Skip to main content

Full text of "Nieznana szlachta polska i jej herby"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legał copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to disco ver. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated ąuerying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the file s We designed Google Book Search for use by individuals, and we reąuest that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated ąuerying Do not send automated ąueries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machinę 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legał Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legał. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be ąuite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the fuli text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana była na bibliotecznych pólkach, zanim została troskliwie zeska- 
nowana przez Google w ramach projektu światowej biblioteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zdążyły już wygasnąć i książka stalą się częścią powszechnego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego 
dziedzictwa to książka nigdy nie objęta prawami autorskimi lub do której prawa te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego 
dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszłości. Stanowią nieoceniony 
dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują się również w tym pliku - przypominając 
długą podróż tej książki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady użytkowania 

Google szczyci się współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich 
upubliczniania. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a my po prostu staramy się je zachować dla przyszłych 
pokoleń. Niemniej jednak, prace takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostarczać te materiały, podjęliśmy środki, 
takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów 
komercyjnych. 

Prosimy również o: 

• Wykorzystywanie tych plików jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Search to usługa przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w niekomercyjnych 
celach prywatnych. 

• Nieautomatyzowanie zapytań 

Prosimy o niewysyłanie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badań nad tłumaczeniami maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków łub innymi dziedzinami, w których przydatny jest 
dostęp do dużych ilości tekstu, prosimy o kontakt z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów będących powszechnym 
dziedzictwem do takich celów. Możemy być w tym pomocni. 

• Zachowywanie przypisań 

Znak wodny "Google w każdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania dodatkowych 
materiałów za pośrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwać. 

• Przestrzeganie prawa 

W każdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że 
skoro dana książka została uznana za część powszechnego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam 
sposób traktowane w innych krajach. Ochrona praw autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych krajów, a 
my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jest dozwolony. Prosimy nie przyjmować, że dostępność 
jakiejkolwiek książki w Google Book Search oznacza, że można jej używać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za 
naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe. 

Informacje o usłudze Google Book Search 

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book 
Search ułatwia czytelnikom znajdowanie książek z całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst tej książki można przeszukiwać w Internecie pod adresem http : //books . google . com/ J I u j u (.' / (. Bou^twiththeincomeof 
THEKELLERFUND Bequeathed in Memory of 

JasperNewton Keller 

Betty Scott Henshaw Keller 

Marian Mandell Keller 

Ralph Henshaw Keller 

CarlTilden Keller 
^lEZNANA 
SZLACHTA 

POLSKA 
I JEJ HERBY 


OPRACOWAŁ WIKTOR WITTYG 

PRZT WSPÓŁUDZIALE 

STANISŁAWA DZIADUŁEWICZA KRAKÓW MCMYIII. 


NIEZNANA SZLACHTA 
POLSKA I JEJ HERBY 

OPRACOWAŁ 

WIKTOR WITTYG 

PSZT WSPÓŁUDOALB 

STANISŁAWA DZIADULEWICZA 9 GM bRZB^ftORTTAJU). W KRAKOWIE, MCMVni. ODBITO W DRU^ 
KARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. SL a.V 


HARVARD 

luNIYERSlTYl 

LI BR ARY 

OCT 23 1964 
|eraldyczne studya naukowe ś. p. prof. Franciszka 
Piekosińskiego, zachęciły wielu innych do pracy 
na tern polu. Hr. J. Ostrowski w rozpoczętem przed 
dziesięciu laty wydawnictwie: »Księga herbowa ro- 
dów polskich*, (doprowadzona do litery T.), ogranicza się 
na podobiznach herbów i ich opisie; wydawnictwo A. Bo- 
nieckiego — » Herbarz Polski* — (doprowadzony do litery 
K.) i hr. Uruskiego — » Rodzina* — (część obejmująca literę 
G. dopiero wyszła z pod prasy), mają charakter heraldyczno- 
genealogiczny; pierwsze oparte jest przeważnie na materya- 
łach z dokumentów, udzielonych przez rozmaite rodziny szla- 
checkie, wypisów z różnorodnych materyałów drukowanych, 
a po części nawet ze źródeł archiwalnych; drugie zaś głównie 
opiera się na dokumentach, pochodzących z archiwum He- 
roldyi petersburskiej. Heroldya rosyjska ma tę ujemną stronę, 
że w celach rusyfikacyjnych przyczyniła się do pogmatwania 
pisowni rodów, szczególnie w tych razach, kiedy nazwisko 
rozpoczyna się od litery G. lub H.; jak wiadomo, język ro- 
syjski nie posiada brzmienia H., a zastępuje go brzmieniem 
G.; Heroldya niezadawała sobie fatygi, chociażby w nawiasie, 
dodawać do tekstu rosyjskiego jeszcze nazwisko wypisane 
alfabetem łacińskim i wypadło tak że Gołyńscy i Hołyńscy, 
Gurkowie i Hurkowie, Horodelscy, Hołowniowie, Hulewiczo- 
wie i wiele innych rodów ruskich zostało spolszczonych. He- 
roldya rosyjska, pragnąc te rody zmoskwicić, przyczynia się 
do zatarcia śladów ich pochodzenia ruskiego, otrzymuje więc 
w)miki wręcz przeciwne; tymczasem wszystkie rody pocho- 
dzenia czysto ruskiego, powinny być pisane bezwarunkowo 
przez literę H., ponieważ brzmienia G ruski język nie po- 
siada. Otóż u hr. Uruskiego tłumaczenie tekstu rosyjskiego 
wypadło fatalnie; zjawili się Gorodelscy, Gołyńscy, Gorcza- kowie, Góregladowie i wielu innych, i » Rodzina* mimo woli 
ze swej strony przyczyni się do wielu sporów, przez spol- 
szczanie nazwisk pochodzenia ruskiego; należałoby, aby obecna 
redakcya po ukończeniu druku » Rodziny*, uczyniła odpo- 
wiednie sprostowania. 

Przed kilkunastu laty zacząłem gromadzić autografy szla- 
chty, której herby albo zupełnie nie były znane naszym he- 
raldykom, albo jedynie wiadomem im było, że istnieją pe-» 
wne nazwiska^ lecz nie wiedziano do jakiego klejnotu zali- 
czyć ich wypada. Z biegiem czasu takich dokumentów ze- 
brało się około tysiąca, czyli znalazło się przeszło tysiąc 
szlachty polskiej nieznanej naszym heraldykom; herbów zaś 
nowych, lub odmian już znanych, powstałych zdaje się wskutek 
uszczerbienia, udostojnienia, lub ożenku — przeszło dwieście. 
Nie ograniczając się moim własnym materyałem, postanowiłem 
jeszcze wyzyskać źródła heraldyczne, znajdujące się w Archi- 
wum byłej Komisyi Skarbu koronnego, mianowicie niewy- 
zyskane dotąd księgi poborowe, księgi rekognicyi i księgi 
obejmujące rachunki Królów i Skarbu koronnego z lat 1 507 — 
1765: 20 ksiąg >rekognicyi« i 10 ksiąg »dochodów< nie 
przedstawiały tak bogatego materyału heraldycznego, ponie- 
waż w przeważnej liczbie występują tam rody dobrze już 
znane; zato 120 ksiąg poborowych, złożonych z deklaracyj, 
na których szlachta w XVI wieku wyciskała swe pieczęcie 
herbowe na znak sprawiedliwie wykazanych poborów, przed- 
stawiają dla heraldyka materyał wprost bajeczny; wprawdzie 
nie we wszystkich województwach szlachta stawiała się oso- 
biście dla opłacania poboru, jak to b3nvało w Kijowskiem, 
Bracławskiem, lub też w innych, jak Sandomierskiem, Lubel- 
skiem, stawała w bardzo ograniczonej liczbie — tam mamy 
tylko wykazy lub spisy, kto ma opłacać pobór i z jakiej miej- 
scowości, z których wykazów prof. Pawiński, a następnie 
A. Jabłonowski brali materyał do » Źródeł Dziejowych* — 
lecz Mazowsze, Krakowskie, Podlasie, są bardzo licznie repre- 
zentowane; chociaż i na Mazowszu są całe ziemie, gdzie szla- 
chta pieczęci swych nie wyciskała, lecz zawsze jest to ma- teryat imponujący i rzecz dziwna dotychczas przez żadnego 
heraldyka nie wyzyskany. ^Prawdziwą plagę w tych księgach 
stanowią jeneralni pieczętarze, których pieczęcie stanowią 
omal połowę wszystkich wyciśniętych. Takim jeneralnym pie- 
czętarzem nazywamy szlachcica, który swe nazwisko wypisy- 
wał i sygnet swój wyciskał za każdego nie posiadającego 
przy sobie własnego sygnetu; np. na Podlasiu Jakób Gierał- 
towski h. Roch III, na Podolu Trzemeski h. Lubicz; każde 
województwo posiadało swego jeneralnego pieczętarza, czę- 
stokroć nawet i kilku. 

W tym czasie poznałem się z p. Stanisławem Dziadulewi- 
czem, miłośnikiem-heraldykiem, który był w posiadaniu sporej 
ilości notatek heraldycznych (parę setek nieznanej szlachty 
i kilkadziesiąt herbów), zebranych przy przeglądaniu doku- 
mentów i autografów u antykwaryuszów Biziera, Bolcewicza 
i Gieysztora, wypisów z dowodów legitymacyjnych rozmai- 
tych rodów szlacheckich, przeważnie litewskich i zbioru ordy- 
nata hr. Krasińskiego, gdzie oprócz dokumentów przewerto- 
wał jeszcze rękopiśmienny herbarz anonima, ułożony w XVII 
wieku. Żałować wypada, że p. Dziadulewicz, robiąc notaty, 
jak się wyraził, dla ułożenia pełnego skorowidza szlachty 
polskiej, ograniczał się tylko na odnotowywaniu nazwisk, 
herbów i daty dokumentów, imię zaś i stanowisko, jakie dana 
osoba zajmowała w społeczeństwie, częstokroć pomijał, wsku- 
tek czego notaty jego są suche i rzeczywiście przedstawiają 
się skorowidzowo. 

Otóż umówiliśmy się, wspomniane wyżej księgi Archiwum 
byłej Komisyi Skarbu koronnego opracować wspólnie, ażeby 
możliwie uniknąć błędów przy odczytywaniu nazwisk. Urzą- 
dziliśmy się więc w ten sposób, że każdy osobno przeglądał 
księgi, czynił z nich wypisy, następnie konfrontowaliśmy takie 
wjrpisy, i gdy okazywała się jaka różnica w odczytaniu na- 
zwiska lub w rozpoznaniu herbu, to takie nazwiska i herby 
wspólnie ponownie przeglądaliśmy, a gdy jeszcze była jaka 
wątpliwość, to w odczytywaniu p. o. Naczelnika Archiwum, 
p. Marcinkowski był naszym rozjemcą. Tuszymy więc sobie. że przy tym systemie pokonaliśmy największą trudność — 
uniknięcie błędów, co każdy znający się na rzeczy dobrze 
rozumie; nawet u prof. Pawińskiego w » Źródłach Dziejowych* 
zauważyliśmy sporo omyłek w odczytjrwaniu nazw miejsco- 
wości i rodzin. 

W tym samym czasie przejrzałem jeszcze odpowiednie ma- 
teryały ordynata hr. Zamoyskiego w Warszawie, hrabiny Ksa- 
werowej Branickiej w Wilanowie, Karola Bołsunowskiego 
w Kijowie i w Archiwum Grłównem w Warszawie. 

Rezultat pracy naszej okazał się nadspodziewanie obfity: 
parę tysięcy szlachty, skądinąd nieznanej i kilka set nowych 
herbów, lub nieznanych odmian dawnych herbów ! Że zaś 
wspomniane wydawnictwa hr. Ostrowskiego, Bonieckiego i hr. 
Uruskiego o tych rodach i herbach albo nie zawierają ża- 
dnych wiadomości, albo jeżeli podają, to niedokładne, a czę- 
stokroć nawet mylne, lub co gorsza mieszające gniazda ro- 
dowe, zabraliśmy się więc do uporządkowania materyału kil- 
koletniej pracy w celu opublikowania go, tem bardziej, że 
materyał ten okazał się ważnym nietylko dla heraldyka, lecz 
w ogóle i dla historyka: wykazuje on nam wielką ilość gniazd 
rodowych dotychczas albo zupełnie nieznanych, lub mylnie 
wykazywanych, a oprócz tego wyświetla nawet niektóre kwe- 
stye społeczne. Przy tej pracy zastał mnie w pozaprzeszłym 
roku zmarły prof. Piekosiński, który obejrzawszy nagroma- 
dzone przez nas materyały i przygotowywane drzeworyty, za- 
ofiarował się wydać niniejszą pracę, prosząc o pośpiech, gdyż, 
jak się wyraził, takich bogatych zdobyczy dla nauki nie godzi 
się ukrywać w korcu, czekać zaś na zaokrąglenie całości — 
niemożebna, ponieważ kompletnej całości chyba że nigdy 
nie osiągniemy; zawsze bowiem znaleść się może jakaś oso- 
bistość nieznana, lub jaki herb nowy. 

Rzecz prosta, że w niniejszem opracowaniu ziemie koronne 
będą lepiej reprezentowane, litewskie zaś stosunkowo bardzo 
słabo. Do Korony posiadaliśmy materyały nadzwyczaj bogate, 
a do Litwy korzystaliśmy tylko z dokumentów tranzakcyj- 
nych XVI i XVII wieku, na których oprócz pieczęci osób działających, są jeszcze zazwyczaj wyciśnięte pieczęcie świad- 
ków, tak zwanych » ludzi dobrych*; z takich dokumentów 
wydobyliśmy sporo nieznanych herbów ruskich i tatarskich. 
Ksiąg poborowych litewskich nie mieliśmy sposobności wi- 
dzieć i w ogóle nie wiemy, czy w XVI wieku na Litwie 
egzystowały (pieczęcie przy płaceniu poborów wyciskano 
tylko w XVI-ym wieku); zakomunikowano nam z Wilna, że 
w tamtejszem Archiwum takich ksiąg nie posiadają. 

Przy przeglądaniu kilku set tysięcy różnorodnych doku- 
mentów archiwalnych przez nikogo nie wertowanych, nasu- 
nęły się nam pewne spostrzeżenia nietylko charakteru heral- 
dycznego, lecz nawet wyjaśniające niektóre kwestye ustroju 
społecznego, z któremł nie od rzeczy będzie podzielić się 
z czytelnikiem. Spostrzeżenia te podajemy osobno co do 
Korony i osobno co do Litwy, skoro w XVI wieku (a do- 
kumenty przeważnie pochodzą z tego czasu) ustrój Korony 
oparty na prawie polskiem ziemskiem był inny, niż na Li- 
twie, gdzie jeszcze za Jagellonów oparty na prawie litewsko- 
ruskiem nosił charakter samowładczy i dopiero na mocy aktu 
Unii Lubelskiej Litwa w swych prawach zrównana została w zu- 
pełności z Koroną. 

W samem wydawnictwie pragnęliśmy być możliwie zwięźli. 
Opisów herbów nie zamieszczamy, rysunki są tak dobre, że 
opisy byłyby zbyteczne, niepotrzebnie powiększając tylko 
balast tekstu; gdzie zaś mogłyby się nasunąć jakie wątpli- 
wości w określeniu znaczenia przedmiotu, wyobrażonego na 
rycinie, podaliśmy w nawiasie w krótkości stosowne obja- 
śnienie; tę samą zasadę przyjęliśmy i przy opisach odmian 
znanych herbów, wyszczególniając tylko, na czem dana od- 
miana polega. Tekst ułożony został w ten sposób, ażeby uła- 
twić oryentowanie się w nim: czytelnikowi odrazu, przy 
pierwszem wejrzeniu, rzucają się w oczy najważniejsze szcze- 
góły, ponieważ do nazwisk, herbów, imion i przydomków 
użyliśmy odmiennych czcionek druku. Skoro nazwiska rodów 
w tekście umieściliśmy w porządku alfabetycznym, więc uzna- 
liśmy za stosowne w końcu książki dać jeszcze w takim sa- mym porządku spis przydomków, zaznaczając przy każdym, 
do jakiego rodu się odnosi, jakoteż alfabetyczny wykaz gniazd 
rodowych z wymienieniem odpowiedniego województwa 
i herbu. Cały zaś zbiór dokumentów oddaliśmy na własność 
Muzeum Narodowemu w Krakowie, oznaczywszy go No III, 
dla odróżnienia tego zbioru od innych, ofiarowanych przez 
nas poprzednio. 
[ Koronie każdy szlachcic ze swej posiadłości osobiście, 
I lub przez swego służebnika składał szczegółowe ze- 
^znanie o ilości przypadającego nań poboru. Takie 
^zeznanie stanowiło dowód prawny. Utajenie jakiej- 
bądż części uchwalonego poboru groziło szlachcicowi sprawą 
gardłową. Widocznie, że nie korzystano z tego prawa, gdyż 
niezbyt się bano surowości jego. W połowie XVI w. podobne 
nadużycia są na porządku dziennym; świadczy o tem list Tomi- 
szewskiego, szlachcica poznańskiego, do poborcy, w którym 
zaznacza, że byłoby pożądanem, aby wszyscy oddawali pobór 
tak sprawiedliwie jak on, »bo da kto oto kyedykolwyek 
gardło «; widocznie była to odpowiedź dana poborcy prawdopo- 
dobnie na zarzut uczyniony Tomiszewskiemu co do zatajenia 
poboru. Wiarogodność zeznania co do rodzajów opłacanego po- 
boru szlachcic stwierdzał albo własnoręcznym podpisem i wy- 
ciśnięciem swej rodowej pieczęci, albo tylko samem wyci- 
śnięciem swego godła, gdy zaś pieczęci nie posiadał, to prosił 
przyjaciela-sąsiada i gdy taki proszony przyjaciel wyciskał 
swą pieczęć, a używał innego rodowego klejnotu, to zawsze 
spotykamy wymienionem nazwisko tego przyjaciela. Zdarza 
się częstokroć, że inicyały, umieszczone nad tarczą herbową, 
nieodpowiadają inicyałom opłacającego pobór i nie jest za- 
pisanem nazwisko wyciskającego pieczęć; po sprawdzeniu 
nazwiska płacącego pobór uwydatniało się, że osoba ta używa 
takiego samego herbu jaki jest na pieczątce; i tak Świej- kowscy, h. Trzaska, ze Świejk Wielkich w Rawskiem, wyci- 
skają pieczęć z h. Trzaska, lecz inicyały nad tarczą nie od- 
powiadają nazwisku Świejkowskich; Bogusławscy, h. Korab, 
z Bogustawczewic i t. d. iw takich wypadkach spotykamy 
zazwyczaj napis: »quod suo sigillo attestatus est«. Żmijewscy 
w Ciechanowskiem wyciskają sygnet z h. Ślepowron i lni- 
cy ałami T. G. (M. N. w K. III. No looo) i podpisują: »in 
cujus fidem sigillum suum proprium applicavit, manu amici 
sui scripsit*; Sokołowski, podsędek ziemi Zambrowskiej, wy- 
ciska sygnet z h. Trzaska i inicyatami S. T. (M. N. w K. III. 
No looi) i podpisuje: »in cujus rei testimonium sigillum 
suum proprium Thomas Sokołowski applicavit«, wiadomo 
zaś, że Świejkowscy i Sokołowscy pieczętują się h. Trzaska, 
Bogusławscy — h. Korab, a Żmijewscy — h. Ślepowron. 
Podobnych przykładów moglibyśmy podać tysiącami^. Do- 
wodzą one, że w XVI wieku niezatraconą jeszcze była wśród 
szlachty, szczególnie na Mazowszu, mniej dostępnem wpły- 
wom Zachodu, niż innych dzielnic Polski, tradycya przyna- 
leżności i łączności rodów, używających jednego i tego sa- 
mego herbu, chociażby innego nazwiska i każdy używający 
jednego i tego samego herbu stanowił jeden ród, niby jedną 
rodzinę i zaliczał się do stryjców dalszego lub bliższego ko- 
lana. Tak że obeenie możemy wysnuć już pewnik, że szla- 
chta polska, przyjmując nazwiska swe od miejscowości, jaką 
zamieszkiwała, była uświadomioną o swym pochodzeniu od 
jednostki, która pierwsza dała początek pewnemu godłu ro- 
dowemu i od którego następnie rozrodziła się, słowem przy- 
znawała, że klejnotnicy jednego i tego samego herbu stano- 

^ w opracowaniu naszem korzystaliśmy tylko z takich nazwisk, przy któ- 
rych inicyały, umieszczone nad tarcza herbową, odpowiadały inicyalom osoby 
wyciskającej swą pieczęć z tej przyczyny, ie obecne spostrzeżenie nabrało form 
konkretnych dopiero przy przeglądania ostatnich ksiąg poborowych. Nosimy 
się z zamiarem z czasem na podstawie tych ksiąg opracować: » Rozsiedlenie 
szlachty polskiej w XVI wieku i jej gniazda rodowe«, dzieląc pracę na po- 
wiaty; w opracowaniu tem wspomniane przez nas spostrzeżenia uwydatnią się 
w całej pełni, a luki w szeregach szlachty, jakie z tej przyczyny są jeszcze 
niezapelnione — wypełnią się i zaokrąglą. wili ciągłość jednego rodu. Potwierdza to jeszcze dawne pra- 
wo adoptacyjne, że każdy mógł kogokolwiek przyjąć do 
swego herbu, tylko za zgodą bliższych krewnych*, przyzna- 
jąc adoptowanego za swego brata z krwi i kości, — to jest 
uznając go za pochodzącego z jednego prastarego pnia, który 
dał początek ich rodowi i klejnotowi. W ten sposób hipo- 
teza, postawiona przez prof. Piekosińskiego o dynastycznem 
pochodzeniu szlachty polskiej, który, jak wiadomo, w chwili 
pisania swej pracy, z zużytkowanych obecnie przez nas archi- 
walnych danych nie korzystał, a opierał się tylko na kon- 
sekwencyi swych wywodów, obecnie znajduje bardzo dowodne 
twierdzenie. 

Szlachta polska przyjmowała nazwiska od miejscowości, 
którą zamieszkiwała, w rzadkich wypadkach od patronimów, 
a jeszcze rzadziej od przydomków. Tak więc Bujalscy na- 
zwali się od Bujał, Niwińscy — od Niwina, Przyłuscy — od 
Przyłusek i t. d.; było to wystarczaj ącem, gdy tylko jedna 
osoba była właścicielem danej miejscowości, lecz gdy rozro- 
dzili się, gdy kilku a nawet kilkunastu właścicieli zamieszki- 
wało jedną miejscowość, tworzył się chaos — gmatwanina, 
tem więcej, że częstokroć i imiona bywały jednakowe; po- 
czątkowo rozróżniano osoby przez dodawanie imienia ojca: 
Marcin, syn Wawrzyńca, lecz następnie, gdy i to było już 
niewystarczającem, przyjmowano dla odróżnienia przeróżne 
przezwiska i przydomki. Przydomki takie powstawały albo 
od patronimów, jak Lenartowicze, Marcinowi cze i t. d., albo 
były okolicznościowe, jak Krzywosz, Siła, Kiełbasa i t d. Na 
Podlasiu i na Mazowszu, oprócz przydomków, spotykamy 
w celach odróżnienia się jeszcze uszczerbianie herbu rodo- 
wego, co stanowi dowód ciągłości tradycyi o uszczerbianiu 
pierwotnem; i tak Niwińscy, h. Paprzyca, dla wyróżnienia się, 
do kamienia młyńskiego (h. Paprzyca) jeden dodaje lilję, inny 
zaś — h. Lis; Rachoccy w Płockiem jedni używają h. Lis 

^ O dalszych krewnych nie mogło być mowy, ponieważ adoptacya byłaby 
wręcz niemoiebn^ do przeprowadzenia, gdyby przyszło się zebrać wszystkich 
klejnotników. zwykły, inni — przewróconego do góry nogami; Rzędzino- 
wie w Warszawskiem, jedni używają h. Łada zwykły, inni 
odmieniają go przez uszczerbienie, mianowicie wyrzucają 
z podkowy bełty, zastępując je z jednej strony strzałą uła- 
maną, a z drugiej — bełtem bez opierzenia; Ulińscy mają 
trzy odmiany h. Ulina; Brachowscy używają h. Grzymała 
z trzema wieżami, albo z dwiema (!); Wolscy używają h. Roch II, 
innym razem h. Roch III. i t. d. Częstokroć uszczerbienie 
czyniono tylko w szczycie herbu; stąd mamy h. Dębno o je- 
dnym piórze strusim w szczycie, lub h. Paprzyca o jednym 
wyżle w koronie i t. d. Zdaje się, że już pod koniec XVI 
wieku, a najdalej w początkach XVII, szlachta porzuca swe 
uszczerbione herby, a powraca do swych herbów typowych; 
przyczyny tego powinniśmy dopatrzyć w kolonizacyi szlachty, 
która porzucając swe rodzinne strony, znowu powracała do 
swego nieuszczerbionego herbu, w celu, jak się zdaje, nieza- 
tarcia łączności ze swem gniazdem rodowem; ponieważ do- 
póki trzymali się kupy, znali się każdy i wiedzieli z jakiego 
wywodzą się gniazda, dopiero kolonizacya rozluźniła ten węzeł 
łączności, a z biegiem czasu łączność gniazd rodowych po- 
szła w niepamięć. Dowodem tego mogą być obecne legity- 
macye, przy których rody Wielkopolskich gniazd mieszają 
się z gniazdami Mazowieckiem!; np. Cedro wscy i wielu innych. 
Szlachta polska trzykrotnie odbywała kolonizacyę \ Pierw- 
sza odnosi się do czasów Kazimierza Wgo na Ruś Czerwoną; 

* Kolonixac3ri Podlasia, jako kwestyi jeszcze nie ustalonej, niedotykamjr tutaj; 
wymaga ona jeszcze specyalnej gruntownej rozprawy. Jedni chc^ widzieć jej 
początek jeszcze za Leszka Czarnego, inni zaś j§ uwaiajf za wiele póiniejszf. 
Lecz jak widać z listu Kazimierza Jagiellończyka do Podlasian i Troczczan 
o dostarczanhi podwód na wojnę pruska, a więc w polowie XV w., na Pod- 
lasiu spotykają się jeszcze nazwiska ruskie i litewskie, rdzennie polskich — 
nie zauważyliśmy. Zdaje się nam, ie kolonizacya Podlasia odbywała się bardzo 
powoli i obejmuje przeszło stóletni okres, gdyż już za Stefana Batorego rody 
Mazowieckie Rochów, Jasieńczyków, Trzasków i t. p. wyparły lub zlały się 
z ziemianami Podlasia, nadawszy im nietylko swe godła herbowe, lecz i na- 
zwiska, poniewai przy poborze z r. 1580 i 1 581 nazwisk rdzennie ruskich 
prawie nie spotykamy. uczestniczyła w niej przewatoie szlachta Małopolska, po części 
i Wielkopolska, Mazowsze zsi w bardzo ograniczonej mierze; 
z tych powodów specyalne godła rodowe Mazowsza, jak 
Prusy, Jasieńczyki, Rochy i inne spotykają się na Rusi bardzo 
rzadko, za to Starżowie, Srzeniawici, Turzynowie ^ i inne Ma- 
łopolskie mają tam przewagę dominującą. Druga kolonizacya 
przypada na pierwszą połowę XVI wieku na Podole i Kijow- 
szczyznę, gdzie rozdano wielkie obszary ziemi uprzywilejo- 
wanym rodom Sieniawskich, Herburtów i innych, którzy do 
swych nowych majętności wysyłali w roli urzędników szlachtę 
z miejscowości okolicznych ich rodowych posiadłości. Ma- 
zowsze w tej kolonizacyi stosunkowo mało uczestniczyło i to 
przeważnie w stronę południowego Wołynia i Podola. Trzecia 
wreszcie kolonizacya, w której przeludnione Mazowsze ucze- 
stniczy przeważnie, przypada na koniec panowania Zygmunta 
Augusta i na panowanie Stefana Batorego; ta kolonizacya 
zwróconą jest ku ziemiom litewskim. Przyczyny jej powin- 
niśmy się dopatrywać w wojnie moskiewskiej , w której 
szlachta polska brała udział bardzo czynny. Półwłókowy 
szlachcic w pochodzie poznawał nadobną a bogatą litwinkę 
lub rusinkę i drogą ożenku pozostawał już na zawsze w jej 
stronach, przez co dawał tam początek rodowi swego klej- 
notu. Wskutek tego ostatnia kolonizacya przeważnie wpły- 
nęła na emigracyę szlachty z przeludnionego Mazowsza i naj- 

* w Małopolsce i na Maiowszu egsystowaZy dwa odrębne rody. nie maj^e 
pomiędzy sob^ żadnej łączności, a uiywaj§ce jednego i te^ samego godła 
herbowego: — półtora krzyia; i gdy Małopolanie takie swe godło nazywali 
Turzyną, to Mazurowie zwali je Pmsem ; dopiero następnie, gdy stosunki han- 
dlowe i polityczne zbliiyły do siebie oba pobratymcze szczepy, spostrzegli się, 
ie klejnotnicy zawołania Turzyny uiywajf godła takiego samego jak i klej- 
notnicy Prusa i odwrotnie; następnie gdy Mazurowie zasiedlili Małopolskę, 
z czasem zatraciła się rdinica rodowa obu obcych sobie rodów i obadwa go- 
dła połączono razem, nazwawszy je herbem Prus alias Turzyna. Zatracenie 
róinicy rodów Turzynitów z Prusami mogło nastąpić dopiero w XVI wieku; 
więc te rody, które przyjęły udział w kolonizacyi Rusi Czerwonej, a pieczę- 
towały się godłem półtora krzyża, powinniśmy zaliczyć do Turzynitów, nie 
mających żadnej łączności z Prasami Mazowieckiemi. lO większy zrobiła wyłom w domowych stosunkach życia litew- 
skiego, w następstwie za^ wpłynęła na ukształtowanie się 
i łączność stosunków społeczno-życiowych między Koroną 
a Litwą. 

Nazwiska szlachty polskiej powstały w przeważnej liczbie 
od nazw miejscowości, jaką zamieszkiwali, w rzadkich wy- 
padkach od patronimów lub przydomków i zaczęły ustalać 
się dopiero w XVI wieku; widzimy więc Bogusławskich alias 
Ostrołęckich, Boguszewskich vel Boguszewiczów, Rybieńskich 
yel Rybowskich, Sikorskich alias Sirackich i t. p. To samo 
powiedzieć można i o herbach. Szlachta odmieniała je we- 
dług swego widzimisię, i tak Chrapek w r. 1 564 używa godła 
własnego, który jest h. Ostoja tak uszczerbionym, a w roku 
1576 pieczętuje się zwykłą Ostoją; Serny wraz z synem Łu- 
kaszem nobilitowany w r. 1581 do h. Jelita, jednakowoż Łu- 
kasz w tym samym roku używa h. Radwan; Wieczwiński 
jednocześnie używa dwóch odmian h. Wilczekosy; a co się 
dzieje z h. Paprzyca na Podlasiu! — dokonywują się z nim 
przeróżne kombinacye nie tylko ze szczytem, lecz nawet 
i z wyobrażeniem na tarczy. Dopiero pod koniec XVI wieku 
ustają wibracye nazwiskowo-herbowe i szlachta ujednostajnia 
już swe herby i nazwiska. 

Oprócz powyższych wywodów zauważyliśmy jeszcze: 

i) że w XVI wieku, acz w bardzo rzadkich wypadkach, 
spotykają się jeszcze prototypy herbowe: Pigłowscy, h. So- 
kola, w roku 1553 używają jeszcze dwóch zwierząt osobno; 
Pogorzelscy, h. Wczele, w roku 1566 łączą na tarczy go- 
dło z klejnotem; Wieczwińscy, h. Prus II, używają kos sple- 
cionych. (Obecnie Wieczwińscy pieczętują się h. Prus Ul) 
i t d; 

2) że w XVI, a po części i w XVII wieku widać masowe 
wciskanie się mieszczan w poczet szlachty polskiej, przyczem 
nie przebierano w sposobach dopięcia celu: jedni symulo- 
wali adoptacyę, jak Czeczotka; inni powoływali się na uro- 
jone nobilitacye cesarzów rzymskich, jak Baryczkowie; inni II znowu wciągali do ksiąg grodzkich zmyślone lub przeinaczone 
nadania królewskie, jak Cyrusowie i t d.* 

3) że w XVI wieku rotmistrzowie pochodzenia zagrani- 
cznego, nieposiadający swego rodowego herbu, używają w Pol- 
sce h. Pogonią IV, jak wołoch Kondorofi, węgier Memet i inni, 
o nobilitacyach zaś ich żadnej wzmianki nigdzie nie spotka- 
liśmy; czyby przypadkiem nie przysługiwało w XVI wieku 
ogólne prawo takim rotmistrzom, podczas sprawowania służby, 
używać tego herbu? — i 

4) że w XVIII wieku ludzie wolni przybierali sobie do- 
wolnie przeróżne godła pieczętne, które w razie uzyskania 
nobilitacyi częstokroć wchodziły już w poczet herbów pol- 
skich, jak Sienkiewicz, Szubalski, Zander i inni. 
f o Unii Lubelskiej charakter rządów na Litwie był 
więcej absolutny. Wielki Książę Litewski dawał 
rozkazy, wprawdzie za zgodą swej rady przybo- 

icznej, lecz bez żadnego udziału ziemian. Wola 
Wielkiego Księcia stanowiła prawo. Ziemianie odbywali po- 
winności, o jakich się i nie śniło w Koronie: naprawiali wa- 
rownie i drogi, dostarczali podwód, odbywali służbę książęcą 
i t. d., dopiero Unia Lubelska zrównała ziemian litewskich 
w prawach z ziemianami polskimi i wprowadziła tam insty- 
tucye ziemskie na modłę polską. Do r. 1 569 ziemskie urzędy 
na Litwie były inne aniżeli w Koronie i atrybucye tych urzę- 
dów również nic wspólnego nie miały z koronnemi; niektóre 
były rdzennie litewskie, jak cywuni, inne zaś, jak namiestnicy, 
wzorowane i zapożyczone od Rusi. Po Unii Lubelskiej po- 
zostawiono niektóre nazwy dawnych urzędów, lecz zastoso- 
wano do nich atrybucye odpowiednich urzędów ziemskich 

1 Obszerniejsze studyum o mieszczanach polskich opublikowaliśmy w roz- 
prawie pod tytułem: »Znaki pieczętne mieszczan polskich w XVI i zaraniu 
XVII wieku c. Odbitka z » Wiadomości Numizmatyczno- Archeologicznych c 1907. 12 polskich, inne zaś, których pierwej nie było, dodano, pozo- 
stawiając im nazwy polskie, jak woźny i t p. 

W ciągu półtorawiekowego okresu panowania wspólnych 
królów i książąt Litwa wprawdzie czyni postępy kulturalne, 
lecz wewnętrzno-obyczajowy stosunek Litwy z Polską pozo- 
staje prawie bez zmiany; życie wewnętrzne idzie tam da- 
wnym trybem. Do połowy XVI wieku prawie nie spoty- 
kamy na Litwie nazwisk szlachty polskiej. Najlepszym do- 
wodem tego są dokumenty tranzakcyjne, sporządzane na 
Litwie w XVI wieku; takich dokumentów mieliśmy sposo- 
bność przejrzeć kilkanaście tysięcy. Sporządzano je następu- 
jącym sposobem: wypisywał się akt w języku ruskim, pod 
którym wiarogodność zaświadczały wyciśniętemi pieczęciami 
strony interesowane i świadkowie, tak zwani »ludi dobryje*, 
których występowało zazwyczaj czterech do ośmiu. Układ 
i forma tych dokumentów nic wspólnego nie mają z analo- 
gicznymi dokumentami, spisywanymi w Polsce*. Występują 
w nich Litwini, Rusini i Tatarzy, i tak jest jeszcze w począ- 
tkach drugiej połowy XVI wieku. W przeszło 5000 takich 
dekumentów, spisanych przed r. 1570, spotkaliśmy zaledwie 
kilka nazwisk rdzennie polskich i to w prowincyach przyle- 
głych Polsce. Dopiero od Unii Lubelskiej liczba tych na- 
zwisk powiększa się stale i już w zaraniu XVII wieku do- 
sięga poważnej cyfry 25Vt — 3oVo» szczególnie w prowin- 
cyach graniczących z Podlasiem. Widocznie, że kolonizacya 
szlachty polskiej na Litwę przybrała większe rozmiary za 
panowania Króla Stefana, a główny materyał kolonizacyjny 
stanowią ziemianie przeludnionego już wówczas Podlasia i Ma- 
zowsza, którzy wchodzą tam w bardzo licznych przykładach 

^ Nie od necsy będzie w tern miejscu zaznaczyć, £e we wszystkich tran- 
zakcyach, sporządzonych do Unii Lubelskiej, widzimy zawarowanem: w razie 
niedotrzymania umowy przez sporzylzaj^e^o akt lub jego następców zobo- 
wi§zanie, tytułem kary, zapłacenia >Hosudariu Wielikomu Kniazinc, w innych 
aktach iHosudariu Koroliu«, pewn^ ilość kop groszy litewskich albo rubli, 
a Wojewodzie, albo Namiestnikowi, równiei pewną kwotę; po Unii takiego 
warunku jui nie spotykamy, zastąpiono go odszkodowaniem, mającem być 
zaplaconem tylko na ręce poszkodowanej strony. 13 drogą ożenku, jak to widać z wymienionych dokumentów; wy- 
stępują oni początkowo tylko w roli świadków, nie piastując 
żadnych urzędów publicznych. Funkcyonaryuszami urzędów 
są tylko Litwini i Rusini, Tatarzy zaś występują co najwyżej 
w roli chorążego któregobądi stiahu; innej godności przy 
nazwiskach kniaziów tatarskich nie spotkaliśmy, oprócz ty- 
tułu tłumacza Kr. J. Mści, lecz to nie był żaden urząd, a tylko 
tytuł chwilowej misyi do Turków lub Tatarów. 

Ziemianie litewscy, jak już wspomnieliśmy wyżej, do Unii 
Lubelskiej pełnili zupełnie innego rodzaju powinności aniżeli 
koronni; powinności te były po większej części sprawowane 
w naturze; jeżeli Litwini opłacali jakibądź pobór pieniężny, 
to pobór taki był każdorazowo naznaczany przez panującego 
Wielkiego Księcia, nie zaś przez Stany sejmujące, których 
na Litwie nie było. Na Litwie w tej epoce wiadomy jest 
jedyny podatek pieniężny srebrszczyzną zwany, a i ten był 
wojenny. Zdaje się, że na Litwie pierwszy podatek poborowy, 
w tem rozumieniu jak go płacono w Polsce, był ściągnięty 
dopiero za Stefana Batorego, tak, że napróżnobyśmy szukali 
wcześniejszych jego śladów. Porządku, jakim były pobierane 
pobory na Litwie — nie znamy, lecz zdaje się nam, że tylko 
za pomocą miejscowych ciwunów lub namiestników, którzy 
mogli sprawować urzęda miejscowych poborców, ponieważ 
ze swym okręgiem byli najlepiej obeznani. 

Przed Unią Horodelską herby na Litwie zdaje się nie były 
w użyciu i w ogóle nie były znane; dopiero w r. 141 3 pe- 
wna ilość możnych rodów litewskich prawie bez wyjątku 
przyjęła herby szlachty polskiej, która ich do herbów swych 
adoptowała, jak to jest zaznaczone w akcie Unii (70 rodów); 
bojarowie zaś ruscy przeważnie sami sformowali swe herby 
i tylko w nielicznych wypadkach zapożyczali je od szlachty 
polskiej; to samo da się powiedzieć i o tatarach. 

Jeżeli w Polsce XVI wiek stanowi ostateczną fazę formacyi 
nazwisk i herbów, to cóż dopiero da się powiedzieć o Litwie! 
Tam chaos herbowy panuje jeszcze większy. Nietylko zie- 
mianie niższej kategoryi, lecz nawet i wyżsi urzędnicy zmie- 14 niają godła herbowe według swego widzimisię, jak feiałozor, 
wojewoda witebski, raz używa pieczęć z h. Pomian, to znowu 
innym razem z h. Wieniawa; Dowojno używa h. Zaremba, 
chociaż następnie Dowojnowie już stale pieczętują się h. Sze- 
liga, Sołłohubowie zaś, gałęź Do woj nów, używają h. Prawdzie 
i t p. I nie dziw, gdy podobne rzeczy działy się w Polsce, 
wprawdzie nie w takich rozmiarach, gdzie były pewne usta- 
lone tradycye herbowe o pokrewieństwie rodów pieczętują- 
cych się jednym i tym samym herbem, to na Litwie, świeżo 
przybrane godła herbowe niczego nie wyrażały, nie miały 
swego uroku, opartego na trądy cyach szczepowych; więc też 
zmieniano je według swego upodobania i gustu. Dopiero 
prawo o szlachcie, wydane za Króla Stefana, a szczególnie 
prawo zapadłe na sejmie wr. 1601, ostatecznie ukróca zamiany 
herbowe i raz na zawsze ustala szlacheckie nazwiska i herby. 

Formacya nazwisk białoruskich w przeważnej liczbie jest 
patronimiczną, zdarzają się wołyńskie i kijowskie rody również 
pochodzenia patronimicznego, lecz po większej części powstają 
one, wzorując się na Polsce, z nazw dziedzicznych włości. 
Nazwiska rodów tatarskich do połowy XVI wieku posiadają 
swój osobny charakter tatarski, np. Ajsa, Turas i t. p.; od 
poło^ zaś XVI wieku Tatarzy w znacznej części przyjmują 
nazwiska patronimiczne , jak np. Alejewicz, Abrahimowicz 
i t. d. W końcu XVI wieku widzimy wśród Tatarów pewien 
popęd do tworzenia nazwisk na modłę szlachty polskiej, bądi 
od miejscowości, bądź przez ożenek, zwłaszcza dotyczy to 
rodzin tatarskich osiedlonych na Podlasiu, jak Baranowscy 
(Tuchan Mirza ożenił się z Baranowską), Buczaccy (Tarak 
Mirza — z Buczacką), Koryccy (od wsi Korytka), Kieńscy (od 
wsi Kieni) i t. d. Formacyi zaś nazwisk litewskich, nie znając 
tego języka, na pewno objaśnić nie możemy, przypuszczamy 
tylko, że część ich ma charakter skandynawski, jak np. Orwid, 
Montold, Dowgird, Rombold i t. d.; co do innych nie omy- 
limy się przypuszczając, że pochodzenie ich oparte jest na 
mowie litewskiej, jak np. Sugowdź, Tolat, Nawsuć, Pac M t. d.; 

* Pac po litewslra oznacza sand, albo małżonek, m§i. JS są także i pochodzenia patronimicznego: od Dowgiel — 
Dowgiełło, od Jawgiel — Jagaiłło, od Szemet — Szemetyłło 
i t. d., lecz spotykamy również nazwiska patronimiczne for- 
mowane na modłę ruską: od Paca '— Pacewicz, od Dow- 
giła — Dowgiłowicz, od Gomonta — Gomontowicz. i t. d.; 
zdarzają się wreszcie liczne nazwiska powstałe od miejsco-- 
wości; np. Ejnik z Ejników, Dargwoyn z Dargwojniów, Mit- 
kiewicz z Mitkayć i t. d. 

Na tem kończymy nasze spostrzeżenia, spodziewając się, 
że nasza praca choćby w części przyczyni się do wyjaśnie- 
nia różnych kwestyj w tym zakresie, które zaciekawiają now- 
szych historyków naszych. a tt tt l6 ■■■Ą. OBJAŚNIENIE 

SKRÓCEŃ UŻYTYCH W TEKŚCIE. A. b. K. S. — Archiwum byłej Komisyi Skarbu, w Warszawie, ul. Rymarska 
No 4. 

A. Gt. w Warsz. — Archiwum Gtdwne w Warszawie, ul. Długa No 24. 

Bolsun. — Zbiór Karola Bolsunowskiego w Kijowie. 

Bon. — Boniecki. Herbarz Polski. T. 9. Warszawa. 

Bork. — hr. Borkowski. Spis nazwisk szlachty polskiej. Lwów 1887. 

gr. — grosze. 

h. — herb. 

Kr. J. Mści. — Króla Jego Miłości. 

ks. p. — księga poborowa. 

ks. r. — księga rekognicyi. 

ks. rach. doch. król. — Księgi obejmujące rachunki dochodów Królów i Kró- 
lestwa 1507— 1765. 

M. N. w K. — Muzeum Narodowe w Krakowie. 

Nieś. — Niesiecki. Herbarz Polski, wydanie Bobrowicza. 

Not Dziad. — Notaty Stanisława Dziadulewicza, w Warszawie. 

odm. — odmienny. 

Or. hr. Zam. — Zbiory autografów Ordynacyi hr. Zamoyskich w Warszawie. 

hr. Ostr. — hr. Ostrowski Juliusz. Księga herbowa szlachty polskiej. War- 
szawa (A — S). 

Papr. — Paprocki. Herby lycerstwa polskiego, wydanie Turowskiego. 

par. — parafia. 

Polaczek — Polaczek Leon. Spis rodzin szlachty polskiej. Kraków 1894 (wyszło 
zeszytów 4). 

pcw. — powiat. 

przyd. — przydomek. 

Szel. Zer. — Szeliga-Zemicki. Der Polnische Adel. Hamburg 1903. 

Ulanowski — Ulanowski Bolesław. Materyaly do historyi prawa i heraldyki 
polskiej i Inscriptiones clenodiales. 

hr. Uruski — hr. Umski Sewer3m. Rodzina. Warszawa (A. G.). 

Vol. Leg. — Yolumina Legum, wydanie Petersburskie. 17 Wilanów — Zbiór autografów Anny z hr. Potockich Ksawerowej hr. Branickiej 
w Wilanowie. 

Wolff — Wolff Józef. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieka. War- 
szawa 1895. 

Zlot pol. — Ztote polskie. 

Woj. — Województwo. 

Źr. Dz. — Źródła Dziejowe. Warszawa. Tów 22. 18 ABRAfflMOWICZ, h. włajmcgo, Selim-Bek, w r. 
1 59 1 ziemianin wileński, tatar. 
M. N. w K. III. No I. 

Hr. Ostr. No 5 i Bon. I. 18, podają rysunek herbu odmienny, 
mianowicie pierścień dotyka bramy, której końce są wygięte, a nie 
ABULEWICZ, h. Nowina, Hassan, kniaź tatarski, w r. 
1643 ze szwagrem swym kniaziem Ibrahimem Kieńskim czyni 
podział gruntu wsi Rozsadki w woj. Wileńskiem. 
Not. Dziad. 

Wolff 636. zna ten ród, lecz herbn nie podaje. 

ACHMETOWICZ, h. własnego, Mustafa, w r. 
1592 kniaź tatarski grodzki, pow. Trockiego. 
M. N. w K. III. No 2. 

ADAMOWICZ, h. własnego, Fedor i Roman 
Łukaszewicze, w r. 16 14 ziemianie pow. Wołkowy- 
skiego. 

M. N. w K. III. No 3. 

ADAMOWICZ, li. własnego, Stanisław, przyd. 
Podlipski, w r. 1590 ziemianin pow. Wileńskiego. 
M. N. w K. III. No 4. 

Hr. Ostr. No 14, powołując się na dokument, będący w mym 
posiadania, zamieszcza na drzewka bociana i dodaje jeszcze nad 
tarczą hełm z koroną i trzema piórami stnisiemi. ADAMOWICZ, li. Wagi, Fiodor Grzegorzewicz, w r. 1605 
komornik pow. Wołkowyskiego. 
M. N. w K. III. No 550. 19 
ADUROWICZ, h. Kościesza, Tobiasz, tatar, w r. 1643 
ziemianin w Wileńskiem, a Mustafa w r. 1652. 
Not. Dziad. 

AGRYPPA, h. Dąbno odm. (w szczycie je- 
dno pióro strusie), Wacław, sekretarz Kr. 
J. Mści, w roku 1572 wraz z Fdrstenbergiem 
i Wąsowiczem, jako rewizorowie ziemi inflan- 
ckiej, w Szmiltynie wydają Kacprowi Młodaw- ', 
skiemu, staroście szmiltyńskiemu, świadectwo, 
że jego poczet zbrojny jest w należytym po- 
rządku. 

M. N. w K III. No s. 

Bon. I. 25. podaje Agryppc w r. 1574 jako marszałka sejmowego, w rokn 
1576 jui jako kasztelana mińskiego, a w r. 1590 — smoleńskiego. AJSICZ, h. własnego, Chazbej, kniaź, w r. 1591 
chorąży tatarski pow. Upickiego. 
M. N. w K. m. No I. AKSAMITOWSKI, h. Bawola głowa, Marcin ijan, sy- 
nowie Piotra, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Aksamity- 
Buczyno, woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska, pow. Ostro- 
łęcki. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 2 i 8. 

AKSAMITOWSKI, li. Gcrfek, Piotr, w r. 1584 list do 
Wiszniewskiego. 
Or. hr. Zam. ALBIJEWICZ, h. własnego, Achmet Sołtan, 
carewicz, w r. 1526 ziemianin kijowski. 
Not. Dziad. 

Rodzina kniaziów tatarskich; posiadali w Kijowskiem wieś 
Chaleple. Alibejew-Sultan, syn Alibeja w r. 1508. (Źr. Dz. XXII. 
678). 

20 
^ I 1 I ł ALEJEWICZ, h. Jasitńczyk odm. (klucz piórem 
na dół) Dowlet'-Kiełdy, kniaź, tatar, w r. 1591 
ziemianin pow. Wileńskiego. 
M. N. w K. ffl. No I. 

ANCZEWSKI, h. własnego, Marcin, w r. 1777 
list do Gnińskiego. 
Or. hr. Zam. 

Rodzina mieszczańska lwowska wcisnęła się do szlachty, z nich 
inna linia uiywa h. Leliwa. ANDREJEWICZ, h- Bawola głowa, Andrzej, w r. 1584 
ziemianin pow. Upickiego. 
M. N. w K. III. Nr. 6. 

ANDREJOWICZ, łi. własnego, Wasyl, sługa ks. 

Ostrogskiego, wojewody kijowskiego, w r. 1 569 1 

w Chełmie kwituje Szczęsnego Ługowskiego, cel- \ |(]uLJ)i 

nika ruskiego, z odbioru pieniędzy za 5 łasztów 

popiołu. 

M. M. w K. m. No 6. .Oj ANDRZEJEWICZ, h- Leliwa, Iwaszko, w końcu XVI w. 
ziemianin woj. Wileńskiego. 
Not. Dziad. 

ANDRZEJEWICZ, łi* Lis, Matwiej, rodzina bojarska, w r. 
1583 jest na Żmudzi w Ejszyskiem. 
Not Dziad. ANDRZEJEWICZ łi. Giejsz odm. (w polu II strzała 
bez opierzenia i pół krzyża), w r. 1601 ziemianin 
woj. Wileńskiego. 
Not. Dziad. 21 


ANDRZEJOWSKI, h* własnego, Ferens, w roku 
1594 w Samborze kwituje Piotra Franka, żupnika 
krakowskiego, z odbioru jurgieltu 5 złot. pol. za 
kwartał, należnego mu jeszcze według rozporządze- 
nia sławnej pamięci Króla Stefana. 
M. N. w K. III. No 8. 

ANDRZEJOWSKI, h. własnego, w r. 1778 list do 
Wysockiego, regenta szczebrzeszyńskiego. 
Or. hr. Zam. 

Hr. Uruski podaje jako wylegitymowanych w guberoii Kowień- 
skiej z h. Prus IIL 

ARCISZEWSKI, h* Rawicz, w XVin wieku w Poznańskiem. 
Not. Dziad. 

ARNAUCKI, h. Przerowa, Teodor, w r. 1757 sługa Rze- 
wuskiego, wojewody i generała ziem Podlaskich. 
M. N. w K. III. No 9. 

AUGUSTO WICZ, h. Krzywda, Seńko, w r. 1577 bojarzyn 
Wiłkomirski. 
Not Dziad. 

BABCZYŃSKI, h* Leliwa, Jan, w r. 1744 poseł z ziemi Ha- 
lickiej. 

Not. Dziad. 

BACZYŃSKI, h. Bończa, Grzegorz, właściciel wsi Kozło- 
wice-Szlacheckie nad Dniestrem w woj. Podolskiem, w r. 1782 
wydaje tabellę płacy przewozowej. 
M. N. w K. m. No 10. 

BAGIŃSKI, h. Radwan odm. (brak środkowej poły 
chorągwi) Jan, przyd. Żołądek, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Bagienic, woj. Płockie, pow. Szreński. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Jeden dom z Kokotkami. 22 


BAKA, h. Massalski odm. (brak na krzyżu półksię- 
życa i gwiazda pod literą M.) Jan w r. 1581 pod- 
starości upicki. 

Not. Dziad. 

Bon. I. 82. zalicza ród Baków do h. Hassalsld bez odmiany. 

BĄKAŁ ARO WICZ, h. Rawicz, Marcin Mikołajewicz w r. 
1589 w Białostockiem. 
Not. Dziad. 

Bon. I. 83. zna Mikołaja MikoUjewicza, dziedzica dóbr Białostockich w woj. 
Podlaskiem w polowie XVI wieku, lecz herbu nie podaje. 

BAŁŁA, h. Gryf odm. (w polu błękitnem, gryf 
trzyma przed sobą szablę, w koronie pół ta- 
kiego samego gryfa), Aleksander, w r. 1757 
kapitan regimentu konnego, buławy polnej ko- 
ronnej. 

M. N. w K. m. No u. 

Zdaje się, źe indygenowani na Sejmie z r. 1 768 Ballowie, 
Franciszek, rotmistrz i Jan, kapitan konnej buławy polnej koronnej, będ^ teg^o 
samego rodu co i Aleksander. 

BANDORSKI z Rampla, h. Rogala, Mateusz, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Łukoszyna Wielkiego, woj. i pow. Płockie. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Bon. I. 95. zaznacza Wawrz3rńca w r. 1761, cześnika potockiego, lecz herbu 
nie podaje. Prawdopodobnie jeden ród z Bendorskimi. 

BARANIEĆ, h. Wamia, Paweł, urzędnik kanonika micha- 
łowskiego, w r. 1564 opłaca pobór ze wsi Michałowic, woj. 
i pow. Krakowskie. 

A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 81. 

BARANOWSKA, h* Gozdawa, Anna, w r. 1563 opłaca 
pobór z dzierżawnej wsi Konikowic na ręce poborcy ziemi 
Przemyskiej i Sandeckiej. 
M. N. w K. III. No 12. 23 
BARANOWSKI, h. Tąpa podkowa, Sebastyan,wr. 1566 
opłaca pobór ze wsi Kosnina, pod Obrzyskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 284. 

BARCZESKI, h. własnego, w r. 1722 list z Lu 
blina do Jarochowskiego, notaryusza skarbu Rzeczy- 
pospolitej. 

M. N. w K. III. No 13. 

BARCZEWSKI, h. własnego, w r. 1725 list 
z Budylowa do Jarochowskiego, pisarza skarbu 
koronnego. 

M. N. w K. ffl. No 14. 

BARCZKOWSKI, łi. Jelita, Jan, dzierżawca wsi Rękoraj 
u Stanisława Pokrzywnickiego i części wsi Sierosław u An- 
drzeja Rogozińskiego, opłaca w r. 1552 pobory z woj. Sie- 
radzkiem, pow. Piotrkowskim. 
M. N. w K. III. No 15. 

BARTŁOMIEJEWICZ, h. Lis, Jan, w r. 1620 ziem. źmudzki. 
Not. Dziad. 

BARTOSZEWSKI, Ii. Gozdawa, Jan, w r. 1563 opłaca pobór 
ze wsi Bartoszewic Małych, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 
M. N. w K. m. No 16. 

BARYCKI, łi. Nowina, Sebastyan, Mikołaj i Marcin 
w r. 1774 właściciele wsi Podhorce w cyrkule Bełskim. 
M. N. w K. m. Nr. 17. 

BARZYCKI, h* Nieczuja, Zygmunt, w r. 1564 starosta 
miechowski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. ni. f. 29; II. ł. 5; ks. p. 24. f. 32; 
ks. p. 22. ł. 85. 

Bon. I. 128. podaje Stanisława i Andrzeja dziedziców w r. 1569 wsi Barayce 
i Woli Janowej, woj. Sandomierskie, pow. Radomski, lecz herbu ich nie zna. 24 
BAWARSKI, h- Kośdesza, Karol, listy z lat 1713 — 1717. 
Or. hr. Zam. 

Bon. I. 132. podaje Wojciecha, któiy wraz z ion^ w r. 1656 funduje ka- 
pelanic w kaplicy radzieckiej w katedrze lwowskiej i Jana w r. 1679 komor- 
nika granicznego halickiego, lecz herbu ich nie zna. 

B AZALEWICZ, h. Jastrzębiec, Hryćko, wr. 15 89 ziemianin 
wołyński. 
Not. Dziad. 

BAZAROWICZ, h. własnego, Sobol, tłumacz do 
Ordy tatarskiej, w r. 1571 kwituje Skarb koronny 
z odbioru 60 złot. pol. za poselstwo. 
M. N. w K. ra. No 18. 

Wolff 637. ród kniaziów Bazarowiczów podaje jako zamieszkały 
w Wileńskiem. 

BĄBELSKI, h. Mądrostki, Jakub, służebnik pani Dunino- 
wej, w r. 1576 opłaca pobór ze wsi Makowa, woj. Krakow- 
skie, pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. L f. 152. 

BĄCZALSKI, h. Nowina, Seweryn, w r. 1565, w imieniu 
Sarbiewskiego, opłaca pobór ze wsi Sarbie Wielkie, woj. 
i pow. Krakowskie. 

A. b. K. S. ks. p. 22. f. 9. 

Bon. I. 136. 137. przypisuje Sewerynowi B^czalskiemu h. Prawdzie, po- 
wołuje się na Źródła Dziejowe Pawińskiego, gdzie herby zupełnie nie są 
uwzględniane! 

BĄCZALSKI, h. Poronią, Hieronim około r. 1600 celnik 
ruski a Stanisław — ziemianin bełski. 
Not. Dziad. 

Paprocki podaje ten ród, z h« Gozdawa. Niniejsza notatka pochodzi z Her- 
bana Anonima, pisanego w XVII w., który jest obecnie w posiadaniu Or. 
hr. Krasińskiego. Nam się zdaje, £e więcej zaufania wzbudza Herbarz Anonima, 
który podaje dwóch członków tego rodn, jednego nawet z urzędem, a więc 
zna ich widocznie lepiej od Paprockiego, który mógł nawet chociażby dla po- 
dobieństwa herbów łatwo pomylić się w nazwie herbu. 25 BEGLEWSKI vel HEGLOWSKI, h. Lis, Jan, w r. 1676 
podstarości berestecki. 
Not Dziad. 

BELEMSKI, h. Srzeniawa, Wawrzyniec, w r. 1563 pod- 
starości i burgrabia miasta Kalisza. 
M. N. w K. III. No 19. 

BELICKI, h. Pohógt Andrzej, w r. 1564 opłaca pobór ze 
wsi Siedlce, Trzyciesz, a Stanisław ze wsi Mitkowa, woj. 
Krakowskie i Sandomierskie. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 36. 37. 

BEŁCHACKI, h. Grzymała bez rycerza w bramie, Jan, w r. 
1552 opłaca pobór ze wsi Bełchatowa, woj. Sieradzkie, pow. 
Piotrkowski. 

M. N. w K. lU. No 20. 

BENDOŃSKI, h. Nałęcz, Paweł, muzyk Kr. J. Mści, w r. 
1594 kwituje Skarb koronny z odbioru 13 złot. pol. kwar- 
talnej pensyi. 

M. N. w K. ni. No 21. 

BENDORSKI, h. Rogala, Marcin, w r. 1552 płaci pobór 
ze wsi Bendorzyna, woj. i pow. Płockie. 
A. b. K* S. ks. p. 41. 

Bon. I. 160. przypisuje im h. WyszogOta, powołując się na Akta grodz- 
kie płockie wieczyste. 

BERDOWSKI, h. Mądrostki, Bartłomiej, w roku 1601 
w Wilnie kwituje Młodeckiego, pisarza skarbu koronnego, 
z odbioru 290 złot. pol. 
M. N. w K. in. No 22. 

Bon. I. 165. 166. pod r. 1550 podaje Stanisława, chor^ego lidzkiego, na- 
stępnie zaznacza, ie są wylegitymowani w gubemii Wileńskiej zlu Jastrzębiec; 
hr. Uruski zaś podaje ród ten wylegitymowany w tej samej gubemii z h, Lttbicz« 26 
BERG (Bergck), h. własnego, Jan, starosta raj- 
grodzki, w r. 1654 zawiadamia podskarbiego 
koronnego, że odebrał od Glinki tylko 13 143 ^^ 
złot pol., resztę zaś należności poboru 8477 
złot. pol. 17 gr. 7^2 dci^- odebrać nie jest w mo- ą 
żności, więc prosi o obmyślenie środków ode- ^ ^ 
brania resztująccj sumy. 
M. N. w K. Ul. No 23. 

Bon. L 169. przypisuje temti rodowi jako herb, albo, według Mantenfla — 
gdry, albo — czarne skrzydło orle; widocznie takim herbem pieczętował się 
inny ród Bergów, nie polskL 

BERNATOWICZ, h. Ostoja, Jerzy, w r. 1584 ziemianin 
pow. Upickiego. 

M. N. w K. IIL No 7. 

BERSKI, h. Nałęcz, Wojciech, w r. 1597 w Gnieźnień- 
skiem. 

Not. Dziad. 

BESKI, h. Przerowa, Stanisław, stuga kasztelana krakow- 
skiego, w r. 1576 opłaca pobór ze wsi Pasek Wielki i Mały, 
woj. i pow. Krakowskie. 

A. b. K. S. ks. p. 33. f. 10 i II. BĘDKOWSKI, h. Stemberg odm. (w szczycie trzy 
róże na gałązkach), w r. 1691 pisze z Poznania list 
do Winklera, pisarza skarbu koronnego, z prośbą 
o protekcyę do podskarbiego. 
M. N. w K. III. No 24. BĘDZIEMIROWSKI, h. Leliwa, Piotr i Marcin, w roku 
1570 opłacają pobór z woj. Pomorskiem, pow. Tuchol- 
skim. 

A. Gł. w Warsz. 
27 BĘDZISŁAWSKI, h- Pobóg, Stanisław, w r. 1576 i 1578 
opłaca pobory w imieniu wojewody kaliskiego z jego włości 
w woj. Krakowskiem, pow. Szczyrzyckim. 

A. b. K. S. ks. p. 33. f. 43; ks. p. 34; ks. p. 38. f. 34 i 35. 

BĘTKOWSKI, h, Ostoja, ksiądz A..., w r. 1575 scholastyk 
sandomierski. 

M. N. w K. in. No 25. 

BIAŁKOWSKI, h. Nowina, Joachim, w r. 1565 opłaca 
pobór ze wsi Białkowic, woj. Sieradzkie, pow. Piotrkowski. 
M. N. w III. No 26. 

Bork., powołując się na Długosza, przypisuje im h, Nieczttja, Bialkowice 
zaś odnosi do woj. Sandomierskiego, chociaż taka wieś w tem wojewódstwie 
nie egzystuje; znamy jf tylko w woj. Sieradzkiem, pow. Piotrkowskim, par. 
Wolborskiej, stanowi ona w roku 1552 i 1553 własność Białkowskich: Jana, 
przyd. Zły Duch i brata jego Joachima (Źr. Dz. XIII. 267.), Bon. I. 183. 
przypisuje im h. Habłcz, powołując się na Potkańskiego (Pis. Dz. Pols. 
IX. 83). 

BIAŁOBŁOCKI, h. Jastrzębiec, Maciej, w r. 1570 opłaca 
pobór ze wsi Rynko wki, woj. Pomorskie. 
A. b. K. S. ks. p. 52. f. 771. 

Bon. I. 183. przypisuje piszącym się z Rynkówki h. Bialynia, powołując 
się na zapisy trybunału Lubelskiego. 

BIAŁOCHOWSKI, h. Prus I, Flory an, w r. 1571 urzędnik 
w Bieczu, woj. Krakowskie. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1027. 

BIAŁONOCKI, h. DruiTiia^ Adam, w r. 1564 dzierżawi 
u Morskiego wieś Witów, woj. i pow. Krakowskie. 
A. b. K. ks. p. 63. II. f. 21. 

BIAŁOSKÓRSKI, h- Lubicz, Piotr, w r. 1565 w imieniu 
Swirszczkowskiej opłaca pobory z woj. Podolskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 96. 28 
BIAŁOWOCKI, h. Janina, Mikołaj, wr. 1564 opłaca pobór 
ze wsi Girowa, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 25. f. 63; ks. p. 60. I. f. 58. 

Bon. I. 192. i 193., opierając się na zapiskach lubelskich, zna właścicieli 
Girowa z h. Drużyna. Pieczęcie, które właściciel Girowa wyciskał przy opłacie 
poborów, wyobrażają wyraźny h. Janina i litery nad tarcza M. B. 

BIAŁŁOZOR, h. Pomian, Stanisław, w r. 1578 sędzia 
upicki. 

Not. Dziad. 

Bon. I. 193. przypisuje mu h. Wieniawa, Stanisław w r. 1593 jest jui 
podkomorzym npickim. 

BIAŁUCKI, h. własnego, Wojciech, w r. 1613 
ziemianin kijowski. 
Bołsun. 

Bon. I. 194. herbu nie zna, lecz zna ten ród zamieszkały w po- 
łowie XVI wieku w Białutach, woj. Płockiem; hr. Uruski zaś ród 
Białuskich, h. Błelikowłcz, podaje mylnie jako Białuckich. 

BIEDRZYCHOWSKI, h. Rawicz, Stanisław, w r. 1595, 
w Sandomierzu, w imieniu swego pana (zdaje się Jana Ko- 
mornickiego), kwituje Radzimskiego z odbioru 400 złot. pol. 
M. N. w K. m. No 27. 

BIEGAŃSKI, h. własnego, (za parkanem niedźwiedź 
wspięty kroczy w lewą stronę), Stanisław, w r. 
1563 w imieniu Szczepanowskiej opłaca pobór ze 
wsi Kapuścińce i Strucha, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 45. f. 256. 

Bon. I. 204., za Długoszem, przypisuje im h* Prawdzie. Gdyby uznad 8t. 
Biegańskiego jako klejnotnika b. Prawdzie, mielibyśmy do czynienia z orygi- 
nalnym waryantem, powstałym z niezrozumienia tematu herbu przez rytownika 
(pieczęć jest bardzo dobrze rznięta). 

BIELAWSKI, h* Dcrfąga, Świętosław, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Bielawy i Parski, woj. i pow. Sieradzkie. 
M. N. w K. ra. No 28. 29 
BIELAWSKI, h. Diya, Łukasz, w r. 1586, w Grodnie kwi- 
tuje Skarb koronny z odbioru 20 złot. pol. 
A. b. K. S. ks. r. 10. f. 380. 

BIELICKI, h. Półkozic, Walenty, w r. 1596 kwituje z od- 
bioru 28 miar strzyżo wskich owsa. 
M. N. w K. III. No 29. 

BIENIASZEWSKI, h. Łada, Kazimierz-Józef, w r. 1760 
dystrybutor polskiego autoramentu. 
M. N. w K. ni. No 30. 

BIENIECKl, h. Rogala, Krzysztof, rotmistrz Kr. J. Mści 
pieszy na zamku w Wielkich Łukach, w r. 1580 kwituje 
Piotra Strabowskiego, rotmistrza i pisarza wielko-łuckiego 
z odbioru 85 złot. pol. 12 gr. na pachołków pieszych, których 
z sobą przywiódł z Witebska. 
M. N. w K. III. No 31. 

BIEŃKOWSKI z Witkowa, h. Poraj, Bartosz, w r. 1571 
pisarz księdza Korzboka, kanonika krakowskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 109. I. f. 41. 

BIERBASZ, h. Korab z mitrą, Abrahim, tatarzyn, kniaź, 
w r. 1625 chorąży po w. Nowogródzkiego. 
Not. Dziad. 

Bon. !• 251. podaje kniazia Jana-Tadeusza Juchniewicza Bierbasza w r. 1733 
elektora Augusta III, lecz herbu jego nie zna. 

BIERNACKI, h. Lubicz, Wojciech, w r. 1570 i 1571 po- 
borca pow. Mielnickiego, w woj. Podlaskiem; na zamku Raw- 
skim oddaje pobory. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 905; ks. p. 59. f. 905. 

BIERNACKI, h- Prus III, Paweł, listy z r. 1690. 
Or. hr. Zam. 30 BIERNASZOWSKI, h. Korczak, Łukasz, w r. 1563 i 1565 
opłaca pobory w imieniu Wasylkowskiego ze wsi Lewkowce, 
woj. Podolskie. 

A. b. K. S. ks. p. 45. f. 253; ks. p. 96. 

Bon. I. 170. i 255. pomieszał rody Biemaszowskich z Bernaszowskimi, 
herbu ich nie zna; zaznacza^ że Łukasz Bemaszowski w r. 1565 dzierżawi 
królewszczyznę Lewkowce na Podolu ; Biemaszowskich zaś wyprowadza z ziemi 
Sanockiej. 

BIEROW vel BIEROWO, h. Oksza, Stanisław, w r. 1564 
służebnik kasztelana krakowskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 37. f. 19 i 20. 

BIERTUŁTOWSKI, h. Topacz, Paweł w r. 1576 w imie- 
niu Pisarzewskicgo opłaca pobór ze wsi Pisarzowice, woj. 
Krakowskie, pow. Śląski. 
A. b. K. S. ks. p. 115. f. r 

BIESIEKIERSKI, h. Lubicz, Paweł, w r. 1777 zaświadcza, 
że m. Cudnów na Wołyniu, własność księcia Ponińskiego, 
żadnych jurysdykcyj nie wypełnia. 
M. N. w K. III. No 904. 

BIETKOWSKI, h.Jezierza, Andrzej, strukczaszy Królewny 
Jej Miłości, w r. 1573 kwituje Skarb koronny z odbioru 20 
złot. pol. na rachunek wysług. 
M. N. w K. in. No 32. 

BILCZYŃSKI, h. Tępa podkowa, w r. 1636 list z Ostrowa. 
Or. hr. Zam. 

BILEŃSKI, h. Abdank^ Paweł, Klemens i Piotr, bracia 
w r. 1552 opłacają pobór ze wsi Zagorzyce i Gorzeny w woj. 
Sieradzkiem. Klemens, rotmistrz zamku tykocińskiego, w r. 
1572 kwituje Skarb koronny z odbioru 1245 złot. pol., jako 
kwartalną zapłatę swej roty, mianowicie: na 200 pieszych 31 po 5 zlot. pol., na 4 koni — po 15 złot. pol., na 2 pro- 
porce — po 10 złot pol., na 2 bębny — po 10 ztot. pol., a na 
kuchnię według zwyczaju. 
M. N. w K. in. No 33. 

BILEŃSKI, h. Jastrzębiec, Piotr, stuga Mikołaja Pieniążka, 
w r. 1578 opłaca pobory w woj. Krakowskiem, pow. Szczy- 
rzyckim. 

A. b. K. S. ks. p. 38. f. 50, i 53. 

BILĘCKI vel Bylęcki, h. Samson, Jan, opat oberski, w r. 
1565 i 1 571 opłaca pobory ze wsi Obra, Łodynia, Chore- 
mina i Silcza, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 
M. N. w K. ra. No 34. 

Hr. Uraski zna rdd Byicckich, lecz nie wie jakim się herbem pieczętuje 
Ulanowski No 207 pod r. 1500 podaje Alberta Bylęckieg^o, h, Samson^ 
orcinika poznańskiego. 

BILIŃSKI, h. Korczak, Iwaszko, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Biliny, woj. Ruskie, ziemia Przemyska. 
M. N. w K. III. No 35. 

Bon. I. 233. zna ród Bilińskich vel Bielińskich na Rusi dopiero w XVIII 
wieku, herbu ich nie podaje; możliwe, źe s% oni potomkami Iwaszka h, Kor- 
czak, dziedzica Byliny. 

BIŁOSTOCKI, h. własnego, Lewko Daszkowicz, 
w r. 1527 ziemianin wołyński. 
Not. Dziad. 

BIRULA, h. własnego, Leon, w r. 1748 leśniczy 
witebski, sługa Stanisława Ogińskiego, kasztelana 
witebskiego. 

M. N. w K. ffl. No 36. 

BISKOWSKI, łi, Topor, Jan, w r. 1581 dzierżawca wsi Ja- 
nuszkowie. 

A. b. K. S. ks. r. 9. f. 666. 32 
Yon BLAUENFELS patrz TREBNITZ von BLAUENFELS. 

BLESZCZEWSKI, h- Abdank, Jan, w r. 1566 opłaca pobór 
ze wsi Dolabusk od Kunowa, woj. Krakowskie, pow. San- 
decki. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 96. 

BLICHOWSKI, h. Prus II, Andrzej, rządca Mniszewa na 
Mazowszu, w r. 1571 płaci pobór w imieniu księdza pod- 
kanclerzego. 

M. N. w K. ra. No 37. 

Źr. Dz. XVI. 304. podaje wieś Blichowo w pow. Wyszogrodskim, jako gniazdo 
szlachty zagonowej. 

BLIŻYŃSKI, h. Jelita, Mikołaj, w r. 1565 płaci pobory 
z dzierżawnych wsi Łysiatycze, Stryjańce, Monasterce i Kaw- 
czyn, w pow. Stryjskim. 

M. N. w K. m. No 38. 

Bork. mylnie utożsamia Bliiyńsklch z Bliźińskimi. 

BŁASZKOWSKI, h. Abdank, w r. 1571 w imieniu klasztoru 
Mogilskiego wyciska swą pieczęć przy opłacie poboru ze 
wsi Moniaczkowic, woj. Krakowskie. 
A. b. K. S. ks. p. 109. I. f. 57. 

BŁESZCZYŃSKI, h. Suchekomnaty odm. (brak 
krzyża na nawiązaniu, w szczycie 5 piór strusich), 
Ch. K. (inicyały imienia) chorąży sieradzki, w r. 
I7S5» w Brzeżnej, wydaje świadectwo Konarzew- 
skiemu na sprowadzenie z Węgier 13 beczek wina 
na wasną potrzebę. 
M. N. w K. m. No 39. 

Bon. L 385. wspomina pod r. 1757 Kazimierza, chorążego sieradzkiego, 
przypisując mu herb Suchekomnaty zwykle. Ród BZeszczyńskich z tym samrm 
herbem bez odmiany egzystuje w woj. Krakowskiem, pow. Lelowskim, gdzie 
w r. 1578 Wojciech opłaca pobór ze swej wsi BZeszno (A. b. K. S. ki. p. 
37. f. 54). 33 
BŁESZCZYŃSKI, h. Korczak, M. K. (inicyały imienia) w r. 
1748 chorąży piotrkowski, sędzia grodzki sieradzki. 
M. N. w K. III. No 40. 

BŁOGIENKOWSKI, h- Ostoja, Krzysztof, w roku 1578, 
w imieniu biskupa Sadowskiego, opłaca pobór ze wsi Stara 
Wieś, woj. Krakowskie, pow. Lelowski. 
A. b. K. S. ks. p. 37. f. I. 

BŁOMIŃSKI, h. Pobóg, Mikołaj, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Błomina, woj. Płockie, pow. Płoński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Bon. I. 291. zna ten ród, lecz nie wie jakiego używają herbu. 

BŁONICKI, h. Godziemba, Jan, w r. 1553 urzędnik Jana 
Tomickiego, podkomorzego kaliskiego; w r. zaś 1568 otrzy- 
mał od Zygmunta Augusta pozwolenie założyć wieś Prosznę. 
M N. w K. III. No 41. 

BŁOŃSKI, h. Strzemię^ Paweł, w r. 1552 w imieniu opata 
tynieckiego płaci pobór ze wsi Bryły, woj. Krakowskie; a w r. 
1581 płaci pobór ze wsi Sikorzyce, woj. i pow. Sandomierskie. 
M. N. w K. lU. No 42; A. b. K. S. ks. p. 9. f. 679. 

BŁOŻEJEWSKI, h. Abdank, Jan, w r. 1566 opłaca pobór 
ze wsi Błożejewa, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 548. 

Bon. I. 293. zna ten ród jui w XIV w., lecz klejnotu jakiego uiywali nie podaje. 

BNIKOWSKI, h. Jastrzębiec, Jan, w r. 1565 opłaca pobór 
z części wsi Rogoźna, woj. Brzesko-Kujawskie. 
M. N. w K. m. No 43. 

BOBOWSKI, h. Prawdzie, Jan, służebnik sufragana gnie- 
źnieńskiego, w r. 1565 opłaca pobory. Jakub, syn niegdyś 
Jana, w r. 1584 dziedzic Bobowa, w pow. Urzędowskim (?). 
M. N. w K. m. No 44. Bon. I. 305. 34 BOBROWSKI, h. Pobóg, Piotr, w r. 1570, w Radzynie, 
opłaca pobór ze wsi Bobry, woj. i pow. Łęczyckie. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 787. 

BOBROWSKI, h- Prus III, Jan, przyd. Dembosz, Marcin, 
przyd. Chrzczonek^ i Marcin, przyd. Pióro, w r. 1564 opła- 
cają pobór ze wsi Bobrówce, woj. i pow. Rawskie. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

BOQAN, h. Ostoja, w r. 1581 opłaca pobór z części wsi 
Chotel, woj. Sandomierskie, pow. Wiślicki. 

A. b. K. S. ks. p. 9. f. 611. 

Bon. L 316. zna ten ród, lecz nie wie jakiego uiywal godła herbowego. 

BODZEWSKI, h. LeKwa, Wojciech, wr. 1566 opłaca po- 
bór ze wsi Bodzewka Małego i Żółtkowa, woj. Poznańskie, 
pow. Kościański. 

A. b. K. S. ks. p. 55 f. 556. 

BOGURSKI, h. Jelita, Bartłomiej, w r. 1552 opłaca po- 
bór ze wsi Bogurzyna, woj. Płockie, pow. Szreński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Bon. I. 345. z Bogurzyna i Bogurzynka wyprowadza jeden rdd Bogorskich 
▼el Bogorskich i przypisuje im h. Ogończyk. Z danego kwitu poborowego 
wynika, it egzystowały dwa rody Bogurskich — jeden z Bogurzyna h* Jelita, 
a drugi z Bogurzynka, używajmy, jak podaj§ heraldycy, h* Ogończyk* 

BOGUSŁAWSKI dictus OSTROŁĘCKI, h. Gozdawa, Piotr, 
w r. 1 55 1 opłaca pobór ze wsi Bogusławice, woj. Sieradzkie, 
pow. Radomski. 
Wilanów. 

BOGUSZ, h. własnego, Jan, służebnik starosty ro- 
zemberskiego, w r. 1565 opłaca pobory z części 
wsi Przedmieście Wójtowskie i z królewszczyzn: 
Rozemberga, Racławic i Sitnicy, woj. Krakowskie 
pow. Biecki. 

Au b. K. S. ks. p. 23. f. 27. 53. i 54. 35 

BOGUSZ, h* Topor, Fedor, w r. 1597 wojski Kr. J. Mści 
i namiestnik nowogródzki. 
M. N. w K. III. No 45. 

BOGUSZEWICZ vel BOGUSZEWSKI, h. własnego, 
Józef, tatarzyn, żołnierz, w r. 1580 kwituje Skarb 
koronny z odbioru 100 złot. pol. zasługi dla siebie 
i swych towarzyszów. 
M. N. w K. in. No 46. A. b. K. S. ks. r. 9. f. 749. 

BOGUSZKO, h* Dąbrowa, Michał w r. 1581 wycisnął swą 
pieczęć za Pawła Domanowskiego przy opłacie poboru ze 
wsi Kulesze; Jan zai w tym samym roku opłaca pobór ze 
wsi Boguski, woj. Podlaskie, pow. Tykociński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. f. 119 i 121. 

BOGWIEDZKI, h* Wąi, Maciej, w r. 1591 opłaca pobór 
z części wsi Kotarby i z Bogwiedza, woj. Kaliskie. 
A. b. K. S. ks. p. 13. f. 494. 

Hr. Uruski podaje ten ród jako Bogwidzkich. 

BOHATYREWICZ, h. Podkowa, Szach-Maneyr, kniaź, 
tatarzyn, w r. 1546 ziemianin nowogródzki. 

Not. Dziad. 

Bon. I. 359. xna ten ród, zamieszkały na Litwie, lecz klejnotu jakiego uiy- 
wali nie podaje. 

BOHDAN, h. własnego, Szanka, w r. 1592 żona 
Aisy Achmetowicza Nawry, kniazia, tatarzyna, zie- 
mianina pow. Trockiego. 
M. N. w K. in. No 2. 

BOHDANOWICZ, h* Radwan, Gabryel, urzędnik dorsu- 
niski, w r. 1581 zaświadcza Stanisławowi Chłopickiemu, dwo- 
rzaninowi Kr. J. Mści ilość wziętej żywności z włości woje- 
wody trockiego przez żołnierzy z roty Chocimirskiego. 
M. N. w K. IIL No 47. 36 

BOHUSZEWICZ, h. własnego, Stefan, w r. i6u 
komornik woj. Nowogódzkiego. 
M. N. w K. UL No 48. BOIŃSKI, h. Poraj, Stanisław, w r. 1591 opłaca pobór 
ze wsi Górne w Gnieinieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. II. 

Bon. I. 365. równiei podaje ten ród jako zamieiskalj w Gnieźnieńskiem, 
lecs nie zna ich klejnotu. 

BOJANIECKI, h. Brochwicz, Stanisław, w r. 1578 opłaca 
pobór z części wsi Bojańczyc, woj. Krakowskie, pow. Szczyp 
rzycki. 

A. b. K. S. ks. p. 38. f. 67. 

BOKUM, h. Paprzyca odm. (w szczycie pół 
wyżła w obroży, z głową zwróconą w prawo), 
Jan, cześnik W. Ks. Litewskićgo, w r. 1673 
zeznaje, że żydzi sandomierscy i opatowscy 
W3rpłacili mu 2000 złot. pol. 
M. N. w K. in. No 49. 

Bon. I. 372. Bokunom yel Bokumom przypisuje ll« Pa^ 
przyca bez odm. i zaznacza, źe Jan-Henryk w r. 1670 mianowany cześnikiem 
litewskim, następnie został stolnikiem litewskim. 

BOLESKI, h. Korab, Stanisław, syn Marka, w r. 1581 
opłaca pobór ze wsi Tniskowa, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 704. 

BOLESZA, h* Ślepowron, Marcin, strażnik solny, w roku 
1606, w Warszawie kwituje Marcina Kamińskiego, pisarza 
starszego żupy warszawskiej, z odbioru zapłaty za osiem koni. 
M. N. w K. HL No 50. 

BOŁSUNOWSKI jedni z BOŁSUNOWICZAMI, h* Kośdcsza* 
Rodzina tatarska Bołsunów, osadzona przez W. Ks. Lit. Wi- 
tołda na prawach bojarskich w Owruckiem, na Wołyniu. 
37 
w r. 15 18 Zygmunt I potwierdza Prokopowi, synowi Anto- 
niego, dawne przywileje rodu. Teodor w r. 1545 nazwany 
Bołsun, a brat jego Filon w r. 1547 nazwany Bołsunowicz, 
obaj ziemianie owruccy. Mateusz Bołsunowicz w r. 161 7, 
a w r. 1691 Hrehory i Aleksander, przyd. Kowsza^ Bołsu- 
nowscy ziemianie w Botsunach, w Owruckiem. W r. 1574 
Paweł Bołsuliowski jest regentem ziemskim owruckim. 

Dokument u rodziny w Kijowie. Akta jugo-zapadnoj Rossii. 
Kijów, 1867. O proischożdienii szliachetskich rodów w jugo- 
zapadnoj Rossii. 

BONASZEWICZ vel BONIASZEWICZ, Ł własnego, 
Jan, w r. 1582 kwituje Skarb koronny z odbioru 
300 zlot. pol., nagrody za okazane zasługi przy 
oblężeniu Pskowa. 

M. N. w K. in. No 51. 

Bork. podaje bez herbu Banasiewicza w r. 1782 w Lwowskiem. 

BONIECKI, h. Jastrzębiec, Jan, w r. 1571 urzędnik biskupa 
krakowskiego we wsi Zalesie. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1217. 

BONIN, h* własnego, Piotr Iwanowicz, żona Iza- 
bella, córka Jana Warakomskiego, w r. 1589 zie- 
mianie nowogródzcy; w r. 1600 jest woźnym ziemi 
nowogródzkiej. Brat jego Jakub. 
M. N. w K. lEL No C2 i No 70. 

BORATYNI, h. własnego (w polach I i IV pas 
ukośny z czterema rzędem gwiazdami, w II 
i ni mnich idący w prawo, trzyma przed sobą 
paciorki), Tytus-Liwiusz, mincmistrz i se- 
kretarz Kr. J. Mści, w r. 1688 kwituje Skarb 
koronny z pretensyi na 1600 złot. pol. 
• M. N. w K. III. No 53. 

Vol. Leg. IV. 570. Tytus-Liwiusz Boratyni, sekretarz K, J. Mści mincmistrz 
i Filip, dworzanin Kr. J. Mści, za zasługi indygienowani na sejmie z r. 1658. 38 

BOREJKO vel BOREYKO, h, Wieniawa, Fabian, w r. 
1606 ziemianin wileński. 
Not. Dziad. 

BOREK z Cegłowa, h. Abdank, Stanisław, w r. 1595 kwi- 
tuje Wykowskiego, podżupka bocheńskiego z odbioru 3 złot. 
pol. za kwartał Śgo Krzyża, za warzelnictwo; w r. 1574 ten 
sam Borek pisze się z Szeligowa i jest arendarzem plebanii 
Sanockiej. 

M. N. w K. ffl. No 54; A. b. K. S. ks. r. 5. f. 294. 

BORKOWSKI, h. Doł^a, Jakub, w r. IS70, w Rawie ze- 
znaje, że piątą część poboru ze starostwa Sokalskiego (506 
złot. 21 gr. 2^1 denara) złożył na ręce podskarbiego. 
M. N. w K. ffl. No 55. 

BORKOWSKI, h. Ogończyk odm. (strzała przekrzy- 
żowana), Wawrzyniec, syn Franciszka, w roku 
1563 opłaca pobór ze wsi Borkowa, woj. Mazo- 
wieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 209. 

BORKOWSKI, h. Lubicz, w r. 1581 wyciska swą pieczęć 
za Kołodziejskiego przy opłacie poboru ze wsi Kołodzi, woj. 
Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 710. 

BORKOWSKI, h. Nał^, w r. 1756 sługa Borzęckiego, pod- 
stolego litewskiego, w Czaplach, pow. Samborski. 
M. N. w K. IIL No 56. 

BORKOWSKI, h. Samson, w XVn wieku w Poznańskiem. 
Zap. Dziad. 

Bon. II. 42. zna ten ród zamieszkały w Poznańskiem, lecz jakiego herbu 
uiywali — nie zna. 39 
BORKOWSKI, h* Strzemię Jakub, w r. 1564 opłaca po- 
bór z części swej wsi Borki, woj. Krakowskie, pow. Śląski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 29; ks. p. 63. f. 34. 

Bork. n. 43. podaje bez herbu Jana dziedzica wsi Borki w pow. Śliskim. 

BORKOWSKI, h. Topór, Mateusz, w r. 1565 w imieniu 
Podfilipskiej opłaca pobór ze wsi Suchodoły, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 96. 

BORODZICZ, h. Wadwicz, Stefan, w r. 1579 ziemianin 
nowogródzki. 
Not Dziad. 

BOROWSKI, h. Ogończyk odm. (z hełmu 
wychodzą trzy gwiazdy na gałązkach), Jan, 
w roku 1570 opłaca pobór z części swej wsi 
Czarnowa, woj. Pomorskie, pow. Tucholski. 
A. Gł. w Warsz. 

Szel. Zer. nazywa ten rdd Berewskimi, lecz w jego spisie 
szlachty tak wielka ilość znajduje się nazwisk poprzekrę- 
canych, Łe kompilacyjna ta robota na seryo brana być nie moie. 

BOROWSKI, h* Rawicz, Krzysztof, w r. 1 564 opłaca po- 
bór ze wsi opactwa Mogilskiego Wiktorowie, woj. i pow. 
Krakowskie, w r. zaś 1565 występuje Mikołaj, jako dzier- 
żawca tejże wsi. 

A. b. K. S. ks. p. 60. n. f. 80; ks. p. 22. f. 76, 

BOROWSKI, h. Roch III, w r. 1581 wyciska swą pieczęć 
za Mroczków, przy opłacie poboru ze wsi Mroczki, woj. Pod- 
laskie, ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 709. 

BORSTEYGO, h. Szeliga, Mikołaj, w r. 1730 dziedzic wsi 
Borsteygi na Żmudzi, pow. TelszowskL 

Not. Dziad. 

Hr. Unuki i Polaczek podaj§ to nazwisko jako Borstejko. 
40 
BORSZCZOWSKI, h. Rawicz, w r. 1565 opłaca pobór ze wsi 
Moskatowce i Borszcze, woj. Podolskie. 

A. b. K. S. ks. p. 96. 

Bon. IL 57. podaje ten ród bez herbu. 

BORTKIEWICZ, h, Kościesza, Marcin w r. 1601 ziemianin 
żmudzki, a Józef miecznik upicki. 
Not. Dziad. 

BORTKO WICZ, h. własnego, S t a n i s ł a w, w r. 1 5 36 
ziemianin kowieński. 
M. N. w K. m. No 847. 

BORTNOWSKI, h. Łopot, Wiktoryn, wr. 1614 ziemia- 
nin wołkowyski. 

M. N. w K. ffl. No 3. 

BORYSŁAWSKI, h. Sas, Mikołaj, dziedzic na Borysławiu, 
w r. 1777 zaświadcza odbiór uniwersału dla m. Litniowiec 
woj. Podolskie. 

M. N. w K. ra. No S7' 

BORYSOWSKI, h. Prawdzie, Tyberyusz w r. 1552 no- 
tariusz sanocki; Jakub w r. 1565 opłaca potór ze wsi Nowy 
Borek w ziemi Przemyskiej. 

A. b. K. S. ks. p. 17; M. N. w K. ffl. 58. 

BORYSZKOWSKI, h. Drya, Wojciech, w r. 1364 opłaca 
pobór ze swej wsi Zagórzany, woj. i pow. Krakowskie, a H i e- 
ronim i Stanisław w r. 1586, w Bieczu wydają kwit na 
pożyczone 8800 złot. pol. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 84; ks. r. 10. f. 361. 

Bon. n. 75. nie zna herbu Boryszkowskich; zaznacza tylko, it Wojciech 
w roku 1554 był pisarzem ^odzkim krakowskim. 

BORZEWSKI, h. Pomian, Bernard i Jan w r. 1552 opła- 
cają pobór ze wsi Borzewa Małego, woj. Płockie, pow. Płoński 
A. b. K. S. ks. p. 41. 41 BORZKOWSKI, h- Nałącz, Maciej, w r. 1565 urzędnik 
w Białej. 

M. N. w K. IIL No 59. 

Bon. II. 68. herbu Borzkowskich nie zna, podaje Pawła w r. 1508 dzie- 
dzica wsi Borzkowa, woj. i po w. Sandomierskie. 

BORZYNOWSKI, h. Jastrzębiec, Mikołaj, w r. 1581 opłaca 
pobór ze wsi Borzynowa, woj. Sandomierskie, pow. Wiślicki. 
A. b. K. S. ks. p. 9. f. 658. 

Bon. n. 73. przypisuje Borzynowskim z Borzynowa w Wiślickim h To- 
pacz (?); wiadomość podana bez powołania się na źródła. 

BOSOWSKI, h. Kur, Paweł, w r. 1756 dworzanin Udal- 
ryka-Krzysztoła, ks. Radziwiłła, Ordynata na Nieświeżu, Ołyce 
i Kłecku. 

M. N. w K. ffl. No 60. 

BOŻEWICKI, h. Rawicz, Piotr w r. 1591 opłaca pobór ze 
wsi Jarotki w Gniefnieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. II. 

BOŻKOWSKI, h. Wieniawa, Ambroży, w r. 1552, opłaca 
pobór ze wsi Dedyze (?) (zapewne Dudycze w Ostrzeszowskiem). 
M. N. w K. III. No 61. 

BOŻOWSKI, h. Sternberg, Stanisław, sługa Lewickiego, 
w r. 1564 opłaca pobór ze wsi Niżowa, woj. i pow. Kra- 
kowskie. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 103. 

BOŻYDAROWICZ, h. Strzemię, Mikołaj w r. 1633 dzier- 
żawca tarnowski. 
Or. hr. Zam. 

BRACHOWSKI, h. Wieniawa, Feliks, w n 1552 opłaca 
pobór ze swego dziedzictwa Żbik, woj. i pow. Krakowskie. 
M. N. w K. III. No 62. 42 
BRACHOWSKI, h. Grzymała odm. (na murze 
z otwartą bramą dwie wieże) Stanisław w roku 
1 564 opłaca pobór ze swej wsi Szklary, woj. i pow. 
Krakowskie. 

A. b. K. S. ks. p. 60. n. f. 104. 

BRACHOWSKI, h. Grzymała bez bramy, Jan drabant Kr. 
J. Mści, w r. 1570 kwituje Skarb koronny z odbioru 10 złot. 
pol., danych mu z łaski Króla; Stanisław, w roku 1571 
i 1573 opłaca pobory ze swej wsi Żbik, woj. Krakowskie, 
lecz w r. 1573 wyciska swą pieczęć już z li. Grzymała *z bra^ 
mą otwartą bez rycerza. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 809; ks. p. 63. f. 194; ks. p. 30. f. 206. 

BRACHOWSKI, hi. Grzym^ bez bramy, Wojciech, wr. 
1570 opłaca pobór ze swej wsi Szymłowa, woj. i pow. Łę- 
czyckie. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 798. 

Bon. II. 95. ze Źr. Dz. podaje bez herbu Mikołaja, właściciela wsi Bra- 
chowice w Łęczyckiem. 

BRAJCZEWSKI, h. Pomian, w XVII wieku w Kaliskiem. 
NoL Dziad. 

BRAŃSKI, h. Ślepowron, w r. 1580 ziemianin wileński 
Not. Dziad. 

BRATUSKI, h- Rola, w XVU wieku w Kaliskiem. 
Not Dziad. 

BRODZIŃSKI, h* Prawdzie, Albin, w końcu XVI wieku 
kustosz krakowski, zeznaje, że dla grasującego powietrza 
ubyło mu komorników w jego wsi Wiciarach. 
M. N. w K. ni. No 63. 

BROLIŃSKI, h* Roch III, Stanisław, syn Adama, Jakub, 
syn Macieja, z wdową Janową, Albert, syn zmarłego Bartło- 43 mieja, Łukasz, syn zmarłego Stanisława, Jakub, Jan 
i Cherubin, synowie zmarłego Józefa, Jan, syn zmarłego 
Marcina, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Brolina, woj. Ma- 
zowieckie, ziemia Łomżyńska. 
M. N. w K. m. No 64. 

BRONICKI, h. Pobóg, Jan, w r. 1576 opłaca pobór z części 
swej wsi Gruszowa, woj. i pow. Krakowskie. 
A. b. K. S. ks. p. 35. f. 25. 

BRONIEWSKI, h, Topor, Jan i Wojciech w roku 1553 
opłacają pobór ze wsi Suchodoły, Granica i Broniewicze, 
woj. Sandomierskie, pow. Radomski. 
M. N. w K. m. No 65. 

BRONISZ, h. Junosza, Adam, wraz z bratem, w r. 1552 
płacą pobór ze wsi Korytniki, woj. Mazowieckie, ziemia War- 
szawska. 
M. N. w K. ni. No 66. 

BRONISZ, h. Pomian, Marcin w r. 1591 opłaca poborze 
wsi Ostro wąs w Gnieźnieńskiem; w r. 1580 wieś ta należy 
do Wacława. 
M. N. w K. III. No 67 \ Źr. Dz. XXII. 152. 

BRONOWSKI, przyd. Grudek, h. Paprzyca^Lis, 
Jakub, Mikołaj i Jakub, bracia, w roku 1552 
opłacają pobór ze swej wsi Bronowo-Zalesie, woj. 
i pow. Płockie. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Bon. n. 147. przypisuje im li« Paprzyca zwykZy, ktdrego niywaj^ Bro- 
nowscy z Bronowa-G^iorów. Podług nas mamy tu do czynienia z typowym 
okazem oszczerbienia herbu. 

BRONOWSKI, h. Tąpa podkowa, Jan, w r. 1552 rządca 
dóbr Łasko. 

M. N. w K. ni. No 68. 44 
BROSINA, h. Jastrzębiec, Szczęsny, w n 15 70 czyni re- 
kognicyę. 

A. b. K. S. ks. r. 7. ł. 771. 

BROSZKOWSKI, h. Bróg, w XVn wieku na Kujawach. 
Not Dziad. 

BROSZKOWSKI, h* Prus I, Maciej, w r. 1528 na Ma- 
zowszu. 

Not. Dziad. 

Źr. Dz. XVI. 4x5. niaj§ wieś Broszkowo w ziemi Liwskiej. 

BRUCHAN, h. Ogończyk, Bartosz Stanisławo wicz, w roku 
1577 sędzia nowogródzki. 
M. N. w K. UL No 69. 

BRUCHAŃSKI, h. własnego, S t e f a n, w r. 1668 
podsędek sądu ziemskiego powiatu Słonim- 
skiego. 

M. N. w K. III. No 70. 

Bon. n. 204. podaje rysnnek herbu błędny, mianowicie 
tylko podkowę ze strzale. 

BRUDZIŃSKI, h* Grzymała bez bramy, Łukasz, list z r. 

1583- 
Or. hr. Zam. 

BRUSZOWSKI vel BRUSSO WSKI, h. Gozdawa, Stanisław 
i Jakub w roku 1581 opłacają pobór ze wsi Brusowa vel 
Bruszowa, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 716; ks. p. 41. f. 57. 

Bon. n. 160. pomieszał rody Bniszewskich z Brnszewa, li« Ślepowron, 
z Bnuzowskimi vel Brussowskimi z Brusowa. 

BRUŻEWICZ, h. Ślepowron, Mikołaj, wr. 1566 ziemianin 
źmudzki. 
Not, Dziad. 45 

BRYKO WSKI, h. Ja^strząbicc, Jan, w r. 1546 list do Stra- 
domskiego. 

M. N. w K. IIL No 71. 

BRYSKI, h. Szeliga, Jakub, syn Jakuba, w r. 1563 opłaca 
pobór ze wsi Bryski, woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska, 
pow. Ostrołęcki. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 12. 

Bon. II. 163. bez wymienienia herbn ród ten zamieszcza w ziemi Różań- 
skiej i Makowskiej. BRZESKI, h. własnego, Jan, sprawca Kotwiczą, 
w r. 1564 opłaca pobór ze wsi Kwasowice i Krze- 
sławice« woj. i pow. Krakowskie. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 40. BRZESKI, h* Pobóg, Sebastyan w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Brzeście, woj. Płockie, pow. Płoński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Bon. n. 168. zalicza ten ród do h. Prawdzie. 

BRZESKI, h. Prus I, Marcin w roku 1578 dzierżawi wieś 
Prokocin, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. S. 

BRZEZNICKI, h- Roch III, Aleksander, syn Teodora, 
w r. 1 58 1 opłaca pobór ze wsi Brzeźnicy i Nowej Wsi, woj. 
Podlaskie, ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 74, 670 i 679. BRZEŻAŃSKI, h* własnego, Andrzej, wr. 15 80 
sługa podskarbiego nadwornego koronnego. 
M. N. w K. m. No 72. 46 

BRZOSKI, h. własnego, Jan, w r. 1552 opłaca po- 
bór ze wsi Brzoska i Bychowa, woj. Ruskie. 
A. b. K. S. ks. p. 17. BRZOSTKOWSKI, h. Zaremba, w XVI wieku, z Brzostko- 
wa, woj. Kaliskie, pow. Pyzdrski. 
Not Dziad. 

BRZOZOWSKI, h. Ostoja, Sebastyan, w r. 1381 wyciska 
swą pieczęć za szlachtę opłacającą pobory w woj. Podlaskiem, 
ziemi Bielskiej. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 700 i 703. 

Bon. n. 197. i 198. przypisuje Brzozowskim z Brzozowa na Podlasiu, 
ll« Korab; herbu tego w XVI wieku na Podlasiu nie spotykamy. 

BRZUMIŃSKI, h. Rawicz, Stanisław, w r. 1563 ze wsi 
Brzumino-Wilczyno, a Mateusz, syn Andrzeja, przyd. Zie- 
mak, ze wsi Brzumino, opłacają pobory, woj. Mazowieckie, 
ziemia Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 257 i 258. 

Bon. II. 205. wspomina pod r. 1422 Dobiesława z li« Miediwiada (Ra- 
wicz). BUCEWICZ, h* własnego, przyd. Bucz-Monczajtys ; 
w r. 1555 Bacz, syn Moncza, był właścicielem wsi 
Berze na Żmudzi. 
Not. Dziad. BUCHAN, h* Dziczą głowa, w r. 1704 listy z Krakowa. 
Or. hr. Zam. 

BUCHCICKI, Ii. Stzemię, Błażej, w r. 1595 kwituje żupy 
wielickie z odbioru jurgieltu za dwa kwartały^ 50 złot. pol. 
M. N. w K. No 74. 47 

BUCZKOWSKI, h. Orla, Andrzej, w r. 1563 opłaca pobór 
ze wsi Buczka, woj. Łęczyckie, pow. Brzeziński. 
M. N. w K. III. No 75. 

Bon. n. 322. xe Żr. Dz. podaje pod r. 1576 Krzysztofa, lecz bez herbu. 

BUDEK, przyd. KaUnkawski, h. Kroje, Szęsny i Woj- 
ciech bracia w r. 1552 opłacają pobór ze wsi Kałenikowa, 
w ziemi Przemyskiej. 
M. N. w K. III. No 76. 

BUDREWICZ, h. własnego, Maciej, kapi- 
tan Kr. J. Mści i Rzeczypospolitej; w r. 171 2 
pisarz komory żytnickiej. 
M. N. w K. m. No 77. 

BUDZIŃSKI, h. własnego, Stanisław, w r. 1573 A 
w imieniu Prospera Prowany, opłaca pobór z dzier- 1**^^ 
źawy części wsi królewskiej Długoszyna, woj. i pow. 1 I 

Krakowskie. \ t J 

A. b. K. S. ks. p. 30. f. 220. >/^ 

BUDZISŁAWSKI, li. Srzeniawa, Jan, w roku 1591 opłaca 
pobór ze wsi Budzisławia w Gnieźnieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. II. 

Bon. U. 230. przypisuje li« Sulima wszystkim Budzislawskim bez róinicy. 
W Gnieinieńskiem egzystowały dwa rody Budzislawskich — Srzeniawici i Su- 
limczykowie ; ci ostatni w tym samym roku opłacają pobdr ze wsi Dambro- 
wiec i części wsi Budzistawia (A. b. K. S. ks. p. ii.). 

BUDZYŃSKI, Ii. Korczak, Stanisław, w r. 1576 waźnik 
wielicki. 

A. b. K. S. ks. p. 63. f. 61. 

BUGAJSKI, h. Prus I, w XVn wieku w ziemi Rawskiej 
i Liwskiej. 

Not. Dziad. 

Bon. n. 234. zna ten ród lecz bez herbu. 48 
BUJALSKI, h. Korwin Albert, syn Stanisława i Szymon, 
syn Andrzeja, przyd. Świątczyce; Jan i Szymon, przyd. Li- 
chotowie\ Wawrzyniec, ^xvjdi, Idchotka; Andrzej, przyd. 
Surdicsyc, Stanisław, syn Łukasza, przyd. Sługocs; Mikołaj, 
przyd. OUksicz; Jan, syn Stanisława, przyd. Surdęka i Mi- 
ly^łaj. Mateusz i Wojciech, przyd. Sługoczyce, w r. 
1564 opłacają pobór ze wsi Bujały woj. i pow. Rawskie. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

Bork. mylnie nazywa ich Bujardskimi z Bujard (?!) w ziemi 
Rawskiej. 

BUJWID, h. własnego, Paweł Andrzej ewicz, w r. 
1590 ziemianin pow. Grodzieńskiego. 
M. N. w K. ffl. No 78. 

BUKONT, h, własnego, Jan, w r. 1598 ziemianin 
żmudzki. 
Not. Dziad. 

BUKOWSKI, Ii. Tąpa podkowa, Stanisław, w r. 1565 
opłaca pobór ze wsi Bukowa, woj. Łęczyckie, pow. Brzeziński. 
M. N. w K. III. No 79. 

Bon. n. 245. ze Źr. Dz. pod r. 1576 podaje Krzysztofa, lecz herbu, jakiem 
się pieczętował, nie zna. 

BUŁAKOWSKI, h. Zaremba, Jan z Pogorzeli, rotmistrz Kr. 
J. Mści, w r. 1571 kwituje Skarb koronny z odbioru 45 złot. 
pol. na 3 konie; w r. 1601 — z odbioru za zasługi 270 złot. 
pol., a w r. 1604 — z 500 złot. pol. jurgieltu. 

A. b. K. S. ks. r. 10. f. 778; M. N. w K. III. No 80. 

Bon. n. 247. zalicza ród ten do Prawdzicdw; na trzech dokumentach wi- 
dzimy wyraźny li« Zaremba ; widocznie wskutek podobieństwa herbów Praw^ 
dzic i Zaremba, późniejsi Bulakowscy herby te pomieszali sami. Zr. Dz. Xn. 
206. znaj^ wieś Bulakowo w pow. Pyzdrskim. 

BUŁATOWICZ, h. Strzemię, Jarosz, wr. 1591 zaświadcza, 
że Lepaczyński pobrał żołd na dwa konie. 
A. b. K. S. ks. r. 10. f. 729. 49 
BUŁHAK, h. Syrokomla odm. (na Abdanku — 
półtora krzyża), Andrzej-Michał, w roku 1736 
wojski i podstarości sądowy pow. Słonimskiego. 
M. N. w K. ni. No 81. 

Prof. Piekosiński (O dynastycznem szlachty polskiej pochodze- 
nia str. LII, 115 i 232) przypisuje ten herb Biallym; widocznie zaszła po- 
myłka w przypuszczeniu, ie wyciśnięta pieczęć odnosi się do Biallego, ktdry 
podpisał akt icorreiit Białlyc ; pieczęć omawiana należy bezsprzecznie do pod- 
starościego s§dowego Bułhaka, jak to wskazuje nawet inicyały zamieszczone 
po bokach herbu ; przy tern wiadomo, ie na wypisach z akt pieczęć wyciskano 
albo starosty, albo podstarościego, nigdy zaś pisarza. 

BUŁHAROWSKI, h. Półświdc, Michał, komor- 
nik wileński, dzierżawca Ciechanowszczyzny, czyli 
Suderwy w Wileńskiem i Ranimuki w Trockiem; 
Jerzy, rotmistrz nowogródzki; Maciej, komornik 
mścisławski — wszyscy za Stanisława Augusta. 

Bołsun. » Wypis z ksiąg Trybunału litewskiego p 
o legitymacyi rodu Bułharowskichc. 

Bon. II. 249. herbu, jakim się pieczętowali, nie zna, lecz podaje pod r 
1764 Michała, podhorodniczego wileńskiego i pod r. 1786 Franciszka, komor- 
nika starodubowskiego. Hr. Uruski herb ten nazywa »P($łświat«. 

BURAKOWSKI, h. Leliwa, Stefan, w r. 1692 ziemianin 
lidzki. 

Not. Dziad. BURBA, h. własnego, Eustachy-Jan w roku 
1689 podstoli mozyrski, dworzanin skarbowy 
W. Ks. Litewskiego. 

M. N. w K. IIL No 82. 

Bon. II. 251. podaje zupełnie odmienny znak herbowy 
Burbów, podobny do lu Odyniec z odmianą. BURKACKI, h. Tąpa podkowa, Mateusz, w r. 1565 dzier- 
żawca wsi Skuszewo, woj. Mazowieckie, ziemia Liwska, opłaca 

50 
pobór na ręce Jerzego Broszkowskiego, sędziego liwskiego, 
a na ten czas poborcy ziemi Liwskiej. 

M. N. w K. ffl. No 83. 

Źt. D2. XVI. 328. znajf wieś Barkftty w pow. Ciechanowskim. 

BURKAT, h. Wamia, Jan, w r. 1564 urzędnik nasiechowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IL f. 154. 

BURZECKI, h. Siekierz odm. (zamiast żeleica strza- 
ły — trójkąt i podstawa załamana na dół) Mateusz, 
w r. 1584 urzędnik kijowski. 
Bołsun. 

BUSZYŃSKI, h. Poraj, Piotr, w r. 1571 sędzia ziemski 
sieradzki. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1 1 80. 

Źr. Dz. Xin. 335. podajf wieś Buszynę w pow. Szadkowskim. 

BUSZKO WSKI, h. Drya, Jakub, w r. 1591 opłaca pobór 
ze swej części i z części Walentego Bojeńskiego wsi Boje- 
nicze w GnieinieńskienL 
M. N. w K. m. No 84. 

Bon. II. 369. ród ten podaje bez herbu. Źr. Dz. XII. 158 znajf wieś Ba- 
szkowo w Gnieźnieńskiem. 

BUSZOWSKI, h. Ostoja, Józef, listy z r. 1774. 
Or. hr. Zam. 

BYCZERSKI, h. Gozdawa, Gabryel, w r. 1552 opłaca pobór 
ze swego dziedzicznego miasta Byczerzy w ziemi Przemyskiej. 
M. N. w K. m. No 85. 

BYCZYŃSKI, h* Pobóg, Jan z Janiny, w r. 1571 dzierżawca 
dóbr pilzeńskich. 

M. N. w K. m. No 86. 

BYLĘCKI patrz BILĘCKI. 51 BYSTRYJOWSKI, h- Gozdawa, Walenty, w r. 1573 sta- 
rosta bobrkowski. 

A. b. K. S. ks. p. 30. f. 207 i 234. 

Źr. Dz. XVIII, I. 108. Gniazdem teg^o domu s§ Bystyjowice w ziemi Prze- 
myskiej. 

BYSTRZYKOWSKI, h. Pilawa, Jan, komornik Kr. J. Mści, 
w r. 1570, w Warszawie, kwituje Skarb koronny ze loo złot 
pol. na podróż do Kijowa. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 887. 

Bon. n. 298. ród zna, lecz nie zna ich herbn. 

BYTYŃSKI, h. Jastrzębiec, Adam, w r. 1552 administrator 
dóbr Adama Drzewieckiego, starosty inowłódzkiego. 
M. N. w K. ra. No 87. 

BZOWSKI, h. Półkozic i Dęboróg, Mikołaj, w r. 
1565 starosta w Gorliczynie. 
M. N. w K IIL No 88. 

BZOWSKI, h. własnego, Stanisław, listy z po- 
łowy XVII wieku. 
Or. hr. Zam. 

BZOWSKI, h. Rogala, Stanisław, w r. 1565 urzędnik wsi 
Birkowa, woj. i pow. Krakowskie. 
A. b. K. S. ks. p. 22. f. 61. 

CACKOWSKI patrz CZACZKOWSKI. 

CEDROWSKI, h. Szeliga, Stanisław, w r. 1528 regent 
ziemski czerski. 

M. N. w K. IBL No 89. 

Bon. n. 315 — 318. powołując się na Zapiski grodzkie czerskie, podaje Ce- 
drowskich z Cedrowic w ziemi Czerskiej z h. Odrowąż, z których wymienia 
pomiędzy innymi pod r. 1524 Stanisława pisarza ziemskiego czerskiego, to 
jest tego samego, którego rekognicyc posiadamy, spisan§ jego wtaBn§ ręk^ 52 
i jego sygnetem przypieczętowana; następnie od r. 1648 nie wspomina już 
o Cedrowskich z ziemi Czerskiej, a przenosi ich w tym samym czasie do woj. 
Mińskiego, nie wykazując pomiędzy nimi iadnej 2§czności; dalej na str. 314 
podaje innych Cedrowskich z Cedrów w ziemi łomżyńskiej, których herba nie 
zna, — Bon. nie jest wiadomem, Łt egzystuje jeszcze Cedrowice w woj. i pow. 
Łęczyckiem, w którym mieszkają również Cedrowscy, pieczętujący się h* Odro^ 
wąż i ci Cedrowscy z Łęczyckiego prawdopodobnie przesiedlili się do woj. 
Mińskiego. Widocznie, ie Cedrowscy na Litwie przy legitymowaniu się przed- 
stawili dokumenty różnych Cedrowskich, pragnąc wykazać możliwie głęboka 
starożytność swego rodu, nie zwracając uwagi, że do wylegitymowania się do 
praw szlacheckich wystarczały im w zupełności papiery,- jakie posiadali z woj. 
Mińskiego, tym sposobem pomieszali dwa zupełnie różne rody. — Przytem 
czujemy się w obowiązku zwrócić uwagę, ;e h. Odrowąż jest przeważnie klej- 
notem gniazd Małopolskich, a w bardzo małej ilości Wielkopolskich, lecz nigdy 
Mazowieckich, gdzie klejnotnicy tego herbu zjawiają się tylko jako przybysze. 

