Skip to main content

Full text of "Among the hills, and other poems"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Dette er en digital utgave av en bok som i generasjoner har vaert oppbevart i bibliotekshyller f0r den omhyggelig ble skannet av Google 
som del av et prosjekt for a gj0re verdens b0ker tilgjengelige pa nettet. 

Den har levd sa lenge at opphavretten er utl0pt, og boken kan legges ut pa offentlig domene. En offentlig domene-bok er en bok som 
aldri har vaert underlagt opphavsrett eller hvis juridiske opphavrettigheter har utl0pt. Det kan variere fra land til land om en bok 
finnes pa det offentlige domenet. Offentlig domene-b0ker er var port til fortiden, med et veil av historie, kultur og kunnskap som ofte 
er vanskelig a finne fram til. 

Merker, notater og andre anmerkninger i margen som finnes i det originale eksemplaret, vises ogsa i denne filen - en paminnelse om 
bokens lange ferd fra ut giver til bibiliotek, og til den ender hos deg. 

Retningslinjer for bruk 

Google er stolt over a kunne digit alisere offentlig domene-materiale sammen med biblioteker, og gj0re det bredt tilgjengelig. Offentlig 
domene-b0ker tilh0rer offentligheten, og vi er simpelthen deres "oppsynsmenn". Dette arbeidet er imidlertid kostbart, sa for a kunne 
opprettholde denne tjenesten, har vi tatt noen forholdsregler for a hindre misbruk av kommersielle akt0rer, inkludert innf0ring av 
tekniske restriksjoner pa automatiske s0k. 

Vi ber deg ogsa om f0lgende: 

• Bruk bare filene til ikke-kommersielle formal 

Google Book Search er designet for bruk av enkeltpersoner, og vi ber deg om a bruke disse filene til personlige, ikke-kommersielle 
formal. 

• Ikke bruk automatiske s0k 

Ikke send automatiske s0k av noe slag til Googles system. Ta kontakt med oss hvis du driver forskning innen maskinoversettelse, 
optisk tegngjenkjenning eller andre omrader der tilgang til store mengder tekst kan vaere nyttig. Vi er positive til bruk av offentlig 
domene-materiale til slike formal, og kan vaere til hjelp. 

• Behold henvisning 

Google- "vannmerket" som du finner i hver fil, er viktig for a informere brukere om dette prosjektet og hjelpe dem med a finne 
ogsa annet materiale via Google Book Search. Vennligst ikke fjern. 

• Hold deg innenfor loven 

Uansett hvordan du bruker materialet, husk at du er ansvarlig for at du opptrer innenfor loven. Du kan ikke trekke den slutningen 
at var vurdering av en bok som tilh0rende det offentlige domene for brukere i USA, impliserer at boken ogsa er offentlig tilgjengelig 
for brukere i andre land. Det varierer fra land til land om boken fremdeles er underlagt opphavrett, og vi kan ikke gi veiledning 
knyttet til om en bestemt anvendelse av en bestemt bok, er tillatt. Trekk derfor ikke den slutningen at en bok som dukker 
opp pa Google Book Search kan brukes pa hvilken som heist mate, hvor som heist i verden. Erstatningsansvaret ved brudd pa 
opphavsrettigheter kan bli ganske stort. 

Om Google Book Search 

Googles mal er a organisere informasjonen i verden og gj0re den universelt tilgjengelig og utnyttbar. Google Book Search hjelper leserne 
med a oppdage verdens b0ker samtidig som vi hjelper forfattere og utgivere med a na frem til nytt publikum. Du kan s0ke gjennom hele teksten i denne boken pa http://books.google.com/ 
\^8 w vxf • 
mmU CIAIHLE LOVE indtil 1387. Ifolge ofTentlig Foranstaltning og tillige med UnderstoUelse af det 
Kongelige Norske Videnskabers Selskab 

udgivne 
ved 

R. Keyser og P. A. Munch. ■■) 
Forste Bind. 

Nurges Love eldre end Kong Magnus Haakonss5ns Regjerings-Tiltnedelse i 1263. Christiania. 

Tryfct hos Chr. Gr&ndahl. 
184 6. AT k ' 3i, OF OXFORD F r t a 1 e. 

Idet undertegnede Commission herved fremleegger for Almenheden 1*5^ Bind af 
Norges gamle Love, anseer den det fornddent at fonidskikke en kort historisk 
Udsigt over de Skridt fra offentlig og privat Side^ der have fremkaldet dette Yerk, 
og over Maaden^ hvorpaa de forberedende Arbeider ere blevne ndfdrte, samt derhos 
at gjore Regnskab for de Grundstetninger, hvorefler selve Udgaven bliver besdrget. 

I Aaret 1830 androg nu afgangne Professor Cr. F. Lundh for det da samlede 
Storthing paa, at en Udgave af de gamle Norske Love sknide foranstaltes paa 
offentlig Bekostning. I Anledning heraf bevilgede Storthinget under 21^^ Juli s. A. 
en Sum af 1500 Spd. een Gang for alle, nemlig 500 Spd. aarlig for de tre Skatte- 
aar fra V^^ Juli 1830—33, hvis Anvendelse til ovennaBYnte Oiemeds Opnaaelse 
overlodes den Kongelige Norske Regjering, hvem Prof. Lundhs Andragende tilstil- 
ledes med Anbefaling til hOieste Opmaerksomhed. 

Regjeringens Departement for Kirke- og Underyiisnings-Vesenet, hvem det 
paalaa at fOie de nddvendige Foranstaltninger for denne Sags Fremme, bevirkede 
45U Commite nedsat, bestaaende af fire Universitets-Lserere, for at tage Sagen under 
Overveielse og derom afgive sin Betaenkning. Da denne Commite fandt, at den 
paa Statscassen anviste Sum langtfra ikke vilde straekke til Dffikningen af alle de 
med den tilsigtede Udgivelse af de gamle Norske Love forbundne Omkostninger, 
henvendle den sig til det KongeUge Norske Videnskabers Selskab i Throndhjem 
med Forespdrgsel, om dette vilde yde Foretagendet sin Understdttelse, og erholdt 
af Selskabets Direction Tilsagn om et aarligt Bidrag af 250 Spd. i 5 Aar. Den 
Plan til Arbeidets Udforelse, som Commiteen fremlagde, befandtes imidlertid af 
Regjeringen ikke at v»re iverksaBttelig med de forhaandenvaerende Pengemidler, 
og Foretagendets Paabegyndelse stilledes derfor for det Forste i Bero. 

Da Storthinget naeste Gang samledes i Aaret 1833, og det blev samme med- 
deelt, at Regjeringen, paa Grund af Utilstraekkeligheden af de til Udgivelsen af de 
gamle Norske Love af Storthinget anviste og forovrigt forhaandenvflerende Penge- 
midler, havde fundet det ulilraadeligt at ivseSe Foranstaltninger til bemeldte Verks 
Paabegyndelse, besluttedes under 24"!® April, at Regjeringen skulde anmodes om 
paa muligste Maade at fremme Samlingen og Udgivelsen af de gamle Norske Love IV 

med de Summer, som til dette Oiemed allerede vare anviste. Ifdlge demie Anmod- 
ning kom Foretagendet paany under Overveielse, og da man havde bestemt sig til 
at benytte den af Storthinget anviste Sum til de for Udgivelsen nddvendige For- 
arbeider, nemlig til Afskrivning og CoUationering af de gamle Haandskrifter af 
Norske Love aeldre end 1387, og det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 
Throndhjem havde erklasret, at det til Understdttelse af denne foreldbige Deel af 
Arbeidet vilde yde et Beldb af 600 — 800 Spd., medens det forbeholdt sig med Re- 
sten af det tilforn lovede Bidrag at understdtte Udgivelsen i Trykken, naar dertil, 
som haabedes, senere de behdrige Midler bieve anviste, — saa sjired Regjeringen 
til at fdie Foranstaltninger til Arbeidets Paabegyndelse. Ved Kongelig Resolution 
af 27^^ August 1834 bestemtes, at undertegnede davaerende Lector Rud. Keyser 
med Bistand af undertegnede davaerende Candidatus juris P. A. Munch skulde ud- 
fore de til Udgivelsen af de gamle Norske Love fornodne forberedende Arbeider, 
og for dette Oiemed begive sig til Danmark og Sverige, hvor de gamle Haand- 
skrifter, som maatte benyttes, fandtes bevarede; — sanit at en Commission, be- 
staaende af Professorerne Steenbuck, Jlersleb og Lundh skulde sammentrcede i 
Christiania for at fOre Overopsynet med Arbeidets Udfdrelse. 

I Mai Maaned 1835 paabegyndtes de foreldbige Arbeider af ovenmeldte dertil 
naadigst udnaevnte Maend i Kjobeuhavn, hvor det betydeligste Materiale maatte sdges 
i forskjeUige dervaerende videnskabelige Samlinger: det store Kongelige Bibliothek. 
Universitets-Bibliotheket, Geheime-Archivel, og fremfor alt i den med Universitels- 
Bibliotheket forbundne Arnamagnasanske Samling, hvis rige Skatte maatte betragtes 
som den egentlige Hovedkilde. Bestyrerne af disse Samlinger ligesom og ved- 
kommende hdiere Autoriteter modte Foretagendet med udmaerket Forekommenhed. 
og i Lohet af Aarene 1835 og 1836 bleve de i Kjdbenhavn vaerende Kilder benyt- 
tede. I April Maaned 1837 begave derpaa de samme Maend sig til Sverige, hvor 
de, mOdte af en lignende Forekommenhed som i Danmark, efterhaanden benyttede 
hvad der for deres Arbeido fandtes i de i Stockholm, Upsala og Lund vterende 
Samlinger. Da Munch kort efler Ankomsten til Sverige blev udnaevnt til Lector i 
Historie ved det Norske Universitet, og derfor i Ldbet af Sommeren maatte reise 
til Christiania for at overtage sine Embedsfunctioner, udforte Keyser alene de til- 
bagestaaende forelobige Arbeider deels i Sverige deels under et kort gjentaget 
Ophold i Kjobenhavn, hvorpaa ban, da Arbeidet, forsaavidt det tiltraengtes udfOrt 
udenfor Norge, var fuldendt, i December Maaned 1837 vendte tilbage til Christiania. 

De saaledes udfdrte forberedende Arbeider bestode, som allerede ovenfor 
antydet, i Afskrivning og CoUationering. At afskrive ethvert enkelt Stykke af det 
forefundne Materiale var hverken hensigtsmaBSsigt, eller engang muligt, uden der- paa at anvende en Tid og MOie, der langt fra vilde svare til Udbyttet. Hvor der 
nemlig, som Tilfeeldet er med mange Love, isaer den nyere Landslov, findes af een 
og samme Lov Codices i et betydeligt Antal, af hvilke kun de faerreste fra Spro- 
gets og Indholdets Side ere characleristiske eller specielt maerkelige, vilde det have 
vaeret tidspildende og overflddigt at afskrive liver enkelt; en Beskrivelse over Codex 
og dens Egenheder i Almindelighed og Anfdrelse af dens Afvigelser i Form af 
Varianter paa Afskriften af den Codex, der paa Grund af sin Fortrinlighed valgtes 
til Hovedcodex og derfor blev heel afskreven, maatle her vaere tilstraskkelig. 
Imldlertid blev dog herved den storste Forsigtighed anvendt, og i alle Tvivlstilfcelde 
valgte man heller at afskrive for meget end for lidet. Saaledes blev i flere Tilfaelde 
meer end eet af de vigtigste Haandskrifler af en Lov heelt afskrevne, og denne 
Fremgangsmaade blev stedse anvendt, hvor Haandskriflerne af een og samme Lov 
frembdde saa betydelige indbyrdes Forskjelligheder, at de maatle ansees snarere 
som fra hinanden afvigende Recensioner end som blotte Afskrifter af samme Original. 

Afskrifterne bleve forovrigt tagne med den mest samvittighedsfulde Noiagtig- 
hed. Saavel i Hovedtexten som i Varianterne blev Originalens Bogstavering paa 
det omhyggeligste gjengiven, endog Feilene, der dog bleve bemaerkede som 
saadanne. Forkortningerne bleve oploste, men betegnede ved forskjellig Skrifl, 
og hvor der var Tvivl om den rette Maade, hvorpaa et Ord skulde laeses eller en 
Forkortning oploses, blev Stedet anforl i Margen i Facsimile. 

Til Benyttelse ved Beskrivelsen af Codices og for i sin Tid lithograferede at 
ledsage Udgaven bleve fuldstaendige Facsimiler tagne af enhver benyttet Perga- 
ments-Codex. 

Efterat den Deel af de forberedende Arbeider, som egenllig omfattede Ind- 
samliugen af det til en Udgave af Norges gamle Love nodvendige Materiale af 
Afskrifter og Jaevnfdrelser, paa ovenanforte Maade var tilendebragt, blev Forlsaet- 
telsen af hine Arbeider, der skulde foregaae i Christiania og nu vaBsentligen bestod 
i Ordningen af det Samlede og dettes videre Bearbeidelse for Trykken, overdragel 
undertegnede Professor Munch under Overopsyn af fornaevnte Commission, i hvis 
Personale imidlertid var indtraadt den Forandring, at ved Professorerne Lundhs og 
Herslebs efter hinanden indtrufne dodelige Afgang, Justitiarius i Stiftsoverretten i 
Christiania J. Chr. Berg og daxaerende Professor juris U. A. Motzfeldt vare komne 
i deres Sled. Munch var sysselsat med bemeldte Arbeide i de na^rmest paafdlgende 
Aar, indtil deels Mangel paa pecuniaBre Hja^lpemidler, deels Commissionens virk- 
somme Medlems og Formands Prof. H. Steenbuchs Dod i Aaret 1839 bevirkede 
en midlertidig Standsnlng. Arbeidet oploges dog igjen i 1844, efterat Professo- 
rerne R. Keyser og P. A. Munch vare blevne udnaevnte til Commissionens Med- VI 

lemmer og havde paataget sig i Forening det til Udgivelsen naermest hOrende 
Arbeide, Correcturen af Trykningen derunder indbefattet; og da Storthinget i 1845 
bevilgede de fornddne Midler til med Kraft at saette Verkets Udgivelse i Gang, 
kunde der endelig skrides til dets Offentliggjdrelse ved Trykken. 

Det hele Verk^ der skal gjengive Norges aeldre Love, forsaavidt de endnu ere 
forhaanden, i Original-Sproget, er beregnet paa at skulle udgjdre fire Bind. Det 
l"f®, som her leveres, indeholder de forhaandenvsrende Norske Love ©Idre end 
Udgangen af 1263 eller Kong Magnus Haakonssons (LagabOters) Regjerings--Til- 
traadelse, fra hvilket Tidspunct en ny Epoche i Norges Loygivnings-Vassen maa 
regnes. Det 2^!^^ og 3^!^ Bind vil komme til at indeholde de under sidstnasvnte 
Kongo og bans EfterfOlgere indlil Kong Olaf Haakonssons Ddd i 13S7 udgangne 
Love og Forordninger. Det 4"!^ Bind endelig er bestemt at skulle meddele Beskri- 
velse over de ved Udgivelsen benyttede Codices med Facsimiler, samt maaskee et 
Real- og Verbal-Register. Hvert Bind er beregnet paa at blive omtrent af samme 
Storrelse som nsBrvterende, og det hele Verk forhaabes at ville udkomm^ i Ldbet 
af 4 — 5 Aar. 

Med Hensyn til Indretningen af ncervterende Udgave maae vi tillade os at 
bema^rke Fdlgende: 

1. Ved ethvert Stykke, hvoraf flere Codices findes, er i Almindelighed een enkelt 
udvalgt og lagt til Grund for Hovedtexten, medens Afvigelserne i de Ovrige 
ere anfdrte som Varianter; kun hvor Variant-Codices vare altfor afvigende 
til at kunne gjengives saaledes, eller de fra Sprogets, Indholdets eller iEldens 
Side havde noget saer Maerkeligl, ere de vedfoiede in extenso. 

2. Texten er ndiagtigen aftrykt efter Afskriften af Hovedcodex, og dennes Bog- 
staveringsmaade aldeles bibeholdet, hvor et godt Pergaments-Haandskrift eUer 
ogsaa en aldeles paalidelig nyere Afskrift af et nu tabt gammelt og godt 
Haandskrift er benyttet. Hvor man derimod, som f. Ex. ved den a^ldre 
Frostathings-Lov, BjarkOretten o. a.., bar maattet benytte nyere Papirs-Af- 
skrifter, hvis Beskaffenhed tydelig viser, at Afskriveren ikke ndiagtigen bar 
fulgt sin Original, men vilkaarligen forandret dens Retskrivning, bar man troet 
at burde restituere denne, saavidt det lod sig gjdre, saaledes at man enten, 
hvor Retskrivningen viste sig blot at vaere i mindre Grad forvansket, bar 
berigtiget den efter den Analogi, Hovedafskriften selv antydede, eller, hvor 
en slet islandsk Retskrivning fra forrige Aarhundrede var anvendt, bar i dens 
Sted optaget en saadan regelmt'essig grammatisk Skrivemaade, som den nyeste 
Tids Undersdgelser have godtgjort at maatte ansees som den normale for det 
oldnorske Sprog i det 13"!^ og 14^^ Aarhundrede. Saaledes er den aeldre VII 

Frostathings-Lov kun berigtiget efter Textens egen Analog! ; Bjarkdrelten 
derimod aftrykt med fuldkommen grammatisk Retskrlvning. Med Hensyn til 
Maaden^ hvorpaa Pergaments-Bogernes Bogstavering er gjengiven, bemaerkes 
endvidere, at der gives flere isaer yngFe^ der aldeles ikke gj6re nogen Forskjel 
imellem b og 0^ men anvende disse Bogstavtegn i Fleng, maaskee blot for 
Afvexlings Skyld. Ved at aflrykke deslige Codices er overall blot & anvendt, 
idet man er gaaet ud fra den Forudsaetning, at da Afskriveren ingen Forskjel 
erkjendte, var det^ ligegyldigt, hvilket Tegn man brugte^ medens dog, naar 
blot eet Tegn skulde anvendes, aldrig kunde stettes for i), & derimod altid 
for 0. En lignende Fremgangsmaade er anvendt med Accenterne, der fore- 
findes i enkelte Codices. Hvor disse kun sjelden anvendes, som i den gamle 
Pergaments-Codex af den leldre Gulathings-Lov, ere de n6iagtigen bibeholdte 
i Udgaven; hvor de forekomme hyppig, saaledes at man kan skjdnne, at det 
bar vieret Afskriverens Mening at bruge dem som vedtagne Tegn for Modi- 
ficationer i Ly dene, som f. Ex. i den feldre Frostathings-Lov, ere de ogsaa 
anveadte i Udgaven, men den noget nsikkre Anvendelse i Codex berigtiget 
efter grammaticalske Regler; hvor de derimod, som i 44^ Bnidstykke af Bjarkd- 
relten, tydeligen vise sig kun at v<ere tilf Oiede som et Slags caligrafisk Prydelse, 
saa at de staae saagodtsom over hver eneste Bogstav, endog over Conso- 
nanter, dre de i Udgaven aldeles udeladte. Det ligger forresten i Bagens 
Nalur, at de faa Ord, hvis Skrivemaade i Texten kunde give flere Forlolk- 
ninger Rum, ogsaa ere bibeholdte uforandrede, men med tilfOiede Noter, hvori 
Laeseren gjdres opma&rksom paa denne Omstsendighed og tilsyneladende In- 
conseqvenls. 

3. Forkortningerne i Original-Codices ere overalt opldste, uden at man bar anseet 
det nddvendigt i Udgaven at belegne dem med f9rskjellig TryL De fleste 
Forkorlninger ere nemlig saa simple, at de blot kunne opldses paa een Maade ; 
de forekomme derhos saa hyppig-, at en Forandring i Typer for enhver af dem 
kun vilde vanzire Trykken og traetle Laeseren. Desuden er enhver Forkort- 
ning, der endog blot i fja&rneste Maade kunde synes tvetydig, eller give Anled- 
ning til meer end een Opldsning, bemaBrket i Noterne. Skrivemaaden af de i 
Originallexlen forkortede, men i Udgaven opldste Stavelser eller Stavelsesdele 
er ndiagtigen lempet efter den i hvert enkelt Stykke herskende Retskrivning. 

4. Aabenbare Feil i Codex, der saa tydeligen fremtraede, at kun een Berigligel- 
sesmaade er mulig, ere i Udgaven reltede i Texten, men med Tilfdielse af en 
Note, hvori Sledel anf Ores saaledes som det forekommer i Codex. Hvor Feilen 
dog blot bestaaer i en Udeladelse af eet eller flere Ord eller Bogstaver, ere VIII 

disse simpelthen^ uden Note, optagne i Texten, men indesluttede i ( ). Mis- 
taenkelige Steder, ved hvilke man dog ei vovede at foretage nogen berigtigende 
Conjectur, ere ved Noter blot paapegede; andre, hvis Feilagtighed er vis<, 
medens de dog muligen kunne berigtiges paa meer end een Maade, ere rettede 
i tUfSiede Noter. 

5. I at anfore Varianteme bar man, hvor disses Masse var saa stor, at man nod- 
vendigviis maatte gj6re et Udvalg, anseet dem, der medfdrte en Forandring 
i selve Meningen, vigtigere end dem, der blot antydede en orthographisk eller 
grammatisk Egenhed. Disse sidste ere derfor i saadanne Tilfeelde udeladte. 

6. Varlanterne ere anfdrte i Form af underldbende Noter med Talhenvisninger 
til Texten. De henvisende Tal ere i Texten anbragte umiddelbar bag ved det 
Ord eller den Saetning, hvoraf en forskjellig LflBsemaade anfOres. Gjcelder 
Variant-Noten kun et enkelt Ord, der i Variant- Codex enten ombyttes med et 
andet eller mangier, er ingen yderligere Betegning eller Bemaerkning tilf6iet; 
gjeelder den derimod flere Ord eller en heel Seetning, er Stedet, hvorfra Va- 
rianten skal regnes, enten i Texten betegnet med [, der i Noten gjentages, 
eller det er i Noten bemaerket ved henvisende Ord. For at spare Rum, bar 
man desuden vedtaget i Varianterne at bruge enkelte Forkortninger, nemlig: 
<^mgL« for «mangler«, «tilf.« f. «tilf6ies i«, «saal « f. <^saaledes«, «m. a. H « f. 
^med en anden Haand^, og lignende, der uden nogen Forklaring ville kunne 
forstaaes. 

7. Til Lettelse ved Benyttelsen og Sammenligningen af de enkelte Love ere ved 
hvert Capitel af en Lov tilsvarende Steder i de andre Love, hvor saadanne 
lade sig paavise, anfdrte i et eget Rum paa hver Side, under Texten og over 
Noterne. Her ere for Kortheds Skyld fdlgende Signaturer vedtagne: 

6. betegner den aeldre Gulathings-Lov. 

F. — den aeldre Frostathings-Lov. 

Bj. -T- BjarkOretten eller den aeldre Bylov. 

Hk. — Hakonarb6k. 

E. — den aeldre Eidsivathings-Lov eller sammes Christenret. 

B. — den aaldre Borgarthings-Lov eller sammes Christenret. 

Sv. — Kong Sverrers Christenret. 

L* — den nyere eller Kong Magnus LagabOters Landslov. 

Bl. — den nyere Bylov. 

H. — Hirdskraa. 

M. — Kong Magnus's Christenret. 

J. — Erkebiskop Jons Christenret. IX 

8. Hyer Lov danner et eget nummereret Afsnit i det Bind, hvortil den hdrer, 
og ved Begyndclsen af ethvert saadant Afsnit findes en Fortegnelse over 
de benyttede Codices med Angivelse af sammes Beyaringssteder og formodede 
Alder. De mindre omfangsrige Forordninger eller Retterbdder, som optages 
i Bindet, ere samlede i eet nummereret Afsnit, men foran liver isaer er angivet, 
efler hvilke Codices den er leveret, paa samme Maade som ved de vidtlOftigere 
Love. Den noiagtige Beskrivelse af de benyttede Codices ligesom Facsimilerne 
eller SkriftprOveme af dem ere, som allerede ovenfor yttret, forbeholdne at 
meddeles i 4^"^ Bind. Na^rvaerende fOrste Bind indeholder, som allerede bemerket, Alt hvad man 
hidtil bar forefnndet af Norges Lovgivning fdr Magnus Haakonssdn, nemlig: 

I. Den (Bldre Gulathings-^Lof). Af denne existerer kun den eneste nogen- 
lundc fuldst»ndige Codex, efter hvilken Texten er ndiagtig aflrykt. Forresten 
gives kun sparsomme Brudstykker, hvilke anfdres deels i Form af Varianter, deels 
som Anhang aftrykte in extenso. Brudstykkeme betegnede C. ere isaer vigtige 
forsaavidt som de vise sig at v»re Levninger af en Codex »ldre end solve Hoved- 
codex, og efter al Sandsynlighed fra MIdten af det 12^5 Aarhundrede. Hovedcodex, 
der omtrent i Midten bar en Lacune, som ikke lader sig udfylde ved noget af de 
tibtedeveerende Brudstykker, antyder ikke ved saerskilte Afsnit nogen Inddeling i 
Bolker, hvorfor i nsrverende Udgave Capitlerne ere betegnede med fortlohende 
Tal. Afskriverens Mening synes imidlerlid at have v<eret den, at 

1. Christendoms-Bolken skulde regnes fra Cap. 1— 33. 

2. KjObe-Bolken — 34— 71. 

3. Landsleie-Bolken — 72—102. 

4. Arve-Bolken — 103—130. 

Disse Bolker tilsammen synes at have skullet udgjdre V^^ Deel af Lovbogen, hvortil 
har sluttet sig et Anhang af blandet Indhold fra Cap. 131—150. Derpaa fdlger 
som anden Deel: 

5. Mandhelgen (i hvis Begyndelse Lacunen findes) fra Cap. 151—252. 

6. Tyve-Bolken — 253—264. 

7. OdelslOsnings-Bolken — 265—294. 

8. Landviems-Bolken — 295—315.; 

hvorpaa det Hele bar sluttet med et Anhang — 316 — 320. 

II. Den cBldre FrostathingS'-Lov, forsynet med en Indledning indeholdende 
flere nye Bestemmelser af Kong Haakon Haakonss6n, samt inddeelt af ham i 16 
Parter. Af denne Lov existerede ligeledes kun een, tildeels defect Hovedcodex, X 

der undergik i Kjdbenhavns Ildebrand 1728, men af hvilken flere Afskrifter findes, 
hvilke ere lagle til Grund for naervaerende Udgave. Bland t disse Afskrifter er der 
een ufuldendt af Arne MagnussOn^ der blot indeholder Lovbogens Begyndelse indtil 
et Stykke ind i Christenretten. Ved at samnienligne de Ovrige fuldslaendige Af- 
skrifter med denne, der synes at vaere aldeles ndiagtig, viser det sig, at hine afvige 
betydelig i Retskrivningen, hvilken Afskriverne saaledes yilkaarlig maae have foran- 
dret. I naervaerende Udgave er derfor Retskrivningen bleven berigtiget efter den 
i Arne Magnussdns egenhaendige Afskrifl antydede Analogi, dog saaledes at Accen- 
terne, der i denne findes anvendte i altfor stor Maengde og tildeels paa urette Sted, 
i Udgaven kun ere satte bvor de bor findes. Den Omstiendighed, at de aeldre 
Cbristenretler, hver i vedkonimende Lagddnime, indtil videre forbleve gjsldende 
Ifenge efterat Magnus Haakonssons Lovbog var udkommen, bar bevirket, at man af 
Frostathings-Lovens Christendoms-Bolk bar to saerskilte Pergaments-Afskrifter, af 
hvilke den ene her er beny ttet som Text for den Deel, den omfatter, og aflrykt 
uforandret. Den af Kong Haakon Haakonssdn foranstaltede Part-Inddeling af Fro- 
stathings-Loven tager forovrigt aldeles intet Hensyn til de oprindelige Bolker, hvilke 
synes at have v®ret f6lgende: 

1. Christendoms-Bolken fra II. (S. 129) til Enden af III. (S. 156). 

2. Mandhelgen fra IV. (S. 156) til Enden af VI. (S. 197). 

3. LandvflBrns-Bolken hele VII. (S. 197—204). 

4. Arve-Bolken fra VIII. (S. 204) til Enden af IX. (S. 216). 

5. KjObe-Bolken fra X. (S. 216) tU Enden af XL (S. 235). 

6. Odelslosnings-Bolken hele XII. (S. 235—239). 

7. Landsleie-Bolken fra XIII. (S. 239) Ul XIV., 11 (S. 252). 

8. Tyve-Bolken fra XIV., 12 (S. 252) til Enden af XV. (S. 257). 
TillaBg af RetterbOder hele XVI. (S. 257—258). 

Som Anhang til Frostathings-Loven er her meddeelt den saakaldte Hako- 
narbok, ogsaa benaevnt, uvist af hvilken Grund: Jaernside (Jarnsi5a), aftrykt 
efter den eneste af samme tilvaerende Pergaments-Codex. Denne Lov, eller maa- 
skee rettere dette Lov-Udkast, bar vel egentlig vaeret bestemt for Island; men da 
den i Hovedsagen er formet efter Frostathings-Loven og paa mange Steder endog 
stemmer ordret med denne, saa bar man troet at burde optago den i naervaerende 
Samling, da don kan tjene til baade at udfylde enkelte af de Huller og berigtige 
mange af de Feilskrivninger, der i solve Frostathings-Lovens Text, saadan som 
vi nu have den, forefindes. 

III. BjarkOretten eller den celdre Bylon. Den er her leveret efter forskjel- 
lige Brudstykker, af hvilke kun to paa Pergament, det ene meget gammelt, men skrevet med en forsaavidt besynderlig Orthographie, som Accenter — rimeligviis 
blot til Ziir — ere satte naesten over hvert Bogstav, endog Consonanter, hvorfor 
de i Udgaven ere ganske udeladte. Da man ei bar denne Loy fuldstiendig, og et 
Par af Brudstykkerne desuden ere at betragte mere som Uddrag end som virkelige 
Afi^rffter, kunde her ikke foretages nogen ordentlig Inddeling. Meget maatte endog 
aofdres tvende Gange. For lettere Oversigts Skyld valgte man at betegne alle 
Capitlerne gjennem de 4 forskjellige Brudstykker med fortldbende Tal, selv hvor 
et 1 et foregaaende Brudstykke anfdrt Capitel forekom paany. Saa mangelagtig end 
denne Bjarkdret i sin nasrvasrende Form er, saa kan det dog neppe antages at, med 
Hensyn til Materien, saerdeles meget fatles; og det maa ansees som et stort Held, 
at den S. 302 omtalte islandske Papirs-Codex, der nu tilhOrer Universitets-Biblio- 
theket 1 Cbristiania, opdagedes; tbi det er isaer den, der bar gjort det muligt at 
levere meget mere af denne Lot, end Pans i sin Tid, ved Hjaelp af de blotte ar- 
namagnaeanske Haandskrifler, formaaede at tilveiebringe. Det er forOvrigt let i5i- 
nefaldende, at den ber leverede Bjarkdret slutter sig til Frostatbings-Loven, og 
maaskee endog aldrig bar bestaaet 1 andet end Optegnelser af de Punkter, bvori 
Byretten afveg fra Landretten, ligesom Tilfaeldet er med de fleste Afskrifler af den 
nyere Bylov. Men bvorvidt 1 saa Fald denne Bjarkdret bar gjaeldet for alle Byer i 
Landet, og om der ikke existerede andre Bjark&retler for Kjdbstsderne i Norges 
ovrige Lagddmmer, maa lades uafgjort. 

IV. Den (tldre Borgarthings-Christenret. Dennes Bevaring, medens den 

dyrige asldre Borgartbings-Lov er gaaen tabt, skyldes ganske yist den allerede 

OYenfor ved Frostatbings-Loven berOrte Omstiendigbed, at de ©Idre Cbristenretter 

vedbleve at bave Gyldigbed la^nge efler den nyere Landslovs Indforelse under Kong 

Magnus Haakonssdn. Hidtil kjendte man den kun i den Form, bvori den under 

Titelen: ^Jus ecclesiasticum Vicensium" er udgiven af Johannes Finncms (Hannes 

FimssSn). Her leveres foruden denne Recension (I.) endnu tvende andre, der nu 

first ere dragne for Lyset, den ene af en Pergaments-Codex i den arnamagnseanske 

Samling, den anden af en Pergaments-Codex i det Kongelige Bibliotbek i Stockbolm. 

Disse sidstnaevnte Bearbeidelser ere isaer ma^rkelige derved, at de bave optaget 

Stykker, der egentlig benbdre til den verdslige Lov, og saaledes indebolde de eneste 

Leymnger, man bar, af den asldre Borgartbings-Lovs verdslige Deel. Man bar, 

paa Grund af de forskjellige Recensioners indbyrdes Forbold, troet det bensigts- 

nuBssigst at optage alle 3 i Udgaven, bver saa fiildst®ndig som den forefindes. 

V. De» celdre Eidsivathings^Christenret. At denne er os levnet som den 
^leste nu tilvaerende Deel af den asldre Eidsivatbings-Lov, skyldes den samme 
testiendighed^ som fOr ved Frostatbings- og Borgartblngs-Cbristenretter er omtalt. XII 

Af den fandtes ogsaa to temmelig afvigende Recensioner, hvilke begge ere blevne 
gjengivne. 

YI. Kong Sverrers Christenret, egentlig en blot Compilation af Gulathings- 
og Frostathings-Cbristenretter. 

VII. Retlerbdder og Forordninger SBldre end Udgangen af 1263. 

At omtale vidtloftigere Indboldet af nflervaerende Bind formenes overflddigt, 
da den udforligere Beskrivelse af de benyttede Codices og Fremslillingen af sam- 
mes Historie, ligesom og Oversigten over de forskjellige Loves og deres afvigende 
Recensioners indbyrdes Forhold, som forben antydet, efter Yerkets Plan er forbe- 
holdet det sidste eller 4"!^ Bind. At Yerket vil udfylde et l»nge f6lt Savn bos 
F»drenelandets Lovkyndige og Historiegrandskere, derom troer Commissionen sig 
overbeviisl. Fordvrigt maa Arbeidet tale for sig selv, idet Udgiverne ere sig 
bevidste efter yderste Evne at bave bestraebt sig for at levere det saa fuldkomment 
som Omstaendighedeme tillode, til Fyldestgjdrelse for Nationen i Almindeligbed og 
for den videnskabelige Forening i Sffirdelesbed, der saa liberalt bar nnderstdttet det. 
Christiania den id^f Juni 1846. 

J. Chr. Bergy U. A. Motzfeldt^ R. Keyser^ P. A. Munch, 

Overrets-Justitiarius. HOiesterets-Assessor. Professor. Professor. Indhold af forste Bind. Side 

I. Den SBldre Gnlathings-Lov 1. 

Anhang, o: forskjellige sldre Brudstykker 111. 

n. Den »ldre Frostathings-Lov 119. 

Anhangy o: Kong Haakon Haakonssons islandske Lov 259. 

in. Den »Idre Bylov eller Bjarkdret 30i. 

I. Christenretten after Cod. A. M. No. 60 qv 303. 

n. Brudstykke efter Cod. A. M. No. 123 qv. A 305. 

in. Yidtloftigt Uddrag af Bjarkoretten efter to Papirs-Haandskrifter 315. 

lY. Brudstykke i Cod. A. M. No. 315 fol 334. 

rV. Den »ldre Borgarthings- eller Vikens-Chrislenrel 337. 

I. Efter Cod. A. M. No. 78 qv 339. 

n. Efter Cod. A. M. No. 31 oct 353. 

in. Efter Cod. Stockh. C. 15 363. 

V. Den »ldre Eidsivathings-Christenret 373. 

L Efter Cod. A. M. No. 68 qv 375. 

n. Efter Cod. A. M. Mo. 58 qv 394. 

VI. Kong Sverrers Christenret 407. 

VII. Retterbfider eg Forordninger . ' 435. 

1. Kong Olaf den Helliges Forordning om Nordmsnds Ret paa Island og Isten- 
dingcrs i Norge 437. 

2. Fundation af Nidaros Erkebiskopsstol ved Pave Anastasius IV 439. 

3. Kong Magnus Eriingssons Skjenkclse af Norges Krone til St. Olaf .... 442. 

4. Kong Haakon Sverrerssons Retterbod om Kirkens Friheder 444. 

5. Kong Haakon Haakonssons Retterbod om Erkebiskoppens Myntret 446. 

6. Sammes Stadfsestelse af Card. Nicolaus's Bestemmelse om Gaver 447. 

7. Sammes Bekneftelse af Kong Magnus's Disposition, hvorved Stavanger By 
skjenkedes til St. Svithun og Biskopsstolen 448. 

8. Card. Vilhelms Forordning om den norske Kirkes Rettigheder 450. 

9. Sammes Forordning om Helligdage og Kirkegods 453. 

10. Pave Innocentius IV's Bekrseftelse paa Card. Vilhelms Forordning om Hellig- 
dage og Kirkegods 456. 

11. Kong Haakon Haakonssons Retterbod om Tiende og Olafsskot 459. 

12. Islssndingemes Overeenskomst med Kong Haakon Haakonsson 460. 

13. Kong Haakon Haakonssons Retterbod om Tiende og Kirkens Rettighed iHamars 
Biskopsdomme 462. Trykfoil og Rettelser. Side 58, i Noten Bj. I. 1., laes: Bj. 167, 169. 

— 82 Linie 3 f. d. )i1|n)a 1. fljIDa. 

— 97 — 9 f. o. (tapdroftfnn I. jfapDrottmn. 

— 128 — 3 i Noten: •) mfnti I. •) mmn. 

— 181 — 2 f. n. i Nolcn: Cap. jjij I. Cap. jj"y> 25 I. 2r. 

— 182 — 8 og 9 f. n. )inj^|!u 1. )i4)P|ftt. 
_ 185 — 11 f. o. jporftorjfrtr. I. jtdftorjffOr. 

— 211 — 17 f. o. jn-alfi^dt I. jjrrlfisdt. 

— -> — 9 f. n. vanar mann rigtigere vanar mann, der uden Tvivl er en feilagtig Oplosning af en For- 

kortning f. tiamar maDr eller tiamabar m. jvfr. S. 212, L. 2 f. n. 

— 231 — 10 f. o. manni I. mannu 

— 232 — 4 f. D. mr&an fjann rr (Qpe, maaskee rigtigere: meQan f)on rr t(j;6; jvfr. Hk. 54. 

— 240 — 13 f. o. oc j^idrQung til gralf — maaskee er her Qra|T en feilagtig Oplosning i den gamle Af- 

skrift af en Forkurtning i dens Original, hvilken bar skullet betegne rroffmrffu; jvfr. den 
nyere Land^lov VI 11. 8. 

— 241 — 9 f. n. finni iarOar Uiau, uden Tvivl feilastigt f. rinni arBar UiQU; jvfr. d. n. Landsl. VII. I. 
. — Nut. 6. efter "6ee den n. Ld:>I. VII. 7.** tilf.: ''eller ugsaa staaer i det Foregaaende idrQ f. drt^." 

— 242 — 17 f. o. dtra I. otra. 

— 267 — 5 f. o. mellem o(lom og monnom indskydes (oDom). 
^ 302 — 9 f. n. Brudjitkykket 1. Bmdstykket 

— 317 — 10 f. o. muhp 1. TliaiDjr. 

— 359 — 12 f. n. mati^ 1. matir. I. Den aeldre Gulathings-Lov. Toxten aftrykt cfter Pcrgamenls-Codox No. 137 quarto "e donalione variorum^ paa Univcrsi- 
tetsbibliotheket i Kjobcnhavn, neppe yngre end Midlen af det 13^e Aarhundrede. Her 
betegnet A. 

Sammenholdt med et Bnidstykkc af den seldre Gulathingslovs Christenret, indiort i Pergaments- 
codex No. 309 folio i den arnamagna^anske Haandskriftsamling i Kjobenhavn, omtrent fra 
Midten eller forste Halvdeel af det 14^^ Aarhundrede. Det ophorer ved Begyndelsen af 
Cap. 29 og er her betegnet B. 

Fremdeles sammenlignet med Ame Magnussons egenhsndige Afskrift af Hovedcodex, No. 308 
fol. i den arnamagn. Sainling, Asgeir Jonssons Afskrifter No. 306 fol. og 66 qv. sanime- 
steds, Papirsafskriften No. 2083 qv. i det kjobenhavnske store kongeligc Bibliotheks thottske 
Haandskriftsamling og en gammel og ret god Papirsafskrift (14 qv.) paa Universitetsbiblio- 
theket i Christiania. Ved Enden af Hovedtexten meddeles saerskilt aftrykte Dre Bnidstykker af samme Lov, nu tillige- 
med Bnidstykker af andre Haandskrifter indbundne under eet i Heflet No. 315 fol. i den 
amamagnseanske Samling. Tre af disse Brudstykker ere skrevne med een og samme 
Haand og have sandsynligviis tilhort een og samme Codex, der nasrmest bor henfores til 

det 12*« Aarhundredes anden Halvdeel. De belegnes her Ca, Cb. Cc. 

Det Qerde synes at vaere noget yngre, men er neppe yngre end Hovedcodex. Det be- 

tegnes her D. 

Brudstykket Cc. er suppleret efler Papirshaandskriftet No. 1633 qv. i det khavnske kgl. Bibl. 
sldre Haandskriftsamling, hvilket er en i orthographisk Henseende mindre noiagtig, men 
ellers upaaklagelig Afskrift af ovenanforte Codex Arnamagn. 315 fol, hvis Afskriver, en 
vis M. Magnusson, kan skjonnes at have haft hiint Brudstykke fuldsta^ndigere end det 
nu forefindes. i^niapitt^d hot. 

, [$inn j:9ftt bulkr bacat }>t»fanat rr ^ urn kriftin«1i0m» l^allli sdrt. 

Haf tr u|)))^aj; la^a uarra at mr fcolom (uta aujlr oc biDia fi( ^ine Oetga Cri|l 1 
^aro Of jtiDar. Of |ifff al m Oattdtin (atibe uaro bijjOu. ot Wnar Drofne 
oarom ^eUiitn. [e ^ann Qinr narr. m urr f^miQ. m {|uD fr allra tiarra vinr. 

|9(t ttt n^nutlt pan [rr trkin parv mrO ^*. k' tfi)ftnn« arrkibtpcupa. at tfrltng» jarl» oc allm 

Iftnna oitrafta manna t tltfrrgi nmrirD0m.3 

|ja( ft nu lini iwjt. at [a (fat fonoiigr tiera at tlore^e er (filjetmn er * tlOTfj 2 
tonongd funr nma |iritn rattle iQjta «U uuijra. I0n ej: |irffir (titir rinda ^\mm 
flljta jra rifi |ia [cat fa ^ana broftrr famjre&ra fonongr nara er etrfibiftojie ot Uofls 
bifcopum )iij(tir bejt nen-a latlenn til. oc |idm tolj: tiitra|lom tnonnum or j^oeriu 
bifropsriti er |ieir nemna tit tneD fer. oc gatide ^inir uttrrOo menn tneO foomotn elDi 
tit ptf\ utndormee at ptir [co(o )iann til taca. er |icim ftjtiijt j:iri pOi at ba)t fe til 
jallenn. ftn |ienna eib fcolo iatnoel bifcoiiar abtjrgiafc nib p&. |io at |ieir foeri 
eigi. fern ^inir er fueria. at ptir ItQ^i [annenbia umraOe til jieffa tnals. iatn nel fern 
^iiiir lilffrfto er ftieria [tm juD jejr |jfim [ijn til rettlegajt at fia. ftn t} tlorej 
lonongr a eiji fun (filfietenn ejler (u. |ia fe fa lononjr er erjOiim er ne(lr. ejter 
uniDoitte )ieirra er til tierba nenibir. ej: ^ann er lil j:allenn. fhi ej: fa ftjiiifc eigi 
til jaQenn. )ia fcal fa necra er jieitn ftjnifc er til ero nembir at bajt ^o'Qe hatit Qubra 
rettar at gtrta oc lannj laga. H^n ej: )ia jfilr a. |ia fcolo |ieir fitt mdl ^aua er jleiri 
verba fatnan. oc (ertibifcop. oc abrer bifcopar j^tjl^ia. oc |iat fanna meb eibi finum. 

Jvfr. Cap. 1. B. 1. E. 1. >) Foruden (heri>kriften "0fr f)fjpr ttp)l" &c. bar B den etadige Sideuvenkrift "Iriflin rrtttr BJJlir Jtlttt^ 
flings »0t (eller bod), paa hver Side nndtagen den forste, hvor folgende IndholdDfortegnelse findes: 
L J)«t fr upp haf lajfta. 11. nii msU maonu* fonongj. iii. Stipann ol^s of magnus. iiii. flt^er baud m 
magnu) tof aj;. t). of (ua Jiftta al famu. tii. BaSrr olajstr ot magnus. titi. of baJfr }irtta um olgart. 
Dui. magnuj «in urn finno. ij. SM^n irinn «m tiJafaup. j. Babnr tim firfiu wpp ^aU. ji. BaBfr wm 
firtiu gart. jii. BaHnr «m firtiu gstrD. jiii. «m (irtiu gart. jiiii. «m firfiu tiijru. i«. wm firfna jiorfio. 
joi. Sunnu Oagha halo. j;»ii. vm morflo liaglja. jwiii. m «m morffo Bag^a. lij. Otajf».r «inn «m frosfa. 
B. Ba»»r um jriaHagfta j:a((u. jji. magnue lof [unit or. Rii. wm bam» «t burJ. Kiii. t)m grtfl i firfiu 
(ar&c. niiii. Batifr um ^rmOfonor fmar. jju. niaStr feat sina fono ftaua. Roi. «m guKiuiar. jjuii. BruHs 
tauyi gn-ttir. Ruiii. «m (paii of galJra. tjij. t)m blot. kj;. «m oliaba mnin. rj'- «<» (uiBfta »' oatann. 
Bjii. Dm nnmBlt magnuj. jRiii. flffl obota ««trf. ro;""- »"> r«ti«i(liota bi(eupi. ») [fr ^inn j!i)r(K 

kaitcr i Jif»(arf bof — B. ») [fr tof ttl. f. Pij(l. wfib. ifrl. iarl of atttr uiftrsfla mfnn. — B. 

•) Herfra til CaiiiUeU Endc — "ftt." B. 4 ^Idre 

fn tjitr 31*81811 tonon09. pa \t fi8(j:6oOef bifcopom oUotn. ot abofom. ot OirDIHor^ 
otn tneO ^irO aDi*^ At Mi8 nordr fU ^itio ^elga D(8j:9 tonon^o. til umr^Drs niO 
«erti6iftop. ot nemm bifcop ^uerr .jij. ^iiia Di(ra(lo tnenn tneft ftr. oc fe eUcr a j:or 
innen ytarfiti menaOaf. fiOan er |jcir [}ji)na jtaj:all fonongoiiio. oc \t Jiar oj^aft 
forona fononjo. Jifff fr ^la er jra jaltmn j:iri fal ^aiie. oc ^ange |iar eiUjffga 
gubi fit bQrOar oc rjinum ^Kga Dlaoe tononge. ejter Imi [em iafte tnagnue tonongr. 
5inn jnijli toronabr tononfir i Itorege. ifn ej: notorr letr fie atinan tieg fil (ace. )ia 
Oener fa jirigort j:e oc j:ri8i. oc f^nm fa er ^anom jijtjir til Jieff. oc uara i banne 
0u5r9. oc atlra O^Kagra manna, pwam oc eerfJbifco|i9. oc aKra (iobbifco|ia. £n tf 
ptir menn j:iri nema * jor |ie(fa er bifcopr nemna (il meO fer. |ia ero ptir i j:or« 
bobom. oc ferfir .jl. marca tiib fonong. oc eiji tirfiugrtttier. ej: jieir lata lij: fill 
meban. Ifn j^effa jor 3:are O^err a finum toftnabe. en fononjr inni |jeim toftnaft 
ottom er eiji ^oj:bu aOr'^ tonongo p. ftn ej: artibifcop er eiji innan lanbj. aba 
fTd foXitm. :)ia fcolo aHer menn |iinoat toma fi( fieirra nmrnba fern nu er ftilt. 

3 ))at er nu pni ne|l. a( oer fidpini jninb ndrn mifltan ar ^oerf ^er * I d^ula.^ 
fna marker fiingamenn fern nu erom tier fatter a. ^t. )iaf ero fe^tigir (€>. ij. mmn 
^ine ellij:ta fiflar)« or prbajijHi. en iammaroer or Hijfiiajtjlti. ^. jrimtifiir (©. atta; 
tijir) or /irbajijUi. JH. en j:iorer tigir (®. iiij. menn ^ine fiaunba figar) or 0t|fls 
najnjlfi. ^. fuftugu (®. jjoij) or Hfgbajijtti. nembra manna, foa fm i lOf|um er 
matt, en aj: Sunnmote. joi. bonbr (©. fna marger fern nilia). ^t. itn tueir tenbir 
menn fcolo ejter nerra i H^obajnilfi. fneir i titj0iaj:t)(ti. einn a 0unnfjorbolanbe. cinn 
i /irbajijtti. einn a jSunnmore tit |ieff at gota ^ibila manna jiri ^ilojom oc rana* 
monnom. ftn tenber menn alter. |lt. abrer. |Jancr. er Innan ero taja ««rra fcolo jare 
(it Io0)iin0i9 or jieima .ni. jijtfium. nema naubfp tononoe gauge jiri (fba fiatjrra 
Jieirra. oc me||o jireftar |ielr er bifco|i nemner (it. (®. alter er menn faujia tibir at.) 
(Belr or jrtjlti ^neriu. oc armenn aHer. fcolo tjer foma naubfpialauft, t^n jieim ero 
naubfpiar mattar. ej: tonongr tormr i jijlfi oc bijbr armaune finum a( gera i gegn 
fer. i ^inu nefta jn)tfi. Hu er ]ja( pni ne|l a( ner fcolom ^er foma foa marger 
|iingmenn fem nu ero (it nembir. j*i. JJetrameffo ejtan (©. Jiorobag i jiafcanicu). 
pootr. at u|njefanbe foto. ftn tf eigi toma. ^a ero Jieir nittir. tjwerr mabr fieirra 
er (it 0uta^iing0 er nembr. ej l^ann fibarr lemr en fuo-re ero jram jrorrb. itn ej: 
^ann jijrr femr. oc formr po tfitr ftej:nubag nam. |ia fcal tjann bo-ta eijri. £n cj: •) maaskee Feibkrift for "jtrirnttnaft". «) i Originalen "air". •) S(i)ian f)in9 liitlya Dlajj 

of ntagnua lononjj. — Orerskrift i B. «) f^tr — mangier i B. ») Herfra til Capitlets Eude "fit." B. 

•) Hvad der i dette, saarelsoni flere af de fulgende Capitler gtaaer mcllem ( ), er J Originalen skrevet niel- 
lem Linjerne, lige over de umiddelbart foran Parenthesen etaaende Ord. ptd j:irimmafc aDer jijltiommn. )ia fco(o ^eir ^aoa :)ian9a( af mn orOro .;;(. marra. 
]iat (igum ner Oa(jt laudunautar. m ^a(j:t a fonoiigr nan*, fn ej: )iat jririnmfc 
jiiorOongr tnanna. erda affotidr. )ia fca( or ))t)i 3:e fe(ia. fnn )ieir tip inatinlal fi(. 
f^n tf |ja( jiriiifiuaff einfa mmn. |ia [rat Data aurum .iii. ©iaj:r. ifn mr frotom ja 
fi( ptf\ mat. oc j:e or jijltium .vi. ^aljd manaOar mat tnannr. tmiia (rih fe (mgrf. 
ot faQD inaQf) ot ftiri fi(j:r9. ifn fa ma5r er jiat j:iriimnft al ja |iar (it. |)a jrdUr 
fa j:orena 3:m jieitn maiiiit. |ia fcal ^mm hvU 3:iri ))af aurum .iii. |^. I^u or l^{|Dai 
fi^ili |ia ftal madr j:ara or (li^jrriitu ^orrri. oc iamne [fijjrdOum. fua fit a( .{);. mmn 
lare 0( f^tri Im mana&ar mafe fmcors ot fua mio(o. rtjri m^tmi filjro. (fi)a |iaf 
fa(f er ((tgif er |ia or ttjri. ot fadd maUfj. H^ii fa fta( j:ara tr (mbtr nifuu ntmiia 
fi[. ffda ^niieun. irDa foflumnm. Sn )itffa gtrD fcal 0tra tp(rr j:tar maour. ifn 
ftriggia iiuntia fmeor fta( i :)itffa gerd gtra. H^n or Ki)0iaj;t)[ti .p. mtnn or j;iorD« 
onge J^Dtrium. oc gtre l^atoan annan manaDar mat fmeoro mannt. oc fua mio[9. 
(tjri neginn. oc faDb madfj. Ot iammargtr or prDajnjifi. ot rtiDi mauaDar mat 
5dar9 manne. tijri fi^n-a. ot fattb matttj. ftn or Sojne .j. mmn or jriorOonge ^dcrt 
ium. Qt 0era manaDar mdt ^udro manne. ot ft)ri negtnn. ot falld ma((tj. (£n .;iii. 
mmn or f'mUnQt ^nrrium i /iriiajijlti. oc gera manaDar mat ^oaro maunr. ot 
rQrl nrgmn. ot faDd malltj. fn aj: dunnmote 0tra rjoerium manne )ieirra .im. ii. 
manaDar mate ^o^ro. epri negenn ot faUD mad;. i£n fa maDr er |iat j:irinemfC at 
j:a pM fit. pd j:eDir fa j:orena j:iri )ieim manne. |ia fcal ^ann bo'ta j:iri )iat aura 
.iii. ®iaj:r. ^nemetna ^eff. er fiingmenn tierDa tiittir i (^u(a. )ia ftal )iat jre |iar 
verDa reitt. H^n pat ei(|u aller (^utapingo menu. )ia er oe( ej ^ann fia(j:r reiDir. 
(rba iiinir l^ans. eii ej: ^an oill eigi. )ia ftat ^at reiDa arniaDr fonongo (cDa (enbr; 
maOr. ^uerr I fmni ft)f(u. ot tata 5o(j:o meira ^eima. 

iOlaft bauO. rn fiAa^nut tat |ittta af.^ 

Dat er nu |itii ne|l at ner ffolom geua manne 3:r(e(fi ar ^uert ^er i (9u[a. Jl^n 4 
«e'r ^ajum |ioi ffipf jnitfna imellom. at fitt ar ffal ^derr tiarr j:a'* mann til jteclfio. 
fn |ieim manne |fel fY«i(i jenet ^ Drottenobao |iann er jrijrflr uerDr a (?}uta|iin0i. 
€n ver (Totom aOer 0u(a|iin09 menu j:a j:e til aura .ni. fn ej manne uerDr eigi 
jtdfi genet DrottmaDao |iann. )ia ftolo fieir menu er )iann mann ei0u at j:a. Data 
aurum .{ii. biftope. ot faupa man. ot gma jtfflft. po at fiDarr fe. 

C>c fva firtta at fomo. 

put n nu Jiui ne(l at ner ftolom manne jirtclfi jeoa i jrijlfi ^neriu i (9ulaj 5 
|iin09 (O0um. ftn ner ^aj:um ]iiii |Ii)it j:iorDon0a iinilli. H^n |ieir menu er |iann 

Jvfr. Cap. 4. 5. F. III. 19. 

») ptfta iaub i>taj:er. tn tnaQnue lot v- — Overskrift i B, ») trinn — tilfuier B. »; »»Ta — 

lilC i B deo Mmme Haand, der bar skrerct Side-Orenkriftcrne. 6 Mldre 

maim (igu at |a. (lolo f^wi ^tmt j:re(fi j:irl noff ^ina l^elp. tn tf |iu ^tim tiQi 
gfoif. ^a fto(o )idr b(r(a bi[cO)ie aiirum .pi. oc tau|)a man. oc geoa jrtfifi. |io a( 
fiOarr fe. 

|>a&rr <tMaj;r oc /Vltt^nn*. 

6 If <^t er nu |ii)i nc|t at tirr i^ajum otgerO ^eifif. |iaf taDa menn famburDar oL 
m(rleo ol boaiidr. tii annaf ^U9))rrija. gera Dombr .iii. famati ^if j:ff|la. nntta fna 
utarla bui i n)iii.* ffDa foa ojarla a jialle at tiQi meji olfifrO fuiajorra til etmarra 
manna. |ia fcal fjann iammitit ol Qtm einnfamann* frni |ltoj)nu». ptirra eins^nerr. 
(©. ^fir ^riH).' itn fa tr minna a en * ff j fna bu. aba ffj faUba fab. jia fral ^ann 
|nji atdno ol gera. fj* fjann will.* po&cr. |iat ol (fal gorf iwera jiri allra ^eilagra 
mf|Tu ^it [dn|la. itn fiat ol fcal fi(|ua til frijl ]iacra. oc fanda tttarin. til are. oc 
til jrribar. ttn tf cigi ocrir at ^irirri |tcj;nu. |ia fcal Qiadba aura .iii. bifcopf. oc 
ycra ol {10 a( fiOarr fc. ^n rj: cigi ^tuv oc urrbr Ijaun at )iQi fumtr oc fannr. at 
^ann fitr fua^ .;ii. mauabe at Ijaun Qtrir eigi famburbar o(. \m fcal ^ann bo'ta jiri 
|iat morcom )irimr bifcope. 

7 Dlgerb l^ajnim ner tnn ^eitit at gcra boanbe oc 5usprct)ia iamuttge fi((. oc 
fipa ))at nott ^ina j^elp til ^ri|t pacca. oc fancta mariu. til dro. oc til j:ribar. 
fhi tf eigl er foa gort. pa fcal bo'ta j:iri pat. morcom .iij. bifcopr. £n cj: ^ann fitr 
\m mU .iij. at ^ann ^ellbr eigi olgcrbum upp. oc ncrbr ^ann at pui tunnr oc fannr. 
ffba peim vibrlodum er uer ^oj:um logb til triflinobomd tiare. pa ^cncr ^ann jriri 
0Ort J^Berium pmningi jear fins, pat a ^aljt fonongr n^rr. m ^alj:t bifcop. ftn 
l^ann a tojt at ganga til ffrijla oc bo'ta nib ^rift. oc mm i Uoxt^t. £n tf ^ann 
Din pat eigi pa fcal ^ann jara or lanbeip tonongo viiro. 

^agnu*^ rinn maltt {irtta. 

8 Sn ntr ^aj:um fna merit nib bifcop nam. at l^ann fcal off pionofto nrita. en 
ne'r fcolom ^ana fna obrlafc at ncr fcolom gera tiunb alia oc j:ulla. babi aj: anf|;fi 
ollum oc nibrelbi j:iffi oc ollom retfom j:on0um. itn f^tnm fcal fua jTipta at bifcop 
fcal ^ana* j:iorbon0. [oc 3:ato'le0 menn jiorOong. oc tirtia jiorbong. ocpreflr jiorft* 
onj.^" ttn bifcop fcal loma naubfi)nialau(l i pjlU ^oert a .jii. manabom. oc neiia 
monnum pionofto pa er til btjriar. I^n peer ero naubfi)niar ej: bifcop er fuur. (eDa 

Jvfr. Cap. 6. 7. F. II. 21. Cap. 8. F. II. 18. 44. B. 10. 11. E. 31. 32. 

') oniium — S. ») "Mnnfamann" mgl. i B. >) "D. Iirir lirir" mgl. i B. «) lil — tilf. i B. 

den samme Haand, der har skrcret Sideoverskrifteme. *) al — B. •) uili — B. ^ ') ftia — mgl. i B. 
•) i Mbr. har forst staaet: *'tHi$t'; men dette er overelettet, og ovcnover skreret: "ina$nu9", mcd samme 
Haand og samme rode Faire. «) tafa — lilf. over Lirijen i B. ">) SOkket fra [ l>der i B. saalc- 

des: (irfia annenn. pr(|l f)inn firitia. jeato-frr mrnn f)in jiortia. trfjt tonoHgr ^ann ^ j:ara. (e&a tn'tibifco)! gtrer (j:fer ^anom at Qi0ia annan bif(0|). 
«0a aOraT (tortiaudfpiar nrrfta. n^ fj: maDr fifr [iia .jil. iiianaDe af ^ann gerir 
rigl fiunti fitia. ^a er ^ann [frcr tiiO bifroji niortom .iji. ^ii tf ^atm fitr [ua 
[ttjeimar .jii. inanaO ^ at ^anii gerir fifli thiiid fiiia. |ia er fjaiin ffrrr .oi, tnortom. 
Qid bifto}]. fii rj: ^aiui fitr foa urtr .iii. at ^auii gerir ei0i liiini) fina. |ia f\mtr 
^anii j:iri0ort ^oerium iienninpi j:iar find. 6«rDe i lanbe oc i (aiifum tr^ri or a )iat 
5aljt tonotigr. en ^aljrt bifco)). 

<$laj;r (inn mdrltr {irtta. 

jj^ ntr ^ajum fva mrelt qjO bifco)) nam. a( ^ann fca( off |iJonofio vfifa. H^ti 9 
oer fcotoin ptA af Oanom taupa «rrfO0 j:iri .;(. nruia innan (aoa tiarra. ttn bifro|i 
fral )iaf je fua oOrlafc af ^ann fcal totna i j:t)Ui fjuert a .j;ii tiiana&om. oc tirita 
monnom |ia |iionofto er tit 6t)riar. H^ii ej: bifcop tormr i jQlti (tda ■** i jriorbono. 
)ia fcal ^ann et&a O^nd (erenbrete }iiu0 tentia. oc (e00ia eiriba0a tit |ieff^ af ^antt 
tiid reibu fuia ^aua. |ia er tiel ej: tnetiti reiba l^anoin. i£n ej: ei0i tiilia reiba ^anom 
ot* jirinemaff alter manii0erbar menu. |ia ero |ieir fetfir .iij. auriitn. Ba feat 
bifco]! erba O^ns (rrenbrete |ia fieff a ))ln0i treuia. I^ii ej: j:iriiirmaf( jrerrre metrn. ^ 
fcal bifcopo armabr j:ara fit ^us fieitn. oc faca 0ranna fjatie tua fia er neftrr bua 
^anotn. pd er net ej: )ielr nitia ji)(0la ^anom. ifii ej: T^tir tiitia ei0i. )ia fcal ^arin 
)ia tretiia. jia fedlafc lieir af aurutii .iii. tiib (rrenbrefa fonon0O. £n ^ann fia(j:r fcal 
ja fer tiatta. oc jara til j^ue ^anom oc treoia reibu bifcopo. oc uitis er tiib li00r. 
i^ri j:iri )iennin0 ^uem. |ia er net tf f\mn 0el(br. en ej: ^ann oill ei0i. )ia fcal 
|1e|na ^anoin til )iin09 j:iri ^ ran. fia fetfijf ^ann af aurum .^ii. nib (erenbreca fonon09. 
fn bifcop ndrr oc armabr j^ane. oc aOer fenuinienn fcolo finar fater altar ^ fna 
fortia fem nu ^eoi ec fait. 

fJaOrr malto ptita nm kirktur. 

))af er nu jini nefl at ner ftolom tirfium |ieim ullom upp^allba. oc rri|tnum lo 
bome er i)laj:r ^inn I^el0e oc (^rimtell bifco|i fetfe a tUonft rar ^ ]iin0i. oc jieim ollom 
er fiban naro 0oniar. tl^n tirtia er ein ^ i jrijtfi ^oeriu er ner toDoni ^ojnbfirtiu 
er o^r eigum alter j:t)lU9inenn 0erb upp af ^altba. I^n ej: fu tirtia brofnar oc j:alla 
^omjlaner. |ia ei0um ne'r fimbri a fuj:f af foma j:iri .jii. nianabr. £n ej: ei0i tornr 
)ia fcolom ner bo'fa aOer jnjlfiomenn .p. morcom. )iaf j;e a ^aljt tononor ndrr. en 
5alj:t a bifcoji. Ifti ej: |iaf jirineinafc lerrre menu. j:irinemfc j:iorbon0r manna aba 
afton0r. )ia fcal ffipfa 6r pm ft fem ^eir ei0U mannfal til. ttn tf pat j:irinemafc 

Jvfr. Cap. 9. F. II. 44. B. 10. 11. E. .33. Cap. 10. F. II. 7. B. 8. E. 34-36. 

•> at — tilf. B. •) [iij. DfttfT. — B. ») "i j!Dlti «hB" — mgl. i B. «) ?i((I — mgl. B. 

») ]■• — B. •) Her begynder forste Side rC Brnd>tykket Ca. ') allar — mgl. B. ') moprar — B. 

•) tin — Digl. B. 8 iEldre- 

einta tnmn. pti fcoto |ieir borta .Ui. aurum j:iri tre f^vtri er fi( |iarj: of ^aua. oc j:a 
in |jo at fiDarr ft. ttn eijri j:iri malemat ^vtm. Hfijri pvi nagia ^uerti er a er 
uarif. Uu er tirUa jor. 

€nti> da&n marlto )i(tta. 

11 Itii [cal 0ard uiri gera atlrr j:r|[ti9metin. |ia fcal 6i[{0|i. aOa l^and ceretiDrete 
gera (fejnu fi( ))(|T oc einbaga a( garbr fe gorr. |ia er mi tf gorr er. H^ ej: eigi 
er 0orr. oc (lenbr firfia garDtauo. jii. tnanabe. ))a fcoto aQer 3ij(fi9menn bota j:m 
|ia( iiiorcom. iij. bifco|)e. Sn tf |ia( j:irinema[c einca tneiiti. )ia fcal borta aurum .iij. 
bifcojif. jiri tre ^weit er til |ierj: ocjra* tre Qio at* fiftarr fe. oc gera garD. Uu 
er firfia gor oc garbr urn. |ia fcal tii^lu a taujia at bifcojie. alter ji)lti9menn. pi^t 
0ia natta uift. iritb .^. manna. 

0c fva |irtta. um ktrkingrrO. 

12 tlu ero firfiur allar abrar. er gerb fcal upp^atlba. jiiorbongo tirtiur. oc aftonge 
tirfiur. ^erabro firfiur oc ^O'd^iibie firfiur. |ieim firtium otiom fcal u|)|) ^allba. oc 
eiui (uj:t etjba. i£n tf firfia brotnar oc jialla ^omltaoer. |ia fcolo jieir menn er pi 
firfiu eip lata timbr a tuj:t foma p)rr en .{ii. manaber fe gegner. tl^ ej: ei^i 
femr. |ia fcolo |ieir er Jia* firfiu eip bo-ta jiri |iat* morcom .iij. bifcope. ot j:a til 
oc gera firfiu |io at fibarr fe. H^n ej: jiat 3:irinemafc einca menn. pd fcal borta itri 
jiaf aurum .iij. bifcope j:iri tre ^oert er til Jiarj: at ^aua. oc j:a tre |jo at fibarr fe. 
oc jera firfiu oc ^uergi tujrf eijbe. ftn ej: jera einca menn firfiu. gerir lenbr mabr 
(eba boanbe. a'ba ^oerr fern firfiu gerir. |ia fcal fieirri upp ^atlba oc allbridm fujpt 
et)ba. itn ej: firfia brotnar oc 3:alla ^omltaver. |)a fcal l^ann ^ timbri a tujrt foma 
j:ijrr en .jii. manabr fe geper. en ej eigi fomir ^la fcal borta jiri |iaf morcom .iij. 
bifcope. oc j:a til oc gera enn firfiu. in ej: l^ann gerir eiji oc letr enn .jii. manabe 
(lanba tujrt eijba. :)ia fcal ^hu mn borta jiri |iat morcom .iij. bifco;ie. t^n tf ^ann 
letr liogia mix .iij. tuj:t eijba.'^ ^la l^eoer l^ann jirigort iorbunni er firfian tjar a 
0orr.^ |ia a tonongr iorbena oc fcal ^ann obrlafc meb |ioi at ^aua firtiuna gorua 
a pjftum .nil. manabom. ftn t} ^ann gerir eigi fua. )ia fcal boanbe taca aptr 
iorb fina. oc gera mn firfiu a. tfn ej: boanbe ^eoer eigi gort a ptim .lii. manabom. 
Iia a fonongr iorbena. oc foma allbrigi unbir boanba fiban. 

Km kirkio 0att). 

13 Ku fcal garb um gera. ptir menn er |ieirri firfiu eigu u|i|) at ^allba. ot ^ana 
fiort a .jii. manabom. Hfn tf eigi er gorr a .jii. manabom. pi fcal borta aurum .jii. 

Jvfr. Cap. 11-U. F, U. 7-10. B. 9. E. 38. 39. 

') £nn — mgl. B. *) Her ophorer aden Side af Brudst. Ca. at laere laeselig. ■) [tibkrevet 

over Linjen mcd saoiine Hnand og nicd Tegn til at indskydes. *) |ia — mgl. B. *) )iai — mgl. B. 

*) ^ann — mgl. B. ') auDa — B. •) Saaledes i Origiaalea istf. "jor". GuIathings-LoY. 9 

bif(0}ie. fn fj: Jiaf jiri nemaft einfa tnmn. |ia fcal bcrta aurum .iij. jiri (re ^uert. 
er (il jiarj: at ^ata. ot ja fre |io at fiOarr fe. Wu rro Urtiuf attar jortjar ot 
0arDr urn. 

Vm kitkitt otrlv. 

Uv f(al uijttt a fawpa at blffO|ie. $timilfna J)f(f er iorft er uigO. en firlia 14 
m'l^tt |ia f(al aurum .jii. at bifcope faupa. fhi ^tieniitna Jieff er baDe er uoigt 
iorO oc tirtia. pti feat tii;(u a taupa at bifcope .iij. mortom. liriggia natta tii|t tneb 
.JO. menn. Uu ero tirfiur attar jortiar ot nixla a teorpt.* 

Km kttkna jrorfin. 

Itu er )iat pn ne|t. at bif(0|i ti^rr feat tirtium ra&a. fetn ^(ajr 5>nn fjtlQi iatte 15 
(9rimteU bifcope atnonflrar' liitij^i. oc ftia fern tie'r uurDum a fatter fiDari. bifcop 
tidrr ftal nu prefta til tirtna attra fetia. )ia er ^ann neit at rettar tiDir tunni at tieita 
monnutn. ftn tier ftolom iirejlom ^crjlo ftica ^ j:a feni Dlajr dinn ^etgi ot ^rimtett 
biffop tagfie tit* a THonjlrar'' pinfii. itn ^eraDrstirfiur foa fern btmbr uerfta a 
fatter tilD prejl )iann er bifco|i fetr til. at |ieir fcolo m fUia .pi. tnanaOr fern bifcop 
fetter |ia tit fetta. ot tieita tnonnum rettar titter, ttu ^erer f}mn fer ^uo ot ^age^ 
oc tiini.^ )ia feat biftop eigl tata ^antt or fefu finni. j:irir poi at tier tiitium eigl 
flrtlur Q^rar af3:etaupi gera. i£n ej: ^ann miebtjOr tno'unum j:oftubaga. «U f)tiQt 
ar tiOir utn finn a .nil. manaDom. pa ftal dann beola biftope j:iri pat tnortom .iij. 
fn tf ^anom verbr pat oj^afr. pa ftal ^ann enn borta mortom .iij. biftope. ftn pa 
a biftop tojt at tata ^ann j:ra fetu finnl. ot fetia pann annan til er rettar tiDir tunni 
at tieita monnum. f n ^tiemitna peff er peir miebioDa off o^Da briota boborb biftopo. 
paf er til triflinoboma tiara tieit. pa ftolo peir jiri pat ft beota biftope. j:irir pni 
at nir l^apm pat ajmumit at peim fttjli meb ^oggum raba. ptii at tier magiumt^ 
oibpa. Kba latom^ letra dunu n^ra. fennemenn ndrer ftolo 5fii)& mann^di flitft 
fern ^tierr ti^rr tiiO annan ^er a lanbe. 

Km ftittttttliaga Ijallli. 

9af er nu ptii neft at ^inn fieunba bag l^tiem er l^eiladt ot tottom ti^ )iann 16 
funnubag. itn ptiatbajr *•> jiri ftal deitagr^i at none, pa er pribiungr li«ir baj.*" 
ot mana nott til l^ana otto, ftia at etfi ftal tiinna l^tiarte j:ifTia ne 3:t)9la. ot ^tiarte 
tiinna a atr ne eng. nema pat er til er lagt. ej: menn roa leibar fmnar ot ^atia tiab 
jiri borbe ttba roa unbir jarme peim er a ftilntim begi er laOenn. i£n ej: peir toma 

Jvfr. Cup. J4.iJS. F. n. 8. 14. B. 10. 12. E. 32. 34. 40. Cap. 16. 17. F. II. 24. 
B. 14. E. 9. 

>) uijluT a toriuitsT — B. •) moftrer — B. ») forflor (lifer — B. *) (U — mgl. B. 

») «*(tTar — B. •) saaledes ogsaa B. '') uinni — B. •) mspm — B. ♦) ))d — tilf. B. 

••j ^vtt&agQ — B. >') Qaitact utra — B. '») Oag^ — B. urigtigt. 10 Mldre 

f^t'm a ^e(0uin fi&um.^ at fe ^atnn[(t)ffl. )ia fcolo ptir tafia j:arme or j:[(rOar male, ot 
biarga (fi|ii finu. a&a j:ara menn (atiDQeg itMr finnar. oc r({a roff meD t(t|j:ium. 
|jfim er a [ijmiim begi ero bunbnar. 08 er lunnr oc [annr uerftr at iioi. a(* uinnr 
a funnu de^i. )ia ftal ^ann birta jriri )iat aurum .ui. oc gan^a Hi (frijita oc borfa 
t)i& llri|l. H^ ej: titnnr man manna uflenjt j:iri ufan droftmo raO. ))a fca( htm 
5ud aj: |ietm. aOa borta aurum .iij. bifcope. 

17 Hq ero \ttir ba^ar eri)(a|r ^inn 5t(0t. oc (drimted bifco|i fettu a monjtrar' 
)iin0i. oc buDu j:o|to 3:iri. oc n6n^el0i. |ieim fcal [tia pr^mti fern funnubopm. Itu 
n fin Jonemeffa. en onnur pctrsmeffa. JiriDia [^eilajra manna meffa i Seliu.* 
jiorOa Jacobe mcffa. jimta Dlaje meffa ^in jijrri. Sctta £aurmliu9 mcffa. fiaunba 
IHariu melfa jnirri.'* attanda Bart^otomeue meffa. lliunba lltat^euo me||a. fiunba 
initia(9 meffa. tUifia ITtiegdia* :pofto(a meffa. to[j:ta ilDra ^eilagra meffa. )iretfanbQ 
ilnbreae meffa. j:iu0r(anba it^omae meffa. Ku ero fieir bagar talber er j:afla fcal 
jriri. oc non ^t^i^t. oc [na btrta fem jiri funnubaj oerc. ej ninnr. 

<fttit nm ntrfft liaga. 

18 tin ero baflar abrer er eigi er non^eilajt j:iri ne jafla. er |jo fcolo jam^elflir jriri 
nercum fem funnubagr. ftn ej: menn ninna a pt'm b0(ium. )ia fcaf borta j:lrl liaf 
aurum .iij. bifco|]e. tn ej: ninnr man manna jlri utan brotfena rab. |)a feat borta 
jih |iat ^ola:um (rbrum eDri. Uu fcal ^a baga teUa. ^ar ^ejt upp iofaOef^i ji||t 
.iiij. baga. ftn f^'in j:imti afte Hqx Jo(a. detfe firettanbe bagr. ^eir fcoio aDer 
iam^elgir tifera. H^bagar^ |ieff amiSi pa fcaf biarga buje finu ej: )iorj: er at.^ 
ftn fia er Brittljni ^ meffa nefl ioiom. tnpti tr ))a(9 meffa. H^ )ia er tQubiiemelfa. 
ftn )ia er IHat^iae meffa. pa er lltariu meffa. Uu ero bagar .llij. er eiQi [cat iorb 
opna oc ei0i lit niOr fetia. tlu er fiar einn fliri fiorobajr ejrter non. ftn annarr 
aUr (an0aj:reaba0r. ftnn firibi ))afca qifann til none. 3:iorbe allr ))afcaba0r. ftn ty 
nibr [etr. fia feat bola j:iri |i8t aurum .iij. bifcope. ftn fieir ero baflar tneir i 
))a[caQicu. manabagr oc ttjeba^r er ecti feat ninna. nema biarga bujre finu ej: fiorj: 
er at. ftn Dbenebagr er aHr ijeilajr. ftn fia er ttnegpia |iofiota meffa. pa er 
troffmeffa. C^aonbaga^'^ f}tiQi [cat [na fjaUba at ninna [cat baga .iij. til miObage. 
ftn fiorebajr attr Oeitagr [em J)8[caba0r. tlu er ^altoarbar ^ * meffa. pa er Bototj:9 

• meffa. fia er j5roitun9 meffa. fia er inutj meffa. |ia er Dtaje meffa ^in o^te. fia er 

Jvfr. Cap. 18. F. II. 25-37. B. 14. E. 9. 12-20. 

>) baoum — B. «) (lann — tilf. B. ») tnoftrar — B. «) [Saliu manna morff* — B. 

*) Jfirfi — me'- *• •) tuf Jttia — mgl. B. ») tag^ — B. nrigtigt. ») t$ )i(8 Jutiy vibfr — B. 

•) BTBtttftt — B. '•) eangbaga — B. >i) palmar)} — B. Gulathings-Lov. 11 

mariu mfffa ^in (rjfn. pa tr Uroffinfffe ^in vpt. pA tr tnarffine tneffa. )ia cr 
ITIemtj tneffa. |ia tr Iticolae mrffa. er tier ffolom ^rl^a ^aStia i [opm varom. 

nu ffolo jirfflar Iroffa ffera jiri ^eljum bojutn ^uerr i finni fijffu. fern ^ann 19 
tiDir ^fOdr. ^eddr ^ann at j:p[fi9firfiu. sOa at jiorDongd tirfiu. eeOa at atton^e 
tirtiiL doa feat |ia froffa ffera at ptir ffolo toma ti( allra flaDa |iar fern |ifir eip 
fDflur i. /Troffar fcolo foma til ^m ^urrs er rftjf repfir. Sn pfi ftal ^werr (rftrum 
brra. nema mmn bui famtpnie i einum ^ardr. pa fcolo fitt finn ^narer or b(f bera.' 
f n troflar fcolo meO netr^iifum j:ara. en eigi meD jioDom. j9cal bonde ^nerr einum 
^ufum oarda. at ei^i jaDe (roffar at. |io at jteiri ei^i ^ann. Sn tf ^ann frof| 
jpeDir. pa ftal ^ann |iri |iat bcrta aurum .iij. prejle ptim er pa trof|a ffar. £n tf 
madr toedr net oid. ot latr at ei^i tome troff til ^U9 O^nom. fn ^ranne ^ane 
fe0ir a ^endr ^anom. at ^ann fien^at bcrre. )ia ftal lata eiD j:t)l^ia at )iar torn ei^i. 
tn ^inn fcal bcrta er jiri eiOi nar. )ia er vet ej: ^ann troffniti reidir. £n ej: ^ann 
via eigi. )ia fcal preflr jara til ^U9 ^anom med ^ranna O^ne ttia. oc tretiia ^ann 
troffoitid. ot flejma ^anom til fiin^o jiri ran. )ia feitifc ^ann aj: )ioi je .j;ii. aurum. 

9at er nu |iDi nefl. at ^inn fiaunda da^ ^nern flolom vh nama oid tiottii. 20 
^ann toDom nix irlada^. fn f a er tunnr oc fannr oerdr at )iQi. at ^ann etr tiot 
ajreade^i. |ia fcal ^ann bcrta aurum .iij. bifco|ie. nema dutdr ate ^ann. oc tcrmr 
madr inn. oc fprr ^ann at ^tii l^ann etr tiot a jreadegi. 41a ej: ^ann l^eoir bita i 
munni. )ia fcal ^ann ptim U ratea. oc mala ftia at ec it ptiia duldr. oc tann ec 
ei0i ba^a ffiL |ia fcal ^ann unittr vara. Ihi ^ann feat ^an^a til flri|ita ot burta 
Did Crift. fn tf ^ann nidr fnetgir. )ia fcal'^ann bola liri |iat aurum .iij. bifco^ie. 
fn tf ^anom oeitir |iat ojtarr. at ^ann etr tiot a jpreado^um. )ia fcal ^ann bcrta 
liri )iaf .iij. merer bifcope. i£n tf f^am f^tntr tiifnir bcrft. oc oill ^ann ei^i )it|rma 
jrreadO0um ne friftnum dome oarom. |ia ^etier ^ann jirigort ^tierium pennin^i jriar 
fine, en ^ann a tojl at ^anga til ffrifita oc bcrta tiid Urift. H^n tf ^ann niU pat 
ei0i. |ia fcal ^ann jara or landeip fonon^e nire. t^n tf madr etr roffafiot. )ia 
birte ^ann jiri )iat morcom .iij. bifco^ie. aDer menu a oara tun^u. oc ^an^e til 
|Iri)ita oc bvit nid iTrifl. i£n ej: etr man mans tiot a jreadogum. eeda a utidum.^ |ia 
fcal beria ^ud ^ )iTii. ada bate j:iri )iat aurum .iij. bifco^ie. in ej: bifcop. ada 
5an9 ttrendrefe tenner |iat manne at ^ann ete tiot a jreadogum. ada a utidum. ttn 

Mr. Cap. 19. f. 22. B. 13. E. 10.11. Cop. ^tf. F. 32. 38. 39. B. 6. E. 27-29. 

•) fCTTft — B. •) Her begyader 3die Side af Brudst. Ca , men ophorcr at vsere laeselig strax neden- 

for ved "mantif". 12 iEldre 

^ann toeDr tiiO pi nei. )ia fcal btf(0|)9 armaDr j:ara til ^U9 ^anom oc |Tr|na ^anom 
fU )iin09. oc tiKela a ^ftitir ^anom a |iin0i. in tf ^ann Imtir nei oi&. )ia fta( 
^ann j:f(la jiri |iat [ijrUar eift. f n fj maftr eir Hoi i lanfla j:o|lu. )ia fta[ ^ann 
borfa jiri |iaf monom .iij. bifco|)e. nrma nauDior ate ^aiin. oc ^euer ^ann ei^i annan 
m&t til |ia fcal \)mn ^ ganga til ^ranna finua |iri00ia oc bioDa |ieim matar |Iipfi. 
|ia er tiel t} ^ann jar. en ej: \)mn jm eioi. |ia fcal ^ann liot eta oc Biarja fua 
on&u fmni. aj: )iui at ^ellDr fcal ^ann l^unb eta. ^eRbr en ^unbr ete ^ann. H^ ej: 
maOr etr roffafiot i (an^a jrojlu. )ia ^etier '^mn j:tri0ort l^oerium ^lennin^i j:ear fms. 
oc j:are or lanDei^n fonon^e ti^re. H^n e; )iat fentiir ^anom arma&r bifcopa. pA 
fcal 5fttm jefta j:iri |iat tt)ritar eift. fn ej: fa eiDr jeHr. Jia jeHr ^anom til utlegftar. 
H^n ej: etr man manna jiri titan Drottens rai). )ia fcal brottcnn ^ane felia ^ann or 
lanbeion tonon^a odra. oc ft nt)ta fer. oc 6lanDa eigi motunetjfi ni& ^ann. I^n ej: 
l^ann blanOar. |ia fcal ^ann jriri )iat giallDa .j;l. marca. H^n tf armaDr 6ifco|i9 
tenner O^nom |iat. )ia fcal l^ann jiri )iat ninna ttiritar ei&. 

^agnue tot 6t fttmt. 

21 ;|Jat er nu |njine(l. at Bam ^oerl fcal ala a lanbe naro er boret uerDr. ©.* 
nema )iat fe meO |ieim ortpmlum boret at |iennu0 O^roe anlit fern nacfe jfQlIbe. «H 
liin^at tor fern ^alar fftjObu. |ia fcal pat bam til tirtiu j:ota. oc ^enia or l^eibmum 
borne, oc leogia nibr i fir!iu. oc lata |iar beijia. pam.^ i£n bam l^oerf er boret 
nerbr ejler nolt dina ^elou. pd fcal |iat O^Jt tietra jiri gaonjoflu. in tf boret er 
i joftu. )ia fcal ^ajl nora at ))af(^om. ftn tf boret er ejrter )]af(^ar. |ia fcal O^jrt 
uara j:iri ioansmeffo. fn* bam 0»ert er boret er ejter lUifialsmeffu. pn fcal ^ajt 
nora jriri nott ^ina ^elgu. fcal fa )ire|lr ffira er menn faupa tibir at naul)ft)niatau|t. 
in ej: bamef nerDr fua [braftla fiuct.* at eiji ma Jieim jirejle na. pa fcal fa prejlr 
fTira er |iau megu j:i)ftan j:inna. en ]iat a en^i prtp at ftinia. nema fecfiajt nili .iij. 
morcomnib bifco|). tlu er barnet fna ujrrfitf* at eiji ma jirejle na. pa fcolojieir 
menn er meb |ioi bame j:ara. gena |it)i najn oc brepa i tiatn. oc mala pt\\t orb inir 
bameno. it (liri |iic. It. i naj:ne jabur. oc ounar. oc anba ^eilai;. |ia fna^ |iat ^rana 
i firtiujarbe. JH.® in tf natne ma eifii na. pa fcal ffira i Ijwerefonar tiato er na 
ma. in tf tn^vi ntr tioto. ph fcal ratia i lona fer oc gera froff a briofte. oc 
[meQom l^erba.^ in |ieffa ffirn (lal iamnel fona (lira fem fartmabr. e; ei^i ma 
fartmanne na. posfr. »» llu ej: eiji uerbr 5aj:t at ^inni jnjjlu ftejuu. Jia fcal b(rta 
aumm .iij. bifcope. oc ^enia bam |io at fibarr fe. in tf l^an nill eigi Ijeoia lata 

Jvfr. Cap. 2J. 22. F. II. 1.2. B. 1. 2. 3. E. 1-8. 

') Ijann — mgl. jB. ») X)(t(tfr) — mgl. B. •) Balln' — mgl. B. *) Her bcgjnder 4de 

Side al" Briidst. Ca. ») [irattfiuH — B. •) fmtt — B. ») ma — B. •) m(8()nu9) — mgl. JJ. 

'•') [a baff — B. ">) BaDrr — mgl. B. 0( ^tnir 6em ^eiOif inni oi fttpur turn. |ia fca[ ^anh b(rfa bifcope tnortom aij. ot 
Dfoia bam or ^ti^nium Dome, tn ej: ^aun Did )iat ei^i. oc ^mrr inni mann 
^eittinn .jii. manaDf. )ia ^etirr ^ann j:iri0orl ^uerium pmninji jear fine, ftn ^ann 
a {o(i af ganga fii (Tripfa oc borfa nid Cri|l. i^ ej: ^ann nill )ia( (i^i. pa fcoio 
|ieir baOer jara or (anbeign tonon^e nire. 

^et* ^(vtr /lS«0Rtt» konongt 00tt at ubptamaU. tt^ 4[Maj» [kdv^ngr ^j:bt 00rt> at 

.tij. marra malt. 

€f maftr berr U bam fift ^fiOit. aOa trijlif. oc fjiillir. oc tJcrOr ^ann lunnr oc 22 
fannr af pi. p f)mr fa jirigort ft oc jriOi. oc follom nc'r }iat morOef micla. 
Jfn ej [piDir man manna bame fmu ^elDmu «U crijlnu. )ia fcal (Tapbroflenn ^aua 
l^r}U jriri jimf. ttOa fftrt tonongemonnum eRar. oc ei0i to|t at fciia ufanianb) tf 
5ann vilF. oc bianbe ei^i mo(unet)fi niD. £n tf ^ann blanbar oiaRbr merer .iij. 
bifcopr. 0n ej: bifcop ffba ^ane tcrenbrete tmner pt mannr. af ^mn f}Hnt fpiOf 
bame finu ^eiOmu ceba crijlnu. m ^ann toe&r Did pm nei. p [cat ^ann ftinia ^leffa 
morOj. fem antlara. ifn* fa eiOr jrellr ^anom til titlejDar. fn ej: }iaf tmner bifcop 
ttba ^and (ermbrefe manne. at l^ann i^aue oranct barn l^eibif i iori) ^eiga. oc nerDr 
ptA af (frurfe er fit ret)nir. |ia fcal fa mabr er p \(fl fag&e bo'ta j:tri |iaf morcom 
.iij. bifcope. ptim er ^ann l^inum ^U09e. £n ej: mabr fonnr ^^^inn a tanb virt oc 
^foer ^ann pat i ftnu mate af ^ann niS pin^at jrara fem tennimenn ero. oc tata fie 
^euia or ^eibmum bome. pa feat 5fi"n j:0ba oc (ata einn i motunetite ntera. Sn tf 
^ann urn j:err tirfiur ffOa^ fennemenn oc tefr fic eigi ^i^oia or l^ci&rnum bome. pa 
feat armabr bifcopa pann mann faea oc jota fit pin^a. pa er net ej: 5ann tstr (firajt. 
0n fj: ^annnill eigi. pa fcal jfapa ^anom jrimfar oriO aj: pui pingi or lanbeip 
tonon09 vara, oc jrDba ^ann enga noff par fem l^ann uar aOra. £n t} mmn j:o'Da 
^ann Imgr oc blanba nib l^ann mortunetiti. pa fcal giallba j:iri pat .^l. marca. 0n 
^ormifna er 3:e er meira m .iij. merer j:iri frijlina bome brot. pa a fonon^r j^atj:! 
m fjaljrf a bifeop. tn ^nm maDr er fitr foa netr .iij. af ^ann reibir ei^i bifcope 
reibu. sba preffreibu.^ oc l^ellbr ei0i upp tillopm peim er vir l^ajaim lo0O ^ til 
triflina boma vir$. fa ^ener jirigorf l^nerium penningi jear fine. 

ICm 0roj:t t littktngatQe. 

))af er nu poi nefl af mann ^nem fcal til firtiu j:ota er baubr tierbr. oc 23 
Oraoa i iorb ^elga. nema ubaba menn. brottene fnica.^ oc morDtiaroa. fnjgorona. 
oc piooa. oc pa menn er fiatner fpilla onb fmtii. itn pa menn er nu talba ec. feat 
Uraua i jlorbar male, par fem forr® mafefc oc jrorn foroa. fhi lit fcal eigi inni 

>j (dta — B. ■) m — B. *) [ mgl. B. *) Her ophurer 4de Side af Brndst. Ca. 

») •( — B. •) vrtflt Krtu — B. ») log — B. •) ftiitara — B. •) fm — B. 14 iEldre 

ftanDa itiir j:imf nauOft)nia(au|l. €n ej: |lendr (m^r |ia ftal 6(rta jirl )iat aurum 
.iij. bi\top. oc jora (it (i( firfiu. Sn tf ^ann niS |iat eigi. oc [afr inni rotna 
mann bauOan. pa f^ntr ^ann jrlrigort ^Qerlum {jennin^i jear find. |ia a ^ann mn 
to|l af 0an0a til (frifita. pc 6crta dIO £rifL £n tj: ^ann vlK |iat (i0i. pa feat 5&nn 
jrara or lanbei^n fononga uire. £n rj: ^ann btjr [oa ooarla a jialle. aOa foa 
ufaria i etjium. oc nma f^mn pax par nauOftiniar. at ^ann ma eigi lit fffva jriri 
\« uj:(miTii. ffDa j:iri jriaOf. )ia fca( ^ann Ut i ut^d fftra ot j:e|la upp. ot (ata eigi 
Uc a iorOu |lanba. in tf maOr qujx ik i ^auga eeOa reijfar. pa feat Dann |iat ii)))i 
graua. oc borta j:iri ptd aurum .iij. bifcopr. oc jota Uc tit tirfiu. oc gratia * i lorD 
^e(ga. 1^ ej: mabr Qcrbr fiucr oc niil ^ann ejler prtp (ata j:ara. pa [cat f^tm 
t}kr ptim (ata j:ara er ^ann fau|)ir tibir at. oc oiS ^ann fit o(ia (ata. pa fca( prtftx 
ti(j:ara oc o(ia ^ann. ®.^ oc l^ajra .ij. aura at oiianar {au|iL pabrr.' in tf f^6M 
f^mtr fott foa braOa. oc ma ^ann oOrom |)rc|le jijrr na. |ia [ca( fa iirrjlr tit jara oc 
o(ia ^ann. |».^ faupiaufl. £n tj. Dann jerr rigi. )ia er ^ann feccr .iij. morcom. 
nema nauOfiin ^ana gauge j;iri.^ erba ^ane firtiufotnar manna, oc ui(u |iat nattar. 
0n ^uem pma. mann fca( o(ia er O^nn gerOi tiunb fina. ot iatte |ia at 5ann viObi 
^ana o(ian meban O^n matte mff(a. ^mt.^ tn |ia er mabr er bauDr oc jerr 
eroingi ej^ter pre|te oc bibr ^ann ti( j:ara oc ftjugia iuir (itfong. ^ann fca( tit jrara 
oc ftjngia ivir liti. ®.^ oc fca( ^^nn }iar jriri ^avB l^aioan etjri. |iat falla menu 
(itfonga Imp. paixr.^ Itu ej (ic femr tit tirfiu. |ia fca( pxtp i gegn ganga oc 
fpgia ioir (ifi p«x tibir er tit biiriar. fetia tic i groj:. ®.^ oc obrtafc meO |itii 
tegfaup.i<> pabtr.*^ i^n ej: fa preftr niO eigi pwt tibir neita. |ia feat eroingi |in9 
bauba taca. JM. tiunb (<!D. (eglaup).!^ oc taupa meffufong meb. j:iri fat ^ine bauba. 
£n e| preflr er eigi Deima. pa feat )io tic nibr fetia. en )ia er preftr temr ^eim. pa 
feat ftaura nibr a fiftu. oc ftetipa ^etgu natne i. tn l^am feat fpngia iuir titfong. 
£n pai a engi pre|lr at gera at jrara i fiarfolner annara preft. at jejongum fer. 
naubfpiatauft. tn ej: ^ann oerbr at |ioi tunnr oc fannr. pa feat ^ann )iat aptr 
reiba prefte Jieim er Jiar a jiarfofner. oc borta bifcope j:iri |iat aurum .|ij. txi ^uer* 
tetna |ieff er menu nerba bauber. oc niE eroingi ot ejrter gera. ^uart fern gera niO at 
fiaunb ffba at pritugamome. teba enn fibarr. pat taHa menu emiot. ifn ej: menn 
gera ot. ot talla ^' fato ot. pa fcoto peir tit bioba prefte peim er peir taupa tibir^^ 
at. ^ann feat ^anom bioba nib pribia mann ^ ^ ^it j:(rfta. in preftr a tit at jara 

Jvfr. Cap. 23. F. U. 15. 16. B. 9. E. 47-51. 

»)tB90ia— B. •) 0. — mgl. B. •) BaOtr — mgl. B. «) nt. — mgl. B. »)«illtT — «. 

•) BaBw — mgl. B. ») fl. — mgl. B. •) BaDtr — mgl. B. •) 0. — mgl.B. >•) Iffgtr 

fftiqi — B. ") BaBtr — mgl. B. '«) XI. UgCaup — mgl. B. >») mtnn — lilf. B. 
'♦) lt»ir — mgl. B. •») iij. mm — B. itauOfiima (au|t til trjH otda. eeOa falo olba. 0n ej: ^ann DiD ei^i fi( jcara. )ia [cat 
^onn^iamaft tiuntiar (®. reiOii)^ finnar. fieirrar n* 5ann ftat (ata .nil. manattr or)ifirri 
inann0erO. er olgerd uar i. f n )ia. ^. fiund (dD. reiOu)^ feat fa maDr taca er emingi 
er 5in0 er o( er ej;fer 0ort ot ^oema ^anom fi( fa(obofa. pam.^ Sn ej: olgerbir 
ero jrteiri. |ia fcal ^ann til }ieff j:ara j:tj|l er fjfmam er jrijjl aoOet oc tjora Jiar noit 
5ina jijrflu. I0n urn morgenmn rj^fer fU annate, pam.* H^n e| mun^ot ero )iriu 
oc ma ^ann til jara (uitK^ie a rinum be^l. )ia fcal ^ann |iau tnun^ot oE figna. 0n 
^ (iann ma eigi. |ia fcal O^nn til jara mun^atj annaro. ot hrtm pat'^ meDan ol 
oinnjt 

llt&er mitUe fiettii. 

ptd er nu |ioi neft. at nirr ftal en^i eiga jrentitono fina at tono [er. ftn ej: 24 
maDr verOr at ij^m ttinnr oc fannr at ^ann a fono nanare [er. en i lo^um er merit 
)ia fcal ^ann bcrta j:iri |iat morcom .iij. 6ifco|ie. oc lata aj: fononne.* oc ^an^a til 
|fri|ita. oc bcrta niD Urifl. tn off er [ua louat at taca at fiaunba fne. oc fiaunOa 
Ufi jrenbtonor tjarar. fn lonor p«r aOrar er jfrenbfonor tiarar ero at jimta fne. 
oc j:imta liO. iSna |iffr fonor er [|ittr eip jrenDfeme^ faman tona fu er ^ann atte 
aOr. oc ^In er ^ann tecr. 0n ej: tecr tono nanare en nu ^etii ec talt. JM.^ aU iter 
annare mann) tono. ceDa tono unDir fma tono. paorr.* |ia fcal l^ann bota .iij. 
morcom bifcope oc lata aj: tononne oc ^an^a til fcripta oc borta oiO Crifl. £n tf 
^ann via |iat ei^i. |ia fcolo pm berDe j:ara or lanDeip tononne odre. 0n ej: bifcop 
tenner pat manne ttOa ^ano ^ ^ (erenbrete at ^ann ei^i tono nanare fer. en i logum 
er mfflt. fn ^ann tueOr niO pni nei. ^ann ^ ^ fcal ninna jiri pat iTjritar eiO. Sn 
par ero fonor aftrar er enn ero i meirum** pijrmflum niO off. er ner ninnum a 
peim uDaOa nerc tf tier eigum lifame lofta niO per. tlu er par ein mober mannj. 
en onnor ft)|tir. pribia botter. j:iorba ftiupmober. 3:imta funar fona. fefla brobur fona. 
jSiiauiU)a funar botter. oc fonor par allar abrar er iamjTTjnbar ero. er menn me^u 
itbaba oerc a gera. ^aQmt.^^ pat ero (tiupbortr. brobor botr. ftiflurbortr. oc 
bottorbortr. mobor meorbr.** oc jabur fi)|lr. mobor fijjlr. oc jabur meorbr.** ocfiiftir 
tono mannj. fiaoet.** (^ tf mabr nerbr at poi funnr ot fannr at ^ann lepjl meb 
tonom peim fna nanom pa er fa mabr ji'iblaue oc babe pan oc j:are or lanbeign 
fononge niro. |«.i^ til pau ^ana inntffript finni peirri^^ er bifcop \mr a ^onb 

Jvfr. Cap. 34. F. III. 1-4. B. 15. E. 52. 

») D. rritn — mgl. B. •) 0. niU - mgl. B. ») Ballfr — mgl. B. *) Babfr— mgl. B. 

*) ^n — mgl. B, *) ]ia pat tic. staaer i B to Gaoge, men anden Gang, som det synes, tilfoiet med 

fcnkjeilig Ha«nd og andet Blek. ^) { jprrndtmi aigu — B. •) m. — mgl. B. ») BaBtr — 

BgL B. >•) ti((U)it — B. >i) ]ia — B. ") mirira — B. i*} ntagnus — mgl. B. 

>•) «w»tr «•»« — B. 1*) jpaDur mobtr — B. »•) Bahw — mgl. B. ") m. — mgl. B. 

>•) ftna lia — B. 16 i^ldre 

|ieim. ^mv.^ oc j:irigort Dofrium |imnin0i j:iar fine. btrOe i (atiDe oi i faufum 
ftjri. pai a \}(i[p. fononjr. m ^aljrf blffO}i. JW." nma totiongr aOa* blffO|i. tiili 
6efr 0ort ^atia. fiOan |iau totna ^cim. pMtt.^ H^n ej: |iat tmner bifcop itOa ^ane 
(creiidrfte manne^ at |iau ^atir |iaf ubaOa vm 0orf. m dann tveDr DID ]iQi ml 
^ann^ fcal vinna j:iri )iat fettar eiO. Itemna menn .jU. iam^oDa l^anom. )iar fcal 
einn i^aua aj: fieim .j;ii. tnonnom. tn ^ann feat fia[j:r annarr vara. H^n l^lnn |iriOi 
nanajle niOr. en )irir |ieir rr j:iri orOe oc eiOi tunni ^Dggia a vara (unp. )iann eiO 
fcal vinna j:iri tirtiuburum. €n tf fa (iDr jellr. )ia er ^ann fannr at u&aOonu ^J 
ftn po at ^anom jraDefr eidar.^ )ia fcal ^ann |io na pOra flirftum. ^eDbr m ^ann 
\t fannr at folmne. pmv. €n f^titvr mabr lieirra er til ffirfla* fimjr. ^oart fern 
^an ninnr eiba. aba gubre (lirflir. oc nerbr aoill at. )ia a ^ann jimtar grib jpra 
tirliubunim. 

Jlt mabt fcal (t0a etna ctg«« k0ii0. 

26 ))at rr nu pvi ne|t. at nirr fcal l^tierr eina lono ei^a. )ia er l^ann 5tuer munbi 
tet)pt oc malbaga. JH^n ej: ^ann Impir toeer Conor munbi. |ia fcal l^ann aj |ieirri 
tono lata er l^ann fibarr toe. oc beorta bifcope morcom .iij. oc gan^a til ftripta oc 
beo'ta nib Crifl. £n ptd barn er ^ann nib )ieirri fono getr. er l^ann fibarr tecr.^*> 
|ia fcal enjTie mann} arj: taca nema letifiuQia find eine. £n ej: ^ann oiD eigi 6} 
lata lieirri tono er fibarr toe l^ann. )ia fcolo |iau babe j:ara or lanbeign fonon^e 
nirB. oc ^aoa j:iriBort ^oerium penningi j:iar fine, fn tf mabr l^eoer ambott fma 
nib fina fono. oc ^ener inni areneliu. aba ^ocria fern l^ann ^ener at meintono nib 
fma tono. nerbr ^ann at |ini tunnr oc fannr. p6 fcal ^ann beorta j:irir pat aurum .{it. 
bifcope. oc ganga til ffripta. oc beorta nib irrijl. oc lata aj: tononne. 

Vnt gutiflBiar. 

26 (Subfioiar ero .ni. er ner fcolom ptjrmafl nib. fna fern jrenbfonom narom. Hu 
er par ein at l^allba barne unbir primftgnan. £n onnur at taca or nafne. pribia 
at j:orra or ^nita nabom. jriorba at ^adba unbir bifcope ^onb. ^imta at letifa j:mne< 
bregil. fetta at leiba fono i firfiu. peffar einar fcal ptjrma nib fonona. en aDar 
abrar .v. gubfioiar. fcolom ner ^allba nib j:abur oc mobor. fern nib bamef. Sn tf 
mabr nerbr at pni funnr oc fannr at ^ann a jubfmiu fma. pa fcal ^ann beorta jtirir 
pat morcom .iij. bifcope. oc lata a; fononne. oc ganga til fcripta oc beorta nib llrift. 

Vm brttblanp* getttir. 

27 Honor fcal taca a tibum. m eigi a utibum. £n tf mabr faupir fono munbi oc 
malbaga a utibum. aba a peini tiOum er bifcop ^ener fuibiat off fonor at taca 

Jvfr. Cap. 25. F. lU. 5. 10. B. 17. E. 22. Cap. 26. F. HI. 8. B. 15. E. 53. 

•) BftBnr — mgl. B. ») m. — mgl. B. ») nl—B. «) BaDtr — mgl. B. ») Wftniw — mgl. J». 
•) ^a — B. T) m. — mgl. B. •) fiber — B. •) (liriBr — B. »•) tot — B. Gulathiugs-LoY. 17 

utinu noft. leOa frta noff. (rOa ottme noit ttU a |ifim noffom er jioftobagr er ej:ffr 
i; mOTOon ttOa ^rUagf. sOa 0apj:afla. er |iriar vifur ero fit iona tiotu. oc |iriar til 
BWiale tneffo. 0( pr'm til iola. |H. (.©.)* oc .jiii." ftajar iola. 0ti fj: a |ifim 
lororom tecr maOr tono er nu falba ec. |ia feat becrta jiri |iaf aura .iij. bifcope. ifn 
F teer fono i (anga j:o|lu a oleum ptim ij;. er bifeO|i gen^r i j:o|lu. oe jiafc^atiUan 
lunDe. |ia feal beorta liri |iat morcom .iij. bifeo|ie. 

Vn fip&r.* ft nm 0tillit«. 

Saf er nu |ioi ne|t af tier fcoiom eigi [t)Da Ip&m ne goDdrum ne ^eminpm'^ 28 
Hum. f n fa er funnr ot fannr tjerftr af |itji. at dann fejir fpar. afta jrerr meO 
pirn. |ia er (|ann maOr utta^r oc u^eiia^r. oc ^tierr iiennin^r j:idr ^ano. pfd a ^a^rt 
onongr. en ^ayrf bifco|i. 0n [a annarr er [|)im (tjOir. oc oerDr fannr at pi. pa 
:al fa^ beorfa .{I. marca. )iat a f^nlft tonongr. en f^alfi bifcop. 0n fa annarr er 
err meO gadora oc gerningar. oc uerDa * at pi tunnir oc fanner. |ieir fcoio j:ara or 
uibeign fonongo Hr$. pi eigu menn eigi at. it)ba. ^ tf ptir (t)ba. pa ^ana ptir 
irigort duerium penningi li^r fine, fn |ieir fcoio toft eiga at ganga til (Triiita oc 
ecrta nlD irifl. £n ej: |iat malir bifco|i. sDa ffam eerenbrete at mabr jerr meO 
^6r. ctDa gallbra. aba gemingar. en ptir tneba oib |itii nei. |iar ero f^niar merKar 
hi ty manne er pat tent at ^ann jare meD fpir. ftjui meb fettar eibi. nepa menn 
;il iamgoba danom. |iar fcal f}am einn ^ana ay ptim .nil. monnum. tn dann fcal 
laljr annarr nora. dinn Qiribi] ^ nanajle nibr. £n ptir « Jirir er j:iri orbe oc eibi 
unni dDd0iit- ft^^ HI utlegbar. ej: j:ellr. ^a0nn«.* tn ej: mabr nerbr at )itii tunnr 
( fannr. at dann oinnr eib ufotan. aba teibir abra menn meb ffr. |ia er dann fia^ 
»cr .xjt. morcom. en .iij. morcom jirir ^vtm er fu^r meb danom ej: ptir niffu eigi 
i ufoFrt nar. itn e| ptir niffu at ufcrrf nar. ^rr en ptir nijnni. )ia giallbe ^vtn * ® 
;q. merer, fem dann. paixr.i^ £n tf )iat er fonom tent at^ior jare meb goUbrum 
t geminpm. )ia fcal |iar nejna tonor .ni. )iriar a d^ara donb dmne dud|ireoiur 
«r er menn nifu at gobar fe. pwt fcolo oitni bera at don tann eigi gadbra ne 
imingar. £n ej: dnini pat vitni ftHr. |ia jeEr til utlegbar. )ia a tonongr ft 
ennar dalj:t. en bifcop a daljt. ftn dana fcal ervingijorra or lanbeip tononga n^ra. 

Jvfr. Cap. 27. F. ffl. 9. B. 7. E. 21. 

>; m. (0). — mgl. B. ») suit — B. ») (pan — B.- ♦) oareingum — B. ») (a — 

^ B. *) orrrtm* — £. ') tilloiet i Mbr. med en fremmed Haand, maaske Arne Magnauoiu. 

cnae har i sin egeiihcDdige Afskrift (Cod. A. M. No. 306 fol.) optaget Ordet, dog i Klamrer. At det blot 
• Uevet ndeladt ved ea Cagtsomhed af deu gamle AbkriTer, er tydeligt. Papiis-A&krifterne No. 306. fol. 
I 66. qv. i den Am. M. Saml. samt No. 2063. qr. i det Kbh. Kgl. Bibl.s Thottske Mscr. Saml. have simpelt- 
■ optaget Ordet i Texten. Ordet findes I B. «) Qinir — B. ■) IRaonus — mgl. B. >«) titira 

- titf. B. »') BaBtr — mgl. B. 

3 18 JEldre 

Km blot. 

29 Blot er off Of folftiat af nh frolom dgi blola OfiftU pft. ne ^aiiae. lu ^orga. 
f£n fj: mabr tierOr at |H)i fuimr or fannr. |ia ^cwer ^ann jiirijort ^umum jimnlngi 
j;iar fine, ffm fcal ^anga^ til |Tri|ita oc borta viO irrijl. ifii (j ^anti uill ]iat ei^i. 
|ia ftat ^an j:ara or laniieip tonon^e tiare. 

Km iilia&o m<nn. 

30 UDa&a mn ero off oc oil j:mboOm af ti^rr tna m0i blanbast v'lti hup. tn 
t} 5ann tierbr at ^loi funnr oc fannr. at ^ann ftlanbajt til5 bujf. )ia fcal ^ann 
gellba. pmt. oc fcal ^ann 3:ara or lanbcign fononge nars. ubadamaOr oc toma 
aUbrifii a|jfr. ^. ifn }ieir itiirfolnar nienn er |iar dju fijflur baDe aj: lonongo 
gentle oc bifcope. |ia late gellba )ia. paw. f£n fa niaOr er |iat naut a. )ia fcal rinba 
a ftt uf. oc ntjfa eigi fer. itn ej ^ann nijtlr. |ia fcal ^an borfa tnorcom .iij. bifcope. 
tn tf bifcop fffta Oan$ (rreivbrefe fenner Jiat manne. at ^ann blanbajt tiiO buye. m 
5ann fuebr tiib pi nei. bifco|)9 artnabr fcal j:ara til ^U9 ^anom. oc flepa ^anom til 
;iin0e j:iri |iat uDaDa tierc. ^ann j:e|lir jriri |iat fettar eiD. paser. ^ann fcal )iann 
utinninn ^aua a .%. nitum fotra baga. j:iri pi at oil er eiDa |lej:na ein. er af lopm 
er jrejl. ^ann fcal fua mel) |ieim dDum j:ara at ^ann fcal lara til ^ua ^anom rr 
elD fcal fia at ^anom. oc fegia ^anom lim nottom jiri til ttrtiu lidrrar er ^ann fcal 
db at Qinna. pa er tel ej: 5^nn j:err til oc j^etjrir eib at ^anom. £n ej: l^ann eigi 
jerr. p fcal ^ann meb oitnl pm eiD ninna. |iann dO fcal l^ann ninna jiri firtiu; 
bumm. Ie00ia boc a )ire|folIb. oc (aca boc a| fireffellDi up)i. p er Del tf pm elO 
rett Dinnr. £n ej: ^anom dbjall nerbr. |ia er ^ann maOr utlajr oc n^dlajr. fcapa 
fcal l^anom j:imtar griD jra tirfiuburum. dQa fcal eiba p alia tiinna er j:e(Ur ero 
f iri friflina dome brot t)6rl. 

31 in..(t)it2 er off oc foibiat at eta. fhi tf maOr uerbr at pm funnr oc fannr at 
^ann etr ftiibba. )ia fcal ^an j:iri p6i borta bifcope aurum .iij. oc ganga tit jfrijita 

Jvfr. Cap. 29. F. III. 15. B. 16. E. 24. 45. Cap. 30. F. HI. 18. 

>) Her ophorer B. *) Dette Ord er Tor en Deel udslettet i Mbr. DegyndeliiesbogstaTeii er en stor 

rud nt, der ttaaer ganske tydelig; ligeledei ere de to sid<te Bogstaver af Ordet upaatTirlelig ":it"; og 
at der nffist forud for "i" ogiaa har gaaet et "(" er der temmelig tydelige Spor til; de trende Bogctaver, 
der lynes at have fulgt nserme&t cfter "lit", ere derimod aldeles udslettede. Saaledes har det forholdt rig 
Died dette Sted allerede i Ame Magnassons Tid, thi han har i sin egenhtendige ACikrift: "Dt lit" og aB- 
■nterker paa en los Fortegnel«e over de formeentlige Feil i Membranen, aooi han i sin egenhtendige Afskrift 
har rettet, med Hensyn til dette Ord: "dettmt 2 v. 3 prima toeula litera nee cerium ttt 4'^ rtete dacr^- 
lam esse." Forresten fremsaetter han ingen Formodning om, hvorledes Ordet bor loses. I Membr. er tydeligt 
Spor til at man red at vaede Pergamentet har strsbt at ftae gjort de udslettede Bogstaver Ivselige. — Papin- 
A&krifterae Cod. A. M. S06 f. og 66 q. samt C. Thott. No. 208.t q. have alle iMt r foran det fonte t, 
nemlig rtil. Gulathings-Lov. 19 

0( 6(rfa t)il) Urift. |iat foQom vtt ftiibba er mgi mabr tieit bana af. fn )iat rfa 
mmn er nar^ar bifa ot |ieir ft)ma j:ior6. ot )iat e(a mmn er biom berr. (eDa ^unDar 
6ifa. )iat eta mmn ot tr I rtnnatiDa natne brucnar. oc |iaf er j:iri ber^ jiellr. oe |ia( 
n limt fijrtir. pti er urn |ia( afan er foa uerDr bauftf. at tiijia fral fattt. oe uatn. ot 
tajta a liot oc jrefta up. oe lata or )ioma btoO. )iaf er rett af felia ^uD oc (Tipta 
uerftlnu. daoe^ann fia^V^. en meO Dolj:o faupi uaj. oc fenbe til firfiu }ieirrar 
er ^ann taupir fibir at. 

ff 

fn urn atta |ia menn er ^an^a a trijfibar. p«t er neittar ero um tiifiia j:erbe 32 
manna i mettom. |ia ero Jieir ubofa menn jirijorf jt oc jribi. tanbe oc laufum etjri. 
iamnet oOaldiorDom [em obrom. tltenn \tm er (ij: fitt (ata liri p\)f\(u oc uti(e0O 
ffviri fem |ieir rena a |Iipum. erOa a (anbe. oc ftia jiri morD oc lorbtebo |7a|)e. oc 
utifctu at tielia trott upp. af jremia ^eibmi meft |it>i. oc |ieir menn er jerajt jluju 
mmn at brepa |ia mmn. er ]ieir eiju en^ar fafer nib. oc faca ft fit. nema fonongr 
late rryfa til lanbreinfanar. oc jribar. oc fna |ieir mmn er fonor taca meb rane. aba 
annarra manna lonor j:e(tar fonor. aba borfr manna j:iri ufan rab Jieirra er jrorrabe 
ri0u jiri. aba fialjta |ieirra. Dtiegi er fiban ^erijf nili |3eirra er ^iufTapr rabaf. oc 
foa ptir er ^emnajf fieffarra ubofa manna, aba l^eimfa dlollb ejfer ej: vifni tieif 
]iat. ]ia ero )ieir ubofammn aller. j:iri0ort ft oc jribi lanbe oc laufum epri. oc ero 
Jieir jrib^eljer er ft fift ueria oc jrenbfonor jirir |ieim. m l^inir aHer ujillbir l^Hrt 
tr {irir j:a \ir. aba ben. babe tononge oc jn-onbom. Alia |ia boma er um oiga^erbi 
feat fetia. aba |ieirra fomna le^orb er menn eigu tiigf um af lo^um. |ia (fal |ia aDa 
fetia meb lopm oc gribum til f^^a fala. Sn fa er nijt bom lo^famban liri fal. 
aOa at jrfpm folnm. naubftjnia laujl. )ia genpr fa a grib fm. oc er l^ann frtj^rooe. 
01 5'uer j:iri0orf ft oc jribi. Jl^n |iaT ero naubftiniar tf mabr er fwcr aba farr. 
ttOa rinar ^neriar pvr |lomaubft)niar er gober mmn bera nifni um af ^ann matte 
ri^t vibfomast. H^ fal |iat j;t)|ta fcal jramtoma innan )ieff fama manabar. oc j:lt)fia 
^etm tit ^ano oc fe bobet meb naff a tua. f n ^inn fate par nib. aba umbobra mabr 
^ana. nema fa nill InnbaQa ^anom um gera. er faca fcal. 0i um oil onnur mol 
er mmn fetia logboma til a mebal fm. pa fecfijf fa atian aumm tiib fatar aberan 
er rijjr. ot ^attba bom fem abr. m tiib fonong .jo. morcom. oc forte fonongr. aba 
fQftummn ^oarom fueggia til ^anba. oc tafe ^inn (TuUb ftna |t)|l upp ejfer ptii 
fem bomr bombe. 0n feet ^narafueooia fe [fipt ejrfer jiarmagne. J5n ej: ^ann niU 
ti0i bom daUba pa fcolo f^flumenn ^anom ping (lej:na oc gera ^ann uftagan. nmia 
^ann ^iallbeftict fem bormt nar. H^n tf mabr fatfeif tiib pami mann er leget ^etier 

Jvfr. Cap. 31. F. II. 42. 43. B. 5. E. '26. Cap. 32. B. 16. 20 ^Idre 

tono ^ane. )ia [cat fa titita lrt)0Dar tr fono a. tn ej: ^ann li^gr annat finn 
tono ^an9 |ia rr l|ann fnj^rotif iatnoel fetn ^inti tr uigr a tieUfar fni^Oar. tn tf 
maDr v'lQV fun fmn sOa [fun j:ai)ur ^ ^u^rt fern ^ann er Iri|linn. erDa ^eidinn. «0a 
ntoDof. sDa broOor. sDa boffor. sDa ft)|lur. Iia- er ^ann ubota maOr. f^ntQi tr jx^rr 
mr mttU.nma ^ann fr oDr maOr. fna af mmn tiifi at oifiirrinp ft af. Jfn rj: farlar 
intir blanbafc Utamo [o|ta faman oc oerDa tunntr oc fanntr at )itil. ^a ero )ieir 
ba5(r ubptamenn. ifn ej: }ieir ftinia ot er )io i^erabre jletitt. ^a ft)ni meO iamburDL 
t^n ei )ieir uerfia fanner at foe. jia a fonongr ft ptirra ^a^rt. en bifco|) ^aljl. 0n 
e; menu beriajt i tirtiu «U i tirtiugarOe ptim tr vigOr er. )ia ero |ieir ubotamenn. 
oc a bifeoji a jioi .iij. merer, oe pdi er |iarj: tit tirfiugarbjeno. en tonon^r pal er 
umjTam er. nema ei^i fe ft tneira. pA ffipti ptir tonon^r oc btfcop. fin i miOom i 
j^elminga. nema ptir nili meiri miffunn a ^era nib |ia. fn ej: mabr er 0orr at 
ubotamanne. oe l^enir eigi fatar abere |Tt)rt til. eeba tunnafto at jTera omar upp. pi 
er l^ann |)0 ubota mabr iamoet fem abr. 

Vm t(ibfht0ta biftajft. 

33 Bat er nu )it)i neft tf b[\top jerr upp a lanb ijrra fli|ii fmu at oi^ia firtiu 
ffba abra Jiionofto at oeifa monnum ^nirt fem ^ann ptfff (agnt aba |Iamt. pa feolu 
bcmbr j:a ^anom reibffiota .piii. H^n .^fx. ej: ^ann j:err at tiigia ^ojubtirtiu. 0n 
ej: |ieir nitia eigi j:a reibftiota. pa ero |ieir fetfir aurum .iij. ^oerr ^eirra. er jellir. 
in ej: bifcop aba ^ana errenbrete fenner |iat manne at ^ann ^ane miegort einn^oem 
lut i friflineboma brote. pmn er bifeo)i ei^i a at )ii00ia. H^n ej: ^ann foebr net 
nib |itii. |ia feat bifcopo armabr j:ara tit ^u9 ^anom oe taca granna ^ane tna. |ia 
er nefler bua ^anom. pa er mi ej: ptir uiUa jijt^ia ^anom. tn tf ptir uiUa tiQl ptL 
feal Dann freoia pa. pa fediafl |ieir at .iij. aurum ^oerr |ieirra uib (rrenbreta tononga. 
^ ^ann feat fia[j:r j:a fer uatta oc j:ara tit ^ue ^anom. oc flejita 5anom tit liingo 
j:iri pai mat. oc mcela a ^enbr ^anom a pin^i. fjam feat j:e|la jiri |iat (tjritar eiO. 
Sn tf ^ann uitt eiai loj j:e{ta. sba |iina fof^ia- l>a \tdiit 5ann at aurum .jiL oib 
srenbreta tononoa. f n bifcop v&n oc 5an$ armabr. oc aOer fennemenn fcotu fmar 
fater foa f(r(ia fem nu l^eni ec tatt. 

34 Jjat« er nu Jini nejt at nfirr feat enji jiri (rbrom ft taca oc erti fcolom vir 
off at pripbeillbum fiera. bome er ^oerr mabr nerbr jiri fmu ft at ^ana. 0n fa 
erjriri crbrum tecr. ^ann fcal ^lat aj^rjrcrra. oc borta tononae bau^e j:iri mietefiu. oc 

Jvfr. Cap. 33. F. III. 44. B. 10. E. 32-34. ■) Oprindelig bar i Mbr. staaet: "jsattr fun"; men disse Ord, com aabenbare ere indkomne vcd en Feil- 
skrirning, ere overetregede og ovenover er med samme Haand skrevet: "fun jsaBur". •) Bogttaren J) er i 

Mbr. sturre end de sKdvanlige Capitel-Initialer. fortia fiff af (ogum fittan. ifn ej: maOr a fort at manne. ot mH fa ti^i piaSba er 
reiOa ftaL pa fca[ (tejna ^anom ^eim tt[ frojni oi tiaffa fO0iL oc bioDa Danom faf$ 
fiofa iolu. |ie|f j:iar |7a[ {irtistiar freuia [em annare j:ian i^ tf )ia oill ^ann eigi 
reiOa. |ia ftal |lej:na ^anom fit liinps j:iri r&tu oc fin [O0[et)fo. )ia fcolu menn borma 
5ann utlaQan tiiO )iami er fofte. ot viD )ia alia famfiinpentir. Hi )if|f at ^ann 
bioOe f(rc a liingu aOa i ilotea manna, ot ^mt pw at relDa. 

Wm l^ttmftrmntt et itarkrdfnr. 

Itu er pai fitii ne|t rj: ma5r a ft at manne )iat er oattar tiifu. pn fcal (te^na 35 
^anom ^eim tU troyu oc nattafogu boanba i anbneoe fitt. en Drengmanne til eroin^ia 
fine, ej ^ann 6t)r innan p)[ii$, eDar }iar fern ^ann nar notfena ^el^u. |7at \m jTonu 
mum fem ^ann oiil j:iri ^n. nottom ^if lengfta. Uu fcal fna msla at ^ann fe 
^eima er fa temr pw, adr da^r at |iejniu me& |ieim 5^ ^i^ \tv^ l^ann temr j^prr bai 
a5a fi5arr i liofe oc u^ol^enn. pd fcal ^ann lata bera ^etm|lejnu niini par ptQtff, 
en fi5an fcal ^ann leiOa natta til liar foa mitils fem ^ann a at ^anonu H^n ei 
^ann niH ei^i ^la reiOa. |i'a fcal treoia ^ann oc le^gia ^anom rdn oiD. nema ^ann 
reiDi ^anom p«u tlu ej: ^ann fnarar pni at et fann eigi lo^. en ec let u|]|ii ^netuitna 
p«A er |iin^menn taSa log. )ia ma Ijann (lejna l|anom til |]in09 .ti. nottom l^it (femjla. 
oc j^im jimtum l^it lengfta. tf l^ann neit ner )iin0 ffal vara. H^n ej: ^ann neit ei^i. 
pti nerDr |ieff biOa er ^ann neit fiat. H^n fa fcal |iin0 tenna er jiarj: ej: ^ann niil 
|iat Jfn ej: a ^ling temr pdrrA mal. |ia fcal forfianbe lata 6era ^lin^llepiu nitnL 
pti ei0u )iin0menn um at boma. oc boma ^anom ft (itl Sn tf ptvt nilia ecti um 
borma. ^la ero |ieir fertir .j;n. morconu tf l^inn Irejt pa bomo. Itu ej: ptix tierOa 
el0i aDer a eitt fatter a jiorbonge |iin0u pa ma ffiota male meb natta tna a jnjltid 
fling, to, fa |ieirra er pa p^Sxii enn ei^i tO0 j:a. )ia ma pny at eine ffiota a| 
|i|[ti$]iingi til ($ula)iinB9 ej: jriorbon^r manna ^engr af fiinoL oc fada pai log er 
^ann feger. }ia nerbr jTot fvM en eDar ei^L H^n ^uernitna fieff er aQer verba a eitt 
fatter at mabr ^etier fdtt ft filt oc jniDnafc l^anom nitnl til. |ia eigu |ieir at boma 
^anom ft fitt. fn tf (|ann baub eigi fiingmanna bom. fxxi troju )ia feifijt ^ann 
baupe nib tonong. en ^inum etjcr ^olj:o fitt ft tn tf mabr frt)tr male finu til 
{lingmanna bdms. |ia j:ellir ^ann bang meb )ini. )ia fcal ^ann a liing leiba ^etiringia 
fma. at (|ann dener pai ft at logum fott. pa er tiel tf ^ann niE pai ft a )iingi 
jeida. aba gerir fle|nu til. oc Itjcr |ini jiar. 11^ tf ^ann nill eigi pa reiba. )ia fcal 
treoia liingmenn. |ia er a liingi ero at j:ara til. oc foa armann fononge. oc bombr 
foa marga fem ^Bnn pi^iCvii fiuroa. er ft fitt D^er fott at logum. at jara til oc taca 
Hoypo meira en ijann fotte. oc tononge bang til ^anba. H fcal ^ana .ni. aura at 

Jvfr. Cap. 35. F. X. 4-9. 22 MWe 

^arDa jraiigr tr fotte. tlu (taiiOa ineun jirL oc mm meO oDbe 0( ed^iu. |ia laOa 
|icir u(ta0er at u^etgir. aller er jiri jlanda. en ^inir atter ji-iD^elBir er til ffffia ot 
lafia uilia ^ttfa. H^n |io at jidr jalle eifiL Jia er DojOingi feicr at .jL marta. en ^uerr 
annarra at .iij. moreoin. ifn fa er Oojflingi er fortianDe nitt faffa, ifn ej: mmn 
ftjnia ^anom at lara til aj: fiingi at taca 3:e fott. ^la er ^uerr lieirra fetcr at .ilj. 
uurum DiD tonoiig. itn ej: armaOr vid eigi fil j:ara. )ia er f^mn aj: |itii er niO Uggr. 

ICm leigupt. at l&nft. 

36 lit) er lanjre. oc leigujre. oc Domit fu oc ^an&fedt j:e. oc einOa^at ft: oc aSt |iat 
3Pe er tiitni ueit. )iat fcal allt meD frojnt [(rtia. Hat ft atlt er einha^at er. pA fcalitu 
[ua niota uatta {limia i eindaga. fern |iu ^atier ^anom fjeim |lej:nt Itu temr fa eigi er 
j:eet fftjUbi taca. en fa temr er reida fcal. )ia fcal ^ann bioDa ft i eindaga. tf notorr er 
pur fa er urn er boOet med oattom niO at taca pm ft pa fcal pirn i l^onb fella. 
H^n ej: engi er. |ia fcal fegia aj: Icigu. oc ^allb. oc abi)rgD. ej: fiat var aOr leigt oc 
^aue fa er adr ^ajde. oc abtjrgifc viD ^anDDommoin finuni til fa femr ejrter er tupi 
fcal ^anom i ^on& felia. 

Km )0inj:tfto. 

37 Itu er jiat jini neft tf maOr a ft at inanne fiat er eigi tiitu tiattar. pa ftal 
ftejna ^anom ^eim til fuoDu. oc tuebia ^ann j:iar |ie|T er ^ann a at ^anom. ^inn 
fcal annatiaeofiia jejla ft, ©lojr. aOa bom fetia a mote fwoDu l^ans. nema ^ann 
tiili ferfiafc a lnobu ^ane. tlu fcal taca uifi bomjeflo ^tiergi maOr er bijbr jrialara 
oc j:ulltida. ej: fa er eigi inni er bioDa fcal Ot um allt er bomr er boDenn innan 
acra ger&is. jieban le0gia|t .n. netr til Dome )ieff er |ieir fcolo eiga jiri burum 
tierianba. )iann bom fcolo |ieir foa ^aua nemban at ^uarte fe a funnubegi ne a 
meffobeoi. eUar er fotn l^ana unt)t. fu er ^ann l^aj:be pa uijip ^aj:ba^ ttu fcal bom 
fetia j:iri burum uerianba. en eigi a bat ^ufi. ^fmn fcal fetia bom finn eigt n^ 
^ufi. en fna at tierianbe mege fetia finn bom miOi bura oc bome ^ane. oc aca (afft 
nibar milli bomo oc bura. tlu er ucl ej: fa gengr ut at eiga bom tiib ^ann er tieria 
fcaL eUar fcal ^ann pnga inn meb natta tua. oc flejnu l^anom tit at fetia bom a 
mote fe'r. tlu er bomr jieirra feltr. ]ja fcal tjerianbe rijOia bom fo'lianba. £n tf 
(laiin fetter fett i bom meb fer baugitlbio menu, aba tiejrgidbid menn. teba namaga. 
(cDa fotunauta )ieff er itnote f)anom (r. pa fcolo ptir rifa u|i|i oc ganga brott or 
bome. oc fetia abra tialentunna tnenn i flab |ieirra. tf til ero. 0n ej: eigi ero til 
ptL tr bomr f^dM uiit)tr. tlu e; l^ann ^etier fett lenban mann i bom mttt {tr. eeba 

Jvfr. Cap. 37. F. X. 11-18. 

> ) i Mbr. er det sidste A i dette Ord nugct utydeligt, og' det syiies nnsten som om deo gamle A&kriver 
har villet have det udslettct igjcii. A. M. Ia!»er imidlertid : *'f)fij;Da"; og ligeledes C. A. M. 306. f. og 66. q. 
8amt C. Thutt. 208:). q. lmi)| manii) fun. |iatin er ^ngri fr m ytriufiY. ffDa armann tononoa. ))a er ^aiiii 
botii|(O0f. ot a aOdngin u)jrd|t af \im male fiOan. oc rioi ftolo pt'ir fua n^ Dome 
totna. af mat |ieirra mrge ^(t)ra. tlu fral fua [o-fianDe nj&ia Dom terianba. fem 
oerlanhe rubbi b6m fortianba. Itu tr OuaroturoQia bomr ntbbr. ol ma ^ttargr jiri 
(rdrum unpta. pn [cat [ortianbe (afa bera l^cimflejrnu t)itni. af ^ami |lrmbe ^anom 
^tim. ^eim|l(jiiu mta til fQorbu. oc fua )iaf Qiiiii af ^atm fuabbe fjann pw fitio. 
|ia fl0u ptir urn af boina n i borne fitia oc bo'ma )ieim er nei foebr tiib (Tudb eib 
foa mitinii fem ^aiin a at fijtiia af loomate j:in j-e ]iat er f}mn tiar fuabbr. tn 
einn f(atei)ri$ fijnia. l£n %mv (ue00ia. en jirir )irJ{iDia. )ia frat ftjnia (pritar eibi 
until f^ Wi^'iji littf tr tjolj: alta more, (eba meira. })a feat toroallba ttjritar eib. 
I(0pia boc a |ire(foIlb. oc faca u]\\i oc oinna eib [)inir fonui menn. Itu fcoto menn 
foa bom ^allba. af rifa ei^i up|i or bome. ne a broft oanga. nenia naubftjnia a^renba 
0an0r. )ia feat ^ann teggia ^totia fma leba tiojin. sba einn^nern grip ejler. oc fegia 
tit nauOftjuia. oc ganga tit bome aptr enn ptQar. ^n ej: mabr rio u|ip or bome. 
oc gmgr. i brotf j:t)rr en }ieir fe fatter, alter a |iat mat. tia feat fa bomjloge er ^ann 
^ajbe i finum bome oc mate, ttu tuebr mabr 3:iar fins en tjanoni oill enoi mabr bom 
jrfta. )ia feat ^ann ^an^a utanoarj. eeba j;ara ut um marreine baeca. oc jrara apfr 
til Ou9 fi^dn. oc tuebia i annat finn. ftii ej: ^ann uitt uqi bom j:ejla bibi ^ann at 
^ann fe ^eima ^inbar bai; oj morion oc toebia enu i finn ^if firibia. uafta j:iora ma. 
ni)fa til tuabrna Jirig^ia. Itu ej: tjann uilt eioi bom j:efta. |ia er l^ann feccr af 
.|;oiii. aurum tiib tonon^ .ni. aurum nib fuobu ^oeria. l£\i ))eban feat tjann |lej:na 
^anom lit liin^e. oc teiba tiatfa fina a |iin0i. atta fttea fem a bome fettum |TtjtIbi. 
Itu DiQ ^ann pvi mn eigi reiba. |)a feoto tiingmenn bo'ma ^anom ffuHb fina. |3a treoi 
^ann )ia af )ieir j:are fit oc fate aj: ^anom aura .{uiii. fit ^anba tononoe. en ^anom 
^0^0 mtira en ^ann atte at f)anom. «IH. f ' teba eiba |ia er nib tiogia af topm. 
tn ts l^ann nitl ^oatfe ^era. |ia faiuiar \^wm fer ffullb a ^enbe. |ia feat fo'tianbe 
(firjlota )ioi unbir oatta. oc ftejma ^anom tit )iin06.j:in ran. oc teibi foeg^ia manna 
tiitni a )iin0. af ^ann fijniabe ^anom beebe unbanjorrfto (oc)^ j;iar. |3a ei^u pin^menn 
af borma ^anom j:e fift. en fononoe .pi. aura bau^. tfn ej: ^ann oitl l^narfe jefta 
le a |iingi ne reiba. )ia feat l^ann Irenia armann fononga ceba ftjftumann. oc fua 
mar0a bombr fem ^ann litidijf )iuma. af jara meb ^anom oc faca 5otj:o meira aj: 
^anom en ^ann atfe af ^anom. f^ ^nerr er eigi oill j:ara meb ^anom lia er feccr 
af aurum .iij. vib tononp. H^n einn feat epria ftjnia en fneir ftie00ia. en frir tiriggia. 
tieqiie.' oinna eib ^inir fomu menn. 

*) Her finde* i Originalen et rudt Kors med 4 Piinkter, eet Pankt i hvert Hjorne. *) Dette "0(" 

angler i Originalen, men maa liun ved Uagtfomhed TSire udeglerot. *) Saaledes i Originalen. Arskri- 

TCrea vil oiensynllgen have betegnet, at Stedet skal VKre aldele* ligelydende med det .ovenfor forekommende: 
"_JM ^rir >rioait. )it fcBl fifnia (i|ri(ar eiti unnj ft Aqnbifc )iat rr fjolj: alia more. sOa mtira. )ia feel ivranHlia 
fritar (it. trtjia loc a tiT(|Toini. oc fata upv oc vinna ciO ^inir fomu mmn." 24 iEldre 

Km ptn |littll])tt (I tisi tte titni til. 

38 tlD er fa bauDr er flullt) affe af giaHDa. m ^inti liQir er ^eimta a. |ia femr 

^atin eigi fit jfuHDar. nma ^ann tome meD uattom. }itii at mji fcal tinna eift jiri 

brio|l ^ino DauDa. H^n ^ann fral )iann eiO tiinna. af rigi oar fu jTulIb fua af tt 
Diffa. )ia Dinnr l^an jiiri fiff briojl. m ri^i ^ins dauOa. 

€} Ikuttli JEiynitjt j:tri oattptit. 

89 Tlu jlenbr |TulIb .u- txfr. aOa .jj. uefrum Imjr. |ia j:i)rnijf [u jfuttJ) ilri tatfoiti. 
11^11 ^anti ma foma ^anom (U eiba af ^oaro. pi af i faDfr U^gr fot. rj: fortimbr buga. 

Km ottnaQ kaup. 0( ^antifolaO. 

40 Itti [colo fau|i on OaQba ^anbfa(ai). oc |iau cr tiaffar tiifu. tj ptir mmn tauiiafc 
tiiO. er faupum finum ei0u af ra5a. nenia itiabr felt uOflmiftt aba fr fir I. pa fcal 
taup |iaf aj:fr ganga. m ^inn ^aua anbuirbi ftff. H^gi oarr fral felia obrotn jroj;. 
ne jrlHtb. en fa er fir gerir i. I^an er feetr morcom .iij. ptit er attf fir er tnenn tnefe 
fU j:ar9. ej: mabr tau|iir fanb eeba faur. |3ar fern ^ann ^Tjgfc {au|ia miol sba ftnlor. 
oc ant put er ei0i ma ufan a fia. DK fco(o ^allba ^anbfalab moL pm er ^aDba 
me0u. )iat ma eigi l^aDba tf pu fe(r matine )iaf er )iu ^euir j:t)rr orbrum felff. £n tf 
fa fetter ^onb af er fibar fet)|)fi. |ia ma ^ann OaOba (Ii(a bome jin {au|il finu. Itu 
a fa tau|i af ^ana er jir^rri teorfite. ej: l^anom jniKna|l vifni af (lita bome. )ia er |ieim 
taupj:o£ er fibarr teoriife. |ia feat l^ann ffirfrofa unbir oalentunna menn. |iaf er ot 
taupj:o];. ej: mabr faupir paf. er ^inn afle tdi i er feDbe. nema af pt\\ rabe Dfere 
feUt er affe. tlu fcal ^ann ^itfa )ianii er ^anom fedbi oc ^eimfa fiff aj: ^anom. i^ 
ej: ^atin tilll eigi i ^onb ^anom feUa. pa fea( ^anom l^eim ftejna. oc niofa uaffa 
finna af pu (e^f af (O0um lau|l. oc freuia ^ann ;iar pine, oq le^gia ^anom rin oiO. 

Km Ut0ii kijr. 

41 tlu fe(r mabr ti|r a (eigu. pa fca[ fa tu abi)rgiafc at oDu er l^etier. oc felia fttca 
aptr fem ^ann fecr. nema ^on fe cdri. tlu fcal ^ann tu ^aoa af (eigu ma(a reftom 
til gan^baga af obro tiare. ptii af pa fcolo Iijr a j:or nora. nema peir ^atie annan 
elnbaga a mffOfan fm i mellom. pa er f^mn tot fu. tlu er fu ti)r baub en Oann affe 
oeb i annarre. pa fcal ^ann pa ^aoa j:iri fina In. pi at trjr fcal i fijr (tab foma. 
£n tf fu liuir. pa fcal Oann fina ^ana. itn tf lefter ero a orbner. po af ^om brofne. 
ftba l^ale (titni. pa fcal l^ann pa loflu bcrta. tlu tiiD ^ann eigi \\k leiga lengr. pa 
fcal ^ann prm [)itfa er tu a. e; l^ann er innan jijltie. oc bioba ^anom fu fina. 
txi tf 5ann er eigi innan jijltis. pa fcal ^ann jota ^^im fu. oc leiba menn fit oc lata 
fia tu. at ^on fe l^eil oc ^inum turc er a. pa fegi ^ann aj: abtirgb fina. oc tieifi QorD 
tu fna fem finum naufum. oc piggi aj: n^f oc ^aue pat jriri grae oc getjlo. oc abQrgifc 

Jvfr. Cap. 38. F. X. 23. Gulathings-LoY. 25 

oiD ^anboommum einum. ttu er fa aj: (anbe laretin er tu affe. oc ^etier manne urn 
6o5ef ^allb jear fine. ))a a ^ann ^^nom tu af 6io0a. ej: ^mn er innanji)(ti9. 
eroingla ej: eigi er ^aUjmaDr fit. ej: ^anti niH tiQi (eigf ^aua (eti^r. 

Km |iar Irtgnt. 

Uu [ei^ir maOr 0ull ceDa fiijr at manne. «H fjvitlt j:e er maDr (eigir. ))a fca( 42 
ijann (eigu aj reiDa fern a tiar togO. fit ^ann fegir af (O0um leigu aj:. fei^u |ia er 
a gengr [cat maDr eigi Uiga. nema )iar [em tei^a er a (o^D. oc oerda )ieir a |iat faffer. 

ICm hufttt lti0ut. 

tto jelrmabr buje inni af manne. af jntlgumala retfom. ))a fcaf l^ann abtir^iafc 43 
nib 5anbt)ommum finum odorn )iaf er l^antinomm ^ana ej: l^ann [oedfer. ceOa brefir. 
feDa |ieir menn er ^ann fcaf ^aDba orDe oc eifii 3:iri. )iaf ero ^ana ^anbuomm. ej: 
0aIU)3 maDr ^iftir ei^l j^tjrr en ond er dr. oc fua q bium berr. ffDa bifa tiargar. 
oda jpeQr j:iri ber^. oc jrtjfgir eigi j:e ^ ^irbir. )ia er |iaf ^anbuomm ^an9. Itn tj. 
j:ellr j:iri berg oc ftjnir l^ann )iaf monnum t^xx en ^ann jfae ^ub aj:. )ia er )iaf eigi 
^anbnomm ^ana. )iaf er |ia enn ^anbyomm ^ana ej: brucnar i brunni oc gafer engi 
maDr. )iat er oc ^ana l^anboomm ej: aj: opiegrl nerbr baubf. aba ((ane tijrtir. tn 
t^\^9Atx i banbe. aba renne (laurr j:iri. )ia er |iaf ei0t ^ana l^anboomm. tlu ffalltu 
j:(rOa fit uti ma biargajl. }ia ^iff |iu )iann er a. oc bioD l^anom af oeifa oorb buj:e 
fmu. ot ft)n monnum ej; jart fe at mii [er. oc feg aj: |iina abtirgb. I0n ej: mabr 
tecr roff a jntfgu. aba a ^ajnbif. oc bifa |iat oargar uti. )ia ero )iat ^ana ^anbnomm. 
ejp ei0i ero annarra manna roff uti. Itu tecr mabr naut a j:obr. )ia feat l^ann fua 
abiirgiajt [em jmigu naut. fiat feat mabr ei^i abqroiajl at t^r renne eigi ta[j:s. ej: 
^ann ^etier op I nautum fmum. Itu ^eoer mabr tu mallfa i ftudb fma. )ia er 
^oarte |!erbe tierb. ne leigu. )ia feat fu ei0i tiora ellri en affa tietra. oc eigi tjngri en 
at orDrom tatue. ^eit. oc ^ei(f|ienab. oc ^atie tey:t oj: tietrenn. 

Uu taupir mabr at manne roff. aba buj:e. |ieff er abtirgb a er tei)|it l^euer. fiegar 44 
er a brott teibir. Htjc j:e atlf er mabr taupir. )ia feat engi obrom ftiic felia. ne meb 
(eijnanba loftum. ))at er (eijnanba tauflr a tt)cj:e. e; jiaf breccr fit fiatjt. fa fcaf foeria 
er fellbe. aba fiafjr ^aoa. at ^ann niffi elgi letinanba (oft. ej: ^inn jrinnr a jnjrfta 
manabe. 

Jin taiipir mabr grip ufeenn af manne. |ia er Jieff abprgb a er feUbi. tit Jieim 46 
tflitr i ^enbr er Xvi^ifi l^etiir. aba |ieim manne er ^ann ^euer meb naftom um bobet 
viOr at taca. nema |ieir ftiii annan m% pn nattom. 

*) Ordet ft er tibat over Linjen, med sarame Haand som det orrige, og med Tegn, hror det akal indfores i Liojea. 

4 26 ^Idre 

Vm ^ttm|ltemnu. 

46 Uu temr fa maDr i ji)[{l er pu viU fotian ^atia urn tiii^ntrt mat. oc a ^ann 
mgan emingia i j:i)[U. oc tiar rigi |iar tiotf ^ina f}dQU. jia feat fpDria ^anu af ^eimiU 
finu. Jl^n tf ^ann nemner ^eimid fit |ia [cat ^anom liinpaf (tejna. H^igi (Tat ^ann 
fegla af (mnstiiannj. nema )iar fe. ftn ej: ^atm Hid ei^i nemna. |)a fcal ffir(!ota 
unftir tjaifa. oc |lejtia ^anom ^uerium i garJ) [em |iu uidt. nema |ier fioljum. oc forlia 
^ann jiar fiDan. |)a cr oc reft |tmf ^mmm marine, er (temf er a laupreinu. par 
fern lieir teppfujf tild. 0tia feat ein[ei)pum manne ^eimftemna fern boanba. |iengaf 
fern 5ann ^eoer fer fDe^gia miffara oi(t fecna. £n ej: )iaf er 5t)^di- |)a [cat )iingaf 
fern emingi ^ane 6|pr innatt jijtUe. eQar feat fptiria ^ann af l^eitniU finu. liar feat 
oerra fern ^ann nemner innan jriorDongs. nema af (enbjmannj fegi ^ann. 

Itm fakntr oc i^etmftrjinur. 

47 Itu fcolo fotner (lanDa meDan (eiOanor er ufi. fi( lieff er |!ip O^na nerif a 
lunni .V. netr. jSfanDa fcolo foftier urn. langa jojlo. trijlinnDom ma oj: allf fcfia. 
oc nt) uerc pm er oerDa. Sdi ma af fofnom gera a ^etpm dogum.^ nema (lemna 
manne ^eim af eins. Illabr ma ftemna manne ^eim. ^eimftemnu annare manuj. fem 
fiatjs fine, tf O«iiom er urn fioOef meft natfom. J5ia^r fcal ^wrrr fma fofn fcfia 
innan (anbj jtiale oc julIfiDa. ftn ts- maDr jerr aj: (ande brauf. pa fcal fa ^aUba 
j:e 5an9 nefr .iij. er l^ann ^eoer um boi)ef meD naffom af OaQda ffijaDi. fa fcal ^aoa 
fotn oc norn jiri ^anom. Hfn ej: ^ann 3:err a Oritlanb. |ia fcal fa ^allDa 3:e ^ane 
er arue * er neftr. Sna fcal tono forfia fem larlmann. ej ^on er ein jiri fer. en 5on 
a toft af fetia fotn fina oc norn. i^ipi fcal ^on fella lenDom manne. ne oirltie 
manne |ieim er fo'tia feat. maDr ma fo'fia ^ennar fotn fem fma ej: ^anom er meD 
naffom umboDef. ttu nill maDr annan fo'tia um eiff^nerf mil en ^anom ^aj:De 
annarr jDrr fotn a ^enDe. |ia lafe fa j:i)rr aj: er fiDarr foe fit. eigi ma ^ann fueim 
fenn foor neifa. ej: |iaf er eigi oeta fotn niD ^iuu. 

tfj: maOr frit u^ntnilU. 

48 Itu eigu foelr menu eeDa j:leiri einn griji faman. |ia fetr ein. oc fptirr ei^i ^ina 
af er meD ^anom ei0u. ttu nitia |ieir riutia taup |iaf er meD ^anom eigu. jia fcal 
lufa \^x\m raDa feat, en ej: fa tijfr af raDa er fellDi. pa feat ^aUDa. ftn ej: ^Inlr 
liofa er riutia nllia. jia fcolo jieir riuoa a jn)rjta manaDe. er jieir nerDa oarer uiD. 

€j: ma&r l^r 9tnem jrip mnl)gcrn. 

49 0a fcal Idn abi^r^iajt er |)i0sr. oc loma ^eitu ^eim. ftn ej: ^ann niH eigi. pa 
fcal fcrtia fem niffa j:e. ftn pai er aHf niffa j:e er naffar oifu. ttu ler maDr |iat 
er ^anom er Ui oc mi|j:err pai. |)a fcal ^ann ^eimfa af ^oarom fem ^ann tiiH. oc 

1) Ordene "tr arot<* staae ved en Feilskrivning to Gange i Mbr. Gulathings-LoY. 27 

foa tr f^rtmiim fern maDr fetr annare eip. ))a fcal ^ann af ^uarom ^eimfa fern 
^atin tiiQ. )ieim tr feKbi. e&a )]eim er tetjpf ^eoer. 

Un U00r meOr oDrom tieO j:iri finn^Dern hi. )ja ftal fa afttir^iaff neO er fetr. 60 
tn tf ptix ^aoa goruan eitiDap fit ner iif fcal (et)fa. |ia fcal ^ann bioOa i einbaga. 
oc Owa uatta tiift. Hfn fj: |ia letjfir mji maOr iif. Jia rr ^lat jorueDia orOet. llu ej: 
maftr a je at JJelmfa at orftrom. oc iter ^ann ueO jear fiiw I einum j^tierium grip. 
5i»6rt fm |iat er i iorOu. ttU crDro je. llu [elr ^ann ncD i Brott (rDrom manne. |)a 
feat fa ^ttoa tiatta tU tieOre fin9 er neb afte. a jnjrftum .lii. manabom ej: O^nn er 
innan jnjltia. H^n ej: ^ann er eigl innan jn)m9 fia ^ane ^ann bript a ji)r|lum .j;li. 
manabom er ^ann f^tim temr i j:i)(U. etlar a l^ann )ie|| mats aUbrigi upreift. Itu 
felr tnabr fueim tnonnum eitt neb. lia a fa neb er jijrrl toe. oe tiitujiat nattar. en 
ptim er laupj:ox er fibarr toe. 

|benna0tj;ttr. 

Sat* er nu |ini ne(l at vh fcniom pat nita ^tieffuj nft* fcolom fonor faupa meb 61 
munbi. peff at bam fe arj:0en0t. |)a feat mabr j:efta meb tone |ieirri .id. aura oreigi 
munb. oc ^ana nib jiat natta. oc \\Mt ^ann brubmenn en ^on brubtonor. oc gene 
^enne gtoj: Of morion, er pau ^^na urn nott faman nerit. f(ica feni ^ann j:e|li nib 
^enne. pa er bam jsat arj:0en0t er atet er fiban. Itu er pai ptti nejl af mabr niQ 
ajpla fer. fnanjangs Jje|| er meira femr til. |ja feat jaber fialjr j:efta bottor fina. ej 
l^on er mcrr. en brober ej: jaber er baubr. Itu nill jaber eigi gijta bottor fma manne 
|ieim er jeft ^ajtit ^ana. jia feat ^anom f^tim. ftepa. oc gera ^anom einbaga tit. at 
^ann niQ areftartono fma ^ana. tlu ej: \\im niQ eigi lata ^ann Oana. pa feat f\mn 
trraia tit j:e|lar tono finnar. oc ftemna ^anom liing 3:iri rin. pn eigu pingmetm at 
Dflrma ^ann itttagan. ft^u rabr mcrr urn pat. tf ^on jljr ^^ergi fioij:. ^allba 
ma mabr jejtar tono jiri j:e|tarmanne .^ii. manabe. fa er jiri feat raba. pat ma ftitia 
j:eftarmaL ej: ^omnbj:aQ temr a annat tneggia. ftn ej: mabr tesjt meb jeftar tono 
ftnni. pa feat 5^nn bota rette eruingia lacunar, oc ganga at eiga fiban. jj^tfia feat 
fioli jefla fic. oc ^ana jtmba rab nib. |ia ma ^on eigi riuna. ftn ej: eigi er jtmba 
tab nib. pa ma ^on riuna oc giaUba merer .iij. at ^anbfaieftiti. jseim er j:e|ti 5ana. 
5ina jejlar tono feat ^nerr ^ana. ej: fa j:eftir er jriri fcal raba. £n tf mabr 3:e|lir 
manne tono. jsa er ^ann feat eigi jiri raba. pn fcal ^ann giaSba .iij. merer, peim 
manne er pa tono ^tiftit jejla. Uu fcolo brorbr raba jiri fi)ftnr finni tneir aba 
jleiri. pa jeflir einn Jjeirra ^ana manne. nu nilia ^inir riuna. pa fcolo ^leir luta 
Hoerr jiri fcal raba. e; fa lt)tr er a^ejli pa fcal ^atlba. en ellar eigi. oc giallbe ^inn 
merer .iij. at ^anbjfaleftiti. Jl^ tf annattueggia nerbr fiuct. aba fart, pa fcal biba 

') BogsUven fi i dette Ord er i Mbr. storre end de ssedvaolige Capitel-lnitialcr. 

4* 28 ^Idre 

.j;ii. tnanaOe gera pn ennaf (tif^gia. [afa jtam j:ara |)af rat). niD fiau mein tr a ero 
OT&en. a8a fe^ia i funDr j:e(lum. tlu ftal fa eigi |ia fono jijrr fiij:fa en .jii. manaOr 
fe gegner. nma ^ann niU. ^inn feat ot eigi idit taca aDra tono. nema ^ann nUi. 
ttu Hid tnadr eigi taca jejlar tono fina. )ia ftal jlejua ^anom ^eim tU af faca. at 
gera ^anom einDaja til. jia [cal (lepa ^anom til |iiti09 jiri |iat at ^ann j:Ii)T jejlar 
tono fma. |ia ftolo liingmmn gera ^anti utlagan. oc Obiter fjma |ia 3niDj:lO0e. dua 
feat tono gera einDaga (j: ^on J^efler (it manne. oc temr eigi i einDaga at gij^tajt 
|ieim manne er Oon jefti fit. H^n ej: ^on uiQ ei^i fcrtia ein&aga. lia fcal ftejna 
5mne til |)in09 j:iri fiat at ^on ):lt)r jeflar mann finn. ot gera ^ana utlaga a Jiingi. 
oc feat Oon jara aj: lanbe 6rott. oc Writer ^on jrlannjlu^a. dina j:eftartono fcal 
^Qerr ^adba ej: ^m* j:m' a lanb Q^rf. ej ^anorn er boOm meO tiattom. H^n tj. ^ann 
tveDr nei tilD. oc QiQ eigi ^allba 3:e|tar tono fma. ph fegir 5ann fialjt jrejlum i fundr. 
Itu DcrDr jcflar tona tnannj O^umin. |ia er ^ann fEtjUftr at jara ejtcr f}tmt. oc 
leggia merer .iij. til at lepfa ^ana ill en ervingi jiat er auc ffal. Itu tecr maOr 
j:e|lar tono mannj. oc gen^r at ei^a. oc fe |iat be^^ia |ieirra ra&. jia (tejite fa liing 
er jn)rr ^ajDe j:rfta jielnt er fiOarr }ttt. |ia eip ^lingmenn at bcrma liau ntlO0 bsOe. 
0n ej: Oon fe^ir ei^i fmn nilia til lieif. |ia ffilifc ^on QiD jiat. 

^iic||tt mitOr Ikal rata ft kane |tttnar. 

62 St tono finnar feat maDr ei^i aj: lande j:ota. nema ^on nili. tiaOa fcal l^ann 
j:e Jieirra olio til liarwa |ieim. ^urtt |ieirra fcal lirimttla. ne jirigera annare |e. 
Slican rett a ^nm maDr a tono finni, fern a fioljum fer. 

Vm j:rlar grrD. 

63 l^igi a tona at ft)nia boanba finum j:ela£. tlu f«r maOr met)iar. eigi megu 
|iau le00ia j:elag fin imiOum. nema jieir menu iatte er til arj:9 |ieirra jlanba. £n ej: 
|iau ala bom til arj:9 fms. |)a mep |iau leggia lelag fm imellom flict fem )iau nilia. 
Itu j:(er maDr ectiu oc a ^on bom til arjd fine, oc ero |iau i ume^D. og QiS f^taai 
)io le00ia jelag niD ^ana at ^naro. |ja fcal jera jlepu til ^ojniDbarme monnonoin 
bamanna. oc leggia lelag )ieirra faman. at j:iar magne. leggia iorD iorDu i gegn. en 
et)ri eijri i gegn. oc meta jong ^ane at |iau ero meiri m ^mnar jong fe. Uu ma 
p$A eigi riuna ej: fva er lagt. iTn ej: |)au leggia jelag fitt annan tieg faman. |ia 
ma liat riuoa. Ov^rt fern nill ^ane emingi. eDa ^ennar. a |3a lunb at j:ara a )iin0 
Jtam jijrr. m |jau ^ane neret .jj. netr faman. oc fegia i funbr |ini jelage. fn g: 
eigi er I funbr fagt ji)rr m jiau ^ane nerit .u- netr faman. |)a a ^ann adbrigt 
upreifl a prti male fiDan. ^uemitna lieff er ^iun tnau leggia j:ela0 fitt faman. )ia 
fcolo jiau Itjfa pi i 3:iolba manna, tin ero l^iun tuau faman .u- Qetr. sDa .{;. 

Jvfr. Cap. S3. F. XI. 8. Gulathings-LoY. 29 

urtrum Imgr. jsa U^jie log jelag Jjeirra feman. tf figi tiar jijit lajf. Jia a ^on 
^riDiung i jt m ^ann fna tuft. H |)0 at |iaf tisre (agt or er eigi [i)ft a .nj;. 
Qttrum. fia er fern utagf fe. 

Itu fcal gioj: tono ^eimil vttrti rr tit ^nar nar genm. Otinr fem (TilnaOr 64 
^leirra nerOr. ©lojr. inijnDa fcal mfijiar j:e allt oc foma etjTir etjri i QtQxi. m tdiu 
it )\t\^. mpbing [cat QtO oEum (utum ^eimit oetra. nema tiiO ttieim elnum. q: 
Ijon fiftir bemlaus. ttOa gmgr jta ^anom jorpjrta laujl. pa»fr. fono fmni fcal mgl 
ma&r me& 5o00um ra&a at o(dr. ne at ate. tn vf. 5ann berr ^ana i j:io[Da tnantia. 
))a fcal O^nn 6(rta ^mne (tinim rette fem ^ann a at taea a fiolj:um fer. oc fna annat 
fmn. oc ftia ^it firiDia fmn. dMa. )ia a ^on toft at gan$a jra ^anom meD gioj: oc 
Dagn^iaQde. i^ ej: maDr QiH jfitiaft tiiO tono ftna. |ia feat ^ann fva ffitit fegia. at 
^nartoeggia |ieirra tnege ^etira mat annare. oc ^aor oiO )iat natta. 

Ktt ^eitntir maOr jtuttb at manne. ej ^ann er innan jijltia. ej: ^ann |fullb|feijter 66 
^ttiiom niO annan tnann. |ia ^eoer ^ann lotet {teirri (TuHb fer ly: ^mbe. ej: )iar ero 
oattar nib )iat 

|$or|fn midtt kanpt konor ii»0ii teXm. 

Dmage ma mp taupi taupa. ne raba. firaU ma oc engu taupi raba. nema 66 
tniol fmum einum. fetifmgi ma oc engu taupi raba. nema ffrtogar taupi fa er eigl 
^tolr Qort 3Tfttfi9 at fitt. ;))at feat oc nita j^ueffu mictu taupi tonor megu raba. 
regfingia tona ma raba tertogar faupL ej: ^ann ^etier gort ji'eetfia 61 fitt. i^n funar 
tona ^ana 5al):ei)ri9 taupi. itn boanba tona et)ri9 taupi. i^n ^^uHb manj tona 
(neggia aura faupi.^ Jl^n tenbj mann| tona ^atjtar merer taupi. H^ ej: meira 
taup taupir. |ia ma riutia a j:t)r|la manabe. tn e; ^ann er eigl ^eima. |ia feat riuna 
a jijrfla manabe er ^ann ^eim lemr. 

))at' er nu )ini neft. at mabr taupir mdna mann at manne orbrom. taupa faman 67 
taga taupi oc lt)ritar. fa feat ^allba abtjrgb a er feDbe. urn nt) \^\i nefta oc nibar. at 
^ann brecce eigi tpr. oc nib (tiartia oc nib ftinga. oc nib j:^rfottom oUom. oc nib pot 
at ^an bere fiatj:r tanb fitt. oc ffit aj; ttcebom. oc abtjrgiafc nib tetjnanba toftom 
ollom. manab ^inn ji)|la. tlu ej: fa toftr er ein^nerr a. pa fcal pat taup a jnjrjta 

Jvfr. Cap. 56. F. XI. 22. 

') Bestemmeben med Hensyn til Haulds Kone ataaer i Mbr. foran Bestemmeken om Bondes Kone; men 
dcane Feiltagebe er af den gamle AbkriTer selv rettet derved at han orer det sidste: *<fn*< har sat et "a"; 
vm det nnt foregaaende, et "i". — RetteUen er benyttet i Papirt-AfiilLriflenie. *) Bogstaven ( i dette 
Ord er i Mbr. atorre end de sadvanlige Capitel-Initialer. 30 iEldre 

manaOe a^itr jttra. tneD oatfom. in tj. pmH a (aunBam. )ia feat [a tieifa varb 
bame er |irff[ fedbe. H^n tj: |iraQ a orco. |ia ^aoe ^ami fiat fit bamjiilp. H^ ejr 
)irffill Qtnsr i (iofe i ^tiUu tono fmnar. |ia [cal fa tieita QorO. jiQi bame er ^on gengr 
|)a tneD. er )ia taupir. en ^inn oHutn jieim er j:tjrr tiaro. tlu er |)af oc (et)nanba 
(aujlr. ej: amboff er meO bame. oc viffi fa eigi er tepfi. |)a feat fa ^aOba abt)r0b a 
er bam a meb ^enne. er ^on a fteng le'rr. ej: l^enne oerDr jiat at [etnb. aOa at bana. 
til ^on ma bera jotur tuar dbj jra bruiinl }ja feat fjarni j:ara meft banie. oc lata 
moDor j:ij(0ia ^lingat fern fa er. er ^anom feQDe. oc btoDa l^anom ambotf. oc jiota bam 
jeDr a ^mbr. Cm ftal ^awH embattar. ej: ^im |iarj: at fegia jaDerrii a Ombr manne. 
|ia f^tntr ^ann bam )iat a logutn fer jott aj: ^mbe. oc ^aoa tiii) |)at natta. Bola 
feat f\vm maDr rette jiiri |irefl fimi. fern j:iri fialuen fic. ej: banti (i^gr meb fono. 
fruingi fcalrett taca a tono l^tierri.^ nema ^on eigi fer boanba. 0a feat j:aber at 
bame. er moDer fegir at jraOer fe. llu fejir ^on jraDeme lirale a ^onb. ^la fcal 
brotne ^ans OfiwI^'J^ft- oc lelba ^eimftepu tiitni fitt. |iar fcal ^ann jejla Iprltar 
eib j:iri fnein finn. ellar tale ^ann uiD barne. €n ej ^ann niQ f^mrlt gera. |ia leggi 
barn jiar. oc jele ^anom abtjrgb a bmbe. 0tia fcal j:rial9rar tono bam aj: ^mbe 
j:ota fern ambaftar. Itu fegir ambott j:abemi jriolfum manne a ^mbr. ))a fcal 
^anom ^eim ftejma til trojm. oc til oibr tocn umaga. ])in0at fcal fa j:ara i ^lann 
einbaga er f^am ^aj:Oe ^anom ^eimftemnt. oc leiDa b^imltetnnu vitni fitt. £n ^on 
fegia j:abemi a ^^nbr ^anom. jian mann fcal ^on jia treoia rettar fine er ^on fagbe 
fop a ^onb oc nlDrf ocu umap. jjni at engi fral bam bera a gotur fit at bioDa ]iar 
manne. Itu er tiel ej: ^ann toebr ia niO |ia er jiat bam ^ana |ii)boref. m ej: ^ann 
toebr nei nib oc Int^t edi i eiga. oc nill ^uarfe j:e|ta re'tt. ne nib bame taca. pi 
fcal jiar nibr leggia. jini at nei ^ane er edi. nema ^ann biobe tpritar eib. oc j;e|U 
)iar jiegar. |)a fcal fortianbe ^ana bam brott meb fer. m eibar |)eir fcolo (lanba .^ 
tjicur fnorrra baga. rijritar eibr fcal j:iri leoorb f^ntrt. nema mabr fe nenbr tono 
^leirri er ^ann ninnr nbaba nerc a. |ia er fettar eibr. tlu ej: ^ann fnerr ^lann eib. 
ptL fnerr ^ann bam |)at aj: ^enbe fer. |)a er ^lat i engum abprgbum nib ^ann. ne 
nib jrmbr l^ana. Itu liti|t barn fiat ^anom. oc fer ^ann |)at at ^ann ^fner misfoaret 
|iann eib. |)a fcal ^ann pra i j:iolba manna, oc fegia at ^lat er bam band, oc borta 
nib irri|l. at 5ann ^ener misfnaret. |ia er )iat bam ^ane |itjboret. Itu ^enir ^ann 
eib leflan oc nitl eigi ninna..)ia fcal ^ann giadba ^inum fej; alna eijria jiri mauab 
^nem meban ^inn jaber umaga ffam. Itu fcal jiat eibj:all fott nera fern ^nert annarra 
a ^r|tum .];ii. manabom. etlar er fa eibr fem nunninn fe. at logmale naro. tlu ej; 

I) I Membr.: j|i(irrL Arne Magnngsoa bar skrevet det aldeles paa samme Maade. At den gamie Aftkri- 
▼enMening imidlertid bar Tieret, at rette Feibkrirningen *')i(im" til "^tmri", kan vel neppe rcre nogen T^i*! 
mderkastet. Painn-Abkrifierne bave Itest: ^titrri. Gulathings-LoY. 31 

^inn failar eigi fU bams fins, er eiO Uti j:aD[a. aji)r|lutn .2;u. manaOom. |ia ftal 
5inn icrDa [rr up liraL aOa atnbott. jiri pi at mgi vdit feat ala oDrom jirsl 
(ay:ar(De. ttu old ^annjanga (i( fiDan tia^et er. oc tenna [er. Iia feat ^ann [etjfa 
U meO DerDe fua tnitlu fern tiatentunnir menn tneta. at verDr fe fa ma&r orcolaua. 
Hu QenjT mabr i fie^n harne fmu. oc berr til lirUu jijrr eti |iat ^aue .iij. netr ^inar 
5el0U. oc geji" jiui j:ree(fL ]ia er )iat tamrettea tiiaOr vli) j:aDur finn. oc j:(rDer upp i 
tiini fmu. 0Qa tna jtetiDe ^ana at fomu gena ^anom ji-telfi aj: ^mde ^ana. ot 
lorOer up|] i tijui fmu. pa er fa iatnretteamaOr oil) j:aDur fmn. 

Km irttltttltng. 

ttu ma tnaDr borta raD funar fma ej: ^ann oiS. oc teiOa ^mn i atl t$ 38 
fa latter rr arue er nejlr. ttu ej: ^ann a funu pa er inoOer er mun&i tetjpt. po at 
einn fe jnHtiOa ej: fa iatier. pa iatter ^ann jiri alia pa er i umejD ero. oc foa jirl 
aHa pa er ualner ero. $a fcal oDrle iatta er oDal a tneD peim. pa fcal ^ann gera 
)iri00ia fallba 61 ^orjcra tneela. oc Oog^^ viO oj;a pritiDung. ocj:la aj: j:it 'aj:jTemra 
furtt ^orgra tne^in. oc gera aj: fco oc fetia QiO ftapter. H fcal jiift i ffo ftiga er 
mann leiDir i ectt. en pa ^inti fialjr er i ettt er leidbr. en pa ^inn er aroe iatte. en pa 
Qinn er oOrlom iatte. en pa peir jrendr. f ngi ma geua arj: unban odrom. tielafaup 
feat at tietto^e ^ava. H^noi fcal obrom arjfvic neita. ttu fcal ftiga j:aDer i fco. ej: 
^ann lei&ir fun fmn i att oc funr ^^na fa er jmlltiDa er. ttu er pat eettleibing at 
jfuHu. ttu er funr eigi til. pa fcal fa flija i fco er ^anom latter, aroe. H^n pa fcal 
fa |ti0a i fco er ^anom iatter oDrle. ttu fcal ^^nn fna mecla. at ec leidi pmna 
mann til j:iar peff er ec gej: ^anom. oc til 0iall$ oc til giaoar. oc til feff og til fetea. 
oc til bota oc til bauga. oc til ad; retfar foa fern mober ^ana nteri munbi tept. 
llu ma leiOa broDer oc ft)ftir broOor i ertt nib fic. oc fdUr brober broDor fun. ttu 
fcal fna leiDa ^omong oc rifung i fdi nib fic fem fun pt)borenn. $na megu j:leiri 
jprenbr i ettt leiba. oc til arj:a gera fem nu ^eni ec talt. ej: fa iatfer er ame er neflr. 
pann mann ma oc leiba i att. ej jaOer 0cjr jtalfi ift^n en ^ann f^wt nefr .jn. ^inar 
l}el0U. pa fcolo peir alter iatta er i erjbum ero nib ^ann. ttu fcal ^ann pat ^aua 
ant er ^^nn er til leibbr. meban peir Una er i ffo ftigu nib ^ann. pa fcal ^ann taca 
fiOan peir ero baubir btttit arj: oc obal. ttu fcal mabr Itjfa erttleibing fmni a 
^nrrium .u- tietrum til ^ann tecr arj:. pa fcal arjr bera ^anom nitni urn aDbr. oc 
urn leoe fiban. 

Km vUntfbnrb. 

fjler nitnum oc gopom fcal ^nert mal borma. j^na er tf einn berr nitni me5 69 
numne. fem engi bere. en tneir fem tin ej: mabr uggir eigi anboitni a mote, ttu ero 

Jvfr. Cap. 58. F. IX. 1. 21. 32 ^Idre 

ptai nifni tt eigi fcolo enbtiifni a mofe totna. put er ^(tm|lmnu nifni. oc |iin9|tQ;nu 
oifni. ot tooDu uifni. oc nauOfijnia viinl oc j:orfagnar nifni. oc |iau nifni er mmn 
bera urn beiUb manna af oiDr^ufi. £n tf maDr Irtjr mann j:iar. ph ma ^ann fna 
trojnt neria. at tocDajt |ia (TuKb goSDef ^aoa. oc nemner naffa fma |ia er niO )iaf 
tiaro. Itu ej: naffaf ero innan j:t)Hio. |)a [cat |Ia|ia |ieim leiOariengti tiL l^n ej: 
tiaftar ero ufan jijitid. |ia fcaf ^era jieim ia^aftepu af pdr tome jiar oc 6ere (ticf 
nifni fcm |ieir nib naro. Itu bera lieir fna nifni af |ieir niO |)af naro er ^ann lave 
ffuDb jieirri allre f^ aj: ^enbe. |ia ^ener ^wm, trojni r^ff narba. pat ^eifir aftjcfar 
nifni. liar fcal ot ecti anbnifni amofe toma. H^n ej: pit toma eigi. pa er l^an feccr 
a trojni |ieirri. Itejgillbidmenn. ceba baugiUbismenn. aba namagar megu eigi bera 
nifni meb manne. nema ptir fe babom iam|ft)([bir. 

f aca megu fueir nib eino nifni ej: fa er jmmniffr er nib nar. )ia nerbr |iaf 
nifni af jniUu fna fern ptir ^ane aller nib nerif. 

%m antmitiii. 

60 Itn jcrra menn anbnifni amofe. pa fcofo |ieir auca einum naft |ia ero |ieir 
(Trffcnaffar er jijrri baro. ftn tj. Jjeir bera affer iammarger. |ia ero |jeir fcrorcnaffar 
er ej:fre baro. oc bera aUbrl nifni oj: (iicf mat fiban. oc borfa .iij. morcom tononge 
5nerr Jieirra. 

tfj: maOr grjpt ]ir<rlc j;r<rlft. 

61 Hu leibir mabr lireel fmn fit firfiu. aba a fijlu fefr. oc gejr jralfi. Ilu ej: 
5ann gejt (Taffaiauft oc ftuUba. )ia )iarj: fa eigl af gera jraffio of fiff. ne engi fa 
mabr er jn-iais jreKr a iorb. )ia fcal ^ann raba taupum fmum oc tniinj;on0um. )io 
fcal ^ann neera I )it)rmftum nib ftapbroffen fmn. fna fem ^inn er nerb reibir. Itu 
DQT mabr ^irale fmum |ieim jralfi er nerb reibir aba amboffo. jtiala er ^nerr er 
jtttlfi er flenef. ej: fa fiejr er flena a. Hu jrerr |iratt ji-iale mannj jorom .jj. nefr. 
ffba .12;. nefrum (engr. oc iQir engi mabr jarar ^ane. ne taup j^ano. ne Inani):ong. 
5nirf fem ^ann j:err ufanj:i)[U9. aba innanji)(tis. |ia er ^^nn jtiaid. ej: ^ann niO 
iriafe taEafc. jSia mabr er tonongr gejr jteetfi. ^ann fcal eigi gera jreelfio ol fift oc 
fa annarr er jijrr er jralfi genef en ^ann ^ane .iij, nefr ^inar ^el^u. oc j:orbbr up 
fiban (luQblaus. Itu reibir ^iraE aba amboff nerbaura fma. jia fcal |)au fil tirtiu 
j:orra oc leggia boc a ^ojnib jieim. oc gena jtetfi. ttu fcal ^^nn |iar ninna .;ii. 
manabr j:iri (Ia|ibrofne fmum. tn ej: ^anom er fna jtalfi genef af e3:fer (tmbr 
l^alat nerb ^ane. aba meira. |)a |)0 af ^ann forte |iat meb ^ogpm er ^er (lenbr 
)iar a edi tonongr a. 

Mr. Cap. 60. F. Xffl. 24. 25. Cap. 61. F. IX. 12. Gulathings-LoY. 33 

Urn fTtlfxt 0tof. 

Uu Did (nifinQi raDa fauputn ftnutn. oc tQanj:onpm. |ia ftal ^ann 0(ra jtfftfie 62 
ol fitf. firiggia faDba o( ^it minsfa. oc bloOa ffapDrofne ^ans fit med natfom. oc 
bioDa ei0i [otunautum l^ane til ot fiffa ^anom i otidoe^r. oc teogia .vl aura i (later, 
(jinn j:i)fta tjrtati oc 6ioDa ^anotn (eofingo aura, ttu ej: f^min im niD ])a rr vet. 
0n ej: ^ann ^ejn* u|)p. )ia er fern goUtiet fe. i0n ej: ^ann tjill eigi fit j:ara. |ia feat 
^enn telDa tialta fma af ^anii 6au0 ^anom liingaf. oc tafa ti^gia fomf onbuege 
(and. oc teggia .tii. aura i (faler. oc bioDa i fcefe ^an9 ^inn ji)|la epfan. ptd ^eifa 
leiifin^a aurar. H^n ej ^ann ^euer nocorom tiianne urn bodef niD at faca lia er vet. 
£n tf enpi maOr fecr tiii). |ia ^irbi ^aun fit morgena. oc bioDe enn af matmate. 
tn t} )ia fecr engi maDr oiD. {la ^aue ^ann oc ^irDi fit fa ^eimfir er ^atia feat, pa 
er jrKtfieot gorf af juHu. 

Itm kvanjrang lrq|tngta. 

ttQ f«r tet)fin0l fono ffffboma. fa er 0orf ^eoer jteetfia ot fiff. oc (filiafc pm 63 
tnic pa fcoto bom oQ tneb l^enne ^tieroa. H^ tf ^on tierOr jrtjrr DauD. pa fcoto 
bom oH l^verva fit j:aDur fma aj:fr. oc efa j:e ^ans medan ^laf er fit. eu pn er ptA 
er aflf efef. )ia fcotu bom oti ajlr f^vtntL i f\ii befra tp. en ^ann unbir (lapbroffm 
fmn. tlu j:«r tetifmgi fono eeffboma fa er eigi ^ener gorf jrrertfia ot fiff. ^uerr 
fern ffitnaOr |ieirra oerDr. |ia Oueroa otl born meD ^enne. Itu j:(er tet)fin0i tetjfmgiu. 
oc er gorf j:rtttfi9 dt ^emiar. en eigi ^ane. pa toma born fit ^oarffee arjrs. £n ej: 
^ane jteetfia ot er gorf en ^ennar eigi. oc iaffer po ffa|ibroffenn ^mnar tion unban 
fer. pa toma bom fit beggia arj:6. ttu f«r tetjfingi teijfingiu oc er annara (fajibrottms 
la tit m annara eigi. fa er eigi iaffer. ej: |iar er auD(rj:um af ffi|)fa. |ia ma ^ann 
fu tit felia. m ej: nanbrcede ero. )ia ma f^ami fic j:ra fetia goroUo. tlu f«t tet)fingi 
tet)fingiu. oc er gorf jrdfis ot beggia ptitta. lia gegna bom beggia ame. £n ej: 
)iau QerDa at |irofom. pa ero |iaf grajgangs mmn. feat gratia groj: i tirtiugarbe. oc 
fetia pau |iar i. oc tafa |iar beijia. fate ffapbrofienn )iaf or er tengft tioir. oc lO'be 
)iat fiban. ttu f«t tepfingi teijfingiu. oc er ^uarffeo fieirra j:r»tfi96t gorf. nu ata 
}iau bom faman. lia ero )iau iamretleomenn oiO 3:abur fmn. fiau fcotu |ia ninna jiri 
tarte oc tertingu. ftn tf eift^uerf uitt i brauff j:ara. |ia feat ]jaf teggia i (tab fmn 
merer .iij. 

Km pxai ot amliott. 

ttu jreetfafc )iau px«\l oc amboft. oc bua berbe faman. ))a orj;ta }iau ^anom fna 64 
tuti iriar en ^mne firibiung. fa munbr feat ^enne uppi ^filtba er ^ann get): fit ^mnar. 
ilQirt fern nar minni erba meiri. )ia er )iau naro anaubig. 

Jvfr. Cap. 62. F. IX. 12. 34 ^Idre 

Vm atj .it. ItTorSra ManSsra. 

65 Kt) ero brorOr fneir ftfibtr upp anauDgir at eine manttj. oc ero ptir bteDe 
brcrDr oc j:o|tbrorDr oc [etjfafc )ieir unDan brofne fmum. oc j:irrafc eigi j;o|tr. eigu 
[aman ntrc oc orco. pa temr ^Dartoeo^ia {leirra tU annare arj:e. bom |ietrra toma 
ei^i til. netna ))eir Qtri jreelfia ol fitt 

Vm )iqnnfltr Irqftngia ottl fkaplirgttrii. 

66 Itu feat (ei)fin0i l^aua |ii|rm(lir niD (fapDroffen fmn. ei^i fcal ^ann i jmiom. 
ne i j:iortie(um vVH f^tmn mm. iie i Domom i gegn 5anom. netna ^ann eigi fift tn^l 
at neria fialje. |)a feat ^ann iamt j:iri ^anom neria fern j:iri o'Drotn monnom. oc eigi 
iatnnafc orDom niD ^(inn. oc ^ntrm eigi obb ne e00 a mote ^anom. oc ^M eigi 
j:ianbj:[occ f^^m. oc bera eigi nitni a ^onb ^(itiom. oc ganga eigi a l^onb oji'ifie 
manne. nema (et)oi ^^ne fe tit. oc fetia eigi bom annarra a mote ^anom. Sn tf 
^ann gerer einn^oem (ut lieirra. pa fcal ^anii j:ara aj:tr i feff ^inn fama er l^ann nar 
ji)iT. oc (etjfafc jieban nerbaurum. jt fmu f^mtr ^ann oc import, tvtir fco(u lieir 
3:eb0ar^ )iDrmafc nib ^ina toa. i£j, funr ^ans gerir einn^uern (ut iieffarra. )ia 
feitijt f^mn nlD (fapbrotfen finn nerbaurum f(iaim fern j:aber ^ane gattt. Ditiii )iau 
fcal (et)fm0i abtjr^iafc .|;£. uetr. at bonn Droer p«[(mi fitt gort. fn ej: enoi iOir 
gerb 5an9 a -u- netrum. |ia [cat |io ^ort oera at ugort fe. ej; ^ann oid )iaf fe^ia. 
&au|ia ma [eQfingi ar; bornom fmum. ej: |ieir nerba fatter a. {la er )iat tamjmUt 
fern 5ann 5aj:be ffirt j:ar fitt. ftn tf proi [ffltt |iau oc er tetipt. pH fcolo born 
)ieirra ninna jiri |ieim meDan ))au Una. oc oanpa frudblaujl i brant, tn ej: |iau 
nitia eigi )iat. giadbe j:o|tr(ann {lat |ieirra er i brautt niQ jrara. 

H} Irijftngt fttt 6t jnylki ntait Irqutf |liap1ir0ttrn». 

67 Hn jerr leijfingi or jrijlfi jiri uten rab brottene fine, oc ajlar fer |iar jiar «M 
faupa. pa fcal ffapbrottenn j:ara ej:ter meb natta. tf ^ann niQ aj:tr j:ara |ia er net. 
tn tf ^ann nill eigi aptr jara. ))a (eibi ^ann nifni a ^onb ^anom at 5ann er (etifingt 
^ane. oc j:ote ^dtin aptr ^n^rt fem ^ann nid (aufan trba bunbinn. oc felia bann i 
fed binn fama. |iar fem ^ann nar jijrr. 

68 Itu (et))ir |ire([ mannj. oc tecr mabr ^ann innan jnjUie. oc utan jiorbonge. 
ptL feat ^ann ^ana^ ei)ri. in ej: ^ann tccr ^ann utan p)[ii$. oc innan taga uarra. 
pa fcai ^ann ^ana .ij. aura, tin tf ^ann tecr ^^nn innanianbj oc utan iaga oarra. 

Jvfr. Cap. 66. F. IX. 10. 11. Cap. 68. F. X. 40. 

>) I Mbr. jstQbgar. *) Ordet: "Qaua" har i Mbr. vaeret rettet til: "Qarugn" ved at sastte et ( til 

over Linjen mellem det fonte a og ti «amt en Streg over det sidste a; men siden er det over Linjen 
tilfoiede igjen ndraderet. Arne Magnntson har "^ava"; ligesaa de ovrige Papira-A&krifter. Gulathings-Lov. 35 

lia a fa ^attia more tr ^ann tecr. rj: ^ann f^ttttr ^ann i ^oj^ttim ^eitn. )ia a ^atin 
undingia [aufn. m (Dar eigi. 

Mm ab^rgO fartv* mann}. 

Itu Ut0ir tnaOr |ir(tl mantij. ^ann fcal Ofttin abtjrgiafc at ^ann oifi ^anom eigi 69 
tt ar ujrotar. v&a a ifa uj:(rra. ne fil biamar ^iDa. er&a i biorg u^ot. aDa a [k 
ujorran. etOa a aiinat j:oraD. llu ej: ^ann 3:mj:erfc |iar a. oc varo eigi ^ane foeinar 
)iar. etOa ^m$ omtnmn a&rer. |ia fcal l^anii gtallba ^inum fotin finn tr atfe. ^ann 
fcal iQrra ^ann f^tm at tniffera motom. tn tf l^ann ftnber ^ann ^fim u Itir ^ann 
j:ara tinufaman. |ia tf ^ann lfi)pr i brautt oc fmr eigi l^eim tit ^anba brotne finutn. 
pH fcal ^ann giaUba ^anom foeiti ftnn. Itu feat nigi maDr j:[t)tia fotin mann} jta 
Urotiu. nema f^ uUi abtjrgia. fcal f}nm maDr ^eim jlijtia at ufetfu ^ til ^anba brotne. 
^eimiHb fcal ^nerr maDr taca aj: brofne oerca fucitie fmo. edar aburgiajt ^ann at 
oEiu ttu leggr ^ann ftutau fcDa faran. ))a fral ^aiiii jiar (iggia .qu. nttr. m fiDan 
fcal Ijanti fwtti ^inum cr a. . ftn t$ fa er aj: lanbc j:armn. |ia fcal j:(rra liar^all) 
manne ^ana. 1^ cj l^ann uill lengr lata ^ann |iar liggia. |ia fcal Uipj:all i oerra 
(llct fern til telft. m eiti O^ner ^aiin matar ])cff cr Oanii ncijfir mcDan \)wm liggr. 
f n 9 ^ann Ut)|ir i braut jta )ieim er ^roer. |ia fcal ^ann gcra boD |ieim er a. tllar 
fcal ^ann leiga. |io at ^ann ^aue tigi. 

Km vrrkmrnn. 

Ito faupir maDr Qerc at jtiolfom manne. |ia fcal \^m\\ |iat allt ^aQDa fern ^leir 70 
oerDa a fatter, tn ej: boanbe oiQ eigi ^aOba male^ uiD leigumann finn. oc tiifar 
^anom ur tiift. )ia fcal ^ann fretiia meD tiatta tva Qiflar. oc bloDa nerc fin. flic fern 
)ieir urDu a fatter. Itu e; boanbe nill |iat eigi )ia er ^ann feccr at .^ii. aurum. en 
Oinn ^ana' taup fitt. oc matar nerD. )iat er unet}tf er. ttu ej: leipmaDr «iH eigi 
fieDba male oiO boanba. |ia fcal ^ann treoia ^ann tierca flicra fern ^ann ^anbfalaDe 
^anom. oc bloDa ^anom nift meD natlom. en ej: ^ann niH eigi. |ia er ^^nn freer 
aurum .|ii. f n |ia a boanbe ftict at ^eimta at ^anom fem ^ann fftjdDi reiDa Ijanom. 
0n matar ^evir ^ann eiti. jivi at ^ann ^amnar fialjrn ifn ej: ^ann tecr mannjverc 
a l^onb fer oc getr eigi uunnit. ])a fcolo menu me(a l^nert leigujrall ^anom fcal i |ioi 
B«rra. Itu legft leigumaDr fiucr aDa farr. ej: ^ann liogr .n. netr. |ia fcal erfi leigujall 
i )iot vtrra. en ej; l^ann liggr lengr. )ia fcolo menu meta oerca tion oc mat ^ann er 
Ijann nei)tir. ellar jrorre a 5«iDr emingia. Itu jeflir maDr umaga i nijl. |iat fcal oc 

Jvfr. Cap. 70. F. X. 10. 

