Skip to main content

Full text of "Nordmaendene i Amerika : nogle optegnelser om de Norskes udvandring til Amerika"

See other formats


GIFT OF 
JANE KoSATHER 

Knub Cangelanb. ^øtilm^ttil^it^ i Im^d^a. 9log(e £)ptc^n€i^ct — om De Horffcs I16r>anbring 
til Hmerlfta* 9iet»e Xttfitt^e. So^n 9lnbcrfon & ©o., Ubgtt)cre, 

183, 185 08 187 9lort^ ^tcxUi 6t. 
1880. x- r Intetred, according to Act of Congress, in the year of our Lord 1887, \if 

JoHM AnOBRSOII k Co., f f' f^/ \m.^' In the offlce of the Librarian of Congress, at Washington^ B. i.C. 
y €!an))inat)en3 S3oQ'^anbeI. SfonblnobenS 3'nbtiunben i 

©og- Ofl 2lccibcnt8tTt)frcn, 6!anbinaoen§ Sogbiuictf, 

183, 185 & 187 IRort^ $eorto St., Sliicaoo, Ofl. 3nMc5ntng, SSiftnof tjiHe t!fe t)ore ®ftcr!ommere paa ten beftlicje 
3orbbeI, eftcr ^arl;unbrcber§ gorløb, faa(ebe§ tnaatte \øc^e 
forgjeueS eftcr Dp(t)§ninGcr om bereø Qæbre^ f;Jr[ie 3ub= 
tjanbring tit ^meri!a, forn t)i nu mcb SBegjerligl^eb for^ 
gjctjcS føger at løfte gorgangen^ebenS ©tør fra Dore gor* 
fæbreS Snbt)anbring til be ffanbinaniffe £anbe. 9Jcob en 
faaban STom^eb og fulbftænbig SJ^anget <3aa fjiftoriffe 
JSibneSB^rb er 2J2cnnef!efIægten§ fremffrebne ^ibåalber 
SBorgcn. ©ett) om t)i forubfætter forn en 2}?uttg]^eb, at 
§iftorien, meb fin STitbagegang og fine mør!e ^ib^atbere, 
gjentager fig i be fommenbe forn i be forBigangne Slart^un- 
breber, Dit bog neppe ben ffanbinauiffe Snbtianbring tit. 
Hmerifa forftjinbe of §iftorien, faatænge ber paa 3orben§ 
tob§ finbe^ en Setning af tJor 91ationatitet, for l^Dcm 
faabanne ]^i[toriffe SJtinber l^ar nogen SntereSfe. SDct er 
i!!e et faa fjernt <Bt)n paa ©agen, fom l^ar Beoæget ntig tit 
at nebtegne bi^fe ©rinbringer. 2Jien ber er en nærtig^ 
genbe gremtib, fom ubentoit)t t)itbe føte ©aonet of ftige 
Dptegnetfcr og meb rette t)e!(age fig ot)er Dor gorfømmetfe- 
og fiigegt)tbig5eb i benne §enfeenbe, om Di nu ottefammen, 
enten af 9}^i§tittib tit o§ feto, etter of onbre ©runbe, Den^ 470833 tebc paa, at bt)gtigere §ænber, eder Tlænb meb bcbrc 
^nlebning, ffulbe paatage fig fjerningen, inbtit atle be 
tibtigere Snbt^anbrere nteb bere§ perfonlige ©rinbringer 
og opicuebe erfaringer laa i (5)rat)en, f)t)orfra bcreS ©rin^ 
bringer i!!e mere funbe l^enteå op. 5It gjøre fit tit at af^ 
^jælpe et faabant ©atm l^oS t)ore nærmeft paafølgenbe 
(Sjener ationer t)urbe berfor fritage 9^ebfErit)eren fra S3e^ 
ff^tbninger for Snbbi(bfft)eb og gorfængetigI)eb. £ab 
berimob ret mange gjøre faabanne Optegnetfer, felt) om be 
— lige jom mine — iføreS en fimpet gt)erbag§bragt. ^et 
er ilk 2J^eningen at leoere noget futbenbt Ijiftorif! 5lrbeibe, 
men berimob bet Xømmer og be ©tene, forn hen fimplc 
^rbeiber bringer ben øocbe S3^gning§manb, for at §an 
beraf fan opføre ben l^iftoriffe ^Stigning. S8ilbe nn tit 
(£j. en Tlanh fra t)t)ert Uboanbring^felffob lettere faabanne 
Dptegnelfer, fi! man fnart et rigt gorraab, forn tjcb en øtjet 
^aanb§ S3earbeibelfe fnnbe gjøreS tit noffaa intereSfantc 
5larbøger. Tlon i!!e Xiben fnart er fommen tit at gjøre 
en Seg^nbelfe f;ermeb, og mon i!!e het fnart blioer for fent 
Qt fnnne naa bctte 2}?aal? 

^et er forfatteren^ Sibrag tit bette Tlaal, forn ^ermeb 
fremb<eregv I. ioI!et)anbringer føne§ ai ^atie foregaaet fra SJtenneffe* 
flcgtenø førfte Xiber, Ubtjanbringer blanbt 9xoaS- 
tibligfte Sfterfommere omtalet ^^ppig i iBiBelen, jo. 
©ub befalebe enbog 5lbraf)am ai ubtjanbre. "^orber frugt- 
bare, formerer ©ber og opft)(ber 3orben/' tiax et ^ub, foiu. 
ftemmebe meb 9^aturen§ Drben, ii)i hei ubgi! fra S^aturen^ 
^erre. ^a (5Jræ§gangene paa ^etf)el§ ©letter hU\) altfor. 
tnbffræn!ebe, trættebe §t)rbefoI!et om bem, og 5Ibra^am og. 
Sot brog ^t)er fin S8et. ©aatebeå antogeS \)ci at f)a\)t 
gaaet til mellem 2J^eunef!ene i be forl^iftoriffe ^iber, og 
feuere bærer S8erbeu§^iftorieu uof af SBibuegb^rb om 
ftørre og miubre golfeoaubriuger. 

9J^ægtige (Stammer træugte frem fra forffjedige ^e(e af 
5lfieu mob SSefteu gjenuem (Sgueue t)eb bet forte §at) 05 
^ouautaubene. ©ot^crue tri)!!ebeå tub ^aa M ftore ro*- 
merff^ 3flige§ ©ræubfer, forbi $uuuerue t^æltebe fig iub paa 
bem fra g^fteu. Sfter be ^iftoriffe (55rauffereg Tlmng 

(5) ^a( btSfe gotfebetjægelfer t)ære ubgaaebe fra M gamle 
3ranien eHer be nuoærenbe iitbijfe og perfiffe §øilanbe. 
^il biåfe Ubt)anbringer rcgnc§ ogfaa ben germani[!e og 
ben norrøne 5ot!e[tammc, forn i to (igeløknbe Sinier er 
braget fra Øft mob 5>cft, inbtil be ncb gjennem Xiben 
naaebe Itge til Øfterføen, ^tjorfra be ^ar nbbrebt fig mob 
©^b og 5^orb og enbelig fat fig faft i be tt)bf!e og ffanbi= 
natJiffe Sanbe. SDen Befjenbte norffe $iftori!er ^et)fer 
l^olber for, at tJore gæbre er !omne til be fibftnæonte Sanbe 
en 400 å 600 $lar før tJor Xib^regning, og at ben norrøne 
©tamme bel§ er gaaet otier ben Bot^niffe Sngt, bel§ norb 
om famme, og at be berfra er trængte mob (St)b ; at ber 
paa ben ^ib allerebe fanbteg S^omabefol!, forn !a(bie§ gin* 
ner, Sapper, belter og kimbrer; at bi^fe efterljaanben 
trængte^ afoeien — ginnerne mob het t)berfte Dlorben i 
S^orge, ©uerige og 9in§Ianb, Slelterne og kimbrerne mob 
8t)b og SSeft lige til ©nglanb, 3rlanb og (Sfotlanb — og 
at enbelig 9lorrønerne trængte be gotljiffe (55ermancr, fom 
Dar !omnc til M f^blige ©oerigc, ^anmar! og (S(e§Dig, 
længere mob 6t)b og SScft, Ijtiorueb atter 5tnglerne og 
6ajernc trcengteg fra bere§ Dp^oIbSfteber ot)er til Srit- 
ianien. II. ^lere 5lar^unbreber fenere bret) garalb ^aarfagcrS 
Unbertr^!!el)"er mange a\ tJore bebfte norbiffe gæbre Dt)er 
til 3SiQnb og gærøerne, ^tiorfra be paa bereå ©øreifer 
ttlfælbigt)i3 opbagebe 5lmeri!a. ©agaerne fortæller, at 
Sflorbmættbene foretog mange Seifer tit fianbet i 35e[ten, 
f om be !albte SBinlanb, og anlagbe en koloni tjeb St\)\kn 
af 3J?a§fa^ujettg, forn be !albte £eifåbober. 2)a ben forte 
^øb inbtraf om!ring 1350, gtemte man i 3^orge og S^- 
lanb SBeien til ben nt)e SSerben, og gormobningen er, ot 
be norffe ^oloni[tcr i SeifSbober, ba be ingen Xilførfel 
mere fi! fra SJ^oberlanbet, blanbebe§ meb 2anbet§ Urinb- 
btiggere, 3nbianerne (be faafalbte ©fræHinger). SDer er 
en bunfet 5lnelfe om, at be ©rato^øie og anbre DlbtibS- 
minber, fom paa mange ©teber forefinbeS i be gorenebe 
etater og fom i!fe fan ffrit^e fig fra Snbianerne, maafle 
er ©por af be metlem bcm tiærenbe S^orbmænb. ^ermeb 
t)ære bet nu fom bet t)i(. SJ^cget mere fanbftinligt er bet, 
at ^riftofer ^olumbuå ^i^aa fin befjenbte 9leife tit S^tanb 
"^ar førft ^ørt gortættingen om bet mob SSeft liggenbc 
53intanb og at hette gat) ^tntebning tit f)an^ DpbagetfeS* 
reife mob SSeften, fom cnbtc meb Hmerifa^ ©jenopbagetfe 
i 1492. 8 
III. 

Ubpanbrings -- 2larfagcr* 5larfagerne til 5o(!et)anbrtngerne !an tjære f or f fjelli ge : 
bela 91omabelit)et og be ufulbfomne Scigtrebffaber, l)t)orfor 
ftore 2anbftræ!mnger bel)øt)ebe§ for bet i ©tammerne ttl= 
t)0jenbe golfetalå Unber^olbning ; bela be barbariffe %\^ 
ber, ba ben ©tærfere uben tJtbere meb 2Jiagt forbret) ben 
@t)agere; bel3 maojfe ogfaa ifølge (Stammena frie 3Salg 
og Seflutning. 

5Rorbmænbene^ SSifingetog maa anfeeS bel§ forn lige- 
fremme Dt^erfalb og $ll;nbringer i S^abolanbene, bel§ forn 
en raa Stib»alber§ Øuelfeåtogt og ^rigéførelfe, S3i læfer, 
at be paa biåfe Xog ofte beføgte ©nglanbé, Srlanbé og 
S!otlanb§ ^^fter faauelfom X^bfflanb og granfrige ; o^i be 
i bet fibftnætjnte Sanb ftiftebe en koloni, fom enbnn !al^ 
be» S^ormanbiet og l)t)orfra D^ormannerneg ©robringéfiære 
ubgi!, fom erobrebe ©nglanb oft). 

6panierneå førfte Ubtjanbring til Hmerifa efter ^olnm= 
bu»' Dpbagelfe beftob af en Stare Goent^rere, fom føgte 
bib for at finbe ©ulb og ©ølt), og bet t)ar førft fenere oi 
be begt)nbte at anlægge kolonier. Unber dronning @li^ 
fabet^^ 9?egjereng !om (Snglænberne til Øft!t)ften af 9^orb* 
omerifa og efter nogle forgjeoeå Sorføg lt)!!ebc§ bet bern 9 

ot ftifte en 5lo(oni i ^Sirginia. • ^et ft)neå ijær at ^atje 
toæret §anbe(§intereéjen, font befjælebe bern, tneben^ paa 
famme Xib puritanerne og §ugenoterne reifte tit 5lineri!a 
for at føge 9f^e(tgion§friI}eb og unbgaa be l^aarbe iReti' 
gionåforfølgelfer, forn be ntaatte ubftaa i bere§ §iemlanbe^ 
©nglanb og granfrige. 3 1624 anlagbe nogle D^orb- 
mænb en koloni i het nuuærenbe ^m 3erfe^, og en ^\)J 
Jorn be !a(bte ^Bergen, bærer enbnu hette 9^at)n. 3 beit' 
fomme ®gn an(agbe§ ogfaa en ft)enff koloni, men §oIlæn* 
berne, forn bengang ^a)ohe nebfat fig i 9^en) ^or!, Mx faa 
talrige, at be abforberebe alt omfring fig, inbtit be felt) 
maatte Bu!!e unber for het engelffe ©lement, 

SSor Xib§ norbiffe ©tanb^ariftofrati gjør gorbring paa 
at nebftamme fra be gamle til S^orge og (St)erige inbtjan^ 
brebe ^øobingeætter, og at S3ønberne ncbftammer fra be 
fiioegne eller Xrcelleftanben. §iftorien§ ^ibne§bt)rb be^ 
!ræfter i!!e benne gorubfætning. ^et er berimob l)æuet 
otjer al Xt)iul, at ben nut)ærenbe (Smbeb^ftanb og be faa== 
!albte øtire 8amfunbålag oprinbelig ftammer fra hen t\)h\k 
5lbel, forn gjennem be tt)bffe ^longer i SDanmar! importen 
rebeé for at ffaffe bem fietjebrøb og SJ^agt i (Smbeberne o^ 
t)CEre. ben fornøbne (Btøtte for ^ongemagten. 10 
IV. 

Det førfte norffe XIbr>anbrcrfcI[fab. ^et er en ^Ifbeling af ben gamle §e(teftamme5 Gfter^ 
flegt, be norffe S5ønber§ Ubt)anbring til 5Imeri!a i ben 
n^ere %\\), t)l l^er ffa( omtale. 5l(Ie faat)e( ffriftlige fom 
munbtltge S3eretninger, forfatteren l^ar fnnnet raabføre 
fig meb, famftemmcr i, at Sleng ^eerfon fra ©fjolb» ^ræ* 
ftegjælb i (Statianger $Imt uar ben, fom egentlig gat) ben 
førfte 5lnlebning tit be norffe iSønberå Ubtianbring tit 
5lmerifa. ^et mv i staret 1821, at t)an og en ^ammerat 
t)eb ^am ^nnb Sibe fortob gæbretanbet for at unberføge 
gor^otbene i 5tmeri!a. 9^etigion§tt)ang btet) paa ben Xib 
temmetig ftrengt nbøt)et i S^orge, tjtjor ber Difte fig Xegn 
tit ^Ifoigetfer. 3 Stavanger 5tmt ttax $ange5 Xit^æn- 
gere tatrige, og bernæft l^aobe ^oæfcrne i!!e faa faa Xit^ 
tjængere. ^iåfe fibfte biet) ifær ftærtt forfulgte, gorfat^ 
tcren t)eb, at gortætlingerne om ^t)æ!erforføtgetferne iffe 
er nogen toit)Ifom Xrabition. $aa ^ræfterneS 5(n!tage 
fom 2cn»manben meb fine SJ^ænb og tog ^t)æferne^3 Søm 
meb SJ^agt og førte bem tit ^ræften for at bøU^ og for ot 
lonfirmereS, og l^oi^ gorcetbrene iffe fom tit 5ltter3 fom 
be anbre i 2Jienigt)eben, btet) be mutfterebe — ei at tåte om, 
at be maatte bctate fin ^fgift tit (Stat»f irfen, nagtet be fett) 
iffe ben^ttebe ben. "^ctte ^ortjotb uar ben nærmefte ?tar* 11 

{at3 tit, at be to nætjnte SJJænb ubfenbte§ of ^t)æ!erne for 
ot unbcrffJge Xil[tanbeu i 5lmeri!a» ®er er flere paalibe* 
ItQe 2J^ænb§ Ubtatelfer om, at bette forljolber fig faa, og 
berfor fcr t)i ogfaa, at ber, ta (Sleng ^cerfon efter tre 5(ar5 
Op^olb i 5lmcri!a forn tilbage i 1824, organijerebeS M 
førfte norffe UbuanbringSfelffab i (Stavanger, forn næften 
ubelu!!enbe Beftob af ^t3æ!ere fra 6tat)anger og ©fjolb^ 
^ræfteg;ælb. ©et t)or be ofte omtalte ©luppefol!, et 
<SeI|fab );>aa 52 ^erfoner, fom meb eget ©!ib afgi! fra 
©tat)anger ben 4 Suli 1825. (Sfterføtgenbe om bette ®e(* 
ftabø euent^rlige Sfleife tit 5tmeri!a gjengit)eS b^U efter 
Die Saijnning^ liUe S3og om 5lmeri!a (tr^!t i (5;^riftiania 
1838), bel^ efter munbtlige gortællinger fra enfelte af 
2)eltagerne fett). 

"3 1821 !om en ^erfon t)eb Sflami Steng $eer}on, fro 
©tatjanger ^mt i iRorge, otier tit 9^ett) 5)orf i be gorenebe 
6tater. 3 1824 t)ar l^an en (Snartur titbage tit S^orge, 
og Deb !^an§ gortællinger om 5lmerifa tiafte» Ijo§ flere fi^^ 
ftcn ot reife bibljen. Gt Ubtjonbrcrfetffab paa 52 ^erfo^ 
ner tjøbte en liben ©(up for 1,800 ©pb., fom be (aftebe 
mcb 3ern for ot gaa til 9^en) ^or!. ©tipperen og ©t^r^ 
manben tJore felo bclagtige i benne ©pe!uIation. ©e pa3^ 
ferebe gjenncm 5!analen og (øb tub i en liben Ub^atjn poa 
Stt)^kn of (Snglonb, t)^or be beg^nbte at fætge S3rænbeoin, 12 

forn ber er en forbuDen S5are. ^a be mærfebe l^uilfen 
JJare be bert)eb ^at)be ubfat fig for, maatte be i ftørfte ^aft 
isi^n fi^9^ titfjao». gormebelft ©!ipperen§ U!t)nbig(;eb 
eder 9J^obt)inb !om be faa langt ©^b forn ti( 2}iabeira^ 
øerne. §er fanbt be en Xønbe 9}^abeirat)in foømmenbe 
paa §at)et, l^uitfen be ^alebe tit fig og beg^nbte at pumpe 
og bri!!c, ^a ^e(e 2J^anbf!abet oar beffjænfet, !om (Sfi- 
bet briuenbe forn et ^eftffib inb i §at)nen, uben ^om* 
manbo og uben at ()eije glag. (Sn Sremer forn laa poa 
Sfleben raabte tit bern, at be øieb(i!!elig maatte ^eife glag, 
berfom be i!!e tjilbe f)ilfe§ af gceftningenS kanoner, forn 
mrfelig alt tjare rettebe mob bem; og nu fi! omfiber en af 
^aåfagererne glaget fat og fi! het ^eifet. ©fter biåfe og 
flere garer naaebe be enbelig '^m gor!, ^e ^at)be i bet 
l^ele ticeret 14 Uger fra (Stavanger til 5lmeri!a. Sntibler* 
tib t)ar ingen høh paa 9Reifen og alle 93^anb t)are friffe t)eb 
fianbingen. 3 9len) gorf t)a!te bet alminbelig gorun^* 
bring, at be 9^orffe \)a\)hc t)ot)et fig otjer bet t)ibe §aD paa 
et faa libet gartøi, §t)il!et Ijibtil bar uljørt. SSeb Uoiben* 
^eb eller 2}iigforftaael|e ^aube man bemanbet ©fibet meb 
flere 9J^anb, enb be amerifanffe 2ooe tillobe, ]^t)orfor ber 
biet) lagt ^Irreft paa (Slipperen meb ©!ib og Sabning. 
9^u fan jeg i!!e meb SSiå^eb fige, enten ^f^egjeringen af fig 
felt) l^CEUebe 5lrreften, i S3etragtning af tJore gobe £anb§* 
mænbå Utiiben^eb og barnagtige gremfærb, eder om ^oæ* 13 

!erne alt nu l^atjbe tåget fig af bern; no! er M: ©fipperen 
flap fri og @!ib meb Sabning gaueå ©ierne tilbage. SDe 
tabte bog meget toeb fammeS ©alg, forn i!!e inbbragte bern 
mere enb 400 ^oIIar§. — S5eb ^t)æ!erne§ 6ammenf!ub 
fif be gjælp tit at fomme længere inb i Sanbet. Zo af 
gølget nebfatte fig i 9loc^efter og en af bi^fe Deb ^JZami 
£ar§ £arfcn ]^t)i§ Snfe bor enbnu ber. ^e øtirige fjøbte 
fig Sanb 5 3J^iIe norbt)eft for Sfloc^efter i Tloxxi^ (Sount^» 
$er maatte be gioe fem !5)aler for en 5lcre; men ba be i!!e 
]^at)be $enge at betale meb, ffulbe betalingen erlægge^ ter* 
min§t)i§ i ti ^ar. ©n^oer Ijøbte omtrent 40 5Icre§. San- 
bet l^er toår tæt betoojet meb ©fot) og tungt ai r^bbe. ^e 
4—5 førfte 5(ar toåre berfor meget møifommetige for biSfe 
golf, ^e leb ofte ftor 9^øb og ønffebe fig !un tilbage til 
^orge; men be faa ingen SJ^uIigljeb til at !omme ber, uben 
at opofre ben fibfte ©fjcerto af bcre§ gormue, og be toilbe 
i!fe !omme tilbage fom Xiggere. 2)og — toelgjørenbe S^aboer 
unberftøttebe bern, og tocb egen g(ib fif be omfiber bereS 
3orb i faaban ©tanb, at be funbe letoe af ben, ja tetoe bebre 
cnb i bereS gamle gøbelanb." ©aatoibt Sfl^nning. 14 
V. 

2^od]cftcr '- Settlementet. @fter aubre 3}^ebbe(e({er Bør enbnu titføie§, at fiar^ 
Sarfen, ber hQ\:xiit fig i 3iodjefter, anfaae^ jom ©elffabet^ 
Seber og tiar ben ene[te, forn forftob libt ©ngelf!, §an er 
nu for mange 5Iar fiben bøb, men flere SJ^ebleinmer af 
]^an§ gamilie letier t)ift enbnu, nogte i 9^od^efter, anbre i 
G^^icago. (Sn 6øn ftuberebe t)eb granfean^^S^nobeu:^ 
fiæreanftalt og tiirfebe forn Iutl;erf! $ræft blanbt fine 
£anb»mænb, men '^^'^t i en tibtig tilber. S)e, forn fjøBte 
£anb i 5lenba(I og SJ^orriå ©ountier, fll)ttebe bertil i 9^0== 
t)ember 9}?aaneb, netop \)^ SSinteren begt)nbte. fianbet 
berom!ring tsar enbnu libet bebygget, og bet t3ar tjanffeligt 
for bern at faa 5lrbeibe og enb tjanffeligcre cX finbe §u§It) 
for SSinteren. gire og tt)tie af bern flog fig fammen og 
B^ggebe et £og^u§, ber netop t)ar ftort no! tit at git^e ^oer 
af S3eboerne et g(aberum af en ^t)abratfob§ ©tørrelfe. 
©tuDebe fammen i benne trange §^tte Ijaube 9^t)!ommerne 
tjiåfelig Srug for en gob Xel Slaalmobig^eb, og alene en 
uroffelig ^ro paa en Bebre gremtib funbe unber biSfe 
Dmftænbig^eber opret^olbe 2}^obet og gjøre bere^ ©titting 
nogenlunbe taalelig. Stærffcmaffinen tiar enbnu i!!e f om^ 
men i ©rug, og ceb ^i tærffe for 9^aBoerne mcb ^leiel for* 
tjente be \iz\. 9f^øbt)enbige til fiioyop^olb. 2)e fi! nemlig. 15 

for \)ette ^Irkibe f)Uer efleute Sufljel af Ubb^ttet. SDet 
føtgenbe 5(ar Beg^nbte be ot r^bbe bet Saub, be ^atjbe 
fjøbt; men ba bette tjar Betjojet meb tæt (5!ot), gi! bet !uu 
langfomt meb 3flt)bntngen. 2)og funbe be ben anben 
Sommer f)øfte gtiebe af 2 5(cre§. ^ette gat» bem 2Jiob 
tit fortfatte 5lnftrænge({er, men M maa bog fige§, at be 
førfte 4 — 5 5(ar bragte bi»fe gol! mange (S!nffelfer og 
©orger. 2)et gi! bem, forn bet fibcn er gaaet faamange af 
bereS inbnanbrebe £anb§mænb : be ønffebe fig tilbage tit 
9^orge, og bertil ()at)be be maaffe gob @rnnb. SJ^en be 
!nnbe ingenftebé !omme af SJ^anget paa SJ^ibler, og felo be 
%aa, fom !nnbe beftribe Xilbagereifenå Ubgifter, t)ibfte 
!un altfor gobt, f)Oab bet oilbe fige at !omme tom^ænbet 
t)jem, og be forbtet) i 5lmeri!a, uanfeet benne u!)e(bige 53e^ 
gt)nbelfe. VI. 

5ra \825 til \856. 

^og, t)eb ^jælpfomme 9laboer§ 90^ebt)ir!ning og egen 
giib fi! be efter^aanben faameget opr^bbet af htt frugtbare 
Sanb, at be ^atibe gøbetjarer no! ti( eget gorbrug. Ub^ 
figterne bleo nu bebre ; be begtinbte at inbfe, at ^Imcrita 
tilb^ber \)tn ftræbfomme 5lrbeiber mange gorbele, og be 
opmuntrebe, i 33reoe til bercé gamle Sl^^i, fianb^mænb 16 

ot føge bereS S^!!e paa benne ©ibe §at)et gølgen ^eraf 
Dar, at ber i flarene fra 1825 til 1836 tjebbleo at ubdan* 
bre t!!e ]aa faa, men be reifte i fmaa (Selffaber meb (S!ib§= 
leilig^eb, enten ot)er ©otebofg i (Soerige, §amburg t 
X^bfflanb eller §at)re i granfrige, fra ^oilfe ©teber ber 
ofte gat)e§ ©fib^leiligljeb til be Qorenebe ©tater, gra 
(55oteBorg reifte ©migranterne meb ameri!anf!e (S!ibe, fom 
førte foenff 3ern til 5lmeri!a ; men benne Seilig^eb Dar 
uft!!er og man bleD ofte nøbt til ot l)enligge flere Uger for 
ai Dente );)aa (S!ib»leiligl)eb. 30^an beg^nbte berfor at tåge 
til §ambnrg, l^Dor ben tt)bffe Ubuanbring alt længe l^aDbe 
Dæret i regelmæ^fig ©ang meb be faafalbte amerifan^e 
$a!etffibe. 9J^en ogfaa l^er møbte^S be norffe Ubuanbrere 
af ben SSanffelig^eb, at l)Di§ man iffe Dar inbffrcDet en 2 
a 3 Uger iforDeien, maatte man ligge oDer inbtil ben næfte 
$afet afgif. "i^cite førte \)a til, at mange lagbe SSeien 
ODer §aDre i granfrige, l^Dor tilgangen af UbDanbrere 
Dar minbre, meben^ ^afetfarten Dar omtrent ben famme 
fom fra gambnrg. (Sn S3en af S^ebffriDeren, Deb 9ZaDn 
(55iert §0Dlanb, en oplt)ft og frifinbet S3onbe fra §arban^ 
ger i 33ergen§ ©tift, Dar en af bem, fom i 1831 reifte til 
§lmeri!a oDer ©oteborg, og jlfreD mange fortrinlige SreDc 
til S^orge.*) ^a i)an Dar Del f jenbt i flere ^rceftegjælb i 

*) forfatteren !)ar feet en 3If)!rtft of et S3ret) fra Øjcrt ®rcgo= 
riuSfen ^otjlanb, ftretjct fra ajJorriø Sount^, '^. S-, i 1835, ^t)or ffan IT 

SBergenå 6tift, cirfuterebe §an§ Sreue t)ibt og brebt i ()un^ 
breber af 5(fffrifter og tjafte ftor Sntereåje blanbt go(!et. 
gor i!!e vet mange 9lar ftben let)ebc ^an enbnu i en ^øi 
^(ber i Dttama, SKinoi^. VIL 

Ubpanbringen i ^836. (Snbeiig forn en af @(uppefoI!ene tjeb Ulam ftnub @(og- 
t)ig tilbage til 9^orge i 1835 efterat l^aue op^olbt fig ti 
S(ar i ben nlje SSerben. §an op^olbt fig for bet mefte i 
fin ^jemb^gb i «Sfjolb^ ^ræftegjcelb, og ©fterretningen 
om ^an^ §iem!omft løb fom en S3nbfti!!e fra Tlanh tit 
3JJanb meb utrolig §urtig{)eb. 5lllet)egne fra i SBergeuå 
©tift og (Stavanger 5(mt reifte golf lange S8eie for at tale ba ^aDbc boet 4 Vlor. ^erof fee^, at ^an meb fjamilie [oriob S^Jorgc 
bcii 24 ^nni 1831 ; be reifte ober ©oteborg og afgit berfra ben oO 
3uli j. 31. 5)e anfom til ^Icto ?)orf ben 18 (September, ^an tjøbtc 
50 Slcreé ©toblaitb, fom ^on arbetbebe paa i 4 ^ar og berpaa 
folgte meb |500 (Sebinft. ^ 1836 tom f)an til ^tlinoiå og bocbe iHe 
langt fra Ottawa i iia ©alle Gountt), ^bor l)an bøbe i en meget l)øi 
tilber. 3 ^^tte 5Breo ffreb l^an meget rofenbe om ben ameritanftc 
Sobgibning, Sigt)ebog(^ril)eb, i SD^iobfætning til 8tanb§anftofrattet!5 
Ubfugelfer i ^Jorge. Staabebe alle, fom funbc, til at tomme til Sime- 
rifa, ta ©faberen ingenftebv l^arj^ie forbubt SJJenneffet at bofætte fig, 
l^oor bet bilbe ofo. ^an# S3rebe bleb afffrebne i l^unbrebcbiå og om^ 
fenbte i be norffe ^t)gbcr, og t)abbe ubentbibl en meget afgjjiJrenbt 
^nbfltjbelfe paa Ubbanbringen. 
Worbmcenbene i ?lmerita. 2. 18 

meb f)am. Xre of ^fiebPtioerenS ^aorørenbe, forn reifte 
fra Sergen i 1837, mx hlanbt bern, forn i SSinteren 1836 
beføgte f)(xm, og forn ^jem fulbe of 5(meri!afeber. %o 
©rigger i Stauangcr, forn ti(fammen funbe føre 160 ^aé= 
fogerer, ubruftebeé af h^t fiellanbffe 9fleberi i ^oraaret 
1836; be reifte uubcr Eebfagelfe af næt)nte ,^nub ©(ogoig 
til 5lmerifQ, ^e l^atjbe en Ijelbig Duerreife, beføgte fine 
fianb^mænb i 9ioc^efter og fortjatte bcrpaa ^fleifen tit 
©f)icQgo. ^e bofatte fig t)ot)ebfage(ig i £a ©alle Sount^, 
70 mn 5Seft fra (5[}icago, i het faafolbte %oi ^it)er Sett- 
lement, forn ben )(>aa fine ct)entt)rtige SSanbringer uftanb- 
felige (Sleng ^eerfon ta ^at)be nbpeget. Sfter I;Dab \)an 
fortalte forfatteren, ba.^an ocb fit trebie S3eføg til 9^orge 
opt)oIbt fig i S3ergen 5^interen 1843, oar ^an ben førfte 
norffe (Smigrant, forn forn t?eftom be ftore Snbføer og be* 
føgte St)icago og anbre ©teber i SHinoi^, men ^ilarétallet 
og be nærmere Omftænbigljeber be^angaaenbe fan jeg nu 
\ik mere ongioe, ha be Optegnelfer, f om bengang gjorbe», 
er gaaet tabt. Dm Ijan ^erfontig lebjagebe bern etler btot 
gat) bem 5lnt)i§ning paa <Btchtt, erinbreé i!!e. 9}?en en 
intereSfant 8!ilbring, forn ^an gat) mig om fine eoentijr* 
lige Dpbagelfegreifer ubot>er SKinoiå' grceSrige, b(om= 
ftrenbe prærier, og t)t)or(cbe§ I)an )i)aa en gobtur fra (£t)i= 
cago førfte ©ang !om op paa en gøibe, ^t)orfra {)an funbe 
ooerffue be naturff jønne, ^enrit)enbe @gne, ^tjor bet rige norffe ©ettlement t)eb goj ^mv nu fiiibeé, men t)t>or ber 
bengaiig iffe fanbteé et ^u» imbtagen meb flere 9D^i(e^ 
StJ^eflemrum i ©foofanten langS goj; ^iuer, ^uor eufelte 
5Imeri!anere t)ar begt)nbt at flatte inb — ben er enbnu i 
frifft SRinbe, S^ceften bøb af §unger og (Strobabfer paa 
fin (ange S8anbring gjennem et ubeboet Sanb, faftebe f|an 
fig i ©rceéfet, ta!!ebe @ub, forn I)at)be labet Ijam fomme og 
fe belte of 9^aturen faa tiibunbertig rigt ubft^rebe £anb, 
og trøftet og ftt)r!et paa @jæ(en, glemte ^an fin -unger og 
fine fiibelfer, $an tænfte paa 9J?ofe§, bo t)an fra 9^ebo 
S3jerg foo nb ot)er bet forjættebe Sonb, forn @ub ^oube lo* 
t)et l)oné gol!. VIII. 

5op l^xvev Settlementet 

SSeilebet of Sleng ^eerfon, og opmuntret of ^an§ ^e=^ 
ffrit)e(fe ooer benne @gn, t)ar btt, at Snbtjonbrerfelffabet 
fra ©touonger i 1836 !om tit goj 3iit3er og bannebe bet 
onbet norffe Settlement i 5lmeri!o. §oormeget bisfe 
gol!, faaoelfom be, ber fenere !om til bi§fe Sgne, l)or at 
iatk l)am for, og fom be mooffe olbrig ^or tæn!t poo, ui( 
poa en t^beligere SO^ioobe fremgoo, noor oi nebenfor !om* 
mer til ot fortælle om het poafølgcnbe 5lar^3 norf!e Uboon^ 
brereS ©fjæbne i M nlt)!!elige 33eat)er (Iree! (Settlement. ^el er bet \aa, at ^olbfeberen nceften oderatt i 55eften i 
mere eller minbre ®rab angreb 9^^!ommerne unber £an= 
bctå førfte Dpb^rlning ; men \>aa ^øitliggenbe Sanb, fjernt 
fra (Sumper og 9)^orabfer, Dar benne gjemføgetfe for^olb^- 
nié let ooerftaaet. ] ^ctte mv Xilfælbet tjeb goj 'iRmw 

^i l)ax i bet goregaaenbe feet, at bet førfte Ubtjanbrer= 
ff ib reifte fra 9^orge arterebe i 1825 — altfaa nu 62 5lar 
ftben; at ben næfte bire!te Ubdanbring fra 9^orge førft 
fanbt @teb 11 5Iar feuere, \)a be 2 fiellanbffe S3rigger 
i 1836 førte 150 emigranter fra (Staoanger titalen? g)orf. 
^et er ogfaa i hei goregaaenbe fortelig omtalt, l^oorlebeå 
ber i SOIedemtiben nceften ^oert ?Iar reifte ^olf, enten en^ 
felttti^ etter i (Smaafelffaber, ooer anbre europætffe §at)ne 
til 5(meri!a. 3 het (Sfterfølgenbe ffal nu omtalet het tre- 
bie birefte Uboonbrerfelff ab, nemlig bet fra bergen i 1837, IX. 

Det trc6tc ll5r>an6rcrfcIffaB. Dm benne Ubuanbring fan forfatteren tale af egen per* 
fonlig ^unbffab, faat)e( om, ^oab ber fom inblebenbe 
€fribt gif forub for famme og paa en 9J?aabe forberebte 
Sorbbunben for Uboanbring btanbt be bergenffe Sønber, 
jom om be uærmefte 5(arfager bertil. SJeb et rent %iU 21 

fælbc fQubt gorfatteren i en 35en§ ^Bogfamliiig i bergen 
en Xt)bf!erå "Seifer i ^Itnerifa." 3 ©ejtenaorgatberen 
er Snbbilbning^fraften gjerne meget (et)enbe, og ba ber i 
benne Sog forefom enbet (it)§friffe ©illeber of be fierne 
©gne, ben ^fieifenbe ^atjbe beføgt, faaoelfom af bet 3nb^ 
tr^f, t)on ^at)be mobtaget af £anb og golf i ben ni}e SSer- 
ben, læfteé hm meb en ^^lomanå XilIo!!e(fer. $er oar 
ubførlig S3effeb om \>^n tl)bffe Ubtoanbring til 5lmerifa. 
9J^eb benne ^iejfebeffriuelfe i Sommen brog jeg en tibfig 
Sommermorgen bortoocr (Solem§t)i!en og opefter fitiber- 
Ijorné bratte 8iber. ^eroppe (æfte og brømte jeg om ben 
n^e, unberlige SSerben (angt borte i S5eften, Xaagen 
^at)be fænfet fig neb otjer gjorbene, mellem Øerne neb 
SBergenBleben, men beroppe om Sjergetå Xop t)ar bet flart 
6oIffin. ^et oar førfte @ang jeg faa bette for 33jerg^ 
egnene færegne, ^erlige ©^n. §ar min profaiffe S^atnr 
nogenfinbe oæret paaoirfet af poetiff Snfpitation og fiøf- 
telfe, oar bet i benne (Stnnb, mebené Øiet ffnebe ub oucr 
Xaagené foIbe(t)fte giabe og i hd fjerne SBeften ffimtebe 
Sf^orbfiaoctå blanfe ©f jolb, ber f^nte^ at l^æoe fig i lige 
.^øibe meb 5i^^^^*- ^f f)t)orfor fommer flige Øiebliffe 
faa fjelben i M alminbetige SQJenneffeå Sio! Cg (augt 
nbe mob 58eft, tufinber af 9JhIe berube, ligger bet fianb, 
]^t)orom jeg læfer, ligger ben ftore, enbnu faa libet bef jenbte 
^erbenébel, meb fine §emmc(igt)eber og fine Unbere. !Iit belte 2t)épunft i mit Sit)§ tiblige goraar fn^tter fig attfaa 
mine førfte (^Linbrtnger om Slmerita, om bet Sanb, forn 
nu i nceften et l)alt)t ^ar^unbrebe ^ar tjceret mit anbet 
gøbelanb. 5^a benne STib føgte jeg affe be ^øger og 
'Jieifebeffritjelfer, jeg fiiube faa fat paa angaaenbe ^Imerifa, 
og fammen meb en On!e( af mig begtinbte t)i at famte t)i- 
bere Dplt)lning om ben n^e SSerben, faauel gjennem 33øger 
font be mnnbttige gortæltinger fra ©taoangerfanten, jom 
nn beg^nbte at tjerfere i 33t)gberne angaaenbe S^leng ^eer= 
fonå Uboanbring og ^ilbagetomft, bog uben at oi enbnn 
for 5lIt)or tænhe paa Uboanbring. ^eh en uegennyttig 
35eng §iæl'p fi! jeg i 1834 tolebning til et 6 9Kaaneber§ 
Dp^olb i ©nglanb, oeb ^oilfen 5ln(ebning jeg famtebe en 
^el pamfletter og ^øger om ^Imerifa og ben engclffe 
Uboanbring. ^aa benne '^aahe fprcbteS ber i oor Om- 
frebé en beftemtere og paalibeligere Opl^^ning om gor^ 
t)o(bene i 5(meri!a og om 9leifen bertit. SDette gjorbe, at 
mange latterlige og urimelige §iftorier, fom nn jeonlig 
jattet i Omløb blanbt gotfet, if!e fanbt ben fornøbne 
Xiltro. fiangfomt men ftabigt ubbrebte Xanfen fig om 
Uboanbring tit 5lmeri!a; f[ere og ftere fluttebe fig ti( \>H 
(ide Xal, fom for 5(Ioor bcgljnbte at tak om at fælge fine 
3orber og reife. ^a oar bet, at Sergenå ^ifp f!reo fit 
.pi^rbebret) tit be bergenf!e 33ønber ooer Xejten : "Slit) i 
Sanbet, ernær big rebetig!" $t)abenten ^an glemte bet etter ijan itle anfaa bet paåfenbe for ?Inlebningen, not n 
bet, ^att anførte i!!e bet anbet ©f riftene 53ub: "SSorbcr 
frugtbare, formerer @ber og opf^lber Sotben." ^ette 
fibfte i)at)\)e S3ønberne ^olbt faft paa: be ftefte af bern 
t)at)be talrige gamilier, og ^a forben bcrtjjemme mx me* 
get t)et opfi^tbt, meben§ be nu ^ørte, at en ftor ^e( af ben 
ntje SBerben enbnu t?ar foltetom, beflnttebe be at blitje 
Sifpené 'iRaah uli^bige og brage til bet n^e Kanaan, forn 
fløb i aJiel! og §onntng. 2larfagcr til Hcifcn. 

S3eb Seføget ^oé ^nub ©(ogoig fif Di en fulb og fiffer 
S3e!rcEfteIfe paa, ^t)ab t)i tibtigere ^at»be ^ørt og (ceft. 
^ette Dor i SSinteren 1836. Samme 5Iar^ $øft fom ben 
bergenffe ©fibéfaptein 23el)ren§ meb Sartffibet "^G-gir" 
^jem fra en ^ragttur til 5lmeri!a, og ha i)an fif l)ørc, at 
flere formuenbe ^BanbSmænb i forff jellige @gne af rimtet 
lia\}\)t folgt fine Sorber og føgte ©fib^leilig^eb til ?lmc' 
rifa, beftemte l)an fig til (l)an tjar nemlig baobe ^fieber og 
gører), at inbrette fin gobe "^gir'' (§at)et§ mb) for 
^agfagerfarten, og ^ontra!t biet) affluttet om Ouerretfeu 
bet næfte goraar, 1837. kaptein 53e^rené l^a\)\)c i 9^Jero 
^ovH ^am feet tt^bffe og engelffe (Smigrantffibe anfommc 24 

pQ tjibftc gob iBeffeb om 8fib§rummeté Subretning og om 
be amerifanffe 2ot»e og $at)net)æfen for Smigr anterne§ 
SBebfommenbe. Xo ttjbffe ^ræfter, ber ffulbe ^jem for at 
fomle 53ibrag til ^ir!ebt)gninger, toår enbog fulgte meb 
t)Qm til ©uropa, og fym tjar gjennem bern bletoen toel un^ 
berrettet angaaenbe \)m tt)bffe Smigration, forn nu i 
mange %ax l)QObe foregaaet efter en ftor SOZaoIefto! og ifær 
mx gaaet ooer 33a(timore til ^ennf^loania. 

.^unbffaben om gorljolbene i 5lmerifa oilbe bog itfe 
^aue lebet til benne førfte Ubtoanbring fra 93ergen. gor 
be f(efte§ $8eb!ommenbe oar td be trange Xiber, inbffræn^ 
febe 9^æring»t)eie og ftore gattigffatte, forn lagbe bet lunge 
ilob i 3Sægtffaalen. ^og oeb jeg, at ber for enfelte» 93eb* 
fommenbe oar anbre mebtoirfenbe 5larfager, 2)en gamle, 
for 5oI!eopl^§ningen altopofrenbe 8!olemanb 9^1. "ip. 
Sangelanb, ber ^at;be oalgt ben ftuberenbe SSei, men af 
"iDkngel paa SJiibler f:)a\)'i)c maatkt ftanbfe paa $alt)t)eien 
og tåge fat paa golfeffolen, oar bletoen uretfcerbig bebømt 
of en otoertroif! og utoibenbe 5(lmue. ©eiftlig^eben fanbt, 
at benne altfor rabi!a(e Xæn!er iffe oar nogen paéfenbe 
?!J?anb til at lebe golfeunberoiéningen i benne meget fon= 
feroatioe fianbsbel, og ^anå 2æreroir!fomf)eb beg^nbte at 
blioe et altfor utafnemmeligt 5lrbeibe. 33iftaoet af et libet 
5lntal trofafte og oplt)fte ^Senner, men forfulgt of et ftørre 
5lntol uoibenbe 53igotter, l)emmebe§ l)an§ gagnlige 3^irf* 25 

iom^eb; f)an (øimebcå meb Utaf for fine æblefte iBeftræ^ 
belfer og be 33aQnb, forn banbt l^am ti( gæbrelaubet og 
ben fjerning, \)an etffebe faa ijøit, lø^nebeå. ^or ^anå 
QSebtommeiibe t)ar no! bette ben lebenbe ^arfag tit Ubt)on^ 
bring, og bette gor^olb t)ir!ebe ba ogfaa beftemmcnbe paa 
monge of l)anå 3[^enncr og "ipaarørenbe. 9}Zen meb a(t 
bette moa bet bog faft^olbe^, at nben hen bebre øfononiiffe 
Ubfigt, forn aabnebe fig for familien i het rige, t^nbtbe* 
folfebe 5lmeri!a, meb bet milbe ^lima og hen frugtbare 
3orbbunb, oitbe neppe nogen af bette ©elffab I)at)e reift til 
5lmerifa. «Som l)ørenbe tit hetk ©elffab !an nceoneå, 
foruben ben ^er omtalte Særer fiangelanb : Tlon^ %ah^ 
knb, 9^ilé grølanb, 5lnber§ 9loruig, ^nberS 9lo§felanb, 
Xl)omaå Sauge, Sngebrigt ^rnbtiig, Xljorbjørn 3Sefte 
0)0., font aUe l)at)be en talrig gamilie, famt et 5lntal løfe 
^erfoner, ^tjoriblanbt ^øoig, ^o^felanb, 33auge, grølanb, 
9^ormg, $i§bal, Xø^felanb o. fl., af ^uilfe mange enbnn 
leoer i SHinoig forn 3Selftanb'5fol!, ^oilfet ogfaa er Xil* 
fcctbet meb mange af be ^^©Ibreå efterlabte Søm. 3alt 
beftob gølget af 84 "igerfoner. (Saaoibt nn erinbreg be= 
talte be 60 (gpb. for Duerrcifen til 91em gor! for l)Uer 
j;>ojen ^$erfon, og hei .^aloe for 35ørn unber 12 5lar, 2t> 
XI. 

Øle J^ynntng, ^et Dor førft efterat ben foreløbige Dt)eren§!om[t mv af* 
[lUtlet meb ^apt. ^e^rené og efterat (Sfibs^rummet t)ar b(e^ 
uen inbrettet for O^eifen, at ben oeb fin lille Sog om 5lmerifa 
befjenbte (Stnbent Ole 9it)nning fra (Snaafen i Xronb* 
fjerne (Etift, forn ti( ^Bergen for at flutte fig til ©elffabet, 
om [}X)i'a ^^freijc (;an førft f)at)be faact Unberretning gjen= 
nem en ^Innoncc i ^(abene, ^oorpaa t)an {)at)be fot fig i 
.^orrefponbence meb Dleberiet i Sergen. |)an {)at)be faa^ 
lebcå if!e ringefte 5lnbe( i at bringe benne Uboanbring til 
Ubførelfe. ^mh ber egentlig breo I)am til Uboanbring, 
!an jeg iffe meb SSi»l)cb fige. (Efter nogle 5)tringer a f 
ka);)i, Selerene lob bet til, at 9^t)nning mv mere bemofra^ 
tifffinbet og fi)mpatl)iferebe mere meb Sonbeftanbcn enb 
gobt fi^ntee for tjané mere ariftofratifffinbebe gaber, 
^rotjft 9lt^nning. @n ^orlotjelfe, font gaberen anfaa for 
en S.'^i§alliance, ffnlbe faalebed oære ben nærmefte 51ar)ag 
til Ijanå 9^eife til 5lmeri!a. (Saaban mv ibetminbfte 
^apt Seirene' Cpfatning, og oift er 'Oet, at 9^Qnning§ 
SJæfen gat» Snbtrij! af en bt)b 9}^elanfoli, ber meget let 
fnnbe Ijaoe fin @runb i en faaban Dmftænbigljeb. ^21t 
\)an^ jBeftemmelfe bengang mv, efter en Zih at oenbe til- 
båge til 9lorge, ibetminbfte paa SBeføg, beraf gjorbe ^an 2T 

ingen §emmc(tg^eb. ^ette fremgaai ogfaa af et ^er§, 
forn forefommer i en 8ang, i)an nnber Ooerreifen forfatt 
tebe og forn b(et) affnngcn paa .^auet t)eb en Itben 5^ft(tg= 
^eb paa %mex\(a^ gri^eb^bag ben 4:be Sult, l^tjori bet 
^ebber : 

9fJu tigger 9Zorge5 ^lippelonb 
^aa b^bt i ©!ju( bag fatlen S^otje, 

HJlen £ængf(en ^iger tit ben ©tranb 
'3Jtc't> gamtc, bunfte ©geffotje, 

$t)or (S)rancr§ (5u^3 og ^øtUx^ ^rjøfn 

($r .^larinoni for 9^orge^3 <Bøn, 

SD^en om enb ©fjæbnen bjefb t)ani ber, 
(£om forbiim 93iorn af £eif, at tjetbc, 

^an oit bog ftebfc t^aoe fjær 
(Sit gobc gamtc 9Zorged f^jetbe, 

Dg tæuge^ omt, iiieb fje^utig §u, 

5(t fe ftt etffte §jem enbnu. 

^e MX 8 Uger paa 9?eifen fra ©ergen id 9^ett) ?)or! og 
^Qgfagercrne ftob fig ibetfjetetaget gobt. ^apt. 33el)rcn§ 
fortalte abffittigt om Coerreifen, \)a forfatteren fenere traf 
^am i Sergen, ^a bi^fe 33ønbcr, ber atbrig før t)aobe feet 
^aoet, faa bette at lutre rotigt, tabte be fuart 5^t)gten for 
bete SRafcri. gioleit !om frem og man begljnbte at banbfe 
paa ^æ!!et; bog maattc kapteinen fnart gjøre Snbfigetfe 
^erimob, ba ©atfatonen (^æffet) Ub altfor meget af ^a^ 
merneå og ^errerneé 6!o, fom \)ax ftærft beflagnc meb 28 

8øm. $ao ©øen forn et ftort omerifauff ^ofetffib bern 
\aa nær, at man teb en feilagtig Tlax\ø\)xc forn fammen, 
09 t>a 8øgangen Mt f)ø\ og ®!ibene i!!e \txajc fnnbe 
fomme tiax a\ ^inanben, !om ^aåfagererne meb fine Øjer 
og begtinbte at ^ugge i Xougftcerf og 9^æer; be troebe, be= 
re§ fibfte Xime t)ar fommen, men be fiap bog meb ^frcef^ 
fen. ©fibene fi! i!!e nogen ftor ©fabe. 

5llle beretninger ftemmer ooeren» om, at Die Sfl^nning 
oar en fjelben æbel og menneffecenlig 3}lanb, ber opofrebe 
meget of fin ^ib og fine (Soner i fine 9J^ebreifenbe§ Xje^ 
nefte. !3)iéfe oifte Ijam ogfaa berfor, faooelfom paa ©runb 
of t)on§ 8prog!nnbf!ab, ben meft ninbffrænfebe Xillib. 
ipon oar en af be tre, fom of 9f^eifefø[get bleo ubfenbte fro 
St)icago for ot nbfe et paåfenbe (Bteh for bem at nebfætte 
fig, bo be aderflefte of bem ogtebe at bli oe gormere. 

9leifen fro dim 5)orf oor ben @ong meget befoærlig 
mob fjoob ben nu er, og foftebe for biéfe tolrige gamilier 
(ongt mere enb be l^oobe regnet paa. ^o be fom til ^e^ 
troit, 9J?i(^igan, ^oobe ben ooenfor omtalte SR, Songelonb 
iffe flere "ipenge, men berimob en gamilie paa 8^$erfoner. 
»"pan§ onbre Spenner i (Selffobet Ijoobe looet ot Ijjælpe Ijom 
igjennem til Sljicogo, men nu t)ar be bleone mobløfe og 
bonge ooer be mange ufornbfetc Ubtællinger, og oilbe iffe 29 gjøre ftere Ubtæg. ^an fteg altfaa meb fin gamtfie ilanb 
i Detroit. Ubfigten Dar tjiSfelig t!!e lp, men Ijan uar en 
i^cerbig 5(rbeiber og tilmeb en b^gtig ©nebter og 8meb, 
og ^an fi! fnart 5(rbeibe ^o§ en S(o!!ebreier, ()tiort)eb Ijan 
opl)oIbt gamitien, og forn ftben inb i fianbet tit fiapeer 
(Sonnt^, l)t)or Ijan efterf)aanben bleo Sier af 120 ?(cre^ 
Sanb og et ©nebferoærffteb meb ^reiebæn! og SSanbfraft. 
§an er høb for mange ?(ar fiben, men en @øn I)ar tcenge 
boet i ©an granci^co, California. XII. 

3capcr (£rccf. 3 (5()icago traf man en!elte Canbåmænb, foni l^adbc 
nebfat fig ber, og et $ar Dar !omne tilbage fra ^oj ^iuer 
og gao en nebflaaenbe beretning om gor^olbene berfteb^. 
^ette Dar SCnlebmngen til, at tre SJJænb bteo nbfenbte for 
at føgc et for ben paatænfte koloni gnnftigt @teb. ^i^fe 
tog SBeien mob ©^b fra (S^icago, omtrent ab ben S5ei, 
boor Sttinoiå Gcntral S^rnbanen nn gaar — et laottig* 
genbe, fumpigt Strøg, fom erfarne gol! i!!e ncntcbe at fe 
bebygget i en SJ^enneffealber. ^Det oar i 5Iuguft og @ep^ 
tember SD^aaneb, t)a bette flabe Sanb oar tørt og beoo^et 
meb groot @ræ§, ber gi! en SRanb op nnber $lrmene. 
9iog(e af be ©jenteoenbe ^ar ^tret 9J?i§tan!e om, at berdJ 30 

Ubjeitbiuge biet) paooirfebe af £anbfpe!ulanter, af ^Di(te 
be lob fig ooertale til at tåge beniic u{)clbigc Dietniug, ifte^ 
betfor at gaa ^e[t eller S^orbDeft, ^oor be inben 25 a 30 
engelffe SO^ile funbe Ijaoe funbet bet beiligfte 3f\egjeriugé= 
lonb imber ©olen. Tien ^Ijæbueit t)ilbe bet anberlebe»: 
be !om til \)tt ult)fielige 33eauer Sree! i 3roquoi^3 dount^, 
l}t)or be troebe at fiube alle ^etingclfcr for et ^arabiå );>aa 
Sorben. X>e !om tilbage meb glimrcnbe Sfilbringer ooer 
bet flabe Sanb meb ben rige Sorbbunb, l)Uor ©ræéfet til= 
belé gi! bern oner §ot3ebet. Selffabet !jøbte nu Djer og 
33ogne og brog affteb tit het forjættebe £anb. ^e tømrebe 
og b^ggebe af alle ^ræftcr for at blioe færbige før ^in^ 
teren. SDe fjørte 70 3J^iie til nærmefte 8augmølle efter 
iBorb, og gau fig flet iffe Xib til at ftubere Sanbetå ^opo= 
grafi, ellerå Dilbe be oiftno! l)at)e opbaget 8por af, at het 
2an\>, be tænfte pao at pløie næfte goraar, l;at)be ftaaet 
unber SSanb lige neb i Suni SQiaaneb fibfte ^oraar. ^et 
mx I)aarbføre, flinfe gol!, ^e fi! fine boliger i gob 
Stanb, førenb §øftregnen begt)nbte; men be maatte fnart 
Mhe gjennem 3^ og Sanb op ot)cr ^'nærne, naar be f!ulbe 
nogetftebg l)cn. Xa goraaret tom, ftob bet flabe Sanb 
nnber 35anb, faalangt Øiet !unbe naa. 9J^ange af bem Mx 
allerebe bu!!ebe unber for ^olbfeber, og ha ©ommeruar* 
men !om og SSanbet forbunftebe, begt)nbte Sumpfeberen at 
!ræt)e fine baglige Dffere, og ba !)cb het: "rebbe fig 1)00 31 

forn fan!" $er mx bet, at Ole ^fttinningé ^eu Vet) Hg* 
(^cnbe. $an t)ar en Ijilfeftærf og fraftfutb 9J^anb, ber 
ingen Seftjærligljcber fft)cbe. |)an doebe ^o§ en 9)knb, 
l)tior man t?ar Dånt ti( at jpife dJvøb og (Sunnelt gov= 
f åtterene prober )aa t)am gaa meb et ^ar fine fønberreone 
©tøoler gjennem S^nanb og Sne. (5ube(ig dleo l)an an^ 
greben af en onbartet ^iarr()oe, forn i!!e mere (ob fig 
ftanbfe og bleo f)anS ^øbé}i)gbom. 