CEREK WICKI, h. Bróg, Andrzej, w r. 1553 opłaca pobór 
ze wsi Cerekwicy i Dembowa, woj. Kaliskie, pow. Kcyński. 
M. N. w K. m. No 90. 

Bon. II. 325. miesza rody Cerekwickich, nie zważając, że egzystowały trzy 
wsie Cerekwice, które dały początek różnym rodom: i) Cerekwica woj. i pow. 
Poznańskie — szlachcie z h« Szaszor; 2) Cerekwica woj. Kaliskie, pow. Pyzdr- 
ski — klejnotnikom Zaremby i 3) Cerekwica woj. Kaliskie, pow. Kcyński — 
szlachcie h. Bróg. 

CERKANOWICZ, h. własnego, Jerzy-Dominik, 
w r. 1 71 2 rządca majątku Dworzec, u Wojniłowicza, 
podwojewodziego nowogródzkiego. 
M. N. w K. m. No 91. 

Hr. Urnsld nazywa ród ten Czerkanowiczami i zalicza ich do klejnotników 
Godziemby. 

CERNIKOWSKI vel CZERNIKOWSKI, h. Jastrzębiec, Jan, 
w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Cernikowo, woj. i pow. Łę- 
czyckie. 

M. N. w K. m. No 92. 

Bon. ni. 373. Czemikowskim z woj. Łęczyckiego daje h. Ostoją. Ci 
ostatni bcd§ inn§ rodzin§, znan^ jui w XV wieku przez Dtngosza, jako za- 
mieszkała w Lubelskiem. 53 
CHABIELSKI, h. Jastrzębiec- Stanisław, w r. 1552 optaca 
pobór ze wsi Chabielice, woj. Sieradzkie, pow. Radomskowski. 
M. N. w K. ffl. 93. 

CHABIELSKI, h* Pomian, Wojciech, w r. 1566 opłaca 
pobór ze wsi Chabielno, woj. Kaliskie, pow. Kcyński; Szy- 
mon w tym samym roku opłaca pobór ze wsi Taniborze, 
woj. i pow. Poznańskie. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 585. 620. 467. 904. 961. 

Bon. n. 333. przypisaje Chabielskim z Chabielic h« Wieniawa, jak wi- 
dzimy, Chabielscy z Chabielic pieczętuj § się h« Jastrzębiec, a z Chabielna 
h* Pomian. 

CHABOWSKI, h* STrokomla- Adam, w r. 1598 ziemianin 
podlaski. 
Not. Dziad. 

Bon. n. 332. i 333. słusznie zauwaiyl, ie Chabowscy, pochodzący z tóŁ- 
nych wsi Chabowo, s§ szlacht§ różnych herbów i nic wspólnej pomiędzy 
nimi niema. 

CHAMBERS, h. własnego, w r. 1721 z Białej 
Cerkwi list do Jarochowskiego, pisarza skarbu 
koronnego. 

M. N. w K. m. No 94. 

Vol. Leg^. V* 128. Jakub, rotmistrz i Wilhehn Chamber- 
sowie na sejmie z r. 1673 otrzymali indyg^enat polski. 

CHARMĘSKI, h* Topor, Baltazar, w roku 1564 i 1589 
opłaca pobór z części wsi Płazy, woj. Krakowskie, pow. 
Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. n. f. 131. M. N, w K. III. No 95. 

Bon. n. 348. dziedziców wsi Płazy błędnie nazywa: Charmascy lub Char- 
miescy. 

CHĄDZYŃSKI, h* Grzymała, Stanisław i Marcin, w r. 
1552 opłacają pobór ze wsi Chądzyna, woj. Płockie, pow. 
Raciąski; Piotr, używający h, Grzymała bez rycerza w bra- 54 
mic, w r. 1578 opłaca pobór w imieniu Bonara ze wsi Char- 
męźy, woj. Krakowskie, pow. Śląski. 

A. b. K. S. ks. p. 41; ks. p. 60. HI. f. 5. 

Bon. n. 353. wsaystkim Chfdzyńskim przypisuje h* Ciołek. Jak widzimy 
miesza ta ród płocki z rodem podlaskim Ciołków z Chfdzyna. 

CHEBDA, h. Doliwa, Jan, w r. 1573 w imieniu Wieloglow- 
skiej opłaca pobór ze wsi Rogalina, woj. Krakowskie, pow. 
Sandecki. 

A. b. K. S. ks. p. 63. f. 104. 

Bon. n. 355. ród ten zalicza do klejnotników h* Stary koń* 

CHEŁMOWSKI, h* Herburt, Marcin, w r. 1753 służebnik 
Woronicza, kasztelana kijowskiego. 
M. N. w K. ni. No 96. 

CHEŁMSKA, h. Bróg, Helena, w r.1553 opłaca pobór 
z części swej wsi Chełmna, woj. i pow. Poznańskie. 
M. N. w K. III. No 97. 

Bon. n. 3^4—3^9 zniL Chełmskich z łu Ostoja i Zadora; zdaje się, ie 
kiejnotnicy Łu Ostoja bcd§ inni od tych, którzy w XVI wieku pieczętowali 
się łu Brógy chociai zamieszkiwali jedn§ i tę sam§ wieś. 

CHEŁMSKI, h. Staiy koń, w r. 1565 opłaca pobór ze wsi 
Jasiona, woj. Krakowskie, pow. Ksiąski. 

A. b. K. S. ks. p. 24. f. 27. 

Bon. n. 364. rodzinie krakowskiej przypisuje h. Ostoja. 

CHEŁSTOWSKI, h. Radwan, Floryan, w r. 1747 regent 
rawski. 

Wilanów. 

Źr. Dz. XVI. 324. znaj^ wieś Cheist w ziemi Czerskiej. 

CHEROMOWICZ, h. własnego. Piotr, w r. 1574 
podczarzy księcia Stanisława - Ignacego Radziwiłła, 
ordynata na Ołyce, Nieświeżu i Kłecku. 
M. N. w K. IIL No 98. 55 
CHLEBICKI, h. Nałęcz, Jan, w roku 1564 opłaca pobór 
z dzierżawionych wsi: Popowice, Jaskmanice, Siedliska 
i Czyków. 

M. N. w K. IIL No 99. 

CHLEWIŃSKI, h. Belina, Mikołaj, w r. 1552 opłaca po- 
bór ze wsi Chlewnia i Grodzisko, woj. Rawskie, ziemia So- 
chaczewska. 

M. N. w K. m. No IGO. 

Bon. n. 377. zna rdd Chlewińskich z h. Radwan i wyprowadza ich z tej 
samej Chlewni; widocznie wprowadzony w bl^d przez wylegitymowanych na 
Litwie Chlewińskich, pieczętujących się łu Radwan, którzy przy wywodzie 
szlachectwa pomieszali gniazda rodowe. 

CHLEWSKI, h. Bróg, Jan, w r. 1591 opłaca pobór ze wsi 
Chlewa, woj. Kaliskie. 

A. b. K. S. ks. p. 13. f. 413. 

Bon. n. 379. herbu Chlewskich z Chlewa w Kaliskiem nie podaje. 

CHLUSKI, h. Ostoja, Stanisław z Chełstów, w r. 1576 
opłaca pobór ze wsi Ryczowa, woj. i po w. Krakowskie. 
M. N. w K. III. No IGI. 

Bon. II. 383. zna tylko Chińskich mazowieckich z h. Radwan* 

CHŁAPOWSKI, h. Lubicz, w r. 1578 opłaca pobór ze wsi 
Barczkowa, woj. Krakowskie pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. u8. 

CHŁĄDOWSKI vel CHŁĘDOWSKI, h. Gryf, Jan, w roku 
1552 opłaca pobór ze wsi Chłędowa, w Gnieźnieńskiem. 

M. N. w K. m. No 102. 

Bon. n. 389. herbu Chtędowskich nie zna. 

CHŁOPICKI, h. Korczak, Jarosz, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Chłopice, woj. Ruskie, ziemia Przemyska. 
M. N. w K. III. No 103. 

Bon. n. 390. podaje tylko ChZopickich h. NiecZU|a, których również wy- 
prowadza z ziemi Przemyskiej. 56 CHMIELEWSKI, hjasicńczyk, Albert, Leonard i Grze- 
gorz wraz z braćmi w r. 1552 opłacają pobór ze wsi Chmie- 
lewa Małego, woj. Płockie, pow. Mławski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

CHOCHOROWSKI, h. Junosza, Wojciech, w r. 1580 list 
z Zawiszyna w ziemi Liwskiej do Młodziejowskiego w kwe- 
styi poborów ziemi Liwskiej. 
M. N. w K. IIL No 104. 

Źr. Dz. XVI. 128. podaj§ wieś Chochorowice, woj. Krakowskie, pow. 
Sandecki. 

CHOCIASZEWSKI vel CHOCISZEWSKI, h. Odrowąż, Woj- 
ci ech, w roku 1563 opłaca pobór ze wsi Sowiny, woj. Po- 
znańskie, pow. Kościański, a Maciej w r. 1566 ze wsi Cho- 
ciszewice w tym samym powiecie. 

M. N. w K. ffl. No 105. A. b. K. S. ks. p. 59. f. 153. 

Bon. in. 14. i 15. mylnie utożsamia ród z Giociszewa w Gnieinieńskiem 
z rodem z Chociszewic w Kościańskiem. 

CHOCIESZEWSKI vel CHOCISZOWSKI, h, Topor, Albert, 
w r. 1552 w imieniu Świeborowskiego opłaca pobór ze wsi 
Świeborowa; Wojciech, włodarz biskupstwa krakowskiego, 
kanonik skarbmierski, pleban jodłowski w r. 1564 i 1571 
opłaca pobory ze wsi Brawczyce, Jodłowej i Jodłowej Pol- 
skiej; S , proboszcz ksiąski, w r. 1576 w imieniu Barziego 

opłaca pobór ze wsi Wolica, woj. Krakowskie. 

M. N. w K. m. No 106; A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 24; 
ks. p. 28. f. loi; ks. p. 116. f. 5. 

CHOCIWSKI vel CHOCIEWSKI, h. Rawicz, Jan, w roku 
1563 podczaszy rawski, właściciel wsi Chociwka w ziemi 
Rawskiej. 

A. b. K. S. ks. p. 49. 

Chociwscy h* Dąbrowa pochodzą z Chociwa WieUdeg^o, ziemi Rawskiej. 57 
CHODAKOWSKI, h. Łada, Michał i Wojciech, w roku 
1552 opłacają pobór ze wsi Chodakowa Wielki^o w ziemi 
Sochaczewskiej. 
M. N. w K. ffl. No 107. 

Bon. m. 1 7. zna tylko w Sochaczewskiem ród Chodakowskich h« D(rf^ga 
piszących się z Chodakówka. 

CHODOWSKI, h. Jastrzębiec, Jan, w r. 1552 opłaca pobór 
ze swego dziedzictwa Zawadki, woj. Sieradzkie, pow. Szad- 
kowski. 

M. N. w K. IIL No 108. 

Źt. Dz. xiii. 68. znaJ9 wieś Chodowo, woj. i pow. Łęczyckie. CHODYOWSKI, h, własnego, Wasyl, w r. 1565 
opłaca pobór ze wsi Chodyjowiec, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 96. 

Bon. m. 36. herbn tej rodziny nie podaje. CHODYREWICZ, h. Abrahimowicz, Kuszoman, w roku 
1535 chorąży tatarski trockiego stiahu. 
Not. Dziad. 

Bon. m. 36. nie zna ich herbu. Rodzina kniaziów tatarskich na Żmudzi. 
Jeden ród z Timirczycami. 

CHOJECKI, h. Tępa podkowa, w r. 1576 jest urzędnikiem 
wsi Zawady, woj. i pow. Krakowski, a w r. 1578 występujć 
jako starosta. 

A. b. K. S. ks. p. 33. f. 33. i 169; ks. p. 38. f. 24. 

Jak się zdaje będzie to Chojecki tu Boleśdc z Chojeczna-Drozdowej-Woli 
w ziemi Liwskiej. 

CHOJNICKI, h* Bróg, Andrzej, w r. 1566 opłaca pobór 
ze wsi Chojnicy, woj. i pow. Poznańskie. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 595. 

Bon. m. 49. nie zna herbu Chojnickich wielkopolskich. 58 CHOJNOWSKI, h. własnego, Adam, sługa starosty 
łomżyńskiego, w r. 1 594 kwituje z odbioru 900 be- 
czek soli wielickiej z nadsypką do każdej setki po 
cztery beczki. 

M. N. w K. ra. No 109. 

Bod. m. 51. poduje Chojnowskich s Mazowsza, lecz herbu ich nie zna. 
Źr. Dz. XVI. 388. podajf wieś Chojno wo w po w. Różańskim. 
CHOŁCHOWSKI, h. własnego, Antoni, dystry- ^^T^ 
butor polskiego autoramentu, w r. 1756 kwituje '^"^^*"^ 
prezydenta trybunału radomskiego z odbioru na- 
leżnych mu za rok 7333 złot. pol. 10 gr. 
M. N. w K. m. No no. 

Bon. m. 53. zna ten ród w Orszańskiem, lecz herbu nie podaje. ^ CHOMĘTOWSKI, li. Prus II, w r. 1573 i 1576 podstarości 
sandecki. 

A, b. K. S. ks. p. 63. f. I. ks. p. 34. f. 100. 

CHOMĘTOWSKI, h- Prus III, w r. 1552 opłaca pobór ze 
wsi Chomętowa, woj. i pow. Płockie. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

CHOTOWSKI, h, Roch III, Andrzej, w r. 1603 towarzysz 
roty Hetmana wielkiego koronnego. 
M. N. w K. m. No III. 

Bon. m. 77. pod r. 1553 podaje Piotra z Chotowa w pow. Wieluńskim, 
bez oznaczenia klejnotu. 

CHRAPEK, h* własnego, Jan, w r. 1586 wydaje 
świadectwo na przepędzenie 80 wołów. 
M. N. w K. ni. No 112. 

CHRAPEK, h. własnego, Walenty, w r. 1564 
opłaca pobór ze wsi Karlina, woj. Krakowskie, pow. 
Lelowski; w r. 1576 opłaca pobór z tej samej wsi, 
lecz pieczątkę użył z h. Ostoja; możebne więc, że 
ten herb będzie Ostoja odm. 

A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. 26; ks, p. 63. f. 49. 
59 
CHRAPIE WSKI, h. Jastrzębiec, Wojciech, w roku 1553 
opłaca pobór ze wsi Chrapiewa, woj. Kaliskie, pow. Kcyński. 
M. N. w K. m. No 113. 

Bon. m. 79. zna ten ród bez oznaczenia herbu. CHRAPLEWSKI, h. własnego, Mateusz, w roku 
1529 burgrabia ostrzeszowski. 
M. N. w K. ni. No 114. 

Źr. Dz. XII. 5. znaj§ wieś Chraplewo w woj. i pow. Poznańskim. CHRAPLEWSKI, h. Poraj, Walenty, w r. 1563 podpi- 
suje się i wyciska swą pieczęć za Wawrzyńca Kaniewskiego 
przy opłacie poborów z dzierżaw w woj. i pow. Brzesko- 
Kujawskim. 

M. N. w K. ffl. 115. 

Zapewne z tego samego Chraplewa co i poprzedni. 

CHROŚCIELSKI, h. Korab, Mikołaj, syn Stanisława, w roku 
1563 opłaca pobór ze wsi Sokołowo-Chrościele, woj. Mazo- 
wieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 239. 

CHRÓŚLICKI, przyd. Płaskota^ h. Rawicz, Andrzej, w r. 
161 1 ziemianin radomski; Wojciech (bez przydomku) w r. 
1592 kwituje Falkowicza, pisarza komory solnej w Warsza- 
wie z odbioru 60 złot. pol. za dostawioną sól. 
NoL Dziad.; A. b. K. S. ks. r. 10. f. 845. 

Bon. m. 10 1, podaje ChroŚlickich z Chroślic, przyd. Bujało ^ w pow. Ra- 
domskim, lecz herbd ich nie zna. 

CHROSTKOWSKI, h. Gozdawa, Maciej, w r. 1642 zie- 
mianin sandomierski. 
Not Dziad. 60 
CHROSTOWSKI, h. Jastrzębiec, Stanisław, w r. 1573 
kwituje urzędników żupy wielickiej z odbioru 13 złot. pol, 
należnych mu za kwartał służby Kr. J. Mści. 
M. N. w K. III. No n6. 

Źr. Dz. XVI. 341. znaj§ wieś Chrostowo Wielkie, woj. Mazowieckie, pow. 
Przasnyski. 

CHRZANOWSKI, h. Korwin odm. (w szczycie skrzy- 
dło przeszyte strzałą), w r. 1741 administrator dóbr 
korczyiiskich kasztelanowej kamieńskiej. 
M. N. w K. in. No 117. CHRZANOWSKI, h. Szeliga, Aleksy, syn Mateusza, w r. 
1563 opłaca pobór ze wsi Chrzanowa-Mącirzesza-Szelig, woj. 
Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
M. N. w K. m. No 994. 

CHRZANOWSKI, h. Prawdzie, Paweł, Mikołaj i Sta- 
nisław w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Chrzanowa, woj. 
Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
M. N. w K. III. No 994. 

CHRZĄSTOWSKI, h. Jastrzębiec, Stanisław, w r. 1573 
kwituje Skarb koronny z odbioru 13 złot. pol. kwartalnej 
pensyi. 

M. N. w K. m. No 118. 

Źr. Dz. XIII. 215. znają wieś Chrz^stowie w woj. i pow. Sieradzkim. 

CHRZĄSTOWSKI, h. Lis, Andrzej, w roku 1565 opłaca 
pobór ze wsi Nienaszowa, a w r. 1578 ze wsi Żarnowca, 
woj. Krakowskie, pow. Biecki. 

A. b. K. S. ks. p. 23. f. 50; ks. p. 60. II. f. 83. 

CHRZCZON, h. własnego, Andrzej, w r. 1576 
ziemianin witebski. 
Not. Dziad. 61 
CHRZCZONOWSKI, h* Lubią, cała rodzina opłaca pobór 
w roku 1 563 ze wsi Chrzczony, woj. Mazowieckie, ziemia Ró- 
żańska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 12. 

CHWAL, h. Ogończyk, Gabryel, w r. 1565 starosta wsi 
Radymno, w ziemi Przemyskiej. 
M. N. w K. m. No 119. 

CHWALIKOWSKI, h* Srzeniawa, Jan, w r. 1591 w imieniu 
pana swego, Ciświckiego opłaca pobór ze wsi Pawłówka, 
woj. Kaliskie. 

A. b. K. S. ks. p. 13. f. 444. 

Bon. III. 129. podaje Chwalikowskich z Chwalikowic w Pyzdrskim z h* 
Grzymała* Źr. Dz. XII. 204. znaj§ wieś Chwalikowo w pow. Pyzdrskim. 

CHYBICKI, h. Nowina, Jarosz, w r. 1578, z Niepołomic 
list do Młodziej o wskiego, pisarza skarbu koronnego z prośbą 
o pożyczkę dla brata swego stryjecznego 20 złot. pol. 
M. N. w K. m. No 120. 

CHYCZEWSKI, h, Korwin, Józef, w r. 1751 kanonik kie- 
lecki, podskarbi księcia siewierskiego, biskupa krakowskiego. 
M. N. w K. m. No 121. 

Źr. Dz. XVI. 88. podaje wieś Chyczewo w woj. Płockiem, pow. Raciąskim. 

CHYŻEŃSKI, h. Tępa podkowa, Mikołaj, urzędnik dóbr 
Kobylańskiego, w r. 1552 opłaca pobory z woj. Sieradzkiem. 
M. N. w K. III. No 122. 

źr. Dz. XVI. 220. znaj§ wieś Chyiyny w ziemi Czerskiej. 

CIANOWSKI, h. Gozdawa, Stanisław, w r. 1576 opłaca 
pobór z części swej wsi Cianowice, woj. i pow. Krakowski. 
A. b. K. S. ks. p. 35. f. 161. 62 CIANOWSKI, h* Prus I, Jan, w roku 1565 opłaca pobór 
z części wsi Cianowice, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. U. f. 89. 

Bon. m. 141. podaje Cianowskich z tych samych Cianowic z h« TuTIJ^ 
ma odm. (z krzywaśni^). 

CICHOCKI, h. Pólkozic, Andrzej, listy z r. 1726. 
Or. hr. Zam. 

CICHOCKI, h* Grzymała, Kacper, ksiądz, w roku 1588 
w Wilnie wydaje rewers Hansowi Wonlarzowi na 10 czer- 
wonych złotych. 

M. N. w K. III. No 123. 

Bon. m. 146. pod r. 1588 podaje teg^o sameg^o Kacpra Cichockieg^o, ka- 
nonika sandomierskiego, proboszcza kościoła św. Piotra w Sandomierzu i mylnie 
zalicza go do klejnotników h* Nałęcz* 

aCHROWSKI patrz CZYCHROWSKL 

CIECHARZEWSKI, h. Zadora, Tomasz, listy z r. 1596. 
Or. hr. Zam. 
Bon. m. 157 zna ten rdd w Sandomierskiem, herbn wszelako nie podaje. 

CIECIERSKI, h. Ślepo wron, Stanisław, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Ciecierska, woj. Płockie, pow. Raciąski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Bon. ni. 160. nie wic jakim klejnotem się pieczętowali. Istnieje jeszcze 
inny ród Ciecierskich, pieczctaj§cych się tym samym herbem, pochodzący ze 
wsi Cieciorki w ziemi Łomżyńskiej. 

CIEKAWY, przyd. Cepryński, h. Białynia, Jerzy, w roku 
1656 ziemianin nowogródzki 
NoL Dziad. 

Bon. ni. 171. nie zna herbu Ciekawych. 

CIELATYCKI patrz TELATYCKI. 

63 CIELICA vel TELICA, h. Murdelio Oskierków, Bohdan, 
w r. 1576 ziemianin połocki. 
Not. Dziad. 

CIELMOWSKT, h. Jelita, w roku 1591 w Gnieinieńskiem 
cała rodzina opłaca pobór ze wsi Czechy, a Wawrzyniec 
ze wsi Ostrowite-Czaple. 
A. b. K. S. ks. p. II. 

Bon. m. 188. herbu tego rodn nie podaje. Źr. Dz. XII. 147. znajf wieś 
Cielmów w Gnieźnieńskiem. 

CIENKIEWICZ, h. Bogoiya, w r. 1753 w Krakowie kwituje 
z odbioru skrzynki sznurówek dla generała Rusockiego. 
M. N. w K. III. No 124. 

CIEPLIŃSKI, h. Ogończyk, Mikołaj, w r. 1563 opłaca 
pobór ze wsi Chociszewa, woj. Brzesko-Kujawskie, pow. Prze- 
decki. 

M. N. w K. III. No 125. 

Źr. Dz. XIII. 21. znajf wieś Ciepliny w Przedeckiem. Z tych samych Cieplin 
pisał się inny ród Cieplińskich Ossoryjczyków, znanych naszym heraldykom. 

CIEPŁA WSKI, h. Pobóg, Jakub, w r. 1565 opłaca pobór 
ze wsi Werbki i Krutniowa, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 96. 

Bon. m. 198. zna ten ród na Podola i nazywa go Ciepło wskiemi, lecz 
herbn nie podaje. 

CIERŻPIĘTA, h. Lubicz, Jan, w r. 1690 ziemianin wileński. 
Not. Dziad. 

Źr. Dz. XVI, 418. podaje wieś Cierźpicta w woj. Mazowieckiem, pow. 
Liwskim. 

CIESIELSKI, h. Poraj, Wawrzyniec, w r. 1581 opłaca 
pobór z dzierżawnej wsi Hotel-Czerwony, woj. Sandomierskie. 
A. b. K. S. ks. p. 9. f. 608. 

źr. Dz. XIV. 276. znaj^ wieś Cieśle, woj. Sandomierskie, pow. Chęcitiski. 64 CIESIELSKI, h. Topor, Maciej, w r. 1 59 r opłaca pobór 
ze wsi Cieśle, woj Kaliskie. 
A. b. K. S. ks. p. 13. f. 424. 

OESZĘCKI vel CIESZANOWSKI, h. SzeKga, Baltazar 
i Jakub, w roku 1552 opłacają pobór z dziedzicznej wsi 
Cieszęcice, woj. Sieradzkie, pow. Radomskowski. 
M. N. w K m. No 126. 

Źr. Dz. Xin. 274. znaJ9 tę wieś jako Cieszanowice, a właściciela jej Bal- 
tazara jako Cieszanowskiego. 

CIESZKOWSKI, h, Poraj, Mikołaj, w roku 1552 opłaca 
pobór w pow. Radomskowskim. 
M. N. w K m. No 127. 

źr. Dz. Xin. 278. znajf wieś Cieszkowice w tym samym powiecie. 

CIKOWSKl, CYKOWSKI vel CZYKOWSKI, h. Gryf, Jan, 
w r. 1566 opłaca pobór ze wsi Sikorzyna, woj. Poznańskie. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 128. 

Bon. III. 241. herbu nie podaje. Źr. Dz. XII. 74. znaj§ wieś Cykowo 
w pow. Kościańskim. 

CISOWSKI, h. własnego, Krzysztof w r. 1570 
opłaca pobór ze wsi Cisowia, woj. Pomorskie, pow. 
Tucholski. 

A. Gł. w Warsz. 

CONDOROFI, h. Pogonią IV, Jerzy w r. 1600 kwituje żu- 
pników krakowskich z odbioru 40 złot. węgierskich jurgieltu 
od Kr. J. Mści za dwa miesiące służby. 
M. N. w K. III. No 128. 

ĆWIERZYCKI, h. Jastrzębiec, Andrzej, w r. 1591 alta- 
rzysta kościoła archikatedralnego w Gnieinie. 
A. b. K. S. ks. p. II. 65 
ĆWIKŁOWSKI alias ZIEMBROWSKI, h. Ogończyk, An- 
drzej, w r. 1563 wyciska swą pieczęć przy opłatach poboru 
z woj. Podolskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 45. f. 218; ks. p. 96. 

Bon. m. 235. podaje Ćwiklowskich na Hryńkowcach na Podolu, nie za- 
znaczając ich herbu, Małachowski zaś zna Ćwiklowskich z h« Jezierza* Źr. 
Dz. XIX. 223. podaj§ wieś ćwikZowce w pow. Kamienieckim. 

CYKOWSKI patrz CIKOWSKL 

CZACKI, przyd. Ciotek, h. Bróg, Jan, w roku 1566 opłaca 
pobór z części swej wsi Czacza, woj. Poznańskie, pow. Ko- 
ściański. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 194. 

CZACZKOWSKI vel CACKOWSKI, h. Prus I odm. 

(półtora krzyta na dwuliściu konwalii), Jerzy, w r. 
1 58 1 opłaca pobór ze wsi Czaczki i Chodory, woj. 
Podlaskie. 

A. b. K. S. ks. p. 41. f. 92. i 93. 

CZARNECKI, h. Pobóg, Marcin, w r. 1591 urzędnik wsi 
Czemiewa, Rampla i Rakowa w Gnieźnieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. II. 

CZARNECKI, h. Tępa podkowa, Marcin, w r. 1591 urzę- 
dnik czerniewski. 

A. b. K. S. ks. p. II. 

Obydwaj Czarneccy — Pob<5g i Tępa podkowa — zdaj§ się bytf jedn§ i t§ 
sam§ 08ob§, obydwaj 8§ urzędnikami tej samej miejscowości. Zamieściliśmy 
obu, maj^c na uwadze, że obaj opłacają pob($r w jednym i tym samym czasie, 
a na wyciśniętych pieczęciach widzimy inicyaly M. — C. ; jednakie mógt zda- 
rzyć się taki dziwny zbieg okoliczności, że ten sam Czarnecki raz wycisnął 
sw§ własną pieczęć, a następnie poiyczyl u kogoś, czyje inicyaly były rów- 
nież M. — C. Zwracamy jednak uwagę, ie zwyczajnie szlachcic opłacający po- 
bór, jeieli pożyczał cudzego sygnetu, to wymieniał nazwisko osoby, która za 
niego wycisnęła swą pieczątkę ; w danym wypadku — takiej wzmianki nie ma. 66 

CZARNOCKI, h. Pilawa odm- (na miejsce brakują- 
cej poprzecznicy — gwiazda) Andrzej w r. 1595 
kwituje żupy wielickie z odbioru 6 złot poL 9 gr. 
jurgieltu kwartalnego. 
M. N. w K. IIL No 129. CZARNOCKI, h. Godziemba, Trojan, w r. 1566 opłaca 
pobór ze wsi Romanowa, woj. Mazowieckie, pow. PrzasnyskL 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 388. 

Bon. UL 309. zna ten ród i wyprowadza go z Czarnocina w woj. Płockiem, 
lecz nie zna klejnotu, jakiego uiywali. 

CZARNOWSKI, h- Abdank, Augustyn, w r. 1588 zie- 
mianin nowogródzki. 
M. N. w K. ffl. No 130. 

CZARNOWSKI, przyd. Nadolny, h. Pobóg, Jan, w r. 1570 
opłaca pobór z części wsi Czarnowa, woj. Pomorskie, pow. 
Tucholski. 

A. Gł. w Warsz. 

CZARO WIEŃSKI, h. Prus III, Szczepan z Woli Czaro- 
wieńskiej, w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Woli Czaro wień- 
skiej, Czarowian i Lendzina w ziemi Wieluńskiej. 
M. N. w K. IIL No 131. 

CZASOŃSKI, h, Nałęcz, Jan, sługa Cikowskiego, w r. 1576 
opłaca pobór ze wsi Żysławice, woj. Krakowskie, pow. Pro- 
szowski. 

A. b. K. S. ks. p. 63. f. 32. 

CZECHOWSKI, h- Radwan, Albert, syn Franciszka, Fran- 
ciszek, przyd. Gośka, Wawrzyniec, syn Mikołaja, przyd. 
Siodlarz, i Stanisław, przyd, Usemień, w r. 1563 opłacają 67 
pobór ze wsi Czechowice, woj. Mazowieckie, ziemia War- 
szawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 243. 

Na części tych samych Czechowic dziedziczył inny ród Czechowskich 
OkszycÓW, znanych naszym heraldykom. 

CZECHOWSKI, h, Odrowąż, Stanisław, w r. 1352 opłaca 
pobór ze wsi Kamienomostek i Dobra, woj. Sieradzkie, pow. 
Szadkowski. 

M. N. w K. III. No 132. 

Źr. Dz. Xin. 244. znaj§ wieś Czechy w tym samym powiecie. 

CZECZOT, h. własnego, Fedor i Lew Fedoro- 
wicze, w r. 1597 ziemianie nowogródzcy. 
M. N. w K. III. No 133. 

Obecnie Czeczoto wie pieczętuje się h« OstoJa* 

CZEKANO WSKI, h. Junosza, Stanisław, wr. 1591 opłaca 
pobór z części wsi Czekanowa, woj. i pow. Kaliskie. 
A. b. K. S. ks. p. 13. f. 473. 

Bon. in. 350. miesza ród Czekanowskich gnieźnieńskich z Icaliskimi i gdy 
pierwsi mog§ pieczętować się h* Godziemba, to kaliscy s§ bezsprzecznie 
klejnotnikami JtaLoazj. 

CZEKANOWSKI, h. Rogala, Krzysztof, w drugiej po- 
łowie XVI wieku, opłaca pobór ze wsi Spęgawska na ręce 
Pawła Czarlińskiego poborcy ziemi pruskiej. 
M. N. w K. in. No 134. 

źr. Dz. XVI. 9. znaj§ wieś Czekanów w woj. i pow. Płockim. 

CZELATYŃSKI, h. Leliwa, Piotr, w r. 1576 opłaca pobór 
z części wsi Solec, woj. i pow. Krakowskie. 
A. b. K. S. ks. p. 35. f. 79. 

Bon. m. 353. podaje ten ród na podstawie Źr. Dz. więc bez oznaczenia 
jakiego herbu niywali. 68 CZELUŚCIŃSKI, h. Jelita, Marcin, w r. 1591 opłaca po- 
bór ze wsi Czeluścina w Gnieźnieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. II. 

Bon. m. 354. i hr. Uruski rdd ten znaj§, lecz nie wiedza jakiego niywa 
herbu. 

CZERNKOWSKI patrz CERNIKOWSKI. 

CZERNIOWSKI, h. Pobóg, Leonard, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Czerniowa, woj. Ruskie, ziemia Chełmska. 
M. N. w K. III. No 135. 

Źr. Dz. XVIII. I. f. 179. pod r. 1564 podaje Jaczka. 

CZERNIOWSKI, h. Korczak, Stanisław, wr. 1552 opłaca 
pobór z Cycowa. 

M. N. w K. III. No 136. 

CZERNIOWSKI, h. Swieńczyc, Andrzej, b. drabant Króla 
Zygmunta Augusta, w r. 1576 kwituje Skarb koronny z od- 
bioru 25 złot. pol. należnego mu jurgieltu za rok jeden. 
M. N. w K. III. No 137. 

CZERSKI, h. Bończa, Szczęsny, w r. 1571 sekretarz Kr. 
J. Mści. 

A. b. K. S. ks. p. 109. I. f. 46. 

CZUBIŃSKI, h. Radwan, Stanisław, w r. 1563 opłaca 
pobór z części wsi Brwinowa, woj. Mazowieckie, ziemia War- 
szawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 239. 

CZUBIŃSKI, h* Tępa podkowa, Albert i Maciej w roku 
1563 opłacają pobór ze wsi Czubina, woj. Mazowieckie, zie- 
mia Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 233. 

Bon. IV. 30. przypisuje im h. Ldiwa; hr. Uruski podaje Czubińskich 
h. Leliwa w Poznańskiem; zdaje się, ie Bon. pomieszał ród poznański z ma- 
zowieckim. 69 CZURANOWSKI, h. Grabic, Stanisław, w r. 1571 słu- 
żebnik Mikołaja Herburta, starosty lwowskiego. 
M. N. w K. HL No 138. 

CZURYŁO, h. Radwan, Marcin, w r. 1552 i 1559 łowczy 
krakowski, starosta niepołomski; Mikołaj, wr. 1564 opłaca 
pobór ze wsi Pierszchowice, woj. i pow. Krakowskie. 
M. N. w K. III. No 139. A. b. K. S. ks. p. 27. f. 79. 

Bon. IV. 37. podaje Czuryfów z Czusowej w Krakowskiem z h. Korczak. 

CZYCHROWSKI vel CICHROWSKI, h- Ogończyk, Szczę- 
sny, w r. 1656 listy do Fredry. 
Or. hr. Zam. 

Zr. Dz. XVL 339. znaj§ wieś Czychry i Wolę Czychrowską w woj. Ma- 
zowieckiem, pow. Wareckim. 

CZYKOWSKI patrz aKOWSKI. 

DAŁKOWSKI, h. Ogończyk, Stanisław, sługa starosty 
zameckiego, w r. 1571 opłaca pobór w woj. poznańskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1029. 

Źr. Dz. XIII. 96. znaj§ wieś Dalkdw w woj. i pow. Łęczyckim. 

DANILEWICZ, h. własnego, Setko, w połowie 
XVI wieku na Litwie. 
Not. Dziad. 

DANOWSKI, h. Sławęcin, Adam, sługa Jerzego 
Kurzenieckiego, starościca pińskiego, w roku 1581 
opłaca pobory w Podlaskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 41. f. 122. 

Źr. Dz. XVI. 376. zDaj§ wieś Danowo w ziemi Wiskiej, pow. W§- 
sowskim. 70 

DAROWSKI-WERYHA, h, Ślepowron odm. 

(w podkowie na krzyżu kruk z pierścieniem 
w dziobie), Jan, podstarości Nowego Miasta 
Korczyna, w r. 1788 wydaje świadectwo, że 
dobra Pełczyska, w woj. Sandomierskim, na- 
leżące do Piotra Ożarowskiego, kasztelana woj- 
nickiego, warte są 380.000 złot pol. i nie są 
obciążone żadnymi długami 
M. N. w K. in. No 140. 

Vol. Łeg. V. 129. Zygmunt Darowski, towarzysz pancerny, za waleczność 
otrzymał nobilitacyc na sejmie z r. 1673. Obecnie Darowscy pieczętują się 
h. Ślepowron bez odmiany. 

DASZKIEWICZ patrz HŁADKI-DASZKIEWICZ. DAUKOWICZ, h. własego, Isip, w r. 1551 mar- 
szałek tatarski. 
Not. Dziad. DAWIDOWICZ, h* S)rrokonila, Stanisław, w r. 1603 pod- 
starości upicki. 
Not. Dziad. 

Hr. Umski pod r. 1596 te^o samego Stanisława, podstarościego upickiego, 
podaje jako klejnotnika h« Trąby, 

DĄBEK, h. Prawdzie, Mateusz, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Zeromina, woj. Płockie, pow. Srzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

DĄBKOWSKI, h. Junosza, Mikołaj, pleban wyszyński 
i Stanisław, łowczy mławski, w r. 1552 opłacają pobór 
ze wsi Dąbka, woj. Płockie, pow. Mławski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 71 
DĄBROWSKI, h, Grabic, Stanisław, syn Pawła, w roku 
1563 opłaca pobór ze wsi Dąbrówki Większej, woj. Mazo- 
wieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 208. 

Hr. Uniski Dąbrowskim z Dąbrówki w ziemi Warszawskiej mylnie przypisuje 
h* Radwan, rodowód zaś ich zaczyna od roku 1580, od Marcina i Mikołaja. 

DĄBROWSKI, h. Lubicz, Piotr, w r. 1532 kanonik płocki; 
Jan syn Mikołaja, Paweł syn Alberta, Andrzej, Paweł, 
Ziemak i inni w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Dąbrówka 
Średnia, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 41; ks. p. 27. f. 208. 

DĄBROWSKI, h- Pobóg, Stanisław, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Kwasieborzyna, woj. Płockie, pow. Raciąski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Bon. IV. 145 zna Dąbrowskich Pobogów w Sieradzkiem, hr. Uniski podaje 
w Radomskiem; czy bcd§ jednego gniazda? 

DĄBROWSKI, h, Przerowa, Stanisław, dzierżawca u Za- 
rzeńskiego, w r. 1 563 opłaca pobór ze wsi Pustelnik, Krysę i ze 
swej własnej wsi Krobki, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 211. i 217. 

Źr. Dz. XVI. 236. znaj§ wieś Dąbrówka w ziemi Gr($jeckiej. D^rowscy, 
h. Przerowa, stanowią jeden ród ze Slonawskimi. 

DĄBROWSKI, h. Prus I, Jan, w r. 1573 piwniczy zamku 
krakowskiego. 

M. N. w K. III. No 141. 

DĄBROWSKI, h. Rola, Jan, w r. 1569 pisarz grodzki No- 
wego Miasta Korczyna. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 96. 

źr. Dz. Xin. x8. znaj§ wieś Dąbrówka na Kujawach w pow. Kowalskim. 

DEDOWICZ, h. Cholewa, Paweł, w r. 1564 i 1565 sługa 
Barziego, kasztelana rabsztyńskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 22. f. 98. 100. 145. i 146; ks. p. 27. 
f. 57. S8. i 59. 72 k 
DEMBOWIECKI vel DĘBOWIECKI, h. Poraj, Jan, w roku 
1564 i 1569 sługa Osieckich w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 82; ks. p. 7. f. 219. 

Źr. Dz. XIII. 283. snaj§ wieś Dębowiec w woj. Sieradzkiem, po w. Ra- 
domskowskim. 

DENNEMARK, h. Hippocentaurus odm* (w ko- 
ronie ptak zrywa się do lotu), Jan, w r. 1685 
list do WolflFa, obersztera artyleryi koronnej. 
Or. hr. Zam. 

Vol. Le^. V. 130. Jan Dannemark, oberszter indygeno 
wany na Sejmie z r. 1673 za waleczność. Hr. Ostr. 5161 
posiłkując się Siebmacherem (VI. 4. 8.) podaje herb innych 
Dannemarków, nie odnoszący się do Jana indygenowanego w Polsce. 

DERĘGOWSKI, h. Rawicz, Mateusz-Jakub, w r. 1735 
ksiądz wikary włodzimirski. 
M. N. w K. in. No 142. 

DERSZTORFF, h. Naiącz, Jan, w r. 1552 jako rządca ma- 
jątków Andrzeja ze Sliwna opłaca pobory w woj. Poznań- 
skiem. 

M. N. w K. ra. No 143. 

DESPOT, h. Wieniawa odm* (pomiędzy rogami 
krzyt, po bokach zaś głowy z prawej strony księ- 
życ, a z lewej — gwiazda), Jakub, w r. 1600 kwi- 
tuje Skarb koronny z odbioru na piechotę węgier- 
ską za dwa miesiące 44 złot. 12 gr. 
M. N. w K. m. No 144. 

DĘBOWIECKI patrz DEMBOWIECKI. 

DĘBSKI, h, Doliwa, Stanisław, w r. 1365 dzierżawca 
wsi opactwa Pokrzywnickiego w woj. Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 23. f. 13. i 14. 73 
DŁUGOKĘCKI, h. Lubicz, Albert, syn Piotra, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Długie - Kąty - Większe , woj. Płockie, 
pow. Mławski. 

A. b. K. S. ks. p. 38. 

DŁUGOŁĘCKI, h. Leliwa, cała rodzina w roku 1563 
opłaca pobór ze wsi Długołęki, woj. Mazowieckie, ziemia 
Różańska. 

A. b. K. S. ks. p. 38. 

DŁUSKI, h. Naiącz Ul, Jerzy, w r. 1604, w Lublinie wy- 
daje pokwitowanie Firlejowi, podskarbiemu koronnemu, z od- 
bioru IGO złot. pol., przyznanych przez Kr. J. Mści dla syna 
jego za zasługi. 

M. N. w K. III. No 145. 

Bon. IV. 292. i hr. Uraski znają Jerzego, podstarościego i sędziego grodz- 
kiego lubelskiego i przypisuję mu h* Nałęcz bez odmiany. 

DMOSZYŃSKI, h. Ostoja, Jakub, w r. 1725 darowywa 
wieś swą Powzin, woj. Ruskie, synowi swemu Stanisła- 
wowi, chorążemu, który w r. 1730 jest komornikiem gra- 
nicznym, a w r. 1770 wraz z synem swoim Andrzejem, 
sprzedają część wsi Powzina Suchodolskiemu; ten sam An- 
drzej w r. 1789 jest towarzyszem w chorągwi nowego za- 
ciągu, w brygadzie generała Jerlicza. 

Dokument oryginalny u rodziny w Mińskiem. 

DOBEK, h. Drya, Jan, w r. 1564 starosta tyniecki. 
A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 157. 

DOBIECKI, h. Jastrzębiec, Mikołaj, z Dobiecina, w roku 
1552 czyni rekognicyę. 
A. b. K. S. ks. r. 2. 

Źr. Dz. XIIL 257. znaj§ wieś Dobiecin w woj. Sieradzkiem, pow. Piotr- 
kowskim. 74 DOBESŁAWSKI, h. Tępa podkowa, Adam, w r. 1353 
opłaca pobór ze wsi Szyszyna Wyższego w Gnieźnieńskiem. 
M. N. w K. III. No 146. 

Bon. rv. 315. bez oznaczenia herbu, podaje Seweryna, syna Adama, który 
w r. 1572 sprzedał część sw§ wsi Dobieslawice Pęctawskiema i ze Źr. Dz. 
pod r. 1576 Jana, syna Piotra, z Dobiesławie, w pow. Orłowskim. Hr. Umski 
również ich klejnotu nie podaje. 

DOBROMIRSKI, h. PUawa, Jan, w r. 1564 dzierżawi u Kie- 
tlińskich część wsi Ratkowa, woj. Krakowskie, pow. Le- 
lowski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. 5. 

źr. Dz. XV. 580. znaj§ wsie Dobromin Wielki i Mały w woj. Sandomier- 
skim, pow. Chęcińskim. 

DOBROWOLSKI, h. Prawdzie, w r. 1752 wydaje świadectwo. 
M. N. w K. IIL No 147. 

DOBRUCHOWSKI, h- Dołęga, Mikołaj, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Dobruchowa, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski; 

G zaś w r. 1565 opłaca pobór ze wsi Wizdenki, woj. 

Podolskie. 

M. N. w K. m. No 148. A. b. K. S. ks. p. 96. 

DOBRZECHOWSKI, h. Nicczuja, Stanisław, urzędnik 
wojewody lubelskiego, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Krzysz, 
woj. Sandomierskie, pow. Pilzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 8. f. 838. i 841. 

Bon. i hr. Uniskiemu herb tego rodu nie znany. Źr. Dz. XV. 519. znają 
wieś Dobrychówkę w pow. Pilzeńskim. 

DOBRZYNIECKI, h. Łada, Wojciech, w r. 1568 podstoli 
zakroczymski; Adryan, w r. 1590 rotmistrz Kr. J. Mści. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 7; ks. r. 10. f. 652. 

Bon. IV. 352. podaje tego samego Wojciecha z h« Ciołckt oczywiście 
mieszając dwa rody: Cserski-Ciolków i Liwski-Ładów. 75 DOKOWSKI, h, Ostoja, Wawrzyniec, w r. 1570 opłaca 
pobór z woj. Pomorskiem, pow. Tucholskim, ze wsi Dokowa 
Suchego i Mokrego. 
A. Gł. w Warsz. 

Źr. Dz. Xn. 65. znaj§ wieś Dokowo Suche i Mokre w woj. Poznańskiem, 
pow. Kościańskim, gdzie czytamy jako ich właściciela tego samego Wawrzyńca ; 
jakim sposobem szlachcic poznański płacił podatek poborcy pomorskiemu obja- 
śnić nie umiemy. DOKTOREK, h. własnego, Szczepan, wr. 1595 
woźny pilzeński. 

M. N. w K. ni. No 149. 

Możliwe, ie jest to nie nazwisko, a przydomek. 
DOLIŃSKI, h, Korczak, Walenty, rządca Walentego Her- 
burta, kanonika krakowskiego, w r. 1553 opłaca pobór na 
ręce Pawła Zaporskiego, poborcy ziemi Chełmskiej. 
M. N. w K. III. No 150. 

Źr. Dz. XVIII. I. 1 10. znajf wieś Dolina w ziemi Przemyskiej. 

DOŁUNEK, h. Lubicz, list z r. 1733. 
Or.hr. Zam. DOMAMIRCZOWSKI, h. własnego, Stanisław, 
dzierżawca u Ossolińskiego, w r. 1565 opłaca po- 
bór ze wsi Łapszowa i Włostowic, woj. Krakowskie. 
A. b. K. S. ks p. 22. f. 21. i 24. 

źr. Dz. XVIII. I. 98. znaj% wieś Domamirycz w ziemi Lwow- 
skiej, pow. Trębowelskim. 
DOMANIEWSKI, h. Biała odm. (brak górnego ra- 
mienia w półtory krzyżu), Albert, Jan i Andrzej 
w r. 1564 opłacają pobór z części swej wsi Doma- 
niewic, woj. i pow. Rawskie. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 
76 DOMANIKOWSKI, h. Rola, w r. 1565 opłaca pobór ze wsi 
Kabakowiec i Bakoty, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 96. 

Bon. IV. 359. pomieszał rody Domanikowskich h* Pobóg na Domanikowie 
Małym i h« Rola na Domanikowie Wielkim. Źr. Dz. XIII. 80. znaj§ obie te 
wsie w woj. i po w. Łęczyckim. 

DOMAŃSKI, h, Odrowąż, Stanisław, w r. 1756 dworza- 
nin Stanisława Kossakowskiego, kasztelana kamieńskiego. 
M. N. w K. m. No 151. 

źr. Dz. XIII. 306. znaj§ wieś Domanin, woj. Sieradzkie, pow. Ostrzeszow- 
ski; z tego samego Domanina wyszli zapewnie Domańscy Larysowie. 

DOMARADZKI, h. Radwan, Piotr, wr. 1581 opłaca pobór 
ze wsi Gwoźnica i Wolica Gwoźnicka, woj. Sandomierskie. 
A. b. K. S. ks. p. 8. f. 828. 

źr. Dz. XIV. 256. znaj§ wieś Domradz, woj. Sandomierskie, pow. Pilzeński. 

DOM ASZO WSKI, h- Korab, Stanisław, służebnik Jerzego 
Mniszcha, kuchmistrza Kr. J. Mści, w r. 1571 wnosi do Skarbu 
koronnego 506 złot. 13 gr., t. j. czwartą część poboru ze sta- 
rostwa Skalskiego. 

M. N. w K. UL No 152. 

źr. Dz. XIV. 337. znaj§ wieś Domaszowice w ziemi Łokowskiej. 

DOMINIKO WSKI, h- Poraj, Jan, dziedzic z Wielkiej Li- 
pnicy, w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Krajkowice i Domini- 
kowice, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski. 
M. N. w K. in. No 153. 

Bon. IV. 380. herbu nie zna; Polaczek zaś mylnie przyznaje h* Prus L 

DONAT, h. Strzemię, Mateusz, urzędnik Garlickiej, w r. 
1581 opłaca pobór ze wsi Morawiany Wielkie i Małe, woj. 
Sandomierskie. 

A. b. K. S. ks. p. 9. f. 625. n DOROHIŃSKI, h- Prus I, Jarosław, w r. 1582 kwituje 
Erazma Gawrońskiego, pisarza komory wschowskiej, z od- 
bioru 37 złot pol. kwartalnej zasługi. 
M. N. w K. m. No 154. 

DOROSZKO, h* Lis, Jakub, w roku 161 9 ziemianin ko- 
bryński. 
Not. Dziad. 

DOWEJKO, h. Lubicz, Marcin, w roku 1614 ziemianin 
żmudzki. 
Not. Dziad. DOWIAT, h. własnego, na początku XVII wieku 
ziemianin na ŻmudzL 
Not. Dziad. 

DOWKGUŁ, h* własnego, Wojciech Szymko- 
wicz, w r. 15^1 namiestnik wasiliski, ziemianin pow. 
Lidzkiego. 

M. N. w K. III. No 155. DO WOJNO, li. Zaremba, Stanisław Stanisławowicz, w r. 
1545 wojewoda połocki. 
M. N. w K. ffl. No 156. 

Hr. Uroski temu samemn wojewodzie daje h* Szeliga. W og($le Dowoj* 
nowie używali h. Szeliga^ wojewoda pieczętuje się h. Zaremba, a SoUohu- 
bowie, galcź Dowojnów, uiywają h* Prawdzie Dziwna plątanina! 
DRACHOWSKl, li. własnego, Maciej, w r. 1591 
opłaca pobór z części swej wsi Drachowa w Gniei- 
nieńskiem. 

A. b. K. S. ks. p. II. 

Bon. i hr. Uraski przypisują temu rodowi h* Samson^ chyba 
ie zaszła jaka omyłka i rody te będą x6int} 
78 BRAMIŃSKI, h. Dołęga, Jakub, przyd. Jałoszka, w roku 
1552 opłaca pobór ze wsi Bramina, woj. Płockie, pow. Płoń- 
ski; Wojciech, sługa Łąckiego, opłaca zań pobory. 

A. b. K. S. ks. p. 41.; M. N. w K. HI. No 157. 

Hr. Urttski przypisuje im h* Suchekomnaty, 

BRAMIŃSKI, h- Jastrzębiec, Wojciech, w r. 1571 w Beł- 
zie, opłaca pobór z dzierżawy wsi Machnowa. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1 1 39. 

Źr. Dz. XVI. 51 znaj§ wieś Dramino, woj. Płockie, pow. Szczyrzycki. He- 
raldycy mylnie przypisuje im h. Suchekomnaty. 

BRAWBZIK, h. Dębno, Szczepan, w r. 1637 właściciel 
dóbr Brawdziki w księstwie Żmudzkiem. 
Not. Dziad. 

BRELACHOWSKI, h. Sas, Jakub, plenipotent Żeromskiego, 
w r. 1774 zaświadcza dochody wsi Podhorce w Bełskiem. 
M. N. w K. m. No 158. 

Heraldycy podają ten ród jako Drelichowskich. 

BREWNOWSKI, h. Pobóg, Szczęsny, w r. 1581 wydaje 
kwit Niewiarowskiemu, dzierżawcy czopowego w Podlaskiem, 
z odbioru 700 złoL pol. poboru. 
M. N. w K. III. No 159. 

źr. Dz. XVI. 396. znaj§ wieś Drewnowo - Dmochów, woj. Mazowieckie, 
ziemia Nurska. 

BROYCZEWSKI, h. Nałęcz, Stanisław, w r. 1572 opłaca 
pobór z części swej wsi Broyczany, woj.? pow.? 
M. N. w K. in. No 160. 

BROZBOWSKI, h. Pobóg, Antoni, w r. 1741 list z Homla 
do Antoniego Mokrzyckiego, koniuszego lidzkiego, guberna- 
tora Berdyczowa. 

M. N. w K. m. No 161. 

źr. Dz. XVI. 223. znaj§ wieś Drozdówek w ziemi Czerskiej. 19 DROZIŃSKI, h. Korwin, Walenty, list z r. 1593. 
Or. hr. Zam. 

DRUSZKIEWICZ, h. Prawdiic, w r. 1576 ziemianin wileński. 
Not. Dziad. ^ 

DRUŻBICZ, h. Ślepowron, Jerzy, w r. 1580 rotmistrz Kr. 
J. Mści 

M. N. w K. III. No 162. 

Bon. V. 47. miesza ród Ślepowrondw z rodem Janoszów. 

DRZEWICKI, h. Lubicz, Andrzej, w r. 1552 starosta ja- 
rosławski. 

M. N. w K. III. No 163. 

Źr. Dz. XVI. 140. znaj§ 'wieś Drzewice, woj. Rawskie, ziemia Socha- 
czewska. 

DRZEWICKI, h. Półkozic; w r. 1576 opłaca pobór z części 
swej wsi Igołomi, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 63, f. 15. 

DUBICKI, przyd. Sasin^ h. Zagłoba, Hrehory, w r. 1601 
ziemianin wołkowyski. 
Not. Dziad. 

Hr. Uroski podaje ten ród, lecz bez herbu i przydomku. 

DUBIŃSKI, h. Dołęga, Andrzej, w r. 1755 dworzanin Fe- 
liksa- Wincentego Potockiego, starosty krasnostawskiego. 
M. N. w K. ni. No 164. 

DUDKOWICZ, li. Abdank odm. (w szczycie 
Abdank pomiędzy trąbą słonia i rogiem jele- 
nia) Wawrzyniec, w r. 1576 opłaca pobór j 
z części swej wsi Prądnik-Drugi- Wielki , woj. 
Krakowskie, pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 63. f. 6. 

Zdaje się, ie Dndkowicz będzie przydomkiem, nazwiskiem zaś — Prudnicki. 80 

DUNIKOWSKA, h* Tępa podkowa, Ewa, w r. 1565 opłaca 
pobór ze wsi Temieszkowa, woj.? pow.? 
M. N. w K. No 165. 

DUPRZSKI, h. Jastrzębiec, Mikołaj, w r. 1552 opłaca po- 
bór ze wsi Duprzka, woj. Płockie. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

DURANOWSKA, h- Prawdzie, Katarzyna, wdowa po 
Jakubie, w r. 1552 opłaca pobory ze wsi Duranowa, Silicy, 
Kalęczyna, Mizerina i Czerwonki, woj. Rawskie, ziemia So- 
chaczewska. 

M. N. w K. ra. No 166. 

DWORAK, h. Kurzeniec, w r. 1581 wyciska swą pieczęć 
przy opłacie poboru przez Kalinowskich ze wsi Wojnowa, 
woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 679. i 689. 

DYBOWSKI, h* Lubicz odm- (w podkowie półtora 
krzyża), Jakub, w roku 1628 ziemianin łom- 
żyński. 

Not. Dziad. 

DZIADOŃ, h- Pogoń IV, Walenty i Paweł, w r. 1564 
opłacają pobór ze swej części wsi Zagórzany, woj. i pow. 
Krakowskie. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 84. 

DZIECZYŃSKL h* Ślepowron, Jan, w roku 1603 rotmistrz 
Kr. J. Mści. 

M. N. w K. ra. 167. 

'^ .DZIEKTARSKI, h» Doliwa, w r. 1578 zaświadcza sumę po- 
pOTU z woj. Krakowskiego, pow. Proszowskiego na 40 11 złot 
pol., 28 gr., 9 denarów. 

A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 247. 81 
/ 
DZIEKTARSKI, h. Drya, Mikołaj, burgrabia my^linicki, 
w roku 1578 opłaca pobór z części swej wsi Żydzina, woj. 
Krakowskie, pow. Szczyrzycki, a w r. 1589 ze wsi Janowic, 
pow. Ksiąski. 

A. b. K. S. ks. p. 38. f. 13. i 31; ks. p. 46. f. 97. 

Hr. Umski herbu tego rodu nie zna. Źr. Dz. XII. 168. znajf wieś Dzie- 
ktamia, woj. Kaliskie, pow. Nakielski. 

DZIERŻANOWSKI, h. własnego, Stanisław, j^ 
w r. 1 591 opłaca pobór z części swej wsi Sulisła- ^ ^ 

wic w Kaliskiem. 

A. b. K. S. ks. p. 13. f. 451. 

Źr. Dz. XII. 204. znaj^ wieś Dzierianowo w woj. Kaliskiem, 
pow. Pyzdiskim. 

DZIERŻANOWSKI, h* GrzTmała odm* (na 

hełmie kozieł wspięty w prawą stronę), Sta- 
nisław, w roku 1 601 kwituje Młodeckiego 
z odbioru 290 złot pol. 23 gr. na podróż 
z Królem do Wilna. 

M. N. w K. m. No 168. 

źr. Dz. XVI. 306. znajf wieś Dzierianów, woj. Ma- 
zowieckie, ziemia Wyszogrodzka. 

DIERŻAŃSKI, h. Jastrzębiec, Aleksander, służebnik księ- 
dza Adama Przecławskiego, w r. 15 65 i 1571 opłaca pobory 
ze wsi scholastyków krakowskich Mistrzowice, pow. Pro- 
szowski. 

A. b. K. S. ks. p. 22. f. y6; ks. p. 109. I. f. 48. 

źr. Dz. XIV. 140. znaj% wieś Dzierieniny, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 

DZIERZBIŃSKI, h* Drya, Wojciech, w r. 1591 opłaca 
pobór z części swej wsi Grodzielca, woj. Kaliskie. 

A. b. K. S. ks. p. 13. f. 496. 

Hr. Uruski Dzierzbińskim z Dzierzbina w Kaliskiem przypisuje ti* Topor. 82 

DZIEWIĘCKI, h. Gozdawa^ Jan, w r. 1581 opłaca pobór 
ze wsi Milawczyc, woj. Sandomierskie. 
A. b. K. S. ks. p. 9. f. 632. 

Źr. Dz. XIV. 19. znaj§ wieś Dziewiccice^ woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

DZIĘCZYŃSKI, h. Ostoja (forma pierwotna), Adam, 
w roku 1566 opłaca pobór ze wsi Dzięczyny, woj. 
Poznańskie, pow. Kościański. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 161. 

DZIĘCZYŃSKI, h. Ślepowron, w r. 1566 opłaca pobór ze 
wsi Dzicczyny, woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

DZIĘGIEL, h. Strzemię, Szczęsny, w roku 1581 kwituje 
Skarb koronny z odbioru 600 złot. pol. na zapłatę długu 
księdzu scholastykowi. 
M, N. w K. m. No 169. 

DZIWLOWSKI, h. Nowina, Jakub i Mateusz, w r. 1552 
płacą pobór ze wsi Dziwie, woj. Sieradzkie, pow. Piotrkowski. 
M. N. w K. III. No 170. 

DZIWLOWSKI, h, Ostoja, Jan, przyd. Zły duch, w r. 1552 
dziedzic na Dziwlach i Białkowicach, woj. Sieradzkie, pow. 
Piotrkowski. 

M. N. w K. m. No 171. 

Hr. Uraski podaje DziwZowskich vel Dziwlewskich w Sieradzkiem, lecz 
bez herbu. 

ELZBUT, h. Lis, w r. 1627 dworzanin u Radziwiłła. 
Not. Dziad. 
Hr. Uniski ród ten zna w Kowieńskiem, lecz bez herbu. 

FALBOSKI, h. Tępa podkowa, Piot.r, w r. 1553 burgrabia 
szczebrzeszyński, służebnik Górków. 
M. N. w K. m. No 172. 83 FALIŃSKI, h. Korab, J a n , w r. 1 563 opłaca pobór z dzier- 
żawy wsi Miedzieszyna, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 209. 

Bon. V. 250. przypisuje temu rodowi h* Sas, wyprowadzając go z ziemi 
Ruskiej. Skąd wziąZ wiadomość o tern — nie wiemy; w kaidym jednak razie 
myli się tu oczywiście — Falińscy z Palenicy pieczętowali się ll« Korab* 

FALISZOWSKI, h. Godziemba, J an, w r. 1579 opłaca pobór 
ze wsi Pilchowa, woj. Sandomierskie. 
A. b. K. S. ks. r. lo. f. 836. 

Źr. Dz. XIV. 171. znają wieś Faliszowice w pow. Sandomierskim. 

FALKOWICZ, h. Jastrzębiec, Mateusz-Zygmunt,w roku 
1552 opłaca pobór ze wsi Rachocina, woj. Płockie, pow. 
Sierpecki. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Falkowicz — przydomek Rachockich h. Jastrzębiec FALKOWSKI, h. własnego, Wiktoryn, w roku 
1592 wofny pow. Trockiego. 
M. N. w K. IIL No 2. FALKOWSKI, h* Ogończyk, Marcin, w r. 1576 służebnik 
proboszcza miechowskiego; Leonard, w r. 1570 opłaca 
pobór ze wsi Falki-Filipy-Nowosady, a Mikołaj — ze wsi 
Falki, woj. Podlaskie, ziemia Bielska; ci sami w r. 1581 wy- 
ciskają swe pieczęcie za innych ziemian opłacających pobory 
w ziemi Bielskiej. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. 67. 70. 182; ks. p. 41. f. 168; 
ks. p. 47. f. 689, 694. i 703. 

FARENHOLC vel FARENHOLTZ, h. Drogomir, Karol, 
w r. 1734 miecznik nurski. 

Dokument a rodziny w Białej na Podolu. 84 
FELENSKI vel FELIŃSKI, h. własnego, Ma- 
rek, w r. 1607 w Bochni kwituje Sebastyana 
Lubomirskiego z odbioru lOO beczek soli. 
M. N. w K. m. No 173. 

Potomstwo rzeczonego Marka, jak to widać niieji herb 
unienilo na h* Farensbach odm. 

FELIŃSKI, h. własnego (dwa rzędy blanków), 
Tomasz, poborca łucki, w roku 1781 czyni 
lustracyę mostów i grobel w dobrach stoło- 
wych biskupstwa łuckiego Rożyszcze. 
M. N. w K. m. No 174. 

Pochodzą od Marka, przypuszczonego do herbu przez 
Farensbachów. Hr. Uruski podaje opis herbu niedokładny. 
FEDOROWICZ vel FIEDOROWICZ, przyd. Daffo, h. Wicrz^ 
bna, Olechno w r. 1596 dworzanin Kr. J. Mści, a Iwaszko 
ziemianin wileński. 
Not. Dziad. 

FILIMANOWICZ, h- Pobóg, Michał, w r. 1620 ziemianin 
kijowski. 

Not Dziad. 

Heraldycy rodzinę tę podaje mylnie jako Filemonowicz. 

FILIPOWICZ, h. Lis, Stanisław, w roku 1591 czyni re- 
kognicyc. 

A. b. K. S. ks. r. 10. f. 684. 

FINK, h. Bończa, Augustyn, w r. 1538 opłaca pobór ze 
wsi Parznice w Radomskiem, woj. Sandomierskie. 

M. N. w K. IIL No 175. 

Przydomek Parznickich 1l Bończa. 

FISZER, h« Jastrzębiec, w r. 1802 list z Bieżunia. 
Or. hr. Zam. 85 FLAMSKI, h« Godziemba, Stanisław, służebnik służby 
żołnierskiej i dworzanin Kr. J. Mści, w r. 1538 wydaje po- 
kwitowanie na 16 złot. pol. za zbroję, wziętą u Janowej Ko- 
nopnickiej, mieszczki krakowskiej. 
A. b. K. S. ks. r. 9. f. 78. FREDIANI, h. własnego, Jan-Baptysta, w roku 
1690 list do Winklera, pisarza skarbu koronnego. 
M. N. w K. m. No 176. 

Vol. Leg. V. 152. Frediani Jan-Baptysta, oberszter wojska li- 
tewskiego indygienowany na sejmie z r. 1673. Bon. V. 297. mylnie 
nazywa go Fledyanim. 

FURSOWICZ, h* własnego, Selim, w roku 1591 
duchowny tatarski w Wileńskiem. 
M. N. w K. m. No I. 

Hr. Ostr. 3242. mylnie zamieszcza ten herb jakoby nalei§cy 
do Rusowicza. 

GAJEWSKI, łi, Naiącz, Jan, w roku 1591 opłaca pobór 
z części wsi Sulisławic w Kaliskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 13 f. 451. 

Źr. Dz. XII. 162. znajf wieś Gaj w woj. Kaliskiem, pow. Gnieźnieńskim. 

GAJEWSKI de Szowczi-Gay, łi. Prawdzie, Paweł i Sta- 
nisław, w r. 1565 opłacają pobór zr wsi Gaj, woj. Łęczy- 
ckie, pow. Orłowski. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 13. 

GAJNOWSKI, łi» Topor, Marcin, w r. 1576 pisarz ko- 
mory płockiej. 
M. N. w K. IDL No 177. 

GALIŃSKI, li. Półkozic, Jakub, przyd. Ząi, syn Mikołaja, 
Maciej i Piotr, przyd. Battikowu, w r. 1564 opłacają po- 
bór ze wsi Galiny Wielkie, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 86 
GALIŃSKI, h. Trzaska, Bartłomiej, przyd. Czuba; An- 
drzej, przyd. Kuna; Mikołaj, przyd. Saczkawicz v€i Zacz- 
kowicz i Andrzej, przyd. Trocka, w r. 1564 opłacają pobór 
ze wsi Galiny Małe, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

GALLO, h* własnego, Franciszek, obroczny 
Kr. J. Mści, w r. 1589 kwituje podskarbiego 
nadwornego litewskiego z odbioru pieniędzy 
na obroki, a w r. 1593 — podskarbiego ko- 
ronnego z odbioru 80 złot. pol. pieniędzy 
strawnych. 

A. b. K. S. ks. r. 10. f. 629. 635; M. N. 
w K. m. No 178. 

GALOWSKI, h« Janina, Wawrzyniec, w r. 1578, w imie- 
niu Jurka Wielogłowskiego, opłaca pobór z części wsi Dru- 
szków, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 60. I. f. 93. 

Źr. Dz. XIV. 223. znaj^ wieś Galów, woj. Sandomierskie, pow. Wiślicki. 

GALOWSKI, h. Jastrzębiec, Jakub, w r. 1595 kwituje żu- 
pników wielickich z odbioru 10 złot. pol. należnych mu za 
kwartał św. Krzyża. 

M. N. w K. in. No 179. 

GAŁĄZKO WSKI z Łazowa, h« Krzywda, Maciej, w roku 
1 55 1 sędzia ziemski drohicki. 
Not. Dziad. 

Bon. V. 353. temu samemu Maciejowi przypisuje h. Junosza! 

GAŁECKI patrz SACZKO-GAŁECKI. 

GAŁECKI, h. Korczak, w r. 1700 list z Horodziei (Mińskie) 
do Wojniłowicza Jana, podwój ewodziego nowogródzkiego. 

M. N. w K. III. No 180. 

źr. Dz. XVIII. I. 179. znaj^ ten ród w ziemiach Ruskich. 87 
GAŁECKI, h. Pras I, Jan, w r. 1552 urzędnik arcybiskupa 
gnieźnieńskiego. 

M. N. w K. in. No 181. 

Źr. Dz. XVL 415. ziiaj§ wieś GftZld w xiemi Liwskiej. 

GARDZIŃSKI, h. Wąf, Szymon, w r. 1578 i 1589 wy- 
ciska swe pieczęcie przy opłacie poboru w woj. Krakowskiem, 
pow. Proszowskim i Ksiąskim. 

A. b. K. S. ks. p. 63. f. 135; ks. p. 46. f. 58. 

GAJILEŻYŃSKI, h* Wąf Mojżesza, Wawrzyniec 
urzędnik grodzki starosty bieckiego, w roku 1581 
opłaca pobór ze wsi Dolezą Mała, woj. Sandomier- 
skie, pow. Pilzeński. 

A. b. K. S. ks. p. 8. f. 103 i 106. 

GAJILICKI, h. Topor, Stanisław, w r. 1552 urzędnik 
wojewody krakowskiego. 
M. N. w K. m. No 182. 

Źr. Dz. XIV. 28. znaj§ kilka wsi Garlic w woj. Krakowskiem, pow. Pro- 
szowskim. 

GASPARSKI, h» Grabie, Mateusz, w roku 162 1, regent 
miejski bełski. 
M. N. w K. m. No 995. 

GASZYŃSKI, h. Samson, Jan, w r. 1552 regent miejski 
sieradzki; Józef w r. 1563 opłaca pobór ze wsi Jankowo, 
woj. Kaliskie. 

M. N. w K. m. No 183. 

GAWROŃSKI, h» Jastrzębiec, Stanisław, w roku 1570 
w imieniu Mikołaja Machałowskiego opłaca w Poznańskiem 
rozmaite pobory. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 236. 

źr. Dz. XII. 77. znaj% wieś Gawrony w woj. Poznańskiem, pow. Ko- 
ściańskim. S8 GAWROŃSKI, h» Syrokomla, Wojciech, w r. 1570 słu- 
żebnik Stanisława Tarnowskiego, kasztelana Czechowskiego, 
starosty krzeszowskiego. 

A. b. K. S. ks. r. 4. f. 666; ks. r. 7. f. 586. 

Źr. Dz. XIV. 294. znaj§ wieś Gawrony w woj. Sandomierskiem, pow. 
Opoczyńskim. 

GĄBARZEWSKI, h. Bróg, Maciej, sługa Chorążego po- 
znańskiego, w połowie XVI wieku opłaca pobór ze wsi Górki 
w Poznańskiem. 

M. N. w K. m. No 184. 

źr. Dz. XII. 153. znaj^ wieś Gembarzewo w pow. Gnieźnieńskim. 

GĄSIOROWSKI, h. Brodzie, Jan, trabant nieżyjącego króla 
Zygmunta Augusta, w r. 1576 kwituje Skarb koronny z od- 
bioru rocznej pensyi 25 złot. pol. 
M. N. w K. IIL No 185. 

źr. Dz. XVI. 320. znajf wieś G^siorowo w ziemi Zakroczymskiej. 

GĄSIOROWSKI, h- Pilawa, Paweł, regent królewski, 
w r. 1530 zeznaje, że miasto Radziło wo opłaciło na koro- 
nacyę Zygmunta II. (!) Króla polskiego, W. Ks. liL półtory 
kopy i 8 groszy. 

M. N. w K. ffl. No 186. 

GĄSIOROWSKI, h* Trzywdar, Jan, komornik Kr. J. Mści, 
w r. 1579 zeznaje, że w r. 1564 w Krynkach odebrał dla 
wojska 1864 wołów podolskich. 
M. N. w K. m. No 187. 

źr. Dz. XVI. 394. znaj§ wieś G^siorowo w ziemi Nurskiej. 

GĄSOWSKI, h* Prus U odm. (na ostrzu kosy — ^ ^ ^ 
półtora krzyża). Mateusz, syn Wawrzyńca w roku 
1 58 1 opłaca pobór ze wsi Bartosina i Gąsówki, a Jakub i Stanisław — z części swej wsi Kro- yT J 
szewa i Osie, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. ^^ 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 426; ks. p. 41. f. 43 i 73. 

Hr. Umski podaje ten ród w XVm wieku z h. Pnil II zwykły. 89 GĄSOWSKI, h» Gozdawa, Szymon, w r. 1564 w imieniu 
Jagniątkowskiego opłaca pobór ze wsi Jastrzębie, woj. Kra- 
kowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 25. 

GDOWSKI, h. Lubicz, Wawrzyniec, wr. 1552 podsta- 
rości rabsztyński. 

M. N. w K. ra. No 188. 

Źr. Dz. XIV. 61. znaj§ wieś Gdów, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. GEMBORZEWSKI, h. Krucjmi, Sebastyan,wr. 0^ 
1570 opłaca pobór ze wsi Łukowej na ręce po- ^ ' -^ 
borcy sandomierskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 807. 

Źr. Dz. XIV. 299. znajf wieś Gemborzów, woj. Sandomierskie, 
pow. Radomski. v^ GEMBORZEWSKI, h. Dębno, Paweł, w r. 1787 dziedzic 
na Gemborzewie i Majdanie-Typinie w Bełskiem. 
M. N. w K. ni No 189. 

Zapewne pochodz§ z tego samego Gemborzewa co i poprzedni. 

GEMBICKI, h. Lis, Jan, w r. 1646 ziemianin woj. Ruskiego. 
Not Dziad. 

GERTUT, h. Lis, Jan, w r. 1566 ziemianin żmudzki. 
Not. Dziad. 

GĘSOWSKI, h. Godzicmba, Piotr, w r. 1566 urzędnik 
Piotra z Potulicz, wojewody brzeskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 145. 

źr. Dz. Xin. 13. podaj§ wieś Gczowo ▼. Gazowo w woj. i pow. Brzesko- 
Kajawskim. — Bon. VI. 10. nazywa ten ród G^sowskimi. 90 
GIEBUŁTOWSKI, h. własnego (Lis odm.), Józef, 
w r. 1578 opłaca pobór z części swej wsi Gołu- 
szowic, woj. Krakowskie, pow. Lelowski. 
A. b. K. S. ks. p. 37. f. 12. 

Ten Jdsef pochodzi z rodu Giebułtowskich h. Lis; wzmimn- 
koje o nim Bon. VL 32. Herb jego wykazuje, ie jeszcze w drugiej polowie 
XVI wieku szlachta małopolska praktykowała nszczerbianie herbów. 

GIERAŁTOWSKI, h. Roch III, Jakub, w r. 1580 wyciska 
swą pieczęć przy opłacie poboru ze wsi Kostry-Litwa, woj. 
Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 41. f. 2. 

GIERKOWSKI, h. Łada, Jakub, z synem Andrzejem 
i Michał w r. 1570 opłacają pobór ze wsi Bolemina, na ręce 
Ostromęckiego, poborcy chełmińskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 696 i 703. 

Bon. VI. 45. podaje w r. 1543 Jakuba w Prusach królewskich, lecz herbu 
jego nie zna. Nieś. i Dachnowski znaj§ Gierkowskich h* Lubicz i h* Taczj^ 
w Prusach Królewskich. GINTAR, h» własnego, Tomasz, w roku 1563 
i 1565 kanonik i oficyał katedry Kamieńca Po- 
dolskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 45. f. 221 i 224; ks. p. g6. 

Żr. Dz. a za niemi Bon. nazwisko to podaj§ jako Gintor. 

GINTOWT, h. Rogala, patrz KGINTOWT. GIROWSKI, h. Leliwa, Jan, w r. 1552, z Janem Dembiń- 
skim opłacają pobór ze swej wsi Rudka, woj. Krakowskie, 
pow. Sandecki. 

M. N. w K. III. No 191. 

Źr. Dz. XIV. 140. znaj§ wieś Girowę w pow. Sandeckim. 91 

GISZA vel GISSA, h. własnego^ J a k u b, w roku 
1694 z Warszawy list do Habgora superinten- 
denta wielkopolskiego. 
M. N. w K. III. No 190. 

Rodzina mieszczańska, która w drngiej polowie XVII w. 
wkręciła się prawem kaduka do szeregów szlachty. GIRBERT, przyd. Studnicki, h» własnego, w roku 
17 19 list z Mińska do Denhofa, miecznika koron- 
nego, hetmana polnego litewskiego. 
Or. hr. Zam. 

Hr. Uruski nazywa ten herb Nowiną lub Kotwicz odm., 
lecz opisu nie podaje. GLIŃSKI, h« Bończa, Stanisław, komornik księżnej brun- 
szwickiej, w r. 1570, w Warszawie, kwituje Skarb koronny 
z odbioru 10 talarów na podróż. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 425. 

Źr. Dz. XVI. 228. znaj% wieś Glinki w ziemi Czerskiej. 

GLIŃSKI, h. Lubicz, Mikołaj, w r. 1552 opłaca pobór ze 
wsi Glinna, woj. i pow. Płockie. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

GLISZCZYŃSKI, h- Gozdawa, Piotr, w r. 1591 opłaca 
pobór ze wsi Przysieki w Gnieinieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. II. 

źr. Dz. XII. 168. znaj§ wieś Glisno w woj. Kaliskiem, pow. Nakielskim* 

GLORA, h» Jelita, Grzegorz, w r. 1581 służebnik Ty- 
rawskiego w woj. Ruskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 17. 

GLUZICKI patrz GŁUŻYCKI. 92 GŁADYSZ, h. Poraj, Piotr, w r. 1564, w imieniu Szy- 
powskiego opłaca pobór ze wsi Szypowice i Sierbowice, woj. 
Krakowskie, pow. Lelowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. 62. 

Bon. VL 91. xalicza tego Piotra do klejnotników h* Gryf. 

GŁĘBOCKI, h. Odrowąż, Krzysztof, w r. 1553 zaświadcza 
stan swej wsi Głębokie, woj. Kaliskie, pow. Gnieźnieński. 
M. N. w K. III. No 192. 

GŁODECKI, h. Bróg, Franciszek, sługa podskarbiego 
nadwornego, w r. 1600 w Krakowie kwituje Skarb koronny 
z odbioru 200 złot. pol. dla furmanów, którzy przywiozą 
rzeczy z Warszawy. 

M. N. w K. III. No 193. 

Źr. Dz. XII. 224. znaj) wieś GZodno, woj. Kaliskie, pow. Koniński. 

GŁOGORSKI, h. własnego, Marcin, agent 
Kr. J. Mści sprawy brunszwickiej, ksiądz, w r. 
1607 kwituje Skarb koronny z odbioru 400 
złoL pol. zasługi, za załatwienie spraw poru- 
czonych mu przy Dworze cesarskim. 
M. N. w K. ni. No 194. 

GŁOGOWSKA, h. Dołęga, Barbara, w roku 1552 opłaca 
pobór ze wsi Głogowej, woj. i pow. Łęczyckie. 
M. N. w K. m. No 195. 

GŁOGOWSKI, łi. Odrowąi, Mikołaj, w r. 1569, w Rawie 
w imieniu sędziego drogiczańskiego opłaca pobór ze wsi 
T)rrawy, woj. Ruskie, ziemia Sanocka. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 171. 

Źr. Dz. XIV. 317. znajf wieś Głogów, woj. Sandomierskie, pow. Radomski. 

GŁOSKO WSKI, h. Poraj, Wojciech, w r. 1573 opłaca 
pobór ze wsi Korzkiew, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 30. f. 173. 

Źr. Dz. XII. 114. znaj% wieś GZoski, woj. i pow. Kaliskie. 
93 GŁOWACKI, h. Jelita, Augustyn, urzędnik Buźyńskiego, 
w r. 1 581 opłaca pobór ze wsi Konar, Chrząstowa i Żela- 
zówki, woj. Sandomierskie. 

A. b. K. S. ks. p. 8. f. 839. i 840. 

Źr. Dz. XIV. 247. znajf wieś dowaczowę, woj. Sandomierskie, pow. 
Pilzeński. 

GŁOWACKI, h. Ostoja^ Andrzej, porucznik roty Joachima 
Osieckiego, starosty olstyńskiego, rotmistrza Kr. J. Mści, 
w r. 1591 wydaje Stanisławowi Krosno świadectwo wysłu- 
żonego żołdu. 

A. b. K. S. ks. r. 10. f. 794. 

GŁUCHOWSKI, h. Gryf, Mikołaj, w roku 1552 opłaca 
pobór z dziedzictwa swego wsi Małego Głuchowa, woj. Sie- 
radzkie, pow. Piotrkowski. 
M. N. w K. m. No 196. 

GŁUCHOWSKI, h, Jastrzębiec, Stanisław, w roku 1552 
urzędnik Opata mogilskiego w Kaczycach, woj. Sandomierskie. 
M. N. w K. m. No 197. 

Bon. VI. 121. podaje ten ród bez herbu jui w XV wieku. — Źr. Dz. XIV. 
228. znaj^ wieś Głuchów w woj. Sandomierskiem, pow. Wiślickim. 

GŁUCZOWSKI, h. Doliwa, Maciej, w r. 1571 egzaktor 
Arcybiskupa gnieźnieńskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1070. 

Bon. VI. 122. zna ten ród w Chelmińskiem, lecz jakiego używali herbu 
nie podaje. Hr. Uruski powątpiewa w egzystencyc tego rodu, podejrzywa, ie 
są Głuchowskimi! . 

GŁUPICKI, h» Jelita, Jan, w r. 1552 optaca pobór ze wsi 
Głupice, woj. Sieradzkie, pow. Piotrkqwski. 
M. N. w K. m. No 198. 

Bon. VI. 122. zna tylko jeden ród z h. Szeliga, tymczasem byZo ich dwa: 
jeden na Glupicach Wielkich, a drugi — na Gtupicach Małych. — Hr. Umski 
podaje ten ród nie zaznaczając herbu jakiego uiywali 94 GŁUSKOWSKI, h. Pobóg, Piotr i Andrzej, w r. 1552 
opłacają pobór ze wsi dużka, woj. Płockie, pow. Srzeński. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Bon. VI. 125. podaje ten ród bez herbo, jako Gtnskowskich yel GZosz- 
kowskich. — Hr. Urask^^^daje im 1l Jastrzębiec 

GŁUŻYCKI vel GLUZICKI, h. GrzTmała bez bram7, Pa- 
weł, służebnik Gołchowskiego, w r. 1565 opłaca pobór ze 
wsi Zarzysia, woj. Krakowskie, pow. Ksiąski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. in. f. 5. 

Źr. Dz. XIV. 209. znaj§ wieś Gluzy ve] GZniy, woj. Sandomierskie, pow. 
WUliskL 

GNOJEŃSKI, h« Rogala, Stanisław, w roku 1552 opłaca 
pobór ze wsi Gnojno, woj. Płockie, pow. Srzeński. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Bon. VI. 246. zna ten rdd, lecz bez herba. 

GNUSZYŃSKI, h. t^omian, Mikołaj i Wojciech, w roku 
1566 opłacają pobór z części swej wsi Kwilcza, woj. i pow. 
Poznańskie. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 477. 

Hr. Uniski i Bon. VI. 247. podaj§ ten ród bez herbu. — Źr. Dz. Xn. 26. 
znaj§ wieś Gnnszyno, woj. i pow. Poznańskie. 

GOCZKOWSKI, h* Brochwicz odm* (nad tyłem je- 
lenia dwa miecze skrzyżowane), Franciszek, wr. 
1570 opłaca pobór ze wsi Goczkowa, woj. Po- 
morskie. 

M. N. w K. ffl. No 199. 

Szeliga-Żemicki podaje ten rdd z h. Brochwicz 11. 

GODOWSKI, h. Jastrzębiec, Franciszek, w r. 1726 listy 
do Stańskiego, podstolego podlaskiego. 

Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XIV. 193. zivij§ wieś Godów, woj. i pow. Sandomierskie. 95 
n~ 

GODUSZEWSKI, h. Leliwa odm. (w szczycie pół 
lwa trzyma zapaloną pochodnię), Wojciech, 
w roku 1 754 dworzanin Heleny z Potockich Mor- 
sztynowej, wojewodziny inflanckiej. 
M. N. w K. III. No 200. 

Taki sam h* Leliwa odm. aiywaj% Borsztynowie i Wodziccy. 
Źr. Dz. XIV.. 50. znaj^ wieś Godoszę, woj. Krakowskie, pow. 
Szczyrzycki. 

GOGOLIŃSKI, h, Junosza odm. (nad tyłem ba- 
rana — gwiazda), Maciej, w r. 1564 w imieniu 
Pieniążka opłaca pobór ze wsi Kruzlowa i Starej 
Wsi, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 

GOGOLIŃSKI, h. Junosza, Mateusz, podstarości pilzeński, 
administrator Jana Tarły, starosty pilzeńskiego, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Suczy i Rzepiennika, woj. Sandomier- 
skie, pow. Pilzeński. 

M. N. w K. in. No 201. 

Zdaje się, ie oba rody Gogolińskich będą jednego gniazda JtmOBZycÓW. 
Źr. Dz. XII. 258. znają wieś Gogolinc w woj. Inowrodawskiem, pow. Byd- 
goskim. Bon. VI. 164. zna w Bydgoskiem jeden tylko ród Gogolińskich, oży- 
wający h« Rola, tymczasem były dwa rody: jeden- dziedziczący na Gogo- 
linie Wielkiej i dragi — na Gogolinie Malej. 

GOLAŃSKI, h. Dębno, Jaku^b, służebnik kasztelanowej 
przemyskiej, w roku 1576 opłaca pobór ze wsi Lubna, woj. 
Płockie. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

źr. Dz. XIV. 1 1 o. znają wieś Golankę, woj. Krakowskie, pow. Biecki. 

GOLAŃSKI, h. Tępa podkowa, Andrzej, w r. 1607 na 
zamku radomskim wydaje pokwitowanie z odbioru 60 złot. 
pol. na prowizyę starostwa radomskiego, 
M. N. w K. m. No 202. 

Zdaje się, £e to n5d używający klejnotu Boleścłc 96 
GOLBICKI, h. Ogończyk, Adam, w r. 1564 opłaca pobór 
z woj. Brzesko-Kujawskiem. 
Not. Dziad. 

Bon. VI. 177. zna ten ród zamieszkały w Łęczjckiem, lecz herbu, jakim 
się pieczętowali — nie zna. — Źr. Dz. Xni. 127. znaj^ wieś Golbice, woj. 
i pow. Łęczyckie. 

GOLĘDZINOWSKI, h- własnego, Mikołaj, syn 
Stanisława i Jakub, syn Mateusza, w r. 1563 
opłacają pobór ze wsi Golędzinowa, woj. Mazo- 
wieckie, ziemia Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 2T, f. 218. 

Hr. Uraski i Bon. VI. 186. znaj^ ten ród, lecz nie znaj% ich herbu. 

GOLEMIŃSKI, h, T^a podkowa (Boleścic), Tan, w roku 
1570 opłaca pobór z woj. Poznańskiem, nie nazywając wsi 
z której płaci. 
A. b. K. S. ks. p. 50. f. 688. 

źr. Dz. XVŁ 328. znaj^ wieś Golymin (dawniej Golemin) w ziemi Cie- 
chanowskiej. 

GOLIKOWSKI, h. Nałęcz, Szczęsny, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Zawady i Konary, woj. Sieradzkie, pow. Ra- 
domskowski. 

M. N. w K. III. No 203. 

Zr. Dz. XIII. 222. znaJ4 wieś Golików, woj. i pow. Sieradzkie. 

GOLIŃSKI, h. Trzaska, Stanisław i Andrzej, przyd. 
Łososiawte\ Wacław i Klemens, przyd. Dobkawicse\ Jan, 
przyd. Kulik\ Jakub i Wojciech, przyd. Obłap, w roku 
1564 opłacają pobór ze wsi Goliny, woj. i pow. Rawskie. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

GOLIŃSKI, h. Prawdzie, Stanisław, przyd. Paluchowicz, 
syn Andrzeja, w r. 1 563 opłaca pobór ze wsi Białałęka, woj. 
Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 2C«. 

źr. Dz. XVI. 251. znajc wieś Wolę Golińsk^ w ziemi Warszawskiej. 97 
GOŁASZEWSKI, h. Rola, Adamijózef, w roku 1563 
opłacają pobór ze wsi Gotaszewa, woj. Mazowieckie, ziemia 
Warszawska. 

M. N. w K. III. No 994. 

Bon. VI. 198. zna ten ród, leci nie zna ich herba. 

GOŁĘBIOWSKI, h, własnego, Jan, w roku 1570 
w Tczewie opłaca pobór ze swej wsi Gołębiowa, 
woj. Pomorskie. 

M. N. w K. m. No 204. 

GOŁKOWSKI, h. Lubicz, Mikołaj, dworzanin i trukczaszy 
Kr. J. Mści, w r. 1572 kwituje Skarb koronny ze 130 złot. 
pol., w !r. 1564 opłaca pobór w imieniu Trzeszczyńskiego 
w woj. Rawskiem; w tym samym roku Jan, syn Grzegorza 
i Wojciech, przyd. Boraszowie; Jan, przyd. Barassawics; 
Marcin, przyd. Długosz; Jan, przyd. Łuba^ syn Jakuba; 
Stanisław, przyd. Zawadzicz i Jakub; Jakub i Jan, 
przyd. Zarzeczynowie^ opłacają pobór ze wsi Gołkowa, woj. 
i pow. Rawskie. 
M. N. w K. m. No 205; A. b. K. S. ks. p. 49. 

Bon. VL 210. zna ten ród, lecz nie zna ich herbu. 

GOŁOCKI, h. własnego (Pielesz odm.), Jan, 
podstarości biecki, w roku 1578 wyciska swą 
pieczęć w imieniu kapituły bieckiej, przy 
opłacie poboru ze wsi Bystra, woj. Krakow- 
skie, pow. Biecki. 

A. b. K. S. ks. p. 60. n. f. 2T. 

Hr. Uniski podaje opis tego herbu cokolwiek odmienny, mianowicie: pole 
czerwone, na heZmie zaś daje czapkę i dwa pióra kogucie. 

GOŁUBICKI, h. Ogończyk, Tomasz, rotmistrz Kr. J. M^ci, 
w r. 1570 kwituje Skarb koronny z odbioru 12 złot. pol. 
za wysługę. 

A. b. K. S. ks. r. 19. f. 308. 98 
GOŁUSKI, h* Jastrzębiec, Paweł, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Bychawy, a wraz z bratem Józefem ze wsi Golu- 
szyna, woj. Płockie, pow. Srzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

GOŁYŃSKI, h. Pobóg, Mikołaj, w r. 1696 sędzia ziemi 
wołyńskiej i poseł wojskowy na konwokacyę. 
M. N. w K. ffl. No 206. GONIĘBICKI, h. własnego, Marcin, w r. 1566 a 
opłaca pobór ze wsi Goniębice, woj. Poznańskie, ^— ***— ' 
pow. Kościański. ^!^ 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 431. vi4^ 

Hr. Uruski i Bon. VI. 321, znajc ten ród, lecz nie znaj% ich ^S/^ 
herbu. GONOWSKI, h- Prus I, Andrzej, w roku 1596 pisarz 
w skarbie dworu Kr. J. Mici. 
M. N. w K. III. No 207. 

Bon. VI. 321. przyznaje ten rdd jako mieszczański. 

GORAJEWSKI, h. Godziemba, w r. 1738 listy do Blum- 
berka, towarzysza znaku pancernego i rządcy zamoyszczyzny. 

Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XIV. 120. znaj^ wieś Gorajewice, woj. Krakowskie, pow. Biecki. 

GORAYSKI, h. Łodzią, Franciszek, w r. 1571 poborca 
ziemi wschowskiej. 

M. N. w K. ffl. No 208. 

Źr. Dz. Xn. 19. znaj§ wieś Goraj, wo). i pow. Poznańskie. 

GORAZDOWSKI, h. Łodzią, Balcer, w roku 1563 opłaca 
pobór ze wsi Bikowa, woj. Krakowskie, pow. Proszowski 
M. N. w K. HL No 209. 

źr. Dz. Xn. 200. znaj% wieś Gorazdowo, woj. Kaliskie, pow. Pyzdrski. 99 GORBACKI, h. własnego, Franciszek, 
w roku 1802 sędzia ziemski pow. Wołkowy- 
skiego. 

M. N. w K. nL No 210. GORCZYCKI, h. własnego, Jakub, w roku 1580 
sługa Andrzeja Niedźwiedzkiego. 
M. N. w K. ni. No 211. 

Takiego samego herbu używają Szyrmowie i zwę go Lubi-^ 
czem odm« 
GORCZYŃSKI, łi, Pomian, Jan, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Gorczyny, woj. Poznańskie, ziemia Wschowska. 
M. N. w K. III. No 212. 

GORDYKA, li. Ossorja, Jerzy, w r. 1568 ziemianin wileński. 
Not Dziad. 

GÓRECKI, li. Ciołek, Jerzy, w roku 1565 opłaca pobór 
w imieniu Strusia ze wsi Hawryłowiec i Rudy, woj. Podolskie. 

A. b. K. S. ks. p. 96. 

Źr. Dz. XVI. 196. znaj% wieś Górki w ziemi Gostyńskiej. 

GÓRECKI, łi. Topor, Maciej, w r. 1574 towarzysz Jana 
Żylińskiego, rotmistrza Kr. J. Mści zamku czerkaskiego. 

M. N w K. ffl. No 213. 

Źr. Dz. XIV. 213. 254. 271. znaj% kilka wsi Górek w woj. Sandomierskiem. GÓRECKI, h. Wieruszowa odm. (w szczycie na 
trzech piórach strusich — pół kozła), Maciej, 
chorąży poznański, rejent polny najwyższy, w roku 
1567 kwituje Skarb koronny z 700 złoL pol. za 
siedem kwartałów. 

M. N. w K. III. No 214. 

Hr. Uniski i Bon. VI. 246. podaję Góreckich jako klejnotni- 
ków lu Wieniszowa bez odm. 
IGO GÓRSKI z Bródka, h» Jastrzębiec, Piotr, rotmistrz pieszy 
Kr. J. Mści, dzierżawca wsi Swoszowej i Lipnicy Górnej, 
woj. Krakowskie, pow. Biecki, w r. 1571 opłaca pobory. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f, 718; ks. p. 28. f. 97. i 100. 

Źr. Dz. XIV. 303. 320. znaj§ wsie Bródek i Górę w woj. Sandomierskiem, 
pow. Radomskim. 

GÓRSKI, h. Wąi, Andrzej, bakalarz, w r. 1578 za brata 
swego Piotra, dzierżawcy u Adama Paszkowskiego, opłaca 
pobór ze wsi Pobiodr, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. 46. 

źr. Dz. XIV. podaje w woj. Krakowskiem kilka wsi Gór i Górek. Z któ- 
rejby się pisali — objaśnić trudno. 

GORZEŃSKI, h, Topor, Jakub w r. 1564, a Stanisław 
w r. 1576 opłacają pobory z części swej wsi Gorzenia, woj. 
Krakowskie, pow. Śląski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 32; ks. p. 115. f. 28. 

Bon. VI. 302. zna ten ród na Śl^ku, lecz nie zna ich herbu. 

GORZESKOT, h, Lubicz, Stanisław, przyd. Kossut; Mi- 
kołaj, Marcin, Sebastyan i Andrzej synowie An- 
drzeja, przyd. Kosutawicze; Walenty i Andrzej, przyd. 
Kurkowie^ w r. 1 564 opłacają pobór ze wsi Gorzeskoty, woj. 
i ziemia Rawska. 

A. b. K. S. ks. p. 49. 

GORZUCHOWSKI, h. DoUwa, Wojciech, w roku 1591 
opłaca pobór ze wsi Gorzuchowa, woj. Kaliskie, pow. Gnie- 
źnieński. 

A. b. K. S. ks. p. II. 

Bon. VI. 30S. zna ten ród, lecz nie zna ich herbu. Hr. Uruski, powołując 
się na ks. p. z r. 1580 (!) podaje Stanisława z h. Prawdzie! 

GORZYCKI, h. Jastrzębiec, Jakub, w r. 1593 na zamku 
Sandomierskim kwituje z odbioru 300 beczek soli bochneńskiej. 

A. b. K. S. ks. r. 10. f. 1061. 

Źr. Dz. XIV. 196. znaJ9 ^^^ Gorzyce, woj. i pow. Sandomierskie. IGI GORZYCKI, h. Nałęcz, Jan, w r. 1566 dzierżawca kopa- 
nicki. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 121. 

Źr. Ds. XII. 17. zxuij% wieś Gorzycko, woj. i pow. Poznańskie. 

GORZYCKI, h, Ogończyk, Maciej, w roku 1563 opłaca 
pobór ze wsi Gorzycka Starego, woj. i pow. Poznańskie. 
M. N. w K. m. No 215. 

GÓRZYŃSKI, h, Jastrzębiec, Erazm, służebnik Zborow- 
skiego, w r. 1 565 opłaca pobór ze wsi Nardów, woj. i pow. 
Krakowskie. 

A. b. K. S. ks. p. 22. f. 47. 

GOŚCDEJEWSKI, h. Bróg, Maciej, w roku 1591 opłaca 
pobór ze wsi Poroże, woj. i pow. Kaliskie. 
A. b. K. S. ks. p. 13. f. 483. 

źr. Dz, XII. 82. znaj% wieś Gościejewice, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 

GOŚCICKI, k Pobóg, Marcin, syn Mikołaja, w roku 1552 
opłaca pobór ze wsi Gościce, woj. Płockie, pow. Płoński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Bon. VI. 357. nazywa ich Goszczyńskimi. Hr. Uniski przyznaje im iu Lu^ 
bicZy zapewno przy legitymowaniu się pomieszano dwa róine rody, co się 
często przytrafia. 

GOŚKA, h* Radwan, Albert, syn Franciszka i Franci- 
szek, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Czechowic, woj. 
Mazowieckie, ziemia Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 243. 

Bon. VI. 318. podaje ich nazwisko — Gosk. — Nazwisko powstałe z przy- 
domku jednego z Czechowskich h. Radwan* 

GOSLĘCKI, h. Odrowąi, Jarosz, służebnik wojewody 
krakowskiego, w roku 1564 opłaca pobór ze wsi Olszowej 
i Borowej, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 60. I. f. 41. 102 GOŚLINO WSKI, h. Lubicz, Marcin, syn Piotra, przyd 
Wzywasz; Jakub, przyd. Kiełbasa; Jerzy, Jan, syn Wa- 
cława; Maciej i Piotr; Szymon, syn Wawrzyńca; Mar- 
cin, syn Macieja, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Goślin 
Wielkich, woj. i ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

Hr. Uraski przyznaje Goślinowsklm łu Junosza; zdaje się, ie pomieszał 
dwa róine rody. 

GOSTKOWSKI, h- Jastrzębiec, Kacper, w r. 1635 wojski 
ciechanowski, żona jego Katarzyna. 
M. N. w K. m. No 216. 

Źr. Dz. XVI. 330 znają wieś Gostkdw w ziemi Ciechanowskiej. 

GOSTKOWSKI, h. Lubicz, Franciszek, w r. 1566 opłaca 
pobór ze wsi Gostkowa, woj. i pow. Łęczyckie. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 433. 

GOSTOMSKI, h. własnego, Adam, w r. 1571, 
w Brodnicy, woj. Chełmińskiem, wydaje kwit z o- 
płaty poboru ze swej wsi Gostomia, woj. Kaliskie, 
pow. Gnieźnieński. 

M. N. w K. ni. No 217. 

Szeliga Zemicki zna ten ród, lecz nie zna ich herbu. 

GOSTOMSKI, h. Rola, urzędnik Myszkowskiego, w r. 1564 
opłaca pobór ze wsi Polanki, woj. Krakowskie, pow. Śląski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 40. 

źr. Dz. XII. 146. znaJ4 wieś Gostom w Gnieźnieńtkiem. 

GOSTYŃSKI, h. Prus I, Andrzej, majster sztuki inży- 
nierskiej, w r. 1565 kwituje Bużyńskiego, podskarbiego na- 
dwornego koronnego, z otrzymania altaryi ołtarza Ciała 
Chrystusowego w Olkuszu. 

A. b. K. S. ks. r. 3. f. 726. 

Być moie, ie U rodzina będzie mieizcsańik^. 103 
GOSZCZYŃSKI, h. Nałęcz, Mikołaj, przyd. Jajko, w roku 
1552 opłaca pobór ze wsi Goszczyna-Jajki, woj. Płockie, po w. 
Płoński. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

GOTKOWSKI, h, Pobóg, Stanisław z Szuliszowa, w roku 
1570 poborca pow. Sandomierskiego, Wiślickiego i Pilzeń- 
skiego. 

A. b. K. S. ks. p. 7. f. 927. 

GOTKOWSKI, h. Poraj, Jan, w r. 1564 i 1565 urzędnik 
starosty niepołomskiego w woj. Krakowskiem. 

A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. 24; ks. p. 22. f. 8. i 50. 

Źr. Dz. XIV. 23. znaj9 wieś Gotkowice, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

GOTKOWSKI, h. Trzaska, Michał, w r. 1543 list do 
księdza Mathy'ego w sprawach osobistych. 
M. N. w K. III. No 218. 

GOWARZEWSKI, h* Łodzią, Andrzej, w r. 1566 opłaca 
pobór ze wsi Gowarzewa, woj. i pow. Poznańskie. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 459. 

GOWORSKI, h. Lis, Stanisław, w r. 1625 list z War- 
szawy. 

Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XVL 384. znaj^ wieś Goworki, w ziemi Łomiyńskiej, pow. Ostro- 
łęckim. 

GOZDOWSKI, h. Rola, Jan, w r. 1552 opłaca pobór ze 
wsi Gorzuchowa w Gnieźnieóskiem. 
M. N. w K. ffl. No 219. 

źr. Dz. XIII. 90. znaj% wieś Gozdowo, woj. Ł.cczyckie, pow. Brzeziński. 104 

GRABOWIECKI, h. Zcrwikaptur odm,, Stani- 
sław, w r. 1 57 1 sługa opata tynieckiego. 
A. b. K. S. ks. p. 109. L f. 22. 

Źr. Dz. XIV. 272. 332. znaj% wsie Grabowiec i Grabowce 
w woj. Sandomierskiem. GRABOWNICKI, h. Tępa podkowa, Stanisław, w roku 
1552 opłaca pobór ze wsi Brzozówki, woj. Sieradzkie, pow. 
Szadkowski. 

M. N. w K. m. No 220. GRABOWSKI, h. własnego, Maciej, w roku 
1570 wyciska swą pieczęć przy opłacie po- 
boru przez Pawła Lutomskiego ze wsi Zarzecza, 
woj. Pomorskie, pow. Tucholski. 
A. Gł. w Warsz. 

SzeligBrZemicki podaje opis tego herbu tak: w polu 
btękitnem bieiy jeleń; w szczycie, pomiędzy dwiema try- 
bami słoniowymi gwiazda sześciopromienna. GRABOWSKI, h. Nowina, Adam, w r. 1745 sędzia po- 
graniczny woj. Podolskiego. 
M. N. w K. ni. No 221. 

GRABOWSKI, h. Odrowąż, Karol, w r. 1752 dworzanin 
Lubomirskiej, starościny bolimowskiej. 
M. N. w K. in. No 222. 

GRABOWSKI, h. Wieniawa, Piotr, w roku 1566 opłaca 
pobór ze wsi Wolikowa, Piotrowic i Wyciąskowa, woj. Po- 
znańskie, pow. Kościański. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 435. 

GRALIŃSKI, h. Odrowąi, Jan, w roku 1692 list z Byd- 
goszczy do Winklera, w którym opisuje stan ruin domu men- 
niczego. 

M. N. w K. in. No 223. lOS GRAMNICKI, h. Łada, Adam, syn Mikołaja, w roku 1 563 
opłaca pobór ze wsi Gramnice, woj. Mazowieckie, ziemia 
Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 222. 

Bon. VI. 40. i 107. miesza ród Gramnickich x rodem Gromnickich, któ- 
remu pnypisaje lu Prawdzie Hr. Unuki zna ten ród, lecs bez herbu. 

GRECZYŃSKI, h* Odrowąż, Jerzy, w r. 1755 zaświadcza, 
że przewozi wino węgierskie na potrzebę Jerzego Abramo- 
wicza, podczaszego i podwojewodziego wileńskiego, wice- 
marszałka trybunału głównego W. Ks. Lit. i porucznika pe- 
tyhorskiego. 

M. N. w K. ffl. No 224. 

GREFKOWICZ vel GREFFKOWICZ, h. Gryf, Jan, w roku 
1769 stolnik ziemski na Pokuciu. 
M. N. w K. m. No 225. GREGOROWICZ, h. własnego, Zacha ryasz, 
w roku 1636 pisze list z zamku Bełskiego. 
Or. hr. Zam. GREGOROWICZ, h. Gryf, Piotr, w roku 1596 list z Su- 
czawy. 

Or. hr. Zam. 

GREGOROWICZ, h. Lis, Marcin, w r. 1570 ziemianin 
wileński. 
Not. Dziad. 

GROCHOLSKI, h. Brochwicz, Stanisław, w roku 1594 
kwituje żupników wielickich z odbioru 15 złot. poL za dwa 
kwartały. 

M. N. w K. ffl. No 226. 106 
GROCHOWIECKI, h. Topor, w r. 1753 wydaje atestacyę 
na przewóz pięciu beczek wina węgierskiego na własną po- 
trzebę do Zastawia. 

M. N. w K. III. No 227. 

Źr. Dz. XIII. 23. znaj§ wieś Grochowiskm-ŻegoU, woj. Bnesko-Kujawskie, 
pow. Pizedecki. 

GROCKI vel GRODZKI, h. Łada, w r. 1563 wyciska swą 
pieczęć przy opłacie poboru ze wsi Głodowa, woj. Mazo- 
wieckie, ziemia Różańska. 
A. b. K. S. ks. p. 38. 

GRÓDECKI, h. T^a podkowa, Sebastyan, w r. 1576 
starosta będziński. 

A. b. K. S. ks. p. 63. f. 211. 

GRODZICKI, h. Lubicz, Franciszek-Kajetan, w roku 
1792 dziedzic wsi Mojsławice w cyrkule Zamoyskim. 
M. N. w K. m. No 228. 

GRODZICKI, h- T^a podkowa, Jan, w r. 1590 kwituje 
Skarb koronny z odbioru należności. 
A. b. K. S. ks. r. 10. f. 645. 

GRODZKI patrz GROCKI. 

GROMADZKI, h* Rawicz, Stanisław, w połowie XVI w. 
urzędnik Porębskiego. 
Wilanów. 

GROMNICKI, h. Stary koń, Erazm, w roku 1571 opłaca 
pobór ze wsi klasztoru Zwierzynieckiego — Chrząstowice, 
pow. Proszowski, w r. zaś 1576 ze swej części wsi Mucharza, 
pow. Śląski i wsi Braciejówki, pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 109. I. f. 66] ks. p. 115. f. 22; ks. p. 
35- f. 180. 

źr. Dz. XIV. 1 10. znaj% wieś Gromnik, woj. Krikowskie, pow. Biecki. 107 GROSZKIEWICZ, h. Samson, w r. 1699 list z Warszawy. 
Or. hr. Zam. GROTH, h, Poraj, Jan, w roku 1542 opłaca pobór ze wsi 
Podstoła, woj. Mazowieckie, pow. Nursko-Kamieński. 
M. N. w K. III. No 230. 

GROT, h. Roch II, Mikołaj, Jan, Jakub, Franciszek 
i Stanisław, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Wyczółki- 
Groty, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 244. 

Bon. Vn. 116. przypisuje im h. Pnss I. 

GRUDZIŃSKI, h. Grzymała bez bramy, Jan, w r. 1565 
opłaca pobór ze wsi Ludomia, woj. i pow. Poznańskie. 
M. N. w K. III. No 231. 

. Źr. Dz. XII. 30. znaj§ wieś Gradna, woj. i pow. Poznańskie. 

GRUSZECKI, h. Radwan, Stanisław, w roku 1657 list 
z Zawichostu. 
Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XVI. 57. znaj§ wieś Gruszkę, woj. Płockie, pow. Srzeński. 

GRYNKIEWICZ, h. Gryf, Mikołaj, w r. 1526 ziemianin 
lidzki. 

Not. Dziad. GRZYBIEŃSKI, h* własnego, Henryk, w roku 
1573 w Warszawie kwituje Młodziej o wskiego, pi- 
sarza skarbu koronnego, z odbioru 200 złot. pol. 
należnego mu jurgieltu. 
M. N. w K. m. No 232. 108 


GRZYBOWSKI, h* własnego, Kacper i Piotr, 
w r. 1 59 1 opłacają pobór ze wsi Rębieżyc, woj. 
Kaliskie, pow. GnieźnieńskL 
M. N. w K. III. No 233. 

Źr. Dz. XIL 141. znąi§ wieś i parafię Grzybowo, do której po- 
mienionj Rębieiycz DaleiaL 

GRZYBOWSKI, h- własnego, w r. 1570 w War- 
szawie, wyciska swą pieczęć na prośbę Marcina 
Boiikowskiego, przy pokwitowaniu. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 758. 

GRZYBOWSKI, łi. Kornic, Stanisław, w r. 1576 w imie- 
niu Postękalskich opłaca pobór ze wsi Moniaczkowic, woj. 
Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 74. 

GRZYBOWSKI, łi* Prus III, Kacper, w r. 1600 ziemianin 
wołkowyski. 

M. N. w K. III. No 234. 

GUMKOWSKI, łi. Ciołek, cała rodzina w r. 1568 opłaca 
pobór ze wsi Gumki Mniejsze, woj. Mazowieckie, ziemia 
Łomżyńska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 5. 

GUŃKO WSKI, łi. Korab, Balcer, w r. 1553 opłaca pobór 
ze wsi Gatka, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski. 
M. N. w K. m. No 235. 

GURZELOWSKI, łi. Gozdawa, Andrzej, służebnik Stani- 
sława Herburta, kasztelana łowskiego, w r. 1566 zaświadcza, 
że 20 beczek soli zdał żupnikowi bydgoskiemu. 
A. b. K. S. ks. r. 4. f. 36. i 43, 109 
GUTKOWSKI, h* własnego, Stanisław i An- 
drzej, w r. 1552 opłacają pobór ze wsi Gutkowa, 
woj. Płockie, pow. Raciąski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. GUTKOWSKI, h. Puchała, Andrzej i Marcin, w roku 
1552 opłacają pobór ze wsi Gutkowa- Witów, woj. Płockie, 
pow. RaciąskL 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Bon. Vn. 205. mylnie przypisuje im h« Lubicz, aczkolwiek protoplastę 
ich, Stanisława, podaje z h. Puchała* GUTOWSKI, łi. Trzaska odm*, Jan i Franci- 
szek, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Gutowa, 
woj. i pow. Kaliskie. 
M. N. w K. m. No 236. 

Jan wyciska sw§ pieczęć z h. Trzaska zwykły, Franciszek zaś 
z odmianą, jaką przedstawiliśmy. GZOWSKI, łi- Tępa podkowa. Piotr, w r. 1576 pleban 
we wsi Kiebło, woj. Krakowskie, pow. Lelowski. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 58. 

Źr. Dz. XTV. 323. znają wieś Gzowice, woj. Sandomierskie, pow. Radomski. 
HABDAŃSKI, łi. Abdank, Adryan, w r. 1565 pisarz sta- 
romiejski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. I. f. s. 

HACKIEWICZ, łi. Jastrzębiec, Jan, w roku 1627 list z Ra- 
szkowa. 

Or. hr. Zam. HALECKI, łi. własnego, Jan, w r. 1581 wyciska 
swą pieczęć przy opłacie poboru ze wsi Wiercenia, 
woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 41. f. 133. 
1 10 HAMERSKI, h* Tąpa podkowa, Jan, w roku 1552 opłaca 
pobór ze wsi Korzecznika, woj. Brzesko - Kujawskie , pow. 
Przedecki. 

M. N. w K. III. No 245. 

Żr. Dz. XII. 19. 42. i 176. znaJ9 kilka wsi Hamer w pow. Poznańskim 
i Nakielskim. HANCEWICZ, h* Pomian, Andrzej, w r. 1583 ziemianin 
żmudzki. 
Not. Dziad. 