>) Rettcre maanke uftdiu. *) Saaledei i Originalen paa to Steder. mala cynes at TKre det Rette. 

*) Her, aum oftere, ayneg Ordet "|Ial" at raire udeladt, eller lafiDitiT ved en Egenhed at v«ere bnigt Ute- 
dctfor CuDJUDCtir. 36 ^Idre 

^aDba. tn rj: ^ann oifar ^anom or nifi at omgr ^antt Oufa a mllli. |ia feat ^ann 
giallDa mmr .iij. oc oardtieifa fjanotn. \m mtrtt uar. Sua f(a( ^oerr ^taSba rr 
gan^a (cetr finn umaga ^ufa amlQi. fern ec ^eui nu fa(f. 

Km IkuUliar maim. 

71 (I |iin0i fcal |!ulll)annann tata af bioDaff jtmbum iijjt. fa er nf(lr tr nanajlr 
tv. ej: ^ann tiiU ^ana. er&a fa eUar tr l^ann nil! f^t^t feUa. ftniji ma tono fna fata 
l ftuU. netna ^fttie jtmDa ra5 niD. TeDfin^e borti ma faca I j:io[ba ^nmum er 
viU. ^all&a fcal flitf aHf fern menn tierOa a fafftr. oc tiaffar nifu. 00i fcal ^ann 
meD ^o^pm rada ^anom fit tirrca. nema ^onn megi eigi * j:a aj: ^^nom ffuUd fina. 
m fiOan er ^ann reff (aue uU) ^ann oc Qans fono. oc man ^ane am oc fua ^orrf 
)ieirra QiD annaf. H^n ej: aOrrr mmn (iofta ^ann. |ia a ^ann flican retf a ^anom 
fern a ftrufia fmum. fialjr a ^ann |»af «* 8uc f flits rcffar fcm ^mn a OurO fil. 
H^n iamDjrr fcal ^ann pa af refte \m ^anti vfrre ffiillblaus. tn tj ffullDarfoiia Ugjl 
meO pmit. pa a armabr (cti a ^mne ji)rr en ^on ^avc goKDrf ^ina (TuDD. Itu tf 
maOr fclr ffuQDar maun manfalt. tirma ^ann laupi or (TuDb. pa er ^ann feccr .{I. 
marca. oc f»a ^ucrr er ji-ialfan mann felr. tn ej leiiDr maOr felr. pa fcal ^ann ^aljrt 
lononge piallDa. en ^atjf j:t)ttiemonnum. tn ej: armaDr fonongs felr. )ia fcal ^ann 
giaQDa .^l. marca jpltiamonnom. Mfborenn maDr ma ^eoa bam fiff i fTulIb. tf 
l^ann gej:r a |imgi. erDa af olDr^ufi. eri)a at tirtiu fofn. )ia ma'^ann gena i firt^gia 
marca ffuUI) oc eigi meiri. ))a fcal )iat ^aQba. fcal ei^i bamef riuna oq en^i maDr 
annarra. tlu fcal ^ann ne^fa (fuObar mann finn. fern jirerl finn. oc fna jtrra l^ann 
ftl uerca. jia fcal orco geua ^anom fem )ireclom finum. Itu fcal ^ann |)ar ofera oc 
fa jia aura er ^ann er j:aftr. ej: ^ann nlll eigt ^lar ^atia nerif. )]a fcal ^ann eiga 
um^tiarj: ^aluan manaD innan jnjltie at fi)fla urn ffuUd. |ia er ^ann a af giallba. 
&n t$ t^ann ftn ^ul&u ^oj:De. ceDa or jijlti. ))a er ^ann lirerll tf f}im iter ^ann er 
ffuQt) a af ^anom. fj^n^an a tonongr reft a fluOdar manne. )iar fem fialj:r O&nn a 
etigan reft a fer. Ilu pej:fc maOr i flullb jrrialo oc juUfiDa oc a:ttborenn. |ia ma 
^ann gevafc i foa mtcla (fuUb fem ^^nn nill. ttu nitl fa aura ^aoa aj: jTulIbar 
manne finum. |ia er nel ej: ^ann ft)flar fialjt um. itn ej: ^ann oill eigi fialjr urn 
ftjfla. )ia fcal ^ann bioba jrrenbom. jia er net ej: jjeir nilia ^ana tet)}if. eilar fcal ^ann 
felia 5finn ^oerf er ^^nn nill innantanbj. oc felia at aurum ei^i meirum en ^ann 
tiar j:aftr. H^n^i mabr fcal felia jtialfan mann manfale. en ej: ^ann nerDr af |ioi 
tunnr oc fannr. jia fcal ^ann ^iatlba .il marca. oc foa ^inn er laupir. ej: ^ann neif 
af l^ann nar j:rial9. tlu ej: ffuDbar mabr gefr bom. |ia er oel ej: ^ann a fialjt je til. 
af j:ela born fin aj: ^mbe fer. m t} t^am a ei^i fiatjt ft tiL |ia fcal fa j:ela er jTullb 

>) Her begyader ]ste Blad af Bnidst. D, og ophorer red Capitlets Eade. a at f^taiom. pa epcfc l^anom (fuKb fua midu fern ^ann fdr bom ^ano aj: ^enbe f^. 
fpfti )i(ir baOrr urn |laD bamt. ttu [cal ffuQD auca^t ^anom til ^ann )it)(fir 
jruDbtjrr at vrrbe. I^n tf ^aiin gerir bom fua morg. )ia f(0(o j:rmt)r ^ana taca qiD 
bomom fiOan ^oegi morp fern ero. ttu jeer ^ann eigi gotlbet ffuHb. oc edbift ^ann 
a 5mbe :)ieim ntaniK n* a at ^aiiotn (fuilD. oc nerDr ^anu at uma^a. )ia er ^ann 
^ans utna^e. ^ann a oc to|l at geoa ^anom (ludd meOan ^anii er ti(t'(j:urit. |ia 
^oerjn- ^ann a ^mbr [ji'mbom. |io at ^ann oerbe ' at uniaga. % mabr \tir mann 
jTialfan a ^eibit lanb. |)a fcal ^ann otaDba .%[. tnarca. oc totna ^anom a|itr. etlar 
giaUba ^ann pioilbutn a^itr jprmbum ^ans. ttu btjOr maOr jiriot |i(im er Ifudb a 
at ^anotn. oe QiQ et^i viDiia jiri l^anom. j:o*re ^ann a |iin0 or biobe jrrenbotn at (etjfa 
Qann. or (lullb )ieirri. ttu tiiUa jrrenbr eigi (ei)fa Oann. )ia ftal fa er (Tudb a at 
^anom. eiga loft af ^oggoa a; ^atioiu ^uart fern fjantt Did ouan teba nebau. Itu temr 
jrials mabr I fTuIIb oe er eigi red tetinu i. |ia feat ^attn jara a |itn0 oe brigba fic 
or jTuQb. Iiarj: ^anu engum tnanne at flepa til. fj: mabr teer fuein maiinj oc recr 
a vrrc j:iri fer. |ia abi)r0ifc ^anu fueinmn. oc ^iallbe ^inum ajang. tf ^anu ^eimtir. 
nema f^mn tate ^ann aj: (aupftigi. 

Ilu^ teipir mabr iorb af |ieini er a. at lei^u maia retfom. |ia feat ^aim |ia 72 
iorb ^aoa .|;ii. manab<^eimita at bua a. oc iiina ^inum teip foa fem |ieir naro a 
fatter. [Itu er leiga einbagab.' oc toiiir eigi jn-ani i einbaga. |ia u^eimitar ^aiin fer 
iorb. ttu reibir Oann fuma teigu. en fuina eigi. {la feat fo'fia meb tiaftom fiat er ej:fer 
(ienbr. ttu viU ^ann eioi reiba. )ia feat froffa lob til lei0U. oc j:iribioba ^anom at 
nei)ta unban troffe. ejfer j:imt. ftn ej: Ijann neijter. bo'fe baupe touonge. oc ^iaObe 
^0 ^inum leigu. ttu feat a ptirn iorbu bua til jarba^a at abro uare. tlj: fieirri 
iorbu ma mabr tdi aj: felia obrom a leigu. nema Oann ffilbi )iat )ia er ^ann foe at 
^ami |Ti)Ubi obrom manne aj: felia a leigu til ^eimila. ttu ej: l^ann felr. jia er ^anom 
iorb u^eimil. oc fna ^inum er fecr. bo'te lanbname ^Qarfoep^ia. aj: flat ^inn lara er 
aj: lei0uliba foe. flUt ptii er ^ann nerbr fma urn. |ia fcal ^inn borta ^anom er fedbe 
^anom. oc. aura .Qi. at ^anbfaleftifi. jiri pi af foa fcal ^oerr 0iaDba er felr orbrom 
u^eimidf. nema ^ann ^aue iorb abra iamgoba at jra l^anom. 

Ito feat ^ann ^ufum upp ^allba oUum |ieim er a tiaro er ^ann tom tiL jiaf 73 
(cat ^ann rigl abtirgiafe at ^U9 jiimi^f. ttu ej: ^ueoerb er meelt a ^mbr ^anom pa 

Jvfr. Cap. 72. 73. F. XIII. 1. 

>) [ DuM Ord ere i Mbr. opfriskede af en nyere Haand. *) Bogstaven n er i Mbr. storre end de 

■cdraalige Capitel-Initialer. *) [ i Bfbr. opfrisket red en nyere Haand. 38 ^Idre 

fca[ ^ann pdt ^orf O^tia itjrr m ^Atm aj: iorOu j:are. Itu q: ^ann |iau ^ue oerer 
er eigi rro merit a ^enbr l^anotti. |ia [cat ^ann gera [er {io\pm. ^ann feat ^tnum 
bioDa at tau|ia )iat ^U6 er lorD a itieD vattom. tf ^ann fta i )ieirri lorDu tit. eDar 
aiota aj: j:iri jarDaga q ^ann er Innan ^ItiB. £n tf ^mn er eigi innan j:i)[ti9 bioOe 
)ieim er tit j:eit iardar. ttu ej: ^ue |lendr ej:ter jar&a^a. pti a ^inn 5u9 er iorD a. 
nema \}mmf(nt a ^(ttn «U a retjfar. )iar fern ^oarte [piUi dcre. ne en^. jin jarDaga. 
pa ma ^ann j:orra |iat ^us ejrter j:arba9a. Jiegar er danti a ^tQjt fom at. Itu ero 
ptir j:arDagar jtjrftir at bua niu netr a fumar i oUom ^ufum. pa ej: ^ann ma eigi 
Qiiina ailt fitt j:(rrt. tia ma l^ann 6ua adrar niu netr I ^o^m ^ufum. j:ara uorDra 
megin t% oc gegna engum boDburDum. |ia [cat \\(im braut j:(rra nema b^uom fe 
naui)fi)n at. at a p&r [eto fern ^ann [cat jorra loir j:ialL erOa loir j:iorDu. |ia feat 
^anu j:(rra i nau|l. ceDa I fel. oc bua |iar ^inar jiriDiu niu netr. f^wti )ia aj: j:irrt 
at ufeccu. oc net)ta |iar bs&e oaj oc olDar. oc 0ari)j:oDr6. 

Ilvat ma&r fkitl at nfttta a$ wtOn jrliytta. 

74 Itu [cal ^ann aj: lorDu j:ota )iat er ^ann a at retto aj: at fcrra. |iat ero piu 
Io||j:oDr6 aj: mannjoerti ^ueriu. )iat toDom vlr eijUa j:oOr. eitt ^etje. en toau ^almo. 
til tidrj:oDr9 [er. nercQiD finn aQan [cal ^ann abrot ^aoa meb [er. 

€f ma9r j:li)tr metra af totOn rn ^ann a. 

75 )to [colo ^urDlr [lanba. utprDir }iriar. oc tio tiriar at mpi nfrri |ia er Oftim 
tom pM. (top ^urD oc buroburD. oc eUb^usOuri). oc (tanba aQar pttr er jijrr jloDo. 
Itu ej: ^ann tecr eina^veria pa ^urd oc j:oTcr abrott. |ia [cal ^ann ajtr jrota. oc 
lefi0ia a lanbndm. ej: ^ami f^mr lci)|l jra. fn ej: |iar j:i)l0ir nofot aj: |ire(TelIbi. 
ffDa upbtjri. eeDa gette tre. |io at ein j:li9 jnjl^i. |ia er put ^uobrot. oc [Tat bann ]ia 
(egg! a a merer .ilj. tn ej: ^ann brijtr [et[tocca or ^ufi ffOa brifr |i«r er gretjjjing 
l^ener numet. ^la [cal ^ann j:o'ra aptr oc leggia a merer .iij. Tatiajili oc j:lorjili oc 
nibtojl oc bruar \ntr er ^ann gerDu $ialma oc ^ue fin jiar [cal ^ann |iat le^oia 
er ^uarte \pHi acre ne enj. Un ej: ^inum ^iijtfir mein at. er til jjerr. ^ann [cal a 
brot jorra {legar er f^mn nilL £^an$|iili 09 |itier|iili. oc altt |iat er eigi l^etier 
9ret)|]in0 nomet. eeOa na0lj:a[t unbir bialta leDa bita. |ia [cal brott j:ota. tlllt ptA 
er ^udbrot nemr borte morcom .iij. |ieim er ^us a. oc oeri 5u9 iam^eimillt fern aDr 
oar. Itu [cal O^nu ei^i grana up ^iatmrirOur ejler j:arbaga. ^og^iia ma ^ann jiri 
onan iorO. oc jorra i brott. ftn ej: ^ann Qup upp. |)a [cal ^ann borta tanbname 
Jieim er iorD a. tf maOr jerer [er ^wftHujarD. jotre brautt j:iri j:arbafla tf ^ann 
Dili. % mabr [eer oetr rug |iar [em act er. oc j:err aj: iordu. ^aoe a; alljedi. fh\ 
ej: ^ann ^reji* noU til innanparbj. ^aoe )ia jrenntele finn, 1^ ej: ^ann grejr til 
utangarbj. ^aoe baloan ^oftrr [a er til 3:err iar&ar. oc [a er [ere. ej: ^ann ^erOir um. Gulathiiigs-Lov. 39 

Hf ior5u ma ina5r tdi oeita. nema fuau {off tii&ar oc tin (!aj:o. |)af a (eiguQdi at 
(ftjia. 0( foa (an&jDroffmn. |io at ^inn uiU dgi. er [eigf ^euir iorO. tlu tj j^aucar 
6ua i tiiorto. fia feat fa ^aua er UigOf ^(Qer iorD. nema ^inn ffiU unDan. fngi 
fca{ annars ^auca fata, nema (anbname uiU j:iri 6urta. oc foxA ^aura a|ifr. H^n ej: 
^ann fecr l^aut bunbinn I reiOri. pn er ^ann |iiojt at ej: ^iun ^ajDe [tjft j:iri tiaffom 
at ^ann f^ti^^'Ht bunbna. tlu a fa aoerca er iorO ^ener feigDf . ej: eigi er meira nert 
m ^aljrar merer, ey ^aun fe^ir lanDjDrotne tit. itn eigi ej ^anu teiinir ^ann. enn 
^inn borte (anbname er i orfe. JorO feat at pi ntjta. at ^era (Tip tif jiui^tar fmnar. 
]iat er eiQt ma feffom feUa. 0n e; ^ann gerir fiat ffi}i er feffom ma teUa. |ia gerir 
rjann |iat |ieim er torO a. Uaftw feat ^ann eigl liojla tit fottL nema Oann liurui at 
taujia fer foarfa faHt. 0aQt feat ^ann eigi meira gera. en ^ann parf at ^eoa buje 
finu. nema ^^n )iumi nerj:rar at taupa fer. Itioru feat ^ann eigi meiri ^era. en 
5ann fiarj: at brerOa ftip fm meD. damtunbu feat ni^i maOr ^era a iorOu mann^. 
nema fa fmrni otgerOar er teigt ^ener. Itn ty. $erer giaUDe merer .iij. 

Cj: fa •id rt0t \fwt torQ tt tat. 

Ito teigir maDr iorO. oe niD eigi ^ava er O^nn ^etier teigOa. fia feat ^ann jrara 76 
tit er .Q. netr ero tit ftoDu. oe fa fia iorD. oe ni)ta fer ftia fem ^inn ^ej&e ei0i teigDa. 
ot 5eimfa teigu aj: l^inum er tenia ^aj:&e. 

<(j; maltr }ttx a totO ulyrtmtta. 

Itu j:err maOr a iorD mannj. oc teer eigi ^eimillD aj: fieim er a. |ia feat gera 77 
^anom j:imtar (temnu aj:. oe tetjfa fitt meD lanbname aj:. |ia ej: ^ann niH ei^i ^ jara. 
))a feat (tenma ^anom tit fiin^e jiri ran. ptt eigu liingmenn at doma ^anom er iorD 
a. allt pfd er a iorDu er jiri utan jtiatfa menn. oe ranbaug tononge. Itu tiill ^inn 
eiji aj; j;ara. |ia feat l^ann Ireoia fiingmenn foa marga. at ^ann fe juIIiDa at jora 
^ann aj iorDu. fecer er f^mn at .iij. aurum. er eiji uill jnjtjia ^anonu (IrmaDr 
tonongs er ffi)UDr tit at j:ara. oe oDrtajt meD pvi baug. 

Hf mattr felt tvctm m0iin0iit tint ttftO. 

tlo fetr maDr eina iorD toeim monnom. fa feat ^aua er ji)rri toe. oe ^veroitua 78 
jieff er maDr fetr toeim monnum ^it fama. |ia feat fa ^aua er itjrri taupir. erDa teigir. 
^allDtt jlitaDome j;iri oc niola uatta fuma. at ^ann toe j:i)rri. aDra ffat ^ann ^inum 
ia. ej: ^ann ^eoer tit. erDa giaUDa ^anDfateftit .ui. aura, ftn ej: ^ann a fia eina er 
Ijann bt|r a. )ia feat ^inn Oaoa. en ei0i fiatjr ^ann. 

tfj; tnaOr gill brigfia kaufi. 

Tlu fetr maDr eina iorD a teigu. oe nill eifli tafa 5ann ^aoa er toe. fia feat ^ann 79 
fUina ^anom. ^oart fem ^ann niU )iin0. erDa a taupreinu. oe niofa uatta fmna 

Jvfr. Cap. 78. F. XIII. 17. 40 ^Idre 

^uefTu l^ann ^euer iorO f ema. tf ^^nom berfc )iat af luDu. |ia feat l^ann fiDan ^aQda 
ffitabomr j:iri UiguiorD fina. oc [ua ma(a lorD at fomtu Itu ej: annarr )ieirra Driir. 
)ia er (eigumale ^ )ieirra rotimn. }ia (cat a^fr rclDa j:e )iat er ulaunaf rr. 

Km {(tQing. at attOrit. 

80 ttu QerOr maDr tiflagr a iorOu mantij. )ia fta[ ^ann Ui^u ^aoa tf umbb tiar. 
oc orD alia rotiajla. Itu tf iorD (iggr auO i ^ia. fa feat utti auOrn ^erOa er a. ot 
gfffa tit jiri ))vl at engi feat oOrom at 9arO|tauri (lanba. m ej: ^ann tiiQ eigi gcrba. 
)ia fcal e(ti um^iailba at att fe. 

^rr |Iii)ttr nm grrnliar j:«r manna. 

81 Un 6ua ^rannar toeir faman. oc taca aj: einum manne iorD. )ia er fu iorO uftipl 
|ia fcai jiat (fipti 5aU&a er |ieir |!i|ita fin a midi me&an ptir bua a torbu. if annar 
&i)r. en annarr jierr a brott. |ia ma ^^nn eigi pt'm (fifitis fijnia er til j^err iar&ar. 
H^j: menn toeir bua a einum bcr. ))a fcal ^narfnep^ia fieirra i^ana eigi j:[eira buje urn 
fumar. en ^ann ma lorDa urn netrenn. oc ninna eiti a annarra manna ior& ti(. fn 
tf ^ann ^^ver j:leira i ^a^a. po einu (ambe auti ^ann. nema [eij^i ^ine fe tiL pa 

. feat ^ann giadba ^rasr^no bauQ. oc lanbibrofne (anbnam. ftn l^inum graeverD er a. 
0o(ur adar oc. garba liD fcoio tiera fern nerit f^nm at jorno. H^j: menn bua i 
grenb faman. )ia fcai j:ara or ^ufa ^a^a er tveir manaDr ero aj: fumri. nema |ieim 
prfdir oilom annat fannare. tin fitr einn^verr (engr niDri. pa fcal ^ann j:iri bioDa 
l^anom |iarfeto. ttu fitr ^ann tt)rr at ^tiaro. pd fcai ^ann ftepa ^anom )iin0 j:iri 
ran oc |)arfeto. |ia eip liingmenn at boma tononge baug. en (anbnam l^o[j;u auca ^ 
lieim er iorb a. en .nii aura granna finum j:iri ^raer^n. ttu feat ^ann crjla bo'nbr 
oc ^erabromenn foa maroa fern f^mn Did. at jora buj:e ^ano or ^ufa ^aoa finum. 
^Qerr er feccr at aurum .iij. er ft)niar ^anom. j^Uct (iggr nib tf O^inn j:err ooan 
j:iri toimanab. ^& eigu menn o; ^aujlum. pa fcai enpi jiri orbrom beita. en fa er 
beitir. ^iadbe graaranabauQ. 

Htm nm grrnltat fat manna. 

82 (9arbr er pranna ffftfer. ttu bua menn tneir a bor einum. aba j:[eiri. |ia fcoiu 
|ieir foa Oadba garbe upp, fem pcir ^ana iarbar megin tit. oc neret ^euer at jomo 
jare. oc ^aoa gtrroan at j:arbopm 03:|tum. oc abtjroiafc tit nefr natfa ^oerr fmn 
^arb. )iann er urn anbnirti |lenbr. en f a er ei^i ^erir fmn garb, ^a fcal ^ann abtjr^iafc 
fCaba ^lann adan er ^inum er 0orr. I^odrt fem gerir ^ana fmale. trba annarra manna. 

Jvfr. Cap. SI. F. XUI. 18. 19. 20. Cap. 82. F. XIII. 21. 

') Dette Ord er i Membr. oventroget Arae Magnusson bar i sin egenhaendige Afskrift af Codex bcholdt 
Urdet i Texteo, hvor det heller ikke syncs at kunne nndvcres. Papirs-Afskrifteme C. A. M. 306. f. og 66. 
qv. samt C. Thott. 2083. qr. hare det ogsaa. *) Maaskee Feilskrift for «u(i(. Gulathings-LoY. 41 

Itu ej: t^r er garObriofr. «H QarDftnogoL |ia fcolo Qanga fU ^rannar ptirra, ot fia 
garO. Itu ei ptim \iii garDr fa QiDdr. |ia fca( fa giadba rr ^arDbriof a. aQf flict 
fern at (laOa orrDr. f; 6uj:e gmgr or toium oc ^rrrr ffaDa oDrottu )ia fcal fa 
QiaUba er buje a. fern mmn mefa. ptam ffa&a. Itu bua mmn i grmb famati a 
fmum bor Roarer. )ia oill atinarr ^ana merti garO mini fielrra. en annarr eigi. ^a 
fca( fa ftejma ^anom fit QarOjIiptie er ^ana m\L at tveOa a einbaga j:iri Qaffom. oc 
treoia ^ann gerOinQar. Itu ejp ^anti nill eigi totna til Qerbingar. )ia feat ^ann lata 
btra Qitni urn. at ^anti ftembe ^anom tit. oc ffipta gerditigu j:iri nattom: oc (eggia a 
lut. 0eri ^anti pmn tut fiDan er ^anti (titr. Itu ej: ^inn vill eigi gera or geit^r |iar 
fmale innan gardj. oc etr |iar licr oc en^. ^oerr fern |iat buj:e atte. )ia fcotu fieir 
Qiallba ffaOa pmn allati. er pM er gorr. er eigi oillbu ^arbe upp^aOba. Boa feat oj: 
^aga l!i|iti at fame. )ia er ^a^a garbr rett j:eabr. ej: pmtir taca Umi * )ia ma fmate 
lara meb ^eimbobom fiOatu bioba ^eim pwt fern f^mn otll tneD oattom. ^narge fern 
ptir 5ttta \}mL pti ma f^tmi brepa bujie ^ana ej: ^ann ^ittir i ^aga fmum. oc nitu 
pti tiattar. |ia jrellr fmale ugiUbr fiOan ej: ^ann gengr urn ^agagarb. aba mertigarb. 
t} ^wm ^eoer finn tiit goroan. }io at ^inn ^aoe eigi finn. 

jtt fral (riaka aptr luc« rr np lank. 

Itu ganga menu I gognom garbjUb. pa fcal fa abtjrgiafc er upp lt|cr grinbu. 83 
at aptr fe (oten. tn tf pM gengr innangarb} buj:e. (eba ro|f. oc fpillir acre. »ba 
eng. aDan ptain ftaba er gorr er |iar. feat fa giadba aptr fern menu meta er 
uplauc grinbu. 

Vm fetr. tt rnn mrtki. 

Itu fcal til fotra a jriaH up netra merli fern at jpomo jrare ^etier oerit ^(frh eiji 84 
or (lab nma ^ann jorre engum manne til meins. Sua fcal par ftrfr at fomu. par 
ma ei0i fmale fara meb ^eimboDom. par fcal mo'ta ^om ^orne. oc ^ojr ^ooe. 

Urn »tif)i totn. 

Uotn oH fcolo renna. foa fern at j:omo O^t'ii ruitnit. oeita |iat en0i aj: bor. ffba 85 
a bor annars nema pat briote fialj:t. ^n tf pat er oeitt. pa fcal neifa aptr. oc 
Itggia lanbniim a. Itu e; a rennr miOi bora, oc ero jijlar i. pa eip ^atoa O^arer 
U til mibran tj peir eigu foa iorb tiL toeim megiiu Itu ej: a brptr a annarsttieggia 
iorO. pa a fa a er iorb atte er ^on braut. en ^inn a granba [ffba ei)ri' ej:ter. 

Jvfr. Cap. S5. F. XUI. 9. 

1) Kaode maaskee ograa Inses: "(inu**. Arne Magniuaoa IsMr: "(imi"; ligesai C. A. M. 306. f. og66.q. 
tamt Cod. Thott. 2083. q. •) 1 Mbr. staae OrdcDe ota (qri mellem Linjerne lige over granOa, uden 

■oget TegD til at fores ind i Linjen; Haanden er ellerg paa begge Steder den aamme. Aroe Magnusson bar 
fort det OTerskrerae ind i Linjen: "{ran&a sSa (qri"; ligesaa C. A. M.306.f. og 66. q. samt C. Thott. 2063. q. 
Den nyere Landslov, hvor dette Stykke er optaget uforandret, bar ogaaa granlia lOa n|ri. 

6 42 ^Idre 

lilngaf (i[ fern ^on oar. meDan ^on rann reft Jfngi ftal j:iri orDrom fpiHa. nr oeiDi 
|toO 6anna. ej: ^ann O^tr Daj< at jomo jare. fn ^tienjetna |ieff er mmti fifiu laj 
a. |ia fta( ^oerr ^era nri&i vii i fmnl a. ot gera |io foa a( j:i|far mrgi jara up at d 
^oerrL (Sanga ftat guOraotttie ti( jiad) fern fit jioru. ej: ^m^if mU ^ava. £n [a 
maDr er gerOir jiri. )ia fcoto ptir er jpiri onan eigu gera ^anom j:iintar flemnu aj: 
ymQu at briofa or ej: at utopm er i ^orr. €n vf ^ann tiiQ eigi or briofa. )ia fcoto 
|ieir afta liOre tit at 6riofa or. en ^iierr 6onbe er fectr at .iij. aurum er fiiniar ^anom 
tit at j:ara. tn pt'm ni&ar oeiOi er j:iri ooan 6ua. fn^i frat jpara i annare a at 
oeiDa. nema ^anti oiti pt'm oeiDa er im a. oc giadba tanDn&m |ieim er dna a. 

Vtn f<rtr tt »tn m«rrt(t|. 

86 ^oemifna |ie|T er metin ftilr a um ferfr. Hu tetr annarr bom ^adba j:irL pm 
bom a feefr at ^aoa. fa er oifni 6err ill nema annarr ^aoe j:(eiri oifnL Itu jTiir 
menn a marrfeig. ot (etr annarr bom ^adda j:iri. )iann bom a marrteigr at ^aoe ^ 
fa er nifni berr tiL nema annarr ^ane jfleiri uitnL ^weroifna Jieff er menn |!ilr a 
um fertr. ceba a marefeig. ffba a marereinu utandarbj. )ia ^euer fa fift mil er oifni 
berr ill Uu ^eoer ^oartoeQ^ia oitni tiL )ia fcal fa ^ana fiff m^l er foeria oid fit. 
Itu oiiia baber fneria tiC eeba ^oarge. |ia feat briota funbr i mibiu |iat er )ia (Tifr a. 
Dl marcreinur^ adt |iaf er menn ftitr a. )ia ma nitni beraum ^oerr er oid. ji-iat$ 
oc jnidtiba. ^ann fcal fua at orbom toeba at ^er ftitr. oc |ia er reft ttu (TKr menn 
a um fcffr. ffOa a marcfeig. ' fa fcal ^aoa er ^aj^ ^eoer .n;. netr. erba .jn;. nefrum 
lengr uidf oc ufpidt oc nifu |iaf naftar meb ^anom. 0a fcal b5m ^adba jiri er 
5aj:t ^eoer. en fa fcal jlejma ^anom fil marcfeige. oc til b6m9 er eigi oid una. eigi 
(Temrom en .n. nottom jiri. )iingat fcal ^ann |ia j:ara er at |ieim begi temr. meb 
bomenbr fina oc nitni pan od er ^ann fiarj:. bcrmenbr fma fcal ^ann fetia |iar fern 
^anntadar mertu §inn fcal fefia Hainan bom oib ^ann er mil a mote ^anom. 
Vifni fcal fa lata bera er forter. ^af at 5ann jlembe ^anom ^langat en |iat annat at 
)iau fe mertl er ^ann fegir. )ia er |iat faff, nema annat tome meira i gegn. oc autl 
pa er merti fem |ieir bera. fn ej: |ieir ero baber iammarger. pa ^ana ptir fitt mat 
er jnjrri baro. £n tf tdi er oitni. |ia fcal fa ^ana fift m^l er foeria oid tiL in ej: 
^o^rge oid foeria til aba baber. }ia fcal briofa funbr i mibiu |iat er |ia (Tilr a. foa 
fcal ^oeroitna. er menn ftilr a merti. fem ec f^ni nu fait, oc fcolo pt'ir |iar bom fefia 
a marcfeig. ttu er |ieir 5aoa bom fetf. |ia fcal fortianbe niota oaffa ftnna. ttu 
megu ader menn pai oifni bera. |io at 5ann oen'e )irad oc oann i pann feig. oc er 
5ann |ia jtiata. tlu fcal fa pt'ma ^aoa pann feig. er meira oifni ^eoer til oc befra. 

>) Rettere (ava, see orenfur. *) I Mbr. ittaaer marcrtmur, men man maa aotage at Tuddelen 

over i er ndeglemt. *) Oprindetig har i Mbr. staaet "marQleig*' ; men denne Skrivfeil har den gamie 

A&krirer selv rettet ved at Mette et Pnnct nnder forete g, og orenover lamme c. Gulathings-LoY. 43 

|io af fortianbe Ui&i fitia tiaffa jiirr. Itu ^ana ptir babrr torD. )ia fcal fa dom nmna 
rr |iiii oeDiir. af )ia (IKr a. 

Km •n«U fkiyti. 

Itu oilia mmn oDrtotn |ti|ifa fin a milli. oc |Ii|)fa oDa(9 |7i|)(L oc ero |ieir allfr 87 
a eift fatter, ffipti )iar fm }iftr niUa. oc (uti fiOait a tiin^i. )ia ma |iat flipti eigi 
riuQa. Itu oiUa mmn oOrlom finum |fi|ifa. (tmna fcal )ieim tit er elljtr a i. a 
mote, oc ffifita oDate (lijiti oc ^aoa ^eraDremenn nil). fca( foa (ongum jiri ftemna 
at um liO mege ftifla. 0|ienne* iorDu oc ufaenne. fa fcal raOa' er (torrom nill ftipta. 
at augnaffote ma o&riom |lj|ita. nema albur&r pr^di betri. lltarcjieina fca( |iar fetia. 
oc nibr grana fem menu nerOa a fatter. Itu tf ^inn niK eigi til toma er jiemt nar. 
)ia fcal po fna (lijita fem ec ^eoi nu talf. Ditni fcal pa lata bera at ^ann ^ener 
fUmt 5anom jiingat fiann bag til ffipfid niO fic. £uti fcal )ia i fcaut bera. foa marga 
fem |ieir eigu i. menu fcolo marc ^oere |ieirra fta. oc nita ^oar' ^tierr piirrn li|tr. 
er i a. ps (eOa iorO. aOrer menu |7olo i bera fieirra luf er eigi nilia fialner. tl 
tiing fcolo |ieir |ia j;ara. oc li)fa oOala fti|iti finu. pa ^aoa |ieir oOrlom finum at 
logum ffipt Itu ej: eigi er innan lanbj fa er oOal a meb ^anom. )ia fcal ^ann 
gera ^anom .pi. mana&a (temnu. a }iingi. aptr til ffiptie niD fic Itu ej: ^ann temr 
eigi a|itr at ^eirri ftemnu. pa fcal ftemna eroingia ^ans til ffiptia niD fic. oc ffipta 
fna niO ^ann. fem niO ^inn fialnan. Itu ma engi oDrom alburDar fijnia. innan 
Jiriggia nefra. ej: eigi nar iorO alboren jijrr. pa feat fa a; lata er meira ^ajde. oc 
^aoa po fmn lut ^inn fama er ^ann laut. |iegar er |iat li)tr. pa eigu menu um 
marcreinu at beila. Itu niD annarr (Tipta en annarr nill eigi. )ia fcal (temna pt'm 
UL er eigi oiH meO oattom. a ffopitt bol. oc niota par natta finna. at ^ann ^aj:l)e 
|lemt 5i)nom til iarOar (liptia. da fcal flipti raba er fttrrrom niD ffipta. (Tipta 
bcrm i miOiu I funbr. nema peim ptjcfl annat fannare. Itu fcolo nalentunnir menu 
ffipta oc luta a pingi fiOan. merti ^ann fmn liit fialjr nalentunnir menn tafte i lut 
priotj umerctum. pa fcal pat (lipti ^allba um allbr oc um tmt fiban. 

tf maOr vtU hut a 0OaU iffrOii ftnnt. 

Itu fcal mabr ^ana oOalo iorb fina at bua a. ^ellbr en natentunnr mabr. allt 88 
pat er famtunio liggr. Itu ej: obatnautar oitia eigi fetia ^anom. pa fcal ^ann bioba 
^anom leigu j:iri jarbaga. flica fem abrer menn nitia teigt ^aoa. oc fe eigi jianbbob. 
figi fcal ^ann at jianbbobe anniire* ^ana. £n ej: notorr mabr jerr a. pa fcal ^ann 
liribtoba monnom a at j:ara. pa ej: menn jara a. pa fcal ^ann aj: lata iorbu. oc 

Jvfr. Cap. 87. F. XIV. 4. 

>) 1 den nyere Landslor, hror dette Stykke er optaget, »teaer "a( opntnt (ounninni) iorSit «(. <) Her 
begynder 9det Blad af Bmdst D, og opborer Ted Slatn. af Cap. 90. *) Den nyere Landalor bar ^at. 

Bmdit. U har **^tr Ijutr ^(irra ir. a i a." *) Rettere annar*. 

6* 42 ^Idre 

liingaf Hi frm ^on oar. mtOan 5on rann reft Jftigi [cat ;iri (r&rom fpiDa. nr oeiOi 
|toO 6anna. ej: ^ann ^mer O^j^f at j:omo jarr. £n f^mntim pt\{ rr tnenn rigu lai 
a. |ia fca[ Oont gera oei&i net i fitini a. oc grra |io foa at j:i|far megi j:ara up af a 
^oerrL O^anga [cat guOrdgfrtie (i( j:ia(l3 feiti fit jpioru. ej: gmgif oill ^aoa. in fa 
maDr er gerOir jriri. )ia fcoto ptir tr jiri ooan eigu gera ^anom j:iinfar ffmnu a; 
)iin0L at briofa or ej: af utogum rr i gorr. tn tf ^ann nill rigi or briofa. |ia fcoto 
|ieir ffjla tiOra fit at briofa or. m ^oerr bonbe cr freer at .iij. aurum rr fijniar ^anotn 
tit af j:ara. in |irim olOar oribi rr jiri ooan bua. ifngi feat jara i annare a at 
orlDa. nrma ^ann oilt |irim oriOa rr ana a. oc giaUba lanbnim ptim tr ina a. 

%m ftrtr tc nm mauUi$. 

86 ^orroifna |ir|| rr mmti (fitr a urn fcrfr. ttu trfr annarr born ^atlba jriru )iann 
bom a ffftr af 5aoa. fa rr oifni brrr fit. nrma annarr ^aor j:Iriri oitni. ttu (lilr 
mmn a marcfrig. oc trfr annarr bom ^atlba jplri. )iann bom a marcf rigr af ^aur > 
fa rr nifni brrr fiL nrma annarr ^anr jtriri oifnL ^urmifna |irff rr mmn |!itr a 
um fcrfr. erba a marctrig. ffba a marcrrinu ufangarb]. jia ^mrr fa fiff mdt rr nitni 
brrr fiL ttu ^rorr ^oarforggia oitnl tit. pH feat fa ^aoa fiff mat rr forria nill fit. 
ttu nitia babrr forria tit. erba ^oargr. |ia feat briofa funbr i mibiu |iaf rr )ia (tilr a. 
Of marerrinur^ allf |iaf rr mmn ffitr a. )ia ma oifni brraum ^orrr rr uiH. jriate 
oc jniDfiba. ^ann feat fua af orbom turba at ^rr (Titr. oc |ia rr rrft ttu (Titr mmn 
a um f«ffr. aba a marefrig. » fa feat ^ana rr ^aj^ ^mrr .jj. wrtr. aba .jj. orfrum 
trngr uiQf oc ufpillt oc nitu )iaf naftar mrb 5&nom. 0a feat b6m ^aUba jriri rr 
^ajrf ^mrr. rn fa feat jlrjma ^anom tit marcfriga. oc tit boms rr rigi oiQ una. rigi 
(Trmrom m .0. notfom j:iri. |iingaf feat ^ann )ia jara rr af ptim brgl trmr. mrb 
botnmbr fina oc oifni )iau oH rr ^ann |iarj:. bomrnbr fma feat ^ann frfia |iar frm 
^ann tadar mrrtL ^inn feat frfia ^^toan bom oib ^ann rr mdt a mofr ^anom. 
t)ifni feat fa fata brra rr forfrr. |iat at ^ann ftrmbr ^anom )iangat m put annat. af 
|iau fr mrrti rr ^onn frgir. |ia rr pat faff, nrma annaf tomr mrira i grgn. oc autL 
|ia rr mrrti frm |irir brra. tn q ptir rro babrr iammargrr. p«L ^aoa ptir fitf mat 
rr ji)rri baro. in ti^ tdi tr mini )ia feat fa ^aoa fiff mat rr forria nill fiL in tj 
5n^rgr nill furria fit erba babrr. |ia feat briofa funbr i mibiu |iaf rr |ia (litr a. foa 
feat ^orrQitna. rr mmn (titr a mrrti. frm re ^mi nu fatt. oc fcoto |irir )iar bom frfia 
a marefrig. ttu rr ptir ^aua bom frff. jia feat fortianbr niota oafta ftnna. ttu 
mrgu allrr mmn )iaf nitni brra. po af ^ann nen'r pmH oc nann i |iann frig, oc rr 
^ann pa jtiata. ttu feat fa )irirra ^ana )iann frig, rr mrira nifni ^mrr tit oc brfra. 

I) Rettere tftvt, see ovenfur. *) I Mbr. ittaaer marcrtmur, men man maa anta8:e at Toddelen 

over i er ndeglemt. *) Oprindelig bar i Mbr. staaet "margteig" ; men denne Skrivfeil bar den gamie 

ACikriver selr rettet ved at Mette et Punct nnder forste g, og orenover samme c. Gulathings-LoY. 43 

tio af ffftianbe Ui&i fmt vaffa jnjrr. Itu ^aoa ptir baOrr iorD. )ia feat [a bom nmna 
rr pvi oellbr. af pa ftilr tu 

Km •Oaif fkt|itt. 

Itu QiUa mmn oOrlom (Tijifa fin a tniili. oc (fipfa o&ale |Ti|itL oc ero )i(ir allrr 87 
a eift fatten flipii \t6X fern )i(ir tiiUa. oc tuti fiban a pin^u pa ma |iat |Ii|iti eigi 
riuoa. Itu Qilia mmn oOrlom frnum (fipta. flemna ftat )ieim tit rr elljtr a i. a 
mote, oc |Ii|ifa oOa(9 (fi|iti oc ^aoa ^era&rsmenn oiO. fcal foa (onpm jriri (lemna 
at urn liO me^e fiifla. 0{ienne* ior&u oc ufaenne. fa feat ra&a^ er (ionrom oill ffiiita. 
At augnaffote ma oOrlom flipta. nema alburOr )it)cti betri. marcfleina feat )iar fetia. 
oc ntbr ^raoa fern menu nerOa a fatter. Itu ej; ^inn viD ei^i til toma er (lemt nan 
pti feat |io fna (lipta fem ec ^eoi nu taU. Ditni feat pa (ata bera at ^ann ^ener 
ftrnt ^anom |iingat pmn Hq til ftiptid nib fic futi feat pa i fcaut bera. fna mar0a 
fem Jieir eigu i. menu fcolo marc ^nere Jieirra fia. oc nita ^nar' ^oerr Jieirra Itjtn 
er i a. pa teba iorb. Abrer menn ffolo i bera ptina (ut er eigi niUa fiainer. tl 
)iin0 fcoto pt\r pa j:ara. oc (i)fa oba(9 ffipti fiiiu. |ia pna fieir obrtom frnum af 
lopm (lipt Itu ej: eigi er innan tanbj fa er oba( a meb ^anom. |ia fcal ^ann 
0era ^anom .;ii. manaba jtemnu. a liingi. aptr tit (liptie nib ftc Itu ej: ^ann temr 
eigi aptr at peirri ftemnu. }ia feat ftemna erningia pns til ffiptia nib fic oc ffipta 
fna nib pnn. fem nib ^inn fiainan. Itu ma entii obrom alburbar fi)nia. innan 
prig^ia netra. tf eigi nar iorb atboren jr^n. )ia fca( fa aj: (ata er meira ^aj^be. oc 
^ana )io fmn tut ^inn fama er f)ann taut. Jtegar er fiat (t)tn |ia eigu menn um 
marcreinu at beita. Itu nill annarr (Tipta en annarr nid ei^i. )ia feat (temna fieim 
tiL er eigi niH meb nattom. a pjub bot. oc niota )iar natta ftnna. at pun 5aj:be 
(temf ^anom til iarbar flipfie. H fcal jfipti raba er (tirrrom nid ffipta. ftipta 
bcfm i mibiu i funbn nema peim pj)di annat fannare. ttu fcolo nalentunnir menn 
ffipfa oc luta a pingi fiban. merti ^ann fmn lut fialjir nalentunnir menn tufle i lut 
)iriof| umerctum. pa fcal pat ftipfi ^adba um adbr oc um one fibatu 

tfj naOr sill bM a o&aU tffrDii finni. 

Itu fcal mabr pna obala iorb fina at bua a. ^ellbr en nalentunnr mabn adt 88 
pat er famttjnie liggn ttu ej: obatnautar nilia eigi felia pnom. pa fcal ^ann bioba 
^anom leigu j:iri j:arba(ia. flica fem abrer menn nilia leigt pna. oc fe eigi jianbbob. 
f i0i fcal Oann at j:ianbbobe anniire^ pna. I^n ej notorr mabr j:err a. pa fcal pnn 
jdribioba monnom a at j:ara. pa ej: menn j:ara a. pa fcal ^ann aj: lata iorbu. oc 

Jvfr. Cap. 87. F. XIV. 4. 

>) I den nyere Landslor, hror dette Stykke er optaget, staaer *'a( oytnnt (ounninni) iorOu A(. *) Her 
begyBder 2det Blad af Bmdat D, og ophorer Ted Slntn. af Cap. 90. *) Den nyere LandsloT har l)«tt. 

Bradst. U har "Ijuar ^tr \t\n* tt. a i a.** *) Rettere annart. 

6 • 44 ^Idre 

giallbft ranbauQ. ttu tf iorO Uggr rigi fainftinie. ^a fcal ^ann |io af ^oaro ^wth. 
tf ^ann ^mer fma iorO alia jiirr n* ^ann a. oc (i{i0r [atn^eradre. ot 6anna rigi j:ioIl 
tif ^irDir. ne dr ujcrrar. 

Vm marrptftna. 

89 ttu (filr mmn a marcreinu innan gardj annatfofogia a icr «H a mg. Uu 
mater annarrtQcgQia fna. at ^ann ^mtr urn jiaf uunnif. rr l^ann affe af oinna. oc 
f^tntr iorOu ftoUt oc marcfltina up graoet. )ia fcolo ptir mmn tUtada )ia er tunnaft 
er urn marcreino ptina a millL |ia q: fieim [tjnijt at marcffeinar |lanbr rett frm niOr 
uaro fefttr j:irl anbvorDu. 6ioda |ifir oitni fitt. at marcfteinar ftanba rett. )ia er ml 
Itu tf marc|leinar ero uiip^rajner oc fetter eigl nlDr. oc uunntt urn. |ia feat ^ann 
Qlallba aptr toD oc lanbnam ptim er iorO a. Itu e; ^ann ^ener up ^ranet marcfteina 
oc fett niDr i o'Orom ftaO. oc jport a (ut ^ine er i mot ^^uom a. p6 er ^ann iarbar 
pioji*. oc utlagr. 

90 9iob{iata oc ftrtr gata oc aKer recftar ^ fcoto foa neera fern tegit ^ava at j:omo 
j:are. Itu (iggr piobgata urn bo* mann; )ia ma ^ann aj: ;ota bo* finum. meb peim 
tofte at ^ann geri abra utangarbj iam^oba at jara i purru oc i nato. pa feat pa 
j:ara po at fu fe lengri. Itu feat piob^ata titera fna breib. at mabr (Tal fitia a ^efte 
fobr(abom. oc fetia a iorb nibr geir|7apt. taca up pumatjringri tit j:al9. oc fe fpiof 
fpannartagnt jram i jrtu pat feat leggia nibr urn poera 0Otu. feat ^on oeera ei^i 
breibare. I^n ej: ^ann fpidtr oibare acre, ceba en^. |ia feat ^ann ^iaUba pat aptr. 
ttu rener mabr annan ffftrgotu. pa feat ^ann giaUba tononge .iij. merer, oc ftia j:iri 
^anbran at fomu. ttu brtjtr mabr bru a; piobgotu. ^eri aptr iamgoba fem abr nar. 
oc te{|gi a merer .iij. ^inum er bru atte. ttu rener mabr annan ffftrgotu. erba 
recftre poi er nerit ^ever at jomo j:are. borte bauge tonon^e. oc feat ^inn ^atia ^otu 
iamt fem abr. 

Vtn Unlinum. 

91 ttu a lei)fin(|i at tanbname. tj ^ann a iorb. ffatjoaran eqri innan^arbj. en fun 
^ana ei)ri. Boanbe ^atuan annan ei)rL §aullbmabr .iij. aura. £enbr mabr m. 
aura. Jart .;;iL aura. Honongr .iij. merer. Jnnanfiarbj a ^nerr fem nu ^eoi ec 
tatt. ^otjm minna ei^u mrnn utan garbj. H^ijtjt lanbndm at ^otjo tf jriribobet rr. 
oc ranbau0 tononge. ttu feat tanbn^m taca at uftiptri iorbu alter menn eitt. taca 
at peim er ba^tr a i iorbu |ieirri. taca at tonon^e tf l^ann a L £n tj iorbu er 
obata ftipti ffipt pa teer jmllt tanbn^m ^oerr at ftnum tuta. Ku j:err mabr i more 

Jvfr. Cap. 91. Xffl. 15. 
') Rettere m|lrar. Gulathings-Lov. 45 

annars j;trl ufan (rtiui \nfl er a. oe oinnr L )ia fca[ ^ann [anbname firi bvtA. 
Itu fj: 5ann a oatfa tiL af l^ann ^ever oerif i mortenne. )ia [cal ^ann flepa ^anotn 
^eitiu aDr bagr af (tfjmu. oc fortia )iaf nUa jrr fern (anbndm annaf. ^tQBX fjtmn ^miv 
vaffa fit. at ^ann ^roer otrit i mortmnr. ttu e; ^inn tueDr mi tiift. oc ^eoer ^ann 
ei^i oatta tU er fcrtia (laL )ia fta( jtemna ^anom ^eim oc ptHn fit JiinQS. )ia fcal 
5ann a |iiti0i'j:ffta (i)rUar rib. etDa lanbn^m. ^oeroifna fern ma&r ^itfir aoerca i 
morco fmni. pn ftat ^ann fata brotf af ufetfu. Itu ej: mabr ^iffir net i (afrom 
finum. ot fel i. )ia a ^ann nrf. ot [oa frL fil ^tnn (rufir (anbn^mr nef lit Itu tna 
maOr (fiofa fel a; |Ii)ii rj; ^ann rcrr reffleiDie. ^vart [rm ^ann rr a j:[ote. «H a (aitbr. 
nrma fe(r Uggi a (afre |itii rr (liUi tr HI (aOrf. |ia Qfibir ^ann )irim er nrr a. Itu 
fhftr maDr fel aj: (anbe oc er ei^l ftilli (abef. pH [cat [a ^atia [e( er f^fr affe. in 
tf (lilli er labef. |ia feat ^ann ^ava beebe fef oc lanbnim. Itu li)|tr mabr fe(. )ia a 
fa fel er ^iftir. en ^inn ffufU fmn er [au|t ej: (lufiK jijlQir. 

Itu fca( engi mabr faca (Ti)] mannj. ne ro|f. nema ^ine fe (etjui er a. Itu ej: 92 
5ann fecr. |ia fca( ^ann giadba ^aloan annan eijrL Itu tf ^ann ftenbr ^ann a (tipi 
finu. ((ba a rolfe. oc trejr ^ann aj:anfi9. )ia er mi ej: ^ann oiU giallba ^anonu Jd^ti 
ej: ^ann oid eigu |ia ei)f|l ^otoo oc r^nbaug tononge. Itu fecr mabr |fi|) mannj. 
pat er [effum ma felia. |ia er [a feccr af aij. morcom er fftirimabr 0eri}f af |ioi ftipi. 
en 5a[tian annan ei)n gtaDbe ^ann j:iri )ioj:to ^oeria. ^oafte |Tip er fecr. pa [cat fiff 
aj:an0 giallba ^verr jrialsra manna. Aj:an9 a mabr a roffe finu. ^odrf [em ^ann 
ecr «ba ribr. aba berr biirbar a. pa er ajanfl oc ej: ^ann ^euer lengr en le'f fe. fltter 
menu ei^u aj:an{| iammitif babe ptQU oc firad. H^j; mabr fecr ffip mannj. |ia fcal 
^ann einu aj:an0e jiri bo'ta. babe man fttt oc ftc oc foa pa er i ume^b ero. tonon^r 
fcaf etfi ajang taca oc tdi giallba. Ttu (ei)}ir mabr a ^eff mannj fobr(abatu |ia fcal 
^ann (ei)fa fic aj:an0e ooan. Ttu ej: ^ann it^pr a ^e|t mannj ufo'brteban. oc tet)rir 
^ann jtam. |ia fcal ^ann letjfa fic aj:an9e onan. H^j: ^ann tetjrir ei^i jtanu )ia fcal 
en^u bcrfa. 

Vm •ttu. «c vrtOt flaOrt. 

Uatn oc oeibiftob ffal ^uerr fina ^ava. fem ^ann ^ener af yt^rnflu l^ayt. ifngi 93 
mabr (Tal ^era gillbru a iorbu mann$. en tj ^ann gertr diadbe tanbndm. oc neibi 
pt'm er iorb a. 

%m JliarnaciQar. 

Blom OC uyt fcal ^nernefna ufta^r nora. pt'ma oerc oid enpi mabr oarba. 94 
nema |iar af eina ej: biom er ^omenn i ^i^i- (Qfi P^'i i Jiolba manna af |iaf er ^ane 

Jvfr. Cap. 92. F. X. 41-44. Cap. 93. F. Xffl. 9. Cap. 94. 93. F. Xffl. 6. 46 Mldre 

Ijiiai^:. Itu ueiba aOrer mmtu |ia tieiDa jietr ptim rr ^varj: attr. Uu jara mmn a 
diamveiOar oc gatiQa til ^iOre j:trl onan DiDu or [ei)|ia uf bimu |ia fco(o ptir diaOba 
apfr fj: ^ann 6Ur ;iri monnom rr iit {ei))ia. H^ ej: ^ann [et)|ir I uiDutn iit |ia ftolo 
)ifir ((ti giallda. 

Mm P9r«rtDar. 

95 t)a)jnom fcal ^r vtiOa. ^tiar fern ma. J^Qerr fern more a. tlu j:ara mmn a btira 
orlDL )ia fta[ ^orrr ;ara )iar frm 5ann a more at rmna ^unbum af btirum. )ia a fa 
D^r er reifir. meDan ^anti oiD rjrter j:ara. |io at annarr neiOi. Itu tomr btir a funb. 
|ia a fa ffotbd^ i rr ]iat btjr orlDir. jCrtjfi aj: mrD ffinni. rllar (rijfi (larD or flinni. 
Itu rmnr bijr aj nriDi (ttgum. or vriDa |iat aOrrr mmn. |ia a ^aljit ^narr |irirra. fa 
er tiriDir oc fa rr rriftL Itu j:rrr maDr i annare mannj more at rmna ^un&um. |ia 
oriDir ^ann |irim rr |ia more a. §unDr a ftinn tf mmn btir nriDa. ^Ittir maQr frl 
ttOa j:ifr jiri ooan marrrine 6a(ta. )ia ri^najt torO. tn tf ^ann j:otrr brautt )ia 
j:(irrr ^ann aptn oc Irg^i a (anbnim rj: ^ann rr fottr til ftn t$ mabr ^ittir btir a lanbr 
bauOt )ia feat ^ann fia^ ^ana jijnb fmm ^vattr bijr frm rr. 

Vm fyrllvtrki. 

96 fngi feat obrom f|)rlltiirti Qrra. Itu rj: ^ann grrtr ^at rr ^atjrar mrrcr (Tadr 
rr. )ia rr )iat fprdoirti. oc adt )iat rr mmn mrta til ^atjtar mrrcr jTaOa. ttu ^crggr 
maOr ^ata aj: ^rftr mannj. oc jijiQir notot aj rojpo. |ia rr fiat fiirllQlrtL Ku ^or^gr 
mabr i barb fti^ii mann} jtaman erOa aptan |iQi rr ^atjrar mrrcr rr orrt )ia rr )iat 
ffirDoirti. Itu rj: ^ann oiQ rib j:rfta. )ia feat ^ann jrfta frttar rib j:iru rUar jrarr 
^ann uttagr. ttu gm^r \^mxi i Qrgn. brolr aptr frm mmn mrta. ttu grrrr mabr 
minna ftaba mannr. oc gmgr i grgn. brcrtr a^itr frm mmn mrta oc (rg^i a m. aura 
at |iocca 6ot. ttu tnrbr mabr nri nib. fpi (tintar ribi. r; jprDr QiaDbr (lict fm 
nu rr tatt. 

Km %iA}%\U ft. 0r fprllvirkt. 

97 ttu fpillir umagr aba jt fpillir ju adt rr pat ^atjrQidt. j9pi tijritar ribi. fa 
rr ft a. aba umaga. ttu ftmbr ^rfir i tiobrr. pa trmr annarr ^rftr til ^ane. oc jttuga^t 
ptir a. orrbr ^inn laus oe rdtir ^inn j:iri brrg aba tit bana. pn rr fa ugidbr. H^ r| 
ptir babrr j:[iu9a j:iri. |iann feat a^itr giadba rr i tiobrr (lob. ftorbr ^ann tQrr ej: rigi 
tormr ^inn tit ^ans. 

Mm httnuu. 

98 Urt feat mgi jpiri obrom brmna ^U9 nr laba ^rijrtugri 5mbr. ttn tf ^ann 
brmnrr. oc orrbr ^ann at )ioi tunnr oe fannr. pn rr ^ann uttagr oc u^ritagr. oc [jritir 
brmnuoargr. oe jririgort ^orrium jimningi liar fm6. i lanbr oc i laufum t^rl Itu ejp 

Jvfr. Cap. 96. F. X. 46. Cap. 98. F. XBI. 2. 13., XV. 12. Gulathings-LoY. 47 

^ann torOr tut niO. )ia fta( ^inn jara fit ^^milis ^atid. oc (lemna ^anom ^m P^^ 
utUgO oc brmno. |ia fca( ^ann j:ffta fetfar eiD a )ioi fiingL ^atia )iann uunnU a .;. 
Qicum foorra baga. }t\ix ill utle^Dar tf }t\lr, ttu mDr ma&r brenno. oc oer&r l^ann 
at pvi tunnr oc fannr. pti fca( ^ann giallba ^a(j:t )iaf apfr er brunnit er. Itu tj: 
^ati tofOr nei oiD. |ia fca( ^ann ftjnia meO (tirifar riOL leKr fi( ^al^a giaQba. 

jSirni eDb fca( ^oerr ab^rgiajf ji-latera manna oc jnilKi&a. }iann a rllb f}vm tr 99 
i ^mbe ^^rr. oc tueitoir fiOan. Itu brrnncr mabr. oc brennrr tiQi ^eijrtugrt ^mbe. 
(SiaKbe ptA aj:fr aDt ffba fijni meO (ijrUar eibL ej: ^ann tocbr nei oib. H^j: umage 
hrtmtr j:trl manne. QiaKbe ^a(j:t a|itr. en ej: ^ann tuebr nei nib. ftjni meb (tirifar 
(ibi fa er uma^a a. Itu brenner man maun) ^eijrfugri ^enbe. )ia er ^ann uKagr. 
tnn tf ^ann ttiebr nei nib. ftjni (tjritar eibi brotfenn ^ans. H^n fa eibr jeUr pmlt 
fi( uflegbar. 

Itu er fa(o 5u6 ollom monnom iam^eimiHt Itu er nei ej: alter megu inni nerra. 100 
oc jot lieirra. ftn tf eigi meju alter inni nirra oc jpot Jieirra jriri jirong. |ia fcoio 
alter iif bera j:ot fin. )ia er net ej: fieir 5ana |ia rum. |ieir fcoio alter inni netra tf 
)ieir ^aQa fetu rum ader. ttu ej: notorer ^ana nerit .iij. nefr naubftjnia (aufL )ia 
fcoto fieir fit ganga. eKar fcoIo )ieir (uta mann fit. |ia er net t$ {leir nilia tit Qanga 
er tutu, (tn ej: ptir nilia eigi )ia ero ptir fetfir at r^nbauge. er ut iutu at ganga. 
oc niltbu eigu ptir fcoto gialtba ^ina jrullum gioitbom a)]fr. ej: ptir betjia uti er inni 
(ufu at ntera. 1^; menu bua i falo Oufi. oc brennr |iat up. abi)r0i}t ptir alter 
er i oaro. 

fj: mabr ninnr i neijtu iorb mannj. forte ^ann til (anbnime. oc Oane ^a(jl 101 
eKar forfe armabr tononge altt 

Mm lauaftrmnv. at tartrfHtng. 

^oemitna er menn fcoto gera (aga ftemnu manne a fiingi. pa feat gera ^a(j:9 102 
manabar (lemnu innan ji)(ti9 oc utan j:iorbong9. Dtanabar (lemnu utan j:r)lti9 oc 
innan laga oirra. ineggia manaba (temnu innan (anb). oc utan (aga narra. toil 
manaba ftemnu ej: mabr er utantanb). Itu er emingi jTijlIbr til at gera ^anom bob. 
ellar tiingmenn, ej eigi er erningi a fiingi. tJibrmalee er ^nerr mabr nerbr. Itu 
ttfltr mabr taj; annaiu Itu feat engi obrom tan fD^ia. j:a ^anom tac famborgree. 
tn ejp ^ann oiD eigi ja. pa er ^ann feccr .iij. morcom. narbar bu ^ans tate. ej: ^ann 
|iat bu a. er^iriggia manager nert. pa feat ^ann ncrra manab i )ini tate. ej; ^ann 
fffler taga ta;. tn tf ^ann a eigi )iriggia marca bu. |ia feat fa ganga i tat j:iri 48 ^Idre 

^ann er {iri^^ia marta 6u a. Ilu q: ^ann Ui ftjtiian |ia rr ^anti freer .iij. mortom. 
Itu ^itfir ^ann rigi ^ann ^tima. oc ff|tfr ^annfaj;. )ia fcal ^ann ja ^anom braufar 
tat. ^eimtU ^eimiUe fmo. oc fibati la^a iau [egiajt or tate rr manaDr rr ^rngmn. 
Uu ffjlrr tnaDr taj; annan |ia rr ri^i rro fomar Dagar. pa [cat ^ann i pni fatr vara 
til fomar ba^ar rro. )ia rr ^ann nrflr fofn a fomar Dogunu po a( a&rrr mmn ri^i 
af fortia ^atin um oimur maL ftn fott fca[ ^ann ^ana a jtjrfta mana&r rr fomar 
tiaoar rro. ri^i fcal ^inn (mgr i fafr mrtu Itu tna fa maOr i far ^anga j:in ^ann 
rr taupftip a a tunni. paf rr frffom ma frtia. Itu erjlrr madr fan annan mann. 
tijrfrtu fa;, pa feat ^ann nrmna )iann maun rr i fac gmgr jiri ^ann. |ia fcolo ptir 
pinQtit j:ara frm fa maOr rr. |ia rr ort rj: ^ann mU i fac gan^a jiri f^tmn, i^n rj 
^ann oiQ ri^i. |ia ma ^ann (liofa i ftaOr |iria. innan ji^ttis. (liofa jram. m rigi 
apfr. ttu ffi)fr ^ann i annan flaO. oc miffir )iar. pa (Iijfr ^ann i priOia (taO. oc rr 
par tm til 0a fcal jpa (lip oc maf. oc ftr roa rr fatr fttjfr. pa feat ^ann frtia ^ann 
i j:iofur. oc [annan * pi fmn mrO ^anom. ;ara ^rim mrD ^anom. pa fcal ^ann 
lata fmn j:of or. oc fortia frm laufan (Ttjlltii ^ann. ttu ^rorr ^ann foff fmn ffipara 
a (lipu pa fcal ^ann ja ^alje manaOar fac ttu tf ^ann a taupffip paf rr frffom 
ma frlia. pa ma paf varOa fatr j:iri ^ann. 

f^tt Iftft npf ttfit htlk, 

108 )5tp* rr rrjft ^in jijrjla rr funr frcr rj:frr jaDur. trOa jaOrr rjrfrr fun. rjf miaOauOi 
nrrOr Jirirra a miHI. j5u rr onnur rr frcr boffrr oc funar funr. ^a(j:t ^uirr prirra. 
foa fcal jaOur jaOrr faca ^urrnifna frm rigi jlanDa born ^ino bau&a jiri. oc QrrOr 
^OH aura aror. run ^ann oDrla. do rr ^in priOia rr frcr broOrr rjfrr broOor. oc 
ftjjtin l^nrrf famjrDra. rj: moftrr prirra rr munbi trijpf. J5u rr ^in jiorDa rr moftrr 
nrrftr majar amr. j5u rr ^in jrimfa rr frcr pftur broOrr. oc broDor funr ^oarr rj:frr 
annan. faca prir baOrr rina mann} arj; r; fua brrr af. $o rr ^in frffa rr brorDra 
fijnir fatajl arj rjfrr. oc broftrr fammcrbra rj: til rr. urrOr ^ann aura aror. rr» prir oftrla. 

I^prntfiig* ttjfi, at rifttnu*. 

104 5o cr ^in fiaunba rr frcr ^omonjr oc rifungr oc funr pijbormn ulribbr i oft 
rjrfrr jaDur fmn. baftr aura oc oDoL Sa ^rifrr ^omongr rr jrialfar * tono funr rr. 
oc rigi goDbmn munbr nib. oc grngrf I liofr i ^nilu ^mnar. ftn fa ^rifir rifungr 
er jtialfar tono funr rr oc grfrnn a laun. £n pijborrnn funr rr ambaffar funr. fa 
er jTttlfr rr jrjrf. jijrr rn ^ann l^aor .iij. nrfr ^inar ^rlgu. prir toma til adj rrtfar. 
0u rr ^in .olii. rr faca prir mmn rr nrffrr rro bro'bra funum. ^ti^rr rjlrr annan. 

Jvfr. Cap. 103. 104. F. VIII. 1-14. 

■) [ tilfoiet over Linjen med samme Haand som Tezten, og med Tegn til at indakydes i Linjen. 
*) Bogstaven S er i Mbr. sturre end de siedvanlige Capitel-Ioitialer, *) Maaske FeiUkriit for en. 

*) Saaledes oftere iatedetfor jpriattrar. Gulathings-LoY. 49 

Sb ft ^in .ij. fr iter moftor jaOcr. ot bottor funr. 0u er f^in .j. er (ftr moftor 
broDer. oc fijflur funr. ^uarr ejifrr annan. So er ^in .ju n* fi)|Winna fonir tafafl 
arj fjter. iSu fr ^in .jii. er fD|tre ftjnir fatafl arj: tjltr. Su er ^in .jiil. er uborena 
erjrft fetter, tf tona er ineD bame. oe er 6am Idijf i foifti ^eniiar jtjrr en ^on 
anliejt ot mtu pit j^uepretjiur foar. meO ^enne. |ia werftr jiat aroe tilfliaoar. en 
l^elmanjn)(0ia feat uppi otera. oiD eroin^ia. 

Tltt ero 3:renDerj:Dir aHar falftar. fieir feoto fata jtirft er fatber ero. ot aHer 
aDrer iamnaner. ji)rr en unbtr tonong gange. 

/ttttitxft^xt. 

TRn ero eigi folumenn fit. ot * ero menn tit i ^ojuftbarm ot i fuenfoij:!. ot ero 106 
oD iamn&n. |ia ftoto |ieir f^au er i ^ojuDbarm ero. £n tf ^inir ero nanare. pn 
ftolo }ieir ^ana. Uu tierOr fnejTof i erjOum. pa [tal fa ^aoa er nanare er. tlu er 
^ann (atbr i aOra tntft. en eigi t adra. jia er fern 5ann fr i babar talbr. Itu ero 
rigi (o(umenn fit. ot ero menn Hi iamnaner fo'(u monnom. pti fto(o ptir ^aoa er 
iamnaner ero |ieim er j^ijrr naro talber. Sunar botter tetr arj: 3:i)rjt ufalbra fnenna. 

tin er Jjat er |ieir ftolo lata er eiji ero falber. Itu ej fa er enji til er talbr 
er. pti ftal lata funar botter. ot jiabur mober ej |iar ero til. tn ej: |iar ero eifli til. 
Of tn^i fa er talbr er. pd frat tata j:abur ft)|trr ot brobor botter. tn tj pftr ero 
eigi til ot engi fa er talbr er. |ia ftolo fata bro^bra botr. ftn ej; p«r ero eigi til 
ot engi fa er talbr er. ))a ftolo tata ji-iblu bolr. tn tj pttr ero eigi til ot engi fa 
er talbr er. pd ftolo tata lonor p^ er jiebr Jieirra »aro bro'bra fijnir. ^n tj pwt 
rro eigi til. ot engi fa er talbr er. pi ftal tata mobor mober. ot bottor botter. Sn 
ej: pttr ero eigi til. ot engi fa er talbr er. pd ftal tata mobor ftjftir. ot ftjftur botter. 
€n fj: pttr ero eigi til. ot engi fa er talbr er. pa ftolo tata fi)|ttinna bortr. 0n ej: 
pttr ero eigi til ot engi fa er talbr er. pa ftolo tata ft)|ira bortr. Itu er ptitfi erjba 
(7i|ian tallat. en fua marga oega tann |Tt)abteiti manna faman at bera. at )iQi tann 
engl mabr til jniD) ftipa erjbum. nema |ia geri fem litajl |iij(fir er til pMj at tata. 
tlu ero talber alter iamniiner pt'm er i larlerjbum ero talber. ftal |iar ^»err a tata 
fern talbr er. nema |iar fem botter tetr jijrr en jpaber. 

^tt |ki)rir nm U^ftng* nfii. 

llQ er ^in jiugrtanba letifrnga erj:b. ^ana ftal tata til niunba tnee. pjrr en 106 
unbir tonong gauge. Degar leijfmgo fun tetr ejrter jabur finn. pd tafe ^oerr ejrter 
annan. Itu oerbr {lar atbauba arjt i lepfinge ttjni. ot er engi fa mabr er |iar er i 

>) 1 Hbr. "o", hvilket npaatvivlelig er en Skrivfeil for "oc", hvortil ogMa Ante Magnnason i sin egen- 
baendige A&krlft har rettet det. Cod. A. M. 66. q. og C. Thott 2083. q. stette for Mbra. liUe et atort 
; de aynes altsaa at have antaget Bogstavet for at betegne, at den paafolgende Bestemmelse var af Kong 
(Na£ Cod. A. M. 806. f. har red Uagtsomhed ndeglemt Ordene: "o rro menn iiL" 

7 50 ^Idre 

trj:Da fate oiO ^ann. er an&aDr er or ((tjfinse lijuinu. )m |Ial ^inn tr or (TapDrotteiid 
ttjlft tr. fata til niunba hiea jrtjrr eii unDir fonon^ janje. |io at fa fc ^iim ette er 
atiDaDr- er ji-a tfofiiifiiaiiom. 

^tx fk^tit urn ^xafttft). 

107 0u er Oin Jf. fi* fiiajo'j:'^ Ofitii"- fJ farlmaDr^ jejr arj: (Inn nm finn. ]je ma 
^ann riuna. oc grua annat finn a ]mQi. ot frat |ia ^aQDa. f£n tf tona gtjr arj: 
finn. )ia ma ^on riuoa. oc fua annat finn. oc Qtm |iribia finn. oc fcal )ia ^allDa. 

|lran1irrj;h. 

108 5ti er ^in .pi. er l^eiter branDerjD. ej: mahr tecr mann a ^onb fe'r. at liuj:u oc 
at leiftu. oc jo'Der ^ann fil brannj oc til Dale. tueOr at jorno male. 

^uftktrU ttff). 

109 6u er ^in .joii. er ^eifer ^usfarle erjrO. ej: maftr leijfir Jiar ^ufijaf fiff um fjaujl. 
fem ^ann fiaft um tjdr. Hu tjerftr ^ann DauOr. Jia fcalJ^ann" j:e ^ane ^allDa mU 
.iij. ftf \ia tmr eigi erj:in0i fil. ^ja a ^ann aHf ej: .iij. merer ero «Da minna. ftn 
tf meira er. )ia a ^ann ^alj:f en tonongr l^aljf. 

$ant)txf'IS. 

110 01) er ^in .joiii. er f^tiitr lanOerjD. ej maDr bur a iorftu mannj. oc uerOr Jiar 
Daubr. )ia fcal ^ann ^all&a j:e ^ano netr |iria. )ia tf eigi temr rroin^i til. )ia a ^ann 
ant tf .iij. merer ero. ffDa minna. ellar a ^ann ^atjrt. en tonongr 5alj:t. 

Miftxfi. 

111 0u er ^in nifian&a er ftiperj:!) ^eiter. ej: maDr anbafc a tau}i|Iipi. j:iri ^edan 
mitt ^aj: Ooernoeg er ^ann ftenmir or fiorege. |ia a tonongr j:e ^ans t^aljft^ tf meira 
er en .iij. merer. f£n tf f)mn anbafc jiri Randan miff ^aj:. |ia a (lorimaDr allt ej: 
eigi temr eroingi fil innan |iri00ia netra. £n tf pelage ^ana er innan bor&j. ^a a 
^ann at ^allDa. en (itjri maDr eigi. fiu liggia fieir i lanDj:e|tum oc beijr ^ann i 
fiallDbuDum. OaQDe lanDjbrottenn allt |iat er eigi er i bulca bunDit. 

/rlaga txfi. 

112 0u er f\in .u. er jelaga erj;D ^eifer. er menn eigu baDer einn fioD faman. oc 
anbafc annarr. ^a a ^ann at ^allba er lioir. oc ^aoa t$ eigi er meira en .iij. merer. 
in e; meira er. |ia a f\mn ^atj:t. en touongr ^alj:f. ej: eroingi temr eigi fil. innan 
liriggia vetra. 

Jvfr. Cap. 107. F. IX. 4. Cap. 110. 111. F. IX. 5. 6. 

I) I Mbr. famaOr. *) Efter "Qann" bar t Mbr. staaet: "ft Qan", hviike Ord atter ere oventregede. Giilalhings-Lov. 51 

©eft «j:t». 

0u tr .ijl. er ^eifir flfjlerj:!). ej: maOr gijtir tnann Of tirrftr fiar DauDr. )ia feat 113 
^ann ^aUDa ):e ^ana tietr .iij. ej: eigi temr trQin^i fil |ia. ^aue tj: tiQi tv tnrira en 
.iij. mfrn-. fhi tf tnfira er. pn a dann Oalyf. m lonongr da(j:f. 

fitla erfb. 

00 er .jjii. er ^iii lilla erj:5 ^eifer. tf brorfir (tieir ero ^vWir up at maniij 114 
atiaufijir. eiju faman were oc orco. (filla |ieir |ia( fiji jrijrr en |jelr ero ji-ialfer. )ia 
feer ^dartueggia annara arj:. nenia Dorn |ieirra (lanbe jiri. 0ia erjrJ) (Imbr en^i ^iri 
annarre. iiegar er urn liftr jrenDerjDir. 

Vm ftaunliar 0cr)). oc fkuttlia letting. 

tlu er maOr dauOr. aroe ftal i ondoeQe fefiajf. geri ^ann (luKbar monnom 115 
(temnu at ptir tome aUer {lar at fiaunO. oc ^aoe fjoerr fina ffuUb i brautt flita 
fern nitni berr til Ku er eigi ft fua nilfit. ^la fcolo alter |iamafc fern tata rennr tit. 
08 feat meira Jjamaft er meira atte je. Sa er eiji lemr til at fiaunft. fo'fe ^ann fitt 
meft uattom ej: jre er til, ot (lemni erjingia til natta fO0U. S\i ej; erfi er. Jiamefc 
^ann )ia |Iull&ar. ttu er )iar umaga eijrir i parDe. oc male tono. |ia er nel ej: ^eim 
vinnjt ba&om j:e. en tf ei0i ninnjt. |ia feat ^on |iarnaf( na^n^ialt} oc giauar. in tj 
ei0t enbefc i aOa (taOe je. pB, feat fa meft parnafc er meft atte j:e at ^anom. Bu 
fona \}m$ fern aOrer ffuDbunautar. totu feat tit |ie(f ^aoa. nema madr (ette oeD i 
einum ^oerium griii. |ia feat ^ann jiann jnjrft ^aoa. l^eltDr feat tona {larnafe tilQiaoar 
ftnnar. ^ellDr en |ieir menn er j:t)rr atto at ^anom en tjann jrengi ^rnnar. jiri |iui at 
engi feat fer tono taupa nid annare je. tlu feat ^on tjaua dfimanj:i)t0iu fma. H^n 
umage fitt j:e. Ku er eigi j:e fua mitit. |ia miffi fua j^uartue^oia fern jiar mr0in er 
tit. Uu ero ftjnir (e5a b0ir. |)a feolu ^au (futlbir giatlDa. ej: ^au ^aua je fil. engi 
maDr annarra nema ft tafe. \i\ii at )jau feolu oegna iamf liuj:u frtii (ei&u. ttu eigu 
])au j:etao f^nian. oc bet)r annaUDeggia. ))a feal fua frutlDum gepa fern jrclag fieirra oar. 
0oa feal fortum flipta oc terlinsuin. oc )]ebornum.^ fcm oDrum ffullDum. oc )ieirra 
bomom. oc je fieirra feat fa ocila oorD er arue Jieirra er neftr. ^oart fem f)alljma&r 
oerDr fartmaftr trba fona. fa feal i oirfian eijri fetiajt. Mu eifii je umaga or jijlti. 
nema l^ami ^aoe oo'rDjtumanu jjann er |iar ei0i iarDrr. at jiar fe ft goflDet fem fjann 
toe. er umage er rettnmnr. tlu oirliijt jiar ft foa at |jar er inuflo'ftu eijrir j:ultr .iilj. 
merer jirir umaga ^oem. oet er. tf meira er. |ia feal ^on j:e |jat taea. feat pat ^oarfe 
Jiwerra ne oaja. giattbe ftict fem ^on tecr. tlu tf eigi oinnjt innfto-iJu eijrir. pa feat 
umagenn netjta datj:rar merer a .;ii. manaOom. tit ^ann er .pi. oetra gamall. pa 

Jvfr. Cap. lis. F. IX. 22-28. 
') RimeligTiis Skrivfeii for ^i)6ontttm. 52 ^Idre 

fcal ^ann maf[autiar maOr vara. Ct'i^tL feat (iogia a j:e )it)i er tndra rr. m ^ann 
UfidT jiri fic a .jii. manaftotn. Utna^c ftal nft)(a ^aljn-ar merer iarftar* leiju. Tlu 
feat tiirftinfi fu (lanba iarOar Ifigu er jijrjta 6r er uirDb. ^ufirt fern |merr. aOa Ufj. 
/ear^aDb; mabr [cal eigi oOrom je frUa af ^allda. Jl^ti tf ^ann \tlr o&rom manne 
j:e af ^allDa. |ia a umage foft af ^an^a a ^m&r ^narom fern ^ann oill. af ^rimfa 
fUf. Cf umajf a ^afjtar tnerrr 6ol. |ia er Jiaf inn|l(rftu eijrir. ftn tf tnaOr lefr 
umaga etjri (eijfan nema bomt fr or ^en&e ^anom a bome. )ia [cal ^ann [efia fiff le jiri. 

%m IkuUHit. 

116 0tuII& er eii{|i goDben. nema uaffar mii. ftn ej: l^lnn bi)(r. )ia oerbr ^anti af 
giallba abra. oc fortia fiff meb tuobum apfr. 

Vtn tttnaga (qh. 

117 tto er boanbt baubr. en tona Utiir ej:fer. oc er j:e eigi meira en ^on a af ^aoa. 
|ia fca( l^on neifa norb bornom finum j:e[aufum. tn ej: ^anti a onnur bom. pn 
\)mm )]au i ^ojrubbarm ftnn. i£n t$ born ^ennar eigu ;e notof. )ia fcofo )iau 
fijjWin^ nei)fa |ieff ^r(l. af jrenba rabe. ^uerui fiban i l^ojubbarm fmn. 

ICtn |ir0t3 mtnn. 

118 nu footer |irof boanba i ^erabe. p6 fcaf |Ti|ifa umopm ^ane i firia ftabe. ^atie 
5ann fna Infi meb fer. en Oon |iribiunj a ^enbr jrenbum finum. |ieim er ame ero 
nejler. ej: |ieir eiju jorlaj eijri fiX. lirir uma^a finn ^oern .ilij. merer. |iaf er jorlaj 
eijrir. Itu ej: aj ganga .iiij. merer |iui ft. |ia fcal l^ann fata einn umaja. faca fua 
marga aj: fem ^ann a ^orfa; etjri fi(. en fieir ;are um jram er aj: oanga. jieim a 
^enbr er |ia ero nejler arue. ej fa a jiorlaj eijri fif. £n ti^ ^ann a eigi jorlaj egri 
fil. |ia feofo umajar jara j:ram I erff fit Jieir ^iffa a jorlaj eijri. Sua ftal ^inum 
oc |fi)]fa er j:ebrinum jn^lgia. 

€f maSr fcjt i uvtrSan atf. 

119 Uo fifr mabr i ame unirbum. tf t'lQi er af fiaunb virbr. ^a j:er uma^e a |iing er 
^ann er jnidfiba. }ia fcal ^ann fueria fi[ j:iar fua mitife [em ^ann vill foaref ^aoa. 
oc ji'enbr ^ane nifa ^anom a. af ^ann [oeri eigi uforrf. pd a ^^nn )iaf jt af ^aoa 
er ^ann ^eoer |ia fil [uaref. nema ^inn niofe }ia virbingar oaffa fmna. Itu [cal 
^ann [uaref ^ma a |ieim .n. oefrum abr ^ann [e toifudr. I^n ej: ^ann ^eoer eigi )ia 
[oaref. )ia [caf ^ann edi ^ana fine male. 

ICm tttffokn. 

120 Arj^ [tat P^f [o^tia i P^'i J^(ti- [^ arj:r er baenn. i£n e| ^ann (eiOir i obru 
ji)(ti oatla en arjr er baenn. aba al taupangre logum. |ia ^eoer ^ann pni j:m 

Jvfr. Cap. 120. F. IX. 30. 

1) Ordet er i Mbr. tilskrevet med samme Haand over Linien, med Tegn til at indskydes i denne. 
' *) Dette Ord findes i Mbr. tibkrevet med aamme Haaod over LiDJen, med Tegn til at indskydes i denne. Gulathings-Lov. 53 

flofet dllf |iaf rr f^varm vir imellom faupati^retnanna. ot ^eradratnanna.^ ADf 
ptd rr i tau|ian0re rr gorf. |ia f(a( )iaf af taupangre rrttr (Tipfa. ADf |iaf rr af 
^rrabre rrtfr rr ^ort. oc ^naruar vir i midi ^rradramanna. |ia fcal |iaf aOf af 
^rraDro rrtfr forfia. 

tfj mattr Irggt Dffm jrirt )iat tr l)ann a cckt t. 

Hu ftfr maOr i arur ot It^^r bom jiri. rn annar talla|f tittotnmn. |ia feat fa 121 
(trmna ^anom ^rim. ^rimftrjmu rrffa. oc trruia ^ann arjra oc oriarar. Itu oill ^ann 
rigi or ^ara.) )ia fta( ^ann ftrmna ^anom JiinQ j:in ran oc ifrfu. rj: |ia jmllnafc 
^anom tiitni oc QO^n oil fU fma ma(9. oc totnr rifi oilni amofr. ^a rigu |iingtnrnn 
5anom arj: af bcrma. ^inn [cat QiaQ&a .iij. mrrcr tonongr jriri |iaf af ^ann ^aj&r 
[agf bom j:iri arj: )iann rr ^ann affr tdi i. Itu oill ^iinn rigt or j:ara. pa fca( ^anti 
erflft Jiinjmmn [iftra. fna af ^ann fr jniQiOa af jara ^ann or aror. freer rr ^urrr af 
.iij. aurum rr ftjniar ^anom fiyrarar. Itu toma }irir )iar. |ia orrr ^inn obbr oc 
r$0iu. ^ann rr freer -il marea. ^inna ^vrrr .iij. inorcom rr j:orftoOu oritrr mrO ^ahom. 
Itu brriafc jirir. |ia jirUr ^nrrr uflagr rr j:iri|lmt)r aror Dortnbotn. tn ptir jn-iOOi^lQir 
rr fil fo'fia. 

€f maSr fitgtr tvtr atwt. 

Itu fifr mabr inni af fiautiD ffba af |irifug9 motnr. jruQtiOa madr oc tallar rigi 122 
til arj:a. p«L a ^ann adbrigin uprrift af Jirim aror fiDan. Itu fifr ^ann inni oc rr 
figi rrff ncrnir. |ia feat ^ann pi [i)fa af l^ann rr fil arj:a tomrnn. Ttjfa ma annarr 
maOr j:iri ^ann. ^ann fca( jiann arj: foffan ^aoa a jruftum .o. orfrum fiban ^ann rr 
rrff n»mr. I^n rj: ^an grrrr rigi foa. )ia a ^ann aQDrigin uprrift prff maia fi&an. 
ifl ^anom gmgr rngi nauOfi)n jiri. Itu rr ^ann rigi innan j:t)lti9 oc rigi innan 
lanbj. )ia feat ^ann f)6m ^aoa brigf a j:t)rftum .{ii. manaOom rr ^ann trmr i jijlti. 
|iar frm arjr rr bamn. oc flanba rigi naubf^niar j:iri. Iltrnn feoio naubfijniar mrfa. 

Km atj:|kt)itt. 

ttu rigu mrnn aror af ffipfa. )ia rr ort r| ptir jiara fil aOrr rr tuf rigu i. oc 123 
ffipfa prim aror. Itu rj fumir oilia rigi fil j:ara. pa fcal ftrmnu grra prim fil af 
ffipfa. pa rj: fumir toma rigi fit. pa feat ffipfa jiiri oatfom oc Irggia a tuf. pa fcal 
^ann paiin tuf ^aoa rr pa tijfr ^ann. ttu rj: ^ann tallar miaftipf. oc tallar af l^ann 
^aor trtjnf ft. pa fcal ^ann fijnia lt)rUar ribi. 

$ti<|ftt mtftr Ihal fit tU atft fVta. 

Ito Iritr a forim fungum ^oarf mabr rr arjgmgr aba rigi. jtmmi prim til i24 
pinge rr ^anom flrnbr j:iri aror. pa fcal f^mn niofa oaffa fmna af ^mn flrmbi 

Jvfr. Cap. 122. F. IX. 29. 

>) Dette Stykke "AKt )ia(" &c. adelades i den oyere Landfelov, IV. 16, hvor dette Capitel ellen ufor- 
andret er optaget 54 ^Idre 

l^anom ))in0. Itu f(o(o |]af abrn* naffar Bera. ti^ tiarotn |iar tr tnoDer i^ans nar 
tnunbi ffij^jt. at nmna l^nar |iat tiar. oc |jar naro babe BruDmmn oc bruftfonor. oi 
jioj: fifwrn fu er tiift l^mne nar jrrll. eipi ininni m .jii. atirar. orcigi inunbr. llu 
ttiffla fua uattar tjerianbane. |iar uarom ne'r fm |ju tiarf. cigi tjar tntinbr ommn til 
l^f^naT at loflmatf. auta einiim uatt. |ia er ^iun aj finu male. Hfj etfi DitJii fftiir 
i grgn. ^a rigti )iitf0inmn ^anotii arj at boma. ^nertiitna lieff er mabr uill fit til 
arje jota. leiOir nalta fina. ot (tmnir eigi |irim til tr litim artje er iu(tr. |ia tr |ifitn 
naftom jiri ffotet. |iar fcal urn arj: borma [em baenti uar. aOa obale iarber ero. arOa 
bu ^ina bauOa. 

Cj; maOr grngr i Uofr i ^iiilu kono. 

125 ftf tnabr btjr tiib j^iblu fmni .jj. netT. aba .jj. urtrum lengr. jmjr i liofe i 
^vilu l^mnar. tjtrbr engi (Tilnabr ))rirra a |it)i mete, ot foma liar mgar lt)fm0ar a. 
abrar a ptim .|£. vetrum. ^inum ji)|tuTn. |ja ero bom lieirra arjrgenQ. ot le^gia (09 
^elag lieirra. 

ICm arjrfkipti. 

126 iftifli tnabr ftal je jijrr |Ti|ita efba aroe. en ptW fe lepi til er a. abr enn menn 
fia. at itieb \pt\i\m j:err. tttabr ^enrr vit fitf. ot tna bui fmu raba ot taupum. ot 
er J^ejljot. ot oljrot. |ia ftal ^mn p finu raba. ma |it)l engl mabr |Ii|]fa. tn |io 
at ftipti. |ia ftal eigi ^allba. 

Vm nmaga fktpti. 

127 Hu (!i|jta mmn timogum jelaufum fin imeHom. ^narge fern |ieir (Tipta. ot luta 
fiban. |iat (Ii})ti |Tal Qallba fiban peirra imellom. |ieir fcolo orjiim j;tjlgia. fj faer 
umaoe er je a. pa er pat tefinn arjrr. ej: put er a pingi Ipft. at peir ^aua peim 
umO0um flipf. 

Cj: tnabr grj:r lioftr finnt mrtra annarrr rn annarrr. 

128 Uu gijrtir mabr bottor fina. en fumar ero ugiptar. ot (tanba pat aUar til arj:9 
^ane. pa bet)r ^ann jijrr en aEar fe gijrtar. pa-r er ngijtar ero tate iammitit aj j;e 
uffiptu. fern Fjinar ^ojbu ^ciman. ftipti fiban at iamnabe pni er ejter er. pegar min- 
er jnitltiba. pa ftal l^on tieita oorb ;e finu. ot foa tata nib j:ear ^allbe. 

ICm gtavrr. 

129 ($ejt mabr ftjnl finum o'brom meira en orbrom. pa er peir flipta arne l^ano. pa 
tate l^ann iammitit aj: j:e uftiptu fern ^inum nwc genet er meira tot. ot ftipti fiban at 
iamnabe poi er ej:ter er. Hvi er gioj: giallbe betri at fina a j^tjerr ulaunaba. engi er 
launab. nema iammitit tome igegn. fem geuet oar. Itu ftal peer oiaver telia vs ^aSba 
ftolo. lltannji'fflfi ftal ^allba nema peim liggi nib l^el. eba l^uegangr. pa ftal ^ann 

Jvfr. Cap. 129. F. IX. 3. 4. ~ Gulathings-Lov. 55 

fata j:o|)r(aun aj: ^anom. rj: Isanti oaOt fi^i uerb fitf. $amj:oftr9[aun |Tal QallDa. 
Berr jiaufr ffO[u ^allda er fonongr Qtp off. tffta nir ^anom. Dt tiunft on. ot 
lri)finQ9 aurar m. aurar. ^auQbmadr ma geua frjni fmurii |ii)borriom .iij. mmr. 
ifii ImDrtnaftr .ui. [merer.' Boanftc .jil. aura. £f»jfitifi9 fun .ui. aura. |j(rr giaofr 
tna eigi rtuua. nrnia fa (iote minna er arj:oru$r er. dua ma geua ^oruun^i oe 
ridungt. fem fpni |it)bornom. 

1(m umaga fhiptt. 

lUadr lemr i umaga jlipti. |ia er ^ann or umegd ej ^auu gerir fer bu. eeda (i)fir |iui 130 
a fiingi at ^ann uiH a}i(r i Ii)n fitt. oe gepa retfom oilom. frDa j^trr fer tono. ttu femr fa 
umage a ^endr manne. er fjauu a eigi at uarDueita. Tpdm feat ^ami ^eimflemna er varDtieita 
a. dua fcoto uattar ^an9 mte(a. \)tr er fa uuiage er ))U fealt uarDueita. eu eigi fa er ^ingat 
jttrtit )ia feat jrela ^anom aDtjrgd a ^euDe. Uu femr urnage a ^eubr uianne. geri ^virt 
frm Oanu niU. (ate jara a]]tr a O^t- teDa tit )iing9. mete jiingmenn fjuerf er juta feat. 
Sn tf a ^Kt joter. ]ia feat j^aim jara at natlflor&um |ieim er liiugat jor ^ann. oe 
feccr at .iij. aurum e; ^ann teer cigi uid. 0a er eigi tiiU uiD taca. abyrgife tjaun at 
.iij. morcom tf f^mn dei)r aj: biargleijfi. Itu eigu menu umogum at fti|ita. oe uid 
emiarr fti|ita en annarr uill eigi. {la feat ^ann jtemua ^anom til umaga ffititio. tlu 
tf 5fttin lemr |iar. Iia er vet. jH^h ej: ^ann femr eigi. |ia teiDl l}mn tiafta fina at 
5ann 5aj:i)e (lemt ^anom |jingat. ffiptl fiDau tialenfunnir menn met) )ieim umogum 
oe (uti fiOan. ^atie ^ann finn tut i brott. oe abtirgi finn (ut fjinuni er eigi femr ])ar. < 

§tx tt urn {itngeboO. 

Itu^ feat l^nerr |iingi raDa. er pinp )iij(tijt liurna. |ia feat ^nerr fiat bob bera 131 
m engi jeUa. llu feat )iat j:ara meb tietr^ufum. en eigi meO fertrum. |Ia( |iing9boD 
^Qtrgi flanba. nema |iar fem nattfta&r er at neOre j:oto. nema nauDft)n gauge j:iri. 
Hu tf ^ann j:ettir bob. fectr at .iij. aurum. itn ej ^ann ^euer [urn' bo'a ttia. |ia 
feat ^ann |iann abtirgiafe. er ^ann er fia.'* llu fcal l^imi er bob berr. fetia jlorar 
firiar a ftura|lob. (fba a gtette. fetia boD inir oj:bt)ri. Uu fcoto bo-nbr alter jara til 
|iing9. er boD femr til lju9. nema einuirtiar einir. )ieir feolo |)riu |iing narba 
mannbrape ))ing. oc fonong9 |iing. oe mannlal9 liing. oil |iing onnur ffolo eiuuirfiar 
^rima fitia. Sa er einuirfi er ijngri mabr j:i)lgir ^anom til mm en .ju. uetra. ^oart 
frm 5ftiin er ^an9 fun. ffDa aunar9. oc j:t)lgir ^anom til nerc9. H^n edia oc 
uforrr bonbe. ftolu fiui at ein9 j:ara til )]ing9 ej: |iau uilia. in alter bo'nbr aDrer 

<) Oprindelig har staaet "aura", hvilket er overatroget, og OTenover skrevet: "mtrcr"; urist om med 
samme Haand. Rettelsen er benyttet baade i Am. Magn. egenh. Abkrift og i C. A. M. 306. f. og 66. qv. 
aamt C. Thott 2083. qv. *} Bogstaven tl er i Mbr. storre end de Nedraolige Capitel-Initialer. 

*) [ I Mbr. tilkkrevet over Linjea med samme Haand og med Tegn fur hvor det skal indskydes. '•) Cod. 
A. M. 99, qv. har: |ta...; Afiikriveren maa altsaa have anseet Ordet for ufaldstcndigt; ogsaa C. Thott. 2083. q. 
lader en liden aabeo Plada bagefter det. 56 ^Idre 

fcolo jara ti( |iing9 er bob Imr fit l^ue. edar oiatlDa liingtiiti. Itu ej: maDr Ufr 
(tanda ftingeboD [tia (mge (er a O^de. at })af jerr eigl fua [agnt jratn. fern )iat a 
at j:ara. pni at )iat |tod fva (mge ^inum a fftnhe tv bera |Tt)Qt)i. )ia er (a uiftr er 
boOet |Tt)Qdi bera. |io at boD tome fiDarta tit fieirra manna er lengjl eigu at jara. 
)ia fcolo |ieir til p'mp j:ara til fieir morta liingmonnom. Itu ej: menn ero .v. erda 
.t). jleiru aller jiri einni fort. )ia ma boft |lemna |jeim Jiing. ej: |ieir ero a lagfter 
j:iri tiattom. 

Vm tqljrtar rtOa at frttar rtSa. 

132 tr^lfiwt t'lU fcal ft)nia. ej: tonongr tenner manne lanbrab. J9na [cat morOj 
ftinia ot tri)ggroj:9. tin fcal nemna .ni. menn a ^ndra l^onD ^anom iamna at retfe 
nib Oann. oc ^ana tna aj: |ieim. oc tna nanaflo niDi. fialjt ^im jimtl ot Mi. 
jranga nattan 

Mm frttar rt&a. 

133 0ettar eiDr feat ftanba 3:iri |]pi. oc bruna. oc [peQtiirtL oc trenibi. oc tungunibi. 
oc ubaba nerc 3:iri tonor. oc fna j:iri nibingo l^er. fna ejc ^epir pma. Itu fcal 
nemna menn m. a l^nara ^onb l^anom iamna at rette nib ^ann. oc ^ana tna aj: 
)ieim j:iri |i^ui oc bruna, einn o; aDa abra feftar eiba. 

Km flttmn rttl. 

134 llu er 0rimu eibr. nemna menn .ilj. a ^tiara l^onb ^anom. iamna at rette nib 
^ann. ^ana aOa. fialj:r fcal l^ann l^inn fiaunbe netra. 

Vm li)ritar ctSa. 

135 tto fcal Itiritar eib ftia tiinna. fialjr fcal ^ann ninna oc annarr iamrefteemabr 
l^anom. eigi nrjQlllbiemabr. ne baugiQbiomabr. ne namagr. $a fcal l^inn |iribi er 
bffbe tann at ^Qggia liri orbe oc eibi. jrials mabr oc jniDtiba. $u fcolo eibar ader 
(tanba .i. nitur fDOtra baga. |ia er on oica fnot. )io at einn bagr fe foorrr L ft)lj:tar 
eibar aQer jraOa til ubota. oc grimu eibr. oc |it)ui. oc bruna. tiller abrer fettar 
eibar j:aEa fil utlejbar. Tijritar eibr jeffr til flico fem ^ann er jeftr jiru ifineibi 
fcal ))e0ar ninna er ^inn nil ^etjra erjieflr nar. oc 5(ner boc at bioba ^anonu 

^»rf|tt0 tVia fkal vtniiii. 

136 llu er nel tf ptir verba a fatter, n^r ninna fcal. ellar (temni ^^nn ^anom til 
j;im nottom l^it (lemfta ;iri. til tirtiu fieirrar er ^ann niK innan j^Dltia. tlu temr fa 
ei0i. er eib ftal ^etjra. niote ^inn natta fmna ;iri lirtiubumm. at ^ann (lembi 
[janom ^lingat til. oc ninni |]a eib j;iri nattom. Uu toma lieir baber |iar. 5inn er 
eib fcal ninna. oc fa er l^eijra fcal. )ia fcolu |ieir nemna menn til tna ^uirr |ieirra 

Jvfr. Cap. 132. 133. 135. F. XV. 1-16. Cap. 136. F. IV. 7. Gulathings-LoY. 57 

at mefa riO. Itu |fi(r )ia a. talla a5rrr rrtf. m a&rrr ragnf nunna. fieir fcolo fitf 
tnal ^aoa er fueria tiilia tit. in tf ^ijartwffifiift tjlH fucria. Jieir ero fi8i nhr er 
^iat|ia t)i(ia. niote tiatta fmna a ne(la fiingi. ej: notorr teitar a. ftf ^anom oerDr 
eiDjaU. |ja [tat |iat fott ntra a j:t)r|lum .jii. tnanaDotn. [em j^tiert annarra. itn ej: 
figi rr |ia fott. )ia er eiOrinn Qunninn at lopmale oaro. )io at eigi ft Qunnitin.. 

Km r60. 

il^n0i narr feat annan rirgia tiiO tonong. ne tiiO [er ritra mann. f£n ej: ^ann 137 
j:irir rcger j:ionie fjatis aOa 3:e. |ia l^euer ^ann |iar finu jc jiri rcpt. oc finu j:iorae 
ej Jiat at roje werftr. Jl^n ej: ^ann tueOr nei niO, fpi tneO [ettar eiOi. j:ellr til (lice 
fern Qann ^ugDi l^anotn. 

<Cj: maSi ni&tr annan. 

H^ngi maDr ftal gera tungu nlD urn annan. ne trenlD. f n ej: ^ann nerOr at 138 
pvi tunnr oc fannn at ^ann gerir fiat. |ia liggr ^anom utlegD nid. fi)ni meO fettar 
tiOi. j:ellr til utlegDar ej: ;ellr. H^ngi fcal gera t)ti um annan. «H jiolmerle. )iat 
Writer tjti ej: maOr mslir um annan jiat er eigi ma tierra. ne oerDa oc eigi ^euer 
Qerlt. toeDr ^ann tierra tono niundu nott Ooma. oc ^etier bam boret. oc taQar gijloin. 
)ia er O^nn utlagr. ej ^ann tierDr at )ini fannr. ft)ni meO fettar ei&i. ftUr til 
utlegDar ej: jettr. 

Wm vajina f|icll. 

Itti ej: maOr neitir manne napna fiiell. ))a fcal borta Qanom aurum .ni. jiri 139 
ojninb. oc borta fna vapn at eigi [e oerra en aDr nar. (e&a giaUDa ^anom Qa;in fm. 

<Cj: ma&r kau|itr otO utUgan mann. 

Itu laupir maDr ni& utlagan mann. )ja a tonongr fiat ;e er ^ann at ^anom 140 
teDpti. in ^ann er feccr at .iij. morcom. ft)ni meD Itiritar ei&i. at Oann tiiffi eigi 
at ^ann var utlagr. 

' (Cj: armaftr ten nliormt ft boania npp. 

Itu tecr lenbr maOr «H arma&r bu boanba upp utalt eeOa ubomt. )ia fcal 141 
^ann j:(rra )iat aptr. oc leggia a .^l marca. j:iri pi at laga er Qoerr maDr nerDr 
jriri fmu. 

C| arma&r r(rr ^rtm at boania. 

tlu roa menn ffipi (fijiaOo at boan&a. ttU gengr 3:toccr manna at garOe. oc 142 
bera ^ann Ojriti. oc briota ^ue ^t^m oc bera ut ft ^ane. ^la er |iat utleo&ar verc 
^oerr er i lanbe tiitt nerra ^j |ieim. fvrt aptr ft boanba allt |iat er |ieir toco, oc 
gtallde .|I. marca. eDar jare utlager. 

Jvfr. Cap. 137. F. V. 27. (Hk. 39.) Cap. 138. F. V. 22. 28. (Hk. 37. 38.) X. 35. 
Cap. 140. V. IV. 41. Cap. 141. F. IV. 50-53. X. 33. 

8 58 iEldre 

Vm l|aiilitdn. 

143 ItQ tieifir mabr orOrom l^anbrin. m ^ann (Iir(Io(ar unDlr oafta. )ia er ^inn 
[fctr .ill. tnorcotn. er ^ami Tenfe. Tlu fj: f^inn rmnr i brott meb liann firljj. |ia rftinr 
fa rpfer er affe. oe tiigr af ^anotn. )ia j:ellr ^ann utlagr. 

144 $Qerr a fmn ipnb er ^iffir. fil eiganbe ej:ter temr meb vaiioin. §oerr fcal 
fitium ji)nbi [t)fa ej: ^ann vlQ rett meb j:ara. tlu j:ara menn at gotu faman. jinnr 
fa 3:i)nb er |i)r|l gengr. pa eigu |ieir aOer faman. ot ptir er ej:fer ganga. |ieir el0u 
edi aj:. er urn ganga. tlu jara menn a ffipi oc jinna j:t)nb |iann er jiar er nerbr. 
pd fca( pvi ffipfa af mannmenge fm a miDi. ^uerr feat fitf (in abt^rgiajf. ot 
foma 5"lu ^eim. Sitf tiebj;e a ^nerr ej jriri natiom er nebiat. f(rfe fem tiita je. 
Koa menn a menn. «ba figla. giaObe (faba ))ann allan. er )ieir gera. nema menn 
roe j:iri barb |ieim. 

%m ttc. ac almrnntnga. 

145 ^nerr mabr feal net)(a oaf) ot oibar i almenningi. dinn almenning feat ^oerr 
l^ava. fem af |t)m|fu ^ener l^aj:f. jI^ ej: btjgb gerijf i afmenningi. |ia a tonongr. 
tf |iar er acr. ot eng. ot garbe um (otef. )ia a l^ann fva (apf jra garbe. fem 5ann 
ma tafta fnibrli fmum. itn fiban er almenningr. Ket jiau oQ er reca i afmenninga. 
pA a tonongr. ttu figla menn j:iri tanb jram. ffba a; l^ane ot briofa flvft fm. fiff 
je a ^werr er fenner meb naffom. Otierr fem iorb a. er a retr. I^^jrec off onnur pn 
a tonongr. 

Mm fkipf (ktyan tt jEartrktu. 

146 tin |7ipar mabr taupfti}] ^eima i ^erabe. ot fata menn j:are af l^anom. |ia ftal 
^ann liaf fri|i fna flipa. af ptir ^ane aller j:ar er fetif ^atia. tlu ej: (Tip tierbr o; 
miot (abet |ia ftal ^ann fma noru a; bera. en l^inir 5^na jar er foto. Jl^j: fieim 
|it)(tir eigi pa nera j:oTf. pa ftoio fieir aj: bera er (rj:fter foto. )ia ftaf l^ann b^Qa i 
^anbfafo flif aura oi. 

<C| I)ttii1ir. rrlta bujcr graniar mannr. 

147 tf ^unbr. aba l^e|lr. aba o^e (langar mann. aba annaf buj:e bifr mann. eeba 
berr. |ia ftal fa er bifinn er beiba^f meb naffom Inituenbee. pa ftal fa er a. (eggia 
banb a. ot felia ptim i l^onb er bifinn er. tn tf f^mn niU eigi ^anom i ^onb fetia. 
|ia ftal ^ann (lirflofa unbir naffa. ot ftal fa er ttiituenbif a. ^aQba oQu ffitu upp. 
oib 5inn fara. ot foa nib tonong. fem ^ann ^ane (ia\jr forban Oann. 

^tt ttt ttttat bfftt ptet rr /Bugiint goSc gaj: i ^angriftar fnnlii. tfn fumai ft} 

$tkan ptxtB fofttt. 

148 Jofa giatier ftoto aObrigi uppi nera fiban. 

pat ft ftal ^nerr ^ana er i fmni iorbu jinnr. |jo af annarr upp graoe. 

Jvfr. Cap. 143. F. XIV. 7. Cap. 146. Bj. I. 1. Gulalhings-Lov. 59 

Sfip fitt ftal ^nerr nijta at jullum jriDi. jara ^nert \m ^ann niU. 

Vm lattliaura. tt l)tt. 

fanbaura fca( mgi tnaftr giaDda {leirra rr i ufg^Dutn ero. 

ifj: maftT jerr a brotf aj: lanDe naro. |io at ^ann fe i annan (laD. )ia a ^ann 
to|l at toma. |iegar rr ^ann oitl. ej: ^ann ^raer rigi I anbfcota j:[o(te tonotida oirra 
oerit. Tlu er tnaDr utlagr ^fDan. llu ej: fa maftr cr bauftr ^er. er ^ann atte arj: 
at tata tf ^ann offre Qcr a latiDe. oc osrt ^ann eigi ut[adr. |ia fta( fa taca rr 
nrftr rr amr. 

^audbr rr rit^ntir at ^nat. ff5a ^auQbl brtri mabr. atian a(na (onptn. tn 149 
^oyni minna l^tirrr annarra manna. Itu ^ittir madr ^vaL )ia fra( O&nn )iann Qoat 
;iri tiattom |7rra. eeOa lata Uggia rptrr rtj^g oc OojniD. u fporb. ))a feat |iat ^anom 
oitni brra. rj: ^ann ^rurr rigi nitni til. Itu fcal ^mn |7rra a biupi. oc brra ri^l 
u|i a groma tomo. l£n tf ^ann brrr up|i. |ia a fa ^tial ^^[tian rr iorb a. nrma 
^ann (rijfi mrD [anbnime iit. r; ^anom |it)(fir l^ua(r brtri. Itu jrrrr mabr 5t)a[ at 
(Trra. |ia rj: prae rr jiar fna millt at fft^iii ma «r. oc Iamb nib. urn fumar. lia fcal 
(rijfa [anbnamr ut. rj; ^ann brrr upp. Krcr Qua! a iorb mannj. innan garbj. |iann 
^nat a fa rr iorb a. Krcr ^na( a iorb mannj utan^arb^ oc rr mriri m rinjijnbr. |ia 
a tonongr Haitian, m fa Qatnan rr iorb a. Krcr ^uai i jiorbu inn. fua at toma ma 
oroar obbr ut um. aj: j^oarotorggia (anbr. )ia rignafc ^uartnrggia (anb ^uai. nrma 
iitQrunt fr. oc ftanbr ^nalr foa utaria. pa rignafc po (anb ^oa(. Iltabr fca( nriba 
^nai ^uar frm ^ann ma. Itu nribir mabr ^uai oc faurjc ^ann a biupi. pa a ^ann 
5na[ ^uart frm ^ann rr minni eeba mriri. Itu fttjtr mabr O^al oc fimtr. oc rmnrr 
a lanb up. pa a fa Hainan rr nribir m l^inn Hainan rr lanb a. ttu fftjtr mabr a 
^oai i ato oc noirr gubregaur. pa rr fa mabr freer. j:iorom tigum marca. 

Mm ftnuania ffic. 

tin ^ittir mabr ^uai i lanbuon mrira m rinj:t)nban. pa a fa jinnanba fpic rr 150 
jiinnr. (Tai ^ann |7rra a marc, oc j:ara fiban oc frgia armannr. pa a ^ann at ^aua 
j:innanba fpic aj: prim l^tial D^nn a omar f^iin at ^ana. ftapt iamlaont Ombr mann^. 
oc jirQa pat j:iora nrga. oc (Irra pat til brino. oc iamiagnt mibfTlps aro. Uggia bajl 
um ir, par frm blab trcr ooajl. oc ffrra fna brriban ^un tit brino frm ba|t rr (agnt. 
iamtagnt |lt)ri. oc iamiagnt aufttrri. oc (futpiiiu. Itu Oittir mabr a fjul oc fffrtv i 
jfflar. pa rj: mmn jrara til oc ffrra pann ^ual i j:rftum um nott. pa rr ^ann j:ioratip 
marca piojr at. l^ jimtan marca piojr rj: ^ann (frrr um bag. Krcr mabr ^oal i 

Jvfr. Cap. 149, 130. F. XIV. 10. 60 JEldve 

f^Miv&Q annare mann^ oc (litar 3:iri. )ia a fa ^tiat er nag a. en ^inn borfe (anbttamr 
jiri. ttfcr tnaOr ^tia( i |)a tiaga er eiji ero j^tiatwaoar. ))a a fa ^aluan fr mittir. 
m ^inn Taiwan er nag a. tlu j:innr maftr ^wal a tjojlom* tit. ffere aj flicf er ^anii 
ma. oc lafe rera fidan. ot ffere eigi a ^oL Ketr \}Mi i altnenning. :}iann a tonongr. 
fn ejc menn ffera Jianm |ia er fa fectr er ffipi ftijrir tit. j:iorom'» ti^um niarta. en 
^inna ^tierr af .iij. morcom er til roa meO ^anom.^ 161 . . na er 3:i)r|lir foma |ia til. at meta tiapnaftaO. 5a ftal orum jrijlflw ff PI^^P 
nar a (ag&r. ej: )iar er liripgia manna at nigi. en fa aj: er ejrtri var a (agDr. ttu 
er |iar eins mannj at nigi. |ia ero |jeir aj: er ej:tri tiaro a lagfter. Hona fcal ornar 
(fera. en ej; eigi er tona til. |ia fcal emingi or ffera famborgres er ^inn letr lij 
fitf j:iri naftom. ot ^aoa |iar liing fem uig er Qigif q ^on niS. ^a megn |jeir nom 
Doma. )jo at eigi tome ileiri bombr. en ml oc .^. itn ej: a )iingfloO fcal rett um 
boma. |]a fcal toma jiorbongr |iingmanna. ))a megu pdr bom boma. |io at eigi tome 
j:leiri. tlUer fcolo pttr oroar bera. oc engi jeHa. en fa er fectr at aurum .|;ii. er \i«r 
jellir. en fa er feccr at ^oljni meira er gerir babe, jellir orwar oc fitr ^eima um 
])ing. j:iri nattom fcal ^on |i(er ornar ffera. oc ffera famborgree. nema rerbeomenn 
^ennar fe fna liarre (labber. at ^on ma eigi :iieim na. tlu ej: omar taca O^nn. oc 
fo'ter Oann eigi |jing. |ia berr ^ann a bate f(rt. fn tf omar taca ^ann eigi. |ia fcal 
gera ^anom flej:nu til |iing9 annaro. oc niote ^ann |iar ffirfta fmna. in tf ^ann 
a jrenbr. ttba erjbar menn. ^a fcolo ^anom bob gera. €n tf \}mn lowr eigi oc 
jiirrifc ^ann bob. |ia berr ^ann a bale fo't. oc temr eigi naubftjn ^ans. 

Vm j:lorot0 or nm jrorftorDn. 

162 Bat* er Jiar nu enn. ej niaOr er i jrlode niginju |ia er nel ej ^emt nerbr. Jl^n 
ej? fjann unban rennr til ffoge. |ia fcolo allir ejrter renna. oc engi jiri ftanba. in ejp 
|ifir j:alla er jrorftob neita. |ia jalla Jjeir utlager. oc eigi j:e |jeirra utlagl. en |io at 
Jieir jraHe eigi. |ja fcolo |ifir }io « bo'ta jriftbrot tononge .jl. marca. ftn tf ^ann 

Jvfr. Cap. 151. F. Y. 2-5. (Hk. 31.) Cap. 152. F. IV. 23. 

> ) Maaskee Skrivfeil for O0)(om. *) Her har i Mbr. oprindelif; staaet : "j;iora", hrilket den gamle Afekrirer cdv 
har rettet ved at saette et Pankt ander a, og ovenover: om. *) Med Hensyn til dea Lacune, 8om her finde$ 
i Merobranea, bemsrker Arne Magniuson i sin egenhsendige Afiskrift: "NB. Her eftir er oskrifud i perga- 
mentzbokione half onnur bladsida, oc endast )iar med ark. Sidan er burtrifed fyrsta bladed af naest efterfylgian- 
de arki, hvon epterstodvar i kiSlnum glogglega siast, en urkin sialf eru liin amilli )iiett saman fest. Framan 
af efterfylglande arkenn, er miklu stterra gkrifad, en )iat sidiita af firer faranda arke." *) I Mbr. "nat"; It 
for fi ved Tankeloished af den, der har tilmalet Initialeme, og vaeret vant til at begynde Capitlerne med et It. 
Arne Magniuson Ueser: "Sat"; ligetaa C. A. M. 306. f. og 66. qv.; C. Thott 2063. qv. har ber som paa de 
fleste Steder aaben Plads for Initialeo. •) Her begyader fonte Stykke af Bpidst C.b., og ophorer ved 

•<au|l(rr*' i Cap. 153. Gulathings-Lov. 61 

QerOr ^an&nutninn i \itim rid. |ia ^flpar ^ond ^ann til liingd ot |ie&an fU bana. 
$aoe jn-mbr ^ine bauDa af ^allba fjann ej: ^leir tiilia. ot f)nUt ^ann ti[ )iinp9. edar 
jhflrre arinaruie lonongs. ^ann er fecfr .jl. marta. tf ^ann oill ci^i tiiO lata. £enftr 
tnaOr fcal tiiO taca. ej ei^i er ama&r til. ^ami fcai oc giaUba .|l. marca. ej: ^ann ittr 
rigi tiiO. Ilu fcai artnaDr tonon0d «H (endmiadr j:a bana tii. ellar ^iaODa .il 
marta. |)at je ei^u bcrndr at ^atia er armaDr feat giaUDa. fin tonongr ^at jpe l^a^t 
er lenftr maDr (cal giaHba. en boniftr ^alj:t. 

4CjE ma&r j:l9tr ntlagaii maiin. 

Ho rennr tnannjfiane til flips. )ia ma ttiaOr at ufettu (Tiota tit ejrter ^anotn ar. 153 
ffi)a aii(lter. leDa (Itjri. eeOa (futfiiliu. eeda einn^Dern grip lieirra. oe eigi j:[eiri. fn ej: 
^ann gerir meira at )ia j:[ptr ^ann uttagan mann. oe li^or l^anom tiiO .{I marca. 

Mm j:loriit0. 

Bat » ^eiter jrloeer er .t). meim ero faman at jajla fo(te. Ilu patiga menn jiorer 164 
at 0Otu faman. ot nerDr |jar einn mannjbane, ot wigr at orfirom fmum jotunaut. 
)ia er fa mannjbane er einn er a finu male, ej: )jrall er i j:or me& |ieim. |)a er ^ann 
mannjbane ej: )ieir nilla ^anom fenna. 

Hf tvtim ntffnnom tx oig kctit. 

Bat er nu enn |ia at menn ganga |jrir at gotu faman. |ia nigr einn |ieirra at 156 
oOrom. |ia liua ]iar tueir ej:ter. fegir ^uarr fogu a ^enDr oOrom. |ia ero |ieir baDer 
fianar. Hu forter annarr |ieirra jiing. en atinarr eigi. |ia er fa bane er |jing j:ltjr. 

Mm «t0li)ftn0. 

ptil er nu mn at menn ^ittaft a uti at gafna mote, ot nerDr annarr o'brom at 156 
bana. nu er^ fa mielanDe mu9r er menn toma til ^and. |ia er fa bane er ^ann fegir 
fogu a ^enbr. nema nitnit micla ^iatpe ^anom. Ilu Ipfir maDr tiigi a ^entir fer. )ia 
ero |ieir baDer banar \io at eitt fe far a ^inum DauDa. ItlaDr Itjfir Qigi at flilum. 
)ia ftal Oann ganga liingat jra tiigi fetu ^ann tjill. ot lt)fa at nefta Ijufi. nema |iar fe 
inni jiri. nejgillDismenn. teDa DaugitlOiomenn. eeDa namagar Ijine bauDa. i^j: |ieir 
ero liar. |ia fcal Ijann ganga um ))at Ijuo. ot til amiaro ^in9 nefta. nema |iar fe enn 
|litt jiri. |ia fcal ganga til f^m |jriDia ^ue. ot Itjfa |iar nigi ^oatte monrium fem 
itini ero. iTallafc ^uarte ul)t. ne biorn nema fua ^eiti ^ann. |ja fegi ^ann iartegnir 
a 5enDr fer oc nemne natflaD fmn. tl oroar)iingi fcal Qigltjfingar uitni bera. oc ma 
|)at einn maDr at judu bera. oc fua ma ^ann bera fogn ^iuna finna. UaD mat |iu 

Jvfr. Cap. 156. F. IV. 7. >) I Mbr. ved Feiltagelse af den der hnr tiUat Initialeroe: "tlat". Arne Magoussun har i lin A&krift rettet 
det Ul: "Sftt". C. A. M. 306. f. og 66. qv.; "pal"; C. Thott. 2083. qv. har aabent Rum for Initialen. 
•) Her bcgynder andet Stykke af Brudnt C.h., og ophorer nedenfor ved "0( ntmnt*'. 62 iEldre 

eigi fenna mannr. nema l^ann iDtgi orutn. at ft meelt a ^mbr ^anotn a fiittgi. 
tmx fto(o fiat btra at ^ann ;or )iar i l^eraDe. [ua at l^ann matte m\t |iat tiig totna(l. 
ptir fcolo bera urn natjlaD ^ane. )itii at eins |iarj: urn natjtad at bera. ej: annarr \t 
a oruar (agDr. m annarr [i)|ti tiigi a ^mbr fer. Itu tennir miingi orOrotn. ^eilDr m 
^anom. )ia fcal fa ^ana (tli'itar tiO j:iri \ir, Itu fca( l^ann j;ara til liings. oc eefta 
fer liindgongu. ot (edgi niDr tiapn fim oc bioOa (09 j:iri fit. j:e|la )iar [Qritar eiO a 
|iingi. j:etlr tU utUgOar. ftf |ieir ftinia l^anom jiinggongu. ))a ^elga lieir ^ann 0( 
rt)ri ^ano aQan. H^n tf ^ann ttifir annan tie(|. |ia (Dfir ^ann morOe a f^tnhr \tv. 
3rra ma fo^n ^inna. oc l^oerr j:ria(9ra manna. 

€f maOr tt vrginn at «llirl|K(t. 

157 ))at er nu tf maOr er niginn i olDr^ufi at brmnanba eDbi. erba i baj; Uofe. ]ia 
fcolo o(Du9mmn ja bana at |ieim manne. et&a giadba ^ann aptr giodbum jruilum 
bcebt irmbum oc ftia tononge. Itu er mabr negmn a nattar |ie[e at (lotnom eDbunu 
nu ej: )iar er nigi [t)|l oj: morgonenn er menu nacna. |ia er fa bane, en at u(t)ftu 
tiigi q: |iar er einnl^tierr a brofto. )ia er fa bane. Itu ma ^ann fegia til errenbee. 
ttOa foma aptr oj; morgon. llu ej: ptiv ero |iar aHer. oc er engi annarr Ufare til 
en annarr. |ia fcolo ol^uo menu morb fpijria. en eroingi tenne )ieim er ^ann oiD. fa 
fcal f^tim morj eib j:iri fer. tlu ej: eibrinn jeHr l^anom. |ia jellr til utleg&ar. tn 
tf l^ann eib oinnr at jlilum. )ia a emingi tofl at fenna (rOrum. |itii at eine l^inum 
pxiUn ej: ^ann gerir |)ann fannan at. fj: l^ann ma eigi gera ^ann fannan at. )ift 
fcal ^ann ^ana flict fern ^ann ^inum ^ug5i. 

ftf mtttx oerOr lirr|iiitti t j:onim uti. 

168 ttw jara menu tueir faman at j:e jrongum fer. oc ero matunautar oc jrelagar. 
t$ annarr er ^ar brepenn. )ia fcal ^inn fo'tia jninb eroingia. oc fegia til ^inum j:Q|la 
manne er ^ann 5ittir. ifmingi tenner ^anom at ^ann ^ane brepet matunaul fmn. 
)ia fcal ^ann ft)nia meb iamburbi. 

Cj: k«na lirrpr katlmatin. 

Id9 f^f tarlmabr brepr tono. |ia nerbr ^ann foa utlagr urn fern l^ann tarlmann tiege. 
tn tf lona nigr tarlmann. Jia er ^on utlog oc fcolo jtenbr ^ennar jnA ^ana aj 
tanbe. oc foa ej: umage oer&r mannjbane. Qann fcal oc jota aj: lanbe. oc jtenbr 
^ans tome ^anom a j:or j;iri j:imt. oc neera par meO peim netr .n. naubfpialauft. 
f^f lengr er giallbe .|l. marca. eba fpni meb Ipritar eibi. 

Km fakargilt ItattDnm mantif. 

160 p«A er i prim flobum er baubum ma fot geoa. |iat er i einum (lab er mabr 
^ittir mann a tono peirri er ^ann a oig um at viga. H^n pat ero tonor .tiii. J0in 

Jvfr. Cap. 137. F. IV. 14. Cap. 158. F. IV. 6. Cap. 159. F. IV. 33. Gulathings-Lov. 63 

rrtona mann). onnur ft)|tir. |iriDia boffer. ;iorOa tno5er. j:itnfa (tiupmoDer. feffa 
broDor tona. fiaunHa [unar tona. Itu rj: ma&r Oittir tnann a einni ^onti |ieirra. 
|ia fcal Qanii oiga at lititn tnanne ej: l^ann Qill. oc fegia |ieitn manne er j:t)|l tomr 
5ann fiL oc O^at at fotum var. nu fcal ^ann Uta at orvar (TurD eroingia ^ine 
bauDa. tf ^anti er iiinan j:T)(ti9. aba |7ere fialjn' oruar. Itu [tal ^ann a {ling jara. 
oc leggia nibr mpn fin utan |im09. oc a|la [er griba. oc bioba log j:iri fic. oc j:oTa 
jpram tiitni |ieirra manna er ^ann ji)r|l ^ittL Itu tf tnenn ft)nia ^anom )iing(|ongu. 
|ia ^efga jieir l^ann oc epri ^ane. alt ]iat er er. |ia er (a utlagn er jaOenn er. en elQi 
er ft l^ano utlagt. en fa j:are l^eilagr er oig na. )iat er i orbrum [tab ej: mabr ftenbr 
annan i burl fmu. oc ^euer ^ann labet [er |iar btjrbl j:lar oc j:ata. jia ma nlga at 
|ielm manne ej: ^ann oilL dange l^ann ejter groiinum finum oc [t)nl \nm at nigi. 
oc nlofe nltnle fielrra a oruar |ilngu |iat er |iar tm I firlbla (tab. ej: mabr (tenbr 
annan I ttil finnu etba I jlofe. oc teggr ^ann jiar banb a j:enab ^ane oc olQ I brott 
lelba. |ia ma Qann nlga at ^anom ej: ^ann nltl. d^ange ^ann enn ejrter gronnum 
fmum oc [t)nl )ielm at tilgi. oc j:are enn a )ilng meb nltnl fm. pa ntleger f^tmn tt 
pmn I ollum pt'm (lobum er tt ^eol nu talt. 

ftf mannt »rtOr ill) jwnliar nnStt. 

Bat er |iar enn pn tf jiu j;lnnr mann m^tm a mortu utl. |ia [cal l^ann ^T)lla .161 
)iat lit jn)[L oc [egla ^Inum jnjrjfa manne til. er ^ann ^ittlr. oc [ortia jmnb erulngta 
q; ^ann er Innan jitjltle. eUar [fal ^ann ^filngbob [tera. oc tenna fiing. Itu er [a 
olttr at M. aurum er ^elma fitr um )iat |)lng. |iat Qelter |iingoltit mlcla. Itu ej: 
5ann gerer elgl [na. |ia [annar ^ann [er olg a ^enbr. tf emlngl nld ^anom tenna. 

tfjp mabr btOi liftra n l^tnix (rSriim. 

Itu bibr mabr llbro a ^enbr crbrum til eine^ners. oc nlgr l^ann mann er )ielr 162 
))ar toma. |ia [colo |ieir [[illa[c nib mann^bana. oc borta bauge tononge ^nerr ))elrra 
jilrl miogongu. en pa .^l. marca ej |ielr jnjlgia brott mannjbana. ttu nerbr mabr 
utlagr a |ilngl. oc bu Oane oc j:e ^ans. ])a [cal annabr gera j:imtar |lepu [fuDbar 
monnum ollum tiL ^ane ^oerr jina [tuilb {leban [em nattar nitu. ji)rr en armabr tate. 
nu eigna[c lorb allt )iat er rofj:a[l er. ^aue [fullbar menn |iar fitt oc 

Cf \txtclt manui n vig kmnt. 

ttn er [neinl mann; nig tent. })a [cal brottenn f\m$ [tjnta [licum eibl jriri ^ann 163 
[rm jiri fialnan fit Jfn tj eibr jeHr. }ia j;eQr brotnenom fioljum til utlegban in 
[ft er eigi ma eibi j:iri toma. [egi prfd t^f^tniam [er. eOa borte .j;l. marca. fiban bomr 
tormr a ^mbr ^anom. 

Jvfr. Cap. 161. F. IV. 24. 64 iEldre 

Km «0) mann3 nig. 

164 Uu ^euer maSr 083 manna uig nifiit. tiijr funr jaDur. aDe jaOrr fun. «fia 
broDer broDor. aOa ft)[ltin eitt^ucrt. «U tiigr bam modor fma. (e&a moOer bam 
fift |ia liri tiigr ^ann aroe |ieim er ^ann afte at fata, feat fa )iann arj: fata er ne|lr 
er |ia. oc ^rODr ftal tonongr ^aoa m ^ann. £n ^ann tieere t tan&e ot gange (i( 
ffrijrta oc ^aue fitt aOt. 

C| Ijun^r. fffla ksikurnlit rittl)D(rt v(tt^x) mannt at fka(Qa.)^ 

165 tin tf 50m. ttfta ^ojt. ttfta ^unbr uerOr mannjbane. fegi ajl^mt f^r. ih\ fj 
^ann j:(r&er fiban bomr tomr a. gladbe .|;(. marca. H^n ej: t^mn ttieOr nei nib. fpi 
meO ItjrKar fibL jellr (il .jl. mana. ot fiiallOe gioUb jtmDum. 

tfjE mmn |ia til lirtUliat manna. 

166 tlu Digajf mmn af. oc fia menn fit beitlbar )ieirra um ^r. ffba u^ffror. oc mcgu 
)ieir eigi mmn tmna. Itu er annarr ftia OogSDinn af \\opiti er 6f. eeba ^eiii a 
iorbo. ffba rpggr i funbr. eba ^enbr ai babar. |ia ^eoer fa beiQb l^^j:ba, pi at 
mgan mann maffe ^ann fiban Oogfioa. |ia er ^in jrib^eilaQn 

Vol j:loc vig. 

167 |)af taSa menn j:(0| vig. ej: menn ganga^f af i j:[occom ftieim oc beriafc {letr 
fcofo Qiadba .{[. marca er tiid vetia. m ^inir eigi er Qmbr fmar oeria. oc olfu |iat 
tiaffar. ftn tf |ieir |irafc a oc tafafc^uarger |t)rri ^evia. )ia fcofo )ieir giadba 
gioQbum ajrfr ji'mbum. oc .;(. marca lononge. aj: ^oarointQeggia fiodt, 

tfnn nm j:lor ntg. 

168 5af er jlodr er .n. mmn ero faman. teba jrim jleiri. Uu renna mmn at 
(rbrom. oc nerbr einn farbr oc j«r bana aj;. jia fcolo Jieir jera einn^dem mann af 
nidi fannan. aba giaQba .j;[. marca lononge oc giotib ji-enbum. 

Km vat)«»ttt. 

169 Hd felfiia menn fneir fre eiff. oc njfr 0^ or ^enbe manne. oc j:ar ^inn bana aj:. 
Itu ej: ^ann er mecfanbe mubr er menn toma fit ^ane. )ia feat ^ann orDe raba. tiere 
pm at eine oabanerc ej ^ann tiitl. Uu ej: l^ann er eigi melanbe mubr. Iia feat 
eminoi orbe raba. 

Km armannj vtg. 

170 Uu oigr mabr armann tonongo. fia feat giadba ^ann ajlr .p. morcom. neme 
l^ann uigi ^ann j:iri borbe tononge. )ia er ^ann neifir ^^nom. |ia er ^ann uftagr. 

Jvfr. Cap. 164. F. IV. 32. Cap. 169. F. IV. 26-28. Cap. 170. F. IV. 57. 

1) De sidste 2 Bogstaver af dette Urd, ligesom og Slutnings-Boggtaverne af det forudgaaende: "tmOT" 
ere bortskaarne ved Membranen* Indbinding. Gulathings-LoY. 65 

oc foa tf ^ann nigr ^ann a )iingi n ^ann forter tononpe [otn. at \mi aura (age feat 
Oiadda |iann a^itr fern matt rr i d^uta .vi. atna epris. 

€j! in«Oi (t a fkifi viginn. 

Sf maOr nigr annan a ffqii. )ia er mi tf ^ans rr ^rmt. ceDa utanborDj rundit 171 
mann3bana. ttu fcoto {leir ^orra ^ann a (and at ufeitu. a meginland. in tf \itir 
jporra ^ann Imgra. )ia rr Qoerr jieirra fettr at .j;[. marta. )ia fcoto \itir raDa (Ii|ii fit 
lanb}. rr a lanD vilia tata. m ^inir uttagrr rr lit roa. (tn ))rir orfrtflr rr u}i)i 
^aUba arom finum. oc (TtrlTota )iot unbir pa mmn. rr )irtr ji)r|l finm at ]irir 
vUtftu rl0i j:rria fjonn. 

<! M«Oi kaflar «t ftHttm. 

iaflwt maftr aj: ^ufi. etOa a; (lipL erOa |iar [mi fion j:r[r. oc jar maOr aj: pvi 172 
bana. giallDr ^ann QloII&um a|ifr jrmDuin ^ans. m tonongr a r(tl a pvi 

Cj! waOr vcrDr at lurmta^t. 

Itv Draga mmn (Ii|i u|i|i. ffOa ut. oc vrrOr maOr at lunnroDr. |ia fcoto |irir 173 
glaUDa ^ann gioIlDum a|itr. m tonongr a rcfi a pm. Itu brra mmn pptjiftu. etOa 
Draga tanpidu. oc f«r rinn bana a;. d^iaQDe ^ann gioQdum jniQum a|)tr. )itii 
minna at ^ann oar fia()T at. £n rttl a tonongr a |ioL 

Km «(t|Unf. 

$itia mmn a nostum. oc ^ana QaD j:iri borOr. Itu figta mmn a ]ia. |ia fcoto 174 
^eir giaOiia )ia gioQDom a|itr. rj: notorr fwt bana aj;. riti a fonongr a pm. 0n tf 
ptir ^aoa rigi oab liri borOr. oc roa |irir j:iri (lap monnum. ^a rro |irir ^attirr 
banar fmir. pa feat giattba aptr ^otjnim gioQbum. riti a tonongr a )itii. 

Vat i)alj;(|tll)it. 

ttu fcora mmn torir frr ritt oc irOr a annan |ia rr ^ann fia^rr fjayr banr 175 
fmn. fn ^inn giallbr ^otjnim glodbum. rtti a tonongr a pm. Itu jara mmn turir 
i f(O0. oc j:rltr trr a annan foa mitit at rigi ma rinn maOr aj: j:(rra. erba a. pa [cat 
rroingi orbr raba. 6u feet urn (Irin at fomu. 

€f maOr ftn ftaljar t fii«ra. 

Itu j:rrr mabr fia^ i fnoru. oc $«x ^ann bana. pa rr ^ann fiatjr banr fmn. 176 
fn tf abrrr mmn ^crra ^ann i fnoru. |ia rro |irir banar O^ne. H^cti a tonongr a 
)iot £n lirir giaUbr Qann giollbum aptr jtmbum. 

Vm vaO« vttc. 

Ittt jara mmn (orir i fldg. oc jrHr annarr j:iri brrg. Itu gmgr ^ann tit ^iie 177 
oc fegir tit uj:ara fmna. ttu olQ rroingi ^anom tmna. ))a fQni ^ann mrb Itjritar 
ciOl ttu ri ^ann frgir rigi tit u|ara fmna. |ia feat ^ann fpia mrO morbj ribi. 

Jvfr. Cap. 111. F. IV. 6. Cap. 172. F. IV. 28. Caf. US. F. IV. 26. 

9 66 ^Idre 

Vm l)rt»fokii. 

178 Itu tirifir tnaDr manne ^eitnfotn. oc bnjtr ^ud tU Qans ot brepr f)anii. |iat 
^eifer niDittdetiig. |iat er nibingetiio. ej: maOr tiigr (iDgOa mann fmn. pai er oc 
niStnostiiQ. ej: ma5r tiior mann i ^riOum. |iaf er oc nlftinganig ej; maDr fjfr^r mann 
tiii) (tode «H t)iD (leini. (eDa oiD ftuni. )iat er oc mbinganid ej; maOr brenner mann 
inni. |)at er oc niOingeuerc ej: maftr gerer tjalroj:. lorer mann or flaDom. oc tecr 
Qapn ^ans. )iat er niDinoo nig. t} ma&r mtirDir mann. |iat er oc niSings nig ej: 
mabr ^ejnir liiooa. ft)ni mei). feftar eiDL tn ^oemetna |ie|T er ma5r nigr niOinge 
nig. |ia jare ^ann utlagr oc n^eilagr. oc jirigort ^nerium penningi jear fins, i lenfte 
oc [aufum eijrL oc toma all&rigi i land, fivwtit meft tononge. ne iarie. nema ^ann 
bere ^erfogu fanna. 

Vm aj;l|ii0g. 

179 tin tf ^onb er l^oggoin aj: manne. leba j:ofr. )ia fca( giaDDa ^oijnim gioQbunu 
ttn ej: nib l^angen ))a ganger l^o^nim gioDbum. fn tf auga er (o|tet or l^oj:Oe 
manne. ^ar ero l^olj: gioQb. tn tf aOf er aj: einum manne ^oggoif ^onb oc j:otr. 
))a er fa * nerri (inanbe en baubr. fca( giailba [em baubr fe. 

Hm |t«ll1i. 

180 tin ero gioDb fotb i (Sula. giaUba l^auHb .jiniiL morcom iogeiirie. Itu [colo 
fieban gioQb na^a oc fna )inerra (em reder abrer. tn aj: fieim gioQbom er foib ero 
I (Sula. |ia fca[ )ieban giaUba ^onb eeba }6l oc auga. oc fna rabbof af [omu. Itu 
[cat |]uma[j:ingr iambtirr fem aDer abrer. giaDba a|ifr .iij. morcom )iuma[j:tngr. tn 
)iann more er jiar er ne|tr. oc fna inn (engjla. ttn .nL aurum )iann er |iar er neftr. 
I^n .ij. aurum l^inn min^ta. 

Wn noat fhnrtl. 

181 H^n tf mabr er niginn a |iingL )ia fcoio eroingiar or |7era. oc lata toma fil 
bubar 5ftn9. pa eigu liingmenn |iar um at bornia. H^n ej: abrar beiQbir nerOa 
manna i metlom. |ia fcai ftepa l^anom |iing. oc l^aoa natta nib fdr. etba ojninb. 
in ame fcai rabbot taca. 

Km fare rannfak. 

182 Itn er manne put tenf at ^ann nege ^rat fmn. ^ni nigi feat tiifa. eDar er ^ann 
morbenge. Itu mala menu a l^enbr ^anom. €n Dann toebr nei oib. fj: foa 

Jvfr. Cap. 178. F. IV. 2-4. Cap. 179. F. IV. 42. Cap. 180. F. IV. 46. 
Cap. 182. F. V. 20. 

I) Efter Ordet: "fa" er \ Membr. et temmelig stort aabent Rum til Liiyeas Stutniog, saa (tort at deri 
Tel knnde indskydes et Ord paa 6 — 8 Bogstarer. Der er intet Spor til at noget er ndraderet; og da ikke 
heller noget synea at mangle her i Meningen, for hvilket Afekriveren sknide have sat Plads aaben paa Gmnd 
af Utydelighed eller Mangel i hana Original, saa bliver det rimeligst, at Pladsen er bleven ladet aaben af 
blot Uagtsomhed. Ame Magn. gjor opmierksom paa denne OmstKndighed, og C. A. M. 306. f. og 66. ijt. 
■amt C. Thott. 1083. qv. have alle det aabne Rum. Gulathings-Lov. 67 

fnemma er nurU a ^en5r ^anom at ill Uj; ma rannfaca. )ia fta( fit (eifa. if %tn 
jrifinafc a UtL |ia er ^ann fannr af foe Sn tj mgi jiinnafc ben a (itu )ia er )iaf 
(frcrc Itu er [oa fiOarla a ^etiDr Qanom tnetlt af eigi ma til (i; rannfata. )ia fcal 
Ijann [i)nia meft Iijrifar eiOL j:ellr fil uftegDar ej; j:ellr. Ilu brejjr maOr |iral annare 
mannj. pa fta( ^ann borta apfr. fem menn mefa norctan l^ann. 

ICm fdr. 

))af er )iar nu enn |)a ej: maOr fetrer annan i fMt, £n ty fjtmn btjOr {o^ firi 183 
fic ot leflfir niftr napn fin. Jia [tat ^ann i jiofur fefia. f n ej; ^ann ftetir or farom. 
)ia tirepe ^ann a f(rir ^inum bauOa. at [etjfe fna fu or ^iotre. Itu ej: ^inn titiir 
[engr en rutia fe a (are. bcrfe Oanom fardofom. en bauge tononge. tlu Oiffajf menn 
.iij. a. ot Qeifir maOr oOrom [dr. )ia fcolo mtm ^anom nifni bera fU [arbofa luSra. 

Ciin am fdr. 

ttQ ^iffafc menn fneir a. oc neifir annarr o&rom far. )ia fta( ^ann j:ara meO 184 
fare ubuOnu* tf ^ann ma. oc ftjna famborgres l^inum j:t)|la manne er ^ann ^iffir. oc 
0era menn fit ^ue (janom )iar fem ^ann er l^eimj:a|lr. oc (tejma ^anom fit {ilnge. 
jamfar {linge af (!em|la tofle. ))af er )io reff af foaro.* po af f^inn fe eigi l^eima. 
$tia fca{ brep fcrtia af fcrmu. tlu ftolo lieir menn bera nifni um er ^ann ji)|l OUfL 
5oirf )ieim fijnbijf at fare vrDa brepe. oc nemna mann til fambo'gres. Itu bera fieir 
til firbofa. 0n tf ptir viiia O^arte bera a. ne a;. )ia er ^narr fieirra feccr af .iij. 
aurum. H^n )ia feat l)inn fpia meb Ii)rifar eibi. er j:iri foe verbr. fa eibr j:ear fit 
j:fbofa ej: ftHr. 

Mm f«ta vtrbing. 

Itu ej: teDfingi ferer mann. ))a feat ^ann baugi bola .];ii. aurum. £n funr 185 
^ana fueim baugum. i^n bonbe .iij. baugum. DDatborenn mabr .oL baugum. 
Tenbr mabr oc jtaUare .];ii. baugum. ttn Jarl .^iiij. H^n tonongr foeim baugum 
minna en jiimfigu. Itu fterer mabr annan. |ia feat ^ann farbofom borfa |ieim er 
^ann ferrbe. Jj^ijri )iar fem a fom. ft)ri |iar fem noDoa fterr. iftjri |iar fem egg 
oc teggr morfefc ^ijri j:iri bein ^oerf er or tet)fir. ej: ffellr i ffalom. ftjri jiri 
fQibu ^ueria er foibin er. nema utitan fe a fare. H^ri j:iri granbragb l^oerf. H^Dri 
jfiri rauj: ^neria er a flabum nerbr. fijri ej ^ann a \ir dm fate. tr}n ej: ^ann 
gmgr or femg finni. fijri jiri ffurft fintm er flera Jiarj:. ej: blorber. i^o^: more jiri 
5otf6r. ^otj more ej: mabr uerbr mergunbabr. ftjri ^lar fem fit temr. oc mefa ilif* 
ufan Qaba oc oam. oc temb aOa. Itu feat taupa teecningar taupi fa er ferrbi oc la 
|ieim fifiiQ. manaOar mat f^vin a manabe. Itu ^orggr mabr vobva a; manne foa 

Jvfr. Cap. J 83. F. IV. 47-49. 

>) Saaledei i Hbr. for itluntnu. ■) Saaledes i Mbr, btedetfor ffvut. 

9 ♦ 68 Mldre 

at a iorO j:ellr. fofU .oL aurum. oc ml aura tf famftaOr tirrdr i ^oiOe manne. oitni 
feat fa ^aoa er fferOr rr. ^ fa dtjln af ftia morg 6ein (ei)fte 5r fm ^ann frglr. ttu 
fca( f5r oD mrta a briofte. fn Ool|0 dtjrra a bate m a brioftr. ttu vtrt^r maOr 
(tabdr vlb belQb manna, oc nitl eigi ffiUa |ia. oc ODargom ti)a. |ia feat ^ann giallba 
|lanbau0 tononge .{IL aura. 

Km irttnr jfn manna. 

186 Itti a en^l mabr reft a ffr ojrtarr en )iri)foar. ^varte tarL ne tona. tf ^ann 
^emnifc eigi a midu 

Vat itiUti (ft 0l)ri)u|t. 

187 Itu beila menn af olbr^ufi. af monnum brucnum. |ia fcolo )ieir U ganga er 
beiOf l^atia. oc toma 6fir urn morgon. er menn nacna. |ia megu menn borma urn fcrc 
lieirra )iar fern a liingi. ej: ^eir tunnu (og. deffar mann$ bere nifni meb ^anom. sOa 
mafunaufar. trba nafeffar. «H olbri)tflan ej: eigi ero ^inir nib. ))ef fcal flanba er 
ptir bera. lora tdi anbQifni a m5t ptim. in ^oer mabr er Qofj;o bQrri af refff 
fmum |iar en ^^Ima. Itu megu fielr fefia )ia fore |iar. ej: par tunnu log. eDar a 
piuQ ftiofe. Itu mffUr |iaf armabr. erba fenbr mabr. af |ietr ^aoa miebeiOf. 
ptix toeba nib )ioi net aDer. {la fcal Dtierr )ielrra faca boc i ^onb fer. oc ftieria ptff 
aller af ptir brutfu )iar fafflega. Itu er fa fatlaua er fnerr. en fa a bauge at borfa 
tononge er eibjiail nerbr. ftn ^inna doerr fijni meb lt)rttar eibl er miebeiSb er tenb. 
en ej: eibrinn jellr jieim. |ia $t\lr tit .£Q. marca oifis ^oerium. Itu gengr j:iorbongr 
manna i j:ra oc Dili eigl ftieria. pn ero aQer olDiiomenn vittir. £n ej lorre mnui 
ganga jpra. pA ero ptir fettir er jpra ganga. borfe bauge tononge. en ^inir ^allbe 
eibum u|)p. 

Ma tMi Manna. 

188 ^verQefna )ieff er mabr er (tabbr nib beillb manna oc er |fir|7otaf unbir ^ann. 
|ia fcal 5ann bera annat foeggia i^. aba a. eOar giallbe aura .tij. tononge ^ 5ann 
er trajbr til. 

Km ojwn)!. 

189 Itu neifir mabr ojninbar brep manne orbrum i jlorfe. llu tf fa jpellr er bTqj 
neifir. |ia leOr ^ann )iar uflagr. oc u^eilagr. 0n ej: unban rennr til ftogd. |ia fcolo 
aHer ejrfer renna. oc engi jiri (lanba. ipn ej: fa ftUr er jorjlob neifir. pa ftUr ^ann 
pwt uflagr. oc eigi ft ^ans uttagf. jStiofa ma mabr |Ta|)fe leba (libL aba jcdr 
finum j:iri pmn er e|iter rennr. um fmn tf fjmn niO. oc ^ejrfa ^anom fna r^e. 
fn ej: ^ann gerer meira at. pa er ^an feccr .j;l. marca nib tonong. j;iri ]itii af )ia 
neitir ^ann jorjlobu uflogum manne. fn tf fjann nerbr ^onbum fetinn i ^leirri me. Mr. Cap. 187, F. IV. 14. 15. Gulathings-LoY. 69 

|ia ^tlgar fjoiti) ^m Hi )iin09. u ptttm til htmsu tlu ^ Ijann tcntir i (fog. )iii 
ma ^ann )ieOan [O0 bioOa liri fic )ia a 5ann aSt pti er vtaii rr. oc ufttit €n 9 
arma&r tcrmr j:t)iT tiL m ijan ^atie (00 boOrt j:iri fic. )ia a Ijann aSt )iat rr Ijann 
deorr faK oc tetit Itu fca( ^^nn taupa fit or ITogr. )ia fca( ^ann borta ^inum 
etnorOom rttte. ftia fetti ^ann er tnaOr til. H^ nu fcal ^ann mn faca annat flicf or 
l)utU)raD(. feat Ijann fit tnrD pni f^tif^a at fa feat ^ana finn reft allan er liri uoeme 
oar&. jFtirr en arma5r tate. 

<| karlmabr trepr kfitf. 

Ho e; tartmaOr brepr tono. »Da tona tartmaniL )ia feat fa borfa fticum reffe 190 
fern l^ann a af fata er utirnie j:(rr. en baug tononge. fn ei tonor beriafc :|iar a engi 
maOr retf a. nema pftr fialoan Dmage engi feat retf fata, ot etigan giallba. a5r eti 
ijanii fe .];il tiefra gamad. pa er ^mn Oayteffee tna&r. af l^tiarofiie00ia fit 5ann 
rr .JO. oefra. 

Km atUii|i. 

tlu 0erer maOr lau|i af o&rom manne. ot er ^ann OaDbenn tnaDr. pa, ftat l^atm 191 
bcrta tononge bau^e. fn ej: ^ann ojrar oape fmu af tnanne. oc j^oeroir l^ann 
jram ^amar. ot ffirjYofar Oinn aftaupe |ianba fine, pa feat ^ann borfa OoQpom 
retfe Jieiin er ^ann lepiir at 

%m kaft. 

ntaOr taftar af manne. ot ttjftr ^ann. pat ^eifer far. tf ^ann ^eoer edi oapn i 192 
Oenbe. en eOar brep. 

Km fkft. 

ntaOr ffi)fr af manne totoe. ot tt)]tr Oann. ]ia ^eifer pat far. 193 

%m fdr. 

mabr 5or00r fit annare. ot ijiftir a ffaiit )ia heifer pat fiir. j$oa pa af fpiof 194 
tome |taff a. 

Km jfuHxtUt tt Iftt. 

mabr (fingr a manne ftaure. (tba (fongu. teba ojar ffapfe. (tba fpiofffapfe. pa 196 
ftat Oftnn borfa ^anom ^atpm retfe. en jniQum (3: O^nn j:eltr oib. ninbr mabr 
<rbrom foa af ^ann jtatar oib. pa ftat ^ann borfa ^anom juDum reffe. po af ^ann 
j:alle a tne. mabr rinbr orbrom i eOb. )ia ftat 5ann borfa ^anom jnittum reffe j:irL 
oc bau0 tononge. ot foa af jniDum reffe ^oerium. mabr rinbr obrom j:iri borb. 
sOa aj: bri)00iu. ctba iif |iri marreinebatta a ta):> H f^^*^ ^^^ ^^"^^ jniHum reffe. 
nema fjann rinbi ^anom a ufborba. pa ma ^ann par oiga urn. mabr fetr i tamp Jvfr. Cap. 190. V. V. 31. (Hk. 22.) Cap. 191-19S. F. IV. 18-21. 70 iEldre 

orbrom ^tiptugri l^mbr. ^a [cat l^ann borta ^anom jniQutn rtHt.^ lltaOr Utr i ^kf 
obrom 0( ti|)|iir Ui fin. )ia fcal borta ^o^om nttt j:in. H^ (3: ^ann btttit gerir. ot 
rinbr jra frr. )ia ^rUrr )iat tuffan. )ia fcal ^ann borta ^anom judum rettr jriri. Itu 
q: menn tafta tiaiinom fmuttu oc j:ctr 5t)ar(tie0gia i ^r orOrom. )ia f^tiitr )iat tiingrrtfa. 
:|)ar a mgi maDr reff a ))iii. 

Km j»ll»tte« frO. 

196 DrO ero ^au er jnQreftia or5 ^eifa. |iaf rr eift tjf maDr toe&r a( tar(ntanne 
crfirom. af l^ann ^wt bam boret |ia( rr annaf. tf maDr tnrDr ^ann tiffta fannforOentu 
))at tr l^if ^rlDia. rj: l^ann lamnar l^anom tilD mtrL ftDa taQar l^ann grei). ffDa 
porttono. ceDa iamtiar ^anom viD berenDr eUf^oert )ia [cat ^ann bcrfa ^anomjniDum 
rttit jirL )iar ma ^an oc oiga um. at utlogum pt'm manne i grgn ptim orDom er nu 
^eol tt (a(t ej: ^ann |fir|fo(ar unDir oafta. JDra^f megu mmn orDa ftnna o( apfr 
taca tf tiUla. torDajf eigi vita tierra ^anom a l^mDr m goDom mannr. ptA n oc 
juXirdttB orD tf maDr )ir(r(ar tarlmann jtialfatu aDa taQar ^tmn froK. crDa jrorboDo. 
pat rr ot j^ullrrttre orD tono ej: maDr vrtirr l^ana ^ore. oc taQar ^ana ^oro. |iar tr 
l^on orQDr rigi. 

Vn reUarjcar. 

197 Itti a maDr a Dotfor fintiL crDa a ft)|lur. flican reft fern a fiolpm fer. af emorDom 
reffe. ej: maDr iif^f^r meO ^enne. oc foa a pt'm tonotti oQom er ^ann er arj:fafe at 
oc a )ieirrl tono er ^ann ^eoer i griDi meD fer. ej: ^on a engan emingia fer ^er a (anDe. 

ICm U||0rO. at ttttatfttt. 

198 fl^ffboren tona legfc meD ^irale. |ia fca( ^on ganga i tonongs garD. oc (etjfa (it 
)ieDan .iij. morcom. oc ^oerr maDr a af faca a (rtjfmgiu finni .01. aura. IHaDr a 
af faca a ftuQDar tono finni ftican reff fem a ambott finni bejto. ertiingi )iaf er auc 
er. flicj; retfar fem ^on a burD fit. fj: (et)fingia legfc meD {irale. |ia fcaf ^on ganga 
i garD |fa|iDroffens fma. in bonDe fcaf faca a ambott finni ^inni niiftu Radian 
annan etjrL en Oo[;o minna a ^verri annarre. 0; ^ann a eina )ia fcaf fu ^ane ^in 
bejfa. €n (epfmgi a jTatfuarar^ ei)ri a fmni ^inni bcjfo ambott dunr ^ans a 
eijri a finni ^inni bejfo. ^auQDr a .iij. aura. ienDrmaDr M. aura, a fmni bojto' ambott 
foetr ero ^mq ^inar bejfo ambatfer. defa. oc Deigia. oc fueir )irer(ar. )iionn oc 
bri)tL 0[ican reft a ^vm a {irttfom finum fem a ambatfar legorDe. ilf armanni 
retfe fcaf bcrfa ej: maDr oj^unDar min tononge |iaf er ;iri bui ^ans oinnr. prttU, a 
bangs ^elge a fer. tf l^ann jijigir Drofne finum fif )iing9. ceDa til tirtiufotnar. oOa 

Jvfr. Cap. 196. F. V. 22. 57. 61. 

>) Her fittdes i Cod. et Aftnito- eller Paragraph-Tegn (f). *) Saaledet I Mbr.; maaakee en FeU- 

akriTaing for: «flt((tiaran". Jvfr. Cap. S51. *) Noget otydeligt i Hbr.; ^ea dog anarere at Tare le|(« 

eod iqto. fU o(bri|ii9 DC er ^ann 6olh'6 filnQal )iiii af liar ri)c|l ^orrUim mantu rrttr at ^o^^o 
i |ieim)iitm (forihiin. prttK a af uca a f^ fio^m Oiitn (o^a (uf or droftma fine 
rtUt finorOotn. )iar fern ^ann a bauga f^df^i i )inin jioOutn. I^roffmn 5an9 fta( 
aii9r0iafc orO f^tai9 oc otrc (3: ^enn jm i jrloUia manna. meO ^anotn a( ^ans raDr. 

Mm .rl. marcc mal. 

ItQ brpfr maDr tono fil ftiejmlo. oc oer&r ^ann tunnr ot fannr af ))nL ]ia tirrOr 199 
5ann uffagr urn. rllar gialldf .|;L marca. oc borfe ^mne fofooilbom rrffr. Itu (3: ^on 
tmmr 5anom )iat :|)a fcaf 'fym tmna ^anom fambo'gres. )ia fcaf ^ann ^aoa j:in fer 
iQrifar rib. tf j:eDr )ia jeOr ^anom f if )ie(f rr nu er fait 

Km »ttarjHiT manii*. 

tin a [fQfingi a fer .nL aura, af einorbom reffe. £n funr Ofin^ niorc. at 200 
rinorbom reffe. Boanbe .{iL aura, af einorbom reffe. ^audbmabr .iij. merer, at 
einorbom reffe. fenbr mabr oc (tadare .vL merer, af einorbom retfe. Jar( oc Sifco|] 
.pi merer, af einorbom reffe. £enbjmannj fun fcai faca ^auDj reft tj ^ann jrsrr eigi 
(onb. foeroefna )ie0 er mabr er ojunbabr. teba (o|lenn. ^ a tonongr .p. merer a. 
fuerr mabr er ^ogg f«r. pn fcaf Ottnn faca annan reft fmn or ^unbrabe j:t)rr en 
trmabr fate. Itu fcofo aOer menu faca reft ejter jebr finum. nema |ieir einir menn 
er fU annare ero jTifbir. dtufiffoeinn fcal faca OauQbmann} reft af einorbom reffe. 
Bifcopd funr oc iar(|Tunr. oc (lallara funr oc (lufilefoeina funr. oc preft fun. oc armanu} 
funr fcolo faca ffican reff fem ptiv eigu tt)n ti(. tf ptir ja eigi flicf naj^n. fem jaber 
)ielrra ;ecc Jefenbingar eigu OauDbjreff meban ptir ero i taupiumim. tif |ieir ^atia 
^er nerit nrfr .iij. oc ^aoa buif 0^. pa fca( ^ann ^ana ftican reff fem menn bera 
Ijanom uifni fit aHer abrer ufienjter menn er ^ingat toma tif lanbs. pti eigu 
boanba reft nema ptirn bere nifni fif annare. 

Uv a mabr a j:eftartono finni e; mabr liggr meb ^enne f[ict fem ^ann a at [ei)fa 201 
ijana or ^ere^onbom meb. ^oigi mitinn reff fem eroindi ^ntnar a. a ^enne. 

Uu tf armabr tenner p6t manne. af f)tim l^ane aief iiflaoan mann. pam er jiar 202 
Qar ttflagr gorr. i ptini )iingfotn. er ^ann b^r L |ia fcal l^ann ftjnia meb (i)rifar 
eiOi. en fa eibr j:eilr Oanom til .jt marca. ej: ftUr, llu ej: armabr tenner )iat manne 
at Ijann ^ane j:orbban uflagan mann. |iann er uflagr nar gorr a (9ula)iin0L sba i 
UOi ufL pd tuebr Ijann fer ntera unifa narg. ]ia fcal ^ann fi)nia meb Itjrifar eibL oc 
(va tf ^ann er uffagr gorr I annarre fiingfotn. oc j:ear til .{t marca. g: leDr. Uu 

Jvfr. Cap. 200. F. IV. 53. 59. 60. Cap, 202. F. IV. 41. 72 ^Idre 

tenner armaOr pat manne. af l^ann ^aoe a(et uflagan mann i ftof^t. en ^ann toe5r 
net oiD. |ia fca( ^ann fpla meO (iirifar eiOL fa leUr fi[ alj. marca. ej: j:ellr. Hu 
tenner arma&r ptA manne at fjann ^tmt mftum tierif meO ufloQum manne a Jiingl 
sOa af tirtiufotn. sOa af oOiri^ufi. ej: ^ann toeDr nei oiO. )>a fta[ ^ann ftjnia meft 
(tirifar ei&L tf l^anom jreQr fa. pa ftat ^ann borfa tononge bauge. Itu er ma&r oiginn 
I flode. ttOa i j:io(5a manna. «U fcerbr. erOa [ojlenn. pa er 6u ^ano upnemt pa fca( 
^ann engi maftr fvH jijrr en ^ann ^eqer boOef [og j:iri fic 0n tj notorr jorDer 
^ann. )ia er fa fectf .;L marca. en ej: Ofttin er oijlum me& l^anom )iar fem ))af er Hi 
(fi(t ))a er ^ann fetcr bauge nlD tonong. filler ptir er a fia :|)a er )ieim eigi utilfa 
nargr. ^inum er eigi fia ))a er |ieim utiifa tiargr. fieim (iggr eifi niO fi( domr j:eDr a. 

203 Itona ma jrorDa bonba fmn nefr .n. af ufetfu. fi&an 5omr temr a l^enbr ^anorn. 
f^ ej: ^ann fifr ^ar (engr flimu fefr. ))a fcal ^on ganga fit granna finna. or fegia 
fil af ^ann fifr fiar ((imu fefr. ))a er ^on ufece. 

Cj: PtalL Ipftr jfrinlfan mann. 

204 ft} pT«\i [t)|lr mann jrialfan. fia fcal broffenn ^ane fffffafc oiO ^inn er (oftenn 
er. eSar gerl ^am uflagan. ettl a tonongr a ))oL 

Km kaft. 

205 Un taftar madr af manne. oc temr a annan. ]ia ^eifer )ial gaffa gUorpr. |ia fcal 
ijann giaOba ptim aura .nL er a teormr. 

Mm »rtjln iaiQtr. 

206 £jp mabr * O^jbe lonb af oeidjCu tononge. oc er a; ^anom fetin. )ia feat ^nn 
faca pft af ^tiaro retf flitan fem (enbr mabr. oc ftia funr j^ans fil l^ann er jierfugr. 

Wm kfnnjL 

207 Ito tenner mabr manne af Oi^nn neifer |or|tobu itflogum manne ^ann fnarar 
)iiii af el renn epfer fem p\L m fca( (togr bera nifni um. ej: ^am tormr i (tog. )ia 
fcal l^an tau|ia fic fieban .%[. marca. ))0 af ^inn taupi fu .|;q. morcom. 

Km barfmiD. 

208 Itu beria|t menn fneir. oc ero eigl nifni olb. oc tenner ^oirr obrom. |ia bole 
finum reffe ^tJ^rr Jieirra tononge. 

Cr^ maOr ^cillir nunnt. 

209 Uv OeObr mabr manne unblr <rn. oc j«r Oann a; ]itil bana. )ia fcal fa giaUba 
er ^ellt ^anom ^otpm gioKbum apfr jrenbum ^ane. H^n edl a tonongr a ]ioi. 

I) I Mbr. Ted FeikkriTning: "matt**. Arne MagnnMoos Aliibift bar: "mtthr". *) "1^ efter Aiae 

Magniusoiu Conjectnr; Hgesaa bar C. A. BL 66. qv.; C. A. BL 906. f. og C. Thott. 9063. qr. have derimod 

*'tt" llgeaom Mbr. Gulathings-LoY. 73 

Itu tennrr mafir tnanne. at l^ann ^rdbe ^anom utibir (tit. ))a fcal ^ann fpia mrO 
(ijrifar eiDL Uu ^ell&r maOr tnanne unDir o^r. oc fttr l^ann a; |itii \ir. |ia f(a( 
^ann bcrfa l^anom farbofum ^oljonu Uu ^rDbr maOr manne un&ir (tit. ot jtrr ^ann 
9$ pui brf|). ))a fcal 0<inn bcrta ^anom retfr ^oljnim. 

Cj: ma&r pmr mann. 

Itu tenner maOr manne at ^ann pini ^ann. |ia feat O^nn ft)ma meb (tiritar eiDL 210 
jrettr til .|l. marta mt\ lononj. ej: jteHr. en ^iium til rettar jnittj. 

Jfj: mabr tallafe (ojlenn ofrra. oc er f}urlt bUrr. ne biobogn oc ero eigi nitni 211 
nib. )ia ^etier ^ann (famt (oget a ^enbr fer. |iar a engi mabr rett a. )iat ^eiter foarta 
(lag. £n ej: mabr tenner ijpat manne. |ia fcai ^^nn ftjnia meb tijritar eibi. 0n e; 
fa eibr feDr. bcrte ^anom rette fmum. en tononge .j;L marca. 

l^j: mabr< (t)ftr mann .iij. f^ou- eeba |irim j:(eiri. put ^eiter barbate jniQr. )ia 212 
feat Ottnn ^atia rett liri Oo09 D^ert tii )iriu ero. en tonongr .{t. marca. 

Km ujfUtttt. 

tin tetr -armabr bu manna. <^^^ ^'^ upp i (torbum crbrum. en i )ieim primr er 213 
til ptfi ero talber. |ia er armabr feccr .;L marca. oc foa lenbr mabr at fomu ^one. ej: 
Dann j:err i bu mannj oc tecr upp. ftn ^uerr {leirra manna er peim oeiter lib til 
ptf^. pa er feccr at .iij. morcom. 

Cj: nanne tt ktnt at i|ann ^cve niDrtrciiU k0n0n0« rcttc. 

tto tenner armabr pat manne at ^ann 5aoe brepit nibr {ononis rette. en crbrum 214 
pat at ^ann f)wtt unetie jengit. H^n peir tueba nei nib. pa fcal armabr ftepa peim 
til pin09 babom toeinu pa fcolo peir a pui pin^i jefla j:iri (it Itjritar eib. ^oarr 
peirra. at peir ^aua eigi ffrtt goroa j:iri pat mal. ej: peim ;ellr fa eibr. pa 3:etlr (il.p. 
marca tiitia ^oarom peirra. tlu ej: annarr oinnr en annarr eipL pa er fa ufeccr er 
Dinnr. en ^inn er fannr at fot er eibrinn jellr. ftn tf armabr ftepiir crbrum en 
crbrum eigL pa er fem ^an geri tdi at 

Mm faxhtftt. 

ttOer ei0u farbcrtr iamnar pegn oc preell. Itu ej: mabr feerer pr»t mannj. pa 21d 
feat ^ann OftDba upp jrcrbjlo oib ^ann meban ^ann liggr i farom. oc oerclaunum 
oDum tiib brotten ^ane. oc latningar taupL 

Jvfr. Cap. 313. V. IV. 50-52. 

10 74 Mldre 

€f maOr tf^iat nann at f<r. 

216 ^oemefna er maOr 0ej:fc ripi fialjn* at graniif. ))a a tonongr til a. Itu egQiar 
maDr tnann at fer biamrggiatu aOa pjnir ^anom a ^6(m. ej: Oinn veitir ^anom )ia 
uome. pH rr ^an rrttlaue. oc ^tvtr ^ann ))tii |{ir|fotat oc foa tf ^an brrgDr 5anon 
p\ti tr ^ann toe jnjrr rett a fer. Itu ej tnaftr iter grip einnl^Bmi j:iri manne oc leggr 
lirl (00 oc botiu oc er )iat \\im tr ^ann toe jirL ^la ^^er ^mn tnrD ranr. )ia fca( 
^ann bcrta 6auge tonongr. m ^inn ^aoe griji finn rr a. oc tiitu ptA tiattar. 

€f ^ttntar btta btife manna. 

217 Itu bita ^unOar buje manna. giaUtif fa rr ^unb a ^a[|t ^it ji)|la fmni. rr ^ann 
bttr. m aOt iamnan fiOan. (tn tf ^ann frgrr ajr^mt frr lirgar rr ^ann bitr giadbe 
all) til in ^ ^anom nrrDr put j:iri aba ^iunum * ^ane. at fiau tafta mat |iri 
^ann. giaObr ^a^^t 5it nrjla fmn. m aDt iamnan fiban. 

Her fht|th: nm ^ajrnO bang. 

218 0a rr baugr f^inn jxifii tr f^opitt baugr ^^itrr. )iar rro .;. mrrcr i ptim. )iat rr 
t^r tnerr oc :|irir tigir. t^ fa rr obalbormn rr oiginn rr. nin oc |itirrra )ir5en 
mannjgiollb. fna frm abrrr rrttrr manna, /abrr a fiat at taca rj: rigi Uoir fjmr. 
ftn t$ babrr-Uva. )ia a j:abrr .iij. mrrcr. tn rj ^ann rr rigi tiig jorrr. :|ia a ^aim 
.{ii. aura aj: niganba. H^ rj: niganbr orrbr utiagr. |ia miffa firirrar botar. tn |ia 
rr niganbr tirrOr bauDr. |ia trcr rroingi tiib o^r. 

ptaXin bangr. 

219 0a rr annarr baugr rr brobor baugr ^fitir. pvf rro .b. mrrcr i jirim. fiat rro 
t^r frxtan. 

ttn '^ rr Oinn |iribi brorbronga baugr. Jiar rro .iiij. mrrcr i |irim. Jiat rr ^o(a«m 
rtjri minna m .j;iii. t^r. 

tfnn nm br0&or bang. 

220 Baug )iann rr .%. mrrcr rro i. fcal taca funr ^ins bauba. Brobor bang feat 
brobrr taca rj: ^ann rr tiL rQar funr ^ind bauDa. £n rj: ^ndrgr rr tii. funr ^ins 
bauba. nr jabrr. )ia a brobrr bot aQa. Brorbrongr rj: ^ann rr ^rdbr tit. tn 9 
mgi rr fa tit rr re taiba nu. fia a rmingi ^ina bauba aSa bot ^ane. 

Jvfr. Cap. 217. F. XI. 26. Cap. 218—252. F. Vlte Part. 

>) I Mbr. "Qittunum"; rimelig feibkreTet ved at dele Ordet, af hvilket <'Otu'< staaer nedent paa Sidea 
og <*unttm" ovent paa den iolgende. Arae Magnusson bar: "^iunttm".— Ordene ">Bg ^iunum QoM" man^ 
baade i C. A. M. 306. f. og 66. qv.; ligesom og i C. Thott. 2063. qv. *) I Mbr. synes oprindelig at 

have Btaaet: "So" med rod Begyndebei-BogBtaT, men dette j5 er ndvasket og ovenover skrevet et It, com 
det lader med en nyere (Arae Magnnwons?) Haand. A. M. bar i sin egenhcndige A&krift: "ttn"; ligdedea 
C. A. M. 306. f. og 66. qv. samt C. Thott. 2063. qv. Gulathings-LoY. 75 

5n^ er more ein af tomdiojmtn. ))a fco(o tonor .iUj. faca ej: )iffr ero til fcal 221 
lata tno&er ^ins bauOa. oc Hiitr. nt fi)|lir. oc tona ^ina bauOa .ij. aura Over^ 
lielrra tf )ier ero allar fiL f n ^oeroitna ))e(f er tonomar ero eigi (i(. jia fca( taea 
funr Oine bau&a. Itu ej: aDra miffir fuennanna. )ia feat niganbe faca )ia more, oe 
6or(a ft)m ^Ine bauba. 0n e; einnar miffir tononnar. )ia fcal fia .ij. aura taea 
funr ^ins bauba. in )ia ^aioa more rj: ftiegdia miffir. en more tf aQra miffir. 
Uu ero 6au0ar alter fa(ber. 

%m fttnihtftt. 

Ito feal oiganbe bcrta fijni ^ine bauba. ^ajnibbaug. £n brober oiganba feal 222 
bcrta brorbr ^ina bauba brobor bang ej; ^ann er til eOar feal niganbe borfa. tlu 
feal bro'brongr niganba borfa bro'bronge ^ine bauba brabrongs bang * ej: ^ann er 
ill ellar fcal viganbe borfa. 0a er funr ^ins bauba er nib giollbum feer. ^o^rf fern 
5ann er jcaber ceba brober. aba ^Qigi ffDllbr fern ^mn er. Uu ero baugar ffilbir. 

Vn jpiar fkUorO. 

tin feal ft flilla. af ti)r. |ia feal ^on netra af ^ola^um |iribia et)rL Uu ej: tpr 223 
ffal giallba. pa feal giaUba eigi l^Uri tu en affa nefra nema l^ihn nili teltt ^aoa. Itu 
feal giadba t^r aQar Cellar af ^ornom oc at ^ala. at augum oe at fpenom. oc at 
oQom jotum. Uu feal giallba torn oe pp. oc tijr aQar tala:bttrar i oioQb oc i 
6au0a. giadba guIL aba brent filjrr. i QioOb e; til er. giallba ^efta. en eigi marar.^ 
graban 5^(1. oc eigi geDban. fiann j^nem er eigi er rabj^oeroingr. ne ffaub^Difr. ne 
flaubmigr. ne oaUborgbr. «0a abrer taupleftir a. C^iallba jorfaubi. oc eigi geifr. 
(Siallba obals iorb oc eigi taupa iorb. (9ia(lba flip, nema enbrborfingr fe. nema ftia 
jomt flip fe af par ^omlor fe aj: ronar er jrprjlaf tiaro a floniar. oc eigi pat er 
(lajmar ero aj: brotner. oe edi pat flip er j:ilur ero a lagbar. nema pa n«rt a tagbar 
rr a bada jloitum nar reifL ifngan grip fcal pann giaDba er verri fe en eijrir. 
nma mabr eigi minni bot pa fcal ^ann fal faca. nema auti bot til eijrid. oc fate 
iniQbar igegn. iSiallba Qopn pau er ^ojb ero. od ^eil oc ^orb. oe ubroteiu H^igi 
feel pan bioba er ^^nn nar oiginn meb. C^iallba eigi fverb i fatj:e. nema buit fe 
neO 0uQL erba meb fi^i. (^iallba nabmal oc lerej^f oil nt). oe tleeOe oU nt|. oe 
ttfloren. nema ^inn nili tetet \\Mti ftoret tlabe uQft (^iadba tarlllabe oe eigi 
tnentlffbe. nt) en eigi j:om. (^iallba varor jedbi nt)ia. oc ufticfa. (^iatlba blaj:ellbi 

1) t%xf Am. M* Conjector. 1 Mbr. er ikke alene den rode Initial tydelig et S ; men i den indre Marg 
otaaer ogiaa tydelig et lidet t, der bar Tteret sat der til Veiledning for den, der skulde male Initialeme. 
Ikke destomittdre er A. M* Conjectnr hSist rimelig. C. A. M. 306. f. og 66. qr. Itese ogsaa begge: Itti; 
i C.TliottS088.4T. fflgl. Initialen. <) I Mbr. Qtirn. *) I Mbr. red en aabenbar Skrivfeil: "6aiiD'*. 

A. IL bar i sin Aftksift rettet det til: "5ang"; saaledes Icse ogsaa C. A. fiL 306. f. og 66. qv. samt C. 
Tbott. a063. qy. *) Saaledes i Mbr. 

10* 76 ^Idre 

Of ffrub ni)ft oc ufforet (ftiaQDa \vtm |ia alia er f)tma ero alner. jiann ^ii^rn rr 
fi0i rr tjngri m .p. oetra. nema f^im Dili fetit ^atia. atnbaftar fcal eigi jliaQtiai i 
mannj gtoDb. Itu er j;r (tilf. jiat tr i jioDb (fal giallba. 

224 ^Ito fcal fater felia. tlu er ^lar i upnatntno j:rjr|la jaOur BroOer ^ina bau5e. 
oc ftroDoT funr. oe moOor jrafter. oc ftotlorfunr. |ielr eigu more ^tierr Jieirra at oiganOa. 
tf ^aulldr DerDr oeginn. Itu er |iar i upname crOro bro'&rongr f\m nauDa. oc 
brcOor Doff or funr. oc moftor broOer. oc fr)(tur funr. oc fijfttingr |ieirra. tecr [)oerr 
.ni. aura aj: uigantia e; ^audbr oerdr ueginn. Uu er |iar i upameno |iri&ia ftiftrunsr 
^ina bauOa oc brorbrongs barn, oc bro'Orongr j:aOur ^ana. oc niodorbroDer moDor 
^ana. oc fi)|tur boffor funr. |ieir eigu ^alva more af niganba. e; ^audtir nerbr vrginn. 
itn 3:in ))ni af ^oerr mabr fcal ^ofjo minna borfa j:iri ^^nba oerc en feca a lam< 
|Ti)Dbum' manne. |ia fca( ^^nn borfa .ij. aura fpni ^ina iiauba. oc foa ffmn )ieina 
i |ioi u^iname. I^n I miDupname )ia fcofo ))eir aller bola fi)ni ^ino bau5a .iij. 
aura l^nerr |ieirra. J5n i upnameno jDrfta, Jieirra fcal ^oerr bola l^aljte more fpi 
^ino Dau&a. Itu ero upnama menu alter falber. en nu fcaf ptA (fiUa. ^oeffu {loerfater 
Ifolo jara. 

Km frtnihvtt. 

22d ttu a j:a&ur broDer viganba af borfa fijni ^ine bauba ^a^n-e more. H^n broOor 
^ino bauba .oiii. eerfogum. €n j:abur brabr ^ina bauba .n. cerfogum. oc .iij. 
penningum. jSna fcaf brobor ftjni ^ina bauba af fomo. oc foa mobor j:ebr oc botfor 
fijni. fitter eigu peir iammicla bot er i upname ero faman. llu a j:abur brober 
niganba af bola mobor bro'br ^ina bauba foeim fufum jrimfa penninga oc eijrL Sm 
fcaf bo^a fDftur ftjni ^ina bauba af fomo. oc brtrbrongu oc broborbofforfpL oc 
ftjftlingi. fua fcolo peir atter borfa er i upname ero meb jiabur bro'br. llu fcal j:abur 
brober niganbu bota fpffrungi ^ina bauba jriorom penningum. oc tueim errtogbm. oc 
fna fcaf ^oerr peirra i pui upname. 5nn fcolo peir borfa ftj|lur botfor ft)ni. oe 
brqrbronga barne oc mobor brvbr mobor ^ina bauba. "^ 

226 Itn a brorbrongr niganba af borfa ft)ni ^ina bauba .iij. aura, fn brorbr ^ina 
bauba .n. cerfogar. oc .iij. penninga oegna. 0n jcabur brorbr ^ina bauba fnetm 
lufum jrimfa penninga. oc eQru Sua fcal broborfpi ^ina bauba af fomu. oc foa 
mobor jpebr oc botfor ftjnL filler eigu peir iammicla bot er i upname ero faman. llu 
a brorbrongr niganba af bola bro'bronge 5ina bauba .iij. penninga oc .ij. ortogar. 

I) Saaledes i Mbr. Anie Magn. har i nn Abkrift rettet det til: "gitnta'*; Ugeua have C. A. BL 306. f. 
og 66. qv. tamt O. Tbott. 2063. qr. •) Orenkrift mangier. *) Her begynder fonte Bbd af 

Bmdst. Ce. *) OC (rvOrongi faOur Dmte aynes at borde tilfoies. 01111 ftal broOor botfor ftjni ^ino bauOa af fotnu. oc moOor brcrOr oc [Qftur fijni. oc 
fijIlUtigi ^ine bauOa. 0tia fcal ^orrr )ifirra bcrfa er i upname ero tnefi br(r&ron0Otiom. 
Itu [cat brorOrongr viQanda borfa ftj(tur ft)ni > ^ins bauDa foa (ufi niunba ^lenninge 
oc erHog. 0tia f(a( ^tierr ^leirra i jioi upname. 5oa fcolo ptir bola brirOronps 
bamr. oc brorbrongl j:aDur ^ans. oc moOor brorDr mo&or ^and. oc fi)|tur boftor ft)ni. 
doa fcolo |icir aQer borta er i u|iname ero meb bro'Drun^inum. 

tfnn nm ptnihvtt. 

Un feat ftjllrungr vi^anba borta ftini ^ine bauba .ij. aurutn. dna fca[ fT)|lur 227 
doffor funr tiiganba at fomu. oc bro'brou09barru oc mobor brober mobor ^ane. f n 
jiorar artogar brabr ^ina bauba. ^oerr |ieirra jiugurra. H^n j:abur bro'br ^ins 
bauba .iij. {imningum minna m etjrL 0(ict brobor [i)ni ^tne bauba oc mobor j:ebr 
oc bottor fpi. 0(ica bot a fDftnjngr oigaiiba oc fijftur bottor funr. oc bro'brongo 
6am. oc moborbrobcr mobor ^ina bauba.^ |ieirra feat ^oerr borta atian iienningum 
mobor brurbr ^ina bauba. 5m fcal bo'fa [tj|lur fDtit ^ina bauba. oc foa ^oerr )icirra 
brorbrongi ^ina bauba. dtica bot a brobor bottor funr ijina bauba a; ^mmm 
{ifirra. 0t)|trungr ntganba feat borta fpjtrungi ^ina bauba .nil. iienmngum. j5oa 
feat bola ftjjtur bottor fpni at fomu. oc brorbrongabarne oc mobor bro'br mobor ^ina 
bauba.' 5lict feat fuftur bottor funr borta fern fpjlrungr. 5na feat bro-bronga barn.* 
oc mobor brober mobor tiiganba .{ii. penninga fcal ^oerr ptim bo'ta or o>j;(ta 
u|iname. Ilu l^tvi ec upnama menu alia talba. Sua fcal f)mn ffbrom bola fem nu 
^eoi ec talt. H^n OQeroitna par fem manne j:irri|l jtenbfeme jra u|inama monnum 
uf. pA jellr bot |iriblungi fem tala rennr tlL 

Km npnana nunn. 

))eir alter er more taca i upnameno j:ijr|la at oiganba. |ieir fcolo taca |iribiungi 228 
minna at bro'br niganba. jiat nerbr eertog fetta eijria. I^n ptir aQer i mibupname 
er taca M. aura at oiganba. )ia fcolo ptir (aca |iribiungi minna at bro'br oiganba. 
m |iat er ^ol; more itn ptir menn alter er^ i upnameno 03:|la. er ^atoa more taca 
at oiganba.* ptir fcolo taca )iribiungi minna at bro'br oiganba. |iat oerbr (rrtog 
minna en .iij. aurar. 

^tt |ki)rir nn faker. 

Ito fcal oiganbe ^aoa meb fer i fofum jrabur brobor. oc brobor fun. oc ^atlba 229 
U)i|i fo'tum j:iri pi. pa at ptir ocrri allbrigi menn i ^eimL en fialoer |ieir jiri fie. ej: 
^(ir ero fiL 

*) Feibkrift for (q|tron|i,see ovenfor. Brudat. Ce. bar fi)|tron(L *) "$tnt tauba" staaer aabenbar red en 
OagtMinbed utf. vigtnOt; dog aynes ogaaa Ordeoe at tnta eller at tiaWia at bnrde tilfoies. f|tne bauSa ngl. i Ce. 
*) M lrvllTO«li jpatur Oant •ynea at burde tilfoie*. *) oc trvtrongr fttur Qant synes at burde tilfoief. 
*) Saaledea i Mbr. «(r" tynet at nete tilfoiet af Uagtaomhed. *> Her ender fonte Blad af Ce. 78 ^Idre 

Cm nm fakrr. 

290 BroOor funr fcal j^im 3P(iOur brorDr fil fatar. faca baOer eina. oc foa htrin 
mtOan laDur broOer liDir. en fiOan firi&iungi minna rr j:aOur broOer jreUr I jra. 

tfnn um faker. 

231 Itu ero tonor p«r aQar rr funu eip fil fatar. oc fijftr bambttrar. |ia fcal )irhn 
ottum fcUa foe iamna, til p«t ero jierfogar. tlu dtjemifna }ie|f er ^leirre » mif|lr 
tjiO.* finnar ttfta jleirL ]ia f\ntvj^ fffc ajrfr til frijlur funar. 

Cnn nm fakrr. 

232 Un a j:abur brofier ^ine bauOa a; jcaOur bro'Dr tiioanba .Uj. penninoa oe .o. 
ertogar. Itu a broDor funr ^ins bauOa a; broDor ftjni tiiganOa aij. iimninga oc .«. 
ffrtogar. Ilu a botfor funr Oine bauba aj botfor ftjni viganba .itj. penninga oc .v. 
ortOQar. oc foa moOor j:aber Ijino bauOa aj: mobor j:ebr niganba oc .Uj. penninga 
oc lint entO0ar. 

Mm npnoma nenn. 

233 Uq fcal borfa or mibu|inamf oc borta i uiinam ^It j:r)|la j:im iienninga oc (qtI 
Uu fcolu aSer jieir bcrfa or upname ^ino o^fta. oc borta i mibu|inim .jjtiUi. pmnin^a 
^nerr |ieirra. 

Cnn nm i|tt fama. 

234 Itu fcal broOor bottor funr niganba bcrfa brobor botfor fi)m ^ina bauba .oil 
penninga oc arfo0.' oc foa ^nerr :|ifirra i )ini upame. Itu fcal ft)(trun0r viganba 
bcrta fDltrungi ^ine bauba .j;iu penninga oe fna ^tierr fietrra i pi upname. jra ^inu 
ojrjla upname jrettr pribiungum fiban. pegar er manne er jimare. fiarlfnijrtar mabr 
5tierr a at taca pribiungi mrlra en tnenfoiptar mabr at iam|ft)abum manne. 

Mm npnama mcnn. 