^e faa gjenteoenbe foriob alt og brog ouer tit gof 
9flioer (Settlementet i 2a 6a((e dountl), I)t3or nogte af bern 
enbnu leoer — beribtanbt en 8øfter af forfatteren. 9}hn 
93rober tar ^en enefte, forn enbnn i!!e oilbe ftt)tte; ^an 
biet) ber i tre ^lar, og fi! enbelig bortbt)ttet fit Bteh for en 
glot ^^reaturer, ^uormeb Ijan i 1840 brog norb \na og bo- 
fatte fig i ^acine ©onntl), SBi»confin. 

©aa(ebe§ biet) Ubfatbct af kolonien oeb Seauer (Iree!, 
9^oget nær bet famme forn Ubfalbct meb ^oloniantægget 
i £eif§bober 1000 5lar tibligere. XIII. 

3 ia SaUc dounty. 

S5i t)ar otjenfor feet, at Steng ^eerfon tiblig fanbt SSeien 
til (Sl)icago og berfra ticftefter ooer Stiinoié' ftore $ræ= 
rier. Snart fnigte» I}an af enfette af ©Inppefolfene i 32 

Sålett) gor! og 5(nbre, forn tjar !omne en!e(tt)t^ feuere. 
33Ianbt bern, forn førft bofatte fig i 2a ©atle SountQ, ^Uu 
note, !an næuneg ©ubmunb §au!aa§, en fremragenbe 
53onbe fra ©taoanger 5(mt, forn !om fra ben norffe ^'oloni 
ueb SRodjefter, 9^. g). ^en allerftørfte ^el of iinub ©tog- 
t)ig§ gøtge i 1836 nebfatte fig i 2a Satte, og bet er oan^ 
ffctigt at forftare, tjoorfor ^fl^nntngå gøtge bet næfte 5tar 
iffe ogfaa gif bib. beretningen er, at be tob fig afffrætfe 
berfra af enfette Sanbémcenb, forn be traf i dtjicago; biéfe 
funbe nemtig fortcette, at be norffe 9lQb^ggere berube t)olbt 
^aa at bø af ^timatfeber, at ©tebet tjar ooermaabe ufunbt 
og at gor^olbet i bette (Setttement ibett)etetaget Dar befta^ 
geligt. Steng ^eerfon ^a\)'oe fortebet bern tit at nebfcette 
fig ber, og l)an Dar og attib ^aobe tjceret en Utijffe^fugt. 
^aa iøh ben 33eretning, ©etffabet fra 33ergen fif i Stjicago. 
9^u oeb oi, at ber paa ben Xib t)erffebe ^timatfeber gjen= 
nem t)ete goj 3Rioer ^aten fra 9Jluffego i 2Bi§confin tit 
2)iiéfi§fippi-gtoben i Stlinoi^, faaoetfom oeb be anbre 
©toebrag i SSeften, men bette forftob S^^fommerne fig iffe 
poa. ^e norffe 9^t)b^gber i 2a ©åtte ubbrebte fig ^urtigt 
unber ben ftabig titftrømmenbe Snboanbring, og ftrafte fig 
fnart tit omtiggenbe (Sgne. "Diorma^, 2etanb, 2i§bon, 
9[Rorrié, Dttarøa ofo. bteo tibtig fremragenbe SJiibtpunfter 
for benne hen førfte norffe ^otoni i 3[^eften. ^i§fc (Sgne 
^ører tit be fmnffefte og frugtbarefte af atle be norffe ©ett* tcmcnter i 9)héfiéfippiba(en. SJintereti cc langtfra faa 
barff forn i bet fjerne S^orbtjeften, og ben i be førfte ^ar 
^erffenbe ^timatfeber op^ørte, jaafnart Sanbet forn unber 
^^rfning. Sanbet t)ar næften ot)era(t færbigt for ^tooen 
og åtte, forn ttilbe arbeibe, !om fnart i SSetftanb. XIV. 

2lnftcn Hatftabs 2imcrtfatcifc, ^et er ooenfor (eitig^ebåoié bkt)m paaoift, ^oortebeé 
^unbffaben om ^merifa og out, at gotf ^olbt paa at ftt^tte 
berot)er, ubgi! fra ©taoanger ^mt, og ba ifcer fra ©fjotbå 
$ræftegjæ(b. (St i)ber(igere S8ibne§b^rb ^erom gioer Hn^ 
ften "iJiatftab i en fort beretning om fin 5lmeri!areife. 5lf 
benne 33eretning gjøreé f øtgenbe fammentrængte Ubbrag : 
§an og ^an§ 33rober Ole S^atftab, af ^ottaug^ ^ræfte== 
gjælb i 9^umebal, !om i 1835 paa en gorretning^reife paa 
SBeftlanbet en liften inb paa en ©aarb i Xpocer @ogn, 
©taoanger ^mt, ^oor man netop ^a)o\)e mobtaget 33ret) 
fra en (Slægtning, forn boebe i ^f^cer^eben af 9?oc^efter i 
©tåten 9^en) ^or! i 5(meri!a. SDette iBreo oar fra en ^one 
ti( ^enbe§ ©øfterbatter, ^oem ^nn raabebe tit at fomme 
berot)cr, og ^oori ^un gao en ubførHg 33eretning om bereå 
øfonomiffe ©tiding, om 2anbet og om Ubfigterne for nor^ 
f(e 3nboanbrere. §eroeb oafte^ be to Srøbre^ førfte 

9Jorbm(tnbcnc i ^Imenfa. 3. 34 

Dpmoerfjom^eb for 5lmeri!a. @t 5lQr fenere gjorbe ^r. 
Sflatftab 33efienbtffob meb ©tortl^ingémaiib 9^uBrub, en 
opi\)\i $>onbe i Sigbat. ^enne gamle Tlanb oar en Jri^ 
]^eb§t)cn meb ftore Xanter om 5lmeri!Q» ^remtib faatjet i 
øfonomif! forn i politi]'! ^eujeenbe, og ^an§ 3J?eninger tior 
t)e( f!if!ebe tit at gienoptit)e og beftt)r!e hm allerebe op^ 
\iaac'i>e Xonfe om Uboanbring. ^e to Srøbre beftuttebc 
altfaa i 3Saaren 1837 at !a[te tøå og reife tit 5(meri!a. 
!^e §ørte, at et Btih ffutbe afgaa fra ©taoanger meb @mi^ 
granter, og tog berfor ^ekn ooer gjetbene fra 9^umeba(; 
men ba be !om frem, oar 'Oet enbnu næften to SJ^aaneber 
før ©fibet ffulbe afgaa. ^e tog berfor Seilig^eb meb ' en 
3ægt til ©oteborg, ^t)or be fi! ©fibåteitig^eb meb en ftor 
Hmerifaner, taftet meb foenf! 3ern, ^e betalte for Ot)er= 
reifen ^\)tx 50 ©pb., og efter 32 ^age (anbebe be i gaU 
"iRmx, 9^t)obe S^Ianb. §erfra fom be ooer ^m ?)ort 
5l(ban9 og Snffalo tit Detroit, 9J?id)igan, ^oor be traf 
jammen meb Die Ol^nning og t)an§ gølge fra 33ergen. 
® ammen meb hette (getffab reifte be nu ouer S^icago tit 
55eat3er Sree!. ^e \)at)he reift faa fparfomt fom muligt, 
men attigetjet foftebe Ooerreifen bem 100 ^oKar§ ^Der. 
^e fom fnart begge tit ben «Stutning, at 5(meri!a titbøb 
mange ^orbete for 3orbbrugere og 5(rbeibere, og be be^ 
ftemte fig berfor tit at forblitje i ben nJ^e SSerben; men 
jjorretningéanliggenber gjorbe bet nøbDenbigt, ot en af 35 

bern maotte reife tilboge til Sf^orge, 5lnften reifte oltfaa 
næfte goraar og lagbe SBeien otter '^ctv Orleans, Sitter^ 
pool og Xønåberg til ^riftiania, ^t)or ^on ffulbe beførge 
Ubgittelfen af Die 3^^nning§ S3og om 5lmeri!a. Dm fit 
Dp^olb i §jembtigben ffritjer §r. D^atftab: "(Sfjønt jeg 
i!!e (agbe an poa at ubbrebe (Sfterretninger om 5(meri!a, 
men fortalte ftmpe(t^en mine erfaringer i ben n^e QSerben 
til bem, jeg talte meb, gif bog 9l^gtet om min ^ilbage= 
fomft forn en 3(b gjennem Sanbet. §e(e 35interen forn 
ber gol! lange S5eie for at ^øre om 5(meri!a, og SBrette 
inbløb fra alle fanter meb gorefpørgfler om ben nt)e SSer= 
ben, ^er !om Tlæuh enbog 24 norffe 93^i(e ene og alene 
for ai tale meb mig, og om QSaaren 1838 mt ber faa 
mange Ubtjanbrere reifefærbige alene r ^oEangé ^ræfte^ 
gjætb, at ^apt 5ln!erfen§ 6!ib i -rammen, font !nn^ 
!nnbe tåge 100 ^aéfagerer, i!fe !nnbe ffaffe ^Iab§ for alle, 
faa en ^el maatte lægge SSeien otter ©oteborg i ©tterige." 
Wih heite ©fib !om ^nften tilbage til 5(merifa. ^et 
ttar 9 Uger paa 9ieifen otter til 9ZetD ^orf, og ^aSfa- 
gererne heialie omfring 60 dollars ^tter i gragt S8eb 
^Infomften til S^icago fi! be l)øre, at Die ^ai\iab, 5(nften§ 
S3rober, ttar reift fra 3llinoi§ til SSi^confin og ^attbe neb= 
fat fig i ^^od Sonntt). ®ibl)en reifte ba be allerflefte of 
heiie ©elffab og bofatte fig paa f orffjellige ©teber i nættnte 
Sount^ famt tilbelé i bet tilgrænbfenbe (Stepl)enfon So,, 36 

Sllinoiå. ^ette uar i dommeren 1839, men Dtc 9latftab 
mx fommeu i 1838, og antage^ alminbelig for at ^atje 
Dæret ben førfte norffe (Settler i SSiéconfin. 

^røbrene 9^atftab anfeeS for be førfte Ubtjanbrere til 
"^Imerifa fra ^f^orge^ 35eft= og Øftlanb, og at ©tøbet bertil 
forn fra ©tatjanger 5lmt fan ber i!!e længere t)cere nogen 
Xt)it)( om. 9himeba(, §a(Iingba(, 8iljorb, §iterbal, @æ* 
ter§ba(en og anbre Stigber paa !!8eft(anbet oar berfor 
ftærft repræfenterebe btanbt be tiblige Ubt)anbrcre tii 
SBisconfin. 3 1844 Dar het ifcer ^flumebøler og SSoSfinger 
man traf paa ^ane (S^onntt)^ ftore prærier. XV. 

Ubpanbrcrncs Tintai formeres. @fter bet førfte UbDanbrer f elff ab fra i^ergen i 1887 tit* 
tog Ubuanbringen fra ^^ergen^ etift, ifær fra 3^o^ ^ræ^ 
ftegjælb, ioin (ænge anfaaeå for at Dcere bet (5teb, ber 
afgatJ bet ftørfte 3lnta( Ubt)anbrere. ^ra 1840 afgif ber 
Ipert ^ar fra 1 til 3 Sfibe meb emigranter, næften ube- 
luffenbe fra ^^oé. Derfra ubbrebte ©pibemien fig til 
©ogn, Scrbal og S!^a(beré St)gber, fom alle l^ar ^bct 
ftore ^ibrag til Uboanbringéftrømmcn i bena førfte 6ta- 
bier. 8!jønbt be befjenbtc S[Rænb Ole ^^^nning og §an^ 37 

©arlien tiblig uboanbrebe fra Xronbi)iem§ ©tift, flog bog 
oibrig Ubtianbringen ret an i benne ^el af 9lorge. jDet 
forn fanffe i gørftttingen af, at be begge hø\)e faa fnart 
efter bere§ 5ln!omft. 9Rt)nning§ 53og anfeeå for at l)at)e 
Dceret ben lebenbe ^(nlebning til, at nogte gamilter fra 
9^ambalen !om ^erooer faa tiblig forn 1844. ©iben er 
ber t)iftnof efter^aanben !ommet gol! fra forffjeKige @gne 
of norbre Xronbl)jem§ ^mt f)erot)er, men atbrig i ben 
@rab forn fra 93ergen§!anten og ^eftlanbet. 3 ben tib= 
ligere $eriobe Dar ogfaa Ubt)anbringen fra iRorge^ egent= 
lige Øfttanb meget inbf!ræn!et, men f enere ^ar ben bog 
Dceret ganffe bet^belig. ^et fan i!!e n^tte at anftitte no= 
gen Unberføgetfe af ^larfagerne tit benne mærfbare gor= 
ffjel i Uboanbringen fra be forff jedigc Sanb^bele. 9J^eft 
^ar maaffe 2it)Soi(!aar og 9^æring§tjeie bibraget bertil. 

(Sfter be paatibeligfte ^ata, forfatteren ^ar funnet 
finbe, er bet ot)enanførte $ot)ebtræffene af ^egt)nbelfen 
til t)or XibS Ubtjanbring fra 9brge til 5(merifa. ^i 
ffuUe i tet efterfølgenbe IM nærmere omtale biåfe førfte 
Snboanbrereg SSirffom^eb i bette Sanb famt fafte et ^lif 
paa nogte af be Sflefultater, fom bert)eb ere tnbounbne for 
fianbémænb haabc l)er og i J^æbrelanbet. 

Ooenfor er fortelig fortalt, l)t)orlebe§ hei gif meb be 
førfte norffe S^^b^ggere i 90^orri§ (Jountt), 9^. 3. §t)ig ber 38 

paa ©tebet ooer^ooebet finbe§ nogen (Sftertommere af be 
førfte ^olonifter, f}ax be t!!e tjeblige^olbt fin norffe S3c^ 
tegneife, og ber fatt i!!e figeS at tocere noget norff @ettle= 
ment ber mere. .geiler i!!e t)eb S3eat)er ©reef ftnbe§ noget 
norff Settlement — i!!e engang en Sanb^manb, fom fan 
ubpege Die Sl^nning^ (Srao! ^et førfte ^^l^b^gge i SUi* 
noi§ berimob t}ebbItoer at blomftre og ixm^, i!!e alene i 
£a ©alle ©onnt^, men i omliggenbe SountteS. 33efoI!ntn* 
gen ^er ^ar fra førft af oift ftor gitb og ©parfoml^eb, og 
ben timelige SSelftanb er meget bet^belig. @n fra §iem^ 
met mebbragt ftær! religiøs Xenbent^ ^ar oeblige^olbt fig 
gobt, meben§ Sntere^fen for politi!, (SmbebSføgning og 
anben t)erb^(ig SnteEigent^ iffe l^ar t)ift nogen ftore SitjS- 
tegn, ibetminbfte faat)ibt \>et er fommet tt( alminbcltg 
^unbffab. XVI. 

Horbmcenb i df^icago, 

§erfra fomme t)i t)eb en tet Ooergang tit ai nætjne nogtc 
af be førfte 9^orbmænb, fom bofatte fig i S^icago—bette 
33rænbpnn!t for politiffe, fociale og religiøfe stampe, 
^aftor ^. ^nberfon, ber maa antageS at fjenbc Hi ben 
førfte Snboanbring bertil fra S^lorge omtrent faa gobt fom 
nogen ^tuleuenbe, nbtaler fig i ^ort^eb faatebe^: 39 

"1. ^alftein Xorrifeit fra ^I^^^^^^Q i ^lorge, mcb 
guftru og 33ørn, !om tit e^icago ben 16be Det. 1836. 
§ané førfte Sopæl t)ar Deb 2Be(Ié ©treet, ^uor Gf)icago 
& S^ort^iueftern ^epot nu ftaar. §an Mx not ben førfte 
af bofatte 9^orbmænb ^er i S3Qen. 3 1848 (bet fammc 
^ar jeg biet) ^ræft i S^icago) ftljttebe l)an til (JaUimet 
f^b for Chicago, ^Dor ^an 'Oøhe for nogle 5(ar fiben. 

2. ^e førfte emigranter fra 5^oå forn ogfaa i 1836, 
beriblanbt 9^i(§ 9^øt^e og <St)ein Sot^e (ben fibfte fra 
^arbanger), men f)Mb ^ato be !om t)erti( utbeé tf!e. 

3. 33aar 3ol)nfon meb §uftru og 5 Søm !om i flaret 
1837. 4. 2lnbrett) S^litfen og 5lnber§ :^arfen %iaQe meb 
^oer fin gamilie !om i 1839. 5. (Snbre 3t)erfen O^øt^e 
!om i 1840 og omtrent paa f amme %ib !om £arå ^aotb^ 
fen (fom nu bor paa fitbert^ ^rairie, ^ane So., 2Bié.), 
Die ©itbcrtfen og 5lnna S3a!!et^un (fenere Tlt^. 9^ec^^ 
(isfen) 0. f(. ^nbreto Sf^etfon mente, at So^an Sarfen fra 
^obberuig i 9^orge, fom enbnu (etjer l^er, beføgte St)icago 
fom @ømanb fra 93uffa(o tibligere, men bofatte fig ^er i 
1836 paa f amme Xib fom §alftein Xorrifon. %nna 
S8a!!etl)un bor enbnu i S()icago og !om fertil fammen meb 
^nbreu) 9lelfon, ?(nber* fiarfen giage o. ft. i 1839." 

Uben XoiDl nebfatte ber fig flere fianb^mænb i S^icago 
mettem barene '36 og '40 og oi nceone bi^fe fun fom 40 

t)ccrenbe blanbt be førfte, forbi t»i !jenber bern. Der ^ørte 
Tloh 09 Driftigl)eb til ai flåa fig neb i S^icago bcngang. 
Wian maotte nære fig meb ai fage og !løt)e 33rænbe og for= 
rette olffenS tungt og befocerligt 5lrbeibe. forfatteren 
beføgte ^Inbrem gioge i 1844— traf ^am førft i 1843 i 
^JltXD ?)or!, ^t)or ()an møbte to af fine Døtre, forn t>a !om 
oDer — ta f)at)be t)an en ^jøffen^aoe paa bet faafalbte 
^anallanb, og gjorbe en gan^e t)elbig forretning i ©rønt^ 
fager, ©iben ben Xib \)ax flere af be gamle Settlere i 
Sl^icago famlet ftore gormuer — nogle af bern opot)er en 
^alt) SD^illion DoUaré. Slanbt 9^orbmænb i ©l)icago, forn 
tiblig gjorbe fig bemærfet i offentlige Slnliggenber, maa 
ifær nceDneå $. ^nberfon forn oore 2anb§mænb§ førfte 
lut^erfle $ræft, l)t)i§ mangeaarige trofafte 5(rbeibe for 
2utl)erbommcnå 33et)arelfc blanbt Sanbåmænb fortjener ai 
erinbreå meb Xa!nemligl)eb af bet nuletjenbe norffe ^ir!e- 
folf i S^icago. (Spiffopalerne gjorbe, unber (Soenfferen 
Unoniug, ganffe aloorlige ^Inftrængelfer for at etablere fin 
^ir!e blanbt be førfte 9^orffe i SSiéconfin og i S^icago. 
^aa fibftnæt)nte Steb formaaebeé Sennt) Sinb til ai gioe 
$enge til en @pif!opal!irfe, forn bi)ggebe§ \>aa SD^id^igan 
©treet paa 9^orbfiben, og $aftor Unonin^ fl^ttebe fra $ine 
fiafe, 993i§., til Sl)icago og ^olbt for en Xib ©ubStjenefte i 
ben ; men ben lille Dræf ir!e, forn allerebe ha t)ar bygget t)eb 
Superior ©treet, l)Dor ^oftor 5lnberfon nu beg^nbte ai 41 

^ræbife, famlebe 8tørfteparten af be ølorffe til fi^, og ^a^ 
ftor Unoniué fl^ttebc fuart berefter tit 9^etr 5)or!. Seg ffal 
i!!e ^er (ænger følge ben !ir!elige Ubmfling blaubt 9^orb* 
mænbene i S^icago; ben l)ax altfor mange (2!t)ggcfibcr 
til Qt funne følget meb (Sonbfærbigl^eb uben ai gioe ^^Inftøb. 

!l)et t)ar ifæv be af oore Sanbémænb, font i S^icagoé 
tibtige ^age ^at)be gremf^n og Omtanfe til at anlægge 
fine 6paref!illinger i 339ggetomter, ber faa at fige !om 
fotjenbe til ftore gormuer unber benne 35ibunberb^§ et)en^ 
ti)rltge gremt>æjt. Tlan oil paaftaa, at ber nu er bern, 
forn eier ooer en 3JiilIion, ^oilfet bog maaffe er noget 
ooerbreoet. ^en førfte 9Iorbmanb, forn forn inb i offentlige 
©tittinger, oar StJer fiaujfon— blanbt ^anfferne ®eo. $. 
.^anfen og blanbt ©oenfferne So^u D^elfou— i ben feuere 
Xib er bere» S^aon fiegio. Seg fjeuber hm tre 9brffe i 
(i^icago, forn l)ar oæret SDZeblemmer af (Statens loogioenbe 
gorfamting, meben» ber fra Sanbbiftrifterne, mærfeligt 
no!, i!!e ^ar tjceret en enefte. 9Jien be 9lorjlfe i Sttinoié, 
ubenfor S^icago, ^ar jo l)eller albrig lagt nogen potitiff 
3ntcre§fe for !5)ageu. !Det angioe§, at ber bor 50,000 
Sfanbinaoer, meb bere» 5lf!om, i (5;^icago— en Sefolfning 
ftor no! til en ganffe refpcftobel 53^ for fig felu alene, ^f 
bette 5lntal er Del minbft 20,000 5f^orf!e, iberegnet bereg 
^Iffom. 42 XVII. 

5øtftc norffc Settlementer i IPisconfin, (Sfter flaret 1840 gi! i flere 5lar (Størfteparten af be 
norffe 3nbt?anbrere til SBiSconftn. Duenfor er omtalt Die 
^at\taU 5ln!omft til Sefferfon ^rairie i 1838. 3 1839 
forn be tre £uraa§brøbre, og meb bern et iReifefølge af 
meHcm 30 og 40 ^erfoner, til bet noffom befjenbte 
3Jiu§!ego. ^iåfe golf, forn l)Ot)ebfagelig \)ax fra %in^ 
ipræftegjcclb, fteg ilanb i SJiiltoaufee og moa atifee^ for be 
førfte DIorffe, forn fom birefte til benne ©tat. 3øt)ngt 
oebbleu §ot)ebftrømmen at gaa ot)er (S^icago og berfra 
ooer Sanb mob 9^orb og SSeft. ^Der ^ar t)crferet en ^iftorie 
om, at 2uraa§felffabet biet) i 9Jiiltt)au!ee forlebte af 2anb^ 
fpe!ulanter til at fomme ub til SJluSfego» l)aarbe (Sfot)^ 
trafter og nebfætte fig, men jeg l)ar i!!e funbet nogen 
paalibelig Sefræftelfe paa benne i fig feltj ufanbftinlige 
beretning, ha ali Sanb beromfring enbnu tilførte Sfiegje- 
tingen. 6anbft)nligere er M, at bet formebelft Ubeljenbt^ 
ffab meb ©proget falbt bem t)anffeligt at faa ben fornøbne 
^eilebning, eller§ funbe be let l)aue funbet et ^elbigere 8teb 
at fætte 93o paa. ©t Ijalut (Sneå eugelffe SJiil Icenger Øft 
og (S^b, i omtrent lige Hfftanb fra ajhltoaufee, laa ben* 43 

gang bet bebfte ^rcertetanb Icbigt, i!!e atene ber, ^uor be 
norffe (Settlementer gorftiitle og 9lortl) Såpe fiubeå, men 
ben ftj2(r[te ^et af ben beitige prærie i 9lacine SountQ tjar 
enbnn ubeb^gget. Seb^ggetjen af t)iå)e Xrafter i et n^t 
2anb f^neå at bero ligefaameget paa Xilfætbet forn et 
Xcerningfaft. SDet mangtebe iffe bi^fe gol! paa (S!arpft)n 
og goretagfam()eb ; be oar ^aarbførc og brtftige gol!. 
§at)bc Xilfætbet ført bem nogte "iiJlii (cenger i (St)boft, 
t)i(be nn fanbf^ntigt)i§ ben fmn!!c ^flacineprærie tjceret 
beboet of 9^orf!e ligefom ^oft)!onongprærte nn er bet 
9^at)net 2JZné!ego — bengang i 9)iilnjan!ee Sount^— ot)er= 
førteå paa bet tilftøbenbe 2anb i ^flacine Sonnt^, fpectelt 
paa Xomn of 9^ortt)a^, !)Uor bet egenttige norffe ©ettle* 
ment nn ftnbeS. XVIII. 

f^cg i Hortr>ay- 

Om §øften M f amme 5(ar (1839) f om Søren SBaffe og 
So^annefen norbooer fra 5ttinoi§, l)Oor be 5at)be tilbragt 
nogte Uger meb at føge £anb, og nebfatte fig paa bet fe* 
nere be! jenbte §eg i Sf^ormai). 3ot)annefen Dar ben egent* 
lige 5ører og ft)nte^ at oære meget bange for prærie* 
lanbet; ^an førte ftebfe ben Sætning i SDhmben: "SSeb 
og SSanb ere to unnbocerlige Xing/' og ba \)an i rigetigt 44 

Waal fanbt biéfe Xing fteb 33rebben of 2Binb(a!e, befluttebe 
t)on ot bofcette fig ber. 

^et er let forftaaeligt, at bet moa oære tungt)inbt for 
ben fattige 9f^l)bt)gger at nebfætte fig paa ©foolanb ; ben 
tætt)Of enbe f)oarbe ©geffot) er i!fe let at rt)bbe, og ber meb* 
gaar unber be bebfte Omftænbigl^eber en 4—5 5Iar inben 
man fan faa rabbet og pløiet faameget, at beraf !an l)øfteé 
bet gornøbne til gamiliené Opl)o(b. ^i^fe 5(ar jætter 
berfor 9^t)bt)ggeren§ Ub]^oIbenf)eb paa en meget t)aarb 
"prøDe. ©aalebeS gif bet og l^er, og naar faa bertil fora 
htn i be ^age nnnbgaaelige ^(imatfeber, fom funbe t)eb^ 
bUoe at plage golf i 3 tit 9 SD^aaneber, er het iffe at nn* 
bre§ ot)er, ot Settlementet iffe trioebeé eller fif ben famme 
gremgang fom paa ^rærielanbet. iBaffe og Soljannefen 
fom ot)er ^JJem gorf fammen meb (Elling ©ielfen i 1839 og 
reifte førft til bet nor^e 9^^bt)ggc i 2a (5aUe Gount^, SUi- 
noig, Ijoorfra be jamme §øft fom til 2)^n§fego og groD fig 
en 3^interbolig i ben øftlige ©ibe af en ©rao^ang fra 
SnbianerneS ^ib, ^oor be let)ebe lunt og l)t)ggeligt om 
SSinteren. ^i§fe 9Zt)fommereå Sreoe til fine S5enner i 
^iemb^gberne bragte aarlig flere og flere Snboanbrere, og 
^ie\>ct $eg— faalebeg falbteé t)ct efter (Suen |)egé 9ln^ 
fomft— biet) bet ^D^effa, l)t3ortil be D^orffe, fom fteg ilanb i 
SOf^iltøonfee, forbetmefte fteunebe. 2nraa§brøbrene og mange 45 

%nbxt biet) imibtertib fjeb af lIRob^ugningen i be t^ffc 
@gef!oDe og folgte fit Sanb tit 9^^!ommere og fli^ttebe oeft^ 
otjer til ^rceriefotonierne. So^annefcn høhe i fin oprin* 
belige Sotig eftcr en 4—5 ^arå gorløb, og «Søren Safte 
tjenbte tilbage til ^f^orge, meben^ §eg, Sfogftab, X^omp= 
fon, ^anielfen og mange flere uebblet) iljcerbig meb 
^tjbningen. @t3en §eg§ Sabeb^gning funbe for et ^ar 
3D^aaneber IjUer Sommer Dære ft)lbt a f (emigranter poa 
(SJjennemreife, ha Stebet oar bleuen til ben førfte §otbe= 
plabS paa S!5eien fra ajiilmaufee til ^ofljfonong og tjibere 
t)cftot)er. XIX. 

Den førfte norffe åirfe i Timmfa. 

5)et mx l)er ^§rr. §eg & Sfteljmert beg^nbte at ubgit)e 
" iRorblQfet/' ben førfte norffe 5lt)i$ i ^Imerifa— ^t)orom 
mere fenere. ^et Dar ^er ben uelbefjenbte ^aftor ©. 2. 
(Slaufen fi! bygget ben førfte norffe ^irfe i 3lmerifa ?lar 
1844. .^an f om ^eroDer om $øften 1843, mx en elffoær-- 
big, begatjet og gubfrtigtig ^ræft og famlebe fnart be 
fprebte 9Zt)b^ggere i 9Jiu§fego og gorfoiKe om fig til norff = 
lutl)erffe 3Kenigl)eber. §an biet) imiblertib iffe ret længe 
i 9JiuMego, men flt)ttebe til 2utl)ertJaffet} paa ^ocf prærie 
og afløfte^ i aj^uøfego af ^aftor ©. ?l. 6tub. (Saauibt 46 

erinbreS mx ^aftor ©laufen 9^orf!ef9noben§ førfle "igrefi^ 
bent, og ha ^an fnart biet) bet engelffe 8prog mægtig, mx 
f)an be tibligft efter!ommenbe norffe ^ræfter ti( ftor %\e^ 
nefle, og bet er i!fe for meget at fige, at ^an mx bere§ ^øire 
§aanb ueb 5lrbeibet meb at organijere norffe 3J^enig^eber 
blanbt be fprebte S^tjb^ggere. 5)et maa t)el fige§, at het 
fenere gif t)am, forn het gaar be flefte Sanebr^bere, ber af 
fjertet opofrcr fig for fin ©jerning, ^an§ Xjenefter glem* 
te§ ^urtigt og fulbftænbigt af be 9}?ænb, fom ^aobe meft 
ot talk \)am for. 

^et oar ogfaa ^er be ooer 9)lt(n)au!ee fommenbe emi- 
granter ftanbfebe for at føge OpIt)§ning, "Siaah og ^eU 
lebning t)oå fine tibligere anfomne £anb§mænb angaaenbe 
be gor^olbe i ben n^e SSerben, fom ncermeft Debfom bere§ 
gremtib, og \)mh ber nu for bem oar het bebfte at gjøre. 
§ané §eg, (Soen§ ælbfte (Bøn, ber faibt fom Srigabe^ 
general i ©laget oeb S^icamauga, Dibfte at fortæHe mangen 
intere§fant (Spifobe fra be Xure, E)an gjorbe til S^fferfon*, 
^orf' og ^of^fonongprærie meb Smigrantfamilier. ^n 
bor ber en Xt)bffer paa het gamle §eg, t)t)il!et ogfaa er 
^ilfælbet meb mange anbre af be af ^orbmænb førft r^b* 
bebe garme, ^e flefte af be gomle Settlere er enten bøbe 
eller flattet anbetfteb^ ^en, men af ben t)ngre Slægt er ber 
enbnu mange, fom bor paa beilige, oelbtirfebe gorme, 09 i 47 

gorening meb be 9lorffe paa ?)orft)ilIeprcEne er be enbnu 
tolrige no! til at futinere en ^ræft og to ^ir!cr. 

Xct mx ogjao )i^aa Mit @teb ben tjelbefjenbte (Sagfører 
og $o(iti!er, 3ameé 5). 9flet)mert i fin Xib fpidebe en 
fremrogenbe 9^olIe. §an bt)ggebe en ^ampfag og tog 
^ontraft paa at b^gge en ^(anfetjei fra 9Jiu»!ego (Jenter tit 
SSaterforb — en SSeilængbe af 12 til 14 9}iiL gerueb forn 
garmerneS (Sgeffooe i ^riå og mange fi! et tønnenbe 
Slrbeibe for fig feb og fine S^ræfb^r. §an ubuiftebe for 
en Xib en ftor S8ir!fomJ)eb, men man troebe, at ^an leb 
Zab ^0» ^(an!et)ei*^ompagniet, og ^on fttjttebe til 2J?i(* 
Jtiau!ee og fenere til "^m gjor!, ^t)or ^on biet) 9J?eb(em af 
(Sogførerfirmaet 3enfin2 & 3fiet)mert. XX. 

I^orfpillcprccrie. 2)et norffe Settlement paa ?)or!t)illeprærie abffilleå 
egentlig fun fra 3Ku§!ego ueb 9U^u§fego Sree!, en liben @lt) 
forn løber ub af ©øen SSinbla!e og falber i goj 'tRitiex Deb 
S3^en 9Rorf)efter. ^e førfte ^orbmænb, forn bofatte fig paa 
t)tttc @teb, t)ar 3J^on§ 5lablanb fra (Samnanger, 53ergen^ 
@tift, og ^d^ 3ol)nfon fra ©iterbal. 5)e fora fertil 
begge i 1840, §lablanb l)ørte til 33eat)er Sreef^Seipabet 48 

og t»ar fommen ooer i 1837 meb bet førfte 33crgen^^ltb 
fammen meb Ole 3iti)nning. @fter 3 5lar^ Dp^olb i 3(11= 
noi# fl^ttebe l)an og gamilie tyb. §lf l)an§ 33ørn er ber 
iiu !un tre, forn leoer ; be to bønner bor paa be ftore ^orme, 
i)an i [in 2et)ettb eiebe, og datteren, (Snfefru ^reiiå, bor i 
^Jlorge. 91elå So^nfou fl^ttebe nogte 5lar efter tit Soma, 
l)t)or {)an for i!!e ret længc fiben bøbe font en af be meft 
formuenbe garmere. iDct næfte 5lar 1841 font .^ennonb 
9M)en meb gamilie fra §a(Iingba( og bofatte fig ()er, tit 
bern fluttebe (Slttng (Sietfen fig, og bleu fenere gift meb 
ben ætbfte dotter, ^åla! ©imonfen, Die ^elleiffen, ©er^ 
munb 3o()nfon o. gt. !om fnart til, faa at bere^ Xa( i 
1843, ba jeg !om ^ertit, Dar ftort no! til at f^lbe Hablanbå 
2a\>e meb opmærffomme Xil^ørere ueb ©ielfen» Opb^g- 
gelfer. ^et t)ar t^el et ^ar 5lar fenere, at ©Iling ©pillnni, 
X^ge §enbri!fen og flere !om fertil; men ba uar alt brug= 
bart ^egjeringélanb optaget, faaat man maatte fjøbe af 
anbre, og bet begt)nbte at falbe b^rt for gol!, forn ^aobe 
libet $enge. Cgfaa i bette (Settlement debblet) mange 
@migrantfelf!aber at ftanbfe oDer paa ©jennemreife fra 
3)^iln)aii!ee eller Sftacine foråt f!affe fig nærmere Cplt)^^ 
ning ljos fine fianb^mænb og faa (5!^bå t)eftot)er til 
©teber, Ijoor ber enbnu fanbteS 'JHegjering^Ianb. 6eb 
gjorbe jeg et $ar faabonne Xure til ^of^!onong meb 
©migrantfamitier. ^et Mx bengang Danf!e(igt ot faa 49 

^uérurn for bern, ha be aHe føgte at ^jælpe fig meb bet 
?((Iernøbt)enbigfte. 3^9 (an erinbre, at jeg fi! en gamilie 
inb ^0^ $r. 6mitba! fra S^nmebal, forn uar en af be førfte, 
forn nebfatte fig paa ben ftore prærie. Seg ^ar fenere 
t^øxt, ai t)an mv bletjen en rig 2Ranb, ^t)il!et a(t i Dmgioel* 
f erne ogfoa \>a tob forubfe. XXI. 

(Dgbm og be Horffe. 

^cr et ^^3ar ©maatræ! foråt betegne gor^olbene paa 
ben %ib: ^er forn om (Sommeren '44 eller '45 en nng 
9lorbmanb fra S^icago, forn ^atjbe en geft ^an oitbe fcetge ; 
en af t)ore 9^aboer fjøbte ben, og et ^ar Uger berefter !om 
en Di^ Til, Dgben (©(agter i SJiifmaufee) meb ©Seriffen 
og tog §eften unber $aaftanb, at ^eften uar ^an§ og at 
i)an ^at)be ^tt til ai tagc fin (Sienbom, ^t)or ()an fanbt ben. 
^ianben, forn l)at)be fjøbt $eftcn, maatte anlægge <Sag mob 
Dgben, og bet b(et) nbeftribelig beoift, at geften, ber !nn 
Dar 3 ?lar gammel, t)ar fjøbt i Snbiana bet foregaaenbe 
?(ar og tiar ooertjintret i S^icago. Dgben maatte betale 
for $eften meb ©ag^omfoftninger, ^et gi! ofte temmelig 
looløft ti( i be ^age. 

Si{ort>incen&er.e i ?lr.:enfa. 4- 50 

Dmfring benne Slib uor ber megen S^gbom blanbt be 
liorjle 9^t)bt)ggere i OJluSfego og bet rt)gtebe§ i 9iacine, at 
ber t)ar 9^øb og 9}^Qnge( paa gøbemibler ^o§ bent. S5el- 
gjørenbe 9[)^enneffeoenner famlebe berfor f(ere S8ognlæ§ 
^rot)iant, forn b(et) bragt ub til g)or!m(Ie, l)t)or en komite 
biet) ubnæt)nt til at beførge Ombelingen. ^a Dgben og 
f)Qn§ ©l^erif t)ar berube og tog ben oDenomtalte $eft, lagbe 
be ajlærfe tit bette ®ob§, og OgbenS (Sagfører paaftob 
unber ^roceburen om $eften, at be S^orffe maatte tjære en 
X^bebanbe, tl)i man l^atjbe feet I)o§ bem en 3}^ængbe ftjaa= 
lent @ob2. Seg t)ar et af 35ibnerne i benne @ag og oor 
(Sagfører opforbrebe mig til at forflare (Sammen^ængen. 
©aafnart t>et mx fagt, at het omtalte @obg Dar ^rotjiant 
fenbt ub fra 9^actne tif ft)ge og trængenbe emigranter, faa 
DgbenS (Sagfører at t)an ^at)be forløbet fig, og frafatbt fin 
^aaftanb, og dommeren, ber ^elbebe ftærft tit DgbenS 
(Sibe, tiilbe i!!e ^øre fibere gorflaring. Seg fi^ bog til= 
føiet, at (Sitanten i (Sagen t)ar Tlehkm af ben komite, forn 
foreftob Ubbelingen. Seg ^øtte ftben af en af Sur^mæn* 
bene, at benne (^pifobe fjernebe al ^t)it)I ^o§ Suraen. 

^er t)ar paa benne Xib et ubbrebt Know JSTothing- 
©lement blanbt be t)elftaaenbe 5lmeri!anere, og benne 
Xrængfelétib blanbt be norPe Snbdanbrcre i 9J?u§!egog 
©!ot)tra!ter aabnebe Øinene poa ^olitiferne i iRacine 51 

County, t^i beiigQug ^ulbe {)t)ert Xoion forførge fine egne 
gattige, og ha nu ^orftjille omfattebe 3J^u§!ego etter bet 
nuocerenbe ^^orujat) og tre anbre ^oronfl^ip^, fi! man i 
næfte Segiålatur Xouju of Sf^ornjal) affat for fig felt) af 
grt)gt for @!atteb^rberne til be fattige 9^orffe§ Dp^otb. 
<BiaiM^ S^ornja^ ffulbe nu faa pjøtte fig felo! 2Jian faar 
unbfft)(be hctie meb, ai man i!!e fjenbte S^ormænbene. 
9^aar t)\ nu fer be tjetb^rfebe, prægtig bebijggebe garme, 
9^Jorf!erne i D^^orma^ og tilgrænbfenbe Xonjnå bebor, fer 
ben SSelftanb, §^gge og Sntettigent^, forn otieralt t)ifer fig 
l)0§ bern, er bet unbff^Ibeligt om oi opoarmeg af en @mule 
©tolt^eb ooer tJor S^ationalitet. ^e Tlæxih, fom bengang 
ffræmteg ooer be 9^orf!e§ 5lrmob, ere nceften åtte !omne 
nærmere gattig^ufet enb S^orbmænbene i ^f^acine ©ount^. XXII. 

2E^cifc fra Bergen til Hetp I^orf i I8^3» 

Om SSaaren 1843 ffulbe ber reife to ©fibe fra Sergen 
meb emigranter til toerifa. ^e bteo begge ubruftebe af 
3Reberiet Q^ahe, ^et ene Mt et 23arff!ib, fom inbffreo 80 
^agfagerer, bet anbet en Srig, fom fun tog 52, 2)^eb 
Unbtageife af mig felo og en ung Tlanh, S^elS Xorftenfen, 
fom jeg betalte Doerreifen for, famt en ung Sogbinber* 
fDenb, Øore fra 33ergen, oar otte ^aSfagerer omborb i 52 

SBriggcn fra SSo§ ^^^ræftegjcelb, og faadibt nu crinbre^ Dar 
het famme Xilfælbet omborb i ©arfffibet. @n Unbtagetfe 
Ijcrfra mx bog Q^Ieng ^eerjon, jom !om tilbage meb bettc 
<Sfib fra fin fibfte S^^eife til 9lorge. S gragtfontraftenie 
rar 5(fgangåtiben faftfat ti( ben Ifte SJiai, men @!ibene 
b(et) i!!e færbige før til mibt ub i SQiaaneben, og i benne Zih 
maaitc ©migranterne henligge i Sergen og tære paa Øiiften. 
(Størftepartcn af bern l)a\)he mobtaget 33ret)e fra ^Senner i 
5Imerita, t)t)ori ber gaoeå bern 9laab og Seilebning og 
efter btjitfe be I)at)be beftemt, ^uorl)en be agtebe fig. Sngen 
af bent Dar ganffe uben SD^ibler ; nogle af bern Dar enbog 
Detftaaenbe Jol! meb $1,000 eller mere i rebe ^enge paa 
familien. Sfteifen beg^nbte unber bet be^ageligfte S8cir, 
og meb en ftr^genbe Øftenoinb fattet ^urfen mob ^eft 
oDer DIorbf ocn Dia J^ærøerne og om to liger Dar Di omtrent 
^alDDeiS ti( ?lmeri!a. 9J^an begt)nbte faa jmaat at )na!fe 
om, at Dor Coerreije oitbe bliDe ben ^urtigfte ma^ enbnu 
Ijaobe ^ørt om, ttji meb ben famme fremgang i to Ugcr tit 
uifbe Di fe ^Imerifa. 2JJen i be paafølgcnbe 6 til 7 Uger 
imaitt bev ftabig fjæmpe^ meb iSeftcnoinb, fommetiber 
orfanagtige Storme, faaat ^Dab ber bleo Dunbet ben ene 
2)ag tabteS ben næfte. ^en (ille S3rig ftolbt bog gobt 
Søeu og Di liaDbe btjgtige Officerer og 3J?anbfIab omborb. 53 XXIII. SyQbom hlanbt pasfagercmc. 

Seg, forn i be to til tre ftbfte ^lar ^atjbe paffet om paa 
©øen 09 feet Qa\)et^ Sunefulb^eb, \øiie ingen S3ef9mring 
fra ben ©ibe ; men Ijoab ber nnber be oeboarenbe SSeften== 
ftorme inbgjøb haabe mig og anbre en oelgrunbet gr^gt, 
t)or en onbartet (S^gbom, fom imr ubbrnbt blonbt ^^agfa- 
gererne. !Der fortalte^ mettem bem, at ber fjatobe uæret 
9fleroefeber i ben @gn, ^oorfra en ^el af bem tjar fomne. 
gøtfte ©ttirmanb oar en S3ef jenbt af mig, meb ^oem jeg 
tibligere t)at)be gjort en ^Jieife til (Snglanb, og jeg omtalte 
for \)an\, \)\)a\> jeg i)a\}hc t)ørt. ^a kapteinen fif M at oibe, 
biet) t)an aloorlig bange, ^fleberiet ^aobe iffe git»et oS 
fiæge meb, men forfinet kapteinen meb en ^aéfe SJiebici^^ 
ner, foråt f)an i Sfløbétilfælbe funbe fungere fom 2æge. 
gra ben Xib gjorbe tjan f)t)ab ^an funbe, men, fom bet 
f^nteg, uben nogen ^Z^tte, t^i ©^gbommen greb ftabig om 
fig; to Søm i en familie bøhc og bleo begraone i @øen. 
!Det ælbfte oar en ^ige paa 10 til 12 5lar; t)un leb meget 
of ^iarrt)oe, og en gammel Xjeneftepige i gamilien gau 
^enbe en !5)ofi§ ^offmanébraaber, fom fulgte§ af forfærbe* 
lige (Smerter og f)un i>øt>e meget ^aftig. Sigene inbf^ebe^ 
i Seilbug meb en ©ten oeb gøbbeme og paa en $(an!e 54 

lob man bern unber ^Iff^ngelfe af et @almet)cr« c(iibe ub i 
33øl9erne. ^iåfe Sørn tilførte en ijelftaaenbe og re}pe!= 
tabel gamiUe og 9J^ebfø(e(fen for bern tjar alminbelig. 
Xager jeg iffe feil, er ber to eller tre 33ørn efter bi§fe gor* 
cetbre, forn enbnu (eoer l^er i Sanbet. 2)et Ijer anførte er 
iffe noget eneftaaenbe SEilfælbe, jeg tjeb at ber uar man* 
gen Ubtjanbrerfamilie, forn maatte gjennemgaa (ignenbe 
^røt)elfer. 

^en 4be Su(i, ?lmerifaé gri^ebébag, fanbt og enbnu i 
rum @ø, men i ben fibfte %x\> t)ar bet bog beg^nbt at fr^be 
fremab meb et mere (empetigt Seir. ^er Dar nu attfor 
meget 5i£ngfte(igt)eb og gorftemt^eb tit at nogen følte fig 
oplagt til at ^øitibetig^olbe tJort titfommenbe §jemlanb§ 
gri^ebåbag. jDen unge 3Jlanb, jeg ^atjbe betatt for, oar nu 
meget f^g og jeg fr^gtebe en Xib for, at ^an fom tit at 
buffe unber, men §an» S^rnnatur feirebe og ))a fom l^an 
fig utrotigt t)urtig. ^a t)i enbetig fif en S^ett) 5)orf 2oH 
omborb, uar Di enbnu nceften et ^ar $unbrebe 9J?ite fra 
Sanb, men ^an Dar en ung bjærD ^tahat, ber iffe fparebe 
paa ©eitene ; i et Dæf bteo ber l^alet og brafet og 3Jianb- 
ffabet fif bet meget tiDtigt, og jeg maa tii^taa, at bet Dar en 
ftor fiettetfe at fe ben raffe g^emgang, ©fibet nu gjorbe. 55 XXIV. 

2infomft til ricvo I^orf (SnbcUg uifte Øftf^ften af Song Q^ianb fig for @mi^ 
^ranterneé (ængfel^fulbt ftirrcnbe Stiffe forn en (ang, tatjt 
t ben t)eftlige §orifont liggenbe ©f^banfe. ^et Dar tiblig 
i aJZorgenftnnben og ^^ften bteD ti)beUgere alt (om \)x !om 
nærmere. (Sfteri)aanben fom ogfaa ©anb)^ §00! titft^nc 
længer (S^b, nær Snbfeilingen til S^etn gor!. (Smigran=^ 
ternes ^aab fteg atter og ade ta!!ebe ®ub forbi m ^at)bc 
naaet Sanb, før ©^gbommen tog mere Ooerl^aanb. S5i 
fom om (Sftermibbagen til 5ln!er§ i ^tjarantccne^aunen 
lige ub for 9J^arinel)ofpita(et paa ©tåten Sålanb. %xU 
ftanben omborb mv bleden anmeibt og ba ^ofpitalétægen 
fom omborb, gat) ^an kapteinen en meget altjorlig Srette»' 
fætteife, fom om ^an Dar ©f^Ib i (g^gbommen. Sfleberiet 
fnnbe f)aDt gobt af en XilretteDiåning, forbi ber tffe fulgte 
Sæge meb 6!ibet, men kapteinen IjaDbe Di^felig gjort bet 
bebfte l)an funbe. ^et Dar oé 5Ille en ftor ©læbe, ba Di 
paa gaDnen fanbt Sarfffibet ''Suno/' fom afgif fra Sergen 
famtibig meb o§; hei Dor førft anfommet ben foregaaenbc 
^ag, uagtet bet ffulbe Dære en ualminbelig ^urtigfeiler, 
3[IIe Dar friffe ber omborb. ?lf Dore ^a^fagerer Dar ber 
^tt 7—8, fom maatte bringe- paa |)ofpitalet. 5)a ingen af 56 

i^oegernc forftob i)^orf!, lagbe be ^eflag paa mig for ot 
t)ære Xolf, og jeg forbleo paa .^ofpitalet i tre ^Qge. £æ^ 
gerne giorbe fin 9lunbe et ^ar (SJange ^oer 9^at, og jeg 
maatte ba op og oære meb. ^er oar i famme SSarb nogle 
ft)ge t^bf!e (emigranter og jeg Bleo ha famtibig %olt for 
bern. ^e gamilier, forn ^at)^^ (S^ge paa §ofpitaIet, maatte 
ligge ot)er i ^m ^orf for at afoente Ubfalbet. XXV. 

21frcifc til Dcften. ^agen før ^Ifreifen fra ^e\v ?)or! fulgte jeg tilboge til 
•pof pi tåtet meb en 3Jlanb, ^oié «Søfter uar f^g, men bog 
i gob S3ebring, og ()an befluttebe at tåge ^enbe meb, uagtet 
2ægen forfifrebe fjam, at l)un !om tit at bø, t)oi^ ^an tog 
l^enbe ub nu; jeg føgte ogfaa at ooertale ^am til at oente, 
men forgjeoeé. 3eg ^ørte fiben, ai ^un bøbe paa 3Seien 
ooer ^anaten. fiægerne falbte ©Qgbommen @!ib^feber 
og fortalte mig, at ben tit en oi§ ®rab oar fmitfom, ^aaat 
t)t)i* jeg oitbe unbgaa ben, oar het bebft jeg foriob Sel* 
ffabet. 3eg ^a\)he looet at t)ære meb bem opooer |)ubfon^ 
floben til S3^en Xrot), l)t)or bere§ Xøi flulbe oeie^ og 
Doeroægten betale^, før be fem omborb i ^analbaaben, 
|)t)er 3Sojen f!u(be ^aoe 100 ^unb frit, og 9ieften betaleé 
Jragt for. ^a oi ^olbt paa mth ot oeie, oor ber poa 57 

S3rt)99en et @e(f!Qb omerifaupe ^errer 09 Manier, font be^ 
tragtebe bi§fe g^emmebe meb megen ^^^ggjerrig^eb, og ba 
be jaa bet norffe glabbrøb b(otfti(Iet i @migranterne§ 
lifter, forn en of bern I)en og fpurgte, om \)an maatk 
f mage — ja beoare^, bet maatte \)an no!, ©riebouen Dar 
netop ba blenen færbig fra 5l(bant) til buffalo. 3eg Ijaube 
befluttet at tåge meb jernbanen fra %xo\) tit ^Buffalo, og 
'liben oar nu fommen tit at f!i(Ie§ fra «Selffabet. ^en 
unge 33ogbinberfuenb Øt)re fra bergen bar nu begt)nbt at 
blit)e f^g; jeg føgte at overtale ^am til at gjøre mig gølge, 
ba l^an eller§ paa ^analbaaben t)ilbe !omme til at libe 
meget onbt ; men bet Dilbe fjan iffe. ©enere ^ørte jeg, at 
^an bøbe, ha be forn til 33uffa(o, XXVI. 

kaptein (5asman'5 5^19^- 

^oa jamme %\h jom ui !oui ogjaa et axibQi norf! (Smi^ 
grantffib til Sflctv ?)or! fra ^røbaf, ført af kaptein @aé- 
mon. @n 'Prober af i^apteinen, for^entjcerenbe @tortl)ing§= 
manb ^ané ©aåman meb gamilie tiar ogfaa blanbt 
Ubtjanbrerne i betle 8clf!ab. 5cg jaa nogle af bi^fe gol! 
paa Sfibémæglcr Salfcn§ kontor, l)t)or beugaug næftcn 
olle norj!e ©fibc§ 3nbtlarering§forretninger bejørgebeé. 
©tørfteporten of .^r. ®o§man§ 9f?eijefølge gi! oeftot)er fro 58 

TtiixoaviUe ti( (Settlemeutcrne oeb ^ine fia!e og ?Ro(f 
9fltt)er, ^t)or allerebe nog(e 2anb§mænb ^at)be nebfat fig i 
bi§fe 6!ot3trafter. $er bl)ggebe og r^bbebe ben norffe 
©tortf)ing§manb fin garm i 6ti(^eb, uben at tåge uogen 
lebenbe ^e( i offentlige ^nliggenber, og l)er enbte i)an fine 
^age for flere 3lar fiben. @n af ^an§ bønner gjennemgi! 
2J?iIitærf!oIen i SBeftpoint og er nu, faaoibt Dibe^, Officer 
i be gorenebe ©taterå 5trme. ®n anben ^ax uæret anfat 
forn Slgent blanbt Snbianerne. XXVII. 

TXlægkv 3alfen og (Emigtanterne. 