HANICKI, h. własnego, Maciej, w r. 1778 zie- 
mianin woj. Podolskiego. 
M. N. w K. in. No 237. 
HANUSZEWICZ. h, Lia, Jan, w r. 1568 ziemianin żmudzki. 
Not Dziad. HATTEN, h. własnego, Jan, w r. 1571 eko- 
nom Kardynała biskupa warmińskiego (Ho- 
siusza) i poborca poborów Rzeczypospolitej 
w tem biskupstwie. 

M. N. w K. III. No 238. 

Hr. Ostr. 978. podaje rysunek tego herbu niedokładny; 
Bon. VII. 247. podaje ten rdd bez herbu. 
HENGOWSKI, Ii. Denaw odm- (w szczycie 
trzy pióra strusie), Jakub, leśniczy Kr. J. 
Mści, w roku 1565 kwituje podskarbiego ziem 
pruskich z odbioru należnego mu za pięć lat 
jurgieltu. 

A. b. K. S. ks. r. 3. f. 607. 
III HERBURTOWSKI, h. Dąbrowa, Mikołaj, w roku 1570 
i 1584 rotmistrz Kr. J. Mści. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. y66; ks. r. 10. f. 163. 

Bon. Vn. 264. zna ten ród, lecz bez herbn. Źr. Dz. XVni. I. 94. i 171. 
znaj§ wieś Herburtdw w ziemi Halickiej. 

HERMAN, h* Łada, w r. 1725 ze Straszęcina list do Jaro- 
chowskiego, pisarza skarbu koronnego. 
M. N. w K. in. No 239. 

HERMANOWSKI, h. Kolczyk, Mateusz, w r. 1581 opłaca 
pobór ze wsi Radule, woj. Podlaskie, pow. Tykociński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. f. 128. 

HERMANOWSKI, h. Korczak, w r. 162 1 list z Krzemieńca. 
Or. hr. Zam. 
Zr. Dz. XVni. 1. 74. znają wieś Hermanów w ziemi Lwowskiej. 

HICHE, h. własnego, I , proboszcz brzozowski 

i Słomczyński, w roku 1752 przewozi przez ko- 
morę Dukielską wino węgierskie dla swego brata, 
majora gwardyi koronnej. 
M. N. w K. ffl. No 240. 

HINCZA, h* własnego, Jan, sługa Anny Konopa- 
ckiej, w r. 1572 składa w imieniu swej pani do 
Skarbu koronnego 908 złot. 22 gr. 9 den. kwarty. 
M. N. w K. ffl. No 241. 

HLEBOWSKI, li. własnego, Bohusz Olkowicz, 
w r. 1574 towarzysz roty nieboszczyka Mikołaja 
Drogomiera, rotmistrza na Kaniowie i Czerkasach. 
M. N. w K. III. No 242. 

HŁADKI-DASZKOWICZ, li. Prawdzie, Jerzy-Gedeon, 
w r. 1770 starosta nowogródzki. 
M. N. w K. ffl. No 243. 112 HOFFMAN, h* Kruniewicz, Mikołaj, w r. 1570 
regent w Brodnicy. 

A. b. K. S. ks. p. 52. f. 825. 

HOFFMAN, h. własnego, Franciszek, generał- 
major, w roku 1756 sprowadza przez komorę Żmi- 
grodzką do dóbr swych Zybowce wino z Węgier, 
zebrane w górach do niego należących. 
M. N. w K. III. No 244. 

Hr. Ostr. 1039. podaje rysunek herbu odmienny o niewiado- 
mych barwach pola, przytem zaznacza na podstawie księgi kan- 
clerskiej 106. f. 7., źe herb ten w r. 1781 (?) został nadany Józefowi, Ignacemu 
i Janowi braciom Hoffmanom. — Vol. Leg. Vn. 802. Na sejmie z r. 1768 otrzy- 
mali nobilitacyc: Józef, kapitan w regimencie gwardyi konnej koronnej, Ignacy, 
porucznik w regimencie generała Goltza i Jan. O Franciszku nigdzie żadnej 
wzmianki nie spotkaliśmy, lecz niewątpliwie należy on do rodziny nobilito- 
wanych na sejmie z roku 1768, jak to udowadnia herb w zupełności iden- 
tyczny. 
HOMASZEWICZ, h. Pogonią IV, Michał, w roku 1611 
ziemianin wileński. 
Not. Dziad. 

HOPPA, h. Gozdawa, Jakub, w r. 1570 opłaca pobór ze 
wsi Henrychswald, woj. Pomorskie. 
A. b. K. S, ks. p. 52. f. 742. HORAIN, h. Korczak, Kacper, wr. 1673 pisarz ziemski, 
podstarości łucki, marszałek koła rycerskiego. 

M. N. w K. m. No 246. 

Papr. mylnie nazywa ich Horaimami. HORBACKI, przyd. Daszkiewicz, h. własnego, Je- 
rzy-Gedeon, biskup piński. 
Not. Dziad. 
i'3 HORODELSKI, h. Dołęga, Józef, w r. 1754 towarzysz 
roty porucznika Konickiego, starosty choteckiego. 
M. N. w K. ni. No 247. 

HORODELSKI, h. Suchckomnaty, Jacek, w r. 1594 i 1614 
ziemianin nowogródzki. 
NoL Dziad. 

Hr. Uroski pisze ich jako Gorodelskich, w nawiasie tylko zaznacza, ie pisali 
się również Horodelskimi. 

HORTYŃSKI, h, Leliwa, Jan, sprawca Jana Herburta, w roku 
1565 opłaca pobory w woj. Ruskiem, ziemi Sanockiej. 
M. N. w K. III. No 248. 

Źr. Dz. XVin. I. 141. znaj% wieś Hortynice w ziemi Przemyskiej. 

HORWAT, h. Taczała, Kacper, flecista i kapitan piechoty, 
w r. 1601 kwituje Młodeckiego z odbioru 2395 złot. 20 gr. 
na piechotę. 

M. N. w K. III. No 249. 

Bon. VII. 359. daje im h, Pobóg. 

HRYCEWICZ, h. Nalewka, Fiodor, w r, 1621 ziemianin 
smoleński. 
Not. Dziad. 

HRYHOREWICZ, h. Jastrzębiec, na Żmudzi od r. 1525. 
Not. Dziad. 

HRYHOREWICZ, h. Syrokomla, Ławryn, w roku 1598 
ziemianin wileński. 
Not. Dziad. 

HRYHOROWICZ, h. Szeliga, Jerzy, w r. 1601 ziemianin 
źmudzki. 
Not. Dziad. 114 HRYNIEWIECKI patrz MIELESZKO-HRYNIEWIECKI. 

HUHERSKI patrz UHERSKI. 

HUMIENIECKI, h. Kośdesza, Jan, w r. 1640 sędzia grodzki 
kijowski. 
Not. Dziad. 

Bon. YIIL 5. zna ten rdd bez herbu. 

HUNIAWSKI, h« Jastrzębiec, Kacper, w r. 1635 ziemianin 
połocki. 
NoL Dziad. 

HURSKI, h. własnego, Kacper, Jerzy i Wa- 
lenty w roku 1565 opłacają pobór ze wsi Hurska, 
woj. Wołyńskie. 

M. N. w K. ra. No 250. 

HURTYG, h. Doliwa, Józef, porucznik, list z r. 1802. 
Or. hr. Zam. 

Ten Hurtyg, nobilitowany na sejmie z roku 1790, jako porucznik artyleryi 
litewskiej (Const. 1790. f. 216.) mylnie zapisany w Konstytucji jako Hurtych; 
Bon. rdwniei mylnie nazywa go Hurtig. HUSZANIN, h. własnego, Szymon, w roku 1568 
horodniczy swisłocki. 
M. N. w K. III. No 251. 

Hr. Ostr. 1078. podaje jako herb Huszcza-Huszczanin. IDZIKOWSKI, li. Ogończyk, Tomasz, w r. 1589 kwituje pi- 
sarza bochneńskiego z odbioru 20 złot. pol. dla swego pana (?). 
M. N. w K. UL No 252. 

Bon. VIII. 26. przyznaje Idzikowskim z Idzikowic w ziemi Łęczyckiej 
h* Ogończyk, wszelako nie ma w tem pewności. Niniejszy dokument stwierdza 
ostatecznie istnienie tego rodu. 

115 
IHNATOWSKI, h. własnego, w roku 1565 opłaca 
pobór ze wsi Ihnatowiec, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 96. ILIAK, h. własnego. Mateusz, miecznik bra- 
cławski, Kr. J. Mści pieczęci wielkiej koronnej 
sekretarz, w r. 1720 kwituje Skarb koronny 
z odbioru 100 czerwonych złotych za ekspe- 
dycyę sejmu grodzieńskiego. 
M. N. w K. IIL No 253. 

Bon. VIII. 31. zna ten ród bez herba. ILNICKI, li. Paprz7ca odm. (na młyńskim kamie- 
niu gołąb trzyma w dziobie strzałę) Józef, w r. 
1753 dworzanin Antoniego Rozwadowskiego, ka- 
sztelana halickiego. 

M. N. w K. III. No 254. 

IRZYKOWSKI patrz IŻYKOWSKI. IWANOWICZ, h. Syrokomla, łan, w r. 17 18 podstarości 
rosieński. 
Not. Dziad. 

IWANOWSKI, h. Pobóg, Siemion, w r. 1565 dzierżawca 
wsi Smanikowiec i Swat ko wiec, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 96. 

IWASZEŃCOWICZ, h. Lis, Fiedor Bohdanowicz, w roku 
1565 ziemianin kijowski. 
Not. Dziad. 

Bon. VIII. 74. zna ten ród bez herbu. 

IWONIA, h. Jelita, Feliks, w r. 1565 opłaca poborze wsi 
Czapliniec i Iwoniniec, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. g6. 

Bon. VIII. 81. zna ten ród bez herbu. 116 

IŻYKOWSKI vel IRZYKOWSKI vel JERZY- 
KOWSKI, h* Przegonią odm. (w szczycie na 
hełmie w półksiężycu głowa smoka), Wa- 
wrzyniec, w r. 1591 opłaca pobór z części 
swej wsi Dobrosłowa, woj. Kaliskie, po w. Gnie- 
źnieński. 

A. b. K. S. ks. p. II. 

Źr. Dz. XII. 152. znajf wieś Iźykowo vel Jerzykowo, woj. Kaliskie, pow. 
Gnieźnieński. Ród znany wszystkim heraldykom, którzy wszakie zaliczają go 
do h. Ostojat widocznie z przyczyny podobieństwa herbów. 

JABŁOŃSKI, h. Poraj ^Jasieńczyk, Stanisław, 
w r. 1580 opłaca pobór ze wsi Jabłoni, woj. Pod- 
laskie, ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 41. f. 27. 

Herbarz Kapicy Milewskiego zna ten ród z h. Jasieńczyk 
bez odmiany. 

JABŁOWSKI, h. Topor, Mikołaj, w r. 1553 opłaca pobór 
ze wsi Jabłówka, woj. Kaliskie, pow. Kcyńskl 
M. N. w K. III. No 255. 

JACEWICZ, h. Ogończyk, od roku 1600 zamieszkali w woj. 
Wileńskiem. 
Not Dziad. 

JACKIEWICZ, h. Leliwa, Mikołaj, w r. 1638 ziemianin 
wileński. 
NoL Dziad. JACKOWICZ, h. własnego, Wasyl, w roku 1570 
ziemianin żmudzki. 
Not. Dziad. 
JACKOWSKI, h. Rawicz, Marcin, w r. 1567 starosta jaro- 
sławski. 

M. N. w K. ffl. No 256. 117 JAGOCIŃSKI, h, Jastrzębiec, Zygmunt, syn Janusza, pro- 
boszcz zwierzyniecki, w r. 1564 opłaca pobór z części swej 
wsi Miechy, woj. Krakowskie, pow. Śląski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 17. 

JAKOWICZ, h, Leliwa, Stanisław, w r. 1589 ziemianin 
źmudzki. 
Not. Dziad. 

JAKUBIŃSKI, h. Doliwa, Mikołaj, w r. 1747 proboszcz 
kurzeszyński. 
Wilanów. 

JAKUBOWICZ, h- własnego, Walenty, w roku 
1576 zaświadcza pobór ze wsi Szklary, woj. Krakow- 
skie, pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. 172. 

JAKUBOWICZ, h. Pobóg odm. (w szczycie na heł- 
mie pięć piór strusich), w roku 1601 czyni reko- 
gnicyę w księstwie Żmudzkiem. 
Not. Dziad. 

JAKUBOWSKI, h. Ogończyk, w r. 1755 sługa Krasińskiego, 
starosty nowomiejskiego. 
M. N. w K. m. No 257. 

JAKUSZEWSKI, h. Abdank, Jakub, urzędnik Mieleckiego, 
w r. 1579 opłaca pobór ze wsi Rzeszo wki, woj. Sandomierskie. 
A. b. K. S. ks. p. 10. f. 843. 

Źr. Dz. XIV. 216. znaj% wsie Jakuszewice Wielkie i Małe, woj. Sando- 
mierskie, pow. Wiślicki. 

JAMONTT, h. Nałęcz^ Ławryn, w r. 1565 bojarzyn kró- 
lewski. 

Not Dziad. 118 
JANCZURA, h. Pogoń IV, Sudymont, w r. 1560 bojarzyn 
królewski, rodzina tatarska w Grodzieńskiem. 

Not. Dziad. 

Wolff 637. podaje jako służebnika wojewody trockiego. 

JANICKI, h. Jelita, Stanisław, sługa Lutomirskiego, w roku 
1 581 opłaca pobór ze wsi Kazimierzy Małej, woj. Sando- 
mierskie, pow. Wiślicki. 

A. b. K. S. ks. p. 9. f. 627. 

Źr. Dz. XIII. 128. znają wieś szlachty zagrodowej Janice, woj. i pow. Łę- 
czyckie. 

JANICKI, h. Nalicz, Jerzy, dyspozytor wsi Iłaszowce w woj. 
Podolskiem, pow. Latyczowskim, w r. 1781 poświadcza ta- 
belę przewozową przez rzekę Dniestr. 
M. N. w K. III. No 258. 

Zapewne idą z tych samych Janie co i poprzedni. 

JANIKOWSKI vel JANKOWSKI, h. Doliwa, Jan, w r. 1587 
sługa poborcy miechowskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 38. f. 3. 126. i 127. 

JANIKOWSKI, h. Pobóg, w r. 1773 właściciel wsi Ujazd 
w cyrkule Bełskim 

M. N. w K. m. No 259. 

JANKIEWICZ, h. własnego, w roku 1725 list 
z Krakowa do Jarochowskiego, pisarza skarbu 
koronnego. 

M. N. w K. m. No 260. JANKO WICKI, h. Pobóg, Marcin, w roku 1577 urzędnik 
i dworzanin Marcina Dulskiego, starosty rajgrodzkiego i au- 
gustowskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 108. 119 
JANKO WICZ, przyd. Derewiński, h. własnego, Wa- 
syl, w r. 1568 ziemianin wołyński. 
NoL Dziad. 

JANKOWSKI patrz JANIKOWSKI. 


JANKOWSKI, h. Pobóg, Stanisław, list z r. 1709. 
Or. hr. Zam. JANOWICZ, h. własnego, Mikołaj, w roku i S 84 
ziemianin pow. Upickiego. 
M. N. w K. III. No 7. 

JANOWICZ, li. własnego, Wojciech, w r. 1584 
ziemianin pow. Upickiego. 
M. N. w K. m. No 7. 

JANOWICZ, li. własnego, Marcin, w roku 1580 
ziemianin pow. Rosienskiego. 
Not. Dziad. JANOWICZ, li. Poraj, Marcin, w r. 1534 chorąży mejsza- 
golski. 

M. N. w K. ffl. No 862. JANOWSKI, h. Abdank, Łukasz, w r. 1594 administrator 
opactwa Świętokrzyskiego. 
M. N. w K. ni. No 261. 

Źr. Dz. XIV. 188. znają wieś Janowice, woj. i pow. Sandomierskie. 

JANOWSKI, h. Pobóg, Stanisław, wr. 1573 opłaca pobór 
z części swej wsi Sarbii, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

A, b. K. S. ks. p. 30. f. 13. 

Źr. Dz. XIV. 16. znaj) wieś Janowice w pow. Proszowskim. 120 
JARCZEWSKI, h. Garczyńskich, Maciej, w r. 1570 opłaca 
pobór ze wsi Tumwald, woj. Malborskie. 
A. b. K. S. ks. p. 52. f. 863, 

Źr. Dz. Xn. 327. znaj% wieś Jarczewo w ziemi Dobrzyńskiej, pow. Li- 
powsldm. 

JARCZOWSKI, h. Ślepowron, Stanisław, w r. 1604 ze- 
znaje, że 150 złot. pol. długu oddał na ręce Młodeckiego, pi- 
sarza skarbu koronnego. 
M. N. w K. m. No 262. 

JAROCKI, h. własnego^ Piotr, ziemianin oszmiań- 
ski, w roku 1608 kwituje Hrehora Wołodkowicza 
z odbioru 485 kop groszy litewskich. 
Not. Dziad. 

JAROSŁAW, h. Poraj, Stanisław, w roku 1564 opłaca 
pobór ze wsi Łopuszna, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 60. I. f. 83. 

JASIELEWICZ, h. Przyjaciel, od r. 1650 ziemianie kowieńscy. 
Not. Dziad. 

JASIEŃSKI, h. własnego, Grzegorz, namiestnik 
pykowski, w r. 1571 w imieniu panów pykowskich 
opłaca pobór na ręce Piotra Mikulińskiego, poborcy 
pow. Winnickiego, woj. Podolskiego. 
M. N. w K. III. No 263. 

JASIEŃSKI, h. Grzym^a, Walenty, w r. 1685 Ust z Ja- 
siony, woj. i pow. Sieradzkie. 
Or. hr. Zam. 

JASIEŃSKI, h. Oksza, Stanisław, wr. 1565 opłaca pobór 
ze wsi Jasienia i Baryczą, woj. Ruskie, ziemie Przemyska i Sa- 
nocka. 

M. N. w K in. No 264. 121 

JASIEŃSKI, h. Szeliga, Adam, w r. 1788 regent poznański. 
M. N. w K. m. No 265. 

Źr. Dz. XII. 79. znajf wieś Jasienie, woj. Poznańskie pow. Kościański. 

JASIE WSKI, h. Ciołek, Łukasz, w r. 1581 opłaca pobór 
ze wsi Kapicy, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 41. f. 43. 

JASIŃSKI, h. Łodzią, Jan, w r. 1563 rządca dóbr Hiero- 
nima Sieniawskiego na Podolu. 

A. b. K. S. ks. p. 45. f. 225. i 266. 

źr. Dz. XII. 36. znają wieś Jasienie, woj. i pow. Poznańskie. 

JASKŁOWSKl, h. Radwan odm. (nad Radwanem — 
krzyż podwójny), Tyberyusz, w roku 1591 pro- 
boszcz kościoła Św. Jana w Gnieinie. 

M. N. w K. III. No 266.; A. b. K. S. ks. p. 11. 

Wszyscy heraldycy Jasklowskim przypisują herb Radwan 
zwyWy; czy przypadkiem proboszcz podwójnego krzyia nad godłem herbo- 
wym nie zamieścił z racyi swego stanu duchownego? — Dla ścisłości poda- 
liśmy tę odmianę. JASKOLD, h* własnego, Kacper, w r. 1584 zie- 
mianin nowogródzki. 
Not. Dziad. JASTZĘBOWSKI, li. Poraj, Adam, pleban pleszowski, (woj. 
Kaliskie), w r. 1595 kwituje Skarb koronny z odbioru 24 gr., 
przypadających kościołowi pleszewskiemu rocznie na suchedni. 
M. N. w K. III. No 267. 

Źr. Dz. XII. 158. znają wieś Jastrzębowo w Gnieźnieńskiem. 

JASTRZĘBSKI, li. Lubicz, Stanisław, Rafał i Jan, sy- 
nowie Tomasza, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Jastrząbka, 
woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska. 
M. N. w K. ffl. No 268. 122 

JASTRZĘBSKI, h. Ostoja odm. (w szczycie taki 
sam znak jak na tarczy), Andrzej, w r. 1580 
podstarości chełmski. 
M. N. w K. III. No 269. 

Źr. Dz. XVIII. I. 241. znają wieś Jastrzębce w ziemi 
Bełskiej. 

JASTRZĘBSKI, h. Steriibcrg, Jakub, w r. 1552 urzędnik 
sfomnicki (woj. Krakowskie). 
M. N. w K. m No 270. 

źr. Dz. XIV. 47. znają wieś Jastrzębie, woj. Krakowskie, pcw. Szczyrzycki. 

JASZEWSKI, h. Jastrzębiec, w r. 1565 opłaca pobór ze wsi 
Oleksińca, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 96. 

JAWORSKI, h. Grzymała bez bramy, Marek, w r. 1571 
służebnik proboszcza miechowskiego (woj. Krakowskie). 
A. b. K. S. ks. p. 109. II. f. 35. i 36. 

JAWORSKI, h. Ostoja, Krzysztof, w roku 1564 opłaca 
pobór ze wsi Wrząpil-Ziemianki, woj. Krakowskie, pow. Szczy- 
rzycki. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 68. 

JELITO WSKI, h. Doliwa, Sebastyan, w r. 1591 opłaca 
pobór z części swej wsi Jelitowa, woj. i pow. Kaliskie. 
A. b. K. S. ks. p. 13. f. 485. 

JERZYKOWSKI patrz IŻYKOWSKI. 

JESIONOWSKI, h. Kościesza, Jakub, w roku 1553 sędzia 
ziemski łomżyński 

M. N. w K. IIL No 271. 

JESMAN, h. Podkowa, Toftycz, w roku 1581 tatarzyn 
grodzki pow. Trockiego. 
M. N. w K. IIL No 18. 123 JEZWANKOWSKI, h. Kościcsza, Albert, w r. 1544 ka- 
nonik warszawski. 

M. N. w K. in. No 272. 

JEŻEWSKI, h* Prus II, w r. 1563 opłacają pobory w woj. 
Mazowieckiem, ziemi Warszawskiej: Marcin ze wsi Jeżewie, 
a Gabryel, sędzia ziemski warszawski, ze wsi Duki. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 254. i 255. 

Nieś. a za nim inni zaliczają tych Jeżewskich do h* PltlS I, zowiąc ich 
Jeżowskimi. 

JEŻEWSKI, h. świnka, Wojciech, w roku 1563 opłaca 
pobór ze wsi Jeżewa i Wycisłowa, woj. Poznańskie, pow. 
Kościański. 

M. N. w K. m. No 273. 

JEŻOWSKI, h. Leliwa, Leonard, urzędnik w Kucharach, 
w r. 1552 opłaca pobory z pow. Proszowskiego; Mikołaj, 
w r. 1565, w imieniu opactwa Mogilskiego, ze wsi Sadowie, 
woj. Krakowskie, pow. Ksiąski. 

M. N. w K. IIL No 274.; A. b. K. S. ks. p. 24. f. 33. 

Źr. Dz. Xn. 90. i 91. znają wsie Jeiów i Jeżówka, woj. Krakowskie, pow. 
Ksiąski. 

JĘTKIEWICZ, h. Janina, w r. 163 1 kanonik wileński. 
Not Dziad. 

JOCEWICZ, h. Prawdzie, Andrzej, w r. 1597 ziemianin 
wileński. 
Not. Dziad. 

JOCZ, h. Godziemba, Marcin, w r. 1624 ziemianin połocki. 
Not. Dziad. 

JODŁOWSKI, h. własnego, w XVII w. na Ukrainie. 
Not. Dziad. 
Źr. Dz. XXII. 524. znają wieś Jodidwkę w woj. Kijowskiem. 124 
JUCEWICZ, h^ Juńczykt Jan, w roku 1571 dworzanin kró- 
lewski na Żmudzi. 
Not. Dziad. 

JURCZYŃSKI, h. Strzemię, Herkules, wr. 1569, w Lu- 
blinie kwituje Skarb koronny z odbioru 8 zlot. pol. za pod- 
wody do Tykocina, a Henryk, w r. 1581 opłaca pobór 
ze wsi Saniki, woj. Podlaskie, pow. Tykociński. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 335; ks. p. 41. f. 129. 

JURGIELEWSKI, h. Ślepowron, w r. 1728 list z Kadzina 
do Antoniego Mokrzeckiego, koniuszego pow. Lidzkiego. 
M. N. w K. III. No 275. 

JURKIEWICZ, h« Klamry, Jan, w r. 1571 towarzysz roty 
Mikołaja Drohomira, rotmistrza Kr. J. Mści na zamku Czer- 
kaskim. 

M. N. w K. ra. No 276. 

JURJEWICZ, h. Trąby, Mikołaj Wojtkowicz, w r. 1590 
ziemianin pow. Wileńskiego. 
M. N. w K. III. No 4. 

JUSZKIEWICZ, h. Leliwa, Daniel, w r. 1631 ziemianin 
wileński. 
Not. Dziad. 

JUSZKIEWICZ, h* Lis, Mikołaj, w r. 1627 ziemianin pow. 
Upickiego. 
Not Dziad. 

JUSZKOWICZ, h. Tąpa podkowa, Gabryel, w r. 1536 
ziemianin pow. Trockiego. 
M. N. w K. in. No 862. 125 
JUTOWSKI, h» Rogala, Leopold, w r. 1796 sędzia ziemski 
wołkowyski. 

M. N. w K. III. No 277. 

KACZLIŃSKI, h. Bróg, Szczepan, w roku 1570 opłaca 
pobór ze wsi Kaczlina, woj. i pow. Poznańskie. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 229. 

KADYSZEWICZ, h» własnego. Iwan, kniaź, w roku 
1543 chorąży tatarski. 
Not. Dziad. 

Wolfif 640. wywodzi od kniazia Piotra, którego synem był 
Kadysz, Iwan zaś — wnukiem. 

KADZIŃSKI, h. Leliwa, Jan, urzędnik w Niegardowie, 
w r. 1564 w imieniu klasztoru Ogrodnickiego, opłaca pobór 
ze wsi Parkoszowic, woj. Krakowskie, pow. Lelowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. 23. 

KALA W, h. własnego. Piotr, w r. 1570 opłaca 
pobór ze wsi Chojnic, woj. Pomorskie. 
M. N. w K. III. No 278. 

KALBORSKI, h. Grzymała, Maciej, w r. 1591 podstarości 
pamawski. 

M. N. w K. III. No 279. 

KALĘCKI vel KALĘCZYŃSKI, h. Kotwicz I, Michał, 
w r. 1577 opłaca pobory z woj. Podlaskiem, ziemią Bielską. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 88. 

KALICIŃSKI, h. Prawdzie, Kazimierz, w r. 15 78 ziemianin 
podlaski. 
Not. Dziad. 

KALINA, h. Trąby, Janasz, kniaź, tatar pow. Trockiego, 
w roku 1 581 tłumacz Kr. J. Mści. 
M. N. w K. ni. No 280. 126 
KALINOWSKI, h* Lubicz, Rafał, w r. 1581 opłaca pobory 
ze wsi Taszczowy, Kalinowy -Trojanków i Nowej Wsi, woj. 
Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 716. 

KALIŃSKI, h, Gozdawa, list z r. 17 19. 
Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XIII. 80. znaj% wieś ELaliń, woj. i pow. Łęczyckie. 

KALIŃSKI, h, Półkozic, Wojciech, urzędnik marszowski 
kasztelana przemyskiego, w roku 1552 opłaca pobór ze wsi 
Bielczyc, woj. Krakowskie. 
M. N. w K. III. No 281. 

źr. Dz. XVI. 171. znajf wieś Kalin w ziemi Rawskiej. 

KALISKI, h. Lubicz, list z r. 173 1. 
Or. hr. Zam. 
źr. Dz. Xn. 241. znaj§ wieś Kaliska, woj. Kaliskie, pow. Koniński. 

KALISZ, h. Ciołek, Piotr, Jerzy, Mikołaj, syn Jakuba 
i Mikołaj, syn Stanisława, w roku 1563 opłacają pobór 
ze wsi Kalisze-Ksiąski, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 239. 

KALNICKI, h. Rawicz, Marcin, w r. 1580 i 1581 opłaca 
pobory ze wsi Jabłoni-Kościelnej i Głąbów, woj. Podlaskie. 
A. b. K. S. ks. p. 41. f. 30. i 63. 

KAŁUSKI, h. Pobóg, Aleksander, w roku 1757 wydaje 
świadectwo. 

M. N. w K. III. No 282. 

źr. Dz XVI. 417. znaJ9 kilka wsi Kaluszyno w ziemi Liwskiej. 

KAMIEŃSKI, h« własnego, Wacław, urzędnik bi- 
skupa krakowskiego, w r. 1578 opłaca pobór ze wsi 
Posądza, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 104. 

źr. Dz. XrV. 54. znaj% wieś Kamionkę, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 127 
KAMIEŃSKI, h. Poraj, Mikołaj, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Wielkiej Wsi, woj. i pow. Sandomierskie. 

M. N. w K. m. 283. 

Źr. Dz. XIV. 179. znajf wieś Kamień, woj. i pow. Sandomierskie. 

KAMIEŃSKI, h. Pc^ozic, Sebastyan, syn Jana; Jan; 
Fryderyk, syn Mikołaja, w r. 1564 opłacają pobór ze wsi 
Kamienia, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

KAMIŃSKI, h. Grzymała, Aleksander, w r. 1693, w Lu- 
blinie zaświadcza, że dobra Woronowicza były w dzierżawie 
u Marcina Czarneckiego. 
Bołsun. 

Na auto^afie, będącym w posiadania a hr. Ostrowskiego, Kamińscy za- 
mieszkali w Nowogródzkiem, w r. 1603 używali h« Grzymała bez br&my. 
Źr. Dz. XII. 177. znaj§ wieś Kamień, woj. Kaliskie, pow. Koniński. 

KAMIŃSKI, h. Prus I, Andrzej, w r. 1585 i 1586 obro- 
czny Kr. J. Mści. 

A. b. K. S. ks. r. lo. f. 425; ks. rach. doch. król. IIL 
f. 8oi. 

KAMIŃSKI, h. Roch III, Albert-Kazimierz, w r. 1780 
kantor i oficyał tumu Łęczyckiego. 
M. N. w K. III. No 284. 

źr. Dz. XVI. 254. znaj§ wieś Kamionkę w ziemi Warszawskiej. 

KAMIONACKI, h* Pomian, Piotr, w r. 1552 opłaca pobór 
od 5 kmieci, wieś ?, pow. ?, woj. ? 

M. N. w K. m. No 285. 

Źr. Ds. XIII. 220. znajf wsie Kamionacs Wielki i MtJj w ziemi Sieradzkiej. 

KAMOCKI, h. Prus I, Jan, w r. 1552 opłaca pobór ze wsi 
Prątkowa, na ręce poborcy sieradzkiego. 
M. N. w K. m. No 286. 128 
KANDYBA, h. własnego, Szymon, w r. 1600 
ziemianin wileński. 
Not. Dziad. 

KANIA, h. Świnka, Paweł, w r. 1566 opłaca pobór ze wsi 
Kielczewa, dzierżawionej przezeń u kapituły Poznańskiej. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 611. 

Źr. Dz. XII. 358. znajf wieś Kania, woj. Inowloclawskie, pow. Bydgoski. 

KAŃSKI vel KĄCKI, h. Rola, Maciej, urzędnik wojewody 
brzeskiego, w roku 1570, w Rawie opłaca pobory starostwa 
Międzyrzeckiego. 

A. b. K. S. ks. p. 7. f. 698. 

źr. Dz. XIII. 10. znaj% wieś Kąniec, woj. i pow. Brzeiko-Kajawskie. 

KAPLIEŃSKI vel KAPLIŃSKI, h. Brodzie, Józef, w roku 
1769 i 1774 plenipotent Zamoyskiego. 
M. N. w K. m. No 287.; Or. hr. Zam. 

KAPUŚCIŃSKI, h. Nieczuja, Andrzej, wr. 1612 ziemianin 
mazowiecki. 
Not. Dziad. 

KARACZOWSKI, h. Leliwa, Roman, w r. 1565 wycisnął 
pieczęć za Piskowskiego przy opłacie poboru ze wsi Sienia- 
kowiec, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 96. 

źr. Dz. XIX. 220. i 272. znaj§ wieś Karaczowce na Podolu. 

KARBIŃSKI, h. Strzemię, Albert, w roku 1552 urzędnik 
opactwa Tynieckiego. 
M. N. w K. ra. No 288. 

KARCZOWSKI, h. Poraj, Jakub, w r. 1556 opłaca pobór 
ze wsi Karczowie, woj. Krakowskie, pow. Ksiąski. 
M. N. w K. m. No 289. 129 KARŁOWICZ, h. Ostoja, Stefan, w r. 1607 ziemianin 
trocki. 

Not. Dziad. 

KARMANOWSKI, h. Rola, Andrzej, w r. 1569 służebnik 
Mikołaja Zborowskiego, starosty szydłowskiego. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 271. 

Źr. Dz. XIV. 357. znajf wieś Kannanowice, woj. i pow. Lubelskie. 

KARNICKI, h. Lis (strzała dwa razy przekrzyżowana), Ma- 
teusz, w r. 1565 dzierżawca wsi Książnic i Czapli Małych, 
woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 

A. b. K. S. ks. p. 22. f. 78; ks. p. 24. f. 39. 

Heraldycy nasi podaje Kamickich z h, Kościesza odm*, albo z h. IlgOW*^ 
skłch. Niniejsze dokumenty wykazuje co innego. 

KARNIŃSKI, h* Wieniawa, Stanisław, w r. 1564 i 1576 
opłaca pobory ze wsi Aleksandrowie i Kleszczowa, woj. 
Krakowskie, pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 135; ks. p. 35. f. 267. 

KARNIOWSKI, h. Nowina, Jan, w r. 1576 opłaca pobór 
ze wsi Karniowiec, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 35. f. 255. 

KARNISKI, h. Prus II, Krzysztof i Jan, w r. 1552 opła- 
cają pobór ze swego miasteczka Karniszyna, woj. Płockie, 
pow. Szreński. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Papr. 530. tym samym Karniskim przypisuje h. PlttS IIL 

KARSKI, h, Pobóg, Jan, w r. 1552 opłaca pobór ze wsi 
Osiek- Włościbory, woj. Płockie, pow. Raciąski. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Źr. Dz. XVI. 87. znajf wieś Karsy, woj. Płockie, pow. Raciąski. 130 KARSIECKI, h, Abdank, Jan, w r. 1571 starosta krobski. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1 149. 

Źr. Dl. XII. 71. znają wieś Karsiec, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 

KARWIŃSKI, h. Radwan^ Jan, w r. 1753 sługa Jerzego 
Hondorffa, pułkownika. 
M. N. w K. m. No 290. 

Źr. Dz. XIV. 14. znają wieś Karwin, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. KASmOWICZ, h, własnego, Olej vel Ulej, tatar, 
w r. 1556 dworzanin Kr. J. Mści. 
Not. Dziad. 

Wolff 640. 641. jedni z Piotrowiczami i Szachmancerami. KASTELLI, h» własnego, Mikołaj, w roku 
1 79 1 kontrahent podatku konsumcyjnego na 
miasta Zwienigródek i Kalnyblat. 
M. N. w K. in. No 291. 

Vol. Leg. V. 445. i 446. Kastelli vel Kasztella, Maryan- 
Stanislaw, towarzysz usarski ks. Radziwillaf podkanclerzego 
i hetmana polnego litewskiego, w r. 1676 za waleczność 
otrzymał indygienat polski. 
fe) KAWIECKI, h. Dołęga odm. (w podkowie 
brak strzały), Michał, w r. 1738 kwituje 
Dziekowskiego, pisarza komor lwowskich, 
z otrzymanych przez Świrskiego, podstolego 
podolskiego, sędziego latyczowskiego, depu- 
tata na trybunał koronny, 1000 złot. pol. 
zasądzonych mu za sądy pograniczne. 

Bork. przypisuje Kawieckim zamieszka23rm na Podola h. Dołąga zwykły. 
Źr. Dz. XIII. 222. znaj% wieś Kawieczyn, woj. i pow. Sieradzkie. 

KAWIECKI, h. Półkozic, Hieronim, w r. 1621 wydaje 
rekognicyę w Piotrkowie. 
Or. hr. Zam. 

źr. Dz. XVI. 137. znajf wieś Kawieczyn w ziemi Sochaczewskiej. 
131 
KAWIECZYŃSKI, h. Trzaska^ Piotr, przyd. Koza, z synem 
Andrzejem, w r. 1563 opłaca pobór ze wsi Kawieczyna 
Mniejszego, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

KAWIECZYŃSKI, h. Jastrzębiec, Jan, w r. 1 569 jurgieltnik 
Kr. J. Mści. 

A. b. K. S. ks. r. 4. f. 486. 

KAZKO WICZ, h. własnego, O li s z k o, kniaź, w roku 
1543 tatar pow. Trockiego. 
Not. Dziad. 

Wolflf 637. podaje go jako chorążego. 

KĄCKI, h* Rola, patrz KAŃSKI. 

KĄCKI, h. Lubicz, Wojciech, w r. 1570 urzędnik w Li- 
pnie, ziemia Dobrzyńska. 

A. b. K. S. ks. p. 52. f. 438. 

KĄCKI, h. Mora, Mikołaj w r. 1552 urzędnik Piotra Fir- 
leja, wojewody ruskiego. 
M. N. w K. IIL No 293. 

Źr. Dz. XVI. 331. znaj^ wieś Kącin, woj. Mazowieckie, pow. Grójecki. 

KĘCZEWSKI, h. własnego, Jan, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Kecze wa, woj. Płockie, pow. Srzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

KĘDZIERZAWSKI, h- Ciołek, Jakub, w r. 1563 opłaca 
pobór ze wsi Pustelnik, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 217. 

Żr. Dz. XVI. 317. znaj§ wieś Kędzierzawice, woj. Mazowieckie, ziemia 
Zakroczymska, pow. Nowowiejski. — Bobrowicz w przypiskach do Niesieckiego, 
a za nim i inni mieszają ten ród z rodziną używającą h* Nowinat a zamie- 
szkałą na Litwie. 132 
KĘPSKI, h. Topor, Stanisław, w r. 1538, 1576 i 1578 
opłaca pobory ze swej wsi Kempa, oraz kilku innych, dzier- 
żawionych przezeń w woj. Krakowskiem, pow. Proszowskim. 
A. b. K. S. ks. p. 2; ks. p. 35. f. 49. i 141; ks. p. 38. 
f. 126. 

KĘSICKI, h. Abdank, Paweł, przyd. Luter, w roku 1552 
opłaca pobór ze wsi Kęsice, woj. Płockie, pow. Sierpecki. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Nieś. zna ten ród i przypisuje mu herb Igłowskłch, t. j. h. Abdank 
z odmiana. 

KGINTOWT vel GINTOWT, h. Rogala, Jerzy, w r. 1596 
ziemianin wołkowyski. 
M. N. w K. III. No 294. 

KICHARSKI, h. Łodzią, Błażej, w r. 1547 przełożony Ka- 
mieńca Podolskiego. 

M. N. w K. ra. No 295. 

Źr. \>z. XIV. 176. znajf wieś Kichary, woj. i pow. Sandomierskie. 

KIELOWSKI, h. Ostoja, Mikołaj, w r. 1581 w imieniu 
Bąka opłaca pobór ze wsi Grabiny, woj. Sandomierskie, pow. 
Pilzeński. 

A. b. K. S. ks. p. 8. f. 800. 

KIELBOWSKI, h. Jastrzębiec, Mikołaj, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Kiełbowa Wielkiego, woj. Płockie, pow. Raciąski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

KIEROWANO WSKI, h. Prus I, Szymon, w r. 1563 opłaca 
pobór ze wsi Kierdwanowiec, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 45. f. 236. 

KIERKIŁŁO, h. Jastrzębiec, Marcin, w r. 1606 ziemianin 
wileński. 
Not. Dziad. 133 
KIERSNOWSKl, h, Tąpa podkowa, Krzysztof, w r. 1654 
podwojewodzi nowogródzki. 
M. N. w K. in. No 296. 

KIJOWSKI, h. Ogończyk odm. (półpierścień z lewej 
strony przeszyty mieczem), Wojciech, w roku 
1565 kanonik krakowski. 
A. b. K. S. ks. p. 22. f. 74. 

Źr. Dz, Xn. 249. znajf wieś Kij o wice, woj. i pow. Ino wło- 
cławskie. 

KILIŃSKI, h. Bończa, w n 1744 starosta pełczyński. 
Not. Dziad. 

KILOWSKI, h. Srzeniawat Jakub, w r. 1548 kwituje Bo- 
nara z odbioru 4 grzywien z żupy Wielickiej, a Mikołaj 
w r. 1566 jest burgrabią góreckim. 

M. N. w K. ra. No 297; A. b. K. S. ks. p. 59. f. 444. 

KINTORT, h. Dzis^osza, Jerzy, w r. 1594 komornik woł- 
kowyski. 
Not Dziad. 

KIRDZIEWICZ, h. Bawola głowa, O sta fi ej, w r. 1589 
ziemianin wileński. 
Not Dziad. 

KIRKIL, h. Ogończyk, Jerzy Stanisławowicz, w r. 1606 
ziemianin wileński. 

M. N. w K. m. No 996. 

KIRKIŁŁO, h* Lis, Michał, w r. 1612 podstoli upicki. 
Not. Dziad. 

KIRZYŃSKI, h* Prawdzie, Jan, w r. 1578 dzierżawca wsi 
Bieńkowic, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. 105. 134 
KISIEL, h. własnego^ Tychna, w r. 1545 sędzia 
włodzimierski. 
Not. Dziad. KISIELOWSKI, h. Jelita, Aleksander, w r. 1756 poru- 
cznik regimentu Potockiego, kasztelana bracławskiego. 
M. N. w K. UL No 298. 

Źr. Dz. XIII. 253. znaJ9 wieś Kisiele, woj. Sieradzkie, pow. Piotrkowski. KISZEWSKI, h. Nałącz, Jan, w roku 1566 
opłaca pobór ze wsi Osieczyna, a w r. 1565 
ze wsi Wargowa, Adam zaś w r. 1566 ze wsi 
Kiszewa, woj. i pow. Poznańskie. 

M. N. w K. III. No 299 i 300; A. b. K. S. 
ks. p. 59. f. 508. 

Na dokumencie No 299. tenże Jan Kiszewski wycisnął 
swą pieczęć z h* Nalicz odm* (w szczycie na hełmie pióro strusie). 
KLACZOWSKI, h* Sas, Konstanty, w r. 1774 proboszcz 
w Łabuniu. 

M. N. w K. III. No 301. 
KLECZOWSKI vel KLECZEWSKI, h. Ostoja odm. 
(w półksiężycach po gwiaidzie), Jan, w roku 1576 
opłaca pobory ze swej części i części Lutomirskiego 
wsi Wojciechowa i Stradlic, woj. Krakowskie, pow. 
Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. 62. i 64. 

źr. Dz. XIV. 99. znaj 9 wieś Klecza vel Kletcza, woj. Krakowskie, pow. 
Śląski. KLECZOWSKI, h- własnego, Wacław, w roku 
1576 opłaca pobór ze wsi Kirlikówki, woj. Kra- 
kowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 33. f. 104. 
135 

KLECZYŃSKI, h. Noga, Jan, pleban kobylań- 
ski, w roku 1756 sprowadza wino z Węgier przez 
komorę Biecką. 

M. N. w K. m. No 302. 

KLEESrPOLT-MAŁOPOLSKI, h. własnego (na 
murze kaczka), Stanisław, list z końca XVn 
wieku do stolnika parnawskiego. 
M. N. w K. m. No 303. 

Vol. L.eg, V. 403. Stanisław Kleinpolt - Małopolski, se- 
kretarz Króla i metrykant skarbu koronnego, za zasiągi 
osobiste i dziada swego, chorąiego newelskiego w woj- 
nach moskiewskich, nobilitowany na sejmie z r. 1676. 

KLEOFAS patrz KLIOFAS. 

KLICZEWSKI, h. własnego, Jan, przyd. Satkowica, 
w roku 1552 opłaca pobór ze wsi Kliczewa, woj. 
Płockie, pow. Srzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Zdaje się, Łe stanowią jeden ród z Koboczyńskimi, różnica 
zaś herbu prawdopodobnie powstała z nieudolności rzeźbiarza pieczęci; chociaż 
moźebne takie uszczerbienie herbu 

KLIMAS, li. własnego, Jan, w r. 1580 wycisnął ^ #^ ^ 
swą pieczęć za wnuków swych Truskowskich przy 
opłacie poboru z woj. Podlaskiem, ziemią Bielską. 
A. b. K. S. ks. p. 41. f. 137. 

Źr. Dz. XVI. 378. znaj% wieś Klimase, woj. Mazowieckie, zie- 
mia Łomżyńska, pow. Zambrowski. 

KLIMCZYCKI, li, Rawicz^ Mikołaj, w r. 1567 ziemianin 
drohicki. 
Not. Dziad. 

KLIMUNTOWSKI, li. Gozdawa, Jakub, w r. 1564 opłaca 
pobór z części swej wsi Tomaszkowie, woj. Krakowskie. 

M. N. w K. m. No 304. 

Źr. Dz. XIV. 36. znajf wieś Klimontów, woj. Krakowskie, pow. Proszowski 136 
KLIMUNTOWSKI, h. Lis, Stanisław, w r. 1538 opłaca 
pobór z woj. Krakowskiem. 

Wilanów. 

Źr. Dz. XIV. 90. znajf wieś Klimontów, woj. Krakowskie, pow. Księski. 

KLIOFAS vel KLEOFAS, h* Janina, Piotr, w roku 1572 
komornik Kr. J. Mści. 
M. N. w K. III. No 305. 

KLISZO WSKI, h. Janina, Jan, w roku 1565 opłaca pobór 
z części swej wsi Czulić, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
M. N. w K. m. No 306. 

Źr. Dz. XIV. 271. znaj^ wieś Kliszdw, woj. Sandomieritkle pow. Chęciński. 

KLITYŃSKI, h. Wieniawa, Jerzy, w r. 1730 list ze Lwowa. 
Or. hr. Zam. 

KLOBAR, h. własnego, Jakub, w r. 1565 opłaca 
pobór ze wsi Minery-Klobara, woj. Sandomierskie, 
pow. Opoczyński. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 28. 

Piekosiński (O dynastyczDem szlachty polskiej pochodzeniu str. 
184.) cytuje wypis z ksiąg Metryki Koronnej, w którym Marcin Klobar (praw- 
dopodobnie ojciec Jakuba), wymieniony jest jako nobilitowany w roku 1552 
X h« PniS I. Możliwe, ie mamy tu do czynienia z uszczerbionym h* Prus L 

KLONOWSKI, h. Bieliny, Piotr, w r. 1552 opłaca pobory 
z dziedzicznych wsi Bylenia, Zagorzyc i Piasków, woj. Sie- 
radzkie, pow. Szadkowski. 
M. N. w K. in. No 307. 

Żr. Dz. Xni. 28. znają wsie Klonowo Wielkie i Ma2e, woj. Brzesko-Ku- 
jawskie, pow. Radziejowski. 

KLUCZEWSKI, h. Brochwicz odm. (pomiędzy rogi 
jelenia miecz utkwiony), Jan, w r. 1570 kwituje 
Dobieckiego, komornika Kr. J. Mści, z odbioru listu 
od Króla. 

M. N. w K. m. No 308. 137 

KLUCZEWSKI, h, Brochwicz II, Jan z Wilkowa, w r. 1571 
poborca woj. Poznańskiego, w roku zaś 1566 opłaca pobór 
ze swej wsi Przement, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 184. i 902. 

Źr. Dz. XII. 81. znaj% wieś Kluczewo w pow. Kościańskim, parafii Prze- 
męckiej. — Niewątpliwie jeden ród z poprzednim. 

KLUCZOWSKI, h. Jastrzębiec, Wawrzyniec, w r. 1564 
opłaca pobór w imieniu sąsiada swego Macieja Włoka z części 
wsi Bzowa, woj. Krakowskie, pow. Lelowskl 
A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. 24. 

Źr. Dz. XIV. 69. znaj§ wieś Kluczyce, woj. Krakowskie, pow. Lelowski. 

KLUKOWSKI, h. Gozdawa, Jan, w r. 1601 kwituje Młode- 
ckiego, pisarza skarbu koronnego, z odbioru 100 złot. pol. na 
przekarmienie wołów dla Kr. J. Mści. 

M. N. w K. III. No 309. 

źr. Dz. XVI. 318. znaj% wieś Klukowo w ziemi Zakroczymskiej. 

KLUSZCZYŃSKI, h. Jelita, Jan, w r. 1518 wójt dziedziczny 
w Częstochowie. 

A. b. K. S. ks. p. 2. 

KLUSZEWSKI na Kluszewie, h. Jastrzębiec, Wojciech, 
w r. 1775 zeznaje w Krakowie, że w Wieliczce i Bochni za- 
kupił dla Rzeczypospolitej 52500 beczek soli. 
M. N. w K. in. No 310. 

KŁĘBOWSKI, h- Roch II, Stanisław, syn Jana, w roku 
1 563 opłaca pobór ze wsi Suchego Łęku, Międzylesia, Szcze- 
panka, Miąsia, Cisia i Łysobyków, woj. Mazowieckie, ziemia 
Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 250. i 251. 

źr. Dz. XVI. 256. znają paraHę Klembowo w ziemi Warszawskiej. — Ród 
ten z czasem zmienił znak swój na h. Kolumny, z jakim znaj§ go jni 
wszyscy heraldycy. 138 KŁODNICKI, h, Wieniawa, Jakub, w r. 1565 urzędnik 
Czuryły, a Stanisław w r. 1583 płaci pobór z części swej 
wsi Jakimowic, woj. Sandomierskie, pow. Opoczyński. 
M. N. w K. m. No 311. 

Źr. Dz. XIV. 368. znaj§ wieś KZodnicę, woj. i pow. Lubelskie. 

KŁODZIEŃSKI, h. Prawdzie, Jan, syn Pawła i Andrzej 
syn Jana, w r. 1563 opłacają pobory ze swych włości: Kłodna- 
Borzymów, Kłodna-Czachów i Kłodna - Ksiąsków, woj. Ma- 
zowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 227; M. N. w K. III. No 994. 

KŁOPOT, h* Lubicz, Jerzy, w r. 1570 opłaca pobór z części 
swej wsi Ciłowaczewic, woj. Pomorskie, pow. Tucholski. 
A. Gł. w Warsz. 

KŁOSIŃSKI, h. Korwin, Mateusz, wr. 1579 opłaca pobór 
ze wsi Chmielowa, woj. i pow. Sandomierskie. 
A. b. K. S. ks. p. 10. f. 833. 

Źr. Dz. Xn. 308. znajf wieś Klośno, ziemia Dobrzyńska, pow. Rypiński. 

KNIAZKI, h. Odrowąż odm. (strzała przekrzyżo- 
wana), Hawryło, w końcu XVI wieku rotmistrz 
Kr. J. Mści. 

Not. Dziad. 

Źr. Dz. XDC. IGO. znaj% wieś Elniaic, woj. Wołyńskie, pow. 
Łucki. KNUT, h. własnego, Mikołaj, w r. 1570 opłaca 
pobór ze wsi Czartołomy, woj. Pomorskie. 
M. N. w K. in. No 312. 

Nieś. zna tego samego Mikołaja, lecz podaje herb jego inny, 
mianowicie w polach pomiędzy sztrychami kładzie trzy lilie po- 
dw<5jne. 

KOBELECKI patrz KOBYŁECKI. 139 


KO BIELICKI, h. Godziemba, Jan, w r. 1601, w Warszawie 
wydaje Kacprowej Wolinczowej rewers na 24 zlot. pol. 

M. N. w K. m. No 313. 

Źr. Dz. XII. 250. znaj§ wieś Kobielice, woj. i pow. Inowloclawskie. KOBOSZYŃSKI, h. własnego, Jan, Stanisław, 
Bartłomiej, Marcin i Grzegorz, w r. 1552 
opłacają pobór ze wsi Koboszyna, woj. Płockie, 
pow. Srzeńskl 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Zapewne jeden rdd z Kliczewskinu. KOBYLEŃSKI vel KOBYLIŃSKI, h. Lubicz, Jan, w roku 
1607, w Warszawie kwituje Wojciecha Bobolę, celnika ziem 
ruskich, z odbioru 200 złot. pol. jurgieltu za krwawe zasługi. 
M. N. w K. m. No 314. 

KOBYLNICKI, h. Nałęcz II, Hieronim, w roku 1553, 
a Andrzej w 1566 opłacają pobory ze wsi Kobylnika, woj. 
Mazowieckie, ziemia Wyszogrodzka. 

M. N. w K. III. No 315; A. b. K. S. ks. p. 59. f. 282. 

KOBYLSKI, h. Suchekomnaty odm. (krzyż w na- 
wiązaniu), Jan, w roku 1569, w Lublinie zeznaje, 
że za trzy lata opłacił czwartą część ze wsi Sule- 
jowa i Żukówki, według dekretu Kr. J. Mści. 
M. N. w K. m. No 316. 

źr. Dz, XIV. 186. znaJ9 wsie Kobylanj Wielkie i Ma2e panów Kobylskich, 
woj. i pow. Sandomierskie. 

KOBYLSKI, h. Nowina, Marcin, w r. 1552 opłaca pobór 
ze swej części wsi Kobyły, woj. Płockie. 
M. N. w K. m. No 317. 
140 KOBYŁECKI vel KOBELECKI, h. Ndącz, Pa wet, w roku 
1576 opłaca pobór z dzierżawy wsi Lubocza, woj. Krakow- 
skie, pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. u; ks. p. 63. f. 11. 

Źr. Dz. Xn. 191. znaj§ wieś Kobelec vel Kobylec, woj. Kaliskie, pow. 
KcyAski. 

KOCHANOWSKI, h. Prawdzie, Jan, w roku 1552 opłaca 
pobór ze wsi Wróblewa, woj. Płockie, pow. Srzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

KOCHANOWSKI, h. Rawicz, Andrzej, sługa starosty san- 
domierskiego, w r. 1571 opłaca 1642 złot. 20 gr. 14 den. 
ze starostwa. 

M. N. w K. ni. No 318. 

źr. Dz. XV. 479. znaj§ wieś Kochanów, woj. Sandomierskie, pow. Radomski, 
nalei^cą w r. 1508 do szlachty, która dla ubóstwa nie była w możności już 
wówczas opłacania poborów. 

KOCHLEWSKI vel KOCHLOWSKI, h. Podkowa, Jan, 
w r. 1 571 urzędnik Krzysztoporskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1222. 

Źr. Dz. XIII. 291. znaj% wieś Kochlewo, woj. Sieradzkie, pow. Wieluński. 

KOCIELSKI, h. Abdank, Sylwester, w r. 1753 ksiądz 
w Koprzywnicy. 

M. N. w K. m. No 319. 

KOOEŁŁO, h» Ndięcz, Wojciech, wr. 1603, w Wieliczce 
kwituje z odbioru 200 złot. pol. 
M. N. w K. III. No 320. 

KOCIĘCKI, h. Pobóg, Mikołaj, przyd. Gołuszka, w roku 
1552 opłaca pobór ze wsi Kocięcina, woj. Płockie, pow. Ra- 
ciąski. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 141 KOĆMIEROWSKI patrz KOCZMIEROWSKI. 

KOCZ ANO WSKI, h- Korab, Wacław, w r. 1553 opłaca 
pobór ze wsi Koczanowa, woj. Krakowskie, po w. Proszowski. 
M. N. w K. ffl. No 321. 

KOCZANOWSKI, h. Lubicz, Jakub, w roku 1576 opłaca 
pobór ze wsi Nieszkowic, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. 130. 

Zapewne z tego samego Koczanowa co i poprzedni. 

KOCZARSKI, h. Topor, Wawrzyniec, w r. 1565 urzę- 
dnik kasztelana płockiego. 
M. N. w K. m. No 322. 

Źr. Dz. XVI. 283. znaj§ wieś Koczargi w ziemi Warszawskiej. 

KOCZMIER, h* Ogończyk, Maciej, wr. 1581 opłaca pobór 
ze wsi Koczmiery-Wypychy, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 173. 

KOCZMIEROWSKI' vel KOĆMIEROWSKI, h. Lubicz, Ma- 
ciej, w r. 1 58 1 opłaca pobór ze wsi Koczmierowa, woj. 
Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 694. 

KOCZOWSKI, h. Białynia, Aleksander, w r. 1754 na 
komorze Gorlickiej odbiera wino na swój użytek. 
M. N. w K. III. No 323. 

KOCZYŃSKI, h. Półkozic, Jan, w roku 1581, za Mikołaja 
Kotkowskiego i za swą żonę Barbarę Koczyńską, -opłaca 
pobór ze wsi Kotowy, woj. Sandomierskie, pow. Pilzeński. 

A. b. K. S. ks. p. 8. f. 800. 

Źr. Dz. XVI. 213. znaj§ wieś Koczynę, woj. Sandomierskie, pow. Wiślicki. 142 

KORALEWSKI, h. Samson odm. (w szczycie 
z hełmu dwa rogi jelenie), Stanisław, w r. 
1571 opłaca pobór ze wsi Drożyna, woj. Po- 
znańskie, pow. Kościański. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1018. 

Źr. Dz. XII. 68. znaj^ wieś Kokalewo w pow. Kościań- 
skim. — Heraldycy nasi znaj^ Kokalewskich z h« Samson bez odm. KOKOTEK, h. Radwan odm. (brak środkowej po- 
łaci chorągwi) Andrzej, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Prakowce na ręce poborcy przemyskiego. 
M. N. w K. m. No 324. 

Kokotek będzie przydomkiem Frakowskich, znanych naszym 
heraldykom z h. Radwan bez odm. 

KOLA, h. własnego, Stanisław, w r. 1552 słu- 
żebnik Dziaduskiego, starosty konińskiego. 
M. N. w K. III. No 325. KOLBUS, h. Wieniawa, Jan, w r. 1563 na Podolu urzę- 
dnik Bąka, w r. 1565 sędzia ziemski kamieniecki, a w roku 
1 57 1 porucznik roty starej Krzysztofa Krampskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 45. f. 221. i 224; ks. p. 96; ks. r. 4. f. 1060. KOLUSZKOWSKI, h. Junosza odm. (nad tyłem 
barana — gwiazda), Jan, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Bielina, woj. Łęczyckie, pow. Brzeziński. 
M. N. w K. III. No 326. 

Ulaoowski. (Materyaty do historyi prawa i heraldyki polskiej) 
No 460. podaje Stan. Koluszkowskiego z h. Junosza zwykły. 
XIII. 151. znaj§ wieś Koluszki, woj. Łęczyckie, pow. Brzeziński. KOŁACKI, h. Dąbrowa, Marcin, Piotr, Jan i Bartło- 
miej, synowie Stanisława, w r. 1563 opłacają pobory ze wsi 
Kołaczek, Marek - Sierzput, Krtęków i innych, woj. Mazo- 
wieckie, ziemia Łomżyńska. 
M. N. w K. m, 327. 

143 
KOŁAKOWSKI, h- Tąpa podkowa, Andrzej, w r. 1594 
sługa miecznika koronnego, starosty krzepickiego. 

M. N. w K. III. No 328. 

Źr. Dz. XVL 332. znaj% kilka wsi Kołaki w ziemi Ciechanowskiej. KOLB, h. własnego, Jan, w r. 1723 komornik 
woj. Wileńskiego. 
M. N. w K. m. 329. KOŁUCKI, h. Bróg, Stanisław, w r. 1572 sługa opata 
Lubieńskiego. 

M. N. w K. m. No 330. 

Źr. Dz. XII. 253. znają wsie Koludę Wielką i Małą, woj. i pow. Inowloclawskie. 

KOMELSKI patrz KUMELSKI. 

KOMORNICKI, h. Rawicz, Jan, w r. 1772 dworzanin skarbu 
koronnego. 

M. N. w K. III. No 331. 

źr. Dz. XIV. 275 znają wieś Komorniki, woj. Sandomierskie, pow. Chęciński. 

KOMOROWSKI, h. Abdank, Maciej, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Słupeczki, woj. i pow. Łęczyckie. 
M. N. w K. III. No 332. 

źr. Dz. Xn. 16. znają wieś Komorowo, woj. i pow. Poznańskie. 

KOMOROWSKI, h. Ślepowron, Andrzej, w r. 1540 zie- 
mianin łęczycki. 
Not Dziad. 

źr. Dz. XII. 95. znają wieś Komorowo, woj. Łęczyckie, pow. Brzeziński. 

KOMUŃSKI, h. Ślepowron, Andrzej, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Komunina. woj. Płockie, pow. Raciąski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Heraldycy znają tylko Komuńskich z h« LiB, dziedziczących na tym samym 
Komoninie. 144 
KONARSKI, h. własnego (zapewne odmiana h.Ja^ 
strzębiec), Zygmunt, w r. 1552 opłaca pobór ze 
wsi Machczyna-Konarskiego i Ciachcina, woj. i pow. 
Płockie. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Źr. Dz. XVI. 6. znaj§ wieś Konary woj. i pow. Płockie. 

KONARSKI, h. D<rfęga, Walenty, Andrzej i Jakub, 
w r. 1566 opłacają pobór ze wsi Złewody, ziemia Dobrzjrńska. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 583. 

KONARSKI, h* Lubicz, Jan, w r. 1565 opłaca pobór z części 
swej wsi Chomiaźy, woj. Kaliskie, pow. Kcyński. 

M. N. w K. m. No 333. ' 

Źr. Dz. XII. 187. zoaj§ wieś Konary w tym samym pow. Kcyńskim. 

KONARSKI, h» Tępa podkowa, Stanisław, przyd. Kraska, 
w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Konar, woj. i pow. Płockie. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

KONARSKI, h* Zadora, Baltazar, w r. 1576 w imieniu 
Jakuba Olszowskiego, opłaca pobór ze wsi Olszowic, a w roku 
1578 ze swej wsi Konary, woj. Krakowskie, pow. Szczy- 
rzycki. 

A. b. K. S. ks. p. 33. f. 32; ks. p. 38. f. 17. 

KONARZEWSKI, h. Oksza, Jerzy, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Konarzewa, woj. i pow. Łęczyckie. 
M. N. w K. m. No 334. 

KOŃCZĄ, h. Lis, Stefan, w r. 1589 ziemianin wileński. 
Not. Dziad. 

KONDRACKI, h* Prus I, Piotr, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Kondraćca, woj. Płockie, pow. Płoński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 145 
KONIUSKI, h* własnego, Jan, w r. 1565 opłaca 
pobór ze wsi Skwonicy, woj. ?, pow. ?. 
A. Gł. w Warsz. 

Źr. Dz. XVIII. I. 225. zna]% wieś Koniuchy w ziemi Bełskiej. 

KONOJACKI, h, Belina odm. (inny porządek roz- 
mieszczenia trzech podków), Mikołaj, w r. 1571 
opłaca pobór ze wsi Wielkich Konojad, woj. Cheł- 
mińskie. 

A. b. K. S. ks. p. 52. f. 829. 

KONOPKA, h. Jasieńczyk, Szymon, w r. 1564 urzędnik 
zamku Olsztyńskiego. 

A. b. K. S. ks. p. ao. V. f. 50. 

KONOPKA, h. Lis, Maryan, w r. 1589 opłaca pobór ze 
wsi Dębowa, woj. Krakowskie, pow. Biecki. 
M. N. w K. ra. No 335. 

Oba rody Konopków zapewno pochodzą z ziemi ll.omiyńskiej, w ktdrej 
Źr. Dz. znaj% kilkanaście wsi Konopek. 

KONTRYM, h* Odwaga. 
Not. Dziad. 

KOPCZEWSKI, h- Pomian, Jakub, w r. 1602 kwituje Skarb 
koronny z odbioru 100 złot. pol. za zastępstwo rotmistrza 
Przyłęckiego i odprowadzenie roty jego do Inflant. 
M. N. w K. m. No 336. 

KORCZYŃSKI, h. Leliwa, Paweł, w r. 1571 urzędnik klucza 
Mościskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1085. 

źr. Dz. XIV. 278. znaj§ wieś Korczyn, woj. Sandomierskie, pow. Chęciński. 

KOREJWICZ, h. Łabędź, Wojciech Janowicz, w r. 1557 
namiestnik wołkowyski. 
M. N. w K. III. No 337. 146 KORMANICKI, h* Samson^ Zbożny, w roku 1566 opłaca 
pobór ze wsi Wojciechowa i innych, woj. i pow. Lubelskie. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 496. 

Źr. Dz. XVin. I. 116. znąj§ wieś Korm&niki w ziemi Przemyskiej. KORNACKI, h. własnego, Gabryel, w r. 1553 
regent sandecki. 

M. N. w K. nL No 338. 

źr. Dz. XIV. 183. znaj§ wieś Kornacice, woj. i pow. Sando- 
mierskie. KORNIAKT, h. własnego, Konstanty, grek, 
celnik ziem ruskich, w r. 1587 dziedzic Od- 
nowa i Kulikowa, dopuszczony do stanu ry- 
cerskiego przez króla Henryka w r. 1574. 

M. N. w K. III. No 339; Akta Grodzkie 
i Ziemskie. (Arch. Bernardyńskie). X. No 1752. 
KORNIŁOWICZ, łi. Kornic, Matwiej, w początkach XVn 
wieku ziemianin kijowski. 
Not. Dziad. KORSAK, przyd. Smmcz, łi. własnego, Ale- 
ksander- Piotr, w r. 1725 podstoli i pisarz 
grodzki woj. Nowogródzkićgo. 
M. N. w K. m. No 340. 
KORUNOWSKI, li. Bróg, Wojciech, w r. 1571 urzędnik 
sieciechowski, dzierżawca u opata libuskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1204. 

KORYATOWICZ patrz KURCEWICZ-KORYATOWICZ. 147 KORYCKI, h. Drzewica^ Zygmunt, w roku 1552 opłaca 
pobór ze wsi Rudy Biskupiej, woj. Krakowskie, pow. San- 
decki. 

M. N. w K. ffl. No 341. 

Źr. Dz. XVI. 357. znaj% wieś Korytki, woj. Mazowieckie, ziemia Wiska. 

KORYCKI, h. Roch III, Jakub, w r. 1571 opłaca pobór 
ze wsi Górzna, woj. Sandomierskie, pow. Stęźyński. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1043. 

Źr. Dz. XVI. 368. zDaj§ wsie Korytki Borowe i Leśne, w ziemi Łom- 
żyńskiej. 

KORZENIOWSKI, h- Ogończyk, Piotr, w r. 1563 pisarz 
grodzki m. Kamieńca Podolskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 45. f. 315. i 316. 

KORZEŃSKI, h. Abdank, Stanisław, w r. 1579 opłaca 
pobór ze wsi Sokołowie, Malikowie, Stanisławie i Skałki, 
woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 38. i 44. 

Źr. Dz. XIV. 309. znaj% wieś Korzeń, woj. Sandomierskie, pow. Radomiiki. 

KORZYŃSKI, h. Jelita, Michał, w roku 1598 ziemianin 
rawski. 

Not. Dziad. 

Źr. Dz. XIV. 229. znaj§ wieś Kórzyn, woj. Sandomierskie, pow. Wiślicki. 

KOS, h. własnego, Bartosz, w roku 1570 opłaca 
pobór ze wsi Racławka i Ratelveitz, woj. Pomorskie. 
M. N. w K. ra. No 342. 

KOS, h. Łabędź, Szczęsny, w r. 1576 służebnik księdza 
scholarza Rusieckiego w Krakowskiem. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. 128. i 129. 

Źr. Dz. XIV. 384. znaj§ wieś Kosy, woj. Labelskie, ziemia Łukowska. 148 
KOŚFICZ, h. Giyf, Malcher, w roku 1576 opłaca pobór 
z dzierżawy wsi Przybysławic, woj. Krakowskie, pow. Pro- 
szowski. 

A. b. K. S. ks. p. 63. f. 135. 

KOSIŃSKI, h. Amadej, Stanisław, w r. 1577 podsędek 
wileński. 
Not. Dziad. 

KOSIŃSKI, h. Lis, Stanisław i Mateusz, w roku 1552 
opłacają pobory ze wsi Ramułtowo-Kosińskie, woj. i pow. 
Płockie. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

KOSIŃSKI, h. Prus II, Feliks, przyd. Żołnierz, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Kosin, woj. Płockie, pow. Srzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

KOSKOWSKI, h, PóJkozic, Mateusz; Jakub; Piotr 
i Paweł; Marcin, syn Piotra; Jan; Stanisław, syn Ja- 
kuba i Katarzyna, wdowa po Janie, przyd. J^csmion, 
w r. 1564 opłacają pobór ze wsi Kosek, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. KOSMATKA, h* własnego, Walenty, w r. 1591 
opłaca pobór ze wsi Cienia, woj. Kaliskie. 
A. b. K. S. ks. p. 13. f. 477. e KOŚNIE WSKI, h. Ostoja, Walenty, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Kośniewo-Dębniki, woj. Mazowieckie, pow. Cie- 
chanowski. 

M. N. w K. ffl. No 343. 

P&pr- 371* mylnie nazywa ten ród Koźniewskimi. 149 
KOSSACKI, h. Prawdzie, Jan, syn Jakuba i Piotr, syn 
Macieja, w r. 1563 opłacają pobór z ziemią Warszawską. 

M. N. w K. m. No 994. 

Źr. Dz. XIV. 278. znają wieś Kossaciec w ziemi Warszawskiej. 

KOSSAK, h. Ślepowron, Jakub, w roku 1567 służebnik 
Andrzeja Łaszczą. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 659. 

źr. Dz. XVI. 358. znają kilka wsi Kossaki, w ziemi Wiskiej. 

KOSSOWSKI, h- Geralt prototyp, Jakub, w roku 
1564 służebnik Brzeskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 106. 

Źr. Dz. XIV. 98. znaj) wieś Kossowę, woj. Krakowskie, pow. 
Śląski. 

KOSTKOWSKI, h. Pobóg, Marcin, w roku 1565 opłaca 
pobór z dzierżawy wsi Bobrowniki, woj. Krakowskie, pow. 
Śląski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 6. 

źr. Dz. XIV. 76. znają wieś Kostko wice, woj. Krakowskie, pow. Lelowski. 

KOSTRO, h. Roch III, Stanisław, przyd. Nosek, w roku 
1 581 opłaca pobór ze wsi Lepianki-Borowej, parafii Wy- 
szyńskiej, a Krzysztof wyciska swą pieczęć za Mroczka 
przy opłacie poboru ze wsi Mońki, parafii Dzięciołowskiej, 
woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 670; ks. p. 41. f. 108. i 112. 

KOSTRZEWSKI, h- Lis, Klemens, w roku 1563 i 1565 
opłaca pobory ze wsi Poklanki i Stepanikowiec vel Hrin- 
czuków, woj. Podolskie. 

A. b. K. S. ks. p. 45. f. 238; ks. p. 96. 

Źr. Dz. XIII. 315. znaj§ wieś Kostrzewice, woj. i pow. Sieradzkie. 150 KOSZKO, h. Bdina, Andrzej, list z Kopyłowa z końca 
XVI wieku. 
Or. hr. Zam. 

Żr. Dz. XXn. 606. wyprowadzają ich s woj. Smoleńskiego.' 

KOTARBSKI, h» Abdank, Jan, przyd. Swielnicz, w r. 1591 
opłaca pobór ze swej części wsi Kotarbi, woj. i pow. Kaliskie. 
A. b. K. S. ks. p. 13. f. 494. 

KOTARSKI, h. Brudne Misy vel Przyjaciel odm., w roku 
1756 przewozi przez komorę Żmigrodzką wino z Węgier. 
M. N. w K. m. No 344. 

KOTASZEWICZ, h. Leliwa, Jerzy, w r. 1633 ziemianin 
połocki. 
Not. Dziad. 

Kuropatnicki (Wiadomość o klejnocie szlacheckim) mylnie nazywa ten ród 
Kotosze wieżami. 

KOTŁUBAJ, h. Kot, rodzina tatarska, osiadła na Wołyniu, 
później w Mińskiem. Dawid Kotłubaj-Iliaszowski, w r. 1575 
sprzedaje całą posiadłość Uiaszowo. 
Not. Dziad. 

KOTOWICKI, h, własnego, (zdaje się: na walącym 
się murze dwie baszty — może to będzie h. Grzy^ 
mdbi tak uszczerbiony), Wojciech, w roku 1591 
opłaca pobór ze wsi Kotowic, woj. i pow. Kaliskie 
(zapewno z Kotowiecka, Źr. Dz. XIL 117). 
M. N. w K. m. No 345. 

KOTOWICKI, h. Massalski, Hryćko,wr. 1596 ziemianin 
wołyński. 
Not. Dziad. 

źr. Dz. XIX. 96. znaj§ wieś Kotdw, woj. Wołyńskie, pow. Łucki. 151 
KOTWIŃSKI, h- Ogończyk, Stanisław, w połowie XVI 
wieku opłaca pobór ze wsi Kotwina, woj. Sieradzkie, pow. 
Radomskowski. 
Wilanów. 

KOTYŃSKI, h* Ogończyk^ Bartosz, w r. 1586 komornik 
Kr. J. Mści. 

A. b. K. S. ks. r. 10. f. 356. 

Źr. Dz. XII. 119. znaj% wieś Kotynino, woj. i pow. Kaliskie. 

KOWALEWSKI, h* Kolumna, Andrzej, w r. 1692 list 
z Młocka. 
Or. hr. Zam. 

źr. Dz. XVI. 314. znaj§ wieś Kowalewice w ziemi Zakroczymskiej, pow. 
Nowomiejskim. 

KOWALEWSKI, h. Odrowąf, w r. 1752 sługa księcia Osso- 
lińskiego. 

M. N. w K. m. No 346. 

źr. Dz. XIV. 250. znaj) wieś Kowalowę, woj. Sandomierskie, pow. Pilzeński. 

KOWALOWSKI, h- JeKto, Marcin, w r. 1576 służebnik 
podkomorzego przemyskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 33. f. 19. 

źr. Dz. XIL 239. znaj) wieś Kowalów, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski. 

KOWALOWSKI, h, Prus I, Wojciech, w r. 1576 urzę- 
dnik Montelupiego. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. 268. 

źr. Dz. XIV. 112. znaj) wieś Kowalów, woj. Krakowskie, pow. Biecki. 

KOWALSKI, h- Gozdawa, Święto sław, przyd. Koius, 
w r. 1552 opłaca pobory ze swej i brata swego części wsi 
Charłupi Małej, woj. i pow. Sieradzkie. 

M. N. w K. III. No 347. 

źr. Dz. XIII. 221. snaj§ wieś Kowale w parafii Charlnpskiej. 152 
KOWALSKI, h- Murdclio, Mikołaj, w r. 1565 sługa Ku- 
ropatnlckiego. 

M. N. w K. m. No 348. 

KOWALSKI, h. Ślepowron, Szymon, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Kowale, woj. Płockie, pow. Płoński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

KO W AŃSKI, h. własnego (Ryś), J a r o s z, w roku 
1637 komornik ziemi Przemyskiej. 
NoL Dziad. KOWIESKI, h» Junosza, Adryan, w r. 1592 kwituje Skarb 
koronny z odbioru 100 złot. pol. 
A. b. K. S. ks. r. 10. f. 891. 

Źr. Dz. XVI. 158. znaj% wieś Kowiesze w ziemi Sochaczewskiej. 

KOZAK patrz WOŁKOWYSKI. 

KOZAKOWSKI, h. Lis, Jan, w r. 1597 ziemianin trocki. 
Not Dziad 

KOZARSKI alias ZAGORZYCZOWSKI, h. Lubicz, Jan, 
w r. 1563 opłaca pobór ze wsi Kozarzewic-Zagorzyc, ziemia 
Rawska. 

A. b. K. S. ks. p. 49. KOZIARSKI, h» własnego, Kazimierz, w r. 1805 
zaiwiadcza wykaz intraty dóbr Jasionki i Zaniówki, 
w cyrkule Bełskim, nabyte od Janczyńskiego. 
M. N. w K. m. No 349. 

Obecnie aźywaj§ h. Ślepowron i przyd. Korwin (Not. 
Dziad.). ^53 c KOZICKI, h, Abdank, Jan, z Bystrzejowic, w r. 1754 prze- 
wozi wino przez komorę Dukelską. 

M. N. w K. m. No 350. 

Źr. Dx. Xiy. 353. znaj§ wieś Kozice Dolne, woj. i pow. Labeiskie. 

KOZIELSKI, h. Lubicz, Adam, w r. 1562 komornik sta- 
rodubowski. 

Not Dziad. 

Źr. Dz. XVI. 57. znaj§ wieś Kozielsko, woj. Płockie, pow. Srzeński. 

KOZIEŁKOWSKI, h. Rawicz, w r. 1563 w imieniu Filipow- 
skiej opłaca pobór ze wsi Jeziorka, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

Źr. Dz. XVI. 162. znaj§ wieś Kozielki w ziemi Rawskiej. 

KOZIOROWICZ, h- Ogończyk, list z r. 1829. 
Or. hr. Zam. 

KOZIULICZ, h, własnego, Andrzej, w r. 1638 
ziemianin wileński. 
Not. Dziad. 

KOŹLIŃSKI, h» Prus I, w r. 1736 list z Rasny (pow. Brzesko- 
Litewski). 

M. N. w K. m. No 351. 

KOZŁOWSKI, h. Gryf, J a n , w r. 1 564 opłaca pobór ze wsi 
Szapatkowic, woj. Sandomierskie, pow. Opoczyński, a Sta- 
nisław, wraz z siostrą swą Giebułtowską — ze wsi Olszówki, 
woj. Krakowskie, pow. Ksiąski. 

M. N. w K. ffl. No 352, A. b. K. S. ks. p. 60. IH. f. 8. 

Źr. Dz. XrV. 93. znaj§ wieś Kozłów, w pow. Ksi^skim. 

KOZŁOWSKI, h* N^Uęcz, Jan, w r. 1569, w Lublinie opłaca 
pobór z Zagorzyc. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 158. 

Źr. Dz. XII. 6. znaj§ wieś Kozłowo, woj. i pow. Poznańskie. 154 

KOŹNIŃSKI, h. Lis, Jerzy, w r. 1552 opłaca pobór ze wsi 
Koźninka, woj. i pow. Płockie. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Jedni z Kosińskimi tu Lit* 

KOZYRSKI, h. Bronie, Michał, w roku 1560 podstarości 
włodzimirski. 
Not. Dziad. 

KOŻUCHOWSKI, h. Poraj, Stanisław, w r. 1757 sędzia 
ziemski wieluński, dziedzic na Mokrzku. 
M. N. w K. m. No 353. 

KRAJEWSKI, h« własnego, Stanisław, w roku 
1566 opłaca pobór ze wsi Żółkowa, woj. Po- 
znańskie, pow. Kościański. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 533. 

Źr. Dz. Xn. 65. znaj§ wieś Krajewice, woj. Poznańskie, 
pow. Kościański. 

KRAJEWSKI, h. Dąbrowa, Piotr, w r. 1592 sługa pod- 
skarbiego nadwornego koronnego. 
A. b. K. S. ks. r. 10. f. 881. 

źr. Dz. XVI. 344. znaj) kilka wsi Krajewo w pow. Przasnyskim. 

KRAJEWSKI, h. Poraj, Mikołaj, w r. 1568 w Chodczu 
wydaje atestacyę na przewóz żyta do Gdańska. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 39. 

źr. Dz. XIIŁ 14. znaj§ wieś Krajewice w woj. i pow. Brzesko-Knjawskiem. 

KRAJKOWSKI, h. Łodzią, Piotr, w r. 1566 opłaca pobór 
ze wsi Krajkowa, woj. Poznańskie, pow. Kościański 
M. N. w K. ra. No 354. 

KRAKOWCZYK, h* Ostroga zaćwieczona, Stani- 
sław, w r. 1564 pisarz sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 60. I. f. 4. 155 
KRAKOWIEŃSKI vel KRAKOWIŃSKI, h. Prus III, pod 
r. 1563: Jan, poborca ziemi warszawskiej; Maciej, podsta- 
rości warszawski, a Serafin, syn Andrzeja, opłaca pobór 
ze wsi Woli Krakowskiej, woj. Mazowieckie, ziemia War- 
szawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 207, 219. i 253., ks. rach. doch. 
król. I. 281. 

Źr. Dz. XYI. 289. znaj§ wieś Krakowiany Małe, ziemia Warszawska. 

KRAKOWIŃSKI, h* Wieniawa, w r. 1722 komisarz gra- 
niczny (?). 

Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XVI. 289. znaJ9 wieś Krakowiany Wielkie w ziemi Warszawskiej. 

KRAŚNICKI, h* Jastrzębiec, w roku 1691 list do Winklera, 
pisarza skarbu koronnego. 
Wilanów. 

źr. Dz. XIV. 281. znaJ9 wieś Kraśnicę, woj. Sandomierskie, pow. Oi>o- 
czyński. 

KRASOWSKI, h* Korab, w r. 1581 komornik bielski w Pod- 
laskiem. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 678. 

KRASOWSKI vel KRASSOWSKI, h. Nalącz, służebnik Ci- 
kowskiego w 1564 — 1576, opłaca różne pobory, a w r. 1578 
płaci pobór ze swej wsi przy m. Biskupicach, woj. Krakowskie, 
pow. Lelowski. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. i; ks. p. 22. f. 20; ks. p. 25. 
f. 57; ks. p. iis, f. 49; ks. p. 37. f. 37. 

źr. Dz. XIII. 306. znaj§ wieś Krassowy, woj. Sieradzkie, pow. Ostrze- 
szowski. Prawdopodobnie jednego pochodzenia z Kraszkowskimi. 

KRASSUSKI, h* Trąby, Jakub, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Grochowiec, ziemia Przemyska. 
M. N. w K. ffl. No 355. 

źr. Dz. XIV. 397. 398. znaj§ killca wsi Krasns w ziemi Łukowskiej. 156 KRASZCZYŃSKI, h- Rawicz, Andrzej, w r. 1576 opłaca 
pobór z młyna w Papierni, woj. i pow. Krakowskie. 
A. b. K. S. ks. p. 35. 113. 

KRĘPIŃSKI vel KRĘPSKI, h- Prus I, Jan, w roku 1563 
opłaca pobór ze wsi Chodorowiec, woj. Podolskie; a Krzy- 
sztof, w r. 1573 stolnik ziemi Halickiej, rotmistrz na zamku 
Kamieńca Podolskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 45. f. 230; ks. r. 5. f, 413. 

Źr. Dz. XIV. 122. znaj§ wieś Krępna, woj. Krakowskie, pow. Biecki. 

KRĘŻELEWSKI, h. Rola, Tomasz, sługa stajni Królewny 
J. Mści Anny, w r. 1573 kwituje Buźyńskiego, podskarbiego 
koronnego, z odbioru 150 złot. pol. rocznego jurgieltu, na- 
znaczonego mu jeszcze przez sławnej pamięci króla Zygmunta 
Augusta. 

M. N. w K. III. No 356. 

źr. Dz. XIII. 127. znaj§ wieś Kręźlewice, woj. i pow. Łęczyckie. 

KROBSKI, h. Odrowąi, w r. 1722 list z Rzeszowa. 
M. N. w K. m. No 357. 

Źr. Dz. XII. 65. ZDaj§ wieś Krobię, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 

KROCZEWSKI, h- Grabic odm. (w szczycie 
pół wyżła z obrożą na szyi), Erazm, kuch- 
mistrz Kr. J. Mści, w r. 1567 w Bolimowie, 
a w r. 1569 w Łysobykach, kwituje z odbioru 
rozmaitych produktów spożywczych dla kuchni 
królewskiej. 

M. N. w K. III. No 358. 

Wszyscy heraldycy Kroczewskim przyznają h. Grabie zwylde. — Źr. Dz. 
XVI. 89. znają wieś szlachty zagrodowej Kroczewo, woj. Płockie, pow. Ra- 
ci§ski. Czy to jeden ród z Kroczewskimi h. Grabie z Kroczewa w ziemi 
Zakroczymskiej — nie wiemy. 157 

KROGULECKI, h. Doliwa, Jan, w roku 1564 podstarości 
zamku Czorsztyńskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 60. I. f. 78. 

Źr. Dz. XVI. 306. i 307. znaJ9 wsie Krogulczę Mokr§ i Sach%, woj. San- 
domierskie, pow. Radomski. 

KRÓL, h. Strzała odm. (pod strzałą — kulka), 
Adam, w r. 1571 pisarz oświęcimski. 

A. b. K. S. ks. p. 28. f. 121; ks. p. 63. f. 8. i 9. 

KROPIWNICKI, h. Jelita, Marek, w r. 161 1 ziemianin bra- 
cławski. 
Not. Dziad. 

KROSIŃSKI, h. Poraj, Aleksander, wr. 1658 kwituje 
Skarb koronny z odbioru 2461 złot. pol. dla podczaszego 
W. Ks. Litewskiego. 
M. N. w K. III. No 359. 

Zr. Dz. Xn. 257. znaJ9 wieś Krosin, woj. Inowloctawskie, pow. Bydgoski. 

KROŚNIEWSKI, h, Abdank, Baltazar, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Krośniewic i Krajewa, woj. i pow. Łęczyckie. 
M. N. w K. m. No 360. 

KROSNO, h, Leliwa, Jan, w r. 1571 i 1573 spowiednik 
i altarysta na zamku Krakowskim. 
A. b. K. S. ks. p. 30. f. 114; ks. p. 109. I. f. 35. 

źr. Dz. XIV. 37. znaj§ wieś Krosnę, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

KROŚNIA, h. Lis, Adam, w r. 1563 opłaca pobór ze wsi 
Krośni, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 

M. N. w K. ffl. No 994. 

Bork. podaje ten rdd bez oznaczenia herbu, jakiego niywali. 

KROTYCZ, h. Pobóg, Kalisz, w r. 1577 dworzanin woje- 
wody nowogródzkiego i pisarz m. Boczkowa. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 77. 158 KROWICKI, h. Junosza, Stanisław, w r. 1565 opłaca 
pobór ze wsi Krowiczyna i Zadusznik, ziemia Dobrzyńska. 
M. N. w K. ra. No 361. 

Manuskrypt Dachnowskiego podaje, ie jeden z Krowickich, oieniwszy się 
z dziedziczka Dorposza, h. Leliwa^ dal początek Dorpowskim, h, Jttnosza* 

KRUKIEŃSKI, h, Korczak, Olechno, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Drojowa. 
M. N. w K. ra. No 362. 

Źr. Dz. XVIII. I. III. znaj§ wieś Krukienicę w ziemi Przemyskiej. 

KRUKOWSKI, h. Wieniawa, Kazimierz, w r. 1656 pod- 
starości upicki. 
Not Dziad. 

KRUPIŃSKI, h, Belina, Czesław, w r. 1564 opłaca pobór 
ze wsi Chorągwie, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 106. 

źr. Dz. XVI. 229. znaj§ wieś Krupią - Wólka , woj. Mazowieckie, pow. 
Grójecki. 

KRUPKA, h. Leliwa, Stanisław, w r. 1565, w imieniu 
Dy cza i Kuli opłaca pobór ze wsi Książa Małego, woj. Kra- 
kowskie, pow. Ksiąski. 

A. b. K. S. ks. p. 24. f. 6. 

Niewątpliwie członek rodziny Krupków h. własnegOy znanych wszystkim 
naszym heraldykom. 

KRUSZEWSKI, h. Ogończyk, Mikołaj, syn Stanisława, 
w r. 1 581 opłaca pobór ze wsi Kruszewa-Kozików, woj. Pod- 
laskie, ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 41. f. 62. 

KRUSZEWSKI; h* Pobóg, Aleksy, w r. 1565 w imieniu 
Talafusowej opłaca pobory w woj. Podolskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 96. 159 KRUSZEWSKI, h. Prawdzie, Jan, w r. 1570 opłaca pobór 
ze wsi Kruszewa, woj. Pomorskie, pow. Tucholski. 
A. Gl w Warsz. 

KRUSZEWSKI, h. Rogala, Stanisław, przyd. Tiffanowicz; 
w r. 1 563 opłaca pobór ze wsi Małego Kruszewka, woj. Ma- 
zowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 256. 

KRUSZEWSKI vei KRUSZOWSKI, h. Gryf, Wojciech, 
w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Kruszowa i Głuchowa, woj. 
Sieradzkie, pow. Piotrkowski, a Stanisław w r. 1596 kwi- 
tuje Skarb koronny z odbioru 228 złot. 20 gr. na odprawę 
czeladzi. 

M. N. w K. ra. No 363. 

KRUSZOWSKI, h. Jasieńczyk, Stanisław, w roku 1594 
sługa sędziny sandomierskiej. 
M. N. w K. IIL No 364. 

Źr. Dz. XVI. 221. znaj§ wieś Kraszówkę w ziemi Czerskiej. 

KRYNICKI, h. własnego, Eliasz i Sieńko, w roku 
1552 opłacają pobory ze wsi Kryniczek i Kawska, 
w ziemi Przemyskiej. 
M. N. w K. m. No 365. 

Znamy Krynickich h. SaB» czy nie będzie tu h. Sas uszczerbiony. 

KRYSKI, h, Junosza, Adam, w r. 1621 ziemianin płocki. 
Not. Dziad. 

źr. Dz. XVI. 350. znaj§ wieś Krysko w ziemi Ciechanowskiej, pow. Su- 
chockim. 

KRZCZONOWSKI,, h. Świnka, Jan, w r. 1564 list z Ra- 
toszyna. 

M. N. w K. ra. No 366. 160 

KRZECZEŃSKI, h. Korczak, Gabryel, w roku 1569 słu- 
żebnik Piotra Barzego, starosty lwowskiego. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 385. 

Źr. Dz. XVIII. I. 246. znaj§ wieś Krzacz, w woj. Betskiem^ pow. Baskim. 

KRZECZKOWSKI, h. Bróg, Jakub, w r. 1799 dzierżawca 
m. Chwastowa w Kijowskiem. 
Bołsun. 

KRZECZKOWSKI, h. Junosza odm. (baran prze- 
szyty strzałą żeleżcem do góry), w r. 1755 sługa 
Tadeusza Przyłuskiego, miecznika horodelskiego, 
dziedzica Świeży i Kamienia. 
M. N. w K. m. No 367. 

Źr. Dz. XYI. 400. znaj^ kilka wsi Krzeczkowo w ziemi Nurskiej. 

KRZEKOTOWSKI, h. Bróg, Maciej, wr. 1553 zaświadcza 
z woj. Sandomierskiem, pow. Radomskim, że nie ma z czego 
zapłacić poboru. 

M. N. w K. m. No 65. 

Źr. Dz. XlL 157. zDaj§ wieś Krzekotowa, woj. Kaliskie, pow. Gnieźnieńaki. 

KRZEPCZOWSKI, h- Junosza, Wacław, przyd. Otha, 
w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Krzepczowa, woj. Sieradzkie, 
pow. Piotrkowski. 

M. N. w K. ra. No 368. 

KRZEPICKI, h. Syrokomla, Walenty, w r. 1573 sługa 
podskarbiego koronnego. 
M. N. w K. in. No 369. 

Dr. Piekosiński. »0 dynast^cznem pochodzeniu szlachty polskiej c, str. 206 
zaznacza, ie dnia 2 stycznia r. 1580 ten sam Walenty Krzepicld, adeptowany 
przez Hieronima Bniyńskiego, niegdyś podskarbiego, do h. Pora) (M). 

KRZESB^SKI, h. Łodzią, Mikołaj, Jan i Sebastyan, 
w r. 1553 opłacają pobór ze wsi Krzesin, woj. i pow. Po- 
znańskie. 

M. N. w K. m. No 370. 161 KRZEWSKI, h. Godziemba, Stanisław, w r. 1563 opłaca 
pobór ze wsi Krzewią, woj. i pow. Łęczyckie. 
M. N. w K. m. No 371. 

KRZĘCKI, z Krętów, h. Jelita, Jan, dziedzic w Kończycach, 
w r. 1564 opłaca pobór z woj. Krakowskiem, w r. 1581 płaci 
cło na komorze Chrzanowskiej, a w r. 1589 pisze list. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 128; M. N. w K. ffl. No 372. 

KRZĘTOWSKI, h. Dębno, Jan, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Druszkowa, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
M. N. w K. III. No 373. 

KRZONOWSKI, h. Łabądi, Piotr, w r. 1538 opłaca pobór 
ze wsi Grabowa i Woli Grabowskiej, woj. Sandomierskie. 
M. N. w K. IIL No 374. 

KRZYCZKOWSKI, h. Ostoja, Wojciech, w roku 1594 
pisarz solny komory płockiej, sługa Stanisława Dobrzy- 
kowskiego. 

M. N. w K. III. No 375. 

KRZYKOWSKI, h. Jastrzębiec Krzysztof, w roku 1573 
w imieniu Szafrańca opłaca pobór ze wsi Spasowa i Woli, 
woj. i pow. Krakowskie. 

A. b. K. S. ks. p. 30. f. 192. i 193. 

Źr. Dz. XIV. 166. znaJ9 wieś Krzykosy, woj. i pow. Sandomierskie. 

KRZYSKI, h. Topor, Stanisław, w r. 1564 dzierżawca 
wsi Podłęźe, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 92. 

Źr. Dz. XIV. 258. znaj§ wieś Krzysz, woj. Sandomierskie, pow. Pil- 
zeński. 162 
KRZYSZKOWSKI, h- własnego, Jan, w r. 1576 
w imieniu Pirockiego opłaca pobór ze wsi Rosko- 
wic, woj. Krakowskie, pow. Leiowski. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 68. 

Źr. Dz. XIV. 12. 17. 44. 66. znaj^ kilka wsi Krzyszkowic, 
w pow. Proszowskim i Szczyrzyckim. 

KRZYSZKOWSKI, h. Bróg, Mikołaj, w r. 1563 opłaca 
pobór ze wsi Mielestowa, woj. i pow. Poznańskie. 
M. N. w K. m. No 73. 

źr. Dz. Xn. 9. znaJ9 wieś Krzyszkowo, woj. i pow. Poznańskie. 

KRZYW AŃSKI, h. Tąpa podkowa, AdamłPiotr,w roku 
1552 opłacają pobór ze wsi Krzywanic, woj. Sieradzkie, pow. 
Radomskowski. 

M. N. w K. ra. No 376. 

KRZYWICKI, h. Lubicz, przyd. Reymer. 
Not. Dziad. 

KRZYWICKI, h. Ostoja, Mikołaj, w r. 1552 opłaca pobór' 
ze wsi Krzywic, woj. Sieradzkie, pow. Piotrkowski. 
M. N. w K. III. No 377. 

KRZYWKOWSKI, h- SzeUga, Adam i Michał; Mikołaj 
przyd. Brsuszko; Jan i Mateusz przyd. Kłos; Andrzej 
i Bartłomiej przyd. Zwierzyna^ w r. 1552 opłacają pobór 
ze wsi Krzywek, woj. Płockie, pow. Srzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

KRZYŻANKOWSKI, h. Abdank, Jan, w r. 1566 opłaca 
pobór ze wsi Krzyżanki, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 
A. b. K. S. ks. p. 59. Ł 137. 

KRZYŻANKOWSKI, h, Prus I, Jan, w r. 1570 czyni spis 
poborów należnych z jego majętności w Przemyskiem. 
M. N. w K. ra. No 378. 163 
KRZYŻANOWSKI, h. własnego, w r. 1789 
w m. Woli Świętej Doroty, w pow. Radom- 
skim, wydaje poświadczenie z otrzymania uni- 
wersałów. 

M. N. w K. IIL No 379, 

KRZYŻANOWSKI, h. Kruqmi, Antoni, w r. 1758 pod- 
stoli mozyrski. 
Not. Dziad. 

KRZYŻANOWSKI, h. Sulima, Joachim, w r. 1565 płaci 
pobór z dzierżawy u Dębińskiego, a w r. 1573 z części swej 
wsi Prądnika, w roku zaś 1576 ze wsi Kosmałów, pow. Kra- 
kowski; Sebastyan, w r. 1576 i 1578 opłaca pobór ze 
wsi Boczowa, pow. Szczyrzycki; a Erazm w roku 1579 
w imieniu mniszek kościoła św. Andrzeja w Krakowie 
opłaca pobór ze wsi Zadroźe, pow. Proszowski, woj. Kra- 
kowskie. 

A. b. K. S. ks. p. 22. f. Ty\ ks. p. 30. f. 5; ks. p. 35. 
T. 208; ks. p. 33. f. 107; ks. p. 38. f. 80; ks. p. 60. IV. f. 155. 

Źr. Dz. XrV. 59. znaj§ wieś Krzyżanowice, woj. Krakowskie, pow. Szczy- 
rzycki. 

KRZYŻEWICZ, h- Ślcpowron, 

Not. Dziad. 

KRZYŻE WSKI, h. Grzymała bez bramy, Mikołaj, syn 
Jana; Piotr i Maciej, synowie Marcina, w r. 1563 opła- 
cają pobór ze wsi Krzyżewa Nadrzecznego, woj. Mazowieckie, 
ziemia Ciechanowska, pow. Przasnyski. 
A. b. K. S. ks. p. 38. 

KSZYNIECKI, h* Lejiwa, Jakub, w r. 1756 służebnik Za- 
łuskich, kuchmistrzowiczów W. Ks. Litewskiego. 
M. N. w K. IIL No 380. 164 
KUBACKI, h. Samson, Wojciech i Bartosz, w roku 
1566 opłacają pobór ze wsi Kubacina, woj. Poznańskie, pow. 
Kościański 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 550. 

KUBALA, h. własnego, Mikołaj, w roku 1564 
opłaca pobór ze wsi Zagórzany, woj. Krakowskie, 
pow. Szczyrzycki. 

A b. K. S. ks. p. 27. f. 84. 

KUBITKIEWICZ, h. Łada odm. (w szczycie pięć 
piór strusich), w r. 1722 list ze Lwowa do Jaro- 
chowskiego, pisarza skarbu koronnego. 
M. N. w K. m. No 381. KUCHARSKI, h. Dcrf^a, Stanisław, w r. 1594 starosta 
mogilski. 

M. N. w K. m. No 382. 

Źr. Dz. Xni. 86. znaj9 wiei Knchary, woj. i pow. Łęczyckie. 

KUCZKOWSKI, h. Szeliga, Mikołaj, w r. 1571 proboszcz 
włodzimierski. 

M. N. w K. ra. No 383. 

źr. Dz. XII. 121. znaj§ wieś Kuczkowo, woj. i pow. Kaliskie. 

KUCZKOWSKI, h, Ogończyk, Jerzy, w r. 1591 i 1595 
owiesny Kr. J. Mści. 

A. b. K. S. ks. r. 10 f. 800; ks. r. 19. f. 844. 

Źr. Dz. XII. 131. znaj§ wieś Kticzkowo, woj. i pow. Kaliskie. 

KUCZYŃSKI, h. Gołek, Michał, w roku 1566 opłaca 
pobór z części swej wsi Kuczyny, woj. Poznańskie, pow. Ko- 
ściański 

M. N. w K. ffl. No 384. 165 
KUDELSKI, h, Ossorya, Antoni, w r. 1755 kapitan arty- 
leryi koronnej, a brat jego Kanty, karmelita bosy kon- 
wentu Przemyskiego. 
M. N. w K. ra. No 385. 

KUDUŁTOWSKI,h* Jastrzębiec, Marcin, Piotr i Jakub, 
w r. 1552 płacą pobór ze wsi Kudultowa, woj. Płockie, pow. 
Raciąski. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

KUFLOWSKŁ h. własnego (może być, że to jest 
pierwotny h. Nowina), Stanisław, wr. 1579 urzę- 
dnik w Balicach, woj. Krakowskie, pow. Proszowski 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 235. 

Źr. Dz. XVI. 222. znaJ9 wieś Knflewo, woj. Mazowieckie, ziemia 
Czerska. 

KUŁOWSKI, h. Sas* 
Not. Dziad. 

KUKLINOWSKI, h. Sulima, Jan, w r. 1563 opłaca pobór 
ze wsi Słaboczewa, woj. i pow. Kaliskie. 
M. N. w K. IIL No 386. 

źr. Dz. XII. 213. znaj^ wieś Kuklinowo, woj. Kaliskie, pow. Pyzdraki. 

KUKLE^SKI, h. Grabie, w r. 181 1 list z Płocka. 
Or. hr. Zam. 

źr. Dz. XVI. 60. znaJ9 wieś Koklino, woj. Płockie, pow. Srzeński. 

KULCZYCKI, h- Grzymała, Karol, w r. 1800 adwokat, 
właściciel wsi Koblo w obwodzie Zamoyskim. 
M. N. w K. ffl. No 387. 

KULIGO WSKI, h. Dąbno, Michał, przyd. Wfśj^k, w roku 
1805 rotmistrz brzeski. 
Not Dziad. 166 
KULIKOWSKI, h. własnego, Aleksander, 
przyd. Uszak, w r. 1626 sędzia grodzki krze- 
mieniecki 

M. N. w K. UL No 388. 

Heraldycy nasi przypisuje tym Knlikowsldm h. Nałęcz. 
Źr. Dz. XIX. 35. znaj§ wieś Knlikowo, woj. Wołyńskie, 
pow. Krzemieniecki. KULE^SKI, h. Ogończyk, Wojciech, w r. 1573 kwituje 
Skarb koronny z odbioru 1 50 złot. pol. na robotę tronu dla 
Kr. J. Mści. 

M. N. w K. ni. No 389. 

Nieś. mylnie przyznaje Kalińskim h. Odrowąż* 

KULSKI, h. Samson, Jan, w r. 1726 urzędnik w Ryczywole. 
M. N. w K. ni. No 390. 

źr. Dz. XII. 87. znaJ9 wieś Kałę, woj. Poznańskie, pow. Kościański. KUŁAK, h* własnego, Samuel, w roku 16 17 zie- 
mianin oszmiański. 
Not Dziad. 

Obecnie jedna galcf nosi nazwisko Okolo-Kolak. 

KUŁZIMANOWICZ, li* własnego, II ja, tatarzyn, 
w r. 1563 pisarz jaraski. 
M. N. w K. m. No 391. 

KUMANOWSKI, Ii. własnego, Antoni, w roku 
1754 łowczy gostyński. 
M. N. w K. III. No 392. 

Zapewne z Kamanowa lab Kamanowiec w woj. Podolskiem. 
Źr. Dz. XIX. 183. i 190. KUMELSKI z Kumelska, li* Ogończyk, w r. 1777 zaświadcza 
odbiór uniwersałów dla m. Litniowiec, woj. Podolskie. 
M. N. w K. m. No 57. 


167 
KUMELSKI vel KOMELSKI, h. Trzywdar, Jan, w roku 
1 573 i 1574 krajczy królewny Anny. 
M. N. w K. m. No 393. 

Źr. Ds. XVI. 375. znaj§ wieś Komelsko, w siemi Łomiyńskiej, pow. 
Kolskim. KUNATOWICZ vel KUNAT, h. własnego, Fed'ko, 
w r. 1552 opłaca pobór z części swej wsi Popiele, 
woj. Ruskie, ziemia Przemyska. 
M. N. w K. m. No 396. KUNECKI, h. Jasieńczyk, Piotr, w r. 1563 i 1565 kanonik 
poznański. 

M. N. w K. in. No 394. 

źr. Ds. XYI. 53. znaJ9 wier Kunki, woj. Płockie, pow. Srzeński. 

KUNIŃSKI, h, Abdank, Jan, w r. 1553 opłaca pobór ze 
wsi Tuczepia, woj. Poznańskie. 
M. N. w K. IIL No 395. 

źr. Dz. XIL 18. znaj§ wieś Knnino yel Konino, woj. i pow. Poznańskie. 

KUNOWSKI, h. Ndęcz, Stanisław, w r. 1591 dzierżawca 
mieściski i właściciel wsi Wiele, woj. Kaliskie, pow. Na- 
kielski. 

M. N. w K. m. No 397. 

źr. Dz. Xn. 167. znaJ9 wieś Knnowo, woj. Kaliskie, pow. Nakielski. 

KUPŚĆ, h, Kościesza, Szymon, w r. 1611 ziemianin Wił- 
komirski. 
Not. Dziad. 

KURAKOWSKI, h* Ślepowron, Jan, w roku 1581 opłaca 
pobór ze wsi Hryniewicze, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 161. 168 

KURANOWSKI, h- Bróg, Jakub, w r. 1566 opłaca pobór 
ze wsi Kuranowa i Małego Żakowa, woj. Poznańskie, pow. 
Kościański. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 69. i 430. KURCE WICZ, h, własnego, Aleksander, w roku 
1584 podstarości włodzimirskL 
M. N. w K. m. No 398. 

KURCEWICZ, h. własnego, Dymitr, przyd. Bu- 
łyhay w roku 1581 podstarości białocerkiewski. 
M. N. w K. m. No 399. KURCEWICZ-KORYATOWICZ, li. własnego, Jan, 
w r. 1755 dworzanin Antoniego Miączyńskiego, ka- 
sztelana podlaskiego, pułkownika wojsk Kr. J. Mści 
i Rzeczypospolitej. 

M. N. w K. HL No 400. 

S§ to wszystko członkowie jednegfo i tego samego roda knia- 
siów Kurcewiczów, który następnie zmienił swój herb na inny i, opierając się 
bezzasadnie na pochodzeniu od Koryata Gedyminowicza, przybrał przydomek 
Koryatowiczów. 

KURDWANOWSKI, li* Srzeniawa, Maurycy, w r. 1754 
starosta baranowski. 

M. N. w K. IIL No 401. 

Źr. Dz. XIV. 40. znaj§ wieś Kurdwanów, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 

KUREK, h. Godziemba, Jakub, w r. 1564 w imieniu Woj- 
nickiego opłaca pobór ze wsi Płaszowa, woj. Krakowskie, 
pow. Szczyrzycki. 

A. b. K. S. ks. p. 60. n. f. 6. 

KURKLEWSKI, h. Hcrfownia, Tomasz, w r. 1605 ziemianin 
nowogródzki. 
Not. Dziad. 
169 
KURNICKI, h* własnego, Jakub, w roku 1554, 
w Krakowie czyni zeznanie w kwestyach przewozu 
towarów z Krakowa do Wilna. 
M. N. w K. III. No 402. 

KUROWSKI, h. Prawdzie, Maciej, w końcu XVI wieku 
służebnik Piotra Barzego, kasztelana przemyskiego. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 206. 

Źr. Dz. XVI. 46. znaj§ wieś Kurowo, woj. Płockie, pow. Sierpecki. 

KUROWSKI, h. Topor, Wojciech, w r. 1576 urzędnik 
kasztelana krakowskiego w Kobylanach. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. 203; ks. p. 63. f. 63. 

źr. Dz. XIV. 179. znaj§ wieś Kurów, woj. i pow. Sandomierskie. 

KURZĄTKOWSKI, h. Abdank, Stanisław, w roku 1570 
regent we Fredku. 

A. b. K. S. ks. p. 52. f. 819. 

źr. Dz. XVI. 351. znaJ9 wieś Kurz^dkowo-Habdańcze, ziemia Ciechanowska, 
pow. Suchocki. 

KURZELEWSKI vel KURZELOWSKI, h. Rola, Tomasz, 
w r. 1566 sługa przy stajni Kr. J. Mści; w r. 1569, w Lu- 
blinie kwituje Skarb koronny z otrzymania pieniędzy na 
zrobienie popon do kolebki (karety) królewny. 
A. b. K. S. ks. r. 4. f. 132; ks. r. 7. f. 341. 

KUSIECKI, h« Jelita, Jan, w r. 1566 służebnik kasztelana 
sandomierskiego. 

A. b. K. S. ks. r. 7. 257. 

Źr. Dz. XnL 214. znaJ9 wieś Kuśno, woj. i pow. Sieradzkie. KUSZELEWSKI, h, własnego, Grzegorz, w roku 
1601 i 1602 kwituje podskarbiego ziem pruskich 
z odbioru należnego mu jurgieltu. 
M. N. w K. UL No 403. 

Bork. podaje tę rodzinę z h. Prawdzie^ prawdopodobnie dla 
podobieństwa godła. Kuropatnicki (Wiadomość o klejnocie szlacheckim) mieni 
ich Kuszlewskimi. ^ 170 
KUSZYCKI, h. Nałęcz, Jakub, w r. 1580 w imieniu klasztoru 

Tynieckiego płaci pobór ze wsi 21agorzyc, woj. Sandomierskie. 

A. b. K. S. ks. p. 8. f. 796, 

KURTEL, h* własnego, Michał, w r. 1609 pod- 
sędek upicki. 
Not. Dziad. 

KUTYŁO WSKI, h- Świączyc, Walenty, w r. 1568 pod- 
staro^ci zamku Łowickiego. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 82. 

Źt. Dz. xvi. 396. znaj9 kilka wsi Katylowo w ziemi Nnrskiej. 

KUŹMA, \l. Ślepowron, Stanisław, w roku 1552 opłaca 
pobór ze wsi Ciecierska-Kuimy, woj. Płockie, pow. Raciąski. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Zapewne przydomek jednego z Ciecierskich h. Ślepowron. 

KWAŚNIEWSKI, h- Dołęga, Józef, w r. 1798 listy. 
Or. hr. Zam. 

KWIATKOWSKI, li. Ogończyk odm^ (strzała prze- 
krzyżowana) Stanisław, w roku 1591 w imieniu 
Sobockiego opłaca pobór ze wsi Blizanowa i Gro- 
dziska, woj. i pow. Kaliskie. 
A. b. K. S. ks. p. 13. f. 421. 

Źt. Dz. XII. 123. znaj§ wieś Kwiatkowo, woj. i pow. Kaliskie. 

KWIATKOWSKI, h- Rola, Jakub, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Sidłowa, woj. i pow. Łęczyckie. 
M. N. w K. m. No 404. 

Źr. Dz. XII. 323. zna]§ wieś Kwiatkowo, woj. Kaliskie, pow. Koniński. 

KWIATKOWSKI, li. T^a podkowa, Tomasz, w r. 1571 
starosta w Lubczy u kasztelana zawichostskiego. 
M. N. w K. Ul. No 405. 

źr. Dz. XVI. 343. znaJ4 wieś Kwiatkowo w ziemi Ciechanowskiej, pow. 
PRasnyskim. Oczywiście będzie to h« Boleścic, który następnie przez prze- 
wałn% część klejnotników jego zastąpiony został h« Jastrzębiec 171 
KWINTO, h« Odrowąż, Józef, w r. 1621 ziemianin źmudzki. 
Not. Dziad. 

KWIR, h« ŚlqK>wron, w XVn wieku na Mazowszu. 
NoL Dziad. 

LACHOWSKI, h* Jastrzębiec, Jan, w r. 1603 wojski wiski. 
M. N. w K. III. No 406. 

Źr. Dz. XVI. 375. znaj§ wieś Lachowo w liemi Łomżyiiskiej, pow. Kol- 
neńskim. 

LASKOWNICKI, h* Topor, Wawrzyniec, w roku 1553 
zeznaje, że posiada tylko dwóch chłopów osiadłych; miej- 
scowość nie podana. 
M. N. w K. IIL No 408. 

źr. Dz. KIL 183. ziuj§ wsie Laskownicę Wickszf i Mal^, woj. Kaliskie, 
pow. Kcyński. 

LASSOTA patrz ZBIERSKI-LASSOTA. 

LASTYŃSKI, h* Ogończyk, Wawrzyniec, w roku 1549 
pokojowy Kr. J. Mści. 
M. N. w K. m. No 409. 

LATYCZYŃSKI, h* Korczak, Mikołaj, wr. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Latyczyna, woj. Ruskie, ziemia Chełmska, pow. 
Krasnostawski. 

M. N. w K. m. No 410. 

LATYCZYŃSKI, h- Rogala, Mikołaj, w roku 1594 list 
z Chłopkowa. 
Or. hr. Zam. 

Z tego samego Latyczyna co i poprzedni. 

LAUDAŃSKI, h^ własnego, Grzegorz, w r. 1798 
ziemianin żmudzki. 
Not. Dziad. 172 


LĄWDBOR, h. Pobóg odm. (w szczycie z hełmu 
pięć piór strusich), Marcin, w roku 1596 sędzia 
ziemski kowieński. 
Not. Dziad. LEBEDOWICZ, h* Szeliga, w r. 1704 regent grodzki betski. 
Or. hr. Zam. 

Vol. Leg. V. 403. podaje Pawła Lebedowicza nobilitowanego za waleczność 
na sejmie z r. 1676. 

de LEDYCZ, h. własnego, Tomasz, starosta ko- 
walski, w r. 1538 oddaje Stanisławowi Kostce, pod- 
skarbiemu ziem pruskich, pobór 134 grzywny pru- 
skie i 5 groszy ze starostwa Kowalskiego. 
M. N. w K. in. No 411. 