236 0a mabr er neftr er at ^enbfeme i tarlfnijf ;ra ^inu o-j:|la upname. fcal faca 
.oilL srfoga foe pat ero tueir lutir fiaunbo alnar. oc ,u. alnar tiabmals. tn htm 
folltar mabr fcal fata pribiung jiorba pennings oc .n. (rrfogar at fomu fo'c. pat 
oerbr ^najl toeir lutir atianbo alnar. 0licf fcal annarr {arlfoij:tar mabr faca. jta 
03;fta upname. f n i toenfoiif at pelrri fo'c fcal taca toa luti jiimfa penninge oc eijrl 
pat nerbr narla ^olj: fol^fa oln. 0llct feat ^inn pribi lartfoij^far mabr jta o^fta 
upname taca. ftn i tnenfuyrf at peirrl fore fcal taca .iij. penninga oc .ij. Krtogar. 
pat nerbr fneir lutir atto alnar. 0licf fcal ^inn j:iorbe tarlfnij:far mabr jta ojrfta 
upname taca. Sn i toenfotj:t at peirrl fo'c fcal faca toa luti niunba penninge oc 

1) I Mbr. feilagtigt "^leimr*'. *) Efter Ordet "viO" findes i Mbr. et Udet Tegn: oiOr hvilket dog 

ikke eynes at have nogen Betydning. *> Udentvivl Feilskrift istedetfor "iij {tmn. ot ij ttrt", see went 

Cap. 826., Mmmenholdt med Beiegningen. artO0. pit tro fynft. .v. atnar. SM fca( ^inn fimii far(ftiij:far ma&r (aca jra 03:fta 
tt|mainf. in i tomftiijrf af |ieim fore fcal taca ^olpnt fimnlngi minna tn tettOQ. 
|ia( oerDr jiorDotigr jiurdo alnar. dtict (Ia( ^inn fttfe tar(ftiij:far maOr faca jra 
07(la uimamr. 0n i ttimfiiijrf at ^lelrri fcrc [cat fata .];iii. pennitiQa. )ia( nrrDa j^oe^ 
tner alnar. 0Uct feat ^inn fiaunbe tarlfQijrfar mafir faca jra orj:fta upname. 0n i 
tomfoijrf af fieini fort [cat fata |iri&iun9 annarrar atnar. )iaf tro foeir (ufir niunba 
|imniii09. jSiUcf ftal ^inn affe tarlfnij^far madr jra orj:|ta upnaine fata. Sn i 
tomftiij^t af ^rirri fot fta( fata ftia (ufi feffa fimningo. ^af er j:imfun0l minna en jniD 
o(n. 5M ftaf ^inn niunDr tarlfoijrfar maDr jra Qino orjlla upname fata. 0n i 
tomfBia:f at jieirri fot. ftal fata jcimfunj jiorDa pmnlnga. Slitf ftal ^inn .j. farlfny:^ 
tar maDr jta ^ino 03:(ta upname fata. H^n i lomfnijrf af |ifini fort, fcal fata foa 
pmninoa ot foa (ufi aj: jimfungi penningo. jSiict ftai (|inn .p. tarifnij:far madr yn 
ojifta upname fata, fn i tiienfiiij:f af peirri fofc ftai fata priOiung annaro pennings. 
diitf fral ^inn .{ii. tar[fDij:tar maOr j:ra or}:|la upname fata. H^n i tomfuijit af fieirri 
fcrc ftai fata penning. jSiitf ftai l^inn .^iii. tarlfoijfarmadr jrra 03;|ta upname fata. 
itn i tuenftiij^f af peirri fort ftai fata fna iufi penninge. pa er j:imfanda manne jtenD* 
feme peirra. 

Km fatautti. 

Hu ero peir menu prir er fatautar ero. er funr pijborenn. ot broker pQborenn. 236 
oc groDer fammorDra. Hu ftai funr ptjborrnn ^aoa .j;ii. aura aj niganba. en more fyp 
brorDr niganba. ot \u ^nm peirra fatauta priggia. fhi aDf pat er i jra peim temr. 
pa ftai taca Oolj:o minni fore af iamftiillbum manne. 

Km jr(nl>iio>tr. 

maDr a a moDor brorDr fmum piibomom aura .iij. ot fna ^oarr peirra a orDrom. 237 
SUtt a maDr a moDor fircDr fmum fammcrDrom af eins ot peirra fiv&rr a vDrom. 
de; aura a ;aDur brorDr fmum pt|6omom. dlitf a maDr a j:aDurbr(rDr fammcrDrom. 
ot ^vin peirra a orDrom. aj: uiganDa. f£n priDiungi minna aj: brorDr viganDa en 
Bj fio^m. priDiungi mihna aj jaDur brorDr nigauDa en ajf ftrorDr. 0tja ftai ^nerr 
fort fata, fatautar ^eifa peir aQer er et talDa nu. tiller eigu ft)(tra * fpnir eina hot 
at fata ^uegi marger fem ero. ot fna reiDa af fomu. peir mmn eigu Hi faman at 
taea er peir ero fi)|ttinna ft)nir tarlo ot tono. tiller eigu moDorDro'Dr eina 66t at 
fata. Boa eigu peir reiDa af fomu. tiller eigu j:orDurbrorDr eina bof at fata, foa 
at reiD& at fomu. ej: peir ero femj:eDra oc (TirDomer. ^oemifna fem maDr lioir ^er 
facaiue. pa feat jraOa Ui Oaljre. ^oemitna er j:eDr er borff. pa er borft ftjni. 

*) Ofdett ^'{itftttf er Tcd en F«ildiiTniag fordoblet { Hbr. Am. Magn. har rettet FeUen i liii Afikitft. 80 iEldre 

Km mt9i$i. 

238 tni9oi0i ftal nu (eUa. ,% maOr ^o^gr i tinn. ctQa I tam|i. pa Ugor QiO lai;[ 
^oem eprrr. /En rj: maDr jeQir Ut i eDi). «0a i a. bote aurutn .j;ti. foa jriri OauD} 
manns \ir l\rtirt. Bu t} maDr fejc jiri annan )iar fern ^anom Uggr jroraD tiid. a 
a5ra 5ond. eeOa oiD 6a&a bniar mba. fcal ^ann anna( tnt^Qiti ^anga a oDb ct&a 
fggiar. (cDa j:iri joraO nlDr. jiri |)af [ca[ giadOa aura .{ii. fn (j: ma&r berr ^ojuO 
jn-a bu[. t; ^an f^tntr aj: ^opgit. )iat O'i^^ ^M^- P^^ f^^^ giadba mmr .iij. j:iri. 
ifn ej: tnaOr j:eilir (it I oafn foa Oiujit at oeeta oerDr ^ojniD fiff jrrirr en ^anit tomr 
^ane ^oj&e up. |ia fcal borta .iij. morcom. Uette [ca( borfa jruQum rroingia ej maOr 
(Q|tr ojninbar ^O0g ot foa j:iri mieoigi oD. 

239 ptir ero fucir namagar rr mafir a Dottor tnanuj. |ifirra ittr l^vin a Grftrum.jii. 
aura, aj: tjiganba. (tn tf ma&r a ftjflur manns. |ia trcr ^oarr a or&rom .oi. aura 
a; oiQanba. 0n tf ^nin a annaro fi)|lur. pa tta ^oarr jieirra a cr&rotn .j;ii. aura, 
ai uiganba. Itu a |tiu)ij:aber. ot ftiu|)funr ^oarr ptim a crbrom .|;ii. aura a; 
viganba. ttu ero eibbrorbr. firirra ten* ^v^rr. a crbrom .j;ii. aura aj: oiganba. Itu 
ero j:o|lbrorbr tueir jo'bbir u)i|] faman. at l^atia bruitif babrr fpeina rinn. pa Ua 
Ooirr a abrom .jii. aura aj uiganba. Hu tr mobor jabrr mobor mannj. |ifirra 
frtr ^Q^rr a o'brom .;ii. aura, aj: oiganba .;. a(na eijrio. tf ^audbr orrbr oiglnn. 

Vm int*tit(|i. 

240 Hat tr miaoigi ^it jnirjla ej: mabr er oiginn ojgum tiapnom. o( [o|lenn (oau 
^O0g. pit ero tuau mieoigL H^n ptii er ^it |iribia mieoigi tf mabr er (o|fenn 
frotoro. aba Iroifiiiote. oc liarj: at jfera til. tn )iat er ^it jiorba ej: for ero ileiri 
en .tiii. £n fiat er ^it jimta ej: mabr er baubr ^ogguinn. oc temr eigi blob ut. 
ftn p«A tr ^it fetta ej: lit er rent. f£n ptA er \\it fiaunba ej: mabr er ueginn pi tr 
^ann gengr |iaroa fmna. l^ ptii er ^it atta tf mabr er j:ellbr i ellb. tn put er 
^it niunba ej: mabr er jellbr j:iri berg. Sn |iat er ^it tiunba ej: mabr er j:ettbr i 
uatn. H^n jiat er ^it edijrta e; eigi er liti borget. oc j:aDa a rapar oc raibtjri. in 
ptA er ^it toljrta ej: uiglijfmg er eigi jnill oc oerbr |io eigi at morbe. Sn jiat er ^it 
.{iii. e| fatt er boben a liingi ^inu j^rirfta. foa ^att at ^etjra ma ioir liingring |ioeran. 
pa er rofat oigi. H^ ^lat er ^it .|;iiii. tf fatt er eigi boben innan .nii. manaba. |ia 
er feint boben. tn Mi. merer liggia oib Overt mal fieirra er nu er talt 

pat fern {tollli ankajt. 

241 Sntf \\opiti er ^oggoit aj:. oc fett a garbjlaur sba fparre i munn. oc reift «i5 
gatna m6t. aba Uc Ouerj^ a grup. oc (tungit Ooj:be mlDl |0ta. |ia autafc giodb Ooy:o. Gulathings-LoY. 81 

Cnn hm ||t«U). 

inn ti09ia tiiD aurar .jrit. tf maDr ^oggr ai manne bauDum ^onb. leta j:6t 242 
trOa (oroo aj: l^ojbr. aba foa at ^tiltr jprOr iit crba foa at fcerer rebiar. eeba foa ej: 
l|O00oinit er urn rabje tloj:. oc fva tf ^ann ^oggr bein 6r i^ojbe. oc j:tri ai^ogg oD 
tttan j:m0T ceba tch*. i^Qri j:irl j:in0r ^tiem. oc td O^ma unnj a; ero aDar. )ia er 
f)o(j: more jriri ^Uri. jiortv tiglr marca ;iri ^rimfotn. )iat a tonongr ^a[j:t tf mabr 
rr Bifiinn. 0n M. aura fj: innangarbj er. oc abrer .ni. tj ^ojnib berr or tlu fcal ^aud) 0iollb tella. )iar feat .pi. aina rtjrir .ni. merer I ^ojnibbaug. 0n 243 
j:iorar I brobor baug. i^n ^ol; )iriDia more i brorbrongs bau0. Itu feolo j:t)[0ia 
tuau tri)00t)a taup bau0i ^tjerium. ^oerf feat eijrir oe j:imtun0r etjrie trt)00iiatau)i. 
fn tri)00iia taup fea( lara bau0a manna i meQom. 

Mm b««g« ft tr90ta« kanp. 

Ku reibir oi0anbe bang ftjni Oino bauba. fn tri)00natau}i brorbr ^ina bauba. 244 
fn annat brflrbron0e ^m bauba. Ilu reibir brober ni0anba bang brorbr ^ine bauba. 
fn fi)ni ^ina bauba trt)00oa tau|]. en annat brQrbron0e ^ine bauba. Uu reibir 
br(rbron0r tii0anba bau0 br()rbron0e ^ino bauDa. Sn tri)00nataup ft)ni ^ina bauba. 
m annat brorbr ^ina bauba. at [sttartaupe ej: jtenbr 0an0a ailer fenn tii feettar. oe 
fna at feetlea bau0a manna, en .iii. merer at |fO0ar taupi. 

nn feai iii0anbe jram geoa oe mober ^ane oe botter. oe tona ^ano. H^ ^oer 245 
ein giooen ei)rir oe jrimtungr etjriff. tono ^ine bauba oe mobor. oe bottor ^ina bauba. 
)ia ero )iat giaoer .£ii. Itu feat ft)|lir niganba 0ena ^alna 0ioj: fi)|tur ^ina bauba. 
oe ^atna gioj: tono ^ine bauba. oe bottor ^ina bauba. oe ^atoa Qioj mobor ^ina 
bauba. tlu ero fiat tnerr 0iaoer. Itu feat ^oert )ieirra ni0anbe oe mober ^ana. oe 
tone fjtm. oe botter ^ans 0ena ^atoa gioj: fQjtur ^ina bauba. ptA ero toctr 0iaoer 
^Qar. Itu ero .{oi. 0ianer allj. Itu meb baugum oe meb trt)00oa tau|ii. oe meb 
f(o0arfau|ii. oc meb toengiojum. |ia ero j:imtun0ar tneir. oe toeir aurar oc .u. merer. 

Km faker. 

Jieir menu ero .ni. er ^oerr teer .jii. aura fore. J5inn er jabur brober. oe 246 
annarr brobor funr. ^iribi brobor* fammorbr. j:iorbe funr Jitjborenn. jimti bottor funr. 
fettf mobor jaber. 

Cru nm faker. 

Srir ero |ieir menu er ^nerr teer .ij. aura fort, f inn er mobor brober. en 247 
antiarr fijflur funr. |iribi brober |iQborenn. $Q|ttinna fpir taca .ni. aura. 

*) Sadedet i Mbr. 

11 82 4 iEldre 

Cnn am f«k<r. 

248 /a0ur6ro0er )it)bormn fecr mertr fac. Botter )ji)6orm ^ine bauOa grtr fun nuO 
ffttbomom maniu. dann tecr more 

249 Bauga manna ^oerr feat bcrta ^o^ni minna en faca. u j;imfun0i meira. fn 
upama mmn aOrr fata ttia (uti a; oiganba. m {irlDiund aj: brorOr oiganba. 

Km npnaoM ntenii tt \itn\tktx, 

260 0n u^inama mmn .ni. I^inir jnjrftu. taca .iiij. fertogar (yp )iorrfoc ^inni jiirflu 
ai iam|fi)IIbum olganbano. [em |ieir ero ^inum bauba. ^ at annarre ^merfoc fetr 
^nerr )jeirra tt)ri. ^ iam|ft|IIbum niganbane fern fieir ero ^inum bauba. er i nhi 
aura foe fata. H^ af ^ribiu imerfoc fecr ^nerr fieirra .ii. entOQar aj: iam|ft|[ttmm 
niganbans fern ^lelr ero ^inom bauba. er m. aura foe fata. 

Cn« Bnt ^it fan*. 

261 ^n )ieir menn er i niu aura foe ero. )ieir faca af ^loerfoc l^inni ji)r|fu ^oerr 
)ielrra epri a; iamfftillbum oiganbans. fern \%\x ero l^inum bauba er .jU. aura foe faca. 
^ af annarre ^merfoc fecr ))eirra 5oerr epri ffaffoaran ^ iam|li)abum niganbans. 
fern )ieir ero ijinum bauba. 0n af )iribiu )ioerfoc fecr 5oerr {leirra Hainan epri v^ 
lam|fi)IIbum niganbana fern ^eir ero ^inum bauba. er i .ni. aura foe ero. 

Citit nn fakrv. 

262 ^ lieirmenn er i .nL aura foe ero faca aj: wp^ Imerfoc ^oerr ^leirra .Ij. 
artogar aj: iamfftjilbum oiganbana fem \m ero ^inum bauba er i .^IL aura foe ero. 
fn af annarre )iiierfot fecr l^oerr )ieirra Hainan ei)ri aj: iam|Ti)Ilbum Qiganbane fem 
]ieir ero ^inum bauba er i niu aura foe ero. fn af )iribiu fitierfoc fecr j^oerr |ieirra 
ttrfO0 fy: iamftQQbum oiganbana. fem )ieir ero Oinum bauba. 

263 liaf 1 er nu )ini ne(t af nirr fcal engl annan (tela )ieirra manna er i (anbelgn 
tononge nira olUa nsra. fn ej: ^ann ftetr errfOQ aba fitrfOQ meira. ^la er 5ann 
ufiagr oc bropr. fn ej: ^ann tuebr nei nib. ))a fcal ^ann fijnia fetfar eibL f n ej; 
^ann (teir minna j:e. )ia fcal ^anom |Ia|ia gofu. oc tafta a ^ann griofe. aba forve. 
))a ijaiie ^ann foa gorf. fn ej: ^ann toebr nei tiib fi)ni meb Ipifar eibL en fa eibr 
|;eDr ^anom fit gofu. fn ^anom fcal gofu jfapa )ieban fem ^ann oerbr fannr af. 
fn fu gafa fcal nora niu boga lengb. jiuDfiba mannj. fn jia fcal )iijraa ^ann meb 
griofe oc meb foroe. oc leSr §ann ftflagr ej: ^ann feQr. f n ej: ^ann temfc )ieban. 
|ia ^atie ijann foa gorf. fn e; mabr jlelr blobre brab |ei3:e(rffre. ))a er fa uftagr. 

Jvfr. Cap. 25S. F. XIV. 12. ~ 

>) Kogrtann )) i dette Ord er i Hbr. ■torn end de ntdnuilig* Cipital-Iiiitialer. )io at Ijantt (tele (am6e nctrgcnnlo. fit tf maDr ftnUir ^ffta i ^m&e manni. |ia 
fce( binba |;o(a a 6ac Ijanom. r; naftar fro old. oc (elDa l^ann i )ia fiinofotit fern 
Ijaiin |tu(D |ta(. oc pna fjtmn armanne tononge. (j: ^ann tiiU )iat fn qp armaDr 
fecr ei0i oi&. ))a er ^ann fectr .p. morcotn. £n |iaf |e er armaOr ftal giaOba. )ia 
fcolo hmUdr eiga aUt. ))a fcal j:orra Imbum itianne. en q: ^ann Did eigi niO faca pa tt 
Ijann freer .|:d. mortotn. en pai je fcal tonongr ^ana ^a^cf. en 6(im&r ^h.^. Itu 
feoCo b(nair eigi feet ^iaQda armanne. ne (enbum manne j:t|rr en )ieir ^aoa fmn rett 
foftam Ilu feal ^inn pa ^ling tenna. oc lei&a pin^at )iioj: meO jpola bunbinn er 
|iio|: ^eoer felif. oc jrorra jrram nitni af fa a j:e er baft, oc pat (t)ftl ^ann pr\jt ejler. 
Oc oitni annat at ^ann batt ^ann a |iiii ft. pa fcolo tiingmenn um bcrma. ij ptix 
borma ^ann miebunbinn. |ia er fa feccr er Ijann batt at .p. morcom nib tononj). 
fn ej; ptir birma ^ann rettbunbtnn. |ia feat arniabr ja bana at ^anom. O^nn er feccr 
af .|L marca. ej: ^ann niQ eigi. ^a fcolo bcmbr tau|ia bana at ^anom or je ^ane 
fia^e. fn tf l^ann gengr meb Uoi i broft. ))a fcolo bomdr giaUba -il marca. fn 
9 ptir lata ^ann ganga ubcrmban of |iln0L )ia ero )ieir fetfir .jio. morcom oiO tonong. 

Cj: m«br vcntfc i^eratlDar inan«e. 

tlu flenbr mabr ft fitt i f^tniit obrom manne. )iat er )iloj:(tolet er. en l^ann 254 
nenefc ^eimiUbar manne. oc toSar tau|i fitt. ))a fcal ^ann ff|ta ta| j:iri ^ann. oc foa 
jirlje pat er l^ann tenner fer. oc gera einbaga til )ia fcal ^ann jrcrra jram oitni at 
|iat er ^ana ft. oc (jann ga; eigi ne gallt oc eigi folum feUbe. ))a er ^anom upnemt 
|ia fcal O^nn gera ^nirt fern ^ann nill. at a^ara brott meb ft fitt. leba retjna 
deimiDbar tace ^ana. ttu ej: ^ann brejlr ^anom. )ia er O^^nn )ii0|r at. Itu tenner 
maDr obrom ftulb. )ia fcal ^ann gera Oo^rt fem ^ann nill. at jtipa ^anom ^eim oc 
}ieDan til {lings. leba j:ara a jiing oc li)fa )iar pi^ft ejrter. )ia eigu ^lingmenn af gera 
danom deimftejnu til nefta liinge ej: ^ann er innan ji)lti6. )ia feat gera d^Tiom laga 
(Igpnu. oftr til {linga. tf dann er ufan jiiltie. oc fna um f^vtrt mat. oc einbaga )iat 
}iin0. Itu tf dann temr eigi fia berr f)am a bale fot. nema naubfpia nifni bere 
danom. ttu temr dann fia(jt a )iin0. ))a fcal dann )iar eib |e|ta. en ej: fa eibr leUr 
danom. |ia fellr dann fit uflegbar. 

tl« rmnfck. 

tto 9 mabr er (tolenn ft finu. oc ffr dann manna lomeg i ira li00ia. )ia fcal 256 
dann ganga ejrter dn'abra monnom finum. oc lijfa finu forrete. oc ccfta |ia libra til 
ejptrr larar. oc fprla til 0arb) manne. |ia fcolo ptir fitia ufan ^arbj. oc gera einn 
til du6 oc fegia til orenbea. afta til rannfata. ]ia bijbr ^ami )iat oc gengr ejifer 
0roimum finum. |ia eigu dinir inn af ganga i (lorfum einum oc lauaoQrbir. Itu tf 
dinn funiar rannfata. )ia fannar dann fer (tulb a l^taXtr. ttu q ptir fima foia 

11 • 84 iEldre 

mtM (lialbbaUa forggia. )iar [em eigi ma bora j:o[e tifera. pa tr boatiDe |iiojt af 
9 ^ann tr ^elma. fit funr ^ane jiiDfiOa tf eigi er boanbe ^eima. in tf )itirra 
rr I)oar0e ^eima. |ia rr gri&maOr rj: ^ann er ^eima. f^f |ie|f miffir |ia tr ^ueprtQia. 
Dotter jniDfiOa e; ei0l rr i)U8|iret)ia. f n 9 |ieirra rr ^oargr tiL |ia rr brtjti |ilojpr 
af. Hu rr tarlmaOr |iiojT af r; )iaf rr i {arltteOom [a jolr. m tona tf I {DmttsOom 
rr. ttu rr j:o(r ^iffr i fenig mannj. )ia rr fa )iioji' af rr femg grr&r. Itu rr j:olr 
^ittr i (afom erDa i tolom. )ia rr fa )iioji' rr (QtU orifrr oorO. Itu rr j:o(r ^iffr i 
(oOu manti} uti. pw frm rigi ma ufan fit faca |iar,frm rr. nrma briofr fit |ia rr fa 
|iiojT af rr jiatin [aba lob. dUcf rr tf i oibtr|ti rr. Itu aj:[a ^iun flrilar. )ia rr 
|iar Qu0|irrt)ia ^rlma brjfra manna, tf ^on blanbar mofunrtjfi nib fiau. )ia rr ^on 
|iiojt af. |io af )iau (trlr. 0n rj: ^on ^utryr ijra. |ia rr brtjfi |iioj:r af. |nar frm 
bora foit rr |ia a fa nifntrbf. or ^atfba ribum up. 

256 tnabr (tmbr j:r fiff i ^mbr obrom. ot frcr ^ann nib [j:r fmu.^ oc jfUr 5i^nn 
foa j:irl. af re brrp (jorrQi tononge rrffr nibr. oc ^rarr ^ann nib )iaf natfa. |ia rr 
^ann fannr af fol. m Ijinn orfrtcr rr nib frcr ft fmu. tn r; ^ann UQnir |iionr. 0( 
frcr nib $t. |ia rr ^ann freer .p. morcom nib tonong. Itu mfriir ptA armabr. ctba 
[mbrmabr af |irir ^anr fieff goma. da^ rr ftoimn rr. oc fa rr ftai. oc ^ana brrpif 
nibr lononge rrtfr. pi fcai ^mirfncQ^ia firirra ;r|la jiri )iaf [Qrifar rib. tn tf ptir 
ribar j:aSa. pA rr ^Qi^i^o^ddii^ }^(^^f^ \(^f af .j;n. morcom. m annarr rj: orbrom 
jrllr. Itu j:innr mabr ft fitf ]iioj:fto(rf oc j:i|(gir rigi pioft. pa feat Qann ^ana nib 
naniftar mrnn fina rr ^anu frcr $t fiff. oc (afa pa brra nifni um. af fiar nar rigi 
|iiojT nib rr ^ann foe ft fift 

Vm knwjl. 

267 Itu {rnnrr mabr mannr (tuib. ru obrom nibrfocu. af ^ann ^anr frtif nib jt 
Qane |iioj:fto[no. fa Inrbr nri nib. ^ann fcai fynia mrb [tjrifar ribi. rn fa j;rDr fil 
ufirgbar. 

268 mabr fcrtrr annan um ftuib. oc rr rigi itift pr^ji r|frr. |ia fcai fa ftjnia Itirifar 
ribi rr |iri foe nrrbr. fa irSr ^anom fii iifirgbar. 

<R« am fltiilli. 

269 in tf ftrir tona irffborrn. |ia fcai ^ana tif (anbr j:(rra i annare tononge nrDbr. 
if (trlr umagr. pa fcai borfa t^r nrrc ^ane. 0n tf ftrir |irsll ^rraimn. pa feat 

>) [ Her har i Mbr. oprindelig otaaet. "jitnii"; men den gamle Adkriver har rettet dette ved at sKtte: 
"f," ovenover med Tegn til at indskydes mellem ( og n. *) I Mbr. har oprindelig ctaaet: "]ia", hvilket 

er rettet til: "(t«; dog Malede*, at det oprindelige Bogstav el er ndnderet A. H. beaer: "fa"; Ugelede* 
C. A. M. SOe. r. oglM. qv. Mmt C. Thott 1063. qr. Gulathings-LoY. 85 

drrtia (jojiiO ai ^anotn. crOa bro(fmti ^ana funi meO frttar el&i. f; (telr iit(mn3tr 
pr«\L ffOa uf (m}cra manna fplr. )ia [cal^ beria po aj: ijanom. ctOa brottmn ^ana 
HaQe ^nbban ^ann j;in liinf. en tf eij)i er |ia( 0Oit pa er )ir(rD uimennr lirmanne 
tononga. |ia feat armabr ^aoa ^tjbban ^ann j;in j:imt |ia tf ^ann gerir eigi foa. )ia 
f(a( 5inn ^aua |iret[ finn rr a. ot brria enn 5ub tif ^^nom 0orj:al[a. Sua ftat 
ambdtfar utlmjtar at [omu. fn ej: brottmn oIH funia j:iri )iau. ]ia feat ^ann fpia 
nub ttjritar eibL 0n ej: fa eibr leDr. )ia ftat beria (jub ^ )ieim oc giallba aj:tr 
(tutb. aDt )>at rr ufpillt er. en ^^(|t pit er fjiiKt er. oc fna j:iri umaga af fomu. 0n 
ej: fletr [ei)fin0ia mannj. erba ambott ^er alem {la [cat (fera (^ 5^ne annat et)ra« 
fn ej: ^on ftetr annat fmn. )ia feat (fera if ^enne annaf etjra. fn rj: ^on (tetr ^U 
liribia finn. )ia feat (lera aj: ^mne ntf. pa ^eiter ^on (tuna oc nuna. oc (tele ce fern 
^on ni(L 

Ito nerbr mabr aj: p^ftu, uttagn )ia [cat fa taca er ftolenn nar gioDb jiar fine. 2eo 
or ft tittcrgu oc ;o(a. af |irim gioDbunu 

C| jpritlf «( pttttL fitrlt b«Q(T f«iiM«. 

Itu (tela )ieir (tutb einn faman jriata mabr oc )irffIL )ia er fa piajr er jtlala 261 
rr. en ptttU. feat etfi oerba fine unu pvi at elnn (tetr fa er meb annara pmit ftetr. 

Ito tenner mabr prtdt mann} ^ertennitum. at ^ann Ijaoe ftolet. pa feat boanbe 262 
bioba ^ann tit raunar. nema ^ann oiti eib ninna j:lri 5ann. fn ^inn feat ^^Dba 
ijann 5atnan manab tit raunar. oc felia ^ann aj:tr (im^eitan. oc tegg^eitan. oc pina 
5ann ^wrtt nib eilb. ne nib iam. ne nib natn. 0n tf Qann er foa pinbr at ^ann 
feger ftulb a ^enbr fer. pa fe^ir ^ann meb rabjto. nema ^ann meb fonnom iartegnum 
fege. |ia er ^ann fannr at. Itu fegir ^ann a Qenbr jn'iolfom manne. pa feat pmH t 
(ocum fitia. til ^ann f^mtr unban j:orrjt aba ^ann nerbr fannr at tn tj. ^ann 
jrcrrefc unban, ^la feat {irctt bre|ia. 

<! mttlr (tflr l|«Biut«. 

Itu tecr mabr ^auc bunbinn i reibri. oc (eijnir pa er ^ann pxayx at. ej: ^inn 263 
iQfir er atte. 0n tf mabr ftetr ftfftringi a| iorbu manj. pa er fa |iiojT at. funi meb 
iQritar eibi. j;ellr fit uttegbar. oc foa ^it fama jiri ^auea. 

Itu taujiir mabr iorb at armanne. |ia er ^ann )iiojT at. nema ^ann taupi a 264 
p\xi^u fn tf mabr felr neibjtu iorb fina. )ia nerbr ^ann piap of, en eigi fa er 

■ ■ 
>) I Mbr. yed en aabeobar SkrivfeU: ^^\i%*\ A. M. laser: <*f(ai<«; ligesaa C. A. M. 806. £ og 66. qr. 
C. Thott 8063. qv. 86 iEldre 

{aufiin tttt iter maOr vmdtm * upp ej: (tanba. oc frtr niOr i orOrom (tab. or 
;(n'er a (ut ^ina er mote (janom a. pa tx ^ann |iio|r af. 

Hrr l|e|t n|i|i «QtU britOt. 

265 dnbfoor' QaDba oOala bri^Oum. Dome rr ^oerr maOr oerOr j:iri fmnl iordu at 
l^atja. in tj maOr oiD oftal fitt brigOa )ia \ml ^atin lara tU ^ue ^anom urn ^aufL 
er ^arOe er urn (otet at oetmottotn. oc fe^ia ^anom j:iri iorOu pa meb oatta toa. er 
^anti oiD brigt ^aoa. ^ann [cal pai $ort ^ava j;tri noft ^ina Ijelgu. ^oarge [eni ^ann 
^Ittir ^ann meO oatta toa. %! |iai3: ^tmm ijeim at fteina. ^^nn a ^anom tojl 
foor at Qeita pm er ^ann old. fjanti ma fna [nara. |iu fegtr me'r j:tri iorOu ^leirri er 
)iu ^tt tdi i. et a pa iorO at ei^n oc at oOrle. oc oer ec )ia (ogum oc bome. 0c ma 
|ioi obro [vara, at ec ^eoi )ia iorO feDba. it ma |iiii ^itiu )irtOia foara. pu f«v |ia 
iorb aUbrigu nema ))u a; bauDum braver. 

fyt[tM anlifiifr. 

266 J^ e; ec |iol [vara, at ec oer )ia (O0um oc bome. )ia feat (t^a ^anom ^eim. ^Qi ner 
fern 5ann via miDi iota oc j:ofto. manne ^nerium' er 6ui finu bi)r. bibia ^ann ^eima 
uirra i anbnege finu. ADr ba^r at ftejnu at ujioefanbe folo. in ty eij)i ^ittir ^ann 
^eima ])a feat ^anti gera ^anom fUjm* oc ieibar iengb fca|ia ^anom ^eim tit ^eimiUs 
fine, in )ia [cai f^ann jara oc j;a [^ oatta. )ia menn er obaibomer ero. in tooOu 
vitnie a engi mabr obrom at fijnia. nema [etfiafc oiti aurum .iij. nib errenbreca 
tononge. in )ia fcal ^ann j:ara meb oatta |ia tit ^ua ^inum er ^ann ^eoer ^eim 
(lemt oc foma )iar at (temnu begi. oc toebia ^ann iarbar oc obale fine, in ^ann 
feat ^anorn pm foara er ^ftnn at jrorfogn foarabe. at )iu toebr {leirrar iarbar er |itt 
litt ecti i. ti apa iorb. oc oer ec |ia (O0um oc bome. oc j:e(ti ec pn bom j:iri. fn 
l^oer jnabr a Urn at j:e(ta jriaiera manna ej eigi er boanbe ^eima. in tf eigi ero 
|iar jriaifer menn ^eima. )ia feat ^ue|iret)ia Qane biim j:e(ta. inni a ^ann bom at 
;e|la. en ej ^ann iit rennr. oc niH (eita oib ^ann foica. )ia feat ejrter ^anom renna. 
oc bioba ^anom bom^eftu uti i garbe. in ej; ^ann 6r gengr garbe abr ^anom fe 
bomr j:e|lr. )ia feitir ^ann f|inn er ^ann foabban ^ofttt at aurum .oi. Ilu fcal ^ann 
foa Uma at ^eimjlepu finni. at bomr ^inn j:t|r|li oerbe eigi a Qeigum begi. in tf 
fua nerbr |ia er [otn ^ane uni|t. er fcrlia feat. Uu er )iar bomr j;e(tr oc j:imtar niym 
a bome meb |ieim. pann bom feat a fijcnum bogum ^aDba. oc foa foob oeita. in 

Jvfr. Cap. 265. 366. F. XH. 6-8. 

>) Saaledes i Mbr.; ndentrivl en Skrivfril for: ^manlteittO**, hvilket Ord A. M. bar optaget i mn Afakrift, 
lig«Mm o( Cod. A. H. 3M. fl; bTorimod C. A. M. 66. q?. og CTbott 2069. qr. heie som Mbr. •) Bog- 

ttaTen ft i dette Ord er i Mbr. ttotre end de andvanlige Capitel-Initialer. *) Her bar i Mbr. font 

▼Met ikrevet; "|lim"; men den ganle Aftkrhrer bar igjen oventreget dette Ord og over Liqjen akrefet: 
•■l)«artiim" for at indskydea i Stedet )idr ftolo fi( ^tf( Hm ijaoa oalmtuima mmn. £n itinm m aDrr bomfstflr jrialfir. 
fn )irir nu0u tigi I bdm meO [^ niima fina. fiar fcolo jcra ^an^a baugUUilemriuL 
oc lujigimile mmn. oc namagan f j: ptit ero fettir i bom. pa ftal rmgia lir mcO 
oattom. m Qinn ftal [efia 1 ualmtunna mmn. f n |iann b6m feat fetia jiri imntn 
oerianba. ftal fcrlianbe finn bom fetia. oc ^nmti HI tarlbura. m vrrianbe jta. oc 
fetia foa j:iarre burum. at 6era mege inn babe oatn. oc nib* oc aca miDi boms, oc 
bura. llu er )iar bomr frttr. ptir fcoio fetia tii (angiebra fmna .0. er ift ^atia. m 
fa ^inn fette er bsbe atte at eign oc at obrte. pa feat fortianbe ieiba oitni fin. )iau 
jPiirft er at lorfop f^oftit ^ann. (3; |iau metajt at yuXLu* pa fcai ^ann ji'am jccrra 
)iau neft. er ^ann ^anom ^eim (lembi. £j: )iau berafC 5Bnom at j:ullu. )ia feat ^ann 
^am lorra toobu oitni fin obaiboma mmn toa. ttu er ttiobu oitni boret. oc fotn 
Hane rett. )ia feat ^ann jn'am j:orra obai Qitni fm. arooa ])ria. |)a er toitugir oaro. 
|ia er j:aber ptirra narb baubr^ fn |ia abra er Qitni )ieirra fanne. |ieir fcolo .{o. 
netra gamier uctra er laber )ieirra narb baubr. Dbalbomer mmn fcoto alter obal< 
nitni bera. |ieir er obai eigu innan yt^itiH er fu iorb iiggr i. er ^ann brigbir. Itu 
er ^anom obai oitni boret. oc b(rma bcrmenbr ^anom iorb. fhi oerianbe foarar )itii 
at pu Hi )iar etfi i. ]]Qi at nattar |iiiiir 5aiia )iar boret ffrcrc 0n ec a )iar tit 
aOra natta j:(eiri. oc betri at bera. oc mano )ieir bera fiitt |ia fcai oerianbe nemna 
oitni igegn arotia jiora. oc fannabar nitni )ieirra jrieiri. ))a feat 5ann meb )ioi b6m 
riuna. at ^ann ^eoer oitni i gegn nemb. oc ieggia bomfteinu abra at j:im netr floio 
boma i meDom oerra. nema fu j;imt bere a ^etgan bag. ))a feat bom jna a nirtan bag. 
oc fetia i fama ftab j:iri burum nerianba. Itu er bomr fettr. )ia fcai nerianbe j:(rra 
jram nitni fin |iau oK. er ^ann a jnjrra bome nembe. Arooa j:iora oc fannabar 
oitni ))eirra jieiri. Itu ero oerianba oitni at jniHu borm (3: ^ane oitni er boret 
jleira arooa einum oc fannabar oitni j:(eiri. )ia ero ptir fh'ocoattar er itjrri baro. 
nema fieir fe alter iammarger. ))a ero fieir (Irocoattar er ej:tri baro. )ia feat fortianbe 
oc oerianbe Ieggia bom|temno at marcamote )ieirra a meUom. tetia ro|tom oc j;iorb» 
ongum oc |!a|ia tit teibar tmgb. )iar fem pdr fcolo Um fetia. pai talla mmn 
flitabom. er ptir fcoto annatt toeggia oebia aba aj tata annarrtoeggia of finu 
mate. H^ tf pt\r oilia ^ftoft pi- |>tgna bom .oi. a$ ^oaretoeggia ^enbe. )ia fcolo 
)ieir reiba aura .ij. ^oerr |ieirra. pai ero aurar .{li. er ptir fcoto Ieggia unbir iamna 
donb. oc flirffota oebian fmni unbir oalmtunna menn er utan (tanba olb b6m. 
fn)ieiT er bdm fettu oerianbe oc fortianbe. fcoto ffiota bome oebeabom a liorbonge 
|iing. fhi pa tr ptir toma a pai )iing. |ia fcoto ptir oitni fin jn'am lorra. fieirra 
manna er |ieir male finu unbir ffutu. )ia er ptir oebiabo. )ia fcolo )iingmmn um 
borma do^hr fannare llmir. )ia er oel ej: ptir oerba a fatter. )ia ero abrer [oebiaber oc^ 

*) [ I Mbr. ttkkicTet vnt liaka, nea med tunme Hand og nwd Teg« til at tadikjrdML 88 ^Idre 

' flrcrtoattar. oc 6f [otn Jinni. £n tf |)eir oerOa ei^i a fatter. )ia fcoto |iin0iiuiiii 
({iota borne ptim neOiaOom a ji)[Ii9 |iin0. )ia rr ntl e; |ieir orrOa aQrr a |iat fattir. 
1^ q |ielr orrDa eigi a ))at fatter. Qill annarr (fiota bome finutn. en annarr oiO 
eigi. |ia feat fa |io at ^ann mege eigi ftote orta. pti feat f^tam pa (firffota (ogratie 
)iDi er )iingtnmn ^aoa ^anom oeitt unbir iit^eraDre mentu pd er eigi ero fiingat 
liingfofnar mentu pa fcal ^ann )io (fiota borne finum a iQltie pinfi, in (la er 5ann 
temr ^lar. pd fcal ^ann |ra (ograne |iQi ^ertna er Qann a jiorbonga fiingi j:ecc. 
^ene ec Qer pwi oitni er ec unbir (firftotaba. pdu fcai ^ann jram jora. pd fcolo 
liingmenn fieim bom b(ma. (la er net ej: ]]eir verba aller a einn bom fatter. £n ^ 
ptir nerba eigi a fatter, pn oiU annarr (liota bome fmum i iogretto. en annarr tjid 
una bome 3Pi)(Ii9manna. pd fcai ^inn aj: Jiingi ganga er ftiota oiil. at (^(a fer libr9. 
fn ej: ^ann jrch* aj: jn)Ui9 fiingi j:iorbong )iingmanna. pi ma ^ann (tote orca. tn 
tf Hann minna lib $«r. pn nerbr ^ann at |iota bom jijitiemanna. ttu ijaiia pm 
bome (fotet i (ogretto. pd verba ^lar abrer vebiaber. ot (^ finu male, pd taca ijintr 
neb j:e fitt unban iamre ^enbe toa aura ai D^erium {leirra. er vebiabr nar. fn |ieir 
fcoio borta aurum .iij. ^oerr fieirra nib orenbreta fonongd. ot borta fna aptr miabcrme 
fitt. Itu ero oattar ^ana (frcrcoattar. Jieir ftoio borta mortom .iij. ^uerr )ieirra tiib 
ctrmbreca {ononge er pdi nitni baro. ot bera aObri obaia oitni fiban. ttu ^eoer fa 
iorb fotta at logum er brigbi. )ia feat ^ann ft a iorb bera at mibri j:o(lo. ^loattbag 
|iann er .iij. oifur Una jofto. ^inbar ba| o; morgon. ^ann feat )iat ft a pdm (tein 
(eggia er in at eng morfefc. fn ^ann fcai foa metia. at p\i oer ^er a iorbu liorebag 
i pafi^a oitu. oc tac nib iarbar oerbi fiim fem menn meta (ogeQrie. ft man ^er 
toma meb nalenfunna menn. en fiu ^f^ ^aioa j:iru ptir fcolo iorb meta at botnum 
|ieim er menn fcoio obai fitt aptr (etifa. pdi ft ftai ^ay:t ocrra i gudi ot i filji-i. en 
5a^ i mane ^errcmo eigi eDra en j:ertogo. ne Qngra en .pt. nertra. dna ftai mabr 
obal fitt aptr tetjfa. ttu er fu brigb totb. 

tfmtnr vtn, 

267 f^n ^ann a to(l annan oeg at foara. at j:orfogn. at et ^eoi |ia iorb fedba. ot 
em et eigi oamar mabr it. at neria )ia iorb. ^at er )io obal mitt. £n ^ann ftai 
(la fptjria ^oeim et ^eoi )ia iorb fedba. €n tt ftai nemna folu mann minn innan 
laga nirra ^oar fem ec nil. )iann er et ^eoi iorb fedba. fn engi a unbir lenban 
mann iorb at (fiota. Sn tf tt )ioi foara at et ^aoa lenbom manne iorb fedba. )ia 
ftai et fiaypr nib nom ganga. fioi at engi ftai bonbe iorb unbir lenban mann (fiota. 
fn et ^eni nu fagt ^oeim et ^eoi iorb fedba. en ^ann nid eigi nema a jioi tru. oc 
flemnir m^ ^eim ot jerr til ^iia mer meb natta oc foebr mit iarbar. 0n et )ivi 
foara fem at lorfogn foaraba et. at et a edi i ptirri iorbu. en et ftfti ^anom pa 
bom at ^Qi^fo. df |ioi at ijoerr mabr ftai bom |e(ta mote toobu. in ^ann leggr vid mit Domf^piu. en )ia rr rettr rr bomr. ))a feat ec jjttm j:(rra oifni miff )iaf 
doeffu et af j:orf09n fuaraba. m |iau onnor ^oeffu ^ann tuabbe mic af re toab tui 
BiO iorbu. oc ec ^eoi |ia iorb [ellba. )ia \t6i tc riuua oib l^ann bom. oc (afa upp rifa 
bormenbr mina oc (t|ba eigi a vitni ^ana. in tf ec lot bom fifia oc (Qba a vifni 
5ane. oc berajf Qanom pm at jnidiu )ia biff ec mic nib boma ^iria. l£n tf ^ann 
jirr iorb a |ieim bomom fofta. )ia fcal ec mina j:iri feiia iammicia fem ec miaoer. 
5allf ec boma j^iri iorbu annare mannj. tlu j:eit ^ann af t^ititi |iann er ec ^iypba 
ijanom fagt fit tau^ia mine meb nafta fina. oc fptirr ^i^nn ej ^f^nn ^ener iorb pa 
triiiifa er obai er mitf. oc ec ^eoi brigb a boma. $ann a pa to|l at foara pQi er 
^ann oid ftn tf ^ann poi foaran af ^ann ^^uer loget at per. etfi a ec i peirri 
iorbu. $ann fcai pa |Iir|fota unbir natta fina oc j:ara aifr i pann j:iorbon9 er fu 
iorb (ig^r i. er ^ann brigbir. pa fcai ^ann ping tenna. oc a pat ping j:ara meb 
oaffa fma. pa j:i)rfta er ,^ann at jorfogn ^ajbe er ^an foab nei oib iorbu. oc 
{aab|f ^ana pa iorb fcUba. en pa abra er ^inn tnajt eigi pa iorb ^aoa teijpfa. 
$ann fcai pa jtam |orra arona fma pria. oc oQ fannabar tiifni f(ic fem ^ann fitilibi 
jpram j^crra a bome. in par eigu peir etfi tiitni i gegn af iirra er nei tuabo nib 
iorOu peirrL fnn ^ann fcai pa pingmenn boma bibia at meta tiitni j^ane. en ^ 
pau mefajf af juUu. pa fcoio pingmenn Ijanom iorb bcrma. oc neifa ^anom napnafac 
til pe|f af ^ann tnege neria iorb fma logum oc bome. oc ^aoa nerbfaufa (engr mabr 
Iva mieoerr. 

$in ]iribtt jfrfornii.' 

fn ej: ^ann pni fnarar af lorfogn. af pu yttr pa iorb eigi aj: m^. nema pu a; 268 
mfr baubum brager. §ann feat ^anom pa ^eim (lepa. oc j;ara fit ^ue ^anom meb 
(oobu vatfa. oc tnebia ^ann iarbar peirrar. in ^ann gerer ^anom eigi b5m at jcefta. 
ijann bibr Ijann ^^ima ntrra ^inbar ba; oj: morgon. pa feat ^ann )iar toma meb 
toobu nafta fina abra en yi\n ^aj:be ^ann. pa er oei ej: ^ann ma baba j:a. 0n g: 
ijann ma eigi abra* |a. pa fcai ^ann annan mann j:a jtumoiift en annan ^inn er 
jpiirr ^f^be 5ann. oc luebia ^ann enn iarOar. in ej: ^ann niH eigi mn bom j:efta 
|irl $ann fcal bibia ^ann ^eima niera meban ^ann rorr j:iri ufan marreine bacca 
cba gengr jiri ufan garb. $ann fcal pa enn aptr j:ara til pa ^anom oc tuebia 
ijann enn ^if pribia fmn oc j;a fer annan n^tf ntjian. en annan ^inn er 3Pi)rr ^ajbe 

>) Saaledes $yne» det at tkm skreret i Mbr.; dug er (t ikke ret tydeligt. I Am. M* egenh. A&krift 
itMer: *t]Wr(*0*"; 08 liRMM 1 C A. M. 806. f. og 66. qv. aamt i C Thott. M8S. qv. ■) Her bar 

opriadelig i Hbr. itaaet: "lata**; omo dette Ord er overrtroget, og oveoover skreret med Mnune Hund: 
"tUn". Ann Magniwon har i sio egenhmdige A&krift forandret denoe hele Sctning taaledeii «]>• tt «(( 
r^ |MW ma atra ra. Cn 9 l^aan «a ligi (ata jpa". C. A. BL 806. f. og C. Thott 9088. qv. (om BIbr. 
••ar Rattabca; saaledM ogwta C. A. M. 66. qv. oprlndelig, men her har en aodea Haaid med Ijraere Bfaric 
tmtn aat et a over "atra" og I over "lata", hvorved den tanme Lasemaade freakommer lom i Arae 
egeahndige Attrift. 

12 00 ^Idre 

^ann. j:iri pni at tiQta ma tvoOu tiatfa |iora af tnoOum {iritiir. tf ^tm tatin rett at 
(Ilpa. Itu (| ^ann oitt eigi bom jefta ^anom. pa feitijt ^ann .jjtiiu. aurum «iO 
ormbreta tononge. i^ ^anti fta( ^anom )ia til filnge ft^a j:iri rin oc togU^fo. 
011 ^anti ftal a )iat fiing j:ara. ot j:(rra jram oitni fm oc gogn )iau tr ^ann at fotn 
finni ^ajbe. er ^ann ^anom ;iri ior&u fagbe. oc ^oeffu ^ann ^anom ^eim flrmbl fit 
toabma |iriggia er ^anti let ^anom eigi bom foma. Uu berafc ^anom |iau oitnl at 
jniDu. oc fotn ^ane rett orben. )ia fca( ^ann jram j:(rra arooa fma. oc gogn fm oD 
flic fem a bome |lt)l[bi ^ann ^aoa. pa ma ^itin engi vittii i gegn j:oTa. en |iing menn 
bcrma ^anom iorb. in ^ann foarar ^inu fama. {oebr ^ann aUbri mano jra. At 
)iingmate fcal fna iorb fcrtia. tf mabr j:e|tir eigi bom 3:iri. 

Km i$v^t^i. 

269 . 0n tf 5ann f^ttftte bom j:eftan. oc tiillbi eigi )iann bom ^aOba. |ia flr^Wi l^m 
bom fetia oc fetia bcrmenbr fina j:iri burum tierianba. pa ^eoer ^ann bom fettan 
l^alnan. |ia (lemnir Qann ^anom til bome. en ^ann QiK eigi i gegn fetia. 0n q 
^ann i gegn fetr fuma. en fuma eigi. pa ^euer ^ann eigi bom jnillan. |ia er ^tm 
botiyploge oc aj: fotn finni. en ^ann fcal |io jorra jtam oitni fin oc gogn. en ijann 
ma ]]ar engi i gegn jcrra. ne ^oergi finu male fliota. ne nebian bioba. pa b(rma 
bcrmenbr ^aiia ^anom iorb. €n ej: ^ann engi i gegn fetr. oc oiU eigi bom ^ftHba. 
)ia fcal ^ann ji-am j:(rra tiitni oc gogn j:iri bomenbum fmum oK flic fem l^ann pa 
mtinbi ej pUr bomr nerre. Uu ero nitni boren oc boma bcrmenbr ^an6 ^iinom iorb. 
en ^ann (lirflotar itnbir i)ei)renbr |ia er jiri ufan bom (lanba. fn 5ann fcal |ia 
|iing tenna oc a )iat |iing jrara oc lata^etjrenbr fina mala ^oeffu ^ann ^eoer iorb 
fotta. fegia )iingmonnom focn ^ana retta. oc bcrma ^anom iorb. fn ^ann fcal pa 
til iarbar jara. )ioatbag |iann er .iij. nicur lioa j:o(lo. oc bera j:e a iorb. oc mala 
foa nib ^inn er ^ann iorb brigbir at. at ^ann fe a pt'mi iorbu iiorebag i iiafca 
nicu. oc ^ane )iar nalenfunna menn. ftn ec man )iar toma meb aOra i gegn iorb at 
meta logmete. in er iorb er mefen. )ia nil ec ptx oerb reiba flict fem menn meta. 
)ia fcal ^ann til iarbar j:ara )i6r6bag i ^lafca nitu meb nalentunna menn. |)a er nel 
ej: 5f^nn |iar temr. H^ q ^ann eigi teormr. )ia fcolo nalentunnir menn iorb meta 
en fiban ftal 5ann |ieim iarbar nerb fpa. oc leggia i iiung fer. oc ^ana at lant til 
fa ^eimtir er ^ana fcal. ttu ftenbr ^fttin liri oc nerr obbe oc eggiu. )ia fcal ^ann 
(renia libra ^lingmenn. at j:crra |iriot a$ iorbu. feccr er ^nerr Jieirra at .iij. aurum er 
eigi Din til j:ara meb ^anom. deccr er at .iij. morcom ^oerr er jiri (lenbr. en 
|oj;bingi at .{t. morconu £n tf ptir j:aUa er j:iri (lanba. |ia j:alla )ieir iitlager. en 
dinir ^elgir er til fcrtia. Itu ^aoa ptir |iriot aj: iorbu jorrban. ^eoer ^inn iorb er a. 

Mr. Cap. 269. F. XIL 8. Mm gOaU iwAtt. 

ItQ fcal |i(rr iarOrr tetia. er oOrloin [co(o jt)(0ia. 5u er ein tr ave ^raer ana 270 
Uyrf. du er onnur rr gollben rr i mannsgiodO. du er ^in )iribia er i bran&ei3:0 er 
fetin. 0u er ^in jiorDa er ^eiDlaunaO er. j$u er ^iti .0. er dredulaun er. tf ^ann 
)ii0fir a; tononge. 0etfa barnj:o|lr (aun ^oerr fern 0ej:r. jSiaunDa ej maDr (Iqitlr 
oOa(0 iorOu fmni i a&ra iorO. jicrr fcolo oOrlotn 3:i)[0ia oc adar |ier er i oOafe 
ffqiti ^ana totnet meO brorDroni oc meO jrenbom ]ttm. adar aOrar auruitu 

<| inrtt knur tinlitr lioiio«(|. 

Itu ej: iorD lemr undir tonong. )ia fcolom u^r undati armanne Qana )ia lorO 271 
brigOa. )ieim amianne er i pni jn)[ti a itiirfotn. er fu iorO ti^gr L 0n ej: eigi er 
tonon{|6 armaOr i pi j:t)lti. fia fco(otn vir brigOa undan )ieitn armanne er neftr er. 
ot ^ava hvijjii jijrr en firio^ia tononga eroe fe ItOin. £n ej: eigi er )ia brigt )ia 
(i09i iorD fern tomen er. 1^ pa at tonon^ar fe )irir fenn at (ande. )ia er |)at |io 
eins cetie. llu nid tonon{ir iorD unDan off DrigDa. )pi fcai armaDr ^ane pd DrigDa 
foa fern uirr ^nerr unban oDrom. ^ann feat )ia oc ^aoa brigf jijrr en ])rig0ia 
tononga eroe fe (iDin. edar tiggi iorD fern tomen er. ifigi fta( )ia brigDa er tonongr 
er innan j^ltie. fiar fern fu iorD (iggr. 

€f tftQ Itfir .tr. vetr. 

Ho U0gr iorD .|j;. uetr. oc er )iar engi lt)fmg a. )ia (iggr ^on til jnidra aura. 272 
fn (ijfing er af engu nijt nema baDer iafte taupi oc faie. llu tf ^inn nittir.* |ia 
niote ^ann natfa fmna a fiingi. llu fcai ^^^nn meD arojnim iorD )ia brigDa. ptir 
ero ijanom arooar retfer er oiD taup ptirrtt oaro. ej Jieir Una. ^nigi fem.)ieir ero 
burOum. fn ej: Jieir ero eigi til. )ia fcai Ijann brigDa meD arojnim rettom. 

ff maDr er i umegD. jia fcai ^i^nn brigDa iorD fma. er ^ann er tomenn 6r 273 
umfgD a ji)r|lum .|;ii. manaDom. €n ej: ^ann uid eigi )ia brigDa. )ia a ijann adbrigi 
u)i}ireift |ie|f mala fiDan. 

Utt temr iorD unDir tono. fu er menu ftanda tii (aufnar unban ^enne. |ia fcolo 274 
jieir unban ^enne (eijfa. q: foa niin er jrenDfeme fieirra. at er i nQrgidbi. erDa i 
bauggidbi. |ia fcolo ptir fegia ^enne |iri iorDu 0; ^au|t j:iri nott ^ina ^elgu meD 
oofta tQa. oc (lejma ^enne til fioraDag i pafca nicu. at taca niD aurum flicum fern 
logmiil er til. oc ^aoa (lemt ^enne 5it feinfta |ioatbag |iann er .iij.^ Una |0{lo. dc 

>) 1 Mbr. bnige* omalt Streg over i btedetforPrik. I dette Ord fiadet over det forate i tveode skraae 
Streger. Den ene af diase ikal rimellgviii betegne Accent •) .Saaledes i Mbr. Am. Hagn. indtkyder i 

MO AMrift: <*tliniT"} hvilket Ord ogsaa efter al Rimelighed ved en Uagtaomhed af Afikriveren er blevet 
ndeladt^ C. A. H. 306. f. og C. Thott lom Mbr.; ligesaa C. A. M. 66. qr. oprindelig, men her er senere 
med blegere Bbek tilfoiet over Lii^ien Ordet: "vUiir*. 

12 ♦ 92 iEldre 

(temna 5mne fit |ifirrar iarDar. rr |itir uUia unban ^mne (nifa. |ia ftolo )iau j:are 
fil iarOar. OieOe par er (cijfa fcotu. ot ^on er tiiO aurum fta( fata. |ia feat ^ann 
(afa brra mini, ^neffu ^ann fa^De ^mne jiiri iorOu |ieirri. oc ^oeffu ^ann (ttmbt 
^mne fit. oc ^ennar oamar manne. )ia ej: put tr boret at yuM. pn f(0(o menn meta 
vlfnl ^ane. oc mrta ^oart Qann rr til (aufnar tommn (eOa eigi. rj: )iaf mejf at 
jttUu. )ia [co(o |ieir mrta iorft ' aura j:uDra. mefa lor& oc fia berOe ufan^arD) oc 
innan ^arOj. )ia er |ieir f^tma iorO mefna. |ia fcal Qann aura bloOa jimfunQl minni 
m lord rr mtitn. sfta nerO rr. ))a fca( ^ann reiOa f^ilji i quUI oc fi(|ri. m ^a^rt i 
mane oc 6uj:e. pi oeifi ^(inn oorD o&r(e finu. en Hon aurum. 

Vat b«ii0r|j|t. 

276 Uv QerOr tona baugrtigr. nerDr ^on bsDe aroa oOa(9 oc aura, oc a en^i maOr 
unban ^enne at (etifa. ttu ero pm tonor er obale tonor ero. oc obrlom fcolo 
jijtgia. Z)ottcr. oc fi}|lir. oc jiabur ft)flir. oc brobor botter. oc funarbotter. )i(rr ero bauj)« 
ni^iar tuier. botter. Oc fnfter. pwt fco(o baugum bvta. oc foa taca fern farlmenn. oc 
foa ei0u )i(rr bob a iorbum iamt frm tarlar. ttu ero pttr amar j:abur fine. Uu 
e(r onnur bottor eina. en onnur fun einn. )ia fca( funr [etjfa unban jrenbtonom finum 
fem [09 ero tiL t£n tf enn fliptiii um, oc e(r ^on fun. en ptir bolr. pa fcolo ptiv 
(et)fa unban ptim flicum aurum fem ^ann fetifli unban mcrbr ptinn. oc fcal )ia Uggia 
iorb ftjrr |iar fem tomen er. pa er iorb tomen )iri|ft)ir unbir fnub. oc unbir fnaObo. 

|$P(|f« maOt fcal «QcU i«th fin* frlta. 

276 Itu niD mabr fetia obate iorb. pti feat ^ann a fiing j:ara um ^auft. oc bioba 
obalQuautum finum at taupa. pa fcolo ptir {oma til ponUj^ i pafca nilu. oc reiba 
^anom aura ftica fem abrer menn oilia tetipt fjaoa ufttitlbir. pa fcal funr ^ane taupi 
neftr. ttu nil! mabr uffiillbr taupa. oc ti}rtrt)0gir* fa er neflr er tau|ii. at ^inn niU 
foa b^rt tv^pt ^ana. pa fcolo |ieir bober foeria taupi oc fale. at fua nil ec fedt ^aoa 
oc foa oil ec letjpt ^aoa. ttu ej ^inn nid eigi foa taupa. pa fcal ^ann felia fit 
^eimile ^tieim fem ^ann nilU ttu QiU ^ann til oetrar jlejrnu iorb felia .j;o. uetr |ia 
fcal |iat taup ^aQba. nema meb einum lut ma riuoa. ej: iorb oar boben. |ia ma meb 
ptim einum riuoa ej: ufeilb er. feccr er fa er fedbu )ia fcal 5ann bioba ^anom at 
auca aura oib ^ann. oc ^aoa iorb til |lej:nu fem ^ann tetjptu ttu ej: ^inn oill cigi 
auca 5ftnom aura. )ia fcal ^ann bioba obalemonnom at laupa. en ty ptir oilia elgi 
taupa. pa fcal ^ann fella peim er bi)r|t taupir. ttu liggr iorb til (lepu. pa fcal 
^ann fegia ^anom j:iri 0; dauft. oc gera beebe fenn. oc (temna ^anom til iarbar 

Jvfr. Cap. 275. F. VI. 4. Cap. 276. F. XH. 4. 

>) Saaledes Mbr.; Am. Magn. indkkyder: «(!("; ligesaa C. A. M. 806. f.; derimod C. A. H. 66. qr. 
•g C. Thott 9083. qr. torn Mbr. •) Saaledes i Mbr. GuIathings-LoY. 93 

)iorebag i pafca oitu. rj dantitiillfaca «15 aurum (litutn fm oattar oifu af ^ann rtiHU 
danotit |ia rr oe( ty ptir nerba a |iat faffrr. a( ^ann (tmner ^anorn fi( tarOar. oc 
fit aura font. 0n e; ^ann )it)lr ptf\. pa fcal ^ann uaffa finna niofa. ^tieffu ^aim 
fagOr ^anom jiri iorOu. oc ^neffu ^ann fi( aurafom ftembe ^anonu q: |iaf berfc af 
jntllu. pti fcal ^ann niofa oaffa fmna ^orffu micto aura ^inn a i {leirri iorOu. )ia 
fcal ^ann Ijanom aura f(ica bioDa. fern oatfar fjana boref ^anom oifni til. |ia fcal 
liann oeita vorO iorOu finni. en ^inn aurum. )ia ^eorr ^ann torO fma [n)(la ttfitr 
at ftilum. 0( at togmate. ttu liggr iorO urn flejnu. oc Uggr .ju;* fftr. oc Ijaiia pdt 
mga ttifing |iar a. )ia cr ^on at o&rte orbetu |ia ma ^atin 5uta oData oc tenna frr. 
|ia feat ^ann |ia lorD neria meO Oomr. ^ann feat fcrlia meD arojrum. Itu rro ptir 
arovar er tilD faup ptinti uaro. (ft)fa aurum jniDum |ia iorO. nema ttifmo ^ane a 
oerit a ptim -u. oetrum. du er luil (Dfmg er bsde latter {au|ie. oc fate. 

Cj; mcOr k«nptt t«rO «kf Orva. 

Itu taupir maDr iorO uboDma. |ia megu oDatuautar |iat taup ri|ita. ttu fegia 277 
]ieir ^anom j:tri ior&u oj: ^auft ^la mep tieir 6«&e 0era fenn 9 Jieir tiilia foa. fegia 
^anom firi iorDu. oc (tejna ^anom fit iarOar {loreDag i |iafca nitu. ^ann ma oc 
ftOarr ftepa ^anom at miOri j:oflo ^it [einfta. ^iiiat&ag fiann er .iij. tittur Una j:o|lo. 
Itu oerr 5ann (liladome tau}^ fitt |iann bom ftoio ptir a iorbu pdxri ^allba er 5ann 
fjeoer ijanom tit flemt. pa [cat fa teiOa vitni fm jn'am er forter. ^oeffu ^ann ftembi 
Hanom til. at taca niO aurum fticum fern oattar oitu meD ^anom. pa tf ^anom berfc 
pat at jniKu. |ia eigu ptir at borma ^anom iorO. en ^inum aura (lUa fem nattar nitu 
at 5ann reibbi ^anom. tt^ ej: (jinn taQar bobma oc teibir ^ann natta fiar jn'am. 
at lorb var hotitn togbode. pa feat ^ann iorO ^ana fem tjann leijpt ^ajbe. Itu tf 
ijinti temr eigl tit boma. )ia fcal ^ann bioba aura, tn ej: ^ann ^eoer nocorom manne 
ttmbobet meb oattom. )ia fcal |ieim i ^onb reiba. eDar ^irba aura, oc lata ^ann eigi 
ia abr enn ^^nn forte ^ann. 

€f wuAt kra)(it torQ tU |k(fttii||cr. 

Ilo tauplr mabr lorb til fletitingar. oc tecr (feoting a. |ia fcolo ptir obal nautar 278 
liane tf ptir ero innan jijltie. oc oilia Jieir brigt ^i^oa. fia fcolo |ieir brigt fjaoa a 
jri}r|tum .pi. manabom. eDar fcal fa ^aua er tetjpt ^aj:be. 

€ii« «m IfU f«mc. 

no taupir mabr iorb til |fet)tlngar. oc oill ^inn eigi (fetita er feDbi. )ia fcai 279 
l)ann j:ara a {ling. oc lata bera oitni at ^ann ^ig:be iorb tetjpta til fletitingar. oc erfta 
flunn oapna ta£. at |ieir ffet|ti ^anom iorb meb oapna- tate. fia er pat iampiUi fem 
Hann flet)ttl ^anom. 9 ^ann ^etier molb rett tecna. 94 iEldre 

Wm UiifR a t0rOn. 

280 tlQ taupir maOr iorO. oc [cat ^^tin apfr (nifa er a. a ^Qeriutn Oegl fern ^ann 
oill. |ia feat ^fi^n fegia ^anom ^o^tn tnanaDe jiri fioredag i pafta uicu. at ^anii 
m(0e f^ aura ni|ta pat fumar. (letifir ^ann lord a|ifr eitrr jariiaga. )ia fta( ^inn 
^6,w bsOe aura oi Uigu. 

281 Hu oiK maOr oOal fitf brlQDa. oc er fa utan lajia n&rra er ^onb ^ener af 
iorOu. ffDa ufan (atU)|. )ia fcal ^ann j:ara a jmb l^ana oc ftemna ^anom meO ndfta 
ti( iarOar. oc j:ara a iorO fiOan. oc fefia )iar Dom fmn. oc ttieOia 5ann iarO'ar iamt 
fern 5inn pwt vmt. oc (ei&a arooa fina )iar. oc oD tiifni. fern l^tnn fiar nttrt 

Vm btorSta |kt|itt. 

282 %\t (lijita brorOr fnrir oOrlotn fin a miQi. )ia feat fiinQaf ^ocma i )ia foi([ oOo(. 
[cm (otm ero bttOe at boOom oc at abub. bioDa pni at cine i abra toift cj: pa fortrr 
)irot. aba albauda arji- oerbe. £n eigi fliUafc obo( mtb |irim at ^eUbr j:t|rr m 
^oirtQeQdia ma eiga bottor annara. 

<j! naSt oiU knffia mtlc itrO. 

283 tlu Din mabr mala iorb fma brigba. )ia (cat ^ann fegla ^anom j;iri ^olfoiii 
manabr ^lorabag i pafca tiitu. oc jiara )ia a iorb oc frtia bom fmn ^aloan oib ^inn. 
oc niota |iar tiatta finna. ^oeffu micla aura ^inn a i ptixri iorbu. |ia feat ^ann )ia 
aura reiba nema l^inum bert nitni til meiri aura, tlu t} ^ann ftia brigbir. |ia rabr 
^ann fialir j:iri iorbu fmni. €n. ej ^ann fibarr brigbr. oc brigbr po j:t)rr en arbr 
fe jTotenn i iorb. oc fe |iat eigi oela uerc. )ia obriafc ^ann leigu en ^inn abub. fn 
tf ^ann enn fibarr brigbir. ))a ^eorr ^ann babe iorb oc aura uieigie )ia .|;ii< manabr. 

<j( mait Dtft brij|tl« \ltmum imtQ. 

284 tin via mabr |tej:nu iorb fma brigba. pn fcai ^ann fegia ^anom j:iri oj: ^auft 
meb tiatta tna. ^ann ma babe fmn gera ej: ^ann uiE. oc ftej:na ^anom ti( auratom 
)ior9bag i pafcanicu a iorb |ia er fieir beiia um. Itu toma )ieir ptff. pti fcal ^ann 
fefia nibr bom fmn. oc niota natta fmna ^oeffu micia aura ^inn a i ptini iorbu. pa 
fca( ^ann pa reiba nema ^inum bere nitni ti( meiri aura. )ia fca( ^ann oatta ^ana 
at. er at lieirri (temnu temr er ^ann a iorb fma apfr at ieijfa. 

286 llu fcal fna unban jtmbtonom at fomu brigba. |ieim er fna nanar ero at 
irenbfeme. at eigi ma obato buia. 0n ^on ma ^ni foara at )iat er ^oarftea ottart 
obaL |iat ero j:ong jtmba occarra. oc feat fia iorb jifigia aurum. m eigi obriom. |ia 
fcai ^mn niota oatta fmna a bome fieim. er ^ann iorb brigbr at at fu iorb a obHom 
at j;i)[gia m eigi aurum. Ijon fcal oc fmna natta niota )iar. ej: ^on ^eoer til. Gulathings-LoY. d5 

Mm flmnm imrO. 

Itn niD maDr (temnu iorD fma brtgDa. tt5a ma[a iorO. oc er fa utan laga vim 286 
tr ^ond ^roer at ttDa ufan(anb). )ia fcal ^ann unban ^aSsmanne brigba. I^n 9 
5ann rr eigi fiL |ia fca[ unban tminoia brigba. fna fern unban ^inum |fi|Qbi-^ann. 
Itu felr mabr iorO or ftemnu. pa feat ^ann iorb brigba unban ^ndrom fem ^ann niD. 
|ietm er ^ann fedbe. sba ^inum er ^onb ^eorr at llu feat foa mala iorb af fomn. 
Itu rr fa ufan (aga oiirra. (rba ufan (anbj. rr (trmnu iorb ^^orr tri)|)f. sba mate 
iorb oc rr ^n^rte ^aObamabr nr rmingi innan (aga viirra. pa fcai ^ann a p'm^ jara 
rr brigba niH oc grra ^inum iaga (trmnu aptr rr trt)|if ^ajbr. in q, ^ann trmr 
rigi i p9i ^tjpKa, )ia fcai ^ann |ara a {ling oc niofa )iar oatfa finna« ^^rffug |irirra 
nar mffif amidi. oc bioba )ia aura, txi rj: ^inn ^rorr mgum mannr umbobrt at 
taca nib. ^la Datir Ijann oc ^irbi fii fa (irimtir at ^anonu 

Itu oiU mabr obat fitt frlia. |ia j:arr ^ann 0; ^auft aba fa mabr rr ^wm, 287 
^rorr urn bobrt a |iing oc biobr iorb obalnautum finum at taupa. bibia )ia tit toma 
iarbar fiorebag i )iafca nicu. oc taupa foa iorb frm abrrr mmn bioba vXd. $ann 
feat )iat i lirirri |iingfofn grra. frm iorb fu liggr i. Itu loma ptirpvt babrrfiorabag 
i pafca oitu. oc (lilr jia a aura. )ia fcai fa forria rr iorb nid frlia. at ^anom rr fna 
nib bobrt frm ^ann mrtr. oc rr )iat rigi nrta bob. §inn fcai oc fnrria. at foa oi( 
re taupa frm nu rr mrtm. )ia feat obal nautr foa ^ttoa rj: 5ann oilL rdar frii ^imi 
|irim rr ^ann oiQ. ttu Irmr fa rr taujia oiH m ^inn trmr rigi rr iorb baub. )ia 
feat 5ann iorb ^aoa at (ticu. frm oaimfunnir mrnn mrta. \^vixi frm ^inn oiO. aba 
rigi. tn tf ^oargr |irirra trmr. pd rr iorb foa frm ubobrn fr. H^ |ia rr |irim 
iorb u^rimii rr taupir. rj: obainautar toma tit {lorebag i }iafca oitu. 

Km flentn* idttl. 

llu old mabr iorb frlia til (trmnu. erba til mala. )ia fcal bioba Jirim |t)(l jriri 288 
oattom rr obrlr rro nrflrr. bioba )ioi at rina fpni finum rj; ^ann old. 

<! matir hanptt nbnQrnt iotO. 

Ito taupir mabr iorb ubobma. rn oDalnautr rr innan jifltie. ^a fcal ^ann 289 
brigt ^aoa a 3Pi)r(1um .jiL manabom. H^n tf 5iinn t^ utan j:t)ltia. pa fcal ^ann brigt 
^aoa a f^rfimn .];ii. manabonu rr ^ann trmr i j:t)ltL H^n q rigi rr foa brigt. frm 
nu ^roi tt talt pa a ^ann adbrigin uprrift )ir(f male fiban. 

Vm koD * tftOi. 

nu tf rctia a bob a iorbu firirri rr frdb rr. pa fcal ^on jpa mann tit (iorm frm 290 
l|on old at ttifa |ioi a )iingi a iprjlum .{ii* manabom. oc daor brigt a |t)r|tum .{il 96 iEldre 

manaDotn er ^on rr 0i|t. in tjf. ^on oiD ei0i raO ja. |ia fcal ^on tata )iaiin mann 
cr ^on QilL [fr fU fo{nar. oc ei0i ojn'itiamann Jieim tr teijpf ^ai&r. 

Cnn nm li«0 « wrO«. 

291 llti a m(§r 6o0 a iorOiu |ia [ta( ^on j:a mann fil. rr ^on er .|;q. urfra. a( [ijfa 
)ioi a liin^l af fu iorO er (eQb er ^on a 6oD a. oc ^ava brigt a j:Dr|tum ivv, manaDom 
er ^on er 0i|t £n ejp |ier j:ara eigi foa af mifr oc etfia fern nu er fait )ia eigu 
)ifitr aD&ri0i u|irei|l )ie|f mate fiOan. 

Vnt tatDur ^t^ixn%. 

292 Hu tau)iir maDr lorD i j:iolda manna. )ia eigu fiingmenn af ffeiifa ^anom iorO. 
^ann (fal ^innm ^eim (lemna. oc )ie&an til ^lingo oc niofa oaffa finna a )itn9L at 
^ann ^ajrDe ^anom reff ^eim (lemnt oc |ieOan fit {linge. I^ann a moUb af faca fem i 
(O0um er merit iaca af arena^ornom j:iorom oc i ondnegee [eete. oc ^lar fem acr 
oc en0 morfejt oc )iar fem ^oOf oc ^age m(rfe}t oc niofa ^leirra naffa a fiingl af ^ann 
ijeQer moDd ref fecna« oc ^inna annarra er QiO taup )ietrra naro. ttu ejp ^anom 
6er(I )iaf af j:ullu. |ia eigu ^lingmenn ^anom meD oapna fate iorD af fletifa. ^nemifna 
)ie|f er ^leir verOa a fatfer taupi oc fair at modi) er reffeliiL )ia fcal |iaf ^allDa. oc 
foa (fetjfing af fomu. af tirtiu fotn. oc af olbr^ufi. af ffi|ii ffipabo. \tu er fe|Tom ma 
felia. )iaf fcal iamf ^allba. fem a liingi fe (leijft ^oemifna fem lonongr (fetitir iorO. 
tia fcal )iaf ^ailDa. 

€i |i»t fgrkrr ^m* tt totO fellDc. 

293 Itu ej: )irot fcrter |iann mann er iorD ^eoer feDf fil (lemnu. |ia fcal ^ann ^inum 
(iemna a iorO er teijpf ^aj:De ^oiapum manade jirL oc j;ara i (lemnu oc niota |iar 
naffa finna« af ^irof riuoa taup )ieirra. oOalnaufr fcal ^ana ej: ^ann Qtll. ellar ^inn 
er teiipf ^ajde. 

V« j:tmtiitt0f j:all. 

294 Ito ero brorOr fneir oc anbajl annar |t)rr en j:aOer |ieirra oc Unir funr ejFttr 
^Inn bauba. ^la fcal ^ann Jiann luf leijfa obrla at j^imfunge j^alle. unban j:abur bro^r 
finunu fem jraber l^ana (fob til ej:fer jabur finn. in eigi ma ^ann jQrr leijfa en 
j:abur j:aber ^ane er anbabn 

295 Honongr ^ flal raba bobe oc banne. oc narom %orum. rigi eigum ner ^anom 
leibangre af fpia fil lanbjenba ty ijann bt|br f^ fil )iama. oc off til gagne. Itu 
(colo aDer menu ))ann gera af iamnabe. fem lonongr ^eoer iaft off. 

Jvfr. Cap. 395. F. VH. I. 

■ ■ ■ • ^y ■ 

') BogsUyen i i dette Ord er i Bfbr. slorre eod de 8«d?aiiljge Capilel-I|utialer. GulathiDgs-LoY. 97 

Km maiiKtal. 

tlo fcolo mmn at UiOangre boDmoni manntal fitt $reiDa. ot a mgi ptff orbrom 296 
at fQtiia manntale at lamnaOe. Uu fcal ^ann Irma ffi^irelDu mmn fina tnanntale. 
pti er tie[ tf ptir ^ toma aHer til manntala oc til [orrea. Itu toma )ieir ei^i tit 
manntata fumir. fia fcolo ^tnir tr )iar loma telia (lict a ^mdr ^leim er eigi toma )iar. 
fern |ieir niUa fait ^aoa. )ia fcolo ^inir |iiil tale u|i ^fiUDa- ^ ptivA er boO til tomrt. 
ielia fic i tal ot Qiun fin oE er ^ann a gerOum u|i at ^aDda j:irL oc letifmgia fina. 
)ia er eigi ^ana gort jralfia ol fitt. ttu fcal leDfingi fialjr gera j:iri (it tf ^ann a 
jpe tlL ellar flaiiOrottenn Qane. Uu |fal ^verr telia i tal meO fer born )iau oK er 
l^ana .iij. netr ^inar ^elgu. llu ffijtjt maOr unban tale oc lei)pr jijltna i meSom. - 
etba liorDonga. oc gerir ^oarte l^er ne )iar. fa er tunnr oc fannr nerOr at )ioi. pi er 
^ann mabr utlagr. llu ej 5(inn |Ii)fr eine^neriu ^iuna finna unban foorrom. i^} 
dann a manemann. pa er fa up nsmr armanne tononge. H^n ej: ^ann a j:leiri en 
einn. pa fcal armaDr |iann ^aoa aj: er ^ann niD. ttu tf ^ann a eigi mane mann. 
)ia |Tal limn giallba .iij. merer j:iri (liuna ^oert er ^ann unban flaut. 

tfvn urn manntal. 

at almenningl joiKunu pA |fal gera mann ut at fiaunba nenL H^n tf vir eigum 297 
manntal betra. |ia fcolo aHer )ieff niota. fn or |ioi manntale fcolom nir gera (Ii|i 
fna morg 6r iQlti ^neriu fern vh erom a fatter orbner nib tonong o^m. 

Km ]ia mmn et rtgt |kal lei&angr jpirit gtn. 

Itu ffai ptii fegia ^oerir |ieir menu ero er nir fcolom eigi gera leibangr j:irL 298 
Itu fcal bifcop eigi gera leibangr jriri fic oc eigi j:iri |irefl finn. oc biatn finn. tne|fo« 
lireftr fcal engi leibangr gera. ne tona ^ane. ne tlerrr ^ana. i^n ej; ptir Qaoa j:leiri 
^iun. geri leibangr j:iri ^lau. Urmabr tononga ftal eigi leibangr gera j:iri fic ne 
jiri fono fma. ne man fift. ttu fcal eigi leibangr gera j:iri lif)ira menu alia. Itu 
fcal eigi gera jiri mane mann. ej: l^ann forter nanl)eilfa. |ia fcal teiba ^ann a )iing oc 
bioba ^ann. f£n t} engi niU fiiggia oc er tjngri en lertogr. )ia fcal eigi gera j:iri 
^ann. |ieir menu er vh gejom jrrtclfi alter faman i $ula. fcolo eigi gera. oc ftia ptir 
mmn er vte gejom jterlfi jijltiemenn. fcolo eigi gera. Itu fcal eigi leibangr gera 
j:iri )ia mmn er |irot recr aptr i ti)n. oc eigi jiri grajgange mmn. e; mabr leggr 
eigi fhiQb a |ia. Itu autaft bom nib. pa fcal eigi gera leibangr jijrr en manntal er. 
Itu betjr eitt^oert ^iuna fiitt |iat er pn ffadt gerb ^adba up j;irL ^la fcal gera leibangr 
til ptf\ er manntal er. ttu j:(tr mabr tono eeba taupir manemann f^. or tale annare 
maniij. e; ^ann taupir jriri fnote teli i tal meb fer. ifj: Otinn taupir epfer. legge ej:fer 

Jvfr. Cktp. 296. F. VII. 8. Cap. 298. F. VII. 10. 16. 17. 
>) Her sUaer i Mbr. et oTerflodigt "alltr". 

13 98 ^Idre 

jierO 5ina ne|lo. m pa \)Mt i fal mtD \er. Itu fitr maDr \m o^tr .iij. at ^ann 
grrir fi^i gerD. oc felr (u ^oerar I fal |ia n* ^ann maOr uftegr. Itu frlr maOr fu 
i faL 0( ^elUir eigi gerO up. p fcal armaOr f(rtta ^anti fi( leidangrd mti$. f(ic9 fan 
tala rmnr flL ^ttn-Qifna ptf^ n adnanna tal er. fia feat fefia manngrrO jta (an)i3i 
m5a. 0( vtntL ptir \ir er ntfUr ftm, £au|il mgi ivir ^ojniD (rOrom. nema |ieir rttxttt 
a )iat faffrr. aDrr fatnan. Iltannfale (lal mgi crOrom fQuta. tn mannfald p'm% 
({0(0 aDrr bcmOr forIia« ttu ej: pn tiiDf mannfale frmia i annan affong. etOa i 
annan j:iorOon0. |ia feat a fiinoi Irenia. 1^ ej: |ieir fQuia ptr mannfate ot lamnaDan 
)ia matt |iu trUa fforD a ^mdr ^leim tneO fQorrom. Hu jrorrer maDr 6u fitt i annat 
fr^ilu teOa i annan j:iorDon0. )ia feat fa eigi taca nerO j:iri |fi)i fitt ot eigi taupa ftr 
annat oc ganga par i tat fern ^ann viQ. Itu ej: ^ann gmgr par i tal fern ffip n i 
serOum. ^aDbe fticu upp fern mabr ot annarr. Itu jierr mabr or gerDum. oc j:frr i 
(00 onnor. (ate tiggia ejrter gerD ^ina neflo. Itu j:err maOr aj: (ande. ^aUDe upp 
ger& j:irl ^ann tietr .iij. £n tf \u jreDn fo'te niti aj: ^anom rr Qann temr ^eitn. 
€f maOr temr or (ogum uarom i jt^iii annat me5 6u fitt. geri aptr ger5 ^ina nefto. 
fern ^ann nar jijrr. tn fidan ^aUde gerb upp par fem ^ann temr. 

Km Pitpt ftiorn. 

299 £ia feat ffipi |ti)ra er tonongr nemner fiL ^ ej: ^ann nill eigi. pa er Qann 
feccr .oL^ morcom. Itn ej annan maOr rener ^ann |lT)ri Qomto. pa er fa feccr .vl 
morcom. Itu feat |lt)rimaDr nemna ^afeta med f^ at j^ara. pa fcoto peir alter (fQlIdir 
tit at lara. eDar giaQda merer .iij. ttu er net ejp drengmenn ninnafc tiL ftn tf 
peir oinnafc eigi tiL pa fcoto fiondr j:ara. peir er j:irir tjrtienbr eigu f^. pa er n^t tf 
peir ninnaft tit. Sn ej eigi oinnafi peir til. pa fcal einnirti j:ara. fcal einn j:ara en 
toeir fcoto ^eima ntera. at biarga bu^e peirra. tf pa er ftipat. en ellar jare tvelr 
en einn fe l^eima. 

Km matgetSci mtum. 

300 0a fcal matgerDar mann j:a. er foeina a i (lipreiDu. oc tufa fin i mellom. 
matgerbar menu (lolo larartaup taca fem ^afetar. dtal bonde fa Qeima vttn er 
matgerbar mann jor. nema flip fe eigi (fipat. Bombr fcolo fttfUttir til (lemnu at 
lara. poi at eine brengmenn. ej: fttirimabr oill. Itu fcal fttirimabr gera jlemnu oDom 
monnom tit er ffip fcal ffipa etba iitbraga. H^ fa fcal at .iij. aurum feccr. er eigi 
tcrmr til. ttu fcal mabr jarartaup taca eQri a manabe. en tua aura a foeim manabom. 
Itu fcolo bombr gera toa manabar mate ^o^re til ^omlo. oc tiaKb. oc ir. 

Jvfr. Cap. 299. 300. F. VU. 7. 24. 

>) I Mbr. har oprindelig litaaet: .iij., hrilkct den gamle Aftkriver selv bar oTcntreget og derpaa oren- 
oVer sat: .»t. Giilathings-Lov. 99 

€j: maftr fvkrr eiti daljcr^mi fitt. 

nu Uiifa ptir flip or j:e|lom. oc forter nia&r eigi ^aljrnitiii fitt |ia fcal rtifa u|) 301 
ir 5an9. oc |Tir|Tota firiQQia marca \td a ^enbr ^anotiu H^tfia fcal lata j:orra mat 
fmn Hi |li)i9. oc aDa reiOu. tf ^on ^ever eigi ^om(o mann f^r. oc bloOa ftijn manne. 
Hu ero Iftir ci^i jwttr tr jim * rum jUota a (nifugafeffit etOa jUlrL Eu fcal 
ImbrmaOr 05a arma5r prra i ^omlor .o. fa er atfong ^enir at ivir fottt oc eigi 
minna. Tlu fco(o ^elr btoOa UO fitt a onnur |Il}i. tj \itir m eigi }(trn. Uu ty ptix 
taca (i0i oiD pd% pd ero )ieir orfedir ^o at }ieir fiti 5eima. oc jurre armanne mat 
fU ^anDa. tononge at J^adOa. tlu rr |ieir toma ^eim. ^a taDa )ieir ti( manntala oc 
ja (igi. ^afcolojieir aj tili ^ogpa. oc|f(mma foa |Ii)) |ielrra. \m |ieir eigumanntal 
tt(. Qtri eigi (Temra en feffum ma tetia. H^ ej; |ieir ero jierre. en ^eir mege eiga 
)irettan feffu. )ia fcolo )ieir jpara a {ling oc bioDa fic i ta( meO (r5rom monnom. ftn 
q. )ieir gera eigi fva. |ia fcolo )ieir at tiare oOro gera )iat |li|i j:e(rrt. bff&e at mat oc 
at [iOi. f n ej: maOr gerir (eiOangr i annan |taO en ^ann a at gera. |ia er fem ^ann 
5atie ugoman. tlu j:err ma5r a ffip annat en ^ann a at j;ara. )ia gerir ^ann 6(e5e 
at ^ann reorr (eiOangrinn oc geObr oitit. 

llv ^nemer )iu |lamn fuOr me5 (anDe. oc [et)|ir maDr a; l!i)ii. meDan )ieir fuDr 302 
jpara. oc tonongr Uggr til lanOnamar. )ia er ^ann ufiagr. taupi fic aptr .{I. morconu 
i^n ej: fttjri maOr (er)pr. }ia er 5ann meD odo utiagr unu Uu ma eigi ^ej:ta 
leiOangr lengr ufi. en maOr ^aoe ^aljs manaDar mat ^oira ej:ter. ttu (etjuir |ti|ri« 
maDr manne aj: ffipi at ganga. )ia abprgijt ^ann (lip pat aOt. 0n ^verr gauge aj: 
at ufe(tu er aj: gengr fiDan. 

tfj: nunii orrS* mat t>r't>> 

tin j:ara peir aptr uorDr ^einu oc nerda matprota. pa fcoto peir |Tir|Iota a onnor 303 
ffip. oc fi)na peim mat fmn. at peir ^ava eigi meira mat. en manaDar mat ^u^re i 
ttiennom foeitum. pa fcolo peir ^oggna naut toau jiri boauDa at ufectu oc leggia up 
aura tna j:iri tu. oc fua jiri oj;a prifiDung. tw. j:iri o^a pritiDung ^ \^9\nm priDia 
epru oc lafe ejler liggia ^ojniD. oc ^uD. oc join pa ero peir orfetfir. ej: peir fna 
fioggoa. 0n ej: peir ^ana ^ojniD brauU meD f^. eeDa j:(rtr oc 5uD. pa ero peir 
ferfir. &n tf peir ^oggua jiri peim bonba er aDrer l^iuggu jnjrr jiri. oc leormr eigi 
jram lojniD. aDa jortr. pa ^o'ggoa peir at ufe(tu tj. peir leggia j:e jiri. Uu ^oggna 
peir eigi fem nu er ^er ffilf. pa er (iQrimaDr feccr .^L marca. ftn 5afete ^nerr at 

Jvfr. Cap. 301-303. F. VII. 14. 20. 23. 

'>Her begynder adet Blad >f Brud«t. Ce. •) Her <yne« *'0{a Jirifitttng** vcd eo Uagtsomhedsfeil at 

nere nt ictedetfor "•(lOiin)", see den nyere Landalov, 111. l.t, hvor d«t Meste af dette Cap. er optaget ufor- 
andret. 

13 • 100 Mldre 

.Uj. morcom. ttu er ptim pat tmt at |ieir ^og0oe annan veg m nttli tr. pd ftal 
(tiiriinaOr funia jiri ftia marpa fern ^ann qID. meO (ijriiar eiDL tn tj. ^ann oill ei^i 
funia jiri Jia. |ia fijni ^uerr jiri fit lijriiar fiftl tlu gmgr maOr aj: |!i|ii at leijuir 
llanom mgi ma5r ji)1T m |!i|i lome fU (unnj. )ia er ^ann fetcr af .iij. morcom. 

Km ii|ifrttiin0 fkipt. 

304 Uq totna |Ti|i ^etm tU lunn$. )ia |Ia( pHi up Drapa. oc ^IrOa reiOa. j:a foa 
tttarga tnenn or tnanngrrO ^oerrl af (Tip pange up nlO. H^n ej: )ieir tbma eigl oc 
0m(ir (Tip up. ))a rr ^tierr ptiuti feccr af .iij. auruttt. f£n ej: eigi gengr (tip up. )ia 
abQrgiaf fa (Tip put adf. rr eigi tonnr ))ar. ej: peim torn bo5 fi( po. ^oeroifna 
peff er ftijrimaDr (Terr boD. pa eigu aQrr paf af brra. I^oarf \m ptir ero i peirri 
ffipreiOo. ctba el(|L l^n ^uerr er paf 6o0 jeDir. pa er fectr af .iij. aurum. tiu 
foma tnenn j:im noffom jnjrr. aUa .n. fi5arr. pa ftolo ^uarjer o-Drom reifta. £n g: 
meiri munr oerOr. pa ftolo peir rei&a fern reiOa eigu. foa fern fa(a rennr fii. 

Km feglt scrOiiebln. 

305 0e0( fca( eigi rioa meirr eji i foa (ufi. ftn tf peir ritia meirr. fedir ai .iij. 
mortom. 0a fcai fegi ^ir5a er [jfr. oc nib f« bQr. Itu (eggia peir fegl i tirtiu. tf 
tirtia fu brennr. pa aburgi^f peir fiatoer fegi fift.^ nema menn brenne af oiiia finum. 
Itu fcolo peir par upfif ^ava. fern peir ^ana af jFt)m(Iu ^aj:f. H^ e; iorb bri)tr. pa 
fta( tononga iorb |!t)Ilb fi[ ej: ^on er fii innan jiorOongs. thi tj. ^on er eigi fU. 
pa ftal taupa fujl par fern peir villa, fua fern menn mefa. 

Km |kt)i« fmtO. 

306 ttu forter (lip ji)m|Ia. ot ftolo peir annaf gera. pa fcolo peir par gera fern peir 
Qilia 0orf ^aoa. ot fpidi ^oarte acre nr eng. Itu er tononge iorO ^ fftjllb fil af j;a 
til ffipe ej: ^on er fil. Itu er ^on eigi til. pa ftal j:a fil i ^oera more er ntO. fn 
g: jileiri flip ftal gera. pa ftal eigi eino more etjOa. Itu (Tipfa peir filj:on0um fm a 
miDi. peir er liofa at j:a tiol. crOa ftajna. pj:. aOa ^alfa. (^iallba ^aloa more t$ 
peff miffir. faj. aOa fajbonb. ^oert fre peirra er miffir. pa ftal bola .iij. aurum. ot 
ja fre po af fiftarr fe. flurar .iij. liggia Bib innuibar fre ^oerf. er iuir puerf flip 
fetr. I^tiri j:iri trapfa ^oem. po ei)rir af einnar tlo miffi .iij. aura jiri fre ot foa 
jiri ra. ot fna j:iri langnibu aDa. po at innan fe i ftipi. Itu ftal etirir j:iri borft 
^oert er til parj: at ^aua. po etjrir at alnar borb fforte i. j:a po borb af ftbarr fe. 
fpri jpiri nagla ^uem ot ro a. ifijri j:iri ^nerf fpann fioru. H^ri jiri fibrab 
^oem. ot po eiiri af eina oln ftorte i. H^tjri ;iri male mat ^oem. H^tjri j:iri penning 

Jvfr. Cap. 304. F. VII. 20. Cap. 306. F. VII. 1. 2. 

>) Her ender 2det Blad af Brad«t Ce. *) A. H. formoder, at her bor {Ueaes *<inor(", istedetfor 

"iorD". Den nyere Landslov IIL S, hvo^ det Vasentl. af dette Cap. nforandret er optaget, bar "iorB". Ijnem er fmiDar ftoto launa.* Ilu fta( ftniOa ti( trroia alia )ia er tnnan j:torDon(|6 
ero. unnj i)mtr rro. 0famna ftniOr ^oerr rr feccr a( .vl morcoitu tf ^ann j:iri nemc 
8f j:ara tU. Ilu i^atia )ieir tio( f^U a bacca (lotca. oc fil fmlDar fftit pa ej: (inn^unt 
Jielrra (et)|ir i jra ^rirri fn^iO. it^p (tamna fmi&r aOa j:i[un0r. )ia er fa (tamna 
fmlOr ffOa j:i[un0r utlagr. aj: )it)i at ^ann j:ellir lanbnom jiri tononge. Itu fcolo 
ftnlOar ft (auna* (tamna fmi5r aura .ij. fej; a(na etirid. a fQmutn bopum. funnubaga 
a mellom. fti j:i(ungr njrL Itu fta( |Ti|i eipi brmna ne briota aOr ftamnar fe 
formbrr QiO tioL a orbru |!i)ii. 0n ej: ))eir brenna ff5a brlofa aOr. )ia rr )ieitn ^omto 
j:aD. b(rfe .Uj. mortom ^otnlo ^urria. 

Km nanft icrO. 

no fca( nau|l inir ^trtu )ia fcal ftijri maDr ftemnu Qfra. foa f^ivti at |ieir mege 307 
ej:[a at gera nau|t fin tf ptir tiilla ti^i prra. }ia fediajt )ieir .Uj. morcotn nib 
lonong. Ilu |Ii|ita ptir ti^jrongutn. fin a milium. £n ptim liggia tiiO .iij. aurar 
oiO ftaj ^titm. oc [va j:iri ft^tegiu ^neria. oc fna j:in j:[ei|l)ri ^orria. oc ja )io til at 
fiDarr fr. Aurar .iij. jiri torooi l^oim .iij. aura j:iri ninnffeii) ^udra. H^pri j:iri 
trobo f^tftvitu oc foa jiri najra timbul ^oern. ^ri j:iri toroo l^orria. oc j:a til po 
at fibarr fc. 

Km ftrmnn tH at flcta fcgl. 

tlu feat ftprimabr gcra ftemnu tii. at feg( feat gera ioir fli|i pal U\i tf eigi 308 
rr Qort at fieirri ftemnu. ^a ti|igr ptim oDom oib er tit ffQDbu ja merer .iij. Hu ej: 
fumir gera en fumir eigi. |ia tiggr etjrir nib oin ^oeria. f^tjrir nib ticfima ^oert. 
|io etirir at eina oln fforte I il^t)ri jiri firaba ribu ^oeria. i^ri j:iri 5anta ^oem. 
^ri liri do ^oeria. Oi 5uba jpange feat rtip meta. i^ri jpiri ^ub ^oeria. er eigi 
trmr j^'am. oc tome jtam |io at fibarr fe. Ilu tf florb oerda a. pn feat armabr eeba 
lenbr mabr )iau ftorb borta. foa fem ptir ^aoa neijlu tiL oc fcrte oiti aj: |ieim fiban. 

10m napna ]itii]|. 

^oeroetna |ieff er oapa liing feat nnra. pa feat armabr sba lenbr mabr fegia 309 
tit oj: ^aujt oc ^aoa fiing oj: nar. feolo aOer menu ^at )iing fortia jn-iaifer oc jnidtiba. 
tKar ero ptir oittir .iij. aurum ^oerr |ieirra. Tlu fcoto menu na^in fin funa fem 
m«It er i topm. fiat mabr l^ana breibo^e. aba foerb. oc f}iiot oc ffioUb )iann at 
nerfla tofte er tiggia fcoio iamf|iengr )iTiar um pntrm, oc munbribi fetimbr meb iam« 
faumi. nu tiggia aurar .iij. oib jroltoapn ^oert. Ilu fcoto bcmbr ja tit a pofio 
^oeria toennar tijljrtir oroa oc boga einn. giallDe etjri jpiri oDb ^oem er miffir. en 
.iij. aura j:iri boga. 

Jvfr. Cap. 307. F. VII. 3. Cap. 308. F. VII. 5. Cap. 309. F. YD. 13. 15. 

*) 1 Mbr. htr her oprindelig staaet: *^tva*'; men dette Ord er af den gainle Aftkriver overttreget, og 
«Ten«ver tkreret med Mmme Haand "(ftuna". 102 Mldre 

310 Itu 0erir tononj^r mmn fma i sr\[ii. at fia j:arto|le tnanna. oc taUa )ietr |?ip 
manna u^orrt. trOa (tprimabr. 0n petr falla }9vl )ia fca[ mmn taUa or jTipreiOu 
annam. )ieir fcolo fvrria joit. sDa uioit Itn tj ptir tiilia (i(|l [tieria. ^a fcolo pm 
id braga flip fiff. oc retjna jartoft finn. lata U^gia .0. netr i focc. |ia fcolo ptir up 
aufa. tin ej: einn ma5r ma tieria auftri a |iio&lei& ui. )ia er |ti}i )iat jeuit dtferi 
fca( fCipi |t)[0ia. 0n ej: eigi er. |ia fcolo )ieir ffipreiOu mmn QtallDa .iij. merer. £n 
ftQrlmaOr feal |li)ri j:a til. oc (tpris Ormge. 

Km vita o^rDn. 

311 tin ej: ^eriar er non. ^a fcolo mmn ntta norD reiDa. fia fcal armaDr tononp. 
ttOa lenbr maOr (lera boO. m fa er feccr at .iij. morcom er eigi temr til. ftn ptir er 
liota norb at l^aUba. oc j:ara eigi tit. fia abi)r0ia|t ptir nita. Itu fcolo menn fna 
^allba oita norb. at ptir fojne eigi a oerbe. H^n ej; ^am fojmar giallbe aura .j;ii. 
nema ^err tome meban oc brenna eigi nltar. pti er l^ann utlagn Uu fcal ^ann 
brmna nita at j:im ftipm. ceba jlm (lipum jrleirunu Itu e; ^ann brenner eigi nita. 
oc oerba |iau at ^erflipum. )ia er ^ann utlagr. Itu brmner ^ann nita at jtrrrom 
ffi|ium oc temr ^erlaupi a mmn. pa. er ^ann feccr .j;l. marca. 0a fcal narba 4I. marca 
er ne|tr er. ^eim er au(ta|tr er. tn ^oerr annarra. at .iij. morcom. 

312 llu temr fa mabr a lanb odrt er utlagr nar ^eban gorr. oc berr ^erfogu fanna. 
^a er ^ann ilmbr. po at ^ann ncere abr utlagr. Itu berr mabr ^trfogu oc er 
ei^i fonn. ^0 at ^ann nore ji|rr ilmbr. ^a er ^ann utlagr. Itu berr mabr ^erfogu 
fanna fa er ilmbr er. pa feat ^ann ^ana more 5r jnjlti ^oeriu. en .iij. merer ^ 
tononge narom. Itu berr mabr ^erfogu. p& fcal ^ann 5etiia iamor at tanbjmba. 
$u or fcal j:ara meb lenbum monnum. oc bera meD |Ii|ii ftipabo. oc bera bcebe netr 
oc baga. oc j:ara meb |)iobleibu. llu ero }ieir utlager ej: ptir |ia or jella. Itu fcal 
tre or j:ara i jiiorbu inn. aj: ^iobleibu. oc bera meb nattom. oc bera f\nm ffbrom. 
fn fa er jeDir feccr .iij. morcom. ttu tmir |iar fem tona er ein jiiri fer. ^a fcal 5on 
jia |Ii]i oc mat. oc lib. ej: l^on ^ener til. ftn tf ^on ^ener eigi tiL pa fcolo ^eir bera 
um jtam. ftn oHom monnom er or temr til p9. p& gerir 5on j:imtar jlemnu til 
ffipa. £n tf pi fitr notorr tQrr um. |ia er fa utlagr. aj: ^oi at pa fcal jara babe 
fiegn oc pxttH. Uu feat ^nerr fial^r jpa f^ mat oc fmum laptonnom. llu ^itta 
ptir a 5er oc beriafc |ieir. oc nerbr pr«\l mannjbane. pa er 5ann jtialo. |io at ji)rr 

Jvfr. Cap. 310. F. VII. 5. 22. Cap. 311. F. V. 1. Cap. 312. F. V. 2. 

1) Oprindelig bar i Mbr. staaet: '^oruor**; men siden er sat et Punkt under det siditte r for at betegae, 
at tiette skal bortfalde. Gulathings-Lov. 103 

ntttt ^ann pvttlL Itu tf ^err jm a (and nail oc ug^ir tonoriQr nirr at menn 
brigOlif l^anonu oc mH l^ann 0if[a off. )ia eipttt utr eigi ^anom )ifft at fpia. i^ 
fa er funiar )ia er fa fannr at (anbrabom. llu ero menn 0t(|lin^ ^a fta( ^ana gifla 
U( fieff rr ^erj:[ot( er j:lm netr or (anDf^n. |ia fcaf feniia ^elm ajrtr. Uu tf tonongr 
fenner manne lanbraft. fia fcal ^ann fpnia tijyiar eiOL fa jreDr ti( fitfegOar. 

tf| nenn j;ara jptri banu. 

Uo jera menn jiri bann. Jia er ftprimaOr fetcr .jl. marea. ifn ^afete ^nerr at 818 
.iij. morcom. ftnn fcaf (ttjrimaOr at pp Queriu. fa er neftr ^niUr borOe a (liom. 
pmn fca( urn fortia. en aDer piaDba fna fern ptir eigu i ffiiiL |iui er j:irl bann j:5r. 
f l0i ftat bann (eggia jr^itm a miDom af tome, ne aj: mat £n ej: (eggr. pa ero 
|ieir fedir .j;!. marca alter jijttiemenn. |iat j:e a tonongr ^a(jl> en aKer (augut 
nautar ^ay:t. 

Km )iiijpto 010111). 

llu gerir maOr (angfliji i ^eraOe. 09 (t)fir eigi j:or ftnni ^nert ^ann nill j:ara. 314 
pu fcaf armaOr er&a lenbrmaOr j:ara tit. oc f|ii)ria ^ann Invert ^ann niD lara. en 
tf f^mn ntQ ecti til fegia. pd fcoto ptir afta l^ann taj;. j:iri .|(. marca tac i^n ej; 
^ann vill eigi tac j:a. pa fcoto ptir i^oggua or j^naromtoeggia megin tiatar. j:im 
atna (agnt borO. ftn ej: ptir gera eigi foa. |ia fcoto bcmbr foa gera. oc taca jta 
fegl ej: til er. oc (emia fna j:or jieirra. fn ej: |ieir gera eigi foa. oc nerDr |iat at 
^erffipL pa fcolo ptir giallDa more jtri |ioj:to ^oeria. ftn firi |ti)n ^omlo .iij. 
merer. )iaf l^eita fiojrto gioUD. ^ ej: ptir lO'Oa fic fiatner. pa fcolo ^era&re menn 
^allDa {leirri feet up. er i )ioi l^tratit bua. Itu laupa ptir ut. oc fegia jn-iDi aptr. oc 
5eria I ^ina fomu oic. |ia ero ptir niOingan 0n ej: ^eir ^eria I annan |laO. )ia ero 
ptir utlager oc eigi niOingar. llu laupa peir ut oc fegia eigi jtiOi aptn )ia ero |ieir 
utlager. oc nidingar. oc j:iri gort ^nerium penningi j:iar fins, ^oarge fem ptir ^eria. 
llu ^eria peir oc a fa eigi ti&ro tofte til. at j:ara ej:fer er j:iri l^erna&e oerOr. pa feat 
^ann or (fera ej: ^ann nill. llu fcal l^oerr pingat (temna fem or (temnir ejiter ^er. 
llu lara peir lit ejrter peim. pa fcolo aDer j:ara er jpiri fttia. i^ ej: peir nilia eigi. 
pa er jt peirra upnomt oc l^ann brerpr er peir nilia. oc (lipU peir fin i miKi ft 
^ana. Itu toma peir par fem 5inn er j:iri er or ^0; up. oc ^ever ^ann rett floret, 
pa er net. f^n t$ f^ann ^etier ragnt ftoret oc er par (eigi)' ^err til 5u9 tomenn. pa 
er peim ft ^ana upnemtt. oc ^ann brcepr ej: peir tiilia. oc flipti peir fin i milfi. ft 

Jvfr. Cap. 313. F. VU. 27. 

>) Maaskee Feil»krift, idetmindste Egenhed, ittedetfor "gi|ltlir". *) I Mbr. ved en aabeobar Skriv- 

feil: "t^j;!". A..M. har i sin ACikrift rettet det til "Qaytt"; ligesaa lte>e C. A. M. 306. f. og 66. qv. tamt 
C. Thott 3083. qv. *) Dette "tioi" findes vel ikke i Mbr., men tilfSies her, da dett Udeladelie maa 

antees som en aabenbar Skrivfeil. 104 ^Idre 

^ane. Itu tf ^ann f\tntr retf (foret on )ia fcolo )ieir jara ine5 l^anom foa (apnt 
fern ^ann m\L Uu tj. \\tvc ^tfta a \^tx. oc )iurjni |)eir at rioDa oDD ffOa e^Q ti[ )ie(f 
jpiar. ^ rtgu |ieir jpe rr fata, ot |Il|iti fm a milU. f n e; )ieir )iurju ei^i )ie|f nlD. 
^a a fa j:e er 3n)rr atte. tlu faca |ieir tau|i|Ti}i oc briofa buUa utiDir motinum. oc 
jorra jam i ^rraft aptr. oc fattajt Jicir nil) tononp. ^a jara ^inir fj:ter rr renter naro. 
oc ftjerla tU jiar find. }ia fcolo ))eir )iaf a|ifr piaDDa adt nema )ieir rinbl eiDi )ieirra 
meO iamburD a^ifr. Itu j:ara )>eir er l^eriat 5ana jiri [anD jram. oc faupir maDr at 
)ielm gri)) einnj^nem. )ia fcal fa je ^aua er j:tjrr atfe. oc tomafc meO tueggia manna 
vitnl at. I^n fa er niD nitinga tepti. giaDbe .iij. merer tononge. I0n ej: ^ann jrcrr 
eigi nlfnl a ^onb )ieim. er j:e rang jengit Qeoer tetjpt |ia fcal (lemna 5anom ti[ Jiings. 
)ia eigu |iingmenn 5anom p at borma. eDar (t)rUar eib jplrL tlu fcal fa eiDr ftanba 
fern ^nerr annarra tin nifur fnorra baga. in fu er oil Bica fncfr. er einn bagr er 
fnorrr I. }ia fcal ^ann (lemna ^anom .n. nottom j:iri til tirtiu ^leirrar er ^ann niO 
innan j:iorbong9. Hu fcal ^ann jirl nattom eib vinna. nemna menn til tna at ^eiira 
eib. )ieir fcolo eib meta. I^n ej: }ia (lilr a. toeba abrer reft uunna en abrer ragnt 
]ia fcolo )ieir fitt mal \^9,m er foeria oilia unu H^n ej: ^narertneggia nilia fneria 
urn. ^a fcolo )ieir eibi nerr er l^ialpa nilia. tn ej: eibrinn leQr. |ia jreDr til )ie|f at 
^ann giadbe ^anom j:e fitt. en tononge .iij. merer. 

Tlu 5aj:um n^ lanboorn nara a (Tra fetta. oc nitum eigi ^oiirt )iat er reft ceba 
ragnt 0n |io at ragnt fe. ^a fcolom nfr ^lat logmel 5ane urn ufgerbir narar er 
jpijrr ^ener nerit oc title falbe j:iri monnum i (9ula. nema lonongr narr nili off 
crbrom iaffa. oc nerbim n^ a )iat fatter aDer faman. 

316 JJaf eigu Bitoerir af gera fejtigu fnitugfesna. oc grcma jlij jiri. Jfgbir fcolo 

gera .pi. flip ^aljjiritug. ttijgir fcolo gera .iiij. (Tip oc .jj. ^alj^ritug. H^n ^orbar 

annat flirt. Sijgnir .pi. (fip ^aljliritug. /irbir .jj. |Ti|i ^aljjiritug. IKorrer .jui. 

|!ip 5ay:|jritug. ttaumbo-Ur .j. (tip tnitugfeffur. tlorbmorrer .jj. ffip. toifugfeHur. 

Bromber atta tigir fnifugfesna. Uaumbo'ler .ij. toitugfeffur. ^aleijgir .jiii. fnitugs 

feffor. oc eitf |iritugf |fip .nii. i fijbri ^o^o. i^n .oi. i noTbre ^oljo. ^ini at peir 
eigu narb^allb auflr. 

$et l)r|T ii|ip faktal ^it 11910. Tftt tt pwnt /Uartltn* fnn fkipaSr. aj; .«t. monom flull}. 

316 ))etta^ jTal fa faca. er funr ^ins bauba er. oc nib gioDbum tecr ej bormbar 
ero .ni. merer guHj. ej^er pann er aj: er fetinn. oc jijlgir peim .ni. morcum gullj beorlr 
oc baugar. oc fafar allar. pa fcal funr ^ine bauba taca .jiL merer negnar. tn brober 
^ino bauba .nu merer negnar. 0n j:abur brober e| ^ann linir .niii; artogar. oc 

I) Saaledes i Mbr. *} BogttareD p i dette Ord er i Mbr. ttorre end de aadvanlige Capitel-Initialer. .iiij. merer w&im. in tj. j;ft&ur bro&er er i jta jraQmn. oc \xm tjitx funir Ijane 
brirOrongar ^ine Dauda. )ia fcolo )ieir ^aoa .ilij. (trfogar. ot .u;. aura Qegna. H^ tj. 
jaOurbroOer einti Utiir bamlaue. |ia fcal ^anti ^aoa etrtog. oc .im. aura uegna. ifn 
t$ ^ann a Dcrtr oc eiQi funu. oc ero |i«r pgri en jertogan |ia er giolli) ero,(|or. )ia 
fca( j:ai)ur bro5er taca dottor funum finutn fi[ ^anDa. more tiegna. tn tj. ^ann a 
edl banu nema j;riO[u [utu )ia ferr ^ann )ia more er Dottor ftjnir ITqIIDu ^aoa. H^n 
13: aller ero til. (filgetner bottor fijnir. oc jriblu funr. oc |Til(ietner fpir. )ia jijlgir 
jriDtu [unr ftrorOrom finum til rettar. oc tecr ^ann umjram Jieirra rett ortog minna 
en .ti. aura, f n ey |ififr Depia bamlaufar. |ia ^uerjFr ^leffor ortoj minnr en .n. aurar 
tU )ieff er tii5 gioildum tecr. i^n ej: j:ader Uoir ^ino Dau5a. oc tecr funr ui& gioddunu 
)ia feat ^ann ^aua aij. merer negnar. in tj. ^ann er ei^i tiL )ia ^uerjr fia 66t 
til Jieff er niO fliollftum tecr. Ifn ej: jafturbroOer femmorftbr er tit. oc broOer fam* 
morbOr. ^a tecr bro5er fammorbra .j;iu aura, ftn jaOur broDer fammorDra .ni. aura. 
tn q. ^narge er Jieirra tit. ctDa |io at annare miffi. )ia ^nrrjr fia bot tit )ie(f er nlO 
0ioIlDum tecr. Hat nerOr all} er )ie(fer menu taca .ij. aurar oc .uiL merer, oc .|:j;. 
fn tj. mabr a ftiuj) fun. sDa (tiu)i jraDur. fa er aj: er tetinn. )ia feat fa er nib gioDbum 
tecr borta a; )ie(fom rette er nu er tatbr ^varom Jieirra .;iL aurum negnum. tn q: 
|ieir magar ero til er |nirr a annars fijflur. )ia feal fa er nib gioDbum tecr bcrta 
)ieim .|ii. aurum. fn ej: eimoDb nar mctgb ^eirra. borte .nu aurum. t^n t$ tjivs 
Unir ^inn bauba bctbe mobor jaber oc bottor funr. )ia feolo )ieir taca ^ gioDbum 
.ij. aurum minna en .iiij. merer .p. aura ^ndrr ^eirra. tn tj. annare miffir ctba 
beggia. )ia ^nei^r fia bot til )ieff er nib gioDbum tecr. £n ej; ej:ter linir ^inn bauba. 
babe mobor brober. oc ft)|lur funr. |ia tecr ^odrr |ieirra .jjii. aura, in tj. ejter linir 
(jinn bauba brorbrongs bam. oc brorbrongr j:abur. fia taca )ieir .ij. aura oc .m;. 
eOijni aura ^ndrr |ieirra. tn tj annare miffir (rba beggia. ^a f^vtrpt fia bot til 
ptff er nib gioQbum tecr. in ty. ej^er linir ^inn bauba j:abur fi)|tir oc a ^on funu. 
)ia feolo |ieir taca etrtog oc \i. aura, in tf tfttr linir ^itin bauba mobor brober 
oc a ^ann funu. )ia taea ftinir ^ans crrtog minna en .ij;. aura negna. in fQftra 
fpir more, in tf tjttr linir ^inn bauba brobor bottor funr. )ia tecr ^ann .;iii. 
aura, in ptir menn er nefter ero brorbra funum. )ia taca oc .{iii. aura, in ej 
ej^er linir ^inn bauba tonor p«r er ^au ero brorbra bom. oc eigu pwt funu. )ia taea 
fijnir )ieina etrtog oc .nL aura, in ej: ifttx tonor Una ejiter ^inn bauba er )iau 
ero ftjitinna bom oc eigu p«r funu. ^a taea fi)nir )ieirra .n. aura, in )ieir menn 
er j:iorDa manne ero i tarlfnijl oc firibia manne t {nmfnij:t j:ra fnfttinum at telta 
taca lertog oc .n. aura, in j:imta manne i tarlfnijl^ oc jiorba manne i tnmfnij^. 
)i8 taca Roarer ,%. ortogar. H^n at fetta manne i tarlfniji. oc j:imta manne i tnmfnyl 

*) Her har i Bfbr. font staaet: "tatnfovt** ; meo dette er af den gamle A&kriver mIt rettet 

14 106 Mldre 

^a faca .ij. aura f^ntcrtr. Itn fr((a mannr I tomfuijrt .lUj. ttrtogar. SM fCal f^vm 
faca aj: gioDbutn tyltr iain|7t)QDan tnann. \m borta tn(5 iain|It)lldum tnanne. ^m- 
oifna er bcrtf tr jpeOr. ^a er borft fpnu nema )iar fern j:a&ur brodrr Oins DauOa. 0( 
ftjnir ^ans oc brorOrongar. )ia fcolo fietr ^ti^rrr fma bof faca. oc ftia bola nuD 
tieganba j;a5urbrorDr 5an9 oc brorbrongar tatn( fern faca ejrfer ^inn DauDa« f£n ptf^w 
er j:aDurbrotter rr ijrra 3:ftllfnn. |ia faca brorOronjar fitin einn reff. oc [tia bcrfa. /fn 
^oemifna er bcrfr Uoa ejler |iann rr bcrfr fecr. «Da gelldr. oc eipu |iffr funiu )ia fcolo 
ftinir |ieirra borfa oc faca (licf fern fa[a rmnr fiL jQ^n ^om* fern je ^eUbr |ivi er 
^ann a af borfa. erDa bei5ijf meirl bota en ^ann a af faca. oc oerOa Jieban oanbrirOe 
HI. )ia ^eifrr ^ann fruggrotie. 

Haat i^vmr |kal tucii aj; .v. morrtm flnUj. 

317 ))effa (lal fa faca. rr funr ^ine bauba ^eifer. oc oid QioDbum frcr ej: bormbar 
rro .t). merer pQ;. ejler ^ann er a; er fetinn. oc j:t)(0ir |ieim .0. morcotn gudj btrDe 
bolr oc baugar. oc fatar aDar. )ia feat funr ^ins bauOa faca .;. merer negnar. fn 
broOrr \}'m9 bauba .0: mrrer oegnar. ^ jpabur brober ^ins bauba. ej: ^ann Uoir. 
oc ftjnir ^ans. einn etjri oc ^alva jiorbo more, oc |iribiung fiaunba pennings. &i 
ej: jabur brober er ijta laOenn. oc liva ej:fer fijnir ^ana brorbrongar ^iiia bauba. |ia 
fcoto |)eir ^ava .niu fienninga. oc .piii. aura. £n rj: jiabur brober einn Uvir barn; 
taua. pi fcal ^ann l^aoa Hainan .nii. penning, oc .j;i. aura, ftn ej: ^ann a bortr. oc 
rigi funu. oc ero |ieer pgri en jerto^ar |ia er gioHb ero gor. |ia fcal jabur brobrr 
faca boffor funum finum fii ^^nba. eerfog minna m .nii. aura, thi ej: ^ann a eiti 
bam nema jriblu fun. |ie fecr f^tain |ia arfog minna en .nii. aura, rr boffor fijnir 
(fpllbu faca. en ej: oil ero til. (filgefner boffor fonir. oc jriblu funr. oc (filgefner 
funir. ^la jijlgir jriblu funr brorbrom finum fil reffar. oc fecr ^ann umjram |ieirre 
rett ^oljnim .nii. penningi minna en pallia more negna. ftn ej: \i«r brtjia bamlaufar. 
^a ^nerjt fia bof fil {leff er nib giollbum fecr. ftn ej: jaber lioir 5in9 bauba. oc 
fecr funr nib giollbum. |ia fcal 5ann ^ana .u. aura, ftn tf ^ann er eigi fil. )ia 
^nerjT fia bof fil Jieff er nib giollbum fecr. ftn ej: jabur brober fammo-bbr er til. oc 
brober fammorbbr. ^la frcr brobrr fammo-bbr .%, aura. £n jaftur brober fammcrbbr 
.n. aura, itn tf ^narge er ptina til aba |io af annaro miffi. pn f^vtryr fia bof fil 
|irff rr nib giollbum frcr. fhi pttta nrrbr aHj er |ie|fer menu faca. eerlog minna en 
^oly Jiribia more oc .jj. tn ej: mabr a jtiupfun. (eba fliupjabur. fa er aj: er tetinn. 
^a fcal fa rr nib giollbum fecr. borfa a; )ie||um refte er nu rr falbr ^uarom Jirirra 
.%. aiirum negnum. f^n tf ptir namdgar rro fil rr ^varr a annaro fr)|lur. ^a fcal 
fa rr nib giollbum frcr borfa ptim .1. aurum. 0n ej: eii^oQb nar magb }ieirra borfe 
.n. aurum. tn tf rjtrr linir ^inn bauba btebe mobor j:abrr oc boffor funr. |ia faca 
ptir aj: giollbum rinn rpri. oc .Uj. merer negnar. Hainan .tjiii. v^ri ^oarr firirra. ftn ej: annare tttiffir ctOa beggia. )ia ^uerjrr fia but iil )je|| er tilO giollbum iter. 
£a (j: ejler (ivir ^inn bauOa« betbe mobor brober oc fij|lur funr. )ia tecr ^o^rr fieirra 
.|. aura. Hu ej ejrter Utitr ^inn bauba brorbrongd banu oc brorbrongr j:abur. |ia 
taca ptir errfOQ ocpiii. aura, ^altia ttrtog. oc .i|. aura ^o^rr |ieirra. ftn tf annare 
miffir ffba beggia. ))a ^oerji' fia bot U[ {leff er nib gioUbutn (ecr. H^n ej: ejicr Uuir 
^inn bauba jabur fi)(lir. ot a 5on [unu. |ia fcolu |ieir faca .tij. iienninga. oc ^atvan. 
.oiii. ctjru l^n tf tjXtr (loir mobor brober oc a ^ann fuuu. )ia taca fptr f^am 
5a^ni Ml ^mningi minna m ^ftloan .tiiii. eijri. 0n fQjlra ft)ntr (ertog minna en 
.tiii. aura, fin tf tjitr lioir ^inn bauba brobor botfor [unr. |ia (ecr ^ann ^a[ua crrtog 
oc .£. aura, in ptir mtm er nejler ero brcrbra funutn (aca oc ^alna eertog oc .%. 
aura, f n ej: ejrter Unir ^inn bauba tonor p«r er |iau ero brabra born, oc eigu 
)ifrr funu. )ia taca ft)mr {leirra .iij. lienninga oc .v. aura. H^n tf p«r tonor Uoa 
ej:ter ^inn bauba. er )iau ero fi)|ltinna born, oc eigu par funu. )ia taca fijnir fieirra 
^aloa crrtO0 oc ^alva more. I^n ptir menn er jiorba manne ero i tarlfuijt. oc 
pvMti manne jn-a ft)|lfinum at telia i toenfnijl taca .2;iiL ^lenninga oc ^aloa more 
€n j:imta manne i tarlfnipt. oc liorba manne i toenfoijl ))a taca ^oirer eigi ^naft 
.Qu. penninga oc .niii. tertogar. 0n fetta manne i tarlfniit. oc jimta manne i htiu 
\v\ft )ia taca Roarer .v. ortogar. ttn fetta manne i tnenfoi^t. f\Himn .nil. iienning 
oc eijri. $(ict feat ^nerr taca aj: gioQbum ej:ter iam|Tt)llban mann. fem bola meb 
tam|lt)Ubum manne. ^nemitna er bolt er j:ebr. |ia er bortt ftjnu nema p&r fem 
jrabur brober l^ina bauba. oc fpir 5&n9 oc bro'brongan p^ fcolo )ieir ^n^rer fina bot 
taca. oc foa borta meb neganba jaOur brorbr ^ans oc brabrongar iamt fem taca ejrter 
^inn bauba. in |iegar er j:abur brober er i ira jpallenn. |ia taca brcrbrongar finn 
einn rett. oc fva borta. in ^oeroitna |ieff er bortr Una ejter )iann er bortr tecr. ctba 
0fKbr. oc eigu fteer funu. }ia fcoiu ftjnir fieirra taca. oc bola (tict fem taia rennr tlL 
tn ^nerr fem je ^ellbr pi er ^ann a at bota. (rba beibi^t meiri bota en ^ann a at 
taca. oc verba )ieban uanbrctbe aj:. pn fetter ^ann tniggroue. 

$»tf(u fkijfta fkal .tni. mfnoiii fiiUj pituiti i mrlltm. 

))at feat fa taca er funr f^im bauba ^eittr. oc nib giodbum tecr ej; btrmbar ero 318 
.iUJ. merer guUj ej:ter ptam. er aj: er tetinn. oc j:t)(gir ptim .iiij. morcom guDj bortr 
oc baugar oc fafer allan )ia feat funr ^ino bauba taca .niii. merer negnan in brober 
dina bauba .iiij. merer negnan in ^abur brober ^ina bauba. ej: f^mn Unir oc 
fQnir |ano .nii. iienningum minna en .iij. merer, in tj. j:abur brober er i^ta 
jraOmn oc Una ejter fQnir ^ana brorbrongar ^ins bauba. p fcoiu ptvx ^ana 5o(|um 
jptugrtanba penningi minna en .p. aura negna. in ej: jaburbrober einn (inir barns 
(tue. p feat Ijann ^ana ^a^re etrtog minna en ,{%, aura, i^n e; ^vm a bortr oc 
etgi funu. oc ero |i(rr ijngri en jertogar |ia er gioilb ero gor. )ia frat labur brober 

14* 108 ^Idre 

taca Ootior funum finum t\i ^anba etrtOQ oc .u. aura, in tf ^ann a tdi bam. 
nema jriOlu fun. |ia ita ^ann |ia (rrtog oc .q. aura er Doftor ftjnlr ^ans |Ti)Ebu ^ava. 
fhi tf o\im ill jliljrtntr Dottor [pir. oc jriOlu funr. oc Ifiljetner fijnir. )ia jijlfilr 
ji-idlu funr brorOrotn finum til rcffar. oc fecr l^ann uttpam |ieirra rett einum ;imniiigi 
minna m .x. «rtO0aT. in ej: ^lor betjift bamlaufar. ^a t^vtrjr fia 66t til }ifff er 
oiD dloDDum tecr. H^n cj: ^aOrr (iuir ^m i)au5a oc tecr funr tilO gioDbum. )ia fca( 
^ann ^ana .ij. merer oepar. in q ^ann er eigi fiL ^a ^iiei3t fta 6ot til |ieff er 
tii5 gloDbum tecr. in tj jpaOur 6ro5er famnurbbr er fi(. oc brober fatninorbra. )ia 
tecr brober fatnmorbra more, in j:abur brober fammcrbra ^a(tia more, in e; ^Ur^t 
er )ieirra til. sba |io at annars miffi )ia ^oerjt fia bot til ptff er oib Qiollbum tecr. 
in ptA oerbr aDj er fieffer menn taca .iiij. penninpm minna. en .j;oiii. merer, fn 
ej: mabr a ftiu^ifun aba |liu|]j:abur fa er aj: er tetinn. pn fcal fa er nib gioDbum tecr 
bcrta a| ))effom rette er nu er talbr. ^narom Jieirra er nu er talbr more in tf put 
magar ero til. er ^uarr a annard fD|lur. |ia fcal fa er oib ^ioDburn fecr b(rta fy; 
fieffom rette more in ej: einjiotlb oar msgb )ieirra bcrte ^aljre more, in tf tjitr 
linir ^inn bauba berbe mobor jaber oc boftor funr. |ia fcolo ptir taca ^u* ^ura .;. 
aura ^oarr ^eirra. in tj. annard miffir aba beggia. )ia ^oei3t fia bot til |ie|t er 
nib gioUbum tecr. in ej: bffbe liuir ejrter 5inn bauba mobor brober oc fi||lur funr. 
)ia tecr l^tiirr pima more, in tf Qrter lioir 5inn bauba bro'bronpe bam oc brorbr« 
on0f j:abur. }ia taca jieir ttrfo^ minna m .p. aura, ^a^ ^virr ptina. in 9 
annard miffir aba beggia. pti fjvtrjr fia bot til ^eff er nib giollbum tecr. in 9 
jpabur fp|lir lioir ejrter ^inn bauba oc a ^on funu. |ia fcolo fijnir ^mnar taca .qI 
aura, in t$ tfttr lioir ^inn bauba mobor brober oc a ^ann funu. |ia taca fi)nir ^ans 
oel foa {imninpi minna m .ou aura, in ft)|lra ftjnir ortog oc .q. aura, in 9 
ej:ter lioir ^inn bauba brobor bottor funr. pa tecr ^ann .niii. pmninga oc more fn 
|ieir mmn er nefler ero brcrbra funum taca oc .niii. ^lenninga oc more, in tf ejler 
lioir 5inn bauba. tonor |ieer er pm ero brcrbra bom oc eip )i(tr funu. pu taca ftjnir 
ptim ^aloan pmning. oc 5aloa more, in tf p«x tonor lioa ejrter l^inn bauba er 
|iau ero ft)|ttinna bom. oc eigu |i(er funu. pa taca funir Jieirra .j;. errtogar. in ptir 
mmn er j:iorba manne ero i tarlfoij:t. oc firibia manne i tomfoijrt jpra ftjfttinum at 
telia. taca ^aloan ;imning oc .|;. srlogar Roarer, in fimtti manne i tarlfnijrt. oc 
jiorba manne i tomfnijt. |ia taca Roarer Hainan j:iorba ^lenning. oc ^aloa ftaunbu 
(erfog. in fetta manne i tarlfoJ|t oc jiimfa manne i toenfoiif. pd taca Roarer .iiij. 
srtogar. I^n fetta manne i tpmfoijrt .ij;. pmninga. oc .ij. eertogar. dlict fcal dtierr 
taca fem bcrta ej:ter iamfftjllban mann. ^oeroitna er bortt er j:ebr pn er bortt ftjni 
nema jiar fem ^abur brober ^ins bauba. oc ftjnir ^ane oc brorbrongar. ^a fcolo |iar 
l)oirer fina bot taca. oc ftia borta meb Qeganba j;abur brcrbr ^m oc brorbrongar iaiitt frm fata tjUr ^inn DauOa. fn tf j:a&ur broDer a i jra lallmn. )ia faca brorOr; 
ongar finn (inn reff [oc foa borfa.^ 0n ^oeroUna )iar [em bcrtr Una tjUr |iann 
er bcrtr fecr aOa geHDr oc eip |ictr funu. )ia ftolo fQnir |ieirra faca oc bcrfa flicf [em 
ta(a rmnr fiL 0n ^verr fern ft ^eDDr )iiii er ^ann a af borfa. ttU bei&i^f nuiri bofa 
m ^ann a af faca. oc ucrOa |ieOan aj: tianbrabe. )ia ^eifer ^ann frtiggrooe. 

))cffa fta[ fa faca er [unr ^ino bauba rr. oc nib piollbum fccr cj: bormbar ero 319 
.iij. merer pllj ej:ffr |iann cr aj: rr fetinn. oc jijljir |ieim .iij. morcom juHj b(rtr oc 
6au0ar oc falar aQar. |ia fcal funr ^ind bauba faca .nl merer negnar. tn brober 
5in6 bauba .iij. merer nepar. £n jabur brober tj. ^ann Unir .iiij. cetfogar oc .ij. 
tnerer nepar. f n ej; jabur brober er i jra j:allenn. oc lina ej:fer ftjnir ^ane brorbr* 
ongar l^ina bauba. pa fcoiu )jeir ^ftna ttrfO0 minna. en .];i. aura. £n ej: ^abur 
brober einn Knir bamiaua. )ia fcal l^ann ^ana ertog minna en .nil aura negna. 
fn t$ dann a bcrfr. oc eigi funu. oc ero |i«r tjngri en j:erfogar |ia er giollb ero gor. 
ptL fcai jabur brober faca boffor funum finum fi( ^anba ^aina more £n ej: |ann 
a e(fi bam nema ji'iblu fun. }ia fecr ^ann |ia ^aioa more er boffor fpir (fQllbu faca. 
fn ej: aDer ero fil. (Tiigefner boffor fpir. oc jtibiu funr. oc (Tilgefner fijnir. pa jFtjlgir 
jtibiu funr brorbrom finum ti( reffar oc fecr Oann um jram |ieirra reff .nii. eerfogar 
negnar. tn t$ par beijia bamiaufar. pa ^oerna )ieffar .nii. eerfogar fil |ie|f er nib 
gioDbum fecr. 0n ej: j:aber livir ^ine bauba oc fecr funr nib gioDbum. )ia fcal t^wm 
^ana .lit. aura negna. ftn ej 5ann er eigi fiL pa ^nerjT fia bof fil )ieff er nib 
gioDbum fecr. f£n tf jabur brober fammorbra er fil. oc brober fammo'bra. pa iter 
lirober fammorbra .ni. aura, tn j:abur brober fammcrbra .iij. aura, in tj. ^nfirge 
er ptivsa Ml ceba )io af annare miffi. )ia ^nerjt fta bof fil ^eff er nib gioDbum fecr. 
Baf nerbr all) er }ieffer menu faca einn eiirir oc ^olj: .|iiii. more, tn tf mabr a 
(Uupfun teba |liu|i;abur fa er a; er fetinn. )ia |lal fa er nib gioDbum fecr borfa aj; 
ptfifm refte er nu rr falbr ^narom }ieirra .ni. aurum negnum. ftn ej; |ieir magar 
ero fil er ^vin a annara fnftur. )ia fcal fa er nib gioDbum fecr borfa pt'm .ni. aurum. 
fn tf eit^oDb nar magb fieirra. borfe .iii. aurum. fhi tj. grfer linir l^inn bauba 
bsbe mobor j:aber oc boffor funr. )ia fcalo |ieir faca e^ gioDbum .jn. aura negna. 
fjatuan .niii. epri ^narr |ieirra. ftn tf annara miffir aba beggia. }ia OnrrjT fia bof 
tit ptfl er nib gioDbum fecr. fn ej: ejrfer linir ^inn bauba bcebe mobor brober oc 
fi)|lur funr. )ia fecr ^nirr ^eirra .ni. aura, llu tf tfltr linir ^inn bauba brorbronga 
bam oc brorbrongr j:abur. )ia faca |ieir .ji. aura. Hainan .nL etiri ^nirr |ieirra. tn 
9 annara miffir ttba beggia. |ia ^nei^t fia b6f fU ptf{ er nib gioDbum fecr. in ej: 

*) [Dive Ord ere opfriskeda med en nywe Haand. 110 MlAre 

tfitr Uoir 5inn bauOa j:aOur ft)|tir. oc a ^oti funu. ^a ftolo ))eir taca (rrtog minna 
m .Q. aura, tn t} t]fttr imt l^itin bauOa tnobor broDer oc a 5ann funu. |)a taca 
fpir Oana .j;iU. errtopar. £n ft)|lra fpnir ^^ttia more i^ t} tyttx Uoir 5inn 
bauOa broOor boftor fun ))a fecr ^ann Hainan .nil n)n. H^ ptir mmn er ne(tn 
ero brordra funum. )ia taca oc ^aloan «niu etiri. I^n ej tjttt [iuir ^inn bauda Conor 
pter rr )iau tro brorbra bom. oc eip )ittr funu. )ia taca fijnir )ieirra pallia tiunbu 
ffrtO0. H^ ej )i(er tonor (itia ejlrr ^inn DauDa er )iau ero fi)|ttinna bom. oc rip 
tien* funu. jia taca fpir |ieirra Haitian ^iriOia etjru &\ ptir mmn er j:ior&a mannr 
ero i tarlfoijt. oc |iribia manne i toenftiijrt yrti ft)|ltinum at tetia. pi taca Roarer 
.oiiu emogar. €n j:imta manne i tartfuift oc jiorba manne i ttimfoi|t. )ia taca 
l^uarrr .v. tertopar. tn at fetta manne i tarlfoijit. oc limta manne i tnenfoijl. pn 
taca Roarer etiri. f n fetta manne i tumfoijrt .ij. orfogar. dtict fca( ^verr taca a; 
QioDbum ej:ter iam|ft)llban mann. fern borta meO iam|It)Ilbum manne. ^nerQitna er 
bortt er j:eOr. pn er bcrtt fpi. nema pw fem jabur brober ^ins bauba. oc fpir ^ana 
oc brorbrongar. pn fcoio fieir Roarer fina Ui taca. oc fua bola meb neganba jabur 
bro'br Oane oc brorbrongar. iamt fem taca ejter ^inn bauba. H^ {legar j:abur brober 
er i ;ra jaDenn. pa taca bro'bron^ar fmn einn rett. oc ftia bffta. f£n ^ueroitna er 
bcrtr im ejrter )iann er bortr tecr ceba geDbr. oc eip pax funu. pti fcoio fpir )ieirra 
taca oc borta ftict fem taia rmnr ti(. Itn ^uerr fem ft ^eUbr. ^oi er ^ann a at borta. 
aba beibijt meiri bota. m 5ann a at taca. oc nerba )ieban nanbrabe aj:. |ia ^eiter 
^ann trDQ^rotie. 

H ^ tnpgOt mat. 

320 0a{er oaro )ieirra a miSum K. oc 11. llu ero p«r fater fettar oc j:e borttar 
jntDum eijri oc jtam tomnom |ieim i ^onb er ^aua |fa(. f(ict fem bormenbr bormbo. 
metenbr mato. nirbenbr nirbu. ^tj^^imbr 5u0 . . .* 

*) Her er i Mbr. et Par Ord aldeles ndslettede. Am. Magn. ndfylder Stedet saaledes: "$rr tfgr uff 
tnigOa mat" ligesaa C. A. M. 306. f. og 66. qv., samt C. Thott 2083. qv. Imidlertid er dette udeotrirl i 
alle gjort efter blot Formodning, thi Am. Magn. har paa den hans egenh. Afiikrift vedheftede Seddel, an- 

gaaende dette Sted beouerket: "Mbr. (|..... j tri)Q9t mat." Orenkriften har altsaa da vcret omtrent lige- 

«aa ndslettet, som den nn er. *) Her ender Mbr. nederst paa Siden aldeles afbrodt Am. Magn. har 

herred i ain egenhaendige Afiduift gjort folgende BemKrkning: "her endast perganientsbokinn. og em aptaa 
af henne ikorenn ij. blod. so sem )ieirra eftentodvar i kioinom glogglega andsyna: kannskie og so eitt edw 
fleiri ork aftan af henne rifinn. hvad ]io ovist er.** Brudstykket Ca. 

Forste og anden Side Iscsclig fra Slutn. af Cap. 9, (S. 7) til Slutn. af Cap. 11, (S. 8). 

. . ran )ia feetfi^c ^an at aurum fo(j: viO (eranbreta tononpe. £n br^ftop oc armaOr 
^ane oc temnimmn alter (Tutu [oa fmn reft fcrtia fern nu f}mi tt . . . ^ Ml 
))at er nu }ioi nerjt at tier |!u[um firtium )iffim oDum oc criltnum borne u|i ^aDba 10 
rr Olnfr f^'im ^fi^lgi^ oc (9rlmfe( brfftop \«tit a mo|trar jiingL oc |ifftm oDutn. 
er fiDan ero goruar. ^ in tirtia ein er t ji)[li ^o(rriu er oer laDum ^ouu5 tirttu 
er oer ffiguni alter gerrO upp at ^aKba jijltismenn. en ej: fu tirtia brotnar eba 
j:aDa ^ornjtauer p«L erlQU ner timbri a tujrt at toma innan totj: manaOa. m tf 

aigi termr timbr a tiijrt jijrr en tolj: manaftr ner. |ia jlolu tier bola alter 

jpi)tte9 menn mornim jimtan. ))at jt a ^a[j:t tonongr en Qa^ bi)|Top. fn ej: )iat 
jlri nemafc jifirre men. jriri nemfc |iat j:iorDon0r manna e&a aftongr. pn (lat |!ij:ta 
or )ivi je fern |)»ir ffigu tat tit. 0n- ej: |iat jriri nemafc ainfa menn )ia ftolu )idr 
6orta aurum firim jiri tre ^offrt er til }iarj: at 5aua. oc j:a tre )io at fiftar \t. w^rt 
jjiri malamat ^oerm. crijre jiri najla ^oirni er a er uart. — Hu er tirtia porr. nu 11 
(fat Qarb um gera alter j:?)lti9 menn. )ia ftal bi)|fop eba^ ^^no erranDrete gera 
(Itrmnu til )ie[f. oc ffinbaga. at garOr |Tat gorr nera. pa er mi ej: gorr er. en ej: ffigi 
oeerbr gorr oc ftmhr tirtia garDlaus tol; mana&r ))a (fulu alter j:?)ttt9menn borta 
j:iri )iat morcum )irimr buflope. I^n rj: jiat j;iri nemafc eeinta men. ^a (lal bcrfa jpiri 
|iat aurum firimr ;iri tre ^uerrt er tit ptirf at ^aua. oc j;a 

Tredie Side, Issclig i Midten af Cap. 20, (S. 11). 

. . ^a |lat bteria ^u& aj: )iffiim eOa borta aurum p'mr bt)|IO)ie. ftn ej: )iat tmtnir 
btiffop fOa ^ano (rranbrete manne 

Fjerde Side, der gaaer fra Midten af Cap. 21, (S. 12), til omtr. i Midten af Cap. 22, (S. 13). 

. . 6am ^verrt er boret ufrrOr ajtir nottena ^ertgu. |Tal [a preflr fcira er men caupa 
tiOir at nauOfpniatauft. in tj. barn nterDr fna bralla fiucf at sigt mege pffim 
|ire(te . . . a |fal fa preftr (lira er pm mego ji|r|lan j:inna. en |iat a emgi 

>) jm eller ^tmt Ulweligt i Hbr. ■) toiumgr er her tiliat over Liqjen, men med sortere Bbek, 

og. Mm det tyoet, en nyere Haaod. *) Hemdenfor er i Maigen ikrevet med en noget anderledei, dog, 

■am det cynea, gammel Haand, og morkere Blidi: <<Cin cr liv«t i pf^ l)«Bri« n(t(|| . 

an tSi «1iy tt QaOt ttllltm Det yderrte af aUe Liijene er bortakaaret og de 

Par tidite Ord ilMelige. *) I Orig. Tcgnet: t. 112 ^Idre 

preflr af flinia. ntma \«Aim oiU mornim |iTititr oiO 6t)|Iop. * Itu rr bam \n 
ujtaff at ffigi ma pt^t na. |)a |Yu[u |ifftr menn er meD )it)i bame jara brepa i Dafn 
oc mala fna tjurr. rt (tirl |iic I namne j:oOur. oc [onar. oc anba ^silago. )ia tna 
0raua )iai I tirtiu garOe uianntrbum. llu ej: dpi tifrrbr 5^ at ^Inne ji|r(lu flffmnu. 
)ia ffal bcrta aurum {trimr bi)|Io}ie oc ^miia bam |io at fiDar fe. m tf |ann QiH 
sigi l^ttuia lata, oc ^eniir ^an inne bam ^ttiUi um ftomnur ivttx. |ia ffat ^ann bcrta 
jplri put morcum )irlmr bt)|lo)ic. oc ^ouia bam )iO at fiDar fe. m tj pai tiill ^ann 
sigi oc iffber ^ann inne mann ^aiDin toy: monabr. ))a ^ffuir ^an ^irigort ^uorium 
|imin(ie jear fina. m l^an a toft at ganga tit (fripta. m ty l^an oiD |iat aigi )ia 
22 (Totu )iair babrr jpara or lanbaip tonongd vara. I^n ej: mabr ber ut bam fitt 
^(tibit oc fpiHrr. )ia |Yal ^an borta morcum |irimr fn^ftopt, £n ejp [|iillir man manna 
uttcmjt bame finu ^sibmu. |ia jTal brottm borta aumm fei; hr)fiopt. oc boria ^ub 
Bf oc ^aua bart jiri j:imt ftban ^ann rr mate bormn. cba tau}ia |ub ^ane aumm 
pfmx at hi^flop. tn tj bp|fo)i cba |ano oranbrctc tcmnir pt mannc at ^ann 
5aue f^iidt bamc finu ^sibnu. m ^ann quebr nsi Qib ^an |TaI Qinna j:in )i8t 
iQrittar sib. m Brudstykket Cb, 
Fdrste Stykke, fra de {3rste Linjer af Cap. 152, (S. 60), tU Midten af Cap. 153, (S. 61). 

. . bcrta iribbrot tononge ,xl marca. fn ty ^ann QtrrDr ^anbnomm i )iffiri rae )it 
^tttgar ^onb 5ann tit fiinga oc fiaban til bana. ^ttjut jrtntit 5ina bauba ^ann at 
^aKba tf pttir oilia oc ^aQbe til ^inga. ttDigar j:orre ^ann armannc tononge ^ann a 
\tttr at 4L marca tj ^ann uiD ccigi tiibr tata tsnbr mabr ffal uib lata tf sigi rr 
armabr til ^ann |fal oc giallba .nL marca tf ^ann tscr (rigi uib. llu |Ial armabr 
tononga eba ' Itmbr mabr la bana til cba giallba .nl. marca. pti ft ctigu bcmbr at 
f^Bjuti rr armabr (lal giallba. m tonongr ^a^^t |iat er lenbr mabr ffal giallba m 
153 bombr ^al):t. Uu rmnr mans ^^^ ^i^ f^^P^ P^ m<t mabr at ufcttfiu ffeota uf t^t 
^onum air eba auatcrri 

Andet Stykke, fra Begyndelsen til Midten af Cap 156, (S. 61). 

. . fa mcttanba mubr er til |ia er fa bane er (ijan) fiegir fogu a ^onb er 

mmn coma til nema tiitne ^it mic((a) ^isipt ^onum. Uu lijfir mabr uigi a ^embr 
fer pti ((TO) ptdt baber banar pa ait fe far a ^inum bauba.' Iltabr Itjfir uigi at 
jfilum |ia jtal ^ann ganga Jiinga jta uigi fern ^ann viK oc lijfa at nsfla ^ufi nema 

>) Her ndenfor i Marg. med, aom det synes, en andeo, dog gammel Haand: <*$>? tr um (am|f Stitli.** 
*) t. *) Her ndenfor er i Blargen skrevet, lom det «yne^ med samme Haand: "Om tii}fi||hiQ." }iar fe itnii j:irir tifrf^idbisinmn eOa baugillbie. eOa namagar ^tne bau&a. tf pttir 
tro |iar pa ftai ^ann ganga urn )ia( 5u9 oc tU annare ^ins nafta nema )iar fe cmn 
((itir jirir. ))a |!a( ^ann ganga fil ^ine firiOia f\m oc [i)fa ^ar vigi ^tiaOte tnonnum 

fern inni fro. tallajt 5oarte uljrr ne 6iom netna 5(itm fua ^erift a l^mtbr 

oc nam Brudstykket Cc. 

Forste Blad, fra Slutningen af Cap. 224, (S. 76), til Slutn. af Cap, 228, (S. 77).' 

. . matine )ia |Ial dann borfa .ij. aura funi f}'m i)au5a oc ftia ^vem* pmn I {lol 
u;ipame. H^n i mi&upname }i»ir flolu borta adcr fDiii ^ins Dau&a .iij. aura ^uarr 
p«in. in i up^inatne 5inu ji)r|la {itrira flat ^Qai-r b(rta ftjni ^ino Dau5a da(jua 
more. Uu ero u^ipnama nienn aUer talder. ftn m |Ia[ put fli[ia ^oerffo |iQfrfater 
(folu jpara. Uu a joOur broOcr uiganOa at b(rfa fQtii ^ins bauDa f)a(j:re more en 225 
bro'Or ^ine bauOa affa entogom. ifn j:oDurbrorDr ^ino bauDa .n. artogom. oc |irini 
fieningunu dtia ftal broOor fijni ^ino bauDa at fomu. oc fua mobor j:aber. oc 
bottor funr. Ailer aigu pmt iamniicla bot er i upjiname ero famam Uu a j:obur 
brober niganba at bo'ta mobor brirbr f^m bauba tmirn tutum jimta peninga oc 
(n)ri. Sua flat borfa ft)fturfi)ni ^ina bauba at fomu. oc bro'bronge. oc brobor bottor 
fQnt. oc fQftUngi. 0oa ffolu pm alter bo'ta er i upiiname ero meb j;oburbrcrbr. 
ttu ffal jiobur brober oiganba bo'ta ftiugfuni ^ ^ino bauba .itij. peningum oc tnaim 
srtogom. oc foa flat f^mn pttivA i ])oi uppname. 0oa ffotu ficeir bo'ta fijftur bottor 
fpl. oc brorbronga bante. oc mobor brabr mobor 5ina bauba. Uu a brorbrongr 226 
niganba at bola fpl ^ine bauba .iij. aura, en bro-br f^im bauba j:im tertogar oc 
.Uj. )ieninga. en j:obur brorbr ^in^ bauba tnerim tutum .u. |i(rmnga oc tn^ri 0iia 
|Ia( broDor fijni ^ino bauba at fomo. oc mobor jrtebr oc bottor ftjnu (IDer aigu 
)iair iamna bot er i up)iname ero faman. Uu a bro'brongr viganba at bula brorbr^ 
ongi l^ina bauba Jii. peninga oc tnsr (ertogar. 0ua ffal brobor bottor fpi ^ina 
dauba at fomu. oc mobor brorbr. oc ftjjlur funi 5in9 bauba. oc ftjfttingi. 0oa ffat 
Oncrrr ^iteira borta er i uppname ero meb bro'bronge. Uu |Iat bro'brongr Qiganba 
borta ftjflrungi ^ina bauba tva tutt niunba pceningo oc (ertog. foa ffat f^nm ptdrn i 
)ioi upname. dna jTotu bo'ta brcrbronga barne. oc bro'bronge j:obur ^ana. oc 
moDor brorbr mobor ^ano. oc fDfturbottur fpni f^mo. 0ua ftolu pttir aDer borta er 
i ujipname ero meb brorbrongi. Uu flat fi)|trungr oiganba borta ftjni ^ine bauba 227 
.ij. aura, doa ftat fDflur bottor funr oiganba ^itt fomu. oc brcrOronge 6am. oc 

>) Feibkrift Ltlf. (ij|irunoi. 

15 114 ^Idre 

tnoOor broDer tnoOor ^ane. m j:iorar errfogar brorOr ^ine bauOa l^mn )ittira jiut 
Qurra. ^n j:oDur brorDr dine bauOa |irim psninQum minna en crtjri. BM broOor 
fpi 5ine bauOa. oc mobor jtebr. oc bottor ftjnL jStifa bot a ft)|trun0r ttiganba ot 
ft)|tur bottor funr. oc brorbronge bam. oc tnoDor brobtr mobor ^ina .... pttin 
|Ta( ^v«tv borta atean pieiiingum mobor brorbr ^ine bauba. 0oa (fat bola ft)(lur 
[pi ^ine bauba. oc fva ^uferr |i(eira brcrbrongi ^ina bauba. 0(ica bot a brobor 
bottor funr ^ine bauba aj: ^Qen-ium fiecira. di)|lrungr Qiganba (fat borta [i)|lrun0i 
^ine bauba to(j: ^Kminprn. fva |Ta( borta ft)|lur bottor fi)m at fomu. oc brorbronna 
bame oc mobor brobr mobor ^ine bauba. dUct |fa( fpftur bottor funr borta frm 
CDllrunQr. Srm (fat brorbronga bam. oc mobor brober mobor nlganba. to^: pcmlnDa 
(fat ^ntm* pma borta. or o'lfla u)i|iname ^oferium pttixti i ^it ttj:|ta u^ipnam. Ku 
5enii tt uii^nama mmn aDa ta(ba. fva |Ta[ f^vtnr obmm bota fern ec ^oui nu fait 
fn ^ctrDctna |ieff er manne j:irrisf jtmbfime ji-a upiinama monnum ut )ia j:frllT 
228 bot firibungi fcm tala rmnr til ))air alter er more ca^ i u|ipname ^inu jiirfta 
at niganba )iair (Io[u tafa liribungi minna at bro'br niganba. put norbr crrtoji ^iw 
fetta oi)ria. ftn fieeir alter i mibup^iname er tata fe; aura at niganba. )iair ffutu 
tafa jiribungi minna at brorbr niganba. fiat necrbr ^oij: more, ihi |iffir menn aKer 
i u|i|iname ^inu 03:|la er ^^(ua more tata at ni . . . . 

Andet Blad, fra Begyndelsen af Cap. 301 (S. 99) til Midten af Cap. 305 (S. 100); ndfyldt efW 
Papirshaandskr. 1633. qv. i det kbh. kgl. Bibl., saaledes at det Supplerede er sat med 

mindre Tryk og mellem [ ]. 

. . rum jliota a tnitujfeffo eba * jim jle armabr tur j:im fa 

er [itu foi]ltt Jjieir bioba ero g: 

|lteir tata [(igi va ^tim ^n no ptir] flti ^ffima. oc Iftni] . . . [manni mat 

oc> taKtii] tononge tii l^anba. llU [tr] |]«ir coma [fana ptir tU manntab 

o(j:a] ttlQi )ia ffuiu [{leir] aj: ti(e ^Oggna [o(fmna« ftia flif ptim. fm] pttir (ei0tt 
mantai til oc gera acigi pmra en feffom megi fdia.] 0n ej: pftir CTO }«m en )iffir 
me0[t ftiiia |i»ffan feffo. t>a ftulo] pttir j:ara a . . . bioba flC i tat mia oOrom monnom. m 

tf )i(ir] 0era ai^i fna |ia ffoiu pmx at nare [ooro ^m p^t flip at mat] oc at Ube. 

llu . . . . br gerer (eibacn^r i annan fiaO en ^ann affe at gera.] ^a er foa fem ^ann 
[^(ypi] Ugort llu Jterr [ma»r a fTip annat enn ^ann eiji] at jara Jia ficrir fftom bffQe 

302 at ^ann rorr I cjeUbr fijrir.*] nu duarjniir mabr (lamne fubr [miB lanbi 

0( Utift maOr a;] fli|li meban ^ffiir fubr J^ara. oc toncunor ligp tit (anbnamar] pti tt ^tom 

utlagn cau|ii fic aj:tr 3:iorO[m tigum marfa. €n tf lepr] (tijrimabr 6f ffipi pa er ^snn 

1) tatal •) L *) Maaskee Skrivfeil for tt (see S. 99). «) Udentrivl SkrivfeU for (Cmma. 

>) Udentv. Skrf. t vUii Gulathings-Lov. 115 

me5 oDCu ufla^r. tlu mn rigi ^ftjia] (fftl^r IffiOatl^r Ufi m tnaOr ^^[j;!^ (otj: manatta mat 

f|«ar6.«] Itu [fftjiir fiijriinaOr tnanne aj: [iripi af ganga. h abqrgifo ^ann (fi^ |iat aDt. 

0n ^tierrr jange aj: a[t . . . fefio er (i» . .] Ku jara Jiair aj:fr norDr ^etim 303 

oc [fltr ] |fir|fota a onnur ffip of fijna |jaim ♦ . . . »air ^anom»] 

merira m manaOar mat ^oara if []ia . . t . .] ^oggtia nauf fnau j:iri 

6oan&a at . . . . tua jiri fu Of fua jiri oja frifu [jiriDia eijri ot lata tftir 

Uggia] 50UU5 OC IQrfr Ot foa ^UO. |ia ero V?tir orftctir tj; fitir fna (|](ra. H^tl tf |i(rir 

^aua 5u5 a broft [meb ftr eor ^ouuo eor jrorfr. )ia tro )i(ir] f(t(tir. fti ej: aOrer DO00tia 

jiri 60[anba Jititn . . . tr aBrer ^aj:a] Jljrr ^OfifiWlf. OC tonnr fflQi ^OUUO [jram rtr jrcfr. 
tia Doggva |ie]ir at OtfffdiU fj: |jair laggla j:f [jirir. nu ^ojiBoa ^tir tigi] fna [ftn f)tt* 

tsiit pti er jlijrimaftr [ferfr .ji. marfa. (11 ffditti tfjwn at Jirim moraim. Uu er Jietim 
Qiaf fmi at ifitit ^aj:t ^ogjgtiit attnan ntQ en merllt er )ia [ma jiorimaor fijtiia mtQ] (ijricfar 
ftiOL jiri fva marga menn [fem tf&m did. m rj; ^ann via tigi] ftjnia jiri. )ia (ijni ^otrr 

jiri fit Poritar tiSi. tlu gtngr m]aOr aj: |7i))i Ot ((Tpir ^Onuttl cen^i tna[Or jiqit m fci? 

tomi tit tun]) )ia er ^ann ffecr p'm mortum. Itu coma [f(i|i f)tm tu (unj |ia feat u]p}i 304 
Draga oc 5ir5a ririOa. ja |ia foa [marga mmii fem iiarj; or miatitigerrQ ^oferri at (lifi 

0an0e upp [oio. Cn ej; \itir coma eigi.] ^ffttgr )i0 (Tip upp |ia erO |i(rir \ttdir Iffrtm 
ptirrtL firim aurum] er boO fom til ^U9. H^tl ej: ffigi Qfftlgr [f(iti upp. t>a a69rgi}|l fa fcip] 

|iaf allt er aigi tormr Jiar tf |i«im [com 6oft tu ^iiff. anemrtjna ^leff er |ti)rimaDr |fer 

boD. )ia [eigu aKtr |iat at bera ^nart] fettl {iffir erO i {iffiri (TipprcriOu eOa [(tgt. tn ftvm 

tr p&t boo jEierUir )ia er ^ann \«ct at firimr aiinitn. [iiu coma menu j:imm nottum nrv 

eOa Jim nottom fiOar. pa |!otu ^oareQer [ mm uiu. m ys meiri] tnunr uorftr 

pti ftotu )ierir retiOa [er rtioa eigo fna fem t]a(a rennr til 5tQi (lal crigi riua [fmcerra 305 

(It i tna luti. en ej; pmerra riji [(Tltir at firtm mortum. [9a fcal ^irOa fegl er (Qtr 0(] 
viO \« btjr. Itu (crogia |ittir feg[ fttt [t rirtio. m ej; firfta fu breunr.] p abtjrgijt )iffir 
fiay:uer fegl fitt. Brudstykket D. 

Furste Blad, indcholdcnde Storstedelen af Cap. 71 (S. 36, 37). 

. . ja ffuib fina. en fiDan er ^ann rett (aua oiD ^ann. ot niO cono ^ane. ot oiD 
man ^ana aKL ot ^uerf )ieirra oiO annat. ftn ej: adrer (iojla l^ann pa a bann rett 
a 5onum fem a brijtia fmum. £n iambiir fTai ^ann )ia at rette fem ^ann verre 

■) Saaledes rettet efter Horedcodex. PapinafiikrifteD lieser nemlig tn maOr (fdpi, uagtet Begyndelsen 
■r det sidste Ord i Mbr. tydelig sees at rtere ^a, og Ordet selv folgelig ^ig;i. Det fulgende toif er sandsyn- 
ligriis ogsaa Feiiskrift for t)«{f». ■) Underprikket som utydeligt i Papinafiikr. ■) UdentT. feilag- 

tigt for 4a«a. *) tr — tilf. Papirsa&kriften. 

15 * 116 ^Idre 

|TutD[au9. 011 ej: (7u(tiar (Oita legfl tiifO \tr«[t. |ih h nniiH&r tdi h fjrniie jr^rr rn 
^mr fiolbef ^ina (fulb. llu t$ tnaDr> frtr maim manfale tmita l^atm [au|ii or 
(futb. )ia er ^fttin fen* .jL marta. ot [oa ^iu er jrialfan mann fftr. 0n fj ImDr 
maOr felr. |ia fcal ^^nn 5a[}:f 0ia(&a tonunge. en ^aljt j:i)(fi9 tnonnom. H^ti rj; 
armaOr tonungs fc(r |ia (fal ^anti gialba .;(. marca j:9(ti9inonnom. nj^fborm tnaOr 
ma 0eQa bam fif i (Tulb. ej: 5<inn gejr a liingi. eba at o(br fjufi. eba at firfiu fotn 
)ia ma ^ann geoa i |iri00ia marca (lullb. oc eigi meiri. :|)a flat |iat ^atlba. |7a( eigi 
bamet riuj:a. ot mgi mabr annar. Hu ffal imjfa |fu(Darinanti finii [em |irtr[ fmn oc 
fva lorra ^ann tU rtmti )ia (lal ^ann geja ^onom or(0 fnii )ir(r(e fiiium. llu |Tal 
^ann fiar vera oc j:a |ia aura er ^aun er j:a(tr. ej: ^ann nit jiar ntrit ^aj:a. fia |Ta( 
^ann eiga um^uarj: ^^Ij^an manab innan j:ij[fi9 urn ffulb ]m at ftjfta er ^ann a af 
giallba. ftn tf ^atin jer ^ulbu ^oj:b(. cba titan j:tj[fi9 )ia rr ^ann )jr(fll. rj: fjin tecr 
^ann er ffulb a at ^onom. ifngan rrtt a foiiongr a (Tulbar inanne. |iar [em ^ann 
a engan fiatji-. Itu 0ej;|l mabr i (Tulb jtiato. oc jnidtiba. oc ertborrnii. ^ann ma 
0ffj:a3|l i [ua micta (lulb [em ^ann Qi(. Itu nil fa aura Ijajra aj: (Tulbar manne 
finum. Jia er nffl ej: ^ann fijflar fialjr urn. i£n cj: nil eioi fialjr urn fijfla )ia |lal 
5ann bioba jn-enbum. |ia er neel ej: |ieir oilia cau|iu cHar |Tal Ijaun felia ^nert er 5ann 
nil innanlanbj. oc felia at aurum eigi meii-utu en ^ann nar j:a(tr. [cal engi mabr 
felia mann jrialfan manfale. £n ej: gann oerbr at |iui furuir oc fannr |ia |!al ^ann 
gialba .il marca. fua |Tal fjinn er caupir ej: ^ann niffi at ^aiin nar ^rialo. Uu ej: 
fcutbar mabr getr botn |ia er ntrl ej: ^ann a ft at j:ela born fm aj: ^enbi fer. in 
tf ^ann a eigi ft til fialjn*. )ia |Tal fa fttia er ffulb a at ^onum. fia orqtfl ^onum 
ffulb at fna miclo fem ^ann 3:elr barn ^ane aj: ^enbe fer. jt^ofli fieir baber uni flab 
bame. Itu ffal ffulb aucajfl ^onum til Oann fiicfir jniQ bi)rr at nerbi. H^jp ^ann 
gerir born fua morg |ia ffolo jrenbr taca nib bornum fiban ^ueigi morj er fiau ero. 
Itu }«r ^ann ei0i ffulb golbet. oc ellbi^ft ^ann i ^enbi fieim er ffulb a at ^onum 
oc nerbr at nmaga. )ia er ^ann ^ano nmage. ^ann a cofl at oej:a ^onum ffulo 
meban er ^ann er oerc fvn }ia ^uerjt ^ann a ^enbr jrenbum |io at ^ann nerbi at 
nmaga. if mabr felr mann jrialfan a ^eibit land, pa ffal ^ann gialba .j;^ niarra. 
oc coma ^onum 5^ilum ^eim aptr. eba gialba ^ann 0iolbum jrenbum ^ane a|itr. 
ttu bi)br mabr plot pirn er ffulb a at ^onnm oc nil eigi ninna .... Oonum. 
jorre ^ann a ^linj oc biobe jtenbom af lor^fa ^ann or ffulb |ieirri. Ku nilia jrrenbr 
^ane ei^i Icrtjfa ^ann. )ia ffal fa er ffulb a at ^onum cofl eiga at OogQua aj: ^ouuni 
^uart fem ^ann nil oj:an eba neban. ttn co'mr jriale mabr. oc er eigi rett lefenn |ia 
ffal ^ann j:ara a )iin0. oc brigba fic or ffulbo. ]iarj: ^ann engum manne til at •) 1 Bfbr. Ronetoenet Y- |l^a. 0n ej: muDr irtr fiiein man) at mr a tirrc j:irir \tr. aburgisft l^mn furlnmn. 
0( Dialde ^^num ajano tf ^ann ^eim^ifin netna ^ann (ate ^ann a [ou|i|ti0L 

Andet Blad, fra de forste Linjcr af Cap. 87 (S. 43) tii Enden af Cap. 90 (S. 44). 

er jlflrrrom nil ffipfa. Ri aiigna ffofe |fal oOlom |!i|)fa. ncma alBurUr |iirfi httrt 
tltarfjlriiia (Ta( niOr gratia fern tni'mi tierda a faffer. tlu tiil l^in eigi fit coma er 
(leptf tiar. )ia |Ta( ]io fua (Ti|ifa frtii nu f)tfi tt fatt Qifni |Ia( )ia (ata 6era af ^anti 
(lejiibe ^onum )iin0at |iann bag fit ffipfio ojd fu. (ufi (Ia[ |ia i fcauf bera fua 
marga [em |i(ir menu eigu i. Ittenn fco(u marf ^uero lieirra fra oc oi(a ^uar ^uer 
^leirra er er i a. ^uo. eOa iorD. (IDrer meim fcolu i 6era ^eirra (uf er eigi oilia 
fia[j:er. A |iin0 ffoto ]irir |ia jara oc (t)fa oDal ffipfi ftno. |ia 5aj:a )ieir af (opm 
oOlom finutn ffipf. tin er fa maOr eigi innaii (anbj er oOa( a meO ^onutn. lia (lal 
^ann gera ^onutn ^ii. tnanaDa |!ej;no a ^ingi apfr Hi ftiiifio viO fir. ttu tf ^ann 
cormr eigi a|ifr i )ia (tejito. ^a ffal |tej:na erj:in(|ia ^ans fi( |Ti))(i9 tiid fu oe jlipta 
[ua ^ann fern' viO 5in fia(j;an. tlu ma eitiji odrum alDurOar fi)ma innan aij. tietra. 
q; eij^i tiar iorO alboren jijrr. ^a ffa( aj: (afa er meira ^ajOe ot ^aj:a )io fmn (uf 
5in fama er \}mn lauf ^legar er ]iaf (t)tr. 9a eigu )ieir urn mart reiuo af beifa. Uu 
nil annar |lj)ifa en annar eioi |ia ffal ftepa )ieim lit er eigi tiii met) oaffom a ^ojniD; 
6o[ oc niofa |iar natfa finna. af ^ann ^ajde p}\ii fjonum fil iar&a fti|iti9. fia ftal 
ffipfi raDa er (lotrom nil fti^ifa. dtipfa beom i miOio i fundr netna ]ieim pidi 
fio^m annat fannare. Un ffolo nalentunnir men (tipfa oc (uta a liingi. en fiDan 
merti ^^nn fm (uf fia(j:r. naientunner menn caffe i [uf firiof; omercfum |ia fcai |iaf 
ftipfi ^aUDa nm allbr oc nm (roe fiDaiu 

Itu feat ma&r Oaj:a oDalo iorO fina af bua a ^ellbr en oalentunnir menn aUf 88 
)iat er famftjnio Uggn tlu ej: ohaisnautar oiiia eigi felia ^onum. )ia flat ^ann 
bioOa ^onum teigu jirir jarbana flico fem ai)rer oiiia it'iQt ^aj:a oc fe eigi jianbs 
6od. £i0i |ta( ^ann af j:ianbj bobe annars ^aoa. £n ej: nocor mabr |er a |ia rener 
^ann l^ann )iii ftal ^ann j:irirbioba ^onum af jara a. ^a ej; menn j;ara a. )ia ftolo ptir 
aj: iorbu (afa oc Qiaiba ran baug. tlu (igr iorb eigi famftjnie |ia |fa( ^ann |io af 
^uoro ^aj:a ej: ^ann ^ejir fina iorb aDa iprr |ia er ^ann a oc (ig^r fam^eraOa oc 
banne eigi jiaD ne j:irbir. ne aor oiotar. 

Km mattrtinar |ktpti innan gatOj. 

ItQ fti(r menn a marcreinu innan garb) annaffueggia a acr eba eng. tlQ merler 89 
tmnartuefijia fua af ^ann ^ejir nm Jiaf nnnif er ^ann affe af wnna. oc ^eyir iorOu 
(lolef. oc martfteina npp grajref. |ia fta( |ia menn fit calla er funnajft ero marcrenu 
lieirra amitte. |ja ej: fijnijft af martfteinar ftanba reff fua fem nibr naro grajner. 
Itu ej: marc|leinar ero uiipgrajiier oc eigi nibr feffer oc nnnif a. |ia |fa( ^ann giatba 118 ^Idre Gulathings-Lov. 

loO oc lan&nanu |ieim er iorO a. llu ^ ^ann f}tfir martfteina up gratirt ot i oDrum 
flaD niOr fetf oc j:orrf a (uf ^ine tr a mof ^onum a )ia er ^anti iarOar filojt oc 
vflagr. 

90 ))ioD0ata oc ftefrgata oc alter rec|lrar |to(o tiera fern U^it ^^a at j;omo larr. 
Itu (t0r )iioDgafa um bo* man} |ia tna ^ftnii aj: ;(rra meO |ieitti cofte at gera aOra 
utangarO} iamgoDa at j:ara i ^urro oc I vato. pa (fat )ia j:ara p at fu fe ImgrL 
tlu fcal )iio&0a(a oera fua brtiO at maDr lla( fitia a 5e|ti foOIaOom oc fetia 0eirl7a|it 
H iorD niDr taca u|i|i ^lutna^inpri fi( j:a(e. oc ft [plot f|iannar (angt jtam i jra. |iat 
|Ia[ leggia niOr um fiuera gotu. fcal ^on tigl vera breiDare. 0n tf fpiOir tiiOarr 
acre eda eng. |ia f(al ^ann )iat aptr 0iaEba« Itu rener mabr annan fiiobgotu |ia fta( 
yiatba fononge .tij. merer oc fua ^irir ^anbran ^it fomo. ttu brijtr maDr bru ai 
liiobgoto gerri a|itr iam poOa fem abr uan oc (eggi a merer .iij. |ieim er bru atte. 
Itu rener mabr annar (annan?) feetrgotu eba rexjlre Jiui er tierit ^ejir at j:orno jare. 
borte bau0i fononge. en ^in ^^je gotu iamt fem abr. n. Den ffildre Frostathings-Lov. Texten aftrykt, paa II*'*" og IIItJJ« Part (o: Chrislenrelten) n»r, efter 6 med hverandre indbyr- 
des sammenholdte Papirs-Afskrifter af en nu tabt Pergamentscodex (den saakaldte Codex 
Resenianus paa Universilelsbibliothcket i Kjobenhavn), hvis M\de ikke laenger efler de 
forhaandenvaerende Data med nogenlunde Sikkerhcd ladcr sig bestemme. Disse Afskrifler ere: 

a) Ame Magnussons egcnhsendige, No. 312 fol. (feilagtigt indbunden i No. 112 fol.) i 
den amamagnaeanske Samling; den er dog blot et Brudstykkc, der allerede ophorer i 
Ilden Part Cap. 7. Den er her betegnct a. 

b) No. 1155 fol. i det kjobenhavnskc store kongelige Bibliothcks seldrc Haandskriflsam- 
ling. Her belegnet 6. 

c) No. 314 fol. i den amamagnasanske Samling c. 

d) No. 311 fol. sammesteds d. 

e) No. 310 fol. sammesteds e. 

f) No. 2082 qv. i den Tholtske Samling paa det store kgl. Bibl. i Kjobenhavn . . f. 
Christenretten er aftrykt efter Pergamentscodex No. 60 qv. i den arnamagnaeanske Samling, 

hvor den tilligemed den nyere Landslov m. m. findes skreven mod en Haand fra omtreni 
l»te Fjerdedeel af det 14^® Aarhundrede. 
Den er sammenholdt med 

1) Afskrifteme af ovennssnte Codex Resenianus, her tilsammen betegncde . . . A., 
og, hvor de indbyrdes afvige fra hverandre, Aa, Abj Ac, Ad, Ae, Afj eller kortere 
a, b, c, d, e, f, i ovenanfortc Orden. 

2) Pergamentscodex No. 322 fol. i den arnamagnasanske Samling, skreven med samme 
Haand og omtr. af samme Indhold som No. 60 qv. Her betegnet B. 

3) Pergamentscodex C. 22. qv. i det stockholmske kgl. Bibliotheks Haandskriftsamling, 
hvor den blandt en Deel andre norske Love findes skreven med en Haand fra omtr. 
Midten af det 14^5 Aarhundrede, dog saaledcs, at dens forste Deel, lige til Slutnin- 
gen af 15^« Capitel, er ombyttet med Begyndelsen af Jons Christenret. Den er her 
betegnet 8. 

4) Brudstykke af et Pergamentsblad fra forste Halvdeel af 13^« Aarhundrede, indheftet i 
No. 315 fol. i den arnamagnseanske Samling. Her betegnet X. 

5) Brudstykke af et Pergamentsblad omtrent fra samme Tid, og indheftet i samme Bind, 
her betegnet F. Da nogle af Lacuneme i Frostathingsloven kunne udfyldes, og flere af Feilene i dens Text 
berigtiges efter den islandske Lov ^dtonar65t (ogsaa JarnfiDa kaldet), meddeles denne til Slut- 
ning som Anhang, aftrykt efter den eneste deraf endnu forhaandenvserende Membran, nemlig 
Pergamentscodex No. 334 fol. i den amamagnaeanske Samling, hvor den findes indfort umiddei- 
bart efter 0rdgd8 og skreven, ligesom denne, med en islandsk Haand fra henved Midten af det 
13<l« Aarhundrede. 0( frgir pi (Sgum litim er fttfi 

^aK0tt K^nungr fun ^dKunar kunungo. 

udton tonun^r fon ^ifonBr tonunge fonarfon 0tirrri9 fonun^e fmbir (m&um oc l 

[(rrOunu biionDum oc 6u)ie0num. Deranbum oc tiiOr tomanbum. oKum pOe Qinum 
oc fmum |ieim fern ^ Itoreg 6t)ggia (foeDio)' guOo oc fina. /lf|lum mdnnum man 
|i8t tunniff vera ^neffu mtjtin oc marfl):al[&an jtaDa er j:U|lra manna affir i (anbinu 
^t^ti fm0 (^ mannbriipum oc ^inna bejfu manna iy:f6cum ^rim frm f)tr ^aj;a mrir 
i omiu nerif m t jUffum lonbum oDrum. Dc aj: )i))i at )iaf er j:t)r|l iprir gubi 
^(tft oc ^dfcafamUct oc miinnum btebi ft( jtemba tione oc j:tdrfapanar. \ni er jiat 
oc fnioirOKicf af fptjria i |iau lonb rr nel rro fiDabir' af menn fcolo )iann fifib 5er 
mtlr i oeniu ^aj:a en ( engu [anbi 5bro. Oc jiirir fmi ^oj^ni tier epfir ^ugleiff 
meO rdbi ertibifcope oc [ioDbifcopa. (enbra manna oc [eerbra. logmanna oc annarra 
rnna nifra|lu manna i (anbinu. at minfa mannbripin. Ci^i off |iat (tcaft til at 
u|ip^aj:i. at (00 ina ^et^a j6[^e tonunge (lanbi ej^tir pni fern ^ann ^ajOi |fi|iat. 
p6 at ptfi ^aj:l eigi ^ertU gtett oerit j:t)rir ^^gimbar fatir. at \i er mann brepr 
factaufan ^aj:i ji)rir0drt j:^ oc iribL'* fe iltlasr oc ugiQbr ^oar [em ^ann nerbr (labbr 
btfbi fonun^i ocjrrembum. 

fn jid at oer mcettim jijrir nerbteita fatir tanna adt (auft^^ {onun(|b6minum. 2 
|iat er mannebaninn dtti eptir \tm fern iroftajiinpa bdt ndttar. ^ f}'6pm ner 05ba 
DffgO i 0dTt oc miffunn. at ^ndrt [em eptir ero eipir eba (aufaj:^. |i^ feat tonungr 
teca eigi meira t fiegngidbi en dbr er nanbi ^ ^ j:^ eba eignunu H^ ej: eign er i 
liegngiDbi greibb. |i^ [co(o irembr eiga (aufn & t$ |ieir nitia laufl ^aja. 

Ihi t$ neganbi j;eDr i )ieffarre flttegb jiirir fonunge ftierbi eba ^rernbum ine 3 
bauba. oc i fftmn $i eptir. |id bcrti jrembr ^ane j:i6rbung giadba aj ^oi j:^. en 
jrembr tati trt)gbir oc atfcetti i mot aj: jrembum ^ine bauba. 

Itii q: oeganbinn er or<^ lloregi. )ii borti ironbr ^ana ;iorbong bota. oc fe [i 4 
pmt'ir er fci)IIba|lr tr^ annarr (y: j:dbui3Tanbum en annarr aj: m6bnrjTembum betbi 
af taca 6f jprembum neganba oc fvi borta jrembum ^ine bauba. Sn t$ mannabani 

>) ( — tiUoier i. e. e. *) mgl. i alle A&krifler, men maa nodvendigvite tilfoies. ■) Saaledes i 

alle Afiikrr. *) 0( — tJlf. c. e. •) ( — *• vistnok rigtigere. •) tr — mgl. a. b. d. e. 

16 122 ^Idre 

tem) ibroff i )ie||am UUgJi. ^htrti irtmbr ^ane' 5d(|um oiodbtim ejrtir ^inu iQrfta 
fcUorOi tf ri0l tiiiinj ^aiie ft fit. aa&ri fcal oc erj:inoi ftUa |iar eipir er ^ann 
frtr eitir ^in iiflaga meOan ^inn iifUgi li|ir. m giaDba aDar [dgUgar^ fniil&ir ajc 
eignum ^ eigl er lauf(^^ Hi. 

Mm iUU]|0. 

6 M fann \i atburOr einn^Derr fil» af geraj af fonungr gejt |if(funi* ^inum 
iiftaga (aiib3t)i|t ine5 6(mar|taD ^bi&ingia fOa tne5 rin^verium bDrum afburOutn. )ii 
ftal ^ann fic foi ( jtiO (au|ia vitt fonuno [em tonunga er mifcunn Hi at b(rfa |iann 
^((mino bofa er epfir |16D me& (licum fatajtejuum fern fninfamir menn (li at ^ann 
megi Del orca. in q ^^nn Did eigi bcrta. )id megu ji'cmbr ^ina Oau&a 5ejiia (i 
^onuttL p6 af ^ann fe \iitr oiO {onutig. fod af ^eir oerOi eigt fiffagir ]i(i af fietr 
brepl ^ann. £n pix fern fi ^ane narDoeUfu tneDan ^ann nw i fiflegO pi greidi 
5onum^ f(icf a|ifr fern )ieir f5ni berOi i eignum oc (auf^^. jr^rir utan lanbfctiUiir. 

Cj: maOt forrir nann. 

6 if ma5r fetrir tnann factaufan eOa fcemmir jmdreffie nermtn oiiinberliga. oc fkr 
^inn ^emnf fin fiDan eOa ftantir ^ane ft\n en logboO tomi jrtirir ^ann meO jruOum 
ndrOjiunu |i(l er'^inn utleegr i^nirt fern 5ann far bana eOa aDrar fcammir er jrtjrri 
brauf jriDin nema tonungi oc OOrum f(i)nfomum miinnuni virAis aiirir afbur&ir a 
)ioifa' miili. H^n ej: f^mn temr boOum jrtirir fic meD jnillum vdrOslum. pi er ^enn 
jriO^tiladr en 5inn fifleegr er fihan brepr ^ann. fn p6 af \i maOr tomi i fceffir er 
Of finn tiann i [aclaufum manni. oc tiinnr ^ann enn (lief tierc annat finnL oc 
trau|lir fod fi finu eOa jrrembum fmutn. oc temr ^ann enn bobum jrtirir fic. pi fati 
^inn |ioi af eina^ fceffir af ^ann uili er [idar uar miagort oiO. |io af ^ann (e 
j^riO^eiiagr nib tonong. oc bofamabr p6 af ^ann ^emni fin. ^tidrf fern ^inn baur eba 
lipar. H^ oD imnur fibofaoert lari e|itir )itii fern dbr er i iogum malf. 

€j: Ma9t ^tnit manti. 

7 Xlu tf mabr (lenbr mann ^id tonu einni ^oerri |ieirri if (ptim)^ .nij. er i loQum 
er fcilf at mabr mi vega um fectatau|t pi j:ari |ieirra mal ejifir Qioi)^ fem boc fcprir. 
^ tf mabr fcemmir eina ^oeria )ie(farra oc nerbr^^* ^ann borinn miiiL oc viD ^ann 
enpu jn)rir foara. )i(i oerbr ^odrgi Hftagr p6 at ^inn ^ejnij jieirrar fcammar. lUi 
^ojiim. oer )ie|fa fcipan i gorf um mannbriipin oc mann^elgina oc fcal ^on fni 
(engi^^ (lanba fem ner fidm af bejf famir meb ^inna oitraflu manna r^bi oc |ieirra 
er epfir off tunnu til af coma. 

*) Qane — mgl. c. e. •) titsIeigOar — c. e. ») fit — mgl. c. d. e. f. «) ]it||vm — mgl. ft. /•. 
•) I alle Afikrr. ^inn, Lanefeil for gonvm. *) af Ifvl fama — e. e. '') mn — a. b. d. f. •) Uddadt 
i alle A&ktr. aabenbar red ForglemmeUe. *) Dette ])«( er i Afskir. feilagtigt indakodt foran i Linien 

mellem fcitt og at maSr, men maogler her paa det rette Sted. ><>) vtrDi — e, e. ") bngr — o. FrOStathingS-LoY. (Indledn.) 123 

ildum tndnnum man |iflt tunnict tiera urn |ienn ptm tmjcte ot ^tnn ilia iifi5 tr 8 
lengi f^tjfir i fieffu lanbi rttrit. af fiar fern maOr vtrttr ajrtetmit )i(i oUta jtimbr ^ina 
DauOa |iann or (etfinni fata er be^fr er. |iu at ^ann fe ^QiirU Qitantii niUanbi Qeranbi 
urn aj:(at [^ine bau&a. oc vtUa eigi i pirn f^tfna er bra|i.^ |i6 at fititti fe )>e[T toftr.^ ' 
0( n^tr ^inn tiinbi foa ftnnar i^lu oc figi|itu> m faflaulf gell&r finnar fpectar fern" 
goih-ar mannanar. oc f^qix margr tnaOr aj: pni mijtit (rttarjIarO ^mgit oc oer tni|t 
pntia brjtu )iegna udrra t (anbinu. oc j:t)rir )iiii (eggium tier tiiO )ietta iibota [oc 
oc aUigumdl ^oerium ptim fern ^ejnir i bOrum en |ieiin er brepr eda reebr. 

Vat floUt 1^. 

dnd ndtta oc (ogborcr aDar oc (anbetbg at \i maOr er tecr tu manna eba 9 
annat fi meb (toUnni ^enbi. pi er ^ann brcepr ot batibbr^ dtiar fern ^ann er (labbr. 

))af f^tfir at 0|it(ega nerit p6 at ^oiirti fe net ne niDrtnemitect at Mboanbir lo 
menn ^bjh taupif brott* meb eiginconor annarra manna, oc ^Bja margir j:i)rir ptd 
tutu bolt en fumtr adj engu. oc meb )ioi at oer oetntum at nitrum mbnnum nirbij 
fieffi fbc meiri babi jn)rir gubi oc mbnnum en ^inar abrar. |i^ tiUium ner at aOir 
menn niti at {leir menn fem at fticum ntnpttum nerba tenbir. fe ubotamenn bsebi 
jn)rir tonungi oc tarti. brffpir oc baubbir ^oar fem |ieir nerba ftabbir. oc eigi i 
firtiu gregiir. 

€f nabr. 

ftf mabr blanbaj nib biij:^ oc fiildir fnd trtjtni finni. pi fcai |iann mann geOba. 11 
9 Ijann nerbr fannr at oc j:aTi fiban tttlsgr. 

Dlitfega ^ej:ir ptA oc ^ent at titiegbarmenn ^ajpa nibi3:a(Iit i bijgbum oc bombr 12 
jijrir |iat godbit f^fiombnnum at^ [\t^n ^^|l p& oc ^eimat oc ^^Ir )iat nerit fjflo^ 
mbnnum^ til ajla en bonbom tii ^iari^ta. en ^inir ^(^a rejfingariaufir unban 
(tO|))iit er til rej:finga^ O^ja gbrt. oc jijrir |ini oilium ner ^eban «^ at fonunga 
umbobamenn fe fci)tlbir til meb buanba (Iprt at re;fa |ieim er flic iibibanerc ninna 
fem nu ero tblb. eigi fibr enn ^inir er ibr ero i Ibgum fcidbin Sr einn^oerr fa er pi 
^Q:ir lengr at flicum jtprtttvm fem nu er fagt. f^flomabr eba armabr. at ^ann nill 
eigi reifa ubiibambnnum oc mi po nibrcoma). pi \c6i fjflomabr nera ria(j:fagbr a; 
|ieim fcrmbum fem ^ann l)i\lt t^ off. oc giallba ojran i .|;ij. merer filjunetnar oc (lict^^ 
\)it fama Armabr ej:- ^ann rejfar eigi. oc fcal fonungr lata ffilft en buenbr U^. 

>)[mgl. c.f *) toftr — mgl. e. f. ») Rettere oi. Jfr. Hk. Cap.20. *) JaullT — c. e. d«i)OT— f. 
*) tayifulum — e. *) irotf — mgl. c. e. '') 0( — b. e. *) Tilfoiet i Margen i a. med en anden 

(Aageir Jodmoiu?) Haand. •) rijsfinjaT — 6. rqsfijar — f. >•) |IM — mgl. f. 

16 * 122 iEldre 

(emj iftrott i lifffarri iitUgft. H 6(rti jfTtrnftr ^ane' ^^Ijntm jiodftum cjrtir ^inu j:i)r|la 
fd[orOi ej: eigi oinnj f^tiM ft fi[. adhri fcal oc erjrin^i [eUa |iffr eipir tt ^ann 
tetr eitir ^in iiftoga tneOan ^inn iiftagi Ujpir. m ^iallba ailar (ogle^ar^ [nill&ir a| 
eignum q: eigl er [mi\if( til 

Mm utUgt). 

6 nil fann f6 at6ur5r einn^Derr til' af geraj af tonunjr aejr |ifffum* ^inttm 
iifla^a (aitdjtiift meO bcmerftaO ^bihin^ia fDa meO ein^tierium (iOrum afburOum. )ia 
ftal 5ann fu fni ( jri'^ (i^upa oiD tonuiig [em tonun^e er miftunn fi( oc 6(rfa fiann 
f^timiuQ Htti er e|ifir |165 meO ((laiin fatajtejmum fern fnjnfatnir menn fid at ^ann 
megi tiel orca. tn tj ^ann vid ei^i borta. )iii megu jTsmbr ^ine DatiDa ^^j^na a 
^onum. p6 at ^ann fe \iUt oiO fonung. fui at )ieir oerDi el^i uttegir p6 at |ieir 
Drepi ^ann. in ptir fem j:^ 5^ne oarDueittu meDan ^ann uar i utte^D |ia grei&i 
^onum^ flict aptr fem )ieir torn betOi i eignum oc (aufa;^. j:t)rir utan lanbfctiUiir. 

€} maSr firrir nana. 

6 fj: mabr ferir mann faclaufan eDa fcemmir jniQrettid nercum ojiittberliga. oc j:itr 
^inn ^emttt fin fiOan eDa jtemdr f^am ^n en iiigboD tomi j:t)rir ^ann mei) luHum 
QorOsium. |id er'^inn utiecgr ^oiirt fem ^ann ftn bana eOa aOrar fcammir er jj^xvi 
brauf jrriOin nema tonungi oc oDrum fr^nfomum monntim nirAij abrir atburOir i 
)>tiifa^ mili. ihi ej: ^ann temr boDum jijrir fic meO jniUum norOjlunu pi er ^ann 
jtiO^eilagr en ^inn uticrgr er fitian brepr ^ann. £n p6 at \i ma5r tomi i fsttir er 
03: finn oann 4 faciaufum manni. oc ninnr ^ann enn (lict nerc annat finni. oc 
trau|tir \U fi finu e&a irembum finum. oc temr ^ann enn bobum |i)rir fu. pi tati 
^inn pm at eine^ fsttir at ^ann viii er fibar nar miagort nib. p6 at ^ann fe 
ji-ib^eiiagr nib tonong. oc bdtamabr )io at 5ann ^emni fin. ^nirt fem ^inn baur eDa 
(ipar. 0n oQ dnnur ubotauert j:ari e|itir )ini fem dbr er i lopum mielt. 