3}iægler 33a(!en uar 33ergenfer af gøbfel og ^at)be boet 
i ^etd 2)or! i flere 5lar. '^aa l)an^ kontor t)ar bet berfor 
at 3nbt)anbrerne§ ^ontrafter om XranSporten til be t)eft^ 
lige ©tater fæboanlig affluttebeå, ffjønt 33al!en ifte fpnte^ 
at t)ære bire!te intere^feret i nogen af be fonfurrerenbe 
XranSportlinier. ^enne gragtforrctning meb ©migran* 
ter tit SSeften oar );)aa ben Zih en ftor og (ønnenbe gor» 
retning, og Slonfurrenfen mellem be forff jellige Sinier uar 
meget letienbe. ^f^eprefentanter for bi§fe Sinier !om ber^ 
for ftabig til S3al!en§ kontor, og het mx fæboanlig Stap- 
teinerne, forn Ijanblebe for SnbDanbrerne, ba bi§fe felt) if!e 59 

forftob at darctage bet gornøbne. ^ct dar et atminbeUgt 
9i^gte blanbt ©migranterne, forn formobentUg ^at>bc bet 
fra tibligcre inbdanbrebe Spenner, at ber unber btSje ^on* 
trafter foregif en f)d ^el ©n^beri, men at be norf!e ^ap= 
teiner dar belagtige beri, tror jeg itle; be dar ibet^eletaget 
^æberlige 9Jiænb, forn t!!e inblob fig paa at tåge ©tifpenge, 
men gjorbe bet bebfte be !unbe for fine emigranter; men ba 
be (igefaalibt fom (Smigranterne fjenbte fpeciett til biåfe 
SBeforbringSlinier, rettebe be fig gjerne efter §r. Salfenå 
3flaab, fom );>aa ©rnnb af fit mangeaarige Opl^otb i S^lenj 
^orf bebft maatte fjenbe gorl)o(bene og Sinierne^ ^aa= 
(ibeligljeb. Steng ^eerfon forubfagbe, at dort (3e(f!ab 
dilbe blide bebraget af het kompani, bet flnttebe ^ontraft 
meb, og Ubfalbet difte, at l)an Ijadbe 9fiet, men l)dorpaa ^an 
ftøttebe fin SD^i§tan!e fi! jeg albrig at dibe. 

^a 6eipabet fom til buffalo ffulbe be efter Dderen^= 
fomften liade ^ampffib berfra til 9Jiiltt)an!ec og S^^icago, 
men iftebetfor bette bted be bragte omborb i et (Seilpib, 
fom nnber SSinbftille og SD^obdinb bled paa 9^eifcn oder en 
9Jiaaneb. ^aa @runb af benne langdarige 3fteife, fom 
$a§fagererne i!!e ^adbe regnet paa, leb be meget onbt af 
aJiangel paa ^rodiant. Wleh ^ampf!ib dilbe 9ieifen i bet 
^øiefte Iftade mebtaget fire ^age ; men i 33nffalo dar ber 
ingen meb bem, fom funbe tale bere^ (©ag, og ben ffriftligc 60 

^ontroft, forn t^bedg ubtiifte ai be i)a\)hc betalt for ^amp* 
f!tb ot)er ©øerne, ble» i!!e gjorbt gjælbenbe. 3eg l)at)bc 
tJæret fej Uger i SBi^confm før ben unge 3J^anb, jeg l)at)be 
betolt for, forn frem. §an car meb paa 6eilf!ibet til 
Sljicago og forn berfra fammen meb en ^el emigranter, 
forn t)ar f omne ot)er §aore, blanbt ^»em ber uar en 6t^r^ 
monb 33Sigelanb, forn forftob ®ngelff og oar bereé 5lnfører. XXVIII. 

Kunncrpcefcnct gor be @migrantfelffaber, fom ingen Xol! ^aobe, mr 
bet paa ben Zib meget tjanffeligt at fomme frem, uben at 
blioe bebraget og forftn!et paa 9leifen. 5(t nære frivillig 
Xolf, uben S3etaling, mr forreften et utafnemmetigt ^r= 
beibe; l)at)be be forftaaet fin egen Sntereåfe, oilbe t)ift be 
fleftc af Smigranterne oæret ffjønfomme nof til at betale 
libt for 5(rbeibet. ^et biet) ogfaa berfor fenere til ^f^egel, 
ot ber maatte følge %olt meb, fom fæbtjanlig biet) hciali af 
Sfleberiet eHer Xran»port!ompaniet foråt nnbgaa gort)if* 
linger; ofte fnlgte fenere be norffe SfibSførere meb fine 
(Smigranter lige til dljicago. ^et faafalbte 9flunnert)æfen 
(rettere Ut)æfen) begt)nbte allerebe 'Oa ai plage ©migran* 
terne og ber fom neppe et 33ret) tilbage fra 5lmerifafarerne 61 

uben at beri abuarebeg inob (Smigrant^^JHunnerne, ber fro 
ben ^ag be fteg itanb, inbtil be iiaaebe bcreé S3eftemmelfeå- 
fteb, omringebeS og forfulgte^ af bern forn of en 33itt)ærm. 
"^tttc Uoæfen b(et) fenere meget oærre, og bet n^^ggeligfte 
tjar, at Sflunnerne næften uben Unbtagetje oar ©migran^ 
ternet egne fianbåmæntf, ber f)at)be lært ©ngelf!, og tnb* 
fanbt fig iblanbt bern forn nogle greljené (Sngle, foråt 
t)ei(ebe og beflitte beui mob amerifonff ®t)inbel. ^e, fem 
itU forub uar bleuen aboaret mob bern, fæftebe berfor 
meget let Xiltro tit bem, mebenå paa ben anben ©ibe 
?lbt)arflerne gjorbe (Smigranterne faa miåtcenffoimue, at be 
I)eller i!!e turbe tro be enfelte rebelige 9J^ennef!er, forn til^ 
bøb fin S3iftanb. @e(t) ben fcncre XibS Xoife, (om beftob 
af en bebre ^laSfe 3J?ennef!er og arbeibebe for faft 2øn, 
mv ofte ubfatte for en t)aarb SJli^tanfc. ^et gaar gjerne 
faa, at Sf^eifeubgifterne fom ofteft blitser ftørre enb forub 
paaregnet, og for go(!, ber if!e forfiob ijmh ber forf)anbIe= 
be§, faibt bet ganffe naturligt at |e ^ebragerier oneralt. 
Wcn be .^jættringftreger, fom af og tit fom for ^agen, 
gjorbe benne 9}iiåtæn!fomt)eb meget unbff^fbetig. ^a 
^unnerneé Doergreb i 9lerc "^oxt ^at)bc bragt bette 2an- 
bing^fteb for ©migranter i et meget flet ^tjgte, og ba l)øie 
Sanbganggpenge ftrengt op!ræuebe§, begljubte ben norffc 
UbDanbring at tåge 35eteu ouer Oucbec! i (Sanaba, I^Dor 
bet i gørftningen gif bebre ; men bet gif ^er fom bet gaar 62 

ot)eralt: ''.^oor ^abfelet er jamleS 09 Ørnene/ Sflunnerne 
tjar i!!e jene meb at finbe 33ei til Quebec! 09 bet bletj !un 
libet bebre førenb Ubt)anbrin9en beg^nbte at brit)e§ meb 
^amppib 09 Sernbane; t^i ba traabte Sot)9tt)ningen be* 
fl^ttenbe til 09 en ftrængere Control førteå meb be Xran§* 
portlinier, forn førte (emigranter faaoelfom meb bereé 
^(genter 09 Xolfe. 

Seg ^ar omtalt benne t)or Dterreife noget ubførligt, 
bels forbi S3eretningen berom ftøtter fig paa egne Cpleoel^ 
fer, bels forbi DDerreifen, faalænge t)en foregi! meb ©eil* 
flib, ^otjebfagelig oar en ©jentagelfe \)m ene af ben anben, 
faaat meget berå f !an tjene f om (Syempel paa bem aUe. 

!5)et mx næften en ufrat)igelig ?Regel ^oS be førfte norffe 
3nbt)anbrere, at føge ub paa Sanbet foråt finbe et <Btt)lk 
Sanb, ^uorpaa be funbe bljgge og bo. ^et tjar en fjelben 
Unbtagelfe, ai nogen norf! 33onbe meb Dt)erlæg nebfatte fig 
i 339en. ^un naar ^anS Sfleifepenge i!fe ra! længer, tog 
t)an ^Irbeibe i S3^en, og naar \>et \aa beg^nbte at gaa gobt, 
forblet) l^an ^t)or l)an oar. ^e førfte Uboanbrere fom jo 
ubelu!fenbe fra fianbbiftrifterne i S^lorge og bereS førfte 
Xan!e )oax, at faa et (Staffe 3orb at b^rfe for beraf at ub^ 
tjinbe het ^omøbne til 2it)etS Dp^olb. 9J^eb ©ømænb og 
§aonbt)ær!Sfol! t)or M anberlebeS; bereS 9flæringSoei 
førte bem naturlig til S3t)en. ^en enefte Unbtagelfe jeg 63 

tan ertnbre, Dar 35o§fingerne t ®t)icago. ^tterebe blanbt 
be førfte af bern nebflog enfette fig i S^en, ja jeg fjenbte 
enbog bent, forn t)enbte titbage fra ^of^fonong til S^icogo 
foråt bo ber, og bet (^!!ebeS for alle, forn i!!e bra! for 
meget S3rænbet)in. XXIX. 

De førfte Horffe i IDisconfin 23yerne* 

S3lanbt be førfte S^lorffe, jeg oeb at fortæEe om i S^en 
Silacine, mx en SSeftlænbing t)eb S^latjn garbjørn ®unlei!= 
fen meb gamilie. gan ^olbt et libet S3oarbing§l)u§, l^Dor 
be Ølorffe fra 9Jiugfego og ^orftjille altib tog inb, naar be 
fom til S^en, og bet \tal figeS til ^anå ^o^, at ber albrig 
fanbte§ berufenbe ;^ri!fe i ^anå gu^. ^e ©amle ere nu 
bøbe, men to ^øtre bo ber enbnu, og en @0n bor i S^icago. 
3flacine §at)be for en Xib en i!!e faa liben norfE 33efol!uing, 
men ba baarlige ^rbeibåfor^olbe inbtraf, flt)ttebe mange ub 
paa Sanbet. 9^u er 9flacine t)05et fig op til en blomftrenbe 
gabrifb^ paa 20,000 Qnbb^ggere, og bet fige^ at ncefteu 
en Xrebiepart er ^anffe. 

3)^iln)au!ee ^a)ohe tibligere en i!!e faa liben norf! S3e= 
folfning, meft ©ømænb og gaanboærféfolf. ©lanbt be 
ælbfte, jeg fon erinbre, t)ar kaptein ©atjelanb. §an felt) er 64 

bøb for mange ^2lar ftben, men f)an^ (Sftcrfommerc ubgjør 
en talrig (Slægt, {)Uoraf flere er S5e(ftant)^folL @n Manh 
tjeb 3^at)n DZorbbo, forn pleiebe at mobtage £ogerenbe, f)a\)bi 
tiDlig nebfat fig ber, og ^oå ^am tog garmerne fra 
liJiu^fego og 3)orft)tIle, foat)e(fom fra ^ine Safe og Mod 
dimx inb, naar be !om tit SJ^ilrøaufee. ^a jeg i 1843 
forn tit9Jii(n)anfee, fmibe jeg i!fe finbe nogen bo jatte 9lorf!e, 
men 8t)enfferen, ben oelbefjenbte 90^r. Sange i S^icago, 
\^a^hQ ba et §ote( ooer \>aa SSeftfiben. Sameé 3). 9leimert 
og, tager jeg ilte feil, ogjaa 3ol}n Xfjorfon, tmr bengang 
unge ^anbelåbetjente. Soljn X^orfon er nu en a f ^St)Cttp 
lebcnbe Jyorretning^mænb. gamilien ^ilhai mv Dift og= 
faa hian\)i be førfte, forn nebfatte fig ber. ^Keinertfen oar 
en a f ^-Sl}en# gamle «Settlere og Ijanå i8oarbingåf)u^ paa 
Stinton (Street, forn enbnu ftaar paa fin gamle $tab» un^ 
ber ^am af " Scandinavian House," tjar gjerne Sam^ 
(ingep(ab§ for ^^t^enå norffe Søfotf, faat)etfom bet 6teb, 
^tjor be norffe farmere altib fanbt en oenlig SJ^obtogelfc 
og §u§Iø for fig dg fine Xræfb^r, naar be fom til ^pen 
meb fine 3Sarer. @n 33ergenfer, fom !albte fig grøifett), 
forføgte fig ber fom .^anbel^manb, men bleo ber i!!e (ænge. 
§oé ^am traf jeg førfte @ang ben befjenbte ^r. ^a» 
(2)unba^), fom fenere bofatte fig i ^o)^!onong. 3)e førfte 
Slorffe, fom nebfatte fig i ^Oiittoaufee, beftob ^ooebfagelig a f 
6ømcenb og Sfib^tømrere. ^lu tæller 33Qen^ norffe '^e* 66 

folfning flere Xufinber af atle ©amfunbé!Ia§{er, meb tre 
norffe ^irfer 09 flere goreninger til gienfibig Unberftøt- 
telfe 0. f. t). 3eg tror bet er et ©ærfjeube btanbt oore 
Sanb^mænb i Seerne, at be iffe lifer at bo tilleie, men 
føger fnareft mutigt at funne bo i egne §ufe ; bette gioer 
bern et gobt gobfæfte og en folibere ©runbtjolb, ]E)t)or^aa 
at btigge fig en uaf!)ængig og t^ffelig gremtib — noget, forn 
@fter!ommerne t)i(be gjøre t)el i at tægge fig paa SJ^inbe. 
6aat)e( unber krigen forn i be nærmeft paafølgenbe 5lar, 
Dar (Sfibåfarten )(>aa be ftore Snbføer en meget lønnenbe 
gorretning, og ber mv ilte faa faa af S^lorbmænbene 
i 3Jii(rt)au!ee, f om i ben %xb famlebe ftore gormuer. 
SJ^ange af bem førte egne @!ibe og ciche be^uben ^art i 
anbre, t)t3il!et faatænge Xiberne t)ar gobe bragte en rejpe!- 
tabel Snbtægt; men faa !om l^engefrifen i 1873 meb 
anbre goranbringer i ^onjunfturerne, ^uoraf fulgte en 
faa brat 9^ebgang i ^ragter og ^rifer, at be, fom traf iii 
at fibbe inbe meb megen (Sfibåeienbom, Uh u^t)re ftore 
%ah ; be berimob, fom l)a\)\)^ anbragt fin formue i ®runb* 
eienbomme, biet? uberørte. ajotbmænbene i Hmcrilo. 66 XXX. 

(Erinbrtngcr om Hybyggcritpct 

^e førfte iiorffe ©ettlementer ])aa ^^5rærierne Sefferfoiv 
9lodf og ^oftjfonong er aderebe BIet)ne omtalte i gorbi^ 
gaaenbe, og ba bet i!!e er SJieningen at (eoere ubførlige 
(SettIement=Se]!rtt)eI}er, Ipiiht forubfætter ganffe anbre 
5litber at øfe af enb bern, jeg raaber ouer, faar jeg labe 
mig nøie meb noglc faa perjoulige ©rinbrtnger fra ben 
Xib, jeg Beføgte biSfe fmu!!e og frugtbare (Sgne. Zii 
Sefferfon og '^od prærie !om jeg iffe før i goraaret 1849 
og ba fun paa ©jennemreife. ^et tjar bleoen fagt, at 
3effer}on oar et af be fmuffefte fianbffaber, man ^aobe 
feet, og bet faa ub ti( at tiære fanbt. jDa jeg reifte ber= 
igjennem meb ^aftor Staufen, tjar næften alt brugbart 9^e== 
gjeringålanb optaget og ooeratt faaeå tjelbtiggebe ©aarbc 
ligefom att oibnebe om gUb og SSeloære blanbt garmerne. 
S8i biet) otier til næfte 9)Zorgen f)o§ ^riftoffer 9^v^u§, en 
of be førfte fra S^umebal, fom nebfatte fig ber. ^aftor 
Slanfen oar fjenbt beromfring fra fine SJ^i^fionSreifer i be 
n^e norffe Settlementer, og l^odr ^an mv fjenbt, mx \)an 
ogfaa attib oelfommen ; ooeralt t)t)or l^an fom, Dar l^an ag= 
tet og etffet btanbt be norffe 9f^^bt)ggere. $aa bennc %nv 
beføgte oi S3e(oit og SoneSoille, ©tæber, fom enbba ttar i 67 

fin 33arnbom, og forn enbetig tit 2utl)er SSaHet) paa 5locf 
'iprærie, I^tior ^aftor (Jlaufen bengang eiebe en oelbebtjg^ 
gct garm. prærien Ijer er et mere ftorflaget og halUi 
fianbffab enb ^f^acine og S^fferfon, og jeg ^at)be att tænge 
t)ørt, at (agnene omfring 'tRod 3f^it)er i^aiohe '^am for at 
Dære meget rige og frugtbare; Sanbet tjar berfor tibtig 
btetjen optaget af amerifanfte pionerer, ^er Dar bog alle- 
rebe bengong 9^orffe nof tit at banne en ftor SJienig^eb, 
og be t)aobe faaet fig en rnmmetig ©tenbtigning tit ^ir!e. 
©om tjørenbe til be førfte ©etttere ^ørte jeg næone fiarS 
©!at)tanb, ©nttei! Sangen, SJZr, ©ratjbat — hiaxiht anbre, 
t)tji§ Skanne nn ilk erinbre^ — ; be tjatibe nebfat fig ber i 
1839 famtibig meb bem paa 3efferfon. XXXI. 

3 Dam (Eounty, 

9^orb for 91 od Sonntt) tigger ^ane Sountl) meb en 
gortfættetfe af bet famme beitige $rærietanb og hei mi 
natnrtigt, ai biåje ivrige fianbføgere fra ^lippetanbet t)in= 
fibeg -atlet føtte fig tjenreone af biåfe ffjønne (Sgne. jDc 
fprfte norffe 3nboanbrere !om berfor famtibig tit SRoc! og 
^ane Sonnt^, nemlig i 1839 og 1840, ^c tjar for bet 
mefte fra 9^nmebat, SSog og (Statjanger. $er forn otjeratt 68 

fulgte bere§ glib og 6parfom^eb bern og bar be {amme 
gobe grugter — be fi! fig f)urtig l^^ggelige §jem og et forg= 
frit Ubfomme. SDet faafalbte ^of^fonong ^Settlement 
Wt) fnart anfet for bet ftørfte og rigefte norffe (Settlement 
i SSiSconfin. 2)a jeg førfte ^ang (1844) !om bertil meb 
et £æ§ ©migronttøi, ^eb bet ooeralt, at alt bet bebfte Sanb 
t)ar optaget og at ber i!!e t)ar $u§rum ai faa for 9Z^fom* 
mere. S5eb bet bebfte Sanb forftob man bengang, at man 
moatte l^aue en (S!ot)Iunb t)eb Sibenaf ^rævielanbet. Tien 
bet mt bog fanbt, at Snboanbrerne ftuoebe fig altfor teet 
Jammen i be n^e (Settlementer, ©n Wlanh fra 9^umebal, 
{)t)i§ 9^at)n jeg nu \)ax glemt, bar jaa gob at mobtage ben 
gamilie jeg fjørte for. gan boebe i!!e (angt fra bet 'jaa^ 
!albte Sljriftiana og Dar no! en af be førfte norffe (Settlere, 
gan fortalte om en 2J?anb fra (Sfien, forn ]^at)be roet meb 
23aab fra S3eIoit i ^od dount^, ba \)an tom berop i '39 
for at {øge Sanb. (Sn Tlanh t)eb ^am Sjolanb fra 
(Staoanger oar ogfaa fommen ber i 1839 og l)at)be fom en 
af be førfte tåget Sanb ber paa prærien. (Sn ung 3D^anb 
fra Saue paa SSo^ fagbeå at t)ære en af be førfte Settlere 
nær Sambribge og t)at)be fenere SRam for at t)ære ben 
rigefte farmer btanbt be S^orffe paa ^of^fonong. ©fter- 
føtgcnbe af ^rof. 3. Dljcn, i 5lnlebning af $rof. m, 53. 
5tnber(on§ SD^ober^ ^øb for nogle 5lar fiben, t)xi ^er 
maaffe t)ære of ^iftorif! Sntereåfe. ^et er bel^ et Ubbrag, 69 

belé en fri Dtierfætteife af en engelj! Hrtifel i "SJ^abifon 
^emocrat" : 

"2)a 5(be( Sat^rine 5lmnnbfen bar ben førfte fjoibe 
5^t)inbe, forn bofatte fig i Xoton of ^Ibion (^ane Sountt)), 
t)il nogle Dpl^éninger om l^enbe^ SiD t)ære af Snterc§fe, 
ifærbeleg^eb ha l^enbeS ©øn, $rof. 9fl. S. 3lnberfon, ben 
nuoærenbe gorenebe 6tater§ SHinifter i ^anmarf, er faa 
t)e( bef jenbt. $nn bar føbt i ©anbeib i ben ft)bt3eftlige 
!^el af ^Jlorge. ^cnht^ gaber, SerntjarbnS 5lrnoIbu3 t)on 
^rogl), mx fiøjtnant i ben norffe SIrmee. $enbeg 2JJober 
toår ogfaa af ben berømte t)on ^rog^ ©tamme, fom ftræ!^ 
!er fig i en l^el Sinie af SJ^ilitær^Dfficerer tilbage til en biS 
aj^ajor ©ern^orbu^ tjon ^rogl^ i £iibec!, fom i 1644 !om 
til Sremen meb ©olbater foråt hjelpe SDanmar! imob 
©uerige. .^an forbteto i ben banffe Xjenefte, og IjanS 
enefte ©øn, ©eorge greberi! bon ^rog^ biet) Dberft for et 
norff 9^egiment i 1710. $ang @fter!ommere toåre tatrige 
og ftørfte ^elen af bem inbtraabte i 5lrmeen fom Dfficerer. 
3 1830 bleto l^un gift meb SSjørn 5lnberfon, en Sonbeføn, 
føbt nær ©tatoanger i 1801. ^et er næften nmuligt for 
5lmeri!anere at foreftille fig meb Ijtoitfen Seft^rtelfe ocj gor^ 
bilreife bette ^gteffab mellem DfficerenS datter og 
Sonbefønnen bleto mobtaget. 5lt l^enbeS Tlanb toår en 
^toæfer og {)ørte faaicbeå i!!e til ©tatSfirfen, forøgebe 70 

ogfaa Uottien mob bet unge ^ar. ^e bejluttebe ba at 
reife til bet Sanb l^infibeg §auet, l^t)i§ (Stjerne juft nu 
bcg^nbte at t)tfe fig ooer ^ori^onten. ©aa foriob be ha 
Sf^orge i S^aaren 1836 meb bet førfte ftore gølge of 
norffe emigranter, forn !om til beitt fianb. ^a be naaehe 
^eXD 5)or!, reifte Sjørn 5lnberfon meb ^one og nog(e anbre 
gamilier til iRo(^efter, 9^. 3)., f)t)or be boebe to 5lar. 
83jørn arbeibebe ha jom ©øbfer. S8eb Ubløbet af benne 
Xib f(t)ttebe be til het norffe (Settlement i fia (Satte Sount^, 
Sttinoi^, ]^t)or be ogfaa (et)ebe i to ^ar. 3 1840 gi! 
53jørn 5lnberfon tilfob^ meb to kammerater paa en Un^ 
berføgelje^reife til SSi^confin for at finbe et pa§|enbe (Steb 
for et nt)t $jem. gan balgte en (Stræfning Sanb nær 
Safe ^of^f onong og nenbte ]aa titbage tit 2a ©åtte Sount^. 
2)en følgenbe SSaor, meb ^one og fire fmaa Søm og be 
famme to ^eifefætter, brog ^an affteb til fit n^e gjem i 
SSiéconfin. ^e t)are bet førfte ^ar, fom bofatte fig i bet 
nuuærenbe Xomn of 5I(bion, og be S3eft)ærlig^eber og 
Sibelfer, forn be ha maatte uh\taa, f^ne^ nu !un fom en 
9Roman for ben ^ngre ©eneration. DJien igjennem l^ete 
benne f)aarbe Xib miftebe be albrig 2J?obet. S3egge ]^at)bc 
en fjelben SSiliefraft; ^an t)ar briftig, raftløS og t)ir!fom, 
^un toår blib, ftitte og ubljolbenbe. 3 be førfte to etter tre 
Slår t)ar 6 ©ents åtte be rebe $enge be eiebe. 2Keb be faa 
$robu!ter, fom be !unbc fpare, reifte ^an 70 9J?ile oDer 71 

ben t)i(be ub^rfebe @gu til 9J?iltt)au!ee for at fjøbe Sioé* 
tiøbt)enbtgl)eber. ^a ^an Dar borte biet) {)un f)jemme i 
Sog^t)tten meb fine Søm, og l}a\)he nu og ba en Snbianer 
forn ©jeft. SDereé 33eftræbelfer (ønnebeå tilfibft og i ti 
Har \)Q\)\)^ be førfte 40 Hcreé formeret fig tir 230 5lcreé 
frugtbart Sanb. 9Jien netop ta ^ionerlit)et§ ©trib Dar 
enbt, !om en n^ gienbe. 3 dommeren 1850 rafebe 
koleraen i (Settlementet og Sjørn 5lnberfon og en ©Øn 
'i)ø'i)e beraf. S^li 33ørn efterleDebe I)am, af f)Di(!e otte enbnu 
er iliDe. §an§ ælbfte ©øn, HnbreU) 51., er en oetftaaenbe 
garmer i ©oob^ue (Sount^, SJiinn. ; 5lbe( 33., er ^ræft i 
SiJcuéfegon, 9}Zid)igan; Srotun toberfon er §anbel§manb 
i Spring ©roDe, SD^inn. ; $rof. 3fia§mu§ S. 5lnberfon er, 
forn aUerebe fagt, HJiinifter i ^anmar!. ^ere§ fire SDøtre 
ere alle gifte; tre bor i 2J^innefota og ben fjerbe i 3on)a. 
(Snfen bleD gift i 1854 meb 3ngebrigt Hmunbfen. ©an 
bøbe i 1861 eftertabenbe en @øn." XXXII. 

tEoIIcffons €rfaringcr, 

en garmer, ®. Xotleffon, forn !om tit 5lmeri!a i 1843 
og nu bor i ^ane Sount^, ffrioer en 5lrti!cl i et engelf! 
SBlab om fin (Srfaring ueb Hnfomften til ?lmeri!a, f)t)oraf 72 

^er ^ibfætteé følgenbe: 5ln!omne til ^crv 5)or! got) en 
Wtanh ueb 9loun S3a!fe gripaå for Xoneffon^gamilien og 
gøtget til 2)^iltt)aufee, ^oorEjen be !om i gob S3e^oIb. 
feitne Sq oar ha paa Ubfanten af ®it)iIifationen og ber 
mx fun faa ^ox)te i SSi^confin. Xolleffon og ^an§ 
5ami(ie reifte meb 2ar§ ^ommerub til ^J^uåfego, f)t)or be 
møbte iblanbt anbre fianbSmæub, (St)en geg, 3^eimert og 
33a!!e. (5n STib berefter brog ^an længere t)eftooer og 
arbeibebe for en @^ertt)oob, ber boebe nær ©linton, i ^od 
©ountt). XoHeffon figer: "3eg fplittebe 600 maxl§> foråt 
faa (aane ©^erttjoobs Djer og 5Sogn, faaat jeg funbe bringe 
mine gorælbre til 9^ocf ©ount^. SDa jeg if!e mx mnt til 
at brit)e Djer og ba jeg ønffebe at fe mine gorcelbre fna- 
reft muligt, bret) jeg Xeamet for fort. ^et darebe iffe længe 
før Ojerne blet> trcette og faa lagbe be fig neb og jeg for* 
maaebe iffe at faa bem at røre fig fra 8tebet. 3 benne 
gorlegen^eb gau jeg bem 9J?ai§aj og efter en Xib ftob be 
op og gif fremab efter mig. ^ette gjentogeé flere (5)ange, 
inbtil bet biet) faa tilfibft, at naar be tjilbe ^aoe 9J?aié 
lagbe be fig blot neb og førenb be fif bet fom be iffe af 
@tebet. 3eg fom faa paa ben 3be, at ^ænge et 9J^ai§aj 
paa Sf^tiggen og gaa foran ^t^rene. ^aa benne Tlaab^ 
loffebe jeg bem fremab og enbelig fom jeg til mine ^or^^ 
ælbre. $aa gjemreifen bret) t)i mere langfomt. Seg l)ar 
ofte tænft, at ®^ertt)oob l)at3be nfæboanlig ^illib til mig. 73 

en gremmeb og bertil en S^^fommer, ibet ^on laonte mig 
Dyefpanbet for faa lang en 3fleife, uben at Dibe oin jeg 
tnnbe brioe bern eller i!!e, 

"2)a jeg øn^ebe at eie niit eget Sanb faa fnart forn mu^ 
ligt, reifte jeg tit ^rimrofe i 1849, §er møbte jeg 9^ie(^ 
©inarfon. ^er t)ar no! af Sanb, men tjuorlebeg ot ftnbe 
!D'Jumer for tet jeg oalgte, oar ©pørgémaatet. Sfter megen 
Unberføgeife fanbt t)i et ftort ©getræ, et fort ©t^ffe Øft 
fra ber ^tjor 9^ormon ^flanbal bor. ^aa bette Zxct Dar 
tt)belig at fe be føfgenbe Sogftat)er og S^nmmere: N. W. i, 
S. 23, T. 5, IST. R. 6 E. SDer mx t)t)er!en ^en eder $apir 
at faa uben at gaa mange 3J?ile, og noget maatte ftraf 
gjøres. 3eg (aante en Øje af ©inarfon, ^nggebe neb et 
libet 5(fpetræ, og efterat t)at)e gjort bet flabt paa begge 
8iber faaat \)ct biet) ganffe tt)nbt, tog jeg min Sommefnio 
og f!ar i bet Sogftat)erne og 9^umerne affurat fom be 
t»are i ©getræet. 3Jieb benne 5lfpefto! unber min 5lrm gif 
jeg til fianbfontoret og lagbe ©toffen og fengene paa 
^i^en til (£mbeb§mænbene§ ftore Tloxo. ^e forftob 
53ef!riDelfen og jeg fi! Sanbet/' 74 XXXIII. 

I>m førfte prceftcftrib. S)e før[te ©cttlere i ^ane Sount^ pleiebe at gjøre fig 
It)ftige ot)er en Xilbrageife mellem bereg førfte ^ræft 
2)ietrid}j'on og en S3onbe t)eb S^aon gunfelien. ^enne 
gunfelien ft^neå at i)at)e t)æret en (3pøgefug( og en ^ax. 
$an fanbt fin gornøieife i at forarge ^ræften, t)t3em ^an 
ftabig taa i ©trib meb. ^rceftenS joage (5ibe uar, at ^an 
fnart btet) tjreb og tabte fin «Selobe^erffelfe. STilfibft forn 
het faaoibt, at Ijan forbøb gunfelien at tomme i ^irfen. 
©n Oønbag opforbrebe I)an berfor 3JiebI)jeIpcrne til at !afte 
gunfelien paa ^ør, ha henne trobå g^rbubet uar fommen 
i ^irfen. 2J^ebf)jetperne for^olbt fig imiblertib rolige, 
^ette bragte ^ræften ub af fatning, og ^an gi! felo neb 
paa ^irfeguloet for at fafte gun!e(ien ub. ^enne mob^ 
fatte fig og ber Ue\) ftort 6pefta!e( i 5lir!en. gunfelien 
fagføgte ^rceften, og ben før omtalte Sjørn ^Inberfon, ber 
Dar en ©laga (Sagfører, optraabte forn gunfelienå ?lbt)o= 
lat, og ^ræften maatte finbe fig i at betale 9J?ul!t. C5n 
onben 9flt)!ommer, forn jeg fjenbte perjonlig, funbe ogfaa 
fortælle, at t;an engang l)a\)hc jenbt fin ^one ooer til 
^ræftegaarben i et ^rinbe, forn forargebe ^rceften. ^an 
grcb ^enbe faa l^aarbt i ^Irrnen for at jage ^enbe paa ^ør, 75 

ai ber t)i[te fig fire b(aa SJ^ærfer eftcr I)an§ gingre paa 
5!onen§ 5lrm. derfor hlco ^an ogfaa fagjøgt og maatte 
høbe 50 SDottar^. 2^on fer ^eraf at "^ræiteftriben" meU 
lem be SRorffe i 5lmeri!a beg^nbte tiblig, og bet anføre§ 
l)n font formobentlig ben førfte ytring of benne 6tag^ 
iblanbt bern. XXXIV. 

€n Hybyggers flytte i (Eolumbia 
dounty. 

jDet t)ar i (Sommeren 1845, at forfatteren reifte fin 
?tl)bt)ggerr)t)tte i bet nuoærenbe Solnmbia Sountt) og mx 
maaffe ben nærmefte 5(nlebning tit at be ^erlige fianb* 
omraaber — ©pringprærie, 53onnetprærie, Sobi og Omegn 
forn i be 9^orffe§ Sefibbeife, tt)i ben omerifanffe 3nbflt)t^ 
ningSftrøm oar begt)nbt at fprebe fig mob S^lorb meb ftær!e 
(Sfribt. ^ermeb gi! bet faalebeå til: ^a jeg i 1843 !om 
ti( 2)or!oi(Ie prærie, SRacine dountt), bar bet bebfte £anb 
optaget, be 80 5lcreg ^^rærie jeg fjøbte, anfaaå for at ligge 
for labt og jeg bar i!!e tilfrebå meb hei, 3eg og en anben 
ung aj^anb, S^ielå Storftenfen, for f)Oem jeg f)a'o\)t Mali 
Doerreifen, befluttebe berfor at reife beftober for at føge 
Sanb. aj^eb et ^ar ftaute Djer og SSogn, forjt)net meb en 
liben ^ogeobn, ^robiaut, (Sengflæber og anbet nøbbenbigt Xilbeljør for Seirlitjet, brog ui a]\k\> i 5Iuguft SJlaaneb, 
1845, og fatte mob 35eft t)ei(ebet af et ^ovt ouer SStåconfin 
og et 2omme!ompa§. S5t fjørte birefte til ^of^fonong 
prærie, ]^t)or t)i Tjaube uæret et ^ar ©ange før, og M mv 
egentlig berfra Sanbføgningen ffnibe beg^nbe. Seg i^ai^hc 
nemlig faaet ben 3be, at ben fantme $rærieftræ!ning fort^ 
fatte fig længer mob 9^orb. S5i fulgte ben flagne £anbe== 
Dei tit S^abifon, (}t)or ber intet inbbt)benbe tiar for en 
^ræriefarmer. 9J^abifon ^obe intet mær!e(igt unbtagen 
fm S^aturffjøn^eb, og ben ftore XerritoriaI=St)gning ber faa 
meget røfelig ub Blanbt be fmaa Xræt)ufe— nu berimob 
tjilbe ben tåge fig meget forlabt ub tjeb ©iben af ben præg* 
tige SapitoI=St)gning, ©tåten eier. 

SSi fjørte en Wd fra Stien, men ffræmteå af be bratte 
S3a!fer, ^tjor ©tat^unioerfitetet nu ligger, og t)enbte om 
mob Øft, l^oor Di flog inb paa ben gamle ^ei til gort 
SBinnebago. ®n £anb§manb t)eb S^aun 5lmunb Sf^aåfe* 
lanb, forn fom l^erotjer i 1837 'og meb Ijoem jeg t)ax fjenbt 
fra 9florge, I;at)be jeg t)ørt )oax flt)ttet f)erub tibligere og 
jeg t)i(be nu beføge ^am. §an ffulbe Ijat^e nebfat fig i 
S^ær^cben of "^eas" oeb SBi^confin ^ioer, nogle mil fra 
gort SBinnebago. Sanbet omfring fortet mx i flere W\l^ 
Dm!reb§ Iot)t, fumpigt og ul}t)ggeligt. ©fter en Ijøift 
befuærlig og fjebelig SSanbring ooer 3anbrt)ggc meb 77 

©frubeg og Sumper naaebe t)i eubelig en ©ftermibbag 
frem til ^iehct 35i traf en l^ab 3Dht fra §ufet, en norff 
Tlanb fom ^olbt paa ai rage ^ø, og f)an t)ar faa (tbet 
mebbetfom, at t)i neppe funbe faa mere at t)ibe af l^am, enb 
ai 5lmunb bar reift bort og oentebeå t!fe t)iem paa nog(e 
^age. "^eiie, tilltgemeb Sanbet^ 33ef!affen^eb, beftemte oS 
til at t)enbe om ; men \)a haabe tii og Djerne Dar trætte, 
flog t)i Seir for ben ^ag, et (Stt)f!e nebenfor, l^tior ber 
fanbteå S5anb. 33i oar jo fom Ijjemme I}0§ oå felt) i 53og^ 
ncn og bet famme oar Djerue paa ben rige ©ræ^marf. 
SSi bagebe Dore ^ager, ftegte t)ort gleff, !ogebe t)or ^affe 
og fpiftc meb en 5(ppetit, fom en g^rfte funbe miéunbe o§. 
55i tog famme 3[5ei tilbagc, omfring 20 Tlii tit et Bteb, 
^oor en intelligent 5(meri!aner, t)eb 9^at)n 5)oung, netop 
I)o(bt paa at b^gge fin ^t)tie. ^an fagbc o§, at naar tii 
bøiebe af nogte faa Wlil mob Øften, t)ilbe oi finbe l)mh oi 
føgte, nemlig gobt ^rcerielanb oeb «Siben af ©foolanb. SSi 
fulgte l)an§ 9iaab og fom fnart tit et Sanbffab afoejlenbe 
meb <Sfoo og prærie. S5i traf f)er et ^ar ^merifanere, 
fom ogfaa l^olbt paa ai bl)gge fine §ufe. '^cn ene af bem, 
en gammel pioner, oeb S^aon ©ilbert, oilbe fælge o3 fin 
©laim, men ha oi nu fanbt, ai oi ^aobe frit ^alg af lige== 
faa gobt Sanb fom l)an§, og tillige befab ben famme 9f^et 
til ai tåge Slaim, fjørte oi et ^ar W\i længer 6^b, og oor 
ftørfte ^Sanffeligljeb beftob i at træffe et SSalg, ba ber Dar 78 

Ot)erf(ob af ti(freb§[titlenbe 6teber at tjælge imeUem. S3i 
traf enbetig t)ort S5alg, beg^nbte at bt)gge uor £og^^tte og 
fnart !unbe t)i meb ^igteren ©agen fønge : 

''3 ^alen§ ©fjøb en ^t)tk laa 

SSeb 33rcbben of en ^ilbe, 

^en3 SSæg uar Ser, ben§ ^ag bor ©trea, 

S)en^ ^egn tJor Sfiofer t)i(be." 

^et Icb nu ub i ©eptember 2J^aaneb og tJor førfte Dm* 
forg t)ar at flåa Qø og bt)gge ©talb inob Sinteren for oore 
Djer. <BaaUhe^ b(et) 33egt)nbelfen lagt til be rige og blom- 
ftrenbe norffe ©ettlementer paa ©pringprcerie, S3onnet' 
prærie, 2obi, og be anbre omliggenbe beilige ^rærieftræf= 
ninger. ®er !om i!!e nogen anbre norffe 9^t)bt)ggere tit 
<BtcM ben $øfi, 23i ft)§(ebe meb at fætte iftanb for Sin* 
teren inbtit fø.fte S^looember. 33 i l)ørte, at ber tjar forn* 
men en norf! 3J^anb, forn Tjeb -leppen, og f;aobe tåget £anb 
noget ©t)b for het ©teb, tjoor t)i nebjatte og, men oi faa 
[;am albrig. ^^an mx et ©lag» folfeffi) (eneboer, fom iffe 
pleiebe Dmgang meb anbre 3J^enneffer, SDet næfte goraar 
^a)i)he §an folgt fin Slaim. ^a jeg feuere paa ^øften 
retfte til SJ^iltoaufee for at ubtage ^re=emption papirer 
paa Sanbet, omtalte jeg ^tchtt for golf \)aa ^^fljfonong, 
fom jeg fjenbte, og ha 3ubt)anbringen fra S^iorge paa ben 
Xib oar meget ftor, funbe het forubfeå, at 9f^t)fommerne 
ben næfte ©ommer oilbe ftrømmc inbooer be norffe 'Bdtk^ 79 

menter i Xaiie Gounti), Qeg ffret) ogfaa S3Tet)e til SSenner 
og ©efjenbte i Sa Sade Sountt), gHinoi», Ijt)i(!et l^aobe 
lilfølge, at et ^ar af bern fl^ttebe berub bet næfte goraar, 
!Den næfte (Sommer blcti en tratil %\h i bet n^e (Sett(e= 
ment. SSeb 33e]'øget i SJiilnjaufee bragte jeg meb nog(e af 
be nøboenbigfte 3^ebf!aber, faafom ^lot), §art) og Ug* 
nenbe. Xiblig om goraaret !om en perfontig SSen af mig, 
^eber grølanb, fom oar fommen ooer ti[ Sa @a(Ie Gount^ 
i 1837, berub og Bragte meb fig to ^ar Djer meb $Sogn 
og onbre Slebffaber. ^i to flog o§ ba fammen om ^Irbei- 
bet. ^a bet (eb ubi Suni 2)^aaneb beg^nbte norffe ©mi* 
grauter at anfomme i @farer ot)er ^oft)!onong. (St Set- 
ftab af bem ]^at)be (eiet D(e Xrooatten, en gammel bef jenbt 
2}^anb paa ^of()!onoug, til at fomme meb bem for at nh- 
tåge Sanb. 3eg tiar allerebe før bteoen befjenbt meb 
benne Tlaut), og ha (jan ^aw^t, at ogfaa jeg hinbe ubtage 
^axit), biet) ^an fnart !jeb af at trampe om ooer ©fot) og 
prærie, ubeu anben (Srftatning enb %at for $jetpen, og 
l^an gi! g(ab tilbage til fit ^jem, og ot)er(ob mig ©træt)et. 
Silt bet Sanb, man anfaa tærbt at tåge i l)ele ©gnen, !om 
{uart i 9f^^bt)ggerne§ §ænber. Seg og $er grølanb ^at)be 
nu et Xeam paa 4 $ar Djer og pløiebe ben ©ommer om* 
!ring 100 5(creg ^ræriclanb for 9^t)!ommerne. 80 
XXXV. 

(Et 3nbiancrt>cføg^ 

§er r;at)be jeg min førfte og [ibfte (erfaring medem 3n* 
bianernc. (Sn t)arm ©ommerbag, ba jeg bar ube paa en 
2Jit)r for at \iaa gø, fi! jeg fe en §oB gjorte !omme i fl^^ 
t)enbe gart l^enotjer en §øibe paa prærien og ftray efter 
fulgte nogte oilbe Sægere ti(f)eft. gjortene ft)nte§ bog 
benne ©ang at l^aoe altfor ftort gorfprang til at fomme 
bern paa ©fuboibbe. (Snart efter t)ifte ber fig paa prærien, 
i famme 3^etning, en lang 9læ!fe geftfolf og gobfoIL 
^et oar en Sanbe SSinnebago Snbianere, forn l^aobe for== 
labt fin ^f^eferoation og gjort et ©treifetog til be ft)blige 
G^ountier i ©tåten. §er l)at)be be gjort fig fftilbige i nogle 
Doergreb, og 5lut^oriteterne l)at)be befalet bern at oenbe 
tilbage til bere^ §jem. SDet Dar benne S3anbe forn nu, 
paa i8eien norbooer til bere3 Sfleferoation, !om l)er forbi. 
@t ^ar af bere^ unge SJiænb !om l^en til mig og gjorbe 
Xegn til at be oar tørftige. 3eg l)aobe en liben norf! 
^affefjebel meb SDriffeoanb ftaaenbe i ®ræ§fet, og be 
pegebe paa ben og gjorbe Xcgn til at oille brifle. §elbig- 
t)iå oar ber en prægtig ^ilbe ^enne oeb SJ^^rfanten, en l;alo 
W\U S8ei fra o§. Seg oifte bern berl^en meb Xegn faa 
gobt jeg !unbc. S)erpaa brog be fornøiet berljen, flog Seir 81 

og forBIetj ber i tre SDage. SDe fartjebe 5lmeri!anere be* 
^anble bereS S^oinber ligefaa l^aarbt forn be ^uibe 5lmeri* 
fanere be^anbter bern gobt og bærer bern ^aa ^ænberne. 
2J^ænbene reb ftolte i ©pibfen for tJ^^tget, meb SRiflen ooer 
5tnæerne, mebenå ^oinberne fulgte efter titfobå, belæåfebc 
meb ^rooiant, Seirefoiprring, o.f.t). ^a jeg gi! t)}em om 
5lftenen, leble min S^ti^gjerrigbeb mig gjennem 3nbianer== 
ne§ £eir, for ot fe f)t)orIebe^ be ftette fig. ^er oar i San* 
ben en ^aloblobåinbianer, forn talte (ibt ©ngelff. §an (ob 
mig forftaa, ot jeg i!!e maatte !omme i £eiren» 3eg lob 
mig i!fe bette fige to ©ange, 'Oa jeg oar alt anbet enb oel 
tilmobe ooer biéfe oilbe S^aboerå 3^ærocerelfe. (gt ^ar af 
bere§ ^oinber fom bog ben næfte 5Dag til oor ^t)tk, og 
oilbe bortbytte SD^refjøb for S3røb og poteter. 3nbia= 
nerne tilbragte be tre SDage, be op^olbt fig paa ©tebet, 
meb at jage i ©fooen og \>aa prærien og opførte fig for* 
reften frebeligt. XXXVI. $er enbnu en (Spifobe fra bet anbet 5lar, jeg boebe paa 
^iehet: (Sn ^ag, fent om ©øften, ffulbe jeg gjøre en Xur 
til gj^abifon, fom laa 10 9J?i(e borte og oar en ftio 2)agg* 

Sidtbmotnbene i 9tmeriTa. 6. 82 

reife frem og titbage meb Ojeteam. Seg ^atjbe faaer 
mange ©maaærinber af D^aBoerne, og jeg tilbragte mere 
%xb i S3t)en enb paaregnet. ^aa gjemretfen, fom gi! ot)er 
en ftor ubanet prærie, biet) jeg otjerfaibt af et tjotbfomt 
Storbentjeir. Drotten \)ax futfort, og jeg maaiic libe \>aa 
Djerne, for at finbe )Seien Iljern. "^etU flog imiblertib 
feit, tf)i jeg t)ibfte i!!e af før be ftanbfebe mibt i et langt 
©ræS, fom gi! bem ooer 9f?t)ggen. 3eg l^at)be nn intet 
onbet at gjøre, enb at !omme op paa prærien og fpænbe 
fra for at afoente SDag§tt)fet. Siegnen beg^nbte at fatbe i 
©trømmet)i§, og jeg (agbe mig nnber SSognen, men l^er 
biet) het fnart faa !o(bt, at jeg i!!e !nnbe fot)e. Djerne 
{)at)be lagt fig t)eb @iben af S5ognen, meb -laget paa. Seg 
greb ba ben fortoiotebe Ubtjei, ot lægge mig faa lang jeg 
Dar meHem Djerne. ^ette !)ja(p, tl)i jeg btet) fnart oarm 
og fot) ben Uff^fbige» ©øon inbtit ^ag^I^fet. Seg l^ar 
anført bi^fe (5maatrce!, for at oife t)ore (Sfter!ommere, 
f|t30rlebe§ het ofte gi! til i 9^^b^gger(ioet§ førfte SDage. 

Slit bet gobe Sanb dar nu bleoen optaget og ber mx 
mange 9^t)!ommere meb familie, fom foretra! at !jøbe 
6Iaim§ af bem, fom ]^at)be bygget $ufe og mv toittige at 
fælge. Seg folgte ha min Slaim tilligemeb Djer og anbre 
kreaturer, fom jeg imiblertib l^aobe anf!affet, og flt)ttebc 
tilbage til 9lacine ©ount^. 3 ben Xih ^er omtalet, ontagbeS ogfaa norffe ©ettle* 
menter t)eb $ine 2a!e, ^od 9lit)er, SBiota, aJiinerol ^oint 
09 anbre ©teber, men ba jeg ^er fun omtaler perfonUge 
(Srinbringer, fan jeg iffe fortælte Sjoget fpecielt om bem, 
uben for faaoibt, at ben Befjenbte norffe ©tort^ing^manb 
§an^ @a§man uar en af be førfte, fom (1843) nebfatte fig 
i 9?ocf ^mx (Settlementet, og leoebe ber meb fin gamilie 
tit fin ^øb. XXXVII. 

3n6pan6nngcn til Cepas og <£Icng 
pccrfons 2)ø6. 

^en befjenbte Sflebaftør 9fieierfon fro ^riftianfanb, fom 
iiar paa en iReife gjennem S[^eftftaterne i en tiblig 
^.periobe af ben norffe Snbtjanbring, fom ogfaa til SEejag, 
fom ba netop tiar fommen inb i \)cn amerifanffe Union 
fom <Stat, og tilbøb 3nboanbrerne meget forbetagtige Se- 
tingelfer. §anS ©filbring af fianbet og gor^otbene i 
%e^a§> lebte til, at enfette Ubt)anbringåfe(ffaber gi! birefte 
fra 9florge oter S^erø Drfeanå ti( Xejaé. (5fterfø(genbe 
93ret) fra D. (5;anutefon i SSaco, Xe^aå, gitjer nogle nær= 
mere ©fterretninger om be førfte norffe (Settlementer, og 
(Steng $eerfon§ Dpl^otb og ©nbetigt berfteb^: 84 

"(S^leng $eerfon§ gærb iblanbt o§ i be 13 a 14 ?(ar 
^att tilbragte l^er, fjenber jeg faa gobffom Plogen, ba l^an 
tilbragte fin mefte Xib meb mig og ^aber. §an bar en 
Dlbing paa 83 5Iar ha \)an høht, og faa fnnbe l^an i!fe 
t)ir!e meb ben ^raft forn en tingre Tlanh, men l^anå £anbé^ 
mcenbå Sntere^fer og 35etfcErb uar t)an^ £it)é Opga^e til 
^an§ ^øbébag. Seg ^jalp til t)eb og tuffebe felo l)an§ 
Øine i 2)øben§ iBIunb. gan fortalte og om atle (Settle* 
menter og Slilbragelfer, forn ^an tjaobe opietiet, og het (jeie 
funbe l)aue tjæret paa ^apir, men i ben Xib ^at)bc jeg 
ingen 5(ncl)e om, at noget faabant nogen Xib t)i(be b(it)c 
cfterfpnrgt, og be^uben la a SJ^abftræoet o§ f om næften alle 
S^^fommere faa nær, ai ber i!!e t)ar ^an!e om nogen fam= 
men^ængenbe S3eretning om bi^fe STilbrageljer. gaber og 
jeg forn fra 5Jlorge i 1850 og unber t)ort D|)l)olb l^o» tjorc 
S^r^gtninger i 3ffinoi§, !om gamle (Sleng ber. S8i fjenbte 
ham før, ba ^an oar i oort §ué i 9^orge paa et af fine 
Seføg. §an t)ar nu juft fommet tilbage fra fin førfte 
Xur til Xejaé. gan tilraabebe o§ at gaa l^erneb, ha m 
f)ex funbe fjøbe beiligt Sanb for 50 6^ent§ pr. $lcre, og faa 
brog Di affteb. gan bleo meb o§, ba l)an troebe hette 
5llimat bebre pa^febe l^am paa l^anå gamle ®age. gan 
t)ar føbt paa (Saarben geft^ammer, i ^t)§t)ær Sogn, 
©taDanger 5lmt. 91eierfon moa anfeeé fom ben SD^anb, 
fom anlagbe het førfte norffe Settlement i Xejaé. gan§ 85 

^ngfte S3rober letier enbnu i ^aSque Settlement. 5I(le 
onbre a\ §an§ S3røbre l^er i Staten er bøhe, faatJibt jeg 
tjeb, bog tror jeg ^an ^ax en 33rober, forn Bor i Sljicago. 
Seg ^ar \tk felt) tjæret i be to Settlementer i het øftlige 
^ejag, ha gam(e (5^(eng i!fe t)i(be t)i ffnibe ftoppe, før t)i lom 
tjeftenfor Xrinit^ (g(t)en, t^i ^an paaftob, at fianbet og 
Sunb^ebStitftanben, Begge ^ete t)are baartige i øftlige 
XejaS, fammenlignet meb længere mob ^eft, og ^eri (jatJbe 
\)an ftortigen ^et, fom fenere (grfaring ^ar fulbfommen 
gobtgjort, $an §at)be nemlig ^aa fin førfte Xnr Dæret 
faa langt S8eft fom til 3o^nfon§ Station, omtrent 30 tii 
40 smile SSeft for ^attaø i Ubfanten ^aa het Befjenbte 
6rof^ XimBer, og !nn nogle faa 3J^ile fra ben nn Blom^» 
ftrenbe SemBaneBt) gort 2Bortl> SSi ^ar altfaa Sleng at 
taife for, at t)i !om inb i het Bebfte Strøg fom <Btatm 
prcefterer, ^mh Settlementet i ^a^qne Somitt) angaar, 
Dar jeg ben førfte 9^orbmanb, fom gi! bib, bog ingenlnnbe 
i ben Xanfe, at anlægge Settlement, men fnn at finbe 
t)a!ant Sanb for mig og gaber og en 9^aBo. Sanb fnnbe 
ha faae§ af Staten for Sngenting, fun at ^at)e famme maalt 
og Betale 10 til 20 ^ollarå for en ^alt) Seftion af bet Bebfte 
uopmaalte fianb, fom funbe finbeå mben Statene ©rænb- 
fer. Snart !om flere Sanbåmænb fra het øftlige Ze^a^ og 
9'lorge og het Biet) faalebeS het Bett)beligfte norffe Settler 
ment i Staten. Seg Boebe ber i 15 ^ar og bret) for bet 86 

mcfte meb 3otbat)( og nogle kreaturer. Seg boebe i 
hallag Gountt) 3 5lar, før jeg gif nh til 33a§que og i^ax nu 
Boet l^er i SSaco Sountt) 15 ?lar. Seg maa i!fe forglemme 
at fortælle, at ben førfte S^orbmanb, forn nebfatte fig i 
Xeja§ fom t)ir!e(ig (Settler, er ubenfor al Z\)M So^an 
S^orbbo fra Øfterbalen eGer ©ubbranb^balen i 9lorge. 
$an tjar bengang en meget gammel 2J?anb og Dar no! 
tiblig fommet til ^merifa, \)a f)an ^at^be tjceret i (Settle^ 
mentet t)eb £a!e Dntario og fjenbte Sleng ^eerfon fra ben 
%x\), |)an ^at)be ogfaa t)æret i Sonja og 9}^i§fouri, men 
brog faa tilfibft til Xeja§ paa ©runb af be liberale Sanb^ 
grante til ©ettlere. S8i !om til ^an^ gu§, 6 SJ^ile (S^b 
for ^a(ta§, i ^ecember 1850 og l^an ]^at)be ha boet ber, 
faat)ibt jeg Ijuffer, 12 tit 15 5lar. §an fom faa tibtig, at 
^an fi! en ©eftion Sanb af Staten og en \)ai\) @e!tion for 
]^t)er af fine $8ørn, flere i Xatlet, enbog for en datter, fom 
ha boebe i SHinoig. $un agtebe at fomme l^er, men bøbe. 
$enbe§ SBørn fom meb o§ og fif fianbet fom ^Irt) efter fin 
9J?ober." 

^enirnob '50 flarene t)ar be 9^orf!e ogfaa beg^nbt at 
^'qtte inb i Sotoa og SUlinnefota; men ba bette, fom ot)en* 
for bemærfet, ligger ubenfor min perfonlige ©rfaringS^ 
freb§, ot)er(abe§ Seretningerne om Snbtjanbringen bertil 
til anbre |)ænber. 87 XXXVIII. 