LEKARSKI, h. Półkozic, Jan, w r. 1570 i 1572 służebnik 
starosty radomskiego. 

A. b. K. S ks. r. 7. f. 526; M. N. w K. HI. No 412. 

ix. Dz. XVI. 235. znaj§ wieś Lekarcice, woj. Mazowieckie, pow. Grójecki. 

LENARSKI, h. Ślepowron, Marcin, syn Mścisława, w roku 
1563 opłaca pobór ze wsi Lenarty-Milany, woj. Mazowieckie, 
ziemia Łomżyńska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 4. 

LENARTOWICZ patrz PRZANOWSKI. 

LENCZEWSKI, h* Rogala, Jan, w r. 1757 kanonik lubelski. 
M. N. w K. in. No 414. 

LENKIEWICZ, h* Pobóg odm. (podkowa oparta na 
dwu trójzębach i w szczycie z hełmu trzy pióra 
strusie), Aleksander, przyd. Ipohorski, w roku 
1640 podwojewodzi kijowski. 

Not Dziad. 

Nieś. podaje ich z It Kotwica. 173 
LESKI, h. Sulima, Rafał, w r. 1552 urzędnik Jana Tar- 
nowskiego, kasztelana krakowskiego. 
M. N. w K. m. No 418. 

Źr. Dz. XII. 259. znaj§ wieś Leszcze, woj. InowIocUwskie, pow. Bydgoski. 

LEŚNICKI, h. T^a podkowa, Jan, wn 1552 opłaca pobór 
ze wsi Kossowa, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski. 
M. N. w K. m. No 415. 

źr. Dz. XIII. 236. znaj§ wieś Leśnic w pow. Szadkowskim. 

LEŚNIEWSKI, h* Grzjrmała bez bramy, Piotr, w r. 1591 
opłaca pobór ze wsi Chwałkowa, woj. Kaliskie, pow. Gnie- 
źnieński. 

M. N. w K. m. No 416. 

Źr. Dz. XII. 149. znaj§ wieś Leśniewo w Gnieśnieńskiem. 

LEŚNIEWSKI, h. Ślepowron odm. (kruk siedzi 
na półtory krzyża), Stanisław, vice-regent ziem- 
ski łęczycki, w r. 1777 zastępuje urząd regenta 
pod nieobecność Jana-Nepomucena Gajewskiego, 
wówczas wybranego deputatem. 
M. N. w K. m. No 417. 

Źr. XVI. 193. znaj§ wieś Leśniewice w ziemi Gostyńskiej. 

LESZCZ, h. własnego, Jan, w roku 1576 w imie- 
niu Jana Kroguleckiego opłaca pobór ze wsi Kawca, 
woj. i pow. Krakowskie. 

A. b. K. S. ks. p. 33. f. 104. 

Źr. Dz. XIV. 348. znaj§ wieś Leszcze, woj. i pow. Lubelskie. 

LESZCZKOWSKI, h. Prawdzie, Jakub, w roku 162 1 pod- 
sędek ziemi Bełskiej. 
M. N. w K. III. No 995. 

Źr. Dz. XVIII. I. 214. znaj§ wieś Leszczków w woj. i pow. Bełskim. 174 


LESZCZYŃSKI, h* Pobóg odm. (w podkowie pół- 
księżyc rogami do góry), Jan, w r. 1563 opłaca 
pobór z części swej wsi Zaborówka Małego, woj. 
Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 228. 

Źr. Dz. XVI. 142. i 282. znaj§ parafię Leszczno vel Leszno, w ziemi So- 
chaczewskiej, na granicy ziemi Warszawskiej. 

LESZCZYŃSKI, h. Prawdzie, Stanisław, w roku 1552 
opłaca pobór z części swej wsi 2^wady na ręce Stanisława 
Drużbicza, chorążego i poborcy ziemi Ciechanowskiej. 
M. N. w K. m. No 420. 

źr. Dz. XVI. 335. znaj§ wieś Leszno, ziemia Ciechanowska, pow. Prza- 
snyskL 

LESZCZYŃSKI, h. Zagłoba, Jan, w r. 1552 opłaca pobór 
z dzierżawy wsi Kostry-Gaj, woj. i pow. Płockie. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Źr. Dz. XVI. 37. znaj§ wieś Leszczyno, woj. Płockie, pow. Bielski. 

LEWANDOWSKI, h. Brodzie, Antoni, w r. 1747 prze- 
wozi przez komorę Gorlicką wino węgierskie na swą potrzebę. 
M. N. w K. III. No 42 f. 

LEWICKI, h» Sas, w r. 1752 sekretarz hetmana wielkiego 
koronnego. 

M. N. w K. III. No 422. 

LEWIŃSKI, h^ Sas, w XVII wieku ksiądz. 
Or. hr. Zam. 

LEWONOWICZ, h* Ostoja, Marcin, w r. 1579 ziemianin 
nowogródzki. 
Not. Dziad. 175 LEŻAJSKI, h. Ogończyk, Jan, w roku 1563 opłaca pobór 
ze wsi Leźajny, woj. Łęczyckie, po w. Orłowski. 
M. N. w K. m. No 419. 

LGOCKI, h. Topor, Stanisław, wr. 1564 opłaca w imieniu 
brata swego (!) Jana Czarnockiego pobór ze- wsi Lgoty, woj. 
Krakowskie, pow. Śląski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 23. 

Heraldycy znajf zarówno Czarnockich jak i Lgockich z h* Orla« 

LICHA WSKI, h* Łabędź, Jan, w roku 1552 opłaca pobór 
ze wsi Syczanowa i Lichawy na ręce Jana Wężyka, sędziego 
i poborcy łęczyckiego. 
M. N. w K. III. No 424. 

Źr. Dz. XIII. 236. znaj9 wieś Lichawę, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski. 

LICHO WSKI, h* Wieniawa, Sebastyan. w r. 1581 urzę- 
dnik kasztelana rozprzyckiego dóbr w pow. Pilzeńskim, 
a Andrzej w r. 1576 urzędnik starosty radomskiego dóbr 
w pow. Sandeckim. 
A. b. K. S. ks. p. 8. f. 874. 875. 895; ks. p. 34. f. 134. 

Źr. Dz XIV. 376. znaj§ wieś Licho w, woj. Lubelskie, pow. Urzędowski. 

LICHTEMBERK, h* własnego, Stanisław, w roku 
1601, w Radoszycach, zeznaje, iż otrzymał ze Skarbu 
koronnego za rozkazaniem K. J. Mści 3000 złot 
pol. na zakup wina na Węgrzech. 
M. N. w K III. No 425. 

Vol. Leg. II. 1 5 19. Stanisław, syn Jana, Lichtemberk, któremu cesarz Ma- 
ksymilian nadaZ szlachectwo, na sejmie z r. 1601 otrzymał nobilitacyc (czemu 
nie indygienat?). 

LIGĘZA, h. Gryf, Jan, służebnik Barziego, w roku 1564 
opłaca pobór ze wsi Dołuszyc, w r. 1576 ze swej części wsi 
Paska Wielkiego, pow. Krakowski; w tymże roku w imieniu 176 
Agnieszki Niesułowskiej płaci pobór z części wsi Niesułowic, 
woj. Krakowskie, pow. Lelowski. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 72; ks. p. 33. f. 11; ks. p. 60. 
IV. f. 220. LINCZ, h. Gryzimsif Henryk, wr. 1570 dworzanin i struk- 
czaszy Kr. J. Mici. 

A. b. K. S. ks. r. 4. f. 851. LIPCZEWSKI, h. własnego, Teodor i żona Ma- 
ryanna, w r. 1801 dziedzice części wsi Podlodowca, 
w cyrkule Zamoyskim. 
M. N. w K. m. No 426. 

LIPIŃSKI, h» Pomian, Łazarz, w r. 1570 opłaca pobór 
ze wsi Lipienków, woj. Malborskie. 
A. b. K. S. ks. 52. f. 801. LIPSKI, h. własnego (trzy motki nici), Józef, 
w r. 1784 dziedzic wsi Skomorochy Małe, cyrkuł 
Zamoyski. 

M. N. w K. m. No 427. LIPSKI, h. Paprzyca, Karol, w r. 1781 komisarz Ordynacyi 
Zamoyskiej. 

M. N. w K. ra. No 428. 

Źr. Dz. XVL 243. znaj§ wieś Lipę, woj. Mazowieckie, pow. Warecki. LISKOWSKI, h« Lis odm* (w szczycie z hełmu 
pół lisa ukoronowanego) Stanisław, w roku 
1552 opłaca pobór ze wsi Liskowie, Siedla- 
kowic i Woli Liskowskiej, woj. Rawskie, zie- 
mia Sochaczewska. 

M. N. w K. m. No 429. 
177 LISSOWSKI, h. Ogończyk, Albert, w r. 1548 trybun 
stryjski, starosta gródecki. 

M. N. w K. III. No 430. 

Źt. Dz. xii. 259. znaj% wieś Lissowo, woj. Inowtoclawskie pow. Bydgoski. LISSOWSKI, h- własnego (Nałęcz- Prus I), Bar- 
tosz, w r. 1564, w imieniu Chełmskiego, opłaca 
pobór ze wsi Zawady, woj. Krakowskie, pow. Pro- 
szowski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 104. 

LITEWSKI, h. własnego, Jarosz; w roku 1570 
wyciska swą pieczęć przy opłacie przez Krutczyń- 
skiego poboru ze wsi Gwarszewa, woj. Pomorskie, 
pow. Tczewski. 

M. N. w K. III. No 431. 

LITYŃSKI, li. własnego, w roku 1725 list ze 
Lwowa do Jarochowskiego, pisarza skarbu ko- 
ronnego. 

M. N. w K. in. No 432. LITYŃSKI, li. Leliwa, Klemens, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Trzcieńca, woj. Poznański, pow. Kościański. 
M. N. w K. ra. No 433. LIWINGSTON, h. własnego, w roku 1722 
list ze Lwowa do Jarochowskiego, pisarza 
skarbu koronnego. 

M. N. w K. m. No 434. 

Vol. Łeg. VU. 800. Jan Lewingston, porucznik w wojska 
saskim, indygienowany na sejmie z r. 1768. Zapewne ten 
sam ród. 
178 LOCHTOWSKI, h. Kroje odm. (na górnym kroju 
ptaszek), Tomasz, w roku 1570 opłaca pobory 
z różnych wsi, których nie wymienia, na ręce Ostro- 
męckiego, poborcy Chełmińskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 730. 
LOCHMAN, h. DruiynsL, Jan, w r. 1753 przewozi przez 
komorę gorlicką wino na własny użytek. 
M. N. w K. III. No 435. 

Vol. Leg. VII. 803. podaj§ Jana Lochmana, nobilitowanego na sejmie 
z r. 1769. Hr. Ostr. z oryginalnego dyplomu podał rysunek herbu zupełnie 
inny. Jakim prawem Jan uiywal h. Drużyna jeszcze przed nobilitacy% — 
objaśnić nie umiemy, zapewne pieczętował się cudzym sygnetem. 
LODOWSKI, h^ Ogończykt Stanisław, w r. 1751 ksiądz 
w Batorzu. 
Or. hr. Zam. LONDYGIER, h. własnego, M i c h a ł , w roku 
1748 subdeiegat grodzki sandomierski. 
M. N. w K. III. No 436. LORK, h. Rogala, Fabian, ekonom biskupa warmińskiego, 
w r. 1554 zeznaje, że wręczył Stanisławowi Kostce, podskar- 
biemu ziem pruskich, 28 11 grzywien poboru z miast biskupich 
i kapitulnych. 

M. N. w K. m. No 437. LUBERADZKI, h. Ślepowron odm. (kruk stoi na 
podkowie), w roku 1769 list z Tatarów. 
Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XVI. 116. znajf wieś Luboradz Mały i Duiy (Lube- 
radź), woj. Płockie, pow. Niedzborski. 
179 
LUBERSKI, h. Lubicz, listy z r. 1703. 
Or. hr. Zam. 

LUBIATOWSKI, h. Wilcze kosy w najstarszej for-^ 
mie z uszczerbieniem^ Jan, w r. 1565 dzierżawca 
wsi Kuplina, woj. Podolskie. 
M. N. w K. III. No 439. 

Korjtkowski (Prałaci i Kanonicy Katedry Gnieinieńskiej, UL 441), podaje 
Labiatowskich jako klejnotnikdw h* Pms L 

LUBIATOWSKI, h. Abdank, Kacper, w r. 1566 opłaca 
pobór ze wsi Tworzy mierki, woj. Poznańskie, po w. Kościański. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 135. 

Źr. Dz. XIL 64. znaj§ wsie Lubiatowo Wielkie i Małe, woj. Poznańskie, 
pow. Kościański. 

LUBICKI z Lubić, h* Jelita, Wawrzyniec, w roku 1565 
opłaca pobór z dzierżawy wsi Kłoniowa, woj. Krakowskie, 
pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 22. f. 53. 

LUBIECKI, h* T^a podkowa, Stanisław, w roku 1552 
opłaca pobór z części swej wsi Lubca (Lubiec), woj. Sie- 
radzkie, pow. Piotrkowski. 
M. N. w K. HL No 440. 

LUBICZANKOWSKI, h^ Lubicz, Stefan, w r. 1615 zie- 
mianin nowogródzki. 
Not Dziad. 

LUBIŃSKI, h. Lubicz, Piotr, syn Stanisława, i Nikodem, 
syn Piotra, w r. 1581 opłacają pobór ze wsi Lubina, woj. 
Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 704. 180 
LUBIŃSKI, h. Nałęcz, Tyburcy, w roku 1566 starosta 
krobski. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 71. i 72. 

Źr. Dz. XII. 75. znaj§ wieś Lubin, woj. Poznańskie, pcw. Kościański. 

LUBOCHOWSKI, h. własnego, Marcin, w roku 
1552 prófekt wsi Bełdrzy chowa i Góry BeJdrzyćhow- 
skiej, własność opactwa Sulejowskiego. 
M. N. w K. III. No 441. 

Źr. Dz. XIII. 67. znaj§ wieś Lubochę, woj. i pow. Łęczyckie. 

LUBOMYSKI, li. Pomian, Marcin, w r. 1553 opłaca po- 
bory ze wsi Denkowa, połowy Szyszłowa, Nierzewnicy, Gie- 
wartowa, Czatomia i Izdebna, a Jan, w roku 1591 ze wsi 
Szyszłowa. woj. Kaliskie. 
M. N. w K. m. No 442. 

Źr. Dz. XII. 237. znaj% wieś Lubomyśl, woj. Kaliskie, pow. Koniński. 

LUBOŃSKI, li. Gryf, Jakub, Gabryel i Ewa wdowa, 
w n 1552 opłacają pobór ze wsi Lubowni, woj. Sieradzkie, 
pow. Piotrkowski. 

M. N. w K. DL No 443. 

LUBORADZKI, h. Doliwa, Mikołaj, w r. 1577 podkustoszy 
sandomierski. 

M. N. w K. m. No 438. 

źr. Dz. XIII. 136. znaj^ wieś Lnboracz Mały, woj. i pow. Łęczyckie. 

LUBORADZKI, h. Pobóg, Jan, Antoni i Zygmunt, 
w r. 1552 opłacają pobór ze wsi Luboradza - Podbomego, 
woj. Płockie, pow. Srzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

LUBOWIDZKI, h. Jastrzębiec, Paweł, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Małolesia, woj. Płockie, pow. Srzeński. 

A b. Ł S. ks. p. 41. 

Źr. Dz. XV. 55. znaj§ parafię Labowicz w pow. Srzeńskim. 181 
LUCHTOWSKI, h. Kroje odm. (na połączeniu kroi 
ptaszek), Jan, w roku 1571, w Lublinie pisze re- 
kognicyę. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 890, 

Lachtowski i Lochtowski będ^ jedn§ i t^ sam§ rodzina. 

LUDZICKI, h. Lubicz, Olbracht, list z r. 1603. 
Or. hr. Zam. LUSIŃSKI, h. Dołęga, w r. 1785 właiciciel wsi Rychty na 
Podolu. 

M. N. w K. III. No 444. 

Źr. Dz. XVI. 199. znaj§ wieś Łasin, woj. Rawskie, ziemia Gostyńska. 

LUTOBORSKI, h* własnego, Marcin, przy d. Zanuky 
Mikołaj i Andrzej, przyd. Ścibakotuie^ Jan, 
przyd. Biernata w r. 1564 opłacają pobór ze wsi 
Lutoborów, ziemia Rawska. 

A. b. K. S. ks. p. 49. 

Jedni z Zabłockimi; takiego samego herba oiywaj^ Sko¥rTońscy. * 

LUTOMIRSKI, li. Ślepowron, przyd. Soboły w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Lutomierzyna, woj. Płockie, pow. Płoński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

LUTOSŁAWSKI, li. Łada, Marcin, w roku 1578 pisarz 
grodzki sandecki. 

A. b. K. S. ks. p. 60. I. f. I. 

LWOWSKA, h. Grzymała bez rycetzsi w bramie, w roku 
1553 opłaca pobór ze wsi Otoczna, Sędziwojewa i Stanisła- 
wowa, woj. Kaliskie, pow. Gnieźnieński. 
M. N. w K. ra. No 445. 

źr. Dz. Xn. 18. znaJ4 wsie Lwów i Lwdwek, woj. i pow. Poznańskie. 182 
ŁABĄJSKI, na Bobrku, h. Gozdawa, Marcin, w r. 1565 
starosta w Bobrku, woj. Krakowskie, pow. Biecki. 
A. b. K. S. ks. p. 22. f, 146. i 148. 

ŁABUŃSKI, h. Radwan, Dymitr, w r. 1582 sędzia krze- 
mieniecki. 
Not. Dziad. 

Źr. Ds. XIX. 147. snai§ m. Iljibiiń, woj. Wot^Bkie, pow. Krzemieniecki. 

ŁABUZEK, h* Jasieńczyk, S z y m o n, w r. 1 576 opłaca w imie- 
niu Giebułtowskiego pobór ze wsi Gołuchowic, woj. Kra- 
kowskie, pow. Lelowski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. ffl. f. 20. 

źr. Ds. XV. 541. znąjf wieś łobuzie, woj. Sandomierskie, pow. Pilzetiski. 

ŁAGIEWNICKI, h. Jastrzębiec, Jakub, w r. 1565 opłaca 
pobór z dzierżawnych wsi w woj. Krakowskiem, pow. San- 
deckim. 

A. b. K. S. ks. p. 25. f. 53. 

źr. Dz. XIV. 40. inajf wieś Łagiewniki, woj. Krakowskie, pow. SzczyrzyckL ŁASKAWSKI, h. Nieauja pruska, Jan, w r. 1591 
opłaca pobór z części swej wsi Kretkówa, woj. Po- 
znańskie, ziemia Wschowska, a Mikołaj w roku 3^\ 
1566 — ze wsi Kolnicy, woj. Kaliskie, pow. Ko- y^r j 
niński. 

M. N. w K. IIL No 446. A. b. K. S. ks. p. 59. f. nS. 

Nieś. podaje ten ród z h. Nieczuja zwykłym* ŁASKAWSKI, h. własnego, w n 1747 kanonik 
sandomierski, proboszcz i oiicyał wiślicki. 
M. N. w K. m. No 447. ♦ 183 
ŁASKO vel HŁASKO, h. Leliwa odm. (na tarczy 
nad Leliwą skrzyżowane ukośnie dwie belki, na hełmie 
tylko pawi ogon), Michał, w roku 1604 podsędek 
Winnicki. (Podolskie). 
Not. Dziad. 

Wszyscy heraldycy Hłasków podaje z h* Ldiwa bez odm* 

ŁASZOWSKI, h. Nowina, Franciszek, w r. 1757 sta- 
rosta wojnicki. 

M. N. w K. m. No 448. 

Źr. Dz. Km. 295. znajf wieś baszów, woj. Sieradzkie, ziemia Wieluńska. 

ŁAWRYNOWICZ, h. Ldiwa, Ławryn, w r. 1583 ziemianin 
upicki. 

Not Dziad. 

ŁAWSKJ, h. Dołęga, Bartłomiej, wojski łomżyński, w roku 
1552 opłaca pobór ze wsi Ławska, ziemia Wiska; Wieli- 
sław, w r. 1568 pisarz wiski, dworzanin Kr. J. Mści. 
M. N. w K. m. No 407; A. b. K. S. ks. r. 7. f. 18. 

ŁAZIEŃSKI vel ŁAZIŃSKI, h. Ogończyk, Maciej , w roku 
1564 opłaca pobór ze wsi Huty, dawnej Zasanie, pow. Kra- 
kowski, w r. 1565 w imieniu brata swego Wawrzyńca 
ze wsi Biertułtowic, pow. Szczyrzycki, a w r. 1576 w imieniu 
Starowiejskiego z części wsi Pisarzowic, pow. Śląski. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 17; ks. p. 60. IV. f. 4; ks. p. 
115. f. I. 

źr. Dz. Km. 1 01. znaj) wieś Łafnino vel Łaźnin Wielki, woj. Łęczyckie, 
pow. Orłowski. 

ŁAŹNIEWSKI, h- Szeliga, Mikołaj i Stanisław, w roku 
1 563 opłacają pobór ze wsi Witek-Łaźniewa, woj. Mazowieckie, 
ziemia Warszawska. 

M. N. w K. m. No 994. 184 
ŁAŹNIŃSKI, h. Rola, Jan, w r. 1563 opłaca pobór ze wsi 
Łainina, na ręce Andrzeja Dębowskiego, kasztelana brze- 
zińskiego, poborcy ziemi Łęczyckiej. 
M. N. w K. m. No 449. 

Źr. Ds. XIII. 10 1, znajf wieś Łainino Mnidzarowskie, woj. Łęczyckie, 
pow. Orłowski. 

ŁĄCKI vel ŁĘCKI, h. Brochwia II, Szczęsny, w r. 1552 
urzędnik Mikołaja Ligęzy. 
M. N. w K. m. No 450. 

źr. Dz. XIV. 141. znaj) wieś Łęki, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 

ŁĄCKI, h. Brodzie, (prototyp), Jakub, w r. 1563 
urzędnik Jana Lutomirskiego , kasztelana sieradz- 
kiego. 

M. N. w K. m. No 451. 

źr. Dz. XIII. 58. znaj§ wieś Ł^kc, woj. i pow. Łęczyckie. 

ŁĄCKI, h* Puchała, Jan, komornik Kr. J. M^ci, w r. 1572 
kwituje Skarb koronny z odbioru 50 złot. pol. celem roz- 
dania jałmużny z powodu śmierci króla. 
M. N. w K. m. No 452. 

źr. Dz. XVI.* 416. znaj§ wsie Łęka i Łyczka w ziemi Liwskiej. 

ŁĄCKI, h. Puchała odm^ (brak górnego prawego 
ramienia przekrzyźowania, zamiast dolnego), To- 
masz, w r. 1563 rządca i sprawca dóbr na Po- 
dolu Mikołaja Sieniawskiego, wojewody ruskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 96. 

Zapewne ten sam ród. 

ŁĄCKI, h* Ślq>owron, patrz ŁĘCKL 

ŁĄCZYŃSKI, h* własnego, Mikołaj, w r. 1571 
pisarz skarbu koronnego w woj. Podolskiem. 
M. N. w K. ni. No 453. 

źr. Dz. XVI. 338. znajf wieś Ł^czyno Stare, woj. Mazowieckie, 
ziemia Ciechanowska, pow. Pnasnyski. — Heraldycy nasi snaj§ tylko 
r<5d Łuczyńskich z h* Kośdesza, który dziedziczył na Nowym Ły»ynie. 185 

ŁĄKOCKI, h. Lewart, Tomasz, w r. 1563 opłaca pobory 
ze wsi Rembkowa i Puznowskiej Woli, woj. Mazowieckie, 
ziemia Czerska. 

A. b. K. S. ks. r. 3. f. 416; ks. r. 19. f. 263. 

Źr. Dz. XII. 352. znaj§ wieś Łąkocino, woj. i pow. Inowloclawskie. 

ŁĄKOWSKI, h, Nałęcz, Jan, w r. 1553 opłaca pobór ze 
wsi Roztrębowa, woj. Kaliskie, pow. Kcyński. 
M. N. w K. IIL No 455. 

źr. Dz. XII. Z 86. znaj4 wieś Łukowice w tymże powiecie. 

ŁEBIŃSKI, h. własnego, Jan, w połowie XVm 
wieku list z Węgrowca. 
Or. hr. Zam. 

ŁEMPIŃSKI, h* własnego, Jakub, syn Stanisława, 
w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Czubaków, woj. Pło- 
ckie, pow. Raciąski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Źr. Dz. XVI. 83. znaj% wieś Wielkie-Łempino, w pow. Ra- 
ci^skim. 

ŁĘCKI, li, Brocliwicz II, patrz ŁĄCKL 

Szeliga-Żemicki błędnie nazywa ich Lembińskimi. 

ŁĘCKI vel ŁĄCKI, li. Ślepowron, Jaromir, w r. 1580 
rotmistrz pieszy Kr. J. Mści. 
M. N. w K. in. No 423. 

źr. Dz. XVI. 330. znaJ4 wieś Łęki w ziemi Ciechanowskiej. 

ŁĘKSZYCKI, li, Gozdawa, Sebastyan, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Stradlic, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
M. N. w K. ffl. No 413. 

Źr. Dz. XIV. z z. znaj§ wieś Łększyce w powiecie Proszowskim. — Nieś. 
pomięszal ł/ckszyckich z Lekssyckimi h. Wamia* 186 

ŁĘSKI, h, Dcrfęga, listy z r. 1720. 
Or. hr. Zam. 

ŁODZIATA, h. Ogończjk, Jan, w r. 1591 ziemianin woł- 
kowyski. 
Not Dziad. 

ŁOJOWSKI, h. Belina, Feliks, syn Andrzeja, w r. 1563 
opłaca pobór ze wsi Łoje, woj. Mazowieckie, ziemia War- 
szawska. 

M. N. w K. m. No 994. 

ŁOJOWSKI, h, Radwan odm. (zamiast krzyża — 
trójlist), Iwaszko i Wasyl, w r. 1565 opłacają 
pobór ze wsi Łojowiec i Mukarowa Tatarskiego, 
woj. Podolskie. 

A. b. K. S. ks. p. 96. 

ŁOKUCIEWSKI, h. Bończa, Franciszek, w roku 1775 
sługa Kochowskiego, sędziego krasnostawskiego. 
M. N. w K. ffl. No 456. 

ŁOMIEŃSKI z Łomny, h. Trzywdar, Jan, w r. 1563 opłaca 
pobór z części swej wsi Gołąbki, woj. Mazowieckie, ziemia 
Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 243. 

ŁOMNICKI, h. Nieczuja odm. (na pniu w krzyżu 
brak górnego ramienia), Krzysztof, w r. 1565 
dzierżawca Hanówki, w roku zaś 1578 płaci po- 
bór ze swej wsi Łękorza, woj. Krakowskie, pow. 
Biecki. 

A. b. K. S. ks. p. 23. f. 42; ks. p. 60. II. f. 57. 

w r. 1565 wyciska pieczęć przedstawiona Da rysunku, w roku zaś 1578 
wyciska pieczęć z h. Niccza)a zwykłym* — Źr. Dz. XIV. 55. znaj^ wieś 
Łomnę w pow. Szczyrzyckim, a XIV. 334. — wieś Łomnicę, woj. Sando- 
mierskie, pow. Stciycki. 187 
ŁOMSZYCKI, h. Tąpa podkowa, Krzysztof, w r. 1571 
opłaca pobór ze wsi Strzelczysk, woj. Łęczyckie, pow. Brze- 
ziński. 

M. N. w K. m. No 457. 

ŁOMŻYŃSKI, h. Lubicz, Maciej, w r. 1605, rewizor i sługa 
księcia Janusza Radziwiłła. 
M. N. w K. m. No 458. 

Źr. Dz. XVI. 367. znaJ4 wieś Łomżę w ziemi Z^miyliskiej. 

ŁOPACKI, h. Leliwa, Andrzej, harcerz i rotmistrz Kr. 
J. Mści, w r. 1580 w Surażu zeznaje, że otrzymał od pod- 
skarbiego nadwornego 296 złot. pol. na utrzymanie swoje. 
M. N. w K. m. No 459. 

źr. Dz. XIV. 178. znaj% wieś ŁopatDO Wielkie, woj. i pow. Sandomierskie. 

ŁOPACKI, h. Korab^ Andrzej, syn Jakuba, przyd. Wiąjsf- 
kowicz, w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Łopatek, woj. Pło- 
ckie, pow. Płoński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. fJtjl 
ŁOPATACKI, h. Tarnawa odm. (półtora krzyża), 
Aleksy, w r. 1576 urzędnik Anny Balowej. 
M. N. w K. m. No 460. ŁOPIEŃSKI, h. Bończa, Wojciech i Stanisław, syno- 
wie Marcina, w r. 1581 opłacają pobór ze wsi Łopienic, 
woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 676. 

ŁOPIEŃSKI, h. Roch III, Wojciech, w r. 1571 urzędnik 
batowski w Krakowskiem. 

A. b. K. S. ks. p. 109. L f. 50. 188 ŁOWIECKI, h. Ostoja, w r. 1552 płacą pobory: Jurek ze 
wsi Dęby, a Józef ze wsi Nakła, w roku zaś 1366 Aleksy 
ze wsi Łowce, ziemia Przemyska. 
M. N. w K. in. No 461. 

ŁOZKA, h. Brochwicz, Iwan, w r. 1605 pisarz ziemi Ki- 
jowskiej. 
Bolsun. 

ŁUCKI, h* Odrowąi, Mateusz, w r. 1613 sędzia ziemski 
kamieniecki. 
Not. Dziad. 

ŁUGOWSKI, h, Junosza, Szymon, w roku 1563 kanonik 
poznański, pisarz skarbu koronnego. 
M, N. w K. ni. No 462. 

Żr. Dz. XVL 173. znąj§ wieś Ługowice w ziemi Rawskiej. 

ŁUKASZEWICZ, h. Lis, Antoni, w roku 1589 ziemianin 
wołkowyski. 
Not. Dziad. 

ŁUKASZEWSKI, h. Odrowąi, Marcin, w roku 1650 zie- 
mianin wołyński. 
Not. Dziad. 

ŁUKAWSKI, h. Dcrfęga, Woj ciech, syn Stanisława, w roku 
1 581 opłaca pobór ze wsi Łukawic, woj. Podlaskie, ziemia 
Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 695. 

ŁUKOCKI, h. Szeliga, Andrzej, podstarości kamieński, 
w r. 1570 opłaca pobór ze wsi Chwytowa, pow. Słuch owski 
i ze wsi Suchej, pow. Tucholski, woj. Pomorskie. 
A. b. K. S. ks. p. 52. f. 692; A. Gł. w Warsz. 189 ŁUKOWSKI, h. Szeliga (formy pierwotnej), Ma- 
teusz, w roku 1552 opłaca pobór ze wsi Obrąb, 
Wielki, Piotr, przyd. Byk, ze wsi Łukoszyna-Byków, 
a Wawrzyniec, przyd. Skierdo, ze wsi Łuko- 
szyna-Borków, woj. i pow. Płockie. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 
ŁUKOWSKI, h. Ogończyk, Andrzej, w r. 1591 porucznik 
roty Prokopa Raszki, podkomorzego halickiego. 
A. b. K. S. ks. r. 10. f. 708. i 724. MACHAJŁO, h^ własnego, Konrad Ilicz, w roku 
1592 i 1594 ziemianin wołkowyski, a Iwan w roku 
1594 ziemianin Wiłkomirski. 
M. N. w K. III. No 294. i 463; Not. Dziad 
MACHCZYŃSKI, h. Dołęga, Stanisław, Wojciech i Mi- 
kołaj, synowie Mateusza, w r. 1552 opłacają pobór ze wsi 
Machczyno-Żabowo, woj. i pow. Płockie. 
A. b. K. S. ks. p. 41. MACEWICZ, li. własnego, Krzysztof, w roku 
1703 ziemianin źmudzki. 
Not. Dziad. MACIEJEWICZ, łi. Tąpa podkowa, Sebastyan, w roku 
1574 sienniczy Kr. J. Mści. 
M. N. w K. m. No 464. 

MACIEJOWSKI, h. Pobóg, Stanisław, w r. 1564 dzier- 
żawca wsi Zawadki, woj. Krakowskie, pow. Lelowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. u. 

Źr. Dz. XIV. 84. znaj§ wieś Maciejów, woj. Krakowskie^ pow. Ku^ski. 
190 
MACIERZYSKI,h.RochII, Franciszek, Wojciech i Jan, 
synowie Mikołaja, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Macie- 
rzysza-Szelig, a Stanisław — ze wsi Macierzysza-Chrza- 
nowa, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 244. 

MACKIEWICZ, h. Lubicz odm. (podkowa prze- 
szyta strzałą ukośnie w prawo do góry), Abra- 
ham, w roku 1634 właściciel wsi Brodzie na 
Żmudzi. 
Not. Dziad. 

Mackiewicze w r. 1800 na. Żmudzi wylegitymowali się 
z li« Lttbicz zwykłym, a w genealogii przedstawionej de- 
patacyi wileńskiej wykazali Juliana w r. 1634 współwłaściciela wsi Brodzie. 

MACKIEWICZ, h. Przyjaciel odm. (jak u Hryniewiczów), 
Jan, w r. 1596 ziemianin żmudzki. 
Not. Dziad. 

MACKO WICZ, h. własnego, Wasyl, w r. 1554 
woźny pisarza upickiego. 
M. N. w K. HL No 997. 

MACKOWICZ, h. własnego, Wasyl, w r. 1554 
pisarz upicki. 
Not. Dziad. 

Wasyl Mackowicz, w r. 1554 woźny pisarza upickiego i w tym 
samym roku pisarz upicki, s§ bezsprzecznie jedn^ i t^ sam^ oso- 
bistością. Zmiana godła herbowego z awansem w urzędowaniu da się chyba 
objaśnić jeszcze niezakorzenionemi pomiędzy sslacht^ litewska pojęciami o tra- 
dycyach heraldycznych. 

MACO WICZ, łi. Lis, Andrzej, w r. 1575 ziemianin żmudzki. 
Not Dziad. 

MACZUK, li. Raszyniec, Krzysztof, w r. 1697 właściciel 
wsi Stonkaycie na Żmudzi. 
Not. Dziad. 
191 
MAKOWIECKI, h* Dcrfęga odm. (w szczycie 
skrzydło orle przeszyte strzałą żeleicem w lewo; 
w podkowie brak strzały, po bokach zaś podko- 
wy po strzale: prawa żeleźcetn na dół, lewa zai 
do góry), J e r z y, w r. 1 65 3 sędzia starodubowski. 
NoL Dziad. 

Źr. Dz. XIL 326. znaJ4 wieś Makowiec, ziemia Dobrzyńska, pow. Lipnowski. 
Heraldycy nasi podaje ród Makowieckich z li« Dók^gB, bez odmiany. 

MAKOWSKI, h. Prus II, Michał i Mikołaj, pleban ko- 
bylański, w r. 1581 opłacają pobór ze wsi Makowa, woj. 
Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 43. f. 43; ks. p. 47. f. 720. 

MALAWSKI, h. Wieniawa, list z r. 1737. 
Or. hr. Zam. 

MALCHEROWICZ, h. Wieniawa, Jakub, w r. 1585 zie- 
mianin upicki. 
Not. Dziad. 

MALCZEWSKI, h. Lubicz, Jan, w roku 1737 cześnik laty- 
czowskŁ 
M. N. w K. III. No 465. 
MALECHIŃSKI, h. własnego^ Paweł i Jerzy, 
w r. 1570 opłacają pobór ze wsi Malechina, woj. 
Pomorskie, pow. Tucholski. 
A. Gł. w Warsz. MAŁECKI, h. Trąby, Stanisław, przyd. jordan, w roku 
1 564 opłaca pobór ze wsi Malca i Kańczugi, woj. Krakowskie, 
pow. Śląski. 

A. b. K. S. ks. p. 63. f. 14. 192 
MALICKI z Malic, h. Nałęcz, Erazm, w r. 1568 podko- 
morzy starostwa Sandomierskiego; Piotr, w r. 1569 i 1592 
sługa Stanisława Tarnowskiego. 

A. b. K. S. ks. r. 7. 139; M. N. w K. TLI No 466. 

Źr. Dz. XIV. 179. znaJ4 wieś Malice, woj. i pow. Sandomierskie. 

MALICKI, h. Odrowąż, Jan, w r. 1553 opłaca pobór ze wsi 
Malic, woj. Kaliskie, pow. Kcyński, a Stanisław, w roku 
1577 dworzanin Kr. J. Mści. 
M. N. w K. III. No 467. 

MALIKBACZYC, h, własnego, Mor tuz a, kniaź 
tatarski, w r. 1544 ziemianin nowogródzki. 

Not. Dziad. 

Wolf 638. pochodzą od Melikbaszy. 

M ALINO WICZ, łi. Jasieńczyk II, Jan, w r. 1566 ziemianin 
upicki. 

NoL Dziad. 

MALINOWSKI, li. Abdank, Piotr, w r. 1736 podstoli la- 
tyczowski. 

M. N. w K. III. No 468. 

MALINOWSKI, łi. Ślcpowron, Jerzy, w r. 1581 opłaca 
pobór ze wsi Kalnice-Malinowo, woj. Podlaskie, ziemia Brańska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 704. 

Nieś. r<5d ten umieszcza w ziemi Lubelskiej, Malinowskim zaś z Kalnicy 
Podlaskiej przypisuje h, Pobóg* 

MALIŃSKI, h. Gryzima, Floryan, w r. 1366 urzędnik 
w Konarach. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 148. 

Źr. Dz. XII. 227. znaj§ wieś Maliniec, woj. Kaliskie, pow. Koniński. 193 
MALIŃSKI, h* Radwan, w r. 1781 list z Sandomierza. 
M. N. w K. III. No 469. 

Źr. Dx. XVI. 305. znąi4 wieś Malinie yel Malenie, w uemi Wyszogrodzkiej. 

MALSKI, h, własnego, Szymon, w r. 1576 urzę- 
dnik w Kowalu, woj. Krakowskie. 
A. b. K. S. ks. p. 35. f. 71—73. 

MALSKI, h. Ogończyk, Stanisław, w r. 1573 opłaca po- 
bory z włości zamku Rabsztyńskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 30. f. 194. 195 i t. d. 

Źr. Dz. XIII. 68. znaJ4 wieś MaZe, woj i pow. Łęczyckie. 

MAŁACHOWSKI, h. Rawicz, Wojciech, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Małachowa, woj. Mazowieckie, ziemia Wiska. 
M. N. w K. III. No 470. 

MAŁASZEWSKI, h- Szeliga, Sebastyan, w r. 1719 list 
z Galczewia. 
Or. hr. Zam. 

MAŁKOWSKI, h. Korab, Jan, w r. 1552 opłaca pobór ze 
wsi Małkowa, woj. i pow. Sieradzkie. 
M. N. w K. III. No 471. 

MAŁUJEWICZ, h. Ślepowron, w r. 1705 list z Brodów. 
Or. hr. Zam. 

MAŁUSZYCKI, h. Radwan, Julian, w r. 1614 starosta ba- 
raszowski. 
Not. Dziad. 

MAŁYSZCZYCKI, h, Mądrostki, Tobiasz, w roku 1637 
ziemianin żytomierski. 
Not. Dziad. 194 
MAŁŻYCKI, h. Jastrzębiec, Adam, w r. 1606 ziemianin 
wileński. 
Not. Dziad. MAMLECZEWICZ, h, własnego, Uszen, kniaź, 
w r. 1592 tatar grodzki, pow. Trockiego. 
M. N. w K. III. No 2. 

MARONKOWSKI, h. Nieczuja odm. (z lewej 
strony dwa sęki, a z prawej — jeden), Marcin, 
w roku 1564 słuiebnik Żamowskiego w Krakow- 
skiem. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 72. MARCINKOWSKI, h. Pflawa, Paweł, w r. 1552 rządca 
mislimiczyńsld, woj. Sandomierskie, pow. Pilzeński. 
M. N. w K. m. No 472. 

Źr. Dz. XIV. 235. znaj% wieś Marcinkowice, woj. Sandomierskie, pow. 
WiśUcki. MARCINOWSKI, h. Ogończyk odm, (strzała prze- 
krzyżowana), Jan, w roku 1589 stuga Stanisława 
Wyżycldego, w Krakowskiem. 
M. N. w K. in. No 473. 

źr. Dz. XIV. 91. znaJ4 wieś Marcinowice, woj. Krakowskie, 
pow. Ksi^ski. MARKOWSKI, h* Jastrzębiec, Mikołaj, w r. 1563 opłaca 
pobór ze wsi Markowie, woj. i pow. Inowłocławskie. 
M. N. w K. ra. No 474. 

MARS, h* Pilawa, Malcher, w roku 1576 dzierżawca wsi 
Biskupic, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 131. i 143. 195 
MARSZAŁKOWSKI, h. Wieniawa, Wojciech, w r. 1571 

podstarości bolesławski. 

M. N. w K. IIL No 475; A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1107. 

Źr. Dz. XIII. 306. xnaJ4 wieś Marszalków, woj. Sieradzkie, pow. Ostrze- 
Bzowski. 

MARSZEWSKI, h. Wieniawa, Paweł i Franciszek, w r. 
1552 płacą pobór ze wsi Marszewnicy, woj. Płockie, pow. 
Srzeński. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

MARSZOWSKI, h. Nowina, Andrzej, w r. 1565 opłaca 
pobór ze wsi Racławic, a J a n , z części swej wsi Dziewieńcic, 
woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 22. f. 54. i 69. 

Źr. Dz. XIV. 19. znaj 9 wieś Marszowice, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

MARTUSEWICZ, h, Łabądi, przyd. Woykiełło, w wileńskiem. 
Not. Dziad. MARTYNO WICZ, h. własnego. Iwan, w r. 1575 
ziemianin wileński. 
Not. Dziad. MARTYNOWICZ, h. Radwan odm. (jak u Paszkiewiczów), 
Andrzej, w r. 1527 ziemianin żmudzki. 
Not Dziad. 

MARYNOWSKI, h. Niezgoda, przyd. Zagórny, 
Not Dziad. 

MARZELEWSKI, h. Poraj, Maciej, w roku 1591 opłaca 
pobór ze wsi Wierzejca w Gnieżnieńskiem. 

A. b. K. S. ks. p. II. 

źr. Dz. Xn. 204. znaj 9 wieś Manelewo, woj. Kaliskie, pow. Pyzdrski. 
196 MARZYŃSKI, h. Zagłoba, Stanisław, w r. 1565 ptaci na 
ręce Jakuba Szczawińskiego, sędziego gostyńskiego, pobór 
ze wsi Tokary, woj. i pow. Sieradzkie. 
M. N. w K. IIL No 476. 

ix. Dz. XIII. 248. znajf wiec Marzyn, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski. 

MASKIEWICZ, h. Odrowąi, Jan, w r. 1590 ziemianin no- 
wogródzki; Bogusław-Kazimierz, w roku 1676 list 
z Nowogródzkiego. 

M. N. w K. m. No 477. 

MASŁOWSKI, h. Nałęcz, Jan, w roku 1569, w Lublinie 
zaświadcza opłatę poboru ze wsi Mojkowa. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 97. 

Źr. Dz. Xni. 275. znaj§ wieś Masłowice, woj. Sieradzkie, pow. Radomsko wski. 

MASŁOWSKI, h. Nowina, Franciszek, w r. 1571 płaci 
na ręce Macieja Mrowińskiego, poborcy wieluńskiego, pobór 
ze wsi Starych-Krzepic i Zajączków. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1 119. 

źr. Dz. Km. 290. znajf wieś Masłowice, woj. Sieradzkie, ziemia Wieluńska. 

MATEJEWICZ, h. własnego, Michał, w r. 1580 
ziemianin upicki. 
Not. Dziad. 

MAYKOWSKI, h. Lubicz, Stanisław, w r. 1582 wójt 
dziedziczny nowomiejski książąt Zbaraskich. 

M. N. w K. m. No 478. 

źr. Dz. XVI. 31S. zDaj§ wieś Mayki w ziemi Roiańskiej. 

MAZIDŁOWSKI, h. Jastrzębiec, Piotr, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Krzesina Małego, woj. i pow. Łęczyckie. 
M. N. w K. III. No 479. 

Źr. Dz. XIII. 137. znaj% wieś Mazidlowice, woj. i pow. Łęczyckie. 197 


MAZURKO WICZ, h. własnego, dzierżawca sta- 
rostwa Krakowskiego, w r. 1586 kwituje Skarb 
koronny z 720 złot. pol. na piechotę zaniku 
Krakowskiego za r. 1585, dla Wybranickiego, 
rotmistrza piechoty woj. Krakowskiego. 
M. N. w K. m. No 480. MĄCZEWSKI, h. Cioiek, Andrzej, przyd. Po^i, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Mączewa- Popków, woj. Płockie, pow. 
Raciąski. 

A b. K. S. ks. p. 41. MĄDRZEJOWSKI, h, własnego, Franciszek, 
w r. 1778 świadczy ilość poboru należnego ze 
wsi Jasienników w cyrkule Zamoyskiem. 
M. N. w K. ni. No 481. MĄKOLIŃSKI a Mąkolin, łi. Kotwicz, Mateusz, w roku 
1537 kanonik kościoła św. Michała w Krakowie, altarzysta 
Św. Doroty i notaryusz Kr. J. Mści. 
M. N. w K. III. No 482. 

Źr. Dz. XVI. 8. znaji wieś Mąkolin, woj. i pow. Płockie. 

MCHOWSKI, h, Oksza, Jan, w r. 1731 ziemianin kujawski. 
Not. Dziad. 

źr. Dz. XIII. 20. znaj% wsie Mchowo Wielkie i Małe, woj. Bnesko-Ku- 
jawskie, pow. Przedecki. 

MEJER z Wolda, h. własnego, XVU wiek. 
Not. Dziad 

MEMET, h. Pogonią IV, Janos, w r. 1584 towarzysz roty 
Zygmunta Rożna, rotmistrza Kr. J. Mści. 
M. N. w K. UL No 483. 198 
MERECKI, h* Pobóg, Janusz, w roku 1575 ziemianin wi- 
tebski. 

Not. Dziad. 

METRASZEWSKI, h. Cholewa, Józef, listy z r. 1722. 
Or. hr. Zam. 

MĘCrŃSKI vel MĘCZYŃSKI, h. Zagłoba, Jan, przyd. Drosz, 
w r. 1552 op?aca pobór ze wsi Męcinina Wielkiego, woj. 
i pow. Płockie, Łukasz, wr. 1574 urzędnik przy spiżarni 
Kr. J. Mści. 

A. b. K. S. ks. p. 41; M. N. w K. III. No 484. 

MĘCIŃSKI vel MĘCZYŃSKI, h- Ogończyk odm. ^ 

(strzała przekrzyżowana), Bartosz i Andrzej, **— *^ 
w r. 1563 opłacają pobór z części swej wsi Męci- 
nina, woj. i pow. Płockie. 
M. N. w K. m. No 485. 

MGOROWSKI, h. Trzaska, w r. 1583 ziemianin wileński. 
Not. Dziad. 

MIANOWSKI, h. Jastrzębiec, Franciszek, w roku 1803 
listy z Zamościa. 
Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XVI. 65. znąj§ wieś Mianowo, woj. Płockie, pow. Srzeński. MIANOWSKI, h. własnego, Marcin, w drugiej 
połowie XVI wieku opłaca pobór ze wsi Mia- 
nowa, woj. i pow. Łęczyckie. 
M. N. w K. m. No 486. 

MICHAŁOWICZ, h. własnego, (paw), Michał, 
w r. 1568 ziemianin kowieński. 
Not Dziad. 

199 MICHAŁOWSKI, h- Korczak, Jerzy, w r. 1571, w Kra- 
kowie zeznaje, że otrzymał od Jerzego Cieleckiego, poborcy 
krakowskiego, z rozporządzenia Jana-Dymitra Solikowskiego 
z Solni, sekretarza Kr. J. Mści, sumę 200 złot. pol. jako 
stypendyum naznaczone mu przez Króla. 
M. N. w K. ra. No 487. 

Źr. Dz. XVin. I. 109. znaj§ wieś Michałowice, w ziemi Przemyskiej. 

MICHAŁOWSKI, h. Leliwa, Szczęsny, w r. 1564 i 1565 
w imieniu Osieckiej opłaca pobory ze wsi Żerkowie, woj. 
Krakowskie, pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 22. f. 79; ks. p. 60. II. f. 82. 

Źr. Dz. XIV. 21. znaj§ wieś Michałowice w tym samym powiecie. 

MICHAŁOWSKI, h. Łada, Paweł i Stanisław, w roku 
1563 opłacają pobór ze wsi Michałowic, woj. Mazowieckie, 
ziemia Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 223. 

MICIEŃSKI, h. Kalinowa, Paweł, w r. 1591 kanonik gnieź- 
nieński. 

A* b. K. S. ks. p. II. 

MICOWSKI, h. własnego, Piotr, w roku 1775 
dziedzic wsi Horyszowa i Rusków w obwodzie 
Zamoyskim. 

M. N. w K. III. No 488. 

Żr. Dz. XVIII. I. 240. znaj§ wieś Miców w ziemi Bełskiej. 

MIECHORZEWSKI, h- Lis, Wojciech, w r. 1579 rotmistrz 
pieszy Kr. J. Mści. 

M. N. w K. in. No 489. 

źr. Dz. XII. 77. znaj§ wsie Miechorzewo Mokre i Suche, woj. Poznańskie, 
pow. Kościański. 200 

MIECZKOWSKI, h- Roch II, Stefan, Stanisław, Kle- 
mens, Jan, Mikołaj i Wawrzyniec, przyd. Zielony^ 
synowie Michała, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Mieczek, 
woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 239. 

MIECZNIKOWSKI, h. własnego, Wojciech, 
w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Miecznikowa, woj. 
Płockie, pow. Mławski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

MIELESZKO-HRYNIEWIECKI, h. własnego, w roku 
1 581 opłaca pobór ze wsi Hryniewicz, woj. Podla- 
skie, ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 701. 

MIELI WSKI, Ii, Pomian, Jakub, w r. 1570 opłaca pobór 
ze wsi Wielkiego Mieliwa i Mieliwka, woj. Pomorskie. 
A. b. K. S. ks. p. 52. f. 679. 

MIENKOWSKI, Ii. własnego, Bohdan Bogusze- 
wicz, w r. 1588 ziemianin nowogródzki. 
M. N. w K. III. No 131. 

MIEROSŁAWSKI, Ii. Rola, w r. 1596 pieczęć swą wyciska 
za Daleszyńskiego, przy jego rekognicyi, pisanej w Nowym 
Dworze. 

M. N. w K UL No 491. 

Źr. Dz. XIII. 107* znajf wieś Mieroslawice, woj. Łęczyckie, pow. Orłowski. MIERNIK, h. własnego, Andrzej, w roku 1578 
dzierżawca wsi Zagrody i Zakrzewa, woj. Krakow- 
skie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. 6. 201 

MIERZANOWSKI, h. Cholewa, Jan-Klemens, w roku 
1754, na zamku Dębowickim wydaje świadectwo na swo- 
bodny przejazd do Krakowa z płótnami konopnemi i zgrze- 
bnemi swego wyrobu. 
M. N. w K. IIL No 492. 

Źr. Dz. XVI. 337. znaJ9 wieś MierzAnowo, ziemU Ciechanowska, pow. 
Przasnyski. 

MIERZWIŃSKI, h. Kościesza, Sebastyan, syn Szczęsnego, 
w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Mierzwina, woj. Podlaskie, 
ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 675. i 695. 

MIERZWIŃSKI, h. Wieniawa, Maciej, w r. 1563 opłaca 
pobór ze wsi Mierzwina, woj. i pow. Inowłocławskie. 
M. N. w K. III. No 493. 

MIESZERAWSKI vel NIESZERAWSKI vel NIE- 
SIERAWSKI, h. własnego, Błażek, Szymon 
i Michał w r. 1570 opłacają pobór ze wsi Nie- 
szerawej, woj. Pomorskie, pow. Tucholski. 
A. GŁ w Warsz. 

MIETELSKI, h. Abdank odm. (dodana jeszcze je- 
dna krokiew), Jakub, w r. 1564 urzędnik kaszte- 
lana krakowskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 60. UL f. 5. 

Źr. Dz. XIV. 224. znaJ9 wieś Mietel, woj. Sandomierskie, pow. 
Wiślicki. 

MIKOŁAJEWICZ, h. Korab, Jan, w r. 1584 ziemianin wi- 
leński. 

Not. Dziad. 

MIKOŁAJEWICZ, h. Łabędź, Szymon, wr. 1536 ziemianin 
kowieński. 

M. N. w K. III. No 847. 202 

MIKOŁAJOWSKI, h. Biberstein, Benedykt, w r. 1576 
opłaca pobór ze wsi Bielowie i Świnarska Większego, woj. 
Krakowskie, pow. Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 34. f. 5. 

Źr. Dz. XIV. 100. znajf wieś Mikolajowice, woj. Krakowskie, pow. Śląski. 

MIKULSKI, h. Drużyna, Stanisław, w r. 1576 służebnik 
kasztelana krakowskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. 22. i 109; ks. p. 63. f. 76; ks. p. 
116. f. 21. 

MIKUSZEWSKI, h. Świnka, Mikołaj, sienniczy koronny, 
w r. 1580, w Witebsku zeznaje, że od Stanisława Paca, wo- 
jewody witebskiego, starosty wieliskiego, dzierżawcy snia- 
skiego, otrzymał 20 kop groszy litewskich na zakup owsa 
i siana dla koni Kr. J. Mści, które armaty z Wielkich Łuk 
do Uświaty ciągnęły. 
M. N. w K. IIL No 494. 

Źr. Dz. XU. 205. znają wieś Miknszewo, woj. Kaliskie, pow. Pyzdrski. 

MIKUTOWICZ, h. Ostoja, Piotr, w roku 1609 ziemianin 
wileński. 
Not. Dziad. 

MILANOWSKI, h. Łada, Stanisław, syn Zygmunta, w roku 
1563 opłaca pobór ze wsi Milanowa, woj. Mazowieckie^ zie- 
mia Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 248. 

MILĄCKI patrz MILĘCKI. 

MILECKI, h. Trąby, Andrzej i Wawrzyniec, w roku 
1563 i 1565 opłacają pobory ze wsi Krzywice i Babiniec, 
woj. Podolskie. 

A. b. K. S. ks. p. 45. f. 278; ks. p. 96. 203 MILEŃSKI, h. Dąboróg, Jarosz, w roku 1650 ziemianin 
połocki. 
Not. Dziad. 

MILESKI, h. Grzymała bez lycerza w bramie^ Stanisław, 
w roku 1552 opłaca pobór ze wsi Milesek, woj. Łęczyckie, 
pow. Brzeziński. 

M. N. w K. ffl. No 495. 

MILEWSKI, h. Lubicz, Stanisław, w r. 1 570 opłaca pobór 
ze wsi Rzepiennika i Jodłówki, woj. Krakowskie, pow. Biecki. 
A. b. K. S. ks. p. 28. f. 95. 

MILEWSKI, h. Tępa podkowa, Antoni, w roku 1552 
opłaca pobór ze wsi Milewa, woj. Płockie, pow. Raciąski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

MILEYKO, h. Ślepowron, Stanisław, w roku 1635 wła- 
ściciel wsi Mileyki na Żmudzi. 
Not. Dziad. 

MILĘCKI, h. Belina, Jan, w r. 1563 opłaca pobór z części 
swej wsi Milęcina, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
M. N. w K. m. No 994. 

MILĘCKI vel MILĄCKI, h. Jastrzębiec, Jan, Stanisław, 
Mikołaj i Krzysztof, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi 
Milęcina, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
M. N. w K. III. No 994. 

MILIŃSKI, h. Nalicz odm. (w szczycie, pomiędzy 
rogami jeleniemi, pawi ogon), Dobrogost, w roku 
1 570* w Rawie, w imieniu Masława Sędziwoja Czarn- 
kowskiego, referendarza dworu Kr. J. Mści, koman- 
dora poznańskiego, wnosi 1 27 złot. 1 1 gr. 4 Y, de- 
nara opłaty ze starostwa Drahimskiego. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f 664. 

Źr. Dz. XII. 8. zna,j^ wieś Mielino, woj. i pow. Poznańskie. 204 

MIŁASZOWSKI, h. Nicczuja, Paweł, w r. 1576 opłaca 
pobór ze wsi Rytera i Młodowa, woj. Krakowskie, po w. 
Sandecki. 

A. b. K. S. ks. p. 34. f. 48. 

MILKO WSKI, h. własnego t Andrzej, w roku 
1580, w imieniu Marcina Sieroty, wycisnął pieczęć 
przy opłacie poboru ze wsi Chojane-Sierocięta- 
Stanki, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 40. 

MIŁKOWSKI, h. Pilawa, Jakub, w r. 1578, w imieniu 
Błońskiego, opłaca pobór z części wsi Borowej i Dzierżeni, 
woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 60. I. f. 51. i 88. 

Źr. Dz. XIV. 134. znajf wieś Milkowę w tym samym powiecie. 

MIŁOSZEWICZ, h. Łabędź, Justyn, w r. 1597 ziemianin 
upicki. 

Not. Dziad. 

MIŁOSZEWSKI, h. Srzeniawa, Jarosz, w r. 1564 dzier- 
żawca u Wierzbickiego wsi Bentkowic, woj. Krakowskie, 
pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. n. f. 120. 

Źr. Dz. XIV. 175. znaj§ wieś Miloszewice, woj. i pow. Sieradzkie. 

MIŁO WSKI, h. Sulima, Jan, w roku 1552 opłaca pobór 
ze wsi Mifowidzy, woj. Mazowieckie, pow. Przasnyski. 
M. N. w K. m. No 496. 

MINBUŁATOWICZ, h. własnego, Piotr, w roku 
1544 ziemianin trocki, kniai tatarski. 

Not Dziad. 

Wolff 638. chorzy tatarski oszmiański przed r. 1559. 205 
MINEJKO, h. Gozdawa, Tomasz, w r. 1788 pisarz ziemski 
kowieńskie 
Not. Dziad. 

MINGAYŁŁO, h. Przyjaciel, Jakub, w r. 1592 ziemianin 
kowieński. 
Not. Dziad. 

MIRKOWSKI, h. Kościesza, Mikołaj, w r. 1587, w Łomży 
kwituje z odbioru zapłaty za straż solną. 
A. b. K. S. ks. r. 10. f. 581. 

MIROSŁAWSKI, h. Jastrzębiec, Wojciech, w roku 1565, 
w imieniu Rajskiego, opłaca pobór ze wsi Ilkowic, woj. Kra- 
kowskie, pow. Ksiąski. 

A. b. K. S. ks. p. 24. f. 35. 

MIROSZOWSKI, h. Jastrzębiec, Franciszek, wr. 1552, 
a Feliks, w r. 1565, opłacają pobór ze wsi Miroszewa, 
woj. Krakowskie, pow. Proszowski, a Mikołaj, wr. 1576 — 
ze wsi Kościejowa. 

M. N. w K. m. No 498; A. b. K. S. ks. p. 35. f. 91; ks, 
p. 22. f. 56. 

MISCZOWSKI, h. Sas, Prokop, w roku 1569 wnosi do 

Skarbu koronnego 25 złot. 18 gr.; G na Podolu w roku 

1 566 opłaca pobory w imieniu Dzietrzychowej, a Leonard, 
w r. 1565, w imieniu Stadnickiego, opłaca pobór ze wsi Bro- 
nicza-Krepnej i Nowej - Krepnej , woj. Krakowskie, pow. 
Biecki. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 108; ks. p. 96; ks. p. 23. f. 60. 

Źr. Dz. XVin. I. 42. znaj^ wieś Miszczów w ziemi Przemyskiej, pow. 
Stryjskim. 

MISIECKI, h. Pomian, ksiądz, listy z r. 1737. 
Or. hr. Zam. 
Źr. Dz. XII. 157. znAJ9 wieś Miski w Gnieinieńskiem. 206 MISSIOWSKI, h. Jelita, Mateusz, w roku 1576 burgrabia 
zamku Krakowskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 63. f. 24. 

Źr. Dz. XIV. 89. znaj 9 wieś Góra Misio wska, woj. Krakowskie, po w. 
Ksi^ski. 

MITARSKI, h. Korczak, Jan, w r. 1565 urzędnik Wielo- 
polskiego w Krakowskiem. 

A. b. K. S. ks. p. 23. f. 21. i 22. 

MITKIEWICZ, h. Prus I, Jan, w roku 1529 właściciel wsi 
Mitkaycie na ŻmudzŁ 
Not. Dziad. MŁODAWSKŁ h. Łodzią, Serafin, w r. 1565 urzędnik 
Anny Ostrorogowej, stolnikowej lwowskiej, aJarosz,w roku 
1566 opłaca pobór w parafii Kwilcz. 
M. N. w K. UL No 499; A. b. K.'S. ks. p. 59. f. 482. 

źr. Dz. XII. 3. znaj§ wieś Mlodawsko, woj. i pcw. Poznańskie. 

MŁODOCKI, h. Bróg, Mikołaj, w r. 1565 opłaca pobór 
ze wsi Makowa, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
M. N. w K. IlL No 500. 

źr. Dz. Xni. 183. znają wieś Mlodocino, woj. Kaliskie, pow. Kcyński. 

MŁOTNICKI, h. Doliwa, Wojciech, w roku 1576 opłaca 
pobór ze wsi Dziurdziowa, woj. Ruskie, ziemia Przemyska. 
M. N. w K. III. No SOI. 

MNISKI, h. Nałęcz, Mikołaj, w r. 1553 opłaca pobór ze 
wsi Mnichów i Gralewa, woj. i pow. Poznańskie. 
M. N. w K. ffl. No 502. 207 MNISZEWSKI, h. Prus I, Waleryan, w r. 1552 płaci na 
ręce Marcina Grodzieńskiego, poborcy ziemi Gostyńskiej, 
pobór ze wsi Muchnic. 

M. N. w K. III. No 504. 

Źr. Dz. XVI. 148. inajf wieś Mnisie) Wiei w uemi Socfaaczewsldej. 

MNISZKO WSKI, h. Abdank, Baltazar, w r. 1552 urzędnik 
Jana Kmity, a Adam, w r. 1542 rektor IwowskL 
M. N. w K, m. No 503. 

Źr. Dz. XIV. 292. znają wieś Mniszków, woj. Sandomierskie, pow. Opo- 
czyński. 

MODLEŃSKI, h. Jastrzębiec, Jakub, w roku 1563 opłaca 
pobór ze wsi Modlny na ręce Marcina Regulskiego, pomo- 
cnika poborcy ziemi Łęczyckiej. 
M. N. w K. m. No 505. 

MODLIBÓG, h. Rola, Jan, w r. 1591 opłaca pobór ze wsi 
Trlonga i części swej wsi Suchodoła, w Gnieźnieńskiem. 

M. N. w K. m. No 506. 

Źr. Dz. XII. 252. znają wieś Modllboźyce, woj. i pow. Inowtodawskie. MODŁKOWSKI, h. własnego, w roku 1698 list 
ze Lwowa do Melchiora Sztyma, pisarza skarbu 
koronnego. 

M. N. w K. m. 507. MODRZEWSKI, h. Drzewica, Maciej, w r. 1594 kwituje 
odbiór soli dla probostwa Mstowskiego. 
M. N. w K. ffl. S08. 

MODRZEWSKI, h. Jastrzębiec, przyd. Frycs^ Andrzej, 
znany pisarz polityczny, autograf z r. 1571. 
Not Dziad. 208 

MODRZEWSKI, h* Nieczuja, Jan, w r. 1577 list z Sando- 
mierza. 

M. N. w K. m. No 509. 

Źr. Da. XIV. 181. znaj) wieś Modrzewie, woj. Sandomierskie, pow. Opo- 
czyński. 

MOGILNICKI, h. własnego, Erazm, w r. 1571 
archidyakon katedry Gnieźnieńskiej, oficyał kamie- 
niecki, proboszcz źabartowski. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 846—852. 

MODZELEWSKI, h- Belina, Mikołaj, w r. 1563 opłaca 
pobór z części wsi Witek-Łaźniewa, ziemia Warszawska. 

M. N. w K. ffl. No 994. 

Źr. Dz. XVL 362. znaj§ wieś Modzele Belino, woj. Mazowieckie, ziemia 
Wiska, pow. W^owski. 

MOJSIEWICZ, h. Drzewica odm. (nad księżycem — 
krzyż), Martyn, w roku 1599 ziemianin nowo- 
gródzki. 
Not. Dziad. 

MOKIERSKI, h. własnego, Jan, w roku 1570 
opłaca pobór ze wsi Prusy, woj. Pomorskie, pow. 
Tucholski. 

A. Gł. w Warsz. 

MOKIERSKI, Ii. Leliwa, Wojciech, w r. 1570 opłaca 
pobór ze wsi Mokrego, woj. Pomorskie, pow. Tucholski. 

A. Gł. w Warsz. 

Szeliga Żemicki nazywa ich M^kierskimi i za herb daje im Łeliwę odm«, 
mianowicie, pomiędzy półksiężycem a g^^dazdf trąbka myśliwska z nawiąza- 
niem do góry. MOLENCKI, Ii. własnego, w XVin wieku. 
Not. Dziad. 

209 MONIUSZKO, h. Krzywda, Jan, syn Mikołaja, w r. 1581 
opłaca pobór ze wsi Moniuszki, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 113. 

MONSTOWICZ, h. Dołęga, Stanisław, w r. 1528 wła- 
ściciel wsi Medyngian na Żmudzi. 
Not. Dziad. 

MONT WID, h. Lubicz, Daniel, w roku 1644 ziemianin 
wileński. 
Not. Dziad. 

MORACZEWSKI, h, T^^a podkowa, Tomasz, syn Fe- 
liksa, w r. 1563 opłaca pobór ze wsi Morawiec, woj. i pow. 
Łęczyckie. 

M. N. w K. HL No 510. MORAWSKI, h. własnego, Stanisław, w roku 
1709 list z Brześcia Litewskiego. 
Or. hr. Zam. MORAWSKI, li. Ostoja, Marcin, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Tapina, na ręce Pieniążka, poborcy ziemi Przemyskiej. 
M. N. w K. m. No su. 

Źr. Dz, XVin. L 1 10. znaj§ wieś Morawsko w siemi Przemyskiej. 

MORENDA, h. własnego, Andrzej, w roku 
1607, we Lwowie kwituje Wojciecha Bobolę, 
administratora ceł ruskich, z odbioru 300 złot. 
pol., należnego mu jurgieltu. 

M. N. w K. ffl. No 512. 

Nieś. podaje ród Morendów z li« Mora* 

MOROCHOWSKI, h. Sas, Mateusz, w roku 1552 opłaca 
pobór ze wsi Paczowa, woj. Ruskie. 
A. b. K. S. ks. p. 17. 210 MORZKOWSKI, h. własnego, w r. 1754 sta- 
rosta tarczyński. 

M. N. w K. IIL No 513. 

Vol. Leg. V. 730. Andrzej, szlachcic węgierski, towa- 
rzysz roty asarskiej marszałka wielkiego koronnego, za 
waleczność indygienowany na sejmie z r. 1685. MORZYCKI, h. Bróg, Bartosz, w r. 1571 urzędnik Przy- 
jemskiego w Chełmińskiem. 
A. be K. S. ks. p. 52. f. 832. 

Źr. Dz. XIII. 32. znaj^ wieś Morzycy, woj. Brzesko-Knjawslde, pow. Ra- 
dziejowski. MOSALSKI, h. własnego, Jerzy, w r. 1616 
podstarości wołkowyski. 
M. N. w K. ra. No 514. 

Kojatowicz a za nim Nieś. podają Mosalskich z h. Ostoja. MOŚCICKI, h. Jastrzębiec, Jakub, w roku 1576 służebnik 
Komorowskiego w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 115. f. 60. 

źr. Dz. XIV. 385. znaj^ wieś Mościska w ziemi Łukowskiej. 

MOŚCICKI, h. Kościesza, Maciej i Walenty, w roku 
1 58 1 opłacają pobór ze wsi Gołaszy-Mościsk, woj. Podlaskie, 
ziemia Bielska, a Paweł, w r. 1571 stolnik i poborca ziemi 
Bielskiej. 

M. N. w K. in. No 515; A. b. K. S. ks. p. 
47. f. 690. MOSSAKOWSKI, li. własnego, w roku 1752 
podstoli i pułkownik wojska koronnego. 
M. N. w K. m. No 516. 211 
MOSTKOWSKI, h* Szeliga, Andrzej i Katarzyna, 
wdowa po Mikołaju, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Most- 
ków, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
M. N. w K. m. No 994. 

Źr. Ds. XVI. 276. tego Andrzeja nazywają Mostowskim, poding nas jednak, 
jako dziedzic Mostków, nosił nazwisko Mostkowskiego. 

MOSZCZEŃSKI, h. Jelita, Aleksander, porucznik roty 
Jazłowieckiego, w r. 1580 kwituje z odbioru pieniędzy na 
150 koni, licząc na konia po 12 złot. pol. na ćwierć roku. 

M. N. w K. III. No 517. 

Źr. Dz. XIX. 81. znają wieś Moszczenicę, woj. Wołyńskie, pow. Łącki. 

MROKOWSKI, h- Brodzie, Feliks, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Mrokowa, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
M. N. w K. ffl. No 518. MROWIŃSKI, h. Nowina, Maciej, w r. 1571 burgrabia 
zamku Wieluńskiego. 
M. N. w K. m. No 519. 

źr. Dz. XII. 9. znajf wieś Mrowino, woj. i pow. Poznańskie. — Nieś. zna 
również Macieja, jako pisarza grodzkiego wieluńskiego, a w r. 160 1 poborcę 
ziemi Wieluńskiej, podaje go jednak z h* Jelita* MSaSZO WSKI, h. własnego, M a r c i n , w roku 
1 595 zeznaje, że od Leonarda Rozwadowskiego, 
podstaro^ciego łobzowskiego, otrzymał 95 korcy 
owsa, gdy Król odprowadzał Arcyksiężnę do 
Niemiec. 

M. N. w K. ffl. No 520. 
MUSIELEWICZ, h. Grabie, Aj dar, w roku 1554 murza 
tatarski. 
Not Dziad. 212 
MYŚLICKI, h. własnego, Ignacy, w r. 1761 list 
do Mokrzyckiego, cześnika lidzkiego, rotmistrza 
buławy W. Ks. Litewskiego. 
M. N. w K. m. No 522. MYSŁOWSKI, h. Pilawa, Stanisław, w r. 1579 opłaca 
pobór ze wsi Jaroniowic, a Jakub, w r. 1578 — ze swej 
częici wsi Makarowa, woj. Krakowskie, pow. Lelowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. 20; ks. p. 37. f. 7. 

Źr. Dz. XV. 452. znają wieś Myślowo w Księstwie Siewierskiem. 

MYTKO, h. Leliwa, Dymitr, w r. 1563 opłaca pobór ze 
wsi Wereszczatyniec, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 45. f. 272. 

Heraldycy rodzinie Mytków przypisują lu Lia. 

NABOROWSKI, h, Ślepowron, list z r. 1692. 
Or. hr. Zam. 

źr. Dz. XVI. 310. znają wsie Naborowo i Naborowiec w ziemi Zakro- 
czymskiej. 

NACELOWICZ, h, Tgja podkowa, Stanisław, w roku 
1596 jenerał wołkowyski. 
M. N. w K. m. No 294. NACKOWICZ, h- własnego, Waśko, w r. 1528 
ziemianin żmudzki. 
Not Dziad. NACZESŁAWSKI, h. Korab, Wojciech, w roku 1591 
opłaca pobór z części swej wsi Naczesławic, woj. i pow. Ka- 
liskie. 

A. b. K. S. ks. p. 13. f. 434. 213 

NADARZYŃSKI, h. własnego, Mikołaj, w roku 
1576 w imieniu Taszyckićgo opłaca pobór ze wsi 
Skodny i Rostoki, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 34. f. 214. NADOLSKI, h* Roch III, Stanisław, w r. 1576, w imie- 
niu dzierżawcy Glińskiego opłaca pobór ze wsi Łazów, woj. 
Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 61. 

Papr. a za nim Nieś. tego lamego Stanisława podają z h. Roch L 

NADRATOWSKI, h. Rawicz, Stanisław i Jakub, w roku 
1552 opłacają pobór ze wsi Nadratowa, woj. Płockie, pow. 
Srzeński. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

NAGÓRKA patrz WYSZEŃSKI-NAGÓRKA. 

NAGURSKI, h. Pobóg odm* (podkowa przeszyta 
strzałą żeleźcem ukośnie do góry w lewą stronę), 
Jakub, w roku 17 16 właściciel wsi Dżuginian, 
pow. Telszewski, a Franciszek w tym samym 
roku starosta wendeński. 
Not Dziad. 

NAPACHAŃSKI, h* Nałęcz, Antoni, w r. 1537 student 
kolegium wyższego w Krakowie. 
M. N. w K. III. No 523. 

Źr. Dz. Xn. 9. znają wieś Napachanie w woj. i pow. Poznańskim. 

NAPIÓRKOWSKI, h. Kopaszyna, Stefan, w r. 1601 po- 
kojowy Kr. J. Mści. 

M. N. w K. ffl. No 524. 

źr. Dz. XVI. 388. znajf kilka wsi Napiórek w ziemi Różańskiej. 214 
NAPRUSZEWSKI, h* Grzymała bez bramy, Marcin, w r. 

1591 opłaca pobór ze swej części wsi Sobótki, woj. Kaliskie* 
A. b. K. S. ks. p. 13. f. 495. 

Źr. Dz. XII. 146. znaj§ wieś Napniszewo w Gnieźnieńskiem. 

NARTO WSKI, h. Ślepowron, Rafał, w r. 1563 opłaca 
pobór z części swej wsi Konotopy, woj. Mazowieckie, ziemia 
Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 241. 

źr. Dz. XVI. 261. znaj§ wieś Narty w ziemi Warszawskiej. 

NASIECHOWSKI, h- Janina, Andrzej, w r. 1570 poru- 
cznik roty Jana Pileckiego, starosty horodelskiego. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 726. 

źr. Dz. XIV. 38. znaJ9 wieś Nasiechowice, woj. Krakowskie, pow. Pro- 
szowski. 

NASIŁOWSKI, h- Pobóg, Jan. w r. 1605 Ust. 
On hr. Zam. 

źr. Dz. Xin. 32. znaj§ wieś Nasilowo, woj. Brzesko-Kujawskie, pow. Ra- 
dziejowski. 

NAWRA, h. Chaledd, Ajsa Achmetowicz, kniai, tatarzyn 
grodzki pow. Trockiego, z żoną swą Chadi Kiełdawlet, w roku 

1592 czynią akt sprzedaży majątku Ołsukniki. 
M. N. w K. m. No 2. 

NAWROT, h* Krucyni, Wawrzyniec, w r. 1564 sługa 
Ożarowskiego w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 57. NECH WĘDKO WICZ, h- własnego, Fiodor Ada- 
mowicz, w r. 1596 ziemianin wołkowyski. 
M. N. w K. ffl. No 294. 
215 
NEFEDOWICZ, h. własnego, Grzegorz Ada- 
mowicz, w r. 1592 ziemianin wołkowyski. 
M. N. w K. m. No 463. NEJCHROWICZ, h. Tępa podkowa, Andrzej Janowicz, 
w r. 1554 ziemianin nowogródzki. 
M. N. w K. m. No 525. 

NENCHA, h. Trzy lilje. Mateusz, wr. 1786 vice- regent 
ziemski, pow. Latyczowskiego, woj. Podolskiego. 
M. N. w K. ffl. No 526. 

Const. 1676. f. 58. Jan • Kazimierz i Karol, bracia Nenchenowie, za wa- 
leczność indygienowani na sejmie z r. 1676. — Vol. Łeg. V. 399. nazywają 
ich omyłkowo Neuchen. — Nieś. przypisuje temu rodowi h* Lubicz* NIBSZYC z Barszczowej, h* własnego, Mikołaj, 
w r. 1536 dworzanin Kr. J. Mści. 
M. N. w K. m. No 527. 

Być moie, it Nibszyc będzie przydomkiem jednego z człon- 
ków rodu Baiszczowskich. 

NICKI, Ii. Nałęcz, w r. 1564 ksiądz w Cieszynie. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 66. NICKI, ti. Tępa podkowa, Marcin i Michał, w r. 1552 
opłacają pobór ze wsi Nicka-Kościelnego, woj. Płockie, pow. 
Srzeński. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Należy do rodn Boleśdcdw. 

NICZ, Ii* Jastrzębiec, Wojciech, wr. 1564 opłaca pobór 
z części swej wsi Kuźnicy, woj. Krakowskie, pow. Lelowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. 27. 

Papr. mylnie ten ród nazywa Neczami. 216 

NICZ, h. Nałęcz odm« (lewy koniec chusty prze- 
krzyźowany), w roku 1578 opłacają pobory: Jan 
z części swej wsi Pokrzywnicy, a Stanisław ze 
wsi Zbigniewie, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. 4. 9. i 10. 

NICZE, 1l własnego, Anzelm, w r. 1570 opłaca 
pobór ze wsi Kestenau, woj. Pomorskie. 
M. N. w K. m. No 528. NICZGÓRSKI, h. Rogala, w r. 1552 opłacają pobory: Jan 
ze wsi Niczgóry, a Feliks ze wsi Lipowca-Podbornego, woj. 
Płockie, pow. Srzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

NIECHCIANOWSKI, Ii. Godzicmba, Mikołaj, Jakub 
i Daniel, w r. 1552 opłacają pobór ze wsi Grochowa, woj. 
i pow. Łęczyckie. 

M. N. w K. in. No 530. 

Źr. Dz. Xin. 82. snaj^ wieś NiechcUnowo, woj. i pow. Łęczyckie. 

NIEDZIAŁKOWSKI, h^ Radwan, Andrzej, w roku 1569 
pisarz grodzki płocki. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 264. 

NIEGŁOSOWSKI, h* Dołęga, Andrzej, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Grochowa, woj. i pow. Łęczyckie. 
M. N. w K. IIL No 531. 

Źr. Dz. XIII. 82. znaj^ wieś Niegtoszewo, w parafii Grochowskiej, pow. 
Łęczyckim. 

NIEGOCKI, h* Jastrzębiec, Mikołaj, w roku 1552 opłaca 
pobór ze wsi Niegocina, woj. Płockie, pow. Srzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 217 

NIEKSINSKI, h. własnego, Andrzej, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Nieksina, woj. i pow. Płockie. 
A. b. K. S. ks. p. 41. NIELISKI, h. Lubicz, Jan, w r. 1581 w imieniu Iżykiewi- 
czowej opłaca pobór ze wsi Dzięcielewa, woj. Podlaskie, zie- 
mia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 700. NIEMAJEWSKI, h. własnego, w r. 1756 sprowa- 
dza przez komorę Gorlicką wino na własną po- 
trzebę. 

M. N. w K. in. No 532. NIEMAJEWSKI, łi. Doliwa, Jan, w r. 1572 pleban w Świe- 
rżu, administrator dóbr Sandomierskich, kolega Marcina Kro- 
mera, biskupa warmińskiego. 
M. N. w K. in. No 533. 

NIEMCZYNOWICZ, Ii. Lis, Mikołaj, w r. 1571 szafarz 
królewny Anny. 

A. b. K. S. ks. r. 4. f. 11 19. 

NIEMIECZKOWSKI, Ii. Przosna, Krzysztof, w r. 1566 
opłaca pobór ze wsi Niemieczkowa, woj. i pow. Poznańskie. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 314. 

NIEMIRA, h. własnego, Jan, w r. 1588 ziemianin 
nowogródzki. 

M. N. w K. m. No 131. 

NIESIERAWSKI patrz MIESZERAWSKI. 

NIESUŁOWSKI, h. Pobóg, Walenty, w roku 1552 
opłaca pobór ze wsi Niesułowa, woj. Płockie, pow. Ra- 
ciąskl 

A. b. K. S. ks. p. 41. 
218 
NIESUŁOWSKI, h. Rawicz, Mikołaj, w r. 1565, w imieniu 
kasztelana rabsztyńskiego, opłaca pobór ze wsi Kosmotowa* 
Osieka i Zimnego Dołu, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 22. f. 122. i 123. 

Papr. nazywa ten rdd Niesnlkowskimi. — Źr. Dz. XIV. 36. znaj^ wieś 
Niesnlowice, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

NDESZERAWSKI patrz MIESZERAWSKI. 

NIESZKOWSKI, h. własnego, Mikołaj, w roku 
1573, w imieniu starosty krasnostawskiego, opłaca 
pobór ze wsi Łętkowic, woj. Krakowskie, pow. 
Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 30. f. 69. 

źr. Dz. XIV. 62. 63. znaj^ wsie Nieszkowice Wielkie i Małe, woj. Kra- 
kowskie, pow. Szczyrzycki. 

NIEWffiROWSKI, h* Lubicz, Walenty, w r. 1573 poru- 
cznik zamku Tykocińskiego, a Michał w r. 1581 opłaca 
pobór ze wsi Dzięciołowa, woj. Podlaskie, ziemia Bielma. 
A. b. K. S. ks. r. 5. f. 418; ks. p. 47. f. 103. 

NIEWODZIŃSKI, h. Trąby, Mikołaj, w r. 1591 kwituje 
Skarb koronny z 200 złot. pol. na zakup wołów do kuchni 
Kr. J. Mści. 

A. b. K. S. ks. r. 10. f. 750. 

NIEZDZIŃSKI, h* Gozdawa, Bartłomiej, w r. 1592 pro- 
boszcz zakroczymski. 
M. N. w K. m. No 535. 

NIEZNANOWSKI, h. Lis, Adam, w r. 1589 opłaca pobór 
ze wsi Święcie, woj. Krakowskie, pow. Ksiąski. 
A. b. K. S. ks. p. 46. f. 52. 

źr. Dz. XIV. 61. znaj% wieś Nieznanowice, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 219 NIEZNAŃSKI, h- Poraj, Mikołaj, w roku 1552 opłaca 
pobór ze wsi Nieznanie, woj. Sieradzkie, ziemia Wieluńska. 
M. N. w K. ni. No 529. 

NIKŁASZ, h. Suche komnata, Stanisław, w roku 1564, 
w imieniu Zborowskiego, opłaca pobór ze wsi Kuźnicy Krze- 
miennej, woj. Krakowskie, po w. LelowskL 
A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. 59. 

NINIEWSKI, h* GrzTmała bez rycerza w bramie, Jakub, 
w r. 1568 służebnik Pierzkońskiego, żupnika bydgoskiego. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 9. 

Źr. Ds. XII. 113. znaj^ wieś Niniewo, woj. i pow. Kaliskie. 

NISZO WSKI, h* Tępa podkowa, Jan, w r. 1567 opłaca 
pobór ze wsi Spasowa, woj. Wołyńskie, pow. Łucki. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 657. 

NIWIŃSKI, h. własnego, Andrzej, w roku 1752 
przez komorę Radomską przewozi 15 beczek wina 
dla Krasickiego, komisarza na Trybunał Radomski. 
M. N. w K. m. No 536. 

NIWIŃSKI, h. Paprzyca 0(}m. (na kamieniu tu- 
lejka), Benedykt, w roku 1580 opłaca pobór ze 
wsi Niewodnic, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 93. 

NIWIŃSKI, h. Paprzyca odm. (na kamieniu kwiat 
lilii). Mateusz, syn Jana, w roku 1581 opłaca 
pobór ze wsi Niwina-Pasów, woj. Podlaskie, ziemia 
Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 701. 

Oba rody Niwińskich, h. Paprzyca odm., pochodzą niewątpliwie z je- 
dnego gniazda; odmiany z h. Paprzyca wytłumaczyć należy dnieniem do wy- 
odrębniania młodszych galczi^rodu szczepowego, podobnie tak samo, jak to miało 
miejsce z powstaniem przydomków. 220 

NIWIŃSKI, h. Odrowąż, Andrzej, w roku 1757 przewozi 
przez komorę Dukielską wino dla Miączyńskiego, wojewody 
czernihowskiego. 
M. N. w K. m. No 537. 

NOSALSKI, h. Prawdzie, Andrzej, w r. 1774 dzierżawca 
wsi Kamionki w Ordynacyi Zamoyskiej. 
M. N. w K. ni. No 538. 

NOSARZOWSKI, h. Lubicz, Wojciech, wr. 1587 sługa 
starosty czerkaskiego. 

A. b. K. S. ks. r. 10. f. 450. 

NOSIŁO WSKI, h. Pomian, Marceli, syn Wojciecha, w r. 
1554 ziemianin nowogródzki. 
M. N. w K. ra. No 525. 

NOSKOWSKI, h. Dębno, Sebastyan, w r. 1553 rządca 
dóbr comesa Górki w Gnieźnieńskiem. 
M. N. w K. ni. No 539. 

Źr. Dz. XII. 150. znaj 9 wieś Noskowo, woj. Kaliskie, pow. Gnieźnieński. 

NOWACKI, h. Kotwica, Józef, w r. 1603 rotmistrz Kr. 
J. Mści. 

M. N. w K. III. No 540. 

NOWICKI, h. własnego, Iwan, syn Andrzeja, (^ 
w roku 1554 namiestnik wileński. 
Not Dziad. NOWICKI, h* własnego, Jan, w r. 1608 ziemianin 
nowogródzki. I $ jtó 

Not. Dziad. \ 1^ 
221 NOWICKI, h. Siekierz, Michał, przyd. 5ftfti, w roku 1614 
sędzia grodzki kijowski. 
Not. Dziad. 

NOWODWORSKI, h. Dębno, Jan, w r. 1564, w imieniu 
mniszek ze Staniątek, opłaca pobór ze wsi Leszkowie, woj. 
Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 88. 

Źr. Dz. XIV. 263. snaj^ wieś Nowodworze, woj. Sandomienkie , pow. 
Pilzeński. 

NOWOWIEJSKI, h- Pobóg, Andrzej i Aleksy, przyd. 
LiSy W r. 1552 opłacają pobór ze wsi Nowej Wsi, woj. 
Płockie, pow. Mławski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

NOWOWIESKI, h* Lubicz, listy z r, 1725. 
Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XVI. 389. znaj§ wieś parafialna Nowa Wieś, w ziemi Roiańskiej. 

OBIELA WSKI, h- Brochwicz II, Wojciech, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Obielaw i Młodocina, woj. Kaliskie, 
pow. KcyńskŁ 
M. N. w K. IIL No S4I. 

OBRĄPALSKI, h* Ogończyk, Stanisław, w r. 1563 vice 
regent ziemi Warszawskiej, Adam w r. 1571 dzierżawca 
wsi Luboli, w Kaliskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 208; M. N. w K. III. No 542. 

OBRĘBSKI, h. Odrowąż, Paweł, w r. 1576 i 1578 opłaca 
pobory w woj. Krakowskiem w imieniu Reya, Bełchackiego 
i Krępskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 60. 1, f. 192; in. f. 26; ks. p. 37. f. 17. i 45. 222 
OBRĘPSKI, h* Prus II, Stanisław, w roku 1570 opłaca 
pobór; widocznie tak był znany, źe nie wypisał z jakiej wsi 
ten pobór opłacił, ani nawet z jakiem województwem. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. jy6, 

OBUCHOWICZ, h. Prawdzie, Mikołaj, w r. 1646 pisarz 
grodzki mozyrski. 
Not. Dziad. 

OCHABOWICZ, h. Topor, Jakub, w r. 1731 ziemianin 
wileński. 
Not Dziad. 

OCHABSKI, h. własnego, Mikołaj, w r. 1552 
płaci pobór ze wsi Ożany, woj. Ruskie, ziemia 
Przemyska. 

M. N. w K. III. No 543. 

OCZKO, h* Roch III, Albert, w r. 1573 medycyny doktor 
Kr. J. Mści w Krakowie. 

M. N. w K. m. No 544; A. b. K. S. ks. p. 60. L f. 29. 

OGLĘDZKI, h. Ślepowron, Paweł, w r. 1589 płaci pobór 
z części swej wsi Płazy, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
M. Ń. w K. m. No 96. 

Źr. Ds. XVI. 334. znftj^ wieś Oględa, w ziemi Ciechanowskiej, pow. 
Przasnyskim. 

OGORZELOWSKI, h. Szeliga, Jan, w r. 1565 dzierżawca 
wsi Warwarczyniec, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 96. 

źr. Dz. XIII. 22. znaj% wieś Ogorzelewo, woj. Brzesko-Kujawskie, pow. 
Przedecki. 

OKNICKI, h* Nowina, Gabryel, w r. 1570 służebnik Mi- 
kołaja Zebrzydowskiego. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 638. 

Źr. Dz. XIV. 395 znaj^ wieś Okniny w ziemi Łukowskiej. 223 OKOUCZ patrz UKOLICZ. 

OKOŁO-KUŁAK patrz KUŁAK. 

\ 
OKOŁOW patrz UKOŁOW. 

OKORSKI, h. Roch II, Stanisław, w r. 1587 list. 
M. N. w K. IIL No 545. 

Źr. Dz. XIX. 6. znaj^ wieś Okorsko, woj. Wołyńskie, pow. Łucki. 

OLBRYCHT, h. Gozdawa, Jan, w r. 1774 dzierżawca wsi 
Mofczowa w Belskiem. 
M. N. w K. m. No 546. 

OLĘDZKI, h. Prawdzie^ Jan-Szczęsny w r. 1580 i 1581 
opłaca pobór z części, należącej do jego żony, wsi Dorna- 
nowa, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 42. f. 15; ks. p. 47. f. 678. 

OLSZAMOWSKI, h. Jasicńczyk, Mikołaj, w r. 1371 słu- 
żebnik kasztelanowej osieckiej. 

A. b. K. S. ks. p. 109. I. f. 38. 

źr. Dz. XVI. 238. znąj9 wieś Olszamy, woj. Mazowieckie, pow. Grójecki. 

OLSZANOWSKI, h« Nowina, Michał, w r. 1613 ziemianin 
wołyński. 
Not Dziad. 

źr. Dz. XIV. 290. znaj^ wieś Olszanowice, woj. Sandomierskie, pow. Opo- 
czyński. 

OLSZEWSKI, h. Tąpa podkowa, Mateusz, w roku 1552 
opłaca pobór ze wsi Olszewa, woj. Płockie, pow. Mławski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

OLSZOWSKI, h. Brochwicz, Jan, w r. 1576 sługa Mikołaja 
Jordana. 

A. b. K. S. ks. p. 36. f. 60. 

źr. Dz. XIV. 135. znaj^ wieś Olszowę, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 224 OLSZOWSKI, h. Godzicmba, Stanisław, w r. 156^1 1570 
dworzanin Kr. J. Mści, burgrabia krakowski 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 408; ks. r. 4. f. 891. 

Źr. Dz. XIII. 306. znaJ9 wieś Olszowę, woj. Sieradzkie, pow. Ostrzeszowski. 

OLSZOWSKI, h. Radwan, Jakub, w r. 1552 i 1563 opłaca 
pobory ze wsi Olszowca, woj. Krakowskie, pow. SzczyrzyckL 
M. N. w K. III. No 547; A. b. K. S. ks. p. 27. f. 16. 

ONICHIMOWSKI, h* Kotwica, Łukasz, w r. 1650 spisuje 
inwentarz wsi Łopienicy, woj. Nowogródzkie. 
M. N. w K. III. No S48. 

OPACKI, h. Prus I, Bartłomiej, w r. 1563 opłaca pobór 
ze wsi Rakowca, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 216. 

Źr. Dz. XVI. 271. znaj^ wieś Opacz Wielki w ziemi Warszawskiej. Na 
Opaczn Małym dziedziczyli Opaccy h. PrtlB III^ znani wszystkim naszym 
heraldykom. "" 

OPATOWSKI, h. Czewoja, Stanisław, wr. 1564 pisarz 
zamku Rabsztyńskiego. ^ ^ 

A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. I24lł 

źr. Dz. XIV. 79. znaj§ wieś opatów, woj. Krakowskie, pow. Lelowski. 

OPOLSKI, h. Prus I, Jan, w r. 1686 czyni akt darowizny 
wsi Opola, w woj. Lubelskiem, na rzecz synowca Adama. 
Not. Dziad. 

ORDYNIEC, h« Kościesza, Grzegorz, w r. 1605 ziemianin 
wołkowyski. 

M. N. w K. m. -No 550. 

\ 
ORDYŃSKI, h. własnego, Jan, Ilko i Wasyl, 
synowie Iwana w roku 1552 płacą pobór ze wsi 
Ordyny, w ziemi Przemyskiej. 

M. N. w K. UL No ss I. 225 
ORLICKI, h. Lis, Marcin, w r. 1564 w imieniu Zebrzy- 
dowskiego opłaca pobór ze wsi Zebrzydowic, woj. Krakowskie, 
pow. Śląski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 50. 

ORYŃSKI, h. Grzymała bez rycerza w bramie, Jan, w roku 
1563 płaci pobór z włóki gruntu wsi Orynice Wielkie, woj. 
Łęczyckie, pow. Orłowski. 
M. N. w K. III. No 552. 

ORYŃSKI, h. Rola, Maciej, w roku 1563 opłaca pobór 
z dwóch włók wsi Orynice, woj. Łęczyckie, pow. Orłowski. 
M. N. w K. III. No 553. 

OSIECKI, h. Abdank, Jan, w r. 1565 urzędnik kasztelana 
sieradzkiego. 
M. N. w K. III. No 554. 

Żr. Dz. XIII. 296. znaj^ wieś Osiek, woj. Sieradzkie, pow. Wieluński. 

OSIECKI, h^ Kurzeniec, Jan, w r. 1569 pisarz prowentów 
starostwa Łomżyńskiego. 
A. b. K. S. ks. r. 4. £ 448. 

OSIECKI, h» Radwan, Franciszek, w r. 1780 plenipotent 
Ignacego- Aleksandra Gintowtta-Dziewałtowskiego dóbr w cyr- 
kule Zamoyskim. 

M. N. w K. m. No 555. 

Źr. Dz. XVL 311. znaj^ wieś Osiek w ziemi Zakroczymskiej. OSIPOWSKI, h. własnego, Andrzej, poborca 
Kr. J. Mści witebski, w roku 1580 zaświadcza, że 
pięć namiotów królewskich, zostawionych w zamku 
Witebskim dla przechowania w czasie przejazdu 
Króla do Wielkich Łuk, znajdują się w całości. 

M. N. w K. UL No 556. 

Bork. podaje ten dom z h* Łodzią bez odmiany. 
226 
OSMOŁOWSKI, h. Bończa, Józef, w r. 1705 podsędek 
mścislawski. 
Not. Dziad 

OŚNICKI, h. PrawdziCt w n 1552 opłaca pobór ze wsi Ju- 
ryszewa, woj. i po w. Płockie. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Źr. Dz. XVI. 10. znają wieś Ośnice w pow. Płockim. 

OSSOWSKI, h. własnego, Wojciech, Paweł 
i Grzegorz, w r. 1570 opłacają pobór ze wsi 
Mokrego, woj. Pomorskie, pow. Tucholski. 
A. Gł. w Warsz. 

OSSOWSKI, h. Bróg, Jan, w r. 1566 opłaca pobór ze wsi 
Przysieki Polskiej, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 192. 

źr. Dz. XII. 66. znają wieś Ossowa w pow. Kościańskim. 

OSSOWSKI, h. Dołęga, Kajetan. 20 maja 1755 sekretnie 
z tym herbem nobilitowany. 

A. Gł. w Warsz. ks. kanclerska 45. 46. f. 66, 

OSTAŁOWSKI, Ii. Ogończyk, Wojciech, w roku 1564 
i 1565 starosta napierowski i pilecki. 

A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. 26; ks. p. 24. f. 47. 

Źr. IH. XIII. 135. znaj§ wieś Pniewo-Ostalowo, woj. i pow. Łęczyckie. 

OSTROŁĘCKI patrz BOGUSŁAWSKI. 

OSTRO WICKI, Ii. Ogończyk, Jan, w r. 1552 archidyakon 
dobrzyński, kanonik płocki, oiicyał pułtuski. 
M. N. w K. III. No 569. 

źr. Dz. XII. 328. znaJ9 wieś Ostrowite w ziemi Dobrzyńskiej, pow. Lip- 
nowskim. 227 
OSTROWSKI patrz PROTASOWICZ-OSTROWSKI. 

OSTROWSKI, h. własnego, Wincenty, w roku 
1576 i 1578 opłaca w Krakowskiem pobory za 
siebie i za Rusieckiego. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. 222; ks. p. 60. V. f. 190. 
i 191; ks. p. 38. f. 95. 

OSTROWSKI, h- Bdina, w r. 1565 burgrabia zamku Ka- 
mieńca Podolskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 96. 

Źr. Dz. XVI. 202. znaj 9 wsie Ostrowce Daie i Ma2e w ziemi Gostyńskiej. — 
Jednego pochodzenia z Brzozowskimi. 

OSTROWSKI, h. Prus I, Piotr, w r. 1552 opłaca pobór 
z części swej wsi Dąbrówki, woj. Krakowskie, pow. Szczy- 
rzycki, w latach zaś 1 564 — 1573 jest starostą zwierzynieckim. 

M. N. w K. III. No 560; A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 158; 
ks. p. 109. I. f. 44; ks. p. 30. f. 238. i 245. 

Źr. Dz. XIV. 57. i 58. znaj% dwie wsie Ostrdw w pow. Szczyrzyckim. 

OSZCZEP ALSKI, h. Abdank, Jan, w r. 1792 wojski lubelski. 
Not. Dziad. 

Zr. Dz. XIV. 379. znaj§ wieś Oszczepalin w ziemi Łukowskiej. 

OSZCZEPALSKI, h* Rawicz, Tomasz, w roku 1652 list 
z Ostrowia. 
Or. hr. Zam. 

OTHA, h. Junosza, Piotr i Jan, w r. 1552 opfacają pobór 
ze wsi Wdowina, woj. Sieradzkie, pow. Piotrkowski, na ręce 
Piotra Żochowskiego, podstarościego piotrkowskiego. 
M. N. w K. in. No 561. 

Jak widać ze Źr. Dz. Xin. 140. i 257. Otha jest przydomkiem używanym 
przez dwa rody szlacheckie Świniarskich i Wdowińskich, z czego wynika, ie 
obie te rodziny naleialy do klejnotnikdw h. JimOBZa. Świniary lei% w woj. 
i pow. Łęczyckim. 228 OTOLSKI, h. Pniejna, Albert, przyd. Soja^ w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Otolina, woj. i pow. Płockie. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

OTRĘBUSZ, przyd. Dadńbóg, h. Roch II, S t a n i s ł a w, w roku 
1563 opłaca pobór ze wsi Otrębusze, woj. Mazowieckie, zie- 
mia Warszawska. 

A. b. K. S. ks, p. 27. f. 227. 

OTUSKI, h. Samson, Piotr, w roku 1628 ziemianin ka- 
liski. 

Not. Dziad. 

tx. Dz. XII. 22. znaj^ wieś Otnsz, woj. i pow. Poznańskie. 

OWCZARSKI, h. Nowina, Stanisław, w r. 1578 urzędnik 
wojewody kaliskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 38. f. 134. 

Źr. Dz. XIV. 210. znaj 9 wieś Owczary, woj. Sandomierskie, pow. Wiślicki. 

OWSIANKO, h* Rawicz, Michał, w r. 1648 pisarz grodzki 
brański. 
Not. Dziad. OWSIEŃSKI, h. Orla odm. (w szczycie — 
Orla powtórzona), Jakub, w r. 1552 podsta- 
rości proszowski, żyje jeszcze w r. 1566. 
M. N. w K. III. No 562; Not Dziad. OWSIEŃSKI, h. Orla, Jaff, w r. 1569 starosta lembzelski, 
rotmistrz Kr. J. Mści. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 258. 

Obaj Owsieńscy bcd% jednego rodn, a nawet jest moiliwe, ^e Jan był sy- 
nem Jaknba. 
229 OWSIEŃSKI vel OWSIŃSKI, h* Radwan, Jerzy, w roku 
1564, a Piotr w r. 1578 opłacają pobory ze wsi Poręby, 
woj Krakowskie, pow. Śląski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 46. i 48; UL f. 34- 

Źr. Dz. XIV. 102. znaj^ wieś Owsiankę, woj. Krakowskie, pow. Śląski. OWSZARSKI, h. własnego, w roku 1715 list do 
Antoniego Smoterskiego, superintendenta ceł Rze- (^83^-: 
czypospolitej komor Wielkopolskich. 
M, N. w K. m. No 563. OŻAROWSKI, h* Nałącz, Samuel-Kazimierz, w roku 
1682 podstoli piński, podstarości wołkowyski. 
M. N. w K. m. No 564. 

2r. Dz. Xin. 301. znaj§ wieś Oiarów, woj. Sieradzkie, ziemia Wieluńska. 

OŻEGOWSKI, h* Wąi, Piotr, w r. 1552 opłaca pobór ze 
wsi Oźegowa i Wiewiórowa, woj. Sieradzkie, pow. Radom- 
skowski. 

M. N. w K. m. No 565. 

PABIANOWSKI, h. Jastrzębiec, Jan i Maciej, w r. 1563 
opłacają pobór ze wsi Pabianowa, woj. i pow. Kaliskie. 
M. N. w K. ffl. No 566. 

PABIROWSKI, h. Paprzyca, Bartłomiej, w roku 1575 
dziedzic Pabirowic, woj. Mazowieckie, pow. Grójecki. 
Not Dziad. 

PACZUSKI, iu Jastrzębiec, Michał, ziemianin podlaski, 
w r. 1723 czyni zapis żonie swej Annie z Jaszczołtów. 
Not. Dziad. 

Źr. Dz. XVI. 3x0. znaj^ wieś Paczuszczynę, woj. Mazowieckie, ziemia Za- 
kroczymska. 230 PADARZEWSKI, h. Nałęcz, Maciej, w roku 1552 opłaca 
pobór z dwóch kół młyńskich w Rąkojadach, na ręce po- 
borcy gnieźnieńskiego. 
M. N. w K. III. No 567. 

Źr. Dz. XII. 159. znaj) wieś Padarzewo, woj. Kaliskie, pow. Gnieźnieński. 

PADEWSKI, h. Brodzie, Mikołaj, w roku 1566 regent 
m. Jarosławia. 

A. b. K. S. ks. r. 4. f- 69. 

Źr. Dz. XIV. 203. znaj) wieś parafialna Padew, woj. i pow. Sandomierskie. 

PAJEWSKI, h. Leliwa, Albrycht, w r. 1564 służebnik 
Smolaka w Krakowskiem. 

A b. K. S. ks. p. 60. n. f. 26. 

PAJEWSKI, h. Prus I, Stanisław, w r. 1552 ze wsi Pa- 
jewa opłaca pobór na ręce podstarościego łomżyńskiego. 
M. N. w K. ni. No 568. 

źr. Dz. XVI. 329. i 330. znaj) cztery wsie Pajewo w ziemi Ciechanowskiej. 

PAJOWSKI, h, Puchała, Stanisław, w roku 1553 opłaca 
pobór ze wsi Ramiszowa, Raniszowskiej Woli, Lipnicy, Woli 
i Dzikowca, woj. i pow. Sandomierskie. 
A. b. K. S. ks. p. 10. f. 483. i 484. 

PAKOSŁAWSKI, h, własnego, Marcin, w roku 
1553 opłaca pobór ze swej części wsi Pakosławia, 
woj. Sandomierskie, pow. Radomski. 
M. N. w K. ra. No 569. 

PAKOSŁAWSKI, li. Nowina, Grzegorz, kustosz sandecki, 
kuchmistrz Królestwa Polskiego, w r. 1549 kwituje Skarb 
koronny z odbioru pięciu grzywien kwartalnej pensyi. 
M. N. w K. m. No 570. 231 
PAKOSZ, h. Pobóg, Mikołaj, w roku 1552 płaci pobór 
ze wsi Wałowic, woj. Krakowskie, pow. Biecki ; Paweł 
z Wałowic, w r. 1581 płaci pobór za Broniowskiego, brata 
swego Sebastyana i za siebie ze wsi Karwodży, woj. 
Sandomierskie, pow. Pilzeński. 
M. N. w K. III. No 571; A. b. K. S. ks. p. 8. f. 856. 

PAKOSZ, h, Prus I, Jan, w r. 1549 burgrabia krakowski. 
M. N. w K. m. No. S72. 

PAKOSZEWSKI vel PĘKOSZEWSKI, h- Tąpa podkowa, 
Wojciech, w r. 1566 opłaca pobór ze wsi Pakosławia 
w Sandomierskiem. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 133. 

Źr. Dz. XVI. 149. snaj) wsie Pękoszew i Wolę Pękoszewskf w siemi So- 
chaczewskiej. PAKSIŃSKI vel PAXIŃSKI, h, własnego, Stani- 
sław, w roku 1 591 opłaca pobór ze wsi Paksina 
w Gnieźnieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. II. PALCZEWSKI, h. Bończa, Marcin i Jan, w r. 1568 zie- 
mianie czerscy. 
Not. Dziad. 

źr. Dz. XVI. 240. znaj) wieś Palczewo, woj. Mazowieckie, pow. Warecki. 

PANKIEWICZ, h, Pobóg, Andrzej, w r. 1591 ziemianin 
lidzki. 

Not Dziad. 

PANRYŁO WICZ, h. Syrokomla Andronowskich, Siemion, 
w r. 1606 zbożny ziemi Nowogródzkiej. 
M. N. w K. m. No 574. 232 
PANTOSZEWSKI, h. Poraj, Antoni, w roku 1774 rządca 
dóbr Ślatyn w Belskiem. 
M. N. w K. m. No 575. 

PAPROCKI, h. Tąpa podkowa, Jan, w r. 1570, w Warsza- 
wie kwituje Skarb koronny z 2(X> złot. pol. na zakup owsa 
dla koni królewskich. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 431. 

PARCZEWSKI, h. Doliwa, Wojciech, wr. 1591 opłaca 
pobór z części swej wsi Złotniki, w Gnieźnieńskiem. 
Au b. K. S. ks. p. II. 

Źr. Dz. Xn. 143. znaJ4 ^^^^ Parczewo w pow. Gnieźnieńskim. 

PARCZEWSKI, h. Lis, Marcin, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Gołuchy, woj. ?, pow. ?. 
M. N. w K. m. No 576. 

PAROWSKI, h. Srzeniawa, Jan, w roku 1611 rotmistrz 
w Fellinie. 
Not. Dziad. 

PARSKLIŃSKI, h. Nałęcz, Jakub i Jan, w r. 1553 opła- 
cają pobór ze wsi Parsklina, na ręce Żochowskiego, poborcy 
piotrkowskiego. 

M. N. w K. ffl. No 577. 

PARULSKI, h, Jastrzębiec, Wojciech, w r. 1633 list. 
Or. hr. Zam. 

źr. Dz. XVI. 288. znaj 9 wieś Panile w ziemi Warszawskiej. 

PARZANOWSKI z Parzanowa, h. Radwan, Stanisław, 
psałtarzysta przy kościele Panny Maryi w Krakowie, w roku 
1528 kwituje Skarb koronny z odbioru 2 grzywien i 8 gr. 
na altaryc za jeden kwartał. 
M. N. w K. m. No 578. 233 
PARZNICKI patrz FINK. 

PARZNIEWSKI, h. Belina, Tomasz, podczaszy nurski, 
w r. 1562 opłaca pobór ze wsi Molędzinowa i Kopany, woj. 
Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 237. 

Źr. Dz. XVT. 278. znaj§ wieś Parzniewo w ziemi Warszawskiej. • PASIERB, h. własnego, Piotr, w r. 1576 dzier- 
żawca wsi Żary, w woj. Krakowskiem, pow. Le- 
lowskim. 

A. b. K. S. ks. p. 63. f. 203. 

Źr. Dz. XIV. 131. znaj4 wieś Pasierbice, woj. Krakowskie, 
pow. Sandecki. 

PASIKOWSKI vel PASZKOWSKI, h. własnego 
(zdaje się Rocli III), Mikołaj, stolnik i poborca 
ziemi Sochaczewskiej, w roku 1540 zdaje na ręce 
księdza Mikołaja Kobylnickiego 635 złot. pol. po- 
boru z ziemi Sochaczewskiej. 
M. N. w K. m. No 579. 

Patrz Paszkowski h. Roch IIL PASIOWSKl, li, Zerwikaptur, ksiądz w Międzyrzeczu, w roku 
1788 wydaje świadectwo o pobiciu strażników Skarbu ko- 
ronnego przez motłoch żydowski 
M. N. w K. m. No 580. 

PASKOWSKI vel PASZKOWSKI z Paskówki, Ii. Abdank, 
Adam, w r. 1565 opłaca pobór ze wsi Paskówki i Trzeboli, 
woj. Krakowskie, pow. Śląski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 52. 

źr. Dz. XIV. 48. podaje te wsie jako Paszkdwka i Trzebola w pow. 
Szczyrzyckim. 234 


PASŁASKI, h. własnego, Benedykt, w roku 
1760 sędzia pograniczny woj. Bractawskiego, pisarz 
graniczny woj. Kijowskiego. 
M. N. w K ffl. No 581. 

PASUNCKI, h. Poraj odm. (róża o czterech li- 
ściach), Tomasz, w r. 1570 płaci pobór ze wsi 
Pudrewic, woj. Pomorskie. 

A. b. K. S. ks. p. 52. f. 710. i 714. 

PASZKIEWICZ, h. własnego. Daniel, w roku 
1786 list do Ciołkowskiego, komornika wyszo- 
grodzkiego. 
Or. hr. Zaim. 

Bork. podaje Paszkiewiczów z h« Strzi^ odm., lecz od- 
miany nie opisuje. 

PASZKIEWICZ, h* Ostoja, Mikołaj, w r. 1607 podsta- 
rości kowieński. 

M. N. w K. m. No 582. 

PASZKOWSKI patrz PASKOWSKI. 

PASZKOWSKI, h. Roch III, Stanisław, w r. 1570 zie- 
mianin sochaczewski. 
Not. Dziad. 

Źr. Dz. XVI. 154. znaj% wieś Paszki Szalone w ziemi Sochaczewskiej, na 
której dziedziczył w r. 1579 tenie sam Stanisław. 

PASZYŃSKI, h. Cholewa, Stanisław, w r. 1604 list. 
Or. hr. Zam. 

PAWŁOWICZ, h. Suchekomnat7, Jan, w r. 1581 podłowczy 
Kr. J. Mści. 

M. N. w K. IIL No 583. 235 
PAWŁOWSKI, h. Bawola głowa, Jan, w r. 1572 jurgieltnik 
Kr. J. Mści. 

M. N. w K. III. No 584. 

PA WSZĄ, h. własnego, Fiodor Boguf ało wicz, 
w r. 1593 ziemianin kijowski. 
Bołsun. 

PAXIŃSKI patrz PAKSIŃSKI. 

PACZKOWSKI, h. Jastrzębiec, Piotr, syn Jana, w roku 
1552 opłaca pobór ze wsi Pączkowa, woj. Płockie, pow. 
Srzeński. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

PĄGOWSKI, h. Rawicz, Hieronim, w r. 1798 list. 
Or. hr. Zam. 

PCZOŁECKI vel PSZCZOŁECKI, li. Srzeniawa, Baltazar, 
w r. 1552 opłaca pobór ze swej części wsi Pczołeckiej Woli 
i z młyna Borowca, a Wojciech, przyd. Mojek, w roku 
1551 ze swej części tejże wsi; woj. Sieradzkie, pow. Szad- 
kowski. 

M. N. w K. m. No 585. 

Źr. Dz. Xin. 247. znaj% wieś Pszczółki w tymie powiecie. 

PELKEN, h. Pelikan, Salomon, nobilitowany w r. 1557. 
Ks. Metryki Koronnej 90. f. 236. 

PEŁCZYŃSKI, h. Jastrzębiec. Adam, w r. 1635 dzierżawca 
wsi u Łaszczą w ziemi Bełskiej. 
Not. Dziad. 

Źr. Dz. XII. 215. znaj% wieś Pelczyno, woj. Kaliskie, pow. Pyzdrski. 

236 PEŁKA, h. Tąpa podkowa, Jędrzej, w roku 1565 opłaca 
pobór ze wsi Grabownicy, woj. Mazowieckie, ziemia Nurska. 
M. N. w K. IIL No 586. 

PEMPERSKI, h. Topor, Bartosz, w r. 1604, w Batowi - 
cach czyni zakup czterech brogów siana, płacąc za każdy 
bróg po 36 złot. pol. 
M. N. w K. DL No 587. 

Źr. Dz. XII. 174. znajf wieś Pemperzyno, woj. Kaliskie, pow. Nakielski. 