€jP maSt ftrnlir miititi. 

7 tlii ej: mabr jlenbr mann f^ii lonu einni Ooerri |ieirri aj: (|ieim)« .nij. er i Idjum 
er fcitt at mabr mi nega um fectaiauft pi j:ari lieirra mai eptir ()ini)^ fem b6t fc^rir. 
fn ej: mabr fcemmir eina ^neria |ieffarra oc oerbr^^* ^ann borinn mdlL oc niD ^ann 
mgu iijrir fnara. pi nerbr ^ndrgl utlagr p6 at ^inn ^ejiti) |ieirrar fcammar. tlfi 
^ojnim. ner ptffa fci^ian i gbrt um mannbr^iiin oc mann^eigina oc fcal ^on fad 
tengi^ ^ (tanba fem ver fidm at bejt famir meb ^inna nitrajlu manna ribi oc |ieirra 
er eptir off tunnu til at coma. 

tfant — mgl. c. «. «) (ii(I(igOar — c. e. ») til — mgl. c. d. e. f. «) ]i(Uum — mgl. 4. f. 
>) I alle A&krr. ginti, Lawefeil for ^onum. *) at Tfnl fama — e. e. ">) mn — a. b. d. f. ■) Udeladt 
i alle A&krr. aabeobar ved FoiglemmeUe. *) Dette )i«( er i Afskrr. feilagtigt indakodt foran i Linien 

mellem fctU og at matr, men mangier her paa det rette Sted. ■<>) vtrBi — c «. >>) (mgr — e. FrOStathiOgS-LOY. (Indledn.) 125 

Vm •■Oil tf maOr fltrt ^r (S« fn.^ 

Oj, au5n )iaf er maOr (ten* Diir oc f^r eigi. )ii! fca[ fu er auOn d ^aQba upp* 17 
6o06ur0 ot j:(lfortra manna jptufnin^. m ti^anbi tomi ^ann taupi fmu niD |iann rr 
na|tr b^r auOninni e^ifir )ini fern fq)nfamir menn tiir&a. fn tf \^mn Qtrir 6«bi 
ffltr 0( fletr tjfir )id fcal ^ann $era flican UiOangr fern fannfpum monnum Imr i 
[amt i mannfale^iingl 

fn urn |i«r auOnir rr mmn vilia btjggia. pi \t&i \& xiU rr au&n & at ^jifa 18 
(ii\sx, ot M iij. tirtr ptim er up|i ninnr iorO. eQigar af fd ^^li .tij. orfr fcull&arlau|t 
rr ^iifar ot up oinnr iorD bteOi af acri ot m^. nema )>eir femi annaf cau|i fin 
imiOi. ifn UiOangr f^opm rttr aj $ej:if j^ijrir .ij. nej: foa [tngi fetn ^ann ^e^ir 
fcua&ar[au|t 

D; eignir )iffr er ufan (laje ero taOaOar ot i almenninsum ero goroar. pi 19 
nifium oer af pw (lanbi fit log oc fdpn urn meOal tonungs oc {aria fern au|tr eOa 
JuOt i (anbit oc (lua jiegnfqjDbu geri ptir ^er fern )iar e|itir fonunge |Ti|ian. 5U 
n ot matt af biienbr^ fcolo^ gera fonungi retiOfdota \9i mi)finn fem 5ann pttTj, 
fn drmaOr \ttA* fcera rei&fd6fa boO. 0n biienbr aDir er^ boO temr fit garbj []i^ 
fcofo" ptir gera reiOfdofa tonungi. ^oerf ro(f fca( i reiDfdofa ^ans jara er fell eOa 
fdDuil 5g:ir i tomit fn rj: tonung fcorfir reiOfdota. pi feat gtaUba .iij. aura 
fi^etna jrijrir ^uerf roff er ftortir. 

Tpit er off ot' tunnitf af aj: engu epbi) i rnu meir riti virt en 6f pm af etgi 20 
tann vinnumenn ji i ^erobum. pm af aOir oiUa nu i taupjerbir j:ar& en engi oinna 
jpijrir bdnbum. oc^<> j^tjrir fitii tiiUum ver )iaf nanblega ji)rirbi6ba af nbdurr mabr 
j:ari \i i {8U|ij:erbir er minna j:^ en fil .iij. marta. deal |ieffa j:orbob ftanba 
jri pdfnim oc fii Dtii^ialemeffo ^oerf it. en yri tttidjiaidmeffo oc alTan uefrinn fiban 
jpari ^Qerr i jtibi meb flicu fem guD ^ejir gg:it ^onum l^nirt fem )iaf er meira eba 
minna. €n ptir (t^rimenn er faca menn i fci|) fm meD minna j:^ en nii er fagf pi 
giallbi .t)j. aura jijrir ^oem )ieirra er i^iag leggr nib pi, 

:))effir iufir ero |ieir fem ;[e|tum monnum man f^naj fem tonungbomrinn f^ttji 21 
(angiega rangenbi 6^ ^ajrf oc n^tta ^6 (iigbortr at tonungr etgi fecfir i. Si tr 

•) fir — b. e. d. e. f. •) ufpi — c. •. ») JiatT «T — *. f. l»«r — mgl. c «. «) Arne 

M.a Rettebe i a. btf. det meniogslow fftSW, der findes i tile ACikrifter. Ogsaa i e. tr med lysere Blck 
tiUoiet «nege iwttur". ») |ltt(( - c. e. •) tiia — tUf. *. f. r) jgj _ tilf, 4. f. •) [mgl, i c. 
tilt i Mitrg. med lyiere Btok — «. •) Ot — mgl e. «. >») 0(— mgl. i. e. d. e. f. ") (onttita — f. 124 iEldre 

13 Iptir mmn er fneris ranga eiOa. ot 9r6;a3 |iaf i pi meO fannindonu |i(i fco(o 
)ieir m|fid maniie niftia eOa ei5a m6fa oc mpi |itirra^ 

14 * , 

at ptir miu ptii me5 fannintium at ajlaga oar upfitetU. m aOrar j^rnbir ftaitdi e|i(ir 
|ioi frm Hi niitta. 

Hj. mtXix d frnllli at matmi. 

15 ts^ tnaOr i fcuDb at manni. pi {eri ^ann tneO x^iiiym. beihi ^ann fltj;nu(a06. 
lEn tTf. ^ann [i)man )ii fttpi ^onum pin^ ^^arf fern ^ann er [mann mannbinga ir' 
eba ei0L j:imncrfting. ot 5^3:1 fiar^ vifni fin ^oiirtiitQQl jtammi a fiingt. ot tj: bumbr 
bcrma ^onutn ftuQb [ina. pi \t pdx fttjllbir^ i\i a^arar meD ^onum ej ^inn j:er eidi 
jniUa Qorbjlo j^Qrir fit til einbaga. ot ;ara aj: {mi )iin(|i ot fata til O^du meira. 
ot ri0i ftal ^aOba ti( annare liinge aj: )ie|To fiiiigu 

16 fn adar )ien- eignir ot lanbfftjQbir er mmn ftolo jitntar (trpu til l(O0ia. pi 
ftal fatardberi^ nepa oib nitta tvd ot [eggia (lejuu rptir. ot ftal fieirri |lej:nu^ 
[mtga eigt» fpida. ifn ej: fpiDtr )id giallbi \i .jiij. aura fiy;miefna. ot 5(^i tonungr 
^^y:t en ^dl}:t fatardberL tn niiiw ftolo foa oitni bera« at ^aOba i bot. ot ftiota 
pm til 0ub3. at |ieir tioro |iti( nor er ftepa oar l()gi). ot fneria eigi jramar. 1^ q 
pi \txV i ( Um. ot nerDa eigi famb6ma. pi giaDbl \i .jij. aura fiyrmetna er 
rangara ^ejrir. nema ^ann ftieri )ieff eib at ^ann Qiffi eigi j:i)rir puDi annat fannare. 
tin ftal ot j:imtar|lejnia at ^nerio mdli vera en ei0l j:leiri. dod pjmm utr p9X 
optUga ^etjrt. at pd at fumir menn fe fannfatabin oilia eigi til Idgmanne j:ara pi 
at ptm fe liiglega (lejnt. ot margir oiUa eigi logmanna orffurbum Kta fiOan^® er 
^ann W\x login fagt H^n ner ^ugbum pi at tier ^ejbim meb p\i\ motl logmennina* ' 
tiHeigba 9^ odro T^i u j:di)urleij:bum. at eptir ^ine ^elga t[^9 tonunge lagafetmng 
ot logmanna orjTurbi jTtjli perr fitt vxii til li)tta leiOa. ot ji)rir pn\ leggium tier 
nib |ietta liriggia marta fett ^oerium er eigi oitl [til logmanne^^ j;ara fannfafaber. 
ot Idglega (lepbir ot fod fieim fern eigi nilia liigmanna orffurbi lifa. , 

>) Saaledes e. De ovrige blot "Itm". *) Her bemttrket \ a. og «., at der mangier et Blad i Bfbr. 

Slntningen afCap. 13 kan ndfyldes efter den nyere Landslov IX. 16. *) [Maaskee: innan tino^ir Oimt^ir). 
*)Tti — {. *)iAfsktr.: ]i«r fraDOir, bvilket ei giver nogenMening. •) fata Htt'\ — a.b.d. ^) (t^nnt — 
mgl. *. •) [fi|(i mtoa — c. «. [(riiOawga — *. f. •) (titr — c. rf. •. f. •») Ordet "fttan" staaer 
dobbelt { alle Afikrifter nndtagen b. >*) 6xtft — tilf. c, ligesaa e. oprindeligen, men det er her over- 

stroget med Ijnere Blidi. i*) [i (S(manat orflurt — h. [Ktmattnt or|hHI — f. Frostathlngs-Lov. (I.) 127 

in (a|iUu[i9 ^Qem Ml ()itir annatu berOi emni oc ftipfin er i ^timiim (uf er. oc j^tmi 
\H i Hdmi jmnmi. fern f\tr er f(i|iftf In cftpiful > [fa UO' fi(. H^j: einn lettr j:a(la3 giadbi flid or fveim mbrcum fm tato [rmnr fiL' 
^ fiingiarai;^ fcal totna 5tim )ii er }^nir turtr ero fi( fieff er lara ftal. aQf innam 
fiarOar. ^n utanjiarDar rdOi f^ er lara fcal. tn fd er j:ara fcal 5<tnn fcal tdi 
fine tille00ia^ nema j:or fina. in \i lari til er jara fcal meO nifni oc fegi^ 
drmanni fil oc 6i0i ^ann j:d fer fiingiarar jL Ud er \ni merit tf drmaDr j:ar ^onom 
liinfiiarar }i. pi ^aj:i ^enn n(fi« aj; ^inum er jjattaj iKtr. flirt er log ero. drtnaDr 
fcal l^ajra^ J^iiji^ en li)pienn ^\fi 3:t)l{ieinenn adir. Itii ej: drmaOrinn f«x ^onutn 
eigi }i^ fern merit en }ni j:ari ^inn fern dOr. fn drmaDrinn ^eimti fertina oc ^f^i 
^{$fi en ^inn fii^a er j:6n jirmaOr fcal enpm lei)j:a ^eima at frtia ptim er nej:ndr 
cr til /roftofiinge 3:arar. £n p6 at ^ann* <> loji jia fetfi; ^inn fern dOn H drmaOr 
a ei0i fdtn^^ i ptim er ^ann lepjDl ^eima at oera. £n btienbr eipu fdcn^' 
i ptim ptir er til liin^e jpara. oc ^aji up^i i netfla )iin9i oc beiDi pi jrejlu er til 
l)(y:a 9i)rt. 0n em^> fieir nilia eigi jefta. pi ftemni ptir ptim Jung f^ ^oi |iingi. 
tn ej: )ieir giaOba eigi pi enn. ))d fculu buenbr gera a^iir oc taca f^ilpi meira. Sn 
fi er eigi er I afj:br ^ann er fecr .oj. aurum oiO tonong. ftn tj. drma&r fetjc ^eima 
nauDfpiatau|l giaObi miirc tallba biianbum ptm er til |iing9 j:6to. oc [wi ptm er 
til ero ntyMx {lingjarar oc ^eima fetiaj. 

Km 9thlnft ct dnnfiM %m. 

^jat er jomr'* rfttr at drmaDr or jijlfiiim fittum fcolo'* gera nebdnb ^er i 2 
liingnelli. ifn fod^* niO fcolo ucra uebiinb at*'' \^^i rim j:i)rir innan at 
fitia er i logrflto ero nej;nbir. drmenn fcolo nejua i Wgre'ito fnd marga** fem 
merit er or jnjlti ^oerio. Itepa fcal innan or ))rdnb^eimi aiij. tigo manna or jiitti 
^oerio. en utan or ))rdnb^eimi .oj. tigo manna or ji)tti ^oerio. oc pi menn fcal i 
logrMu nepa er eKjtir ero oc gengftir.*^ figi fcolo lenbir menn toma i logretto 
nema bilenbr geji lei);! til. 0od er oc mtelt at engi mabr )ieirra er eigi er nipbr 
fcal jiirir innan nebOnb fetiaj nema ^ann fetij more, tltlir menn fcolo ( lOgretto fitia 
ptir er t ero n^bir meban menn nitia ^ling ^aj:a. nema ^ann gangi at (labar. 

>) Her bemierkeg I a. e. f. at-et Blad mangier i Mbr. Paa dette Blad maa bte Part antages at have 
begyadt •) [taliB — f. ») [ mgl. *. *) ittltgoitt — c. e. ») (tgia — c. «. •) tiiini — 

a. b. e. e. ') Ordet f)tfii er tilf oiet med anden Haand og lyaere BUek t a. ■) Q^jpt — b. ») fi — 
agl. f. ") hinn — e. #. ") (8t — b. e. d. e. f. ") fdt — f. ") qs — c. e. »*) jpwn — 
e. «. I*) Saal. i alle Aftkrr. >•) ti(D Dtrft — tilf. a. c. d. >') Her syces Jieir at nere ndeladt 

»•) «nin — tilf. 6. c. e. f. >•) g(0n|iir — o. d. «. 126 ^Idre 

einn ej: maOr {offftfiir mat fmn jijrir iiftagum mantii at taDaj pi jtiO^elga $i fit( 
tonungL 0d er annarr lutr af tnmn tada 6o(d|;ar gtlldaT at oiUa eigi bD j;6((iiii)in 
eiga. $d rr ^iiin .lij. at menn lorOa itftasa^ menn ot uiKa engo' tonutigi jr^n'r 
fuara. 0d er ^inn .iiij. er tnmn brriaj ot fsffa; |ieir fin i miDl af put i lanungx 
tdi 1" H er .ti. intr (3: tnadr fetr ^liiij: oc jpetr ^ann fitf aj: ^onutn. at par i tonungr 
tdi A ^oM i |ii6j:mum ne ^inutn er laufan let |ii6j:intu ftn pi ero pet ij. tutir 
er eigi narOa miOr (li^um i)9r btionbum en tonungbomenunu at ej: 60O tier5a eigi 
r^tt boren ot j:alla )itii tdgfcil manna ni5r at^ irmenn j:i eigi rannfacat. ot annarr 
af menn l^^a eigi rfttar fcibppur ot ndgtr i ^eraOum. flu nifium ner {leffor* 
ran^enbl meO engu moti (en^r )iola. ot niUum oer at |iar ffanbi urn fieHor^ miA 
[em aOar fogbcrtr n^ffa ( (anbinu. 

Via {irJiffR. 

22 i£n |ie|Tar r^tfarborfr ^ifvm oer ))r(m&um pi er )ie(for^ ffi|)an oar uptefm ot 
^anbtetin i il^ra))in^(. at ej: maOr nerOr aj: )i^j:ftu ilttegr.<> pi ftaf fd fata j:^ fift' 
meb vitium er (folinn nan ot fiban r^t finn a; j:e )ii6j:9ine ej: fif er e^ifir {ini [etn 
^ann er maOr fiL 

Mm 3fit&u. 

23 f£n ej: maOr rsnir menn^ ji [inn eba j:i3ngum. pi fati fa $( fift me& oitnum er 
rirntr nar ot toftnaO fmn \ni mt^tinn [em ^ann toftar eptir ;erO fina. ot .jij. aura i 
r^tf fmn. en tonungr tati (litan rdnbaug' fern dOr er i Ibgum meelt. 5H nilium 
ner at fe fem biibnbum er ^(roU^ra. at [crtia ^eObr i ftiptM fiingum en i jnjitie 
tiingum bttbi rtim liii ot fi^ljra fmna. 

Vn Iwno. 

24 f; tona oerOr [attaus bbrO. pi [e ^on dilUi bsAi tonongi ot tarli. armadr tari 
ot fmn r^tt eptir prtl fem ^ann er bur&um tit. 

26 Bot )ieffi er i ero ft^rO ito[ta)iin0e^<> (00 ^bj:um ner (Ii|it i .pij. [laDi ot 
^ej:ir ^oerr lutr pi bolm i fer er nodor lifinbl ^ej:ir ^nerr niO annan e^itir |itit er 
ner mattum nfffl pt^vm Ootti 0sta. fod af eigi brtigOi ^tnni j:omu ftipan er i /ro« 
|lo)iing9b6t ^ejir nerit tn jx^xx ^bpm ner bdtinni ffi|it i j:leirl [labi. ot greinf 
pai tutanna limebal fem ner mdftum ^ ^neriu emni ^oerr er. at ^leim Qttri auDQedbra' ^ 
at linna. pi fem ptxx niQbi er abr er ftipan ufunnig i bot. ot eigi oitu ^nar ^oertis 
ffolo leita. ot ftiprir nil 1 onbotrbu a; ^neriu emni ^nerr futrinn er. tn fiban greinir 

') 4t((n}(a — «. ») (igi — *. tngt — a. c. d. f. ») Sdie og 4de Pnnkt ombyttes i *. 

«) at — mgl. f. ») )irfft — c. e. •) iiflaBr — c. ») fitt — n*!. b. e. d. •) mtnn — c. e. 
*) rangtauB — «• i. e. <i. e. >•>) Jtoftotiingt — b. e. e. f. ■■) auttiriniara — c e. f. Frostathlngs-Lov. (I.) 127 

in tapituUe ^oern Ml eptir annatt bctOi emni oc f(i|ian tt i ^omHtn M tr. ot jirm$ 
[ni i boctnni ji^emttii. fern ^er tt fdpaf in capiful > [ta U&^ tii. ftf einn lotr jiaQa) QiaQbi flict or tueim morcum fern fa(a [rmnr fiL* 
in |iingj:ararj:e fcai totna ^eim p& tr firti^r ntttr ero fit ^leff tr jara [caL adf innan^ 
j:iarDar. Sn u(anj:iarDar ri&i fi rr j:ara fca(. H^n f^ er j:ara fca( ^ann [cat tdi 
fine tiQepgia^ nema j:or fina. tn \i fwi Hi er lara fcai meD nifni 0( fegi^ 
irmanni fit oc bi&i ^ann fi fer ))ingj:arar ^L Uu tr \vi mttit t$ ^rmaOr lerr §onom 
liin^arar j;e. )ii ^aj:i ^ann tiiti^' a; ^inum cr jada^ (fffr. ((ict er log ero. irmaDr 
fcal ^aja^ d^ift^ en Idpienn f^iiji j:t)Utemenn allir. Ilu ej: irina&rinn }«r ^onum 
ei0i j:e'^ fem tiiffif er. pi jari ^inn feni li&r. J^ arma&rinn ^eimfi feetina oc f^t^i 
5&():a en 5inn \\&[f(i tr jor. jlrmadr fcai engum [et)j:a ^eima af fifia )ieim er ne|:n&r 
er fii /ro|lo|]in09 jarar. I^n po at ^ann' ® toj:i ^a fedij ^inn fem dOr. €n drmaOr 
a eigi fotn^^ d fieim er ^ann tet)j:&i ^eima at nera. 0n biienDr eigu focn^' 
i ptim ptir er tit {linge j:ara. oc ^aj:i u|]|ii d nafla ^ingi oc beiDi |ia jeflu er tit 
^aj:a port. H^n em^' |ieir oilia eigi j:e|la. ^a (temni ^eir )ieim fiing (^ pi ^ingi. 
£n e; )ieir gialtba eigi p& tnn. pi fcutu buenbr gera a^dr oc taca f^i^ meira. fn 
fd er eigi er i atj:dr ^ann er fecr .nj. aurum tiiO tonong. I^n tf limta&r fefjc ^eima 
nauOftjnialauft gialibi more taUba btlanbum ^eim er tit {linga jdro. oc fod )ieim er 
fit ero nej:nbir liingjarar oc ^eima fetiaj. 

Km otbSnli at ixmtnn urn. 

Tp6t tr jomr'* rfttr at drmaOr or jijlUum oHum fcolo** gera nebonb ^er i 2 
titn0nelli. Ifn \U^^ nib fcolo nera nebonb af^^ ^aji rilm jijrir innan at 
fttia er i Idgr^lto ero nejmbir. drmenn fcolo nejna i tdgre'lto \vi marga^" fem 
merit er or jijtti ^nerio. Itepa feat innan or ))rilnb^eimi .iiij. tigo manna or jijtti 
^Qerio. en utan or ))rdnb^eimi .nj. tigo manna or jijlti ^nerio. oc pi menn fcal i 
Idgrfttn nejma er eHjtir ero oc jengjlir.*' fiji fcolo lenbir menn foma i Idgretfo 
nema bilenbr geji lei)j:i tit. 0Qa er oc malt at engi mabr |ieirra er eigi er nejmbr 
fcal jijrir innan nebonb fetia^ nema ^ann fcti^ more. ttHir menn fcolo i Idgr^tto fitia 
|ieir er i ero nepbir meban menn nilia liing \\t^tu nema ^ann gangi at fla&ar. 

>) Her bemicrkes i a. e. f. at et Blad mangier i Mbr. Paa dette Blad inaa Iste Part antages at ha\-f! 
begyndt. «) [tlUD — f. ») [ mgl. 4. *) tilUggia — c. e. ») [rgia — c. e. •) vitni — 

a. b, e. e. ^) Ordet \)aft er tilfoiet med anden Haand og lyaere Bhek t a. ■) ((ypt — b. *) fi — 
mgl. f. >») fiinn — c. «. •>) fSt — 6. c. d. e. f. ") («c — f. ") q; — c. «. »•) jpwn — 
e. c '*) Saal. i alle Afiikrr. >*) v(ll «cra — tilf. a. c. d. >') Her syoea ]i(ir at rare adetedt. 

>•) menn — tilf. 6. c. t. f. **) gtgnflir — o. d. «. 128 iEldre 

■ 

fn tf ^tmn ^mgr or BfntiUu jnjrir ufan mUiib i annan |tai) pi rr ^fitin frtr more 
falintiL |)eir mmn er i (ogrrffu ero ntynXiir fcolo Doma (dg utn )iau mill er ^innaf 
ero ftofin af {linufcofum r^tfum epfir pm er (ogbot fegir. oc urn )iau ind( er meim 
Uggia ^enbr finar fatnati jijrir ndtfutn toeint er |iat vifni tetnr jtanu H^ aOt |)at 
er bd( fcill eigi. ))il fcal ^laf ^iy:a or ^Qtrio mdU er (dgr^tfumenn verDa aQir i eU( 
ffltfir oc rettaft er jnjrir guOi. 

Cnv am finftint d ^oflfljiiagi. 

3 ))af er riO oc 6o& £t)fteine ertibifcope oc dfii ^inna Qitraflo manna, af menn 
fcoto j:a|lanbi fit |iin09 ganga. oc fortia p'm^ V^i er^ fof er i au(fri oc nera a |iini)i 
ft( none, tn preftr fil er boc [cat xiU ^ann fca( ringia mi)clo> ftodo' )iil er 
^ann mU me& 6oc fil )iin09 ganga. en )ieirri ttoifo fca( eigi fi( annara nndia meOan 
jiingif (lentir. H^n e^; ndctorr ffffjc i maf eDa i^ munng^f oc rfftir ^af meir en 
pinQit. ^ann fcal en|Ti9 fine mdie eiga upjireift d pm dri ^nat mdii fern ^anti i at 
Drija d irofta<^ ^ingi. tHunnpaf fcai eigi fit ftinge^ bera ^o^rti fit fdlu ne annan 
oeg. ftn tf borif nerOr pi er upiniffd oc eigu {lingmenn )iaf. 

Mm C9ra|itii]|. 

4 H^pra^iinQ fcoio menn or iffa jijitiom eiga i ^nerium fo^ minabum. 5<i^m 
mdnaDi jnjrir Jonemeffu. en drmabr fca( fiingeboO^ (fera oc fcal ^nerr bHanbi j:ara 
er jrornerl i fer. efta gialibi mijrt fi|ferOe ^nerr er eigi lerr.^ ftn Jiing psd er 
^nerium buanba |idy:ftemnf p6 af drmenn' ajro*{i3. f^n drmaDr fcai etti um fcrtia 
um )iat mdi er ^ann (Terr eigi ftingebob.^** 

Mm griO til ^«ft0|iiii(|«. 

5 Itu fca( fil )ie(f fegia ^ner grib ptix menn fcoio f}^ti er nejpnbir ero til iro|io: 
)iinge j:arar. Itejntbar menn oc aQir ptir er fil ^inga lara. lieirra^' fcal i gribum 
nib annan meban ptir ero i )iing|dr jieirri er ^eir lara fil /roftoliinge. oc pw til er 
ptir toma fil ^eimilie fine, i^n tf einn^nerr ^leirra gengr i fiau griO. pa f^tfir fa 
jijrirprt lanbi oc laufum ei)ri oc jtibi finum oib aQa menn oc tomi aObredi i 
lanb aptr. 

JU liium fr Ian!) pdrt b^gt. 

6 fit ld0um fcal lanb ndrt btiggia' en eigi af iilbgum ei)ba. Jfn fa er eigi niil 
bbrum*' unna. O^nn fcal eigi laga niota. 

') [Jimw — e. [Jia — f. *) miinB — c. «. ») HoiKo — 6. f. ovemlt i Capitlet ♦) ( — 

mgL 6. f. ») /TOfto — c. e. /■. •) /Tofto]iing0 — e. ^) ]iingioO — 6. /". •) fan — e. e. 

•) nan — «. e. ") titngioD — /". «') Her synes Ordet l)i»nT at ware adeglemt. ««) (aga er tilfoiet 
med anden Haaod og foTBkjelligt Bisk i a. d. e. Frostathings-Lov. (II.) 129 

n. 

i. »Ct ala |!al bamn ^uetrt oc fripna oc ^ueerfo laBomi |!al fauna if mofter t>(fi)r jrra ot er 

eigi jpabemii ui|l til.* 

ij. Urn t)tf(afo barns, 

iij. Urn 6am0 ftirfl. 

Uy. Urn uaman uiD ^eriOna mernn.' 

t). Her barn (!al ftira oc ejp ^ejir ^aiUinn mann .jij. manaUe. 

t)j. Urn ambottar bam. 

tJij. Urn jp?)lfi0 firfiu tjppgorO. 

Qijj. Um firfiu ui0f(u oc flufna^ fau^. 

i;. $uat firfiu uigf(u raftar. 

J. Um firfiu grib. 

{i. at biffu^ raQe firfium oc friflnum bome.^ 

{ij. Um firfiu bruna. 

Siij. tf maQr uil eigi ^(fgemtied firfiu t)^^ geera.^ 

jiiij. Um ffollbu jpijlfia jire|l ui» ^ fofnar mann. 

pj. Um grojrf oc lifjotfto. 

pij. Um jpunnit lif oc (lajrfarla. 

JTJU- ttm olean.® 

joiy. Um fiunbar geerftir. 

jij. Um (Ireiftar iiunb.» 

jj. Um ruma ffatf. 

jji. Um ions meffo o(. 

JSij. Um froff burU.^® 

IjiU. Um froff oc JiingboU.^^ 

jjiiij. Um ^erSga baga. 

jjt). Um }ia ^sUga baga er eigi er non ^allgr lirir.*^ 

. jjTjj. Um fiUb fiffi.i* 

jjtiij. Um utrobr manna.^* 

S;t)iij. tf mabr t^arbr |laben a ueerfi a Valgum fiOum. 

jjij. if pre(lr eba armabr (tenbr mann a ueerfi.^* . 

m^. Um )iaffa ^erUgi. 

Kji. Um gangbaga aHa.^* 

jjSU- ^^ JPft(lu oc beillb^^ mote marie me(|o. 

jjjiij. Um olmofo gerb a ^uita funnu begi. 

1) Foran dette Cap. indskyder A. folgende Titel: ^^i $inn jpi)r|li ca^lituU i (riftnum rette um fonoiiQe 
fOSnitlQ.** De folgende Capitler indtil Cap. .^ij. (utn firtiu6rutia) have derfor i Indholdslisten i A. et Nummer 
mere. •) ij. Vm bam burO of jpaOemi. — il. ■) ti. ^vem tjamaO tier |!otum tiifi Jeitnamenn ^^a — i4. 

«) f(u(fo — ii. ^) of fri|lin9Dotne — il. «) Dette Cap. er i Indholdfilinten i A. nden Nummer, og 

de folgende indtil Cap. ];j;iiij have saaledes der og her samme Tal. f) f irfio — tilf. A. *) OC ^Ojniit 

tiiitiD — tilf. il. •) ot ttttar tome tiunb — tilf. A »») frod Ifurft —A. ^^) Vm boOaburt oc 

(lajpfarta. — il. i*) Begge disse Capitler (j;j;iiij og f;^) have i Indholdslisten i A. den faelles Titel: niiij. 

Dm (jrlga Daga (ot — tilf. c. d. e, f.) f)mvr ndn^rlgi Q^a eQa Nrrir eigl De folgende Capitel-Tal i A, ere 
8om en Folge deraf eet mindre end de tilsvarende i 60., qT. i>) l^efjo ailganDer ifiBft iti^U — tilf. A. 

**) manna — mgl. A, ") tU armaftr mrt jDcriom — tilf. ^. '•) W thn gagndaga hrlQi. — A. 

*») um DariHDar Qflrrb — A. 

17 130 Mldre 

jjjiiij. tlm iola ^affgi. 

jjjo. Urn lo|T a ^ttHgum ti^Dum oc jilofa.^ 

Kjtij. [ller (lipp* ma» riofta. 

jjjtiij. §uat bora ma fafta lau(l a ^aHflum fitJum. 

jjjtjiij. Urn fiot ato a [jajlu tiftum* oc funnubaga ueerf.* 

jjjij- ^^ ^ft*^ J^^P^ ^ ^^V^ ^^IT<^ ®P^^"' 

{(. Dm ^uf( fatu a {lafta begi. 

jlj. ftf mabr etr fiot i langa j;a(lu. 

jlij. Cj tjreinanbe j:allr i mat oc ^uat eta ma. 

jUij. ftf tjeebr ^eriptir menu i ntttrijum. 

jUig. ttm j;arb biftupe oc reibftiota. 

jlt). tJm iarnburft. 

;lt)j. Um mcin eiba. 

(^t ala |kal bam l^utttt oc ktxftna tt hotti tpcrrbr.^ 

L [pat er op^aj: laga tiara af tier Ifolutn tri|lTii [i)&a oc tri|lnum borne oc 
tonunsi uarum or bi|Iu|ii fi[ laga oc HI reffra mala af ;t)[0ia. at triftnurti retfe 
rettonu il^n|)at er Irijlin retter at ala ffal^ 6arn ^ueert er boret tiorftn Irijlna oc 
til firfiu j:oTa ej: mannj er ^ajiiuft a* Mtr a fiarn ^uart Sa ffal jafter at 6ame® 
er mofter [egir a ^enbr nema ^ann^ jrorrejt tindan a j:i)r|la ^® Dome er ^ann er til 
fuabftr ^uart [em |iat er jn^ealfar tono 6am efta amfiotlar. i£n ej: lona ftoijr oc ^ej:ir 
ei0i fagt til j;aftami0 6ame fmu. |ia [fffe fa er reft a. a \}mnt baDe til retlar fine 
oc^^ uiDr tafu fiame. i£u ^ann^^ ^allde^^ eifii jirin i£n ej: tona tontiir ftauftum 
manni 6arn* ^* Jia fanne ^on meft pfts (firflunu oc [ua ej: ^on ffieimir pt'm manni 
er uttan landj er.^^ Sn ej: ^on tiarDr j!ir |ja tate arje uiftr bame* il^n tf ^on 
tjorfir fill OWfii'Nlj: j:irir fiarne.^^ Uu er tona dauft er ffenbi bauDum*^ manni 
bam. |ia ^aj:e arje ^ine ftaufta to|le |iria. tafe uiDr barne. efia iam bere j:irir.^® e&a 
tiinni li)rittar ei&. in ej: tona uil eigi fegia til j:a&emtie. |ia ftejmi armaOr tonunge 
^ernne Jjing^^ oc lalle fua ^o pf^n eigi bam met) ^anne nema ^on fegi til jrafior^ 

Jvfr. Cap. 1. G. 21. B. 1. E. 1. 3. 

*) fOa ejp vift refr a annars manj aign — tilf. A, ^) [§rrfci|i — Ac, Ae, ») (na — A. 

*) [otlDum — A. ^) Her anmserkes i Aa, oq Af,y at et eller to Blade mangle i Codex. I de oTiige 

Afskrifter af A, er Lacanen tilkjendegivet ved et lille aabentfitaaende Rum. Da A, strax derefter fortsstter 
midt i Overskriflen til Cap. I. (om Boms Opfodsel), synes det Manglende at have maattet indeholde 
det i Listen aotydede Capitel om Kongevalg, og kan maaskee suppleres efler Hk. Cap. 7 — J 3 incl. 
«) at a(a |fa( bam Quert of fn|lna. of fiuerfo jtabermi flat [anna eQa ts^ moOrr Donir j:ra of rr j^aQarmi elgi ui|t 
tit — Overskrift i B, Samme Oversk. synes at have vaeret i A.y der hegynder ved . . jiaftami (tal fanna 
o. 8.T. — 1 60. qv. findes gjennem hele denne (Ilden) Part Sideoverskriften ^^(rijlina Dome rettr.^^ "*) [hat 

tx )itti nfft at ala |!al — A, B. •) at 6ame — mgl. A. tjfra — tilf. A, B, ^) meC itiritar fi5i — 

Ulf. A. »o) Her begynder Brudit. X »*) ftja — Uif. X ") tf fjanti fijniar — B. i») [||rittar 

— tilf.il. B, >*) efta Jieim fern uttan lanDj (ortmDia — X) er — tilf. B, X »*) of fua At. — 

oigl. B. X. *•) 6am( — mgl. A. >^) OauOu — ved en Skrivfeil— 60. qv. **)firir — mgl.i4. 

"•) til Jiinge — A. *^) at — tiif. A. B. X Frostathings-Lov. (II.) 131 

iii9. Sn Kf&oren ^ tona feftijf .iij. morcutn filjte ^ uiOr tonung tim jiat mat. en 
barn |ta[ mo&or 3i)[0ia. I^n ej: tona fttr rigi jiaDur bame fmu ^ |ia fate )iaf ref 
e|i(ir moOor j:ttDT finum. 

Vm tttflato liarno. 

ij. i^n ej tna&r fltrr vtt banie finu gange tit (Tripta oc b(r(e ui&r guD en 2 
bi|!upi* .iij. morcunu ^n tf inaOr neittar® Jiui af « bam'' tiar nit (letfiit nema 
baut turre boref. jia jfal fu « tona er 0>ol)ir* uar at uita. en fu (fal nera jreolo 
tona. eba fueri ^on feolj: oc fua |io at ^on \t^^ einfaman |lobb. ftn tf bam QferDr 
ott boret at bonba rabe giaObe .iij. mertr biftu|]i. ^n t} bonbe tuaibr nei uibr. ^a 
ffa( dann > > einn fucria at eigi iiar at Oane rabe nt (((egit ^^ oc giaObe .tij. aura ej: 
notor bar ^3 fa ntt er ^ami aile at ^attba orbe efta** eibi j:irir eba aUfcgr fe ^ann 
ft)tn ' * fata. Jfn tf Jirall (lepr ntt bame fmu at fmu rabe giattbe .nj. aura bijfupi 
e&a»« late*'^ ^uD fma. tn [biffupe armabr*^ [jae^'mann til at^® fitjba ^ann** 
[nema brottm ^ane uili lonjfa^a ^ub ^ans .nj. aumm. itn ej tona bOTjr jta bame 
fmu fu er niebal ^ufa jengr. jia (tal bonbe jorra^s bem liat** til tirtiu oc lata 
(fira^s oc bioDa** ^uorium manni*^ er jcba uil til gube Jiatfa. f^n tf mgi 
nil uibr tata oc fer at^^ je ntjta*' |ia ^aje bonbe ^eim meb fer oc jo-be manab 
^inn nefta. en fiban tate ^pltie nmnn aQer oc j:o*be til gube jiatta.^^ en bonbe j;ote 
til nefta bear oc late jijlgia top.^ ^ in ej: ^inn uil eigi uibr tata }ia abi)rgiit ^ann 
barnet. en ^inn lejgi nibr at orferfiu oc ^aje uilni uibr.'^ 

Vm bame |htr|l. 

iij. 6na ^ejir ion ertibiflup nmlt oc loijiit'^ ej: fua berjt at. at tona uerbr 3 
einfaman ftobb oc nsrbr ^on lettare bame.^^ oc er bam fua nramt at |iat ma eigi 
toma til jrunbar uibr'* prejl oc er erfi annara manna fua uair at ^iolp megi ueita'* 

Jvfr. Cap. 2. G. 22. E. 1. Cap. 3. G. 21. B. 2. 3. E. 3-7. 

') arborm — A. *) filj;re — mgl. A. B. X. ») Herclter gaaer A., sainlsynlig\iis ved en blot Feil- 
tkritl, umiddelbar over til "gange ti( ftripta" i Begyndeken af naeste Capitel. Der findcii saaledes heller ikke 
nugenCapitel-Afdeling; med mindre man derfor vil regne at Af. efter ".iij. morCom" ved "lEn tf maOr ntittar" 
begynder en ny Linje, og bar i Margen Tegnet §. *) (rtibiflupi — B., der fremdeles overall ncvner 

ErkebUkoppcn, hvor de ovrige Codd. nsevne Biskoppeu. ') niltir — A. •) «iai — tllf. A. 

') bamf — .,*. B. ») jriols — tilf. X. •) f|i(pr — A. 'o) osk — X. ") fiann — mgl. A. 
'») ut iorel — ^. ") 6m — j1. »«) nt — A ot — B. '») ftip — .d. B. '<')lir«a 

— tilf. A. B. " ) fra "er ()ann atle" og hertil h«r X-. "al j;irir fjadtta. Jia gitfllBi ftann .t)i. aura 

nt fmu Qinniii .tii. aura. r8a latf Jirell" ... ••) [Jiftop— A. er(i6i|tup — B. '») jsea — B. 

««) [late — X »») Jir«linn — tilf. X »») [ntma Br. fiana lM)fi — A. [tlla t«i|fi Kr. — X. 
»») lata btra — Aa. Rettet i Ai. med BIyant til t. bfra. De ovr. Afekr. af A. I. j:(rra. »«) ]iat — 

mgl. A. *») frlflna — A. «•) bioOJ — A. X. »') manni — mgl. A'. »•) at — mgl. X. 

»») oc . . . nijla — mgl. A. »») oc . . . Jiatte — mgl. X. »•) jsijtgia topii — mgl. > Aa., der 

heller ikke sxtter noget Rnm aabent. De ovrige Afekr. af A. have et aabent Rom for dissse Ord. **) fra 

lata: )ia abtirgljt fa bam rr sigi viR tiit met vitnum a( ofsititt — X. >*) io«a( 

- X. »«) e( bame — A. ") lil j. tiiO — mgl. A. »•) »inna — A. 

17 • 132 Mldre 9 bame |iui ^ at (Tira. |ia ffal ^on (fira ^laf feo^ fit\l\ir m ofTirf oarOi Dauf. 0( (tlri 
)iat i uafne ej: fU er. I&i q; ))af er ei^i tU^ )ia ffal &rff|ia i bodo ^rtifuor e&a i 
fnio eDa fio.^ ifn q? edi er {leirra tiL pa (fal fata ^ rata 0( (sQ^ia a briojl oc a 
^errOar t troff meD ptim orOom er f it eru <> ffi|iaO/ iff fCiri ^lit i n^jnt j:a6ur ot 
fonar oc anba ^ine ^cttga oc 0ej:a <> naj:n. ^a a ^ ^lat bam tirtiu tetgt neera oc tona 
eiga bonba finn fern aOr. oc fua fCat j:al)er bam jTira ^(rQiir m ^laf bcrt) offlrt oe 
figa po tono fina. ifn ej: ^ » bam (Itirtijf uibr lorre * * fit |ire|l fern jTiotajt oc lagji 
^ann criftnu a tneb ^leim orOotn oc * ^ etnbetle er ejitir (fim er. ftn t} prejlr tor* 
frij00ir af bam fe (firt pa fanne fa tneb eina^^ eibi er (firbi.** eba fa er ner tiar. 

Km ttarnan ut8 I)ri8na mrnn.^' 

4 iiij. ifn )iaf er )iar neft at ^uerr mabr ftat fri|lin nera i tonunga uttDbl*' 
^leffo. tlla ma*'^ Ocibinti matin vm nott ej: ^ann f«v til tirtiu Jieirrar er prejlr 
er * ® at. f£n t$ ^ann jer jta tirtiu ^leirri er jireftr er ^ * at offirbr. Jia er ^ann m\i 
|ia flat ^ann einn i bub fer oc tau|)a tau;)um finum oc j:ara^^ a; lanbe fern |Iiofa}t 
ma ^ann. 

Vfr barn |kal |ktra at tf l^tfit I)(t0tn mann tolj; manaHt.^^ 

5 t)« Bam Outert er boret veerbr^^ millim mii^iaie meffo oc iota. |ia (lotu fiau 
oE trijlin tiera j:irir iot. H^ fa er i ^ufum^^ ^ej:ir barn ^eibit iota nott QiaQbe.nj. 
aura biffu^ii. ftn mebat iota oc j:a|tu jiau bom oil er borm tieerba. )ia ftotu oD 
trijlin vera j:irir j:a|tu. eba giaDbe .tij. aura biftu^ii. itn pm er borm verba millim 
j:a(tu oc mibfumaro ^au ftotu on fri|lin tiera 3:irir mibfumar eba ^iallbe nj. aura 
biftupi. 0n mebat mibfumars oc mii^iate meffo pm ftolu triftin uera^^ j:irir 
mif^iata meffo eba giallbe .tij. aura biffupi. ifj: mabr ^ufar ^eibin^^ mann ^ij. 
manabe fia a biftup ^uorn oijri er bonbe a. en tona ^' ^aj:e fitf j:e. m )iau babe 
^iun gange til ffripta oc borfe uibr gub. dtira ffal bam ^utert fiepr uil (9:^^ 
rffbejt^B bauba. I^n ej: eigi uorbr ftirt'fua fetn yr^r uar mallt )ia er ^uebonbe fa 
fffdr .nj. aurum uib btftu|i er i ^ufum ^fj;ir barnet nema )iui at cins at mabr bibi 
tonunga biftupe eba iarle til gubjiuia jia ffal lata primfigna barnet. oc lata fua 

Jvfr. Cap. 4. G. 22. Cap. 5. G. 2L B. 4. E. 8. 

•) )iat — X. ») (Tira — A. X. ») tit — mgl. A. *) tDa fio — mgl. A. ») tata 

— mgl. A. (Ac. og Ae. udelade rata). •_) Her ophorer X. ») f«tt — A. •) tint — tilf. B. 

*) (T — Ab. c. d. e. f., hviike, tilligemed Aa., udelade det folgende vera. ><*) ]iat — tilf. Ae. d. e. {. 

") 1)a f<nt Jiaf 6are — A. »») er — A. ") fine — mgl. A. »«) er (lirBi — mgl. A. 

'») (ywm DarnaO tier (totum viB ^eima menn ^(tfa. — Overgkr. i A. ■•) rifi— A ") mti — Aa.d.f. 

"•) fitr — A. »•) (itr — Ae. «•) j;are — A. «') ot g: *t. — mgl. A. »») Bom oil )iatt 

er Soriti werBa — A. »») ^ufi — A. B. **) tjera — mgl. A. «») utletan — B. mgl. A. 

»•) ^ans — tilf. B. »') Jeit er ot — tilf. A. »•) urB — tilf. A. Froslathings-Lov. (II.) 133 

(tatUia .{ij. manaOe.1 i£n maOr ^tierr er fifr ^eiDin a (anbe ^leffo oc l(n)mr |iui|)a 
^(lir ^ann j:irir laref jriU fmutii uiOr ada memn ot j:e finu uiDr bi|Tu|i ptf^w upp 
tfrnur. 

Km amltfttar barn. 

oj. fn ambotfar barn ^uart er (i^i omgr j:aOrr uiDr |ia ffal broften ^D^Qia 6. 
lirir )iar til er j:adr (lenpr uiDr. i^n bam (Tal ei^i lata bcrtja ^anba> titiEitiL H^n 
ej: bortja laitr giaEbe .iij. tnerfr [broften einn.' 

11m jpilkit htrkin iip|i gcrtl. 

Qij. Bombr |fo(u jnjltio tirtiu [afa ^era j:t)(ti9 mttnn aDa ^ oc ij(u:e ^ort a 7 
.jrlj. manabom eba piaQbe .p. mertr btlfupl e; a; tre er. ifn ej: tnemn uiUa {lera 
firtiu or jleini |ia jTolu ^leir raba er beffr uilia oc ulftraper" eru ej: fumir uilia eigi 
oc j!il |ja a. Jfn ej: mimn jattajt at |jui iia Ufijr* (lift uibr fern |ieir jeHejf^ at • 
tre tirtiu ^erb. in tf j:iorbut)ge titemn lata laUajt eba |iribiuti09.^ Qiallbe (titt 
fern taia rentir til or .ju. tnorfum. J£n t$ gerbar memti lata * jattajt piallbe .»j. 
aura« l^n )io at eitt tre fiXiqt jia uarbar )iat |)eim tnanni er ^at tre ^® fCal j:a .oj. 
aura, oc [ua la|[ 5"*!'^ |iw N'^ Cl^^in Wrlift gercjt^* qj ^j |,a( tms i^pt 
oc»* abr. Hfti jDltie memn alter jfolu firtiu perbe upp ^aUba eba gialtba^* .iij. 
mertr. en .uj. aura ej: oil jerb j:el}t ^ « en orijri j:irir tre oc jae til fern abr. ifn ej:' ^ 
0erb lelljt eba ein mabr leetr jaQajt \m (i^gia uibr .Iij. aurar at wn^arpt tirtiu. 
£n fiban (folu bombr braba tirtiu fina ual^^ a .iij. oettrum ^uffrium. 

Vm kirktu titg|la ac kUkna ksnp.^* 

niij. Ueitflu (fal bua foineliga mote biffupi fa er tirtiu lertr uigia oc |Tal fa ;a 8 
er uigia l«tr .jij. tarti oc .jij. alna langt lerept eba uabmal.*® Itotfo ffolu oc«» 
alter p)[ti$ m«nn taupa til tirtiu fmnar at .jiij. aurum.^^ H^n ej: eigi er toijpt a 
.{ij. manabom )ia eru }ieir fettir .iij. mortum uibr biffup. I^n e; gerb j:ff(Ijt eba 
etnn mabr lertr jalla^t ^iallbe .iij. aura biftupi. 

^uat kirktu nt0|ln rafkor. 

i;. tit Qubd lagum Oetllbr tirtia ui^flu finni meban jleinunum er oraffat i 9 
altareno oc |iat flanbr feal):t obrugbit. H^n fiban ffat biffup tajla oatne a WQp 
nija [at brunninne lirtiu.^^ 

Jvfr. Cap. 6. G. 22. E. 7. Cap. 7. G. 10-13. B. 8. 9. E. 34-36. 38-40. 

'•)*"* "9' • • • «n«nBl>< — »ne^ A. B. ») ^anna (^ana — c. e.) — A. •) [biftopi — A. 

*) ftOiT — A. B. ») niHrari — it. •) Jittm — tilf. A. '•) jsaHij- i*. •) mmn — tilf. ^i. B. 

») niBT — tilf. A. •") tre — mgl. A. •») Her ophorer Aa. '») [(liin firtiu |tat %tn — A.B. 

i») tre — A. »*) \m — A. ") QiaKBt — B. >•) jstHr — B. '») i (maaskee Taltegn) 

— A. >*) 1181 — B.. mgl. \A. >*) OC fludo tau)i — Ae. e. mgl. elien i A. *<>) naSmal — 

oigl. i A^ dog med aabent Ram i Stedet, nndt. i Af. *>) 0( — mgl. A. **) maitatum — B. 134 iEldre 

Vm kirkin grin. 

10 I. % maOr (t)|lr mann 5ocijiu0ri \\«n\ii meD ^uerriu tr fiann (t)|tr eDa fortr 
eDa fil bauDj brepr i tri|t tirtiu e&a t marie tirtiu eDa i tirtiu garOe fieirra. ^a ^Q:ir 
fa jririr gort ft ot j:ribi lanbe ot taiifum ortiri er uig^ uegn* ^n |iat j:e a f^nlft 5in 
\\«{Qi otaji* (onungr^ en ^alj^ iarftlttgr lonungr. Jfn fa er lojlen er' eOa ftrrDr* 
tate aOr rett fmn ^a(jni nieira en i emgom ^aO aDrum or jjui $l f^n l^uerruifna 
|iar [em griD em f(ef( allra manna i miDim. )ia fatti^f fa 4I mortum fiy^a uiHr 
tonung er a |iau griO gengr. en [reltr Jieiita tiej at ^alj:u er jirir tiarDa* f^mrt \m 
[|ieir ja ^ ^og e&a far. £n griD |)au fem feelt eru mn olaje meffo i tau:|]ange jTodi 
^allbajt til [aj;ranj meffo. Ifn om einfa griD oil [flal (lanDa fem i bot ftlL^ i^n q 
maDr gerlr ^in famu uterf i j:i)lti9 tirfiu eDa^ tirfiu* garDe meD ^eijtugri ^emDl 
fia giaUde ^ann .pi, mertr filj:r9 ^ <> ^alj:l tirfinnni ^ ^ en ^alj:t biflu|iL oc tome eigi 
i lanD aptr jr^r en bo'tt er uiDr firtiuna. H^n ej flitt er gort i l^o'genba tirtiu eDa 
tirtiu garDe ()ttij:lugri ^miDe. liagiallDc'^ ^atj:a atfo mort fijljrermatna * ' ^alft 
tirtiu en ^ft^t biffujiL ot tome aUDre i lanD j:ijr en bo'tt er [uiDr tirtiuna.^* fue 
(fal ^uerruitna Jiar fem brofen na'rDr tirtiu j:riDr. itn po [tijnijt tirtiu nigflan * * ej 
^ttiftugri danDi [tjarDr flffgit ^ * at eigi tome bloD ntf. Sn ^uargi f|iillir uigflum * ' 
OfunDar lauft bloD. itn je |ief[ er uigfj uatte ffal jara ^ » til tirtiu nigflu jnjr en 
i tonunge garD j:alle ^ ^ cDa biftupe. ftn ej: maDr neitir manni atlaup eDa far meD 
ein^uerriu napne |)ui er j:irirboDel er at bera I tirtiu eDa tirtiu garDe eDa til Dau} 
Drepr oc n»rDr i put ajrttftin. ^ann oe ^ane far eru ngillD at jiui finni bttDe tonungi 
ot fua jtenDom po at ^ann fe aj^etin ot eigi tirtiu grH3i-. Sua er ot mallt tim 
aHa pa matin er ^onnm neita liD meD uapnum tf peir ja ma-in aj:.*« itn ej: 
grajner nerrDa at nauDgum j:orr(rDio monnum pa jlanDe tirtian pionojlu lau9 til 
peff er tirtiu fotnar m^nn jlijfia pa'*^ brott. 0n er fua ma'ttt. at ej fa maDr ^ffjir 
j^nneir fpetlar maDr neret ot bioDa jtenDr at forna tirtiuna^a tr jriDr nar abroten 
aj: gioHDum ej notor ncerDa eDa aDrum j:ear lutum ^ine DauDa [pa fe pat bijTup^' 
fem ^onum ftjnijt. 

Jvfr. Cap. 9. JO. B. 10. 18. E. 37. 

*) MUX — A. «) fonungr — mgl. A. ') tjar — A. *) eOa fatrftr — mgl. Ah. Af. 

*) [f)inn tr jiijrrr verOr (rettet til veOr i Ad.) tjej at f)a(j:o — A. «) [fjann j:ter — A. ^) [jtah f«a 

fern bof fe0ir — A. ») i jn)tfi9 — tilf. B. Ac. d. e. •) eUa firfiu — mgl. Ab. f. »<>) paffmrtj 

nar —A. i*) I Codex ved Skrivfeil: firttinnu »») firfio — tilf. A. >») fialjimelna — i4. 

14) [firfio _ ^. i») |-|q„^ firfia^ ^ijto — ^. »•) [er ropiit — A. ^^) tiijlunnf — A. 

*•) a^a — A. »») oangi - A. «<>) j^i __ tilf. A. «») ?iaf — .4. «•) firfio Jia — il 

*•) fta \t jiat eTfi6i|fwp — J?. [Jia ff Jiat unDir tiaUDi arfidifcope — Ah. f. [Jia fe jial firrfiftifcope (ell. arrfis 
6(fcopy Abbr. bpf) — de ovr. Afskr. af il., dog er **untiir DaRDi^* i (/. tilfoiet i Margen med Arne M.8 Haand, 
og i e. med den anden, der bar gjort flere Rettelser i denne A^krift. Frostathings-Lov. (II.) 135 

(Slt btfkup tsbr ktrkinm oc kriftnnm ftonu.i 

ji. B»j|fup (fal TabB firtium oc frijlnum borne attuiii ot femni memn til fetia 11 
|ia er ^ann uU. oc> Ij^'J^ii' o|[|iui ^»Uif at tier jTolum Oaj:a ^la teenni monti er off 
Jiodajt oc ^la er tunni jiionojlo fma reifa. |iftt er jom rettr. 

Vm kirktu brnna. 

lU* ^1 J^ltid tirfia bremnr eOa annur tirtia aj: prejt ^anbuomum eba Oatie 12 
lags tnanna. pa fta( preflr rei&a tlmbr a tua:t til iamgoDrar tirtiu. fn ej: annar 
tnaOr bm- eellb til tirtiu^ er of[i)llbr er til at bera pa 5aj:e ^anti abtirgb a tirtiunni^ 
oc aUt pat er [i ^emne* er. SUti pan aHan er at rabe prejt er pangat" boreti pa 
abprgijt prejlr aUan'' fern dann bere^ til fealjt. 

<6f maSr nil rigt I)(r0rn1it« ktrktn upp grra.* 

jiij. itf mabr a fer ^orgenbeo ^ ® firfiu oc j:attr ^on nibr oc liggr .jij. manabe 13 
giaObe .iij, tnerfr biffupi.^* Sn t} ^oti liggr abra .jij. manabe** [oc on pribiu*^ 
giaObe en .iij. mertr biffupi. f£n ftban ffal ^ann eigi giallba. en gera ffal garO tint 
oc giallba [ei meira en** .ij.'* merfr bi|!upi.*« 

Vrn fkiyUlin Ji^tkte pnft aiOr^^ foknar ntrnn.iB 

£iiij. /pttis preftr eba annar i flab ^ane jTal O^itna nera oc gera monnum 14 
reibu fina*» peim*« [er purj:a.2i itn tf ^mn j:er jra nftnbfijnia lanjl oc towr 
mabr meb nainga fmn bauban eba a ^ann abrar naubfpniar oc miffir ^ann preft 
5eima. pa ^ejir prejlr* * jirirjaret reibu fmni i peim fettonge eba attonge er fa mabr 
er or pa .^ij. manabe. 0n preftr ^uter ffal ^aja meb fer crismu oc aDa pionojlo ej: 
parj: bam at ffira ^uterf fem ^ann j:er. H^n e; ^ann ^ejrir eigi oc er ^onum bobet 
bam at flira. ej: pat bam oeerbr baut offirt pa giaDbe labur bamfme .oj. aura m 
biffupi .iij. merfr. 

jn. Uriflin mann ^uffrn ffal at firfiu graja oc til firfiu ^aja j:oTt lif innan 16 
j:im natfa naubfpia laufl. nema pan er fer banar feat|r at finum vilia eba ^ann 
^ajre tieret jrra friftni ffilber meban ^ann uar lij:9.** ftn ej naba nert uarbr pa 

Jvfr, Cap. 11. G. 15. B. 12. E. 31. Cap. 12. 13. G. 12. B. 8. E. 34—36. 39. 
Cap. 14. G. 15. B. 12. E. 47. Cap. 15-17. G. 23. B. 9. 12. E. 47-51. 

•> Urn firfna pijii of crifUnnjUoms. — A. •) ^ann — tUf. A. B. ») fa — Ulf. A. *) urn 

tirtittna —A. •) [inni — A. •) lit lirtio —A. . ') aHan — mgl. B. ") Jaj i Jorit — A. 

•) Urn IjffQfntia firfio — A. ••) JofBmda — A. ") ortrtifcopi — A. •») gialtti aDrar .iij. 

■irtr trrtibiftopi — tilf. A. >') [tn qp fjon liogr .iij. .jij. manetlt —A. '*) [fi tiwira m — mgl. A. 

'») .jij. — Ae. t. '•) BTtiftifcopi — A. ") (irfio— tilf. A. ") fma — tWtA. '») pna 

— mgl.il. »•) lifim — mgl A. B. ") [tf Jittiyia m — A. ") fa— tilf.it B. ") til 
Grtio — tilf. A. *<} («a ijanti l^tst iorit uapn J ottjOni j (irtiv tBa j tirtiu garet oc tttrSr litr »t triinn 

- tilf. B. 136 Mldre 

ma ef firtiu grajra. 0n tf ei^i ^rajpr at tirtiu [em mttQf er QiaUbe .oj. aura Oiffupi 
orjrcrrr )io (U^ana ti( firtiu. H^n tf tnaOr jTai j:[i)fia [fjin bauSa^ aj: ^embi fer 
oc f|ej:ir O^nn eigi j^eima ijrif U& til. tate aj: grannum finutn fjinum ne|tom fua at 
^ann narbr uibr j:imta tnann oc nijli^ aDa oc ^aj:e ^a tarimm er ^ann ^ajrbt 
^eima libjota jnjr rn ^ann trffji abra ti(. i^n fa er nttpijt giaQbe .iij. aura, q; 
^onum nar fii [apt. i^ti ej: fianti fijniar tuabu (lanbe j:trir eino eibu nema ^inn 
^aj:e nitni tii.^ in tf tona vtrrbr meb bame baub ^a (fai fua ^ra^a^ i firtiu 
garbe fern abra tnann oc eeigi ffeera ne jta tata. 

Vm lunnit Itk ' oc ftajkarU." 

16 pj. /unbit Ut ^uffrt oc Oue^anga manna (it ph ffat ^an^at til firtiu pm 
er neft er graj^et at. ftn tf prejlr meinar tirtiu garb ^ eba ujip ^aUbj maOr firtiu. 
ftirffote fa unbir oatta .ij. oc ^eie^ jjeim abi)r0b a ^embi er tirtiu garb bannar oc 
narbar ^onum etfi ^at mat fiban ej; Ditnl ^ buga. ftn ^in er bannar j:[t)ti lit til 
ji)ttie firtiu ej: eiji*" oil |iar ^aya. eba abtirjijt ftifu fem ^in** ffittbi** er jijr 
jor meb. 

17 juij. % mabr Jiarj: olean ^ * oc ma eigi jijlfie preftr uibr toma. pa oU fa 
^ann * * er tirtiu fotnena a meb jreftlenge ^ioip tf engom tojle f«x ^ « meira lib til 
oc ^crQbr einfaman en ^in miffi oteanan H^n t} ^inn^^ ^eifr ^oj:uub fiunb finni 
jirir ^ffflenbea prejlenom i fottenne oc er ^ann ^ ® meb ^ * j:i)(ti3 prejlenom at olean* 
enne. ^a ^aj:e ^ann |iribiung aj: iireft luta en 3:!)(fi9 prejlr .ij. luti. I^n tf eigi^** 
er jnjlfie ^irejlr ner oc olear ^ann einfamen jia tate ^alj:t ^uar ^eirra. f n )iar ^of^er 
fa ffiduange t$ j:i)ltie |ire|te bpriar adr lutr |)re|l. (edigr gerejt grein a eptir mala 
uoj;(um.^^ ftn olean oil ffal tauplaue nera annare tojtar. 

18 juiiij. pvi l^uft, m«nn jubi ^eitit at |ieir*' ffolu tiunb ** gera aj attu fabe»* 
finu oc aj: allum rettum lanpm finum a ^uerrium .j;ij. manabom oc aj: laba oc 
laft*« filja. ftn tf eiflilabr aj giaUbe .iij. aura^^ fi)tj:mtttna2 8 biftupi oc gere 
.iiij.^^ ft(e|i|]or a lut ^uffrn aj: tin faSba fabe eba iRggi ji-am flitt er ^ann uil oc 

Mr. Cap. 18-21. G. 6-9. B. 11. 12. E. 31-33. 

>) [DauOan ma«n — A. *) jifti — Ac. i. e. I Ad. rettet med Arne M.s Haand til nijit. *) Her 
begynder S. *) ftana — tilf. B. ») hufft — tilf. B. •) 0( Haffflrta — mgl. S. ») ggrll 

— mgl. M. f. •) fintt — S. ») tiafiar — A. >•) tigi — mgl. S. >•) ^anum — S. 
>«) ItiltDi — mgl. A. ") of J^fuH tinnD— tilf. A. B. ") oUanar — il. 8. >») ^ann— mgl.& 

'*) *«'it "• ■*• ") ^M" — •*• *■ ") &*•"> — ""e;'- *• ") "i" — «ne'- ■*•> ^^e n«<i 

aabentBtaaende Rnm. »•) ti{i — mgl. S. •') fflataflBjti — A. S. »«) gerB — A. Orenkr. 

mgl. 8. «») menn — A. 8. •*)ti«n6 fma — A. fiunDir finar — S. »») [sOt — B. >»)taBa 

— 8. ") tnn — mgl. 8. »•) fta^tfnar — A. [i^yputt — S. ««) .iij. — A. 8. Frostathings-Lov. (II.) 137 

fanne tne& eiOi fmum. 0n ej; maOr er traj:Dr (iunbar oc ^trtr ^anti eigi )ia ffifijt 
(iann jijrila arif aij. mortum oc fua annaf oc ^ift |iri&ia. £n jiiorDa ar ^ej:ir ^ann 
j:irir fwtt jttDi fmum oc $t fmu uiOr bt|Tu|i ^ iatiiua( einloijpie tneenti fern bo'n&r. 
3 |taD QiDmQbie tiunbar )ia |To(u menn o|l gera aj; miott |ieirri allre rr OffrDr yxita 
naflm" jirir ione iiu|To. oc jTolu |irir' hitir fnuajf til tirtiu oc til biffupe oc til 
tttiinl manj. en |ial [fnuijt a* jato-fra manna (ut cr |ia er'eptir. 

*10m fhrrtbar tiunli.* 

jij. [f il (freiDar tiunbar ^ (fal f il ^iallj gaufla. m til laftes * aj: tome nrrgi* 19 
fT ^uart er faHt. J5n ej maOr ' " Oijgjir iorft fina tit lutar Jia ftal tiunba ^ ^ aj 
o(fi|itu oc uarDueiti fa er a iordu btjr. 

Vm rttmn fkatt. 

jj. ttuma (fatt (fal gera^^ g ^uarium .jij. manaDom Ijuer maftr peninj taten 20 
Jieirra er til .iij. marfa talenna a * ' jirir tittan uapn oc fl»5e * * einj:olIb » * oc 
gere babe larl oc lona eba giadbe oijri jirir * « peninj. 

^L Boa er oc msllt at bonbe Outer |Ial eriga ol at ione natu ^ ^ tuffggia 21 
mala.*' in erfibijluii^o ^ojir put lojat at |ieir (lolu tjera jleiri faman er^^ 
oilia en jieir jittre^a er jfere"' uilia oc eigi jjo^* aHer eba giaUbe .iij. aura 
bijfupi'^^ ej: eigi er att jirir lot. 

Uih ^^^ V^^P ('(it ^f^lT f^^f^ ^ NDi))' tirtiu fotn oc lata j:ara jiirir ^celgum 22 
De0l fjueerium oc jajlu begi fua morgum naftom jirir fern j:i)Hi9 mann eru^'' fatter 
a oc fati2 8 tiiti^s oc forfe fem yt)[l\9 jireflr. 0n ej \}mn |I»r eigi fern mattf er 
eba miffer O^inn troffa eba rej:lar ^ann eigi pa giaQbe l^ann biffupi aij. aura jirir 
^ufitm troff er eigi jor at greiba. fn ej: ^ann (ler Iroff at (lilum oc formr eigi i 
natftab rettan pa ffal ^ann eptir^^ j:ara ocuita a ^uerium l^enbi |tob oc pjni peim' ^ 
ping, ftn fiban gauge ^mn aptr eba ribi oc f\(ift meb fer oatta tua oc fegi peim 

Jvfr. Cap. 22. 23. G. 15. 19. B. 13. E. 10. 11. 

•) erfi6i((op — A. ») a jriattflQ^an ntfla - S. ») Jitir — A. S. «) [tr fpiftj tf — S. 

*) Dette og naestfulgende Capitel staae i fi. i omrcndt Ordoo. *) oc (u(ar forns tiunD — tilf. A. 

') [fn (IrsiDar tiunb — S. •) tabs — A. lanfj — S. ») ^urrji — Ae. B. 8. vtrit (maaskee 

feilagtig Lxsning istf. nergt, der ligner tieroO — Ab, c. d. f. >o) maSr — mgl. S. ") ttutita — 

mgl. Ae. e. >») giadtia — A. '*) begse disse Ord mgl. i Ac. Aabent Rum i Stedet i Ae. 

i») |in — tilf. S. '») tinfoM — mgl. i*. >•) ffvttn — tilf. A. ") Bonfte (tat oO iriga — 

(Henikr. i S. '•) mtf{o — A. S. >») o( Suandi ftufr — tilf. AS. *•) ii|lup — S. »») tf — A. 

»») (aman — tilf. A. ") Jiat — j*. •*) Jio —mgl. il.S. «») wtibiftopi — A., som herefler 

mreralt nevner Erkeblskoppen. *•) Urn trof|iurB — Ae. e. ^uar pKffr (tad fro(I |tera — S. *') tierDa 
— A. *•) fa — A. »») tjti — B. "•) ajttT — 8. »') ^onum — & 

18 138 iEldre 

allum til at ^eir tome tit liin^e oc jTlri fit met) ei&i ^ fmum eOa giadbe troff uitt 
a |iui ))in0i er preftr ui( ftejna. ftn tf ^anti^ uii ^uarte fueria ne ojti j:e|ta )i8 
jTat' ptpm ttfta bombr alia [tit ti&eo at j:ara^ at ^ontim aj; fiingi oc tata i^ 
ijonum ^a(|u meira. oc ^aj:e bombr ^alj^t en pre(tr [.iij. aura.^ ftn q bcmbr fpia 
^onum tibea tit a^eerbar^ )ia er fa fttifr ^usr^ .iij. aurutn. 

Vm htoff or ))tn0 bob.^ 

23 |j;iij. £ro|f eba fiingbob (fat eigi i)n0ri mabr bera en .iiy vetttra fua tart 
fern tona oc fetia i fjonb bonba ej: fiann nit uibr tata. fn e; ^ann uit eigi uibr 
tata. |ia bere ^ann ^eim tit ^ue * oc feti ij:ir ^r npp oc gan0e in oc fegi ^iunum. 
^eima mabr |Tat bera troff oc liingboD. tn. ty. fiingebob j:er eba ^uerti * <* bob fen 
ler. |ia ffat armabr raijta ^ ^ a ji)rfta fiingi oc ^aj:a fott j:irir |iribia ^in^. in boO 
5uart er tit ^U9 tormr |ia ffat bera tit nefta bcrar ^uetre Jjeirra er rijtr** ot*^ fua 
fem bombr l^a^a rolt** meb fer^* a Jiingi. t\\ l^uemiitna |iar fem mabr fetr^* 
eba fterr ij:ir iorb fin& oc era ^ue a jiau er memn mego uibr ^^ vera ^a ^aUbe ^ann 
up|i bobburb ^* allum. fn jiat ffat (lanba om bobburb i» fem bcmbr oc*" jJtjtfis 
mcmn firttaj a.* * a jiin^i. H^n ^uen'uitna jiar fern m(rnn j:teiri bua a einni iorbu 
|ia ffotu |ieir ffi^ita meb iaj:nabe millim finn epfir bonba ^* uiHb \s«\it bobburb oc 
ftajrtarla lotfto en eigi e|)fir iarbar magne. £n ^uoruifna ^ar fem meenn |Ti|ita 
iorbu fmni i tua luti*^ eba jleiri e; |ieir greiba eigi featjir bobburb a. |ia bffibi 
armabr 2* bonbr a Jiingi at (greiba**) bobburb *« a. fn ej: ^ann gar**^ eigi** 
^a fe lieim faftalauft er a bi)r. H^n antjlcenbom aOum innan flaj:9 beeibi fa bonba*' 
bobgreibjflu er iorb a. a liingi eba nmbobo mabr ^ans. 

24 jDiiiij. dunnu bage ^ffUgr riff upp a laugar begi'* j:ra none oc ^(rObr til 
manabagd er lt)fin tn .];tij. bagar eru |ieir a .|;ij. manabom er fua ftal ^allba fem 
funnu bags ^^Qgi. ftm er ttinbitd meffa. Dnnur lllarie meffa i jiaflu.^* ))ribta 
Iroffmeffa. Jiorba ^allwarbj meffa. /imta Jona meffa. jJetta JJetre (meffa).' » 

Mr. Cap. 24. 25. G. 16-18. B. 14. E. 9. 12. 

•) Bins BiDi — S. ») Jinn — S. ') aa — & «) [tiD» W e^ara — A. [tib» at j:ara — S. 

») fta^t — S. •) atjara — & ») Jnirr — mgl. S. •) Over»kr, mgl. S. •> l|tt||a — S. 

»•) Juarfjusggfiia — S. ") rajifa — M. f. »«) ritr (n)tr Ae. d. f.) Tontr — A. »») af — A. 

mgl. 8. '*) msnt — B. >») metl [n — mgl. S. '•) (ttr — & »') tigi (tigi i — Ae.) 

— A. i — S. ") 6o8iurBum — S. >»> irolfiurB — A. S. ««) tombr oc — mgl. A. 8. 

«>) vm — B. mgl. A. 8. «») bonba — mgl. 8. »») ftaBi — A. 8. »«) ot — tllf. A. 

*») Dette Ord mgl. ved Skriirfeil i 60 qv. «•) 6oO — A. 8. »') jmr — B. »«) (ua — tilf. B. 

»») btmttT — A. 8. »o) Urn Jdge Daga fiutrir nonlielgi f)^a (Oa Jtjfrir eigi. — Orewkr. i A. t»m funnv 

liagjt JaOD. — Overskr. i & ") ]iuatD(rigi — A. S. »») tang^affo — 8. »») mJHa, mgl. ved 

Skrivfeil i 60 qT. Frostathmgs.Loy. (II.) 139 

diaunba Btliu manna meffa. AtfanDa Dtaie nieffa.^ tliunba onnur OhjQ me|[a. 
fiunba tiytans meffa. i^Qipf a lltarie meffa. €o(|fa onnur IRarie meffa. ))rettanDa 
IRid^iale meffa. /iugrtanba aOra ^eitagra meffa. /tmtanba Anbrrs meffa. 0ej;; 
fanba Itic^ulas meffa. pt^tr .pj. bapar mi ader iambiirir fem funnu ba^r. 

jjn. ftn \itf\tr bagar* eru |jeir tr figi [^aja non ^fflgi.* Jfinn er ))a(9 26 
me(|8. Dnnur IHaf^iao « meffa. ijjribia C^regoriue meffa. /iorba IKajnuo meffa.'' 
/imfa tuejfiia |io|tola meffa er |t)rft er a fumrl. Setta er manabapen [i ^ui(a» 
funnu bags uitu.^ 0eaunba Botolj:9 meffa. Affanba er droit^uno meffa. Itiunba 
ntargreftar meffa.* Itiunba Jacobs meffa. Mpta Bart^otomeus meffa. i(o(j1a 
troff meffa nm ^auflit. ))rfft(anba Dtaf^eue meffa. /iugrfanba tueggia poftola 
meffa 0t)moni9 ef Jube. /imfanba marteins meffa. 0ej^anba Ittemet) meffa. 0iau; 
fanba It^omae meffa. 

ipj. ))etfa er fu Itnan ^ ^ oc miflunn er il(e|;anbr pane [[ouabe oc > ^ iaffabe ^ > 26 
at 0era nm fidb j:iffi i noregl^^ at fiQb fTa( jiiffia ^utert finni er at lanbe gengr 
};irir ottan agataflo baga. |)effer eru ^eir bagar er nnban eru tetnir 6$ pauane 
^tmbi at eigi [fe j;ifft ^ ^ a. H^jjaltatio fancte crucia. mii^iate meffo bagr. tlDra 
^eilajra meffo bagr. tlnbree [meffo bagr.*" /iorer*'^ f^inix jnjrftu *« bagar i 
iotom.^' diit bagr io(a. [))rettanbe bagr io[a.^<* tlnnunciado fancte IRarie. 
pafia bagr. Jnuencio fancte crude. ^«t$i fiorebagr. §uita funubagr. Jono 
meffa. petre meffa. i)(aj:9 meffa j:!)rrL lltarie meffa ^uartueggia nm ^auftit 
fn babe a funnu bogum oc aQum^^ abnim bagum fe j:ifft fillb ej: pb gajpr^^ at 
lenbe.^' oc up bera ej: jange er ^affe at eba nelia. 0n ej: fatt uarba nat j:trir 
uaja brimlaufa^* jia biOi fiar til fieff er ijrft er.** 

Jvfr. Cap. 26-37. G. 16-18. B. 14. E. 12-20. 

') J^iri — tiir. Ab., men i Parenthes. Tilfoiet i Ad. over Linjen med Ariie M.g Haand. I At. med 
den luedranlige Marginalhaand. Mgl. aldeles i Ae. ") non^Sl0T — B. *) Orenkr. mgl. S. Ingen 

Cap. Afdeliog i A. *) bagar — mgl. A. mfflfotiao^ar — S. ») [tt non^tlgi jsijrir — A. S. fit 

^((Iir Ac. — mgl. B. •) ntii^iets — (feilagtigt) 8. t) S'mU magnus mtfja — mgl. A. B. S., og de 

ovrige Dage have derTor i disse Codd. et Nnmmer mindre, saa at Capitlet ender med "StffMH n fl^omt»$ 
mtffe." •) [cptir ^utia funnu bag^ — B. ») j ftaO trttlint meffo — tilf. A. B. 8. «•) Itm 

pWtfifli ot Uifft p^a ot ft||t(in» vntiBifcopa. — (h-enkr. i Ab. f. ttin fidAjpijIi ^veflo aiesantitr p^ (rri|j;l)(. — 
Orerbkr. i Ae. e. d., men rettea i den sidste med Arne Mj> Haand som i Ah. Ovenkr. mgl. 8. > ■) tiOan 

— it >») [ mgl. A. S. «») ftjlieini arfiliftopi — tllf. A. •«) tpler 6(m ntagnuff tonongs o( 

frfinga iaria jpoBr fiana 0( fi)|lfin9 Brtibifcopa — tilf. A '») [jsiffifj — & >•) [me(fa — 8. 

•') mgl i*i. f. >•) mflJoliagaT — j1. >•) .t>ij. Hagfir ot — tilf. A. *") [mgl. & »>)fua 

« — «. ««) fmber — A. 8. «») af tanUe — mgl. j1. J». a. ««) (Da SrimJonifi - B. j iriwlmfa — X 
i lri«t(n>f(l — 8. »») «fTb«tr — & 

18 • 140 Mldre 

Km tttrobr manna.* 

27 txmj. ^ om ufroOr j:af(rtra manna |ia (Tal fu miffunn a nera. at )ieir memn 
rr fifia i fuQfj l^ufi oc iffra 6uj:( eiga m tuau (ftjQbar ^iun bui urn fu eDa tugiDKii 
0( j:i|fa )ieir jiat feni ^eir n(n)fa qitir a jieim bagum tr fiddjilfi er elgi ^ [(n)j:0. |ia 
fetiajt jieir eigi. m tfti fit fa(u ne ^irOsflu. i^n pj |ieir j:i|Ia er meira bu ri^u e&a 
tietrOr ji*ammar * j:i(ft en nu er loTjpi. jia Ujgr la^a fffft tiiOr. Hfn ^uerr }ieirra 
manna er fillD j:i|!ir meft loijii a jjeffom Dapm Jia jreiOi ^uerj:* aj: (e(l* ^nmri 
nm tiunb jram [em maUt er oc fate meft Jiui (lijri maftr ^uetr ot (lipfi ^a[jm jafcrlum 
monnum en ^alpi ill tirtiu fieirrar er jrifff er af ^ i firtiu fotnenne eOa giaD&e (lift 
fem annaf nert opnni fieir a |ieim begi. H^n a meDal bogum i iotum )ia laOe meenn 
fillO a (fipp ot jlijfi oc upp j:e|li ej [goruer em feinar oc ^ aDr fit bunir. ifn eiji 
^ogpi memn pa feina ej:ni ^ ne fit gere nema feitiajf uiti oc eigi ^ialluiO.^ peffor 
tiert f(al po eigi ttmgr ninna ^^ en fit miO bage. en fillb ma ittjfia aHan bag^. 

Cj: maQt nirrbr ftaQrn a utrki a l)irlgum tinum.** 

28 jjuiij. 0j: * * maDr norbr junnin a nerfi einum ^uerium begi peirra er non 
5«l0r er jirir eba meffo wpfne.*' pa giattbe .nj. aura. Stiff ^iff fame ej maftr efr 
fuimfftio pa er ^ann (TiEbi j:a|la j:irir peim bapin pa giallbe .dj. aura. Ot \m 
anaubigr mabr ej: ^ann Drfir af bonba raDe. 0n ej: ^ann t)rfir af fmu rabe giattbe 
broffen [lane .iij. aura, eba pr«tt tafe ^uO fma. dtta abra meffo optna ' * ma ' * 
Dinna fit nefr. ftn ej; mabr ninnr pa meffo baga pa giaObe ^ann .iij. aura oc fua 
ej; ji-eate mabr efr fuimateo pa [oc nar jajta boben jirir. f n fa er pa efr tuimjf« 
tea ^ « er ^ann ffitlbi jajta eba ninnr a ^fflfium fibum ot torn eiji * ^ troff fit jarbj 
fjonum pa flanbe ^ann jririr meb eine eibi af 5ann uiffi eigi fit fan; af ^^itagf oar 
eba 3:a(fu bagr oc oere ^ ^ fi)tn fata eba giallbe fetf epfir put fem bagr er fiL 

Cj: {irrftr (Da atmaOr ftrnUt maun a urrki.** 

29 xjij. fj: prejtr eba armabr luajf 2® Oajft ffftJirt tnann a nerti a einfiueerium 
peirra baga er ^eitagr er^^ pa fueri ^ann einn unban ej: ^ann ft)niar eba giaObe 
[nifi ftitf 22 fem uibr tiggr. 0n prejlr ^uer (fat fortia tjiti oc featjr ^aja paf fem 
^ann (fer troff fit. Hfn ej: preftr eba armabr (lenbr eigi^a mann a oerti. pa ffel 
meb peffo ^eimitie^* tuibiar uifni fo'fia af** einn ffat bera*^ en .ij. fannanm.iij. 

') JFatirfra manna — B. Ingen Cap.-Afdeling; eller Orenkr. i A., kun i Af. ny Linje. OTerskr. mgl. S. 
») (igi — mgl. A. ») jn-rtara — A. S. *) fttitrr— Ak. e. d. f. Jitir— Ae. ») UfL — mgl.S. 

•) at — mgl. A. S. ») (fsinar tro — A. S. •) tfni — mgl. A. •) l)iatm tiiOT — S. 

> ■>) t)inna}ff — S. ") Dm fiinij;i|li ot (nyii ptfint ot f qfitina ertibifcops. — Orenkr. (feilagtig) Ae. 4. e. 

'») jsriau — tilf. A. 8. >») eptni — A. ttflan — S. »«) aptna — A. »») ma t — A. 

•«) [mgl. A. ") tiBi — mgl S. '») {t — A. S. i») OvcKkr. mgl. & »») tucjt — 

A. B. S. *>) latinn — tilf. yt »•) [fetf fiita — A. «•) eiQi — mgl. .t **) if timit -~ Ah. f. 
Rettet dertil »f Arne M. i Ad. «») at — mgl. A. S. »•) a — tilf. S. Frostathings-Lov. (II.) 141 

aura mat. in vm .Qj. aura mat |Ta( ^ einn fueria en .iiij. fauna m jieir |To(u uera 
jp^iliB mmn. fn [a ffat rii)|tajt at )iui ffptr et tit 0uOe at et f^t^ir pttta ^(n)rt 
0( ]iat t)ej:ir j:(otet om .Uj. bora eOa .iij.^ j;(eiri m ei^i ueit tt f\mri [att er efia rigL 
fn ej: ^in ueit fit [o$m fpi eind eiDi jmQum.' 

1^. paffa dag ^tnn ji)r|ta ffa( eifi oinna. Sn manabag^ ^la (oj:ar btftu|i 30 
monnum at ffaja jirir naut fm ot ^eim reiDa ej: eDr uar ^Ofifiuit ej: ftuyne* oc* 
rigi ((engr oinna m tii mibbage. £oi)fa f(al ^aim^ j:irir naut fm oc int)ti unban 
jcrra oc eigi ij:ir miDian bag^ oc reiba ffai ^oi)^ ^einu l^n rj: jUira uinur a mana« 
begi eba ttjrdbegi eba lemgr en til mibbage giadbe .iij. aura bijlupi. £n ^in jnjrfta 
oc ^in jiorba' giadbe .oj. aura *® ej [ninnr a.^ * 

Kji, (Sangbag*' ^in Utfla** ffolu atter tnffnnjafta jiurt oc lata ^eilagt jra 31 
mibium begi. ^angbegar eru jirir * * er ijrlia ma * * til tnibr bag9 oc j:afla til 
none, in ^injiorbe al^eilagr fern funnu bagr |iui at*^ er uppftigningar ^ * bagr 
brottend tiare. ftn fa er eigi ^(edbr fua giallbe .iij. aura biffupi^' j:irir manabag 
eba ttjrebag eOa obene bag. in jirir ^telga jiorebag .uj. aura ej; uinnr a. 

y m laptu oc )«tUli matt ^atit nuffo.^** 

^11}. 0Da er oc meellt at tltarie meffo ffiitan'^ l^in jijrra oc alra pellagra 32 
nwffo apian |ja ffolu aller'*^ mmin jafta uiDr^a fattt oc braub er .jij. uettra [eru 
gamier eba^* allri til are ^^ oc jtibar oc til ^eiHfu allum monnum. in fa er eigi 
jfaftar giattbe .oj.^* aura biffupi*^ j:irir ^uamtueggia bagen. in mat |ian fern 
bonbe oc ^ueproi)a (lillbu eta jiann bag pan ffal ^atatum^^ monnum gej:a a meffo 
beginum. eba giallba .iij. aura biffupi oc ^aje mat pan lil tirtiu oc late uigia at 
gej:e peir'" er til eru nffj:nbir. in tj nofor tertr upp [jirir peim^*' j:irir lotjji 
peirra pa er [fem fa Oaje tigort.<> ^ in biffupe armabr ffal nopa fua marga mffun 
at jfipta meb fer fem ^ann fer at parj:. in flifu fettijt fa er ntemjt fem ^ann gerbe 

•) pat — mgl. A. «) oc — A. ») jpuduitt — mgl. B. Herefter iudskyder A., nagtet tvertimod 

Indholdslutens Orden, Capitlet "Urn olmofo gtrB", see nedenfor Cap. 33. *) Oreifkr. mgl. 8. >) Saa- 

ledes Ae., ellers fliysri — A. •) )io — tHf. S. ») liialm — p. •) f)(nf — mgl. Ab. f. •) bagQ 

Vft|Ia — tilf. A. B. 8. >») Brtitiftopi — tilf. A. ") [^ann tiinnr — A. []ia ninntr — S. 

'•) ana — mgl. A. Overskr. mgl 8. >>) (SangDag^a tag^ — S. '*) j!i)|ia ot(it(a — A. jpiifta 

|U|(a —8. ") jKir Jirir — A. B. 8. »•) ma — A. ") }ia — m.A.B.S. ••) uflpfltgu— A. 
••) mgl. A. S. «») t)atty;a|la mariu mtfjo apfan — Overskr. Ab. f. tlainjafla— Orerskr. Ac. e. Lige- . 

saa i Ad. oprindelig, men foroget som i Ab. med A me M.s Haand. Overskr. mgl. 5. *') a^ltan — 

oftere A. ««) allfr — mgl. 8. »•) oafn — tilf. A. tianf — tilf. 8. ««) [tt gamad eba— i*. 

[iru — 8. »») ai3PS —8. »•) .iij. — Ab. f. ") mgl. & «•) Ri|mom — Ab. c. d. f. 

tWMn — Ae. »») Jieim — A. Iitir )ia — B. »•) [mgl. A. S. »») [fua fm ngort \t — 

A. B. 8. 142 Mldre 

ei0i DeiDbina. )9ua oc armaOrm ej: ^ann nepir eigi. 0atna mat a oc prtf^rm |iar 
fern armaDreti oar ^ eigi at tirtiu. i^n tf ij:ir jiordu eda ar eDa jioD er at jara 
0( tomst maDr eigi jtam at nerpDar begi. |ia tome f^mn nejlan ^ailgan Dag^ tptir 
er jrcrr^ er oc ftjni tne& eine ei&i at fjann matte eigi j:irir^ opaDre^ toma oc fe \n 
ft)tn fata, eda giaQbe nUi fua ein[(n))ji6 mabr [em bonbe. i^n fa (fat eibltajt nera at 
eigi uia&i ^ann a ^eim begi jara^ ti[ jrango at fua j:orro uetDre. 

Vm olmofo gert) a l)nita fnitnit licgi.' 

33 sjuiiij. dller m(mn |Tolu otmofo gera a ^uita funnu be^L 6onbe ^uer oc ^usi 
jircrija fin leij: ^uart fieirra'^ oc fuji a. 0n ein[oi)pr maftr ^uer penitiB oc fua 
0on9 meffo bag^.^ 0n aDer memn er bu eiga fer (lolu gera lombeiDb a lltii^iale 
meffo bag^- J^D'i' ^<)nbe f^um f7e;i|io en einuirti ^alja (Tapiio oc fua prejtr fern abrer 
mann oc bora tit tirtiu fern bonbe fina oimofo. oc einioi^pr mabr f^uttr pening oc 
bere iamuat til tirtiu fern bonbe fina oimofo. ttnnat tueeggia' (Tat ^uen* gera^^^ 
eba |)ig0ia. D^n fa er jaQaat t«tr giaUbe .iij. aura ^ * biflujii en (n)ri j:irir iiening 
^uom. H^n [meD fama ^tetti^^ jtal |ie||a otmofo gera*" fem jijr uar fagt. dama 
fait U00r oc uiOr ej: mabr greibir ei Diaje lorn.** 

Vm tola ^Ugi.'* 

34 Kjiiij. Jola ^fflgi (Tal oc )JT)rma jlora baja ^ina jijrjlu oc jiorar nettr. tn 
5in ;imta oc fetta oc feaunba flat reiba * " jobr ^eim oc mt)li flat reiba nnban 
nautum tit mibbags. Sn 5in attanbe rr l^citagr fem l^in j:i)rfli. £n ^in niunbi oc 
tiunbi oc erlti|iti oc toljte fem * ^ mebat jriorbd bago oc attanba. ftn l^in .{iij. fem 
Din JDTjli. ifn |ieir eru .nj.'® bajar er .nj.*' aurar iigjia uibr en .iij. aurar 
(iggia^<^ uibr aDa abra. 

Vm lo|f a l)irlgnm ttQnnt at fleta.^*^ 

35 XJjn. ifj mabr gerer ^(njaiall [eba uibarlaff^a j^x en ^eitajt fe. Jia (Tal ^ann 
reiba |io at ^eilagt fe oc |iat eitt inbeera er noi)ta flal fia^' ^telgina uibr 5iorb oc 
uibr ^iun. Jn timbr la(f oc** jiata la|f jlanbe Jiar Iprf** fem lomet er |ie er 
jiribiungr bage lijir.** en ott*'' annur loff reibitil 5u9 |iar fem ^enn ma jtirft ja.** 

>) er — it S. «) J!(rrt — yl. S. S. ') i — S. *) owBre - S. ») JitngBt jpara — 

A. B. S. *) Urn olmofo gtrt. — Overskr. i A., hvor dette Cap. indskydes foran, mellem Cap. 29. og 30. 

Orenkr. mgU 8. *) Jieirra — mgl. X ') Ot Oleifi mt^o t)B|| — tilf. A. B, S. *) Onnat 

Ottfft — i«. ">) B^rtJa — S. ••) aura — mgl. 8. >») [fama ^sitt — X. [famt l)a(tr — S. 

>») grsita — 8. '«) tornQtilll) — B. fi 01 torn — mgl. 8. Det sidste Pnnktum lyder saaledes i A.: 

Sua (T (oO urn tomtitiini ^ins Qtitaga 0\»f» (onunge. )ia (iggr fUct tiiD ftm aOann var vinifagt. '*) Ingen 

Cap. Afd. IS. •«) T(i9a — mgl. A. ") ^inir — tllf. A. B. S. '•) .flij. — ii i*).!!!). — ,A. 

»") ttggia — mgl. A. 8. «•) o( fua tf uiD «fr a annart man) eign — tilf. A. Overekr. mgl. S. 

") [mgl. & ")vm — A. umjia— S. •«) eBa — S. »») ti(rt — mgl. 5. **) tptn — 
tllf. A •») oa — mgl. A ••) ^u« - tilf. A Frostathings-Lov. (II.) 143 

£n ifftta btjrOi oc ((Qjiar (er^gi in pr tr j:tjr(l ma j:a ^U9.^ H^n fioj:ar j:(ofe ^u(er 

jlanbe fijr |iar' [em ^ann er fomm at ^ttl0L» Hfn ej: a retr efta flraumr |ia jare. 

fn ^uerruifna |iar \m oii) fDa (Tip e&a jeartut manndretr^ a eign'^ annare man). 

|ia 5aje fa filf er tennir oc .ij. uatfa ^ej:ir ti(. i^n ej: ^anti* ^tfir j:mT ^agaf )>a 
5aDbe ^ann jirir eino ei&i ej: .iij. aura er ticert^ eDa tninna.. ftn ej: tneira er oerrt 

|ia fe (tjrittar eiOr uppi. f£n tf ^ann ^etDbr a )ia feitijt 5ftnn bauge ot j:are fu 
fear fotti [em* aOrar. 

Vn fkiff ma rioba.' 

Xj^j. Haup |Ti|i |Ia(^<^ eigirioDa vm ^etOgi nema |Tip|)9 5e|Te fe |ia |Ta[up 36 
bare" or j:[(rDar mate, ot fuaiiar^^ fern eigi geefr fflpp^* aujlri tiart.^* Mi 
pm on er maftr ma fitia a. a fteDa uppi** efta f^tfir mabr aroffe^* oc ma maftr^'' 
riOa a npi'® |)a er fa «np fetfr er meft jer.** 

$nat brra ma firlUalan|) a Ijirlgiim ti8nm.>*> 

JK^U- Sua er^^ merttf ej: maftr fomr fit faupangrs eDa uil ^ma broft 37 
j:ara.*2 jja (fat ^ann bera ej: ^mn uil ntrjl fitt^a fit ftip eOa aj: (Tipi oc menaftar 
mat mioto oc annan fmcrro oc tiurj: ritUnga oc bere l^uart er ^ann uit a o^l eOa i 
\)mtit [er at orferfiu oc |ii[iu ;ot oU oc fegt oc roDrar (Tips reiDa^^ allan at orfetfiu. 
en |iat er toy:tert e&a minna. 

Vm kt0t at0 a faftu ttOnm «c' fnnnn )iag« itnb.^'* 

j^oiij. H^j maDr etr tiot a jtiabegi oc vttrtir ^onum uaOa uert pa gange 38 
^ann tit |Tri|ita oc bcrfe uiDr guD. en bijTup a eifi a |iuu 0n fa er etr at uilia 
fmum jiattbe .nj. aura.2« ftn tf ^ann etr |iria jtiaftaga fiof famjaft. |ia ^ejir 
^ann j:irir0ort jriOi fmum uiOr memn. en jt fmu ui&r biffup. iSamu tunb om 
[funnubags uorl ott*^ .nj. aura j:irir ^uam ej^s Qj^nr tua nm famt. f^n tf ^ann 
ninnr ^in |iriDia fan^aft |ia ^irirgerer ^ann j:ribi fmum [ni&r memn^^ en je fmu 
uiOr biffup. 

Jvfr. Cap. 38-41. G. 20. B. 6. E. 27. 28. 

») fn jflta *t. — mgl. A. •) {la — Ah. f. ») Qr(gi — mgl. S. *) tiiOir eta ftipp (ta 

jptarlutir manj reta — S. ») tng — S •) (jinn — A. ein — S. ^) tjtrf — mgl Ak. tilf. 

i Ad. af Arne M., og i Ae med den siedv. Marginalhaand. •) aHar — tilf. A. S. *) Aaiqi|T. [I. 

». TioOeum ^BlQi. — Overskr. A mgl. 8. '«) ma — & '•) af orftif in — tilf. A. 8. ^*)^9i — S. 
") (t^W — mgl. -^ '*) varit — A. mi taupangi i nr|fo 6uD )ie tr ^ann ftn — titf. .A. >>)vni — 
mgl. A. >•) vppi — tilf. A. S. ") maOr — mgl. A. '•) ojfan — A. 8. '•)j:or — «. 

") f^ mmn (oma tit faupang*. — Overskr. A. Overekr. mgl. 8. *•) mn — tilf. it B. *•) jpara — 

■gl. A. «») flit — mgl. A •♦) (Tipareilli — A. 8. »•) Mm liot at. — Overekr. Ab. f. 

t •fiOttm tc funnu Q. vtrt — tilf. Ac d. e., men dette Tiling er i d. ndstroget af Arne M. Overekr. mgl. 8. 
••) ntJPilTiT annan jpriabap atra .t)j. aura — tilf. A. «') [ funnttOaga — il. oK — mgLS. **)Qann — 
tilf. A.S. *•) { mgl. S. 144 JEldre 

Hm vatn j:aftn a KMof* mrffo ir|itaii.' 

^^ Wl' ^Qft <^ ^^Di <it lluBH* ^nO maDr oc ^itntan^ ueftra gatnel tneOan^ann 
er innan (a^a uara (Ia[ j:a|la D(aj:9 meffo eepfan' ui&r fallt at brauD eOa QiaDbr 
.t)j. aura. 

Vm l)n|l takit a {lalha Iitgi)!.^ 

40 j;(. ^oerr maAr .nij.^ neffrom sfDri |Ta[ a ^umutn [.:;ij. manaDom a ® |ia|7a 
D(0i fata [corpud bomini ^ ej: ^ann tna tit tirttu totnajf eOa |ian Dag eeDigr ^ ftm 
)i)r|l ma ^anti tU tirtiu toma^t tH ^ann nen- Imni manni. H^n fj: f^mn rr .p. 
uetfra gatnat (Da ellri oc er ^onutn' eigt fua'<> (Tripf af ^ann |To(i eigi ^ufl 
lata oc fitr ^ann fua .jij. manage at ^aun ftttr eigi ^uft oc efr |io tiof yt}v en 5ftnn 
l)ej:ir 5uft fetit. ]ia [ectijt 5ann ;t)r|ta aref .iij. tnortum oc ftia annaf oc ^ift |iriOia. 
ftn tiflttgr ej: lengr fitr.** 0n ej: temni tiiaftr uU eigi jeja ^onum fjufl oc f attar 
Dfli[ 5an9 uaQDa |ia |Ial fa er eigi nar 5uf(i ffioia Ttia(e finu fit 6i(Tup9 e&a [tors 
6r(rDra ^ ^ e; biflu}) er eigi ^etma. oc eta eigi j:i)r tiot fcettatauft en ^ann 5ej:ir 
lijlt*' maU finu..^* 

€f maQr ttt btot i langn jraftn." 

41 £1). % niaOr etr tiot i langa j:a|lu pa f^tfir l^ann j:irir j:aret ^idi finum uiOr 
attamttnn. en ft finu uiDr bi|Tu)] e; l)ann er lulUi&a e&a ^eituita.^^ ^uerr tnaOr 
er toy: uettra er gatnat [eba ettri < ^ (tat j:a(la a (anga ji'iabag uiOr uafn oc brauD 
eOa giattbe .iij. aura biflupi. 

Hf ttttxnanlst jredlt i mat at ^nat tta ma.*^ 

42 ;[jj. I^a flat )iat er biom bat oc j:irir berg^ j:ffar. ftn ej: naut (langar 
naut til bana )iat ftat eta. Bana (tat tona j:enaDe ^^Ubr en (uibba>'> iiggi^^' oc 
{lat (lai eta er 5on banar ej: eigi er tardnaDr tiL i^n ej naut tijrtijt i ba(e jiat (lal 
eta.2i ttf tnabr gettbir buje oc uterDr bauf aj Jiui Jiat (tat eta 22 ot fua ej: uargr 
bitr eba ^unbr fa er fea[j:r rs&r a. €n jia (tat ^u9 a; nauti oc (tin aj: fauDi oc 
(lera aj: allt ptd er teninr l)aj:a tetit oc ta(la a uigDu uafne. it$ bu;e gengr a fio eOa 
uafn eba jteUr ^^ i brunn oc brutnar Jiat (fat eta. 0a (ta( talj: ej: l^ann [^ejir etet 
^iriar nefr jrijttar"* oc er ^ann fiban bre^jen. ttn ej: nreinatibe j:fl;llr i mat manna 

Jvfr. Cap. '12. 43. G. 31. B. 5. E. 26. 29. 

•) Urn todfoflr — Overskr. A. mgl. S. ■ ») .jij. — S. ') ^inn j;i)na — tilf. A. S. *) flt 

f(«trr maOT .«ij. (.ttj. — ilc. e ) urtra iafi ]iionof(o a })a(laJaj. — (herskr. A. mgl. S. ») .uj. — Ae. t. 

•) [mgl. A. S. ») (FiuH — A. 5ut8 — S. ogsaa nedenfor. •) (tUigr — mgl. S. ») ^ann — B. 

'•) ei||i [ue — mgl. A. ■") fiann — titf, A.S. ") [SrirOra at triflfirtitt — A. B. ") J^r- 

tilf. S. »*) finu — mgl. 5. '»)Uiii fiol alt urn langajsofltt. — Overskr. A. mgl. S. >•) ^uQs 

vita — A. Herefler i A. nyt Cap. med Overskr.: *'Um (anga jpriaOage jsoflo." >') [mgl.il. S. ■•) eta 

(f. 1>. rr iiom itrr. — Overskr. .4. mgl. S. ••) ttautt — S. »») titrDi — i*. »») fn qp nant 

*c. — mgl. S. »•) fjp maOr At. — mgl. A. •») jpanr— mgl. it •«) [ fiffir tJil friar js^Bar — A. 
( Ovir jnidar .iij. ndcr — 5. Frostathings-LoY. (II.) 145 

tDa i mungaf |)(|f |7a( nort^fa oc tafta a uig&u mint aOr ^ oc miDla uiOr j:af(r{a 
numn qifir raOe )irep of fua pat er 1 urO^ ^etllr eOa }m at aDt |iaf er tna5r utii 
6ana tit oc eigi ^rjrir br(}i at 6ana uorDit ifn uilli Dt)r ^UKit^ er tnmn ^ifta oc 
j:ifta oc jnigta |iat |Ta( eta ej: uU. 

(Cj; nirttr l)(pttr mirnii i ptt (T^iint.* 

nUij. H^j: tnaOr er (taOen a j:ialluin^ eDa i vftortjutn tim (anga j:aftu oc ^eiptir^ 43 
^ann uc&r. |ia (Tal ^^nti eta l^uetuifna ^ ^ttUttr en &oi)a nema mann eiti.* 0n fia 
er ^ann lomr tU b^gba ))a fegi ^ <> fieim prejle Hi er l^ann ma jrrirjl ^itta eOa fedijt 
^ann .oj. aurum uiO 6i(Tu|i. en aOrum .nj. aurum ej: l^ann j:er urn annan prejl. £n 
e; f^ann $tr liegianbe nm ^in |iriDta pa er ^ann ntlergr en 6i|Tu|) ^aj:e j:e ^ane allt. 
in tf iireftr ui[ eigi (Tripfa ^onum |ia fedijt ^ann .Qj. aurum ^ ^ uiDr U\tup. f£n ej: 
maOr 6er oreeinanba i mat manna pa er jirirboQet er at n(n)ta. |ia ^aj:e f^ann 
(tirittar eiD j:irir fer ej: ^ann ftjniar eOa ;are utleegr. 0n ej: f^ann ta|tar ^ ^ fua at 
memn fea at niDD finni oc noi)ta mcmn eigi aj:. giaDbe uijlir ^inum er a tuinnum 
gioDbum eDa [tjni uitia fino Itjrittar eiDL eda giallbe .nj. aura bi|Tu|ii. 0n or ut[ee« 
pm (n)ri nm ^letta mat |ia tate ^in tuin gioQb er maten atte aOr en i bi|fu|i6 
garO j:atte.^» 

Hm fttti rrktbt|kttp» oc ttVifiiota.^* 

j;Uiij. il^rti6i|Tu|i |Ia[ toma i j:t)[ti ^uiert a .j;ij. mana&om ^uerrium nau&fpia 44 
(aujl at ueita monnum |iiono(lo eDa fiamaft ^ar reiDu finnar |ieirrar ^ ^ er ^ann 
(TiDDi ^aj:a |ia .j;ij. manaDe. fn bonDr (Tolu gera bi|Iu|)i reiDjTiota ro|f ^uort er 
[faDul eDa*® fele [^ejir a tomet''' ^uart [em ertibi|!u|i jer nema armaDr f^am late 
annan uceg^ ^ ^ btoDa. f£n fa er eigi gerer fua )ia giallDe .itj. aura j:irir oi)t ^uem 
en .nj. aura jirir reiD|Tiota boDj:aD. £n ej:maDr t(rmr tU reiD|Tiota |Ii|)ti9 oc (crrinir 
reiDfliota oc (ertr eigi tit iutanar toma )ia er biafet er ti(. |ia er fem ^ann ^aj:e ugort. 

Vm tarn burt.*' 

jln. Um [|iau ein*® mat |Tat iam bera er i tajum em til jliUD. ifn ej: 45 
maDr uorDr jirir ojn-ili^i oc nor ^ann eigi laga unban jcrrflo |ia (fat erlibiffup *" 
5aga fua at ^ann 5aj:e log. eDa lorijja 5onum ailigr^' iamburD eDa brvDr at Irift 
lirtiu ej: erfibiffup er eigi ner.^* fua oc tf maDr ^ejir eigi eiDa UD oc po retta nom. 

Mr. Cap. 44. G, 8. 9. 14. 33. B. 10. E. 31. 40. Cap. 45. G. 24. B. 42. 43. 

») rtr — a. «) prt|fe fins — A. 8. ») urftir — A. S. *) n «tt — tilf. A. •) flm 

ortmcnlitt e{o j naitOfiin. vm (engiyp e|fu — Ovenkr. B. if matr tr (latlinn a j^iodom — Orenkr. A. mgt. 8. 
•) npi — Ulf. B. ») 5q?iT — S. •) er ^an fsr — tilf. S. •) oig^i — 8 i») ^ann — 

tat S. "') aurum — mgl. S. »») taQar — & ") ganji — A. >*) Ifrtibiftop |IaI 

tmt. — Ovtnkr. A. mgl. S. '») Jeirrar — mgl. B. >»)[mgl. A. ") [»r fommm a — S. 

»•) 1U0B — B. "•)Over»kr. mgl. S. «») [Jiat eitt — 8. •') ojpriJe — Ae. e. d. (dog i denne 

rettet af Arne Bl til ojprite). S. «•) annattutBjia — Ulf. il. «») rjdijar — mgl. S. ««)5«ima — & 

19 146 ^Idre 

l^n at yi^iliB tirtiu flal iam bera i 5erai)e.' einni tirfiu er til (liDt^ i taujiangr 
Duerium. in ptftr fa ftal iarn uigia er fiunb tetr |ie(f man) oc fau|i(au|l ba&t uiOr 
Dann oc jtjttie ^irrftnu nema uiftir par er ^(rgenbee |ire|lren )>ai3: er ^ann j:er ti( 
jtjttie tirfiu.' 

ym mm ciQa.^ 

46 nfoj. )9a maOr er futrr eiD rangati ^ann feitijt .iij. mortum uiOr bi|fup. in 
tf ^ann (eiOir jleiri iitfimn tneO fer a eiD rangan. |ia (Tai ^ann giallDa .tij. aura' 
j:irir tiatt ^uorn. in tf jieir tjita at Jieir [oro rangt |ia [etfiajt .iij. tnorfum ^uer 
)>eirra. in e; |ieir ^aj:a ftjn j:irir )ia ft)ni mcD eitid eiOi. in hiflnp armaOr jla( 
ei0i bera ^ann )ieirri fot ^r en ^ann ^^e 5tiuii(i9^ tuibiar vitni lii nema mat fe^ 
o^ienbert. ^ 0ua er en metOt at ej: mabr tar( eba tona ninna eiO ti( fieirra (uta er tit 
fpba Ooi^er fua fem er tit fam^teQbio tim tanbrab mote rettom tanbj fonungi. eDa 
vm mannbraii eba ^orbom eba tit annara (torgicriia jian eib |Ia( riuj:a fctta(au|l ot 
flat tit ffri|ita ganga at illr eibr ur nunnin. 

m. 

Hepitula aj aftrum luf bofar.^ 

i* [Cngi maSr^^ tafe fono i ettt fina. 

U* $ueem (ri|ri bifluti |la( fafa. 

iy. a ^usrium fonom maOr uflergejt.^^ 
iiy. Urn tegorSj feff.^* 

V. Dm ^oran. 

tij. tf maOr bgjt nuO moDor [{ifflur eSa Dotfor.^' 
vy. Urn tono ^oran.^^ 
tiiy. Dm guOduia Daman. 

ij. Urn bmHautia gerS.** 

J. Bm jiunftaiia fli(.»* 

ji. if maSr gejn* |e tUj;riffu (InnaT.*^ 
jy. Her j:mgef ftal j:e|laT fono.*^ 

Jvfr. Cap. 46. G. 32. 

1) m at — tilf. ii m — tilf. B, af — tilf. s; «) rr pilD — /!• rr |fippat — *<?. «) jpijlties 

firtiunnar — S. *) Urn ratiQann eiO. — Orerekr. A. t)m ranga eifta. — S. *) ttrtiJiffopi — tilf.ii. 

•) ^eimie — A. ^) ftt^f vrrel fua — S. •) Nyt Cap. i A, med (herskr.: ♦<en urn ffiOa mat*' 

*) Denne OTerskr. mgl. i A. Ligeledes i S., hyor heller ikke nogen Indholdsliste eller overhovedet nogen 
andeo end simpel Capitelinddeliog findes. Sideovcrskriften i denne Part er i 60 qv. overall : **annar (ufr f riflins 
Tftfar.^* ^®) [at tif^i — A. »») Jirimr |fi|ffDom fonom ot .vij. ojfijttboin utlags) maftr — il. **)or5— il. 
") [(Inni eDa fi|(l0T e5a Dottor tono fmnar — A. Dog satteAb, d. f. feilagtigen Tallet .vij. foran ♦*f5a fi|(tor^ 
o. 8. y.y hnlket derfor staaer som en egen Titel. De ovrige Capiteltal indtil .piij. ere derfor i Ak. d. f. eet 
hoiere end i il. og i Texten. '^) 0nn urn ^oran. — A. Denne og niestforegaaende Titel ere i B. ude- 

glemte af IndholdslUten. **) §iierri tiD 6ru0latt|i md flera. — Overskr. A. *•) ot at 6om foma|l 

eigi ill ai3?9 er getin verOa meb fiOarri fono — tilf. A. ^') of getr onnor born fiDarr miO — tUf. A. 

'*) at jpengit fe j^eflar cono innann .{ij. manaOa. — A, Vm j^eftar fono tnanj — B. Froslathings-Lov. (III.) 147 

ii. tj, ma&r (egjf meO jeflar fono (inni.^ 

U. Urn nunnu uigflu.* 

in. Urn 6lof a ^eiSnar tieffer.' 

ij. llm eiQa roj: 0( f(ri)if ro;. 

y. §ua( [geja ma* aj: j;e finu. 

U*. Dm Manban uiSr 6uj;e. 

ij. Um tjeega fiirter. 

£. a ^uetrium fiDum fiffia ma.^ 

;i. Um banffflning. 

ij. §uenrfo raDajpare ftal leila fer.<^ 

ij. Um Tiftegan (Fqri. 

ij. $uttr tjttegr neerftr [i fTi(lnum reite.'^ 

Six tu%x mat)r take k0n0 t crtt ftua.^ 

i. iJoa er^ itittUt at mgi^^ |Ta[ fata tono i aff fma antiare fojlar m mattf 
oc bi(Iup l(n)j:8i a mojlrar * * |iinji oc aHer mann ourftu afatfm ifelia |Ial jra 
|Tmum tueim .nj. tnemn a ^uamtueggia ueg^ oc fata at ^inum feaunba* fn e| 
Dr ui[ fata tono |ia tx jrende ^ano atte. |ja |Ta[ fella ^ ^ jiora tmrnn a Ouam^ 
fifiia ueg^^^ ji'a firffftrom tueim oc fata at ^inum j:inita. [i5ua |Ial^* ^iff 
la felia ej: maOr vxi fata jrenbtono ^ ^ Jjeirrar er ^ann affe aOn Hfn ej: maftr fair 
nare en nu er upp fait |ja |Tal aj: lata * ^ a ^inu jijrjla |iinji. Hfn 6i|Iu|ie armaDr 
I jlejma ^onum liaf jiinQ a; ^mbi 6i(Iup9 oc gej:a ^onum fol oc felia ji*mb3emi 
I f53(!inum tueim en l^ann ^ ^ tome monnum ^ ® meftal ej: ^ann ma. H baujgiUftie 
^nn oc uffjgillDio memn |folu bera ji'enbjemi |ieiTTa funftr at ^ann^^ mege*^ eiga 
la^^ lia eru liau engo fett. ttu em eigi til innan ji)lfl9 baug^tll&M memn eDa 
gillbie mtrnn annare fueggia jieirra |)a |Tal ^era jieim^^ |lejmd til a jijr|la tiingi 
m laga oara fua \m^^ jara ma tuiuejie. in ej: O^arle er til baujjittbie 
nn ne nejoiKDie.^* jj^ nemjnii 6i(!up e8a armaftr ^ano ♦jij* ftondr ^ina bejjlo 
an jnjltie. tn ^inn ^aje .ij. aj jieim^* a aDm Ijingi. Hfn ej: ^ann lemr eiji 
nnum meftal Jia late ^ann aj: Ijeirri tono at orferfiu ej: Ijeim^* uar ooifa uargr. 

Jvfr. Cap. 1-4. G. 24. B. 15. E. 30. 52. 

») Um 3pe(tar fono ej? (egjt tneO — B, Denne Titel mgl. i il., hvorfor Capiteltallene i 4. i. f, herfra 
ime med dem i Texten, i c. e. ere cet mindre. •) Um (lat fjr Ipna vid lata tjigia fiC tit nunnu — 4- 

fjP maDr 6(u(ar a ^eiOnar vstfrr oc vm Qreiningar (Feillssniiig f. Qtmingar) — A. t)m 6lot — B, 
;maUr ma gqja — ii. B *) eOa meO Ouw'iom ^atu — tilf. 4. •) §t)er ($.iie — c d. e.) maUr (t. 

raOdjpars (eita, — ^ t)m fusn^om — B. ^) [at (ogum — B. Um |iat ^tier utlagr verOr at (dgum 

(jue jpramleiOie (fatjpara — il. ■) Overekr. mgl. AS. •> mn — tilf. A. *") maUr — 

ii. B. »«) monftrar — S. ^») mgl. i Ac e. Tilf. i Ad. af Arne M. Mgl. ligel. i S. i«) of — 

ii. B. S. '*) [Jiat |tal fwtt — A. [tat (Taa of fua — B. lliat |!. fa — 8. i») tonoiJT«nb? 

— A. jprifnbfono (ono — S. *«) lata — mgl. 4. *^) ^inn — ii. S. »8j m^nn j .5 

at fiann — mgl. A. «») cnegi — A. (dog c og e. megi). «») ^ana — mgl. A. •») |ieim — 
. S. "J at - S. «*) mmn - tilf. A. B. S. ") .jij. — till. B. ••) rjonom — S. 

19 ♦ 148 ^Idre 

ftn tf notihi toma [a tna[^ |i(trra jirir 6ruDau|)' ^eif )ia a ^(inn fotn mga a 
^uarte fU ^ejlar tono ne j:ear uiDr giiifingar tnann jijr en |)af mat er li^lt* af (aQum 
uiDr 6t|Iu|i. Itn rj: f^tmnjwt |ia feifiajf |ieir ba&r .iij. mortutn ^itar |ieirra. neiiia 
5on eigi feolj: jirir fer af raDa |ia [eiftjf ^on^ fern j:orreeDed maDrm ftiWi slUgr. 
Ku (tefr O^nn ei^i aj: a 3:i)rfta liingi [fern (O0^ |IUia*' ))a (ttpi 6i|Tu|i9 arma5r 
5onum )iin0 annat oc ej: 5ann tna |ia m totna tnonnum meOal |]a (fat ^ann eiga 
l^ana af orfetfiu. 0n ej: ^ann tomer fia en ei^i tnonnum medal )ia^ er l^ann en^ 
fedr .iij. mortum. 0n bi|Iu|)9 armaOr jtejni l^onum ^if |iri&ia liing |ia |Ia[ ^ann 
m toma monnum medal ej: ^ann ma oc eiga tono af orfetfiu. tn ej: ^ann [ma )>a 
en eigi toma' monnum meDal )ia (ate ^ann ai ot giaDbe en ^if Itridia fmni .iij. 
mertr. ftn ej: ^ann (cefr pa en eigi aj: |ia j:are ^ann nftagr en 6i|Tu}i ^aj:e ft f^taa 
en 5on ^aje fiff je. * " H^n ej maftr fetr brcDrung * ^ fma efta fDJlrung * ^ fma ))K 
er |iar ^2 fiDajl .iij. marta fetf.i» ftn np jra |iui [em jtonDjemi offtjDdijt |ie 
|Io(u jalla aj. aurar ^^ aj: tne ^ueriu. )ia nen'Or |iat mort af [effa tne. J9amu (und 
er nm fij:|Iape. 

^nirnt Ch|ri rt bt|knp |kal taka.^o 

2 ij. fn fit ^epingar trijlino ^ ^ fpeDj |ia (loin |ie||e mai 3:i)(gia bonba rette m 
fetfir.*'' fuenna mat ot meineiftar. tiotef a jirir ^ufltatu. fiunftar^® fetf. tirtiu jriDfirol 
oc tirtiu garDj. tlei&|Tiofa j:aa oc reiOftiofa 6o&j:aD.^' fin oD^® annur mal |To(u 
jaUa til fatena rettar. oc aDar [etfir filjmetnar i trijlnum rette. 

3 iij. affa^a em |iar fonor [er Ti|fT)llftar em'*' af jtenftjemi oc** maOr utj 
(eegejt*^ a tf ^ann fetr. en firiar |Tt)II&ar. H^in er fu er j:aOer manj atte. annur 
\u er [on mauj atte. JiriDia fu er broOr manj atte. j:iorl)a er moOer tone Jieirrar er 
maOr atte. j:imta boffer tono |ieirrar er maftr atte. Setta er fi)|lir tono *« ^leirrar er 
maOr affe.*^ deaunba er tona fu er p\i {\(fjt or ^eiDnum bome eba ^on )]it 5in 
attanba er fu tona er uii ^ej:ir fetit oc fit gubi 0ej:et. fa vt[«pit er ^enne f|iillir*» i 
(laD finum eba |ieban forijgir eba t(n)gia (eetr oc fpiOir fiban. H^n ej: fa (eetr aj: ^mOi 
oc fetr annar fiban oc neif ^ann af ^on er nunna |ia [feifijf ^ann ftitri fett^^^ fern 

Jvfr. Cap. 2. G. 33. B. 16. E. 25. 

") ionD — A. ») [mrtat — S. ») irunauys — S. *) tonill — A. B. S. ») ftann— 

(feilagtigt) A. *) (mgl. A. ») latt ^ann ^ ot — Ulf. S. •) m — mgl. S. •) [t«mf 

])a m sigi — A. S. '») Capitel-Afdeling i A, med Ovenskr.: "gf maDr frtr 6r«0run))u fina." ") inrtrs 
unp — fflPrunBtt —A. ") ftann —8.' ^*) [tttr — S. '«) fiyrmrtnir — tUf. A. B. S. 

'») fit ft(||nintar tTi|lnia (fpeHi) Trt|. — OTenkr. A. mgl. S. »•) Dome — tilf. B. ") fetttar jar 

— A. S. ••) fol ot — tilf. S. >•) m — A. «») on — mgl. S. «•) prtfa tro Jibt fonor 

a ma»r vatr uKagr tf. — Overekr. A. mgl. S. «») jJrtfa — A. J)8|J«t — 8. »») [ mgU A. 

««) «• -A. B. 8. •») «nBr uHeBr — A. 8. »•) tono— mgl. B. ") jMa botttr *c.— 

mgl. 8. »•) fiDann - tilf. A. «») [ tr ftann {w fetr — il. Froslathings-Lov. (III.) 149 

^ann f^6$t itlii ennars man} tono. 0n jieffar em ^irier er at jrmftsemi mi jlijllftaf. 
WoOer fijjlir boffer. llu tf maftr tttjjt* meO einni ^uorri |ieiiTi* |ia uftejiagf )iau 
becfie ot jirirgort je fmu uiDr hiftup nma jiui at eine af Dann 6riotejt or bandutn. 
ffta uiti memn at fannu at orfte ^ejir r>mi fm* a ^onum* aOr oi fiftan. 0ua er 
ot* fj: fona t^tfir nauDgaD tU umt ot ^ejir eigi ^emnar uili jnjijt fiDan. |ia [ferfijt 
don ei0i<> en borte |io ui& pD at titnraOe 6i|Tu|)0. H^n ej: ^ann nil eigi brot j:ara 
ptL |Ta( bi|Tu|id armabr (tejma [jieim manni^ liing oc dftj:a ^eimilis tuiDiar uitni meD 
(er ti( |iin09. ftn ej: ^ann^ tuebr nei uiDr )ia j:efli ^ann [tirittar eiD j:irir at |lanbe 
fa eiftr .j. uitur forrar. itn tf eiDr j:eUr' |ia jare ^ann tjtlaar oc j:e ^ana aDt neme 
iorD*® ej: ^ann a. oi forte |iaf eift ptt fern annur.^i Sn ej: ^ann uU eigi^" eiD 
j:efta )ia gere biffuiia armabr ^onum manaDar ftejrnu or lanbe brot. oere Don ot 
oflffgD nema runnit tiHre a ^enber ^mne. 

iiij. ftf lone tegjt meft manni Jieim er ^on ma^* eiji^* eiga )>a er don fua 4 
fef .iij. mortum fern din er meD ** lejjt. Hu ej: dann laitr eigi ^ oc |io[er ^mn 
|]ing|lej:nor .iij. |ia fiiallDe dann .iij. mertr at duerri liingfiejmunni oc fua duartueggia 
)ieirra |iat eru afian mertr allj er |iau giaUba beeDe oc (ate aj: eDa )iau j:are baiDe 
uttffgd ^ W^P Wf |t ¥^^ fn don*^ fitt j:e. 

0. £n ej:maDr a tono tinbir tono fma eOa tona^' mann nnbir bonba firm 6 
|ia fetfijt duartue00ia |ieirra .iij. mortum uiDr biflup ty )iau verrDa fonn at^^^ med 
oatta .ij. eDa [er don^^ bamo beffri. H^n )iat ffat nera fionar uitni |iat er ftir$ 
ffotal er nnbir. tn tf )iat er eigi til |)a ma fvtia meD d^imiiiotuiDiar nitni oc 
fua2« |ia flanba jirir meD [Itirittar eiDi.** 

Bj. H^ ej: maDr a fer** eignar tono oc er dann fua iHj Igftr at dann legjt 6 
meD [moDor fTjjlur^*' eDa Dottor tono finnar eDa fua |It)abri tono d^nne at dann 

Jvfr. Cap. 5-7. G. 25. B. 17. E. 22. 

') liBOrr — S. *) Jieirra — S. •) fm — mgl. A. *) (ijnUiBf — tilf. Ac. e. fi)ni(igt, 

rettet til (i)n. — Ad. ») fiOan — tilf A. *) (jst)rri(t ^on fsifma —A, ^) [^onom — A. 

•) ^ann — mgl, S. •) jseBjc —-IS. >») ^ane — tilf. S. ") rtibjioll — tilf. A. 8. 

>■) till — mgl. (ved Feibkrifl) A. >*) tf (. (sg} m. manni. — Orenkr. A. mgl. 8. >«) ma — A 
>•) at (tiOum — tilf. S. >•) ^mni — tilf. .^1. ") f\»ft — tilf. il. S. >•) fj: m. a tono — 

Orenkr. A. mgl. 8. ") f«r — tilf. A. ••) fofinni — tilf. A. »') £ Saaledes opriodelig; 

men med en langt oyere Haand — fra det 16de Aarh. — forandret til : "flmi. tf ^On tr"; med samme Haand 
er nedenfor tilskreret: "cor. aff then gamie nonke lagbok. i christen retten." [Qon —A. *■) |ta(— A. 8. 
**) [ fi|T. BtO. — 8. **) ^ (srir tono. — Orenkr. A. (mgl. i e. e. Tilf. af Ame M. i i.) mgl. 8. 

■•) ton* — tilt it (ondtagen f.). ■*) [ fq(lur fmne — A. 150 MUre 

ma ei^i ei^a ^ana fiOan. |ia ^ej:ir ^ann 3:irii3:aret [amtaoe |ieirra um (itam ^ (ofta. 
en ))0 flen&r f^iti ^ffOga ^iun|Ta|i9 band |ieirra tneOal aj; (luDe lga():o. m ^ann fetti^t 
^uttrt finni .iij. mortum er ^ann tetr.' datna mal a tona nm )ieffa [em tartmaOr" 
meOan pm Uj:a bff5e. 0ti fiban ft bi|7u)i ^ine tna( e|]tir p&e (agum rr fjislliim 
5ej:ir uoDbef. H^ ej: ^ann ueeDbr ))ui af |iau mego eigi faman bua.'* I^aj:e ^on 
liTiDiunga auta fin ^ [em 5a( (tilbi )iau. 

7 Qij. Sn tf tona ^orar^ bonba finn. jia fetftjt ^on uibr biffup .iij. mortum a; 
finu j:e en eigi bonba fins oc |Tal jiat uirba or" ^dman ji)(0iu ^tmnar. H^ ^ami 
ffal figa toft at^ eiga ^ana^<> eba^^ enga abra meban ^on Ujir. 

8 niij. 0n9i mabr (ta( tata tono )ia er ^ann a gubjiuiar uibr. D^n fua f(a( 
)>t)rma gubjiutum uibr jabur oc mobor fern utbr banut [ea(j;tJ ^ fien* eru guOsiuiar 
ji|r|tar er mabr ^a^Dbr manni nnbir jirnnfiping. fiai' eru abrar gubjiuiar er ^ffllbr 
nnbir ** uafn. ptertru^^ jiriblu er jorrer or 5ulfa uabom. ^Jat eru i* jiorOo er 
l^ajllbr unbir hiftup 5<Jnb. Jieer eru^* jimlu er lo'ijfir bregil aj: enni»« p«r eru 
aDar iajmar gubjiuiar. dUtar Uggia |iar bofr uibr tf mabr fetr gubjiuiu fma fern 
5ann tate jtenbtona fma brcrbrung ^^ eba ft)(lrung ^^ bsbe uib gub oc biftup. 

9 l|;. Itono |Ta( eigij:a er.iij. uitur eru ti[ iota oc eigi vm iota ^eellgi. oc^> 
.ij. uitur jirir jiajfar oc^o jia|fa uilu oc*^ ^uila funnu bags uifu. oc** .iij. uitur 
jirir iona uatu.*' oc fua jirir mii^iale meffo. oc [engi mabr** [Tat fata tono** 
a jtiabaga nolt oc [a mgri notf ** |jeirra er jajlu bagr er eptir urn morgonenn eba 
meffo bagr. ftn ^uor mabr er jter tono a fieim fibum aHum fa*^ er fettr .uj. aurum 
uib biftup. Sn fa mabr er i^m tono a funnu noft^" eba tjmbru naffom eba om 
langa j:a(tu** fa er fectr .iij. mortum uib bi|Tu|i oc gauge tit (Iripfa babe |iau oc 
bcrte uibr pb. 

Jvfr. Cap. 8. G. 26. B. 15. E. 53. Cap. 9. G. 27. B. 7. E. 21. 

») lUemt — A. B. S. •) Bbra — tilf. A. B. S. ») tarimtnn — A. *) vtn — S. 

») fua — tilf. B. •) Overskr. mgl. A S. ») anftir — tilf. Ac, ligeledes Ad. oprindelig, men od- 

stroget af Arne M. Ogsaa i Ae, men senere udstrogit. Tilf. 5. " *) i — A. B. *) (iga (o|t at — 

mgl. & tija tofl ie.t — A. '•) ^ ^arni «itt — tilf. B. >•) aiga — tilf A. Big^i — tilf. 8. 

»•) Urn QuDftjiiar oiB lono. — Overskr. A. mgl. 8. »») \t».\fl — mgl. A. »«) tmbit — mgl. S. 

") ftinar — tilf. A. B. ") Jntr inar fimlu *t. — mgl. S. >») JrorBrunju — fqftrungu — A. 

*•) lono |f. t. ja er .iij. v. no iU jola. — Overskr. A. mgl. S. >•) atgi — tilf A. S. »«>) «i — 

tilf. S. «') ne — S. It) Bi — tilf. S. «>) mclTo — A. ««) [«i — yl. »») fono — 

mgl. B. «•) [ttiji — A. [sing^a no« — S. «') jia — S. «») eta a Bin^iinri Jifim notf n 

iaml)i)T8r tro \m funnunolt — t'If. A (Ae sinni fiuerri noli |iBini er iaml)i)r tt — S. «•) tit ^mlru 

nottum *f. — mgl. S. Frostathings-Lov. (III.) 151 

I. f ina tono |Ta( ^u»r triftin ma&r eiga. £n t$ ^ann frFr aOra tneOan fjin 10 
(i|ir |fUj:mpa.^ |ia |Ta( ^ann aj: [ata ^inni fiDare oc giallDe .iij. mertr hiftupi. fn 
bom rj:^ ^ann a mei) ^innl fiDare |Io[u eigi arj: tata. Uu jlatiDa ftjnir ij. Hi wt$6 
j:aOur find at er fmtnoOrr af ^uarum [at pum ^mgnar^ qitir (an&alagum j:omum 
oc<^ meD pdo [agutru tlu^ msler fa ^in »Qri at j:a&er ^ana ^aj:&r eigi jTiDjt at 
0uO9^ (agum uiDr moOor ^ano |ia er 5anti jet l^innar^ fiOafe. )ia a ^ann eigi 
(engr at abprgiajt |ia uatta en .j;. uetr. 

€f moDr atjpr jle til jtiflu (tnnar.* 

ji. f I mafir gerer ftniHanp tit tono Jieirrer er ^ann ^ajOe jnjr ftom uiD jetet. 11 
pA 5«ff0ft JJftu fT ffltii* hruHaup ^ ® era jorftb 5in til arj:9 * ^ er jiirlr finittanp uaro^ * 
ot |7o[u fpnir (Ii|]ta at iaj:nade meD fer ^uarer tueggia ot fua ^ hotter er oc engi 
fon eptir bru(Iau|i pa (tat ^on meD fama ^«iU ganga til iapa arj:|Ti|iti9 uiDr brorDr 
fina jirir bruQauii getna. ftn e| b«&e eru eptir bruDaup fon oc botter pa gengr 
5on eigi til arj:ffi|)ti9 meb bro'Drom finum oc ^cellgar f^on |io^' ft)flr fmar jiirir 
bruDaui) getnar meD fcr til iajnaDa ffiiitid til flito tutar aj: moDor at3:e fern i lagum 
fT mefttf. Jfn |i»gar er nofot bam [er jiortt** eptir bmllau|i. pa t^«\l^w |iat ott»* 
fijjTini fm til enyDa ^ * j:irir ^ ^ bmttauji geten famj:aDD oc fammo'DD. ^uart fern ^in 
lij:ir Itengr eDa jfeemmer er eptir bruUaup uar jcit.*® fn ^uerge mitit er maDr 
tstr meDr |ie||om ^ ^ (liluanga a; jaDur arj:e fmum |ia (tenDr ^ann jtamleiOia tit 
allra erj:Da offerDra. £n tf noforar erjDir ^aja j^tjr neret tefnar meD |ieffom Igstte 
pa jlanDe^o jior ttirrar.^i 

iUtt ftttiit |kal |(ftar hono ittra.^' 

jij. tf maDr j:eflir fer lono pa ^aje ^ann j:enget ^fmnar innan Jieirra .jij. 12 
manaDa nauDftjnia laujl. itn p«r em nauDftjniar er maDr er fiutr eDa far. eDa 
uarDr ^ann netrfeta ultan lanDj jirir nilia finn oc fanne |ieir*" meD eina eiDi oc 
jae ^mnar fiDan innan mifferia nejla ^4 er ^ann temr ^cim. 5ua er oc maHt at p«A 
ffuli vera fctfalau|l ej: beggia uili er til ji-ejlanna^^ ;e|tar manafma oc j:orreeDea man). 

Jvfr. Cap. 10. G. 25. B. 17. E. 22. 23. Cap. 11—13. E. 22. 

>) ICina tono |l. ^v. m. siga (riflinn. — Ovenkr. A. mgl. S. *) siginfrgna — S. >) Jiau tr — & 
«) [ ot Quarrar tutggio at flilom itngif — A, [ (uarfQuaggia at ftiQum jMtgmi — S. •) Bigi — tilf. A. 8. 
•) ot )ia — 8. ») guDs — mgl. A. ») fttnna — Ai. f. . Uranar —Ad. •) fn urn qvaiypang. 

— Ovenkr. A. (mgl. ice.; tilf. i d. af ArneM.). mgl. 8 »«) truRau]! — mgl. A. ") aqtua — S. 

•«) jF(r» — tilf. S. ''jjia— it >♦) [«r grtit — A (uerBtr jsortt — S. "») onnr — tilf./t 

••) ai3P« — S. «') ajlir — 8. ••) getin —A. •*) limna — 8. •<>) rro — S. 

••) ftt Outs' *t. — mgl. A, «•) ff tn. jpfftiT tono. — Ovenkr A. mgl. 8. «») |iat — A B. 8. 

««) innan — ntfta — mgl. A. *») jfreHanar — B. 152 Mldre 

0n tf 5ann fttr tenner ei^i [em nu er (liDf |ia \tdqt ^ann uiDr 6i|Tu)i aij. moroun. 
fti jorrsOed maOr tononnar [orfe ^ann fit j^ear fern [tntellt er * i (agum. datna mat 
^flpyer fil j:orraDes tnanj ej" j^ann uettbr j:rcjlonotiu 

tf na&r Ugjt meO JPtftar kong ftniti.' 

13 j;ilj. ^ tf maDr U^af meO j:e|lar tone finni. |ia giaDbe ^ann nana|ta iu5 
jnittrrtte. f n g: j:aDuT miffir uiDr jirir bruHauji * itinan lieina .jij. manaOe oc er 
ftarti jetet |ia (ale® bam jiaf arj: jeftur fuis fern tnofter nere mrjiifti lorijpt tn i* 
mjotn jlaD aftrutn lomr ^ maDr til arja nema tnoDer fe ® mijnbi forijjjt. efta ^ann fe 
meO (agum i atf (eibdr. H po at annar ' jcjli til )i(ff jrrido fina at mrd pt\(9 
(OQtnate ffolu born ^ane til arj:9 totna. [eba jrejlar bruHaujii j:trir fieffar fafrr^' 
{la (toOar )iat tdi )iui at ^uarte |Ia( tneb |ie(fo arj:fuit ^era ne bruDau;i [uiuirOa. 

14 j;iiij. Un tf tona ui( (ata uigia fit tit nunnu )ia (Tat bi(Tu|) ei^i vigia ^ ^ aDr 
^ann f^ift eruingia torrjii tiL fn ej: f}on tni9j:er fiban meb [er |ia jTal ^on ganga 
i garb biffupe en fa er gtcqir ^ana^^ [|ia er fa^^ uttagr en bi|Iu|i Oaj:e ft ^ane. 

Vm blot a i)rtQnar urttr.^<* 

15 p. ^f mabr btotar a ^eibnar uetter eba j:er ^ann meb fpafogur eOa meb 
gemingum fa mabr er |iui iTjbir oc |iann mann 5ufar^« tit Jieff.^'^ ^ann er fua 
uftsgr fern man} bane, en biftup a ^uern pening j:ear ^ano. i£n ej: bt)L^^ bert 
fartmabr iam jirir. en tona tafe i tatiL l^n fa er jjcffor mat tennir manni fia uarDr 
^ann aj: jiui ;iotmttte9 mabr ej: flirflotat er. nema ^ann 5aj:e lirir fer ^eimitie 
tuibiar Qifni. 

16 pj. Urt tjf. mabr narbr eibroja eba*" (frijjt roj:a wibr biffup ^^art fern er 
tona eba fartmabr. 0n )iat er ftriptro; ej: mabr gengr apfr til famu fpnbar er l^ann 
Dajbe jrtjr gorf om |iau mat er feft bitr oc tit (Iripta uaro boren. eba eigi oar ^ 
lanbe broft"» fern (Irijit nar boben^a gieffbe .iij. merlr bijlupi oc fua annat finni 
oc fribia fmnL 0n ej: )iau gera )iat ojrtar )ia er tartmabr uttergr en bi|Tu}i ^aj:e 
C5uem pening year ^ana.^* tn tona jare nttag nema [runnit fe** a ^onb 5(nnar. 
m feoli 5aj:e ^on ft fitt. 

Mr. Cap. 15. G. 28. 29. B. 16. E. 24. 44. 45. 46. 

') [jf!)T er nwHt — S. •) at — S. •) finni — mgl. 8. «) (rnOttuii — Ac. e. ogsaa opr. 

i d., men rettet af Arae M. ») \^tf\ — Ah. f. •) j;irir — S. ») ton} — A. •) ujtri — A. 

») me«r — A. S. ") [mgl. Af. ") fjs t. flil I. ti. f. til nunnu, — Orenkr. A. S. »«) IJana — 

dtf. A. 8. ") fitan — tllf. A. »«) [fUt — 8. ") tf m. Motar a ft. o. — Orenkr.iL mgl.S. 

'•) ot ftBimar — tilf. A ") tit lie(I — mgl. S. «•) ftann Bijl — B. ft. Dular — A. ■*) ^ m. 
titrOr siBrojpa 0( ftriftrof a. — Ovenkr. ^L fj; m. v. mDroj^a. — Ovenkr. & *•>) ttt — Af. *^)fUH—A.8. 
, »») ioOn — mgl. A. 8. «») [je ftanj a(t — A «♦) [ma»r Ttnni — A. 8. Frostathings-LoY. (III.) 153 

final $tfa mt Mf ft ftvn.^ 

piij. 0tia er ra5 ot 6o0 llitutalf 905a^ tarbinata er paur uarD fiDan ot Jon$ 17 
ertibi(TiijJ9 at ^ggjia* at rrttarbototn ineD aliti ^inna ulttrajlo manna ot* ottum 
lagunautum til ^anba. at jt |iat aUt er monn ja nttan trjDir )ia jTal geja j:ioTOun0 
}ie|T jtar fer* til falo bota ^uerrium er uil jirir tittan eruinjia l(n)j:i fua fern ^aniD 
tiunD. i£n lona ma geja tiund or 5"tnan jijlgiu « fmni en jriorDunj or jiriDiunga 
auta om tiunb jram. 

Vm blanlmii aiOr buftJ 

|Qi(j. tf manni er |iat ternt at ^ann blanbajt uiDr ein^ufrrn jienad )ian fern 16 
jpirirboben er ^uerrium frijlnum manni. pa forte armabr meD ^eimilla tuibiar vitnl 
rn fa bere iam jririr fit eba jare ntlajr. 

Vm nirga bCftr. 

Xij. ^ann bag^ er neflr er alijrtr jirir Jone ualu « eptan )ia (Tolu aDer uigir 19 
monn oago b(rta ^uar i finu jijlti Jiar fern mejl er |iorj: at i ^uorri (Tipfijftu.* fn 
tj naubftjn bannar |i8nn baj^. fe gort j:irir petro meffo. £n ej nofor latr j:attajt 
^iallbe ortiri filpietin ^uerr }ieirra biftupi. I0n ej: bonbe gejt ei^i uertmonnum torn 
fil. pa giallbe ^ann j:irir baba ^la. £n tf uertmebr uil eigi jara oc geji* bonbe 
^onum lort)j:i til. |ia fuare ^ann fealji* fot. f£n nm putrar ^ ^ allar |ia gere mann 
bruar ij:ir ^uen- i finu ^erabe oc leggi )iar fiann ba^^ til er ftiObr er til uega bota. 
pa ,jij. manafte er bru er i jerb. en jramleibia jare fern abr er rnaDt. H^n biffupe 
armabr gere monnum flej:no til meb bobfTurb ot lijfing at tirtiu. en ^uor er eigi 
former QiaQbe ori)ri ftjljnneten. l^n bijTupd armabr flal |ietta fortia^* biflufii [tit 
^anba^* en ^ay:t bonbom til bruar gerbar. en ^leir ueiti lib tiL tn )ie|for uerga 
bott tomr i (lab mannjtslfee jieff er [i lagum narum er^^ oc aDer memn ^aj^I^u 
[^eitit til QuU |iatta.i* (tn bruar gerb |Ial fua (funba fern ^inir uitra|lo memn 
fee i ^uefriu f^tvatit » * at bera ma- 

^ ^Rcrinw tiOttw ftfhiit ma.^< 

U. ))effar eru tibir p«r a .pj. manabom er eigi ffal fortia ot eigl )iing |le|na 20 
ot eigi eiba^^ ninna nema ttm mann^etlgi ot^^ pr^fi fem jlilia flal .iij. uitur lirir 
iol .ij. Qm iol My nm langa jaftu. iiaffa uitu ot gangbaga uitu. ^uita funnubage 

Jvfr. Cap. 18. G. 30. Cap. 19. G. 4. 5. 

■) pat (T raS oc toB llimUa p^fa. — Otenkr. A. Hele Capitlet mgl. & ■) goOa — mgl. A. 

») at f|i)Q(ia — mgl. A. «) oi — ingl. B. ») ffT — mgl. A. •) ()eimaiyMr8 — A. ») ISf 

«. 6(anDa} uiO /rnoB. — Orerskr. A. mgl. 8. *) mtflo — A.S. •) ItipraiJu— & ^"y^nii—A. 
II) f|ii(j;i _ tilf. A. S. »«) [mgl. & >») [mBtt «r i l»|0» tidroni — A. [m. var i Xvn^xm — 8. 

•«) [galli Atitit —A. >*) raoi —A. '*) (Eigi |l. (vUti nt Jiing (IraiM. — Orrnkr. A. ttt ci |Ca( 

foitia of »i uinna. — (herskr. S. ") nha — mgl. S. •») «i — tilf. S. 

20 154 ^Idre 

uifu. ot tjtnftniiiftfiamcT )jrir ' jirir IHic^ials ^ mejifo. f^n adcr aOrer i uUunni fru 
fotnar bagar. ifn vm Irijtin reff oc aQar aOrar ym fotner jia (lal tatd (r|la tr 
fofn» former a ^mbr ot j:irlT je ^ans a |ieffom tiftum. m ^ann jorre* faf j:mr. fn 
ei fa a 6u i ^eraOe eOa 5u9 i taupange. |ia uar&ar |iat tale j:mr ^stitu ifn ej: eiiu 
lorijpr mabr tittrDr jirir fof. }ia jae ^ftnn* Jjann mann i fal jirir fi! er iatntnifif* 
ft ei0i fern ^onutii war [ot til 0ej:en. H^n ej ^ann joTer eiji taf j:irir fif. Jie ferfisf 
^anti .iij. morfum {il^Qj ot a jiat ^alj:t tonungr en ^aljrf [afar a6ere. en torlr er* 
faflaus » orijrir fua mitit fern fot uar til gejen. f n ej: fa er oreigi er [fof er gejen 
0( > '^ fot fomr a ^onb oc (ortiiir ^ ^ f^mn unban fia er ^ann fannr at fot liegar fotnar 
bagar toma. ftn tf ^amt jorrer ft fitt i jijiti annat nnban tatum fia fediit ^ann 
[.iij. niortum ^ " fern abr. Ifn ej Jiat er nm friftin rett }ia fate fa biftups armabr er 
jirir fitr oc ^aje ^a[j:t ^nar |ieirra [oc ^inn er'" fotn ^oj. Hfnnm aHer** abrar 
^efeftir fate fa er fot gaj:. £n tf ^ann fttE jt nnban tatum eba annan neg^ nnban 
[fijtr. |ia forte ntt fatar abere [je Jiat » * meb ntbcijflu oc |iin0jlejnu oc niote Jiar 
ptirm natta at jiat ft nar i tat jtnQtt oc beibi bo'nbr < ^ afj:arar bome at tata tit 
(fuDbar oc til fettar* ^ oc ^fttj^ ^ ® meira meb. ^aj:e |iat bombr. Ifn |iat eitt (Tat 
fo'tiaeba fuerianm mann^ffDgi eba pr^ji er mabr rt)br mat fitt ti( taga oc .nj.'' 
eibar tnu €n tf eibar narba jejlir (lanbe til fora baja. 5otn ftal oc eigi"® 
^ej:ia^ ^ a ttirdbegi jiui at ;imten ber a funnubag. ftn fa er ^ejr fotn fma a |ieffom 
tibnm pi f^tflr ^ann lirir jaret** fotn fmni. nema l^ann jTiote ajiornttltinji*' 
eba .nj. neetUng Jieban. Sn tf eibar narba mnnir abrer en nu em [til ftilbir.** 
|ia er fa** ferfr .nj. aunim i lenga jajlu. en a aHum abrum tibum .iij. aurum ey 
eiji er .tjj. aura bagr tf mabr ma na laga jTe(tum.2« £n tf mabr |iarj: til lanbjs 
(fijUbar finnar at fctia at*^ iifotnar*^ bagum |ia ftal log jirir lob jefta oc leggia 
a*' j:imtar ftejno oc rtjbi l^uartueggia fin nitni til botar oc jlanbe til forra baga. 

Vm banfctning.'" 

21 |£i. Sf biftup bannffftr mann pa ftal ^ann ^a;a .iij. manaba jte|t at leiDretta 
mal fitt tn at mtrnn tiej:i3t eigi Iffngr i ^ano Qgiptu pa flejni biftupe armabr 
^onum ping oc gere ^ann ntliegan nema l^ann leibrette par pegar mal fitt oc f^uft 
biftup ant ft ^an8 en tonungr lanbtaup. 

>) lirir — mgl. S. ») Jdane — A. ») foe — A. S. *) fit — A. B. S. ») hann — 

mgl. S. •) inijifit — S. ^) [ifftiutnom — A. B. \m aBr — tilf. & •) w — mgl. A. 

•) failau* — A. S. •») [mgl. A. S. ") tcriipft — A. S. »•) [mort — 8. '») [er fiinn — S. 
»♦) allar — mgl. S. »») [mgl. 8. »•) Jomttr — mgl. 8. »») (ettanna — AS. ••) ^M«« — S. 
"•) frttar — A.B. 8. *») Binoin — 8. •«) ^(g;ua — 8. ««) jirirjort — S. »») jpio»« 

nstting — B. jsfrnBttinj — A. •«) [tattiir — 8. «») Qan — 8. «•) jstftom — B. Herefter 

Dyt Cap. i A. med Orerakr.: Ci( (anl)|Ii|ailtr at (ortia. •') a — A & *•) fotnar — Ae. e. fotaar, 

rettet af Ante M. til ofotnar — Ad. fontnar — 8. *•) a — mgl. A. 8. *<•) tf maOr iaim((|. 

Ovenkr. A. Cn tifhqs ianfaUtr nun. — Ovenkr. & Frostalhings-Lov. (III.) 155 

linrrfd ralta fat* |kal Itita frr.^ 

{{ij. Ito tf maOr uil Doffor fma 0i|ita eDa p6 tono tr 5ann a jorrsOe a a( 22 
Ugunu 5ann |fa[ fata t^affa .ij. meO fer aj; j^tns ^enDi er j:a nil oc ji-ctta ^ af e; ^on 
Dili ])ui nmwDf jijtgia er fa legjr jirir ^ana tr Jia a j:orrttfte j^mnar' af lagunu 
l^n ej: ^oti fuarar ua( efia |ie0ir |ia fe |iui (Iir|fofaf oc ft * tona jeft at |iui. itn ty 
5on nei luaDr Jia fe ^on ciji j:f|l. Ifn nergc er ^ou iatfar rafta j:are |ia ma fa * 
maDr j:e|la oc ;a ^ennar ej: uifni ° uUu. H^n |iat uitni ffat ^ann ei^i (engr abrir^iajt 
en .{ij. manade oc ein bagl^. Itu uU ^on iota roj: a jeffar mat innan )ieirra .{ij. 
manaDa ot tuajf ^ nauOig^ j:e|l vera. )ia niofe ^ann oitnio fine [mote orDom l^ennar^ 
oc ^aje tono.* ifn ej [^enn }irt|fr » » oitni |ia ft)ni ^on uiiia fma meD ei5i » ^ ot ' 
j:aDer ^ennar oc moDer mtD l^enne eDa ^ ^ nanafto uiDir ^ ^ c| |iau eru ei^i fit oc (uti 
ujip j:e|larmannt i ^ * ftitum ' * fftjri ftm ^eitit uar mtft \^tmit fiftan ttiti 5uart jirir 
ftr. % )ieffe funDran ^tre^t fiDan bruUau|) i<> |ia miffi ^on liriDiun^a aula fine.^^ 

jjiij. % maOr ntrrOr utlffgr i friftnum rettt Jia gtrt bi(fu|io armaftr monnum 23 
jimtar jlejnu til (fuUba finna aj |iui » * liingi oc ajle *• tato ^ i jirlr j:e ^ftne. 0n 
g:** ueria bowban** ortjri innan jimtar nm fumar en l^alj:8 manabar um uetr. ^a 
fectijf 5uer |)eirra .iij. morfum uibr biftu|i tj: armabr ^ana |7ir|Tofar j:orftabu. 0ua 
ftdijt oc ^uor |itirre** .iij. mortum uibr bijtup ** er unban fti)fr tba uibr tefr tba 
faupir ntteegan orijri i Iriftnum rettt. en armabr /ffte jiaf jt mtb jiiuBjltpum.** 
tn tj mftnn tjtifa jorftabu tba tru memn*'^ famuijlum^s tntb ^onum fiban Jitffar 
(Itjnur tru libnar Jia tru*" [litri ntlaj^*® uflagr fern ^inn. tn j:e finu uibr tonung 
tn l^in tinn uibr 6iffu|). 

$iur vAlctix mrrtlr t kriftnnm rrttt.'^ 

Uiiij. 5tia tr'* mfl;llt i iajum manna af engi" norbr nflagr ntma ^onum 24 
(Itjpni liing mabr eba or eba ^om i taupangt fit mot}, tn tf mabr gerer fi( otiffgbar 

Jvfr. Cap. 23. 24. B. 16. E. 25. 

^) ff "*• B^'flf "'"OT fma. — 0\eKkr. A. t)m gifdngar. — Overskr. S. *) ^ana — tilf. A. ») jsirir 
ttmnt — 8. *) )ia — tilf. 8. ») fa — mgl. S. •) tiaftar — A. ') luirjf — A. B. 8. 

•) [mgl. 8. *) if ^ennar orOom — tilf. 8. '») [^onom bilar — A. 8. •«) sineaiSt — A. S. 

••) Her begynder Brndst Y., og vedvarer til Enden. ") tjinir — 5. mtft hmni — tilf. A. •♦)i — 
mgL A. ") piffttm — & '•) Jieina «ar — tilf. 8. ") fine — mgl. A. B. '•) fjp ra. 

titrOT ttttajr. — Ovenkr.il. Orenkr. mgl.S. Dmm uHsQbaT m. . . t (ri|(num rrttt. — Ovewkr. Y. >»)liui — 
mgL Y. «•) s|la Jiann —A. «') v 1>ui Jiingi — tilf. A. Y. ««) msnn — tilf. A. B. 8. Y. 

•») ocnnptom — S. •«) Jitirra — mgl. A. 8. Y. «») uiftr kiffup — mgl. Y. «•) ]iin0|tmnu — y. 
«») mmn — mgl. A Y. »•) j (amui(ltt — B. •») Jietir — tilf. A. 8. Y. »•) u((e{|D — A. Y. 

") Um )iat a( mgi orrDi iittagr nma ^onom (Irmni ^ling. — Ovenkr. A. Vm vtitegl). — Ovenkr.S. (i hvilken 
Codex dette samme Stykke ogsaa findes Menkilt nden Ovenkrifl: &*). ^tttr tttlatr vrrDr at logum eta ^UBflu 
^ammUiBi* paU . . . — 0?er»kr. Y. ") mn — tilf. y. »») matr — tilf. A. S. 8* Y. 

20 • 158 ^Idre 

U;. Urn ]ira(a ^e(0i 0( ^u borta fcal jFijrtr tH 6dn. (61.) 
I;, tf gritnumenn ero tire|iner eQa ^tie )ieir fcuto bofiajl. (62.) 

1 ))af er jn)rft i tnannOdgi oarre at oarr [anbi [cat ^Qerr jtiO^eila^r innantanD) 
oc utantanb;. Jl^n e; maDr tje^r mann. |ia f\tfir ^ann j^tlTirgdrt oQu pni tx ^ann 
dlte. nema ibrftu fitini einni. nema ^inn * 5«j:e nercat fer tit aOr tjx tj. me5r jm 
tj^iix ut(b0om manne oc uegr l^ann }^i [cat ^ann fegla lit tnbnnom* famborghe i ^\ 
fama jnjtii at ^ann ^ejir utlagan mann brejiinn. I^ ej: ^ann [e^ir eigi til fanUKrgrie. 
))a er ^ann tnorbingi re'ttr. itn engi ma ior&u finni 3:i)rir9rra nema 5<tnn oejii 
fcembaruig ei)a geri nibingooerc 

Vm frriit)iarp(g. 

2 (ij.) ))at er fcembamig e; mabr negr i neittar trti^Oir. )id ^ejir 5ann iQrirs 
j:ant (andi ot (aufum etjri. 

Km annat frrmliar»((|. 

3 )iat er annat fcembamig ej: maOr negr mann i gribum. 

4 (iij.) ))at er |iriDia ej: mabr brepr mann i morb. |iat er nibingeoerc ^it mefta 
ej: mabr reebr Ibnb oc liegna unban tonunge. 0n ej: tonungr tennir manni (anbrdb 
))d ftal ^ann nenma mann' or ^irb finni til iamborinn mann^ |ieim er mdli i at 
[nara. tr\, t} Icrifingi i |iui mili at fiiara eba |ii)rmftamenn. |i^ ftal biianba [un 
nemna or ^irb ej: ^ann er til. oc ^aj:e rit oc innjigle tonungd. oc fo'ti |iat mat pi er 
tonungr er eigi innan j:t)lfi9. ])at er annat nibingeoerc ej: mabr letiiifc itt i ojribi 
oc 5eriar i lanb a|itn oc 5ej:ir eigi fagt ji-ibi a|itn atler ero iamiitlager er i ptim 
jerD * ero. |Jat er 5it Jiribia nibinjeuerc ej: mabr r^jr tnjgbir p«r er at Ibjum ero 
trt)0bar oc f^mn ^ejir fidl)T at neitf. ))af er l^it iiij. mbingatierc ej: mabr (eggr 
ellb ^ i bor manne oc brennir upp. ttu ero pau fcembaruig tblb oc pm nibingaoerc 
er mabr ^ej:ir jDrirgort ibrbu fmne tf ^ann nerbr fannr at* l^n tnp. mabr ma 
meira ^i jtirirgera at eino finne en pni er ^ann er eiganbi at. 

^Urr mrnn jprtdlfcr rr« jtiOl^dgtr at ^ritnUt ^n». 

5 (ii^.) 0Q^ er oc maDt at jrialfer menn [culo aOer jtiO^elger at ^eimlle [ino. 
oc foa ej: ptir jara til aj: ^eima oc i jrl 0n ej: biianbe eba btianba funr nerbr 
neginn ^eima at ^eimili [(no. oc \vi tf peir ;ara til aj: ^eima oc i jrd eba i acr 
eba & eng meb ^iunum finunu pa fcal fd nera bane er ^iiin bera nitni urn oc pan 

Mr. Cap. 1. 2. 3. Hk. 14. Cap. 4. 3. Hk. 18. 24. G. 178. 

>} Saaledes e. d. e. samt Hk. ^ann — b. e. *) mSitnom — udelade i. f. *) Saal. e. c 

samt Hk. menn — i. d. f. *) mannc — c. e. *} ^trO — mgl. e. d. e., men er af Arne M. 

tilf. i d. •) Saal. d. e. f. samt Hk. eaOi — i. e. • Frostathings-Lov. (IV.) 159 

[rgia fit. foi fcal p«U ot (onUii 6era ^eimfoaiar;Qi(ni urn frtn jridto maOr. oc fni 
viij. Qetra gatnall mafir fern eSrl H^n fa ^ er 5timfomar»Qi(ni 6erfc i ^mbr. [a tt 
bane at fannr oc fptu oc eigl eiOum unban j:(rra|l. netna )it)i at eina at ^ann 5a|e 
fod j:iam ftabbr oerit i pni bor^re^ truig oar oe^it at ^anntndtti ei^i [ambororid^ 
toiQegie j:Rra tit olga oc i jri oc oerri ^ann ftabbr i {lin^i eba at tirtio eba at 
famtunbo eba a fri|je .pj. «ro eba (mgra. ^ bere )ieir .];ij. |iepar 5ann unban bennb 
tr pi Qoru meb ^onom flabber jriii\tr menn oc juQtiba. en e| ^ann oar i engom 
lieim (tub ftabbr. tome ji)nr fic jdmburbi ej: ^ann nder eigi meb eibum unban at 
porrafc. en ej: ^au mego eigl A )iingi fegia. |id fcuto bera .ij.^ menn oc boca fd^u 
lieirra a {lingi. en ej: mabr er fcerbr oc mi ^ann mcrta )ii er menn Qitta Qann. pi 
[cat fi oera bane er ^ann fe^ir j:t)rft i Qenbr ej: ^ann mater 6f^ oiti oc m& ^ann 
fenna ^ann oc fa^a ^ana temr botat'^ i mrfta ^in^. nema ^inn^ fciri fic meb 
idmburb. 

Vm pat tf Menn fart .Hj< f«naii d fctpt. 

(t).) ))at er )iar naft ej: menn jara .iij. i fci|ii faman oc oerbr \rti iSa at 6 
tlnn^oerr ptina ^oggr annan. }ii feat teg^ia up drar \i Qinn )iribi |ieirra tajimabr 
tr Bj: oanbe.8 Tin oerbr ^leim Jiat jnjrir er* Jieir foma at lanbL at Jieir fcera bdber 
oroan oc baber toma fieir tit {lin^e. pi feat at fbcum DUQQi^ oc bere \i pt^nt }im 
tr arj:i oill. oc beri^» p6 baber ej: biber fpia. en \i er fannr oerbr at j:are utlajr. 

Hf maOr er lirfptna til lianO*. 

(nj.) S} mabr er brepinn til baubo pi i \i oera bane er oigi t^fir i ^mbr 7 
[er. en t^fl feat oigi fambo'gnio ^ ^ innan jnjttie oc nemna fic a namn oc nittflab finn 
oc 5^ab p6i er 5ann er or. oc l^fe til jriilB mannj oc til rettn^mj * ^ mann;. |ia 
feat a broar fiingi foma nMflabr manno jxwn. oc pdi fcal btianbt foeria er dann 
oar at um nottina. oc > ^ 5^nn taltabi fic \ni i namn. en oigl^fing fcal fegia til i 
piuQu en tf mabr oill eigi bera oigl^fingar oifni eba foeria nattftab. pi j:are til 
bauggillbiemabr einn^oerr oeganba oc gere Qonom (lemno til at bera annatfoeggia aj: 
tUti i i jimtar^* Jiinfii. £n ej Jieir oilia ^u6rft bera aj: ne i pi ero Jieir fefir 
.iij. morfum \}nm Jieirra. ^ajre ^\fi \i er firter en f}i\jt fonungr oc ni6fe enffie 
oitnie oc bere eifi oitni oc jare rettlauo. oc fod um oil bnnor oitni )iau er flirflotat 

Mr. Cap. 6. G. 171. Cap. 7. Hk. 27. G. 156. 

*) maOr — tilf. c. d. e. ■) a \ttm ItQi — c. d. t. I d. er Degi af Arne M. rettet til Otpt. 

■) (amtorgtut — d. (rettet ar Arne M. fra famDorgrra). *) Saaledes ogsaa Hk. .iij. — o. e. samt d. op- 

;indelig; her er det ene i bortraderet. *) ( — e. d. e. *) i(((ul) — e. e. '') Qaitn — e. e. 

>) «alb — e. saint opr. i d. e., men senere rettet til nalltK. •) a( — i. f. ><>) t7t( — e. Rettet 

lerfra af Arne IL til im — d. ■ *) famtxrgrit — c. e. Rettet derfra af Arne M. til famOsgnii — ^ 

Saaledei oftere. >*) tttnam] — e. ligesaa d. opr., men rettet af Arne H. til rttfnawj. rtt) n^jme — 

3k. (feUagtigt). >•) af — Hk. (rigtigere). »«) j^mta - 6. leO iEldre 

er unber innan ^([gi.^ m fU fieffarar fotnaf fcal engi maOr ^eitn (temna. )iin0 feat 
(temna i j:tmtar |ilngi urn fod margar nertr fern urn ^aj:a fortl^ i |iin$^ |ieim fern 
ptctf. oc fial |iar annaftoeggia & pui p'm^i u|i|i(t)ct ;idr eOa atj:or at faca aj: ^onom 
\^i\fO meira. H^ t} ^ann md j:ara (U [atn&orgrio oc i jrd fa maOr rr niglQfum 
trmr a ^ond }iar fern nig er tjegit |ii )iarj: eigi nittflaftrinn toma jratn er ^ann a 
l^eimUi \vi nen* innan jnjltia eDa ufan. £igi (tal ^ann ganga urn iij. 6(ri [na at 
el0l fe oigl l^ft jri pvi er oig oar oegit nema baugglDdie menn eOa ne^gidbie menn 
bill 1 en ej: (^fir eigi foi oigi ))^ er ^ann morbinge rettr. oc beebl j:t)rir$ort* tonbum 
oc (aufum eqre oc tome ^ann adbri i (anb a|itr. H^n ej: bsbi temr a ji)r|ta liingi 
oigtQfing oc [ni [aga ^ine fara oc er ^on fod boren fern jr^r nar fcilt ))(i fcal faga 
^ine [dra (lanba en eigi oiQli^fing. oc berr )ii morb a neganba at ^ann fe utlagr.* 
Sn tf eigi temr faga ^ine fdra jram a j:t)r|la liingi ne ^eimiUetolbar^ oitni. oc temr 
tiigl^fing oc fionar oitnL |ia fcal uigt^fing flanba en eigi fionaruitni tf ^on rr at 
(dgum boren. en erj:ingi ^ine bauba feat j:ara i ^erab }iat er \i mabr (et$ ' or oera. 
)ia ej: ^ann fitter ptmn mann utan (aga narra er foa temn pi ftal ^^nn fo'tia ^^nn 
at |ieim Idgum er jsar ero. en ej: ^ann ^ittir pmn mann innan laga oarra. }i(i fcal ^ann 
ftemna ^onom Jiing. en i ))tii))in0i fcuio bera ^ann unban .{ij.jridlfer^ menn oc eigi 
nejnbamitni oc jora d pm )iingi jram er 5pnom oar (lemnl. £n e; )iat er ei0i:)ia er ^ann 
fabr at mdlL itn ei^^ingi ino bauba j:are aptr. oc fo'ti menn .ij. til ttjlj:fareibar. oc pm 
at eina 5>nn|)ribia ej: dann gerer ^ann fannan at fn ej: ^ann gerer ^ann eigi fannan 
at pi er (lann^ flicriutlegb iitlagr fern 5ann fcijlbi e; ^ann tjrbi fannr at malt 

Km t^litarriO. 

8 (ou) ftn ^oemetna er ir^l^ar eibar fculo jramjara oc nembar nifni. pi fcal 
fataribere nemna f\i\$ti o^tta en oerianbi ^alj:a. oc nemna fjnin jiegar er j;e|tr er 
eibr fina oatta. oc nemna ^autlba .pj. (or) j:t)l{L eba bornbr ^ina bejto ej: eigi ero 
^aullbar (it ^oarti fculo ' til nember fij:iaber ne facaber .ij. fcal ^ann ^aja oitta aj: 
pirn .{ij. en .ij. n^nojlo niOL fiiy:r ^inn j:im(L en ptir .oij. fiban j^idlfer menn oc 
jruQtiba er beebi tunno \iMQii j^rir orbi oc eibi. en jijrir aQtario g6y:e fculo menn 
ttilftar eib » « foeria oc ^ajia meffo Ut i ^cnbi. en tf einn odttr jeHj pi jtHi aSr 
eibr. en ej: ein^oerr ti6ttr i eigi tirliu geugf. pi fueri ^ann j:t)rir tirliu btjrum. ej; 
eigi m^ j:d boc. pi fcal ^ann ^aj:a biiriflaj: i ^enbi fer. oc foer |iar at jnillu fem at 
boc. H^n ej: |ire|lr fDniar ^onom bocar pi ^cjer ^ann j:t)rirj:arit reibu fmni pi 

Jvfr. Cap. 8. Hk. 139. G. 132-136. 

>) Saal. ogMa Hk. I den nyere Laodslov, hvor dette Cap. er optaget med faa Forandringer, staaer 
i manntdti istf. innait QdgL *) fm mmn (atia (ttif — Hk., upaatrivlelig rigtigere. •) ft ti ftiu 

— tilf. Hk. *) 0( itrr ^i morO vf v. at Q. fe titlsgr — Hk. og de nyere Laodslove. •) ^timt 

ftftnar — Hk. og d. n. Ldalove. •) Saal. e. (rt — ft. c. d. f. Ui f(t — Hk. og de o. Ldslore. 

») jpriafltr — h. •)5inn — «. »> fmlo — mgl. b.f. ••) eiOa — e. Froslalhings-Lov. (IV.) 161 

.|ij. minoOo i ^ fe(fon0i (Da attongi )iam er fa maOr rr or. eeiO l^ntm ftal 6i60a 
fU ^eitniUe f}m rr ^ei)ra fcal. ot bioda .iij. nottum j:t)rir tf j:iorDr eOa j:iaa bannar 
ei^i. ftn .n. noltum ej: at^ j:iorDr eOa liaQ bannar. ^udrt fern ^inn er ^eima eda hgi. 

(oiij.) H^ ^oert niti* er mafir jejter utlrgnar eifi. Jia fegi fctianbi innan j:i)lfi* 
tit )if|T boriar er 5onom fcal eiO bioDa (i( af jruQu. £n ej: ^atin fegir ei^i f}mn eiO 
fca[ bloDa. pi Qintii ^ann eiO ^ .;. nimm forrum. oc fe fialjboOinn aDn )ieim er detjra 
fnjDDL en armanne feat fejia fil oe er |i6 j:ullt af einni notf eDa famborjrio fe j:t)rr 
fagt armannL \}Hn fern ^ann er ^eima eOa eigi. en ^ar fcal eid ^nern tiinna. ^tiert 
fern er lUIegDar eifir eftr amiarr elftr fern menn Oaj:a jijrr eifta unnif. tlu ej menn 
tortrtjggia |iaf er ^anti fufti ^inn iTjrfta. |ia fculu odffar ^ans tiita |iaf me& ^onom 
at ^ann fotli pam mann er fua caHa&i fic. £n (loeniilna er maOr jellir eiO jnjrir 
utlegOar ma( oc verfir fjonom eiDj:H(I. ))a fcal fatarabere ^aj:a teunt }iing i )ieim 
tninaDi nfffla epfer. oc fe fialj;|temnt ^at |iing ^ |ieim er offiula oeifle ^onom. oc oiti 
^ann ^oerfo ^aim ijejer ftrrt eiOinn aj: ^enDi fer. (£n ej: fatarabere toeOr eigi eiO 
jrenjjtrrDan ai juHu. |ia niote tieriaiidi oatfa finna |ieirra .ij. er ^ann fcirfcofaOe 
pvi unDer pL er ^ann j:o'r&i eiD aj: ^enbi fer. at ^ann ^aj:e eiO untiinn fern j:e|lr oar. 
fn t} maOr jejler liflegDar tit oc galer eigi facarabere indnaD |iann fucner finnar 
er najlr er epUr eiftftemnubafi. pi f}tTftr ^ann j:t)rirj:arit focn fmni oc eiji meira. en 
irmabrinn \(fli i)iM jnjrir elbjrallit ptQw ^ann verDr narr oiO. oc ^aji fotf innan 
manabar focnarbaga. eba jaditin af focn. 

tfj: maSr orr&r l)5g0Ptnii 6, |itngt. 

(i£.) H^j: mabr tierbr (joggoinn a jiiiigi. pi fculo ader menn e|iter renna fit 9 
fco09. en f^ er eigi niil e;ifer renna. pi er f^ fecr baugi. en .j;ij. aurar ero i ptim 
baugi. en nej:gi(I&i9 menn oc bauggidbid menn oc namagar fculo af Idgom eigi e|iter 
renna nema tiili. £n ptir fculo alter eina biorg tieita dinom er nig ^ej:ir ne^if. oc 
rigi meire biorg neifa en fcilf er meb oQum mdnnum. rinba fcal manne e| niS. oc iro 
fcal fil fciofa oc aujlfere. oc aj; {jeffum |irimr pi ftal eina bidr^ af eino neifa. en 
tf ileire oeifer. pi er fa iiflagr er fiDar tieifer. nema ^onom fe onifaoargr. oc fneri 
^ann einn jn)rir. H^n e; maOr j;err a; lanbi uflagr. pi er fi^^boDif ai^^a Qans urn 
jiar^aQb oc adf )jaf er ^onom |it)(flr oarba. 

€f naOr rr firrbr d {itngt. 

£n ej: mabr er fcerbr a |)ingi oc renna aller e;itir ptim manni fil fcogs er nig lo 
tiarfi. nfi nerbr ^ann j:arenn. pi tf ^ami oill af Idgum neriajt pi leggi ^ann n^iin 

Jvfr. Cap. 9. 10. Hk. 26. G. 152. 181. 192. 

') oc — e. e.f ogsaa i d., men rettet her af Anie M. til (. *) at — mgl. c. d. e. *) gitiii — 

e. «., ligesaa <<., men rettet af Ame M. til viti. *) Saaleden i alle ACikrifter. *) |ia( )iing — mgl c. 

TUf. i d. med Ame M.8 Haand. Tilf. tenere i »., men furan fi&tfllemnt. 

21 162 Mldre 

fin ni&r oc bioDi [O0 j:t)rir fi(. 0n ptQW er ^anti er ^an&lagDr ^ (Da Ungr ^ani 
od|in fin niOr. |ia er ^ann jriO^eilaQr maOr medan ^inn lijer. oc ri$i br«)ir tiuDaii 
5inn er Uj:9 ^inn fire. 6inba fcal pmn mann oc drmanne jota. en ^ann a norb at 
oeita oc ftia (enbr maOr. ttu ej: irtnadr |iarj: (i&9 af gerfa ^ane. |ii fcal nemna 
fXttnUr ^ina fira at geeta me& ^onom. eDa ^reida boiidr meD donum ftid marga fern 
armadrinn }iarj:. £n ej: 5ann [et);]r jri drmanne oc nerbr ^inn fire bauOr. )ia fcai 
i)re|ia armaiininn. en ej: irma&rinn er etti 5eiina. pi fcal fi pann mann [bun&inn 
tono^ ^ane. en ej: ^oirfi er ^eima. pi fcal ji i (lonD tierffiua bnita.^ oc fni Ud tneO 
^onom af OaQba ^ann. £n jrembr dins fara ei^i toft a( ^adba ^onom ej: ptir mlii. 
at^ tdi varbar pi^ |)0 af ^ann [au|ii jri fieini. H^n ej: amiabr ftjniar oibfbfu. 
pi ^ fcutu jieir ^aj:a nitnl fi(. oc fefia |iann mann bunblnn i j:(ef ^ana. pi narbar 
^onom ft ^if fama nema ojtiti fati aj: ^onom. Sn ^oervifna er drmabr fefr uffegbar 
ft manna, pi fcaf ^ann ja mann fU af ^oggna ))ann mann er i {lin^ temr nema 
arj:l fe nttr. ftn arja Uggr etti vibr p6 af dann geje ^onom gang, oc buanbom 
Uggr etti nib p6 af ^ann gangi aj: Jiingino ej: erjingi ^ina bauba gejr ^onom gang. 
ttti tf erj:ingi ^ina bauba gejt 5onom eigi gang. |)a brepi armabr pmn mann fern 
jijrr nar matf. 

11 (I) Sf tnabr er fwbr oc temj \i eigi ^ i fcog er farbi eba nerbr » ^onbow 
fetinn. oc b^br ^ann (dg jijrer fic pi ero |iar upi idgbaugar tonongi. en farbcrfr 
^inum fira oc ieecnia }i. 

Vm liccnitie. 

12 (si.) H^Drir fcai u;ipi iffcniajiiir i doeriom manabi oc .ij. minabarmafer miiila 
oc .ij. fmidra. oc fva fcai minab ^Qem fit |)eff er riioa er i fari. en }iaf fcal i jr^rp 
}iingi bioba. oc bu d^na i faci oc laufer aurar. |iar fil er dann dej:ir birff Idgbaugum 
tonunge ocfarbolr dinum fira oc ieecniaj:^. £n ej: dann b^br(etgi)^ a^® jn)r|ta 
|iingi pi er d^nn fitlagr oc foa fi dana nema ))af er dann' temr i fcog meb fer. ftn 
)iegar er ruja er i {in. pi fcal fa er fterbi lifa menn .ij. fti f£n e; dinn fire niD 
eigi fpa fir fin. pi er aj: dina ibtirgb er forbi. oc fni p6 af dinn nerbi baubr. ftn 
tf f^mrn fpir. pi fculo fieir bera nifni um er fi. en dann fcal tenna ^ing oc bioba 
tonungi Ibgbauga oc firborfr dinom fira oc facniaje oc daje bo'ff i dilj^tninabar 

Mr. Cap. It. Hk. 28. G. 185. Cap. 12. G. 183. 184. 

') (lenBIaOr — Hk. ») [ af Arne M. rettet til (uanbmn fona I d. ») (rqtia — c A «. 

<) Maaske FeiUkr. f. 0(. ') )ia — mgl. c. «. •) ^d — f. ») Dette Ord, Kom mangier i Tex- 

ten aabenbar Ted ForglemmeLie, tilfuies her i Medhold af Hk., i iiTiiken hele dette Capitel er optaget. 
*) ^ann — tilf. c. i. e. •) Dette Ord mangier i Texten, aabenbar ved Forglemmeke. ■<>) |)intt — 

tiir. e. d. e. Frostathings-Lov. (IV.) 163 

jrejle eDa ^aim jmt dik^r. Sn ej jijm^ tv firbota Beitt m rfina \t & fdre. |)6 
6ortf [6 ft beiDir ijjunbarbot ^inum f6ra ejitir jini er ^inn [6re er burDum til. 

tfj: maOr j:<tr fdt aj: m«Biii. 

(;ij.) 0n ^uar fern tnabr er (laOinn. oc j:(cr 5atin \ir aj: manne. )]a fcal jtiilla 13 
maOr ^oerr cpfir rmna. tiema ^atin feti (it bau^i. m i lieim baugi ero aurar .nij.^ 

tfj; m(nn j:aia til SUlir tOa til famrnnDti. 

(siij.) tf tnmti lara til dllDra tSa til famcunbu. en |)at er [amcunba jniS liri^^ia 14 
fillba eOa jjritnr jleira. Hu er \ni tnerHt at eigi ftal |i6 braga foeiler fatnan pi er 
aOrer tnenn ero foja j:ameT. )j^ er fua maUt ej mabr er tje^inn a tjefuangi innarla 
i ^ufe eba utarla i ^ufe. fid fculo |)eir tiita er i foeit |)eirri voro ^uerr bani er. en e; 
ptlr VMQO ei0i ))ann mann linna. pi fcal fa vera banl or ptini fueit er eroin^i ^ins 
bauOa fegir i ^enbr. H^n ej mabr tierOr fnfi tje^inn i odbr^firi at aller menn \t 
foj:a jramer pi (tulo ader iippjtanba oc gera ellba ot i fitt [efti ^oerr jara. en tf 
eina^Qerd miffir nib i f»ti fino. pi fcal \i bane vera, nema dann ^ajre fcirfcotaf i .ij. 
^enbr fer at aHer menn uoro falter |ia er ^ann jor a brott. oc bere .ij, menn ^ann 
unban, ttil ero ader menn inni oc miffir engi fine lapnanna. en ej: 6l^|l er oigi pi 
fcal erjringi ^ina bauba fo'tia .ij. menn til tpljitar eibar. oc |)iii at eina ^inn |iribia 
tf ^ann gerer ^ann fannan at. eba liggr ^onom flict nib fem ^inum oc fcrti ^ann 
f^virt fem ^ann vill innan ^tia eba ntan. H^n \i er eigi Qejer fcirfcotat at menn 
corn fatter i ^ana brautjijr oc nerbr aj Jini 3:r)rir focum. pi ft)ni ^ann meb tiiljrtar* 
eibi oc iiembarDitni ej |)at er til. eba beri iem. 

(;uij.) £f mabr er bre|iinn i dllbrliufe. pi fculu ))eir bera annattvegQia a; eba 15 
a er neefler ero ^onom. ftn e; ptir bera ^ann^ ^udrti bre^iinn ne obre|iinn. pi ero 
|ieiT fefer .iij. morcom nib lonung ^odrrtuefifii ^leirra. eba 5aj:e if\)rir fer l^ritar eib 
at |ieir uiffo edi ^uerr fcabamabr ^ana war.* ftn erjingi firti menn .ij. til tu^tar* 
eibar fem jijrr nar fcilt. ftn ptir er eigi uiUbu citni um bera. ot niffo ]ieir. |ia fculo 
ptir adbre fiban vattberir oc enjTia nitnia niota. 

€f maOr rinliT mannc i rtlli. 

(JO.) ftf mabr rinbr manni i edb jeiptugri denbi. oc brinnr* ^ann oc tierbr Jiat 16 
af fdri jnidu. oc fcal mabr binba um. pi fculo Ibgbaugar u|i|ii tonunge. en Qinum 
ferbfftr oc lacneej:e' fem itjrr uar um fagt.* oc f^iijfriiti oc tl«ba fpell fem mejt 

Jvfr. Cap. 13. Hk. 28. Cap. 14. 15. Hk. 25. G. 157. Cap. 16 - IS. 
Hk. 35. G. 195. 

') flT — d. ») .JO. — c. e. •) Qann — mgl. c. e. *) nert — e. e. Opr. i A, meo 

rettet af Anie M. til oar. >) Saal. i elle Aftkrr. •) VfP fagt — e. d. e. 

21 • 164 iEldre 

Cjf li kttf rinlit. 

17 (;nj.) Sf ma&r rinOr manni i hf ^et|itu0re ^mbu ^ fcal ^onom 6or(a ^% 
refti. m (3: ^ann |Teini3 i faju fia fcal Borta ^onotn fdrBototn oc [eemiaj:^ oc jmDrrtfi 
oc [d^baugum tonungL fj:^ tnaOr fitr £ 6or&i oc gmgr 5ann |iurj:la ftnna or rinbr 
maDr ^onotn & fa; ^ei|)fu0re ^enbi. \ii fta( jmMfi upt oc d|unbarb6f. m tf ^anti 
fceini) 1 taj;e pi er f(ict fm ^fir tiar uptifagt fdrbolr oc [ecnisje oc pllreUi oc (dgbaug 
tononge. dlict ^it fatna [iggr oc tiifi ej: ma&r ntjrfir mannc a; rutnl eDa ej: ^ann ^«U. 

C| maOr.nnUr manni. 

18 (st)ij.) H^j: tnaDr rtnbr manne pi \er ^cipfugre ^etibi |ii fcal pM \}ilfri\li iippL 
m tf mafir nijrfir bafti fil fin oc jt4 fcr. Jia cr juHrcfti upjil. m cj ma5r jeHir 
mantu oc uerOr dann berr at bafi. pa fcal bo'la ^onom bjmnbarbot oc jnQrfttl oc 
tonungi baugi t} fcirfcofar. fn ej: ^ann fcirfcotar eigi. pi eigi ^ann toft at bei&a 
id r^ttar find oc til bauga fonunga oc \(rli ^ me& pingftejno oc ()aj:i odtta .ij. pi tr 
n«r noru ej: pcir cro til. m ej: peir cro eigi til. p^ ft)ni ^inn mcO l^ritar eiDi. en g; 
^ann tiill eigi beiOa. p^ j:a(Ii niDr rettr ^ana oc fua tominga. £n tf maDr lct)pr at 
manne oc ^eQbr ^ann fer fiatjr. p^ fcal f}(im bo'la dalj^e'tti en fonungi baugi q 
5inn fcirfcotar. en ej: ^ann uerbr ^aUbinn oc er fcirfcofat pa er juHretti. en baugr 
lonunge tolyeijringr.' en ej f^min ^edbr fer fidljr oc nerDr eigi fcirfcotat. pat er 
argaj:a9 oc er pat fecta laufl. 

Km draftan atla ^riptngri ^rnlii. 

19 (;;t)iu.) Um icajlan alia ^eiptugri ^enbi pa er ^dljretfi uppi ej: eigi femr bloD 
ut in t} bloD femr lit. p^ fculu uppi farbo'tr oc lenii9j:e oc Ibgbaug tonungi. fn 
ej maDr l^jlr mann OQernia^ogg meO ej;arOamri oc ^bggr epter fiOan. f^ er utlagr oc 
taupi fic j:imtin mbrcum or fcogi. oc j:uQre'tti oc farbotum oc tecniaj:^ oc Ibgbauge 
fonunge.* 

tf; maOt I)ag0r ttl mann* or lumr d ^ann fcapt. 

20 (jij.) f^f maDr ^bggr til manna oc Ijbggr i)j:ir. oc temr* fcaptit i. pBi er Drep. 
Sn tf maDr ^iiggr til manna oc fceiner^ tlffDe ^ana. ^inn ^bggr i gep. pi j:etlr fa 
iitlagr er jnjrre did ej; ^inn fcirfcotar aDr. 

tfj; maDr fttngr annan f|ii(itfta)itt. 

21 (js) if maDr jtingr annan « fpiotfcapte eDa ejarfcapte eDa 5nerio er ^ann 
ftingr meD ^eiptugri ^enDi ej: eigi temr bloD uU pa fcal ^liljTetti uppi. en tf bloD 

Jvfr. Cap. 19-2i. G. 189. 192-194. 

') £n (jr— c.d.e. *) I»tf. ot ((r(i har c. (ortia, ligeledes d. og e., men i d. er af Ame M. oc tilfoiet 

foran (orfia, i e. af en anden Haand end Texteng. *) Dette Ord mgl. \ c. Er i d. tilf. af Ame M., i 

t. med en anden H. end Textens. *) liigiaug or (an&r — e. Ogsaa d. opr., men rettet af Arne H. til 

IS||iaug( tonongt. Samme Retteloe mcd en fra Texten forskjellig Haand i e. *) fctmir — c. Ligesaa d. 

opr., men rettet af Ame M. |Immir — e. *) mann — tilf. e. Frostathings-Lov. (IV.) 165 

temr tlf pi fculo farborlr up;ii oc i«mt$fi oc (d^baugar tonunge. oc f)i\friiit 
jf ttr niDr. 

<Sj: l^ftr mann tftiftuiti ^(iiDi. 

to) % ttiaOr l^jlr manni ^eiptugn 5«i&i, meO ^nerio er ^ann Ipjlr, |ia er 22 
Qann iiKagr. oc dUo jnjrirgurt er ^anti d netna idrOu finni einni oc |iiii er ^ann temr 
i ffdg meD fer oc ruDr f)i)Il (eDa)^ rifla oc ft pm er jt)rir iarOer' er reiDt. en |ia( er 
fpter er. p& fcal ^iiin taca re'tt finn iiaufinn or pt'm lutum oc or |)iii je' [6 er jtirir 
varD uQertiiiio. en armadr fafi fiaf er autlf er. Sn ej: ^ann QiQ faupa fic^ or fcoge. 
pA [cal dann reiOa niertr .jo. Jia fcal ^inn jara oc taca * re'tt finn or Jjeim .p. 
mdrcom. en ueila dinom frijgDer fiftan. en aUbregi er dann dfilft^r S^^ ^ daii 
dej:ir bolt uiD facarabera oc amianni fonunge. in tf l\mn bQ&r bo'tr baOom pdm. 
pi d^lgar \}mm fie doart fern )ieir taca mD e9a eigL £n ej: einn tnadr [^|lr .ij. menn 
i eino a(oi0i ei)a jleire. ^a er d^nn fua utlagr fern d^nn d^jl einn niann [o(lenn. oc 
bo'ti [mom retfi do^rium fieirra. oc einum .p. mdrcom fonunge. ftn p6 at einn 
ma&r f(cri .ij. menn eDa lieiri i einn atQigi pi bo'ti fjann finum [arbdtum ^Qerium 
jieirra oc einum idgbaiige tonunge. 

Km flttiia atviii oc tf maQr tt firrOt lifambirnim fdrnm.' 

(jjij) % tnenn ^ittaj a jlodum .o. menn faman eOa .n. mdnnum j:leira. oc 23 
beriaj |ieir oc oerDr mal)r oeoinn or dOrum tneggia jlodi. pi er fa bane er fciij oiO 
pi oc (^fir uigi a fjtntir fer. en e; |ieir fciliaj eigi ]ia ero |ieir ader utiager. en 
erjingi \}iM DauDa i ptfl coft at fa fe bane er be^tr er i |dr fieirra. nema dann me& 
Cgritar eil)i unban jcrej ej: dann er jorr til. efta ianiburbe ej dann3:ttr eigi eifla liD fit. 
Itu feat [jfa mQi tii fieff ptir ero atta faman oc dunbr dinn ninnbi. £^fa ej: .oij. ero 
eDa icerre. nema fianbe e&a fe^ianbe^ fe at. pi nerbr d^nn eigi morOingi. in e; 
mabr nerOr firimr tiaiinum ufambierum neginn. eitt er breibd;. annat er boidj;. ftiiot 
oc foerb. )jat er eins manne va|in. pi ma epterertianbi fenna pit nig .iij. mdnnum. 
^ann |7at ftjna )iau far dd mdnnum oc iita bdca i pin^i do^fo mdrgum n^pnum 
^ann tiar neginn. |ieim er tii ero merit, in ej: .n. ero i fiodi do^rom toeggia oc 
oerbr mai)r neginn i df^rom tucggia jlocfi. nil fcera ptir dmar df ftrtrtQeggiu a 
^enbr dbrum. oc toma ]ieir aOer til Jiings. fiifcal at fdcum dDdditt- p(ir tiactu nig 
fr tjerra lut 6ttu 6br. Uu ero eigi facar til. pi jotej unban l\\itn ptirm meb 
ttl^lareibl. nema}iar® j:ai bana fannan til. 