(DU 2^ynning5 Sfriftcr. ^en SJ^anb, forn efter be førfte Ubt)anbrere fra 6tat)an' 
•ger Imt §ar ubøtjet ben ftør[te 3nbflt)belfe paa hm norffe 
©migration, er ubenfor a( %t)M ©tubcnt Die Si^nning 
fra @naafen§ ^ræftegjætb i Xt)ronbI)jem§ ©tift. gtjob 
^an i 1838 ffret) Iljern fra $lmeri!a, cirfulerebe i tufinbDig 
ubotjer alle norffe Sanb§bt)gber. (Som et S8et)ig for, (jt)or' 
(ebeé l^an røgtebe bette ^alb, anfører ^er ttebenftaaenbe 
forfortebe Ubbrag af l)anå ©frifter: 

^e førfte to ©^ørgémaal, Sfi^nning bejoarer, er meb 
§enft)n til, ^t)orIebe§ Sanbet bleo be!jenbt. SDet trebie er: 
"§oorban er bette Sanb i bet gele beffaffent, og ()t)ab er 
5larfagen tit, ot faa mange gol! reife bib og tjente ot finbe 
fieoebrøb ber?" §erti( foarer l^an, at be gorenebe ©taler 
er et meget ftort Sanbffab, ben mefte ^Del ftabt og bt)rtbart, 
men at hci^ Ubftrælning er faa ftor, ot ber ogfaa er ftor 
gorff je( meb genft)n tit SSeiretå 9J?itb^eb og Sorbbnnbenå 
^ob^eb, 3 be øfttigfte og norbtigfte ©tater er ^timat og 
Sorbbnnb i!!e bebre enb i hei f^btige S^orge; i be Defttige 
Stater berimob er Sorben for bet mefte faa feb, at ben 88 

bærer et^t)ert ©(ogS ^orn uben (SJjøbfel; og i be f^btigc 
©tater at)Ie§ enbog ©u!!er, Oitfengr^n, Xoba! og flere 
Xing, forn ubforbre en ftær! S8arme. Sflt)nning§ fjerbe 
©pørg§maa( er: "@r hei ilte at befr^gte, at fianbet fnart 
t)i( b(it)e formeget opft)(bt meb gol!? — ©r het fanbt, ot 
iHegjeringen ber t)il forbt)be flere gol! at !omme?" ©om 
©tjar ubpeger ^an, at be gorenebe ©tater i Ubftræ!riing 
er mere enb 20 ©ange faa ftort forn S^orge, at ben ftørfte 
2)e( af £anbet t!!e engang er paabegt)nbt at b^r!e§, og ai 
bet er faa frugtbart, at bet !an mobtage mere enb 100 
©ange faa mange 9JJennef!er font ber finbeå i !)ele 9^orge. 
^et er i!!e at befrt)gte, mener ^an, ai fianbet t){( bittje op^ 
f^Ibt i be førfte 50 5lar, ^fltjgtet om, at ^Regjeringen i be 
gorenebe ©tater i!!e t)t(be tiHabe gtere ai inboanbre bib, 
er, figer !)an, fa(f!t. ®en ameri!anf!e ^Regjering ønffer 
netop, ai arbeib^fomme, briftige og fæbelige gol! bille inb= 
oanbre til bem, og berfor l^ar ben lieder i!te labet noget 
gorbnb ubgaa i bennc .^enfeenbe. 

S)et femte ©pørgémaal er: "S ^t)il!en ^e( af Sanbet 
l^at)e be 9^orf!e nebfat fig? §oil!en er ben be!t)emmefte og 
biHigfte SSei tit bem?" 3 ftt ©t^ar fertil figer 9lt)nning, 
ai be 9^orf!e finbe§ omfprebte );)aa mange ©teber i be gor- 
enebe ©tater. 3 9^en) gor!, 9f?od^efter, Detroit, S^icago, 
^]^ilabelpl)ia og 9^em Orlean§ f!al man træffe en!elte 89 

9^orffe. "^09 beb jeg/' tilføier ^an, "lm 4 til 5 eteber, 
l^tjor flere D^orffe paa en ©ang f)at)e ncbfat fig. SDiéfe 
©teber ere: 1) Wloxii %om\ Drlean§ Sonntl}, Tim gor! 
^tak, l^oor bet førfte Snbuanbring^fetffab af 9^orffe neb^ 
fatte fig i 1825. ^er er nn fun 2 tit 3 gamilier tilbagc; 
be øtirige ere bragne længere inb i Sanbet, ]^t)or be Ijatse 
nebfat fig i 2) Sa ©alle Gountl), SHinoi^ State, t)eb g-oj 
9^it)er, omtrent H norff SJJil norbøft for 33ijfn Dttatoa, 
og 11 tit 12 3J^i(e tieftenfor dtjicago. $cr bor 16 tit 20 
gamitier af 9Zorffe. SDenne koloni ftiftebeg i 1834. 
3) SS^ite Sonntl), 3nbiana ©tåte, omtrent 10 norffe 9J^ite 
©t)b for 3J?ic^igan 6ø oeb Xippecanoe 'tRmx, §er bor 
enbnu !un to S^orffe fra -rammen, forn titfammen eie ^en^ 
t)eb 1,100 5(creå Sanb. 4) ©tjetbt) e:ountl), 9JJi§ionri 
<Btak, !^t)or en ^et Ølorffe fra ©tat)anger nebfatte fig om 
5Saaren 1837. 3eg beb iffe l^tjormange gamitier ber er. 
5) 3roquoi^ (Somitt), 31Iinoi§ ^Btak, t}eb ©ttjene S3cat)er 
og Sroquoi§. $}n nebfatte fig en ftor ^et af bern, forn 
forn otoer fibfte ©ommer. SDer er nn 11 tit 12 gamitier." 
(Spørggmaat ^0, 6 er: "^oortebeå er 2anbet§ S3effaffen^ 
t)eb,t}t)or be 9^orf!e ^atie ncbfat fig? gt)ab fofter en gob 
Sorboei ber? $t)it!e ere ^riferne paa ^reatnrer og fieo* 
netSmibler? §oor ^øi er ^^agtønnen?" 9^t)nning be= 
ffritjer i fit (St)ar ^rærierne^ §ertigt)eber og grngtbar^eb. 
"$rifen paa 9Regjering§tanb/' figer ^an, "t)ar ^ibtit t)æret 90 

li SDoIIarS pr. 5lcre, ^mt enten Sorben ^r uceret af tebfte 
(Sort eller af ringere ©ob^eb. $rifen t)il nn nebfætteé og 
Sorben inbbele§ i tre ^Ia§fer efter ben§ forffjetlige @ob^eb, 
IjUorefter ogfaa ^rifen t)i( rette fig. (Saalebe^ l^ar jeg 
{)ørt, at ber for 3orb af trebie ^(a§fe alene f!al forbred i 
^dUax px, 5lcre." §er gioer Sl^nning !(ar Unberretning 
om, ]^t)orIebe§ £anb bar Beffrei^et og nbtaget. SDet føl* 
genbe IXbbrag af ©tjaret angaaenbe ^rijerne ipaa ^reatnrer 
og £et)net§mibler i ben Xib t)il t)ære af Sntere»fe: "§er t)eb 
SBeatjer ©ree! fofter en taatelig gob §eft 50 til 100 SDaler; 
et $ar gobe ^rbeib§ojer 50 til 80 ^aler; en gire^julg- 
Dogn 60 til 80 ^aler; en Smelfefo nteb ^al^ 16 tit 20 
SDaler; en (Ban 2 tit 3 ^ater; et mibbelg @t)tn 6 til 10 
SDaler; gieff 3 tit 5 ©fiHing TlaxUn; Bmøx 6 tit 
12 6!il(ing 2J^ar!en; en SEønbe finefte ^tiebemet 8 tit 
10 SDaler; en Xønbe fommel {Tid af 2Jiaiå) 2^ tit 
3 ^ater; en Slønbe poteter 1 SDater; et $nnb staffe 
20 ©fitting; en STønbe (Satt 5 SDater. 3 SBi^confin 
^erritor^ ere ^riferne 2 tit 3 @ange t)øiere. %i 2Jiite 
(St)b for o§ og i SJ^iSjonri ere ^rijerne :paa be ftefte 
^ing hittigere. SDagtønnen er ogfaa meget forffjettig paa 
be forffjettige ©teber og ftaar temmetig nær i gor^otb 
tit ^riferne )(>aa anbre STing. ^eromhing !an en buetig 
5lrt)eiber om SSinteren fortjene fra i tit 1 SDater om SDa^ 
gen og om (Sommeren nceften bet bobbette. HarStønnen er 91 

fra 150 tit 200 ^aler, ©n Stjeneftepige \)ax 1 til 2 SDaler 
om Ugen og intet Ubarbeibe unbtagen at tnaife ^øerne. 3 
SKiåconfin ^erritor^ er daglønnen 3 til 5 SDalcr; i 9^cn) 
OrlpanS og ^ejo§ er ben ogfaa meget f)øi, men i9J^i§fouri 
er ben igjen minbre. ^er beb S3cat)er G^ree! funne t)i \aa 
golf til at I)ræ!!e prærie for o3 for 2 ^ater pr. 5lcre, 
naar t)i alene (}o(be bern meb hoften." 

Xit bet ftjt^enbe ©pørg^maal: ''^\)ah (Slagå 9fle(igioner 
ber i 5Imeri!a? ©r ber nogen ©lag§ Drbcn og Regjering 
i Sanbet, eller !an en^tjer gjøre, ]^t)ab l^an It)fter?" f uårer 
l^an, at l^er !an enl^uer tjaue fin egen ^ro og b^rfe ©ub paa 
ben Waahe, f)an anfer for ben rette; men l^an tør i!fe for^ 
følge nogen, forbi l^an f)ar en anben Slro. Slil Xrøft for 
be ^leinmobige f orfifrer l^an bern, at tjtx er £ot)e, ^legjering 
og Øt)rigf)eb (igeJaaDel forn i S^orge, men at alt ^er er be^ 
regnet poa at l^aanbljcctje SJienneffetS naturlige ^ri^eb og 
Sigljeb. Dm ©taue^anbelen figer l^an: "2)e norblige 
Stater arbeibe Deb f)t)er ^ongre§ \}aa at foa Slauef^anbelen 
afffaffet i be f^blige (Stater ; men ta bi§fe altib mobfætte 
fig og hnaahe fig paa bereå 9iet til felt) at orbne bereå 
inbre ^ilntiggenber, t)i( ber fanbf^nligt)i§ enten fnart bliue 
(S!il§mi»)e mellem be norblige og ft)blige Stater eUcr ogfaa 
btobige inbt)orte§ ®tribigt)eber/' ^a bette biet) ffret)et22 
5lar førenb krigen begt)nbte, maa bet anfeeS for mærf* 
t)cerbigt. 92 

©pørgSmaal SRo, 8 er: "§uorban er ber førget for 
S3ørnelær bommen og for be g^^^iQ^?" 'Som 6t)ar til 
bette fortætler Ijan om bet frie (S!otet)æfen og 5lmeri!aner= 
ne§ Dmforg for fine 33ørn§ UnberoiSning og 2)anne(fe. 
95lanbt be D^orffe t)eb Qoj S^itjer, figer f)an, er ber oprettet 
frie ©foler, f)t)or tørnene lære ©ngelf!; men bet norffe 
©prog f^ne^ ber at tjille nbbø meb gorælbrene. gattig^ 
tjccfenet rofer f)an fom t)pperligt. ^et nienbe 8pørg§^ 
maa\, fom §an befoarer er: "§t)i(!et ©prog taleå i 5lme^ 
ri!a? @r hd oanffeligt ai (ære?" ^an figer, at formebelft 
Smmigrationen finbeS mange forffjellige ©prog, men at 
bet engelffe ©prog er ot)eraIt bet ^erffenbe, Tlan lan, iiU 
føier l^an, t?eb baglig Omgang meb §lmeri!anerne fnort 
lære faa meget, at man l)iælpcr fig gobt. ©pørgSmaal 10 
er: "(Sr bet farligt meb genf^n til ©t)gbomme i 5lme= 
ri!a? §ar man noget at befrt)gte for tjilbe ^t)r eder af 
3nbianerne?" ^tinning forbølger if!e ©anbl)eben, men 
figer, at het nuante ^limat olminbelig foraarfager 9^t)bt)g' 
gerne en eller anben ©t)geligl)eb i bet førfte 5lar, faafom 
^iarr^oe og ^olbfeber, ^e er bog i!!e meget farlige. §lf 
farlige 9^oobt)r fanbte§ ber ingen paa be fanter, Ijuor be 
9f^orf!e l}at)be bofat fig, 5lf ©langer oar ber mange, men 
fnn faa, fom oar giftige. 3nbianerne oare allerebe tran§^ 
porterebe langt mob SSeft, og ingenfteb§ i SHinoi^ Mx 
man nbjat for Ooerfalb af bem. ^et elleote ©pørg^maal et: "gor l^uab ©(ag§ golf er bet raabcligt at reife tU 
?lmeri!a, og for l^tiem er bet iffe roabcligt? 5lbt)arfet 
tmob urimelige gorDentninger." San raaber ben norffc 
93onbe, $aanbt3ær!§manb og §anbcl§!art at !ommc. 
(gmebe, ©fræbbere, breiere, 6neb!ere, S^ognmogcre og 
(ignenbe ^aanbtJcerfSinænb !unne let faa (ønnenbe ^(rbeibe; 
men for ^ran!ere og be, forn {)Oer!en !an arbeibe eUer forn 
iffe Tjate ^enge tii at ubføre ©pefulationer, er ber iffe 
"^iah^. "2)en, font iffe fan etter t)it arbeibe/' figer l^an, 
"maa albrig tente, at Stigbomme og SSedetjnct l^er ftaa 
aabne for t)am. 9^ei, i 5lmerifa faar man intet uben ^r^ 
hciht; men fanbt er bet, at man t)eb arbeibe l^er fan t)ente 
engang at fomme i bebre ^aar. SJ^ange af be S^^fommere 
^aue ftøbt fig ooer be u§Ie §t)tter, fom ere 9^t)b^ggerne§ 
førfie 23oIiger; men be gobe golf ffutbe bog betænfe, at be 
tjeb at fttitte inb i et ubt)rfet Sanb iffe funne ftnbe §ufe 
færbige for bem. gørenb man l^ar fat fin 3orb i en faa* 
ban (Stanb, at bet fan føbe fin 2Ranb, er bet neppe ftogt at 
(ægge fin gormue i foftbare husbygninger/' 

"|)Oilfe garer funne ifær møbe )()aa ^atiet? @r bet 
fanbt, at be fom føre§ til 5lmerifa blioer folgte fom <Bia^ 
t)er?" ^iSfe ere be ftbfte (Spørgåmaat, fom l^an befuarer. 
Om §at)etS Qarer figer f)an, at be iffe ere faa forfærbc* 
lige, fom monge foreftiller fig. SRaax man l^ar et gobt 94 

6!iB, en buelig kaptein og fltnfe, pQQpagfelige ©øfotf, 
mener l^an, at \aa faar man forreften flåa fin 2ib til §er= 
ren. Dm ©(at)er^9tet figer {)an : "(St taabetigt iR^gte 
troebeS of mange i S^orge; nemlig, at be, fom t)ilbe nb- 
tjanbre til ^merifa, Btetje førte tit ^^r!iet og folgte fom 
6taDer. *^eite 9f^t)gte er a(bele§ grnnbløft. ^erimob er 
M fanbt, at mange, fom i!fe felo fnnbe befofte fig ooer 
©Øen, alene paa ben SD^aabe er !omne ouer, at be ^aue 
folgt fig felt) eder bereS Xjenefte paa tii^fe 5tar til en 
SD^anb l^er i fianbet. SD^ange ffntle beroeb t)ære !omne i 
flette fiænber, og ^atje i!!e l^aut het bebre enb ©tatjer» 
Sngen 9^orff, faaoibt jeg Deb, er fommen i faabanne Dm* 
ftænbig^eber, ^cUev if!e er bet at befr^gte, naar man gaar 
meb norffe ©!ibe og fine egne Sanb^mænb." XXXIX. 

"HorMyfct/' bet førfte norffe 3Ia5 
i 2lmcrifa S)et t)ar allerebe i flarene 1844 og 1845 !ommen paa 
%aU medem be mere opt^fte af be inbuanbrebe norffe Søn= 
ber, at t)x ^er, i hette 5lt)iferne§ Sanb, ogfaa bnrbe ^at)e en 
itorff ^t)i§, og het t)ax to 5lar fcnere, nemlig i flaret 1847, 
at !5)'^rr, ^eg og ^e^mext, beg^nbte Ubgitjelfen af 95 

"9^orbIt)fet/' ben førfte nor^e ?ImS t ?(mertfa, i bereS 
§jem i 5Ront)at|, Sf^aciue Sount^. @t)en $eg tjar en t)et* 
ftaaenbe Tlanb, ntilig fommen fra 9^orge, og Dar nof ben, 
forn egentlig gjorbe ^engenblægget tit ^re§fe og Xrt)!!ert. 
3ameå 5D. 9?et)mert, forn b(et) 9leba!tør, t)ar en op(t)ft nng 
3}^anb, meb ftore 33egat)e(fer og t)ar bleien opbraget belå i 
6!ot(anb, be(§ i 5Rorge, ba l^an fra SJ^oberfiben nebftam* 
mebe fra ©fotlanb, ^en minbeoærbige Free Soil ^et)æ= 
gelfe mob ©(atjerietå Ubbrebeife, tiar ^aa ben %xh meget 
letjenbe i SBiåconfin. Sfle^mert f)at)be optaget bette $ar^ 
ti§ ^rinciper og "9^orblt)fet" ffnibe t)ære $artiet§ norffe 
Organ, ^et gi! i S3egt)nbe(fen gobt meb at faa 5lbonnenter 
paa ^iahet, faaat bereg %ntal i 5laret§ £øb i^ojebe op til 
200 etter berot)er, men M mv trange Xiber for Snbuan^ 
brerne, og ha 33eta(ing§tiben !om, forefom ©agen bern i!fc 
fnlbt faa romantif! og mange af bem glemte at inbfenbe 
fin 5lontingent. ^et bemofratiffe ^arti l^abbe ogfaa et 
ftcerft 5ln^ang mellem be norffe gnboanbrere, og "S^orb- 
I^fefå Free Soil politi! mobarbeibebeå af mange, ^a 
S5Iabet ^at)be t3æret t)o(bt gaaenbe i næften to Har meb 
Bet^betige ^engetab, biet) Xr^fferiet nebtagt. "S^orbl^fet" 
mx et firefibet S3(ab meb fire ©palter paa l^tjer <Sibe. ^et 
biet) nbgit)et inbe i et Sanbbiftrift og fnnbe ingen ©tøtte 
faa t)eb 5tt)ertiåfementer. @n af (St)en $egg ©ønner be* 
førgebe for htt mefte (Sætning og Xr^!ning, og ha bet 96 

(ide Slab !un ubfom engang om Ugen, mx Ubgifteme 
t)i[tnof if!e faa Bett)belige, men meb et ftabtgt ^engetab 
!unbe bet bog i!fe l^oIbeS gaaenbe. goretagenbet tjar 
øienj^nligt lommen for ttbligt. "9^orbIt)fet" !om bog 
Sfte^mert til gorbel for}aat)ibt, ai tei bragte f)am inb paa 
hm politiffe S3ane. $an bleti nemlig fit $arti§ (Sleftor 
k)eb $ræfibentoa(get i 1848, bleo SJJeblem af ^onftitutionS^ 
font)entionen i 1847, f amt tjalgt til SJlebtem af 2egi§Iatn* 
ren i flere 5lar efter l^inanben og fpillebe ibet^eletoget en 
ilfe ubettjblig politiff Skolle i SSi^confin. XL. 

"Dcmofratcn/' 

^et uar i (Slutningen af flaret 1849, ai jeg begi! ben 
S)aarf!ab at fjøbe Xrt)!!eriet af §eg og Sle^mert, og meb 
D. 3. |)atleftab fom 9}Zebeier fl^ttebe \)X \)ei tit Siacine, og 
beg^nbte i 1850 ^aan^ at ubgit)e "9florbIt)fet/' ^e be= 
mofratiffe Slabe i SBi^confin l^atibe tjæret ffaanfelløfe i 
bereå Slritif otjer "9^orb(t)fet." ^e fagbe, at bernebe i 
9Jiug!ego§ ©umpegne tjar en £t)gtemanb, fom t)anbrebe 
omfring og toilblebte be norffe SSælgere ub i ufrem!omme* 
lige Free Soil 3Jlorabfer. ^ette mt en ©atire otjer 
93(abet§ S^aun og f)at)be i ©runben intet ot bettjbe, men t)x 
fjenbte ben @ang intet tit $artipoUti!en§ ©!if og Sruo., 97 

og ffræmte^ ouer at S3Iabet§ "Uflam biet) gjort ^ax af. 
^at)be t)i ^atJt nogen polittff erfaring, maatte t)i uibft, at 
faabant ^ører til ^ageng Drben i be politiffe ^iate, 
©om bet Dar, førte bette tit, at t)i foranbrebe S3(abet§ 
9Zat)n fra "9^orb(t)fet" til "^emofraten''. S8i brugte bog 
i!fe bet fibfte 9f?at)n i fin ^artibettjbning, ha M ffulbe tjeb^ 
blit)e at Dære en Free Soil ^emo!rat, et gol!eftt)ret§ Or^ 
gan. 3 ^egt)nbe(fen gi! alt otjer ^oruentning gobt. (Sub^ 
ffriptionåliften forøgebeå til 300 ; men t)i gjorbe f nart ben 
famme (erfaring fom Dore gorgjængere, at S3labet if!e 
funbe nbgideå uben $enge. SSenligfinbebe og opltifte 
£anb§mænb ffret) og opmnntrebe o§ og nbtalte fig Del til=^ 
frebå meb S3labet§ 3Sir!fom^eb; men ^enge Dar i!!e at op^ 
briDe. 3JJeb en bijgtig gorretninggfører er M mnligt, at 
Di fnnbe ^a\)e flaaet o§ igjennem ; men ha Di felD beførgebe 
Slrbeibet Deb 9fleba!tion og ^r^!!eri, og ingen af o§ Dar 
ginantåmænb, bleD Snb!a§feringen oDerlabt til DelDiHige 
5lgenter rnnbt om i (gettlementerne. ^et begtinbte fnart 
at gaa op for mig, at Di ^aDbe anffaffet og en elefant, fom 
!nn fortærebe og intet gaD tilbage. ajJeb anbre Drb: fom 
politiff ^lab Dar het f ommet for tiblig. 92otbntænbnte i llmenfa. 7. 98 
XLI. 

"llTaancbstibcnbc/' Seg l}a'D\)e imiblertib inbgaaet Dt)eren§!omft meb ^ræ^ 
fterne Slaufen, $reu§ og (Btnh om Qt trt)!!e bere§ ftrfeligc 
Drgan, "3J?aaneb§tibenbe/' og ba ^atleftab ogfaa ønffebe 
ai ubgit)e en ^irfetibenbe, biet) t^i enige om at bele %xt)h 
feriet. ^er t)ar nemlig Ubfigt for, at religiøfe Xibenber 
Dilbe finbe bebre Unberftøtteife, ha ben førfte Snboanbrer* 
befolfning ^ot)ebfageIig beftob af golf fra fianb^b^gberne, 
forn for en ftor ^e( i!!e tjar tjant til at (æfe anbet enb 
bereS. 9fteIigion§bøger, og mange af bem anfaa hei enbog 
for en (Stinb ai (æfe potitiffe ^lahe, SDet tjar i '50 flarene, 
ot ben minbet)ærbige ^amp gi! for fig i ben amerifanffe 
^longreå angaaenbe 2ot)en om bortrømte (SIat)er og (BIa= 
t)eriet§ Ubbrebetfe i STerritorierne ^anfa§ og S^ebraffa. 
S5ort lide norffe 58Iab tog en letjenbe ^Inbel i bi^fe gor^ 
l^anbtinger. (Sn ^ælk Zakx af SJiænb fom (Semarb, 
®ibbing§, ^urfee, §ale, S()afe og flere, ^t)i§ S^aDne ere 
jlretjne meb nbøbelig ©frift paa ben amerifanffe §iftorieg 
^lahe, b(et)e otjerfatte og tilfoarenbe 9f?ebaftion§artif(er 
mebbette. ^et bar ©ebft^ret og ^oi^^fn^^ben i ^amp 
meb ©latierietS Dtjermagt, bet l^er gjaibt ai forfDare. SDet 
er fanbf^nligt, at jeg be^anblebe benne ©ag altfor ubfør* Hgt og maa\k enfibigt; t^i bet t)ar en Tlatmc, forn ftemtc 
ooeren^ meb min ^erfonlige ^ilbøtetig^eb. S^iof er bet, 
"^emofraten" fi! i!fe ben fornøbne Unberftøttetfe og B(et^ 
berfor, efter at t)ære ^olbt gaaenbe et og et ^alt)t ^ar, 
neblagt XLII. 

€n gammel 2lbonnentIifte* SSi git)er nebenfor en £ifte otjer 5lbonnenter \>aa "S^orb* 
It)fet" og "^emofraten". SDenne Sifte M tjcere af 3nter* 
egfe for bi^fe 9J?cenbg mange @fter!ommere omfring l^er i 
SBeften. ^et er en fiifte ot)er opl^fte og fri[tnbebe grem- 
PribtSmænb, 5^i§ 9J2inbe fortjener at opbetjare^, faalænge 
bereå ©fterfommere bor i 5Imeri!a3 SSeften. 9)^ange ere 
nu famlebe meb bereé gæbre, men ber er ogfaa mongc enbnu 
\im og erinbrer tJore førfte gorføg paa at grunblægge et 
norff 93(ab i ^merifa, og M t)i( maaffe ogfaa glæbe bern, 
ot be t)ar meb om at frem^jælpe en gob ©ag, nemlig bea 
nor^e Siteratur^ Dpbeuareife i bttt^ fianb. 

IPisconfin. 

9{orttia)) øg ^uSfego, 9lacine gount^. 

?lnber« Sl^Ij^De. X^orftcn ©jøgaarbeiu 

©. Sorfcn, ^nub 93. ^eberfeiu 100 3o^anne3 ®. ©toftcftab. 

§cløe Morfen. 
Ole ^oagenjen. 
'^kU 3læxum, 
3fen§ O. ^atleftab. 
'^ttex ^acolifen. 
^iøvn ^atleftob. 
Die Xotlefgjorbcn. 
^altJor Sonor. 
'^iiU SBroftjnfon. 
Die milM]m. 
Xl^ron ^l)orbfcn. 
X^orfilb fanten. ©^tjert ^ttQebretfcn. 
3:^orftcn ^ougaafcn. 
GJunber ©outejen. 
©itle ®antel[on. 
©Oennung ^o^anneferu 
©l^riftion §aflof jern 
d^riftion S^^nftianfen. 
2:^ormob X^or[tcnfcr 
JRetJ. §. yi. ©tub. 
S^JtelS ^anfen. 
'5;^fe ^enbri!jen. 
©ubmunb ©omuelfett. 
^altior ®uttorm[en. ^r. S5loob. 
|>erbranb 5lnftenfcn. Slet), e. 2. eiQufcn. 

%. XoHeffen. 
^oHef 3^umlQnb. 
^aul §. ©atlager. 
§. Ommeftcb. 
^aVi^ ©!^n[top^erfe 
éoii§ ©mcbrub. 
^nub ©!jerDe. 
^an§ §. ^anfemoen. SBhtbbcrg & ^ørgenfen. 
tnub erifjen. Sf^ivi 4-)crbiørnfeit. 
Sber §. Seimle. 3?. e. eia. 
^o^nfon ©^tjert. 

©Denb Sorfen. 
$eter ^albocfen. 
^eber |). ©aarben. 
®i§le ^Qtlanb. 
©uUif 0. ©ratibal. 
©. ^aloorfen. 
S)abib 2lnbcr[on. 
2. ©. glQbelanb. 
^albor ^. golleftab. 

Ole SattJrence. 
^ngebrd ^omjlab» 

92tel8 51. Serg. 
©tab ©ibertfetu 
Slnfinb ©torffeit. 101 3. §off. 3lnbrett) eilmgfen. 

33rt)nl)ilb ^. fij^^nne^ D. 2:. Xorgefen. 

SoI)anne§ S. ^ole. Save ^. ^augelio. 

5o^n Olfon. Die ft\ grobattn. 

0'e eijriftionfen. S)r. SJJabfen. 

^eber S. ©oartjlul 8let). S)ietrid)fon. 
S, Sorneliufen. 

Ole ^nubfen. e^rift ^etDljoufe. 

ening eieljen. QenS ^ulbranbfen. 

Slnften ^nubfen. «Peber S^omjen. 

ft^nub 9Jielfen. Xtjorften S^Zielfen. 

®unif ^nubfen. 0. 51. ipaabttjet. 

^. ^Qulfen. eri! ©ulbranbfen. 

dolumbttg, Columbia ^ount^. 

SarS Sio^anfen. aj?on§ ^D!)nfen. 

SlnbcrS ^ælan. ^eber Sangelanb. 

^eerficlb, ^ane 6ountt|. 

Ole t. S3a!fetun. Ole S^bertjcn. 

Die Dlfen Xoeten. 5léla! Olfen i]te. 

^Qng ©aSman. ©Ilef 93jj2frn[en 

^ong JRaémujen. gljr. Cif en. 

2)ob8et)ittc, 2a iJatjcttc 6ount^. 

So^n i!ie. 6t)t)ert 2;aIIergfeiu 
9iielé «Irnejon. 

^oox (5xttl, ^ane ^ount^. 

9iiel§ 6aeni. E^riftian O. ^olo. 
O^munb Sunbe. 

^ol^an 9^ielé fiuuroos. 102 ^ ©nbre ilRic^elJen. Knub flaberg. 
Die miåit\\en, 

9Jlabtfott, ^ane ^ount^. 

(Sri! ^nberfeiu SSintom 5lnbcrfciu 

Wanltomt, Tlaniidmt gountt). 

S. Slnberfen, £. S^orbboc. 

Die ^ilnbreajcn. ^anS 9Ji. §anfen. 
3acob 3Kobycn. 

9)IUtoaufce, 9)Ultt)auIee 6outitJ>. 

e. e. Sc"^i"^- %ønm^ ©æbelanb. 

£ar§ S3æt)er. <B. ©abrielfen. 

^. C. ajJorin. ©. ©j^renfen. 

SfenS £unb. SK. 9J. Dljcn. 

Slbra^am ©ørcnfen. 9J. Sleincrtfen. 

^cbcr 6tcncr[on. Die Z\)ox\en. 

5o!|n SfJielfcn. ©j^ren SBilfom 

StnbcrS 3f. 2)alen. Die % ^loHerengen. 

Såla! S3r^nilbjen. ©benb X. ^ujetoft 

Dconomotoioe, SS^aufej^a 6ountl|. 

^. 33. ^<Bau§. j^o^g. £ie. 

2)at)ib g^rrc. (Sunber 9^qq^. 

2:^ron X^ronfen. Die Dljen. 

5lmunb Slomobt. ^øVQcn DIfen. 
DIc Sberfon. 

^alw^ta, Sefferfott ^ount^. 

6iut glettrc XoHef Sr^nilbfciL 103 6. <B. ^erforg. SarØ ^o^ufen. 

Ka^muS 5!lacobfen. igoer 23. ©nntlanb. 

©jur ^oljnfon. 

^alDor ajionfon. 3o^« ©. Solem. 
©. ©uttormfen. 

^Jiicl^ iiønningen. ^aluor^altjorfen. 

5førgen £uberg. ©l^riftian SD^loen. 

^an§ e^riftop^^erfen. 9Jiartin fj. ©ørenfcn. 

Utica, 2)anc 6ountt|. 

SJottel iJunbc. g^JieB SDrouggtJoIb. 

^. ©. Otere. ;5ol)n 0. ^errebol. 

Vlmunb €Ifen. ©oldc XoIIatfeu. 

^Jtocinc, 9lactne gount^. 

VInbreft) ^o^annefcn. ^nub ijunben. 

§. 9ia§mugjen. ^. ^anjcn. 

D. §ebejorb. ;§o^n Sarfen. 

?)or!t>tttc, ^Jlactnc ^ount^. 

9Jion3 t. Slablanb. «[Jeter Tl. 5lnbfiøn. 

mia! ©. Sla. ^nub Sl. Slaret^un. 

GIiQ§ ©tangelaiib. Sfol^n G. GpeHum. 

1'lren^ SBigelanb. ®unber fiunben. 

So^anneS SSjøg. §on§ SanbSbært. 

Die 3>- !iianb^t)ærf. ©teen ©anberjon. 104 mota, ^a ^a^tik 6ount^|. 

itnub ^nubfen. 9JteI§ S. f^inne. 

mieU Jhelfen. ©rif ^ngebretfett. 

9(rne Slnberfoii. ^eter S^abtbferu 

DleSlnberfen. <pelge CIfen. 

3ntnots. 
%mam, ^oont gountt). .^'mib Xbetcit. 9?{el§ ^oI)onnefen. 
hittil C. 93Iom^au9eiu .•panS 5lubcrfon. St. (f^arlcg, 5lanc (fount^. 3o^n Slnbcrfon. (Ifjicago. Snub ;yar[en. 
yiklé ©jurjen. 
3^egiiia SSigelonb. 
Sara S^tjgeftien. 
Xorgcr Oljen. 
3bcr Sotufou. 
dh\3. ^QUl Slnberfon. 
2lnbcr§ ^^eberfon. 
ajJagnu§ Sf^orbboe. 
Die 9?orb^uu§. 
^enå ©ulbronbfen. 
i)QQgen ^aulfon. 
iW. «p. Søberg. SQr§ 2(. ^-i^rgn. 

^o^n Slmmunbfen. 

5. Slren^. 
^Qcob ^obncfjelb. 
93ernt 5lbrQ^am|on. 

6. Step^enfon. 

©nbre 3liel]cn. 
Slnberg ^, g3ræffe. 
liTcielé 5;o^nfon. 9tubrcoå 51. ©c^jeie. 9[Ri!feI ^. S3r^n. 

grif Ifnubfcii. 105 mUn, ^eitbaU ^ountt). 

eri! etjelbal. £ar§ Sfjelbal. 

Jftorfilb ^enr^fcn. ^ot)n S^iU. 
ft,2I. ^ouge. 

tJrccbom, 2a @allc ^ount^. 

^ettif e. ^urlie. ®eo. ^eberfen. 

Xjerran Démunbjen. ^elge Oljen. 

5tittil tittilfon. mar)e aJiabejen. 

Die 5lnberjen. ^nub X^omjon. 

Ole Oljen. ^nub SSiHiamjon. 

Ole ^earjon. ©unii! :3o^nfon. 

O^munb Xuttlie. ^eber Ormfen. 

.•gerntonb Oémunfen. 9^ielg 9^. S^ieljen. 

.^olbor ^eberfen. Ole §Inberfon, jr. 

S{)riftian Olfen. 2lnber§ ^'nubfen. 
Ole Stnubfen. 

9lomat|, 8a <SaIIe @ount^. 

®ubmunb ^ougoo^. 9^el§ Slnberjcn. 

mkU S^ieljen. mcU Xljomjen, 

^oltjor Siielfen. ditt). Ole Slnbremfon. 

Ottawa, 2a SaHc dountti. 

^cnr^ £. ^eUmonn. Tlv, Xl)omfon. 

^iorf SRutt, (Stc^Jenfon gount^. 

Ole Olfen ©unne. Ole 3lnberfer 
fioré O. Slnbetjen. 

9S^ilmot$, 93oone ^ountQ. 

Ole ^e^rfen. Ole Xorfelfen. 
^eber iortelfen. 106 

3oit)a, 

Sacob Dlfctu 

3nbtana. 

«Peter 93. ©mttl^. 

inisfouri, 

$an« ©anbberg. 

Hem r^orf, 
RenbaUd forner, Drieand ^ount^. Ole OSIanb. 9letø Sorf 6it^. 2f. ftnouft. ?l. fij^tjen^jolb. 

3o^n ^olfclbt e^r. ^anfciu 

^roDtbencc. 

©fterfølgenbe er en Sifte otier be amerifanf!e og t^bffe 
S3Iabe forn b^ttebe meb "9^orbIi)|et" og "5Demo!raten" : 
New York Weeklj Sun, ^lew g)or!; Christian Advo- 
cate and Journal, S^ett) g)or!; Western Citizen, S^icago, 107 

sa.; Daily Wisconsin, SO^irtuaufee, 2Biå.; The National 
Era, 2SofI)tngtoit, ©. ©.; The New York Weekly 
Tribune, ^m 2)or!; Ohio State Tribune, ©olumbuø, O.; 
Eacine Advocate, 9^acine, 2Bié.; Wisconsin Argus, 
SlJJabifon, SBi^^ , Wisconsin Free Democrat, TlilwanUc, 
SSi§. ; Wisconsin Express, 2J^abifon, SBi§. ; Southport 
Telegraph, ©out^port, SSi^, ; Buffalo Telegraph, SBuf* 
falo, ^. g.; "SSoIfgfreunb/' TOIttjaufee, 2Bt§. ; Wiscon- 
sin Banner, Wilxvanhc, SBi§.; Western Star, ^it^oxn, 
2St§conptt. XLIII. 

2ln6re norff=amertfanffc 3Iabe. (gfterat Di l^aDbe belt Zx\)tUxki, Beg^nbte §atleftab at 
ubgiue fin "^irfetibenbe" og fleb fig tgjennem for en STib t 
9iacine og f[t)ttebe berpaa til Selanb i SHinoiS, 5^or Ub= 
gtDelfen fortfatte§, inbtil S3Iabet gif ot)er i Die 5lnbrenj== 
fen§ $ænber. $an f(t)ttebe bet til Sfloriou^, £a ©alle 
(S^ount^, ]^t)or bet eubelig neblagbe§ efter flere SlarS møi* 
fommelig ^amp for fin Xiloærelfe. 

$aa ^aftor Slaufen^ ^oranlebning beftuttebe jeg ai 
flatte mit Zxt^lUxi til Sanegoitte for ber at fortfætte %x\)h 108 

ningen af "2Jiaanebétibenbe", SSor Ooeren^fomft t)ar 
nemlig, at ^ræfterne feb ffulbe (æfe ^orreftur, og Slau^ 
fen mente, at bette meget lettere !unbe f!e i ScineSuide 
enb i S^acine. ^orre!turIæ§ningen 'i)a\)he nemlig for^ 
aarfaget o» mange UBel^ageligljeber jaalænge t)i mv 
i 9^acine. @aat»ibt jeg nn erinbrer, tiar bet i (Sommeren 
1852, jeg f(t)ttebe tit 3anegt)iae. ^enne giljtning faibt 
nb til at t)ære en geittageife; i^x iftebet for at faa ftørre 
Unberftøtteife, fi! Xrt)!!eriet forbobtebe Ubgifter. gor at 
funne fætte "3J^aaneb§tibenbe" trængte jeg flere Xt)per, (Sn 
SanbSmanb i QJlabifon, Die Xorgerfon, ]^at)be i nogle 
SJ^aaneber ubgiuet et norf! S3(ab i 2KI)ig^$artiet§ Snter^ 
e^fe, men Dæret faa forftanbig at nebtægge hd, førenb bet 
ruinerebe f)am. Seg gi! berfor berneb og fjøbte ^an§ Xijper 
og bragte bem til S^ne^uille. goruben en ung ^reng, 
forn t)ilbe lære Sogtr^!!er!unften, og fom feuere er Met)en 
en fremragenbe $ræft iblanbt fine 2anb^mænb, l;at)be jeg 
en norf! ^ogtrt)!!er, fom ^eb ©onrabi, en S3rober til ben 
befjenbte $rofe§f or af famme '^am. ^enne Sonrabi t^ar 
en fnilb og gob^lig 9J^anb, men offrebe altfor meget af fin 
Xib til S3ad)u§tjeneften 5Der mt bengang ftor SJJangel 
paa norffe ^ogtrt)!!ere, og benne 9}^angel gao o§ ofte 
meget S3r5beri. 109 XLIV, 

"(Emigranten/' 

^a ben førfte ^largang af "2Jiaaneb§tibenbe" t)ar ub- 
fommet, ønffebe jeg at fcelge ^rt|!!ertct, og ba ^ræfterne 
ffulbe ^at)e ftt Organ trt)!t, flog be fig fammen om ai op^ 
rette et 5(!tie{eIf!aB. ^ctte !om fnart iftanb, og jeg folgte 
jtrt)!!erict til bent. 5Dct blet> berpaa f(t)ttet til 3nman§^ 
mite i 9^oc! (Sountt), ^t)or ^aftor (£(au)en ha Boebe. $ræ= 
fterne ^at)be ben bebftc 5tn(ebning til at famle 6tøtte for 
Xr^!!eriet, ha be ftabig færbebe^ blanbt ^olfct omfring i 
©ettlementerne. ^et ntje ^(ftiefelffob befhittebe berfor 
fornben bereS !ir!e(ige Organ ogfaa at ubgit)e et politif! 
33(ab, "(emigranten". $aftor Slaufen ffnlbe bære 9lc= 
baftør for "emigranten", og Xrt)!!eriet ffnibe ftaa nnber 
ben befjenbte (Smigrantagent So^n §oIfeIbt^ Seft^relfe. 
Seg biet) ]^o§ bem i Snman^tiille et ^ar 9J^aaneber for at 
faa Xrt)!ferict igang, og fltjttebe berpaa tilbage tit min 
garm i 9^acine (Eount^. 33egi)nbelfen i 3nman§t)iUe biet? 
gjort i Scinnar 9J^aaneb 1853, og Xr^fferiet bret)eø i en 
fort %xh nnber ^olfelbt^ S3eft^rerfe. ^aftor Stanfen biet) 
fnart træt af 5Irbeibet, og §o{feIbt Mx meget npo|)nrær 
blanbt ben norffe Smigrantbefolfning paa ©rnnb af fin 110 

18ir!fomt)eb forn (Smigrantagent. ©enere !om %x\^Umct i 
^onjul ^, gletfc^erl $ænber, og het ft)nteg at bære fig 
taalelig, inbtil het efter nogle ^ar§ gorI)>)b ft^ttebeS til 
3J^abifon, 5^or bet fettere gi! ouer i S. g. (Solberga §oeu== 
ber fotti $rit)ateienboitt. "(Stttigratttett"§ fettere $iftorie 
ligger o§ for itær til l^er at bel^øDe Ditttale. ^ett biet) 
ettbelig forenet nteb "gæbrelanbet" i fiaSro^fe og ejifterer 
nu unber ^a^oxid "gæbrelanbet og ©migranten" og ub= 
fommer i Sa (SroSfe og SD^innea^oIi^, 

2)^inbe§ jeg i!!e feil, t)ar bet i 1850 at et nor^ SBIab, 
falbet "gri^eb^banneret", begt)nbte at ub!omme i S^icago, 
^et gi! nogle 9J?aaneber, men ntaatte ftanbfe, efterat gi= 
nantferne Dåre !omne i tlorben. ^ette S3Iab§ Spenner 
fenbte en 9J^anb til D^acine for at faa mig berneb og tåge 
fat ^aa (Sagen; men ha jeg netop Dar braget ub );>aa min 
^arm, unbgi! jeg f)etbigt)i§ at falbe i en nt) ^riftelfe. XLV. ''Dm Horffe 21mcrifancr/' 

3 1856 beg^nbte hm beljenbte (Stia* ©tangetanb at ub^ 
gitje ^3)en 9^orf!e 5tmeri!aner'' i 2J?abifon, SSi^. $an 
^aDbe fom ^anbelgmanb er^bertjet fig nog(e $enge, men 111 

t)Qr fommen i gorlegenl^eb for en 9fleba!tør for fit SBlab. 
SDa jeg t)ar perfonltg befjcnbt meb l^am, formaaebe f;an mig 
til at !omme berub og l^jcelpe f^am meb 9f^eba!tionen. ^en* 
gang ScimeS ^Buc^anan af hei bemofraliffe $arti i SBalti- 
more Btet) nomineret til ^rcefibent, Mx <Stangetanb til=^ 
ftebe i)eb ^ont)entionen. ^otitiferne ]^at)be looet 5^m 
@nlb og gri^rnne ©!ot)e, ]^t)i§ l^ang "D^orffe 5lmeri!aner" 
mlbe unberftøtte bere§ ^onbibat. Sol^n S. grcmont \)ax 
9flepublifanerne§ ^anbibat og alle mine (S^mpat^ier ^Ørtc 
gjemme i betle $arti. Seg !unbe berfor i!!e rebigere 
©tange(anb§ SBIab, ha t)an befluttebe at unberftøtte ben 
bemofratiffe ^anbibat. Seg foriob l^am berfor i al SSen- 
ffabeligl^eb, og ba ^olitiferne l^olbt bereS ftore Søfter paa 
fæbdantig S8i§, gi! 6tangelanb§ "9^orffe 5lmerifaner" 
fnart al ^jøbeig @ang og famlebeS meb fine gæbre. 

^et er 5lt)erti§fement§'gorretningen, forn for en ftor 
^e( ftøtter kjore nutiærenbe gigantiffe norf!e 5It)ifer l^er i 
£anbet, og berfor fer t)i bern l^ooebfagelig at famle fig f 
6torb^erne S^icago og SJ^inneapoIiS. ©tore S3^er betii;. 
ge§ af $anbe(en, $anbe(en igjen af en ftor IBefoIfning ub 
oDer 2anbbiftri!terne. ^i§fe SBetingelfer manglebe unber 
t)ore førfte gorføg meb norf!e ?lbifer. Dgfaa ublærte 
SBogtr^fferc og erfarne forretningsførere manglebe. ^et 
Sillebe, jeg ^er f)ar ubfaftet af ben norjle ^t)igfagå S8am^ 112 

bom i 5Cmeri!Q, er berfor t!!e fmitenbe, men fanbt. 5(t)i§= 
forretningen ^ax nu tjojet fig ftor og mægtig, og ber er ingen 
gare for en l^elbig Oppofition mob t)ore fjæmpeftore norf!e 
33tabe. 

^et mv be ooenanførte Setingelfer i S^icago, forn i 
Segtjnbelfen gat) "(Sfanbinat^en" het bebfte gobfcefte og 
gjorbe, ot be Sigtaler, fom tiblig btet> Iot)et ben, olbrig fom 
til at blitse ^olbte. 2J?eb "(S!anbinat)en"§ Ubgitoeife be= 
gt)nbte en n^ 5(5ra i t)or ^It)i§Iiteratur, og het er ftabig 
gaaet fremab bermeb til, ^tjab ben nu er. XLVI. 

De Horffcs ^rcmtib i 21mcrifcu 

sit ben norffe 3nbt)anbrer^ Sefotfning f)ar tjccret uat* 
minbelig fjetbig meb ©enf^n tit bet «Strøg, I^Dorpaa ben l;ar 
nebfat fig, tjil frcmgaa t^beligere af efterfølgenbe grem- 
ftiHing: @n 5lmeri!aner ffret) for et $ar 2lar fiben en 
Slrtifel, l^Dori l^an anførte nogle intereåfante beregninger 
angaaenbe 93^i»fi3fippi=^a(en og 5(ntaIIct af Snbbtjggerc, 
fom ber tan finbe ^jem i gremtibem %t benne SDet af 
Slmerifa t)it blioe tæt befolfet, tan Sugen betoitjle, ba 2an* 
hei er nceften otieralt meget frugtbart, og af ^u( er ber i 113 

3lIinoiå alene tre til fire ^angc faa meget forn i I)ele ©tor^ 
britonnien, ©ngtanb i)av ibag 500 ^erfoner pr. .^uabrat^ 
mil; S3elgien f)ax omtrent het famme 5lnta( og nogle a\ be 
!ine[i]'fe ^rouinbfer f)av 700. ^et ftore ^Debelanb \}aa 
bctte kontinent !an anjeeS for at ftræ!!e fig fra bet js^ftlige 
Df)io til het beftlige 9^eBraf!a og fra bet føblige ^entnrf ^ tit 
$eace "iRmx i 53ritif! ^meri!a. S3eregnenbe bette ^iftrift 
tit 1,600 $mire fra Øft til S8eft og 2,000 SJ^ite fra (St)b til 
9^orb faar t)i et 5Ireat af 3,500 5lt3abratmi(e af gobt og 
frugtbart £anb. Sjoget (ignenbe finbe» i!fe anbetftebå paa 
Sorben. ^erfom \)i nu antager, at 1,000,000 af bi^je 
3,000,000 ^tjabratmile er fun en Slrebiebel faa teet befotfet 
forn i be ovenanførte (^jempler, eUer at ber er omtrent 200 
^erfoner pr. ^tjabratmil, faa l^ar t)i en S3efo(fning af to 
^unbrebe billioner. 9^aar man betænfer, at be gorenebe 
©tatere ^efolfning nu blot er fejti 2J^ilIioner, fan man 
faa en nogenlunbe flar 3be om 9J?i§fi§fippi-^aIen§ ftore 
gremtib. 5lt benne 5De( af 5lmeri!a Dt( i Slibcn^ 2øh 
ooergaa Øften og (3titleljat)§ft)ften i!!e alene i golfemængbe, 
men ogfaa i 9^igbom og Snbft^belfe, fan i!fe betoioteå. 
(Sfu(be nu bctte grcmtib^biCtebe realifereø, er ber ftor 
©anbfi)uligl}eb for, at S^icago bil blioe for S^orbamerifa, 
f)mh Sonbon nu er for Europa, $anbelen§ og $enge== 
omfætningenå 9J?ibtpunft, en mt)Ibrenbe SScrben^ftab meb 
mange SD^itlioner Subb^ggere, fom bet putferenbe gorret* 

9iorbmænbcue i Slmcrifa. 8. 114 

ning^IitiS Sentrum. $ermeb t)ære bet nu forn bet Dil. 
Skiben fører ofte ntjentebe goranbringer meb fig, forn om= 
ftøber be Bebfte SSercgntnger ; men uift er het, at be førfte 
Snbtjanbrere Dar mærfuærbtg l^elbige meb §enft;n til S3alg 
af %[h og ©leb for bcre§ ^lolonifation, (igefont be og 
oereg nærmefte ©ftcrflægt ^ax t)ift fig bcnne £t)!!e tærbig 
oeb ben gremffribtg^ og goretagfom[;eb§=5lanb, be aUerebe 
Ijar lagt for ^agen, faauel paa ØfonomienS, Snbuftrien§ 
og §anbe(en§ forn paa be t)ibenf!abelige og firfelige Dm* 
raaber, faa at Xufinber af bern i SSelftanb, Dp(t)åning og 
^annelfe nu !an ftilleS i 9^æ!!e og @eleb meb Sorben^ 
bebfte Tlænh og ^tjinber. 

©om et TlihMtal metlcm be forffjellige 5lngioelfer af 
t)or S8efol!ning§ 5lntal i 5lmeri!a fætteå 500,000 (en Ijalo 
SØiillion). '^ctie forubfætter, at l)t)er ti Snbuanbrere ^ar 
forøget fig meb ft)t) fiben be !om fertil, ^er er ingen fi!re 
"i^ata at I)o(be fig til, men hette 2^a( er ne^pe for l^øit. 
SD^ange of bi^fe er inbfomne i be feuere %ax og funne i!fe 
regneå meb forn bibragenbe til be gremffribt, t)i l^er om- 
tale. ^Mb berc§ ^Selftanb angaar, !an garmer- og ^aanb- 
t)ær!§!Ia§fen antage^ at exe fra $5,000 tit $30,000 for 
l^tier gamitie, mebenå ^jøbmænb og gobrifanter ]^t»er eier 
mere cnb bobbelt faa meget. ^Mb Dpbrageife og Sntelli^ 
gents angaar, ba finbc t)i bereS unge ©tægt t)e( repræfen* 115 

teret forn ^ræfter, fiæger, ^Iboofater, Sflebaftører, Snge^ 
niører, Xelegrafifter og anbre t)igtige ©tiHinger, font for^ 
ubfætter eri omI)t)ggetig gorberebelfc og et langt gag-- 
ftubium. 2ige(ebe§ er be tatrigt repræfenterebe fom©fo(e^ 
lærere og ^rofegforer Deb ^øiere 2æreanftalter. (Sett) i 
ben amerifanjfe ^'ongre§ ^ar t)i to ^fteprcefentanter og en 
anben i 2anbet§ biptomatiffe ^orp§, forn åtte gjør bere^ 
t)øie ©titting ^re. 9^acr man betænfer SSigtigljeben af 
bet Sanbomraabe i 9Jiigfi§fippi==^a(en, font er git)et bette 
oort %olU ©fterfommere til Xum(ep(ab§ gjennem mange 
fommenbe Xiber, ba Dil het oi^feligen inbrømmeå, at bet 
er gaaet gobt for t)ore førfte Snbtjanbrere, og at be enbnu 
gjenleuenbe af bern meb Xilfreb§l)eb !an fe tilbage )()aa Oie- 
fnltatet af bet uooelige ©tribt, be gjorbe, ba be faftebe Iø§ 
fra gamle 9^orge og reifte til 5lmeri!a. 

3 !ir!e(ig §enfeenbe er bet bog ifcer at gremffribt l^ar 
oceret forbaufenbe. Tlcb rnnbe Xa( !an be tut^erffe $rce^ 
fter Blanbt be 9^orf!e anfætte^ til noget ot)er 400 meb et 
33^eblemåantal af 125,000. $ele 9^orge l)ar iffe ooer 600 
^ræfter for en S3efol!ning af næften 2,000,000. (Sfter 
biåfe 5(ngit)elfer ffulbe t)i berfor ^er i 5(meri!a tjcere langt 
bebre forft)net meb ^ræfter i gor^olb til SJ^eblemåantattet 
enb i 9^orge, og bog flaget ber ftabig ot)er ^ræftenøb, og 
ber opretteg alt flere og flere ^ræfteffoler. "i^dte maa 116 

tjærc et tilftrccffeligt S3et)iS for t)ort %olU ftore Sntere^fe 
og Dffert)tllig5eb for firfelige 5lnliggenber, S)e %a{, t)t 
l^er l^ar angioet, ubgtt)e§ i!!e for at t)cere nøiagtige, men be 
lomme (Sanb^eben nær no! fom Set)i§ J)aa be ftore grem* 
f!ribt, t)ort gol! gjør i lirlelig Ubm!Ung. "-^^i^^§y^'" 2lnben X)el 119 €n Ubpanbrets €rinbringcr fra €i« 

vet i Horge og Timmfa. 

2)a jeg paa Dpforbring of en ^e( trofafte SSenner be^ 
g^nbte efterfølgenbe 6!ilbriug, i)mlaa jeg ueb et Xilfcetbe 
arbeibåtø§ i (S^^icago. gørenb jeg t)ar rtgtig færbig meb 
bet, {om angaar 2mt i S^orge, !om jeg otter i ?lrbeibe, og 
bisfe (^rinbrtnger biet) lagt tilftbe, og fiben l^or jeg f)t)er* 
!en ^at)t %ih eHer Xilbøielig^eb tit at fortfætte bern. SDet 
er berf or olene ^oo f^oi^^æggeren^ inbftænbige Dpf orbring, 
ot jeg nu i ^ort^eb l^or fortfat for et bringe ©ommen^ceng 
i gremftidingen. ^ette forflorer bo ogfoo ben Dmftæn* 
bigl)eb, ot meget of ©rinbringerne fro Sitret i 5lmerifa 
fremfommer fprebt poo flere ©teber foran i benne (ille 
Sog. ^en ^el, forn ongoor 5lmeri!a, er bleoet meget 
fort og nfulbftænbigt bel)anblet paa ©runb of min §el^ 
brebgtilftonb i ben fenere Xib. Seg Ijor nemlig i!!e feltj 
funnet føre pennen, men ^or moottet bruge en Sima* 
nuenfiå. 