PEMPOWSKI, h. Poronią, Ambroży, w r. 1571 komisarz 
Kr. J. Mści do rewizyi młynów zamku Pyzdrskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 59* f. 1229. 

źr. Dz. XII. 79. znaJ4 wsie Pempowo Wielkie i Małe, woj. Poznańskie, pow. 
Kościański. 

PEPŁOWSKI, h. Korab, Bartosz, w r. 1571 służebnik 
biskupa łuckiego. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 880. 

PEPŁOWSKI, h* Szeliga, Mateusz, Jan, Mikołaj i Pa- 
weł, przyd. Stach, Wawrzyniec, przyd. Krupa, w r. 1552 
opłacają pobór ze wsi Pepłowa Nagórnego i Pacierzowego, 
woj. i pow. Płockie. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Bork. przyd. Krupa przypisuje Peplowskim h* Gozdawat wywodz4C3nn 
się z Peplowa Wylazlowa. 

PERBESZ, h. Pogonią IV, Jerzy, rotmistrz Kr. J. Mści, 
w r. 1579 zeznaje, że pożyczył u Jakubowskiego 200 złot. 
węgierskich, licząc każdy złoty po 3 złot. 30 gr. i szeląg. 
M. N. w K. in. No 588. 

PERCZYŃSKI, h. Lubicz, Antoni, w r. 1775 ekonom dóbr 
Sierakowskiego, podkomorzego Kr. J. Mści, w ziemi Bełskiej. 
M. N. w K. ra. No 589. 237 
PERDOŁ, h. Cielepały odm,, Stanisław, słu- 
żebnik Ścibora Chełmskiego, chorążego krakow- 
skiego, w r. 1576 opłaca pobór ze wsi Bolesławia, 
woj. Krakowskie, pow. Proszowski 
A. b. K. S. ks. p. 35. f. 242. 

PERLICKI, h. Jelita, Wojciech, proboszcz lwowski, w roku 
1604 kwituje odbiór 2 złot pol. z dawna przez Królów pol- 
skich na proboszcza lwowskiego fundowanych. 
M. N. w K. in. No 590. 

Źr. Dz. XIV. 147. snaj) wieś Perlę, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 

PERŁO WSKI, h. Przyjaciel Sowity, w r. 1775 podpisuje 
subpartycyę podatku ze wsi Perespy, w cyrkule Bełskim. 
M. N. w K. m. No S9I. 

PERZANOWSKI, h. Jastrzębiec, Jan, w r. 1579 zaświadcza, 
że w Nowym Dworze opłacił cło: »od kazdey poyasdy pul- 
czwarta grossa ktori plinął z solą s Krakowa, dal piecz ta- 
larów starych*. 

M. N. w K. in. No 592. 

źr. Dz. XVI. 387. znaj% wieś Perzanowo w ziemi Romańskiej. 

PERZYŃSKI, h. Korab, Maciej, w r. 1552 kanonik Unie- 
jowski. 

M. N. w K. m. No S93. 

PETRASZKOWICZ, h. Lis, Tomasz, w r. 1567 ziemianin 
upicki. 

Not Dziad. 

PETROWICZ, h* Lis, Mikołaj, w r. 1568 dzierżawca ro- 
sieński. 

Not. Dziad. 238 
PETRU, h. własnego, Stefan, wojewoda i ho- 
spodar ziemi Mołdawskiej, w r. 1689, w Kup- 
nowicach kwituje Skarb koronny z odbioru 
12000 złot. pol. rocznej pensyi, konstytucyą 
naznaczonej. 

M. N. w K. m. No 594. 

Vol. Leg. V. 399. Petni Stefan, wojewoda i hospodar 
mołdawski, na sejmie z r. 1676 otrzymał indygienat polski. PETRUSZEWICZ, h- Łabędź, Antoni, w r. 1744 podwo- 
jewodzi wileński. 
Not Dziad. 

PETRYK, h, Półkozic, w Rawskiem. 
Not. Dziad. 

PETRYKOWSKI, h. Nałącz, Franciszek, w r. 1753 opat 
w Poraźle. 

M. N. w K. in. No S9S. 

Źr. Dz. Xin. 237. znajf wieś Petrykozy, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski. 

PĘCHORZEWSKI, h. Ndccz, Wojciech, w roku 1571 
opłaca pobór ze wsi Motylewa, woj. i pow. Poznańskie. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 910. 

źr. Dz. Xin. 225. znajf wieś Pęchorzewo Borowe i Podleśne, woj. i pow. 
Sieradzkie. 

PĘKOSZEWSKI patrz PAKOSZEWSKI. 

PĘPECKI, h, Poraj, Hieronim, w r. 1552 administrator 
w Kalborni, Malinówce i innych wsiach woj. Ruskiego, ziemi 
Sanockiej. 
A. b. K. S. ks. p. 17. 

źr. Dz. XIL 144 znaj) wieś Pępice, woj. Kaliskie, pow. Gniefnieńsld. 239 
PIANO WSKI, h. Glaubicz, Wojciech, w r. 1566 opłaca 
pobór ze swej części wsi Pianowic, woj. Poznańskie, pow. 
Kościański. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 97; M. N. w K. HI. No 596. 

PIASECKI, h* Nałęcz, Marek, sekretarz Kr. J. Mści, w roku 
1594, za zleceniem podskarbiego koronnego, kwituje pod- 
skarbiego nadwornego z odbioru za jeden kwartał 40 złot. 
pol. na urząd podskarbiowski. 
M. N. w K. m. No 597. 

Źr. Dz. XIII. 31. znajf wieś Piaski, woj. Brzesko-Kojawskie, pow. Radzie- 
jowski. 

PIASECKI, h. Zabawa odm*, Jan i Floryan, 
w r. 1563 i 1565 opłacają pobory ze wsi Tupiniec 
i Czamokoziniec, woj. Podolskie. 

A. b. K. S. ks. p. 45. f. 219; ks. p. 96. 

Bork. omyłkowo zapisał ich z h. Zadora, powołując się na 
Papr., który przypisuje im hu Zabawa i zna Jana. 

PIASKOWSKI, h- Ogończjk, Stanisław, urzędnik Nie- 
wiarowskiej, w r. 1552 — 1563 opłaca różne pobory w woj. 
Krakowskiem. 

M. N. w K. ffl. No 598; A. b. K. S. ks. p. 27. f. 10; ks. 
p. 38. f. 15; ks. p. 63. f. 60. 

źr. Dz. XIII. 61. znają wieś Piaskowice, woj. i pow. Z/Cczyckie. 

PIASZCZYŃSKI, h- Leliwa, Piotr, w r. 1552 opłaca pobór 
z części swej wsi Wronikowa Dużego, woj. Sieradzkie, pow. 
Piotrkowski. 

M. N. w K. IIL No 599. 

Źr. Dz. XIII. 272 znają wieś Piaszczyno, woj. Sieradzkie, pow. Radom- 
skowski. 

PIĄCZYŃSKI, h* Ogończyk, Mikołaj, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Włoczewa, woj. i pow. Płockie. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

źr. Dz. XVI. 26. znaj% wieś Piączyno, woj. Płockie, pow. Bialski. 240 
PIĄTKOWSKA, h. własnego, Katarzyna, w roku 
1563 opłaca pobór z części swej wsi Dębic, woj. 
Kaliskie, pow. PyzdrskL 
M. N. w K. III. No 600. 

Źr. Dz. XII. 215. ZDaj) wsie Piątkowo Duie i Małe w pow. 
Pyzdrskim. 

PIĄTKOWSKI, h. Łodzią, Łukasz, w roku 1563 opłaca 
pobór ze wsi Piątkowa, woj. Kaliskie, pow. Pyzdrski. 
M. N. w K. m. No 601. 

PIC21EK, h. Srzeniawa, Adam, w roku 1552 ziemianin po- 
dolski. 

Not. Dziad. 

PICZKOWSKI, h. Abdank, Jan, w r. 1552 podstarości ra- 
domski. 

M. N. w K. IIL No 602. 

źr. Dz. XIV. 356. znaj 9 wieś Piczkowice, woj. i pow. Lubelskie. 

PIEKUCKI, h. Roch III, Jan, Grzegorz i Szczęsny, 
w r. 1580 opłacają pobór ze wsi Piekut, woj. Podlaskie, zie- 
mia Bielska. 

A. b. K. S. ks p. 47. f. 13. 

PIELASZKOWSKI, h. Roch III, Adam, syn Macieja i Jan, 
syn Jana, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Pielaszkowa, woj. 
Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 230. 

PIELGRZYMOWSKI, h* własnego, Eliasz, w roku 
1587 pisarz litewski Kr. J. Mści, dzierżawca wo- 
rański, jurborski i leśniczy wieluński, deputowany 
komisarz Kr. J. Mści do Inflant 
M. N. w K. IIL No 603. 241 
PIELWICKI, h. Srzeniawa, Jan, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Pielwi, woj. Ruskie. 
A. b. K. S. ks. p. 17. 

Zapewne będzie to Piella Wyisza w ziemi Sanockiej. 

PIENIĄŻEK, h. Leliwa, Zofja, w roku 1565 płaci pobór 
ze wsi Piella Niższa, woj. Ruskie, ziemia Sanocka. 
M. N. w K. III. No 604. 

PIERSKI, h. Nałęcz, Marcin, w r. 1566 opłaca pobór ze 
wsi Pierska, woj. i pow. Poznańskie. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 217. 

PIERSNICKI, h. Jastrzębiec, Melchior, w r. 1581 opłaca 
pobór ze wsi Piersnicy, woj. Sandomierskie, pow. Wiślicki. 
A. b. K. S. ks. p. 9. f. 655. i 656. 

PIERSZCHAŁA, h. Gieralt odm., Andrzej, w r. 
1564 w imieniu księży Teatynów, opłaca pobór ze 
wsi Węgrce, woj. i pow. Sandomierskie. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 105. 

PIERSZCHAŁA, h. Gozdawa, Wawrzyniec i syn jego 
Jan, w r. 1552 opłacają pobór ze wsi Pierszchały, woj. Pod- 
laskie, ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. 47. f. 172. 

PIERSZCHAŁA, h. Jastrzębiec, Bartosz, wr. 1581 w imie- 
niu Piotra Telickiego opłaca pobór ze wsi Szczobakowa, 
woj. Sandomierskie, pow. Wiślicki. 
A. b. K. S. ks. p. 9. f. 619. 

PIETKIEWICZ, h. Lcliwa, Mikołaj, w r. 1583 ziemianin 
trocki. 

Not. Dziad. 242 
PIETRASZKIEWICZ, h, Abdank, Mikołaj Piotrowicz, 
w r. 1590 ziemianin wileński. 
M. N. w K. ffl. No 4. 

PIETRASZKIEWICZ, h. Łabędź, Baltazar, w r. 1590 zie- 
mianin żmudzki. 
Not. Dziad. 

PIĘTRO WICZ, h. KruCTui, w r. 1599 ziemianin żmudzki. 
Not. Dziad. 

PIETRZKIEWICZ, h. Ostoja, Jan, w r. 1668 podsędek Wił- 
komirski. 
Not. Dziad. 

PIGŁOWSKI, h. własnego (prototyp h. Sokola), 
Wojciech, w r. 1553 dzierżawca dóbr Jana Tomi- 
ckiego w Gnieźnieńskiem. 
M. N. w K. m. No 605. 

Źr. Dz. XII. 204. znajf wieś Piglowice, woj. Kaliskie, pow. 
Pyzdrski. 

PIKTURNO, h. Dębno, Bartłomiej, w r. 1585 ziemianin 
wileński. 
Not. Dziad. 

PILAWSKI, h* Nałęcz, Jan, w r. 1563 podczaszy podolski. 
A. b. K. S. ks. p. 45. f. 258. 

Żr. Dz. XIX. 167. znaj§ wieś Pilawce, woj. Podolskie. 

PIOTR ASZ, h. Poraj, Marek, w r. 1576 dziekan sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 34. f. 140. 

PIOTR ASZKO, h. Korab, Jakub, w r. 1581 opłaca pobór 
ze wsi Piotraszkowa, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 675. 243 
PIOTRASZKO, h. Roch III, Marcin, w r. 1783 komornik 
grodzieński. 
Not. Dziad. PIOTRKOWSKI, h. własnego, Aleksy, Marcin 
i Feliks, w roku 1552 opłacają pobór ze wsi 
Piotrkowa, woj. Płockie, pow. Mławski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

PIOTROWICZ, h. własnego, Stanisław Bohda- 
nowicz, w r. 1581 zastępuje chwilowo nieobecnego 
starostę wasiskiego. 

M. N. w K. m. No 606. PIOTROWICZ, h. Syrokomla odm. (na Ab^ 
danku półtora krzyża, a w szczycie na heł- 
mie półksiężyc na pal nadziany) Józef-Ka- 
lasanty w r. 1763 mostowniczy wołkowyski. 
M. N. w K. III. No 607. 
PIOTROWICZ, h. Ogończyk, w roku 17 10 ziemianin wi- 
leński. 

Not. Dziad. PIOTROWSKI, h. własnego, Paweł, służebnik 
Stanisława Jordana, w r. 1 565 opłaca pobór ze wsi 
Ilmanowej, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 25. f. 22. 
PIOTROWSKI, h, Junosza z chorągiewką, Andrzej, w roku 
1581 w imieniu Jakubowskiego opłaca pobór ze wsi Jaku- 
bowic, woj. Podlaskie, ziemia Mielnicka. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 705. 244 PIOTROWSKI, h. Lis, Paweł, w roku 1564 opłaca pobór 
z nowo założonej przez Jaweckiego wsi Niwki, woj. Krakow- 
skie, pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. IL f. 145. 

Źr. Dz. XrV. 115. znajf wieś PiotnSwkę, woj. Krakowskie, pow. Biecki. 

PIOTROWSKI, h. Poraj, Paweł, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Piotrowic na ręce Poborcy sieradzkiego, z pow. Sie- 
radzkim. 

M. N. w K. IIL No 608. 

PIOTROWSKI, h. Prus I, Piotr, w r. 1576 dzierżawca wsi 
opactwa mogilskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. 146. i 147; ks. p. 63. f. 122. 

Źr. Dz. XIV. 38. znajf wieś Piotrowice, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

PIOTROWSKI, h. Rawicz, Paweł, w r. 1709 list. 
Or. hr. Zam. 

źr. Dz. XIV. 369. znaJ9 wieś Piotrowice, woj. i pow. Lubelskie. 

PIOTRUSZEWSKI, h. Korab, Stanisław, w r. 1598 pisarz 
grodzki woflcowyski. 

M. N. w K. m. No 609. 

PIROCKI, h. Jastrzębiec, Andrzej, w roku 1563 urzędnik 
śmigielski w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 22. f. 68. 

Źr. Dz. XIV. 19. znaj§ wieś Pirocice, woj. Krakowskie, pow. Proszowski 

PISANKA, h. Lubicz, Adam, w r. 1581 woźny ziemski 
bielski, na Podlasiu. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 708. 

PISARSKI, h. Gozdawa, Paweł, w r. 1589 urzędnik krzcię- 
cicki, w Krakowskiem. 

A. b. K. S. ks. p. 46. f. 16. 245 
PISARZOWSKI, h. Sury koń odm. (w szczycie 
z korony zamiast topora — pół konia), To- 
biasz, w roku 1564 opłaca pobór ze wsi Pi- 
sarzowic, woj. Krakowskie, po w. Śląski. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. I. PISKORZEWSKI, h. Gryf, Mateusz, wr. iS93>anonik 
warszawski. 

Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XIV. 84. znajf wieś Piskorzewice, woj. Krakowskie, pow. Ksi^ski. 

PIWKO, h.. Trąby, Jerzy Janowicz, w r. 1590 woźny pow. 
Wileńskiego. 
M. N. w K. m. No 4. 

PŁASKO WSKI, h. Druck, w roku 1678 podczaszy trembo- 
welski, pisarz najwyższy skarbu koronnego. 
M. N. w K. III. No 6 IG. 

w r. 1673 ii» sejmie, otrzymał szlachectwo polskie za waleczność Franci- 
szek Piaskowski, (Vol. Leg. V. 152); być może, ie to będzie ta sama rodzina. 

PLECKA, h. własnego, Anna, siostra Stanisława, 
wdowa po Oporowskim-Nawojskim, w roku 1552 
opłaca pobór z części wsi swoich Oporowa i Ple- 
ckiej Dąbrowy, za pośrednictwem rządcy Sępiń- 
skiego, który sygnet pani swej wycisnął. 
M. N. w K. III. No 549. 

źr. Dz. Xin. 105. i III. znaj§ wsie Oporów i Piecka Dąbrowę, woj. Łę- 
czyckie, pow. Orłowski, w których wyiej wymieniona Anna miała swe części 
dziedziczne. PLATA, h. własnego, Baltazar, wr. 1569, 
w imieniu Szczęsnego i Mikołaja Konarskich, 
wnosi do Skarbu koronnego 378 złot. pol. 
II gr. 7 denarów dzierżawy z Amersztyna 
i Białoboka. 

M. N. w K. III. No 611. 

246 PLEMIĘCKI, h. własnego. Daniel, w roku 
1601 kwituje Skarb koronny z odbioru 100 
złot. pol. pensyi na ekonomię Malborską. 
M. N. w K. III. No 6i2. 

Nieś. podaje szczyt inny, mianowicie: róic na czteroli- 
stnej galfzce pomiędzy dwiema chorągiewkami. 

PLEŚNIEWICZ, h. Syrokomla odm. (na Abdanku 

zamiast krzyża — dwa haki w prawo na jednym 
żeleźcu; w szczycie trzy gałązki, na każdej kwiat 
róży), Stanisław, listy z r. 1691. 1697. * 1712. 
M. N. w K. Ul. No 613. PŁASKO WSKI, h. Hippocentaurus, Józef, łowczy powia- 
towy, list z r. 1 7 14 z Zamosza do Smogorzewskiego, woj- 
skiego pow. Wołkowyskiego. 
M. N. w K. m. No 614. 

PŁASZOWSKI, h. Syrokomla, Jakub, w roku 1578, jako 
włodarz, opłaca pobór z części swej wsi Płaszowa, woj. Kra- 
kowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. 2. 

PŁATUŚĆ, przyd. s Giedmtnowicza ^ h. Pilawa, Michał, 
w r. 1788 krajczy woj. Witebskiego. 
Not. Dziad. 

PŁAWSKI, h. Radwan, w r. 1600 ziemianin grodzieński. 
Not Dziad. 
Źr. Dz. XVI. 288. znajf wieś Pławy w ziemi Warszawskiej. 

PŁAZA, h« Gozdawa, Tomasz, w r. 1571 proboszcz ko- 
ścioła Św. Szczepana w Krakowie. 
A. b. K. S. ks. p. 109. I. f. 47. 

źr. Dz. XIV. 32. znaJ9 wieś Plaża, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 247 PŁOCHOCKI, h. Roch II, Mateusz, w roku ^561 opłaca 
pobór ze wsi Pruszkowa, woj. Mazowieckie, ziemia War- 
szawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 239. 

Rodzina pieczętująca się h. Roch II» W]rwodzi się z tego samego Pto- 
chocina, co i h» Szeliga* 

PŁOCHOCKI, h. Szeliga, Adam i Paweł, w r. 1564 opła- 
cają pobór ze wsi Płochocina, woj. Mazowieckie, ziemia War- 
szawska. 

M. N. w K. m. No 994. 

PŁOCKI, h. Topór, Floryan, w r. 1564 i 1565 opłaca 
pobory ze wsi Płok, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 146; ks. p. 22. f. 174. 

PŁODZIŃSKI, h* Rawicz, Marcin, w r. 1588 sługa pod- 
skarbiego nadwornego koronnego. 
A. b. K. S. ks. r. 10. f. 597. 

PŁONKOWSKI, h. Pomian, Jakub, w roku 1571 i 1576 
kanonik krakowski. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. 7. i 8; ks. p. 109. I. f. 53. 

Źr. Dz. XIV. 359. znajf wieś Pionki, woj. i pow. Lubelskie. 

PŁOSZCZYŃSKI, h. Sas, Stanisław, regent kancelaryi 
skarbu koronnego, w r. 1754 kwituje Skarb z otrzymanej 
za 27^ lata pensyi w ilości 5000 tynfów. 
M. N. w K. III. No 615. 

PNIEWSKI, h. Dołęga, Szymon, w r. 1570 opłaca pobór 
ze wsi Zaskoczą, woj. Chełmińskie. 
A. b. K. S. ks. p. 52. f. 824. 

PNIEWSKI, h. Łuk, Jakub, w r. 1630 list. 
Or. hr. Zam. 248 
POBIKROWSKI, h. Pótkońc, Maciej, w r. 1578 podsta- 
rości drohicki, opłaca pobór z części swej wsi Pobikry, woj. 
Podlaskie, ziemia Drohicka. 
A. b. K. S. ks. p. 47. 

POCHOCKI, h. Nowina, Jerzy, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Łosińca w Gnieźnieńskiem. 
M. N. w K. III. No 616. 

POCHYŁY, h. własnego, Jan, w r. 1564 list z Kra- 
kowa do Zebrzydowskiego, kanonika krakowskiego 
w kwestyi pieniężnej. 
M. N. w K. m. No 617. 

PODCZASKI, h. Poraj, Stanisław, w r. 1594 list o buncie 
Nalewajki. 
Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XIII. 84. znaj§ wieś Podczachy, woj. i po w. Łęczyckie. 

PODGÓRSKI, h. Dołąga, Marcin, w r. 1573 służebnik 
Kr. J. Mści przy skarbie tykocińskim, w r. 1576 pisarz przy 
skarbie królewny Anny, w r. 1577 pisarz przy skarbie kró- 
lowej, a w r. 1593 jest już podskarbim królowej. 

A. b. K. S. ks. r. 9. f. 185. i 235; ks. r. 10. f. 971; M. N. 
w K. m. No 618. 

Ten sam Marcin otrzymał szlachectwo w r. 1563 z lu D6t%gau Ks. Me- 
tryki Koronnej 96. f. 175. 

PODLASKI, h. Leliwa, Kacper, w r. 1538 kanonik. 
Wilanów. 

PODOLECKI, h. Strzemię, Andrzej, wr. 1564, w imieniu 
Lutomirskiego, opłaca pobór ze wsi Dziekanowic i Sierakowa, 
woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 37. 249 PODOLSKI, h. Pomian, Maciej, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Woli Bętkowskiej, woj. i pow. Sieradzkie. 
M. N. w K. m. No 619. 

PODOLSKI, h. Poraj, Maciej, w r. 1556 kwituje Skarb 
koronny z odbioru 380 złot. pol. 
A. Gł. w Warsz. 

Źr. Dz. XIII. 241. znajf wHie Podole Wyższe i Niisze, woj. Sieradzkie, 
pow. Szadkowski. PODOSKI, h. Junosza odm. (w szczycie pół 
osoby trzyma na ręku ptaka, porywającego się 
do lotu). Floryan, w r. 1594 kwituje Skarb 
koronny z odbioru pieniędzy na zakupy dla 
dworu królewskiego. 
M. N. w K. UL No 620. 

Źr. Dz. XVI. 370. znaj§ wieś Podosie w ziemi Łomiyńskiej. 
PODREZ, h. Ogończyk, Jan, w roku 1614 ziemianin woł- 
kowyski. 

M. N. w K. III. No 3. POGORZELSKI, h. własnego, (prototyp h. Wczele), 
Jakub, w r. 1566 opłaca pobór ze wsi Czeszrama, 
woj. Poznańskie, pow. Kościański. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 222. 

źr. Dz. XII. 210. znaj§ parafię Pogorzel, woj. Kaliskie, pow. 
Pyzdrski. 
POGRZYBOWSKI, h. Zaremba, Krzysztof, w r. 1578 
kwituje Skarb koronny z odbioru 19 złot. pol. lo gr. 
A. Gł. w Warsz. 

źr. Dz. Xn. 125. znaj§ wieś Pogrzybowo, woj. i pow. Kaliskie. 250 
POKORSZEŃSKI, h. Kołomasza, Aleksander Daniłowicz, 
w r. 1 59 1 sędzia lidzki. 
Not. Dziad. 

U wszystkich heraldyków ród ten zwą Pokroszyńskimi. 

POKTYŃSKI, h. własnego, Stanisław Tyszko- 
wicz, w r. 1592 ziemianin wołkowyski. 
M. N. w K. m. No 463. 

POKUTYŃSKI, h. Sas, Łukasz, w r. 1754 podstoli do- 
brzyński. 

M. N. w K. III. No 621. 

POLESKI, h. Gryf, Marcin, w roku 1565 opłaca pobór 
ze wsi Poleszyna-Orpylowa, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski. 
M. N. w K. ffl. No 622. 

POLESKI, h. Jelita, Piotr, w r. 1552 opłaca pobór z części 
swej wsi Straszowa, woj. Sieradzkie, pow. Piotrkowski. 
M. N. w K. in. No 623. 

Źr. Dz. XIII. 247. znają wieś Poleszyn Stary, woj. Sieradzkie, pow. Szad- 
kowski. 

POLETYŁO, h. Zagłoba, w r. 1581 wyciska swą pieczęć za 
Stanisława z Kruszewa, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 716. 

POŁANIECKI, h. Strzemię, Andrzej, w r. 1 564 służebnik 
Lubomirskiego w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 47. 

POŁOCKI, h, Leliwa, Aleksander, w r. 1577 pisarz są- 
dowy nowogródzki. 
M. N. w K. ni. No 71. 251 
POŁOMSKI, h. Prus I, Wawrzyniec, w r. 1564 opłaca 
pobór z części swej wsi Piaska Wielkiego, woj. Krakowskie, 
pow. Szczyrzycki. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. S. 

Żr. Dz. XIV. 56. znają wieś Polomic w tymie samym powiecie. POŁUCHOWSKI, h, własnego, Jan, w r. 1740 ko- 
misarz wojskowy na Trybunał Skarbowy Radomski 
M. N. w K. UL No 624. POMASKI, h. Trzaska, Bernard, syn Aleksego i An- 
drzej, syn Jana, w roku 1563 opłacają pobór ze wsi 
Laski, woj. Mazowieckie, ziemia Nurska, a Franciszek, 
w roku 1596 jest dziekanem sandeckim i sekretarzem Kr. 
J. Miel 

A. b. K. S. ks. p. 38; M. N. w K. III. No 625. 

Zr. Dz. XVI. 392. znaJ9 kilka wsi Pomasek, w ziemi Romańskiej, pow. 
Makowskim. 

POMIESKI, h. Łabędź, Jan, rotmistrz Kr. J. Mści, w r. 1581 
kwituje Piotra Stabrowskiego, rotmistrza Kr. J. Mści i pisarza 
na zamku w Wielkich Łukach, z odbioru 335 złot. pol. na 
swą rotę za miesiąc styczeń: na loi pieszych, licząc mie- 
sięcznie na pieszego po 3 złot. pol., na dziesiętnika, pro- 
porcznika i na sobienicę (pachołek, ciura), po 4 złot. pol. i jur- 
gieltu rotnego 20 złot pol. na miesiąc. 
M. N. w K. m. No 626. 

PONĘTOWSKI, h. własnego (na trzech kamy- 
kach gałązka róży o trzech kwiatkach), Olbracht 
w roku 1576 służebnik Tchorzewskiego w Kra- 
kowskiem. 

A. b. K. S. ks. p. 116. f. 8. 

Źr. Dz. Xin. 77. znaj^ wsie Ponęto wo Nagóme i Nadolne, woj. i pow. 
Łęczyckie. 252 

PONIKIEWSKI, h. Lubicz, Jan -Józef, w połowie XVin 
wieku Ust z Radomskiego. 
M. N. w K. ra. No 627. 

Źr. Dz. XVI. 403. znajf dwie wsie Ponikiew w ziemi Nunkiej. 

POPŁAWSKI, h. Trzaska odm. (Górny krzyż ob- 
jęty ramionami księżyca), Stanisław, w r. 1581 
opłaca pobór ze wsi Popław, woj. Podlaskie, zie- 
mia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 159. 

POPŁAWSKI, h. Jelita, Wojciech, w r. 1578 w imieniu 
opata tynieckiego opłaca pobór ze wsi Radzieszowa, woj. 
Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 37. f. 14. 

POPŁAWSKI, h. Rogala, Bartłomiej, altarzysta lwowski, 
kwituje odbiór 6 złot. pol. altaryi, Małdrzykowską zwanej. 
A. b. K. S. ks. r. 3. f. 568. 

źr. Dz. XIV. 385. ZD&J9 wieś PopUwki w ziemi Łukowskiej. 

POPŁAWSKI, h. Rola, Grzegorz, w r. 1581 sługa Wy- 
skowskiego w Podlaskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 727. 

PORZYŃSKI, h. Ndi^cz, Wawrzyniec, w r. 1570 sługa 
starosty chmielnickiego, kwituje z odbioru 2200 miedzi (?!), 
którą monetę wziął piątaków (piethnków), po 5 gr. (!) złot. 
300 i 336 czerw. złot. po 54 groszy. 
M. N. w K. m. No 628. 

POSADOWSKI, h. własnego, S t a n i s ł a w, w roku 
1573 i 1576 w imieniu księżny Ostrogskiej opłaca 
pobory z dóbr w woj. Krakowskiem, pow. San- 
deckim. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 22 — 24; ks. p. 34. f. 142. 

źr. Dz. XrV. 136. zn&J9 wieś Pos&dowę, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
Moiebne, ie jest to sołtys wsi Posadowej, należącej do ksi^i^t Ostrowskich. 253 
POSTRUMIEJSKI, h. Ostoja, Wawrzyniec, w roku 1565 
opłaca pobór ze wsi lwia, woj. Krakowskie, pow. Lelowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. 18. 

POTOCKI (Pothoczski), h. Tąpa podkowa, Mikołaj, w roku 
1552 opłaca pobory ze wsi Orzepowa, części Potworowa 
i Wiewióroszek, woj. i pow. Sieradzkie. 
M. N. w K. in. No 629. 

POTRYKOWSKI, h. Rogala, Piotr, przyd. Gęba, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Potrykoz, woj. Płockie, pow. Srzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. POTWORO WSKI, h. własnego, Stanisław, wr. ^ 

1591 opłaca pobór ze wsi Leziony, woj. i pow. ^"a[*"^ 

Kaliskie. ^ 

A. b. K. S. ks. p. 13. f. 460. V>^ 

Źr. Dz. XIIL 327. zDaj§ wieś Potworów, woj. i pow. Sieradzkie. ^^ PRACKI, h. Wieniawa, Mikołaj, wraz z synem Franci- 
szkiem, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Pracz-Sędzicowych 
i Woli Prackiej, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska, 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 254. 

PRAKOWSKI patrz KOKOTEK. 

PRAZNORSKI, h, własnego, Jan, w roku 1569 
opłaca z m. Rohatyna pobór na ręce Marcina Ja- 
godzińskiego, poborcy ziemi Lwowskiej. 
M. N. w K. m. No 630. 

PRĄDNICKI, h- Abdank, patrz DUDKOWICZ. 

PRĄŻEWSKI, h» Poraj odm. (w szczycie trzy 
pióra strusie), Stefan, w roku 1689 list. 

Or. hr. Zam. 

Nieś. nazjwa ich Pr^zowskimi, h. Pora) ZWflstf. 
254 
PROKOPOWICZ, h. własnego, Jesko, w roku 
I5S4, a Józef w r. 1618, ziemianie nowogródzcy. 
M. N. w K. UL No 525. i 844. 

PROMNICZ, h. własnego, Jerzy, dworzanin nie- 
boszczyka króla Zygmunta, w roku 1567 kwituje 
z odbioru jurgieltu naznaczonego mu przez Kr. J. 
M^ci w ilości 192 złot. pol. rocznie. 
M. N. w K. m. No 632. 

Nieś. zna ten ród bez herbu i nazywa go Promnitz i wywodzi go ze 
Śląska. 

PROSTYŃSKI, li. Dąbrowa, Balcer, z Prostyni w Podla- 
skiem, dworzanin króla Zygmunta III. 
Not. Dziad. 

PRÓSZĘ WSki, h. PruB III, Aleksander, w roku 1720 
kanonik łęczycki. 
Not. Dziad. 

Źr. Dz. XVI. 416. znaj§ wieś Prószewo w ziemi Liwskiej. 

PROTASOWICZ-OSTROWSKI, h. Jastrzębiec, Fiodor Jur- 
jewicz, w r. 1614 ziemianin nowogródzki. 
M. N. w K. ffl. No 633. 

Nies. rdd ten nazywa Protasiewiczami. 

PRUSKI, h. Jastrzębiec- Jan, w r. 1564 służebnik biskupa 
krakowskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 60. n. f. 59. 

źr. Dz. XIV. 181. znaJ9 wieś Pnisy, woj. i pow. Sandomierskie. 

PRUSKI, h. Świenczyc, Bartłomiej, w roku 1591 opłaca 
pobór ze swej części wsi Karsy Podleśnej, woj. i pow. Kaliskie. 

A. b. K, S. ks, p. 13. f. 470. 

Źr. Dz. XII. 133. znaj§ wieś Prasy Pośrednie, w tym samym powiecie. 255 PRUSKI, h. Szeliga Hulewiczów, Jan, w r. 1564 opłaca 
pobór ze wsi Woli-Zabierzowskiej, woj. Krakowskie, pow. 
Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 13. 

Źr. Dz. XIV. 19. ziiaj§ wieś Prasy w tym sunym powiecie. 

PRUSIECKI, h. Wieniawa, Maciej, w roku 1570 opfaca 
pobór ze wsi Radzienia, woj. Pomorskie, pow. Tucholski. 
A. Gł. w Warsz. 

źr. Dz. Xn. 172. znaj§ parafię Praszcz, woj. Kalisl^ie, pow. Nakielski, 
w której ten sam Maciej opłaca pobory ze wsi Bag^enicy i Kamienicy. 

PRZANOWSKI, h. Jastrzębiec, Jan, przezwany LENARTO- 
WICZ, w r. 1563 opłaca pobór ze wsi Wielkich Przanowic, 
woj. Łęczyckie, pow. Brzeziński, a Maciej w r. 1565 sta- 
rosta klucki. 

M. N. w K. III. No 634. 

PRZANOWSKI, h. Lubicz, Jerzy, przezwany JACHIMO- 
WICZ, w r. 1563 opłaca pobór ze wsi Wielkich Przanowic, 
woj. Łęczyckie, pow. Brzeziński. 
M. N. w K. m. No 635. 

PRZEBOROWSKI, h. Glaubicz, Wawrzyniec, w roku 
1548, w Poznaniu kwituje Skarb koronny z odbioru 60 
grzjrwien: 30 grzywien dla sędziego kaliskiego, a 30 dla wo- 
jewodzica, na poselstwo do Piotrkowa. 
M. N. w K. m. No 636. 

Źr. Dz. XII. 16. znaj§ wsie Przeborowo Wielkie i MaZe, woj. i pow. Po- 
znański. 

PRZECHOCKI, h. Dąbrowa odm. (w podkowie łapa 
orla), Adam, w końcu XVI wieku list z Krze- 
szowa w kwestyi nieporozumienia z chłopami. 

M. N. w K. III. No 637. 

Źr. Dz. XIV. Sc. znajf wieś Przechody, woj. Krakowskie, pow. 
Lelowski. 256 

PRZECŁAWSKI, h. Krupka, Jan, w r. 1576 opłaca pobór 
z części swej wsi Mąkocic, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 37. f. 6j. 

Źr. Dz. XIV. 17. znaj§ wieś Przeclawice w tym samym powiecie. 

PRZEMĘCKI, h. własnego, Jerzy, w roku 1570 
opłaca pobór ze wsi Przemętu, woj. Poznańskie, 
pow. Kościański. 

M. N. w K. III. No 638. 

PRZERADZKI, h. Zagłoba, Jan i Wojciech, w r. 1552 
opłacają pobór ze wsi Przeradza, woj. Płockie, pow. Sierpecki. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

PRZĘSŁA WSKI, li. Półkozic, Sebastyan, w roku 1596 
kwituje odbiór 221 beczek soli bochneńskiej dla Mazowsza. 
M. N. w K. m. No 639. 

źr. Dz. XVI. 231. zn&j§ wieś Przestawice, woj. Mazowieckie, pow. Grójecki. 

PRZĘŚNICKI, li. Gozdawa, Jerzy, w r. 1570 opłaca pobór 
ze wsi Prądziowa, woj. Pomorskie. 
A. b. K. S. ks. p. 52. 

PRZETOCKI, Ii. Dołąga, Adam, w r. 1582— 1586 urzędnik 
krzeszowski w Krakowskiem. 

A. b. K. S. ks. r. 19. f. 657. i 697; ks. r. 10. f. 384. 

źr. Dz. XIII. 306. zDaj§ wieś Przetocznicę, woj. Sieradzkie, pow. Ostrze- 
szowski. 

PRZEWŁOCKI, li«PrusI, Szymon, w r. 1597 dzierżawca 
Glinnika, woj. i pow. Lubelskie. 

M, N. w K. ffl. No 640. 

źr. Dz. XIV. 362. znaj 9 wieś Przewlokę, woj. i pow. Labelskie. 

PRZEWSKI, Ii. Prus I, Wojciech, w r. 1552 opłaca pobór ze 
wsi Piątnicy, woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska, pow. Kolski. 
M. N. w K. IH No 641. 257 PRZYBIŃSKI, h. Glaubicz, Andrzej i Maciej, w roku 
1565 opłacają pobór ze wsi Przybni, woj. Poznańskie, pow. 
Kościański. 

M. N. w K. ffl. No 642. 

Źr. Dz. Xn. 83. podaje pod r. 1581 Stanisława. — Ulanowski 431. 
pod r. 1579 — Piotra i Marka z h. Glaubicz. PRZYBOROWSKI, h. Abdank, Ambroży, w roku 1566 
opłaca pobór ze wsi Kuczyny, na ręce Stanisława Bnińskiego, 
a następnie ze wsi Małej Kuczynki, woj. Poznańskie, pow. 
Kościański. 

M. N. w K. m. No 999. 

Źr. Dz. XII. 78. pod r. 1580 podaj§ Jerzego Przyborowskiego w Przybo- 
rowej, pow. Kościański. 

PRZYBYSŁAWSKI, h- Strzemię, Wojciech, w r. 1591 
opłaca pobór ze swej części wsi Przybysławic Małych, woj. 
i pow. Kaliskie. 

A. b. K. S. ks. p. 13. f. 484. 

PRZYBYSŁAWSKI, h. Ostoja, Stanisław, w roku 1565 
opłaca pobór za Pękosławskiego z jego części wsi parafialnej 
Giebułtowa, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 22. f. 116. 

źr. Dz. XIV. 28. znaj§ wieś Przybyslawice w tej samej parafii. PRZYBYSZEWSKI, h. własnego (blanki) Jan, 
w roku 1552 opłaca pobór ze wsi Puszychina 
w imieniu Krzysztofa Trzebińskiego. 
M. N. w K. ra. No 643. 

Źr. Dz. XII. 100. znaJ4 w woj. Poznańskiem, ziemi 
Wschowskiej, wieś Przybyszewo, na której jeszcze w roku 
1566 dziedziczy ten sam Jan Przybyszewski. 
258 
PRZYDKOWSKI, h, Radwan, Jan, w r. 1578 w imieniu 
Młoszowskiego opłaca pobór ze wsi Polanki i Mikołajowie, 
woj. Krakowskie, pow. Śląski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. III. f. 24. i 25. 

Heraldykom naszym ta rodzina znana jest jako Przypkowscy. Pomieszanie 
nazwisk nastąpiło wskatek dwojakiej nazwy, jak^ gniazdo rodowe posiadało: 
Przytkowice i Przypkowice. Pierwotna nazwa brzmiała Przydkowice; właści- 
cieli jej Długosz (Liber Beneficionim II. 113. i 128.) podaje z h* Strzemię^ 
oczywiście mylnie, gdyż w pocz4tkach XV stulecia należała jui do Radwa- 
nitów. Ci ostatni prawdopodobnie w początkach XVI stulecia przenieśli się 
do Księstwa Oświęcimskiego, gdzie nazwisko Przytkowskich, zmienione z cza- 
sem na Przydkowskich zachowali. Po ustąpieniu Radwanitów nazwa wsi uległa 
zmianie na Przypkowice, i dała początek rodowi nowych swych właścicieli 
Przypkowskich h. Nowina* 

PRZYŁUSKI, h- własnego, Jan i Wojciech, 
przyd. Baldo; Wojciech, przyd. Otrząś, w roku 
1564 opłacają pobór ze wsi Przyłuski-Toski, ziemia 
Rawska. 

A. b. K. S. ks. p. 49. 

PRZYŁUSKI, h. Biała, Marcin, syn Jana i W o j c i e c h, przyd. 
Ciubałowie, Jachimek, przyd. Śmioszek^ Piotr, przyd. 
Karaś, Wawrzyniec, przyd. Czubek, w r. 1564 opłacają 
pobór ze wsi Przyłuski-Stara-Wieś w ziemi Rawskiej. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

PRZYŁUSKI, h. Lubicz, Maciej i Bartłomiej, przyd. 
Chudkowie, Leonard, ^TzyA, Prąchnicz^ Walenty, przyd. 
Tosko^ Stanisław, przyd. Sulisław^ w roku 1564 opłacają 
pobór ze wsi Przyłuski- Wielkie, Przyłuski-Toski i Przyłuski- 
Wrzeiniany, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

PRZYPKOWSKI, Ii. Nowina, Jan, Wawrzyniec i Sta- 
nisław, w r. 1576 opłacają pobór ze wsi Przypkowic, woj. 
Krakowskie, pow. SzczyrzyckL 
A. b. K. S. ks. p. 33. f. 53. 259 PRZYROWNICKI, h. Doliwa, Stanisław, w roku 1565 
opłaca pobór ze wsi Przyrownicy, woj. Sieradzkie, pow. 
Szadkowski. 

M. N. w K. m. No 644. 

P&pr. zna w Sieradzkiem Przerownickich h. JttnOBZa* 

PRZYSIECKI, h. Drya, Prokop, w r. 1591 opłaca pobór 
ze wsi Podlesia w Gnieinieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. II. 

Źr. Dz. XII. 148. znaj§ wieś Przysiekę w 17111 samym powiecie. 

PSTROWICZ, h« Nieczuja, Stanisław, w r. 1582 podsta- 
rości wasiliski. 

M. N. w K. III. No 645. 

PSZCZOŁECKI patrz PCZOŁECKI. 

PTASZEK, h* Strzemię, Jan, w roku 1565 opłaca pobór 
w imieniu Stanisławskiego z części wsi Czepkowic, woj. Ma- 
zowieckie, ziemia i pow. Ciechanowski. 
M. N. w K. ni. No 646. 

źr. Dz. XVI. 296. znaJ9 wieś Ptaszki w ziemi Warszawskiej. 

PUKIŃSKI, h. Rawicz, Sebastyan, w roku 1564 opłaca 
pobór ze wsi Pukinina, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

PUŁASKI, h. Półkozic, Maciej, miecznik podlaski, w roku 
1581 opłaca pobór ze wsi Pułazi-Zwierzów, woj. Podlaskie, 
ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 679. 

PUTOSZYŃSKI, h. własnego, Jakub, w roku 
1775 właściciel wsi Wolicy w cyrkule Zamoyskim. 
M. N. w K. III. No 647. 

Źr. Dz. XIX. 5. znaj§ Olechna Putoszyńskiego, ziemianina 
pow. Łuckiego. 260 

PUTTKAMER, h. własnego, Wawrzyniec, 
w r. 17 1 2 list z Mankiewicz do Makowskiej. 
M. N. w K. m. No 648. PUZOWSKI, h* Kościesza, Włodzimierz, 
w roku 1632 podsędek czernihowski. 
Not Dziad. 

Źr. Dz. XIX. 20. znaj§ wieś Pazów, woj. Wołyńskie, pow. Włodzimierski, 
na której w r. 1570 dziedziczyli Wasyl i Tymosz Puzowscy. 

RAAB, h. Korwin, kapitan gwardyi Kr. J. Mści i Rzeczjrpo- 
spolitej, w r. 1740, wraz z Janiszewskim, h. Jastrzębiec, ka- 
pitanem kawaleryi, kwitują Czapskiego, podskarbiego wiel- 
kiego koronnego, z 3660 złot. pol. 20 gr. dla oficerów au- 
toramentu zagranicznego. 
M. N. w K. III. No 649. 

RABIEC, h. Drzewica, Wojciech Januszowicz, w roku 
1600 ziemianin wołkowyski, żona Raina, córka Grzegorza 
Adamowicza. 

M. N. w K. in. No 234. 

RACHOCKI patrz FALKOWICZ. 

RACHOCKI, h» Lis, Stanisław, przyd. Soczewka, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Rachocina, woj. Płockie, pow. Ra- 
ciąski. 

A. b. K. S. ks, p. 41. RACHOCKI, h. Lis odm. (herb przewrócony górą 
na dół), Mikołaj, syn Leonarda, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Rachocina, woj. Płockie, pow. Raciąski. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Typowy okaz aszczerbienia herbu, przez młodszego członka roda. 261 

RACIBORZYŃSKI, h. Prawdzie, Mikołaj, w roku 1576 
opłaca pobór, z części swej wsi Lichwina, woj. Krakowskie, 
pow. Biecki. 

A. b. K. S. ks. rach. doch. króL HI. f. 134. 

Źr. Dz. XIV. 50. znaj§ wieś Raciborzany, woj. Krakowskie, pow. Szczy- 
rzycki. RACIĘSKI, h» Ostoja odm. (miecz utkwiony w gwia- 
zdę), Stanisław, w r. 1576 dzierżawca wsi Zbęk, 
woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 34. f. 147. i 150. 

RACIĄSKI, h. Jastrzębiec, w r. 1526 list. 
Or. hr. Zam. RACZKOWSKA, h* Łodzią, Anna, wdowa po Tomaszu, 
w roku 1553 opłaca pobór ze wsi Raczkowa, w Gnieinień- 
skiem. 

M. N. w K. ni. No 650. 

źr. Dz. XII. 156. pod r. 1579 wymieniają Jana jako właściciela części 
wsi Raczkowa. 

RACZKOWSKI, h, Jastrzębiec, Wacław, w roku 1548 
sprawca dworu Kr. J. Mści, w roku 1569 i 1570 burgrabia 
zamku Krakowskiego. 

M. N. w K. III. No 651; A. b. K. S. ks. r. 4. f, 559; ks. 
r. 7. £ 351. 

Źr. Dz. XIV. 295. znaJ9 wieś Raczków, woj. Sandomierskie, pow. Opo- 
czyński. 

RACZKOWSKI, h* Nai^cz odm. (w szczycie 
rogi jelenie), Łukasz, w roku 1591 opłaca 
pobór z części swej wsi Raczkowa, woj. Ka- 
liskie, pow. Gnieźnieński. 
M. N. w K. ra. No 652. 262 

RACZYŃSKI, h» Pomian, Marcin, w roku 1591 opłaca 
pobór ze wsi Chlechowa w Gnieinieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. II. 

RADECKI, h. Prus I odm. (w szczycie gołąb 
porywa się do lotu), Mikołaj, w r. 1755 sta- 
rościc romanowski. 

M. N. w K. IIL No 653. 

RADECKI, h. Pilawa, Paweł, w roku 1553 sędzia Sam- 
borski. 

M. N. w K. ffl. No 654. 

Źr. Dz. XVIII. I. 26. znsją wieś Radecz w ziemi Przemyskiej, pow. Sam- 
borskim. 

RADECKI, h. Pomian, Stanisław, w roku 1563 i 1565 
opłaca pobory ze wsi Ormian, Kabakowiec, Poteremiec i Ba- 
koty, woj. Podolskie. 

A. b. K. S. ks. p. 45. f. 232; ks. p. 96. 

źr. Dz XII. 142. znają wieś Radecz w pow. Gniefnieńskim. 

RADECKI, h. Radwan, Stanisław, w latach 1565 i 1576 
opłaca pobory ze wsi Trzyciesza, woj. Krakowskie, pow. 
Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 22. f. 98; ks. p. 35. f. 167. 

RADLICKI, h. Abdank, Jan, w roku 1591 opłaca pobór 
z części swej wsi Gorzuchy, woj. i pow. Kaliskie. 
A. b. K. S. ks. p. 13. f. 501. 

źr. Dz. XII. 126. znają wieś Radlicice w tym samym powiecie. 

RADŁOWSKI, h. Radwan, Stanisław, w roku 1573, 
w imieniu Cikowskiego, opłaca pobór ze wsi Gorzkowa, woj. 
Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 30. f. 49. 

Źr. Dz. XV. 447 znają wieś Radty, w tym samym powiecie. 263 
RADNESKI, h* własnego, Jan, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Dobry nia, woj. Łęczyckie, po w. Or- 
łowski. 

M. N. w K. ra. No 655. RADOCHOWSKI, h. Lubicz, Tomasz, w połowie XVI 
wieku płaci pobory (?). 
Wilanów. 

Źr. Dz. Xin. 278. znaJ9 wieś Radochownicę, woj.. Sieradzkie, pow. Ra- 
domskowski, z której ten sam Tomasz w r. 1552 i 1564 opłaca pobory. 

RADOCKI, h» Radwan, Jakub, w r. 1552 i 1564 opłaca 
pobory ze wsi Płazy, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
M. N. w K. ra. No 656; A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 131. 

źr. Dz. XIV. iox. znaj§ wieś Radoczę, woj. Krakowskie, pow. Śląski. RADOMYSKI, h* Abdank, Marcin, w r. 1683 list. 
Or. hr. Zam. 

źr. Dz. XIV. 413. znają wsie Radomyśl Stary i Sętki, woj. Lubelskie, zie- 
mia Łukowska. RADOŃSKI, h. własnego, w r. 1 563 opłaca pobór 
ze wsi Radonia, woj. Mazowieckie, ziemia War- 
szawska. 

M. N. w K. III. No 994. 

RADOWICKI, h. Junosza, w r. 171 3 list. 
Or. hr. Zam. RADWAŃSKI, h, Nieczuja, Stanisław, w r. 1571 urzę- 
dnik słomnicki w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 28. f. 8. 

Źr. Dz. XVin. I. 240. znaJ9 wieś Kadiwance yel Radwańce w woj. i ziemi 
Bełskiej. 264 
RADWAŃSKI, h. Ostoja, Aleksy, w r. 1576 opłaca pobór 
ze wsi Podstolic, ą w roku 1578 ze wsi Ochonina, woj. Kra- 
kowskie, pow. Szczyrzycki. 

A. b. K. S. ks. p. 33. f. 28; ks. p. 38. f. 22. 

RADWAŃSKI, h. Prus I, Jan, w r. 1564 urzędnik książąt 
Zbaraskich w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. I. 

Źr. Dz. XIV. 34. zna,]ą wieś Radwanowice, woj. Krakowskie, pow. Pro- 
szowski, zamieszkała przez liczna szlachtę zagrodowa. 

RADZIĄTKOWSKI, h. Jtmosza odm* (w szczy- 
cie pół barana) Krzysztof, w r. 1594 w imie- 
niu Hieronima Kazanowskiego, podkomorzego 
rawskiego, kwituje Stanisława Gawrońskiego, 
pisarza wielickiego, z odbioru 225 złot 26 gr. 
za dwa kwartały. 

M. N. w K. ffl. No 657. 

RADZIĄTKOWSKI, h* Prus I, Stanisław, w roku 1552 
opłaca pobór ze wsi Wodzina, na ręce Piotra Żochowskiegó, 
podstarościego piotrkowskiego, pobótcy ziemi Sieradzkiej. 
M. N. w K. m. No 658. 

Źr. Dz. XIII. 257. znają wieś Radziątkdw, woj. Sieradzkie, pow. Piotrkowski RADZICKI, h. Łodzią odm. (nad Łodzią gwiazda), 
Stanisław, w r. 1564 i 1565 służebnik w Kra- 
kowskiem Dębińskiego, kanclerza koronnego. 
A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. 4; ks. p. 24. f. 7. 

Źr. Dz. XIV. 283 zDaj§ wieś Radzice, woj. Sandomierskie, 
pow. Opoczyński. 

RADZIECHOWSKI, h. Borejko, Stanisław, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Oleska, woj. Ruskie, ziemia Przemyska. 
M. N. w K. ni. No 569. 

źr. Dz. XVin. I. 247. znaj§ wieś Radziechdw, woj. i ziemia Bełskie, pow. 
Buski. 265 RADZIECKI, h. Prus I, Marcin, towarzysz roty Klemensa 
Bielińskiego, rotmistrza Kr. J. Mści zamku tykocińskiego, w roku 
1570 kwituje Skarb koronny z 15 złot. pol. na zakup wina, 
a w n 1572 — z 10 złot. pol. danych z łaski Kr. J. Mści na 
wino dla rotmistrza. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 647; M. N. w K. III. No 660. 

Zr. Dz. XIV. 355. zDaj§ wieś Radęcin vel Radziecin, woj. i po w. Lubelski. 

RADZIKOWSKI, h. Rogala, Wawrzyniec, syn Andrzeja, 
w r. 1 563 opłaca pobór ze wsi Radzikowa, woj. Mazowieckie, 
ziemia Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 233. 

RADZIKOWSKI, h. Wieniawa, Jan, syn Pawła, w r. 1563 
opłaca pobór ze wsi Radzikowa, woj. Mazowieckie, ziemia 
Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 233. 

KADZIMOWSKI, h* Grzymała bez bramy, Mikołaj, syn 
Feliksa, w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Radzimowic, woj. 
Płockie, pow. Srzeński. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

Papr. tym samym Radzimowskim przypisuje h. Dołęga. 

RADZI WIŁO WICZ, h. Łabędź, Mikołaj Kacprowicz, w roku 
1584 ziemianin oszmiański. 
Not. Dziad. 

RADZYŃSKI, h. Jasieńczyk, w XVII w. w ziemi Czerskiej. 
Not. Dziad. 
Źr. Dz. XVI. 220. znaj§ wieś Radzińskie, woj. Mazowieckie, ziemia Czerska. 

RAFAŁ, h. Rawicz, Mikołaj, w r. 1538 sprawca kaszte- 
lanowej radomskiej. 

M. N. w K. III. No 661. 260 RAJSKI, h. Ostoja, Jakub, w r. 1571 sługa Mikołaja Zbo- 
rowskiego. 

M. N. w K. III. No 662. 

Źr. Dz. XV. 477. ziiaj§ wieś Rajsko, woj. Sandomierskie, pow. Radomski. 

RAJSKI, h. Paprzyca, Paweł, w r. 1563 opłaca pobór ze 
wsi Bielic -Rajskich na ręce Andrzeja Dembowskiego, po- 
borcy ziemi Łęczyckiej. 
M. N. w K. III. No 663. 

RAJSKI, h. Wąi, Stanisław, w r. 1578 starosta wsi Trze- 
mieszna w Krakowskiem, sługa kasztelana krakowskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. 26. 

Źr. Dz. XIV. 41. znają wieś Rajsko, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 

RAKOWSKI, h. Doliwa, Wojciech, w roku 1552 opłaca 
pobór z części swej wsi Żabikowa, woj. Lubelskie, ziemia 
Łukowska. 

M. N. w K. III. No 664. 

RAMPALSKA, h. Jelita, Barbara, żona Jakuba, w roku 
1552 opłaca pobór ze wsi Borówki, woj. Ruskie, ziemia 
Chełmska, pow. Krasnostawski. 
M. N. w K. III. No 665. 

RAPSZTYŃSKI, h. Cholewa, Wincenty- Józef, w roku 
1779 namiestnik przysięgły ziemski owrucki. 
M. N. w K. III. No 666. 

RASIEWICZ, h. Abdank, Piotr, w r. 1777 sekretarz kan- 
celaryi ziemskiej w Kamieńcu Podolskiem. 
M. N. w K. III. No 667. 

RASKO, h. Sas, Prokop, w roku 1583 list z Lipnicy do 
Jana- Tomasza Drohojowskiego, starosty przemyskiego. 

Or. hr. Zam. 

Bork podaje ten ród jako Raszko bez herbu w ziemi Lwowskiej. 267 RASZKOWSKI, h. Jastrzębiec, Wacław, w r. 1570 bur- 
grabia zamku Krakowskiego. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 750. 

Źr. Dz. XIV. 77. znaj§ wieś Raszków, woj. Krakowskie, pcw. Lelowski. 

RATAJSKI, h, Jastrzębiec, w r. 1736 list. 
Or. hr. Zam. 
Źr. Dz. XVI 193. znaJ9 wieś Rataje, woj. Rawskie, ziemia Gostyńska. 

RATAJSKI, h» Leszczyc, Jan, w roku 1591 opłaca pobór 
z części swej wsi Szczytników w Gnieinieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. u. 

źr. Dz. XII. 182. znaJ9 wieś Rataje, woj. Kaliskie, pow. Kcyński. 

RATOWSKI, h. Abdank, w r. 1508 w Radomskiem. 
Not. Dziad. 

RATYŃSKI, h. Lubicz, Maciej, w roku 1581, w imieniu 
księcia Ostrogskiego, opłaca pobór ze wsi Jastrząbka, woj. 
Sandomierskie, pow. Pilzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 8. f. 804. 

źr. Dz. XII. 232 znaj§ wieś Ratyń, woj. Kaliskie, pow. Koniński. 

RĄBIESKI, h. Pomian, Maciej, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Witowa, woj. i pow. Sieradzkie. 
M. N. w K. III. No 668. 

źr. Dz. XIII. 229 znaj^ wieś Rambieskie, woj. Sieradzkie, pow. Szad- 
kowski. 

RACZKOWSKI, h. Tępa podkowa, Stanisław, w roku 
1628 ziemianin nowogródzki. 
M. N. w K. III. No 669. 

RDUŁTOWSKI, na Rdułtowie, h, Ogończyk, Antoni- 
Jerzy, w r. 1757 podwojewodzi nowogródzki. 
M. N. w K. 111. No 670. 

Źr. Dz. XIII. 156. znaj% wieś Rdultowo, woj. i pow. Łęczycki. — Nieś. 
podaje ten r<5d z h.DrogO^W* Bork. z Drogosława zrobił h. Drogomir. (!) 268 RDZAWSKI, h» Janina, Andrzej, w r. 1564 i 1578 opłaca 
pobory z części swej wsi Łosienia, woj. Krakowskie, pow. 
Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. L f. 75; ks. p. 63. f. 75. 

Źr. Dz. XIV. 46. znaJ4 wieś Rdzawę vel Rdzawkę, woj. Krakowskie, pow. 
Proszowski. 

RDZAWSKI, h. Ostoja, Marcin, w r. 1576 opłaca pobór 
ze wsi Rdzawej, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 33. f. 113. 

REDWANOWSKI, h. Grzymała, Stanisław, w r. 1553 
opłaca pobór ze wsi Redwanek i Piotrmanek, woj. Kaliskie, 
pow. Kcyński. 

M. N. w K. III. No 671. 

REGOWSKI, h, Rawicz, Marcin, w r. 1578 opłaca pobór 
ze wsi Chartłowa i Ślubowa, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 60. I. f. 120. 

źr. Dz. XIV. 319. znaJ9 wieś Regdw, woj. Sandomierskiei pow. Radomski. 

REGULSKI, h. Ciołek, Mikołaj, syn Stanisława, przyd. 
Sabel; Piotr, syn Andrzeja, przyd. Ciosek, i Jakub, syn 
Mikołaja, przyd. Klucznik, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi 
Reguły- Wielkie-Zalesie, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 222. 

REGULSKI, h. Łada, Jan, przyd. Falko, w r. 1563 opłaca 
pobór ze wsi Reguły-Malichy, woj. Mazowieckie, ziemia War- 
szawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 222. 

REGULSKI, h. Topor, Bernard, Jan i Piotr, w roku 
1564, 1565, 1576 i 1578 opłacają pobory ze wsi Regulic, 
woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

M. N. w K. III. No 672; A. b. K. S. ks. p. 30. f. 202; ks. 
p. 35. f. 219; ks. p. 22. f. 142; ks. p. 63. f. 189. 369 
REJSNER, h. Kiucyni, Stanisław, w r. 1712 list. 
Or. hr. Zam. 

REMBERTOWSKI, h. Łada, Sebastyan, w r. 1563 opłaca 
pobory ze swych części wsi Rembertowa i Kopanej, woj. 
Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 257. 

RESZA, h. własnego, Andrzej, w r. 1570 opłaca 
pobór ze wsi Glisna, woj. Pomorskie. 
M. N. w K. III. No 673. 

RESZKA, h. własnego (drzewo palmowe), Sta- 
nisław, dyplomata polski, autor dzieł teologi- 
cznych, list z końca XVI wieku. 
M. N. w K. III. No 674. 

RESZKOWSKI, li. Prus I, Maciej, w r. 1565 urzędnik 
Kryszkowieckiego w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 18. 

RESZNOWSKI, łi. Ogończyk, Józef, w r. 1733 list 
Or. hr. Zam. 

RĘBIESZOWSKI, hi. Jastrzębiec, Jan, w drugiej połowie 
XVI wieku, w imieniu klasztoru w Staniątkach opłaca pobór 
ze wsi Gorzkowa, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
M. N. w K. III. No 675. 

Nasi heraldycy nazywają ten ród Rembiszewskimi. 

RĘBO WSKI, li. Strzemią, Jan, rotmistrz K. J. Mści, w roku 
1569, w Lublinie kwituje Skarb koronny z odbioru na 
pierwsze cztery lata pensyi na 100 drabów i na 2 konie, 
licząc kwartalnie na konia po 12 złot. pol., a na draba po 
5 złot. pol. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 398. 

Źr. Dz. XIV. 271. znaj§ wieś Rembdw, woj. Sandomierskie, pow. Chęciński. 270 
RĘDZINA, h. Łada odm. (krzyż w podkowie, a bełt 
i strzała — ułamane), Jan, syn Walentego, przyd- 
Wiodkowicz^ w r. 1563 opłaca pobór ze wsi Rę- 
dziny- Woszczałki, woj. Mazowieckie, ziemia War- 
szawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 222, RĘDZINA, h. Łada, w r. 1563 opłacają pobory z ziemią 
Warszawską: Mikołaj i Wojciech, przyd. Sendkowicze, ze 
wsi Pucliały- Rędziny; Jan, przyd. Szopa, ze wsi Rędzin, 
a Jan ze wsi Piaseckiej Wsi. 

A. b. K. S. ks. p. 27, f. 222 i 224. 

ROBACZYŃSKI, h. Topor, Wojciech, w r. 1566 opłaca 
pobór z części swej wsi Poświątne, woj. Poznańskie, pow. 
Kościań.ski. 

M. N. w K. III. No 676, 

Źr. Dz. XII 86. znajf} wieś Robaczyne w pow. Kościańskim. 

RUBASZEWSKI, h. Sas, Stanisław, w roku 1654 list 
z Żarnowca. 
Or. hr. Zam. 

ROBKOWSKI, h. Prus I, Paweł, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Tropie, woj. Krakowskie, pow. Sandecki, a Jakub, 
w r. 1 58 1 z części swej wsi Kobierzyna, woj. Sandomierskie. 
M. N. w K. III. No 676\ A. b. K. S. ks. p. 8. f. 847. 

źr. Dz. XIV. 126. znaJ9 wieś Robki, woj. Krakowskie pow. Biecki. RODACKI, h. własnego, Aleksy, w roku 1564 
w imieniu biskupa krakowskiego opłaca pobór ze 
wsi Błędowa, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 129. 

Zr. Dz. XIV. 31. znają wieś Rodaki w tym samym powiecie. 271 

RODOWICZ, na Rodowcach, h. Prus I, Stefan, w roku 
1693 skarbnik żytomierski. 
Bołsun. 

ROGOWSKI, h. własnego, Marek, służebnik An- 
drzeja Zaremby, starosty grabo wski ego, w r. 1570 
wnosi 253 złot 9 gr. 15 denarów poboru ze sta- 
rostwa, 
M. N. w K. m. No 6;8. 

Źt. Dz. xvi 302. 303. 308. znają kilka wsi Rogowo i Rogów, w ziemi 
Wyszogrodzkiej. 

ROGOWSKI, h. Diya, Jakub i Jan, w r. 1591 opłacają 
pobór ze wsi Rogowa, woj. Kaliskie, pow. Gnieźnieński. 
M. N. w K. III. No 679. 

ROGOWSKI, h. Przerowa, Antoni, w roku 1788 pisarz 
grodzki sochaczewski. 
M. N. w K. III. No 6S0. 

ROGOZIŃSKI, h. Oksza, Jan, w roku 1552 opłaca pobór 
z części swej wsi Srockie, woj. Sieradzkie, pow. Piotr- 
kowski. 

M. N. w K. m. No 681. 

Źr. Dz. XIII. 215. znaj§ wieś Kogofno, woj. i pow. Sieradzkie. 

ROGULSKI, h. Jastrzębiec, Marcin, w roku 1552 opłaca 
pobór ze wsi Rogulic na ręce Andrzeja Rogozińskiego, po- 
borcy łęczyckiego. 

M. N. w K. m. No 682. 

ROMANO WICZ, h* Pobóg, J. Dyonizy, w roku 1691 list 
z Czechowa. 

M. N. w K. m. No 683. 272 
ROMANOWSKI, h. Jastrzębiec, Andrzej, wr. 1571 opłaca 
pobór ze wsi Rososicy, woj. i pow. Kaliski. 
A. b. K, S. ks. p. 59. f. 563. 

Źr. Dz. XVI. 349. znaj§ wieś Romanowo, woj Mazowieckie, pow. Cie- 
chanowsko -Przasnyski. 

ROMASZKO, h. Leliwa, Bernat, w roku 1561 dworzanin 
królewski. 
Not Dziad. ROSENROTH, h* własnego, Jan-Baptysta, 
w r. 1 7 10 list z Gdańska do Działyńskiej, wo- 
jewodziny chełmińskiej. 
Or. hr. Zam. ROSIŃSKI, h. Poraj, Stanisław, w r. 1624 list. 
Or. hr. Zam. 

ROSOSKI, h» Rawicz, cała rodzina opłaca pobór ze wsi 
Rosochy, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

ROSPERSKI, h. Topor, Wojciech, w roku 1566 opłaca 
pobór ze wsi Rospętka, woj. Kaliskie, pow. Kcyński. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 77, 

ROSSOCHOWSKI, h- Przerowa, Andrzej, w r. 1563 po- 
borca ziemi Zakroczymskiej. 
M. N. w K. III. No 684. 

źr. Dz. XVI. 236. znaj§ wieś Rossochowo Wielkie, woj. Mazowieckie, 
pow. Grójecki. 

ROSSO WSKI, h. Trzywdar, Jan, w r. 1576 opłaca pobór 
z dzierżawy wsi Przewierciany, woj. Krakowskie, pow. Szczy- 
rzycki. 

A. b. K. S. ks. p. 33. f. 182. 273 ROSTKOWSKI, h. Pobóg, Marcin, w r. 1573 w imieniu 
Tęczyńskiego opłaca pobory z dzierżawy wsi Psary, woj. 
Krakowskie, pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 30. f. 204. 230. 

Zr. Dz. XVI. 320. znają wsie Rostki Wielkie i Małe, woj. Mazowieckie, 
ziemia Zakroczymska. 

ROSZĄ, h. Gozdawa, Tomasz, w roku 1569 służebnik 
Andrzeja Firleja. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 209. 

Długosz przypisuje im h. Godula. 

ROSZKOWSKI, h. Ostoja, w r. 1581 całą rodziną opłacają 
pobór ze wsi Roszki -Ziemniaki, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 712. 

ROTH, h. Topor, Franciszek, w r. 1538 opłaca pobór 
ze wsi Przecławic, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 27. 

ROTH-STAYN, h. Pielesz, Wilhelm, w roku 1570 sługa 
Achacego Czernego, wojewody pomorskiego, starosty gniew- 
kowskiego. 

A. b. K, S. ks. r. 7. f. 615. 

ROZBICKI, h. Srzeniawa, Jan, w r. 1553 opłaca pobór ze 
wsi Posadowa, woj. i pow. Poznańskie. 
M. N. w K. III. No 685. 

Źr. Dz. XII. 28. znaj§ wieś Rozbitek, w tym samym powiecie. 

ROZDOLSKI, h. Szeliga, Iwan, w końcu XVI wieku list 
z Rozdołu, w ziemi Lwowskiej, pow. Żydaczowskim. 
Or. hr. Zam. 

ROZDZIAŁOWSKI, h. Jelita, Marcin, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Korczowa, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski. 
M. N. w K. III. No 686. 

Zr. Dz. XIII. 230. znają wieś Rozdziały, w tym samym powiecie. 274 
ROZŁONIEWSKI, przyd. Lessczyc, h. własnego, 
w r. 178 1, w Szymkowcach, wydaje świadectwo 
na przewóz miodu z dóbr Orłowskiego, vice-sta- 
rosty kamienieckiego (Podole). 
M. N. w K. III. No 687. 

ROZWADOWSKI, h. Rawicz, Leonard, w r. 1601 po- 
świadcza rachunek Henryka von der Moltema, ogrodnika 
łobzowskiego Kr. J. Mści. 
M. N. w K. III. No 688. 

Źr. Dz. XIV. 400. 401. 427. znaj§ kilka wsi Rozwadowów w woj. Lubel- 
skiem, ziemi Łukowskiej. 

ROZWAROWSKI, h. Nałącz, Wojciech, w r. 1553 opłaca 
pobór ze wsi Lulina, Rozwarowa, Sulinki, Miszkowa, Ba- 
dlina i rzeki Warty, woj. i pow. Poznańskie. 
M. N. w K. m. No 689. 

Obecnie nazywają się Koztworowskimi. 

ROŻAWSKI, h. Cholewa, w r. 1648 ziemianin dobrzyński. 
Not. Dziad. 

ROŻNOWSKI, h* Jelita, Stanisław, w roku 1576 opłaca 
pobór ze wsi Andrzejowa, woj. Krakowskie, pow. Ksic-jski. 
A. b. K. S. ks. p. 115. f. 31. 

źr. Dz. XIV. 1 1 o. znają wieś Roinów w pow. Bieckim. 

ROŻNOWSKI, h. Samson, Kacer, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Rożnowa, woj. i pow. Poznańskie. 
M. N. w K. III. No 691. 

ROŻNOWSKI, h. Tępa podkowa, Jan, wr. 1553 w imieniu 
proboszcza poznańskiego opłaca pobór ze wsi Janikowa, woj. 
i pow. Poznańskie. 

M. N. w K. III. No 692. 

Papr. podaje ich z h. Jastrzębiec. — Źr. Dz. XII. 14. znają wieś Ro- 
snowo vel Koźnowo w tym samym powiecie i parafii. 275 RÓŻYCKI, h. Ogończyk, w r. 1591 list ze Szczebrzeszyna. 
Or. hr. Zam. 
Źr. Ds. Xni. 69. i 70. znaj§ kUka wsi Rdiyc, woj. i pow. Łi^zyckie. 

RUCHOCKI, h. Pomian, Wojciech, w roku 1591 opłaca 
pobór ze wsi Ruchocina w Gnieinieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. II. 

RUCIŃSKI, h. Nałęcz, Benedykt, w r. 1564 zaświadcza, 
że poddani jego ze wsi Domaniowie, woj. Krakowskie, pow. 
Ksiąski, pobór opłacili. 

A. b. K. S. ks. p. 60. ni. f. 50. 

RUCKI, h. Bończa, Wojciech, w r. 1576 opłaca pobór 
ze wsi Kośmierzowa, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 35. f. 121. 

źr. Dz. XVI. 232. znaj§ wieś Radę, woj. Mazowieckie, pow. Grójecki. 

RUCKI, h. Świnka, Paweł, w r. 1552 starosta tyniecki. 
M. N. w K. III. No 693. 

Źr. Dz. XIII. 275. znaj^ wieś Rudkę, woj. Sieradzkie, pow. Radomskowski. 

RUDECKI, h. własnego, Fedor, w roku 1577, 
w obozie pod Gdańskiem, kwituje Skarb koronny 
z odbioru należnych nieboszczykowi Janowi Ma- 
łyóskiemu, dworzaninowi Kr. J. Mści, pieniędzy stra- 
wnych za czas od i/VI 1577 do 6/ VII tegoż roku, 
t. j. za pięć tygodni — licząc tydzień po 10 gr. — \6 złot. 
20 gr. i konnych za czas od I2/V do ostatniej wypłaty 
I2/VII, za 8 tygodni — 60 złot. pol. 
M. N. w K. III. No 694. 

źr. Dz. XIX. II. znaj^ wieś Rudkę, woj. Wołyńskie, pow. Łucki. 

RUDNICKI, h. Pomian, Paweł, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Rudnika, woj. Łęczyckie, pow. Brzeziński. 
M. N. w K. m. No 695. 276 
RUDNICKI, h. Prus I, Jan, w r. 1552 opłaca pobory za 
Jędrzeja Zebrzydowskiego, biskupa kujawskiego. 
M. N. w K. ffl. No 696. 

Źr. Dz. XIV. 51 znaj§ wieś Rudniki, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 

RUDNICKI, h. Wieruszowa, Jan, w r. 1564, w imieniu bi- 
skupa krakowskiego, opłaca pobór ze wsi Zabierzowa, woj. 
Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. n. f. 12. 

źr. Dz. XII. 21. znają wieś Rudniki, woj. i pow. Poznańskie. 

RUDOSZAŃSKI, h. Srzeniawa, w XVII wieku na Litwie. 
Not. Dziad. 

RUDOWSKI, h. Ogończyk, Paweł, w roku 1580 poborca 
bielski (Podlasie). 

M*. N. w K. ra. No 697. 

Źr. Dz. XVI. 36. znają wieś Rudowo, w woj. Płockiem, pow. Bielskim. 

RUDZIEWICKI, h. Bończa, Marek, w r. 1581 wycisnął 
swą pieczęć przy opłacie poboru przez Bartosza z Wojenczy, 
woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 158. 

RUNOWSKI, h* Rogala, Hieronim, w roku 1563 opłaca 
pobór ze wsi Runowa, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 259. 

RUSZEL, h* Pielesz, Stanisław, w r. 1759 pisarz upicki. 
Not Dziad. 

RUSKO WSKI, h- Ogończyk, Stanisław, w r. 1580 cho- 
rąży kaliski. 

M. N. w K. ra. No 698. 

źr. Dz. XII. 225. znaj§ wieś Ruskowo, woj. Kaliskie, pow. Koniński. 277 RUSKOWSKI, h. Rola, Jan, w r. 1 540 podczaszy i poborca 
brzesko-kujawski. 

M. N. w K. III. No 699. 

Źr. Dz. XIII. 31. znaj^ wieś Ruskowo Wielkie, woj. Brzesko-Kujawskie, 
pow. Radziejowski. 

RUSZKOWSKI, h. Ostoja, Wacław, w r. 1574 jurgieltoik 
królewny Anny. 

M. N. w K. III. No 700. 

Źr. Dz. XVI. 313. znaj^ wsie Ruszkowo Wielkie i Małe w ziemi Zakro- 
czymskiej. 

RYBCZYŃSKI, h. Chalccki, Sebastyan, w r. 1738 pisarz 
dekretowy w Warszawie. 
M. N. w K. III. No 701. 

Vol. Leg. VI. 455. Sebastyan Rybczyński, pisarz dekretowy, nobilitowany 
na sejmie z r. 1726. — Hr. Ostr. 3251. powołując się na Ks. Met. kor. 227. 
f. 167. i 260. opisuje jego herb: dwie krokwie srebrne utoione w literę W, 
na nich strzała źeleźcem do g<5ry, nad tarcz§ w koronie pióro strusie strzałą 
w poprzek przeszyte; — przeto daje im h« Chalecki z odmianą w szczycie. 

RYBCZYŃSKI, h. Jastrzębiec, w r. 1774 sporządza spis po- 
boru z części swej wsi Mokre, cyrkuł Bełski. 
M. N. w K. III. No 702. 

RYBICKI, h. Jasieńczyk, Andrzej, syn Mateusza, w roku 
1552 opłaca pobór ze wsi Rybitwy- Zamoście, woj. Płockie, 
pow. Płoński. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

RYBIEŃSKI, h. Łada odm. (krzyż w podkowie, a bełt 
i strzała ułamane), Mikołaj, syn Stanisława, w r. 
1 565 opłaca pobór ze wsi Rybie, woj. Mazowieckie, 
ziemia Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 221. 

RYBIŃSKI, h. Prawdzie, w r. 1782 list. 
Or. hr. Zam. 
źr. Dz. XVI. 4x0. znają wieś Rybno w ziemi Nurskiej. 278 
RYBOWSKI z Rybiego, h. Łada, Mikołaj, syn Stanisława, 
w r. 1563 opłaca pobór z części swej wsi Raszyńca, woj. 
Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 221. 

Zapewne jeden ród z Rybieńskimi h. Łada odm. 

RYCHCICKI, h. Jelita, Jan, w r. 1552 starosta kamionacki. 
M. N. w K. m. No 703. 

Żr. Dz. XVIII. I. 109. znają wieś Rychcice w ziemi Przemyskiej. 

RYCHLIK, h. Lubicz, Jan, w r. 1629 ziemianin upicki. 
Not Dziad. RYCHTER, h. własnego, w r. 1771 list z Wie 
przowa do Wysokińskiego, regenta szczebrzyszyń 
skiego. 

Or. hr. Zam. RYCZGORSKI, h. własnego, Jan Sawicz, 
w r. 1589 namiestnik trocki. 
M. N. w K. m. No 704. RYLSKI, Ii. Grzymała bez bramy, Jan, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Mołoszewa, woj. Płockie, pow. Sierpecki. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

RYLSKI, li. Przegonią, Franciszek, w r. 1601 wielko- 
rządca zamku Krakowskiego. 
M. N. w K. ni. No 705. 

RYMKIEWICZ, h. Pobóg, Stanisław, wr. 1680 ziemianin 
oszmiański. 
Not. Dziad. 
279 

RYMOWICZ, h. własnego (paw), Fedor, ziemianin 
podolski. 
Not. Dziad. RYŃSKI, h. Jastrzębiec, Stanisław, w r. 1563, w imieniu 
Adama Górskiego, podczaszego Czechowskiego, opłaca pobór 
w ziemi Warszawskiej, a Bartosz, przyd. Złock^ w roku 
1586 pisze rekognicyc. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 210; ks. r. 10. f. 309. 

Źr. Dz. XVI. 256. znaj§ wieś Rynic w ziemi Warszawskiej. RYŚCIŃSKI, h. własnego, Franciszek, w roku 
1754 sługa Mikołaja Stadnickiego, chorążego laty- 
cąpwskiego. 

iM. N. w K. III. No 706. RYŚCIŃSKI, li. Drzewica, Jan, w r. 1757 dziekan kolle- 
giater nowosądeckiej, proboszcz starosądecki, 
li N. w K. m. No 707. 

RZECZ YCKI, h. Abdank, Michał, w r. 1754 łowczy buski. 
M. N. w K. III. No 708. 

źr. Dz. XIV. 373 znaj^ wieś Rzeczycę, woj. i pow. Lubelskie. 

RZEGNOWSKI, h. Orla, Jan, w r. 1591 opłaca pobór ze 
wsi Dobrosołowa, w Gnieinieńskiem. 
M. N. w K. III. No 709. 

źr. Dz, XII. 156. znaj^ wieś Rzeg^nowo w tym samym powiecie. RZEPECKI, h. własnego, J , w połowie 

XVIII wieku list do Blumberga, towarzysza 
znaku pancernego w Zamościu. 
Or. hr. Zam. 2%0 
RZEPECKI, h. Lubicz, Piotr, w r. 1578 urzędnik kaszte- 
lana krakowskiego. 

A. b. K. S. ks, p. 38. f. 3. 

RZEPECKI, h. T^a podkowa, Zygmunt, w roku 1564^ 
w imieniu Jakuba Dębieńskiego, opłaca pobór ze wsi Kunic, 
woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 60. n. f. 81. 

RZEPISZOWSKI, h. Dołęga, Hieronim, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Rzepiszowa i Woli Rzepiszowskiej, woj. Sie- 
radzkie, pow. Szadkowski. 
M. N. w K. m. No 710. 

RZEPLIŃSKI, h- Topor, Stanisław, w r. 1552 opł^a 
pobór ze wsi Rzeplina, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
M. N. w K. m. No 711. 

RZEPNICKI, h. Suchekomnaty, Kalikst, w roku 1581 
opłaca pobór z nabytej części wsi Markowa, woj. Podlaskie, 
ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 675. 

RZESZEWSKI, h. Bończa, Jan, w r. 1584 list z Wilna. 
M. N. w K. ffl. No 712. 

Źr. Dz. XV. 486. znaj^ wieś Rzeszów, woj. Sandomierskie, paw. Wiślicki. 

RZESIŃSKI, h. własnego* Zofia Rzesińska, żona 
Jana Kopcia, w r. 1603, w Kijowskiem, wyciska 
swój panieński sygnet. Rzesińscy przyd. Puszkar. 
Not. Dziad. 

RZEŹNICKI, h* Roch III, Jerzy, syn Rafała, w r. 1581 
opłaca pobór ze wsi Rzeźnicy, woj. Podlaskie, ziemia Brańska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f 705. 2$X fi*-. 

RZĘDZICZ, h. własnego, Stanisław, w r. 1578 
opłaca pobór ze wsi Łaskawej i Trzebieńca, woj. 
Krakowskie, pow. Śląski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. III. f. 49. 

SABINA, h. Gryf, Marcin, w r. 1594 zeznaje, że do fol- 
warku Piaseckiego przyjął beczkę soli. 
M. N. w K. m. No 713. 

SABLICKI, h. Ciołek, Ambroży i Grzegorz; Stani- 
sław, syn Jana; Jan, syn Rafała; Wawrzyniec, syn Wa- 
wrzyńca; Cherubin i Adam, synowie Stefana; Wojciech, 
syn Wielisława i Michał, syn Lubienia, w r. 1563 opła- 
cają pobór ze wsi Sabli-Młodych, woj. Mazowieckie, ziemia 
Łomżyńska. 

M. N. w K. III. No 714. 

SACEWICZ, Ii. Pomian, Stanisław, w r. 1626 ziemianin 
trocki. 

Not. Dziad. 

SACHROWSKI, li. Tąpa podkowa, Andrzej, w r. 1538 
opłaca pobór ze wsi Zakrzówka, woj. Sandomierskie, pow. 
Radomski. 

M. N. w K. III. No 715. 

SACZKO-GAŁECKI, Ii. Korczak, Jan, w r. 1571 poborca 
drohicki. 

M. N. w K. III. No 716. 

Bork. Sączkom przypisuje h. Wr^by. 

SADLIŃSKI, h. Lubicz, Jan, w r. 1570 opłaca pobór ze 
wsi Ostrowite, woj. Chełmińskie. 
A. b. K, S. ks. p. 52. f. 626. 282 SADOWSKI, h. Janina, Jakub, w n 1564 służebnik opata 
ze Starego Sącza. 

A. b. K. S. ks. p. 60. I. f. 16. 

Źr. Dz. XIV. 356. znają wieś Sadowice, woj. i pow. Lubelski. 

SADZICKI, h. Nieczuja, Stanisław, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Sadzie, woj. i pow. Brzesko-Kujawski. 
M. N. w K. III. No 718. 

SAJDAK, h* Jastrzębiec, Mateusz, masztalerz stajni Kr. 
J. Mści, w r. 1 57 1 i 1573 kwituje z odbioru 25 złot. pol. 
kwartalnego jurgieltu. 

A. b. K. S. ks. r. 4. f. 966; M. N. w K. m. No 719. 

SAKNOWSKI patrz SZAKNOWSKI. 

SAKOWICZ, h. Ślepowron, Adam, w r. 17 16 podwoje- 
wodzi trocki. 
Not Dziad. 

SARBSKI, h* Bróg, Andrzej, w r. 1566 opłaca pobór ze 
wsi Uścięcic, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 529. 

źr. Dz. XII. 7. znają wieś Sarb, woj. i pow. Poznański. 

SARBSKI, h. Jastrzębiec, Marcin, w r. 1564 dzierżawca 
wsi Górek, a Melchior, w r. 1576 płaci pobór z części 
swej wsi Sarbii, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 57; ks. p. 35. f. 16. 

SARBSKI, h. Ostoja, Marcin, wr. 1552 urzędnik opata 
tynieckiego. 

M. N. w K. m. No 720. 

Źt. Dz. xiv. 18. zn>J9 wiei Sarbie, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 283 SARNACKI, h. Prawdzie, Antoni, w r. 1755 dystrybutor 
wojska koronnego. 

M. N. w K. in. No 721. 

SARSZOWSKI z Olszewa, h. Tępa podkowa, w r. 1607 
kwituje Skarb koronny z odbioru 20 złot pol. 
M. N. w K. III. No 723. 

Nieś. nazywa ród ten Szarszewskimi i przypisuje im h, Dćt^gsu 

SASIN, h. Gozdawa, w roku 1581 wyciska swą pieczęć na 
prośbę Wojciecha z Brzeini przy opłacie poboru, woj. Pod- 
laskie, ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 704. 

SATKOWSKI, h. Belina, Stefan i Stanisław, przyd. 
Cibar kawie; Jan, przyd. Konieczko; Feliks, przyd. Szur; 
Stanisław, przyd. Zając; Piotr i Stanisław, przyd. 
Buksowie; Andrzej, przyd. Pobock, w roku 1552 opłacają 
pobór ze wsi Satkowa, woj. Płockie, pow. Płoński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

SAWICZ, h* własnego, w połowie XVIII wieku 
list do Blumberga, towarzysza znaku pancer- 
nego w Zamościu. 
Or. hr. Zam. 

SAXO, h, Zaremba, Hieronim, w r. 1571 i 1573 opłaca 
pobory z dzierżawnych wsi królewskich w woj. Krakow- 
skiem. 

A. b. K. S. ks. p. 28. f. 12. i 13; ks. p. 30. f. 177. 

SĄCZYŃSKI, h. Rawicz, Marcin, w r. 1606 kwituje Woj- 
ciecha Bobolę, administratora ceł ruskich ze lOO złot. pol. 
jurgieltu za zasługi. 

M. N. w K. III. No 717. 

Źr. Dz. XVI. 172. zDaj^ wieś S^czyn, ziemia Rawska. 284 
SCHOCKI, h* Nowina, Wincenty, w r. 1553 podstarości 
uniejowski. 

M. N. w K. III. No 724. 

Heraldycy nasi, poczynają od Papr., nazywają ten ród Skockimi. 

ŚCIBOR, h. Jastrzębiec, Marcin, w roku 1563 w imieniu 
Wrzosowskiego opłaca pobór ze wsi Konar, woj. Krakow- 
skie, pow. Szczyrzycki. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. II. 

Źr. Dz. XIV. 25. znaj^ wieś Ściborzyce, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

ŚCIBOR, h. Tępa podkowa, Klemens, w r. 1565 w imie- 
niu Bączalskiego opłaca pobór z części wsi Łaszczowa, woj. 
Krakowskie, pow. Biecki. 

A. b. K. S. ks. p. 23. f. 27. 

Prawdopodobnie ten sam ród co i poprzedzający. 

SEBASTYANOWICZ, h* Krucym, w roku 1603 ziemianin 

żmudzki. 

« 

Not Dziad. 

SECYMIŃSKI z Secymina, h. Ossorya odm. (brak 
krzyża), w r. 1559 dziekan chełmski, kaznodzieja 
krasnostawski. 

A. b. K. S. ks. r. 3. f. 131. 

SENKOWICZ, h. Dołmat, Patej, w r. 1584 ziemianin no- 
wogródzki. 
Not. Dziad. 

SERAFINO WICZ, h. Pobóg, Zygmunt, w r. 1599 woźny 
upicki. 

Not. Dziad. 

SEREDYŃSKI, h. Korwin, Michał, w połowie XVII w. 
ziemianin ruski. 
Not. Dziad. 285 
SERNY, h. Radwan, Łukasz, rotmistrz Kr. J. Mści w roku, 
1581 kwituje Andrzeja Jakubowskiego, poborcę sandomier- 
skiego, z 750 złot. pol. na sJużby, wedle kwitów Kr. J. Mści 
i Gołuchowskiego, szafarza poborów. 
M. N. w K. III. No 725. 

Semowie, sadząc ze słów współczesnego im Papr., byli szlachtą starą, która 
C2y to wskutek zajmowania się procederem uwłaczającym godności szlachec- 
kiej, czy tei dla jakichś innych powodów, utraciła prawo szlacheckie. Za za- 
sługi Łukasza, król Stefan, przywrócił im prawa szlacheckie, a kanclerz Za- 
moyski przyjął do swego herbu. Łukasz Semy > łaskę hetmana wielce sobie 
powaiając, klejnot Zamoyskiego połoiył na miejsca przedniejszem (na tarczy), 
a swoje godło ojczyste (h. Radwan) w hełm podniósł*. Mamy tu więc do 
czynienia z herbem Sarnego przed przywróceniem szlachectwa, a jednocześnie 
i dowód, źe rodziny, które utraciły prawo szlachectwa, jednakowoż niechętnie 
rozstawały się ze swoim klejnotem. 

SERWIŃSKI, h. Lubicz^ Józef, w r. 1774 administrator 
dóbr Mateusza Skorupki, cesarskiego gubernialnego lwow- 
skiego sędziego najwyższego. 
M. N. w K. III. No 726. 

SEWERYNOWICZ, h. Prawdzie, w XVIII wieku. 
Not Dziad. 

SEYTEKOWICZ, h. Podkowa, Seidczelal, tatar, w roku 
1594 chorąży stiahu nowogródzkiego. 
Not. Dziad. 

SĘKOWSKI, h. Jasieńczyk odm. (od klucza w prawo 
wychodzi ukośnie do góry strzała bez opierzenia), 
Jan, w r. 1577 subkollektor wybierania poborów 
w woj. Podlaskiem, ziemi Bielskiej. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 147. 

SĘPIEŃSKI, h. Leliwa, Wieńczymierz, wr. 1566 opłaca 
pobór ze wsi Wielkiego Sępna. woj. Poznańskie, pow. Kościański. 
M. N. w K. III. No 727. 286 

SiaŃSKI, h. Prawdzie, Walenty i Jakub, w roku 1570 
opłacają pobór z części wsi Siciny, woj. Pomorskie, pow. 
Tucholski. 

A. Gł. w Warsz. 

SIDOROWICZ, h* Lubicz, Piotr, w r. 1594 wojski woł- 
kowyski. 
Not. Dziad. 

SIEDLECKI, h. Boża wola odm. (w podkowie księ- 
życ rogami na dół, z kolką nad barkiem), Jakub, 
w r. 1 58 1 opłaca pobór z części swej wsi Siedlec, 
woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. 163. 

SIEDLECKA z Rębina, h. Łodzią, Agnieszka, w roku 
1565 opłaca pobór ze wsi Rembowa Małego, woj. Poznań- 
skie, pow. Kościański. 
M. N. w K. III. No 729. 

Źr. Dz. XII. 86. znaj^ wieś Siedlec w tym samym powiecie. 

SIEDLECKI, h. Nałęcz, Serafin, w r. 1560 i 1565 pod- 
starości rogoziński. 

A. b. K. S. ks. r. 19. f. 252; M. N. w K. III. No 730. 

źr. Dz. XII. 79. znają wieś Siedlec, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 

SIEDLISZCZEŃSKI, h. Lcliwa, Stanisław, w roku 1579 
opłaca pobór ze wsi Siedliszczan, woj. i pow. Sandomierski. 
A. b. K. S. ks. p. 10. f. 834. 

SIEKIERSKI, h. Poraj, Jan, w r. 1566 opłaca pobór ze wsi 
Góreckiej Śliwny, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 211. 

źr. Dz. XII. 63. pod r. 1580 w tej samej wsi i tego samego Jana nazy- 
wają Siekierzeckim, na str. zaś 33 podaje wsie Siekierki i Siekierki MaZe, 
w pow. Poznańskim. 287 
SIELECHOWSKŁ h. własnego, Nikifor, w roku 
1565 opłaca pobór ze wsi Sielechowa, woj. Po- 
dolskie. 

A. b. K. S. ks. p. 96. 

SIELUZIŃSKI, h. Szeliga, Andrzej, w r. 1595 kwituje 
Piotra Krajewskiego na komorze zakroczymskiej z odbioru 
soli. 

M. N. w K. m. No 731. 

SIEMASZKIEWICZ, h. Kościesza odm. (Puksztów), w roku 
1557 ziemianin żmudzki. 
Not. Dziad. 

SIEMIŃSKI, g. Dołęga, Stanisław, w roku 1553 opłaca 
pobór ze wsi Młogoszyna, woj. Łęczyckie, pow. Orłowski. 
M, N. w K. m. No 732. 

Źr. Dz. XIII. 109. znają wsie Siemieniec Wielkie i Małe, w tym samym 
powiecie i parafii. 

SIEMIONOWICZ, h- Syrokomla, Marcin, w roku 1574 
ziemianin Wiłkomirski. 
Not. Dziad. 

SIENKIEWICZ, h- Oszyk, Michał, w r. 1728 
i 1730 listy do Mokrzeckiego, koniuszego lidz- 
kiego. 

M. N. w K. III. No 733. 

Vol. Leg. VIII. 304. Michał Sienkiewicz nobilitowany na 
sejmie z r. 1775. — Hr. Ostr. No 2458., powołując się na 
rdine dokumenta, rysunek herbu podaje zupełnie odmienny : »w polu srebmem 
pod łabędziem — z prawej strony łuk prawo ukośnie cicciwem na dół z trzema 
grotami lewo — ukośnie nad nim, z lewej zaś — kotwica uchem do góry 
w lewo. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie*. Zdaje się nam, ie cały 
rysunek h. Oszyk, skomponowany ze słyszenia przez Chrząśkiego i powtó- 
rzony przez hr. Ostr. jest niedokładny, ponieważ pomijając inne okoliczności, 
sam układ przedmiotów zamieszczonych na tarczy jest nietylko dziwaczny, 288 

lecz nawet i nie heraldyczny; Michał, otrzymawszy nobilitacyc, albo pozosta- 
wiłby swe godło dawne, niywane, gdy jeszcze nie był szlachcicem, albo 
przyjąłby zupełnie inne, nic wspólnego z dawnem nie mające, lecz nigdy nie 
parodyowałby swego dawniejszego godła. 

SIERAKOWSKI, h- własnego, Wojciech, 
w n 1704 list z Warszawy. 
Or. hr. Zam. 

SIEROSŁAWSKI, h. Łodzią, Wacław, w r. 1553 opłaca 
pobór ze wsi Sierosławia, woj. i pow. Poznański. 
M. N. w K. ni. No 734. 

SIESTRZYŃSKI, h. Rawicz, Jan i Floryan, w r. 1563 
opłacają pobór ze wsi Siostrzynia, woj. Mazowieckie, ziemia 
Warszawska. 

M. N. w K. in. No 994. 

SIĘKOWSKI, h. Krzywda, Wieczysław, syn Augustyna, 
w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Falki, woj. Podlaskie, ziemia 
Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 165. 

SIKORA z Kamieńca, h. Lis, Wojciech, w roku 1545, 
w Krakowie kwituje Skarb koronny z 1000 złot. pol. na 
piechotę kamieniecką. 
M. N. w K. III. No 735. 

SIKORSKI, h. Sławęcin, Adam, syn Piotra, w roku 1581 
opłaca pobór ze wsi Sikory, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 720. 

SIKORSKI, h* Jastrzębiec odm. (nad lewą ocelą — 
gwiazda, w szczycie zaś jastrząb trzyma w dziobie 
żeleziec strzały ułamanej), Józef, w roku 1754 
przewozi wino dla Ignacego Tyzenhauza, podsta- 
rościego Wiłkomirskiego. 
M. N. w K. m. No 736. 289 

SIKORSKI vel SIRACKI, h. własnego, Jan, w r. 
1571 — 1576 urzędnik Ziółkowskiego, kanonika kra- 
kowskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 109. I. f. 9; ks. p. 63. f. 70; 
ks. p. 30. f. 185. i 187. 

Zr. Dz. XIV. 60. znają wieś Siradzkę, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 

SINCZEKOWICZ, h. własnego, Risza, kniai, w r. 
1 581 tatarzyn grodzki pow. Trockiego. I l| 1 

M. N. w K. III. No 280. V1=^J 

SIRACKI patrz SIKORSKI vel SIRACKI. 

SIRSKI, li. Lubicz, Jan, w r. 1538 opłaca pobór ze wsi 
Samy, woj. Sandomierskie, pow. Radomski. 
M. N. w K. III. No 737. 

Źr. Dz. XIV. 354. znają wieś Sirnik, woj. i pow. Lubelski. 

SISTOWSKI, Łi. własnego, Zygmunt, w roku 
1563 opłaca pobór ze wsi Sistowic, na ręce Jana 
Rudzica, poborcy ziemi Bełskiej. 
M. N. w K. III. No 738. 

Bork. nazywa ten rdd Szysztowskimi vel Szystowskimi. — Źr. 
Dz. XVIII. I. 250. znaj^ wieś Sistowice, woj. Bełskie, pow. Grabowski. 

SITAŃSKI, Ii. Nałęcz, Piotr, w r. 1552 opłaca pobór ze 
wsi Sitańca, ziemia Chełmska, pow. Krasnostawski. 
M. N. w K. m. No 739. 

SKALSKI, li. Poraj, Walenty, w r. 1603 zeznaje odbiór 
soli na komorze Stężyckiej. 
M. N. w K. III. No 740. 

źr. Dz. XV. 486. znaj 9 wieś SkaZa, woj. Sandomierskie, pow. Wiślicki. 

SKALSKI, li, Szeliga, w XVII wieku na Mazowszu. 
Not. Dziad. 290 
SKAŁO WSKI, h* Pilawa, Paweł, w r. 1571 opłaca pobór 
ze wsi Przewosza, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1098. 

Źr. Dz. Xn. 206. znaj§ wieś Skalowę, woj. Kaliskie, pow. Pyzdrski. SKARBEK, h» Dołęga, Wawrzyniec, w r. 1584 rotmistrz 
Kr. J. Mści. 

A. b. K. S. ks. r. 10. f. 183. SKARGA, h. Prus I odm. (w szczycie z heł- 
mu dwie trąby słoniowe), Jan, w roku 1586 
kwituje podskarbiego nadwornego koronnego 
z odbioru 600 złot. pol. na zapłatę salaryj. 
M. N. w K. III. No 741. SKARZEWSKI, h. własnego, O sta fi, w r. 1581 
ziemianin białocerkiewski. 
M. N. w K. III. No 399. SKAWIŃSKI, li. Lubicz, Marcin, w roku 1578 służebnik 
Klimuntowskiej w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. 66. i 137. 

Źr. Dz. XIV. 42. 47. znajf wsie Skawinę i Skawinkę w pow. Szczyrz^ckim. SKĄPSKI, li. własnego, Wojciech, w r. 1578 
pisarz wielicki. 

A. b. K. S. ks. p. 38. f. 23. 

Możliwe, ie to będzie rodzina mieszczańska. 

SKIEDEŃSKI, h. Kietlicz I, Walenty, w r. 1564 opłaca 
pobór ze wsi Skiednia, a Stanisław, w r. 1576 z dzier- 
żawnej wsi Włosiennicy, woj. Krakowskie, pow. Śląski. 
M. N. w K. III. No 742; A. b. K. S. ks. p. 115. f. 12. 

Bork. nazywa ten ród Skidzińskimi i przypisuje h. Kotwicz L 291 SKIERDOWSKI, h. Kościesza, Wacław, syn Stanisława, 
w r. 1563 opłaca pobór ze wsi Skierdów, woj. Mazowieckie, 
ziemia Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 210. 

SKINDER, przyd. Chomiatkawski^ h. Leliwa, Iwan, w roku 
1 591 ziemianin bracławski. 
NoL Dziad. 

SKOLIMOWSKI, h- Radwan, Kazimierz, w roku 1782 
regent grodzki latyczowskL 
M. N. w K. III. No 743. 

Źr. Dz. XVI. 273. znajf wieś Skolimów w ziemi Warszawskiej. 

SKORACZEWSKI, h. Wczele, Stanisław, w roku 1552 
opłaca pobór ze wsi Skoraczewa, woj. Poznańskie, po w. Ko- 
ściański. 

M. N. w K. m. No 744. 

SKORECKI, h» własnego, Antoni, w roku 1748 
sługa Aleksandra-Tomasza Stadnickiego, podkomo- 
rzego podolskiego. 

M. N. w K. III. No 745. 

SKOSZEWSKI, h* Dołęga, Sebastyan, w roku 1563 
opłaca pobór ze wsi Skoszew, Kalen, Borchówki i Mosko- 
wic na ręce Andrzeja Dębowskiego, poborcy łęczyckiego. 
M. N. w K. UL No 746. 

SKOWROCKI, li. Odrowąi, Wojciech, w r. 1564 wy- 
cisnął swą pieczęć przy opłacie poboru przez Grabowską ze 
wsi Grabowy, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A b. K. S. ks. p. 60. II. f. 129. 

źr. Dz. XIV. 220. znajf wieś Skowrodno, woj. Sandomierskie, pow. Wiślicki. 292 
SKOWRON, h» Prus I, Seweryn, w r. 1576 w imieniu 
Krasowskiego opłaca pobór z części wsi Ulinki, woj. Kra- 
kowskie, pow. Ksiąski. 

A. b. K. S. ks. p. 116. f. 187. 

Ten sam Skowron w r. 1581 jui zwie się Skowrońskim. — (Źr. Dz. XIV. 
94). Skowrońskich h. Pni8 L znaj§ nasi heraldycy. 

SKOWROŃSKI, h. Lew ukoronowany^ Jan, w roku 1755 
sługa Michała Sołtyka, kasztelana wiślickiego. 
M. N. w K. III. No 747. 

SKROBACZEWSKI, h. Nałęcz, Stanisław, w roku 1570 
burgrabia ratyński. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 833. 

Ulanowski No 10. zaznacza pod r. 1346: Jacussius de Scrobaczow de cle- 
nodio suo dieto Ouoria* — Źr. Dz. XIV. 223 znaj§ wieś Skrobaczów, woj. 
Sandomierskie, pow. Wiślicki. 

SKROBOŃSKI, h. Doliwa, Józef, w r. 175 1 list. 
Or. hr. Zam. SKRZECZOWSKI, h. własnego, Jakub, w roku 
1552 sołtys wsi iSkrzeczowa, woj. Sandomierskie, 
pow. Pilzeński. 

M. N. w K. UL No 748. SKRZECZOWSKI, li. Pobóg, Stanisław, w roku 1576 
urzędnik w Obrazowicach w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 35. f. 148. 

SKRZETUSKI, Ii. Tąpa podkowa, Grzegorz, w r. 1553 
opłaca pobór ze wsi Wielkiego Skrzetusza, woj. i pow. Po- 
znańskie. 

M. N. w K. m. No 749. 293 
SKRZETUSZEWSKI, h. Poraj, Jan, w roku 1553 kanonik 
poznański, proboszcz pobiedziski. 
M. N. w K. III. No 750. 

Ze źródeł drukowanych jeden Ulanowski No 305 pod r. 1530 zna tego 
samego Skrzetuszewskiego, h« Poraj. — Źr. Dz. XII. 157. znaj§ wieś Skrze- 
tuszewo, woj. Kaliskie, pow. Gnieźnieński. 

SKRZETUSZEWSKI, h. Rola, Michał, w r. 1565 kanonik 
poznański, sprawca biskupa poznańskiego. 
M. N. w K. III. No 751. 

Zapewne z tego samego Skrzetuszewa, co i poprzedni. 

SKRZYPKOWSKI, h. Sławęcin, Łukasz i Jan, syn Łu- 
kasza i Paweł, syn Stanisława, w r. 1581 opłacają pobór 
ze wsi Skrzypek, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 132. 700. i 701. 

SKRZYSZOWSKI, h. Bróg, Piotr, w r. 1581 opłaca pobór 
ze wsi Skrzyszewa, woj. Sandomierskie, pow. Pilzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 8. f. 857. 

SKRZYWAŃSKI, h. Kościesza, Piotr, w r. 1575 sługa bui;- 
grabiego zamku Krakowskiego. 
M. N. w K. III. No 752. 

SKUBARCZEWSKI, h. Pomian, Janusz, w r. 1 591 opłaca 
pobór z części swej wsi Żołce Młode w Gnieźnieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. II. 

źr. Dz. XII. 155. znają wieś Skubarczewo w tjm samym powiecie. 

SKUPSKI, h. Łada, Stanisław, w r. 1563 opłaca pobór 
ze wsi Skupia, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 222. 

SKWARSKI, h. Ogończyk, Jan, w r. 1654 list. 
Or. hr. Zam. 

źr. Dz. XVI. 350. 351. znają kilka wsi Skwary, woj. Mazowieckie, ziemia 
Ciechanowska, pow. Sąchowski. 294 SLASKI, h. Abdank, Walenty, w r. 1595 altarzysta ka- 
plicy Hinczów w katedrze Krakowskiej. 
M. N. w K. III. No 753. 

ŚLIWIŃSKI, h. Pomian, Antoni, w roku 1748 przewozi 
przez komorę Gorlicką wino na własną potrzebę. 
M. N. w K. III. No 755. 

ŚLIWNICKI, h. Junosza, Stanisław, w r. 1565 opłaca 
pobór ze wsi Korytników w ziemi Przemyskiej, a Wacław, 
w r. 1576, w Toruniu czyni rekognicyę. 
M. N. w K. III. No 756. 

Źr. Dz. XVIII. I. III. znają wieś Śli¥micc w ziemi Przemyskiej. 

SLIŹ (SLISSZ), h. Jastrzębiec, Jakub, w roku 1576 płaci 
pobór ze wsi Czudzinowiec, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 35. f. 113. 

SŁABKOWSKI, h. Jastrzębiec, Andrzej, w r. 1553 opłaca 
pobór ze wsi Zabłocić, woj. Kaliskie, pow. Koniński. 
M. N. w K. m. No 756. 

SŁAWĘCKI, h. własnego, Dobiesław, w roku 
1552 opłaca ze wsi Sławęcina, woj. Płockie, pow. 
Srzeński. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

SŁAWĘCKI, h- Odrowąż, Piotr, w r. 1592 list. 
Or. hr. Zam. 

źr. Dz. XIII. 23. znaj§ wieś SZawęciDO, woj. Brzesko - Kujawskie, pow. 
Przedecki. 

SŁAWIŃSKI, h. Stemberg, Bartosz, w r. 1571 służebnik 
Jana Działyńskiego, wojewody chełmińskiego, pisarz zamku 
Braciańskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 52. f. 425. 295 
SŁĄKA vel SŁONKA, h. Radwan, Walenty, w r. 1576 
w imieniu Piotra Czernego opłaca pobór ze wsi Witaradowa 
i Starczynowa, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 184. 

Źr. Dz. XIV. 59. znaj§ wieś Sl§ka, woj. iCrakowskie, pow. Szczynycki. 

SŁĄKOWSKI, h. Rogala, Wojciech, w r. 1 564 -opłacam 
pobór ze wsi Środkowia, woj. i pow. Krakowskie. *'- 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 92. 

źr. Dz. XVI. 209. znaj§ wieś Slonkowo. woj. Rawskie, ziemia Gostyńska. 

SŁOCKI, h. Gryif Adam, w r. 1564 opłaca pobór z dzier- 
żawy wsi Serpowa, woj. i pow. Krakowskie. 
A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 123. 

źr. Dz. XV. 487. znają wieś Słotę, woj. Sandomierskie, pow. Wiślicki. 

SŁONKA patrz SŁĄKA. 

SŁONKO WSKI, h. Nałęcz, Jakub, w r. 1578 opłaca pobór 
ze wsi Siradzki, Polanki i Sobolowa, woj. Krakowskie, pow. 
Szczyrzycki. 

A. b. K. S. ks. p. 38. f. 113. i 114. 

źr. Dz. XIII. 220. znajf wsie Stonków i Stonków Suchy, woj. i pow. 
Sieradzki. 

SŁOŃSKI, h. Ostoja, Gabryel, w r. 1578 opłaca pobór 
ze wsi Kędzierzynki, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. 123. 

Źr. Dz. XVIII. I. '116. znaj§ wieś Słońsko, woj. Ruskie, ziemia Przemyska. 

SŁOTO WSKI, h- Pobóg, w r. 1632 list z Oryszowa. 
Or. hr. Zam. 

źr. Dz. XVI. 54. znaj§ wieś Slotowo, woj. Płockie, pow. Srzeński. 296 SŁOWACKI, h. Leliwa, Juliusz, syn Euzebiusza, profesora 
Uniwersytetu Wileńskiego, znakomity poeta XIX wieku. 

Zbiory Leopolda M^yeU w Warszawie. (Dział Słowackiego: oryginalny dy- 
plom z r. 1828, wydany przez Wołyńskie Szlacheckie Depntackie Zgromadzenie). 

SŁOWIK, h. Lis, Kacper, w roku 1637 wice-dyakon 
kielecki. 
Not. Dziad. 

SŁUPSKI, h* Abdank, Mikołaj, w r. 1563 urzędnik bi- 
skupa poznańskiego. 
M. N. w K. ffl. No 757. 

Źr. Dz. XII. 63. znaj§ wieś Słupię, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 

SŁUPSKI, h. Rawicz, Marcin, w roku 1579 opłaca pobór 
ze wsi Michocina i Machowa, woj. i pow. Sandomierski. 
A. b. K. S. ks. p. 10. f. 832. i 833. 

Źr. Dz. XIV. 194. znaJ4 wieś Star§ Słnpic, w tymże powiecie. 

SŁUPSKI, h. Srzeniawa, w r. 1564 opłaca pobór ze wsi 
Moszczanicy, woj. Krakowskie, pow. Śląski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 61. 

Długosz, Liber Benefic. HI. f. 276. przypisuje im h. Dnsżyna* — Źr. Dz. 
XIV. 77. znaj§ wieś Słupię, woj. Krakowskie, pow. Lelowski. 

SMARZEWSKI, h. Dołęga, Stefan, w r. 1656 list 
Or. hr. Zam. 

Zr. Dz. XIII. 153. znajf wieś Smarzewo, woj. Łęczyckie, pow. Brzeziński. 

SMARZYKOWSKI, h. Dołąga, Mikołaj, w r. 1553 opłaca 
pobór ze wsi Smarzykowa, woj. Kaliskie, pow. Kcyński. 
' M. N. w' K. m. No 760. 

ŚMIECIŃSKI, h. Lis, Stanisław, w roku 1574 podsędek 
•i poborca ziemi Ciechanowskiej. 

M. N. w K. m. No 761. 

źr. Dz. XVI. 323. znaj§ wieś Śmiecino w ziemi Ciechanowskiej. 297 SMIOTANKA, h. Bończa, Stanisław, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Olchowca w ziemi Lwowskiej na ręce poborcy 
Pawła Zaporskiego. 

M. N. w K. m. No 762. 

Śmiotankowie z Olchowca wylegitymowali się w Galicyi % tu Korczak, 
w Królestwie zaś Polskiem z li« Nał^CZ« Pierwsi aczynili to prawdopodobnie 
opierając się na Papr., co się zaś tyczy drogich — tego objaśnić nie jesteśmy 
w moiności. 

SMOSARSKI, h. Trzaska, Mikołaj, w r. 1578 dzierżawca 
wsi Chodzinic, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. 1 10. 

Źr. Dz. XVL 330. znaj§ kilka wsi Smosarze: Dobki, Pianki i Chrościele 
w ziemi Ciechanowskiej. 

ŚNIADECKI, h. Leliwa, Jan, w r. 1822 list z Wilna. 
Or. hr. Zam. 

ŚNIATKOWSKI, h. Abdank, w r. 161 3 w Kijowskiem. 
Not. Dziad. 

Źr. Dz. XVI. 228. znaj 4 wieś Śniatkowo w ziemi Czerskiej. 

ŚNIEŻEK, h. Strzemię, Stanisław, w roku 1552 opłaca 
pobór ze wsi Jasienicy, Orzechówki i Jasionki, woj. Ruskie, 
ziemia Sanocka. 

A. b. K. S. ks. p. 17. 

SNITOWSKI, h- Łuk napięty, Jacek, w roku 1708 list 
z Szarogrodu. 
Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XXI. 516. znaj§ wieś Śnitdwkę w woj. Braclawskiem. 

SNOWSKI, h. Dołęga, Melchior, wr. 1574 sędzia ziemski 
nowogródzki. 
Not Dziad. 298 SOBAŃSKI, h. Lubicz^ Mikołaj, w roku 1566 urzędnik 
Kr. J. Mści. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 587. 

SOBIECKI, h. Prus I^ Sebastyan, w roku 1571 starosta 
krzesławski, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 109. I. f. 8. 

SOBIECZOWSKI, h. Pomian, Piotr, w polowie XVI w. 
służebnik pani Kowalowskiej (?). 
M, N. w K. m. No 763. 

Źr. Dz. Xin. aa. znaj§ wieś Sobieczów, woj. Brzesko • Kajawskie, pow. 
Przedecki. 

SOBIEŃSKI, h* Radwan, Piotr, w r. 1565 w imieniu Lu- 
tosnickiego opłaca pobór ze wsi Głębokiej, woj. Krakowskie, 
pow. Biecki. 

A. b. K. S. ks. p. 23. f. 38. 

źr. Dz. XIV. 119. znaJ4 wieś Sobniów w t3rm samym powiecie. 

SOBOL patrz BAZAROWICZ. 

SOBOLEWSKI,, h. Strzemię, Jarosz, w roku 1564 opłaca 
pobór z części swej wsi Janowic, woj. Krakowskie, pow. 
Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 60. I. f. 74. 

źr. Dz. XIV. 60. znaj§ wieś Sobolów w pow. Szczyrzjckim. 

SOBONIOWSKI, h. Ostoja, Piotr, w r. 1564 w imieniu 
Rajskiego opłaca pobór z dzierżawnej wsi Pokrzywnicy, woj. 
Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 3. 

Źr. Dz. XIV. 41. znaj% wieś Soboniowice w tjm samym powiecie. 299 
SOBOWSKI, h. własnego. Szczęsny, w r. 1574 
porucznik Jana Gosławskiego, rotmistrza białocer- 
kiewskiego. 

M. N. w K. III. No 764. 

Źr. Dz. XII. 376. ziuij§ wieś Sobowo w ziemi Dobrzyńskiej. 

SOCHA, h* Półkozic, Mikołaj, w r. 1570! 1573 służebnik 
podskarbiego koronnego. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 624; M. N. w K. lEL No 765. 

źr. Dz. XIII. 221. znaj§ wsie Sochę Wielk§ i Malf, woj. i pow. Sieradzki. 

SOKOLNICKI, h* Nałęcz, Mikołaj, w roku 1563 opłaca 
pobór ze wsi Sokolnik Mniejszych, na ręce Andrzeja Dem- 
bowskiego, poborcy ziemi Łęczyckiej. 
M. N. w K. m. No 766, 

SOKÓŁ, h. Abdank, Walenty, w r. 1576 opłaca pobór 
ze wsi Chróściny Wielkiej i Dunosów, woj. Krakowskie, pow. 
Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. 60. i 63. 

SOKÓŁ, Ii. Strzemię, Stanisław, w r. 1565 opłaca pobór 
ze wsi Krzywego, na ręce poborcy pow. Bieckiego, w woj. 
Krakowskiem. 

M. N. w K. m. No 767. 

źr. Dz. XIV. 114. znajf wieś Sokół w tym samym powiecie. 

SOKÓŁ, Ii. Zabawa, Stanisław, w roku 1564 i 1578 
w imieniu księcia Ostrogskiego opłaca pobory w woj. Kra- 
kowskiem. 
M. N. w K. in. No 76i\ A. b. K. S. ks. p. 60. I. f. 63. 

SOKOŁOWICZ, h. Łabędź, Mateusz, w r. 1536 ziemianin 
kowieński. 

M. N. w K. HL No 847. 300 
SOLECKI, h. własnego^ Kacper, przyd. Strui^ 
w r. 1538 opłaca pobór ze wsi Solca, woj. Sando- 
mierskie, pow. Opoczyński. 
M. N. w K. III. No 799. 

Długosz, Liber beneficiorum II. 390. wspomina ten ród, lecz 
bez oznaczenia herbu jakim się pieczętowali. 

SOLIKOWSKI, h* Korab, Stanisław, w r. 1572 w imie- 
niu Bieniasza Pękowskiego opłaca pobór ze wsi Bogumiłowa, 
woj. i pow. Sieradzki. 
M. N. w K. m. No 769. 

SOMOWSKI patrz SZOMOWSKI. 

SONGAŁOWICZ, h. Podkowa, Opanas, w r. 1603, woźny 
Słonimski. 

M. N. w K. III. No 770. 

SONGIN, h. Szeliga, Marcin, w r. 1576 sędzia wileński. 
Not. Dziad. 

SOPICHOWSKI z Będziemyśla, h. Półkozic, Wojciech, 
w roku 1553 wydaje oblig do skarbu Kr. J. Mści na 1000 
złot. pol. 

M. N. w K. m. No 771. 

SOPOCIŃSKI, h» Korab, Jan, w r. 1725 list z Dzikowa. 
Or. hr. Zam. 

SORYCKI, h, własnego, Fedor, w r. 1596 djak 
skarbny. 
Not. Dziad. 

SOSIŃSKI, h» Rola, Maciej, w roku 1591 opłaca pobór 
z części swej wsi Świninek, w Gnieźnieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. II. 301 
SOSNOWSKI, h. Dołęga, Stanisław, w r. 1564 opłaca 
pobór ze wsi Sosnówki, woj. i pow. Sandomierskie. 
A. b. K. S. ks. p. 51. f. 70. 

SOSNOWSKI, h. Korczak, Ostafi, w r. 1552 opłaca pobór 
z części swej wsi Orzechowa, ziemia i pow. Chełmski. 
M. N. w K. m. No 772. 

Źr. Ds. XVIII. I. 183. znąj§ wieś Sosnowicę w tej samej pumfii. 

SOWA, h« Korczak, Borys, w r. 1560 podstaroici łucki 
Not Dziad. SPŁAWSKI, h. Poraj odm* (w szczycie róża 
pomiędzy skrzydłami orlemi), Maciej, w roku 
1 591 dzierżawca wsi Sarbinowa, woj. Poznańskie. 
M. N. w K. m. No 773. 

źr. Dz. Xn. 33. znaj§ wieś Spławie, woj. i pow. Po- 
snański. 

SPIŻARNY, h. Lis, Mateusz, w r. 1556 regent m. Nie- 
połomic. 

A. GŁ w Warsz. 

SROCZYCKI, h. Nicsobia odm. (po bokach strzały 
po jednej gwiaździe), Maciej, w roku 1589 sługa 
podskarbiego nadwornego koronnego. 
A. b. K. S. ks. r. 10. f. 627. 

SROMOCKI, h. Poraj, Andrzej, wr. 1552 opłaca pobór ^^ 
wsi Sromoty i Grrabocina, woj. Sieradzkie, pow. Piotrkowski 
M. N. w K. m. No 774. SRZEDZIŃSKI, h. Pobóg odm. (w szczycie ręka 
z podniesionym mieczem), Ignacy, w r. 1719 
list z Pucewicz do Wojniłowicza, cześnika Sło- 
nimskiego. 
M. N. w K, m. No 775. ze 
302 
STABROWSKI, h* Tępa podkowa odm. 

(w szczycie taka sama podkowa z krzyżem, 
jak i na tarczy), Wojciech, w roku 1570 
(pieczętuje się zwykłą Tępą podkową) szafarz 
Kr. J. Mści, zaświadcza, że rotmistrz ziemi In- 
flanckiej, Marcin Dębiński ma wszystko w na- 
leżytym porządku, a w r. 1573, jako pisarz 
polny Kr. J. Mści, ciwun wieświański, kwituje Saczka-Ga- 
łeckiego, poborcy podlaskiego, z odbioru 2000 zlot. pol. na 
żołnierzy inflanckich. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 823; M. N. w K. IH. No yj6. 

Nieś. herb Stabrowskich nazywA Lubiczem odm. i mylnie w ssczycie po- 
daje trzy pióra strasie. 

STACHÓRSKI, h. Pobóg, Chostko i Paweł, w r. 1552 
opłacają pobór ze swych części wsi Stachórza, ziemia i pow. 
Chełmskie. 
M< N. w K. m. No 'JJT. 

STANCLEWICZ, h. Poraj, Antoni, w r. 1757 proboszcz 
skalbmiersld. 
M. N. w K. m. No 778. 

STANCLEWSKI, STANCHLEWSKI albo STANCZLEWSKI, 
h» Radwan, Andrzej, syn Feliksa i Stanisław, syn Mi- 
kołaja, sędzia grodzki warszawski, w r. 1563 opłacają pobór 
ze wsi Stanclewicz, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 215. i 255; M. N. w K. III. No ^^g. 

STANEK, h. Pobóg, Mateusz, w końcu XVI wieku zie- 
mianin bełski 
Not Dziad. 

STANIŃSKI, h» Gozdawa, Mikołaj, w roku 1565 opłaca 
pobór ze wsi Stanina, na ręce Stanisława Trojanowskiego, 
chorążego i poborcy ziemi Bełskiej, pow. Buskiego. 
M. N. w K. m. No 780. 303 STANISŁAWOWICZ, h. Lis, Stanisław, w r. 1568 sędzia 
ziemski oszmiański. 
Not Dziad. 

STANISŁAWOWICZ, h. Łabędź, Grzegorz, w r. 1556 
ziemianin upicki. 
Not Dziad. 

STANISŁAWOWICZ, h, Ogończyk, Marcin, w r. 1579 
ziemianin wileński. 
Not Dziad. 

STANISŁAWOWICZ, h, Suchekomnat7, w roku 1591 zie- 
mianin żmudzki. 
Not Dziad. 

STANISŁAWOWICZ, h. Trąby, Mateusz, w r. 1536 zie- 
mianin kowieński. 

M. N. w K. UL No 847. 

STANOWSKI, h* Lubicz, Józef, w r. 1785 czyni lustracyę 
mostów i grobel w dobrach Kazimierza Spędowskiego, skarb- 
nika owruckiego, w Hawratynie, woj. Wołyńskie, pow. Krze- 
mieniecki. 

M. N. w K. ffl. No 781. 

STARCZEWSKI, h. Pobóg, Mateusz, Jan i Mikołaj, 
w r. 1552 opłacają pobór ze wsi Starczewa, woj. Płockie, 
pow. Płoński, a Stanisław, w r. 1565 służebnik kasztela- 
nowej sandeckiej. 

A. b. K. S. ks. p. 41; ks. p. 60. IV. f. 8. 

STARMER, h, własnego, Jerzy, w r. 1570 
opłaca pobór ze wsi Marmurkowa, woj. Po- 
morskie, pow. Tczewski. 
M. N. w K. IIL No 783. 304 
STAROŁĘSKI, h. Półkozic, Wojciech, w r. 1553 opłaca 
pobór ze wsi Starołęki, woj. i pow. Poznański. 
M. N. w K. IIL No 784. 

STARO WIEJSKI, h. Nowina, Piotr, w r. 1564 opłaca po- 
bór z części swej wsi Pisarzowic, woj. Krakowskie, pow. Śląski. 
M. N. w K. ffl. No 785. 

Źr. Dz. XIV. 97. znaj§ wieś Stara Wieś w tym samym powiecie. 

STARZECHOWSKI, h. Belina, Jakub, w r. 1578 w imie- 
niu sukcesorów opłaca pobór ze wsi Kobylan, woj. Krakow- 
skie, pow. Biecki. 

A. b. K. S. ks. p. 60. f. 52. i 53. 

źr. Dz. XIV. 390. znaJ4 wieś Starzechowice, woj. Sandomierskie, pow. 
Opoczyński. 

STARZYŃSKI, h. własnego, Jakub, w r. 1576 
w imieniu Jastrzębskiego opłaca pobór z dzierżawnej 
wsi Zabierzowa, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 168. 

źr. Dz. XIII. 290. znają wiec Starzenice, woj. Sieradzkie, ziemia 
Wieluńska. Nieś. Starzyńskim w ziemi Wieluńskiej daje h. Gryzima* STASZEWSKI, h* własnego, Chryzostom, wr. 
1 74 1 opat sandecki« 
M. N. w K. ffl. No 786. 

źr. Dz. XIV. 169. znaJ9 wieś Staszów, woj. i pow. Sando- 
mierski. 

STASZKIEWICZ, h. własnego, Andrzej, w r. 1615 
podsędek upicki. 
Not. Dziad. 

STAWIŃSKI, Ii. własnego, w r. 1600 list z obozu 

nad Dniestrem. 

Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XIV. 430. znaj 9 wieś Stawin, woj. Lubelskie, ziemia 
Łukowska. 30S 
STAWIREJSKI, h* Jelita, Maciej, sługa Grudzińskiej, 
w r. 1 591 opłaca pobór z m. Mieścisk w Gnieźnieńskiem. 
A. b. K. S, ks. p. II. 

STA WRYŁO, h. Leliwa, w r. 161 5 ziemianin żmudzki. 
Not. Dziad. 

STAWSKI, h, Lubicz, Stanisław, w 1774 czyni wykaz 
poboru ze wsi Staw, cyrkuł Bełski. 
M. N. w K. ra. No 787. 

STECKIE WICZ, h. Bawola głowa, Stanisław, w r. 1609 
podstarości upiekł 
Not Dziad. 

STEFANOWICZ, h. własnego, Misko z Popielewa 
i Iwan ko z Popielewa i z Kotowa, w r. 1553 
opłacają pobór na ręce Jana Pieniążka, poborcy 
ziemi Przemyskiej. 

M. N. w K. Ul. No 789. 

Przydomek rodziny Popielów, znanych naszym heraldykom z h. Sas zwykły. 

STERPIŃSKI, h, własnego, w r. 1733 list do An- 
toniego Mokrzeckiego, koniuszego lidzkiego, guber- 
natora starostwa rohaczewskiego. 
M. N. w K. m. No 789. 

STOBIECKI, h. Bończa, w r. 1589 list ze Szczebrzeszyna. 
Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. Xiy. x86. i 187. znaj§ wieś Stobiee, woj i pow. Sandomierski. 

STOBIECKI, h. Topor, Hieronim, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Stobiecka, woj. Sierazkie, pow. Radomskowski. 
M. N. w K. III. No 790. 

STOJART, h. Radwan, Franciszek, Stanisław i Jan, 
w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Stojarty, woj. Mazowieckie, 
ziemia Warszawska. 

A. b. K. S. ks. 27. f. 215. 306 ^ 
STOKOWIECKI, h. własnego, Jan, w r. 1755 
dworzanin Jana Stanisława Ossolińskiego, kaszte- 
lana gostyńskiego. 

M. N. w K. UL No 791. STOKOWIECKI, h. Ostoja, Jan, w r. 1757 dworzanin Jana 
Stanisława Ossolińskiego, kasztelana gostyńskiego. 
M. N. w K. ra. No 792. 

Obydwaj Stokowieccy zdajf się bytf jednf i tą samą osobą; dla czego uiy- 
wal raz pieczęci z herbem nieznanym, dragi raz z h. Ostoja? — wytłumaczyć 
nie umiemy, 

STOLNICKI, h. Rawicz, Jan, przyd. S^dek, w r. 1 563 opłaca 
pobór ze wsi Stolników, ziemia Rawska. 
A b. K. S. ks. p. 49. 

STOMA, h. Łabędź, Ostali ej, przyd. Basiński, w r. 1588 
ziemianin nowogródzki 
M N. w K. IIL No 131. 

STONGOREWSKI, h. Wieruszowa, Jan Władysław, 
w r. 1662 podscdek wołkowyski. 
M. N. w K. m. No 793. 

STRACHOTA, h. Tępa podkowa, Stanisław, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Weremowic i Brykowca, woj. Ruskie, 
ziemia i pow. Oiełmski. 
M. N. w K. III. No 794. 

STRADOMSKI, h. Prus I odm. (w szczycie 
ręka zbrojna pomiędzy dwoma skrzydłami or- 
lemi), Marcin, w r. 1601 kwituje Skarb ko- 
ronny z odbioru 180 złot. pol. ad rationem 
służby, a w r. 1 576 opłaca pobór ze wsi Wręczyc, 
woj. Krakowskie, pow. Lelowski; Andrzej 
w r. 1578 pisarz ziemi Krakowskiej. 

M. N. w K. ra. No 795. A. b. K. S. ks. p. 63. 
f. 100; ks. p. 37. f. 61. 

Źr. Dz. XIV. 63. znajf wieś Stradomic, woj. Krakowskie, pow. Szczynycki. 
307 STRĄKA, h. T^a podkowa, Stanisław, wr. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Orzek, na ręce Pieniążka, poborcy ziemi Prze- 
myskiej. 

M. N. w K. ni. No 796. 

STRASZOWSKI, h. Strzemię, Jan, w r. 1564 w imieniu 
Kokosowskiej opłaca pobór ze wsi Patkowic, woj. Sando- 
mierskie, pow. Radomski, a w r. 1 565 w imieniu Salowskiego 
ze wsi Jazowska, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 85; ks. p. 25. f. 18. 

Źr. Dz. XIV. 287. znąJ9 wieś Wolę Stryszowska vel Wolę Radwańską, 
woj. Sandomierskie, pow. Opoczyński. 

STROBYCZ, h. własnego, Maciej, w r. 1571 
w Warszawie, zaświadcza dokument Baryczki. 
M. N. w K. m. No 797. 

Indygienowany w r. 1563. 

STROIĆ, h. własnego, Łukasz, porucznik, 
w r. 1 600 list do Stanisława Żółkiewskiego, 
hetmana wielkiego koronnego. 
Or. hr. Zam. 

Vol. Leg. II. 1405. Łukasz Stroyc, szlachcic wołoski, 
indyg:ienowany na sejmie z r. 1593. 

STROŃSKI, li, Dołęga, Leonard, komornik Kr. J. Mści, 
w r. 1576 kwituje Jana Górskiego, sędziego ziemskiego i po- 
borcy nurskiego, liwskiego i kamienieckiego, z odbioru 10 
złot pol. 
M. N. w K. m. No 798. 

STROŃSKI, li. Kownia, Sebastyan, w r. 1578 opłaca 
pobór ze wsi Wolicy i Stroni, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 

A. b. K. S. ks. p. 60. I. f. 6. i 7. 

Długosz. Liber benefitionim II. 301. Tym Strońskim przypiraje h. Janina. 308 

STROWP', h* własnego^ w roku 1598 ziemianin 
żmudzki. 
Not. Dziad. 

STRUŚCIŃSKI, h. własnego, Andrzej, w r. 1571 
towarzysz Kaspra Stuźeńskiego , rotmistrza Kr. J. 
Mści na zamku Kijowskim. 
M. N. w K. m. No 800. 

STRYJOWSKI, h. Doliwa, Mikołaj, przyd. Baranów rokM 
1552 opłaca pobór ze wsi Zawadek, Stanisław, w r. 1565 
ze wsi Stryjów Paskowych, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski. 
M. N. w K. ffl. No 801. 

STRYJOWSKI, h. Dołęga, Jakub, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Wrońska, woj. Mazowieckie, ziemia Zakroczymska. 
M. N. w K. III. No 802. 

Źr. Dz. XVI. 336. znaj^ kilka wsi Stryjewo w ziemi Ciechanowskiej, pow. 
Przasnyskim. 

STRYKOWSKI, li, Nałęcz odm. (lewy koniec chu- 
sty przekrzyżowany), Andrzej, wr. 1565 włodarz 
krakowski, opłaca pobory za biskupa. 
A. b. K. S. ks. p. 22. f. 19 i 126. 

źr. Dz. XIV. 320. znają wieś Strzykowice Wielkie i Małe 
w woj. Sandomierskiem, pow. Radomskim. 

STRZAŁKA, li. własnego, Gabryel, w r. 1573 
opłaca pobór ze wsi Rudza i Babicy, woj. Krakow- 
skie, pow. Śląski, a Jan, sędzia grodzki oświęcim- 
ski i Zatorski. 

M. N. w K. III. No 803. 

STRZAŁKOWSKI, li. Jelita, Wojciech, w r. 1591 opłaca 
pobór z części swej wsi Targowej, w Gnieźnieńskiem. 
M. N. w K. III. No 804. 

źr. Dz. Xin. 214. zna)§ wieś Strzałkowo, woj. Kaliskie, pow. Pyzdrski. 309 


STRZAŁKOWSKI, h. Ostoja odm. (w lewym pół- 
księżycu gwiazda), Wojciech wraz z rodziną w r. 
1564 opłaca pobór ze wsi Strzałek- Marcinków, 
ziemia Rawska. 

A. b. K« S. ks. p. 49. 

STRZAŁKOWSKI, h. Prui I, Jan, w r. 1571 opłaca pobór 
ze wsi Strzałkowie, woj. Krakowskie, pow. SzczyrzyckL 
A. b. K. S. ks. p. 109. TL f. 17. 

STRZEBLEWSKI, h. Lis, Klemens, w r. 1538 chorąży 
i poborca ziemi Łęczyckiej. 
M. N. w K. ffl. No 805. 

Źr. Os. XIII. 59. majt wiie Stneblewo Wielkie i BCile, woj. i pow. Łc- 
csjcki. 

STRZEGOCKA, h. Ogończyk, Katarzyna, wdowa po 
Janie, w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Strzegocina, woj. 
i pow. Łęczycki. 

M. N. w K. ffl. No 806. 

STRZEGOCKI ze Strzegomia, h. Kośdesza, Wojciech, 
w r. 1755 wysyła do Węgier płótno wyrobione w swych 
folwarkach: Górze, Brzesnej, Zagorzycach, Borku Wielkim, 
Brzezinach Górnych i Ołpinie. 
M. N. w K. III. No 807. 

Źr. Ds. XIV. 167. znaj§ wieś Stnegomic, woj. i pow. Sandomierski. 

STRZELBICKI, h. Ślepowron, Jakub, w r. 1753 stolnik 
zakroczymski. 

M. N. w K. m. No 808. 

STRZELECKI, h. Ostoja, Marcin, w r. 1564 opłaca pobór 
z części swej wsi Szyk, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 45. 

Źr. Ds. XIV. 9. i 10. snaj^ wsie Strzelce Wielkie i Mniejsze, w pow. 
Prossowskim. 310 STRZELECKI, h. Prus 1, Marcin, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Wojakowa, Dobrociesza i Kątów, woj. Krakowskie, 
pow. Sandecki. 

M. N. w K. ffl. No 809. 

Ponieważ na Dobrocieszu siedzieli zdawna między innymi i klejnotnicy 
h. Pnis I, przeto ta upatrywać należy gniazdo domu Strzeleckich. Dlaczego 
jednak ta ga2^ Dobrocieskich przybrała nazwisko Strzeleckich — objaśnić nie 
umiemy. Być może, źe gdzieś obok Dobrociesza istniała wieś Strzelce, której 
Źr. Dz. nie podaje. 

STRZEMDECZNY, h. Pros II, w XVI wieku w ziemi Ró- 
żańskiej. 

Not. Dziad. 

źr. Dz. XV. 389. znaj§ kilka wsi Strzemieczna w ziemi Różańskiej. 

STRZEMIEŃ, h. Pobóg, Mateusz, wr. 1564 urzędnik czu- 
towski w Krakowskiem. 

A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. iss i 156. 

STRZESZ, h. Kownia^ Stanisław, wr. 1563 opłaca pobór 
ze wsi Jodlówki, a Wojciech w r. 1565 ze wsi Kołkowej, 
woj. Krakowskie. 

M. N. w K. ni. No 8io; A. b. K. S. ks. p. 23. f. 56. 

STRZESZ, h. Sz^wa^ Stanisław, w r. 1552 starosta te- 
rebieński (ziemia Chełmska). 
M. N. w K. III. No 811. 

STRZESZKOWSKI, przyd. Pszonka, h. Janina 
odm. (w szczycie jastrząb porywający się do 
lotu), Mikołaj, w roku 1571 poborca woj. 
Lubelskiego. 
M. N. w K. IIL No 812. 

Jest to ten sam MlkoZaj, którego^ jako twórcy słynnej 
Rzeczypospolitej Babińskiej, przyzwyczajono się nazywać stale 
Pszonk^. Jak widzimy z własnoręcznego kwita Mikołaja, pisał się on Strzesz- 
kowskim, od dziedzicznej wsi Strzeszkowic, w woj. i pow. Lubelskim. (Źr. 
Dz. XIV. 354). 3" 
STRZESZKOWSKI, h. Jelita, Jan, w r. 1552 w imieniu 
Pawła Secygnowskiego, opłaca pobór ze wsi Nasiecho1vic 
i Miechowic, woj. Krakowskie, po w. ProszowskL 
M. N. w K. III. No 813. 

STRZYŻOWSKI, h. Poraj, Stanisław, w r. 1573 w imieniu 
Cieszyńskiego opłaca pobór ze wsi Niezwojowic, w pow. 
Krakowskim, a Wojciech, wr. 1591 ze swej wsi Strze- 
żewo w Gnieinieńskiem. 

A. b. K, S. ks. p. 30. f. 66.; ks. p. ii. 

STRZYŻOWSKI, h- Poronią, na Podgórzu. 
Not. Dziad. 

Tym Strzyźowskim Papr. przypisuje h. Gozdawat widocsnie dla podo' 
bieństwa godd herbowych. 

STUDZIEŃSKI, h. Przegonią, Piotr, w 1552 opłaca pobór 
ze wsi Studzianek i Kalenia, woj. Sieradzkie, pow. Piotrkowski. 
M. N. w K. IIL No 814. 

STULIŃSKI, h. Odrowąi, Sebastyan, w r. 1564 w imie- 
niu Wilkockiej opłaca pobór ze wsi Głupczowa i Góry, woj. 
Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 54. 

STUŻYŃSKI, h, Odrowąż, Kacper, w r. 1569 i 1580 rot- 
mistrz Kr. J. Mści. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 128.; ks. r. 5. f. 828. 

Źr. Dx. XIV. 285. znaj^ wieś Stuino, woj. Sandomierskie, pow. Opoczyński. 

STYBICZ, h. własnego^ Marcin, w r. 1576 w imie- 
niu Sobka opłaca pobór ze wsi Dalowic i Błogocic, 
woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 58. i 72. 

Tego samego herbu uiywajf Fromniczowie. 312 
I SUCHARZEWSKI, h* Ratuld, Maciej, w r. 1591 burgrabia 
kruszwicki. 

M. N. w K. ni. No 815. 

Źr. Dz. XIIL 37. znaj§ wieś Suchanewo, woj. Brzesko-Kujawskie, pow, 
Knuswicki. 

SUCHOCZASKI, h. Jelita, Baltazar, w r. 1552 opłaca po- 
bór ze wsi Suchoczasów, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski. 
M. N. w K, m. No 816. 

SUCHODOLSKI, h* Ogończyk, Stanisław, w r. 1563 
opłaca pobór ze wsi Tarczyna, woj. Mazowieckie, ziemia 
Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 253. 

Źr. Dz. XVI. 290. znajf wieś Suchod<$l w ziemi Warszawskiej. 

SUCHORABSKI, h* Jastrzębiec, Balcer, w r. 1589 w imie- 
niu Porębskiego opłaca pobór z Grodica, woj. Krakowskie. 
A. b. K. S. ks. p. 28. f. 6. 

źr. Dz. XIV. 64. znajf wieś Sucharabę, woj. Krakowskie, pow. Ssczyrzycki. 

SUCHOROWSKI, h. Leliwa, Walenty, w r. 1578 w imie- 
niu Ocieskiej opłaca pobór ze wsi Beżowa, woj. Krakowskie, 
pow. Szczyrzycki. 

A. b. K. S. ks. p. 38. f. 104. 

Źr. Dz. XIV. 198. znają wieś Sachorz<5w, woj. i pow. Sandomierski. 

SUCHORZEWSKI, h* Bróg, Andrzej, w r. 1591 opłaca 
pobór z części swej wsi Broniszewic, woj. i pow. Kaliski. 

A. b. K. S. ks. p. 13. f. 422. 

źr. Dz. XII. 1 10. znajf wieś Suchorzewo, woj. i pow. KaliskL 

SUDYK, h« Lis, Andrzej, w r. 1617 ziemianin żmudzki. 
Not. Dziad. 

SUKLICKI, h- Ko&iesza, w r. 1680. 
Not. Dziad. 313 SULEWSKI, h* Wyszogota, Marcin, w r. 1566 opłaca 
pobór ze wsi Sulewa, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 432. 

SULIKOWSKI, h. Strzemię, Mateusz, w r. 1564 opłaca 
różne pobory, a w r. 1571 jest czopownikiem m. Kazimierza 
pod Krakowem. 

A. b. K. S. ks. p. 60. L f. 81. i 82.; ks. p. 28. f. 137. i 138. 

Źr. Dz. XIV. 274. znają wieś Sulików, woj. Sandomierskie, pow. Opoczyński. 

SUŁKOWSKI, h* Pobóg, Jakub, wr. 1552 poborca wsi 
parafii Piąteckiej w Łęczyckiem. 
M. N. w K. ffl. No 817. 

Źr. Dz. XIII. 57, znają wieś Sułkowice, woj. i pow. Łęczycki. 

SUŁKOWSKI, h. Zagłoba, Paweł, w r. 1787 burgrabia 
płocki. 

M. N. w K. III. No 818. 

źr. Dz. XVI. 113. znają wieś Sutkowo Borowe, woj. Płockie, pow. Niedz- 
boTski 

SUŁOCKI, h. Gryf, Wojciech, w r. 1548 poseł ziemski 
poznański na sejm piotrkowski, kwituje Michała Lubomir- 
skiego, łowczego sieradzkiego, celnika poznańskiego, z 30 
grzywien monety i liczby polskiej na strawę przez czas 
trwania sejmu. 

M. N. w K. m. No 816. 

źr. Dz. Xn. 68. znają wieś Sulocin, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 

SUŁOWSKI, h. własnego, Krzysztof, w r. 1589 
odsyła Balcerowi Porębskiemu, poborcy woj. Kra- 
kowskiego, pobory w imieniu biskupa krakowskiego. 
M. N. w K. III. No 820. 

Źr. Dz. XIV. 64. znają wieś Sntów, woj. Krakowskie, pow. 
Szczyrzycki. 314 


SUŁTO WSKI, h* własnego, F , w roku 

1722 list z Krakowa do Samborskiego 
w Warszawie. 

M. N. w K. m. No 821. SURYN, h. Massalski odm. (zamiast krzyża klamra 
i u góry półksiężyc), Bazyli Stanisławowicz, w r. 
1593 ziemianin kijowski. 
Bołsun. SUSKI, h* Jasieńczyk, w XVI wieku w ziemi Liwskiej. 
Not. Dziad. 

Źr. D2. XVI. 244. znaj% wieś Suchc. woj. Mazowieckie, po w. Warecki. 

SUSKI, h. Orla, Kacper, w r. 1564 opłaca pobór ze wsi 
Suchej, woj. Krakowskie, pow. Śląski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 65. 

SUSKI, h. Trzy lilie, Krzysztof i Floryan, w r. 1563 
opłacają pobór ze wsi Młosoły, woj. Mazowieckie, ziemia 
Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 243. 

źr. Dz. XVI. 152. znaj 9 wsie S uchę Wielka i Mal^ w ziemi Sochaczewskiej. 

SUSKRAJOWSKI, h. Brodzie, Marcin, w r. 1569 w imieniu 
Ligęzy opłaca różne pobory. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 138. 

źr. Dz. XIV. 228. znaj% wieś Suskrajowice, woj. Sandomierskie, pow. 
WiśUcki. 

SUSZ, h* Ogończyk, Adam, w r. 1552 opłaca pobór ze 
wsi Wiszowej, woj. Krakowskie, pow Biecki. 
M. N. w K. III. No 822. 

SUSZCZ, h* Korczak, Augustyn, w r. 1597 ziemianin no- 
wogródzki. 

M. N. w K. III. No 133. 315 
SUSZEWSKI, h- Dcrfęga, Wojciech, w r. 1570 urzędnik 
mogilańskL 

A. b. K. S. ks. p. 59. f 841. 

Źr. Ds. Xn. 3x3. snaj§ wieś Sussewo, siemia Dobrsyńska, pow. Lipnowski. 

SWARCZEWSKI, h* Nał^, Stanisław, w r. 1576 sługa 
Chądzyńskiego w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 84. 

SWARYCZEWSKI, h. Korczak odm. (w szczycie 
pół robotnika trzyma miot), Józef- Antoni, 
w r. 1782 zaświadcza taksę płacy przewozowej 
we wsi Kalusiu na rzece Dniestrze. 
M. N. w K. UL No 823. 

źr. Dz. XVIII. I. 82. znaj% wieś Sworyczów, woj. Ruskie, 
siemia Lwowska, pow. Żydaczowski. 

ŚWIATŁOWSKI, h. Poronią, w XVI wieku na Podgórzu. 
NoL Dziad. 

ŚWIĄTKOWSKI, h. Pobóg, w r. 1754 przewozi przez ko- 
morę Gorlicką wino na swój uż5rtek. 
M. N. w K. m. No 824. 

źr. Dz. XII. 189. znaj§ wieś Świątkowo, woj. Kaliskie, pow. Kcyński. 

ŚWIĄTNICKI, h. Rawicz, Wawrzyniec, w r. 1578 sługa 
Stanisława Dembińskiego w Krakowskiem. 

A. b. K. S. ks. p. 38. f. 142 i 148. 

Źr. Dz. XIV. 196. znaj^ wieś Świątniki, woj. i pow. Sandomierski. 

ŚWIDA, h. Grabie, Jan, w r. 1642 ziemianin miński. 
Not. Dziad. 

ŚWIDER, h* Prus I, Andrzej, w r. 1565 urzędnik wróci- 
ryski, w Krakowskiem. 

A. b. K. S. ks. p. 24. f. 32. 316 ŚWIDERSKA h. Ogończjk, w r. 1754 pisarz pro wen to wy 
i skarbowy klucza Ąndrychowskiego. 
M. N. w K. ra. No 825. 

ŚWIDERSKI, h. Rawicz, Michał, w r. 1553 opłaca pobór 
ze wsi Kurejwanic, woj. ? 
M. N. w K. III. No 826. 

ŚWIDNICKA, h. Doliwa, Elżbieta, służebniczka Kr. J. 
Mści, w r. 1575 w Warszawie kwituje Fołtyna Condratha 
z odbioru dwóch bałwanów soli wielickiej. 
M. N. w K. III. No 827. 

Źr. Dz. XVIII. I. 226. znaj§ wieś Świdniki, w woj. i ziemi Bełskiej. 

ŚWIECHÓWSKI, h. Poraj, Marcin, w r. 1564 w imieniu 
Niewiarowskiego opłaca pobór ze wsi Zembrzyc i Jaszczu- 
rówki, woj. Krakowskie, pow. Śląski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 27. 

Źr. Dz. XIIL 245. znajf wieś Świechów, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski. 

SWDERCZOWSKI, h. Grzymała bez bramy, Maciej, w roku 
1564 i 1565 opłaca pobory za wojewodę bełskiego ze wsi 
Grodziec, woj. Krakowskie, pow. Proszowski, a Marcin, 
w r. 1573 (używa h. Grzymała bez rycerza w bramie), 
i w r. 1576 opłaca pobór ze wsi Sosnki, woj. Krakowskie, 
pow. LelowskL 

A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 130.; ks. p. 22. f. 142.; ks. p. 30. 
f. 222.; ks. p. 63. f. 215. 

źr. Dz. XVI. 394. znaj§ wieś Świercze, w ziemi Nnrskiej. 

ŚWIERCZOWSKI, li. Prus I, Jarosz, w drugiej połowie 
XVI wieku służebnik Andrzeja Wapowskiego, podkomorzego 
ziemi Sanockiej. 
M. N. w K. m. No 828. 317 ŚWIĘCICKI, h. Janina, Wojciech, podczaszy ziemi Chełm- 
skiej, w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Świccicy, Woli Were- 
szczyńskiej i Andrzejowa, na ręce Pawła Zaporskiego, po- 
borcy chełmskiego. 

M. N. w K. III. No 829. 

ŚWIĘCICKI, h. Korab, Mikołaj, z braćmi Marcinem, 
Protem, oraz Jerzym, w 1563 opłacają pobór ze wsi Świę- 
cie, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 233. 

ŚWIĘOCKI, h* Rola, Maciej, w r. 1576 opłaca pobór ze 
wsi Łabowej Bożnicy, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 34. f. 98. 

ŚWIĘSZKOWSKI, h. STrokomla, w XVI wieku w Prza- 
snyskiem. 
Not. Dziad. 

Źr. Dz. XVI. 340. znają wieś Swicchy Dzierźki, w ziemi Ciechanowskiej, 
pow. Przasnyskim. 

ŚWINIARSKI, h. Junosza, patrz Otha. 

ŚWIRACKI, h* Ostoja, Andrzej, w r. 1578 opłaca pobór 
ze wsi Zawad, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki, 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. 114. 

źr. Dz. XIV. II. znajf wieś Świradzice, woj. Krakowskie, pow. Proszow- 
ski. — Bork. ród ten nazywa Sierackimi i daje im h. Przegonią. 

ŚWIRNOWSKI, h* Abdank, Jan, Biretowicz, w r. 1620 zie- 
mianin wiłkomierski. 
Not Dziad. 

Ze ŚWIRSKICH, h. Ciołek, Aleksandra, żona Andrzeja 
Skindera, w 1 560 wyciska swą panieńską pieczęć przy spisie 
inwentarza gruntów w Łopienicy, w Nowogródzkiem. 
M. N. w K. UL No 548. 318 
SYPIŃSKI, h. Junosza, w XVn wieku w Sieradzkiem. 
Not. Dziad. 

Źr. Dz. XIII. 60. znajf wieś Sypino, woj. i pow. Łrcczycki. 

SYPKO WSKI, h. Nałęcz, Kacper, w r. 1607 list z Goniądza. 
Or. hr. Zam. SZABLO WIŃSKI, h, własnego, Józef, w poło- 
wie XVni wieku ziemianin wileński. 
Not. Dziad. SZAFRANKIEWICZ, h. Staiy koń, Michał, przyd. Zaprza- 
mec^ w r. 1754 list. 
Not. Dziad. 

SZAKNOWSKI vel SAKNOWSKI, h. Jastrzębiec, Maciej, 
w r. 1551 opłaca pobory ze wsi Sanlikowa i Sadkowa, woj. ? 
M. N. w K. III. No 830. 

SZAROWSKI z Sarbiewa, h. Prawdzie, Mikołaj, w roku 
1552 prefekt nowomiejski. 
M. N. w K. III. No 831. SZALESKI, h. Wąi odm. (dwa węże równolegle 
w górę, głowami do boków tarczy), Jan, w roku 
1570 opłaca pobór ze wsi Kiełbusza, na ręce Ostro- 
męckiego, poborcy chełmińskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 777, SZARACKI, h. Nowina, Piotr, w r. 1581 opłaca pobory 
za siebie, Łysakowskiego, Dzierżka, Bączalskiego, Miroszow- 
skiego i Pałuskiego ze wsi Zgłobic, woj. Sandomierskie, pow. 
Pilzeński. 

A. b. ¥L S. ks. p. 8. f. 854. i 855. 319 
SZAROTA z Szarocina, h^ Ostoja, Seweryn, w r. 1565 
i 1573 opłaca pobory ze wsi Karniowic, woj. i pow. Kra- 
kowski, a w r. 1576 jest podstarościm ojcowskim. 

A. b. K. S. ks. p. 22. f. 122.; ks. p. 30. f. 186.; ks. p. 63. 
f. 126. i 138. 

SZAWELSKI, h. Hippocentaurus, w r. 1722 list 
M. N. w K. IIL No 832. 

SZAWŁOWSKI, h: Korczak, Atanazy, w r. 1691 biskup 
łucki obrządku greckiego. 
Bołsun. 

SZCZAWIEŃSKI vel SZCZAWIŃSKI, h, Pobóg, w r. 1552 
kanonik inowłocławski. 
M. N. w K. m. No 833. 

Źr. Dz. XVI. 197. snaJ9 wieś Szczawino Borowe, w ziemi Gostyńskiej. 

SZCZĘKO WSKI, h. Półkozic, Marcin, w r. 1700 regent 
opoczyński. 
Not. Dziad. 

SZCZENIŻEWSKI, h, Zaremba, Maciej, w r. 1640 ziemia- 
nin wiłkomierski. 
Not Dziad. 

SZCZEPANOWICZ, h. Tępa podkowa, w r. 1599 ziemianin 
żmudzki. 
Not Dziad. 

SZCZEPANOWSKI, h. Jastrzębiec, Maciej, w roku 1578 
opłaca pobór ze wsi Szczekocińskiego Przedmieścia, woj. 
Krakowskie, pow. Lelowski. 
A. b. K. S. ks. p. 37. f. 20. 

źr. Ds. XIV. 92. znaj§ wieś Szczepanowice, woj. Krakowskie, pow. Ksifski. 320 SZCZEPIEŃSKŁ h. Zagłoba, Krzysztof, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Orzka, na ręce Żochowśkiego, podstarościego 
i poborcy piotrkowskiego. 

BI N. w K. m. No 834. 

SZCZODROWSKI, h. Roch II, Marcin, w r. 1566 opłaca 

pobór ze wsi Szczodrowa, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 

M. N. w K. m. No 835; A. b. K. S. ks. p. 59. f. 249. 

SZCZUCKI, h. Rawicz, cała rodzina ma wieś podzieloną na 
równe części i w r. 1564 opłaca pobór ze wsi Szczuki Wielkie, 
ziemia Rawska. 

A. b. K. S. ks. p. 49. 

SZEGEDEWICZ, h. Przyjaciel, Krzysztof, w r. 1725 rot- 
mistrz chorągwi tatarskiej. 
Not. Dziad. 

SZEJDEŁAŁOWICZ, h. Podkowa, w r. 1584 tatar litewski. 
Not. Dziad. 

SZEMBORSKI vel SZYMBORSKI, h. Lubicz, Stanisław, 
w roku 1565 opłaca pobór ze wsi Szymborza, woj. i pow. 
Płocki 

M. N. w K. m. No 836. 

SZEMETYŁLO, przyd. Ssemet, h. Sas, Jan, w r. 1689 zie- 
mianin trocki. 
Not Dziad. 

SZEPECIŃSKI, h, Prus I, Stanisław, w r. 1723 proboszcz 
starobrzeski. 
Not. Dziad. 

SZEPT YCKI, Ł Korczak, Jaśko, wr. 1553 opłaca pobór 
z części swej wsi Szeptyc, na ręce Jana Pieniążka, poborcy 
ziemi Przemyskiej. 
M. N. w K. ni. No 837. 321 
SZEREWICZ, h. własnego, Iz maił, w roku 1591 
muBa tatarski w Prudnianach w Trockiem. 
M. N. w K. III. No I. SZERNOWICZ, h. Lubicz, Kacper, w r. 1577 podscdek 
nowogródzki. 

M. N. w K. in. No 71. 

SZERONOS, h. Sławęcin, Piotr, w r. 1581 wy- ^^_J^ 
cisnął swą pieczęć za Zbigniewa Łupińskiego przy 
opłacie poboru ze wsi Starej-Łupianki, woj. Pod- 
laskie, ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 75. i 92. 

Kapica- Milewski zalicza Szernosa do h« Ślepowron; zdaje się, ie Da kilka 
wsiach Szeronosy w ziemi Bielskiej dziedziczyły dwa odrębne rody. ^ 
SZETEJKOWICZ, h. Podkowa, w połowie XVI wieku tatar 
litewski. 
Not. Dziad. 

SZETEŃSKI, h. własnego, w roku 1754 list 
z Rzecznej do Dowborna, miecznika mińskiego, 
komisarza generalnego księżny marszałkowej 
W. Ks. Litewskiego. 
Or. hr. Zam. 

SZILSŁAW, h. Dąb, Michał, w r. 1570 opłaca pobór ze 
wsi Puławic, woj. Malborskie. 
A. b. K. S. ks. p. 52. f. 781. 

SZKLANKA, h. Niecruja, w XVI wieku w Bełskiem. 
Not. Dziad. 

SZŁOPANOWSKI, h. Drogosław, Wojciech, w r. 1553 
opłaca pobór ze wsi Dębna i Szłopanowa, woj. i pow. Po- 
znański. 

M. N. w K. ffl. No 838. 322 
SZOMOWSKI vel SOMOWSKI, h. Tąpa podkowa (właści- 
wie Boleśdc), Michał, w r. 1571 list. 
M. N. w K. in. No 841. 

Źr. Dz. XVI. 370. znaj§ wieś Somowo, ziemia Łomżyńska. Obecnie ród 
ten wskutek zmiany nazwy gniazda na Somowo ve\ Szumowo, nosi nazwisko 
Somowskich Tel Szumowskich i pieczętuje się h. Jastrzębiec 

SZUBALSKI, h. Jelita odm. (w szczycie ręka 

zbrojna wyciągnięta w górę), J , pisarz 

skarbu koronnego, w r. 1737 kwituje Skarb 
koronny z odbioru 1560 złot. pol. za zasługi. 
M. N. w K. m No 842. 

Vol. Leg. VII. 804. Jakub Szubalski, nobilitowany prec. 
scartabellatu na Sejmie z r. 1768. — Hr. Ostr. No 3523. 
nazywa ten herb Staropifl i tak go opisuje: w polu srebr- 
nem, na skrzyżowaniu ukośnie leifcych dwóch czarnych kopij z chorągiew- 
kami — klucz zlory z literą S na zębie, w prawo do góry zwrócony; nad 
hełmem w koronie ręka zbrojna w łokciu zgięta, z piórem do pisania. Hr. 
Ostr. posiłkował się rysunkiem zaczerpniętym z tablic Chrząńskiego. Wiadomo 
zaś, ie Chrz^ński robił swe tablice w połowie zeszłego wieku i bardzo wiele 
jest w nich niedokładności. Że zaś przed nobilitacyą sporo osób używało swych 
własnych godeł, które następnie po uszlachceniu częstokroć wchodziły w po- 
czet herbów szlachty polskiej, mamy na to sporo przykładów (np. Sienkiewicz). 
Zapewne dokument omawiany należy do tego samego Jakuba, nobilitowanego 
na sejmie z r. 1768. 

SZUKIEWICZ, h. Odrowąż, Adam, w r. 1808 list. 
M. N. w K. III. No 843. 

SZUKOŁO, h. Korsak, Fedor, w r. 1618 ziemianin nowo- 
gródzki. 

M. N. w K. m. No 844. 

SZUMKO, h. Tępa podkowa. Iwan, w r. 1579 bojar kró- 
lewski w Kijowskiem. 
Not. Dziad. 

SZWAB, h. Nowina, Marcin, syn Pawła, w r. 1606 zie- 
mianin nowogródzki. 
M. N. w K. m. No 996. 323 

SZWAJKOWSKI, h- własnego, Maciej, w roku 
1620 pisarz grodzki wiłkomierski. 
Not. Dziad. SZWAN, Ł Jastrzębiec, Karol, w r. 1786 w Belskiem. 
M. N. w K. III. No 845. 

Szwan Kftrol, byty kapiUn wojska koronnego, nobilitowany na sejmie s rokn 
1790. Const. 1790. fol 226. — Widocsnie, ie ofywal herba pned usyaka- 
niem nobilitacyi. 

SZWEYKOWSKI, h. własnego, w roku 1825 
list z Warszawy. 
Or. hr. Zam. 

SZYBICKI, Ii. Pelikan, w r. 1756 służebnik biskupa kra- 
kowskiego. 

M. N. w K. ra. No 846. 

SZYCHOWSKI, ti. Pilawa, Szczęsny, w r. 1565 służebnik 
opata tynieckiego. 

A. b. K. S. ks. p. 22. f. 191. 

Źr. Dz. XIV. aag. znajf wieś Szychów, woj. Sandomierskie, pow. Wiślicki. 

SZYJSKI, li. Pobóg, Stanisław, przyd. Czajka, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Szyjki, woj. Płockie, pow. Płoński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

SZYMANOWSKI z Szymanowa, h. Gozdawa, Marcin, w r. 
1588 kwituje żupników krakowskich z odbioru należności za 
straż solną. 

A. b. K. S. ks. r. 10. f. 608. 

źr. Dz. Xn. 75. i 84. znajf dwie wsie Szymanowo, woj. Poznańskie, pow. 
Kościański. 

SZYMBORSKI patrz SZEMBORSKL 324 
SZYMKIEWICZ, h, Leliwa^ PaweJ. w r. 1627 podwoje- 
wodzi trockL 
Not. Dziad. 

SZYMKOWICZ, h. własnego, Serafin, w r. 1536 
ziemianin źmudzki. 

M. N. w K. in. No 847. 

SZYMKOWICZ, h* Koza dzika, Jan, w r. 1588 starosta ty- 
kociński. 
Not. Dziad. 

SZYMOŃSKI, h, Pobóg, Stanisław, w roku 1789 pisarz 
grodzki rawski. 

M. N. w K. ffl. No 848. 

Herbarz Kr<51. Pol. (źródło urzędowe) temu samemu Stanisławowi przypisuje 
h. Jastrzębiec (!), z tymie herbem wylegitymowała potomków rzeczonego 
Stanisława Heroldya Król. Pol. 

SZYSZYŃSKI, h. Godziemba, Wojciech i Stanisław, w r. 
1553 opłacają pobór ze wsi Małego Szyszyna, a Andrzej, 
w r. 1591 ze wsi Pobiedzisk, w Gnieźnieńskiem. 
M. N. w K. m. No 849. 

SZYWIR, h. własnego, Jan, w r. 1578 podnamies- 
tnik trocki. 
M. N. w K. ffl. No 850. 

TARCZYŃSKI, h. Lew, Wojciech, w roku 178 1 pisarz 
grodzki wschowski. 

M. N. w K. m. No 851. 

TARGOWICKI, h. Godziemba, Stanisław, w roku 1564 
służebnik Czarnkowskiego. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 244. 

Źr. Dz. XVIII. I. 47. i 118. znaJ9 wieś Targowiska w ziemi Sanockiej. 325 
TARNOWSKI, h. Grzymała bez rycerza, w bramie, Bene- 
dykt, w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Tarnowa, woj. Mazo- 
wieckie, ziemia Czerska; Stefan, w roku 1568, dworzanin 
Kr. J. Mści, spisuje akt sprzedaży gruntów wsi Janko wszczy- 
zny w Trockiem. 

M. N. w K. IIL No 852. 

TATAROWSKI, h, ŚIcpowron, Wojciech, w roku 1792 
komornik grodzieński. 
Not. Dziad. 

TATKIEWICZ, h. Rogala, Szymon, w r. 1681 podstarości 
piński. 

Not Dziad. 

TAUSZ, h. Lis, Kajetan, w r. 1753 dworzanin księcia Ja- 
błonowskiego, starosty czehryńskiego. 
M. N. w K. m. No 853. 

TCHÓRZOWSKI, h. Janina odm. (w szczycie 
na pawim ogonie taka sama tarcza jak i w tar- 
czy), Stanisław, w r. 1564 zaświadcza od- 
biór poboru ze wsi parafii Uniejowskiej w woj. 
Krakowskiem, pow. Ksiąskim. 
M. N. w K. m. No 855. 

TCHÓRZOWSKI, h. Janina, Andrzej, w r. 1552 urzędnik 
panów poznańskich, hrabiów z Górki. 
M. N. w K. m. No 854. 

Źr. Dz XIV. 424. znajf wieś Tchórzów, woj. Labelskie, ziemia Łukowska. 
Obydwa Tchórzowscy pochodzą z jednego giiiazda. 

TCHÓRZOWSKI, h. własnego, S t a n i s ł a w , w roku 
1578 opłaca pobory ze wsi Sierakowa, Zbyszkówki, 
Nowej wsi i innych, w woj. Krakowskiem, pow. 
Szczyrzyckim. 

A. b. K. S. ks. p. 38. t. 65. i 66. 326 
TCHÓRZOWSKI, h. Prawdzie, Stanisław, w roku 1576 
służebnik Dembińskiego w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. n6. f. 25. i 26. 

TEKURZEWSKI, h. własnego, w roku 178 1 po- 
świadcza wjrpis m. Józefgrodu, własność książąt 
Lubomirskich. 

M. N. w K. IIL No 856. 

TELATYCKI vel CIELATYCKI, h- Abdank. 
Not Dziad. 

TELEŻYŃSKI, h. Godzicmba, Paweł, w r. 1778 podaje 
wypis dochodów ze swej wsi Kryszpia w cyrkule Bełskim. 
M. N. w K. ffl. No 857. 

TELICA patrz CIELICA. 

TEMRUK Szymkowicz, h. Leliwa, rotmistrz Kr. J. Mści, 
w r. 1570 kwituje Skarb koronny z odbioru pieniędzy na 
utrzymanie 60 koni, licząc na każdego po 9 złot. pol. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 88i. 

Według Wolffa (365. i 696) w Polsce egzystowały dwa rody Temruków 
Szymkowiczdw, — jeden kniaziowskiego pochodzenia, przyd. PetyhorsH^ na 
Żmudzi, w osobie słynnego rotmistrza króldw Zygmunta Augusta i Batorego^ 
drugi zaś szlachecki w Braclawszczyźnie, którego jeden z członków w końcu 
XVI wieku również rotmistrzował. Tożsamość nazwisk i rangi nie pozwalajf 
stwierdzić z absolutna pewnością, który z Temruków podpisał dokument oma- 
wiany. Nam się zdaje, że podpisał go kniaź Petyhorski, dlaczego jednak nie 
wymienił swego tytułu i przydomku, objaśnić nie umiemy. Vol. Leg. II. 15x6. 
pod r. 160 1 zaznaczajf indygienat jakiegoś Temruka Szymkowicza; — indy- 
gienat ten bezwarunkowo odnosi się do kniazia, albowiem Temruk bractawski, 
gdyby miał zdobywać szlachectwo polskie (a zdaje się, ie go posiadał], to 
mógłby uzyskać je tylko drogf nobilitacyi, w co również wątpić należy, za- 
równo jak i w stosunki ze stolicą, po udziale jego w napadzie w r. 1596 na 
zamek Kaniowski, a więc po sprawie zanadto świeżej i gardłem grożącej. 
Skoro zaś indygienat z r. 1601 uznany za odnoszący się do kniazia, to znak 
pieczętny, wyobrażony na sygnecie, nie będzie h. Leliwa, lecz będzie godłem 
przyniesionem z Petyhorska przez kniazia Temruka, pospolitem na Wschodzie, 
a nic wspólnego z h. Leliwa nie mającem. 327 
TERNOWSKI, h. Korczak, Szczęsny, w r. 1580 podsta- 
rości horodelskL 

M. N. w K. ra. No 858. 

Źr. Dx. XVIIL I. 181. maj) wieś Temdw, w siemi i pow. Chełmskim. 

TĘGOBORSKI, h* Gryf, Bartłomiej, w r. 1576 opłaca 
pobór ze wsi Siedliska, woj. Krakowskie, pow. Lelowski. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 38. 

źr. Dz. XIV. 72. majf wieś Tegobon w tjmie powiecie i paiafii. 

TIUŻMA, h. własnego, Anton, w roku 1527 na 
Litwie. 

Not. Dziad. 

TŁOCZYŃSKI, h. Suchekomnaty, Tomasz, w roku 1596 
za Demetra Srebrnego odbiera jurgieltu 12 złot. 15 gr. 
M. N. w K. ffl. No 859. 

źr. Dz. XVI. 347. znajf wieś Tlocznicę w ziemi Ciechanowskiej, pow. 
Przasnyskim. 

TŁOSZKIEWICZ, h Poraj, Wawrzyniec. Oryginalny dy- 
plom wydany przez Michała Korybuta 4 października roku 
1669. 
Not. Dziad. 

TŁUCHOWSKI, h. właanego, Andrzej, w roku 
1565 opłaca pobór z młyna na ręce Marcina Jan- 
kowskiego, poborcy ziemi Dobrzyńskiej. 
M. N. w K. IIL No 860. 

źr. Dz. XIL 371. znajf wieś Tłuchowo, w ziemi i pow. Do- 
brzyńskim. 

TOCHTOMYSZEWICZ, h. własnego. Bazar, w r. 
1 581, kniaź, tatar pow. Trockiego. 
M. N. w K. m. No 280. 328 


T0FTYC2^ h. Podkowa, Jesman, tatar hospodarski pcw. 
Trockiego. 

M. N. w K. in. No 280, 

TOŁOCZKOWICZ, h* własnego, Jan, w połowie 
XVI wieku chorąży grodzieński 
Not. Dziad. 

TOMICKI vel TOMIKOWSKI, h. Prus III, około 30 szlachty 
tego nazwiska opłaca pobór ze wsi Tomikowa Dużego i Ma- 
łego i z Kawieczyna, woj. Rawskie. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

TOMISZEWSKI, h, Topor, Wiktoryn, w r. 1553 odsyła 
pobór nie wymieniając miejscowości (woj. Poznańskie), lecz 
wyraża życzenie, aby wszyscy tak sprawiedliwie dawali po- 
pory jak on, >bo da kto oto kyedykolwyek gardło*. 
M. N. w K. UL No 861. 

Źr. Ds. XII. 191. znaj% wieś Tomiszewo, woj. Kaliskie, pow. Kcyński. 

TOMKOWICZ, h, Leliwa, przyd. Kławssa, w r. 1644 zie- 
mianin żmudzki. 
Not. Dziad. 

TOMKOWICZ, h* TQ)a podkowa, Jan, w r. 1536 ziemianin 
trocki 

M. N. w K. m. No 862. 

TOPICZEWSKI, h. własnego, Jakub, w r. 1581 
opłaca pobór ze wsi Brzeźnicy, woj. Podlaskie, zie- 
mia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 135; ks. p. 47. f. 704. 

TOPICZEWSKI, h^Kostrowiec, Maciej, w roku 1581 wy- 
ciska swą pieczęć za Aleksego Zrubka przy opłacie poboru 
ze wsi Zrobek, woj. Podlaskie, parafia Rajgrodzka. 
A. b. K. S. ks. p. 41. f. 102. 329 
TOPICZEWSKŁ h, Paprzyca, Maciej, syn Leonarda, w roku 
1 58 1 wyciska swą pieczęć za Wnorowskiego przy opłacie 
poboru ze wsi Topiczewa-Słączyna, woj. Podlaskie, ziemia 
Bielska. 

A, b. K. S. ks. p. 47. f. 166. 

TOPOLSKI, h. Rawicz, w r. 1753 list z Wałowic 
Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XVŁ 197. snajf wieś Topolno, w ziemi Gostyńskiej. 

TOROSZOWSKI, h. Bończa, Marcin, w r. 1565 opłaca 
pobór z królewszczyzny wsi Śmiłowice, woj. Krakowskie, 
pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 22. f. 16. 

TOWGINOWICZ, h. Tąpa podkowa, Maciej, w r. 1589 
ziemianin upicki. 
Not Dziad. TOWTKO, h. własnego, w roku 1594 ziemianie 
żmudzcy. 
Not. Dziad. 

TO WTKO WICZ, h. własnego, Andrzej, w roku 
1599 ziemianin źmudzki. 
Not. Dziad. TRĄPSKI, li. Łada, Paweł, w r. 1538 archidyakon war- 
szawski przy kościele poznańskim. 
M. N. w K. IIL No 863. 

źr. Dx. XVI. 310. snajf wieś Trfbki Ma2e w siemi Zakroczymskiej. 

TREBNITZ von BLAUENFELS, li, własnego, Mel- 
chior, w r. 1570 opłaca pobór ze wsi Preusen- 
walde, woj. Pomorskie. 

M. N. w K. ni. No 864. 

Nieś. tym Trebnitzom pnypisnje h* Poraj z odmiana w barwach. 

330 
TRELECKI, h, Brochwicz, Andrzej, w roku 1581 opłaca 
pobór w imieniu Dobka ze wsi Rychwaldu, woj. Sandomier- 
skie, pow. Pilzeński. 

A. b. K. S. ks. p. 8. f. 848. 

TRLĘSKI, h. Pomian odm, (w szczycie skrzy- 
dło orle), Marcin, stolnik woj. Inowłocław- 
skiego, w r. 1591 opłaca pobór ze swej wsi 
Bielaw w Gnieźnieńskiem. 
M. N. w K. ni. No 865. 

Źr. Ds. XIL 158. snajf wieś Trlęg, woj. Kaliskie, pow. Gnieźnieński. 

TROCIEISKJ, h* Rola, Kacper, w roku 1552 zarządzający 
stajnią Kr. J. Mści. 
A. Gł. w Warsz. 

TROCZYŃSKI, h. własnego, Jan, w roku 1571 
w imieniu kasztelana żarnowieckiego opłaca pobór 
ze wsi Wrzodowej-Góry vel Mikuszewic, woj. Kra- 
kowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 30. f. 16. 

TROJAN, h. Abdank, Tomasz, w r. 1581 w imieniu Bo- 
nara opłaca pobór ze wsi Wojczy, Wojeczki i Piestrzca, woj. 
Krakowskie, pow. Sandecki 
A. b. K. S. ks. r. 9. f. 673. 

TROJAN, h. Jastrzębiec, Stanisław, w r. 1568 chorąży 
bełski. 

A. b. K. S. ks. r. 4. f. 366. 

TROJAN, h. Ogończyk, Marcin, w roku 1595 starosta 
stęży cki. 
Not. Dziad. 331 

TROJANOWSKI, h. Leliwa, Stanisław, w r. 1573 leśniczy 
bielski, wnosi do Skarbu koronnego 85 złot pol. dochodu 
z leśnictwa za r. 1572. 
M. N. w K. ffl. No 866. 

TROJANOWSKI, h. Sas, w XVn wieku na Rusi Czerwonej, 
Not. Dziad. 

TROJAŃSKI, h. własnego, Tyberyusz, Stani- 
sław, Mateusz, Sebastyan i Jan, synowie 
Jana, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Trojan, 
woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f, 6. 

TRONOWSKI, h. Nowina, Krzysztof, służebnik księcia 
kijowskiego, w r. 1565 opłaca pobór ze wsi Bronowie, woj. 
Krakowskie, pow. Proszowski. 
A. b. K. S. ks. p. 22. f. 2. 

TROSKA, h, Korczak, Paweł, w r. 1552 opłaca pobór ze 
wsi Stun, Podstawia i Wołkowian, woj. Ruskie, ziemia i pow. 
Chełmski. 
• M. N. w K. m. No 867. 

Źr. Dz. XVIII. I. 188. snajf wieś Troskowszcsyzna, w ziemi Chełmskiej. — 
Nieś. tym Troskom przypisuje herb tejie samej nazwy, pochodzenia pruskiego. 

TRUSKOLEŚNY, h. Kurzeniec, Krzysztof, syn Mikołaja, 
w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Truskoleśny i Łach, woj. 
Podlaskie, parafia Sokołowska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 65. 

TRZCIŃSKI, h- KrzTwda, w XVn wieku w Drohickiem. 
Not. Dziad. 

TRZCIŃSKI z Trzcińca, h. Oksza, Jan, w roku 1549 pod- 
rządca krakowski. 

M. N. w K. ra. No 868. 

źr. Dz. XIV. 86. znaj^ wieś Tncziniec, woj. Krakowskie, pow. Ksi^ski. 332 TRZEBIEŃSKI, h. Ogończyk, w r. 1786 dożywotni dzier- 
żawca wsi Sachnowce, klucza Konstantynowskiego, woj. Wo- 
łyńskiego. 

M. N. w K. IIL No 869. 

Źr. Dz. Xn. III. znajf wsie Trzebieńce Nowe i SUure, woj. i pow. Kaliski. &. 
TRZECIAK, h, własnego, Aleksander, w po- 
łowie XVII wieku starosta owrucki i egzaktor 
czopowego. 

A. Gł. w Warsz. 

TRZEOESKI, b. własnego, Jan, urzędnik 
wojewody bełskiego, w r. 1576 opłaca pobory 
w woj. Krakowskiem, pow. Proszowskim. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 216. TRZECIESKI, li. Nowina, Jan, w r. 1578 sługa Starowiej- 
skiego w Krakowskiem. 

A. b. K. S. ks. p. 60. III. f. I. 

Źr. Dz. XIV. 25. znają wieś Trzecicsz, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

TRZECKI, li. Jastrzębiec, Maciej, w r. 1566 opłaca pobór 
ze wsi Trzeka, woj. i pow. Poznański. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 327. 

TUCHANOWSKI, h. Massalski, Marcin, w r. 1584 zie- 
mianin nowogródzki. 
Not. Dziad. 

TUŁOWSKI, Ii. Działosza, Kacper, w r. 1764 ziemianin 
wołkowyski. 
Not. Dziad. 333 TURCZYN, h. Jelce, Iwan, w r. 1574 towarzysz roty nie- 
boszczyka Mikołaja Drogomira. 
M. N. w K, ffl. No 242. 

TUREK, h. Korczak, Sebastyan, w r. 1565 w imieniu 
Morskiego opłaca pobór ze wsi Kosek, woj. Krakowskie, 
pow. Proszowski 

A. b. K. S. ks. p. 22. f. 66. 

Źr. Dx. XIV. 426. xnaj% wiec Tarki w siemi Łukowskiej. 

TURKOWSKI, h. Grzymała bez bramy, W o j c i e c h, w roku 
1553 opłaca pobór ze wsi Turkowa i Zakrzewa, woj. i pow. 
Poznański. 

M. N. w K. III. No 870. 

TURKOWSKI, h. Prtw I, Walenty, notaryusz, w r. 1581 
w imieniu księcia Ostrogskiego opłaca pobory w woj. San- 
domierskiem, pow. Pilzeńskim. 

A. b. K. S. ks. p. 8. f. 801. 834. 837. 838. 846. 

TUROWlOa, h. Syrokomla, Grzegorz, w r. 1721 zie- 
mianin brzesko-litewski. 
Not Dziad. 

TUROWSKI, h. Grzymała, bez bramy, Sebastyan, w roku 
1556 list z Myslinic, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
M. N. w K. m. No 871. TURZYŃSKI, h. Prua I odm* (półtora krzyża 
odwrócone), w roku 1755 starosta zamku Lubo- 
welskiego, 

M. N. w K. ffl. No 872. 

Źr. Dx. XIV. 68. znaj% wieś Turzyn, woj. Krakowskie, pow. 
LelowskL 
334 
TURZYŃSKI, h, Sas odm* (w strzale brak pra- 
wego żeleźca i zamiast opierzenia cięciwa rozdarta 
wprawo), Jacek i Iwan, w r. 1552 opłacają po- 
bór ze wsi Uherec, w ziemi Przemyskiej. 
M. N. w K. ni. No 773. 

Źr. Dz. XVin. I. 32. znaj§ wieś Tanę w ziemi Przemyskiej, pow. Sam- 
borskim. 

TURZYŃSKI, h. GrzTmała bez bram7, Łukasz, w roku 
1553 opłaca pobór ze wsi Gałczyna, a Bartłomiej, w roku 
1 591 ze wsi Rękawczyna w Gnieinieńskiem. 
M. N. w K. IIL No 874; A. b. K. S. ks. p. u. 

źr. Dz. XIL 186. znaj^ wieś Tarzyno, woj. Kaliskie, pow. Kcyński. TUWSZOWICZ, h. własnego, Iwaszko, w r. 
1603, we Lwowie kwituje Andrzeja Bobolę, 
administratora ceł ruskich, z odbioru za man- 
datem Kr. J. Mści 566 złot. pol. 20 gr. 
M. N. w K. m. No 875. TWARDZICKI, h. własnego, Marcin, w r. 1564 
w imieniu Brodeckiego opłaca pobór ze wsi Czańcy, 
woj. Krakowskie, pow. Śląski 
A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 12. TWORZYANSKI, li. Jastrzębiec, Mikołaj, przyd. Miech; 
Piotr, Paweł i Jan, synowie Mikołaja, w r. 1563 opłacają 
pobór ze wsi Tworzyanek, ziemia Rawska, a Krzysztof, 
w r. 1569 jest sługą Sobka, kasztelana sandomierskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 49.; ks. r. 7. f. 162. 

TWORZYANSKI, łi. Rawicz, Maciej, syn Abrahama, przyd. 
Golak; Mateusz, syn Jana, przyd. Grzymek; Paweł, przyd. 
Fridrich i Jan, przyd. Kocielnik, w r. 1564 opłacają pobór 
ze wsi Tworzyan, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

335 TWORZYAŃSKI, h. Zagłoba, Krzysztof, w r. 1594 list 
do hetmana ŻóOdewskiego, donoszący o sprawności sw^o 
oddziału. 
Or. hr. Zam. 

TYLAŃSKI, h. Drzewica, Hieronim, w r. 1603 kwituje 
Skarb koronny z odbioru 12 czerwonych złot. 
M. N. w K. ra. No 876. 

TYRAWSKI, h. Tępa podkowa, Stanisław, w r. 1565 
opłaca pobór ze wsi Tyrawy Wołoskiej i Rospucia, woj. Ru- 
skie, ziemia Sanocka. 
M. N. w K. m. No S77, 

TYSKOWSKI, h. Lew, Waśko, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Tyskowic, na ręce Jana Pieniążka, poborcy ziemi 
Przemyskiej. 

M. N. w K. m. No 878. 

OBERFELD, h. własnego, Walenty, kapitan 
pamawski, sekretarz Kr. J. Mści, w r. 1571 kwi- 
tuje Skarb koronny z odbioru 5050 złot. poL 
na zapłatę żołnierzy parnawskich. 
M. N. w K. m. No 879. 

UCHACZ, h. Tąpa podkowa, Jan, w r. 1573 opłaca pobór 
ze wsi Adamowej Woli, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 8. 

Papr. a za nim i inni heraldycy przypisuje im h* Jastrzębiec, — Źr. Dz. 
XIV. 334. znaje wieś Uchacz, woj. Sandomieckie, pow. Stciycki. 

UCHOROWSKI, h. Lis, Melchior, w r. 1552 opłaca po- 
bory ze wsi biskupów płockich. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

źr. Dz. XIL 39. znaj 9 wieś parafialna Uchorowo, woj. i pow. Poznański. 336 

UCIĄSKI, h. Prus III, Marek, przyd Filipowicz, alias Chwa- 
Ubóg; Jakub, Albert i Jan, przyd. Krawcowiczowie ; Al- 
bert i Andrzej, przyd. Krzechowicse ; i Jan i Piotr, przyd. 
Kosmaczowie ; Maciej, przyd. Czystek; Mikołaj, przyd. 
Cacewicz; Jan, przyd. Goniida i Piotr, przyd. Kosmacz, w r. 
1564 opłacają pobór ze wsi Uciąch, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

UGOSKI, h. Ślq)Owron, Stanisław, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Ciecierskiej-Sampoli. woj. Płockie, pow. Raciąski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Źr. Dz. XII. 294. znaj§ wieś Ugoszcs, ziemia Dobrzyńska, pow. Rypiński. 

UHERSKI vel HUHERSKI, h. własnego, Mikołaj, 
rotmistrz pieszy na Podolu, wraz z rotmistrzem Ja- 1 
kubem Trzemeskim, h. Lubicz, w r. 1569 w Lubli-i 
nie kwitują Skarb koronny z odbioru na Y4 roku* 
na IGO pieszych po 5 złot. pol. i na 2 konnych po 
12 złot pol. 
. M. N. w K. m. No 880. 
źr. Dz. XVIII. I. 31 znaJ9 wieś Uherce, w ziemi Przemyskiej, pow. Sam- 
borskim. 

UHLIK, h* własnego, Jan Bohdanowicz, w r. 1591 
pisarz, a w r. 1604 sędzia ziemski wołkowyski. 
Not. Dziad.; M. N. w K. lU. No 881. 

UJAZDOWSKI, h. Lubią, Piotr, jurgieltnik Królowej J. 
Mści, w r. 1595 kwituje Podoleckiego, pisarza żup bocheń- 
skich, z odbioru 53 złot. 20 gr. półrocznego jurgieltu. 
M. N. w K. III. No 882. 

źr. Dz. XVI. 115. i 117. znaj§ dwie wsie Ujazdowo w woj. Płockiem, pow. 
Niedzborskim. 

UJEJSKI, h. Topacz, Stanisław, w r. 1566 opłaca pobór 
ze wsi Niemierzyc, woj. Poznańskie, pow. Kościański 
A. b. K. S. ks. p. 59. t. 547. 

źr. Dz. XIL 74. ziiaj§ wsie Ujazd Wielki i Malj, w tym samym powiecie. 337 

UKOLICZ vel OKOLICZ, h. własnego, Andrzej, 
w r. 1573 ziemianin trocki. 
Not. Dziad 

UKOŁOW vel OKOŁOW, h. własnego, Wasyl i, 
w r. 1500 dworzanin hospodarski nowogródzki. 
M. N. w K. m. No 883. UL, Ii. Jelita, Janusz, w r. 1573 opłaca pobór z części 
swej wsi Prądnika, woj. Krakowskie, pow. Proszowski 
A. b. K. S. ks. p. 30. f. 4. 

ULANOWSKI, li. Ogończyk, Grzegorz, w r. 1571—1578 
urzędnik wojewody krakowskiego, sprawca »magni procura- 
torii«. 

A. b. K. S. ks. p. 28. f. 119.; ks. p. 115. f. 70.; ks. p. 60. 
m. f. 43. i t. d. 

Źr. Dz. XIII. 246. znaj§ wieś Ulanj, woj. Sieradzkie, pow. Szadkowski. 

ULASZOWSKI, h. Pobóg, Stanisław, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Żółkowa, woj. Krakowskie, pow. Biecki. 
M. N. w K. ra. No 885. 

źr. Dz. XVI. 4. ziiaJ9 wieś Ulaszowo, woj. i pow. Płockie. 

ULĘZGIELŁO, h. Ldiwa, w r. 1574 ziemianin wileński. 
Not Dziad. 

ULIŃSKI, h. Ulina, Kalikst, w r. 1564 opłaca 
pobór ze swej części wsi Ulinki, woj. Krakowskie, 
pow. Ksiąski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. m. f. 49, 

ULIŃSKI, h. Ulina, Jan, w r. 1552 opłaca pobór 
z części swej wsi Łukowa, woj. Ruskie, ziemia Sa- 
nocka. 

A. b. K. S. ks. p. 17. 
338 
ULIŃSKI, h. Ulina, Krzysztof, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Rożniatowa i Bobrka, woj. Ruskie, 
ziemia Przemyska. 

M. N. w K. m. No 884. 

Podajemy wszystkie tny odmiany h* Ulłna, jako charaktery- 
styczne okazy uszczerbiania herbów jeszcze w polowie XVI wieku. 

UŁAN, h. własnego, M a m a j , tatar wileński, w roku 
1550 zapisuje część gruntu nad rzeką Waką sy- 
nowi KildyszowL 
Not Dziad. 

UMIEŃSKI vel UMIŃSKI, h. Junosza, Leonard, w roku 
1570, w Warszawie płaci w imieniu Dobka pobór ze wsi 
Białej, a Andrzej, służebnik wielkiego rządcy krakowskiego, 
w r. 1573, w Rawie wnosi do Skarbu koronnego 1976 złot 
24 gr. jako czwartą część dochodów z wielkich rządów kra- 
kowskich za r. 1572. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 497-; M. N. w K. HL No 886. 

Źr. Dz. XVI. a 7. znaj^ kilka wsi Umienino, woj. Płockie, pow. Bielski. 

UNIESZOWSKI, h. Strzemię, Jan, w r. 1565 urzędnik Sta- 
rzyńskiego w Krakowskiem. 

A. b. K. S. ks. p. 23. f. 39. i 40. 

źr. Dz. XIV. 113. znaj§ wieś Unieszowę, woj. Krakowskie, pow. Biecki. 

UNIKOWSKI, h. Lubią, Jan, w r. 1676 dziekan Zamoyski, 
proboszcz szczebrzeszyński. 
Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XIV. 223. znaj§ wieś Uników, woj. Sandomierskie, pow. Wiślicki URBANICKl, h- własnego, K 1 e m e n s , w roku 
1755 dworzanin Jerzego Abramowicza, podcza- 
szego i podwojewodziego wileńskiego. 
M. N. w K. m. No 887. 
339 WACHOWICZ, h. Wadwia, Jerzy, w r. 1789 ziemianin 
podolski. 
Not Dziad. 

WACZEWSKI z Waczowic, h. Sas, Maciej, w r. 1552 
odsyła pobór Podbuskiego ze wsi Ostrowia, woj. Ruskie, 
ziemia Przemyska. 

M. N. w K. m. No 888. 

Źr. Dz. Vin. I. 1 1 o. znają wieś Waczowice w ziemi Przemyskiej. 

WACZEWSKI vel WACZOWSKI, h. Jastrzębiec, Stani- 
sław, w r. 1576 dzierżawca wsi Parcze, woj. Krakowskie, 
pow. Proszowski; a Jan, w r. 1603 sekretarz Kr. J. Mści 
i jednocześnie sługa marszałka wielkiego koronnego. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 184.; M. N. w K. HI. No 889. 

źr. Dz. XII. 231. znają wieś Waczowy, woj. Kaliskie, pow. Koniński. 

WALENTYNOWICZ, h. Łabędź, Stanisław, w r. 1589 
ziemianin wiłkomierskL 
Not Dziad. 

WALEWSKI, h. Bońaa, Jan, przyd. Wacławek; Feliks, 
przyd. SzcBęśnik-Przybyk i Piotr i Wojciech, przyd. ZiJsra- 
kowicze^ w roku 1564 opłacają pobór ze wsi Wali, ziemia 
Rawska. 

A. b. K. S. ks. p. 49. 

WALISZEWSKI, h* Jastrzębiec, Stanisław, w r. 1552 ka- 
nonik katedry Płockiej. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

źr. Dz. XVL 196. znaj^ wieś Waliszewo w ziemi Gostyńskiej. 

WAŁDOWSKI, h. Pobóg, Ambroży, w r. 1570 opłaca 
pobór ze wsi Wałdowa, na ręce Ostromęckiego, poborcy 
pow. Nakielskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 697. 340 
WALKO WSKI, h. Strzemię, Stanisław, w r. 1606 i 1607 
kwituje Nikodema Kosakowskiego, starostę łomżyńskiego, 
z odbioru, na mocy przywileju królewskiego, 120 złot pol. 
dwuletniego jurgieltu z dochodów starostwa. 
M. N. w K. III. No 890. 

WAŁOWSKI, h. Jelito, Jan, wr. 1581 komornik Kr. J. Mści. 
M. N. w K. III. No 891. 

Źr. Dz. XIII. 85. znEJ9 wieś Wały, woj. i po w. Łęczycki. 

WAŁOWSKI, h. Ogończyk, Jarosław, w r. 1563 opłaca 
pobór ze wsi Wałowic Braneckich, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. r. 49. 

WASJAN, h. własnego, w r. 1552 biskup chełmski 
i bełski wyznania greckiego, opłaca pobór gospo- 
darski od 50 grzywien, licząc od każdej grzywny 
po 2 gr. 

M. N. w K. in. No 892. 

Imię nieznanego dostojnika kościoła greckiego, podajemy ten herb w na- 
dziei, ie może komu powiedzie się odkryć nazwisko rodowe biskupa. 

WASILEWICZ, h. Leliwa, Dymitr, w roku 1584 pisarz 
ziemski kijowski. 
Not. Dziad. 

WAŚNIEWSKI, h. Pobóg, Jan, Stefan, Andrzej, Mi- 
kołaj i Mateusz, w r. 1552 opłacają pobór ze wsi Wa- 
śniewa - Opiechów i Głuchych, woj. Płockie, pow. Mławski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

WASZKLEWICZ, h. Trzy groty, Jan, w r. 1573 ziemianin 
trocki. 

Not. Dziad. 

WAWROWSKI, h. Jasieńczyk, Jan, w r. 1620 list. 
Or. hr. 2^am. 

Źr. Dz. XVI. 345. znają wieś Wawry w ziemi Ciechanowskiej, pow. Prza- 
snjskim. 341 
WAWROWSKI, h. Korab, Wojciech, w r. 1591 opłaca 
pobór ze wsi Wawrowic, woj. i pow. Kaliski 
A. b. K. S. ks. p. II. 

WAWRZYSZEWSKI, h. Trzaska, Klemens, w r. 1563 
opłaca pobór ze wsi Wawrzyszewa, woj. Mazowieckie, ziemia 
Warszawska. 

A. b. K. S. ks. 27. f. 208. 

WAXMAN, h* Własnego, Jan, w roku 1591 
kwituje Młodziejowskiego , podskarbiego na- 
dwornego, ze 150 złot poL na blachy mie- 
dziane, które ma na Węgrzech przygotować do ^ 
kaplicy Królowej J. Mści; w roku zaś 1609 — 
z 50 złot. pol. jurgieltu kwartalnego, danego ^ 
mu z łaski Kr. J. Mści. 
M. N. w K. m. No 893. 

Jan Wszman, norymberczyk, bnrmistn m. Krakowa, nobilitowany w roku 
1589 za niepoddanie miasta Maksymilianowi.— Nieś. a za nim i inni heraldycy 
podaje herb jego zapdtnie odmienny. 

WĄGLEWSKL h. Korab, Stanisław, przyd. Rzońca^ w r. 
1581 opłaca pobór ze wsi Łap-Wąglów, woj. Podlaskie, zie- 
mia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 726. 

WĄPILSKI, h. Zagłoba, Jan i Paweł, w r. 1552 opłacają 
pobór ze wsi Wąpił, woj. Płockie, pow. Raciąski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

WĄSOSKI, h. Bończa, Maciej, przyd. Broda i Paweł, 
przyd. Spinek^ w r. 1552 opłacają pobór ze wsi Wąsosz, woj. 
Płockie, pow. Mławski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

WAWELSKI, h. Abdank, Stanisław, w r. 1571 podsta- 
rości ojcowski. 
A. b. K. S. ks. p. 28. f. 10. 

Źr. Dz. XIV. 294. snaJ9 parafialna wieś Wąwolnicę, woj. Sandomierskie, 
pow. Opoczyński. 342 
WDOWIŃSKI, h. Junosza, patrz OTHA. 

WEKIER, h* Drogomir, w r. 1734 list. 
Or. hr. Zam. 

WELINOWICZ, h. Świcrczck. 
Not Dziad. 

WENCKOWICZ, h. Przyjaciel, Mirosław, w roku 1715 
podczaszy i sędzia trocki. 
Not Dziad. 

WENT vel WENDA, h. własnego, Grze- 
gorz, w r. 1603 sekretarz Kr. J. Mści, kwi- 
tuje Skarb pruski z odbioru stypendyum, 
300 zlot. pol. przyznanego mu z łaski Kr. J. 
Mści. 

M. N. w K. III. No 894. 

WERECKI, h. Prus I, Maciej, w r. 1581 urzędnik wsi 
Piotrkowic i Grodowic w woj. Sandomierskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 9. f. 624. 

WERESZCZATYŃSKI, przyd. Mytko, h. Ślepowron, Jan, 
w r. 1789 łowczy pow. Latyczowskiego w woj. Podolskiem. 
M. N. w K. ni. No 895. 

WEROWICZ, h. Pomian, Jan, w r. 1566 ziemianin upicki. 
Not. Dziad. 

WERSOCKI, h. Lubicz, Roman, w r. 1618 ziemianin wi- 
leński. 
Not. Dziad. 

WESOŁOWSKI, h- Ogończyk, Maciej, w r. 1570 służebnik 
kasztelana gnieźnieńskiego. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 686. 

Jeden ród z Wiesiołowskimi. 343 
WESTCHOWSKI, h- NsA^cz, Wojciech, w r. 1576 pro- 
boszcz i kustosz klasztoru Tynieckiego, a w r. 1578 przeor 
tego klasztoru. 

A. b. K. S. ks. p. 33. f. 15. i 17.; ks. p. 38. ł. 13. WEYSS, h. własnego, w r. 1772 list z Łabu- 
nia do Wysokińskiego, regenta lubelskiego. 
Or. hr. Zam. WĘCHADŁOWSKI, h. Zabawa, w XVII wieku. 
Not Dziad. 

Papr. mylnie nazywa ten rdd Węchaldowskimi. — Źr. Dz. XIV. 89. znaj^ 
wieś Węchadlów, woj. Krakowskie, pow. Ksi^ski. 

WĘDZIERZEŃSKI, h. Srzeniawa, w r. 1763 list do Ślą- 
skiego, stolnika owruckiego. 
Or. hr. Zam. 

WĘGIERSKI, h. Belina odm. (dolna podkowa od- 
wrócona do góry ocelami), Bartosz, w r. 1571 
w Inowłocławiu opłaca pobór z dzierżaw. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1 1 13. i 1114. 

Rodzina znana naszym heraldykom. Podajemy tę odmianę her- 
bowa, niywaną przez jednego z tego rodu, dla oryginalności rysunko, a być 
moie, Łt odmiana ta przedstawia nam uszczerbienie herba. — Źr. Dz. Xn. 
217. znaj 9 wieś Węgierki, woj. Kaliskie, pow. Pyzdrski. 

WĘGRZYCKI, h. Poraj, Bartosz, wr. 1574 sługa Lubo- 
mirskiego w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 38, f. 133. i 137. 

WĘGRZYNOWSKI, h, Junosza, Jan, w r. 1526 magister 
nauk wyzwolonych. 

M. N. w K. m. No 896. 

źr. Dz. XVL 306. znaJ9 wieś Węgrzynowo, w ziemi Wygzogrodzkiej. 344 
N» 
/ WĘNATOWSKI, h. Stary koń, Jakub, urzędnik wsi Ka- 
mienia, w roku 1600, wraz z wójtem i gromadą tej wsi, za- 
świadcza zatonięcie łodzi, zwanej inaczej korą, w czasie burzy 
na Wiśle wraz z 27 beczkami soli. ^ 

M. N. w K. la No 897. 

Źr. Dz. XVI. 218. znaj 9 wieś Wcnaty w ziemi Czerskiej. WIADRO WSKI, h. własnego. Bernard, w roku 
1552 opłaca pobór ze wsi Wiadrowa, woj. Płockie, 
pow. Srzeński. 

A. b. K. S. ks. p. 41. WIALBUT, h. Doliwa, Jerzy, Janowicz, w końcu XVI w. 
sędzia oszmiański. 
-Not. Dziad. 

WpAWSKI, h. Abdank', Piotr, w roku 1569, w Lublinie 
kwituje Młodziejowskiego, pisarza skarbu koronnego, z od- 
bioru 30 talarów. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 268. 

Źr. Dz. XIII. 215. znaj§ wieś parafialna Widawę, woj. i pow. Sie- 
radzki. 

WIECZWIŃSKI, h. Prus II (w najstarszej 
formie), Mikołaj, w roku 1552 opłaca 
pobór ze wsi Wieczwni i Turzowej-Pa- 
czury, woj. Płockie, pow. Mławski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

2^pewne byZo dwóch Mikołajów, którzy używali odmiennych wyobrażeń 
herbowych. 

WIELIŃSKI, h. Kurzeniec, Kacper, w r. 1591 ziemianin 
czerski. 
Not. Dziad. 345 
WIELKONOCKI, h. Mądrosfki, Stanisław, w roku 1565 
opłaca pobór ze swej części wsi Wielkonocy, woj. Krakow- 
skie, pow. Ksiąski. 

A. b. K. S. ks. p. 24. f. 45. i 57. 

WIELOGÓRSKI, h. Nieczuja, Walenty, w r. 1565 urzę- 
dnik wargociński w Radomskiem. 
M. N. w K. III. No 899. 

Źr. Dx. XIV. 166. z]uj§ wieś Wielog^ón, woj. i pow. SandomieTski. 

WIELO WIEJSKI, h. Brochwia, Remigian, w roku 1791, 
w Bieczu wydaje świadectwo na przewóz wina dla własnego 
użytkii. 

At N. w K. III. No 900. 

źr. Dz. XIV. 143. znaJ9 wieś Wielowieś, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 

WIELUŃSKI, h. Trzaska, Piotr, syn Feliksa, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Wielunia, woj. Płockie, pow. SrzeńskL 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

WIELŻYŃSKI, h. Nałęcz, Jan, w roku 1553 opłaca pobór 
z części swej wsi Młodawska, woj. i pow. Poznański. 
M. N. w K. m. No 901. 

Źr. Dz. XII. 32. znaJ9 wieś WieUyno, woj. i pow. Poznański. 

WIELŻYŃSKI, h. Bróg, Jan, w r. 1591 opłaca pobór ze 
wsi Szymanowie w Gnieźnieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 13. f. 490. 

źr. Dz. XIII. 39. znaJ9 wieś Wieliyno, woj. i pow. Poznański. 

WIENIAWSKI, h. Bi^UTnia, w r, 1752 kanonik lwowski. 
M. N. w K. in. No 906. 

WIEROEŃSKI, h. Ogończyk, Szymon, wr. 1565—1573 
służebnik Zielińskiego, starosty stężyckiego. 
A. b. K. S. ks. p. 22. f. 73; ks. p. 30. f. u. 346 WIERNEK, h. Jastrzębiec, Marcin, w r. 1571 w imieniu 
klasztoru Św. Klary w Starym Sączu opłaca pobór ze wsi 
Świniarska-Mniejszego, woj. Krakowskie, pow. Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 109. IV. f. 3. 

WIERZBA, h. Abdank, Jakub, w r. 1563 kanonik pułtuski 
i łęczycki. 

A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 86. 

WIERZBICKI, h. Prus I, Walenty, w r. 1565 urzędnik 
kasztelana krakowskiego w Bieckiem. 

A. b. K S. ks. p. 23. f. 35. 

Źr. £>z. XIV. 15. znaj^ wieś Wierzbicę, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

WIERZBIEŃSKI, h. Janina, Prokop, w roku 1563 opłaca 
pobór ze wsi Małego Popowa, na ręce Andrzeja Dembow- 
skiego, kasztelana brzezińskiego, a na ten czas poborcy. 
M. N. w K. m. No 902. 

Źr. Dz. XIV. 338. znaj§ wieś Wierzbiny, woj. Sandomierskie, pow. Stc- 
iycki. 

WIERZBIĘTA, h. Prus I, Szczęsny, w r. 1552 i 1565 
opłaca pobory ze swej części wsi Bętkowic, woj. Krakow- 
skie, pow. Proszowski. 

M. N. w K. m. No 903; A. b. K. S. ks. p. 22. f. 125. 

WIERZBIŃSKI, h. Junoaza, Jakub, w r. 1563 rządca ma- 
jątków biskupa kamienieckiego. 

A. b. K. S. ks. p. 45. f. 220. i 229. 

Źr. Dz. XVI. 418. znaj§ wieś Wierzbno w ziemi Liwskiej. 

WIERSZCHOWSKI, h* Bończa, w r. 1564 opłaca pobór ze 
wsi Wierzchów, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 347 WIERZBOWSKI, h. Korczak, Jakub, w roku 1552 opłaca 
pobór ze wsi Grabownicy, woj, Ruskie, ziemia Sanocka. 
A. b. K. S. ks. p. 17. 

Źr. Dz. XVIII. I. 66. 67. 70. 99. maj 9 kilka wsi Wierzbów w sienu 
Lwowskiej. 

WIERZEJSKI, h. Trąby, WaUnty, sługa Bonara, a Sta- 
nisław, urzędnik Jordana, w r. 1576 — w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 1x5. f. 10. i 5. 

źr. Dz. XIV. 385. znaj§ wieś Wierzejki, woj. Lubelskie, ziemia Łukowska. 

WIERZUCHOWSKI, h. Lubicz, Hieronim, w r. 1563 ka- 
nonik poznański. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 241. 

Źr. Dz. XVI. 263. znaj% wieś Wierznchowo Małe w ziemi Warszawskiej. 

WIERZUCHOWSKI, h. Roch II, Jan, syn Jakuba, przyd. 
Kabata, Stanisław, syn Mikołaja Rafałowicza i inni, w r. 
1563 opłacają pobór ze wsi Wierzuchowa Wielkiego, woj. 
Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 244. 

WIETRZYCHOWSKI, h. Pilawa, Walenty, w roku 1573 
w imieniu dzierżawcy Krzykowskiego, a Jerzy, w imieniu 
Ossolińskiego, płacą pobory w woj. i pow. Krakowskim. 
A. b. K. S. ks. p. 30. f. 103. 107. i 212. 

Źr. Dz. XIV. 232. znaj§ wieś Wietrzychowice, woj. Sandomierskie, pow. 
Wiślicki. 

WILAMOWSKI, h. Ciołek, Jan, w r. 1581 opłaca pobór 
ze wsi Wilamówki w Tykocińskiem, a Maciej w tymże 
roku ze wsi Wilamowa w Bielskiem, woj. Podlaskie. 
A. b. K. S. ks. p. 42. f. 118; ks. p. 47. f. 710. 

WILCZOGÓRSKI, h« Roch II, Stanisław, syn Stanisława, 
w r. 1563 opłaca pobór ze wsi Chlebowa, woj. Mazowieckie, 
ziemia Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 239. 

źr. Dz. XVI. 231. znaj§ wieś Wilczagóra, woj. Mazowieckie, pow. GrtfjeckL 348 WILCZOPOLSKI, h. Rawia, Mikołaj, w r. 1569, w Lu- 
blinie, w imieniu Ossolińskiego, rotmistrza swego, kwituje 
Skarb koronny z 1385 złot. pol. na zakup 150 koni. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 375. 

Źr. Dz. XIV. 364. ZDEJ§ wieś Wilczopole, woj. i pow. Lubelski. 

WILEWSKI, h. Trzaska, Jakub, przyd Packuła, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Wilewa, woj. Płockie, pow. Srzeński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

WILGA, h. Nałęcz, Mikołaj, w r. 1568 i 1569 starosta 
ostrołęcki. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 2. i 210. 

Nieś temu Mikołajowi przypisuje bezzasadnie h« Bończa i miesza dwa 
rody Wilgów czerskich i podlaskich. 

WILK, h. Nałęcz, Jan, wójt warszawski, w r. 1563 opłaca 
pobór ze wsi Młocin, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska, 
A. b. K. S. p. 27. f. 220. 

Przydomek rodziny Kalińskich, wójtów warszawskich, o których Nieś. nie 
wie jakim herbem się pieczętowali, czy Nałęczem, czy Prawdzicem, niniejszy 
dokument wątpliwość tę rozstrzyga. 

WILKANOWSKI, łi. Lis, w r. 1 564 ziemianin wyszogrodzki 
w Wilkanowie. 
Not Dziad. 

WILKOWSKI, łi. Brocłiwicz II, Maciej, w r. 1571 urzę- 
dnik dolski. 

A. b. K. S. ks. p. 59. f. 1208. 

Źr. Dz. XII. 80. znaJ9 wsie Wilkowice Wielkie i MaZe, woj. Poznańskie, 
pow. Kościański. 

WILNER, Ii. Jelita, Józef, w r. 1777 starosta inflancki. 
M. N. w K. m. No 904. 

WIŃCZA, h. Trąby, w XVIII wieku. 
Not Dziad. 349 WINDYK alias WITTYG, h. Prus I, Ludwik Windyk alias 
Wittyg, w r. 1685 zanosi wraz z bratem swym Marcinem 
manifest do ksiąg grodzkich krzemienieckich przeciw Jerzemu 
Ożdże Wilhorskiemu, b. kasztelanowi wołjrńskiemu, o zwrot 
przywilejów rodowych, zabranych Wilhorskim od Stefana 
Czarneckiego, pisarza polnego koronnego; w r. 1701 zapisana 
w tych księgach intromisya dziedziczna na dobra wsi Grzy- 
bowej w pow. Krzemienieckim na rzecz tegoż Ludwika, który 
w r. 1 717 jest rotmistrzem wojsk Kr. J. Mści i Rptej. Wil- 
helm, syn Ludwika, w r. 1735 czyni na rzecz Jana Woj- 
ciechowskiego zapis donationis części dóbr wsi Horynki 
w pow. Krzemienieckim; Adam, syn Wilhelma, wraz z sy- 
nem Adamem, w r. 1778 czynią w tychże księgach zapis 
donationis części wsi Grzybowej na rzecz Jana Czarkow- 
skiego; a Michał, doktor medycyny, w r. 1830 otrzymał 
dyplom wołyńskiego szlacheckiego deputackiego zgromadze- 
nia, zatwierdzający dawne prawa szlachectwa. 
Domumenta u rodziny. 

Dla jakich powodów jedna gal§i rodn Windykdw pneksstalcila swe na- 
zwisko na Wittyg — wiadomości nie posiadamy. 

WINIARSKI, h. Gryf, Mikołaj, w 1552 opłaca pobór z czę- 
ici swej wsi Wojciechowa, woj. Krakowskie, pow. Proszowski 
M. N. w K. m. No 905. 

Źr. Dz. XIV. 14. znaj§ wieś Winiary, w tym samjrm powiecie. 

WINKLER, h. własnego, Józef, w r. 1690 
list z Bochni do stryja swego Dominika, pisa- 
rza skarbu koronnego. 
M. N. w K. m. No 907. 

Vol. Leg. VI. 455. Winkler Dominiki pisarz najwyissy 
skarbowy i synowiec Jósef na sejmie t r. 1726 za saslagi^ 
otrzymali indyg:ienat. 

WIROWSKI, h. Ogończyk, Stanisław, w r. 1572 służebnik 
starosty lubomskiego. 

M. N. w K. m. No 908. 

Źr. Dz. XIII. 146. znaJ9 wieś Wirowo, woj. Łęczyckie, pow. Oiiowski. 350 

WISŁOCKI, h. Prus II, Tomasz- Wojciech, w r. 1756 
sędzia graniczny latyczowski. 
M. N. w K. III. No 910. 

WIŚNIEWSKI, h. własnego, w r. 1755, w Dukli 
zaświadcza, że na potrzebę Wężyka, biskupa chełm- 
skiego i Debolego, podczaszego horodelskiego, uczy- 
nił zakup wina. 

M. N. w K. m. No 911. 

WIŚNIEWSKI, h* Gryf, Jan, w r. 1774 dzierżawca wsi Ta- 
rzymiechy, w cyrkule Bełskim. 
M. N. w K. III. No 912. 

Źr. Dz. XIV. 50. ZDmj% wieś Wiśniowi, woj. Krakowskie, po w. Szcsyizycki. 

WIŚNIOWSKI, h. Tąpa podkowa, Stanisław, w r. 1565, 
1568 i 1570 pleban hrubieszowski i horodelski. 

A. b. K. S. ks. r. 3. f. 581; ks. r. 7. f. 85; ks. r. 4. f. 882. 

Źr. Dz. XVI. 59. znmj% wieś Wiśniewo, woj. Płockie, pow. Sreński. 

WISZACKI, h. Leliwa, Krzysztof, w r. 1570 opłaca pobór 
ze wsi Krainki, woj. Pomorskie. 
A. b. K. S. ks. p. 52. f. 885. 

WISZCZYŃSKI, h. Jastrzębiec, Józef, w r. 1820 generał- 
major wojska polskiego. 
M. N. w K. m. No 913. 

WISZEWATY, h. Gozdawa, w r. 1784 Ust. 
M. N. w K. III. No 914. 

WISZNIEWSKI, h. Gozdawa, Augustyn, w r. 1571 ksiądz 
prowizor klasztoru Lędzkiego. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 107 1. 

źr. Dz. XII. 235. znmją wieś Wiszniewo, woj. Kaliskie, pow. Koniński. 

WISZNIOWSKI, h. Gc^ek, Sebastyan i Mikołaj, w roku 
1552 opłacają pobór ze wsi Wiszniowa, w ziemi Warszawskiej. 
M. N. w K. m. No 915. 3SI 
WISZYCKI, h, Gierald, Stanisław, w r. 1553 opłaca po- 
bory ze wsi Buczyny, Włostkowic i Nestowic, w ziemi 
Chełmskiej. 

M. N. w K. HL No 916. 

WITKOWSKI, h. Nowina odm. (w szczycie 
pięć piór strusich), w r. 1564 opłaca pobory 
w woj. Krakowskiem, pow. Śląskim. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 13. 

Źr. Dz. XIV. 105. znmją wieś Witkowice, w tym sunym 
powiecie. 

WITOSŁAWSKI, h. Rawicz, Andrzej, w r. 1564 opłaca 
pobór ze wsi Witosławic, woj. i pow. Sandomierski. 
A. b. K. S. ks. p. 51. f. 78. 

WITOWSKI, h. Junosza, Wojciech, w r. 1587 sługa An- 
drzeja Wierzbowskiego. 
M. N. w K. III. No 917- 

Źr. Dz. XIII. 221. znmj% wieś Witów, woj. i pow. Siermdzki. 

WITOWSKI, h, Nałęcz, Mikołaj, wr. 1570 poborca ziemi 
Dobrzyńskiej, a w r. 1587 sługa podskarbiego koronnego 
nadwornego. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 634. i 909; ks. r. 10. f. 444. 

Źr. Dz. XII. 286. znmj% wieś Witoszyno w ziemi Dobrzyńskiej. 

WITOWSKI, h. Poraj, Jan, wr. 1553 opłaca pobór z części 
swej wsi Broźny, woj. i pow. Poznański. 
M. N. w K. III. No 918. 

źr. Dz. XIII. 34. znaj% wsie Wito wice Wielkie i Małe, woj. Brzesko-Ku- 
jmwskie, pow. Radziejowski. 

WITTYG patrz WINDYK alias WITTYG. 

WITUŃSKI, h* Jastrzębiec, Mieczek, w r. 1553 opłaca po- 
bór ze wsi Wituni w woj. i pow. Łęczyckim. 
M. N. w K. III. No 919. 352 
WIZGIRD, h. Murdelio, w r. 1601 ziemianin żmudzki. 
Not. Dziad. 

WŁAŃSKI z Wanic, h. Godziemba, Stanisław, służebnik 
służby żołnierskiej i dworzanin Kr. J, Mści, w r. 1535 wydaje 
oblig na imię Jana Konopnickiego, mieszczanina i rajcy kra- 
kowskiego, na 16 złot. pol. za zbroję. 

M. N. w K. ni. No 920. 

Źr. Dz. XIV. 181. znaj% wieś Wlmnice, woj. i po w. Sandomieraki. 

WŁOSTOWSKI, h- Stary koń, Jakub, w r. 1591 opłaca 
pobór ze swej części wsi Krzetkowa, woj. i pow. Kaliski. 
M. N. w K. III. No 921. 

WŁOSZEK, h. własnego, Mikołaj, jurgiel- 
tnik Kr. J. Mści, w r. 1572, w Warszawie 
kwituje Skarb koronny z odbioru 2 złot 28 
gr. na kupno 8 łokci kitajki czarnej do wa- 
nienki Kr. J. Mści. 
M. N. w K. m. No 922. 

WŁOSZYNOWSKI, h. Ogończyk, Marcin, w roku 1552 
opłaca pobór ze wsi Pierzkowic i Kotarbi; Stanisław 
w r. 1566 ze wsi Kierszkowa, a Andrzej w r. 1591 ze wsi 
Janowca, woj. Kaliskie. 

M. N. w K. III. No 923; A. b. K. S. ks. p. 59. f. 73; 
ks. p. II. 

źr. D2. XIV. a I a. i 218. znają dwie wsie Woloszynowice, woj. Smndo- 
mienicie, pow. Wiślicki. 

WNITOW, h. Gozdawa, Paweł, w r. 1570 opłaca pobór 
ze wsi Berenwolde, woj. Pomorskie. 
A. b. K. S. ks. p. 52. f. 745. 

WNUK, h* własnego, Maciej, w r. 1570 opłaca 
pobór ze wsi Ciarnowa, woj. Pomorskie, pow. Tu- 
cholski. 
A. Gł. w Warsz. 353 

WODA z Kajko wic, h. własnego, Wacław, 
w r. 1576 w imieniu Jarockich opłaca pobór 
ze wsi Zagórza i Klimuntowa, woj. Krakow- 
skie, pow. Proszowski. 

A. b. K. S. ks. p. 63. f. 218. WODECKI, h. Srzeniawa, Klemens, w r. 1591 opłaca po- 
bór ze wsi Wódki, w Gnieźnieńskiem. 
A. b. K. S. ks. p. II. 

WODYŃSKI, h. Prawdzie, w XVn wieku na Podlasiu. 
Not Dziad. 
Źr. Dz. XVI. 222. znają wieś Wodynie w ziemi Czerskiej. 

WODZINOWSKI, h. Abdank, Jan, w r. 1576 opłaca pobór 
z części swej wsi Czudzi nowie, woj. Krakowskie, pow. Pro- 
szowski. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. 114. 

WODZIŃSKI, h, Prus II, Piotr, Mikołaj i Łukasz, 
w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Wodzina Małego, Dąbrówki, 
Kozakowic i innych w woj. Sieradzkiem, pow. Piotrkowskim. 
M. N. w K. III. No 923. 

WODZIRADZKI, h. Paparona, Jan, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Wodzirad, woj. Sieradzkie, pow. Piotrkowski. 
M. N. w K. III. No 924. 

WOJANOWSKI, h. własnego. Szczęsny, ko- 
mandor poznański, w r. 1608 kwituje żupników 
wielickich z odbioru 350 złot. pol. wysłużonych 
pieniędzy. 

M. N. w K. m. No 925. 

WÓJCICKI, h. Topór, Wojciech, przyd. -Źy.f-8r*a, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Wójcie Mniejszych, woj. i pow. Sieradzki. 
M. N. w K. m. No 926. 
354 
WOJCIECHOWICZ, h. Przyjaciel, Bohdan, na początku 
XVII wieku ziemianin upicki. 
Not Dziad. 

WOJDOWSKI, h- Lubicz, Jan, w r. 1581 wójt rajgrodzki, 
woj. Podlaskie. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 97. 

WOJEWÓDZKI, h. Waga, w r. 1729 list. 
M N. w K. m. No 927. 

WOJNA, przyd. Jasienicki, h, własnego, vel Haki 
odm., Mikołaj, wr. 1588 ziemianin nowogródzki. 
M. N. w K. ni. No 131. 

WOJNECKI, h. Strzemię, Szczęsny, wr. 1576 pisarz wło- 
darstwa krakowskiego. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. 252. 

WOJNO, h. własnego. Miło łaj, w r. 1581 opłaca 
pobór ze wsi Domanowa i Wojnowa, woj. Podla- 
skie, ziemia Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 675. 

WOJNO, li. Ślepowron, Jan, w r. 1581 komornik ziemi 
Bielskiej. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 16. i 67. 

WOJNO WSKI, h. własnego, w r. 1664 podsędek 
radziwiłłowski. 

M. N. w K. ra. No 928. 

WOJNOWSKI, Ii. Pielesz, Piotr, w r. 1579 w imieniu 
Raszkowskiego opłaca pobór z części wsi Czepurki, woj. 
Krakowskie, pow. Lelowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. 49. 355 

WOJNO WSKI, h* Srzeniawa, Wojciech, w r. 1577 list. 
ftL N. w K. IIL No 929. 

Źr. Dl. XII. 294. znmj) wieś Wojnowo, ziemim Dobnyńskm, pow. Rypiński. 

WOJSICKI, h. Ostoja, Rosław, w r. 1578 dzierżawca wsi 
Piechowic, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. 5. 

źr. Dz. XIII. 145. znEJ% wieś Wojsice Wielkie, woj. łęczyckie, pow. 
Orłowski. 

WOJSKI, h* Szeliga, Jan, syn Feliksa, w r. 1563 opłaca 
pobór ze wsi Wojsce, woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 4. 

WOJTECHOWICZ, h. Lis, Michał, w r. 1583 ziemianin 
żmudzki. 
Not. Dziad. 

WOJTKIEWICZ, h. Łabądi, w r. 1590 ziemianin żmudzki. 
Not. Dziad. 

WOLANOWSKI, h. własnego, Jan, w r. 1576 
urzędnik Wojciecha Dłuskiego w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 129. 

Źr. Dz. XIV. 300. znmją wieś Wolmnów Tel WoU Kowalska, 
woj. Sandomierskie, pow. Radomski. 

WOLIŃSKI, h. Jastrzębiec, Andrzej, w r. 1589 rotmistrz 
Kr. J. Mści. 

M. N. w K. m. No 930. WOLSKI, h. własnego, Jan, w r. 1565 w imieniu 
Podfilipskiej opłaca pobór ze wsi Piszczarnic i Strzał- 
kowie, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 96. 

3S6 
WOLSKI, h. Prus I odm. (na półtora krzyżu siedzi 
ptaszek), w r. 1578 podstarości lanckoroński. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. 36. i 37. 

WOLSKI, h. Roch II, Augustyn, syn Pawła, i Mateusz, 
syn Andrzeja, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Woli Sęko- 
wej, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska, a Stanisław, 
w r. 1573 jest poborcą ziemi Warszawskiej. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 227.; M. N. w K. Ul. No 931. 

WOLSKI, h. Roch III, Andrzej, syn Centaura, w r. 1563 
opłaca pobór ze wsi Woli Sękowej, woj. Mazowieckie, ziemia 
Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 240. 

WOLSKI, h. Trzaska, Mateusz i Jan, w r. 1564 opłacają 
pobór ze wsi Woli Chojnackiej, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

WOŁCZEK, h* własnego, Hrehory, w r. 1572 
służebnik Zalióskiego, łożniczego Kr. J. Mści, sta- 
rosty tucholskiego , jasienickiego , przedborskiego 
i t. d. 
M. N. w K. in. No 932. 

Źr. Dz. XV III. I. 220. znaj% wieś WoZczek w ziemi Bełskiej, 

WOŁCZEK z Oszelena, h. Stary koń^ Anna, w r. 1552 
opłaca pobór ze wsi Świercza, Wieszowej i części swej wsi 
Czerniowa, w ziemi Chełmskiej. 
M. N. w K. m. No 933. 

Źr. Dz. XVIII. I. 170. znaj% wieś Wolczków w ziemi Przemjskiej. 

WOŁK, h. Pobóg, Maciej, w r. 1575 porucznik roty Fi- 
łona Kmity. 
Not. Dziad. 357 

WOŁKOWYSKI alias KOZAK, h. własnego, Mi- 
kołaj z Torska, w r. 1565 w imieniu Ćwikłow- 
skiego opłaca pobór ze wsi Torska, woj. Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 45. f. 217. 

WOŁODŹKO, h. Mogiła, Michał, w roku 1742 starosta 
urzecki. 
Not Dziad. 

WOŁOTKOWICZ, Ii. Lis, Andrzej, w r. 1545 ziemianin 
upicki. 

Not. Dziad. 

WOŁUŃSKI, Ii. Jastrzębiec Ścibor, syn Jana, roku 1563 
opłaca pobór ze wsi Wołunina, woj. Mazowieckie, ^ziemia 
Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 218. 

WONSARZ, h. Pogonią IV, Marcin, w roku 1552 opłaca 
pobór ze wsi Sarbii i Glewa, woj. Krakowskie, pow. Pro- 
szowski. 

M. N. w K. m. No 934. 

Metryka koronni ks. 64. f. 308. Jmn, mieszczmnin krakowski, dziedzic na 
Sarbiach, wraz z synami: Erazmem, Janem, Jakubem, Marcinem, Stanisławem 
i Sebastyanem nobilitowani 21 maja r. z 543. W pisowni nazwiska tego rodu 
istnieją znaczne, nie dające się wytłumaczyć, rdinice: w Metiyce Koronnej 
zapisano Wonson, na niniejszej rekognicyi — Wonsarz, na innej Wundzam, 
Papc wreszcie zna Wandzondw. 

WORONIECKI, h. własnego, J a n u s z , w roku 
1 571 kwituje Sebastyana Magnuszewskiego, 
archidyakona łowickiego, kanonika gnieźnień- 
skiego i krakowskiego, z odbioru 150 złot. 
pol. 

M. N. w K. IIL No 935. 

WOSINSKI, h, Pomian, w r. 1757 cześnik zakroczymski. 
M. N. w K. ni. No 936. 358 

WOTOWSKI, h. Prus HI, Jan, w r. 1669 warmiński i cheł- 
miński kanonik, sekretarz Kr. J. Mści. 
Wilanów. 

WROCZEŃSKI, h- Slawącin, Gabryel, w roku 
1588, kwituje Skarb koronny z odbioru 54 złot. 
pol. na straż solną w Łomży. 
A. b. K. S. ks. r. 10. f. 596. 

WROCZEŃSKI vel WROCZYŃSKI, h. Lubicz, P i o t r , w roku 
158 1 komornik bielski w woj. Podlaskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 708. 

WRONCKI, h. Koidesza, z Wrończ w Lubelskiem. 
Not. Dziad. 

WRONIKOWSKI, h- Jastrzębiec, Stanisław, w r. 1576 
opłaca pobór ze wsi Górki, woj. Krakowskie, pow. Pro- 
szowski. 

A. b. K. S. ks. p. 63. f. 36. 

WRZESIEŃSKI, h. Poraj, Janusz, w r. 1591 opłaca pobór 
ze wsi Sokołowa, w Gnieźnieńskiem. 
M. N. w K. ni. No 937. 

Źr. Ds. XtlL 248. znmj§ wieś Wrzesiny, woj. Sieradilde, pow. Szadkowski. 

WRZESZCZ, h. Rola, Stanisław, w r 1570 komornik 
Kr. J. Mści. 
A. b. K. S. ks. r. 7. 1. 748. 

WRZĘPSKI, h. Prtis I, Stanisław, w r. 1364 i 1565 sta- 
rosta wszczewski. 
A. b. K. S. ks. p. 25. f. 82; M. N. w K. III. No 938. 

źr. Ds. XIV. 58. znaj% wieś Wrzępim, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 

WRZOSOWSKI, h. Brochwicz, Stanisław, w połowie 
XVI wieku opłaca pobór ze wsi Lędowiększe i Niediwiedzia, 
woj. Sandomierskie, pow. Stężycki. 
A. Gł. w Warsz. 359 

WSBINEK, h. Prus II (w najstarszej formie), Sta- 
nisław, w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Rusz- 
kówki, Zacharska i Rosochów, woj Sandomierskie. 

M. N. w K. III. No 939. 

Piekosiński (Heraldjkm polska wieków średnich, 178.). Po- 
wstmnie h. Pms II odnosi na lata pomiędzy 1413 a 1462. 

WULFOWICZ, h. Lew, Wojciech, w r. 17 12 list z Cze- 
pielowa. 

Or. hr. Zam. 

WUNSZAM z Kośmierzowa, h- Pogonią IV 
odm. (w szczycie z hełmu trzy kłosy), Jan, 
w r. 1552 opłaca pobór ze wsi Goszczyc 
i Rawołowic, woj. Krakowskie, pow. Pro- 
szowski. 

M. N. w K. ra. No 940. 

WYBIESZYŃSKI, h. Trzaska, Bernard, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Czerniechowa, woj. i pow. Sieradzki. 
M. N. w K. III. No 941. 

WYCZOŁKOWSKI, h. Kita, Marcin, w r. 1576 urzędnik 
kanonika krakowskiego. 

A. b. K, S. ks. p. 35. f. 130. 

Źr. Dz. XVin. I. z 70. znają wieś Wyczólki w ziemi Halickiej. 

WYGNANSKl, h. Jastrzębiec, Jan, w drugiej połowie XVI 
wieku list do Marcina Dobrochowskiego, poborcy i burgra- 
biego zamku Krakowskiego. 
M, N. w K. m. No 942. 

Źr. Dz. XVI. 232. znają wieś Wygnankę, woj. Mazowieckie, pow. Grójecki. WYHOWSKI, h. własnego, Konstanty, 
w r. 1659 pułkownik turowski. 
Not. Dziad. 

źr. Dz. XX. 29. znają wieś Wyhów, woj. Kijowskie, 
pow. OwTucki. 
360 WYPYSKI, h. Roch III, Jan, syn Salomona, w roku 1581 
opłaca pobór ze wsi Wyszonek- Wypychów, woj. Podlaskie, 
ziemin Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 670. 

WYRZYKOWSKI, h. Gozdawa, Wojciech, w r. 1754 dwo- 
rzanin Zienkowicza, biskupa wileńskiego. 
M. N. w K. m. No 949. 

Źr. Dz. XVI. 318. znają wieś Wyrzyki w ziemi Zakroczymskiej, pow. No- 
' *wp«iiejskim. 

WYSKOWSKI, h* Zaremba, Jan, w roku 1591 w imieniu 
Anny z Grrabia Złotoskiej, opłaca pobór z części wsi Pio- 
rusic, woj. i pow. Kaliski. 
A. b. K. S. ks. p. 13. f. 430. 

źr. Dz. XII. 123. znają wieś Wyskowy w pow. Kaliskim. 

WYSOCKI, h. Leliwa, Jan, w r. 1570 opłaca pobór ze wsi 
Wysokiej, woj. Pomorskie, pow. Tucholski. 
A. Gł. w Warsz. 

WYSOCKI, h. Łada, Fryderyk, w r. 1569 służebnik Kr. 
J. Mści. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 383. 

źr. Dz. XVI. 235. znają wieś Wysoka Wielka, woj. Mazowieckie, pow. 
Grójecki. 

WYSOCKI, h. Łodzią, Jan, w r. 1591 opłaca pobór ze wsi 
Bonicina, woj. i pow. Kaliski. 
M. N. w K. III. No 943. 

źr. Dz. XII. 6. 39. znają kilka wsi Wysoczka, woj. i pow. Poznański. 

WYSOCKI, h. Nieczuja, Franciszek, w r. 1553 kantor 
i administrator poznański. 
M. N. w K. EL No 944. 

źr. Dz. XIII. z 3 7. znaj§ wieś Wysoczkę, woj. i pow. ^.cczycki. 36" WYSOKIŃSKI, h. Roch II, Rosła n, syn Sebastyana, w roku 
1563 opłaca pobór ze wsi Czosnowa, woj. Mazowieckie, zie- 
mia Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 247. 

Źr. Dz. XVI. 23 Z. znmj§ wieś Wysokinino, woj. Masowieckie, pow. Grójecki. 

WYSŁAWSKŁ h. Abdank, Andrzej, wr. 1770 pułkownik 
wojska koronnego. 

M. N. w K. III. No 947. 

źr. Dz. Xn. 201. znmją wieś Wjslmwice, woj. Kaliskie, pow. Pyzdrski. 
WYSZEŃSKl-NAGÓRKA, h. Roch III, Więcław, w roku 
1581 opłaca pobór ze wsi Wyszenek - Włostów - Wypychów, 
woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. t. 670. WYSZGIRT, h. własnego. Piotr, w roku 1581 
szafarz pow. Kowieńskiego. 
M. N. w K. III. No 945. WYSZKOWSKI, h. Kotwica, Michał, w r. 1752 w Piwni- 
cznej wydaje atestacyc na przewóz wina dla własnego użytku. 
M. N. w K. ffl. No 946. WYSZYŃSKI, h. własnego, Bieniasz, przyd. Ssoł- 

nida, w r. 1581 wyciska swą pieczęć przy opłacie 

poboru przez Zaleskich w woj. Płockiem. 

A. b. K. S. ks. p. 41. 

źr. Dz. XVI. 81. znają wieś Wyszyny, woj. Płockie, pow. 
Mławski. 

WYSZYŃSKI, h. własnego, Stefan, w r. 1534 
starosta kłecki. 
M. N. w K. UL No 948. 

362 i WYŻGA, h, Kownidi Stanisław, w roku 1564 sołtys 
w Dzbowie, w Krakowskiem, pow. Lelowski. 
A. b. K. S. ks. p. 60. V. f. SI. 

WYŻGA, h. Pobóg, Stanisław, w r. 1564 w imieniu Reya 
opłaca pobór ze wsi Dziewięcielów, woj. Krakowskie, pow. 
Proszowski, a Michał, w r. 1570 rotmistrz Kr. J. Mści. 
A. b. K. S. ks. p. 60. II. f. 154; ks. r. 4. ł. 754. 

WZDERSKI, h. Korwin, Klemens, w r. 1735 list. 
Or. hr. Zam. 

ZABAWSKI, h. Jastrzębiec, Stanisław, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Zabawy i Golikowie, woj. Krakowskie, pow. 
Szczyrzycki. 

M. N. w K. ni. No 9SO. 

ZABIERZOWSKI, h. Ślepowron, z Wielkiego Zabierzowa, 
woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 
Not. Dziad. 

ZABIERZOWSKI vel ZEBIERZOWSKI, h. Jastrzębiec, Bła- 
żej, w r. 1578 sługa kasztelana krakowskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 38. f. 16. 

Źr. Ds. XIV. 28. uiaj% wieś Zabierzów, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

ZABŁOCKI, h. własnego, Michał, Andrzej, 
Stanisław i Wójcie eh, synowie Mikołaja, przyd. 
Rojek; Klemens, przyd. Śmiotanka; Prokop, 
przyd. Piotrowicz; Mikołaj, przyd. Jantosz; Sta- 
nisław, Piotr, Mikołaj, Wojciech, Kon- 
rad i Wacław, w r. 1564 opłacają pobór ze wsi Zabłocia- 
Bogufał i Bogufał-Rokitnicy, ziemia Rawska. 

ZABŁOCKI, h* Lubicz, Malcher, w r. 1602 podstarości 
odelski. 

M. N. w K. m. No 95 1- 

źr. Dz. XVin. I. 1 10. ziiaj% wieś Zablode w ziemi Przemyskiej. 363 
ZABŁOCKI, h* Łvkf Jacek, w r. 1599 ziemianin upicki. 
Not. Dziad. 

ZABOKLICKI, h. Gozdawa, Nikodem, w r. 1697 kanonik 
kamieniecki. 
Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XVI. 338. znaj% wieś Zabokliki, w ziemi Oechanowskiej, pow. 
Przasnyskim. 

ZABOKRZYCKI, h. Kruniewicz, Janusz, w r. 1598 sędzia 
ziemski krzemieniecki, dziedzic na Zabokrzykach, woj. Wo- 
łyńskie, pow. Krzemieniecki. 
Bołsun. 

ZABOROWSKI, h, Ślepowron, Stanisław, nobilitowany 
w r. 1673. 
Not. Dziad. 

Vol. Leg. V. 129. Stanisław Zaborowski, towarzysz pancerny, na sejmie 
z r. 1673 za walecznośtf nobilitowany. 

ZACHERT, h. Bończa, Dyonizy, w r. 1722 list. 
Or. hr. Zam. 

ZACNOLASKI, h, Rawicz, w Łomżyńskiem. 
Not. Dziad. 

ZACZYWILKOWSKI, h. Pdłkozic, Mikołaj, w roku 165 1 
wojski Winnicki. 

M. N. w K. m. No 952. 

źr. Dz. XVI. 163. znaj% wieś Zaczywilki w ziemi Rawskiej. 

ZADZIMIRSKI, h. Prus I, Jakub, w r. 1576 i 1578 słu- 
żebnik podskarbiego nadwornego koronnego. 

A. b. K. S. ks. p. 35. f. 26. i 27; ks. p. 38. f. 98. 

ZAGAJEWSKI, h. Poraj, Sebastyan, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Łomowa, woj. Kaliskie, pow. Koniński. 
M. N. w K. in. No 953. 

źr. Dz. Xni. 55. znaj% wieś Zagaj, woj. i pow. Łęczycki. — Nieś. mylnie 
kujawskich Zagajewskich h. Pomian wyprowadza z Łęczyckiego. 364 
ZAGAJEWSKI, h. własnego, Walenty, w roku 
1567 podstarości hrubieszowski, 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 662. ZAGOROWSKl, h. Prus I, Maciej, w roku 1573 i ^57^ 
opłaca pobory ze swej części wsi Żary, woj. Krakowskie, 
pow. Lelowski. 

A. b. K. S. ks. p. 30. f. 109; ks. p. 63. f. 202. 

Źr. Dz. XIV. 23. znają wieś Zagorowę, woj. Krakowskie, pow. Proszowski. 

ZAGORSKI, h. Pogonią IV, Wojciech, w roku 1564 
w imieniu wszystkich właścicieli opłaca pobór ze wsi Zagó- 
rzan, woj. i pow. Krakowski. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 83. 

Ulmnowski, Inscr. Clenod. No 1338. — Rodzina ta została nobilitowaną 
w roku 1468. 

ZAICHOWSKI, h. Rawicz, Józef, w r. 1754 ekonom zamku 
lubowelskiego. 

M. N. w K. m. No 954. 

ZAJĄCZEK, h. Pielgrzym, Jan, w r. 171 3 ziemianin cheł- 
miński. 

Not. Dziad. 

ZAJĄCZEK, h. Prus I, Mikołaj, w r. 1552 opłaca pobór 
za Ligęzę ze wsi Brzezin, woj. Sandomierskie, pow. Stężycki, 
M. N. w K. m. No 955. 

ZAKRZEWSKI, h. Abszac, Wojciech, w r. 1565 opłaca 
pobór ze wsi Osieka, woj. Poznańskie, pow. Kościański. 
M. N. w K. III. No 956. 

źr. Dz. XII. II. znaj% wieś Zakrzewo, w pow. Poznańskim. 365 
ZAKRZEWSKI, h. Roch III, Jan, w r. 1570 służebnik ka- 
noników i kapituły kościoła chełmźyńskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 52. f. 434. 

Źr. Dz. XVI. 377. znaj§ wsie Zaknewo SUre i Nowe w siemi Łomijń- 
skiej, pow. Zambrowskim. 

ZAKRZEWSKI, h. T^a podkowa, Stanisław, w r. 1563 
i 1565 opłaca pobory ze swych włości w woj. Podolskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 45. f. 253; ks. p. 96. 

ZALAKOWSKI, h* Bróg, Piotr, w r. 1565 opłaca pobór 
z części swej wsi Zalakowa, woj. Kaliskie, pow. Kcyński, 
a Stanisław, w r. 1591, list z Gdańska do Działyńskiej. 
M. N. w K. III. No 957; Or. hr. Zam. 

ZALESKI, h. Lubicz odm. (w podkowie zamiast 
krzyża — gwiazda), Walenty, w roku 1581 wyci- 
snął swą pieczęć za Wojciecha Brzozowskiego przy 
opłacie poboru ze wsi Solników, Brzozowa i Łuka- 
wicy, woj. Podlaskie. 

A. b. K. S. ks. r. 47. f. 84. 

ZALESKI, h. Dąbrowa, Stanisław, syn Serafina, w roku 
1 581 opłaca pobór ze wsi Zalesia, woj. Podlaskie, ziemia 
Bielska. 

A. b. K. S. ks. p. 47. f. 695. 

ZALESKI, h. Jastrzębiec, Andrzej, w r. 1552 opłaca po- 
bór ze wsi Chomętowa, a Wojciech ze wsi Bronowa-Za- 
leskiego, woj. i pow. Płockie; w roku zaś 1576 Bolesław jest 
służebnikiem Koczmierowskiej w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 41; ks. p. 63. f. 90. 

ZALESKI, h. Junosza, Teofil, w r. 1566 opłaca pobory 
w imieniu starosty ziemi Dobrzyńskiej. 
A. b. K. S. ks. p. 59. f. 603. 

źr. Dz. XVI. 8. znajf wieś Zalesie, woj. i pow. Płocki. 366 
ZALESKI, h. Ogończyk, w r. 1563. 
Not. Dziad. 

Źr. Dz. XIII. 22. znaj^ wieś Zalesie, woj. Brzesko Kujawskie, pcw. Przedecki. ZALESKI, h. Ostoja, Jan i Stanisław wr. 1564 opłacają 
pobór z części swej wsi Zalesia, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. ZALESKI, h. własnego, Jakub, syn Macieja, w roku 
1563 opłaca pobór ze wsi Załęża, woj. Mazowieckie, 
ziemia Warszawska. 

A. b. K. S. ks. p. 27. f. 219. ZALESKI, h. Lubicz, Mateusz, przyd. Gogacz i Niko- 
dem, przyd. Wielkoiuics z braćmi, w r. 1552 opłacają pobór 
ze wsi Zal^żsiy woj. Płockie, pow. Mławski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. ZAMLYŃSKI, h. własnego, Jan, wr. 1552 opłaca 
pobór ze wsi 2^niłynia, na ręce poborcy sieradz- 
kiego. 

M. N. w K. ra. No 958. ZANDER, li własnego, list do Jarochowskiego, 
pisarza skarbu koronnego z połowy XVIII w. 
M. N. w K. m. No 959. 

Const. z z. 1790. f. 225. i 226 Ludwik, były major 
w regimencie łanowym i Samuel, kapitan kwatermistrz w re- 
gimencie Zanowjrm na sejmie z roku 1 790 otrzymali szlache- 
ctwo polskie. ZAPOLICZ, li. Hołownia, Mateusz, w r. 1552 egzaktor 
wieluński ze wsi Owieczki. 
M. N. w K. m. No 960. 367 


ZARECKI, h. Kośdesza odm. (w szczycie 
ogon pawi przeszyty strzałą, żeleźcem w pra- 
wo), skarbny litewski Kr. J. M^ci, w r. 1570 
z rozkazania podskarbiego Naruszewicza wy- 
płaca 12^8 kop groszy litewskich Bartoldowi, 
puszkarzowi wileńskiemu, należnych mu za 
półtora 6vierci roku jurgieltu. 
M. N. w K. ffl. No 961. ZAREMBA, h. Koidesza, Wojciech, wr. 1594 kwituje 
Gawińskiego, pisarza żupy wielickiej, z odbioru 10 złot. pol. 
jurgieltu za dwa kwartały. 
M. N. w K. IIL No 962. 

Źr. Dz. XVI. 298. znaj% wieś Zaremby w ziemi Warszawskiej. 

ZARĘBSKI, h* Prawdzie, Józef, w r. 1791 poświadcza ro- 
czną intratę ze swych dóbr: Krynicy, Dolany i Majdanu Kry- 
nickiego w cyrkule Bełskim. 
M. N, w K. ffl. No 963. 

źr. Ds. XVI. 311. znaj% wsie Zaremby Wielkie i Małe w ziemi Zakro- 
czymskiej. 

ZARSZYŃSKI, h* DruiTna, Mikołaj, w r. 1552 chorąży 
sanocki, a Jan, w r. 1591 kwituje żupników bocheńskich 
z odbioru 10 złoL pol. 

A. b. K. S. ks. p. 17; ks. r. 10. f. 771. 

Źr. Dz. XVin. I. 121. znaj§ wieś Zarszyn w ziemi Sanockiej. — Nieś. 
tych Zarszyńskich wyprowadza od Odrow%i<$w Pieni^kdw i przypisuje im. 
h. Odrowąż. ZARZECKI, h. własnego. Iwan Siemionowicz , 
w r. 1566 skarbnik Kr. J. Mści litewski. 
Not. Dziad. 

źr. Dz. XIX. 6. znajf wieś Zarzecko, woj. Wołyńskie, pow. 
Łucki. 368 
ZASŁAWSKI, przyd. Sgwab, h. Jastrzębiec, Jerzy, w roku 
1786 w Belskiem. 
M. N. w K. IIL No 845. 

Źr. Dz. XVni. I. 56. znajf wieś Zastawie, w ziemi Sanockiej. 

ZASSAŃSKI, h. Prawdzie, Jan, w r. 1564 w imieniu Fry- 
drychowskiego opłaca pobór z części wsi Frydrychowic, woj. 
Krakowskie, pow. Śląski. 

A. b. K. S. ks. p. 60. IV. f. 49. 

Źr. Dz. XVI. 313. znaj% wieś Zasonie w ziemi Zakroczymskiej i XVin. I. 
124. wieś Zassanie w ziemi Przemyskiej. Zapewne szlachcic mazowiecki z Zasoń 
w końcu XV w. wyemigrował na Rui, gdzie zaloiyt now^ osadę, daj^c jej 
nazwę dawnej ojcowizny. 

ZASTRUSKI, h. Trzaska, Piotr, w r. 1564 opłaca pobór 
z części swej wsi Podsędkowic, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

Źr. Dz. XVI. 246. znajf wieś Zastruie, woj. Mazowieckie, pow. Warecki. 

ZATOR, h. Lubicz, Paweł, w r. 1586 misyonarz przy ko- 
ściele Śtej Barbary w Krakowie. 
M. N. w K. m. No 964. 

Źr. Dz. XVI. 148, znaJ9 wieś Zator w ziemi Sochaczewskiej. 

ZATORSKA, h* własnego, Regina, w r. 1564 
list do Stradomskiego, pisarza skarbu koronnego. 
M. N. w K. III. No 965. 

ZAWADZKI, h. Belina, Mikołaj, regent ziemski socha- 
czewski, w r. 1570 poborca ziemi Sochaczewskiej i Gostyń- 
skiej, w woj. Rawskiem. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 916. 

źr. Dz. XVI. 148. znaJ9 wieś Zawady w ziemi Sochaczewskiej. 

ZAWADZKI, h. Leliwa, Stanisław, w r. 1564 urzędnik 
wojewody lubelskiego. 
M. N. w K. ni. No 966. 

Źr. Dz. XIV. znaj§ kilka wsi Zawada i Zawady w Lubelskiem. 369 
ZAWADZKI, h. Półkozic, Franciszek, w r. 1569, w Lu- 
blinie za Jana Leśniowskiego kwituje Skarb koronny z od- 
bioru IGO ztot pol. na zakup koni. 

A. b. K. S. ks. r. 7. i 274. 

Źr. Dz. XVI. 145. snajf wieś Zawady w siemi Sochaczewskiej. 

ZAWADZKI, h. Prawdzie, Piotr, w r. 1662 ziemianin war- 
szawski 

Not Dziad. 

Źr. Dz. XVI. 261 i 299 zDaj§ dwie wsie Zawady w ziemi Warszawskiej. 

ZAWOJ, h. Kośdesza. 
Not. Dziad, 
źr. Dz. XVIII. I. 54. znaj% wieś Zawoj w ziemi Sanockiej. 

ZAWOŁAJ, h. Gozdawa, Bohdan, w r. 1608 ziemianin 
nowogródzki. 
Not. Dziad. 

ZAWAŁOWSKI, h. Brodzie, Franciszek, w połowie 
XVI w. opłaca pobór ze wsi Darowic i Kupiatycz na ręce 
Jana Pieniążka, poborcy ziemi Przemyskiej. 
M. N. w K. III. No 967. 

źr. Dz. XVm. L 225. znaj% wieś Zawa2<$w w ziemi Bebkiej. 

ZAWROCKI, h. Brochwicz II, Rafał, w r. 171 1 ziemianin 
radomski. 
Not. Dziad. 

ZBIERSKI, h. Bróg, Marcin, w r. 1591 opłaca pobór ze 
swej części wsi Zbierska, woj. Poznańskie, ziemia Wschowska. 
A. b. K. S. ks. p. 13. f. 512. 

ZBIERSKI, h* Poraj, Jan, przyd. Czarnucha^ w roku 1591, 
a Bartosz, przyd. Lossota, w r. 1563 opłacają pobór ze 
wsi Zbierska, woj. Poznańskie, ziemia Wschowska. 

A. b. K. S. ks. p. 13. f. 512.; M. N. w K. IH. No 968. 370 
ZBILTOWSKI, h. Koidesza, Tomasz, w r. 1570 sługa 
Trąbskich, starostów różańskiego i ciechanowskiego. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 513. 

Źr. Dz. XIV. 216. znaj§ wieś Zbiltowice, woj. Sandomierskie, pow. Wi- 
śUdd. 

ZBOROWSKI, h, Kornic odm., Stanisław, w r. 
1565 w imieniu Hrabi z Tamowa opłaca poborze 
wsi Zagórza, woj. Krakowskie, pow« Sandecki. 
A. b. K. S. ks. p. 25. f. 63. 

ZBOROWSKI, h. Kornic odm-, Stanisław, słu- 
żebnik Andrzeja Bielickiego, w r. 1565 opłaca po- 
bór ze wsi Liszanki, Siedlca i Trzeciecza, woj. Kra- 
kowskie, pow. Sandecki. 

A. b. K. S. ks. p. 25. f. 36. i 37. 

Zapewne s§ to dwaj członkowie jednego i tego samego rodu, używających 
dla odróżnienia się r<$inych odmian h* Komic — Źr. Dz. XIV. 109. znają 
wieś Zborowce, w pow. Bieckim. 

ZBOROWSKI h. Ostoja, Stanisław, w r. 1576 opłaca 
pobór ze wsi Lipia, woj. Krakowskie, pow. Szczyrzycki. 
A, b. K. S. ks. p. 33. f. 93. i 96. 

Źr. Dz. XIV. 64. snają wieś Zborów w tym samym powiecie. 

ZBROŻEK, h, własnego, Antoni, w roku 1777 
sporządza wykaz, intraty dzierżawy wsi Nielesza, 
w cyrkule Bełskim. 

M. N. w K. III. No 969. 

ZBYSZYŃSKI, h. Pobóg, Stanisław i Jan, przyd. Ma- 
skotka, w r. 1552 opłacają pobór ze wsi Zbyszyna, woj. Pło- 
ckie, pow. Płoński. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

ZDANOWICZ, h. Ostoja, Mikołaj, w r. 1590 ziemianin 
grodzieński. 

M. N. w K. m. No 79. 371 
ZDROJKOWSKI, h- Bończa, w XVn w. na Podlasiu. 
Not Dziad. 

ZDRZALIK, h. Rawicz, w XVn w. na Podlasiu. 
Not. Dziad. 

ZDUNOWSKI, h. JeKu, w r. 1569 służebnik stolnika san- 
domierskiego. 
A. b. K. S. ks. p. 7. f. 926. 

ZDZIENIECKI, h. Prawdzie, list z r. 1731. 
Or. hr. Zam. 

ZELANTKOWSKI, h. Abdank, Jakub, w r. 1553 opłaca 
pobór ze wsi Zelantkowa, woj. i pow. Poznański. 
M. N. w K. m. No 970. 

ZEMBOCKl, h. Niesobia, Piotr, w r. 1589 opłaca pobór ze 
wsi Nowej Wsi, na ręce Porębskiego, poborcy krakowskiego. 
M. N. w K. III. No 971. 

Źr. Dz. XIV. 13. znftjf wieś Zembocin. woj. Krakowskie, pow. Proszowsku 

ZEMBOWSKI, h* Gozdawa, Stanisław, w r. 1612 zie- 
mianin kijowski. 
Not Dziad. 

ZENOWIEWICZ, h. Ogończyk, Jurij Mikołajewicz, w roku 
1554 ziemianin nowogródzki, żonaty z Rajną, córką Wojcie- 
cha Nosiłowskiego. 

M. N. w K. m. No 525. 

ZENSOWICZ, h. Paw, Stanisław, w r. 1535 ziemianin 
Wiłkomirski. 

M. N. w K. III. No 998. 

ZGIERSKI, h* Poraj, Sebastyan,wr. 1696 ksiądz. 
Or. hr. Zam. 372 ZGŁOBICKI, h* Strzemię r Maciej, w r. 1576 dzierżawca 
wsi Bieli, woj. Krakowskie, pow. Biecki. 
A. b. K. S. ks. p. 36. f. 153. 

Źr. Dz. XIV. 263. znaJ9 wieś Zglobice, woj. Sandomierskie, pow. Pilzeński. 

ZGORZELSKI, h. Łada, Jan, syn Szymona, Jan, syn Ja- 
kuba i Jerzy, syn Jana, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi 
Zgorzały, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 223. i 224. 

ZIELENIECKI, h. Tępa podkowa, Bartosz, w r. 1563 
i 1565 opłaca pobory w woj. Podolskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 45. f. 222; ks. p. 96. 

Źr. Dz. znaJ9 wieś Zieleńce, woj. Podolskie, pow. Kamieniecki. ZIELENIEWSKI, h, własnego, Grzegorz, w roku 
1552 opłaca pobór ze swej małej cząstki wsi, któ- 
rej nazwy nie zaznacza, na ręce księdza Powodow- 
skiego, poborcy łęczyckiego. 
M. N. w K. III. No 972. 

źr. Dz. XIII. 86. znaj§ wieś Zieleniewo, woj. i pow. Łęczycki. ZIELEZIŃSKI, h. Jastrzębiec, Andrzej, w r. 1592 kwituje 
komorę Zakroczymską z odbioru różnych sum. 
A. b. K. S. ks. r. 10. f. 872. i 905. 

ZIELIŃSKI, h. Lubicz, Jan i Aleksy, wr. 1563 opłacają 
pobór ze wsi Zielonek, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. 
A. b. K. S. ks. p. 27. f. 244. 

ZIELIŃSKI, h. Dołęga, Tomasz, w r. 1552 opłaca pobór 
ze wsi Zielonek, woj. i pow. Płocki. 
A. b. K. S. ks. p. 41. ZIELOŃSKI, h. własnego, Wawrzyniec, w r. 1576 
służebnik Sikorskiej w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 33. f. 26. 70. i 98. 

373 ZIEMBROWSKI patrz ĆWIKŁOWSKI alias ZIEMBROWSKI. ZIĘBIŃSKI, h. Sas, w r. 1753 proboszcz jędrzejowski, pisarz 
konsystorza generalnego krakowskiego. 
M. N. w K. m. No 973. 

ZIĘTARSKI, h. własnego, Józef, ekonom sie- 
wierski, w roku 1754 zaświadcza, że żelazo, wy- 
słane do Krakowa, pochodzi z huty księcia bi 
skupa krakowskiego. 
M. N. w K. m. No 974. 

ZIMOWICZ, h. własnego, w roku 1738 list do 
Blumberga, towarzysza znaku pancernego i ad- 
ministratora Zamoyskiego. 
Or. hr. Zam. ZLASNOWSKI, h. Lubicz, ziemianin Podlaski. 
Not Dziad. 

ZŁOTARZ, li* własnego, Hryhor, syn Jakowa, 
w r. 1563 optaca pobór ze wsi Stepankowiec, woj. 
Podolskie. 

A. b. K. S. ks. p. 45. f. 218. 

ZŁOTNICKI, li. Półkozic, Krzysztof, w r. 1571 dzier- 
żawca u biskupa krakowskiego. (Nazwa wsi nie podana). 

A. b. K. S. ks. p. 109. I. f. 13. 

Źr. Dz. XV. 564. znaJ9 wieś Złotniki, woj. Sandomierskie, po w. Chęciński. ZŁOTOWSKI, h. własnego, Benedykt, w roku 
1552 urzędnik Stanisława Koniecpolskiego, opłaca 
pobory na ręce Pawła Zaporskiego, poborcy kra- 
snostawskiego. 
M. N. w K. ni. No 975- 
374 

ZMIĄCKI, h. własnego, Marcin, w roku 1573 
urzędnik Lubomirskiego, w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 63. f. 85. 106—109. 

Źr. Dz. XIV. 142. znaJ9 wieś Zmifcc, woj. Krakowskie, pow. 
Saadecki. ZUBEK, h« Kośdesza, w r. 1602 ziemianin nowogródzki. 
Not Dziad. 

ZWANO WSKI, h* Poraj, Jan, w r. 1552 opłaca pobór ze 
wsi Zwanowa w Gnieinieńskiem. 
M. N. w K. III. No 991. ZYWERT, h* własnego, Franciszek- Antoni, 
w roku 172 1 list ze Zwierzyńca do Zamoyskiego. 
Or. hr. Zam. ŹRÓBEK, li. Paprzyca, Jan, w r. 1585 pisarz solny komory 
Łomżyńskiej. 

A. b. K. S. ks. r. 10. f. 293. 381. i 585. 

ŻABICKA, li* Korczak, Dorota, w r. 1565 opłaca pobór 
z części swej wsi Kozłowa, woj. Bełskie, pow. Buski. 
M. N. w K. m. No 976. 

Źr. Dx. XVin. I. 204. znaj% wieś Żabce, woj. i ziemia Belska. ŻABIEŃSKI, li. własnego, Rafał, w r. 1570 płaci 
pobór ze wsi Żabna, woj. Pomorskie, pow. Tu- 
cholski. 

A. Gł. w Warsz. 

ŻABIEŃSKI, h. Stemberg, Walenty i Jakub, w r. 1570 
opłacają pobór w woj. Pomorskiem, pow. Tucholskim. 
A. GŁ w Wąrsz. 375 
ŻABOWSKI, h. Pobóg, Marcin, w r. 1577 sługa szafarza 
K. J. Mści. 

M. N. w K. ffl. No 977. 

Źr. Dz. XVI. 121. snaj§ wie4 Żabowo, woj. Płockie, pow. Niedzborski. 

ŻAKOWSKI, h. Ostoja, Adam, w r. 1552 opłaca pobór ze 
wsi Góry, pod Tarnowem. 
M. N. w K. m. No 978. 

źr. Dz. XnT. 139: znaj% wieś Żako wice, woj. i pow. Łęczycki. 

ŻALĘCKI, h. Leszczyc, Marcin, dworzanin Zygmunta- Au- 
gusta, ekonom księstwa Mazowieckiego. 
Not. Dziad. 

źr. Dz. Xin. 295. znaj§ waie Żaleńce Wielkie i Małe, woj. Sieradzkie, 
ziemia Wieluńska. 

ŻARNACKI, h. Gozdawa, Ambroży, w r. 1581 urzędnik 
Piotra Komorowskiego w ziemi Bielskiej. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 710. 

ŻARNOWSKI, h. Brochwia, Wojciech, w r. 1581 kwi- 
tuje z odbioru 36 zlot. pol. na potrzeby flisów. 
M. N. w K. IIL No 979. 

ŻARNOWSKI, h. Pobóg, Wojciech, w r. 1580 komornik 
Kr. J. Mści. 

M. N. w K. m. No 980. 

źr. Dz. XVI. 365. znają wieś Żarnowo w ziemi Wiskiej 

ŻARNOWSKI, h. Poraj, Łukasz, w r. 1593 pleban nowo- 
gródzki. ^ 

M. N. w K. ffl. No 981. 

ŻAROWSKI, h. Kośdesza, Adryan, w r. 1571 sługa Jana 
Sierakowskiego, wojewody łęczyckiego. 
M. N. w K. m. No 982. 

źr. Dz. Xin. 22. znają wiei Żarowo, woj. Brzesko-Kujawskie, pow. Przedecki. 376 J / \ ŻAKOWSKI, h. Suchekomnat7, Konstanty, w r. 1616 
ziemianin wołkowyski. 
M. N. w K. in. No 514. ŻĄDŁOWSKI, h* własnego, Maciej, w r. 1565 
sprawca księdza Rusieckiego w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 22. f. III. 

Źr. Dz. XIII. 89. znaJ4 wieś Ż^dlowice, woj. Łęczyckie, pow. 
Brzeziński. 
ŻEBRO WSKI-FRĄCZ, h- własnego, Jan, w roku 
1570 służebnik Mikołaja Zborowskiego, starosty 
szydłowskiego. 

A. b. K. S. ks. r. 7. t. 742. 
ŻEBROWSKI, li. Nałęcz, Wawrzyniec, w r. 1564 dzier- 
żawca wsi Bilichowska w Krakowskiem. 
A. b. K. S. ks. p. 60. II. No 121. ^ 

ŻEBElOWSKI, li. Półkozic, Mikołaj, w roku 1600 wydaje 
świadectwo żonie swojej na odbiór jurgieltu, Andrzej 
w r. 1 69 1 list ze Lwowa, a Jan, wr. 1751 sędzia pogra- 
niczny woj. Podolskiego. 
M. N. w K. m. f. 983. 

ŻEBROWSKI, li. Roch III, Melchior, wr. 1600 właści- 
ciel wsi Żebrów-Kostrów, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
"Not. Dziad. 

ŻEGADŁO z Rembiszewa, h. Ostoja, Wojciech, w roku 
1570 pisarz grodu Chełmskiego i poborca chełmski. 
A. b. K. S. ks. r. 7, f/6s7. i 695. 

Źr. Dz. XIV. 380. znają wieś Żegadly-Remljlszewo, w ziemi Łomżyńskiej , 
pow. Zambrowskim. 377 '^ 

ŻEGROWSKA, h. własnego, Aon a, w r. 1563 
opłaca pobór ze wsi Kamieńca, woj. Mazowieckie, 
ziemia Zakroczymska, a Piotr, w r. 1566 — ze 
wsi Tamowy w ziemi Liwskiej. 

M. N. w K. m. No 984; A. b. K. S. ks. p. 59. 
f. 178. 

Źr. Dx. XIL 89. maj) wieś Żegrowo, woj. Poznańskie, pow. KośdańskL 
Boik. herb ich nazywa Trzy liście. 

ŻELIBORSKI, h. własnego, w r. 1552 opłaca po- 
bór z części swej wsi Kornałowic, woj. Ruskie, zie- 
mia Przemyska. 

M. N. w K. m. No 985- 

źr. Dz. XVIIL L 91. znajf wieś Żeliborz w Halickiem. 

ŻELIGOWSKI, li. Łabędź, Jarosz, w r. 1569 i 1570 sługa 
Pierszchleńskiego. 

A. b. K. S. ks. r. 7. f. 302; M. N. w K. IIL No 986. 

źr. Dz. XIII. 59. znaj§ wieś Źegloazcza, woj. i pow. łęczycki. 

ŻELKOWSKI, li. ŚlepowTon, Michał, w roku 1753 list 
z Czepielowa. 
Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XVL 150. znaj§ wieś Żelkowice, ziemia Sochaczewska. 

ŻELSKI, h. Topor, Krzysztof, w r. 1703 list. 
Or. hr. Zam. 

Źr. Dz. XII. 187. znaj 9 wieś Żelice, woj. Kaliskie, pow. Kcjński. 

ŻER AKOWSKI, h* Ostoja, Stanisław, wr. 1563 rządca 
wsi Bakoty, woj Podolskie. 
A. b. K. S. ks. p. 45. f. 239. 

ŻEREG vel ŻEREK, h. Jastrzębiec, Krzysztof, w roku 
1603 kwituje starostę łonjżyńskiego z odbioru 1000 złot. pol. 
za mandatem Kr. J. Mści za zasługi. 
M. N. w K. m. No 987. 378 
ŻERNICKI, h. Ogończyk, Mikołaj, w r. 1552 opłaca po- 
bór ze wsi Kruszewa, woj. i pow* Płockie. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

Źr. Ds. XII. 286. sDaj§ wieś Żemiki, w siemi i pow. Dobrzyńskim. 

ŻEROMSKI, h. własnego, Joachim, w r. 1565 
starosta sławkowski. 

A. b. K. S. ks. p. 22. 1. 158. 

ŻEWOCKI, h. Lubicz, Marcin, regent kaliski, w r. 1591 
opłaca pobór ze wsi Żydowa, woj. Kaliskie, pow. Gnieźnieński. 
A. b. K. S. ks. p. 13. f. 461. 

ŻĘDZIAN, h. Trzywdar, Jan, w r. 1581 opłaca pobór ze 
wsi Żędziany, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. 
A. b. K. S. ks. p. 47. f. 709. 

ŻMIJEWSKI, h. Jastrzębiec, Wojciech, w r. 1552 opłaca 
pobór ze wsi Żmijewa, woj. Płockie, pow. Mławski. 
A. b. K. S. ks. p. 41. 

ŻÓRAWNICKI, h* Korczak, Aleksander, w r. 1563 klu- 
cznik i horodniczy łucki, a Bazyli, w roku 1583 rotmistrz 
Kr. J. Mści. 
M. N. w K. III. No 988; A. b. K. S. ks. r. 10. f. 20. 

Źr. Dz. XIX. 13. znają wieś Ż<$rawniki, woj. Wołyńskie, pow. Łucki. 

ŻÓRAWSKI, h. Półkozic, Jan, przyd. Sasin^ w roku 1564 
opłaca pobór ze wsi Żórawii Wielkiej, ziemia Rawska. 
A. b. K. S. ks. p. 49. 

ŻUK, h. Pobóg, Kazimierz, w r. 1731 list z nad Dnie- 
stru do Antoniego Mokrzyckiego, koniuszego pow. Lidzkiego. 
M. N. w K. m. No 989. 379 ŻUKOWSKI, h. Nieczuja, Mikołaj, w r. 1581 opłaca po- 
bór ze wsi Skotnik i Konar, woj. Sandomierskie, pow. Opo- 
czyński. 

A. b. K. S. ks. p. 9. f. 613. 

ŻUKOWSKI, h. Ogończ7k, Melchior, w r. 1626 podsc- 
dek wotkowyskL 

M. N. w K. m. No 990. 

ŻUKOWSKI, h. Prus I, Wojciech i Przedbor; Stani- 
sław, przyd. JoTtak; w r. 1552 opłacają pobór ze wsi Żu- 
kowa Wielkiego, woj. Płockie, pow. Raciąski. 
.A. b. K. S. ks. p. 41. 

ŻUŁAWSKI, h. Leliwa, w r. 1726 list 
Or. hr. Zam. 

ŻUROWSKI, h. Pobóg, Zygmunt, w roku 1565 i 1578 
opłaca pobór ze wsi Żurowy, woj. Krakowskie, pow. Biecki. 
A. b. K. S. ks. p. 23. f. 3S; ks. p. 60. II. f. 50. 

ŻYCHOWSKI, h. T^a podkowa, Antoni, w roku 1754 
pleban załęski. 

M. N. w K. Ul. No 992. 

Źr. Dz. XVI. 83. znają wieś Żychowo, woj. Płockie, pow. Raci^ki. 

ŻYCZYŃSKI, h. Leliwa, Wawrzyniec, w r. 1570 opłaca 
pobór ze wsi Trzebczyńca, woj. Pomorskie, pow. Tucholski 
A. Gł. w Warsz. 

ŻYCZYŃSKI, h. Syrokomla, w r. 1753 przez komorę Gor- 
licką przewozi wino na własny użytek. 
M. N. w K. UL No 993. 

źr. XH, XIV. 229. znaj% wieś Życzyny, woj. Sandomierskie, pow. Wiślicki. 

ZYGMUNTOWICZ, h. Pobóg, Stanisław, w roku 1576 
i 1579 sędzia pow. Upickiego. 
Not. Dziad. 380 ŻYLEWICZ, h. Lubicz, Jakub i Maciej, w r. 1645 zie- 
mianie żmudzcy. 
Not. Dziad. 

ŻYLIŃSKI, h* Janina, Michał, w r. 1799 asesor sądu niż- 
szego wileńskiego. 
Not. Dziad. 

ŻYŁOWSKI, h. Leliwa, Mateusz, w r. 1603 ziemianin 
nowogródzki. 
Not. Dziad. 

ix. Dz. XVI. 404. znaj§ wieś ŻyloWo w ziemi Nnrskiej. 

ŻYNIEW, h. własnego, Fedor, w r. 1500 namie- 
stnik nowogródzki. 

M. N. w K. III. No 883. 

ŻYROWSKI, h* Pobógt Mateusz, w r. 1570 pomocnik 
Jerzego Dzierżanowskiego, poborcy woj. Kaliskiego. 
A. b. K. S. ks. r. 7. f. 917. 

Źr. Dz. XVI. 230. znąJ9 wsie Żyrowo i Żyrówek, woj. Mazowieckie, pow. 
Grójecki. 

ŻYTKIEWICZ, h. Lubicz, Daniel, w r. 1640 list. 
Or. hr. Zam. 
381 

SPIS 
PRZYDOMKÓW 


I RODZIN DO ] 


MICH NALEŻĄ- 


CYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM HERBÓW, JAKIMI 
SIĘ PIECZĘTUJĄ. 
Baldo 


PnyZnski 


Wlasny 


Banik 


Galiński 


Pólkozic 


Baran 


Stryjowski 


DoUwa 


Basiński 


Stoma 


Łabcdi 


Biernat 


Lutoborski 


Własny 


Borasz, Boraszowicz 


Goflcowski 


Lubicz 


Broda 


W^soski 


Bończa 


Brzaszko 


Krzywkowski 


Szeliga 


Bncz-Monczajtys 


Bucewicz 


Własny 


Buksa 


Satkowski 


Belina 


Bnlyha 


Kurce wicz 


Własny 


Byk 


Łukowski 


Szeliga 


Cacewicz 


Uciąski 


Prus m 


Cq>ryński 


Ciekawy 


Bialynia 


Chomiatkowski 


Skinder 


Leliwa 


Chudek 


PrzyZuski 


Lubicz 


Chwalibóg 


Uciąski 


Prus ni 


Ciborek 


Satkowski 


Belina 


aolek 


Czacki 


Br6g 


Ciosek 


Regulski 


Ciotek 


auba2a 


Przyluski 


Biała 


Czajka 


Szyjski 


Pobóg 


Czarnucha 


Zbierski 


Poraj 


Czuba 


Galiński 


Trzaska 


Czubek 


Przyluski 


Biała 


Czystek 


Uciąski 


Prus m 


Dadźbóg 


Otrębusz 


Roch n 


Daszkiewicz 


Horbacki 


Własny 


DalZo 


Fedorowicz 


Wierzbna 


Dembosz 


Bobrowski 


Prus m 


Derewiński 


Jankowicz 


Własny 


Długosz 


Golkowski 


Lubicz 


Dobkowicz 


Goliński 
Drosz 


Mcciński 


Zagłoba 


Falko 


Regulski 


Ciołek 


Filipowicz 


Uci^ski 


Prus m 


Fridrich 


Tworzyański 


Rawicz 


Gęba 


Potrykowski 


Rogala 


z Giedyminowicia 


Platui^ć 


Pilawa 382 Gogacz 


Zalęski 


Lubicz 


Golak 


Tworzyańaki 


Rawicz 


Goinsika 


Kocięcki 


Pobóg 


Gonięda 


Uciąski 


Prus m 


Gośka 


Czechowski 


Radwan 


Gradek 


Bronowski 


Poprzyca-Lis 


Grzymek 


Tworzyański 


Rawicz 


Ipochoraki 


Lenkiewicz 


Pobóg 


Jachimowicz 


Przanowski 


Lubicz 


Jajko 


Goszczyński 


Nałęcz 


Jaloszka 


Dramiński 


Dołęga 


Jantosz 


Zabłocki 


Własny 


Jaaienicki 


Wojna 


Haki odm. 


Jęczmień 


Koskowski 


Polukoza 


Jonak 


Z<ukowski 


Prus I 


Jordan 


Małecki 


Tr^by 


Kabata 


Wierzuchowski 


Roch n 


Kalinkowski 


Budek 


Kroje 


Karaś 


Przyłuski 


Biała 


Kiełbasa 


Goślinowski 


Lubicz 


Klucznik 


Regulski 


Ciołek 


Klawsza 


Tomkowicz 


Leliwa 


Kłos 


Krzywkowski 


Szeliga 


Kobus 


Kowalski 


Gozdawa 


Kocielnik 


Tworzyański 


Rawicz 


Konieczko 


Satkowski 


Belina 


Kosmacz 


Uciski 


Prus m 


Kosut, Kosntowicz 


Gorzeskot 


Lubicz 


Kowsza 


Botsunowski 


Kościesza 


Koza 


Kawieczyński 


Trzaska 


Kraska 


Konarski 


Tępa podkowa 


Krawcowicz 


Uci^ski 


Prus m 


Krupa 


Peplowski 


Szeliga 


Krzechowicz 


Uci^ski 


Prus m 


Krzywosz 


Goślinowski 


Lubicz 


Knlłk 


Goliński 


Trzaska 


Kuna 


Galiński 


Trzaska 


Kurek 


Gorzeskot 


Lubicz 


Lenartowicz 


Przanowski 


Jastrzębiec 


Leszczyc 


Rozłoniewski 


Własny 


Lichota, Lichotka 


Bujalski 


Korwin 


Lis 


Nowowiejski 


Pobóg 


Lizakowicz 


Walewski 


Bończa 


Lossota 


Zbierski 


Poraj 


Luter 


Kęsicki 


Abdank 


Łosoś 


Goliński 


Trzaska 


Luba 


Gotkowski 


Lubicz 


Maskotka 


Zbyszyński 


Pobóg 


Miech 


Tworzyański 


Jastrzębiec 


Mojek 


Pczotecki 


Srzeniawa 


Mytko 


Wereszczatyński 


Ślepo wron 


Nadolny 


Czarnowski 


Pobóg 


Nosek 


Kostro 


Roch m 


Obłap 


Goliński 


Trzaska 383 Oleksics 


Bnjalski 


Korwin 


Otha 


Krzepczowski 


Junosza 


Otha 


Świniarski 


Junosza 


Otha 


Wdowiński 


Junosza 


OtTSfg 


Przylutki 


Własny 


PachuU 


WUewski 


Trzaska 


Paluchowicz 


GoUński 


Prawdzie 


Pidro 


Bobrowski 


Prus m 


Piotrowicz 


Zabłocki 


Własny 


Plaskota 


ChróśUcki 


Rawicz 


Poboch 


Satkowski 


Belina 


PodUpski 


Adamowicz 


Własny 


Popek 


M^czewski 


Ciołek 


Prfchnics 


Przylnski 


Lubicz 


Pszonka 


Strzeszkowski 


Janina odm. 


Paszkar 


Rzesiński 


Własny 


Reymer 


Krzywicki 


Lubicz 


Rojek 


Zabłocki 


Własny 


Rzemień 


Czechowski 


Radwan 


Rzońca 


Waglewski 


Korab 


Sabel 


Regulski 


Ciołek 


Saczkowlcz 


Galiński 


Trzaska 


Sasin 


Dubicki 


Zagłoba 


Sasin 


Żdrawski 


Pótkozic 


Satkowicz 


Kliczewski 


Własny 


Ścibak 


Lntoborski 


Własny 


Sendkowicz 


Rędzina 


Lada 


Sędek 


Stolnicki 


Rawicz 


Siła 


Nowicki 


Siekiers 


Siodlan 


Czechowski 


Radwan 


Skierdo 


Łukowski 


SzeUga 
Bnjalski 


Korwin 


Zabłocki 


Własny 


Śmioszek 


Przyłuski 


BiaU 


Sobol 


Lutomirski 


Ślepowron 


Soczewka 


Rachocki 


Lis 


Sowicz 


Konak 


Własny 


Spinek 


Wfsoski 


Bończa 


Stach 


Peptowski 


SzeUga 


Stmś 


Solecki 


Własny 


Stadnicki 


Gizbert 


Własny 


SnUsUw 


Przyłuski 


Lubicz 


Surdęga, Surdcczyc 


Bnjalski 


Korwin 


Swi^tczyc 


Bnjalski 


Korwin 


Świelnicz 


Kotarbski 


Abdank 


Szczęśnik-Przybyk 


Walewski 


Bończa 


Szemet 


SzemetyDo 


Sas 


Szotnida 


Wyszyński 


Własny 


Szopa 


Rędzina 


Lada 


Szur 


Satkowski 


Belina 


Szwab 


Zaslawski 


Jastrzębiec 


Tiffanowicz 


Kruszewski 


Rogala 


Tosko 


Przyłuski 


Lubicz 


Trocha 


Galiński 


Tnaska 384 Uszak 

Widawek 

Wciyk 

Wi^zkowics 

Wilkowice 

Wlodkowicz 

WoykieDo 

Zaczkowicz 

Zagórny 

Zaj^c 

Zaniek 

Zaprzaniec 

Zarzeczyn 

Zawadzicz 

Z^b 

Zloch 

Zły dnch 

Zwierzyna 

Żol^ek 

Żołnierz 

Żyszka Kulikowski 


Własny 


Walewski 


Bończa 


Knligowski 


Dębno 


Łopacki 


Korab 


ZaZęski 


Lubicz 


Rędzina 


Łada odm. 


Martnsewicz 


Łabędź 


Galiński 


Trzaska 


Marynowski 


Niezgoda 


Satkowski 


Belina 


Lutoborski 


Własny 


Szafrankiewicz 


Stary koń 


Golkowski 


Lubicz 


Golkowski 


Lubicz 


Galiński 


PóZkozic 


Ryński 


Jastrzębiec 


Dziwlowski 


Ostoja 


Krzywkowski 


Szeliga 


Bagiński 


Radwan odm. 


Kosiński 


Prus n 


Wdjdcki 


Topór 385 SPIS GNIAZD RODOWYCH 0. 


WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE. 
Powiat PoMnański, 


•Belawy 


Bielawski 
Drya 


Cerekwica 


Cerekwicki 
Szaszor 


Chełmno 


Chełmski 
Bróg 


Chełmno 


Chełmski 
Ostoja 


Chojnica 


Chojnicki 
Bróg 


*Chraplewo 


Chraplewski 
Własny 


•Chraplewo 


Chraplewski 
Poraj 


Dzicczyny 


Dzicczyński 
Ostoja 


•Gnuszyno 


Gnuszyński 
Pomian 


♦Poraj 


Gorayski 
Łodzią 


•Gorzycko 


Gorzycki 
Nałęcz 


Gorzycko Stare 


Gonycki 
Ogończyk 


Gowarzewo 


Gowarzewski 
Łodzią 


♦Gradna 


Grudziński 
Grzymała 


•Jasienie 


Jasiński 
Łodzią 


Kaczlin 


Kaczliński 
Bróg 


Kiszewo 


Kiszewski 
Nałęcz odm. 


•Komorowo 


Komorowski 
Abdank 


fKozIowo 


Kozłowski 
Nałęcz 


Krzesiny 


Krzesiński 
Łodzią 


•Krzyszkowo 


Krzyszkowski 
Bróg 


•Kunino 


Kuśmiński 
Abdank 


*Lw<5w 


Lwo«irski 
Grzymała 


•Mielino 


Mieliński 
Nałęcz odm. 


*M2odaw8ko 


Młodawski 
Łodzią 


Mnichy 


Mniski 
Nałęcz 


•Mrowino 


Mrowiński 
Nowina 


*Napachanie 


Napachański 
Nałęcz 


Niemieczkowo 


Niemieczkowski 
Przosna 


^Osiowa 


Ossowski 


Bróg 
szlachty, podanej przez 


^) Oznaczone f^wi 


nas nie na podstawie 


ksi^g poborowych, lecz na 


mocy prawdopodobieństwa. 


Prawdopodobieństwo 


to opieraliśmy na tem, ie w 


danej 


ziemi przewyższały 


znane jui rody tego 


samego herbu, lub te£ znajdowały si{ 


f gniazda w pobliiu 


tych miejscowości, w 


których szlachta opłacała pobory w 


charakterze współ- 


wlaścicielii przyjaciół 


lub dzierżawców. 386 •Otus* 
Otnski 


Samson 


Pienk 
Pierski 


Nałęcz 


•Przcborowo Wielkie i Małe 


Przeborowski 


Glaubicz 


*Ro2bitek 
Rozbicki 


Śrzeniawa 


Ro2war6w 
Rozwarowski 


Nałęcz 


Roinowo 
Rożnowski 


Samson 


*Roinowo 
Rożnowski 


Tępa podkowa 


♦Rudniki 
Rudnicki 


Wieruszowa 


•Sarb 
Sarbski 


Bróg 


♦Siekierki 
Siekierski 


Poraj 


Sieroslaw 
Sierosławski 


Łodzią 


Skrzetnsz Wielki 
Skrzetuski 


Tępa podkowa 


♦Spławie 
Spławski 


Poraj odm. 


Starolęka 
Starołęski 


Półkozic 


SzZapoDOwo 
Szłaponowski 


Drogosław 


Trzeka 
Trzecki 


Jastrzębiec 


Turków 
Turkowski 
•Uchorowo 
Uchorowski 


Lis 


♦Wieliyuo 
Wieliyński 


Bróg 


♦Wieliyno 
WieUyński 


Nałęcz 


^Zakrzewo 
Zakrzewski 


Abszac 


Zelantkowo 
Zelantkowski 


Abdank 


Powiat Poznański daje 


nam 


nieznanych gniazd rodów: Nałęczów — 9, 


Brogów — 7, Łodziów 


- 6, 


Abdańczyków, Grzymalitów i Poraitów — 


po 3, Ostojczykdw, Samsonów i 


Tępych podków - 


- po 2, a nieznanego zawo- 


lania, Abszaców, Drogosławów, Dryów, Glaubiczów, 


Jastrzębczyków, Lisów, No- 


wińczyków, Ogończyków, 


Pomianów, Półkoziców, ] 


Przosnów, Szaszorów, Śrze- 


niawitów i Wieruszowych 


po jednem gnieździe, — 
Powiat Kościański, 


czyli razem 52 gniazda. 


Bartoszewice Małe 
Bartoszewski 


Gozdawa 


Błoiejewo 
Bloiejewski 


Abdank 


Bodzewko Małe 
Bodzewski 


Leliwa 


•Borek 
Borkowski 


Samson 


*Boikowo 
Boikowski 


Wieniawa 


•Bylęcino 
Bilęcki 


Samson 


Chociszewice 
Chodszewski 


Odrow^ 


♦Cykowo 
Cykowski 


Gryf 


Czacz 
Czacki 


Bróg 


♦Dokowo Suche i Mokre 


Dokowski 


Ostoja 


•Gawrony 
Gawroński 


Jastrzębiec 


Goniębice 
Goniębicki 


Własny 


•Gościejewice 
Gościejewski 


Bróg 


•Jasienie 
Jasieński 


Szeliga 


Jeiewo 
Jeżewski 


Świnka 


•Karsiec 
Karsiecki 


Abdank 


•EUuczewo 
Kluczewski 


Brochwicz II 


♦Kowalewo 
Kowalewski 


Samson odm. 


•Krajewice 
Krajewski 


Własny 


Krajkowo 
Krajkowski 


Łodzią 387 •KrobUt 
Krobaki 


Odrowąż 


Krzyianki 
Krzyżanowski 


Abdank 


Kubacin 
Kubacki 


Samson 


Kuczyoa 
Kuczyński 


Ciołek 


•Kula 
Kulski 


Samson 


Kuranowo 
Kuranowski 


Bróg 


•Lnbiatowo Wielkie 


i Małe 


Lubiatowski 


Abdank 


•Lubin 
Lubiński 


Nałęcz 


•Miechonewo Mokre 


i Suche 


Miechorzewski 


Lis 


*Pempowo Wielkie i 


Małe 


Pempowski 


Poronią 


Pianowice 
Pianowski 


G4aubicz 


Przemęt 
Przemęcki 


Własny 


Przybnia 
Przybiński 


Glaubicz 


♦Przyborów© 
Pnyborowski 


Abdank 


*Robacz3ma 
Robaczyński 


Topor 


Sępno Wielkie 
Sępieński 


Leliwa 


•Siedlec 
Siedlecki 


Łodzią 


•Siedlec 
Siedlecki 


Nałęcz 


Skoraczewo 
Skoraczewski 


Wczelc 


•Słupia 
Słupski 


Abdank 


Sulewo 
Sulewski 


Wyszogota . 


•Sulodn 
Sułocki 


Gryf 


Szczodrowo 
Szczodrowski 


Roch n 


•Szymanowo 
Szymanowski 


Gozdawa 


•Ujazd Wielki i Mały 


Ujejski 


Topacz 


•WUkowice Wielkie i Małe 


Wilkowski 


Brochwicz II 


•Żegrowo 
Żegrowski 


Własny 


Z pow. Kościańskiego osiągnęliśmy nieznanych gniazd 47 rodów: Abdan- 


ków — 6, Samsondw — 


5, nieznanego zawołania — 4, ] 


Btogów — 3, Brochwi- 


cz<5w II, Gozdawitów, 


Glaubiczów, Gryfów. Leliwitów 


, Lodziów, Nałęczów, 


Odrowążów — po 2 gniazda, 


a Ciołków, Tastrzębczyków, Lisów, Ostojów, 


Poronitów, Rochów II, 


Swinków, Szeligów, Topaczó^i 


r, Wczelitów, Wienia- 


Witów i Wyszogotów — 


po jedi 


aem gnieździe. 


Ziemia Wschowska. 
Gorczyny 
Gorczyński 


Pomian 


•Przybyszewo 
Przybyszewski 


Własny 


Zbiersk 
Zbierski 


Bróg 


Zbiersk 
Zbieraki 


Poraj 


Nieznanych gniazd rodowych 


w ziemi Wschowskiej 


otrzymaliśmy 4: la- 


wołaniu nieznanem, Brogów, Pomianów i Poraitów — po 


jednem gnieździe. 


Z woj. Poznańskiego 


jesteśmy w możności podać 103 gniazda nieznanych 


rodów : Brogów i Nalccz<! 


iw po — 


II gniazd, Abdańczykó 


w — 9, Łodziów — 8, 


Samsonów — 7, nieznanem 


zawołaniu — 6, Poraitów — 4, Glaubiczów, 1 


Grzymalitów, Ostojczyków — po 3, Brochwiczów II, 


Gozdawitów, Gryfów, 


Jastrzębczyków, Leliwitów, Lisów, Odrowążów, Pomianów i Tępych podków | 


po — 2, a Abszaców, CioDców, 


Drogosławów, DryÓw, 


Nowińczyków, Ogoń- 


czyków, Półkoziców, Poronitów, 


Przosnów, Rochów II, 


Świnków, Szasaorów, 388 Szeligów, Śrzeniawitów, Topaczd 


w, Toporczyków, Wczelitów, Wieniawitów, 


Wieruszów i Wyszogotów — po , 


ednem gnieidzie. 
WOJEWÓDZTWO SIERADZKIE. 


Powiat Sieradmki. 
Bielawy 


Bielawski 


Dołęga 


Chrz^stowie 


Chrząstowski 


Jastrzębiec 


♦Golików 


Golikowski 


Nałęcz 


Jasiona 


Jasieński 


Grzymała 


•Kamionacz Wielki i Mały 


Kamionacki 


Pomian 


*Kawieczyn 


Kawiccki 


Dołęga odm. 


•KostTzewice 


Kostrzewski 


Lis 


•Kowale 


Kowalski 


Gozdawa 


•Kuśno 


Kusiecki 


Jelita 


Malkowo 


Małkowski 


Korab 


*MiIoszewice 


Miloszewski 


Śrzeniawa 


*Pcchorzewo Borowe i Podleśne 


Pęchorzewski 


Nałęcz 


Piotrowice 


Piotrowski 


Korab 


♦Potworów 


Potworowski 


Własny 


*Rogoźno 


Rogoziński 


Oksza 


Slonków 


Slonkowski 


Nałęcz 


♦Socha Wielka i Mała 


Socha 


Półkozic 


♦Widawa 


Widawski 


Abdank 


♦Witów 


Witowski 


Janosza 


Wojcice Mniejsze 


Wójcicki « 


Topór 


Powiat Sieradzki daje nam nieznanych gniazd 20 


rodów: Nałęczów — 3 


gniazda, Dołęgów i Korabitów — 


po 2, nieznanego zai zawołania, Abdańczy- 


ków, Lisów, Okszyców, Półkoziców, Pomianów, Srzeniawitów i Toporczyków — | 


po jednem gnieździe. 


Powiat Ostraesaowski. 
♦Domanin 


Domański 


Larysa 


*Domanin 


Domański 


Odrow^ 


♦Krassowy 


Krassowski 


Nałęcz 


♦Marszalków 


Marszałkowski 


Wieniawa 


•Olszowa 


Olszowski 


Godziemba 


♦Przetocznica 


Przetocki 


Dołęga 


Z po w. Ostrzeszowskiego — 6 


gniazd: Dołęgów, 


Godziembów, Larysów, 


Nałęczów, Odrow^ów i Wieniawitów po jednem. 
Powiat Piotrkowski, 
Bełchatów 


Bełchacki 


Grzymała 


Białkowice 


Białkowski 


Nowina 


Dobiecin 


Dobiecki 


Jastrzębiec 389 Dziwie 
Dziwłowski 
Nowina 


Dziwie 
Dziwłowski 
Ostoja 


Głuchowo Małe 
Głuchowski 
Gryf 


Glupice 
Głupicki 
JeliU 


Kisiele 
Kisielewski 
JeliU 


Kraszewo 
Kraszewski 
Gryf 


Krzepczowo 
Krzepczowski 
Janosza 


Krzywice 
Krzywicki 
Ostoja 


Labiec 
Lubiecki 
Tępa podkowa 


Lubownia 
Luboński 
Gryf 


Parsklin 
Parskliński 
Nałęcz 


♦Radziftków 
Radziftkowski 
Pras I 


Sromota 
Sromocki 
Poraj 


Studzianki 
Studzieński 
Przegonią 


Stryje Paskowe 
Stryjowski 
Deliwa 


Wodzin Mały 
Wodziński 
Pras II 


Wodzirady 
Wodziradzki 
Paparona 


Pow. Piotrkowski • 


— 20 gniazd: Gryfitów 3 


gniazda, Jelitczyków, Nowiń- 


czyków i Ostojczyków — po 2 


Doliwitów zaś. 


Grzymalitów, Jastrzębczyków, 


JuDoszycóWf NaZęczdw 


, Paparonów, Poraitów, Prusów I, Prasów II, Przegoniów, | 


i Tępych podków — 


po jednem. 
Powiat Radomskowski. 
*Barczkowice 
Barczkowski 
Jelita 


Boguslawice 
Bogusławski 
Gozdawa 


Cbabielice 
Chabielski 
Jastrzębiec 


Cieszęcice 
Cieszęcki 
Szeliga 


♦Cieszkowice 
Cieszkowski 
Poraj 


♦Dębowiec 
Dębowiecki 
Poraj 


Kotwin 
Kotwiński 
Ogończyk 


Krzywanice 
Krzywański 
Tępa podkowa 


'('Masłowice 
Masłowski 
Nałęcz 


Oiegów 
Oiegowski 
W§£ 


*Piaszczyno 
Piaszczyński 
Leliwa 


*Radochownica 
Radochowski 
Lubicz 


♦Ruda 
Rucki 
Świnka 


Stobiecko 
Stobiecki 
Topor 


Pow. Radomskowski -~ 14 


gniazd: Poraitów 


— «! 


Gozdawitów, Jastrzęb- 


czyków, Jelitczyków, 


Leliwitów, 


Lubitczyków, Nałęczóiw 


, Ogończyków, Świn- 


ków, Szeligów, Tępych podków 


Toporczyków i 


Węiów 


po jednem gnieździe. 
Powiat Szadkowski. 
♦Bronów Wielki i 


Mały 


Bronowski 
Tępa podkowa 


♦Buszyna 
Buszyński 
Poraj 


♦Czechy 
Czechowski 
Odrow^ 


Dobruchowo 
Dobrachowski 
Dołęga 


Dominikowice 
Dominikowski 
Poraj 


♦Kowalów 
Kowalewski 
JeUta 390 «Leśnia 


Leśnicki 


Tępa podkowa 


*Lichawa 


Lichawski 


Łabędi 


^Marzyn 


Marzyński 


Zagłoba 


Pczolecka Wola 


Pczołecki 


Śrzeniawa 


♦Petrykozy 


Petrykowski 


Nałęcz 


^Podole Wyisze i Niisze Podolski 


Poraj 


Poleszyn - Orpyld w 


Poleski 


Gryf 


♦Polcszyn Stary 


Poleski 


JeliU 


Przyrownica 


Przyrownicki 


Doliwa 


♦Rambicskie 


R^bieskl 


Pamian 


•Rozdziały 


Rozdziałowski 


Jelita 


Rzepiszów 


Rzepiszowski 


Dołęga 


Suchoczaszy 


Suchoczaski 


JeliU 


♦Świechów 


Świechowski 


Poraj 


•Ulany 


Ulanowski 


Ogończyk 


•Wrzcsiny 


Wrzesiński 


Poraj 


Zamlynie 


Zamłyński 


Własny 


Powiat Szadkowski 


— 23 gniazda: Poraitów — 5, 


Jelitczyków — 4, 


Dołęgów i Tępych podków — po 3, nieznanego zawołania, Gryfitów, Doliw- | 


ozyków, Łabędziców, Nałęczów, Odrowfiów, Ogończyków, 


Pomianów, Srzenia- 


witów i 2^łobów — po jednem. 


Ziemia Wieluńska. 
•Chotowo 


Chotowski 


Roch m 


Czarowiany 


Czarów leński 


Prus m 


*Kochlewo 


Kochlewski 


Podkowa . 


♦Iaszów 
Nowina 


•Masłowice 


Masłowski 


Nowina 


Nieznanice 


Nieznański 


Poraj 


♦Oziek 


Osiecki 


Abdank 


♦Oiarów 


Oiarowski 


Nałęcz 


•Starzenice 


Starzyński 


Własny 


•Żaleńce Wielkie i 


Małe Żalęcki 


Bróg 


Ziemia Wieluńska - 


— 10 gniazd : Nowińczyków — 


2 gniazda, niezna- 


nego zawołania, Abdańczyków, Brogów, Nałęczów, Podkowitów, Poraitów, | 


Prasów ni i Rochów III — po jednem. 
W woj. Sieradzkiem 


podajemy 93 nieznanych gniazd rodów: Poraitów — 9, | 


Jelitczyków i Nałęczów 


— po 8, Dołęgów — 5, Gryfitów, 


Nowińczyków i Tę- 


pych podków — po 4, 


nieznanego zawołania i Jastrzębczyków — po 3, Ab- 


dańczyków, Doliwitów, 


Gozdawitów, Grzymalczyków, Junoszyców, Korabitów, 


Odrowąiów, Ogoóczykó 


w, Ostojczyków, Pomianów, Śrzeniawitów i Toporczy- 


ków — po 2, wreszcie 


Brogów, Godziembitów, Laryso w 


, Leliwitów, Lisów, 


Lubiczów, Łabędziców, 


Okszyców, Paparończyków, Podkowitów, Półkoziców, 1 


Prusów I, Prusów II, Prusów III, Przegończyków, Rochów III, Świnków, Sze- | 


ligów, Węiów, Wieniawitów i Zagłobów — po jednem. 
WOJEWÓDZTWO ŁĘCZYCKIE. 
Powiat Łąestycki, 
•Biesiekiera 


Biesiekierski 


Lubicz 


Bobry 


Bobrowski 


Pobóg 39» 'CBrachowice 
Bracbowski 


Grzymała 


Cedro wice 
Cedrowski 


Odrowąi 


Cernikowo 
Ceraikowski 


Jastrzębiec 


♦Chodowo 
Chodowski 


Jastrzębiec 


*Dalków 
Dałkowski 


Ogończyk 


Domanikowo Małe 
Domanikowski 


Pobóg 


Domanikowo Wielkie 


Domanikowski 


Rola 


Głogowa 
Głogowski 


Dołęga 


♦Golbice 
Golbicki 


Ogończyk 


Gostkowo 
Gostkowski 


Lubicz 


^Janice 
Janicki 


Jelita 


*Janice 
Janicki 


Nałęcz 


Kalin 
Kaliński 


Gozdawa 


Konarzewo 
Konarzewski 


Oksza 


*Krcielewice 
Kręielewski 


Rola 


Krośniewice 
Krośniewski 


Abdank 


Krzewie 
Kraewski 


Godziemba 


♦Kuchary 
Kucharski 


Dołęga 


*Lnbocha 
Lubochowski 


Własny 


*Luboradz Mały 
Luboradzki 


Doliwa 


♦ł^ka 
Łącki 


Brodzie 


*Ma2e 
Malski 


Ogończyk 


*Mazid2owice 
Mazidlowski 


Jastrzębiec 


Mianowo 
Mianowski 


Własny 


Modlna 
Modleński 


Jastrzębiec 


*Niechcianowo 
Niechcianowski 


Godziemba 


*NiegIoszewo 
Niegłosowskl 


Dołęga 


'1'Piaskowice 
Piaskowski 


Ogończyk 


*Pniewo-Ostalowo 
Ostałowski 


Ogończyk 


*Podczachy 
Podczaski 


Poraj 


*Ponctowo Nagóme i 


Nadolne 


Ponctowski 


Własny 


*RduItowo 
Rdałtowski 


Ogończyk 


Rogulice 
Rogulski 


Jastrzębiec 


♦Róiyce 
Róiycki 


Ogończyk 


♦Strzcblewo Wielkie 


i Małe 


Strzeblewski 


Lis 


Strzegocin 
Strzegocki 


Ogończyk 


^Sułkowice 
Sulkowski 


Pobóg 


♦Świniary 
Świniarski 


Junosza 


♦Sypino 
Sypiński 


Junosza 


*Waly 
Wałowski 


JeliU 


Witunia 
Wituński 


Jast*7ębiec 


*Wysoczka 
Wysocki 


Nieczuja 


*Zagaj 
Zagajewski 


Poraj 


♦Zieleniewo 
Zieleniewski 


Własny 


Żakowice 
Żakowski 


Ostoja 


Żelgoszcza 
Żeligowski 


Łabędź 


Powiat Łęczycki — 


48 gniazd 


1: Ogończyków — 8, 


Jastrzębczyków — 6, 


nieznanego zawołania - 


- 4, Dołęgów i Pobogów — po 3, Godziembów, Jelit- 1 


czyków, Junoszyców, Lubiczów, Poraitów i Kolów — 


po 2, Abdańczyków, 


Brodzicdw, Doliwitów, 


Gozdawitówt Grzymalczyków, 


Lisów, Łabędzico w. 


Nałęczów, Nieczujów, 


Odrowążów, Okszyców i Ostojczyków — po jednem | 


gnieździe. 

392 ^Bendon 

Buczek 

Bakowa 

•Gozdowo 

•Koluszki 

•Komorowo 

Mileski 

Prz&nowice Wielkie 

Przanowice Wielkie 

Rudnik 

Skoszewy 

•Smarzewo 

♦Ż^dJowice Bowiat Brzemiński, 

Bendoński 

Buczkowski 

Bukowski 

Gozdowski 

Koluszkowski 

Komorowski 

Mileski 

Przanowski 

Przanowski 

Rudnicki 

Skoszewski 

Smarzewski 

Ż§d2owski Nałęcz 

Orla 

Tępa podkowa 

Rola 

Junosza odm. 

Ślepowron 

Grzymała 

Jastrzębiec 

Lubicz 

Pomian 

Dołęga 

Dołęga 

Własny Powiat Brzeziński — 13 gniazd: Dołęgów — 2, nieznanego zaś zawo- 
łania, Grzymalczyków, Jastrzębczyków, Junoszyców, Nałęczów, Lubiczów, Orłów, 
Pomianów, Rolitów, Ślepowrończyków i Tępych podków — po jednem. 

Powiat Orłowski, *Dobiesławice 


Dobieslawski 


Tępa podkowa 


Gaj 


Gajewski 


Prawdzie 


•Mierosławice 


Mierosławski 


Rola 


Leźajny 


Leiajski 


Ogończyk 


•Łainino, Łaź. Wielkie 


Łazieński 


Ogończyk 


*Łaźnino Muidźarowskie 


Łainiński 


Rola 


Orynice 


Oryński 


Rola 


Orynicc Wielkie 


Oryński 


Grzymała 


Piecka Dąbrowa 


Piecki 


Własny 


*Siemieńce Wielkie i Małe 


Siemiński 


Dołęga 


♦Wirowo 


Wirowski 


Ogończyk 


•Wojsice Wielkie 


Wojsicki 


Ostoja Powiat Orłowski — 12 gniazd: Ogończyków i Rolitów — po 3, a nie- 
znanego zawołania, Dołęgów, Grzymalczyków, Ostojów, Prawdziców i Tępych 
podków — po jednem. 

Z woj. Łęczyckiego podajemy 73 gniazda nieznanych rodów: Ogończy- 
ków — II, Jastrzębczyków — 7, nieznanego zawołania, Dołęgów i Rolitów — 
po 6, Grzymalczyków, Junoszyców, Lubiczów i Pobogów — po 3. Godziem- 
bów, Jelitczyków, Nałęczów, Ostojów, Poraitów i Tępych podków — po 2, 
wreszcie po jednem gnieździe Abdańczyków, Brodziców, Doli wito w, Gozda- 
witów. Lisów, Łabędziców, Nieczujów, Odrowążów, Okszyców, Orłów, Pomia- 
nów, Prawdziców i Ślepowrończyków. 

WOJEWÓDZTWO KALISKIE. 
Powiat Kaliski, Bogwiedza 

Chlew 

Cieśle Bogwiedzki 


Wąż 


Chlewski 


Bróg 


Ciesielski 


Topor 393 Czekanowo 
Czekanow9ki 


Junosza 


*Dzierzbino 
Dzienbiński 


Drya 


•Głoski 
Głoskowski 


Poraj 


Gutowo 
Gutowski 


Trzaska 


Jelitowe 
Jelitowski 


Doliwa 


Kotarbi 
Kotarbski 


Abdank 


Kotowice 
Kotowiecki 


Własnego 


*Kotynino 
Kotyński 


Ogończyk 


•Kuczkowo 
Kuczkowski 


Ogończyk 


*Kuczkowo 
Kuczkowski 


Szeliga 


♦Kwiatkowo 
Kwiatkowski 


Ogończyk odm. 


Naczeslawice 
Naczesławski 


Korab 


•Niniewo 
Niniewski 


Grzymała 


Fabianów 
Pabianowski 


Jastrzębiec 


*Pogrzybowo 
Pogrzybowski 


Zaremba 


*Prusy Pośrednie 
Pruski 


Świenczyc 


Przybyslawice Małe 
Przybysławski 


Strzemię 


*Radlicice 
Radlicki 


Abdank 


♦Suchorzcwo 
Suchorzcwski 


Bróg 


♦Trzebienie 
Trzebieński 


Ogończyk 


•Wyskowy 
Wyskowski 


Zaremba 


•Wysoczka 
Wysocki 


Łodzią 


Powiat kaliski — 25 


gniazd : 


Ogończyków — 


4, Abdańczyków, Bro- 


gów i Zarembów ~ po 


2, nieznanego zawołania, 


Doliwitów, Dryów, Grzy- 


malczyków, Jastrzębczykó 


w, Junoszyców, Korabitów, 


Łodziów, Poraitów, Strze- 


mieńczyków, Świcczyców, 


Toporczyków, Trzasków i 
Powiat Gnie&nieński. 


Węźów — po jednem. 


♦Bojenicc 
Boiński 


Poraj 


Budzi sław 
Budzisławski 


Śrzeniawa 


Budzislaw 
Budzisławski 


Sulima 


•Buszkowo 
Buszkowski 


Drya 


Chlędowo 
Chłędowski 


Gryf 


♦Cielmów 
Cielmowski 


Jelita 


Czeluścino 
Czeluściński 


Jelita 


Czerniewo 
Czarnecki 


Pobóg 


Drachowo 
Drachowski 


Własny 


•Gaj 
Gajewski 


Nałęcz 


♦Gembarzewo 
Gębarzewski 


Bróg 


Głębokie 
Głębocki 


Odrow§£ 


Goruchowo 
Gorachowski 


Doliwa 


♦Gostom 
Gostomski 


Rola 


Gostomia 
Gostomski 


Własny 


♦Grzybowo 
Grzybowski 


Własny 


♦Uykowo 
liykowski 


Przegonią odm. 


♦Jastrzębowo 
Jastrzębowski 


Poraj 


♦Krzekotowa 
Krzekotowski 


Bróg 


*Leśniewo 
Leśniewski 


Grzymała 


•Miski 
Misiecki 


Pomian 


*Napruszewo 
Napruszewski 
Noskowo 
Noskowski 


Dębno 394 *Padanewo 


Padarzewski 


Nałęcz 


Paksin 


Paksiński 


Własny 


♦Parczewo 


Parczewski 


Doliwa 


♦Pępicc 


Pępecki 


Poraj 


*Przysieka 


Przysiecki 


Drya 


Raczków 


Raczkowski 


Ł.odzia 


Raczków 


Raczkowski 


Nałęcz odm. 


*Radecz 


Radecki 


Pomian 


Rogów 


Rogowski 


Drya 


Ruchocin 


Ruchocki 


Pomian 


Rzegnowo 


Rzegnowski 


Orla 


♦Skrzetuszcwo 


Skrzetuszewski 


Poraj 


*Skrzetuszewo 


Skrzetaszewski 


Rola 


*Skubaczewo 


Skubaczewski 


Pomian 


Strzeiewo 


Strzyiowski 


Poraj 


Szyszyn Mały 


Szyszyński 


Godziemba 


•Trlęg 


Trlęgski 


Pomian odm. 


Wódka 


Wodecki 


Śrzeniawa 


Zwanowo 


Zwanowski 


Poraj 


Powiat Gnieźnieński 


— 42 gniazda: Poraitów — 


6, Pomianów — 5, 


nieznanego zawołania — 


4, Dryów i Nałęczów — po 3, Brogów, Doliwitów, 1 


Grzymalczyków, Jelitczyków, Rolitów i Srzeniawitów — 


po 2, Dębno, Gryfów, 


Godziembów, Łodziów, 


Odrow^ów, Orłów, Pobogów 


Przegoniów i Sulim- 


czyków — po jednem. 


Powiat Kcyński, 
Cerekwica 


Cerckwicki 


Bróg 


Chabielno 


Chabiclski 


Pomian 


Chrapiewo 


Chrapiewski 


Jastrzębiec 


Jablówka 


Jabłowski 


Topor 


•Kobylec 


Kobyłecki 


Nałęcz 


•Konary 


Konarski 


Lubicz 


^Laskownica Wielka 


i Mała Laskownicki 


Topor 


♦Łukowice 


łukowski 


Nałęcz 


*Mlodocino 


Młodocki 


Bróg 


Obielawy 


Obielawski 


Brochwicz II 


*Rataje 


Ratajski 


Bróg 


Redwanki 


Redwanowski 


Grzymała 


Rospętka 


Rosperski 


Topor 


Smarzykowo 


Smarzykowski 


Dołęga 


♦Świątkowo 


Świątkowski 


Pobóg 


*Tomiszewo 


Tomiszewski 


Topor 


♦Turzyno 


Turzyński 


Grzymała 


Zalakowo 


Zalakowski 


Bróg 


♦z^clice 


Żelski 


Topor 


Powiat Kcyński — 19 gniazd: Toporczyków — 5, 


Brogów — 4, Grzyma- 


litów i Nałęczów — po 


a, Brochwiczów II, Dołęgów, 


Jastrzębczyków, Lubi- 


czów, Pobogc^w i Pomianów — po jednem. 

395 

Powiat Koniński. 
•Bielcwo 


Bielewski 


Sneniawa 


•Błonice 


Błonicki 


Godziemba 


•Bratuszyno 


Bratuski 


Rola 


♦Głodno 


Głodecki 


Bróg 


♦Kalisko 


Kaliski 


Lubicz 


*Kamień 


Kamiński 


Grzymała 


♦Kwi&tkowo 


Kwiatkowski 


Rola 


♦Lubomyśl 


Lubomysld 


Pomian 


♦Maliniec 


Maliński 


Gry zima 


♦Ratyń 


Katyński 


Lubicz 


♦Roskowo 


Ruskowski 


Ogończyk 


•Waczowy 


Wacsewski 


Jastrzębiec 


♦Wiszniewo 


Wiszniewski 


Gozdawa 


Powiat Koniński 


— 13 gniazd: Lubiczów i Rolo w - 


— po 2, Brogów zaś, 


Godziembów, Gozdawit^w, Gryzimów, Grzymalczyków, J 


fcstrzębczyków, Ogoń- 


czyków Pomianów i 


Śrzeniawitów — po jednem. 
Bowiat NakieUki, 
♦Dziektamia 


DziekUrski 


Drya 


•Glisno 


Gliszczyński 


Gozdawa 


•Hamery 


Hamerski 


Tępa podkowa 


•Kunów 


Kunowski 


Nałęcz 


•Pcmperzyno 


Pemperski 


Topor 


♦Pruszcz 


Prasiecki 


Wiemawa 


Waldowo 


Wałdowski 


Pobóg 


Powiat Nakielski 


— 7 gniazd: Dryów, Gozdawitów, 


Nałęczów, Pobogów, 


Tępych podków, Toporczyków i Wieniawitów — po jednem. 
Powiat Pymdrski. 
Brzostkowo 


Brzostowski 


Zaremba 


•Buiakowo 


Bulakowski 


Zaremba 


Cerekwica 


Cerekwicki 


Zaremba 


•Chwal ikowice 


Chwalikowski 


Grzymała 


♦Chwalikowo 


Chwalikowski 


Srzeniawa 


♦Dzierianowo 


Dzierianowski 


Własny 


*Gorazdowo 


Gorazdowski 


Łodzią 


♦Kuklinowo 


Knklinowski 


Sulima 


•Marzelewo 


Marzelewski 


Poraj 


•Mikuszewo 


Mikuszewski 


Świnka 


•Pełczyno 


Pełczyński 


Jastrzębiec 


♦Piątkowo 


Piątkowski 


ŁodzU 


•Piątkowo Wielkie i Małe Piątkowski 


Własny 


♦Piglowice 


Piglowski 


Sokola 


•Pogorzel 


PoR:orzelski 


Wesele 


♦Skalowa 


Ska2owski 


Pilawa 


•Strzałkowo 


Strzałkowski 


Jelita 


♦Węgierki 


Węgierski 


Belina odm. 


♦Wysławicc 


Wyslawski 


Abdank 396 Powiat Pyzdrski — 19 gniazd: Zarembów — 3, nieznanego zawołania i ŁrO- 
dziów — po 2; Abdańczyków, Belinczykdw, Grzymalczyków, Jastrzębczyków, 
Jelitczyków, Pilawitów, Poraitdw, Sokołów, Śrzeniawitów, Sulimczyków, Swin- 
ków i Wczelów — po jednem. 

Woj. Kaliskie dato nam 125 gniazd nieznanych rodów: Brogów — 9, Po- 
nt itów — 8, nieznanego zawołania^ Grzymalczyków, Pomianów i Toporczy 
ków — po 7, Nałęczów — 6, Dryów, Ogończyków i Zarembów — po 5, 
Jastrzębczyków, Łodziów Roliczów i Srzeniawitów — po 4, Abdańczyków 
DoliwitóWf Jelitczyków, Lubiczów i Pobogów — po 3, Godziembów, Gozda- 
witów i Sulimczyków — po 2, Bellńczyków, Brochwiczów II, Dębno, Dołę- 
gów, Gryfitów, Gryzimów, Junoszyców, Korabitów, Odrow^ów, Orłów, Pila- 
witów, Przegoniów, Sokołów, Strzeroieńczyków, Świenczyców, Swinków, Sze 
ligów, Tępych podków. Trzasków, Węiów, Wczelów i Wieniawitów — po 
jednem gnieidzie. WOJEWÓDZTWO BRZESKO-KUJAWSKIE. 
Powiat Brmesko-K^ąfawski, Gęzowo 
•Koniec 
*Krajewice 
Sadzice 

Powiat Brzesko-Knjawski — 
i Roliczów — po jednem. Gęsowski Godziemba 

Kański Rola 

Krajewski Poraj 

Sadzicki Niecznja 

4 gniazda: Godziembów, Nieczujów, Poraitów ♦Dąbrówka Powiat Kowalski, 

Dąbrowski Rola *Sncharzewo Powiat Kruświcki. 

Sncharzewski Ratuld Powiat Przedecki, *Arci8iewo 

*Ciepliny 

Ciepliny 

•Grochowiska Żegota 

*Mchowo Wielkie i Małe 

•Ogorzelewo 

*Sławęcino 

•Sobieczów 

^Zalesie 

*Żarowo Arciszewski 

Ciepliński 

Ciepliński 

Grochowiecki 

Mchowski 

Ogorzelowski 

Sławęcki 

Sobieczowski 

Zaleski 

Żarowski Rawicz 

Ogończyk 

Ossorya 

Topor 

Ok«za 

Szeliga 

Odrow^ 

Pomian 

Ogończyk 

Kośdesza Pow. Kowalski — lo gniazd: Ogończyków — 2, Kościeszów, Odrow^ów, 
•Okszyców, Ossoryjczyków, Pomianów, Ra wito w, Szeligów i Toporczyków — 
po jednem. Powiat Radmiefowski. 

*Klonowo Wielkie i Małe Klonowski 

*Morzyce Morzycki Bieliny 
Bróg 397 *Nasi2owo Nasiłowski 

'*^Piaski Piasecki 

"^^Ruskowo Wielkie Raskowski 

*Witowice Wielkie i Małe Witowski Pobógr 
Na2ccx 
Rola 
Poraj Powiat Radziejowski — 6 giuazd: Bielińczjków, Brogów, Natccz<5w, Pobo- 
g^ów, Poraitdw i Roliczów — po jednem. 

Województwo Brzesko-Kujawskie dało nam 22 gniazda rodów: Roliczów — 3, 
Ogończyków i Poraitów ~ po 2, Bielińczyków, Brogów, Godziembów, Koście- 
szów, Nałęczów, Nieczujów, Odrowążów, Okszyców, Ossoryjczyków, Pobogów, 
Pomianów, Ratuldów, Rawitów, Szeligów i Toporczyków — po jednem 
gnieździe. 

WOJEWÓDZTWO INOWŁOCŁAWSKIE. 
Powito Inowłocławski. *BroniBzewo 


Bronisz 


Pomian 


♦Kijowice 


Kijowski 


Ogończyk odm 


•Kobiclice 


Kobielicki 


Godziemba 


*KoIuda Wielka i Mała 


Kolucki 


Bróg 


*Ł9kocino 


Ł^kocki 


Lewart 


Markowice 


Markowski 


Jastrzębiec 


Mierzwino 


Mierzwiński 


Wieniawa 


•Modliborzyce 


Modlibóg 


Rola Powiat Inowłocławski — 8 gniazd: Brogów, Godziembów, Jastrzębczyków, 
Lewartów, Ogończyków, Pomianów, Roliczów i Wieniawitów — po jednem. 

Powiat Bydgoski, *GogoIina Mała 


Gogoliński 


Rola 


♦Gogolina Wielka 


Gogoliński 


Janosza 


•Leszcze 


Leski 


Sulima 


*Li8Sowo 


Lissowski 


Ogończyk 


♦Kania 


Kania 


Świnka 


»Krosin 


Krosiński 


Poraj Powiat Bydgowski — 6 gniazd: Junoszyców, Ogończyków, Poraitów, Roli- 
czów, Sulimczyków i Świnków — po jednem. 

Więc z Woj. Ino włocławskiego mamy tylko 14 gniazd nieznanych rodów: 
Ogończyków i Roliczów — po 2, Brogów, Godziembów, Jastrzębczyków, Ju- 
noszyców, Lewartów, Pomianów, Poraitów, Sulimczyków, Świnków i Wienia- 
witów — po jednem gnieździe. ZIEMIA DOBRZYŃSKA 
Powiat Dobrtfjh^ki. Krowiczyn 

*Sobowo 

♦Tłuchowo Krowicki 


Junosza 


Sobowski 


Własny 


Tłuchowski 


Własny 398 •Witoszyno 


Witowski 
Nałęcz 


♦Żernild 


/.emłcki 
Ogończyk 


Powiat Dobrzyński — 


5 gniazd: nieznanego zawołania — 


2, Tunoszyców, 


Nałęczów i Ogończyków 


— po jednem. 
Powiat Lipnowski. 


•Jarczcwo 


Jarczewski 
Garczyński 


•Makowiec 


Makowiecki 
Dołęga odm. 


•Ostrowite 


Ostrowicki 
Ogończyk 


•Suszcwo 


Snszewski 
Dołęga 


•Kłośno 


Kłosiński 
Korwin 


•Ugoszcz 


Ugoski 
Ślepowron 


*Wojnowo 


Wojnowski 
Śrzeniawia 


Powiat Lipnowski — 


7 gniazd: Dołęgów — 2, 


Garczyński, Korwinów, 


Ogończyków, Ślcpowrończyków i Śrzeniawitów — po 


jednem. 
Z Ziemi Dobrzyńskiej 


mamy 12 gniazd nieznanych 


rodów : 


nieznanego za- 


wołania, Dołęgów i Ogończyków — po 2, Garczyńskich, Junoszyców, Nałę- 


czów, Korwinów, Ślcpowrończyków i Śrzeniawitów — 


- po jednem gnieździe. 


WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


Powiat Biecki. 


•Beczał Wyiszy i Niźsiy Bęczalski 
Poronia 


•Golanka 


Golański 
Dębno 


•Goraj ewice 


Gorojewski 
Godziemba 


•Gromnik 


Gromnicki 
Stary Koń 


•Kowalów 


Kowalewski 
Prus I 


•Krępna 


Krępiński 
Prus I 


•Piotrówka 


Piotrowski 
Lis 


•Robki 


Robkowski 
Prus I 


•Rożnów 


Rożnowski 
Jelita 


•Sobniów 


Sobieński 
Radwan 


•Sokół 


Sokół 
Strzemię 


•Unieszowa 


Unieszowski 
Strzemię 


•Zborowice 


Zborowski 
Kornic odm. 


Żarowa 


Żurowski 
Pobóg 


Powiat Biecki — 14 gniazd: Prusów I— 3, Strzemieńczykó 


w — 2, Dębno 


Godziembów, Jelitczyków 


, Komiców, Lisów, Radwanów, Pobogów, Poroniów | 


i Starych Koniów — po 


jednem. 
Powiat ProsMOWski, 


•Brzesko Stare i Nowe Brzeski 
Prus I 


Cianowice 


Cianowski 
Gozdawa 


Cianowice 


Cianowski 
Prus I 


•Dziewiccice 


Dziewięcki 
Gozdawa 


•Garlice 


Garlicki 
Topor 


•Gotkowice 


Gotkowski 
Poraj 


•Janowice 


Janowski 
Pobóg 399 K&rniowce 
Kamiowski 


Nowina 


*Karwm 
Karwiński 


Radwan 


Kempa 
Kępski 


Topor 


•Klimontów 
Klimontowski 


Gozdawa 


Koczanowo 
Koczanowski 


Korab 


*Koczanowo 
Koczanowski 


Lubicz 


•Krosna 
Krosno 


Leliwa 


*Krzyszkowice 
Krzyszkowski 


Własny 


•Łck8xyce 
Łększycki 


Gozdawa 


•Marszowice 
Marszowski 


Nowina 


•Michałowice 
Michałowski 


Leliwa 


Miroszewo 
Miroszewski 


Jastrzębiec 


•Na$iechowice 
Nasiechowski 


Janina 


•Niesnlowice 
Niesułowski 


Rawicz 


•Piotrowice 
Piotrowski 


Pras L 


•Pirocice 
Pirocki 


Jastrzębiec 


•PUza 
Płaza 


Gozdawa 


Płok 
Płocki 


Topor 


Pi^dnik Dunaj Wielki 


Dadkowicz-Pr^dnicki 


' Abdank odm. 


•Pnwy 
Praski 


Szeliga Hule- 
[wiczów. 


•Pneclawice 
Przecławski 


Krupka 


•Przybyslawice 
Przybysławski 


Ostoja 


•Radwanowice 
Radwański 


Ostoja 


•Rdzawa 
Rdzawski 
Regulice 
Regulski 


Topor 


•Rodaki 
Rodacki 


Własny 


Rzeplin 
Rzepliński 


Topor 


Sarbie 
Sarbski 


Jastrzębiec 


•Sarbie 
Sarbski 


Ostoja 


•Ściborzyce 
Śdbor 


Jastrzębiec 


•Strzelce Większe 


i Mniejsze 


Strzelecki 


Ostoja 


•Świradzice 
Świracki 


Ostoja 


•Trzecicsz 
Trzecieski 


Nowina 


•Wierzbica 
Wierzbicki 


Pras I 


•Winiary 
Winiarski 


Gryf 


•Zabierzów 
Zabierzowski 


jastrzębiec 


Zabierzów Wielki 
Zabierzowski 


Ślepo wron 


•Zagórowa 
Zagorowski 


Pras L 


•Zembocin 
Zembocki 


NiesobU 


Powiat Proszowski 


— 46 gniazd: Gozdawitów, Tastrzębczyków, Ostojczy- 


ków, Prusów I i Toporczyków - 


- po 5i Nowinczyków 


— 3, nieznanego za- 


wołania, Janinów i Leliwitów - 


- po 2, Abdańczyków, 


Gryfów, Korabitów, 


Knipków, Labiczów, 


Niesobiów 


, Pobogów, Poraitów, 


Radwanów, Rawitów, 


Ślepowrończyków i Szeligów — 


po jednem. 


Powiat Ksiąski. 
*Jciów 
Jeiowski 


Leliwa 


Karczowice 
Karczowski 


Poraj 


^Klimontów 
Klimuntowski 


Us 


•Kozłów 
Kozłowski 


Gryf 


♦Maciejów 
Maciejowski 


Pobóg 400 ^Marcinowice 
Marcinowski 
Ogończyk odm. 


*Mi8iow8ka Góra 
Misiowski 
Jelita 


*Piskoizewice 
Piskorzewski 
Gryf 


*Szczepanowice 
Szczepanowski 
Jastrzębiec 


•Trzcinice 
Trzciński 
Oksza 


Ulinka 
Uliński 
Ulina 


«Wcchad2(5w 
Węchadłowski 
Zabawa 


Wielkanocki 
Wielkanocki 
M^drostki 


Powiat Ksi^ski — 


13 gniazd: Gryfów — 2, Jastrzębczyków, Telitczyków^ 1 


Leliwitów, I Jsów, M^drostków, 


Ogończyków, Okszów, 


Pobogów, Ulinów i Za- | 


bawów — po jednem 
Powiat Lelowski, 


*Blcszno 
Błeszczyński 
Suchekomnaty 


♦Kluczyce 
Kluczowski 
Jastrzębiec 


*Kostkowice 
Kostkowski 
Pobóg 


•Opatów 
Opatowski 
Czewoja 


♦Przechody 
Przechocki 
Dąbrowa odm. 


•Raszków 
Raszkowski 
Jastrzębiec 


♦Słupia 
Słupski 
Śrzeniawa 


♦Tęgobora 
Tęgoborski 
Gryf 


♦Turzyn 
Turzyński 
Prus I odm. 


Powiat Lelowski - 


- 9 gniazd: Jastrzębczyków — 2, a 


Czewojów, D^brow- 


czyków, Gryfów, Pobogów, Prusów I, Srzeniawitów i 


Suchychkomnat — po | 


jednem. 
Powiat Sandecki. 


•Biała woda 
Białowocki 
Janina 


•Chochorowice 
Chochorowski 
Junosza 


•Girowa 
Girowski 
Leliwa 


•Łęki 
Z^cki 
Brochwicz II 


•Milkowa 
Miłkowski 
Pilawa 


•Olszowa 
Olszowski 
Brochwicz I 


•Pasierbice 
Pasierb 
WUsny 


•Perta 
Perlicki 
Jelita 


•Posadowa 
Posadowski 
Własny 


Stroń 
Stroński 
Dołęga 


•Wielowieś 
Wielowiejski 
Brochwicz I 


•Zmi^ca 
Zmi^cki 
Własny 


Powiat Sandecki — 


12 gniazd. 


zawołania nieznanego 


— 3. 


Brochwiczów I — 2, 


nieznanego zawołania, 


Brochwiczów II, Dołęgów, Janinów 


, Jelitczyków, Juno- 


szyców, Leliwitów i Pilawitów 


— po jednem. 


Powiat Śląski. 


Borki 
Borkowski 
Strzemię 


•Góry 
Górski 
W^ 


Gorzeń 
Gorzeńsld 
Topor 


•Klecza 
Kleczowski 
Ostoja odm. 


•Kossowa 
Kossowski 
Gerald 


Lgoty 
Lgocki 
Topor 


Malec 
Małecki 
Tr^by 401 *Miko2ajowice 
Mikolajowski 


Biberstein 


•Owsianka 
Owsieński 


Radwan 


Paskówka 
Paskowski 


Abdank 


Pisarzowice 
Pisarzowski 


Stary Koń odm. 


Sucha 
Saski 


Orla 


•Stara Wieś 
Starowiejski 


Nowina 


•Witkowice 
Witkowski 


Nowina odm. 


Powiat Śląski — 14 gniazd: 


Nowińczyków i Toporczyków — po 2, a Ab- 


daóczyków, Bibersteinów, 


Geraldów, Ostojczyków, Orłów, 


Radwanitów, Starych 


Koniów, Strzcmiciiczyków 


, Trąbc 


>w i Wciów po jednera. 
Powiat Sacmyrąycki. 
•Biertułtowicc 
BiertuZtowski 


Topacz 


♦Brzegi 
Brzeski 


Własny 


*Bugaj 
Bugajski 


Prus I 


Bojańczyce 
Bojanecki 


Brochwicz 


•Dzierieniny 
Dzieriański 


Jastrzębiec 


*Gdów 
Gdowski 


Lubicz 


♦Godusza 
Goduszewski 


Leliwa odm. 


♦Jastrzębie 
Jastrzębski 


Stemberg 


♦Kamionka 
Kamieński 


Własny 


Konary 
Konarski 


Zadora 


♦Krzyżanowice 
Krzyżanowski 


Sulima 


•Łagiewniki 
Łagiewnicki 


Jastrzębiec 


♦Łomna 
Łomnicki 


Nieczuja odm. 


•Nieznanowice 
Nieznanowski 


Lis 


•Nieszkowice Wielkie 


iMaZe 


Nieszkowski 


Własny 


Olszowiec 
Olszowski 


Radwan 


♦Ostrów 
Ostrowski 


Prus I 


P2aszów 
Ptaszowski 


Syrokomla 


•Polomia 
Połomski 


Prus I 


♦Przydkowice 
Przydkowski 


Radwan 


Przypkowice 
Przypkowski 


Nowina 


♦Przypkowice 
Przypkowski 


Radwan 


♦Raciborzany 
Raciborzyński 


Prawdzie 


♦Radly 
Radlowski 


Radwan 


♦Rajsko 
Rajski 


W^ 


«Rdzawa 
Rdzawski 


Ostoja 


♦Rudniki 
Rudnicki 


Prus I 


♦Siradzka 
Siradzki 


Własny 


♦Skawina 
Skawiński 


Lubicz 


•Siąka 
Sionka 


Radwan 


♦Soboniowice 
Soboniowski 


Ostoja 


•SoboMw 
Sobolewski 


Strzemię 


•Stradomia 
Stradomski 


Prus I odm. 


Strzalkowice 
Strzałkowski 


Prus I 


♦Sucharaba 
Suchorabski 


Jastrzębiec 


*SuI6w 
Sniowski 


Własny 


♦Wiśniowa 
Wiśniewski 


Gryf 


♦Wrzępia 
Wrzępski 


Prus I 


Zabawa 
Zabawski 


Jastrzębiec 


♦Zborów 
Zborowski 


Ostoja 402 Powiat Szczyrajcki - 


- 40 gniazd: Prusów I— 


-7, nieznanego zawołania 


i Radwtnitów — po 5, J 


astrzebczyków — 4, Ostojczyków — 3, Lubiczów—a, 


Brochwiczów, Gryfów, Leliwitów, Lisów, Nieczujów, Nowińczyków, Prawdziców, 


Stembergów, Strzemicńczyków, Sulimczyków, Syrokomlów, Topaczów, Wężów 


i Zadorczyków — po je<] 


lnem. 

Ksiąstwo Siewierskie, 
•Myślowo 


Mysłowski 


Pilawa 


Województwo Krakowskie dało nam 149 gniazd nieznanych rodów : Pru- 


sów I— 16, Jastrzębczyków — 12, zawołania nieznanego — 10, Ostojczy- 


ków — 9, Radwanitów 


— 8, Toporczyków — 7, 


Nowińczyków — 6, Goz- 


dawitów, Gryfów i Leliwitów — po 5, Pobogów i 


Strzemieńczyków — po 4, 


Brochwiczów I, Janinów, 


Jelitczyków, Lisów, Lubiczów — po 3, Abdańczy- | 


ków, Pilawitów, Poraitów 


, Starych Koniów i Wężów 


r — po 2, a Biberstejnów, 


Brochwiczów II, Cze woj ó 


w, D^browczyków, Dębno. 


Dołęgów, Geraldów, Go- 


dziembów, Junoszyców, Korabitów, Korniców, Krupków, Mfdrostków, Nieczu- 


jów, Niesobiów, Ogończyków, Okszyców, Orłów, Poronlów, Prawdziców, Ra- 


witów, Ślepowrończyków, 


Śrzeniawitów, Stembergów, Suchychkomnat, Sulim- 


czyków, Syrokomlów, Szeligów, Topaczów, Trabów, 


Ulinów, Zabawów i Za- 


dorczyków — po jednem 


gnieździe. 
WOJEWÓDZTWO SANDOMIERSKIE 
Powiat Sandomierskt 
•Andrzej owice 


Andrzejowski 


Własny 


•Biedrzychów 


Biedrzychowski 


Rawicz 


•Borzkowo 


Borzkowski 


Nałęcz 


•Faliszowice 


Faliszowski 


Godziemba 


•Godów 


Godowski 


Jastrzębiec 


•Gorzyce 


Gorzycki 


Jastrzębiec 


•Janowice 


Janowski 


Abdank 


•Kamień 


Kamieński 


Poraj 


•Kichary 


Kicharski 


Łodzią 


•Kobylany Wielkie i 


Małe Kobylski 


Suchekomnaty 


•Komacice 


Kornacki 


Własny 


•Krzykosy 


Krzykowski 


Jastrzębiec 


•Kurów 


Kurowski 


Topor 


•Łopatno Wielkie 


Łopacki 


Leliwa 


•Malice 


Malicki 


Nałęcz 


•Paden 


Padewski 


Brodzie 


•Prusy 


Pruski 


Jastrzębiec 


Siedliszczany 


Siedliszczeński 


Leliwa 


Słupia SUra 


Stupski 


Rawicz 


Sosnówka 


Sosnowski 


Dołęga 


•Starzów 


Staszewski 


Własny 


•Stobiec 


Stobiecki 


Bończa 


•Strzegomia 


Strzegocki 


Kościesza 


•Suchorów 


Suchorowski 


Leliwa 


•Świątniki 


Świ^tnicki 


Rawicza ' 


•Wielogóra 


Wielogórski 


Nieczuja 


Witosławice 


Witoslawski 


Rawicz 


•Wlanice 


Wlański 


Godziemba 403 Powiat Sandomierski — 28 gniazd : Jastrzębcsyków i Rawitdw — po 4, 
nieznanego zawołania i Leliwitów — 3, Godziębów i Nałęczów — po 2, i Ab- 
dańczyków, Bończów, Brodziców, Dolęgdw, Kościeszów, Łodziów, Nieczujów, 
Poraitów, Śuchychkomnat i Toporczyków — po jednem. 

Powiat Chąciński, •Barycz 
Barycki 


Nowina 


•Bąbelno Wielkie i 


Małe 


B^belski 


M^drostki 


•Bielcza 
Bielicki 


Polokoza 


•aeśle 
Ciesielski 


Poraj 


•Dobromirz Wielki 


i Maty 


Dobromirski 


Pilawa 


•Kliszów 
Kliszowski 


Janina 


•Komorniki 
Komornicki 


Rawicz 


•Korczyn 
Korczyński 


Leliwa 


•Rembdw 
Rębowski 


Strzemię 


•Złotniki 
Złotnicki 


Polokoza Powiat Chęciński — 10 gniazd: Pólkoziców — 2, Janindw zaś, Leliwitdw, 
M^drostków, Nowińczykdw, Pilawitów, Poraitów, Rawitów i Strzemieńczyków — 
po jednem. 

Powiat Opocąyński. •BlUyn 


Bliiyński 


Jelita 


•Gawrony 


Gawroński 


Syrokomla 


•Kraśnica 


Kraśnicki 


Jastrzębiec 


Minery Klobara 


Klobar 


Własny 


•Mniszków 


Mniszkowsld 


Abdank 


•Modrzewie 


Modrzewski 


Nieczuja 


•Olszanowice 


Olszanowski 


Nowina 


•Raczków 


Raczkowski 


Jastrzębiec 


•Radzice 


Radzicki 


Łodzią odm. 


Solec 


Solecki 


Własny 


•Starzecbowice 


Starzechowski 


Belina 


•Straszewska Wola 


Straszewski 


Strzemię 


•Stuino 


Stuiyński 


Odrowąi 


•Sulików 


Snlikowski 


Strzemię 


•Wcwol 


Wawelski 


Abdank Powiat Opoczyński - 15 gniazd: zawołania nieznanego, Abdańczyków, 
Jastrzębczyków i Strzemieńczyków — po 2, Belinów, Jelitczyków, Łodziów, 
Nieczujów, Nowińczyków, Odrow^ów i Syrokomlów — po jednem. 

Powiat Pilneński, •B^czalka 


Bfczalski 


Nowina 


•Blaszkowa 


Blaszkowski 


Abdank 


•Błonie 


Błoński 


Strzemię 


•Buchcice 


Bachcicki 


Strzemię 


•Dobrychówka 


Dobrzechowski 


Nieczuja 


•Domaradz 


Domaradzki 


Radwan 


•Głowaczowa 


Głowacki 


JeUU 


•Górki 


Górecki 


Topor 404 *KowElowa Kowalewskt 
Odrow^ 


•Krzysi Krzyski 
Topor 


*Łabuzie Łabuzek 
Jasieńczyk 


*Nowodworze Nowodworski 
Dębno 


*Skrzeczdw Skneczowski 
Własny 


Skrzyszewo Skrzyszowski 
Bróg 


«Zglobice Zgtobicki 
Strzemię 


Powiat Pilzeński — 15 gińazd: Strzemieńczyków 


-3. 


Toporczyków — 2, 


nieznanego zawołania, Abdańczyków, Brogów, Dębnów, Jasieńczyków, Nieczu- | 


jów, Nowińczyków, Odrowążów i Radwanitów — po 


jedD 


em. 


Powiat Radomski. 


Broniewice Broniewski 
Topor 


•CHiroślice Chroślicki 
Rawicz 


•Gemborzdw Gemborzewski 
Dębno 


•Gemborzów GemborzeWski 
Krucyui 


^Głogów Głogowski 
Odrow^i 


♦Gdra Gdrski 
Jastrzębiec 


♦Gzowicc Gzowski 
Tępa podkowa 


*Kochandw Kochanowski 
Rawicz 


*Korzcń Korzeński 
Abdank 


•Krogulcza Mokra i Sucha Krogulecki 
Doliwa 


Pakosław Pakoslawski 
Własny 


*Rajsko Rajski 
Ostoja 


*Reg<5w Regowski 
Rawicz 


♦Strzykowice Wielkie i Małe Strzykowski 
Nałęcz odm. 


•Wolanów Wolanowski 
Własny 


Powiat Radomski — 15 gniazd: Ra wito w — 3, zawołania nieznanego ~2, | 


Abdańczyków, Dębno w, Doli wito w, lastrzębczyków, 


Knicyniów, Nałęczów, 


Odrow^ów, Ostojczyków, Tępych podków i Toporczyków 


— po jednem. 


Powiat Stąśycki, 


•Grabowiec Grabowiecki 
Zezwikaptur odm. 


♦Uchacz Uchacz 
Tępa podkowa 


*Wierzbiny Wierzbieński 
Janina 


Powiat Stcźycki tylko — 3 gniazda: Janinów, Tępych podków i Zerwika- | 


kapturów — po jednem. 


Povfiat Wiślicki. 


*Biegtów Biegłowski 
Lis 


Borzymowo Borzymowski 
Jastrzębiec 


•Boiowiec Boiowski 
Stemberg 


♦Galów Galowski 
Janina 


♦Gluzy Głuiycki 


•Głuchów (Huchowski 
Jastrzębiec 


♦Jakuszewice Wielkie i Małe Jakaszewski 
Abdank 


♦Koczyna Koczyński 
Półkozic 


♦Kórzyn Kurzyński 
Jelita 405 •Marcinkowice 
Marcinkowski 


Pilawa 


♦Mictcl 
Mietelski 


Abdank odm. 


♦Owczary 
Owczarski 


Nowina 


Pierśnica 
Pierźnicki 


Jastrzębiec 


♦Rzeszów 
Rzeszowski 


Bończa 


*SkaIa 
Skalski 


Poraj 


•Skowrodlno 


. 


Skowrocki 


Odrowąż 


*Skrobacz6w 
Skrobaczewski 


Nałęcz 


♦Slota 
Slocki 


Gryf 


♦Suskrajewice 
Suskrajowski 


Brodzie 


•Szychów 
Szychowski 


Pilawa 


♦Uników 
Unikowski 


Lubicz 


♦Wietrzychowice 


Wietrzychowski 


Pilawa 


•Wloszynowice 
Wloszynowski 


Ogończyk 


♦Zbiltowicc 
Zbikowski 


Kościesza 


•Życzyny 
Życzyński 


Syrokomla 


Powiat WiśUcki 


— 25 gniazd 


Tastrzebczyków i Pilawitów — po 3, Ab- 


dańczyków — 2, 


Bończów, Brodziców, Gryfów, Grzymalczyków, Taninów, 1 


Jelitczyków, Kościeszów, Lisów, Lubiczów, Nałęczów, 


Nowińczyków, Odrową- 


£ów, Ogończyków, 


Półkoziców, Poraitów, Sternbergów i Syrokomlów — po | 


jednem gnieździe. 
Z Woj. Sandomierskiego otrzymaliśmy iii gniazd 


nieznanych rodów: Ja- 


strzębczyków ~ 10, nieznanego 


zawołania i Rawitów — po 8, Abdańczy- 


ków — 7, Strzemieńczyków — 6, 


Leliwitów, Nałęczów, Nowińczyków, Odro- 


wąiów, Pilawitów i 


Toporczyków 


— po 4, Taninów, 


Jelitczyków, Nieczujów, 


Półkoziców i Poraitów — po 3, Bończów, Brodziców, 


Dębnów, Godziembów, 


Kościeszów, Łodziów, Syrokomlów i Tępych podków 


— po 2, wreszcie Be- 


lińczyków, Brogów, 


Doliwczyków, 


Dołęgów, Gryfów, 


Grzymalitów, Jasieńczy- 


ków, Krucyniów, Lisów, Lubiczów, M^drostków, Ogończyków, Ostojczyków, 


Radwanitów, Steinbergów, Suchycbkomnat i Zerwi kapturów — po jednem 


gnieździe. 
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. 
Powiat Lubelski, 
*Karmanowice 
Karmanowski 


Rola 


*KIodnica 
Kłodnicki 


Wieniawa 


♦Kozice Dolne 
Kozicki 


Abdank 


♦Leszcze 
Leszcz 


Własny 


♦Piczkowice • 
Piczkowski 


Abdank 


•Piotrowice 
Piotrowski 


Rawa 


♦Płonki 
Płonkowski 


Pomian 


•Przewloką 
Przewłocki 


Prus I 


♦Radziecin 
Radziecki 


Prus I 


•Rzeczyca 
Rzeczycki 


Abdank 


•Sadowice 
Sadowski 


Janina 


♦Simik 
Sirski 


Lubicz 


Strzeszkowice 
Strzeszkowski 


Janina odm. 


•Wilczepole 
Wilczepolski 


Rawicz 


•Zawada 
Zawadzki 


LeUwa 

- 406 Powiat Lubelski — 15 gniazd: Abdańczyków — 3, Prusów I, Janinów 
i Rawitów — po 2, nieznanego zawołania, Leliwitów, Lubiczów, Pomianów, 
Roliczdw i Wieniawitów — po jednem. Bobowa 
*Lich<5w Powiat Uraądowski. 

Bobowski Prawdzie 

Lichowski Wieniawa Powiat Urzędowski tylko — -2 gniazda, Prawdzicdw i Wieniawitów — po 
jednem. Ziemia Łukowska. '^Domaszowice 


Domaszowski 


Korab 


*Kosy 


Kos 


Łabędź 


•Kiasusy 


Krassuski 


Trąby 


♦Mościska 


Mościcki 


Jastrzębiec 


*Okniny 


Oknicki 


Nowina 


Opole 


Opolski 


Prus I 


♦Oszczepalin 


Oszczepalski 


Abdank 


♦Poplawki 


Popławski 


Rogala 


♦Radomyśl Stary i Sętki 


Radomyski 


Abdank 


•Rozwadowo 


Rozwadowski 


Rawicz 


•Stawin 


Stawiński 


Własny 


♦Tchórzów 


Tchórzowski 


Janina 


•Turki 


Turek 


Korczak 


♦Wierzejki 


Wierzejski 


Tręby Ziemia Łukowska — 14 gniazd: Abdańczyków i Trabów — po 2, niezna- 
nego zawołania, Janinów, Jastrzębczyków^ Korabitów, Korczaków, Łąbędziców, 
Nowińczyków, Prusów I, Rawitów i Rogalitów — po jednem. 

Z woj. Lubelskiego otrzymaliśmy 31 gniazd nieznanych rodów: Abdańczy- 
ków — 5, Janinów, Prusów I i Rawitów — po 3, nieznanego zawołania, 
Trabów i Wieniawitów — po 2, Jastrzębczyków, Korabitów, Korczaków, Le- 
liwitów, Lubiczów, Łabędziów, Nowińczyków, Prawdziców, Pomianów, Roga- 
litów i Roliczów — po jednem gnieidzie. 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE. Ziemia Ciechanowska, ♦Burkaty 

♦Chrostowo Wielkie 

♦Gołym in 

♦Gostków 

*Kołaki 

Kośniewo Dębniki 

•Krajewo 

♦Krysko 

Krzyiewo Nadrzeczne 

•Kurzątkowo Habdańcze 

•Kwiatkowo 

•Leszno Burkacki 

Chrostowski 

Golemiński 

Gostkowski 

Kołakowski 

Kośniewsld 

Krajewski 

Kryski 

Krzyiewski 

Kurz^tkowski 

Kwiatkowski 

Leszczyński Tępa podkowa 

Jastrzębiec 

Tępa podkowa 

Jastrzębiec 

Tępa podkowa 

Ostoja 

Dąbrowa 

Junosza 

Grzymała 

Abdank 

Tępa podkowa 

Prawdzie 407 Łuczyński 


Własny 
^Mienanowo 


Łęcki 


Ślepowron 


Cholewa 
'Milowidsy 


Milowski 


Sulima 
♦Oględa 


Oględzki 


Ślepowron 
•Pajcwo 


Pajewski 


Leliwa 
♦Pajcwo 


Pajewski 


Pras I 
*Roznanowo 


Roznanowski 


Jastrzębiec 


Ą 

/ 


) *Skwai7 


Skwarski 


Ogończyk 


*Śmiecmo 


Śmieciński 


Us 


■ / 


*Smosan 


Smosarski 


Trzaska 
'•Stryjewo 


Stryjowski 


Dolega 


/ 


•Świcchy Diieriki 


Święszkowski 


Syrokomla 
*T2ocznica *..^, 


Tloczyński 


Suchekomnaty 


t* 


•Wawry 


Wawrowski 


Jasieńczyk 
*Zaboldiki 


Zaboklicki 


Gozdawa 


.* 


Ziemia Ciechanowska - 


- 28 gniazd : Tępych podków — 4, 


Jastrzębczyków —3, 
Ślepowrończyków — 2, 


nieznanego zawołania, Abdańczyków, Cholewitów, 


^i 


D^browczyków, Go^awitdw, Grzymalczyków, Jasieńczyków, Junoszyców, Le- 
liwitów, Lisów, Ogończykdw, Ostojów; Prawdziców, Prusów I, Suchychkom- 
nat, Sulimczyków, Syrokomlów i Trzasków — po jednem. 
ZUmia Caerska, 


•Andrzejów 


Andrzejowski 


Prus ni odm. 
♦Cedro wice 


Cedrowski 


Szeliga 
•Cheist 


Chełstowski 


Radwan 
•Chyiyny 


Chyieński 


Tępa podkowa 
Dobrzyniec 


Dobrzyniecki 


Ciołek 
♦Drozdówek 


Drozdowski 


Pobóg 
•Glinki 


Gliński 


Bończa 
•Kraszówka 


Kniszowski 


Jasieńczyk 
♦Kuflewo 


Kuflowski 


Własny 


.1 


*Radzińskie 


Radziński 


Jasieńczyk 
•Świątkowo 


Świątkowski 


Abdank 


•Tarnowo 


Tarnowski 


Grzymała 


V ; ■ 


•Wcnaty 


Wcnatowski 


Stary koń 
•Wodynie 


Wodyński 


Prawdzie 
Ziemia Czerska -- 14 


gniazd: Jasieńczyków — 2, nieznanego zawołania, 
Abdańczyków, Bońćzów, 


Ciołków, Grzymalitów, Pobogów, 


Prawdziców, Pru- 


'. 


sów m, Radwanitów, Surych koni, Szeligów i Tępych podków — po jednem. 


łf 


, ^ 


Powiat Grójecki. 


♦Bieniędy 


Bieniecki 


Rogala 
•D9brówka 


Dąbrowski 


Pjzerowa 
. f Kącin 


^ V Kącki 


Mora 


^ 


•Krapii Wólka 


Krupiński' 


Belina 
♦Lękareicc 


Lekarski 


'Półkozic 


/- 


•Olszamy * 
Jasieńczyk 


^ 


Pabirowiee 


PabirowAci 


Paprzyca 
•Przeslawicc 


Przeslawski 


Półkozic 
, •Rossochowo Wielkie 


Rossochowski 


Przerowa 
-^ . '• .408 •Ru<U 
Rndzki 


Bońćza 


♦Wilcza góra 
Wilczogórski 


Roch U 


•Wygnanka 
Wygnański 


Jastrzębiec 


•Wysoka Wielka 
Wysocki 


Łada 


•Wysokinino 
Wysokiński 


Roch n 


•Żyrowo 
Żyrowski 


Pobóg 


Powiat Grójecki — 


15 gniazd: 


Półkoziców, Przcrowitów i Rochów II — 1 


po 2, Bclińczyków, Bończów, Jasieńczyków, Jastrzębczykó 


w, ŁAdów, Morów, 


PapTzyców, Pobogów i 


Rogalitów 


— po jednem. 


Ziemia Liwska, 
•Broszkowo 
Broszkowski 


Prus I 


•Chojaczno-Drozdowa-Wola 


Chojecki 


Tępa podkowa 


•Cierfpicta 
Cieripicta 


Lublicz 


Dobrzyniec 
Dobrzyniecki 


l4tda 


•Gałki 
Gałecki 


Prus I 


•Kalaszyno 
Kainski 


Pobóg 


^ł^czka 
Ł^ki 


Puchała 


•Prószcwo 
Prószę wski 


Prus m 


•Wierzbno 
Wierzbiński 


Junosza 


Ziemia Liwska — 9 


gniazd: Prusów I — 2, Junoszyców, Lubiczów, Ła- 


dów, Pobogów, Prusów III, Puchałów i Tępych podków - 


— po jednem. 
•Aksamity 
Aksamitowski 


Ciołek 


Aksamity Buczyno 
Aksamitowski 


Bawola głowa 


Brolino 
Broliński 


Roch m 


Bryski 
Bryski 


Szeliga 


Cieciorka 
Ciecierski 


Ślepowron 


Dzicczyny 
Dzicczyński 


Ślepowron 


•Goworki 
Goworski 


Lis 


Gumki Mniejsze 
Gumkowski 


Ciołek 


Jastrz^bek 
Jastrzębski 


Lubicz 


•Kliroase 
Klimas 


Własny 


Kołaczki 
Kolacki 


Dąbrowa 


•Konopki 
Konopka 


Us 


•Korytki Borowe i 


Leśne 


Korycki 


Roch in 


•Kumćlsko 
Kumelski 


Trzywdar 


•Lachowo 
Lachowski 


Jastrzębiec 


Lenarty Milany 
Lenarski 


Ślepowron 


^^^•Podosie 
Łomżyński 


Lubicz 
Podoski 


Junosza odm. 


Sabll Młode 
Sablicki 


Oołek 


•Somowo 
Szomowski 


Tępa podkowa 


Trojany 
Trojański 


Własny 


' Wojsce 
Wojski 


' Szeliga 


Zakrzewo Stare i Nowe 


Zakrzewski 


Roch m 


•Żegadly Rembieszowo 


Żegadło 


Ostoja 


Ziemia Łomiyńska - 


— 24 gniazda: Ciołków, Rochów III i Ślepowrończy- 


ków — po 3, zawołania nieznanego. Lisów, Lubiczów i 


Szeligów — po 2, J -r 409 Bawolich głów, D^browt 


Bzyków, 


fastrzębczyków, JonoszyciJ 


w, Ostojczyków, Tc- 


pych podków i Tnywdarów — 


po jednem. 


Ziemia Nurska. 
^Drewnowo Dmochów 


Drewnowski 


Pobóg 


^Ofsiorowo 
G^iorowski 


Trzywdar 


*Kneczkowo 
Krzeczkowski 


Junosza odm. 


♦Kutylowo 
Kutyłowski 


Świenczyc 


•Ponikiew 
Ponikiewski 


Lubicz 


•Rybno 
Rybiński 


Prawdzie 


♦Świcrcie 
Świerczkowski 


Grzymała 


♦Żylowo 
Żyłowski 


Leliwa 


Ziemia Nnrska tylko 


— 8 gniazd: Grzymalczyków, Tunozzyców, Leliwitów 


Lubiczów, Pobogów, Prawdziców, 


Świenczyców i Trzywdarów — po jednem 
Ziemia Rośadska. 
•Chojnowo 
Chojnowski 


Własny 


Chnczony 
Chrzczonowski 


Lubicz 


Długołęki 
Długołęcki 


Tkliwa 


♦Mayki 
Maykowski 


Lubicz 


♦Napiórko 
Napiórkowski 


Kopaszyna 


*Perzanowo 
Perzanowski 


Jastrzębiec 


*Pomaskx 
Pomaski 


Trzaska 


•Strzemleczna 
Strzemieczny 


Prus II 


Ziemia Roiańska — 8 gniazd 


: Lubiczów — 2, nieznanego zawołania, Ja- 


stnębczyków, Kopaszynów, Leliwitów, Lubiczów, Prusów 


II i Trzasków — 


po jednem. 


Pawia* Warecki. 
♦Czychry 
Czychrowski 


Ogończyk 


♦Lipa 
Lipski 


Paprzyca 


♦Palczewo 
Palczcwski 


Bończa 


♦Zastaruie 
Zastruski 


Trzaska 


Powiat Warecki ^ 4 
: Bończów, Ogończyków, 


Paprzyców i Trza- 


sków — po jednem. 


Ziemia Warstfawska. 
Borkowo 
Borkowski 


Ogończyk odm. 


♦Bronisze 
Bronisz 


Junosza 


Brzumino 
Brzumiński 


Rawicz 


Chrościcle Sokołowo 
Chrościelski 


Korab 


Chrzanowo 
Chrzanowski 


Prawdzie 


Chrzanowo Macierze 


Szeligi 


Chrzanowski 


Szeliga 


Czechowice 
Czechowski 


Oksza 


Czechowice 
Czechowski 


Radwan 


Czubin 
Czubiński 


Tępa podkowa 


Dfbrówka Średnia 
Dąbrowski 


Lubicz 


Dąbrówka Większa 
Dfbrowski 


Grabie 410 *F&lenica 


Faliiiski 


Korab 


Golędzinowo 


/^ołędzinowski 


Własny 


Goliitffka Wola 


Goliński 


Prawdzie 


Golaszewo 


G<4aszewski 


Rola 


Grmmnice 


Gramnicki 


Łada 


Groty 


Grot 


Roch n 


Jciewice 


Jeżewski 


Prus n 


Kalisze Ksi^ski 


Kalisz 


Ciołek 


'Kamionka 


Kamiński 


Roch m 


*Klembowo 


Kłębowski 


Roch II 


Klodno 


Kłodzieński 


Prawdzie 


*Koczargi 


Koczarski 


Topor 


'Kossacice 


Kossacki 


Prawdzie 


'Krakowiany Małe 


Krakowieński 


Prus m 


•Krakowiany Wielkie 


Krakowiński 


Wieniawa 


Krośnia 


Krośnia 


Us 


Kraszewko Małe 


Kruszewski 


Rogala 


Łaźniewo Witki 


Łaźniewski 


SzeUga 


Łoje 


Łojowski 


Belina 


Macierzysz 


Macierzyski 


Roch n 


Michałowice 


Michałowski 


?Ada 


Mleczki 


Mieczkowski 


Roch U 


Milanowo 


Milanowski 


Łada 


Milęcin 


Milęcki 


Belina 


MUccin 


Milcrki 


Jastrzębiec 


Mostki 


Mostkowski 


Szeliga 


Mroków 


Mrokowski 


Brodzie 


•Narty 


Nartowski 


Ślepowron 


•Opacz Mały 


Opacki 


Prus m 


*Opacz Wielki 


Opacki 


Prus I 


Otrębusze 


Otrębusz 


Roch n 


•Parnie 


Parulski 


Jastrzębiec 


•Parzniewo 


Parzniewski 


Belina 


Pielaszkowo 


Pielaszkowski 


Roch III 


•PUwy 


PUwski 


Radwan 


•Plochocin 


Płochocki 


Roch n 


Plochocin 


Płochocki 


Szeliga 


Pracze Sędzicowe 


Pracki 


Wieniawa 


Ptaszki 


Ptaszek 


Strzemię 


Radonie 


Radoński 


Własny 


Radzików 


Radzikowski 


Rogala 


Radzików 


Radzikowski 


Wieniawa 


Reguły Malichy 


Regulski 


Łada 


Reguły Wielkie Zalesie 


Regulski 


Ciołek 


Rembertów 


Rembertowski 


?Ada 


Rędziny Puchały 


Rędzina 


?Ada 


Rędziny Woszczołki 


Rędzina 


Łada odm. 


Runowo 


Runowaki 


Rogala 


Rybie 


Rybieński 


Łada odm. 


•Rynia 


Ryński 


Jastrzębiec 


Siostrzynie 


Siostrzyński 


Rawicz 


•Skolimów 


Skolimowski 


Radwan 


Skierdy 


Skierdowski 


Kościesza 


Skupia 


Skupski 


?^a 411 Stanclewicze 

Stojarty 

*Suchodót 

Świccice 

Wawrzyszewo 

♦Wicrzuchowo Małe 

Wierzuchowo Wielkie 

Wiszniowo 

Wola Sękowa 

Wola Sękowa 

Wolanin 

Żalcie 

*Zaremby 

•Zawady 

Zgorzały 

Zielonki Stanclewski 

Stojart. 

Sachodolski 

Święcicki 

Wawrzyszewski 

Wierzuchowski 

Wierzuchowski 

Wiszniewski 

Wobki 

Wolski 

Wotoński 

Zaleski 

Zaremba 

Zawadzki 

Zgorzelski 

Zieliński Radwan 

Radwan 

Ogończyk 

Korab 

Trzaska 

Lubicz 

Roch n 

Ciotek 

Roch m 

Roch n 

Jastrzębiec 

WUsny 

Kośdesza 

Prawdzie 

Łada 

Labicz Ziemia Warszawska — 8l gniazd: Ł^dów — I o, Rochów II — 8, Praw- 
dziców i Radwanitów — po 5, Jastrzębczyków i Szeligów — po 4, nieznanego za- 
wołania, Belińczyków, Ciołków, Korabitów, Kościeszów, Labiczów, Rochów III, 
Rogalitów i Wicniawitów — po 3, Ogończyków, Prasów III, Rawitów — po 2, 
Brodziców, Grabiów, Janoszyców, Okszyców, Prusów I, Prasów II, Roliczów, 
Ślepowrończyków, Strzemieńczyków, Tępych podków, Toporczyków i Trza- 
sków — po jednem. 

Ziemia Wtska. Danowo 


Danowski 


Stawęcin 


•Korytki 


Korycki 


Drzewica 


•Kossaki 


Kossak 


Ślepowron 


Ławsk 


Ławski 


Dołęga 


Michałowo 


Michałowski 


Rawicz 


•Modzele Belino 


Modzelewski 


Belina 


•Żarnowo 


Żamowski 


Pobóg Ziemia Wiska — 7 gniazd: Belińczyków, Dołęgów, Drzewiców, Pobogów, 
Rawitów, Ślepowrończyków i Sławęcinów — po jednem. 

Ziemia Wyszogrodzka. •Blichowo 


Blichowski 


Prus n 


*Dzierianów 


Dzierianowski 


Grzymała odm 


Kobylnik 
•Maliniec 


Kobylnicki 
MalMski 


Nałęcz H 
Radwan 


•Rogowo 

•Węgrzynowo 

Wilkanowo 


Rogowski 

Węgrzynowski 

Wilkanowski 


Własny 
Janosza 
Us Ziemia Wyszogrodzka — 7 gniazd: nieznanego zawołania, Grzymalczyków, 
Janoszyców, Lisów, Nałęczów, Prasów II i Radwanitów — po jednem. 

Ziemia Zakroczymska. 

•G^siorowo G^siorowski Brodzie 

•Kędzierzawice Kędzierzawski Ciołek 

•Klukowo Klokowski Gozdawa 412 I ♦Kowalewice 

♦Kroczewo 

•Naborowo 

•Osiek 

^Paczuszczyna 

*Rostki Wielkie i Ma2e 

*Raszkowo Wielkie i Ma2e 

•Trąbki Małe 

♦Wyrzyki 

*Zaremby Wielkie i Małe 

*Zasoiiie Kowalewski 

Kroczewski 

Naborowski 

Osiecki 

Pacznski 

Rostkowski 

Ruszkowski 

Trfpski 

Wyrzykowski 

Zarębski 

Zassański Roch n 

Grabie odm. 

Ślepowron 

Radwan 

Jastrzębiec 

Pobdg 

Ostoja 

Łada 

Gozdawa 

Prawdzie 

Prawdzie Ziemia Zakroczymska — 14 gniazd: Gozdawitdw i Prawdziców — po 2, 
Brodziców, Oolków, Grabiów, Jastrzębczyków, Ładów, Ostojczyków, Poborców, 
Radwanitów, Rochów II i Ślepowrończyków — po jedncm. 

Z woj. Mazowieckiego otrzymaliśmy 219 gniazd nieznanych rodów: Ładów — 
13, Jastrzębczyków i Rochów — po ii, Prawdziców — 10, nieznanego za- 
wołania i Lubiczów — po 9; Ciołków, Radwanitów, Ślepowrończyków i Tę- 
pych podków — po 8; Szeligów — 7; Junoszyców, Pobogów i Rochów HI — 
po 6; BelińczykóWf Ogończyków — po 5; Grzymalczyków, Jasieńczyków, Li- 
sów, Prusów I, Prusów HI i Trzasków — po 4; Bończów, Gozdawitów, Ko- 
rabitów, Kościeszów, Lcliwitów, Ostojczyków, Prusów II, Rawitów, Rogalitów 
i Wicniawitów — po 3; Abdańczyków, Brodziców, D^browczyków, Dołęgów, 
Grabiów, Paprzyców, Pótkoziców, Przerowów, Trywdarów — po 2; wreszcie 
Bawolich głów, Cholewów, Drzewiców, Kopaszynów, Morów, Nałęczów, Okszy- 
ców, Puchałów, Roliczów, Sławęcinów, Starych koniów, Strzemieńczyków, Su- 
chychkomnat, Sulimczyków, Świenczyców, Syrokomlów i Toporczyków — po 
jednem gnieździe. WOJEWÓDZTWO RAWSKIK Ziemia Rawska. Bobrówce 

Bujały 

Chociwek 

Domaniewice 

Galiny Małe 

Galiny Wielkie 

Goliny 

Gotkowa 

Gorzeskoty 

Goiliny Wielkie 

Lutobory 

*Ługowice 

•Kalin 

Kamień 

Kawieczyn Mniejszy 

Koski 

Kozarzewice-Zagorzyce 

«Kozietki 

Przytuski Stara Wieś 

Przytuski Toski Bobrowski 


Prus m 


Bujalski 


Korwin 


Chociwski 


Rawicz 


Domaniewski 


Biała 


Galiński 


Trzaska 


Galiński 


Pólkozic 


Goliński 


Trzaska 


Gołkowski 


Lubicz 


Gorzeskot 


Lubicz 


Goślinowski 


Lubicz 


Lutoborski 


Własny 


Ługowski 


Junosza 


Kaliński 


Pólkozic 


Kamieński 


Pólkozic 


Kawieczyński 


Trzaska 


Koskowski 


Półkozic 


Kozarski v. Zagorzyczowski 


Lubicz 


Kozietkowski 


Rawicz 


Przyłuski 


Biała 


Przyłuski 


Własny 413 Przyhiski Wielkie 
Przyluski 


Lubicz 


Pukinin 
Pukiński 


Rawicz 


Rosocha 
Rososki 


Rawicz 


♦Sączyn 
Soczyński 


Rawicz 


Stolniki 
Stolnicki 


Rawicz 


Strzałki Marcinki 
Strzałkowski 


Ostoja odm. 


Szczuki Wielkie 
Szczucki 


Rawicz 


Tomiki Wielkie i Małe 


Tomicki 


Prus m 


Tworzjanki 
Tworzyański 


Jastrzębiec 


Tworzy any 
Tworzyański 


Rawicz 


Uciyihy 
Uci^ski 


Prus m 


Wale 
Walewski 


Bończa 


Walowice Braneckich 


Wałowski 


Ogończyk 


Wierzchy 
Wierzchowski 


Bończa 


Wola Chojnacka 
Wolski 


Tkraska 


Zabłocie 
Zabłocki 


Własny 


Zaczywilki 
Zaczywilkowski 


Półkozic 


Zalesie 
Zaleski 


Ostoja 


Ż<5rawie wielkie 
Żórawski 


Półkozic 


Ziemia Rawska — 39 gniazd: 


Rawitów ^ 8, Półkoziców — 6, Lubiczów 1 


— 5, Trzasków 4, nieznanego zawołania i Prasów III 


— po 3. Białów, Boń- 


czów i Ostojczyków — 


po 2, Jastrsębczyków, Jmioszyców, Korwinów i Ogon- | 


czyków — po jednem. 


Ziemia Gostyńska. 
•Górki 
Górecki 


Ciołek 


♦Leśniewice 
Leśniewski 


Ślepowron odm. 


*Lusin 
Lusiński 


Dołęga 


•Ostrowce Wielkie i 


Małe 


Ostrowski 


Belina 


*Rataje 
Ratajski 


Jastrzębiec 


•Slonkowo 
»9kowski 


Rogala 


•Szczawino Borowe 
Szczawieński 


Pobóg 


•Topolno 
Topolski 


Rawicz 


•Waliszcwo 
Waliszewski 


Jastrzębiec 


Ziemia Gostyńska — 


9 gniazd 


: Tastrzebczyków — 2, 


Belińczyków, Ciołków, 


DoZęgdWf Pobogów, RawitóWf Rogalitów i Ślepowrończyków — po jednem. 1 
Ziemia Sochaczewska. 
♦Borysów 
Borysowski 


Prawdzie 


Chlewnia 
Chlewiński 


Bolina 


Chodakowo Wielkie 
Chodakowski 


?Ada 


*Chodakówek 
Chodakowski 


Dołęga 


♦Drzewice 
Drzewicki 


Lubicz 


Duranowo 
Duranowski 


Prawdzie 


♦Kawieczyn 
Kawiecki 


Półkozic 


♦Kowicsze 
Kowieski 


Junosza 


♦Leszno 
Leszczyński 


Pobóg 


Liskowce 
Liskowski 


Lis odm. 


♦Mniska Wieś 
Mniszewski 


Prus I 


♦Paszki Szalone 
Paszkowski 


Roch ni 


♦Pękoszew 
Pękoszewski 


Tępa podkowa 414 •Sucha Wielka i Mała 


Suski 


Trzy lilie 


♦Zator 


Zator 


Lubicz 


•Zawady 


Zawadzki 


Belina 


♦Zawady 


Zawadzki 


Półkozic 


•Żclkowice 


Żelkowski 


Ślepowron 


Ziemia Sochaczewska — 


18 gniazd: Belińczyków, Lubiczów, Prawdziców 


i Pótkozicdw — po a, Dołęgów, Junoszyców, Lisów, ŁtAów, Pobo^w, Pru- 


sów I, Rochów m, Ślepowrończyków, Tępych podków i Trzech lilii — po 


jednem. 


Z woj. Rawskiego otrzymaliśmy 66 gniazd nieznanych rodów: Rawitów^c, 


Pólkoziców — 8, Lubiczów 


— 7, Trzasków — 


4, nieznanego zawołania, Be- 


lińczyków, Jastrzębczyków i 


Prusów III — po 3, 


Białów, Bończów, Dołęgów, 


Junoszyców, Ostojczyków, Pobogów, Prawdziców 


i Ślepowrończyków — po 2, 


Ciołków, Korwinów, T,isów, 


Ładów, Ogończyków, 


Prusów I, Rogalitów, Ro- 


chów ni, Tępych podków i 


Trzech lilii — po jednem gnieździe. 


WOJEWÓDZTWO PŁOCKIE. 
Powiat Płocki. 
*Bendorzyno 


Bandorski 


Rogala 


Bendorzyno 


Bendorski 


Rogala 


♦Bialuty 


Białucki 


Własny 


Bronowo Gąsiory 


Bronowski 


Paprzyca 


Bronowo Zalesie 


Bronowski 


Paprzyca-Lis 


Chomętowo 


Chomętowski 


Prus III 


•Czekanów 


Czekanowski 


Rogala 


Glinna 


Gliński 


Lubicz 


•Konary 


Konarski 


Własny 


Konary 


Konarski 


Tępa podkowa 


Koininka 


Koźniński 


Lis 


ł^ukoszyno Borki 


Łukowski 


Szeliga 


Machczyno Żabowo 


Machczyński 


Dołęga 


•Mąkolin 


Mąkoliński 


Kotwicz 


Mccinino 


Męciński 


Ogończykodm. 


Męcinino Wielkie 


Męciński 


Zagłoba 


Nieksino 


Nieksiński 


Własny 


•Ośnice 


Ośnicki 


Prawdzie 


Otolin 


Otolski 


Pniejna 


Peplowo 


Pepłowski 


Szeliga 


RamuZtowo Kosińskie 


Kosiński 


Lis 


Szymborz 


Szemborski 


Lubicz 


•Ulaszowo 


Ulaszowski 


Pobóg 


•Zalesie 


Zaleski 


Junosza 


Zaleskie Borowo 


Zaleski 


Jastrzębiec 


Zbyszyno 


Zbyszyński 


Pobóg 


Zielonki 


Zieliński 


Dołęga 


Powiat Płocki — 27 gniazd: nieznanego zawołania i Rogalitów — po 3, | 


Dołęgów, Usów, Lubiczów, 


Paprzyców, Pobogów 


t Szeligów — po 2. Jastrzęb- 


czyków, Junoszyców, Kotwiczó w, Ogończyków, Pniejnów, Prawdziców, Prusów HI, | 


Tępych podków i Zagłobów 


— po jednem. 

41 s *Lessczyxio 
•Pifczyno 
*Rudowo 
UmieńiiM rowiat Bieiąki. 

Leszczyński 
Pieczyński 
. Rudowski 
Umieński Powiat Bielski — 4 -gniazda: 
po jednem. < a|ończyk ógończyk 
Janosza 

Ogończyków — ^, Junoszyców i ZagIob<5w- Powiat Mławski, Chmielowe Małe 


Chmielewski 


Jasieńczyk 


D^bek 


Dobkowski 


Junosza 


Długie K^ty Większe 


Dlugokęcki 


Lubicz 


*Knisze 


Kraszewski 


Pobóg 


Miecznikowo 


Miecznikowsld 


Własny 


Nowa Wieś 


Nowowiejski 


Pobóg -^ 


Olszewo 


Olszewski 


Tępa podkowa 


Piotrków 


Piotrkowski 


Własny 


Waśniewo 


Waśniewski 


Pobóg 


W9SO8Z 


Wioski 


Bończa 


Wieczwnia 


Wieczwiński 


Prus II 


•Wyszyny 


Wyszyński 


Własny 


Żalcie 


Zalęski 


Lubicz 


Żmijewo 


Żmijewski 

Powiat Mławski — 14 gniazd: nieznanego zawołaflta|| Pobogów — po 3, 
Lubiczów — 2, Bończów, Jasieńczyków, JastrzębczylE^ Junoszyców, Pru- 
sów n i Tępych podków — po jednem. Powiat Niedzborski. Czarnocki Godziemba 

Luberadzki Ślepowron odm. 

Sulkowski Zagłoba 

Ujazdowski. "* Lubicz 

Żabowski Pobóg 

Powiat Niedzborski — 5 gniazd: Godziembów, Lubiczów, Pobog^w, Sle- 
powrończyków i Zagłobów — po jednem. ^Czarnocin 

♦Luboradź Wielki i Mały 

*Sułkowo Borowe 

•Ujazdowo 

•Żabowo 

Powiat Płoński, 


Błomino 


Błomiński 


BoTzewo Małe 


Borzewski 


Brzeście 


Bizeski 


Dramin 


Dramiński 


Gościce 


. Gościcki 


Goszczyny Jajki • 


Goszczyński 


♦Grochowarsko Bolesz 


Bolesza 


Kondradziec 


Kondracki 


Kowale 


Kowalski 


Lutomierzyno 


Lutomirski 


Łopatki 


Łopacki Pobóg 

Poi^iaa. 

Pobógf 

Dołęga 

Pobóg 

Nałęcz 

Ślepowion 

Prus I. 

Ślepowrota 

Ślepowron 

Korab 416 * 

. • ''"^ 


* 
Rybitwy Zamoście 


Rybicki Jasieńczyk . \ 
Starczewo 


Starczewski Pobóg 
Szyjki 


Szyjski Pobóg 
Powiat Płoński — 14 ( 


niiazd: Pobogów — *5» Ślepowrończyków — 3, Do- 
lClf<5w, Jasieńczyków, Korabitów, Nałęczów, Pomiftndw i Pnisdw^s I — po je- 
dnem. 


-' 


' 


... 


Powiat Ractą^ki. 
Ch4dzyno 


Chądzyński ^ Grzymała 
*Chyczcwo 


Chyczewski Korwin 
Cieciersk 


Ciecierski Ślepowron 
; Cieciersk Kuimy 


Kuźma ^ Ślepowron 
[' ' Daprzak 


Duprzski Jastrzębiec 
Gutkowo 


Gutkowski ' Własny 
Gatkowo Wity 


Gutkowski Puchała . 
♦Karsy 


Karski Pobóg . 
Kielbowo Wielkie 


Kiełbowski Jastrzębiec 
Kociccin 


. Kocic^i Pobóg 
t. Komanino 


KomiJ^ Lis 
' Komunino 


Koih^Bi Ślepowron 
! KuduZtowo 


Kudultowski Jastrzębiec 
*Łempino Wielkie 


Łempiński Własny 
M§czewo Popki 


Mączewski Ciołek 


H 


Milewo 


Milewski Tępa podkowa • 


Niesulowo 


Niesułowski Pobóg 
Rachocin 


Rachocki ^ Lis 
mpil 


Wąpilski - Zagłoba 
Żukowo Wielkie 


Żukowski f. Prus I 
^Życbowo 


Żychowsfei ' . Tępa podkowa 
Powiat Racifski — 21 


gniazd: Jastrzębczyków, Pobogów i Ślepowrończy- 
ków — po 3, nieznanego 


zawołania, Lis^w i Tępych podków — po 2, Cioł- 
ków, Grzymalczyków, Korwinów, Prusów I, Puchałów i Zaglobów — po jednem. 
1- 


Powśat Sierpicki. 
*Dramino 


Bramiński Jastrzębiec 
Kęsice 


Kęsiclęi ' - Abdank 


> 


♦Kurowo 


Kurowski Prawdzie 
. Przeradi 


PĘgl^&akki . Zagłoba. 
Rachoc^ 


Falkowicz-Rachocki Jastrzębiec 
gniazd: Jastrzębczyków — 3, Abdańczyków, Phmr- 
Powiat Sierpecki — 5 
dziców i Zaglobów — pc 


} jednem. 

Powiat Sraeński. 
Bagienice 


Bagiński Radwan odm. 


V 


Bogurzynek 


Bogurski * Ogończyk 


Bogurzyno 


Bogurski Jelita 


Glaiek 


Gtuskowski Pobóg 


k" 


Gnojno 


Gnojeński Rogala 
Goluszyno 


Golufiki Jastrzębiec 

4 


-^•^ 417 *Gni8zka 
Gruszecki 


«>. 


Kamiszjn 
Kamiski 


Prus n 


Kcczewo 
Kęczewski 


Własny 


Kliczewo 
Kliczewski 


Własny 


Kobosz3mo 
Koboszyński 


Własny 


Kobyły (Kobyla Ł^ka) 


Kobylski 


Nowina 


Kosiny 
Kosiński 


Prus n 


♦Kozielsko 
Kozielski 


Lubicz 


Krzywek 
Krzywkowski 


Szeliga 


♦Kuklino 
Kukliński 


Grabie 


•Kunki 
Kuncki 


Jasieńczyk 


Luboradź 
Luboradiki 


Pobóg 


•Lubowidz 
Lubowidzki 


Jastrzębiec 


Marszewnica 
Marszewski 


Wieniawa 


♦Mianowo 
Mianowski 


Jastrzębiec 


Nadratowo 
Nadratowski 


Rawicz 


Nick Kościelny 


Nicki 


Tępa podkowa 


Niczgdra 
Niczgórski 


Rogala 


Niegocino 
Niegocki 


Jastrzębiec 


Paczkowo 
Paczkowski 


Jastrzębiec 


Petrykozy 
Petrykowski 


Rogala 


Radzimowice 
Radzimowski 


Grzymała 


Slawęcin 
Sławęcki 


Własny 


♦Slotowo 
Słotowski 


Pobóg 


Wiadrowo 
Wiadrowski 


Własny 


Wieluń 
Wieluński 


Trzaska 


WUcwo 
WUewski 


Trzaska 


•Wiśniewo 
Wiśniewski 


Tępa podkowa 


Powiat Srzeński — 34 gniazda: nieznanjego zawołania i Jastrzębczyków — 


po 5, Pobogów 


i Rogalitów 


— po 3, Prusów II, 


Radwanitów, Tępych pod- 


ków i Trzasków 


— po 2, Grabiów, Grzymalczyków, Jasieńczyków, Jelitczy- | 


kdw, Lubiczdw, 


Nowińczykói 


w, Ogończyków, Rawitów, Szeligów i Wieniawi- | 


tdw — po jednem. 


Województwo 


płockie dało 


nam 124 gniazda nieznanych rodów: Pobogów — 


i8| nieznanego 


zawołania i Jastrzębczyków — po 


13, Ślepowrończyków — 7, 


Lubiczdw i Tępych podków 


— po 6, Zagłobów 


— 5, Lisów, Ogończyków 


i Rogalitów — 


po 4, Dołęgów, Jasieńczyków, Junoszyców i Szeligów — po 3, | 


Grzymalczyków, 


Paprzyców, 


Prawdziców, Prusów 


I, Prusów II, Radwanitów 


i Trzasków — 


po 2, Abdańczyków zaś, Bończów, Ciołków, Godziembów, 


Grabiów, Jelitcz 


yków, Korabitów, Kotwiczów, Korwinów, Nałęczów, Nowiń- 


czyków, Pniejnó 


w, Pomianów 


, Prusów m, Puchałów 


, Rawitów i Wieniawitów — . 


po jednem gnieździe. 
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE. 


Ziemia Bielska, 
Brusowo 
Brussowski 


Gozdawa 


Brzeźnica 
Brzeźnicki 


Roch m 


♦Brzozowo 
Brzozowski 


Ostoja 


Chfdzyno 
Chądzyński 


Ciołek 


Czaczki 
Czaczkowski 


Prus I odm. 418 GąsówktL 
Cisowski 


Prus n odm. 


GoIaBze Mościska 
Mościcki 


Kościesza 


Falki 
Falkowski 


Ogończyk 


Hryniewicze 
Mieleszko-Hiyniewieckj 


i Własny 


Jabłoń 
Jabłoński 


Poraj-Jasieńczyk 


Kalinowa Trojanki 
Kalinowski 


Lubicz 


Koczmierowo 
Koczmierowski 


Lubicz 


Koczmiery Wypychy 
Koczmier 


Ogończyk 


Kruszewo Koziki 
Kraszewski 


Ogończyk 


Lubin 
Lubiński 


Lubicz 


Łapy W«le 
Wołowski 


Korab 


Łopienice 
Łopieński 


Bończa 


Łukawce 
Łukawski 


Dołęga 


Maków 
Makowski 


Prus n 


Malinowo Elalnice 
Malinowski 


Ślepowron 


Mierzwino 
Mierzwiński 


Kościesza 


Moniuszki 
Moniuszko 


Krzywda 


Niwino Pasy 
Niwiński 


Paprzyca odm. 


Piekuty 
Piekucki 


Rochin 


Pierzchała 
Pierzchała 


Gozdawa 


Piotraszkowo 
Piotraszko 


Korab 


Pop2awy 
Popławski 


Trzaska odm. 


Prostynia 
Prostyński 


Dfbrowa 


Pułaski 


Półkozic 


Roszki 
Roszkowski 


Ostoja 


Siedlce 
Siedlecki 


Boia Wola odm. 


Sikory 
Sikorski 


Sławęcin 


Skrzypki 
Skizypkowski 


Sławęcin 


♦Szeronosy 
Szeronos 


Sławęcin 


Topiczewo Slfczyno 
Topiczewski 


Paprzyca 


Truskolcśna 
Traskoleśny 


Kurzeniec 


Wilamowo 
Wilamowski 


Ciołek 


Wojnowo 
Wojno 


Własny 


Wyszonki Wypychy 
Wypyski 


Roch m 


Wszynki Wlostki Wypychy 


Wyczeński Nagórka 


Roch m 


Zalesie 
Zaleski 


Dąbrowa 


Żebry Kostry 
Żebrowski 


Roch m 


Żędziany 
Żędzian 


Trzywdar 
Ziemia Brańska. 
Rzeźnica 
Rzefnicki 


Roch m 
Ziemia Drohicka. 
Pobikry 
Pobikrowski 


Półkozic 
Ziemia lykocińska. 
Boguski 
Boguszko 


Dąbrowa 


Województwo Podlaskie dało 46 gniazd nieznanych rodzin: Rochów III— 6, 


D^browczyków, Lubiczów, 


Ogon 


czyków i Stawęcinów - 


- po 3, nieznanego 


zawołania, Ciołków, Gozdawitów, 


Korabitów, Kośdcszów, 


Ogończyków, Ostoj- 419 czykdw, Paprzyców, PóOcosiców i Piusów II — po 


a, Bończów, Bosych Wól. 


Dołęgów, Kraywdiiców, Kuneńców, Pomitów, Jwicńczyków, Prusów I, Śle- | 


powrończyków, 


Trzasków i Trzywdarów — po jed 


nem gnieidzie. 
WOJEWÓDZTWO CHEŁMIŃSKIE 


Konojady Wielkie KoDojacki 


Belina odm. 
WOJEWÓDZTWO MALBORSKIE. 


Lipienki 


Lipiński 


Pomian 
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE. 
Pawiai Tucholski. 
CiBowU 


Cisowski 


Własny 


Czarnowa 


Czarnowski 


Pobóg 


Goczkowo 


Goczkowski 


Brochwicz odm. 


Go2cbiowo 


Gołębiowski 


Własny 


Kraszewo 


Kruszewski 


Prawdzie 


Malechin 


Malechiński 


Własny 


Mieliwo 


Mieliwski 


Pomian 


Mokre 


Mokierski 


Leliwa 


Nieszerawa 


Nieszerawski 


Własny 


Siciny 


Siciński 


Prawdzie 


Wysoka 


Wysocki 


Leliwa 


Żabno 


Żabieński 


Własny 


*Żabno 


Żabieński 


Stemberg 


Z woj. Pomorskiego, pow. Tucholskiego mamy 


13 gniazd nieznanych ro- 


dów: zawołania 


nieznanego — 5, Lcliwitów, Prawdziców — 2, Brochwiczów, 


Pobogów, Pomianów i Stembergów — po jednem 


gnieidzie. 
WOJEWÓDZTWO BEŁSKIK 
Pawiai Bełski, 
*Budzynin 


Budzyński 


Korcznk 


♦Jastrzębce 


Jastrzębski 


Ostoja odm. 


^oniuchy 


Koniuski 


Własny 


*Leszczków 


Leszczkowski 


Prawdzie 


♦Miców 


Micowski 


Własny 


♦Radwańce 


Radwański 


Nieczuja 


♦Świdniki 


Świdnicki 


Doliwa 


♦Wołczek 


Wołczek 


Własny 


♦Zawałów 


Zawalowski 


Brodzie 


♦Żabce 


Żabicki 


Korczak 


Powiat Belski — lo gniazd: zawołania nieznanego — 3, Korczaków — a, | 


Brodziców, Doliwitów, Nieczujów, Ostojczyków i 


Prawdziców — po jednem. 420 *Krzacz 

i^Radziechów 

Stanin 

Powiat Buski - 
dnem. Powiat Busk*. 

Krzeczeński 

Radziechowski 

Staniński Korczak 
Borejko 
Gozdawa 3 gniazda: Borejków, Gozdawitów i Korczaków — po jc- ♦Sistowicc Powiat Grabowski. 

Sistowskl Własny Województwo Bełskie dało nam 14 gniazd nieznanych rodów: zawołania 
nieznanego — 4, Korczaków — 3, Borejków. Brodziców, Doliwitów, Gozda- 
witów, Nieczujów, Ostojczyków i Prawdziców — po jedncm gnieździe. WOJEWÓDZTWO RUSKIE. 
Ziemia Chełmska. Czemiów 


Czemiowski 


Pobóg 


Latyczyn 


Latyczyński 


Korczak 


♦Latyczyn 


Latyczyński 


Rogala 


*Sobnowica 


Sosnowski 


Korczak 


Stachora 


Stachurski 


Pobóg 


Staw 


Stawki 


Lubicz 


Świccica 


Święcicki 
♦Temów 


Temowski 


Korczak 


Troskowczyzna 


Troska 


Korczak Ziemia Chełmska — 9 gniazd: Korczaków — 4, Pobogów — 2, Janinów, 
Lubiczów i Rogalitów — po jednem. Ziemia Halicka. ♦Herburtów 

♦Wyczołki 

*Żeliborz 


Herburtowski 
Wyczołkowski 
Żeliborski 


Dfbrowa 

KiU 

Własny 


Ziemia Halicka — 
tów -— po jednem. 


3 gniazda: nieznanego zawołania, 
Ziemia Lwowska. 


Dfbrowczyków i 


*Brzeźany 

^Hermanów 
Rozdól 
♦Swaryczów 
♦Wierzbów 


Brzeiański 

Domamirczowski 

Hermanowski 

Rozdolski 

Swaiyczewski 

Wierzbowski 


Własny 

Własny 

Korczak 

Szeliga 

Korczak odm 

Korczak Ziemia Lwowska — 
i Szeligów — jedno. 6 gniazd: Korczaków — 3, nieznanego zawołania ~ 2, 421. Ziemia Przemyska, 

Biliny 

Boryslaw 

Byczera 

♦Bystryjowice 

Chłopice 

^Dolina 

♦Hortynice 

*Koinarniki 

^Kruluenica 

Krynicski 

Łowce 

^Michałowice 

*Miszczdw 

^Morawsko 

Ordyna 

Prakowce 

Popielów 

*Radecz 

♦Rychcice 

*Śliwnica 

*S2ońsko 

Szepty ce 

*Turae 

♦Uherce 

♦Waczowice 

•Wolczków 

*Zablocie 

Ziemia Przemyska — 27 gniazd: Korczaków — 6, nieznanego zawołania 

i Sasów — po 4i Ostojczyków — 3, Gozdawitów — a, Jelitczyków, Juno- 

szyców, Leliwitów, Labiczów, Pilawitów, Radwanitów, Samsonów i Starych 
koniów — po jednem. Riliriski 


Korczak 


Boryslawski 


Sas 


Byczerski 


Gozdawa 


Bystryjowski 


Gozdawa 


Chlopicki 


Korczak 


Doliński 


Korczak 


Hortyński 


LeUwa 


Komaraicki 


Samson 


Knikieński 


Korczak 


Krynicki 


Własny 


Łowiecki 


Ostoja 


Michałowski 


Korczak 


Misczowski 


Sas 


Morawski 


Ostoja 


Ordyński 


Własny 


Kokotek-Prakowski 


Radwan odm. 


Popielowski (Stepanowicz) 


Własny 


Radecki 


Pilawa 


Rychcicki 


JeliU 


ŚUwnicki 


Janosza 


Słoński 


Ostoja 


Szeptycki 


Korczak 


Turzyński 


Sas odm. 


Uherski 


Własny 


Waczewski 


Sas 


Wołczek 


Stary koń 


Zabłocki 


Lubicz Ziemia Sanocka, ♦Besko 


Beski 


Przerowa 


Broska 


Broski 


Własny 


Jasień 


Jasieński 


Oksza 


Pielwia 


Pielwicki 


Śrzeniawa 


♦Targowiska 


Targowski 


Godziemba 


Tyrawa Wołoska 


Tyrawski 


Tępa podkowa 


•Zarszyn 


Zarszyński 


Drożyna 


♦Zastawie 


Zastawski 


Jastrzębiec 


♦Zawoj 


Zawoj 


Koiciesza Ziemia Sanocka — 9 gniazd: nieznanego zawołania, Druiynów, Godziem- 
bów, Jastrzębczyków, Kościeszów, Okszyców, Przerowów, Śrzeniawitów i Tę- 
pych podków — po jednem. 

Województwo Ruskie dało nam 54 gniazda nieznanych rodów: Korczaków — 
13, nieznanego zawołania — 8, Sasów — 4, Ostojczyków — 3, Gozdawitów, 
Lubiczów i Pobogów — po 2, D^browczyków, Druiynów, Godziembów, Ja- 
ninów, Jastrzębczyków, Jelitczyków, Junoszyców, Kitów, Kościeszów, Leliwi- 422 tów, Okszjców, 


Pilawitów, Przerowów, Radwanów, Rogalów, Samsonów, Sta- 


rych koniów, Śrzeniawitów, Szeligów i Tępych podków - 


- po jednem gnie- 


idzie. 
WOJEWÓDZTWO WOŁYŃSKIE. 
Powiat Krzemieniecki, 
♦Kulikowe 


Kulikowski 


Wlasny 


•Łabuń 


Łabuński 


Radwan 


Zabokrzyki 


Zabokrzycki 


Kruniewicz 


Powiat Krzemieniecki — 3 gniazda: nieznanego zawołania, Kruniewiczdw 


i Radwanitów - 


- po jednem. 

Powiat Łucki. 
♦Kniaie 


Kniazki 


Odrowąi odm. 


♦Kotów 


Kotowicki 


Massalski 


♦Moszczenica 


Moszczeński 


Jelita 


♦Okorsko 


Okorski 


Roch n 


♦Rudka 


Rudecki 


Własny 


♦Zarzecko 


Zarzecki 


Własny 


Ż<5rawniki 


Żórawnicki 


Korczak 


Powiat Łucki 


— 7 gniazd: nieznanego zawołania — a. 


Telitczyków, Kor- 


czako w, Massalskich, Odrow^iów i Rochów II — po jednem. 
Powiat Włodzimierski. 
Hursk 


Hurski 


Własny 


♦Puzów 


Puzowski 


Kościesza 


Powiat Włodzimierski — 2 rody: zawołania nieznanego 


i Kościeszów. 


Województwo 


Wołyńskie dało nam 12 gniazd nieznanych rodów: zawołania | 


nieznanego -- ą 


\y Telitczyków zaś, Kościeszów, Korczaków, 


Kmniewiczów, Mas- 


Salskich, Odrow^iów, Radwanitów i Rochów U — po jed 


nem gnieździe. 
WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE. 


Borszcze 


Borszczowski 


Rawicz 


Ćwildowce 


Ćwiklowski v. Ziembrowski 


Ogończyk 


Chodyjowce 


Chodyowski 


Własny 


Ihnatowce 


Ihnatowski 


Własny 


Iwonińce 


Iwonia 


Jelita 


♦Kaczorowce 


Kaczorowski 


Leliwa 


Kierdwanowice Kierdwanowski 


Prus I 


♦Kumanów 
Własny 


Łojowce 


Łojowski 


Radwan odm. 


♦Pilawce 


Pilawski 


Nałęcz 


Sielichowo 


Sielichowski 


Własny 


♦Zieleńce 


Zielemecki 


Tępa podkowa 423 z woj. Podolskiego mamy 12 gniazd nieznanych rodów: nieznanego zawo- 
łania — 4, Jelitczyków, Leliwitów, Nałęczów, Ogończyków, Prusów I, Rad- 
wanitów, Rawitów i Tępych podków — po jednem gnieździe. 

WOJEWÓDZTWO BRACŁAWSKIE. 

*Śnitówka Śnitowski Łuk napięty 

Województwo Braclawskie dało nam tylko jedno gniazdo rodu Loków na- 
piętych. •Jodlówka Bołsany 
•Wyhów WOJEWÓDZTWO KIJOWSKIE. 
Powiat Kijowski, Jodłowski 

Powiał Owrucki, 

Bołsunowski 
Wyhowski Własny Kościesza 
Własny Województwo Kijowskie daje nam 3 gniazda nieznanych rodów: 
nieznanego — 2 i jedno Kościeszów. zawołania KSIĘSTWO ŻMUDZKIE. 

Bo&teygi Borsteygo Szeliga 

Mileyki Mileyka Ślepo wron 

Mitkayde Mitkicwicz Prus I 

Księstwo Żmud^kie dało najsa 3 gniazda nieznanych rodów r Frasów I, Slepo- 
wrończykdw i Szeligów — po jednym gnieździe. W ninlejszcm opracowaniu byliśmy w moinoici wykwiad ijoz gniazd nie- 
znanych rodów silacheckich. Staraliśmy się ten spis uciyii<5 jak n ij dok tad niej- 
szym. Co się tyczy gniazd nieoznaczonych gwiazdkami tSI?)^ ^^ ^^ ]^^ '^1' 
micnione w księgach poborowych, śadnem wijtpHwościom podlegać nic mogę. 
Gniazda opatrzone gwiazdkami (7S5) braji^my pr^ewainie ze irddci heraldy- 
cznycbt w nader rzadkich zas wypadkach kierowaliśmy się przypusKCzeniami^ 
jakie nam nasuwały same godła herbowe (patrz pr^ypisck str. 3 Sto). Tuszymy 
wiec, źe iiosd omyłek, o ile te mog% się zoaleść, będzie bardzo nicma- 
czDa w stoffitnku procentowym do o gól a gniazd wyszciegóbiionych. 


424 i 


r-fi^ SPIS KLEJNOTNIKÓW, 

WEDŁUG ZAWOŁANIA HERBÓW. Zawołanie nieznane — Abrahimo- 
wicz , Achmetowicz , Adamowicz, 
Ajsicz, Albijewicz, Anczewski, An- 
drejowicz, Andrzejowsid, Barczeski, 
Barczewski, Bazarowicz, Berg, Bia^ 
Incki, Biegański, Biiostocki, Birula, 
Bogusz, Boguszewicz v. Boguszewski, 
Bohdan, 'Bohuszewicz, Bonaszewicz 
V. BoniaszeMdcz, Bonin , Boratyni, 
Bortkowicz, Brućhański, Brzeski, 
Brzeiański, Brzoski, Bucewicz, Bu- 
drewicz, Budziński, Bujwid, Bukont, 
Burkacki , Bzowski , Cerkanowicz, 
Chambers, Cheromowicz, Chodyow- 
ski. Chojnowski, Cholchowski, Chra- 
pek, Chrapie wski, Chrzczon, Cisow- 
ski, Czeczot, Danilewicz, Dankowicz, 
Doktorek, Domamirczowski, Dowiat, 
Dowkgul, Drachowski, Dzierżanow- 
ski, Falkowski, Feleński, Feliński, 
Frediani, Fursowicz, Galio, Gintar, 
Cisza V. Gissa, Gizbert, Glogorski, 
Golędzinowski; Gołębiowski, Gonic- 
bicki, Gostomski, Grabowski, Gre- 
gorowicz, Grzybieński, Grzybowski, 
Gutkowski, Halecki, Hanicki, Hat- 
ten, Hiche, Hincza, Hlebowski, Hoff- 
man, Horbacki, Hurski, Huszanin, 
Ihnatowsld, Diak, Jackowicz, Jaku- 
bowicz, Jankiewicz, Jankowicz, Ja- 
nowicz, Jarocki, Jasieński, Jaskold, 
Jodłowski, Kadyfizewicz, Kalaw, Ka- 
mieński, Kandyba, Kssimowicz, Ka- 
8t'^Ui« Kazkowicz, Kcczewski, Kisiel, 
Kleczowskł , Kleinpolt - Małopolski, 
iL^CIiczewski, Klimas, Klobar, Knut, 
Koboszyński, Kola, Kolb, Konarski, 
Koniuski, Kornaclri, Korniakt, Kor- 
sak, Kos, Kosmatka, Kotowicki, 
Kowański, Koaiar^ki. KoziuUcz, Kra- 
jewski, Krynicki, Krzysskowski, Krzyżanowski, Kubala, Kuflowski*, 
^Kulikowski, Kulak, Kulzimanowicz, 
Kumanowski, Kunatowicz ▼. Knnat, 
Kurcewicz, Kurce wicz - Koryatowicz, 
Kumicki, Knszelewski, Kutrel, Lau- 
dański, de Ledycz, Leszcz, Lichtem- 
berk, Lipczewski, Lipski, Lissowski, 
Litewski, Lityński, Liwingston, Lon- 
dygier, Lnbochowski , Lutobonki, 
Łaska wski, Łuczyński, Lubiński,' 
Ł^mpiński, Macbajlo, Macewicz, Biac- 
kowicz, Malechiński, Mslikbaszyc, 
Malski, Mamleczewicz, Martj^owicz, . 
Matejewicz, Maznrkowicz, Mądrze-' 
jowski, Mej er, Mianowski, Micowski, 
Miecznikowski , Mieleszko - Hrynie- 
wiecki, Mienkowski, Miernik, ' Mie- 
szerawflki v. Nieszerawski ▼. Nie- 
sierawski, Milkowski, Minbulatowicz, 
Modlkowski, JHogilnicki, Mokierski, 
Molencki, Morawski, Morenda, Morz- 
kowski, Mosalski, Mossakowski, 
Msciszowski, MyMicki, Nacko¥ricz, 
Nadarzyńsld, Nechwedkowicz, Ne- 
fedowicz, Nibszyc, Nicze, Nieksiń- 
ski, Niemajewski, Niemira, Niesz- 
kowski, Niwiński, Nowicki, Ochab- 
ski, Ordyński, Osipowski, Ossowski, 
Ostrowski, Owszarski, Pakoslawski, 
Paksiński, Pasierb, Pasikowski ▼. Pa- 
szkowski, Paslaski, Faszkiewicz,'Paw- 
sza, Petru, Piwowski, Pielgrzy- 
mowsld , Piotrkowski , Piotrowicz, 
Piotrowski, Piecki, PlaU, Plemięcki, 
Pochyły, Poktyński, Połuchowski, 
Ponctowiski, Posadowski, Potworow- 
ski, Praznorski, Prokopowicz, Prom- 
nicz , Przemęcki , Przybynewskl, 
Vnjhsld, Pułoszyński, Puttkamer, 
Resza,. Reszka, Rodscki, Rogowski, 
Rosenroth, Rozlonlewsld, Rodecld, 425 Rychter, Ryczg^onki, Rymowicz, Ry- 
ściński, Rzepecki, Rzesiński, Rzę- 
dzicz, Sawicz, Szelechowski, Siera- 
kowski, Sikorski ycI Siracki, Sin- 
czekowicz, Sistowski, Skarzewski, 
Sk^jski, Skorecki , Skrzeczowski, 
Slawęcki, Sobowski, Solecki, So- 
rycki, Starmer, Starzyński, Staszew- 
ski, Staszkiewicz, Stawiński, Stepa- 
nowicz , Sterpiński , Stokowiecki, 
Stroić, Strowp', Struściński, Strzałka, 
Stybicz, Sulowski, Sultowsld, Suryn, 
Szabtowiński, Szerewicz, Szeteński, 
Szwajkowski, Szweykowski, Szym- 
kowicz, Szywir, Tchórzowsld, Teku- 
rzewski, Tiażma, Tluchowski, Toch- 
tomyszewicz, Toloczkowicz , Topi- 
czewski, Towtko, Towtkowicz, Treb- 
nitz Ton Blaaenfels, Troczyński, Tro- 
jański, Trzeciak, Trzecieski, Taw- 
szowicz, Twardzicki, Oberfeld, Ubcr- 
ski ▼. Kuberski, Ublik, Ukolow v. 
Okolow, Ukolicz ▼. Okolicz, Uliń- 
ski, Ulan, Urbanicki, Waxman, 
Went ▼. Wencz, Weyss, Wiadrow- 
ski, Winkler, Wiśniewski, Włoszek, 
Wnuk, Woda, Wojanowski, Wojna, 
Wojno , Wojno wski , Wolanowski, 
Wolski, Wolczck, Wołkowyski, Wo- 
roniecki, Wyhowski, Wyszgirt, Wy- 
szyński, Zabłocki, Zagajewski, Za- 
leski, Zamlyński, Zander, Zarzecki, 
Zatorski, Zbrożek, Zieleniewski, Zie- 
loński, Zimowicz, Ziętarski, Ztotarz, 
Złotowski, Zmi^cki, Zywert, Żabień- 
ski, Żędłowski, Żebrowski -Frfcz, 
Żurowski , Żeliborski , Żeromski 
i Źyniew. 
Abdaak — Bileński, Bleszczewski, 
Błaszkowski , Błoiejewski , Borek, 
Czarnowski, Dudkowicz (Prudnicki), 
Habdański, Jakuszewski, Janowski, 
Karsiecki, Kęsicki, Kocielski, Ko- 
morowski , Korzeński , Kotarbski, 
Kozicki, Krośniewski,Krzyżankowski, 
Kumiński, Kurz^tkowski, Lubiatow- 
ski, Malinowski, Mietelski, Mnisz- 
kowski, Osiecki, Oszczepalski, Pa- 
skowski ▼. Paszkowski, Piczkowski, 
Pietraszkiewicz, Prudnicki, Przybo- 
rowski, Radlicki, Rasiewicz, Ratow- 
ski, Rzeczycki, Slaski, Słupski, Śnia- 
tkowski. Sokół, Świmowski, Tela- 
tycki ▼. Cielatycki, Trojan, Wa- welski, Widawski, Wierzba, Wodzi- 
nowski, Wyslawsld i Zelantkowski. 
Abizac — Zakrzewski. 
Abrahimowłcz Chodyrcwicz. 
Amadej — Kosiński. 

Bawola głowa — Aksamitowski, An- 
drejewicz, Kirdziewicz, Pawłowski 
i Steckiewicz. 

Belina — Chlewiński, Konojacki, Ko- 
szko, Krupiński, Łojowski, Milęcki, 
Modzelewski, Ostrowski, Parzniew- 
ski, Satkowski, Starzechowsld, Wę- 
gierski i Zawadzki. 

Biała — Domaniewski i Przyłuski. 

Białynia -~ Ciekawy, Koczowski i 
Wieniawski. 

Błberate}n — Mikołajewski. 

Bielinj — Klonowski. 

Bogorya — Cienkiewicz. 

Bończa — Baczyński, Czerski, Fink, 
Gliński, Kiliński, Łokuciewski, Ło- 
pieński , Osmołowski , Palczewski, 
Rucki , Rudziewicld , Rzeszewski, 
Smiotanka, Stobiecki, Troszowski, 
Walewski, Wioski, Wierzchowski, 
Zachert i Zdrój ko wski. 

Borejko — Radziechowski. 

Boża wola — Siedlecki. 

BroclłWicz — Bojanecki, Goczkow- 
ski, Grocholski, Kluczewski, Łącki 
▼. Łęcki, Łozka, Obielawski, Ol- 
szowski, Trelecki, Wielowiejski, Wil- 
kowski, Wrzosowski, Zawrocki i Żar- 
nowski. 

Brodzie — Gąsiorowski, Kapleński 
▼. Kapliński, Lewandowski, Łącki, 
Mrokowski, Padewski, Suskrajewski 
i Zawalowski. 

Bróg — Broszkowski, Cerekwicki, 
Chełmski, Chlewski, Chojnicki, Cza- 
cki, Gąbarzewski, Glodecki, Goście- 
jewski, Kalczyńslci, Kołucki, Koru- 
nowski, Krzeczkowski, Krzekotow- 
ski, Krzyszkowski, Kuranowski, MIo- 
docki, Morzycki, Ossowski, Ratajski, 
Sarbski, Skrzyszowski, Suchorsew- 
ski, WieUyński, Zalakowski, Zbier- 
ski i Żalęcki. 

Bronie — Kozyrski. 

Brudne Kisj — Kotarski.. 

Chaledd — Nawra i Rybczyński. 
Cholewa — Dedowicz, Metraszewski, 426 Mierzanowski, Paszyński, Rapsztyń- 
ski i Koźawsid. 

Cielepala — PerdoZ. 

Ciołek — Aksamitowskj , Górecki, 
Gumkowski, Jasicwski, EUdisz, Kc- 
dzierzawski, Kuczyński, Mączewski, 
Regulski, SabUcki, Świrski, Wila- 
mowski i Wiszniewski. 

Czewofa — Opatowski. 

Dąb — SzilsZaw. 

Dąbrowa — Boguszko, Herburtow- 
ski, KoUcki, Krajewski, Prostyński, 
Przechocki i Zaleski. 
Denaw — Hengowski. 

D^bno — Agryppa, Drawdzik, Gem- 
borzewski , Gdański , Krzętowski, 
Kuligowski, Noskowski, Nowodwor- 
ski i Piktumo. 

D^boróg — Bzowski i Miieński. 

Doliwa — Chebda, Dębski, Dziektar- 
ski, Gtuczowski, Gorzuchowski, Hur- 
tyg, Jakubiński, Janikowski v. Jan- 
kowski, Jclitowski, Krogulecki, Lu- 
boradzki, M2otnicki, Nicmojewski, 
Parczewski, Przyrownicki, Rakowski, 
Skroboński, Stryjowski, Świdnicki 
i Wialbut. 

Dołęga — Bielawski, Borkowski, Do- 
bruchowski, Bramiński, Dubiński, 
Głogowski, Horodelski, Kawiecki, 
Konarski, Kucharski, Kwaśniewski, 
Lusiński, Ławski, Łęski, Łukawski, 
Machczyński, Makowiecki, Monsto- 
wicz, NiegJosowski, Ossowski, Pniew- 
ski, Podgórski, Przetocki, Rzepi- 
szow«»ki, Siemiński, Skarbek, hko- 
szewski, Smarzewski, Smarzykowski, 
Snowski, Sosnowski, Stroński, Stry- 
jowski, Suszewski i Zieliński. 

Dołmat — Senkowicz. 

Drogomir — Farenholc v. Faren- 
holtz i Wekier. 

Drogosław — Szlopanowski. 

Druck — Piaskowski. 

Drużyna — BiaZonocki, Lochman, 
Mikulski i Zarszyński. 

Drya — Bielawski, Boryszkowski, 
Buszkowski, Dobek, Dziektarski, 
Dzierzbiński, Przysiecki i Rogowski. 

Drzewica — Korycki, Modrzewski, 
Mojsięwicz, Rabiec, Ryściński i Ty- 
lański. 

Działoaza — Kintort i Tulowski. Dziczą głowa — Buchan. 

Garczyński — Jarczewski. 

GieJBZ — Andrzej ewicz. 

Gierald — Kossowski, Pierszcbala 
i Wiszycki. 

Glaubicz — Pianowski, Przeborowski 
i Przybiński. 

Godziemba — Blonicki, Czarnocki, 
Faliszowski, Flamski, Gęsowski, Go- 
rajewski, Jocz, Kobielski, Krzewski, 
Kurek, Niechcianowski, Olszowski, 
Szyszyński, Targowicki, Teleiyński 
i Wlański. 

Gozdawa — Baranowski, Bartoszew- 
ski, Bogusławski dictus Ostrołęcki, 
Bruszowski v. Bnissowski, Byczer- 
ski, Bystryjowski, Chrostkowski, Cia- 
nowski, Dziewięcki, G§sowski, Gli- 
szczyński, Gurzelowski, Hoppa, Ka- 
liński, Klimuntowski, Klukowski, 
Kowalski, Łabajski, Łększycki, Mi- 
nejko, Niezdziński, Olbrycht, Piersz- 
chała, Pisarski, Płaza, Prześnicki, 
Roszą, Sasin, Staniński, Szymanow- 
ski, Wiszewaty, Wiszniewski, Wni- 
tow, Wyżykowski, Zaboklicki, Za- 
wołaj, Zembowski i Żamacki. 

Grabie — Czuranowski, Dąbrowski, 
Gasparski, Kroczewski , Kukliński, 
Musielewicz i Świda. 

Gryf — Bałła, Chł^dowski v. Chłę- 
dowski, Cikowski v. Cykowski v. 
Czykowski, Głuchowski, Grefkowicz 
V. Greffkowicz, Gregorowicz, Gryn- 
kiewicz, Kośficz, Kozłowski, Kru- 
szewski V. Kruszewski, Ligęza, Lu- 
boński, Piskorzewski, Poleski, Sa- 
bina, Słocki, Sulocki, Tęgoborski, 
Winiarski i Wiszniewski. 

Gryzima — Lincz i Maliński. 

Grzymała — Bełchacki, Brachowski, 
Brudziński, Chądzyński , Cichocki, 
Dzierżanowski, Głuiycki v. Gluzicki, 
Grudziński, Jasieński, Jaworski, Kal- 
borski, Kamiński, Krzyźewski, Kul- 
czycki, Leśniewski, Lwowski, Mi- 
leski, Napruszewski, Niniewski, Oryń- 
ski , Radzimowski , Redwanowski, 
Rylski, Świerczkowski, Tarnowski, 
lurkowski, lurowski i Turzyński. 

Herbttrt — Chełmowski. 427 Hippocentaiimt — Danncmaik, Pia- 
skowski i Szawelski. 
Hołownia — Korklewskl i Zapolics. 

Janina — Bialowocki, Galowski, Jęt- 
kiewicz, EJiofas ▼. Kleofas, Kli- 
szowski, Nasiechowski, Rdzawski, 
Sadowski, Strzeszkowski, Święcicki, 
Tchorzewski, Wienbieński i Ża- 
liński. 
Jaaieńczjrk — Alejewicz, Chmielew 
ski. Jabłoński, Konopka, Kruszow 
ski, Kunecki, Łobuzek, Malinowicz, 
Olszamowski, Radzyński, Rybicki, 
Sękowski, Soski i Wawrowski. 
Jaatrz^biec — \Bazalewicz, VBia2obto 
cki, \Bileński, ^nikowski, Boniecki, 
vBorzynow8ki, tBrykowski, ^ytyński, 
^Cernikowski ▼. Czcmikowski, *^Cha- 
bielski, VChodowski, v^Chrapiewski, 
^Chrostowski, vChrz9stowski , V^Ćwie 
rzycki, ^obiecki, «Drainiński, \Duprz 
ski,VDzierźański, \Falkowicz, VFiszer, 
VGalow8ki, vOawroński, ^OIachow8ki, 
^Godowski,'^Goliłski, yGórski , ^'Gorzy 
ckij^^Gorzyński, vGostkowski, Jackie- 
wicz, VEIryhorewicz, ^uniawski, vja- 
gociński, vjaszewski, /Kawieczyi&ski 
N^ Kielbowski, ^Kierkillo, vKluczowski, 
y Klaszewski, >$Craśnicki,VKrzykow8ki 
VKaduttowski , V Lachowski, VLiibo- 
widzki,vŁagiewnicki, vMaIiycki,\Mar- 
kowski, vMazid2owski, ^^Aianowski^ 
VMilccki V. Mil9cki,vMirosIawski,^i 
roszewski, VModleński, Modrzewski, 

V Mościcki,>^icz,>ft^iegocki, Ipabianow 
ski, »Paczuski, !Pa^ulski,^P%czkow6ki 

tTelczyński, Perzanowski, ^iersnicki, 
^ Pierszchala, t^l^irocki, l4*rotasowicz- 
Ostrowski,^l*ruski,«i^rzanowski, iRa 
ci9ski,tKaczkowski, ltaszkowski,vRa- 
tajski, ^cbieszowski, wRog:ulski,vRo- 
manowski,^ybczyński,Vtlyt)ski,^ąj- 
dak,>^arb8ki,*&ibor,>€ikor8ki,^lii, 

V S/abkowski,"'Suchorabski, '^Szalmow- 
ski ▼. Saknowski , )^ Szczepanowski, 

^Szwan, •Trojan, vTrzecki, VTworzyań- 
ski, ^'Waczewski ▼. Waczowski, *^a- 
liszewski, vWiemek, ► Wiszczyński, 

V^ituński,*Woliński, Wohiński, ^Wro- 
nikowski,<^ygnański, ^abawski^^a- 
bierzowsld v. Zebierzowski,^ Zaleski, 

» ZaaZawski, *2ieleziński,*^Żeregr y. Że- 
rek i IŹmijewiki. {dcc — Turczyn. 
elita — Barczkowski, Bliiyński, Bo- 
gnrski, Cielroowski, Czeluściński, 
Glora, Głowacki, Glupicki, Iwonia, 
Janicki, Kisielowski, Klosscsyńiki, 
Korzyński, Kowalowski, Kropiwni- 
cki, Krzęckl, Knsiecki, Lubicki, Mi- 
siowski, Moszczeński, Perlicki, Po- 
leski, Popławski, Rampolski, Roz- 
dzialowsld, Rożnowski, Rychcicki, 
Stawirejski , Strzałkowski , Strzesz- 
kowski, Suchoczaski, Szubalski, Ul, 
Walowski, Wilner i Zdunowski. 

jfezicrza — Bietkowski. 

Jończyk — Jucewicz. 

Junosza — Bronisz, Chochorowski, 
Cztkanowski, Dobkowski, Gog^oliń- 
ski, Koluszkowski, Kowieski, Kro- 
wicki, Kryski, Krzeczkowski, Krzep- 
czowski, Łagowski, Otha (Świniarski 
i Wdowiński), Piotrowski, Podoski, 
Radziftkowski, Śliwnicki, Świniar- 
ski, Sypiński, Umieński ▼. Umiński, 
Wdowiński, Węgrzynowski, Wierz- 
biński, Witowski i Zaleski. 

Kalinowa — Micieński. 

Kietlicz I — Skiedeński. 

Kita — Wyczolkowski, 

Klamry — Jurhiewicz. 

Kolczyk — Hermanowski. 

Kołomaaza — Pokorszeński. 

Kopaazyna — Napiórkowski. 

Korab — Bierbasz, Boleski, Chrościel- 
ski, Domaszowski, Faliński, Guń- 
kowski, Koczmanowski , Krasowski, 
Łopacki, Małkowski, Mikołajewicz, 
Naczesławski, Peptowski, Perzyński, 
Piotraszko, Piotmszewski, Solikow- 
ski, Sopociński, Święcicki, Wawrow- 
ski i Walewski. 

Korczak — Biemaszowski, Biliński, 
Błeszyński , Budzyński , Chłopicki, 
Czemiowski, Doliński, Gałecki, Her- 
manowski, Horain, Knikieńsld, Kne- 
czeński, Latyczyński, Michałowski, 
Mitarski, Saczko-Gałecki, Sosnowski, 
Sowa, Suszcz, Swaryczewski, Szaw- 
lowski, Szeptycki, Temowski, Tro- 
ska, Turek, Wierzbowski, Żabicki 
i Żórawnicki. 

Kornic — Grzybowski, Kocniłowics 
i Zborowski. 

Konak — Szokolo. 428 Korwin — Chrzanowski, Chyczewski, 
Droziński, Kłosiński, Raab, Sere- 
dyński i Wzderski. 

Kościesza — Adurowicz, Bawarski, 
Bolsunowski ▼. Bolsunowicz, Bort- 
kiewicz, Humieniecki, Jesionowski, 
Jeziorkowski , Kiipść, Mierzwiński, 
Mirkowski, Mościcki, Ordyniec, Pu- 
zowski, Siemaszkiewicz, Skierdow- 
ski, Skrywański, Strzegocki, Sakli- 
cki, Wroncki, Zarecki, Zaremba, Za- 
woj, Zbiltowski, Zubek i Żarowski. 

Kostrowłec — Topiczewski. 

Kot — Kotlubaj. 

Kotwica — Nowacki, Onichimowski 
i Wyszkowski. 

Kotwicz I — Kalęcki ▼. Kalęczyński 
i M^koliński 

Kownia — Stroński, Strzesz i Wyiga. 

Koza dzika — Szymkowicz. 

Kroje — Budek, Lochtowski i I<uch- 
towski. 

Krucyni — Gemborzcwski , Krzyża- 
nowski, Nawrot, Pietrowicz, Kejsner 
i Sebastyanowicz. 

Kruniewicz — Hoffman i Żabo- 
krzycki. 

Krupka — Przedawski. 

Krzywda — Augustowicz, Gal^zkow- 
sld, Moniuszko, Sickowski i Trzciński. 

Kur — Bosowski. 

Ktirzeniec — Dworak, Osiecki, Tru- 
skoleśny i Wieliński. Leliwa — Andrzejewicz, Babczyński 
Bedziemierowski, Bodzewski, Bura- 
kowski, Czelatyński, Długołęcki, Gi 
rowski , Goduszewski , Hortyński, 
Jackiewicz, Jakowicz, Jeżowski, Ju 
szkiewicz, Kadziński, Karaczowski, 
Korczyński , Kotaszewicz , Krosno, 
Krupka, Kszyniecki, Lityński, Łasko 
V. Hlasko, Ławrynowicz, Łopacki 
Michałowski, Mokierski, Mytko, Pa- 
jewski, Piaszczyński, Pieniążek, Pie 
tkiewicz, Podlaski, Połocki, Roma- 
szko , Sępieński , Siedliszczeński 
Skinder, Słowacki, Śniadecki, Sta- 
wryło, Suchorowski , Szymkiewicz, 
Temruk, Tomkowicz, Trojanowski, 
Ulęzgiełlo, Wasilewicz, Wiszacki, 
Wysocki, Zawadzki, Żuławski, Ży 
czyński i Żylowski. Lew — Skowroński, Tarczyński, Tysz- 
kowski i Wulfowicz. 

Lewart — Łąkocki. 

Lis — Andrzejewicz, Bartłomiejewicz, 
Beglewski ▼. Beglowski, Chrz§stow- 
ski, Doroszko, Elzbut, Filipowicz, 
Gembicki, Gertut, Giebułtowski, Go- 
worski, Gregorowicz, Hanuszewicz, 
Iwaszeńcowicz, Juszkiewicz, Kami- 
cki, Kirkilło, Klimuntowski , Koń- 
czą, Konopka, Kosiński, Kostrzew- 
ski, Kozakowski, Koźniński, Kro- 
śnia, Liskowski, Łukaszewicz, Ma- 
cowicz, Miechorzewski, Niemczyno- 
wicz, Nieznanowski, Orlicki, Par- 
czewski, Petraszkowicz, Petrowicz, 
Piotrowski, Rachocki, Sikora, Sło- 
wik, Śmieciński, Śpiżamy, Stanisła- 
wowicz, Strzeblewski, Sudyk, Tausz, 
Uchorowski , Wilkanowski, Wojtc- 
chowicz, Wolotkowicz. 

Lubicz — Białoskórski , Biernacki, 
Biesiekierski, Borkowski, Chłapow- 
ski, Chrzczonowski, Cierzpicta, Dą- 
browski, Długokęcki, Dołunek, Do- 
wejko. Drzewicki, Dybowski, Gdow- 
ski, Gliński, Gołkowski, Gorzeskot, 
Goślinowski , Gostkowski , Grodzi- 
cki, Jastrzębski, Kalinowski, Kaliski, 
Kącki, Kłopot, Kobyleński v. Ko- 
byliński , Koczanowski , Koczmie- 
rowski V. Kodmierowski, Konarski, 
Kozarski alias Zagorzyczowski, Ko- 
zielski, Krzywicki, Luberski, Lubi- 
czankowski , Lubiński , Ludzicki, 
Łomi3rński, Mackiewicz, Malczewski, 
Maykowski, Milewski, Montwid, Nie- 
liski , Niewierowski , Nosarzowski, 
Nowowieski, Perczyński , Pisanko, 
Ponikiewski, Przanowski, Przyłuski, 
Ratyński, Rychlik, Rzepecki, Sadliń- 
ski, Serwiński, Sidorowicz, Sirski, 
Skawiński , Sobański , Stanowski, 
Stawski, Szemborski v. Szymborski, 
Szemowicz, Ujazdowski, Unikowski, 
Wersocki, Wierzuchowski, Wojdow- 
ski, Wroczeński v. Wroczyński, Za- 
błocki, Zaleski, Załęski, Zator, Zie- 
liński, Zlasnowski, Żewocki, Żyle- 
wicz i Żytkiewicz. 

Łabędź — Korejwicz, Kos, Krzonow- 
ski, Lichawski, Martusewicz, Miko- 
łaj ewicz, Miłoszewicz, Fetruszewicz, 429 Pietraszkiewicz, Pomieski, Radziwi- 
lowicZf Sokolowicz, SUnisIawowicz, 
Stoma, Walentynowicz, Wojtkiewicz 
i Żeligowski. 

Łada — Bieniaszewski, Chodakowski, 
Dobrzyniecki, Gierkowski, Gramni- 
cki, Grocki v. Grodzki, Herman, 
Kubitkiewicz, Lutosławski, Micha- 
łowski, Regulski, Rembertowski, Rę- 
dzina, Rybieński, Rybowski, Skup- 
ski, Tr^pski, Wysocki i Zgorzelski. 

Łodzią — Goraj ski , Gorazdowski, 
Gowarzewski, Jasiński, Kicharski, 
Krajkowski, Krzesióski, Milanowski, 
Mlodawski, Piątkowski, Raczkowski, 
Radzicki , Siedlecki , Sierosławski 
i Wysocki. 

Łopot — Bortnowski. 

Łuk — Pniewski i Zabłocki. 

Łuk napi^ — Śnitowski. - Baka, Kotwicki i Tu- 
chanowski. 

Hądrostki — Bfbelski, Berdowski, 
Małyszczycki i Wielkonocki, 

Hogila - Wołodźko. 

Hora — Kącki. 

Hurdelio — Cielica v. Telica, Ko- 
walski i Wizgird. 

Nalewka — Hrycewicz. 

Nałęcz — Bendoński, Berski, Bor- 
kowski, Borzkowski, Chlebicki, Cza- 
soński, Dersztorff, Dłuski, Droy- 
czewski, Gajewski, Golikowski, Go- 
rzycki, Goszczyński, Jamontt, Jani- 
cki, Kiszewski, Kobylnicki, Koby- 
łecki V. Kobelecki, Kocielo, Kozłow- 
ski, Krasowski, Kunowski, Kuszy- 
cki. Lubiński, Łukowski, Malicki, 
Masłowski, Maliński, Mniski , Na- 
pachański, Nicki, Nicz, Oiarowski, 
Padarzewski, Parskliński, Petrykow- 
ski, Pęchorzewski, Piasecki, Pierski, 
Pilawski , Porzyński , Raczkowski, 
Rozwarowski, Ruciński , Siedlecki, 
Sitański, Skrobaczewski , Słonkow- 
ski, Sokolnicki, Strzykowski, Swar- 
czewski, Sypkowski, Westchowski, 
Wieliyński, Wilga, Wilk, Witowski 
i Żebrowski. 

Nieczu)a — Barzycki, Dobrzechow- 
ski, Kapuściński, Łaskawski, Łom- 
niciu, Marcinkowski, Miłaszewski, Modrzewski, Pstrowski, Sadzicki, 
Szklanka , Wiełogdrski , Wysocki 
i Żukowski. 

Nieaobia — Sroczycki. 

Niezgoda — Marynowski. 

Noga — Kleczyński. 

Nowina — Abulewicz, Barycki, B^- 
czalski, Białkowski, Chybicki, Dziw- 
lowski, Grabowski, Kamiowski, Ko- 
bylski, Łaszowski, Marszowski, Ma- 
słowski, Mrowiński, Oknicki, Olsza- 
nowski , Owczarski , Pakosławski, 
Pochocki, Przypkowski , Schocki, 
Starowiejski, Szaracki, Szwab, Tro- 
nowski, Trzecieski, Witkowski i Zem- 
bocki. 

Odrowąż — Chociaszewski ▼. Cho- 
ciszewski, Czechowski, Domański, 
Głębocki, Głogowski, Goślęcki, Gra- 
bowski, Graliński, Greczyński, Kniaz- 
ki, Kowalewski, Krobski, Kwinto, 
Łucki, Łukaszewicz, Malicki, Ma- 
skiewicz, Niwiński, Obrębski, Sko- 
wrocki, Sławęcki, Stuliński, Stoiyń- 
ski i Szukiewicz. 

Odwaga — Kontrym. 

Ogończyk — Borkowski, Borowski, 
Bruchan, Chwal, Ciepliński, Ćwi- 
kłowski alias Ziembrowski, Czy- 
chrowski v. Cichrowski, Dałkowski, 
Falkowski, Golbicki, Gołubicki, Go- 
rzycki, Idzikowski, Jacewicz, Jaku 
bowski, Kijowski, Kirkil, Korze 
niowski, Kotwiński, Kotyński, Ko 
ziorowicz, Kruszewski, Kuczkowski, 
Kuliński, Kumelski , Kwiatkowski, 
Lastyński, Leżajski, Lissowski, Lo- 
dowski, Łazieński v. Łaziński, Ło- 
dziata. Łukowski, Malski, Marci 
nowski, Mcciński v. Mcczyński, 
Obr^palski, Ostałowski, Ostrowicki, 
Piaskowski, Pieczyński, Piotrowicz, 
Podrez , Rdułtowski , Resznowski, 
Różycki , Rudowski , Rusko wski, 
Skwaski, Stanisławo wicz, Strzegocki, 
Suchodolski, Susz, Świderski, Tro- 
jan, Trzebieński, Ulanowski, Wa- 
łowski , Wesołowski , Wiercieński 
Wirowski, Włoszynowski , Zaleski, 
Zenowiewicz, Żernicki i Żukowski 

Oksza — Bierow v. Bierawo, Jasień- 
ski, Konarzewski, Mchowski, Ro- 
goziński i Trzciński. 430 Orla — Bączkowski, Owsieński, Rze- 
gnowski i Suski. 

Osflorya — Gordyka, Kudelski i Se- 
cymiński. 

Ostoja — Bernatowicz, Bętkowski, 
Blogienkowski, Bocian, Brzozowski, 
Buszowski, Chiński, Chrapek, Dmo- 
szyński , Dokowski , Dzicczyński, 
Dziwlowski, Głowacki, Jastrzębski, 
Jaworski, Karłowicz, Kielowski, Kle- 
czowski ▼. Kleczewski, Kośniewski, 
Krzyczkowsjci, Krzywicki, Lewano- 
wicz, Łowiecki, Mikutowicz, Moraw- 
ski, Paszkiewicz, Pietrzkiewicz, Po- 
strumiejski, Przybyslawski, Racięski, 
Radwański, Rajski, Rdzawski, Rosz- 
kowski, Ruszkowski, Sarbski, Słoń- 
ski, Soboniowski, Stokowiecki, Strzał- 
kowski, Strzelecki, Świracki, Sza- 
rota, Wojsicki, Zaleski, Zborowski, 
Zdanowicz, Żakowski, Zegadło i Że- 
rakowski. 

Ostroga zaćwieczona — Krakow- 
czyk. 

Oszyk — Sienkiewicz. 

Paparona — Wodziradzki. 

Paprzyca — Bokum, Bronowski, II- 
nicki, Lipski, Niwiński, Pabirowski, 
Rajski, Topiczewski i Zróbek. 

Paw — Michałowicz i Zensowicz. 

Pelikan — Pelken i Szybicki. 

Pielesz — Gołocki, Roth-Stayn, Ru- 
szel i Wojnowski. 

Pielgrzym — Zajączek. 

Pilawa — Bystrzykowski, Czarnocki, 
Dobromirski, Gąsiorowski, Marcin- 
kowski, Mars, Miłkowski, Mysłow- 
ski, Platuść, Radecki, Skałowski, 
Szychowski i Wietrychowski. 

Pniejna — Otolski. 

Pobóg — Belicki, Będzislawski, Bło- 
miński, Bobrowski, Broniecki, Brze- 
ski, Byczyński, Ciepławski, Czarne- 
cki, Czarnowski, Czemiowski, Dą- 
browski, Drewnowski, Drozdowski, 
Filimanowicz, Głuskowski, Godyń- 
ski, Gościcki, Gotkowski, Iwanow- 
ski, Jakubowicz, Janikowski, Janko- 
wicki, Jankowski, Janowski, Kałuski, 
Karski, Kocięcki, Kostkowski, Kro- 
tycz, Kruszewski, Lawdbor, Lenkie- 
wicz, Leszczyński, Luboradzki, Ma- 
ciejowski, Merecki, Nagurski, Nasi- łowski, Niesulowski, Nowowiejski, 
Pakosz, Pankiewicz , Romanowicz, 
Rostkowski , Rymkiewicz , Skrze 
czowski, Słotowski, Srzedziński, Sta- 
churski, Stanek, Starczewski, Strze 
mień, Sulkowski, Świątkowski, 
Szczawieński ▼. Szczawiński, Szy 
moński , Ulaszowski , Wałdowski, 
Waśniewskł, Wołk, Wyźga, Zby 
szyński, Zygmuntowicz, Zabowski, 
Żamowski, Żuk, Żurowski i Ży 
rowski. 

Podkowa — Bohatyrewicz , Jesman, 
Kochlewski v. Kochlowski, Seyte- 
kowicz , Songalowicz , Szejdelało- 
wicz, Szetejkowicz i Toftycz. 

Pogoń IV — Condorofi, Dziadoń, 
Homaszewicz, Janczura, Memet, Per- 
besz, Wonsarz, Wunszam i Zagórski. 

PÓłkozic — Bielicki, Bzowski, Ci- 
chocki, Drzewicki, Galiński, Kaliń- 
ski, Kamieński, Kawiecki, Koczyń- 
ski, Koskowski, Lekarski, Petryk, 
Pobikrowski, Przesławski, Pułaski, 
Socha , Sopichowski , Starolęski, 
Szczekowski, Zaczywilkowski , Za- 
wadzki, Złotnicki, Żebrowski i Ż6- 
rawski. 

Półświcie — Bułharowski. 

Pomian — Białłozor, Borzewski, Braj 
czewski. Bronisz, Chabielski, Gnu- 
szyński, Gorczyński, Hancewicz, Ka- 
mionadd, Kopczewski, Lipiński, Lu- 
bomyski, Mieliwski, Misiecki, Nosi 
łowski, Płonkowski, Podolski, Ra- 
czyński, Radecki, Rąbieski, Rucho 
cki. Rudnicki, Sacewicz, Skubar- 
czewski, Śliwiński, Sobieczowski 
Trlęski, Werowicz i Woziński. 

Poraj — Bieńkowski, Boiński, Bu- 
szyński , Chraplewski , Ciesielski, 
Cieszkowski, Dembowiecki v. Dę- 
bowiecki, Dominikowski, Gładysz, 
Gloskowski, Gotkowski, Groth, Ja- 
nowicz, Jarosław, Jastrzębowski, Ka- 
mieński, Kaczorowski, Koźuchowski, 
Krajewski, Krosiński, Marzelewski, 
Nieznański, Pantoszewski, Pasuncki, 
Pępecki, Pietrasz, Piotrowski, Pod 
czaski. Podolski, Prąiewski, Rosiń 
ski, Siekierski, Skalski, Skrzetu- 
szewski, Spławski, Sromocki, Stan 
clewicz, Strzyżewski, Świechowski. 
Tloszkiewicz, Węgrzycki, Witowski, 431 Wnesieński, Zagajewski, Zbierskif 
Zgierski, Zwanowski i Żamowski. 

Poronią — B^czalski, Pempowski, 
Strzyżewski i Światlowski. 

Prawdzie — Bobowski, Borysowski, 
Brodziński, Chrzanowski, Dębski, 
Dobrowolski , Druszkiewicz, Dora- 
nowski, Gajewski, Goliński, Hladki- 
Daszkowicz, Jocewicz , Kaliciński, 
Kirzyński, Ktodzieński, Kochanow- 
ski, Kossacki, Kraszewski, Kurow- 
ski, Leszczkowski, Leszczyński, No- 
fealski, Obuchowicz, Olędzki, Ośni- 
cki, Raciborzyński, Rybiński, Sar- 
nacki, Sewerynowicz, Siciński, Sza- 
kowski , Tchórzowski, Wodyński, 
Zarębski, Zassański, Zawadzki i 
Zdzieniecki. 

Prus I — Bialochowski, Brzeski, Bu- 
gajski, Cianowski, Czaczkowski v. 
Cackowski, Dąbrowski, Dorohiński, 
Gałecki, Gnowski, Gostyński, Ka- 
miński, Kamocki, Kierdwanowski, 
Kondracki, Kowalewski, Koźliński, 
Krępiński ▼. Elrępski, Krzyżankow- 
ski, Mitkiewicz, Mniszewski, Opacki, 
Opolski, Ostrowski, Pajewski, Pa- 
kosz, Piotrowski, Połomski, Prze- 
włocki, Przewski, Radecki, Radwań- 
ski, Radziątkowski, Radziecki, Resz- 
kowski, Robkowski, Rodowicz, Rud- 
nicki, Skarga, Skowron, Sobiecki, 
Stradomski, Strzałkowski, Strzelecki, 
Świder, Świerczkowski, Szepeciński, 
Turkowski, Turzyńsld, Werecki, 
Wierzbicki, Wierzbicta, Windyk alias 
Wittyg, Wolski, Wrzępski, Zadzi- 
mirski, Zagorowski, 2^j^czek i Żu- 
kowski. 

PrtSB II — Blichowski, Chomętowski, 
Osowski, Jeżewski, Kamiski, Ko- 
siński, Lubiatowski, Makowski, Ob- 
rępski, Strzemieczny, Wieczwiński, 
Wislocki, Wodzicki i Wspinek. 

Prus ni — Andrzejewski, Biernacki, 
Bobrowski, Broszkowski, Chomętow- 
ski, Czarowieński, Grzybowski, Kra- 
kowieński ▼. Krakowiński, Opacki, 
Prószewski, Tomicki v. Tomikowski, 
Uci^ski i WotowskL 

Priegonia — Uykowski v. Irzykow- 
ski ▼. Jerzykowski, Rylski i Stu- 

' dzieński. Pneerowa — Araancki, Heski, £%• 
browski, Rogowski i Rossochowski. 

Przyjaddi — Jasielewicz, Mackie- 
wicz, Mingaylło, Szegedowicz, Wenc- 
kowicz i Wojciechowski. 

PrzTJadcl Sowity — Parłowski. 

PttChała ~ Gutkowski, 24cki i Pa- 
jowski. 

Radwan — Bagiński, Bohdanowicz, 
Chełstowski, Czechowski, Czubiński 
Czuryło, Domaradzki, Gośka, Gru- 
szecki, Jaskłowski, Karwiński, Ko 
kotek (Prakowski), Łabuński, Lo- 
jowski, Maliński, Małuszycki, Mar- 
tynowicz, Niedziałkowski, Olszowski, 
Osiecki, Owsieński ▼. Owsiński, Pa- 
rzanowski , Pławski , Przydkowski, 
Radecki, Radłowski, Semy, Skoli 
mowski, Sł^ko v. Słonka, Sobieński 
Stanclewski ▼. Stanchlewski v. Stan- 
czlewski i Stojart. 

Raazyniec — Maczuk. 

Ratuld -- Sucharzewski. 

Rawicz — Arciszewski, Bakalarowicz, 
Biedrzychowski , Borowski , Bor- 
szczowski, Bożewicki , Brzumiński, 
Chociwsld ▼. Chociewski, Chroślicki, 
Deręgowski, Gromadzki, Jackowski, 
Kalnicki, Klimczycki, Kochanowski, 
Komornicki , Kozielkowski , Kra- 
szczyński, Małachowski, Nadratow- 
ski, Niesulowski, Oszczepalski, Ow- 
sianko, P^gowski, Piotrowski, Pło- 
dziński, Pukińsld, Rafał, Regowski, 
Rososki, Rozwadowski, Soczyński, 
Siestrzyński , Słupski , Stobiicki, 
Świątnicki, Świderski, Szcznćki, To- 
polski, Tworzyański, Wflczopolski, 
Witoslawski, ZacnoUaki, Zaichow- 
ski i Zdrzalik. 

Roch II — Grot, Kłębowski, Kowa- 
lewski, Macierzyński, Mieczkowski, 
Okorski, Otrębusz, Piechocki, Szczo- 
drowski, Wierzuchowski, Wilczogór- 
ski. Wolski i Wysokiński. 

Roch III — Borowski, Brolińaki, 
Brzeinicki, Chotowski, Gierałtowski, 
Kamiński, Korycki, Kostro, Łopień- 
ski, Nadolski, Oczko, Paszkowski, 
Piekucki, Pielaszkowski, Piotraszko, 
Rzeinicki, Wolski, Wypyski, Wy- 
szeński - Nagórka, Zakrzewski i Że- 
browski. 433 Rogala — Bandonki, Bendonki, Bie- 
nicki, Bzowski, Czekanowski, Gin- 
towt, Gnojeński, Jatowski, Kruszew- 
ski, Latyczyński, Lenczewski, Lork, 
Niczgórski, Popławski, Potrykowski, 
Radzikowsld, Rnnowski, Sękowski 
i Tatkiewicz. 

Rola — Bratuski, Dąbrowski, Doma- 
nikowski, Gołaszewski, Gostomski, 
Gozdowski, Kański ▼. K^cki, Kar- 
manowski, Krę^lewski, Kurzeiew- 
ski ▼. Korzelowski, Kwiatkowski, 
Łaźniński, Mierosławski, Modlibóg, 
Oryński , Popławski , Ruskowski, 
Skrzetuszewski, Sosiński, Święcicki, 
'i>ocieski i Wrzeszcz. 

Samson — Bilęcki ▼. Bylęcki, Bor- 
kowski , Gaszyński , Groszkiewicz, 
Kokalewski, Kormanicki, Kubalski, 
Kolski, Otaski i Rożnowski. 

Sas — Borysławski, Drelachowski, 
Klaczkowski , Knilowski, Lewicki, 
Lewiński , Misczowski , Morochow- 
ski, Ploszczyński, Pokutyński, Ra- 
sko, Robaszewski, Szemetylło, Tro- 
janowski , Turzyński , Waczewski 
i Ziębiński. 

Siekierz — Burzecki i Nowicki. 

Ślepowron — Bolesza, Brański, Bru- 
żewicz, Ciecierski, Darowski -Wery- 
ha, Dmibicz, Dzieczyński, Dzicczyń- 
ski, Jarczowski, Jnrgielewski , Ko- 
morowski, Komnński, Kossak, Ko- 
walski , Krzyżewicz , Knrakowski, 
Kuźma (Ciesierski?), Kwir, Lenarski, 
Leśniewski, Luberadzki, Lutomirski, 
Łęcki ▼. L§cki, Malinowski, Malu- 
jewicz, Mileyko, Naborowski, Nar- 
towski, Oględzki, Sakowicz, Strzel- 
bicki, Tatarowski, Ugoski, Were- 
szczatyński , Wojno , Zabierowski, 
Zaborowski i Żelkowski. 

Sławędn — Danowski, Sikorski, 
Skrzypkowski , Szeronos i Wro- 
czeński. 

Sokola — Piglowski. 

Śneniawa — Belewski, Budzislaw- 
ski, Chwalikowski, Kitowski, Knrd- 
wanowski, Miloszewski , Parowski, 
Pczolecki v. Pszczotecki, Piczek, 
Pielwicki, Rozbicki , Rudoszański, 
Słupski , Wędzierzeński , Wodecki 
i WojnowskL Starj koń — Chełmski, Gromnicki, 
Pisarzowski, Szafrankiewicz , Wcna- 
towski, Włostowski i Wolczek. 

Stemberg — Będkowski, Boiowski, 
Jastrzębski, Sławiński i Żabieński. 

Strzała — Kroi. 

Strzemię — Błoński, Borkowski, Bo- 
iydarowicz, Buchcicki, Bułatowicz, 
Donat, Dzięgiel, Jurczyński, Kar- 
biński, Podolecki, Połaniecki, Przy- 
bystawski. Ptaszek, Rębowski, Śnie- 
żek, Sobolewski, Sokół, Straszowski, 
Sulikowski, Unieszowski, Wołkow- 
ski, Wojnecki i Zglobicki. 

Suchekomnaty — Błeszczyński, Ho- 
rodeł ski, Kobylski, Nikłacz, Pawło- 
wicz , Rzepnicki , Stanislawowicz, 
Tłoczyński i Żarowski. 

Sulima — Krzyżanowski, Kuklinow- 
ski, Leski i Miłowski. 

Świenczyc — Czemiowski, Kuty- 
lowski i Pruski. 

Świerczek — Welinowicz. 

Świnka — Jeżewski, Kania, Krzczo- 
nowski, Mikuszewski i Rucki. 

Sfrokomla — Bułhak, Chabowski, 
Dawidowicz, Gawroński, Hryhore- 
wicz, Iwanowicz, Krzepicki, Panry- 
lowicz, Piotrowicz, Pleśniewicz, Pła- 
szowski, Siemionowicz, Święszkow- 
ski, Turowicki i Życzyński. 

Szalawa — Strzcsz. 

Szeliga — Borsteygo, Bryski , Ce- 
drowski. Chrzanowski, Cieszęcki ▼. 
Cieszanowski , Hryhorowicz, Jasień- 
ski, Krzywkowski, Kuczkowski, Le- 
bedowicz, Łainiewski, Łukocki, Łu- 
kowski, Małaszewski, Mostkowski, 
Ogorzelowski, Pepłowski, Płochocki, 
Pruski, Rozdolski, Sieluziński, Skal- 
ski, Songin i Wojski. 

Taczała — Horwat. 

Tarnawa — Łopatacki. 

Tępa podkowa — Baranowski, Bil- 
czyński, Bronowski, Bukowski, Bur- 
kacki, Chojecki, Chyżeński, Czar- 
necki, Czubiński, Dobiesławski, Du- 
nikowski, Falboski, Golański, Gole- 
miński, Grabownicki, Gródecki, Gro- 
dzicki, Gzowski, Hamerski, Juszko- 
wics, Kiersnowski, Kołakowski, Ko- 
narski , Krzywański, Kwiatkowski, 
Leftnicki, Lubiecki, Łomszycki, Ma- 433 dejowici, Milewski, Moncsewsld, 
Nacelowics, Nejchrowicz, Nicki, Ni- 
szowski, Olszewski, Pakoszewski ▼. 
Pękoszewski, Paprocki, Pełka, Po- 
tocki, Raczkowski, Roiaowski, Rze- 
pecki, Sachrowski, Sarszowski, Ści- 
bor, Sknetuski, Stabrowski, Stra- 
chota, Strąka, Szczepanowicz, Szo- 
mowsld ▼. Somowski, Szumko, Tom- 
kowicz , Towpnowicz , T jrawski, 
Uchacz, WUniowski, Zalńzewski, 
Zieleniecki i Żychowski. 

Topacz — Biertoltowski i Ujejski. 

Topor ~ Biskowski, Bognsz, Bor- 
kowski, Broniewski, Channęski, Cho- 
cieszewski ▼. Chociszewski, Ciesiel 
sld, Gajnowski, Garlicki, Górecki, 
Grochowiecki, Jablowski, Kępski, 
Koczarski, Knyski, Kurowski, La- 
skownicki , L^ocki , Ochabowicz, 
Pemperski, Płocki, Regalski, Roba 
czyński, Rosperski, Roth, Rzepliń 
ski, Tomiszewski, Wójcicki i Zel 
ski. 

Trąby — Jaijewicz, Kalina, Krassu- 
sld, Małecki, Miledd, Niewodziński, 
Piwko, Stanislawowicz , Wierzejski 
i Wińcza. 

Trzaska — Galiński, Goliński, Gut- 
kowski , Gutowski , Kawieczyński, 
M^orowsld , Pomaski , Popławski, 
Smosarski, Wawizyszewski, Wieluń- 
ski, Wilewski, Wolski, Wybieszyński 
i Zastruski. 

Trzy groty — Waszkiewicz. 

Trzy lilie — Nencha i Suski. 

Trzywdar — G^orowski, Kumelsld T. Komelski, Łomieński, Rossowski 
i Żędzian. 

Wadwłcz — Borodzicz i Wachowicz. 

Wagi — Adamowicz i Wojewódzki. 

Waraia — Baranieć i Burkat 

Wąż — Bogwiedzki, Gardziński, Gór- 
ski, Oiegowski, Rajski i Szaleski. 

Wąż Hoiżeaza — Garleśyński. 

Wczde — Pogorzelski i Skoraczewski. 

Widawa — Borejko v. Boreyko, 
Bobkowski , Brachowski , Despot, 
Grabowski, Kamiński, Klityński, 
Klodnicki, Kolbus, Krakowińsld, 
Krukowski, Lichowski, Malawski, 
Malcherowicz, Marszałkowski, Mar- 
szewski, Mierzwiński, Pracki, Pru- 
siecki i Radzikowski. 

Wicmazowa — Górecki, Rudnicki 
i Stongorzewski. 

Wierzbna — Fedorowicz ▼. Fiedo- 
rowicz. 

Wyazogota — Sulewski. 

Zabawa — Piasecki, Sokol i Wc- 
chadłowski. 

Zagłoba — Dubicki, Leszczyński, 
Marzyński, Mcciński v. Mcczyński, 
Poletyło , Przeradzki , Sulkowski, 
Szczepienia, Tworzyański i W9- 
pilski. 

Zadora — Ciecharzewski i Konarski. 

2Uireinba — Brzostkowski, Bulakow- 
ski, Dowojno, Pogrzybowski, Saxo, 
Szczeniiewski i Wyskowski. 

Zerwikaptor — Grabowiecki i Pa- 
siowski. « « « Odbito w Krakowie czcionkami Drukami Uniwersytetu Jagiellońskiego pod 
zaiz^dem Józefa Filipowskiego. Składał Karol Topiński, odbijał Emil Kórbl. 
Drzeworyty wykonał Antoni Musiałowski w Warszawie. 434 Sir. 


wierss 


%amiast 


ma być: 


385 


13 od góry 


Zarzeczyn 


Zarzeczny 


386 


4 » » 


Bclawy 


Bielawy 


386 


13 » » 


Poraj 


Goraj 


386 


15 od dotu 


Koimiński 


Kuniński 


387 


15 od góry 


Szł» ponowo-Szłaponowski 


Szłoponowo- Szłoponowski 


387 


21 od dołu 


Wieruszowych 


Wieruszów 


390 


9 * » 


Lubitczyków 


Lubiczów 


391 


13 od góry 


Suchoczaszy 


Suchoczasy 


392 


3 od dotu 


Grzymalczyków 


Grzymalitów 


393 


2 od góry 


♦Bcndon 


'^Bendoń 


393 


27. 14. 10 
od dołu 


Gnymalczyków 
394 


6 od góry 


Kotarbi 


Kotarbie 


394 


25 » » 


Gnymalczyków 


Grzymalitów 


395 


22 » » 
Grzymalitów 


396 


19 od dołu 


Brzostowski 


Brzostkowski 


397 


2, 6 od g. 


Grzymalczyków 


Grzymalitów 


399 


23 od dołu 


Gorojewski 


Gorajewski 


401 


8 od góry 


Wielkanocki 


Wielkanoc, Wielkonocki 


401 


2 od dołu 


Lgoty 


Lgota 


403 


13 • » 


♦Padcn 


•Padew 


403 


8 > » 


♦SUrzów 


♦Staszów 


405 


I > > 


Kurzyński 


Korzyński 


406 


18 od góry 


Grzymalczy kó w 


Grzymalitów 


408 


4 » ' 


Miłowidzy 


Miłowidza 


408 


19 » » 


Grzymalczyków 


Grzymalitów 


409 


II > > 


♦Chojaczno. . . 


♦Chojeczno. . . 


409 


8 od dołu 


Sabli Młode 


Sabie Młode 


410 


15 od góry 


Długołęki 


Długołęka 


410 


17 » » 


♦Napiórko 


♦Napiórki 


411 


8 od dołu 


Rędziny-Woszczołki 


Rędziny- Woszczałki 


412 


6 » » 


Grzymalczyków 


Grzymalitów 


414 


12 od dołu 


Bolina 


Belina 


415 


21 » » 


Koininka 


Koininek 


417 


II od góry 


Dupreak 


Dnprzsk 


418 


II » » 


Kuncki 


Konecki 


419 


24 * » 


Pulaii Zwierzy 


Pułazie Zwierze 


419 


13 od dołu 


Wtzynki . . . - Wyczeński . . . 


Wyszynki.... Wyszeński 


421 


18 od góry 


Stawki 


Stawski 


421 


21 > » 


Troskowczyzna 


Troskowszczyzna 


422 


4 » » 


Byczera 


Byczerza 


422 


18 » » 


Popielowski 


Popiel 436 

ERRATA n. 
Sir. 
wierst 


»amiast 


ma hyći 


176 


9 


od góry 


h. Łabędź 


h. Paparona 


251 


5 


» » 


POKTYŃSKI 


POKUTYŃSKI 


266 


7 


» » 


R^d^cin 


Radęcin 


275 


15 


od dołu 


RÓŻA WSI 


ROŻEWSKI 


279 


8 


» * 


Motoszewa 


Małoszewa 


279 


8 


y > 


Sierpecki 


Płocki 


283 


6 


» » 


Sorbii 


Sarbi 


288 


3 


» > 


CHrząśkiego 


Chrz^ńskiego 


289 


12 


od góry 


Siostrzynia 


Siestrzyni 


294 


I 


od dołu 


S^chowski 


Suchocki 


301 


12 


od góry 


SONGAŁOWICZ 


SONGAJŁOWICZ 


306 


6 od dołu 


Sierazkie 


Sieradzkie 


308 


7 


od góry 


Salowskiego 


Szalowskiego 


310 


14 


od dołu 


ze Strzegomia 


ze Strzegomi 


312 


2 


od góry 


Secygnowskiego 


Secygniowskiego 


316 


13 


» > 


Sworyczów 


Swaryczów 


322 


13 


od dołu 


Dowboma 


Dowbora 


323 


9 


» » 


SZUKOŁO 


SZUKAŁO 


327 


4 


» » 


uznany 


uznany 


328 


3 


» » 


TOCHTOMYSZEWICZ TOCHTAMYSZEWICZ | 


332 


I 


> » 


Trzcziniec 


Trzcinice 


340 


II 


» » 


Wali 


Walów 


347 


3 


> » 


WIERSZCHOWSKI 


WIERZCHOWSKI 


353 


3 


od góry 


z Wanic 


z Włanic 


353 


9 


od dołu 


Wołoszynowice 


Włoszynowice 


353 


6 


» » 


Berenwolde 


Berenwaldu 


360 


I 


od góry 


WSBINEK 


WSPINEK 


362 


II 


» » 


Wyszenek 


Wyszonek 


370 


3 


od dołu 


Lassota 


Lassota 


378 


2 


od góry 


Kamieńca 


Kamienicy 


378 


15 


od dołu 


Żegloszcza 


Żelgoszcza 


379 


5 


» » 


Żórawii 


Żórawi 


382 


I 


» » 


z Giedyminowicza 


s Giedminowicza 


383 


8 od górf 


Ipochorski 


Ipohorski 


383 


II 


od dołu 


Lossota 


Lassota 43 s ERRATA. 
Str, 


wiem 


tamiast 


ma być; 


2 


I od g^dry 


Góregladowie 


Góregladowie 


9 


I » » 


Rzędzinowie 


Rędzinowie 


10 


I od dola 


Mazowiecldemi 


Mazowieckimi 


15 


2 » > 


Tolat 


Talat 


a2 


12 od grdry 


W xvin 


w XVII 


23 


13 od dołu 


z Rampla 


przyd. Trąbka 


24 


2 od góry 


Kosnina pod Obrzy- 


Koźmina pod Obrzy- 


skiem 


ckiem 


36 


4 » > 


BELEMSKI 


BELEWSKI 


34 


I » » 


BŁESZCZYŃSKI 


BŁESZYŃSKI 


35 


8 od dola 


Radomski 


Radomskowski 


36 


14 » > 


Szach-Maneyr 


Szach-Mancyr 


37 


9 od «<5ry 


BOJANIECKI 


BOJANECKI 


45 


6 > > 


h- Prus I 


h. Prus III 


49 


6 » > 


Slugocsyce 


Sługocice 


49 


2 od dola 


Lepaczyński 


Lepaczyński 


52 


4 od gdry 


Bystyjowice 


Bystryjowice 


59 


3 od dola 


pieczątkę 


pieczątki 


71 


7 » » 


DĄBEK 


DĄBSKI 


71 


8 > > 


Zeromina 


Zeromina 


75 


12 od gdry 


Dobromin 


Dobromirz 


77 


15 » » 


Domradz 


Domaradz 


79 


9 » » 


Szczyrzycki 


Sierperki 


81 


5 » » 


Duprzka 


Duprzska 


82 


7 » » 


Dziektemia 


Dziektamic 


92 


7 » » 


GIRBERT 


GIZBERT 


94 


8 > » 


Olstyńskiego 


Olsztyńskiego 


96 


6 » » 


Bonztynowie 


Monztynowie 435 y Sir, 


wurs9 


zamiast 


ma być: 


102 


12 od dola 


zapewno 


zapewne 


102 


12 » » 


pomięszano 


pomieszano 


»03 


II » » 


Zamicki 


Żaraicld 


I OS 


15 . . 


słoniowymi 


słoniowemi 


IIO 


3 » > 


Wiercenia 


Wiercienia 


112 


5 » » 


Drogomiera 


Drogomira 


"3 


16 od gdry 


nobilitowanych 


nobilitowanej 


114 


2 » » 


Konickiego 


Kunickiego 


120 


3 od dołu 


Sarbii 


Sarbi 


122 


7 » » 


snchedni 


suche dni 


124 


I od gdry 


JEZWANKOWSKl 


JEZIORKOWSKI 


125 


15 » » 


Drohomira 


Drogomira 


129 


13 » » 


KAPLIEŃSKI 


KAPLEŃSKI 


131 


II od dola 


Dziekowskiego 


Dzikowskiego 


135 


I od góry 


Tychna 


Tychno 


136 


16 od dołu 


Koboczyńskimi 


Koboszyńskimi 


138 


8 od gdry 


Włoka 


Włodka 


140 


2 » » 


Wolinczowej 


Wołyńcowej 


140 


2 od dotu 


Kobyły 


Kobylej ł,ąki 


141 


7 » » 


KOCIEŁŁO 


KOCIEŁO 


145 


II od gdry 


Chomiaźy 


Chomiaźy 


148 


7 » » 


Stężyński 


Stężycki 


154 


2 » > 


Dukelską 


Dukielską 


157 


15 od dołu 


Kręilcwice 


Kcielewice 


161 


6 > > 


adeptowany 


adoptowany 


166 


5 » » 


Koblo 


Kobło 


171 


4 od gdry 


KURTEL 


KUTREL 


163 


10 » » 


MALIKBACZYC 


MALIKBASZYC 


207 


I > > 


MISSIOWSKI 


MISIOWSKI 


211 


10 » » 


Morzycy 


Morzyce 


233 


4 od dotu 


psałtarzysta 

ft « « 


psałterzysta 43<5 #• M^^'