Jvfr. Cap. 22. Hk. 29. G. 208. 212. Cap. 23. G. 152. 154. 155. 167. 168. 

■) mtS — tilf. b. e. TiUkreret af Arne M. i d. *) tOa — tilf. paa dette Sted Hk. (runnr (ta 

Tijla l)iltr), hvilket upaatrivlelig er tigtigt ») iarJ — 4. f. ♦) ffr — c. d. f. ») jsa — e. 

Opr. i d^ men rettet af Arne M. til taca. *) Denne Ovenkr. mgt. i c. d. e. f. ') feganlK — h. 

•) Feibkrift for ])(ir? 166 -^Idre 

tfj: maOr fttxtt .ij. ntrnti d giitii lite. 

24 f jp (inn meDr [arer .ij. mmn & gijtu nte. |ia fcal ^uirrtneo^i {leirra ()Orum oitni 
6era. m benb ftal ^«6rum fue^giu ^ jiirir annan^ uiilt. 

(isiij) % maDr ^itfir Dauftan mann i morm finni. efia annare manna mom. 
]ia fcal ()r fcera. oc (dfa |iat ()ru jijigia a( lian^af fcal jara er 5inn bau&t (iggr. tf 
|iann mann mi tmna Ji6 6 fd er fmner ey ^ann er retfr ejifmnalanOi fojl at fcrtie 
.ij. mmn fil fi)lj1ereiOar. fn fj foa er at engi maOr mi pmn mann tenna. ^i 
(lanOi ^lat mal ft)rt til ^leff er eptermalanbi* femr* nor q manna nert er 1 oc d* 
^ann to|le enn \ii at fo'fia .ij. menntii tt)(j:tar eiOar. ttu er fatardbere innan ji)His oc 
' temr eigi tii innan .vij. nitta. )id gere drmaOr ^onom f\i\fB mdnaOar |lejmo. eOa 
mdnaOar jlejmo * ej; ^ann er utan iTjttia .ij. mdnaOa ej; ^ann er utan (aga oc innan 
lanj. ftn f^niri er drmaftr nerOi ^ at forfia. ej: ^inn temr tit efta femr eiji fil eD« 
temr fofnare rettr. pi fcal firfia .ij. menn meD ^eimtoiftar nitni til tijljlar eiDar." 
|io( at eina ^im )iri&ia e| fannan gerer at. ftn tf [acarabere nill ei^i fo'fia. pi fe 
^ann jallenn at focn fmni. en drmaDr eigi focn pi fidan. Sn \i f(frt lie til firtiu 
er ibr^x iiir&u ptlm er lie er jmnbit i eOa ^iaQdi .nj. aura ertibt)fco|ii. en ^ann 
^eimti cojlnaO finn ^^ lanbj brottne nema arj:e fe ncer. dlict it fama ej: lie recr i 
(anb. pi fcal \i tr i b^r iiirbu )ieirri jroi-a lie til tirtio fern jTilt er i crijlnum refti 
eba giaQbi .nj. aura ertibt)fco|ii. 

tfj: maOr l)iifrj:r*" fod rn0t »«it ifsn rr. 

26 (jsiig.) Hfj: maftr ^nerjrr i braut fna * ^ engi neit ^tjar ^ann er torinn. pi fcal 
til ranfaca tolj: mdnabe. en fiban a erjingi top^ at fortia menn .ij. til ttjljrtar eibar. 
tf ^Qergi mi ^ann mann j:inna. 

Km )iat tf manne mx^f^i^^i otO mann i fk6^t^^ 

26 (nn.) ftf menn Ay jere famen i [cog oc jofigwe ** tJiD. tlii nerOr eigi brtr 
m tri jeDr a annan tneggia jieirra foi micit af einn maDr m& eigi upiiOeiia a| 
^inum er iinber lifigr. M ej: erjringiar tjilia forfia pat mil pi er I^ritar eiftr ji|Tir- 
en tf einn mafir m& upp^ejia |ia [cal f^mn ^aj:a (qljrtar eift jijrer [er* 

Jvfr. Cap. 24. G. 155. 161. Cap. 26-^28. G. 169. 172. 173. 175. 177. 

*) fJTjartttn ttjeggium — d. opr., men rettet af Arne M. til ^Tjarttin (tjeggia. *) atinat — c. rf. «, 

•) qpfermatetiDT — c, ligesaa rf., men rettet af Ame M. til ^ffrmalanDi ; ligesaa e., men rettet med en fra 
Textens fonkjellig Haand til e|tmn0(anDi. ^) (mne — c, ligesaa li., men rettet af Arne M. til irm^ 

ligesaa e.^ men rettet med f. H. til fmr. ^) k — mgl. h, f. ') eOa min. |fr|^no — mgl. h, f, 

') tjerOT — c. d. 6. ») ei09 — c. d. e. •) at — c. i. e. ^o) d firaut — tilf. c. e., ogsaa d^ 

men adslettet af Arne M. ^^) at «- tilf. c. d. e. '*) d — tilf. e. e., ogsaa d.y men udflettet af 

Ame M. ^*) fj; mmn .ij. jpara faman ( fcdg. '^ Orerskr. c. e., ligesaa d,^ men rettet af Am« H som 

i Texten. »«) oc ^ijggva — mgl. /". Froslalhings-Lov. (IV.) 167 

tfnn um .tj. mfnn i fcuge. 

(sjnj.) f£nn t} mtm .ij. j;ara i [coa oi lelgia tre. ot [c^tj » ennaro dj A 27 
annan fue^Qia oc toma tnenti Hi |iar rr ^anit (i^gr. Itu ej: ^^nn ma tn»(a oc fegtr 
^ann fua (r [ar j:e(f. at dinum oarD viOa titrc. ))a fml \i jara aj; (atiDi A jiitntn 
natfa jtc|ti a funiars degi. m ^alfo miiiaftar 6 tirtrar De^i. oc ^ajri jc fUt afft m 
ej: ^inti rr umali |)a er mmn ^iffa ^amu Jia er ^inn ufta^r oc aQt le ^ana er ^ann 
e. neina ^anti^ ^^F <!)ljtflr eiOa jorcr fcr. 

(spiJ) % tnaDr f(ij(r t)j:ir ^uo cDa O^J^ftifi oc (Qjlr annan mann. tn e; mmn 28 
uitu at ^onum nar oaDa om. eda mi ^inn ma(a )ji er menn toma ti[ ^ana. ^ 
feat bane jara a braut meO oQo finu. en ^neroUna er oiOa tierc nerDr |ia i tonungr 
tdi a |)nu 

Cj: fd maSr k(mr d {ling ft bldr fi rDn bl6&ii0r. 

(ipiij) ^J f^ tnaDr temr a Jiing er annat toe^gia er bldr efia bl^Dugr. oc berr 29 
|iat einn nalfr mr& ^onom. |ia er fa tiltagr er laujt ^ann. en ej: maOr er tojlinn 
eOa fatDr fua at ^ann ma eigi merla. )jd fcere ^ann droar up {lepar er ^ann mi 
mala, en |ia fcal Jiat urnarjiin^ iamnjuHf fem famborgrio nerri fcorin drin upp. en 
tf f)min ticrbr baubr. ^a fcere fa dr er i idrbu \ttixxi b^r. 

tfl maOr orrDr fdrr ( I)fra0t. 

(»;)£•) % ^ftt^i' i^^fDi* f^rr i ^erabi oc^ fcal jara at pvi fdre oc |)in0 at 5a|a. 30 
H^ ej: ^ann nill i ^ing ganga er forbi manninn pi ff|ll ^ann fer Qriba. en bonibr 
fculo felia ^onum griD fern log ero. oc fvd a; fiinge. j:imm ndtta ^rib a fumarabegi 
en ^alja manabar a netrarbegi. ^vi er oc malt at engum manne^ fcal ftjnia ^lin^; 
0dngu. nema manns bana )ieim er tie^r mann a )3in0i oc tierbr tetinn i e|iterrd9. oc 
liioje |ieim erjote nar i bac bunbinn. £n ej: mabr nerbr iittagr* gdrr i j^iliB 
)iin0i eba i drnar |iin0i pi er par er fem jnjlfis ^lingit ftt)llbi tiera. nu nill ^ann 
jiara i ^at fama itjlfi oc afta fer Iting^dn^o. |ia fculo biienbr ei^i lata ^onum. en 
^tierr mabr annarra a ^linogengf oc ueri fift mal fem ^onom leijc. en ftjniar* manni 
liinggdngo. pi ma jiann mann ei^i utlagan ^era i pi liingi. en fiban epter |iat 
pinQit. p6 at ^inn nerbi baubr or fdrum. pi narbar ptA tdi buanbom. en bane iitlagr. 

<fj; fttUtt vttht fpd otr. 

(m) ^3f Jft'^fi' ^^^i" fbft JHT at 5ftnn brepr fon finn eba four jdbur finn eba 31 
(brobir)^ brobur finn. pi j:are fa a; lanbi utla^r oc tome aUbregi i tanb apfr. H^n ej: 

Jvfr. Cap. 29. Hk. 30. Cap. 31. 32. Hk. 21. G. 164. 

•) ((!)(} — c. e., ogitaa <*., men rettet af Arne M. til (t^ij. «) ^anit — nij{l. c <*. e. » ) Sands.vn- 
lig\-ii« Feibkr. f. iir. *) niHnne — mgl. c. i. t. ») dllajr — c. i. e. ">) (Qtiia) — c. e., ogsaa d., 
rettet af Arne M. til (i)niar. ') Dette Ord tilf. i Hk. 168 MldTe 

fa er Drepinn tiar i fun tpitr einn eOa jltire tU buttur ftilgetna. jii tace )iau fvi 
■ arj: j:oftur fino fern j:aOer Jieirra fn)tt&i fj: ^ann nj:5i. m ej; eiti Jieirra er til. pA fall 
fa rr arj:i ^atie er nerjlr ^uart fern er cart eDa cona.^ en ^verr jeO^a fern annan 
ftreiir. eba broDer broOur. pi jm j e' ^ano feni fdtt tjar fiftan.* fn6 ftal um fonur 
jamfqjadar fern um carlmenn. nema ^ann brioti; ur bonbum |ieim er l^mn var i 
fetfr jnjrer fina crDi oc f ortnjgft * [eUr i 

ICm tftan mann fj: l)ann bttjjc or bonDom. 

32 (jMi.) ^j: tnabr nerftr oDr fua at ^ftnn br^jt or bonbum oe tjerbr 5ann manna 
bane, ^ann feat jara aj: lanbu fiban ^ann er ^eid oc ^aje ji fitt ant. oc 5aj:e f^iifii 
mdnabar grib um fumarebag en minabar um oetr. ftn ej: menu fii o'bl i manne. pi 
binbi fa er nill at orfetiu oc ^aje ti( |)ing9 oc biobi 31'ffnbum. (ei)fi ))ar oc fegi aj: fina 
abt)r0b. en ollum obom* mdnnum elgo menu ndrb at neita at orfefiu. en obr mabr er 
omagi arja fine.* en f^mn tierbr * eigi omagi arjra fine jijrr en ^ann neit at ^ann 
er obr oc ^ann ma toma 5d|itum d ^ann ej: ^ann uid. ftn ej: fatarabere tenner )iat 
arja ^ine oba at ^ann niObi eigi narbneita. ^adbi p)v\r tim eibu i^n ej: obr mabr 
feerer mann. |i^ feat ^ann upi tata fdrbcrtr oc tames ft en tonungr i etfi a )io'u 
ttu er |iat |it)i at eina oba manns nert ej: ^ann br^jc or bonbum oc oitu^ menn ptl 

€f kona vrgr mann. 

33 ({jisij.) % tona oegr mann. ^a eigu jranbr ^ina bauba toft ^ at brepa 5ana' 
ej: ^eir oltia. ej: ^on j:err eigi i braut jiQrir jimt a fumarebegi. en ^atja mf^nabar 
i netrarbegi. 

(6f umagr ittft mann. 

34 (jijisiij.) mabr ^nerr tit |ieff ^ann er limtin netra gamall pi er ^ann umagt. 
en tf \i mabr bre^ir mann. pi feat fa ^aj:a }i fift allt oc jare a braut aj: lanbL 
|t)rir ;imt i fumarabegi en aj. niena i tietrar begi. itn ej: ^ann fitr i)j;ir pi |le|no. 
pi er ^ann uttagr oc ji ^ana att. ^n nejigillbia menn oc bauggiObia menn fcuto 
jn)tgia omaga a; tanbe at orfefiu ( tonunga nettbi annat oc Difla ^eim pw. 

€f kana ittft buanDa ftnn. 

36 (Kstiij.) ^n ty. cona bre|ir buanba finn eba reebr ^ann jtjrer ittjcu faear ptmvs 
at ^on ^ejer tegit meb manni eba ^Qggr tiL pi fe ^on ogillb jiranbum dino bauba. 
^n^rt fern |ieir nitia meiba ^ana eba brepa. en j:e ^ennar gangi i > ^ jnillar bcrtr ejp 

Jvfr. Cap. 33. G. 159. 190. Cap. 34. G. 190. Cap. 35. Hk. 22. 

>) Dette Ord staaer mellem ( ) i i. f., ligeaaa i <(., hror Parentheserne ere tilf. af Arne M. ■) t 

)iann — f. ») fortnjgQ — *. c d. f. «) «Brum — 6. f. ») fmna — e. e., ogsaa d., men ret- 

tet af Arne M. til f(n». •) fr — c. «., ogsaa d., men r. af A. M. til va^r. *) fliti — h. f. •) t«|( 
— mgl. ». /: •) .^ana indsl. i () af Aroe HL. \ d. ><>)( — mgl. f. Froslathings-Lov. (IV.) 169 

5on ^ejrer tittpil m f^il$ gioQi) tf ^on ^cj^er TiiDit H^n aj: fi ^ine er brap. )id 
5a|i jPTfrnhr ^ine jniD Qiddd m tonundr pit fern auc tv 6ttDi i (anbi oc (aufutn etjri. 
m ^ann obofa maOn ftn tf f^on funiar verte eba r^Oa. ft)nl meb idmburOL tn 
9 bfianbi gen^r oigongom ijjir tono finni naubftinia (au|l. oc oifu natii|lar mtmi 
fcil & )jtii. ot rmnr ^ana brerOi oc tierbr ^onum at fcaba. |ii lare a; [anbe oc btiedj 
utanianbs epfrr pi rr ^ ertibt)fcop fer af rabL oc epter tti&(at)0j;tutti. m jrembr ^(^e 
(licar bortr aj; ^iarlutum [em goOum monnum f^nij. m tonungr [cogarcaup e; ^on 
Itmr a|ifr at rabi ertibt|fco|)9. 

/ttitt db^rgt) vnt barn*.' 

/abtr dbtjrgij tierc bame fins Hi }ieff er> |iat er .oiij. tietra gatnatt. en .oiij. 36 
oetra gatnaS mabr fcal taca ^Ifritii oc ftiii borta til ptf^ ^atin er .];ii. netra gamaQ.^ 
Svi oc e; omage f|)iller j:^ manne. |ii gialibi ^ann ^^ynim gidQbum. eba fneri [^ritar 
(ib. ej: mil er fni miclt at l^ritar eibr temr til 

Vm j:tonrdO or jptotfraSa.* 

(!«;«•) dv^ ^ OC mff(t at ^veroitna er rib ero Hi fett at gera manni librfcaba.* 37 
pi ^tiM f}(mn up jn)rir lipritar eibi. e; pm mil ero er fettar eibar toma til. e; 
5ann ^ej:er gdrt. en eine eibl e; minna er. eba ^ann gialibi ^i^m gidllbum. en ej: 
5ann QiQ eigi giallba. pi (lemni facar ibere ^onum ^eim til jiingjlemnu oc |iing 
fiban. en i ^lingi |itii gialibi ^ann ^\$ gioQb eba lare iitlagr. 

Cn tf ma&r jpnUtib* kenaer )ict m«iiRt «t l|anii l^ajv nUlritit l^cmi. 

(sKoj) ^1 tnabr jniQtiba tenner |iat mannl at ^ann^ ^aj:i mialeicit ^ann i 38 
orfco fni at r^ttar jlab nemi i. en ^inn [tjniar. )ii ft)ni meb l^ritar eibi. entj:^ ^ann 
orrbr fannr at oc taQar fcetjc ^a^a jn)rr. |ii ^aje )iau ottni jramme er fcil nitu i 
at ^ann t^tftr fatjc nib liir^aDbo mann oc jrembr. en ej: .^ann ^ej:er eigi ^ )iau 
ottni til er nib noro. fanne meb lipritar eibi eba giaQbi ^i^ftti. en ^inn tr^ggroje 
er a gengr feett fiban er |ieffi nitni ero boren. oc ftii e; jpt^n gengr ^ann i. ej: pm 
Qitni berafc fiban i ^enbr ^onum. 

Vm kt*»t )iM Mj. n maOr md k|«) ii«. 

(ispu.) Itii ero conor pwi fiau er mabr mi oegaj urn fectalauft nib tonung 39 
oc nib irembr oc geja baubum fdc. ein er tona manno. bnnor mober. .iij. botter. 

Jvfr. Cap. 37. 6. 162. Cap. 39. 40. Hk. 23. G. 160. 

') •( — e. e^ ograa rf., men rettet af Arne M. til rr. *) ftnt — tilf. c. e., ogiaa i., men nd*l. af 

Ante M. ■> at — e. c, ogsaa i^ men rettet af Anie M. til or. *) maSr — tilf. c, ogiaa d., men 

ndai. af Arne M., ligeledes c, hvor det er ndd. med lysere Blek. {. odd. ogsaa gamaD. *) jpiarfcaBa — i. 
•) jFiarfcaBa — h. /:, ogsaa <<., rettet dertil Ira yitrfcaBa af Arne M. "*) l)Mn — mgl. e. e. *) tf — 

tilt i A. af Arne M. *) (igi — mgl. (. f. 

2« 170 Mldre 

.iiij. ft)|lir. .n. (tpiiboUer. .oj. funar imi. .tiij. firoOor toati. or fcal fcera or (lita |iat 
dru j:t)lDla at ^ann 3:ann )jann mann ^iii |ieiiti tonu elnni ^verri er til no nrmbar. 
Qitne bttir eOa 6teia e9a 6160 t} d t(eeDum er. eOa ndtii|tarmmn er ^ia noru. tartar 
eOa fonon 

Cj: mabr unigt Btan gStii. 

40 (sisoiu) i^ii mitOr er gengr utan QOtu |)ar er ^^nn li ^Q^rti ^omo gang ' m 
^oj:9. oc tierOr taUat li 5ann oc niQ ^ann eigi foara. nu ej: ^ann oerDr )id tieginn. 
|i(i ma gej:a ^onom DauOum fdc oc feat ^langat or (ternna fern ^inn DauDi liggr. en 
ai9:l ^ane ^aji .ij. to|ti 5oiirt er ^ann Did. at ^ann jaQl ugilldr \vi er ^onotn er 
fdc til fiej:in. ot jlenbr eigi maOr $i fitt i ^onbum ^onom. en* fettar eiOi jijrir al 
^aQba. )jd Qadbi at3:i ^onom w^p, q ^ann oill at botum tomaj eptir jreenba finn. 

€; aiaQr cE «««« itUanan. 

41 (;s{i;.) fj: tnaOr eO mann utiagan eDr pfan j:(t)tr eDa jrorrer. }i(i er \i utiagr 
oc il^eilagr flicre ilttegb fern ^inn er oertit uann. f£n ej: buanba er |)at tent at ^ann 
^f^e aUt mann uttagan. p& fnere ^ann einn unban ej: dljll er Innan jr}ili9. tn 
|io at ^^nn ale mann ^ann er ^ann eann eigi oc er Ipjl innan jijltid.^ p& er ^onum 
onifa nargr. |ia fcal ^ann ^aja |i)rir fer l^ritar eib. tn q tonungr let)j:er titlergum 

' manni lanjnlfl. pi (Tulo menn lO'Oa pmn mann at orfetiu oc famnijlum meb oera. 
tn ^ann er p6 litlagr nib epterfpar menn. }iar til er ^ann boler nib pi oc trtjQbar 
ero jseirra i milium, fn manno bane fcal eigi i tanb toma nema ^^nn ^aj:e iar« 
tegner tonunge til Jiingo. eba li fpu mabr gere ^ann inntenban er Qann fper pm 
iartegner tonunga i )iingi )ioi er ^ann fcal i lenba i, at ^ann fcal oil mat fetia i 
)ioi jn)lti*a| tonunge ^enbl. 

Km aj:l)o00. 

42 ill) tj mabr ^ijggr 5dnb eba jot aj manne eba ^nert aj^ijgg er ^ann neiter. 
pi er \i iitlagr oc allt }i ^an^ nema iorb ^ana.* yi er jiirer larber er reift. caupi 
fu .p. miirnim or fcoge. en or Jieim .jn. mbrcum |ii tare ^ann .iij. merer jrijrir 
aj^oggit (lican eijre fem tonungr. oc abrar* .iij. merer umji-am aj Jieim er aj:^(jggit 
oeitti ^onom. ttn ej; ^ann fcerer 5ann ileirum fdrum pi fculu upi farbo'tr oc leecnia 
fi ot Idgbaugr tonungi oc oera ilenbr. in p6 at a):^dgg eitt fe oeitt. pi fcuto )io 
u^pi farbcrtr oc Iffcnia ft. in tf menn ^allba manne til aj:^dgga. pi bote ^oerr 
^eirra er ^eQbr oc fannr nerbr at }ini Ijalpm gidllbum. eba ftjni meb l^ritar eibi at 
^ann ^^Dt ^onum eigi. pt^rtr }ioi at ^ann nillbi ^onum )iat mein er ^ann j:ecc. en 

Jvfr. Cap. 41. G. 153. 202. Cap. 42—49. G. 176-186. 209. 

') jatlQJ — i. f, ») for (Da? ') fn JlO . . jajttw — mgl. i. <) Her gypes eta at v»re 

adeladt. »} atr — h. f. Frostathings-Lov. (IV.) 171 

Ijinn aputtutn gioabum n w^ 5i6. ifn ej: Jieir cilia ^nirfi fpia nt borta. )ii jrare 
)ieir aQer iifiager )3egar (i j:t)r|la liingL 

Km mriOtng manat. 

(jij.) f n * fj; maDr jettber tnann jtidlfan ot jriD^elleBaii eDa tungu [(err or 4S 
pj:l)i manne. fa er <^l[^r ot eigi aQbregi [anbtventtf fibatu i)r fcal fcrra oc jrara 
liita 01 tome Jieir til Jiinjo er meibber ero. nu nerba .iij. menn tiflager urn. einn er 
dr fear en .ij. er ^^Ubu. H f«l ganga er funga er or fcoren or ^ijjbi ot tiifa tf 
^ann tenne finn uganpe maun a fiingi. en ej: ^ann fenner )3ann mann.^ pi fcal ^ann 
jlinja i Jiann mann ojerfcaiite fino. |id fcal fd nera Ullagr. en ej: ^ann er eigi a 
liingL |ii fcal ^ann rifta namn ^ane ej: ^ann tann runar. en tj ^ann tann eigi. |id 
benbi ^ann )ieim benbinpm er menn niti ^oat fannaft fe." pi jare |ieir .iij. iitlager 
er )ieff ero nadbanbe. foeir er i f^iHU en ^inn^ pr'M er or fear. £n tf ^ann 
tenner jleire mbnnum pat mn. pi fcal fd ^aja ji)rer fer * l^ritar eib. 

tfj: maOr ftingr attgn ar waniif. 

(siu) ^J tnabr ftingr aup or ^i)j:Oi manne. pi nerba menn .iij. Mager urn 44 
ptA vm. einn er fi er or ftatc. en .ij. er i IjeUbu. en |)ar fcal einn Ijritar eibr ji)rir 
ej: ^ann tenner ileirum miinnum. fn ej: ptir bortaft ji)rir. )i^ fculo ptii aQer gera 
Ijonum .j;ij. tua ht ot .ij. roffa oc iij. manemanna. tn tj pat bu'tierbr bautf 
jptjrir ^onom. pi |are |ieir til oc gere bii annat. (tict ^it fama. oc \xii \)it .iij. finn 
(j: ffin jijrre jaU. en pi ^a^e ^^nn fo& buit. en pi fculo ti^ttar trtjgbar |ieirra i 
milium, en tonungr tati fcogar cau|i eigi jnjrri en qM er buit ji)r|la. 

tfj: maQr ^J>00r ncj: af m«nnt. 

(siiij) ^J tnabr ^bggr nej: aj: manne. |i^ fcal ^ann borta ^onum aurum .;ij. 45 
filjrmetnum. )iQi at filjrmetenn feat drborine manne et)rer aDr ( mann^elgi. nema 
)it)rmfla manna, en ej: fua er at grbn jnjlgir. pi fculo up|ii .iij. merer, en ej: mabr fttrer 
mann i nej:e. |ia fcal dliotj et)rer^ upi oc fcal \vi ^oeroitna er eigi ^tjU 5^re^ eba 
flttbom. fn fa fcal aliotj etjrer er nalintunner menn mete, fn ej: mabr rer« mann 
i lib. pi er i rijt ^al; more en i tne oc i mibiom ' .^j. aurar. ftn tf mabr l^ftr 
trnn or 5bj:bi manne. pi fcal ^otj: more at^^^ ^oerri. en .iiij. ero i bnbnerbu ^b|be. 
en Bigtenn ero jiorar. pi fculu .ij. aurar at ^tierri. en ji)rer iajl f^vtm etirer. en tf 
mabr ^bggr eba l^jlr eba (tingr tenn or f}'6fU manne. |i^ ero iamb^rar fem i^r er 
talt oc jnQretti at j:omabi. H^ ej: mabr ^bggr augu or 5oj:Di mannL |ii fculu 
uppi merer .iij. oc teemiaje' oc logbaugar tonunge. f n ej: l^jlr. pi gialibi mertr .iij. 

«) fn — adelader *. f. ») |iaim maitn— mgl. c. d. e. ») nr — «. *) ^inn inm — erf. e. 

») fff — mgl.crf. •) nju-ce. ») BaT — i.f. •) fwtr? •) miWml Saal. Bj. »•) tf—kf. 

22 • 172 Mldre 

0( jniUr^tti. en ty tiit er auga. |id fmlo )iar > merer .vj. ttn ej: etjra p90r 19 
manni. pi fca[ ^ann 6crta ^onoiti .mj. auruitu 

46 (siuy.) ttii er p«A mfi. af mefa ftal ^onb manna, ej: maOr ^oogr )iuma[ j:tn0r 
i^ manne. ^ann [cal borta Qonum aurum .p.}, f)&{$i more at nfffla j:in9re. fiid af 
[engfta jingre. |irim aurum af ^inum jiorOa jingre. et)rer af mm|ta j:ingre. fn 
tfrr foifo ^%o ob^rre en jingr. \rf& ^if (ama feat feUa jri ^inne mefto ti fem i 
iri )iumat j:ingre. 

Mm fdt« |ar naunc. 

47 (jb.) Hi! er Jiaf ej maOr tieifer manne [dr. ^nerfo Jiau [6t ero gild, eorer er 
|iar er i temr. annarr er |iar er egg oc feggr morfaj. |iriOi ))ar er bein 6ifr. j:i6rDi q 
ijrcrri* femrjnjrer neOan oda. if maOr forer mann jnjrer neOan cn^ ot nerOr 
mergunba. pi fcaf borfa^ ^inum fira ^\jrt more en jnjrer oj:an m^ oc nerbr mergunba. 
pi fcaf bcrfa aurum .tij. in vobtia \ir oD ))ar fcaf eijrer er i temr. en annarr er 
fiftemr. ftn tj maOr er feerbr i nebra> Qof oc nerbr ^olunba. pi fcaf Qann bcrfa 
aurum .tij. en .iiij. aurum fcaf borfa ej: t ejta ^of cemr oc tierbr ^ofunba. 

Vm fdra ftt. 

48 (jioj.) fn ej: maOr feerer mann jiirer jraman ^eifabajl.* pi tiggia tiib aurar 
.iiij. en .vj. aurar jijrer aptan ^eifaba|t 

Km betngtJUIi tf bein it^ftt or fdre ««iitit. 

49 (sinu) ^^ tra beingioQb Qtieroifna er bein fepfir or firi manne. p6 M aUtitif 
fe oc fteftr i (liUbi.^ pi feat eqrer'^ upiii. eyrir^ fcaf af fmabeini ^nerio pw fif er 
ero .oj. en tf \vi micit bein fei)fer at .nj. raua:ar mi i bora, pi fcutu pax .nj. aurar 
up|iL en beingidtlb oerba adbregi meire en .uj. aurar. 0n ej; fniba |iai3: fir manne. 
pi er )iaf granbrage e|)rir.<> fnii fcaf ^nert finni er fniba |iarj:. en at fercneej:^ feat 
etjrer at m&nabi ^verium oc .ij. minabar' matir miofe oc tneggia fmidre. pi fcaf \i 
reiba er feerbi. en tf fnfia purf manni i grfijni. pi fcaf bola djninbar bot ^auflbi 
aurum .nj. }iaban feat oaia ^tiere manne rfttr |iribiungi uppfri ^auflbi. oe \vi 
{merra. irbomum manne .iiij.^^ aura, rece pt^ni .iij. aura, en fei)fingia .ij. aura, 
fn )iat feaf tiera eflf fi^etit. 

di|t m«Or f(«l ttfix «t JSnitn in*. 

60 (jitiiu.) H^gi mabr feaf af^or at obrum gera f^nirii tonungr ne annarr mabr. 
en tf tonungr gerer. pi fcaf or fcera oe j:ara fifa j:t)fti oft innan. oc j:ara at ^onum 

•) |i4 — *. /". •) Saaledes c. e. jwi)ri — <l. jpUiri — 6. f. jfwjru (jitrqrn) Bj. jsirtil 

») nrtT — 4. f. «) ^(ila isft — e. <l. ^tita int — e. ») (hiatii — b. d. •) njn — *. f. 

») fi)K — ». /■. •) M|K — b. •) minaBa — 6. c. e. '•) .iij. — c e. Froslathings-Lov. (IV.) 173 

oc dre^ia ^ann e; fata mi fn tf ^mn tmi) tinban. |i& [cat ^ann aUbrefii totna i 
(and apfr. fn f)Ofrr er eigi QiK lara af ^onom [cat giallha merer .Uj. ot \U tf or 
)id jpeHrr. 

€1 i«rl inrn «^2r at iimriic. 

({Us.) 0n e| iarl ^erer a^Qr at manne. \ii ftal or fcera. oc j:ara iita jr^iii .iiij. 61 
innan.i ot lara af Qonom oc &r(|ia. Sn tj 5<^nn tmj unDan come aQbregi a|itr. 
fltcf Uggr ^nerium uiO er ei^i j:err af ^onom fern it^r oar U|i)ifa0t oc alj. mertr fi^a 
U00ia oiO ejr )iil or seller. 

tf| Irnlir mabt gnrr atj:ir «t mantif. 

(I.) in tf afjor Qerer fenbr ma&r af manne oc bre|ir ^ann. pi fcaf or j:ara 62 
.ij. |t)({i innan. oc jara af Qonum ot bre|ia. en tf ^ann cem) unban. ))& j:are iiffafir 
oc tome aQbre^i i fanb apfr. nema meO tonunge ^eim er {liijr ri|br^ lanb jnirir [er. 
eOa meb iarU. eOa 6ere ^ann fanna* ^erfdgu i (anb apfr. 1^ ej: mabr jreQer }ti 
dr niOr. pi er \i fetr .|;ij. aurum. ot tf ^ann fifr um e|ifei3:orena. pi er ^ann [etr 
hiUQU pttii ftaf aSf vera fiytmefet 

Vn fiat tf l)«itU)ir fcnrfr Mann. 

((j.) 0j; ^auDbr fterer mann pi er ^Bnn fecr baupm .oj. nib tonung en aurar 63 
.pi. ero I baugi ^oerium. en tf arborenn mabr [etrer mann. ^ann ftaf borfa .iiij. 
bauQum. en ej; rec$ pt^n fsrer manm ^ftnn (cat bo'fa baugum .iij.^ en ej: (eDfingi 
forer mann. ^ann fcai bola baupm .ij. H ej: ienbr mabr fttrer mann. ^ann fcaf 
borfa bau0um .];ij. en e| iar( farer mann. ^ann fcai borfa baugum .iiij. oc .ju;. en ej: 
tonungr ferrer mann. ^ann fcai borfa .niij. baupm ^ine |imfa fi$ar. oc .nij. aurar i 
^nerium baugi. oc bcrfa odum (dgunaufum. ftn ptiin fcai aOf fi^efit. 

Km tnti)ir(mfraK mctiK tt lit)iro>nf(aK. 

Ou) % tnabr er oeginn innlircmfcr^ uf i |)r(inb^eime eOa iif)ir(mfcr.<' pi fcaf 64 
or lita lara. ttii e| f a er a oroar^ingi er e|iterm(e(anbi er r^ffr. {i mcefir e|ifir at 
logum. en ej: fd er eigi i 5ino j^rftn )iingL pi ftaf minabar jtefl at |iQi miit. 
fiban er e|ifenne(anbi f;iDrr. ot fe |iaf 5it J^rffa ))ing. fiban er ^ann temr til. (lemni 
^onom )iing fiban )iar fem ^ann jtenbr ^ann. H^n ej: ^ann jtenbr ^ann etti^ (lemni 
^onum }iing aj: pin^l H mabr er r^ffr er rptermctfanbi. ^ann ftai niofa fiar 
vitnie fins ads fem Qann ncere i ji)r|ta druar |iingi. ot \Tti Qinn namar. jnirer |ioi 
at engi mabr mi fpiUa i pt'm mimU annars manno mdie i jri )ioi er ^ftnn fprr. 

Jvfr. Cap. 50-32. G. 141. 142. 213. Cap. 53. G. 185. Cap. 64. G. 151. 

>) inntn — Ulf. i d. «f Arae M. •) TiBr — *. ») ftnns — mgl. f. *) .iiij. — e.d.e.f. 

•) (la — tiit c. e. ■) inn ( )>rinl)Q(imi er adentvi?! ?ed en Forglemmelae ndelndt y) fyi — (tti 

mgl. opriodelig i e., men tilf. med en fra Texten fonkj. Haand. 174 iEldre 

tn ^ f^tmn bular rr jnjrrr fo( rr. UM jratn oatfa .Ij. d liinQl at ^ann fpur&i (i|i 
IQiT. tn t} p«d er tent buanba ttrn buanba fijnr. oc 6^r ^ann but finu. )i6 rr [oi 
tnaOt at bH ^ane fcal tiar&a tati j:t)rer ^ann |iann mflnaO er ^inn fbc i en fii^ait 
or ^ fi&an. I^n ^inn eigi jn)rerj:aret maU fino af OtQi'i' ^ foni i firci [em jnirr oar 
upiitalt oc 5iy:i foct innan .j;ij. manaDa ejp ^ann er innan (an&s. eQiQar j:t)rerj:aret 
mill fmo. 

55 (Uij.) H^j: ))raD manne recr til laufnar at (etjfa fit. ^ feat eigi 0ej:a ^onum jrelfi 
jijrr en ^aji ^ann ^dy:0OlK)it nerD fitt. f n ej: j^grr jejr )id fcal engi maftr iittegiaj 
li ^onum nema ^inn einn^ er pti\t gaj: ^onum. 

€f mait a ntiiun ( ^trsbt «( »(it e«gt ^adrt l)a»« tr |iiiUf ttia )itirll. 

56 (Uiu) i^j: tnaDr er oeginn i ^era&i 0( neit etigl ^oirt ^ann er piiAe eOa ^irsD. 
)ii [cat )io or j:ara. nit ej: fcapbrottinn ^ans temr a j:t)r|la fiingL )]i [cat ^aim 
niota Qitnis fine, ^udrt ^ann er jn-i^te eOa )ira(l. H^n ej ^ann gerer ^ann at 
jriilfum manne. \i& f(a( bane j:ara utlagr. f^n buanbum Uggl eifi oiO nema )ieir 
ati ^ann fiDan. Itu temr fcaiibrottinn ^ana eigi d j;t)r|la ))in0i. p& ^ fcal )iat [vera 
^ana ^ ji)rfla fiino er ^ann mi til coma, oc niota )iar alia oltnia fina fem & j:i)r|ti 
)iin0L i^ e; ^ann gerer ^ann |ia at jrifllfum manne. pi j:err bane utlagr. tn 
tj. ^ann nerOr at pwW.. pi fcal meta ^ann oc glall&a oerD oc djiinbar bot ptivx er 
6tti. ifn ej: maDr j:err or ji)lti Jini er ^ann a ^elmili i. oc Ipftr mann i oDro jiilti 
eDa fffrer. pi j:are facar abere oc ftemni ^onum p{n% i )iat ji)lti fem Ijami ]^itt oocrni 
I innan ^ilj:smanaOar fiban er ^ann j:err. oc ^aj:a meO fer fo^ marga menn fem ^ann 
nill til fiingflemnu. en )iat pvx^ fe at iampllu fem fiat uori fambcr^ria. tn tj. Ut« 
{ircmber eiga ^ oiD at fci^itaj um p«i mil oc ero or fino jijlti ^oarir. |ia ftemni facar 
iberi {ting um ncetr .oij. oc fna e; Jnniircmbir eipu niD at fci;ita}. pi j:are p%i mil 
fem ibr nar talit. H^n ej: Ut|irombir eigo nib at fci|ita) oc Jnn)ir(mber. pi fcal tiing 
ftemna um ^iy:an minab. H^n ej: ptxx menn eigo oib at fciptaj er innan jriarDar 
ero. oc abrer utan jiiarbar menn. pi fcal flemna liing um minab oc innan laga 
nirra. fn e; ptvt menn eigo nib at fciptaj er utan jiarbar ero oc innan j^jltia. pi 
fcal ftemna pm^ um ^ilj:an minab. en ej: pdx menn eigo nib at fciiitoj er or fino 
jnjlti ero ^oirer ^oergi langt er imebal er innan laga narra oc utan j:iarbar. pi 
fcal ftemna jiing um minab. 

C| dmsOr er lufttiiB eOa a((|t«» at kirkin. 

57 ((«.) H^i irmabr er loftenn eba neginn at tirtiu eba at famcunbu eba i pxx^i 
pi nerbr mabr titlagr a; ^onum fem aj: obrum manne. en ^onuitna annara (tabar 

>)« — «. •) tinn — mgl. f. ») ^H — h. f. «) [Dan« wi — d. f. [»erB — e «. 

») eitii — c. «l. e. Froslathings-Lov. (IV.) 175 

|Tal bota ^ann a|itr .{Q. tndnunu m oUum o&rutn (toDum |id fca( ^ann taca 5^^ 
minna rett en ^auDbr. in imtm aller aOrer tr Qan^a i drmenning. ntma trtibtjfcopa 
arma&r. )ia ftal j:aaa r^ttr )ieirra ji-a tonutige armanne fern brotfna )ieirra j:e([r rifit, 

p ))rtm ftSOam tro allir nunn iriQ^dgir. 

((nj.) fn I )irimr jloDum. af tirttu tU YrnQi ot af fammnbu. |id fmlu alltr^ d8 
iatn^elgrr. m i oUum o5mm (loDum pi tier&r enQl maOr^ utla^r aj; )i(im. 

Km l>9f(«p» dntaiiB. 

((oij.) ^\top (irmabr feat ^aja fiittai riii fern ^ann tr mabr til ot fjim 59 
^aj:di ^ er ^ann gecc i dnnmning. 

Km frotti fvtint kiiiin«gf. 

(iDitj.) fit fmfil foeinar tontines fculu faca (luan litt fern ^auEbr at '6Uu 60 
minna ot meira. £n [ej: aDrer fneinar. ej: bcrta'' tonunge. pi fcuio )i(ir taca ^aulIDo 
r^tt t} ptir ^aj:a olbut i f^&[\t ot Ivi feat \i taca ^auDds r^tt er (l^rer cau|]f(ipi 
^ans me&al (anba. ot guUfmibar lonungs fcuio taea Oaudbs mann} litt tn (lallarar 
ftuio faca leu) manna r^tt at oU minna ot meira. 

Km ]iat (j; ]irirll maniif jnilgrr manne tU ktrkit. 

(lis) % I'I'kU manne j^jiger ^onum til firtiu eba tit famcunbu eDa tit Jiinge. 61 
\t& er pM ^ana ^elgi fem fci|ii er lent eba (lanba. in ej: maOr (i$|lr ^ann i dbrum 
toe^gia jlab jieirra. |ia fcai borta baugi filjtmetnum tonungi. fn brottinn ^ane 
fcai taca reft finn fiijunefenn. in [i er ipjlr firaUnn dbtir^i} |ir«[inn p6 at f\tmn 
Uojle (gegn eba ^dg^tie. en e| brottinn )ie|| {ireria gerer )iat fatt i ^enbr ^inunu )ii 
f|aj:e nerb jijrer fireriinn er atfi. aj: ^inum er jn)r|l lau|t q f^wm beijr. en ^ana 
abtirgb fe & Jircelinn^ til )ieff er ^ann ^ejrer bortt brottnL 

(tj.) iif mabr jerej jrimu mabr ot jerr at buanba oc berr ^ann oc tefr ft 62 
^ana. pi feat or fcera oc ejrtir j:ara oc brepa. in ej; ptir toma|l unban, pi j:are 
|ielr utlager. H^n ej: ^iun tenna menn pi er at ooro. pi feat pot fatt er ^iun bera 
um.^ H^n tj: ptlv Qilia botoj jr}m ot j:ara i ianb a|itr. pi feat ^d^bin^i borta .jL 
marca. en ^nerr annarra iij. merer, in ptir jare i ^tti|iat er Jieir gerbu til iitlejbar 
oc borti ptim er fieir miagerbu nib flicu dllu er btlanbi poxtr foeria til. oc f)iell i 
j:mabi ^ana flic er iamnpnber menn meta oc fnUrHii jijrer p00 ^nert til ptfi er 
.iij. ero. en .jl. marca ej: jleire ero. oc fe eiji i lenbr jtjrr en ^ann Oeyir |ietta goUbit. 

Jvfr. Cap. 57. G. 170. Cap. 58. G. 178. 

I) mtnn — tilf. e. •) maSr — mgl. c. «. >) Maaskee: [ <yt aOra futitia tf kerf a (tat? 

«) '^TBUnam — e. e. f. ») urn — mgl. c. «. 176 ^Idre 

fn fieir foilu t jxiU oiO alia mmn j:ara fU ))ln09 tit i|j:ir66t8.^ at ati ^oerr |ii 
at orfetiu er olll i )ieirri )iin0j:br. f^ tf ptir mego tveDa net vlO. )ii ffal ^e^iap 
6era iim jnjrir fu einn. H^n ^orrr annarra feat ^aj:a l^ritar eiD 3;i)rir [rr. 

V. 

j. $t)eiT« tiUa tjort feat ^allDa. (1.) 
y. Urn ^erbobe dTuar. (2.) 

iy. Urn .iij. drtiar bauggiODar oc ^tierfo |ietr feat bera. (3.) 
iiy. Urn .iij. Dmar (lljprmetnar. (4.) 
II. Di f)nm bere drtjar. (5.) 

DJ. £j! maOr er eigi )iing|(m at njbia mil |ltt> fi( (aga.^ (6.) 
uy.^ttm tjanDrafti d jpimf arjiingi.' (7.) 
Diy. Urn jpimtar flemno. (8.) 
i;. Urn griSfdIo bauggidDiemanna oc nejigilDie oc tri)gOa^at neita jn^amleiOie ^ m6te baugum. (9.) 
{. Urn mann |iann er fefr nib b6ium at greiSa jn^amteiOie. (10. 11.) 
SJ. Urn t)(g(tj|lngar tiitni at engi jpeDf at mdti nema or eQa maOr (temni |iing. (12.) 
{y. $t)e tit(agr maOr fcal jsara eSa dmagar littage manne. (13.) 
jiy. Urn biirdn.® (14. 15.) 

{iiy. fy roff (^flr mann eOa ^unDr b(tr oc finnur jpleire. (16.) 
pi. H dbqrgi} ^unD er (engr jpo'ber en ^dy;an mdnaO. (17.) 
pjj. Urn ^dlfgittt j;<. (18.) 
jny. Ifjp maOr Drepr |ireel (Inn. (20.) 
^iy. Urn roff ftied (21.) 
{i;. Urn dfoeSie orO at engi rnali tiiS annan. (22.) 
g;. Iien§( urn (anDrdO. (23.) 
jll Urn ftemDar md( tiiO fono manne. (24.) 
Uy. Um ^tiinnjni. (25.) 
jjiy. Um titlegbar eiD. (26.) 
jjiiy. /ririr eiginfono manne er |ir<j:alft)r rfttr. (27.) 
jgo. Um ftddDfca)! e| maOr i)rter um mann (oj: eOa (a|l. (28.) 
jpjj. Um jporDaBu fcaji. (29.) 
jjny. Um r6g. (30.) 
Koiy. Um brd^i cono. (31.) 
jjjj. Hf eiUr er jpejtr oc lellr maOr yrd.* (19.) 
]j;. Um rfttaijar ft^arla. (32.) 
SJXJ. Um )iat ej! )iral[ tiecr j;rid(fum manne b(dO. (33.) 
jjljij. £; maOr er breginn ti( aj;pgge. (34.) 
gjiij. Um ^dnD manne. (35.) 
Bjiiy.*^ if ma9r djiidr mann ja'idtfan. (36.) 

») lyperMfar — e. •) §t)e — c. <!. e. ■) fatt — f. *> Herefter indskyder c. d. e.: 

tiij. $t)mr fiff mit (cat jmrri ri)Oia. ^) viij. — c. tf. a., og saa fremdeles^ e., eet Tsl hoiera, c. o^ d. 

indtil (iij. •) tniQbir? ^) j^ramteiDis — mgl. c. e. *) Uden Nmnmer c. d^ hvor dcrlbr 

herefter Nammerae stemnie med b, f,i i d. kan til Cap. g;i.y aom der har Nmnmer ((ij. •) Fiades i 

Texten mellem {oj. og {vij. lo) j^ig, . ^. f^^f^^ saaledes de folgende Nammere ere 5 Tal hoiere. Froslalhings-Lov. (V.) 177 

Sp. Um \ttt tf maQr frir jn-i&Ifan jnann. (37.) 
Sgpij. at mgi maOr * Uggt j;^ a jn-idlfan mann. (38.) 
S^ij. ^vrrfo dmogum f(al ( arjrfaft' fci|ita. (39.) 
Sg^iij. Um (aga cauti o( mans fOIu. (40.) 
^i;. tnn um mane fd(u. (41.) 
;(. drneemt um fcu([baj:ar. (42.) 
;(j. aUtr tigo dr^ atnidta. (43.) 
(lij. Um frijggroj: oc dbdta menu. (44.) 
j;(itj. Um \n)f\tn oc litiUgu oc um jorbaOu fca)j. (45.) 
;(iiij. Um mmn tf conor faca nauSgar. 
{to. Cnn um bdma oc um fvmna UgorQ. (46.) 

(j ) 5t)d er ttiffHf ej: meftr fopar a nita nerDi oc ftrenna tjitar jrjTcr funnan i 
^ann ot eigi jijrer nor&an f\mn. \i mabr er fecr jij. tndrcum. buanbi eOa buanba 
futir fcal t)or& ^aQba. oc ^allba tit tniDsDags. m ej: eigi rjaQba foi )iii fefij aij. 
ntbrcum fitjrmefnum ^um |ieirra t)id tonun^. 0n .ij. fco(o faman ^aHha. tn tj [ei)nD^ 2—6 (itidrrdirQgia ejrfmnalantii obrum f(ict er (dg ero eOa uitiDome ^oDra manna. )ii [cal 
fu j:ejla (lanba oc gridfala^ a; (itiiroftieQQia ^enbi at iampQu fern fieir ^tjU fiiy:er 
griO fcttt ocjcjlo tffit. oc j:e Jiclrra i p'M^ tt mn jerDo^ ^ofirtnegjia uiO ennan. 
en ei0l )ie|f er lejle nema foa fe fciU. 0n ej; ma&r anbaj or f^rum. }^i fcuto arj:ar 
|ini m^d fci|ia epfer go&ra manna umborme. fiilji' oerOr 5ann l^eiU til alfeettar en 
eigi ^inn er j:e|lu toe eOa nelfti. nema ^ann fe arj:e. 

Km dverca manna tt ttUanp. 

(nij.) f ti ^Demitna ^e|T er menn ninnaj a me& nanbraDum. oc nerDa toinn 7 
oroa fiingin oc i finum (lab ^tiert. oc toma baber til jimtar ^tinge. pi fcal fi tiitne 
jTirrl jltjtia ^ er jrjrr fear or upp. oc niofe Jiar nitna (inna allra Ji^irra er ^ann l^eier 
tlL en ^inir Ipi meban. oc flanbi ubomt m^( )ieirra til |ieff er ^oartoegQl ^ej:lr rutt 
fm Qitni. en bombr mete nitni |ieirra. ttn tf abrer tneg^ia leggia j:t)rr Um i oc 
troba )]in9 oc nitni ^ine. ^ ^ej:er fd jijrerjrarit focn finne. en ^inn fecr .iij. mi)rcum 
er bom lagbi a. ftn ^nerr annarra bauge er napom ^e'llt up|i. en ^inn ^aje fitt 
mal er a Idgum flenbr. 

Mr. Cap. /. G. 311. Cap. 6. 7. Hk. 33. 

') malr — mgl. f. >) atfttaci — h. *) Saaledes i Afiskriflenie paa dette Sted. Nedenfor i 

Cap. 43 Htaaer der saavel i Text som Orerskrift: ira. *) Her er en Lacnne, der efler Indholdsliaten kan 

skjonnes at omfatte det hele Stykke fra Slutn. af Iste Capitel til Begyndelsen af 6te. En Deel af det Mang- 
leode, nemtig 3die, 4de og 5te Capitelx kan ndfyldea efter Hk. Cap. 31, og Begyndeben af 6te Cap. efter 
Hk.Cap.33. ■) Saaledes i Hk. Aiskrifteme hare her feilagtigt gritfiXo. *} veDt (maaskee rigtigere) Hk. 
T) Saal. Hk. A£skiifteme feilagtigt gerDa. ■) ri)l)ta — Hk. 

£3 178 JEldre 

llCm j;rftat]i5in. 

8 (oiij.) 5u er m«Ui urn jitnfar (iemnu af \i maOr [tal ji)rr^ fmna niffa niota 
tr ji)rr (ogj:ejle. H^n e; a&rerfoe^gia (eogia bom i jnjrr tn ^Qirtoeg^ia oifni rro 
borm 0( metm. pi ^aj:i fd fino tn^U j:t)rerj:aret er annati vtQ gerer.^ 1^ ^QarjlM 
mdd fcal i ^Qi fiiiQt ^Qeria tiD ' er ^ann nipfr vifna finna i &e$i oc |i6 ei^i at notu 
^eila^t fe. 

Km baa00tUlit« mtnn or ntfii&tii* mtnit.^ 

9 (i;.) ^uemifna |ie|T er bau^giQUis menn oc nej:0iUbio mtnn )ieir .itij. i ^virm 
foeggia |la& er fU ero ffilber af logum at felia tnonnum^ grib til ferttar eda tnjgbar 
veita a moti baugutn. |iau grib innan griba (Iemnu ^ oc trt)g9oar ej ueittar nerba 
fculo fua ^aDba babi i j:abemi oc mobemi fem fi^ljr ^ej:bi ^oerr tieitt. I^n fa er i 
getter fjann tierbr trrtQQto^t eba gnbmbltiQr & |ieim gribtim eba trijgbum er baug^ 
Qidbie menn oc nejrgillbie menn ^aj;a tieitt fem fialjr ^edbi ^ann i bdc ej: mat ^eH} 
fem ^er feat fciiia. j:iar(ut feat jn'fenbum meb nitni bioba epter pt'm (olum er a 
fttttar (Iemnu nerba tilgreibb. figl^ fcal annarra bota mega beibaj ^ellbr en ^^nn 
(tenbr i epter |iQi fattmali fem tetit ^aja bauogidbis oc nejrgiUbie menn. £n q 
bortr ero bobnar meb nitni oc nill ^inn oib taca er ^aja k u ^ej:er etgi ^inn )ia enn 
meb ttmnum^ upii at greiba er i fieirri but^ ero talbir er at |ioi faU fctjllbu jriarlut 
uptaca. pi feat pd eigi nega i neittar trt)9bar.i<> Umbobe mann feat j;il fer tU 
j:iilr oibrtbco )iann er i ndnb fiti oc fcal )iat uiipgreiba) innan .iij. miinaba. in 
ti pi greibi3 enn eigi pi tx rialj:fa0t gribum i funbr. tn nu uerbr i grlb eba 
trt)0bar ^ * gengit. |ifi er \i gribnibingr eba trijggroje er at |nji nerbr fannr. ^odrt 
er * 2 Jiat nerbr meb fioerca eba meb rdbum. iamnnel ^iner er i jrembfemi ero. fem 
bauggillbie menn eba nejgillbie menn e; fiatj:er ueittu tn^gbar. itn tj fpiat er. pi 
fcal jnjrir raba fennjl foma feftar eibr oc nejmbar oilni. ifn jijrir iloerca tt)lj:tar eibr 
oc nej:nbar nitnu^' ifn ^oeniifna Jieff er mabr i a fidljum fer auerca at ^eimta** 
eba |ieirra mala er ^ann i ' * fialjr re'tf a. jja fcal ^ann fialjr grib fclia oc fnjgber 
oc feet meb natfa. oc aller jrernbr ero lamnQcl unber pt'm gribum oc trt)gbum fem 
fialjt neitli ^oerr. en ej: i nerbr Jieffor mdl gengit. pi fcal |i8t jara'* fem abr*'^ 
oar u|)|i fagt. f£n tj mabr callaj eigi nita gribfiilu eba trijggoar er neiftar ero. oc 
tallar fer dnifa narg at ^ann gecc i gbroa fertt. ^aDbi jn)rer lijritar eibi. en tf fa 
eibr ftJlL laQi til litlegbar. 

') fV^ — i- f- *) tctl' udeladt, men med aabentstaaende Rum — c. Udeladt i e., men senere 

tilf. af en anden Haand. *) Saalede* rettet. I Afokrifterne: ti(. *)tr ftliB mSnnum griB— tilf.e.^e. 

») mtnnr — c. d. «. •) (tmnt — c. e. ■>) fngi — e. i. e. •) imnum (origtigt) — h. 

») Saaledes rettet. I Afiikriftenie: hit. '•) tri|||l)(r— f. ") {ri)gg«gr - c. A «. f. »«) t^ — h.f. 
•») en jpiiTfT At. — mgl. «. '*) ^(Rina — c. A «. •») a — mgl. i. f. >•) (tii — tilf. c«. 

'^) itan — c. d. e. f. Frostathings-Lov. (V.) 179 

Km h6ta ji \^vt^ grritta fcal. 

(;.) H^nn er ftia merit ej: einti ma&r eDa j:[eire (ara vlD bofotn oc oreiDa j:ram$ 10 
Ui&ie jn-tttibum. )]^ beiDij }inr tneD viltfom er ^aja ei$o (lire lutar or frm til |ieirra 
ttmr. H^ti ej: |ielm er fpniat oc ^era |ieir ji^rer )]a foe nanbraDi \nm tx b(rtto. )ia 
cerOr fa trt)08roj:e er jc ^eUbr jtjrer jieim. oc fiia fa er meire bota beibij en til ^ano 
temr aj:^ Jj^tm er ^etlDr. oc gerer ^ann ji)rir )]oi uanbrtrDi at ^ann j:(er eigi )iat er 
^ann beiOij urn )iat ji-am er ^aiin a at faca. tn [i er j:e' fjeQbr bio&i tneD tiatfa ej 
|ieir nilia eigi upp taca. 

Cn (f maDr kallar til buta. 

£n ej: maDr tallar til bota i^i teli ^^nn jn-^nDfemi fina. oc late bera ej: menn 11 
Qito eigi iOr belli a. H^n f& cemfc elgi til bota er fiban er j:o'bbr er mil er' trp^t 
oc ^i er uiiplDct i )]eirri bot er ^ann flo^bi i ej: ^ann neere jo'bbn 

Km vttni mann* t$ fttt til )iin0« tfottt tt. 

(ij) % tiitni manne jerr til Jiinje ^oert tiitnl er. er tiipliprmB fcal bera jram 12 
eba natfftabar oltni. pi tf |ieir mo'ta monnum er a liingi oaro fia fculo )ieir fcirfcota 
unber pi er i {tlngi naro ^ at fieir dIUDu bera oitni ej: ptir meetti foma til )iin09. 
pi fcal pat oera at jnillu ej: ptir bera i nefla {lingi. (tn tf pwt fcerr or fern )ilng9« 
bo5 fcuDOi. )ia tiar&ar pit buonbum eifL en ^inn jiirban fic liDi manna. Sn p6 at 
bombr fiti ^eima urn p«A pinQ. pi narbar pt'm fiat all) tdi, en ^inn ^^e jijhrjrarit 
font fmni at ^ellbr tf menn nilia mcela um. f^n engi mabr j:ellr at mali nema 
or eba mabr flemni manni ^ling. ^n ej: mabr er neginn jijrer mibian bag eba brepinn 
(Oa forbr pi fcal orvarfiino oera fambcrgrie tf facardbere oiH oc j:uilt p6 at um 
morguninn fe epter tf facar dbere nan ^n i)r fcal jara pmn bag allan rr )iing rr 
oc allt til iieff fol fe^c en at jorum manni ^ pi fcal oroarjjing ^ a |iing|lab nafla. 

Km iitlttit fi. 

(su) ^f 1^ manne nerbr utlergt pi fcal irmaOr gera jimtar ftemnu i)llum 13 
miinnum i jiingi er j:^ eigo at Ijinum er ))at ji alti )iangat er jiit er. oc tome ^nerr 
)iangat meb nittom finum. dlica fcuDb fcal ^oerr ^aja brott fern nifni berjc til 
meDan ji m^ HI en ej: eigi ninj ft til. pi fcal ()llum iamt brejla i oc fcorta^ 
aura alia iammarga fem til telfc aj:* iiimnu }L ftn ej armabr tecr je manne upp 
ji)rr en ^ann ^aj:e gbrt monnum flemnu til. pi fculo menn i neejla pin^i ej: )ieir 
mego til tomaj. niota nitnie fine, f n e; drmabr niO eigi titUta pi fculo ptir beiba 
;iarene. en ej' ^ann leetr pi eigi laufl. )ia fcal fffla bcmbr libe til at j:ara at Oonum 

Jvfr. Cap. 12. Hk. 34. .Cap. 13. G. 141. 

•) Pitjerr — h. (. *) « — *• A ') «ar — c. e. <) |ii (cuio fitir *r. — mgl. b. f. 

») naiini - mgl. f. •) vera — tilf. c. «l. «. '») parta - i. •) H — f. •) qs — mgl. ». 

23* 180 ^Idre 

at fata ai l^onum f^ilpi tiuira en vifni bar; fit. ^aj:e ^inti fUf m bombr )i8f fern 
aut tt. f£n adf )iaf er fononne er godbif meD tiifum oc met) ti^ffom eDa i 6&ro }i. 
Tf& a ^on pit allt i^n cj: linnaOr fecr mdot ji jra ^mne. \ii iiQQr ^onom bfiriin 
oib. H^n \U fcu(u omafar oc otna^ar uflags manne j:ara. f; erjitigi uffags 
manne fecr ibr& epfer ^aniu en irmaOr oc i)j:erf6marmenn uftagan etjre allan. p& fcal 
QirDa a j:inifar|lenmu |ieirri er mdnnum er fit gor fcutlba finna h«U liirD oc uftagan 
eijre. Sculo omafar oc omagar a Jiann tuf ^uerja jteire er befre ^iijrfir. en bomDr 
fcutu bffDi iorD tiirOa oc iiftagan et)re a jimfar ftemnu ptim er miinnum er 0i)r fiL 
oc (afa bera uifni fit j:iar fine a; uftagum eijre. H^n ej: armabr fecr j:^ tif tags manne 
oc ^ffi ^ann enga iiirD. pi fcutu Qroafar ji jtjtoia. H^n ej: uftagr maDr a idrb oc 
fecr amtadr ecti aj: ;e uflage manne. pA [cat ^ann oc ecfi faca timeoD ^ane. eigi fculo 
offbomer menn i tonunge garO ganga. afta fcal pt'm T^i oc afninnu aj: ufldgum 
erjre fit )ieff er ^if eH^fa er jniUfiDa. er oc eigi meira en j. aura tiegna fitjunefna 
^oeriu )ieirra lortage t^n i .|ij. minabom ^ueriutn. oc ftid ^oeroifna er j:ortag9 
eijrir er. en |iat er ^a^t .iij. eijrer * neginn. 

Jlurdn. 

14 (siij.) tj^ menn j:ara af buanba oc neifa (lonom buran. oc faca aj: ^onum .iij. 
t^r eDa .iij. jteira eDa .iij. tugillDi. pi nerDr eigi jnirr af burani en fua er fetit nema 
^inn eigi eigi jteire en .iij. pi er pt^w burin ej: ein er aj:fetin. pi feat (ir ;ara oc 
^nerr bera i ^enDr oDrum eDa fetij O^nn baugL tn ej: menn j:ara epfer oc j:inna 
pi menn meD pn[ \m oc tafa ptix, pi fcal ^bj:Dingi oiatlDa .|l. merer en ^dfefe ^oerr 
.iij. merer, tn ej: Jieir flanDa j^tjrer. pi ero Jieir alter uttager. ^uirf fem uerDr ueiff. 
oc far lieirra ogiUD. H ^iner alter ^elger er fit fatia oc far fieirra (in gillD. 

tfj: maOr btnlir mann iridlfait at ofi^ntti. 

15 itTf, maDr binbr mann jiriitfan af 6ft)nio giallDe .p. merer tonunge. oc ^inum 
jniQr^ffi er bunDinn nar. 

€} ra|f li)ftr mann. 

16 (siiij.) H^j: roff tipftr mann eDa ^unbr bifr eDa nauf flingr ^ mann eDa fnin ^bggr. 
pi fcal fa fegia aj^enbie fer ni. en ej: ^ann gerer t\%i foa. pi ^ej:ir ^ann fud alinn 
fem manna bana ej: ^ann er beibbr aDr. tn ej: ^ann er eigi beibbr j^tirir j:imt pi 
a ^ann e(fi i pv\. en fii er j:imf ^ane er ^ann er jorr fiL 0a feat larafil er bitinn 
er oc beiDa biianba ^unboins. en biianbi leggi i Recife fnd af ^inn megi faca. rinbi 
j:ra fer oc feti i ))m\^ ptm er bifinn er. 0n ej: ^ann gerer eigi fni pi er fetn fa 

Jvfr. Cap. 14. G. 142. Cap. 15. 16. G. 147. 165. 

^) m )iat rr ^a^r .iij. eijrer — mgl. 6. /*. >) Saal. i Aiskrifterne baade her og nedenfor. Maaskee 

Skrivfeii istf. (lanoar. Frostalhings-Lov. (V.) 181 

^6}i 0Ort er ^unJJinn 1 0n ej: ^enn [ijniaT ^aCbi pjrir I^rifar eiDi jrtirir f^mi Jieirra 
JiTi00ia tn6la. fn ej: roJT l^jlr mann eDa nauf (tinor. fcrci fa til tt \ir ^itt. oc om 
or f(id er ^ann viD. ta tf eiganbt (fffr eigi lauft )i(i er fern ^ann ^aj:e fii^t ^ort 

(JO.) fj: » inaDr jcrOer [engr ^unb annate manna en ^dlyan mtoeD. pi abiirjij 17 
^ann tierc ^ane fern fine ^unlia. 

tf ft fpUlir fi. 

(jnj.) JTn Jiat fcal tiera ^fjoidt j^ er j:e' fpiaer j:e' ^oma oc Doja oc Jirala. 18 

Km ciSa. 

(jjis)^ JJn ^omioi ' eiO er ma&r ^ejer jeftan at }tUx [jann i jtd oc er eiftrinn 19 
onnninn. \ii fcal aije ^ana ^aj:a Jiann eiO a| ^enbi fer jorrDan i .j. nicum forrum 
eiler jiat ^ann er juCtiDa. nema liir^aHbamenn nili j:i)rr fatfajt urn |iat tndl. 

€f maSr lircpr )irirl. 

(j»u) % tnaftr brepr prtti fmn til baufts. ^ fcal ^ann fegia monnnm til fanu 20 
bcrgrea. pi narOar ^ann )iat allj edi nema tiib pub. len ej: ^ann perer eigi foi pi 
er ^ann morbingi. 

tfjF matlr fptUtr r0|f( mann*. 

(jniij.) in \i mabr er ^ann fpiHer toffi manne. |iat er merfr er tiert talinnar 21 
ebr betr meb ^eipt oc ^abung. oc uerbr ^ann fannr at pni mill \i er iitlajr oc aUt 
pit* er ^ann a nema iorb ^^na. nema ^ann biobi ^imtm verb jitirir oc gangi oib 
nerd finu. en ej: ^ann nei foebr nib. pi er fettar eibr. en ej: eibr jettj pi er ^ann 
utlagr. en |i6 fcal ro|t apfr borta at viU nerc nerbi. 

<n0t feel ]iat til annar* morla at l)anii ]ie(|t frSmnt. 

(si!) ^npi mabr fcal pit oib annan meeta at ^ann ^^e pt^ii fcomm d fer 22 
^ndrti armabr ne annarr mabr. nema ^onum jtjlgi .;;. menn til pin^B oc fanne m^l 
^ana. \ni fem mcelt er i Idgum manna .ij. menn fculu foeria en atta fanna mal ^ana.^ 

* * * 23—40 

^nartneggi nittti nib fitt mil 

Jvfr. Cap. 18. 19. G. 96. 97. Cap. 22. G. 196. Hk. 37. 

') Cn r; — c. e. •) Dette Capitel synes ifoige Indholdsfortegneben, hvor det er betegnet med 

{{i{, her at VKre kommet paa et nrigtigt Sted. *) Qvtrgni — h. *) )it( — mgl. c. d. e. *) Her 

er eo Lacune, der af Indholdslisten fcan skjonnes at omfatte det iiele Stykke fra Midten af pi (22) til Slut- 
ningen af Cap.QpiiJ (40). EnDeel af det Maagleade antages at kanne adfyldes efterHk.; uemlig Cap.jig— {(i 
(22—24) Ted Hk.3r; Cap. nij— KOJ (25—29) ved Hk. 38; Cap. iffti'i (30) ved Hk. 39; Cap. KViij (31) ved 
Mk. 22; Cap. j^ (32) red Hk. 40; Cap. apt (37) ved Hk. 41; Cap. {jjoij (39) red Hk. 79. 182 Mldre 

C| matlr canprr man at iii««ne. 

^^ (sis's) ^J ^A^f cauper men at manne. |ia fcal \i tiarOa n foluma&r rr a( 
urn tiiu ir ^in nttftu niD |lin$a oc uid (liarua. en adan aObr oiO ^ntniQii. rn q 
f^tiM miO'er tiit) ))& varDi arj:( ^ane. 

Km fcitUlirt. 

42 (((.) Urn allar jiarfcuDDer er eiOar coma fi(. pi fcal einn etiria ftjnia m .ij. 
foeggia. en .iij. ^iriQ^ia. en )]6 at le fe meira. )ia tcmr eigi meira tU en li^ritar etOr. 
oc er menn (aupa fatnan at (opum {la feat aptr ganga ojlala en jram oanfala )]ar 
til er jieir ^ajiaj rettar tblur uiO. 

^Urr rt0ii drf at iti5ta. 

43 (s^.) AKer eigo ire at niota innan [anbj e; 0u5 Qejn*. f n e; menn (eggia at 
(dpm bann jnjttna i medal ji)rir r^D lonunge. pi er fua mcelt. e; lender menn geraj 
meelenbr e&a r^DenDr at pvi banne. pi ero ptir [etir .{I. marea niD tonung. en ejp 
^iiatarlar geraj mstenbr eOa ri&enhr at )ioi banne. |ia ero ptir fetir .£(. marca viD 
tonung. fod mtjclo oe drmabr ej: ^ann gerej meclanbe e&a raDanbe at )itii banne gp 
Qann ^Q:er ji ill fn ej: ^ann ^ej:er eeipi ;^ tiL pi ritii tonungr reifingum Qid 
irmann. en ej: bombr (eggia bann at einrcebi finu. pi fefi) |ieir .;[. marca nld tonung 
jijtfiamenn aDer ptir er reOu oc logbu. 

Km (tnlia mil, 

44 (siy.) ))e(fe ffinia ma( oaro tetin meD umriOe lltagniie tonunge oc f^fleins 
ertibt)fco|ia oc annarra bt)fco)ia oc adra ^inna oitraflu manna or (oguni bllum um 
ana menn er ganga i tr^Qguar pttr er neittar em um nigajerU ^ manna i milium. 
pi rro |ieir ader ubota menn. jitirirgbrt fi oc jriDL lanbi oc laufum eijrL iamnel 
55al9ibrDum fem oDrum. 

Km )ii)j:fltn. 

45 (jUij.) ftn ptir er I6ta lij: fitt jrjrer Jii)j:fcu * eDa* utilego. ^niri er ptir renna* 
i fcifium eba lanbi. oc \ni p^rtr morb oc jorbn-bu fcapi oc f|iaj:arar oc titifefu at 
necia trod upfi oc j:remia ^eibni meb pm. oc ptir menn er geraj j:(ugumenn at brepa 
pi menn er |ieir eiga engar facar nib oc taca ji tit. nema lonungr late rejrfa til 
lanbreinfanar oc jn-iban oc {ni gerningar menn.^ ({Un.) foi ptir er tonor taca meO 
rini eba ^erjangi. m6te gubo retti oc manna, f^nirt er ptir taca jremblonor fmar eOa 
annarra manna conon eba jr}rir utan nilia ptim manna er j:orrttbi eigo & < at 

Jvfr. Cap. 41. G. 57. Cap. 4S. G. 313. Cap. 4S. Hk. 19. 

*) vltattrtt — c. d. «. f. «) Uteiiiijsfm — f. ») eSni — tilt e. «) ma — c. rf. rm« — Hk. 
og de fleste Codd. af den ayere Landslov. *) Her begynder f. et nyt Capitel (.t(i{., hrilket laadsyiBg- 

viia er Feibkrift for .(110., see Indholdsluten). *) a — mgl. (. f. Froslalhings-Lov. (V.) 183 

logum 0( fia^iUa |ieirra. f^nt^i er \iHn Qtrq tiiU jirirra er bunabr |ieiita toq. at \tii 
ptir tr ^emna }ieffa obdtamanna. eDa ^cirnfa gioDb epfer. ty oitni neit )iaf. |ii tro 
Jifir ubofa nimn itjrirjdrt je 0( jrM, oc cro Jieir jrift^fUajer er neria je fiff ot 
jrembconor jijrfr |idtiu m ^inir ero atter ugillftiT ^ufirt er Jieir jd far cOa bm * 
6ttOi tonungi oc j:rffnDuni. 

Km li6ma. 

(1(1).) Alia |)i tidma er urn tiigajerDi fcal frfia eDa urn |ieirra ttienna (e^orD er 46 
tnenn eiga tiigf urn at (bgiim. )]^ feat |i^ ada tned Ib^um fefia oc me& gribum tU 
j:t)r(la fa(9. £n [a er rojr bom (ogfamban jtjrir fat eba at ji)r|lum fblutn nauDft|i 
nlalaujl. |ia nengr fa i 0rib fin oc er Injjfiroje oc ^ejer jtjTergbrt i^ oc jxM, f£n 
|ieer ero naubfumar. ej: iiiabr er fiucr eba farr. eba ein^oeriar {iter naubfi)niar er QoDer 
menn bera vitni urn af ^ann milii eigi fit toma. oc fcu[o pwt naubft)niar toma i 
einbaga. £n fa( fca[ )iaf ^it jijrfta jtamcoma innan )ieff fatna tn^nabar ocjttjtia) 
^eitn til ^ane. oc fe bobit meb odtta .ij. en l^inn taci )iar oib eba umbobsmabr 
^ana. nema fa tiiU inbeeHa oera ^onum er taca fcal. en urn oH tn^l er tnenn fetia 
Ibgbdma mebal fin. pi fetij fa .piij. aurum tiib facariibera er r^jt. oc ^allba bom 
fern ibr. ftn olb tonung .p. mbrcum. oc ffffi tonungr eba tonunge ftjflumenn 
^narumtoeggia til ^anba. oc taci |iinn 3n)rp fcullb fma up' fern bdmr bombi. en 
feet ^oarstoeggia fe fiban fcipt e;iter ^iarmagni. f n ej: ^ann uitl tm eigi bom ^aDba. 
pi fculo foflomenn flemna ^onom ))ing. oc gera f^am tiflagan. nema ^ann giaEbi 
(lief ujip fern nu er* fcilt flict liggr oc uib ej: mabr r^jr bom Jiann er bombr er a 
/ro|lo ))ingi^ oc ti^pna tac at^ itt innan Ibgrettu ocutan. H^n )ieim .piij. aurum 
feat fud fci|ita er facariberi fnjllbi u|i|i taca. at pi fculu ^aj:a ^(llj:a lieir menn er 
nemnber uoru or pvi p}id til /roflo |iinge i pvi are er bdmr nar bormbr L'^ oc fcrci 
aHer faman meb tonungo fqflomiinnum. f£n tf annarrtueggia jrpr* i lut* finn. pi 
er mal temr ^eim i ^erab oc tallar rangt uera upjiboret jnjrer Wgrefto mijnnum. pi 
fcal p6 eigi bdme bregba fecta lauft. en ^ann mi flemna ^it nafla it tpitr er m&lit 
i Qib ^ann til /roflo )iing9. oc ^aj:e pi mil fitt ui^p Oudrtueggi. fn q; mil 
rei)ni3 meb fama f|H;fti fern jnjrr. pi ^^yi ^ann fojlnat fmn aufinn^o at f^ilfo aj 
5inum er iljbi ^ » ^ann til range male, oc fcfci )iat fern dbrar jiirfdcner. 

Jvfr. Cap. 46. Hk. 6. 5. 

>) I A&krifterne feilagtigt 6mll. •) jn|r(lt — i. »> Jt)4 — tilt c. «. f. «) oar — e. «. 

*) ]itng — e. d. *) er — e. ^) a — mgl. e., ogsaa opr. c, men tilf. med en fra Texten fonkj. 

Haud. *) pflX — ACskrr., meningslost; Hk. og den nyere LandaloT, hror dette Sted ogsaa Andes, bar jprfjr, 
hrflken Lineniaade derfor er optagen i Texten. *) Ittie — e. e. '<>) deutin — A&krr., hvilket er me- 
ainesloct; Hk. og deo nyere LandsloT har atttinn. *>) 9ll( — Hk. ij^Di — d. nyere Ldsl. 184 ^Idre 

VI. 

§tt i)tft iq^p «c fcgtr ( |td fSrtalt ft Ifvtfft }fvl fcal fnpta. 

1 $fr ^ejT u|]|i ot fejir i jrd Jioi tr jUfluin tr tntjTft oc Jiijrjrtu |i6 margn* i( 
Qifa. y^rtr jini at vanDrttDi tiap manna i milium, en |ieir fmnta er berDi ^oj^u (i( 
dU oc 0ODan niUa. j^tieffo fd^ita fcpQbi dttieOnum bofum ej: par ^ m dormbar. jijrrr 
pni af )iat er nil meiri fiOr af anemna borfr ^ueffo marpr merer guild uppi fcubi 
vera epfer jiann er aj: nar fecinn. oc orDbr ^t af marger tiifo eigi ^nat (aga 6ot er. 
en p6 at niffu |i^ niUa nu j:der )iQi una. H^n /rojlojiinQe boc fci|ifer (agabot 
^oeriom e|iter finum burO oc metordi en tdi ^inum bofum er ptir Oj:[a eOa nanfa er 
i bomum fifia oc fdttmal gera. 

Km .9}. mrrct gnll*. 

2 £n nu fegir ^er ji)r|l i jri ^tii e; .oj. merer quUj ero bormbar ^nat )ia [cat 
Ijoerr aj: baugum eOa bof taca eba reiba. t^eganbi eba neganba funr fcal reiOa aOa 
bauga. nema 5ann ^ane nifenbr fit. en {leff er fpurf ^n^rer foa ^eifa oc ^er fegir. vf 
iiytr jaber neganba.^ fper» eba brober. jobor broOer eba brobor funr. bro'bra fpner 
eba ej:fer brabra fijner. pi ^eifa |ieir nifenbr aQer. en sr\m pi ero |ieir \vi caQaber. 
at ^odrr ^eirra er niff til at bata ptmi Ui er ptit flanba i. oc parf eigi neganbi 
eba funr ^ano bata jitjrir fieffa menu ej: ^eir ero til. en jieir fcuio bola jrprer aDa 
bauga menu er eigi ero til at bola meb lieim. nema ^iner ^aj:e fna mcelt er i bomr 
fdto oc )ieffa ffftt gerbo. at jiar fcijlfbi bot nibr 3:alla. fem nibrfiico manna mifte. |ia 
lellr flict nibr j:i)rir ^nern |ieirra fem felj. af ptir fct)llbu upii taca ej: ptir oerre til. 

Cnn nm .vj. merer gnll}. 

3 Deganbi eba neganba funr fcal bota ftine ^ine bauba aj: .oj. miircom guD} i 
^(ijnibbaug .n. merer nepar. /aber veganba fcal bola j:ebr ^ins bauba annat flict. 
brober veganba fcal bola brobor l^ine bauba .ij. aurum minna en .iiij.'* merer uegnar. 
/i)borbrober neganba oc broborftjner fculo borta ^oborbrorbrum oc broborfunum [jine 
bauba .n. aura negna. Sn bro'brafijner oc epterbro^brafuno neganbans feulo bda 
brorbrafunum oc epferbrorbrafunu \)m bauba ertog oc .];iij. aura negna. en fiat er 
j:imbeitlf jL oc fna er fiat jimbeillf er^ bro'braftjner fculo bo'fa .iij. lutum. en enters 
bro'brafunu toeim lutum oc fni taca. 

^<rr (in tr bangr^gr rr rallaOr. 

4 M er mar ein er baugrpgr er callabr. ^on fcal btebi baugum borfa oc fua taca 
e; ^on er einbemi<> oc til arj:9 tomin )iar til er ^on fef^c a brubfloU pi caflar ^on 

Jvfr. hele Vl'f Deel G. 218-252. 316-319. 

») Maaake rettere Jiirr. ») ntganba — mgl. 6. f. ») funr — e. ♦) .iij. — *. f. ») tt — 

e. d. e. *) (in iarni — i. f. Frostathings-Lov. (VI.) 185 

gioDOutn apfr i me jrcmbom. oc fcal j^on (joiirfi fiDan bau^um 6(rfa ne fata, fn 
g: ))(rtr ero .ij. e&a jleire. |iii toma |isr eigi fil af faca htrtr eDa baup. fn \vi 
midi tirrOr )iat nil aDt fatnan er bau^a menti fata .ij. rrtOQum tninna en .jinllj. 
mrrtr nepan 

Km fatsnta. 

Itu fta[ fi[ |ieirra manna fe^ia er facaucar > ero. funr |iporenn er faeaute oe 5 
broOer'* fammorDra. /(iftorjaDer ot funarfunr tj ptir ero biOcr til, en Jiat nerftr 
fiaiban. H^n ))6 af |)eir fe bii&er fil. |id fmio |ieir baDer eina bof fata ot fnfl borfa. 
dunr ^iporenn oeganba ftai bola fijne ^ine bauDa )ipomum .^uij. aurum negnunu 
Brober ueganba fatnmorOra ftai bo'fa broDor ^ine bauba fammcrbra annat (lift 
io0oi3:aber ot funarfunr ne^anba ftuio borfa jiorborjebr ot funarfqne ^ine bauba .pij. 
aurum negnum. €n funum fatauta [tal borfa erfog ot .|j. aurum oegnum. 0n 
funarfunum fatauta ftai borfa |iridiun0e minna. 

Kn fSctai. 

tnabr er fa einn er ner pjrum eigi lunbif i fotfate' d irofto)iin09 bdt. en 6 
dann er p6 ^iffr i jiranbfeme. ot er eiji j:irnare en jbOor* brober fammorbra. 
Uarla er fu fctff meb ^eiiu gor er (fitir fUia jr^rtr ufan ot er n^be neganbanom ^ 
af eigi er nib ^ann borff. nu er ^onom ^er bof ffflub meb broborfone fammo'bra. ot 
fcuto ptir baDer i erfogi ot .jj. aurum negnum ej pdr ero bdber fil. en annar einn 
^ annar er fil. ot foa bola. en )iaf nerbr aDf er fatautar fata ot ftjner )ieirra ot 
funarfuner erto^i minna en f^ilf .jiiiij. mort oegin. 

Itu ^ejt upp mtjtla nejrgiilbi ot fegir fil {leff ^oaf |iar,ftal ^oerr a| Obrum fata 7 
eba bo'taj in6borj:aber ot bofforfunr oeganba ftulo bo'fa m6borj:obor ot bofforftjne 
^ine bauba .ij. mertr negnar. Iltoborbrober ot fpfturfonr neganba ftulo bola mobor^ 
brdbor ot ft)|turft)ne ^ine bauba .py aurum negnunu dufttinafDuer oeganba ftulo 
borfa ft)|ttinafunum ^im bauba mort negna. dtjftraftiner neganbano ftulo bota ftjjlra; 
funum ^ine bauba erfog ot .n, aura negna. Itu nerbr {leffa aDf faman er mptla 
nejrgillbie menu fata .n. mertr nepar ot .iiij. erfogar nepar.' 

fttla nej^gtUlit. 

Itu feger fil neigillbio lifla ^oaf par ftal Doer bbrum borfa eba fata. J9unar« 8 
b6fforfunr neganba ftal borfa funarbofforfijne ^ino bauba .i{. aurum negnum. Doffon 
bdfforfunr neganba ftal borfa bofforbofforft^n^ ^\M bauba U^pm iffa etjre nepum. 
Brdborbofforfunr neganba ftal borfa brdborbofforfijne ^ine bauba .nj. aurum nepum. 

») (acauia — 6. e. d. f. «) JrdBor — e. f. ») fdrfaU — *. f. «) jfttDoiydBor — i. f. 

•) Wttnbom — &. f. •) orgiur — d. e. f. Hankjonsformen af Ordet trf«0 (crfogr) Andes gjennem hele 

Loren vexlende med den almindelige Hunkj5n«forin. 

24 186 JEldre 

0pjltirDoiforfunr tieganba ^ [ml Utn ftjjlurbofforfijne ^im OauDa ^ijm. limta etirr 
oepum. 5t)|ilinai)(irtraft)n(r neganba fculo bcrfa fi||tfinaD(rtrafunutn ^ins &auda iij. 
aurum vepum. j$t)|lrab(rtrafi|n(r Qe^anDa fculo borta fnflrabirtrafunum ^ine bauOa 
^i[j:an annan eijri oe^lnn. oc oerOr ))i all) rr Utla nej^oiUDid mtm faca liayrum (qti 
minna m iiij." merer tjepar. 

tftut itm factal.' 

9 Itu fegrr ill )ieirra manna er tier pjnim eigl jninbif i fac(a(i ^oar ptim er i 
bortr fcipat jijrer )itii at /ro[to|iin99 b6t 0erer en^a grein i ptti f^niri ptf^tr mrnn 
ero fammorbber eba famj:ebber. en |ieir mego )]d eigi atler i einnl bot tiera. p6 at )ieir 
ff iamlftjllber at jtembfeme ot ero abrer famjebber en abrer fammcrbber. ot m6 Jiar 
taca til^ boma [em brober fammorbra^ er. ei^i er ^onum fci^iat i but meb brdOor 
famjebra. ^^nn er bauga mabr. en 5inn er [acauci. oc er |iar fin bot ^o^rum fftlaf. 
0( fnd er nfi fieffum e|iter ni^rrl fd|]art. fern ^er murt til fegia. 

Km htftita^nnt. 

10 Itu fcuio brorbraftiner oc e|iter brabrafunu fammo'bra oe^anba borta brorbrafunuin 
0( eiiterbro'brafunum fammo'bra ^ina bauba ertOQ minna en .i;.' aura oe^na. tUdbor^ 
brober oc fijfturfunr fammo'bra neganba fnito borta mdborbrdbor oc ftjflurftjne fammo'bra 
^ino bauba more nepa. dt)fltinaft)ner fammo'bra tie^anba fcuio bota ft)|ltina fijne'^ 
fammo'bra ^ina bauba ertOQ oc jj.^ aura tie^na. Sn fi||lraft)ner fammo'bra neganba 
fculo bota ft)ftrafunum ^ino bauba fammo'bra ^Ipm .iiij. epre negnunu Brdber 
)i$borenn neganba fcai bota brdbor* ^ina bauba )ipomum .jin. aurum tiepum. oc 
nerbr Jiat nu aUt faman er Jieffer menu taca.^® 

Cn af .»j. morrom gall*. 

11 Sn a; .nj. miircum gulla verbr aDj i ji-embbotr i ^ ^ bauggidbi ertogr oc .jiij. 
, aurar oegnir. oc er |iat jimmbeiDf j:^. fo^ limmbeidt af ptir fem jiidrba manne eru 

at jrembfemi nib .^inn bauba. fcutu taca .iij. iuti t^ pt'm Jfivm [utum. en .ij. nibr 
laDa. oc nerbr )iatm()rc negin. er*^ ptir iidta aDer at fcipta fin d mebal er fo^ ero 
(Itjabin Itu fcai pt'm (utum er eptir ero fcipta enn i f'mm flabi. oc fculo ptir er 
limta manni ero at jtcmbfemi nib ^inn bauba taca .iij. (uti aj: ptim j:imm tutum. 
en Jiat nerba .jij.** :peninflar neper oc .iij. aurar nejner. fn pi .ij. luti er 
eptir ero taci fieir er fetta manne ero at jrembfemi nib ^inn bauba. en |iat nerba 
.niij. penninjar neper ociij.** aurar negner. €n jijrir pvi bortum ner nil eiji 

>) vegantia — mgl. 6. c. d. f. •),.itj« — e. d. e. f. ») fSttat — e. d. *) at — tilf. e. «. 

*) [ammarbtir — e. *) Feikkr. f. .{. ^) Saaledes i A&krr. Rettere vtetnok fontim. *) Feikkr. 

f. .ti. ■) ircrDr — e. d. lo) Her synes Angiveken af Totalmmmen at mangle. >>) Rettet 

fra oc, der ei giver nogen Meniog. i*) Cnn — t. f. >*) Dette Tal mgl. i A., men maa nSdrca- 

digriis tilfoies. >*) Sandsynl. Feilskr. f. .ij. Frostalhings-Lov. (VI.) 187 

(mora up i tttUr, tii ipi tr bijQQiatitia ot U&in jrtm&femu Daria m& ptit mi 
aUf faman vera fatir 0( [ij;|fapir. 

1^ nej:jilll)i9 3Tanb&6t titrDr aHj ertojr ot .u. aurar tifjniT. Of fcal JifffaTf 12 
jprembbof fud |fi|)fa fetn ^inni jiQnu atla ( jimni (tabu )ieir fculo tata .iij. (uti 
aj: )inm jimrn lufutn er jiorDa manne ero at jrembfemi niO ^inn bauda. 0( tierDa 
)>at .iij. aurar tirgner 0( .j;ij. iienin^ar. Kid fcal )ieim .ij. (ufum er eptir tro [d^fa 
mn I j:imm |la9i. oc fculo )ielr er af jimfa manni ero at ji-ffndfemi oib ^inn bauDa 
taca .iij. (uti ot tierDr put U^ ^ W^ peningr oeginn ot eijrir ueginn. 0n p& .ij. 
(uti fetn eptir ero tace ptir er .tij. tnanni ero at jtmiDfemi oid ^inu bau&a ot fcipfe 
meDal fin. en p«t nerOr einn iiemnpr oeginn ot ^a(j:r )iriDi erto^r tieginn. 

Km a&rs but. 

Itu dejr u|){i bot abra ot fe$ir til )iefT ^oat pi fcal ^ocrr taca eba bcrta t$ .o. 13 
merer puUj ero bombar i bortmar. tieganbi eba oeganba funr fcal bota [pni ^ine 
Oauba .iiij. morcum negnum oc .itij. ertopum. /abir neganba fcal bo'ta j:ebr ^ine 
tiauba annat flict. Brobir neganba fcal bola bro'br ^in9 bauba einn etjri neginn oc 
.iij. merer negnar. /dborj:aber oc broborfunr neganba ftulo borta j:J)borj:ebr ot 
6rdborft)ni ^ins bauba .ij. merer oegnar oc .ij. ertogar vegnar. Brabrafijnir oc 
tftir bro'bra funu neganba fculo borta bro'bra ftjni oc eptir bro^bra funu ^ino bauba 
f^iifun .pij.^ pening oeginn oc .jj. aura tiegna. f n p6i nerbr allj er baugamenn 
faca ^%um etjri nepum minna oc .iij. iieningum oepum en .p. merer tiegnar. 

Km facftoca. , 

tlu fegir ti( facauca botar ^oat |iar fcal ^oerr (ibrum borta eba taca. dunr 14 
)iporenn oe^anba fcal borta ftjni ^ine bauba ))pornum .{. iieninpm nepum ot 
.{iiij. aurum tiegnum. Brobir oeganba fammo'bra fcal bo*ta brobor ^ino bauba annat 
flict /oborjraber oc funarfun neganba fculo bo-ta joborjiebr oc funarft)ni ^in9 bauba 
.{. )ienin0um tiegnum oc .{iiij. aurum tiegnum. in fi)nir facauca fculo taca ^^Ijum 
.jiiij.' |ienin$e negnum minna en ^iljan .j;. epri tieginn. Sn funarfunir facauca fculo 
taca {iriDiungi minna. Sn pti nerbr ads er aucar taca oc ftjnir {leirra oc funar« 
fpir .jj. merer tiepar oc ^aljr .iiij. peninor tieginn ot .n. ertogar oepar. 

in6boi3:aber oc bottorfun oeganba fculo borta moborj^ebr oc bdttorftjni ^ina 15 
bauba ertOQ oc .^iij. aurum negnum. Iltoborbrvbr oc fijfturfDnir tieganba fculo borta 
m5Dorbrorbr ot fi)|lurfpl ^in9 bauba .i aurum oepum J9t)|l{ina funir ueganba ftulo 

I) 5i(]nr — mgl. c •) Sa]id8ynligTiisSkriTf.f..vij. *) Saadsynl. Skii f. .iiij. *) Skrivf. £ woOoiyitor. 188 MUre 

borfa fi)|ltinafunum ^ine &auDe erfo^ minna en .oij. aurum tiegnutn. 5t)|traf9mr 
negantia fcuto bota fnflrafunutn ^ins bauOa [^i(j:um .iiij. {lenin^i^ tie^num tninni 
m f)&\f«M jimfa epri veQinn. fn |iat tierDr aDj er mricla lu^giDDidtnmn faca )irim 
lieninpm tiegnum minna m ^ijr |iri&l etirir ne^inn ot j:i6rar> merer oe^nar. 

Km iitla ntfiULttu 

16 Itu fegir til (it(a n^giDDie ^uaf pur fca( ^oerr bdrum borta eDa taea. Sunan 
b6fforfunr neganba fca( borta funarbofforfpi ^ine bauba ^(iy:an tiiij. etjri neQinn. 
Ootf orbotf orfunr neganba fcal bcrta bofforbottorfpi Oino bauba ^ .p. peningum mf^nm 
oe .nj. aurum oegnum. Broborbottorfunr neganba fcal borta broborboftorfpni 5uu 
bauba .n. aurum negnum. dpflurbBftorfunr oeganba fcal boia fnfturbofforftjnl ^ine 
bauba .p. |ienin0um negnum minna en ^a(j:a more oegna. dt)|ltina bortra fpnir 
negartba fcutu borfa fijfltina bortra funum ^ine bauba ^a(j:an )iribia erjn. 50i 
birtra fpnir neganba fculo borfa ftiftraborfrafunum ^ind bauba ,v. iteningum minna 
en .iiij. erfogar negnar.^ in |3af oerbr aQj er lifia nejgillbia menu faca iij.^ 
merer nepar oc .yt. |ieningar negner oc .ij. aurar negner. 

Km brdOvr ])i)b0rcnn. 

17 Brobir fipborinn fcal boia brobor ^ins bauba ))ijbomum ^dlj;an .jiiij. et)n neginn. 
Brorbrafijnir neganba fammabra oc epfir brorbra funu fculu bcrta brorbrafunum oc eplir 
brirbra funu ^ine bauba fammo'bra [^iljan .iiij. pening neginn ^ 6t more tiegna. 
moborbrobir oc ft)|lurfunr neganba fammorbra fculo boia moborbrobor oc ft)|lurfqni 
Qina bauba fammabra erfog minna en .nij.^ aura nepa. 0pfl{ina ftjnir neganba 
fammorbra fculo bafa ftjftlina funum ^ine bauba fammo'bra .iiij.^ peninpm oegnuin 
minna en ^fllj:an jimfa t\}n neginn. 0t)|lraf!)nir neganba fammorbra fculo borfa fpftre 
funum ^ind bauba fammorbra .n. |ieningum tiegnum minna en .iij. aura oegna. In 
|iaf nerbr all) er |ieffir menu faca .n. |ieningar negnir oc ^a^ .iij. eprir oeginn 0( 
.iiij. merer negnar. 

Km ft«tnH9tt. 

18 0n i jtembborfr i bauggiQbi a; .n. mbrcum gull) nerbr adj ^dlji* .Qij. peningr 
neginn oc .jj. aurar negnir. oc fcal fiat j:e' j:immbeila. )ieir fculo faca .iij. lufi aj: pm 
firm tufum er .iiij. manne ero at jtembfemi nib ^inn bauba. en ^inir allir boia er .iiij. 
manni ero at jrembfemi nib neganba. oc nerbr pit ertog negnum minna en .nij. 
aurar negnir. nu fcal ptim .ij. lufum er e^ifir ero fcipfa enn i jimm ftabi oc fculu 
ptir faca .iij. lufi er jimfa manni ero at jtembfemi nib ^inn bauba. oc nerba pit 
.niij. ertogar negnar.' ftn ptir er .nj. manne ero af jreubfemi nib ^inn bauba 

*) Maaskee heller []irim )itningum, see nedeofor. *) Her staaer i alle ACtkrifter jpiorian (j;iO||ttrUn), hrilket 
er en aabenbar Feil. *) titgna — d. *) utgntr — e. *) .iiij. — 6. f. *) [Rigti^ere .iiij. ym. vrfM. 
^ ^) I alle Aiiduifter .vj. aabenbar en SkrivfeiL ■) .iij. — i. f. •) titjiner — e. Froslalhings-Lov. (VI.) 189 

taci .ij. lutL oc oerDr ptd l\i^r fiaundi )imin0r oeginn at .n. ntogar negnar. or ^ar| 
eigi (tngra af borta ut 1 ffttina. jnjrir ^oi at jiii er bQ^gianda oc UOin jrirtibfemL 

ttn irembbot i ntf^iM tierbr aDj aij. pmingutn tiegnutn minna en ^{^ 19 
jritnfi (Qrir orginn. oc feat ^mnl fci^ifa t j:imm (laOU oc taci ptiv aij. [uti aj: )ieitii 
jpimm (ututn rr j:i6r0a tnanni rro at jrrcmDfetni tiib ^inn Dauda. oc nerOr pai iij. 
pminjum* tninna m» .uiij. crtojar ucgnar. tlfi fcal ^leim aj. lutum er fptir ero 
fripta cnn i limm jlaOi. oc fculo \ttir tr jritnta tnanni fro at jrembfemi nib ^inn bauba 
taca .iij. ajp |ifini jimm lutum. oc ncrbr Jiat ^% Jiribi* ptniner ueginn oc nirir 
ncfiinn. H^n ^la .ij. (uti er eptir ero. tace ^icir tr .nj. manni ero at jronbfemi nib 
^inn bauba. oc nerbr Jiat U^jx annarr* peninfir neginn oc .ij. ertojar negnar. Uu er 
)ieirri bot (uct. 

Km .ittj. mtttt gull). 

$er OejT up bot ^ina ^ribiu oc fegir til ptf\ ^nat ^ feat ^nerr dbrum bota 20 
eba taca ej: bombar ero .iiij. merer gulls i bo'tmar. Deganbe eba neganba funr fcal 
borta fi)ni ^in9 bauba .iiij. erfogum minna en ^alja .iiij. more negna. iabir neganba 
fcal bola |ebr fj'im bauba annat flict. Brobir neganba fcal bo'ta br6bor ^ina bauba 
.^, aurum oegnum. /()bor brobor funr neganba fcal bo'ta j:bbrbr60rfpni ^ine bauba 
ertOQ oc .j;iij. aurum negnum. H^ bro'bra fpnir oc ej1irbro'brafi)nir ^ neganba 
ffulo bo'ta bro'bra funum oc epter bro'bra funu ^ina bauba [^^(pm .nij. ^leninge^ 
negnum minna en .i;;. aura negna. Itu nerbr ptA ad) er baugamenn taca. nij. 
peningum^ negnum oc ertoge oegnum minna en .;ij. merer negnar. 

fitx frgii til f«cauc«. 

ttu fegir til facauca botar. ^oat par fcal ^nerr a; (ibrum taca eba borta. dunr 21 
)iporenn oeganba fcal bola fpi ^ina bauba )i^bomum ertog oc .jj. aura negna. Srobir 
fammorbra fcal borta brobor ^ina bauba annat flict /oborjaber oc funarfunr neg« 
anba fculo bota j;dborj;dbor oc funarfijni ^ina bauba ertog oc .ij;.' aurum negnum. 
€n funum facauca ^alj^an ^iorba iiening neginn oc ^dljan .niij. epri neginn. tn * ^ 
funar funum facauca firibiungi minna oc bo'ti fieir menn fem facaucar neganba ero. 
q: jieir ero til. en e; ^eir ero eigi til. p& boti ptir er facauca eigu at Borta at Idgum. 
Uu ero facaucar ' > aDer tit. en engi til at bo'ta a| l^enbi neganba. pi fcal neganbi 
bcrta ^ ^ bllum facaucum. en e; eigi er neganbi tit. |i^ fcal funr neganba bo'ta oDtim 
facaucum. Itu er .^niirte til neganbi ne neganba funr. pi fcal j:abir neganba borta 

*) jn'stiDftmi — b. f. *) «(gnum — tilf. a. ■) Dette Hiniu (]ihm pm.) sknlde egentlig ▼«« borte. 

-•) R«ttere jsidrDi. ») Rettere JiriOi. •) fum — «. ^) [.nij. pmintum — (nrigtigt) 4. f. •) Rettere 

Qi^m .vij. f mingt. Ved en feilagtig Oplosning af Forkortningen staaer her i A&krifterne .vij. ymiillir vtpia. 

•) Rettere .jj. '•) \unu — tilf. i. e. A «>) Qins — tilt o. A e. >«) Isftit — h. f. 190 Mldre 

fataucutn ftieitnr. ^ann fcal bcrfa fpni ^ine dauOa jipomum erfO0 oc .|j. aura oeQiu. 
m brffOr ^ine bauOa rammaOra annat f(ict. H^ti broOir oeganba ftal borta ;30oi3:e0r oi 
funarfijm ^ine bauOa (rtO0 oc .jj. aurum oe^nutn. £n nu lij:er eigi j:aDir DeoatUii. 
)i^ fcal broDir tteganba bcrta facaucum toeimr. en j:bOor brodir oc broDorfunr einum 
facauca. £n nu lij:er eigi brobir oegantia. jii fca( j:d&orbr6&er oc broDorfunr borta 
facaucum .ij. £n braOra ftinir oc e^iUr bror&ra funu neoanda fculo bola tinum 
facauca. oc fca( ^oerr faca fiD^Dar i mot finni bot oc jruda fstt. H^n nu tij:a adir 
facaucar ^ina bauOa. en * en^i Ujer i bauQ^iadl ne^anba nrma ptir er ej^jter ^ rro. 
|iii fculu fieir )io bcrta dQum facaucunu ttn ptA ner&r aD} er (acaucar taca oc fpnir 
lieirra oc junarfDuir .;iij. ))enin0um uegnum minna en .ij;. merer oe^nar. 

Km mititt loQot. 

2Z lltoOorjaDir oc Dottorfunr neganba fculo borta m60orj:dbor oc bdftorfpi ^ins 
bau&a erf 00 tiegnum minna en .jj. aura oegna. en moborbrober oc ft)|turfunr ne^anba 
fcuto borta moborbrobor oc ft)|turfpi ^in9 bauba more negna. 0t)|ttinaft)nir ueganba 
fculo bota ftjfttina funum ^ina bauba ertOQ oc .n. aurum uepum. d9|frafi)nir tieg; 
anba fculo borta ft)flra funum ^Ine bauba ' ^aljan ilij. eQre. 0n ^at tierbr aD} er 
micla nejgillbia menu taca .uij. peningum Qegnum oc ertog negnum minna en 5% 
liribia^ more ne^in. 

Km UtU n(j:0tll)t. 

23 M fegir til Utla nej:gillbi9 t^mt pw fcal ^uerr dbrum borta eba faca. dunan 
bofforfunr neganba fcal borta funarbofforfi)ni ^ine bauba .Qj. aurum oegnum. Odtfor; 
bdttorfunr neganba fcal bafa bdftorbdftorfQni ^ina bauba .n. aurum vegnum. 
Brdborbdfforfunr ueganba fcal bota brdborbdfforfpi ^ina bauba [.iiij. aurum tiegm 
um. 0Dllur&dtforfunr neganba fcal borta fi)|lurbdfforfpni ^ina bauba ^ .iij. aurum 
uegnum. dpfltinaborfrafDnir neganba fculo borta ft)|ltinabortrafunum ^ino bauba 
ij. aurum nepunu dD|lraborfraft)nir neganba fculo borta fpjlrabortrafunum 5in6 
bauba etirl uegnum. £n put tierbr allj er lifla nejrgillbia menn faca .xi.* aurar 
Qegner. 

24 Prober {iQborenn neganba fcal borta brdbor Oina bauba )ipomum .;. aura vegnt. 
lltdborbrdbir oc ft)|lurfonr neganba fammorbra fculo borfa mdborbrdbur oc ftjfturfiine 
^ina bauba fammorbra ertog oc .n. aura uegna. dpfltina fpnir tieganba fammcrbra 
fculo bcrta fnfltina funum ^ine bauba fammo'bra .iij. peningum negnum oc ^ay;an 
.iiij. cDritieginn. jSipflra fpnir oeganba fammorbra fculo borfa fpflra funum ^ine bauba 

») «n — mgl. 4. f. •) ^tt — *. d. ») Her mgl. (jfr. Totabnmmen) ".iij. jimingt vegnt •(" 

(egeotl. a\ pen.). *) Feikkr. f. jpidrDa. *> [ Mangier i A&krifterae, men aabenbait kun nd en 

Forgleounebe. *) Skrirfeil for .Qj. Frostathings-Lov. (VI.) 191 

fammorDra .Qij. frfogum Qegnutn. H^n brorOra fpnir oc tpfir brorOra funu tieoanba 
fammaQra fculo bcr(a brorOra funutn oc tiifirbrordrafunum ^in0 bauba fatntnorbra 
f^iUpm .Uij. |imin0i Qtonum minna m f\&\jr .tiij. eprir oegintu ftn pai tierbr |ii 
er ptf\ir menn taca tr(O0 Qeginni ^ minna en ^d(j: .iiij. more tiegin. 

9U jxirn)b6ta. 

Itu fe0ir (U jt(mbb6ta ^eirra er uerba a; .iiij. mbrcum guDj l bau00illbi. )^«r 25 
rifa at fjaipm fiaunba )ieningi negnum minna m aj;. aurar negnin oc fcai pei ji 
j:immbei(a. fieir fcuio faca .iij. (uti aj: |ieim j:imm (ufum er j:i6rba manne ero af jremb; 
femi nib ^inn bauba. en ^inir fculo bo'ta er .iiij. manne ero at jtembfemi nib neg; 
anba. oc nerbr {lat ertog negin oc .n. aurar nepir. M fcai |ieim .ij. iutum er 
eptir ero fci;)ta enn i .n. (tabi. oc fcuio )ieir er j:imfa manni ero af jrsnbfemi nib 
^inn bauba faca .iij. a; pirn .n. (utum. en pm fculo bola er af .n. manne ero af 
jTtenbfemi nib oeganba. oc oerbr ^laf .niij. peningar negnir [oc .ij. aurar negnir.* 
fn jieir er .nj. manni ero af jtambfemi nib ^inn bauba. faci pi .ij. iufi er epfir ero. 
oc nerbr ))af .n. peningar negnir oc .iij.' erfogar negnir. 

/tiriitb5t ( nrj^giillit. 

£n neigillbid jrsnbbot nerbr aQj ^iribiungr j:i6rba iieninge negine oc ^iilj:r 26 
.iiij. rijrir oeginn. {leffare jrenbbof fcai fcipta fem ^inni j:t)rru. eba enn i funbr i 
j:imm (labL pt\x fcuio faca .iij. iufi aj: ptm jivm (ufum er .iiij.^ manne ero af j:rffnb« 
femi nib ^inn bauba oc nerbr jiaf .ij. aurar negnir oc .uiij. peningar negnir. Uu feat 
)ieim .ij. iufum er epfir ero (lipfa enn i .n. (labi. oc fculo ptix er .n. manni ero af jtemb; 
femi nib ^inn bauba faca .iij. Iufi oc nerbr ))af {iribiungr .n. peninge negins^ oc .ij. 
ertogar negnar. tn pi .ij. Iufi er epfir ero faci Jieir er .nj. manni ero at jranbfemi 
nib ^inn bauba. oc nerba )iaf .iiij. iieningar negnir oc \^i\yc etjrir neginn. 

Km )iridr mna tvUj. 

Itii fegir fil pt^ ej: .iij. merer guQj ero bormbar i borfr. ^naf pi fcal ^nerr aj: 27 
bof eba baugum faca. Veganbi eba oeganba funr fcal borta ftjni ^ine bauba .j;;. 
aurum negnum. /aber neganba fcal bata j:obor ^ine bauba annaf flict Br6bir 
neganba fcal borfa broDor ^ins bauba .p. aurum negnum. /bborbrdbir oc j:()bor * 
brobor funr neganba fcal borfa j:()bor brobor oc j:i)bor brobor fpi ^ine bauba .%. 
aurum negnum. Brorbra fpnir oc epfir brcrbra funu neganba failo borfa brorbra 
funum oc e|)tirbrabrafunum ^ino bauba erfog minna en .nij. aurum negnum. Jl^ 
)iaf nerbr all} er pt^vt bauga menn faca erfog negnum minna en .ij;. merer negnar. 

>) vttnom — e. •) [ mgl. h. f. (urigtigt). ») Skrivfeil for .iiij. «) ]ihSi« — i. f. 

•) Dette maa aabenbar nere Skrhfeil eller llicforstaaelae for "jrimtungT .{ij. ^imiiigs.'* •) Detto jstOor er 

aabenbar kun ved en Skritfeil kommet ind, laavel her, som nedenfor. 192 ^Idre 

Hvat fattscar ftnU tact. 

28 mil fegir fi( fieff ^oaf facaucar fnilo bcrfa. 0unr fiporenn Qeganda fcal birti 
fDiti ^ine bauOa )ipomum ^[fm .ij;. etirl nt^im. BrdDir famtnirDra veoanba fnl 
hfria broOor ^ina Dauba fammorDra annaf flicf. /dOorj:aDir oc funarfunr vrganba 
fnilo borta j:b&or j:e&r oc funarft)nl ^irta bauOa ^al^ati .i;. et)ri Qeginn. H^ funum 
facauca ^^(jnim .iiij.^ pmingi minna m ^i():a more tirgna.^ ttii nerbr |iaf aOf 
famati er facaucar faca oc fpner ^eirra oc funarfpnir f^iif .vj. ertog mQin oc 5^y: 
.tiij. m()rc ti(0in. 

Vm in60or loOnt 0c Ii6tt0t fnn. 

29 itii fcal m6boi3:abir oc boftorfunr veganba bola tnoOot^obor oc boftorfiittl ^iiu 
bauba more ntQM. Ittoborbrdbir oc f9|tur(unr Qtganba fcu[o borfa m6borbrobor oc 
fi)|iurfi)nl l^ins bauba .nj. aurum negnum. $i)|ltina fpnir oeganba fculo borta fi)|ttiiui 
funum ^ina bauba 5^[j:a more oegna. dpftra fi)nir Qcganba fculo bo*ta foflra funum 
^ina bauba crfog ocgnum [minna en .iij. aurum negnum.^ Itfi Qerbr |)ftfa aUt 
faman er mpcta nejrgidbia menu taca .ij. erfogar tiegnar oc ,13^. aurar negnir. 

Km litU ntfiilM. 

ao Itii fegir til titta nejgiKbia ^uat pw feat ^oerr obrum borta eba taca. dunar$ 
bottorfunr neganba feat borta funarbottor ftjni Oin^ bauba ^dlj:an ;imta epri tieginn. 
Oottorbottorfunr Qeganba feat bola bottorbottorfonl ^ina bauba .p. peniuQum tieonum 
minna en U^a mm oegna. Broborbottorfunr neganba feat borta br6borb6ttorfi|ni 
^ina bauba .iij. aura vegna. 0t)fturb6ttorfunr Qeganba feat borta fnfturbotforfuni^ ^ina 
bauba .ij. aura Qegna oc .|;o. peninga negna. dtjfltina bcrtra ftjnir neganba fculo 
borta ft)fttina bortra funum ^ina bauba ^d(j:an .ij. epi neginn. duftrabortrafpnir De0« 
anba fcutu bola fpftrabolra funum ^ina bauba .n. peningum tiegnum oc .ij. ertogum 
nepum. oc oerbr )iat nii aUt faman er (if(a nej:9iD[bi9 menu faca .10. peningum 
oegnum minna en .ij. merer negnar. 

Km lnjbdrran br6O0i. 

31 Br6bir )iporinn ueganba feat bo'ta brobor ^ipoi'num t^i\fm .uiij. ei)n ueginn. 
Bdborbrobir oc fnfturfunr ueganba fammorbra fcu(o borta mobor brobor oc f9|lurfpni 
^ine bauba f^ii^A more nepa. 0t)|ltina fpir neganba fammorbra feuio borta ftifltina 
funum ^ina bauba fammo'bra .uiij. ertogum oegnum. 0t)flra fpir oeganba fammorbra 
fculo borta ftiftrafunum ^ina bauba fammorbra .ti. ^leningum negnum oc .n. ertogum 

') Skrf. f. .(ittj. *) Her er ved en Feiltagelse den for Sonnesonnerne bestemte Sam sat utedetfor 

Sonnemes, og saaledes et Led ndeladt Stedet skalde egentlig lyde saaledes: in fitnvm ftctntt ntO{ miimi 
n .tij. tvruBi Qtgnum. tn fttnarfimum faiauca feat itrfa {iriOiungi minna. ]ia( a 1fiif[m .{iiij. ftn. o. s. t. •) [ ngl. i 
ACtkrifteme^ men aabenbar blot ved en torglemmeke. *) Her er i b. ved en Uagtsomhedgfeil det hele 

Stykke fra «Qin« tauOa f)i\ftn jsimta" gjentaget Ligeledes i f^ der aUerede begynder Gr|eBtageb«a T«d 
"funarttftturff ni", der itaaer istedetfor <'fi)|iuTtl(!(t«rfi|ni<'. Frostathings-Lov. (VI.) 193 

oegnutiL BrorDra ftinir oc tpfir brcrOra funu tieganba fammorOra fni(o borfa brcrOra 
funum 0( r|ifir braOra funu Ijine dauda fammorDra .;. iimingutn tiegnum minna en 
.v. aura tiegna. oc QerOr )iat nil aQf faman er pt^tx menn faca .ti. pmingar nrgnir 
oc .ij. er(O0ar negntr oc .ij;. aurar ncgnir. 

£n t iremdbdf i bauggillDi aj: .iij. morcum quDj nrrOr aDj fitog minna en 32 
.Qij. aurar oegner. oc fca( pi ft fci|]ta i j:inim (taOi oc fcu(o .ij. (ufir niOr j:alla. en 
.iij. upi oera. oc face ^eir menn .iij. (ufi er j:i6r&a manni ero af jreendfemi niD 
^inn Dauba. Sn ^inir borti er .iiij. manne ero af jTtmbfemi oiO ueganba. oc nerOr 
|iat adf faman '^itj: ' more ncQin. Itu fcai pt'm .ij. (nfum er epfir ero. fcipfa enn i 
j:imm (laDi. oc fcuio |)eir er .u. manne ero af jtcendfemi nib ^inn bauba faca .iij. 
(ufi aj: |ieim .ij. iufum. oc nerbr^ jiaf .ij. (ufir .nij. |ieningar negnir oc .0. erfogar 
veQuar." I^n |ieir er .nj. manne ero af jrembfemi nib ^inn bauba. faci pi .ij. luti 
rr e^ifir ero. oc nerbr |iaf .oj. peningum oegnum minna en etjrir oeginn.^ 

Km jnrirnlibdt i nrfgilllit. 

H^n um jtsnbbof i nejgilibi aj .iij. morcum quQ}. f^t^i af .niij. erfopm neg; 83 
num. oc fcai )iaf ji \vi limmbeiia fem ^if jijrra. |ieir fculo faca .iij. (ufi ^ ptim .q. 
lufum er .iiij. manne ero af j:rtenbfemi nib ^inn bauba. en ^inir borfa er |i5rba 
manne ero nib neganba. oc nerbr |iat ad} .nj. peningar Qegner oc 5^(j:r annarr etjrir 
oeginn. Itu fcal |ieim .ij. (ufum fcipta er eptir ero. fcipfa enn i j:imm (tabi. oc fcuio 
ptir er j:imfa manne ero af irembfemi nib ijinn bauba faca .iij. lufi aj: |ieim 
.n. lufum. Sn )iaf nerbr ^aljum otumm ^leninge uegnum minna en .ij. erfogar 
vegnar. tn pi .ij. (ufi er e|ifir ero faci ptir er .nj. manne ero at jtimbfemi niO 
^inn bauba. oc nerbr peA ^liijpr .nj. iieningr neginn oc erfoj) negin. 

.n. anrtr gRttj. 

Itil fe0ir fit ptf\ ^naf pi fca( ^nerr i)brum borfa eba faca tf .^i- <iurar negner 34 
guDj ero bombir i bcrfrnar. Veganbi eba neganba funr fcai bcrta fpi ^ina bauba 
.ij. morcum negnum oc .ij. erfOQum negnum. /aber neganba fca( bcrta jbbor ^ine 
bauba annaf flitt Brobir neganba fcai burfa brobor ^ine bauba ^^m .{iij. etiri 
neginn. /oborbrobir oc broborfonr neganba fca( borfa joborbrobor oc broborfpi 
dine bauba erfog oc miirc neginni. Brvbra fonir oc e|ifir brvbra funu neganba 
fcuiu borfa brorbra funum oc e^ifir bro'bra funu f^\M bauba ^i^tm .iij.^ iiening 
veginn oc ^a^jpan .nj. etjri neginn. H^n jiaf nerbr aHj er bauga menn faca diiy^um 
.jnij. peningi negnum minna en ^alj: .niij. more. 

>) Her tilf. Abkrifterne j^idrllt, oienayal. red Skif. •) vtrDl — i. d. f. *) Dette Sted •knMe 

■MskM lyde laaledes: <*«(rbt titif .iij. (uiir .oj. iKningar vtgiur »( 5i()» .«. trttt vtiin." *) BtMskeeSkif. 
Ar ''.iiij. |miii(tr vtgnir oc Oft- vt^inn.*' *) Rettere .iiij. 

25 194 ^Idre 

35 dutir |)po»iiri tie0an))a fcal borfa fpe ji^bornutn ^ine iiaufia .0. {teningi 
otgna oc .Qij. aura negna. BroDer )iportnn tieganba fammorDra fcal borta broDor 
jipomum ^in9 DauOa fammorDra annat fticf. /oDorjaOir oc funarfunr ne^anda fcal 
borta |b&orj:e&r oc funarfonl ^Ina bauDa .ti. iiminga tiegna oc .Qij. aura tifQna. fn 
flinir facauca fculo faca .pij. ^leningum tninna m .u. aura negna. ifn funar futiir 
facauca liriDiunQi tninna. £n )iat uerbr all} er facaucar taca oc fpir pirn oc 
[unar fpir .pj. iimingar nepir oc .ij. erfogar ticgnir oc ^\f .qj. more uegln. 

36 in6borj:aDir oc i)6ftorfunr Qeganba fcal borta nioOorjoDur oc 'boftorfijni fjini 
bauba ertOQ oegnum minna m .tij.' aurum nepum. in6borbr6blr oc ftj|lurfunr ntp 
anba fculo borfa moborbrobur uc fi)|lurf9nl ^ina bauba .n. aunim tiegnum. jSli||trma 
fpir tieganba |fu(o borta fnfltina funum ^ina bauba .^ triOQwn orgnum. dQftra fifniT 
neganba fculo bcrta (i)|tra funum ^ina bauba ^alj:an.|iuj.)i(nin0 Qeginn oc.ij.auraQtgni. 
fn }jat uerbr allj er ^leffir menu taca .jnij. aurar ocjner oc ^\jr .xiiij. pminar tjeginn. 

37 Itii ^(|3 fii bot" er menn caDa nej;0iabit titla. M fca[ funar bottor funr veg; 
anba bcrta funar bottor ft)ni ^ins bauba .p. peningum minna en ^d(j:a more uegna. 
Ud feat b6ttorb6ttorfunr tieganba borta bdttorbottorftjni ^ins bauba ^al|an .niij. fienlno 
oeginn oc .iij. aura tiegna. Broborbottorfunr neganba fcal borta br6borb6ttorft)ni 5tn9 
bauba f)ilj:an .iij. epri neginn. j9i)|iurbottorfunr oeganba feat borta fnfturbottorfum 
Ijina bauba ^dljnim .tiiij. iieningi oegnum minna en .ij. aura nepa. 0i)fltina borlra 
fpir Qeganba fcuio borta ftjjltina bortra funum ^ina bauba .p. iieningum vegntim 
oc enri tiepum. di)|lrabortra fijnir veganba fcuio borta fpftra bortri funum Ijine 
bauba ^^yrum .iij. peningi negnum minna en .ij. ertogar rttQmr.* £n pit uerbr 
alia er litla nej^Qidbia menn taca Ulft .oiij. iieningr vtQim oc .{iij. aurar Qegnir. 

Mm briber )it)bot(nii. 

38 Br6bir |iporinn tieganba fcal borta brobor )i$bomum ^ine bauba ,xts. peningum 
oc .nj. aurum negnum. Brorbra fi)nir neganba fammorbra oc eptir brorbra funu fcuio 
borta brorbra funum ^ine bauba oc eptirbrorbrafunum .ij. peninga oc ^(l(j:a miirc 
tiegna. IRdborbrobir oc fijjlurfunr Qeganba fammorbra feat borta m6borbr6bor oc 
fDfturfQni ^ine bauba fammorbra .%. ertogum negnum. 0t)|ltina ftjnir ueganba fam« 
morbra fcuto borta fofltina funum ^ina bauba fammorbra .{iij. peningum tiegnum oc 
.ij. jaurum nepum. dnjlra fijnir tieganba fammorbra fcuio borta fDflrafunum ^ina 
bauba fammorbra ^^(jnim .iij. peningi tiegnum minna en ^iljan annan eiiri oeginn. 

») BrtBiT — i. e. d. f. «) SHrf. f. .»ij. ») u|p — filf. c. d. «. «) crtot«m «((n«M — «. Frostathings-Lov. (VI.) 195 

fit ptA verOr ads > faman er lirlfir mmn taca ^^i^r .|oiij. pmlngr Q(0lnn oc .vij.* 
turar neper. 

<■« nw kraiftllliw jprmilibdt 

€n baujigiObie jterndbot tierOr all; aj: .is. aurum gull) .tij. peningar vegnir 39 
oc ^d(jT .t)j. etirir tieginn. oc fcal ptA }i jimmbeUa. )ieir fculo taca aij. (ufe er .Uij. 
manne ero at jtffiiDfemi tiid ^inn DauOa. en ^inir fcuio bota er at .iiij. tnanne era 
at ji-embfemi niO tteganDa. ftn |iat uerDr ertog oc .iij. aurar uegner. Uu feat |ieim 
.ij. lutum er e|itir ero fci^ita enn i jimm ftaDi oc fculu jieir er .0. manni ero at jtrniD^ 
ftmi viD ^inn bauDa taca .iij. (uti aj: ptim .q. (utum oc oerbr |iat ^^(puti uij. 
peiiingi De^nutii minna" en .iiij. ertogar tiegnar. Jl^n ^at er eptir er tace |ieir er 
.t)j. manne ero at jtonbfemi niD ^inn bauOa. oc oerOr ptA .iij. peningar oegnir oc 
^iifx .iij. ertogr tieginn. 

Itn nejQiDbid jtembbot oerbr ^Ijr .jiiiij. peningr veQinn oc .ij. aurar. oc feat 40 
^enni i .n. (tabi fci))ta. |3eir fcuiu taca .iij. (uti er liorba manni ero at jtffnbfemi 
niO ^inn bauDa en 5inir fculo birta er j:iorba manne ero at jnrembfemi nib neganbann. 
oc verba fiat .iij.^ iieningar negnir oc ertog negin.^ Itii feat |ieim .ij. (utum er e|itir 
ero fcipta enn i ;imm (tabi. oc fcuiu |ieir er at jimta manne ero at jtembfemi nib 
$inn bauba taca .iij. iuti aj: fieim .n. lutum. [oc uerbr ptA^ dm {jeningr veginn oc 
eijrir^ neginn. 

Km |iat tf Aj. mttn guUj tto iKPmUcr. 

tlu fe^ir til |ie([ ej: .ij. merer fiullj ero bo-mbar i btrlrnar t^vtA pi fcal 5»err 41 
obrum bffta eba taca. Deganbe eba ncganba funr fcal bata fDui ^ine bauba ertog 
negnum oc .{iij. aurum negnum i ^dj:ubbau0. /abir neganba fcal borta jreDr ^ine 
bauba annat flict. ^rdbir neganba fcal bola brobor ^ins bauba .%. aura tiegna. 
/oOorbrobir oc broborfunr neganba fculo borta j:oborbr6bor oc broDorfQui ^ine bauba 
ertofl minna en .oij. aurum oegnum. ^rorbra fQuir oc eptir brabra funu neganba 
fculo bifta brabra funum oc eiitirbrvbrafunum ^ine bauba ^i^um .iiij.^ iieningi 
oegnum minna en ^dljran .n. etiri neginn.^ ftn ptA nerbr aUj er bauga nunn taca 
d^yrum .{iij. peningi oegnum minna en .iiiij.^<> merer negnar. 

Km fnti p^batnn, 

dunr liQborenn oeganba fcal bata fijni ^ine bauba fiQbomum ertog neflnum minna 42 
en.nij.^ ^ aura uegna. Brubir tieganba fammo>bra fcal borta brobor ^ine bauba fammorbra 

1) gai — 6. *) Skrf. f. .(ulj. >) Dette MiDim er overflodigt. *) Maaskee Skrf. f. .(ij. 

•) Denne Sum, der naermest svarer til de 5te Mendfl Bod (.(ij. pmingar tltgnir OC fiiOQ tiegtii), maa ved en 
Feiltagelse vere indfort her istedetfur de 4de Maenda (.iiij. rrfogar «.), medena den nedenfor mangier paa ait 
retteSted. •) [ er vrrDr. ]iat tt — b. e, d. f. Her maae nodvendigviia diase Ord: **.{ij. |miil0ar nt^nix 

•c rrtO0 ni%in. m )ia .ij. tuti rr iptir ero tace )ietr er .vj. manne ero ai j^rtrndfemi niO ^inn DauOa. oc verlh' )iai** 
indakydea. ^) Skrf. f. erlOQ. •) .iij. — 6. f, •; ^ay^um — vegnum — 6. »«) Skrt t .nj. » ») Skrf. f. .nj. 

25 ♦ 196 MUre 

annat fiid. SoHxfMr oc ftinarfunr QeganDa fm(o borfa loOorirOr^ oc funar funi 
^ina bauDa eilog tiegnuni tninna en .tij. aura tiegna. H^ funuttt facaiua Q^ymi 
.|;iiij. peningi tieonum minna en ^[fd more oeQna. en* funar funum faeauea )iriDiunj|i 
tninna. in pat uerOr aDj er faeauear faca or ftjnir ^ana oe funarftinir ^Hfwn .{oij.* 
liminQi vegnum minna en ^i\f .q. more ne^in. 

Km miUcifitittx at lidtt0rfnn. 

43 mdOoi^abir oe Dofforfunr neganba feulo borfa mddorjoDor oc dofforfiint ^iia 
bauDa erfO0 oe .n. aurum uegnum. IttdDorbrobtr oe ftj|turfunr oeganba feat borfa 
mdOor broOor oe fi)(turfT)ni ^ine bauba ^£(j:a mQre ne^na. 09|ltina fpir neganba feu(o 
bola ftjfttina funum ^irta bauba .niij. ertO0um Qegnunu 0i)|lraft)nir ne^anba feu(o 
borta fDftrafunum fjine bauba ^ii(j:an .pti'}.* prning neginn oe .n. ertogar tiegnar. 
tn ptA oerbr ad) er mijela nej:0iDbi9 mrnn faea ^d^rum .j;iiij. iieninQl negnum mtnni 
en .{iiij. aurar oegner. 

44 0unarb6ttorfunr tieganba feal bola funarb6ttorfpi ^ina bauba .iij. aura ve^na. 
06fforb5ftorfunr ne^anba feat borfa b6ftorb6tforfoni ^ina bauba ^dlj:an aij. rijri 
vt^imu Br6borb6tforfunr neganba feat bola broborbotforfpni ^Ina bauba .ij. aura 
negna. 0i)|turb6tforfunr oeganba feat borta ft)fturbo(forftjni ^ina bauba ^dtjan annann 
ei)ri neginn. &0m botra ft)nir oeganba feuto borta ft)|l{inaborfrafunum ^ina 
bauba eurl neginn. 0t)|tra bortra ftjnir neganba feuto bola ft)ftra bortra funum ^ina 
bauba ^^tjan eqri neginn. ftn |iat nerbr aDj er titta nej:0illbla menu faea 5^ypr 
.|j. enrir neginn. 

Km br560r ]i^birttiin vrgatilia.' 

45 Br6bir fiporinn neganba feat borta brdbor fi^bomum ^ina bauba .n. aurum 
oegnum. Sro'brafDnir oe eptir brorbra funu neganba fammo'bra feutu bota brorbrafu« 
num oe eptir bro'bra funu ^ina bauba fammabra .;;iij. peningum uegnum oe .iij. aurum 
negnum. tltoborbrobir oe fi)|lurfun neganba fammorbra feuto bola mdborbr6bor oc 
fDflurfoni ^ina bauba fammo'bra .Qiij. ertogum negnum. 0i)fttina ft)nir neganba 
fammorbra feuto bola fojltina funum ^Ina bauba fammorbra ^\^tm .tiiij. pening tieginn 
oc ertog Qeginn. 0t)|trafi)nir neganba fammorbra feuto borfa ft)|lrafunum (jino bauba 
fammorbra f^ilfn .iiij. ertog negna.* fn )iaf nerbr aHj er fieffer mrnn faca .%. 
peningum negnum minna en .|iiij. aurar negnir. 

Cr i jxirnlibdt ( bauggiUlit. 

46 H^ I jtembborfr i bauggiDbi^ aj: .ij. moreum guD} nerbr attj ^\pm .iiij. 
)ieningi minna en ^dtjt .q. etjrir neginn. oc feat ptA fi j:imbeita. ptir mtm feuto 

•) »TdBor — c. d. e. f. ») 0( — ». f. ») Skrf. f. .»ij. «) Skrf. f. .«ij. •) «(gtntt — mxL c 
*) Aa1>enbar Feilskriil eller FeilregniDg istf. "IfiXfVX .t)ij. pming ntginn 0( .«. rrtogtr vignar." ') Suvel her 
■om i Orenkr. findes i site A&krifter tmpgiati, hvilket, som aabenbar Feil, er rettet. Frostalhings-Lov. (VI.) 197 

(aca .lij. [ufi er .liij. mannr ero at jretnDfmi oiO ^inn DauOa m ^Inir ftulo fiorfa er 
aiij. mantii ero at jircrribfemi «i& QeganOa oc tierOa pit .oiij. ertogar tiegnar. M 
fcal |ieim .ij. (ufum er eptir ero fripfa enn i j:imm |ia5i. oe fm(o |)eir er .v. mantu 
fro at jrernDfeml qiD \}'mn bau&a faea .iij. (ufi aj: ptim .ti. lufum. en ^inlr fcuto 
borta er .«. tnanni ero at j:r(enl)femi tiiO Qegantia. oe nerOr |iat iiij. ^leningar tfegnir. 
ot [.iij. ertofiar uegnar.* Sn ptir er at* .tij. mantie ero at jrotibfeme tiib ^inn 
bauda tad p& .ij. (uti er eptir ero. oc oerbr pal f^i^ .iij. peningr oeginn oc .ij. 
trto0ar uegner.* 

Km ntfiiVLiit j:rirti)ibdt. 

H^n nejgillbie jrcmbbot aj .ij. tnorcutn guDj tierbr aE} .tiij. iieningar oegtiir oc .q. 47 
ertogar tiepar. jirffi jternbbot fca( fod fcipta i .t). |taOi fern ^itini jr^ni er i nejgiUDi oar. 
oe fni(o |ieir er .iiij. manne ero at jternDfemi niD ^itin DauDa tata .iij. tuti aj: jieim .n. 
(utum oc nerDa fiat .iiij. peningar tiegnir oc etjrir oeginn. ttfi feat fieim .ij. tutum 
er eptir ero fcijita enn i .n. (labL oc fculo |)eir er .n. tnanni ero at jrembfemi qID 
5inn bauba taca ^a(j:an .nj. pening ueginn oc ertO0 negna.^ H^n |ieir fern at .oj. 
manni ero at jtfenbfemi niO ^inn bauba taci .j;tiij. iieninga negna. 

vn. 

$fr f^tjr upp cajiifttla aj: .tiij.* Iu( 66car- 

j. Qn ftger tit ilfj:arar (otce. 

tj. Urn fmitta catqi. 

iy. Urn naujl grrt). 

iiij. Urn mba j:ang. 

0. Urn rriba fi( frgla oc fr^a oc j:ramf(fning fcipa. 

nj. Urn pinif^r. 

tyy. Urn nefning fl^nmanne oc ^dfcta. 

viiy Urn manntala pin% ^tiat v'A tiggr. 

i;. at ffvtrr gere (eiDangr. 

{. Urn AfgerD 6maga oc :|i(irra manna er j:ara af caupum finum i ^traO or caupangi* 

%i, tf ma5r & ^Aa ( caupangi en 66 ( ^eraDi. 

Sy. Cj: manna mifflr eOa matar ( ^$m(u. 

{iij. Um gittb t)6tin $D. 

ptij. IIi^ fca( fcipa fcip. 

{0. Um ffiSflb. 

{oj. Um l(c:|irdn 6maga. 

pjij. Um j:r)Ifia prejt. 

];Qiij. at lenbirmenn gere (eiOangr. 

lij. Um :|iat ejj fcip tierOr iftnt. 

jj. <Jf maOr Iei|pr« p& 59mIo flnni oc um ABi|rg» fcipa. 

>) [ ertogr (Skrf. f. t^nr) ticginn — c. d. e. •) tf — mgl. e. ») ertogt minftt — *. f, 

*) ncgiA — «. •) .uiij. — A. f. •) Icflia - «. i«. e. it^^ — f. Ids ^Idre 

{{j. JamaiL fta( (ofbiBbtr UUt mtSal UmH 0( jararmanna. 

SSy. $vnfu fcip tr fmt. 

fgiij. tf mmn vrrOa inaf]irofa oc ^vaf ^Sggtia fta(. 

SSiiy. tttn matgtrbarmmn. 

|];o. Ill wabr ^eriar i laitiL 

fgtj. Urn Idg til ^iJjatOfirfiu o( bibangre \tift > tfta ^nar rtifa (cat 
jSty. Urn larbann lanba d miKutn.^ 

1 itonttn0r fcal rdQa boOi oc banni oc riH at [O0um. m' q: fcip j;fi[fc i j;i|[li. 
))i Uggia merer .iij. oiD ^omtu ^ueria. Uii fcal UiOan^re fcip^ 0era oc ftl jL ^i 
Ujgia .t)j. aurar tiiO tr^ ^oert er icHj. cOa oH gerft jpcBj. M fcal faum* j:i fil 
fci|]6. en ej: einn napd led} i 0er&. ]]i giallDi fd etjri er j:d [cijIldL oc enrir Ug^r viO 
na0(a ^tiem er fcortir ill )ie(f er temr I .vj. nagta. \t& fcuiu .nj. aurar upiiu oc ja 
)i6 fautn ^rinn til 0n ei^i fculo metri fautn^ioDb i gerb en .Qj. aurar Qegnir )i6 ai 
elnn maOr eDa oil gerO fdfiq. BrnDa fca( fci)i fiegar gbrt er." 0n ej: eltt fioru 
fliann fcortir {la Uggia |iar^ oiD .nj. aurar. oc fod p6 at oil gerO jrallej eOa einn 
maOr i<iti j:aQa. pi giaDbi ^ann .nj. aura, en pi fca( giallba .iij.^ aura p6 at oD 
0erO j:aae}. oc fo^ )i6 at einn mabr lite j:alla}. 

2 0n ej: bornbr Idta gera fcip oc tau|ia ^leir niO fmiOa oc (eggia |ieir (tejnu i 
nsr * verb fcal reiba. pi er at lieirri fitjnu er coniit er reiba fcal. pi fculo fieir 
giaDba er e|]tir fitia i^^ )ieirri fcipfoflo. H^n ej: einnOoerr j:err i braut. pi fcal ijann 
etfi gera aptr i bat fer. H^n ^inn er i temr fcipf^fto |i^ ji)rir pi ftejno. pi fcal fa 
giaDba er temr. fnd ^it fama ej: bombr fculo \dp cau))a. pi fcal \ni j:ara fern nu oar 
u|i|i fagt ej: gera fcal tn tf einn^tierr oiK eigi giallba at fieirri jtemnu er mallt 
er. pi fculo bombr lara at ^onum. ^eir er ero i fieirri fci^ifoflo oc (irmabr tonungs 
oc taca a| ^onum fllct fcipatierb fern ^ann fctjUbi reiba oc annat fltct i ojran. pit 
fculo bonbr l^aj:a er auc er. en drmabr feet ej: nib liggr. ej: ^ann nill til j:ara. 
tn tj ^ann j:err eigi til pi ^aj:i ^ann ecti a;, en bombr |are til at orfediu. tn pt^n 
n bcmbr taca til fcipagerbar oc f^tfi u|)|) fcipgerb.* ^ pi fculo fieir rdba er gera 
ollia en ^inir giallbi fectena er eigi nilia gera. 

Km nanftgerb. 

8 M. fcal naufl gera. tf eitt tre j:ell3.^^ pi liggia .iij. aurar nib. enba Uggia foi 
nib |i6 at i)ll gerO lallij. tn ej: mabr brptr naufl er giirt er i)j:ir leibangro fci|iu 

Jvfr. Cap. 1. G. 295. Cap. 2. G. 306. Cap. S. 4. 5. G, 307. 308. 

I) (ciii — e. *) Denne Titel anf ores i h. c. d. t. som Ovenkr. til fonte Capitel. *) o( — h. (. 
«) (tqi — mgL *. /. ») tit — tilf. c. d. e. •) er - mgL f. ») ^tx — mgt c. d. t. •) .»j. 

— «. vistnok rigtigere. ») ifvtntn — e. d. e. »") a — i. /. >») fiivtarQ — f. '•) jsettr k.d. f. Frostathings-Lov. (VII.) 199 

pi er 5ann (ccr .iij. mormm tf Ijann er feDr at. oc jere naujl annaf iamiififitt. fn 
q: fjann ftjniar )i6 er (^ritar eidr tt|i|]u 

Bomftr ftulo jd rfi|i (if friiie. en ej: tniffir (laja. |)i (iogia till) aurar .jij. fn 4 
DiO bragreiii ^oerf ^4(j: more, en tiiD acfaum ^Qimtneggia Uij miirt. en niD ftorOeng 
5tijimHje00i8 .iij. autar. ot .iij. viD ^djniObenftu ^ueria. fn niD fcautreip » ^B4rf* - 
tnegfiia .ij. aurar. en eprir niO ^ejil ^uern er ftortir. ot eiirir mtt fni|itinfl ^nem fil 
|ie(t er femr i .tij. foiptunja. en ^anca QioDD i oerO tierfta attbri meire en .tj. aurar. 
oc ei)rir (ig^r oiO [vi^itunQ fjnem. 

f n ej fe0( er elgi lengit at |ieirri (temnu er rmUi er. ^ feal dlaKDa aura .tij. 6 
i fierD ^nerri. en ej: einnar tjfiOar milTin ]i6 er fa maDr fecr .nj. aurum. oc .nj. 
aurum |i6 at dd ^erb j:a[li nidr. f n .iij. aurar U00ia nlD fcgtutre oc .iij. aurar 
oiO rl oc .iij. DiO da. oc .iij. aurar niO |iat ej: mabr cau|ier elgi lut (inn i adtrl 
en .{ij. aurar niD allt aiteri. en fclp feat i [dcua Uggia ncetr .q. iOr en upii fe aufit 
oc dDr en matr fe dborinn. f n ej: \d\i buanba er \ni j:ott }ii er matr temr i oc j:dt 
manna, at menu fculo aufa H(pitn (lunbum. pi er |iat j:(rrt. en ej: (ecara er ^ii er 
ei0i fifrt. oc Uggr eigl mdum niti p6 at ptiv ^angi jnrd." 

Km ]itnfl|2r.* 

6ti aurar lig^ia biianbum uiD fiat ej: ^ann j:err ei0i tit |iln09 |ie|f er menn 6 
fflilo fci|i Idta 0era. fn .iij. aurar (idgia buanba nib ej: fjann j:err eigi til ptff 
fitngs er nauft fcal gera. 

|l0iiiiiiiir fcal ii<j:ti« (t^rimanR. 

lonungr fcal nejma (li^rimenn til fcipa aDra. fn ej: (tprimabr nemfc oc qIK 7 
ei0l ;ara. pi lig^ia ^onom merer .nj. nib. dt^rimabr fcal nemna ^Afeta. en ej: ^dfeti 
nemfc i ji)rfta ^lingi:. pi liggia 5onum nib .iij. merer, llemna fcal ^ann einlepiia 
mmn j:t)r|t en pi er einleppir menn ero aDer nemnber icrrer menn. pi fcal nemna 
bombr tif pi er joroerc eigo fer. f n ej ei^l ninj pi enn. pi fculu .ij. eini)rtiar j:ara. 
m [^inn {inbi^ ^eima nera. oc lcri\t^ ^nerr j:arar mabr. {ni eintjrti fem annarr mabr. 

Km msntitsU |ittif . 

fj menn 5aj:a mannfale ^ing fitt. pi fculo aDir bcmbr til toma bsbi lenber 8 
menn oc <irmenn oc tenor )i(er er einar biiafc bui jijrir naubfi)nialau|t. en (3: naub< 

Jvfr. Cap. 6. G. 306. 307. Cap. 7. G. 299. Cap. 8. G. 296. 297. 

>) (fatrfin — ». r •) W — «• •*• f- •) •* — c- * •• f- *) *» f«jl«i8a — c A f. 

urn fcglniOt — e. *) [(inn — c *) AUe A&briftenie have opr. \ntU, bvilket ei giver nogen Me- 

niiig; men i d. er med Ame MU Haand, og i e. med den s«dv. Maig. Haand UlT. i Margen: \aift. 200 iEldre 

fijniar seraj. p& geri ^on p6 mann fit |iin09 at ftieria manntale eiO jrorir ijiitii fin.' 
ifn ej; (eiinbar ne; j:inna3 ^ ^ufi ^an^ fi&aiu |)^ U^gr ^onum \iid QiO fnit ^fum ^lyi 
fid(jt foarif. H^n tj; eigi Imr biianDl til tiin^a at ftieria manntala eiD oc engi madr igp 
^ane ^miii. )i& fculo bomdr fcora^ gerOir d ^^tiDr ^onum fui margra manna fern 
|ieir tiilia. oc ^vlWi ^ann up)i gerD |ietrra manna pi .pj. tninaDl nKjla' eptir. Sti 
aurar (iggia buanDa niO tf f}mn imr t'lQi til manntals |iin09 nauDftinia (aufL ot 
fni oiO OQtrt|iin0^ |ieirra er til leiOangre utj:(rrfto fcal ^aj;a. ot til |ie|f ^ann rr a 
braut buinn. ))au ^inguiti ero M filjmutin. Sn tf lenbr madr e5a ^rmabr tmt 
eigi til manntale Itinge oc engi maOr aj {leirra ^enbi at foeria manntala tlO. |ii fnl 
fcora d ^rnbr )ieim fna margra manna ger&ir frm bombr nilia. oc ^allbi|ieir up|) gerbum 
|ieim p& 4ij. miina&i ^ina ^ n«|to (|itir. tin ^aja menn gerDir fettar oc brtir maDr 
ur 0erO. pi fcal rigi gera leiDangr jijrir ^ann. itn tf matr er i tirftu ^ eba mtdl i 
belg. pi fcal on reiba j:t)lgia. H^n ej maOr nemfc leibangra gerb eba leibangra^ 
j:erb. pi ^aj:e (irmabr fott |iat j:t)rr en fcip tome d lunn. en ^^ ej: ptlr 5aj:a tierii 
iiti leibangre tii|l jntDa. eba |i)rirj:arit focn fmni. H^n drmabr fcal fortia )iaf mil i 
)iingi at ^ann ^aj:i leibangr gbrnan oc eigi j^rimomi}. pi er 5ann narbr pvi mill 
tn tf irmabr eba giallbteri tennir pttt manni at ^ann ^aji leibangr eigi einn gbrvan' 
i bat fer. )ii fcal gillba^<> eineeibi jijrir. en ej: \i eibr j:ellj giaHbi flict fern I69 ero. 

/Il«0r liDtn: fcal gtra^^ IriSanjir |iar fern ^ann er ]id cr fcirrat tt. 

9 Ittabr fcal ^nerr gera leibangr fern ^ann er |labbr pi nott er manntal er urn 
morgunin eptir oc ^eimili ^ans er. oc )iar ut jara ej: ^ann er nemnbr. en rj; ^ann 
gerer eigi fni eba j:err eigi fem ^ann er nemnbr. pi er fem ^ann ^aj:i iigort eba 
iij:aret. p6 at j:are ^ ' i (ibmm (lab. gillbi ^o^rtneggia flict fem nib liggr. 

fivtn mafit fcal gera leiQantr jnjrir iimaga finii. 

10 /prir finn fimaga fcal ^oerr gera leibangr p«t fem ^ann er (ii\fr (labbr. m ejF 
5ann iKtr laUaj )ii narbar l^onum fialjrum |iat en ecti bdenbum. H^n ji)rir ^nem 
mann er mabr ^tifar oc ^eimar. ji-ialfan mann oc j:ulltiba. pi narbi ptir fii(fer 
gerbum fmum en eigi bonbr. en p6 fcal buanbi ^oer auglide nej: ^aj:a aj:^' bniggiu 
fliorbl i ftoxu Itfli j:t)rir irmann. thi p)v\r man fitt fcal ^nerr pw gera leibangr 
fem ^ann gerir ji)rir fia^ian fic. 

Jvfr. Cap. 9. G. 301. Cap. 10. 11. G. 298. 

') fi|« — *• *) fwa — 4. f. ») n«(lo — c. d. e. *) {ling — mgl. c, ogM» «. opr, nea 

■enere tilf. *) ]ii — e. «. •) (ii^t — i. tirft — f. ') mgl. e. a. •) Dette "m" ayow T«d ca 
Skrf. at v«re blevet tilf. •) (in||(tr«an — i. d. >•) Saal. i alle Aiikrr. >>) (itDta — «. *■) |IR 
— e. d. •. >*) »i — e. d. a. Frostalhings-Lov. (VII.) 201 

£n tf maOr <i p6 i caupanoi en bfl 1 ^eraOi oc j:m- ^ i milium oc er ijmift 11 
|ifl feat ^ann grra ^aljt i ^eraOi m ^illjpr i caupatiQi. oc jr^nr ]i& mmn alia tr meO 
5onom j:ara. oc jijnr ^iun jiau oil er i ^era9i ero famjajt. pi fcal pat gera leiDangr 
jFijrir Jiau. en i caupngi j:tjriT ^au er ^lar ero [an«:a|l. 5nd oc ej: maOr a .ij. bu i 
^traDi. |ia fcal ^ann ^ar flic fell a gera fem nu tiar uppfagf. f£n ej: maOr j:err tinit^px 
ameDal caupangd oc ^eraDe oc cauper caupum ftnum oc er f^mn i ^era&i um iol. 
nil e; ^ann binOr oc leijfir i caupangi l^uDjiat fiU allan tiefr )ieff d meOaL |i^ 0ere 
Qann (elDangr i caupagnu lltaDr ^oerr er lO'DDr er i caupngi. oc j;err ^ann i l^eraO 
at caupum ftnum. oc ^ej:ir ^oM ^^tmiti fitt i ^eraOe ne i caupangi. pi feat \i gera 
leibangr i caupangi. in \i er jo'&br er i ^era&L oc lerr ^^nn foa fem nfi nar fagt. 
pi gere ^ann i ^eradi. ftn ej madr flttr bfti finu i ^eraDi. oc jerr ^ftnn til caupange 
jnjrir mannfal manna oc j;err ^ann aptr ftOan i ^eraO. pi eigi ^ botiOr gerb ^ane. 
€n tf caupange madr a mann i ^eraOi. |ia er leiOangr lerr iit or caupangi. pi fcal 
^ann gera lelDangr jnjrir ^ann i caupangi. en ej leiOangr j:err or ^n'aDi oc eigi or 
caupangi. pi fcal 5ann gera leiOangr jnjrir ^ann i ^eraOi. H^n e; maOr lerr Oraut or 
lanDi. pi fcal ^ann einn leiOangr gera i bac fer aptr oc ^aQOa uinnum upp pi .{ij. 
mdnaOi nerfto ^ eptir. oc leiOangre gerO ej: pa jerr leiO^r ut oc eigi lengr. tiller Q^rer 
lanOar er ^er ero (laOjafter meO off. pa gere peir leiOangr meO off. ftn utlenber 
menu alter fculu nera ^er .j;ij. manaOi jirirr en peir gere leiOangr. H^n allir er 
j:i6r0ingiar ^ ero i ^eraOi. gere par leiOangr oc aDar fci)llbir um lanOuiirn til peff er 
pfir l^aia nerit .iij. uetr i caupangi famj:a|t netna peir eigi pa i caupangi fn i 
peirri. fcipf^flo fcal felia pi er par 3:ara fem peir ero j:o'DOer. oc oarOi (li^ir gerO 
jFijrir fic en tonungr I6te forfia pi tf peir oralia}.* 

€f mann* mifn rSa matar i i|pmlo.*. 

Itf maOr gerir eigi mat i f^miu pi er \}Mn fcal. pi tr ^ann fetr baugi. oc fud 12 
ej mann* miffir. [en ej miffir'' manna oc matar. p^ liggia merer .iij. niO. Sua 
oc^ ej: einum manne leijnir eOa j:leirum. pa liggia niO merer .iii. ocgera po leiOangr. 
ll^n ej: til er fagt oc gerir ^ann eigi leiOangr gerO. pa fcal ^finn flict giaQOa or tiiti 
poi fem til telfc. pat ero .j;ij. aurar. en uiO tii)llO liggia .iij. aurar. en oiO ar 
^Qeria erjrir. 

Km burga. 

Boge fcal liggia niO pojto ^oeria. pann fculu feffar .ij. ji peir er j:ara oc 13 
ftreng i eOa giaQOi etjre. oc j:4i boga eigi at fiOr. oc tnennar ti)l):tir mn fcej^ta eOa 

Jvfr. Cap. 12. G. 300. Cap. 13-15. G. 309. 301. 

>) (igu — c. i. e. *) tts|t — ft. t' *) Ante M. bar i Margen i i. tilakreret jsstingiar, maaskce 
blot ea CoDJector. *) orfttia) — e. *) Orenkr. mgl. c. A. e. f. *) Saaledei i al(e Aftkrifter 

istf. maiuu. ') ( mg). ft. f. *) oc — nigl. c. d. t. 

26 202 MUre 

brobfte. p& fculu aornbr ji. m ^dljr fDrir tjlft or f^mia er miffir. ot .wj. fturar 
QiO ttimnar (ijljrtir (iroa. 0n brm0ina5r ^Derr fcal eiga fddllb oc fpidf oc furrll 
eOa ($;;i. H^n pm 8i(ar ero gillbar tr fcejrtar rro oc |iau fpiot er ftQ:t tro. fn 9 
^anti tnilfir ein^odre tiiiina |ie|Ta .iij. \i^ Uggta .iij. aurar oiO. m ej: Q^nn mi||ir 
aura \ii liggia niD .ij;. aurar. ot j:are r^tttaua Hi ptf{ er f^mn, i vi^n fer. 

€f frijP ftai frij.«. 

14 f j: fd|i (cal fcipa. pi fculu alltr tit coma, en e; j:alla} ittir. pi fcal fcorar felia 
drmanne i pnb. oc augU66 nej; )iau 511 gera af 6ri)00io fporbi er fcorat er j^nt. 
Sn armabr ^oerr i j^ltl (c00i mat oc ji i pmlor .iij. t)j:ir fmert fci|i oc ada reUht^ 
oc ^aje aj; |it)i aj: ))eim ieibangre tiiti rett. en ej drmaOr tiiQ eigi gera fern msitt 
er. pi i ^ann edi i |)qI 

Km 0illlian friSUli. 

15 (9iIIbr feat trffcioHbr ^tierr er fpengr .iij. (iggia i)j:ir )iiieran or ifime oc munbrifti 
tiib innan. 

Km IriOaiiiirfgrtb. 

16 ^Qerr mabr fcai (eibangr gera jnjrir iimaga finn nema iicjirdr fe. 

yrtflr grri ttgi IriQangt. . 

17 Preftr f^ er at ji)[ti9tirtiu fitr ^ann feat eigi gera (eibangr jnjrir fic oc cono 
fina oc biitn fmn eba pre(t ej: t^&m l\t}ir meb [er. 

^t Itttlitr mtnm fittt IriOtngr. 

18 6vi fculu ienbir menn gera (eibangr fem edi* ^nerr buanba. oc (tict etga i 
(eibangra fcipum fem tiar urn i^laje baga oc gera ji)rir ^oem mann er .oj. netre er 
QamaD eba .tiij.' uetrum ellre. 

€f ftif verSr iij:(Ptt. 

19 (tf fcip nerbr iijorrt pi er menn ero ^eiman garner, pi fculu fieir u|i|i fetia ot 
brenna oc f(rra buanbum'* faum ^eim. en ej: jieir brenna eigi. pi 0ialIbi)ieir faume 
terb. ^(itjan epri O^feti ^oerr. en eijri t$ forcia fcal til. fj: leibangrs fcip oerbr i^mt 
pi er menn ero i (tabber oc matr er i tominn. oc ero ^eir fdd (tabber aptarla i libi 
at ptir coma) eigi i onnor leibangrs fci|i. pi leggi ptir i ^irjlu mat oc leibangra 
1^ |iat er ptir ^ajia ulaunat.<^ oc gere bob drmanne |ieim er nerflr er at taca matinn 
oc \vi^ leibangra fL en (tQrimabr oc ^^fetar j:are til tonunga ej: jieir fi fer jrar. 
oc ^aj:e )iar letbangra gerber er |ieir ^b^bu ^eiman. en ptir tr aptr 5f erj:a taca eigi 

Jvfr. Cap. 16-19. G. 298. Cap. 19. 20. G. 301. 302. 

*) rstv — e. *.f. *) Saal. i alle Afiikir. •) Saal. i alle Afgkrr. *) ifitntciutm — c. 

») iWlaunai — 4. f. •) fvi — mgl. e. d. e. Froslalhings-Lov. (VII.) 203 

meira tii matar [er m nerft Hi ^(imj:arar. oc ^t^t ^eim \tg,[ ot niH allatu en tf ptix 
j& (er eigi j;ar tptir tonunge |i(i ero |ieir engo fedr. 

dina ^(ittilu [cal ^oerr ^eitn jccrra fii er ^^iman ytnU. nema ^ann f&i annan 20 
fcipara (iQrimann ^ meOan er ^ann tiiK taca. en ej: Oann (et)|ir 6$ f(i|iL ^ er menn 
j;ara ^eim aptr. lid Uggia ^onum tiiO .iij. merer, ot ^ans ibrmtt a f(l;)i fern annarra 
manna* ^i er |ieu: ero ^eimtomnin pi er {leirra abpr^i) d fcip netr .iij.^ £n ftyrb 
maOr fcal lifa 6o0 upp ^ejia. en bcm&r j:are til at feti upp fcip fitt en fa 6iian&i 
er eigi oiK til j:ara. fa er fecr .Dj. aurum. Ot nauft fcal ma&r ^era i iorbu tonunga 
^oerri er oiQ. 

" ^dfetar foilo flict reida buonDum aptr bcrDi matar ot fit^ j:iir fern tata 21 
rennr oc lieir ^aja ulaunaf. ftn ej: peir ero lengr en peim nar rei5a til j;en9in ot j:^ 
pd fculo bomDr til btrta. en e; peir ero .o. nottom len^r eDa ftemr iiti en tala rennr 
til. pii 5ftj:e fna gorf fem j:engit ^aj:a ^ndrer tueggio. 

Iltianlia db^rgQ aj;* frtpt tjp j:(rrt er. 

ifn ejp fcip buenbe er jrorrt fern maUt er. pd er peirra dbDrfib aj: pegar ftlitflamn 22 
temr par er tiar jramftamn. ot p6 er leibangr jijrr jijrir pi ot aj: bll peirra fibiirjb. 

ftf lei&angre menn j:ara ^eim matprofa pd ftal ^iiggoa jijrir buanba .ij. naut 23 
tuigiDb at orfetio. ot leggia upp pb ot ^b^ub ot .ij. aura talba fttjre. itn tf abrer 
menn |ara eptir ot nilia fjdum enn jijrir ^onum. pa beri l^ann jxtrni l^fib ot ^b|ub 
ot fegi peim til. en ej: peir pggna fiban. pi ligsr peim nib bu^dgQ. dvi liggr ot 
^inum nib er jnirr ^b^gna ej: peir ^oggoa j;leira en mallt er .iij. naut eba .iij. 
nautum jrleira. 

€f jpridU mabr bt)r mat. 

£} jtidla mabr gengr i matgerb a ftipi pi i ^ann engan rett a fer Qib ftipara 24 
a ftipi innan borbj ej: ^ann Ijtr jijrir peff fatar uoffni. at ^ann gerir eigi fllta reibu 
^afetum ot jt^rimanni fem ftilt er i ^enbr ^onum. H^n ejp ^onum er uuemi oeitt ji)rir 
abrar fatar. pi tati ^ann flitan rett fem ^ann er mabr til. 

<Cj; maDr Ir^pr lit mcO djpriOi. 

if mabr ^eriar'^ ut meb djribi ot ^eriar i lanb aptr eba i jtibmenn tonunga 26 
^erlenjtir eba utlenjtir.^ \i Oejir jn^rirgbrt lanbi or laufum et)ri. en ej: ^ann niH 

Jvfr. Cap. 21-23. G. 303. Cap. 24. G. 300. Cap. 25. G. 314. 

>) Sandsynl. Skrf. f. (t^rimanni. *) .iiij. — e. *) Ovenkr. mgl. i alle Afskriner. *) Vette Ord syaes 
ted en Uagtsomhedsfeil at Tcre kommet ind paa dette Sted isledetfor lidt laengere nede, strax efter "rninr". 
*) i — e. «. ■) Orerakr. mgl. i c. i. «. f. ') Sandsiyol. Skrf. f. ttqpT. •) Maaskee Skrf. dler 

nrigtig OpIoMiing af Forkortning f. Qntdijia (. ifltnjca. 

26 • 204 ^Idre 

bcrfaj jnirir. pi bcrti ft^rimadr tonun^l .];(. marca. m 5i[rti ^urrr .Uj. merer, en 
^ueriom er ptir rtrnto [vi micif [em )i(ir mi\A [neria er remfir ero. 

tfj: til ^SjwO Mtkitt fcal ^Sggaa. 

26 1^1 fU PjoiQ tirtio [cat ^d^gtia eDa fil Uiddnuro jiare. )i& fcal ^(i^dtia i ^ers 
manne miirro er niD. ot er r^ffara e^iflr at fpria.^ en ^inn 4 eigi af ftima. Ifn i 
bacca af rfifa leiOangre fci|i. pi [cal reifa i ^vere manne idr&u er niH )iar er ^vitli 
fe at nerra acr ne eng. oc rettara at at fpDria. at i ^inn p6 eigi at fijnia. €n tj 
Qxiii ^itti) i eind^nere manne iorDu |iat er )iarj: tit tirlna at ^aj:a. ^o^tii fa er 
)iarj: oc er rettara at at fpijria en ^inn i ei^i at fQnia. en ej: maOr bannar ein^oem 

(ut ptma meD [bg|e|lo eOa med lorjloDu pi feci; ^ann .iij. mbrcum niO * 

en l^inn ijrlia iamt fem dOr at orfeciu. en ej: [peU tierOa i atri eOa en^i pi nirDi 
bcmbr ptA. 

Mm latbann lanlia dmcOcl. 

27 jSni er msQt at j:omum re'ttL tf menn j:ara jr^rir bann [anba imeOal at iitei||i 
tonun^d. pi er (tpimaOr fecr ^l marca viD fonun^ en f^iidi Onerr .iij. mbrcum. 
tn tf tonun^r (eg^r bann j:i)rir mibl eOa nbro ein^neria (anba imebaL pi er fa 
fecr fem j:(rrir .iij. merer niO tonung. \vi ft^rimaDr fem ^6feti. Jiniat enji maOr Jieirra 
fca( i annare manne vbro feciaj. ttn ej: menn j:ara tit /rseetiiar eOa i abrar 
caupftemnur at tonunge (eT)j:i. nil coma pBX tijtiOar menn tonunge. pi [cat fue 
caupum caupa tiib pi fem nib jtibmenn at orfefio. vra. 

j. §eT f}tp upf txfi f)in j:0T(la.» (1.) 

y. Urn eijb aftra. (2.) 

iii. Urn txfi oc funarfpi .y. oc er j:at)ir annare ai^gengr en annars eigi. (3.) 
iiij. Urn erj:0 ]iriOiu. (4.) 
ti. Urn .iiij. erj:D. (5.) 
t)j. Urn .t). erjiD. (6.) 
tiy. Urn .tij. erj:D. (7.) 
uiy. Urn .tiij. eijft. (8.) 
ij. Urn .tiiij. eryft. (9.) 

J. Urn .ij. erfft. (10.) 

jj. Urn .J. eiyt). (11.) 

jij. Urn .jj. erj:6. (12.) 

jiy. Urn .jg. eijt). (13.) 

(iiij. Urn .;iy. erj:b. oc ]iat at engi maOr fcal tiega mann til ar|6. (14.) 
p. Urn .jiiy.* erfft er fonungar gifu. (15.) 

Mr. Cap. 26. G. 306. Cap. 27. G. 313. 

») [i|Tift — c. •) Aabent Rum i alle A&krifter. ») ^ina j?i|rjtii — c. e. *) .jiij. — k. Frostathings-Lov. (VIIL) 205 

jnj. Urn |iann ftrjp tr fa meOr & af fata er ufan (anbj tt itiinn. (16.) 

say. Urn arj:f<i(n oc fna (fcto tap ^oe||o bortr fcal grtifta ot fod ar;. (17. 18.) 

SQig. Urn ilfnina )iing. (19.) 

(j.) Sonr [tal fata arj: eptir joDur fmn ej: at [fopum j:^. oi [ud erttleiftinfit 1 
fern irtfbormn. en ej: ida tierDn )i(i tecr j:aOir qifir [un fmn. ej: ^ann i rigi bormn 813:8. 

tfrjift Snnnr. 

(ii) tlii er onnur rrjd t} ^ iter bofter oc funarfunr. \i funarfunr er ^ann er 2 
fciy:en9inn' oc fnd j:aOer ^ane. 

Km fnnatfi^ttt. 

(iu) £n ej: funarfi)nir .ij. (lanba fil arj:9 fcitgefnir oc er annare j:aOir fci($etinn 3 
en annare eigi. pi fati fd arj: er fcil^etinn er j:aDir ^ane. en e; ^ann er eigi fiC ne 
Hottir. ))d ei0i ^ann arp \t\pii niO funar Ooffor oc [cipti fnd fern fcipfa fct)I[()l funar; 
funr ^ oc 06f(ir. oc ftanDe i odont eriOom upiii jrrd |itii. danta mil eip broOorftinir foi 
gefnir. in p6 af Ootflr fe ein. en ptir fe admargir. pi fca( ^on ganga iamf fit 813:0 
niO |ii en p6 af ^icer fe aUmargar en funarfunr fe einn. pi fca( )]6 fci|)f8 iamf fielrra 
i me&aL l^n ej: oDale idrO er i fci|ifi {leirra. pi fculo fietr 6r(r0r lepfa fit fm meO 
flicu ft fern adra manna er malf imtM. med gudi oc meft brenhu ftjIjn'L^ en |iat 
fcal eifii uera edra en .xjj. netra oc eigi ijngra en .xu. nefra. in ej: miffir Jidffor 
eOa funarfunar. pi faci funarboffir ft}n ^ en broOir. 

Km Aij. ttfi. 

(in.) Uu er ^in .iij. er3:0 er broOir nerDr broOor 8i3:e. oc ero |ieir famjieDra, 4 
m tf broOor miffir. pi iter fi)(tir fam^eDra. 

Km Mij. nfi. 

(fl.) M er 5in .iiij. erjO erfecr jbftor laOir ocjoDor broftir oc broftor fun. finn 5 
liribiung ^nerr Jieirra. in ej: jbOor broOir er einn en br65orfijnir jteiri. pi fcal jbDor* 
broDir faca ^ala:an arj: nift pi. Uu er broOorfun einn. en jbOor brorbr jleiri. enn 
pi fca[ (8C8 ^8ij:an arj: ni5 pi. en tf einn jieirra er fi(. pi i ^ann |iann arj: adan 
af faca er til er. H^n ej: t\%i er j:bDor jabir til eDa loOor broDir eba broDor funr. pi 
iter jbDor moftir arj: |iann adan. in tf lieirra miffir nift. pi iter f'^Ur fijftir fcilgefin. 
oc moftir fcilgefin. oc broftorDoffir fciljenjin.'' en moftir iter U\ft nib ^ittr. in tf 
dnnor fneggia |ieirra er fiL jBor fi)|lir eOa broOorboffir. pi iter m6Dir ein ^i\ftm 
0jf fern dDr. in ej: j:bOor fij|tir er ein en broOorbcrfr jleiri. pi fecr j;()Dorfi)fUr f^i\fm 

Mr. Cap. 1—17. G. 103—106. Cap. 1—6. Hk. 55-59, (nssten ligelydende). »•» ») tr — Hk. ») (tiljftinn — Hk. ») til — mgl. *. f. «) fttnarfuner- 6.f. •)Herayiie8 0rdene: "mrt 
«8ru «c mtO tvi^" at Tcre adeglemte, see Hk. 66. Maaskee endog Ordene "0( mani" opiindelig have staaet 
paa dette Sted,nmiddelbar foran "m ^at", see G.223. •) jn)m -f. ^) mtfO. ((i^rmgin - irO. (cilgelin — Hk. 206 M\6ie 

wtf [em liOn 0n tj broDorbofflr er tin m j:oOorfi)|fr j;UirL )iii fetr broDorboftir lja(]nui 
arj: \m ifn viQ p«r. itn tj. ^Q&rti er tit j:oOorfi)|tir ne broborboitir. )i^ ita titi 
mdbir at ^iorbu erj:b. 

6 (oj.) Itii er .v. n^b. er fetr brobir faaimorbra oc brorbraftinir ^nirtneooia. In 
ej: ei^l er brobir fammorbra fU. )ia eip brorbra [Qtiir |iann ar; ailan af fata, fn gp 
ei0i ero brorbra ftinir fi(. |)& [d brobir < fammcrbra |iann arj: aDan af fata, fn e]p 
brorbr fammorbra ero eigi fii ne brorbra fijnir. ^ fmlo fi)|lr fammorbra oc brorbra 
borfr fiann arj: fata oc fci^ifa fud fem fieir fcuiu fcipfa ej: )ieir tiffri fiL 

Km .oj. (rj:0. 

7 (tiij.) 114 er .tij. ei3:b ej: mobir tierbr magar arje fciigefin oc jiiborftjjlir" 
fci[0efin. 

Km .aij. rtiO.' 

8 (viij.) Ktt er eiTb ^in .vij. er ^rifungr oc funr )]Qborinn oc ^omungr fecr 
t$ ^onum er 0ej:if y(t[\i. )ieir ei0u aEer einn ai3: af faca oc tierbr ^oerr |ieirra annars 
ai3:i. H^ ej: et0i (ij:ir |T)rir fiaunbu erj:b i bauQ^iQbi nema brobir fciigefinn oc jieSr 
^ann i pii. faci |id |T)rr brobir ^and jn-illufunr i ,n\. ei3:b ej: ^ann anbaj bamlaus 
^eDbr en i .tiiij. eT3:b ^angi, en ej: engi er jieirra fit. T^i fecr ^oma oc rifa oc bottir 
)iporin. )i(er eigu adar einn ai^: af faca oc nerbr ^tierr |ieirra annarrar arj:e. 

Km ^tna .otij. txfii. 

9 (ij.) nti er .niij. erjb er faca epfir brorbra funu oc .iij.* manne jrjmbfemi 
)ieirra i ^nirrafveggia ^dijoi. en (3: |ieirra miffir. jia fcuio faca conor ^wi er eptir 
ero brorbra borfr. 

Km .tr. erj:0. 

10 (J.) tlii er .ij. eiyb er fecr mobor jabir oc boffor funr. |ieir eip babir einn atj 
at faca oc tierbr Oti^rrfneggi annare arje. en ej: )ieina miffir. |ii^ fecr mobormobir oc 
boftorbotfir ^tiarftieggia )ieirra epfir abra e; annarrar miffir nib. 

11 (jj.) tlu er .J. erjb er fecr moborbrobir oc fpfturfunr. }ieir eiju babir einn arj 
at faca oc tierbr ^tidrrftteggi annars arj:e. itw ej: )icirra miffir. \ii fecr moborfuftir oc 
fufturboftir. )iffr eigu biibar einn arj: af faca oc tierbr ^ti^rfueggia annarrar^ arjpe. 

Km tVAfin erjrO. 

12 (ilj) Wfi vs .y. txpi er faca |ieir menn er ero .ij. fi)|tfina fiinir tarfo oc cono. 
])eir ei0u b^bir einn arj: at faca. oc nerbr ^ndrrftiegdi annara vfj.u en 1^ fieirra 

jTfr. Cap. 8—14. Hk. 61—67. (nesten ligelydende). 

») [fign brffOt — e.d. t. [f. inrOTe fnnir — f. ») jetOrfnlliT — ». ») Orenkr. ngl. e. d. *. f. 
*) .iiij. — •. «. ») wiiMita — h. f. Frostathings-Lov. (VIII.) 207 

mtlfir. pi \tulo taca ff)(ltina btrtra fijnir aj. carle oc cono. fieir ei^u UUr einn arj: 
af taca. ot verDr ^o^rrtoeoge annare arj:r. 

Km .rij. crj:0. 

(ji(j.) Hit er ^in .jlj. erjft er (ata fijftra ij. fijniT. ptn flju ftdftir einn aiy af 13 
taca oc verDr tjuirrtQeggi annars arj:(. m rj: ptirra miffir niD. |)a faca pm conor er 
ero fDjtra ftolr. Jior eigu baOar finn arj at faca. oc ijfrDr ^udrtueggia annarrar arye. 
0na cr oc malt at i Jjcirri erj:D [cal ^utrr taca aiy er ^ann er talftr L oc elji faca aiy ~ 
iprir ^enftr bOrum jn-atn. 

Km .liij. (rj:0 oc ]iat at maOt cn^t tiegt mrron til ag:«. 

((in.) dQil er oc malt oc talt i Ibpm manna ej: maOr nerOr jiirir pt'mi m\Lu 14 
at ^ann negr mann til arj:9. |ia ^ej:ir ^ann jiirirgbrt oc tie^it arj:e ptim. en arjr \i 
fwi at erj:Oum rettum fem \i ma5r vari ei^i til er mann ne^r til arj:a. 

€tiK urn ^na .riiij. ttfH tt ii0iraii||r gi^M. 

(jn.) Itu er ^in .jiiij. erjft er Jjeir bror&r 0aj:u Itlapua fpir. SiprDr oc f 5|leinn 15 
oc lilajpr. er taca fculo jbOor bror&r oc broOorfijnir. j:rittufpiT. oc fod jbDorbroOir 
annarr oc broDorfunr er jieir ero fammorftra oc fciljetner. oc fcipti at mannmergO. en 
ej: )ie(Tara miffir niD. pi taci conor iamfcDlIbar oc fci|)fi fem iUn nar [cilf. H^n ej: 
p«r ero eigi flL pi taci j:bOorbroDer fammorDra oc ei^i fcilgetinn. oc brcrOraftinir 
fammo'&ra ^u^rt er ptit ^ ero fcilgefnir eOa ei^i. oc fcipti at mannmergO. in ej: |ieir 
ero eigi til. pi taci conor iamfnjllDar. oc fcipti fem aDr nar malt, in tf ^leffa miffir 
aQra. pi taci ptir er .n. manni ero at jn-onbfemi. nema nanara j:inni} ji\n en undir 
tonung gange. 

Km pann arj: cr f& maOr d at taca cr ntanlanli} cr gcttnn. 

(pj) ^1 inaOr er utan lanbj getinn. oc ^ej:ir ^ann eigi bDOr^fxaoifni. oc ^ej:ir 16 
^ann iartegnir tonunge eOa bifcoiie eDa iarlo til mdle fine, pi tomi ^ann meO ptim 
iartegnum til iamburOar. nerOr ^ann fcirr. Ibgjcefti arj: oc leggi j;imtar|lemnu oc niott 
fiar fciringamitnie fine til arj:9. 

Km arjifdcn at fod (fctn arjp. 

(jnij.) Sua er malt ej: \i er eigi nor er aiyi er racr. pi er ai3i' fomij. oc fetfc 17 
\i i arj: er ndnaflr er at jranbfemi. pi j:are \i til er ai^e er naftr oc fafi ^ann ot i 
finni j:imtar (temnu. in |iar fem arj:e racr fetfc i. pi fcal engl mabr 5ann or forcia. 

^vetfa btftt fcal taca cOa frciOa 0c fvd ttjf. 

at betra Ini fcal faca oc at bjta fcal aj:0reiba > oc \rti ar; faca. is 

Jvfr. Cap. 17. G. 121. 
') Jifir — mgl. c. d. «. •) tfrtiOa -- «• A •. f. 208 iEldre 

19 (piu) ))ann r^tt ^aj:a tonun^ar Ufei)rium gejiU af ptir foUo pm fitt dt^i i 
J6rii();0|to9uin af iamiuau [em jnjltiemmn adtr. 

IX. 

$er ^(jt u|]|] capifuta aj: .ij;. (uf bocar. 

Urn sttbiDing. (1.) 

Um arj: ]ieirra er aQer betua fenn. (2.) 

^tiergi mi gej:a arj: finn. (3.) 

|tie(To (ona md gej:a arj:. (4.) 

Um gejlyeftring ^nar er f)ann bei)r. (5.) 

Um arj:tac epfir |it)i ej: ^ maOr beijr j:i)rir tieftan mitt ^aj; e&a auftan. (6.) 

Um pt\{ manne arj: er menu ifar* um j:afternL» (7.) 

Um iamna menu fU arjre ]ieim er beijr. (8.) 

Um Jia( ef* bdtfir & miibor I arjie. (9.) 

Um tiQrh eba fdcn amebal (et)(ingia oc fca))br<Uin6. (10.) 

Um |iQrm[(ar oc erybir (eijfingia. (11.) 

Um jH'elfle dl. (12.) 

Um jTi&(egiaj;a 6<anba eOa tautimenn ( j:Qrum utu (13.) 

Cjp mabr viVi caupa )iQrm[(ar aj; fer. (U.) 

Um mann |iann er borenn er fcauta &meba(. (15.) 

tf mabr jporrir lei)flngia manne a| lanbi eOa (eg) met^. (16.) 

(oaf idftri md gej:a j:6|lra finum. (17.) 

$tia( gej;a md jnjrir utan erj:ingia Utffi (18.) 

Um (njggrojp ^^ eigi ero at (dgum trt)g6ar. (19.) 

loe (engi ^nerr fcal jpqrir fino fi rdba. (20.) 

$t)e|fo (eiOa md mann ( eeft. (21.) 

Um fidr^attb. (22.) 

Um fopr j:idT^aab. (23.) 

Um tjanropcf j:idr5allbemanne. (24.) 

Um jporirfirigflu dmaga (il Jielf et ^inn eHjti er .p.* tjefra. (25.) 

tf mabr taDar fit j;idr fine j;t)n en jpidr^aDbj mabr taSar ^ann til tominn. (26.) 

CjP arjT berfc til ^anba 5maga oc ^ej:ir mabr ( fetfc. (27.) 

at engi j:Qrri 6maga eijri aj: lahbi. (28.) 

Um arj:f5cnar fijmfco. (29.) 

$t)e|fo iorb eba ixi fcal fo'tia ejp I eij;b 6er. (30.) ' 

Km irttletbni||. 

1 Si tr fffileiDin^r at yuHu er j:a&er UMr i oft fun fmn oc |ifir mmti iita er jia 
ero ptfl manne arj:ar ne|ler er fun fmn [eiOir l att priuiti f&a&a ^ ol fcal gera. oc 
Oodpa u];a firetiefran oc ;(& aj: ^eming t^ tjtn^ lorti ^inum ^(r^raji)rir ojpan 

Jvfr. Cap. /. G. 58. Hk. 70. l^ *) er — c. «. •) ypa — f. ■) jtaftrmi — c il. «) Rettere: er. •) er — c d. 

•) .|;«ij. — b.d. f. ^) j^aOba - &. /: •) ig^era — e. Frostalhings-Lov. (IX.) 209 

(crfiUnn. oc grra fco or. pw fcatiaDer Ufa (tfftriDino fti^a i. oc ^aj:a funu fina^ 
pi I j:aDini \tr tt i 5me0O ero. m |i(ir fcuto fijnlr ^ane i ptmn fc6 [tiga er jniQtiOa 
(TO. f ti (j: ^ann il funu mga ai3cgrn$a. pA fcuto |irir menti I |iann \t6 (liga er )ii 
(TO arj:i Oanensftir. en |iann mannfca^ UiDa a recaftauf ocriigla. Jamf fcu(o conor 
6era vitni ptim manni fern carlmabr [til trffleiOingar ^ af ^uQu. oc \t6r fa er )ieir 
ftigu i ej: ^ann er ^irOr. ))ann |iporenn fun fca( i lett UiOa er ^onum er jtelfi Qtfit. 
oc Qtjr annarrtueggia j:ai)ir eDa broOir. eDa IjQegi ma&r er arj:i ^ana er nfl'|tr. f^virt 
fern \i er ungr eOa gamaO. oc i^fa |ieir menu er arj:i ero pi* n«|tir |ieirra manna 
er pi QUia mann i crtt UlDa. fn iamt fcal jridlfrar tono fun fern |i^iar i ttU lelOa. 
$0^ fculo aller bauggillhiamenn ief(bomir (eiDa mann i «tf fem j:aOir eDa 6r60ir tf 
ptir ero eigi tiL 

Km at| ptitta tx tixt it^i(l ftnu. 

tf menu j:aOa i orroftu oc lemr engi^ i braut efta Drucna aDir eDa inni brenna 2 
aDlr. pi jari arjr ^leirra fem pt\x Oaj:l aUir fenn iiixi lij: fitt. 

ntenn |ieir er 0eftj:ebra ero mega ^ gejra arj: I^Q^rf fem er carlmaOr eOa cona. 3 
Car(maOr mi geja arj: fmn 13: ^ann er ^eid maOr. en ^ann mii faca apfr gioj: fma. 
en annaf fmn m.i ^ann eigi faca a|)fr gibj: fina. 

|$«e|f0 ttxM md gejM. 

Hona mi ggia .lij. fmnum ai^; fmn oc ^aUba ^U firiDia fmnu en elgi md 0g:a 4 
nema 5eiU maDr fe. oc pwi rpjra i <> |irimr (lobum {leirn fem gej:a feat, af tirtiu oc i 
{lingi oc af famcunbu. llteO fnigbum fca( gej:a ej: iarber ero. en ty. annaf j:^ er. fe fem 
natfar nifu. oc pi fvd at eigi tomi fcetifing i. m tiunbar gibj: er oc berfc vitni fiat 
oc foa ej: mabr gejpr j:i6rbung or 3:enpu ;e' oc ero iarber t. pi feat ^Adba ej: niffar 
oitu. )id at eigi fe fcetitf. 

£; mabr^ i ibrbu manna er geftjzebri er. oc verOr ^ann baubr. q: ^ann itti 6 
til .t)j. aura eba minna. pi ^aj:i \i er idrb i oc [bu^bitlutu od.^ oc allt |iaf er ro^aft 
er i comi eba Ijetji. oc ^oert tr^ er gra):it er i ibrb nibr. m ej: meira ni en .vj. aura. 
pi i tonungr jiat ^dyi er auc er. m \i }]i\j.\ er ibrb i £n ej; gef^ebri tierbr baubr 
i fci|]i manna, oc i ^ann eigi meira en .Qj. aura. )i& ^^i fcipbrottinn aDt en q: 
meira tt pi i^^ tonungr ^d(|f jiaf er auc er. en fci|)br6ftinn \^i[sU txi ej; ^ann er 

Jvfr. Cap. 3-5. Hk. 71. (nssten ligelyd.) G. 108-113. 129. 

») [ma — c. A. fant — ». f. •) [ mgl. f. ») JiA — mgU «. *) ma»T — tilf. «. •) m(|o 
— e. e. f. *) i — h. f. ') tr — mgL &. f. ') Her qrnes et Ord som ijr etler noget lignende 
at nere ndeglemt. See Hk. 71. •) [iuluto atta — Hk. >«) i — mgl. i. 

27 210 iEldre 

ii|i|iUi09r^ i torD tnanne ot Dei^r Oatin |)ar. |i<li \aiifi i|ait6 ftii jMira fern <Or(r 
fagt H^ rj: gefife&rt «r i ^riOi^ tiuD bilanOa. )ii^ [cal buande iQfa |iQi at daiin liilr 
oc (fQfir ^iiOjiat fitt |iar mrD Oonutn. pi fcal li buanbl taca ai3: ^ane aOtti qp l|«a 
(epr. nrma 5ann 5iM=^ 0<|ii odrutiu i0n fa maDr rr 0(|tj;eDrl rettr tr ^er(eii|cr or 
nore^e mabr oc ero aDer bniDer' 5^110 tttimmn er i n3:0um cro talber viO ^na. 
£n tf QefiieDrl anOaj a liirDu manna |iar [em ^ann bio. pi ^alldi \i vtf ptam .pj. 
mdnaDr er ibr&u i fU raunhaga ^oart ai^i er notfurr eDa engi. oc gtalUti [iorriuB 
ftuQdir er tiifnl berr til en ej: l^ann anbaj i grlDi meO manni eba i fcipL )ii j«ri 
meD fama ^otfu ifn ej: cona manna andaj fu er ge[t):eOra er. pi l^tMi buanti 
^ennar .j;ij. manabe. oc j:i^e juDneOia fi[ at j:^ ^aQbejc. 

Km atftat rptir )iti( et maOr it^t jijrir vrflan mtttl)aj: ot anftaK. 

6 ttf mabr betir jr^rix uejlan mitt^aj: eba^ ja(anbe ut pi feat fa taca ai^lnn at 
lOQum )ieirra er )iar er^ i (andL ftn tj j:t)rir aujlan mitt^i^ beijr. pi feat )iat jl 
j:ara at /rofto)iin06[d9um r^ttum. 

Km )if ff rnann* jrabernt rr mrnn ifa * nm. 

7 €f maOr cadar ti( ibDorarj:^ fine, oc ^inn idtar )ioi at ^ann trptfl fonr er ^ann 
fe^lr oc ^ jTia[fum tviOi oc tit arjs tominn. oc er ^ann innanlanbj getinn. pi mk 
^ann ^an^a til j:b0urai3:9 [ma. en fa j:ari ^inn i pi er caDabi ^ann ei^l arja oera 
meb nitium oc meQ tiitum. f£n ej: ^inn bu[ar at ^ann fe,)]e(f manna funr er 5ann 
fegir. eOa [^ann fe^ aj: jrridifum tuibi comenn. pi fcai ^^nn tuebia oc jiar^aDD} 
mann oc eigi bom * einn til oc nioti nitta fmna at ^ann er fielf manna funr er ^ann 
fegir. fn ej: ^ann er utantanbj getinn. |ia fcal ^ann tuebia j:bbur arj:a fina. e&a|ieff 
ai3:0 er 5ann caDar til oc nioti Qi^fta oc nitna finna at ^ann fe" arjra gbrr oc ei$a 
boma allai<> nema ^inn Uti j^rr aj. 

Km tamnanar'^ mtnn til atft. 

8 ^veroitna er iamniner ero ^inum bauba carlmabr fem cona. pi fcal cartmabr 
ganga tit arj:9 en cona I jrl ej: pm ero babi i bauggiObi eba b«bi i nej:gillbi. fn 
ej: ^on er manni n^nari pi cemr ^on |t)rri til arj:9. en ^ ^ bauggitlbianunn ero jrfni 
i at3:i ^nart fem er carlmabr eba cona Ijellbr en nejgiDbiamenn. 

Km )i«t ^o«t t5ttu d ( rniUcx ttft. 

9 :))at fcal bottir taca i arj:i mobor finnar tf brobir tij:ir. clabi oil nema guOoej^iar 
fciccior oc ofcoren clcebi oH ptA i brobir. in aj: clcebum fcal brobir taca 0ulla5^* 

Mr. Cap. 6. G. 111. Cap. 7. 8. Hk. 74. (naBsten ligelyd.) G. 124. 125. Cap. 9. 
Hk. 75. (ligelydende). 

I) iitlagOr — b.f *) onbi — b. f.; oriSi — e., og opr. i d. og »., men rettet til griDi i d. nf Anie M. telr. 
*) tautn- — e. «) 4 »yne» her at T«re glemt. ») ffO — e. •) y:ar — c. t. *) [ mg). e. i. e. 
•) ktm — e. f. •) til — ndeglemt, «ee Hk. 74. >») tit — tilf. e. d. ». >>) iamnantitr — r. 

>•) 9 - Ulf. 6. '») gun aa( - Hk. Frostalhings-Lov. (IX.) 211 

QP Dann oiU. m QQciar fcimor oc affala aUa oc U^ijit ctedar* oc oera^inn* oc (efmn 
]iaf i boUin oc jiaOrclsOi oc biitutffOi. Sn tf myt (lenbr upiii. ^ i futir )iaf fern 
QOjpif 3 er. «i Dottir )iat fern 6t)0j:it rr. dunr i fcrrcte&i^ oil oc bectclsSi oc cojta^ 
at i|ii9b1ina5a.* m Djrirbmjl i b6ttir rj: mo&ir ^cnnar M. m futir (i ej: laDir {teirra 
ifti. H^n bottir a fauDi .0. oc (in aQt oc 9am oc .ti. rfi;i uQar oc q«$, tn funr i fiaf 
rr auc er. H^u clffDa Uat oQ a bottir tf mobir ^mnar atti. £ro|T^ fcaUotUr ^aja eba 
tingu ^oart fern ^on QtQ eba bri6|lbunab ^inn^ bcjta cj: eigi er or pDi 0orr. oc er 
or fijtiri fion. oc m|li dU ej: oepr epri eba ei)ri minna aj: \\)isri pdn oc (teina |i6 at 
fi)ij:r fe i fteinunu X)il )iau ter er cotior breccaj a tjiir |ioert golj: ^eima (i<* ^ibj(um> 
pit eijo boftr oc beilUir » » )i6 at [pljt [e a. H^n [unr a fDlj^-fer. tntinnlaug eine 
fcal bottir Oaj:a nema retenbi ^ < fe j:a|l ^mebai. fia fcai ^on Oaj:a bibar. 

:|)e(T fcal ^oerr tiera lerifmfii er jretfi ^aj. ej: fd jaj er fiej« 6ttt: ^n ey ij. lo 
tungum [eicr ^oert ^ann er unban fieim tominn er tit oarnar ^ane taSabi eba eigl 
oc buiar fiaijT. |id j:are \i tit er fcapbrottinn ^ans caOaj. oc nioti Jj. vatta a |iingi at 
^ann er unban ^onurn fominn. p& er ^ann ^ano. nema ^inn ^aj:e aigiObie vltni 
i moti .ij. manna iirborinna oc fciioenna at jrieifiodt ^auo nar gdrt eba md[tn)gt.i > 
pi tf ^anu j:(t)tr )iat nitni j:ram. pi er ^ann or ^tirmftum Qib )iann mann. en ej: fd 
cattaj drborinn er j:T)rir f()c nerbr. pi teti ^ann j:iora langjrebr fina til (irborinna 
nanna. m fia^t ^ann ^inn .v. oc ^aji tit }ie|T .ij. biianba nitni arborinna. H^n q: 
dann er foa libiauff at ^ann fttr ptA eigi. oc 0^j:ir p6 ptWa nm j:t)rir fer. pi fanni 
tftt fina arboma meb guDfcirftum. £n ej: ^ann nerbr fcirr meb idme eba Qitnioburb. 
pi gialibi Oinn ^onum jniHretti. en bifco|)i eiba feet, in ej: ^ann f«r (it eigi 
fcirt. ^ dej:ir ^ann j:i)rirgort j:e' finu diiu Qib fcapbrdttinn. oc liggia i Uij. merer 
ft)(j:rmetnar. nema ^ann launi 9$ fer. oc foa um nanar mann. Sn ejp j:ieiri menn 
caQa a. pi \}6ft l^ann Oina fdmu odrn |T)rir fer. 

Km :)ii)nn|l 0c erjfOir Ie9|tn0tri. 

il^etjfmgia tttt ero .iiij. menu'* i |ii)rm(lum, en ^inn .n. er or }ioat** eigi fe u 
tet||itr. itn (eijfmgi fd er jreifisiii fitt ^ej:ir gdrt eba tvupi meb trpgbunu \i fcal 
(aca arj: funar fine oc bottor oc (eijfmgia fine ^ine |iribia. ftn ftjuir (erjfingia feuto 
taca .Qj. manna arj:. j:dbor oc mobor oc funar oc bottor ot brobor oc ftjftur oc (et)f« 
tngia fine 5ine .nij. Sni feat funr (eiifingia taca oc funarfunr oc |)eff funr fieir er fni 
faca oc \9i bottir oc fi)ftir fem funr oc brobir ej: |ieir ero eigi til oc \ni fcal ^viirt 

Jvfr. Cap. 10. G. 66. 67. Cap. 11. G. 66. 63. 

') n«»t — Hk. ») t)Bi{ut — Hk. ») ^oj;et — c i. t. f. «) (rtdrti — Hk. ») (ggra — Hk. 
•) 96fl4inaO — Hk. ») r<e — Hk. •) ^ina — h. f. •) ( - f. '•) ?|«li(ir - *. f. 

»') ntnrnlr — Hk. >») mat fmjt — c. d. «. >»; menn — mgl. f, '•) )iii — «. 

27 * 212 Mldre 

Jifim ^Dfijia jnjrir bftru. fn pmr p& .tij. mmn 115t. }ii 511031 au(r * iinbir 
fca|]()r6tfinti arpin oa tU niuntia tif^e oc ftii j:t)rir ^Q^gia rj: )i((f }iar|. fnigp b|> 
fingi fecr tonu. Ot)<ii^ N Ofttin fecr' ((Qfingiu' eDa irboma. |i6 5oft3Pa .tj. (ufir 
6(eDi gcrjlu oc ai3:0 un&ir liiDor ocunbir fca^iOroffinn Dane, m ItriDiungr unbtr nU^Dor. 
0( |iau or )it)rm(tum er Hi moDor ^vrrjia ej: ^on er drborin. 

Km j»elftf Si. 

12 ff praU temr & ior5 tOa 6^r. jiii feat 5(tnn gera jrHfio dl fift l)Q(rr maDr niu 
metla ^ 61. oc fcera & vttir. Kftborinn maOr fca[ piiiD (y:f(era. en ftap&rottinn fjans 
fca[ fata ^^(elaufn a; ^alfe ^onutn. Itu QiQ fcapOrottinn ^ane lei)j:a ^onum af Qtn 
jtelfid b[ fiff. )id f(a( ^ann bri&a ^ann meD Qiiffa .ij. af ^ann megi gera jTelfie b( 
fift oc bioda ^onum meO .n. mann tU blDro ptff er ^ann gerir jrtifiB ol fift.^ ^i 
fca( ^ann |)6 gera oc (ifa SnbQCgi ^ana oc cono ^ana tfirf Uggta. I^n r; fcapbrotfimi 
Dana teifar i Otieffo ^ann ^aj:l gorf jprerffio bl fiff. pi fca( ^ann Uiba jram oiffa 
fina pi rr af ooru oc pdi b( bruccu. oc litti brra )iaf i fiingi. M bera )irir fo6 if 
jntllf f( af (bgunu pi fca( |)af vera. I^n u0 yti pni pi ft [^|i & ^i^^ioni .;. vefrum 
oc niofe bann |i(irra nifna ^icgar ^ann |iarj: fit af faca. oc p6 jniQf af eigi fe [9(1 i 
dumttm .J. tiefrum.* Jiegar ^inir bera tr^ ^t\\rM i Jiingi. 

Km jnrtiU«gt«j:a kiianta eO« cavpwaitK* ( j:2r«« Utt. 

13 l^n ej: bonbl qIO cau|ia mann fU ji'rlfie eba fciparar i jbrum fifi. pi feat fi 
maOr QiO engan mann )it)rma3. m cj: Oann brpr. oc rr rigi gdrf ji'effie of ^ana. pi 
faci fcapbroffinn ^ana arj: ^ana. oc \vi ^QBQi J^rir fern 5ann orrbi )irofamabr. fa 
tf ^ann nlQ gera jtelfie of fift geri \ni fem itit nar fagf. 

Cj: maDr stH tanjia {iiynnflar «| frt. 

14 Sj mabr nill caupa ;ii)nn(lar aj: fer oc vanierO ^fllbr m gera jrHfia b( fift pi 
fcaf ;iaf vera ty fcapbrofftnn ^ana Dili feUa meO fnigbum. m fiDan feat aDbregi riiijtt. 

€f maftr (t boritiii fcantn dmeOal. 

16 dii madr er borinn er [caufa dmebat feat faca f(ican r^ff fem j:abir ^ana ^n^i 
en \i mabr er boriiin er fcaufa dmeOal er j:eDr ^ana uar jtelfi gejiit oc }ht ^ann 
cono dbr jrelfiabl ^an^ tiori gort oc jaf ^ann fun meO Jieirri cono. pi er \i maDr 
borinn fcaufa dmebat \i feat enfcia manna ai3: faca. 

tfl maOt j:(rrtr lt^fm$it manitt aj: Untt (It* Ud mrb l|0iitim. 

16 £j: maDr j:(rrir )ii conu aj: (anbe er ndnar^ maOr manna er. eDa (etifingii 
manna, pi feat (t^rimaOr giaOba aura .|ij. oc 3:^ aDf fem Qifni berfc fca^ibrdffni fil 

Jvfr. Cap. 12. G. 62. Cap. 13—16. G. 61—63. 

') «rfr — 6. r. ») Iter — mgl. c. •) Injfinjia — i.crf./: «)in4U— *./•. •) Her ayne* aogct 
at were ndeglemt. •) 0( niiiti *t. — mgl. «. ») itra fr — mgl. ». /: •) Saal. I aUe Afckrr. vtnuBir? Frostalhings-Lov. (IX.) 213 

af Ui)fin0i ^eno itil €n ej: ^onum oar ooifaoargr. }fi [anni [jann mttt (pritar riOu 
fn q: [ei)fmgiainann0 j^jrirUggr ftr. |)^ fcal ^oti QiaUDa fcapDrottni rmum aij. merer. 
oc rriDi {A maOr j:^ pti er oiH f n ej: ^on tiid brigOa fic fiOaiu ;iii fcal ^on j:ara 
at^ (eiD}[u fm mans maOr tU fcapbroffine. £n ej: erttborinn^ maOr ttcr IttifinQia 
manne. |iii er ^on feet old fta^iOrotfin fmn .iij. mertr. m 66m fieirra or |)t)rm((utn. 

§9tt jpdfltri «d f e|« jpdfira fiKnin. 

$aullt)r fcal ^eja fijni [inutti )ipomum oc j;o(lra fmum 5tiirumtti($$ia .j;tj. 17 
aura fijlirmrtna ej: ^ann Qill jnirir ufan n'j:in0ia fdU. i^ p6 at annarr fitirra fe 
UL lid fcal ^ann eigi meira ^eja jnirir utan eriingia fitf m .j;ij. aura, full fcuto fieir 
oc j;6ftra finum 0cj:a rj: )ieir nilia. lirborinn maOr more fud micif ^oerr [em maOr' 
er borinn tlL 

Km )iat ifttt wtctt 0tjp« nd jn^rir ataii (rftngu fdtt $t |i6t))nn0 lengin* |idr. 

fn ^oerr ma&r fcal fiunba fi (lit er m\L oc |ieim um bidOa er viU, ^oirt er 18 
^ann er piS maOr eDr tiQu at f& geri jijrir oni) ^ane (er ^ann)^ b^r um. oc 
j:iorOun9 jengins fiir. en eigi fcal maOr taca or fi fitio meir en nu er meDt jnirir 
utan eriingia f&tt. nema jiior&ung fiir. 

Wm ivfitttjf rr' (t|t et«* «t iSfam trqgQar. ac am priinutt «a» (| MaOr mifftr ctnc fiaRar. 

£j: maDr r^jn* trpgOar. |ii er ^ann triid0roj:u en p6 at ^ann ritij:i trtiggnar 19 
er eigi ero at 16pm trtjggDar. |ieim er f6IIb ero i boc ndrri. pi narOar 5onum )iat 
e<tL H^ ej: ma&r fcetjtir i6rD cono fmnl jr^rir )iriOiung9 auca. oc miffir O^nn cono 
fmnar old. pi tierDr ^onn fidtjr arj:e iarbar ^leirrar.^ jnirir |)ni at pm ero log odr. 
at ftican etjri fcal ^oerr mabr aj: Ombi fer reiOa fem f^mn toe oc f^timtrnft^lQiQ. Sn 
^ bonba miffir nib j^tjrru pi eignaj ^on ftalj: firiOiungd auca. ej: 5on ^ejir eigi 
jijrirj|6rt. 

$i>t Icngi ^»(rr fcal jpt^ f^"' 1^ '<^))'' 

iSidljpr fcal ^verr riiba j:e [(no meban ^^nn mi fitia i onbnegi fino. foi cona 20 
fem carimabn £n ti^ mabr oerbr fna nanbtiita * at pit fijnis bauggidbiemonnum oc 
nejrgillbidmonnum at ^ann cunni eigi riba jnjrir fi fino. fia oarbneiti ji er ai3ce er 
neftr. in ptd }i feat eigi felia jtii jieim er i en (y; pm fi fcal ^inn j:6 aDa atoinnu 
foa fem fieirra er beggia formb (. 

§9t^a I ett nd letOa. 

dllbregi mi carlmabr cono i ettt leiba oc eigi cona cartmann. 21 Jvfr. Cap. 17. 18. G. 128. 129. Cap. 20. Hk. 76. (Ugelyd.) ») iil — ». •) trtorinn — •. •) 4tlr — f. *) ( ) ingL I Afiikriftenie. ») qj _ j. f. 

•) a — e. d. e. ») lirina — h. f. •) vanvite — Hk. 230 Mldre 

yaSxHii Sn ^ |(0r etta lorra&iomanni er tmt af ^ana riD fr fU at Ijon ^ \t i 
brotfu. pi foerl ^ann I^rifar ei5 eOa Qiattbi (lict fern ^mni \(9M ^timan jpi)(8ia. 

2 /aDir oc in5Dir [cat riOa 9iiitln0um bcrtra finna tU ii maDr er 0i)ifm(iamaliT 
er af. H^ eti^a 5eiffian|tj((|iu mi ai3:i dipfinoarmanne riuj;a. nema um^ unitd \t* 
in tf bcrfr nerOa j:bDur find ai3:ar e5a m6Dur eDa broOur. eDa ^Qerotie ai^ar er |i<rr 
nerDa. en [umar ^ipfar en futnar ii0i|ifar. pi [tulo ^tsr er iigipfar eru taca fni mitit 
if tifclptum arj:i fern p«r ^bj:Du er gipfar em ^eintan. 

Km tamnaOar P^ptt til aqct. 

3 fn |i6 af aDar fe ^eiman gipfar. oc er eigi fapf ^eimai^lgiu fU tamnaOtr 
)ieirra i miOunu |ii faci 6$ fifci^ifum ai3;i fod micif fern fit i)aj:Oi er meff fit^ 
^eiman [et meOen vin) fiL^ 

Vm |tipa ld« tU ^e{««iij:rrbar. 

4 (Dripir )ieir aDir er UDir em fil ^eimai^igiu. ot em |ieir mefnir oc miindir i 
[jenbr |ieim er conu sm. pi i f^mn pi iamnOeimUa [em j:a5ir eOa moOir UU leimaa 
jrQfgia. 0n tf maDr fegir af ^ann UOi eigi fif |ieff |ietrra griiia. pi foerl ^ann etn6< 
eiOi carl fern cona. m ^ann fcrci fii iammtjciie gi^ifingarmann tonunnar. oc temr pm 
ei0i )iri5iungeauci i m6t in tj edia gi|ifir fic ^eiman oc (irfr mefa j^i annarra 
manna i Oeimaiy:i)(9iu fma. oc Ur ^inn fi( er lifti. pi a O^nn ptA iamnlieimilft fern 
|iaf er ectian itti. fn tf maDr coejc tiQi fil )ieff Oa;a UL pi fijm meD einaeiOL m 
^eiman3n)l0ia ^ennar^ )itii minnl. 

Vm |tdrj:«r k0n« «tO kiititta (tttn. 

5 ^arlmaDr fcal conu etiri riDa^ meDan ;iau ero ^itin oc er iifcilt ^leirra imeDaL 
nema |itii einu er fcilf er af jreftum eDa af [any:angi^ |ielrra. |iaf }i fcal Don fiolf 
ihr^XQitii oc |T)rir raDa. in ej: cono manne formi) ai3i' fil ^anDa oc em iimaoar 
i ei3:D ^leirri en eigi ft, fcal DuanDi O^nar jiirir |ieim ^DQ^ia. oc gera jrtirir )iett 
roDr oc reiDu. m eigi fcal ^eimamtilgia ^ennar a; ^ni pnmsL er lipfing temr fi i 
oDDr^iifi. H tf fi er i ei3:D |ieirri. pi fcal virDa iarDir oc laufa aura aKa oc (iqa 
^ann meD libDrgD oc meD iveifu oc greiDi flican eijri aj: pnDum fer fem 5ann f^t 
nema lanDaleigur pwi er ^ann foe fiDan. 

Jvfr. Cap. S. G. 52. 

■) Rettet taaledes «f Arae BL i d,% ^ann — de ovrige. *) urn — mgl. b. f, ■) Hetcftcr « 

Aabning aom til et Ord i 6. f. *) [mgl- c e. *) er — tilf. Ane M. i Margen id. *) * — til£ cf. 
a — tilf. «. ') Saaledea i all« Aftkriitcr; for famganoi? Frostathings-Lov. (IX.) 215 

Km ja^rtr l>90(|U umnga til )ie|f rr !){» tUjti ft .n. tttt* gtawL 

in tf umagar einir ero rpfir ^ino bau&a oc til t^L ^ann fca[ Jio (aca umagd. 25 
DC jorOa tU |if(T er finn^oerr Jidna \t .p. netra jamall.^ fn |i6 [iftan ^aj:i 5ann 
nUni tiiD. oc m(e(i fua. at tt orca etgi Ungr af icrOa |iau. jid varOar ^onum fi5att 
ttDS rtfi. at |iau gangi pan i tion. 

€j: mabr collar til jriitr fin* jp^tt en j:iiirl)alllijmaOr tallar ^ann til k0mittK. 

tj^ maOr callar til Tfxix find. ji)n m lidr^aQbomaOr caQar ^ann til commtu ^i 26 
(cal ftima moDir rj: ^on er til at ^anti fe .p. netra. m ej: moDir lij:ir eigi. fia fvm 
ninajli niOr i mo&orott (lane, m )i^ fcal ^ann ^aj:a 3:^ fitt fiDati. 

Cj: atj;r brrfc^ til ^anlia iima0a.' 

j5d ttcr arj: er fijnn er arj:L Itii msla tnenn timaga mdL nil taDar \i jiann eigi 27 
arjra rettan er i arj: fitr a&r. |id fcal (tanba )ieff manne miit til )ieff ^ann er .p. 
vetra. en |ia [cal ^ann fialjT forcia m^l fitt. en engi madr fcal ^ane vxki forcia jiirr. 

^t rngi matlr j:(rri limaga t^n tf lanhi. 

Umaga etjri fcalma&r eigl'^ jorra a; lanbi ne or Idgum oQum nema l& maDr 28 
fe ntan laga (laDOr er jiarl^ell&etna&r er r^ttr. oc eigi iarDir innan laga ^«r er ptim 
j:i^rl)aa59tiianni fpij jniSQe&ia oiO utnaga. en ^ innan laga narra er. til fod mictle 
fem 5ann jlplr a braut ftn ej mcira er |ia oarDueiti \i er najtr er jidr^aHftemaOr 
innan laga. i£n eign pi fcal engi maftr felia. er i neO er logO timaga jidr. jtjrr* 
en titiiagi cr faftr oiO jriar^ellbemann. flDan er ^ann er cominn til j:i^r find, fn 
)iu ^ at ffllD uerOi. |ia jari liniagi til jiegar f^mn er jnitttifta oc liigjefti oc leggi 
jrimtarflemmL niufi )jar^ vitnio fine at fu idrO var i ueOi tiiD ^ann oc lati borma 
[er oc ^ajri fiDan. oc narboeili til ptH er* ^ann ^cjir fitt £n ej: jiorrir annan neg» 
pi [cal \i er nefftr^® cr jriar^aUbi jrara til oc ff(la |iann mann tace er i braul nitt 
j:ara. £n ej: ^ami gerir eigi [titi. pi giaDbi \)<im umaga f^rttm pening. flict [em 
^ann rltti at ^inum. efta at ^ann [oeri Ifjritar eift jijrir. at ^ann uiffi eigi at ^inn** 
niaoi brott. in ej: ^ann Injpfc i brott meb fimaga fi. pi giaQbi ^ann |iriOiungi 
meira ft en ^ann toe ej: ^ann temr aptr. 

Km «rj:f5(n«r jpfn. 

mabr ^nerr er arj: i at forcia. pi fcal ^ann ^aj:a fdtt aHan ji)rr en ^ann fe .j. 29 
netra gamaQ i jri |)oi ^ann fe joiQtiOa. H^n ej: ^ann fitr innan lanbe fU ptjf er 
Ijann er ^aljliritugr. oc ^ejir pi eigi fott. pi a ^ann enga i« upreifl ;ieff mdla fiftan. 

Jvfr. Cap. 25. G. 130. Cap. 27. 28. G. 114. 115. Cap. 29. 30. Hk. 77. G. 120. 

•) gamaS — mgl. c i. e. ») iat — c d. f. ») ot l|(jir — tUf. c. if. f. *) mgL k e. d. f. 
») for er? •) jPHTTi —h.f. ]ia - f. •) H - l>- f- •) w - ngl. *. f. >»)iw|l — e.d.t. 
«») t|««n — e. •. '•) tiji — e. 216 iEldre 

fn tf firsr t(mi$ manni. pi ftal ^anii ^a|a \6tt i ,%, ittimm mpi g^r ^at tri 
ai3t fombij' t$ ^ann er innanlanl)}. tn tf ^ann l)ej:ir )i4 eiQl f6ct. )ii ii^tr ^im 
IDrli^arit fom finni. oc fvii f(a[ urn allar j:iirf6mir rj: maOr i af forda. f n 9 Hun 
er utan (anhj pi ^ajl Oftnn fotf ^e fitf i .%. vefrum Ijinuni netftu epfir fiOm rr Haiu 
cetiir apfr. m fieir tiefr i folo rr tioro iOr m ^ann var i ttoregl jPQrr en f^tmn lorri 
& braut 

Km ttf. 

30 fi ma&r i* idrD af forcia. pi iorS er ^ann fqia&i fecit l)aj:a af 013:1. )ii fnl 
l^ann meD lagar^ tejU fortia oc Oaj:a |iaf tiifni ifimiw (temnu. af fi maOr iiti iM 
pi er ^ann var arj:tati^ at oc ^ann gaj; eigi ne fdtutn feDbi. oc ei^i gallf [janii dDnm 
monnum at [bguttu dtii feat ^ann f(rUa iorO )i4 4. nefr jxi pm er ^ann rr 
jniDtiOa.*' jSivi ftal oc [o*Iia meD laga fejpU tj (oD eOa 6u brr i rrj:0. nt inrD iif6ri}lo 
[(aufa aura ^ aDa \vi frm jtfrr rr fcilf. 

X. 

$rr f^tjr upp capifula aj: .;. (uf 66cat 

j. Cngi fcal (i( {ins nema. (1.)' 
ij. tf maOr d meb dttrum nauDfQnia tiifni a( bera. (3.) 
iij* $er fegir til ^neljo manni m& ^eim (lemna. (4.) 
iiU* tf f)im cemr eigi ^eim er |temnt tiar. (5.) 
V. $er fegir til ^t)e|fo toe&ia fcal. (6.) 
vj. Urn ^eimflemno. (7.) 
DU. Urn ^oat ttiab2) ' er. (8.) 
Diy. Urn ^eimili manne. (9.) 
ij. Um tjerc mannj. (10.) 
;. ^nth'6U him fca(j;efta. (11.) 
jj. Um ^eimili mann). (12.) 
jy. Um bdmroj:. (13.) 
jiij. Um (iriOia bdmfetning. (14.) 
{iiy. Um tieOiabar t)<m. (15.) 
jD. jCenbr mabr fcal eigi nembr ( h6m oc eigi d j:imtar (femnu. (16.) 
jDJ.ioUm ^eimpemnu oc um l)5mj:e(lo. (17.) 
(oij. Um ]iriOia t)6m. (18.) 
juiij. Um T)ita jp<. (19.) 
Si£. Um annat T)ita j;^. (20.) 
jj. Um JiriOia tiita ji. (21.)ii 
Sjj. Um bauOe mannj fmSbarjpar. (23.) 
Kit. Um fcuCba fdcn. (24.) 

») at — f. ») tormij — b. t. •) 4 — mgl. d. f. *) Saaledes i A&krr. ») aif(ohi - *. /. 
•) jPttttDa — d. f. ^) [ taufnar — b. [ raiifar — f. •) Titelcn •nim l)eiiii|leiimtt«« (2) mangier. •) fitM — # . 
1 0) Dette, saaTelsom de efterf olgende Tal i hele Raekken, mgl. b.f. 1 1 ) Her mgl. Tiden **ttiii jpitfrO t oiia jpi*« (S). Frostathings-Lov. (X.) 217 

SSiij. Urn t)5mfetning oc femr eigi hoOo odttar. (25.) 
QiiU. Urn \6cn niO emleQtian mann. (26.) 
jj;tj. Urn (ac tf mabr gengr (. (27.) 
Igol Urn ^anbfate bOnt) oc tr^ggna ti&tfa. (28.) 
Spiij. $t)e|fo mabr fcal obrum fdcn f(na bidba. (29.) 
Otiiy. ^nat j:i)(fi6meun mego borma. (30.) 
nil. ^fima feat buanbi neriaf. (31.) 
jjj. ^tiar mil fcal fopFiaf. (32.)^ 
IXSJ. /t)lfiemann ^nern fcal fonunge dntiabr fircia. (33.) 
g;j;ij. Urn r^ffarfar manna. (34.) 
QXiij. Um titnebie orb. (35.) 
SJXiiij. Um f6cn nib cono einleijtia. (36.) 
jjjt). Um rfttarj:ar fuenna. (37.) 
QXDJ. Cjp mabr l^flr carl eba cono. (38.) 
fSpil Um ^eila ^iiegangemenn. (39.) 
SSviU* ^tiaf jnirir Jirerl fcal &bi)rgia). (40.) 
Jljij- *l mabr lr)(lr ro|f unbir manni. (41.) 

jl. Um jpomami. (42.) ^ 

t^. tnn um j:omeemi. (43.) 
jlij. Um dj:ang.* (44.) 

jliij. Um dfang ' tf mabr l^ roff eba fcipe. (45.) 
Sliiij. Um )iaf tf mabr tianar roff manns eba naut. (46.) 
{Id. Um fjomung eba r(fung eba H'^^ f^^* (^7.) 
glnj. Um ]iat ej; menn caupaj rolfum nib. (48.) 

tfngi fkal til fins ntma. 

(J.) ))at er uppfaga (aga oarra i [ogum manna af engi fca( jijrir (iOrum faca 1 
rrtofi eOa erfog mrira. f n ej: tecif nerDn Jid fcal ^inn jrara epfir eT pm j:of i mtft 
oaffa. oc 6eiDa uf fine innan nejla mdnaDar fi&an er ^ann [|iT)rr. ftn ej: ^ann tetr 
aj. |ja ^ejir ^ann j:!)rir(efit [ocn fmnu en ej: ^eHbr & oc Mr eifii laiift. |i& lififir rdn 
nift. oc fDrirjarit [ocn fmni iamf fern d8r. 

Km l)rtmfiemntt. 

$eim [ca[ buanba (temna oc fi[ ^ue j:ara. % ^ann jinnr ^ann innan ecru ger&ie. 2 
))d (lemni ^ann ^onum inn fi[ anbnegie nieO IqoDu o&ttum [inunu Itti ero |ieir r^tfir 
til af bera beDi ^eimftemnu nifni oc tnoOu viinl 

€f mabr d meb Sbrnm nanbfi^nta ndtt.^ 

(ij) f£f mabr er 0^im|temnu vittr eba )iin0|lemnu eba toobunittn oc er [iban 3 
|e|l [00 j:r)rir lob ^ane. oc ber allf i einn bag jiing oc b6m oc jimfarftemnu ^ana* 
pi fcal f^mn co|l bioba |ieim er (dfifefti j:t)rir (ob ^ane ^oerf er^ ^ann viQ O^jia 

Jvfr. Cap. 1. G. 34. Cap. 2-9. G. 35. 46. 
») Denne Titcl mgl. h. f, «) og ») ^gang — c. e. *) ««tt — f. ») er — mgL c. d. e. 

28 218 iEldre 

jematinfi eOft fejnertinfi. m > tf ftann tjiH ^t>6rti fi6fa. |i<{ (rg^i .nj. nirtinj tuiu 
^elgi brri ^. \ti feat lertifffingr. i0n ej: aDf 6er i einn bag bmar^iino ot vd|ina]i(ii(. 
aOer bcmdr er br temr tit garDo. pi j:ari til bniar)iing0. oc l)a|i fiangat q&))ii fin ot 
f^iti par at^ fvi amdu fern d j^ltiefiingL en ^rma&r ^6fi utnbo&emanru pi jmi 
menn at orfetfiu. I^ti ej: aOt 6rr a rinn bag. f6mar)iin0 oc droariimg. oc er i \mm 
(lab ^uart. |i^ jlemni ^anti ^onum annat liing. oc fe ^v^rftieggia mill ofpiOf. fit tf 
dann j:ibr eigi ^ann ^rima. oc merU ^iun^ [ua. eigi uitum ntr* f^ntrt ^ann er jarinn. 
^nirt [angt eba fcamt pi fcal lieim manni gera .t). ndtta (temnu ^eim ti( fitmiin 
fins. 0n ^iun ffgia at buanbi fe larinti i)j:ir j:iall u|)|i eba Ht urn ilgbanee. eba 
norbr i)j:ir eib. eba nbccut innati (anbj. )ii fcal ptim manni gera aj. minaba fUmm 
^eim tit ^eimiiie fine. £n ej: ^iiin meeta fo^ eigi nitum tier ^oat ^ann j:dn en )i6 
j;err ^^tin innan tlgbaneo oc )ieffu megin j:iall9 eba eibs. ptim manni feat ftemnu 
gera ^eim. oc ^itin gera mann eptir ^onum. oc telia bagleibar i b^ba vega. fn 9 
^iiin fegia fni i ptim .iilj. j:t)[tium jr}rir utan flgbanea. at mabr fe innan jnitfia 
ftabbn pi feat ftemna ^onum ^eim um daij:an manab. £n ej: ^iiln fegia at^ ^ana 
er utan jr^lliQ j:arinn oc innan ianbo. pi fcal gera ^onum .ij. miinaba (temnu ^eim 
til ^eimilid find. 

I^rr fr0tr til ti^vtrfg manni |kal ^cim fttmnt. 

4 (iij.) doi fcal manni ^eim flemna. nemni ptinn mann i namn oc merli foi 
itt (lemni ))^ ^eim til bmr ptW er |iu bijr a. eba til ptf\ boriar er )iu litt ^eimili i 
oc nemni ec^ borinn. inn til eH; oc arine oc til fieff ^liff er fetclsbi ero i breibb. til 
cniibo eba til |iing|lemnu. oc nemni bag )iann. pi er fdl ribr up\i. oc |iar til er ^ann 
fet3c. oc nemni nitni «ib. 

<! ^asK ktmt tigi iftin tt ftrmnt vat.''' 

5 (iiij.) M fcal ^ann ^eim coma naubf^nialaufl. eba naubf^nia ^ane. f n t; 
^ndrti lemr jrm. ^ann fcal p6 at f^viro jara jram cubbo fmni.- en 5inn er fecr .iij. 
aurum tblbunu 

§n frgit til ^otffo kocb. 

6 («.) 5ni fcal mann cuebia. nemna mann )iann i namn. oc cuebi ^ann gripar 
|ie|T er ^ann i at ^onum. oc nemni gripinn. oc cnebi ^ann laga ctibb oc l^rltar. ot 
nemni uitni nib. ^igi fcolo jleirl menn ganga i pa inn en .iiij. menn. ej: j:leiri ero 
pi er j:loccr manna luSr. en ^inn fcal eigi b6m j;efta nema^ nilL 

Km i|(intft(mna 0c kviftvi. 

7 (tij.) §eim fcal ftemna manni i ^nerium begi er oiH oc ^ajpa ^ndm til jtiilfan 
manna er niU til )iingftemnu nitnio. oc tiittbem- mi nrra. en cnbbonitta fcal ^ann 11 1) m — mgL c. d. e. f. *) i — b. d. f. *) I A&krr. Qinn, hvilket er en aabenbar Feillmiing if 
Mbr., se« nedenfor. «) tier — mgl. b. f. »; at — mgl. i. f. *) tt — mgl. e. ») fr — c. rf. «■ 
*) Qann — tit£. c. d. c Frostathings-Lov. (X.) 219 

faca bcmdr til i prti p^Hi tr tieriatiDi b^r I 0n tf maDr ftjniar tnanni ^eimftrtiinu 
vitnid rOa mb&uuifnid rba )iing|ttmnu tiifnie. Tfti tr f£ fetr .iij. aurum tblDum. 
eda ^ann foeri einn unban, tn Hi {lingftemnu fcal (lemna ^eim [fjufirt rr nlK^ .iij. 
nottum j:t)rir. efta .u. noffum ej:^ jiaH ffta jiiirSr er imeftal. fn g: l^nMi tr 
imtM |i£ (lemni facaribrri O^irt tr ^ann niU .iij. n«ir eDa j;imm. 

Vnt i)«mr k>a)i1ir rr sc «it fd n l)rtm kominn til aniipegt* |ln». 

(Dii) ttii tr fi er raaObr nar ^fim cominn til anboegie fins, pi fcal ^inn 8 
(agarooD r^ttri roebia. H fcal bom j:r|la er cnabbr rr. m ^nerr feni bom jirjlir. pii 
fcal ^ann af nittum fptjria. en ^inn fcal nemna tf f^tmn er fpur&n |i£ fcal 5aj:a pi 
viita. er ^ann ma fi af ftieria me& fer. 

Km l)rtmtU manitf til* l)rimftmtnu. 

(Diu) fngi fcal ^eimili fino fciofa i lentio manno garD. oc elgi t ^rmanna 9 
gard. en ej: maOr a Uj:anDa^ j:i)Our eDa moDur. pi ftal ^ann {langaf jlemna manne fil 
5eitni(i9. oc eigi pwj^ af O^imiti ^ann af fpijria ej: )iau 6aDi eOa annaf ptim b^r 
|iar innan j:t)lti9. )ieim er mil cemr a ^enbr. £n ej: ^^nn oinnr j^tjrir btianba oc 
oifu menn ^laf. p&^ fcal fiangaf ^eim ftemna ^onum. 

Itm varknenn 0c rvd ej: .ij. Irigi' tmn. 

(is) % tiercmaDr gengr or tii|l finni. pi giallbi ^ann flicf ft ptim tr leigDi 10 
Oann fern ^onom tiar jejl. oc \tti mpclu feti3 \i tr tecr ^ann niO ^inn er j:t)rr f5c 
q: ^ann tiiffi. oc (lemni buanbi ptim ^ling. oc fatfi) ptir t} ptir vilia. en ej: ptir nilia 
eigl. |ia j:ari bornbr af fieim oc faci f^ilpi meira. en fd er eigi j:err giaUbi .tij. aura 
filjrrmefna tonungi. ftn ^ur er .ij. leigia einn vercmann. ^aj:i fd er j^urr leigDL €n 
tf buanbi recr nercmann or vift fmni. pA^ ^aj:i ^mn oc flican bom fern abr oar 
um fagf. 

|9«e|fo kvlit Hm fhal ft^ta ct filltra am fSkn. 

(J.) 06 fcal bom jejta er cnabbr er. oc cafla jtam laga tgplL en fd fcal leggia 11 
bom d er cvabbi a .o. ndtfa jrefli d bomjtab ^leim er menn ^^Itt IQit 5aj:f. oc nemni 
borinn fa er ItQ^r bom. Itu ero coi)bo odffar reffir fil af bera vifni beebi meb 
fcrcianba oc fua oerianba. M fcuto ptir j:ara til boma fo'cianbi oc tierianbi. oc 
biba ^Qerr annare fil mibbaga. en ej: eigl temr annarr foeggia. pi fcal p6 bom fefia 
faman. oc .tij. menn ajp Oodrefneggia ^enbl ftn ej: bbrum ptirrti breftr ein^oerr er 
i borne ^ fcQllbi fifia. pi tr ptim jraDin focn. 

Jvfr. Cap. JO. G. 70. Cap. 11-18. G. 37. 

») [burde ndeDtviTl vaere borte. •) tf — mgl. ©• <*• f. •) OC — c. «. *) (|j^an(i — 6. /l 

») {!& — mgl. c. tf. e. •) teigft — c. d. e. ^) ft)& — 6. f. •) (dm — 6. 220 ^Idre 

<fj: fffkimlii kmt rtfli til Hmt. 

12 (sj.) £n tf [crcianOi tetnr eigi fil dome. )i(i er (iann aj: fdm finnu M fnl 
nmanbi j:urra jtam tiifni. cuoOo nitfa fina« oc ^eri foi forciatiDa Domjloga. H^n 9 
ei0i temr neriantii fil botna. )ii er f^mn fetr .iij. aurum. m [(rcianOi feti bom fmn 
[a naro ^ oc j^crri ynm cnbOo uiffa fma. oc foii annat Qifni fit(. M tr forciaiOii 
borif tiifni af jniUu. ))(i fculo DomcnOr^ tioma orD fi Uggia. at ^anit tr cominn af 
focti fintiL £n [orcianbi leggi fiar i)6m|temnu i (atna (tab d jpitnm niiffa jtrftl Hit 
cemr [o'cianDi tii annars borne en nerianbi cemr eigL |id f^tfir ^ann jtfnrforit \6m 
fmni. oc fecr .iij. aurutn. nd^ tf ^ann cemr tii annara boma. pi fcai ^ann nidfa 
tiifnie fine alia i^ oOrum bomL tn ieggia [cai b5m ^in piUa i fama |taO a limm 
ndtfa jteflL oc [cal forcianbi ieggia. 

Km 1>6mxttf. 

13 (su) ^n ^oar er tnaOr r^jr .j;ij. manna b6nu ej: l^ann fid^t gerir )ii er l^ann 
fecr .piij. aurum fi^efnum. en |iat ero .];ij. aurar tiegnir. oc p6 ^aDba i)5m fern 
ibr. jSlicf (iggr erj:ingia ^ana tiib tj. ^ann rpjt fern ^onum er fsttu ^ fiban tiitni 
er urn borit 0acariberi fcal (lemna ^onum ^eim fit ^lingftemnu oc {ling fiOan. oc 
6f pm ))ingi f^&ji ^ann jn-am niiffa pL af ^ann ^aj:i roj;if .{ij. manna bom. en 
lirmabr fcal ^aja ^fi[j:f }i pat. en ^al|f facardberi. 

Km l)tBa .Hi. liimfetntn0. 

14 (siu) nil coma )ieir bibir fil ^ina ^iribia borne, oc 5aj:i bomenbr ffmnttftf^f^ii 
til b6me meb [er. pi [cuio bormenbr ^nirefneggia i irti nega fifia. f igi fculo bm^t 
Qillbie menu i fieim bomi oc eigi nejgillbie menu, oc eigi nim^gar oc eigi 6amj:6|lrar. 
oc eigi )ii)rm(tamenn. 

Mm vrOianar 1i6m.< 

15 (£i«.) H^n ej: jmllr er bdmr ^ofirefneggia. Itii fculo bomenbr fo'cianba neOian 
bioba. oc fifia {tjrrin Itu mego ptir eigi ^onbum faman faca. pi fculo pt'ir j:ara 
fifianbi af |ieim er nebian bioba. ftn ej: mabr rie or bomi annarefneggia. |ia er 
bomr iin^fr. Ku ero .jj. i bbrum (tab en i bbrum .;ij. pi fculo ptir j:orra nitni fitf 
iram er .liy ero faman. en |iat caQa menu bomjtaura er ufan fculo (tanba. menn aj: 
^niretueggia ^enbi oc etira^ m^l )ieirra. pi fculo ptir bera a ^enbr ^inum er .jj. ero 
faman af |ieir ero jreQbir at m^li. ftn ej: pi fciU i mil fitf. pi fculo ptir ^aj:a luf er 
.ij. tiiffom ^aj:a jleira. ^virQ ptir ^^a oebiab. £n .ij. aura fi^e fcal ^nerr ptim 
nebia oc 5aj:a )iat filjt )iar ^nirertQeggia. oc teggia unbir lamnabar ^bnb. en p6 af 
eine ei)rie miffi. pi 5ej:ir \i ji)rirj:arif m^li fino. 0n ej: tiebiaf en^ pi fcal forcianbi 

>) Sandiiynligviis Skriv- eller Lsese-Fcil istf. at ^fliro. *) DdmfliDr — i. f. *) nu — mgL i. f. 

*) i — e. d. e. >) Maatkee istf. fstti] eller (ttiti. *) Ingeo Afdeling ellcr Ovenkrift i b. Ny Afdeling 
udeo Ovenkr. i f. ^) Maaskee (ira eller ^(qra. *) (r — mgl. i. f. Frostathings-Lov. (X.) 221 

(Imtia v(Oianba ^einu at fiOan ji)(ti6;iin0. oc rtjOia b6ma alia ))1 oc niota f^Uw 
ftieggia ^ tia(fa fmna )iar. 

^mlir maOr |kal rigi nemtir. 

(SO.) Ji^i^i fca[ ImOr maDr coma fU botne oc eigi i |iann bcr er Hmr er 1 16 
nema ^ann j;ari af 0dfu fmnL m ej: ^mn crmr. |ii j:ari ptir 6^Dir fil forcianbi oc 
nerianfti oc uifi ^onum a braut ifn ej: annarrtt)e00ia nmfc pi f^tfir \i ji)rirj:aTit 
focn fmnL Ot figi [cal UnUr maOr coma i j:imtar|trtiinu 5tKbr en i Dotn. nema 
5ann forci fUt ma( eOa neri. 

Km i)nm|itrmnu 0t lidmj:r|tu.' 

(pj.) M er buanDa O^im (temnt. Itu jinnr ^ann eigi ^ann ^eima er Urn 17 
|:eftir. pi er ^ann [ecr aurum iij. tolDum. M (temni ^ann f^tim ^onum meD )ieim 
Q^tfum [omu. oc comi f^tmn par um morginin ir morgino tf \ni er bogum ;arU. 
Itu cemr ^ann pw occvebr O^nn oc tecr Um, ej: ^eimamabr j:e|lir j:t)rr en ^ann 
comi jijrir ufan |ieciuna. Sn tf ^ann tecr tiib j:e|lu fiban er ^ann cemr jijrir utan 
)ieciuna. pi er ^ann [ecr .iij. aurum toibum. Itii er en^i \i ill er b6m j:e|tir. pi er 
l^inn fecr .iij. aurum. H^n ej: ^ann |ioUr .iij. niobur. pi feat facariberi (temna {ling 
fieim mannL oc fca( ^ann Oaj:a jtam tiitni fUt aUt i |ioi fiin^i faman babi um ^eim; 
(temnu oc um cvdboo^fta. Itu l^ej:ir ^ann fdtt mil fitf af Ibgum. nil bibr ^ann 
af ^inn reibi ^onum fitt en ^^nn reibir allj etfi. pi fcal ^ann a:|la iitu at ;ara af 
5onum oc taca aj: ^onum ^aijii meira. $aj;i ^inn fift jnjrjt er cQabbi. en lirmabr 
niu aura or bui ^ane. en bdenbr |iaf er auc er. H^n ej: ptir ' (lanba j;prir pi ero ptir 
iiflagir. en ^tnir ^ei^ir er fi( forcia. H^n ej: menu ftinia ^onum (ibe aj: |iin0i. fii er fecr 
.nj. aurum ^mn ptim er eigi j:err af ^onum. enba lig^ia .nj. aurar nib ej: eigi 
fcrcir ^ling. ptd ero aurar .|;ij. er ^inn er fecr er eigi cemr fit ^linge oc eigi j:err af 
^onunu 

Km liriDta "bin. 

(i;Qij.) §oerr mabr mi ^allba miii finu fi( ^ins firibia bome. pi fcaf annaf 18 
tneg0ia je* j:e(ta eba fcal ^ann nib.* 

Km ptU 1^. 

(joiij.) Jjaf er nifa j:f er j:e|l er jpijrir niffum. 19 

Mm annat vita fi. 

(ji|.) paf er annaf nifa j:^ er « mabr i6far jijrir niiffum. 20 

Mr. Cap. 19-24. G. 36. 38. ') Maavkee Feibkr. istf. nid(( (virrttitggi. *) &(tm|imnu — 4. tf i(ianb( — tilf. 4. c. d. f. ») %m 
mgl. c. e. *)fl — mgl. e. «. >) SaaJedes i aJle Abkrifter. *) tf — o. d. e. 222 -^Idre 

21 (K.) ))af er ^i( firiDia oita j:^ er mmn j:e|la3 pn&um [amati. oc fe .tiL tiiflni 
afi DoiiretQeggia ^enbi. 

22 dllf |iaf n* b6mr bormir manni. pat er tiita j:^. mn e; maDr (lejuir manni jiing. 
at Derma tnenn oOrum manni yi a; ^inum |iar a {linginu. 

Km .0. vita fi. 

23 (ssj) iii^idi ftal fe$ia fniUt) i garO bauDum manni nema ^ann 5aj:i nifni til 
en ei0i [cal eib foeria jrfxir baufi 6ri6|t nema par af eino er [ciit er i boc ndrri. 

Siti fhal »ita ft forkta. 

^ (m) 6^^ fta( nita j:e' forcia fem allar (nillbin beiba iii ItrDCnar oc |iu j:uDf at 
um fmn fe. oc (eggia Hn tiib ej: a er l^allbit oc ftemna ^onum fiing. nema ^inn (lemni 
)irtnceffin0 innan j:imfar \i er Mm 1 Jil^n tf )ieir ferftaj ' )iar pi er ne(. en eDi^ar 
ftemni forcianbi l^onum |iing. oc ni6fi )iar allra nifna fmna. Sn ej: l^onum jreDfc 
[af Qom." pi ^allbi ^ann up;) [cullb oc feet nib tonung. fiicri fem ^onum gejr fdt 
fit .iij. merer nib l^neria iifbeijiu. ^oarf er beibir eiff fmn eba opfar. eba |ioU atj:or. 
en bcmbr fcQDbir fii af^arar. ftn um j:idrfocnir liat adar er eigi mi meb [agatej:(i 
forcia oc ero p6 ^ niffar fii. ^la fcai uf beiba oc (eggia r^n nib. en ej: d ^eKbr. ftepi 
^onum fling, oc ni^fi |iar nitna finna. tn tf ^ann nill eigi pi luca. pi j:ari bonbr 
af ^onum. oc faci aj: ^onum l^aiju meira oc rinbaug tonungL Sn um |i(fr jnar^ 
fcuUbir er nifni ero fi(. |i^ fcal (lemna ^eim fii liingjlemnu oc fiing fiban. en ^ann 
5aj:i cojli .ij. (M fcuQb eba ninni (iigeiba. en bonbr jari at ^onum oc taci f)i^ 
mrira. f^ um pm fpeS M er gera um j:enab manna, oc fo^ |iar er je' fpillir ji 
pi ftemni ^ann fit ]iingftemnu oc fiing fiban. pi iili bera mannsuerc i. oc fn^ ej: ji 
\piflir ft. pi ftemni ^eim tit liingftemnu. ftn tf O^nn ^ejir fi)n j:T)rir fer. |ia ^aObi 
^ann upp logeibum. eba borti fem menu meta. ftn ej ^ann qIU ^uarti. |ia jrari 
bonbr af ^onum oc faci aj: ^onum ^\ju meira. H^ fd er eigi j;err tiL ^ann rr 
fecr bau0u 

Km lidmfrtntng oc krtnr Hgi k»S&0(«dUr). 

25 im.) £n tf menu 5aj:a bom fmn fetfan oc cemr eigi cnobondttr annare. pi 
fcal 5ann btba ^ane fit mibbage oc fefia b6m fiban. f n ej: annarr fefr eigi finn bom 
igegn. pi er ^ann fecr aurum .iij. en ^inn fcal msla coiiboo^ftr annarr'^ flicf fem 
^ann nill b6ca i obrum bomi. ttti coma babir coobooattar til annare bdme. oc 
bera fieir at jnillu meb ^inum er cnabbi. pi fculu bibir at jniDu ^aUbnir ptir bomar. 

*) «as — e. <i. •. «) (v(ia — 6. f. •) [ atvtim — c. d. e. f. *) |ia - /. 

») anitaf — b.e.f. Frostathings-Lov. (X.) 223 

ua tr \i f^inn |iriDi ddtnr tr coeOia fcaL eOa [£U (ij: mili finu. IJQert mil )ieirra rr 
maDr oemij ^^imiabar manni at p& fiat j:e|la fella bom jptjrlr. 

Km f6im iitD maun tiulrifuti. 

iavo) % maOr I^Ufir tnann einletipan innan jniltia. oc qIK forda l^ann. |id fcal 26 
^ann fpDria 5ann af ^timill finu. m ^inti fral fegia ^elmiU fUt^ H^ ej: ^ann QiSlr 
^eitnili fiff. pi feat ^ann gera ^ottum ^^itnili innan j:t)ltl9. oc 5^a nitni olD. ot 
ford ^ann |iar. $ann fcal O^nn ^aja ^tim meO f(r. ot ^t'Jta ' ^ann fern ^ann nill at 
5ann meiDI) til at Itmi* |iin0 at ot ^ajl ^ann til Jiinga. ot nlotl nifta finna 
aEra flitt fern nltnl berft ^onum. Itn tf 5inn nitl tlQl reiOa. p& ftal ^ann bioOa 
jTonhum at ptir ItQfi ^ann flitu p frm ^ann er fetr. ot viiiwt miu at ^ann i at 
giaOba. €n tf fieir nilia dgl Ittjfa ^ann unOan. pi ftal mtt^ timi ^ann til ftuKOar 
|iaOan pjrri fern ^^nn er ub^rri. oc ugillb jrrembum. en l^ann er bo&inn i^r. Itn tj. 
\i j«x fer ^eltniti. pi feat ^ann ce|la ^ann tats fil ^dmilie fins, en ^inn'^ fcal tat 
j;l en forcianbi fcal jnjt^ia ^onum ^langaf fem ^ann fegir tate nin. tn ej: |iar 
jpeUfc 5onum fat. pi ftal ^ann jnilgia ^onnm {langat til .ij. buenba^ ^inna netjlo. ot 
6i6Da pirn af ganga l tat jnirir ^ann. en ej: |ieir Qilia eigi. pi ftal \^wim. 5aj:a ^eim 
meO fer. ot gera flld ni& \\wvx fem i^x tiar fagt 

ICm tak ef maDr nmgr (. 

(Ko) £n ej: ^ann j:fit ^onum fat til ^eimilie find, pi ftal ^ann )iar fcrtia ^ann. 27 
en ei miffir ^ano at ^dmili. pi fcal fcrcia )iann er l tat ged ji)rir ^ann. 

^antifaU banli oc tn^HQva vdtta kati|i. 

(n;"j) ^tiar er menn leggia ^^nbr flnar faman. ot ero >t)j menn aj: ^tidratoegf 28 
0ia ^enbi. pi ftal allf foil \^9Xi.^t fem bomr bomibu H^n ej: j:e er j:e(t ot nitu pti 
oilffar. |iil ftal |iat OftDba. 0n frDggtia Qitni pui er fteqtingar tiitni er. |iat fcal moDr 
ijaUba abDrfiO -k. tietr. en fiDan Iprifar eift ujj|i yti pm. at p^t mil er ftid jfonrf «< 
pvi er or tniggQa nifta dburgb. iTn taupnitta ^ alia aOra ftal maOr DalQis tf^>9' 
6 8 .1. nefr. en upp yci pvi fneri ^ann dnm at p^i mil er ftid jmi. tt ptl tr or 
qaffa ibijrgD. 

||»r|fa naOr ntd Stinrat awimi. 

(Rog.) UmboO fift ftal engi mabr mdra mannl af IliirOiim tiiHntat mrforftl 29 
Ijellbr en ^Inn er ^mn i fdtn tiib eba nom. jprir ufoi fiair twai$9 t9« trlit 
biftopa. en e| ^ann bpr annan tieg. pi Ijgur (|«iin pf ri^ *^ /^- ^''^ ^i* 

Jvfr. Cap. 26. G. 46. Cap. 28. G. 40. Ci^h .M A ift ^^^^^ ') ]i& f(«t Qaan jcra ^onum fteimili innan nUii. — m.9,i.t.P V ••*-** *) (•"»>•' *• 
«) lift - e. A neB — «. ») lUttet bertil af Ana ■. is |lWi I * ***» "'•^ ■«• ly««re lll»k 
i •.; (vnum — t.c./: •) Sdanttii — e.*./-. V <MVf l^'*'* f^t-e. •. 224 MUre 

^ann i af ^ fortia (Da nma. oc f«r \tr Jiegar umboOe tnann ej: 5ftnn fiijtfi} ]it([ 
)iui9:a. iamoel O^ill tna&r fern fiiicr. ^tiarf tr ^ann gerir oc ^ann parf innan j;i)(ti6 
eDa ufatt. 

aval jn^Ut* nusn mrnR iffmu. 

80 (jstiiu) tn^l ^uert ptirra tr aUir j:i)[Ii9mmn ero i ei(t> ^li fcal )iaf f^m^i 
riiij:a er ))eir bcrma [log urn' |iau ind( on er )ieir eigu urn at Donna. p6 at jri 
^verji^ bauggiUbietnenn oc nej:giIU)i9nienn eOa nimagan H^it tf jri ^oerjr j:i6r5i 
ungr tnaitna e5a jrleiri |iingmanna r^ttra. )j& feat bera ^lingroj: aptr & ^ling. oc fdota 
m^U tit .ij. j:t)[{na ]iing9. tn p6 at engi brri )iing aptn )i& er mgi biianbi fecr er (^ 
]iingi gecc tneft ^onutn. 0n e| menn tierDa eigi fittir & .ij. j:t)ttna )iingi. )ii ftal 
ftiota til .iiij. p)Hm fiingo. (tn e; )ieir tierda eigi pwt f^ttir. ))d feat fci5ta fit Attt 
jt)ttna )iing9. ^aja pat |iar er allir verOa i \iti\r oc i togrfttu temr. M er jn)tlit 
fcipat i funbn pi er foi mcett at fui feat (tanba tii^l ^leirra fem jnittiamanna aDn. 

$tima jkal bHanlii orritQc. 

31 (m) §eima feat biianbi tieria^c at 61ii fmu urn jidrfocnir allar. nema um ptA 
mit eitt er ^ann 5tj:ir'^ i^ i caupangi. tn ej: biianbi er tace «flv i cau^iangL pi 
fii ^ann tac til (temnu til mot; j;iata* ^lo at ^atin fe til borne ajlr tace. £n ejp pi 
fcil i f^ntJl mint oar gort i caupangi eDa ^eraDi. pi fcidti buanbi pnl til guD) at 
|iat mil tiar gort i ^eraDL oc icrri oiim fina i ^eraD. oc j:ai Drautar tac til ^cimilie 
fine, oc l&ti 6ti taci oarDa. €n maneteigu oc lanDeleigu fcal at /roflo|iing6 ^ fcrcia. 

^»at mill jkal fcrhta. 

32 (m) ^ti ej: |iat m^t fcal fo'cia i ^eraDi fem giirt er i caupangi. pi fcal forcia 
at /roflojiinge r^tfi. oc Doma um at Biarcetiiar r^tli. en ej: pat mil fcal forcia i caup; 
angi er gort er i 5^aDi. pi fcal pat forcia at Biarcetjiar r^fti. en Doma um at irojlOi 
Jiinge logum [ej: i bom temr.® Uu ^ej:ir maftr foct mii fitt af Idgum iro|lo|iinge. 
))at er Doma fcal at Biarcetjiar r^ffi. oc ber einn oiftr i pdm Domi' meD fffcianba 
fcuDb i l^enbr tierianba. pi ^aUbi verianbi fettar elDi jiirir oc nemnbar Qitni. fn 
nemna fcal .iiij. buenbr pi er nteftir bua ^eimiti ^ane innan jijllie. oc 5ft|i oerianbi 
pi .ij. aj: |ieim .iiij. er ^ann mi j:£ til eiOar meD fer. en ^^nn fidtjt ^inn .iij. fn 
ej: ^ann jeerr eigi pi vitta er nemnbir ndro. pi reiDi ^ann .j. ertogar j:t)rir jangawilff 

Jvfr. Cap. 32. G. 120. 

>) af — mgl. «l. f. •) \H\tx — er adentTivl udeglemt •) ( (${um — e. *) Suledes rettel, 

da det kort efter forekommende tfitfjx nokMm viser, at her maa Imcs ffVttfi. i. og e. have fyitnt, net c 
og f. Qotritt, hvilket meget let kan nere Lcse-Feil istf. ^utrui, der i enhver Mbr., hvor Bogitaveo i d 
er betegnet ved Prik, leer ligedan ud. •) ftfLir — e. d. e. •) viO jFiala — e. e. I A (Tiiet ogm 

oiD («') at nere tilfoiet med Ame M.S Haand, men igjea at nere naesten udslettet. ') ISfftm — tilf. i A 
i Hargen mellem Klamrer med Ame M.fl Haaod; ligesaa i e. over Lii^cD med lyiere Blck. ■} [mgl •■ 
•) tttgi — 6. f. Frostathings-Lov. (X.) 225 

^Qrrn. en tj: ^ann tr eigi fialjpr. \ii rr ^ann faOr af maU ^oi er ^ann j:(fU nD j:i)nr. 
fti q: forciaiUii '^tfir tiQi viii Hi mile fine i bomi. )ia ^aUdi nrrianDi upii .tij. et5i 
jpanga tf )iat er meira jp^ m fil .iij. aura fUj:rnieUnna. ftn facaraberi i tiatfa j:e 
|iat aDt 1 er nerian&i i at giallDa j:t)rir naffa pi er ^onum laDaj. 

^ina jrifUifmrnn fkal l)iim honungs dnnaOt fffkia. 

(IRJ ) li^J tnaftr gerir til nitie tiiO fonung. |ii fcal fmn jijlKoinann drmaOr 33 
fcrcia. H^n ej: ^ann feal f(na fom fi^^pe. |id (orci ^ann fem ^ann oill. oc \U fcal irmann 
fffcia fem elli ^ntm buanba. ej: l^ann Qerir iifcit buanda eOa odrum manni oc ei^i 
\ttil armaOr taca jrfrir buanba erfog eOa erfog meira. 0n ej; ^ann tecr. jari \i Hi er 
5ann 5ej:ir aj: tecit oc bei&i drmann j:ifir \im. en ej: ^ann Ifftr eigi lauft pi (temni 
l^onum 5eim til )iin0|lemnu oc piH fi^^n. 0n ej: ^ann oiU eigi ajUta. pi »|li 
58nn bcmbr atjrarar at taca aj: ^onum j:^ ^m. oc leg^i i .iij. merer. £n |iat j:e' 
fcolo 6(mbr Oaj:a allir faman. 0acanlberi fca( fcrcia ^rmanninn til nitis ptf\ er niO 
[i00r. en bornbr t^a^ ^onum oc 5^):a fectina.^ Ihi tf botibr ftjnia lids, pi ero par 
feUr .tij. aurum tol&um ^oerr |ieirra. H^n facardberi fati oiti aj: |ieim oc boitbr aDir. 
oc ^aji ptij vita er niblig^r. 

Km tittatjat manna. 

(K£>J) laullbr fcal taca at j:ullr^tti finu merer .iij. ttu fcal Itribiungi najia 34 
up|) jri \\mWi rettr l^oers manne. oc fva |iverra annan ties jxi ^aullbi oc^ {iribiunQL 

ICm ukiirDt>0rl) at tamnan vtD fttjvtt imikinlit ot r^ttat|ar )iar nut. 

(su>u) ^J^ tnabr iamnar manni niD berenbi. Oner fem l^on er. ^la er |iat j:ull; 35 
rettidorb ej: l^ann fcirfcotar. 0n ej: ^ann malir nib ^auDbmann. gialibi .iij. merer, 
arbomum manni .ij. merer. recojieBni .jij. aura, letjfmgia (fijni)* mi)rc [ocfnA ^inn .iij. 
taca morc.« Siljrmetit fcaljntHretti ^ners manns. nema Jiijrmflamanna. £n .jjj. jjeninja 
fcal t et)ri ^tiem ^nert fem gengr oegit eba talt. £etjfin0i .nj. aura ej: jtelfieol ^ana 
er 0i)rt en ej: eigi er giirt. pi er ^dlj: miirc 0n ej: mabr taDar mann fannforbinn. 
pi fcal Oann bcrta ^onum judreUL ftn ej: mabr iamnar manni nib op eba nib 
5e|t eba nib eitt^nert cnicinbi |iefftt)n9. pi fcal l^^ljn'etti u|i|ii. 0n ej: menu meelaj ilia 
nib [oc o«j:ar5 ^leir ^ pi fcal orb orbe ^emna. 

Km fdkn «tO konn ftnlrt)|ia. 

(SKiiiJ) ^y tnabr niU facia cono einlei)|ia. pi (lemni ^ami ^enni^ ^eim oc foi 36 
namarmanni O^nnar til ^eimilia ^ennar oc fna cnebi fitf m^l. en ^on taci fer 

Mr. Cap. 34. G. 200 Cap. 33. G. 196. Cap. 36. G. 47. 

>) aDt — mgl. b. f. ■) Saaledes rettet af Aroe M. i <{.; saavel her oprindeligeo, com i de ovrige 

Afiskrifter nja eller rqta. ■) Saal. rettet af Ante M. i <!.; i Aftkrr. ellers fsftina. *) Rettet i i. (af 

Anie M.) og i e. til a(. *) () maa her nudvendig tilfoies. *) [mgl. c. e. ^) [Saal. i alle Afakrifter. 

I Bjarkoretten, hvor dette Sted er beelt optaget, staaer: "eSa seqa}." ■) ^mni — mgl. c. d. e. f. 226 ^Idre 

gamarmann iajnborinn ^eim tnanni n* ^ona iiii tiffft ibr. 0n tf ^on 6^0r 6(fr 
bomum mantiL pi f^tfir ^on j:i)rirj:arif focn fmnL (hi tf m«t^ er fu er ^nAvU Upx 
laDir nr 6r6&in )ii feat ^on bioDa um iamnbomum manni ;ei)r finum. 6vi p 
fama q: laDir oc broOir Uj:ir. oc Qtfn )ielr ei^i saum urn ^mnar jar. )iii biodi fjon 
um iamnbomum manni ^leim. 

ICm r^ttarfar kvenna tf loftnar vfrOa. 

37 (jisso.) Ktt er um retfarj:ar tnmna. ^vm maDr 6 jnillrffti um cono frni. 
^auDbr i merer iij. ej: ^on er io|tin. €n ftfia (tal fio^ 5ftJ=it ^^^t finn. oc frai fa fcrdi 
tr ^on oiH ([(can r^tf er fd Uil er n(e|t iffi ^ana. €n tf max iierDr ioftin. p& \tA 
fa faca er ndnaf(r er flican rett d ^enni fem ^ann i at taca it fid^nim fer. H^n rj ^oi 
fiolj: fcai ))ann r^ff 5aj:a. fteini fi liing er focnari er r^ftr. 

tfj: hiina l^fitr harl eQa k0n0. 

38 (ispj) ^J^ tona manne (pftr cono abra. Oann feat bata f^iipm minna retfi ei 
biianbi ^ennar itii a fer eba j;a&ir ^ennar. oc fe )iat ajp 5^nar i^ tecit oc fnd ej: (ion 
(teD oc fatfaj jrtjrir. Itn tf cona manns [^|lr manm |ii feat buanbi ^^nnar bolt 
juHriiii aj: ^^nar ^L £n einn maOr fcai taca rett & jridifri cono ^Qerri nema it 
leftar cono manns. |iar feat jaDir taca oc j:e|tar mabr ftican fem ^Qerr er borinn tiL 

Km l)eUa l)ii>0an00incBti. 

39 (upii) OXi^^ tnenn er ganga ^lifa amebaL oc ero eigi jiprmfta menn. oc ero 
5ei(ir oc Qitia eigi Qinna. pi er fi fecr miircum .iij. foi cart fem cona. en armaOr eba 
annarr mabr taci )iann mann meb oattum oc ^aji til liinQS. Itn jxtrnJur ^ana (etifi 
^ann pi .iij. morcum. eba ^inn jen^ti fer er pwiQttt ^aj:bi fem ^ann niH 

|$»at l^rtr ptal fhal db^rgtaj. 

40 (lotiiu.) laDbi Ooerr upp jnjrir firai finn ^erienjcan orbi oc eibi eba pvi er til 
cemr i orbi eba cercL in ej ^ann letjpj yri brottni finum. jia fcal ^ann ^aja ^^tt 
^ann jiirir jimt ej: ^ann nor Oonum. J£n ej: ^ann nia eiji. pi taci ermabr. oc 
5«Ji Wi J^Tii" Jfitnt oc n^ti fer. £n buanbi d toft at letjfa pb ^ane .nj. aurum 
tbtbum. oc 5aj:i (lil^r )ir(rt fmn. il^n ej: drmabr niK eigi beria. fii Daj:i buanbi 
)]r»[ finn. H^n ej: tittenjcr prft\i er oc temr ^onum mil i ^enbr. )i(i fcal brottinn 
5ano feiia )ireet |iann i ^enbr facar&bera. en ^ann feat pina ^ann tit fannrar foQu 
\vi at ^ann fe ^nirti oerri at nerbi ne nerci. en buanbi taci )irfft finn fiban^ ej: Oann 
er fcirr oc ngti fer. tn ts- fitlenjcr ^iraH leijpr jra brottni finum. nil tecr ^ann Jinel 
)iann fiban. ]id feat ^ann ^ajia gellban ^ann y^xix jimt eba buanbi Oaj:i pxvti fmn. 

Jvfr. Cap. 37. 38. G. 197. 201. Cap. 40. G. 68. 69. 163. 
>) in«r — mgl. h. f. >) mn — til£ e. A «. Frostathings-LoY. (X.) 227 

tf \iitt\i (etipr jti brotfni finum innftti [aqu nirra oc utan ji)Ul9. p& (fijfi Drottinn 
ta 5ann un&an tneO .ij. aurum fi()Tmetnum 6$ ptim tr t6t af unningia laufn. en 
in [aga Q^rra af ^\jxi mort. 

tfj: ntatir Itjftr rolf nntitr manni. 

(jKij) ^J waDr fifr i roffbali m annarr l^|lr roff unbir ^onum jijrir jraman 41 

u(. ^H fca[ \i giatUia .tij. aura, m ^dlja mbrt jijrir apfan foOu(. H^ q: ^ann 

tr ay bafi pi tt piUritli upjii. H^ ej: ^ann (tfinij. ))i rr fern ^ann ^(y:i fifiljn* 

rf ej: ^inn tiill er jijrir tierbr. itn rj: ^ann leggr etti u )id d tonungr etti i pm. 

e; (tjllr roff )iaf er cona fifr i bati. pi (iggr iatnf niO oc unbir carlmanne fe 

tinn. en e; ^on j:e(lr aj: batu borfl ^enni Oi^lj^e'tti. en biianba (iennar ojpunbarbot 

ej [^ftr roff nib jarO bunbit giallbi eijri |ieim er 1 0n ey maOr teer roff manno 

argi fem bunbif er oc riDr i broff fri ^onunu ptim fern rof|it i. ^ann fcal borfa 

rum .nj. fitjnmefnum ^auDbi. ^i(j:a more arbomum manni. jirimr aurum rece^iegni. 

aura^ (eijfingia. 

Km annat fatnttmi. 

(jgi.) pit er annaf j:omenni ej: maOr fetr fdp manno meb irum oe meb {lifium. 42 
in er eiganbe fer eba eigi. pi (iggr |iar fama giaDb nib oe fama ^ectti. 0n f^nivt 
I mabr ten* rof| eba feip pi f^tiji \i fibt)r0b er foe fil ptfi er apfr eemr. 

Km |0rtiinnt .aj. 

(jij.) 0n Jiaf er .iij. jfomenni ej mabr fecr fcreibi manna q Ijann jrerr fil ^lingo 48 
I fil ttjrtiu eba j:err ^ann leibar finnar. pi tr at* fama giaflb. 0n tf mabr fetr 
T manns i ^aga iifi eba fap i' naufli af tileriyi ^ina er i |iar fcal eigi meira 
illba en .ij. aura filjtmefna af diangL in urn M jomeemi oc iiang pi fcal 
err giallba julla fecf. Oo^gi margir er af noro. 

Km i^ttUi. 

(lUj.) ionungr i etti^ (y:an0 a ^irbfcipum finum oc i ^irb^ejlunu en pra\i i 44 
i iiang i [inu j:e. Jl^n ej; mabr Oiffir ))ral manna i ^efti finum eba i fcipL pi i 
nn ecti a fer pd af ^ann fe barbr. en broftinn ^ana giailbi eiti i^ang f^ntrt er prtt\l 
r roff manna eba fcip. 

Mm 6,fan$ tf maOr 1^ maniit xc^ eOa ^ip. 

({liij.) 1^1 mabr l^ manni roff fina eba fcipa. oc oill \i f^tifti af I1813: finni er 45 
I nar. en ^inn jerr fil er l^bi oc fecr t^ ^onum Unit pi giaObi \i ^ang er iffi 
p eba roff. en ej: ^tmn ^ejiir lengr en Ut nar. pi giaObi \i ijang. 

Jvfr. Cap. 41—44. G. 92. 

>) In)|ingia (i)nL fl)ri — lynes her at vcre iideglefflt,;jfr. Cap. 46. •) oc — ngl. e. *) or — e. <f. e. 
Saaledes i alle A&krifter. 

29 ♦ 228 iEldre 

Km )iat t} waOr •anar r«f. 

46 (siiiij) fts- maOr fierr (y: roffi ttianno fogL |i(i giaOdi aura .Uj. 0n ej: ^ali 
l^bggr a;. \ii fca[ tneta rofT. m l^itin rei5i ^leim tierD ;t)rir er itti ot ojunbarbot^ i 
oj:an. ^aulldi aura .uj. en irbomutn tnanni 5^(j:a more, rfcsjiegni .iij. aura. (rt)fin$ii 
ft)ni .ij. aura, m (eijfingia eprL en filirmetit er irborinna j:^. en faegilf )]T)rtnf(amanni 
j:^. I0n ej: maDr (^jtr fenn or ^ojdi roffi manns. 5aj:i fi rof| er (aufl. en 5inn oert 
er iffi oc oanindarbot i. oj:an. oc fo^ ej: ^ann ^oggr ^afa aj: roJTi fva af rdj:a jnjfgir. 
0n ej: ^eftaoig uerDr O&ji fic fia(j:an [^uerr abt)r09an.^ en ej: fi^llr ^efl' a tit^i 
nauOftinialaujl. ^iadbi 6j:un9arbdt fieim er ^efl a epfir fini fern ^^nn er ma&r fiL 
tw. tf mabr fecr ^^pfing a| roffi tnanns ji)rir r^D )ieff er i gialltii aura .iij. ))eim 
er 1 oc )ieff ^btjrgi) i roffi ot (ilium oereum |ieff fil )ieff er eiganbi temr 5dnbum i 
ot fueri eib jt)rir, tn ej: (opji fcerr or ^OfU roffi manne. fi er fetr aurum .ij. fa 
tf rofi rennr e|ifir ribanba manni. |id iiifi ^ann ro|| Hi uarbueisiu jijrr en ^ann ^(yi 
ribif urn .iij. biri. eba ^bpr^ij fi^ijt edigar. 0n tf ^^(a ^dg^r aj: nauti manna. 
pA ftaf giaUba O^ljan eijri fiijtmefinn ot djiunbarbof fern ^neruifna ftai jiar er* 
mabr gerir fpell & hufi manns. 

ICm tiornnnj ot tifRng. 

47 (jifl.) ftn ej: mabr legj meb jriileri tono i ftogi. ot getr fun meb Jieirri cono. 
pi ^eifir \i rifungr. ^ann ftal fata fiitan retf fern labir ^an9 iiil fn tf ^ann 
itu meb jti^idri cono ^eima ihtt'^ I ^ufum. ot $efr ^m fun meb )ieirri tono. pi 
^eitir \i ^omungr. ^ann ftai ot fata fiitan reff fern ;aDir ^ans. ftn funr )i^boriim 
ej: ^onum er j:re(fi Qtfii yri ^ot^i ot pi nappi. ot eigi edbra en |ir^oefrum. ot tot 
^ann ^o^rti fit rei|ia ne fif relo. pi ftal ^ann fata ^iribiungi minna r^ff en j:abir 
^ane. en 5ann ftal nib engi mann |ii)rmaft. I^n ej: drborine mannd fi|ni er jteifi gQ^if 
Of amboffar. ot gejt j:abir jteifi eba ^oergi bauQgiUbismanna (effborinna er Qtjr. 
pi i fa mabr nib engan mann af )it)rmaft. fn ej: ^mn jf«t tono arborinnar af 
fcifum oc af fbgum. ot gefr bdm meb^ ^^nni. pi ^Qerja |iau apfr i aff af rfffi 
finum. ot fati r^ff rpfir jobot^ebr finum af fefi ot af arjrfdtu aUri. en |iau biim ^eifa 
beftjebrungar.^ 

tfj: mtnn katt|ia()) rulfum viO. 

48 (s(t)j.) €j menu tauitaj roffum nib. (aga taupi reffu. pi fta( |iaf Oallba. en 
a|ifr mi jorra innan j:imfar ej: [etjnanbi leflir jrinnaj 1 fn )ieffir eru letjnanbi (e|fir. 
bei)j:b ot biinbi. {nibbrag ot naml^ellfi. jliat^f^ eba (taff. fn pttitL taup mi eigi 
ffifaj nema innan jkimfar fe Hptr ffrrt. tn ty mabr er ^ j:erb finni meb roffi tei||ifu. ot 

Jvfr. Cap. 46. G. 96. Cap. 47. G. 104. Cap. 48. G. 44. ~~~ 

») $jninDai(it — h. f. •) [ a KtirgOan 5«err — 4. f. ») ^e|t — mgl. *. f. *) «t — ogl. t. f. 
») ^tima — tilf. e. •) viO — b. f. ») JffijfrtrinBar — e. A e. •) fliaiy — e. d. e. Frostathings-Lov. (X.) 229 

jptDr \i&t (o|t i inrtan j:imfan )ia fanni pit nuD eineriOi at fd loftr jrinnj ii innan 
j:imtar. m )iaf fe ^otie fimt tj. ^ danti trmr niD ajitr af j:(rra roffit oc (fogi oiO 
eineeidi af nauDftjn oQi af ^anti miffi eigi j:orra^ roff apfr innan j:imfar. oc fact 
fiDan anboirOi fift m \\im roff er frObL Dt e| dnnur fpeS ^aia fiOan i Qorjc d roffi 
manno aj: ^ino nollbum er meD j:6r. mrfi )iaf fannfpir mmn. m ^inn ieiDreffi er 
rop ^ai&L ]0n ej: ^inn niQ eigi niO fata. )ii bioOi ^ann ^onum meO n^tfa .ij. oe 
fegi ^ann aj: fina ^bTirgO. en ej: ^ann ^ellbr i^i enn il oerDL ^ (eggi ^ann ^onum 
rdn oib 0( reff tonunge oc (temni ^onum liing. XI. 

Urn j;e|larcono manna e; maQr (ei)pr. (1.) 

Urn jEonsOi meqia oc ^eCmanjierb. (2.) 

Um iamnaDarfci)iti > bcrfra imeOal. (3.) 

Utii griiial&n til ^eimanj;erbar. (4.) 

Um ;idi3Par cono niO biianba [inn. (5.) 

Um uniTftan etjTU (6.) 

Um ^nrriar fcuQbir cona fcal (tlca epfir jn'i/all btianba fine. (7.) 

Hot Wg leggia j:< ^itina faman. (8.) 

tt meq fcal gitif a ]i& er j:idr^aDb ^ejpir 6r60ur fina. (9.) 

Um ^eimanj:rr» foflur aj: brdOur ^enbi. (10.) 

Um uj:e(l Teffarmal e^jfir jn"amj:arinn mann. (11.) 

$T)mi retf er j:e|iama»r efta jabir etta brdbir eiju d cono. (12.) 

1^ annaffneggia ^itina ^5rar annaf. (13.) 

tf cona teg} meb manni unbir buanba finn. (14.) 

Um lanbfcijlIbaT leciu. (15.) 

Cngi lemr firibiungeauci m5fi A^eimiDi ^eimanj:i)lgiu. (16.) 

Siolf fcal uTO^cf cona forir fer raba. (17.) 

Um meq \^k er manna arji tierbr. (18.) 

Um ^oat er mabr tjerbr trijggroj:!. (19.) 

t} mabr feO firfft aj: tanbi. (20.) 

Um ^iuna rett oc mans biianba. (21.) . 

$Tiat cona mk caufia j:i)rir rdb bAanba fine. (22.) 

Um leofingia cau)i oc ^eraj cono. (23.) 

Um ^unba brd)j. (24.) 

tf ^aufr tierbr brepinn. (25.) 

ttm fauba bit. (26.) 

H^j: mabr [rri|ir i 6roft meO 3:e|larcono manne. |i(l feat ^ann borta ^onum pah 1 
Tftfi er j:f|la ^ajDi innan JieiTra .jij. mdnafta er ^ann j:e|li ^ana* nema jiprir Jieirra 
nauftfiinia facir [e jtejlat er [cilbar eru i trijlnuni re'tfu oc fni jbDur ^ennar oc 

Jvfr. Cap. 1-4. G. 51. Hk. 50. 

») For er? *) jptijtia — c. d. e. >) ai^pe — tilf. c A «. 222 Mldce 

Vat liribia vita fi. 

21 . (ss.) ))af tr ^if )iriDia oifa j:^ er mmn j:e|ta) ^Qnbum [aman. oc ft .ni. nirnn 
af > ^Q&r6toe00ia Oenbi. 

Km j^5r))a vita }i. 

22 flllf )iaf er Hmr i)(rmir manni. |iaf er vifa fi. enn ej: ma&r (Irjmir manni ))in]|. 
ot norma tnenn QDrum manni ji aj: ^inum fiar i ^linginu. 

Km .v. tttta ft. 

23 (s£j) ^igi feat [egia [mllti i garO bauOum manni nema ^ann ^aii nifni tiL 
en eigi feal eib fneria jtjrir bauft bri6|l. nema pw af eine er fcilf er i 66c oirri. 

Siv& fhal »ita ft forkta. 

^ (Ku) iStii [cat nita ji forcia fem allar [cullbir. beiba uf |iri)foar oc |id j;ullf at 
um fmn [e. oc teggia rdn nib ej: d er ^aQbit oc (lemna ^onum|)in$. nema ^inn (temni 
)irincetfin0 innan jimfar \i er nbm 1 tn ej: )ieir [eetfaj^ |iar p& er net. en eOigar 
ftemni forcianbi ^onnm |iin0. oc ni6ti )iar aUra nitna finna. £n ej: ^onum jrellfc 
[af nom.» \i^ ^allbi ^ann upp fcuHb oc feet nib lonung. fticri [em ^onum gejr fw 
fit .iij. merer nib ^neria iifbeijlu. ^n^rf er beibir eift finn eba opfar. eba |ioti atjor. 
en bcmbr fctitlbir tit afjparar. 0n um j:i(ir[ocnir |iffr attar er eigi mi meb tagati^ti 
[orcia oc ero fio^ n^ftar fil> |ia [cat ut beiba oc teggia ran nib. en ej: d ^ellbr. ftejmi 
5onum )iin0. oc ni6fi )iar nifna fmna. tn tf ^ann nitt eigi Tn& tuca. p& fm bombr 
af ^onum. oc fact a; ^onum f^ilpi meira oc rdnbaug fonungL ftn um \i«r jiar^ 
[cutlbir er nifni ero fit. fia [cat (lemna ^eim fit ]iin0ftemnu oc |iin0 [iban. en ^ann 
^aii cojli .ij. tuci [cuttb eba ninni ti)geiba. en bo'nbr jari af l^onum oc faci ^^^ 
meira. 0n um ptM [peE oH er gera um lenab manna, oc [ui )iar er jre [pillir ji. 
p& (temni ^ann fit ^lingflemnu oc liiuQ [iban. |ii tdfi bera niannsuerc &. oc [n^ ej: ji 
[piltir j:e. pi (lemni l^eim fit }iin0|lemnu. D^n ej: ^ann ^ejir [i)n j:t)rir [er. ^la ^aObi 
^ann u|)|i togeibum. eba bafi [em menu mefa. tn ej ^anu nitt Ooarfi. pA jrari 
bombr af l^onum ot faci aj: l^onum ^\ju meira. H^ [a er eigi j^err tit. ^ann er 
[ecr bauQL 

ICnt liinfctRtng ft ktmt rigt hi»in0(iidUr). 

25 (m.) ftn ej: menu 5aj:a bom fmn feffan oc cemr eigi cnobondffr annars. p& 
feat ^ann 6iba ^ane fit mibbago oc fefia b6m ftban. H^n ej: annarr fefr eigi finn bom 
igegn. pi er ^ann [ecr aurum .iij. en ^inn feat mata codbooaffr annarr^ (ticf fem 
5enn nitt boca i obrum bomi. M coma bibir cooboo^tfar fit annaro borne, oc 
bera ptir af jmHu meb ^inum er cnabbi. pi fcutu bibir at jmHu ^aUbnir |ieir bomar. 

') »f — e. d. e. •) fircia — i. f. •) [ aMSm — e. d. e. f. *) |ia - /. 

*) annat — h. e. f. Frostathings-Lov. (X.) 223 

Uii er fa ^inti )iriOi bdmr er meOia fcaL rOa iiti 6f mid fitiu. ^vnt mii )ieirra rr 
maOr oemii ^eimillDar tnannl at p^ fial i^fla fcila Hm jijrir. 

(Kin.) i^j: tna&r ^iftir mann ein(n||)an innan j:i)({i9. 0( tilQ forcia ^ann. |)(i fcal 26 
^ann fptjria ^ann at OeimiU finu. m ^inn ftal [egia ^elmlU fift.^ J^ tf ^^nn nidir 
^eitnili fi(t pi fcal ^ann grra ^onum ^eitnilt Innati j:i)(ti9. oc 5^a nitni tiiD. oc 
forci dann |ian ^anti fcal ^ann ^aj:a ^fim tneO fer. oc f^tfli* ^ann frtn ^anit mH af 
^ann meiDi) etfi. oc tmnl" )iin0 af. oc (i^i ^ann fit p\n^$. oc ni5fi oiffa finna 
aEra flicf fern tiifnl berfc ^otium. £n tf ^inn mH eigi reiDa. pi feat ^ann 6i()0a 
jTcmDum af )ieir teqfi ^antt fticu j:e fern ^ann er fecr. oc tiiiffar oifu at ^ann i af 
0iaDba. 0n ej: |irir oiUa ei^i (n)fa ^ann unban. )ii fcal met ^ Unti ^ann fif [cuDbar 
)iaban jijrri [em ^ann er itb^rri. oc fi^illb j:rffnbum. en ^ann er boDinn dOr. tn q. 
\i j:(rr fer ^eimiU. pi \t^i \^wm. afta ^ann face fit ^eimiUe fins, en ^inn<^ fcaf fac 
j:l en forcianbi [caf j^tjl^ia l^onum |iangaf fem ^ann [egir face ni\L tn, tj, pwt 
jpellfc ^onum fac. |ia fcaf ^ann jn)[dia ^onum {langaf fif .ij. b1ienba<> dinna nsfto. oc 
bidba ptm af ganga i fac jnirlr ^ann. en ej: |ieir oilia eigi. pi fcal \^wm, 5aj:a Deim 
meO fer. oc 0era fficf niO ^ann fem dbr tiar fagt 

Vtn tak tf maOr grnjr (. 

(Ko.) in ejk Dann j:ffr Oonum fac fU O^imiUs fine. )ii fcal ^^nn pwi forcia Oann. 27 
en e; miffir ^ane af ^eimili. pi fcal facia )iann er i fac ged y^m ^ann. 

l^anlifaU banli ot tr^gnvii vdtta kaap. 

(K"J) ^Qfti* ^ tnenn leggia ^enbr finar faman. oc ero .nj menn aj: ^odrefoeg; ^ 
Qia ^enbi. pi fcal aDf fn& ^aOba fem bomr bombL tn ej: j:e er j:e|t. oc tiifu pvi 
oilffar. ^iii fcal ^laf O^Qba. 0n fnig^na Qifni fiat er fceqfin^ar nifni er. )iaf fcal mabr 
baDba abtirgb .jn. oefr. en fiOan l^rifar eib up yd |itit. af |iat mil er \ni j:omf af 
|iat er or frtjggoa oiiffa ibtirgb. tn caupniffa ^ alia abra fcal mabr ^allba (ibQr0b 
6 ® .J. Brtr. en upp yii pv\ fneri ^ann einn. af Jiaf mdl er fo4 jomf. af |iaf er or 
niffa (ibDrgb. 

$vrff0 mtiQt aid SOrnn mannt. 

(ssnu) Umbob fitf fcal engi mabr meira manni af burbum bioba ne af meforbi 29 
\^t\[^x en ^inn er ^ann i focn nib eba nonu j^y'vt ufan focnir tonunga eba erti; 
bifcopa. fn ej: ^ann b^br annan m%, pi i^tyx^ Df^^n jiirii^arit mill finu. ^nerf er 

Jvfr. Cap. 26. G. 46. Cap. 28. G. 40. Cap. 29. G. 46. 

■) ^i fiat ^Bwi gcra ^onum Qtimiti innan jpi)((it. — tilf. e. A e. f. •) ^q^b — e. d. •) (Icmni— 6. 
4) msf — e. d. mtD — «. *) Rettet bertil af Arne M. fn Qonum i d.-, ligeledes rettet med lysen Blck 
i «.; (onum — h.o.f. •) idantm — o.t.f. ^) ttatft i»4Ha ~ e.d.e. •) ( — c. «. 224 Mldre 

^ann i at^ fortia efta tieria. at y«r fer ))(gar umboDo mann ej: ^um p^dii )i(|[ 
)iurj:a. iatnod ^eid maDr [em fitttr. ^tiarf rr ^anit ^erir oc ^ann |iai3P innan ji)(tU 
(Da ufan. 

|9«at JPifUt' nuati tncgn iKhna. 

80 (jstiiu.) tnd[ ^oerf {leirra er aUir j:T)({i9mmn ero & eift> pi fcal )iat ^urrgi 
riiij:a er |ieir boma [log urn' |iau tni( oE er ]ieir eigu urn at borma. p6 at jri 
l^verjii^ bauggiUbistnenn oc nejgiSbisntenn (Da namagar. H^n tf fri ^ntrjr j^iM-- 
ungr tnaitna (Da j:(eiri )jin0inanna r(ttra. pi fcal b(ra liingroj: aptr & |iin0. oc fcioti 
m^U ti[ .ij. jtjltna )iing9. fn p6 at (ngt berl )iin0 aptr. |i& (r (n$i biianbl [(cr er (^ 
))in0i 9(cc hkD ^onutn. ftn tf tnenn QerDa eigi [Mir ^ .ij. jrtjltna liinQi. )i£ ftal 
fdota fit .iiij. p)ltm jiings. H^ (j: )i(ir ti(rDa etgi |iar fittir. pi [cat fdota fit iffi 
IDttna )iin06. 5aj:a |iat par er aUir tierDa d ffittir oc i logrfttu temr. M er ^M 
fci|)at i funbr. pi er ftii mcett at fud feat (lanba m^l pdrrti \m j:i)Ui9manna aUn. 

Urtnia jkal bitnnlit pmtQt. 

31 (sgis) $<>nia feat buanbi neriajc at biii finu um jriirfocnir altar. n(ma urn {lat 
mil tin tr f)ann ^(j:ir^ ji i caupangi. ftn tf buanbi tr tace aftr i cau|)an0L pi 
fii 5ann fac til |l(mnu tit mot; j:ia[a* p6 at f^tain \t til b6tn9 ((|tr face. £n ej: )iii 
fell i 5o(rt tn&lit oar 0j)rt i caupangi (Da O^aDi. pi fcioti buanbi )iol til guD} at 
|iat mil oar giirt i ^(raDi. oc jorri oiim [ina I ^(raD. oc j;ai brautar tac til f)(iniili6 
fine, oc iiii bii taci oarDa. £n man9l(i0u oc lanbaUigu fcal at /rojtofiingd ^ forcia. 

||«ar mdl fkal f(rhta. 

32 (sj;;.) Sn tj. pai mil fcal forcia i ^eraDi fern giirt tr i caupangi. pi feat forcia 
at /ro|lo|iin09 retti. oc boma um at Biarceiiiar re'tli. en ej; |iat mal fcal fo'cia t caup* 
angi er 0brt er i O^'aDL pi fcal p^i fcrcia at Biarcetjiar re'tti. en borma um at iro|lOi 
Jjin09 li)0um [(j: i bom tcmr.^ Itu ^(jir maDr fort m6t fitt at lo0um /rojlojjinge. 
))at (r boma fcal at Biarcctjiar r^tti. oc bcr (inn oiftr i ptivx bomi" m(D fo>cianba 
fcutlb i ^(nbr nerianba. pi ^allbi oerianbi feftar (iDi j:t)rir oc ncmnbar oitni. fn 
n(mna fcal .iiij. bticnbr pi tr nteflir bua ^(imili 5an9 innan j:t)Ui9. oc ^ajri o(rianbi 
pi .ij. aj: iKim .iiij. tr ^ann md j;d til eiDar m(D f(r. (n ^ann fi^ljt ^inn .iij. fn 
t} Oann latrr (i0i ^Jii ndtta tr n(mnbir ndro. ))i rriDi ^ann .j. (rtO0ar 3:i)rir jangaojitf 

Jvfr. Cap. S9. G. 120. 

>) af — mgl. d. f. •) fitttr — er ndentrivl ndeglemt ») [ (jf(um — e. *) Sulede* fettet, 
«U det kort efter forekommende (vtopr noksom viser, at her maa heses fjvnyL i. og e. have ^trit, iumi c. 
og f. ^DCriu, bvilket meget let kaa nere Liese-Feil iitf. ^vmii, der i enhver Mbr., hvor BogtUven i ei 
er betegnet ved Prik, seer ligedan nd. •) jFeftir — e. d. e. •) i»iO ^iate — c. «. Id. •jmea ogiaa 

vis (oO at vcre tilfoiet med Ame M.fl Haand, meo igjen at nere niesteD ndalettet. ') Hfjiim — tUf. i A 
i Blargen mellem Klamrer med Ame M.s Haand; ligesaa i c orer Linjea med lysere Blck. •) [ mgL «. 
») tteti — 4. f. Frostathings-Lov. (X.) 225 

rn. en ejp ^ann er eigi {ii\fr. ^ er ^ann [adr af mf^U pi er ^ann lefU elO jnjrir. 
ej: [orcianDi ^ejiir eigi naft fil ntila fmd & ddmi. )ia 5a(Ii)i QtrianDi u|))] .«j. riOi 
ga fj: |iat er tneira ft en ti[ .iij. aura fUirmetinna. H^ facar^beri i oifta j:^ 
adt ^ er oerianOi i at QiadDa jtjrir tiatta ))i er ^onum jalla}. 

(siii ) JifJ ^^^f fifii* til n'ltie nil) tonung. Jia fcal finn 3i)tti9mann armaOr 33 
a. D^n ej: ^ann fca( fina \6tn fiatjs. |id furci ^ann fern ^ann nid. oc fn& fcal irmann 
a feni edi ^nem biianda. ej: ^ann gerir tifcil biianda eOa QOrum manni oc eigi 
armaOr faca ;i)rir buanda erfo$ eDa er(o^ nteira. ftn tj fimn iter. j:ari [a til er 
in O^jir aj: tecit oc beiAi ^rmann jiir find, en ej: ^ann lertr eigi laujt )ia (lemni 
mm t}tm til ^linglleninu oc fiing fiQan. €n ej: ^ann nid eigi aj:lita. \ti «fti 
m bombr atjarar at taca aj: l^onum jfi ^ina. oc teggi i .iij. merer, ftn )iat ft 

bombr l^aja adir faman. jSacaraberi fcal fo'cia ^rmanninn til nitio |ieff er niO 
)r. en bo'nbr tpa^ O^num oc Oaj:a fectina.' itn tf botibr ftjnia liDa. pi ero |ieir 
r .nj. aurum ti)lDum ^nerr |ieirra. H^n facariberi fo'ti niti aj: pt'm oc bcmbr adir. 
^aji Jieir nitit er niDliggr. 

Km r^ttarj:ar manna. 

(sssij ) ^audbr fcal taca at jnidr^tfi fmu merer .iij. M fcal firidiungi naj;a 34 

1 pi O^udbi rettr ^nera manna, oc fna fioerra annan neg fti ^audbi oc^ jiribiungu 

Km iiktic))tf0rQ «c iatnnan vift fttftrtt kiiikinlii oc tittnfat |iar nm. 

(Jtt»j ) ^f wa&r iamnar manni nlD berenbi. Oner fern ^on er. |ia er Jiat jnidf 36 
idorb e; ^ann fcirfcotar. £n ej: ^ann malir nib O^udbmann. giadbi .iij. merer, 
omum manni .ij. merer. rec9|ie0ni .jij. aura. lei)finjia (fpni)* miirc. [oc fo^ ^inn .iij. 
i mijrc* Siljnnetit fcal jnidre'tti ^nera manna, nema Jjijrmflamanna. tn .jjj. peninga 
i etjri 5nem ^nart fem gengr oe^it eba talf. £etjfin0i .nj. aura ej: jirelfiabl l^ano 
jljrt en ej eigi er jbrt. ^la er U^ more, ftn ej mabr fadar mann fannforOinn. 
fcal Oann bata Oonum jnidr^ftL Sn tf mabr iamnar manni nib op eba nib 
; eba nib eitt^nert coicinbi liefftpna. pi fcal Oilj:r^tti uppi. £n ej: menu meelaj ida 
[oc oeej:arj ptir^ pi fcal orb orba ^emna. 

Km fdkn «tO kono mlrt)pa. 

(mm) ^J^mabr nid fo'cia cono einleopa. pi flemni ^ann ^^ni^ ^eim oc fna 36 
-narmanni ^ennar til ^eimilia ^ennar oc foii cnebi fitt mil en ^on taci fer 

Jvfr. Cap. 34. G. 200 Cap. 33. G. 196. Cap. 36. G. 47. 

>) ant — mgl. b. f. ■) Saaledes rettet af Arne M. i d.; saavel her oprindeligeo, som i de ovrige 

Tifler rqa eller Ti)ta. ■) Saal. rettet af Ame M. i d.; i A&krr. ellers futtina. *) Rettet i d. (af 

t M.) og i e. til at. *) () maa her Dudveodig tilfoiea. *) [mgl. e. e. ^) [Saal. i alle Abkrifter. 
iarkoretten, hror dette Sted er beelt optaget, ataaer: "(Sa tnia}." ") ^mni — mgl. e. d. e. f. 

29 226 iEldre 

vamarmann ii^6onnn ptim mannl rr ^ana itti ntrft iDr. fhi tf fjott b^&r ftcfr 
6omum mannu pi f^tfir ^on |i)rli3;arif fom fmnL tn tj. meer ^ er fu er ^qM (i|ir 
laDlr ne 6r60lr. ^ [cat ^on 6i60a urn iamnbomum mantii jeDr finum. dva (|tt 
fama ej: j:aOir oc 6r6Dir [i;tn oc gej:a |ietr eigi gaum urn ^mnar |an |ii 6lo0i ^on 
urn iamnbomum manni ptim. 

Km tiUnfwc kurnna rj; lo|ltn«t urtQc. 

37 (siso.) Hu er urn rettaryar romna. ^uerr maOr ii juHrefti urn cono fiiii. 
^aullbr k merer .iij. ej: ^on er lojlin. H^n eitia [cat fio^: ^aja reft finn. oe feat \k fcreii 
rr ^on tiiH ftieati r^tt er [a ^tti er tiKjl itti ^ana. fn ej: meer terOr lo|lin. pi feal 
f& taea er ninajlr er ((lean re'tt & ^enni fem ^ann li at taca i \ii\pm fer. £n ej: Hob 
fioli feat |iann r^tt Haj;a. ftepi f& )iing er foenari er re'ttr. 

tfj: Ii0na lt)ftt kitrl cttit kono. 

38 (suitii.) fj: cona manne (^ftr cono aDra. ^ann feat borta \^i[pm minna re'tti en 
biianDi 5tnnar itti i fer efta j;aOir ^ennar. oc fe |iat aj; ^ennar j:e teeit oe fna ej: ^on 
(fen oe fffttaj jtjrir. fn ej: eona manne (pftr mantu pi feat biian&i ^ennar borta 
lullr^tti a; ^ennar t^L tn einti maDr feat taca rett i jriitfri cono ^tierri nema i 
j;e|lar cono manns. p^x feat jaOir taca oe j:e|tar maDr ftican fem ^oerr er borinii tit 

39 (Kpij) tlQir menn er ganga ^ufft ameDaL oc ero eigi |it)rmfta mentu oe ero 
^eilir oc tiiiia eigi Qinna. pi er \i fecr mdrcum .iij. foi cart fem cona. en irmadr eOi 
annarr maOr taci )iann mann meD oattum oc \^^i tit liinge. I^n jtembr tjana teijfi 
^ann pi .iij. mdrcum. e&a ^inn j:en$ti fer er liangat ^ajDi fem ^ann niOL 

I^Ditt l^rir ))tirl |kal db^tgit). 

40 (Kstiiu) ^aObi \^\im u|i}) ji)rir |ir(et finn 5er(en;can orOi oe eiOi eDa pm er til 
eemr i orOi eDa nercL tn tj. ^ann [etj|i) yii drottni finum. pi feat ^ann ^ajra ^igtt 
^ann jiirir j:jmt e; ^ann ntcr ^onum. tn ej ^ann nid eigi. pi taci armaOn oc 
W^ W^ W^t ;iint oe n^ti fer. H^ buan&i i toft at tetjfa ^uO ^ane .nj. aurum 
tdl&um. oc 5^i fiilj:r lireet fmn. tn vf. irmaDr nill eigi beria. pi W\ buanOi 
lireel fmn. I^n tj. iittenser )3rall er oc temr ^onum mii i ^en&r. pi fcal brottinn 
^ane felia |irfft )iann i ^enbr faearibera. en ^ann fcal pina ^ann til fannrar fogu 
foa at ^ann fe ^oirti verri at oerbi ne verci. en buanbi taci |)r(et fmn fiOan^ ej: ^ann 
er fcirr oc n^ti fer. I0n ej utlenjcr Jirall legjir yd brdttni finum. nu feer ^ann Jiral 
)iann fiOan. pi fcal ^ann Haj:a gellban ^ann jnjrir jimt. eba buanbi Haj:i lireel fmn. 

Jvfr. Cap. 37. S8. G. 197. 201. Cap. 40. G. 68. 69. 163. 
*) mnr — m^. h. f. *) mu — tiUl e. 4. «. Frostathings-LoY. (X.) 227 

^ ej: pr«]l t(i)pr yri brotfni finutti Innan Uga v&trti ot uitmjt^lti$. T^i [ei)fi brottinn 
5and ^ann unDan meO .ij. aurum fi^rtnum f^ ptlm er toe af umiln0la (aufn. en 
utan [aga n^rra at ^d^l ntdrt. 

(jijij ) ^1 tnftfti" fitr 4 ro(|bafi en annarr I^IIt toff unbir ^onum itjrir jtaman 41 
fdOuU |id [cat fi giallba .nj. aura, en ^a[j:a more jiirir aptan fbOut. fn e; ^mn 
j:ellr a; bati |i(i er jniDrettl u|ipi. tn tj ^mn |Ieint$. pi er [em ^ann ^aj:i [i&\jx 
Qdrt ej: ^inn nid er iprtr nerbr. fn e; ^ann (e^gr etti u ^ li tonun^r etti A pxH. 
£n tf (p|lr roff |iat er cona fitr i bati. pi (iggr iamt nib oc unbir carlmanne fe 
(oftinn. en ej: ^on jellr aj: batL borti ^enni ^a^tetti. en biianba ^ennar djninbarbot 
^ q l^jlr roff nib garb bunbit giadbi epri ^eim er i f£n tf mabr tecr roff manna 
^nirfii fern bunbit er oc ribr i brott jri ^onunu |ieim fem roffit i. ^ann feat bda 
aurum .nj. fi^jrmetnum ^audbi. ^fti more drbomum manni. |irimr aurum reeeiiegni. 
.ij. aura ^ (eijfmgia. 

Km ctmat prnmnt. 

(;i.) pit er annat ^omsmi ej: mabr teer feip manna meb drum oe meb pilivm. 42 
^iri er eiganbe fer eba eigi. pi tiggr |iar fama giaDb oib oe fama f^tttil in ^vdrt 
fem mabr teer roff eba feip pi f^ttfi \i dbtjrgb er toe til )ieff er aptr eemr. 

Vm fnnami .tg. 

(j;ij.) fhi ptA er .iij. j:omffmi tf mabr teer fereibi manna tf ^ann lerr tit )iin00 43 
eba til ttjrtiu eba j:err ^ann leibar fmnar. pi er oe > fama 0iallb. tn tf mabr teer 
roff manna i ^aga iiti eba feip i' naufti at uleiiji ^ina er L |3ar feat eigi meira 
giaDba en .ij. aura filjtmetna at i^m^l in urn oQ j:omenni oe ij^ang pi feat 
^nerr giadba j:ulla feet, ^oegi margir er at noro. 

Km dfttttji. 

(siij.) ionungr i dli^ d^ang i ^irbfeipum finum oe a ^irb^eftum. en pmfl i 44 
etil aj:ang i finu ji in tf mabr ^ittir prffl manna i ^e|ti finum eba i felpL pi i 
^ann edi i fer p6 at ^ann fe barbr. en brottinn ^ana giallbi etti ifwif^ l^ntrt er pxtt\i 
teer roff manna eba feip. 

Vm d|ctt0 tf mcOr lit atcimt r0||r rQc ^t]i. 

(;uy.) f I mabr ter manni roff fina eba feipa. oe viQ \i ^(^a at |idi? fmni er 45 
leb nan en 5inn j:err til er te'bi oe teer a; ^onum Unit, pi giallbi \i iftaif^ er itti 
feip eba roff. en tf ^ann ^tfir lengr en lit oar. pi giadbi \i iljcang. 

Jvfr. Cop. 4/--^-^. G. 92. 

>) t<9|ingia (i|iiL (qri — •ynes her at vsre adeglemt,rjfr. Cap. 46. *) oc — mgl. e. ') m — c.d. e. 228 ^Idre 

Km flat tf ma&t «ciiar ttf[. 

46 (siiiu) # ma&r fern* ^ roffi manno fogL pi ^iaODi aura .itj. fit ej; Ijali 
Dofigr aj:. )id fta( mefa roff. en ^inn reiDt )i(im oerD j:t)rir er atti 0( ojiinbarbof * i 
oj:an. ^aulli)t aura .uj. en drbomum mannt f^&\jti more, reca^te^ni .tij. aura. IrtjfinnU 
ftini .ij. aura, en (etjfingia etirL en filjunefif er drborinna ft. en [aegKt |iDrmf[amanni 
je. H^n ej: maOr l^flr tenn or ^bj:fii roffi manne. ^aji fii roff er laufl. en ^inn uert 
er dfti oc bjmnbarbof a ojan. ot fo^ ej: ^ann ^og^r ^a(a aj rofli foa af roja j:i)I||iT. 
I0n tf 5^fteBi0 ner5r 5ftJ=i f" fi^ljan [^nerr abijrgftan.* en ej I^flr 5f|t' ft »i||i 
nauOft)nia(au|t. giaD&t bj:un&arb6t ptim er ^eft ^ e|ifir pm fern ^ann er ma&r fiL 
£n tf maDr tecr ^epfing aj: rofli manns ft)nr r&d ptf[ er a. giaDbi aura .iij. ptm 
er i ot )ieff dbtjrgD ^ roffi oc oDum uercum |ieff (ii ]]eff er eigan&i temr ^bnbum i 
ot fneri ei5 ji)rin tn tf top fterr or ^bj:Oi roffi manne. f6 er fecr aurum .ij. fn 
tf roff rennr eptir ri&an&a manni. pi (ati ^ann roff fit oardoeiaiu ji)rr en ^ann f)(^ 
riOif um .iij. biri. e5a ^bt^rgij (lilpt eOigar. H^n ej: ^afa ^dggr aj: naufi manne. 
pi ftal Qiallba ^i(j:an etjri fUjnmefinn ot (ipnbarbot fern ^oeroifna ftal )iar er^ 
maDr gerir fped i bt^e manne. 

Mm i|orRiiii0 ot rifnn0. 

47 (jio.) H^ ej: maOr (eg) meD jiridieri cono i ft69i. ot gefr fun meD pt'mi com. 
pi ^eitir \i rifungr. ^ann ftal fata f(itan reft fern j:adir ^ane iitl £n tf ^ann 
(e03 meD jti^teri tono ^eima ihtf'^ I ^ufum. ot getr ^ann fun meO |ieirri tono. pi 
^eitlr \i ^omungr. ^ann ftai ot fata ftitan reft fern jiaOir ^ane. H^ funr liigborinn 
ej: 5onum er jteffi 9ej;it fri ^orni ot fri najipi. ot eigi eDbra en {ireQftrum. oc t$c 
^ann ^tiirti til reijie ne tit reto. pi fcai ^ann taca ^iriDiungi minna reft en j:aOir 
^ane. en ^ann feat uiQ engi mann )iT)miaft. tn tf lirborlne manne fpni er fxtifi gejit 
oc amboftar. oc gejr j:aOir iretfi eDa ^uergi bauggiUbiemanna ffffborinna er gejT. 
pi i \i maOr niD engan mann af ^tirmafc. in tf ^ann j:ffr cono ^rborinnar at 
fciium oc at iogum. ot getr bom meD ^ 5^nni. pi f\mrfti )iau a|itr i iit at retfi 
finum. ot tati rhi eptir loDorjeDr finum at feti oc af arjrfbtu allri. en |iau biim ^eita 
betiyeDrungar.'' 

€f mtnn kanpad) roHnm aiQ. 

48 (;ioj.) tf menn caupaj roffum niD. iaga laupi retfu. pi feat |iat ^aDDa. en 
aptr mi ^crra innan j:imtar ej: (ei)nanDi (eftir j:inna{ 1 in pt^^ir em letjnanbi teftir. 
DetiiD oc biinbi. tniDDrag ot oam^ellfi. ftiarjrt ^ eDa (taft. H^n |ietta taup mi eigi 
flifaj nema innan |imfar fe a;ifr jrorrt. Jfn tf maDr er iftrti fmni meD roffi feijptu. ot 

JyfSt. Cap. 46. G. 96. Cap. 47. G. iOi. Cap. 48. G. U. 

•) $jntnDeldt — 4. /". «) [ d iijrgDatt ftflerr — t. f. ») f)tft — mgl. 6. /". *) n — ngi. ». f. 
») ^(imt — tilf. e. •) tiiD — b. f. ») itdyeOringar — e. d. e. •) (liaqp — e. 4. c Frostathings-LoY. (X.) 229 

):i&r pr (oft i innan jimfar. )ia fannl |iat meD eineeiDi at \i (il|lr j:tnn} & initan 
jpimtan rn )iat fe ^ana fimi ej: ^ ^ann tmr tiiO aptr at fffxn roffit oc (fggi oiD 
ftnariOi af nauOftin oDi at ^ann m^tti eigi j;(rra^ roff ajitr innan itmfar. oc tad 
fiOan anDoirOi fitt m ^inn roff er ffQDL Ot ej: onnur [peQ Oaj:a fiDan ^ gorjc ii roffi 
manna aj: ^ine tibll&um er meO lor. mrti ))at fannf^nir mmu en ^inn ieiDretti er 
roffit 5(ij:&i- ^ (J Ditin vlQ etgi oiD tata. pi btoOl ^ann ^onum meO niitta .ij. oe 
fegi ^ann a; fina abtirgO. en tf ^«m ^eQbr )ii enn li ner&L pA teggi ^ann Oonum 
ran viD ot reft lonunga oc (lemnt ^onum ^ing. XI. 

Urn jpepanono manna ej matir Ur}pr. (1.) 

Urn jporrsDt meijta oc ^elmanjerO. (2.) 

Urn iamnaOarfcifiti' borfra dmeOal. (3.) 

Urn grifial&n fil ^eimanj:erSar. (4.) 

Um jtdi^ar cono tiiO buanba |lnn. (5.) 

Urn uuirftan etiri. (6.) 

Um ^tieriar fcuDbir cona fcal (flea efifir p&feM btianba fine. (7.) 

noT Wb IfgBia j?^ ^iiina faman. (8.) 

tf mtff fcal gitita )i& er jpidr^aQb ^ejir 6r60ur f(n0. (9.) 

Um ^eimanierD fojlur aj; brdOur ^mbi. (10.) 

Um iij;f|l feffarmdl epfir jn-amiarinn mann. (11.) 

$nem ritt er jeflarmaOr eDa jatiir e5a 6r56ir etgu & cono. (12.) 

^ annafttieggia ^iiina ^6rar annat. (13.) 

tf cona leg) me5 manni unbir buanba fmn. (14.) 

Um lanbfcYiabar feciu. (15.) 

Cngi femr JiriDiungeauci mdti u^eimiDi ^eimaniQlgiu. (16.) 

6iolj: fcal lirorct cona j^rir fer raOa. (17.) 

Um mei) Jid er manne arj:i tierDr. (18.) 

Um ^tjat er maDr tierDr fnjggrojji. (19.) 

tf mabr fea Jiral aj lanDi. (20.) 

Um ^iuna xiit oc mane buanba. (21.) . 

^uaf cona m& caupa j:r)rir riD buanba fins. (22.) 

Um (erifingia cau)) oc ^era} cono. (23.) 

Um ^unba brdp. (24.) 

tf 5aufr tjerbr brepinn. (25.) 

Um fauba bit. (26.) 

ttf ma&r [etjpr i 6roff me& |e|lartono manne. \^i [ca( ^ann borta ^onum ynU^. 1 
retti er j:ejla ^ajOi innan lieirra .jij. mdnaDa er ^ann j:e|li ^ana. nema j:i)rir jjeirra 
nauOftjnia facir fe jrejlat er [citoar eru i frijlnum re'tfu oc f»4 ibOur ^ennar oc 

Jvfr. Cap. 1—4. G. 51. Hk. 50. 
1) For rr? *) Jfl!)tia — c. rf. e, ») ^tf% — tilf. c. <!, «. 230 ^Idre 

yttXivHti f^ ty yttit eOa aporrttDlemannl tr tmt at ^ane riti fe fi( at l)on ^ fe i 
brottu. pi fQrri dann [^ritar eiO eOa giailbi ftict fnii ^mni fcQabi dfiman j:t)(0ia. 

2 /aDlr oc mo&ir fca[ r^5a ^iptin^um Dortra fmna tU \i maDr er gipfitijianiiallr 
rr at. fti m^a ^eitnatijiijtgiu mi arj:i (|i|]tin0armann9 rii^a. nema um^ unnb [r.* 
H^n t} bcrtr oer&a j:dDur fine ai3;ar eDa moDur e5a 6roDur. eDa f^vmlie ai^ar tr |isr 
Tier&a. en fumar giptar m fumar itgiptar. ^ ftulo )iter tr fidiptar eru tata fui mitit 
aj: iif(i|itum arj;i fern p«r ^ojDu tr giptar eru ^eiman. 

Vm iitmnaOctr pUpti tU atf». 

3 fn )i6 at allar fe ^eiman siptan oc er eigi ftiiit 5eimai\);t)l0iu til iatnnaOir 
|itirra i milium. ^ taei aj: fi[d|)tum arji [q^ midt fern fu ^tifU tr meft t^^ 
^eiman [ a meDan nin; tii.^ 

Km gtt)i> Uu tU ^timtnftxHn. 

4 (!)ri|)ir ptir aQir er (^Dir eru til ^eimai^loiu. oe eru ptir metnir oc mpdir i 
^entir |ieim er conu f«r. pi i ^ann pi iamn^eimila fem j:adir eda moOir Uti ^eimaii 
j:i)l{)ia. 11^ ty maDr fegir at ^ann UOi eigi til |ieff |ieirra gri^ia. pi foeri ^ann (tn$< 
eidi carl fem cona. en ^ann forci til iammpcile giiitinQarmann tonunnar. oc temr |iBr 
eigi )iri5iun00auci i mot Sn tf etfia gi|]tir (it ^eiman oc Ifrtr meta y( annarri 
manna i ^eimaT^lgiu fina. oc ler ^inn til er dtti. pi a ^ann ptA iamn^eimiDt fem 
)iat er ettian 4tti. itn ty maDr tnt^t eigi til |ieff ^a;a let pi fijni med einaeiOl en 
deimanj:t)l9ia ^ennar*^ )iui minni. 

5 iarlmaOr fcal conu etjri xiH^ meDan )iau ero ^iun oc er iifcilt |ieirra ameDal 
nema pm einu er fcilt er at |e|lum eDa at famjangi^ |ielrra. |iat yi fcal ^on fiol; 
i6i|rgia3 oc jnjrir raDa. tn ty cono manna tomij tutjr til ^anba oc eru itmagar 
i ei3:b fieirri en eigi yi fcal buanDi ^ennar |i)rir fieim D!)09ifi< oc gera jrtjrir pm 
roDr oc reiDu. en eigi fcal ^eimatynilgia d^nnar aj )ioi ^itierra er l^fing temr i i 
oDDr^ufi. £n tf ji tr i ei^rD ^eirri. pi fcal nirDa iarDir oc laufa aura aDa oc Ijiya 
^ann meD ibijrgD oc meD ivt^^l oc greiDi flican etjri a; ^Unburn fer fem ^anti Ul 
nema lanbaleigur par tr ^ann toe fiDan. 

Jvfr. Cap. S. 6. 52. ') Rettet saaledes af Anie M. i <(.; ^ann — de ovrige. *) urn — mfji. h. f. ■) Heraftcr ct 

Aabning som til et Ord i h. f. *) [mgl. c. & ■) tr — tilf. Ante M. i Margen id. *) « — tilf. cf. 
a — tilf. «. T) Saaledea i alle Afikrifter; for (atBuangil Frostathings-Lov. (XI.) 231 

in ty. dann tot im^wx et)ru )i4 fvrr ^on fio^ tit iiix fina. H^n ej: ^ann iijir 6 
Icngr. )ia reidi a; ^tnbi fer fofi tntjdt [em ^ann foe ei3:in9tuin ^eima' oc fQeri at 
ei^i fo( ^ann meira. fn ej: (ona miffir 6fiani)a [ina. oc ^ajl )iau .;;ij. mdna&i fatnan 
oerit ^ i cona )iri&iun0 i Ux oc i (aufum aurum oDum oc cte5i fin at ^ornaOi. 

Vm l^vrriat fknU^ir. 

ranbdUigu feat ^on ifica [fcuQba ocianbeleip' at|iriOiungi oc mpm fcuDbum 7 
i)drum. fn cj: )iau biia & annare tneggia lorDu. \k fcal ^odrti fieirra iti^ia iorO 
^ o&ru. j£n rj: ^on cadafc ei^i daj:a j:^ fitt aHf. i^i 6i6Di ^on manni utn mm fina 
oc utit focti fina iambomum m^nni )ieim tx najt itti ^ana. at forcia ti( j:iir fine. 
ixi tf ei3:in9iar ^ine bauDa fe^ta at ^on 5aj:i |i^ mtira j:e. pi forct ^eir 5fitia. in tj. 
Iiau daj:a ei0t ixy tn^na&i faman oerit )ia cQebi ^on jxix fine |ie(f er ^on talla) miffa. 

H^j: ^ mabr gengr i bil mtO ectiu eba mtO mcQiu. pi i ^ann |i6 eitt i buinu 8 
j:i|rr m ^au 5aj:a .j;ij. miina&i faman oerit. |ia (eQgta (dg j:^ )ieirra faman. H^ ej: 
oreigar a\.^ toma faman at ianbe lopm oc aucas ^etm Tf-i. ^ O^i ^ann .ij. luti. m 
5on lirtbtung berbi i (anbi oc (aufum njrL in tf annattveggia miffir annare niD. 
oc ^ir^tr (iibrpeuitni. Qinni {li^ tib til fiix fine en .ij. fciiQcmir menu oc r^ttnomir 
fanni eib ^ane eDa ^ennar. m ft grribi} rpfir loQum. I^n ej: caupir idrb meb 0ri|ium 
(ba iaufaje eba biifi cono ftnnar oc [ij:ir don donum (cngr. ^a fcai don pat eitt 
daia i idrbu aj: drjum d^ne fcm dmni j:i)i9bi deiman oc firibiungeauca meb. enn 
p^ at dann (eibi dana til bdcar. fccDting at taca. )iQi at (09 riuj:a |iat mii. oc 
(aufaje er arj:ar greiba i ddnb dntni. in ej: don tecr ji i erj:b fiban er |iau tomu 
faman. oc nerbr |3at fi i idrb reitt. pi fcal fu idrb dennar. 

tf| atrq fkal 0t]ita ^i n jiit^aVit l^ejrir btdOnr ftat. 

if m«x dej:ir j:i^rdallb brdbur fine, pi fe^ j:dborjn'embr oc moborjTembr foeineine 9 
(lict d^ni til deimanjploiu aj: j:idrtutum fueineine fem fieim fpnij er dUdQuaflir eru. 
en tf pi fcill i ^a r^bi |ieir bauggidbie menu er arj:i ptixxa eru nffjtir ej: ^eir 
di^a Qit til. in t} arj:i gejr pi fdc pi er di^tin er jniQtiba. at ptix dt^i tecit fi i 
gipting ft)|tur dane. pi ftanbl fa jnirir meb eineeibi er fu fdc cemr a ddnb. in t} 
einndoerr tierbr fannr at |iQi at dann daji til pt^ mutu tecit. reibi flict^ upp \m\nU 
num fem dann tdc mfituna oc deiti brengr at tierri. in urn jtam rib fieirra manna 

Jvfr. Cap. 8. Hk. 52. G. 53. Cap. 9. Hk. 53. 

') virOan — o. f., ogsaa opr. i d., men rettet af Ante M. til lioirDan. *) Maaskee (cnnar? 

») [ Syne» at ittaae aldelei OTerflodigt *) t^ tf — c. i. e. ») .ij. — mgl. b. f. •) ]ii — tilt b. f. 
') fit — c. e. ') fi — tilf. e. d. e. 232 Mldre 

tr nil ero fit fcitoir. p^ fcal Qon t'lQi eiga (0|t tnetra af (ata fer fit l^eimafi|i)(0iiL fi 
tf 5on ttcr annati ueo m nil er fcUt ^ ^allbi ^oi af eins af 6r6Dir ^ennar nitt )i(j)ir 
^ann nerOr jniQtiDa. 

Km l)nm«ttj;rrO f^ftur. 

10 £f bToDir flififiT fjjjluf f'ma meD jtanba raDi [6 er fll3ff er. ot eru fumir I 
iime0O. pii fcal ^af ^aOba [o^ fern )ieir oerri aDir jruDfiDa. 

Km lijErft tiUat mil rptir jaramjEatinit mann. 

11 if maDr fnnjpir bottur manne eba tono. fOa nibr ^ann eiff^nerf nm |iat tr 
mabr d r^ffarj:ar 1 oc er ^at oQum [mbnnum ^eijrum ^ cunt, oc j:ellr fud ( jri at 
engi ^ cemr jefla i mat fieirra. pi & ^inn fom Qib at3:a ^ana ej: ai^:! 5<?ir fOM 
rptir ^inn bauba. I^n pi af rine [cat at3:i Qreiba |iann reff er iijeftr nan q; ^iiu 
jfidrtufir uinnaj fit er j:ra er jaUinn urn jtam jortajeeijri oc abrar fcuttbir. ^»irt 
fern ninj tit ^a^effie eba jnidreftie. 

Ham titt n jpatttr d d tdttnr. 

12 Itlabr ^verr i piMtii i j:e|larfonu fmni iamf fern eigincono \vi tengi fern fciit 
er. en ej: ^on fifr deima i jbbur j:tefi eba brobur. |ia eigu |ieir oc jniUreffi i Denni 
fern jejlarmabr ^ennar. 

tf ■iinatt«<00tc Ifi&na \f6xtr anntl. 

13 tf mabr i eipa> cono fer oc tegj ^anti meb annarri tono. 5v<irf er ^at er 
ufan pff eba innan ^iiiy. giallbi ^enni .iij. merer ^oerf fmn. 

14 tf cona teg) meb manni unbir btianba finn eba fcitfc ^on nib ^ann factaufl 
moti gube tbgum. |i^ ^ejrir ^on j:tjrir9brf munbi fmum oc ^ribiungeauca. in q 
bilanbinn bpr ^enni famuijl. en Qon nill eigi. pi feat oQum j:iirtufum biianDi 
^ennar narboeita (meban ^on tij:ir. en fiban fate \i ^eimanititgio ^ennar)^ er ^^ er 
ai3:i l^ennar naflr. oc engan ftribiungaauca. tn tf pm fertta] i m^t fin oc fecr ^ann 
nib denni.'^ pi j:ari j^i ptim fem m^t ^eirra nftri fpeQatau|t in ej: ^enni nerbr fa 
gtorpr opfar mrir. pi feat ^ann pQ j:i^rlufum narboeita meban ^ann er lijra. at ^ann 
oiti ei0i<> nib ^enni fata, en ftban j:ari fem itir nar mstf. i^n tf ^on ^ejtr eigi 
oerif nib ^ann (|to>|i tenb. oc ^eifir ^on T)j;irbofum nib gub oc biianba finn. oc b^br 
biianba ftnum famoijt en ^ann nill eigi eiga O^na. pi daj:i ^on ^eimanjrtjtgiu fina. 

Jvfr. Cap. 12. G. 197. 201. Cap. 13. 14. Hk. 54. 

>) [^n)Tum mdnnum — h. f. *) tiQi — & *) Saaledes rettet af Arne M. fra rrinBB i d. Kni|i- 

&. c. e. f. *) ( ) mangier i alle Afekrifter, men findes i det ntesten ligelydende Cap. i Hk., ligetoB of ■ 

det tilsrarende Cap. i den nyere Landslov, og er aldeles unndneriigt for Meningena Skyld. *) Hani — 
mgl. e. d. e. f. *) (igi — mgl. h. f. Frostalhings-Lov. (XL) 233 

oc fi0i |iriOiun(|0 aura, tn ^ bitatUiJnii tiid j:irra ^ana^eiman^erD finnu at fegir 
ivi at ^ana 5aj:i ^ jijrrmeir flitr gtviir ^mt. oc Qar ffi facarQipf el^i jijrrtneir t^ 
^endi ^ane tiid f^mn foa af monnum Q(tri ^njrum cunt |ia ftanbi ^on |t)rir rtnaeiOL 
oc ^aj:i 5timanji)(0i) [tna tf f\mn mH eigi tiiO ^enni faca. m eigi lirt&iungdauca. 
£n ej: meinUiti [unDrar famvift )ieirra med )it|| raOt er fundra i at guDe Id^unu 
5^i fitt j^^ ^nart fieirra. l^n ej: (maDr)^ fertti) vitt mann Jiann er Ugit ^ej;ir cono 
fjane. ^la feat [a ueita triigOar er cono i fn i;j: ^ann tecr cono fina I 5iufca|i aptr 
oc jnirirtiggr ^inn ^ana finn annat meOan |iau eru faman. pA er ^ann trt)ggroj:l 
iamoel fem ^inn ej ^ann oe^r i trpggoar uf|ii(Itar. £n ej: buanbi conunnar oinnr 
fiDan i ^onunt. ^ oinnr ^ann i trtjQ^rojia manni oc ugiObum bttQi tonungt oc 
jtonftum. 

ttf miebaudi uerdr ^iuna ttieggia. oc an&aj cona ^ane eptir .ij. |io|to(a mep 15 
Oaga^ er j^tirftr er i fumru \i& [cat buanbi taca lan))|Ti)UD um ^auftit eptir aj; ^ennar 
idrOum oc erfi greifta orpm ^ennar aj: Jieirri fcudft. ttn cona jiil^i fmni fcuHb Jielrri 
attri er utelin er oc jiriOiunge auca. ner^i er biianDi ^ennar jellr jrra. BU tj. maDr 
5ej:ir tecit mala i idrdu. oc anDas annarrtoeggia (anbsDrottinn eDa umbobe mabr 
jriirir |iann meffubaQ. ]ii a leigu (Ubi)^ einnar ^ arbar mdta. I^n ej: tanbabrottinn 
anbaj eptir pm meffubag. ^ ii teipUbi .ij. mata arba. ^a idrb ^ eina er (anbe^ 
brottinn anbaj i oc abra ntrjlu eptir. 

tftgi knnr tiriOiiittgeiinlit indtt ti^rimtUt lftmmp)liin. 

^oerr ^iptingarmabr er rettr (er)^ at cono lati aQt oera ^eimiOt i ^eimai^tgiu. 16 
en ant pat er forcia [cat at tdgfocnum. pa [cat eigi pribiungeauci coma tn6t poi. 

% jtc^nbr tiilia eigi gejra gaum at peim conum er peir eigu j^urtr at Dt)99i^ 1'7 
oc |6 par fi^ijar [er atuinnu. par [culu raba [d6 [inu rfibi [em par uilia. ftn par 
[[cat eigi jronbr engan* re'tt ^ poi eiga. nema f^on liggi meb manne. pa [cat ninajti 
nibr taca rett ^ ^ennL ^o^rt [em ^ann er i bauggiObi eba nejgiQbi. I^n ej: .ij. ero 
iamnanir couunni at j:ranb[emi eba j:[ciri. abrir i bauggiObi en abrir i nejgillbi. 
taci aOir cinn rett. oc [cipti at manntati oc at mannmergb fm imebat at iamnabi. 
f n ej: [unr er at jurjla barni. pa [cat ^ann erti i jt)r(!a re'tti oc [oti peim er [iban 
verba. i<* itn [a ^eimti rett til ^anba barninu er n^na(lr er i nej:gillbi. ej: a; jrebr 

') ^Ofir — *. d. f. •) ))a — tilf, 0. d. e. ») Tilf. af Arne M. i Margen i d., gaavetioni af en 

i>enere Haand i e.; oprindelig mangier det i alle ACikrifter. . *) Feikkrift for 08}? ') tiBi er tilf. i 

Klamrer i d. og over Linien med en anden Haand i e., mgl. i de ovrige Afskrifter. *) cinn — d.; rime- 

ligviis Conjector af Arne M. ') Saaledes b<>r udentvivl Ordet Icset, hvis det ikke er en blot Feiltkrift 

for iirD? *) Tilf. over Linien af Arne M. i rf., med en anden Haand i e., mgl. i b. c, (. *) [Saaledes 
i alle Abkrifter. ■<>) fn Qi funr Ac. — aaalede* i alle AiiArifter. 

30 234 iEldre 

6am$ifi$ er af ^mt%. m tf t^ oOmtn er af ^eimfa. ^ l^eiititl laOir hwMvu 
6ariiinu til ^an^a ot l^irOl tU |ie|| er pAt er luQfi&a. Ifn e| bamit anda) l)(^ [i 
rfttinn er fjellbr. 

Vm mei) )iii er intnn* etfi •nrOt. 

18 mcer fu er ai3:i tier&r. f^ntrftis arj:i er ^on oerftr. ^on mii gipta fic fi^y: )iein 
er 5on tiiD. fiil er ^on er .p. vefra 0omuL tneO |ietrra irtmba r^&i er nanaflir ero 
0( Qitrajlir. baOi i bau00ilU)i oc i nej:0iQ))i. 

Km i^vat ma5r ontStr tr^tgroj:!. 

19 £f maftr r$jT trijojiiaT |ittr er \i ma5r tnjjDi er ^ann uar arji. pi mtn 
^ann ei^i frt)ggroj:i af meira j;e en ^ann tiar arj:faci e^ifir pmn mann er ^ann r^ 
fn)00DaT eptir. 

<Ct0t |kal fdia ]itirl itj Unit b»tt. 

20 0n0i feal feUa )ira[ ne amb^ft aj; lanDi broff. en ej: fell 0ia(Uil tonungi .iij. 
merer, nema udaOatnaOr fe. oc qUu* menn pal 

Km i)itnllj r^tt d bri^tc^ finnm. 

21 ^aullbr fral faca .iij. aura faiba i bnjfa' finum oc |ii6ni oc beigiu oc fefu. 
en i bHum o&rum manemonnum .ij. aura, fn pr«\l fcai faca .ij. (ufum minna rfff 
en br6ffinn 5and» fn tf prali l^ftr annann )3ra[^ pi feat fuii ^it fdmu. en broff^ 
inn i ecti i pm. 

^anlllif ktna fkal ktmpa eqrif liaii]ii. 

22 ^auQ) cona mi caupa erjrid cau|ii oc'^ eigi meira. en ^ ^on tmpir meira 
caupi. fill ^allbi) ei0i nema biianbi ^ennar Dili. I0n ^aUba fcai oU. )iau caup er biianbi 
^ennar oiDL 

Km lri|ftB0tc li«n]i. 

23 0oi fculu (ei)fin0ia caup pra ptina er eigi ^i^a cetjpf )iprmf[ar aj: fer. (anb 
fcai 5ann lei0ia ' fod mitif fern ^ann pwf oc jtiu |)ar til auc .nj. aurum foQuun. 
tn bo caup bnnur fculu |ioi af eine ^allba} ej: fcapbrottinn uiK. Il^n0i^ fcai ^erajcona 
caupa meira i caupan0i en i ^erabunu 

Vm kojittiracka tf ittfinn tx. 

24 it} maOr brepr coj:anra(ta jijrir manni> giallbi .jij. aura, en )iaf er coj:an q 
mabr fecr ^enbi finni urn ^ileinn fni af faman faci j:in0rinn. 0n .oj. aurar ji^rir 
mio^unb. f n jijrir oeiDi^unb ^^Ij^a more, oc \rii |t)rir naufa^unb tf ^ann er inn 

Jvfr. Cap. 21. G. 198. Cap. 22. 23. G. 56. Cap. 24. 25. G. 96. 

>) uilt — c. d. e. ») tnifia — e. d. e. ») in)ii« — c. «. «) ^rcl — mgL b. f. •) « - 
c. d. e. *) (niga — e. d. ') Saaledes <<. opr., men rettet af Ante M. til "riiL" Frostalhings-Lov. (XI.) 235 

bunbinn at l^inu oj:|ta nauti oc di Ut)(tr at ^inu |i)r(ta nauti. oc \iti fcal af 
grinbum ^ f\[i fomu. ifn j^ijrir f\iamti ri)ri ej: brepinn nerOr. 

tf tnaOr brepr ^auc ^ ^enbt tnantii. giallbi more tadba filjmetna ot djninbar^ 26 
bof. m Ulfn mm ej i obrum (lab bTepr. m Jietia ftal aOt fiymetit 

tjf l)nii%r bitr fan&t. 

fi} 5unbr bitr faubL |id er fii ^unbr flaillbr. rba ^iaabi \i tx i jjolj: giclDb. 26 
nema mabr jijlgi. en )ia fe j:ua ^ibllb. m annat fmni giaObi jnittum jioabutiu xn. 

j. Urn iarOa (aufi. (1.) 

U- tltn j:0TfdIu idrO. (2. 3.) 

iy. ttm iarQa bob fvi 0(> tf tnaOr fell iiirO 0( viU rigi vii verOi taca. (Da tiitt tigi ftiqta a( 

QtrOi tetnu. (4.) 
iiU. 5t)|ttT ftal fqflur ifirS 6i50a t; {letr vtrQa aijar 60a(a. (5.) 

V. Urn tarSa brigO. (6.) 

oj. ttm iarOa caup. 

vy. ttm iarOa brigO innan .|g;. tirfra. (7.) 
tiiu. fnn um iarDa brigQ. (8.) 

(j) 5U f(a[ cau|i f^vtrt fern' oitni mil tn ty mabr (au|)tr idrb at maniiL 
|ia fcal tn)90Qa oatta niota ej: idrb cft)|)fi innan .ju;. tietra ^verfu unbir frt)90Qar 
nar fdif. m (iban ftirfcoti tnjg^Qa oatta ^bijrgb ^tiart [em er innan garb) eba utan. 
in t} \i mi eiga (aufn i idrbu er fett ^ej:ir. )ia fcal ^^nn oitni tii ^aj;a .ij. manna 
Jieirra er nib fcet)ting nam eba jieirra .iiij. er oib )ieirra .ij. tiifni ^a;a at (dgum 
tetit. oc ftal f^dfn let)jt idrb innan .jj. nefra ejitir |jeffum nitnieburb. H^n ej: fa* 
anbaj er (aufn ma; i idrbu eiga. oc er f^ i umegb er arji nar |iano. er einn funr 
eba lieiri eba bortr. |id fcai ^inn eQjti 5aj:a fdtt til laufnar oQum jieim til ^anba 
innan ^eirra 4. tietra fiban ^ann oerbr juUliba. en fiban fcal laufn aj:. in fa'^ fca( 
eibflajT^ fieirra er fueria laufniua. at )iat com unbir caup oc foi fcetjting oc foi 
trQQgQar. at fa fcpllbi eiga laufn d idrbu er feQbi. oc |iat m^l oar gdrt QHalauft tiib 
^inn er cei)|]ti. 1^ ej: filjr gengr betra eba baligra |ii laufn er i idrbu borin f^tHt^t 
en ^i gect er^ idrb oar cei)|it. )i^ fcal ^i)99ia at f^ntv p^ v&m auraldg er taupinu 
oar cet)|]t oc fcal )ietla ji gera iamgdtt ^inu er )3i oar til auralaga at oirba. f£n 
t} fd 5ej:ir idrb ^ufat eba bolt er tetipt ^^in |i£ fcal oirba l^oerium mun ^on er pi 

Mr. Cap. 26. G. 97. 

') jrtiljum? «) oc — mgl. o. d. t. *) a — h. f. *) maOr — tilf. e. e. ») }fi — c. e. 

•) ttn — tilf. c. d. e. T)^ _ 4. 

30 ♦ 236 ^Idre 

^etri er (aufn berfc i f^tUtir en |ia rr ^on var frQb. oc ftal ^ann |iat u^ipfata i 
((icutn j:i^r(utum fern ))a gmgn tietna jitir [ttfti^ a urn (ut or iorOunni. itn tjf, ^ )irtf« 
rr urn )iau mdl er fiDan geraj er 6ot fid tiar tecin. en ^in jijrru j:ari fna fern nitni berfc 

Vm jorfolii tSrS. 

2 (ij) % maOr DtK ibrO fina feUa at jorfbtu. fi er jorfbtu miU r^ftr. af fKcan 
etiri fta[ maOr tata fern ^ann rei&ir. oc niD ^inn er i ibrD fina (etjfa. ^i feat ^ann* 
^^a 6o5it ^inum j:^ fttt jnjrir D^tgu noft oc epfir tnt(^ia(dme|Tu. oc ^aja reift i 
dangfijllu^ ^ItQittdegi fiauoicnaj:b|lu. en {j/mx fca( reida brent fitjr eDa guD moti 
iamnmictu [em ^ann mdttl caupa meD |iui j:e'. |3d er ^ann cei)pti ibrOina meO. oc ^i 
%iit guD e5a brent fi(j:r. 1^ ej: ^inn niS j:e fitt ^aja. |id feat ^ann beiOa jiir 
fine jnjrir ^e(gu nott meD oaftum. itn ty cona er j;idrQa(I&9maDr oc i ^on buanDi. 
pii feat bioDa baDum tf badir em nar. en bOru einu ej: annat er nnr. oc fna betba 
^it fbmu. ftn ej: ^ann j:(tr eigi j:^ fttt |id feat et)ri (eggia d .o. aura oc jrqtgii 
tanbeleigan. oc (eggia i (aga (eigu to^: mdnaOa ^ina ntrftu. en ))at er [aga (eiga. 
etjrir a .o. aura ^oeria. Itu q: ^inn niQDi Qajra j:e fitt. |ii ctie5i ^ann j;^ fitt eptir 
Ibflu oc nloti gagna finna at bomi. ftn ej: ^ann miffir odlta lieirra er neer vim ^i 
er dann jht ft jijrir ibrO. ij^i niott ^ann )ieirra tiatta at ^ann bijgbi oc (eigu tot 
tif nffftu .pj. mdnaOL t£n ej: pi fciQ i ^tie fcitt ft p&t oar. oc dej:ir fa eigi uitni 
tit er ^rir fkt. fanni ^inn eineeibi er gellbn at ^er er iamnmicit oc iamngott fern 
j:T|rir nar j:engit. £n tf ^ann niH eigi (uca nib ^ann. \i& ftemni ^onum ^eim ti( 
iarbar )ieirrar er ^ann i fi jijrir til ftemnu oc )iing fiban. oc tadi luUnerbi jijrir 
ibrb fieirri. oc nioti nitnia fina aUj a |iingi. oc e|li biienbr tiapnataco at ^onum fe 
fii^fcetitt a; ibrbu fod micit fem ^ann t6c (eigu aj;. nema ^ann reibi ^onum |ia jpt 
fitt tn tf fiit flenbr \t& ctjrt & .j;ij. mdnabi. |ii feat ^ann jara tit annat nar eptir 
ioL oc falla j:ullt iarbamerbit tf ^mn oiD. oc (lemni ^onum ^eim ti( iarbar |ieirrar 
tit )iing|temnu. oc biobi ^ann fcet)tingar. f n ej: ^ann nill eigi fcetita ^onum ibrbina. 
|ii (temni ^ann ^onum |iing. oc j:oTi jrram tidtta fina aDa a |iingi at \v& er ^arit 
ant fem ^ann fegir. tlii tf ^onum j:ullna|t oitni fitt tit md(9 fine. |ia fcutu aDir 
fiingmenn oeita ^onum tia'pnatac pi fcal ibrb ^ane oera foa ^etmit fem oDal ^ane. 
fnd micit or ibrbunni fem ^ann jann ft itjrir ibrbina. oc ^ann foe (eigu aj:. eba 
^inn reibi ^onum fi fitt. 

Vat j:«rf0ln torO. 

3 dtica ibrb feat ^oerr aptr fetia fem ^ann toe en tf betri er. pi [tobi * donuiB 
|iaf. en tf nerri er. pi gialibi* eptir pnl fem mennmeta at tierri er. 

, ») Ordet If synes her at staae overfludigt «) Qinn — *. f. ») gagnftjiu — «. *) foinn—t-f- 
*) ^mn — c. titnbi ^Mii — d. Mi Qann — «. Frostathings-Lov. (XII.) 237 

€f wabr M iOd fitt feltc. 

(iij.) tf tnaDr QiD 6M fiff feUa. )iil [cat ^ann 6i6&a i jiingl |iar innan jnjltie 4 
. tbrOtn Uggr bau^giDDidmbnnum. fn )ietr eru tau|ii nerjlir er ndnaftir eru. oc 
u \i6 adir baug^iDtiietnmn 60D0 ^ i Hit [cat ^^nn gera ptim mina&ar (lemnu 
iarDar orrbe. 1^ tj )^i fciQ & tarDar tirrOU. )ii fcal fi foma er feUa^ tiiH at 
micit oar ^onum boDit jijrlr. oc 6au0 f^ er foi tiillDi retOa. fn f£ [cat eigi 
irgiaj ^d boOeoiitfa (en^r en .j;. tirfr. H^ ej: ^tnn tj^ir fi fi( j;en0it en <)Da[9< 
Or tiiS }fd ei^i felia [em ^flnn QbrOi ^onum (temnu fit. |id fca( \i er feUa QiDDi 
[a unban meO tauiirojum.' etjri .1. aura cau|i ^vert Sn tj^ \i fortrtiQQoir er 
a oiQ. 5oerr aura pi eigt er ^inn oil! ji)rtr ibrdina greiOa. |ifi foeri \i er caupa 
. af Qann ^ejrir )iat i fmni leflan^ at tau|ia [er ti( oDala. oc ei^i meO ai3:[otcum 
)ir annann. oc cau|]i f((ct fern pi |)ej:ir ^ann QerD til. oc ei^i eiti boO optar 1 
cauproj: coma ^oergi til nema |ier. ftn Qer5i ^onum |il|t eOa j:a(t 6M put er 
in cei)|itL pi feat biuDa enn ajitr ^tnum er ^ann cepiiti at^ ej: ^ane 6M oar. 
^ann fca( ibrO felia fern ^onum er pi boDit old. oc ^ann oill foeria at ^onum oar 
lit oiO. ifn^ummanni oerOr ibrO at oOali yt^n en .iij.* lan^eDr 5aj;a Hi at 
X unbir ^inn .iiij. fam;lei)ft ftn ej: tonungr fcei)tir mannl ibrD. pi fcal pi ibrD 
um mannl bioOa p6 ^ at ^ann olll fella, ^oergi er ittl iOr. tf tonungr ittl fiOan 
nlla. Ihi tf^ maDr fcal bloOa tonungi IbrD. uc eigi tonungr bOrum manni. 
cau|)ir maDr oOaleibrb iibo&na. pi fcal ^ann bloDa at iamjnillu fern oOalamaDrinn 
mei) fama ^a;tti. en tf oDale menn lei)fa eigi at aura flemnu. pi ^aj:l ^ann ibrO 
i^eimila * fern odalemaDr btisOl. Sn tf maOr b$dr oerd porir ibrO eOa greitt 
ir ^inum er feQbi meD oitta. en ^inn olll elgl oiO taca. pi beibi ^ann f\m 
itingar. 0n ej: ^ann fpiar ^onum. pi (lemnl ^ann ^onum |iln0 tit ^eff ji)lti9|iin(|9 
tignin liggr i um fod margar natr fem j:iaroi|t ^ane gegnir. oc nidti |iar oitnie 
I oc bioOi ^onum jiarlut |iar jram at rei5a oc belDl**^ ^ann fcei)tln0ar. fhi ^ 
m ft)niar pi. eOa temr eigi. pi beiOi ^ann bonbr fcei)tin0ar meD odpnatacl. tn, 
iDr feciaj baugi ej ^eir ftinia. ^oerr lieirra .j;ij. et)ringl. en ^ann trtjogroji ej: 
m flenpr a pi fcei)tinfl. fem ^ann ^ajrl fidljr fcegtt. 

j^i^fttt Pial fiiftnr tStO hidH. 

(iiij. Hona feat eigi carlmannl ibrD bioDa ne cartmaDr cono. tn ftiftir fcal 6 
ur ibrD bioDa. ej pw( oerDa arjpi oDala. 

Jvfr. Cap. 4. G. 270-272. 276-279. 292. 

1) Saaledes i alle Abkrifter. *) (orcia — h. f. *) Saaledes rettet fra (BtqiTonum (caiqiroiium — 

rovum — cBuprojsum; lee nedeufor taiqiroj:) efter den nyere Landilov VI. 5. bvor det Meste af dette 
er indtaget. *) aUan — mgl. i. f. *) *$ — &• *) I Afskrifterne Ted en aabenbar Feil .ij.| 

den nyere LandaloT VI. 2. ^) ]ia — d. f. Rettet dertil fra \ti I e. ■) Ordet If synea ker enten 
taae orerfiodigt, eller raarere at vtere en Fdbkrift for mj)l *) Qtimtltt — b. f. *«) ttitt — h. f. 238 Mdr^ 

Vat inUtt lirijib. 

6 (o.) fjp maOr i lord af brigOa. |i^ fcal dann dej:ia bri^D frna (|iftr llttdiials; 
mtffu urn l^au|l. oc ^ann feat ^aja il(f fcKabom einn p)rir iol. nema l^anit mfQi jrlriri 
5iy:a. fn rjF maOr 6^r & ior&u |ieim er ^ann i fuma fia^ m fuma a5rir mai. 
nil jperr ma5r fil oc 6ri0Dir iorD )id. ^ [ca( ^ann jejta fcUabotn ^ jijrir oc lumi 
deimiDDarmann fmn at cooO. pi ftal fd tiofa rr tvabbi. ^n^rt ^ann niD brtgOa ptm 
(ut (inn rr ^ann 1 eOa blDa lieirrar (temnu af )ieir tomi fil er eigu mrb ^onum. 

7 (tiu.) ^verr maOr rr brigb ^ejt up« ^aji fdff mil fttf i .j;ij. miina&um neu5> 
ftjniatauft. eba dej:ir ^ann j:arif fom finni. tn ^inn [cat ^aOba) titb nom )iil 4;ij. 
minabi iamf \m ^inn Qib focn. ftid cr 0(> merDt at t^fa ftai iarbarbri^bi fi .n. 
tirtrum. oc (^fa innan |t)lti9 ))ar fern torb (ignr. H^n tf ^inn fitr innanianbe ocfr 
.{j;. af 1i(^|lu. ^ A ^ann ct^i brigb fit fiban. oc ei^i meira aj: ^inum rr ttr^pt d^ir 
iiirb pi en (^rtfar«eib. |i(i [cal ^ann foeria fni af ^ann er or tv^QQM rtiiia abijrgll. 
pi i ^ann engi' fiUotu [iban. 

tfnn mi i«rO«brigO. 

8 (niu) :))ann fcai roebta er b^r i ibrbu. en ^ann fcai j:e|la fcUabom. oc fca( i( 
niffum f|)i)ria oc ^eimillbarmann finn nemna. oc forcianbi fcai nemna tiifni fttf a( 
mti tf ^ann er af(|iurbr. oc ^aja ptA mini jram a j:t)rfla botnl tn tf t^taai er 
affpurbr af oitni. oc nepir ^ann ei^L |i^ [ca( einfcis Qitnte niota. H^n leDfingie^ Qitni 
fcal ^ann ^aj:a jtam i fciia bomi oc pi o^ffa af ^ann fe fpn af brigbarmanm oc 
at ^ano er obai. tn nerianbi fcal nemna oitni fift i ji)r|ta bomi oc ^ajra jprta 
nifni fift allf i obrum bomi. Sn tf bomenbr eru aDir i eift \i\iir, pi fcal gen 
(temnu leidlenbingi at j:ara epfir ^^imiDbarmanni '^ finunu foi lengi fem ^ann mi 
pra toinegio til ^ane oc i jri. oc flcmni tanbebroffni fil at ^ann oeri idrb fina. 
tn ej: (anbebroffinn er j:i)rir utan dgbanee. eba jr^rir oj:an j;iall. eba jijrir norban 
rib. pi fcal gera fieim manni .ij. minaba ftemnu ^eim af tieria ibrb fina. tf ^ann rr 
nbcturr innanlanbe. Sn tj ^ann er utanlanbe. pi fcal biba ^ane .{ij. mitiabi. fn 
pi fcal biba \vi ^if fomu® nifnie manne tf \}mn er utanlanbe. Itu fcal brigbanbi 
coebia leiglenbing pi er ^ann cemr a|itr p6 at lanbebrottinn fifi innL fhi tf lanb6< 
brotfinnoiH j:e(ta lagabom. pi fcal leiglenbingr lau$9 Qib odrn. I^n tf lanbebroffim 
oia eigi j:efta lagabonuli^ fcal leiglenbingr j:efta. en fo'cianbi fcal leggia bom ipxm 
n&fta ji-elii i bomflab retfum. l^i fculu |ieir )iann bom forcia. H^n tf lanbebroffim 

Mr. Cap. 6-8. G. 265-269. 

I) t(im — e. e. •) 0( — iiig<. c. d. e. *) Saalede* i aUe A&krifter. «) Sadede* i alle Aibif- 
ter{ ndentvirl Feilsluift for (^jlntar. *) ^cimitiemiinni — e. e. *) (ama — «. Froslathings-Lov. (XII.) 239 

tr |iar pL oc olD nemna bom fmn. pi er leiQlmbingr (aues tilD vom. £n ej: j^amt 
viD eigl liann d6iti ntmna. pi feat [ei9lmbin0r nemna [a0aD6m [anb9br6ttin9 fine. 
^oirt er ^ann er ti[ tominn eDa ei^L 0( fvn jtam oitfa fina pi at ^ann (temni 
ftrdftnl pan^tA. pi er [eiglenDinur (auee tii5 uom. fn forcianbi fcal (e^gia bom nib 
namarmann li j;tmm nit(a jTe|li i bomftab re'ffum. ^oerf fem ^ann er pw ebr et^L 
oc fuia ^ )iann bom oc ^aDba. oc biba (i[ mibba^d. I0n pi er mibbag ^ [ibr. pi feal 
forcianbi (eggia nebiabarbdm i bomftab reftum tiib oerianba i |imm niffa ji-eftL en 
fordanbi feai |iann bom ot ^^llba oc ^aj:a bormenbr .];ij. ^oirrtoe^gia. en bomftaurar 
jnjigi. enba bibi fit mibbage.' tlit temr ei^i nerianbi tit bome. pi fcuiu bomenbr 
^ine Qebian bioba. oc reffi iram l^enbr oc nemni tiifni nib. at fcrcianbi er cominn at 
iorbu )ieirri er ^ann brigbi. 

Xffl. 

$er \itjr upii capifuto ai .lilj. tut 66can 

ttm lanbateigur oc &6unaB. (1.) 

Urn ^uebruna ^ gerir faObafoI & idrSu manns. (2.) 

Cjp tnaDr beqr jnjrir tiejlan tnift ^aj. (3.) 

$va( maOr mi ninna &^ (eigum&Ia f(nuni in U^fi (anb6br6ffm6. (4.) 

fanb6br6Uinn & g&6^aufa. (5.) 

ttm (iamaroeiSu (6.) 

ttm QiDbrur fU bqra. (7.) 

ttm itivs uppfdt ^tieffu leiglenbingr mi (er)y;a. (8.) 

ttm tieit)i|la5ir. (9.) 

ttm etfiufac oc (enbtfl5B tf tiigr 6annar. (10.) 

tf ort er ( ^aga manne eDa nafafcdg. Um epti oc um Qumto. (11.) 

ttm marcarfpeU. (12.) 

tf brenb eru anbtiirci manna. (13.) 

$t)ar Idgi^efta fcal ^oOf oc tieibiflaDtr. (14.) 

$«rrfu mtnn fculu lanbnim taca ^nerr ( fina figunb. (15.) 

ttm (anbnim e|ifir ]it)( fem menn eru tU. oc ej: fumir (etna (neqflu en fumir eigi. (16.) 

ttm lanbaleigur. (17.) 

ttm fambtinab manna. (18.) 

ttm naufarecfir. (19.) 

ttm fambuS oc um ^egning acre oc eng6. (20.) 

ttm garb giOban. (21.) 

ttm trabarUg (22.) 

Um ^oDf oc ^aga oc (i)gj:e(tur. (23.) 

Um reebi m6fi fcrdcnifnum & jimtarflemnu.^ (24.) 

ttm fcrbcnitta fi. (25.) 

^ve (ob fcal (Qgiefta. (26.) 

1) (rtia -^ c. d. e. «) miOian bag — c. rf. e. ») miDe bag — <l. «) ( — c e. ») jpimtarj 240 ^Idre 

Vat lan^alrignr ec *m dblittcO $e fvd *m mdla n lauihi,i Mbafc. at wu laRbfkfEttr li^ht u 
t)i\aii. ac lanbftrdttiii* faga |kcl |ltaii)ia «r«<i vitni rinbi aytr. 

met) odtfum fta( tanb (ei^a ^ ot ftiii (eigu giaOtia. itbuO iarDar ^eltnilar Um. 
tn (an&elei^a ^eitnUar loD 0( allati itima. H tr larbagr 5inn iprfti er rum^eUagi 
er epfir }iretfdn&a ba^ utn ioL H^n tj: mabr reibir j:arar(a(f it jnjrjla i garb. |ii 
l^aji tneb [er Q^tta .ij. ot fe^i pt'm (i( er ^ iorbu bfir. tn tf fa taDa^ eiga^ toru. 
pi j:e|li ^ann to^ jijrir ot (eggi j:iintarfletitnu meb ptim fdmu tiaftutn. netna 5i">ii 
jpdi abra tt(. H^n tf f\mn [tggr eigi j:itn(arfletnnti. pi ^aj;i f^ iorb er tU reibb.' fn 
ej: fi er eigi ^eima er i iorbu b^r. pi jari ^ann^ meb oafta Hi ^ins ot fegi ^onii« 
fern 3n)r|t tnd ^ann eba blbi ^ane ^eimatu pi jm fern dban tiar fagt. $inn f(i( 
[4fa forma ^o^ ^ue er i 6pr Hi ptf\ er ^inn tetr iorb fer. ot manab j:ril )iiit er 
^ann ^(j:ir fetif ibrb.<^ fjaj:i ^ann ^oij: 5u9. €n at ufetinni iorbu i ^ann ^o^ 5ii$ 
tii fumarmita ot jiorbuiiB tii graff ejp ^ann er biiftifemabr. tn j:i6rbun(i fta( dann 
legjia I trbb [ot jiorbung or trbb « ej: uitt meb rufi. ot tf gerbir um. |ii ftal ^i^nn 
daja a(f um 5au|t )i6 af ^^nn jari aj; iorbunni. in tf eigi er gerbf um. ot ftal 
l^ann etfi ^aja aj; nema jrioiaun eina. ttaut ftal daj:a i f^Qbofdbi ^oeriu eba giaDbi 
l\ii}m eijri jDrir ^uerf er miffir. /immsmala laub ot ^iribiung rofjjobre. ptd mi .j. 
fumaribff. ma ^ann feiia bbrummanni at aj:fdbi at orfetiu. ot ieijja ma.u. (off tiibar ot 
aij« \t9,pJ Detrarmt)ti ftal reiba aDa t trob pw fern iimt)tiat ^ er. nema pi nott eina rr 
5ann lerr i braut um morguninn eptin tn tf trbbin er mtjfiat |ia ftai )iar reiba er me|l 
er )3()rj. ot fauna )iat eibi finum ej: ianbebrottinn niCL po bebo eina (Tat 5(iJ=(i ff ^^ 
eba Qiadbi lanbn^m ej: j:(eiri eru. jCeigu ftai luta at fumarm^Ii eba feer eba fter {leim 
er iorb i. ^u9 fta( gera fem ftlit er. en ej: ei(|i er gbrf. pi i (anbebrottinn t ioOi 
\ni mitit fem ^iia metjt ^ ot fe fo^ fem tiiotit fe iammitit i ianbeieigunni. tn q 
\^iiQ eru jarri * " en malt er. pi ftal mefa ^us |iat er' • 5iw« f^ftl ^^^ N wetit nerOr. 
ot ej: du9 j:ellr nibr. )ii ftal etfi tr^ aj: eDba. en ej: eObir. j:orri n^tt tre i (tabinn. eOa 
Qiatlbi lanbnam eba fijui eineeibi. ot > ^ pi aDa er ^ann i at ibtjrgia) jijrir. fn 9 
j:omt 5ii9 ftal up^ireifa ot uerbr eigi up|irei|t. pi ftal borfa fem menu mefa. en ej: eiiji 
oill. pi ftal lanbebroffinn leggia jimfarjlepu ot jejta log |T)rir lob ^ana. ot ftil 
lanbebroftinn eiga fod mitit i lobinni fem menu mefa ^udgerbina. nema ^^nn ^typi 
uitni til i jimfarflemnu. at etfi 5u9 uar ftilt i ^enbr ^onum. jCanb9br6tfin9 fa|t 
ftal (lanba um aDa ^bub iarbar. nema leigtenbingr reti aptr meb oitnL dtanba ftil 
lanbdbroftins faga .;;ij. mdnabi jxi pni er ^ann jperr 1^ iorbu. nema nitni 5an9 er i 

Jvfr. Cap. 1. G. 72. 73. 

') tfijia — 4. /•. •)«Bi — c.e. ») Mawkee KiJbiellerKiS? *)(a— c.<J.e. ») (tr — tilt «.*«./■• 
•) [ mgl. h. f. ») f. ft«3F». •) mi)fiel — f. •) Saaledei rettet efter den nyere LaniUoT VIL % 

hvor dette Stykke er optaget I A. staaer kwi nui og derefter «t aabent Rum, Mm til et Par Bogiii«c. 
'") tinri — den nyere Landdov, sikkert rigtigere. ■>) Udentvivl Feikkrift f. n. >*) jmrir ndeladtf Frostalhings-Lov. (XIII.) 241 

6io niti amiat fannara. fn ej: maOr anbaft fd er d lorihi 6i6. oc taEar [an&9$ 
drottinn ulotit (anblTi|D[&. \ti nioti arj:i ^ine bauDa vitnie fine at (otit er. oc \vA urn 
aQa dbub iarOar. tn tf tdi er mini Hi pi foeri (anbebroftinn (i( fine md(6. oc 
fud tf (anbbui nar utlagr 0brr. 

<jp nabr brenntr ^lit aj tSrOv mantif. 

i^j: tnabr brmnir ^ua a; iorbu manne. ]id fca( ^aj:a gort ^lie a .|;ij. mdnabum 2 
ttffflutn tf ^ann i md(a a ibrbu. fn tf eigi er tnd(i felinn. pi 5a|i jott titnbr d 
fttpf til iamgobra 5<ifa oc ant |iat er tit pwf nema torj:. oc ^aja reitt j:t)rir mitt 
fumar ^it turfla. in tf eigi er fua reitt. pi fca( lanbabrottinn ^ane coebia ^ann tit 
)ieff ada er eigi er tit jengit ol tanbtidm a oj:an. ifn ej: tnabr gerir taHbatoi a iorbu 
manne. pi er ptA tf mabr j:err aj: iiirbu jijrir nott ^etgu. pi feat 5ann giaQba 
merer .iij. oc feat tanbabrottinn 5a):a ptA adt er e|itir er. ftn lanbbui feat engum 
manni (toj:a)i reit at gera nema ftjni finum oc foeinum eba jridlfum manni pt'm er 
vinnr meb ^onunu nema tet)j:i tanbebrottina fe til. oc ^oergi gera nema j:alli nib acr 
eba tiib engU tn ej: aj. menn bita i ibrbu einni. pi fcal fin pe ^oerr^aja dbprgO 
viO eHbi oc fod urn marcir. p6 at aj: annara |ieirra eDbi tomi. in ty leiglenbingr 
jperr t^ ibrbu manna oc ^ej:ir up)i flitit ftbOu garbi. pi fcal ^ann reiba niinb oc 
(taura til garba. tn e; lerr a; iorbu oc ^ej:ir eigi reitt. pi reibi ^ann fiban oc 
teggi d lanbndm. frabargarbi bbrum fcal ^ann eigi upp (tita. en ej:^ upp flitr. 
giaDbi lanbndm. tn ^nanngarb gerir eba lauca. ^aj:i brott t^eb fer f^i^ f^virU 
toeggia. oc blebia t^ til mibfumara lauca. tn tj mabr tecr mdla. pi fcal fd ^aUbaj' 
fern nitni jnHnajt til jrramajt p6 at lanbabr6ttinn fell ibrb. tn tj lanbebrottinn er 
biiftitamabr oc via j:ara til finnar iarbar. pi fcal 5finn unban letjfa ibrb fina einni 
tarbar leigu oc fegi ^onum til jnjrir nott 5^tgu. at ^ann er biiflitamabr. oc fanni 
|iat meb eibi finum. 

Cj: maOr ^rj:tr mtt fttltiiu jn^rir iSrb. 

tf mabr ^ej:ir reitt lorleigu jijrir ibrb manna. |id fcal ^ann ^aja mdla fmn 3 
frm tiitni berr til. oc fnd arji Ijine bauba tf ^ann bet)r. tn tf mabr betir oc ^ej:ir 
Qann eigi innt mdla finn. pi Wi Wfi ^ano eina brb^ fiban. oc ftid p6 at preftr 
6i)ggi. tn tf mabr fegir eigi ibrb manne laufa jtjrir ^elgu nott. pi fcal ^mn ^(^a 
pi ibrb tf lanbebrottinn nill ^aDba (tiib)'' ^enbr ^onum* at leigu (ticri fem neeft 
oar. tn eptir ^clgu nott. pi biobi lanbebrottinn ^onum^ ibrb pi, Itu niE ^ann" 

Jvfr. Cap. 3. G. 73. 74. 75. 98. 99. Cap. 3. G. 72. 

1) Ordet (OJMI er her tilfoiet efter den nyere Landslov VII. 18., hvor dette Sted er optaget. *) ^tim 
— tflf. h. f. *) IjalRit — c. d. e. f. *) Rettet tn Afikriftemes iJfrO efter den nyere Landslov VII. I. 
•) Mgl. i A&krifteme, men tilf. efter den nyere Landslov VII. 7. *) Her syne* "]ii td^^ minaBi" at vcre 

■deladt, tee den nyere Landslov VII. 7. ') Ijinum — e. rf. «. •) ^inil — e. «l. 242 ^Idre 

(t|i ^aj:8. ^i ^8j:i laiUiebrdttitm fiitjt [ior5 fina oc Uiqu meD ^ ty: ^inum er in 
|dr. (ticft fern Hdr n%r fagt 

4 Idggva fcal ma&r i Uigu mi(a finn fil fcipe totters ^ e&a minna. m ei^i fU 
tneira fcipe. ot rigi j:[eiri en ti[ eine fcipe. ntma [ani)6&r6((inn [rt)j:L m [andnam q 
meira fjo^gn meOan fd [eiguttifili ^ane nitij. ^rlia fcal mabr tuejtar oc 6drtu i^ 
Ulp mi(a finum fU ^fifa )iac9. ot cau|ia frr nrtijlu fadt m(&. ot faUt ftal ^atm gm 
q; ^anti 6$r t)i5 fio. )iat er ^ann caupi fer nerjrar ot bortu mrO. ot p%i rr 5«n 
)iai3k fiii^ at nn)fa. en tdi fitirtu 

Km gdtl)anka. 

5 6(i9^auta ana er i reiOri em tetnir ot i goD. |ii <^ (anbsbrdttinn. en fi er fetr. 
icrri apfr ot (eggi i (anbndtn. 

$tfi fd btoni (r vrttlit. 

6 ^a|i fd 6iom er oeibbi nema inni fe uiDaDr. )id ^aj:i fd er inni tilDaOi. 

(Km ntUlirat til ^i)t>.)* 

7 Jl^0i tna&r ftal gidbra i mortu annara til einigra b^ra. nema til uarga ot r^i 
ot tit otra. en engi graj:a d idrbu mann$. nema ^inn (ei)j:i er d. ot eigi urO brioti 

l^pat IrtgUtt^inur md lri|j:«. 

8 iCeiQlenbingr ftat eigi (ei)j:a at fetia upii ftip d idrbu. ])d er ^ann d b^r teimr 
en .n. n«tr at jomi uebri. 

Jit l)»rrt rt0t vatn oc vrifttfitfO jn^ttt tJltQv fiiwt. 

9 $Qerr ftat eiga natn ot neibijldb jijrir idrb fmni nema meb (dgum fe jri tomiL 
tn ej: d ftHir idrb manna. ])d ftai m«la^ j:rd ^romu^ grafi a; ^ndrotveggia (anUi 
eba ^^ bunni ^ijtu.* ot bridta i mibiu i funbn 5aj:i ])at ^ndrrfneggia er |id Iqtr. 
ftn tf eigi 5ej:ir d brotit ot er j:a|la (anb eba berg 5^ dmloeggia neg. )id ftai mtria 
jrd gromu ^rafi ot ^eiUi torjni. f n ej: eijr^ jerift t mibri d eba narmeir dbm tueflgii 
[anbi. eba er ^olmr L ot ^tfir )i6 aj: ^ndr^u (anbi 5ei(a torjni pit. ot (tenbr )iar i 
graa. eba fjer bua." ot temr )iat d annara (ut en d annara eigu )ia ftat fd eiga er 
)iat graa t^tn mteia )iaban d ^ina (uta er dna d vib ^ann nema (ita ljinu> er ddr 
rann taumburbr tit. en pw ftat beint d tjjir msta fem menn ftill d. ot jtenna* <> tatun 
tiftatt tanba dmebaL tn t$ ^ei(a torjru ^ej:ir aj: annarattieggia (anbi ftittt ot er jiar 

Jvfr. Cap. 4. G. 75. Cap. 5—7. G. 75. 93. 94. Cap. 9. G. 85. 93. 

>) [ ((igu f(n« 0( iSrft auQ — e. e. *) toiler* — h. f. *) Denae Ovenkrift, Mm her ar tafoM 

efter iBdholddteteo, mgl. i alie A&krifter. *) aula — h. t. *) (rtma — h. •) Saal. i alle Afikrr. 
') BiMMkee Feibkr. f. njri. •) Sul i alle Abkrr. •) Saal. i alleA&krr. >») Bfaadiee )inil? Frostathings-LoY. (XIII.) 243 

rae i* ^ ma jr& orafi nueting ^(|ia. fn urn ))frr dr aDar rr ei0i em |(otrmtu 
r. )ia fcal jiar gerda tjjir tf oiD. ot a ^ann ibrD bdOum mrglti fiL 1^ tf ^iv tr 
jrir oj;an fitia fegia at eigi var foi 0drf urn baga /^(aj:$ ^ine ^elga. )i(i lari |irtr 
( ot j:e|li (00 j:tjrir ot (tQQi j:imfar|letnnu ot nidtt \& vifnie fine rr derOi. 

€} auOr trkr (tkhi naniif. 

£f tnabr (rtr tiliu manna or eitUDL ot ^ej:ir annaitoeggia u|]|i at i eba nibn 10 
i 5aj:i ^ann li bt)rg( tU )ieff tr aptr temr. ot giaObi aj:an0> |ieim rr 1 f n t)j:ir i 
iirra ftal ^aj;a eitiu ^nm tr viU at orftliu. U|)p ftal braga eba j:e|ta riliu manna, 
ia abtjrgij ^ann rr ut rrtr. ot grri \i fi^i i rr i in tf mabr 5(j:ir 5^( (mbU 
bb i ibrbu manna [i ,i. nrtrum ' rba (rngr. )id fta( rngi bbrum banna. ot fod 
(gu aOa (i( fadfe ot fi( fioar ot HI martar upp ot fod at mbilbngu ^rrabi. fn 
: mabr bannar nrg )iann manni. ])d ftat ^inn briba; * tirgar mrb ndtta. f n rj: 
ann (erfr ^ann rigi ^aja org )iann. )id fta( ^inn jiing tmna ot ^aji pw viitti fma 
'ammi at ^ingi. at ^ann ^aj:bi jiar vrg at j:ornu jrarL fid ftulu )irir )ia«n org 
ft):a. rn rj: }irir |lanba ji)rir. )iii eru firir allir itflagir ^oat frm )irim nrrbr oritt. m 
inir ^r(0ir rr til fortia. dama ^(rttl j:rrr um [mbi|lbb ^ tf bannaf rr. fn rj: mabr 
i)00r vib ( mbrtu manna at iitrt|j:i. pi ftal ^mn (riba mmn tit (toma.* ot tdta fid 
ibar^bggit. fo'ti Ijinn fiban tit (anbndma ot tit oibamrrba. ot mrta ftal liann i 
mimi )iar^ frm ^bggoinn oar. fn rdi [tat ^bggoa i annara manna mortu 
rma jarargrriba bot. ^odrt rr bitar at (trba rba at ftipi. rba tit rdbanrtitia tf itti 
qr. rba gtadbi (anbndnu 

C| irfitr Hi JFifrir ^a0« ftnti. 

tf mabr j:r|lir tiig jrijrir ^aga fmn ot rr ort i fiban. fd rr frtr rdnbaugi nib 11 
mung ot (anbndm fUjimrtnu ptim rr ibrb d rj: ^ann nrrbr fannr at. fn tf ^ann 
mbr ^ann tigi. pi tribi mmn tit |loma ot fpi dorrta ot Idti mrta nibarfprS ot 
nni ^rim rr ^^nn niQ. ot |lrmni ^onum ^rim tit fiingftrmnu ot |iing fiban. m 
ann fpi tf ^ann tiid mrb tpritar ribi. f n rj: ribr irDj. pi giaHbi ^ann lanbndm 
(jrmrtit ot oibarorrb ot rdnbaug tonungi. fn tf l^ann tiid rigi^ jr j:r(ta nr rib. 
d bribi fo'Iianbi bo'nbr atj:arar at tata f( (titt frm ^ann rr frtr. ot annat (titt d 
fan. ot ^aj:i bombr rib. f n rj: j;r|lir rib ot ftH^. pi ^aji fortianbi tmt fiing d 
idnabar jtr|ti. ot )iat fiing fidla:|lrmnt pi bribi fortianbi b(mbr a^arar frm dbr oar 
i0t. ot tati ft flitt frm dbr tiar u^p fagt. f ngi ftat j:ara i nataftog annara. m tf 

Jvfr. Cap. 10. G. 92. 

») t — c. rf. «) lypoana — c. «. •) [ .j. tirtr — c. i. e. «) itiOi — c e. •) itMfit — 
d. e. f. *) SaaledM i alle A£>krift«r for |l«iim* dier |tojni«. *) (i — i. f. ■) (igi — mgL e. e. 

81 ♦ 244 ^Idre 

jprrr. iiU netmar ot ^iadbl totibnim. tn jtjrir e|i[i oc ^utitla ^ ftal oerO giaOba oi 
(anbn^m i o;an. 

Vat Un^ndm. 

12 H^n t$ [anbebrotfinn [rt)j:ir tnanni tioccur fiarjmbi at vinna i monu finnl oc 
verbr meira marcarfprll aj: tM ^ine en ^anti Uijibl ^onutn. )ii feat ^ann fpnia vidi 
fine meb l^ritar ribi oc borfa marcarfiiell fern bornbr mtitu tn tf eidr j:e(I|. eOa 0fn{r 
^ann i ge^n. ^ giaDbl marcar fprll 0( (anbniim i oj:an 0( .iij. mrrcr tonunjji. fa 
ej: ^ann fpiar. fpi meb li^rUar eibi. 

C| mrnti brrtiiM antvtritt iii«nii«. 

13 ftn tj. mmn brmna anbnirci^ manna, nonb eba (laura. eba fianft garb rr \i \tA 
upp^aEba. (ba fstra innan |laj:9. otfiau er eigi eru ( almmningum. borti fpeE fern mnm 
mrfa. oc (anbnam oc Qjninbarbot ciganba. fn ej: ^ann fpiar. )ia ftjni mrO (i^rif ar ribi. 

Cj; waOt l«g|rfttr. 

14 H^ mabr [dgj:c|iir 5o(f eba ^aga eba tiribi|labin ^ fcai (dgj:c|ta at tirtiu cbi 
ii )iingi )iar fm iorbin iiggn 0n fH [bgj:c|la fcai (lanba .lij. mdnabi 5ina ntrftv 
rpfir tj. eiganbi iog|c[Ur rba umbobemabr ^ans. 

Vat lanlivdm. 

15 At ianbniimi fcai ^auQbr faca .tij. aura, (mbir mmn .ij;. aura, oc facgidt aU 
nema (ogjcft fe. f n bpfcop .ij. merer, oc iar( .Ij. merer, en tonungr .iij. merer, ttot 
bi)fco)i .hi;, aura, dboti .;lj. aura oc foi abbabio. en ^irborinn mabr .iiij. aura. rece« 
liegn .iij. aura, (etifingia futir .ij. aura, (etjfingi .iiij. ertogar. 

Cjp i^tm tutu* t\%n iSrO fantn. 

16 % fleiri menn eigu iorb faman. ^ fcuiu aDir eptir ^inum bejta manni ianb^ 
n^m taca. ))etm er C icirbu a. H^n mter taci (anbndm ejitir j:obur fmum. en eifia epfir 
)ieim er nceft ^tti ^ana. fn e; fum.ir [ei)j;a inerijlu i morcu en fumir eigi. \ti M 
\i er eigi (et)j:bi (anbnam fitt jniDt. en ftict aj: aoerca fem i i eign. tn. tj. jileiri 
5^):a iilet)}! )id taci aOir (anbnim. 

Km fambiiD. 

17 I0j: .ij. menn eigu tetiu i ibrbu einni oc fegir \i er iprri t6c tiitta fina aitenbis. 
T^i feat ^ann 5aj:a .|ij. minabi |)i iorb ej: menn nilu |iat 0n ej: ])eir n^ttar breftt 
^onum i .;ij. minaba jrefti. )ii feat ^ann eiga er toe meb n^ttum (obina aDa er 
iinet)tt er. en nerb fieirrar er netjtt er. )ii feat oera more tbiu etirir fddbeffib ^oert ot 
jn|(gi ijet)it. en [anb9br6ttinn fcai Ijf^a teigu a; )ieim er (ob eignaj. en (anbndm 

Jvfr. Cap. 12. 13. G. 98. 99. Cap. 15. 16. G. 91. Cap. 17. G. 78. I) fhtmtu — e. •) Uitmrti — e. d. *) ( — mgl. h. d. Frostathings-LoY. (XIII.) 245 

fi^etit 1^ )iritii er d bi5. fn t$ .ij. mmti faca iorO rina ot j:e(ta biiOir tog ji)rir. 
)ii fcal limtarftrmmi fi( ^tifti ot tiiuti fi vittiie fine rr jijrr f6c. en l^inn (au|f jri 
er fiDar foe. ot f^t^i ^ann Uigu aj: (anbebrdftiii eDa iord iamngoDa innan jrijUia. 
fit ej: ^ann b^Or )iri6f oc oiS eigi 6$ lara. )iii j:ari Oinn til meO vUttu ot (et)fi 
naut ^atia ut> gognum^ l^ane. fn tf ^tmn [tenbr jijnr. ]i(i (egoi' rdn oiO ot 
(temni ^onum 5eim fil ])in0|lemnu en {ling flDan. ot ^aj:i jtatn oUni fiff d fiingi af 
)ieir ^dj:Du j:imfar|lepiu ot at ^ontim tiar nitni borit at ^ann tot lorO pi i^irri. pi 
feat ^ann sfta bornbr atj:arar ot j^crra ^ann aj: idrOu ot tata rdnbaug tonungL^ 
fn e; madr fi«r engi annara manna, pi fta( ^inn fern i j:ara ti( ot j:e|la iOQ jnirir 
mgit. 5odrt fern ^etjit Uogr d eOa eigu fn fd (eggi 3:imtar|lemnti er ^eUDr )it)(ti) 
)iurj:a. en d )ieirrl limt |id nioti ))eir tiitnia fine, ^tidrr fieirra er i jpiorO 5aj:0L Svi 
feat urn atr f^ii fbmu '^ ej: annarr maOr fterr. fn ej ^ino tierDr atr eOa eng * rr 
(09 l^^l^i J^Qrir. ?)d fta( t^im beiDa aptrjp(irr(lti at apfr fe tomit jijrir j:iint. ot (egQi a 
(anbndm fUjtmetit. £n ej ^ann lottr eigi aptn )id (lemni ^ann ^onum pinfi jijrir 
rdiiit ot beiOt ^mn [antmdtna fi^etina ot ftemni ^onum ^eim tit )iing|lemnu ot 
|iin0 fiDan. 

<| .ii. hiu bdOtr d mni iirbn. 

f j: aj. bua bddir d einni idrOu. ot ftid pi i 9arDaj:ar fitt. nil Did annarr gerDa 18 
)iar fem 5ann ^ej:ir jPQrr gerbt. ^inn fta( j:ara tit ot beiba ^ann gerbingar. tn tj, 
5ann niS eigi. pi bi5bl ^onum ^^im beggia )ietrra naut ot ^aj:i ^ann d bijrgt ot 
tifta aDann borta ptm pwm. fem beggia |ietrra fmati gerir ot ellt p9i er ^dggtiit 
uerDr. f n ti|Ii|)(um ^aga md engi bbrum banna. 

Vw famkiiO. 

f n ^oeroitna er martrd er mebat manna, pi md banna nautum manna t at 19 
ganga ej: ^irOir er at ot log eru w'vi p^- fi 'J^ i «" (fl^nflU)'^ fiiJ^n ot Ijettbr 
5tnn }iangat fmata. pi tiggr lanbndm tiib ot rdnbaugr tonungi ej: li)g3:e(t er. £n ej: 
^inn retr or er ^ d pi tiggr etfi nib. f n ej: ^irbir er eigi at pi md eigi banna. 
fn ej: 5inn Qid toibia" ^aga finn. pi feti ^ann garb mebat. ot gerbt d finni ti)rbu 
eOa giallbi tanbndm. 

Cjp .ij. mrim bAa d rimti iSrOv. 

fj: .ij. menn bua d einni ibrftu ot fd bdbir ' » einni atrugerbLi * nii ^ejir annarr 20 
yifrt ftorit ot labit. nu tiill fd tata j:^ab i gerbi. pi ftat ^ann ftid tdta ^allba fmata 

Jvfr. Cap. 18-21. G. 81. 82. 89. 

I) Maaskee f. vr7 *) gOngum — h. f. *) hann (Feibkrift for Ijonun?) — tilf. e. i. e. *) Ret- 
tet fra tonungt, der findes i alle A&krr. *) Saal. i alle Afiikrr. •) mgi — e. i. e. ^) Dette Ord 

agL I alle A&krr., men aynea Dcppe at kanne vadTwres. •) (Dt — ». f. •) (Urtia— *. f. »•) ( — 
laf. e. e. ") Feilskrift f. etTugtrOi? 246 Mldre 

finiu at ti^i totni t atr 0ranna fine. eOa giaObi (anbn^lm at torn )iat rr f)iUlf ocrlr. 
lUi (irjir Ijanti taOit tomi finu er fi&arr ftar. pi fca( Ijinn mn fod ^ailda fmn fmali 
at ei0i tomi i bit ^ranna fina jijrr en iamnbifit er. eba giaObi ianbnim. $06 0( 9 
ifnabr manna Qtn^r i atr eba eng at gbrbum giObum. 

Vat gtrO (|il)i«n. 

21 tn \i garbr er gillbr er bin er dmebal (laura ^oere. en ^iiftaurr ^inn )irtbi 
^nerr. ot iabarr er iiiir. fnd at eigi tomi fnin i gepum fiat er fitiu ^grir a Oilfu ei 
fu fiiia ftai nera |iumalalna .ij. pi ftei p6 bieba Qonum naut^ ^tim tii ^^, tk 
^irbir ^inn eigi naut fin pi ^eObr en dbr. pi ftai Qann l^oggna .ij. naut dtgilUi at 
^giDbu. 1^ tf ^mn ^ii1)ir )id ^ eigi. pi biobi ^onum annat fmni ^eim eOa i^oggii 
.ij. naut tiigiSb at orfefiu. ot bioba l^onum ^eim f^'ti {iribia fmn ot Pggna .ij. naut 
nil eru .nj. naut ugiDb. ttti er ^bggtiit naut eba j:enabr manna ot er eigi bobii 
^eim at ^giDbum gbrbvm. pi [tuiu nppi ^oif gioDb tf prttH ^ej:ir brrpit rn \i fjt^ 
i)fib aj^" ot itu er i^ab littL 0n tf jriiis mabr ,bre)in pi ftuiu uppi jniU gibHt. 
en ^iib ot iiu ^aj:i eiganbi. £n tf roff gengr i atr manna eba * eng. ^ann ftii 
tata rofl* )iat ot'' inn fetia. ot j:ara til ^ina er roffit i meb ndtta ot beibi ufia dot 
ot j:e|ti tog jijrir roffit ot fipni mbnnum uftann. tn ejp ^ann tetr iit roffU at tibcrffu. 
giaDbi rinbaug tonungi en ^inum tanbniim er ibrb i ot borti u(ta bot. ' 

€} nsDr Ugft tfSO fin* »tQ akr *0a tug. 

22 it} mabr teggr trob fina nib atr eba engi annara manna, pi ftai ^ann f^vtrji 
garbi gidbum um. 

Mm i|«ilt tt fft$a. 

23 Mi pat er menn ftiS i ^odt eba ^aga. an* eba engi. ^a ftai togjefta jijrir. fi 
ieggi tii jpimtarjlejmu er ^edbr p\)dii pwfti. ot .oj. menn ftai ^oarrtoeggi nemnt i 
(temnu fem i bom. fn* ej: ^oargi ieggr j;imtar|lemnu ot j:e|ta bdbir jieir tog jijrirtDt 
annarr einn. pi ej: i tjrtir unbir tagatejti ot teggr j:imfar(tejiiu. pi (iej:ir \i j:t)rirftttt 
fotn finni ot giaDbi rdnbaug tonungi. en ^inum lanbndm filjimetit er ibrb i. In 
allt |iat er mabr prtir atr eba eng tit j:imfar|temnu ot j:otir eigi unban tagatt^:!!. 
pi fetir ^ann fit eigi. en i |jmtar|temnu ni6ti ^ndrrtoeggi n^itta finna. Si feat j^rr 
niota nitta fmna er jtjrr togjefli. tn tf annarr jicrrir jtam dbalonitni. en annarr 
^amnamitni. pi ftat (jinn ^(iftt fitt mdt er 6bat6tiitni ffnir iram. in fjoerr mtOr 
ftat fitt t^ajsi (litt fem oitni berr tit. 

>) ((n — tilf. e. d. «. «) inn — Ulf. e. *) f — mgl- e. d. e. *) I — m. e.lf 

») ot — mgl. *. •) o( — 4. Frostalhings-Lov. (XIII.) 347 

Cjt mrnn tti»i Dttnvm vtD. 

tf tnmn rfiaj vifntim a jrtjrir ..au|i9 ^ facar eOa fotitar. urn ^uatfi mil er )iat 24 
r. oc ^ej:ir annarr fotim viiium fUin. )iii nemni {i(ir^ pt^ar i fttmnu .jjij. 6(m&r 
jina argnllu ot ^ina rdjfu innan jn)(ti6 oc )id rr mgan (ut ^aj:i 6tt i tneO ]ieim .oj. 
)QiiiTtt)r00ia fjeirra. ifii f(i er eigl nid nemna. (dti fift milL en fieir .|ij. er tit em 
lemnbir. pi ntrOi oifni )ieirra ^ti^rt fern ' )ieim ^tjdir jnjrir ^uDi reUdgra tiera. oc 
)ifi \& fiff tniil er'^ pt'm fpi) af r^tara*^ ^aj:i<> ej: ptir nerOa allir li eitt fdtttr. 
^ ej: ))a fcill L pi ^aj:i )ieir fi(( md( er j:(eiri eru famatu in ^ aQir oerOa ianu 
nargir. ]iii ^aji ^eir fUf mdl er ein^verr viK or annare j:brunet|(i )itii ti( gu&e fciota 
ijrir [attar facar at Jieff mdl f$m3 off re'ttligra jijrir fluDi. ^ ej fer ^»iirir faHaj 
ftt ^aj:a. oc fciota pni ti( 0u56 or ^niirumtoeggta j:(occu pi fe fcipt mili tneO fieim 
miOiu i fuiibr er |)i fcid i. f£n fjoi er Jietta mil 0ort at opt eru id vitni oj:fuO^ 
ijrir fcape facar. oc (ettr 0|it ^inn ti&taufi fift mil p6 at ^anti ^(^i re'ttare. 

Mm IkrSkvdtt*. 

if * jieir nienn er at fcrbcodttum nerfte. Jieir eru felir .lij. tnorcum tonungi 26 
loerr {leirra. oc oera aUdregi Q^ttben-ir fiDan. oc enftie oitnie niota oc re'ttariaufir. 
^ ej: biJmm berfc ^aparoitnL en doirgum o&ateoitni. pi tj. annarr er oOalomaOr 
n annarr caufiienDingr. ^a fcal oDa(6ma&r einn foeria tit pwt [em l^ann j:efti Edg 
iirir j:rama|t. in tf oOaiomaOr oiD eigi foeria. pi fcai cauptenbinQr fneria fit ^ 
lann Did fetn ^ann jrejli tog jiramajl jnjrir. in tf f^virQi oid foeria. pi fci}iti ptir 

miOiu i funbr. in tf annarr oid foeria en annarr eigi. pi feat oc \i 5aj:a fitt 
nil er foerr. H^n tf ptir foeria baOir. pi feat fcipta i funbr i mibiu. in )ieff 
au|)tenbinj6 Qilni feat (lanba er fi mabr ber oitni meb er obatemabr er at ibrbu 
leirri. in tf annarr ^ejrir daj:naroitni en annarr edi. pi [cat fi ftieria er ^amnar; 
litni dej:in en ^inn fo'tia er etti oitni ^ejir. H^n urn ^odt oc ^aga pi er iamnjrudt 
ij. manna oitni fem .|. in engi mabr feat oinna i ^odti eba ^aga til j:imtar|temnu 
jp » tb0 eru jnjrir j:e(t in tf mabr leftir tdfl jnjrir lob eba }i manne i toebegi 
lar fem ^ann i j:e|la jijrir. pi feat ^ann bioba ^inum ftemnu l^odrt fem ^ann QiD 
iaj:a i laugarbegi eba i^^ mdnabegi. in tf ^ann oid eigi tiofa. pi feat oera i 
ninabegu nema ^eitagt fe. pi feat i poattbegi oera |imtar (temnan. oc \rti feat 

dbrum bag * ' tf meffubag ber i jrimfina. 

jTfr. Cap. 24. 25. G. 60. 

I) Saaledes I alle Afekrifler nndtagen i e., der ikke lader Ram aabent til noget Bogstav foran aiqit. 
laaakee (cailt — see ved CapitleU Ende. *) Maaskee Feilkkrift for )itr? *) ftm — mgl. e. e. 

) at — i. A ») rftlra — *• rittut — c. i. •) f)tfir — e. d. t. ») (ytfaB — c. d. e. •) Maa- 
kee Frilskrift for fn? •) «( — 4. f. »•) 4 — mgl 6. f< »•) fUO — *. 248 iEldre 

$oti at J»fta. 

126 /efta fca( (00 j:i)rir {o5 oc iprir dnerca. ^uar fern ^ann Ijiftir ^ann (li^ n 
i orti innan jijltie. tn tf ^ann ^iffir ^ann tigi. )id lari ^ann til toOe oc ft( docrci. 
oc ftfti [09 jijrir. oc [cgi ^onum fiiipm fiDan fit eDa ^iiiiium tf ei^i mi ijaiii 
^iffa. fn ej: ^rimiQ&ar tnaOr er fod (angt jta at ^ann md eigi coma ft( jiaHn. 
)ia fca( gera ^onum [a0a|imnu fern tli borne. 0n Ijann fca( tUQfa meOan or (oDimi 
fvd nticit fm ^ann jiarj:. H^ ej: ^ine tierdr (oO er (og |rfU jijrir. )id fcu(u iftmni)nkir 
tnmn tnefa f^m nticit ^ann nrQfti fi( [a0a|lmnu. 

XIV. 

j. f U attra eigna innan j:i)((ie fcal umbobemann ^afa. (1.) 

y. Cn^ .iu* vttx ^attbi nmbob oc mili efifir j^&jpaK manne. (2.) 

iij. $t)e[fu umbos fcal ^alltia. 
iiy. Urn iarOarfci|ifi oc ^oaf umboOemaOr m& Iei]|a oc urn fijrfiu eignir. (3.) 

0. Urn iar0arfli|ifi. (4.) 

Qj. Cjc f& er tttanlanbe er fcuObir & at giadba. (5.) 
vu- Urn )iat ej mat)r er ufanlanbe oc fjiQrr arji anblif (ane. (6.) 
oiy. Um almmningar oc f5cnir )iar til (7.) 

!{. Um fe( ( almenningi.* (8.) 

{. Um b^rgarba. (9.) 

£j. Um ^oaljpunb oc nm fcurO. (10.) 
;u- Um felDtr. (11.) 
{iij. Um )ii5ja m&(. (12.) 
{iiU. Um fubred. (13.)' 

p. Um ^eQtdcu. (15.) 

1 (j) ^tierr tnaOr innan [aga odrra rr ibrO d fca( O^j^it umboOemann innan 
ji|[tie )3ar [em iorfiin (iggn lhi\itr um6o& ^ej:ir )id forfi ^ann (anbnim um aDtH 
doerca [em ^ann eigi fia():n ^aljrf (anbe&rotfni en^ ^itjrf [er. oc iarOir bQ^gi oc eigi 
fiiljwn. oc [eigur aj: faci tf (anbebroftinn oiGL fn ej umbo&emaOr fecr ItiQU oc 
tiill eigi (d(a (anbebroffinn j:i beibi (anbebrotfinn (eipnnar oc [afi meb liingftrmnu. 
in ej: umbobemabr bular at ^ann ^aj:i nib umbobi fecit |)d (lanbi [aga (anbebroftint 
nema ^inn^ [ijni^ meb einseibi. en umbob ^allbi iij. oefr. oc fiiijrfecif aj: fiban. 

<| mabr rr ntan la^a odrra. 

2 (u. iij.) £n ej: mabr er ufan iaga odrra oc innantonbs [d er idrb d. p& Ijalllii 
umbob meban Ijann niU. £n tf ^ann nill a| ^onum faca. biobi um )ieim er ^ann oiO 
at faci umbob aj ^onum. en [d ^aj:i nifni fii af fanbebroffinn baub ^onum af fan 
a| |ieim er dbr ^(^bi. |di^ [d [iban umbob )3eim er l^ann oill af ianijuKu fen 

1) 1^ — &. /: *) alnunitinQO — c.d.e.f, *) Her mangier Titlen: t§ maOr gmgr ( UttcagirO. (li) 
*) oc — b. f. ») Vinn — mgl. f. •) ftjeri - «. ^ fi — c. il. e. f. Froslalhings-Lov. (XIV.) 249 

mb9br6tfinii (i&^. fn qp tetibsbroftinn caDar foi af umboDemabr ljaj:t fmf tif 
.011 I^an6 Of ftr ti^ft ^odrt \m pit er innati gardt e&a ufan. oc nUu i Ifvl gobir 
imn fciL en rj: fii taUaj (eQpt Ijajra n* ^ani)5<i|i tr at af ^rim manni rr pi tiar 
i0anbi at af^ ^tmn cnaO} caufia. pH ^a):i ^ann mini fiff foi (m^i &6i)r9f fern 
nnur caupeoifni oc fcrtjiingar. tn tf ^onum breftr jiaf oifni. pi mdi iamnijnblr 
win ^ucire ^ann ^tfir mi|l. oc fo>ti ^ann uf mrO utbtijlu oc Uggi ^ (anbnim ojan 
c fcal }iar^ eigi jnjmfca jijrirganDa. forti ]iann er (^ bro eba ^ane ai^a. en ^onum 
I eignar er ^ er 5<mb^aj:i at tn tf fa fUr i iorbu er aj: idrbu br5. pi er fern 
ann fiti i uf ecinni idrbu. 0n ej:' annarr b^r. pi fe f^ fi|tn faca jt^rit ufan (anb$ 
i)Ilb. fn^ lanbebroffinn i coft af faca t^ ^onum utnbob jiegar er ^ann niO. en 
liti ^aObi) af niiro^ (em ^ann i af bijogia. )iaf ero .iij. arbin 0n umbobamabr 
el eigi bi)00ia annann m&la j:t)rr en annarr er j:arinn. f n ej: (anb6br6ffinn eba 
mbob9mabr anbaj. pi ^allbi* arbarm^lli fiban. oc fai tj. mabr lerr aj: fanbl pi 
adbi umbob .iij. netr. nema ^inn anbij ^ jtjrr. pi er umbob oc fi^y^fecif aj: fiban. 
m (3; umbobomabr forfniggtiir j;riij:a(I (anbabroffine. ^ 5<M^i ^Vt^ tina nifni fit )ieff 
r foeria oiD af ^ann ^Dd^r H^ ^^^ f<it^ 

VmbvOfiiMOr nd (At ftdl|r 1(UM ft (iki ^rkta. 

(iiij.) Umbobomabr md etfi ieij^a oc etfi fiiitjT ijrtia ^oDf ne ^a^a nema Ijiiiu 3 
leira en [eigienbingr mi ietija. nema ii fe (anbebroffina fit. ^i fca( umbob ^aj:a" 
irtiu iarba innan ^eraba oc innan tirtiufomar er fcilnemftr er oc erUbi)fco|) niD fefia 
ifip^aDjmann tirtiu ej: til er. en (anbbui (toerr faci ^eimillb aj: prejti ^nerium e|)fir 
itnann er fii cemr. ^oiirf fem fa er upp^adbamabr tirtiu ebr eigi er umbob Dejrir. 
;n eigi fcai tirtia fpa eip fmni jijrir jtjrnfcu facar eba 9^ nangetjiu tennimanna 
ba aj:<* igtrnb umbobamanna. tn p9i nerbr tirtiu af obali ej: ^on ^e|ir af .iji;. 
lefra. en ^af nifni beri ^enni tirtiufocnar menn. 

Vm tart)arfkt|iti. 

(«.) Umbobomabr fci|ifi idrbu fit ^anba (anbobrdffnu en ^inn er fcififa niK 4 
pfi i p\n^\ af ^ann niO iarbarfci|ifi ^(^a. ^ainfcipfi. f n ej: Ijinn oill eigi fit toma 
r idrb dmeb 5onum. pi fcai umbobamabr ^AJii bcmbr meb fer oc fcipfa^<> ^ajnfcipfi 
lib annann (anbobroffinn oc tafta iuf 5ano timercfum [en fion oc merctan.^ ^ oc W^ 
uf tarbar fit )ieff er^> bdbir eru iamn^ajbir. fn ej: menn oitia fcipfa 6batafci|ifi 

Jvfr. Cap. 4. G. 87. 

*) Fcilskrift for tr — aee den nyere Laqdalov VI. ir., hvor dette Cap. er indtageL •) \,i — h. i. f. 
) 9 — nigl. c. i. «. t. «) Her indakyde alle A&krifter feilagtigt 9. *) Ii«ir07 •) lltllftil? 

■) Mkt| — *. •) D«fl — mgl. ». f. •) M — "«««• *• A /■• ") IIV« - «. ")' [SmI. 1 alle 
lUrr., aaaskee Feilakrift for: C |(tttt (il ijinf mmtiim. >*) at — h. 

82 250 ^Idre 

m mi fumir utun laga nirra oc innan lands. )ii ftal grra fieitn .i|. minaOa (toni 
fit iarDan ftn ej )ieir coma eigl i )ia (trmniu )ia fclpfi l^inn tr ^ttU (temnu til oc 
dcmbr me& ^onum. oc 6m luf i fcauf fm i&r tiar mslt f n i;): ^inir coma eigi tiL 
oc Qilia ei^i fcttifa ^onum idrO. pi tmnl fi fiing oc nioti \i viiia finna oc 8|ti 
6(mbr Q(i|inafac6. oc ft iiirO [u |ia^fcei)tf. tn aj: ptini fccDfing tierDr ^Inn foa trii9|s 
rojpi fern ^ann ^a;i fi^ljt [cnjft i0ti ej: laniiebroUinn er ' utatilanba. pi grri fa tr 
fci|ifa iiill ^onum .|;ij. manaDa |fmtiu fil iarDar fci^fis. fit ty ^ann tmr eigL )ii 
lari pit fci^ti frm aOr var uppfagf. JEn (tut fern aOrir fne^gia 5<M^ft bo^t iorO. ac 
mmti meta tiL (laniii jnjrir iiirOu fieff. oc [e at j:orfbtu tndla fern mmn vilia fanii 
urn. £n ^Oal0 fcipti feat iitn ^au|l fcipta oc (temnu grra fil at j:imf inntn jr^llia. 
tn tf fo(i margir eigu iorO faman af eigi mi ptim. faman toma i jivaL pi jicii 
ItQoia limfar^nu ptim (ilium i ^ingi innan j:t)t{i6. m utan iQttie oc innan lagi 
oirra feat grra m^naOar (temnu. 

tfj: maQr |rrr af Utibi. 

5 (aj.) H^i maDr ftrr aj: tanbi i 6rauf oc i ^ann fculldir af giallba e&a gerir 
^ann fiOan n*^ ^ann er 6rott jarinn. pi gretOi umdo&emaDr ^ana me&an l^ann ^tpx 
umboD ^ane. ej: ^ann tirrDr fottr tit at Idgunu e&a elligar arj:i ^ana pt^w tap 
(temna umbo&amanno tiOf. meDan ])e(f manna fiarlutr' t)in$ er fculldir gerDL frm 
nitni bffri fil. tn arj;i gialldi eigi (itt j:r jnjrr en ^inn er fannfpurdr anDaDr er 

^ fcullft* gerOi. oc nittar .ij. bera. 

Cjt maQr |rn tf Unlii btptt. 

6 (tiij) % tn^i)^ 1^ AJ^ t&nbi broft OC fptjrr arj:i anbUt ^ana. oc ^Q:ir |iau nitni 
jrrammi i j:imfar|iemnu er'^ fieir mmn bera er annaftneggia noru t j:br meD ^onim 
eba ^aj:a fpurf fanntiga aj: ptim er i jbr noru meD ^onum. oc ptir fdgbu fol af jiat 
niffu ptir 3i)rir guDi fannafl urn pfii mil pi fUi<> ^ann i arj:i. oc foa (arj:i)^ ^ans 
^ ^ann jellr i irl fit )ieff er put retinij fannara af ^inn lij:Oi er $i attL jiaf munh 
er fa^ anbaOtj er i arj: ^ajdi fefjc yt^r^ tn ^niirti mdtum er I93C ^aj:a mrir 
n^msti® urn (lic^o m^t. pi (tanbi fnd fern ptai l^aj:a gbr nerif. 

7 (tiiu.) Svi fculu almenningar nera fem nerit ^(^a jiijrr af j:omu j:ari bffOi Ijlt 
bjra oc ^if tjtra. tn ej: mmn fcid i. cadar annarr (er m annarr callar almenniim- 

Mr. Cap. 7. 8. G. 84. 90. 145. 

») ^viXft — tUf. e. «) IT — mgl. c. e. ») j:i4rfiifi — «. «. «) fcuBOiT — «. »)«-». A 
*) l^t*' — <• ^) Dette Ord mgl. i alle A&krifter, men maa nodTendigviis tilfoici. *) |U — c; A « 

*) Rettet hertil fra nnjmsli, hvilket er en aabenbar SkiivfeiL >«) fUct — i. Frostalhings-Lov. (XIV.) 251 

ii jefU f^ [00 jnirir rr frr taSar. oc tmni fiing fiOan. f^wiri fern )iar rr jnjdiaiiing 
:0a ^a()ii|iin9 rr menn eip |itii mill at f(i|)f a. oc ^aji ^ajif upp |iin06o5 jijrir j:iint 
fn tf ^ann Qerir ti^i fvi )ii rr iin^f (dg):t(ta ^ana at ^ )ioi fmni. in i fiingi 
ai(u ptir nemna ^auQba .|tj. eOa bcmdr ^ina bejtu ej rigi era (iauabar ti( .oj. ^oiirr 
leirra i pin^i ^eirri. oc t^ifh jtam^ aj: ]ieiin .pj. er geta tna. oc fueria l^oart rr eiQtt 
|au9 rOa altnmningr. ftn a; ^oi fiingi it^i \i j:imtarflrmnu rr frr caDar iorO |icL 
n nlott ])ar Dilnia fine ^irff rr i fittigi nar nrtntit £n tf fimi brrr a ^rlgan bag. 
ii It flmtna ^inti j:i)r|ta rum^rlgan bag rptir. oc |orri ^ar {lat tiitni jtatit at iaitu\pllu 
rm & j:imtar(trtnnu. ftn fod fca( ptmn rib ftirria. at fiat ^rjir el ^r^rf at ]iat jdU 
narca amrbat rignar buanba oc altiimmnge. oc rigl urit re annat fannara i )ioi 
n^U. H^n fiban fr frtt j:tmtar|trmna oc bomti )iar ^t ^Qarutit^ fm 5^|a fcaL tn 
:j; irmabr rba rrmbrrti tonunga tmnir ptd tnannu at ^ann fr ^anb^a|i at ibrbu 
irirri rr i altnrnningi ^rj;ir nrrit gbr at Mtr^fi tonunga. rti rj: ^anb^aj:i foarar. fii 
orb tiar gbr j:t)rir .iij. tonunga Hifi }irirra rr rngi uar fcrtnr at tanbi rn .|;. vrtr. 
n tf drmabr rba rrrnbrrti tonunga tortnjggtiir fiat ma(. pi feat ^ann niota nitnia 
ma frm abr oar fcitt at tnabr fcQQbi ^(^a mrbal almmninga oc rignar manna. 

|t»nnngr aid hmt^a alnunntng. 

(ij.) Honungr mi bijggia altnrnning [^uargi rr* ^ann niH. in ^inn rr trlr 8 
cat tirriia garbi urn jrijrflu .{ij. m^nabi oc riga mgan toft at ])Oca optar. oc f^afu 
nlbjlaorrp i j:ra garbi aDflabar til garbe fer. d(dftur adar rr i almrnningi orrba 
cat [a ^aj:a pi .tij. mkabi rr j:t)rfl cemr Hi finum a. j5e( fca( ^orrr grra frr I 
itmrnningi rr uill oc fitia i fumarfrtri rj: ^ann oiU. in tf ^ann l«r i atmrnningu oc 
tfcr rigi aj: conunge mbnnum. pi i tonungr b(ebi torn oc \ni ^ri) rr ^ar rr ftrgit. 
[lu brrnnr mabr frl i almrnningi rba fmibiu rba torpirti'^ rba uribibubir rba anboirti 
nanna ^natti frm rr. pi frcift ^ann nib tonung .j;ti. mbrcum nrma n^banrrc * nrrbi. 
)c bo'ti ^0 fprllQirti Oinum rr ^tti. f^n tf .ij. mrnn ganga^ fmn i rina ftittu. ^^i> 
babir ptd rr firir fta. H^n rj: pi fcill a ^oiirr firirra orti |t|rri i. f^t^i \i fat mil 
rr fannar mrb ribi finum rina. nrma ^inn ^aj:i natfa i mdti. /ifciobtn i almmnini 
^um rru oDum iamn^rimil. iimbr oc j:ialDibr ma liggia mrban rr |irff pMf nib 
innan .{ij. manaba i almrnningi. m um allt annat pi fr ^at ritt ^bggvit rr or tomi 
it aptni. rba fr Mum iamn^rimiOt itn tf vibr f^ nrrbr trcinn innan .{ij.^ 
Dulnaba rr aban nar fcilt at liggia mffttL pi frcij fa oib tonung .Uj. mbrcum. m 
^inn \)t^i nrrb rr nib iiii. ^) i — e. d. e. ■) UdentviTl «n Skrivfeil for foi, jfr. den nyere LandaloT VII. 61. *) ^(rittin 
— i- f- *) [Qftrjirr — b. d. f. [^arg a — e. *) (ittrutiirti? jfr. dea nyere Landilov VII. 62. 

•) ti&Ba — c. d. «. f. ») taDir — ttlf. e. d. t. •) .ij. - •. 

32* 252 ^Idre 

9 (s) D^rgar&a fcal grra ^tiriT er tiiO i attnenningi {vi at eigi fpilU neiftinfo 
annare. tiQi fcal normeir gera m eigi megi ^etira p00 fit garOe jie|f rr (Unbr. 
Bfra» ftal or annare jarfti q: ^ann nitt. ifj: graojarftr" (Imftr Imgr m .^j. netr. 
|i6 0m \i u|i)i rr niO oc nQfi fer. me&an er ^ann nid u|i|i^a(lDa. fn fpiotgtrOr 
ftal figi tengr ligjia en .j. tietr. en ej; Il^jr. pi jpari fern 6Dr tiar [citt. 

Itm ^ii«ljaiit1i. 

10 (ij.) liajm^tialr er einjijnbr ^audbi. fn ej: (irborinn maOr j:mnr pi i \i 
f\i\f«ai er linnr. 0n aHir minni ^tialar eru einj^tjnbir jtiitfum manni ^omum. en 
br6tfinn i tf )ir(tE j:innr. H^ q i^rmaOr temr eigi til pi ^aj:i ^ann 6or;;t (U liings 
oc )iaf nifni ^onum um. H^ jieir allir ^uafor er t^bfcttrir eru. pi fcaf bobi 
irmanni oc blianbum af comi til at j:imt. en ej: ptit cotna eigl pi liggr ^onum effi 
Dib at titfllti er jreflL Jfn ej: ^ual recr tit jtjrir jrimt oc eru (eigi jejlar)* i tanbL 
)i(i giadbi fd er linnr merer .pi. nema jejlar ftitnL pi (iggr e(ti oib ej: fumar jrefttr 
eru i (anbi. 0d feat j:e|la er j:innr oc ^aja jinnanbafiiic. ^ann [cat ^aj:a fcip (abit 
ptA er .ij;. atna er (angr tiotr I oc .iitj. borb pi titi ^nirn oeg. oc (aba \vi mioc 
fern ^ann nid fod at eigl foccou H^n ej: focrr j:i|rr en fcut|iamn temr ^ar fern idr* 
nar jtamflamn. |)d d ^ann tdi if. £n jinnanbafpic feat fcera nibr jri ^omi oc aptr 
i fibu adt tit beina inn. £inn mabr feat i \dpi )ioi tiera oc ^a;a eina ir oc aujlter 
oc eina {litiu, in tf ^oat recr i (ibb manns Ipbfcttran. pi i {i pam tut adan er i 
(tbbinni (iggr. er [tbbina i. en tonungr oc bcmbr pwn (ut er um gengr flbbina iit 

Vat ftlptt. 

11 (siJ ) ^vi ^ tnctdt um fetner manna, at pi tr .iij. nicur eru tit Joanemeflb. 
oc .nj. nicur tit ioia. pi eru fetner bd ^eiibg at rngi mabr feat pi i annare fttoer 
j:ara lei)j:ielau|l. fn tf mabr er jninbinn i feioeri manne i ptim oicum oc tecr ^ann 
feta i neri manne. pi nerbr ^ann \vi fiioji* )iar fern i buri manne oc oili ^^nn pwt.^ 
tn ^eff i midi pi ^egni fieir fetoer fin fem menu ^epa eignir finar i (anb upp 
meb (a0at(3:(i. en riinbaugi e; i j:err fii^iin- oc (anbniim fiijrmetit. oc feia ada er 
5ann toe i neri ^ine. 

€f aiaOr (Irlr (rtag. 

12 (:iu) ^1 mabr (ted ertog eba ertog meira. pi er ffi fiioji*. oc ^iojt uerbr mabr 
aj: blobugri brib 5nerri nema aj: ^unbu if mabr gengr i acr. oc ^e;ir a braut ei)t 

Jvfr. Cap. 9. G.95. Cap. m G. 149. Cap.lJ. G.9I. Cap. 12-15. G. 253. 263. Hk. 132. 

'} Qtra? jfr. den nyere Landslov VII. 63. *) Saalede* i alle Afiikrr. for l)$r(arBr? *) Wtte 

Ord, der neppe knane andvcres, iadskydes her i Bj., hror detto Sted forekonimer. *) iQr — mgi. i. (• 

*) Ordene <*«( «Ui ftum ]iit*< ndebtde* i Bj., hvor dette Sted forekommer. Froslathings-Lov. (XIV.) 253 

butUiinn eDa jUirl pi tr ^ann |iiojn-. tf )ii6jkr er lutUiinti i Wi tnaniia r&a i 
d&rutn (lad. pi \mi 6inba 6 bat ^onum j:o(a i pni jnjlti er piop rr tecinti oc jorra 
irmanni bunDintu oc ^aQbl armaOr ti( )iin06 oc a; fiingi i j:ioru. m irmaOr j:&i 
mann ti( at brepa ^aniu oc foa |)i6j:a atta. £n bcmbr fcpllbir fi( at ji)[gia )ii6j:i 
tU brdpe. pi er aj: ^eirra abQrgb. Sn tf ptir oiUa eigi j^jlgia. ])ii Ug^r (t(rt tiiO fern 
|i(tr ' eigi )iat fitng. f n j:^ aDt er tecit er ^j: {lioji. ^ i [6 er )ii6j: teer. ej: eigi 
berfe oDrum manni tiitni^ flL en aOa a&ra laufa aura i tonungr. H ibi^ii ^i6j: 
er binbr .j;o. titbrcum tilD lonung. |iar tU er ^ann fetr ^mn btinbinn i j;[et drmantiL 
oc Ijajri oitni oiO. H^n ej: )ii6jT oiS tieria$. |)i jparl ^ann iittagr. fit ej; fetr' )ii6j: 
(aufati. |i& er \i fecr .xo. mbrcum oiO tonung \ni dntiaDr fern annarr maDr. tn ^ 
maOr (leQ mlnna en ertog. fa er torjia mabr ot tldru. gerl ^onum cellar oc cafti at 
^onum f(itu ^oerr fem tiiS. oc conuj ^ann i braut fern |ann ml oc ei^i r^ttnsmr 
fiOan. f^n ej maDr ftelr mlnna en pmiu pi feat ^eita ^oinn um addr fiban. oc eigi 
etiQan re'tt i fer fiban. 

Km kiiQtrA. 

(siiu ) ^ ntft^r Hi unbir t^r manna oc breccr. \i mabr i mgan r^ i fer. 13 

0;^ mabr gengr i (aucagarb manne eba^ ^oanngarb. \i a til a fer p6 at 14 
menn beri ^ann oc bei)|ti oc tati oil j:ot 6$ ^onum. 

(P) fj: mabr j;err at neg meb roffi. oc ftenbr 5n) ncrr gotu. )i^ tf ^ann 15 
]iai7. H taci ^ann fem roff ^^na pwtf at eta. en ej: ^ttnn ^ejir brott. oc nerbr ^ann 
lunbinn meb pm. pi er ^ann })i6j:r. XV. 

fri^areilh' um (ant)rdO. (1.) 

fi)lj:tareiDr um ^liebruna [oc loObruna.* (2.) 

IrfljfteLXt'ar j^rir morB. (4.) 

fqIftareiBr um fniggroj. (3.) 

Um filbjifci. (5.) 

tnn um fil[t)j:ifci. (6.) 

^ir f)tp uff dtta fettarei&a. tr f^itm jnirfii um naut mannd. (7.) 

Um annan feftareiB. (8.) 

Um ^inn {iriQia feftareiS. (9.) 

>) Udeglemt fortft, see Hk. «) tlifni — mgl. f. >) tsfr — Hk. «) f n ^ — c. d. e. >) ( 
tllf. c. il. e. *) [ mgl. e. 254 ^Idre 

Urn j:idr»a ftffareiB urn r»fff])iB. (10.) 

11m ^inn .ti. fttfareiD. (11.) 

dtffi (ibr iim ^liebruna. (12.) 

SUuntii fttfareiUr urn (omfl&Un. (13.) 

dffi urn motOrdO ot (rift|l|iHlM-ib. (U.) 

ttm ^uEt fi oc <t$uQt tnrO tf'^m. pkt tr I^ritar liftr. (15.) 

Urn ^i6ff6liin jM. (16.) 

1 pM tmr ftj^artiHr fiL tf Ionun])r tmnir manni at 5ann r^lOi Idnb oc ^ejini 
tttiban tonungl ihi ej: tennlr manni (anbrdD. ipi fcal ^ nemna mann or l^irS (timi 
lamborinti tnann firim er mdn i af foara. m rj: (eDfmgi i |iiii miU af foara (tti 
|ii)rmf(ammn. |)£ [cat biianba fon nemna or birD. oc baji rit oc innflgU {onunge fil 
oc forti pHi mi^L pA rr tonun^r er ei^i innan s:t^iVi9, ifiO )iann fcal bi60a Hi tonungs 
bii|t Innan jijltie |irimr n^ttum nema bann oiU eib jtl^i^ oinna. 

Vat t^lfttttVi. 

2 !))af er fQ^^fareibr q mabr tennir )iaf manni at bann ^tPfl brent b^o bane eOi 
(oO er innangarba er. oc er )ieff nin at aOr boi* brenni u|)|i. 

Km t9ljFtrimD. 

3 ))at er oc ttj^areibr ej: tent er at mabr b^li oenit i neittar tnjQOar. 

9i)lj;tarrtbr pftit mocD. 

4 ))at er oc ttjyrtareiDr ej: manni er tent morb oc er u[^|l oigi. or fcai liita jm 
oc tomi tit p'mp i .iij. n^tfa jte|li innan yi^ilii. en .ti. natta |re|li ej: j;iorDr^ bannar. 
pi fcai biinn j:e(la )iar eib i ji)r|la jiingi eba ;ari Uttanr. e; allir jiingmenn rru i 
tin iittix. 

Km fiU]ij:ifkt. 

5 BU er mfftlt tf menn ;ara i fi(lDj:ifci. pi fcai btebi oerpa a acr oc i eng 0( 
bnar fem bann oill. oc ba;a i^ adt at p^fcum. en e| b^nn bej:ir ei^i pi allt a;, pi 
i ianbabrottinn bv^rt fem bann nill a| bonum. (anbnim eba fillbar ^icrr er iWupt 
tn p6 at ^rmabr j:e|li [qq j:i)rir. pi oarbar bann eiti tii pilttu 

6 f n ej: menn aufa fiQb or netium manna oc em fieir eigi bi^^dftngemenn eili 
biiin fieirra. pi fcirfcoti ptir pvi er net eigu oc eipij pi fiQii aHa er ^im biy^bi i 
braut borit er or netium bane i66 at iilet)j:i. tn tj. mabr riji' net manna af oilii 

Mr. Cap. 1-4. G. 132. 
>) ^Mti — tilf. c. d. e. •) Rettet hertil fn jH9r. Frostathings-Lov. (XV.) 255 

itium tU fcrrr at Ufa fi(U) or fcrra.* pi rr ^ann ])ar retflauf)'. ^oafti rr ^ann]ii09r 
:ir & frr. oc frcr tii& tonung .ttj. mertr. fiortt fi^fia fpHI oc oj:unbar66f Oinum er net 
Ufi e| ^ann fdrfcofafii. 

Itm f(tt«r (tO. 

))etfa em frttarelDar. fa er einn ej: naut er (toUt jt& tnantiL ^inn j:err efiUr er 7 
Uti til jiefT er 5ann ^tjggr i ^enbr. oc cemr fiar meD bombr er ntt|tir 6iia ^onunu oe 
aSar uf pebuanDa. Tlu temr f^ <it en ^inn berr upp fift mat oc fegir i jri at 
lonum er naut ^orjit oc \\ti Hit fern ec fe^i. nu ^ej:! et fpurt oc ^eijrt at p(i ^fy:ir 
mi nauti (lotit. ac tiill et ^ajra ranf6In a; fier. ^ann er )ii6jT ej: ^ann ftjniar ranfaca. 
fn ej: ^ann mctlir foi eigi gerir )iii nu ml \itt ^ naut )iat er et ^i6. oc fegir )itt 
lann tit & fem pit fatt i minu nautt. nil ])an0a ]ieir inn oc j:inna ^tiO oc fi8jni& 
ic p«r iartegnir fem ^inn fagOi. p& feat fiar' fettar eiOr jiirir. 

^nnarr frttttriOr. 

|)at er annarr fettarei&r er liit manna em ^oi^in. ^inn feat taca biia fina oc 8 
:ara jiangat er ^ann oeit me(l litenbi L ot talla iit buanba oc beiOi' ranfaca. p& 
cat fa bflanbi foa mata. biOi ptr jtjrft. oc gangi ptr ei^i inn. jnjrr en ptr feO ram 
acaDir. en ec man ganga tit granna minna oc ^aja pi oiD. en ej: )ier gangit iiranfaca&in 
id er boraj:6tL oc liggi etfi btianba viD. ftn ej: ))eir ranfaca. pi feat fpria buanba 
it. j:ara j:teiri menu meb Ipcli en )iu oc cona pin gengr ? coeDr ^ann. pra\l minn oc 
tmbdtt. Ilu ej: vinbauga er i Wim, pi tj. utan mi i ftinga. pi feat jiimtareiOr 
ippi. en e; eigi mi utan i eafta. pi er )irall liiojr ej: eary:i)t eru. en ej fQennj:()t em. 
id er ambatt )]io|r. en ej: eigi gengr firsE 1 ne ambdtt. ot m& eigi utan i eafta. pi 
r fettareiDr uppi. en |)6 at i btjr&u fe oe i teri tceftu. pi temr eigi iramar tit. 

.tij. ftttamSr. 

))at er .iij. fettarei&r tj. {i\ys er ^or^it manni. oe jerr \i eptir er flotinn er oe 9 
anfaear at tlu j:iDr ^ann p^i i fioDi annara manna, ej: ^ann foarar pvL ej: p9i er 
i^r tiitt. pi {tip. \ii\ys i fioD miniu pi feat \i ^aj:a fitjT pvi er ranfaeabi oc (totinn 
lar. H^n e; ^ann mtelir foa. rila:r p^i galljtu mer. pi feat \i ^i^a fi^ )iat er 
Drir tenjlum oarb * oe fneri fettareib. 

.ttij. ftttarcibr. 

06 er ^inn .iiij. fettareibr. ej: roffi nerbr fpittt merer oerbu* eba betra. eba er 10 
at Ijbggtiit. eba nautum .iij. eugidbum nerbr fpiDt eba ^oggnit eba )irimr j:teira. 

Jvfr. Cap. 7-9. G. 254-257. 

>) fcgra — c d. e. f. . •) Jiar — mgl. 4. f. ») btiQa — c. e. «) w — c. d. e. 

) flrrDe — c. 256 iEldre 

.». fetttmtlr. 

11 Bi rr .v. feftarei&r e| ma5r brennir nau|t manne oc \wfi .vj. «ri rOa meira. foi 
ot (3: ^ann 6r$fr e&a ^oggr ^var er ^ftnn ^iffir. ^ tf ^(inti gmgr Qid at Oaim 
brmnir eOa ^b$Qr (Ba br^fr. ))il bidOi ^ann ))eim rr ifti tierO jpijrir. eOa j:an iitlagr. 
0n ej: * maftT br^fr leiOangTofdji til ptfi tr merer fcafti er fi. |ii er IgrUer fi6r q 
^ann ftjniar. en iitla^r ej: ^ann er faDr at Sn tj. melra er en merer feaOL J^i \t 
feftareibr. eba iiflegO ej: ^ann ner&r fannr at £n \ni [cat feffareiO vinna. vi\s ni&ri 
lirtiu fcal ftanba oc 5^)=a faQter i ^enbi [er oc fiar vinna eibinn. oc nemna fcal 
^auOba .nj. fil [eftareibe. eba bvnbr ^tna be|tu tj. eigi eru ^auUbar tit. dacarflberi 
fcal nemna ^&y:a nitfa. en nerianbi 5^^a oc 5^):a einn or fieim .oj. en annaim 
nka|ta nib. fii^ ^inn ^iribi oc .iij. abrir yf\ii\\x menn. jieir er tunnu ^t)00ia bsDi 
IDrir orbl oc eibu 

.»j. frttmetOr. 

12 H er .nj. feffareibr ej: mabr brennir ^etjlab mann$ ufan^arbe. eba fpillir laffi 
eba iaffi meira. oc eigi niw, af allr bcrr gangi up)). 

.«i}. fettatriOt. 

13 Bi er ^inn .nij. feffareibr ej: mabr ((trr u^ip |i|rir manni .n. mala fab eba .«. 
meira. T^i er \k iitlagr ej: ^ann nerbr fannr af. eba giaObi nerb |ieim er ifti fva fein 
menn meta. en ej: ^ann ftiniar. ))i ^aDbi ^ann upii feftareibi eba j:ari uflagr. 

.•tij. frUmnbr. 

14 Bi er ^inn £fti feffareibr. ej: manni er )iaf tenf af ^ann rabi^ manna' morO 
eba i gribum. 

Km ^nlU 1^ tt iil^iilU. 

15 fj. mabr 5itfir j:bf fin i burum nfar. eba ^nar er \^mvi ^itfir innan ^ue ebi 
utan ii^uUt oc foi lifan^arbe eba innan ^vXiL |ii er I^rifar eibr. ej: \i niD tenni 
er i. en ej: 0raj:if er i ettba^ 06^i eba OuUt )i& er )iraa )ii6jt. nema bflanbi vili 
fveria jnjrir ^vm t^rifar eib. 

16 i^j: mabr ^iffir ;of fin i Ibbu eba i ^i^imi eba nibtefti. ^lar er ufan mi i ftinjii. 
J^i er )iar f^rifareibr. en e| unbir (abi annaffoe00ia i ^i^^tni eba unbir vibtefti. ]itr 

Jvfr. Cap. 16. 16. G. 255. 
>) qp — mgLi./'. «) TBOi — h. mgl. /: ») manni? *) tBftftii*? Frostathings-Lov. (XV.) 257 

r eigi mi dmDl i jfara. pi fca( \i vera )ii6jt rr (aD ptA (60. ^tiirt fern put wr 
iriell efta bilaniiL 

))ann rett ^aja tonungar 0rj:UUfet)ium.i at ptir fculu |iin0 fUt 5(^a <i Jdray:e« 
toOum af iatnjruau fern j^tjltiemmn aUir. XVI. 

Im nUarbcrtr er fonungar ^aj:a itfil. (1.) 

Inn urn fama m&(. (2.) 

im retfar((r(r er fonungar iipt tlaumbcrium. (3.) 

Im n'ttarborfr. (4.) 

inn urn fama m^(. 

^er ^fF upii rfttarboir par rr fonungar jdjni. SijurDr tonungr. fofleinn" 1 
cl3tajT* gdjii oHutn logunautum. Jiaf er j:i)r|l aiaj:iT attar nqiar ot jomar. rttinnala 
c ifriii oc (anbaura atta. dttum ptim monnum er ^er em i ufgar&um^ meO off oc 
:i|ilei9ur attar, ttn tf maOr tierftr utlagr oc jerr ^ann aj: lanbi ot tcrmij irjr \i 
r utlagr ma&r iiii. pi [cat ^inn ninajli nibr \i tr i rrj:5um rr talbr tata arj: |iann. 
ri eigi tonungr. f n ej: ^ann tmr apfr oc ftttti) niD tonung. tad fidljt )iann ar;. 
iiy:(oj:at er manni ^nerium a; (anbi at j:ara at jribi goi^um aj: ^enbi tonunga 
^rra. lltaOr ^oerr rr aj: (anbi jrrr. fca[ |iar vera frm ^ann tiitt. oc mga (trmnu 
:a( grra |irim mannL aptr fcal ^ann ^aja fitt attt. nrma ^ann j:arl mrO ^trfclttbi 
ingat a|itr at fiiltjra&i finu. Jar0j:6[gi( j:r i*\i tr jiDr rn [andebrottinn lanbnim 
f ptim rr groj: at iiitr^fi ^ane. $u9 fcal ^rmabr grra tonungi m rigi bcmbr. nrma 
ritt niU l^aja. 

Km r^ttMbortr. 

))r|fa r^ttarbot 5aja fonungar grjrit §i(ri)gium ottum. )3at rru j:ifcigi(^ir attar 2 
ffbi nf nrfium ottum oc aj: ottum j:i|Iiflo9um. j:T)rir utan jiat rr mrnn ^aj:a gejit 
mungi .Q. jrifca. )iat fcaf ^orrr mabr ifi rr i jrifci rr i Digunu rrtjcmala oc rtigiar 
) oc nlniar f|ionn.^ ^^a ptir oc grj;it almrnninga atta ftica frm |irir ^bj:Ou urn ^ine 
riga i3[aj:9 baga. babi ^it i)tra oc fjit bjra. funnarfa oc norbarla. f n Uoobru atta 
ijrir norban Umrt)iarfunb. |iar i fonungr rinn caup i in tf drmabr tmnir ptA 
lanni at ^ann ^aji }iar vdru crt)|it. pi feat toma jijrir (ipritar ribr. oc frcr .iij. mdrcum 
ib tonung rj: 5ann fjtfir crtjpt. oc (^ta fcinnin. £n rngi mabr fcaf ranfaca ^ii(ri)fcan 

' ) Skrf. f. iUtgmm, see S. 2u8. *) (onttngr — tilf. e. *) Saal. i alle Aftkrr. ; ndentvivl Skrivfeil for {^ttnHm. 
\ l)4f i — e. e. fft.. — d. ta — f. *) Hvis her ikke den gamte A&kriver ved en Uagtaomhedsfeil bar 
leladt Ordene "foQbt Of fmittr**, saaledes at der her skal Imes viitiar eller vintr toOti oc fmilfrfiisnn, er dog 
•aakee idetminditte Ordet oiniar Skriv- eller Lue-Feit for fmiSr; det samme er npaatviWeligen TilMdet med 
St i HMte Cap. forekorameode fpiar (|lnier — fmier ~ fmiir), see Olaf d. Hell. Saga Cap. 833. 

33 258 iEldre Frostathings-Lov. (XVI.) 

mann nema \i tarn itnhr maOr rDa irniaDr er fotn i nrma |iiii af eins at mair 
(au)ii3 unDan fdcu oc fom. ^ [cal giaU&tqri ff|ta fiann mann tace tU fjetmUia (ins. 
oc mfii eiga mtirl \6ai i |ini m fni 

Km fiyniar fpSna.' 

3 0piarf|)bnn ^ oc niQiar (f6)> oc retjcmata. ptd ^i^a tonungar griif tlauim 
Dcrlnnu oc )ieir fculu eigi ^^Dbr greiOa m aDir a&rir ))rimiiir. 

Km r^ttcrbortt. 

4 ))e(fa rAfarbot ^a; ^araDbr tonungr oc magniie fircmbum oc i^Dum (O0unau« 
turn. C'6^ pm oD er ^inn f^ti^i i3tajT tonungr gaj: oc fettu oc r^(farb6f pi aKa rr 
jFTiendr tieirra ^aj:a fiOan gejrif . )ieir fern tonun^ar ^6^6, af (antii fttit pi fca( ^aDbas.* 

>) See foreguende S. Not. fi. *) ( ) mgl. i alle A&krifter. «) Seal i alle Abkrr. f. l^aOlt. J A n h a n g. 

Kong Haakon Haakonssons islandske Lov. 

(Hdkonarb6k.) najml joOor oc funar ot aniiana ^e[0a ftoto oerr (o^Olno nart eiga af Oiw a i 1 
|iin9|la0 r»t(uin a .|ij. manaOotn ^ueriotn oc toma |iar a prtre meffu a|itan. ))ar 
fculo aDrr ^ittaj |0t3calla (auft )iffir [em tU ero neinher m nallDi ma&r ftal nejmt 
^atia j:iri gaffer til pinp fua marga mrnn or fiittgi ^uerio fern ^er tiattar erDa ^ane 
(ogtegT umboOe maOr oc nrj: * ))a menn w j:oruert0 mrnn eigo oc ))»im |iittlr rtmix 
til fcila. fua at )i(rir mrgi )iat mcD eri&i fanna. m ptmn (rid fcuio pttir furria mrftan 
fcrrati bag «r pttir toma ti( {lingo mrO ^jrfTom «i&|laj:. At ^ann U^qt ptff ^oti)) a 
5(i0a 6o{ oc )iui |Tt)tr ^ann til 0u9$ at |ia menn ^eoer ^ann nejnba til alfiingio at 
pni finni er ^onom )iotte nel gainer til oc ncmir til fcila e|iter finne famnitjto oc 
irigi grrOe ^ann j:ire annarra manna fater. oc fua ftat «i iajnan gera meOan et 
50|e ))ei(a (larj:. jienna iriD fiarj: trngi opfarr at fueria en o; fmn. 

Itu ffal naObjma&r nejna .tij. menn or mula)iingi .nj. or ffa|itir j:ell} jiinge 2 
.p. or rangar {linge .;;;. or irnes tiinge .pi. or tialamee jiinge .p. or )iuerar fiinge 
.{ij. or )iomeo liinge .niij. or )ior|raj:iar|iar pi^t. .;. or ^unaoa) {tinge .inti. 6r 
5e0rane9 |iinge. .jiij. or tioOla )iin$e .nj. or ei)iar )iinge. Itejnbar menn ftulo fata 
toftnab finn a; |iingj:arar taupom. en ^uerr fem )iat gelldr erigi fem neinbar monnom 
«r tttlat er fetr flito fem fa er nejmftr er oc jerr aigi lorjalla lauft. Uattftjmenn 
aOer ero (Itillber at toma fil aljiingie aOa ftilritir umboDemenn fieirra. en ejp )iffir 
toma eigi j:orj:alla lauft fege logmabr {iffirn snnge log |ia .;ij. manabe oc }iat jtamar 
fem tiallbjmonnom oirDe} fater pttirrst, til. toma ftolo oc .;ii. ftpfamer lerrber menn 
til al|iingi9 ))ffir fem biftupar lata (il nej:na j:iOTa norban oc jiora funnan tua aujtan 
oc tua nejlan. in pttir fem «igi toma j:orj:aaa lau|t miffi reibu fmnar aj: launbom 
Dina n«fto .|;ij. manabe. Itu cepter )iui fem abr er nej^nt )ia ftulo jielfer menn aller 
tomner til )iing9 vera jiri ^lefrs meffo oc ftal )ia logmabr |iar ;irer oera |orj:a(la« 
lauft £n ^uerr nepibar mabr etr fibar temr til alfiingis en fcrri ero j:lutf naubftjnia 
lauft. err fetr .iij. mortom oc ecigo logrertto menn |ieffar naubftiniar at nirba. Itu 
ej: oaUb} mabr aba ^and umbobd mabr nejrnir aigi fua menn til jiinge fem pjrr 
tjar fagt pa ero Jiair fetir .iij. mortom jire ^nem Jiann fem unejrnbr er. ^ueroetna 

■) Saaledes f. ntfni. 

3a • 260 Anhang tU d. seldre Fr. L. 

)ie(f rr liin^inmn tierOa niftir a a(|iin0r )ia a fiat j:e ^a(jl umboOema&r tononQO n 
^a^rt )iin0tnmn aErr. p«A je (lal fa fialjr raida er fataOr er eOa ^ano umbo&a maSr. 
vUia fiirir dgi relOa. )ia ffal oaabjma&r ^oerr rsiDa or finu QaDDe oc tata aj: |i>ta 
^ffima. m miOa (ei^o ^alno tnaira. m jietfa j:e (fal (eggia) ti[ |iirirra (uia \m 
tiattd) monnum meO logmanti} raOe pilt tne|t nauOftjn til bera )ia .{ij. manaOr. 

8 ))af er nu )iul nt|t at fegia at (ogntaDr (lal lata gera veboni) a a[)iin0e fui 
Qi5 at ))ffir ^atit riim j:ire innan at fitia fern i togralto ero nejnbtr. ftn logmadr 
oc QaQbjtnmn |Io(o nejpna menn i togrtttto .iij. or lilnge ^verio. H^n |iGrir mmn fern 
i (ogrcrtto ero nej^nber ffoto eri& fueria aDr )itrlr gange i logrfftto meD ptdwm 
stiti (laj^ At l)ann (Tal fua ^tiert ina[ Derma [em gud (erir ^anom jTamarft mi fit 
lamnan [em er i logrtefto ntjuhr. Ku ffulo ))ffir berma log um oH mat )iau fen 
|iar ero (oglega jramborin |iui at meO (ogom (Tal (anb oart btjggia. en frige otogom 
etjOa. H^ f a er erigi nil oOrom (aga unna f}mn ffal aige laga niofa. )iau mat jbl 
lUrjl betma er til al^ingie ero logO ot |tirr|t ero. i^iiter jiaf pm er )iaiineg ero 
(teinb. 0iban ))au er )iar nerOr a ffrj ot fmerft ero. Uu )iat aOt ar logbot ffilr 
leige |ia ffal ptA aj: ^nerio male 5aoa er logrceftomenn verba a eitt fatter oc |isim 
liitter rttttuft firt gtibe. in Ijntn fa er pa boma rTut er fiar verba bcember pa feti] 
^ann .u. mortom uib tonong en .piij. aurom oib fafarabera. 0ua ^verr fa mabr 
er fefj innan tiebanba at ulet)ji lografto manna er fetr .];ij. aurum. Itu (fulp aOer 
menn ganga til logratto p6 er logmabr lertr ringia mt)flo tlotfo oc fitia fua lengi 
fem ^ann nil jiing 5ava. in }iffir ferm ceigi toma til logreetto fem malt w. eigi 
^ann enga uppreijl fine male a )i«im begi. Dtenn ffulo ganga or logrfetto naub; 
fpia eiirenbie. oc toma fiegar ajrtr. in ej: f)tinn gengr obrooie or logrertto en 
nu er ffllit. fia er ^ann fetr .;ij. aurom. 

4 tlDer menn |i(rir fem I al^ingis j:or ero ffulo I gribom vera ^tierr nib annas 
)iar til «t pttir toma aptr til ^eimilie fine, in ej: einn ^uerr gengr a |ieffi grib pt 
^enir 5ann j:ire gort ft oc jpribe fmom nib alia menn. in ej: menn nerba ftrrber a 
al^inge erba j:a teinn ^nem annan olut aj: manna nollbum oc nilia. pa etjl) nrftr 
|ifeirra at ^elminge. $ua oc ej: menn bera napn a aljiinge )ia fetiajt |i(eir .iij. mortom 
oc late napnin puiat i oDom flobom l)«j:er at girta fpectar oc fibfembar. en ]io 
eintanlega i balm (iQbom meft fem til ffiinfembar oc fiiectar ero ffipaber at onbnerbo. 
oc j:le|lom nerbr ffabe at e; noctot ffera L 

6 Itu ej: mabr ri|j:r bom |iann ler bmnbr er a al|iinge oc najinatat er at att 
Innan logrertto oc utan pa fetti} ^ann .n. mortom nib lononge umboba mann en 

Jvfr. Cap. S. F. I. 2. 3. Cap. 4. F. I. 5. Cap. 6. F. V. 46. H^konarb6k. 261 

.{Qilj. aurum nid fatarabrra. 0ua er ot merU af tiaDDjinmn |Tu(o )iin0 ttiga mftitr 
a[)iin9r a (eriDom ot lijfa jirer monnom )iui fmn falat aar a al|iin0e aintanlega ^uat 
aliftt a Jierirra mat jell rr or ^ane tiallbf ero. in e; annartue^ge jiijr a fiff mal |ia 
er ^fitn temr i 5^ra& ot tallar rangf u|i|i6orif. )ia fta( |io erlgi brigOa domi frtfalauft 
m ^ann ma (lejina it ner|la ir epftr fit al^iingte. ot ^aoe )ia ^uartuegge mat fiff 
uKtpt m rj: meD fama \\«ttt rr fern mrr |ia ^aoe ^inn loftnaD finn autinn f)ti\f(i «f 
5inom er ^^nn ej:tbe fit range mate ot ferte pdi fern a&rar jiarfotner. prooa} ot 
fua at 5inn ^ever rangt j:(utf j;ire logrertto monnom er jijrre bernidej matit ot Dmnt 
pti (jinom. pi fate fa to(lna& finn ^atno autenn ot fate fem aOr tiatfar. ot fua |IaI 
^ueroitne |iar fem menn ver&a ajtaga fottir at togmaOr ot a&rer |7t)nfamer mrnn fia 
af Ijinir fe ranglega fofter ot fit (aga (lepber. 

tllla )3a boma er um vigaj:erber ero fetter e&a um |iairra tuenna legorb er menn 6 
ffiga nigf um at logom pa ftat )ia aOa meb togom feetia ot meO gribom fit j^rfta 
fate, tn fa er v^jr bom togfamban jire fat eba at jijrflom fatum naubftinia lauft 
)ie gingr fa a grib fm ot er frr)groiie ot ^ener jiregorf jfe ot jtibe en pm ero 
naubfuniar er mabr er ftutr aba fan* eba ein ^veriar par naubft)niar toma I einbaga. 
fn fat ))af if jrtirfta ffat ji-amtoma innan |ie|| manabar ot jttifia ^erim fit (jane ot 
fe bobif meb tiafta fua en ^inn fate )iar vib eba umbobemabr ^ane nema fa nile 
innberda gera ^onom er fata a fat. in um oH mat er menn fefia togboma mebat 
manna pi fetj fa .piij. aurum «ib fatarabera er rpir ot ^aUba bom fem abr en 
nib tononge umbobemann .v. mortom ot feeti ^ann erba tiaUbjmabr ^uarumfueggia 
tit ^anba ot fate ^inn |t)r|t ftudb fma upi^ fua fem bomr b«nnbe en fetf ^uarefueggia. 
fe fiban fti^if epfer j:iarmagne en ej: f)6nn vit eigi bom ^allba. }ia ftuto oattb^menn 
^inom |iing |lej:na ot gera ^ann vttergan nema ^ann giallbe ftitf firm nu er fatf. 
|iaf er nu ot ej: mabr f«r eigi raftenbe fin i bijgbom ^eima eba j:ire togmanni. |ia 
|fal ^ann fatar aberi jlejma fjonom tit at|iingie er ^ann jrcrr eigi rvff aj ot ej: ^ann 
Ijeaer fit )ieff fannteg nifne af f)6nn f^ntr pttim {lannig jlej^nf er mat a tiib 5ann. ot 
|iaf annaf af mat ^aoe )iatinig jaref fem Qann f)ej:er ^ermf pa fcuto ))ingmenn beema 
|iaf mat af togjuHo ^uarf fem pw ero baber eba fa einn er jn-am berr ot togrirfto 
monnom ot togmanne )iitir jiri bita nema ^inom banne |ull naubftin er (tej: * er. 

t^af er u|)|)^aj: laga narra ielenbinga fem u^ip^aj: er allra gobra tufa af not 7 
(lutom ^atia ot ^allba trijlelega fnu Deer ffulom fma a gub j:a)bur atmaftan 
fca^ara limine ot iarbar. Dtrr ftulom fma a tiam broffen i^m i;'|l ot ^ane einga 

Jvfr. Cap. 6. F. V. 46. ') Saaledes i Mbr. (. (I^nt. 262 Anhang til d. SBldre Fr. L. 

fun rr Qttinn er aj: trtn^U detage annba oc ifrDDes i^ Utario nuQ pintn luindir {lUiti 
oftKbe cro0j:e|lr bnjDiiT ot gratimn j:or ni&r fi( ^eliiitro at (n)fa {laOan aHa fun 
mmn. )iriOia da^ qiftr er ijitnii aar bniDdr reie ^ann upifi aj: bau&a oc oar fUNa 
mtO ((trifumom finom .{L Daga |ra paftadegi oc Hi ^elga jioraba^a oc fteig ^a tU 
^imna upp oc ))aOan fcal dann toma a ejr^ta Degi )3e||a ^eime at Dctma ^vtm Kplii 
finom orrDteita. Deer (Tulom trua a f|e[0an anba at ^ann er fantir 0ui) frm itler 
oc funr oc }f«t pr'm irUningar er einti gub. Uen* (Tutom trua a phi aDt fern fnir 
oil crifteleg fiiob oc ^eilagra manna fambanb oc d^ilog tirtia ^etier [anUHfct tiel 
obrigbelegre |labj:e|lo. Uier |Iu[om trua fijnber jriretafaj meb fanne ibran oc ftrqitii 
gang meb Ijodbe oc b(obe oare brottene er i me||unne ^elQaj meO betna ^aO&e. « 
olmofu^erbom oc j:g|lom oc meb oQom obrom gobom tutum er menn gert ^ugfi 
(ba mceta. liter (Tulom trua at ^oers man) litamr er i er tomenn ^eimenn eba torn 
tann til bomabage. |7al |ia u^iprifa oc {laban a; |Talo pmr er iUa gera )ie(fa ^einu 
5atia enbalaufan itj:agnat meb bigflenom oc ^ane englom i 5etoite. fn pmt \m 
goft ^aoa gort )ie|Ta ^elmo (Tulo )ia j:a oc ^ava eilinan j:agnat meb gube oc oDoi 
5elgom i ^iminritu 

8 ito (g: |iui at gube mijtunn [er fit |ie|f patf ^^erebaglega utolulege ti|be k 
imid jpiolmennie )ia ^eoer 5ann (Tipat tueim fmom )iionom at oera augfqnetega Ijaiii 
umbobemenn um }ie||a ^^Iga tru oc ^ane ^eilagt logmdl gobom monnom til rffttinti 
en vanbom monnom til rej:fingar oc reinfanar. fro pttix fueir annar tonongr ei 
annar bifcup. ^eoer tonongr aj: gube neraOblegt nadb til neraOblegra luta. £n bifoqi 
anblecf naOb til anDlegra luta. oc a ^oiirr {iteirra at |li)rtia annaro oaGlb til ricffn 
luta oc loglegra oc tannaj nib fet at )iffir ^aoa naUb oc i)j:irbob a; fialoom gulU 
en teigi ajp fer oc jnir )3ui at jidr ero gube umbobemenn. Ijine oc annare at ptl fu 
aUer at |ifeirra ma a enga lunb miffa. ptfl ine prMa at fialjr gub nirbi) at tali 
fet meb fiairra nojmom. jia er fa i mitlum ^ajla fannlega oib gub er |ia (liirtir eigi 
meb judtominne a|l oc rajlo til fina oaObe ))e(f er gub ^eoer |ieim tilfri^iat pw \m 
)iair bera fua mitla a ^Dggio j:irer lanbjjoltino oc abtirgiaj lire gube aDra DeEjt pu 
fern login oatta meb (labom eba mertiom^ fua at |)uarte mege |)gj:bingtanur ej; pm 
get)ma {lefT anaubga eba )it)ngia joltino oc meb ojmitiHe abtingb oc at eigi iiegi 
jfaoittrir menn fqnia f|oj:bingionum loglegrar ))egn|Tt)Dbo j:ire tiriojlu fater eba fttm 
ftinnar uni}tu. 

9 Ho aj: )iui at lanbjioltit a mitla lt|b|Tt)abu at nteifa tononginum pa vtai pa 
pwfitd at menn oarabij )ia mi)tlo oiUo ))0to er meftr lutr lanb) )ie(fa 5ooer fu 
^ormulega nerit blinbabr aj: at i etjngu lanbe linnaj bemi tiL pw (em tetnir daoa' 

*) Rigtigere jlobllum mbflmertiom, lee d. n. Landsl. II. 2. *) Her;mangler verit, ««e d. n. Land*!. IL 3. H^konarb6k. 263 

imiffir tnenn ot taOaOrr tonongar ran^lega a mot (ogom ^ine 5e(0a i)(a|e tononga 
u auKom )iffim TRffQUbom er l^vm bonitt viKDe una aj: oOrum urn frnar n^Ser 
liionat 0|it tietbomrr tnenn lierim (rr tiar(a matfo nera tna|iar )ittirra ferni mn vaitar 
ibeg Ijnart }i»ir mi|lo lUiri oDala fmna eOa ^inlr fern )iffir toDotto tononga fina ot 
fua 5ilt fama um manna mifTamar. llu at mmn punt ei^i ^riiilanDe ^enbe erOa 
[ffitanbe eptir jpara dnerr tonongr a rceUe^a at tirra i norrgi ))a [e )iat tunnict ollom 
norOmonnom at $aton tonongr fun ^atonar tononge funarfun 0uerrio tonongo 
ItaDjirfte fua ot (eit i bot feiia a jtofla p'm^t ^uerr at rctttom frj:9om a at nera 
nore00 tonongr e|itir (ogom ^ina ^elga Dtaja tononge med raOe ot [am|ii)tte IttaQUufar 
tonon09 fuoar fine tCinara en'tibifcuiia ot aDra annarra [io96if(U|ia. (enbra manna. 
ot (ctrDra. ftadara ot [ogmanna ot aOra ^ann&Qin^inna manna |iffirra rr po, noru i 
^ia 0( aQra jtojlo {linga manna, ot fiDan birti fittta tltagnus tonongr fun ^ane i 
oDom (utum [anDjine a Oingom ot famDt)tto |iui aOrr norega mmn lire fet oc fitt 
i^f)irin0e meO rettto {lingtati at )ieffi |Ti|ian flat ftanba par um croinUga fern )ia nar 
0or ot itilgrr nu fjtr. 

0a |(a[ tonongr nera i nore^e er ffilgettnn er norega (ononis fun ^Inn eQ^te 10 
oOalborenn tU tanb) ot jiegna. Sn ej: eigi er (Tilgetinn fun til po |Ta( fa {ononis 
fun tonongr nera |io at f)«im fe eigi |7l(0etinn. en ej: engi er |ie|tara po fe fa tonongr 
at noregl er oDatborinn er ot ttfpom er ncejlr ot p«i ^ aj: tononganna «ftom tomlnn. 
0iOan e)itir jtaiall tononge. pa fe fiay:bo6et tononga tjni biftupom oQom ot abotom 
^irbjliorum ot togmonnum meb ^IrD aOa at fvtia norOr til ^ina ^elga D(aj:9 tonongo 
imrnba fine ot nejni I)ir0|liora > met) fer .p] ^ina )iittra|lo btnnbr or ^verio biftupe 
nit ot fe a j:or innan 3i)r|ta manaDan fiDan er )iffir fpria tonon^e Ujlat )ia (ate 
tononge epl (Ifjpna eijra {ling ot fe )iar til tononge tetinn ot fueri liepom fmom 
(00 ot rttttijnbe en jierir |)onom (onb ot liegna. ttu ej: notfor (atr fet otiroviff ti( 
tononge tata en nu er mff(t pa ^eoer fa j:ire 0ort ft ot jtiDe ot I pauane j:orbobe 
oc aOra ^(((agra manna oc ttiQl tirtio 0ra|r oc fua fjoerr er fjonom p)lQtr Hi ptf^. 
en (j: ^irDftiorar eba ^irb jiri nemaj )ieffa jerD pa ero pttir (anbraba menn nib torn 
onginn nema jniD nauDfp banne en ^oerr bonbe er nemj )ieffa jperb fa er nej:nbr er 
|ia er fetr .%l marfa nib {onon0 en {onon0r mete naubfqniar meb (lijnfamra manna 
rabe. fhi i fieffa j:or j:ari ^oerr a fmom toftnabe m tonon0r inne pttim allan toftnab 
fmn er ei0i f)tjftr abr lonon0O je. 

Itn at {onon0r nite fet ))ui fjellbr fft)(lbu0an (O0 at ^aOba nib jiegna fina ot 11 
urn at bfrta po |fa( ^ann ptnm aibfti^ ^ana po, er 5ann er tit tonon0e tetinn. )ie(f 

Jvfr. Cap. 10. 6. 3. og maaskee F. II. Begyndelsen. (See S. 130. Not 5.) 
>) Skrf. f. ]io. •) Skrf. f. ^irtlltortr. . 264 Anhang til d. seldre Fr. L. 

Uo et ^onb a )ie||8 ^el^a boma ot )iui |Ti)f tt Hi guOa af et |fa( pm triflin U| 
^aQDa tt inn ^elgi Dt^r tonongr ^oj: oc aOrer ^ane rstter tr|i(lr tomanbr ^tyti n 
fam|it)ft i miOom tonongo ot bonHa tneO ^narra futggio fam)it)tt oc goOra mami 
raOe urn at 6ffta qitir )iui aiti \m guO ^ejir mer. 

12 pei (Tulo ot (mber menn ot ^irD|liorar jimna riOftaj: furria. )ie(f (egiom tar 
^onb a lirffa ^e($a Doma ot |iui (fiotnm n(rr til guDe ot tit ^ina ^elga Xllajpa toi; 
on09 at v«r ffolum poller ot truir vera narum fftrrti tononge bs&e opinberU^t o( 
(ei|ne((0a ot (ttjrfia ^ann ot ^ana rite bie&e me& ra&om ot odom (Itirt oarum. ^itO^i 
ftuiom veer ot eriDa )ia er ^ann ^eoer fuartt oDu lanbjioltino f|itir pui oife frm HUD 
^tJftr 0eoit off. 0tia \t off guO ^oQr fern ncrr fatt fegium. (^ratiir ej: rt«r (iugom. 

13 Itv at 6imDr ot al^ijba oite fet )iui (TtjODugare ti( ^oQoflu oc )ie0n|li|niio ot 
(t|bne oiO tonong |ia (Tulo )iffir |ienna eib fueria tononge fua margrr mmn t^ jpib 
^tftrio fern |)onom litar. }ieff Uggiom tier ^onb a |ie|Ta ^elga boma oc |iui ffiodw 
vttr tit 0ub9 at nor (Tutom ^otlrr oc truir nita varum tonongr bsbe 0)iin6rrtt|i 
oc tftjnitega nub oQom varum (tr)rt ot mtitt [ua \m gober liegnar (Tuto gobom tonon|( 
offita alia togtega )iionafto oc ttibfrtittbu meb )iffim otiom togom oc tunnenbum fm 
l^inn ^etgi Otaj:r tonongr |7i|iabe i milium tonongo ot bonba meb ^uarrafueggio 
fam)it)tt. dua fe off gub ^ottr frm veer fatt fegionu ($ramr tf veer tiugunu in 
eifii at eine pm ffpltbuger tit at abtjrgia} jienna eeib er fueria ^eQbr aOer |iffir rr i 
tononga ti)bftT)Dbu ero alner ot obomer oc pmx fern ^ana eibo vitia niota. 

14 l)at er jijrft i mann^etge v&rre. at var tanbe flat ^verr jtib^eitagr vera innantanb} 
oc utantanbj. in tf mabr vegr mann )ia ^ever ^ann jpiregort otto fiul eer Haitn 
atte nema iorbu fmni einne nema ^inn 5ave abr vertat fer tit u^etgi. 

15 ttv p at ADt ptA fern veganbe atte bebe i tanbe oc taufum etjri j:elli abr under 
tonong utan obataiarber at togom ^ino ^etga Dtajra fononge pa gerbe po ^inn 9a^ 
ttlege ^trra ^aton tonongr ^inn toronabe fia miflunn oc ffiiian a epfer inni 
bejto manna b(mar|tab at ^virt fem epter ero eeignir eba taufajpe |ia ffal lonongr 
tata ette msira )iegngillbe eti abr er vanbe tit aj: je eba eignom en tf [eigi er {legiu 
giObe greib ^ |ia ffuto jprtrnbr veganba taufn siga a ej: )ieeir vitia tei)ft ^ava. 

16 in ej: veganbe j:etlr i uttegb jire tonongo fuerbe eba ^ane umbobamanna eOa 
jreenbom ^ino bauba oc a ^ann ft e|iter )ia beefe jrernbr ^ane ^iorbunga giallbe v 
))ui j:e en )ieeir tate tnjgber oc atfeeffe i mot aj: jternbom ^ina bauba. Mbrege jlftl 

Jvfr. Cap. 14. F. IV, 1. Cap. 15. ¥. Indl. 2. Cap. 16. F. Indl. 3—5. 
■) [Skrf. f. (i|n a i )i(fn(iin)i trtiOD, tee d. n. Laodsl. IV. 9. H^onarbdk. 265 

Of erjpinge [etia \iwr erignir rr ^ann itlr t^ttr uflagamann meOan ^inn uftege Uftt. 
t£n giaDba aDar [ogUgar (fuDber a; aignotn tf eigi er laufa je tit. 

tin tann fa atbur&r einn ^ont tit at grra) at tonongr geji* )ieffuin ^inom iitlttga 17 
manne (anjoijl mtD or&fmbingom ot 6aiiar|ta& guDra manna e&a temr ^ann a ton« 
on09 jninti 0( jerr grib aj: tonongi )ia (Tat ^ann fet fua i jriD taupa nib tonong fern 
^an$ er miflunn fi(. tn bota jiann iut bota \ma e|itir (lob meb (titom fa[a|tejiium 
fern gober menn fia at ^ann mrge orfa. dtal fietfa mat fiban jara tii fottar Qib 
|ia er e|itir (ina e|itir gobra manna borne. £n )i»ir ftrm j:e ^ana tiarbnaittu meban 
5ann uar i utUgb ))a greibi fjonom flitt fern ^lerir toto i egnom eba laufa ft utan 
(anb|()|Dber. 

f nn enngi mabr ma iorbu fmne ):irr$era nema ^ann Qe$e (fembaroig eba geri 18 
nibinga nert. p«A er ffembamiQ tf mabr negr a neittar trtjgber ^i ^ener 5ann j:ires 
0Ort lanbe oc (aufum eiiri. )iat er annat ffembarnig ej: mabr tiegr mann i gribom. 
pit rr ^it jiribia tj. mabr mt^rbir mann. )iat er nibingo nert ^it mefta tf mabr rabr 
(onb oc ptQm unbann tonongi. in ty tononga umbobomabr tennir manne (anbrab 
nib tonong pn ftai nejna mann aj: ^irbmonnom tononga iajmbomom jiaim er mali 
a at fuara oc fate fa pot mat en ^inn vtrii meb (ogom. ))at er annat nibinganert 
tf mabr (etjiir i ^emat oc ^triar a (anb. atter ero jieeir iamnt uttetger er i fiairri 3:or 
ero. |iat er it |iribia nl)iing9nert ej: mabr njjr trtjgber p«r er at (ogom ero tnjgbar 
oc ^ann ^ajpbe fialat trtjgber at nffitt ^oiirt fem ptA er urn tiigaj:erbe eba abrar fatar. 
)iat er it j:iorba nibinga nert ej: mabr (eggr eOb i bee mann} oc brenner up|i. Itu 
fro pML ffembaroig oc nibingooert tolb er mabr ^ener j:iregort iorbu fmi ej: mabr 
tierbr fannr at en engi mabr (Tat mieira j:ire gera [en eignn fmne.^ en )iui er )ia er 
^ann eiganbe at orbinn. 

Illenn p«\r er lata (1; fitt jire )it)j:(Iu eba utetego ^uart fem )i(eir reena a |Ii|iom 19 
eba (anbe oc fua j:ire morb oc jorbteboflap oc fpajarar oc utifetor at ntetia troD up 
oc jtemia ^elbni meb }iui. oc |i«ir menn er gera} jiugumenn tit at brepa menn |ia er 
|iteir eigo ^ngar fatar nib. oc tafe ^ ft tii nema tononge umbobamenn (ate rej:fa tii 
(anbreinfanar oc jtibar oc fua g0rninga menn oc fua jiteir er tonor tata naubgar 
eba b0tr manna j:ire utan nida )ittirra manna er lorrabe eigo a at (ogom oc fua 
fialj:ra )3ieirra. ^oerfu fem fiban gerij oi(i {leelrra er famoijla geri} oc fua jiair er 
l^tpid )ie|Tara obotamanna eba damta gioUb eptir fua at uitne ueeit. pd ero |ieeir 

ubotamenn alter. j:iregort ft oc jtibe. ifn |iair jrib^eiger er tieria ft fitt oc jtous 

i 

Jvfr. Cap. 17. F. Indl. 5. Cap. 18. F. IV. 1-4. Cap. 19. V. V. 45. 
>) [Skrf. f. at (inu fmtu, see Fr. L. •) Skrf. f. tats. 

34 266 Anhang til d. seldre Fr. L. 

tonor j:ire pttim, en ^inir ero aDer uQiDOer ^uirt er )iffir j:a far t&a dant. bsk 
tononge oc jtffniiom. 

20 ))e|Tor aintamal tiaro fetin meO raOe ^atonar tonongs ^ine torona&a runaifunir 
011^10 tononge meO afia Dtagnue tononge funar f}tim dinars ffrtibifcu)i9 oc Uofts 
bifcu))a [mOra manna ot lerrDra [ogmanna oc allra annarra ^ina tiitrajlu manna i 
Unblno af minta manbra|iin (ij o|| )iat Utaj fil af lo$ ^in$ ^f[0a D(a):9 tonon|S 
(lantie rpfer )iui fern 5ann (7ipaOe )io at ^lefT f^tmt ti^i ^er fit ^erft uerit jtri j:e0imliir 
later at fa er mann &re|ir fatlauft ^aue j:iregort jt oc jriOe oc fe utdrgr oc udiOtir 
^uar ferm ^ann nerDr ftatidr bee&e tonon^i oc jt«mbom. Ollom m^nnom mun |iat 
oc tunnict nera urn )iann ^inn mijfla ufi& er [an^Uga ^aoer nertt i tiarum lonbom 
at )iar fem ma&r oerDr aj: tetinn ))a nilia jtcmbr ^ine bauDa )iann or (tteniu 
fata er bajtr er. pt ^ann fe ^uarti oitanbe ne rabanbe ^ine bauba aj:totu oc oiUi 
ttigi 5ejma a palm er bra)) )io at )ie|f fe tojlr. oc nt)tr ^inn tianbe mabr fua ill}Ii 
finnar oc u$t)|ifu. ftn ^inn fattaufi gedbr fua fmnar f))ectar oc gobrar mannanai 
oc Oener margr mabr a; ))ui j:engit mitit ffttarfTarb. en tonongrinn mijl |)lnna bejfto 
liegna i lanbeno oc )iui Uggr nib obotafot e; mabr ^oggr ^onb eba j:ot aj mamu 
af viUa fmom en ej: )iaf Qerbr I na))na vibrffipfum )ia j:are |iat e|iter pni fem totu 
on0$ umbobemabr betmir meb gobra manna rabe oc ftjni ^inn meb tt)lj:tar eribL di 
mabr er fetr tu man}, eba annaf ft meb flotinne ^enbe )ia er ^ann brff;)r oc beiibDr 
Qnar fem ^ann tierbr ftabbn |iat ^euer oc osUt 0|ii[ega |io at ^oarte fe net ne niXn-. 
Itmiitd at oraboanber menn ^ava lau))et brgt meb (rigintonom annarra manna ot 
^atia marker j:ire p«A Ut(u baft m fumer ad) etjngo. Ot meb ))ui at Qffr octntiun 
at oilom nitrum mgnnum nirbij jieffi fot meiri batit j:iri gube oc mgnnom af |te(i 
ffigin tonom manna ^eObr en tuum eba bui )ia tiillom nor at alter menn niti pti 
at jieir menn er af flitom utnQttum verba tennber fe obota menn beebe jire tonongi 
oc larte breiiir oc beiibbir ^uar fem pmv verba (labber oc eigi at tirtio groer. 

21 £f ;aber nerbr fua obr af ^ann brepr fun finn aba funr igbor fmn. eba brober 
brobur fmn |ia ;are fa uttergr oc tomij aQbregi i pijL ttn q fa er bre^iinn nar. a 
fon epter einn eba a^Ieiri eba bottur ftilgetna )ia fate |iau fua arj: efiter iQ&or fmn 
fcem laber jlQlIbe ej: ^ann tlj:be. en e; )ieirra er etti til. ^la fate fa er ame ^ana er 
nffftr ^vart fem er tart eba tona. ftn D^err j:ebga fem annan bre^ir eba brober 
brobur. fia j:ari je ))(eirra fem (Titt tiar abr. Sua ffat um tonor iamnflijKbar fem urn 
tartmenn nema ^ann briotej or bonbom jiaim fcrm ^ann nar j:ire erbi fater i fettr 
eba nerbr tiaba nert oc fanni |iat meb tt||)[far eeibe ej: fortrpgb laitr a. fn ej: mabr 

Jvfr. Cap. 90. F. Indl. 1. 8. 9. 10. Cap. 31. F. IV. 31. 32. Hdkonarbdk. 2^ 

(rOr o&r fua at ^ann brtji or bonbom oc verOr ^ann mansbani ph |Ia( b«ta a| le 
ma |uDom bofum tf ill rr. intffttr rigl tiC oc tierbr ^ann ^erill )ia j:ari ^ann 
rtenbed )iar fit er ^anti Ijtiftr bfet jniDom bofotn j:iri fet lEn ej: menn (la tU a 
mom binDr fa er t)U af ofttio oc ^ane fi( ))in$6 oc biobe jtcmbom. (etjfi )iar oc 
ge aj: fina ab^rgl). H^ oQom monnom ego tnenn ngrl) at offita at ofetio. tn oOr 
abr er omage aroa fma en ^^ntt verbr eigi jijrr utnagi aroa fina en ^ann wit af 
inn er obr oc ^ann ma toma ^Q|itom a Oann tf ^ftnn nit. H^n ^ fatar aberi 
0mr }iar' aroa ^ins oba at ^ann oite eigi ^ann varboaita. ^aUbe jire einelbi. fn 
: obr mabr fetrer mann |ia |7a( f^tm, w^p lata tiera farbfftr oc tetniejre. fn tonongr 
etti a |iut. ttn er )iat obe manni nerf ^uiat mm tf f^tim bnj} or bonbom oc 
to menn ptA. 

ftf tartmabr bre|ir tono pd er O^nn utteegr oc fua ej: tona bre|ir tartmann pi 22 
^on uttttg. oc fua ej: tona bre|ir tono. }ia fe ^on uttttg. Sn tf tona bre)ir bonba 
nn eba rirbr ^ann jire IQ^to fater )iffirrar er ^on ^ener (eget meb manne eba ^tjggr 

I pi fe ^on ugiUb jrernbom ^ine bauba ^o^tl fem |iffir nilia meiba eba brefia 
ma. en ft 5ennar gauge i bertr jniitar ^ ^on ^eoer brepit en ^a^gigDb ej: ^on 
»ner rabet en aj: j:e ^ino er brap ^^oe jrcenbr ^ine bauba piU. gigUb en tonongr 
af ferm aut er hffJlit i (anbe oc (aufom etjri oc ^inn obota mabr er^ e| ^ann temj 
nban. f£n ej: fijniar vertd eba raba ftjni meb ftj^lar ffibi. 

Uv ero pftr tonor .uij. er mabr ma oega um. fecta Iau|t uib tonong oc jtembr 23 
t geua baubom fgt. Sin er tona manj. ^nnur mober. ))ribia boter. /iorba 
ifter. /imfa |liu)imober. dafta funartona. diaunba broburtona. ^r flat ffera 
t lata jiaf gru jijtgia af ^ann j:ann ptain mann 5i(i P«^^'^ «innl ^oerri tonu er fit 

ne^nbar oc bera uitni um bebr aba blaia eba btob er a ttsbom er. eba naolftu 
imn er 5ia f^ro tartar eba tonor. 

hi er oc mtelt at alter menn (Into jrib^eitager nera O^ima at ^eimite fmo. oc fua 24 
' )ifeir j:ara til ^eima eba ji-a. Jl^n ej; bonbi eba bonba fon tierbr tieginn ^eelma 
t Oeimite fmo eba |ia er ^ann j:err fit eba jta. eba ^ atri eba eng meb dionum 
nom. pi (fat )iann mann becfa ajifr meb ft neganba. fuennom giollbom ej: til er. 

II tf mabr fierer mann. eba berr eba (Temmer luDrffftie nertonu |ia eijtj rfftfr pmm 

1 ^elminge er j:iri ftembom oc farautom verba, m )iffir uflttger er ^eima jtibmn 
riofa oc feter .pij. mortom nib tononge umbobemann ej: fjinir liva. Bi jlal vera 
ant er ^iuin bera nifni um. oc )iau fegia tit. oc fua ffat atta nettra gamaD mabr 

Jvfr. Cap. 22. F. V. 31. (mgl.) IV. 35. Cap. 33. F. IV. 39. Cap. 24. Y. IV. 5. 
>) [Skrf. f. tmnir %tX. *) tr synes at nere overflod^t ■) A er adeglemt 

34 • 268 Anhang tU d. seldre Fr. L. 

bera ^ftmfotnamittii [em pifMt. fn [a rr ^eimfotnamitne brrt a ^mnbr. fa rr bmi 
af fannr oc fpn oc eigl Ki&otn unnban jietro} nema )iui at eine. at ^ann ^aoe fin 
fitLxrt |labbr nerif a )iui btrgre er Dig tiar mQiU at ^ann matte eigi fambi^ni 
tuioegie ;ara til nigs oc jta. oc txerl 5ann ftabbr at tirtio eba a {linge e&a af fub 
tunbo eba ffipi fia berl ))ffir .nij. )iegnar 5ann unnban er )ia noro meO j^onom ftablcT 
jtiatfer menn oc jniDtlba en ej: Ijann nar i ei|n0om )ie|fom (lab (tabbr. tomi jrire frf 
ttjtjrtar eeibu en ^ )iau mego Rigi a liinge fegia. )ia fculo bera tueir menn oc 6ota fo|i 
)iffirra a binge, in ^ mabr er forbr oc ma ^ann m«ta. )ia er menn ptta 5attn fii 
ffat fa nera bane er ^ann fe$er j^r|t a ^mnbr q ^ann mater aj: vite. oc ma fiam 
tenna ^ann. oc faga ^ane temr botab a j:r)r|la fiing. nema ^inn ftiri fet meft .{ij. 
manna slbL 

25 fj: mabr oerbr bre|iinn at famtunbo |ia fCuio pttir bera annat tueggia ajp ebi 
a er neejter ^onom ero. fn ej; )iKir bera fjtam {^virtt bre|iinn ne obre|]lnn. pi m 
|iffir feter Qib tonong .iij. mortom ^oerr )i«irra eOa ^ane j:ire fet (tiritar rib at {idr 
niffo eigi ftaba mann ^ano. en eroinge fate pa til tt)(j:taraibar fam j:r)rr aar fliiL 
£n pttir er aigi niObo vitne um bera oc niffo. )ia ffulo ))air allbregi fiban vattbom 
uera oc engij nitnie niota. 

26 if mabr nerbr ^Qgginn a )iinge. |ia ffulo aUer e^itir renna tit ftoga eba j:iaD}. 
en fa er eigi rennr er fetr .^ij. aurom. en bauggiObie menn oc nejgidbee menn at 
namagar ftulo eigi renna at logom. in ffvm er biorg tiaiter )ia er fa utlagr nemi 
^onom fe uuifa nargr. oc fueri ^ann einn lirer. in ej: mabr oerbr forbr a binge ot 
renna aDer epter ptim manne til ffoge eba ;iaDj er tiig nacte. Itu oerbr ^enn 
j:arenn oc ej: ^ann tiil at logom veriaj. )ia legge ^ann nibr oaiin fin oc biobe log 
j:ire fet. in ^legar 5ann er O^nblabr oc leggr ^ann nap fm ni)in pa er ^ann jritk 
^eilagr meban ^inn liver ^inn fare, binnba fCal pom mann oc j:ara fotnarmannt 
liaim ar til fotnar er tetinn i pi ^erabe en ^ann a at oarbnaita ^ann. oc fua uaD) 
mabr er ^onom er jarbr. eti ej: fotnare prj: libo nib at g(ta ^ane. p ftal nejnu 
b0nbr meb ^onom fua marga fem ^ann prj:. H^n e; ^ann let)|ir jta fofnar manne 
oc nerOr ^inn fare baubn p er fotnar mabrenn fialj:r i nebe til orffurbar tononge 
umbobeman}. oc ffifii ^ann epter malatiQj;fom meb .^inna bejtu manna rabe. er ^ann 
faOar til meb fer. en ej: fofnar mabr fpiar nibrtoto. p fculo pir ^ana oitne til 
oc fetia pnn mann bunnben a j:let ^ane. p narbar ^onom ^it fama nema 0|ritr 
tate aj: ^ononu in ^oeruitna er fotnar mabr tetr utlegbar ft p ffal ^ann in 
mann til at rej:fa pim manne er a |iing t0mr. 

Jvfr. Cap. 36. F. IV. 15. Cap. 26. F. IV. 9. 10. mkonarb6k. 269 

tf madr rr brrpinn til &au5$. pti a fa at urra bane tr nigi Infer a Ombr fer. 27 
m (t)|t |Ta( Qige faitiDR^rie innan ^eraOe ot nejrna frt a na^n oc natftaO fmn ot 5era& 
]iat er 5ann er or. oc [t)fi til jriate manj ot til [rertj najrnd ^ manj )ia (lai a omar 
]iin])e totna jtam natt|ta&r manj. oc )iat (Tal 6on))e fueria fa er ^ann oar at utn nattena 
af fjnm nejuHij fua. eii til ui^iDfingar flat a jiin^e fegia. £n tf tnaOr nii eigi 
9i0(i)fingar oitne bera eda eigi fueria n^ttflaD. )ia j:are ti( baugillbeo mabr oeganba 
rinit^nerr oc geri ^onom |lej:no til. annattneggia a eba aj: j:imtar |iinge. ej: |ittir bera 
(iiarcfe aj: ne a. p6. ero |i»ir feter .iij. mortom ^tiarr )iffirra. f^tmt f\6.^ fa er fteter 
en ^ay:t tonongr. oc niote etigi} oitnio fiban oc beri ette oitnl oc j:are rtetiaufer oc 
fua utn [oQ onnor Qitne. Itu er ffirfTotat er unnber Qann innan ^elge.^ en tU |ie|Tarar 
fotnar (Tat eigi ^eim (lejna. ))ing ffa( (leina a; j:initar fiinge um fua margar notr 
frm menu ^ana tetif. i ^ling i {lairrL oc (Ta( a )iui )iinge annat^nartt jn-amtoma j:e 
(Oa atj:Qr oc tata 5tt(vo metira. Sn q fa mabr er t)iglt)fing t0ntr a ^ennbr ma 3:ara 
fttmb0gri9 til oc j:ra |iar fern oig nar negit. pa jiarj: aigi nattftabr jtam at toma 
q: ^ann a ^eimiie fua n^ utan ^erabe oc innan. I^igt (fat f^mn j:ara um jij. bQi 
fua at eigi fe vigi [i)ft j:ra )iui er nigit oar oeget nema baugidbee oc nej:giabio menu 
eba namagar ^im negna bui a. £n ej: ^ann (ijfer eigi fua. |ia er ^ann morbinge 
rsttr oc j:iregort ;e oc jribe. fn ej: b0be temr jram a ji)r|la ))inge iiig[t)fing oc faga 
^ine fara fua boren fem j^n nar (Tilt )ia (Tat faga ^ina fara flanba en eigi oigli); 
fing. oc berr p morb aj: neganba at ^ann fe uti^gr. ftn tf eigi {0mr faga ^ine 
fara jram a jn^rfla )iinge ne ^eimfotnar oittne. oc t0mr iiig(i)fmg or fionaroitne jram. 
pa ftai oigliifing ftanba t} Qon er at (ogom borenn en leigi fionaroitne. £n erj:inge 
Qine bauba ftat j:ara i ^erab. ^lar fem fa mabr (et fet or oera. oc ej: ^ann j:innr . 
5ann. pa |7a( ^ann fleina ^onom jiing. en a )iui |iinge jluto .jij. irialfer menn a; 
Qonom bera oc eigi nejmbaroitne oc j:0ra j:ram ^lar a )iingeno. in tf ^ann oil 
»igi onnban jorraj. pa tr f^am fannr at fotinne. Itu. e; ^ann ^eoer unnban jerrj 
at logom. ]]a j:are et3:inge ^ina bauba oc fate fua marga menn fem ^ann oil |ia fem 
^ia ooro flabber til tt)lj:tareiba meb l^ino ^^na ffilorbe. 

% mabr er fsrbr oc t0mj fa eigi i jlog er fsrbe eba oerbr ^onnbom tetinn oc 28 
bijbr ^ann log j:ire fet. )ia ero ))ar up|ie fatb0tr tononge oc farbvtr ^inom oc latniaie. 
ejptir (ftjnfemra manna rabe fem logbol (Tnrer. tn Ooar fem mabr farer mann )ia 
ffulo aller j:rialfer menn epter ^onom renna nema baugiObea menn oc nejrgillbes oc 
namagar )iieir.|Iulo eigi e;iter renna nema )iair oile. in. ^err annarra fa er eigi 
oil e|itir renna er felr .jij. auronu 

Mr. Cap. 27. F. IV. 7. Cap. 28. F. IV. 11. 

>) [ Skr. f. Hftnime. *) [Skrf. f. oil onnor gitnt ]ifttt n |Iir|Iofat n untifl- diintt i mannQrtgt. See den 
nyere Landslov IV. 11. 270 Anhang tU d. seldre Fr. L. 

'29 (j tna&r (t)|tr mann ^tjlu^n 5en&e meO ^onrio fern ^ann b^ftr |ia tt dm 
ttttogr oc olio jpiregort pm tr ^ann a nema iorOu fmne ot je |iui er fin iarDcr a 
oc jiui j:e rr ^ann {0mr tii jfoga mrO fer. oc runnr eda ri((a ^t|[r. tn )iat er tpto 
er )ia |Ia( ^inn (ata rtrtf finn oautinn or pui ft. tr jpire onfnti narD. tn inniatoi 
maOr tononge tate ptA tr aut er. tn tf ^ann Qil (tigi tau|ia fee or |!o0e p% |M 
Oann giaOda tononga manne .0. mertr m ^itin rati fmn oautinn. £n 9 ^tm 1 
minna 3:e )ia ftal aOa aura iajmt (TerOa. m ^ann j!a( fata trtj^Drr imot. en aKtmii 
er f^tam jnirre jtiO^eilagr. en ^ann 50t)er bstf niO fatar abera ot niO tononge num. 
en tjp ^ann bijOr baOom )itrlm bertr )ia ^elgar ^ann fet ^oart fern jittir lata viO eli 
eigi. H^n ej: einn maOr (i)|lr eDa ffrrrr fua menn eDa j:Uire i einu at nige. )ia 61b 
fmom rstte eDa [arbotom j^neriom |iieirra en einom .n. mortom tononge. 

30 tf fa ma&r t0mr a Jilng er annaf ^narf er biir eDa bloDugr oc 6er pet mm 
oaftr meD ^onom jia er fa uf(»0r er Imp, ^ann. in ej: ^ann er (oftenn eDa fcnDr. 
fua af ^ann ma ette mala, fteri ^ann oroar u|i|i liegar ^ann ma metla. en )ia ^il 
|iat oroar p'mn lamnjnillf frm or nare fambergrea u|i)iftorin. en ej: ^atm tier&r bauOr. 
]ia flere fa oroar up;] er a iorDu bpr. 

31 Orrtwt ero p^ pr'm rr jt [iggr niD. ein gr at DauDom mannr. onnor af faroi 
^inom meirom. |iriOia tf maDr er ajiUmaDr. i^roinge ftat oroar ftera fambfrgria ti 
^inn Ifftr l\f fitt. eDa ^inlr (lilritajtu naoifto menn e| eigi rr eroingr niD j:ire uattoi 
oc 5ana fiing Jirintttt pw fem nig er nrgit eDa a graoarbatta )ia mego pmx bai 
boma |io at eigi tome ;[ere* menn m .Qij. oc .ju;. tn «^^ |iing|lob rfitttri (Hi 
umbttma. pn (Tat ;iorDungr )iingmanna toma. |ia mego pttir )io b6m bfema po A 
eigi tome iteire tiL illler ftulo ^iieir oroar brra oc enge letta. en fa er fetr .pj. 
aurom rr pm jtUtr, ftn fa er fetr af ^aloo meira rr 5<^nn gerir babe leDer onw 
oc fifr ^ttima urn )iing. /ire naffom ftat ^ann oroar ftrra. fa ftat orom jnjtgia rr 
a ero tagDar. Itu tf oroar fata 5ann. oc fetter eigi )iing pa brrr ^ann a bate fat 
in ej: oroar fata ^ann eigi )ia ftat (tepo grra 5onom tit |iinge annare oc niote pv 
flirfta fmna. ej: (eigi ero fionaroatfar tii. en rj: ^ann a jtffnbr eDa rrjpbar menn. pi 
ffulo |iair ^onom bob grra. en tj ^ann t0mr eigi oc jirrij ^ann |iing pH rr IjanR 
fannr af fot e; teigi banna .^onom ioglrgar nauDftjniar. bonbr ^nrrr flat fit jiingt 
j:ara er 6r temr fit oc j:ara |iar fit er l^ann msfer )iffim monnom er a binge naro oc 
^net3:a |ia 6jtr af ufrtiu. 

32 if fa mabr oil ganga a groar)iing er O^nn rr pw fin fotom diy:Dr. |ia |fal 
Qann afla fer griDa. m bemnbr |fu(o frlia ^onom griD a |iing oc aj: )iinge .0. netfa 

'. Jvfr. Cap. 29. F. IV. 22. Cap. 30. F. IV. 29. 
>) Saa]. i Mbr. *) Maaskee f. Cn ^ a. H^onarb6k. 271 

9riO a fumareDege. m ^aytemanaDar a ntfrarbegi. 0ua rr ot mtM a( ongom manne 
|fa( )iin00Qn0O ftinia nma p«m mannjbana er tie^r manti a )iing(. oc ner&r fetinn 
I e|itrr ris. oc fiiOQt )iftini er j:oU er bunnbm a bat. f n ej: maOr urrDr ufleegr a 
^eraOa \i'm^u rDa a oroar&insr )iui rr )iar er. fern ^era(^ fiing er |Ii;iat Itu tiU 
^rffe maOr ))ar beeiDa fer {tinggongo. ptt, (Tulo bcmbr sigi iata ^onotn. en ^nerr mabr 
imnarra ffal eiga {linggengt oc neri )iar tnal fUf. meO (ogom. en ej: ^onotn er bannaf 
tfta ftjniat fiingsongo. pa ma )iann tnann eigi utle^an gera a binge pvi. £n e|ifir 
|iaf p'm^ pott 5inn betje or farotn. )ia uarbar ptA tilt bonbom en bane jrare uttegr. 

fj: mabr er eigi j:crrr ti( )iinQ9 fa er fierbr er. )ia jcare fa epfer mslanbe ^ana 33 
rr reefr er ^narf fern put er meD jttmbfemi e&a umbobe til oc |Ta( felia griO oc jeflo 
fata eptir ]]ui fern ^inn fare, f n pw grib oc )ia jejto (fat ^ann fua ^adba oc aDer 
^ana jrcmbr fern ^ann ^ane fiatjt j:efto tetit. oc feilf grib. H^ ej: fa atburbr nerOr 
af menn foraj eba lio|ta} oc er ^oarge tit )iinge fttr oc jejter ^uarotuegge qitimuet; 
anbe obrom tog eba umbermi gobra manna, ^a flat fu j:efla oc gribfala ftanba 
aj: ^tiiretueggia ^ende af iam):uIIo fem jisir ^atie fialoer grib fedt oc j:e|to tetit en 
jre {icrirra i tiebe er tiert gerbo i^vire oib annan en eigi )ittirra er j:e|lo. nema fua fe 
|fUt £n tf mabr annbaj or farom. pH (futo amar )iui mate (fipta e|itir gobra 
manna umb0mi. diatjt ^ann tf O^nn lioer (it alfettar en eigi ^inn er j;e|lu tot nema 
Hann fe ame. ^tieruifna )ie(f er menn ^ittaj a meD tiannbr«bom oc nerbr fuinne 
omartiing oc i fmom (lab ^niirt oc toma baber tit j:imfar {linge pa ffat fa iQrre fin 
nifni rtjbia er jnirre |Tar gr u|i|i oc niote )iar tiitna finna adra pmrrti er ^ann t^ivtr 
tU. en ^inir tt)be tit meban oc ftanbe ubeemf mat pmnd tit ptff er t^nwtrtm^fiio 
^ava rutt fin nitni. en bertr ^ mete oifni )i(rirra. H^n ej: abrertueggio teggia jt^rr 
bom a. oc froba fiing oc nitne ^inno. pH f^tvtr fa j:irej:aret fotn fmne. en ^inn fetr 
.iij. mortom er bom tagbe a. £n ^nerr annarr bauge er oaiinom ^eltt up en ^inn 
^aoe fitt mat er a togom ftenbr. 

f£f nitne man) j:err tit |)ing9 ^nart fem er. ptd er nigttifing (fat jtam bera eba 34 
natt|iabarQitne. pi er pttir mota monnom er a fiinge naro pa (futo )i«ir (Tirffota 
unnber lia er a p'mQt naro at )ieir tiiltbo tiifne bera ej: )i(eir mtrtte tomaj tit jiinga 
pti jTat fiat vera at jnillo er fiair bera a nerfta )iinge. I^n ej: |iar' ffer or er )iing; 
bob (TtjUbe. fia narbar )iat ette bonbom er^ ^in^ J^i^^^n f't ti^' manna, oc )io eigi 
j:trej:arib fotn finne. g: menn nitia meta um. f£n enge mabr oerbr af mate ;ellbr 
nema or eba mabr |lej:ni ^onom )iing. 

Jvfr. Cap. 33. F. V. 6. 7. Cap. 34. F. V. 12. 

J) Skrf. f. OtraBs. ») Skrf. f. 6(m»r, see Fr. L. ») Egentlig skulde dette Ord efter Forfcortningen 
i Ubr. Icses ])a(, men Fr. L. hnr ])ar, hvilket giver bedre Meniog. «) Skrf. f. rn. 272 Anhang til d. asldre Fr. L. 

35 Sf maOr rinnbr manne i eDD ella a taj: oc urn alaftan ot fun tf moOr (tinir 
ennan nuD ^aDutig e&a ^(i|]t 0( fua ej: ma&r rinnbr manni. rOa nfiKrr fi( fin di 
jpra. 0( fua ej: ma&r ft\ltr mann. 0( aDf |iat er monnom nrrOr nuO OQonb misjiniil 
oc ^inn |Ilr|Tofar er fin ntrttr. r&a ^ana fli)nfani(r mmn feO a. )ia ffa( fa 6#fa tr 
mieserOe e^ifer )iul fern .ti. mmn Derma ^ffir feem til rro nejmbn' a; ^naretuenii 
^mnbe. meO \i«im ffpfemb fern ^uD gejt pttivL f n Oinn er mieger&e httti tononir 
ftauge. en )io at ^ann (firffofe elQi )ia a ^ann po toft at beiDa ut rerttar fine. |i^ 
Oann nil oc fertia meD fiinQftejito oc ^aue natta tua. )ia er nerr naro ej: pttir rro til 
ftn tf fiffir ero eigi HI {la [i)ni ^inn met) (ijritareiDl ej: ^ann er fattauff. fn 9 
maOr (etjjir at manne ot ^eUDr fer fial):n ))a |Ta( ^ann berta t^6\fr«iit en tonOHft 
bauge q ffirffotat er. 0n ej: ^ann nerOr ^aKbrnn oc nerbr (Tirffofat. pa tr jniDnrtit 
en tonoiige .|ij. airar. f n ej: ^ann ^tUbr fer fialjr oc nerbr eigi fflr|Totat pt a 
)iat ar^ttfM, 

Vm ittUrirtte. 

36 il^jP mabr binnbr |ria(fan mann uftinio. giadbe .n. mertr tonon^e en ^iiuw 
joiSrertte er bunnben tiar. 

37 fujgi mabr |Ia( ptA nib annan m0[a at ^ann ^^oe pt0 ffom a fer. ^oailtt 
metiri mabr ne minni. nema ^onom j:t)(0e .1 menu ti( )iin09 oc fanni ma( ^tm fu 
fern melt er i (O0om. at tueir menu |Tu(o fueria. en atta fauna, ficeir .ij. (fulo ^ni 
bot i l^niit oc fueria fua ^eff legs et ^onb a ^eiga bot. at )iat ^otiom nttr ^eiirt ei 
egi Qitom nter ffmi fatt er. ihi tf ^ann miffer )i«irra natta. pfi er ^ann utltrjir. fi 
^inn |Ta( po f^tmti (t)ritar eib jciri fit po at ^ann ^aue fieffa natta aDa. in q 
5ann mtrier pti nib mann at tjmn rabe (onb oc jiegna unnban fononge. pet jttl 
t^virtlt meria meiri mabr ne minne. nema ^eimilie quibar oitni jr^i^t nema niU gen 
fet utlffgan. Sn ej: mabr merier ptd nib tono mannj at ^on ^ane (e^it meO $&r(n 
manne en bonba finom. eba tenner bottor ^ans at ^on iigge meb manne. eOa ftjftor 
^an9. |iat jfat eigi mcela nema ^eimilie tuibar nitne jijlge. nema ^ann oite gera \A 
utifegan. i^n tf mabr meler ufuebeo orb nib tari eba tono. ptA tr Mtffi Uggr 
nib. oc nerbr ffirflotat. pa |Ta( uppe jniDrerfte nib liann er mellt er nib. jio at ^iiu 
beige fet meb ^ttimilio tuibamitnL nema ^ann (rigi fotn a at (090m a )iut male. )ii 
er ^lar etli raftarjar a. iSua ftal um oH jiolmerli oc jniHrattea orb. 

38 ftf mabr gerer fua mifet u^eeoo nert at ^ann leg) meb tono manj. pi Pil 
Ijann beta bonba ^ennar rerttom {irimr. fin t$ ^ann nil teigi beta, pi flejni Ijaiiii 
bonom |iing aj: fiinge. ftn tLfpiui^ {linge btete ^ann ^onom fem (Ipfamer menn-iij. 

Jvfr. Cap. 35. F. IV. 16-21. Cap. 37. F. V. 22-24. Cap. 38. F. V. 27-29. 
>) Saaledei i Mbr. mkonarb<)k. 273 

Dsma .Qj. aj: ^vixB ^mbe eOa j:ari uftegr. f n ej: ^ann er j:em- fi[ untiDan fttrfia 
foni meD ftj^rfar ffiOr. Itu rj: maOr tjrfer um mann ^af rr monnom viMi ill ni&6 
rOa ^aOungar j:iorOun9 nifo eOa (mgra. pa |Ta( ^inn tueOia )iing9 ot tueOa a )iin0(. 
fti 5inn j:errr$ unban meb [i)ritar «iOi. rba j:are utt»gr. oc ^tim- ^imnin^r j:iar ^ans 
tima iarOer. tafe ^ann j:t)rft r«lt fmn aj: pui ft. m tonongs umbobema&r fe j:ire )iui 
er aut er. Ku ^^erf mat er tnabr mteler nib mann. pat er Corner ti( negjifta eba 
tenner ^uin^to eba lorbffbojTa^ oc ^ann a eigi fotn a. pa er ^ann ;iolm«[es mabr 
q: ^inn jTirjfofar. netna ^mn f\mt ^eimiUe tuibar tiitne a t^mlit ^onom. ))a (fat 
^ann fueria tijyrtar ceib. fn e; ^inn mi|fer ^^imilie fuibamifnio a )iin0e. )ia er 
^ann utlergr. 

0Qa er mfellt otn ^ rogdmenn aKa. |)a er rcegia menn nib tonong eba iarH eba 39 
6ifaip (eba naQbjmenn. ej: ^ann rteger jriome man). ))a |Ia( ^finn fmo j:ioroe jire 
rirgt ^ana. Itu rffger f^emn je manj. )ia |Ia( fa fino j:e iamnmt)t(o x«Qt ^ana. nema 
5ann fpi meb Itirifar «ibi. £n ej: ^ann tenner |iaf rog manne af ^ann ^aoe lengef 
aj: orbum ^ane ujiotta tononge. ^ailbe ;irer Itirifar ffibi. eba giaSbe .iij. merfr. 
ihiQt a fot a fonno. 

mabr t^nm jniDtiba er gengr Oufa a mebal oc pi^Qt olmofo ^ann a engan r«tt 40 
a f^ meban Oann gengr meb nanartjgt oc ^ann er f^tiH oc nerfj:crrr. I£n pt^w ^ann 
]f«r \«r mafar fiaijr eba jprenbr ^ane oc tleeba. |ia er fjmn ptQur rceftnffmr. H^ngan 
raff a tonongr a fieeim manne er engan a fia(j:r a fer. 

f j: mabr felr jtialfan mann a; (anbe eba i ufiegb. pti er ^ann fetr .;ij. morfom 41 
niO lonong. oc toml manninom i fanb apfr. en berti ^inom rieffi. Jl^n ej: ^ann ma 
^onom eigi apfrtoma giaKbe ^tain (jniUom botum. tn tj ^ann fpiar ^aiibe)^ jire 
(tjrifar (eibe. 

))e|far reffarbatr oc eeinfamal naro fefin um ailan noreg e|ifer ^orrcrbe oc 42 
(fipan tnagnud tononge. funar ^atonar tononge. oc meb afton oc fiUago Jona errti; 
U\mp oc annarra 6i[cu|ia lenbra manna oc Icerbra jtallara oc logmanna oc ^inna 
niftra^fu manna a; oQom lufom lannbjina. af um pa menn er monnom nerba af 
(laba pre epfer |iui [em abr naffa fQg. tn aj: ft neganba berme .nj. menn jfilriter 
[oglega tilnej^nber f(ita gerb e|ifir (aga|Tilorbe. fem fiffir fia refflegajt 3:ire gube oc 
malaoej;fer ero ti(. emingiom ^ine bauba ffinonu tn adar abrar jtembbfftr oc 
fatfat (fat ^aUa nibr fua af ^uarglj jrembr abrer fati ne giaDbe jtamarr en nu er 

Jvfr. Cap. 39. F. V. 30. Cap. 40. F. V. 32. Cap. 41. F. V. 37. 
■) SaaJ. i Hbr. *) ( ) mgl- > Mbr., men tilf. af Arne M. i bans egenluendige A&krift. 

35 274 Anhang til d. SBldre Fr. L. 

ftill tlu Qinti) eigi p Qegantia 6ce&( Hi fieongill&es oc bota )ia ffal fua fUrtu pn 
^uarom fern fala rmnr Hi tjtir jrlarma^ne. ^ ejp nottorr gmgr a {irtta. )ia ^oo 
^ann jiregdrf j:e ot jtlDe. oc nrrOe allDre fiDati bota maOr oc fua aOrr |i(eir er ra) 
U00ia tU )ie|f. af fia |Ii|ian fe ro;in eOa a ^ona gingrt. )ir(far rcrtfarbcrtr jrUirt U 
IRapue tonongr |iuifa jn)[0ia at po at nijiinQeiiert t&a jfem&arvig fe titjiin. )ia fbl 
jptjrft (uta mannbcrtr a; j:e niganba. H^n lonongr ^aoe )iat fim aut er. i^ 9 
minna (ei);ir fy: en {lepgillbr. )ia (TcrOf j:ire babotti optcr ^ui frm ta(a rmnr tiL Su 
tatabe oc Utasnua tonongr at ^tirrgi jfal tonongr j:t)rr tata j:e tnanjbana oc en(ia 
annan uttsgan egrr m abr fe (otnar allar loglegar fluQber {lor ferm yt^r oaro ^orov. 
en ;e eiganba leQe I |ia fgt. 

43 $er feger um tiabauert oc ero pm meb at^t)0[e (Tobanbe oc tneb (fijnfeml) 
greinanbe meb ^tieriotn atburbom er ))au tunna tit at ^aUa. ^ui at I oDotti floben 
er menn (luto fer tit )iarj:inba Qinna oc monnotn tit ^agtepa luta (ib at vsita. }t 
ero jieffe Qabauert meirr virbanbe. en ^in er en^e naubftin bregr tii nema gateijfi oc 
mifit |Iainft)nL Uupo at tuerir menn j:ari i floQ faman ffba refa (Iranber. oc (fp} 
annare oj; a annan at unitia ptf{ er Mc a |fa}iti ^eSt oc beijr ^ann aj: )ia fcal 
Oinn bcrta jriorbunQ bota eruingiom bins bauba oc fijnia m«b fettar eibi at ^ann 
QiKbe |ietta crigi sort ^aj^a oc ffat fua ^ueroitna liefftonar nabaoert fim tr ptm 
f^tif^ ]]at at er tit nijtfiembar er ^Qiirt er menn j:a aj: meein sba bana eeba far. a( 
uoitia )ieff er giorbe. oc er )ietta fecta tauft nib tonong. en oH onnor tiabaoerf fua 
fenn at tafta «ba ffiota ioir bus »ba ^eeber (eba fcip (eba i lecita at gdnga eeba tSm 
)iarj:lei)fo at gera ^uart er menn j:a aj: msin sba far eba bina at uniUa )ieff rr gerdi 
)ia flat birta ^a^nim botum oc ftini po nilia fine mctb fettar ffibe. pttia er fectalaufi 
nib tonong. oc etfi a lonongr a nabanertum. 

44 ))at er oDum monnom tunnitt at rqtningar ero j:iri bobnir at b^a. en fa er 
berr ^ann er fetr nib fonong .nj. aurqnu f n fa er bregbr tnij:e at manne oc t0iiir 
eigi jtam ^ann flat berta luSom rette. jiffim er ^ann bra at. en tononge .jiij. aurom. 
Uu ej: mabr leggr mann meb tnine. |ia er ^ann uttergr oc b«te p«m er ^ann (agbe 
fern .j;ij. menn berma oc )ieelr fia at ^inn er ne( fcrmbr aj:. f n fonongs fofnar mabr 
ffat tata )iann er (agbe oc j:ffra a {ting oc lata pmn tnij: tetira i gegnom ^onb ^ans. 
oc flat ^ann tau|ia fet i jn'ib meb fieffare reefing ej: l^inn tij^nar oc aburge) fiatjr far 
fitt Jil^ tf ^inn bet)r er fafiaue er (agbr. pa er fa brs^ir er (agbe ^nar fem ^ann er 
(labbr. £n tj. ^ann lem^ unban lare ^ann utiffgr nema (anb^ ftiomarmonnom nirbe} 
nolturar naubftjniar tit f^nm gengit. f n j:e niganba jare sfiter ^rra (agalfitorOe 
bttbe {legngiObe oc bettr. Uteb fama ffilorbe ffa( nera ej: mabr |lT)tr at manne Jio 

') Herimenem i Mbr. opr. : gtrOe, hvilket Ord dog igjen er oventreget, nden at det lamme er gjort ntd 
det paafolgende 0(. Hdkonarb6k. 275 

ette fate, pa htdt tononge .nj. turom. en ^inom juUrotfe er ^anti ffauf at en gp 
in fsrer mann med \toU. jia |Ial fa er jlauf flita r(3:fin0 j:lre ;a fern ^inn er tagOe 
D tnlQe oc fua )io at ^tnn bene er (lotenn nan ptt (tat ^inn er |Iaut unber faitno 
fin0 0( ^inn er (agOe. oc meO fama (litorOe bsOe {legn grei&a oc bstr. 

pit er eigl Qibr tmnetegt at menn bitij urn fern ^unndar ttH ^eftar. Uu fa 46 
Or er mann bitr |ia flat fotnar maOr fafa pemn er beit oc ^cera a ))in0. oc lata 
Ota iramfennr or ^Oj:0e. ^onom. pttim er bait oc fe fiban fat(iiu|l nib lonong jrire 
fmg |ieffa. oc bate ))aim er ^ann bait ejiter )iui fern .j;ij. menn boma oc )iffir fia 
t guDc at ^ann fe ml fermbr aj:. 

menn fittir er tit ptf[ niiia ^ana fet at ganga i famfunnber manna ubobet aj: 46 
f ^ennbe er odtjluna a. oc fitia {lar ((imofetre. oc |io at jicrir nerbe O^rbte^a a 
it retner. eOa |iar nottot mi9|it)rmt pd ero ))(eir fjoiyraiUB menn oc feter .iij. morf» 
. nib tonong. er pdia jire ))ui gort at margr 0obr maOr ^ener j'mQtt (lember oc 
nnbrffbe jire {iffirra oiutoennbe. 

0Qa er oc |labj:a|l(fga tetit urn aUt lannbet at ej: mabr bre|)r mann eba nttifer 47 
nom par atomor. eba gcrir |iau nottur nert fern ^ann a at lata lij: j:ire. eba 
10 at (ggom. pa fluio ))ttir fem ncrfler nerba eba fiair fem ji)r|l mego na. tafa 
nn mann oc ^eera umbobs manne tononge bunnbenn eba jiotrabann. pa er ^ma 
Dbr at jtera a |iing. en btmnbr ffuto boma pmn mann ejiter Iggom a ^linge. in 
longe umbobdmabr late rejrfa ^onom eptir logom. Uu er )ieffo )iui fua (fipat at 
ige ma fietta ftjnbalauft gera. nema fa bomare er Ooj^Oinge ^ener til )ie(f jTijiat 
iat loginn rejfa en eigi ^ann. |io at ^ann geri fma l!t)llbo e|]tir Iggom. £n abrer 
a meb ^ai;it oc aujninb. oc pui miitr ))at iapan at )i«ir j:a j:t)rft mannjTaba oc 
ira fiban ftorom (Iriptom meb jretom jiargioDbum oc laingom utlegbom oc ^orbom 
tr^toftom oc ^ana pn. ftifan mannffaba fem abr. Ku ^nerr fem aibrunia gerir oc 
)mi fua at ^ann matte )iuifa alebeo toma. |ia rr ^ann iittegr til ptf\ er tononga 
ibobemabr gerir fti|ian a e|itir malano^tom ^nat naubfp til rat ptim fem giorbe. 
. ^ener fa eigi libetofl til fem attelr. pa l!al ^ann fegia nallbjmanne. oc ej: naDb3« 
ibr trejT liba meb fer |ia er ^nerr fetr .iij. aurom er eigi ;err. nema ncigiObeamenn 
baugiObee menn oc na-magar. Itu ero pttir aQer j;rib^elgir er til fertia. en ^inir 
rr er neria utlager ^oart er {letir liota ben eba bana. 

ftn tif )iui at logboc nattar fua niba.^ 

0na er tetit um allt lanbet at urn tonor )iffr atlar er monnom ero (lollbar oc 48 
nn nilia enga rsft a leggla. pa niliom nen* af enge fate mecira en laga rfrft a |ialm. 

>) Fortactteben aee den nyere LandsloT IV. 17. 

85 • 276 Anhang til d. seldre Fr. L. 

£n tf jtembr fonunnar viUa l(00ia til ^ntnar f(Ua ^(imanji)[0lo fern (Iijnfaiiiir moi 
fia af ^inn mege tiel niQ fata tr tonona ^0oer Ugit oc qIII ^ann )i« ei$i j:e|ia Ijiiii. 
]ia ffal f^tain giaSDa flitan mtt j:ire^a tono \m .pj. mmn [oglega tU lugrnber vilii 
Ochnf Oana. £n ej: jtembr QiUa etti til (eggia )ia (lal fa er tonona ^ner [egit 60)e 
bloOa oc bffta lagamtt. ftn tf ^in oil crigi nid tata tr )ian reett a at (ogonu 0( 
Qinnr a )ieim er tono f\tm legit, fia ninnr ^ann a [atlaufom manne oc fuare fm 
lO0 natta. itn allar pttr mctjiar oc tonor er mmn leggia ratO a oc oerOa )icr 
Irgnar. pa jTolo |iat berma .pj. menu beeDe reett oc raDfpeQ eptir pni fern |i»ir fia it 
^inn er frnnDr df tr reettenn a af ^ffitnte. 

49 0t)a li3 09 oc oOrom |Ii)n[omom tnonnom at urn ))a iajmaOaraiDa frm meiui 
^aua 5aj:f i feeftargerDom manna af ^lat [e mairr meD oj:tape gort ^^Ubr en logon 
oc reeftindom. Oc aj: ]iui at ueer ^ooom ollom monnom log fuaref I rilino. }t 
niliom neer at ))e([er ffiDar j:aUe nannlega niOr oc ]ia ecina upilata fern logbstr 
oaffa. en fiat ero bulttiDar. oc um tenjlumal pm fem aigi ero logleg nltne til. 5ui 
lij 09 oc ^a|fa[amlegt ^ire guOe. af par fem fa mabr fuerr jire fem male a at fuan. 
)ia jfulo aller fueria epfir 5an9 aibflaj: |io at |jffir uite eigi (luart er )ialr fueria fatt 
eOa eigL Itu niliom neer ^a ffiiian a gera at fa fueri piUon (eiD ;ire fet tr jirr 
male er. en aDrer fannt ^an9 eiD. meD |iui ffilorDe af eigi nito {leeir fannare j:ire guOe 
en |iair fueria. 

50 /aber oc mober ffal raba gi)pfingom berfra fmna ej: |iau ero til. ftn ej: fiKim 
miffer nib. pa eigo ji'snbr ^inir nanajlo gi}itingom at raba. ($i)]tingar mabr jIil 
raba ^ttimanj^ijlgio oc titgioj: j:ire j:raitb{ono finne fua feem pttira temr afamt |i8ir 
llulo )ia oc Kinbaga n«r brublau}i ftal nera. H^n ej: |ia flil a um malbaga. |ia (aft 
gipfengar mabr bera fueggia manna nitne um ^eimanjijlgio ^oaf mftllf nan p«ix er 
^ia naro. £n ej: |ia (lil a um filgioj:. pd niofe jeftar mabr fueggia nafta nieb jrfm 
ftilorbe. I^n enga ^ffinianjnjlgio ma aroe gp^ifingar man} riuna. |ia er fua er gorr 
fem nu nar jfilf. ftn ej: bQtr nerba j:obor fin9 amar. eba mobor eba brobur «bi 
5uer|Ii9 aroar fem jierr oerba fumar gipfar en fumar ugiptar. pa |Tulo pm tr ugiptr 
ero tafa fua mitif aj: uffipffum ame fem jieer 5oj:bo er ^eiman ero gipftar. ftn p9 
af allar fe ^eimangipfar oc er eigi ffipf ^eimanjtilgio til iapabar )i(rlrra t miOoni. 
|ia fate p«r a; uffiiifom ariie iamnmitit fem fu ^aj:be ^eeiman meban j:e uln} fiL 
d^riper fiftir aller er lagber ero til Offimanj:t)lgio. oc ero |ittir mefner oc mQnnbrr i 
dennbr p«m tr tono j^eer. pa a ^ann pa iap^ffimila fem j:aber eba mober (rti ^sin; 
analgia. £n tf mabr feger at bann lebi eigi til |ie|f )ia gripo. pa fueri ^ann rinSi 
eibe. fua tarl fem tona. ftn f0te til iajmmitil9 gipfingar maun lonunnar oc fferSt 

Mr. Cap. 50. F. XI. 2-4. H6konarb6k. 277 

^at tt(giO| ^mnar tjl\r rottri fKtolo. fti tf ettia f^lptt \tt ^eiman oc (ettr ^on 
BirOa j;e annarra manna tU ^ffimai^loio [rr. oc In. fa til er atfe. pa a Oann |iat 
ii^^eimiDt frm liat er dUan atfe. en tf maOr Iue$ eigl fl( ptf{ itt ^aj:a )ia ftini meO 
finaeiDL en ^ffimanai)(0la Omnar pui minne. 

ft tonu finnar fca( ma&r eigl jrora aj: (anbe brot netna ^on mlt. ItaOa |Ial 51 
dann ;e {Keirra oKo tK )iania )iKim. ^narte [eat |iffirra ;ire mtela ne liregera annare 
jpe. dtitan reetf a ^nerr a tono fine ferm a fialnom fer tf ^ennl tier&r med oooni) 
iiii9|it)rmt. tii^i a tona at ftjnia bonba fmom ftlap, Itu j«r ma&r met)iar. eigi 
mego )iau ^elag teggia fin i miOom nema {icrir menn late er til arj:9 pairrn ero 
tomner. f n ej: )iau ala bom til arj:9 fine, jia mego pm leggia jrelag fin I millom 
flitt fem )]au tiilia. Ku f«r mabr ettiu oc a ^on bomn iil arjd fine oc ero fiau I 
umegO. oc uil ^ann )io leggia jrelag fitt niD ^ana. pa (lal ^ann gera (lejmo til 
^OQO&e barme monnom bamanna. oc leggia j:ela0 fiairra faman at jiarmagne. leggia 
iprO iordu i gegn oc et)rl et)ri igep. mefa oc j:aun0 f^arn f^mri ))au ero meire eba 
5ennar ^aung fe. Itu ma pw eigl riuua er fua er lagf. en tf |iau leggia annan neg 
j:ela0 fitt faman. pa ma riutia ^oart fem nil ^ane erninge eda O^nnar. a pa lunb at 
jpara a pin^ jram jnjrr en |ian ^aoe nerit ^n, nefr afamt. )ia a ^ann aObrege upiireifl 
ptfi male fi&an. itn ej: mabr j«r elfio barnlaufa oc ala ]]au fer bomn faman til 
ai^e fine. )ia mego ^au leggia jelag fitt faman )ia ffal |iat ^aOdai tptir pui fem 
(Ojjleger oattar tiito. du tilgioj: ffal tono ^eimit nera er tit ^ennar nar petien. oc 
oattar nilo at ttjft tiar a Qiptingarbese tf f\on lioer lengr. en ej: Oann miffer ^mnar 
niO. |ia tate amar Oennar Oeimanj:olgio en tilgioj: ;alle ni&r. 

^f Qreigar ganga faman at lanbj logom oc autaj p«m jt. )ia a 5ann tua lute 52 
en Oon {iribiung. b«De i lanbe oc i letjfom eijre. f£n tf annaftueggia ^itina miffer 
annare QiO oc )in)tr famtunnbo Ditne. )ia jpare pai tjitv )]ui fem fltirer i p«'m Iapi$ 
tula er mabr fe; i uuirOan etjre oc greibij ^la jpe upp eptir logout H^n tf mabr tauper 
iorb meb gripom eba laufaje. eba bujie tono finnar oc liner ^on ^onom lengr. )ia 
(fal ^on ^at eitt ^aua or Ignbom aj: arue ^ane er ^on ^aj:be ^eriman oc tilgioj: meb 
oc po fua at ^ann leibl ^ana (il botar^ fTei)ting attata. |iuiat log riuua pat mal oc 
laufaj:e. er aroar greiba Ijenni i ^onb. en ej: ^on tetr ft i erj:b fiban er ))au lomo 
faman oc uerbr |iaf ft fixt iorb greift. ]ia flat fu iorb ^ennar uera. IHar fu er ame 
nerbr ^uergij ame er ^on nerbr. ^on ma gipta fet fia^: |iffim er ^on nil ))a er 5on 
er .JO. netra at allbre meb ^leeirra jronba rabe er nanajler ero. oc nifrajter. bfebe i 
jjoOor gtt oc moburgtt. Ijnerr er giptingar mabr er rffttr at fonu late aUt nera ^eimilt 
i ^tttmanjDlgio. gn aUt ^lat er fgfia ffal at logfofnom |ia fcal eigi tilgioj: i mote toma. 

Jvfr. Cap. 51. G. 52-54. Cap. 52. F. XI. 8. 15. 16. 

I) Feilskr. f. 6otar, d. n. Laadal. V. 4. 278 Anhang tU d. fleldre Fr. L. 

53 j^j: mier ^rarr jrUr^allb broihir fine, pi \t laihir jumbr oc moOur jpnrir 
fueindina ftict ^mni fit ^atiDa i ^Hmana^lgio aj: ilarlufom fueinetne fem }^mm j^ 
er Ondntif^^ f^^- ^^ ff P^ l^it > l^t^ ^^^f P^^^ f^ttwrytmbx er aroe )ifdm oi 
n(r|t(r ej: |iffir ^aoa oit tU. £n tf broDer grjr )ia fQt )ia rr ^ann er jniUfiDt if 
))(tir ^atie fetit ft a QititlnQ ft)|lur ^ane. pa ftanbe fa j:ire rineeiDe er fu fot tfemr i 
^otUi. H^tt ej: einn l^oerr tierDr fanrtr at )iul af ^anti ^eoer tit |ietf mufo fetit niK 
ftict fueininom fem ^ann tot i tnutona oc ^eiti Dren^r at nerre. H^n um jram nl 
paina manna er nu ero tit jlitDer. pa |!at ^on ei^i ega toft meira at fata fer tit 
^eimanj:i)[0io. f n tj. ^on tetr annan neg en nu er ffilt |)a fjtM'q pui af eins if 
broDer l^ennar nite pn er ^ann er jitlttifia. Itf broOer gipter ftiftor fina meO jxtaM 
raOe fa er eSjtr er oc ero fumer i umegO. pA (fat pit ^aDDas fua fem pm um 
alter joidfiOa. 

54 £j lona te^a meO manne unnber bonba fmn e&a flitj ^on oiO O^^nn fattaujt i 
mote ptio togom. pa f^tvtr ^on jriregorf munnbe finom oc titgioj:. 0n ej: bonnim 
bD&r ^enni famnift en ^on nit eigi. pa ffal ^ann ollom j:iarlutom ^ennar varOneifi 
meban ^on tiner. H^n fiDan fate fa ^eimanj:i)(gio ^ennar tr pa tr amr neftr a 
enga tilgioj:. H^n ej: ))au ffrffa) a mat fm oc fetr ^ann nib ^enni pa ;are mat pmm 
fem pat xntxi fpeUataufL tn tf ^enni nerbr fa gtorpr opfarr jpire )ia |Tat 5ann p$ 
liartufom narbnaita meban lij: ^ennar er at ^ann niti eigi optar nib ^enni fata, a 
fiban j:are fem abr nar maSf. en ej: ^on f^ntx eigi ji^rr mirr nib pam f^itt^ terit 
tennb oc ^eifr ^on t)uerbofom nib gub oc bonba finn oc bt)br ^onom famoifl oc lit 
Oann eigi eiga ^ana. )ia ^ane Oon ^eimamtjtgio fma en eigi filgioj:. fn q: bontt 
^ennar oiD j:irra ^ana ^eimanj:erb ftnne. oc feger fua at ^ana ^aoe jijmnrir flitr 
gt0pr ^ennf oc nar fu fatargipf eigi ji|rr meirr a; ^ano ^enbe nib (lana fua at fflem 
niffe. )ia ftanbe ^on lire eineeibe oc f^am ^eimanjrtjtgio fina en eigi filgtoj:. ej; duni 
nit eigi nib ^enne fata, fn ej meinteite funbrar famoifl ^iuna meb |ieff rabe er 
funbra a af gube togom. ^ane fitf ft )ia ^uart )i«irra. f^n t} mabr fffffe} uiO pom 
mann er tegit 50ner tono ^ane. )ia ffat fa ottita frpgber ))eeim er tonu a. f n 9 
dann fetr tonu fma i ^iufcaii aptr oc liggr pnn ^ana fmn annat meban )iau ero 
faman. )ia er ^ann frtjggroiie fem fa er nigr a nfpiltfar frpgbir. f^n tj. bonbe toiu 
unnar ninnr fiban a ^onom. |ia ninnr ^ann a frtjggrona manne oc ugiltbom bsbe 
tononge oc jtsnbom. en tf mabr fwt fer tonu af togom oc gt^r i mote Qenni fi^i(^ 
oc leUr 5ann fiban i jra. pa ffuto tutaj ^enni )iing fm oc ^eimamtitgia i^ fia^ 
^ano ft meban pai ninj fiL en pvtvt er ncefter ero et^bom eptir ^ann pa ffuto jisir 
etii luta aj: fino oc etti fata ejrfir ^ann. 

Jvfr. Cap. 53. F. XL 9. Cap. 54. F. XI. 14. Hdkonarb6k. 279 

S^onr ffal (ata wtf ejiter jcoOor finn ^ at ffopom jetrr. fua fftte&ingr fern crttborinn. 55 
Cii q: iSa nrrOr |ia (ctr j:ai)rr epfer fon fmn ej: ^ann a eigl borinn arva. 

Sn er onnur erj:D rr fefr ftofffr ot funarfun fa er ft^ttm er oc [ua jaDer ^ane. 56 
fn fj: funarfijner tueir (lanba (il arye jfUgetner 0£ er annaTO ^aOer jliljetinn m 
entiare figi. )ia tate fa aty tr ffil^ffm tr laDtr ^ane. ^ g: ^ann i» eigl tw ftotter. 
^8 eigi ^ann ai3:|Ti|ife mtt funarbotfur oc ffipfe fua fern (fipfa IfQDtio funarfunr oc 
bofftT. oc jlanbf i ottom frjftom upjj jra Jiiiu 0ama tnal eigo ftroDurfiiner fua 
0f(nrr. H^n )io af boUrr fe fin m )i(eir aQmarger. )ia fca( 5on ganga iatnnf Hi Wf9 
oi5 )ia. H^n po af tttrr fe allniargar m funarfun einn. pa |7al po ftipia it^t ^trirra 
I miaom. f^n tf obaleiorb er i ffipte )i«irra. )ia |Iu(o )i(eir 6r0br (epfa fU fm f(itu 
|:f fern adra tnanna ^ingr i miftil* meD uoru oc fuifje gutte oc firenbo filyri. en ej: 
miffer boffur oc funarfunar. ))a tefr funar boffer jrjrrl arj: en 6rober. 

00 er erj:b ^tnn firibla er broOir oerDr broDur arj:e oc ero )i(rir famiebra oc 57 
(lU^etner. (£n tf broDur miffer. pa fetr fijfter fan^ebra oc (Tiigefinn. 

Sti er ^in jriorOa ei3:b er telr |o5ur laber oc jobur brober oc broburfun. fm 58 
liTibiuna ^tierr Jiairra. H^n ^ j:ofturbrober er einn. en broburfijner jleirL |ia |fa( joburs 
brober fata Hainan arj: nib pa, tlu er broburfun «inn en j:oburbrabr jpieirL |ia fcaf 
Qann fata Oaluan arj: t)ib pa. £n ej: einn pttina tr fi(. pA ffaf 5^nn fata pmn 
taj allan. f^n ej: engi p«inti er fit. pa fetr mober Pjengin |)ann at? allan. H^n 
ejp ^ennar miffer )ia fetr jobormober oc joburfijfter. oc brobur boffer ftif^efem oc 
fcipfe fua fem Jiair (Tijifa |obur jaber oc ^oburbrober oc broburfun. 

0n er en j:imfa ei^rb er fetr brober famabra oc br«bra fijner ^aijt ^narerfueggio. 59 
en ej: eigi er brober til pa eigo brcebra ftjner ]iann arj: aHan. in ej: br«br fam$ 
msbra ero eigi fif ne brabraft)ner. )ia fcuio ftjftr fammecbra oc breebrabsefr pann 
ai? fata oc \dpta fem ptir ftijUbo ffi^fa ej: |i(rir vtcri tit. 

00 er ^inn faffa erjb er fetr jobor fijjler famjebra oc flil^efen oc )io j:aber 60 
^ennar fe jriUo fun oc fa Oa^brabrungr er ^ann er ftiigefinn oc tominn jta brsbrum 
fetty:ebra. oc fetr ^a^an ai3: ^tiarf {lerirra t} )iau ero h«U fit. in e| annara paina 
niffir tiib |ia fate pat aDan arj: er fit er. in tf ^uarte )iairra er fit. pa fate fu 
tona pann arj: aDan er ^ay:brffbun9r ' er oc fua af jremfemi tominn fem abr tiar 
lliff um tarimenn. 

Mr. Cap, S5~67. F. VHI. 1-14. 
I) Rigtigere: tr, «. Fr. L. *) Saaledes i Mbr. *) Saaledw i BIbr. 280 Anhang tU d. 8Bl(b*e Fr. L. 

61 011 rr ^inn fiaunba trjXi er fetr jriOo fun ejc ^atm er fiL (n tf enge Uorr t 
fiaunbu trfti i bauglUDt nema broOrr flKgrtlnn. )ia fate j:t)rr brodrr fjaiu i fiaunli 
ei3:b [aunsefinti. tf ^ann antitia) bamlauo. ^eDbr m i atfanbo erj:tl gange. tn q 
Ooarge rr fieffara fit pH fffr jrlduDotfrr. 

62 0Q er Oinn aftanba erjD er fata ej:fer br«bra funu oc er at.|inDia tnanni 
jn-mibfeml {leeirra i ^uarafueggio O^^o. I0n ej: )iairra milfer. )ia |Iulo fata totiur 
p«x er ejifer ero braftrabertr. 

63 $Q er ^inn .i;. erjb er fetr tnobui3:aber oc boffurfun. )iair eigu baber einn at; 
af fata ot tierbr ^uarfueggi annard arje. en tf pttirrfi mi||er. )ia fetr moburmober 
oc boffur boffer. ^varfuegQia painti e|ifer abra tf annarrar miffer. 

64 Sn er 5inn .%, erjb er fetr mobur brober oc ft)|lor fun. pttir elju baber einn 
ai3: af fata oc nerbr ^narfueggi annare ame. Itn tf {iceirra miffer )ia fetr mobur 
ftjfter oc fpftur boffer. p«r eigo babar einn arj af fata oc nerbr ^fdrfuejjgit 
annarrar aije. 

65 0n er l^inn .jj. etib er fata )iair menu er ero fueggia fi)|ltina funrr tarle oc 
tono. )i«ir eigu baber einn at? af (fa)ta.^ oc nerbr ^uirfueggi annare erj:e en q 
)iffirra miffer ^ ffufo fata fueggia ftjfltina bcefr taria oc tono. p«r eigu babar eim 
at3; af fata oc nerbr Qnftrfueggia annarrar ai^e. 

66 0ti er l^inn .£ij. ei3:b er fata fi)|lra fueggia ftiner. )ieeir eigu baber einn tLTj 8f 
fata oc nerbr ^uarfueggi annara ai3:e. £n tf |i6firra miffer. Jia fate p«x tonor er 
ft)ftrab(£fr ero. pttr eigo babar einn ai3: af fata oc nerbr ^narfueggia annarrar aijc 
dua er oc merDf af i ^lerirri ei3:b ftal ^nerr fata arjp fern ^ann er falbr L oc engc 

. fate arj: jire ^ennbr aubrum jram. 

67 dua er oc meeUf ox faif i (ogom manna tf mabr nerbr jrire puirri niDo at ^ann 
negr mann tit arje )ia ^euer ^ann lire negef ))aim arje. en arjr fa j:are at ralfom 
erj:bom fem fa mabr nsri eigi til er mann negr fit arjs. 

68 0na er oc ftaOj:eft urn allf ^anbet meb tononga rabe. af {legar er mabr j:efter 
fer tono af guba logom oc famfit)tf beggia ^lairra. )ia ero pm bomn er ^ann a meb 
fiKirri tono auU (ogiega fii arj:9 tomin ^Q^rf fem|iau ero gefen 3:irej:efteng eba e|iter. 

69 00 er ^inn .^iij. ei3:b er pttir gaoo ftjner IRagnue tononge htrftq. digurbr 
tonongr oc fijjleinn tonongr :0c Dlaor tonongr. er fata ftulo joburbrober oc broburfun 

Jvfr. Cap. 69. F. VIU. 15. )) I Mbr. atta, rettet af Arne BL i bans egenh. Afrkr. til: at tata. Hdkonarb^k. 281 

nSofunrr oc fa loDurbroOrr oc broDurfun annarr rr )i(rir ero fatnmsbra oc (fUgrfnir 
c |It|ife af mannmergd. in tf )ie(fara milder niO )ia fate tonor iapfftinbar ot 
!i]i(e ffin a&r tiar ffiH. 0n rj: {lerr rro eigl tiL pa fafe jaOurbro&er famniK&ra oc 
igi (fUgrtinn. oc brK&ra ftiner fammKDra ^narf fern ^erir ero (filQefner eOa eigi oc 
roOurfun famin(rOra. oc eigi ITilQefinn oc |Ti|ifl af mannmergD. £rt e; pttir ero eigl 
iL )ia fate lonur iaj:nfrt)IIbar oc fti|ife fern adr tiar ttifellf. fn ej: )ie(fara miffer 
Dra. pti fate pttir er af ;imfa manne ero af jtcenbfemi nema nanare jinnij. jijr en 
nnber tononga gange. 

tttaOr ma b0fa rai) funar fine oc (eiDa ^ann i Qff ej: ^atin qU ej: fa iaffar er 70 
rjt er nffftr. Itu tf ^ann a funo (fifgefna po af (tinn fe jniDfiOa ej: fa iafar. )ia 
ifar fa j:ire alia )ia er i umegO ero. oc fua j:ire aSa |ia er uafner ero. 0a |Ia( 
Ottle iafa er oDal a tne& p«m. Ku ftat fa er mann srffUibir oc fa er iafar ai3:e 
)a oDale. oc fa er KffleiDtir er ganga aDer faman j:lre tirtiubtirr oc ^aQDe aDer 
iman a einnl bot. oc ftaf fa mff(a fua meOan er erfleiDer. ft erfffei&i )ienna tnann 
( gialls oc tit Qianar. fi( fe|f oc tit \«lt$. fii bofa oc fit bauga. oc tit aDj tttttar 
la fern moDer ^ane tiere ftilj:engen. Sua mego jteiri jternOr tartar oc tonor i eeff 
ida oc fit arj:9 gera fern nu er fatf ej: fa iaftar er arj^e er nttftr. tlu ftat ^ann 
Df )iaf ^ana er ^ann er tit eettteidbr tneDan fiair lija er ^ann Ktfleibbu. ))a ftat ^anh 
ita fiOan er fiseir ero baiiber b«De arj; oc obal. ^oerr fern obruoiff er offleibbr. 
a er fetn ugorf fe. tlu ftat niabr tijfa (etfteeibing finne a ^ueriom .n. nefrum fit 
e(f er ^ann fetr ar|. |ia berr arji* l^onom tiitne urn eroi oc urn alldr fiOan. 

£f menn j:alla i orrojlo oc bei)ia alter i fenn oc tern] engi i brof eba brutna 71 
Her eOa inni brenna. j:are arji* fiKirra fua fern pmx f^tftit aKer i fenn tafif tij: fiff. 
5n |ittir er geftjiebri ero inego gena arj: finn ej: ^ann er ^eiH mabr. oc oj: finn apfr 
ita en eigi annaf fmn. en eigi ma geoa nema O^ill mabr fe. oc i |irim (lobom riuna 
t pM geua. af tirtio. oc af famtunbo. oc a pm^t ttteb fro^Oom ffat geoa ej: iarber 
ro en tf annaf ft er |)a fe fem naffar tiifo oc fua af eigi fe ftei)fing a ej: fiunnbat 
r oc berj fua nitne til. iSua oc tf mabr jejt j:iorftun0 or jrengnu ft oc ero iarber 
pa ftat ^altba tf tiaffar nifo. )io at eigi fe flei)ff. i^n tf mabr bepr a iorbo man; 
1 er par bpr oc er ^ann geftjiebri. en fa er fua. er engan a ^rernba i lanbe eba 
ogtegan ama oc ej: ^ann afte til .nj. aura |ja dane fa er iorb a. oc butufe alia oc 
Ht ^laf er rofjafl er i tomi eba Oei). oc ^ncrf fre er jranef er i iorb nibr. £n tf 
leira er en fit .nj. aura. ))a a tonongr )iaf f^alft er etftr. en ^aljf fa er iorb a. 

Mr. Cap. 70. G. 58. Cap. 71. F. IX. 2-5. 

36 282 Anhang tU d. SBldre Fr. L. 

72 pat rr nu )iui n»ft ty ma&r orrOr bauOr. )ia ffat ai^ce i annbnegi fetia) oc gen 
(fuDtiartnonnom ftfjmo af {itcir toml pw aSer at ftaunb oc fjane f)\tm fina ffiUDi a 
brof ((ita fm Difne ero fiL Itu rr ri^i fua tnitif ft. pa (lolo aller |iariia| fua f« 
tala rentiT liL fa ftal meira Jiamas tr mrira afte je. I0n fa er elgi finiT til at 
fiaunni). feeft ^ann fift meO naftom rj: j:e er fit oc fttpi rruingla fit tiatta fogu. f> 
tj: ettt er ft til )ia tniffer ^ann ffull&ar. 

73 Itti er pur uma^a ei)rer i ^arDe oc ma(e fono. )ia er put mi ej: )ieim uinii} 
babotn ft. ftn tf p«m ninj eigi pd ffal ^on mi||a gap^iallj oc giaour, en ej: ei(|i 
ointi} j:e i alia (lade. )ia (lai fa tnejl miffa er tne|l afte at ^onom fua tona ^ane fern 
abrer (TuDbunautar. tauio flal ^ana til fieff. nema tnabr Oaoe neb i ena^oeriom ^ grip. 
pti a ^anti pmn ji)r|l at ^aoa. ^eKbr ffal tona tniffa tilgianar fmnar. en jicrir menn 
er j:t)rr atto ft at ^onotn en ^ann j:en9e ^ennar. )iuiat enge ffal tono taupa \ir meO 
annara mannj ft. tlu ffal ^on ^aoa ^eimanjniigio fma. en umage fitt ft. nu er 
eigi ft fua tnitif. pa miffi fua ^oarfueggia fern tala rennr til oc fiarmegin er fiL 
itu ero fper epfer eba b»fr pn fluio pan ffuKber giallba tf pau ^aoa ft til eitjii 
mabr annarra. nema ft fate. ))uiat )iau ftulo fua gegna leibo fein liuoo. Itu eigu 
|iau jelag faman oc betjr atmafueggia perirra pa ffal fua fluilbom gepa fern ^elag 
{iffirra uar til. 

74 Ihi tf mabr taQar til arj:9 fine oc iatar ^inn at ^ann er peff mannj fun er ^ann 
feger oc til ai3:6. tominn. oc er ^ann innan lanj gefenn. pa gauge ^ann til lobur 
arj:(6) fma. en fa er eigl taQar ^ann arj:a pa j:ffre fa ^ann jra meb loglegom nifnon. 
en tf Oann bular at l^ann fe pe|| manj fun fern f^ami feger. pa ftal ^ann tuebii 
j:iar^all3 maun oc eeiga bom einn til oc niofa uifna finna at ^ann er peff manu) fun 
fem ^ann feger oc til arj:6 tominn. £n tf ^ann er utanlanbs borinn pa (Tat ^ann 
tuebia jobur arj:9 fina eba peff arj:6 er ^flun tallar til oc niofi oifna finna at ^ann 
fe fil arj:9 gorr. oc eriga ftilabom til nema ^inn uile jnine aj: lata, ^uemitna peff er 
iaj:naner ero ^inom bauba tarl fem tona. pa ftal tona j:ra ganga en tarlmabr til tf 
pau ero betbi i baugillbe eba nej:gillbe. f n ej: ^on er nanare pa temr Oon jiirre 
til ai3:e. Sn baugillbie menn ero ji)rre i ai^re en nej:gillbi9 menn ^uarf fem er 
tarl eba tona. 

75 pttia jlal bofter t^au af mobur arj:e fmom. tf brober lij:er. tlerbi oD nema 
guboej:iar ftitior oc uftorinn tlftbe oD pat a brober. en aj: tleebom ftal brober fata 
gun ant ej: ^ann oil. m ntfiar jtittior oc a||ala aSa oc ftjpt tlcebe oc oerigub oc tefin. 

Jvfr. Cap. 72. 73. G. 115. Cap. 74. F. IX. 7. 8. Cap. 75. F. IX. 9. 

I) Saaledes i Mbr. H^onarb6k. 283 

|ui a botter. oc j:taOrt[(rOi 0( DuntlsOL tn ej: ntjpt (tentibr upL )itt a funr jiaf fern 
ooit rr. en hotter )iat [em q' ouet er. 0unr a fettlaOi oQ oc betUceOe oc {ggra oc 
^bunaO. fn tjjerbreiil a botter e| mober atfe. en funr a tf j:aber afte. botfer a 
ftubi j:im 0( (in adt oe sam oc j:tm retue iiOar oc q«9 en funr a pat fern aut er. 
Hsba il^t oQ a botter ]iau er moOer atte. Hoa flaf botter ^aua eba tlngo ^uart 
\m fftm nil eba brioftbunab ^tnn bajta ej eigi er or pUi gor oc ni|li oil ej: negr 
.... ^ eba minna a; fi(|ri ^or oc ftttina p at fitji* fe i. DK |iau ter er tonur 
bretta] a iiier putri ^oif 5'lma at ^ibptom fmonu ^at erigo batr. oc beiUter po at 
(HfT fe a« H^ funr a filjrter. tnun(au0 eina |Ta( botter l^^a nema retennbr fe gor 
a mebaf. pti (Tat ^on ^ftoa babar. 

dia^T (fat tjnm raba ;e fmo meban ^ann ma fitia I anboegi pno. fua fona 76 
fern tarfmabr. £n ej: mabr oerbr fua oanuita at ptA fpnij najteenbom ^ano at l^ann 
tunni ei^l at raba ;ire jt fmo. pa oarbtifeife fa er arj:e er nceftr. in ]iat ft |fa( 
etgi felia jta )iffim er a. tif pui ft ffaf ^onom ja alia atoinno fua fern fiairra er 
be^^ia fermb i. 

ntabr ^nerr er arjp a at fstia pa ffal ^ann fott Oaoa aHan innan .|ij. manaba 77 
IPtjrr en Oann fe ^at^britogr at adbre. in tf ^ann fitr innanlanbj tit |ie|f er ^ann 
er ^aljbritogr at aKbre. oc ^eurr ^ann eigi fott. pa a f^mn enga u|]|irei|l {leff male 
fiban. tn tf avyr ttemij manni |ia (lal ^^nn fott ^ana a .i. netrum nerftom ej:ter 
}iat er ai3T tfemij ej: ^ann er innanlanbj. in ej: ^ann ^eoer eigi fott pa ^ener ^ann 
firtfarti fot fmne. oc fua ffaf urn aQar j:iarfotner er mabr a at ftetia. in tf mabr 
er utanfanbs )ia ^ane ^^nn fott ft fift a .;. uetrum ^inom neftom ftban Oann torn 
fyptr. in ej: mabr jerr aj: fanbe oc fpprr arje anblat ^ane oc ^euer nitne iram a 
jpimtarjtepo er )iKir menu bera er annaftueggia naro i jpor meb ^onom eba fpurt 
^aoa fannfega a; pttim er i jar uaro meb ^onom. oc ^isir fo^bu fua at fiteir niffo 
pat fannajt j:ire gube urn |iat mal. )ia fife dann i arue ej: ^ann ft\lr i pa, tif fieff 
er Jiat retjnij fannare at ^inn lij:be er ft afte. |iat munb er fia annbabej er i arj: 

in^t mabr ffal t uuirban umaga etjri fetiaj oc eigi fonu ft uoirt tata. in tf 78 
unirbr er felinn. pa ffal umaje ^legar ^ann er juUtiba trej:ia jiar fma Jieff aDj er , 
^ann fttr jfilrit tueggia manna nitne til. oc )]air me^o fueria at fua mitit tot j;iar« 
^aDs mabr ^ans uoirt oc (uti fia u|ip ^uem penning tpitr ))ui fem pair tiilia bera oc 
fuara jire gube. oc fua jfal um fuenna ft oc aDan |iann ar; er menu sigo uorb at 

Jvfr. Cap. 76. F. IX. 20. Cap. 77. F. IX. 29. Cap. 78. F. IX. 22. 
>) Et lidet aabent Rnm i Mbr. n)ri — Fr. L. 

36 • 284 Anhang til d. SBldre Fr. L. 

Qteita. H^n ej: |iau ftt, rigi nifne Hi find mate, ptt, leggi fa iram er yt iot fua nitit 
[em ^anti oil fuara lire pOe. oc fueri jniDan siD. £n turir (lilntir menn faiuu 
mai f)m6. at eigi tiifu )ieir annat fannare at ptt, f^ntr ^ann greitt tajntnitit ot 
i^pgott fern Oann tot. jSa |!a[ umaga (t)ri narDualta er nff|tr er erjrOoni. ej: ^ann 
^ener jiillar DorDjfur j:ram at (eggia. |ia tate fa I crttenne er )iar er einti ntt|fr 
erj:Dum ej: ^ann ^ener uorjiur til at teggia i mote oc )iar til fFal umaga rprir jx«m 
j:ara i erttena at reettu erj:Datale er jnillar oorjlur toma at mote oc l^aoe flitan 
jorlage et)ri fern ffi)nfamir menn fia at ^ann fe tiel ^aUben ^. oc umagenn megi vei 
orta. £n. ty. umaga mi||er nits, fia tate fa erj:D er erj:Dom er UKflr Otierr fem j:iar^aBt 
^eiier O^j^- ^^ \^ ntadr er j:iar^allb a umaga. )ia oiliom Q(tr at ^ann tati eigi flriri 
umaga a ^ennbr fer en Fjann orfar oc fe fettarlauft oib tonong |io at j:leiri fe fit en 
^ann megi niO tafa. ^egar ^ann ^euer fua marga fem je l^and tilnj til oiOtoto oc 
lortags. fn )iair umagar er ^ann ma eigi qiD tafa. )ia j:are jtam i gtt oc tate 
loOur irftnDr tiiD |iffir fem ntefter ero oc j:e ^aoe tiL ftn tj. ))»ir tafa eigi nib |ii 
fuare flitom fectom fem ^iiin j:i)rre ej: ^ann ^ej:De j:e til oc uidbe eigi tiib tafa. 

79 0oa |Tal forlorn |fi|](a oc ferlingom fem oi)rum ffuODom. en bomom |ierirra ot 
fe ffal fa oeita tiorO er ame |iffirra er necftr. ^uarf fem ^aUbj maDr er ^eSbr farlmaOr 
eOa fona. )ia ffal enge i ouirdan et)re fetiaj. Swti oc enge j:e timaga or jiorDungt 
nema ^ann fae oorOjlu mann ))ann er )iar eigi iarOlr at |iar fe j:e gollbit fem ^anit 
tof. ej: umage er rotnomr. Ku uirbij Jiar j:e fua at Jiar er innft«J)o eijrer 3:uIIt 
.iij. merfr fire umaga ^oem eDa meira |ia (Tal )iat j:e tafa oc ffal )iat ^oartfe naj;i 
ne )iuerra giall&e flift fem ^ann tof. Itu ej: eigi tiinn) in|t8edu etjrer. ))a jTal umage 
netjta ^aljtar merfr a .j;ij. manabom til |ieff er ^ann er .j;ij. uetra gamaD. |ia ffal 
5ann nera matlauni fidan. Umage ffal net)ta 5alj:rar merfr i iarDleigo du virOing 
ffal tiera a iarOleigo er ^if j:t)r|la ar uar tiirD. ^uirt fem |iuerr eDa mi flar^aOD. 
ina&r ffal eigi felia odrom j:e at ^allda. ft\i tf ^ann felr. Iia a umage fofl at 
ganga a ^ennbr ^uarom fem ^ann nil at ^eeimta fitt ftn ej: nmage a ^a^tar merfr 
bol iarOar. |ia er pat innfteebo eprer. en ej: mabr l»tr umaga laufan. nema bombr 
fe or ^ennbe ^onom a bomi. )ia ffal ^ann fetia fitt ft fin. |iuiat ffullb er engi 
goObin nema natfar nite. en ej: ^ann bular )ia nerbr ^ann giaQba abra. 

80 ^nar fem ungom manne tsmi^ lanb i erj;b eba at gioj: {iseim er eigi a tiarO; 
neijlo fiar fine, oc felr j:iar narboKijlo mabr ^aue i brot. |ia a ^ann brigb til pt^ 
lanb) ^oiirt fem er eitt eba fleiri. tjmn ffal lanbbrigb ^ejia ph er ^ann er .jioj. oetra 
um fumarit abr. Uu a ^ann j:leiri lonb at brigba. pn ffal ^ann brigba lanb a .|;ij. 
manabonu )iar til er ^ann er tuitugr. figi (lennbr )iat mal lengr. fo|t a ^ann at 

Jvfr. Cap. 79. G. 115. Hdkonarb6k. 285 

felia oDrom manne i ^mbr at bri^Oa (anb (j: ^mn oU jiffltn er ^inom rr tigt oj^itis 
maDr er nib ^ann a. fj: fa ma&r er ufan (an&j er (aiUisbrioD temi} uf ^er oc 
tQitir ^t jnilKiOa. ))a |Ial ^anti (andjbrigO uiipOejria urn ^aujtef liegar ^ann f0mr ut. 
ttu a ^ann j:[ein (onb at brig&a. |ia |!a( ^mn brigt ^ava oOL )ia er .iiij. tiefr ero 
Ubner. f£} tna&r oil (anb brigba pa (Tal l^mn j:ara urn ^auflet til b«lar ptfl er 
fa bt)r a er (anb taUa} eiga oc fe^ia ^onom nib natta at ^ann tiU (artb |iat brigba. 
jietta ffa( ^ann gurf ^Qj:a ;ire iolanott ^uarge fern ^ann j:innr ^ann. ^anti |fa[ |lej:na 
^onom til iarbar )i«irrar er Oatin brigbir. ttjdbag e|iter iiajTa vito. oc j:[t)tia )iar 
obateoitne fm. fn ^ l^onom beraj obaleoitne at log|uUo. pH ffulo bomenbr betma 
j^onom iorb )ia. en ^inom flita aura fern fftinfamir menn meta I mot igrbu. oc pa 
aura rcriba. Ku f0tnr ^inn eigi fil er |lej:nt nar. |ia ffal fettianbe lata bera |iej:no 
Qfrtte fitt. oc fpna aura, oc ^ave af lane til ptf^ er ^inn Oeimler. oc abtjrQi} at finom 
Oanba nertom. tlu e; ^onom j:ellj pt\{i brigb j:ire naubjfDnia fater pairrti er |Tp; 
famer menn meta. pA brigbe f}tmn )iffirri iorbo [em nu er metUt |iott fibarr fe. 

fj: mabr uil frlia obrom manni tanb fitt nib oerbi. )ia flulo )i»ir tueba a urn 81 
mertl meb fer um lanb. oc (loga oc engiar oc reta. oseibar oc ajratter e; ero oc aDra 
9ttba (lulo ))eeir geta ))(eirra er )iui lanbe eigo at ji)l0ia. |i0 at pit fe i onnor launb 
aba abrer menn eigi ptrnniQ not diban jfulo )i(rir i ^ennbr tafaj oc faupa meb' 
oettatua eba j:leirL ^ann |Ial ^annbfelia ^onom lanb meb ptt'm ummerliom ^a():om* 
fern lanbeno eigo at j^Qlgia. ^ann flal ^eimilega' ^onom ft ptd aQt fem pw lann 
irinnaj i iorbu oc a iorbu. nema eigennbr nerbe tlL H ej: lanb er eigl nib natta 
^anbfalat |ia er fem ul0t)|]t fe. £n annar f^vin (lal rij:t ^ana tnnan .j;ij. manabe. 
ella er jaft taup. ftn fetr .nj. aurom ^oarr pstrnti olb tonong er )ieeir tau|ia nattalaufl. 

ftf mabr felr lanb j:ire ^arbaga eba a mlDiom mifferonu jia a Oann aOar lanb}; 82 
ntjfiar til j:arbaga fem abr nema jta fe fcilt i tau^ii oc fua refa aQa oc ft ))at er 
IPinnj i iorbu oc a iorbu. H^n fua ffal ^ann ffog ^ggga fem leigumabr. ^ann fcal 
[anb abijrgias nib eilbe oc ffribom. oc uotnom oc oDom fpellom til ^arbaga. £n ej: 
abrer menn jTebia )iar iorbu eba gera )iar onnor fpell a lanbe. pa a ^ann fol a )iui. 
m dinn tf ^ann nil eigi. 

Hona |Tal eigi lanb felia nema lograbanbe O^nnar loji. nu felr ^on |ia a 83 
iograbanbe tojl at rijita. f^mn fcal fegia ufatt fina a tau;ie a pttim .%\y manabom 
tr ^ann neeit. ella er taup )iceirra j:a|t Sn ej: taup ropar )ia a fa er tetjpte ^eimting 
It ^enni aUra flitra aura fem ^ann reibbi ^enni oc fua a ^nerr at fmom felianba tf 
at folom j:err. I^n fa er lanb tei)|ite. er fetr .iij. mortom nib lograbanba ^ennan 

I) Skrf. f. oDom, s. den nyere bl. Lot V. 6. *) Saaledca i Mbr. 286 Anhang til d. eeldre Fr. L. 

tlu liarj: tona at fetia (anb fit tii fluUda r&a umaQa 6iar0ar. {la flal 5on 6io&a 
lograDanba finom ej: ^ann er u^etttr (luUba naufr. m tf ^ann ma ri^i faupa rDa vil 
ei0u pti flat ri0i banna at ^on feU o&rum tiiD jniOQirOL 

84 0t)a er mallt ))ar er tnaDr fe(r (anb fitt oOrom manne. oc t)U ^ann (eggia a 
(O0tnala ))a (lulo p«\r ^annbfa[a$ uiD fiann mata fern pm nerDa afatter. fiat er (oj)< 
male a (anbe at ^ann (Tal eiga to|l at taupa jn)r|l (anbet at ((itu uerbe fern annarr 
bqbr nib. pa er lannbet er j:alt. Uera ma oc famaU a (anbe at pair tuebi fia^er a 
^Derfo btjrt vera fca( pa er jatt tierbr. pann mala feat ^ann (t)fa j:ire grgnnom finom 
j:im. Dt f\it nerjta fumar epter a atpiiige fua at (ogmabr ^eijrL ei(|l parj: ^ann 
oj:tar at (t)fa pann mala meban oattar Uoa oc pair villa) ei^u 

85 Hu t)il mabr leggia logoeb i lanb man} ^u^rt er pat er j:ire lanb) nerO eOa 
abra aura, pa ffulo pair ^anbfalaj nib. tn pat er lopeb er ^ann |fal tata fua 
marga aura fem |Ti)nfamir menu tiirba tiib bot at ^ann fe vel ^allbenn aj:. itn pat 
(Tulo pair gera j:imta bag. pan er .nij. tiitur ero aj: fumri. ^it fama nir fem ^ami 
mijti j:iar fine pa eignaj ^ann fua mitit je i lanbe fem pair beema ^onom. fua (fal 
^ann Iqfa neb fem mala. 

86 H^j: mabr nil felia mala lanb. pa ffal 5ann ^ara til junbar nib pann rr mala 
a a My nottom j:ire fumar oc fegia ^onom at lanb er jalt l^ann ffal fUjnti ^onon 
5eim meb tiatta fumarabag \^im jijrfta oc fegia at l^ann mun par foma at bioba 
Donom lanbjmala oc ^atia pann meb fer er taupa nil. Itu er 5ann ei^i ^eima oc er 
^onom ^elmftept fumaraba^ ^inn j^rfla at naubftinia laufo. oc ^ener l^ann engan 
mann jengit til fetire j:lre fet pann er l^anbfal fe nib eiganba pa nerbr 5ann fetr .vj. 
aurom nib pann er lanbet baub en lanbet malalo)|t. dua er oc e; ^ann ft)ff unnban 
fer lanbet nema pui at eina at l^ann taupe ubtirra en ^onom nar bobet. eba gerbo pair 
til peff at pair nillbo toma mala ^ana aj; lanbe oc taupa cngo. pa er fjoartueggi 
pKirra fetr .jij. aurom nib ^ann oc jaflr male fem abr. 

87 D^j: mabr felr mala lannb annara man) eba pat er annarr a neb i eba fetr tona 
lanb j:ire rab lograbanba fine, pa ffal peffi lonb on fua brigba fem ^er nar iqrr 
fagt um obal9iorb pa er ungom manne tomij. 

88 tin pjr mabr lanb meb fer til j:oflra eba pteim manne aubrom er ^ann oil 
iram jora. oc mteler ^ann fua at umaga eijrer ffal i pui lanbe llngia meban ^ann 
parj: j:ran^(erflo. oc nerbr |ramj:arfta eigi ennb. eba fua iUa at fftjnfamom monnom 
pitter eigi nib nort pa ffal fa er til umaga |ram3:eerflu flenbr brigba lanbet fua fem 
Itjrr nar talt. en fa fetr .;ij. aurom nib tonong er lalfet gerbe. mkonarb6k. 287 

Hu (eipir maDr iorD if ptAm fern a at [eiQOtnala rvtiom. p6 |fa( ^ann pa lorO 89 
nua ^HmUrga .{ij. manaOr at bua a. oc inna Oitioiti (ei^o j:irer ((ita fern p«it urDo 
fatter, ttu er (ei^a einbagat at Imr elgi jpram i einbaga pa ul^eimilar fitain fer 
Dr&. Ku relDir ^ann futna (eigo en fuma eigL |ia fiat fstia tne& vatta {lat er epter 
ioiDr fern aOrar liarfotnin oc fua |io at fit aUrar |iurj:e at firtia. ^ann flat a iorDu 
ua tit jrarbaga at gOm tiare. t^ |ittirri iorDu ma tnaOr efte obrotn fetia a (eigo 
it 5<imint)ar nema ^ann fciibe |iat pi er f^tmn tot. at ^ann tntinbe o&rom manne aj: 
;(ia tneD fer. 0n tf ^ann fetr. Jia er ^onom iorD o^eimoi oc fua ^inom er tefr. 6(ete 
inbnatni ^tiarttueggia oc ^eimili fer fua iorb fa er tot aj: (anb^ brotne. tt; ffal 
inn j:ara er aj: (eigotiba tot aDt fiat er f^mn nerbr fine um. |ia feat 5inn b(eta 
onom oe .nj. aurom at l^anbfalftite. |iuiat fua feat ^uerr bota er obrom fe(r u^eint; 
it nema l^ann ^aue abra iorb iapigoba at la ^onom. 

llQ ({at f^tain ^ufum upp^aQba oQom )iceim er a nam |ia er ^ann torn tiL ^at 90 
lat ^ann eigi abtirgiaj at l^us jijmej. Itu e; ^uagerb er mernt a 5nmbr ^onom 
a |Ta( ^ann gort ^aja abr ijann j:err aj: iorbo. in tf l^ann ^^oer ugort giaDbe 
mnjbrotne ^ueoerb abr ^ann jare brof. eba tafe gera ^us fem fdtt nan ttu gerir 
ann |iau ^ue er eigi oaro maQt a ^mnbr 5onom. |ia gerir 5ann ptin fer fialjuom. 
lann feat ^onom bioba at taupa pai ^ue er iorb a meb nattom. f£n tf ^ann nil 
at ^ellbr ))a f«rt ^ann i brot j:ire j:arbaga. £n tf ^ann j:err utan ^eraba biobe 
ann |iffim er til tarbar j:err. Itu ej: ^u9 flennbr epter j:arbaga |ia a ^inn ^ud er 
)rO a. nema ^ann fart Qibenn a ^oltn eba reijfar |iar er ^uarte fplQe afri ne eng 
ire larbaga. ))a er ^ann a ^(llj tom at. I^eiglennbingr ffal jara til lanj |ia er .nj. 
itur ero aj: fumre. |ia er ^onom ^eimill ^age oc j;Qt fin inn at bera ot fnilo {iceir 
liblaj f^umm nib. tn tf eigi ninnr ficeim Quorum babom. ^a a fa ^^imil jriar^ua 
ij. nfftr er abr bi)r a lanbe. fiuiat aine a fa er ))a fcal a lanbe bua fmala finn 
mi at ^aoa til laugarbage at ^inn lone er jire fitr. eba paxf eigi aDt ^uerum. 
;n fiban a fa jire lanbe at raba oc ^ufom er leigt ^euer. en |iegar er .nj. nitur ero 
): fumre. )ia a ^inn tigi tx abr bio ^ar at beita eng. f^ija a ^ann pw roe i l^aga 
I funobag9. £n annan fmala |iar til er libr ^elgina. %ttft er oc at ^ann fe |iar 
mnobaginn meb ^iun fin oc ero ^onom pa ^eimol ^iar^ue til inniQiflar ej: pttim 
innas babom eigi inni ^ue. fiuiat eina fcal fmala finn inni ^^na ej: pttim ninnr 
abom rum. oc j:ara i brot manabagenn. nema pa fe logl^eilagt eDa nott fibarr meb 
tiala fmn aUann oc onnor jpong. 

^nrrber fcal ^ann eptir lata (tanba ^riar ^o at enge necri |ia er ^itnn tom. 91 
ojo ^urb. bure^urb. ufi Ijurb. Sn flanba fculo aHar |iefr er jrjrr (tobo. Tlu tf 

Jvfr. Cap. 89. G. 72. Cap. 90. G. 73. Cap. 91. G. 75. 288 Anhang til d. SBldre Fr. L. 

^ann Utr wM^ntrin pa l^urD oc ftnir a 6rot. pn fia( l^ann leera ajrtr oc (eggia i 
(anbnatn ej: ^ann ^eoer [et)|t jpra. 0n 13: |iar j^Iger nottot 6f prtflt\i!tn eOa ojp)n)R 
eSa gdffarfre. )io at einn j:U9 fe. pa tr |)at ^u9brof ot |Ia( (eggia a mertr .iij. In 
e| 5ftnn 6rt)fr fefftotta or ^ufe eOa 6htr pttr tr Qretjpino ^atia notnit |ia fca( ^finn 
jiffra apfr oc Uggia a mertr .iij. Alia pa tiiOo er ^ann a |iar fma ot (tora ot eigi 
rro nOQlotn j:e|ler eDa grnipter unher bita eda bialta. |iat |Tal ^ann [e00ia ))ar n 
^oarte fpille atr tie eng oc jore i brot ptQar f\am a torn at 

92 % mmn bffifa engiar (eigimbin^d )ia a l^ann fot a )]ui. 0n (anb3 ei^anbr 9 
^ann nil rigi [letia. oc [ua ej: iorDo er |Iaff. |iat |fa( bata (anbnami oc ffadabo(om 
fern grannar f\am .v. tiirOa. itn tf j:i|Toail)r j^lger (eigolanbe. e&a jugintiHr. eOa 

. eoper. |ia a (eigomaDr )iat aUt nema yra fe fcitt i taupi fiairra oc fua ej: )iar rrtr 
j:u0(a eOa j:i|Ia fela eDa nifor. itj tiiD retr a (anb. |ia a (elgomaDr at brapa iii5 
6r jrletbarmale. oc tnarla pt\{ marie er j:ioro a oc j:e|la fern ^ann eigL fiam feat eip 
|iar a(nartej:[e oc fmcere. Itu retr l^uai a j:ioru. |ia feat ^ann j:e|la fern ^ann (i^L oc 
^atia af [aj|. ej: ^oair er (uitogr eba (engri. ein9 tpe. f n tf l^ann bergr tierr ^oal 
eba Qibi en nu er tint. |ia er f^ann fetr .;ij. aurom oc abtirgej fcaDa jiann aOan er 
(anbjbrotten f«v a; urecct tjano. ^1 ffogr ji)(0er (tri^o (anbe, |ia feat \^ann 5099a 
(f09 ))ann fer til |iarj:inba en etti feiia 5r (loge. bata |7a[ buiuti fma or |To0e. eOi 
aj: retavibe ej: 5finn |iarj:. en tj l^ann gerir meira ])a a (anbjbrotten |iat. 

93 itQ [eiger mabr iorb oc nil eigi ^aua fiban eba tit j:ara )ia (Tat [anbjbrotten 
jara til er .nij. nitur ero aj: fumri oc nrjfa fer iorb )ia. [em ^inn 5e|bi eigl (eeigt oc 
^eimta ^0 leigo aj: ^inom fem abn 

94 tto jerr mabr a iorb mannj oc tetr eigi ^eimilb aj: p«m fem a. |ia ftal gera 
^onom j:imtarflejmo af. oc letjfi fet meb lanbnami a brot. f^n tf t)ann tiil eipi a; 
3:ara. |ia ftal (anbjbrotten |lej:na ^onom |iin0 ^ire rin. )ia eigo fiinnmenn at bcrma 
^onom er lanb & aEt |iat er a iorbo er utan ;ria(fa menn oc ranbaug tononge. Itu 
nil ^ann eigi 9j:j:ara |ia ftal ^ann trejia |iin0menn fua marga at l^ann fe (jmiolibai 
at jora ^ann aj iorbo. Sn ^oerr fetr .iij. (aurom)* er eigi jerr. Sofnar mabr er 
(It)Dbr at jara oc oblaj meb |iui tonongi bang. 

95 nn felr mabr eina iorb tueim monnom. fa ffal l^ana er j^rre tot. ^uirQifna' )ieff 
er mabr felr .ij. monnom l^it fama. ^a (tal fa ^ana er ji|rr tetjpte eba (eiger. ^ailDa 
|fal 5ann ftilabomi jire oc niota natta finna at ^ann tot jpurre. tlbra |fa( Ijann 

Jvfr. Cap. 93. G. 76. Cap. 94. G. 77. Cap. 95. G. 78. 

■) Den fonte Deel af Ordet borte i Mbr. formedelst et lidet Hal i Pergam.; tilsat i Aroe M.s egenk. 
A&kr. *) () er ogsaa borte i Mbr., mea tiUat i Arne H.a egenh. Afikr. >) Saaledes i Mbr. H^onarb6k. 289 

^inom j:a e^: f^mn trmr til e&a giallDa ^annbfal fift^ .Qj. aura, (n q. 5ann a )ia 
eina er ^ann 6i|r a ))a 17a( fjinn ^atia en eigi fia^t \^vaxL 

Ito [elr tna&r iorO a (eigo oc oU ei^i lata {lann ^aoa er tot. )ia ftal ^ann ^onotit 96 
(lg:na )]in0 ot niota |iar tiafta finna l^oerfu ^ann ^euer ))a iorO tetna. fit ej: l^onotn 
6er|f at judo. )ia |Ia( ^ann fiDan l^aUba (Tila Doml j:ire (eigo iorO finni ot fua mala 
torD ej: fu er. Itu ej: annarr ^itrirra l)et)r ^a er male fieeirra rooen. )ia ffat 0rei&a 
jpe )iat er ogoDbet er epter ^ui fern tata rennr iil 

ItQ bua grannar tueir faman oc tata aj: einom tnanne ior& oc er fu lorD u|fipt 97 
)ia |Ia( )iat fcipte ^aUba er ))(cir fcipta fin i midini meOan |i«ir bua baOer a iorOo. 
fn (3: annar btjr. en annarr ^err brot. Jia ma ^ann eigl ))(eim (liptie fijnia er tU 
femr. ttu q: tueir menu bua a einom W |ia (fat ^QiirQe fierirra ^aoa jpleira buj:e 
urn fumar en (anbet ma net upp^aQba. oc fcipta |iui at iajmabe nub fer. fn tj^ 
annar ^eoer jrieira i ^aga giallbe graenerb fem menu meta. 

($otur oc Qarbadlib fcuio [ua nera fem at jomu ^atia nerit. 0n ej: menu bua 98 
i grennb faman oc eigo ader fstra j;erb |ia ffulo ^ecir j:ara til ftttra er atta nitur ero 
v^ fumre nema fieim ^itfe annat ollom fannare. Itu fitr einnj^nerr (en^r ^tima. ))a 
fCat ^inn ;ifebioba ^onom )iarfeto. to, ej: ^ann fitr ))0 ttjrr. |ia |Ta( ftejrna ^ondm 
)iin0 jrire ran oc |iar feto. ))a eigo ftingmenn at boma tonongi bau^ en (anbnim 
^atoo autit ))ffim er iorb a. en .nj. aura granna finom jire graarin. $ann |fa( 
baiba brnibr fua marga fem ^ann nil at ;ffra je ^ane or 5^9^ finom. fefr er ^nen 
.lij. aurom ej: ftiniar ^ononu 0Uft (iggr nib ej: ^ann jperr oj:an lire tuimanat. $a 
eiQO menn urn l^auftom. I^ana ffai enge j:ire obrum berita. fn fa er bffiter 0iaSbe 
graer^ne bau0. 

C^arbr er granna fatter, ttu bua tueir menn eba jileiri a einom bg. ^a |fu(o 99 
)iceir fua gorbom upp^aQba fem |iecir ^ana iarbar megin ti(. oc oerit ^ana at j:orno. . 
oc ^ana goman at )]inge. oc abDrgiaj fiban l^uerr finn garb. £n fa er eigi nil 
gerba ffal abtjrgiaj ffaba )]an adan er ^inom oerbr gorr ^uart fem gerir ^ans je 
eba annara. ttu ej: tpr er garbbriofr. eba annat p. |ia ffuio ^ara til grannar 
)i«irra oc fia garb. Itu \x\ |i(cim garbr fa gidbr. |)a ftal fa giadba er garbbriot i 
flict fem at (laba nerbr. Ite ^ ej: buj:e gingr or tuium monnom at ffaba. ))a f(a[ fa 
er bu a giadba fua fem ffijnfamir menn mefa |iann ffaba. 

Jvfr. Cap. 96. G. 79. Cap. 97. 98. G. 81. Cap. 99. G. 82. 
■) Feilskr. f. ^>nti(al6 |(i(; see G. L. *) Saaledet i Mbr. Arne BL bar i lin egenb. A&kr. rettet det til Itu. 

37 290 Anhang tU d. SBldre Fr. L. 

100 % fa ma&r tirrOr uftegr rr bijr a lanbe manj. )ia flal lanbsbrotfmn (ei0O ^aw 
flita fm urttM tiar. H^j: maOr btjr tiiD 0&n e&a aatcrfio oc ^mgr ^onotti {laDan 
j:e at itiffini. |)a flal ^ann a|ifr reta i miOia au&n eda ajtfftt eOa lata )iar nera md) 
fer e&a reta ^titn til Or|f er a. en ej: ^ann refr i annarra manna (amb ^laOtie .oj. 
aura oc flaOa pom \m 6f tier&r. 

101 Uv bua .ij. menn i orennb faman a finom 6a ^u^rr. oc tiU annarr ^atia mertu 
garO en annarr ei0L pH (fal fa (tejpna ^onom tU garDffiiited er ^aoa ml oc tueOa a 
einbaga j:ire nattom oc trej;ia ^ann gerbingar. Itu ej: ^ann tii( eigi j:ara tit gerbingar. 
))a ffal ^ann (ata bera nitne urn at ^ann (tepbe ^onom til. oc (lipte fiban ^erbinoo 
lire nattom. oc U^^e (ut a oc gerbe ])ann er l^ann ititr. Itu ty ^inn tiil ei^i gerbi 
finn garb oc gingr pw $t inn. oc etr atr eba eng. I^nerr fern |ia( bi^e atte. pti f(ai 
fa giaOba ffaba fiann allan er gorr er er eigi niU garbe upp^aQba at garbr er ugiObr. 
f£n ))at er loggarbr er er j:im j:ota ))t)tfr nib iorb en .iij. onan tlj;( ^ar aj: prtpi mebal^ 
manne. ^n ft jiat er (et)pr garb l^ane eba gingr fiar inn fern ^inn f(t)llbe gert ^ana 
ma l^ann fetia i fuedtitui oc lata dnem let)fa fitt lanbnami i brot. 

102 Un ganga menn i gegnom garb) ^Ub. ))a ffat fa abtjrgia) er ^iibe [i)tr u{i)i at 
ajrtr fe lotit en ej: pfxr gengr inn roff eba buj:e oc fjiitler par afre eba eng. adan 
|iann f(aba fern |iar oerbr gorr ))a |Ial fa aptrgiaUba ej:tir ))ui fern menn nirba er 
f^aOit imt upp. 

103 U6tn oQ ffulo renna fem at jomo ^ana runnit. fngi mabr (Tat natn neita a 
bet annara eba aj:. nema jiat briote fiaijt. en ej: nsitt er jia ffat aj:tr nffita. oc (eggia 
a lanbnam. Uu tf^ brtjtr annaretueggia iorb ^a a fa er iorb atte |ia er ^on braut. 
£n ^itm a enri eba granba ejrter ^anog til fem 5on nar meban l^on rann rertt. fn 
toft a ^udrr er nit at neita i ^it jionia j:aret. H^nge ffat j:ire obrom naibeftQb banna. 
pn er Oiinn l^ener at lomo j;are ^ajrt. I^n ^uernitna pw fem menn eiga laj;^ faman. 
|ia flat dnerr gera neibinet i finni a oc gera po fua at jiffar mege ganga u|))] at a 
guerre. C^anga ffat gub geoe tit liattj fem fit jioro. i£n ej: mabr gerber oj: |iuera 
a. pn ffuto |iair er j:ire o^an eiga netibi gera ^onom jtmtarftejrno a; |iinge at briota 
or tf f^rnn ^eoer at utogom i gort itn ej: ^ann nil eigi or briota |ia (Into )iffir 
bibia liba til at briota 6r. 0a er feir .iij. morlom er gorbe. en bonbe l^uerr .iij. 
aurom er eigi nil tit j:ara or at briota ej: |ieim er neibifprll af er lire ooan bua. 
ifnge (fat lara i annare a at naiba nema l^ann oile |iffim naiba er ana a. oc giallbe 
littim Jio lanbniim er 1 |iiO|r er Ijann ej: ^ann nijtr fer |iffa. 

Jvfr. Cap. 100. G. 80. Cap. 101. G. 82. Cap. 102. G. 83. Cap. 103. G. 85. 
>) Her mgl. a; «ee G. L. mkonarb6k. 291 

^nrroifna )ie(f ftm itienn |fU a \m f(rfr eDa (anbatnertt ufangarO; eOa innan. 104 

(Tal fa ^aoa fift tna( tr mint bera i ^a^ nrma ^uarfurggi ^tmt nitm, |ia |7a[ fa 

tia fUt mat rr furria uiL ttu vUia ba&tr fueria fit eOa ^varge )ia f(a( 6nofa funnbr 

niDiu |iaf rr pn |Ii[ a urn (anbamrrte. (tut )iaf er raenn ffil ^ )]a ma tiifne brra 

tr ml jTia[9 maQr oc jniHtiba. ^ann |Ia( fua af orbe tueOa at l^er ffU oc ))a rr 

t af minnr fatnnijto. 

Un ftii mmti a urn tanbamrrti innangarbj a atr rba en0 rOa fobor or m«(rr 105 
narr ^uarr fua. |iu ^mrr ounnit urn |iaf rr ti affr at uinna. oc ^rtier pn lorbu 
ilit oc martftrina uppgraoit |ia ftuto {leir mmn tittaQa. ph rr tunigajt rr um 
[iba mrrti fiairra a miDr. pa rj: peeim ftjni) frm tnort ftanbr rfftt fua frm nibr varo 
f lirr anbtirrbo oc bioba p«ir oitni fin tit prff pa rr ml ^ tf mort rro upptrtiti 
frtt ^urrgl nibr oc nunnit um. pa (fat giaOba tob oc lanbniim. prim rr iorb a. 
1 rj: ^ann ^rtirr mort upptrtit oc frtt nibr i obrum (tab oc j:ffrt a ^ine (ut rr a 
Dt ^onom a pa rr 5ann pioj:r oc uttagr. 

Un a mabr rng i annare man} (anbr pa ffat l^inn ri^i btrita mgi pat jra pui 106 
.nj. oitor rro a; fumrr. in fa rr rngit a (fat pat jijrft lata tiinna. nrma ^ann 
U tobo fina }\}n ninna. m rj: ^ann tiinnr rigi frm nu rr matt oc nil ^ann po 
lonnit^ ^aoa. pa er ^ann fetr.nj. aurom. oc u^ritagt bebr ^rt)it oc fua mglt m r| 
tnn a rngiar i jlriri manna tonbom pa flat ^ann fitt fumar ^urrt fla oc ri^i iQr 
ima m pan rro oU (trgin. fo|l a ^ann at brita mgi fitt rj: ^ann tiit pat ^rtlbr m 
u Itlanni rr fltjOt at grra log^arb um ^rt) fitt pat rr ^ann a i annare mann) 
nbr. oc fua tf annar a brit i orjfotj ^ti^t nib po at i ^an$ (anbr fr. tn tf ^ann 
Tlr ri0i fua pa rr f^tx^ii u^eilaQt nib ft prff rr britina i. m ^ann rr frtr .nj. oirom 
b ^ann. babrr ffuio pair jraunn unnban icera tf par;. 

Bonbr a at iannbn^mi rj: ^ann a iorb Hainan annan ^ . 107 ff rba furrr ^ann tit [i)ritar rib. pa flal ^ann ^aoa pat rr ^ann taOar tit. oc nrrb 108 
rr ^itt rr logat rr. Itu toma ri^i rigenbr tit. pa ffat ^ann frgia til um fumarit 
alpin^r ^uat ft par rr retit. dann ffal fua jajnan (aufl lata frm rigmbr toma 
itrr annat (luart ft rba orrb. in pat rr rnpi nrrbr riganbr til. pa rignaj ^^nn. 
n rj: tanbriganbr lettr rigi nirba tiagrrf. rba j:rrr obruoifl mrb m nu nar talt. pa 

Jvfr. Cap. 104. G. 86. Cap. 105. G. 89. 

>) Saaledea i Mbr. •) Her mangier i Mbr. 8 eller flere Blade. Arne M. har her i lin egenh. Afskr. 
let et aabent Ram af 12 rene Qvart-Sider. 

37 * 292 Anhang tU d. aeldre Fr. L. 

(lal 5ann 0iaD&a fumnom giodbotii tr riganbe temr til at er )io fetr .Uj. mortem oiD 
tonoiiQ. 1^ tf ^mn Uijner rOa tfiQtr ^eimitiirr at. pa tr ^ann piojr, 

109 atmenningar rro a Unbe ^er |ittir er jior&ungdmenti eiga aUn* famatu )iar eigo 
mmn at ji)0(a ot jpi|Iia. at toma |iar {la er manaDar (ij:er vetran oc oera p6V .olj. 
mana&e. ))a ffat atmrnninoar Ug^ia .t). martaDe fua at fa einn (Tat 6aUa er tietftr 
bt)n )iar eiga menn at tet^ia vlD ot j:ffra tit [ti|i9 eOa 6uda ot er |ia ^eitagr oibrinn. 
Itu toma menn pm a ajDru ftipi ot j:a Jiair engan jparm. 0n aftrer ^aoa meirr en 
larm fino lTi|ie. ^tiart er fiat er tiiDr e&a ^uatr. \m |fu(o {leeir tafa jarm en birti 
^inom |lai3: fitt. llu temr ^uatr )ia er menn ero el^i i atmenningo. \ki |Ia( fa croffa 
jfera er n«(l bijr. ot lata jara a ada tie^a fem ftagr fteilij. felr er f^mn .jij. aurom 
t)i5 tononQ ej: ^ann (Terr eigi froff. en .iij. aurom ^uerr er j:e(Ier. ^ar (fat ^ual ffera 
5uerr er mi ot abrot jeera. en fua (fat jara um |iann fem ei^l nerbr i brot jorOr fem 
abr oar tint.. €y ftot j:inj i ^ua( pftinu )ia ffat fa narboeita iarn^uat er na|tr 6$r. 
% menn j:li)tia ^ua( or aimenninno. |ia jfuto )i(eir ^i^iti jeftom fit lanbj ej: |ieiffl 
er u^fftt t)ib brimi eba ftormi. tlu ffiliaj fiair jire |iui nib at |i(eim er ei0i u^tett 
|ia eiga ]iair po ^oat ej: a fiat (anb retr er )iair niHbo jrttjtia. en ej: annardflabar 
temr Jia er }iat refa ^ualr. jSafar |i«tr er jeraj i aimenniufiom. ot jriorbungomenn 
eigaj nib. p«r (fat fatia a ^erabejiingom. en ej: or fmom j;iorbun9 ero ^uarer Iej)(|e 
til a(|iin0i9. 

110 ))at er nu ))ui naft at oiirr ffal engi jpire obrom tafa. etti fluto netr off at 
0ri|ibai[lbom ^era boma er ^uerr oerbr jire fma at^op. ihi fa mabr er jire obrom 
itlr ))a flat ^ann pet aj:tr icera ot bata tonon^e .nj. aurom jire fiat er ^ann tot 
rangtega ot fsti fitt meb togom ftban. llu tefr uaUbpabr eba fotnarmabr upp bu 
buanba utatt ot ubcemt. eba naiter ^onom abra j:iar u|i|itett. |ia (lal ^ann ftntt pit 
ajlr ot (e^dia a .jiij. mertr. ot ^uerr felr mort er ^onom jijljer til |je||. Uu roa 
menn ftipi ftiiiabu at bonba eba ^in^r j:lotfr manna at garbe. ot bera ^cinn ojtiti 
eba briota ^ue ^ans ot bera ut je ^ane. pa er pat utledbamerf. ^nerr er i lanbe nit 
nera if pftim itrri aj:tr p bonba pat fem pteir tofo. ot giatlbe .{iij. merfr eba 
j:are utlagr. 

111 J^pter nitnom ot gognom flal f^utrt mal bsma. jSiua er ej: einn berr nitne meb 
manne fem engi beri. en tueir fem tiu. ej: eigi foma anboitne at mote. Itu ero pau 
nitne er eigi ftulo anboitne mote toma. pat er 5eim(tej:no oitne. ot pin0|lej:no oifne. 
tuabooitne. naubfi)nia oitne. ot jorfagnaroitne. ot pau oitne er borin ero um beriUb 
manna at famtunbom. tn tf mabr trejn* mann j:iar pa ma ^ann fua trooo oeria 

Jvfr. Cap. 110. G. 34. 141. 142. Cap. HI. G. 59. H^onarbdL 2d3 

at tueDai |ia IfuOb oOrom goUbef ^ava oc ntfrn vata fina. {la rr olD oaro. ttu tj: 
oatfar rro innan ^eraOe. |ia ftalgrra p«m (aga ftepo at ^terir tomi |iar oc beri 
(lift oUne ftm |ittir vito. ttu bera pftir fua oUnt at |iair oaro oiO jiat at ^ann (aut 
liffirri (ludb allre frr a; ^mbe. |ia ^euer 5ann retft varOa trooo |ia. {lat ^eiter a(i|(f$ 
amitne. )iar ffa( oc etti anbuUnr i mote totna. 0n ej: oattar toma eigu )ia tr l^ann 
frfr at trooo ^ttirri .Dj. aurom jrire trooo ^ucria. Baugillliismrnn oc ItgrgiDbcemmn 
oc namagar mego erigi bera vitne tneb manne. nma pttir \t ba&om iaj:n|TDllbfr. 
fata mego .ij. tnmn viO titid vitne oc tr fa jtutnoattr er viO nan m ej: fa er eigi 
Sm annarr tr oiD oar oc ^ana ^intr 5n)rt ^ana Qitne aDr. pa er |iat iapjmUt fern 
aDrr \^wt oiD tierit af otiDtier&o. 

^Qeroitna er menn ffulo gera (agaflejnio manna a fiinge til (ogmannj. ^a ffal 112 
0rra ^a^a manaOar ftepo. ej: l)ann er innan ^eraDa oc utan ^rtp$, lltanaOar 
flgno utan l^eraOa oc innan ^iorOunga. luegnia manaOa (lej:no utan j:iorbun99 oc 
innan (anb). H^i^inge eba umboDemabr |fa( male f^tm$ fuara ej: ^ann er utanianb}. 
ttu er eroinge fftiDbr at gera ^onom bob eOa |iingmenn e; ttigi er eminge a fiinge. 
lUDrmtrlia er ^uerr mabr oerbn ttu fa er eigi j:err tit (ogmani (ogiega ftijmbr 
naubfpialauft fia fetij f^mn .£ij. aurom nib tonong. 0ua oc fa er eigi nil lita 
logmanj orflurbe. jia fetej ^onn .iij. mortom nib tonong. 

ttn er fiat \im mft ej: mabr a ;e at manne ))at er oattar oito eba oib er gingit. 113 
|ia flal fa er fTulIb a at ^eimta trej:ia ^iar fine meb oatta tua ^uar fem ^ann fitter 
|iann er lufa a oc gera l^onom ^alj:9 manabar (lejmo. en e; eigi er goQbin a |iffirri 
jtQpno |ia ffal fatianbe (lej:na ^onom fiing oc tre):ia ffuObar finnar fem oUne oito. 
ttu er oel ej: ^ann reiber |iar eba umOobomabr ^ana. ^n ej: |iar oerbr eigi greit 
{la |7al ffftianbe nepa fua marga aj: fiingmonnom fem ^ann liiHij |iurj:a oc jara til 
^eimilia ti^jl er (luOb a at giaQba oc otrba ^onom jiar j:e fitf. 0a ffal ^aoa .oj. 
aura at Ijarbajanje er fofte. ttu ero aHer banbr (fijllber til Jieffarar j:erbar aj tiinge. 
fefr er ^uerr .iij aurom oib tonong er eigi^jerr. 0ofnar mabr er (ftiUbr at jara til 
oc aublaj meb ^ui tononge bang til ^anba. en ej: ^ann oil irigi j:ara tia seller ^ann 
meb |iui bang, ttu flanba menn j:ire oc oeria obbe oc eggio. tia j:alla )iKir aQer 
u^elger oc utl»ger er j:ire (lanba. en ^iner aQer jtib^elger er til fertia oc taga oitia 
geta. in po at jxeir lalle eigi er ^ire flanba. pn er fa fetr .jiiij. mortom oib ton; 
ong er ffuHb atte at giattba. en Ijuerr annara .iij. mortom. 

tto er lanj:e oc bomt je oc allt fiat er oitni oeit oc fa gingr oib er luta a. tia 114 
ffal fua ffrtia fem nu oar fagt. tlllt jiat ft fem oitni oeit at einbagat er pa (faltu 

Mr. Cap. 112. G. 102. Cap. 113. G. 35. Cap. 114. G. 36. 37. 294 Anhang til d. aeldre Fr. L. 

fua niota oatta pirn i eitUiaga fern ))U ^tftitr ^onotn 5»in(l^t Uu temr fa ei|i 
er leit ffijIIDe fata, en Ijinti Imr er rtiOa flal {la |Tal bioda ft i einbaoa 13: noltor 
rr |iar fa er um fe 60DU at fata viO ft ))ui meD oatfotn. |ia flat ptt'm i ^oitb felii. 
H^n ej: enge er. )ia flal fe^ia aj: a^Qr^ft finne. oc ^aoe fa er a&r 5aj:&e oc abDr^es uil 
tjanboommum finom. til )ieff er fa temr epter tr tuptL ftal ^onom I ^onnb feUa. Vm 
tf maDr a ft at manne |iat er eigi oifo tiaftar |ia ftal ftejna l^onom ^eim til tuoOt 
oc tttedla liar |ieff er ^anti a at ^ononu ^im ftal annaftueggla ^efta ft eDa fpii. 
f^im ftal eriris fpnia. en .ij. tueggia. en )irir ^irig^ia. i^n ej: meira er ftini ntO 
fffttar ei&e. f^n tf tierianbe nil ^u^rte j:efta j:e ne P ai5 tiinna {la fannar ^ann fer 
ftullb a ^ennbr at jirirre fom. 

115 Un er fa baudr er ftudb a at giaEba en ^inn liner er ^eimta a. )ia tentj 5aim 
eigi til ftullbar nema meb nattom ^uiat ennge ftal eib vinna j:ire brioft l^ine bauDi. 
Itn eminge ftal fiann eib vinna at eigi var fu ftuUb fua at et niffe. fia vinnr ^ann pn 
fitt briofi en eigi ^ine bauba. Itu flennbr ffuUb .x^. oetr eba tengr |ia j^mej ftuOb 
jire battom. en l^ann ma toma ^onom til eiba ej: ^ann oil. |iuiat i falte li^^r fot 9 
ffflenbr buga. 

116 Itt) temr fa mabr I ^erab er jiu oil foftan ^aoa um eitt ^uerf maL oe a mgan 
eroingia i l^erabe. ot oar eigi fiar nottina ^el(|0. |ia ftal fptjria ^ann at ^eimili fino. 
oc tf l^ann nejmir ^eimile fitt. )ia ftal ftejna l^onom {tangat. eigi ftal ^ann fegia af 
oadamanj nema |iar fe. en ej: ^ann oil eigi nej:na jia ftal ftirftota unnber oatta. 0( 
ftejma ^onom i ^uem garb er l^ann oil nema f^ fiadom oc fatia ^ann }iar fiOan. 
))a er oc ^ueriom manne rtrff ftejmt er> a taupreino ^ar fern ^eeir rei)|it0} oib. 5ua 
flal »intet))iom manne fiejna f^«m fem bonba liangaf fern eroinge ^ano er innan 
^erabe. eOegar ftal ^ann f^iijria at ^eimile fino. |iar ftal oera fem ^ann feger innan 
I)repp9 nema l^ann fegi at oadj man;. 

117 Itu ftolo l^eraba fotner ftanba um alliinge oc j:im nstr cpter oc j:ire oc um langu 
lofto. triflinbom ma iapan fstia oc npert jiau fem oerba. H^tfi ma at fotnom 
gera a ^^Igom baigom nema ftej:na manne ^eim at eine. lltabr ma flepa manne 
5eimflej:no annars man; til fiafie fine, tf ^onom er umbobet meb oattom. diatfr 
ftal ^uerr mabr fina fotn feetia innanlanb} jrials mabr oc jixlltiba. en ej: ^ann ^eoer 
eigi tunnafto til eba menning. pa fcete tononga umbobemabr l^onom til ^annba oc 
oblej pa fetf fem oib liggr at logom en etti jramarr. itn tf mabr jrerr aj: lanbe 
brot pa ftal fa ^aEba ft ^ana oetr .iij. er ^ann ^eoer umbobet meb oattom oc ftal 
fa l^aoa fotn oc 00m jire ^onom. en ej: ^ann er lengr a brotfo en .iij. oetr. pa ftal 

Jvfr. Cap. 115. G. 38. 39. Cap. 116. G. 46. Cap. 117. G. 47. 
>) Saal. i Mbr. *) Her ere Ordene (Igpitf (r ndetadte; <ee 6. L. H^onarb6k. 295 

fa ^Mti ft f}«M» at (ialliia rr ante er nsftr oc et)5e ttU aj^ ^ ej: ^inn temr apfr. 
(uti (litt fern ^ann fot oc vattar tiKo. dua flat tona fatia \m tartmaOr t^ ^on er 
nil jpire fer. 0n 5on ft toft at fetia fotn fina oc nm )iKim fern ^on tilt. 0i0l ffat 
don fetia tiaUsmanne nt ojtitio maniu |i(rim fern Qi& ^ana a. IttaOr ma ftetia fotn 
fpmiiar fern fina ej: ^on ^eoer ^onom utitboOrt tneO vaftom. Uu nit maDr fcelia mann 
wn eift^utrt mat. en ^onom f^ttfht annarr maOr |t)rr fotn a gentle, {la tati fa j^rr 
^ er fiOar tot tit. ^uiat eigi ma ^ann tueim fenn fuor oeita tj pti er ei^i tit veta 
gort viD ^inn er ^oj fotnina. 

Itu ffulo {aup oO a l^aDtiaj ^au fem l^anbfatat ero oc vattar at oc |iffir menn 118 
taupa) viD er taupom finom eigo at raDa. nema maDr feti u^eimitt e&a fe jiato i. 
pu ffat taup fiat aptr tianga. en ^inn f^me anbuirOe fitt. i^gi narr ffat oDrom fetia 
);ate eDa jittrH, f£n fa er fiat gerir pa er ^ann fetr fem ^ann ^aoe ftotet fua milto 
fem fftjnfamer menn fia oc meta at j:ate er i. nema fiuiat eine at ^ann oifi eigi j;atfet 
oc 5atie j:ire f^ fsttar eiD. f n fiat er jpate er fttinfamer menn fia er j:atd er tf ma&r 
tauper fanb. eOa faur |iar fem ^ann tuej taupa miot e&a fmior oc allt ^at er eigi ma 
fia i utan. 

tin fluto ^aDbaj ^anbfatat mat jiau fem ^aDbaj mego at togom. pat ffat ei^i 119 
^allbaj ej: mabr fetr manne pat er ^ann ^ener aOr oOrom fedt. i^n ej: fa ^ejer ^onnb 
at er fibar tenpte. pa ma l^ann l^allba ffitabomi ;ire taupe fino. Itu a fa at ^ana 
taup er j:i)rri teijpte ej: ^onom jnjtlnai nitne at ffilabomi. pa er p«im taupioj; er fiOar 
teijpte. oc ffat ^ann pui ffirffota unber ffilrita menn. pat er taupjo; ej: mabr tauper 
pat er 5inn afte efti i. er fellbe oc ^eimta fitt aj: donom. H^n ej: ^ann nit eigi ^onom 
i ^onb fetia. pa ffat ^ann ^onom deimftej:na oc niota oatta finna at l^ann te'it at 
logom (aufl. oc frej;ia ^ann jiar fm9..oc leggia ^onom ran nib. Itu (auper mabr at 
utlffQOm manne pa a tonongr pat ft er ^ann fetipte aj: ^onom. en f\tm, er fetr 
mort ftjni meb li)ritar eibe at ^ann niffi eigi at ^ann nar uttetgr. 

Uti fetr mabr ti)r a teigo. pa ffat fa tu at abprgiaj at odo er ^eoer. nema QiD 120 
pui tf ojrifij menn tata. oc brabafutt oc fetninp oc aQbre. f^n tf beijr jire jatetlom 
manne. pa giallbe a .iij. arom verbit ej:ter pui fem fftjnfamer menn meta. puiat enge 
ffat tu taiga lengr en lij:er nema ^ann brepi fia^t. Ilu ffat ^ann tu ^atia at teigo 
mata rerttom tit j:arba0a at obru nare. puiat pa ftuto t^r a j:Qr uera nema pecir ^aoa 
annan einbaga amadt fm' a midom. pa er ^ann tot tu. Itu er fu fpr baub en 
^ann atte neb i annarre. pa ffat ^ann pa ^ana j:ire fina tu. puiat ttjr ffat i ttjr ftab 
toma. en ej: fu lioer. pa ffat ^ann fina fu ^ana. po at ^on fe edbre. en tf lefter ero 

Mr. Cap. 118. 119. G. 40. Cap. 120. G. 41. 296 Anhang tU d. aeldre Fr. L. 

aorOnm |io af fjale flitne. eOa ^om brofni )ia ffal ^fmn )ia Io|tu btrta. Itu nil Ijtin 
ngi (siga tu Imgr. )ia |fa( ^ann |iann ^iffa rr tu i tf ^ann er innan f^tnAi u 
bioOa ^onom tu fina tneO vaffotiu in tf f\mn tr eigi innan ^eraOo. pti fla( fjtn 
Ittra tu ^eim oc (eei&a menn til oc (ata fia tu at ^on fe 5ei( oc ^inom f «t rr a. ^i 
fegi ^ann aj: fma abtjrgO* oc narDvelte tu fua fern fm naiit ot |ii00e e^ ni)f oc 5tm 
jiaf fin Qraa oc Qte^to. oc abDrgi) viO 5<tnboommum finotn einom. Itu er fa lyt 
tan&i j:arinn n* tu atfe oc ^ever manne boOrt urn ^aDb liar fine. )ia a ^ann jjtmM 
tu at bioOa tf ^fttin er innan^erade. %in(|ia ej: eigi er jlar^aU) maOr fit ejp ^nn 
vit ei0i tengr^aoa (ei^t 

121 Un ftir maOr 6uj:e fitt inni af manne at jnitdomata rtettom. |ia (fat ^aim 
aburgia) nift ^anboommom finom oQonu ^at ero ^anboom ^ane tf ^ann fuelKer eOi 
brepr. eOa |iair menu er ^ann jfat ^ti\lU orde eOa ei&e jpire. }iat ero oc ^an&Qon 
^an9 ej: ^aUb^maDr fitter eigi |i)r en onb er or. eba j:eDr lire bior^ oc yi^i^tr eigi 
je^lrbir. en tf l^ann ftiner abr en pb f^ t^jle^in oc f^i^tr. |ia ero )iat eigi ^anbvotn 
^ane. {lat ero 5anbQom ^m$ tf brutnar i brunne. oc getter enge mabr eba tarter 
ttane. en ej: ^eff er i banbe eba renniftaurr. )ia ero ptA eigi ^anbQom ^ftno. Itv 
flat ^ann jaba til |iefT er uti ma biarga). )ia ^itte ^ann )iann er a oc biobe ^onois 
at oarboeita buj:e fmo. oc [pni l^onom at jerrt [e at mat fer oc [ege aj: fina abiir^i). 
en ej: mabr fetr ro(f a jnilgo eba a bit. )ia a ^ann at aburgiaj nib ^aubnommov 
fmom. en jiat ero aUt ^anboom ^ana er grannar ^ana nirba til ))e(| oc nilia |iat meO 
eibi fanna. Itu tetr mabr naut a j:obr pa |7al ^ann fua abtjrgiaj fem jmtgonaut 
|iat ftal mabr eigi abtjrgia) at tpr ;ae eigi t^^e tf ^ann f^tm gribung meb nauti 
om fmom. 

122 Itn ^ener mabr tu matta i ffuDb fma pa er ^uarte flerbe uerb ne leigo. |ia flat 
fu eigi vera eDbre en .oiij. uetra oc el tjngre en at obrom tatne ^eil oc ^eilfpenaO 
oc ^ift lt\ft Of netrinn. Itu tauper mabr at manne roff eba buj:e )ieff er abi)rgD 
a er Itr^pt ^mer fiegar abrof leiber. tuitje aUt er mabr tauper. \m |Ial enge obrom 
fuit felia ne meb lepnanbe lauflom. |iat er aSt lepnanbe lauflr a tuitj:e. er }iat breftr 
fit fia^f. fa ftal fueria er fellbe. eba fiayr ^aoa at ^ann niffi eigi lei)nanbe lauft a 
ej: 5inn linnr a jijrfta manabe. 

123 Itu tauper mabr grip ufenan at manne. |ia er )iefT abtjrgb a er feDbe. pur fit er 
lieeim temr i Ijenbr er teijpte. eba fieim manne er ^ann baub urn |t)Te nattom at lata 
nema |i(eir ftile annan neg j:ire oattom. 

Jvfr. Cap. 121. G. 43. Cap. 122. G. 43. 44. Cap. 123. G. 45. H^onarb6k. 297 

ttu ri0O .ij. menn rOa jbiri elnn grill famatu |ia felr rinn ot fpijrr eigi fjm at 124 
mrO ^onom eigo. Itu tii(ia pmx riuva )iat taup. )ia (Tal lufa 5u<rr raOa |fa(. 
fa [i)(r rr fellbe pa ffa( ^(iDniit- ni ej: ^iner Uo(a er riuva oiUa. )ia ftuto |iffir riii|a 
)n)r|ta manaOe er pm oerDa oarn* niO m (i0i fiOarr. 

da |Ia( (an abtirQia} tt fiiggr at toma f^tiiu ^tim. 0n tf ^ann till fiat eigu 125 
. ffal |iat ffffia \m oita ft f n jiat tt aOt oita j:e er oattar oito. Uu (^ ma&r 
a fetr )iat rr ^onom er Hi at miaj:err )iat. pti ma ^inn 5eimta ajp ^uarom fern 
nn QiL |iffim er fffdbe eOa ^inom er teijpte. ot fua ^uemitna )iar fern maOr fetr. 
i Or annare eign. 

ttQ Uggr maDr tieO tnanne j:ire eitin^uem lut. pa |fa( fa aburgiaj tieO er tetr. 126 
ej; ))ffir ^aoa goman erinbaga til n^r iit ffal lei)fa. fia ffal ^anti 6io0a i einbaga 
^atia tiatfa tiib. en ej: pn (erifer enge ut. |ia er |)at ;onieba vorbet i^n q mabr 
j:e at ^eimta at oDrum tnanne ot tetr f^am neb j:iar fmo. i eine^ueriom lut. ^uart 
n |iat er i iorbo eba annat ft pti ffal neb nirba. Uu felr ^ann neb i brot obrum 
mne. |ia ffal fa ^aoa nafta til nebs fine er neb atte a jtirftom .j;ij. manabom q 
nn er innan ^eraba. tn tf ^ann er utan ^eraba. ph ^aoe ^ann brugbet a j^rftom 
j. manabom er 5ann temr i 5^ab edegar a ^^nn lieff mals aDbre uppreift tlu 
r mabr tueim monnom eitt neb. pti a fa neb er iQrre tot. en ^inom er nebjilcerb 
fibar tot oe tiito ptA oattar. 

ttu ^eimter mabr ffullb at manne ej: 5ann er innanl^erabe oi ffuDbffetiter O^nn 127 
tnan mann nib ^ann. |ia ^etier ^ann lotit lidrri ffudb aj: ^enbe fer ej: pwt ero 
itfar nib at ^ann tot fiann ftuEbarftab. Umage ma engom taupom raba. iona 
in} ma oc eigi meira raba en etjree taupe, nema ^ann fenbe l^ana til ftipe eba i 
up(tej:nor at taupa babom paim til parjinba. pa ffulo ^adba) taup ^ennar uj:alfat 
igar |Ial ^ann riuj:a a j:i)rfta manabe er ^ann tisit oc pitte ^onom ojEteppt 

ttu tauper mabr nert at jtialfom manne. pa ffal pat adt ^adbaj er pRir nerba 128 
itter. £n ej: bonbe nil eigi ^adba mala nib (eigomann fmn oc oifar ^onom or 
ft. pa ffal ^ann trej:ia meb tiatta oiftar finnar oc bioba nert fin flit fem pteir nerba 
Itter. ttu ej: bonbe nit eigi pat. pa er ^ann fetr .|ij. aurom nib tonong. en ^inn 
it ^ana taup fitt oc mafarnerb pat er unetjt er. f£n tf teigo mabr nil eigi ^adba 
) bonba. pa ffat 5ann trejia ^ann nerta (litra fem ^ann iatabe ^onom. oc bioba 
nom nift meb nattom. 0n ej: ^ann nil eigi pa er ^ann fetr .{ij. aurom nib tonong. 

Mr. Cap. 124. G. 48. Cap. 125. G. 49. Cap. 126. G. 50. Cap. 127. G. 55. 56. 
ip. 128. G. 70. 

38 298 Anhang til d. aeldre Fr. L. 

en 6onl)e a flift at ^eitnta aj: ^onom fern ^ann (ftjllbr rttiDa ^onom. m matanrrll 
fttr ^ann till {luiat Oann ^apiar fialjt. fn tf ^ann firtr atua&ie vert a ^otUi fn 
oc getr (i0i nunnif. |ia (lulo mmn meta ^unl Uigo^ad ^onom flat I )iui tiera. Ill 
(egj (eiQomaOr fiutr tU far ot (Iggr ^ann Haitian mana&. |ia (Tal etti [elgojraO i ]nii 
ofra. l^n ej; l^ann (iggr (mgr ))a (fal mefa vertation ot mat ^lann er l^ann nti^frr 
rKa lare a ^mnbr irembotn. 

129 ttu fcipar maDr |Ii|i ^ntna i ^rraDe oc raOa mmn pta j;ar (g: ^onom. pi jlal 
^ann fua (Tipa (Tip af ))«ir ^aoe aller j:ar er fetit ^atia. Uu ej: f(i|i uerOr opiiot 
laDit. |ia (Tal |li)remaOr ji)r|t fina tioro a| beta, en ^inir ^aue j:ar er tolo. fn ej 
)ieim liitter fia en eigi jerf. |ia (fulo |iffir ^bera er fiDarjt toto |iar til er |Ti|i er 
j:art €n |li|retnaDr giaElie ^anbfatftit .nj. aura ^ueriom er (y:9in9r. 

130 ditt tieDj:e a ^uerr er lire tiatfom er tieOiai). fate fern oifaj:e. tJnnber t^l eDa 
tennen^ ftal engi maOr j:e fitt leggia. fn fa er teljOr ^ tier&r til eijres giadde tononse 
.j;ij. aura, ot fua fa er ^ fjonom ti^rterr. noa menu a mtnn eDa figta. giaDtie ffaDe 
pmn aUan er pttir gera nema menn roi jire 6arD ptim. 

131 Uarr |fa( enge annan (tela, ttu er put greinanbe at ej: tnaOr ftelr mat fa rr eigi jtar 
fer Qinno tit j:o|lr ot (lelpr fua (iue fino ;ire ^ungre fater. |ia er fa (tulOr j:ire engan 
mun rejfingar nerbr. fn ej: fa maOr er ninno jttr fer tit jojlr ftell til eijree fa er 
etti nar abr at f(ito tennbr. pa ffat ^ann a |iing jttta ot (etifi ^ub fma .iij. mortom. 
Itu (ten Oann annat finn tit eijred. letjfi ^ub fma .vj. mortonu en ej: l^ann tenfer eigi 
late l^ub ot fe brugbet Itjtli a tinn l^onom. Uu (tell 5 Ann firibia fmn tit eijrea. tate 

. 5ub en tonongr tate .tij. mertr aj: jt ^ano. fn ej: fa ^inn fami flell opfar )ia er 
Oann bropr. f j: mabr fleU til ^alyrar mertr fa er etie nar jijrr at jiui tennbr. |i8 
ftal 5ann a ping |ffra ot letjfi ^ub fina .];iij. mortom eba lare uttsgr. f n ej: ^ann 
(leD optarr pa er ^ann braipr. ttu ej: piojr (teE tit mertr i jijrfta bragbe. pa ^ever 
^ann jireflolit ft fmo. ot ^ane ftita reefing fem fa mabr leggr a er tonongd nallb 
5ener tit raftra rejfinga oc ^allbe ^ann po tineno. fn ej: ^inn fame nerbr optarr at 
pDjffo tenbr. pa l^ener ^ann j:ire gort tanbe ot taufom ei)re ot tineno meb. 

132 ttu tf piojT er jiinnin. pa ffat binba jrola a bat ^onom i pui ^erabe er piojr 
er tetinn. oc j:eere fotnar manne bunnbenn. en ^ann ^eere til pings oc paban i j:ioru 
oc j:ai menn tit at lata brepa ^ann oc fua piona alia, en btrnbr ero fft)Qber at mtgia 
piove tit braps. pa er aj: petirra abtjrgb. fn ej: p»ir vilia eigi j:t|tgia pa liggr petim 

Jvlr. Cap. 129. G. 146. ft»p. 132. F. XIV. 12. 
>) Saaledes i Hbr. Hakonarb6k. 2d9 

(U(t QiO [rm |iair [stfe rigi |iin0. en ft aDt fiat er tetit otrOr a )iioj:(. )ia a fa er {lioj: 
Utr nma oDmm 6eri| mini ill in aUa aOra laufa aura a tonongr. 0a a6t)r0i3 
^ioj: er btntiDr .ti. mortotn viO tonong. )iar til er l^ann fetr ^ann a fid folnar tnanj 
bunndenii oc ^mt mint vih. ft} p'losr ml neriaj. )ia leQr ^ann utlcegr. I^j: maOr 
Ifftr liioj: (aufan. ^a frti} \\Mn .0. mortom viD fononQ. fua fotnar tnadr fern aOrer. 

Itu (ten&r maDr je fitt |iioj:|lo(et i ^tnntit oDrom manne. en f^mn tiffni) ^eimiU) 133 
at 0( tadaj tei)pt ^aoa. )ia (Ia( «|la tatd j:ire ^mn oc fua j:ire j:e )iat er ^ann tenner 
fer oc geri til einnbaga. par f(a( ^ann j:ramj:(rra oltne at )iat er l^ane j:e. oc ^ann 
gaj: eiiji ne gadf ne folom feQDe. )ia er ^onom upjinamt. ^a fFal ^ann gera ^u^i^ tr 
^ann nil. lata a brot tneO fitt eDa retjna ^elmiibar totu ^ane. tlu ej: breftr ^onom. 
pti er 5ann |it0jT at. 

Hu tenner maDr oDrum manne ftulD pa ftal ^ann ^era ^u^rt er l^mn nil at 134 
(li9»a ^onom ^tetm oc )iaDan til }iinge eDa j:ara a )iin0 oc Itjfa )iar |it)j:t epfer. )ia 
ffi^a menu at gera ^onom flej:no til nsfta ^iuge ej: ^ann er innan ^eraDa. en ej: 
^ann er utan (leraDd. |ia ffal 0era lagaftejino ajrtr til fiingd oc urn ^uert mal. oc 
einndaga )iat liing. ttu ej: ^ann temr eigi |ia 6err ^ann a bate fot. nema naubfpia 
tiitne berij 5onom. nu temr ^ann fijni meb fffttar eiDi. j:ellr til utleo&ar. 

ttu er mabr flolenn jt fmo oc fer ^ann manna jameg ^i li^pia ]ia ffal ^ann 135 
ganga epter ^eraOsmonnom finom oc bdDa fer liOe til e|iter j:arar.,)]ffir (lulo gan^a 
til 0ar3 man) oc fitia utangarbj oc gera einn til ^uff at fegia til erenbie oc beida 
rannfolnar. oc ej: ^inn iatar ^ui gauge ^inn ej:ter gronnom finom. |ia eigo ^in^ at 
ganga i (Ttirtom einom oc lauogtirbir. in ej: ^ann bi)l)r rannfotu oc j:in3 eigi loli 
at ^ane )ia ffal ^ann fijnia fcettareibi tf fietir nilia ^onom tent 5ana. 

Henner maOr ft fitt )iioj:flolet i l^enbi obrom manne oc tetr jeit oc ftil fua j:ire 136 
at ec bre|] ^uerge tononge rtette niDr oc nejnir pw natta at. ))a er ^inn fannr at fot 
en fa er ufetr er niD tot ft fmo. in ej letjner jiioje oc tetr ft fin, pa er ^ann 
fetr .0. mortom niO tonong. Itu mteler |iat fotnar maDr eDa naDDj maDr at {iceir ^ane 
ftett goroa fa er flotlnn oar oc fa er flat, oc ^ate brepit niDr tononge ratte. )ia ffal 
fa er (lolinn nar ftjnia Ipritar elDi j:ellr til .n. marta. 

tlu j;innr maDr ft fitt ^iOj:flolet oc j^plger eigi pioft. fia (lal l^ann ^aoa oiD 137 
naoiflar menu fina at ^ann tot pw ft fUt oc |iar er eigi pidfr oiD. ttu tenner maDr 
manne (lulb. en put oDrum at ^ann ^ane tetit niD ft ^ans |iioj:|lolno. en fa tueDr 

Jvfr. Cap. 133. 134. G. 254. Cap. 135. G. 255. Cap. 136. G. 256. 
Cap. 137. G. 256-260. 

38 ♦ 300 Anhang til d. aeldre Fr. L. H^onarbdk. 

net oiO. ^ann flal [Dtiia fetttar eiOu fa tVtr ftVx Hi utUgOar tf ^ann viffi at )iioj:flalit 
nar. tf nta&r fertrr annan urn (tulO ot er elgi li)(t )ii)|t epter. ^anti flal fpU 
ffftfar riOi leDr til utU^Dar. f j: uma^r fttlr betU aptr orrt ^ane fa er umaoa i 
Itu QtrOr tnaOr itjre )it)j:fIo uftogr ))e a fa at tata jnill 0ioll& j;iar tx ftoliti nar. i^ 
le ^ine iittega. oc toftnaO finn )iann rr ^ann )iai3: til eiiter jrtrOar fern mmti tiuta. 

138 fj: maOr leg} vntider tpr manna ot brtttn ^ann a mgan rcrft a fer oc fua fi 
er oingr i lautagarO manj eOa i ^oangard. po at menu beri ^ann (5a tati tUtOt 
^ 5ononu 

139 tf manne er tent at Oann ^atie raOef lonb oc fiegna unban tononge. tlu tj 
fpiar pa ffal ^ann fpia meO ttiyrfarei&L fua ffal fpia allra obota mala. Itu |fai 
nejma .vj. menu a ^uara ^onb |ieim fern unHan ffulo israj. iajna at rstfe oiO ijann. 
Pi fem nsfter ero ^onom oc um p9i mal ma tunnigait vera ^uilrte fi|iaDer DiO 5ann 
ne fataOer. piUtiH menu oc fftinfama. pi fem ^uarte fe aOr retinber at rongom ridom 
ne at ffrgtvattom oc (Tal 5aoa .nij. menn tif ptim .|;ij. en 5ann (iatjT ^inn atte ot 
.iiij. ^angavatta. 

140 Cottar eiOr ffal ftanba um oil 4,1 marta mat Itu ffal ntpa iij. menn a ^uara 

^Onb (^inom fafaQft a |iann ^att fm fagt tt um tijyifar (iO. ^avi .iy. ty )i(im. ft fiafjp ^inn jnorSt 
ot .y. langavattar.) 

141 (£i)ritaniOr flal (lantia um oD .n. marta mal ot .iiu. mar){a maL Qiar ftm n^a |tal .(j. 
mtnn a ^uara ^onb) l^iUOm fataOa. (^aoi )ia .(j. (yp ftm ^ann ftcr ot fieXjr ^inn) |iTi5i. fll 
lire .iij. (marfa mat ot |ifim morfom) fmtere ffal ne|na til lljritar (tiB$ (inn mann a ^ara) 

^onb Oinom fataba. ^ani einn ai Qitim ft (la^) annarr. ^anganattr ^inn firibe. )ief(ft 
tiQr flat) ftanba til ptfi er ^aoa ffal tueggia manna (tib) eOa ein eibi. )iuiat einn ffal 
eprio fiinia en tueir fueggia fem itjrr feger.^ 

Jvfr. Cap. 138. V. XTf. 13. 14. Cap. 139. F. IV. 8. XV. 1. G. 132. 

I) Alt hvad der i dette og foreg. Cap. er Mt med mindre Tiyk og mellem () Andes ikke i Mbr^ hror 
her et IQSrae af det sidste Blad er bortAaaret; i Ame BLa egeoL Afikr. er det Manglende ndfyldt laa- 
ledes lom ovenfor. ni. Den a&ldre By-Lov 

eller 

Bjark5-Ret. Da den celdre Bjarko-Ret ikke Isnger haves fuldstsendig, meddeles de af den endnu for- 

haandenvsrende Bnidstykker saaledes: 
I. Bjarko-Christenret, eller retiere de af denne fra den ©Idre Frostaihings-Christenrei afVi- 
gende Besiemmelser, indtagen i Cod. Amamagn. 60 qv. uiniddelbart efter Frostathings- 
Chrisienretien, og skrcven med samme Haand som denne, see S. 120. 
II. Et Brudstykke, indeholdende kon lidei mere end Mannhelgen, efter Papirshaandskiiftet 
No. 123 qv. A. i den amamagn. Samling, skrevei med Ame Magnussdns egen Haand. 
Ogsaa aftrykt hos Pans, 2<J«n Part, S. 225—254. 

III. To forskjellige, iemmelig vidtloftige, Uddrag af ei og samme, nu iabt, Haandskrifl, der 
synes at have indeholdt hele Bjarkoretten. Det forste, her betegnet X, med Overskrift: 
'•$etta er ed merkilegasta sem finsl i Blarkeyaf logum", efter de ligelydende Papirshaandskrifter 
i den amamagn. Samling, No. 123 qv. D. (med Ame Magnussdns egen Haand) C. og B., tildeels 
ogsaa aftrykt hos Pans, 2^^^ Part, S. 255—270. Det andet, her betegnet F., med Over- 
skrift: "]^essar greinir em skrifadar wt Biarkeyat Rette", efter et Universitetsbibliotheket i 
Christiania tilhorende islandsk Papirshaandskrift fra Begyndelsen af det 18<l« Aarhundrede, 
indeholdende desforaden den nyere Eidsivalov og Bradstkykket II. — De enkelte Capitler 
eller Paragrapher i begge Uddrag ere her saaledes aftrykte, at Y. er brugt til at supplere 
X., idet den Orden, hvori Capitleme udenfor Christenretten i X. forekomme, er fulgt, men 
de flere Capitler, som Y. indeholder, tiUoiede paa det Sted, hvor de med Hensyn til Ind- 
holdet kunne skjonnes at henhore. Capitleme af Christenretten ere derimod ordnede efter 
Frostathings Christenret. 

rv. Et Pergamentsblad i Qv., indheftet i Cod. Amamagn. No. 315 fol; sammenhsengende med 
det ovenfor S. 120 nsvnte Bmdstykke Y. af Frostathings Christenret, og indeholdende 
Bestemmelser af Farmannaloven, skrevet med samme Haand som hiint. I. 

Christenretten efter No. 60 qv. 
£a)iifuU 9f )iriDia (ut trifline rrttar oc DsrtcrQar rettr fjeitir. 

(. Urn bam |(ir(L 

ij. $ue lengt ^eiDin mann er j:(rt)anb(. 

iij. Urn 6ame vtt faft. 

iiij. Dm vtnnu tftir non ^slg^i. 

«. 11m jfot a lefo ftijii. 

«j. Dm brauQ 6acf{r oc fletQa )iuTfan. 

tiij. llm ^uOa ]iurfan. 

»HJ. Dm .ij. fonor munbi fvtfpttir. 

i;. Um tuonjEange fio eDa ^uma fata f(a(. 

▲ . Km btn* fkitfl. 

J|at rr up^i^i^ af 6(rrt(ri)ar rrtte reffom. tn, fiat er bfrrtortiar reffr af bam ^urrf 1 

er boref verOr fla( trijltia oc Hi tirtiu idrra nrma meO ptim orbumlilum i fe alef 
fern i (a0um tr tneellf. f^n oD annur born |Ia( til tirtiu jporra oc triflna. (a ej: 
bam er boret j:irir ioia itott fia flat flirt nera |irir iota nott eDa boiiDe fa 0ialU)e 
biflu{ii M. aura, er bam fiat ^ufar. 0ua fem fi)t fegir i limta tapitula i iQrfta 
tut botar.2 

$R< Ifngi IfttDiit mann rr fffHtnit, 

ij. % maOr 5ej:ir ^eiOin mann .j;ij. manaOe pa er ^ann uf (ttgr oc ^uer pmingr 2 
lear ^ane. tn flitan triftin Dom eigum oer at f^aja i taufian^e fem i ^eraOe. 

Vm iirinif vtt haft. 

iij. £n tf biflupe armabr tmnir fiat tono at ^on f\Hft fleget vtt borne finu.tia 3 
ffal fu tona oitni om bera er ^ioi)] ^enne at bamet nar baut alet. in tf ^on miffir 
fieft uitnie jio er ^on fel .iij. mortum. uiO biftup nema ^on uiU uinna .oi. eib oc 
jranga nifni. 

Vn Btwnn tftk nan ^tellti. 

iiij. in meffo ba^a p alia er non pallor er jirir oc nerOr maDr ^ittr a uerti 4 
meO uatta .ij. fiOan ^eiiagt er. )ia er 5ann feifr .dL aurum uiD bif{u|i. in meffo baga 
|ia aDa er ^eiiager em oc eigi er non f^ttU^r jririr oc oerDr mabr ^ittr a uerti meb 
uatta .ij. fia er ^ann feitr .iij. aumm uil) biflup. dfi|i fiau oQ er bua a vatne |t)r 

>) UdentT. Skrf. f^ ortumHum. *) See oveDfor S. 132. 304 Mldre 

en |ieir toma Hi taupatiDre oc tr QeKagf. )ia jfolu )ieir edl u|i)i bm ;afa finna 
tutna manaOar mat tniote ot annati [mcrre tetrj: ritUnga oc ^uOj;at fiff oc fe^l oc 
roDrar ffiiio reiOa aDatu 0n ^ann ffal bm 5uart er Qanit uK a ojl eOa i ^enDt 
oc tdi Hi \6i\L 0n tf maOr ui( broff lara fiOan rr 5<iNt ^- |>it f^al Qi^nn (Utt ti( 
|!ipe bera fern nu nar fa^f rtiba finn oc mat. tn liegar tr tnaOr f^tfix Uft [a|fe fmu 
eOa tlpiar ii)i|i (a^t oc er ^ann or garOt finum tommit jr^x tn ringi Hi ^sKoar. 
)ia ffal 5ann ;ara fl( nefta bcrar af orfediu. 0ti tf maOr er a |or iil taupaitjin 
oc ^tfix annaf tucggia meO at j:ara (aff cOa tltiuiar tOa ber ^ann bijrOL )io af ^aim 
ft a 0feinbior0uin )ia er ringir fU ^eeEgar fia fla( Qann j:ara fU taupatiDre meO |of 
fin oc ^ir&i fern biejt 

Vm tlirkp fkt|it. 

5 0. H^ ^urr )ieirra er temrfil tau^iangre oc ^tlirffi^i totf eDa fua (ifit at ^ann 
ma ei$i a bua |ia ({a( ^ann fIir|!ota tinbir uatta .ij. at ^ann ma eigi j:irir |iui abua. 
0n fiOan bere ^ann j:ot fm upp i nefta 0arD er ^ann ma j:a at orfeitiu. 

Vn brtvO barflr tt Iilir0« twrkra. 

6 nj* 0n fu tona er brauD batar i taupange put brauD aDt er tijtt er i ^ende oc 
Qcett er i froQe |iat flat bata tit (090. en eigi meira naubfpia tauft. fSn tj, biffups 
armaOr Qittir tiff&e vti fiban ^eilagt er. |ia flat \^vm v^\xx f^i^ria 5uer a. )ia 0ere fi 
annat tuesnia at ^ann lefti flitt fem log em oc |ieir tierOa afatter. eDa ^ann ^f^ 
tlaOe brott meO frr. 0n ej: ^ann ttefr tlR&e aj: ^onom |ia |ia^ flirftote ^ann rane 1 
^tmbr 5onom oc ajte ^ann tate til motj. 

7 vij. txi \0\x )i(er aQar er vti ^ftnga |ia er ringir til ^fflgar )ia flolu |iiir 
^anga nm ^slgi at orfeitiu. 

Vm .ij. honor muittt Ii0h|pt«r. 

8 viij. 0n0i mat)r flat tuen- lonor eiga munbi t(rt)|itat ftxi tf ^otin a pa flat 
5ann fetfr uera .iij. mortum uiO biflu{i oc late aj: |ieirri er ^ann tot fiDar. 

Ifm huirii|ati]|f tiO tUt Ifntti* tthn fk«l. 

9 i;. fngi ma&r ffal tono ja fiban iij. uitur era til iota. $ua fem |t)r fe$ir i 
•i;. capitula i aOrum lut botan* ^ngi maOr ffal tata jrenbtono fma i taupange ^frOiir 
en i Qera&e nanare en i lagum er msttt ftn tj mabr tettr guOjiuiu fina i tatt|ian(|c 
eOa jpreni) lei| fina |ia liggr flitt uiO i taupange fem i ^^'abe. dlilan triftin 
bom eigum tier at ^aj:a i taupange fem mffSt er aOra manna mlQum a lO06in0l 

>) Saaledet i Mbr. ■} See ovenfor S. ISO. Bjarko-Ret. 305 

n. 

Brudstykket No. 123 qv. A. 

$n tftjft ii|i|i p\atktitt»t titt. 

Uu |!u[um oer Oll90iii at tnannOetdi vml. if maDr bre{ir mann fi( DauOe i 10 
(au)ian0i. pi tr fa uflKgr ol tt^eila^r tr tiantu m tonungr (i f^ntm pening j:iiir ^ane 
IPDhr ufan ior5. ej: ^ann d. tOa ^ue i faupange. nma ^ann ^ly^t tie^if Ifembaniio 
t5a gbrt niOingstirrt frm i (O0um rr fa(t 

$n fffir urn Iktmitnlt. 

))at rr Ifembanii^ (3: maOr oegr mann i r^ffar * (riigOin |id ^Q^ii* ^i^nn j;iriri 11 
sort j:e ot jriOi. (anbi ol (aufum rtiri. ol toml aQdrigi i (anb apfr. )iaf er annat 
[Tfmdarui^ ej: tna&r uegr mann i griOutn. |iat |iriOia ej: ma&r Dreiir mann i morD. 

))af er niOinQeoerl tf maOr rcrOr (onb rDr liegna unban tonungl. ))af annaf 12 
tf maOr ^(et|)jr uf i tijpribi ot ^eriar i lanb a|itr ot ^ejir eigi fa$f jrriOi i funbr. allir 
rru iajnit uKcrgir er i jirirri jdr em. ))at er f^it prMtt niOingsoert ej: maOr r^jx 
|ifrr tri)9&ir er af (O0um era lrt)0&ar eOa ^ann ^ejir fi(i(jpr fnjQ&ir at neift pit tr 
^it jidrOa nibingsnert ej: mabr (eggr e(b i far manne eOa garb manne ot brennlr 
upii i taupangi. Itu eru )iau ftembaruig ot mblngenert fotb er mabr j:t)rir0erir 
ibrbu. finni i ^erabi eba Igufum ot foptum i taupangi. ej: ^ann uerbr t^.* Ihi en$i 
mabr m^ meira fi j:i)rir0era i einu finni en pvi fem ^^nn er pi eiganbi. 

Km |iat cj: maDr firrtr mann ak orrQr l^ann j:an0tnn ^Sntnm. 

tf mabr fcrrir mann ot nerbr ^ann ^bnbum pn^inn. pi ftat ^ann i j;ibfur fefia. 13 
ot j:rernbr ^ine fdra ftutu ^alba ^ann lit ruj:a er i \in ot 5alba i tonun^e 5^fi ebr 
Qiatbttira ot f<tU fit fialjt ot jai [ttlni fit ot allan tojlnab babi fer ot ^inum fdra 
ot Ifftnieje' ot jcrbftu. fn giatbttjri geri pi jmilQebia af ^atba. I0n tf eigi eru 
)TKnbr fi[ af^alba pann mann pi flutu borarmenn ^(ufajt fit af ^etmin^i. en 9ia(b« 
ttjri af tietmingi. i^n tf pt\r (afa laufan. pi eru peir fetir .{l. mbrtum nib tonung 
ot nib borarmenn. Sn ej: menu fata fti ptim meb ojriti pi er \i fetr .|;l. mbrtum 
er ^bjmbsmabr nar i. en ^nerr peirra annarra .iij. marta. pat i tonungr f^iift. Sn 
pi er rfij:a er i fari jia ftat ^ann birfa ^onum farabofum. tonun^i ot borarmbnnum 
.iij. mertr. ADir menu ei^u faraborfr iajnar i taupangi jrriiitfir menu ot jnidfiba. 
ua ej: ^ann nerbr baubr or f^rum. pi (lutu jrreenbr l^ine bauba brepa )iann mann a 

Jvfr. Cap. 10. F. IV. t. Cap. //. nedenfor 73. F. IV. 2. 3. 4. Cap. 12. F. IV. 4. 
Cap. 13. F. IV. 12. 

») Skrf. f. «riW»r. •) fantir at — Fr. L. 

39 306 Mldre 

fifir Oinum DauDa. ftn tf ei0l mi jtembr fU \i& |{a( tadari Dreiia |iann mann. Cn 
rj: ^ann i Hi .iij. tnarta eOr minna jia d tonunor ^atjt en borarmenn f^&\ji. m )i8f 
aul er ^ tonungr einn. 

14 tf mabr tr fi[ bauDa brepinn i tau^iauQi. nu tentiir epfirmcrlanbi j:Uinni 
monnum banaorO m einum. pi |Ta[ $ia(&ti)ri ot borarmmn aj: moti at fii vipnaftaD. 
0n lieir ffulu foeria tiipnaftaO p& er |ieir toma aptr fit m6f9. er |ieir f^asti far f^ 
ot t)ipna|la&i. £n ^iJ9j:a|lir menn meti jiat mii fiOan [em (09 eru. iy mabr verOr 
fffrbr eOr [o|lmn ot verOr DauOr aj:. |i^ ftat f^ vera bani er ^inn \&n fegir j:t|r|l i 
^rnbr ^rir tiaftum ot er l^ann i tiiti finu. ftn t^f. .ij. menn feera einn mann \ii ftal 
fina (oQbauga ^nilrr |ieirra tonungi ot bcrarmbnnum ot finar fdraborfr l^o^rr ^ialba. 
itn 9 ^ann greinir ji)rir ji)rftu natfum ^nerr ^onum tieitfi meiri f^r ebr iteiri. ot er 
Q^ffborit i l^inu j:t)rfla mofi me& ^eim aj. nitfum. er ^inn (Titbi y^m. T^i jta( fi 
bola Oonum meirum fdrabofunu M ej: bnnur f^r 0r6a en onnur ettu ot j:Kr ^ann 
aj: )ini bana. )id er fd iif ((rgr er )iau fdr gerDi er etti oilia groa. en ^inn ^filbi upi> 
H(pin mann90i()(&um. 

H^n ej: maOr (p(tr mann eOr ferrir eOr nj|Tir ot j:err fn^ i brauf af l^ann rr eigt 
tatabr tU m6f4). )id fla( gera ^onum .nij. niitta |lej:nu aptr. ot j^ ^ana a(t i Ibtum i 
meOan. ftn tf l^tmn temr eigi )ii er j:e' ^ane alt uiipto'tt. pa |Ta( ^inn lata p^ 
riti finn er jitjrir fi^luf oar&. en fiDar tonungr ot b(rarmmn .iij. mertr. en ej: meln 
tr pi & tonungr paf er aut er. en ^ann er uflfegr par til ^ann temr apfr. ot bcrti 
peim manni .iij. mertr. tonungi ot birarmdnnum b&rtim .iij. mbrtum. 

Cj: mattr vtitix manni bnia$u. 

16 if maftr neitir manni barOaja. priu P99 e&a j:leirL pi er fa fetr .jl. miirtum. 
en Dinn (fal fata .j. mertr af rftfi finum aj: peim .jl. mbrtum, er iilbg jett. en ton* 
ungr ot baarmenn paf a(f er aut er. 

Cj: mnSr lljftr mann itat^tmti. 

16 tf ma5r f^ftr mann bjiar^amre. borfi .iij. (mbrtum) ^onum. tonungi ot borar- 
mbnnum .iij. mbrtum. £n q ^ann ^bggr ^ann \ititm borfi ^onum fiirab6fum ojan 
1 tonun^l ot bcrarmbnnum .iij. mbrtum. 

€f maQr lt)flr anna nr ifijfii manns. 

17 fj: mabr [Qftr auga ur ^bj:&i manna eOr ^b^gr ur. borfi ^onum .nj. mbrtum. 
en tonungi ot borarmbnnum .iij. mbrtum. ty ma&r l^jlr auga ur ^'6fU peim maimi 
fOr iib00r er itn nar eineQ^&r. pi ftaf ^ann borfa ^onum .nj. mbrtum jn^rir auga 

Jvfr. Cap. 16. nedenf. 74. Cap. 16. nedenf. 75. Cap. 17. nedenf. 76. 77. F. IV. 42. 45. Bjarkd-Ret. 907 

. en .iij. merlr nf vitil finutn .Uj. mrrtr lonun^i of 6(rarmonniiin. ^j: maOr ^'^qx 
lb e&r j:6t aj: manni ficrtl ^onom .iij. mortum jtjfrir aj^oQg. firaborfr ffulu )ioi 
0ia Of leetni$j:e. tonungi ot bcrarmonnum .iij. mtvtr. tj maOr ^oggr ^iinb aj: 
iti tnanni er ^Dr oar tin^mbr eOa tinjvUr. borfi ^onum (litu feni j^ann ^ej:bi ^ogQoif 
^onutn babar ^mbr eba biba jrdr. m .iij. tnertr tiib tonung ol borarmenn. 

fin frgtr am |itrr kfnar rr »(|« md nn «t fiffhiv ah g(|« wflnnim (ill 4. 

&onur }i(rr mi .oij. rr m^d mi utn tf mabr oerOr ^ittr l^i^ ptim med tif6ma: 18 
rr tona manne. iitinur bottir. |iribia fT)|lir manne. jiorba tnobir. j:imta fonartona 

nno. .oj<? bruburtona. .oij*.' (tiupmobir manne. o( grjra baubum fot. ot tiifu ndftar 
mrb ^ohum. tn tf rigi rru tiiffar fit \ii brra Uabi nifni ej: blob rr 1 tn 
|iau mat rr baubum ftat fot grja. |)d ffat l^inn niota tidffa fmna i jijrjla m6ti 

rra rr l^ann (lirflotar unbir. ^a j:rDr \i iiiitt^r ^inn baubi. 

fj: mabr ^iiggr nrj: aj: manni borti .{ij. aurum. en .iij. miirlum rj: griin j:i)t§ir. 19 
.nj. aurum rj: mabr pggr rt)ra aj: maimu m .pj. aura rj: tinnbrin |i)t0ir. ^d^a 
rt ji)rir fonn Ovrria jtaman i pjDi. jiorar i onborrbu ^oj:bi. m .ij. aura j:t)rir 
Tia annarra. rt)ri ji)rir ia^l ^orm. .];ij. aura jnjrir )iuma(j:in0r. mfd mort jijrir 
in |iar rr neeflr. ^ifa mM iprir |iann trnQJla. .iij. aura jijrir |iann )irim rr n(r)lr. 
i sr}xir pmn min|la. rn ferr mannsins rru ^^Ijni iib^rri. ivi l^ii [ama jx& ^inni 
ptufa. 

Cjc m«Or jtUtr mann til iarSar. 

tf mabr jrQir mann fit iarbar rba A (lott rbr ftrin rbr i ^^surgg. giatbi 20 
mm .iij. mrrtr. tonun^i or borarmbnnum .iij. mrrtr. 

1£$ mabr binbr mann at iiftjniu. }ia rr \i frfr .j;o. mortum er ^9j:bin0i rr i. 
tr |irirra annarra .iij. mortum rr iQongu rigu mrb ^onum. )iat i tonungr f\&\ji 
baannmn [|^[j:f. oc boti (jinum jiiDrrffi fiban aj: \mi fi er bunbinn oar. 

Cj: naOt ie^at mann til fin. 

f^f mabr fo^ar mann fit fin bafi .nj. aurum. rn bbrum .oj. r; ^ann ^I'lnbr 21 
lum yri frr. par i tonungr i ^oirigu |itii. i£f mabr oj:0ar n^fini at manni. 
ir^amri rba bj;arfta|ifi rba fiiioffta^ifi rba ^orni rba ^nrj:a. borti \i ^onum \q aurum. 
' i tonungr rtti a. if mabr brrgbr fnrrbi at manni i)|ir merti. borfi ^onum 
jTi miirt. rn mrir ^ tf Mn brrgbr. pw a tonun^r rtti & |ini. I^j; mabr ^trtjpr at 
nni ot nrrbr 5ann 5a(binn ot brrr ptd nifni i ^mbr ^onum. borfi ^onum .{ij. aurum 

Jvfr. Cap. 18. nedf. 84. F. IV. 39. Cap. 19. nedf. 78. F. IV. 45. 46. Cap. 20. nedf. 79^. 
V. 15. Cap. 21. nedf. 80-82. F. IV. 18. 

>) Rigtiger« inOrt, •«« nedenfor. 

39 * 308 ^Idre 

ej: 5ann ^Qn3ir liji-atn .j;oiij. aurum tf f^mn digar vipni at mannl pai i Him 
einn tr af tiar ^tau^iit tf |!ir|7ofar. ol fati af botnutiu )iar d tonun^r rtti 1 

Km loft. 

22 fj: ma5r fegir fil [o|linn of er eigi oifni viOr. )i(i ffal ^ann fpla mei) f^rnlli 
ol jiangaviftil er tmf( er i ^enDi. I^it ej: einn^tierr D^ffr er. |i^ er fetfarei5r ot 
nej:nDaniifni. 0n |iann eib ^o^^tv^Odi^ ^ tonun^r ^i^tin of borarmenn ^i^an. n 
falar^beri ^I^m ol borarnienn 5iiy:an. 

Km tin ]iann <t j:rftr n d m5U l)««tfn l<ii]|i fltan)« fkal. 

23 ))^ er ma&r j:e|lir eiO & tnoti eDa i nej:n&ar|lejtiu eOa & bomi. pi |7a( ^ann ;i 
eiOatat Hi ptaar er ^ann er ttflr. en fi eiDr ffa( (tan&a .iij. tiUur forrar ot bioda nott 
j:i)rr en oinna (fuli. btrbl fataribera ot giatbtQra. ftn tj. einn bagr er forrr i viti 
)i(i er bQ nita fcrr. 0n ej: ^ann bpr fit fiiy:an i eibafat pi ftal ^ann bioba ttbiim 
|iar liegar. ot foeria um morguninn e^ifir ot gialbi j:^ y^Yvt niffa aC(a jii er 5ain 
mi eigi tit j:l l^n fil ftai ^alba ^ann i idrnuni er tate tefli pnn. ftn ej: ^ann 
foerr eigi fidijt eibinn |)& er ^ann fannr at pm miti er ^ontim tiar tent, fn pw er 
niabr j;e|tir nepbar uitni pi myid ^ann .ij. (judbcmbr i .ij. ^enbr fer ot toa annaitn 
neg (Ircetie. [oeri fiOan jieir .ij. aj: .iiij. er ^ann jccrr ot fiaijr (jinn Jiribi. en |ieir pm 
abrir jianQandttar jriilfir menn ot jnidtiba er j^rir orbi ot eibi tunni at 5D90i*- 
M ej: jieirra miffir er nejrnbir eru pi ftuiu .;. ertogar j:t)rir ^uem |)eirra en jitim 
erto^ar j^rir janjauitt ^oern. 

lift f(|ir vm ^0(rf« tWa fhal pinna. 

24 ^oergi eiDr [em er pi ftal fatardberi bot tata ot i^i i ^onb uerianba eba [egp 
i tirtiu )ire|telb- m nerianbi ftai tata |iar bot ot ninna eib fern j;e|lr oar. pi fill 
fatariberi ei^i tenna. tenni ^oerr annarra er oiQ. pYm finnum ftai nib leita. en ^ 
^ann tennir pitx\i nattr umjtr er ^ann tennir. Itu ej ^inn fegir at ^ann ^ejir eigi 
eib \x^i jrramjorrban fern jefir oar. pi ftal 5ann (rjta tate tit mots ^ine nerfta er 
bo'armenn eigu. elligar ^ej:ir ^ann ji)rirj:arit fotn finni. H mabr er eib ftat tiinna 
flat tonia meb oatta fina at petra tirtiu pi ^rin^t er til mibs morguno til drifts.- 
tirtiu. ot (iaj:a unninn eibinn ji)rr en ^ringi unburn at iriflatirtiu. ftw. tf l^inn 
temr eigi er eibinn ftal [li ot eigi umbobemabr ^ane. pi ftal ^ann j:(rra jram oitni 
fitt )iat ji)r|ta at ^ann baub l^onum eibinn fem j:e|tr oar. ot ni6ti fieff oitnia i mdti. 
en )iat m6t ftat oera famborgrie um mann^elgi. Sn fiban fe l^ann oarbr at miilJ. 
^oeroitna er mabr tetr oib eibjeflu. pi fegi ^ann tit ^oeriuni ^ann ftal eib bldba tj 
(ann er atfpurbn en ej: ^ann oiD eigi fegia ot er atfpurbr. pi fe l^inn oarbr at m^li- 

Jvfr. Ct^. as. nedf. 83. BJarkO-Ret. 309 

ftif mannt tr ojninb veitt j:i)rir apfanfong i taupangi. pi |Ia( fi( in6fe 6(ifa 25 
6fa )iann fama ba$. m ej: ^onum tr ojninD ofitf eptir a^ifanfong. pi |I&( trej:ia ^ome 
amborgrie ol f^Hfti tnof af tnorgni tpiir. eDigar ^ej;ir ^^nn niOrDrepit tonunge rHii 
)t borarmanna. f n mof (luturn tier urn Daga ^aja. m eigi (utn) ncetr. netna tnaOr 
e fi( bauDa Drepinn. rOa rQbr fotni i bor tDr derr toml i (anb. |ieitti fmnum (lututn 
irr mof l)aj:a taj:nf urn nttfr fern urn ba^a. in urn mann^elQi vixd pi |Ia( Oo^' 
trjna manni mdt. 

Cj: .tij. ntritii Mfta (inn maim. 

ifj: .iij. mmn Uofla einn mann jia (Ia( Ovnt fetr .iij. mbrtum viD l^inn rr |inr 26 
u|tu ot Ini Qib tonung ot borarmmn. fn ^ann tti^ mHa dtb(u )ieiin bllum fenn i 
lenbr ot fui bllum fenn^ fionotttling ' aptr ^tra ej: ^eir mi eigi tatabir fit mofe. 
fn ^vmiiM tr manni tr fionnfrftingr apfr ^err ot ^i^tir fatardberi l^rr^ innan 
iorar. K|li 5ann fate fit mdfo ot ^aji mof af urn mor^uninn tptir. t^ l^ann viQ ptA 
leibr m bibia^ fionoatfinga (po) af jtriri mmn fe ffabamrnn ^ana. ttn tf .ij. mmn 
rfOa (inn tiib ibrbu pi ftat annarr Jieirra bcrta r^ff. j;tjnr )ioi af ptA vtrbr lyrorri af 
bpm. liar i tonun^r ot b(rarmmn .iij. mertr. forti ^inn ^nrni er l^ann niD. 

$(r ftgtt til Ifvttfu marfir ttu in«iiK(ban«r ( hanitaKgi. 

/iorir mi mannsbanar i taupangi. H tr tim tf manni er ^nmfotn neiff i 27 
)aTb finn e&a ^ue fiff at orga mann. |ia ffal \i oera bani rr fjiun^ [egia i 5mbr. ot 
lera nifni urn a j:tjr|la mofi ^oerr l^ann rr. flnnarr mannebani tr \i ej: maOr tr 
orbr ot mi maita er mmn toma fit dan$ ot fegir ^ann (ii\^ f\ntrr bani ^ane tr. 
fn tptirmfftanbi (lal niota fieirra oafta. fn 5f ervifna ^ar tr ^inn f^ri f^tfir fuffan 
nann fit taga ot ^inn ^ejrir unban^ori af tbgum. pi f|it)ri erjringi morba nema nig« 
Qfing tomi jtam i f\im j;t)r|la mofi. 0a tr ^inn {iribi bani er fiiljT fegir mabr ^ 
imbr f^ ot I^fir ni^i i ^inu ji)r|la mofi. |ii flat oigti^fmo jtamtoma af j:ullu af 
liffflabr |ieff manns fe innan bo'ar er nigi t^fir. ttr\ (juebonbi \i fneri um er 5ann 
)(^tii inni fitf af. af ^ann oar )iar pi noff ot i |)tii mili.^ 5i tr ^inn ;i6rbi manna; 
lani ej gmgr fiatjr i ^e^n tiertum finum ot p)[f^ir ^orni i mof ot Qejt baubum fbt i. 

pit tr i einum (lab er baubum flat fbt 0ej;a. ftf mabr pggr fit manna ot 28 
(trir mann. eba pg^r i tleebi manna eba nipn manna ot nita pdt tiiffarmeb l^onum. 
n ^inn pggr pi igegn ot banar ptim tr fit ^ana ^io. jia j:ellr [i utlcegr er nig 
latfi ot j:^ ^ana. tf mabr nid bera nifni pw mgi (Tirftofar unbir ^ann. |i^ ftat 

>) MaukM Lmefeil f. Qorn. ■) I Afekr. [tm (ogsaa hoa Paua), viatnok feilagtigt *} Udentvivl Skrf. 
. (jauncHitig, her og ndfr. *) Maaakee feilagtig Oplosning af Forkortningen YiK ^ann. *) Bfaaskee rct- 
ere ICDt. *) I Texten; (inn, men rettet i Margen m. s. Haand som Textens. ^) Maaskee Feilikr. f. mdli. 310 Mldre 

^ann beta t)iDnit|l fina. af ^ann \& |iat rt)a ^etirDl er 5&nn brrr Qiftii urn. pi ttl^ 
nifni iajmjiullt [em fIir(Iofaf vmi unbir l^ann. DibrQiftarmmn |fu(u vipn (TiUa. Si 
rr iit[((0r er upii^aj;! tielbr m l^inn f\n^^r er ^mbr finar uerr. 

29 ^ueniUna )iar er .g. toma tian^atbnir d moti ol f^tyir f^inn ^ann ^ (o|tin eOi 
fttrDan. ol bregOajt jieir motl tiibr. )ia |Ta[ f& jieirra mot eiga jtjm er j^tirri In^ 
^ome. ot niofa niiin finna aQra j:t)rr. en fibar (jintu of -borti 5virr dOrum (titiui 
rftti fern (09 ^ igerij eba fbt. en ei^i boma j:t|rr en ^ti^rr ^ejr no(U Q^fta finna. n 
fiban'meti ^uebonbi fil (aga. 

Her fr]|ir rj: maOr br^tr |atO inaiiii*. 

30 % mabr bri^fr garb manne. giadbi .ij;. erfogar eba ^albi upp fetfaretbi ot junjiit 
nifni. % mabr brj^fr 5u9 manna ot leetr opif (lanba. \ii ih^xQii ^ann atf |itt \m 
inni er ot gialbi tonungi ot btrarmonnum .iij. merlr. en ^inum .ij;. ertogar er ^it 
ilti. ot 0eri 5u9 ^ana iaj:n^eiU fem dbr nar ot borgi ^oem pening er ur vrrtr 
Utinn. ft} mabr ta(tar na|ini manne ebr tteebi meb djninb eba ^oerlu ^ann teflar \vi 
ojrnti ^if^l borti .nu aurum. par & tonungr etti L ttn tj ^ann ftjniar. foeri eim. 
Sn ejc ^ann gerir af gamni fer. |iar i tonungr etti L pm )iar liggr eigi )ier vUL 
Cj: mabr t^gr d mann ^at er ^ann & eigi at fegia. borti ^onum m. aurum. pw i 
tonungr etti 1 

Km lirigfl. 

31 &f mabr bregbr manni lini at ^atin ntcri (lajtart ebr ribr ^onum tinn. bcrti 
^onum 5i^a mort. |)at er |iottab6t ^in mefta. et)rir ^in minjla. % ma5r i^ir 
manni nib bertoitinbi eitt^nert. pi er l^ann fetr nib ^inn er l^ann meelti (niO). iajnt 
tona fem tartmabr. Iiriggia marta re'tti. pnr i tonungr i ^nirigu ^ni. H^j: mabr 
bregbr manni ))ni at ^^nn neri toflinn ot ma pit eigi [att gera. ot fod tj f^tm 
bregbr ^onum |)ui at ^ann ntcri (ojlinn fiban 5ann tot re'tt finn j:ullan. bcrti ^onum 
luQre'tli. en etti i tonungr i |)ni. £n ^tieroitna er mabr bortir manni jniDr^fti. pi 
ffal ^ann ninna ^onum iajnabareib. at ^ann munbi flitt f^ttmdi ot ftitar bortr fer 
til ^anba tala aj: ^onurn. ej: ^ann fftti ftitan (jiut mite fem ^ann. ot nsri ptir iajmir 
menn ot nilbi ^^nn fitt fata. 

IPtr frgtr nm itfnaUtt ciQ. 

32 f n iapabar eibr (fal jijrir trijQbataup i tau^iangi. en ^onum ftat neita ttQgbir 
i oegn. ttH tf f^am oiD fiann eib eigi ninna. pi er ^ann iajnf iiftffgr fem abrir 
p6 af ^ann \)e^i ft bortt. 

[ - B 

Jvfr. Cap. 30. nedf. 85-87. Cap. 31. nedf. 88-90. F. X. 35. 
*) Rettet med •. H. torn Textens fra ^trr annMn. *) R. m. s. Haand fra li. Bjai^5-Ret. 311 

Km jciSlmitlt. 

^at eru j:i9(maU tf ma&r tallar mann ragan ot tupir ^ann & mjn. \ti tr \i dS 
Mitt^r ot ^verr prningr j:iir ^^ne. ^ann ffal fata jninan rtff finn j:pr(t er uiO oar 
nurDt. en tonungr ot bcrarmmn |)at aut rr. 

Km ))at (j: utabr brrfSr maimi nm ^iititii|kv. 

tf maOr 6re$&r tnanni.um ^oinnjfu at ^ann 5a|i |to(U ot nej:nir ^^nn i najn 34 
bcr&l srifiinn ot manninn er gripinn itfL ot mceUr fod: jiu (la(t 0ri|i jieitti jti |ieim 
fliannl pi er ^ann uttsgr nema ^(itnettiiDr ji)(0L £n )iat er ^eimatoiOr er .j;. menn 
jriltgia ti[ mote ot foeria .ij. menn i bit en iiU fanni )iat at |ieir f^Ufi )iann 
5rtni0toiO 5^ri)an aDr. 

Km |iat tf mattr bxt$^t koKa mannf at annarr l)«|t IrgU mcD ^rnvi. 

% ma&r bregOr tonu manne urn |iaf af annarr ^aj;i (egit meO ^ennl en bdnbi 36 
^oinar. ot tadar l^ana ^oru. Tfti er Igann uUff^r ot f^^itrr peningr j:iar Oans. nema 
^ana ^(imatniDr yr^i^l en ^on fati jnillreffi fift er iii& nar matt nema ^on ner&i fonn 
af pvl i} maOr tennir manni j:orDaDu(Ia|i pi er ^ann Mergr ot ^oerr peninQr 
jriir ^ans nema ^^itnetoiDr p)lQi. I^noi ftaf {laf tiiD annann mala at 5ann fe f^6rt 
bam eOr nar^ia. nema f^ einn er )iat je' nill brigOa. er ^ann er ^anb^aji af. fin ej: 
annarr maOr madr {laf |i^ er ^ann uftagr of ^oerr peningr j^i^r l^ane. nema ^eimitia: 
toiOr itjlgi fiL f ngi ma&r (taf )iat oi& annann mala. )iu |ta(t mif. nema ^ann f^ 
ftottnn. ot geri |iaf faff. }iaf mat flat ^ann fortia er nib nar matt elligar ^ej:(r ^ann 
brepif ni&r tonunge r^ffi ot borarmanna. en l^inn ^albl uppi itagebofum ej: 5ftnn 
m& paf eigi faff 0era. en ej: ^ann ner&r af fonnu. p& a ^ann etti af jiigQia. 

Km jctSlmirU ok fh(r|kiit«n {Kgar epttr 0k fronts krajnttng. 

^nernifna jiar fem ma&r matir j:io(mali Qi& mann. \ti |Ial ^ann fiegar (tirftofa 36 
ot treiia ^ome fam&agrie. ot ^aja mof nm morpninn epfir ot niofa pi niffa finna 
]ieirra er l^ann (Tirftofa&i un&ir. um ^neria fi& er matf nar. fn ej: ^ann fo'tir eigi 
fol pi W^^ ^^^^ ji)rirj:arif finu m^fi. ot eigi atbrigi uppreifn peff m^te fi&an. 0n 
tf ^ann niQ bafa 3:i)rir. boti ^inum )irim mortum. b&rum .iij. mortum tonungi ot 
b(rarm()nnum. 

fin frgtr nm nvrtt «t f«d fknl fqnta mttt)» i knitiiaiigt frm ^rratti ok mrO t^pfrinin l^irtti. 

Svi |ta( mor&0 fpia i taupangi fem ^era&t. nepa flat ^ann .);jj. bcmbr bejfu i 37 
taupanQi ot l^aj:l .ij. menn ur. pi er gefa mi ot ninuftu menn .ij. ot (liljr ^ann 
(jinn jpimfi ot ptir .nij. a&rir j:an0aniffar. jtiitfir menn ot jniDfi&a er itjrir or&i ot 
fibi tunnu af ^Tjggla. §^(j:a n^ffa |tal fatardberl ot 0ia[&ti)ri nejma. en verianbi 

Jvfr. Cap. 33. nedf. 91. Cop. 34. nedf. 92. Cap. 38. nedf. 93—9S. 312 ^Idre 

^AlftL. in li eiDr |Ia( |lanba .;;. uitur firrar ol fveria i prfrafirflu jijrir \6n^ia> 
durum ot ^t^d meffubot i ^m&L 0n f^ preflr er ^e(br petra tirtiu ^ann ffat ff^Ur 
af lata upp tirtiu ot {d fi( 66t. m tne& )iiii ^ann oid eigi tirtiu uppliita eOr bot ;i 
pi (Tat ^ann beiOajl aj: ^onutn tneO tiaUum ^odratQeg^ia. tti tf 5ann oiK ei|L 
pi er ^ann fetr .iij. miirtutn. pit flat ^inn ^aj:a ^&(j:f er eiOinn |Iai jram j:crra. a 
borarmenn ^[jt. ftn ^ann (lal eiD tiinna at tirtiujtaj: ^inn tjjta^ itjrir funnan tirtiu il 
I^(r0ri ^6n& er innQengr. f£n ^ann ei& ftai ^ann bio&a )irim nittum jitjrir bcrdl jiirir 
fatarabera ot giatbtpra. M ej: ^onum j:ell|l einn vdttr pi f\t}ir ^anit jijnrgort bgK 
lanbi ot (aufum etiri. 

^tt f«0» til nm 1i«t l^verfn fdr maniia <nt |Uli. 

38 M er |iar najl ^verfu far manna eru gilb. H^Drir tr pwtr i temr. m annin 
|iar er ejji ebr leggr mortift. |iribi |iar er temr i jeitjru (jerijru)" ji)rir neften otth. 
t} maOr ferrir mann jpprir neban tn^ ot verbr mergunba. pi ftat f^ilj miirt u]ipL en 
jrtjrir oj:an tne er mergunba nerbr pi trn M. aurar uppi. Sf mabr ferrir mann i 
ntf pi ffat d(it9et)rir uppi. ot ftai ^nernitna )iar fem eigi ^t)(r ^r ni ttsDi. Svi 
er mttit um libaf^r. i rift er f^ilf mort. en (i) tn^ ot i mioDm eru .vl aurar. 

Km ooOafdr' maniiii. 

39 Um nobaf^r flat eprir er i temr. en annarr par fem inn temr. in tj, mabr cr 
fffrbr t nebra ^ot ot nerbr ^olunba. pi ftat .nj. aura gialb. en ej: i (31*8 ^tl 
temr ot nerbr Ootunba. pi flat ^ii^ mbrt uppi. fn ej: mabr er ftrrbr j:t)rir ji-aimn 
^eltabajl pa er ^dtj: miirt uppi. en y^m aptan ^eitabajt .ni. aurar. 

^tt frgtr nm briniioDi. 

40 tlu eru beingiiilb ^ueroitna er bein ur fari manna Iei)fir pd at (atttifit) fe ot (fioDbr* 
a ftitbi. pd ftat eijrir uppi. H^tjrir ftat at fma betni \jimm tii pe|f at .Qj. rauj»r 
mi i bora, pi ftutu .oj. aurar. en beingiotb nerba atbrigi meiri en .nj. aurar. 

Km {ranbrag* t^n tf fn(Q«* )iarj: ok lirhntfj:^. 

41 if fniba par; fdr manna, pi flat granbraQaetirir. \9i ftat ^tiert finn er fnibi 
parj:. 0n ej: fnfia parj: i griiju pa flat ojninbarbot .tij. aurar. Tfrtnir ffal pit 
ffitia meb eibi finum ^QdrttneQgia. in ialnidfi ftat reiba. eijri at mdnadi ot fvessia 
miinaba mat miiile ot fmiijra. pat ftat 5inu tit tdta er ferrbi. 

^tt ptjitr til l)>etfv piatkriiart^ttr Pial »(r« ( kriit|ij;SniiR. 

42 BiarteQiarr^ttr er i j:ifrnefi ^oeriu ot i fitbueri ot i taupj:drum. fj: meim 
beriafl i taupjbrum otfetttafl par. pi i (Iprimabr pann r^tt at tata fem tommir i 

Jvfr. Cap. S8. F. IV. 47. 45. Cap. 39. F. IV. 47. 48. Cap. 40. F. IV. 49. Clip. 41. F. IV. 49. 

* ) I Aftkrr. i)|lra, bvilket maaskee og kan staae f. i)tra *) Saal. i begge A&krr. Uaaakee j!«rU. •) SaanI 
her (om aedeufor feilagtigt for vSOtiafir, aee Fr. L. «) Rettere |trilr. *) EUer maaakee fvOta, her og adf., tea Fr. L. BJarkd-Ret. 313 

(aujiangl en f^i\tttir fiann viit fern 6(riirmtnn tata i tau|ian0i. £n rj: |ieir toma fi( 
tau|ian00 )ieff er Biarfetjiarr^fr er i af fiborffu. pi a tonungr ot borarmmn ]iann 
rAt at tata iajmf fern innan borar uari gtrt. netna ptir ^aji fcrfjt aDr. H^ ^om 
nitna er maDr l^|lr mann eOr feerlr ot ftpOr 5ann fiOan Ioq jijrir fit ot fmn eijTl. 
|i6 jpriO^tlgar ^ann fit. f n ej: |)eir oega at ^onutn fi&an. )ia tiega |ieir at (og^etpm 
manni. 0ti ^ann mi bioOa [00 j:i)rir fit ^uar ^ann oiH ot (Tirllota jioi unDir v&iitu 

fitt frgir tU ej; katpMiemenn {era tifkil l)rr«ft*ininitnm tB« ^tta^»mnn hanpanitmonnnm. 

il^0i tauiiangomaOr ftat uffit gera ^eraOamonnutn ot eigi ^era&stnenn tau^ianQS; 43 
miinnum ditt ftat ^uerr 5aj:a ot engi ftal annann rtena. f^f maDr rttnir mann 
|iioj;i e&a uttctpm manni. \ik er \i fetr ,il mbrtum er OojDingi gerijl L en ^tierr 
lieirra annarra mbrtum .tij. |iat a tonungr ^iip. ot bo'armenn f^&\^. 

Km AirAotat l^aiiliriin. 

if maOr rcmir mann O^nbrani ot jT(r|!otar ^inn. )ia giatbi \i .iij. mertr ton« 44 
ungi ot borarmbnnum ot j:t)rirtetit fotn fmnL pit ^eitir ^^nbran er ^ann tetr ur 
^enbi ^onum. en ^ann ffirftotar. ttu ej: ^ann gengr. p& (fat 5(inn ganga eptir ^onum 
meb oitta Oii9j:a|lra manna ot leggia rin tiiD ot r^tt tonunga. ftn ej: ^ann niQ 
etgi fetia ^onum 0ri|i finn i 5bnb. pi er ^ann fetr bbrum .iij. mbrtum. p& ffat ^tinn 
ir|ta ^ann tate til mote j:i)rir toenn ran ot iprir ft fitt. ot nioti tiiitta d moti. at 
^ann remti 5ann ^anbrdni ot ^ann for eptir ot beibbi ut ot [agbi rin nibr i annaf 
fmn. ot (fjla f^mn fit tata til mote. ]ia er ^am fetr .nj. mbrtum nib tonung ot 
borarmenn. 

Km pat run rj: mattr btt li btdt ]iat l)«nti d rkki. 

))af er rin ej: mabr berr i brot |iat ^ann i etti. |ii (tat ^inn ganga e^ittr ^onum 4d 
meb ^tiepfta menu .ij. ot beiba iit gri^iar fine ebr finat fi tetit er ^a ^onum. £f 
^ann fetr ^egar i ^bnb ^onum p& a tonungr )iar etti 1 en fiann |Ta( (eggia i ,i}^ 
ertogar. pi ftat ^inn ^aja j:eit er atti. en e; ^ann Dili eigi felia ^onum i l\6\ili p& 
ftat l^ann (eggia ^onum ran oib ot etfla ^ann tate tit mote j:t)rir rin. pi er f^tmn 
fetr .iij. mbrtum nib tonung ot borarmenn ot .ij;. ertogar.^ en ^inn ftai niota tiitnie 
fine at ^ann tot j:ra ^onum ot beibbi ut meb oalla. 

Km \iat tf maDr bri)tr k«nn . . . liggt rj: |)i>n frgir til fam^crgri*. 

f£f mabr brptr tonu tit ftengr Qib fit at iioilia Omnar. pi er ^mn iittitgr ot 46 
it^eilagr. en ^on ftai fegia til fambo>grie ot niota oifnie fine at um morguninn eiitir. 
fn tf 5on fegir eigi tit fambo'grie. pi ftal (|on albrigi fiban nitnie niota um p9i 
mil en ^on ftal fortia ^ann fiban til eiba ot j:rembr ^ennar. ftn tf ^on er bid ebr 

Mr. Cap. 46. nedf. 96. 
I) Maaskee Feilnkr. f. .i{. *) Saal. i Afskrr. 

40 314 JEldre 

b(6Du0 eOr fleeDi ^ennar rijriit \ii tt fetfar eiDr ot ^ j:an0aiiiftii. f n )iar |Ial §un 
j:d eiOar fat (iL ))anit eiO d ^on ^il^an en tonungr ^ifj:atu 

|$rr frgtr nm r^ttag:ar manna at allir (tgn jajman r^t.< 

47 00^ er fta&j;e|l at adir eigu ja3:nan reft i tau^iangi. ^auIDerftt )iat rru 4 
mertr. flitan reff ^ (mDr maOr [em (nifingi tnanne fa tt gerf ^ej;ir jrrelfiabl fitt ^i 
ftat ftaiibroftinn i^ane ganga i mot ot [^fa |)oi p^m moftnonnum oDum at ^m 
\^vf\x $ert j;relfi0o[ fitt. fn ej: ^ann (^fir eigi )ii ffutu .ij. tiaftar bera )iat nitni il 
gert tiar jtf(fi9o( ^ane. ))tii at rine j:ffr ^ann r^tt fmn jmDan. 0n tj. eigl er not 
jte[fi9o( 5an0. |id ftat ^anti fata .tij. aura i reft finn. tonungr ot borarmetm 4 
tnertr. i^ |it)mif[amenn aOir ftutu ^tirmajl t)i)) (Tapdrotfinn finn. iajnt i tau|iaRi|i 
[em i ^eraOt. 

^n ffBtr nm {lokkabortr «k jjiiljrtttttmiil ok fdr l)dl)»^tttemanRa. I^orrfn j:ara (hal l^iUjtttUifadL 

48 tldar fiottaborfr ot oil ^^(ji-ettiem^t ot ftid ^afireffi manna, od |iau mat fte( 
fortia k bomi er eigi liggr uib tonunge r^ffr ot borarmanna. /abir (lal fatia q 
(o|linn er ^aytetfiemabr eOr [(erbr. eDa nanajlr uiDr. ot fui oil mil )iau er fiann 
i at fortia. 

I^rr fegtr nm mdl umaga. 

49 lUaDr ^oerr er tjngri er en .j;o. tiefra; fa er umagi. £n ej: ^ann banar manni. 
)fi flat ^ann jara aj: (anbi i brot ot ^aja j;e fitf. 

$(t frgtr til nm )iat ej; maKr bijDr |tdlj:an (tk i tak nm mannl)(lgt i )iijij;t. 

50 f j: mabr bpbr fit fiay:an i fat um mann^etgi tidra ' i )i|$j;flu urn (angaioftu. 
\ii ffa( 5onn um ndft i iami ^alba. ot ftal ^ann vinna eiO um morguninn e|itir ot 
0ia(&a naffa j:e'. }^i |Ia( bioba \^wm\ jrcenbum ot oinum unban at Utjfa. Itu q 
^eir bioba eigi (09 jtjrir 5aniL )ia |Iaf fatariiberi pgpa aj: ^onum ^nart fem dann 
Hid oj:an eba neban. 

Cj: mattr |ttr nm flfjmu er l^onnm er grr. 

61 tj. 5ann fitr um |iaf er ^onum er (lejrna i braut gerb at (ogum. ^i n ^ann 
iiftegr ot jce' ^ane a(t en jrranbr ffutu jnjtgia tonu ot umaga ^ (anbl i brof at 
fifetiu. 0a fem eigl er .lij. nefra ot er i)ngri ^ann ftal engan reft fata ot eigi veifa. 
en ej; ^ann er .{ij. uetra ot til |ieff O^nn er .|;q. uetra gamaU )ia flaf ^ann fata 
Hytetfi ot fo^ borfa. 

Jvfr. Cap. 47. 49. 51. nedf. 97. G. 190. 

■) Her mangier sikkert: ng:nlian)ifni. fn tf l)on tt tjvirU Ma nc 6ldtug. nt (IsSi (jennar rjfin. (i ir 
fdtar eiOr ot — see nedf. *) Her har oprindelig Tsret indskudt i, men dette Ord er igjen OTeretregct 

') Her er rimeligriis tta udeladt. BJarko-Ret. 315 

|9rr frgir am fi&ttak tf mait itnsx i grgn fknlt ntix odttnm. 

tf maDr A fi af manni f^vM fem |iaf er meira et)r tninna. fj: ^ann $mgr niii 62 
jrtirir ^u8j:o(futn monnum. \ii |Ia( ^ann ff|la l^ann j:i^rfate. fti |)ar er maOr gmgr 
ti0i DiDr |id (Ia( tt(ta ^ftnn fafe fi( borne ot eiga Dom af urn morguninn qifin ot 
niofa nifme fins rj: ^ann l^ej:ir (iL fhi tf ^ann i eigi tiifni fi[. |Ta( \i& einn eijrie 
fi)nia. tQfir foeggia. jirir jiriggia aura. H^n ej: ^i^m ^leningi er meiri en .iij. aurar. 
pi er fe(farei5r ot ;angaoitnu nema einn ti^ffr 6erL |ia er nejmbaroitni. 0o'tianbi 
ffa( niota nitnie fins i ^inum ji)r|la Hmi ot tats ceffa fit annara. en ^inn ffat fat 
fi jijrr en ^ann gangi aj: beOfefum. e5a er ^ann fetr .iij. mortum nib tonung ot 
bcrarmmn. H^n uerianbi (fat find oifnie niota a bbrum bomi ot ^albi fit firibia 
dome ej: ^ann oill ot fit mote ^ina j:i6rba. pi (tat |iar rt)bia boma {leirra alia fem 
jcarif ^aj:a. |ia er mofmenn bcrma ^onum ji fift |i^ ffal ^ann tejla ^inn fate er i 
j:i6rtaf gett. 

ffl. 

Vldtlofligl Uddrag af BjarkCretten, efter Papirshaandskrifleme X og IT. 

Hvad der alene Gndes i X, er her sat uden Bctcgning; livad der lindes baade i X ogY, meUem 1 1; 

hvad der findes alene i Y, mcllem [ ]. Kcdenfor ved Yarianteme er der saaledes skjelnet 

mcHem dc tre Afskriftcr af X., at Arnc Magnussdns egcn (No. 123. D.) er betegnet Xa. 

de to ovrige, C. og B., ere betegnede Xc, Xb. 

[(4)* i^f ptp forfnjggir af bam er ffirt. pi fanni fa meb eineifii er (tirbi. 63 
eba fa er ntrr uar.] 

ft} mabr br^fr i manni j:rib i ^o'ginba tirtiu.^ 64 

Biflup ftal raba tirtium ot trijfnum bomi ollum. ot tennimenn |i^ fit fefia er 66 
l^ann niH ot ^ann ^ej:ir off |iQi ^eifit af ner ftulum f|aj:a pi tennimenn er off |iotta|l.' 
pi er imm Jiionuftn fina re'ffa. |jaf er jorn rftfr. 

[(15.) Cf jtjltietirtia brennr. ebr bnnur tirtia. aj ^anbnommum jirejle ebr 66 
(lane lagemanna. pi flat preflr reiba fimbr i fujif til iajitgobrar tirtiu. Sn tf 
annarr mabr berr elb i tirtiu. \i er ufttjlbr er fit af bera. pi 5aj:i ^(inn dbtjrgb i 
ttrtiunni ot bllu jitii er inni er. H^n prejlr ibprgifl aQan liann elb er aj: f\ms r^bi 
er i tirtiu borinn. fna fem ^6m fidljr beri.] 

[(17.) /r)ttiepre|lr ebr annarr i ftab 5one ffat ^eima tiera ot gera mj)nnum 67 
reibu ej: |iurj:a eru. itn ej ^ann jerr i ^tum naubfijnialaujl ot temr mabr meb 

Jvfr. Cap. S2. nedf. 98. Cap. S3. F. U. 3. Cap. 54. F. U. 10. Cap. 35. F. VL. 11. 
Cap. 56. F. U. 12. Cap. 57. F. II. 14. 

>) De her i () tilfoiede Tal staae i Y. i Margen og antyde rimelig^iU Capitlernea Nummer i Originalen. 
<) Her tilf. X denne Bemsrkaing: "^ad synbt ad vera hilfkirkia." *) ot — tilf. Fr. L. 

40 * 316 MUre 

n^unpa fmn DauOan edr meO bOrum nauOfiinium ot miffir ^ann iirefis. pi ^tfir |irr|tr 
ft^tirfmt reiOu finni )i^ .|;ij. m^naOi.] 

58 [/unbif (it fjvtri ot ^tiSQanQdmanna Ut |Ta( liatiQat fil tirtiu j:(rra rr iiirft rr 
0raj:U at en e; preftr meinar tirtiu^arb eDa upp^aQdamaOr tirtiu. Tpi f(ir|foti [a 
unbir niih .ij. ot ftii ptim (i6t)r0& i ^enbr rr tirtiu^arO bannar. pi oarOar ^onun 
pvl mill fipi fiOan ej: tiaftar duga. £n ^inn er bannar. j:ii)ti Ut tit jnjttistirtiu. 9 
eigi oiQ |iar ^(y:a. eba ifi^r0 (titu fern ^inn ftiitbi er jiirr j:6r meb.] 

59 [(31.) |ie(ta er fit Unan ot tnt|Tun er ifiifi a(ej;anber iihU af gera 11m fitbjrilTi 
i Itoregi. af fiib flat jiffia ^oerf finn ^ er i (anb gangi jprir uf an um gert|lubaga.^] 

60 [(32.) in um iifrobr sitvtrti manna, pi (fat {li nera mi|Yun i af )ieir menn 
(em fifia t fuifepfi ot eiga j:em-i Ufi en .ij. ^ion biii um tii eOr tfigitbL ot jifli 
lieir ))af fem lieir nei)fa e|ifir d pt'm bogum er fiibjilti er (eqib. )iii fefiajl )ieir eigL 
en eigi fii fo(u ne fit ^irbftu.] 

61 [(36.) ft} preflr eba imtAr toejt ^aja (tabif mann (i oerti (i ein^orriutn 
fieirra baga er ^eiiagf er. pi foeri ^ann einn unban ej f^mn fijniar. eba giatbi viti 
ffitf er oib iiggr.] jH^n tf preftr eba irmabr ftenbr etti mann i oertL pi (fat tnrO 
)ieffu ^eimiiietnibamifni fatia. finn (Tat bera en .ij. fanna um )iriggia aura mil 
en um .oi. aura mi\ einn foeria en .iiij. fanna^' ftn li (fat eib|lajt. af et ff^f ]ioi 
tit guba af et ^ej^i ))etta ^eprf. ot pfA f^tjir j:(ofif um .iij. biri eba |irimr j:(eiri. en 
eigi Qeif et ^oaf ^ faff er ebr eigi. fhi tf ^inn Qeit fit loginn. pi fpi ^ftnn meD 
eineeibi jniUum.!^ 

62 [(Sagnbaganita ^^ift i mtinabag j^tjrir ujipftigningarbag. f^rsbag. oDinsbag 
ot )ior6bag.] 

63 [i)(mufu (Tutu allir menn gera a ^oHfiNnu. buanbi ^oerr ot ^uajreQia. finn 
leij; f^nirt ot [uj:( i. m ein^tetiiiiamabr ^oerr pening. I^n aHir menn er bfi dga (er. 
(fu(u gera tombeitb lltit^iatameffu bag. piUr biianbi ^oerr |Ie)i{iu en einoirti ^alja 
|Tep)]u. \ni preftr fem abrir menn. Jfem tei^atom.^' ^o'eroifna )ieff er tiibr eOa (tiji 
ebr j:i(ir^[uf manna retr il eign annars manna, pi ^aji li fiff er tennir ot .ij. Qiiffi 
^ejpir tit. tn ej; manni er tent at ^ann ^aj:i jiirir ^agat. pi fpi ^ann meD tiMtiU 9 

Jvfr. Cap, 58. F. U. 16. Cap. 59. ¥. U. 26. Cap. 60.Y.U.27. Cap. 61. F. 0.29. 
Cap. 62. F. II. 31. Cap. 63. F. IL 33. 35. 

<) Rettet fra ACskriftens ftm. *) Rimeligriis en blot FeillssniDg af Fr. I^ iQertafltt baga. *) n 

Ifivt ftttlu Qtra jFqltimtnn — tilf. Y. *) hfnixX — Y. •) Stykket 1 1 findes paa to Stedcr i F. 0) Skrf. f. titsttom. Me Fr. L. J BjarkS-Ret. 317 

^riggia aura rr tiert ei)a minna. m ^ melra tr vtrt pi fe l^ritarelDr upi. £n e; 
^ann ^e(br i. )ii fetift ^ann baugi ot j:ari ffi j:i(irfdfn \m aQar a&rar.] 

[ffa jfal |iat tr biom berr ot jijrir fterg jettr. of fud ej: naut jlangar naut 64 
fil bana. ))i |Ia( |)ai rfa. Bana |Ia[ lona finnU ^((br m foitiba (iggL ol (fat )ia( 
cfa rr fjon banar ej: eigi er tarlmaOr til fj: naut ttjrtilt i bdfu )iai |Ta[ efa. £n 
tjf maOr gelbir bfi;^ fitt ot titrDr bauti aj: |iou |iaf |Ta[ tta. ot fvd tf ur^r bitr 
eOr ^unbr fa er (lilft rerDr 1 en fli ftat ^fiD a; naufi m (linn aj: fauO. ot jfera aj: 
a(f er fmnr ^aja itlil £f Ufi gmpr i fio eOr jellr. eftr a tietn eftr brunn ot 
bruttnar. jiaf |Ta[ rta. f ta |7a( Uif tf etif fjtfir ^ann .Uj. j^jdar. tf ^ann er brepinn 
[iOati. % fi^reinanbi j:ellr i mat manna eOr munngiif. )iaf |7a[ net)fa. €n viQubpr 
^oert «ff (ot a(t |iaf er eigi l)ej:ir at bana orOit)^ er tnenn ^itta. ot j:i|Ta ot jnigla. 
pat (tat eta ej: dUL] 

[(47.) £n ej: tnabr er flabbr i jrioDum eOr utet)ium urn lan0aj:dftu ebr 65 
enbrarnttr^ ot ^e^itir ^ann tieOr. pi (ta[ ^(inn eta ^Qertoitna ^tittx en beqja. netna 
manninn einn. tf mabr berr tlfireinanbi i mat manna. )iat er jijrirboOit er at eta. 
pi ^aj:i (lann (^ritareib j:))rir fer ej: ^ann fijniar. eUa j:ari utliegn fn tf ^ann 
taftar foa menn (li at nUb finnu ot nei)ta menu eigi aj:. giatbi viflir ^inum er i 
fomnum giotbum. ebr ftjni nKta fins meb Itjritar eibi. ebr giaibi .nj. aura ertibi(fu|]i.] 

[(54.) itf mabr tetr brorbrungu fma eba fpflrungu. pi er jiar fiba|l .iij. marta 66 
fett. H^n u|i|i jri jtQi j:rffnbfemi u|fi)[baft pi (tutu j:aQa .ij. aurar filjrmetnir aj: 
tn^ ^oeriu. |ia oerbr mbrt at fetta InL} 

Sn tf mabr i tonu unbtr tonu fma. eba tona mann unbir bonba fmn. pi fetift 67 
^oarttoeggia Jieirra .iij. miirtum. ej: pm verba f(inn at mt^ vHid. .ij. eba ^on er 
bamberri.' I^n )iat ftal oera fionarnitni piA tr (firffotat er unbir. £n e| )iat er 
eigi tit. pi mi fortia meb (leimetoibar nitni ot (tat p6 (lanba jijrir meb (^ritareibi. 

£n ej: mabr (egjt meb jeftartonu finni. )i^ gialbi ^ann nana|la nib jniQr^tti. 68 
0n tf j:bbur miffir nib j:i)rir brubtaup innan )ieirra .|ij. minaba. ot er bam getit. 
tati barn |iat arj: j:dbur fine fem mobir nttri munbi lv)pt. H i flab en^um (ibrum 
temr mabr tii arj:e. nema mobir fe munbi tei)pt. eba ^ann fe meb iOQum i ertt teibbr. 
f n p6 at mabr j:e|li tii ptf[ jtiHu fins, at meb ptf{u (bgmiiU jfuU bbm ^ano til arja 

Jvfr. Cap. 64. F. II. 42. Cap. 6'J. F. II. 43. Cap. 66. F. lU. 1. Cap. 67. F. ID. 5. 
Cap. 68. F. ni. 13. 

>) Saal. () i A&kr. *) SmI. i A&kr. >) iara«6sri — Xe. 6. ittri — Fr. L. 318 ^Idre 

toma. eOfi jrejlar bnibtau^ii ji)rir )ir(far [atar. |ia (toOar )iat etti. )ioi [itiirfi ffat nut 
|ieffu arjfoit 0era m 6ru))tau|] fQwirOa. 

69 |£j: tnaDr 6(6tar ^ ^eiAnar tierttir. (Oa lerr ^ann meO fpifogur e5a mfft 0ons 
in0um. f(i maOr er )idi dlpir ot \imn mann pfar tit titlf. ^ann er foii iitlffgr fn 
manne bant, fn ej: ^ann Dular. hm tartmaDr ifim jijrtr. en tona fatt i Uiil fR 
fa er pe\[i mil tennir manni. ^ oer&r ^^nn at pi itdtnurlidmaOr. ej: ffirffotat er. 
nema ^ann ^aj:t jnjrir [er ^eimetot&artittni.l 

70 I (66.) doa er riO ot boO ItttulafT carbinata er pijii oar fiDan. ot Jdne erti; 
biflupe at rettarbotum meb ititt ^inna ottruftu manna ot bllum togunautum til 5anlUL 
at alt |iat je' er menn jd j^rir utan erjOln Ji6 |fat jeja jiorDunj Jieff jiar fer til 
falubofa ^nertum er nill j:t)rir utan erjrin^ia let)j:i \vi fern ^djubtiunb. ftn tona mi 
geja tiunb ur ^eimanj:erb fmnt. en j:i6rbun0 ur |irtbiun00auta um tiunb j:ranu| 

71 [B6ln flat ei^i ^ejia i tprebegi. pitA jimim berr |ia i funnubag. f n fa er 
^ejr fotn fina i bdnnuDum tibum. p ^tfir ^ann 3i)rirj:arit fotn finnu nema ^ua 
ftioti i j:emecttin0 eba fepifftfing |iaban.] 

72 [M temr \i aptr er tttlergr nar (um triflinrelt)* ot fjejir int flrtpt fine ^ er 
5ann (Tijlbt utan lanbe inna. pi (tejni ^ann litng ot litt gera fit Uenban. en toiu 
ungr ^ajt ibr fI60artau|i.] 

73 [))at er ^if )iribia nibingeoiQ. ej: mabr brepr mann a morbt.] 

74 tf mabr oeitir manni barbaga^ pM ^000 eba jleiri. pi er fa fetr .;L mdrtuE 
en ^itin (tat tala i. mertr at rftti fmum aj: )ietm^ .{L mdrtum. en tonungr ot b^ars 
menn |iat aut er. 

75 tf mabr l^flr mann diar^amri. bcrtt ^onum .tij. mertr. in ej: 5ann pgir 
^ann fiban. bortt ^onum ffirabotum oj:an i en tonungt ot borarmdnnum IdgbauQum. 

76 fj: mabr Ijflr auga ur pj:bi manni eba ^dggr ur. bcrtt ^onum .oj. mertr. ot 
tonungi ot borarmdnnum .tij. mertr. \tn tf mabr t^flr' auga ur ^djrbi^ ptm 
manni er ibr oar einep^br pi ftal ^ann borta ^onum .nj. mertr jijrtr auga fift. en 
.tij. mertr at retti finum .tij. mertr tonungt ot baarmdnnum.! 

Mr. Cap. 69. F. IH. 15. Cap. 70. F. III. 17. Cap. 71. F. III. 20. Cap. 72. F. 
HI. 24. Cap. 73. ovenf. 11. F. IV. 4. Cap. 74. ovenf. 15. Cap. 75. ovenf. 16. Cap. 76. 
77. ovenf. 17. F. IV. 45. 42. 

') Saal. () I Afekr. •) Mgl. Xa. ») (Ba mV — tUf. Y. *) Mgl. Y. Bjarkd-Ret. 319 

ff maOr fjoggr f|drU) eOr f6t of mannu borti ijonum .iij. mrrtr iQrir nMu- "^ 
jSiraborfr (fulu )ioi jpijl^ia ot Istnieje. tonungi ot bvamidnnum .iij. mertr. |£n ej: 
ma&r pggr ^dtid aj: iieim mantii er aOr oar ein^enbr e&a einj:orftr. borfi ^onum ftitu 
fern ^mn ^tftti ^oggoit ^j: ^onum baOar ^mbr eOa baba fvir. m .iij. mertr nib 
tonung of bcrarmentuj 

jil^n q: mabr 5d00r nej: ly: tnanni. borfi 5onum .jij. aurum. m .iij. tndrfum ej: 78 
grdn ji^tdir- ^f mabr (jdogr njra aj; manni. borti .oj. aurum. m .j;ij. aurum ej: bein 
jnjigir. $a(j:a mdrt iprir tdnii ^veria jiorar ^ i dnboerbu ^dj:Oi. en .ij. aura jijrir 
^tieria* aOra. epri jijrir iajl ^tiem. .jij. aura jiirir Jiumaljingr. ^dlja mbri 3:T)rir 
liann fem jiar er n(r|lr. f^ii^fti mdrt jcQrtr f|inn (engfla j:in0r. .iij. aura jiirir ^lann 
fern |iar er nerftr. epri jnjrir ^inn min|fa j:in0r. tax eru \^i\gu iib^rri. $ui ^if 
fama (lai (eiia jrd mejtu' fl| 

if mabr j:eair mann til iarbar eba & jtott eba i (tein eba i \\(iWtQfi. giaibi 79 
^onum .iij.* mertr. lonunji ot borarmdnnum .iij. mertr. 

\£f mabr bregbr fuerbi at manni i)|ir merti. bo'ti ^onum ^ip\ mdrt en mdrt 80 
(j: ddu bregbr. )iar i tonun^r etti i pv{.\ [tf mabr fogar manni fii fin. borti 
^onum .nj. aurum. en dbrum .nj. aurum e; ^ann ^rinbir ^onum fri fer. pi i 
tonungr etti i pm.] 

If; mabr djigar na|ini at manni. d];ar^amri^ eba [pi6t(fa|i(i. eba ^orni ebr 81 
5nej:a. boli [a ^onum .oj. aura. |iar i tonungr etti 1| 

[itf mabr ^letjpr at manni ot nerbr ^ann ^aibinn mabr. ot berr p«A mini i 82 
Ijenbr ^onum. bcrti donum .jij. aurum ej: ()ann dtierjr a j:ram. en .joiij. aurum ej: 
^ann djrgar vi^m. pit i einn er af nar ^iaupif. ej: ^ann |Iir|Iofar. ot forti af 
bomum. pM i tonungr etti L] 

if mabr fegir fit ioflinn. ot eru eigi ^ nifni oibr. pi (tal ^inn ft)nia meb [etfar; 83 
fibi. ot fni j:an9aiiifnL 0n ej: einn^nerr niiir berr. pi er feltareibr ot nejmbanjitni. 

Honur eru pwt .nij. er oega ma um ej; mabr nerbr jpunbinn 5ia |ieim meb 84 
ufdma. fin er tona manne. dnnur bdttir. Jiribia fi)|tir manna, liorba mobir. jimta 
funartona. feUa broburtona. fiaunba ftiu|im6bir manne. ot ^eja baubum fdt. ot nitu 
ndftar pat meb ^onum. in tf etti eru o^ftar fii. pi beri tlnbi nifni tf b(6b er i. 

Jvfr. Cap. 78. ovf. 19. F. IV. 45. 46. Cap. 79. ovf. 20. Cap. 80-82. ovf. 21. 
F, IV. 18. Cap. 83. ovf. 22. Cap. 84. ovf. 18. F. IV. 39. 

») jiitBttna — y. •) ftina — tilf. Y. ») min(lu — Y. «) .liij. — Xh. ») da lf{aT|tavfi — 
Ulf. Y. *) (igi er Mt mellem Klamrer i Xa. Xb. mgl. i Xe. 320 -^Idre 

86 [£^ tnaOr br^fr 0arD manns. gialDl .is. ertoga. rOa ^aUii up|i fettarriOi el 
jpangaoitnL tf maOr br^tr ^6 manns ol Ifftr opit fianba^ |i4 |Ta[ ^antt ibQrolili 
att put er inni er. ot giatbi tonungl ot borarmonnum .iij. mertr. m ^inum ertoga 4 
er pfit (itti. ot 0eri pe ^ane iaj:n5eiif fern ibr tiar. ot gialbi ^Dtm pmlng tr w 
oerbr fetinti.] 

86 1% tnabr taflar o^iini manne eba t(abi eba ^Qeriu^ er ^ann taftan |iat rr 
ojninb. borfi ^onum .nj. aurum. |iar i tonunor rtti i H^ti tf ^ann funtar. foeri 
finn.* ftn tf ^ann gerir at jamni.* )id ligBr rtti t)ib.| 

87 IH^j: mabr l^gr (i tnann um ))at tni!( rr Qann li rtti at frgia. bortt ^onum jj. 
auruttL )iar 6 lonungr eiti ii.| 

88 1% mabr bregbr manni |itii at f\mn n«xi flaj:tar(. eba ribr ^onum tinn. borti 
5onum Oa(|a mort. jiat tx jiottabot ^in ine|la. en ei)rir ^in minfta. )iar a tonungr 
etti l\ 

89 \tf mabr iajnar manni tiib bertoitinbi eitt^oert. pi er ^ann fetr niD ^inn er 
^ann mirtti nib. iajmt tona fern tarimabr .iij. mbrtum. ))ar i tonungr rtti a.| 

90 Sn ^neroitna er mabr bortir manni jniQretti. pi fta( ^ann ninna l^onum iajn; 
abareib. at ^ann munbi ((itt f^ttmiii ot fiitar borfr fer til ^anba tata aj: ^onum.^ 
ej: t^mn ertti fiitan ^(uta mdie fern ^ann. ot ocrri |ieir iaj:nir menn ot nitbi ^ann 
\iti tata.^ ftn tf ^ann nid etti )iann eib ninna. pi er ^ann iajmt M«^r fern abrir. 
p6 at ^ann ^aj:i ;e' bortt 

91 |))at er j:lo(maU.^ tf mabr taOar mann^ ragan ot nej:nir 5^nn i napu da (r 
iltiffgr ot ^nerr peningr f\ir ^ana.l [^ann (ta( tata jruDan reft finn ji)r|l er nib oar 
merit, en tonun^r ot borarmenn jiat er aut er.] 

92 \£t^ mabr bre^br manni ^oinnftu. at ^ann Oaj:i (toiit ot nejmir i najn btr&i 
gripinn ot Ivi manninn er gripinn attl ot maiir foa. pit Jlait grip peim fri pm 
manni. pi er ^ann iiticcgr nema ^eimatnittr itiigi. tn pat er Qeimatnittr. ^ .{. 
mennj:i)(gia ^onum fi( mote ot foeria tneir i bot. en .oiij. menn fanni^ pat. at 
peir 5aj:i pann ^eimetoitt l)et)rban allir abr.j 

Mr, Cap. 85—87. ovf. 30. Cap. 88—90. ovf. 31. Cap. 91. ovf. 33. 
Cap. 92. ovf. 34. 

») 5i)tra' — y- •) «"» — tMf- y. *) fw — tlir. y. «> iUP (|onum — mgl. Xa. ») fait UU 
- Xb. 0) jpi0(ma(tt - Xa. ») {trtmann — IT. •) fanna — Y. BJark5.Ret. 321 

[if maDr bregOr tonu manne. at annar ^aj:t Ugif mtA ^mni m 6onbi ^mnar. 93 
taDar ^ana 56ru. pi tr Ijann iittfrgr ot ^verr jieningr j:ii!r ^ane. nrma ^eimstoitfr 
gL ^oit fall jniQr^tti (itt tr QiO tiar mail tiema ^on oerOi fiinn at] 

\f£f tnaDr fennir manni j:orDaftu(faji. pi tr \i utlagr of ^ntrr penitijr jpiir 94 
10. netna deimetoittr ft)[^l fngi |fal |iat Qi5 annan mala at ^ann fe ^orbam 
I tierra. nema fa einn er )iat fl mU. brigba er ^ann tr ^anb^aj:i af.^ tn ej: ann« 
mabr niffUr )iat. )ia tr ^ann utlsgr ot ^oerr ptnin^r j:i(ir ^ane. nrma ^ann ^aj:i 
mdtoibar^ mini tiL| 

jifngi (fa( liat nib annann mala: pii fialt mit. netna ^ann fe (loUnn ot ^ann 95 
i |iat faft. ^af mdt (Tat ^ann fcrtia er oiO nar m»U. eDigar ^ejir ^ann brepif 
r tonun^d re'tti. in ^inn' ^albi tipp ^(aoebofum^ ej: ^ann mi ptA etti faff gera. 
em Qj. aurar. 0n ej: ptA oerbr at fonnu. pi i ^ann etti af |ii09ia.|^ 

1% mabr br^fr tonu tU foej:m6 af uoiUa ^ennar. pi tr ^ann Mergr ot fl^eUagn* 96 
^on ftal fegia til fatnborgrio. ot niota oifnta fine urn morguninn epfir. Hht ^ 
t fegir eigi fit fambo'grie. pi (fai ^on aibrigi fiban niota nitnis urn |iaf mil en 
I |Ta( fo'tia ()ann fiban ot jrcmbr (lennar fit eiba. in ej; ^on er bli eOa bioOug. 
: t(»bi ^ennar era rijin. pi er fettareibr ot nej:nbaroifni. in tf ^on er ^virli 

ne b(6bu0. ne tiabi ^ennar rij:in. |i^ er fettareibr ot jangaoitni.! [in pw (fal 
m ji eibartat tii. pmn eib a ^on ^dljan en tonungr ot baarmenn ^i^an. 
tan rett il tona at fata ej: ^^nni er miobobif i mann()e[0i*QirrL fern tartmabn ot 

ffal ^on borfa ej: don gerir uQifu fern tarimabr.] 

jdoa er merit, at aHir menn eigu^ ia^nan r^ft i taupangi. daulberftt. ptA em 97 
. mertr. ftitan reft lenbr mabr fern leofingi manne. fa er 0brt f)tTfir jrelfiebl fift® 
ibr dtierr er i)n9ri er m .p. nefra. f^ er umagi. if d^nn banar manni pi flat 
m lara aj: iunbi braut ot ^a^a fi fiff.| [in ej: d^nn fitr um )iat. er 5onum er 
na a braut gerb at logum. pi tr ^ann utlagr ot fi [}6M alt. en jrttnbr |7u(u 
gia tonu ebr umaga aj: lanbi brot at orfetiu.] \5i er eigi er ,pi, oetra. ot er 
)ri. [jinn (fal bngoan rett fata ot bngnan neita. in tf (lann er .p. oefra ot fit 
f ^ann er .u. netra gamaQ. )i(i jtal f}6nn fata (jiiijrre'ffi ot \ni^ borfa.] 

Jvfr. Cap. 93-95. ovf. Zb. Cap. 96. ovf. 46. Cap. 97. ovf. 47. 49. 51. 

>) n dann ^qpir iff — y. •) drim»ft»il)a — X. ») fjtnn — X. *) j:i|Tir — tUf. Y. ») Her 
>ier Y. folgende Bemterkning : "f>ar skipar at bilfe vitta nefni hrerr, sakariberi ok veriandi, nm Wgsmtl. 
I kallar Bjarkeyar tiox }>ad ilittnjrir er nppi skal vera, ef madr Merir mann i nef, edr f>ar ekki hylr 
edr U«di." See ovf. 3r. 38. Fr. L. IV. 4r. 45. •) ot U^. — mgl. Y. ») jiji— y. •) Aani — X. 

««ra tu — tar. x. 

41 322 iEldre 

98 [£f tnaOr i fi af manni. ^niri \m pat n metra eOa mintia. )ii rr ^ann Qtnir 
tiiO jiirir ^%dfluin monnum. ltd (fal Dann (rfia ^ann ;iiirtat6. tn, fiar tr nalr 
gm^r eigi oiO. )ii |Ta( «|lfl tats til botns. ot eip bom at um morguninti f|itir. ot 
nidta oitnie fms. e; ^ann ^(j:ir ti(. H^n ej: ^ann i efti tiL |)i (lal einn rtirie fijiiii. 
tueir toeggia aura, firir ^riggia aura, tn tj ^[pm pmingi er meira m .tij. aurtr. 
)iii er fettareiOr ot jrangatiitni. nema einn vAtir berL pi er nepbaroitni. ilirtit 
|fa[ jorra pi er maOr gengr i gegn (luib jijrir ^fi0j:ii|1um monnum. at ^aim i it 
gialba. eOa ^ftnn j:e(tir a moti eOa bomL tn tf ^ann bpr iagatat ot tetr ^inn elll 
QiO. pi fetifl ^ann .iij. mbrtum viD tonung eOa bo'armenn er bauO pai tat. f j; maSr 
fetr tiiO (agatatu |ifi er jpiarfate er te|t |i^ er lidrtat j:arit en iiigfotn u^|iL edr fortit 
i Hmum. ftn ej: maDr feir ft unban totunu eOr annan neg unban (f^tr. pi ftrfi 
ut fatariiberi jiat j:^ meb utbeijiu ot )itng|lej:num ot nioti pw )ieirra tiatta. at |iit 
^i nar i tot j:eiigif. of beibi bombr atj:arar boms at tata tit (tuibar ot tit fetfanni 
ot f}i\pi meira meb ot ()aj:i )iat bombr. fn tf mabr fiarj: ti( [anbjTtjibar at fortia i 
fdtnarbdgum. pi |Iai (og j^tjrir iob j:e|ta ot [eggia limtarflepu. ot rt)bi ^tiintoeggi 
[in 9itni til bolar ot (lanbi tit [orrra baga.] 

99 jfn tona ein^(et)|i. ej: ^on i mil at fortia eba oeria. |ia biobi ^on ^oerium 
manni er ^on niD meb oitta fitt mal at fatia ebr neria. iapbornum ptim er itti 
dana ebr jebr finum iajrnbomum ej: men* er.| 

100 drti tr enn mielt. ej; mabr fitr i pfum manna (engr en ^ann leigt 5ajl it 
' uoiiium ^ilebonba. pi (fai \ni fortia. beiba (tai pebonbi ^ann Ida ot [tjtia. ot (eggii 

^onum r^n nibr. 

101 [if mabr ^ufar mann utitrgan eba ^eimar. etr meb fjonum eba brrttr. fi^ 
btianbi eba annarr mabr. fa er fetr .iij. mdrtum nib tonung ot bo'armenn. fn $ 
u(^|t er iitiegb ^ane innan borar. pi (tai \i unban jorraft eineibi er tenji em i fjenti. 
at §ann oiffi eigi uflegb ^ana. £n p6 at ^ann aii )iann mann er (tj|t nar utiegO. 
ot lann ^ann eigi )iann mann. pi daj:i jprir fer einaeibi at ^ann viffi eigi ptL] 
\i^n t$ tonungr ietjjir utietgum manni (anb6oi|t pi ftuiu menn jrirba pmn mann i( 
ufetiu. en ^ann er p(s utiergr nib e|itir[parmenn ait til pt^ er ^ann ijejrir bcrtt jnirir. 
ot trtjgbir em )ieirra i millum.| 

102 [ttfx oerbr fiat at gia(btt)ra (tiir i bom ot borarmenn. eba ^erabamenn ot 
borarmenn. um mann^eigi offa eba um annan r^ft niim. ^natti er )iat er. ot tn|r 
[atarfiberi boma. pi (fuiu pivs fitt mii ^(^a er lUiri em faman.] |^ 9^ # 

- Jvfr. Cap. 98. ovf. 52. Cap. 99. F. X. 36. Cap. 101. F. IV. 41. 

») )ii — tilf. X. ' ~~~ BJarkd-Ret. 323 

menn |li(r i dom. pi |fu(u ptir .oj. ^t^st fUt tn^l er fveria tiL^ pi er fireQtt af [^tirrr jirirra manna er ^mgr jijrir 6o&fefa" j:ram. nrma 5ann ei^i a( fortia 10S 
efttt veria. nema ^iisbomDr einir. fii er frtr .ij;. erfogum oiO tonuno of borarmmn.] 

[Urn m^( )iau oD er .|ij. manna domr er tUfeffr i taupangi. of fetr fd er fefia 104 
i at (oQum. pi |!a( fjaM. en f^ er rQj:r )iann donu er fetr .j;niij. aurum. 5aj:i fa 
^i^ er fcrtir en ^iy:t tonungr of borarmenn. of ^a(}ii bominn fem ^Dr lajnt 0n 
]iat jlal a mott fortia. Itn ej: fettr er af iilogum. pi oarOar jieim er fefti (a roj:i)^ 
m arj:a ado till p(i af O^nn riiji. H^j: ai^;! rqjt ^lann dom er af Ibgum er feffr. 
pi uarDar ^onum flitf fem ^inum er fetfl ej: ^ann r^jt fiOan nitni eru urn borin 
pat at li domr oar at (ogum fettr. £f madr r^jx frpgdar. fa er trQQQroji. en ej: 
maOr r^jt lier tnjgdar er eigi eru at (bgum froodar. pi oardar (jonum aSd eftu H^n 
tf madr r^jr pttr frpgdar er f^ madr trtjgdir er ^ann nar arjrfali. pi nerdr Ijann 
eigi fniggroii af meira je en ^ann nerd aiTtati eptir )iann mann er ^ann rtfjr 
frQgdar e^ifir.] 

[€f madr (feiifir iord tonu finni j^tjrir ^ridiungsauta. of miffir ^ann tonu 106 
fmnar nidr fidan. pi nerdr (lilyr (lann arji iardar jieirrar. j:i)rir )ini af] \p9.i eru 
(00 at ftitan eqri |la( ^oerr madr aj: Qendi reida fem ^ann tot i ^elmanji)(0iu.| 

[))af er meeft um ottnieburd. ej: fa madr |fi)(di bera nitni med mannu er eigl i 106 
^ag at bida^ ptimr ftejmu er ^ann )iarj: oifnieburdar ^ane. at ptA mii fe r^ft af 
fortia. pi ftai ^ann foeria eid j:ullan a bot ot bera nitni fiitt fem (lann mundi bera ej: 
5ann oeri pi innan bo'ar er pet mii n«ri fott. £n .ij. menn (tu(u )iar neer vera 
ot fata nifnieburd ^ane. ot bera fidan |ie0ar ^ at ptini |tej:nu temr. er ^ann pai^. 
|Iitt fem Dann bar j;t)rir fieinu pi mi ^inn j:ara brot ot nerdr )ieim^ er fortia |Ta( 
)iat nitni iajmjullf. pi er dann pixf. fem ^inn bari.] 

[^oemifna er madr taupir go; at manni eda brent [lift eda ^unang. eda mioL 107 
fmiiir eda oa;. |i^ ftat pai att iapgott innan fem ufan. £n ej: menn taupa (Iriid 
rDa Urept eda viMii. ot draga ptir eda binum metla. ot er borit um ftrsti fjoert 
ot taupir dagr ot auga nid fit. jiau taup oD ftuiu daidaft. £n ej: menn taupa 
Irrept edr nadmil umsU eda udregin. ot bera i^t'm fit innie fine, pi \^9fi ptir reQnf 

Mr. Cap. 104. F. X. 15. IX. 19. XI. 19. Cop. 105. F. IX. 19. 

1) tiiO — X *) Her tilf. F. deoDe BemKrkDiog: '^ar nefhir BttfHt. eg meina btataunn." *) Saal. 
i AUr. *) Saal. ( ) i Abkr. *) Rettet fra Ae4r.s li<Q«. •) Rettet hertil ira det meningilew ((ii|r. 
T) SaaL rettet fra Af*kr.s ^»i 

41 * 324 ^Idre 

til morQuninn (|itir )iat f\Urt jlsrO tr i tU eigi. Itu tf fisttti rvf^nip, i pi gtnfi 
put tau)] pt^wt a)ifr.] 

106 [$ti4 ^Demifna er tau|i er borit um |tr«fi ^vert e5a UH i miKutiu ptA |Iil 
{au|i f\titrt f^iitm. nrma |iar i)itii|l i ;a(e eOa jrlcn-)). e&a ptir ^aj:i i iniirtri fatiai 
Itr^pt tr ^virfti mdtfl fmn fjlut ftl H^ ej: fjiidll rei)na|t i eOa j:a(e e&a jtsrO ^ittijl 
t )iii 0an0i apfr ^le^ar |iaf Imp. en ^inn ^a(tii up eina eiDl jijrin at ^mn oiffi (ij)i 
fliioQ ne jlm^ I £n tf ^ann mi eigi [orria. ^ialDi .iij. tnerlr tonungi ot 6(rar$ 
tn()nnum. ftn ej: tnenn j:ara meO met rong eOa meO jiunbara rangan eDa oinjara.* 
tH meO fttppur rangar eOa blatta ranga. ^ar (iggia .i^r. ertogar oiO ^urrt |irim. 
fn 5t)eroifna jieff er maOr ^ejir tepf jpala eOa fl«rti, eOa j:dn eOa i mtjrtrL pi ftti. 
I^ann (e|ta taupanatifa fmn fate tit mota. mpi tr ^inn fefr .iij. morlum oiO tonung 
of fiorarmenn. f^ er feibu nema ^ann )iori )iann eiO fneria. at ^ann gerOi etgi ot eigi 
niffi ^ann jtcerft i.] 

109 nil er j:e|tar|ieningr reitiDr ot etti nitni oiOr. fijni eineeiOi \i er fetiii tf f^wn 
oiD. eHigar ^atOi tau|i |ieirra. 

110 [^ueroitna ^lar fern tnenn taupa|t viO e&a fti)ita|t ^ufum eOa |7ipum eDa oOrum 
gripum. pi jiarj: eigi j:eflar|iening tiiO. )iat ftat taupa meD outturn ot meO ^anHfobin 
ot meO ^eimilOartbtum.^ ftn nu i&rajl annarrtveggi pe'mn taupaina. pi (fat fa er 
^alba nid oeria a ^ Domi ot iogum taup fitt. en ej {rti er at ^ndrti tennir fer ptm 
grip. |)at ^eifir a3:giptarj:e'. pat a tonungn^ jH^n ej: mabr tennir manni pat. at Ijanii 
^aj:i tei)pt grip pann er meD r^ni ur aj: ^otium tetinn. pa fijni meO fetfar eiOi ot 
nejmbaroitni ej: ^inn ^^jir ^eimetoiOar nitni tit. en ej: ^(iniatQiOar oitni er eigi E 
pi fe [ettareiDr ot langaoitni.] 

111 [Dara oD n^ ot unotin. ^n^rt fern pat er i n^pnum oDum n^ium ot itnotnuin. 
eOa er pat i annarri obru. ^oatti er pat er. pat ftat alt 5^j:a at ftrertiataupi. bctOi 
minna ot meira taup. ftn Oneroitna er maDr brigDir grip pann er n^r er ot unotinn. 
ot pann er at (trertiataupi |Ial oera. ot deitniibarfatar eru eigi titmetitir. ot iDir maOr 
grip pann. ot tattar fer pi6j:flo(inn. en Oinn taKaft tetjpt daj:a. pi ftat ^ann (e|la 
^ann tata tit mofa. er tei)pt le'jt ^ajia. ot (tat ^ann par niota niltta finna ^nai^ttii 
^onum torn. H^n pd ftat fa er a; laitr leita aura fmna tit peff manna er ^onum fetoi 
ejp \i gripr er brigOr er eigi er ^eimitbartati filmattr. f^n tf \i gripr er brigftr er 
^eimilbartati er titmeeltr. pi gangi f ^ er ^ grip tfftr tit ^eimilbartata fina ot aura 

>) Her bemaerker Y. i Maigen: "m^ske at ae iiimare." *) Stykket fra "^tniUna" staaer pM to Sie- 
d«r i Y. *) Saal. i Afiskr. *) Her tilfoies i Y. denne Bemaerkoing: "^ftmitnarUt ednr 2t(a Mter 

miog Tida i Biarkeyar Rette, fs^ merker iorgun 03 lorgunarmran." Bjarko-Ret. 325 

(inita. en ^etmit&artati til (Iniia aura. tU |ie|| manns tr f^mn fe(5i i fjeimilbartat 

[Si er 0arOr giUir er .ij. aina er 5iiT of fpannar ot nurla (^ jdrOu^ batta. 112 
\m garD$|taOr er. ot otn tneOal (taura ^nera. % j:^(au|t maDr fjiiair garOi e&r 
l^iUIir afri eOa (lelr tomi. [(iti {((rDi fin ot j:ari rettiauff.] 

Iff ^unbr bitr U^^i manna. 0lalbi fd tr ^unbinn i nerft jijrir. edijar fafi ^ann 113 
ot (eggi 6an& i ^undinn ot fe(i i l^onb (jonum. tf ^ann beiDir l^unbaina. £n g: 
naut (fangar annat naut i ^eL eigi btiOir )ia( rr (ij:ir. ej: bctbi n^ru iapgob.^ tn 
t$ annatfufggia er befra. )i4 (tai fa ))af borta er nerra er. ot fe beggia ftaDi iaj^ntj 

[fj: mabr er (toiinn j:^ finu i taupangu i^i ftai ^ann beiOa ranfata mann. )iann 114 
rr Donum er grunr i ^entii ai ^aj:a T^i ^ana. en \i ftai upiii Iiifa ranfat. en ej: ^ann 
ftiniar ^onum ranfata. )i(i ftai ^ann borfa liiopfot. tn ^ann (tai ^aja meD fer .ij. 
I|ii9j:a|fa menn. ot eigi j;Ieiri. ot ^eir ftulu lata ranfata fit dOr jieir ganga inn. M 
g: fjann jinnr etti jafa fmna fieirra er \^vm er (tolinn. )ia er ^ann 5ej:ir ranfatat 
|ia ftai 5ann i annaf finn (iQarti up;]i ^aitia jtjrir orDi ne eiDi. )io at ^ann tenni 
^onum i annat fmn at ^ann ^aj:i (loiit j:^ dana.] 

|))ar er ot fettareiOr ot nejnbaroitni. ej: iQtill annara manna gengr at ^lifi 115 
manna, }jar* er ot fettar eiOr ot nejnftaroitni. ej: ma5r gengr jrd ^fifi manna, ot 
(ligr ^ann i faur eOa fnio.* eOe ^AWgi ^ann fligr* ot jeHir dinn tQ:li i fpor dan9.«| 
[)Sia er )iJ6j: tot \i. ftai Qaja ait )iat er ^ann fiaijr i ot dej:ir d fer. ot eigi berr 
nitni at aDrir menn eigi. )j6 at ^nn eigi ii fer til mertr guQs eOa meira. 0n ej: 
maOr jlelr peningi. f6 er mertr liiojr. til Jieff unj er (i) ertog temr. en ej: )^i\pm pen* 
ingi er meira m ertog Jiat er \^mxi ftelr. )i^ er \)tim .iij. marla |iidj;r. til ]je|T una 
er i etjri temr. en ej: d^ljum peningi er meira en eprir. f6 er .niij. marta |jidjT. H^n 
vf. maOr ftelr tetti manna, fii er mertr Jiiojr.] 

|£n e; ellri mabr ftelr en .niij. netra gamall. gialbi 5alj:a |iidj:afdt j:t)rir )iann 116 
menn til jieff unj'' dfln« ^ P- "f^^^* gamall. ifn g: .niij. netra gamalt bam ftelr 
eOa ijngra. |iat er fjjrotabam." beria ftai Jiat» ej: nilL| [tn ej: jiat tennir jobur 
eDft mobur fmni at jiau totunib. ^i ftulu )iau fpia fina eina eibi j:T)rir.l*® 

[ifj: mabr br^tr ^a ^ ftipi n>ftn>i8 ^^^^ '"I*-* * «'^<' D'JfiB'" W^ F* f^'Pi manna. 117 
gialbi .ij. ertogar jijrir ^uert ]jeirra. |ieim er ffiji i Sii6 ey mabr bregr faum ur 
tangftijii eba tau;]fti|ii. gialbi .ij. ertogar. ebr fijni meb fettareibu] 

») Saal. i Afckr. «) iTii ilifn. — 1". •) W — X. *) finu — X. ») fOa *t. — mgl X. 
*) 9ant — mgl. Y. ») uni — mgl. X. •) JpoTftbam — X. •) )iat — mgl. X. ") Her Ulf. 
X, rimeligTiu som A&kriTereM BefflKrkniiig! "Ortog er minna eon Eyrer." >>) Saal. i Y. {tipit 326 iEldre 

118 V^f ma&r irettr h^i manns of ^en^r unbir t^r. \ti tt |atm fKhrgr ot fjm 
{imin^r liiir ^and. ntma ^ann ft)ni meD fettareiDi ot jpangaQifni. BH 9 ton 
midltar 61^^ o9ru m ^on eijii. en ej: ^oti oerOr fonn at fiou )i(i (uti )ii6j:6r6L eDinii 
ftjni ^on meD [ettareiOi. ej: ei^i mi fatf 0era.] 

119 [f£f maOr (lengr i garb manna ot |le(r M(i eOa l^nonn eOa (aututn. ot verlr 
(efinn |)ar meO [v& miflu at peninga er Qert. pi er fi mertr|)i6|r. larl ^mb mil f« 
annarra piofti. ot rettlauff )i6 at ^ann fe pw barOn] 

120 [£f fiitt oerDr j:^ 1 pfi biianbi i ^eraOa. pit er fto(if nar i tauiiangL en \i 
Ipr^n ^ni )iar lonu en ^ann l^jt ler^pi ^aja. eOr tneOr ijann fer felt nera at Ijirili. 
e&a fegir ^ann fer 0ej:it ^aja. e5a tallar fjann j:o(a pmn borinn i ^enbr frr. pi ftA 
^ann sfta ^ann tata tit mota i taupan^u en |ia j:ari fi^an mil ptirrti fern [00 tnu 
)itii pax jtal ^tierr 5^(11 nerOa fem fjattr narO.] 

121 jUm mann^et^i nin ot um Hll^- P^ f^^^ Mi<^ ^^ (an^ajriillu ot urn 161 of 
il funnubOQum. fem ^eff imidum. ot \ni ffal \i oeriaft er tensl eru i ^enbi < ptim 
t(5um fem )ieff i meba[.|^ 

122 \£f maOr Uggr meO tonu annara manna, jia i buanbi ^mnar )irenna r^u i 
5enni. ot fortl d m6t(.| 

123 jdna er enn malt, e; mabr gi^tir bottur fma eba tonu pi er ^ann giiifa |(iL 
|)fi |Ta( ^inn er eiga ' ftal j:e|la ^enni jtribiungaauta i m5ti ^eimanj:t)(0iu ^enntr. 
[fn ej: ^ann miffir tonu finnan pi ftal ^ann erjmgia ^ennar giatba etti ur pvl^ 
iungaauta. en ej: ^on miffir ^ana. pi |ta( ^on fjaja firibiungaauta fmn aOan. ffniH 
fem eru erjingiar tit eba eigi. ^H ftat nera aUra manna imilli er nti Uj:a pi a 
((i065t er gbr.] 

124 Ifngi mabr ni tyrtaga tau^i taupa um ttienna0i|itir aDar. Doirti tart ne tona 
en p6 at tau|ii. pi ftat eigi ^a[baft.| 

125 [£} mabr l^it^pr i brot meb jejlartonu manna, pi (tat borta j:uar^tti ^inum er 
j:e|ta 5aj:bL ot {ni j:i)bur ^ennar ot ^uUre'ttu £n tf j:dbur er tent ^ana rib fe tii 
at ^on er i brottu. pi er t^ritaretbr iQrir put mil eba gialbi flitt }i fem leimi 
ftr\M ^eiman j:t|(0ia.] 

126 jdlitan r^tt i jabir at tata i bottur finni fem i fii^pm fer. ot foi bribir i 
fi)|tur. ^nfoar ffal bcrta r^ti ej: tona jiirirUggr f^. ot etti optan ot )irifnar er ijon 

Mr. Cap. 193. 126. F. V. 27. 

■) Herefter benuerker F.: ^\k talar am, «e AiXMm Bonda kend bwnetgD, ad ij hucfteyiir akode hiiM 
hennar hvSrt mMlk sie <; reioMt ei tatt, er iij marka tekt vid kong og tojaniMui." *) f* — F. Bjark6-Ret. 327 

frf oiO tominQ.^ m etti apUa, ifUu tr [ion fiOan.) [fn q: maOr sftir mann fats fU 
liiins. ot tmnir ^onum at 5finn 5o|i ont rDftui* ^<^n6 bam. pi |Tat ^ann fQcria eiO. 
8t ^anti (i etti )iaf bam er ^onum er liar tmt ot ^ann er fate jijrir «tp. pi itiii 
j^on fnhtmii af bami finu. m ^ann |Ta( 0ia(ba mertr .iij. jrtmbutn ^mnar j^tirir |iaf 
•t (jann (d meO ^tntiL] |nfma ^ann |iori fueria. at (jann torn atbri^i pi toftu ^i^ 
dmni at )iau nurtti bam 9rta.| 

[tn tf ffffborin tona j:t)rirn90r fer ot oerbr fet oiO lonung. ^ jTat 0ia(bt!)n 127 
6t6Da jtffnbum ot oinum at |ieir (epfi ^ana unbatL tn t} mgi oiD unban tn^fa. pi 
((at 0ia(blDri fe(ia ^ana ti[ ptmar (Tulbar innan (anbe. m eigi ufan. 0n ej: tei)fingia 
manns jnjrirUQgr fer eba jriiie^tftu pi er ^on [et QiO Ifapbrotfinn finn .iij. mortum. 
iajmt 5inn jiorOa fem f)inn ji|r|ta. m \i er li meb er fetr .vj. aumm oib ^ann. etti 
i tonungr i )itii.] |f 6t| aura i mabr i amb^tt fmni ^inni bejtu. ot .ij. aura i 
doerri annarri.| 

|£j: mabr vsnir tonu ^ori. ot mi etti fatt gera. pi er ^ann U[«Qr.\ VZS 

{(f mabr fetr biroietonu [er ot ljej:ir oafta Ui nibr ot genor i liofi i ^oKu 129 
fjmnar. |iar i tonungr bngoan r^tf a. en jtctnbr ei0u retf i.*\ [Itu ej: ^^nn (iggr 
meb ^enni i annaf finn. pi |Ia( ^ann borta fijni finum fiitan reft fem ittr bcrffi 
(jann jrcmbum ^mnar. £n ej: annarr mabr lt00r meb birgiotonu ^ane. pi |Ta( li 
borfa ^onum .j;ij. aumm at r^tfi fmum.] 

IdUir |fu(u eib ibDrQiajl. ptir er i ijonbum ^aj:a. en. blianbi j^rir pi menu er 130 
^enn (lai upp ^aiba orbi ot eibi ji)rin| [0(b (tat ei^i bera um flrffti ii^uiban. m 
tf berr. pi |ta( f^ ftirftota er nsjt nar ftabbr.] 

[£j: elbr temr i Ou9 manne ot er {vi mltill af togi nerbr [i6mm ^errri. pi er 181 
5ann fetr erfOQum .i;. p6 af menu fiottoi innangarbe. m ej: ^ann tie;, ot }i ptir 
eigi (Ibttf innangarbe. pi renna menn tii annann tieg (trettie. )i(i er ^ann fetr .iij. 
mortum oib tonung ot bcrarmenn. ttn [ni (tat tit eibe rmna. at 5^j:a meb fer 
oafnefa. j:btur eba bijtfi eba bo(bj;i. ftn f)rtm er etti ^ej:ir eiff^nerf jiefta. \i er 
fnatfabr: mabr ot er fetr .iij. mortum vib tonung ot bcrarmmn ot reftlauft. p6 at 
^ann }ii fiottni.]' 

[fj: mabr (Tat lita fer oifni bera fit arje. pi (fat fva bera Ififa. af mobir ^ana 132 
car munbi trijpt. ot |iar vim brfibmenn .ij. of brfibtonur .Ij. ot jiar tiar innteijjitr 

>) ol )ir((var W ^on *t. — mgl. ¥. *) m jnrenJr Ac. — mgl Xb. *) Herefter tilf. ¥. folgende 

Benuerkning: "^i talar um drukna menn, hvornin ^i skal heimleida, og am niplan ^eirra, ^d finrt mdtUkt 
i Biorgvinar lognm; tro ef menn hitta i konn drukna og brytnr til icmnis og hefir at Udongii,«i er ntbagr 
og hven mans nidlngur. ^ talar nm Geatfedriimann, bcde i lande og A ikipe, iteDdiir i CMfngL" (See 
Bogeat ByloT, B«eankipan Cap. 2. og Fr. L. EL ft.). 328 Mldre 

affr dter e&a meira. ot |iar oar gri&maOr ot ^riOtona. pi er at (ogutn Qctt ot i 
BiarteQiarr^fti rettum.] 

133 [£f ielenbingr DtrDr bauOr i ^iifum manne. ]jd |fal tata 6f arj:i ^ane til .Qj. 
aura tieginna. tr Si peningar gera etirL )iat (fat ^era j:i)rir bnb O^ns ot ^ajpa til 
alia Io|lnadar n jiarj: urn mtiiit ^ane. m eigi (Tat meir aj: arji ^ane tata.] 

134 [|)effar nauDfijniar fetr Biartet)tarrtttr at maOr |Iu(i ^aj:a urn |Ti|ibr^tt of tirfin 
atgerD. beri mabr fU \m HI flip ebr ^L reibir manni fitjr eba trtr. (iggr unbir ettii 
ot (fftr brenna fit eba b(60 tatr. eba fitr 9j:ir tonu fmni fiutri eba bomum. eOa pm 
manni tr ^ann er arj:tati at. eba jotir bauba aj: ^enbi fer. in t} mabr ^eprir ^om. 
ot neit eigi tit f^nm him, fanni ^ann pi naubftjn a moti pm er ^ann er fataOr tit 
ot fni aUar naubf^jniar.] 

135 [5ni er m«li at ner (tuium mot ^aj:a C^omaameffu bag jijrir iol. ot Ugiit 
iolajtib. en [i (Tai |lanba nifur .iij. 0j: manni er ojiinb oeitt i iotajtiOi i orOua 
eba t nertum. pi |Iu(u autaft ^iipi riiiir allra. /i^rfotnir (tutu (tanba ailar mebas 
iotajtibr er (en0|i. en ej: mabr i \lluUi at manni ot ^tj^ir l^ana eigi ittr f6tt. pi 
(jangi ^ann tit i5(aa|itan meb n^tta .ij. of trej:i (tulbar finnar. pi er net ej: ^am 
jeer, en ej: f«r eigi. ^i^ (eggi ^ann i ^etmingsdoSjit ot ff|li ^ann fiban tate tit fdtnar; 
baga. £n ej: ^inn gengr igegn (tutbu ot tallar fer tengr Hi nera ebr (engr (eigt nera. 
nioti ^ann )ii oatfa finna i fotnarbogum iajmt nerianbi fem fortianbi. £f oerianbi 
judnaft eigi nitni. pi gialbl ^ann fji^u meira. ej: fortianbi traj:bi iotaaptan. fn q 
fortianba jniDnaft eigi oitni. pi |Ta( nerianbi ^atba up^i eibum j^rir. fvii mlKum \m 
fit nerbr meb ^etmingeauta.] 

136 [5rti (fat bcrargiaib gialba. if .ij. menn eigu i^t einn. gialbi bubir eitt 
bo*ar0ia(b.] ^ 

137 D^pna|iin9 (tu(um ner eiga minabag )iann er )iri^r oifur em tit )ia(ta. (^ialn- 
ttiri jtai nej:na {lingftejniu j:ri^ba9inn jnirin )id (lulu aUir menn fcrtia. jrridtfir menn 
ot luQfiba. firiii o&|in (tat (joerr mabr ^aj:a. (tiiilb ot fpiot ot i)jri breiba. fn QiO 
Ouem 9ri|] )ienna (iggia .ijr. ertogar ej: i (torfin 

138 ||iat er enn mstt. ej: ^ro(T (^(Ir mann ebr ^unbr bitr ebr naut (langar.^ eba fvin 
5o90r. pi (tat \i fegia lyt^enbie fer er i^ Ifn ej: eigi Qerir foi pi ^tfir ^ann fvi 
atinn fem mannobana. ej: ^ann er beibbr dbr.| [0n tf ^ann er eigi beibbr iqrir 

Jvfr. Cap. 138-142. F. V. 16-20. 
') fUnjT — Y. •) %i |la( ctjiQtntM fegit ftr — JIT. BJark5.Ret. 329 

jiml. pi i 5inn etti & pm. en {d rr jpimt ^aits. rr 5ann er |(nt til] jItU |Ia( jara fd 
na&r er ^unDr ij(j;ir bifit. ot beiOa bdanfta er i^unbinn ^ at ^ann fatt ^unb liaim of 
Uo9i i banb.* ot feU i 5onb )ieim er bifinn rr. fit ej: fjann gerir eigl fni )ia er 
frm ^atin ^aji fifi(j:r gert er ijunbinn 1| [H^n (3: ^ann toeOr nei nibr. ^albi jijrir 
i^rif ar eibi jxftir f^tteri ptim iij. miiti. tn e| ro|T (Qjlr mann eba naut fUngr. leifi 
ii til er f(ir fill ot geri ur flitt fern ^ann QtH en ej: fimn Mr elgi (au|l er ^tti. pi 
er fern ^ann ^ajti fie^ gert.] 

|dv(i er ot enn^ mttll ej: mabr e(r' ^unb annare manna (engr en ^il(j:an 139 
miinab. pi %rgi|t ^ann nert ^ans fern fme.'^l 

j^iat'' |la( nera fiiiff^iii ej: fi fpilUri^. ijome ot ^oje ot )ir(r(9.|<> 140 

[f n ^oeni elb er mabr ^ejir jejlan. ot jeHr ^ann i pi ot er eibrinn Aunninn. 141 
pi ftat arj:i ^ane ^aja pmn eib aj: \\tnbi fer j:oTban i .%, vilum forrum epf ir ptA er 
^ann er jniUfiba. nema |iarl)a(b9menn oUi jiirr fffftafl urn fiat mat.] 

ttn tf blianba nerbr jiat jijrir at ^ann bre|ir Jirffl fmn til baube. pi |Ial ^ann 142 
fegia til fambo'gria. |ia oarbar ^onum ptA aDj etti. nema nib gub. ^n tf O^nn 
gerir eigi fna. pi er ^ann morbingi r^ltn 

[fj: menn etia|t nifnum i ^rir tappa [atar eba fpetfar. um l^natti mil er ptti 143 
rr. ebr ^ejrir annarr .ij. niftum jramar eba jleirum. |ia nejmi |ieir |iegar i (leynu 
.|;ij. bombr f)ina gegn|tu ot ^ina eljfu innan 3:T)lti0. pi er dngnan put ^aja jr^n 
ill I meb )ieim. fej; ^o^rr jieirra. fn fa er eigi niQ nejna. liti fitt mil ftn pux 
.jij. er til eru nej:nbir nirbi nitni |ieirra. finiirt fem |ieim Jitjttir jijrir gubi r^ttligra 
oera. ot ^i^i \i fitt mal er jieim f^ni|t at rettara ^aji. ej: |ieir nerba allir i eitt 
fdttir. tn ej: pi (Tilr i. ^a^i pt\x fitt miil er j:teiri oerba [aman. ftn ej: allir 
oerba iaj:nmargir. pi ^aj:i )ieir fitt nil ej: ein^oerr niD or annare jidrunetjti )ioi til 
0ub$ (Tiota y^xvc ftrttar fatan at )iat mal fpi|l off re'ttligra ;ijrir gubi. tn q [er; 
^narir talla|l rett ^aja. ot ftiota |iQi fil guba ur dtiarumtQeggia j:lotti. |ia fe (Tipt 
mill i mibiu i funbr. |ini er pi ftilr i. tn )ioi er )jetta mil gert. at opt eru iO 
nitni oj:fab yt^m lappa [atar. ot latr ^inn liblaufi^ mil fitt p6 ^ann ^aji rettara.] 

[tn ej: umbobamabr tetr leigu. ot lafr eigi lanbabrottinn j:a. pi beibi lanbo; 144 
Drottinn leigunnar. ot [0*11 meb )iing|lejiiu ot eigi meb ^eim|tej:nu. tn tj. umbobamabr 

Jvfr. Cap. 143. V. Xffl. 24. Cap. 144. F. XIV. 1-3. 

>) V'f' 4 (w« •< ?l8t"« «W(I' •)""*« *t4 (fT — y. (paa aidste Sted, see Not. 6.) •) ot mn — mgl. Y. 
>) #9Bir — Y. *) hunbe — tiir. Y. >) (li — r. •) Capp. 138—140 staae paa to Steder i Y. 

') Rettet efter Fr. L. fra det meniRgslose "\ifl laujl", der findea i y. 

42 330 ^Idre 

Dular at ^ann ^aj:i oiO umboDi tetit pi (larUii faga (anDsbroUina. nema pni al rios. 
at ^inn ftini meb einaeiOu m umboD ^aldi .iij. urtr. ot fiii():teUt (y: fiban. fn 9 
tanbebrottinn eba umbobamabr anbaft« pi 5albi arbarmiU fiOfltw ot (si ejp nalr 
ftrr a| (anbu )ii ^atbi umbob .iij. vrtr. nrnia ^inn anbift j:t|rr. pi er vmbob (ii\ji 
tetit aj:. £n ej: utnbobsmabr tortrp^QQir jri^tiXi tanbebrottino. pi ^9fi arji eiai 
Dttni til ptfi tt [oeria Did at pat ^u&^ hwm vera fatt pi tali ai3:i oib. Umboba> 
mabr |Ia( etti let)j;a ot (liljx i tirtia fiott ne ^aga. nrma ^a^^ mdra m (cifitmbtnir 
md leqia. nema ii fe tanbebrottine til.] 

145 [naum^oalr * er einjijnbr Qaulbi. £n ej: attborinn mabr ^ittir. pi i ii ^H^ 
er j:innr. £n allir minni ^uatir eru einiijnbir iri^tfum manni ^oerium. en br6ttiin 
i tf pvttU j:innn Bn tj. ^rmabr temt ei0i til. pi ^aj:i ^ann bcr^fl til fiinge. ot beri 
)iat ^onum oittii um. H^ aSir |ieir ^oalir er l^blterrir eru. pi flat boba irmanni 
ot bubnbum at lieir toml til at ;imt H^n ^ ptix toma eigL pi liggr l^inum ei^ 
nib er j:e|li. ^6 at utfliti. fn ej: ^nal retr ut iijrir jpimt ot eru ei^i j:e|lar i (anbl 
)ii gialbi \i er j:innr .p. mertr. nema j:eflar flitni. pi liggr etti oib ej: fumar ere 
j:e|tarnar i lanbl.] \^i |7al j:efta ^nal er jinnr. ot ^aj:a ^innanba [pit. ^ann fill 
^f^a |Ii|) ^labit. jiat er liolr fe .i;. alna ^ langr. ot jiii^ur borb jxi till ^nim neg. 
ot dlaba \ni miot fern dann nill at eioi fbtltii. tn tf f()ttr j^tirr en pax temr friit|ta;R 
fern it^r tiar jTamflaj:n. pi a ^ann etti a;. £n linnanbafpit ffal (tera nibr jra ^omi 
ot a|itr i \itHL ot alt til beina inn. H^inn mabr (tal i fl\p fitii oera. ot 5aj:a eini 
ar ot auflrter ot eina )iiliu.| 

146 \pi er jiriiir tiitur eru til Jonameffu ot .nj. nitur til j6la. pi eru fetoer dB 
deil()0. at engi mabr |Iat i felner annare j:ara let)j:i9lau|l. fn ej: mabr er jninbinn i 
felneri manna i ptim tiitum. ot fetr ^ann fela 1 neri manne. pi oerOr ^ann fo^ ptx 
|)iojT fem i buri mann$| [at (lulbi. H^ pt{\ i mebal. pi ^egni menu felnrr fin fvi 
fern menu ^egna eignir finar i lonb upp meb Idgum. en rkbaugi ej: i j:err fiban. ot 
lanbn^m filj^rmetit. ot fela aDa er ^ann tot I neri ^ano.] 

147 [£f mabr jlelr ertog eba ertog meira. pi er fa jiiojr. ot )jiujT uerbr ^oerr mabr 
aj: blobugri brib ^oerri. nema ^unbi. 1^; mabr gengr i annare manne atr ot ^e|ir 
Oann i brottu eitf binbi' ebr jrleiri. pi er ^flnn Jiiojt.] \in ej: mabr (lelr minna 
en erfO0. f^ er forj:9 mabr ot fibru. geri ^onum geilar ot tafli ^nerr at (litu er tiiD. 
tomi ^ann braut fem f)ann mi ot eigi r^ttnamr fiban. f n ej; minna |letr en )ioetfl 
pi |lal \i ^eita f)oinn um allan albr fiban. ot eigi bngnan r^tt i fer.| 

Jvfr. Cap. 145. F. XIV. 10. Cap. 146. F. XIV. 11. Cap. 147. F. XIV. 12. 

>) Saal. i r., f. K«jpnf|tia(r. *) .v. tina — X. •) DeDoe Lteiemaade: (itt tinOi, er ndentrM ri«- 
tigere end Fr. L.* ti|t luntinn. Bjarkd.Ret. 331 

[f£f ma&r U^ft un&ir t^r manna »{ bntfr. ^ i \i $ngomi tUt i fer. Bvi tf 148 
Dr gmgr i (autagarh manne rda f|oann)arft. [i (i eigi i fer )id at mmn 6fri efta 
|li. eOr tati oil fU (y; ^onunu] 

[Sf maOr jrtrr af neg fmum. ))d mii fata a| ^eijni |iat er ^roff efi fiar. m |ii6jT 149 
pinst at ^ann ^aj:i ndttut i 6raut.] 

\in foa (7a( fettareiO oinna. ftanDa |7a( i miOri tirtiu.* ot fiaja fattara^ i 150 
hi ot Qinna Ivi ei&. 1tej:na |Ia( ^autba fej;' tit fettareiOar.^ eOa btmdr ^ina 
tu tf r(0i mi ^autbar tiL datariberi (fat mj:na ^iiy:a odtta. m oehanbi ^a(j:a. 
^aj:a (inn aj: ptim .vj. m annann ninafta viti. (liift ^inn |iriOi ot .iij. a&rir 
itfir mmn. jierr er tunni |i)90ia jijrrr orOi ot eiM.| 

l^neroifna |iar fern ftjlftarei&r |Ia( nera ot nej:nl)aniitnL pi fta( fatariberi nej:na 161 
):a ti^tta en nerianbi ^^^ ot ntpu jjv^rr fina wiftt |ie0ar eiDr er ;e(lr. ot 
na fjauiha 41 i J^^'i <l)<t ^o^i^ir Dina 6e$tu ej: ei^l eru ^aulDar tiL fodrti (tutu 
nej:nt)ir fataDir ne fijiaOir. tvi (Ia( ^ann ^aj:a aj: |ieim .|ij. en toi ndnaftu 
I fia(jT ^inn 3:imti. en ptir fiau^ fiOan jtiaifir menn ot jniQtiOa. er fjMQm tunnu 
U itirir orOi ot ei&L i^n j:i)rir aitariegoiii ftuiu menn fneria ti)():tareiO ot ^a;a 
Tu66t i ^endi fer. i^n ej: einn tiiittr j:e(Ifl |ia er jaQinn aDr eiOr.| [0iieri i 
iu&ura jlaj:. ej; eigi jarr bot.] \ftiti ^nem ftai bioOa tit ^eimilia ^ina er ^eijra 
L ot bio&a .iij. n^ftum jnjrr. t$ jibr&r e&a j:ia(I bannar eigL en .n. nittum ej: 
rdr eda jiall bannar. ^tr^ fem pnn er ^eima eOa eiguj 

[0fl ftai ^aj:a ^eimiatniOamitni er |iat mieiir. at maOr riOi ianb e&a fiegna 152 
)an tonungi. iirmaOr flat eigi msia pit in fieirra. Jtem ^eimiatoiDamitni ej: 
nir tonu manna, bottur e&a ft)|lur. at p«r iiggi meO manni ()9rum en eiga. eda 
i iittefdr. if maOr tennir manni ^oinnftu ot nej:nir i grip, ot i f\mn ti^i (ii\jx 
n i pvi mii'i. pi er p&i j:ib(maU. nema ^ann ^aj:i ^eimisttiiOarQitni tiL if maOr 
:(ir utoeOieorD uiO tarl eDr tonu. pat er utiegD (iggr ttib. ot nerOr ftirftotat pi 
[ p6 jnillretti upi old )]ann er merit nar oiD. at ^inn jirri fit utie^O meb ^eimios 
Oamitni. nema ^inn eigi at (bgum fotn a |itii miii. pi er )iar etti r^ttarj:ar i pm 
(L ot \tii |Ta( um bd jibimsii ot jmDre'ttisorD.] 

[H^ ^oeroitna er menn taupa faman iagatauiii. pi ftutu menn tatajt i ^enbr ot 153 
na tiitni viO. en |iau taup ftai bH ^atba. in tf \i nitt etti ^atba taup er feibi. 

Mr. Cap. 148. F. XIV. 13. 14. Cap. 149. F. XIV. 15. Cap. 150. V. XV. II. 
p.lSl. V.IY.8. Cop./5^. F.V.23— 26.Hk.37. Cap.f33.F.\.iO., som hemed kan suppleres. 

») «iD ni8ri tirtiu — Fr. L. ») fait - X. ») \tt — X. *) fetfarnOa - X. ») fw — X 

42 * 332 ^Idre 

|iii bnOi ^inn taupe fine, ot bio&i ^onum utrO. ot Udgi tiiO riti fj: ^ann ^eUir. ot 
fod tf ^inn niD ei(|i ^ajpa taup rr tetipU. pi beiDl ^ann nrrDe ot 6ioDi ^otium trap, 
ot Usdi ^onum riin oiO tf ^ann ^elDr <i. ot f^t^i f)tiatttti(0$i Qitni niO fitt mil] 

154 [Urn aQar jriirjIulDir tr rlOar toma fiL lid |7a[ rinn fQrie fpia. furir foe^gii. 
en .iij. Iiriggta. I^n |i6 af fi it metre, pil temr eigi meira til en l^ritereiOr. fn 
^oer er menn taupa fantan (aga taupi ot t^rit(ar); pi fta[ aptr ganga ojrtala en 
jtatn vanfala. per fi( er ))eir Oajaft reffar fb(ur tiiO.] 

156 [0oi er m«U ot uppfagf i logum manna af engl |Ia( jnjrir oOrum tata trto^ 
ne er(O0 meira. tn tf fetif verOr. pi jTal pnn er i j:ara epfir meO oittum ot 
beida u( fine innen nsfta minaOar fiDan ^ann fptjrr. €n ^inn jijrirtetif fotn fmni ^o 
at Oenn (i(i (aujl. 0t ^elDr A ot ^ iiggr rin olD. ot p6 jtjrirtetit fotn finni fern iOr] 

156 |i0n0i (tai fegia jTuib i gard bauDum manni nema ^ann f^tifi mini tlL' rn eii|i 
flat eib foeria' jtjrir bautt brioft. nema par at eine er fTKt er i bot tiirrl| 

157 ' IJjef er oitaje' er j:efl er jijrir nittum. ennat pat er maOr iitar p)nr looDu* 
oittum. pribia er menn jeftafl ^onbum faman. ot fe .oj. menn aj; ^oiretnedgia ^enbl 
ot ait pat er bomr bormir manni. fiat er nitajie'. ot ej: manni nerbr pind fteint. ot 
borma menn obrum manni j:^ aj: iibrum i )ioi jjin^i. |ii er^ tiitaj:e'.| 

158 [ifn foi ftal nitaj^e fcrtia fem aQar ebrar ftulbir. beiba ut prifuar of po jwlt it 
um fmn fe. ot (eggia rin oib t$ i ^elbr. ot |tej:na ijonum tiing. nema ^inn tegui 
flej:nu er norn L lirineetting innan limtar. ot ej: |ieir fettajl pM |ii er net. etUgar 
flepi fo'tianbi Oonum pin^ ot nioti par aUra natta finna. tn ^inn jredjl at oom. 
pi ^albi ^ann upp flulb ot fett nib tonung. fiitri er ^inn^ ^tjx fot tit. |irimr morfmn 
nib ^oeria utbeijiu. ^oirt er beibir um fmn eOa optar. eKigar poti at|or. en bombr 
ftDtbir tii atj:arar. H^n um jiirfotnir allar pen- er eigi mi at tagatejti fo-tia. ot em 
p6 vittar tii. pi ffat tit beiba ot teggia rin oib. in q i delbr. flgrni ^onum 
|iin0 ot nioti par nitna finna. tn tf dann niQ pi eigi tuta. |ii j:eri bimbr at 
^onum ot tati a; fjonum f^ilpi meira. ot rinbaug tonungi.] jl^n ej: pen* eru ftulbir 
er eigi^ eru oitni til. pi ffal flej:na ^onum ^eim til {lingflejniu ^ ot ping fiOan. tn 
^ann eigi tofli toi. luti ffulb eba oinni Ibgeiba. ebr bo-nbr j:ari at ^onum ot tefi 
f^ilju meira.|^ [H^n um fpell oil er menn gera um jenab manna, ot fni \tw fem ji 

Mr. Cfip. 154. F. Y. 42. Cap. 15S. F. X. I. Cap. 136. F. X. 23. Cap. 157. 
F. X. 19-22. Cap. 158. F. X. 24. 

>) Bt fjtnir «(. udentvivl Skrf. f. fn ^ ^(tttr i. )ii *) vit. — X *) mgi flal ot cit) vimu — 1. 
*) ^tt — lilf. X. *) ^onum — Fr. L. neppe rigtigt ■) tigi mgl. I Fr. L., viatnok origtigt ') fiii«: 
fl^ft — Y. paa aidste Sted. •) Stykket fra fn tjp \im U. staaer paa to Steder i Y. Bjarkd-Ret. 333 

fpiKir Tfi. |ti |t^i drim (i( )iin9(t^u ot |iin0 fiftan. ot iiix 6rr8 manneoert i. 
fn rj: fQti er jrtfrir. )ii da(bi ji)nr toQeiOum. e&a borti fern menn mefa. 0n rj: 
5ann ttiS ^nirtL )ii jrari 6(mbr at ^onum ot fati )iat ot \^i\^ meira. m fi fetr 
6au0i tr eigi jitrr.] 

[^tiar rr tnmn (eg^ia ^mtir fmar faman. ot mi .mj. mmn aj: ^oirdfuegdia 159 
dtfibl \ii ftal a(f fod l)aU)a ^ \m Um bormhi. 0n ^ j^ n* left ot tiifu nilffar )iaf. 
)iii (let )iaf aU ^atOa. fn frt)0Oatittni. ))i> rr (letiftngaroUni tr. |ia( (ta( maOr 
(jatea ibijrgD fuffugu tirfr. m fiOan er (^rifareiOr upii yti )ioi af |iaf mill er foi 
|omf af )iat er ur Qdffa ibtirgO. f n tau|i9D(itfa aQa aOra |ta( ma&r ^atba ibi)r0O 
tiii oetn en U)i|i jt^ )it)i ftieri ^ann einti. af )iaf mil er foi jornf. at )iaf er ur 
niffa ibiirgD.] 

|Um6oO fiff (laf engi maOr tneirum mannl ji af meforDi ne af burOutn ijetbr 160 
m Ijinn er f)<inn i fotn eba oom viO. jnjrir ufan fdtnir tonunge eOa ertibi(Iu|id. H^n 
ejp annann tieg b^Dr. |iii ^eiir ^ann ji)rirj:arU miiU finu. \^TiM, fern ^ann i at oeria 
eOr fortia. ot ;di fer {jegar utnboDemann rr ^ann |ii)tti|l |iurj:a. ^niirt fern ^ann rr 
fiiitr rOr ^rid. ^oiirt rr ^ann grtr' rDa )iarj:. innanjnjUie rOa ufan.| 

l^aufbr (tat fata af r^ffi finum .iij. mrrtr. tn )iaOan orj; liriDiungi rettr ^otra 161 
mannd upp ytk ^aufbl ot fnti )inerr.| 

jH^j: maOr tfynar manni Dib berenbi.^ f)orr frm fu^ rn T^i tr )iat<^ jniQr^ffid; 162 
orb. rj: ^inn |Tir|tofar. gialbi ^aulbstnanni .iij. mrrtr. irbomum manni .ij. mrrtr. 
rrta {irgni .j;ij. aura. (rtifmQia fijni mort. ot fni Ijinn firibi fati mort. 0iytmrftt ^ 
(fat jnillrttti ^nrre manne ntma |it)rmf(amanna. ot .iij. figir |imin0a i rpri ^nrrn. 
^oilrf fern grngr urgit ebr falif. £et)fm0i .oj. aura ej: ji-elfiebt ^ane er gert. eUigar 
d&ypa mort.| [Jl^n ej: mabr tallar mann fannforbinn. ^ er jnillr^tti.] \tn ty mabr 
iejmar manni nib uj;a eba nib ^ejl eba nib eittfinert tnitinbi |iefftt)n9. pi jlat ijiilji'^tti 
uppi nera. tn ej: menn mfflafl iQa nib tba^ gttiafl. }fi |Tal orb orba dtjpna.|<* 

[tlDir mmn rr ganga ^ufa mrbat qt rru rigi )it)rm|Tammn. ot p6 ^tiiir ot nitia 163 
rigi oinna. {id rr ^nrrr |irirra fttr .iij. mi)rtum. fni tarl [tm tona. H^n drmabr tba 

Jvfr. Cap. 159. F. X. 28. Cap. 160. F. X. 29. Cap. 161. F. X. 34. Cap. 162. 
F. X. 35. Cap. 163. F. X. 39. >) Stykket fra Cap.» Beg. »taaer paa to Steder i Y. «) }i»t — Fr. L., rigtigere. ») jwir — Fr. L. 
mindre rigtigt. «) SfffuifiiUli - X. «) fa - Y. •) Jar - Y. ») Sia^mdit - X. •) ot - y. 
•) Capp. 161 og IflS itaae i aabeabar Modaigche mcd Cap. 47, og ere deifor rimeligriis knn ved en Uagt- 
aonhed her komne ind fra Landitloveo. 334 iEldfe 

annarr maftr fati )ianii manti meS ^iUum ot ^f^i iU Ithiga. m jnmbr Uiifi ^m 
.iij. mbrfuttu tba ^inn finxjiii \tr er fiangat jiorrOL] 

164 []0j: maOr (^|lr l^roff unbir manni jr\rir jtatnan fdOuL gialDi .nj. aura, m ^^ 
mort jnjrir a^tan foDut. m ^\friiii tf ^inn j;ellr a; 6ati. fn q: ^ann frrini|t Tfi 
tr \m ^ann O^li fii^ l^rt. t): r<^ oitt fnit j^rtr iiei%; 0n tf f^mm ftt^iir eigi un. 
)ii li {ommdr etti d pnl 36fnt tr diaUi q: mntn l$|lr ^ro|f utiDir tonu fmt tarlmamit) 

166 [ttii er fua malt, af ^uerr maOr |Ta( (idljt r({Da jiirir j:^ finiu imttim Hann 
in(i i finu 6nDD((|i fitia. ot fni tona [nti tarlmaOn] 

166 [01 |imll ttmr i ibrO manne e&a 6^. |ii (Tat fiann gtra jtrlfiebt fi(t )iaf tr 
niu nalfa ^ b(. ot (lera il ot nf&r. |Ta( attborinn ma&r ^bjniO > aj^fra. m fla|i> 
br6tfinn |Ia( fata ^itetaufn aj: ^alfi ^onum.] 

167 04 er ^in jijrfta lartetia. er ma&r reiOir j:e(tar|iming. pi tr ^atm (eigir fer lar. 
ot Ijaja tiiO )iat einn Hit. H nittr jTal [mi at orOi tvr&a. et fi at ^atin niftli 
)itr j:e|lar|itnin9. 

168 |M (j: maOr (fell i taupjbrum. pi gerir ^ann fit at d^tu' fiiojl $ont« 
ffal rata toD. ot 6r«Da ftal toD f)an6. ot tata Dun. ot b^na. pi |!u(u aOir ffi|ianr 
Qtra ^onum ^iiu ot (lanba tu^ nega. ot (tat l^ann renna til (logo ej: ^ann mi. Ii 
5uerr )ieirra manna er )iar er. pi (Ia( ta|la jleini eOr tej:Utie(i e|itir ^onunu en Hoen 
|ielrra manna er etti tajlar. pi tr ii [etr Ai. erfo^um. H^ |iaf ffal i bijgdu lanUi 
nera ot triftnu. 'pi f^tflr \i |ii6|r retta rejfing. Iiiggi l^ tf ^ann ma. ftgi (lal Ijaini 
Oaj:a (loUt minna en til ertogar taoaeorie. |iat eru .iij.^ atnlr niiOmi(6.| 

IV. 

Brudstykket paa Pergament, i Cod. Am. No. 315 fol. 

fitt I|crfta3c iqip j:amiiaRiia l§^\^. 

169 $0 tr f}in jtjrfta jarfstia er maOr rsDir jeeftar |imninng. )ia er ^ann Ittigir [er 
jar. oc ^aja viOr |)a( Kin vat $a tiafr fca[ fua at orOe cueSa. ec fa et ^aim rirUiiii 
ptr jttjtar iienning. $t) er ainnur jartertia er todr uattar ero ner. tf )ia \d[r a 
noccot )ia fcu(u fiffir 6era nitni umnu |)a a [a jar fitt ^ffimitt er tatit ^^t 

Jvfr. Cap. 164. F. X. 41. Cap. J6S. F. IX. 20. Cbp. 166. ¥. IX. 12. Cop. 167. 

nedenfor Brudstykket IV. Cap. 169. 

>) Saaledes i Y. ttUl(a — Fr. L., npaatvivlelig rigtigere. *) Rettet saaL efter Fr. L. fra AttriflMi 
^tfiiD, der ei giver nogen Mening. ') Baade her og nedenfor rettet i BIrg. i Xa. tiJ 00tii; gito — Ii; 
gilttt — F. «) Saal. baade X. og 7.; maaakee dog Skrivf. f. .ij. Bjarkd-Ret. 335 

Sn n ^in prWm larftrtia. er mtOr htr tioDti fit a fci|i ut oc fialdar meO. |iaT |iat7 
sin nafr tiiO at orra g |ia fddr a noccot |ia a fa Qitni at bera umtiL )ia er )iat Qar* 

at [»(ium ttftit. $11 er ^in j:iorOa jpartfftia ej: maOr 6er fma Hi fctpd. ot 

iii00i)rdiL )iar |iai3: sin nafr nt5 tiera. (| |ia fdOr a notcot pmn rr [ci|iar. ot ^inti 
rr tscr. |ia fcal fa tiitni umm bera er natrenn er. Itu ero j:arta(tiur altar talbar upp 
at biarcffiiar rette rettom. 

§naxt )itt fkif tt i fntt tt f9tt. 

$ti|i put er aufa |iai? )]rim fmnum a tusimr ti^nom. )iat er tatt at bianenjar 170 
rette rettom }(rrt i jparer. nema fliparar mil (ecare Uta. 

Vnm ]iat (t fl^riwtOr atll fktyi ntt lirgdta. 

d ))sim bffgl er |li)ritnaOr Hid fli|ii finu ut (crgQia. pa ftutu aDer fllparar tit 171 
tOma. nema |ierr nauOftiniar ftannbe jijrir er taibar ero i biercatjar rette rettom. en 
litrir ftt0i ti( nauOfijnia finna er |iat mat (eigu. ^n f^vttr )iffirra manna er ^«iD 
er. ot i^ir ftennbr. ot tcrmr ^ann leigi tit ffipe abr en rdbr fe rubb. )ia er ^^nn 
f«tr Xi. (trfogom. 0nn {legar er |iar tcrmr ftut |lamn fem abr niffi jtammftamiu ot 
Corner flamn a IffiOie. |ia a fltirimabr aQa (a:i0u fma. nema ^ann nili bettr gort 
^aj:a. ^oatte er aj: ffi^ji tiarrbr. H^nn ^ocer {ittirra ^ffiKa manna er fibar tormr en 
au(t mat tome tit ^i^ne. pa er 5finn feetr .i;. errtooom. ot tf ^mn tormr fibar enn 
tiaSbat er. |ia er f^mn fatr .i;. eertogom. itnn ej: allr er sin mabr. |ia er fa fstr 
.i;. aurum. 

$9(nit rrrtOn mtnn era. 

))«ir ero j:iorir rsibu menn. er et oil Dbr tit fagia. i£in fa er ^tiiiir i (lamne. 172 
a (liomborba gramme. £n annar i 5ouub bita rumu jramme a batborba. tn fa 
er ^inii |iriOi er ^nilir.i jlamne ajrfr nejl jl^rimanne. fnn fa er ^inn jiorbe er recr 
i rumi unnbir tiinnb afe. ot ^oiiir a batborba. |ittir dgu at gittta ailra m»(a. ot 
at fortia doeer fem ^uilir ti(. oil meol dp )]Sir at giata a ffipi fem 0iaatt)ri i tau|)« 
annge. jnirir |iQi at ftprimabr a emndan mann at fo>tia nema eein^uttrr Qeerbr fa utir 
Of ^riotr at aDer tiurj:i tit gannga. pd ftai ^ann i j:Dr|lu gannga. ot alter ^anum 
jrijlgia fiban. 

ymn pat Ifvatix firkta nnl fknln {tirtii. 

$stta moK oD )i»u fem a ftipi tierrba. )ia a (ttjrimabr fjnij:. en 5&fetar ^ol^:. 173 
nema )3«gn giQbi fe. )iat a tononngr. pw fem fieeir briota butta (Inn at ^etiiu. ot 
er triflinn tononngr. a^tjrir pm at oil fotnar moQ sip rsibu menn at fo'tia nib 
bmiigiu fporb. ot daj:a ftioDb raubann uppi « meban |iair liggia nib lanb. fnn 
meban )ittir mego (rigi (annbe na. pa er mot tieeirra nib figlu. fem oib bnidgiu fporb. 

>) Saal i Mbr. for far? 336 iEldre Bjarkd-Ret. 

on pm moll rr pttir fetfia fin a mi&d fiau ma tti^i riujra. tm OH |iau moD rr 
ufatt ero. tr )iffir (oma i tamittrtir. pmi a tononngr. |iaf ^c^itir faoiuertin rr Uggr i 
borar manna logum. 

|$tr fir0tr til. amn Pit|i|i Itrfttntiii. 

174 ty mmn (e|la fti|i fift. |ia fnilu l^afr(ar biOa ^at):an manaO i)rcra Daga r; 
bolanOe rr. I^nn ej: |ieir riuja fd)] jn)r. )]a riu^a {leeir fdpan unblr fttirimanne. p 
ti(l0r )iaim f(i(t uiOr fern [og^ ero. 

Vrnw Imt. Cj: nienn rinna fripann. 

175 % 6u(ti rr bunbinn. oc fti|i or 5op lagt |ia rr fa fircr. jiorom figu marti. 
rr jnjrjl rt)j:r fcipann unnbir |li)rimannr. H^nti |io at l^ann riuj:i jtjrr mn joiU [(i|iat 
fr. oc ^ffuir ^ann |Oft fin a. rn ^inna ^ucrr. )irim mornim. rr fiban gemngr aj: til 
)irff rr f(i|i rr u^crrt jnjrir (ibe farar. €m ttm^u rro fiair finfir. rr fiban oannga aj. 

§9tit vff Ikall l)irfi«fc iirri aartlr a fktft. 

176 Brrd tuorb [cat ^tniia up i |lamnr jrammr. oc j:ara i^tr at [dpi a ftiomborbi. 
fft^i oc j:(r(lar oorb feat ^ctjpia nib figtu. annar rr fa fitr. m annar fa er fpimnir. 
oc jrcrra aj:tr at fd|ii a jliornborba. 

177 ^apar auftr feat ^erjnafc a butcabrun. oc j:ara jramm at fcipL digUnngar auflr. 
oc ra tiorb feat ^a^iafc a fig(u a bacborba. oc lara jtammat fdpu annar fa rr fitr. 
rtin . . . IV. 

Den aeldre 
Borgarthings- eller Vikens Christenret. 43 Af denne Lov findes tre Recensioner, der afvige formeget fra hverandre til at Forskjellen 

lader sig anfore i Form af Varianter. De meddeles derfor her alle tre fuldstsndigt: 

I. Texten aftrykt efter Pergamentscodex No. 78 qv. i den Arnamagn. MSS-Samling, hvor 

den tilligemed Jons Christenret, Sverrers Christenret, Bergens Bylov m. m. findes skreven 

med en Haand fra !•}« Fjerdedeel af W\^ Aarhundrede. Den er her betegnet . . . i. 

Efter denne, eller rettere en mindre noiagtig Afskrift deraf, er Hannes Finnssons Udgate af 

1759 CTentanien historico-philologicum circa Nonregiae jus ecclesiasticnniy quod Vicensinm mt 

priscum vulgo vocanl") aftrykt. 

Sammenholdt med Pergamentscodex No. 1642 qv. i det kjobenhavnske store kgl. Bibliotfadis 
nyere MSS-Samling (Codex Tunsbergensis)^ hvor den tilligemed den nyere Borgar- 
thingslov, Hirdskraa og en Msengde andre Sager findes skreven med en Haand fra 

Istc Fjerdedeel af I4<*« Aarhundrede. Her betegnet B. 

Fremdeles med et Pergamentsblad, indeholdende Cap. 5, skrevet med en Haand fra omtr. 
Slutningen af det 14<le Aarhundrede og indbundet i Cod. No. 68 qv. i den amamag- 

nseanske Samling. Her betegnet C. 

De betydeligste Afvigelser i Hannes Finnssons Udgave ere ogsaa anforte og betegnede H. F. 
H. Efter Pergamentscodex No. 31 oct. i den Amam. Samling, tilligemed den nyere LandsIoY 
m. m. skreven med en Haand omtrent mellem 1320—40. Christenretten findes her paa 
to Steder, den storste Deel, der omtr. svarer til Cap. 4—15 i Rec. I., bag i Bogen; det 
mindre Stykke, der svarer til Cap. 16 og 17 i Rec. I., paa en Side foran i Bogen; om 
disse Stykker oprindelig have hort samm^n, eller ere Brudstykker af forskjellige Recensio- 
ner, lader sig nu ikke afgjore, dog synes det iorste rimeligst, da det ene Stykkc ikke 
indeholder noget, som ogsaa findes i det andet. I det forste Stykke^ mangier idetmindste 
eet Blad, og meget er ula&seligt formedelst Slid og Fugtighed. — Begge Stykker ere her 
aflrykte saaledes, at det stdrre, der indeholder de Capitler, som ifolge I. sees at viere 
de forste, er stillet foran, det mindre dcrimod bagefler, uagtet de i Codex findes i den 
modsatte Orden. 
III. Efrer Pergamentscodex C. 15. i det stockholmske kgl Bibliotheks MSS-Samling, hvor den 
tilligemed den nyere Borgarthingslov m. m. findes skreven med en Haand, overmaade lig- 
nende den der bar skrevet ovenanforte Codex Tunsbergensis, ja maaskee endog den selv- 
samme. Det 3^je giad fra Begyndelsen er bortskaaret, og ved Enden mangle ogsaa eet 
eller flere Blade. I. 

^er Offjt m|iiii9 Dome 60H 

x^ liann tr gangft ftal.' 

J|ft er uij^aj: (ag^a iiarra. at auftr (fulutn lufa oc genas Irijli rtrtia lirliur^ ot 1 

tmne menn. /crDa |taD bam ^usrf er boret uarOr i )imna ^«im. trijtna oc UD 
tirliu fiera nema |ittt aim tr meb orlum&fum er aUt.' |jau jTu[u mtjlil a |jaim 
marine* er erid^i ma«* tnofter matt ^eroa. ^atar ^orj;a i fa (!aD. en far i ^aljlatt. 
^afa meDal ^«rU. naffe a briofte jramme. tafjnar a bainum jraman. augu * 
ajpfan i nafta. ^ayir f«ld naijrar'^ ot* ^unbj Oaj^b. |iaf j!a[ a jorne jrorra ot rofijrft 
lieer er ^uarfe gengr' ijir men ne j:enaOr |iaf er jrorue ^ina iffa. tlu er Jiaf bam 
annat er tittrfter birlp^ boref. er •» bfifljr ^m er anlifa ffop* * jfulbu*^ jiat er ollum 
tnonnum ft)nt af fa tnabr ma fer tei^i mater ej:(a po af uagfm uen-DL |ifff |Ia( tafa 
oc fie firtiu bera. lafa" primfi^na. (aggia j:irer firfiu bijr. ^afe Oin nanafte niOr** 
tiQ p«f{ er onb er or. )ifff |la( graqa i ttrfiu garbe ot biDia jrirer fo( pttfi fern bffjt 
tan. (ata uerDa af |i8etrri uon er gub uU. 

Vn gnSfijrtar $t Piifli' at aanSf^n.'* 

ttti |fal bam ^uerf bera fit ^aj:nen9ia < ^ fa talmabr ' * ot fu tona er dera ma 2 
QuOfijiiar uiD jaOur barna ot moDor. Ho Ubr opt at barne a uerg^um uti fua at 
^att er ^ <^ tilD bau&a. aj: jfufu |iau tfteOe rsttia.^^ mata tafmabr j:irer en tona a^fir. 
ni^a bam a najm. et ffiri )iit i najne j:a&ur ot funar ot anbana ^fflga. oc mcela 
fua )irt)fuor. Bhi*^ {afmabr rstia i (ooa fer. ot fata up rata fm meb fiumafa 
jringri. riba t troff I trifmu jlaO a briop^ ot miQim fitrrba i nafar ot tn^ru ot i 
Oiarfa.^3 €$ nafn er fua mitif at )iau meg^o bam i f|t)Ua.^* )ia ftad b(rt|j:a i 
lirnfuor 01 I brepa^* ot iirpfuor af orbom"« tueba. fn tf aigi er fua mi)tit 
oatn. pi |ta( talmabr riba a meb ^mbe finnu oafne^^ ej: uatn er. bog ej: bog er. 
fnio ej: fnior er. fio ej: fior er.^* Hu uorba ojt lltlar lip brajjiar. |Jttff bam 

Jvfr. Cap. 1. 2. G, I. 21. F. II. I. E. I. 2. 5. 6. 

») Overskr. ingl. B. ») firfiu — B. ») nema ]iaf fe mrt ^leim (rrti)inStum Sorrt — B. *) tiwa — 
tilf. B. *) |la( — B. *) augun — B. ') tieiua — B. fetareifa — H. F. •) (5a — B. 

*) ganga — B. •») n — mgl. B. ") anlit (fap — B. »•) ftuRiu uwa. — B. i») {lat Jam 
flat fit firfitt int. oc — B. >«) niBr — mgl. B. ") Saalede* A. f. fltfl. «•) Ingen Capitelafd. i B. 
") fiajmengar — B. ••) (armaST — B. her og ndf. ••) ]iat er fjeft — B. ••) tiQntia — B. 

«•) )ia (fal — *. ••) iriolle — B. «•) unttir nafar i onirun oc a iBiar. — B. ••) af *am Ma 
liar i l)i)(ia — B. »•) (f. iam linjlfuar i Brtpa — B. «•) fua at ortt — 8. •') «afnt — mgl. B. 
«•) tit — tilf. B. 

43 • 340 Mldre 

^iamar uii) at ucrrDr boret fuitf fiK tirfiu. |ire|le |fu[u pm fffg^ia fma ftirn. ot> 
tf pm ^aua fua at orDotn tueDet \m (aU^ er i reffr manna )ia jlal {irejlr ]inmfipi 
Ji«f bam. |ia f^ttfir Jitt(» ftirn jniHa. fnjom manne Jiarj; ftifuor i natni* bitju. 
i^ (j: )iau meg^o ffi(|i muna af Oerrma reef jirer ptf^. )ia munbu )iau sigi retf at 
mata ij:ir bame. pa (lat |ire|tr jlira p«ii^ (Tim jnitru Ito ej: bam anbaj a |i(rtrri* 
Iffi&u meb f(ifri lllrn fetn nu er fatt^ pa (lal )ia( graoa i tirtiu garOe fua fern iireftr 
5aue (firt 

Vm ffng|0t han* fc abi|t0O t hant.' 

8 (iJriOlonoT ot drantonor ffutu iiera uiO fengjor ^uerrar lono iil* 6am er" 
jrorQt oc ^uerua erigi ji)r i^ta en )ittr ^^ua (ad^t )3(e( at ^ ^ moOor briofte. fn q 
bam er^^-anbat er menn toma tiK 5^nar annaf fmni. oc ma |iffr a fea ^" ^anbi 
(tab eba banba. er |i8et * ^ tuirtf eba fuerjrt oc merfer ^on i oUi. )ia ^ffittr mober 
morbm(ie at barne finu. ^on ^eejrir jrirer^orf jie oc jribi tanbe oc (aufum oijru j»re 
a (anb 5e^il)it oc tome aUiri p«tr fem crijtnir mm ero. |)ui er ^eeibit morD uctrra en 
crtflib at ;iri j:are( er |ittff man) fafo ^^ er f^mUn boi|r. H^n ej: l^on merler «i$i i 
uiti* ^ )ia er menn foma tU ^ennar gande tiD fcripta nib prejt oc borte mp ft jim. 
ttu ej: mabr bpr i eeinmane abmm monnum jriarreJ^ oc ucrrbr fua brabom boret 
at aifii ma tonom*® foma uib fengjor fono. oc** ero )]au .ij. a;in ^iun*® oc 
gmgr af bame. pa ffal jraber ^afba i oc mober oc jfira ptd bam (lim fieeirri er nv 
er fait i reffe manna oc ftifia ti^i ^iuna (a^^ fit [|iui ^(elbr. j:Drr m>* barn pttim 
b(ri)i ^ffibif. tlu jTaD fona ^uer ^ava bam fif ulb briojl fer m^i fendr'* raJj. 
jpaftur octiQ ^innar firibiu. fn ej: bonbe ^mnar^' mecfer af ^on (fall bam fit a| 
briofte fer^^ lata oc ^Hijir ^an tuanrifi ^^ fua mitif af fona ^ane nill erigi at orbon 
5ane lata. |ia er l^on ffect mortum .iij. aj fmu erinu ft. tn ej: ^an gar^' ffi]|i 
^fffbr en ^on. pa ero )]au b(rbe fettf mortum Jlj. aj: b»d0ia pmna jre.^^ 

4 Uv ero j:iorar^<* (ag^a ftajnur at bera bom fiK ^aj:nen0iar a .{ij. manobotn. 
))au bom er j:o'bb ero tcjrfir jola bagO (tin Jtirjlft' ))ftu flufu ffirb uera^** |iaf(^« 
ffjpfan. o(f |iau er {lecr icjrfir ero j:(rbb flufu ffirb uera af Jo^nd nafu. on |iau er p«n 

Jvfr. Cop. ^. G. 21. 22. F. II. 2-4. 6. E. 4. 7. Cap. 4. G. 21. F. II. 5. E. 8. 

•) o( — mgl. B. ») tatat — B. •) ]ia( (igpir — B. ♦) uatti — B. »> ]i8tt — mgl. B. 
•) >irini - mgl. B. ') mttt — B. ») Ingen Capitelafdeling i B. ») j)w «• — tilf. B. »») WrtV 
— B. «') i ^ia — B. »«) nu tr (arn — B. »») annat Quart — tilf. B. '*) er — tat B. 
•») fat — B. '•) mrttr i uuiti — B. >*) i (ri)man( jpra attrom monnum. — B. '•) tono — «. 

>•) ot — mgl. B. »•) ]iau fuau ftiuna — B. «») [fioan. Jtioar er — B. «»> llu |l. fona (igi tM|«t 
bam uiti irioH fer jtcrOa — B. *») Qninar — mgl. B. *«) frr — mgl. B. »»> tumriti — «. 

*•) JOT — H. F. »') en (J At. — mgl. B. «•) t)m late flgsnur ot itra torn til |fimar. — Osvnkt. B. 
»•) Jiriar — B. »•) a - tilf. B. una — mgl. hos H. F. Borgarthings-Christenret. 341 

igplir ero j:(rb. (lulu ffirft nm at tnit^iets nieffo. OH pm tr Jior ttjfiit ero j:(rb 
(lulu IfirO nera at ^inni ^telp iola notf. H^qv niO (ag^a jlapu ^ucria ^ .iij. mertr. 
f n tf fua (i&a allar [ag^a jtffjnur a( maOr (tt(r ffigi (tira barn fit |ia oecrdr bonbe 
JttiOin aj: bame fmu. ^an ^ajriT lirerfiort je oc jriOi (anbe oi laufum ofi)ri. j:are a 
(anb Oaibit )io tiill ^ati eeigi trifUn uera.* 

Urn natan |ifft ptm jptrtt bofttt er at tts.' 

no |Tu(u mm ^uaftf eta fumfa tie fuiba.'* da mabr m^ ffr fuaita ne^' fuiba. 5 
^ati tr \ttdr .iij. mortum (lijptiJ Bonbans bott f«tr }\rtr ^ tono ^ane oc bom oc 
5iun^ anauDig^. f ti ej: ^an a [un .{oiij. vfffra gatnlan eba |iui erlra ^an (faU bcrta 
annarf bot j:irer fit fr boffer ^ane a f[«ti [u^® rr allia cr ^on (fat borfa ^inni .iij. 
6ott jirer fit oc fin bom.* » /(rDcr bonbe ge ftf ttigi fua marga > * oc gcjr l)an 
fuiba at eta |ia er ^an \ttdr .iij. mortum jrirer Ouem |ifrirra. p«i f^miir * ^ aU 
fuiba 14 er fua uarDr baut at ai(|i danga men^ ^anba nert tiH*^ jCi00r jrmaDr 
man$i<> uti a ^eribi*^ baobr adum monnum iamnrr. tiD (tat granna teiba*^ oc lata 
fea. tf^^ p«m ftjnij man} ^anba uert a )ia ffa( tciganbe nt)ta^® l^nm uib rob^* 
granna finna. H^j: )ierim ft)ni} eeigi ntjtanbe )]a ftal tciganbe onpta. fty mabr nptir 
pttn fmala^^ er fua oatbr baubr )ia ma biftupe armabr geoa ^onom fot tiU tijritar 
ttib9.*3.ej;24 oinj aibr''* at jniUu )ia er ^an fi)p fatar.^* ej: fa jrattr^^ |ia 
5ffitir2 8 ^an fannr at fot. fffdr .iij. m'ortom.*' tlu (faC'o jiat alt eta oc ni)ta en 
fua ocerbr bauft at manj ^anba oert ganga tid. brejlr a ^ale i bafe. tuirtir ttaue. 
wjfd i tioDre. Udjr baut i (labu brunni. j:<rttr 3:irer j:iolbm.»i gengr j:irer jillbri** 
manna. Iffibir mabr a iff tij:0Tan. fpringr fialjt*» a funbi. bar biom. bilr oarg^r. 
oierbr jrirer ^ojrs gange eba ^oma. bita ^unbar ti( ^^^Uar. [put ffaQ att nt)ta.'^ Itn 
a mabr»* tu aina. uorbr fu fnibaub.** (jma ffal ni)ta. ftn ej: ^an a .ij. Uggia 

Jvfr. Cap. 5. G. 31. F. U. 42. 43. E. 26. 29. 

>) hina jpi)r|lu — B. *) Itu ero mm jporttter oc Fjaia tTi|tin (ttn aOan. nu )iurj;u mat mennanntr alltr. 
li«T |lut« f|uat(e ffta fueita iw fuil>a. — tilf. B. ») Om tiot aUo fuitUa o( fuittJa. — Overakr. B. «) nu Ac. 

— mgl. B. tttt (luttt frisnir mttn Ijuartc — C. ») cr — B. •) cSa — B. C. ') fiQPrt — mgl. B. C. 
H. F. bar Ted en feilagtif? Oplunning af Forkortningen: f(r. *) ^an oc — tilf. B. C. «) oil — tilf.B. C. 
■«) 1^ ^an a ftoKor if teiU ftr. )ia — B. Sua igp bottnr Qant vt Qsima i^IftU (u— C. II. F. bar ogsaa aflsti 
i eet Onl. ■■) 5iun. — B. C. '*) attri jpcrtic (ontic fua merga gafla — C. sigi indskudt, men igjen 
ndraderet — B. »») ff — B. ") fuiftaOt — C. ") tiiHtr — C. '•) man| — mgl. B. 
»T) (siOum — C. »•) |t. taOa granna oc Itrita — C. «») f n ^ — B. «<>) nijlra — C. *») raft 

— B. *») )ieim fmata — B. Jim jtmab — C. «») fot lit. tijritfar titii a l)ann jpiTir af (lanba — B. 
fof. liritfcr (titl a (|. j. at (tantia — C. ««) Qenom — tilf. B. »•) qp ^an tiitnai — C. «•) fi)n fata 

— B. C. »') j;«Ij — C. »•) tr — C. «•) tf fa *c. — mgl. B. »•) fttitu m«n — C. 
»») fioir. eda brtt — B. »«) gilBru — C. »») fprmgir fialjjuer — C. »«) ets — C. [Tlu