^et er en ufmljffet og trooærbig gremftilling of §t)er* 
bag»lit)et i D^orge og Slmerifa, bel§ foolebe^ fom jeg felo 120 

^ax oplet)et bet og be(§ faalebeg, forn htt iøDrigt i biSfe 60 
5lar l^ar t)ift fitj for mine Sagttagelfer, jeg l^er agter at 
nebtegne. Seg §ar mobtaget mange Dpforbrtnger fra 
mine feitner om at gjøre bette, ba man troebe, at faabanne 
Sio^erinbringer t!!e blot uilbe Iæfe§ meb 3ntere§fe, men 
at ber ogfaa i et langt og beoæget Stoå (erfaringer fnnbe 
oære abffillige ntittige Særbomme at l^ente, meben^ ber 
oeb famme ^Inlebning fnnbe t)inbe§ et libet Ubbt)tte for 
ben norffe Uboanbring» $iftorie. 9^aar jeg nu imøbe^ 
fommer biåfe Dpforbringer. ffer bet i!!e, forbi ber i mine 
©rinbringer ligger noget mere færegent eller nfæboanligt 
enb i faamange anbre of mine uboanbrebe Sanb^mcenb^, 
men bel§ for at ubftilbe nogle lebige ^imer, l^ooraf jeg 
^ibtil ^ar l^aot meget faa, bel§ for at t)be et (ibet Sibrag 
til ben norffe UboanbringS^iftorie. 

jDen Ungeé Sit) inbe i gjorbene i bet tjeftlige 9^orge 
funbe t)ift for mange tjære be^ageligt og romantiff no!, i 
ben ^nbige, grønne 33ig, i het frugtbare litte ^alftrøg, tjeb 
hen tjenlige gpi^b, tjeb ben enb tjenligere ftille Snbfø, t)eb 
ben ffummenbe %o§>, i be bratte Sirfelier, i ©tenuren, tjeb 
ben fteile ^lippeuæg og paa ben f!t)]^øie gjelbtinbe— otjer* 
alt i ^lippelanbetå Ijerlige Statur, ^oor $lantelitiet§ 'iSeU 
tugt er faa føb, og ^uor fuglefangen er faa fortrt}ttenbe, 
funbe ben opoafte ?Ianb iffe t)ære anbet enb glob og lljffe- 121 

lig og ben liD^globe gngliitg i!!e onbet eub føle fig greben 
of Seunbring for het ffjønne og poetiffe i benne D^atur og 
af SliI6ebe(fe for 9flaturen§ $erre. 9}^en bet mx Ijer forn 
ooeralt i S5erben : fun ben Dptt)fte fan aabne 9^aturen§ 
33og og forftaa ben§ ©prog; for 9J^a§fen af SanbetS Søm 
car ben en luffet Sog. 3^eb 6iben af 9Jloberen§ furrenbe 
©pinberof lærte ttd ^a(en§ (Søn at fremfige fit "gaber^ 
oor", i ben tarvelige Dmgang§f!o(e lærte ]§an t)et be fem 
farter af fin lille ^ate!i§mu^3 ubenab paa bet ^an nogte 
5lar fenere funbe fomme for ^ræften og Um optaget i 
^irfen^ ©f jøb ; nten f)ermeb maatk f^an ha ogfaa labe fig 
nøie. §an tjar neppe ti 5lar gammel, før al ]^an§ %ih og 
aUe {)an§ ^ræfter maatte ant)enbe§ paa legemligt ©lib og 
^læh~-);)aa et 3J^abftræt), ber ^tier ^ag tjenbte tilbage meb 
lige uforfonlige og uafmfelige ^rat). ^et bt)rfbare Sorb* 
maat i be trange SDate t)ar libct, S3efoI!ningen forl^olb^tjis 
ftor, og bette fattige 2anb formaaebe i!fe mere. S 2øhct 
of be fibfte 400 $(ar I)at)be £anbet tillagt fig en talrig 
banff=tt)bff (Smbeb§- og §anbe(§ftanb, fom f)at)be 9}^agten 
i fine $ænbcr. Sotjene l^aube gitret benne importerebe 
^laSfe 9}ionopoI paa alt unbtagen Dbelåjorben, og benne 
biet) efter^aanben faa ubft^ffet formebelft Dt)erbefo(fning 
og faa betinget meb ©fattebt)rber til en øbfet ^^egjering 
og for ai ^olbe hm Ijerffenbe ^(aéfe paa 3J^agten§ og Dp- 
hjéningené §øiber, ai 5(rmob og Ut)ibent)eb biet) hen norffe 122 

^(mueS olminbelige Sob. ^en gamle norffe |)e(teaanb, 
font gjennem ^arl)unbreber fnugebe^ og !uebe§ imber biéje 
gorljotbe, ^at)be meb utrolig @eigl)eb enbnu betioret nogte 
fuage 9lefter af fin forbum§ (Storl)eb. 3 S3egl)nbelfen a\ 
mxi 5lar^unbrebe Beftob ben fornemmelig i en mageløs 
^amp for bet bagtige SBrøb og i en mebføbt 9Jiobb^beIig= 
^eb for at fomme pao ^^ttigfaSfen eHer gribe tit S3et(er= 
ftatjen. 

^ette er en Ijaarb (Sfilbring, og !uu ben, ber ligefom jeg 
\)ax maattet gjennemgaa dampen fra STiaarSalberen og feet 
^ufinber 5(nbre gjøre bet famme, Dil inbrømme, at jeg f)er 
taler 8anb^eb ubcn DtJerbritjelfe. §t)ab Unber ha, om 
ben fattige 93onbebrengS Øie t)ar (uffet for "btt beitige 
$arbanger§" 9^aturffjøn^eb, forn eu 3Serge(aub§ S3egei^ 
ftriug l^ar befunget og eu ^ibemanb§ $enfel ofbilbet; \)'oat} 
Uubcr, om Ijan^ unge (Sjæt bien fløoet og forfnljt unber 
Cptiæjten, mcbeu§ Ijau ^oer ^ag i 5lrmobeu§ lafebe ^ragt 
barfobet traffebe om for ai crl)uert)c uoget til 2mi^ Dp^ 
^olb ; ja, f)t)ab Unber, om I;au f om til ot Iet)e og bø ubeu at 
fjenbe fin (Sfjæbnc^ §aarb^eb, uhen anbre fiængfler og 
5(fpirationer enb ai ti(freb§ftiHe SugeuS ffarpe ^trat) fom 
etljoert anbet 3orben§ ^t)r? 3cg noyte op );)aa et (Steb, 
f)X\ox jeg Ijaube ^(nlcbutng tit ai fe ^ræftenS, (Sorenffrit»e< 
reu§, Sl^ompagnidjefeué og 2anb[)nublcreu§ unge Søuner 123 

optæreS unber en gu^Iærer (^anbibaten, forn Di falbtc 
\)am), og bet Dar ubentDiDl ©^net af bi^fe Delflæbte, forg* 
løfe, muntre krenge, ber intet anbet l^aDbe at beftille enb 
at tege og famle ^unbf!aber, forn førft gjorbe, ot bet fmer^ 
teltge ©pørgSmaal, (ig bet ffarpe ©taal, trængte fig frem 
til mit unge fjerte: "^m\> f^ax jeg gjort, og i^t^ab ^ar 
bi^fe gjort, at ber f!a( Dære faa ftor en gorffjel mellem 
o§>?" Dg naar be faa l^aanebe mig for mine reone ^læber 
og lo og pegebe g^ngre a\) mig ograabte: "nei, fe ^n!" 
naar jeg bøiet og froget unber en foær S^rbe gi! meb 9^æ^ 
fen mob forben, ba græb jeg og hanW og forargebeg. 

3eg I)ar ofte feuere feet tilbage paa benne (Scene forn bet 
førfte egentlige (Sftertan!en§ Stj^glimt i hm mør!e forluebe 
@jæl, og felo i benne (Stunb tror jeg fulbt og faft, at %ox\\)^ 
net i fin S5i§bom oenbte til bet (55obe, IjOab biåfe gerremanbå^ 
fønner tænfte til M Dnbe; tlji uagtet jeg i min gorargelfe 
i mit fjerte anflagebe ®ub for Uretfærbigl^eb, beoarebe 
^an mig bog fra ^ortDiolelfe og gaD .mig Tloh og 5traft 
til i en Di§ @rab at oDeroinbe og ^aalmobigl)eb til at bære 
en l)aarb og ubarml}jertig (Sfjæbne. SDa jeg Dar 12 ^ar 
gammel !unbe jeg !un maabelig Icefe inbenab i ^atefiSmen 
og ©Dangeliebogcn, forn Dar be enefte 93øger (foruben 
rø(5'en) jeg l^aobe ^Ibgang tit. llbenab !unbe jeg foruben 
gaberDor og nogte Sorbbønneu be ti ^nh og be tre Xro^* 124 

artiHer, og naax jeg læfte bet fjerbe SBub, Brøb jeg ofte 
mit §ot)eb ot)er, §uorfor £anb[)anb(eren§ Søn, ber flet i!fe 
t)ar nogeu fnilb eller (t)big SDreng mob fine gorælbre, 
pulbe l^aoe bet faa gobt, meben§ jeg, ber enbnu albrig 
{)at)be tæn!t paa at fige 5Jlei til bet, min gar eller Tlox hah 
mig, ffulbe ^atie htt faa inberlig flet. Win ^aber l^atjbe 
i ^æbrelanbet^ Xjenefte faaet en ^ugle i het ene ^næ og 
\)eik t)ar bletjet albele» ftit^t. ^enne ^anfør^eb, !an jeg 
gobt erinbre, t)ar l^am til ftor U(eiligf)eb ; f)an funbe i!!e 
reife fig meb en "33øre" paa S^itiggen, og jeg ffnibe ha altib 
tjære t)eb gaanben for at ^iæ(pe l^am op. 3eg t)ar ben 
pgfte af ti ©øffenbe og het oar trangt for o§, Jaber 
()at)be en (iben 3orbt)ei ti( ^rng paa fiioåtib, men eiebe 
ben i!fe. (5fter5t)ert forn mine ©øffenbe oojte op, maattc 
be ub og foretage noget paa egen gaanb, og aderebe ha jeg 
mv 13 5lar, bøbe min ^aber i en 5IIber af 53 5lar. Xrob» 
al fianS ©parfomt)eb og raftløfe 5(rbeiben fab min 9Jiober 
nu igjen paa et meget inbffrænfet 2etie!aar, ber meb ftor 
Ut)ilie og $Iageri b(et) ^enbe tilftaaet af ©aarbpartenS 
Sier. 3 fit fibfte Seoeaar t)at)be ^aber, ba ^an mærfebe 
min ftore £t)ft til Sætning og «Sfrioning, ant)enbt en ftor 
^et af ©ønbagene meb at gioe migUnberoi^ning; faalebeg 
Pret> Ijan ofte Zai og ktte 9icgneftt)!!er meb ^'ribt paa 
SBunben af en 9J?e(!eringe og jeg t)ar nu fommen faa uibt i 
3nbenab»læ§ning, at jeg funbe Icefe meget of be for mig 125 

bengang \aa ooeroroentlig intereéfante gortceltinger i bet 
gamle Xeftamente. 

3eg fan i!!e fige meo 35i^l^eb, ^\)0x (angt jeg mtnbe§ HU 
Båge. ^en førfte 33egit3enl)eb, forn ^ax paatr^ft fig @rin^ 
bringen meb et uubfletteltgt ^ræg, er, ha jeg biet) Dcennet 
fra 2JioberbrQ[tet, og ha tjar jeg t)ift omfrtng tre 5lar gam^ 
met. ^en næfte (Spifobe, forn jeg !tart erinbrer fra ben 
%ih, cx, ha min løfter en ©ønbag l^atjbe tjotjet at flippe 
mit lange §aar, f om SJiober ^o(bt faa meget af ; bet tjar 
nemtig nu fommet paa 9Jlobe at lahe fit gaar flippe, og 
Søfter tifte iffe, at jeg ffulbe tjære anberlebeå enb be anbre 
Smaabrenge; men 9Jiober t)ilbe iffe gioe fit ©amt^ffe. 
^a jeg l^in ©ønbagaften forn ^jem minu§ mit (ange 
.^aar, græb min SJ^ober. SDet uar førfte ©ang jeg f)at)be 
feet fjenbeS Xaarer, og 3nbtr^ffet beraf ^arXiben iffe for^ 
maaet ot ubflette af 9J^inbet§ Xatjle. 3 fire-fem %ax^ ^U 
beren forfaa jeg mig nof af og tit mob 9J?oberå ftrenge 
hegler (ibetminbfte f^nteg jeg be tjar unøbtienbig ftrenge), 
men faalænge jeg Dibfte mig ff^Ibig, tog jeg (Straffen meb 
Xaatmobigljeb. 55eb bi§fe Xiber t)a'dhe jeg en ftærf Xil^ 
bøielig^eb tit at prøoe atffenå fmaa $aanbarbeiber og Mx 
maaffe iffe uben uiéfe mefaniffe 5tntæg. (5n ^ag ]^at)bc 
SOlober tabt en af fine @triffepinber, og ha t)un uibfte, at 
jeg attib ftob i gortegent)eb for faabanne befoemme ©ager. 126 

Wt) jeg uben oibere beff^lbt for at f)at)e tåget ben, cg ba 
jeg beftemt negtebe at !)at)e begaaet benne Srøbe, ft! jeg en 
ret aIt)or(ig ©traf. Seg t)i(be rime(igm§ ^aue glemt hetk 
meb faa meget anbet fra benne Xib, berfom jeg l^aube 
oæret ff^Ibig ; men at Um \aa ^aarbt ftraffet i U^^Ibig* 
()eb, gjorbe et bt)bt 3nbtrt)!, f)t3it!et be§nben meget forøge^ 
be§, ba min SJ^ober ftraj efter fanbt fin ©tri!!epinb i 
Sljlen t)eb SIbftebet, ^dor ^un rime(igt)i§ fjat)be tabt ben, 
og bled faatebeg greben af binger oucr ben Uret, ^un f)atibe 
tilføiet mig, at ftore 3^aarer trillebe nebooer l^enbeå ^inber. 
9Jien no! meb Mte, IL 

^orbercbclfc til ^onfirmation. 

@fter min gaber^ !^øb ffulbe jeg enbnu forbliue \)0^ 
3J?ober i het gamle gaber^u^ et 5lar for at gaa til ^ræften 
og af l^am forberebeS tit ^onfirmationen, og berpaa brage 
ub i SBerben for at bløtte mig felt) forn faa mange SInbre 
af mine forftjaréløfe 6tanb§for'oanbte. ^et uar enbnu 
ganffe maabeligt beoenbt meb mine bogtige ^unbffaber; 
M enefte jeg !an fige berom er, ot jeg !unbe læfe nogen^ 
lunbe orbentlig i S3og og Ijat)be bcgt)nbt at regne (ibt i §ele 
%aL S^g t)ilbe nu ogfaa gjerne (ære ot jlrioe, men bet 
Dar trangt om Unberoi^ningen. @n Dnfel af mig tiar i 127 

fine UngDom»aar f ommen til ©ergen, ^tjor t)an§ uatminbe- 
(ige S3egat)e(fe \)a\)hc uaft et $ar @!o(emænb§ Dpmærf* 
jomf)eb, og be ^at)be gjort fig en gornøietfe of at gioe fyxm 
abffitlig ^rioatnnberoi^ning. c^pan l^at)be beroeb fattet 
ben briftige ©eflutning at gaa hen ftuberenbe 58ei, ^tiilfen 
^an bog fenere maatte opgitje, ha ben beIot)ebe ^engennber^ 
ftøtteife flog feil og ^an felt) intet ^atjbe at f!t)be til. 9^og(e 
formaaenbe ^el^nbere af ben ^erflenbe 6tanb antienbte ba 
fin 3nbflt)be(fe og forffaffebe ^am 5lnfætte(fe i en lebig 
2ærer- og 35a!cinatør=^^oft i t)ort ^^ræftegjcelb. §an t)ar 
en iurig Dpl^^ningåoen og arbeibebe meb ftor ^l)gtigl)eb 
i fit £'alb fom 2ærer; men ()anå ^iftrift oar i!fe i bet 
Sogn, ^k)or jeg mv l^jemme, og jeg ^at)be berfor i!!e n^bt 
gorbelen af l^anå Unbert)i§ning, ^tiorimob t)or Omgang»^ 
ffotelærer oar en ^røbling haabt paa Segeme og 5(anb, 
fn(b af en jamrenbe religiøs ganati^me, ber beftt)r!ebe 311- 
mnen i ben§ alminbetige gorbomme, b(anbt anbet, at bet 
f. ©i'. t)ar (St)nb for gol! af ben tjenenbe ^laåfe at t)ille 
lære at ffrioe og regne, eller at Icefe i anbre 33øger enb S3i^ 
belen og ®t)angeliebogen, at faabant !un mv tillabt golf, 
fom tilførte ben l^erffenbe 5Elagfe — ©torfolfet, fom man 
lalbte bem — oft), SJ^eb biéfe Slnffnelfer frem^erffenbc 
blanbt goifet biet) naturligt)iå ©folegjerningen faameget 
mageligere for hdtc botine 9}Jennef!e, ber falbt iføt)n ^t)er 
anben Xime );)aa ^agen, og l^an oanbt beéuben bert)eb 128 

aetibelig meget i fin gorefotte, ^ræften§, 5(nfee(fe, forn t>ar 
en of ©tanbenå (ot)ate 9Jlænb, ber i!!e taalte, at n^e Sbeer 
opftob i gaareneå §ot)eber, IpUM jo — font ben I;erf!enbe 
(Stanb bengang ot)eraIt nbtr^fte fig — !nn t)ilbe gjøre bent 
"næfemfe" (plante S8i§bom i Sf^æfen?). S5or Dmgang^== 
ffole t)ar altfaa i!fe©tebet,^oor jeg !unbe lære at ffriue og 
regne. Seg fanbt en l^et Tla§>\c gamle papirer og S3reD^ 
ffaber efter min gaber, ber meb §enf^n til 3nteIIigent§ og 
£unbf!aber {)at)be tjæret en Unbtagetfe fra fin ©tanb — 
noget, ber f^nteS ot l^ane gaaet tilbage gjennem maitge 
(Slægtleb. Dm ber i familien fanbteg f!rit)e!t)nbige ben* 
gang gæbrene for en fire== til femogtt)tie 5Iar^nnbreber 
fiben !om tjeftotjer fra bet norblige 9f^n§(anb§ ©!ot)e, brog 
nebab ben norffe ^^ft og bofatte fig (angå i^\oxhme, f!al 
jeg i!fe !unne fige ; ifaafalb maa bet t)ift I)at)e uæret 9^nne* 
ffrift be brugte. 

2)en gamle got()if!e 6frift, mtn ^aber f)at)be brngt, )oax 
be enefte 2Jiønftre, jeg l)at)be til min SSeilebning ; ber fanb* 
te§ beåuben i!fe et 5tlfabet, og jeg f)at)be i!!e førft lært at 
ffrit)e be enfelte S3ogftat)e. 3eg !nnbe natnrligtnå i!fe læfe 
(Bfriften og maatte foreløbig !un labe mig nøie meb at fo* 
piere ben faa gobt jeg !unbe. §ermeb anoenbte jeg ha faa 
meget af ©ønbagene, at min SJiober bcgtjnbte at trettefætte 
mig: "^n tjeb jo, at ^n tit SSaaren ffat for ^ræften, og 129 

^an fpørger no! i!!e, om ^u fan ffriue ; jaalangt oerfra dU 
\>ct maaffe ^olbe f)aaxbt, om ^u 'flipper frem', berfom ]§an 
faar f)øxe, at ^n forøber bin Xib meb at ffritie. !I)u faar 
nn l^olbe ^ig til @pørg§maa(gbogen og lære hen gobt 
nbenab, eKerå btitjer ^n i!!e engang inbtegnet," §nn tog 
bog feit meb §enf^n tit (Sfrioningen, tf)i het mx ben unge 
kapellan, fom ffulbe ooer^øre ^onfirmanterne, og l^an tjar 
en langt mere liberal og fo(!e(igfinbet SD^anb enb ben gamle 
brn!ne ^ognepræft. 9^u oet, meb ©pørg^maatébogen gi! 
bet inbertig trangt; Snb^olbet oar for focert for min inb^ 
ffrænfebe gorftanbånboifling, og hd mx tørt fom @anb, 
papegøiemæåfigt at lære nbenab, l)\)ah jeg if!e forftob, faa 
jeg faibt rent i gortt)it)(e(fe ooer ben Dpgatje, fom nn fore- 
laa, og jeg troebe beftemt, at jeg fom tit at gaa for $ræften 
minbft tre 5lar, før jeg funbe btioe fonfirmeret. ^et 'oax 
t)eb benne Xib, at min otjenomtatte Onfet fom fra 9^abo== 
fognet i S3eføg tit o§; min SJ^ober fortatte l^am om mine 
(Særegentjeber og ^trebe megen S3ef ^mring for mig ; jeg 
tjitbe fun tæfe giftorier i bet gamte Xeftamente og fibbe 
^ete ©ønbagene og fopiere min ^aberå gamte S3ret)e. Xm 
©foggertatter, min Dnfet fatte i meb, ha \)an Iførte hette, 
ffat jeg atbrig glemme, faa ffamfutb og Bange biet) jeg. 
Tien ^an fom ^en tit mig, tagbe gaanben paa mit $ot)eb 
og fagbe: "SSær i!fe bange, min ®ut; ^u er et <Btnh a\ 
ben gobe gamle ©tamme. Sæ» iffe formeget i bet gamle 

Storbmoenbene i Slmciiro. 9. 130 

^eftamente; ©proget er jo \aa for!jert; Det forbærtjer aU 
beleå ^in ©mag. 3eg f!at laane ^ig nogle ^øger, og \aa 
f!al ^u faa gorff rifter nf mig og lære ben iu;ere 6!rift." 
$at)be jeg eiet et kongerige, (jaobe jeg i min ^afnemme^ 
lig^eb t)ift git)et f^am bet. §an ^at)be nu gerie fra fin 
®!oIe, og i fin ^engioen^eb for goIfeopIt)åningen» gremme 
befluttebe l^an et ^ar Uger at gjøre et gorføg meb en 
©frioeffole i uort 9ZaI)offab, og trob§ 5l(muen§ gorbom§= 
fulb^eb I^!!ebe§ bet f)am Deb finbige 5(rgumenter og Doer^ 
talelfer at faa 7-8 unge @utter tit at bettage i ben ©frioe- 
ffole, fom ^an uben betaling oilbe f)olbe for bem. ^an 
t)ar en af S^laturen ^øit begaoet, men noget ejcentriff SJlanb, 
meb en Iet)enbe SutereSfe etter rettere en mærfoærbig (5n^ 
t!)ufia§me for 5Umueungbommen§ Unbert)i§ning. Uagtet 
^an l^at)be en talrig S3ørneftof at forførge og (eoebe i ben 
^berfte gattigbom, oar l^an bog faa inberlig glab og l\)tk- 
lig oeb uben S3eta(ing at funne ubbrebe Dplt)§ning og 
t)æ!!e golfet til ©ftertanfe, t^æffe bem af ben ffjæbne== 
ft)angre Ut)iben^eb§ føbe ©øon, ^tjori 5larf)unbreber§ 9}Ji§- 
regimente og fremmeb 5lag ^a^he nebb^gfet bet, 9J?eb 
©frioeffolen gi! bet Ijerligt. D, bet t)ar I^!!etige, men be§^ 
Dærre altfor forte ^age. §an f)a\)be færegne fjelbne 
©genffaber tit at gjøre fin Unberoiåning bedagelig og 
lærerig, ©n 5(ften fan jeg ifær crinbre, ba f)an Ijatjbe 
mobtaget et 33ret) fra en ung Tlanb i et 9flabofogn, ber 131 

^ot)be n^bt ^ané Unbert)i§ning og nu mx bletjen Dmgangé^ 
ffolelærer. §an t)ar ingen gob ©tilift og unbf!^(bte fig 
berfor i S3ret»et, men tilføiebe enbelig, ot "jeg ^aaber ot 
brage mig." ^ette uar formeget for t)or gobe gamle Sæ- 
rer ; ^an nbbrøb meb fin !ara!teriftiffe ©foggerlatter, (agbe 
fig paa Tlaticn );)aa en Sangbænf og beg^nbte at træ!!e fig 
fremotjer, figenbe: "Seg ^aaber ai brage mig! 3eg 
[jaabcx ai brage mig!" og faa lo l)an igjen. ©aalebeS 
mx hei {)an t)ilbe inbprente o§ rigtige Segreber om Drbe= 
ne§ S3et^bning og rette S3rng. 

^a ^an§ Serier t^ore nbløbne, tjenbte t)an tilbage tit fit 
^iftrift. %øx l)an foriob o§, foreflog ^an for bem af 
5)rengene, ber maatte ønffe at fortfætte fine ©friueøDelfer, 
at fenbe l^am (Stiløtjelfer i S3ret)e, faa ffulbe ^an rette gei^ 
(ene og fenbe bem tilbage teb Seitigljeb ; t^i, fagbe f)an, at 
(ære ot \txm S3ogftat)er og Drb er fnn Wihki, men ben 
egentlige §enfigt meb (Sfritjningen er at mebbe(e fine Xan- 
!er, og at gjøre bette paa en !(ar og grei SJ^aabe, er (angt 
t)anffe(igere og nb!ræuer meget ftørre Øt3e(fe og ^orftanbé- 
nbt3i!(ing, enb ben b(ot me!anif!e gærbig()eb at fnnne f!rit)e 
Sogftat)er og Orb. (Saat)ibt jeg t)eb, mx ber fnn faa af 
!I)rengene, f om bent)ttebe fig af bet t)en(ige Xi(bub, maaffe 
af miåforftaaet grt)gt for, ai \)an f!n(be (e ot)er bereé geil 
3eg for min ^e( (ob mig iffe af^olbe af nogen faabanne 132 

6!rupler og ffret) berfor en 9J?a§fe 6ti(øt)e(jer otjer for= 
ffjeHtge (ette §t)erbag§emner, l^tjtlfe jeg noffaa ^unftlig fi! 
ttlbage meb Særerené ^iettelfer. 5It fe bi^fe 9^ettelfer 
Um alt minbre og ubet^beligere efterfom ^tben ffreb frem 
og Øt)etferne fortfatte^, mx t!!e (ibet fmigrenbe for min 
gorfængetig^eb, (igefom jeg t)tftno! ogfaa beraf meb SRette 
funbe brage en fornuftig Opmuntring til fortfot 5Irbeibe. 

^a SBaoren !om f!u(be jeg, fom fagt, til ^ræften for ot 
inbffrit)e§ blanbt ^onfirmanterne, og jeg tror fiffert, at 
mangen 5orbrt)ber i fit gængfel imøbefer ben ^ag, l^an 
ffa( l)ænge», meb minbre gr^gt og 5(ngft enb jeg imøbefaa 
ben ^ag, jeg førfte ©ang ffutbe ooerl^øreé af ^ræften. 
SD^on ilk ogfaa l^an t)ilbe t)ære meget ^aaxb og ffaanfelløé, 
ja maaffe gjøre fig luftig otjer mig og pege gingre ab mig, 
(igefom be unge §erremanbåfønner ofte l^atjbe gjort, forbi 
jeg t)ar faa baarlig f(æbt og uar faa bum og !(obfet og for- 
(ni)t, naar jeg !om i 9^ær()eben af bem, fom ()ørte ti( ben 
l^øiere @tanb. ®nbe(ig fom ben frt)gtebe ^ag. ^e f(efte 
af ^onfirmanterne (ebfagebe^ af fin gaber og bragte gor^ 
æringer meb ti( $rceften§ ^jøtfen. 3eg, fom ingen gaber 
l^at)be mere, fom a(ene og ]^at)be beSocerre lieder ingen gor^ 
æring — en meget pinlig Omftænbigl^eb, fom næften berø^ 
t)ebe mig ben (Smu(e (Sam(ing, jeg enbnu (;at)be ti(ot)er^. 
3eg Uc\) opmærffom paa en beft)nber(ig 9J?anøt)re b(onbt 133 

flere a\ be ti(ftebe!omne gæbre unber SSentetiben før 3nb* 
ffrioningen beg^nbte; jeg faa nof, ai ben gi! ub^aaat 
tomme førft inb, men funbe i!!e tjibe ]^t)orfor. (Sn of t)ore 
^f^aboer, f)t)i§ datter ogfaa f!ulbe inbf!rit)e§, og forn I)at)be 
lot)ct min 33^ober at tåge mig meb inb tit^ræften, ]^t)iffebe 
til mig, at bi§fe SJ^ænb t)i(be alle fe at fomme førft inb, 
for at bereg 6ønner fhilbe fomme førft )(^aa Siften og ber- 
tjeb fomme til at ftaa øt)erft i S^ceffen unber Doer^øringen, 
^ette f)at)be nu iffe jeg tænft paa, 5lf Staturen et libet 
frt)gtfomt SScefen ønffebe jeg ^elft ot tjære blanbt be fibfte 
og Um faa uBemærfet fom muligt, ^a S^aboen» datter 
iffe tiar meget flinf i 33ogen, brøb {jetter iffe ^un fig om at 
t)ære blanbt be gørfte, og l^un mente, at M ogfaa for mit 
S^ebfommenbe tjar meget bebre ai blioe flattet op enb neb 
paa ^onfirmation^bagen» 2)er mx beéuben abffittige, 
fom tjare felt)ffret)ne at t)ære førft, ]^t)oribIanbt ^anbelå* 
manbenå @øn, ^JJeb^jælperenø @øn famt en ©øn af ^ræ- 
ftegaarbené ^orpagter oft), ^a be meft æreftige f)at)be 
tjceret inbe, fom ha ogfaa Sluren til o§, meben§ ber enbnu 
mv nogle tilbage. gelbigoié traf het fig nof faa, at flere 
af bem, fom næft foran og ]^at)be uæret til Coer^øring, 
fun f)at)be beftaaet fin ^røoe ganffe maabelig, og ha oor 
9Zabog datter, fom førft biet) afljørt, ogfaa Icefte meb 
en ^el ^el Uftø^eb og Seftjær, tog min 3nbenab§læ§ning 
fig formebelft ^ontraften ganffe fortrinlig ub, og ben 9^og, 134 

jeg bert)eb ^øftebe, gat) mig meget af min gatning tilbagc 
og ftøttebe mine SJlerDer i ben @rab, at jeg nceften ganffe 
opf;ørte at f!jæ(t)e, og !nnbe nn gitje faa fornnftige 6oar, 
i)mh Ubenab^Iæ^ningen angi!, forn om het ]^at)be t)æret 
min egen SJ^ober, ber fpnrgte. ^a jeg fagbe, at jeg fnn 
^at)be læft nbenab \aa tangt jom ben førfte Xat)Ie i ^oh^ 
toppiban§ gor!(aring, f^nteS ^ræften no! hette t)ar libet i 
gor^olb til min raf!e 3nbenabglæ§ning. Seg maatte 
gjøre ben oprigtige Xilftaaelje for l^am, at be ©t^!!er, jeg 
forftob, !nnbe jeg erinbre, naar jeg l^at)be (æft bem et $ar 
©ange; men be, fom jeg i!!e forftob, glemte jeg igjen, om 
jeg faa l^adbe (æft bem mange ©ange. "^et ffa( t)i no! 
!omme ooer," fagbe $ræften oenlig og tilføiebe, at jeg fit 
nn tåge fat for 5l(t)or, og naar jeg faa !om igjen til Doer= 
!)øring, f!n(be l^an for!(are. S8eb 3nbf!rioningen anmær= 
!ebe !)an be foræringer, ^oer konfirmant l^aobe mebbragt, 
og ^ex b(et) min (Stilling meget pinagtig, t^ jeg l)at)be i!!e 
bragt ^am S^loget. |)t)orfor ^at)be jeg ha i!!e bet? 3eg 
tilftob, at jeg i!!e oibfte bet; maaf!e i)a'Dhe min 9J?ober for- 
glemt het $nn 'f)a'ohe !nn omtalt for mig, at jeg om <Som= 
meren maatte bort i 5(rbeibe, paa en ^ib ber i!!e l^jemme 
tjar noget nøbtjenbigt, for at fortjene en ©peciebaler, font 
til!om ^rceften, naar jeg bleo !onfirmeret. Seg lot)ebe op- 
rigtig at hehe SO^ober om en foræring, og jeg Ijaabebe, l)un 
Dilbe tilveiebringe noget. ^ermeb flap jeg ha fra het fot 135 

benne ©ang. ^et forl^olbt fig bog i!fe \aa, at l^un ^at)be 
glemt goræringen ; Ijuit t)ibfte gob 33ef!eb om <Bt\lkn, ba 
^un atlerebe ^at)be fenbt a\ [ine S3ørn til ^onfirmation ; 
men ©agen tiar ben, at benne ©!if, ber i fin Xib, før ^rce^ 
ften l)a\)bc beg^nbt at faa regehnceåfig ^engebetaling for at 
(æfe meb ^onfirmanterne, !nnbe Ijaoe uceret no!faa jmn!, 
betragtet fom en fjærlig ^aaffjønnelfe af ben glib, I)an 
ant)enbte paa Ungbommeng ^'riftenbom§unbert)i§ning, me^ 
ben§ btn nn mv bletien tit en Uffif, ber bentjttebeå af ben 
mere t)e(ftaaenbe for at faa fine forfømte Q3ørn !onfirme= 
rebe iiben ben fornøbne gorberebeife, :^t)orimob ben fat- 
tigcy $8ørn, fe(t) om be læfte bebre, fi! ben S3i)rbe og Xib§^ 
fpilbe at gaa to etter enbog tre ^ar tit ^ræften, forbi be 
i!!e I)at)be funnet bringe f)am be fornøbne gorceringer — 
fort at fige : bette Uoæfen t)ar nu if !e anbet enb Deb en for- 
æring til ^ræften at frifjøbe fine ^ørn fra at lære noget. 
3}Jin 9Kober og en ælbre 33rober, fom mx gjemme og bret} 
©aarben meb §enbe, mente bcrfor, at jeg fif lære min Sog 
gobt, og naar faa ^ræften fif fin ^aler, fi! bette tjære nof. 
^eb ben næfte Doer^øring Ijat^be jeg bengornøielfe at gioe 
rigtige ^mx )()aa et $ar ©pørgåmaal, fom be5(nbre Ijaube 
ftranbet paa; men u^elbigt)i§ fif ben gobe 9J^anb bet Snb* 
falb meb bet famme at fpørge mig i ben l^ele gorfamltng§ 
55aa^ør, om jeg ibag Ijaobe bragt ben goræring, jeg Ijaobe 
lotiet l^am. ^enne 5)bmt)gelfe gi! mig faa nær, at jeg øn^ 136 

ffebe jeg !uube ft)u!e gjeunem Sorbeit, I;t)or jeg ftob. 
©ræbefærbig tilftob jeg, at jeg i!!e f)at)be faaet noget meb 
benne ©ang; men jeg ]^at)be gjort, Ijmh jeg (otiebe: bebet 
9}iober om noget til ^ræften. §an Ijolbt nn en fort 
©traffepræbifen for mig, fagbe, at t)i i!fe funbe unbfft)Ibe 
o§ meb gattigbom, flere af mine @øf!enbe t)ørte blanbt be 
meft tjelftaaenbe got! i 33t)gben, og at ^an altfaa i!!e !nnbe 
taale, at ber f!ebe nogen Unbtagetfe for min ©!t)Ib ; bet Dar 
at fætte et f(et (Sjempel og opmnntre anbre til ©fterlig^ 
ning. Seg fy^^he førft følt mig l)bmt)get og beffjæmmet ; 
nn løb mit ^ibfige S3(ob tit §ot)ebet, og jeg hk\) forarget, 
men tang. 5l^nn i Xanfen gat) jeg min §arme Suft: 5lt 
^e finber bet ftemmenbe meb ^ere» S8ærbigt)eb at tigge, 
fan maaffe ^aue fin 91igtigt)eb ; men jeg fan iffe tigge l^Der^ 
fen ^o§ mine 6øffenbe etter 5lnbre; fan jeg t)eb certigtSlr^ 
beibe fortjene faameget ot)er, ]^t)ab jeg be^øoer tit gøbe og 
^tæber, Dit jeg meb ftørfte ^ornøietfe gitje ^em en gor= 
æring, om iffe af ^jærtigt)eb,faa bog for at nnbgaa 8fam 
og gortræb. 

^onfirmanterne^ førfte gætteémøbe ^atjbe altraa for 
mig tjæret førgetigt; jeg mv ffamfutb og nebtrtift, mebené 
be 5lnbre t)are gtabe og tt)ffetige, og bog f)at)be jeg t)eb 
^atefifationen ftaaet mig faagobt forn nogen af bem; men 
min ^atefifation t}at)be ^coebfagetig breiet fig om ^ox^ 13T 

æringen, og ber mx jeg !ommen bcbrøoetig tilfort ®n 
f)e(big 3Sir!ning l^aobe bog ben førfte fcetleS Duerljøring 
nhø^ct paa mig : min U(t)ft ti( Ubenab^tæSning tiar for= 
founben. Seg l)at)be feet, ^t)orIebe§ bet ftob til meb be 
anbre, og t)i ^atibe nu Hile ben jamme faftfatte Settie, fom 
ff utbe Iære§ til næfte $D^øbe; hdk tjar Dpmunlring nof. 
!J)er oar i!!e ^cngaaet to ^age, før jeg lia\)hc fjoert Drb af 
2e!tien paa mine gingerenber, og jeg funbe if!e forftaa, 
^tjorlebeé \>et mx gaaet til ; bet car fommet forn af fig fe(t>. III. 

2lrbci6e og Scesning* 

Sorbarealet paa tjor ©aarb l^jemme tjar meget inbffræn* 
fet; berimob ^at)be§ en ubftraft, men fjerntliggenbe Ub- 
mar!. ^ib^en (omfring f norf! 3)^il) maatte t)i ofte gaa, 
faafnart ©neen t)ar t)æ! om goraaret, be(§ for at iftanb* 
fætte ©jærber, §e§jer, §ø(aber ofo., belå for at gaa (æn* 
gere op til ©cetren for at berebe iBrænbe og anbre Xing 
tit ben Xib Subeierne ffutbe ft^tte berop meb Suffapen. 
^aa S5eien tit og fra benne Ubmarf læfte jeg ha beftanbig 
mine fieftier i $ontoppiban§ gorflaring, faa jeg ftet iffe 
betjøoebe at fpitbe hen ringefte Xib bermeb, og het mx for- 
baufcnbe, ^t»or tet hette gif for mig ; unber Sætningen 138 

bibfte jeg i!!e af, før SSeien bar titbagelagt, uagtet jeg bar 
en foccr "D^iftetiue" paa Ol^ggen, og unber ©angen bibfte 
jeg i!!e af, før Seftien bar læft. ^er bar fun en Ubef)age== 
Iigl;eb \)ch bette ©tag^3 ©øbngjængeri; man gi! nemlig 
^er beftanbig barfobet om dommeren, og unber Sætningen 
ftøbte jeg uafbrubt mine Xæer mob be ffarpe ©tene, forn 
oberalt hchælhbe gobftien i bi^fe ftippefulbe S3jergegne, 
faa S3Iobet ranbt. S3ærft bar bet, naar be gamle ©aar 
oprebeS; men "bet Dnbe meb bet@obemaa annammet ade 
^age." gorbommen l^abbe enbnu i!!e faabibt beget "^lat)^ 
fen for gornuftenS 2t)^ — Dbertroen ^a\)he enbnu i!!e 
gtbet ben f^nbige 9^utib§ 3ngeniørbibenffab Sob til at 
rt)bbe ^jørebeien tit bi^fe Ubmar!er, ffjønt jeg flet i!!e 
tror, man l^abbe U^ø\)et anbet enb en ©mule DJ^uffelarbeibe 
meb fimple §berbag§I)ænber for at gjøre mange af bi^fe 
gobftier farbare meb 33ogn etter <Blæ\)e, ^en atterftørfte 
^et af $øet for flere S^abogaarbe bleb famlet oppe i biåfe 
33jergegne, fom beftaar af bratte Sier og trange ^ate. 
Sierne t)ar fun (ibet ©fob, men befto mere ©ten, og 
ffjønt ©ræ^fet er temmelig frobigt, famteg bog §øct meb 
ftor ^Sanffetigljeb paa ©runb af ben 9J?ængbe ©ten. ^et 
©rceå, fom btiber flaaet i £ierne, maa bcere§ paa 9flt)ggen 
neb i ^aten tit be fmaa Saffetjetb, l^bor §e»jerne befinbe 
fig, og naar bet nu er 9fiegnbeir, ^bilfet paa bi^fe fanter 
er meget atminbetigt, t}ar man hei ^ijggetige 9trbeibe at 139 

bære bet uaabe (SJrce», mebenS bet folbe SSanb (^ber en 
nc'oa'i) 9ti)ggen- ^a 35eien berop er lang og tager altfor 
mcgcn %ih, ligger man gjerne ftere D^ætter i "iRah i $ø^ 
laberne, mcben§ en ljaIt)t)ojen (55ut eder Qente gaar (jjem 
efter mere 'jgrouiant, fom gjerne beftaar a\ gauregrøb meb 
gtabbrøb og ©raabenfilb. Tidl bringer berimob ©æter= 
jenten f)t)er 9Jiorgen fra ben mobfatte 5?Iant, f)t)or ©cetren 
ligger; l^nn arbeiber berpaa ben ganffe ^ag til ^enimob 
(Solnebgang, ba l^un oenber tilbage tit ©ætren, og ^ar 
enbba ofte en (ang S5ei at gaa for at finbe ^nffapen, maife 
fjørene og fteKe fra fig i (Bætren. «Sfjønbt alle 33ønber 
paa bi§fe fanter tilbringe Sit)et i bet t)berfte ©tatjeri, 
^t)ab angaar Hrbeibe, Tlah og ^læber, faa tror jeg bog, at 
Sæterjenterne l^er bar bet bcerft af bern. 

@n af t)ore 9^abo!oner f)a'obe ^am for at tjccre meget 
gjerrig, og berfom (Silert (Snnbt ^at)be feet ^enbe§ $nøftel, 
t)i(be l^an tjift '^aue erflæret Ijenbe for en nalminbelig f!ib- 
ben ®o. (Sn 9J?orgen tibtig, ba fjun ffnibe i Tlaxlen, 
fnnbe l^nn i!!e finbe noget ^ar til at øfc 9}Zibbagågrøben i, 
og ba §nn ti(fæ(bigt)i§ faa en gammel ^aarb ©finbbuje, 
forn tilførte ^enbe§ 2J^anb, fi! ^nn bet l^elbige Snbfalb at 
øfe ©røben i bet ene Snjelaar, banbt for tcb ben nebre 
Snbc, flængte ben bcxpaa ot)cr(2fn(brene og brog affteb tit 
Ubmarfcn, tjuor 9JlanbfoI!ene t)at)be op^otbt fig i ftere 140 

^age. ^ ^a man ptulbe faa fin 9J^ibbag§mab a\ ben i fig 
|e(t) i!!e meget appetitltge ^atiregrøb, ber befanbt fig i benne 
finbrige 23e§oIber, gjorbe Xjeneftefarlen 3f^et)oIt og negtebe 
at fpife, ]^t)i(!et man maaffe i!!e fnnbe fortænfe Ijam i. 
^an er!(ærebe ligefrem, ai naar ^an i!!e !nnbe faa fpifclig 
Tlab, fnnbe l^an fjeller i!!e arbeibe, og bcrebte fig berfor 
til at tåge fig het mageligt poa fin tomme 2}^at)e. ^et 
^at)be tjæret en uarm ©olffinåbag, og nn begljiibte en Xor- 
benft^ at træ!!e fjnrtig op fra S5eften meb alle ^jenbetegn 
paa en af be for Sanbmanben faa nt)elbft)angre 9f^egnftQrt* 
ninger, fom heite nftabige ^\ma er faa rigt paa, %iU 
fælbigui^ l)a\)he man en 3}^ængbe iøxi §ø (iggenbe fprebt 
ot)er 2}?ar!en, l^oilfet man om (Jftermibbagen netop ffnibe 
til ai famte i §n§. ^oncn ftormebe natnr(igt)i§ itiei for 
at rage fammen paa 2it) og ^øb for at faa bjerget faa 
meget af bet tørre §ø fom mnligt, før 9^egnen fom, og 
f)Oab ber Bragte l^enbeå 9laferi tit bet g)berfte oar, at ben 
ubønljørlige ^jeneftefarl biet? fibbenbe ganffe rolig og faa 
paa, gorgjæt)e§ hah og ffjælbte og græb og trnebe f)un ; 
f)an l^olbt paa fit, at "ben, fom iffe faar 9Jiab, fan l^eller 
iffe arbeibe." (Snbelig beg^nbte be foære 9^egnbraaber at 
ftt)rte neb, og 2)agcn§ ^amp oar afgjort. ^nn (ibet af 
§øet tiar fommet fammen, og i fin gortoiolelfe fanf Sponen 
ganffe forfprængt neb paa SJ^arfen, ubbr^benbe: "S3or 
egen 93^agt er intet Dærb; oi ere fnart ooerounbne!" Ul 

6om man fer, tJor 2\M i biSfe ©gue ingen Seg ; ben, 
forn f)er ffnibe flåa fig igjennem, fi! i!fe danbre );)aa 3flofer, 
2et)emaaben t)ar fnap og ^rbeibet ^berft ^aarbt og Beft)ær^ 
ligt ; bog tjar ©ontmeren f)er, niig faa mange anbre (Ste^ 
ber, i!!e ai fammenligne meb 53interen i 33eft)ærligl)eb. 
gor at gjøre hctk forftaaeligt, be!^øt)er jeg blot at næt)nc, ai 
ali bet §ø, forn om Sommeren biet) famlet i bi^fe Ub^ 
marfer, maatte om S8interen bæreS ^jem paa ^tiggen, og 
naar man t)eb, ai S5eien^ Sccngbe Dar fra f til 1 norf! Wlil, 
og at ben gif igjennem h\:jhc 55 jergf løfter, otjer ftore Urer, 
op og neb ooer bratte fiier og 5lafer, belagte meb 3^ og 
©ne, fom ofte gjorbe 33anbringen ot)er bi§fe ©tier litiS- 
farlig felt) for ben, fom intet ^at)be ai bære, tiil man let 
funne gjøre fig et Segreb om, ^t»ab Sit)et l^er Mx for ben, 
fom næften ^tjer ^ag i ai ©(agå S5eir maaiie gjøre benne 
befocerlige Xnr. ^et ^ar ofte forunbret mig, naar jeg l^ar 
feet tilbage paa bctte Sit), ^t)or(ebe§ bet gi! til, ai jeg iffe 
biet) til ^røbling nnber benne ^ifciplin, ber allerebe be* 
gl)nbte meb Xoloaaråalberen. 9J?eben§ jeg nu t)iftnof i!fe 
bør nnbert)urbere $8ærbien af en faaban £it)åf!oIe for bet 
unge 2J?eunefEe, fom fra en tiblig 5IIber ffal begtjnbe ai 
br^be fin egen S3ane, maa jeg bog betiibne, ai ber tiirfelig 
t)ar ftor %axe haahc for Sit) og §elbreb forbunbet meb 
bette S[^interarbeibe, I)t)or aloorlige Ult)!!e§tilfælber itU 
Mxe f jelbne, og jeg ^ar ofte fenere tæn!t paa, ^t)il!en It)f!e^ 142 

lig Dm[tænbigf)eb bet Dar for mig, at min 3)kber opgaD 
©aarben, \)a jeg Dar bleuen fonfirmeret og Ijaube ftjibt mit 
14be 5Iar. ^eroeb !om jeg ibetminb[te bort fra bette 
^kb, og i!)t)on)e( 2^!!en i!fe altib ftben førte mig meb 
fjærlig §aanb, tror jeg bog, ot het Dilbe 'i)a'oe gaaet mig 
meget tiærre, om jeg t)ar forbleien (ænge ^aa mit gøbefteb. 
3^tJort)eI ben (Sgn, jeg l^er ^ar omtalt, maaf!e Ifører til be 
mere beftjærlige og nljelbigt ftiHebe i gjorbbtftrifterne i 
S3ergen§ ©tift, er ben bog i!!e ben t)cerfte, og jeg tager i!!e 
meget feil, naar jeg mener, at 93onben§ fiiu beromfring 
omtrent fon anfætteS forn ©jennemfnitå ^ SJ^aatefto! for 
5orI)o(bene i S3ergen§ 6tift. SJ^ange fmnffcre, bebre og 
Iett)intere @aarbe git)e§ ber jo, men ^aa ben anben @ibe 
t)eb jeg ogfaa, at ber git)e§ ligefaa mange minbre, fattigere 
og tjcerre ftillebc enb be, jeg ^er meb faa Xræ! I)ar føgt ot 
ffilbre. 

Sfter benne ^jfnrfion til t)ore Ubmorfer, Denbe t)t et 
Øieblif titbage til ^onfirmotionen. Seg gjorbe benne 
3)igregfion for ot gice fiæferen et 53iIIebe of bet Sit), jeg 
oeb ^onfirmotionétiben tjor unberfoftet, 

^et gjorbe et meget nebflooenbe 3nbtrt)! paa mig, ot 
jeg fremfor en()t)er onben of Jlonfirmonterne ffutbc ftoo 
tilffomme fom ben, ber iffe uilbe bringe ^ræften en gor^ 
æring. 3 ntine egne ^onfer fom jeg berueb til ot ftao pao 143 

et laoere %xm, i cu mere foragtet (StiEing, og mx liaatic 
en fattigere og flettere ^reng enb alle be anbre. Seg ^at)be 
i!!e før t)ibft, at alle be øurige konfirmanter ^atjbe Bragt 
@at)er tit ^ræften^ ^Ijøffen, men ba jeg nn t)ar ben enefte, 
forn biet) tjanæret meb en offentlig Stettefætteife, biet) \)ct 
mig flart, at jeg oar ben enefte, fom i!!e Ijat)be ubført 
benne ^ob§I)anbIing. Seg gjorbe berfor be traftigfte 
goreftillinger l^oé min SJ^ober, og meb mine Xaareré 3SeI^ 
talen^eb føgte at gjøre Ijenbe het begribeligt, ]^t)or nll)!!elig 
jeg følte mig, og ^t)or !ræn!enbe bet t)ar for min litte 
^reåfølelfe, faalebeå at Um offentlig ^roftitueret for en 
ringe SEing, fom jeg bog mente i!fe bel)øt)ebe ai !ofte faa 
meget. Wme 5lrgnmenter, l^tior gobe jeg enb felt) ft)n-te§ 
be t)are, lob bog i!!e til at ubøoe nogen ft)nberlig S^irf- 
ning, og jeg maatte atter møbe frem nben at bringe ben 
faa meget ønffebe ®at)e meb mig. §ermeb forblet) hei ha, 
til bet leb nb paa dommeren, ha min 3}?ober en ^ag be* 
gt)nbte at tale til mig omtrent faalebe§ : "S!)^in ©øn, het 
bebrøt)er mig meget ai fe big faa fnibftænbig ai forfømme 
bin goi^floi^ittg, meben§ bn faa iljcerbig tilbringer ©øn- 
bagene og bine anbre gritimer ooer biéfe t)erbélige ^øger, 
fom bin Dnfel ^ar laant big. Seg føler mig næften for= 
t)i§fet om, at bu i!!e Umx fonfirmeret iaar, og jeg Ijar 
berfor beftemt forefat mig i!!e at labe big faa nogen @at)e 
til ^rccften; t^i jeg t)il albeleg i!fe 5at)e, at hei \tai faa 144 

Ubjeenbe af, at jeg l\øhex big frem, ba jeg t)eb, at bn tan 
lære bine Sfleligionåbøger, naar bu 'oil; bet t)i(be jo ogfaa 
t)ære en Uret haahe mob ^ræften og mob big, om jeg faa^ 
(ebeå !jøbte btg frem, t)ar bu berimob en ret ftin! ^onftr- 
mant, t)ilbe (Sagen faa et langt Bebre Ubfeenbe." "3JZen 
jeg §ar ha (ært be forefatte £e!tier l^tjer enefte ©ang, 
SJ^ober, og be anbre ere t!!e bebre; ^e !unbe jo ^øre mig 
engang imellem for felt) at faa 3Si§f)eb i ©agen," foarebe 
jeg. ^et Ipobc Ijun i!!e SEib til, og mente be§uben, at bet 
t)ar en felogit^en @ag, at jeg i!!e funbe lære mine £eftier 
uben at fe i Sogen, ^en næfte (Sønbag (;at)be ^^ræften 
beftemt at !ate!ifere ^onfirmanterne i 9)Zenig^eben§ Duer* 
t)ær i ^Hr!en, ta fi! man ha t)øre, ^tiortebe^ hd for= 
^olbt fig meb d§ aUefammen. $aa benne ^ant følte jeg 
mig fu(b!ommen tr^g i min @ag ; t)i Ijatjbe nu gjennem^ 
gaaet S3ogen en ©ang og f)at)be begtinbt forfra paan^; jeg 
f)at)be i!!e blot lært S3ogen fra (Snbe til anben, men ^at)be 
ogfaa be gorflaringer, ^ræften t)eb f)tjer 2elt\e {)at)be gioet, 
fulbfommen i |)u!ommeIfen. S otte Xing, fom i!fe angif 
-ungen og ^jø!!enet, (ijuteå o§ ^ræften at t^ære en meget 
retfinbig og fnilb Tlanh. Unber Ct)er5øringen ftillebe 
^an altib fine ©pørgémaal færffilt til l^tjer ifær, faaat 
hen f)øirøftebe (Sfraalcr i!!e, fom jeg ofte f)ar feet, fi! tåge 
Drbet af SJiunben paa ben ftinfere, men unbfelige og fagte 
@Iet), naar benne i)at)be begtinbt ©uåret, men en^tjer maatte 145 

oflægge ^egnff ab for fig felt) ; og naar 9'Zogen, cfter gjen* 
tagne x^ox\øq og SSenbinger i (Spørgåmaalet, cnbelig biet) 
©t)aret f!t)Ibtg, biet) Drbet førft gtt)et frit. ^ertjeb fi! ba 
ben flinfefte t!!e alene 5lnlebntng til ot ft)are for fig felt), 
men ogfaa for anbre, og naar M !neb rigtig, ^at)be $ræ* 
ften tilfibft faaet ben SSane meb et S5in! at l^ent)enbe fig tit 
et t)ift ^teh nebe i 9flæ!fen. 3 9}ienigt)eben§ ^aa^ør t)ar 
t)an naturligt)i§ altib tafnemlig for et rigtigt ©t)ar, naar 
åtte ft)nte§ at ftaa faft, t^i i!!e ai fnnne faa noget (Bttax, 
betragtebe l^an i en t)i§ (5Jrab forn et 9^eber(ag for fig fett). 

^en (Sønbagaften t)ar min Wobex meget glab og tit* 
freb§, og næfte ©ang t)i møbte \)o^ »præften, fi! jeg en 
prægtig Dft meb tit ^am. ©fter at ^at)e bentet faatænge 
f^nteg l^an no! bet t)ar tibet ((Smør t)ar egenttig hen rette 
@at)e), og fatte o^ et furt 5lnfigt, ^^ortit jeg t)Ot)ebe at be^ 
mær!e, at Dften t)ar føb. SDenne ]^att)f!jutte titte SSittig^ 
I|eb I)at)be fin SSir!ning ; munter tog l^an en ^^nit) for at 
fmage paa Dften og tob tit at finbe, at jeg l^atjbe "tRct 
3eg tjar igrunben i (Sommeren^ £øb !ommen tit at ftaa 
paa en fortrotig gob meb l^am, t)an ]^at)be t)ift fortængft 
gtemt 5tffærcn meb goræringen og giuet mig mangt et 
titte S3et)ig paa 93ett)itie, tfær t)eb fine ubførtige gor!ta^ 
ringer t)eb ^atetifationen, og jeg fan be^aarfag, faat)etfom 
for ]^an§ feuere bet)ifte ©ob^eb, atbrig anbet enb minbeS 

Siorbmænbene i?lmcriro. 10. 146 

benne Ttant> meb STafnemligfieb. Unber Dt)er^øringerne 
t)ar af og til min gorfængeligl^eb btetjen fmigret, tieb at 
jeg I)at)be beft)aret ©pørg^maal, forn tjare rettebe til Sanb^ 
^anblerenå eder 9J^ebI)je(peren§ ©øn, ubeu at blioe 'be\m^ 
ret. ^aa ^onfirmation^bageu !om jeg berfor tit at ftaa 
næft efter biåfe ^Notabiliteter. 9}Zeb(jjeI|)eren§ @øn, t)ar 
igruuben en ^o^mer, men l^anå ^aber t)ar en meget ære= 
fjær (rangftig!) 9}^anb, og hei mlbe t)at)e tjæret en util^ 
giDelig gornærmeife, at ftitte l^an^ ©øn nebenfor @nfen§ 
fattige ©øn. ^aa fmaatigt og inbf!ræn!et t)ar ©^net ben- 
gang, felt) blanbt 5((muen§ lebenbe 9]^ænb. ^a jeg betalte 
min ^a(er for ^onfimationen, l^at)be ^rceften ben ©obl&eb 
at fpørge, om jeg i!!e {)at)be 2t)ft til at Um ©folelærer. 
©elt) l^aobe ^an, fom kapellan, i!!e hen ©ag i fine §æn^ 
ber, men f)a'ohe faaet $aalæg af ©ognepræften at inb* 
Berette til !^am, l^t^em af ^onfirmanterne l)an anfaa for 
pa^fenbe ©nbje!ter til i gremtiben at !nnne beflæbe biéfe 
|)ceber§pofter. Seg l;at)be i!!e tæn!t paa bette, men ft)a= 
rebe, at jeg t)ilbe betænfe mig ber|)aa, efter at jeg førft 
5at)be \)øxt min 9J?ober§ og nogle S5enner§ ^aah. S8i§fe= 
lig ()at3be jeg megen Stift til, at lære alle mnlige STing, 
men al min %ih gi! meb til at ex^\)ev\)e ^læber og gøbe. 
©ønbagene l^at)be jeg tjiftno! fri, men fnnbe 5t)er!en betale 
for S3øger eHer Unbert)i§ning. §ermeb forblet) bet ba 
bengang. Tlin %anU \)ax, om muligt at faa min SJiober UT 

til ot ubrufte mig, faaat jeg ben 3Sinter funbe op^olbe mig 
'l)o§ min Dnfel, for at nt)be gorbelen af l^anå Unbermå^ 
ning ; men ftra j efter 5^onfirmationen, fiatjbe jeg bet U!^elb 
ai \aa et meget farligt Øjef)ug i het tienftre S3en, l^uoroeb 
9J^uf!lerne foran paa 5In!eIIebet tiar Btetien faa beffabigebe^ 
at man troebe fi!!ert, jeg !om til at faa en ftit) gob. SDenne 
UIt)!fe l^olbt mig tieb gufet ben ftørfte $art af S5interen, 
men lQ!feIigt)i§ Iægebe§ bog het flemme ©aar nben at 
efterlabe fig nogen permanent (Sfabe. SDen Xib, jeg faa- 
lebeS i!!e fnnbe tjære meb at bære gø eder §ngge S3rænbe^ 
ben^ttebe jeg, faa gobt jeg funbe, til at fortfætte mine 
Sæfe-, (S!rit)e= og ^flegneøtielfer ; men be^t^ærre fun paa 
egen $aanb. ^er fanbte^ efter min gaber en gammel 
ttjbff ^ibel; benne tog jeg nu fat paa, og uben Drbbog, 
uben ©rammatif eller munbtlig 3Seilebning, arbeibebe jeg 
ufortrøbent for at lære bet tt)bffe ©prog, t3eb at fammen^ 
l^olbe S8er§ for 3^er§, ben t^bffe meb ben norffe Ot)er* 
fættelfe, 

Xil goraaret agtebe 3JJober at opgit)e (SJaarben, og jeg 
tjilbe ba funne brage, lporl)en jeg l^ftebe. ^a ^unfjenbte 
mit naturlige §ang til Søger, mobfatte ^un fig iffe min 
gorberebelfe til at blitse Scerer. §un belte fin ©amtib^ 
gorbomme og anfaa en DmgangålærerS Stitting for en 
of be aUerbaarligfte, en (Stilling, fom fun faa anbre enb us 

tjonføre og ubuelige ^erfoner føgte; flet lønnebe (10 (&pb. 
j)m flaret) og enb flettete anfete, tare be et (SIag§ <Straf, 
iom Sonben fun fanbt fig i ot mobtage, forbi l^an maatte, 
og \)ct mt x mangt et $u§ ttiitjtfomt, om ©folelcereren 
«Uer 2ægb§Iemmet Burbe inbtage førfte 9lang. Tien ^un 
rcefonerebe faalebe» : ^ette S3ogt3æfen ^agfcr for S3onben 
umtrent forn bet tørre £anb for giffen; font benne maa 
opgitje klanten af 2JlangeI paa S5anb, faa maa S3onben, 
ttteHem fine ^øger, opgioe 5lanben af SO^angel paa S3røb. 
Soglærbommen tilslører (Stormanben; aUe be lette 9^æ^ 
ring§t)eie tilhøve l^am og fjan§ ©lægt; og naar bu, min 
©øn, t)il btanbe big i en fremmeb SBeftilling og pr^be big 
meb laante gjæbre, gaar bet big forn bet gi! dragen Btanbt, 
^aafuglene; bu bliijer ubftøbt of be @tore§ (Selffab, me* 
ben§ bine egne ©tanbgbrøbre t)ille foragte big og nægte 
ai optage big i fin ^reb§. (Sr ber et £ærer* eller £en§* 
manb^ombub, forn !an føbe fin 2)Zanb, er en (5tormanb^3= 
føn meb en foag fjerne fiffer paa ai faa bet. @n raf! 
^arl fan forn §u§manb ftrccbe fammen no! til nøbtørf* 
tigt S3røb, og t)ære ogtet bfanbt fine fiigemænb; men en 
Dmgang^ffolelærer maa finbe fig i at ftilleg i ^Ia§fe meb 
©oein Sægbålem og ingen raf! ^ige i S3t)gben t)il bele 
Hrmob og (S(enbigf)eb meb l^am. 90^en ba bu nu maa 
fetle bin egen ©ø, og jeg i!fe mere ^ar 5lrbeibe og Srøb 
at git)e big, Dil jeg iffe toinge big. 3eg t)eh at bin ^ar^ 149 

broberg ©ierning font Særer ^ar tiæret æbe( og ffjøn ; jeg 
t)eb ^an ^ar opofret egen ^e!t)emineligf)eb og egen gorbet for 
fine S)debmenneffer§ S3ebfte, og at en raftløg ^(rbeibfom^eb, 
^rltg^eb og (Sparfommelig^eb altib t)ax betegnet l^anå 
S5ei ; men tette ^ar i!!e fnnnet rebbe l^am fra Dpinioncn^ 
9}?agt. gan§ gobe 35illie er bteuen npaaffjønnet og ^an§ 
5lrbeibe nbetønnet. ^It forbi l^anå Særbom og ^ænfe^ 
maabe l^ar fjernet ^am fra ^an^ egen @tanb, meben^ ^ané 
$er!omft gjorbe bet umntigt for ^am at Um optaget i 
ben l^erffenbe ©tanb, 3eg fan altfaa !un git)e big het 
^aat at (ære gobt, l^oab bu Beg^nber at lære, og ubføre 
nteb i^iib og Xroffab, ^mh bu paatager big at gjøre, og 
forreften finbe big meb Xaatmobigl^eb i ben Uret og %iU 
fibefætteife, font oor (SantfunbSorben ft)ne§ at paalægge. 
SJ^ørf forn benne 6!i(bring t)ar, og fanb forn ben meb 
©enfijn paa l^enbe^ inbffrænfebe @t)n§freb§ Mx, troebe 
jeg bog, etter ibetminbfte ^aahehe, at hen mv en @mu(e 
otJerbreuen. ^et ungbommelige (2t)n fer ftebfe faa meget 
beitigt og ønffeligt i het, forn man ^ar fat fit ^e(e §jerte^ 
^ttxaa til (Som het gaar et ^ar fattige elffenbe, ber 
iffe fer hen 5lrmob og ©(enbigf)eb, fom truer bem, ^oi§ be 
gifte fig, faa gi! het ogfaa mig ; jeg tjar ot)er Ørene b(et)en 
forelffct i norf! ©tiløtjelfe og Sorbbeffril^elfe, og intet 
hinbe afffræffe mig fra at fafte mig i bere^ Slrme. 150 

©aafnart jeg Dar bleien raff, reifte jeg berfor tt( min 
Dnfel, bela for at raabføre mig meb l^am, og bet§ for at 
forføre mig ]^o§ ^am, om Ijan i!!e t)ilbe tabe mig arbeibe 
for min ^oft, meben§ ^an i ^ritimerne gat) mig Unber^ 
t)i§ning. SDet bør ^er bemær!e§, at mine ælbre Srøbre 
l^aube altib fraraobet mig og ofte brettet en bitter (Spot 
meb min affinbige £t)ft tit S3øger, faaat jeg ftunbom b(et) 
greben af en bange ^Inelfe om, at jeg maaffe fpiHebe en 
^fioUe ligefaa latterlig fom ®on Ouijote, ha f)an gat) fig i 
^aft meb SStnbmølIcn, om jeg eHeré bengang ^at)be fjenbt 
l^anS ^eltebebrifter. IV. ^et t)ar imiblertib ille ©fotelærer jeg ønffebe at blitte» 
Ubfigterne paa ben SSei ttare altfor mørfe og libet (ottenbc. 
3 ©rnnben l^attbe jeg flet i!!e nogen tti§ Seftemmeife i foa 
«Jjenfeenbe. |)ttab htt ttar, fom brett mig til boglige (St)§^ 
kt, tteb jeg i!fe; jeg tti( falbe bet en naturlig ^ilbøielig^eb; 
maaffe ttar bet en enbnn nbettibft ærgjerrig (Stræben efter 
at blitte, ^ttab ben fnnbe gornnft maatte tilfige, at jeg iffe 
funbe blitte, eller en fttag 5lffft) for at ttære, Ijttab (Stanb 
og gøbfel ^attbe beftemt mig til at blitte ; no! er M, jeg 151 

maatte og t)i(be f^^Ie meb Sætning og «Sfrioning, ^uor 
^aarbt min Tlohcx og mine S3røbre enb irettefatte mig for 
htt Tlin Dn!e( ^at)be nn fortabt (Sfolegjerningen, l^aube 
faaet fig en liben §n§manbgplab§, paa l^t)il!en Ijan !unbe 
^olbe et $ar ^iør og aole nogle poteter, men breo et 
(Sneb!ert)er!fteb forn fin egentlige Sværing. §an oar et 
af bi§fe 2JJennef!er, forn man i 5(meri!a !a(ber Public 
Spirited Men, og befjætebeå af en inberlig £ængfel efter 
ai inbføre nyttige 9^eformer btanbt £anbmænbene. Sige- 
fom l^an tibligere, forn £ærer, i)a\)he arbeibet ah ben intet^ 
(e!tnelle S5ei oeb 5lImenopIl)§ning og 5tanb§ubt3i!Iing at 
bortrtibbe g^^^omme, oilbe ^an nn oeb Snbførelfen af 
forbebrebe 9flebf!aber og Slrbeibåmet^ober fjerne mange 
ffabetige gorbomme og gamle bagtjenbte SSebtægter tieb 
%erbrnget og Sanbbot)æfenet i ^(minbeligl}eb. %xl hen 
@nbe ^a\)he ^an inbrettet en ©mebje oeb (Siben af fit 
(3neb!ert3er!fteb, ffjønt ^an feto if!e Dar (Smeb, foråt 
!nnne (et)ere ^tooe, ^aruc, ^jærner, ©paber, §a!!er og 
en SJiangfoIbig^eb af (Sager, fom enbnn i!fe oar fommen i 
S3rng paa bi^fe Slanter af Sanbet og i!!e engang mv ai 
faa, nben ai forffrioeå fra et etter anbet gabri! paa Øft^ 
(anbet. ^a jeg om ^oraaret beføgte ()am, ^aobe ^an 
§ænberne fnlbe meb ^orberebetfer til ben egentlige ^rift, 
fom enbnn i!!e oar fommen i @ang. §an fagbe mig, at 
jeg fnnbe faa no! af l^aarbt ^rbeibe og en fimpel ^oft, 162 

men anben UnberDigmng^tib funbe f)an i!!e ofre for mig, 
enb ben ^an nøbtienbig maatte ant)enbe til fine egne S3ørn§ 
Unbertii^ning, og felt) benne maaik ^an for Øiebtiffet 
meget inbffrænfe, men ^aåbeht bog, at hd ^ermeb t)t(be 
Um bebre, naar S8ær!ftebet mx fommen iftanb. 3eg gi! 
natnrligtiiå inb !paa enl^tjer S3etingetfe, t^i ^er Dar bog 
ibetminbfte noget at tære, fom if!e forefom f)0^ ben almin* 
belige 3orbbrnger;f)t)ab ber §oå benne t)ar at lære, ft)nte§ 
jeg no! at jeg I;at)be lært altfor t)e(. §an nærebe enbnu, 
fom før, en uarm Sntereåfe for Unbert)i§ning§t)æfenet, og 
ffjønt l^an felD mx b(et)cn lønnet meb ftor Uta! for fine 
Dpofrelfer i 5l(mnef!oIen§ Xjenefte, Ditbe I)an bog i!!e fra== 
raabe mig at flaa inb \)aa benne SSei, berfom jeg (enere 
{)en !om til at finbe for gobt at uæfge ben. ^er t)ar nem- 
lig, i 1827 tror jeg, nbfommet fra ©tort^inget en ni) 
6!o(e(ot), fom noget forbebrebe Særerneø Sønning, og 
føgte at l}æt)e bem i (Samfnnbet^ (Stilling t)eb at !ræt)e 
en ftørre ^annetfe og ^t)gtig!)eb af bem. Hnber benne 
Sot) f!ulbe be tibligere Stiofferembeber inbbrageå, efter= 
I)t)ert fom 3ube5at)erne bøhe, og ben bebft f!i!!ebe blanbt 
©ognet» Særere jTnlbe Blioe ^ir!efanger, for oeb benne 
litte 3nbtægt§!i(be at bøbe paa ^anå n§Ie Søn, famt t)eb 
ben meb benne ^oft formentlig forbnnbne ^re at ()æt)e 
Særerftanbcn en ©mnle i ^llmuenå 5lgte(fe, noget ber 
rigtigno! uar en ^øift fornøben Sctingeife, faat)e( for at 153 

gjøre ben^^ S5ir!fom^eb gatjnlig, forn for ai formåa f(in!e^ 
begauebe unge 9J^ennef!er tit at uælge benne @tanb. 
^Deniie Sot) gjorbe nu foruben Sætning ogfaa ©friuning 
og ^f^cgntng ti( fafte Unbert)i§mng§fag; men ^otiebjagen 
mx og forblet) bog, forn ^ibtit, ^e(igion§nnberin»ning, og 
goI!e(æreren§ ©jerning bcftob i S^ate!i»mii»=Doer^øring, 
ber forubfatte nøie 53efienbtffab meb Xroålcereu efter be 
fem ^arterg 3nbbeling. 

(Sfter at ^citje gioet mig benne gor!(aring, fortalte min 
garbrober, l^tior u^etbig bet t?ar gaaet f)am, ha ^an t)eb ben 
gamle ^(o!!er§ ^øb ^atibe føgt 5In]ættel|e fom ^irfefanger 
og Særer t)eb §oueb]oguet§ fafte 8!oIe. Xct mv blanbt 
S3ønberne ha fom nu en a(minbelig ©fi! at bi^futere om 
Xroålcerbommene ueb bere» felffabelige (Sammenfomfter. 
^en, fom t)ar meft belæft i bibelen og !unbe bebft forftare 
be tjanffelige og tilbelå f)emmelig^eb»fulbe Steber i ©frif^ 
ten, gjalbt for ben ftogefte SJianb. farbror mx en SJ^en- 
neffetjen, fulb af ^jærlig^eb og 9JiebIibenI)eb for Hnbre, 
og f anbt berf or i ^riftuå et ^erligt 9J?ønfter for fine 3beer, 
men !om altib i ^orlegen^eb otjerfor be (Sjtra^Drt^oboje,. 
naar be frem^olbt bere» tjjertetøfe Xro§t^eori uben ©jer- 
rting og SJienneffefjcerligtjeb. $an tjar et (glagS genr^ 
SSarb Seec^er, ber t)elft tjitbe fe ^rugter af en fjærlig ^ri- 
ftentro i 3J?ennef!et^ baglige Dmgjængelfe og mtbe, for at 154 

t)ære !onje!t)ent, i!!e l^ænge fig fa[t i be tjanffetige ^nuber, 
I)t)orefter f^an !om tit at forbømme gobe ^riftne og retfin= 
bige SlJJenneffer, ber i et eder anbet ^un!t !unbe tænfe an^ 
berlebeg enb ^am — meb et Drb: ^an Mx for liberal i fin 
retigiøfe 5lnffuelfe for ben Xib§ mørfe Siu^anffnelfe. 
9^ogIe nbetænffomme Ubtalelfer angaaenbe ben ^etlige 
©frift ^at)be brogt l^am et ^ar ganati!ere§ gienbffab paa 
galfen, ]^t)oraf ben ene t>ar en gammel afffebiget (S!ole= 
tærer. SDi^fe Tlxnh forfutgte l^am meb ben nforfontigfte 
S3itterfteb, l^uitfen be natnrtigt)i§ fatbte D^ibfjcer^eb 
for ben "rette ^ro" elter ^t)ab man nn fatber ben 
"rene Sære". gan§ Drb btet)e i bere§ Tlnnh forbreiebe 
og mi§t^bebe og be nbbrebte fnart be forfcerbetigfte 9f^t)gter 
om t)an§ SSrangtærbom og ^jætteri. ^en tatrigeUngbom, 
ber t)at)be nt)bt gobt af t)anå fortræffetige Unbert)iåning og 
fjærtige Omgang, toåre l^am inbcrtig §engit)ne, og be atter^ 
flefte af gorcetbrene ]^at)be !^am fjær og agtebe l^am tangt 
anbertebeg enb fæbtjantigt mv meb be u»te DmgangS- 
tærere; men t)an§ gienber gi! frem meb megen STræbfftieb 
og fi! i ot ^emmetig^eb nbfærbiget en ^tage imob ^am, 
fom be forft)nebe meb en ^et Unberffrifter, ^tooraf bog 
ftere tittjørte Tlænh, fom intet Segreb t)at)be om, l^toab be 
egenttig nnberffret). ^enne ^tage bteto inbtetoeret tit 
©ognepræften, ber toår en gammet forbrnffen 9J?anb, fom 
tetoebe i ^otoenffab og Otoerbaabigtjcb og principiett t)etft 165 

ønffebe at fe 5l(mueu faa uuibenbe og otiertroif! (om mulig. 
(Sn (Bøn af ben netop afbøbe ^to!!er Mx ben anben 5lnfø* 
ger om ^irfefanger- og Særerpoften unber ben n^e ©fole- 
tot). §an Dar omtrent ligefaa toel f!i!!et til at lebe ^ir!e^ 
fangen fom garbror, men i 5lnnbf!ab, ^annelfe, Særer* 
btigtig^eb faaoelfom i Darm Snteregfe for Unbert)i§ningå^ 
ticefenet t)ar l^an !un fom et S3arn i (Sammenligning meb 
l^am. (Sognepræften ønffebe naturligtjiå ^(offerfønnen, 
^ui§ gaber l^aDbe tilført stumpen af §erreftanben. SDa 
be to 5lnføgere famtibig ffulbe møbe l^o§ ^rooften for at 
6Iit)e prøtiebe, affenbte ©ognepræften foruben en tjarm 
^InBefaling for ^1o!!erfønnen ogfaa l^in ^n!(age mob gar* 
bror for ^jætteri. S-lagen Dar bleoen faa fulbftænbig 
l^emmeltg^olbt, at fibftncEDnte intet Dibfte berom, før 
*j)3rot)ften, efterat ©jrminationen Dar forbi opiæfte ben for 
^am og forKarebe, at ^an Deb fine ^nnbffaber og fjelbne 
2ærerb^gtig^eb Dilbe ^aDe Dæret felDffreoen til ben $oft, 
^an føgte, men formebelft heite 3Sibne»b^rb imob l^am Dar 
l^an bteoen umntig fom golfelærer. Dn!el følte fig bittert 
ffnffet oDer benne Xilfibefcettetfe for en boDen og ubnetig 
Scerer; men meft frænfenbe Dar bet bog, at ^an af fine egne 
(Stanb§fæIIer Dar bteDen oDerliftet paa en faa foragtelig 
Waahe Deb en l^emmelig 5ltage, for f)Di§ galff^eb og Onb* 
ffab ^an funbe ^aDe bragt et §unbrcbe refpeftable 9J?ænb§ 
58ibnegb^rb for ^Der af be infompetente SJ^ennejIer, fom 156 

(jaobe unberf!ret3et ben, berfom \)an ^at}'i)c t)ibft af -lagen, 
^et MX bog ^t3crfen førfte eder fibfle ©ang S3igotteriet§ 
mi§for[taaebe Qtjer l^aDbe forført gol! til at giue fine egne 
bebfte Snteregfer et forligt @aar, 9^æften ^oert 33Iab af 
^riftenbommen» §iftorie \)ax (Sjempler af bette ©(ag§ 
efter en langt ftørre ©fala ai optjife. 3 næften nitten 
|)nnbrebe ^ar fjar gorfølgelfer for religiøfe SJ^eninger 
fortfat fig. 3 t)or ^ib brænber man i!fe ^jættere paa 
SBaalet etler ftener bern forn i be forbigangne Xiber; i tJor 
Xib og i t)ort Sanb f!er gorfølgelfer mere i Drb enb i 
(SJjerninger. Snbbilbte ^ilbfarelfer ere faalænge blet)ne 
forfulgte meb 3lb og (St)CErb, at be religiøfe ganatifereS 
blobtørftige §eun Ijar frembragt en alminbelig 5(fffi) ^o§ 
golfene, og be milbere ©æber l^ar foranbret ben offentlige 
Opinion, inbtit M er bleoet umuligt for hei religiøfe 9^ct^ 
l^aoeri ai bringe 9^ogen ^aa Saalet. %i ftræffe S^rang^ 
lærere paa $ennen§ ^inebcenf, eller fætte bern i ^ræbi!e^ 
nen§ @abefto!, er nu hei ^øiefte, man fan bringe bet til. 

S^aar bet mx gaaet faalebeg til meb hei grønne ^ræ, 
^t}ab ffulbe ber faa blit)e af bet tørre, tænfte jeg tjeb ©lut-. 
ningen af l)an§ gortcefling; tl)i f om £ærer mx l;an ben* 
gang i mine Øine t)ir!elig hei grønne Xræ otjerfor hei 
tørre, imob t)mh jeg nogenfinbe turbe l^aabe ai blitje. 
$Qt)be jeg før i)aX)i Ult)ft til fiærerfaget, fif jeg bet enbnu 157 

mere nu. Seg Biet) nu i tre 9)Jaaneber ^o§ Dnfet og fi! 
tjtrlelig gjøre Sflet for min ^o[t, tljt ^an mx et ualminbeltg 
arBeibfomt, tarueligt 9Jienneffe. SJieb al fin §jerten^gob^ 
^eb lunbe t)an§ g^lofofi unbertiben bringe ijam til en ren 
Urimelig^eb haa\)c mob fig felo og bern, forn arbeibebe meb 
^am. Sn 9}lorgen tiblig, før ©olen ftob op, brog t)i faa- 
Iebe§ affteb før f^^ofoften, roebe en gjerbingtjei ouer 
gjorben, gi! berpaa no! en ^Jjerbing inb i (5!ot)en for at 
l^ugge en ^el SJZoterialier, forn 9J^anben, ber eiebe ©foDen, 
Pulbe !jøre neb til ©øen. ^ette 5lrbeibe Uet)c t)i i!!e fær- 
bige meb før ubpaa ©ftermibbagen og !om ilk ^jem før 
bet t)ar bletien mør!t, mebenS oi hen ganffe ^Dag i)a'obe av 
beibet af alle ^ræfter. ^a jeg bleo ubmattet af §unger 
og ofte oar færbig at fegne til Sorben, lo l)an meb fin 
fceboanlige egne £atter og fagbe, bet oilbe gjøre o» gobt 
boabe paa Segeme og 6jæl ; t^i §t)ilen er i!f e føb, uben 
man er træt, og 9J^aben fmager i!!e, uben man er l^ungrig ; 
fetter i!fe !an man tæn!e !lart meb en SlJJaoe fulb af flet* 
forbøiet gøbe. 3eg mente bog, at bet oilbe ^atje oæret 
menneffeligt, om Di ^at)be faaet libl grofoft, før t)i tog 
hjemmefra. 5lrbeibebe og foebebe man f)aax'ot ^ele ^agen 
uben 9JJibbag§mab, !unbe jeg i!!e ffjønne, at Xan!en§ 
^^larl^eb oilbe forbunfle^ af en meb uforbøiet gøbe ooer* 
f^lbt Tla\)e, om oi f)at)he faaet en <Bk !olb ^aoregrøb meb 
iibt fur aj^el! til om SJ^orgenen, før oi tog ub. Tien jeg 158 

mx jo fommen i <Btok og maatte i!!e t)ife Snfuborbination 
mob min Særer, @n anben ©ang ^)at)be t)t meb en ftor 
S3aab roet nbab gjorben til nogle bratte ©!ot)(ier for at 
^ngge 5Itmetræ til SSognntateriale. ^a^fenbe ^rcer for 
^t)ab t)i føgte fanbteS fnn ^øit oppe i Sien, f)t)orl)en man 
if!e !nnbe fomme meb §cft. ®et tjar en t)arm goraarg^ 
bag; m arbeibebe l^aarbt, og ©fjorten biet) gjennemtiaab af 
©tjeb; t)i ^at)be intet at brille, og Xørften t)ar næften 
utaalelig. Gengang I)at)be t)i rigtignof 9}libbag§mab meb, 
men ben beftob af falt giff og 58røb uben SJiæll etter S5anb. 
^a t)i finlbe fpife, foreflog jeg berfor ot t)itte (øbe neb til 
en ©(t), fom rigtignol fløb en l^alt) 5ierbingt)ei nebenfor o§ 
i ^aten, foråt l^ente SDrilleoanb, etter§ lom t)i til at fætte 
fiitjet til, om t)i nn fpifte ben falte giff, Tlin Særemefter 
mx bog af en onben SJiening. SJ^enneffet er It|!leligt)i§ 
faa(ebe§ inbrettet, at M t)eb S8anen næften lan (ære 5llt; 
t)i bnrbe t)ænne og til Ubl)oIbenl^eb, (ære at ot)ert)inbe 
3^anile(ig^eber i tJor Ungbom, faa t)i(be flige Xing ille be^ 
fuære o§, naar t)i bletje æ(bre; t)eb en ftærl S5i(ielraft finlbe 
t)i ft^rle be (egem(ige ©oagl^eber og ]^o(be Sibenflaberne i 
Xømme. (Saa rigtig benne 5i(ofofi mx, lunbe jeg bog ille 
efter(et)e ben i ben urime(ige Ubftrælning, l^an tiilbe git)c 
ben. 3eg brøb bennegang gjennem åtte 6lranler og 
(øb neb ti( 33ællen efter SSanb. Uben bette er jeg næften 
må pao, at t)i ille ben ^ag Innbe ^at)e fu(bført het ^erln^ 159 

liffe ^rbeibe, forn enbnu ftob tilbage. @fter at tJort ^JJa* 
teriale nemliq Dar pugget og o)pUøx>et i ft)æreS3(o!fe, ffulbe 
be rulleg etler træ!!e§ nebot)er be fteite Sier tit ©jZfen, ber 
taftet i Saaben og berpaa ro næften en norf! SJ^it titbage 
om Skatten. §at)be jeg i!!e aUerebe fra Xoloaar^atberen 
t)æret l^ærbet i en lignenbe, ffjønt minbre urimetig ©fote, 
^t)ab 3J^ab og ^ri!!e angi!, mtbe jeg naturtigt)ig i!fe !un* 
net ubt)oIbe ^røuen. 

S)a be tre ^J^aaneber mx omme, !unbe jeg faauibt bruge 
SBiten, <Sagen og $øt)ten, at l^an tog mig meb tit en ri^ 
33onbe, ^oor l^an ^at)be paataget fig at opføre en ©aug* 
mølle og gat) mig ^Inlebning tit at arbeibe for ^agtøn. 
Sfln f^nteg jeg ta, bet atterebe faa fmaat beg^nbte at Itiåne. 
^en ^oft, t)i ^er fif, forefom mig fongetig imob, ^tiab m 
før Dar tiant til, og M Dar beåuben en ret intereåfant ga^ 
mitie, meb ^Dem Dmgangen Dar meget be^^agelig. Dp^ 
t)otbet paa bette ©teb ftaar enbnu fom et 2^§pun!t i min 
©rinbring fra benne l^alDmørfe og Da!tenbe ^ib af mit 
UngbomåliD. 3eg leb nu ofte af 3Jletan!oli og 9}^obtø§^ 
l^eb, ber fatte et forftemt $ræg ii;)aa mit ^ete ^cefen. 
3nben i mig Dar ber en ftær! fremabftræbenbe 5lanb, l^DtS 
giugt l^inbrebeS og l^emmebeS faa atbete§ af t)bre t)aarbe 
^aar, at jeg fom tit at ftaa meUem bi§fe to ^rcefter fom et 
nebtr^ft og Daflenbe SSæfen. Seg l^ar berfor ftebfe fiben 160 

ttebbleuet at rninbe^ ben teitUge ^eltogelfe og Dpmuhtring, 
jeg fanbt blanbt be unge aj^eblemnier of ben gamilie, jeg 
f)er tjar lommen i berøring meb. 

3)a ©laataannen beg^nbte, brog jeg tilbage til min 
§iembt)gb og arbeibebe f)0§ min (St)oger, ber l^atjbe en gob 
(SJaarb. S^eb 5lrbeibet paa ©augmøHen ]^at)be jeg ]^at)t en 
ftørre Søn enb jeg efter min 5Uber funbe bente, og min 
(Soigerbrober mx gob nof til at gioe mig ben famme £øn 
for (Sommerarbeibet, faa at jeg om §øften l^aobe fparet 
fammen nogle dalere, og min 2J^ober t)ebblet} enbnu at 
forftine mig meb M nøbuenbigfte til ^læber. Tlin gor- 
m^nber lob nu bortfælge tieb offentlig ^u!tion het Sø^øre, 
fom t)eb (Sfifteretten tilfalbt mig, ta min 3}^ober opgat) 
@aarben; Ijun f)a\)\)e nemlig inbtil ba fiben min gaberå 
2)øb fibbet i uffiftct S3o, fom man falbte het S8eb benne 
5lu!tion biet) SSarerne folgte for en Ijøi ^ri§ og ubbragte 
80 8pb. iftebetf or 54 (Spb., fom t)ar ben af Sftetten ublagte 
SSurberinggfum. ^enne lille 5(rt) !unbe jeg i!!e mobtage, 
før jeg \)ax 18 5lar gammel, og ben biet) berfor l^enfat paa 
^Renter i Dt)erform5nberiet. Dm gøften !om jeg atter til^ 
båge til garbrober, ber nu f)a\)he faaet fit SScer!fteb i fulb 
©ang og flog fig faa t)ibt igjennem, ai ^an funbe opoffre 
(ibt mere Xib paa fine Sørné Unbert)igning og jeg fit ba 
famtibig libt Unbert)i§ning. Seg ffulbe nu betale noget for 161 

min ^oft og tidige forrette en ®et 5(rbeibe. $aa bennc 
SJiaabe tilbragte^ jBinteren. 9J?in fiærer fagbe mig nu 
rentub, at bet i^ilbe ticere forgjæueg for mig at (ægge mig 
cfter (S!jønf!rit)ning, ba jeg bog albrig fuube bringe bet 
til nogen ftor gulbfommen^eb i ben ^enfeenbe. ©e(o 
()at)be 1:)an t)eb Xegning og ©fjønffritjning t)unbet ftor S3e^ 
nnbring bengang I}an frefoenterebe ben bcrgenffe ©ønbagg- 
ffole, fom ba t)ar en ©(ag§ pol^tefnif! 5lnfta(t for fattige 
Saanbt)ær!§brenge, og t)an maaite berfor anfeeS for en gob 
5Uit^oritet i faa $enfeenbe. ??eg beffjæftigebe mig berfor 
ben Stinter ifær meb 3^cgning famt norff og tt)bff (Sprog^ 
lære, i f)t)il!e gag ^an fanbt ftor Xilfrebg^^b meb min 
fremgang. paa Bergens Pepelffok 

Seg tjar nu 15 5(ar gammel, og om goraaret maatte jeg 
fatte en beftemt S3ef(utning for ^i^emtiben. ^or ai ^jælpc 
mig tit at !omme til en 53eflutning, reifte farbror meb 
mig til S3ergen og ^at)be ben ©obtjeb at tåge mig meb ti( 
f[ere af fine gamte 35e(^nbcre blanbt S3ergen§ fremragenbe 
8!o(emænb, (jooriblanbt \)cn befjenbte ^igterSt)ber (Sagen, 
Seg ^atibe t)tret ftor Xilbøielig^eb tit at fomme );)aa §an^ 
belåffoten for at blitse ^^ontorift og berfra at arbeibe mig 

SZorbmcentcne i ?lmcnta. 11. 162 

frem til ^anbelgftanben. !^a gamle Sagen ^ørte Mk, 
fpurgte f)an ^uormange ^enge jeg hmbe regne paa at faa, 
naar jeg bleu mijnbig. Slk ot»er fir[inb§tt)t)e ©peciebaler, 
t}ar ©tiåret, og ber t)ilbe nb!ræt)e§ (angt mere enb hei for ai 
funne abjoloere ^jøbmanb^ejamen unber bet ta gjcelbenbc 
ftrenge S^leglement. Seg fan albrig glemme, Ijuor fnufcnbc 
^an» ©tjarfaibt ouer mig: "@n ^'jøbmanb iihen $enge 
og en SSioIin uben ©trenge (igne t)inanben meget." §an 
t)ilbe raabe mig aloorlig fra at tcenfe );)aa ^anbelsftanben ; 
et gaanbtiær!, f. (Sj. ^unftbreier, mente Ijan t)ilbe pa^e 
noffaa bra for mig. S^u t)at)be jeg l^ørt i)an^ 9J^ening, og 
jeg maa oprigtig tilftaa, ai ben Dar i fnibt Maal nebf(aa= 
enbe for i!!e at fige afffræffenbe. §o§ $r. SBinbing, fom 
b^ngang Mx fiærer t)eb Sflealffolen, gif hei itle meget bebre. 
^an MX no! Dillig til at giue mig primat XimeunberDiSning 
i be ti( §anbel»ejamen fornøbne gag (D^egning, 33og^oI= 
beri og tt)bf! §anbeI§!orre}ponbance), men ga\) mig en lige^ 
faa mør! ©!i(bring af ben pengeløfe ^ontoriftå forlorne 
©titting fom $r. ©agen ^at)be gjort, og for ret ai faa mig 
i gortt)it)(eIfe, fom ^an troebe, fpurgte l^an, om jeg funbe 
bruge ^ijlen og arbeibe fom ©joner meb ai paaft)(be og 
tilflaa ©ilbetønber, efterat jeg ^at)be tåget ©fåmen, forbi 
bet Dar faa u^l)re Danffetigt at faa ^lah^ fom S3og^o{ber. 
Omtrent paa famme SJ^aabe gif hei mig l^o§ et ^ar anbre 
af min Dnfelå S3efjenbte, meb l^tjem t)i føgte ai raabføre 163 

i)», og het bleu mig nu flart, at ^øren mx (uffet for mig, 
og at man inftinftmce^fig, jom om man oar fommen ooer^ 
eu^ om htt, paa aUe fanter ubeftængte mig \)aa ©runb a{ 
min @tanb. $r. SSinbing oar bog jaa artig, paa (55runb 
af ^jenbffabet til min garbror, at paatage fig for 70 (Spb. 
at forberebe mig til (Sjamen, Seg inbgi! )3aa bette, 
ffjønt jeg i!!e raabebe ooer faa mange ^cnge, enbfige bet 
bobbelt faa ftore ^eløb, f om oar fornøbent til et faa langt 
Dpljolb i ©t)en. Seg ^ilbe nu engang prøoe St}!fen og 
trøftebe mig meb hen Xanfe: bommer %ih, fommer 9iaab, 

9J?en ha jeg et $ar 3J^aoneber feuere !om tilbage, for at 
begijube mine gorberebeifer, og allerebe f)aobe leiet et libet 
i^ærelfc, IjOor jeg agtebe at beførge min egen §u§^o(bning, 
mcbcnS en gammel ^one, ber oar §u§l)olberffe l)o§ ben 
^olitiofficiant, ber eiebe §ufct, paatog fig for en meget 
liben Setoltng at beførge min SSoff — l)a)ohe hen gobe, 
gamle §r. ^. glemt ben §ele røorb, lob i!fe til at f jenbe 
mig igjen, og fpurgte meget naiot, ^oem min Dnfel t»ar, 
om Ijan ogfaa oar $8onbe o.f.o., og erflærebe enbelig, ot 
jeg maatte tåge feil, og at Ijan i!fe oar Sl^anben, ffjønt l^an 
jo oibfte, at bet oar plat umuligt for Sjogen, ber engang 
l)aobe feet ben fceregne lille puffelrt)ggebe Tlanh at tåge 
feil af l)am, $er ftob jeg ha atter, ligefaa forlegen og 
raaboilb forn nogenfinbe, ja oar i en t)ié @rab t>ærre 164 

faren, tf)i jeg funbe i!!e flippe fra at betale ben omaffor» 
berebe Seie for mit 35ærelfe, ber rigtigno! !un ubgjorbe 
6 (Spb. for fej SD^aaneber, men felt) bette Dar for et nngt 
^IRenneffe i min Stilling i!!e faa libet at lafte bort, ijær 
bo mit l^ele goretagenbe i 53ergen l)at)be møbt ben meft 
afgjorte 9Jii§l)il(igelfe l)o§ min 9}Zober og mine (Søbffenbe, 
af l)t)em jeg altfaa f(et i!!e fnnbe Dente nogen §jelp, nagtet 
flere af bem ftob fig ganffe gobt. ^e anfaa min l^elc 
Stræben for en nngbommelig SDaarffab, en S5ilbfarelfc, 
ber fent eller tiblig, eftcr berc§ SO^ening, ufeilbarlig maattc 
Icbc mig i Ul^ifc. Tliht i benne min gorlegenljeb traf 
jeg en 2)ag paa ©aben ben Sanbljanbler^ ©øn, fom Dar 
bleDen fonfirmeret fammen meb mig. Weh faa Drb for== 
!larebe jeg l^am min (Stilling og l^Dor ærgerligt bet fore^ 
fom mig at maatte opgiDe mit gorel)at)etfbe og Denbe til^ 
båge til ^jembtigben, ffuffct og ljbmt)get, meb uforrettet 
(Sag. $an Dar meget forefommenbe og ^trebe megen ^el^ 
tagelfe for mig, hah mig følge ^am ^jem til l^an^ Sogi§, 
l)Dor Ijan ha fortalte mig, at ^an netop l^aobe faaet fin 
©jamen fra ganbel^ffolen, og tilbøb fig, \>a ijaix if!e l)aDbe 
ft)nberlig at beftiHe, at ooertage min Snformation for be 
70 (Spb. og bimittere mig til ©jamen. Seg taffebe for^ 
binbtligt for hette Denlige ^ilbub, og nhhah mig Setæn!- 
ningStib til ben næfte ^ag, ha jeg atter ffulbe labe l^øre 
fra mig. ©agen Dar, at jeg nærebe ftccr! 9Jii§tinib til l^ané 165 

(Sone til at gioe mig ben f ornøbne gorberebelje ; tt)i ^Dor* 
t)e( ^an jelt) netop ^at)be beftaaet fin ^røtje, fulgte bog i!fe 
beraf, at (;an mv !ompetent tit at (ære fra fig faalebe^, at 
jeg i en giuen Xib funbe opnaa ben fornøbne ^^gtigl^eb i 
alle gag. 25eb bet forrige S3eføg i S3ergen, fammen meb 
min Cn!e(, ijatihc ui beføgt en Scerer 33., forn Dar Scerer 
t)eb ben faafatbte S3eje(f!o(e, bet t)xi fige, i en af 33ljen§ 
griffoler for fattige S3ørn, ^oor ben faafalbte SBejel^ 
metljobe Dar inbført tjeb Unbertjiåningen. "^etk tiil 
igrnnben i!!e fige anbet enb at ©folen Dar inbbett i mange 
^[aåfer, meb en af be bebfte (SleDer i fjDer ^laSfe forn 
£ærer for fin Ma^\e, og l^oori ^ner (51co oeb 2æfeøoeIferne 
fra en paa SSæggen op^cengt, meb ftore S3ogftat)er trt)!t 
Xabet fremfagbe ^oer fit 33ogftaD i Drbet og Ijuer fit Drb 
i (Sætningen, famt opiæfte Dejetoié I;Der fin paragraf paa 
be forffjeHige tabeller, ber fetofølgelig Dåre inbrettebe 
efter ^(agfenå gremffribt. !Denne Særer f8., ber Dar 
fommen fra 9^orbfjorb i ^ergen§ @tift, og mærMigt no! 
tiUjørte 53onbeftanben, uagtet ^an nu l)a\)he faaet Qraffe 
og b(an!e ©tøDler paa, l)a\)he Dift fig færbeteå forefom^ 
menbe, ha min Dnfel og jeg beføgte tjam. ©rinbrenbe mig 
bette, befluttebe jeg mig nu til at raabføre mig meb (jam i 
min XDiD(raabig()eb og tog berfor 35eien tit "^rtjbben/' 
fom (janå ©!o(e (ber oprinbetig, faaDibt jeg erinbrer, ^aDbe 
tæret en e((er anben De(giørenbe 8tifte(fe) a(minbe(ig 166 

lalbteå. ©onffe beleilig traf jeg ^arn itetop ba (gfoleii 
fluttebe, og l^an Iførte meb beltagenbe Dpmær!)om§eb )paa 
gortætliugen om min ©fuffetfe ^o^ $r. SS. og om mine 
%t)M angaaenbe min unge S5enå Xilbub. gørenb et 
t^!!e(igt Xilfælbe Ijaobe fj^rt l^am inb i ben t)e(Iønnebe 
^$oft l^an nu inbe^aube, ]^at)be [jan et ^ar %ax oæret 
6!oIeIærcr og ^irfcfanger i fin ^jembtigb, l^atibe ftebfe 
fra (5!r:bt tit @h'ibt ^a\)t St)!!en meb fig — en gunftig 
Sinb §ai3be altib ft)(bt ^an» @eil, og ^m mx, font bet lob 
til, bertieb bletjen en ©mute ftolt og forfængelig, men Dar 
bog ogfaa af S^laturen en glab og gobmobig g^r. §an 
fortalte mig, I^DorlebeS flere unge Tlxnh fra Sanbet tjare 
bteone fenbte inb til l^anS 35ejeIffo(e, belå for at lære bcnne 
n^e UnberDi§ning§met^obe, bel§ for at ubbanne fig t)ibere 
for ot mobtage ©folelærer^ og ^ir!efanger=*ipofter paa 
Sanbet; l)an gjorbe fig i het gele tåget megen Umage for 
at ftille Scererfaget i et faa forbelagtigt Sp foni muligt g^ 
enbte meb at raabe mig til at frefoentere l^anå (Sfole i fej 
9}iaaneber for at ubbanne mig for bette gag, og l^aDbe 
ber^oS ben (55ob^eb at tilbt)be fig at gioe mig et ^ar Zi- 
merå Unberoi^ning i ST^bf! l)jemme i fit fiogi§. ^et be- 
^øuebe i!ie at fofte mig mere, enb ^mh jeg felo fanbt for 
gobt at git)e l;am, naar Xiben tjar omme. gt)ab enten bet 
nu Dar et l)øiere 5orft)nå ©t^relfe, bet blinbe Xilfælbc 
etter Xingeneg uunbgaaelige Sogi!, forn ^er greb inb og 167 

foranbrebe min Siuéretning, \ta[ jeg i!!e ^er beiatte mig 
mcb at uubcrføge. 9^of er \)ei, jeg gi! inb );)aa benne 
9J?aub§ 5o^f^^9 ^^9 beg^nbte unber ^an^ 95eilebning of ade 
5l'ræfter at forberebe mig for en 5Umue(cerer§ fjerning. 

Tlit fe£ ^JD^aaneber^ Op^olb i bergen benne ©ang bar 
neppe ben grugt, forn jeg I)aube Dentet ; be gremffribt, jeg 
gjorbe, [jat)be jeg mit flittige 6e(uftubinm ot ta!!e for mere 
enb hen ^jelp, min Særer fnnbe ^be mig, 3 norf! 8prog 
og legning Mx jeg I}am fnibfommen tjojen; i X^bf! ^jalp 
()an mig i!!e faa tibet, ha l^an netop felt) l^olbt paa meb 
bette og mx fommen tibt længere frem enb jeg ; men het 
Dar egentlig i ©ang og ben praftiffe ltnbert)i§ning§maabc 
jeg i ijan^ (S!o(e gjorbe meft fremgang, og fom jeg iife 
ret t)el fnnbe t}at)e tilegnet mig ueb priuat Unbert)i§ning. 
§an ^a'ohe fat fig i §ouebet at gaa ben ftnberenbe SSei og 
Ijotbt nu paa at forberebe fig for at fomme til Unit3erfi= 
tetet, ^t bliue ©tnbent Dar bet ftore Tlaai, Ijan nu fig= 
tebe til, og fom ofte opft)lbte l^anS 6iub meb ben meft 
ooerbreune 3nbbilbning om gremtib§ftor()eb. §at)be Ijan 
førft faaet ©jamen 5lrtium, Dar ber, (ob bet til, intet, fom 
funbe ^inbre [jam fra at bliDe (Stat^^raab eller Ipah bet 
ffulbe Dcere. ^or Xiben Dar bet 2atinen, fom fatte Ijam 
graa §aar i ©oDebet. Sn ung Tlanh Deb 'Uflam (Scje (fra 
mit 9Moprceftegjæ(bX bDem S^ber 6agen, paa ©runb af 168 

en @!jæ)3pe ^arbangeræbler, ^at)be ffaffet 5lbgang til 2a^ 
tinf!oIen, !om til t)am om Giftenerne for at (æfe en Xime»= 
tib nteb I)am. ^enne ©eye, ber fenere forn SJ^ineralog I}ar 
ti(tru!!et fig abffiUig offentlig Dpmærffoml^eb — ifær ba 
l^an );)aa ©rnnb af Sntriger Dar blet)en of f at fra fin $oft 
t)eb 5long§berg (Søtt3t)ær! og berfor of ©tortljingct bleu 
tilftaoet 800 (Spb. oarlig for ot !nnne fortfætte fine 8tn 
bier i 33ergt)ibenf!alien — tJor en meb fjelbne Guner ub= 
ruftet ung 9Jianb, forn, bengang jeg fao I)am gioe ^rioot^ 
unberoiåning ^o§ Scerer ^., fnort ffutbe ofgao til UniDer= 
fitetet for ot læfe til Glrtium. Seg fon erinbre, l^tjorlebe^ 
^an unbertiben gjorbe fig luftig ot)er §r. S8.'§ gorfænge^ 
(ig^cb og ^uml)eber, men pao en fao fin 9J?aobe, ot benne 
if!e mærtebe ben bittre Sroni, fom (ao beri, ®n ^og, ret 
fom jeg pao bet atuorligfte ftob og unberoifte en of be 
øtjerfte ^Ia>5fer i ©folen, meben§ §r. S. fob forbt)bet ouer 
fin Sotin, fom en of ©folene Snfpeftører, §r. ^oftor 
gtotmon, ©ogne|)ræft til $Jtt)firfen, for ot l^olbe SSifitoté i 
©folen, gorboufet otier at fe en fremmeb beffjæftiget 
meb Unbertii^ningen — en fremmeb i en fremmeb (3\ex^ 
ning — fom Ijon lige f)en til mig og meb en rigtig gerffer== 
mine fpurgtc, IjOem jeg uar og ^uab jeg [jat)be ot gjøre t)er. 
3eg, ber iffe fjenbte l^om og iffe oibfte, ot ^on ftob i noget 
færegent gor^otb til ©foten, foorebe (jom ligefrem, ot jeg 
ogtebe ot blitie isærer poo fionbet og Dor fommen l^erinb 169 

for at gjøre mitj befjenbt meb S8efeImett)oben. S^et lob 
til, at ben gobe SUianb, uagtet i^an (jat)be (ært faare meget, 
enbnu i!!e t)a'oh^ lært at lægge Xømme paa fin egen 
©inb^beuægelfe, t^i I)an biet? formelig oreb og befalebe i 
en barff SEone: "35æt unge 9JJanb; ui opiærer iffe S3øn= 
ber tiI(Sfo(e(ærere ^er!" Og bcrpaa føgte !^an Særeren, 
fom ul)e(bigt3iå fab bag biffen og pugebe ouer S3abeng (a* 
tinffe ©rammati!. S^g ffjønnebe nu, at bet maatte dcere 
en af (S!oIen§ gorefatte og fjernebe mig faa ubemcerfet 
fom muUgt, ha jeg beg^nbte ai faa en 5(nelfe om, at £ærer 
33. iffe oar bemi}nbiget til at gjøre, I)Oab l^an gjorbe meb 
mig og abffillige anbrc, fom bel§ ^a\)\)e t)æret ber og be(§ 
oentebe-5. .^oorlebeå §r. 33. fom fra bet meb hm biftre 
^ræftemanb, neb jeg iffe; I)an beflagebe fig feuere otierben 
ut)elbige ^(ffære, og jeg f)ørte iffe mere berom. 33. biet) i 
flere 3lar oeb 8folen og uar ialfalb l^elbig forfaaoibt, at l)an 
oeb fit 'JKSgteffab gjorbe et forbelagtigt $arti og fom ber= 
oeb i 33efibbelfe af en fmuf (Sienbom i 23t)en ; men jeg ^ørte 
fcnere, at l^anfalbt igjennem til ©jamen 5lrtium. gor 
iffe oftere at ooerrumpleå af Sufpeftøren brugte t)i fenere 
ftørregorfigtigljeb, men fortfatte bog fom før oort 5lrbeibe 
i ©folen. (Sn Sfolelærer fra @ogn fom nu ogfaa berinb 
for at øt)e fig i 8ang og gjøre fig befjenbt meb ben n^e 
Unberoiéningémetljobe. SSi ffiftebe^3 nu om ai l)olbe 3Sagt, 
men .^r. ^aftoren fom iffe igjen, faalænge jeg Dar ber. 170 
VI. §t)ab jeg unber mit 6 2}kaneber^ Opfjofb i S3ergen 
IjatJbe feet og erfaret, og bet nærmere Snbblif, jeg ^a\)ht 
faaet i gorljolbene, feb blanbt bern, forn funbe fatbe^ ben 
ftnberenbe Ungbom, l^atibe mere og mere forliget mig meb 
Xanfen om at blioe Scerer og ben gremtib, jeg paa benne 
S8ei gi! imøbe — jeg ^at)be, for at bruge et gammelt Drb^ 
f)3rog, feet meb egne Øine, at M ilte att er (SJnIb, forn 
glimrer, ^elt) i min enbnu faa inbffrænfebe (Srfaringå* 
frebS og meb mine faa libet nbt)i!lebe ^egreber om fiiuetå 
^(tior, bcgt)nbte bet allerebe nn at opgaa for mig, at bet 
beroebe minbre ^aa, ^t)ab t)ort Ålalb i Sioet oar, enb paa, 
^t)or(ebe§ t)i opft)Ibte bette talb^ ^Hgter, t}Uort)ibt t)i 
fnnbe Dcere glabe og I^ffetige f)cr i 35erben. Remmet og 
atter og atter faftet titbage f)t»cr (^ang min itjrige ©træben 
efter ^unbffaber l^aube bragt mig for nær ^afteocefenet^ 
f!arpttrn!ne ©rænbfe, gi! bet mig maaffe noget nær forn bet 
gi! Sf^æuen, ber opbagebe, at 9f|ønnebærene oare fnre, ba 
Ijan \aa, at ^an itle !nnbe naa bem: jeg begt)nbte at op- 
båge, at (Stanb^partiet paa mange (Steber (ignebe !al!ebe 
@raoe, ber ubenpaa ere beilige at fe tit, men ere inbenfor 
futbe af 3f^aabben^eb og bøbe 33en, ^et uor bog flere ^or 171 

efter bennc Xib, at jeg førft flart lærte at auuenbe bet 
8irift]prog, forn figer: "Saber oå i!!e fortabe Dor egeit 
gorfamling, forn nogle ^au for (2!i!/' );iaa be borgerlige 
5orI)oIbe, lærte at fe, ^t)or bagtjenbt man ^anblebe, naar 
man ffræmt af bet Ijaarbe Xrtjf, ^uorunber 5XIntuen fu!^ 
febe, føgte at !omine op i ben ^erffenbe 8tanb for at faa 
M bebre, nben at tæn!e \>aci, at %xt)lkt bert^eb forøgebeå. 
"^an rebber i!!e ©fibet ueb at forlabe bet; bet er gor- 
ræberi nnber dampens §ebe at gaa ot)er til gienben. 5lt 
ftiKe fig i "iRælicn meb fine egne, t)eb Drb og 'i^aah, \a 
t)eb ^rbeibe, aj^isfjenbelfe ogSibelfer at føge at opmnntre, 
trøfte, nbt)i![e og (øfte bein og fig felt) alt (jøiere og ^øiere 
opab til ben (3elt)ftænbig^eb§fti(ling, Ijoor bet ftore fiig^ 
()eb§princip gjælber forn nfrabigelig Sou for aUe (Sam= 
funb§!(a§fer, er Ipab ^(igten b^ber, og t)er !an hen fimple 
Jolfelærer ogfaa ^øfte Saurbær. @t ^ol!, forn i 400 5lar 
fra ben ene ©eneration tit ben anben Ijatjbe (euet og bøet i 
en forfnet, nebtraabt og forI)oIb^3t)i§ ret^Iøg Xilftanb, fnnbe 
iffe nnber ben i 1814 inbtraabte goranbring i ^orfatnin* 
gen Ijcetie fig til nogen alminbetig 33et)ibftl)eb om fine 3flet^ 
tigljeber; be faa æble 9Jiænb, fom paa Sib§oo(b t)at)be 
neblagt i hen nt)e forfatning ben @æb, ^ooraf be engang 
i Xibcn Ijaahche at fe golfefri^ebenå Xræ fremfpire, tjare 
fe(t) fonfertjatioe og ønffebe, at grif)eben$ S5æjt ffnibe 
oære tangfom, og enbmere fonferoatioe (nogle enbog fri^ 172 

^eb§fienbf!e) tjare bereS nærmefte @fter!ommerc i ©tijreife 
09 2ot)git)ntng. '^aa ben Xib, jeg ^er omtaler, nemlig 
omfring 1830, l^atjbe ben nt)e gorfatning enbba i!!e i ben 
^e( af Sanbet, l^oor jeg t)ar gjemme, frembragt nogen \\)\u 
lig goranbring i ^orljolbene. goI!et§ øtonomiffe ^i(^ 
ftanb, Dplt)§ning, Xænfemaabe, ©æber og ©!i!!e oare 
omtrent be famme, forn be ]^at»be tjceret t)eb bet ISbe 5lar^ 
^nnbrebeg ©(ntning. ^en l^erffenbe (Stanb beftob, forn 
jeg tibligere Ijax paaoift, af importerebe t^bffe og banffc @m* 
bebåmænb og §anbel§mcenb og bere§ 5(f!om i nebftigenbe 
2tnie og tilf)ørte faalebeå if!e ben norrøne (Stamme, l}t)or^ 
fra bet egentlige norffe gol! nebftammebe. ^llcrebe ben i 
t}or ^ib looprifte (X^ran) §aralb §aarfager fratog i bet 
9be 5lar^unbrebe ben norffe ^onbc en af ^an» fornemfte 
9flettigljeber, Seffatning^^retten, og meb fine blobtørftige 
(Sønner bret) l^an be bebfte og mægtigfte (Slægter til at gaa 
i Sanbflt)gtigljeb l^eHere enb at gjøre fig til ©laoer af 
^ongemagten. ^en Sfleft af golferetten og SJ^inberne 
berom, fom l)erffeft)ge ^øobinger og langt)arige 33or= 
gerfrige ncb til hei 14be 5tar^unbrebe iffe l}a\)'oc for= 
maaet at tilintetgjøre og bringe i ©lemfel, het fnlbførte 
ben unber foreningen meb ^anmar! l)ibfenbte tt)bffe Sun* 
ferftanb og ben§ @fter!ommere noffaa trolig, '^eh Sote, 
fom fra @nbe til (Snbe uåre tilffaarne efter benne 6tanb§ 
Ønffer og gartje, meb (Smbeberne, §anbelen og 2J^agten 173 

ube(u!fenbe i fin §aanb, mx bet intet Unber, ai bereS firc^ 
f)unbrebaartge §erffert)ælbe ^atjbe bragt bet engang \aa 
mægtige og fetoftænbige norrøne (Stamfol! tit en Um^n- 
btg^ebétitftanb, font be førfte ^alt)l)nnbrebe 5lar efter ben 
n^e gorfatning i!!e formaaebe at bortrt)bbe. 'dlaav man 
faa erinbrer, at ben ^erffenbe ©tanb enbnu meb noglc faa 
mærfoærbige Unbtagelfer ^olbt tro(ig fammen i ©t^relfe 
og £ot3git)ning fra øuerft til neberft for at bet)are fine $ri^ 
t)i(egier og gorrettig^eber mob ben fotfeligere Xenbent§, 
forn fmaaningom begt)nbte at ^tre fig, fan man gjøre fig 
et SBegreb om ben ^ett)bning, ?l(mne(ærercng fjerning 
bengang maatte ^aue i ^anå egen Sedibft^eb, om ^an etler§ 
forftob ben og t)ar ben uojen. %t en 16 5Iar gammel 
^reng, for ^t)i§ 33Ii! fnn enfelte §ot)ebtræ! af Mie gor= 
^olb beg^nbte at t)ife fig bnnfelt fom i et .^atomørfe, i!fe 
Dar ben t)05en, er nnøbuenbi^t at titføie. Gn S^ffe er bet 
bog maaffe, at neppe nogen af ben Xib» golfelærere i:)a\)\>c 
et !(art 33li! paa fin ©jerntngå nmaabefige 53et^bning fra 
benne (Sibe betragtet, tf)i etterå oitbe 5lnfuaret og Seoibft^ 
^ebcn om egen ©oag^eb ffræmt bem bort alle ti(l)obe. 

(Sn ^irfefangerpoft ^aobe oæret lebig i et af 5lnnej== 
fognene i oort ^ræftegjælb ligefiben ben gamle ^loffers 
^øb, og ©angen unber ben offentlige ©nbåtjcnefte mx 
imibtertib bleoen lebet af en af ^ræftenå Tleb^ælpexe, ba 174 

ingen a\ bognet» tre Sfolelærere !unbe f^nge. ^a jeg 
op^olbt mig ueb S8ejeIf!o(en i bergen, l^aobe jeg f!ret)et til 
ben StapcIIan, forn Iccfte meb mig til ^onfirmation, og fagt 
f)am, at jeg nu ^aube bcfluttet at føge ^Injættelje forn Særer 
og gorfanger og ønffebe fjelft ai forblioe i t)ort ^ræ[te= 
gjælb, l)t)iå ber oar nogen ^a!ance. §an (jat^be unberrettet 
fin (Sognepræft berom, og man l^aube ^lab§ i Serebf!ab 
for mig i omtalte ^Innejfogn. ^a jeg uar forft)net meb 
5ltteft og en noget ouerbreden anbefaling fra Særer 33., 
brog jeg i^aa ^jemreifen til (Sognepræften for at melbe 
mig fom 5Inføger og ubbebe mig en SfriDelfe til $rot)ften, 
til ^Dem jeg ba agtebe at ^enuenbe mig for at unberfafteé 
ben fornøbne (Sjamination. ^et leb ubpaa ©ftermib- 
bagen, og (Sognepræften tiar nu fommen faa b^bt i @laé^ 
fene, ai ber i!fe uar nogen ©reie paa ^am; men ^an 
f)at3be nt)lig faaet fig en $er^"onel!apellan, og benne nnge, 
t)enlige lille 9J^anb tjtfte mit ^nbragenbe al fornøben Dp- 
mcerffomljeb. gorfijnet meb (Sognepræfteng 5lnbefaling 
og et meget forbelagtigt ^onfirmation§=S3ibne§bt)rb fra 
min S5en kapellanen, brog jeg affteb til ^rouften, ber 
boebe ouer fire norffe Wii berfra, 5Den nt)e $erfonel= 
fapellan fjenbte no! i!fe 5lffæren meb -lagen for ^jætteri 
mob min garbror, uibfte feller i!!e, ai jeg tjar en 9^et)ø af 
ben anflagebe fiærer, eller§ fan hei no! ^ænbe, at Ijan 
l}at)be anfeet bet for fin $ligt at giue ^rouften et ^in! i 176 

jaa ^enfeeube. ^en fibfte (ob bet bog til tf!e trængte 
noget faabaut SSin!, tl)i I;an unberfaftebe mig en efter ipab 
jeg feuere erfarebe af 5lnbre ganffe uberettiget ftreug @ja^ 
meu i Sf^eligiou. ^^ibelljiftorieu t)at)be jeg \)aa ginger= 
fpibfeue, og IjOab forøorigt £æ§uiug, (S!rit)uiug, S^eguiug, 
©rammati!, Geografi, giftorie cg 6aug augif, ha mr ^an^ 
8pørg§maa( ktte og ubct^belige uubtageu ^røueu i ©ang, 
forn \)an ft|ute§ ai t)ære perfoulig iuteregferet i. S5eb ^rø- 
t)en i 9f^eguiug og ©rammati! f^uteå (Stiareue ftere (55auge 
at nceffe ^au§ goruubriug, ubeu at hei hk\) mig !(art, om 
bet oar tit miu gorbel eder anber(ebe§. jDeu cgeutlige 
Xroålære 'f)a\)hc jeg fibcu miu ^oufirmatiou i!!e læft ouer, 
meu ]^at)be ben bog faat)ibt i ^ufommelfeu, at jeg t)eb en 
atmiubelig ^atefijatiou fuube l^atje flaret mig meb Setljeb, 
meu 'i^an tagbe an \)aa at gjøre fiu ©pørgeu jaa iubuitlet 
og ut^belig fom muligt. Tlin Du!el l^aube ftet i!fe uuber^ 
oift mig i ^etigiou, og hcw gobe fiærer 33. ^atibe gouebet 
faa futbt af ^e!Iiuatiouer og ^tonjugatiouer, at l)an ne! 
albeleå glemte, at $r. $rooften maaffe fuube falbe :paa at 
føre mig neb i ^ogmatifeuå mt)ftiffe Dabber for at fe, om 
jeg mx fmittet af ^atibeué gritceuferi, og jeg oil gjerne 
tilftaa, at jeg paa hette geit oar miubre tjel forberebt enb i 
be aubre gag, ffjøut mit SSibueåb^rb fra ^'ouftrmation§= 
tibeu fijute^ at oife bet mobfatte. ^^roofteuS <Spørgeu tjar 
bog meget t)ibtgaaeube, og jeg bleo l)am flere @auge Soa* 176 

ret ff^lbig, meben^ jeg ogf aa et ^^5ar ©ange foarte galt. 
$ané 5laføn bleu meget mør!t, og jeg faa nu t^belig, at 
^an nærebe Wi^tanh tit min 9iettroenl}eb. (Sfter en !ort 
^^etcenfning fagbe (jan: "Su Ijar i be regulære gag ginet 
nogle forbaufenbe ^Bmx, og nu ftaar Su faft; jeg t)eb iffe, 
Ijoab jeg ffal tænfe om bette." 3eg fpurgte, om jeg maatte 
faa Sot) til at for!lare mig, og gat) berpaa en fort 9ie= 
fume' af Xro^læren eftcr be 5 farter og erflcerebe, at bette 
t)ar.min ^ørnelærbom, paa benne Xro og Sefjenbelje oar 
jeg 6let)en et 50^eblem af ben lutl^erffe ^ir!e, og berfom 
Ijeri uar noget gal)!, IjaDbe jeg lært het (joå ^aftorX.,fom 
i)a)ohe forberebt mig til Slonfirmationen, og til ^t)i» 58ib= 
neåb^rb jeg maatte tillabe mig at ^ent)i{e. 9?imeligm^ 
§at)be jeg ^er t)ift formegen 33arme; tl)i uagtet ^an flet t!!e 
paapegebe noget forn afuigeube i min ^efjenbelfe, tjebbleo 
bog bet fara!teri[tiffe 90^ør!e at l^tjile ooer l^an^ ^laf^n. 
3cg fluttebe berfor, at min ^orflaring ^at)be Dæret rigtig, 
men mit (SlutningSargument l^at)be gioet gorncermelfe. 
3eg fif en ganffe !o(b ^fffeb. 3eg fpurgte if!e, og l^an 
Dcerbigebe i!!e at foare enten 3a eller 3^ei til min 5(nføg= 
ning, men fagbe tørt, efterat jeg l^anbe buffet og fagt gar^ 
t)el, at ^an ffulbe tilffrioe Sognepræften. 3eg ubbrog 
^eraf \)en (Slutning, at "min Onfel» 9^et)ø", trob^ 5lnbefa= 
(inger og gobe SSibneSb^rb, tjar bletjen forfaftet, og meb 177 

møxU ©f^er tit kammerater tiltraabte jeg ben lange %iU 
bagereife. 

Zo Uger efter min §jem!omft (jeg betragtebe enbnu 
ftebfe min gamle 2Jioberå §n^ for mit §jem) mobtog jeg 
ffriftlig 53efaling fra ©ognepræften om at inbfinbe mig 
toeb angjælbenbe 5lnnej!ir!e hm paafølgenbe ©ønbag for 
at blitje inbført i Dmbnbet og begt)nbe mit 5lrbeibe fom 
omgaaenbe (Sfolelcerer. SDiåfe omgaaenbe SærereS 2øn 
t)ar egentlig 10 ©pb. om ^aret og Unbert)i§ning§tiben 38 
Uger, men hen af ©ognetå tre Særere, fom fi! ^irfefanger* 
poften, meb ljOil!en ben faafalbte ^lo!!ertienbe mx forenet, 
ffulbe i Setragtning ^eraf !nn faa 6 (Spb. aarlig fom 
©foleløn. SDette mt allerebe tibligere af ^ræftegjælbetS 
(Sfole!ommi§fion blet)en faftfat; men for ben faa!albte 
å'lo!!ertienbe ejifterebe ingen fafte 33eftemmel}er, og bet 
beroebe ganffe paa, l)t)orlebe§ ben nt|e ^irfefanger forftob 
at tiinbe ©aarbbrngerneå gnbeft og ^eloilie, ^t)ort)ibt 
benne Xienbe biet) S^loget eller Sntet Seg ffulbe altfaa i 
38 Uger om flaret gaa omfring fra ©aarb til @aarb for 
at ^olbe 8fole og Deb 5laret» (Slutning mobtage 6 (Spb. i 
Søn famt bagligt S3røb i be gufe, ^tior jeg ^olbt ©fole. 
Dm ©ønbagene mx jeg tilpligtet at t)ære t)eb ^ir!en og 
lebe (Sangen famt føre Sifter ouer ^ommunifanterne, 
S3arnebaab»= og SSielfe»^anblinger ofD., og ^t)on)ibt jeg 

Siorbmcenbcnc i ametifa. 12. 178 

!om til at faa noget for bette ^rbeibe, ber i!!e mt \aa (ibet 
b^rbefutbt enbba, berom mx ber ingen 35iét)eb. ^et Mx 
altfaa i!!e noget febt SmBebe, jeg mx !ommen i; men jeg 
^at)be nn engang begt)nbt at fe 6l;ner og mx faft beflnttet 
paa at føge min 2t)!!e i ben glabe Seoibft^eb, fom efter ' 
min 3J?entng ffulbe tjære ^rugten af en almennt)ttig 5Sir!= 
fom^^eb, og jeg trøftebe mig meb, at jeg i be 14 Uger, fom 
jeg om (Sommeren l^aDbe fri, ffnibe oparbeibe no! til ^læ- 
ber og <S!o — ^oft ffnibe jeg jo faa omfring i $nfene, 
3 (Sfolen gi! bet bebre enb jeg tjentebe. S5e( !nnbe jeg i!!e 
gjennemføre UnbertjiSningen fnlbftænbig faatebeå fom jeg 
]^at)be lært ben i Sergen, forbi jeg mangtebe bet bertil for= 
nøbne Snt^entarinm, og be forffjettige So!aIer, §t)ori jeg 
fom meb min (S!oIe, tittob het f)dkx i!!e. dJlm ha jeg 
fjelben i nogen af be fire 9^ober, ipoxa\ ^iftri!tet beftob, 
fom til at ^at)e otjer 20, ofteft !nn 10 til 15 dkmx, mx 
het fjeHer i!!e nøbdenbigt at anbenbe S3eje(met^oben ; i 
©rnnben t)ifte bet fig fnart, at hen i fig felt) i!fe mx nt)ttig, 
men !nn en ^løb^jælp, ^t)ox en Særer l^acbe om!ring 100 
S3ørn at nnbert)ife, ^(aSfeinbbelingen !nnbe jeg aumnhe 
meb '^t)tte t)eb Sæfeøoelferne, ibet ^uer ^laéfe fi! fin egen 
Se!tie at inbftnbere og \)\)ex (Steti i ^ta§fen forelæfte ben 
efter %nx. ^et famme !nnbe ogfaa til en t)i§ @rab gjen^ 
nemføreg toeb ©fritie^ og ^^egneøDetferne, faa at ber fom 
mere Drben og (s^ftem faauelfom ftørre Sit), SSirffom^eb 179 

og ilappel^ft i ©folen, meben^ man ogjaa fi! gorbelen af 
en beloiå ^e£e(t)irfning mellem ©letjerne i l^tier ^laéfe. 
Seg ^a\)\>e f orreften unber mit Dptjolb i S3ergen aUerebe 
gjort mig ^aambt fortrolig meb Unbert)i§ningen og <BloU- 
bifciplinen, ai jeg i \aa §enfeenbe ingen SSanffelig^eb 
møbte, og fra Sørneneg (Bi\)e tjar het faa langt fro, at jeg 
l)a\)\>e nogen ©runb til at beflage mig, at jeg ttjertimob i 
bereå g(ib, 2l)big^eb og gobe Dpførfel mob mig fanbt 
min bebfte ^røft nnber ben eEer§ faa prøoenbe og ofte 
ube{)age(ige omoanfenbe ©folegjerning. ^e celbre Tlænh 
og ^'oinber i ^iftriftet erftærebe ofte, at be albrig i)a\)be 
feet nogen Scerer, ber faalebeé fnnbe tiloenbe fig tørnenes 
gortroligljeb og Sljcerligljeb og paa famme Xib blioe faa 
fn(bftænbig ogtet og ablt)bt. ^en ftabige 5lfoejling me(^ 
(em £æ§ning, ©frioning, ^flegning, ©angøoelfer og ^aie- 
fifation gjorbe Unberoiåningen bedagelig og tiltrceffenbe; 
alt fjebfommeligt ^ugeri føgte§ nnbgaaet; be nnge ^ooeber 
^olbteé i ftabig S3ir!fom^eb oeb gremftiHingen of en uof=^ 
brnbt 9iæ!fe of nt)e 33egreber og ^onfer, fom fremfatte§ og 
ubt)if(ebe§ altib i opobftigenbe Sf^etning, efterfom gatte=^ 
eonen ftt)r!ebe§ og tiltog, ©ognepræften oor et (igegt)lbigt 
SJ^enneffe, ber forfømte '^it, fom fnnbe forfømme§, og 
^at)\}e foolebe^ albrig i ben longe ^ib, ^an ^oobe oæret i 
^olbet, ført nogetfoml)elft Dpft)n eller Control meb ©fole^ 
gjerningen, l^uiS loolige 3Særge ^an bog oor; berfor t)or 180 

?l(muef(oten i f)an§ ^ræftegjælb ogfaa tommen t ftort 
gorfalb, og jeg fanbt fitart, at ben ftob bett)beltg tilbage 
for, l^t)ab ben t)ar i anbre ^ræftegjælb. ^en refiberenbc 
^'apellan mv en Dtrffommere Tlanh, ber intere§ferebe fig 
for min (Bfole. §an ben^ttebe flere ©ange 2ei(ig^eben til 
at beføge ©folen, naar I)an !om for at l^olbe @ub§tjenefte 
i t)or ^ir!e. S8eb bi^fe £ei(igl^eber gjorbe jeg l^am op* 
mcerffom paa, ]^t)ab ber egentlig ftiHebe fig forn mine ftørfte 
SBanffetig^eber, nemlig 9}^angelen paa pa^fenbe Sæfebøger, 
Xabeller, 9^egnebøger oft)., og lagbe i f ær S5ægt paa, l)t)or 
nøboenbigt bet t)ilbe t)ære, at SBørnene i ()t)er ^lagfe t)at)be 
(ige S3øger, og at jeg troebe, be flefte af gorælbrene t)ilbe 
Dære DiHige til at fjøbe S3øgcrne, men at jeg i!!e !unbe 
paatage mig at inbføre S3øgerne uben S8emt)nbigelfe fra 
rette SBebfommenbe. ^ette khthe til, at §ent)enbelfe biet) 
^jort til ©ognepræften, og l)an§ ^erfonelfapeHan, fom 
nt)(ig t)ar anfommen, fanbt ha en SD^aSfe ant^oriferebe Xa* 
beiler og S3øger ombelte af departementet for Unbertjiå* 
ning§t)æjenet, men fom ben gobe gamle ^rceft l^aDbe l^en* 
lagt i fit ^fiuftfammer og forglemt — be§t)ærre l;at)be l^an 
i!!e, fom 2)igteren, gjenfnnbet bem paa S3nnben af fit 
^ru§, l^oor ofte Ijan enb l)aDbe tømt bet ^erfonelfapel^ 
lanen fi! ueb benne ficiligljeb fin Opmærffomljeb paa en 
færegen ^Ua^De lienlebet paa ^Imneffolen og biet) fra 
benne ©tnnb af min oprigtige ^en og gorftiarer, \)a jeg 181 

fenere forn i ^amp meb Sigotteriet 3^9 fi! nu, l^uab jeg 
^ibtil \aa meget l^aobe faunet: XabeEer meb ^iatic^ og 
Sæfeøoelfer, ®røgaarb§ fiæfebog ofo. %\ ^tengiouSbøger 
{)at)be t)i atlerebe ben gamle røS, fiutfjer^ liffe ^atefiS^ 
mu§ og ^ontoppibanS gorflaring, forn alle brugteg t)eb 
9f^e(igton§unbert)igningen og lagbeg til ©runb t)eb ben 
!ate!etif!e Unberoigning. ^^f 3flegnebøger, %a\)kx, drifter, 
^apxv, ^(æ! og ^enne anffaffebe jeg et gobt ^o^^^^^^ \^^ 
egen S^egning og folgte til bem, forn funbe fjøbe, og gat) til 
bern, fom i!!e funbe. VII. 

€n forbuben ^rugt 

Seg t)ax nu fommen paa gobe SSeie og f^nteS bet aUerebe 
begt)nbte at It)§ne. Seg beg^nbte faa fmaat at tænfe paa 
at git}e be flinfefte blaubt 2)rengene (ibt Unbert)iåning i 
Sfletf!rit)ning og ©rammati! {amt ©eografi ; men beguærre 
t)ar bctte en forbuben grugt, fom i!!e fanbteå i Sfotefom- 
miéfionen^ ^ram!ifte. 5lt kutterne lærte at \txm og 
regne, f^nteé en ^e( af be mere fon{ert)atioe gorælbre dar 
at gaa temmelig dibt, men be funbe bog iffe gobt bortfor= 
flare ben beri (iggenbe praftiffe 9^t)tte og S^øbtjenbigl^eb 
for bet baglige Sit), ifcer naar jeg funbe otjerbedife bem 182 

om, ai be t)eb benne HfDefliug i Unbert)i^nin9en lærte mere 
Øleligion i en gbeu %\h, en\) om be ben ^ele ©foletib bleu 
Iæn!et faft tit SflettgionSBogen alene; men naar ©maa- 
pigerne ogfaa beg^nbte at oille jfrioe og regne, og jeg ogfaa 
fagbe 3a bertit, \)a b(eo hti formeget. ®n flig ©fanbate 
funbe i!!e taaleS. ^erjom jeg i!!e opt)ørte meb bette 
llt)æjen — berfom jeg bebbleo at oiKe inbføre benne nt)e 
S5i(bfarelfe, t)i(be jeg bitoe anflaget for ^rceften. Seg 
t)ilbe, mente man, ^aoe gobt af at minbe§, fjoorlebe^ bel 
tjar gaaet min DnfeL Seg oilbe nn engang flet i!!e inb^ 
rømme, at bet oar S5ilbfarelfe etter ^jætteri at unberuifc 
Ungbommen af begge ^jøn i at ffrioe og regne, og berfom 
man enbetig Ditbe anftage mig for bette, fi! man faa gjøre, 
5lt Ui'ot affat for en faaban ^arfag funbe jeg iffe i^aoe 
ftort imob, og ha^li^t 33røb meb 6 6pb. om 5taret i Søn 
!unbe jeg fagten» opnaa i en anben Sio^ftiOing. ^a 
©ognepræften oar @j=Dfftcio gormanb i ©fotefommi^-- 
fionen, t)itbe jeg i gorening meb (Sognete SJ^eb^jetperc 
foretægge l^am ©agen tit nærmere Doeroeietfe. gørenb 
bette !om tit Ubføretfe, !om imibtertib en mere atoortig 
©ag paa S3ane. @røgaarb§ Sæfebog, fom btet) brugt i 
min ©fote, oar iffe rettærenbe — ben oar f jcetterff. ^er 
ftob iffe atene at tæfe om be fem ©anbfer og anbre 5Jlatur^ 
tcerbomme, men ber ftob enbog, at ^rotbfoinben i (Snbor 
iffe ]^at)be formaaet at mane ©amuet op fra be ^øbe, ha 183 

^ong ©aul t)itbe raabføre fig meb ^am, men bebroc; ^am 
t)eb at labe en, forn ^un ^a)o^t ffjult i D^ær^eben, agere 
©amuel og fmre :paa (Saul§ (Spørg^maaL Sa, bette ttar 
rtgtigno! flemt, men jeg mx ta i!!e ^ogen§ gorfatter, og 
bet mv beguben Øorig^eben og ^rceften, forn !^at)be an^ 
ffaffet benne S3og til S3rug i ©folen, og jeg ffulbe Bruge 
ben, inbtil rette Debtommenbe fanbt for gobt at ombutte 
ben meb en anben. 

511 benne 33et)ægelfe førte iffe til noget Sflefultat; ben 
unge $erfonel!apellan mx afgjort paa min ^Bihe, og be§= 
uben I)at)be jeg mh giib og Hrbeibfom^eb i ©folen faatjel- 
)om oeb en t)inbenbe Omgang, baabe meb S3ørn og ^or- 
celbre, t)unbet et ftort glertal§ SBifalb og SSeloilie. ^eb 
^^irfefangen inbfanbt ber fig abffillige SSanffeligl^eber, 
^mlfet faat)el ^ræften forn jeg inbfaa, at bet t)ilbe frcetie 
lang Xib og megen Xaalmobigl)eb at otjerfomme, giere 
af be gamle i SJ^enig^eben mlbe iffe )i)xhe a\ be n^e^oral^ 
melobier, ^t)ilfe Dt)erlærer S3o!^r i S3ergen !^at)be ubgitjet 
for at beforbre en orbentlig, taftmceSfig og ensartet ©ang 
i ^irferne, ^\)ox be gamle SJ^elobier efter^aanben mxt 
blet)ne fort)anffebe og biet? nu funget l^øift forffjelligt i be 
forffjellige ^'irfer. Wlaxi t)ilbe raabe 53ob ^aa hette, men 
ftøbte )^aa mange 35anffeligl)eber, f om, \>a ber t)ifte fig 
Ut)ilie i S[J?enigl)eberne, iffe funbe r^bbeg af S8eien paa 184 

anbeu OJ^aabe enb t)eb at opiære Ungbommen i et ^ar 
(SJenerationer, faalebeg ot gorbommene forft)anbt ufor= 
mærfet. 3 t)or ^ir!e t)ar ber nceften altib tilftebe en 
fjoempeftor Tlanh meb en ©tentorftemme. ^enne 9Jianb 
t)or en rigtig gammeluorf! SSifiug, futb af ©toltljeb og 
Xrob§. gan t)ar blanbt 5lnbet meget forhippet paa be 
foranbrebe (Sadnemelobier, og naar nogen af bi§fe Joran^ 
bringer forføgteå i ^irfen, tog l^an faalebeé i meb fin 
"egen 9Jie(obi", at ^irfeuæggene formelig rtiftebe, og M 
t)ar i!fe alene forgjcctje^, men tiilbe jo uære en ren fiatter^ 
(igl;eb at trobfe^am. S8i maatte altfaa i bette ®tt}!!e tem^ 
porifere. — '^aa benne %\h fjatibe jeg flabig i min ©rin- 
bring ben «Sætning: ''^en, forn gjør SSenner af fine 
gienber, er ftørre enb ben, f om inbtager en ^tab/' 3eg 
(agbe an paa at tomme i pcrfonlig berøring meb bem, fom 
jeg anfaa for be ticerfte 9}iobftanbere, for i en ttenlig Dm= 
gang at f omme til at famtale meb bem, læfe meb bem, ft)nge 
meb bem og uformærfet ai faa bem interegferet i be fore^ 
liggenbe Spørg^maal; paa benne 9Jiaabe tianbt jeg ab 
3Senf!abetå og Dtjerbeoi^ningen^ 35ei efter^aanben faa 
incgct Xcrræn i mit ^iftrift, at jeg fommetiber fmigrebe 
mig meb, at jeg maaffe fnart funbe tillabeS at tir!e nben 
3J2obftanb i golfeopli^åningen^ Xjenefte. 

SD^eb ©angen i ©folen og blanbt ben fonfirmerebe 
Ungbom, l^tioraf mange nu fi! ifinbe ot fomme i 8!olen 185 

om SSinteren foråt lære ai ffrioe oi^ regne, gif bet (angt 
bebre enb i ^ir!en. SJ^ange onffaffebe fig be faa!albte 
(Salmobifa meb be af Drganift S3of)r i Slal vib\aik ^ora= 
ler, og oeb ^jælp af bi§fe og Deb flittige ©ammenfomfter 
om SSinteraftenerne i ben ^obe, l^uor ©folen I)olbte§, 
^atjbeS oeb Snben of bet førfte Har et ©angfor, fom meb 
%att og "ipræcifion !unbe f^nge cnftemmig ©ang efter hen 
nt)e 9J^etf)obe. S[^eb en!elte 2ei(ig^eber gaoeå bem 5lnleb* 
ning til at optræbe i ^irfen, men jeg t)ooebe albrig at 
brioe bet t)ibere enb til at gioe ^røoer, meben§ be for 
^agen beftemte (Salmer oeb @nb§tjeneften ftebfe bleo ooer= 
labt til 3J^enigl)eben at ft)nge paa fin gamle 3Si§. Seg faa 
no!, at bet paa benne 9}^aabe oilbe gaa meget langfomt 
meb ^ir!efangen§ gorbebring, ja at gorføget ganffe oilbe 
mi§l^!!e§ og mit Hrbeibe i \)en SRetning oære fpilbt, ber* 
fom i!!e mine ©ftermænb i Cmbubet befjælebeg af ben 
famme 5lanb og f ortfatte SScerfet ; men ba ber i!!e for %u 
ben t),ifte fig nogen fortere eller fifrere SS ei til 3J?aalet, 
oebblet» jeg bog taalmobig at gjøre min fjerning, fao gobt 
jeg funbe. 

^)3ah ber ooenfor er bleben bemærfet, om SD^obftanb 
mob 6!rit)e= og SRegneøoelferne, mob ©røgaarbS fiæfebog 
og mob ^irfefangen, maa i!!e forftaaeé bergen, at benne 
2Kobftanb t)ar alminbelig blanbt Qolfet i mit ^iftrift eller 186 

i ©ognet. ^ette t)i(be tjcere at gjøre bern en ffammeltg 
Uret. Xt)erttmob mx min (Stilling fom £ærer efter^aan= 
ben Bletien langt Ij^ggeligere, enb jeg fra førft af ]^at)be 
turbet Ijaabe. ^nn meb Unbtagelfe af nogle enfelte, meget 
forbomfulbe^ Tli^nøk, møbte§ jeg ot)eralt meb ben ftørfte 
S^^entig^eb og ^gtelfe. Uagtet ber i!!e \)ax faa (iben U(ei* 
(ig^eb forbnnbet meb at ^aue ©folen famlet i fin daglig* 
ftue (og ben Dar man om SBinteren næften oijeralt ^entjift 
tit) !appebe§ man bog om at faa mig til at fomme i bereé 
gufe. ©aalænge SSinterfnIben i!!e gjorbe en t)arm ©tue 
nøbt)enbig, fi! jeg gjerne ot)erIabt mig en cUer anben I^§ og 
rummelig faa!albet ©torftue, f)t3or ©folen ha t)ebb(et) at 
famlet for ftere af be omtiggenbe ©aarbe faalebeg, at jeg 
Del gif til \)'oex ifær af ©aarbbrugerne for at fpife i bet 
beftemte 5lntat jDage, meben§ ©foIen§ ©amlingåfteb iffe 
foranbrebeå. 3}ian inbjaa, at S3cfoemmeIigf)eben beroeb 
b(et) meget bebre for UnberDiSningen, ba ber jo i S3onben§ 
^agligftue foregaar alffen§ forff jellige 5lrbeiber, faaDelfom 
©amtaler mellem §ufet§ golf, ^Dilfet er til megen §inber 
for UnberDiéningen, og fanbt fig berfor i benne min 3nb^ 
retning, uagtet en DmgangSlærer iffe ^at)be "^et bertil. 
2)et Dar nu fommen bertil, at man fatte fin ^re i, ot 
©folen famlebeg l)o§ bem, og man Dar tilbelå libt mi** 
unbclig paa ben S^abo, fom oDerlob mig fin ©torftue til 
©folene S3rug. Dm SSinteren berimob fom jeg næften i 187 

^tiermanbå §uå, ubeu forfaatjibt man (jatibe gorfalb, og 
fett) traf Dt)eren§!omft om en govanbring. ^et mr fæb* 
tjanligt i bcune ^el af Saitbet, at i!!e blot ^t)inbfoIfene 
ftabig breu fit $u§flib§arl)eibe i ^agligftuen, faafom at 
fpinbe, t)æt)c, binbc, f^, o.f.t)., men ogfaa 2JianbfoI!ene 
bret) l)er et elter anbet gaanbarbeibe, ifær )()aa be ^Dage ba 
be i!!e hinbe beftitte noget ubenfor. (Sn fnnbe faatebeå 
laue STønbebaanb, en anben !tøt3e og t)ugge 6tat), en 
trebie forarbeibe <Stæber etter ^jøretøier, en fjerbe 
briue ©fomagerarbeibe, en femte ©nebferarbeibe, o.f.t). 
^et er tet at inbje, l^tior forft^rrenbe hette maatte ttære for 
(SfotcnS SSirffom^eb og l^tior ønffetigt bet fra benne ^ibc 
bctragtet tjitbe tjære, om man otieratt fnnbe t)atie oprettet 
be faa!atbte ^f^obeftner, l^tjor bet t!fe tob fig gjøre at inb- 
føre bet i be ftefte anbre 2anbe brugettge gaftffotef^ftem. 
Wen jeg for mit S5ebfommenbe beg^nbte att mere og mere 
at anfe DmgangSffoten for meget anbefating§t)ærbig for 
ben Særer, fom t3ir!e(ig af fjertet etf!ebe fin fjerning og 
betragtebe ben fom noget ganffe anbet og tjøiere enb et btot 
og bart SD^abftræo. §an fom nemtig bertieb i en tangt 
anben nenffabetig og fortrotig Omgang meb gorætbre, 
^ørn og (Søbffcnbe i enl^cer g^ntitie i ^iftriftet. SDertjeb 
tærte man at f orftaa l^tnanben bebre ; man fom i ©amtate, 
begtjnbtc at tænfe og nbt)ifte for l^inanben fine 9J?eninger, 
Qortjaabninger og Ønffer. 35ar Særeren t)eb fine ^nnb^ 188 

ffaber, ^annelfe og en foræblet mennejfefjcerlig Xcenfe- 
maabe l^æuet ouer fin DuT9it)e(fe faalebeS, font I)an efter fit 
^albg SJ^ebfør burbe uære, fi! Ijan l)er en ritj 5In(ebning 
til ei alene at Bortrtjbbe gamle inbgroebe gorbomme mob 
et bebre og tib^ftJarenbe Unberui^ningSDæfen ; men ogfaa 
paa tnfinbe forffjettige 9Jlaaber at bearbeibe Sanbboeng 
©inbsftemning ooerfor nt)ttige Sflefovmer i be øionomiffe, 
fociale og politiffe om i!fe ogfaa !ir!elige gor^olb. gan 
fnnbe bentjtte be lange SSinteraftener paa en ot)ermaabe 
unberl)oIbenbe og belærenbe 9J^aabe, i hen Inne ^agltgftne 
omgiDet af ben f)e(e gamiliefreb^, tjeb at fortætte eller fore^ 
(æfe af gobe 58øger om ^gerbrng, ^uægat)!, §n§fte( o.f.o. 
gan fnnbe til anbre ^iber benytte Sleifebejlfriuelfer meb be 
forffjellige Sanbe» gol!, ©æber og <S!i!fe, elter ^iftoriffe 
8!ilbringer fra gortib og 9intib o.f.t)., og beroeb t)æffe 
(Sanbfen for fiæ»ning, Xænfning og S5iben ^oS ben ^ngre 
@Iægt, fom fnart ffnlbe inbtage ben gamleå $labå );)aa 
Sitjet^ ®!neplabg. Xraf \)an )paa ben mobnere og mere 
tænifomme £anbmanb, fnnbe 5Ioifer og ftatåøfonomiffe 
@pørg§maal giue rigt (Stof til l^an§ 5lftennnber^olbning. 
gaftffolen tilbt)ber albrig Særeren nogen faaban Slnlcb= 
ning til en gagnlig SSirffoml)eb. 3 be Sanbe, fjtjor Tla^-- 
fen af golfet er naaet frem til et faabant ^annelfegtrin, at 
SærerenS Dt)er(egenl)eb inbffrænfer fig til ^an§ gag^ 
bannelfe alene, fom f. (Sf. i be gorenebe 6tatcr, er M 189 

aitbcrlebeå. 9}^en i S^orge paa ben Xib, tji fjer l)ar for o§, 
fan jeg i!!e tænfe mig nogen ©titting \aa fnib af Snter- 
e§fe og faa rig paa ben ffjønnefte 5lnlebning til meb ^raft 
at ant)enbe Søfteftangen for at lette golfetå Dpreiåning 
fra 5lar^nnbreberne§ ^aftet)æfen og Unbertrt)!!e(fe. ^et 
t)ilbe Dære umntigt i Sitjet at !nnne glemme ben ©læbe og 
ben Sængfel, l^tjormeb 33^gben§ nnge 9J^ennef!er imøbefaa 
ben Xib, jeg atter t3entebe§ til bere§ gufe meb min Om== 
ganggffole, etter ben l^jertelige S3eflagelfe, l^oormeb be 
igjen imøbefaa ben %\h, jeg ffulbe brage Bort. 2)et Saanb, 
ber ^jaa bcnnc Tlaate Dar fnt)ttet mettem ben unge Særer 
og l)an§ jetinalbrenbe i ^iftriftet, mt ganffe anberlebe§ 
Ijettigt og tjarigt enb bet, fom !nl)ttebe§ i ^anfeftuen og i 
Srtill^pSlaget. SDet førte meb fig, ai §u§møbre og gæbre 
brogeg meb af bet fammeSaanb, og man toibfte albrig, \)\)0x 
tienligt man ffulbe beljanble Særeren og gjøre l)am Op^ol== 
bet bel)ageligt l^o^ fig. $t)or ofte btjceler if!e Xanfen meb 
SSclbe^ag Deb l^ine, hen unge Særere lt)!!elige Xiber, felt) 
nu, ha 5l(beren§ ©ne l^ar farbet fyin^ 2o!!er ^Dibe, l^tjor 
flart ftaar iffe S3ittebet af l^ine l^engitine, elffelige $D^enne^ 
ffer affpeilet paa (Srinbringenå Xat)le! 3p, ber er D^igbom 
i bette, at funne gjøre meb @læbe, Xroffab og glib hei, 
man tror, ai Siuetå $ligt ^ar paalagt o§. 3 et Sit) faa 
fulbt af Dmffiftelfer, af (55læber og ©orger, af £t)ffe og 190 

Ul^ffe, er ber intet, forn unber Xilbagebltffct faatebeå fan 
t)æ!!e @Iæbe og Xrøft forn 9!J?inberne fra benne %\h, 

3 pe!uniær §enfeenbe gi! bet ha feller i!!e '{aa baar- 
(igt til, forn M i ^eg^nbelfen tegnebe til, ta!!et t)ære ben 
S8elt)ilie og $aaf!j);JnneIfe, l^tjormeb man otjeralt i 33t)gben 
betragtebe min Særeroirffom^eb. ^en gamle ^(o!!er^ 
tienbe, fom i \)tt 5lar t!!e beløb fig til 5 (gpb., gi! i het 
anbet og trebie 5lar op til 20 a 25 ©pb. flaret, fornben 
bet meget liberale Offer, !)t3ormeb man nu albrig glemte 
mig, t)eb be !ir!elige forretninger. (Sanffe uuentet fi! jeg 
efter en 3 — 4 %ax§> gorløb en anben ganf!e gob Snbtægtg= 
lilhe, Tlin garbror ]^at)be nemlig t)æret anfat fom 
S^occinatør for bet l^ele Dibtftra!te og foI!erige ^ræftegjelb, 
men fanbt nu, at ^an§ forretning leb altfor meget t)eb hen 
lange grauærelfe i ben bebfte (Sommertib, ha benne ®jer= 
ning f!ulbe ubføreg. §an tilbøb fig berfor at otjergioe 
ben til mig, eller rettere, at fratræbe i min gatjør, anbefa- 
lenbe mig til fin (Sfterfølger. <Saat)el for at lære at bruge 
Sancetten rigtig og meb ben fornøbne gærbig^eb, fom 
for at lære at bebømme S3accinationen§ 5@gt^eb, op^olbt 
jeg mig en 3J^oaneb§tib i Sergen f)o^ ben be!jenbte ^r, 
SSi^berf. 5orft)net meb ^an§ 5ltteft affenbte jeg i al ©til- 
^eb min ?lnføgning til ^ir!e* og Unbert)i§ning^beparte= 
mentet. ^a min farbror i be ^ar fibfte 5lar ^at)be for* 191 

(ømt bette ©jøremaal og ganffe unblabt at foretoge fine 
fæboanlige SSaccinationSreifer, Dar bet !ommen ftærft \)aa 
%aU ai bete forretningen fognem§, faaat 5t)er ^irfefanger 
fi! SSaccinationen i fit @ogn ot foreftao. Seg fr^gtebe 
altjaa meget for, at f)t)i§ man fif ai t)ibe, ai ben gamle 
3Saccinatør mr fratraabt, t)ilbe man inbgaa til Sf^egjerin^ 
gen meb 5(nføgning om ben ^aatænfte deling, og jeg t^en^^ 
ie\)e igrunben flet i!!e at B(it)e anfat for bet iiele $ræfte* 
gjelb. §elbigt)i§ mv Xanfen om en ^Deling no! itte 
fommet til Regjeringen, rimeligtiiå forbi 5lmtet i!fe øn^ 
ffebe at faa meb faa mange t)an!nnbige 9J?ennefferå Sflegn^ 
f!ab at gjøre, og jeg mobtog ganffe rigtig ^eftalling forn 
33accinatør for ^ele ^ræftegjetbet £^!!en ^at^be benne 
@ang ftaaet mig bi. ©aafnart benne 5lnfætte(fe biet) be- 
!jenbt, afgi! ^rotefter mob min 5lnfættelfe for mere enb 
mit eget ©ogn, men hei \)ax nn for fent, ^flegjeringen t)ilbe 
i!fe !u(b!afte fin egen 5lnfcettelfe. ^a min ^orgjænger i 
benne ^Befatning, fom fagt, iffe f^a^obe røgtet fit ^a(b, 
!)at3be jeg be to førfte 5(ar en temmelig rig $øft, ihei mine 
Regninger, ©f^bågobtgjørelfe iberegnet, gif op tit omfring 
100 @pb. aartig. Søt)rigt naaebe jeg fenere albrig ot)er 
40 til 60 ©pb. om ^aret for SSaccinationåforretninger. 
!5)ette tiar bog en ftor $jelp. 9J^ine (Sommerferier, fom 
jeg ^ibtil ^at)be ant)enbt i 5lrbeibe ^og en eller anben 
(^aorbbruger, for at ^jetpe (ibt )i)aa min ringe fiøn, biet) 192 

nu futbftænbig optag^t meb SSoccinationSreiiier. ^aa 
hi^\t Sf^eijer fi! jeg atter 5lnlebning tit at ftifte mange in* 
teregfante 33e!jenbtf!aber, og for flere af ^ræftegjelbetS 
meft opltjfte og fremfeenbe Sanbmænb at fremfætte mine 
^nblingå^X^eorier om goI!eopIt)gningen og tjoab bermeb 
!unbe ftaa i gorbinbelfe. Seg I}ar ©runb tit at tro, at 
ben Sæb, fom faa(ebe§ neblagbeS, l^eller iffe biet) ganffe 
nben grugt. Sbetminbfte minbeS jeg meb ftor ^ilfreb§t)eb, 
^t)orIebe§ lebenbe S3j^nber fom (ange ^eie til be ©teber, 
t)t)or mine ^øhex ffulbe aft)oIbe§, for at tale meb mig om 
Xing, fom hei oar en ftor ®(æbe at l^øre bern omtale meb 
faa megen Sntereéfe. VIII. 

2lcifc til €nglan6. 

3 goraaret 1835, efter at jeg oar bleoen m^nbig og 
()at)be mobtaget min 5Irt) og tiCfige fparet fammen hei 
mefte af min gortjenefte, unbtagen l^t)ab jeg fjøbte SBøger 
for, fanbt jeg mig i S3cfibbelfe af nogte §unbrebe vgpb., 
f)t)oraf jeg faa fmaat funbe gjøre mig breb, ha ingen af 
mine jeonalbrenbe, faat)ibt bcfjenbt, funbe opt)ife faa 
mange 5lontanter. So mere min S5ibebegjærligl)eb nærc= 
be§ Deb nl;e S3øger, jo ftørre og ftærferc b(eo ben. SSøger 193 

funbc i!!e længer tiIfrebå[tiUe mig, jeg (ængtebe efter at 
fomme ub i S3erben for at fe og erfare noget af bet, forn 
gjennem S3effrit)e(fen mx fommet til mig i altfor tt)nbe og 
ubeftemte %xæt Seg fi! en gammel Scerer tit at inbtagc 
min ^lat^ i ©foten, og en af 9}^ebt)je(perne til at paatagc 
fig ^irfefangen og !^ent)enbte mig berpaa til ©ognepræften 
om 2;itlabetje at tjcere borte i 6 2J^aaneber. ^erfonet* 
fopellanen toår mig oltib en tro SSen, og ha jeg forflarebe 
^am, at en gob $8en i S3ergen, ber i biåfe ^age agtebe at 
affenbe et (5!ib tit ©^ie(b§ i (Snglanb, ^a^)^^ tilbubt mig 
fri Sf^eife berotoer i ©elffab meb ^an» ©øn, fom ffulbe ber^ 
bort for at lære ©proget, ubtoirfebe §an uben ftor SBanffe- 
tig^eb ben fornøbne Xillabeife ]^o§ ben gamle ©ognepræft, 
ber iøurigt mv faa gob^tig af fig, at man næften funbe 
otoertale ^am tit l^Dab het ffulbe toære, faatænge het fun 
gjaibt ^(igtforfømmelfer, 3eg erinbrer engang paa et 
SSifitatgmøbe, ha S3iffoppen meb ©treng^eb infifterebe )()aa, 
at ©ognepræften ffulbe beføge Dmganggffolerne, at ^an i 
ai Unberbanig^eb fpurgte om iffe kapellanen maatte gjøre 
bet fornam: "9^ei!" ftiarebe Siffoppen opbragt, "^u 
ff at gjøre bet!" ""Xct ff at ffe, het ff at ffe, SDereg §øi. 
ært)ærbigt)eb," ftjarebe ©ognepræften, men tænfte forreften 
t)ift iffe i fjernefte 9JJaabe paa at lahe bet ffe, tt)i het 
ffete ibetminbfte iffe faatænge ^an (eoebe. 

Slotbmoenbene amcrifa. 13. 194 

Seg ^at)be allerebe for et 5lar§ %\b fiben be9t)nbt at 
læfe ©ngelf!, ^t)orti( be reifenbe (Sngtccnbere, forn allerebe 
ba 5at)be Begt)nbt at Beføge gjorbbiftrifterne i S^orge, 
^at)be gioet ben ftørfte 5lnlebning. Uuber tnit Dp^olb i 
S3ergen, før ^Ifreifen til (Snglaub, f!u(be jeg ^oå en af 
93^en» 23og^anblere !jøbe et ^ar engel^e 58øger, i ^\)iikn 
5lnlebning jeg forn til at fige, at jeg netop ftob i Segreb 
meb at foretoge en Sfleife tit «Sljielb^, 9Zen)caftIe og nogle 
anbre ©teber i het norblige (Snglanb og berfor ønffebe at 
gjøre mig libt bebre befjenbt meb (Sproget. §an i)at)\)e 
i!fe be Søger, jeg fpurgte efter, og maaffe tiar het hette, forn 
fatte l^am i onbt 2une, men jeg frt)gter meget for, at bet 
tjar ben gobe 9J^anb§ ^afteftolt^eb, ber bleu ubelfiagelig 
berørt; nof er het, f)an biet) meget opbragt og ubbrøb 
i retfærbig ©arme: "^n til ©nglanb! gt)ab ^al bu gjøre 
i (Snglanb? @n norf! Sonbe tit (Snglanb — lære (Sngetjl! 
2)in 9^æ)eoi§f)eb gaar bog altfor uibt. $oIb big til 
^ate!i§men og ©almebogen, het pagfer big bebft." Tlan^ 
ben følte fig meget inbigneret oder, ^tjab l)an i fiig^eb meb 
be flefte af fine 6tanb§fæller anfaa for en ren 6!anbale, 
at l^øre flig Xale af en 33onbc. Seg anfører en!elte af be 
mange Xilfælbe af hette @lag§, fom møbte mig unber 
mine 30 ^ar i 9^orge, og ^atihe i!!e faa liben Snbfl^belfe 
paa min Xanferetning og fenere fiitj^ffjæbne, for het tjifte, 
^t)orlebe§ (Stemningen paa ben ^ant af 9^orge bcngang 195 

mx meUem ben Ijerffeube 09 ben uuberorbnebe ^laéfe ; t^i 
nu er jo ^It faa uenbelig meget foranbret i benne $en^ 
feenbe, taffel uære ben ^ngre ftuberenbe ©lægtå og TlaaU 
mænbeneg f)eltemobige 33eftræbe(fer for at ubjet^ne 5^(øften 
meHem be to ^lagfer, uben I)t)tlfet man enbelig ^ar opba* 
get, at M er umuligt for 9^orge at følge meb Xibcn. 
©fabe tun, at man et $ar Ijunbrebe 5lar for fent f^neg at 
^atje opbaget ben (Sanbl^eb, at het fommer an paa @runb* 
Dolben om iB^gningen ffat ftaa faft og Um t)arig, ai be 
manges 5(rmob tilfibft ml fortære be faaé 9itgbom og, 
lig en prægtig S3t)gning paa en raabben ©runbuolb, falbc 
fammen i en fætleS Sf^uin. 

(SnglanbSreijen ^at)be, faatjibt jeg fan forftaa, en tjigtig 
3nbf(^be(fe paa min gremtibåbane ; ben biet) ben f ørfte, 
Pjønt iffe enefte ^arfag til en rabifal SSenbing i mit £it)§ 
gorfætter for gremtiben. SSel ^atjbe jeg, forn tibligere 
berettet, f)elft ønffet at fomme i ganbelen, men ^at)be bog 
iffe t3ot)et at fe længere frem enb til at Um ^ontorift 
^^u fom jeg berimob i en birefte 93erøring meb ©fib^ 
farten og UbenlanbS^anbelen, og ^er aabnebe fig for mig 
nt)e 6cener, ©tittinger og gorljolbe, f)t)orom jeg før fun 
l^atjbe l^aut meget bunfle og ufulbftænbige goreftittinger. 
@t $arti Sfl^per og anbet S3ilbt fra ^arbangerfjelbenc, fom 
jeg f)at)be faaet 2^ittabelfe at tåge meb, gat) et meget op» 196 

muntrenbe 9lefu(tat, ihtt be folgteå i bet engel^e 9}lar!eb 
for mere cnb boBbett of ;^t)ab ^rifen ijor i SBergen. ^e 
^(æbe§t)arer, jeg fjøbte og bragte tilbage for ^døM, gat) 
ogfaa et meget tilfrebSftillenbe fReJuItat, og tjente berfor 
enb mere tit at beft^rfe mig i en (forn jeg fenere fanbt) 
ot)erbret)en 9[J?ening om gorbeten meb garten og ^anbelen 
^aa Ublanbet. Ubreifen foregif unber meget gunftige 
Omftænbigt)eber. ^at)et t)ar forl^olbStjiS roligt og meb 
en tebDarenbe norbøfttig SSinb !om t)i otjer S^orbføen i tre 
^øgn, ^et t)ar f ørfte ©ang, jeg befanbt mig paa §at)et ; 
bet t)ar førfte ©ang, jeg faa mit g^^^^^^^^^ ^lippef^ft 
()urtig forft)inbc og ffjnle fig bag 9^orbføen§ "pnflebe 9!^g/' 
5llt tjar f)ertigt og ffjønt og be!ræftebe (Sanb{)eben af ben 
norffe ®igter§ Drb : "§at)et er Pjønt, naar bet rotigen 
I^DccIoer ftaalblanfe ©!jo(b otjer SSi!inger§ ©raD." S^g 
i}a'o\)t natur(igt)iS min ^øie fornb ^o§ <S!ib§manbffabet og 
fi! faalebeS en fjerlig 51nlebning tit at btitje befjenbt meb 
(Sømanb§ftanben§ Sit) og SSæfen, ber l^ibtit l^at)be tæret 
mig nceften fnlbfommen nbefjenbt. ^et førfte Snbtr^t jeg 
fi! of 6ømanben§ alminbelige ^arafter, l^ar tjeb fenere 
erfaringer i bet $e(e tåget befræftet fig, og SSoIf \)ax 9flct 
naar ^an figer : "^at)et er l^erligt og l^ertige (Sønner, 
ftebfe bet foftreb i fraftfulbe %a\)n," 

Dm Dpl^olbet i ©nglanb !an jeg fatte mig meget fort. 
S^æften alt bet, fom I^er møbte Øiet, t)ax nt^t og forffjeHigt 197 

og logbe uaflabelig Seflag );>aa min Dpmær!fom{)eb. (Sn 
S^ilbt^anbler i S^enjcaftle oeb 9^at)n Some^ ^ape tjifte mig 
megen ©ob^eb og gi! meb mig til be ftefte ©euærbigljeber 
i S3t)en, ^tjoriblanbt SJ^ufæet mv bet t)igtigfte og l^Qt)be for 
mig otjerorbentlig Snteregfe, \aa jeg ofte fenere tilbragte et 
$Qr Ximer om ^agen l^er. Tlau t)ar bengang nt)Iig be^ 
g^nbt meb Sernbaner i (Snglanb, og jeg fi! l^er 5ln(ebning 
til for førfte @ang at prøtje garten meb Sernbane fra 
9^etocaftle til ©^ielbS og tilbage. ^et flabe, l^erlige fianb 
i Xt)nefloben§ ^alftrøg funbe i!!e onbet enb l^atie ober* 
orbentlig SntereSfe for et 2J?ennef!e, fom albrig før l^aube 
oæret ubenfor M bjergrige og !lippefulbe SergenS ©tift. 
33^ine Ubflugter, bel§ tilfob§ og belg meb ^ofttjognen, ub 
i 2anbbiftri!terne, meb Dp^olbet i be faafalbte Idds t)eb 
iBeifanten, bare be bel^ageligfte af ben Xib, jeg tilbragte i 
Snglanb. ©proget gat? mig ingen SSanffelig^eb forfaaoibt, 
at jeg gobt funbe gjøre mig forftaaelig for golfet og for^ 
tælle bern, l^bor jeg t)ar fra, Ijoab jeg tjilbe oft)« ; men ai 
forftaa bem, naar be, fom hd forefom mig, begtjnbte at 
labe -ungen løbe i ©aHop, het l^atjbe begoærre ftore S8an= 
flelig^eber og bragte mig i gørftningen ofte i altjorlig 
gorlegen^eb, ^et mx kt for (Snglænberen at gjenfjenbe 
Drbene, naar jeg ubtalte bem fom be ffritjeé, men for mig 
at gjenfjenbe bem efter £t)ben, ber ofte er faa ^øift forffjel^ 
Hg fra S3ogftat)en, hH fanbt jeg alt anbet enb morfomt, 198 

allerl^elft naar jeg fangebeé t bumme geiltogefjer. (Sfter 
ben førfte Uge mx bog bet i^ærfte ^ermeb otjerftaaet. 
gruentimmernt tar M alttb lettere at forftaa, ba bere$ 
(Stemme er ffarpere og flarere for \)et utkante Øre. Tir, 
$ape§ ^one, fom ftob for Ubfalget i 9Jianben§ grat)ceret}e, 
og fom attib ^a)obe faa meget at fnaffe om, t)ar mig til ftor 
^jælp meb Drbeneg Ubtale, i!!e Blot forbi ^un altib fna!^ 
!ebe, men ogfaa forbi f)nn lagbe an paa ai ubtale ]^t)ert 
Drb flart og beftemt. $8aabe ^nn og 3)^anben Dåre meget 
uenlige og frifteligfinbebe golf; be bab mig fomme meb 
bem tit ^'irfen, ^t)or jeg for førfte ©ang fi! l^øre ben en- 
getffe ©nb^tjenefte. 3Jir. ^ape gif ogfaa en ^ag meb mig 
til en af S3^en§ ftore 5l(mnef!o(er, I^Dor jeg fi! ^nlebning 
til ai anftille nogle (Sammenligninger meb ^enf^n tit Un^ 
bert)i§ning§t)æfenet, ^tjitfet jeg forreften i!fe fanbt ftort 
anbertebe§ enb i be cctbre Sfoter i Sergen. 

^en nnge (Søn af bet bergenffe 9fleberi, meb t)t)iå Slih 
jeg toår fommen ooer, og fom l^atobe toæret ben nærmefte 
Hntebning tit min Sfleife, ffutbe forbtioe toeb et ganbetS- 
fontor et 5tar§ Xib, og ba Dort (S!ib efter fej Uger§ gor- 
tøb btet) feilfærbigt for Xitbagereifen, bteu (Spørg^maatet 
for mig, om jeg ffntbe gaa titbage meb famme @fib etter 
Dotje at btitoe, tit ber gaueS en anben Seitig^eb. Cp^otbct 
tjar b^rt, og jeg f^nte§ min titte unbcr ben ftrengeftc 199 

tSparfomljeb opfparebe kapital bleu temmelig {)aarbt meb^ 
toget, (igejom mit fe^ 9Jiaaneber§ gor(ot) maaffe funbe 
ubløbe, før jeg fif en nt) £ei(igtjeb til at !omme tilbage 
ooer 9^orbføen; beugang t)ar ber nemlig i!!e ^ampffibå^ 
fart metlem be to Sanbe, -Jom ber nu er. 3uft fom jeg en 
^ag omborb i tjort (S!ib, fom f!u(be afgaa næfte SJ^orgcn, 
ftob og omtalte benne (Sag meb uor (Superfargo— en ftolt, 
egennyttig 9J^anb, IjOié S8ebilie jeg bog paa en 3J^aabe 
{)at)be tounbet Deb at (øbe en 2Jlængbe ^(Srinber for l^am i 
S^en — fom en anben 33ergen§ kaptein, ber feilebe for 
jamme ^fleberi, omborb og fortalte, at l^an netop t)ar fom^ 
men op fra (Sf)ielb§ meb Sernbanen og t)entebe fit ©fib 
opab 9flot)eret, faafnart globtiben inbtraf. $an tjentebe at 
blioe l^enliggenbe i flere Uger, før ^an fi! loffet, og atter 
inbtage en Sabning ©t^fgobå, ber a(minbe(ig mebtager en 
I)e( SDe( Xib. Seg t)itbe altfaa faa en fortræffelig £eilig== 
Ijeb til at følge \)am tilbage, ^t)orom jeg ba ogfaa ftray 
traf Dt)eren§fomft meb l^am. ^et t)ar en meget intere§= 
fant, uenffabelig og frifinbet SUianb, meb Ijtjem jeg fenere 
fom til at ftaa i et fortroligt gort)oIb, og ^uem jeg ^ar at 
taffe for abffittige Xjenefte. Dpl^olbet i ©nglanb biet) 
faa(ebe§ forlænget til ot)er tre SJiaaneber, og Tlx. $apeå 
ffaffebe mig en Ximelærer, fom fom og læfte meb mig en 
STime bagtig for en meget ubet^betig (SJobtgjøretfe. 200 

(Su ganblenbe fra ^ jøben^at)n ueb S^aon X. ganjen mv 
bofat i S^eiDcaftle 09 uar l^ommt§fionær for næften ade 
norffe og banffe @!ippere, forn au!om bertil. ^aa ben 
Xib, jeg Dar ber, anfom et I)ett)beli9t 5lnta( banffe Sægtcr 
meb ^'ornlabninger, ba ^orntolben f ormebelft SD^anget ^aa 
SBrøbftof I3ar miblertibig bletjen opif)æt3et. ^enne ^jøb= 
manb §anfen l^atjbe en (Bøn, ber ogjaa tJtfte mig abffillig 
SSelmlie unber mit Dpljolb i S3^en. ^et mt en gobélig, 
felffabelig ung 9Jiaub, forn forreften lob til at tjære en 
Soafer, ber Sntet tjilbe beftille uben at more fig. 9Zaar 
og l}\)ox \)an traf mig, fagbe ^an : " I wish to drink a 
glass with yon," og faa trafterebe l^an, men aCtib fun 
meb et $ar fmaa SginglaS. 

Seg ^at)be altib funbet, at 6progftubier oar het, jeg let=^ 
teft fom offteb meb, og mit (Sngelf! beg^nbte berfor tjeb 
Ubgangen af be tre SJ^aaneber at blioe faatjibt refpeftabelt, 
at 2J?rg. $ape§ meb ftor XilfrebS^eb hinbc fige mig, at 
jeg nu i!!e mere be^øtiebe at r^fte meb ^oticbet og figc: 
"nic^tS tjerfte^e." gorfaatjibt Ijaube Sfleifen altfaa iffe 
bæret forgjæoeå; bog bar grugten i anbre §enfeenber af 
langt ftørre S5igtig^eb for mig enb ©progfunbffaben, ber 
maa^e bilbe blioe of liben praftiff 'iR^^ttc, 2)et Dar nu 
førft rigtig gaaet op for mig, at SSerben paa en ^J^aabe laa 
aabeu for mig ; S3Ii!fet biet) ubtjibet ; bet trat)Ie fiit) i ©ng- 201 

lanb, nieb ben umaabelige ^ontraft mellem ^f^igbom og 
gattigbom, f)at)be gioet min Sit)§anf!uelfe en foranbret 
S^etning ; M liUe norjTfe ^aftetjæfen ineb fine fmaa %ox^ 
Qrgeffer mv trængt i Saggrunben Deb (Sl)net of be u^^re 
gabri!* og fianbmonopoter i (Snglanb. $anbeI§arifto!ra= 
tiet begljnbte l^er aUerebe at hlm ligefaa mægtigt forn 
5lbcl§ariftofratiet« Sebfaget af 2t)!!en funbe hen b^gtige 
og arbeibfomme plebeier oeb fine $anbeI§foretagenber 
{)æt)e fig op paa $engearifto!ratiet§ §øiber, lobe fig tjælge 
til parlamentet ofo. ^e Snbtrt)!, jeg l^atjbe \aaet,f)M\) 
jeg l^aube feet, l^ørt og erfaret paa min @ng(anb§reife, 
gjorbe mig mere ^aabefutb, It)!!elig og tilfreb§ i min ©tit* 
(ing, enb jeg nogenfinbe l^atibe tiæret. Seg t)ilbe meb ^ro* 
ffab og glib ubtjene mine 7 5(ar fom Særer og imiblertib 
forberebe mig for ^anbelgftanben, faatjibt Dmftænbtg* 
^eberne tillob. 

,^jemreifen meb ben ©fipper, fom ooenfor er omtalt, 
frembøb intet, jom er toærb Dmtale. 3J?eb en brit)enbe 
35eftent)inb gi! bet i en ritienbe gart otjer S^orbføen, og i 
et øfenbe 9^egn fom t)i for futbe @ei( inb gjennem S3er^ 
genåleben efter 2J- !I)øgng ^fleife. fSax hei iffe for ben 
ftore Xolb, fom engelffe %abxit^ og SJ^annfaftnroarer ben^ 
gang t)ar unberfaftet, tjilbe gorbelen ^aoe tjceret enorm 
paa bi^fe SSarer; ber foregif i be ^age iffe faa (iben 202 

^Smugling langå ben norffe ^^[t, og Sobferne !unbc no! 
fortælle om mangen Dtteæring, ^oort $ai?ftrilen af^enter 
Sabninger of foftbart ©ilfetøi, 3nt)eler o. be§(. fra (Stben 
cf be fra (Snglanb fommenbe ©fibe, meben§ bi^fe ligge ba! 
i hettz Øtemeb. ^i§fe gol! ere natnrligtjt^ mebf!t)(bige i 
©muglertet, og !an berfor i!!e ongit)e nben fett) at blitjc 
ftraffet. 9flegnt)eir og ©torrn er febføtgelig bet gunfttgfte 
fSdx for faabanne Dperationer, ha ber unber biåfe Dm^ 
ftænbig^eber !un er faa ^ot! ube og færbe§. 

^a ber enbnn t)ar et ^ar SJJaaneber tilbage af ben Xib, 
jeg !unbe tjcere borte fra (S!oIen, tilbragte jeg bi^fe i 33er= 
gen, ^t3or jeg altib befanbt mig bebre enb nogenftebå eller§. 
Seg t)at3be nu t)unbet ftere ^Senner l^er, \)o^ f)\)cm Dp^olbet 
intet !oftebe mig, og tit ©jengjætb tæfte jeg af og tit tibt 
meb S3ørnene i §ufet. @n!ette Opt^^ningåoenner gau 
mig 5lbgang tit bereg ^rit)atbibliott)e!er (noget anbet of== 
fentligt 33ibtiot^e! enb Seiebibtiot^e!et ]^at)be§ bengang 
i!!e) og taante mig bereboiflig be S3øger, jeg ønf!ebe at 
Icefe. Sætning og (Setoftnbium mv egenttig bet, jeg 
benne ©ang l^at)be forefat mig at anDenbe min Xib tit i 
S3ergen; ii)i jeg formaaebe i!!e ai Ijøbe mange 53øger, og 
naar jeg fom titbage i mit S)iftri!t, mx ber ingen jeg 
funbe taane af. goruben en ^ortfcettetfe af Sæfeøoetfer i 
X^bf! og (Sngetf!, Dar bet ifær giftorie og (5Jeografi famt 203 

en ^ct Sfletfebeffrioelfer, font nu nieft optog min %ih, og 
jeg erinbrer i!fe, at itogen anbre to Tlaanchcx af mit Sit) 
^ar gaaet hurtigere etler mere tt)!!elig enb bi^fe. $aa 
|)jenireifen melbte jeg mig atter l^o§ ^ræften; \)an Betrag^ 
te'Oe min @nglanb§reife fra et fornuftigt ©taubpunft, ub* 
tatte fig færbctc» titfrebS meb mit goretagcube og titføiebe, 
at t}an funbe ønffe ret mange af fiærerne t^itbe foretage fig 
noget tiguenbe. SScb en SSifitation i $ot)ebfognet§ fafte 
(Sfote, forn $rot)[ten tjotbt en fort %ih berefter, toår jeg 
ogfaa fommen titftebe for ai fe og l^øre, :^t)ortebe§ bet qH 
tit i t)or fafte ©fote. ^a ^erfonetfapettanen foreftitlebe 
mig og fortatte, at jeg l^aobe toceret i ©ngtanb o.f.t)., Bet)a^ 
gebe bet ogfaa $rot)ften at nhtak fig meget bifatbenbe, og 
:^an unber^otbt fig meb mig et ^t)arter»tib, uben at jeg 
mærfebe noget tit be mørfe (Sf^er, fom unber miu 'tReli^ 
gion^ejamen mx truffet op otjer ^anå ^aft)n. SSeb §jem- 
f omften beføgte jeg miu gamte 9J?ober og ftere af miue ©ø^ 
ffenbe. SO^ober uar ali aubet enb titfreb» meb mit etoen- 
t^rtige Sit) — faatebe^ fatbte l^un mit £i)(}l)oih i 33ergen, 
min ©ngtaubåreife, ja enbog mine DmBub^reifer fom 
^ræftegjcetbetS SSacciuatør. 9Jline ^øffeube, fom attenåre 
cetbre enb jeg og bare fomne i Sorbtjeie i S3^gben, protefte* 
rebe ret att)ortigt mob ben uBefinbige S5rug, jeg gjorbe af 
mine ^enge. SDe Beftagebe fig inbertig ot)er, at jeg iffe 
Ben^ttebe ben t)ertige ^(ntebning, jeg l)at)be tit at f pare 204 

fammen ^enge no! iii at fjøbe en Sorbtjei, 09 fpaaebe mig 
^etlerftaoen forn en nnnbgaaelig gølge af min Sæfegal^ 
jfab. @n of mine Srøbre f)at)be faaet fat paa en norf! 
Sproglære, fom til!)ørte mig; af benne forelæfte l^an mig: 
"3eg elffer, jeg elffebe, jeg ^ax elffet, jeg f!al e(ffe" ofn. og 
ubbrøb berpaa trinmf erenbe : "^et 2J^ennef!e, fom !an 
(ægge $enge iib for faabant mening§(øft gjaS, maa tjcere 
gal," ^et nt)ttebe !nn libet, ai jeg inboenbte, at l^an tjift* 
no! i!!e i en norf! ©proglære t)ilbe gjenfinbe fine ^ate!i§= 
mn§*(Satfer, men ai ben berfor !nnbe tJære nt)ttig til fit 
^rug. £igefaalibt fom en $(ot) bnebe til ot l^arue meb 
eHer en §art) tit af pløie meb, !nnbe en ©rammati! t)ære 
en S^eligiongbog og omDenbt. Seg minbebe om, at man 
jo fra min S3arnbom af paa bet ftrengefte ]^at)be ftraffet 
mit $ang tit fiæSning, at jeg trob§ at 9}lobftanb Ijaobe 
gjennemført mine gorfcetter faa gobt fom mntigt, og jeg 
ft)nteø, ai SRefnttatet bog t)ar tangt bebre, enb be l^atibe 
fpaaet mig, og jeg t)itbe nøbig opgioe min Xro paa, ai bti 
ogfaa i ^Ji^emtiben uitbe gaa bebre enb man fpaaebe. (Baa^ 
uet min 9J^ober fom mine @øf!enbe etf!ebe mig bog inber^ 
tig og bereS ^aab t)ar oprigtig ment. ^e uåre tosåte 
got! i SB^gben og ot)er^otbt ftrengt be gamte gæbrenepi!!e 
og be nebart)ebe S5ebtægter, meben^ jeg oeb min Omgang 
meb S3øger og meb SJJænb af ben ^erf!enbe ^ta§fe faauet^ 
fom meb gremmebe ^a\)\)^ iahi meget af M gamle tit^ 205 

tjante ; mange gorbomme uåre afftebne og £it)éanf!ue(}eu i 
bet^belig Tlon foranbret. ^eunc goranbrtng aaBenBarebe 
fig enb tt)be(tgere i Dmgatigen meb golfet i mit (BMe^ 
biftrift, og het bebrøuebe mig ofte at finbe en tiltagenbe 
llot)eren§[temmeIfe meb be @n!e(te, font for bet mefte før 
^aobe uæret paåfioe 9}^obftanbere. 3 Ufolen arbeibebc 
jeg atter meb fornt)et ^raft og uanbt fn(b ^nerfjenbelfe af 
mine gorefatte faauelf om en ret opmnntrenbe $aaff jønneife 
^o§ flertallet af gorcelbrene i SDiftTiftet. (S!oIe!ommi§- 
fioncn Ijaube ubfat en liben $ræmieBe(ønning for ben bebfte 
Dmgang^ffole i ^ræftegjælbet, ^er uar 15 ^iftrifter 
foruben gaftffolen, og ha mit biftrift i lofal §enfeenbe 
Dar minbre l^elbigt ftillet, t)at)be jeg i!fe tænit paa aj 
fomme i S3etragtning ueb Ubbelingen. ^a $erfone(: 
!apellaneu Dar ben enefte, fom beføgte alle ©folerne, Bleb 
■man enig om, at l^anS ^tnbefaling ffnibe gjøre Ubflaget, 
og t)an betænfte fig i!!e et Øiebli! \iaa at erflære, at ber 
efter \)an^ SOiening i!fe hmbe Dære nogen Zml om, :^t)em 
^ræmien rettelig tilfom. §an§ ©rnnbe Bleue i ^ort^eb 
nbt)i!(ebe og enftemmigt tiltraabte, og ben nceftc Sønbag 
ouerrafte ^an mig ^ræmiebetønningen i 5lir!en i SiJienig- 
^eben§ 9^cert)ærelfe meb nogle 33emær!ninger, fom for mig 
Diåfelig Dåre meget fmigrenbe. Seg '^a\)he altfaa l^er 
Røftet nogle fianrbcer, fom jeg flet i!fe l^aDbe brømt om — 
i ©rnnben f)aDbe f}e(e min Xanfe og @træben i ben fenere 206 

Xib tjæret foa fulbftænbig abforberet af mine ©jøremaal 
og be itt)e ffiftenbe ©cener, at ben perfonlige ^refjærl^eb, 
\)\)oxa\ jeg ubeutt)it)l ^atjbe min 5lnbe(, t)ar traabt ganffe i 
S3aggrunben. IX. 

^orføg paa at oprctte et €æfcfcIf!aK 3 et Xibåffrift, t)t)i§ ^am jeg nu Ijar glemt, fanbt jeg 
offentliggjort en katalog ot)er SBøger, forn forfatteren an= 
faa meft paSfenbe for 5l(muebib(iot^efer. ^eite mttc ben 
Xonfe l^oS mig at gjøre gorføg meb Dprettelfen af etficcfe^ 
felffab i Dort (Sogn. fiæfefelffaber og ©ognefelffaber eji^ 
fterebe allerebe i en ^e( ^rceftegjælb, men fjoS o§ t)or ber 
enbnu ingen faoban Snbretning, og jeg ^at)be mangengang 
inberlig følt S(J?ange(en beraf. 9^u b(et) hei til en flar og 
ftærf Duerb€t)i§ning I)o§ mig, at et t^ebalgt omenb (ibet 
@ognebibliotf)e! oilbe tjære et af be t)ir!fomfte SD^ibler til 
gol!eoplt)§ningen§ gremme, og jeg lagbe berfor ftraj 
gaonb );)aa SSær!et meb al ben S5arme og Utaalmobiglieb, 
l^tjormeb jeg i benne unge tilber tog fat paa en^t)er Xing, 
forn intereiJferebe mig. ^er gat)e§ i tJort @ogn nogle mere 
opl^fte, forbomSfrie og fremabftræbenbe SJ^ænb, fom ftebfe 
]^at»be ftaaet Saft og 33raft meb mig i be ^ampe, fom M 207 

gamle 09 n^e næften til otte Xiber fører mob l)inanben, 
5)i§fe gtf ftroE meb £it) og ©jæl inb paa min $Ian ; be 
fornøbne ©tatuter biet) ubarbeibet, og en 3nbbQbeIfe tit et 
fiæfefelffab nbftebt. gtiert 2J^ebIem ffnibe t)eb 3nbtræber* 
fen betale 3 ©pb. og berefter en aarlig kontingent af 1 
©pb., ]^t)il!et t)i regnebe paa i nogle 5lar at giue o§ en re= 
fpeftabel (iHe Sogfamling, fornbfat ai t)i fif hei paaregnebc 
5lntal 2J^ebIemmer, og I)erpaa t)ar bet febfølgelig (Sagene 
Ubfalb beroebe. ^er tegnebe fig t)irfelig flere, enb t)i 
^at)be turbet regne paa, og foreningen talte fnart 30 aj^eb* 
lemmer. %\i bet førfte Snbfjøb \)a\)\)c tjt altfaa l^enimob 
100 ©pb. ©n komite af 5 SJiebtemmer ble» tjalgt tit at 
nbarbeibe en 2ifte ooer be Søger, forn førft ffntbe f jøbe§. 
<&aat)ibt jeg nn erinbrer, tjar M $enr. 2Bergetanb, forn 
^aube nbarbeibet ben for 6ognebibtiot^e!er beftemte ^ata- 
tog, jeg ^atjbe funbet, og fra bennc gjorbe nn komiteen fit 
Ubtjalg, og M b(et) mig ooerbraget at reife tit Sergen og 
beførge Snbfjøbet. gra nogle gamte S3ret)f!aber, forn 
enbnn finbeg btanbt mine papirer, anfører jeg l^er ^at)' 
nene paa nogte af be S3øger, ber fanbteS i ben førfte (Sam* 
ting, forn btet) !jøbt: ©tjerbrnp^ Tla^a^in, 4 S3inb; 9^or== 
geé offenttige Sf^et; ^rii§'§ $auge!unft; ^tatonS Q5co* 
grafi; $rimon§ 2eji!on; Xtt t)igtigfte af D^atnrtæren; 
gitofofi for utcerbe; SurfS S^latnrtjiftorie; 9^enmanå 
|)aanbbog; $atuban§ ^aah for ftjge; ^ngb^reneS S3e* 208 

i^anbting ; ^bilbgaarbs §efte== 09 ^oægat)! ; So^eå 3flegne= 
bog; §otft'å juribiffe §aaubbog; Obeen§ Sflegnebog; S3Ia^ 
om §at)e!unften ; SSiborg om (St3ineat)(en ; SBillaume om 
SJJennejlet; 9^etoton for Ungbommen; tonften at btiuerig 
og I^!f elig ; gald) om gi]lert ; §u§= og 3flei jelæge ; §irfi^* 
felbt om grugttræer; ^algaå £cerebog i 5lgerbruget; 
9}^alltng§ ftore og gobe §anbltnger ; S^aturlæren og Statur* 
f)tftonen; §aanbbog for Dmgang§f!oIer ; 9J^unt^e§ ^æbre* 
Ianb§ §iftorie; ^tatouS SSerben§{)iftorie; Dbel^manbS 
Xanfer ; 5I(mana!manben, ofti., oft). Seg f)ar f)er næt)nt 
faa mange of t)ore SBøger for at funne tJtfe, ^Dor tjanffeligt 
bet mx paa ben Zih og i ben @gn, t)t»or jeg tjar l^jemme, 
ai funne titfrebsftille 5llmuemanben ; t^ bette Uboalg af 
S5j2fger, fom jeg l^ot)ebfageItg fif (Sft)Iben for, bragte mig 
faa mange Ubeljagelig^eber, at jeg albrtg fan glemme htt 
Seg l^aobe Diftnof iffe feto noget perfonligt ^jenbffab til 
alle \)i§>\Q S3øger, men bet faibt mig bog albrig inb, at ber 
i faabanne S3øger ffulbe finbe§ noget anftøbeligt for ^eli- 
gion eller ^irfe, SJ^orol eller ©æbelig^eb, og bog bleD 
fiæfefelffabet, );)aa (Srunb af \)et^ S3øger, ot)erøft meb be 
grot)efte S3efft)lbninger for S^antro og Ugubeligl)eb af bem, 
fom ^at)be mobarbeibet ^oretagenbet, faa at enbog nogle 
9}ieblemmer blet^e forffræffebe og intet mere tjilbe l^atje 
meb ©agen at gjøre. (Saatiibt jeg nu fan erinbre, t)ar het 
hm fibftnætmte S3og, ber er et ^ox^øc^ pao at forflare be 209 

(jftronomiffe 33eregninger i t»ore ^Ilmanaffer og gjøre be 
førfte ©runbe af 5(ftronomien forftaaelige for ^Itmue^» 
manben, forn førft t)a!te Tli^tanU og SJ^obftanb. 2)eri 
fanbt man fremf at og forflaret ben £ære, at @o(en i!!e gi! 
rnnbt om Sorben, men at bet tjar 3orben§ bagtige 33et)æ' 
geife om fin %e, fom frembragte (SoIen§ tilf^nelabenbe 
@ang omfring Sorben, famt at het Dar 3orben§ aarlige 
^et)æge(fe i en oual ^reb§, fom frembragte 5largtiberne§ 
^fuejling — i!fe @o(enå gt^tten mob ©^b etter D^orb, 
fom man ^ibtil alminbelig ^at)be troet. SDenne S3og, 
mente man, t)ilbe attfaa gjøre S3ibe(en§ Drb til Søgn, 
^t)or het ^ebber, at @nb paa So§t)a§ S3øn (ob (Solen ftaa 
ftitte paa $im(en en ^e( ^ag for at git)e l^am Xib til at 
fntbenbe fine gienberå 9^eberlag i et geltflag, fom ha netop 
ftob paa, ^en inbe^olbt altfaa en fjætterff og fjækfor* 
bærtjenbe Sære, og be, fom ^ørte tii Sæfefelffabet, maatte 
t)ære t)antro gnnbe og X^r!er, fom bet if!e mx ret at taale 
i «Samfnnbet. ^a nn førft ben ouertroiffe 9Jii§tan!e mx 
Daft, Darebe bet i!!e længe, før man fanbt et etter anbet, 
fom Dar galt i næften ^Der enefte Sog, og 0Derf)0Debet Dar 
het jo gatt at (cefe i Derbålige Søger. Sætning ffulbe fnn 
anDenbeé paa @nb§orb, og bet Dar berfor en ffræ!!elig 
©nbåbefpotteife at (æfe om geftenå ©tigbomme og ©Dinet^ 
33e^anbling — het Dar attfammen "giftoriebøfer" og løgn* 
agtige fabler, man i)a\)he faaet for fine ^enge, og be, fom 

aiorbmcenbene i 'Umexila. 14. 210 

Iccfte faabanne 33øger, maatte t)ære ^ebninger, ti)\ ber 
fatibteS i!!e et @ub§orb i bern. 

^enne (Sang l^at)be jeg altjaa flemt forregnet mig ; at 
fomme meb gor!(aringer n^ttebe tf!e og ^orargelfen Dar 
faa ftor, ot ^ræften l^eller itle turbe tåge mig i gorfuar. 
Seg ljat)be jo I^etler i!!c raabført mig mcb ^am, om 5t)i(!c 
S3øger t)i burbe bælge, og funbe faalebeé i!fe toente, at l^an 
t)ilbe gjøre fig upopulær t}0§ allmuen, af ()t)em l^an fi! fit 
Dffer og Xienbe, allerminbft Deb at forfoare 33øger, forn 
^an maaffe felt) i!fe ]^at)be anfeet paSfenbe til golfelæg^^ 
ntng. ^tiab 2J?ebtemmerne angaar, ba t)ar ber omfring 
§a(t)parten af bern, forn oaflebe og begt)nbte at tale om at 
maatte faa fine ^enge tilbage, ba be i!!e ønffebe at eie no= 
gen ^nbel i faabanne S3øger eHer bære befjenbt for at ^øre 
meb i en gorening, ber l^^Ibebe flige 5Inf!ue(fer, SDen an^ 
ben $alt)bel, ber Beftob af mere op(t)fte og forbom§frie 
2J^ænb i en ^ngre 5Itber, fluttebe fig om mig meb ben fafte 
S3eftemmetfe, i!!e at lahe fig fujonere af en faa urimelig 
ganati§me. gor be oaflenbe 2J?ebIemmer paat)ifte be M 
latterlige i bereS ^ærb og ha^o bem forflare, f)t)orfor og 
I)t)orlebe3 bet funbe t)ære ftørre (S^nb at læfe om $u§= 
b^rene§ S3et|anbling, om Xræplantning, ^aueb^rfning 
o.f.t). enb at tale berom, og bet gjorbe be bog ofte. ^Mh 
Sorbeng og <Solen3 S3eoægelfe angi!, ba Dar bet jo lige let 211 

for ben ^Imægtige at (abc ben ene forn ben anben ftao 
ftille, om f)an faa fanbt for gobt, og ot man tjel gjorbe bebft 
i i!fe at ængfte fig ot)er (55nb5 gorføn§ $emme(ig^eber. 
^egnben t)or ber jo ftor Uenigfieb medem ST^eoIogerne 
felt) angaaenbe Mk Sibelfteb, og htt maatte berfor f^ne§ 
bebft for Sægfot! i!!e ai f)ænge fig faft i bi§fe tjanffelige 
8teber, forn blot uilbe foraarfage 33e!^mring og ©plib, 
men l^eHer labe ^ir!en§ bef(i!!ebe 5(ut^oriteter beftemme 
ot)er bern. Scilfalb burbe man gioe libt Xib, læfe bi§fe 
S3øger felt) og fe, l^tjab ber t)ir!elig lærtet i bem, fe l)t)ab 
bet egentlig mv be l^anblebe om, og iffe labe fig forf!ræ!!e 
of golf, forn man jo Dibfte mobfatte fig al tonbffab og 
Dplt)åning. ^en, fom ha efter en faaban fnlbftænbig og 
npartiff ^røtielfe t)ebblet) fit gorfæt at t)ille træbe nb, f!nlbe 
faa fin inbbetalte kontingent tilbage. ®et enbelige Ub* 
falb biet), at fnn nogle enfelte melbte fig nb, minbre )(>aa 
(55runb af bereé Dtiertro enb forbi bere§ Sæfeøtielfe og gor* 
ftanb3ubt)ifling t)ar faa inbffrænfet, at be if!e fnnbe læfe 
og enb minbre forftaa be flefte af Søgerne, og berfor fun 
fanbt faare liben SntereSfe i bem. Tien mebcn§ faabanne 
traabte ub, fom 5(nbre meb ftørre £æfeøt)elfe og minbre 
inbfnørebe ^anfer og melbte fig inb fom TltWmmn, faa 
at goretagenbet egentlig iffe falbt igjennem, men biet) bog 
meget lammet og inbffrænfet i fin SSirffom^eb. Dg felt) 
min egen ® jerning i Sfolen biet) bert)eb ftiHet i en ©ftigge, 212 

forn )paa flere ©tcber gjorbe bet folbt og uf)t)ggcligt og ba 
beite netop t)ar btanbt bern, jeg ffulbe føge ai t)iube for 
Opf^§ntngen§ @ag— be farffe I)at)e nemlig i!!e Sægebom 
be^ot), men be forn l^at)e onbt— følte jeg joameget fmerteli= 
gere M uf)elbige i min Stilling, ^ræfterne Dar opl^fte 
Tlænb, ben ene af bem funbe jeg enbog falbe frifinbet, og 
mellem fig inbb^rbeg og meb fine @tanb§brøbre (o be ofte 
ot)er $llmnen§ gorbom§fnIb^eb ; men be toåre forfigtige, 
floge, fonfert)atit)e 9)Zænb, ber mente, at man i!!e for en 
3be§ @ft)(b bnrbe ffabe fig gienber blanbt bem, man 
ffnibe n^be gobt af, og at bet be§nben gif fort no! meb be 
n^e ^fleformer, fom maaffe !nnbe føre berl^en, I)t)or man 
i!!e t)ilbe. SSore a}Jobftanbere beft^tfebeS berfor meget i 
fin 3t)er, ba be fanbt, at ^rceften, ber l^ibtil altib l^at)be bi=^ 
ftaaet mig i alle ©foleanliggenber, nn iffe gat) mig t)iberc 
93ifalb, et $ar 5larS Xib efter ubfom fra tirfe- og 
Unbert)i§ning§bepartementet et ^f^eglement meb §enf^n tit 
(SognebibIiotl)e!er, f)t)ori Sognepræften i l)t)ert ^rcefte- 
gjelb ffnibe beftemme, f)\)iitc 33øger man ffnibe faa Sot) til 
at anffaffe fig i Sæfejelffaberne. §ert)eb t)o!te§ for førftc 
(5Jang min Opmærffom^eb for 9^egjeringen§ politi! — en 
©ag jeg l^ibtil iffe l^atjbe tænft ftort ^aa. Seg faa nu, at 
man paa I)øiere (Steber iffe ønffebe at labe hei gaa ^nrtig 
meb 3oIfeopI^§ningen, men at 8mulerne maotte ubbele§ 
langfomt og fprebe§ meb t)arfom §aanb otoer et langt 213 

^tbSrum for at unbgaa reuolutionære Xenbentfer ; at \aa^ 
(ebeé forn Sflegjeringené ^olitif mt, faatebeå maatte o^^ 
\aa (Smbebgftanben ubotjer bet ^ele 2anb t)ære. 3eg for 
min ^el Dar fommen for langt, og faa mv flere af mine 
unge SSenner i t)ort ^rceftegjelb ; t^i i be fenere Slår ^atibe 
flere af be ^ngre ©folelærere faatjel forn onbre, ber agtebe 
at Um Særere, beg^nbt at fomme til mig for at faa 
Unbert)i§ning, og ber tjar paa en Tlaahe fremftaaet et 
@lag§ fpontant Særerfeminarium, fom lot)ebe t)igtige 9fle^ 
fultater. S)et t)ar muligt, at jeg ^er mr fommen ubenfor 
min ant)ifte SSirfefreb^. (Snfelte trofafte 35enner i ben 
^erffenbe ©tanb lob mig forftaa, at l)t)ig jeg i!fe tjar for= 
figtig, funbe jeg let faa en SJ^obbør, ber t)ilbe blioe farligere 
enb golfeforbommene. dt ^ret», fom jeg l^atibe ffretjet til 
en ^tn angaaenbe abffiUige offentlige (Spørg^maal, og 
^tjori jeg tilbelS paapegebe be ginbringer, ^aftetjæfenet 
lagbe mim for 5ol!eopl^§ningen, t)ar tjeb 9J?obtogeren§ 
Uagtfoml)eb fommet i urette §ænber, ^a jeg en ^ag paa 
^l)ingftebet tjentebe i ^ogbené kontor, l^tjor jeg ffulbe 
oppebære mit SSaccination^geb^r, aabnebe jeg en Sog, fom 
laa i SSinbuet for at fe i ben. 33lanbt fiigemænb htnbe 
hette iffe tjcere noget Slnftøb mob (Sti!etten ; ttjertimob er 
bet jo noget fæbuanligt, at man t)ifer ben Dentenbe ben 
§øfligl)eb at git)e ^am en 5lt)i§ eUer 33og at forbritje Xiben 
meb, noar man it!e fan unber^olbe ^am meb (Samtale. 2U 

Wen ^er mx bet itle Sigemænb, og ben ti([tebet)ærenbe 
^ontorift biet) meget inbigneret ot)er min Sniperttnence, 
og fpurgte i en opBragt Xone, f^mh jeg gjorbe, SDet tJor 
i!fe nogen S8og for Sønber {M tjar en bonf! 9^oman, l^t)i§ 
^ite( jeg l^ar glemt). 9Jltne forefatte ()at)be t)i[t mig for 
megen (^Job^eb, jeg t)ar blet)en uforffammet og lønnebe 
mine SSelgjørere meb Uta!, man 'i)a'obt nn fnnbet, at jeg 
t)ar bleoen S3in!etffrit)er og man ffnibe nof t)ibe at fætte 
en 6topper for mine S3ebrifter blanbt 5l(muen. %øx jeg 
funbe ft)are eHer nbbebe mig nogen gor!(aring ot)er benne 
bittale af et 2}^ennef!e, fom jeg i!fe engang fjenbte, !om 
^ogben og ftraj ejpeberebe min forretning, nben at mæle 
et Drb, og \)ci mv førft en Xib fenere jeg fi! t)ibe, at mit 
33ret) {)at)be tiæret ^jenftanb for §r. gogben^ Dpmærf^ 
foml^eb. X. 

f^anbclsforctagcnbcr. 

3lIIe biSfe Xing i forening meb ben 33eflutning jeg, 
fom tibligere anført, l)at)be fattet unber (Snglanb^reifen, 
beftemte mig nu til ai tåge 5lff!eb, faafnart min Xjeneftetib 
t)ar ubtøben. 3 SStrfelig^eben ^atibe jeg atlerebe bcb min 
^jemfomft fra ©nglanb !jøbt $a(»parten i en ftørre gar-- 
bangerjægt og ()ai)t ^nbet i nogte ^anbel^foretagenber. 215 

uben bog ^ibtit fe(t) at ^atje anoenbt noget af min %i\) ber^ 
meb. $at)be bet i!!e tjceret for ben fraftøbenbe ^niht, for 
i!fe at falbe bet meb noget ^aarbere Tia\)n, ^tjormeb jeg 
møbteå baabe fra ouen og fra nebeu i min SSirffom^eb for 
goI!eopI^§ningen§ gremme, er bet bog meget fanbf^nligt, 
at jeg mv forbteoen oeb Særerfaget, ^tiortil jeg af Staturen 
nærmeft fijnte» beftemt, 9^u berimob oar ber ingen Zt)M 
tilbage l^o§ mig om, l)\)a\) jeg bnrbe gjøre. Seg ^aDbe 
nemlig enbnu langt fra i!fe gaaet (ænge no! i 2i'oei^ 
@!o(e, jeg l^aobe enbnu iffe paa tangt nær gjennemgaaet 
be ^røoelfer, ben SD^obgang og be Sibelfer, fom ubforbre^ 
til at frembringe ben S5iåbom og SJiaabe^oIb, uben Ipxttc 
en f^rig Ungbomånatur albrig ret tjeb, Ipah ber bebft tjener 
ben. ^en mobnere erfaring Difte mig fenere, at jeg ^er 
f)a\)\)e fpænbt Suen for ^aarbt. §t)orfor i!!e tjccre taal^ 
mobig og tcmporifere? $t)orfor i!!e flåa af Sjoget ^ift og 
t)er af nogle iBiting for bog at rebbe ^oDebfagen? 3flom 
biet) i!fe btjgget )(iaa en ^ag. 9kar man funbe ant)enbe 
5lar^unbreber paa at fulbføre en enefte ^^irfebijgning tit 
§erren§ ^ri», ^t)orfor i!fe tjære tilfreb^ meb at (ægge 
©ten tit (Sten i goI!eopIt)§ningen§ ^erlige St)gning uben 
at ængfteå ot)er, at bet gif faa langfomt? ^et er bog en 
Signing, fom ber ftabig maa btjggeS paa fra ©tægt ti( 
8(ægt, uben at man fan fige, at ben er færbig. 2J?en bet' 
ligger i!!e i bet unge $jerte§ 9^atur at føge Xrøft mob 216 

Uta! og 9Jli§!ienbe(fe i fine gobe §enfigter og rebelige gor^ 
fcetter; bet tilfører ben mobnere 3l(ber. Seg l^at)be bog 
mange l^engione og trofafte SSenner, forn oprigtig beflagebc 
bet afgjørenbe ©fribt, jeg nu ffulbe tåge, og forfifrebe mig, 
at jeg t)ilbe fomme tit ai fortr^be tet, 3eg (}at)be fett) ofte 
en Bange 5lnelfe ^erom, naar jeg faa tilbage )^cia be 5lar, 
jeg l^er l^atjbe tilbragt. Seg ^t)be bog IjatJt bet faa gobt, 
og bet oar blet)en mig forunbt at oirfe meb ftørre getb i 
mit fimple ^alb enb mine ^orgjængere. tørnene ^at)be 
attib elffet, agtet og abl^bt mig; mine jeonalbrenbe t)at)be 
alle ^olbt af mig og gtæbet fig i min Omgang, Unbert)i§= 
ning og Sflaab. ^e S[5enf!abet§ 33aanb, fom t)er oare !n^t^ 
k\)t, ffulbe nu atter ot)erff jære§ og jeg ffulbe igjen ub 
btanbt gremmebe for at br^be en n\) Sane. Tien bet 
fentimentale (jaobe i!!e ftort §errebømme ot)er mig, og 
Utaf og 9Jii»!jenbeIfe bar bog ben 9Jit)nt, man l^etft tiilbc 
betale meb i ben Stilling jeg \:)a\)bc, meben§ ^anbelen§ og 
6øfarten§ ffiftenbe (Scener og ©torme (ooebe en langt 
mere mnbffræn!et Slumleplabé for en ^anb, fom albrig 
bar tilfrebg uben en raftløg S3eoægeIfe. 

^aa ben Xib, l^er omtateå, toåre be faafalbte $arbanger= 
jægter fomne i ftærit SBrug, @n!elte briftige og foretag= 
fomme 9Kænb ]^at)be i !ort Xib famlet formuer toeb be 
rige gifferier, fom t)a gif for fig Iang§ 9^orge§ S8eft!t)ft 
baabe SSinter og (Sommer, '^eh en gætter, fom t|at)be 217 

nogen ©rfaring i gaget, befluttebe jeg at prøoe 2t)!fen jom 
Sægtefører. Seg agter i!fe l^er ai giue nogen ubførlig 
33eretning om be tre trat)(e og begitienl^ebSrige %ax, jeg 
tilbragte i benne forretning, ^e erfaringer, jeg gjorbe, 
fan iffe ^atje nogen ftor alminbelig 3ntere§fe, og M er 
maaffe no! ai fige, at §t)ab 2t)!!en M ene 5lar rnnb^aan* 
bet gao, tog ben forn ofteft bet næjle 5(ar tilbage. Unber^ 
tiben eiebe jeg et ^ar ^ufinb ^aler og faa igjen næften 
ingenting, og ba $engefortjenefte i $anbeI§oeien altib er 
^ooebfagen, f^nte^ ber at t)ære lange Ubfigter nteb at naa 
bet titfigtebe SJ^aaL Xanfen om llbt)anbring til 5lmeri!a 
gjorbe fig berfor atter ftærft gjælbenbe ^o% mig. 3eg 
folgte berfor, {)t)ab xøxli^ ©ienbom jeg ^at)be, og naar alt 
9legnffab mx af gjort, ^atjbe jeg meb alt mit ©lib og ©læb 
iffe fnnnet fpare fammen faa meget fom et Xnfinb ^aler. 
^t)ab enten hti nn er bet blinbe Xitfælbe eder ben nunb- 
gaaelige ©f jæbne, fom gjør, at \)ei ene 9J?enneffe neppe fan 
røre tjeb en forretning, nben at 2^ffen begnnftiger l^am, 
fan et anbet SJienne^e meb al fin glib og Dmtanfe albrig 
t)inbe S^ffené (5Jnnft. §ermeb t^ære bet nu fom bet t)iL 
Ubfalbet blei), at jeg ^aaren 1843 reifte til toerifa. 218 XI. 

iivct x 2imcrtfa 

Dm benne Sfleife er ber tibligere berettet Øloget i benr.e 
(ille Sog, og bet ffal i!!e l^er gjentager. Ogfaa om ^t}- 
b^ggerlbet i SBiSconyin er ber tibligere berettet, faa at bet 
if!e l)er anfee» nøbuenbigt at tilføie mere. Dm hei libet, 
jeg formaaebe at ubrette mellem Dfl^b^ggerne i het faafalbte 
gor!t)ille (Settlement, lan jeg fatte mig i Slort^eb. golfe^ 
o^?li)§ningen t)ar, fom man t)i( l}a)oe feet, min ^'jæpl^eft. 
©om for^enuærenbe Scerer intereåfcrebe jeg mig let)enbe 
for Dpl^§ning§t)æfenet, ^at)be en aftit) 5lnbel i Dprettelfen 
af en engelf! ©fole for !Diftri!tet, t)ir!ebe for Dprettelfen 
af et (5folebibliotl)e!, ^ebatfelffaber og Sangforeninger. 
Seg ffret) en 5ln}øgning til ^oft^^e^artementet i 2Ba)^^ 
ington om 5labningen af en $oftrute gjennem Settlementet. 
gorft)net meb talrige Unberffrifter og en 5lnbefaling fra 
2Bi§confin§ £egig(atnr fenbteS 5(nføgningen til 2Bafl)ing* 
ton, l^t)or ben ftraj bleo beDilget og ^oftrnten etableret. 
SDet er nu fnart 30 5lar, fiben ^oftofficet "9f^ort^ (Eape" 
oprettebeg, og ^. Slblanb, fom enbnu fibber i ©mbebet, 
biet) anfat fom ^oftmefter. ^ette ^oftfontor ligger i 219 

IWibten of Settlementet og ^ar ubjzft)et en uberegnelig Snb- 
ft^belfe tit Dplt)5ning og gremjiribt i 9^abo[!abet. SSar 
i!fe benne ^oftrute bleoen aabnet netop ha bet ffebe, oitbc 
ben 3 SJ^aaneber fenere t)ære bletien ^enlagt ah en anben 
35ei, og golfet i Setttementet t)irbe faaet fra 6 tit 10 SJ^ite 
ai gaa tit ^oft^ufet. 'SRan tan t)anf!etig beregne, i)\)ah 
3Sirfning bette t)itbe ^aue paa S3reot)ej:ting og 5toigtæ§^ 
ning. ^et oar aiiih meb XitfrebS^eb, at jeg faa ben fta^ 
bigt ftigenbe 3ntettigent§ og Uboifting i att bet, forn t)ar 
gobt og nt)ttigt hlanht be 9lorffe paa heitt ^Bteh, og hei 
gtæbebe mig at oibe, ai hei oar fatbet i min £ob at gjøre be 
førfte @!ribt i benne Sf^etning. ^aa ei anbet (Steb i benne 
53og er omtatt min 5tnbet i Ubgioetfen af ben førfte nor^e 
^oiå i ^tmerifa og ffat i!!e l^er gjentager. 

3 staret 1860 mx jeg SO^ebtem af fiegi^taturen, og forn 
faaban fatbt hei atter i min fiob at gjøre mit S^laboffab en 
Xjenefte. ^er iaa nemtig i Xomnet S^orma^ en ^ixceh 
ning Smamptanb );)aa 2,500 ^cre§, ^oitfet tit^ørte hei 
faafatbte ^rainingSfonb og eicbe^ af <Staten. Om at gioe 
bette Sanb tit Xomn of 9^orma^ inbteoerebe jeg et 2oofor* 
ftag, ubarbeibet meb ftor Omt)U af en af (Statene bebftc 
loofijnbige. ^enne Sitt bteo, efter en ^aarb ^amp, an* 
tåget af begge §u)e og Ue\) £oo. ^ette Sanb Ue^) ha 
fofgt tit be omboenbe farmere for en ia\) ^ri§ og be inb^ 220 

fomne ^enge ant)enbte tit htt^ Ubgrøftnimj. 3ftebetfor 
f)M\i at 5at)e t)æret en ^ilbe til malariffe gebere og anbre 
©^gbomme for ben omboenbe S3efo(!ning, biet) bet nu tit 
en gob Snbtægt§!i(be forn et rigt §ø^ og ^afturelanb, og 
ben nætjnte Sot) maa anjeel for at ^at)e oceret tit i!fe faa 
liben 9^^tte for D^^aboffabet. 

2)et t)at3be længe t)CEret paa Xote blanbt mine SBenner i 
S^icago, at jeg burbe !omme ber og gjøre et nt)t gorføg 
meb en norf! ^t)i§; men ba jeg fett) ^at)be gjort bt)re erfa- 
ringer og titlige feet, Ijtjor u^etbigt bet t)at)be gaaet anbre, 
funbe jeg iffe git)e bern noget opmuntrenbe Soar. (Snbetig 
i (Sommeren 1865 !om §r. So^n 5lnberfon ub tit min 
garm i 3flacine Sount^, \>a l)an paa et Seføg l)oå fin ^o- 
neS gorætbre befanbt fig i Sf^acine. §an uar fommen tit 
S^icago meb fine gorætbre i en meget ung 5ltber og I)at)be 
lært S3ogtr^!!er!unften t)eb Chicago Tribune, og mine 
SSenner l^atibe anbefalet Ijam til mig jom t)el f!i!tet tit at 
beft^re Xr^fferiet. SDer biet) bog bengang intet beftemt af^ 
gjort, ba jeg enbnu ^at)be S3etæn!elig^eber t)eb at inblabe 
mig paa het t)aagelige goretagenbe. Xiblig om S5aaren 
bet næfte 5lar fom ^an atter berub og bragte 5lnbefating§- 
bret) meb fig fra 3t)er 2atof on, ^tiori ber frem^otbteS Xan= 
fen om en liben ^engeunberftøttelfe, l^oiå bette ffulbe blit)e 
nøt)enbigt, famt gorfifring om, at l)an anfaa ^r. ^Inberfon 221 

fom^etent forn ^ogtrijffer og gorretningsfører. ^ert)eb 
ot)ert)anbteé mine ©frupler, og ^lefuttatet biet), at bet 
førfte Sf^ummer af "Sfanbinatoen" ubfom ben Ifte 3uni 
1866, §r. Tlaxcn^ X^rane ^at)be et ^ar SD^aaneber tib^ 
ligere begt)nbt fin "S^orffe ^merifaner" i (J()icago. ^eg^ 
nben f)at}be t)i be to (ebenbe norffe Wi)ex i SSi^confin, 
nemlig "(emigranten" i SJiabijon og "^æbrelanbet" i Sa 
(Srogje, Me troebe berfor, at oort ^oretagenbe Mx f)aab^ 
løft og t)i(be enbe meb 9^eber(ag for "(5!anbinat)en". 
§eri biet) man bog ffnffet; t^i "(S!anbinat)en" fanbt 
ntjentet ©tøtte t)0§ ^olfet, og ba $r. X^rane otjergat) fin 
(Snbf!ription§(ifte tit "(5!anbinat)en" mob en tiben ©obt- 
gjørelfe, t)anbt"(S!anbinat)en"^nrtig en ftor Ubbrebeife og 
ben§ gremtib Biet) betrtigget, 9Jlit ^Irbeibe fom 9leba!tør 
af "(Sifanbinat)en" ligger oå altfor nær til I)er at trænge 
nogen nærmere Dmtale. ©om gammel ^Ibolitionift mx 
jeg altib en it)rig ^orfægter af M republifanffe ^arti§ 
(^rnnbfætninger, faalænge jeg foreftob 3fleba!tionen, og 
]^t3or meget eUer I)t)or libet bette l^atibe at gjøre meb S3Ia= 
M^ I)elbige fremgang ^o§ ^olfet, t)eb jeg i!!e. ©anbf^n* 
ligt er bet, at en bi;gtig ^orretning^førelfe og en fparfom 
Sefti)relfe af Xrt)!!eriet rebbebe S3Iabet fra ben ©fjæbne, 
man I)at)be fornbfagt. 

2}Ht gorft)ar for ben amerifanffeSommonffoIe nbgjorbe, 
bortfeet fra ben politiffe S5ir!]omI)eb, maaffe gotjeb^ 222 

momentet i mit 9^ebaftionéarbeibe og lebte ti( ben uoen^ 
Wi)^ $æber§bet)i§ning, at en a\ SI)icago§ golfeffoler b(et) 
opfaibt efter mig. SDen langtiarige ^i§!u§fion om ©la* 
t)eriet og Sommonffolen tiltra! fig en alminbetig nbbrebt 
Dpmærffom^eb og tjente ftær!t tit ^(abet§ Ubbrebelfe 
ooeralt, f)Oor be D^orffe boebe, 

3 1880 bleo jeg paa gorflag af 9^eba!tør $uft)er ub^^ 
nætjnt fom en af 2Siåconfin§ ©tectorå paa ten re)3ubli= 
fanffe Xirfet. ^ette t)ar en §æber§bet)i§uing, fom for* 
mobenttig ffnibe oære 2øn for en lang og tro ^artitjenefte^ 
og jeg negter i!!e, at Ubnæonelfen !nnbe Ijaoe fit S5ærb fom 
faaban; men feet fra en 5Irbeiber§ ©tanbpnnft, ber ffal 
brøbføbe fig meb \)aaxht 5lrbeibe, er bet ^engeocerbien t;an 
meft fer paa, gor ben ^ag, ©fectorerne tilbragte i Wla^ 
bifon oeb S5algl)anblingen, fi! be $2.50, meben§ Dp^olbet 
i §otellet foftebe bem $3.00 — altfaa et Zah af 50 6;entg. 
!Det er gjerne faa, at naar et SmbeSe l^ar ^engeoærbi, er 
ber Xufinber, fom føger bet, og M er oanffeligt at faa. 
^et er ben alminbetige ©rfaring, jeg ^ar gjort i politiffe 
5ln(iggenber, og jeg formober, at heik mv ©rnnben tit, at 
benne §æber§poft bleo gioet mig, nben ai jeg l^aobe bebet 
berom. 3eg er i!!e ntafnemmelig for ben S^etoilie, mine 
fianbåmænb oifte mig i ^onoentionen oeb bere§ enige Dp= 
træben for mig. 9}ien naar bet fenere fortalte^ i mit 5^a* 223 

boffab, ai nu ^at)be jeg foaet et ©mbebe, forn meb engang 
t)ilbe gjøre mig til en S^ligmanb, beroebe betk, forn af 
ot)enonførte t)il feeg, paa en 9J?i§forftaaeIfe af ©agen. 

$t)ab ber fenere tilbrog fig i SBaf^ington og tidige !om 
tilf^ne paa en faa bebrøtjelig 3J?aabe i bere§ ^amp angaa* 
enbe 33t)ttet,^ar fat mig i ftov Setænfelig^eb ot)erfor^arti^ 
politifen og git)et mig en t)i§ 5lff!^ for ben. Seg l^ar ber- 
for raabet mine Sanb^mænb til ftørre Uaf()ængig^eb og 
5nfibig()eb i bere^ po(itif!e S8ir!fomI}eb. ^rcefibent @ar= 
fie(b§ 3JJorb, het aff!t)elige ©mbcbSjageri i SSaff)ington, 
53laineé Sntriger mob 9flo§coe (Son!Iing, l^anå 'iRaab til 
©arfielb paa S8a db one, ^t)oraf fulgte ©onfling^ 9^eber^ 
lag, Zabei af 9^ett)g)or! for 3flepubU!anerne og S(eoe(anbå 
i^alg — alt bette aabnebe mine Øine for ^artipoUtifen^ 
gorbæroeife og ben gare, forn fra M blinbe ^artiraferi 
truebe Sanbet, og jeg !om til ben futbc og fafte Doerbeui^* 
ning, at be ftore repub(i!anf!e SJtajoriteter l^aobe bragt 
^enf^n^Iøfe ^o(iti!ere til gronten, og at hei mx bleoct en 
iJ^øbt)enbigl)eb at brugc Sremfcn for at ^olbe bern i 
Xømme, ^artierne er til for at ^olbe ^inanben i STømme, 
og bette funne be fun gjøre, naar bere^ (Stemmetal er 
aogenlunbe lige. @n (Smule Uafl)ængigl)eb l^oå SSælgerne 
er berfor paa rette (Bieh —ja ben er egentlig SSalg^anb^^ 
lingene ^jærne. "^ct famme gjælber ogfaa, naor oore 224 

Sanb^mætib føger Ubnæt)nel]er. SRaax en ^onuention ti(= 
fibefætter t)or S^ationalitet og faa at fige fp^tter o§ i 5ln^ 
ftgtet, Bør t3i t!fe ffrige og ffraale forn et bængl S3orn, men 
flåa igjen forn mt)nbige Tlænh t)eb 3Salgurnen, ^et er bet 
enefte S5aaben, forn biber paa ^olitiferne, og be, font bru^ 
ger bet, faar ftt Ønffe frem ncefte ©ang; t^i man f!al jo 
^at)e @temmef(er^eb for fin Xicfet. "'-T^SC^^J!^'*' HOME USE 

CiRCULATION DEPARTMENT 

MAIN LiBRARY 

This book is due on the last date stamped below. 
1-month loans may be renewed by calling 642-3405. 
6-month loans may be recharged by bringing books 

to Circulation Desk. 
Renewals and recharges may be made 4 days prior 

to due date. 

ALL BOOKS ARE SUBJECT TO RECALL 7 DAYS 

AFTER DATE CHECKED OUT. 7^ 
! , r •-• 
Od ln^ , 


^ 1.1 <^ 
W-. ^^^'^ 


SENT ON ILL 


HIN 1 n 1995 


LD21-A30m-7.'73 
(R2275S10)476— A-32 


General Library 

University of California 

Berkeley \^J 
^'B 20439 ■^fe 470833 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY