Skip to main content

Full text of "Norges gamle Love indtil 1387; ifölge offentlig Foranstaltning og tillige med Understöttelse af det Kongelige Norske Videnskabers Selskab;"

See other formats


3? mMU CiAMLfi LOVE indtil 138 7. Ifolge offentlig Foranstaltning og tillige med Understottelse af det 
Kongelige Norske Videnskabers Selskab \ udgivne 

Vi* 

ved"'' , R. Keyser og P. A. Munch. 


Forste Bind. 

Norges Love ældre end Kong Magnus Haakonssons Regjerings-Tiltrædelse i 1263. Christiania. 

Trykt hos Chr. Grondahl. 
184 6. Sl*/ C(,C> , <? ['^ Z'?'^ Fortale. Idet undertegnede Comniission herved fremlæg-ger for Almenheden 1'.''' Bind af 
Norges gamle Love, anseer den det fornodent at forudskikke en kort historisk 
Udsigt over de Skridt fra offentlig og privat Side, der have fremkaldet dette Verk, 
og over Maaden, hvorpaa de forberedende Arbeider ere blevne udforte, samt derhos 
at gjore Regnskab for de Grundsætninger, hvorefter selve Udgaven bliver besorget. 

I Aaret 1830 androg nu afgangne Professor G. F. Lundh for det da samlede 
Storthing paa, at en Udgave af de gamle Norske Love skulde foranstaltes paa 
offentlig Bekostning. I Anledning heraf bevilgede Storthinget under 21'!'^ Juli s. A. 
en Sum af 1500 Spd. een Gang for alle, nemlig 500 Spd. aarlig for de tre Skatte- 
aar fra l"'/^ Juli 1830 — 33, hvis Anvendelse til ovennævnte Oiemeds Opnaaelse 
overlodes den Kongelige Norske Regjering, hvem Prof. Lundhs Andragende tilstil- 
ledes med Anbefaling lil hoieste Opmærksomhed. 

Regjeringens Departement for Kirke- og Underviisnings- Væsenet, hvem det 
paalaa at foie de nodvendige Foranstaltninger for denne Sags Fremme, bevirkede 
en Comniité nedsat, bestaaende af fire Universitets-Lærere, for at tage Sagen under 
Overveielse og derom afgive sin Betænkning. Da denne Comniité faiult, at den 
paa Statscassen anviste Sum langtfra ikke vilde strække til Dækningen af alle de 
med den tilsigtede Udgivelse af de gamle Norske Love forbundne Omkostninger, 
henvendte den sig til det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Throndhjeni 
med Foresporgsel, om dette vilde yde Foretagendet sin Understottelse, og erholdt 
af Selskabels Direction Tilsagn om et aarligt Bidrag af 250 S'pd. i 5 Aar. Den 
Plan til Arbeidets Udforelse, som Commitéen fremlagde, befandtes imidlertid af 
Regjeringen ikke at være iverksættelig med de forhaandenværende Pengemidler, 
og Foretagendets Paabegyndelse stilledes derfor for det Forstc i Bero. 

Da Storthinget næste Gang samledes i Aaret 1833, og det blev samme nied- 
deelt, at Regjeringen, paa Grund af Utilstrækkeligheden af de til Udgivelsen af de 
gamle Norske Love af Storthinget anviste og forovrigt forhaandenværende Penge- 
midler, havde fundet det utilraadeligt at træffe Foranstaltninger til bemeldte Verks 
Paabegyndelse, besluttedes under 24'!'' April, at Regjeringen skulde anmodes om 
paa muligste Maade at fremme Samlingen og Udgivelsen af de gamle Norske Love IV 

mctl (lo Sunuiior, som til dette Oiemed allerede varo anviste. Ifolgc denne Anniod- 
ning kom Foretasrendet paany under Ovorveielse, og da man havde bestemt sig til 
at benytte don nf Sloiiliiniifel anviste Sum til de fen- Udfjivclsen nodvendioe For- 
arbcider. nemlig- til Afskrivning- og Collalionering af de gamle IlaandskrifliT af 
Norske Love ældre end 13S7, og det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 
Tlirondlijem havde erkluM-el. al det til Undersloltelse af denne foreliibige Deel af 
Arbeidel vilde yde et Belob af 600 — 800 Spd., medens det forbciioldt sig med Re- 
sten af det tilforn lovede Bidrag at underslollc Udgivelsen i Trykken, naar dertil, 
som haabedes, senere de behorige Blidler bleve anviste, — saa skred Regjeringen 
til al fciie Foranstaltninger til Arbcidets Paabegyndelse. Ved Kongelig Resolution 
af 27'!" August 1S34 bestemtes, at undertegnede daværende Lector Rud. Kcijser 
med Bistand af undertegnede daværende Candidalus juris P. A. Munch skulde ud- 
fore de til Udgivelsen af de gamle Norske Love fornodne forberedende Arbeider. 
og for delte Oiemed begive sig til Danmark og Sverige, hvor de gamle Haaiul- 
skrifter, som maalte benyttes, fandtes bevarede; — samt at en Commission, be- 
staaende af Professorerne Sleenbuch, Ilersleb og Lundh skulde sammentræde i 
Christiania for at fore Overopsynet med Ar])eidets Udforelse. 

I Mai Maaned 1835 paabegyndtes de furelobige Arbeider af ovenmeldle dertil 
naadigst udnæ>vnte Mænd i Kjobeiihavn, hvor det betydeligste Materiale maatle soges 
i forskjellige derværende videnskabelige Samlinger: det store Kongelige Bibliothek. 
Universitets-Bibliotlieket, Geheime-Arcbivet, og fremfor alt i den med Universitcts- 
Bibliolheket forbundne Arnamagnæanske Samling, hvis rige Skatte maalte betragtes 
som den egentlige Hovedkilde. Bestyrerne af disse Samlinger ligesom og ved- 
kommende hoiere Autoriteter mOdte Foretagendet med udmærket Forekommeulied. 
og i Lobet af Aarene 1835 og 1836 bleve de i Kjobcnhavn værende Kilder benyt- 
tede. I April Maaned 1837 begave derpaa de samme Mænd sig til Sverige, hvor 
de. mOdte af en lignende Forekommenhed som i Danmark, efterhaanden benyttede 
hvad der for deres Arbeide fandtes i de i Stockholm, Upsala og Lund værende 
Samlinger. Da Munch kort efter Ankomsten til Sverige blev udnævnt til Lector i 
Historie ved det Norske Universitet, og derfor i Lobet af Sommeren maatte reise 
til Christiania for at overlage sine Embedsfunclioner, udforte Keyser alene de til- 
bagestaaende forelobige Arbeider deels i Sverige deels under et kort gjentaget 
Ophold i Kjobenhavn, hvorpaa han, da Arbeidel, forsaavidt det tiltrængtes udfort 
udenfor Norge, var fuldendt, i December 3iaanod 1837 vendte tilbage til Christiania. 

De saaledes udforte forberedende Arbeider bestode, som allerede ovenfor 
antydet, i Afskrivning og Collationering. At afskrive ethvert enkelt Stykke af det 
forefundne Materiale var hverken hensigtsmæssigt, eller engang muligt, uden der- paa at anvende en Tid og Moie, der langt fra vilde svare til Udbyttet. Hvor der 
nemlig, som Tilfældet er med mange Love, især den nyere Landslov, findes af een 
og samme Lov Codices i et betydeligt Antal, af hvilke kun de færreste fra Spro- 
gets og ludlioldols Side ere characteristiske eller specielt mærkelige, vilde det have 
været tidspildende og overflodigt at afskrive hver enkelt; on Beskrivelse over Codex 
og dens Egenheder i Almindelighed og Anforelse af dens Afvigelser i Form af 
Varianter paa Afskriften af don Codex, der paa Grund af sin Fortrinlighed valgtes 
til Hovedcodex og derfor blev heel afskreven, maalle her være tilstrækkelig. 
Imidlertid blev dog herved den storste Forsigtighed anvendt, og i alle Tvivlstilfælde 
valgte man heller at afskrive for meget ond for lidet. Saaledes blev i flere Tilfælde 
meer end eet af do vigtigste Ilaandskrifter af en Luv heelt afskrevne, og denne 
Fremgangsmaade blev stedse anvendt, hvor Ilaandskrifterne af een og samme Lov 
frembode saa betydelige indbyrdes Forskjolligheder, at de maatte ansees snarere 
som fra hinanden afvigende Recensioner end som blotte Afskrifter af samme Original. 

Afskrifterne bleve forovrigt tagne med den mest samvittighedsfulde Noiagtig- 
hed. Saavel i Ilovedtexten som i Varianterne blev Originalens Bogstavering paa 
det omhyggeligste gjengiven, endog Feilene, der dog bleve bemærkede som 
saadanne. Forkortningerne bleve oploste, men betegnede ved forskjellig Skrift, 
og hvor der var Tvivl om don rotte .^laado, hvorpaa el Ord skulde læses eller en 
Forkortning oploses, blev Stedet anfort i Margen i Facsimile. 

Til Benyttelse ved Beskrivelsen af Codices og for i sin Tid lithograferede at 
ledsage Udgaven bleve fuldstændige Facsimiler tagne af enhver benyttet Perga- 
ments-Codex. 

Eftorat den Deel af de forberedende Arbeider, som egentlig omfattede Ind- 
samlingen af del til en Udgave af Norges gamle Love nodvendige Materiale af 
Afskrifter og JævnfOrelser, paa ovenanforle Maade var tilendebragt, blev Fortsæt- 
telsen af hine Arbeider, der skulde foregaao i Christiania og nu væsentligen bestod 
i Ordningen af det Samlede og dotles videre Bearboidelse for Trykken, overdraget 
undertegnede Professor Munch under Overopsyn af fornævnte Commission, i hvis 
Personale imidlertid var indtraadt den Forandring, at ved Professorerne Lundhs og 
Herslehs efter hinanden indtrufne dodelige Afgang, Jusliliarius i Sliflsoverretten i 
Christiania J. Chr. Berg og daværende Professor juris U. A. Molz-fcldf vare komne 
i deres Sled. Minidi var sysselsat med bemeldte Arbeide i de nærmest paafolgende 
Aar, indtil deels Mana-el paa pecuniære Ilja'lpemidlor, deels Commissionens virk- 
somme Medlems og Formands Prof. //. Steenbuchs Dod i Aaret 1S39 bevirkede 
en midlertidig Standsning. Arboidot optoges dog igj';n i 1844, efteral Professo- 
rerne R. Keijscr og P. A. Mnuch vare blevne udnævnte til Conmiissionens Med- VI 

Icniiner osr havde paalairct .siij i Forpiiinnr det lil Udifivelscii nærmest horende 
Arboide. CoriTCluron al" Trykiiinij;oii tliMUiiidcr iiidlicratlrt; ojj da Slortliinjjol i 1845 
bevilirodi' do fornodno iMidlcr lil med Kraft, al sa'llr Vcrkels Udgivelse i (lantf. 
kunde der endelig- skrides lil dets Oilenlliijajorelse ved Trykken. 

Oet. iiele Verk. der skal gjengive Norges ældre Love, forsaavidt do endnu ere 
forliaandeu, i Original-Sproget, er beregnet paa at skulle udgjore fire Bind. Del 
1'.'*=, som her leveres, indeholder de forliaandenværende Norske Lovo addre end 
Udgangen af 1203 eller Kong Magnus Ilaakonssons (Lagaboters) llegjerings-Til- 
Irædelse, fra hvilket Tidspunct en ny Epoche i Norges Lovgivnings-Væsen inaa 
regnes. Del 2'^-^ og 3''!" Bind vil komme til at indeholde de under sidslnævnlc 
Kouge og hans Efterfolgere indtil Kong Olaf Ilaakonssons Dod i 13S7 udgangne 
Love og Forordninger. Det 4'.'" Bind endelig er bestemt at skulle meddele Beskri- 
velse over de ved Udgivelsen benytledc Codices med Facsimiler, samt maaskee et 
Real- og Verbal-Register. Hvert Bind er beregnet paa al blive omlrent af samme 
Storrelse som nærværende, og del hele Verk forhaabes at ville udkonune i Lobet 
af 4 — 5 Aar. 

Med Hensyn til Indretningen af nærværende Udgave maae vi tillade os at 
bemærke Folgende: 

1. Ved ethvert Stykke, hvoraf flere Codices findes, er i Almindelighed een enkelt 
udvalgt og lagt til Grund for Ilovedlexten, medens Afvigelserne i de fivrige 
ere anforte som Varianter; kun hvor Variant-Codices vare altfor afvigende 
til at kunne gjengives saaledes, eller de fra Sprogets, Indholdets eller Ældens 
Side havde noget sær 3Iærkeligt, ere de vedfoiede in extenso. 

2. Texten er noiagtigen aftrykt efter Afskriften af Hovedcodex, og dennes Bog- 
staveringsmaade aldeles bibeholdel, hvor et godl Pergamenls-Haandskrift eller 
ogsaa en aldeles paalidelig nyere Afskrift af et nu tabt gammelt og godt 
Haandskrift er benyttet. Hvor mau derimod, som f. Ex. ved den ældre 
Frostalhings-Lov, Bjarkorelten o. a., har niaaltet benytte nyere Papirs-Af- 
skrifter, hvis Beskaffenhed tydelig viser, al Afskriveren ikke noiagtigen har 
fulgt sin Original, men vilkaarligen forandret dens Retskrivning, har man troet 
at burde restituere denne, saavidl det lod sig gjore, saaledes at man enten, 
hvor Retskrivningen viste sig blot at være i mindre Grad forvansket, har 
berigtiget den efter den Analogi, Hovedafskriflen selv antydede, eller, hvor 
en slet islandsk Retskrivning fra forrige Aarhundrede var anvendt, har i dens 
Sted optaget en saadan regelmæssig grammatisk Skrivemaade, som den nyeste 
Tids Undersogelser have godtgjort at maatte ansees som den normale for det 
oldnorske Sprog i det IS'!"^ og 14'!" Aarhundrede. Saaledes er den ældre VII 

Frostathing^s-Lov kun berigtiget efter Textens egen Analogi; Bjarkoretten 
derimod aftrykt mod fuldkommen grammatisk Retskrivning. Med Hensyn til 
Maaden, hvorpaa Pergaments-Bogernes Bogstavering er gjongiven, bemærkes 
endvidere, at der gives flere især yngre, der aldeles ikke gjore nogen Forskjel 
imellem il og h, mon anvende disse Bogstavtegn i Fleng, maaskee blot for 
Afvexlings Skyld. Ved at aftrykke deslige Codices er overalt blot t) anvendt, 
idet man er gaaet ud fra den Forudsætning, at da Afskriveren ingen Forskjel 
erkjendte, var det ligegyldigt, hvilket Tegn man brugte, medens dog, naar 
blot eet Tegn skulde anvendes, h aldrig kunde sæltes for i), i) derimod altid 
for 15. En lignende Frcmgangsmaade er anvendt med Accenterne, der fore- 
findes i enkelte Codices. Hvor disse knn sjelden anvendes, som i den gamle 
Pergaments-Codex af den ældre Gulatliings-Lov, ere de noiagtigen bibeholdte 
i Udgaven; hvor de forekomme hyppig, saaledes at man kan skjonne, at det 
har været Afskriverens Mening at bruge dem som vedtagne Tegn for Modi- 
ficationer i Lydene, som f. Ex. i den ældre Frostalhings-Lov, ere de ogsaa 
anvendte i Udgaven, men den noget nsikkre Anvendelse i Codex berigtiget 
efter grammaticalske Regler; livor de derimod, som i 4'!" Brudstykke af Bjarko- 
retten, tydeligen vise sig kun at være tilfoiede som et Slags caligrafisk Prydelse, 
saa at de staae saagodtsom over hver eneste Bogstav, endog over Conso- 
nanter, ere de i Udgaven aldeles udeladte. Det ligger forresten i Sagens 
Natur, at de faa Ord, hvis Skrivemaade i Texten kunde give flere Fortolk- 
ninger Rum, ogsaa ere bibeholdte uforandrede, men med tilfoiede Noter, hvori 
Læseren gjores opmærksom paa denne Omstændiglied og tilsyneladende In- 
conseqvents. 

3. Forkortningerne i Original-Codices ere overalt oploste, uden al man har anseet 
det nodvendigt i Udgaven at betegne dem mod forskjellig Tryk. De fleste 
Forkortninger ere nemlig saa simple, at de blot kunne oploses paa eenMaade: 
de forekomme derhos saa hyppig, at en Forandring i Typer for enhver af dom 
kun vilde vanzire Trykken og trætte Læseren. Desuden er enhver Forkort- 
ning, der endog blot i fjærneste Maade kunde synes tvetydig, eller give Anled- 
ning til meer end een Oplosning, bemærket i Noterne. Skrivemaaden af de i 
Originaltexton forkorlede, men i Udgaven oploste Stavelser eller Stavelsesdele 
er noiagtigen lempet efter den i hvert enkelt Stykke herskende Retskrivning. 

4. Aabenbare Feil i Codex, der saa tydeligen fremtræde, al kun een Berigtigel- 
sesmaade er mulig, ere i Udgaven rettede i Texten, men med Tilfoielse af en 
Note, hvori Stedet anfores saaledes som det forekommer i Codex. Hvor Feilen 
dog blot bestaaer i en Udeladelse af eet eller flere Ord eller Bogstaver, ere VIII 

disse simpelthen, uden Nolo, optagne i Textcn, men indesluUedo i ( ). Wnf- 
lanikeliire Steder, ved hvilke mnn doij oi vovede at foretage nogen berigtigende 
Conjectnr, ere ved Noler blol paapegede; andre, hvis Fcilagliglied er vis, 
medens de dog niuligen kunne berigtiges paa nieer end een Maade, ere retlede 
i tilfoiede Noler. 

5. I at anfore Varianierne har man, hvor disses Masse var saa stor, al man nod- 
vendigviis maalle gjore et Udvalg, anseet dem, der mcdforle en Forandring 
i selve Meningen, vigtigere end dem, der blot antydede en orlhograpiiisk eller 
grammatisk Egenhed. Disse sidste ere derfor i sandanne Tilfa-kle udeladte. 

6. Varianterne ere anforle i Form af uiiderlobende Noter med Talhenvisninger 
til Texten. De henvisende Tal ere i Texten anbragte umiddelbar bag ved det 
Ord eller den Sætning, hvoraf en forskjellig Læsemaade anfores. Gjælder 
Variant-Noten kun et enkelt Ord, der i Variant- Codex enlon ombyttes med et 
andet eller mangler, er ingen yderligere Betegning eller Bemærkning tilfoiet; 
gjælder den derimod flere Ord eller en heel Sætning, er Stedet, hvorfra Va- 
rianten skal regnes, enten i Texten betegnet med [, der i Noten gjenlages, 
eller det er i Noten bemærket ved henvisende Ord. For at spare Bum, har 
man desuden vedtaget i Varianterne at bruge enkelte Forkortninger, nemlig: 
"mgl." for "mangler", "tilf." f. "tilfoies i«, "saal." f. "saaledes", "m. a. H." f. 
"med en anden Haand", og lignende, der uden nogen Forklaring ville kunne 
forstaaes. 

7. Til Lellelse ved Benyttelsen og Sammenligningen af de enkelte Love ere ved 
hvert Capitel af en Lov tilsvarende Steder i de andre Love, hvor saadanne 
lade sig paavise, anforte i et eget Bum paa hver Side, under Texten og over 
Noterne. Her ere for Kortheds Skyld folgende Signaturer vedtagne: 

G. betegner den ældre Gulathings-Lov. 

F. — den ældre Frostathings-Lov. 

Bj. — Bjarkoretten eller den ældre Bylov. 

Hk. — Håkonarbok. 

E. — den ældre Eidsivathings-Lov eller sammes Christenret. 

B. — den ældre Borgarthings-Lov eller sammes Christenrel. 

Sv. — Kong Sverrers Christenret. 

L. — den nyere eller Kong Magnus Lagaboters Landslov. 

Bl. — den nyere Bylov. 

H. — Hirdskraa. 

M. — Kong Magnus's Christenret. 

J. — Erkebiskop Jons Christenret. IX 

8. Hver Lov danner et eget nummereret Afsnit i det Bind, hvortil den horer, 
og ved Begyndelsen af ethvert saadant Afsnit findes en Fortegnelse over 
de benyttede Codices med Angivelse af sammes Bevaringssteder og formodede 
Alder. De mindre omfangsrige Forordninger eller Retterbuder, som optages 
i Bindet, ere samlede i eet nummereret Afsnit, men foran hver især er angivet, 
efter hvilke Codices den er leveret, paa samme Maade som ved de vidlloftigere 
Love. Den noiaglige Beskrivelse af de benyttede Codices ligesom Facsimilerne 
eller Skriftproverne af dem ere, som allerede ovenfor yttret, forbeholdne at 
meddeles i 4'!'^ Bind. Nærværende forste Bind indeholder, som allerede bemærket, Alt hvad man 
hidtil har forefundet af Norges Lovgivning for Magnus Haakonsson, nemlig: 

L Den ældre Gulalh'mgs-Lov. Af denne existerer kun den eneste nogen- 
lunde fuldstændige Codex, efter hvilken Texten er noiagtig aftrykt. Forresten 
gives kun sparsomme Brudstykker, hvilke anfores deels i Form af Varianter, deels 
som Anhang aftrykte in extenso. Brudstykkerne betegnede C. ere især viglige 
forsaavidt som de vise sig at være Levninger af en Codex ældre end selve Hoved- 
codex, og efter al Sandsynlighed fra Midlen af det la'.*^ Aarhundrede. Hovedcodex, 
der omtrent i Midlen har en Lacune, som ikke lader sig udfylde ved noget af de 
tilstedeværende Brudstykker, antyder ilvke ved særskilte Afsnit nogen Inddeling i 
Bolker, hvorfor i nærværende Udgave Capitlerne ere betegnede med fortlobende 
Tal. Afskriverens Mening synes imidlertid at have været den, at 

1. Christendoms-Bolken skulde regnes fra Cap. 1 — 33. 

2. Kjobe-Bolken — 34— 7L 

3. Landsleie-Bolken — 72 — 102. 

4. Arve-Bolken — 103—130. 

Disse Bolker tilsammen synes at have skullet udgjore l'f" Deel af Lovbogen, hvortil 
har sluttet sig et Aidiang af blandet Indhold fra Cap. 131 — 150. Derpaa folger 
som anden Deel: 

5. Mandhelgen (i hvis Begyndelse Lacunen findes) fra Cap. 151 — 252. 

6. Tyve-Bolken — 253—264. 

7. Odelslosnings-Bolken — 265—294. 

8. Landværns-Bolken — 295—315.; 

hvorpaa det Hele har sluttet med et Anhang — 316 — 320. 

II. Den ældre Frostathings-Lov, forsynet med en Indledning indeholdende 
flere nye Bestemmelser af Kong Haakon Haakonsson, samt inddeelt af ham i 16 
Parter. Af denne Lov existerede ligeledes kun een, tildeels defect Hovedcodex, X 

tier uiultTijilv i Kjobciiliaviis Ililobraiui 172s, iihmi al" hvilkon Jlcrc Afskrifter findes, 
livilUi" rro la-;!«' til (iriiiul fur naTvaTcndo Ud^fnve. JJlandl disso Alskrirter rr der 
ctMi iiruldcMull af Anie Magmussuii, drr lihil iiulflioliliT Lon l)()geiis Beoyndelsc^ iridlil 
t'l Stvkkr iiul i CliristcnrelltMi. Vt-d al saiiinieidi<ine do ovriyo fiildslændigo Af- 
skrifttM- nu'd dciiiic. der syiu>s al vaTO aldeles ii()ia!>ti<r, viser dot sig', al Iiiiie afvige 
betydelig- i UelskriviiiiiiitMi, hvilki'ii Afskriverne saaledos vilkaarlig maae liave foran- 
dret. 1 nærvaTonde Udgave er derlor llelskrivningon bleven berigligol eller den 
i Anic JIdgiiiissuns egenlupndigo Afskrift antydede Analogi, dog saaledes al Aceen- 
terne, der i denne findes anvondle i altfor slor Ma-ngde og lildeels paa urelle Sled, 
i Udgaven kun ere salte hvor de bor lindes. Den Onislændiglied, at de ældre 
Chrislenreller, hver i vedkommende l^agdomme, indtil videre forbleve gjældende 
længe eflerat Magnus Ilaakonssons Lovbog var udkonnnen, har bevirket, al man af 
Froslalbings-Lovens Christendoms-Bolk har to særskillo Pergamcnls-Afskriflor, af 
hvilke den ene her er benyttet som Te.xl for den Deel, den omfatter, og aftrykt 
uforandret. Den af Kong Haakon Haakonsson foranstaltede Part-Inddeling af Fro- 
stalhings-Loven lager forovrigt aldeles intel Hensyn til de oprindelige Eolker, hvilke 
synes at have været folgende: 

1. Chrislendoms-Bolken fra II. (S. 129) til Enden af 111. (S. 156). 

2. Mandhelgen fra IV. (S. 156) til Enden af VI. (S. 197). 

3. Landværns-Bolken hele VII. (S. 197—204). 

4. Arve-Boiken fra VIII. (S. 204) til Enden af IX. (S. 216). 

5. Kjobe-Bolk^n fra X. (S. 216) til Enden af XI. (S. 235). 

6. Odelslosnings-Bolken hele XII. (S. 235—239). 

7. Landsleie-Bolken fra XIII. (S. 239) til XIV., 1 1 (S. 252). 

8. Tyve-Bolken fra XIV., 12 (S. 252) til Enden af XV. (S. 257). 
Tillæg af Bellerboder hele XVI. (S. 257—258). 

Som Anhang til Frostalhings-Loven er her meddeelt den saakaldte Håko- 
narbok, ogsaa benævnt, uvist af hvilken Grund: Jærnside (JårnsiBa), aftrykt 
efter den eneste af samme tilværende Pergaments-Codex. Denne Lov, eller maa- 
skee rettere dette Lov-Udkast, har vel egentlig været bestemt for Island; men da 
den 1 Hovedsagen er formet efter Frostalhings-Loven og paa mange Steder endog 
stemmer ordret med denne, saa har man troet at burde optage den i nærværende 
Samlmg, da den kan tjene til baade at udfylde enlielte af de Huller og berigtige 
mange af de Feilskrivninger, der i selve Frostathings-Lovens Text, saadan som 
vi nu have den, forefindes. 

III. Bjarkoretfen eller den ældre Bylov. Den er her leveret efter forskjel- 
lige Brudstykker, af hvilke kun to paa Pergament, det ene meget gammelt, men XI 

skrevet med en forsaavidt besynderlig Orlhographie, som Accenter — rimeligviis 
blot til Zilr — ere satte næsten over hvert Bogstav, endog Consonanter, hvorfor 
de i Udgaven ere ganske ndeladte. Da man ei har denne Lov fuldstændig, og et 
Par af Brudstykkerne desuden ere at betragte mere som Uddrag end som virkelige 
Afskrifter, kunde her ikke foretages nogen ordentlig Inddeling. Meget maatte endog 
anfores tvende Gange. For lettere Oversigts Skyld valgte man at betegne alle 
Capitlerne gjennem de 4 forskjellige Brudstykker med fortlobende Tal, selv hvor 
et i et foregaaende Brudstykke anfort Capitel forekom paany. Saa mangelagtig end 
deiuie Bjarkoret i sin nærværende Form er, saa kan det dog neppe antages at, med 
Hensyn til Materien, særdeles meget fattes; og det maa ansees som et stort Held, 
at den S. 302 omtalte islandske Papirs-Codex, der nu tilhorer Universitets-Biblio- 
theket i Christiania, opdagedes; thi det er især den, der har gjort det muligt at 
levere meget mere af deime Lov, end Puus i sin Tid, ved Hjælp af de blotte ar- 
namagnæanske Haandskrifler, formaaede at tilveiebringe. Det er forovrigt let ioi- 
nefaldende, at den her leverede Bjarkoret slutter sig til Frostathings-Loven, og 
maaskee endog aldrig har bostaaet i andet end Optegnelser af de Punkter, hvori 
Byretten afveg fra Landretten, ligesom Tilfældet er med de fleste Afskrifter af den 
nyere Bylov. I\Ien hvorvidt i saa Fald denne Bjarkoret har gjældet for alle Byer i 
Landet, og om der ikke existerede andre Bjarkoretter for Kjobstæderne i Norges 
ovrige Lagdommer, maa lades uafgjort. 

IV. Den ældre Borgatihings-Chrisienret. Dennes Bevaring, medens den 
ovrige ældre Borgarthings-Lov er gaaen tabt, skyldes ganske vist den allerede 
ovenfor ved Froslathings-Loven berorte Omstændighed, at de ældre Christenretter 
vedbleve at have Gyldighed længe efter den nyere Landslovs Indforelse under Kong 
Magnus Haalionsson. Hidtil kjendte man den kun i den Form, hvori den under 
Titelen: "Jus ecclesiasticum Vicensium" er udgiven af Johannes Finnæns (Hannes 
Finnsson). Her leveres foruden denne Recension (I.) endnu tvende andre, der nu 
forst ere dragne for Lyset, den ene af en Pergaments-Codex i den arnamagnæanske 
Samling, den anden af en Pergaments-Codcx i det Kongelige Bibliolhek i Stockholm. 
Disse sidstnævnte Bearbeidelser ere især mærkelige derved, at de have optaget 
Stykker, der egentlig henhore til den verdslige Lov, og saaledes indeholde de eneste 
Levninger, man har, af den ældre Borgarthings-Lovs verdslige Deel. Man har, 
paa Grund af de forskjellige Recensioners indbyrdes Forhold, troet det hensigts- 
mæssigst at optage alle 3 i Udgaven, hver saa fuldstændig som den forefindes. 

V. Den ældre Eidsicalhings-Christenret. At denne er os levnet som den 
eneste nu tilværende Deel af den ældre Eidsivathings-Lov, skyldes den samme 
Omstændighed, som for ved Frostathings- og Borgarthings-Christenrelter er omtalt. XII 

Af don landtes ogsan to toinmolig afviiroudo Recensioner, hvilke beg-g-e cre blevne 
jrjengivno. 

\'I. ICoiKj Srerrvrs Clirixiciirvf, eg-enlli<j en bli)t Conipilalion af Gulathings- 
off Frostatliinijs-ClM-isIcnrellor. 

N'll. licllerhodcr og Forordninger rrldre end Udgangen af 1263. 

At onilalo vidllitftigerc Indlioldol af nærværende Bind formenes overflodigl. 
da den ndfOrligcre Beskrivelse af de benyttede Codices og: Fremstillingen af sam- 
mes Historie, ligesom og Oversigten over de forskjellige Loves og deres afvigende 
Recensioners indbyrdes Forhold, som forhen antydet, efter Verkets Plan er forbe- 
holdet det sidste eller 4'!'' Bind. At Vcrket vil udfylde et længe folt Savn hos 
Fædrenelandets Lovkyndige og Ilisloriegrandskerc, derom troer Commissionen sig 
overbevilst. Forovrigt maa Arbeidet tale for sig selv, idet Udgiverne cre sig 
bevidste efter yderste Evne at have bestræbt sig for at levere det saa fuldkomment 
som Omstændighederne tillode, til Fyldestgjorelse for Nationen i Almindelighed og 
for den videnskabelige Forening i Særdeleshed, der saa liberalt har understoltet det. 
Clirisliaiiia don 19'':^ Juni 1646. 

J. Chr. Berg, U. A. Motzfcldt, R. Keyser, P. A. Munch. 

Overit'ts-Justitiarius. IIoiesli'iels-.\sscssor. Professor, l'rolessor. Indhold af (orste Bind. Side 

I. Den ældre Gulathings-Lov 1. 

Anhang, o: forskjellige ældre Brudstykker 111. 

II. Den ældre Frostalhings-Lov 119. 

Anhang-, o: Kong Haakon Haakonssons islandske Lov 259. 

III. Den ældre Bylov eller Bjarkoret 301. 

I. Clirlstenretteu efter Cod. A. M. No. 60 qv 303. 

II. Brudstykke efter Cod. A. M. No. 123 qv. A 305. 

III. ViJtluftigt Uddrag af Bjarkorellen efter to Papirs-Haandskrifter 315. 

IV. Brudstykke i Cod. A. M. No. 315 fol 334. 

IV. Den ældre Borgarlhings- eller Vikens-Christenret 337. 

I. Efter Cod. A. M. No. 78 qv 339. 

II. Efter Cod. A. M. No. 31 oct 353. 

III. Efter Cod. Stockh. C. 15 363. 

V. Den ældre Eidsivathing s-Christenret 373. 

I. Efter Cod. A. M. No. 68 qv 375. 

II. Efter Cod. A. M. No. 58 qv i 394. 

VI. Kong Sverrers Christenret 407. 

VII. Retterboder og Forordninger 435. 

1. Kong Olaf den Helliges Forordning om Nordmænds Ret paa Island og Islæn- 
dingers i Norge 437. 

2. Fundation af Nidaros Erkebiskopsslol ved Pave Anastasius IV 439. 

3. Kong Magnus Erlingssons Skjenkelse af Norges Krone til St. Olaf .... 442. 

4. Kong Haakon Sverrerssons Retterbod om Kirkens Friheder 444. 

5. Kong Haakon Haakonssons Retterbod om Erkebiskoppens Myntret 446. 

6. Sammes Stadfæstelse af Card. Nicolaus's Bestemmelse om Gaver 447. 

7. Sammes Bekræftelse af Kong Magnus's Disposition, hvorved Stavanger By 
skjenkedes til St. Svithun og Biskopsstolen 448. 

8. Card. Vilhelms Forordning om don norske Kirkes Rettigheder 450. 

9. Sammes Forordning om Helligdage og Kirkegods 453. 

10. Pave Innocentius IV's Bekræftelse paa Card. Vilhelms Forordning om Hellig- 
dage og Kirkegods 456. 

II. Kong Haakon Haakonssons Retterbod om Tiende og Olafsskot 459. 

12. Islændingernes Ovcreenskomsl med Kong Haakon Haakonssiin 460. 

13. Kong Haakon Haakonssons Retterbod om Tiende og Kirkens Rettighed i Hamars 
Biskopsdomme 462. Trykfeil og Retlelser. Side 58, i Noten Bj. I. 1., Ia\s: Rj. Iti:, Hi!'. 

— 82 Linie 3 f. n. )ii)nifl I. IliriiB 

— »r — 9 I', o. [tapHrottmii I. (taiJtirollnin. 

— 128 — 3 i Nolen: •) mdlll 1. •) mmtl. 

— 181 — 2 I", n. i Noten: Cap. jr.ij I. Cnp. nuij, 25 I. 2.". 

— 182 — 8 og O I. 11. lil)j:|tu 1. Jillfftll. 

— la. — 11 f. o. j:o'Borj:i't»r. I. jrulliirjcDr. 

— 211 — ir f. o. j:ririfi9iil 1. j-Tflfisiil. 

_ _ 9 f. II. uanar mann rigti^'ere vatlftr iiuitlii, det »den Tvivl er en fejlagtig Oplosning al' en For- 
kortning f. tiartiaT maCr eller iiarnabar m. jvfr. S. 212, L. 2 f. n. 

— 231 — 10 f. o. maniii I. matini. 

— 232 — 4 f. n. mctian ftann er UfS, nmaskec rigtigere: iiu'tiim f)on i'r U}S; jvfr. Hk. 34. 

— 240 — 13 f. o. OC JJidrOllilB fit jraff — maaskee er her oraff en feilagtig Opliisning i den gamle Af- 

skrift af en Forkortning i dens Original, hvilken har skullet betegne (r(i(Jmt||ii; jifr. den 
njere Landslov VIII. 8. 

— 241 — 9 f. n. citmi iarDar Ififlu, uden Tvivl feilagtigt f. finni arnar Uiflu; jvfr. d. n. l.aiidsl. VII. I. 

— — Not. 6. efter "see den n. Ldsl. VII. 7." lilf.: "eller ogsaa staaer i det Foregaaende lijrll f. orB," 

— 242 — ir f. o. dlra I. otra. 

— 267 — 5 f. o. mellem oHoti; og inomiom indskydes (otiom) 

— 302 — 9 f. n. Brudstkykket 1. Brudstykket. 

— 317 — 10 f. o. tiidutiqr I. uilliDijr. 

— 359 — 12 f. n. maDj; 1. maftr. I. Den ældre Gulathings-Lov. 'r<'\lt'ii iiflrvlil i'flcr I'criiiimi'nis-Ciiilc'x Ao. I:17 (|iiiiil(> -r (Idiinlidiic \:iriiiiiiiir |ki;i riii\rrsi- 
totsbililiollieki'l i KJdln'iiliiiMi. iirpiic yiiarc nu\ Miilh'ii nf ild i:'.'.''' AarliiiinliTili'. Iler 
lu'li'uMii A. 

SniniiK'nlmldt iiumI ri liniilslykko iif den aldre (!idalliiiiL;sli>\.s t'iiri,>>l('iir('l, iiidlVirl i Pcryaiiiciils- 
codi'x >io. 309 folio i di'ii ariiaiiiaiiiia'aiiskc llaiindskrinsaiidiiii; i KJolicnliaMi. luiiliciil Ira 
Midlen eller fdrslo llalvdccl af det 1 l'j'' Aarliiiiidi-cdc. Del niilidrcr mmI liroyiidclscri al' 
Cap. '29 oi;- er her belciiiiel '. . . B. 

l'reiiideles saiuiiienliunel iiii'd Arne Miu/iiussons egeiiluiMulioo Afskrifl af Ilovcdcodex, IVo. SOH 
fol. i den ariiainaijii. Saiidiiio-, Asc/cir JdiisnOiis Aftskriflor No. 3()() fol. oij- G6 (|v. .snmnic- 
steds, Piipirsafskriften No. 2083 qv. idel kirdienliavnskc slore kiniyeljnc Hildiollieks lliollskc; 
Haaiulskriftsaniliny oir en iianiniel oi;- ret udd l'a|iirsal'skiin (li qv.) jiaa CiiixersiluLsbihlio- 
Iheket i Christiania. Ved Enden af Hovedlexleii meddeles særskilt al'lrykle lire liiiidslykker af saiiniie Lov, nu tillige- 
med Brudstykker af andre llaaiidskrifter indlnnidiie nnder eet i Heftet No. 31.') fid. i den 
arnamagnæanske Samling. Tre af disse Brudstykker ere skrevne med een og samme 
Haaiid og have sandsynligviis lillidri een og sannne Codex, der nærmest hor heid'ih'es til 

det l'2'.e Aarhundredes anden Halvdeel. De beteffues her Ca. Cb. Cc. 

Det fjerde synes at være noget yngre, men er neppc yngre end Ilovedcodex. Det be- 
tegnes her D. 

Brudstykket Cc. er suppleret efter Papirshaandskriftet No. 1633 qv. i del khavnske kgl. Bibi. 
ældre Haandskriftsamling, hvilket er en i orlliographisk Henseende mindre noiaglig, men 
ellers upaaklageliff Afskrift af ovenanforic Codex Arnamagn. 315 fol., hvis Afskriver, en 
vis i\I. Magnusson, kan skjonues at have hall liiiiit Brudstykke fuldstændigcre end del 
nu forelindes. (B ni ix p i n Q ^ li o c. 

[fjtiiii jnjftt liolhr boiiir |u-oliirritr er- um hriflinslnims l)nlUi luirt. 

jIhI rr ii|i|i(jHj: iHiiH ijHiTH Hl iirr |Vii(f)iii (iitH Hiiftr ur liiDin lil [jiiio Ijrliia LHift 1 
'ara oc j-iiDftr. nr |iiij al iir'r IjHlliiriii laiitir mhih fitjithii. ur Ihiihi' hroiiir 
iiarniii fjfiliMii. |V fjHiiii uiiir uair. rii iirr Ijhiio. ru iiiii) j'r hIIih iiarra uiiir. 

^ct iTO nijimrlc tiau [er tcliiii luiro mffi JXV' h" (Irijftcina irrkibircops. or (Irrliiirts jnrh or allra 

l)inna ritrafto nittiiun i tlnrcfli umrffiiom.^ 

|3h! rr 1111 |iiii urfl. al |'h fi'al (oiiiiiiiir iirrti al linrrrir rr ffiliirlnm rr * lUjffj; 2 
foiioufio fimr iirma |iriiii raiiiir ill)rH a'Dft miijra. ifii ri' )if||"ir liilir riiitia fjiiiiiiii 
fifjta j-ra rifi |ia fral fa (jaiio finiiirr faiiijrDra fuiiniiiir iiH"ia rr HMlifiifrii)ir or liui); 
biffu)iiiiii jiijifir firjl iiH-ra jaKriiii lil. or |iriiii lolj: iiilrafliiiii iiioiiiiiiiii or fjurriii 
fjifro|ioriti rr jirir iiriiiiia lil inrD frr. or (laiirir fjiiiir iilH-riio iiiriiii infil fuoriioiii riDi 
lil jirff iiiiirKniiffi at jirir frodi |iaiiii lil lara. rr |iriiii fijiii)l jiri iiiiiii at fiajt fr li( 
j:ai(riiii. ifii jiniiia rii) frolo iaiiiiirl ()ifrn)iar atiijriiiafr iiiii øiin. jio at jirir fnrri 
fifli. fnii fjiiiir rr farria. al jirir Iriirii faiiiiriiiiio iiiiirH'iir til |irffa iiialo. iaiii iir( friii 
fjitiir iilH-ri)o rr fnrria friii (iiiD ørir jiriiii fijii lil rrlllriiafl al fia. il'ii rj: Uorrj 
loiiuiiiir a riøi fim ffiliirlriiii rj.irr fir. jia fr fa fuiioiiiir rr rrjiiiiiii rr iirflr. rj.lrr 
iiiiiiiivnir jirirra rr til iirrDa iiriiiDir. i^- fjaiiii rr lil jallrim. U'ii rj: fa fijiiifr riøi 
lil lallrim. |ia fral fa iiaia rr jiriiii fijiiifr rr lit rro iiriiiiiir al liajt fju'ur Oa'dr iiiiiiro 
rrltar al øala or IhiiH) laiia. ifii rj: |ia ffilr a. ]ia frnln ]irir [ill mal Ijaiia rr jlriri 
Dfriia faniaii. or HM'[il)iffo)i. or arirrr hifrojiar i'ijlfiia. or |iat fauna uirfi rifti fiuiiiii. 

.IxTr. Cup. 1. B. 1. E. 1. 1) Foruden Overskriften "Iw fli'>r ulill" ic. li:ir li deii stadige Sideinerskrift "iiriftiu rcllrr ffj:lir illUa; 
JiitlilS Fiot (eller liiirtl, ]i:i.-i liver Side nndt,-ii;en den liJnste, livur rijlgende Indlioldstortegnel^e limles: 
i. 53al tr 11)11: haj: (flOflfl. u. ni| iniflf msijiiiio fniinims. in. Sfi)iaiin nlHj:9 iif 1118(111119. iiii. niHj;^ liaiifi m 
muiinii9 lut fij:, u. o( fua liflla al (mim. m. Ihitifr mHj:rr ii£ mai|iiii9. mi. nf fiaftrr Jiflia nm niiiitra. 
tJiu. lliaijniis (fin nm tuuiD. 11;. £i1hj:it h-iiiii um tiDarauii. j. l>aiifr nm tufiii iiini liaiti. ji. liaStr um 
firtiu (jfttli. r.ii. liaOfr um fiifui lufrn. ):iii. vim firtiu iiaift. jitii. um rutin iiii;lii. );u. nm nrfiia j.-nrfin. 
pil. Ouuiiu tiaijHa ()fll'o. juii. um mir|(n haiifin. juni. ni um mM'|[o riaiifia. 1:11;. i^\m\ itiiiii nm fiiK.fa. 
II. KaDcr itm j;nat)aiif|a j;affn. jr.i. maiinu9 Inf fiimt nr. !;i;ii. um (larns ut iniifi. Kui. um ijn'j:! 1 firfin 
garSf. Kiiii. l^aiifr nm i.-iniiifiinnr fiiiar. );i;n. lUnOn- (lai ffiiia tonn fiana. r.iui. um ijuiiiiuiar. rr.uii. l'iiiii; 
lunps flfrSir. r.i;uiii. nm fiian ut siaiara. );i;ii;. nm (iint. tic um nflatia uiriin, j:';i;i. um fuiOtiu ut oalann. 
jr.r.ii. um iiijmitie magniig. jr,r,iii. um o6nla iiirrt. r,i;r.iiii. um r«i6(fiota Difnuii. ") [fv finm J=i)i|1i 

toltffv i }if9[uie 6ot — JB. =j [fr tot lU. f. f)ij[t. crfid. Ifrl. iar( of ulUr ndlwfla mtun, — B 

^) WvUa lil Cai.itlet^ Ende — "ft(." li. 

1 • 4 /KIdrc 

(fil f\\n vnU'Hil fiiiiiiiiiio. |iH \t llHijliuhri liifiniimii dlfnm. ur iidniiuii. ur liiriifliiir: 
nm iiirri litin iillrr itl I'm'Iiii iimrir lil liiiio lirlim 0\n\o Iniiiuiiio. Iil iiiiirirnr'j iiifl 
irrrilii[('ii)i. (u iiniiiir lii|r(i|i liiirrr nj. Iiiiiii iiili'ii|'lii iiiriiii iiirri [rr. (ir |> iillrr ii pir 
itiiiHii .;'i)i'|'lit iiihiihDhI'. fiHHii rr jirir ||ii|iiii rnuull iiuiiiiiii'jiii!.!. ur |V |iiir niriii) 
foroiiH rniiiiiiiiii. |irU rr jui rr rni riiUniii riri |iil limici. ur liiiiuir |iiir rili|iri|ii 
lliiHi lil iii)iriiir ur liiiiiiiii lirlim iiliiiir Iniiiuiiir. rilrr |iiii |riii iiillr lluiiimici Iniiiiiiur. 
Ijiiiii ji)|"li Inrmitiiir Ininiiiiir i limriir, Uii rr iniliur irir |ir iiiiiiiiii iirii lil liirii. |ih 
fjfiirr I'h vi ri 11 "I II ir ur .vrini. ur Ijiinr |ii rr luiiiiuii .nihiir iil |irf|". nr iiirni i hiiiiiir 
lliini'j. ur Hllni lirilHiiiH iiihiiiiii. |ihiihiio ur iriiilii|'ni|io. ur iillrii liiir)lii|r(i|iii. i!"ii tf 
jirir iiiriiii nri iiriiiu ' jnr jirflii rr liil'rniiiir iiniiiui lil iiirf) |rr. Im rm |irir i rur; 
liniiiMii. ur [rilir .li. iiiiirni iiin Iniiiiiiii. nr riiii iirliiiiinriirr. (j |)rir liiiu li,;: |"ill 
iiirnrtii. L^ii lirpH |iir vnrf f)i>nT h fiuiiiii hifliiniir. rii IniKiniir iiiiii |)riiii InfhiHH 
olliijii rr ritii liuviiii Hiir- roiioiiiio ,\t. ifii rj: (rrliiii|rii|i rr riiii iiiiiiiu iHiiiii. jfDa 
jrrt jHllfiiii. |iH jrulii ttllrr iiifiiii )iiii(|Hl fuiim lil [irirrH iimrfriiH [fiii iiii rr fiill. j 

pofiiT Oliijr or illngnua taco |iftto.^ 

3 |)Hl rr MII |ini iirfl. »I nrr I|h|iiiii rmiii iitirii iiiirllHii ur fjiirri drr-* i (Mur' 

flirt iiiHiiirr |iiii(iHiiiriiii friii iiii rroiii nrr fHllrr h. ^W. ))hI rro |n;liiiir ((O. ij. iiiniii 
fjiiui rllij-lH liiiHi)"' nr f)nrDHVi)lfi. rii iumiiiHi'iifr nr lU)fiiH|ijlli. iil. ,|-iiiili(|ir HO. hIUi; 
tiiiir) ur J'iriiHjijlti. iil. rii jinrrr liiiir ((O. iiij. iiifitii Ijiuo fiHiiniiH iiiiar) nr Gijø; 
iiaiijlfi. iil. tiillii(iii ((0. i;i;iii,j) nr if(|i)Hn)ll'i. iiniiiirH iiimiiiH. fiiH fnii i Iniiiim rr 
iiihII. ni IH" Ciiiiiiiiiiim. i;iii. luriihr ((€>. |iih iimrrirr friii iiiliH). iil. il'ii liirir (mfiir 
jiifiiii l'rnin rrlrr uhmh i ifi|iiHj.ijlli. liirir i HijiiiHjijlli. riiiii h OiiiiiiljnriinlHiiiir. fitiii 
i /iri)Hp)lfi. fitiii H 'jiiiiiiiiurrp 1i[ jifff hI i|hMh fiiliila ihhiiiih jiri jiinpjni nr rHiiOj 
(iiniiiinm. ifii Ifiiiirr iiiriiu hlfrr. iil. Hfirrr. pnhcr. rr iiiiiHii rro (hiih luirrH frnfn .jflra 
lil lnii|iiiii|io nr jifiiiiH .ni. ,|i)lliiiiii. iiriiirt iiHiih)'ijii fniiniifio ((Hiiiir jiri ffDn linlj-rH 
|ifirrn. nr iiifffu jirrftHr |irir rr lii|'roii iifiiiiifr lil. (®. fldrr rr iiifiiii fHii|ia fiiiir af.) 
tiifir nr jrijlfi fjuniii. nr Hriiiriiii adrr. )'ru(n fjrr foma iiaun|'ijiiirtlaii|"l. ifii jiriiii rro 
UBiii)|'i)iiiHr iiiH'liar. fj: fniiniuir fn'iiir i ,j.i)l('i nr hijiir rtriiiaiiiir |niiiiii af (irra i flfiiii 
frr. i [jiiiii iirfla jijlfi. liii rr |ial |iiji iir|"t af urr ffnloiii Ijrr Iniiia |iia iiiarijfr 
jiiiiiimrnii l'riii nu rrn iil iirniiiir. iil. prlroiiirffn fj:la!i ((0. jinroiiay i )!a|faiiini). 
paner, at ii|inr|aiii)r fiilo. t^ii fj: fi(|i fniiia. ])a rro |idr tiillir. fjurrr iiiaDr ]ifirra 
rr til (6ula|iiiuio rr iifiiifir. rj; fjaiiti ("iDarr fniir fii foorrc fro jram icrri). ifii rj: 
^aiin jijrr frmr. nr finiir |in rj.lfr fffjiiuiiafi uarii. )ia fral fjaiiii hiria rijri. in cj: 

') maaskee FeiUkrift for "j;iriniemafc". =) i Originalen "aOr". =) Stilian f)iiio f|K(ofl £iraj;9 

ot inagnue fononge. — Overskrift i B. «) F)fr — mangler i B. ») Herfra til Cajiitlet-s Ende "fif." B. 

') Hvad der i dette, saavelsoni flere af de folgende Capitler staaer mellem f ), er i Originalen skrevet mel- 
lem Linjerne, lige over de umiddelbart foran Parenthesen staaende Ord. (iula(hings-Lov. 5 

jiaf j:irinii'mH|"f fiffrr jijdioiiifim. ]ja |fO(o jifir \]mm liflnøfll ftf imrc ffDro ,i;l. inHnti, 
])Ht fiiiiiiii ijfr fjalj:! (Hii(iiiiiHiitHr. ni f)Hfj.t h fiiiiniuir miir. Ifii ff |ih1 ,|iiiiiriii|'f 
j-'ioriiniifir iiibiiiih. h-i)« Hllniiiir. |ih |ihI nr jiiii ,|r Irlin. |Viit jirir fiyii iiihihiIhI lil. 
ifii fj |)Ht j:irtiiriiiH|'f iMiifrt iiifiiii. |m |'ih( furlH hiiiiiiii .Hi. ©(n|T. ifii mr fniloiii j;h 
til jifff iiiHf. Of $f or jijlfiiiiii .iii. f)H().o mHiiHiiHr iiutt iiihiiiu\ iirimt (rif) |> IriuiiT. 
Of fHllii iiiHf[lj Uf fijri |'i(j.TO. ifii |'h iiiHiir rr |iHt .j;iriiinii|'i- h1 jh \mr !il. )ih |fl(ir 
|H lOffiiH jiri |iriiu liiHiiiif. |ih |'ih( [)hiiii fiolH j-iri |itil hih'iiiii .iii. ill. ifii ur Ifiiha^ 
j:ijlfi |iH |Vh( iiiHiir fnra ur |"l'i|irn!iii ()iirrri. ur iamiir ffi|iri'iiiiim. [nu iii hI .;;i;. iiifiiii 
jrare or iirri Ina iiiaiiafiar lualr |"iiirnro or |'na inJulo. njri iiryriin filiro. a^tia jiaf 
taft rr firiiil rr |)a or rijri. or |'iil(ii iiihIII). iTn |"a [rat jara rr Iriifirr iiiriiii iinniia 
til. ffiia ariiiriiii. a'iia l'ijfhiiiiriiii. U'ii lifffa iirrt) [rat yrra rjilrr ji'ar iiiayiir. ifii 
liriiiyia )miiiia fiiifor ffal i )ii'ffa rirrf) iirra. in ur Hiiiiianjlt'i ,i;ii. iiiriiii ur j:iurii; 
oiiøc fjiirriiiin. or i}m fjaluaii aiiiiaii liiaiiaDar mat fiiiroro iiiaiiiir. ur |"ua iniuf!). 
fijri iji'iiinii. ur [aKii laaKlj. £ir iamiiiariirr or Ijoriiajijlfi. ur rrihi inanaiiar mat 
fjaars iiiaiuip. njri filjro. ur fallfi nialflj. L^ii lir øoiiiir .1;. iiifiin or jioriioiuir fjurr^ 
iiiin. or iirru iiiaiiaDHr mal fjaaro maniir. or njri uføriiii. or [hIIii mal(l). in .|;iii. 
mniii or fiorfioiuir liiirriimt i /iri)Hj.'ijl(i. ur iirra manaiiar mat f)"^'''' nifliiiii'- oc 
fijri nriiniii. or l'alin inailli. il'ii aj: !3iiiiiimirrr yrra Onniiim aiaaiir jirirra .i;ai. ii. 
maiiaiiar matr fjaaro. njri ariiraii ur faffD mafl]. l^ii fa maDr rr jiaf j-irinrmff al 
jra |iar tii. l)a jrffir |a ^urnia jiri )irim maniir. |ia l'raf f)aiin fiirla jiri jial aiiru 
.iii. ©lap-. f)iirrnnna ]ifilty jjiiiiimniii iirrDa uiliir i sOiifa. ]ia j'rat |ial j.t |iar 
urrDa rrilt. in |iat ririii altrr lOnfajiiiiiio mniii. )ia rr ar! rj: Oaiin |lafjr rriiiir. 
ffDa uiiiir fjano. ni rj: fjaii aiff riiii. jm fraf ]iat rriDa armafir foiioiirio a-fia fniiir= 
niaiir, fjnrrr i fiiiiii fijftii. or tara fjufju mrira fjrima. 

Olttjt bitiifi. fil jiliiionua toc |u'ttii oj:. ' 

Sat rr 1111 ))oi iifft at arr ff'ufom ørua maiiiir jralfi ar fjnrri fjrr i Unifa. in 4 
Df'r fjaj-'iim jiai ffi|it j.-ijf{iia imrlfom. at filt ar ffaf fjurrr aarr ja-' maiiii tif jraijlo. 
in ]mm n\mm ffaf j.ra'f|"i ørurt^^ liroitnioiiaø |iaiui rr j-ijrftr iirrfir a iDiilajiinøi. 
in urr ffoluia affrr ('3iifa|ii!iøG tiiriiii ja jr tif aura .ni. li'ii rj maiiiif ufrtir fiøi 
j-Ttftfi øran iirullnioiiaø jiaiiii. ))a frofo jirir mniii rr )iaiiii maiiii riøii at ja. fwfa 
aunim .rii. ni|ru)!r. or faiipa man. ur ørua jralji. )iu at |"ii)arr |r. 

(!?f futt lii'ttii Ilt faiiio. 

:j.iat rr uu ]m iirft at urr fiolom mannr jra't|'i ønja i jijffi fjurriii i (Buk-. 5 
}iinøo foøimi. t^ii arr fjajiim |ini ffi|il jioriiojiøa imifti. in jirir mrnii rr |iaiiii 

Jvrr. Cap. 1. J. F. III. 19. 

') pcttii 6aiiD OlajJfr. tii lllaf)iiii9 lut hj:. — Overskrift i B. -) mim — lilCi'iitr 11. ') una — 

tiir. i B lien samme Hiinnd, der h.-ir skrevet Side-Overskrifterne. 6 .KIdiT 

iiiitiiii niiii iil pi l'iiilii liiiiMt lu'iii'l |ii-l|i iiri imil liimi lirlim. ifn (\ jm Ihium ni|i 
iii-iiil. |iii Inilii |irii iiiilii lii|ni|ir iiiiriiiii ni. ni liiii|iii iiiiiii. (ir iiriiii irii'l|'i. |iii ui 
l'iiiHir |V. 

finiiiT <!?lnj:r nc iUmiiiiio. 

(i [iHl IT Itu |iiii iirfl Hl iii'i' Imriiiii iiliiiTh liriiii. |iiil liillii iiiriiii [hiiiIiiii'iIiii' iiI. 

iiiii'li'Ci iil hiiHiiiir. ru iiiiiiiil iiiiO|irri)u. [irru luniiii' .iii. [111111111 liil j'ir|'lu. iiriiiti [uh 
nlarlu hm 1 ri)iii.' irfiti [lui nntiiii ti riiillr iil riiii iiii-i(i (iliiiTii [imi pnu Iil iiiiiiiirru 
iiiHiiiiH. |iii [ml litiiiii iHiiiiiiilil iil (UTH i'iiiii[HiiiHiiii- jViii illaijiiuo. |irirrii riiioljiiiTr. 
(»L'^, jifir jiiiii).'' il"ii [h IT iiiiiiiiH H ru ■* [rr liiu liii. iriiu [ri; [ulhlu [uD. |iu [rul Ijuiiii 
|iiii ul fiiio ul lUTu. ty'' liuiiii iiill." tiarici-. jiiil (il [lul iidil uhth i'iii Hllru IjrilHiir« 
iiirO'ii liil [rinjlH. U'ii |miI ul [rul [iiiiiii iil lri[l luirru. (ir [hikIh Iluiriii. Iil dro. ur 
iil iriiiur. U'ii f): riiii iinir ut |irirri |lr|.iiii. |iu [rul iiiullfiu uiiru .iii. Iii[r(i|ir. ur 
(UTH iil tiii Hl [inuir [r. u'ii r^- riiii iinir ur iiniir Iihiiii iiI jiui liiiiiir ur [uiiiir. ul 
IIHiiii i'iir [mh ' .i:ii. iiiHiiuiir ul iiiiiiii iiriir riiii [uiiiliiirfiHr ul. |iu j'rul Ijuiiii liirlu jiri 
liHi iiiiirriiiii lniiiir iii[rii|ir. 

7 £i(iifri) f)Hjuui iirr nm fjrilil Hl (ui'u liuuiiiir nr f)iiO|irn)iH iunnmiir fid. or 
fiiiiiH |iHl iKill IjiiiH (jrliiii Iil firifl liurru. ur [Hiirlu lIlHiiii. Iii (\\o. ur Iil iriDnr. 
itn fj: fiiii rr [uh iiurl. jm [chI fitrtH jiri |ihI. iiiurrum .iij. Iii[ru|ir. ifii rj: Ijuiiu flir 
fuH iirir .iij. Hl IjHiiii Ijfllfir ririi oliirrniiiii u|i|i. ur urrDr Ijhiiii hI jiiii liiiiiir ur [Hiiiir. 
tfilH jiriiu iiiDrlu[|uiii riMirr fjiij:iiiii luyh iil Irifiiiioiiuiiio nuro. |ih Ijrurr Ijhiiii jiii 
øurl fjufiiiiiii }iriiiiiiii|i irHV fiiio. |ihI h Ijul.il ruiiuiiiir imrr. rii IjhIj:! I)i|'ru)i. ifii 
fjHiiii fl fufl Hl [iHiiiiH Iil [IrijlH ur liiriH uiil fjrifl. ur dhth i Hurriif. L^u rj Ijhiiii 
uill ))Hl riiii )iH [rul Ijhiiii j-hih ur luiiiiriiiu luiiuiuio utiro. 

/Itufliius ** rinn inirltc ]i(tla. 

8 Jfii urr l)Hjiiiii [iiH iimll uiil ()i[ru|i iiHni. Hl Ijhiiii [rfll fiff )iiunn("tn tirllH. tn 
\)h l'rdluiii IjHiiH [uh uDrlH[r hI ur'r [ruluiii yriH liiiiin hIIh ur j.iiIIh. liH'()i hj: HurjU 
iilliiiti ur uifirrlni ji[fi ur ulluiii rrtluiii |uiiiiiiiii. ifii Ijriiiir [rul [uh fli|ilH hI l]i[ru|i 
jVhI Ijhuh^ jiurtiuiui. [ur jHlu'tro luriiii jiurDuiui. ur lirlin lion^iuiif!. ur |irr|lr j-iurii; 
uiiii.i" ifii l)i[ro|i [rnl fuuiH iiHiiDj'ijiiiHlHiift i j:i)in fjurrt h .i;ii. iiiHimDum. or nritti 
iiiuiiiiuiii jiiuiiuftu |ia rr til liijriHi'. in |iht cro iiHuDjijiiiHr fj; l)i[fu)i tv fiiirr. h:Du 

JvlV. Cap. G. 7. F. II. 21. Cap. S. F. II. 18. 44. B. 10. 11. E. 31. 32. 

') fri)ium — B. 2) "cimifamfimi" m;,'!. i B. ') "D. }inr }jrlr" nigl. i B. ••) Iil — tilf. i li. 

den .samme Haaiiti, der liar .skrevet .Siileoverikririerne. *) at — B. '') ijili — B. ') fua — ingl. i B. 
") i Mlir. har r5r»t staaet: "iiiaj:i''; men dette er overslettet, og oveiioier skrevet: "lllaiiniia", iiied samme 
Haand og samme ro<le Farve. ») tafa — tilf. over Linjen i B. '<>) Stykket Ira [ Ijdcr I B. saale- 

des: tirfia miiisim, ;irc(t f)iiin Jinliia. j-aUrUr iiiniii f)m j;iorda. (iiilalhiiigs-Lov. 7 

fiTfT l'iiiuiiifir f)Hiiii ' IHTH. (i'Dh nM'fifii|'i<iii (inri' tpfr Ijflinuii hI iiiiiJH hiiiihii lii|"fu|i. 
H'iiH HiiiHi' |"luriiHiiD|ijiiiHr iiri'fifl. t^ii rj: iiiHiir filr I'iih .rii. niHiiHiif at fjHiiii iinir 
t\i}i fiiiiih l'iiiH. |iH ty fiHiiii |Viir iiii) fii|'m|i iiuirinm .iii. ifu q fjaiiii filr fun 
[luriiiirtr .rii. ihhuhD^ hI Ijhiiii iirrir riøi liiiiiil |"iiiH. |ih rr litiiiii iVicr .ni. iiiurcurii. 
iji() lii|'fii|i. ifii rj; fjHiiii fitr [uh urir .iii. hJ Ijhiiii iirrir fiiii liiiiiti |"iiin. ]ih fjnirr 
fjaiiiijiriyorf fjuiMiiiiii iifiiiiiiiiii j-inr fiiio. hw^iir i iHiiHr nr i Ihii|'iiiii njri. ur h |ihI 
[jhIj:! tuiioiuir. rii IjHlfl lii|'f(i|i. 

(iMiij:r finn iiiælti- |ifttii. 

ifii tirr fjHiiiiii fim imril iiiii lii|iii|i iiHrii. hI fjHiiii |"rH( nff )!i(iii(i|"lii iirifn. Ifii 9 
Dfr ffotuiii |iaf Hf fjHiiiim {'hiijih hmIiiii j-iri .rf. iiriiia iiiiiHii (hiih iiarra. l^ii hifro)) 
frat |iHl yt [uh uDrial'i" al [)hiiii [ral (miia i j.ijlfi fiiirrl a .);ii iiiaiiaiiiiiii. nr nrila 
iiioiiiiiim jia )jiiiiin|lii rr Iii liijriar. ifii rj: liifriiji firiiir i iijlfi a^la ^ i jiornoiii). 
lia l'ral Ijhiiii a^iia Ijaiio tfrriiiirrtr jiiiiii friiiia. ur Ifiiiiia riiitiaiiH Iii jirff* Hf fjami 
iiiK ifiiiii l'iiia fjaiia. ]ia rr iirl rj: iiiriiii rriiia fjaiioiii. t^ii rj: riiji iiilia rrifia fjaiiom 
oc^ liriiirniafr alfrr iiiHiiiiiirrtiar iiiriiii. |ia rro jirir fril'ir .iij. aiiriiiii. Ba fral 
t)i[ruii H'iia fjaiio H'rriiiirrfr |ia )irff a |iiiii|i frriiia. l'^ii rj: ,j.'iriiirmafr j:H"rrr iiiriiii. |ia 
frat f)i|"rii|io aniiaiir jara lil Ijiio |ifiiii. ur lara rirHiiiiH Ijhiio Iwh |ih rr iirffrr liiia 
IjHiiuiii. |)H rr iirl rj.' |irir nilia iijliiia Ijhiiuiii. ifii rj: jirir iiilia rii|i. liH frnl fjHiiii 
|m trriiin. |ia |'ritiH|'r |irir al aiiriiiii .iii. uif) a'rriiiirrfa fuiiuiiiio. L^ii fjaiiii fiaij-T \ml 
ja frr uatla. ur jara fi( fjiio Ijainiiii ur Irrnia rrifiii lii|'rn|io. ur uilio rr uif) liiiijr. 
ifijri j.iri jiriiiiiiiii finrrii. |ih rr urI r>- Ijhiiii iirlliir. ru rj; Ohiiii uill riøi. ))H ftat 
1'lrj.iiH fjaiiuiii Iii liiiuio jiri '^ rtiii. jia jrdijf Ijaiiii at aiiriiiii.i;ii. iiii) HMfiiiirrra fuiiuiuio. 
ifii (ji|"ru|i umr ur ariiiarir fjHiio. ur ullrr friiiiimriiii [rulu jiuHr fnfrr uKur^ fuft 
l'o'fia friii 11 II fjrui rr fait. 

iJiiftfr inirltB |icllii iiiii htrkiur. 

|3af rr nu jiui iirfl al urr ffuluni Cirfiiiiii jiriiii uKum ii|iiifjHlliiH. ur Iriftiiiiiii lo 
iiuiiir rr £>lHj:r fjimi fjrliir ur (Oriiiifrll f)i)'ru|i frllr a lliuiiflrar^ liiiiøi. ur jiriiii uKuin 
rr l'inaii uaro duruar. ifii lirl'ia rr riii^ i ,j:ijlfl fjurriii rr urr fulluiii Ijujiiiilirfii! 
rr urr riyiiiii alirr iijlfioiiiriiii (irrii ii|i|i al IjhIIiih. Én cj: |ii tirfia lirufiiar or laKa 
fjuniftHiirr. jia ririiiiii urr liiiiliri a 1iij.l al fuiiia jiri .jii. iiiaiiaiir. ifii rj: fiyi tu'iiir 
|ia froioiii urr ()ula aKrr j.ijlfioiiiriiii .ru. iiiurruiii. ]iHt jr a fjalj-t fuiiuiiiir narr. ru 
Ijaiit a liilniji. ifu fj: |iat jiriiiriiia|c |H~rrc iiifiiii. 3:i ri ii nu |'r ^-iurduiiiir inauua ffiia 
alfuiiyr. |ia fral ffi|ita ur |iui .yt |>ui )irir riiiii uiaiiufat til. I!;u rj: jiHt jiriiiiMiiHft 

Jvfr. Cap. !). F. II. 44. B. 10. 11. E. .33. Cap. 10. F. II. 7. B. 8. E. 34-36. 

•) Ht — liir. B. 2) |-„, ^fdf,. _ n 3j ..i j.|||fi frflf,.! _ n,„i^ I /)_ 4) ],fC( _ nigl. B. 

M lia — li. '■) Her begynder forsle .Siilo ;il' Bni(l>l\kket Ca. ^) nllm— mgl. U. ") ninprflr — B- 

'') fin — nigl. Z>. 8 .Kltlro 

riiilii iiiriiii. \ni Imlii |u'ii lurltt .iii. tiiiiiiiii jiri Ur liiirrl rr lil |iiii'|' iil Iihiih. m' \n 
lir |iii iii |iriiin |V. il'ii riiii jiii iiiiil'.'iiiiii liiirrii. U'ijri ^"iri iihi]1h Ijnriii rr ii rr 
niiiil lin rr tirliti iinr. 

(i"iui ' liiiiiiT imvlto lii'ttii. 

1 1 lin l'itil iiurn Ulli iirrn ullrr niHioiiiriiii. |iii [nil lii|Vtiii. irhn limio irrriiiirrlr 
iiiiii |lrriiii lil |ir|"|' m riiiiiiiiiii til iiiinir |'r iinrr. |iti rr iirl rj: iinrr rr. ifii r| riøi 
rr lUTf. lir |"lriiiir lirliii iinriHHiio. rii. miiiiHiir. |in l'rnlii ullrr j.'i)lfioiiiriiii lurla firi 
)iiil iiiiiniiiii. iij. hi|Vii)ir. ifii tf |iiil viriiiniiH|r riiUH iiiriiii. |iit IVhI luriii Hiiriiiii .iij. 
iii|Vii|ir, jiri irr liiirri rr lil |inrj: ur|H- Irr [|iii hM' fiiinrr [r. lu iirrii iiurf). Hu 
rr lirliH iinr ur iitiriir iiiii. |ih |Vnt iiirlii h Ihii|ih hI lii|iiiiir. iillrr .fijll'ioijiriiii. liriii; 
(lid iiHllH iiifl. iiirii .rn;. iiihiiiih. 

Ol' l'iui lu-ttii. Hin liirliiiiiicrn. 

12 lin rrn lirliiir tillHr HHrnr. rr iirrfi IVhI ii)I|iI)hIIiih. liiirhiiiiiio firfiiir. oc Hlloiifio 
tirliiir. JirrHilio lirliiir ur liiriiriifiio tirfiiir. |iriiii lirliiim nlliuii ffHJ ii)i|i [jallfiH. or 
riiii liijl rijiiH. ifii ty firliu liruliiHr ur jhHh IjnniflHiirr. )ih [nilii jirir iiiriiii rr ]m 
lirliii riiiii IhIh liiiihr h Iiij:I finiiH jijrr ru .i;ii. iiiHiiHiirr fr ririiiirr. ifii rj: ci^i 
friiir. )iH Ifiihi |irir rr )ih** firfiii riiiii fiu'ta |iri |inl^ nujrroiii .iij. hifrojir. oc j:8 til 
ur jjrrH lirfiii |iu hI pDarr fr. ifii rj; |ihI jiriiiriiiH|r riiirH iiiriiii. |in frul (iirlti jiri 
})h( Hiiriiiii .iij. fiifmiir jii'i Hf Ijnrri rr lil jiurj: Hl fjHUH. ur ,fu Irr |iu ftf fifinrr fe. 
ur (irra firliii ur l|iirriii Iiij:I rijiiH. Ifii rj flrrH riiira inriiii firliii. iirrir triinr iiiaDr 
irDa liuHiiiir. h'Dh Ijurrr-friii firliii iirrir. jia fral jirirri ii|i|i ijallna oc afliiririiii lujl 
ftjfJa. itn rj: firfia liruliiar ur j:hIIh fjiiniftaiirr. ]ia fral fjaiiii" tiiiiliri a liijl foma 
jrijrr rn .rii. iiiaiiafir fr (iriiiirr. ru rj: riyi fo'iiir jia fral fiirla jiri |ial luorcoin .iij. 
fiifcuiir. ur j:a til uc flrra run firfiu. itn rj fjaiiu yrrir cifii oc Irlr nm .i;ii. iiiaiiallr 
(taiiha fuj.f fijila. jia fral fjaii run fio'ta j:iri ]ml luorcom .iij. f)ifcO)ir. itn rj fjauu 
[ffr lifliiia urir .iij. liij-l rijDa.'^ ]ia fjrurr fjaiin j.iiiiiuri iurfiiiuni rr firfiaii uar a 
øorr.^ )ia a foiiuniir iorDrna ut fcal fjaiiii utirlafr uirD ]iui af fjaua firfiiiua øorua 
a j^ijftum .ijii. uianaDoin. L^u rj: fjaun iiriir riiii foa. |ia fcal Ooaiibr tara ajilr 
ioiD fiiia. oc ørra run firfiu a. itn rj: DuauDr fjrurr riiii riurl a jiriiu .jii. inauaDom. 
ipd a tuiiuiifir iurfirna. uc foma alltiriøi iiiiDir OuaiiDa fiDan. 

Km kirhiu ijaril. 

].3 liu fcal oarD iim (KI'O- l'f'i' mniii rr firirri firfiu ririii ii|i)i al fjaflna. uc ^aua 

fiort H .ijii. maiianutu. itn r| døi rr yoir a .jii. mauaDoiu. fia fcal fjcla aurum .jii. 

Jvfr. Cap. ] 1-13. F. II. 7-10. B. 9. E. 38. 39. 

') (fnii — mgl. B. ^; Her opliiirer 2deii Side af Brudst. C«, at være læselig. ^) [lii.-.krcvet 

over Linjen med >annue Haand og med Tegn til at indskydes. "i) )ia — nigl. B. «) }iat — mgl. B. 

^) f)ann — mgl. B. ') aiiDa — B. '') Saaledes i Originalen istr. "jjor". (jiilaihings-Lov. 9 

bi\c(}]]t. i£n fj ]iftf |iri nnufl|V rinfH ninin. |m ffftl Dcrfa aurum .iij. |iri fre fjiicrf. 
er (it jiarj: af fjaua. oc ja in jio al fifiair fe. Hu no tiifiiir allar øoruar oc 
øariir nm. 

f m kithtu »irlu. 

llu [ral uijlu a faujia at [lifcujif. ^ufruiina |)fff rr iori) rr Diøfi. m firtia 14 

uuiøD |)a fral aiinim .jii. af Oifn)|if faiijia. ifii fjurruitiia ]jfff rr Oh'Dc er iiuiflt 

iorD oc firfia. |ia fral t)ii;[u a faiijia at fiiffujie .iij. iiuitfoiii. jiriiiiiia nalta uift uirD 
.p. mmii. Itu fiu fiifiur allar iioniar or uiijla a ffO")]!.! 

Titm hirkna foifio. 

llu fr jiaf )iiji iifff. af fiifrop uarr fral firfiiim raOa. fnu £)(aj.r fjimi ^rføi iaffc 16 
^rimffli f)iffu)ic a IHuuftrar'^ |iiiifii. oc fua ffiu iut uuiiiuni a |"aHfr pDau. f)i|'f(i|i 
uarr fcal nu iirrfta fit firtua adra fcfia. |ia rr fjaiiii urif af rrflar fiDir luiuii af mila 
muniuini. itn uiT fEolom jirfffom jtrjlo ffira^ j:a ffiu £>laj:r fjiuu fjflyi Of (Orimfffl 
biffO}) laøDc fil'* a lUuuftrar^ liiiiøi. i^ii fjfraDrotirfiur fua fnu btruiir urrDa a 
fefter uiD jjirff jiauu ir Diffoji fffr til. at ]]fir frolu uu filia .jii. uianaDr fnii [iiff(j|i 
\}e\itx |ia fit fffta. oc ufifa monumu rcffar fifirr. Uu øfrcr fjauii fer fjuo oc fjaflc^ 
oc uiui.^ |ia fcal tiifcoii fiøi faca fjauu (ir fcfii fiiiiii. jirir jiui af ucr uilium fiøi 
tirfiur uarar atjcfaupi øcra. ifu cj Fjauii miofiijfir mo'uiium joffiiriaiia. a-Da fjclø; 
ar fiDir um fiuu a .jii. manaOom. |ia fcal Ijanu ficcrfa Difcojif j.iri |iat morcuiu .iij. 
ftn q ^anom uerDr |iaf ojfarr. |ia fcal fjanii ciiu Wla uiorcoiii .iij. Iiifcope. i^n ]ia 
a liifco]) foff af faca Ijanujra frfu fitiui. oc fcfia )iauu aunan fil er rcffar fiDir fuunl 
atucifa monumu. Én fjucruifna ]icff er licirmiobioDa off a^Da fjriofa OoDori) bifcoiio. 
Jiat er til friftinoijomo uaro ucif. |)a fcolo )icir jriri jjat yt bco-fa Difcopc. jirir jiut 
Qt uf'r fjajuni )mt ajuuniit at |)cim fcijli mc9 fjoøøuni raOa. jiui af ocr nuriiiiimc^ 
niD |)a. a-fia laf om ^ la-ra øuuu uara. fniucmcnu uarcr fcolo Ijaua manuljcJiii flica 
fciu Ijucrr uarr uiD aiiuaii tjcr a laubc 

IKm funnu^aga ifaili. 

Baf cr nu |iiji ucff af Ijinu fianntia iiari fjucru er fjcilaflf. oc toHoui ucr jiauu 16 
fuunuiiai). itn liualfiayr i** j-iri fcal Ijcilaøri^ af nouc. jia cr jiriDiuucir liuir iiaj;.^^ 
oc uiaua uoft fil fjaua offo. fua af rcti fcal uimia fjuarfc jiffia m |i)f|la. oc ^uarte 
uiuna fl aer uc eufi. uema jiaf er fil er lagf. ej: meuu roa leiDar finnar oc fjaua uaO 
jiri borSc a'ifa roa uuDir j:arme |ieim er a fijtuum Deøi er laDenu. itn ej |)eir toma 

Jvfr. Cap. 11. 15. F. II. 8. 14. B. 10. 12. E. 32. 34. 40. Caf. 16. 17. F. II. 24. 
B. 14. E. 9. 

'j uijlur a firi)j;tifr — B. ^) moflrar — B. ^) j:(r|lor pifar — B. *) lil — mgl. B. 

») inofirar — B. «j saaledes ogsaa B. ') uiimi — B. «) m(t(ium — B. '') titf — (ilC. B. 

'»; fiuatdajf) — B. ") f|siiacl vcra — B. ^') oagl) — B. urigtigt. 

2 10 Ældre 

lifiiii ti liiiiiiiiii 111)11111.' iif |V limiiiilrtifii. Im Inilii jirir fnf(H iiiniif ur jio-Hnr imilc. or 
hiiirilH fliiii l'iiMi. H'iiH jtini iiiriiii liiiiniirii IriDiir |niiinr. ur rrni rriff iiiril lliipiim. 
Iiriiii rr H Inriiiim iirui nu liiiiifimir. Cm rr liiiiiii' (ir |tiiiiir iiritir iti |iiii. ul - iiimir 

11 liiiiiiii ni'iii. |hi ffiil ilHiiii liii'lii j'iri |iiil iiiii'iiiii .ni. mc iiuiiiiu lil flijiiiu ur liiriii 
iiiii jiril"!. il'ii ry iiiiiiir iiimi iiimiiiti ullrnjl ,)iii iiliiii iiriillni!) rai). ]m fful liriiu 
liiiD H); )iniii. h'Dh birlH Hiiniiii .iij. lii|'iii|ir. 

f m niflfo brtfltt. 

17 lUi fio jirir iiaiirtr rr {tlHfV Ijimi fjflyi. nc (Orimrfll ()ifiii)i frltii h lUiniflrHr^' 
|)iiiili. Uf liiiiiii j:ii|i(i jiri. ur luiiilifloi. linm [rul fim jiijiiiiH [fin fimmihiiiiiiiii. Ku 
rr fiii JuiioiiifljH. fil iiiimir pfiroiiifffH. jiriilia [IjfilHuiH iiihiiiih mrffti i i'ifliij.'* 
Viuriirt Jaruiio iiifflH. jiiiilH DIhjo iiif||ti [)iti ji)rii. Oflta rrtiirriiliiio iiifOa. fiHiiiiiiu 

lllHlill lllf|]"H Jljni.^ HllHIlllH liHrlljuluillfllO Illf|"|"n, llillllilU lllHlljrilO lllf|"|H. lillllllH 

IHiliiilij iiiflTii. flli|lii uiifiiiiiii" )iu|"lulu iiifp. lulj:lii flllni fjtiliiiira iiifffa. lirrlliiiiDu 
fliiUrfHO iiifflH. ji 111)11 HiiDn EfjuitUiO iiiflju. Hu rro |ifir iiHiiar IhIOim' rr |h|"Iu [ffll 
_firi. uc iiijii Ijfiluyt. oc fua Oola friii j:iri fumiuDaj ucrr. fj; uiiiiir. 

(Ciin um mclTi) lingii. 

18 Hl) fru iiHflar aDitr rr ciøi fr iiuiiljfilai]! j.iri iif ^-tifta. fr |iu frolo jaiiif)f(fiir |in 
ufifuiii fnii l'umiiiiiaør. É\i tf iiiriiii iiiiiiia a |ifiiu hufium. ]ia frat birla jiii jiftt 
aiiiiiiii .iij. (liffUjif. tn t} uiiiiir man iiianiia 3:irl tilan tiiuiifno rai). jm fraL b^ta 
jiri |ial fju(j.iiiii u'Diiiin rijri. llii fral |ia Daøa trlia. |iar fjfj:r miji iolafjcloi IDft 
.iiij. iiHiiH. ifii fiiii j.imti allf fiatir jufa. Sftlf jirfllanfic hayr. |)cir fculo allcr 
iHinlifliiir uifia. ifniiaiiar^ |if|')' ainilli ]ia fral (liarfla fiuje fiiiu fj: |iur| er at.* 
U'n jia fr lirillijru^ nifffa nrfl iulum. l£n jia fr |)a[o mfffa. Ifn |ia er tijntiilonifffa. 
L^ii lia rr IKalljiao iiirffa. ]ia fr lltariu mrffa. Hu ero Daøar .iiij. er cifii jral iurt) 
u|ina Uf fiiii Iif iiiDr jftia. Hu fr ]mr fiiin ffiri lioroHafir fj:ffr uon. itn annarr 
ailr iHiuiajrfaitaflr. ifiiii jiriiii pafra fjilann li[ uuno. jiurDe al(r pafrahaør. ifu fj: 
iiifir l'flr. |ia [ral (lu'la jiri |iat auriim .iij. Di[rui]f. ifn Jifir fru Daøar lufir i 
|.ia[fauifu. maiiaiiaør uc lijobaør fr fil'i [rat uiiina. nniiK liiartia \m}t finu fj |iurj: 
tr at. ifn OiiriisjiiHiir rr adr Ijfilaiir. in |ia rr Uufiiøia jioflula uifffa. |ia rr 
truffinrffa. lOHyiiiiHiia i° [jfffii [ral [ua fjallDa af uiniia [cat baøa .iij. 1i( iiiiDiiafio. 
ifn jiuroDayr allr [jfilayr [nu pa[faiiaiir. Uu er Ijalluartiar^* mrffa. |ja rr Buloljo 
infffa. jia fr Oiuituno rnfffa. |)a rr finnt) nifffa. ]ia rr jOlajD lufffa fjiii o-j-TC |ia er 

Jvfr. Cap. IS. F. II. 25-37. B. 14. E. 9. 12-20. 

») Sagum — B. 2) ()ann — tilf. B. ^) iiinftiar — B. *) [Sitiiu iiianiia mtrfffe — B. 

^) j:i)rri — mgl. B. •>) Jueggia — mgl. B. ') Oagf) — B. urigtigt. ^) tf })C9 Jiftrj: DiOer — B. 

'>) Brstttfu — B. 1") øangOaga — B. ") fjalitiarOj — B. (juIalhin2:s-Lov. 11 lliuriii ]iiff|"H ijiii (TjiT. liH pr firofftnflTa fjiti o'jrrc. |)ft tr tnarlcino mfffa. |m tr 
iflfiiu') liirfiH. jiH rr IuihIho iiifffii. tr uff ffutom fjrløa ^aHiia i [nrium yarom. 

(Dlajr rinn imrltf lictto. 

liii ffofo iinfar froffa jTfra |iri fjii()iiiu bufiiiin fjufrr i fiimi fijfdi. fnii fjaiiii 19 
tiiiir fjflliir. f)rllDr fjaiiri af jijlfiofirfiu. a^Da at jiurDumio (irtiu. ffDa af. aftuiiiio 
firfiii. iua'fraf |)a frufja ffrra af |)fir ffufo foma fif affra ftaiia |)ar |Vni ]m riyu 
l'rjfliir i. itmllHY fnitu toiiia fil fjuo tjiirio rr rnjr rrijrir. tfu |ia fcal fjiifrr (rDriuii 
btm. nema iiirim Dul )amf)jnio i ciiiuiii øarHe. |ia fculu fift |iiiii IjiiHifr ur Oæ Dcra.* 
Én froffar ffolo mcD uffrfjiifiim jara. ni ciijl tiiri) j.-jul(niii. 5ial fiuiihi" fjutrr fiiiiiiii 
^ufiini tjarDa. at cioi jaflc froffar af. jju at j.1firi ciøi fjaiiii. i^ii rj; fjHiiii fruff 
jeHir. |ia fcat fjami |iri |)at ()ula aiiriiiii .iij. jirrffr jirim rr ))a IroffH ffar. tn rj 
maiir fiirfir nci uib. oc ttrtr at døi Jorinc i'ruff fif fjiio fjaiiuni. ifii [iraiiiif fjuiio 
fcøir a fjriiiir fjaiioiii. at fjaiin |ini(jaf Imt |ia ffaf lafa nD jufoia at Jjar fum riiii. 
i^n fjiim ffal (iiila er jiri fiDi uar. |)a er ud cj; fjaiiii fruffiiifi rrlDir. l£n fj: fjaim 
Bill fifii. )ia ffal prrffr pra til fjus fjaiiom iiifi) øraiina fjaiio fua. oc frcuia Ijaiiii 
froffoifio. oc [frj.iia fjaiioiii til liiiiijO j.iri rtiii. jia frrfifc fjaiiii a| |iui j.t .jii. aiiruiii. 

Øaf er nu ]iui iirft. at fjiiin fiaiiiiiia tiai) fjumi ffolom m tiariia iiiO fiofiii. 20 
Jiann foflom uér jriatiaø. ^ii fa er fuiiiir oc faiiiir ucrDr at jioi. at fjaiiii cfr fiot 
a jrcatifiii. |ia fcal fjaim beta aunmi .iij. &ifco)ic. iifrna biilDr trtc fjaiiii. oc toriiir 
tnaDr inii. oc fjitjrr fjaiiii af fjui fjaiiii cfr fiot a jrcadcfii. ]ia rj: fjaiiii fjcuir (lifa i 
muniii. |)tt fcal fjaiiii jiriiri uf ra-fca. oc uiffla fua at n af jicffa duliir. oc tanii te 
fifli Dacia ffil. |)a fcal fjami uuiffr mm. fii fjami fcal (laiiøa til ffri)ita oc fiula 
Di5 l^rift. it\i fj fjami niDr fuflyir. |ia fcal'fjaiiii Dcrfa j.iri fiat auriim .iij. Difcojif. 
fn fj: fjaiiom ucifir jiat ojtarr. at fjaiiii cfr fiot a jrfaboflimi, |ia fcal fjaiiii [io1a 
jiri jiat .iij. incrcr fjifcojic. (tn q fjaiiii fjcucr fijfuar Dcrff. oc uiH fjaiiii cicii fnjrriia 
jrcaiiofiitm iic friffiiutn borne iiaroin. |ia fjcucr fjaiiii jiriøorf fjucriuiii ]iciiiiiiif)i jiar 
fins. m Ijami a fuft at øaiiøa til ffri)ifa oc Dffla uiD fuiff. ifii cj: fjaiiii uilf |)at 
eiøl. jia fcat ^aiiu jara or laiiiiciiiii foiioiiøo uaro. i£n fj inaDr cfr ruffatiof. |ia 
liurtc fjauii jiri |iat morconi .iij. fjifcopc. alter uiciiii a uara tiiiiøu. oc cjaiiøc lil 
ffrijifa oc fjfffe tiiD t^rift. ién cj cfr man mauj fiot a j-TcahODum. aDa a ufihum.^ |ja 
fcal ()cria fjui) aj: ]m. «H bvU jriri |)af auriim .iij. ()ifco)if. ifii cj; Oifcuji. a^Da 
^ano frrcndrcfc fenner Jiat manne at fjanii efe fiot a jreaiioøum. trDa a nfiOuiii. itn 

i\h. Cap.1 .9. ¥.22. B. 13. E. 10.11. C«/;, i*^. F. 32. 38. 39. B. 6. E. 27-29. 

•) Jfrrft — B. 2) Her beyyiider 3die .Side af Biudst. Ca , men oidiurer at være læselig sliax neden- 

for ved "maniu". 

2 * 1*2 Ældre 

llHiiii riifUr iiin jiiii iiri. |)ti [rul lii|Vii]io minurir \nr\\ lil fiiio f)tuiniii or flrjiui Iidiioiii 
lil |iiiiiio. III' iiiii'hi II lirnhr liiiiiiuii ii |iiiiiii. Uii rr liuiiii liirrir iirj niii. |iii [ful 
hiiiiii ri'[lii f"' 1'"' liiiiiiir nri. i!"ii rr iimrir rir Iml i liiiiiiii ,vii|'lii. |iti [ral litiiiii 
furlH i'irj )iHl iiinrriiiii .iij. Iii[rii|ir. iiniitt luiiiiiiiir irir Ijuiiii. ur liriirr Ijhiiii ri[ii iiiiiitiii 
tiiiii hl |iii [imI liiiiiii^ [iHiiiiH lil iiniiiiiii [iiiiiii jiriiiiiiit ur liiiiDu jiriiii tiKiliir [i'i|ili. 
jiii rr ufl q Ijhiiii f\f\. fii (^ liiiiiii jirr riiii. [m jrul Ijiiiiii finl rlu ur hitiriiK [im 
iiiiiiii (■iiiiii. Hj: |iiii Hl fjflirir jVhI Ijhiiii Ijiiiifi fhi. Ijfllfir ni l)iiiiiir rir I)hiiii. ifn rj 
iiiHiir rir iii[|"Hliiit i Ihiiiih .pi[lii. )ih Ijritrr Ijhiiii li ri iiii ri Ijufrliiiii )ifiiiiiii(|i jrur [iuo. 
ur jnrr ur iHiuiriiiii luiiniiiifi utiro. ifii fj )ihI l'fiiiiir IjHiinm uriiiHilr l)i[riiiio. )ih 
[ral liumt jrflH jiri )ihI lijrilnr fiD. l^ii tf [h fitlr jrllr. jiu jrllr Ijhihiiii lil iillf[ii)Hr. 
fil rj rir iiutii iiihiiiih f'm iiIhii hrollfiio rnfi. |m [rnl tinillfiiii Ijhiio [liJH Ijhiiii or 
iHuhfiiiti fuiioiuio iitiro. or jf iiijIh [rr. or IiIhiiiih riiji molmifijli uif) Ijhiiii. l^u ri 
IjHiiii lilHiiiiHr. ]iH [rnl fjaiiii jiri |ihI fiJHlltiH .j;I. iimrrH. ifii rj uriiiHDr lii[roiio 
rriitifr IjHiioiii )iHl. jia [ral Ijhiiii jiri |ih1 uimiH lijrilHr fiD. 

/nagnus tøc Or fumt. 

21 })flf fi' iiii jiuinrft. al (mni Ijurrt [rat ala a lanhe tiaro rr liorrt urrtlr. ©.^ 

iiniia |iBt [f iiifi) |ifiiii orfijiiiluiii Dord at jiriiiiiiø Ijoriic aiilil [nu iiaifc ffijlliif. wDa 
jiiiiiiHl tirr [nii IjtfUr ffijllDu. |m [ral ])hI liarii til firfiu jro'ra. or Ijruia or Ijfitirmim 
Doiiif. or Ifijfjia iiiDr i tirfiii. or IhIh jmr Dnjin. paner.^ ifii linrii Ijurrl tr Imd 
urriir q\tr iioll Ijiiia fjdi]u. jia [ral |ihI Ijaj-t iitfra jiri pflii>o[lii. ifii rj; bord tv 
i j:o[lii. jiH [fHl [jaj.t wr^ at |ih[i1joiii. itn ty imti er rjlcr |ia[ffjar. ))a [ral ^ajt 
ua-ra jiri ioaiioinrffo. ifii* Imrii Ijurrt er Ijoret rr c|U'r lliitiHloiiirffu, |ih [ral fja|t 
uffra jiri noll fjiiia Ijrløii. [ral [a jirrftr ffira er iiimii fHU)ia tifiir at uaufijijnialauft. 
tn tf barnet tierDr [ua [bratila fiurl.^ at eiøi iiia ]ieim jirefte na. ]ia [ral ja j)re|tr 
(fira er |iHU meøu jijflaiij-iiiiiH. eii jint a niyi )ire[tr at [rjnia. nema [ertiajt uili .iij. 
morfoiii uii) bi[ru|i. Hu er baruct [ua ujratt^ at eiøi ma jirefte na, |ia [rolo jieir 
iiiriiii er mef) |iui bariic jara. øeua |n)i najn oe brejia i naln. oe niffln |ief[e ori) iuir 
bnnieuo. i( [firi |iir. li. i ua>iie j-aiiur. oc ouuar. or anfia Ijeilaj. )ia tua^ |iat ørana 
i lirfiiiøHrDe. ^ll.^ ifii ej; UHtne ma eiøi na. )ia [ral [fira i fjuerofonar na'to er na 
iiiH. fn tf eiiøri ner tiælo. }ia [ral r^fia i loua [er or øera tro[[ a brio[te. oe 
[mellom Ijeriia." itn ]ie[[a [Tirii ffal iaiuuel tona [fira [em farlinaDr. ej: eiøi ma 
rarliiianne na. pooer. ^^ Ku ej: eiøi nerfir ^aft at diiini .j.ij[lu [le.inu. |)a [ral brrta 
aurum .iij. bi[ro|ie. oe Ijeuia barn |io at [iDarr |'e. Én tf Ijan uill eiøi f)euia lata 

Jvfr. Cap. 21. 22. F. II. 1.2. B. 1. 2. 3. E. 1-8. 

') hann — mgl. B. '') B[\^p) — mgl. B. 'j IJaDer — mgl. S. ■>) Her begjuder 4de 

.Side af Brudst. Ca. =■) [6TaO[iutt — B. «) fiutt — B. ') ma — B. O) mCagnue) —mgl. B. 

•>) [a 6atf — B. '") Batlfr — mgl. B. Gulathiiigs-Lov. 13 

oc fjfuir fiarti \)tM iiini oj: ftciniir fuffr. })ft [ral fjami fif/tft bij'tope morroin .iij. oc 
fjfuirt iiam ur fjfiDniuiii tioiiif. tfii ff \mn uiil jial fit|i. oc \}nm' iiiiii maim 
fjfifiimi .jii. maiiafic jia Ijfucr rjaiiii jirifiort Ijuriiiim ]iniiiiiioi imr piio. ifii fjaiui 
a toft at (laiip tit ffiijila m tio'ta uiD iTrift. i£n ej: fjaiiii diII |jat cigi. |ia fcolo 
}idr fjaDcr jara or taiiDriiiii fuiionøo uaro. 

f)ex^ l)ci)ir (ililaflnus honongr ijott at ubolamalc. ex" «?loj:t [konongr i)a}^e gott^ ot 

•iij. morca male. 

i^ maOr bm uf Dam filt fjriDit. a^Da rriftit. or fpitfir. or iirrDr fjanii fiinnr oc 22 
famir at |)oi. \m fjcucr fa jirifiort je oc pW\. oc totloui m jiat morfict micta. 
tn q fjiitlir ttiaii manna tiariic finii rjciDniu a-Da crifliui. |ia fcal ffaiiDrotlcim fjaua 
\}])U jiri jiint. erDa jærf fononi]omoumiiii citar, oc cicii toft at fctia utanlaiiDj tf 
fjann nift. oc btan&c cioi inotuiicijti niD. itn cj: fjami fitauDar øiattOc mcrcr .iij. 
bifcojic. fil fj tiifco}) H-Da fjaiio trrcnfircfc tcniicr |iat luaiiiic. at fjaiiii fjauc fiiiftf 
tiarnc ftnu fjcifirim fcDa criftiiii. cii fjami fucDr ui5 )ii)l nci. ]m fcat fjanii fijiiia licffa 
tnorDj. fnti anuaro. fii* fa fii)r jcltr fjaiiom tit uttcflDar. itn tj |iat fcmicr bifcop 
R-Da fjaiio H-rciibrcfc iiiaiinc. at fjaiiii tjauc øraoct Oarii ^ciDit i iorf) fjctcia. oc Dcrtir 
])at at ffru'tc er tit rcijiiir. |ia fcat fa maDr er ]ia fo1 faciilc tjo-ta j.iri jiat luorcom 
.iij. ()ifc0)ic. jicim er fjami Fjiiiiim fjiiøDc. Ifii cj matir tctiir fjciDiiiii a taiiD uart oc 
fjcucr fjaiiii jial i finii male at fjaiiii oilt ]iiiifiat jara fem tcmiimciiii cro. oc lata fic 
^coia or fjcii)riium Home. |ia fcal fjaiiii j:øDa oc lata ciiiii i moluiicijtc vvcra. itn tf 
fjaiin nm |frr firfiiir ffDa^ tciiiicmfiiii oc Ictr fic ciøi fjcuia or IjciDrnum Oomc. jia 
fcat armai)r f)ifco|io liaiiii maiin taca oc jo'ra til )iiii()0. ]ia er tjcl cj fjanii Itrtr ffiraft. 
Én CJ fjaim nill i'n}'\. |ia fcal ffajia fjaiiom jimlar (jriD aj: ]iui |)inøi or laiiiicitju 
tunoiiøo uaro. oc jotia fjann cnøa nott jiar fem fjanii tiar aDra. fri cj: mciin jo-Da 
^aim Ictiør oc Dlaiiiia tiii) fjaiiii mu'tuiicijli. jia fcal flialliia |iri jjat .j;t. marca. fii 
f)ucruitiia er je er meira en .iij. mcrcr jiri trifliiio Domo firot. )ia a touonør fjat|t. 
m fjaljt a tiifco)i. fii fjiierr maDr er filr fua uetr .iij. at Ijami reiDir eiøi tiifcojie 
rei&u. H-iia ]ireftreiiiii.6 oc Ijelltir eifli iiiiji tillufiimi )jeiiu er m ^ajum toøb^ til 
frlftiiio Domo uaro. fa fjeuer jiriøort fjuerium iieiiniiifli j-car fiiio. 

ttm QXtrft i kirkitigorhe. 

:|3af er nu ]m neft af manii ^oeru fcal til firfiu jæra er bauDr uer!)r. oc 23 
Oraua i lorD ^eløa. nema utiaDa menu. iirotleno fuica.« oc morDuarøa. fnjriøroua. 
oc ]iioua. oc ]ia menu er fialner fjiiita onb finni. itn |ia menu er nu taltia ec. fcat 
øraoa i jtctiar male. ]jar fem fwrr^ mctefc oc ørcrn toroa. fn lif fcat eiøi inni 

') |icUa — B. 2) en — li. =•) [ mgl. B. *) Her ojiliijrer 4de Side af Brudst. Ca. 

5) (if — B. ") iirf[te rtiOu — B. ') log — B. «) [witara — B. «) jlifS — B. 11 .I^ldic 

flHiiiia inir \\n\\ iiiiiififniiinlinifl. (fii fj: flriiiir Iriiiir )ih frul (jffta ym )ihI (iiiniiii 
.iij. Iii|niiii'. III finii lii' lil firliii. ifii tf littiiii iiill |iiil riiii. ur lirlr iiiiii niiiiu 
miiiiii iiHiiniiii. |iu lirtirr luiiiii .nniiurt liuniiiiii |iriiiiiiiiii }W lim. \m h Ijttiiii nm 
fult Hl iituiiiH lil fl'ii|ilH. iif hirlH Iiill ifrifl. ifii !'>• Iimiii iiill ))hI rJiii. |ih )'ihI ()hiiii 
jiiirt ur iHiihriiiii tmiiiiiiio uHro. t!"ii rr liuiiii liijr |iin uniiilu it jiullc. irHu [iih 
iiiHiiii i niiiiiii. iif iiriiiH Iihiiii |inr )iirr iiuuii|i)iiiiir. til l)niiii iiiii riiii lir i'uth j:iri 
|tr iiviniiiii. HiiH yu\ .fiallr. )ih |VhI I)huii lir i iiil)ii9 jirin lu jrflti iipii. uf IhIh fioi 
lii II imiiii l'lHiiiiH. i^ii tf iiiHiir iirrjr lir i I)hiiiiu h'Dh rnjfiir. jm frHi Ijtiiiii jjhI u\\\\ 
liiiiiiH. lir InriH jiri )ih! Hiiniiii .iij. l)ifrii|if. ur j-irm lir lil liii'iu. uf iirmm ' i iorri 
IjflnH. tn ff iiiHiir iini)r fiiirr ur iiill [jhuii f^-lrr jirfflr IhIu j.tiru. |iii |Vii[ Ijhiui 
iH'irr |ifiiii IhIh nuti rr Ijiiiiii tHii|iir liiiir hI. or uill [jhiiii fit ulitt lul«. )ih frnl jirrpr 
tiljHiH (ir iiliii liHiui. <D.'^ or l)Hj.ti .ij. iiiiru ni nliuiiHr t'Hii|)i. paner.-"' ifii fj; fjiiilii 
fjfiifr fiMl fiiH InfliiH. orttirt fjHim oiiriiin )irf|"lc j.ijit hh. ]ih frnl ffl jiifftr lil jftia or 
olJH IjHiiii. jill.-* tHU|ilHiifl. l^ii tf IjHiiii j-tiT riiii, ))rt rr Ijmiii frrrr .iij. iiiorroiii. 
iifiiirt iiHiiD|i)ii f)Hiio flHiiiK jiri.^ H'iiti ijHiio firfiiilnfnHr iiihiuih. iir tiilu |int uhIIhi'. 
ifii fjiinii jiHiiii tiiHiiii fral olia fr fjami onDi liuiii) fiiia. or iullf jia al fjaiiii uillDi 
fjana oliati iiifiiHii Ijaii malle iiia-la. paner. "^ ifii ]m rr iiiaiir er tiaiiilr ot ftn 
fruiiuii fjlrr iirrflr ur liiiir fjami til jara oc [uiiijiu iuir lif|'uiiii. Ijaim l'rtil lil jara 
of [ijiifiia iuir liti, (OJ oc fcal ^ami ])ar j:iri fjaua fjalDati rijri. juil lalla tiifiiii 
lif|iintio faiii). pam.^ tUi tf lir frmr lit firfiu. jia fral jirrflr i (iroii {laiiøa oc 
fjjiiiiia iuir lifi jiht lifiir rr lil liijriar. fclia tic i øroj. (€>.^ oc oDrlafr mri) jiui 
IfiilHUji.io paoer.^^ Ifii tf fa jiifflr DiH cifli lifl-r liDir t)fila. ])a fcal cruiiioi Ijins 
fiauiia faca. ^ftl. liiiiiii (©. lff|faii|i).'2 oc faiqia lurffufuiif) mcD. jiri fal fjiiio hauOa. 
fil tf jirrjlr rr riøi Ijriina. })a fral |)0 lic niiir fctia. cii |)a er iirrflr frmr fjeim. ]ia 
fral flaiira niDr a fiflii. oc flftjjia fjrlou valne i. f ii fjaiiii fcal fijiiøia iuir liffonø. 
Én jiat a fiuii ^ircflr at ørra at ftim i j-iarfufiicr amiaro jircft. at jrjuiiøum fer. 
nHiii)ft)iiiHlHiifl. lifii ej: IjHiiii DerDr at jiui fuiiiir uc fatmr. jia fral Ijatiii Jiaf ajilr 
reiDa iirefle |ifim er ]iar a liarfutiier. oc [irrta Oifrojie jiri |]at aurum .jij. fii fjuer^ 
Dfliia |ieff er mniii uerDa DauQer. oc tiill eruiiifli ol ej:ter øera. Ijutirt fem øera uill at 
fiaiiiiii ffiia af jiriliiøomuriie. fcDa eiiii fiDarr. |)at falla Tiienii eruiol, lEu ej menn 
øera ol. ol falla ^^ falo ol. |ja fcolo jieir lil fiiuDa iirefle Jieim er jieir taiijia liiiir^* 
at. fjHim fral Ijanom Oiuiia uif) jiriiiia maiitii'^ Ijit jirfla. fii ]irrflr a lil at jara 

Jvfr. Cap. 23. F. II. 13. IG. B. 9. E. 47-51. 

')ltt[lfiia — B. 2) i). — mgl. jB. ') BanfT — mgl. B. ") m. — mgl. JS. -)vil)(r — B. 

«) BaDfr — mgl. B. ') £1. — mgi. B. ») BaDtr — m.^l. B. ») 0. — mgl. U. >") (ffgar 

faup — B. 1') BaCtr — mgl. B. >2) 0. icafaiiji — mgl. B. '^j mfiiii — tilf. B. 
»■») tiDir — mgl. B. '*) iij. mm — B. Giilalhiiiirs-Lov. 15 ■p) iifliiiifijiiia Ifiiift. fi( rryiia ofhft. kU [ato oftia. i^n f| ^ann tiid riøi til jara. |ia |ca[ 
fjani! Imriial'c liiiiiiiar (vO. rdriii)' fiiiiiar. jirirrar rr fiaiiii [ral lara .rii. inaiiaDr or|)fim 
iiiHiiitfirri). fi' ofiifrD uar i. ifii |ia. ^11. tiuiii) (©. rfiDii)^ |VhI |'h iiiHiir fara rr rroiiifii 
IT fjino er ol tr fjlfr øri. or Ijufnia Ijaiiom lil faluljola. lianer. =* t^u rf olfjcrDir 
m jlriri. ]ia frat Ijaiiii lil }ifff jara jrijft rr Ijaiioiii rr jijft (ujiirl. oc im^ra )iar nolt 
^ina p)\fn. i£n iiiti inoriKiiriiii rjlrr til aiiiiaro. pahcr.-* i£n rj iiiiiii(iut rro |iriu 
Of ina fjauii tiljara tuiiiriiio a riiiiiiii hrøi. |ia fral Ijaiiii jiaii imiiiiiut oli firma, øn 
i'j; Fjaiiii iiia rigi. |ia fral Ijaiiii tit jara miiiiDatj aiiiiaro. oc hrrrra |)ar^ iiirDari ol 

MilUljf. 

ptx\)ct mirlto liftta. 

Tjiåi rr nu ]iui iirft. af uarr fral niiii riøa irrntifoiio fiiia al loiio frr. i£]\ rj: 24 
inaDr urrf)r af |H)i funnr or faiiiir at fjaiiii a foiio naiiarr frr. ru i loi)um rr iiia-lt 
|ia fral fjann Iwta jiri |iaf morroiii .iij. Difrnjir. or lata aj foiioiiiir.^ ur øanøa fil 
ffrijila. or Do-fa uif) lirift. i^n off rr foa louaf af fara af fiaimCift fur. or fiauiiiia - 
lii) jrriififonor iiarar. ifii toiior jia-r atirar rr jrriiiifoiior uarar rro af jimfa fne. 
oc jimfa liD, 5ua firrr foiior rr [li^r riøii jrriiiifriiir ^ faiiiaii fona fu rr fjaiiii affe 
aDr. or ^iii rr fjanii trrr. l^ii rj trrr foiio iianarr rii nu Ijrui rr fait. ^11.^ fffla frrr 
annaro iiianuj funo. anla fono nniiir fiiia fono. pa^t.^ jia fral Ijanu fio'ta .iij. 
iiiorrom liifrojir or lafa aj lonoiiiir ur pup tit fcri|ita or lio'ta nID Crift. fti rj: 
Ijann uilt pf ciøi. ])a frulo jiau Oa-Dr jara or lanDririii tououflO naro. i£n rj Oifcoji 
frmirr ]iaf manne rrfia fjano^" HM'rutirrfr at Ijann rifii fono nanarr frr. ru i loøum 
rr mtrlf. fu ^aiin furDr tiiD |iui nri. ^aun^^ fral »jiuua j^iri |jaf lijrilar riD. fn 
jiffr rro fonor aDrar er run rro i nu-irnui^^ ijjjnnftinu uiD off. rr uer tiinunm a 
}irimniiai)a orrr. ej uer eifium lilamo toffa uiD jirrr. Hu rr jiar eiu moi)rr uiauu], 
en ounor fijftir. firifiia Doffrr. jiortia fliujiinofirr. jiiiita fiiuar foiia. frtta firoDor fona. 
Siauu&a fuiiar iiotlrr. oc fonor jierr allar aDrar rr iHiuffijltiiar ero. rr mriiu me^u 
uDaiia urrc a ørra. ^ltaj)mis. ' =* jial rro ftiujiiiirlr. OroDor Dirtr. fijfturiiolr. oc 
fiottoriiu'lr. nioDor niro'iir.i* or lafiur fijffr. uioDor fijftr. or jabur niræOr.^^ orfijffir 
fono manuj. fJuncr.'*' i£n rj rnaDr nrrfir at |iui funnr or fauur at fjaiiu trriff nieii 
fonom ]irim fua nanoni. |m er fa maOr jri5lauo or bffDr ]iau or jarr or tauDriijn 
fonoup uaro. ^l\.^^ fil jiau Ijaua innf ffri|jf fiuui lirirri^^ rr fiifro)i trøijr a fjoni) 

Jvfr. Cap. 24. F. 111. 1-4. B. 15. E. 52. 

M fl- r«iliu — mgl. B. ^) 0. itiiiii — mgl. B. ') liaDcr — msl- B. '') liaCfr— nigl. B. 

'') tiar — nii^l. B. '^) ))a flal i'tt. stader i B to Giiiige, men anden Gang, som <Iet s)ne.s, tilfiiiet med 

l'iirjisji'llig Haand og andet IJIek. ') [ jirfiiiia'mi (cijjii — B. *) )U. — mgl. B. '■') Katii'r — 

mgl. B. >o) bi((u)]9 — B. '1) lia — B. '^) mftiia — B. ") maiiims — mgl. B. 

i-") moDnr moDer — B. >5) jiuOur iiindcr — C. "-) liahtr — mgl. B. "J m. — mgl. B. 

'») (ina }ia — B. |(> Ældre 

jifiiii. prtftfr. ' III jiritiiirl liiifiiiiiii jiriiiiiiiiii ,vinr fiiio. Iin'tir i Imitif nr i iiiii|'iiiii 
f!)ri. )iHl a IihU'I finiiuiiir. ni \]n\\\ lii|fii|i. ^U."'^ iiniiu limnniir irfm-'' I)ifr(i)i. nili 
lirir iiMil llHiiH. liDtiii )mu fniiiH hriiii. pam.-* ifii f.f 1)h1 fniiifr liifrii}i h'Dh Ijhiio 
iririiiirrlr iiuiiiiii''' tit litiii liiitif )iiit uiihDh Ufif iiml. ni l)iiiiii fufiir itiil juii iid. 
IjHiiii*' l'itil tiiiiiiH \'\y\ |)iti Iriiiii riii. liriiiiui iiiniii .rii. iHiiitiuriu l)nmiin. jiiir fral 
riiiii IjHiiii Hj |iriiii .rii. iiiniiiiinii. ni liiitiii |riil fiiiln' Hiuiiiir iitnii. L^ii l)iim jiriDi 
nmiaflf niiir. ni jirir )ii"ir ty jiii uriir ur riDi liiiiiii Iniiiiiiu ii lutrii imuiii. )iiimi fin 
finl iiiiiiiHj:in fiifiiiiiiiriiiii. ifii ty fa riDr j.'fllr. )ia n' Ijhmii fHiiiir al iifiHiiiitii. jftl.'^ 
li'ii |iii iil iimiiiiii j:allfff fiiiar." jia fral liami |m iia iiiiiiro ffiiflimi. Ijflinr ni fjaim 
ff fttiinr al jntnitif. paM-r. i^ii liurir iiiaiir jiritia rr til fl'irfla" iiniiir. Ijaarf fnii 
lian iiiiiiir ritia. irDa øuDi!} (l'irflir. uf UfiDr j-itll al. |ia a ijaim jimlar ørii) jra 
firniiDiinim. 

^t maJ\x fcal t-iga rind rigna hono. 

2o J)al rr nu |iiii nrft. al uarr fral (junT riua luuo fina. )ia rr fjaiiu [jfurr muiiiii 

fnjjil Of malhaøa. ifn fj fjann faupir lawr touur minilii. |)a fral fjann af Jicirri 
funn (ala it Ijaiui fiOarr tik. oc bfcria Difiujii' morrom .iij. ur iiaiiiia Iil ffrijil« uc 
bcffia DiD lOift. fii jial Dam fr fjann uii) jifirri fono ørlr. rr Ijatiii fifiarr Inr.'" 
]ia fcal niffio mamij arj tara nnna Injfiiiflia j'ino cino. ifii fj: fjaim uiH fiøi aj: 
[a(a iifirri fono er ("iDarr (oc ^aim. ]ih frolo |ihu bwht jara or laiiiifiøn fouoiigo 
tjåro. oi; Ijaiia jiririort fjiirrium jinminoi j-iar |"iiio. itn tj. nuiDr fjcucr amfiolt Cinu 
uiD fiiia fono. or fjrucr iiini arfiifliu. tfDa Ijurria fnn fjaiin fjeofr at incinfoiio mh 
fiua fono. urrDr fjami al jiui funnr oc faimr. ]ia fcal fjann f)f(rla j:irir }ial anrum.jii. 
bifcope. oc øanøa lit (fri|ita. oc bcffla uiO ifrip. oc lata aj: fonoiiiic. 

f m flutifiutar. 

26 (!5ui)fn)iar fro .Mi, fr ufr fcolom |iijnnaft uiD. fna fnn jrrcnfifonoin narom. tlu 
fr |iaT fin at fjaHiia bariif uiihir ^iriinfiimaii. Ifii oiiiinr at taca or tiafnc. ])riOia 
at jora or fjuila naiiom. jiorDa at fjalltia im&ir fiifcojis ^oiit). jimfa at tft)fa jfrnifs 
Drfyil. fftta at IfiDa fono i firfiu. |)ff|"ar rinar fcal |iijrina niD fonoiia. fn allar 
aDrar .y. øiitifiuiar. fcolom ntr ^afliia uif) jraDnr oc moiior. fem uiD barnet, itn tj. 
tnaiir unDr at ]m funnr oc faniir at fjann a øufifiuiu fina. ]ia fcal fjann bfu1a jirir 
Jiat morcom .iij. bifcope. oc lata a| fononnc. oc [laiifja til frripla oc beu^ta iiiD iirift. 

litm bruSloups gctDir. 

27 ^onor fcal taca a tiDum. fn fiøi a uliDum. itn ty. inaDr fau^iir fono munbi oc 
tnalDaiia a ullDuni. a-iia a |ifini tiOum er bifco|i fjcucr foiDiat off fonor at taca 

Jvfr. Cap. 25. F. III. 5. 10. B. 17. E. 22. Cap. 26. F. III. 8. B. 15. E. 53. 

') BaCer — mgl. B. «) Ilt. — mgl. B. 3j„t_u. ■>) BaCfr — nigi. B. s) mtttine — mgl. B. 

«) }ia — B. ") m. — mgl. B. >•) eiD«r — B. ») [lirtar — B. ">) tot — B. Gulathiiigs-Lov. 17 

fimnu noff. ffiia irm nott. ffDft oDcud notl. kDh h jicini noffom er j:o|to!)ftflr er ejter 
0| morflon kU fjfi[Hi|t. triia øfli]iij:HflH. er ]n'm mhir tro til iuiio uotu. oc jiriar fil 
lllifiHio iiieffo. Of ]iriar lil iula. <lll. (.©.)^ oc .^iii.^ baøar iola. ifii ej: a }ieim 
tiirtirum teer maDr foiio er iiii laliia rr. ]m fral Drcrta jriri ]jaf aura .iij. bifcojie. itn 
ef leer foiio i latiøa juftii a Diiuiti )ifiiii .i{. er fiifioji fleiifir i |uftu. oc jiafrfjatiitau 
liuiiiia. |ja fcal fieffla jiri |ia( morcoiti .iij. (lifcujie. 

fm fpiir.'* ec iim gnlltiro. 

iDat er nu |iDi neft af uer [colum eirii lijDa f)jam ue øollDruni ue øeruiiifium'* 28 
iKuni. fil fa er funnr oc fauiir uerDr at ]iui. at Ijaiiu feøir fjiar. »Da jerr meD 
lliBiii. |ia er Ijami mai)r uflaor oc uljeilaør. oc fjuerr )jfiiniiifir jiar fjaus. |)af a ^aljf 
tuuuuør. eu fjaljt Difcoji. Ifu fa anuarr er fjiaiu IrjDir. oc uerDr faiiur at |JDi. |ia 
fcal fa^ 6eo1a .jl. marca. |]af a fjaljf lonoiigr. eu fjalj.t Oifcoji. fu fa auuarr er 
j:err mt\) yafliira oc øfriiiuøar. oc uerDa*^ at jiui fuiiuir oc faiiuer. |ieir fcolo jara or 
lauiieifiu {ououøg mu. |idI eip meuu eifii at.lijDa. £u e| jjeir lijiia. ]ia fjaua ]ieir 
jiririuri fjueriuiu |)ruuiufii jiar fiuo. f u jieir fcolo foft eiøa at flanoa til [fripta oc 
(leirta uiD ^riff. fu ej pat ma-lir Difcoji, ffi5a fjauo a-rriiliretc at maDr jerr uieD 
fjiar. ffi)a øallDra. trOa ficruinøar. eu ficir furDa uiO jiui uei. |iar ero ftjuiar tna-ltar 
jriri. ifj: uiauue er |iat teut at Ijauii jare mcD fpar. fijui meD frtlar eiDi. nej:na uiemi 
.jii. iamøoiia fjauom. |jar fcal Ijauu eiuu fjaiia aj: |!eini .jii. luoummi. itn Ijami fcal 
fialjr auuarr ua-ra. Fjiuu piriDi]^ uauafte uiDr. i£n ]ifir* |)rir er jiri orDe oc elDi. 
tuuui [jijoøia. jeHr til utleøbar. ej:|clli'. ^Inamis.^ fu e| ?uai1r ueriir at |)ui funnr 
oc fauiir. at Ijauu uiunr eiD nforau. tfba IciDir aDra uieuu uu'D fer. |ia er Ijaiiii fialjr 
feccr .p. luorcoui. eu .iij. uiorcoui jiiir Ijueru er fuur mcD Ijauoiu ej jieir niffu eigi 
at ufoTf uar. fu ej; jieir niffu at ufoTt nar. j:ijrr eu jieir nijmii. jia oialtDe fjuerr*® 
.jn. mercr. fem fjanu. paner.** i£n ej: jiat erfoiiom feiit at jurr j:are mril øolfDrum 
oc oeriiiuDUiu. jia fcal jiar nej:na fouor .ui. jiriar a fjuara ^oiii) fjeiine Ijuopreijiur 
jifft er menu nitu at øuDar fe. jia-r fcolo nifni Dera at ^oii faun eiøi øallDra ne 
øerniuiiar. Én ej fjeiiui |iat nitui jeHr. jia jeKr til ullefiDar. jia a toiiouør je 
fjeuuar Ijaljf. eu fiifcoji a fjaljf. i^n fjaiia fcal eruiiiøi jorra or tauDeiiiii fououøo uaro. 

Jvfr. Cap. 27. F. III. 9. B. 7. E. 21. 

>) m. (0). — mgl. B. ') jiiii — D. =>) fvaii — B. *) garningum — B. ^) fa — 

mgl. B. «) Tjsrflcr — B. ^) tilloiet i Mbr. med en fremmed Haand, maaske Arue Magnussons. 

Denne liar i sin egenhændige Afskrift (Cod. A. M. No. 308 fol.) optaget Ordet, dog i Klamrer. At det blot 
er blevet udeladt ved en Uagtsomhed af ileu gamle Afskriver, er tydeligt. Papirs-Afskrifterne No. 306. fol. 
og GG. qv. i den Årn. M. Saml. samt No. 2083. qv. i det Kbh. Kgl. Bibl.s Thottske Mscr. Saml. have simpelt- 
hen optaget Ordet i Texten. Ordet findes i B. ») Ijttiir — B. «) mHfl«u9 — mgl. B. '") Jifira 
— tilf. B. ") Babfr — mgl. B. 

3 l^ .Kl (I IT 

Tim M><t. 

•J}) Pliil fr ii|T i'i- fiiiniui Ilt tii'r fiiildiii i'iiii lilnlii l)i'ifii( (\nt). iir Ijiiiiiiii. iir limiiu. 

Lfii rv nitter nrriir ui )iiii liiinir ur lniiiir. {m lirnn' limiii i'iriiinrl Ijiirriiiiii jiriiiiiiiiii 
fm fiiio. IjHii [ihI iiiiiiiiii ' lil |l'i'i|ilii III liii'lu iiii^ i!'i'i|'l. H'ii ri' lliiiiii nill jiiil ni|i. 
|iii l'nil liHii jtiiii ur lniiiifi(iii liiiiiiiiii'j iiiiro. 

II III II t< Il ri 11 iiu'iiii. 

30 llhHiirt iirir ril) ii|| nc ulI |iiiliiiiirii hI iihiv liiu nuii liliiiiiiH)! niti fiiivr. Én 
rj 1)111111 iiriiii' Hl jiiii tiiiiiir nr |'i)iiiii'. iil liuiiii liliiiiiitr,l iiii) \myt. jut [rul liiiiiii 
iiiiliiH. prtiicr. ur l'nil liiimi ,).itrn nr luiinriiiii fnmuiiio uhI'O. litiiifimiinrir nr Inma 
Hliniiiii fi)ilr. ill. ii"ii ]irir iiiirfnliiiir iiifiiii rr |iHr fiiju fijfliir fiifiir h): Iniionøo 
IliMihi' of tiiffn|i'j. |)rt iHlf iiflliiH liH. panci-. ifii fn iiiHiir fr ]iul iiaiil R. )m fral riiit)ft 
H l'ir iil. ur iiijtrt fiiii l'rr. liii r}- Iihiiii iiijlir, |iu frnl f)Hii (iu1ii iiiorfOiii .iij. tiilVopr. 
ifii fj: (liffO)) ffDa fjaiio iTrnitirftc ffiiiifr ]ih1 iiiHiiiir. al fjHiiti (ilaiiiiHjt uiD (lujf. en 
fiaiiii fufDr uiD jmi iiri. ()i|Vn|io HriiiHiir fral jara lil Ijiio [jaimiii. or flfjiia fjaiifjin lil 
|]iiiiio j.iri )!Ht iitiaiia urrr. Ijhiiii jrflir j-'iri lial frllar fin. paner, fjaiiii [ral jianu 
mimiiiiii tjaua a .ij. uiliiiii [irrra tiaiia. ^iri |ioi al oli rr filla flfjiia fin. fr al l0(ium 
frjfj'l. fiHim [ral [iia lUfD jifiiii fiiiimi |ara af Fjaim [ral jara lil Ijuo fjaiiom rr 
fiD l'ral fia al Ijainnii. or [ryia Ijaiiom jriiii nolloiii jiri lil lirfiii ]irirrar fr Ijaiiii [ral 
fiD at iiiima. ]ja fr ufl fj: Ijatm jrrr lil or Ijrijrir rii) at Ijaiioiii. ifii rj: Ijanii fiøi 
|rrr. |ia [rat Ijann iiifD uilni liaiiii fiD uiiiiia. |)hiiii rii) [ral Ijaim uiiiiia jiri tirtiu: 
iiuriiiii. lrøi]ia hor a {irrffollii. oc tara Ooc nj jirrflflliii ii|)|i. |iii rr Ufl fj: fjauii fiD 
rftt liiiiiir. L'^ti q liaiiniu fifijrall ijrrDr. jia rr Ijaiiii iiiaDr iillHiir or iiljfilayr. [rapa 
[ral fjHiioiii jimlar øriD j:ra nrliiiDiiniin. 5ua [ral fiDa |ia alla oiiiiia rr j:f[lir fro 
j:iri triftiiio Domo brol uart. 

Tim fni^tia oc unton. 

31 irt..(f)it- fr o[f Of foiDiaf at fta. ifn fj: iiiaDr ufrDr af ]ini fumir or faimr af 
fjaim ftr [uiDDa. |ia [ral fjaii j.iri jiat bo-fa f)i[ro)it aiinim .iij. or (latiøa fil ffrijila 

Jvfr. Cap. 29. F. III. Lx B. 16. E. 24. 45. Cap. 30. F. III. 18. 

') Her ophorer B. '^) Dette Ord er for en Deel udslettet i Mbr. BegjndelsesbogstaTen er en stor 

rod tU, der staaer ganske tydelig; ligeledes ere de to .sidste Bogstaver af Ordet upaatvivlelig ":i("; og 
at der næst forud for "i" ogsaa har gaaet et "t" er der temmelig tydelige Spor til; de tvendj Bogstaver, 
der synes at have fulgt nærmest efter "111", ere derimod aldeles udslettede. .Saaledes har det forholdt sig 
med dette .Sted allerede i Arne Magnussons Tid, thi han har i sin egenhændige Afskrift: "Ilt tit" og an- 
mærker paa en los Fortegnelse over de formeentlige Fuil i Membranen, som han i sin egenhændige Afskrift 
har rettet, med Hensyn til dette Ord: "desunl 2 v. 3 primæ voculæ literæ nec cerium est 4'"'" rede descrip- 
lam esse." Forresten fremsætter han ingen Formodning om, hvorledes Ordet bor læses. I Membr. er tydeligt 
Spor til at man ved at væde Pergamentet har stræbt at faae gjort de udslettede Bogstaver læselige. — Papirs- 
Afskrifterne Cod. A. M. 306 f. og 66 <|. samt C. Thott. No. 20a3 <|. have alle læst r foran det forste U 
nemlig - - - rtlf. Gulalliings-Lov. 19 

Of [io1a uiD ^rift. |iftf Fodom vn fuifiha rr nuii tiiatjr mit ftaiift af. fii |iat cfa 
itifHii rr iiarøar Difa oc |)rir ftjiiiH jiuro. oc jiat fta mtnn er Oiorri fierr. (tDa fjiiiiiiar 
bifa. ])af eta iiimn oc er i Tciuiaiifia ualiie hritmar. oc ])af rr jiri lino jcHr. oc |)af 
er Hauc fijrfir. |jaf er imi |jaf aiaii er fua iierfir HaiiDl. at iiiriia fral faftf. oc \m\n. oc 
fafla a fiut oc^ijfa ii)1)j. oc tata or jioriia [)loD. |)at er relt at felia fjuD oc (Tijita 
Bcriiiiiu. fjaue fjaiui fia(j.r fjafjt. en irieD fjoljo faii)ii waj. oc feiihe til tirtiu jieirrar 
er ^aiiii fau|iir tiDir at. 

i£n um aHa }ja Tiifuti er oaiiita a injciDar. jia'r er iieillar ero inii Mip jerOe 32 
iiiaima i itienoiti. |ia ero |ieir iitiola menu jiriøort p oc j-riDi. laiiiie oc laufum e?)ri. 
iaiiiuet obaloiorDum fem oiirom. lliniii jirir er li| filt lala j-iri liDJ'ffii oc uiileijo 
Ijuårl fem |ieir reiia a ffiiium. teDa a (autie. oc fua jiri iiiorD oc jorha-Do ffape. oc 
ulifrtu at uetia Irotl ii)i)). at jremia fjeiDriii met) jjui. oc jieir meiui er øerajt jhip 
menu at i)re)ia |ia menu. er jieir eiiiu eiiiiar fafer uit). oc tara p til. ueiiia tonouør 
lafe rejfa til laiiDreinfaiiar. oc iriDar. oc fua jieir meiiii er fotior faca meD rane. bDb 
annarra manna touor j-eftar fonur. a'Da bo'tr manna 3:iri ntan raD |ieirra er j.orra'De 
eiflu jiri. afia fialjra jieirra. fjueøi er fiban øeri^t nili |ieirra er l)inffa)ir ræ&jt. oc 
fua })eir er fjemnajt |)effarra ufiota manna. a-Da fjeimta øiofli) ejter tf m\n\ neit 
]]af. ]ia ero |ieir utiotameiui atler. jririflort je oc jriDi laniie oc lanfnm eijri. oc ero 
lieir jrinijetøer er je filt ueria oc j-reniifouor jririr ])eim. en fjinir alter nøillDir fjuart 
er ])eirj:a far. ffOa ben. Da-De fononøe oc j-TH-iiDom. fllla |ia tioina er uni uiøaj-erDi 
fcal fetia. crDa |ieirra fuenna leøorD er meiin eiøu uiøt nm at loønin. |ia ffal |)a aHa 
fetia mcD loønm oc øriDum tit ^ijfta falo. ifn fa er rijjr bum loøfHniiian j:iri fat. 
kM at 3-ijftnm fulum. nauDfijnia lanft. |)a øenør fa a øriD fin. oc er Ijann trijøroue. 
oc fjeuer j-iriøorl je oc jriDi. in ]iar ero naiiDfijniar ej mabr er finer a'iia farr. 
ttDa einar fjucriar jia^r ftornanDfijiiiar er øoDer menn Oera nitni nm at fjami matte 
tiøi uiDfomajt. i^n fat jiatjijfta fcal jramfoma innaii |ieff fama manafiar. oc |lijtia 
f)eiin til Ijano oc fe f)Obet mei) ualta tua. in Ijinn tale jiar uiD. a'ba nniliuDro maQr 
[)ano. neina fa nili innfia'lla Ijanom um øera. er laca fcal. in nm oli oiiuur mul 
er menu fetia luøDoma til a meDal fin. jia fcefijt fa atiau anrnm uit) fatar aberan 
er njjr. oc ^alltia Dom fem ai)r. eii nii) fonoiiø .iju. morcum. oc fo'le fononør. ff&a 
fuflnmeuu fjuarom tueøøia til fjanDa. oc tale fjinii fl'ulTD fina jijft ujiji ejter ]iui ^ 
fem domr Dcemtie. in fect Ijuaroiueøøia fe ffijit ej:ter jiarniaøne. in ej fjann uill 
eiøi Dom fjallDa jia fcolo fijflnmenn Ijauuin jiinø flejua oc øera Ijanu ullaøaii. nema 
tjaiiii øiallOe ftict fem Dtfmt nar. in ej maDr faltejt uiD )ianu mann er leøet tjeuer 

.Ivfr. Cap. 31. F. II. 42. 43. B. 5. E. 26. Cap. o 2. B. Ui. '20 yKlilre 

toiiii liHiio. liii |ihI [h iifilH liDiihtir rr [Hiin ii. tl'ii ty Imnii liiiiir miiiul |'iiiii 
fono liHiio |)ii n liiiiiii iriiiiidiii' iniiiiui [riii liiiiii rr niiir ii iirilliir liijiiriiii'. iTii rj: 
iiiHiir niiir fim l'iiiii iiD« [fiiii jHDiir ' limiri |riii Imiiii rr Irifliiiii. »fi)H Ijfifiiiiii. irhft 
mnnnr. iriiH liriiDur. »tDh fiullur. iriiH |'i)|liir. |iii rt Imiiii uhulu iiiiiDi'. I)unii rr ji)it 
tittr iiiH'll.tiniiH fiHMii |"f oDr iiiuiir. [iiti iti mriiii nili ni inuiiriiiii |r iil. ifii rj liirlHr 
liirir lilmiiiiifi lilmiio lufla |uiiiiiii ur urrtlH liiiiiiir ur |iiiiiirr iil jiiii. )iti nu jirir 
liHiifr iihiiiiimriiii. l^ii rj jirir |i)iiiii ur rr |iii lirrniiro jinill. )ih fi)iii iiiri) ianiliiiriii. 
ifii ff lirir iirriiH frtiiiirr til |iir. |in ii lnmniiir j:f jirirrH IihIjI rii liifruii IihIjI. in 
tf iiiriiii lirritijl i firfiii iriirt i lirliiiimrhf )iriiii rr uiyDr rr. |iii rru )irir iiliiiluiiiniii. 
or tt lii|rO|i H |uii .iij. iiirrrr. nr ))ul rr \mf Iil lirliiiriurrijriio. rii rniuiiiiir jiiil rr 
iimjrHiii rr. iiriiia riiii |V jc tiirira. ]irt ftijili jirir liiiiinirir ur lii|rii]i. fin i iiiilliim i 
lirliiiiiiiiH. iiriiiti lirir nili iiiriri miffiiiiii ii {jrrH wiD jia. iin rj inaDr rr norr a( 
utiDlamHiiiir. ur fjfuir fiøi falar ahrrr ftijrt til. ffDu l'iiniia|lo at flrra oruar ii])]). Jia 
rr Ijaiiii )io iifiula iiiaDr iamucl friii alir. 

fm rrififiiiotii bifiopt. 

33 Ba! rr iiu ]iiii iif(t fj fiifroji .frrr ii)i)) a laiiii i.fra ffijii fiim af uiøia firfiii 
a-tia aDra ))iiiiiii|lii at tirita munniiiii fjuarl [riii Ijaim jiarj laøut a-fia ffamt. |ia frolu 
OcriiDr j:a fjanom rciDffiula .piii. it\i .ji;j;. f| fjaiiii jnr at uii^iH fjnjrufifiri'iii. in 
q |ifir uilia fiiji j-a rrififfiuta. jia tro |ifir fcffir aiinim .iij. fjurrr lirirra. rr jrllir. 
in fj diffO}) ffDa tjaiio H-rriiDrrff fnuiiT |ial manne at fjaim fjauc Tniodorf finnfjnfrn 
Int i friftinoiiumo firutr. jjaiin rr fii|'ro]) riøi a af jiifiøia. in ej: fjann fucOr iiei 
uiD )jui. jia fral fjifcoiio arinaDr j:ara til fjuo fjauom oc tara tiranna Ijano Ina. ]ia 
rr nfftrr dna Ijanom. |ia rr mi t} pm uilia j-ijløia Ijanom. in ff |irir iiilia cifli. ]ja 
fral fjaiiii frnjia |ia. ]ia ffffiaff jicir at .iij. aiirnni fjurrr jicirra uif) H-rrniirrfa fouonflD. 
in fjanii fral fialj:r ja frr nafta rjc jrara tif fjiio ffanom. or ftrjna fjanom lit jiinflo 
jiri ]iat mal. or ma'la a Ijniiir fjanom a |)inoi. ^ann fral jrfia j:iri ]iaf lijritar flD. 
in fj fjami uill fi^i loø jrfta. frfia )iiiiri firfia. pa frifijf fjann al anriim .jii. uiD 
tfrniDrrfa tononøs. in fiifroji uarr oc fjans armaDr. oc aflcr fmurinrnu frolu fmar 
fuftT fna fo-Eia fem nu tjcui cc talt. 

§et i)e}v httupa bolh. 

34 ^at 2 rr nu jiui urft. at uarr fcal møi jriri crDrom }t laca oc tdi frolom m 
off at øripiifillDum øcra. i)oms er l)\)m maDr nnDr j:iri finu jf at ^aua. in fa 
er jiri orDrnm teer. fjanu fcal }jat aj:tr jora. oc Do-ta fononøe f)auøe jiri miofeEiu. oc 

Jvfr. Cap. 3;J. F. III. 44. B. 10. E. 32-34. ') Oprindelig har i Mbr. staaet: "j:aDtr fua"; men disse Ord, som aabenbare ere indkomne ved en Feil- 
skrivning, ere overstregede og ovenover er med samme Haand skrevet: "fun j:aDlir". *) Bogstaven }) er i 

Mbr. storre end de sædvanlige Capitel-Initialer. (iiilalliiiigs-Lov. 21 

forfia fifl af (nøiim fifian. ifri f| niaOr a fopf af iiiaiuif. oc flid fa fiøi riiaflHa er 
rriDa ffal. ]ia fcal flrj-iia fjaiioiii fjcim fit frojii Of uatfa foflii. or (lioDa fjaiiom \nh 
fjofa folii. |)fff jiar ffat iinjouar frriiia fem aiinaro jiar. fii pf ])a uill fjaiiii rigi 
rdOa. ]ia fcal ftfnia fjaiiom lit |iiiifio j-iri ran. or j:iri foøfnjfo. )ia fcodi Tiifiin liinna 
[jaim iillapii uiO |janii rr fulff. oc nit) |)a aHa fanijiinøriiiir. fif jicff al tjann 
ijioDc fere a fiinøi. wDa i jiolDa manna, oc F)aiif ))ar al rciiia. 

tim l)timftfmnu oc jinthrnjriir. 

Hu fv |)af ]ini ncft. ff nia^r a |e af manne ]iat rr ualfar nifu. |)a fcal ftcjna 35 
fjanom fjcim fil frO|n oc nallafoøu Doaniia i aniiurøf fifl. rn tirfiirimannc fil miinøia 
fino. t} fjaiui fjijr innan jijlEio. dlar |iar fem Ijaun nar uoftcna fjcløii. ffal fna ffoni: 
ninm fftn fjann nill jiri .]:»). noltoin fjif knøftH. Hu fcal fua mcfla af Ijann fe 
Fjfiina er fa frinr |iar. aHr baør af ffi^jnu mcD liriin fjuarf fem Ijann femr iijrr baj 
ffiia fiiiaiT i liofe oc njuløeiin. jia fcal fjann lata bera fjeimftejnu nilni |iar |ieøar. 
en fiDan fcat fjaun leiDa uaffa fif jiar fua mifilo fem f)anu a af fjanom. ifn ej: 
fjann nifl eiøi ]ia reiDa. ]ia fcat freuia fjann oc leøøia Fjanom ran niO. nema fjann 
reiOi fjanom |ia. Itu ej; fjann fiiarar |uii af el tann eiøi toø. en cc tef upiii fjuefuifna 
]iat er |)inømenn faHa toø. ]ia ma fjann fleina Ijanom fif jiiiiøo .ii. noifom fjif ffemffa. 
oc |im j:imfum fjif fenøffa. ej: fjaiiu oeif ner |)inø ffat mm. €\i ej: fjanii neif eiøi. 
|ja nerDr fieff fiiiia er fjaun neif |iaf. ffn fa fcat |iiiiø feiiiia er )iarj: ej: fjanu niti 
|iaf. ifn ej: a |)inø femr fieirra maf. |ia fcat fi/fiauDe tafa Dera |iiiiøftej'iiu nifni. 
|ja eiøu ])inømeun um af ho'iiia. oc ho'iiia fjanom j:e fiff. iin ej: |ieir nilia erfi nm 
Do'ma. |ia ero )ieir fecfir .i;ij. morcom. ej fjinn frej:r ])a iiomo. Hu ej: |ieir uerDa 
eiøi atler a eilf faffer a jiortioiiøo jiiuøi. ]ia ma ffiola male meD ualla lua a j:ijlfi9 
|)inø. Én fa jieiira er ]ja fiijitijt enu eiøi loø j:a. jja ma |ioi al eiuo ffiola aj: 
jtjlfioliinøi lit (!5ula))iuøo ej: j:ioiDoiiør manna øeiiør aj: fiinøi. oc falla |ial toø er 
^ann feøer. ]ja nerDr ffuf julff en ellar eiøi. ifu fjueniilna ])eff er affer uerDa a eilt 
faller al maiir ^euer foff j:e fiff. oc j:ullnafc tjanoin nifni fif. |ia eiøu ])eir af iiffma 
fianom j:e fiff. itn ej: fjaiiii liauil eiøi )iiiiømaiiua tim. j.iri froj.u. |ia ferfijf fjami 
f)HUøc niD tonoiiø. en fjinum eijcr fjol|-o fifl |e. in ej: maDr ff'ijlr male finn lit 
|iinømanna ilijmo. |ia jellir fjann tiauø meD ]m. |m fcat fjanu a |iiuø leiDa fjeijriuøia 
fina. al fjann fjeuer |iat j:e al toøum foff. |ia er nel ej: fjann uiff }iaf j:e a jiiuøi 
reiha. H>i)a øerir ffej:un fif. oc tijcr |)ni )iar. in ej: fjanu nifl eiøi )ia reiDa. |ja fcal 
freuia jiiuømenn. |ia er a jiinøi ero af jara lit. oc fua armaun tououøG. oc Dæn&r 
fua marøa fem fjann fiijcfiji jiurua. er jt fiff fjeuer foff af loønm. af j:ara fif oc faca 
fjotj:o meira en ^aun folie, oc fononøe fjauø lit fjauDa. 5a fcat ^aua .ni. aura at 

Jvfr. Cup. :io. F. X. 4-9. 22 /KIdir 

ilHiiiii »Hiiiif rr |Milf. llii flHiiiiH iiifiiii .viri. nf iiniii itirf) nhiir df riiiiin. |iii (iillu 
|ii-ir iiilii[;iT III iihi'liiir. iiHrr rr nri |'liiiiiiii. rii Iniiir tillrr piriliiiiiir rr lil fniiii nf 
liiiiii iiiliH iiiriii. i!'ii |iii iti |ii~ir vitllf fiiii- |iiM'i liiiriliiiiii |Vffr ui .ri. iiiuirii. rii l)iirrr 
HiiiiHiiii Hl .iij. iiiiiiiiiiii. Hil fil iT linjiiiiiiii rr |iiiiiiiirir iiill I'hIIh. ifii tf mmii 
fijiiiH liHimiii ui piiH lil Hj |iiiiiii Ilt liiiti .]( |iill. |iii rr liiirrr jirirrii frrrr hI .iij. 
Hiiriiiii uiD liiiiiiiiii. ifii t\ iiriiiiiiir iiiK fiiii lil .fnm. |iii rr liiiitii (ij jiiii rr iiii) lindr. 

11 IH liifliijf. ur liiiifr. 

:i6 llii IT liiiuf. iif IfioiU'i". III iitniil .ff. Of l|itiiii|'rlll ft. u( riiihuiiul jr. ur iilll jihI 

jf rr iiiliii nril. im! |iiil ulll mri) imni ["'fiH. £•«! ,ff hIII rr riiihHiiHl tr. )iit fnilliii 
fmi niiilH millti |iiiiiiu i fiiiniuui. |riii |iii IjHurr Iihiiiuii Ijriiii firjiil. Hu Iriiir |u riiji rr 
frrl fi'Diliii iHiii. ril |n Iriiir rr rriiiu |iiil. |iii |fiil Ijhiiii (liniirt jr i riiitiHtift. rj: iKiliirr rr 
|)iir fti rr nm it huiirl iiiri) iiiilliim uiil hI lurn |)ni |r. |iii l'rtit |iriiii i limiii frliH. 
fil fj fiiiii rr. )iH l'fHl fqiift flj: Ififlu. oc IjhIIH. nr tihijriiii. fj |ihI uar aOr Irijjl. oc 
lliinr fti rr aDr iiajDr. ur ttl)ijnii|'c iiiii IjhiiDuiiiiiiiiiiiii fiiiiim lil |'h Iriiir fjlcr er a. Jia 
fcHl IjHiiiiiii i tjiiiin frliw. 

Tim iomjcfto. 

37 Hu rr |ifll ]m iifft. fj tnniir a \t al iiiHiiiif' |iat rr døi tjihi uallar. |)a fcal 
ftffiiH [luiiotn Ijfiiu lil liionii. nc Uifiiia (jaiiii j.iar |)fff rr fjaiiii a al Ijaiioiii. ^inn 
ffal aiiiialluriHiia j-rfla ff. ^U\p. iffia fioiii friia a iiiole fuoDu fjaiio. nniia fjann 
nili fnliHlf a tminii ijaiio. Uii [ral I ara uii) fiunijrpo fjufrøi inaiir rr (njDr j:rialsra 
Of jullliiia. ff fa rr fiyi iimi rr liioiiH fral. £if nm allt rr bomv er D(ii)rmi imian 
acra firriiio. jifiiaii Ifiiiiiafl .n. nrir til bumo Jirfl" tr |ifir fcolo fiøa jiri Darum 
urriaiiDa. jiaiiii iiiim )"fulu jifir fiia Ijaua unntiaii af fjuarte fe a fuiiiiuiiffii ue a 
rufffiiiiføi. ellar er fiilii fjaiio unijl. fu er f)auu IjajDe |ia u)i)i IjajDa^ Hu fral bom 
fflia jiri Duruiu urriaiiha. eii eiiii a Oaf Ijufi. Ijanu ffal felia iioin finu eirji ne'rr 
(jiifi. tn fua at ufriaiiiie mryf frlia fiiiii tiom mitli Dura Of Oonio fjaiio. Of ara laff? 
iiiDar inilli iJutuo ur hiira. Uu er orl rj: fa øeuør iif af eiøa hi'im uiD fjaiiu er oeria 
fcal. fllar fcal Ijauii fiaiiøH iiiii mei) ualla loa. or ftejiia fjaiiom uf al felia num a 
mole ff'r. Hu rr fioiiir jirirra [rlir. |ia feal iirriaiiiie rijDia iioni fuliaiiha. ifii ej: 
fjauii l)ftjrr frit i iium mef) fer baiiøillDio iiiniii. a'Da iirjøilliiio menu. leDd nuiiiaøa. 
ttDa fofuiiHUla |jeff er imote fjauom er. |ia fcolo |)eir rifa ii|j)i oe øauøa broit or 
Dorne, ur felia aiira oaleiituuua menu i ffui) jieirra. rj: lil rru. Én ej; eiøi eru lil 
ipa er Domr Ijaiio unijlr. Hu rj Ijhuu Ijeuer fell IrnDaii maiiii i Dom meD fer. ffi)a 

Jvfr. Cap. 37. F. X. 11-18. 

') i Mbr. er det sidste (i i dette Ord iioyet utj<lfligt, of; <let syiies næsten som om den gamle Arskriver 
har villet have det udslettet igjcu. K, M. læser imidlertid: "()aj:lia"; og ligeledes C. A. M. 306. i. og 6(J. q. 
samt C. Thott. 2083. q. (uiIalhiiios-Lov. 23 ■© [ciiiij iiifliui] run. )ifliiii rr ijuiiri \f m iprfiifir. H-ha Hrtnfiiin toiioiifio. |ih rr Oflim 
ijomj-ioøc. oc a allDiiiiiii ii|irri|"t at |iui male fifiaii. uc ciøi fl'ulo jifir |'ua iicr iioiuc 
foma. at tnal \m\m iiirfi'' OfJ''«- li" N^ ("^ fo'fiaiiiir rijiiia iniiii uniaiiiia. \m 
DcriaiiDc riiDDi. Dum fu'fiaiiDa. Hu i'f fj'"fivoi"i'{iflia •'oiiir lutiiir. ur ma fjiiartif jiri 
O'Dniiii iiiujta. lia |'fa( firfiaiiiir fata ficra fjriiiiflrpiii iiiliii. al Ijhiui fU'iniif fjaiiom 
fjfiiii. I)fim|'tr.j:iiu rflta til. fuu'Dii. oc [iia |jal iiitiii hI Ijaiiii fiiaiiDc fjaiiii jrar fiiio. 
)ia riiiii |ii'ir iiiii af iJO'tiia er i fioiiir filia or Du'iiia jifim rr un fufDr uif) (Tiillti riD 
[ua mitiiiii fnii fjaiiii a at fijiiia at loyinalc j-iti j.t |ial rr fjaini nar fnaDiir. ifii 
finn fral rijiio fijiiia. itu Hufir Inriifiia. m lirir juiiiiiia. |ia |ih[ fijnia (ijritar rihi 
iiiiiij jr fjijniii|i; pal t\ ffofj alta niinf. a'fin meira. )ia fral tufnHlliiH lijriiar fii). 
[føflia boc a |iit(follD. oc tara H|I)i oc ninna rii) fjinir l'oniu incini. Hu fciito menu 
fua bom fjadiia. al lifa ci(]i u|i)) or Domc. nc a fjrott iianiia. nrma nan()|ijnia arrntia 
iiaufif. )m (cat fjann Icyfiia ø[oua fina a'iia nojin. aiia rinnfjncrn øri|i cj:tcr. oc frøia 
til iiauDfijuia. oc ganria tit donio aiilr tmi )ifi)ar. tn rj: maDr rio n)i|i or Domc 
oc øcuor i broll jijrr m |icir {t fatter, allrr a jial niaf. )ia )ca( fa tionij.li)i|C rr fjaiin 
^aj:Dc i fiiium iiomi' oc male. Uii fnrDr maOr jiar fino en Ijaiiom uifl cufli maDr Dom 
jcfta. ]ia fcal fjann piiøa nlaiiiiarj. a-Da jrara i'il iini marrfiuo Oacca. uc jara ajilr 
til fji'io fiDHn. oc fncDirt i unnal finn. ifn i^- fjann v'dl ciøi Dom jrfta OiDi [jniin al 
^aim |V fjcima fjiiiDar Daj oj: inoriion oc l'ucDia nm i finn fjit jiriDia. ualla jiora ma 
nt)ta tit toaDrua jiriimia. Hu cj: fjann uiil ciijf Dum jcfta. fia er fjann fcccr al 
.riiiii. anrnni niD fiinunø .ui. anrnni uiD fiiuDn Ijiirria. ifn ficDHii fcat tjaun flcjna 
^anum lit jiiiuio. i){ IciDa iialla fina a ))iiii|i. alla flica fem a Domc fcttnm ffijllDi. 
Hu oill fjaun jia fuii ciøi rciDa. |ih frulu jiiniimcnn Do'ma fjaiiom ffnllD fina. jia trcui 
^auu |ja at |ifir jarc til oc tafe aj: fjanum aura .niiii. lit fjanDa tonunøe. m fjanum 
^otj:o mrira en fjann alle al fjanum. ill. f * ifDti ciDa ))a er uiD liciøia at foiinm. 
£n ej: fjaiiu uill fjualfe 0''i'a. ]ia fannar fjHnn fer ffiiflD a f|cnDe. )ia fcat fu-fianDe 
ffirffuta ]iui uiiDir ualla. oc ftejna Ijaiiom tit |iiii(jo |iri ran. oc leiDi luetiijia manna 
tiitui a ]iin{|. at fjann fijniaDe fjanom Tia-De uiiDanj:u'rf(o (nc)^ jiar. |ia eiiiu liinønienn 
af DoMua fjanom je fitl. en fononøe .jii. anra fjaiiii. ifn ej fjann uill fjuarfe jefta 
j:e a liinyi ne leiDa. |ia fcal fjaun freuia armanii fononcio icDa fnftnniann. oc fua 
marøa Oo'uDr fem fjann jnjcfijf |iurna. at jara uieD fjanom oc taca fjufjo meira aj 
fjanum cu fjaiiu alle at fjaiium. iin fjuerr er eii|i nift jara meD fjanum |ja er feccr 
al aurum .iij. uiD fouonii. ifn eiun fcat eijrio fijnia entneir tueijijia. en jirir firinoia. 
uoi)ue.3 uinua eiD fjiuir fomu menu. 

') Her tindes i Originalen et riidt Kors med 4 Punkter, eet Punkt i hvert HjiJrne. '') Dette "oc" 

mangler i Originalen, men niaa kun ved Uagtsonilied være udeglenit. ^) .Saaledes i Originalen. Al'skri- 

veren vil ijiensynligen have betegnet, at .Stedet !^kal \ære aldele.s ligelydende med det ovenfor Corekommende: 
",..m }iiir tiniHiia. Im (tal fijnia iijnlar eini muij >■« r)i|iit)ifi: }ja( tr fimj: nl(a mort. etOa mcira. (la fcat tuctjnllOii 
(iinlar ciO. lc(i(iia liot a liveftnllb, nt liica u|i|i oc tiiinia fin iimii- fniiiu iiiriui." 21 AiUh'v 

TIni furr lliulIMr er t'n\i rro niliii til. 

38 lin rr fii (itiiinr rr \\\\\\:\ iillr til uitilliiH. ni liiiiii liiiir rr liriiiilii ii. |ih frmr 
[liiiiti riiii lil flii"'^"''' »i'oiii lliiiiii liMiir iiirii iiiillniii. |iiii ni riiiii [rul iiiiiiiii rii) i'iri 
lirmll Ijiiiii hiiiiiiu. li'ii liiiiiii |iiil |iiiiiii nri iiiiiiin. ni riiii mir |'ii [l'iillii l'iiit iil ri 
iiif]°ii. |iii niiiiii' liiiii rn'i l'ill liiiii|l. ril ri[ii liiiio hiiiiiiii. 

tf riiiillli ji)riii.il firi iiiitlom. 

39 liii flniiir ffiiilii .rr. nrlr. irfiu .rr. nririiiii Iriiiir. |iH.vi)riii)I fii P'iillii jiri iiiilloiii. 
ifii llHiiii iiiH liiiiiit IjtiiKiiii lit riiiH iil limirii. |iiii ni i {HJIIr liitiir [iir. rj: [irl'ii'iihr iiii[|H. 

TKm »itnnri luiiip. in- jjnii^riilnfi. 

40 lin [riilii liiiiji iill Ijtilliiii liiiiiii{nluil. III |iiiii rr iiHlliir iiilii. t\ |irir iiirnii tHiijiufc 
iiii). rr Ihii)iiiiii |niiiiii riim iil niiiH. iiriiiii nmiir )'rli iiliriiiiilll iriiti ff .fiir i. |in friil 
tHii|i |inl Hi'tr UHiioa, ru liiiiii l)iiiin uiiiiiiiriii fill. li\\[\\ ntirr frHl friiii oiirinii pj. 
lir liirrii. rii |h rr vtii' iinir i. Ijaii fr frrrr iiinrrum .iij. |mt rr hIU fttX er nifim mda 
Iil rtir^'- n iiiHiir lnii|iir |niiii iriiH fHiir. Jiar fem Ijhiih fjijiiff l'Hii))ft iiiiol iriiH fiiiior. 
Of hIU |ihI rr riiii iiut iiltiti u fiH. lill frulu IjallDa (jauDfalaD mul. jiau tv f)alliia 
mriiu. |iHl iiia riyi Ijallfia rj: ))U |Vlr iiiamir |ial rr ])U fjruir jijrr o-i)nim ffdl. i^ii tf 
fa Ijrurr Ijmiii al rr fiDar Irijiili. ))a iiui Ijaiiii IjallDa ffila Diiriic jriri lHii|ii fiiiii. Hu 
a fa laiiii al IjHiia rr jijrri fru'|ilf. rf ijaiintii ,).iilliia|"l uidii at fl'ila iiomc |ia rr lieim 
faii)Ui)); rr |iiiarr irir|ilf. |ia |ral l)ami fl'irfl'nla iiiihir iialriifiiiiiia iiimii. |iat er or 
faii|i).iir. rj: iiiafir laiiiiir jial. rr l)iiiii alir rrti i rr ffllUr. iirma at lifff raDe vicrc 
|"flll rr ailr. Hu |ral Ijaiiii Ijilla jiuiiii rr Ijaiiuiii [rllol Of fjrimta fitl aj: fjaiiniii. i£n 
fj tjBiiii uill riiii i liiijii) Ijaiiiuii l'rlia. )ia fral Ijaiiom Ijriiii ftrjiia. oc iiiota Dafia 
fimia at |ju Ifjt at luyiim laii|"t. or frrnia fjaiiii jiar |)iii9. og lfi)f)ia ^anom ran mti. 

1i(m Icijju hi)x. 

41 tlu fclr inai)r tijr a Ififlu. |)a fcat fa fii afnjriiiafr at oKu er [jcurr. oc frlia (Tira 
a|)lr ffiii [jatiii trrr. uriiia l|uu fr rllri. liii fral (jaiiii fii fjaua at ffiyii inala rdlom 
til flaiiiiiJHiia at oDro mn. )uii at |ia fcuto fijr a j-'or vttm. iifiiia |)rir fjaue aiuiaii 
einiiaøa a itittlltaii fin i tnrflotn. |ia rr Ijaiui tor fii. Hu rr fii fijr DaiiD ru Ijanii alle 
t)cD i aiinarrc |)a fral fjaiiii |ia Ijaua jiri fiiia tu. )iui at fijr frat i fijr ftaD foma. 
Én (f fu liuir. |ia fral fjaiin fina [)anu. itn rj: Ifffrr rro a orDiicr. |io at ^oni firofne. 
ttDa [jale flitiii. jia fral fjanti |ia loftii Dcrta. Hu uiK fjann fiøl fu Ifiøa Irnor. |)a 
fcat ^anu |uiii]i Ijilla rr tu a. cj: Ijann rr iiuiau jijttis. oc fiioDa Ijaiiom tu fina. 
Én (} Ijann er fiyi iiwiau jtjifio. |)a fcat Ijann j.o'ra Ijrim fu. oc IfiDa menu til oc lata 
fia tn. af fjon fe fjeil uc Ijinum tu'c er a. )ia feøi fjanu aj afiijriiD fina. oc ueifl uorO 
tu fua fem finum nautum. oc |iiøøi aj: nijt oc f)aoe jiat jiri grao oc gÉfjlo. oc aliijrøifc 

Jvfr. Cap. .?S. F. X. 2Z. Gulalhinos-Loy. 25 •o iiiD ^aiiiiiiomtiiiim fiiiiim. Itu fr fa Hf fauhr prriiii n fii alfe. oc ^furr iiiHtiiif imi 
(lofid [)hI(ii ,}'fftr l'iiio. |ih h f)Hiiii (jHiiiiiii In hI fiiiiiiH. f); [)hiiii rr iiiiiHiinjliio. 
friiiiiøiH f): i'iyi tr IjHlljiiiHOr tit. (f [jmiii iiill ciøi Iririt IjHtiti Iciiiir. 

litm jriiir lci()iir. 

liii [riflir iiihDi' fiiill fi-iltt filjr hI iiiHiiiif. H^Dii fjUHlff j.r fr iiiHiir Iriøjr. )ih [chI 42 
[jHiiii frifiu flj: iTiDa friii a uar Inrifi. lil fjaiiii l'niir iit liiiiiiiu [fiøu Hf. £fiiiu |ih fr 
a flfiuir |'fa[ maDr fii]i Ifiiia. ufiiia jiar |Viii Ifiya rr h luiii). ur yfrDa jifir a ))h1 l'allfr. 

"Um hujfiir K'iijur. 

Tlu |flr maiir Diijf iiiiii at inaiiiif. at j:]i(iiii luala rrlloin. ]m fral liaaii aliijniiaff 43 
iiiD fjaiiiiuoniiaiiiii finuiii oKuni. jial rr IjaiitiiiDinin Ijaiio q fjHiia l'itflllfr. tfDa tirfjir. 
H^i)a fifir iiifiui fr fjauii fru( fjalliia orDf or fiiii jiri. jmi fro Ijaiio IjaiiOiioiiim, fj: 
(jadhj iiiaOr fjiltir fitii |ijrr fii oiiti fr or. oc fiia fj: liiorii (ifrr. H'Da liitw iiariiHr. 
tciia jfflr |iri fjfrø. oc jijtiiir fiiii jf^ fjirDir. |ia fr |iHt Ijaiiiiiioiiiiii (laiio. ifii tf 
.jfl'ir jiri brrii oc fijiiir fjaiiii ]ihI iiioiiiiiira jijrr fii fjaiiii j;[af fjiiii aj. jia fr |iat figi 
fjauHijoiiiiii fjaiio. [lat fr |ia fim Ijaiiiiuniiiui Ijaiio tf Driiniar i firuiuii or iiH'Ifr friøi 
iiiahr. ]iat fr of fjaiio fjaiiiiiiormii ty hj: ojnifiiri ufrfir tiaiit)!. H^fia flaoc fijrl'ir. itn 
tf fjtfo fr i fiaiiiif, H'iia rfiiuf flaurr f\y\. |ia fr jrnt fiiii fjaao fjaiiiliioiiini. Hu ffalllu 
jirDa til iili ihh [liarøaft. |ih Ijill |iu )ihuu fr a. uc (lioil Ijauoni at ufila uort) bwft 
fiuu. oc fiju mouiiuiu tf jirrt ff al lutit |Vr. oc jVii af jiiiiH aliijriii). ifu tf lUHiir 
teer ro|T a juIqu. ffDa a Ijajiiliil. oc liiia )iat uarriar uti. |ia fro |jat fjauo fjaunuoMnii. 
fj: fiiii fro auuarra inauua roff uti. liu tfrr iiiaiir uaiit a jofir. )ia [cal fjauu faa 
afiijrøiajt fem juløu uaut. |)at fcal luaiir fiiii Hliijrøiaft at fijr rfiiuf fiiii fHlfO. tf 
fjauu fjfufr oi:h i uauluni fiuum. Hu fjfufr iimDr fu uiH'fda i ffiiKfi l'iua. |ih fr 
[juartf fffrDf ufrD. m Ifiøu. jia fcat fu fiyi u^ra fllri fu utta uftra. or ficji ijuiiri fii 
at (rftrom Fadif. Fjfit. oc IjfitfjifiiaD. ur [janf fflj.t oj: uftrfuu. 

Vm Urjnan'ba lofto. 

tiu faujiir nia!5r at luauiif roff. tfi)a buft. jifff fr atiijriii) a fr ffijpt fjfuer. |)ffiar 44 
er a (irott ffiiiir. iiijr ft altf rr inoDr fau|iir. |ia fcal eiiiii oDroiu fnic felia. iie lUfri 
Ifijnautia lofluin. jiat er (eijuaiilia lauftr a tijcje. tf |iat tireccr fif fialjl. [h fcal fiieriH 
er fcn&f. tfiia fialj.r Ijana, at Ijaini niffi cirji IfijiiaiiCia loft. fj: Ijiuii ,j.iuiir a .jijrfta 
niauabf. 

fim ttbi)røii flripor ctn9l)t)i'r9. 

llB faujijr ma5r øriji ufffuii at maiiiif. fia er fieff afiijrøfi a er ffffhi. til jifiai 46 
femr i fje?ii)r er te?j)it fjenir. »Da fieiui luaiiue er fjauu Ijeuer niei) nalloiu uiu DoDet 
uiDr al faca. nenia |)eir ffili auiiaii iieøiiri uattoiu. 

') Ordet fc er tilsat over Linjen, med saunue Haaiid som det ovri;,'e, og med Tegn, hvor det skal indfores i Linjen. 

4 •2<) Æld ro 

Ttm hl' i III I ti' nm II. 

4({ liii [niir [il iiiH^r i piiri rr ]iii nilll {iilliiii liiiiiit iiiii rillf|iirrl iiiiil. ur ii Iniiiii 

riiiiHii niiiiiiiiii i nilti. >>!' iitir riiii jrnr imll liiini liiiiiii. {m [iiil {|ii)i'iii Ijiiiiii iil liriiiiili 
fiiiii. Lill (y iliiiiii iiriiiiirr Ijriiiiili fil. |iii [lul lnuiniii |iiiii|iii l'lrniti. ifiiii [l'iil liiiiiii 
|riiui iil liMiii)iiiHiiii). iiriiiit |iHr |'r. Uii rr liiniii nill ri[|i iiniiiiH. |iti [rul P'irflnlii 
11111)11 iiHllH. ur [irniH liHiiMiii liiiri'iiiiii i iiiirii [riii |iii iiilll. iiriiiH ]irr fidliiiiii. ur [irlm 
lliiiiii |iiir [iiiHii. |iii rr ur rril [triiii iiiirriiiiii iiiiiiiiir. rr [Iriiil rr it luii|irriiiii. |ihi' 
Iriii |irii lri)|itiij! iiiii. Oiiii [rul riiilri||iiiiii iiiHiiiir [jriiiiflriiiiiii [riii ImiiiiiiH. liriiiiHl 
[riii liHiiii hrnrr [rr liiriuiiu iiii[[nru ni[l Irriiii. ifii re )imI rr ijiirriii. )iii [rul |iiiiiiHl 
[nu rriiiuiii Ijhiio lii'ir imitiii i'ijliio. rilur [ml [|ii)i'iii Ijhiiii til liriniili [iiiu. |iiir [ntl 
lunti [riii liHiiii iiriiiiirr iiiiiHii jiurDuiiiio. iiriiiH ul Iniiijimiiiiij [rui \)mn. 

Vm fohiuT oc Ijcimftrjnur. 

47 liii [riilii [nliirr [Ihiiiih iiiriiHii IriDHiuir rr iili. Iil )irff rr [fi]) fjaua ucrit u 
liiiiiii n. urlr. OltiiiriH [min juliirr iiiit Ihiiiih juClu. frifliiiiiiioiu nm oy Hill [irfi«. 
ur III) iirrr jiiiii rr iirriiH. il'd'i iiih hI jdriiiiiu ørra a Firlyuiii Dofiiiiii. iiriiiH flriniiH 
iiiHuiir Ijriiii Hl riiio. lllHiir iiia flriiiiiH iiiHiiiif firiiii. [)fiiiiftriiiiiii Hiiiinro iiiHiiH). [riii 
l'iHl.ro fiiio. f.f fjHiiiim rr nm Oulirl niri) dhIIiiiii. 5iH(j:r jVhI fjurrr [iiia [nlii [irfia 
iiiiiHii IhuOj j:nHlo ur jiililiiiH. ifii rj; niHiir jcrr aj: Ifliiiif (irHiil. ])a [rul [u IjhIIIih 
jf Ijhiio urlr .iij. rr fjaiiii Ijriirr iiiii hutirl iiirD uadniii al fjalliiH ffijllbi. fa jrnl Ijaiia 
[iifii ur uuriijiri [jHunii!. ifii c,f fjHim j:rrr a oJriflaiii). ]ni [rat [a fialltia |r fjano 
rr arur' rr iirflr. Jjua [ral fuiiu [u'fia [rm farlmami. t} Ijun er fin jiri [rr. rii ^uii 
H fn[t h( [rlJH [iil'ii fiiiH oc Dorii. Ifiiii [ral Ijoii [rlia Irntiom iiianiic. ur ujritio 
iiiHiiiir liriiii rr [irlin [ral. iiiaDr iiia [irlia Ijriiiiar [ofti [nu fiiiH fj: [janom rr ruet) 
iiHlliiiu uiiiliiiiirl. Hu iiill TUHDr hiiuhii [irfia uiii rillljurit mal. ni Ijauom ^ajtlr 
auuHrr j:ijrr [nfii a fjniDr. )ia lalr [a jijrr aj; rr [iDarr tue tit. rijji iiia Ijaiiii lurim 
[fiiii [uiir urita. rj; |iat rr riyi urla [ufii uiD fjiiiii. 

<Éf »no9r ftlr ul)fimiUt. 

48 ttu figu lurir tnruii fffia jtriri riuu grip [hiiihii. ]ia [rir fin. oc [pijrr fiyi Ijina 
al rr iiirii IjHimm riøu. Itu uilia ]ifir riuua lauji ]mt rr uirD Ijauoiu riyu. jja [cat 
tuta ijurrr raDa [rnl. ru rj: ja lijlr at raDa rr [rllOi. |ia [rut fjtillfia. in fj: fjiiiir 
liola rr riunH niliH. )ih [rolo jirir riuua a j:ijr[ta luauaDr. rr |)rir urrDa uarrr uiD. 

(Éj: ntttftr Ur (Tfirom grip rinnl)»crn. 

49 6a [cut tau aljijryiafl rr jiiiiitr. oc tonm fjritii Ijriiu. i£n fj ^ann niti riøi. ]ia 
[cat [irtia [nu uilla jr. l^u |ihI rr hIU uitta j:e rr uallnr uilu. Hu Ir'r luaiir |iat 
fr tjauom rr lél oc uii[>rrr ]m\. jja [rat Ijauu Ijriiuta at Ijuaroui [riii Ijhiiu uiti. oc 

') Ordene "er aruc" staae ved en Feilskrivning to Gange i Mbr. Giilalhings-Lov. 27 

l'im c\ fjuiTtjitiiR fnii inaiir frir fliiiiaro riøii. ]ih |"ihI fjtiiiii af fjutiruiii fjrinilH l'riii 
IjHiiii iiiK. |)ciiii (]• fiilOi. H-Drt |iriiii er frijjil [jrurr. 

fm ncfl. 

Hu [ffifir maOr oi)rom urD jiri riiiiiljiirrii lul. |m |fal fa afiijifiiafi: i)fi) rr leer. 60 
ifii fj; jin'r fjaiia iiuruaii fiiiHaiia lii iirr uf fial frijfa. )ia fial f)ami liiuiia i fiiii3aøa. 
(K fjaim ualfa uif. f ii (J- ]ia (rijfir riiøi iuai)r iil. jm rr |iaf jorurDia oriiff. Ku p| 
mailr a jc af fifiiiila at o'Druiii. oc fnr fjaiiii nrD jrar |"iiio i fiiiiiiii fjucriuni iiriji. 
fjuarf ffiu ])at fr i ioriiii. ffDa trhru jr. lui frir fjaiiii urii i Drutf trDrom maiiiif. |)a 
|ch[ l'a fjaua uatla lit Uffiro fiiio rr urD atff. a ^'ijrftuni .rii. maiiaDoiii pj; fjaiiii rr 
imiaii jijllio. ifti rj: fjaiiii rr riøi iiiuaii jijltio )ia fjaur fjaiiu firi(|f a j.ijrftuiri .jii. 
iiiaiiaDuiii rr Fjaiiii fjrini triiir i jijlti. rdar a tjami jirf)" mafo alltiriøi ujirrift. Ttu 
l'flr inaDr furim muiimnii rift ucD. ]ia a fa urD rr jijrri tue. oc uilii ))at uallar. ru 
]iriin rr faupj-'Gj; rr fiDarr tur. 

^Ofiiiiiigijittr. 

3aH rr mi jnji urft af urr fruluni ]ml uila fjurffuø urr ffoluiii funur faupa mrD 51 
uiuiiiii. jirff at barn |'r arjøriiøl. |)h fra! maDr j:r)"ta mrO futio jirirri .i;ii. aura urriøi 
muiii). or (jaua uiD jial ualta. or fjaur fjaiiii firiiiiuiriin ru fjou bruiifouur. ur øruc 
Ijrmir øiu| 03: uiurøoii. rr |)au fjaua uiii iiulf jamaii urril. flira [nu fjanu jrfti uiO 
Ijeuur. ^la rr Oaru )iat arjøruøt rr alri rr |ii)uu. Uu rr jial jiui nrft al uiafir iiill 
ujla frr. fuaujaiiøo |ir|"|" rr uirira frnir li(. jia |"ra( jaDrr fialjr jrfla nuiior jiua. rj 
f)on rr uiht. ru Druiirr rj: jafirr rr DauDr. ttu uilf jaDrr riøi øijla Duttur |"iua uiauur 
jirim rr jrft [jajDr fjaua. |)a frat fjanuni fjrim ffrjua. ur ørra fjaiiuui riufiaøa fil. af 
ijaun ulK jrftarfuuo fiua fjaua. Hu rj Ijiuu uill riøi lafa fjauu Ijana. |ia )ra( fjaiiu 
trruia i'it jrftar touu fiuuar. ur ffriniia fjauuui |iiuø jiri råii. Jm riøu |iiuøuiruii af 
Dcrnirt fjauu liflaøau. ifuøu rtrDr uiht uni jiaf. rj fjuii jlijr fjurrøi fiulj:. Ijalti)« 
ma luai^ir j.*r[tar tuuo jiri j:rftarmauur .ijii. uiauaDr. ja rrjiri frat raiia. |iat uia ff'ilia 
jrftarniaf, rj: fjuruiihjall friur a aiiual lurøøia. l^ii rj uuiDr (røft uirD jrftar Euuo 
fiuui. ]ia fraf fjauu (jtfta rrllr rruiuøia fjrnuar. ur øauøa at riøa fiDau. il'ifia fral 
fiu(| jrffa l'ir. or fjaua jrru&a rai) uii). jia uia fjuu riøi riuua. in rj; riøi rr jrruDa 
raD uii). )ia ma fjou riuua or øiallna mrrrr ,iij. af fjauhfaioffifi. ]irim rr j:r|"ti fjaua. 
5ina jrflar fuuu fral fjurrr fjaua. tj fa jrftir rr jiri [ral raiia. L^u fj maiir jrffir 
mamir tuuo. }m rr ^auu [rat riøi j.iri rai)H. ]ia [ral Ijauu øialtfia .iij. uirrrr. jirim 
maunr rr ]ia tuiiu tja.j.Dr j:r[la. Hu frutu firu-fir rafia jiri fijftiir fiiiui furir a^Da 
jtriri. |)a 3:cftir riiiu Jirirra fjaua uiauur. uu uilia fjiuir riuua. |ia frulu jirir lula 
fjurrr 3:iri frat raiia. rj [a tijlr rr j:r[li ]ia frat fjalllia. ru rllar riøi. or øiallnr fjiuu 
mrrrr .iij. at f)aut)jfato[titi. f£n rj auuallurøøia urrDr fiurf. trDa [arl. Jia [raf fiiDa 

') Bogstaven B i dette Ord er i Mbr. stijrrc eud de sædvanlige Capitel- Initialer. 

4 * 28 Ældre 

.i:ii. iiiHiiHilf iKiH pH HiiMHl Itiriii|in. IhIh ^1"" Hirti |iiil riiii. nin |iiiii iiiriii t\ u nu 
uriirii. m-Hh iVniii i liiiiiif rrfliitii. lin [rul |ii niu jui Imiim |i|ir lurlii ni .ni. iiiiiimnr 
|> i|i-iiiii-r. iiriiiti liiiiiii Ulli. Iiiiiii |riil ur riiii p\\\- lunt iiOni luiui. iiniiii liiiiiii nili. 
Hil mil iiiHilj' riiii iHi'H .vr|liir liiiiii l'iiiii. |ih |ViiI [IrjiiH Iihiiiiiii liriiii li! iil Imii. ur 
(irni liiiiiinii riiintum lil. Jiii friil firriiii liuiKiiii Iil |iiiiiio jiri ]iul til liuiiii .|ii)r ,n'|"lm' 
riiim l'iiiii. |iii [idlii |iiiii|iiii'iiii iinii iiHiiii iilliiiiiiii. III lii-ilri' liuiiii |iii iiinjliiiir. Oiiu 
|ihI tiiiiii iiiM'H fiiiiiHiiH ri' liiiii \tl\n l'ir iiiiiiiiir. ur Iriiir riiii i riiifiniiii iil iiiylnjl 
Ijriiii iiiHiiiif iT limi vi'l'li l'i'. 1'" t]^ ll'Hi iiill riiu [niiu riiifiiiiiii. |iii |ml |lr|iiH 
hniiir Iil liiiiiu'. .Viri Imi "I limi vIiH' njliir hihiiii |iiiii. (ic iirni Iikiiii iilliiiiti n |iiiii|i. 
Uf l'iiil limi ^'Hiti tij: liiiifir lnnll. ur lirilrr limi vlHiiiuiiiiiii. Oiiin ,fr|liiiiiiii<> I'hI 
liurrr ImlliiH ri: Iirrr rnr h Ihiiii niirl. rv Iihiiiiiii rr Iniiirii iiirii iiullinii. il-ii i^- Iihtui 
fnrnr iiri mn. ur mil riui Imllfiu irjiiir iiniii |'iiiH. |irt |>i|ir Iihiiu ptilvr ,\(\Uu\\ i [niiiir. 
liii uniir .frfUir imiH iiihiihj IjiTiiiiiiiiii. Jih n limiii fiijllhr iil ,|iirn q\n Ijniiif. ur 
IriinJK inriTr .iij. lil hI lri)|n Iihiih iiI. ni frniiiiii jml rr mir fliil. lui Inr iiinfir 
j:r|liir Iniin iiiiiiiuj. ur iiniiir hI riiitt. ur |V )iHt hriiriia |ifiiTn ruf). ])H flfj.iif |"n jiiiiii 
rr .\\]\y \m^f ,vr|"lii lifini rr fifiHiT jrrr. ]ia riøii jiiiiiiiiiniii al Oo-imt ]nm iilloi) liwflr. 
iiii r>- Ijuii l'riiir riyi |miii uilia lit jirlJ. \m [filifc Ijoii uiO |ihI. 

f)vt^u mo8r Ihnl roha yc kona finnor. 

52 St fuiin fiiiiiflr fra! iiiaiir riiii af laiiiir joth. iiniia f|on iiKI. HaDa fcal fjanii 

ft lirirra ulln lil jittniu jiriiii. Ijuarlr lirirra [ral jirima-la. ur jiriflrra aiinaro yt 
Ctlittiii rrl! H liiirrr iiiaiir u Innu |niiii. fnii a fiul|-iiiii |Vr. 

Hm fdat flfrO. 

63 ififli fi fona at fijuia Doaiiiia fiiiiim jrlar,. Hu jH-r uiafir uinjiar. riøi uirflu 

]iau Iriiiiia jrlaii fin iiiiilluiii. urma jirir mrmi iallr rr tit arjD jirirra [tauba. ifii rj 
)iau ala liurii lil aij-O fiiio. |ia mrriu jiau Irøtjia jrlar) fiu inirffum flirt \m jiau uilia. 
liu J.W iiiHiir ritiu ur a Ijou (luru til arjo fiiio. ur rru |iau i uiiiriiD. U(i uill Ijauii 
)iu Iryiiia j.rlHii niti Ijaiia at [juaru. )ia fral ørra |"trj:uu til Ijuj-iiDliurnio niuiiuuiium 
liaruHUiiH. Uf Iriiiiia jrlaø jirirra faniaii. al jiar uiariur. Iffiiiia iurD iurDu i iirfiu. ru 
ft)ri ftjri i iiriiii. ur mrta juufi Ijano al |iau rro uiriri ni fjriiiiar joui) fr. lui tna 
jiat rifii riima (f |'na rr larif. ifu r>- Jiau (rrifiia jrfatj j'ill auuau nrii l'amau. ]ia 
ma jiat riiina. Ijmirl fnii nill Ijaiio rrniiuii. a-iia Ijrutiar. a ]ia liiiiO at jara a |iiiii; 
j:ram jijrr. ni |ihu fjanr iirrri .);i;. urlr [aniau. uf frriia i fniifir jini jrlaiir. ifii r| 
fiiji rr i |"niiiir laiit iijrr ni jiau Ijanr nrrit .i;r. urlr famaii. Jia a Ijaiiii allDrini 
u|irrift B |ini uialr fiilaii. Ijnrrnilua )iff)' rr (jiiiu luau Iriiyia |rlaf| fitt [amau. jia 
fcolo ]iau lijfa jini i jiulDa uiaiiua. Hu rro Ijiuu tuau faman .i;j. urlr. ffDa .jj. Jvfr. Cap. 53. F. XI. 8. Gulathinofs-Lov. 29 ■o iKlnuii (niiir. |ih IrøøiH loi] jiiiiy jirirra [hiuhii. rj: riiii iihv ,;yrr [hiiI. |ia tt fjoii 
|)iii)iiiiii| i jr. fil IjHiiii liui [mi. fii |)0 at ]jHt wu laiit oc fr fiyi lijft a .jj. 
ijflniiii. |ia rr \m ularit fe. 

lim mi)iitttiifl. 

Hu ffal (\m foiio fjrimil ua-ra rr til driniar uar finini. fiiifrr fna ffihiaDr 54 
jicirra urriir. C'iajr. iHijiiiia fral lanjiar jr alll or foiiiH rijrir njri i (Kiin. ra fffiii 
IC [jaijl. lUijafiiati ffal niil ulluai liiliiiu f)finiil iiaia. iifina uiD lufim ciaiiia. fj: 
fjon iifijr (lariilaiio. a-Da iirniir jra fjanoin jorijj-la laiift. pnticr. foiio fiuiii |"ia[ nigi 
uiaOr larii Ijuiifiinu raiia at utiir. nc at atr. l£n rj: fjaau tirrr fjaiia i jiolDa iiianua. 
|ia fral fjauii (iffla fjfiinc ftiiiiin rrllf fem fjanii a at tara a |'io[j:iim fer. oc faa aiiuat 
pini. oc foa Oit l'i'if i" ['""• ^i"- H "^ O'"! ''"ft ff li""(lrt J-'i'a ^anoni mc5 øioj: oc 
[iHiiiiiiiafliif. fil fj: iiiaDr tiill ffiliaft iiiD foiio piia. )ia fral fjaiiii fua ftiiit frriia. af 
fjuartuniyia )ifirra inroc fjnjra mal aiinaio. oc fjauc uiii |)at uatta. 

©lojrr DC /llagnns. 

Iiii [jriiiilir inaiir ffiinri at aianiir. fj: fjaiiu rr iniian jijlfio. fj Fjaiiii ffiifdiffrijfcr 55 
fjaiiDia iiiD aiiiiaii inaiui. jia fji'urr fjaiiii tofct |ifiin (fuflii frr aj: fjmbf. fj |jar cro 
uatlar ain |iaf. 

^ncfl'u miclu hnupi lnjnor mcgu rafia. 

Dinaflc ina riuiii faiijii lHii)ia. iif ratia. )iih-|[ iiia uf riiøii faii)ii raDa. iifiiia 56 
fniai fiiiuni fiiiiiiii. rfijfiiiøi lua uf fiuiii faujii rai^a. iifiiia artoflar faii|ii fa fr fifli. 
fjfuir fiort jralfio ol fitt. |.iai fial Of tiila fjafffii luiflii l'aii|ii foiior iiifiui raDa. 
rfijfiiiflia foiia ina raDa ffrtooar ['aii)ii. fj; fjaun fiiMifr iiorf jraifio ul fitt. fii fiiiiar 
foiia fjauo f)a[}-fijri!) faiijii. f ii (loaiiiia fuiia fijrio faii)ii. ifii fjaiillti iiiaiij foaa 
tiiffiyia aura tau)ii.^ fii (fiiiij inaniij fuiia fjal.irar iitfrcr fau)]i. ifii fj: infira 
fauji faaiiir. ]ia iiia riiitia a jijrfta inaiiaDf. fii f| fjaim fr fifli fjfiiiia. ]ia ftal riiiua 
a jijrfta iiiaiiaOf fr fjaim \)nm ffiiir. 

:|)at2 f,- „„ |,yj iifjt. Hf iiiaDr laiijiir maiio iiiaiiii al iiiaiiiif o'Droin. taii)ia faiiiaii 57 
lap rau|ii Uf hjrilar. fa ffal Ijallfia afJijriiD a fr ffllhf. iini iiij fjif iiffia Uf iiitiar. af 
fjaiiii iirfcff fifii fijr. uc uif) ftiaraa Of ui5 ftiiiøa. ot aiD jarfuttotu ulluni. oc uiD jiui 
af fjau (ifrr fiatjr laiit) fitt. oc ff'il aj: flaDoni. oc a(iijr(|iafc uif) Ifijaaiiha luftom 
olloin. laaiiaD fjimi jijfta. Ha tj^ fa luftr fr fiiifjofrr a. )ia ffal |iat faiiji a jijrfia 

Jvfr. Cap. so. F. XI. 22. ') Bestemmelsen med Hensyn til Haulds Kone staaer I Mbr. foran Bestemmelsen om Bondes Kone; men 
denne Feiltagelse er af den gamle Al'skriver selv rettet den ed at han over det sidste: "Ifn" Imr sat et "n"; 
over det næst foregaaende, et "6". — Rettelsen er benyttet i Pajiirs-Afskrillerne. ") Bogstaven |3 i dette 

Ord er i Mbr. stiirre end de sædvanlige Capitel-Initialer. 30 Ældre 

iiiHimnf ii|ili' .ri'TH. iiiffi iiHtdirii. iTii r| ]\Uf\l h Iiiiiiidiirii. |ifl fral [h nrilti imrii 
hiimr iT tniil [rlliir. iin rj: jinrll ii iiim. |iii lumr liiiiiii Intl til litiiiiniliiii. ifii t\ 
|irtfll iifiiiir i liii|i" i 'l"ilii f"'i!'" fimmr. |iii |Viil |ii nrilu imii). |iiii htirm- er limi lu'iiiir 
)iii iiirD. rr \n\ hn\\w. rii liiiiii nlliiiii jiriiii rr jijir tntni. Hu rr |iut u( Irijiiuiiiiu 
iHiiflr. r|" iiiiiliiilt rr iiirti hmiir. ur iii||'i |ii riiii rr rriipli. |iu |ritl fti Ijiilliiti Hliijriiri it 
rr Imrii h lurii liriiiir. rr limi ii jiniii rrrr. rr liniiir nrriir |iiil ul IriiiD. ivflH nl Iihuh. 
til limi iiiH lirru .piliir liurr mijj.rH liruiiiii. |iti [rul Imiiii jurti iiiri) liHnif. i)i Ih(h 
iiiiiDor vnlilirt )iiiii1Hl frm fti rr. rr Iikiihiii frlliir. nr liiniiH litiiunii iimlniil. nr prra huni 
.yriir H liniiir. Cm frnl litiiiii Hmhiilltir. rj liiiiii \mj ul [riiiu juiifriii h Ijriitir iiiuuiif. 
^JH (iriirr fiuim hurii liul h luiiiiiii fr'r .firri hj: liniDr. or Ijhuh uiil |ihI iihIIh. :Uu1tt 
[rul linrrr iiiunr rrilr jiri |)rH'l fiiiii. I'riii ,^iri fiHlimn fir. rj: limiii lliiiir iiirii luiin. 
tfruiiiiii l'rul rrll iurrt h loiio diirrri.' iiriiiH limi riiii frr Iihhiiiih. jOh frul ^HDcr ul 
liuriif. rr iimiirr friiir ut .juiirr |"r. Hu frriir Ijmi jHiirriif |irir[f h Ijoiii). ])ft [ral 
iiruliif fiHiU' IjriiiillrjiHi- "ir IriDu ljriiiiftr).ini uilui fill. par fral Ijuiiii ,|f|"lu lijrilar 
fin viii fufiii fimi- fllHr laff fjaim uii) huriir. ifii rf (jhiiii uill fjuarfc iirra. |ui [fiiyi 
liurii jiur. ur ^rir IjHimm Hliijriii) a lirnhr. Gua frul jrialorar fuiio (mm aj; fjriiDt 
p\m |riii aiiiliHltar. Hu |r(|ir aiiilmll luDrrui j-rinlfiiiii mamic a [jniiir. )ia [ral 
^anilin Ijrini |"lf|iia til imju. nr lil uiiir turu unuip. |iiuiial jral fa jara i |iaim 
diiharia rr Ijuiiu fjajflr [jaurim ()riiii[lrninl. nr (rii)a fjriiiiflrniiui uilui fill. I?u fjoii 
fffiia j-Hfirrui a fjruiir fjaunm. |iau muiiii |'ral Ijou ]m frriiia rrltar fiiio rr Ijini fuoOr 
foøu a liniiii nr uiDrlnru umaiia. ])ui at niøi fral baru Imn a ønlunit al OiuDajiar 
inanuf. ]ln rr ufl rj; fjauu tiiriir ia Dit) |ia rr ]ml barn fjaiio jnjlinrrt. ni rj fjaiiii 
turiir uri iiii) nr luriijr rrfi i fioa. nc iiill fjuarfe jrfla rrll. m uiD Oariit (ara. ]m 
fral jiar iiiOr Iføøia. ]m at iid fjauo er tåi. iirma fjauu hioOc iijritar eiD. oc jffti 
liar |)ffiar. |i8 fral fufiaufir fjaua (larn firoU mfi) frr. ni riiiar |irir frnlo fluiibft .j. 
Difur fucrrra tiaøa. Tijrilar riiir fral |iri IfflorD fjurrl. urina luafir fr ufiitir fuiio 
^ifirri rr fjaiiti yiiiur uDafia urrr a. jia er frltar fiiir. Hu rj fjaiin fucrr jumii ciD. 
|ia fofrr fjann Oaru |iat aj fjrutic frr. |ift rr |mt i rnriuiii afiijriiDiim oiD fjami. iie 
uiD jrriiiir f)ano. Hu lifift (laru |ial fjaunm. or frr fjuuu jial at fjauu fjrurr uiiofuarrl 
^lauu fiD. fui fral ^auu |ara i jinlfia mamift. oc friiia at \ml rr bum fjauo. ur Ijirtft 
tjiD ITrift. at fjauu fjrurr luiofuarrt. |ia n- pat (laru ^aus liijfirjrrt. Hu fjruir fjauu 
ciD jrrftau or will fiiii uiuua. |)a fral fjauu iiiuflba fjiuuiu fri; alua njrio jiri luauaO 
l^urru uiriian f)iuu3:irOfr iimaria Ijauo. Hu fral |jat fiOj:all fo(t utrra friu fjucrt auuarra 
a jijrfluui .rii. inaiiaDniu. rflar rr fa rifir frm »juuuiuu fr. at lorjiualc uaro. Hu rj; 

>) 1 Membr.: Jifirri. Arne Magnussua har skrevet det aldeles paa samme Maade. At den gamle Afskri- 
vers Mening imidlertid har været, at rette Feilskrivningen "Jieirri" til "f|Dfrn", kan vel neppe være nogen Tvivl 
underkastet. Papirs-Afekrifterne have læst: F)«trri. Giilathings-Lov. 31 

fjimi fadftr fiøi tit Oftrno fino. rr fiQ ffVf jadH. h prflinii .rii. nifliiHnom. jia fral 
fjiuii ju'Da frr iiiiii ))1h'[. fftia amfiolt. jiri |iiii at fiifli uair fral ata oDroin jirfft 
fatjOflDf. Hu iiill fjaiiii piiiia fil fifiuii iiaijrt er. oc friiiia frr. jia frat [jaiiii (fijfa 
uf lufi) iifriif fiia uiiffu frm uafrufuuuir ?ni'uu iiirfa. at urrhr fr |'a inaiir ortofauo. 
tlu t|ni(ir uiailr i (Kitu fiaruc fimi. oc firrr fil firfiu jijrr m |iaf fjaur .iij. urtr ^iuar 
fjf[{iu. oc øfj:r })ui jraili. )ia fr |iat iamrfttro uiafir uii) jailiir fiuu. oc j:iri)rr U]]]] i 
fijiii finu. jOiia lua jrruDc fjaiio at foniii (uaa fjauom j.rHlfi aj fjciiDc fjauo. oc 
j:crDfr u)i)i i fijiii |"iuu. jia rr [a iamrrffromaDr uiD jaDur [iuu. 

Tim irttlcifitng. 

liu nia luaDr Fiola rai) funar fiuo rj: fjauu uill. oc (fitJH fjaiui i Kft. t} 58 
ja iallcr er aruc rr iifftr. Hu cj: fjanu a funu |)a rr moDcr er muuDi ffij)it. |)0 at 
einu l'c j:iilllii)a rj fa ialfcr. |ia iaffcr fjauu jiri alta jia rr i iimriiD rro. oc fua jiri 
alla |ia rr ualurr rro. 5a fcal oDrlr ialta er oDul a incD jirim. jia fcat fjauu (irra 
|irif|iiia [allDa ol Ijorjcra inwla. oc fjofifia uiD oja jiriliDuufl. ocj.1a aj: |it ajj-Tcinra 
jcrtc fjo'flra lurgiu. oc flcra aj fco oc frtiajjiD [fajifrr. 5a fcal j:?jft i ffo ffiria er 
mauu (rifiir i tfff. ru }ia fjiuu fialjr rr i aMt rr IriiiDr. ru |ia fjiuu rr arne iatfr. ru jia 
fjiuu er oDrloui iaftr. ru )ia )irir jrriiDr. i^uøi ma iirua ar| uutiau oDrom. urlafau]] 
fcal af iirffofir fjaiia. fiuii fcal oiiroui arj-fiiic urifa. Hu fral ftiiia jraDrr i fco. rj: 
fjauu IciDir fuu fiuu i tfff. oc fiiur Ijauo fa rr julltiDa rr. Hu rr jiat altlriDiiiij at 
luHu. Hu rr fuiir ricii til. ]ia fcal fa ffiøa i fco rr Ijauoiu iaflrr. arur. tfu fia fcal 
fa ftifia i fco rr fjauom iatfrr oDrlr. Hu fcal fjauu fua uitrla. at cc lrii)i jiriiua 
mauu fil liar jirff rr re ørj Ijauom. oc fil [iiailj oc fil riiauar. oc til frff oø fif JH-fro. 
oc til Dota oe fil Dauga. oc fil allj rrffar fua friu moDrr fjauo tia'ri muuiii frij|jt. 
Hu ma leiDa Oroiirr oc ftjffir broilor i alf uiD fic. ocjaDur firoDrr DroDor fuu. Itu 
fcal fua Ifivia fjoruouy oc rifuug i a-ft uif) fic frm fuu |iijfJorriiu. 5ua lueøu jlriri 
.jreubr i a-ff IriDa. oc fil arj:o ørra frm uu fjeui re talt. rj; fa iaffrr rr arue rr urftr. 
|iauu luauu ma oc leiDa i alf. rj; jafirr ørj-T jraifi j.ijrr ru fjauu fjauc urfr .ju. fjiuar 
fjrliiu. jia ffolo jirir altrr iaffa rr i rrjfiuni rro uiD fjauu. Hu fcal fjaun jjaf fjaua 
allt er Ijauu er fil leiDDr. mrDaii jirir liua rr i flo ffiøu uiD fjauu. |)a fcal fjauu taca 
fiDan ]m rro DuuDir ti^De arj oc oDal. Hu fcal maDr lijfa a'fffriDiuø fiuui a 
fjurrium .jj. uefrum tit ^auu teer arj. ]ia fcal arjr Dera fjauom uitui um allDr. oe 
um ttue fiDau. 

t^j-fer uifuum oe øoøuom fcal fjuérf mal Du'uia. J5u8 er ej: eiun Derr uifui meD 59 
uiauue. feiu euøi fjcre. m tueir friu fin rj: niaDr iiøøir riøi aiihuifui a mote. Hu ero 

Jvfr. Cap. 5S. F. LX. 1. 21. 32 .EldiT 

jKiii iiiliii rr i'iiu |ri>lii iiiihiiiliii ii iiiiilr Imiiii. |iiil rr iiriiii|lriiiiiii niliii. ur )iiiiii|'irviiii 
iiiliii. lir liiiinii tiiliii. III' iitiiininiiiit miiii. Ml riii|ii}|iiiii' nimi. Of |iiiii iiiiiii rr iiiriiii 
brnt lim (ii'ilin iiiHiiiiii iil iiinrl|ii|'i. i!'ii (^ iiiiirii' lirrr iiiiiiiii riiir. |iii iiiii Imiiii [iiii 
Imiii iiriiii. Kl liirDH|'t |iii piillh iinlliirl liuiiii. ur iiriiiiirr iiiillit |'iiiH jiit rr iiJD jiHl 
niirii, lin iH' uhIIhv rm iiiiiuii inlli'j. |iii [ml |T(i|ui |iriiii IfiilHiiriiiiii Iil. U'ii fj 
iiiillHT nu iilHii vnlliCi. |in |iiil iifi'H |iriiii liiiiii|lrniii ni |ii"ir Imnr Imr ur lini' flifl 
iiiliii l'nii |irii iiiH iiiii'ii. itii lii'i'ii |irir |iiii iiiiiii iii |ii'ii' iiii) |ihI iiiirn rr liiiiiii Ihuc 
(Tiilin lirini hIIit |Vr h|; liriinr. |iii linirr liniiii linni ifll uhiDh. |iiiI lirilir alijffftr 
iiiliii. |inr I'ihI iil nli Hiitiiiiliii Hiiinlr Iniiui. il'ii ri; )irir ImiiH riiii. |iti rr Ijtiii \m\ 
H lin pi jiririi. lir>(|illiiioiiifiiii. trhu iuiiiiiiliiiioiiiriiii. irna miiiiHiiur iiiriiii riiii (ifi'H 
niliii iiirii muiiiif. iiriiiH [ifir |V luiDiuti iHiiiPulliiir. 

HiiiH iiifiiii liirir "in fiiio niliii q |:i rr iriinuiHllr rr iiiri imr. ]in nrriir |)fll 
tiitni itl nillii l'nti |rm |irir lumr nllrr nii) unil. 

t(ni naliiiitnt. 

60 lin jiHH iiiriiii iiiinniliil Hinnlr. |m |Vnlu jirir aura fiiiinii nall. |ih rrn |irlr 
ffrirfnHiiHi' rr pjrri imni. ifii fj jirir htm allfr JHiiimm'Ofr. Im rin jifir fninnHllHr 
rr rjlir liaro. uc bcra allnri uiliii ny flirl mal flDaii. oc licrltt .iij. iiiurfoiii loiioiiiie 
Ijufii' |jfina. 

<Cf mailr grjr \>tale Jrirlft. 

61 Hu (fiDir juaiir |)rffl Ciiiii Iil firliii. a-ria a liftii fclv. oc øfjr jra-lfi. Hu rj: 
fjaiiu iifFi' ffHllalanft iif ffiillna. |)a liarp |a riyi al flcra j.-rai|"io ol |"ill. m cuøi fu 
maiir rr j-rialo jrllr a inrii. )ia fral Ijaiiit TaDa fau|ium fiiiuiu ur tuaiijimøum. |io 
fcal fiaiiii utfra i jiijinipiuii uiD |"l'H|iiiriiltrii fiiiii. j'ua ffni Ijiiui tr uciD niDir. Hu 
jjfj:r iiiaDr lira'le fiiiuiu |ifini jra'lfi rr urrD rriilir trDa amijullu. jrialo tr fjutTr er 
jrrtflfi rr lunrf. fj fa øfj-T er fifiia a. Hu jrrr Ina-Il jrialo luaiiiij j;uruiii .iji;. uctr, 
ffDa .rr. uflruni Iruiir. oc illir ftiyi inaiir j-arar Ijaiio. m faup fjauo. m Djau,j;oiiii. 
^uart fnn fjaim .yrrr iifaiijijltio. tfiia iiiiiaii).ijino. |ia rr fjaun jrialo. ty Ijaiiii uill 
jrrialo fallafc. øa uiaDr rr rnuoiifir flffr jrtflfi. Ijaiui |"ral riøi (|fra jrh-lfio ol fifl. or 
fa aiiiiarr rr jijrr rr jra-lfi ønirt ru (jaiiii tjauc .iij. iirir fjiiiar fjrliiu. oc ji/Diir mi}) 
fiDau ffiilliilauo. Hu rcifiir jira-ll a-Da ambolf ucrfiaura fiiia. |ia fcal ^lau til tirfiii 
jcrra oc Iriiyia finf a ljiij:iii) ]ifini. oc yrna j'rrlfi. Hu fral fjauii ]iar wiiiiia .jii. 
manaiir pn ffajiiirofuc fiiium. l^u fj Ijaiioiu rr fua jralfi iifucl a( rj.tfr flcubr 
Onljf DcrD fjaiio. ffDa turira. ]ia ]io al fjaiiii fcrfc jial uirD Ijoøyuiii rr tyitY ftriiDr 
|]ar a nti tuuoiiyr a. 

Jvfr. Cap. 60. F. XIII. 24. 25. Cap. 61. F. IX. 12. Gulalhings-Lov. 33 

tim jirflfis fltoj:. 

Itu titt (fijfiuøi raiia ffliiinim fimim. oc fwaiijniifiiim. jia ffa[ ^ann (jfxd irfrlfie 62 
ol fitt. |)rifl(|ia fafliia ol Ijil miiijla. or hiuDa (Taiifiroitic l)aii9 til iiicD uatlotn. or 
bioDa fiiii InfuiiHUliim fiaiio lil. or fiffa IjHiium i oiifiofyr. or [føflia m. aura i ffalrr. 
^itiii itji'trt fjtaii oc f)ioDa (jaiioiii lri)jiiuio aura. Ku pj: fjauu teer uiD |ia er xnl 
fén e| IjHiiii flfj-r u|))i. )ia er fem iiollfiet |'e. i£n ej: fjauii uilt eirii til jrara. }ia [eal 
l^anu leifia uatta fiiia at Ijauii bauD Ijaiioiri {liiuiat. oe lata lifioia tomt oufiiieøe 
^auo. oc (ef(i|ia M. aura i fl'aler. oc (lioDa i ftfte fjauo fjiuu jyfta fjitau. jiat Ijeifa 
lerjfiiiøo aurar. ifu ej: Ijauu fjeuer uoeorom maiiiie um tjoDet oiD at tara |)a er oel. 
I£n ej: eiiiii uiaDr teer uiD. |ia ^irDi Ijaiiu til morfleuo. oc bioOe euu at matmale. 
tn e| ]ja teer eiiøi maDr uiD. |ia Ijaue Ijaiiu oe IjirDi til fa ^eimtir er fjaoa fcal. ]ja 
er jrfflfiool øort at j:ullu. 

Vm honnjong Ifijfinjta. 

tlw j:ff'r leijfiiifii foiio ffftboriia. fa er øort Ijcoer j:rfftfio ol fitt. oe ffiliafe )iau 63 
ftiie |)a ffolo fioru oH lueD Fjeuue fjuerua. t^u ej Ijou uerfir jtjrr iiauD. \m feolo 
boru oli Ijueroa til jatiur fiuo aj:tr. oc eta j:e Ijauo meDau |)at er til. eu jia er |iat 
er aUt etet. fia fcolu (loru oli ajtr Ijuerua i ^if lietra frju. eu Ijauu uuDir ffaiihrolteu 
fiuu. liu j:ht leijfiiifii forio aMtborua fa er eiøi l)ener tiort jraifis ol filt. Ijuerr 
fem ffiluaDr fieirra uertir. |)a Ijuerua oli Dorn iiirD Ijeiiue. Hu jht leijfiiiyi leijfiutiiu. 
oe er øurt j:rH'lfio ol Ijeuuar. eu eiøi Ijauo. jja tuma fioru til Ijiiarffeo arjo. t\i ej 
^auo j:rH"lfi9 ol er øort eu Ijeimar eicii- oc iatler }io ffaiiilrottenu Ijeiiiiar uou uuHaii 
fer. jia luma Ijoru til Oeøgia arj:s. liit j:H'r leijfiuiii Icijfinoiu (ir er aiiiiaro ft'a|iDrolleiis 
ia til eu aiiuars eieji. fa er eigi latter, ej: jiar er auDu'jum at ffijita. jia ma fjauu 
fic til tclia. eu ej: uaiibra-De ero. jia ma Ijaiiu fir j:ra telia gorollo. Hu j:ffr letjfiuyi 
leijfiuøiu. oc er øoit jrwlfio ol Deøøia |)eirra. |ja øeøiia boru beøøia arne. iln ej: 
\im uertia at |irolum. ]ia ero )iat ørajiiHurio meuu. fcal øraua øroj: i tirliuøarDe. oc 
fetia |)au {lar i. oc lata |iar beijia. tafc fEa|)iirutteiiu )iat or er leiiyft liuir. oc j:o'Dc 
|iat fiDau. Hu |aT leijfiuøi leijfiuiiiii. or er Ijiiarffea |)eirra j:rn'lfio6l øort. uu ala 
jiau boru famau. |ia ero |iau iamrelteoiiieiiu uiD jafiur fiuu. |iau fcolu |)a uimia j:iri 
tarle oc terliuøu. I£n ej: eittljuerl uill i braull j:HrH. Jia fcal |iat leøøia i flaD fiuu 
mercr .iij. 

litm jinrl oc ombott. 

liu j:rfelfHfc jiau jirH'll oc aiubull. oc bua ba^De famau. jia c^la jiau Ijauoiii tua 64 
luti j:iar eu Ijeuue jirifiiuuø. fa muubr fcal Ijeuiie U)i|ii Ijallba er ^ami øaj: til Ijemiar. 
(juart fem uar miuul ffda meiri. jia er jiau uaru aiiauDiø. 

.IvlV. Cap. 62. F. L\. 12. 34 AiUWv 

Vm iirj .ii. brirfim uHiiiifinrii. 

g;, ]}{} rrn hnrhr Inrir vtrtiiiiT ii|i|i tiiuiiiiiiiir ul riiio niiiniij. iir rrn lirir liirtir 

finrhr ur j-nftluirrir ur IiM||(i|V |irir iiiiiiiiii ninliir fiiiiiiii. ur virnifr fiiii jii|"lr. fiiiii 

ftiiiiHii iirrr ur nrm. |iu triiir l|iiiii'liir[iiiiit |iriii'ii lii iiiiiiitro iirpj. huni jirinii iuniK 
fiili lil. tiriiiH lii'ir urri };rn'\\\o ni |iii. 

fint |ii)riiillir li°iiriii{iiii i>iri lluip^rntttii. 

GQ \\n [fHl li'i)|"iiiiii iiHHH )ii)riii|lir iiiii fttiiifiimini fiim. riiii [ml [)Hini i frurluiii. 

iif i fiiiniflinii nin Iihiiii lunH. iir i hmtmiii i uniii I)hiiiiiii. iiriim litiiiii riiii Cill iuhI 
Hl iirrirt jiaUo. ))h Iml IjHiiii iniiil jiii IjHiioiii iirriH |Viu j.iii irhnnii iiiuiiiiiim. ur ritii 
iHiiiiiHff nrf)iiiii iiiii Iihiiii. ur liiirriui riiii ritih iir fim h iimlf liHinmi. iir pjHh riøi 
j:iHiiDj:kirf [iHiiO. nr hriH riiii tiiliii h limiri liiimiiii. ur iihiiiih riiii u [)uiii) iij:rit'i9 
iiiHiuir. iifiiiH Ifijiii IjHiio {( lil. ur jVliH riiii fiuiii hiiiihiih h iiiulr Ijhiiuih. ifii ff 
fjHiiii iirrrr fiiiiiliiirni lul jiriifH. )ih frnl Ijhiiii jhih Hj:lr i l'fff Ijiini fHiiiH rr Ijnmi imr 
|!jrr. Uf Irijl'Hl'r jirfiHii iifrtlHuniiii. jr fiiiii Ijriirr Iihiiii uc j-iriiiuil. Hiirir l'rulii ))fir 
IfhiiHr' liijriimfr iiiii Ijiiiu Iuh. l^.); fuiir Ijhiio øfrir fiiiiiliDrrii lul ))ff|"HrrH. jia 
iVffijt [jHiiii uifi ffHjiiii-uiifii |niu uniiHtiriim ftiriim |'nii j:Hi)fr Ijhuo {jhIH. Diliii fifiii 
fcHl Injfiiioi Hl)ijniiH|'r .1,1;. iirir, hI Iihiiii Ijriirr ,|iifl|"iou( fill flurl. i^ii fj ciuii illir 
øfri) fjHUO H .1,1;. iirlniiii. )m )"fHl jiu flurt iifiH hI luini'l \f- ri" fj«"" "i" |ih' N'«- 
6fliiiia nm Injl'iiuii nrj: liuiiiuiii fiiiiiiii. rj: |irir iinDH fnllrr h. ]ih er jiHt iHiiij:iilll 
ffiii fjHiui fjHj.i)t ffiil jKf filt. ifii t.f jiiul |irffr |ihii ur rr l'rtjjil. |ih frulu born 
pfirrrt uiiiiirt ^iri jifiiii iiiriiHii ))hii litiH. ur iih!I{ih |TiiIIii1hii|I i hrHtil. L^ii q )ihu 
iiilJH ririi ]ihI. iiiHKiir |M|irhniii |ihI jiririH rr i IuhiiII iiill j.hih. 

<£.} ItiffinQi j:crr ur j:i)lkt uliin Irijuio nittptirnttfiiB. 

67 lil) ym Injfiiiiii ur jijifi jii'i ulati rnf) iirutlfiio fiiio. ur 8j:lar ff'r )iHr jinr irtia 
tHUjia. |ia fral ffHjiDrultmii jnra cjlrr lurt) uhIIh. fj: fjaiiii Did ajlr jnra |ih rr ml 
tn ty. fjHiin iiiK riyi Hjilr .jhth. )ih Ifirii fjHiiii iiiliii h liuiifi [jHiiutii hI Ijhiiii rr lrij|"iiii|i 
l)Hiis. Uf fffrt Ijanii Hjilr fjUHil frin fjHiiii nill Ihii|"hii h'iIh liiiiiiiiiiii. ur |VliH Ijiiiiii i 
ffff Ijimi fHtiia. jiHi- fnii fjHim WHr.jijrr. 

<£} jirtrll Ifijpst. 

68 liu Iftjjir liTH^K ttiHiiii). ur Irrr iiiHiir I)hiiii iiiiiHii iijlfio. nr iilHii .jiunluiifis. 
]ia fral f)atui Ijaiia^ njri. ifii ff fjHiiii Irrr Ijhiiii iiIhii ,\\)\Uo. ur iiiiiHii Ihiih iihith. 
|ia ftal fjHim fjaua .ij. aiiiH. liii ty Iihiiii irrr Ijhiiii iiiiiHiilHiiii] ur iiIhii Ihiih iihith. 

Jvfr. Cap. 66. F. IX. 10. 11. Cap. 68. F. X. 40. 

») I Mbr. j:t9ri(iar. -) Ordet: "f)aua" har i Mbr. været rettet til: "fjalDfln" ved at sætte et 1 til 

over Linjen mellem det forste a og i) samt en Streg over det sidste a; men .siden er det over Linjen 
tilfolede igjen udraderet. Arne Magnusson har "fiaua"; lifiesaa de iivrige J'apIr.s-.Afskrifter. (iiiladiings-Loy. 35 

)iK H |"h fjHliiH tiuirc rr Oflim tirr. t^ f)Hiiii ficurr [jhiiii i Ijnjliiin fjfitn. |ia h fjanti 
iiiiiiiiiiiiH iHiifii. ru fllHi' fiiii. 

tim abi)rflh |'iiciiitv mnniij. 

Hil Ifiiiif iiuiDr jinrl iiihuH). Iihiui |'ih1 fjHiiti HliijniiH|f hI fjHiiii nip fjaiiom cigi 69 
li tir iijuTar. kM h ifa iij.ii~rH. ur lil [liHiiiHr fjiiiH. H'f)H i liinrii ujirr. h'Dh a ftt 
iijuTau. ftM a aiiuat joraii. Hu ri; Ijaiiii jiriirijc jiar h. or uaru riiii fjaiio furiiiar 
]iar. H-Da Ijauo urrrmruii aDrrr. )ia fral Ijauii iiiallDa fjiniiiu fiiriii fiiiii rr allr. fjaiin 
l'raljcrra (jaiiii fjrini at miffrra uiotiim. ifii rj: f)Hiiii iViiiirr fjauu fjriiu ur [ftr fjann 
jrara riiiiii'aniaii. ))a rj: fjaiiii lri))ir i tnaull ur frinr rii|i fjriiu li( fjaiiha Drolnc fiiimu. 
]m fral fjaiiii iiiallha Ijaniiiu |uriii fiiiii. Hu fral riuii uiaDr jlijlia fiiriii luaiiuj jia 
Drolur. iirma fr'r uili alnjryia. fral Ijiirrr luaDr fjriiu j.li)lia at iifrrl'ii ' lil Ijaiiiia firotiir. 
^riuiillii fral fjiirrr luaDr tara ai hniliir urrra furiiiG fii'io. rlhir ahijniiajt fjauii al 
oHu. Hu Irgiir fjami fiufaii h'iih faraii. |m fral fjauu |iar i'\[\i)'m .tiii. ndr. ru jiOan 
fcal ^aiiu j-Ota fjiuuiii rr a. Ifii rj; fa rr a|- laiiiir j.arriiii. |ia fral jrrra j-iar^aHj 
mauuf fjano. ifu rj: fjauu iiill [ruijr lala Ijhiiii jiar liyiiia. \m fral Irifiiijall i uæra 
flirt friii til trlft, tn rrfi fjrnrr fjauu uiaiar jirff rr fjauu iirijlir mrilaii fjauu tiøflr. 
lÉu Pj fjauu Irijiir i liraut jra ])rini rr Ijrurr. jia fral Ijaiiii yrra fiuD |iriiii rr a. cflar 
fral fjauu friiia. jm at fjauu f)aur riiii. 

Tim »i'rhmcnn. 

Hu laii|iir iiiafir urrr at .j:riolf(iiii luatiur. |ia fral fjauu )ial allt Ijalliia frui |irir 70 
urrtia a fattrr. l^ii i^f fjuaiiiir uill riiii Ijalliia iiialr- uiH Iriiiiiiiiaiiu fiiiii. ur uifar 
fjauoni ur iiift. jia fral fjauu trrnia uirti ualla tiia iiiftar. ur (liuDa iirrr fiii. flir frm 
licir iirilu a fattrr. Hu rj boaiiiir iiill )jat eifii )ia rr I)hiiii frrrr al .i;ii. auruui. ru 
^inii fjatia^^ faiiji filt. ur matar iirii). )uil rr mirijtl rr. Hu rj lrii|iiiuai)r uifl ciøi 
f)alli)a uiafr iiiD Ijuauha. ]m fral fjauu trriiia fjauu urna flirra friu fjauu fjaiiDfafaDc 
fjaiioiii. ur fiiuiia fjauom uifl turii ualtuiii. ru ri Ijaiiu nill riyi. jia rr fjauu frrrr 
auruiii .i;ii. L^ii |]a a huaiinr fliri al Ijriiiila al Ijaiium frut Ijaiiii flijlliii rriDa f)auuiu. 
itw matar fjruir fjami rrfi. |nii al fjauu fjaiiiiiar |"ialj.r. i?u rj.' Ijaiiii Irrr uiaiiiijurrr 
a f)uui) frr or (irtr riøi iiiiuuil. jia frulu mriiu lurta fjurrt friøuj-ail ijaiiuiu fral i |iui 
iwra. Hulriift IriijumaDr fiurr a-Da farr. rj: Ijaiiii liøør .ii. iirlr. jia fral rrfi Irigujafl 
i |iui DH"ra. m ej: fjauu liøiir Ifuijr. |ia frolu iiiriiii inrta urrra lioii or mat |)auu rr 
fjauu iinjtir. cllar j-ffrr a IjriiDr rruiiiiiia. Hu jrftir uiaDr uuiaya i uifl. |iat fral ur 

Jvfr. Cap. 70. F. X. 10. 

') Rettere maaske ufertiu. ^) Saaledes i Ori{iiiialen paa to Steder. lUala synes at være det Rette. 

•^) Her, som oftere, synes Ordet "ffal" at være udeladt, eller Infinitiv ved en Egenlied al være brugt i.'ite- 
detfor Conjuiictiv. 

5 • 3(5 .Kidre 

llHlIiiii. li'ii rj: (iHiiii iiifHi' flHMiiiii lir iii|'t ur [irii[|i' liaiiii l)ii[i{ ii iiiilli. |ih [ntl liuiiii 
(imlliiii iiirnr .lij. m" iiHii)iiriln Iihiimiii. |nii iimil imr. Oiiii )iitl liurrr iiitillhu rr 
iitiiiiiH iH'ir l'iuii umHiiH Ijiijh Hiiiilli. [riii a liriii iiii litll. 

Ildn nuillliar mnnn. 

71 fl jiiiini |nil fliiHiinrmHiiii Irtrn ni lii(ii)H|'f |Triiiiiiiii jijfl. fti rr iifflr rr imuHflr 

rr. fl liHiiii iiill llHiiH. h'Dh |h rllur rr litiiiii nill Ijrlljl |VliH. ifiiiii iiih Iuiid fnii lufii 
i ffullii. ufiiiH liHiif iiTiiiiH ran iiiii, friifiiuio hum iim tiifH i jinltiu l)iirriiim rr 
iiill. liHlliiH fcal |"lifl allt fnii iiiriiii iirriia a fallrr. ur iiallar iiilii. ifiiii [ral I|hiiii 
mrii Ijiiiiiiiim raDa Ijaiiniii lil nrna. iiriiiH Ijaiiii iiirui rifli ' ,fa aj: liaiunii piilin |iiia. 
ru fiiiaii rr Ijaiiii rrll laiio iiiD Ijaiiii ur Ijaiio l(iiui. ur man l)aiio allt. (ir |iia liur'rl 
Jirirra iiiD annal, ifii ty aiirrr niriin liiifta Ijann. jia a Ijann fliraii rrll a lianiiiii 
frm a firnlia linuiii. fialjr a Ijann |iiil rr aur rr fliro rrllar frin (janii a liurf) lil. 
Ifn iamnijrr fial Ijaiin jia al rrllr |'rm fjann ua'rr frnlltilaiio. ifn rj: ffiillharluna Iryft 
mrD jirtrlr. jia a armaDr rri'i a fjriinr |ijrr ru f)on fjaiir (inllhrl Ijina flnllfi. Hn tf 
maiir |rlr flullfiar niann niaiifalr. nrina Ijann [an|ii lir ffnlli). |ift rr Ijann Irrrr .i;l. 
marra. ur |'iia Ijurrr rr jrrialfan mann frir. Ifn rj Irniir niailr frir. ]m fral Ijann Ijafft 
fununiir (lialltia. rn fjalj:! j-ijiriomunnnm. ifn rj arniahr fnnon(|0 frir. ]ia fial l)ann 
tliallfia .i;(. marra j'ijlfiomnnnom. flfllliurrnn maiir ma (irna harii fill i flnllti. rj: 
Ijann iKJi' a liiniii. a^Ha al ulfirljnfi. a-iia al rirliii ful'n. |ia ma Ijann ørua i }irififliH 
marra ffnllf) ur riril mrirl. |ia fral jial Ijalltia. fral riiii liarnri riniia uø rnyi maDr 
annarrH. Hn fral Ijann nrijla ffnlliiar mann |"inii. frm )ira'[ finn. ur fwa jirra fjarin 
til iirrra. \m fral urru rirua Ijanum frm lir^lum finiiiii. Hu fral Ijaiin |iar nirra ur 
jH jia aura rr fjann rr j.aftr. rj Ijann nill riyi |iar liaiia nrril. |ia fral Ijann rija 
umijiiarj: Ijaluan maiiai) innaii pjlfio al fijfla nm ffnllf), )ia rr Ijann a at tiiallfia. 
in rj Ijann jrrr linlfin fjujfir. kM or jijlti. )ia rr fjann |)rHil ej: fjinn Irrr ^aiin rr 
ffnlfii a at fjanum. ifnøan a toudiiiir rrtt a ffiilliiar maiiiir. jiar frm fial,):r Ijann a 
rniiaii rrll a frr. lin iirjfr maiir i fliillf) jrialo ur jiilltiiia ur tfllijurrnn. |ia ma 
f)ann riruafr i fna mifla ffnllil frm Ijann nill. Hu uill fa aura Ijana aj: ffnlldar 
mannr finniii. |ia rr url rj: Ijann fijflar fialj.? nm. lin r| Ijann nill ririi fialjr nm 
fijfla. jia fral Ijatin biuria jrrnnum. |)a rr nrl rj: jirir nilia Ijana frij)jt. rllar fral fjann 
frlift f)ann ^urrt rr fjann nill innaiilaiiiij. ur friia al annim riyi mrirnm rn fjann 
nar jaflr. ifniji matir fral frlia jrialfan mann manfair. rn rj; l)ann nrrHr al ^lui 
funnr ur fannr. |]a fral Ijann riiallOa .jl. marra. or fua fjinn rr fanjiir. rj: Ijann ucit 
at Ijann nar j:rial9. Hn rj: ffnlliiar mafir flrtr fjorn. )ia rr url rj: fjann a [ialjr jrr lil. 
at jrltt bum fin aj: fjriiiir frr. rn rj: fjann a rif)i fialjrr je lil. Jia fral fa j.fla rr ffulld 

>) Her begynder 1ste Blad af Brudst. D, og ophorer ved Capltlets Ende. GuLathings-Lov. 37 

a at Fjanom. ]ia t\)(\t ^anom ffiiHh fua mifdi \m fjami j:f[r (Jorn f}m& aj fjfriDc [ér. 
fijl'U jifir fiHiiiT luii flaD fiariif. Hu fcal |Tu(lii aiirajf IjHimm fil fjami jiijffir 
3mlli)ijrr at ufrOc. Én t} fjaiiii Bcrir [lorii fiia muro. jm [nilu irriitir f)aiio lara uil) 
hiiriiom fiDaii fjiii'fli moro \m fru. llii jar l)aaii fiøi yullDct ffiillii. uc rfliiifc fjauii 
a Ijriiiip )ifiiii iiiHime tr a at (jaiioiu [ftilin. uc uerhr fjauii at uniana. |)a er fjanii 
fjaiio uiiiHiir. f)aiiu a uc fuft at finia \)mmn ffullfi lafiiaii fjauii er urnjrirrr. ])a 
Ijufrjr fjaiiii a fjnidr [jrriiDuin. |io al fjaiiii DcrDc^ at umafla. Ifj: luahr fflnnami 
jrriatfaii a fjntiil [aiiD. ]ia fral \}mn øialliia .j[. tnarra. ot tuina fjaunm a|ilr. fllar 
øialliia fjauii øiuflDum ajitr j-rniDum fjauo. Hu OijDr luaDr |)riut jirim it ftulID a 
at fjauoin. 0( uill figi wiuua jiri fjauuiu. jcrrc fjauu a |iiu(| or OiuDc jrfuhum at (njfa 
fjanu. {ir (fullt) |ifirri. Hu uitia j.rruiir fiyi Injl'a fjauu. jia ffal fa rr ffuHt) a at 
j^auoui. nøa fuft at fjoojiua a| tjauuiu fjuart fnu fjauu uilt uuau ai)a urilau. Hu fmr 
.yrialo uiaiir i ffuffb uc rr fitii rrlt tffiuu i. |ia fcat fjauu pra a |iiuø oc tiriijfia fic 
ur ffuftH. )iar| fjauu fugutu maiiuf at ftr|ua tit. Ifj: niaDr trcr fufiu mauuj oc rm 
a iicrc jriri [rr. )ja aljijrøifc fjauu fiiciuciiu. oc fjiaftbi; fjiuuiu aj:aufi. rj: fjauu fjcimtir. 
umia fjauu tafr fjaau aj (auiiftiøi. 

Hu- [fiøir maDr iurii at ))fini rr a. at tfifjii mata rcttoni. jia fcaf fjauu jja 72 
iurD Ijaua .jii. TuauaD fjnniifa at (jua a. uc iuua fjiiiuni fcip fua [nu |)fir uaru a 
fatlfr. [Hu fr feiøa eiiiOaøaD.^ u fcrmr ciøi j:raiu i fiufiaoa. |iu ufjriniilar fjauu fer 
iori). Hu rriOir fjauu fmua ffiyu. ni fuiiia riøi. jia fcaf fi/fia lurD uattuni jiat rr fjtiT 
ftmDr. Hu uilt fjauu ciøi rriiia. ]ia fcal fruffa tuD tif Inøu. oc j:iriDiui)a fjaiiutu at 
iinjta iiuiiau troffc. cjlcr j.init. ifu rj: fjauu urtjtfr. fio'tc fiaiiør fuuuiiør. uc iiiaftrif 
^lU fjiuuui [fiøu. Hu fcat a lirirri iurDii Dua til jariiaøa at u"i)ru uarc. flj: |ifirri 
iorDu ma niafir ccfi aj frlia oQruni a triøu. unua fjauu ffilOi |iat jia rr fjauu toc at 
^auii ffijlini uDruiu mauuc aj; frtia a fciøu til fjriinils. Hu cj fjauu frir. )ia er fjaiiom 
iorD ufjciaiif. oc fua fjiiiuru er teer. fi0"tc laiiDuanif rjnarlurøøia. aj ffaf fjiiiii pra rr 
aj Iriøuliila tue. flift Jial rr fjaiiu urrDr fiiio um. |ia fcat fjiuu f)0"tH fjauotu rr frUiir 
^auoiii. Uf. aura .ni. at fjauiifaloflili. 3:iri ])ui af fua fcaf ^urrr øiafffia rr frtr fftironi 
u^fimiflt. iiftua fjauu fjaur iurD aDra iamøoDa at 3:a f)auoiu. 

IKm l)ufa upi)all2). 

Ho ftal fjauu fjufuiu u)i)] fjaffiia olfuui |)riiu rr a uaru rr fjanii foiu til. |iaf 73 
fcat ^ami riøi afjtjrøiafc at fjuo j-ijruijt. Hu rj fjiioørrD rr matt a fjfuDr fjaiiom |ia 

Jvfr. Cap. 72. 73. F. XIII. 1. 

') [ U^se Ord ere i Mbr. opfriskede af en nyere Haand. ^J Bogstaven K er i Mhr. storre end de 

sædvanlige Capitel-Initialer. ') [ i Mbr. opfrisket ved en nyere Haand. 3s .Kldrc 

ffHl liHiiii |itii iiiirl liHUH .Plir fil Iimiii uj imiiii \[\\t. llii ty Iihiiii |ihii 1)iio [\tm 
rr riiii nu miili ii liniiii' llHiiniii. |iti [ihI Iihiiii iiritt |'rr l'idl.nini. Iihiiii [nil Ijiiiiiiii 
liiiiiiti Hl fHii|iH jiHl Ijiiii rr inrn h iiirn niillniii. ri.- liuiiii \t<( i )irini imriii lil. rllHr 
viiiH Hf- \\n iHiiiHiiH i'i Iihiiii rr iiiiihii jilHiO- U'n i'l' limni i'i' i'ilii iinuiiijiillio hioDc 
jiriiii i'i lil j-Tir inrfiHT. Uii (y l|uo flriitir rrlrr .vhi-Hhiih. |)h h liiiiii liiio rr iori) h. 
iiriiiH Iihiiii |inr h lirlhi h'^h h rniJHi-. Jrnr fnii IjiiHifr fjiilli mrf. iir riui. riri ihiiihiih. 
)JH iiiH Ijtmn i'irrH |ihI liii'' r^'irr jhiiihiih. Iumihv rr Ijuiiii h I|rlljl Imii ui. liii rru 
|ii'ir iHi-iiHiiur j."i)rflir hI Iiuh iiii'i iirir h fiiiiMir i nllniii liii|'iiiii. |iu t\ liuiiii nm riiii 
iiimiH Hill jilt jinl. Im iiih I)hiiii Iuih hDihi' iiiii iirir i l|iil,).iiiii liiij'iiiii. ihih uu'i)ra 
itii'iliii lil). or ririiiiH riiitinii liiiiihiii-niiiii. )ih [rul Ijhiiii IiihuI j:u'I'h iiriiui ijHimm [e 
iiHiiDjiiti Hl. Ml H )iHr Irln jriii Iihiiii |VhI vhh iiiir i'IhII. h'iIii iuir finrriii, jia frftl 
IjHiiii priH i iiHiifl. H"f)H i |rl. lir hiiH juir l)iiiur |irii)iii iiiii iirlr. fjuiin |ih hj jotI 
Hl ii|rrrii. iir iirijlH jmr lurfir ww] ur niDnr. ur i|Hii),i.iii)ro. 

^Biit iiiaiir lltal at ufi-crii af iorfiu jli)tia. 

74 liu frnl IjHim hj: iuiiiu juth |ihI rr Ijiimi h hI rrllu aj: hI joriH. ]iHf m Jjiriii 
liiff jniiro HJ iiiHiiiiyirrfi Ijiiniii. jiHl fuHom ucr njfia joDr. ritt fjiMjo. m Uiau Ijnlmo. 
til uarjijbro frr. urrriiii) fiiiii hIIuii [rul Ijhiiii abrol fjaoa mrO frr. 

(Cf mafir flijtr mciro nj: iotfiu rn l)iinii a. 

75 lUi [riilij IjurDir flHiina. iitl|iui)ir jiriar. or |io jiriar ui riifli ou'h jjh rr Ijhiiii 
fom jiar. ftojii IjiirD or luiroljurD. or rllDljuoljurD. or flaiiDa ullar jiH-r fr fijrr floDo. 
Ku f| fjHiiii irrr riiiHljiirrlu )ih IjurD or jurrr alirott. ]ia frul [jhiiii uj.lr ji/ru. or 
IrrifiiH a luuiiiium. rj.- ijaiiii Ijrurr Injft jra. ifii rj jiar jijliiir iiofot hj: ^irrftrllDi. 
a-Da iijinijri. trDa fltfllr lir. |)0 af fin j.iio jijlyi. |ia rr |ia! Ijiiolirol. or [fal Ijaiiii pd 
IfDDia a mrrrr .iij. I£ii fj fjaiui Orijtr frlftorra or Ijiiji rriiH lirifr |)ht rr ijrrijiiiiiy 
Ijriirr imturl. )m fral fjaim ju^ra aptr oi Iriioia a mrrrr .iij. fHiiaj-ili oc 3-iorj.ili or 
DiDfiift or tiriiar |iH-r rr fjuiiti ørrDi. ^iuliiia or ^uo fin jiur fral Ijami ]ial (røøia 
rr fioarfr |)iilli Hitr ur riiy. ifn rj Ijiiiuiu jnjrtir iiiriii ul. rr lil j.rrr. Ijhiiii jrul h 
brot jOTft jirriur rr Ijunii oill. runiiliili m\ )iiirr|iili. or allt ))hI rr ririi fjrurr 
firrijiiiuri iimiui. tfiiu naiilj-Hft iiiii)ir bialta h'iih liilu. jia frHl OroK jo-ru. flill )iat 
tr IjuDfirol nrmr fwlr morroni .iij. |)fim rr Ijiio h. or ørri fjus iHiuljriiiiilli friii aDr 
uar. Hu fral Ijaiiii riøi iirauH iijiji Ijiulnirffrmr rjtrr jardaøa. fioøøua ma fjami jiri 
ouan iorD. oc jrrra i hrolt. ifii fj fjanii ørrjr uiiji. jia [ral fjami hoia laiiDiiamf 
|ifim rr iorf) a. L^j muDr øfrrr |rr IjnHiiiiiiarD. jærc (iraiitt jiri jari)Høa f| fjanii 
uiU. % inaiir \m mir ruø )iar [rm urr rr. or jrrr aj ioriiii. fiaoe aj; alljctfi. itu 
tf IjHim yrfj.r uoH lit imiaiuiurD,). fjatir jm fTfrnwlf fimi. itn fj Ijanii ørrjr til 
utaiiyarD^. tjaor fjaluaii Ijuarr [a rr lil jcrr iarOar. or fa rr frrr. fj: fjaiiti ørrDir uni. (iiilalhiujis-Loy. 39 

fl| iorl5u tna tnailr frti tjeifa. iifiiia Umi loff iiitJar or fit( ffayo. lia( a (cifiuliDi af 
Injja. Of l'oa [Hiihjhrotlmii. |i(i hI l)iiiii uili riiii. n ffiiil fjfiiir iorf). Itu tj fjaucar 
6ua i moifn. |ih fcal fa f)aua rr Ifiyt)! fjfucr iurO. iiniia fjiim ff'ili iiiihan. ifiiøi 
fcal aniiHio fjaura laca. iiniia laiiiniamc m\\ jiri bda. or jo'ia [jaiiia n)itr. ifn fj: 
fjaun teer f)auc Duiifiiiiii i rriiiri. )m rr Ijaiiii |iioj:r af. fj: fjiiiii fjafDc lijft j:iri iiatfom 
at fiaiiii fjajiif fimiiiiia. Uii a fa aurrra tv iurD fjrurr [fiiiiil. tf riiii rr iiirira »rrf 
m fjafjrar mmr. fj: fjaiin j'føir (Hiifijiiiotue fif. l^ii ciyi fj: fjaiiii (njiiir fiaiiii. cnn 
fjiiiii fjffft' laiibiiamc rr i nrlf. Jorfi frat af jiiii mjla. at firra ffiji fil jiiirjlar fiiiiiar. 
|iaf rr fi{|i ma frlToin fflia. t^^ii fj fjaiiii flnir ])af ffiji rr frffoin iiia friia. )ia iifrir 
^anii )ial ])rim rr iori) a. lla'j.Tar [ral rjaiiii fiiii lioffa til l'ulii. iifiiia fjaiiii jnirui af 
taujia l'ff fuarfa fadt. Safft fral i;)aini riøi nirira iifia. ni fjami ])ar| af (tfua \mp 
fimi. iiriiia fjan jninji iiH^jrar at faiipH frr. IJiurii frat fjaiiii riiii mriri iirra. m 
fjaiiii jiarj Ht fira^fia ffiji fin iiirD. øaiiifiiiiriu fcal fiiøi iiiaDr itrra a iorDu inaniij. 
nniia fa |iiiiui olyfiDHr er [fiol fjfun'. ifii fj: øiTcr øiallDc mnrr .iij. 

(£f fii »ill cigi Ijatitt torn er tee. 

lin Iriiiir inaiir iuri). of »ill fifli Ijaiia rr Ijaiiii Ijrufr IfiøiiH. jia fial fjamijara 76 
fil rr .u. iifir fiu til ftuDii. oc fa jia iorf). orinjta fr'r fiia friii l)iiiii f)rj.i)c rii]i IriijfiH. 
iif Ijfimta liMiiii aj fjiiiiiiii rr fffiia IjajDf. 

€f iiiiitlr jcrr a iott) ul)ftmtlij. 

Hu j-rrr iiiafir a iurD niaiiiij. Of frrr riiii Ijriiiiillii aj firiiii rr a. jia fral (irra 77 
^auoiii j.im!ar jlfiiimi a|. oc Injfa filt mrD laiiDiiaiiif a|. ]ia rj Ijaiiii iiill fiiii aj: j.ara. 
|ia fral ftniiiia Ijaiioin til jiiiiyo jiri fan. |m fiiiii |]iiiiiiiiniii at iiu'iiia Ijaiium rr iurD 
a. alff jiat rr a iurDu rr jiri ulaii j:rialfa iiiniii. Uf raiitiaiiii fuiiuiiiir. Hu iiill fjiiiu 
fiøi aj: j:ara. )ia fral l)aiiii frruia jiiiuimriiii fiia inariia. af Ijaiiii fr jiilliDa af jcrra 
Ijanu a| iurDu. frrrr rr Ijiirrr af .iij. auriiin. rr rii]i uill j:ijli|ia Ijaiiuiii. iTriiiaDr 
tuiiuiiiio rr ffijliDr til af jara. ur uDrlajt iiirD jiui liaiiii. 

Cf matir (elv tticiiii motiunm cin« iorfl. 

Hu frir iiiaDr riiia iurD liiriiii luumiuiii. fa fral Ijatia rr jijrri tur. ur Ijiirruitiia 78 
jifff rr inaDr frir turim muimiiin l)it jaiiia. jia fral fa fjaua rr jijrri faujiir. ffDa Iririir. 
IjallDd ffilttDumr liri or iiiula iialta finna. at l)aim fuc jijrri. aDra ffal Ijaiiii Ijimim 
ja. q Ijaiin Ijrurr til. h-Dh iiihllDa iiaiiDfaloflit .ni. aura. itn rj: Ijaiiii a jja riiia rr 
fjaitii bijr a. |ia fcal Ijiiiii ijaua. ru riyi fialjr Ijaiiii. 

(Éj: mafir will brijjrio kuiipt. 

Hu fftr luaDr riiia iurD h Iriflii. or uill riiii lafa Ijanii Ijana rr lur. jia fral Fianu 79 
flriua Ijaiiuin. fjuarf frtii Ijumi uill jiiiui. u'Da a faujirriiiii. ur iiiula ualla fiiiua 

,IvlV. Cap. 7S. V. XIII. 17. 40 Ældre 

hiifffu liHitn fifiirr 'm\\ tfriiH. r.f fitituMii hrrfr )iiil hI fiiUii. )ih fru! finiiii fiDiui ()nllhn 
(TilHriiiiiir.):iii Iriiiiiim^ fiiiii. ur |iiii mulit imii Ht |niiiii. Hii rj: miiiHir |ifinii tinir. 
jiH i'i IriiiiiMitilr ' |)rirni riuiriiii. |m fiiil iiiilr rrii)« j"f |)iit rr iilmiiuil rr. 

lim jrrfliiiy. cif llll^rll. 

HO lin iiniir iiifiiir iillMiir a ioiriii iiiHiiir). jiti |VhI f)Hiiu Idp Ijiiiih rj: iirrihii uar. 

of uiD afla mljaflH. Hu ry inrh limir aiih i Ijia. fa [ral iiiii Huiirii t|fif)a rr h. iit 

HHla til >iri jini al niiu fial uDrom at iiarDfUiiiri [luiiiia. fii rj: Ijaiiii uill riiji {irrDa. 
pa [cal r(fi iiiiiiiiHlIhti al all [r. 

fifr (linrir itm (ircnlinr jrar mnnim. 

81 Hl) liiiu iifHiiiinr liirir Ihiiihii. lu lara aj: fiiiiiiii imiiiiif iiiin. jia fr fu imil iiffijil. 
|ia fral lial fTiiili Ijallfia rr )irir ffijila fin a milli iiiffiaii )irir l)iui a iurDu. iy aiinar 
lujr. ril aiiiiarr jrrr a [irnii. jia iiia tjuiiii riyi jiriiii fl'iiilio fijiiia rr lil jnr iarDar. 
Ifj: inriiu tiirir Ima a fiiiiim (ur. |i8 fral Ijuarliiriiiiia Jirirra Ijaiia riøi jlrira fjuj:i; iim 
fiimar. rii I)aiiii ma j-irDa iiiii iiflrnm. ur iiiima rrfi a aiiiiana manna inrD fil. i£n 
q fjann fjrurr jlrira i [jaiia. jki rinn lamlic anti Ijann. nrma lrT)j:i tjiiio fr lil. |ih 
fcal Ijaiin iiialliia iiraorano hani). ur lanfijtirulnr laniuitim. ifii Ijinniii {jraoiirii) rr a. 
iiiulnr allar uf yarDa liD ffolo nrra frni nrril [)Hiia al jorno. Ifj: mrnn fma i 
ørriiii faman. )ia ftal j-ara ur Ijnfa fjaiia rr liirir nianaDr rro aj: fumri. nrma jirim 
)]ijrfir ullum aniiat faiiiiarr. lin flir riiiiifjiirrr Irniir niDri, ]ia fral ^ann j:iri bioDa 
l^anum jiarfrtn. lin filr Ijann fijrr af fjuaru. )m [lal Ijaiiii flrpia ^Hnum |iinf| |iri 
ran oc ])arlrlo. jja rifin liinømfuii at tiirma toiiunør (lany. rii laiiiinåm Ijuljn anra^ 
jirim rr iurii a. rn .ni. anra øranna finnm jiri ørasran. Hu fral fjaim a-fta liu'nhr 
(IC ^rraDroiiirnn fua uiarya frm fjanii uill. af j-orra ()uj:r Ijaiio ur ^ufa fjaya finum. 
fjurrr rr frrrr af anrnm .iij. rr fijniar fjanom. i}Iirl liøør nii) rj: Ijaun jrrr onau 
jiri foimaiiaD. ^a riøu mrnn uj: ^auffnm. ])a fral rnøi j.iri orOrom bcifa. rn fa rr 
britir. øialliir øraoranodauø. 

(gnn um (jrrnliar j:iit monna. 

82 (^arilr rr øranna fffttrr. llu bua mrnn furir a bu- rinnm. a^Da jlrlri. }ja fnjlu 
Jptir fna Ijallfia øarDr n]ni. frm |irir l^ana iarDar mrøin lil. or nrrrt fjrnrr af jrorno 
jarr. uc tjaua øu-ruan af jarDuøum (rj:ftnm. oc abijrøiafr lil urtr iiatla fjnrrr finn 
øarD. }iaiin rr um aiiiinirfi ftriilir. rn fa rr riøi ørrir finn øarD. }ia fral fjaiin abijrøiafr 
(faiia jiaim aflan rr Ijiiinm rr øorr. fjuarf frm ørrir f)ano fmalr. ifha annarra manna. 

Jvfr. Cap. SJ. F. XIII. 18. 19. 20. Cap. 82. F. XIII. 21. 

') Dette Ord er i Membr. overstrijget. Arne Magnusson har i sin egenhændige Afskrift al" Codex beholdt 
Ordet i Texten, hvor det heller ikke synes at kunne undværes. Papirs-Afskrifterne C. A. M. 30G. f. og 66. 
qv. samt C. Thott. 2083. qv. have det ogsaa. '^) Maaskee Feilskrilt for autit. Culathings-Lov. 41 

llu cj: fijr fv øarfibriofr. (tDh oflrhfmoiiol. |)a ffoto øaiifia til firaniiar jin'rra. oc fia 
øarD. Hu fj; jiniii li)t fiaiDr fa fiilliir. |)a fra! |a iiiallDa rr {larDliriiil a. alll f(ift 
fem a( ffaOa ucrDr. Éjf bnjt flfiuir ur fuiuiii or iinrr ffafia ufiroin. ]ia ffal fa 
liiallha fr fiiij-'c a. fnti niriiii iiii'la. jiami ffafia. Hu fiua luriui i rirrut) famau a 
fiiium b\i' fjuairr. )ia iiill aiiiiarr fjaua iiirrfi fiarD milli jirirra. ni auuarr fiøi. )ja 
fial fa Itfpm fjaiioiii ti[ pri)ffi|ilio tv fjaua iiifl. uc fufi)a a riuiiaiia jiri uatluin. oc 
frrnia fjann ørrDinøar. Hu ty fjauu uill fiøi foiua li[ øriiiiiiøar. fia fraf fjami lata 
Oera witui uiu. at fjauu flniiiir fjaiioiii lil. ur ffi|ila ørrfiiuøu jiri nailum. Of (føøia h 
lut. øeri Ijauii Imuu tut fiDau rr Ijaiui lijlr. Hu t} Ijiuu nill fiøi øfra ur øfuør |}ar 
fmalf iuuau øarHj. oc fir jiar arr oc fuø. Ijiifrr ffiu |iat l)uj.f nllf. jia fculu firir 
øiaHOa ffaila [lanu aHau. er }jar er øurr. fr fiøi uillDu øarDf u|i|il)alliiH. 6ua fcal oj 
f)aøa (fijili at famo. jia er Ijaøa øarDr tftt jflldr. fj jirulir laca liiiii ^ |ia ma fmalf 
jara mff) IjfimduDom fiiiau. (liui^a Ijfim jiar ffiii Ijaiiu uill mfi) nailoin. Ijnarøe fem 
|jfir ^itta Ijaun. |ja ma fjauu tirfjia fnijf fjauo fj; Ijauu fjillir i fjaøa fiunm. oc uitu 
)iat uaflar. |ia jfUr fmalf uøillhr fiiiHU fj Ijauu øfiiør uiii IjaøaøarD. a'Da mfrliøarD. 
fj fjauu fjfufr fiuu lut øuruau. fio al Ijiuu Ijauf fiøi fiuu. 

S"a l'col (jrinliu nptt luio et uf Irtiik. 

Hu øauøa mfuu i øoøuom øarDjlii). )m fral fa aliijrøiaff rr iipii lijcr øriiiiiu. 83 
Ht 8}itr fe lotfu. ifu fi |jar øfiiør iuiiauøarDj fjuj:f. u'Dh roff. m fpillir acrf. H'Da 
fuø. allau fiauu ffaDa fr øurr fr jjur. fcal fa øialliia a)ilr ffiii iiifuu mfia fr 
uplauf øriiii)u. 

Il 111 l'ivtr. o c UIU mctki. 

Hu fcal til falra a |iall U)i ua'ra iiifrfi ffui at jorun jarf fjfUfr ufrit. joTa fiøi 84 
or ftail ufma fjauu ytm fuøum mauuf lil inriuo. Ciua fcal jiar fair at fomu. jiar 
ma eiøi fmale j:ara meD fjrimfioDom. jiar fcal mula Ijoru Ijurnc. dc ljuj;r fjouf. 

lim »cifii imtn. 

Hotii oli fculo rfuiia. foa ffiii at juruo fjaua ruuuit. Ufila jial fuøi aj fio'. a'Da 8o 
a 1)0" auuaro ufiua jiiit ftriulf fialj-f. ifu fj: jiat rr iirill. jia fcal iirila ajilr. oc 
Iføøia lautmaiu a. Hu fj: a reiiur milli Do-a. oc cro jriffar i. jia eiøii fjaloa fjuarer 
ilt til miDrar. fj: jifir fiøu foa iurf) til. Infim mrøiu. Hu fj: a firijtr a aiiiiarotiiføøia 
iorfi. jia a fa a fr iorD alle fr fjoii firaul. ni Ijiuu a øraiifia [cfiia fijri ^ fjlrr. 

Jvfr. Cap. So. F. XIII. 9. 

•) Kunde lllaa^lvee og?aa læ^es: "lillll". Arne Magnusson læser: "uiiii"; ligesai C. A. jM. 3(16. I. Mg6(;.i|. 
saml Cud. Thott. 20S3. q. «) 1 Mbr. staae Ordene ffO« fi|n mellem Linjerne lige over iiruiinu, uden 

noget Tegn til at fores ind i Linjen; Haanden er ellers paa begge Steder den samme. Arne Magriu.sson har 
liirt det overskrevne ind i Linjen: "jranSa (ttla eijri"; ligesaa C. A. M. .300. f. og 66. q. samt C. Thott. 2083. q. 
Den nyere Landslov, hvor dette .Stjkke er optaget uforandret, har ogsaa flratlDa tftlil n)ri. [2 Ældre 

)iiiiaiit til friii tioii "lir. iiifrmii fimi niiiii rrll. ifiiiii fnil jiri irDrnm fiiillu. iir iirihi 
(liiii liimiiii. ty liiiiiii liriirr IihjI hI riiriui jiirr. ilii liin-rniiiiii |)rf|" n iiiniii riiiii lut; 

rt. |iti |inl liiiiTi' ll''i'> 'i''''"^' "'"' ' fi""' '*• '" H'"'" |i" ['"* "' r'f'"' ""'lii )'"''< "P "' " 
lliifiri. i''HiiiiH fiHl (iiiriroiiinii' lil nnll) |riii lil jinrii. (\ iiriiiiil iiill Ijhiih. ifii fn 

iiiaDr ff iifrfiir jiri. Im [rnlii |ii'ir rr jiii iii riiiii iinii l)niiiiiii j-imlar |lnmiii hj 

jiiruii. Hl hriittrt lir i-j: hI iilniiiiiii rr i [imf. ifii rj liniiii nill riiii lir hriiilH. )iii ffolu 
jifir irflH lifiio lil nl Iiiinlii nr. rii Ijiirir limiiir rr [rnr til .iij. miniin rr fiiniar (iiiiintii 
til Hl jHrH. L'^ii jifim iiirinr tiriiii rr jiri uiitiii iiiiu. ifiuii fral |Hrn i iiiiiiiiro ii iil 
UfiDrt. iiriiia Ijhiih uili jirim uriOH rr liiiH h. ur yiullDH Ihiiiiiihiii )ifiiu rr hiih h. 

Km l'ivtr lU- iini nuuitciii. 

86 finrniiliiH ]irfT rr tnrnn ffilr n nm l'irir. lin Irir ftniinrr hijm fjailhH )iri. |iaim 

l\\m H |H'lr Hl IjHiiH. |"h rr niliii lirrr lil. iiriiiH Hiiiuirr IjHiir j:lriri iiiliii. lin ffilr 
iiiriiii H uiHrrlriii nr Irir Hiiiinrr hiiin [jhHiih jiri. jiHiiii fiinii h lUHrrlriiir iil IjHiir' 
|H rr niliii lirrr lil. iiriiiH iiiiiinrr tjanr jlriri uiliii. f)urrniliiH jirff rr mriiii ffilr h 
lim |Vlr. H-iiH H iiuirrlriii. h'iIh h lUHrrrriiin iilHUiiHriiv )ih Ijriirr fH fill mtil rr »ilui 
lirrr lil. lin lirnrr [jiiHrliiriiiiiH iiiini til. jui frnl fn fjfiim fill iniil rr forrift nill fl(. 
Hu uiliK liHiirr fiirria lil. h'Hh (jiiHiiir. )ih frnl liriutn |"niiiir i miiiiii )iHt rr ])H ffilr h. 
Oj lUHrrrriunr'-^ hIU jihI rr inriiii ffilr h. jia ina niliii hrra iim Ijurrr rr nill. .fWale 
or jiullliiia. fjanii frnl fna al iirDiim fnrDa af fjrr ffilr. ur )ih rr rrlt. Uu ffilr mrnn 
a iini faMr. h'iih h mnrrlriri. ■' fa [ral Ijnnn rr fjHjrl Ijrnrr .1,1;. wrlr. ffila JX- v(\rum 
Iriitir iiilll iif n|"|iilll. ur iiilii |ihI nailar inri) Ijaiiuin. 5a fral hum fjallDa j;iri fv 
^aj:l Ijrnrr. ru fa fral ftrpiii Ijaiuiiii lil marrtriøo. or til hiimo rr riøi nid ima. cigi 
ffrmrum ru .11. iiullom jiri. )iiii(|Ht frul fjann |ia pra rr al jirim iirfii frmr. mrt) 
()u"mriiiir fiiia or uiini fmii nll rr Ijhuii \^ti\^J. fiirmrnhr fiiia fral fjanii friia |iar fmi 
f)aim faflar iiirrfi. ijinn fral frtia fjHlnaii fium uif) fjaiiii rr tiitil a iiiulr Ijaiiom. 
Ditni fral fa lala (irra rr firlrr. lial al fjaiiii ftrmfir fjannm fiaiuial. rii jial aiiiial. at 
|iau fr mrrfi rr I)hiiii friiir. ])a rr jial fHlt. iiriiia aiiiiHl lumr iiirira i yriiii. or anfi. 
)ia rr mrrfi frm firir lirra. L^ii rj: jirir rro tiaOrr iamiiiHtiirr. }ui Ijana jirir fitt mat 
fr jrijrri baro. ifu rj; rrfi rr iiiliii. jia fral fu fjana fitt mal rr forria «i(( til. in fj: 
finarfir )jill fnrria lil H"i)a hahrr. )ia fral (iriula fniitir i luiiiiii jial rr jia ffilr a. fua 
fral fjurruitiia. rr mriiu ffilr h mrrfi. frm rr fjrni 1111 lall. ur frolu ]irir |)ar iium frtia 
a marrtrif). Hu rr jirir fjana hum fril. |ih fral fulinuhr iiiuta uatta fiiina. Uii 
mrflii allrr mrmi jial uiliii lirra. jiu al Ijann ua-rc jirtfll or nauii i )iami Iriri. or er 
^aim jiajriHlo. liii frnl fn firirra fjana })aiiu Irifl. rr mrira nitui Ijrnrr til or Drtra. 'J Rettere haiia, see ovenror. ^J I Mbr. ^taaer marfrÉimir, men man niaa antage at Tiiddelen 

over i er udeglemt. ') Oprindelig har i Mbr. staaet "marjUig"; men denne Skriifeil har den gamle 

Afskriver selv rettet led at sætte et Punct under forste g, og ovenover samme c. ■ Gulalhinffs-Lov. 43 ■© fin Hl ffrfifliihe [fifti fiim miin jijrr. Itu Fjrtua jicir fiH&rr iorO. ]ia ffal fa botn ncrmia 
fr jiui iidlDr. at jia ffilr h. 

Ulm (fMlala (litpfi. 

llii Dilia iiiniii oDrlum fri)ila fin h iiiilli. ur ffi)ila oiIhIo ffi|ili. oc rro ]ifir aikr 87 
H fin ["alffr. pi|ili )iar )Viii Jirir uiliH. ur. liili |"if)aii a |)iii()i. ])a tua ]iat ftipti fiøl 
riuiia. liu iiilia ?iimii iii)iiiim fiiiiim ffipfH. ffniiiia frat |)fim fif fr pKjtr a i. h 
Tiinlf. iif ffijiia (iiiHlci ffijiii iif fjaua fjnHi)roiiiniii uii). [fal fua loiifiiiiii j:iii ffnuna 
Ht um lii) mnif fijfla. niirmir' iurnii ur iifHfiiiif. fa |"ra( rafia^ n- ftæriuiii iiiK ffiiilH. 
flt flUfliiHffule ma ui)iiuiii ffi|iln. ufiiia Hldutiir )iiji1i lirlri. lliHrr|"lfiiiH |ral)iar fftia. 
oc Tiiilr yratia fem mnm orinH a faltfr. llii pf \)\nn iiiK fiyi lil futiiH rr ftntit uar. 
|)a frat )iu fua |"fi|ila fftii rr fjrui mi lall. Uiliii fral |ia lala lirra at fjHiiii fjfupr 
ftfuit fjHiiom jiiiiflHt )iHiiii Uhii til ffijitio uiD fir. Tiiti frat |ia i fraiit brra. fua timrgti 
fc(ti |ifir fiyu i. tufiiii frutu luarr fjurro lirirra |ia. or uila fjuai^* fjurir liriira tijtr. 
er i a. f)u9 trDa iurD. flOrrr iiifiiii ffulu i Imn jirirra lul fr fint uitia fiutufr. fl 
^itifl fruto jifir Ipd jrara. or tijfa uDhIo ffi|ili fiiiii. |ia Ijhuh )ifir uiirlum fiiiiini at 
luyiim ff'ijit. Hu fj fifli rr iiuiaii tHiidj fa fr oDat a iiifii fjaiinm. ))a frat fjaim 
øera ^aiioiii jii. maiiai)a fifiiiiiu. a jjiiuii- a|ilr lit ffi|ilio niii fir. Uii fj: ^anii tniir 
eiøi ajilr at |jfirri ftfmiiii. jiu frat ftrmiia fruiuøiu tjHiio tit ffijilio uiD fif. ur ffipla 
fua uiO fjanii. ffiii uiD fjimi fiatuuii. Hu lua fuøi uiirum atfiiirDHr fijiiia. iuuau 
jiriiiøia uflra. rj: firji uar iorD alliurfu jijrr. |)a frat fa aj lala rr uifira lja,j:i)f. ur 
fjaua }in |lnii lut fjiuu fama rr f)aiiii tuul. jirøar rr fial lijlr. |ia riitu uifiiii mu 
niarrrfiiiu al fifita. Itu uill auiiarr ffijila ru aunarr iiill fiyi. jia frat fifinua )ifini 
til. fr fiøi uit(. lufi) uatluni. a ljuj:uh (njt. ur uiota jiar ualla fiuua. at tjauu fjajDf 
ftfml fjaiinm lit iariiar ffiplio. øa frat flijili raDa rr flu'rruui uilt ffi|ila. fli|ita 
fjffiu i luiDiu i fuuhr. ufnia jifini )ii)iti aiuiat fauuarr. liu fmld uatfufuuiiir niruu 
ffi)ila ur tiila a |iiuøi fiDau. inrrfi tjauu fiini tul fiatjr ualrutuuuir nifiiu fafif i lul 
jiriul) uuirrrlum. ]ia frat jial ffipli tjattfia um allDr ur iiin \wt fii")aii. 

(£j: niafir uill haa a oiiiils itirfiu fiiiiit. 

Hu fral niahr fjaua oDalo iuri) fiua al Dua a. fjfltlir fu uatfufuuiir uiaDr. altl 88 
lial fr famtijuia tiøør. Itu fj: uiiatuaiilar uilia fiøi frlia tjaiiuui. )ia fral fjauu liiuDa 
^auom tfiøu j.iri jartiaøa. flira ffiu aDrrr lufiiu uitia tfiøl fjaua. oc ff fiøi j-iauDtiuD. 
ifiøi fral tjauu al jianfilioDf amiaro* fjaua. ifu fj: uofurr maDr jfrr a. ))a fral Ijauu 
j-iribioDa muuuom a at jara. |)a pj uifuu jara a. |ia frat ^auu aj; lata iortlu. oc 

Jvfr. Cap. S7. F. XIV. 4. 

') 1 (len nyere Landslov, hvor dette Stykke er optaget, staaer "at opcmic (ounitiiinl) lOrllu &r. ') Her 
begynder 2det Blad af Brudst. D, og opliorer ved Slutn. af Cap. 9it. ') Den nyere Landslov har htlflt. ''• 

Brudst. D liar "f|uar ^uev ^leirrtl er. er i a." *) Rettere aiinsre. 

6 * 1 i Ældre 

iliHlliiH nuiliHiiii. Hu f.f iiiiii lionv riiii liniilDiiio. |hi finl i)tiiiii jin iil liiitiro Ijmiu. 
ff liHiiii liniri |iiiii Mun iillti njri' n- limiii ii. iif lipflr fHinljrrHDro, ur htiiiiiH riøi j:ion 
Uf jirnn. lir tir iij.irrtir. 

lim III II n II 1' i II II. 

89 Hil fTilr iiifiiii h iiiHiiiriiiii iiiiiiiii iitiiri) HiiiitilHiriiiiiii ii lirr iriiii n riiii. liii 
iiiiiiiT HiiiiHiTliiriutiH |iiii. iii liiiiiii liriirr iiin jiiii iiiiiiiiii. rr Ijiiiiii itllr iil iiiiiini. nc 
fjfiifr iitiiiii |"liilrl. iif iiitinflriiiii up iiruiirl. |ih fculu jifir iiinin lilliilln |in rr liiiiiiii|'l 
rr utii iiiHvnfiiiii liriini h iiiilli. |iii rr |irim |'t)iiiji ii! iiiiiri|"lfiiiHr flimtir rrll. |Viii iiii)r 
uaro ffltrr j^iri Hiiinioinii. liinDu |ii'ir uiiiii |'ilt. al inmiflfiuHr [laiiiia rrli. |iii rr nrl. 
llu rv imiriflriiiiir nu ii|i|iiirHnirr ur |Vllrr riøi tiifir. nc iiuiiiiii mii. )ia |Val Ijumi 
{lialliia aiilr luD ur iHiiiiiiHiii |ifim rr iuiD a. Hu (,\ Ijaiiii fjriirr ii)j øianrl iiiarrflriiiH 
iif [rit uinr i irtiroiii flail. ur |:u'il ti lul l)iiio rr i iiujl Ijaiiom a. ]ia rr fjaiiii iiirfiiir 
liio^r. ur ullHiir. 

90 BiiihiiHla or fiflr (lala or aflrr rrrflur' |'iu(o fua ua-ra friu Irriil fjaiia al j-'oriio 
j:arr. Hu lituir |iioi)(|ata uiu bu' iiiaiiU) jia ma fjaiui aj j:o"ra hir fiuum. mri) |)fiiii 
fopr al Ijauu firri ailra ulauiianV) iaiiifiiiDa al jara i jiiirru or i ualo. jia fral |]ft 
jara |io at fu fr Iriiiiri. lin fral jiiuiii^Hla ua^ra fua lirrit). al iiiaiir [Tal fttia a fjfftc 
foDrlatioiu. or friia a iurD iiiDr ørir|Ta|)l. lara uji ]iimialj:iiuiri lit j-'alo. or fr fjiiol 
fpuuarlaoiil iraiu i j:ra. |iat fral Iriiiiia uiilr nm |iiifra øulu. fral fjou uaM'a riøi 
brriDarr. iin fj Ijami fiiillir uitiarc arrr. a~Da tn\\. |ia fral Ijaim riiallna |ial a)ilr. 
Hu rrnrr tiiailr uiiuan fa^irøolu. jia fral Ijaiiu øiallfia foiiouor .iij. mrrrr. or fiia jiri 
Ijaniiraii at fotiiu. lIii lirijlr iiiai'ir lirii a| jiiiiiifjotu. iirri ajilr iaiiirioiia frm aiir uar. 
or Irntii a mrrrr .iij. fjiuuiu rr (iru alle. Hu rrurr luaDr aiiiian firlifiiilu. inla 
rcrfliT )ioi rr urrit fjrucr at jonio jarr. birU Dauør fouonøf. or fral fjiuii fjaua øolu 
i amt frm aDr. 

Vm lantiniim. 

91 Hu a Injfiiiøi ul lautiuamc. ri Ijaiiii a iori). ffatjuarau rijri iimaiiflarDj. m fuii 
Ijauo cijri. b'oaiiDr fjHluau annau rijri. ^aiilliimaDr .iij. aura. Cmhv mafir .ni. 
aura. Jarl .jii. aura. fionoufir .iij. uirrrr. Jiiiiaiuiarfij a fjurrr frm uu Ijrui a 
falf. Oclj-'U minua riøu mriin utaii [larlij. Ifijfjt laiiDuam at ljolj:o fj: liribofirf er. 
or ratiliHuri fonoiuir. Hu fral lanOiiam lara at uffijitri ioriiu allrr uiruii ritt. tara 
at |irim rr fiajlr a i ioiDu )ifirri. tara al louonoc fj: fjami a i. ifii rj iorDu er 
oDals ffijili ffijit. )ia irrr j.ulli lauDiiam Ijurrr al [iuuiii luta. Hu jnr luaDr i more 

Jvfr. Cap. 91. XIII. 15. 

1) Rettere rft|trar. Giilathiiiffs-Lov. 45 •& flunaro jiri ufan (njtii ]ifff tr a. oc nimir i. |ih fraf fjaiiu [anfiiiHiiic jiri fttrla. 
llu ty fjaiiii rt tJHilB til. af fjaiiii fjrufr unit i inorrniiif. )ih [ral fjaiiii ftfjiia fjaiioin 
f)nin. ai(r t\m}Y at |"ffj:mi. or [u-fia )iat uita jc jViii iHiihiiaiii annal. |irfiar [jami f)niir 
uatla lit. al fjaim fjnifr tirrit i inorfrmic Hu tf fjiiiii fufiir iiri iiiD. oc f)njcr fjariii 
døi ualla lil rr |Vfia ffal. jia jVal ftfiima fjaiiniii fjriiii ur jifDaii lil jiiiiøo. |ia fral 
fjaiiii a |iiiii|i iffla (ijrilar fiQ. tfiia laiihiiain. Ijnrniiliia |Vin inaDr fjillir anrvra i 
iiiornj |Miiii. |ia [fa[ fjaiiii lara [iroil al ii|Vffii. llu ty niaiir fjillir iirf i falruiii 
fimim. oc fcf i. |m a fjaiiii iicf. oc fua |rf. fil fjiiiii (fij|"ir faiiljiiaiiie tiel uf. Hu ma 
manr ffiofa |Vl aj [Tijii ty fjaiiii rcrr rffflriilio. fjOHil fem fjaiiu er a jlolf. a'Da a fanhc. 
rifuia ff(r licifli a laliT jini rr flilti er lil laficl. ))h ociDir fjanu jicim er ucr a. llu 
(fijlr uiaiir fri aj: laiiiic oc er riiii fiilli laDcf. jia fcal fa fjaua fct er lafr affr. ifti 
ty [tilli er laiicf. jia fcal fjauii fjaiia fitffif \ti oc laiiriuaiu. llu lijftr aiaDr ffl. |ia a 
fa fct rr fjiffir. ru fjiiiu ffiifit fiiiii rr lauff. ty ffulitl ,>tjliiir. 

fin aj:mnj. 

Hu fcal nifli maDr faca ffip uiaiiiij. iic mff. ucma fjiiio fe Ictjiii rr a. Hu ri 92 
fjaiin tfcr. |ia fcal Ijaiiu ciialiDa fjaluaii auuau njri. Hu ty fjaiiu ffniDr Ijauii a fli|ii 
finu. a-Da a roffe. oc frrj.r fjaiiu ajaniio. |ia tr mi ty fjauii uill øiallfia fjauoni. ifn 
ty IjHiiu nill ciøi. p njfft ijoluo oc raiifiauci fououfir. Hu feer luaDr ffip Miaiiiij. 
]]at er feffiim uia felia. |)a er fa fercr af .iij. iiiorcoin er jlijriiiiaiir øerijt at [lui ffi)ii. 
fil fjaluaii amiau etjii iiiallhe fjauu j.iri jiojfo Ijoeria. Ijualfe ffip er teer. )ia fcal fiff 
ajaufi fiiailna fjuerr j-iialora maaua. fljaufi a iiiaiir a roffe fiuu. fjuarl fem Ijanii 
ecr H'Da rii)r. a-iia tierr bijrhar a. jia er ajauø oc ej fjaiiu fjeuer leuør eu let fe. fliler 
tneiin fiøu ajaiifi iainniilil fiwDc lieøii oc ]ira-ll. ii'j." liiaur feer ffi|) aiauitj. |ia fcal 
fjaiiii fiuu aj-auøe j-iri tiu'la. Mht uiau fitl. oc fic. oc fua jia er i utiiecif) fro. foiiouør 
fcal fffi Hj-'auø taca oc eiti øiallba. Hu leijjir niaiir a fjefl uiauuj foDrlabau. jia fcal 
fjauu leijfa fic ajauøe ouau. Hu ej: fjaiiii Ifijjir a Ijeft uiaiiuj ufo-DrlaDaii. oc feijrir 
fjaiiii j.raiii. jia fcal Ijauu leijfa fic ajaiiøe ouaii. Hy Ijauu ffijrir fiyl jraiii. jia fcal 
euøu t)ola. 

Itm voUi. oc tifirii fliintr. 

llalii OC ufitiifioD ffal fjnerr fiua Ijaua. feiu Ijaiiu fjewfr at jrjruffu fjajt. ifuøi 93 
maDr (fal øera øillDru a iorDii uiauiij. fu fj: fjanii øerir øialltie laiiiiuam. oc iieiili 
jifiui er ioiD a. 

Bioru oc uljr fcal fjoeruelua iillaør ua'ia. jieirra uerc uill eiiøi uia5r uarDa. 94 
ufiua jiar at ciuo ty fiioru fr Ijuroeiiu i IjiDi. lijfi jiui i jioliia niaiiua al jiaf er fjauo 

Jvfr. Cap. 92. F. X. 41-41. Cap. 9J. F. XIII. 9. Cap. 94. 93. F. XIII. 6. 4() .Kldrc 

IjiiHrr. lin "li'^rt fif^rrr iiinin. jiH iififiH jirir )ifiiii n limirj iillf. llii .vhih iiifim ii 

liiHi'iiiiririMr lir [ihiuih lil liiDro j'iri uiihii iiiiiii ur lrii|iii i'il iiiiiii. ))h [ruin |irir [liitllhH 

Hjilr rj: f)HUii hilr j:iri iiumiuim rr i'il lrij|iii. u'ii ty liiiiiii lri)|ir i iiiriiiiii i'ii. jm {VdIii 
ptir frfi (liHlliiH. 

Tlin Pnrvrihar. 

9o liHiMiom ffHl hi)r ufii)H. f)iMir ffiii iuh. (jiirrr frtii tiiorr h. liu vhi'h mriiii h hijra 

iifiDi. )iH finl linriT VHiii |iiir friii limiii ii iiiiirr h1 rfimii (jiiiiiiiim hI hiiniiii. )iii ii fa 
iiijr n iri|ir. iiiriiHii Ijhiiii uiU rjlrrnn'H. )ui hI huiihit uririi. Ku liriiir hi)r ti fiiiiJi. 
Jitt H |"h ffnlluiii i rr |ihI iiijr iiritiir. i'rijfi aj: nirf) ffimii. rlltir lri)|i flmri nr flimii. 
llu rriiiir tiijr hj: iirihi flii)iim. ur urifia |ihI ahirr iiirmi. |)a h Ijaljt Ijmiir jirinH. fa 
rr iiriiiir or fa rr rrifli. Hu jrrr inaiir i anuaro niaiiuj umrr al rriitia Ijuuhuiii. |ia 
uriDir liaiiu jiriiu rr )ih imirr a. l)uuiir a ffiuu rj uiruu hijr uriiia. f)illir uiarir fri 
tfiia jiff >iri iiiiau marrriuo liarTa. |ia rifluajt mi). i?n rj: Ijaiiu jurrr liraull. )ja 
j.irrr Ijauii aplr. nr Iriitii a lauhuani r.}' Ijaiiu rr fnilr lil. iin rj: luaDr tjillir hijr h lauDf 
DauDl jia fral [jaiiu [ial^r Ijaiia jijui) )nin. fjualfr Dijr frm rr. 

Vm f|)cUi)irki. 

96 L'^iuii fral otlrnin fjirllnirfi firra. Hu rj: f)au?i ørrir |ial rr fjaljrar inrrrr ffa&e 
rr. )JH rr pal [|irlliilrfi. nr alll jial rr lurmi inrla til fjaljrar mrrrr fl'aiia. Hu fjiriiiir 
timDr fjala aj Ijrftr tnamij. nr p)\i\\\ iinfni aj rnj:n. )ih rr |ial f|irlli)irti. Hu Ijo'flør 
rnflDr i OarD fli|ii tiianU] jrauiau triia a|ilaii )iiji rr Ijaljrar mrrrr rr iirrl. jia rr |mt 
f}irlli)irfi. Hii rj Ijauii nill rii) jrfta. |)a fral Ijanii jrfla frllar rii) firi. rllar jrarr 
^ami ullaiir. Hu oruør Ijauii i firflii. brrrlc aplr frm mruii lurla. Hu iirrrr maDr 
miuua ftai)ii iiinuur. nr tiruiir i grøn. liririr aplr frm luruu nirla nr Iryiii a .ui. aura 
al j)nrra l)nl. Hu fnrDr uiaDr uri tiiii. fijui lijrilar rii)i. rj; jrllr riialliir flirl frm 
nu rr lall. 

Km t)olj:øtllt fe. oc fpflbirhi. 

97 Hu fpillir umaør ffiia jrr fpillir jr. alll rr jiat ljal,>(|il(l. jDijni hjritar riDi. fa 
rr jr a. a'ila uiiiaøa. Hu ftrutir Ijrfir i lioDrr. fia frmr auuarr Ijrflrlil Ijaiio. or j:liup3t 
|jfir a. iirriir Ijimi lauo nr rlllir ijiuu j;iri lirrii wha lil liaua. pa rr fa UflillDr. tn (} 
|jeir fiaDrr jliuya jiri. |)aiiu fral aptr jjiallDa rr i lioDrr flnD. flo-iir Ijauu tijrr ty rirji 
frrmc ^inu til Ijauo. 

Titm brrnnu. 

98 Ho fral ruyi jiri nhrom lirrmia \)m n? lai)a O^'JU'!!'' 'J'^'i'^''- ^^n f} fjflun 
hrrnurr. or ufrDr Ijaim at jioi fuuur or fannr. jia rr Ijami utlaør nr uljrilaør. nr \)n\\r 
tirriiuuoariir. or j:iriunrt ^orrium ^iriiuiniji jiar fiuo. i lauDr or i laufum rijri. Hu rj 

Jvfr. Cap. .96. F. X. 46. Cap. 98. F. XIII. 2. 13., XV. 12. Gulathinffs-LoY. 47 •t* ^flun fiiffir nri uift. |)fl fraf fjimi larn fif fjfimilio Fjaiio. or |tfmiirt ^anom |iinø jiri 
utiføil (ir lirfiiiio. ))H ffrtl fjaiiii .frfta ffllar riii h )iui jiiiiiii. fjaua |miiu miiiuif a .j. 
Bifiiiu fuirrm bafia. jcdr lit iiKfiifiar ty ytllr. liii wf)r iiiafir (irfiirio. Of ucrDr fjaiiri 
Hl jiui fiiiiiir iK famir. |ia fral fjami øiaflfia fja(j.f ))at ajitr rr liiiiiinii rr. Hu ty 
fjau fufiJr iifi uiD. jia frai [jaiiii fijiiia iiifO fijrifar fiDi. jrrdr til fjaljrra (liallDn. 

■Mm fUli3 iibi)r)jh. 

5inn fHii [rat ^urrr afiijrøiajt fiialora maiiiia or jiidliDa. ]iHiin h fllii fjuerr er 99 
i \}tnhi fjfUfr. Of Eurifuir finaii. Uii limiiifr maOr. uc [iiYiiiifr riiii Ijrijiiifiri fjnibf. 
(9ia(lf)f |)at ajtr aUt. frila fjjiii iiifi) (ijrilar fif)i. rj: fjaiiii fiifDr iiri uih. ifj: iimaøf 
firniiifr jiri maniii'. fliaflhc fja[j.t a)itr. fii fj: fjaiiii fuinV iifi uiD. fijiii lufD (ijritar 
fit)i fa fr iimaoa a. Hu firnuifr man iiiauU) firij-luøri fjiMiiiP. )ia rr fjaiin iiilaør. 
Ifmi f| f)HUU fiirDr uri uiD. fijiii (ijrilar rii)i DruUruii Ijaiio. in fa riDr j:rllr jirH-fr 
lit ullrøDar. 

Ulm (ibijron fiilo l)Uo. dc itiifl. 

Hu rr fato fjuo otiom mouuoiu iHiiifjrimittl. Hu rr urt rj: allrr inrøu iuui utrra. 100 
or |0l jirirra. L^u rj: riøi inrøu altrr iuui nrrra or j.ol jirirra |iri |iroiiø. |ia jroto 
ailrr i'il tirra jol fiu. }ia rr urt rj: jirir Ijaua jia rmu. jirir froto altrr iuui ua'ra rj 
|ifir fjaua frlii rmu attrr. Hu rj: uoforrr tjaua urrit .iij. urir uaui)|ijuia tauft. |ia 
ffoto lirir i'il øauøa. rtlar froto |irir tula uiaun ijf. |ia rr urt fj |irir iiilia i'it øauøa 
rr lulu. ifu rj: )irir uilia riøi |ih rro jirir frrfir at rautiauor. rr ut tiilu at øauøa. 
oc uiltiiii riøi. ))rir frofo øiallDa fjiua j-ultuui øioltDoui ajitr. rj: |)rir iirijia uti rr iuui 
tulu al UHTa. ifj mruu Dua i fato tjiifi. or [irriiiir )iat u|i. afjijrøijl |irir attrr 
rr i uaro. 

<£jf imifir »iiinr i »filljlu totf: iiittiin3. 

1^1 Tuaiir uiiiur i urijtu iorD luauuj. fu'fr Fjaiiii lit tauiiuumo. oc fjaur fjatjl. 101 
fllar fo'fr armatir !ououøg attt. 

"Um Imjnftfninii. oc tnrirftinfl. 

tjurrniluH rr uiriiu froto ørra taøa firmuu uiaiiiir a jiiuøi. |ia frat ørra fjatj.0 102 
maiiaOar ftrmuii iiiuau jijlfio or ulaii i'iorhuiiøo. HiauaDar |"trniiiu ulau jrijlfio oc 
inuaii taøa narra. 'Eurøøia uiauafia ftruiuu iuuau taiiDj. or ulau taøa uarra. Sotj 
mauHiia ftriiiuu rj; uiaf)r rr utaulauiij. Hu rr rrniuøi ffijttUr tit at ørra fjauoui lioD. 
rtlar jiiuømruu. rj riøi rr rrniuøi a jiiiiøi. DinriUH'tro rr fjurrr uiahr urrilr. Hu 
(fprr niaDr tar auuau. Hu fcat ruøi oDrom tai; [ijuia. ja fjauoiu lar fauiiio'ørro. 
Én rj IjHUU uitl riøi p. |ia rr tjauii frrrr .iij. uiorroui. uarnar f)u tjauo lafr. ty tjauu 
jial f)u a. rr |iriøøia uiarca rr urrl. ]m fcat Ijauu m\H uiauai) i )iui tatr. ty fjauu 
ffftrr taøa taj. tn ty fjaiiu a riøi jiriøøia uiarra bu. ])a fcaf fa øauøa I laf jiri 48 .Eldro 

llHtiii fv IniiiiiiH muTH liii H. lin ty finiiii lur fiiiiinr. |iii rr iniiiii fnrr .iij. iimrnim. 
liit Ijillir liHiiii i'iiii Iihihi Ijriiiiit. m' irjlrr liiiiiii lur. )iii [iiil littiiii j-ii Ijtiiuiiii hniiilHi' 
iHf. In'iiii lil jjriiiiilio l'iiio. iif i'ihiiii lii(iu lur. Iriiiiifl lir liil'r rr iiiiiiuiiir rr [triiiirmi. 
lin irj'lrr iiiithr lur uiiiiuii )iii rr liiii rm {niiiiir iiiiiiitr. |iii friil liiiiiii i |iiii liilr iiirrH 
lil l'iiriiHr htiiuir rm. |iit rr liiiiiii iir|'lr |nlii ii Inrimr hniiinii. jm ni iiiirrr iiiriiii ri[(i 
til l'irliii liHiiii lim (iiiiiur iiitil. u'ii |iiii |iitl iiHiiii jiiiiiii II pirjlit iiiiiiiiiiir rr |iiriiur 
tiHiiar rm. fiiii \(n\ Ijiim Iriiiir i Inlr iihmh. lin iiiii |u iiiiifir i lur iiiiii[iii jiri Ijhiiii 
rr fHn|ipi|i u u Iniiiii. jiul rr iVfrniit iiiu Irliu. lin irjlrr iiiuiir lur uiiniiii iiiuini. 
fiirffln lur. |ui fiul liuiui iiriiiiiu ))uiiii iiuinii rr i lur iiniiir .firi l)uiiii. |iii fmln |ifir 
)iiiii1Hl juru frni fu iiiuiir rr. |iu rr urI tf fj""" "iH ' 'i>f ll»iiilt< .ji'i O"""- ifn fJ 
Ijumi nill fiiii. )iH iiiH Ijunii fliulu i ftuDp jiriu. iiiiiuii jijino. ffiotu jrutn. rii riiu 
u|ilr. lin flijlr iiuiui i iimiuii fliiii. nr niiffir ]iur. jiu P'tjir Iihiiii i jiriiiift fiuf). ur rr 
Jiur run nti. Ou fru! jh fl'iii ur mul. ur |"h- run rr lutr ffijlr. |ih frul Ijuun [rlia fjaiin 
i jioinr. or [uniiun' jul |inu inrD fjunom. juru Ijrim nifil fjuiium. jiu frul fjuiiii 
lulrt fiiin jol ur. ur frrfiu friu luii|'HU [fijlliii fjuiin. lin (iriirr Ijhiiu full fiiiii ffipra 
H ffijii. |iu fiftl IjHUU JH [julj.0 munuDur lur. liu rj fjunii a tHii)i|"fi)i )ihI rr frljom 
\m Iflia. ]ia ma jial uaiDa lafr jiri fjann. 

f)er Iji'jr npp frj:fia bolh. 

J0;3 5o^ rr crj-D fjiii jijrfla er fuiir Irrr rjlrr juDiir. wDa jaDrr rjlrr fun. fj niioiiauDi 

ocriir jifirYa a inilli. Cm rr oniinr rr !crr bollrr or [iiiiur fnnr. Ijuljl fjnurr jirirru. 
fua |"ra( juDnr juDrr luru fjunuiliia fem fiøi flanOa dorn fjiiio haiiriu jiri. (u urrDr 
fjon anra arur. ruii fjami uDrla. 5u rr Ijiii |)rii)iu rr Irrr hruiirr rjlrr liruiior. or 
ftjjfiii fjiirri fumjfiira. tf moDer }irirra rr tmniiJl frijiil. fjn rr fjiii jiorfiu rr mofirr 
mxiir munar arur. 5u rr f)iii jiinlu rr Irrr juiinr liruiirr. ur OroDor fnnr fjoarr rjler 
annun. lura ]irir tiuDrr rino nianiij arj tj {ua Drrr ul. Ou rr (jin frila rr ijro'Dra 
fijnir lufuft urj rjlcr. oc broDcr fammo'Dra tf lit er. urrDr fjann unra aruf. cr^ ^irir oDrta. 

f}otnanQS> crf'n. oc rifuiigø. 

104 5u cr Ijiii fiuniiiiu rr Irrr fjuruonør ur ri|'nniir ur jnnr jiijliorriin iitriHiir i ttW 

fjtrr jahur fiiin. htriir uiiru oc oDot. øa ^i'ilfr tjurnuniir rr jrial|'ur-* funo fnnr rr. 
oc riøi øuttiirnn niniiiir uiD. ur iiniørt i liofr i fjniln fjrnnur. £n fa fjrilir rifuuør 
rr jriatfar funu fnnr rr oc oflrnii u tHiin. ifn |iijliurriiii fnnr rr uiiiliHllur fnnr. fu 
er jra-lfr rr (irj:rl. jijrr rn fjanu fjuuc .iij. nclr ^iiiar fjctøu, jirir foma lit atij rdtar. 
5u er fjin .niii. rr lura jirir mrnu rr nrflrr rro tiro"i)ra fnunin. tjnurr rjlrr aiiuan. 

Jvfr. Cap. 103. 104. F. VIII. 1-14. 

') [ tiiriiiet over Linjen med samme Haand .-um Texten, og med Tegn til at indsk_vde.s i IJnjen. 
^) Bogstaven 5 er i Jlbr. stijrre end de sædvanlige Capitel-Initialer. 'J Maaske I'eilskrilt tor ru. 

■•) Saaledcs oftere istedetlor ^nalerar. Gulatliiims-Lov. 49 

5ii rr fjiii .ii;. fr teer iiioDor jafinv nc hollor fimr. Cm rr fjiii .j. er frrr mniior 
(irui)fr. (IC |'i)|"liir fimr. iinHir rplrr hiiiihii. Ou rr f)iii .li rr fiiftfiiiiiH fijiiir lafaft 
arj: fj-lrr. Oii fr fjiii .jii. rr fijflra fijiiir laraft arj tptr. Su er [jiii .liii. rr iifiorriio 
frjii fjrilrr. rj; foiia rr irirD liariir. or rr liarii fiiifil i fniDi [jriiiiar jijrr rii fjoii 
Huhrjl. lir iiilii Jiftf fjiiO|irrijiiir limM'. iiiril fjriiiir. |m iirrilr \\ttl anir tiUiiauar. ru 
fjfiiiiaii|ijli)ia fral ii)i)ii iiHTa. uiD rruiiiiiia. 

liu rro jrruiirrjDir aflar lafiiar. )irir frofo tara j:ijrft rr laltirr rro. or affrr 
ahrrr iamiiaiirr. jijrr rii imiiir foiiiiiifi riaiior. 

tit} ero ciøi tofuiiirrm !i(. or ^ rrn tiirim li( i fjojiiDDarm or i fiiriifiiijf. oc m 105 
0(1 iamiiåii. |ia frolo jirir fjaiia rr i ljiij:iir)liariii rro. ifii rj: fjiiiir rro iiaiiarr. [m 
frolo jirir fjaua. lUi orriir (iirfl'iil i rrj:iiiiiii. |ia frat fa fjaoa rr iiaiiarr er. liu rr 
fjauu taliir i adra foifl. ru riiii i ailra. |ia rr friu fjauii fr i fiailar faliir. Hu rro 
figi lolumruii til. or rro mruu til iaiimaurr tirlu niouuoni. )ia frolo jirir fjaiia rr 
iamuaurr rro jiriiu rr iijrr oarii talfirr. Oniiar Dottrr trrr arj: jijrft ulalOra fiiruua. 

Hu er jiat fr|ieir frolo tara rr riiii rro talDrr. Hu ty fa rr riiiil tit er talDr 
rr. jia fral tara fiiuar tiottrr. or jaiiur moDrr rj; jm^r rro til. L^u i^' |iH'r ero rifii til. 
or fU(]i fa rr taliir rr. ]ia fral tara jaiiur fijftrr or broDor iiotlrr. Umi rj: \m- rro 
figi til oc rufli fa rr talDr er. |ia frolo tara bro'fira iiolr. t^u ej jiH-r ero eiiii lit 
oc fuøi fa er talDr rr. jia frolo tara jriDlu iifftr. t"u ej: fja^r rro riøi til oc euiii fa 
er talDr er. jia frolo tara toiior jiH'r rr jrfir jirirra iiaro tiru'iira fijuir. i^u rj: |ihm' 
ero eiiji tit. or riuii fa rr taliir rr. |ia fral lara uioDor nioilrr. or hiilior Dollrr. l^u 
ej; |)ffr ero eiyi tit. or rurii fa rr taliir rr. |ia fral tara uioiior fijflir. or fijftur iiotler. 
f u e| })tfr ero eiiji tit. or ruyi fa rr taliir rr. |ia fcoto taca fijfltiuua iiirlr. ifu rj: 
]\wy ero eiøi tit oc eufli fa rr taliir er. jia frolo lara fijftra iio'tr. Hu rr jirtla rrj-Du 
ft'i|iau faltat. ru fua uiarya uriia lauu ftijlinlrifi niauua famau at lirra. at |ioi. faun 
eutii maHr lil juKj ffipa erjiluni. iieina ]ia (leri fem lifaft |)iji1ir er lit jrnrj: at taca. 
Uu ero taliirr allrr iamuaurr \)t\m rr i farlrrjiiiim rro latDrr. fcat jiar fjuerr »' lara 
fem talDr rr. urma |jar feui Dotlrr trrr j-ijrr eu jaDer. 

fitt (lii)rtt lim lfi)fiit09 crj;i1. 

Hu rr fjiu jiuyrtauiia leijfiuiio erjii. Ijaua fral tara tit iiiuuDa tiiro. jijrr ru 106 
uiiiiir fououii iiau(jr. Beyar Irijfiuyo fuu trrr rjlrr j:aDur puu. |ia tafr Ijuerr ejler 
aiiUBii. Hu urrDr |iar alDauiia arj-r i Irijfiiiiio frjui. or rr ruiii fa iiiaDr rr |iar er i 

') 1 Mbr. "o", hvilket upaatvivlelig er en Skrivfeil for "Oi", bvorlil ogsaa Arne Magnusson I sin e-en- 
liændige Al^krift har rettet det. Cod. A. M. 66. q. og C. Thott. 208:?. q. sætte l'or Mhrs. lille n et stort 
D; de synes altsaa at have antaget Bogstavet for at betegne, at den paafolgonde Besteniniolse var af Kong 
Olaf. Cod. A. M. 30G. f. har ved Uagtsonilied udeglejut Ordene: "o rrn "U'im til," 

7 50 Ældre 

iTplH iiilr iiiii tlHiin. iT Hiiiiuiir tr nr Inii'iiuio liiiiiiiii. |iii P'til liiiiii rr nr P'tiiitiiiiiii'ii'j 
fiii|l n. itiiii iil iiiiiiinii liiro p)\y rii iiiihir IHiniiiii (imiiir. |iii iil fii |r liiiiii iiiir rr 
Hiiiiiiiii (]■ \\H lrii|iiii|itiiiiiiii. 

£)iT diiirir iiin jiidji-ijii. 

107 Cm rr liiii .ni. rr uiiurr^i) lirilir. ty idrliiiiifir ' iirn' urr l'iiiii iiiii l'iiiii. |in iiiii 
llHiiii riiiiiii. in iirim iiiiiiiil |"iiiii ii |iiii(|i. nr |Viil |iii l|nlliin. ifii ty I'iiiih [\tp- iirj: 
|°iiiii. |iii IIIII linii riiiiiii. lu' {MII iiiiiiiil l'iiiii. ur iiriiii jirinJH fijiii. ur [rul jiii IiiiIIiih. 

iJrnniiiTfii. 

108 511 rr liiii .rni, rr lirilrr liniiinrriii. rr iimfir Irrr iiiiiiiii h limiii |'rr. iil liii>ii ur 
Hl IriDii. ur jirfirr Iihiiii til lirmiir) nr Iil liiilo. Iiiriir hI ,j.iiriin iimlc. 

109 Cm rr liiii .i;iiii, rr lirilrr IjiioiHrlo rr.fi). rj: iiiHiir (fijfir |iHr liiiiijiil |ill iiiii Ijuiifl. 
|fm Iihiiii fiHit iim niir. Hu urriir Ijhhii iiHiiDr. |ih frnl (jhuii^ p Ijhiio IihIIiih iirir 
.iij. if |ni [riiir riyi rriiiiiii til. )iH h fjHiiii hIII rj .iij. iiirrrr rru h'iIh iiiimiH. øii 
rj: iiirirn rr. jiH h Ijhuii IjhIj-I rii fuiiniiiir IjhIj.1. 

110 Ol) rr fjiii .i;njii. rr fjrifrr (nuhrrj-i). ff maiir Dijr h iornu iiiHiiirj. or urrDr juir 
iiHiiiir. jiH l'fHl fjHiiii fjHilDa yc fjHiio urlr jniH. |ia r| ciøi. tniir rruiiiyi Iil. |ih h (jhhii 
hIII rj: .iij. iiirrrr rru. h-i)h iiiiiiiiH. rllnr h Ijhiiii fjH(j:f. ru fniiuiiør IjhIj:I. 

S-htprrjB. 

111 5u er ^iii uitiHiiDH rr (Tiiirrji) fjfitrr. rj: iimDr Huhfll'c h fHU)iffi|ii. |irl \}t^mi 
niitl fjHj: Ijurriiiirø rr fjHiiu flriiiiiir ur Hnrrnr. ]ih h tuiiuiiør jc fjHiio IjhIj.! rj: iiirira 
rr ru .iij. mrrrr. il'ii rf f)Huii Hiihrtl'f ,).iri Ijhuiihu initt fjAj. |)fl h flijriiiiHDr alll ej 
dfli i'rmr rrijiiuii til iiiuau jiriiiiiiH iirlra. Ifii rj jrlHiir fjauo rr innan Dorlij. ]ia a 
fjHiiu Ht IjHlliiH. ru flijri iiiHi)r riiii. Hu liiiiiiH |irir i iHiifijrfluiu or hrijr fjHUU i 
tiHlIhliuiiuin. IjHldir iHunjfirullruu allf jiHf rr riiii rr i hulrn fiuiifiit. 

/Clttfltt ctp. 

112 5u rr Ijiu .ix rr .frlHøH rrjil fjrilrr. rr uiriiii riiui tiniicr riiiu |"iuD l'aiUHU. ur 
aubafr HUimrr. |ih h fjaiiii Hl IjhKiih rr linir. ur Iihiih rj riøi rr uirira ru .iij. uirrrr. 
j^ii Cl inrira rr. jm h fjHuu fjal^l. ru tuuuiiur IjhIj;!. rj: rruiui)! Irmr riiii Iil. iuuHU 
|irit!9ia wrtra. 

Jvfr. Cap. 107. F. L\. 4. Cap. 110. 111. F. IX. 5. 6. 
') I Mbr. tarmatlr. ^) El'ter "f)ann" har i Mbr. staaet: "j;£ f)an", hvilke Ord atter ere overstregede. Guladlings-Lov. 51 

Oli fr .i;i;i. rr Ijfilir iirftrtj-i). ri' iiiHiir niftir iiihiiii or iirriir Ijhi' tiaiiDr. |ift j'ral 113 
IjHiiii IjHiliiH fc [jfliiG Dctr .iij. fj fifli fnnr fniiiuii lil |ih. f)Hi)r fj: fifll fr meira m 
.iij. iiuifr. i!;ii fj: mt'm er. jia a \}mn ^a(j:f. cii toiioiiør fjal).!. 

^ttlit erj:fi. 

5u fr .iiii. fr fjiii (il(a frj:?) fjrilrr. fj: firtrilr fi)rir rro jo'hhir ii|i al iiiaim^ 114 
HiiaiiDfiir. fiflu famaii urrr or urfo. ff'ilia jirir jiat fifii j:i)rr rii jirir fru ,j:riH(frr. ^la 
Iffr fjiiartiiff|(iia aiiiiaro arj. iiniia horii )ifirra flaiitif j.iri. Oia frj-'D ftruhr fiiiii jiri 
aiiiiarrf. ))fyar fr uiii liDr j:rfiiiifrj.r)ir. 

fm finunliitr jjrril. oc fliulltiu li)cttn(j. 

tlii fr maOr iiaiiiir. ariir l'ial i uiihiiryf l'fliHjt. iirri fiaiiii |Tiil(i)ar nifiiiiiom 116 
Pfiniiii al jifir tuiiif allfr jiar al |'iaiiiii). Of fjaiif fjiirrr fiiia ffiiKh i firaiill flifa 
fftii uiliii [ifiT lif. Itu fr riiii jf fna iiiifit. jia )folij altrr ))ania|'f ffiii ta[a rfiiiir til. 
øa ffa( iiifira jiarnafc fr iiifira allf jf. Oa fr firii ffitir lit al fiaiiiiD. fu'ff fjaiiii fin 
iiifi) Dalloiii fj j:f fr til. or [tfiuiii frjiiiiiiH li( iialla foiiii. i£n q ftfi fr. liaruffc 
fjaiiii |ia [fiiKnar. Hu fr jiar uiiiaria fijrir i (larhf. or inalf foim. )ia rr iifl q jjfim 
iiinu^l (lailoni jc fii fj: fifli uiuujl. )ia |"fal Ijou 1iHrua|'c iiaøuiiiallj uc fiiauar. ifu fj 
riiji futifff i alfa flafif jrf. |ia fra! |"h inrp |iHriiH|'f fr nirft allf jf al fjaiioiii. 6ua 
lona IjHiio |Viii aDrrr ffuIlhunaulHr. lulu fral lil jiffl' fjaiia. ufiiia inatir aMIf iifi) i 
fiiiuiu l)iifriniu øriji. |)a fral fjaiiii jiaiiu jijrft fjaiia. Ijflffi" |i"Ht f'jua ))arua|"c liliiiauar 
fiuiiar. IjfKiir ru |ifir menu fr iijrr allo at fjainiiii fii fjaiiu jfuiii Ijriinar. j.iri |ii)i al 
fuøi fral fér tuuo laupa iiii) aiiiiaro ff. liii fral Ijmi Ijaiia ljriiiiaiij.ijliiiu fiiia. ifu 
uniaiif filt ,^t. Hu fr fiøi p fua niilil. fia iiiiffi fua Ijuarluføiiia friu jiar nifiiiu fi' 
til. llu fru fuuir ffDa bolr. |)a frulu |iau flullDir øiallna. fj |iau fjaiia j:f lil. fuøi 
uiaiir auuarra iirma jf talY. |iui al |iaii frolu øfiiua iaiiit liiij:u frm Ififiu. Hu fiyu 
|iau jflaii faniau. ur Dnjr auiiallufiiyia. jia fral fna fliillhnni øfiiiia fnii jflaø fifirra nar. 
Ona fral furtuiu fti}ila ur frrHiiiiiini. ur |iff)uriMiiii.i frm uDruiii fl'iillDum. or |irirra 
lioriiuiii. ur p jifirra fral fa urila uurf) rr arur jirirra rr urflr. Ijoarl frni IjaHjiuaiir 
iirriir larliiiaDr a^iia foua. fa fral i iiirfian fijri frliajt. Sam fiøi jr iiiiiaøa or pjlfi. 
ufiua tjauu Ijaiie uo'riijluinaiiii jiauu rr |iar riøi iarDrr. al jiar fr p øullnn frni Ijauu 
lur. fr iiiuaøf rr rfllua-mr. Hu uirfiijl \m p fua al |)ar rr iiiuflu'Du rijrir j;ullr .iiij. 
nifrrr jririr umaøa fjorru. tift fr. f| lufira rr. |ia fral fjou j:f fiat tara. fral |iat Ijnarff 
|)Ufrra ue oaja. øialliif flirt frm Ijuii Irrr. Hu f| riøi uiuujt iuufltriiu rrjrir. jia fral 
umaøfuu nnjla f)alj:rar mrrrr a .ijii. mauaiium. lil Ijaiui rr .i;ii. iirira øaiiiall. |ib 

Jvfr. Cap. 115. F. IX. 22-28. ') Rimeligriis Skrivfeil for jujljniiium. 

7 * 52 AiUU'c 

|inl 1)111111 iiiiillHiiiiHr iiiHtir iiHTii. TriiiH friil liiiiiin a \t |iiii rr im-irii ty. rii Imiiii 
Iriiiir jiri fii >• Ui- iiiHiiHriiiiii. lliiiiiin' |riil iiriiiii imlniir iiirirr imriiir' Iriiiii. lin 
|ih1 iiiinmii fil |"lHiiriH mrnm Inini rr ii)i|lii lir ri iiiriiii. Iiiitlri |nii |iiinr. irhii iirr. 
/rHiliHlliij iMiiiir Iriil riiii iiriiiiiii rr [rliii al linlinti. il'ii rr limiii |Vlr iii)riiiii iiituiiir 
VI' Hl IjttlinH. |iit H iiiiiHiir Im]'! iiI i|iiiiiih h liriinr IjiiHriiiii |nii liiiiiii nill. ul liriiiilii 
fin. l?|- uiiiHiir 11 liHJntir iiiiTir iml. jm rr |iiii iiiiil'liriiii riirir. i!"ii ri' iiiiiiir Irlr 
iiiiiHiiH riiri li'DlMii iiniiii iiiriiii |r lir liniiii' liiiiiiuii n nmiii-. {m [iid Imiiii [riin |'iii \t \\\\. 

Km lliultiiir. 

116 Oliilin rr riiiii iinljhfii. iiriiiH imlliir niii. i!"ii (}■ liimi hiilr. )ih iiniir Ijuiiii iil 
ilialliiH Hiini. Hf firliii l'ilt iiirfi Innriiiiii ii|iir. 

117 liii (y liiiMiiiir iiiiiinr. m Ihiih liiiir ri'lrr. ur rr |t i'iili iin'ii'H rii (imi h iit Iihiih. 
|iH I'i'hI limi nrilii imrri liiiriniiii |'iiiiiiii f'rlHii{uiii. ifii tf Iihiiii h niimii' liiiiii. |)it 
lliifnii |)tiii i IjiijiiriliHiiii |"iiiii. il'ii r|- linrii [|riiiiHr riiiii ff iKitul. |!h finlii luiii 
|"i)|Hiir- iifijlH |ir|T jijrft. Hl jrmhH rniir. Iinrrni fiilmi i l|iiviii)[mnii fiiiii. 

lim lirnt.? mniii. 

lis llii |nirr jiiiii liiiHiiiiH i lirrHiir. jia )chI fli|ilH liiiKMiiiiii [juiio i liria flHiir. [|Hur 

llHiiii liiH liili mri) |Vr. fii limi |iiiiiiiiiifi h finiiir j.iriiiiiiiii fiiiiiiii. |inm rr nriir rro 
iirftrr. ri: |irir riiiii j:iirlHi; rijri Iil. ,|irir iiiiiHiiH fiiiii Ijnrrii .iiij. mrrrr. )ihI rr jurlar, 
rijrir. lin rr hv iiHiiiia .iiij. iiirrrr ]m ir. )m fral IJHiiii Inrn riiiii iiiiihiih. Ihch fua 
iiiHriiH Hf friii limiii h j:iirlHi; rijri Iil. rii jirir j:arr nm irHiii rr hj; iihiiiih. jiritii h 
Ijriiiir rr jm rro iirflrr nrur. r^ |ii h .forlHj; ri)ri Iil. Ifii q fjHiiii h riiii .forlHi; njri 
li(. ]ia ffolo in?iHf)ar prft .fratii i hMI iil jirir Ijilla a jorlnj rijri. )Oua ffal Ijiimm 
ur (tifjla rr jrtiriiiuiii j-'ijliiia. 

(i;| muhr lV3t i unirhon arf. 

119 Iti) filr iiiHiir i Hrtir iinirhiim. ty citii rr hI fiHiiiiO uiriir. |)a jrrrimiayr H|iiiiii rr 
IjHiiii rr .fiilltiriH. |ih |VhI ijHiiii l'nrriH Iil f'm fua tnifilo )'rm tjami uill I'iihitI (jhijh. 
or frriihr [jaiio iiifH [jHmiiii h. hI Iihiiii furri riøi ufirrt. |ih h Ijhiiii |ihI ft al fjaua 
rr IjHiiii fjrurr |ia til fuarrl. iiriiiH Ijiiiii iiiulr jia tiirniiiiiHr iihIIh fiiiiia. liii fral 
^aiiii fuarrf fjaua a jiriiii .u. uririiiii Hiir Ijhiih ]'r luiliirir. itw ty fjaiiii Ijrurr riyi ]ia 
fuarrl. Im fral fjaiin rrfi fjaua fiiio måls. 

1!lm atffokn. 

120 fl'T ffftl W fo'^'f ' l'wi .PJ'f'- f''"' "'H' rr fiariiii, l^ii rj: liaiiii Irii^ir i ofini 
jrijlfi uatta tn arjr rr Htnn. »Da at faiiiiHiuiro loiiiim. )ia Ijtvtr fjaim ]m\ j:iri. 

J\fr. Cap. 120. F. IX. 30. 

1) Ordet er i Mlir. tilskrevet med samme Haand over Linien, med Tegn til at indskydes i denne. 
'') Dette Ord findes i Mbr. tilskrevet med samme Haand over Linjen, med Tegn til at indskydes i denne. (Jiilalhinas-Lov. 53 ■© ffotrf. flin ]iHf fr fjnaniar iitir imrldim frtiiiiHiifiroiiifliiiifl. of fjrraiiroiiiamifl.i flUf 

j)H! rr i iHiiiiHiiørr rr iiurl. |ih jml |ihI hI tHii|iHiiiiio rrllr ffi|ilH. fllll )ihI er af 

fjfrHiirr. rrilr rr oorl. or f)tiaroar iitir i milli lin'Hiiroiiiaiiiia. |ih |'ihI |ial alff af 
lirraiiro rrllr |Vfia. 

<i:f mitfir Icflflr Hum j:iti ]iai et lioiin o i-chi i. 

Hil filr iiiHiir i Hiiir Of Iniiir iiuiii jiii. ru aiiiiar faKaff liltoniniii. |ia fia( |'a 121 
\\t\mia Ijaiiiiiii fjrim. fjriiiiftrj.iiii ri'lla. Of frciiia fjami arjo ur iirjarar. liii nid Ijaiiii 
riiji or jara.] |ia fral fjaiiii [friiiiia fjaiiiim ])iiiii |iri ran or ifrlii. rj; jm j.ii((iiafr 
fjaiiom Diliii or øuøii oli lil fiiio malo. or fn-iiir nfi iiiliii aiiioir. )ia ririu |)iiuimrmi 
fjaiioiii n\\f at fio'iiia. fjiiiii |"ral {lialliiH .iij. iiirrrr fiiiioiiiir j.iri |iat al fjaiiii Ijajfir 
laflf Dom j:in arj: liaiiii rr fjaiiii allr rrii i. lin nif( fjaiiii riøi rir jara. |ia fra( fjami 
fffta jiiiiiimriui lli)ro. fua al fjami ]'r jiillii)a al j:u*ra fjaiiii or arnr. |rrrr rr Ijnrrr at 
.iij. aiiriiiii rr |ijiiiar Ijaiioiii liljarar. Hu foiiia jirir jiar. )ia iirrr Ijiiiii otifir or 
ryiiiii. Ijaiiii rr frrrr .j(. inarra. I)iiiiia Ijnrrr .iij. inorroiii rr jorffoDii urilrr inrt) Ijanom. 
Un hrrinfr jirir. |ia jrlfr fjurrr nllaør rr jiriftrniir arur DomDoin. in jirir j:rii)fjrti)ir 
rr fil l'trtia. 

Cj: raohr |iegit inir axoc. 

lin jllr maiir inni af fiauiili a^iia af lirifuøo moTur. inllfiDa inaDr or fallar riøi 122 
ii[ arjo. |ia a Ijanii allDririiii ii|irri|"l al jiriiii arnr (inaii. Itii |"ilr fjaiui inni or rr 
riiii rrit ntriiir. |m fral Ijaiin }jui tijja af Fjaiin rr fil arj:o foiiirnn. iijfa ma aniiarr 
luaDr jiri Ijhiiii. Ijaiiii |'ra[ )iaHii arj foltaii fjaua a jijffuin .u. nrlriiiii fifiHii fjaiiii rr 
rrif luriiir. il'ii rj; fjau ørrrr riøi |ua. |)a a fjaiin aflDriiiin n|irri|"l |)r|"|" malo fiilaii. 
Éf (jaiioiii yrnør riiiii nanfifijn jiri. lin rr fjaiiii riøi iiinaii jijlfio or riøi iniiaii 
lanilj. |ia fral Ijaiin Ijaiiii Ijaua (iriøf a j:ijrfliiin .i;ii. niaiiaDom rr Ijaiin t'rmr i jijlfi. 
)iar friii ar^r rr tinrmi. or ftaiiiia riøi iiaiiD|ijiiiar j.iri. lllriin l'rolo iiaiiD|ijiiiHr mrla. 

lilm lUllliiptt. 

Hil riøii mriin arur af ffipfa. jia rr url rj jirir jara lil aHrr rr luf riøii i. or 123 
(!i)ita |iriin arur. Uu rj: |iimir oilia riøi fil j:ara. |ia fral ffriniiii ørra |iriin fil af 
[tipla. jia rj: fninir foiiia riøi til. )ia fral |!i|ifa |iri uattoin or Irøøia a Inf. |)a fral 
Ijauii lianii luf Ijaiia rr |ia fijlr liaiiii. Hu rj Ijaiiii fallar iiii6ffi|il. or fallar af Ijaiiii 
Ijaur Irijiil j:r. |ia fral fjaiiii fijiiia lijrifar riDi. 

^Jtiflfu iitniir flial fir til arp pfta. 

11« Irifr a furim fiiiiønm Ijuarl iiiaiir rr arjørnør a-i)a riøi. ffrmui |jrim fil 124 
Jiitiøo rr Oaiiom ffrniir jiri arur. |ia fral Ijaiin niola uatta finna at Ijaiiii ftrmdl 

Jvfr. Cap. 122. F. IX. 29. 

') Dette Stykke "U1IU }ial" <S;c. udelades i den nyere Landslov, IV. Ki, hvor detle Cajjitel ellers ufor- 
aadret er optaget. 51 .Eldrr 

liHiiiiiii jiiiiii Hil frolti |ii)t Htirrr iinlliir hrni. iir'r iinrdiii liiir rr iiinrirr liuiio imr 
miiiini rniiil. ur iiimiiiih liimr |iiii imi. ur |)ur iiiini liinlr liriiiiiiiriiii m- liriihloiiiir. lu 
piiij- iiriirii |ii rr iiiii Iiniiir luii' \(\\. riiii iiiiiiiii rii .ni. iiiiiiir. tiiriiii iiiiiiiiir. Hu 
iiiiiiii |iiii iiiiliiir iifi'iiiiiniiiio. |iiir IIIIIIIII! iiiT [riii |iii iiiirl. riiii iihi' iiiiiiiiii' iirnriiii til 
liriiiiitr Hl Iniiiiiiilr. iiiirH riitiiiii iiitll. )ni rr liiiiii hi' |'iiiii iiitilr. U'i' riii iijliii t'niir 
i iiniii. |iii riiiii |iiiiiiiiii'iiii liiiiiiiiii Hrj hI iiii'iiih. ruiriniliiH |irf|' rr iiiiirir iiill [ir lil 
tt\[ø .vuTH. Irifiir iiHllH l'iiiH. nr |"lrimiir fipi |iriiii lil rr |iriiii Hiiif rr iirflr. |iii rr jiriiii 
iiHllinn f'm ff'uirl. Imi' l'nil nm ary hiniiti friii hiiriiii imr. iriiii (iDiilo iiinlrr nu. irilu 
hu liiiio hHlinii, 

(Cf ntiiilr flciigr i liofc i l)iitlii hoim. 

12-3 11-j; tiiHiir lii)r iiifl vriiilii fniiii .rr. nrlr. trfiH .rr. nrlniiii Iriuir. iiniiir i linfr i 

lliiilii (iriinHr. iirrHr riiiv |liliini)r jirirrn h |iiii iiirlr. ur Iiiiiih jrnr riiyHf liifiiiiiHr h. 
HDrHr H jiriiii .1;);. iirtriiiii. Ijiiiiiiii jijfliim. |ih rru luirii jirirr« Hrjyriui. nr Irririia loy 
j:rlHri lirirrH. 

Tim arflltipti. 

126 il-iiiii iimfir Iml ,fr ji)rr ffijilH h-Dh nrur. ru |irff |'r Irijui lil rr h. iiDr riiii luriiii 
jiH. Hl inrD |"|irllum j:frr. lIlHiir fjrurr uil fill. or mn liui fiiiii rniiH ur Ihu)iuiu. or 
er fjrfUo'r. oc oIjot. ]ih frnl Ijhiiii j.e fiiiu rnfia. mtt jiui niiji lunDr flijilH. ifii )iu 
al fti|]li. jia [ral rii)i IjhIIDh. 

Tim uma|)n fhiptt. 

127 liu [l'i|ilH iiiruii iiiuiifinm jrlau[imi [iu iiurllnui. Iiimrfir [rm jirir [fiiilH. or (ufa 
[iDaii. |ihI [fipli [fat IjalliiH [iiiau [irirra imrlliiiii. )irir frndj ornnu j-'ijliiia. iijf [a rr 
UiiiHiir rr j:r a. |ih rr jial Irfiiiu arjr. cj: jiiii rr a [liiiyi lu[t. hI [irir Ijaua jirim 
unioøuiH [Hjil. 

<£} mrtilr gf|r inTtr finiii incira nninirrf ru oninirrf. 

128 Hu f|i,j:(ir luaiir hollnr [iiia. ru [uiiuir rro iiiiijilar. or [laiiiia |iH"r Hllar lil arja 
liaiio. Jia iirijr liaiiii jijrr ru allur [r yi.j.lar. [iht rr uiiijlar rro lafr iHiuiiiifii aj; jr 
u[li|ilii. [rm liiiiar Ijojiiu fjriuiau. [fi)ili [ii)au al ianiiiaile ]jui rr rjlrr rr. jirøar uwr 
rr j.ullliiiH. jiu [ral fjou urila uorb }t [imi. oc [ua tara uiO jcar fjailDr. 

Tim jittrfr. 

129 i^fj-'i* niaDr [ijiii [iiium o-i)roiii iiirira m ij-Drom. jia rr jirir [fi|)tH ariir fjaiio. ]m 
tafr Ijaiin iammilit aj: jr u[fi|ilu [rm fjiuuiu uar firuri rr mrira lor. oc [fi|]li [ifian at 
iamuaDf )nii rr rjlrr rr. 3iji rr tiioi tiiailfir briri al [iiia a Ijurrr ulaimaiia. rniii rr 
lauuaii. iirma iammitil fnmr ifirriu. [rm rirurl uar. Hu [ral ]ihm' iiiatifr triia rr Ijallfia 
[rolo. Hiauujrtrlfi frat (jallDa urma |uim liriøi uiD fjrl. a^Da Ijuopuiir. )ia [ral fjaiiu 

Jvfr. Cap. 1-29. F. IX. 3. 4. (Jula!liinas-Lov. 55 ■© (ara loftrfaiiii aj fjaimm, f}- fjaim (^Æ fiøi ucrD filf. BHriijiiflrofaiiii |Ta[ fjallfiH. 
Bffr (liHiirr l'iolii Ijulliia er fuiiuiior (irir off. h-iIh dit IjHiimii. 0( liiiiiii iif(. oc 
Injfiiuio HiiiHT .ni. Hurar. riaiiKfiiiiaDr iiia yrua [ijiii fiiiiiia |ii)liiinit)iu .iij. iiifrir. 
l^ii IriihriiiHiir .ni. [iiirrfr." Bnaatir .i;ii. aura. rnj)iiif|0 fim .ui. aura. Iia^r iiiaucr 
uiH fiiii riiina. aniia fa liotc miiiita n arjoniiir rr. Oua tiia iinia fjiiriiiiiiiii or 
rioiiiiiii. ffiii fijiii )iij[iiiritom. 

Tim umaya diipti. 

lIiHiir ffiiir i iiiiiafia [tiiili. )ia fr (jaiiii ur iiiiinii) ty fiuiui iirrir ff'r lin. a-ila lijfir jiui 130 
H |iiii(|i Hl f)Him iiifl a|ilr i fijii fitf. Of finiiia rflloin iiKoia. Kiia jtrr fi-r tnmj. Hu fniir fa 
iiiiiaiir a Ijriifir iiiaiiiir. rr Ijaiiii a rifli at uarDurita. jirini fral fjaiiii IjciniftnniiH rr nartiufila 
a. i^m ffo[u uallar fjaiio inerla. fjn' rr fa iiiiiaør rr |iu frall uarDiirila. rii riyi fa rr [)iiuiat 
|(rrDr. |ia frat jrla [jaiiuiii adijriif) a IjritDr. Hu frinr umaør a (jriifir niauur. iirri fjaart 
frm fjHuu nill. (atr j:ara ajilr a fja^l. a'Da lil fiiuøo. uirtr |iiiii|iiiruu Ijurrt rr .fu'ra fral. 
ifii y a (jtft j:o'rrr. |ia frat fjami jara ai iiallflLrtiiiin jiriiii rr jiiuiiaf ,}-rir fjauu. or 
ffcrr at .iij. aurum rj; Ije.iiu trcr ririi uii). !5a rr riiii nill niD (ara. ahijryifc fjauu at 
.iij. imirrMin rj fjauu iirijr aj: fiiariilrijfi. liu riyu luruu uiniiiiiiiu al ffi|ila. nt uifl 
aiiiiHrr ffi|ita ru aunarr nill riyi. |ih fral Ijauu ftrinua fjauuiu til uniap ffijitio. Hu 
rj Ijaiiu trnir )iar. )ia rr nrl. ifu rj: Ijhuii Irnir riiii. jia Iriiii l)Hiiu natta fiua at 
fjauu fjajDr ftriut fjauou! jiiupl. ffi|ili fii^au UHlrufuuuir niruu inrD jiriiu iiiuuøuai 
(K luti fii)au. IjHur Ijauu fiiiu lul i lirult. or afiijrøi fiuu lul Ijiuuui rr riøi frinr |)ar. 

f)itt er um {liiiøsbon. 

Hu'-^ fcal fjnrrr jiiuøi rafin. rr liiuøo |ii)i1ijt jiurna. |ia fral l)nrrr jiat fini) lirra 131 
ru ruøi jrlla. Hu fral jial jara niril nrlrljufum. ru riøi nirD fHMruni. ftnl fiiuøofjoD 
Ijurrøi ftHiitia. iirniH |iHr friu iiHtlflHDr rr iit nrDrr j:u'ro. urnia unuiifijii øuuør j-'iri. 
Hu rj: Ijauu jrlfir fioD. frrrr al .iij. niiruui. L^u rj: ijauu Ijrnrr [uni^ f)tra Ina. |ja 
frat fjauu |ihuu afiijrøiafr. rr fjHiiu rr fia.-* Hu fral Ijiiiu rr Imf) Ijrrr. frlin ffnrar 
jiriar a tiuraftofl. h'Dh a øffttr. frlia tioi) inir ofiiijri. Hu frolo tio'ufir allrr jara lil 
|iinøo. rr Ijoi) Iriur til Ijuo. uriua riunirfiar riuir. jirir frolo jiriii |iiuø uariia 
aiHuafirH)io jiiuø. oc fououøo jiiuø. or niauulalo jiiuø. oli |iiiiø ouuur ffolo riunirfior 
Ijriina filia. Oa rr riunirl'i rr ijuøri uiai)r jijløir fjauouitit nrrro ru .);n. nrlra. IjiiHrt 
frm fjauu rr Ijhuo fuu. iriiu auuaro. or jijløir l]nuoni til nrrro. t^u nfia or 
ujOMr liouiir. frolu |ini af riiio jara lil jiiuøo rj.' |iau nilia. ifu alfrr fJtruDr aOrrr 

') Oprindelig har staaet "aura", hvilket er overstrijget, og ovenover skrevet: "iiu'iil"; uvist om med 
samme Haand. Rettelsen er benyttet l>aade i Arn. Magn. egejih. Afskrift og i C. A. M. 30(!. (. og 60. qv. 
samt C. Thott. 2083. qv. ^j Bogstaven It er i Mbr, stijrre end de s.cdvatdige Capitel-Initialer. 

5) [I .Mbr. tilskrevet over Linjen med samme Haand og med Tegn for hvor det skal indskydes. •■) Cod. 

A. -M. tid. qv. har: fia...; Afskriveren niaa altsaa ha\e anseet Ordet for ufuldstændigt; ogsaa C. Thott. 2083. (j. 
lader en liden aaben Plads bagefter det. 56 .KIdiT 

ffiilii niiH iil |iiiiii'-i n iiMii Iriiir iil Imo. rlliii iiiiillliH |iiiii|iiiii. lin (\: iimiir Icir 
(ItiiiiiH |iiiiiiijlMiii l'iiH IriHU" |rr n liriiiir. ni {ml irir riiii |iiii liiiiiil riiiiii. |rm |i(ii n 
Hl cmii- |ii'i "' I")' fliiii l"n Iriiiir liiiiiiiii ii lininr n lirni fl'nlini. |iu rr [n miii' t\- 
(lOiVI |Ti)lini lifii). |iii iii liiiii lumr |"iiitirlii Iil |iniiii iiiitiiiiH rr lriiii|l riiiii iil pirii. 
^)H l'rolu |irir Iil liiiuio iiim iil [irir imriH |iiii|iiii(iimiiiii. liii (y iiiniii nu ,ii. irilii 
.11. flriri. HJIrr viri nmii piT. |iii iiiii imil |'lrmiiii jiriiii |iiii[|. t\ |ii-ir nu h \\\[\{\t[ 

Jill Uttlllilll. 

Vm ti)lj:tiir i-iiin m- iVitur i-irt«. 

132 BiijU'lHr fiDi fiiil |i)iiiH. ri' liiiiiniiir iiMiiirr iiiiiiiin' iHiiiiiuii. jCuih frnl iiinrtli 
fijiiiH iif ln)iiiiriii.-o. lin |Vnl iiniiiiu .ni. iiiriiii n limini Ijiini) liHiinin iiiiiiiiii ni rrllr 
iiiii hmiii. Iil hiiiiH Iiui HI-- |iriiii. lir iiin iiHiiHfln niDi. fiHljr Ijinii fiiiili. ur .tiii. 

pltlllH UHllHf. 

Tdii fi'ttnr ciba. 

133 5fllttr fiDr fml (tniibft 3:iri ]ii)ni. nr finiiia. nr [)ir(Inirfi. oc frmi&i. Of fiinøiiiiilji. 
oc iihHiiH niM'f jiri liiiiiii'. oc fuH jiri iiiiliiiiio (jrr. )'uh f| firpir tiiiniH. Hn fra! 
nriniiH nifim .ni. h finniH iiniiii Iihiiihh inniiiH Hl rrllr nl5 l)Htiii. nr Iihhh Iiih hj; 
Jiriiii jiri j))jiii nr Iiiiiiih. riiiii ur hHh hiHh Irlinr riilti. 

Vm grimu rifi. 

134 liir rr iiriinu rifir. iiniiiui iiiriiii .iij. h (luara ^oiit) ^anom. iaiiiiia al rrllr uii) 
Ijaiiii. Iiuna hIIh. fialjr |"ihI [jaiiii [jiiui fiauiidf uæra. 

Vm lijrititr ctha. 

135 Hu frat lijrilar riii )'na iiimia. paljr fral fjaiiii tiiniia or annarr iaiiirrllromailr 
fiationi. riyi iir|-(iillnioiiiHi)r. ur fmniiilliiiomaDr. iie natiiHiir. 5a fcal [jiiiii jiriDi rr 
t)H'ilr faiiii al Ijijiifjia ,}iri oiiir nc rii)i. jrialo maDr or jitllliiia. Hu frulo riDar allrr 
flaiiha .i;, iiifiir fnirrra Daiia. |)h rr od wira fno'r. |io al riiiii iiaør fr fuoTr i. ^ijljfar 
riDar allrr j;hI1h Iil uluila. or ciriinu fit)r. or ]iijui. or Oruna. UKrr aOrrr frllar 
ciDar jalla Iil ullrcifiar. Tijrilar riDr jrKr Iil fliro |rm fjHnn rr jrflr jiri. L^iiiriDi 
l'rat ))ryar uinua rr fjiiiii iiil Ijrijra rr jeftr uar. or fjrurr bor al bioDa (jaiium. 

^rcffug firin llial »iiina. 

136 Itu fv nrl rj: jirir urrDa a [allrr. iir'r niiiua |'ral. rllar ftnniii f)Hiiii fjaiioin lit 
Jim uollom Ijil fl'rnifla jiri. Iil firfiu |)rirrar rr Ijaun uill iuiiau jijllio. Hu frinr fa 
fif|i. rr rih ffal [jrijra. uiolr fjiiui nalla finiia pr\ lirfiiihiiruin. al [jauu ftrnu")i 
^anom |iiiuiHt lif. or niiiiii ]ia rii) j-iri nHllnni. Hu fnma jirir fiaHrr )iar. Ijiiiu rr 
riD [ral niuua. or fa rr Ijrijra fral. |ia frolu jirir urmua nirnii Iil. Ina Ijnarr jirirra 

Jvfr. Cap. 13-2. 133. 135. F. XV. 1-lG. Cap. 136. F. IV. 7. Giilathiiias-Lov. 57 •o af ttifta fif). Itu |ti(r )ifl a. falla atlrrr rrlf. rn aDrrr raønf riiiiiiia. jirir fiolo filt 
mat Ijaiia er furria iiilia lil. l^ii rj f)iiarliifrinia uil( fnrria. jirir mt fiiii iinr rr 
fjialjia tjilia. nioff walta finiia a iiffta ))iiiøi. ej: nofiirr Irilar a. tf| fjaiiom uriDr 
fibjaH. }ia fiat |iat fott iicra a j:T)rffiim .jii. jiiaiiaDom. friii [jijfil aiiiiarra. itn pj 
fiøi ff ))a fott. |ia er fiDiimi iiumiiim at tuiiiiiatr uani. jio at fiiii fr iiiiiiiiimi. 

TUm ri'ig. 

Ifiifli uarr fcal aiiuaii rirøia iiil) foiioiiii. ur uii) frr rifra inaiiii. Ifii r; fjaiin 137 
j:irir rcrflfr jioruc tjans fffta yt ]m fjeufr fjaiiii |iar fiiiu jf firi ro-yl. oc fimi jiunif 
f| }iat at rofie iifrDr. ifii ff fjaiiii tufDr iifi uii). fijiii mrO fritar fii)i. jctlr fil ftics 
|ftn tjaiiii ^uøi)i fjaiiom. 

SEj: iimfir nifiit diinon. 

ftifli tiia&r fcal øfra funøii iiiD iim aiitiaii. iif frfiiiD. itn f| fjaim ufrbr af 138 
|iyi fuiiiir Of faniir. af Ijanii øfrir |)at. )ia liuør fjaiiom uttryft iiiD. fijiii uifD [rttar 
dDi. j:fllr fit iittrriOar f| |fflr. ifiiiU fcftt øna ijfi um aiitiaii. fffia jioliiitftf. |)af 
^fiffr tjfi fj: iiiaDr iiitflir um aunau jiaf rr riiji ma iitfra. ur urrba oc fiøi fjrurr 
orrit. fijfDr tjauu mm tom uiuuDu uolt fjurria. ur fjrurr fjaru tiorrf. or tattar iiijtoiu. 
|ja fr fjami uflaør. rj: fjauu urrDr at |)iii |"auur. |ijiii mrD frttar riDi. jelfr til 
uflføOar fj: irftr. 

Tim »apno fprll. 

tttj fj: inatir Ufifir mauiir uajiiia [jirlt. jja fcat tjo'ta fjauoiu aurum .ui. jiri 139 
ojunf). or tiirla fua m]m at riyi |'r urrra ru aiir uar. a-Da øiattDa f)aiioiu iiajiu fiu. 

Vif mabr huujjtr »ifi utlinjan mann. 

Itu faufiir maDr uiD uttaøaii luauu. ])a a touuiuir jiat jr rr fjaun af fjauom 140 
frijiili, ifu fjanii rr frrrr at .iij. morroiii. fijui larii tijritar riDi. hI fjaiiu ui||i riøi 
al fjaiin uar ullaør. 

<£} arnittilr len uliij'mt fe bøitnta upp. 

Ud Irer Iruhr uiaiir h~iih aniiaDr liu tjuaiifia u|i)i utaft tfha utio-mf. ]ia fraf 141 
^auu |uMa jial ajifr. or Iryøia a .jl. marra. jiri |)ui at laøa rr Ijiirrr maf)r urrDr 
jiri finu. 

^j: armahr rær Ijeim at boan^a. 

Itu roa uirnu [fijii ffi|iai)o at hoauDa. trfia øruør jforrr mauua af øar&r. or 142 
brra ^aun oj-riti. oc briota fjiio fjauo or lirra i'it jc fjauo. jia rr jial ultrøtiar iirrc. 
fjurrr rr i taiibc uilt uffra aj |ifiiu. j.o're aplr jf boauDa alll )iaf rr jirir loro. or 
øialliir .1:1. marra. rtlar jarr utfaørr. 

Jvfr. Cap. 137. F. V. 27. (Hk. 39.) Cap. 13S. F. V. 22. 28. (Hk. 37. 38.) X. 35. 
Cap. 140. F. IV. 41. Cap. 141. F. IV. 50-53. X. 33. 

8 58 .Eldrc 

1 j;^ IIii iiriiii iiirtDr irnrniti liHiiiiriiii. rii liiiiiii fTirffnlur iiiitiir imllii. |iii rr liiiiii 

|Vur .111. iiiiiniim. ty hmiii rriiii-, lIii r| liimi rniiir i lirull mrn |)hiiii [irip. |iu rfimr 
I'h r|ili'i er lillr. ur iiiin iil littiiniii. {ih .^rllr Iihiiii iiIIhiii'. 

111 riniTf H fiiiii \\]n\\ (]■ Iiillir. Iil riiimifir rjlrr frmr mri) millnin. fiiirrr |"fnl 

fiuiiiii .fiiiiiii li)|n fv Iihiiii mil rrll iiirn jhth. Hu i'Hm iiirnii hI iinlii ftiiiiiiii. ,j.iiiiir 
[h .ft)iiii iT inrfl iinuir. |ih riiiii |irir nllrr fHiiiHii. ur )irir rr ty\n iimiiiti. jirir riyii 
fffi af. rr iiiii iihiiiih. lin j-'arn iiiriiii h flijii ur j.iiiiiii ji)iih |ihiiii rr jiiir rr nrihr. 
|iH [i'hI |iiii ft'i|ilH Hl iiiHiiiiiiiriuu' l'iii H iiiilli. ()\](\r [ihI [ilt liiii Hlii)i'iiiH*)l. nr 
fiiiim lirilii liriiii. lOill vc^^ft h iiiirrr q |iii uhIIhiii rr urhiHi. jUir |Viii ijiln ]ft. 
HOH iiifiiii H iiiniii. H'iiH fiiilH. (iJHlliif [FhDh |ifiiiii hIIhu. rr |ifir yriH. iiniia iiirmi 
Tfif j:iri fiHi'D )iriiii. 

1!lm rrc. lu nliiu-iinin()ii. 

146 ^iifiT itiaiir ffHl nrnla naij or iuDht i aliiiniiiiiiiii. 5iuii Hl)nfiiiiiii[i IVhI Ijunr 

fjaiirt. friii at jijniffii fifiifr I)hj:I. ifii rj: fiijfii) {jerijt i aliiifiiiiiiiiii. |ia a foiioniir. 
fj: jiar rr nrr. ur riui. nr iiarDr uiii liifrf. ))h a fjaiiii fua laøiit jra iiariif. ffiii Ijaim 
iiia fafta |iiii)tii fiiiiim. Uwi |"ii)Hii rr Hliiifiiiiiiuir. lire |)aii oli er rrca i Hliiifiiniiiiia. 
|)H H fiiiiniiiir. Icii fiiila iiiriiii jiri laiiii jram. trDa aj Ijauf or liriola |Ti|i fin. fifl 
j:f H Ijiinr rr Iriiiirr iiirD dhIImiii. ijurrr [fiii iorO a. rr a rrrr. Ijajrrr oli uiiiiur Jia 
a tmioniir. 

1](m |1«ipe fkifan øc j;arti'htu. 

146 Ilt) ffipar itiahr faii|)ffi|! Ijcima i IjrraDr. or lara mmn j:arc at ^aiiom. jia fral 
liatiii jial ffi)i fjja ffijia. al |jfir Ijaiir allrr j:ar er Iftit Ijawa. Hu f| ftiji ucrDr oj: 
mioc laDrt. )ia fral Ijaiin fina iioru aj bna. ru Ijiuir Ijaiia j.ar rr toro. If| |ifim 
|iijrfir fiøi jia wfra fffrl. ]ia frolo }ifir aj: Oera tr crj:flfr foco. |ia fral Ijauu l)aua i 
l)Hiiii|'a[o flit aura ui. 

<£} huntir. iriia hiij:i- granliar inaiinf. 

147 if Ijuniir. a'Da Ijrflr. trfta ojr ftaiuiar iiihiiu. trila aimal Irnjr liilr iiihiiii. h'Dh 
hrrr. |)h fral |'a rr liitiiiu rr IjfiriHjl iiicD uailoni fuifuniiiro. )ia fral fa rr a. Icyøia 
bann H. oc frlia |ifim i Ijonl) rr liiliun rr. Ifn fj: fjanii uill fitii l]anom i Ijuiili frlja. 
|ia [ral Ijauii fl'irffota uuDir uatta. or ffal fa rr fuifuniiiil a. Ijalltia ollu flim up. 
MiD Ijiun fara. or fua uih fonoiiø. frni Ijanii Ijanr fialjrr fH^rriaii Ijaiiii. 

^et eio xeUat birtr )]irr er jlUagnus floDi- jjoj: i l'oiifleijirtt funlit. <£it fumat øoj: 

^akøit potes j:oftri*. 

148 Jola (jlaufr frolo aHfiriiii ujijii urra fifian. 

:})af }( fral Ijnrrr Ijaiia rr i fiuui ioriiu fimir. lio al aiiuarr u|i|i graof. 

Jvfr. Cap. JJo. F. XIV. 7. Cup. 146. Bj. I. 1. Gulalhings-Lov. 59 

Ulm ITiip mannj. 

jOfiji fitf fcal \}\)m iiijlH hI iiilliiiii j.riDi. jhih fjufil |Vm Ijhiiii uill. 

IKm Innliriura. et Ijcr. 

iHiiiiainft fral møi timtir fiialliiH jjfina ty i iiIiifrDiim rni. 

IPj: iiiaDr ym a biotl aj: laiihf uaru. |iu al (jaiiii |'e i aiinan ftai). |)a a f)a?in 
foft at fiima. {ifgar rr fjaiui nid. rj: f)Hiiii ficurr cifli i aniiffula jluffp foiioiiya uarra 
Mfril. liii (Y inaDr ullafjr fjciian. Hu rj |'a inaDr rr Daiifir firr. fr fjaiiii alfc arj: 
af tara fj f)atiii »jtfic f)fr a laiiDr. uc uarf Ijaiiii fiyi ullaiir. )ia IVal fa tara rr 
iifftr er aruf. 

f)et l)cft l)Dttlrcftf. 

^audiir ff diijijiitir at f)iial. tftia (jaiiKDi (irtri inafir. atiaii aliia loiiøinii. t^u 149 
l^o[|u niiniia ijorrr aiinarra maiiiia. Hu fjiltir iiiai)r fjuaL |)a fral fjaiiii |iaiiii fjual 
jiri uatlum ftrra. a'Da lata liiiiiia f|)lrr njim ur Ijojruii. uc fjioiD, )ia fial |jat fjaiiom 
Bitni htm. t} fjaim fjciirr fiiii uitiii til. liii fial fjaiiii fl'rra a hiiipi. uc \nm cifli 
u;j a (iririia turuo. Én fj fjaiiii btrr u|i}i. |)a a fa fjual fjaluaii rr iurD a. iiniiH 
fjaiui Ifijfi mcO [aiiHiiaiiic ut. fj fjanum jiijctir fjualr (irtri. liii ytrr mahr fjuat al 
fffra. |)a rj: yrao rr jiar fua niifil at jcrDajt ttia frr. uc [anif) uiD. uiu fuiiiar. )ia fcal 
[«jfa [aiifiiiairif i'it. fj: fjami btrr iijiji. Hfcr f)iiHl a iurf) iiiauii). iimaii øarfij. )jaiiri 
fjuaf a fa er iorD a. Hfcr fjuaf a iuri5 maiiii} iitaiiciartij ur rr iiiriri ni ciiijijulir. |ia 
a futiuiifir fjatuaii. ru fa fjaluaii er inrh a. Tircr [jnal i ,j.iurDii iiiii. fua at fuiiia ma 
oruar uDDf uf iim. aj ^uarutiirtmia (aiiiif. |ih rifiiiafc linarlMffiiiia laiiii Ijiial. iiniia 
utciriiiit fr. uc ftatiiir fjnatr fua utarla. jia riiiiiafc |iu laiifi fjual. lliaDr fcal uriDa 
fjual fjuar friii Ijaiiii tna. Hu uriDir iiiaDr Ijuat oc fu'urjc fjaim a iiiujii. ]ia a fjauu 
5oal fjuåil frm fjauii rr miuui trDa iiiriri. Hu ffijtr uiaDr Ijual at fju'urr. uc rrnurr 
a tauH uji. ])a a fa fjaluau rr uriiiir ru fjiuu fjaluaii rr latiii a. Hu (ftjlr luaDr a 
fjual i alu oc ufftrr flunroiitfur. jia rr fa maDr frccr. jiuruiu liiuitu luarca. 

l'Im jriiiumilia ffic. 

Hu fjiltir luaitr Ijual i laiiOuuii nirira ru ritij.ijtiDau. )ia a fa jriiiuauDH fjiic rr 150 
jinur. ffal Ijatiii ffrra a tuarc. oc jara fiOaii oc frriia armamir. )ja a Ijami al Ijaua 
jiuiiaiiha fjiic a,j; Jjriiu fjual. fjaiiu a uruar fjuu at Ijaua. ffa|it iauilaøiit fjruDr mauuj. 
oc jrfla |iat j-lura urp. oc ffrra |ial til Ijriiio. uc iaiulaøiil luinflifio aru. Irriøia liaft 
lim ar. ])ar frm Ijlai) trcr ouaff. oc ffrra fua lirriDau Ijuu til Oriuo frtii bafi rr layiil. 
iamlayul ftijri. oc iaiulaciut auftfrri. oc fful))iliu. Hu Ijiltir iuaf)r a fjual. oc jrcrrrr i 
irfliir. )ia rj: luriiu j-'ara til oc ffrra )iauu fjual i .^rftum uiu iiuil. |ia rr Ijaiiu jiuratiiiu 
marca |iifjj.r af. fii jiuilau uiarca ]iio.j.r rj; Ijaiiii ffrrr uiii Daii. Hrcr mat)r Ijual i 

Jvfr. Cap. J49. 150. F. XIV. 10. ()() Ældre 

IliiHlntiii Hniirtro iimiitii nr f1irnr viii. |iii h |h limil it niiii h. ru liiiiii lin'ti' liiiihmiiiir 
j:iri. Hrrr iiiHDr Imul i jm iniiiu ri riiu rm liiiiiliiiiiiiir. |iii ti fii liiilntiii rr iiriDir. 
ril liiiiii IihUihii rr \un\ h. lin jiiiiir iiiitiir limil ti iiii)lum' lil. flrrr lU' l'lirl rr ijiiiiii 
iiiH. M! Iiilr rrrn fiiitiii. ur ffrir riiii ii linl. lirrr limii i tiliiiriiiiiiiii. |ihiiii ii lUiiimiir. 
ifii ri iiiriiii flriH |iitiiii. |in ri |ii [rnr rr |'ii|ii [liirir lil. niiinm'^ liiiiiiii iimrru. ru 
IjiiiiiH htirrr h! .iij. iiiiitKuii ri lil nm iiirii Iihihiiii.-' 

101 . . UH rr iuiflir Iiuiih ))ii lil. ni iiirlti iiHjiuHfliiii. Cm friil (iriiiii .)i)liiiii rr .njrflr 
nur H iHiiiir. rr |iHr rr liriiuiin iiihiiiih iit niiii. ru fu hj: rr fj:lri nar h liiiiiir. llu 
rr |inr riiio iiihiiiI) iil niiii. |ih rm |irir hj rr rjlri uHro a høtx. iioua frnl (iruHr 
flrrH. ru rr riiii rr tniiii lil. )in [rul rniiuiii ur ffrrtt [Hiiiiiiriirro rr Ijimi Irir li.F 
fil! ,firi iiHllmii. ur Iihiih Imr |iiuii friu iiiii rr niiiil rr Ijiiii iiill. Iih luriui Jirir iimn 
hinuH. liii Hl riiii iniiir \\tm (Kriifir. ru .itii. ur .rr. ifii ri h .|iiuiiflnn frnl rrll um 
iiirniH. |)rt IVhI rniiiH iiurfiiiiuir jiiuiiniHiiiiH. |ih iiiryu lifiv fioui D(nuH. |iii ul riiii fuiui; 
jlriri. illirr |Viili) |iH'r orunr hrrn. ur riiiii irilu. ru fft rr ffftr al auruiii .rii. rr )mr 
irllir. ru |h rr frrrr hI liulrii iiirirH rr iirrir iwDr. jrllir uroar or filr Ijriina um 
|iiuii. iiri iiHlluni [rnl Ijuii |itrr uruur ftrra. ur (Irra l'aiuDiriirro. uriiia nriirouifuu 
f)riiiHir fr [iia jiarrr flaiirirr. al Ijuu lua riui jiriiu iia. Itu (](: uruar lara Ijaiiii. oc 
ffffrr \}mn riiii |iiiiii. |iu hrrr fjatiu a (mfr firf. itn fj ornar lara Ijauii riyi. jia ftal 
i]rra liHiiniii |"iriiiii lil jiiuiio auuaro. ur uiuir fjauu |)ar ffirfla fiiiiia. i^u ri fjann 
a irriiiir. a-fia rrriiar iiiritii. )ia l'rnio (jauum DoD {irra. ifu ri fjauu frrmr rifli oc 
iirrilr Ijauu (luD. )ia lirrr Ijauii a liafr frrf. oc fcmr ciøi uauhfiju Ijauo. 

lim j:lortii(j or um j:orftirilu. 

152 Bat-* rr jiar iiii nm. ri uiafir rr i i(o(fc uiiiiiiii. |ia rr url tf l)rmt »jrrOr. Én 

fi [)auu iiuhau rriiiir lil |Tof|S. jia frolo aldr fifrr rriiua. oc ruyi iiri ftauha. Ifii ej: 
jjrir ialla rr iorjlni) nrila. jm ialla jirir iillHyrr. or riyi p |irirra uKuiil. ru |io af 
jirir iadr riyi. |m |"rulii jirir })0 ^ lurfa irif)(jrot tououyr .i;[. marra. l^^ii tf fjauu 

Jvfr. Cap. Jo/. F. V. 2-b. (Ilk. 31.) Cap. 152. F. IV. 23. 

') Maaskee Skri»feil Coruojloin. ^) Her har i Mbr. oiirindelig staaet: "jiora", hvilket den i^amle ACskriver selv 
har rettet ved at sætte et Punkt under a, og ovenover: om. ') Med Hensyn til den Lacune, som her findes 
i Membranen, bemærker Arne Magnusson i sin egenhændige Afskrift: "NB. Her eftir er oskrifud i perga- 
mentzbokinne half onnur bladsida, oc cnda.st )jar med ark. .Sidan er burtrifed fjrsta bladed af næst efterfylgian- 
de arki, hvors epterstodvar i kiolnum glogglega siast, en orkin sialf eru sin amilli }iiett saman fest. Framan 
af efterfylgiande arkenu, er miklu stærra skrifad, en Jiat sidsta af firer faranda arke." ■•) I Mbr. "Kat"; It 
for D ved Tankeloshed af den, der har tilmalet Initialerne, og været vant til at begynde Capitlerne med et U. 
Arne Magnusson læser: "flat"; ligesaa C. A. M. 306. f. og 66. qv. ; C. Thott. 2083. qv. har her som paa de 
fleste Steder aaben Plads for Initialen. *) Her begynder forste Stykke af Brudst. C.i., og ophorer ved 

"auftfer" i Cap. 153. Gulathings-Lov. ' 61 

»prfir fjfliiiimitniiin i |)cirri rtio. |ia fjrffiflr [)Oii!i ^anii fil |)inii9 oc jiffiflii li( fifliifl. 
^aui' jrriiiir f)iiio hHiiila a( firtdha fjaiiii fj: jirir uilia. uc fjaKDc fjatin til |iiiiyo. lifar 
jrcrrc arinaiiiif toiiuiirio. tjaiiii rr JVrcr ,|l. iiiarfa. fj: f)aiiii uill ciiii uii) laca. £riii)r 
niaOr |Val uiD tara. fj: fiøi rr armaOr til. Ijaiiii fral uc iiialliia .jl. iiiarca. fj Ijaiiii tffr 
ciøi uJO. Itu [ral aiiiiai)!' t'oiioiifis fffia IriiiiniiaDr j:a (laiia til. rllar iiialltia .jl. 
tiiarra. |iat ff riiiii ho'iiDr at l]aija n ariiiaDr jral giallda. Ifii foiiotiyr |iat p Ijaljf. 
iT Iniiir iiiaDr fral (liallDa. ni DtriiDr Ijaljt. 

drj: mafir j:lt)tr ullaijnn itionn. 

Itu rriinr iiiamijfiaiir til ftijio. |ia ina mafir at iiffffii ffiota iit tjUr ^anom ar. 153 
fftia aiiflfrr. a'Da ftijri. ffDa |Tiil|iiliii. a^iia fimiljurm firi)i |)drra. or riiii jlriri. ifii rj 
(janii (iffir iiirira al. }ia jrlijtr liaiiii iillaiiaii iiiaiiii. ur liyiir Ijaiiuiii iiiD .ri. inarra. 

l!lm jrlornijj. 

Bat ' fjfitcr jlorrr er .u. ninm fro faman at |ajta foffr. llii tiantia inriiri liorrr 154 
at øotii JHinaii. oc ucrDr ]iar riiiii iiiaiiUjliaiif. ur uiijr at o^Druiii l'iiium j:irniiiaiit. 
|)a rr [a maniijliaiir rr fiiiii rr a |"iiiii iiialf. fj; jirirll rr i j.or mcD jirini. )ia fr Ijaiiri 
inaniijfiaiic rj: jirir uilia Ijaiium fcmia. 

<£f tvcim mønnøm er »tg hent. 

Bat rr nu rnii )ia at uiruu (lanria jirir at øotu faiiiau. )ia uiflr duu jirirra at 155 
oDroni, |ift lioa |iar turir rj-'trr. frrjir Ijuarr fuiiii a Ijriitir oDruiii. |ia rro jirir liafirr 
6anar. Hu ju'trr anuarr jjrirra jiiug. ru aiuiarr ritii. jja rr |'a liaur rr jiiurj jlijr. 

lUm tiifllijfing. 

;j)at fr uu fuii at niriiu Ijiltafr a uli at øatiia niotr. or urriir auuarr o'Drom at 156 
tjana. uu rr'^ fa mtflaiiiir uiuiir rr nu'uu foina tit Ijauo. jia rr ja liaur rr Ijanu jrijir 
foøu a Ijruiir. urma uitiiit uiida Ijialjir Ijauoui. Uu lijj'ir maOr iiiiii a IjruDr j'rr. |ia 
ero jirir haiirr liaiiar jio at ritt [r far a Ijiuuiu DauiiH. llIaDr iijfir iiiiii at ffiliiui. 
jia fral Ijauu iianøa jiiiiijat .j:ra uiiii frni Ijauu ulH. or lijfa at nefta Ijuji. urma jiar fr 
iiiui jiri. urj:(|iilDiGniruu. a^Da liauiiillfiioiiiruu. a-Da iiaiiuifiar Ijiiio DauDa. % jirir 
fro jiar. jia fral Ijauu iiauøa uni jiat Ijuo. ur til auuaro Ijiiio iirjla. urma jiar fr run 
ftirt ,firi. jia fral iiauøa til Ijiuo jirifiia Ijuo. or tijfa |iar uiyi Ijualfr mouiium frm 
iuiii rrn. Callafr Ijiiarir u\p\ ur liiuru urma jna Ijriti Ijauu. jia friji Ijanii iartriiuir 
a Ijriiiir fer ur urmiir iialftai) fiuu. il oniarjiiiuii fral ijiiilij|iuiiar uitiii lirra. ur ma 
jiat fiuu maDr at jullu hrra. ur jna uia fjaiiii Orra jutiu Ijiuua fiiiiia. Hai) mat jiu 

JvlV. Cup. lo6. F. IV. 7. 

') I Mbr. ved Feiltagelse »r ileii der har tilsat Initialerne: "l!at". Arne MagnussOii har i sin Årskrift rettet 
det til: "But". C. A. M. 306. f. og 6«. qv.: "})at"; C. Thott. 2083. qv. har aabent Rum ror Initialen. 
*) Her begjnder andet .Stjkke af Brudst. C.6., og ophijrer nedenfur ved "oc tumili!". 62 Ældre 

rigi tmiiH mBiiiif. nrniH (iMnn n)l[|i onim. or fr mtflt h {\rnf\r fjanom h liingi. 
flnrir ((nlii ))Ht hrru hI huiiti jur pur i tirruitf. [tih ut fiHiin muttr nif) ))mI M!{i tmnufl. 
|irir (ritlii hrru um tiulflHn Duns. )ini u( rino |)ur|: iim nutflutl ut hrrn. r;; HiuiHrr [r 
H iirnur iHiiHr. rn uiiiiurr Itifti ni(|i u hninr [rr. liit [riiiiir rrniniii rrnrnm. I)rlliir rn 
l)Hniim. }iH [(ul [h httiiH lT)rilHr ril) jiri [rr. Hu [(hI liHini jurn til |iiiui6. ik trftti 
[rr )iMi(i(|iiniiii. ric Irmu ninr nniiii fin. or hioHu liiy jiri fit. frflu ))Hr lijrilur riD a 
)iiiii|i. jrllr Iti utlriiriHr. ifr )irir [ijiiih IjHtmm )iiiiii[|iiiiiiu. jia l)rl(iH )irir [)hiui ru 
rT)ri liuno ulluii. ifii rr fiuiin Itjfir hiuihii nri). )iu lt)fir l)Him niurHr h driiDr [rr. 
Brru niH [nim [)miiH. ur ijurrr jriHlorH muiiiiH. 

€f in«nr rr vrginn at (llirl)i>ri. 

|.>7 JJttt rr nu tf manr rr hmiiiiii i iiinrfjiifi al hrrimHtiha rlliii. irHa i Jiai; (iri[r. (la 

[nilij nl[)ii9mrtin ja haiia at )irim niaiiiir. kDh (iialliiu Iihiiii a]itr (liiillnum niHtim 
bifrtr jrrriiniim ur [na fimonyr. llii rr inaDr »ryrim a natlar jirlr at [Idfnnm rllnum. 
nu tf ptiT rr niui lijfl o; muriinnriiii rr niriiii narna. )ia rr [a liaiir. ru at ulij[lu 
niyi rj jiar rr riiinljnrrr a hruttfj. )iu rr [a liaur. liu ma [jauu [rriia til tfrrnfire. 
trnii tuina aptr tjj moryuu. Hu rf jirir rni jiar allrr. nr rr rnyi annarr lifarr til 
ru aunarr. )ia [rolrj ulljue mrnu miiri) [)itjria. ru rrniuyi truur {irim rr [)uuu tjjll. [u 
[ral l)ana morj ril) jiri [rr. fiu rf riDriuu jrllr f)auijin. }ia jrllr til ullriiDar. Itn 
t} f)aun riD uiunr at ffilum. }ia a rriiinyi fi)[t at frnua ffDrutn. |M)i al rino [jitium 
))rif)ia rj t)auu yrrir jiauu [anuau at. i£j f)auu ma rigi yrra l)auu [autimi ut. }ia 
[ral f)ann f)ana fli(t [fm t)auu [)iuum [)uyi)i. 

Cj manr vrrFir tirrpian i fotam uti. 

lOS lin fara mrnu tnrir [amau at j:r jouyum [rr. ur rro inaluiiHUtar or frlayar. 

tf aunarr rr |iar nrrjiruu. }ia [ral f)inu (rrtia juuD rrniuyia. or [ryia til diitum fij[ta 
mannr rr l)ann Ijittir. ifrninyi frnnrr [)auijtu at (jaiiu tjaiir nrrjirt niatuuaut fiiiii. 
)ia [ral l}auu [t|iiiH mr!) iaruhunli. 

(£/ kfina brrpr katlmann. 

l.'>0 Ifj tarliiiaDr nrrjir fouu. ))a urrDr fjaiiu [na utlayr um [rm f)ann farlmauu uryr. 

ifn tf fouu uiyr farlmauu. jia rr l)iiu utluy nr [rulu jrrunr [)runar jrrra tjaua af 
laufjr. or [ua tjf umayr nrrfir mauU)()aur. Ijann [ral or ji/ra af laufir. or jrrufir 
[)ano fouif tjauom u jor jiri jimt. or titrra jiar mrH jirim urtr .u. uaur)[0HiHlau[f. 
iff Iruyr rr yialifir .r}. marra. irfla [ijni mrD lijrilar riHi. 

Vm rakargijt tiauDum mannr. 

If;() Jjiil rr i |irim floHum rr hauHum ma [ot yrua. jiat rr i riuum fittfi rr mafir 

l)illir iiiauu a (ouo {irirri rr [)auu u uiy um at uiya. ifn ]iifr rro touor .uii. ifiu 

Jvfr. Cap. /JT. K. I\. 11. Cajt. /oS. F. IV. (j. Cup. IjU. Y. IV. 33. (iiilalliiiigs-Lov. 63 

fi-foiirt iniMiiij. nmiiir [npir. |irifiiii iii'tlrr. ]'mt\a muhtr. .fiiiild ftiii|iiiMiiirr. frll« 
lirnnor Inmi. fimiiiiiH [iiimr lnim, lin r.v iiuiiir llillir mtiiiii ii niiiii linrni |iriiiii. 
jirt l'fiil iKiiiii iiiim Hl lu'iiii iiiiiiiiir i'r lltiii'i mil. i'f l'nini |iniii mtiiiiir t\' nifl liniir 
lliiiiii til. IH liiiiii Hi {iiliiiii mir. Hu [iiil liiiiiii lilii (Il iirmtr [i'iiiri nniiiiiin Ijiiio 
liiiiiiiii. \'\- liHiiii ri iiiiiiiii .Plllio. iniii ITi'ii" l'iiil.n' "iniir. li" l'nil Iihiui ii |iiiiii >'nrH. 
tii- Iriiiiirt iiiiir iiii|iii |iii iihm liiiiiu«. nc irjlu \n iiriiln. nr hiniiii liiii jiii fir, ur firr« 
jriitii tilliij )irii'i'u imiiimi rr Iihiui |'i)r|l Ijilli. liii ty iiiriiii |i)iiiu Ijhiuiiii |ijii[ii|iiiiitii. 
jia lirliiH |irir Iihiui ur riiri Iihiio. hII )ihI rr rr. ])ti rr |'h iilhiiir. rr rHllcim rr. rii riiii 
rr yc Iihiio iiIIhiiI. rii |h fuir liriUiiir ri iiin mi. luil ri i uiiniiii fhii) rj.- iiiHiir firiihr 
HiiiiHii i liiiii liiiii. or liriirr Iihiiii liiiirl |Vr )iHr Inirfii jinr nr j.-uIh. |)u iiih iiiiiH hI 
lifiiii iiiHiiiir i\^ liHiiii iiill. i'iHiiiir Iihiui rUrr iiiiriiiiiiiii Cimiiii nr fijiii |iriiii hI iii(ii. 
or iiinif iiiiiiio jiririH h nnnir |iiiuii. |ihI rr jHir nm i jiriiiia flni). ri' iiiHiir |iriiiir 
aiiiiHii i iiii fiiiiii. h-Dh i .pii|r. nr Irmir liiiiiii Imr fiuiiti h rriiiiii liiiiio nr iiill i hrnll 
Ifiiia. jiH iiiH Iihiiii iiifiH al i)Hiiiiiii rj Ijhiiii iiill. i'hiiiiir Ijhiiii nm r.Krr iiriniimiii 
fiiiiiiii nr iDiii |iriiii Hl iiiiii. nr jhit nm h |iiiiii iiii'D uiliii |"iii. |ih iilliriirr Ijaiiii w 
jiHiiii i nlliiiii liriiii |luOiiiii rr rr Ijnii nu IhU. 

<Cf nimiiii- lu-ffir ill.\ jiiii^iir mifiit. 

■Dal rr )iHr rnii )ia ty jiii jiiiiir iiihiiii nriiriiii u iiinii'ii iili. [la fral Ijhiiii liijiiH 161 
|iat lit j'ijfl. nr friiia l)inuiii .fijrflH lUHiiiir lil. rr Ijhiiii Ijillir. nr [irlia riiiiii riiiiniiia 
q IjHim rr iiiiiHii .vijllio. rlhir ffHJ iimiii |iiiij|linii fl'nu. nr Iriiiiii jiiiiii. Uii rr |'a 
iiittr Hl .ni. Hiiriiiii rr IjriniH |'ilr nm juil |iiiii|. |ihI lirilrr |iiiiitmlil iiilrlH. lin rj: 
Ijami iirrrr rijii |hh. |ih |Hiiiuir Iihiiii |rr niii h linifir. tf rruiiiiii nill IjHiimn fniiiH. 

(ff imirir hiilr linio ii l)riilir iirtioiii. 

llii liiHr maflr liiiro a Ijniiir u-iiriiiii lil riiiolinrro. nr iiiiir lianii iuhiiii rr |ifir 162 
)iar fnnia. |ih [rnlii jirir flilinfr uiD niHiiiijiiHim. or Ijirla liaiiiir fnuniiiif l)iirrr |irirra 
jiri mioiiniiiiii. ni |ih .!;I. niarru (y jirir ,|i)Iiiia lirnii iiihiiiijIihiih. Hu nrrfir iiiniir 
iiIIhiu h jiiiiiii. nr iiii (jHiio nr \( Ijiiiio. |ih jVhI HriiuiDr iirrn jiiiihir [Irniii ITnlliiar 
mniinuni nllniii lil. liHiir l)iirrr |'iiih fl'iillii jirDaii j'ciii iiallar iiilii. jijrr ni Hrinaiir IhIt. 
nu riiiuaff iurD alll |ial rr rnUHp rr. Ijanr ftnlliiar iiiniii jiar fill or. 

(!;): l)rivlf 1111111113 rr piji lifiiiit. 

Hu rr fufiiii numii) niii Irnl. |)a fral hrnllnm liaiio |i)iiiH fU'"'" f'''' l'i' ll"»'i 16;J 
|nii j.iri fialuHU fif. ifu ff riDr j:fllr. |iH jrllr hrnliifnnin finUiiiii lil iillrijtiar. L^ii 
|a n' riiii ina riiii j.iri fmna. jrrii jinrl ajljniliHii |rr. rlla lio'lf .jl. iiiarra. pDan huiiir 
Itriiir a l)nif)r Ijhiiuiii. 

Jvfr. Cup. 101. F. IV. '21. GI Ældre 

Kni oh.t imuui.t ti i li. 

161 liii Ilfi'iT iiiHiiv iiri-, miiimj niti niiiil. uiiU' [mir jni^nr. iffi" vniin' l'iiii. irha 

hniDrr linifiur. iriiu |i)|iliii rilllinrii. iiDn niin iniiii iiinriiir fimi. iriiii iiKiDrr Imni 
l'ilt. )iH i'ii'i niiir iiitiiit iinn- liriiii rr liiiiiii iilh' iil Imti. [ral [ti |it<iiii hi): Iihh rr iirjlr 
(Y |)H. Of liflliir [iHl Idiiiiiiiir iittiiti ril littiiii. U'ii littiiii iiit-ir i Itiiifir ur iiHiiiir til 
fTiij-lH Of l)Hiif fin lllll. 

(i:j: himiir. ivfln liiiiliiunTii i'itlliiu-rt ii(i-rnr) imuuu' iit llin(riii.)' 

165 Hil (^ lioni. ffDH [)ijj:r. h'Dh l)iiiiiir iiniir iiiHiiiijlitiiir. [riii ii|IkiiI [rr. (?ii rj: 
hrtim luDrr jifiHii tinmr firmr ti. iiiitlirir .ri. iUHrra. ifii rj: (jhiiii lufDr iifi uiO. fijiii 
nuD liirilHr riiii. jrllr Iil .ri. iimrrti. ur iiialliir iiinlhl j:iriiiiiiin. 

(Irj: iiu-nii fin til tirillliar mannii. 

166 Hu uifiHjl iiifim rtt. or fin itifiiii Iil Dfillfiar lirirra iiin tir. frfift ufotor. or rnføii 
jifir fiiii iiifiin friiiiH. liii rr tiiiUHrr fiia tjniifiniiiii al Ijnj.ui') rr aj. ifi)a l)fili a 
JorDii. H'iiH ri)iiiir i j'miiir. tfiia Ijruiir aj: liafiar. |)H fjfiirr [a Dfilli) fjajDa. ))ui al 
furiBii iiiami itiattr Ijami fiDaii Ijuyriua. jja rr fjiii j:riDfjdla3r. 

Tim jrlor »ig. 

167 ]jat fafia iiiriiii jlui; niti. tf mrnii øanøajt af i jlorrom Infim or hrriafr. pcir 
frolo pialliia .r,l. marra rr niø Uftia. ru (jiuir riøi rr fjruDr fiuar urria. or nilu ))al 
natlar. Én rj |irir |)ra[r a or (ala[r Ijnarørr .jijrri Ijrnia. )ia frolo jirir øiaUha 
DiollOum aj:tr ^firuhum. ur .jl. marra tunouør. aj Ijnaroinlnrrijiia jlorfr. 

(!fnn um jlor »ig. 

168 Bat rr jditfr rr .n. mruu rro faniaii. tfDft jim jlriri. Hu rnma inruu at 
aiirnin. or ucrDr riuii ftrrDr ur jtfr liaiia aj. ]ia frolo )(n\r ørra finiiljnrrii iiiHiiii al 
niyi fauiiau. a'iia øialliia .jl. marra foiiougr or øiollD jrriihiim. 

Ulm »aOouctc. 

169 tlo Irløia mruu Inrir Irr ritt. or njlr cj or fjriihr mauiir. or ym fjiuu fiaua aj. 
llu r| Ijaiiii rr umlaiifir muDr er mriiu foma Iil Ijauo. |ia frat fjauu artit raba. nm 
Ipm at riiio naDanrrr rj fjauu nill. liu 'ej: \}mn rr riyi maiauDr muDr. |ia fcal 
truiupi orDr raDa. 

lim otmanni »tg. 

170 Uii tiiør maiir armaim funuuøo. |ia frat øiallDa ^auu ajlr .p. morrom. nrma 
^auu uiøi dauu jrirl borfir fououøe. |)a rr Ijaiiii nritir fjaiium. |)a rr fjauu utlaør. 

Jvfr. Cap. 164. F. IV. 32. Cap. 1G9. F. IV. 2G-28. Cap. 170. F. IV. 57. 

') De sidste 2 Bogstaver af dette Ord, ligesom og SlutDiogs-Bogstaverne af det forudgaaende : "uetrBr" 
ere bortskaame ved Membranens Indbinding. Gulatliinos-Lov. 65 •» oc |"i)a f| fjfluii nifir f)fiim a |iiii{ii rr ^fltm firfrr fononøo fofn. af ]jDi aura [flflf fraf 
iiiafliia fjaun a|ilr fnti iiihII rr i i'Mila .ui. a[iia njrio. 

flrj: martr it a fhipi »iginn. 

% maiir wiiir atirian a (Tipi. |ia tr ml ff fiario er fjniil. hU ii(aiif)Oii)j riindii 171 
Htaiinjfiaiia. Uu ffuto )inr j:oTa fjatiii a (aiiD at tifcrfii. a tnrøiiilaiiD. Én tf |icir 
.jorra fjanii Imfira. jia rr fjiirrr jifirra jcffr at .j;l. marca. ]ia fcoto |u'ir raDa (fijji til 
IfltiiJj. er a [aiiD uilia lata. m fjinir iillaofr er uf roa. i£n |ifir or]Vffir er ujijj 
fjaHiia arom fiuum. oc (Tirffota |iiii uuliir jia uimn. rr jjfir j-ijrjt jiuua at iptir 
tjidliu t'iQi jeria ^aiiu. 

<£} matlr hoftiit ot crrtront. 

åaftar inaDr a| f)ufi. a-Da aj: ffijii. a-Da jiar fm fion jclr. oc j:H'r mai)r a| |)ui 172 
(»ana. tiialliic fjanu flioKhum a|itr ircubum fjaiis. ru foiioiior a cÆi a jiuL 

(£f nia&r ocrfir at lunnroSf. 

Hu tirajja nimn ffip u)i}i. iriia iit. oc ucrDr maDr at luuurofic. |]a jcolo |ifir 173 
øiadba fjauu fjiuftiium aplr. tn fouoniir a rcfi a |)ui. Hu ficra iiicuti [tijniiiiu. a-Da 
(jraøa ianøuifiu. oc jffr finu fiana aj. C^iaKDc fjauti oioflDum piMm aptr. |]oi 
minna at ^auri uar fiatjr at. itn ccfi a foiioucir a |Jiji. 

Mm afigling. 

Sitia mmn a uojtum. oc Ijaua uaf) jiri fjorDc. Uu fiøfa uinui a |ia. |ia fcolo 174 
\itir giaKiia |ia {(iolliioiii a;itr. cj uutorr jaT Daua aj. ecfi a fououiir a jiui. €n tf 
peir fjaiia cigi uai) jiri liorDc. nc roa jicir j-iri (tajii monuurn. )ia cro |)cir fjaliier 
fiauar fiuir. jia fcal QiadDa aptr fjoljuiu ciioHduni. ccfi a fouonør a ))iu. 

f m l)iilj:(jillt)i. 

Hu fcora uimu tucir tre eitt. oc j.e(Ir a auuan ^a er fjaiin fialjr fjaljt Oaue 175 
finn. Én fjinu ciialliie fjoljutn fiioflDutu. ecfi a fouougr a |iui. liu lara menu lueir 
i ffoø. oc jeftr tre a auuau ftia uiifit at eiyi ma eiuu martr a| jora. tfDa a. }ia fca( 
fTiiitiiii oriie raDa. øua fcal um fteiu al |'omu. 

(£f mafir j:iTt fialjr i fnoni. 

Hu jrerr maDr fia[|r i fuoru. oc fwr fjauu baua. )ia er f)auu fialjr 6ane firm. 176 
fn t} abrer meun jcrra Fianu i [noru. ]ia ero }ieir fianar fjauo. Mi a fououyr a 
^tii in |ieir {tialtiie fjauu (liollbum a]ifr jreiitium. 

Vm Boila Bcrc. 

Hu jara meuu tueir i f!6f|. oc jellr auuarr jiri 6erø. Hu øenør ^anu til fjus 177 
nt feøir til ujrara fiuua. Hu uiH eruinøi fjaiiom feuna. |)a l'yiii Ijanu meD Itjritar 
eiOi. Hu tf l)auu feøir eiøi til ujrara fiuua. |ia fcal Ijauu fijuia meD morDj eiDi. 

Jvfr. Cap. 171. F. IV. 6. Cap. 172. F. IV. 28. Ca'p. 17-5. F. IV. 26. 

9 t'm hi'iiiili'lui. 

17S iiii iii'iiir niiiiir iiiuiiiir l)riiii|i)lii. ur iiniir liiio lil liiiiio ur iirr|ir Imnii. ))iii 

linliT iiiniiiiii.'iliiii. |iHt rr iiiniiiiioiiiii. t\ iiuiiir iniir liiiiiDii iiiuiiii |iiiii. |ihI rr m 
iiiiiiiiii'jiiiii. fj: iiiHiir tiiiir iiiiiiiit i iiriDiini. |ii(l rr nc iiiDiiiiioniii t^ iimrir liiriiiir iiiHiiii 
iiiii |liiil'f H'fiH iiiii firiiii. iriiii iiiii |iiiiii. jiiil rr mi nihiniioniii rv iUHfir hrriiiirr munii 
itiiii. |iHl rr iif iiiiiiiiii'jiirri rr iimrir iirrrr lllllrll^•. nrrrr iiiiiini ur lliriiiiiii. or Irrr 
iiH|iii llHiio. liiil rr iiiniiiiio mii. rr iiiitiir iiiiirfiir iiniiiii. |iiil rr ur iiiiliiiiio iiiii f): 
iiitiiir lirriiir |iiiiiiii. |i|iii iiirn |rlliir riiii. ifii l)iirriirliiii )ir|"|' rr iiiiiiir iiiiir iiii1iii[io 
Ulli. |iH >Hrr liHiiii iilhiiir ur iiiirilniir. ur vifiil"!'! Iiiirriiiiii iiriiiiiiuii .{rur |liio. i Imiilf 
lu iHiil'iim riiri. ur Imiiu ullfirnn i Imin. liimrir iiirh Imiiiiiiir. iir iiirlr. iiriiiii Iihiui 
lirrr lirrfniiii I'hihih. 

Tim iifluifln. 

179 lin rMimin rr liniiiiiiiii lU' iiiHiiiir. H-Dti pilr. Iih ffHl fiittKiia fjoljimi fliiiliniini. 
ifii ry Ulli iiHiiiirr. |in limuirr I)m||iiiii iiiulliiiiiii. ifii r): hiiiih rr Inflrl ur linjfir 
itiHiinr. |)Hr rm l|iil|" iiinllfi. ifii ty hIII rr h): rimim iimuiif Ijiiypil Ijuiiii or j:ulr. 
)itt rr |H ' nrrri liiiHiiDf ni baiiDr. fral iiiftKiiH fnii DHiirtr ff. 

lim fliullli. 

180 Itu rni iiiiilin inlti i umiIh. iiiHlliiH f)Hiillii .p'iii. infjrfom lu(Ki)iio. Hii l'ntio 
liriitiii iiiiillii iihi;h ur l'iia jinrrra frm rrltrr afirrr. L^ii hj: |jfim fiiolliiniii rr lolii rro 
i i'iiila. }ia l'ral jiriiHii iiiHllfia limiii h-i1h j-i'il. ur hiiijh. oc fua raiihitt al |niiui. Hu 
[ral |iiiiiiHUiii(ir iaiiiiii)rr frm allrr aDrrr. iiiallha a|ilr .iij. inorfom |)iiitial)-iiior. iSn 
jiaiiii iiiiirr rr liar rr iirftr. ur fua iiiii Iriiyfta. ifii .ui. auriiiu jiami rr )iar rr iifflr. 
t^it .ij. aiiruiii Ijiiiii iiiiiijla. 

Xlm oxuax |1turh. 

181 itn f.f iiiaiir rr iiiriiiiii a |iiiiøi. |ift frodi rniiiiniar ur ffrra. ur (ala fuina lit 
luiiiar fiHiio. fia riiiii |iiiuiiiiriiii |)ar nm al iiirma. L^ii rj: ai)rar hrillDir iirrfia 
inaiiiia i mrlldiu. fm frat flrjiia (jaiium |iiiii|. oc IjaiiH uaila uiD far. H'ria ujuiii). 
t^^ii arur fral runiHJi inca. 

T(m rariJ mnnfiih. 

182 Hu (\ maiiiir )ial friil at (jaiiii uryr )irH-( fiiiii. ))iii uiyi fral lijfa. rllar rr Ijaiiii 
moriicugc. Hu nitfla iiifiiii a fjriiDr rjanuiii. i^ii fjaiiu fufDr nri uiD. ifj: fua 

Jvfr. Cap. ns. F. IV. 2-4. Cap. 179. F. IV. 42. Cap. ISO. F. IV. 46. 
Cap. lS-2. F. V. 20. 

1) Efter Ordet: "[a" er i Menibr. et temmelig stort aabeiit Rum til Linjens Slutning, saa stort at deri 
vel kunde indskydes et Ord paa 6 — 8 Bogstaver. Der er intet .Spor til at noget er udraderet; og da ikke 
heller noget svnes at mangle her i Meningen, ror hvilket Arskriveren skulde have sat Plads aaben paa Grund 
af Ctjdelighed eller Mangel i hans Original, saa liliver det rimeligst, at Pladsen er bleven ladet aaben af 
blot Uagtsomhed. Arne Magn. gjiJr opmærksom paa denne Omstændighed, og C. A. M. 306. (. og C6. qv. 
samt C. Thott. 2083. qv. have alle det aabne Rum. (Jnlathinas-Lov. 67 ■» [iifiiuna fr itiH'lf a fjmtir fiminiti af lil lir iiia rHiiiifafa. })« |'fa[ lil (fifa. i^f hm 
liiiiiaff a (ifi. |ia rr fiHiiii faiiiir al l'iic. ifii rj; riiiii ,):iiiiiHff lim a liti. |ia rr )iat 
jfrirc. Hu rr fiia fiiiHrla a fjmiir fjaiioiii jiihII at rii|i iiia lil lir raiuifafa. |ia fral 
tjanii fijiiia iiirD lijrilar rifii. jrllr lil iiilftiriar tjf ,p\\\: Hu rirr|ir niaiir ])M auuaro 
niaiiUj. |ia fral liauu tiirla ajilr. I'nii mrnu nirla lunlaii Ijanu. 

lim flir. 

:}jaf rr jiar uu mu |ia rj: iiiaftr [tfrrr auuau i jlofff. fu p| fjami h])hr (og j.iri 183 
fif. oc Iriiyr iiifr uaiiu fin. |ia [ral Ijaiiu i j.ii)lur |Vlia. i£n rj: fjaiiii hnjr nr l'annn. 
|ia iirr|if Ijanu a julr fjiuuiu fiauDa. oc (nj|> )iia fir or jiolrr. Hu rj: fjiuii liuir 
Imør m runa |> a farf. Iiolr fiauoiii l'arlioloiii. m liauøc fouduiif. Hu Ijiliajt lumu 
.iij. a. oc ufilir iiiai)r oOroiii |ar. ))a fcolo iiiruii fjaiiom uitui (icra lil farOola j-ullra. 

(Cnn um fur. 

U\) f)ifta[c iiimu (iicir a. oc iirilir auiiarr oiiroiu far. ]m fcal fjauii jara inrfi 184 
fare ufniDiiu' tj fjauii iiia. oc fijua faniiiu'iirro (jiiiuiii j:ijfla iiiauuc er Ijanii fjiltir. oc 
øcra mmu lil fjuo (jauom |iar fmi fjauu rr ljciinj:af(r. nc ftrj:iia Ijauoui til jiiuijs. 
jimlar |iiu(i5 at ffmifla fofte. jjat er |io rcll al inaro.^ |jij at Ijiuii fe ricii Ijfiina. 
øoa fcal iircfi fo'fia at fu'uiu. Hu fcolo )ifir iiiruu hrra uiliii um rr Ijauu jufl fjilli. 
fjuarl jifiiu fijuDijl al farr ffDa hrfiir. oc umiua manu lil faiuiiu'firro. Hu Ocra |irir 
til farliola. ifii rj )ifir uilia Ijoarfc brra a. ur aj. fia rr Ijiiarr jirirra frccr at ,iij, 
aurum. ifii |ia fcal fjinu fijuia inc5 lijritar fit)i. rr jiri foc iirrfir. fa riDr jrllr til 
jrOota fj jcllr. 

Tllm fora »irfiing. 

Hu t,f Icijfiiuii ffffcr uiaun. }m fcal Ijaiiu tiaiiiii liola .];ii. aurum. Ifu fuiir 185 
Ijano lufiiii liHUiium. il'u Imniir .iij. Iiaiiiium. £)r)Hltiorfuu maiir .ni. Iiauiiiim. 
Tmtir maiir oc flHllarr .lii. [lauyum. ifu Jarl .!:i;iiij. L^ii fououor lurim liHiuium 
miuua ru j:imli(iu. Hu fa'rrr maDr aiiuan. |ia fcal Ijauii farfiotom liu-la |irim rr 
Ijaiiu firriir. ifijri jiar fmi a fom. ifijri jiar fmi tioiiaa ffrrr. ifijri |iar friii fiiy 
oc Iffifir mætrfc. t^ijri j:iri liciu Ijnrrf rr or Irijfir. r.j: ffrllr i fialoiii. ifijri jiri 
foifiu Ijnrria er fuiiliu er. nema iilifau fe a fare. L^ijri yin oraubraøD Ijuert. ifijri 
j:iri rauj: ^ueria er a fla-Diim nerfir. it'ijri ej fjaiiii a fer eiuii ftele. Ifijri ty Ijanu 
øenør or fwiui fiuui. fijri j:iri ffiirD Ijneru er ffera |)arj:. ej: lilo'fier. fjolj more jiri 
Ijolfi'ir. fjolj: uiorc e| maDr tjerfir meriiuuiiahr. i^ijri jiar fem i'it femr. oc mela ilil. 
ulau nak oc nam. oc lemO alla. Hu fral fauiia lH'cuiiu;ar fau)ii fa er faMDi o c fa 
)ieim iirjlii. mHiiatiar mat Ijnaro a maiiafie. Hu Ijirriør mai)r noilna aj mauue fua 

Jvfr. Cap. ISS. F. IV. 47-49. 

') Saaledes i Mbr. l'or uOuilDnu. ^> .Saaledes i Mbr. isteiletfor [)uaro. 

9 * 68 .EldiT 

Hl H itirn jTlIr. lurlr .ni. miriiiii. m .ni. iiiiru r|' fuiiifliirir nrrDr i lidjHr niiiiiiii'. nitni 
fml |H liHiiH rr |irrnr rr. tf |'n hiilr. lit I'iih iiKirii lifiii Irijflr i'ir [riii liiiiiu |'f[iir. llii 
|Vh1 flir nll inrlu ii liii(i|"lr. \i\\ linlpi iiiiirii n Imlr rii ii liriiifir. Hu nnilr iiitiftr 
ptiiinr mil firillii miinim. m mil riiii [lilin |ih. hc l|niiii|iim Ii)h. |iii fiiil I)hiui iiiulliiH 
fliiiiliHiiii Idimiiiir .i;ii. mini. 

Km rrttiir faz iiiiiitnii. 

1S6 lin H rniii intii^r rrlt ii |Vr njltiir ru )in)|nur. hnmir fiirl. ur tnuu. ff Ijhiiu 

l)rmiii|i' riiii it luilli. 

lim lll•ill^ Ilt nHithufi. 

187 Hu ^rilH uiriiit til iiliirl|u|'i. itl iiiiiiiiiiiiii hruniuiu. |iu Imln jirir i'ii iinuiiti rr 
hfillt IjHiiH. or ItiniH H^lr uni luniiinu. rr inriiu nuruH. |)h inriiii uirnu inrmii iiin frrc 
jjfiiTH |)Hr friii II liiuiii. q ]m\ liiiiiiii Inø. Orffnr niHiiH) iirrr nilui niri) IjHiiom. irilu 
uiHliiiitiiiltir. triiH UHfrfltir. irhti ulfirijrlmr. tf riiii rrn Ijiuir nii). |iHt frul pftuDa er 
))fir hrra. .fcrru rrt'i Huhuilui h nnil lirini. ifu Ijiirr initfir rr IjulfO nijrri hI rrltr 
fiiuini luir ril hriniti. Hu iuri]u |ieir frfiii {m fu'r jiur. f| |irir liiiiiiii loii. rllnr h 
))iiiii fl'iiiiH. Hu uiH'lir jiHl HriuHiir. tfiia Irufir luunr. al jirir (juim mioiirillf. 
Jjcir fuffiH uiii jiui iiri uKrr. ]ih ftal fjnrrr jirirra lara (lOf i ijuui) |rr. nr l'nrria jicff 
aHrr af |irir tiruil'u jiar [alllrøa. Hu rr fa faflaus rr fnrrr. ru fa a haup al [icrta 
fououyrrr riiiiaK nrriir. ifii fjiuua fiiirrr fijiii turt) lijrilar rihi rr miohriilD rr lYnf). 
in tf riiiriim jrrllr |iritii. |ia jrUr til .ju. luarra uilio [)ijrriuui. Hii {iriuir jinrfinuiir 
mamia i jra or uifl riøi fnrria. ]ia rro ailrr (Jlf)uoiiiriiii iiillir. i^u r.f jtfrrr inruu 
ijaiuia |ra. |ia rm |irir fnfir rr |ra yaiiiia. btsk baiiør fuuouiir. ni l)iuir fialliir 
riiium ii]i|i. 

lim IifiUb manna. 

188 rinrrnrtiiH )irff rr niabr rr flabDr nii) hrilli) manna ur rr ffirffofat iiniiir f)anti. 
|ia fral (jaun hrru annat tnrpfiia aj. vtM a. rifar iiiallilr aura .iij. fouoiiflc ff fjann 
rr tra.jrir til. 

lim iijunti. 

189 Till nrilir maiir ojuiiDar Drr)) iiiannr irhriim i jlnrl'r. Hu rj: fa jrllr rr ilrqi 
ucitir. )ia jrllr fjaiui jiar iiUarir. ur ufjrilaiir. ifii rj; uiiDaii rruur III ffuijD. )ia frulu 
allrr rjtrr rrnna. or rnyi .jiri ftanfia. Én rj: fa |rllr rr jurftuil nrilir. {la jrflr fjann 
Jiar uttaor. ur riyi jr f)au9 ullayl. Otiuta ma luaDr ff'ajitr a^ila ffiDi. ir(')a jirte 
finum j:iri jiaiiu rr rjitrr rruur. uni fiiiu rj fjarm tiill. ur fjrjta fjauum fua tao. 
fn cj ^auu yrrrr lurira at. ]ia er ^an feccr .r). inarca oiD fuuoiifi. j:iri }jui at Jia 
nritir fjaiiu jurftuDu ufluiiuui inamir. Én rj fjauii tirrlir fjuiifium Irfiiiu i |irirri ras. 

Jvfr. Cap. 187. F. IV. 14. 15. Gulathings-Lov. 69 

|iH (jfløHr f)utih fjftufi lil |iiiii)0. i)c jiffiHU lil fiHUH. Hu fj: fjami tonnr i \tOQ. |ih 
nm fjHiiii |)fiiHii (00 fiioDrt jriri fif. im a ^hiih Hf(f jiaf er iitHU n\ ot \M\t i^n t} 
HrniHiir fu'mr j.ijir til. ru fjHii \)HDt (ori DoDfl jriri fif. |ia h fjariii aflf paf rr f)ann 
l)mr fa(f oc irfil. Hu |"fH( ^anu faiiiia fic or ffoøf. jia j'fal fjaiiu (JO'fa f)iiium 
finnriioiu rrtlf. fua ffiu fjauii rr niaOr til. fii nu [fal ^anu fiiii fafa annaf flicf or 
Ijuiifiraiif. |ral fjauii fif uiffi fiui fjclyu at fa ftal fjaua fimi n\t allau er j:iri mmit 
tjartl. jtjrr en arniaHr faff. 

(£f Imrlmailt Iirepr hnno. 

Ilt) fi farliuaDr brqir fono. a'fia loua farlmanu. jia ftal fa fio'ta ftifum rfffe 190 
fmi fjauu a a! tafa fr uuhmu' jaT. fu fiaiii] fouoniir. ifu fj: fouor firriaff )iar a mfli 
maiir rftt a. urnia |)aT fialiiar. Uniaflf fiiiii ffal rrlf lafa. oc nuiau [liallha. aDr m 
fjauu ff .tjii. uftra øauiall. fia rr ^ann fjaljrfttfo niaiir. at fjuarotufijflia fil ^aun 
fr jji. Uffra. 

Tim atlaup. 

Hu flfrfr uiaDr lau|i at oDroiii niHuiif. Of fr fjauu fjallfirnu uiatir. jia ffal ^auu 191 
lio'fa fououfic fjaiiiif. L^u rj: fjauu ojrar ua|mf fiiiu at uiauuf, Of fjufruir f}mn 
jrram fjauiar. oc ffirffotar Ijiuii allau}ic jiauHu fius. |ja ffal fjauu btrfa ^o[j:om 
rcffe jicini fr fjauu Icijiir af. 

lim haft. 

IHaDr fajlar al mauuf. oc lt)|llr fjauu. {jaf fjcitcr far. fj. fjauu \)emY tåi uapu i 192 
fjfuiif. fu fllar Drfp. 

tim (hot. 

IHafir ffijlr at mauuf foluc. oc lij|tr fjauu. fia fjcitcr fiaf far. 193 

tim flir. 

lUaDr fju-ijrir fil auuaro. of fjittir a (!'a(it. jja fjcifcr jiat far. øtia Jio af fjiiof 194 
tOTtic |latt a. 

Htm j:uUreltc er I)it. 

IHaiir ftiuør a mamic ftaurc. &tin ftougu. (tH ojar ffajifc. tfDa f|iiotffa}i!c. }ia 19o 
fcal Ijauu fiffta fjauoni fjalj-Uiu rcitc. cu julfum cj; fjauu jcffr uiD. Uiuhr uiaDr 
trfirom fua at fjauu ftatar uiri. ]ia fcaf fjauu Dola Ijauoui jufluu! rcffc. ]io af ^auu 
falle u fuf. Hiaiir riubr o'i)roui i clft). jia fcaf fjauu fifffa fjaiioiu j.iiflum rette jiri. 
oc fiaufi tououfif. oc fua at juflutu rette fjuerium. IHailr riufir oilrom jiri fiorD. 
H'Da a| brrjøgiu. teiia i'it jiri niarreiuGfiacca a faj:. jia fcaf Oo'ta fjaiiom juffuTU rette, 
uenia fjauu rinbi fjaiiom a uthorDa. jia ma fjauu jiar oiija uni. lllabr teer i fam|i 

Jvfr. Cap. JOO. F. V. 31. (Hk. 22.) Cap. 191-195. F. IV. 18-21. 70 Ældre 

irDnnii l)iM|iliiiiri liniiir. |ih finl Imiiii liirtu Ihiikhii niHmn i'i'Hi".' llttihr inr i [|tir 
iifiruiii III' li|i|iir lil l'iii- l'ii li'iil imlii linlrmii iriir nri. i!"ii (\- linnn hirDr iirrir. m 
riiiiir rut Irr. |iii lirilrr |iiil IiiIIhii. |ih |VhI Iihiiii imlii Ihiiiihm tiilliiiii mir |in. lin 
(\ iiiriiii 1h|Ih iiii|iiiiiiii |iiiiiiii. iii ^it l|iimiiiriiiiiu i litir trDrmii. |ih liriirr |miI iiiiiiiirllH. 

|iiir II i'iiiu iiiiinr ii'ii II jiiii. 

Ulm >iiUri-lti-9 niti. 

196 0\\\ fiii |itiii rr niHidlio "in lirilii. |iiil rr rill r|' iiiiiiir fiiriir ui IHrliiitiiiiir 
trDriiiii. Hl liHiiii 1)11111" liurii limrl. |iiil rr iiiiiuii. ri' iimrir liirr)r liuiiii lunii |iiiiii|nrhriiii. 
jiHl rr fiil jiriniH. t\. Imiiii iitiiiiiiir liiiiiiuii nif) iiirri. irDn lidliir liiiiiii iirri). iriiH 
liiiriiiiiin. H-riit JHiiiUHr liiiiiinii iiin iirmiiir rillliiirrl. |mi {rul liiniii Iiu'Ih Ijitiiniii nillmii 
rrlir vin- |mr iiiii Iihii ur iiiiiH iiiii. iil iiilniiiiiii |iriiii iiiiiiiiir i iirim [iriiii uriiiiiii rr mi 
lirni rr IhII. r>- liuiiii fliijl'nlHr iiiifiir uhIIh. JDrH)! mriiii iiiriiii miiH fiiiiiH ur iijilr 
iHiH rj: iiilJH. liirHH)! riiii iiiia iirrni Iihihhii h Ijriifir ni iinriiiiii iiiHiiuf. )ihI rr oc 
j-'iiilrrltro mi) r|- iiiHDr jiriflHr fHiiiiiHiiii ,).iiHl|'Hii. itiIh fnllHi' IjHiiii Iroll. triiH loriitrDo. 
)iHt rr Uf jiillrrliro urD luiiu rj: iiiaDr uriirr Ijhiih [jurr. or tullHr (jhiih Ijoru. )iHr rr 
Ijuii urllDr fii|i. 

l'lm rrttnrfiir. 

197 Hu H itiHiir H iiiiiior fiimi. H-riii h |i)|"liir. flirHii rrll fem h fiulj-'uni fer. h! riiiuriium 
rrllr. rj: iiiHiir liiiyr iiirii Ijriiiir. ur fiiH h jiriiii foiujiu oKum rr I)h(iii n »r^lttk hI. 
ur H firirri tniiu rr Ijhuii Ijrurr i firiiii iiirt) frr. f| fjuii h riiiimi rniiiiiiiH ftr Ijrr u laiiDf. 

Ulm Ifflciril. or ri'ttarjrar. 

198 Uflllnirrii fmiH Iriifr iiirD jinrlr. jiii fral Ijuii uhiuih i finidiuio prD. nr Iriifrt fir 
jirDaii .iij. miiirniii. ur Ijnrrr iiiahr h h\ iHra h (rijfiiiiiiii fiiuii .ni. Hurn. IHmV h 
at tara a ffnliriar fntiu fiiiiii fliran rrll friii a aiiiliiiu fiiiiii lirjlu. rrniiiiii jihI rr aiu 
er. flirr rrltar friii f)Oii h liiirD til. l^j: Irijfiiiiiia Irtifr tiiri) liralr. jia frat Ijun iiaiuia 
i øarii ffaiiiirullfiio fiiio. ién lunilif fral tara a anibutt (111111 Ijiiiiu uilftii fjaluaii 
aiinaii ryri. rn Ijnlfn iiiiniia a Ijnrrri aniiarrr. ifj: Ijaiiii a fiiia |ia fral fii fjaiio fjiii 
firjla. ifii Irijfiiiiii a ffallnarar^ njri a fimii Ijiniii f)rjlu aiiiliutt. jOiiiir Ijaiio a 
njri a fiuiii fjiiiiii lif)ln. [janllfir a .iij. aura. Iriiiirmanr .ui. aura, a fiuiii liojto^ aiiihull. 
'EtiH-r rru Ijaiio Ijiiiar lirjtu aiiihallrr. 5fta. or hriiiia. ur lofir jirH'Iar. jiiuiiii ur 
(jrijli. Oliraii rrll a (jtirrr a jirHiuin |iiiinii frni a ainhaltar IryurDr. lll Hrniaiiiij 
Tcttf frat fjffta fj: mafir 0|uuDar iiiaii foiioiiiio |ih1 rr j:iri Dui Ijaiio niiuir. jirail a 
Oaiiiio f)rl()p a frr. rj: fjami jtjlijir Orotiir fiiiuin til ]mp. triia til tirfinfuliiar. rrtia 

Jvfr. Cap. 196. F. V. 22. 57. 61. 

') Her findes i Cod. et Arstiik- eller Paragraph-Tegn («][). *) Saaledes i Mbr.; maaskee en Feil- 

skriTning for: "(laltuaran". Jvfr. Cap. 251. ') Noget utydeligt i Mbr.; synes dog snarere at være 603(0 

end 6qto. GuIalliinffs-LoA^ 71 ■» fil o(iir[)i'io Of er \)mm finilro ))iiioHf. |)iii Hf }ifir njrft ^nfiiiim mHiiiir rrffr af fjofjo 
i |ifiiii jiriiii (■to-Dum. |irH-[( a fif iiua h |Vr finlj.uiii Ijiiiii inlfm liii nr i)roiiriio fiiis 
rrtfc dun ril Ulli. )jHr frni fjfiuu h fiHUiio Ijrløi i |irim ftoDuin. Dinllruu fjHiis fcul 
af)i)r{iiH|"f (iffi fjHUO ur iinx ff fjauu ym i fu)M niHiiu«. mrD fjaunm hI fjauo raDc. 

Tim .ri. mnrra mrtl. 

Uu Bnjfr maDr fouo fil fnfj:uio. nr DrrDr fjHuu fuunr nr |"Huur af |)iii. lia uni)r 199 
^anu utlaiir uiu. fdar iiiailrif .i;!. uiaifH. nr birtc fjmuc luriinKDniu i'fltf. Hu t,f fjou 
Unntr fjauom jiaf. )ia iVal fjnu fmua fjauuiu fauiDcrorfO. jia jcal Ijhuu fjaua jiri fer 
lijritar riti. rj jrrflr |ia jrllr ijHunm lil |ifff rr uu rr fait. 

Mhn n-llnrjiir ninniitt. 

Itu H Ifijfiiiiii a l'rr .ni. huih. al rimirDoui nlh\ fu fuiir fjauo more. af 200 
fiuurf)niii rrllr. Bnuuiir .lii. uiira. al riiinrtioin rrllr. ^aulliimHiir .iij. mrnr. al 
fiiioriiniii rrilf. Ctn\\r maDr or ftallarr .ni. mfnr. at fiunri)ijHi rrltr. Jarl nc Bifcij|i 
.i;ii. mrnr. al rinoriinm rrllr. rruiijniHini) fuu j'ral tara fjauKj rrlf. f>- fjauu ja-r fifji 
luui). Onrrnrlna ))r|"f rr niHiir rr nriiiiiianr. trfia loflruu. jia a Inuniiiir .j;n. mrrrr a. 
^nrrr mai)r rr Ijoøii jrn-r. jia |rnl Ijhmii lara huuhu rrtl fiim nr liiiniininr jijrr ru 
ariiiHiir tafr. liu l'rnln aflrr mruu lara rrli rj.lrr j:ri)r jiunm. iirnia jirir riuir mrnu 
er fil aniiaro rrri ffilhir. iifiilill'nriiiu |Val lara fjaulliimaiiU) rrll. at riunrilnm rrllr. 
Ui[ro|i9 fuur or iarlffuur. or flHllara l'uiir or ffiililG|'nriuo fuur. or iirrft l'iiii. or armauuj 
[uur frolo lara flirun rrll |'rni jirir riiiii fijii lil. ff |irir j.-a riiii flirl mp\. frm pDrr 
jifirra jrrr. Jolrnhiniiar riiui IjaiidDirrll mrDau |irir rro i fHU)ij:u'riim. til jirir Ijana 
fjrr nrril nrir .iij. or fjana fjuif fjrr. |ia [ral fjaiiu fjaua fliraii rrll [rm mruu itrra 
fjaiiom uilui til. flllrr ai)rrr ullrujfrr mruu rr iiiutiat toma lil IhiiiIj. |ia riiiu 
fjoaiiiia rrll. iirma jirim Iirrr uilui lil auuHro. 

tim ri-ttnr|.ttr. n jcffarkono mminj. 

Itu a mailr a jrftarfouo fiuni rj: maDr liriiir mrti Ijruur flirl frm fjauu a at Injfa 201 
fjana or fjrrofjoiiDom mcD. Ijuiøl mifiuii rrll frm rruiiiyi tjriiuar a. a Ijfiiiii'. 

Vm hi-iijl iT l)cr. 

Ku rj armaiir fruiirr lial iiiauur. al Ijauu fjanr alrt iillafiau nuinu. jiauu rr Imr 202 
uar iillaør øorr. i jirirri jiiuiifolu. rr Ijhuu liijr i. }ia fral fjauu fyuia mrb lijritar 
fiili. ru fa rii)r3:rllr Ijauom lil .i;!. marra. ri p\U: Uu rj armaiir l'ruiuT |iaf maiiue 
al Ijauu fjanr ^o-iiiiau ullariHU luauii. fiauu rr utlatir nar yorr a tt^ulaliiufli. aDa i 
liDi uli. |iH furDr Ijhuu |rr naTa unifa narri. ]ia fral fjauu fijuia mri) lijrilar riDi. oc 
fua f.j: fjauu rr utlarir øorr I auuarrr jiiiiøfofu. or jrlfr fil .ri. marra. tf jellr. Uu 

Jvfr. Cup. '200. F. IV. 53. 59. GO. Cap. 202. F. IV. 41. 72 ^Kldre 

Imiifr iiiiiiHiir )ihI immur. iil liiiiiii limir ulrl iilliiiiiiii iiiiinn i f?(i[ir. m (jHtm liirtir 
nri iiiD. |iii |ihI I)hiiii fi)nin mrf) li)iilHr rifti. |h ffllr Iil .iij. miirn). ff frllr. tlii 
fnnirr Hiiiitiiir |inl iiiiiiiiir iil f)Him liiiiir iii(liiiii unit iiifil iilidiiiiiii mmiiir h |iiiiiii 
H'iiti Hl liifiii|ii|ii. iriia Hl iiliniiiifi. rj: Iihiih liirfir iiri nit). |m [iiil Ikhiii fi)iiln mt\ 
li)iilHr fitii. IH' lliiiiiiiii jrllr |h. |Mt |ihI Iihiiii huin imiiiiiiir hmiiir. liii rr iimrir iiiiiimi 
i .florfV. h'Dh i lidlhii muiiiiii. ii-i)n |'iriiir. irDii lii|iriiii. |mi rr liii Ijiiiio ii|iiifiiil. |iii |'ful 
Ijtiiiii niiii iiiHiir iirPiti |iirr rii Iihiiii lirnrr litiiirl Inii liri fir. ifn rj: mim ,f(rOfr 
Ijaiiii. )iH rr |h Irrrr .i;l. iiuufH. ru fj: Ijhiiii rr iii|'liiiii iiiri) Iihikiki |)Hr friii |)hI rr fil 
(filt. )iH rr Iihiiii frrrr liHiuir »iil fiiiiniui. flilrr |)rir rr h fiH |ih rr tifim fiiii iiiii|H 
iiBrijr. Ijiiiiiiii rr riiii fia |ih rr |ifiin iini|H nnriir. [iriiii liiiiir rrli iiii) Iil hmiir jrllr h. 

^rcITu Ifiiflt kona ma prhn bniiiia ftiin. 

:i();5 fioiiH iiiH firiiH hiiiiiiH |"iiiii iirir .11. hI ii|"rffu. fiiiHii iiiiiiir fmir a ijriiiir fjHriniii. 

Én fj: fjHMii |"ilr jinr Iriiiir fliiiiii |rir. )ih ffHl fjoii ottiitiH Iil nittiiiiH fiiimi. ur It^'ia 
Iil ttt fjHiiii flir |)Hr flimu frir. |)h rr fjoii iifrrr. 

(£f jjrirll li)flr jiriolfmi mann. 

204 Éf ]n\f\l lijpr iiihiiii j:riHl|Hn. ])H jral iirollrmi ^ario faMlafc »iD ^inn er loftmn 
er. cllar øcri fiaiin ullarjaiu crti a Euiiuiuir a |iui. 

Ulm baft. 

205 tlu faflar iiiailr at iriHmie. oc triiir a aiiiiaii. jia Ijrilrr |)at øaffa ølrcrjir. )ia fral 
l)anti øiaflDa Jiriiii aura .ui. rr a trrrmr. 

Km »ctjlu iurflrr. 

206 % maiir ' l)H|i)r Imii) al uriiijlu tuuuiui9. oc rr aj: fjaiuim (rtiii. |ia fral fjauu 
tara |)0 al Ijuaru rrit flitau fnu Irutir uiaDr. oc fua fuur fjaiiD Iil Ijaiiii rr imuyr. 

tim kcnnjl. 

207 tit) frutirr maiir luaunr af ^auu uritrr jorflofiu utlofium uiariur ^ami fnarar 
Jiiii at rf rrim rjitrr frni jjii. iiii [chI ffoør lirra uittii um. rj Ijauu fuiur i ftoii. )ia 
l'cal f)HU tftiijia fic |)ri)au .r,l. marca. |io ut Fiiuii faiiiii fic .i;n. morrom. 

tim barfmiD. 

208 tiii firriaft mriiu tiirir. oc cro cigi tiitui oiil. oc trunrr fjoarr ofiroui. |ia fitrte 
fiuiim rrttf Ijntirr {irirra fououør. 

(£t- mollr IjrUlir manne. 

209 llu ^ftlfr uiaOr tiiaunr iiuDir æjr. oc jfrr Ijauu aj: |nii fiaiia. jia fcat fa fiialHia 
ft ^rUt ^aiiom fjolium fjiolltium aptr pruDiiiu ^hu9. itn tåi a fououflr a |iui. 

1) I Mbr. ved Feilskrivning: "maO". Arne Magnussons Afskrift har: "matlr", ») "Sf" efter Arne 

Magnussons Conjectur; ligesaa har C. A. M. 66. qv.; C. A. M. 306. f. og C. Thott. 2083. qv. have derimod 
"ir" ligesom Mbr. Gulathiiiffs-Lov. 73 •o Hu Itnmr tnallr mmwt. af f)ftnii ^frtfif ^aiinm iinhir (rjc. ]ia fral \)(inn [rjiiia niffi 
Itjritar rifii. Hu liflliir iiiatir luamic uuiiir vtit. ur jirr fjauu fl| jiui får. jia fraL 
ijauu fiffla fjauotu farhuluiu Ijoljroui. Hu ^fUhr iiiaDr inauuc uiifiir trjr. oc itfr fjami 
aj: |iui hu\h ]3a fcal Ijauu bcrta fjauom nitc f)olj:um. 

(Éj: miifir pinir miinn. 

Hu tmntr maDr mauuc af f)Huu |iiui Ijaiiu. |ia ffal fjaiiu fijuia mcD Itjrilar fiDi. 210 
ftllY til .jl. uiarca uii) foiiuuji. fj jrllr. fii (jiiiuiii til rdlar jullj. 

IKm fparta |lag. 

f| iimDr fallaff Inffcnu uara. oc rr Ijtiarff filårr. ne filuDogr. oc cro cigi nitui 211 
rjiD. ]ia Ijcucr fjaiiu ffaiut lorift a Ijriinr fer. |jar a cuøi maDr rctt a. fiaf fjcitcr fiiarta 
|Taø. ftn ej maDr fciuicr )iat mamic. jia [cal fjaiiu fDiiia mcO lijrilar ciDi. ifu tf 
fa ciDr jcHr. birtc fjauom rette fiiuim. ni fououøc .ri. luarca. 

Dim j:uUitit bar^aga. ' 

fl mafir lij|lr rnauu .iij. ^oøfi. a'ila jjriiu jlcrri. paf ^dfer fiarDafic jultr. |ja 212 
fcal fjauu fjaoa rctt jiri fjogø fjucrf fif jiriu ero. ru tououør .jl. niarca. 

IKm uptcctcr. 

Hl) tflr armaDr bu uiauuj. a-Da trcr uiijj i ffo'ilum o-Drum. m i )ifim jiriTiir pr 213 
til |)fff cro falder, jia er anuaDr feecr .r(. uiarca. oc [ua leuDr uiaDr at fomu fjoue. ej: 
^auu jerr i bn mauuj oc teer u|i)]. t\i Ijuerr jieirra juamia er^jieim ueiter lif) til 
{)f|T. }ia er feccr af .iij. morcom. 

(&} mannt- er hiriit at Ijann \)avc ninriicirpit kønonge telte. 

Hil feiiuer arinaDr jiaf maiiiie at Oaiiii fjaue firefiit uifir toiioniio rette, eu o-ilnim 214 
jiaf at l]anu fjaiie uoeue jeiiyif. Én jieir fiieDa uei uiD. |ia fcal armafir ffejua jieim 
til |iiiiii9 fiafiom tueiiii. jia fcolo |ieir a jiiii jiiiiiii jeffa jiri fic lijritar ciD. f)iiårr 
)ieirra. af jieir fjaiia eif|i fa'tf yonja |iri jiaf mal. ej |ieim jeflr fa eifir. jia |flTr til.jii. 
marca uitio fjuarom }ieirra. Hu ej auuarr uiiiiir ni aimarr eitjL |ja er fa ufercr er 
oinur. eu (jiiiti er faiiiir at fof er eiilriiiu jeHr. L^ii ej armailr ftejiiir o'ilrum eu 
crDrum eigi. |)a er fem Ijau øeri ecTi af. 

Tim l'arbfftr. 

fltler cigu farfiirtr iamuar |ieøu oc jir^ll. Hu ej matir fa-rer liræl mauuj. ]ia 215 
fcal fjaun fialltia ujiji jo'Djlo uiD Ijauu iiieDau Ijaiiu tiøør i farom. oc uerclauiiuiii 
oKum uiD brotteu ^auo. oc ItfEiiiiiuar laiijii. 

Jvfr. Cap. 213. F. IV. 50-52. 

10 74 ÆU\ve 

tfj: miifir riiflinr iiiiiiiii ut frr. 

216 iinrriii'iiiii rr iiiufir iirjff rini fiHlji' "I [\nu\i\t. ]m h frmiuiiir ftfi h. Uu rimiar 
iiiaDr ttiHiiii Ht [rr liiHiMniiiiiiii. iiDh i'irriiii' Iihihiiii u liiiliii. f,f l)iiiii iirilir liHimm )m 
minii'. |iu iT liitii irllliiiio. m hrnri limiii |iiii fliiflnlHl. or foH f): I)hii hrf(|i)r limiom 
jjui rr liHim luf ji)ir rrll ii |Vr. liu (\ iimiir inr iiii]i riiiiil)iifrii fUi iiiHiiiif ur lfii(]r 
firi loi) Of Dom. ur rr |ini hiiui rr liuiiii lur pri. )iii liriirr limiii iiiri) raiif. )iti fral 
fjrtim (iirlH liHiiiif tinuiiiiir. rii l)iiin l)Hiif iiriji |iiiii rr h. ur nilii jiaf i)Hltnr. 

<I:j: l)unt<iir liitci liiij:i' maitnii. 

217 llii liilH limiiiiir hiijT iiihiuih. iiirtlliif |'h rr l)imii ii l)iiUl Ijil .fiiflit |"iiiiii. rr ijuiiii 
liilr. ril Hfll iHiiiiiHii fiiiHii. i^ii q Ijhiiii [riirr n|i)nil frr jiriinr rr [|iiiiii liitr iiittlliif 
Hllj rrfi. i'^ii ff liHiKiiii iirriir jjhI jiri irfia l)iiiiiiitii • Ijhiio. al jiaii l'afla mal jiri 
tjaiiii. iiialliif Ijalj-t tji! iiffla |"inn. m alll iamiiaii pfiaii. 

IJer fhqrtc um i)af\xt\ bdtig. 

218 6a rr fiHiiør f)iun pj|1i fr fjojruD baiiflr fjriifr. |iar cro .j. mcrrr i jirim. jiat er 
tf}r tiiar ur )iiir liiiir. f| fa er oDaKiurnm rr iiiiiiim rr. nara oc |)Ufira jifDun 
maiiiiHiiuHfi. fiia frm aDrtr reffrr maiiiiH. /afirr a |iat af lara tf rifli liuir funr, 
fil fj: liaiVr liua. |ia a jafifr .iij. mcrrr. Én ty fjaiiii fr cifli iiifl jrrfrr. |ia a fjaiin 
.jii. aiira aj: iiipatiha. Ifii fj; uifiauDc Dcriir ullarir. )ia miffa )ifirrar (lofar. Én ]m 
fr tjiøantJf uerDr fiauDr. jia Irrr rruiiifii iiiD (rjf. 

* ptofior bnujjr. 

219 6a fr aiuiarr baiifir rr broDor Ijaiirir Fjfilir. Jiar ero .v. mtnr i |itim. |ia( fro 
fijr fri;tBti. 

Yi\)^ fr fjinii jiriDi brffDroiiflO Oaiiør. |iar fro .iiij. mrrcr i ])fmi. jial fr ^oljnim 
fijri milina fii .pii. lijr. 

(Énn um brohor bttug. 

220 liaiiø jiaiiii rr .j. iiifrrr rru i. fral lara funr fjiiio haiiDa. lirofior fiaiij) fral 
droDfr tara fj: fjanii fr til. fllar fniir Ijino iianiia. Én tf Ijuarøf fr lil. funr fjins 
DauDa. Uf jaDfr. jia a bruDfr but alla. Brrrriruiiiir fj: Ijaiui fr fjfUDr til. Én tf 
enfii fr fa til er ff fatba nu. ]ja a rruinøi fjiiis iiauDa alla f)Of ^ane. 

Jvfr. Cap. 217. F. XI. 26. Cap. 21S-2o2. F. VIte Part. 

') I Mbr. "fjiuutium"; rimelig feilskrevet ved at dele Ordet, af hvilket "f)iu" staaer nederst paa Siden 
og "unum" overst paa den folgende. Arne Magnusson har: "f)iunum". — Ordene "atla ^iunum Fiftns" mangle 
baade i C. A. M. 306. f. og 66. qv.; ligesom og i C. Thott. 2083. qv. «) I Mlir. sjncs oprindelig at 

have staaet: "Sv" med rIJd Beg>ndelses-Bogstav, men dette 5 er udvasket og ovenover skrevet et li, som 
det lader med en nyere (Arne Magnussons?) Haand. A. M. har i sin egenhændige Afskrift: "Itu"; Ugeledes 
C. A. M. 306. f. og 66. qv. samt C. Thott. 2083. qv. Giila!liings-Lov. 75 

6u^ cr mort riii at fufiiøiojum. |ih fcolu foiior .iiij. (flfH c| jitft fro til. fcal 221 
tara inobiT fjint) fiaiiDa. oc bolter, oc ftjftir. oc toiia fjiiio tmuU .ij. aura ^oer^ 
|]cirra p| jitrr rro allar til. ifii Ijueruitiia jirff cr funoriiar no fifli til. |ia ffal taca 
|iuir l]iii9 nauDa. Ku fj: allra inilfir tunuiHriua. |ia ftal uiøauDe tara ]m more. oc 
horta fyni ljiu9 bauba. €n cj: ciiiiiar iiiiljir foiiuiiiiar. ]m fcal jia .ij. aura taca 
|unr Ijiuo iiaiiDa. i£n ]ia ^alua more cj: lucøgia miffir. cu more cj; allra miffir. 
tlu cro baupr atter talDcr. 

IKm j:ri-iiJ)birlr. 

llM fcal uipnbc l)0"ta fijni Ijiuo bauiia. l)aj;ut)l)aufi. Én firobcr uiflauba fcal 222 
borta bro-Dr Ijius bauba lirobor 6auø cj; Ijauu cr til. cllar fcal uiøanbc bffta. Hu 
fcal tircbrotiør uipnba tiffla l)ro"Dront(c Ijiuo bauba liro'broiiyo Dauci^ cj: l)ann cr 
til, cHar fcal niøaubc Oo-ta. 5a cr fuur ^iuo bauba cr uib gioHbum teer. ^oart fem 
^ami er j:aber ffba broDer. ttba Ijultii ffijllbr fem Ijauii er. Hu ero bau^ar ffilbir. 

Ulm jiar |Wlori). 

Itu fcal je ffilia. at fijr. ]ia fcal Ijou ufera af l)olj.iim jiribia eijri. Ku cj: trjr 223 
ffal diallba. |ia fcal iiiallba eitii cllri fu eii alta uctra ueiiia Ijiuu uili tefit Ijaua. Ku 
fcal øiaUba tijr allar Ijeilar at Ijoriiom oc at Ijala. at auijum oc at fpcuom. oc at 
oHom jotum. Ku fcal øiallba foru oc ijju. oc lijr allar falj-birrar i øiollb oc i 
bauøa. øiallba øull. wba brcut filjr. i øiollb ej: til cr, øiallba Ijcfta. eu eiøi marar.* 
ørabaii Ijeft. oc eiøi øellbau. |iaiiu Ijacru cr eiøi er rabjljoeroiuør. ue ffaubljuilr. uc 
(faubmiør. ue oallbo'øbr. a'ba abrer faujilcftir a. cOiallba jaTfaubi. oc eiøi øeitr. 
(øiallba obalo iorb oc eiøi faupa iorb. (Oiallba Ifiji. iicma cubrbu'liuør fe. ueiiia foa 
jorut ffi)] fe al Imr Ijotiilnr fe aj roiiar er ,j.'ijrflar uaro a øoroar. oc eiøi )iat er 
(laj:uar ero aj: broluer. oc ecfi Jial ffi|i cr j-ilur eru a laøbar. iieiiia jja UH're a laøbar 
er a bacfa flucfum uar reift. ifuøaii øriji fcal jiauii øiallba er oerri fe cu eijrir. 
ucma mabr eiøi miuui bol. ))a fcal Ijauu fat taca. ueiua auti but lil eijrio. oc lafe 
trijøbar iøeøu. Oiallba iiojiu jiau er ljoj.b ero. oli Ijeil oc borb. uc ubroleii. ifiøi 
fcal |iau bioba er Ijauu oar uiøiuii mti). (Diallba eiøi fuerb i fatje. uema buit fe 
mcb øulli. ffba meb filjri. iinallba uabmal oc lerejt ull ujj. uc tltfbe oli uij or 
uffuren. uema tjiiiii uili letet Ijaua fforet tla'be uijlt. øiallba farlfla-be oc eiøi 
fueuflH'be. uij eu eiøi joru. (!5iallba oarar jellbi uijia. oc iiffieia. (Diallba blaiellbi 

') "Hu" Arn. M' Conjectur. I Mbr. er ikke alene den riide Initial tydelig et 6; men i den indre Marg 
staaer ogsaa tydelig et lidet 9, der har været sat der til Veiledning for den, der skulde male Initialerne. 
Ikke destoniindre er A. IVP Conjectur hiiist rimelig. C. A. M. 306. C. og 66. qv. læse ogsaa begge: Hl); 
i C. Thott. 2083. qv. nigl. Initialen. «) I Mbr. [njerr. =) I Mbr. ved en aabenbar Skrivfeil: "fjatiD". 

A. M. har i sin Afsksift rettet det til: "6aUD"; saaledes læse ogsaa C. A. M. 306. f. og 66. qv. samt C. 
Thott. 2083. qv. ") Saaledes i Mbr. 

10 ♦ 76 Ældre 

ur ffriiH 111)11. iif ufTorrl. i'JiiilltiH fiifiiiti )ih hIIh er lifiiiiH rru ultirr. |iiinii liiirru rr 
rini rr iiiijiri rii .ni. urtrti. iiriiiH liiiiii nili irlil litiiiu. hiiiIihIIhi' j'rul ri[)i [l'iiillliH ' i 
Tiiiiiiiij iiiullii. Uii rr };( fl'ill. )ihI rr i iiiullii fl'ul [liullfia. 

224 2 Hil fful falrr Irliii. llii rr |iiir i ii)iiiiiiiiriiii nir|ln itiDiir lirnilrr liiiio iittiiilH. 
Uf lirufiiir [iiiir. m iniinnr vmlrr. ur iiiiii(ir|iiiir. |irir riiiii iiinrr liiirrr Jirirra h1 iiiiiimhH. 
fj: l)Hiilliir iirriir nriiiiiii. lin rr |iiir i ii)iiiiiiiir u'Oru bnriiniiiiir l)iiio timiiin. ur 
lirtriinr fiullur |iiiir. ur iiniiiiir limiirr. ur |i)|liir fiiiir. ur [iiflliiiiir liriiTH. Irrr Ijurrr 
.iii. Hiirii Hf iiiiiuiiiiH rf liHiilliir iirrHr nriiiiiii. lIii rr }iiir i ii|iiiiiiiiriiu Jirifiin fijflriniiir 
hiiio iiHiiriH lir hnrnrniiiiti litirii. ur linriiriiiuir VHiiiir Iihiio. nr iiiiiiiDrliruiirr iiioilur 
IjHiio. ur [ijflur iiiiiiur fimr. |)rir riiui I)hIuh iiiurr nl iiiiiHiiiiH. rj: liHiillfir iirrDr iirjjinn. 
Ifii jin |iiii Hl Imrrr iiitiiir |iiil linlpi iiiiiiiin liæla j;iri f)Hiiiin iirrr rii lnrH ti iiitii: 
(Ti)liriiim-' mHiiiir. |iii |rnl Ijhiiii lurla .ij. aiirft l'ijiii Ijiiio iihiiDii. ur fim tjiirrr |irirrii 
i ]m iiiiiiHiiir. il'ii i )iiiiiii|iiiuinr |ih [rulii |irir nllrr fwlH fijiii Ijiiio D«iii)a .iij. 
Burrt Ijiirrr lirirrn. uMi i ii|iiuiiiiriio .njrflu. Iirirra fral [jiirrr firrtH tjal.jrr iimrr fijui 
[jino riHiiiiH. Hu rru it|iiimiiii inrmi uUrr laliirr. ru iiu fral jiut ffilia. (jorffu jiurrfufrr 
(folo jara. 

TUm jrcnibtrtr. 

225 Hu a fuiiiir firuDrr iiuiauiia at licrla fijui Ijiuo Oaiiila Ijuljrr inurr. ifii (iruftor 
fjiuo iiHUiia .iiiii. irrliiøuiu. L^u faiiiir hru^Dr Ijiuo Dauba .o. HTluyum. oc .iij. 
jifiiiiiiiiiiim. ^jm l'ral hruDur fijiii [jiuo tiaufia al furno. oc fua inofior jriir or lioKor 
fijiii. nilrr riiiu jirir ianunlrla bul rr i upnainf rro fainan. Hu a jaiiur firoDrr 
iiiiiHiiiiH Hl lurla inuDor liru'Dr ijino tiautia lurim lutum jiiiila jiruuiuiio or rijri. 5ua 
fral l)u"lH fijftur fijui Ijiiio hHiifiH at fouiu. uc liru'iirouiii. ur hrotiurhutlurfijni. oc 
fT)ftliiuii. fiia ffulo jirir allrr fiffla rr i uiiiiaiur rro luri) laiiur [iro"Dr. Hu fral jafiur 
bruiirr iiiriHuDH furta fijftruufii fjino iiauDa jiorom jiriiuiuiiiiiii. or liicim HM'luiiom. oc 
fiia fral tjiirrr jirirra i )ii)i iiiiuamr. jOuh fcoln ^irir (io'Ih fijflur Dotlur fijui. oc 
DrirDronyo bnruc oc nioDor bru"Dr muDor fjiiio DhuDh.-* 

€iin um jirrnSbirtt. 

226 Hu a firrriironfir iiifianiia al liula ftjui fjiiio fiauha .iij. aura. in hw\)r ^iiio 
DauDa .ii. tfrloøar. or .iij. iiriuiiiiiia urniia. in jaDur lirrrDr fjiuo DaiiDa lucim 
luliiiu jimla pruuiuøo. ur rijri. Gua fral firoDorfijui Ijiuo bauDa at fotnu. oc fua 
inoDor j:fi)r oc bullor fijiii. (lllfr riciu jirir iammicla fiol rr i ujiuamr rro faiiian. Hu 
a Dro-iiroiuir tiifjauDa al ()(fla bro-Druup fjiiio DauDa .iij. ]icuuiiifia oc .ij. ttrlopr. 

1) Saaledes i Mbr. Arne Magn. har i sin Årskrift rettet det til: "jiallDa"; ligesaa have C. A. M. 306. f. 
og 66. qv. samt C. Thott. 2083. qv. '') Overskrift mangler. ') Her begynder forste Blad af 

Brudst. Cc. ") OC brtrOroiifli jaOur fiane synes at burde tilfoies. Gulathings-Lov. 77 

Bm ffRl [iroOor fioflnr fijni f]'\m tiauDft af fomii. oc moHr &r(rt)r oc fijftur fijni. oc 
fijftliiii^i fjiiio iiHiifirt. 5m ffal fjorrr lifirrn tirrla er i ujiiiamf tro iiifD firirtiruufionom. 
Hu ffal hio'Drtiriør iiiiiauiia f)ula fijfliir fijiii ^ fjiiio hauDa lua liiti iiiiiiiha |icmiiiii)0 
ot tftUiiv 5na fcal [jiirrr |ifirra i jmi iiiiuami'. Bm ffo[o jinr ()ula bnrDroiiøo 
Darric. »c firLTDruiiøi jaDur [jaiio. oc moOur brcrDr mobor fjaiis. oc fijftur hotlor fijiii. 
Sua fcolu }icir allrr btrfa rr i upnainc cru mcD bro'tirunfliiiijm. 

(Énn nm j:rfnIib(Ttr. 

Ko fca[ ftjffriiniir uiiianlia Bæta fijiii fjiiio iiHuila .ij. aiiriim. 5oa fcal |"D|tur 227 
Dottor fuiir uiiiaiiha at foinu. oc DræDroiuisfiaiii. oc moi)or firoDcr monor fjane. fii 
jiorar frrtoiiar hwDr Ijitio tiaiiOa. fjocrr jicirra jiuflurra. Ifii |Hi)iir hruDr fjiiio 
iiauiia .iij. iifiiiiiiiøiiiti miiiiia rii eijri. ølict brofior fyiii fjitie baiiDa oc inofior jcilr 
oc iiodor ftjiii. 5licft dot a [ijftrijiiiir iiioaiitia oc |'ij|"tiir hotlor fimr. oc firo'r)ruii{|9 
6am. oc moiiorfiroiicr moDor [jiiio DaiiDa.^ jicina [chI fjucrr Ocrta afiaii |initiiiiøum 
moDor Oro'Or (jiiio DauDa. øua fcal (lO'la fijftiir fijiii fjiiio tiHuDa. oc fua fjDcrr firirra 
fircrDroiiyi f)iiio hHiiiia. 5lica Dot a firofior tiotlor fimr fjiiio baiifia aj: ^ticrium 
jicirra. Sijftnmiir uipuha fcal bola fijftriiiifii Ijiiio Daiiiia .jii. jinininfium. Sua 
fcal fiffta fijftur Dottur fijiii at fotiiu. oc Dro'DroiuiofiHriic oc mofior firo'Dr iiioDor \)\m 
hRuhti.^ Glict fcal fijftiir Dottor fimr lio'ta fcin fijftruiiør. 5ua fcal firo'iironøo fiarn.* 
uc inoDor broiifr moDor uiøaiiDa .jii. |iciiniiiiia fcal Ijucrr jicirra Du1a or (rj.fta 
uiitmmc. Hu Ijcoi u ujiuama mcuu alla lalDa. 6ua fcal Ijucrr o'Oroni ficttt fem nu 
fjfoi t( talt. ifii IjDiTuitiia })ar fem tnanuf jirrift j:rruDfniir jra uiinaiiia moniium 
ut. |ia jcllr l)Ot liriOiuiiøi fem tala rcuiir til. 

Km upnitma mcnn. 

p\r allcr er more taca i U)niaiiiciio iijrfta al uiøauiia. Jicir fcolo taca lirifiiunøl 228 
tninua at Oru'iir iiiiiaiiDa. (lat ucriir hmIuø fclta njrio. lin |icir allrr i tiiiDu)iuamc 
er taca .ni. aura al uiiiaiiDa. |ia fcolo ficir taca ijriDluiiiii miuua at (jro'Dr tjiøaiiiiH. 
m ]iat rr Ijolj mure. ifii jifir menu allcr cr^ i u))iiaiiifno æj-fta. tr ^aloa more Ittca 
al uiøHUiiH.^ |ieir fcolo taca jiriDiuuøi miiina al lira'Dr uiøaiiita. |iat ucrDr trrfoø 
mimiH en .iij. aurar. 

^fv (hi)rir um falicr. 

H»i fcrtl nifiHiihe Ijaoa niei) fer i ful'um jaiiiir Oruiior. oe lirofior fim. oc tjallDa 229 
u)i)i fotum j:iri jia. jio al jieir wrl allDriøi menu i ^cimi. m fialucr ]jeir j:iri fie. ej: 
peir cru tit. 

') FeilskriCt for [i|(^runyi,»>;e oveiilor. Brudst. Cc. har (ijftnuigi. ^_) "l)ins Oauila" staaer aabenbar ved en 
Uagtsomhed istf. tiigdtiba; dog synes ogsaa Ordene at luta eller at giallOa at burde tilfiiies. f)in9 CauOa nigl. i Cc. 
') ot brorOrongi j:abur hane synes at burde tilfoies. "j oc brcrOronflr jabur fjane synes at burde tilfiiies. 

') Saaledes i Mbr. "tr" synes at være tilfijiet af Uagtsomhed. 'j Her ender f urste Blad af Cc. 78 Ældre 

^nn Ulli fiihi-r. 

230 Proiior fiiur fml jtilpirt .fHiliir hnrhr til liifiir. tiirii liHUrr riiia. nc fim fiorln 
mfDaii jrttiiir brofifr Imir. ni fiiiaii |iriiiiiiiiiii iiiiiiiia rr fatwir liniiicr jdlr i jra. 

(Efllll Ulli l'illllT. 

231 llii fro foiior]iirr allar rr |iimi niiii lil falar. iif fuflr lianiliaTar. )ia fral |)fim 
oniitn Iflia l'iir iaiiiiia. lil jiirr no inluiiar. lin liiifiiiiliia )ifff tv jiciira' miffir 
uiD.2 fimmr trDa j:lfiri. jjh ljiifrj.r fo"c aj.lr lil fijflur fiiiiar. 

iCnn um riikrr. 

232 Hu a j:ai)ur hnitirr [jiuo DaiiDa af jai)iir linrOr iiiiiaiiiia .iij. ]inuiiiiiia or .». 
ffrlnøar. lin a firoiiiir fimr liiiio haiiDa aj: hiniiiir fijiii niøaiitia .iij. jjniiiiiiiia nc .ii. 
ffrloiiar. Hu a (inltnr fimr Ijitio tiaiiila aj fiollnr fijiii iiiiiaiiiia .iij. jifimiiiiia (if .u. 
errloiiar. ui fna niuilur j-aDcr Ijiiio hauDa aj: moDur j-fDr uiiianba oc .iij. jimninoa 
oc j:im HTtuiiar. 

l'(ni upnnmn mcnit. 

233 tlu fral bo-la or iniimpiiaiiif or ()u"la i iijmam fji( jtjfla j:im jinininøa oc ft)ri. 
llu fiolii allfr |ifir birta or ujjtiamc Ijiiio o-jfia. oc bo'ta i iiuDiipiiam .juiii. jifnninøa 
hufrr hdrra. 

Cnn um l)it ffliiia. 

234 Hu ffal droi^or iiollor fimr iiiflaiiDa Iwla IjroOor Jiollor ftjiii fjino bauDa .uii. 
pmniiiiia Of ffrlog.^ or fua l^iirrr jicirra i ]mi iiiiiiaiiif. llu fcal ftjflnmør Dioanbu 
f)(ria fijflruufli fjiiio i)aiii)a .jii. jimiiiiiya or fua fjufrr jidrra i jiui uimatuf. jra ^imi 
ojfta ii|iname jfllr liriDiimøiim fiDan. |iff|ar rr manne rr j-'irnarr. ftarlfuijlar maDr 
Oiifrr a at taca |iriiiiunøi mcira ni tijfiifiji|i(ar inaDr at iamftijllbum manne. 

lUm upitdma mrnn. 

235 Oa maDr fr nrflr rr at j-'miiiffinc i farlfuijt jra ^iiiu o'jfla iqinamr. fral tara 
.uiii. H'rtutia fut. ]iat fro tocir Inlir fiaimho alnar. oc .jj. alnar uartinalo. i£n tofiis 
ft)ij:tar maDr fral taca )irii)iiinf| liorDa iifiiniiifio oc .ti. ffrluøar at fomu fffc. |iat 
DcrDr fjoaft tiicir liitir atiantio alnar. )51ict fcal annarr farlfoijtar mailr taca. jra 
(Tffla njinatiif. Ifn i funifoij:! al jifirri for fcal taca lua luli jrimta iirnniiigo oc ti)n. 
pat urrDr iiarla Ijolj: tolj.la olii. Slid fcal ^inn )inDi farlfoijlar maDr jra crjrfla 
u;inamf taca. itn i toeufoij:t at |idrri fo'c fcal taca .iij. ]ifiiniiiDa oc .jj. wrtotiar. 
Jiat wcriir tudr liilir atto alnar. 5lift fcal (linn jiorOe tarlfoij-lar ma&r fXd o-jfta 
uimaiiif taca. fii i tufiifoiit at |ifirri fcc fcal taca toa luti niuiiDa jifmiiniio oc 

') I Mbr. feilagtigt "Jitirrar". ») Efter Ordet "«iO" findes i Mhr. et lidet Tegn: uiOr' hvilket dog 

ikke synes at ha\e nogen Betydning. ') Udentvivl Feilskrift istedetfor "iij )imn. ot ij srl.", see ovenf. 

Cap. 226., sammenholdt med Beregningen. Gulalhiiiffs-Lov. 79 ■& fcrfofl. ]ia( fro ^Mfl|t .u. alnar, Slicf ffa[ ^itm jimfi farlfuijfar matlr faca 3:ra (rj:|la 
upiiamc lf?i i fufn[nij.t af |idm In fcat tam f)olj:um jinmiiifli minna tn ffrfoø. 
|iat Dfriir jioifioiifir jriurho adiar. 5(ict f!a[ ^iiiii fftfc fadluijtar tiiaHr faca jra 
ajffa ii|iiiamf. ^ii i fufiifiiijf af )ifirri for fral fara .jiii. jifiiiiiiuia. }iat mrU fjua|l 
fwtrr aliiar. 5ltcf |"cat fjiiiii fiauiiiif farlfuijfar iiiabr faca jra trifta iqmamc. i^n i 
tonifijij:f af licirri fo"c fcal faca Jiiifiiiiiifi aimairar afnar. Iiaf fro tofir lufir uiiinija 
|irtmiiif|0. 5liff l'caL fjiiiii aftf t'arl|'uij:far iiiaDr |ra cijta iqiiiamc faca. Én i 
fonifiiij.1 af jifirri fot fcal faca fiia (»ti frfta ]ifiiiiiiifis. Iiat er jimfiiniii iniiiua fii |ull 
»In. Oiicf fcal fjinii iiiiiuiif farlfui.ftar inaDr jra Ijiiio o'jffa ii)iiiaiiif faca. itn i 
fofiifnijt at jifirri fuc. fcal faca jimluiifi j:iori)a )ifiiiiiiif|9. ølicf fcal [jiiin .j. farlfuij:: 
far maOr j:ra fjiiio o"j:fta ii)inaiiif faca. l^ii i fuciifuijt at |ifirri fire. fcal faca tua 
ptTiiiinøa oc tua lufi aj j:iiiitiiiifii jicmiiiiiio. 5lict fcal Ijimi .ji. farlfuij.lar niafir j:ra 
(rj:fta ii)iiiHiiif faca. itn i fnciifiiiif af jicirri fcc fcal faca jiriDiuiiø aiiiiarG ^ifiiiiiiiøo. 
5lict fcal (jiiiii .jii. tarlfuijtar )iiaf)r j-'va o-jfta iiiiiiamf faca. fn i fofiifuijf at |icirri 
fffc. fcal faca j)fiiniiif|. Sticf fcal ^iiiii .jiii. far(foi|farmai)r jra o'jrffa iijiiiamf faca, 
Én i fofiifuijf at |)firri fire fcal faca fua lufi ^ifiiiiiiiøo. ]ia fr jiiiifaiiDa iiiamic j:rfiii)5 
ffitif }ifirra. 

IKm facouca. 

llD fro ))fir nifim jirir fr fafaiifar fro. fr fimr })ij(iorfnn. oc brofifr liijDorfmi. 236 
oc broDfr fatiitiifffira. Uu fcal fiiiir ))ijf)orfiiii ^aiia .jii. aura a| uipiiha. fu more aj: 
firffiir uifiaiiiia. oc fua fjucrr ])firra facaufa Ijrijiciia. Én allt |iat er i jra }ifim fcmr. 
\Ki fcal faca Ijoljo iniimi fffc at iatnffijllfiuiii maiiuf. 

Iliafir a a uiohor lirffDr fiuum |)ijf)oriiom aura .iij. oc fua fjuarr ))rirra a O'Drom. 237 
Silet a uiaDr a nioDor Dru^tir fiuum faiuiuu'firom af fius oc ]ifirra fjuarr a o-Droni. 
Sfj aura a ja5ur bro'Dr fiuum |itjfjoruom. Slicf a maOr a luDurbru'Dr fammo'Droni. 
oc fjuarr |icirra a O'Drom. aj: uipiiiia. Én )irii)iuiif|i uiiuua aj: fiio^Dr uipuDa fii 
aj: fioljum. lirlDiuuøi uiiuua a| j:aiiur firu'i)r uiriauHa fu aj firo'iir. ;Oua fcal Ijucrr 
fiTc faca. facaufar fjcita jicir allcr fr t( falfia uu. flflcr fiyu fijffra^ fijiiir fiua but 
at faca Ijuføi uiargcr ffui fro. oc fua rriiiit at fumu. |)fir lUfuu fiøu liof fauian af 
faca fr }ifir fro fijfftinua fijuir larlo oc fono. flllcr ficiu uioilorfiro'Or fiua bnf af 
laea. 6ua fiøu jifir rcii)a at fouiu. flllfr fip jo-DurDraDr fiua bof af faca. fua 
at rcii)a af fomu. t} ]mx fro fauijfDra oc ffirfjoriicr. ^ufruifua ffui uiaiir liuir fjffr 
facauca. jm fcal julla but fja(j.rf. fjufruifiia fr jrfbr fr bo*ff. jia fr bo'ff fijni. 

') Ordet: "(tj(lra" er ved en Feilskrivning fordoblet i Mbr. Arn. Magn. har rettet Feilen i sin Afskrift. so Ældre 

lim miopiøi. 

2*38 tnir>iii(U \(h\ nu Irlia. ifj: ttmrir liniiiir i liiiii. \(H i fHtii|i. )ir (iiiiir nii^ inj;! 

[Iiirrii niffr. ifii ff iiinDr vfHir lit i fHfi. ufin i h. hirlr iiiiniiii .ni. |'iin firi hnu&j 
iiiHiiiij l'tir liiii'i!. Cmih n nitinr |V)r pri imniiii |)nr |Viii liHimm lifiør lorHfi iiin. h 
hDi'h fjuiiii. irHti iiiH imnii iinnir niiiii. |nil Imiiii uiiiihI liiriiiiiii i|i<iii|(i ti iihii irila 
rimiar. »tDh ^vii'i J-'i'Ihi) iiiiir. |iri jiui [itil iiinlinu tiiini .ni. U'ii tx iiiiiDr lirir l)iinii> 
jrH hul. f|' limi lifiirr ny liiuiiiii. |ihI lirilrr uniiii. |iiir |Vtil iiiiilliin iiirnr .iij. j:iri. 
1^11 fj; iiiHiir yrllir lil i miiii |iiii iiiii)ii ni mrlH iirriir Ijniiiri |"iii \]]\r m litniii lumr 
^au9 ^Ojiif ii|i|i. |iH fiHl liii'iii .iij, morcnni. Urllr [frtl hu"ln jiiiliiiii fruiiuiiit fj: iiittDr 
li)flr iij:iiiiriHr Ijium or ftia jiri mioiiiiu ull. 

lil III (liailti. 

239 |.'rir rrn liirir iiumHiiHr rr iiiaiir a hiillur tiiaiiiij. )ifirrH irrr Ijnarr a (rhniiii .jii. 
aura. h\ iuiihiiiih. i^ii f): niaiir a fijfliir iiiaiiiij. ])a Irrr Ijuiitr a iriirom .ui. aura 
aj: niiiHiiha. il'ii ff f)t)arr a aiiiiari) fijfliir. |ia \t(r fjnarr ]ifitra a (rilrom .?;ii. aura. 
aj iiiiiaiiiiH. Hu a ftiujijafifr. iK piu|ifuiir Ijiiarr jirirra a (rDrum .jii. aura aj 
tiipuna. Itu fro fiDhririir. jifirra frrr l)iiarr. a (rfirnni .jii, aura aj: uiøaniJa. Hu 
cro .f(i|llinTiir tnfir j-iyfihir u|iji fHiiian. or tjana hrutfit 6a8fr fprina cinn. jia feer 
[jDtirr a (rDrnru .rii. aura aj: uiiiauDa. Hu rr uioDor jaDfr mollnr mauuj. {irirra 
teer (juarr a o'iirnm .jii. aura. aj oipul)a .j. alna njris, tj fjauilDr ufriir uiøiuu. 

tim misDiiJt. 

240 Bat fr tnlGnifii ^it jtjrfla fj: Tuaiir rr uiøiuu iiføum najiuom. Of (offfuu fwau 
^000. }iBt cro liiHU uiiouiøi. itn |)at rr Ijit |irit)ia uiiouiøi fj: uiaiir fr luflfuu 
froforo. ffi)a froffjiioic. ur jiarj at ITfra til. ifu |)at er ()it 3:iorf)a fj: fur fro jlfiri 
m .uii. ifu }iat fr f)il jinita fj uiaDr fr iiauDr fjonøuiuu. oc ffuir fiøi filoD uf. 
Én |iHl fr fjit fflta fj (if fr rfiif. tfu ))at fr \)'d fiauuiia tf mai)r rr oføiuu )ia fr 
tjauii øfuør liarna fiuua. l?n |)flt fr fjit atta tf muiir rr jfKiir i fllf). ifu jjaf fr 
Ijil uiuuDa tf mahr fr fflliir jiri Dcrø. itn ]m\ fr fjil tluuha tf uiaDr fr jflliir i 
ualu. i?u fiat fr Ijit fllij.ta tf fiøi fr lifi Oorøft. Of jalla a rapiar of rtfiiijri. itn 
]iH\ fr Ijil tuljla tf uiøltjfinø fr fiøi |ult oc ufrfir ]io døj at murDf. Ifu )iat fr ^it 
.jiii. tf [tf!t fr (ujLifu a |iiuøi fjiuu jijrfta. foa fjatt at fjftjra ma iuir ])iuøriuø jiufrau. 
|ja fr rofat uiøi. ifu |iat fr ^it .i;iiii. tf ffftt fr fiøi f3oDfu iuuau .rii, uiauaDa. |ia 
er [fint (loDfu. in .iii. uifrcr liøøla uiD fjufrt mat pfirra fr nu fr talt. 

pax fem giøLlti auhajt. 

241 Én tf ^ojuD cr ^oøøoit aj:. or ffl( a øarriftaur ffha fjiarrf i uiuuu. Of rfi|t DiD 
øafua mut. ifDa lic fjufrjt a øruju. oc ftu?iøit fjojrOf mitli jota. |ia autafc øioIlD fjoljo. Gulathiiigs-Lov. 81 

tfnn um fliullli. 

Ifiiii liiiøift t)iO Hurar .,i;ii. rj: iimf)r fjofiiir hj: nmtiiip DuuDutii fjont). tfH lof. 242 
(ffia furuo Hl f)uj.i)f. fffiH l'ua at fjfilir jfUr i'il. (tH fua at faTpr rcDiar. trfia fua fj: 
f)Of|f|iiiriii er um raDja lloy. oc fua fj: fjaiiii fjufiiir fifiii or ^ojDc. oc jiri ajfjufig ott 
utaii jiiiijr ffM tttT. ifuf' fi'i ■f'"(ii' ()"''''ii. oc ta fjufiia iiiiiij aj rio allar. |)a er 
\](fly more jiri fjoarf. yiorer tiøir marca j:iri rjfim|V)tii. jiHt a fuiioiiør fjaljrt e| inaDr 
er Bifliiiii. I^ii .ui. aura ej; iuuaiiøarDj rr. oc aDrer .ui. rj: fjoj:ui) Derr or |laO. 

1I(m baugii. 

TIu [ca[ dauflj tiioKt) tf(ia. |iHr fcal .jii. a(ua cijrir .oi. mrrrr i fjojubOauii. l£n 243 
.fiorar i tiroDor haiir). øii l)ol| JiriDia more i Dru"Droiiii9 baiifl. llii [colo njlgia 
tuau trijøpa faiij) Oauøi fjiicrium. fjuerf fcal ryrir oe jimtuiiør eijrio trDOfluaffluii. 
itn tnjiiijua tau)i fca[ jara Oauiia maiiiia i mellom. 

i:(m bauga at trijggoa haup. 

llu reiDir uiflauiie bauo ["rjiii fjiiiD DauDa. Ifii tnjiiriuafau}) OrtrDr fjiiiD bauDa. 244 
i£n aniiat Oro-Droiifle [jiiio dauDa. Hu reiDir broDrr iiifiaiifia bauø fjrffDr fjiiis DauDa. 
itn fijiii fjiiio DaiiDa trijgpa fau|i. eii aiiiial Dro'Droiiiie fjiiis bauDa. llu reiDir 
bro-Druiiijr iiioaiiba Oauri Oro'Droiuie fjino bauDa. ifii injopafau)) fijiii ^iiis bauba. 
en aniiat (iro-Or [jiiis bauba. at ftfttartau|ie ej: jreiibr yauya aller feiiii ti[ ftfltar. oe 
[ua al l'ttlteo baup mauua. eii .iii. mcrcr al ffooar taujii. 

Ulm (jifloer. 

Hl) fcal iiifiaube jram øena oc mober Ijaus oc boller, oe tona f)au5. in ^oer 245 
eiu flioueii eyrir oe jimtuuflr eijriff. fouo fjiiio bauba oc iiiobor. oc boltor fjiuo bauba. 
|ja ero |iat riiauer .jii. Hu fcal fijflir uiciauba iicna fjalua fiio,; fijflur fjius bauba. 
oc Ijalna (jioj: fouo Ijiiio bHUba. oc bollor Ijius bauba. oc fjalua øioj: mobor Ijiuo 
bauba. Hu ero |iat lucer fliauer. Hu fcal fjuert )ieirra uiflHube oc mober fjauo. oc 
toua fjauo. oe bolter fjaus (jeua fjalua yioj: fijflur fjius bauba. fial ero lurfr yiaucr 
lullar. Hu ero .pi. øiauer affj. Hu meb liaucuim oc meb tnjriDua fau|ii. oe meb 
(fOiiartHUjji. oc uieb fueiigioj-um. jia ero jiiiiluiipr loeir. oc lueir aurar oc .jj. uu^rcr. 

1i(m fakcr. 

^3eir menu ero .ui. er fiuerr leer .jii. aura fore. itimi er jabur brober. oe 246 
aiuiarr brobor fuur. |)ribi brobor^ fammcbr. jiorbe funr |jijboreun. |imli bollor fuiir. 
fctte mobor jaber. 

(£nn um fakfr. 

5rir ero |)eir uieuu er fjuerr leer .ij. aura fo"!. lÉiuii er mobor brober. en 247 
auuarr fijflur fuur. |iribi brober jjijboreiiii. j5ijftfiiiua fijiiir laea .ui. aura. 

') Saaledes i Mbr. 

11 82 Ældre 

Cllll Ulli filhlT. 

248 /Hnurhrofifr jit)f)orniu Irrr iiifiir firi. tiulicr lnjhorm f)i?io fimirift iidr fuii mrft 
Hfllboriiuiii iiiHiiiif. Iitmn trrr ninrc. 

IKiit biuigii. 

249 Paiiii« tiiHiuiH fiiifiT ffHl fui'lH l)iiljii iiiiiiiiH m fHfft. oc 3:iiiifiin(|i iiidiH. f£n 

ii|)UrtmB mriiii tillrr Imrt tim luli ti|' iiiiiHiiiiu. ni luiniiiiiii ny lirrrDr iiiiimiiiH. 

Km iipiiiimn iiu'itu nc liiifr|'tthrr. 

260 in uiiiiHiiiH iiifiin .«i. Ijiiiir .fijiftu. iHfH .iiij. irrlouHr hj )i(ifrfut f)iiiiii .vt)r|lu 

a| i Bill ffi) II 11 11 III iiiiiHiiiiHiui. friii jifir rm Ijiiiiiiii nmiiiH. ifii iil hiiiiiiiit |iiirr|nf Irrr 
l)Wfrr pfirra fijri. aj iaiii|Ti|liniiiii iimhiiiiihiio [riii |ifir rni liiiiiiiii tiiuiiiii. rr i niu 
aura for tara. ifii al jirifiiii |nii'ijiir Ifrr Ijiirir |ifiiia .ii. trrldiiar ai iaiii|Ti)llniim 
iiiiiaiiiiaiio l'fiii ))fir fro fjiiiuiii iiaiiiiH. rr .»i. aura fuf tara. 

(Siui um l)il fnma. 

251 L^ri jifir mniu tr i niu aura fur rrti. |irir tara af jincrfof Fjiiiiii jijrflii fjncrr 
pfirra njri aj iamff'ulliiuni iiiiiauliauG. frm jirir rro fjiunin haufia rr .j;ii. aura )oc fata. 
Én at auuarif |)iifr|Vif inr jifirra Ijurrr njri fl'alloarau aj: iHin|Ti)ll(ium iiipuhane. 
fnu jifir fru fjiiiiiiii fiauiia. ifn al liriiiiu jiufrfuf Ifrr fjufir jifirra (jaluau njri ay 
iam|Ti)llhui» iiiiiaiiiiHiiD ffiu lifir fru Ijiiiuiii iiauDa. fr i .ui. aura fuc fru. 

Cnii um fiihiT. 

252 ^11 lifi^ '"cti'i '''■ i •"'• ftU'"'* fof fi'^ tftf^ w| P)^P^ liufrfoc fjufrr }jfirra .ij. 
ffrtotiar a| iaiiiffijlliiuni iiiiiaiiiiauo ffiu )ifir cro Rimini iiauila fr i .jii. aura fof fro. 
Én af aiiiiarrf |jnfr|u£ tftr Ijufrr jifirra Ijaluaii f!)ri aj: iaiuffijlliium uiøaiifiano ffm 
jifir ero ^iiium tiauDa fr i niu aura foc fro. Én at jirihiu jiufifoc ffrr fjtifrr jifirra 
ttrtod aj: ianiffijlliiuiu iiipiitiauo. ffiu jifir fro fjiuum iiaufia. 

^ct hejr upp ]iiova bolh. 

253 ))ati iT nu jini iiffl af uarr fral fiiyi aiiiiaii ftfia jifirra manna fr i laiitififlu 
fononrio naro oilia nifra. Én fj fjaiiii ftfir trrtoø trDa ttrfoø lUfira. jia fr f)min 
utlaiir ot tira'jjr. Én fj: fiaun Inriir iiri nit), jia fcal fjann fijiiia fflfar fiDi. Én fj: 
^aiin ftflr miiiua j:f. )ia fcal Ijanuiu ffajia yutu. oc fafta h [jaiin øriolf, ff5a (or»f. 
jia fjaof fiaun fua flurf. Én fj: fjaun fofDr ufi oiD ftjni nifi) Itjritar fiDI. fu fa fiDr 
jfUr fjauuiu fi[ oot"- ^'i fjanum fcat gotu ffajia jitDan ffiu fjann wfrDr faunr at. 
Én \n flafa frahjirra niu fiop Ifiiøb. julltiDa luauuj. Én jia fral jnjroa fjann mfD 
griotf Of lUfD forof. oc jfjlr fjaun nflaør ij fjauu j:fllr. Én fj f)arui tfiufc |ifDan. 
|ia fjauf fjaiiii fua gorf. Én fj uiaDr ftflr (iloDrf brat) jfr^fdtrf. jia fr fa uflaør. 

Jvfr. Cap. 2-53. F. XIV. 12. ~~~ 

J) Bogstavea }) i dette Ord er i Mbr, storre end de sædvanlige Capitel-Initialer. Gulathings-Lov. 83 

|io Bf ^atm |tf[e lambc nctrfiætnlo. øn rj: inaHr ftmbr |iij|ffu i \}mU inantip. |ia 
|cal [liiiiia jola a bac fjanom. fj uaflar rro niD. oc (ciDa daiiii i jia |iin{ifofu fm 
fjami ftiilD ftal. oc jorra fjann armaniif fuiioiifio. f| fjaiiii uill jiat. itn ci armaOr 
leer fiøi uiD. )ia rr ^ann frrcr .p. morfOiii. l^ii )iat ^t er armaDr frat giaHba. |ja 
fcolo b(rnf)r fifia af(t. Jm |fa( jora (mhuiii tiiamic. ru fj: ^ann uill cifii tiil) (ara jia er 
^aiiii ffffr .ju. inorfoiti. fii }iaf p ffal friiioiuir f)aaa ^aljrf. m f)0'iii)r fjalj.1. Itu 
fcolo biriibr diii ffff (liaUDa armaiiiic. iie (riiiiiitu manne fijrr m |icir ^ana finn n\\ 
foftan. tlu fral fjiiin )ja jiiiif) frnna. oc IciDa jiinøaf jiio| nifD |u(a fiunDinn rr 
Jjioj: fjfUiT tctit. oc |(rra j.rain uitni af fa a jc fr batf. oc ])ar lijfti Ijann |njj:t cjffr. 
De uitni annal af fjann fiatt fjann a ]iui jf. |ia fcoio |]inpicnn um Dtrma. % |ieir 
Dornia ^ami niiofinniiinn. |)a rr fa fcccr er fjann (lalf af .jo. morcom uii) tonong. 
(fn fj: |icir fiirina fjann ifttfuintiinn. ]ia fcaf armaDr ja bana af fjanom. f)ann er fecer 
at .jl. marca. ej ^ann uid eigi. |ia fcolo fwnfir fanjia Dana at fjanom or je ^ane 
fialfs. i£n e| ^ann øenp meD iioi i ()rotf. |ia fcolo Do-nDr jjiallba .jl. marca. ifn 
ej: |ieir lafa fjaun øanija ubæmban aj |iinøi. )ja ero |ieir feÆir .ju. morcom uiD tonong. 

Htf moflr venefc l)eimiUlinr tminnf. 

Hu (tenbr mabr je fitt i fjeiibe obrom manne. |)af er |jiO|fto(ef er. en ^ftim 254 
ueneff fjeimilfbar manne, oc falfar tanp fitt. |ia fcaf fjann a'ffa faj jiri fjann. oc fua 
jririje |iaf er ^ann fenner fer. oc øera einbaøa tit. jja fcaf ^ann jo'ra jram uitni af 
jjaf er fjans je. oc fjann ijaj: eijji ne gafft. oc eiøi folum felfbe. jia er fjanom n|inemt. 
}ia fcaf fjann gera fjuarf fem fjann uilf. af j.ara biott meb je fitt. a-ba reijna 
^eimilfbar faca fjane. Hu ej: fjann breftr fjanom. jia er fjann ]iioj:r at. Hu fenner 
maOr obrom ftufb. |)a fcat fjann gera fjoart fem fjanu uid. af ffej:na fjanom ^eim oc 
jieban fil |iingo. a^ba j:ara a fiing oc lijfa jiar jiijjf ej:fer. |)a eigu jiiiigmenn af gera 
^anom ^eimffej:nu (il nefta )]ingo ej: fjann er innan ,|ijlfio. )ia fcal gera fjanom laga 
|lej:nu. aj:lr fil |)ingo. ej: Ijann er utan j:ijlfi5. oc fua um Ijuert mal. oc cinbaga |jat 
jiing. Hu e| fjann femr eigi |ia Derr fjann a bate fot. iiema naubfijnia uitni bere 
t)anom. Hu femr fjann fiafjr a )iing. {la fcal fjaun |iar eib j:effa. en ej: fa eibr jellr 
fjanom. ^la jeltr ^ann til uflegbar. 

TUm ronnftth. 

Hu ej: mabr er ffofenn |e finu. oc fér fjann manna j:orueg i 3:ra liggia. |)a fcal 2o5 
fjann ganga ej:fer ^erabro monnom finum. oc lijfa finu forrefe. oc a-fta |ia libra til 
ejfer j:arar. oc fjujria til garbj manne. |ia fcolo |ieir fitia utan garbj. oc gera einn 
til fjuo oc fegia til ffrenbcG. afta til rannfafs. |)a hijbr fjann jiaf. oc gengr epter 
groiinum finum. |ia eigu t)iiiir iiin af ganga i ffijrtum einum oc lauogijrbir. Hu ej: 
Ijinn ftjniar rannfafo. pa fannar fjann fer ffulb a f)f"br. Hu ej: \im j:iima jola 

11 • 84 Ældre 

mrfitil ffi ti in II II I fa itiriuiiH, jiar fnii riyi iiih hora .yolf imrm. )ih tr himiifif |iii().r hI 
ff litiiiii n liiiniii. uii |iiiir htiiio niHliii" i'l riili rr bOHiiiif ()fimH. L^ii (\ |iririu 
rr tiiitiiiu' liriiiiH. |iii rr iiriniimnr t\ liuiiii rr liriiiiti. ii\ l)r(J mi||ir |iii rr l)U0)im)iH. 
Dullrr nilliiiiH rf fiyi rr liii!3|irri)iii. ifii r^• |ifirrii rr liimnir lil. jiii rr hrijli jiiofr 
Hl. Hu rr fHiiiiiHiir |iiii(r iil ty |ini rr i Itirllltriiiiiii |h j.olf. m loiia rj; i hiriiniffiom 
rr. Hu rr j:n[r liillr i [iriiii iiiiiiiiij. ]iii rr |h piufr h( rr firiii) tirrDr. tlii er joU 
llillr i iHjuiii ii'Dh i liifnm. jiti rr |h )iiu):r rr lijrli iirilrr mtrf). Ku rr fulr l)illr i 
loDu uiHuui uii. jinr [rin riiii hih uIuu lil iHfH |iHr [nu rr. iiriiirt liriulr lil. |ia er |b 
|ii(ijr Hl rr |ihiiii IhHh Ini). Olirl rr rr i nifilrfli rr. Hu luia (liuii ftrifnr. jiH rr 
})Hr liuojirrijiH lirima hr^lra inHUiiii. rr ijuii liiauhar uiiiluiirijli uiii |ihu. |jh rr l)(iii 
)iio>r al. |)ii ti! )iau |lrlr. ifii i;r limi Ijurrfr ijra. jia rr lirijli |)iii}:r al. finar |"rin 
hiira ri'li' fi' l'ii a |'u iiitiiirr)!. ur iialliia riDuiii uii|i. 

tim ftulli. 

256 IHaiir ffrunr jT filt i fjrniie oDroiu. or Irrr Fjauu uiD [j:f fiuu.^ oc ffilr Ijaun 
fua ,firi. al rr iirr|] fjurriii fuuoiifls rrllr uiiir. or Ijrurr f)auu uiO |ia( ualla. (la rr 
tiaini l'aunr at |'ot. ru fjiiiii or|'rrrr rr uiD Irrr j:c fiiiii. itn q Ijauu Irijuir jiiour. oc 
irrr uiti jrr. |)a rr Ijuiiii frcrr .jo. murcom tiiD foiiouy. Hu uialir |)at ariuaDr. a-fia 
Iruiirmaiir al |irir fjaiir fidl florua. 5a ^ rr ftolrim rr. oc fa rr |"lal. or Ijaiia tirrjiit 
uiDr tonou(|!j rrllr. |ih fral [jutirturiiflia jirirra ,fr|"ta jiri |iat lijrilar riD. Én rf |ifir 
ritiar jada. |ia rr liijarliirøøia ])rirrH frcrr at .ju. luorcoiii. ru aniiarr rj: ciTrom 
frllr. Hu ,^iuur uuiDr j:r |"ill |jio,).jtnlrl oc p)lpY rigi |)ioj:r. |ia fral fjaiiu f)aua nit) 
iiauiflar mruii fiiia rr Ijaiiii Irrr jr ("111. or lala fia lirra uitiii um. at |iar uar riøi 
)jioj:r iiiD rr [jaiiu toc je filt. 

Xlm hcnnjl. 

257 Hu fruurr uiartr mauur ftuii). ru oDroui tJiOrtoru. at fjauu \)m)t trfit Dit) je 
f)an9 Jiiojftoluo. fa lurDr uci uiD. fjauu fcal fijuia met) (rjritar riiii. ru fa 3:rllr til 
utlryDar. 

(Cnn um ftulD. 

258 IHaDr fcrfrr auuati um (Tulfi. or rr riøi Itjft jiij^t rjlrr. |ia fcal fa fijuia Itjritar 
ciDi er jiri foc uerDr. fa jcllr fjaiiom tit litlrdDar. 

(fnn um fluVb. 

259 itn fj: |tflr tona irtlborru. pH [rat fjaua aj lauiie jora i auuars touontjG urllDe. 
ifj [tclr timadf. I"« l^f«' '^o'^« »Jtr ocrc Ijauo. Én fj: ftelr |jrtfH ^rralmu. |ja fcal 

') [ Her har i Mbr. oprindelig staaet. "jmu"; men den gamle Afskriver har rettet dette ved at sætte: 
"fi" ovenover med Tegn til at indskydes mellem e og ti. *) I Mbr. har oprindelig staaet: "^la", hvilket 

er rettet til: "(a"; dog saaledes, at det oprindelige Bogstav ei er udraderet. A. M. læser: "fa"; ligeledes 
C. A. M, 306. f. og 66. qv. samt C. Thott. 2083. qv. Gulatliings-Lov. 85 

ftrqia f)0|uD aj: f)unoin. H'Da tirutlniii tjaiio fijiii mcO [cftar fiOi. tff (tclr ufffiuijtr 
|imll. H'iiH iiKriijfia inaiiiia [ijiiir. jia fcaP Oeria fjiiO a| ^aiioiii. H'Da Drotlfiiii fjane 
f)auf fjijDDaii fjaiiii j:iri jiml. fii ff fiøi er ]iaf øort. |)a fr |irtrll ii|iiiHiiir aniiaiiur 
toiioiifio. ))a ffal urmaDr fjaua fjijdiiaii fjaim jiri j:imt. ]ia fj l)aiiii omr fiiji fua. jia 
l'fal l)iiiii fjaua jjitfl fiiiii fr a. oc Imid tnn fjiiti aj: fjanoin øurjafla. Sua fcal 
amiiallar iillnijcar af foinu. itii tf Druflfiiii uill fijiiia j-iri jiaii. )ia fral ^aiiii fijtiia 
rtiff) lijiitar ciiii. Én fj: fa fiDr j:ellr. }ja |cai Ofiia fjuD aj |)fiiii uc (liallha aj;fr 
jlulD. altl jiat fr iif|iillt er. fii fjaljt |)af er |")iillt er. oc fua j:iri umaiia at foiiiu. in 
cj: |lflr Ifijfiiifiia maiiiij. a'Da aiiiDult fjer atm. |ia fcat ffera aj: fjeuiie aiiiiat eijra. 
^11 fj fjoii fteir aiiiiaf fiiiii. |)a feaf ffera a| fjeiiiie aiiiiaf eijra. in ej: fjoii (tetr l^it 
jiriiiiH fiiiii. fia ffat ffera aj: fjeiiiie nej. |ia fjeiter ^on ftuua oc nuua. oc ftcle k feai 
Ijou iiiff. 

Hm utlagun {liøj:. 

Uo uerDr matir aj |)ijj:ffii iitfaør. jia fcaf fa taca er ftoferiri uar {jioflD jiar fiiio. 260 
or p u\lm}n oc ynla. at ))riiii iiioHhmn. 

flEf jrrials oc |)rirll fUia bafier famun. 

llu ftela )ieir ftiitii eiiiii famaii jriafo tnaiir oc jiraif. jja er fa |)ioj.r er jriafo 261 
er. en {irafl fcal ecfi uerDa fiiiD iiiii. |iiji at einn ftefr fa er ineD annaro firwle ftelr. 

(£} Jjra-U- er ftulbr hcnlsr. 

liu feiuier iiiaDr \n\tk maniij fjerleniijfiim. at [jann fjane ftolet. |ia fcal fioanOe 262 
fiiuOa fianii tit raunar. neiiia fjanii uili eif) uinna j:iri Ijaiin. ifii fjiiui fcal fjaflDa 
f)ann fjalunii inanati tit rauiiar. oc felia fjami ajlr fimfjeilan. oc leiigfjeilan. oc })ina 
fjami fjuarfe nit) elffi. ne uiD iarii. ne oiD uatn. iSri ej: fjauii er fua |]iiiOr at ^ann 
feøer ftnlf) a IjeiiDr fer. fia feyir fjaiiii niei) ra'fijfo. nema (lami iiieri funiiom iarteønuai 
fege. ]ia er fjaiin faniir at. Hu feriir fjann a fjenfir jrioffoiii manne, jia fcat jirait i 
tocutn fifia. til ^ann ffeuer nnilan j:(rrft. æDa fjann ucr&r fannr at. Én ej: fjann 
j:o'refc nnDau. jia fcal jirM'l iirejia. 

<Éj: mafir ftclr Ijaukum, 

Hu teer niaDr fjanc linnhinn i reiDri. oc leijuir jia er tjann jiiojr at. ej: fjititi 26:5 
Itjfir er atte. itn ej inafir ftelr fla'triuøi aj iorDii nianj. jia er fa jiiojr at. fijni uieD 
ftjritar eiDi. jeflr tit utleijDar. oc fua ijit fania jiri fjauca. 

1(m morcftfina. 

Uu taujiir maDr iorD at arma?inc. jia er fjann jiiojr at. nema fjann taujii a 264 
jiinni. itn ej maDr felr ueiDjlu iorO fina. jia uerDr fjann jiiojr aj. en eiøi fa er 

I) I Mbr. ved en aabenbar Skrivl'eil: "[ctt" A. M. læser: "fcal"; ligesaa C. A. M. 306. f. og 66. qv. 
samt C. Thott. 2083. qv. 86 Ældre 

faii|iir. lin icrr iimrir lUHrifriiiti ' u]]]] f): flunhft. Of frfr n\t\r i (rDrnm fluD. m 
jirrrr h lul hiiui rr iimlr Ijiiikiiii ii. )ih fr liuiiii )iiiur iil. 

26-j iliiii|iiiir"-^ iiHlIhti (liialo hiiiintiiii. tiiiiiio rr linrrr tiiiirir iirrDr ,).iri [iiiiii imfiii hI 

llHiiH. 1*^11 ri: iiiHDr iiill nfial fitl liii(|(lH jui l'iiil liiiiiii j:hih Iil Ijiio Ijhuuiu iiiii Ijaiip. 
rr pnV fr iim loffl h! iiflriiullom. nc fniiu Iihiiiiiii jiri iurtlu |ih mfil mhMh In«, rr 
fjHtin iiid (iriiil (ihuh. iiuiiii fml ]ihI florl Iihiih .firi nnll f)iiiH lirliiu. liiiHnif |riii Ijhiiii 
l)illii' liHiiii nu-il nHllH UiH. iPiiii \mf Ijhmhmi Ijrim ni |'[i'|iiii. Ijhuii h liHiinni fo[t 
fuor Hl Dfila )jhu rr finnii nill. Iiniin nm fna fnara. jiii ffflir inrr jiri iiiriiii |)firri rr 
|ju alt fifi i. ff H }ia iurti al fiim ur al oilrlf. of nrr rr )ia liifiuni nc Donir. L^c lua 
|ini iiiini [hhih. Hl ff f)fni jia iiirf) ffKiia. L^f nia |)ni fjiiiu ])riilia fnara. |m j-w pH 
iiirD Hlliiiiyi. UfiiiH |iii hj (luuiiuni Drajjfr. 

(£\}t(t\i nnlifpur. 

266 én q ff pni fnara. at ti vtr jia luøuin uf bfinif. jia ffal flfjiia [janom f)fim. \)m m\ 

fftn ^anii ni[l midi iola ot jofto. mannf (jnfrium^ ft Dui fiiiu (iijr. biDia fjaiin fjfima 
Bffra i anbnrøf finii. rtllr fiagr al ftfj-uii al ii)inffaiif)f folo. fii cj: riøi [jillir fjaiin 
f)mm |ia ffal fjami i^rra Ijanuni ftfj.iiu. Of IfiDar Iriiiii) ffajia [jaiiuni Ijfim Iil fjfiniilia 
fine. itn |ia ffal fjanii jara Of ja ff'r nalla. ]ia lufuii rr oDalOonifr rru. ifri fuoDn 
Bitnis a fiijji maiir uiinim al ftjnia. ufnia ffri'iaff nili aiinim .iij. niO a-rfntirrfa 
foniiiuu'. Én |ia ffal fjanu jara nifO nalla ]ia tit f)uo Ijimim fr fjann fjfnfr fjfim 
(teint. Of funirt par al fifmiiii iiftii. uf fnriiia fjami iarDar Of oilale fino. in Ijann 
ftal ^aiinm |ini fnara rr fjami at j:urfoiin fnaraiif. al )iu fnfDr jifirrar iarDar rr |ju 
ått ftfi i. ft H ]\ti iiiri). uf ufr ff )ia liiiunn Of iiomr. ot jcfti n ]m iiijm jiri. ifn 
duer ma8r a Dom at j.ffla jriatora manna rj: fiøi fr lioaiiDf Ijfima. ifn fj: figi fto 
|iar jrifllffr mrnn fjfima. på ffal fjiiojirfijia (jhuo Dom jffta. inni a fjann Dom at 
jffta. tn fj; f)ann lit rfnnr. Of nill Ifita niD fjann fnita. )ift ffal fj:tfr fjanom rrnna. 
Of bioDa fjanom Domjfflu iiti i narDf. itn fj: fjann or øfntjr garDc aDr fianom ff 
fiomr jeftr. jia ffcfir f)ann fjinn fr fjann fuaDDan fjajDr al aiirnm .ni. Hu ffal f)ann 
fna f)tj{ii|ia at fjfimftfj.iin finni. at Domr f)imi j:ijrfti utrDf figi a fjflfjum Dffli. Ifn fj 
fna uerDr ]ia fr fotn Ijaiio unijt. fr fo-fia ffal. Hu fr )iar Domr jfftr Of j:imtar najn 
ft Dorne nifD firim. |)ann Dom ffal a fijtnum Doflum ^allDa. of fna tnoD oeila. Én 

Jvfr. Cap. 26 o. 266. F. XII. 6-8. 

') Saaledes i Mbr.; adentvivl en Skrivfeil for: "mar(|ltina", hvilket Ord A. M. har optaget i sin Afskrift, 
ligesom og Cod. A. M. 306. f.; hvorimod C. A. M. 66. qv. og C. Thott. 2083. qv. læse som Mbr. ») Bog- 

staven fl i dette Ord er i Mbr. sti>rre end de sædvanlige Capitel-Initiaier. 3) Her har i Mbr. forst 

været skrevet: "(inu"; men den gamle Afskriver liar igjen overstreget dette Ord og over Linjen skrevet: 
"l)t)frium" for at indskydes i Stedet. Gulathings-Lov. 87 

|ieir ffO[o fil )ifff fionio fjana t)a[nifunna mmn. Én mtnn m aHrr honififfcr jrialfer. 
in |)dr mf^u ciøi i Dom mcD fér nadiia fiiia. |iar fcolo jrra flfliiiiH bauuillDiomnm. 
ocnrjoiKhio ninin. oc naiiiaflar. i£f jifir cro fcttir i bum. |ia fral rciiøia ur mel) 
tjaffom. fil fjiim fral filia i oalfiifmiiia mrim. fii jiaiiii Dum ffa[ fdia jiri Durum 
ueriauiia. fcal ftrfiaiiDc finii Dom [flia. oc fjunua til farlDiira. m iifriaiiDc jra. oc 
fftia foa j:iam Diirum. at Dna mf(|f iiiii Da-Dc uatii. oc uiD» uc aca milli Dums. oc 
Dura. llu er )iar Domr fcttr. |ifir fcolo tclia til laiiøcDra fi?iiia .\u tr alt Ijaua. m 
fa t)'nm ffttc er Da-Dr attc at fiøii oc at oDrlf. |)a fcal ffffiaiiDc IciDa uitiii fin. jiau 
jtjrft er at jorfotiu IjajrDc fjaiiii. fj: fiau mctajf at luHii. jia fcal fjaiiii jram jotr 
|)au iifft. er fjaiiii fjaiium fjcim ftciuDi. % jiau Deraf! Ijaiium af jrullu. )ja fcal fjaiui 
jram jcra fiiuDu uitiii fin oDalDoriia mciiii tua. Hu er fooDu uiliii buret, oc fufii 
^aiis rett. )ia fcal fjaiiii j.ram j:o'ra oDal Diliii fin. aruua )iria. ]ia er tuitiiøir uaro. 
Jia er jaDer {leirra uarD DauDr. itn fia aDra er oitiii jieirra faiiiic. jjeir fculo .p. 
uetra famler u^ra er j:aDer |jeirra uarD DauDr. DDalfiuriier menu fcolo aller oDaU 
oitui Dera. |)eir er uDat eiøu iuuau jtjltiff er fu iorD linør i. er Ijann DriøDir. Uu. 
er ^auom oDal uitui Doret. oc Do'ma DæmeuDr Ijauom iorD. tn ueriauDe fuarar Ipni 
at }iu alt ]mr erfi i. \m af watlar jjiriir Ijaua |jar Doref ffrcc. t^^u ec a fiar fil 
aDra ualta j.lfiri. oc Detri af Dera. oc mauo |)eir bera fatt. jia fcal uerianDe uemua 
Mttui iiunii aruua j:iora. oc famiaDar uitui jieirra jrleiri. jia fcal Ijami uu'O jiui Dum 
riuua. at fjauu fjruer uitui i (lefiii ueiuD. oc Icyyia Domftfj;uu aDra al. pm uelr ffolo 
Doma i mellom utrra. ueuia fu j:imt bere a fjeljjaii Daci. ])H fcal Dum |0'ra a uirfaii Dag. 
oc felia i fama ftaD jriri Durum ueriaiiDa. Hu er Domr fettr. )ia fcal ueiiauDe jæra 
jram uitui fiii |jau olf. er fjaiiii a jrijrra Dome uemDe. flroua jiora uc faiiuaDar 
uitui jieirra |lfiri. Hu ero ueriauDa uitui al j:ul(u boreu. ej: fjaiio uilui er boret 
jleira arona eiuiim uc faiiuaDar uilui j-'leiri. jia cio jieir ffrucuallar er j-ijrri baro. 
uema fieir fe allcr iaiiimaiiicr. ]ia eru jieir ffrucuallar er fj.iri baro. )ia fcal fu'fiaiiDc 
oc ueriauDe leiiiiia Dumftemiiu af marfamulc jieirra a mellom, lelia roftum oc j:iorD; 
ouøum oc ffHjirt fil leiDar IriiøD. |iar fem fieir fcolo Dom fefia. |ial falla memi 
pilaDum. er jieir fcolo aiiiialt tueiiiiia ucDiH a-Da aj: lala aiiiiarrlufiioia aj: fiuu 
male. iln e| jieir iiilia fjaua .i;ii. jiriiiia Dum .ui. aj: fjuaroiuriiiiia IjeiiDe. jia fculo 
jieir reiDa aura .ij. f)Ufrr jieirra. jiat ero aiirar .i;ii. er jieir fcolo lecifiia iiiiDir iamiia 
fjouD. uc ftirffuta ueDiaii fiiiiii uuDir ualeiifiiiiiia menu er ulau flaiiDa uiD Diim. 
ifu jieir er Dum feflu ueriauDe u( ffftiaiiDe. jculo ffiota Dome ueDeaDom a j:iurDuuy9 
jiiufi. tn jia er jieir fuma a jial jiiiiø. jia fcolo jieir uitui fiu jram j-ffra. jieirra 
manna er jieir male fiuu uiiDir ffulu. jia er jieir ueDiaDo. jia fculo jiiiitimenn nm 
Dcrma fjuarr fanuare Ijcuir. jia er uel ej jieir uerDa a faller, jia eru aDrer [ueDiaDer oc^ 

') [ I Mbr. tilskrevet over Linien, men med samme Haand ug med Tegn til at indskydes. 88 Ældre 

fTi'iriiiiilliir. III «}• [iifii liiiiii. Uii (y |ii'ii iiriiiH riiii ii |'nllfr. )ih [inlii |iiiiiiiiiniii 
ffiulH iiiniif |ifirrft urfiiiiiiiiiii x \\)\\\o |)iiiii. |iii rr iirl tf |ifir iifrDa ullrr ii |iiil [iitlfr. 
ifii ty jifir nriiiH riiii u |ihI [iillrr. iiill Hiiiitiir flinlii hniiif fimmi. m miiinrr nill 
n(\\. |)H l'fHl |h |iii iiI Iiiiiiii iiirin' riiii jlnlr luiii. |iu |rul liiiiiii |iii flirftnlK luiiiHiir 
)iiii rr |iiiiiiiiii-iiii l)H)iH liHiiiim iirili iiiiiiii' iiilinHiirci iiiriiii. |Mt rr riiii rrn |iiii[|iit 
|jiuil|'iiliuir iiii'iiii. |ni li'iil Iiiiiiii |iii flinlii iiomr |'iiiiiiii it i'iillio jiiiiii. L^ii |ih rr liiimi 
friiir |iHr. |ih |iiiI Iihiiii ith lniumir |iiii lirniiu rr liniiii ii nnriidiiiio )iiiifii yt((. 
tinir ti lirr juiii niiiii rr rr iiiiiiir flirpiilHiiii. |inii |riil liuiiii fruiii pnn. jia frolo 
|)iiiiUiiriiii jiriiii iiriiii iiiriiiH. |ih rr iirl ty |irir iirriiu ullrr it riiiii iiiiiii ftillrr. i^'ii fv 
)irir luMiiH riiii h |Hilrr. |iii uill hiiiihit flinlu iiiiiiie finiiiii i Iniirrlln. rii Hiiimrr nill 
uiia Domr .ftiliioiiiHiiiin. |)n [ihI Ijiiiii hj: |iiiiiii iimiiiit rr flinlii iiiK. or Hfla [rr lihro. 
ifii ty liHiiii nir Hf |i)lfic> jiiiiiii j-inriiniiii jiiiiiiiiiHiiiiH. fiii iiih Ijhiiii finir nrra. L^ii 
rf l)Hiiii iiiiiiiiit liii ytii. |)H iirriir limiii ii! juiIh iinm fiillioiiiHiiiia. Hu Ijhiih ]ifir 
huiiir P'iilrl i Iniirrlln. jia nrriiH )iHr iiiirrr nrfiiiiiirr. nr hj fiiiii iimlr. |ih iHfH Ijiiiir 
iifD j.r fin uiihHti iHiiirr Ijriidc luft himh hj: liurriiiiii jiriira. it tiriiiHiir uhv. ifii jirir 
fcolo Dffla ftiinim .iij. Ijnrrr jirina uii) irrriiiirrlH fniioiuio. oc (lo'la fua H|ilr iiiiotitrmc 
filt. Hu rrn imllHr Ijhuo ffrirriiHllHr. jicir fcolij bu'la morfom .iij. fjijrrr |)firia uift 
HTfjitirffft tuuuiino rr jial uiini Iihiu. oc bcra atliiri ui)hIo niliii fiiiHU. Hu fjrner fa 
iorD foita at loiiuiii rr hriiiDi. jia ffal fjaiiu yt a iuiD brra at uiiDri joflo. jiuattliaø 
liatm rr .iij. iiifur liim jrnflo. Ijiiifinr Daj; uj: morfloii. fjanu fral jiat yc a |miiii firiii 
IfilOia rr tirr nr rny uiirlffr. ifu Ijaiui ffHl [ua uih'Ih. at |iu urr [jrr a ioriiii jinrohHi! 
i jiaff^a uilu. or lac iiii) iarfiar urrili fliiu frm lumii mrla loririjrio. i^c man (jrr 
fonia nirD iialriifuuiia itirmi. ru )iu fjaj: Ijalua jiri. jirir fcolo iurD nirla al iKrinum 
\itim er uiruii frulo nDal filt ajitr IrijfH. |)h1 yt fral fjalj-l uara i pulli or i filjri, ra 
fjafjrt i mane fjrrro'uo cirii rllra ni j:rrtoøn. nr rjiuira rn .p. uatrH. Dna fral iiiaDr 
niiHl filt a^itr Irijfa. Hu rr fu liriyii tolt). 

©iinur »am. 

267 l^ii IjHiiii a loft Hiiiiaii urri al fiiara. at jorfoøu. at tt fjrni Jia iorD frftiia. or 

nu rr riiii naniar niaiir at. al iirria ]ia iorf). ^lat er |io oDal inill. Ifu Ijaiiu fral 
jia fiiijria fjuriiu re Ijrui |ia ioiD frIIDa. i^u re fral tifTniia folu uianu tuimi iuuau 
laøH narra f)nar frm te uil. jiaim rr re fjrui iorD frllila. i^n cufli a uniiir Iniliau 
manu inri) al ffiola. Én ty ti ]m fuara af er fjaua IriiDoiu uianiic iorii frllha. pa 
fral rr fialjr iiiD nom flaiiøa. jioi at fiicii fral (jouiie iorD uiiDir IruDaii Jiiauii ffiota. 
Én tt f)rni nu faiit Ijurini re [jrni ior9 frllDH. rn Ijhuii nill ririi nrma a |iui tru. oc 
ftrmnir mrr fjrini oc ytn til fjiio inrr uirD oalfa oc tocDr mir iaiDar. Én tt ]JDi 
fuara frtn af jorfoftn fuaraiJa re. al re a crti I lirirri iorDu. rn re jrrfti ^anoai ]jo 
Dom al fjuaro. aj: |Ji)i at f)ucrr maDr fcal Dom jrfta motc fuoDu. Én ^anu Irggr Giilalhinffs-Lov. 89 '& Mil) mir i)oiii(tf|nu. m ]ifi fr rrlfr rr bomr. |ia frøl n jram icra nifni niiff |iat 
f)Dfffu tt at .pirlViiin [iiHiaDH. rii |Jtiii uiiimi' fjufffu fjaiiii fiiHhhf mif at n ftjai) tifi 
uin iiirnu. Ol ti l)t\)\ |)a iuiH iVilfia. )m ffal re liiiiia niD Ijami iiuiii. or IhIh U)I|i rifa 
Ocnnmiir iniiia or lijDa ritii a uitiii fjaiio. ifii cj: re lift hoiii fitia or IijHh a iiitiii 
fja?io. 0( bna)t [jaiiuiii )iaii Ht |ullii. |ia fiilt n tnic tiiD DuaiH |)ria. itn (j fiaiiii 
jffr iorD a jidiii Ooiiiujii julla. )ia fral ti miiia jiri fcda iamiiiiflH frm cc mmtw 
fjaUt fc iioiiia jiri iuiDii aiiiiaro maiiii}. Hu jnr f)atiii at fjitta |ihiiii rr rr fiH^Da 
fjaiiom faflt tit faiipa iiiiiio inrD ualla jiim. uf |'|ii)rr f)aiiii rj: Ijaiiii Ijrurr iuiD |ia 
fnjjita fi' uiiat rr mitt. uc fc fjcui t)rii|f) a tjuriia. Oaiiii a \m tujll at fuara pi er 
Ijaiiti uilL ifii fi Ijaiiii jini fijHiHi'. at ijaiiii fjcufr luyrt at ]m. fffi a ti i |jnrri 
iorOu. ^aiiii frat jia ffirftula iiiiDir iiHtla fiiia nc j.ara ajtr i jiaiiii j:i(iiDuiin f fi' 
iorft liflfir i. fr fjami tuiiifiir. )ih ffal fjaiiii jiiiiit ffiiiiH. uf a |iat jiiiin jara nifi) 
watta fiiia. |ia jijrfta rr [jaiiii at j-urfoyii fjaj:f)f fr Ijaii fiiai) ud uif) iurfiu. m 
Euatljt fjaua |ia iorH ffltiia. fii )ia aOra fr fjiiiu fnajt firii |ia iorD fjaua ffijjita. 
^aim ffat |ia jram j:o"ra aroua jiiia |iria. ot ol( famiaDar tjitiii flir [fin fjaiiii ffijKDi 
jTam jOTa a huiuf. l^ii jiar fiyii )ifir fcfi tiitiii i (\t[\n at juTa fr iifi fuafio uifi 
iorfia |ifirri. L^mi fjaiiii fcal |ia jiiiiiiiiifiiii nuino iiifiia at mrta uitiii f)aii9. fii fj 
|jau lUftajt at jriiKii. |ia fftilo jiiiiniiiriiii (jaiioin iorO Dcrrna. Of urita ftaiiom iia|iiiataf 
til jifff at fjaiiii fiifgc Ufria iurf) fliia [uøtiiii ur Duiiif. Uf Ijawa ufrr)laii)a Ifiiyr iiiaDr 
ftja iiiioufrr. 

i£n fj: fjaiui |ini juarar af |or|u(|ii. at |iii ja-r |)a iori) fiyi aj: tiif'r. iif)iia |iii aj 268 
mér haiiiium tiraiifr. Cjaiiii [ral fjaiioin |ia tjfini |"tfj.iia. Uf jara til f)U9 fjaiiuiu lafh 
fuuDu uatta. uc tufDia fjauii iarfiar |irirrar. ifii fjaiiii yrrrr fjaiiuin fii|i iium al iffta. 
fjanti f)inr tjami fjfiina iia-ra fjiiiiiar fiai; oj: inur[]uu. )ia |Val tjaiiii jiar fuaia tiifi) 
tmhu uatta fiiia ailra fii j.ijrr fjafDf fjaiiii. |ia fr nf[ fj fjami iiia t)aDa ja. in fj: 
^anii nm fif|i aiira^ 3:a. jia |Val (jaiin aiinaii inaiiu j:a j.runiuatt. ru aunan ()inn fr 
ffjrr fjajiif Ijann. uc fufiiia fjaiiii tm iarfiar. ifn fj f)anu niti fiøi fim tiuin fffta 
jiri. ^aiiii fral biDia fjaun fjfinia na^ra nifi)aii Ijami rer j-iri iitan niarrfino liarca 
tt&a ofuflr j-'iri utau (jarD. ^anii frat |ia rnii a)ilr jara tit fji'io fianuni. ur fnrDia 
fjaun fuu fjit jiriDia finu ur ja l'rr annaii natt uijian. t\\ annaii f)inii rr jtjrr ljaj:Df 

') Saaledes synes det at være skrevet i Mbr.; dog er (T ikke ret tydeligt. I Arn. M^ egeiih. Afskrift 
.staaer: "j:or(0()n"; og ligesaa i C. A. M. 306. f. og 66. qv. samt i C. Thott. 2083. qv. '^) Her har 

oprindelig i Mhr. staaet: "baOa"; meo dette Ord er overstriiget, og ovenover skrevet med samme Haand: 
"atlra". Arne Magnusson har i sin egenhændige Afskrift forandret denne hele Sætning saaledes: "\så n t)fl 
tf hann ma aDra ja. £n tf hanti ma £i(|i (latia få". C. A. M. 306. f og C. Thott. 2083. qv. som Mbr. 
efter Rettelsen; saidedes ogsaa C. A. M. 66. qv. oprindelig, men her har en anden Haand med lysere Blæk 
senere sat et a over "aCra" og 6 over "6aOa", hvorved den samme Læsemaade fremkommer som i Arne 
Magnussons egenhændige Afskrift. 

12 90 Æld ro 

llHiiii. j'iri |iiii Hl iiijlH liiH iiiiiiiii iiHllH i'iiirii Hl liniiiiiiii )ii'iiiir. t\ Iihiiii iHiiii rrit iil 
(TijiH. llii rr Iihiiii nill ritii hum |r[tH liiiiinm. )mi |>i1'i)l tuiiiii .riiiij. Hiiriim \n\\ 
H'i'i'iiiiiTrH IniiiiiiiiCi. u'ii Iihiiii |VhI Iihiihiii |iii til ))iiii|0 [Irpm fiii riiii iir l(ii|ln||n. 
L^ii IjHiiii [chI h |ihI |iiiiii nii'H. III' ni'i'H ri'Hiii iiiiiii fil! lir [|iii|ii jiHii rr Iihiiii hI [iifii 
finni Imiiif. rr Iihiiii Iihiiiuii pri imnii jHiiiir. ur l|iir|"|'ii Iihiiii Iihiiimii Ijriiii flniihi. til 
liiHfiriiH |ii'ii)i|iH rr Iihiiii Ir'l Iihiiiuii riiii iiiiiii [iiiiih. liii hrrH|'r Iihiiiiiii |ihii iiiliii al 
Viillii. nr fiifii liHiio rrll mririi. jui jrnl Iihiiii ithiii j.mi'I'" "fiiiiH jiiui. ur fiiiiiii fin nll 
l'lif [riii H nmiir fliilliii Ijhiiii Ijhiih. |ih iiih Ijiiiii niiii iiiliii i iiriiii prni. rii jiiiiii iiiriin 
{KriiiH Iihiiiuii inrn. i!'ii Iihiiii Iuhihi' liiiiii [hiiih. ftirDr Ijhiiii HllUri iiihiiu j:h. flt 
pimiiiiHlc [rnl [uh iorfi firfiH. rj; iiiHiir jrftir riøi Dom j:iii. 

?Jm liomj:ffto. 

269 l^ii i'f IjHiiii liH^iir fiiiiii frflHii. ur iiilliii fiiii jiHiiii fiinii IihKiIh. )ih fl'ijlliii f)iiiii 

Dom fftin nr jrlin fiu'iiifiiiir jiiiH j.iii liiiiiiiii uniHiiiiH. jiH fjfucr fjaiui bom frilHii 
^HliiHii. jiH ftfiiiiiir Iihiiii IjHiinm til tiiiiiio. rii Ijhiiii iiill fi^i i øfyii friin. ifii tf 
[jHiiii i iiriiii frir |iiiiih. ru l'iiiufl cii]i. |ih Ijfurr ^anii fioi bom pIlHii. ]\h rr Ijhiiii 
noiiij-liiDf Of aj: jofii fiiuii. ru Iihiiii frnl jio j:o"ra .jram uiliii fin oc iiniiii. rn Ijaiin 
tiia jjar miji i iifiiii .firra. ur liiirnii fiiiii iiihIp ffiola. nr urDiaii fiiofia. jia hrrma 
iiu'mriiiir Ijaiio Ijauum iurii. it\i tf Ijaim cii^i i Qt^n fftr. or iiill riiii hum Ijallha. 
{la [ral liaiiii j:ihiii una oilni oc pflii |iii htfiiirnhiim finiim oli flir frm Ijhiiii |)a 
mtjniii tf fuWr hoiiir wrt. liu fio oilni borcii or hinna titfinrnlir fjano [jhiioiu iorO. 
rn Ijaiin ffiifloiHi' iinfiir Ijfijrrntir |ia rr jirl ulan bum ftaiiba. itn fjann fral jia 
fiiiui fniiiH ur H |iHl Jiiiiii jhih or lala (jnjrmbr fina ma'lH Ijnrffu fjanii fjfucr iorb 
jotla. frijia |mii|inuiinum )'um Ijano rrtla. ur bo'ma [janom iorb. ifn Ijann frat jia 
til iarbar j-aia. jioalbay jiann rr .iij. oirur liiia jofto. oc Dcra ft a iorb. ur mifla 
foa Dib Ijiiin er Ijhiiii iurb liriiibir at. al Ijann ft a |)rirri iuibu jiorobaø i jiafca 
dIcu. oc f)auc jiar oalrnfuniiH mfiiii. tin tx mnn jiar loma mrb abra i ijrøn iorb at 
mcla loømctc. Én tx iurb er iiiiifii. |ia uil rr jirr ocrb rriba flirt fem iiifiin mcta. 
jia fra[ ^ann Iil iarbar jara jiorobaø i jiafra oifii mrb OHlriifiimiH mmn. |m er tiel 
tf (jHiiii jinr teiur. in tf tjaiiii eiyi leo'mr. |)h frolo UHlenliiiiiiir menu iurb meta 
en fibHii ffHl Ijann |ieiin iarbnr oerb fijiia. oc Ifiiyia i jiuiiij fer. oc Ijaua at låne til 
fa tjfimlir er Ijaoa fral. Uu fteiibr Ijann j:iri oc nerr obbe oc eøiiiu. pn fcal Ijann 
freuia libro liincimfim. al ju-ra jiriot aj iorbu. feccr er Ijoerr jieirra at .iij. auriim er 
eifii Bill til jara meb Ijanum. 5errr er at .iij. murrum Ijuerr er jiri ftenbr. en 
Ijojbingi at .ijl. morrom. tn tf |ieir jhHh er j:iri ftnnba. jia jalla jieir t'illapr. en 
Ijinir ^elcjir er til firtiH. Hu ^aua jieir |iriot aj: iorbu jffiban. ^eoer liimi iorb er a. 

Jvfr. Cap. 269. F. XII. 8. Gulathings-Lov. 91 

lim ofiiiU torBer. 

Hu fful jiHM' ianVr liiin. n orniuiii l'fulu ,j:i)(i|iH. Cm rr riii rr unr fjfucr huh 270 
Irill. 6u fr oiiiiur er iiolliim rr i mHiiiijyiulIi). Bn tr ijiii jiiiniti rr i [irHiii)n:j.O rr 
Iftiri. øii er fjiii jiorOa fr (jrifilHiitiHi) er. 5u rr fjiii .u. rr tirriliilHUii er. q fjaiin 
liifliir Hj: toiioiifif. 5f1tH fiHmj-iiflr Imiii fjurrr JViii i\tp: OjhiiiiDh fj: maDr ffi|itir 
oi)a(9 iorOiJ fiiini i aDra inri). jiH'r |fO(o onrloin jijlyia or allar ]mx tr i uDals 
|!i|iti tjaua fomi't. iiici) bru'Druru ur mrf) j.rnii)om |iriiii. allar aDrar aurum. 

<£} iotil ki'iiir unliir honong. 

Tlu f| iori) ffiiir iiiitiir {iniiiiio. )ia jVoIom m iiiitiaii armaiiiif fjarie jja iorD 271 
brigna. |ifim armaiiiif rr i )ii)i iijlfi a iiiir)ufii. rr |ii iori) liøør i. ifii tf rigi er 
fonuiii]0 armaiir i |)iii jijlfi. |ia froliim iirr (irififia iiiiiiaii jieiiii ariiiaiiiir er neftr er. 
oc ^ana hriøt jijrr rii lirioriia fdiioiuia iriir |'e lifiiii. L^ii ej; rifii er |)a firiyt. |)h 
ligfii iorO fem fumen er. i£ii |io al fmioiiøar [e |irir |"eiiii al laiifie. |)a er jiat )iu 
tim mt. llu tjifl foiiouør inrfi iiiifiaii off fjrifiiia. jia fraf ariiiafir fjaiio Jia briøDa 
l'oa fem uarr l)nerr iiiifiaii oDrom. daiiii fra! |ia ur Ijaua [iriyt iijrr en Jirioøia 
fononiia true fe liiiin. ellar (ii]f|i iorD fem foiiirti er. ifirii fral |ia DriøDa er fononør 
er imian jijlfiG. })ar fem fu iorD (iøør. 

i£f iarh liflgr .rr. »ctr. 

IIw [iøør iorD .jj. uelr. or er jiar enøi (ijfiiiø a. )ia (iøør ^oii fil j:nl[ra aura. 272 
i5n lijfiiiø er at eiiøu n\)\. uema OaDer ialle faiipi or fale. llu ej ^iuu n'ittir.^ jia 
niote fjauu uatta fiiiua a ))inøi. llu fral Ijaim meD arojum iorD |ia liriøDa. |ieir 
tro fjauom arouar retter er niD fauji lieirra tiaro. ej: |ieir (iiia. fjiiiøi feui |ieir ero 
fiurDutu. f u ej: [jeir rro eiøi li(. |ia fral fjatiii firiøDa meD arojuiu reltom. 

^»flfiijj ioril fcal brtjjilo. 

ifj: maDr er i umeøD. jia fral fjauu firiøDa iorD fina. er fjauu er foiueuu ur 273 
umeøD a j:ijrftum .yji. mauaDom. Én ej: fjauu uilf eiøi |ih firiøDa. )ih a fjauu aflDriøi 
u|i)ireift fieff mafo fiDaii. 

^vc^afi iorn fnil untiun honø brigfia. 

Ku femr iurD uuDir fono. fu er menu ftaiiDa til laufnar uuDau fjeuue. jia frolu 274 
|)eir uuDaii fjeiiue leijfa. rj: fna uhu rr jrruDfeiue |ieirra. at er i uejøillDi. a^Da i 
hauøøillDi. }ia frulo |ieir feøia fjeuue jiri iurDu uj: fjauft. j:iri iiutt fjiiia fjeføu meD 
iialla toa. or firj:ua ^eiiue til jiuroDaø i jiafra uirii. at tara uiD aurum flirum fem 
loømtil er til. or fjaiia pemt fjeiiiie fjit feiujla fiualDaø jiauu er .iij.^ fiua j:uftu. or 

') 1 Mbr. bruges overalt Streg over i istedetrorPrik. I dette Ord findes over det rorste i tvende skruae 
.Streger. Den ene af disse skal rimeligviis betegne Accent. '^) Saaledes i Mbr. Arn. Magn. indskyder i 

sin Afskrift: "«i(ur"; hvilket Ord ogsaa efter al Rimelighed ved en Uagtsomhed af Afskriveren er blevet 
udeladt. C. A. M. 306. f. og C. Thott. som Mbr.; ligesaa C. A. M. 66. qv. oprindelig, men her er senere 
med blegere Blæk tilfoiet over Linjen Ordet: "uitur". 

12 ' 92 Ældre 

|lriiiiiii liriiiir lil |ii"irriir iiiiritir. rr |irir iiiliii iiiiiinii hniiir Iriifii. liii [riiln |iiiu juni 
til iHiiiHi'. liii'iir |irii' i'i' li'ii|ii Imlii. ur l)iiii rr iiiii itiinnii |VhI liiiti. |iii finl litiiin 
IrilH hriH iiiliii. I)iir|]n lliiiiii lininr liniiir iiri imriii jirirri. nc liiirffii Ijiiiiii [Irniiic 
liriiiir lil. III liniiiHi' imnitir imiiiiir. jiu rr |iiil rr Imrrl nl pillii. )iii ffiilii iiiriiii inrta 
tiitiii liHiio. ur iiirlH liiuirl Ihuim ri lil liiiijiiitr liiiiiriiii irhit ri[|i. ty |iiil iiirjl ut 
j:iillii. )iH |riiln |)rir iiirlH iinil ' itiirit \\i\\\[\. iiirlii imii lu |'iii lurrir iiliiii[|Hi'i1j 0( 
iiuiHii iiHt'Dj. |iH rr jirlr Iihiui inrn tnriiiH. |ih [rul liitiiii iiiirii iiiniiii jiiiiliiiiiti minni 
ni irirfi rr mrlrii. iriiu iirrii rr. |iii [nil Iihiui iririti IihIjI i [iiilli uf filfii. ru IjhIjI i 
iiiHiir ur liii.n". jirt ufili Ijmin '"ufi niirlf [iiiu. ni Ijoii Hiiniiii. 

\lm bttuijrijiji. 

275 li" iirrrir fniiH hauiiniiir. urrhr fjoii liH'iir nriiii hiIhIo nr HiJfH. ur a riirii manr 
iiiiiiHii liniiir Hl lri)|H. liii rni |urr fimur rr ui)hIo loiiur nu. ur iifiiiuiii frolo 
j:tjl(|iH. Diillrr. ur |ij|lir. ur juiiiir [ijflir. nr liniriiir huilfr. or fuiiHriiiilln'. )iH"r rro (jhuøj 
njfiiar Uiht. iiollrr. nr fijftrr. |iH'r frnln Iihuhiiiii liirlH. ur |'iih larti fnii fHrliiiniii. or 
ftiH fiiiii |iH^r liui) H iiiriiiiiii IhiiiI |'riii fHiinr. lIii rru )mr HniHr jHiiiir fiiio. llii 
rir niiiiiir fiuiinr riiia. rii niiiiiir fim riiiii. |ih l'rul [iiiir ln)|'H uiiiihii ^rniiilniioiii [inum 
ffHi lofi n'U til. ifii rj: rmi fl'iiiliit iiiii, ur rir Ijuii jiiii. rii jirir fiirlr. |ih frulu jirir 
Injfa iiiibHii jiriiii ("linim aiiriiiii friii fjHiiii Irijfti iiiifiaii iiiiriir jirirra. ur fral )ih liiiQia 
iuri) tijrr jiar fnii fuiiirii rr. jia rr iuri) luinni }inj[oar uiiDir fiiub. oc uiiDir ftitfUDu. 

^orffu mnilr fral ofials torfi fina feixa. 

276 Hu t'ill tiiafir fclia oiials iurfi. ]jh Iral fjaiiii a jiiiifi jara mti f)aii|ll. oc fiioOfl 
oDalGiiaiitum |iiiiiiii hI [hiijih. pa ffulo |)fir tuma lil |)uroiiafi i ^lafra uifu. uc rdha 
^aiium aura |lira fnu afirrr mrnii uilia frijfil fjaua ufftjilbir. ]ia fral fuiir fjaiio faupi 
tirftr. llu iiill maiir uffijfltir fau|ia. or tijrlrijdiiir^ fa rr iifftr rr faiijii. at fjiiiii tiifi 
fua iiijrt fnjiit fjana. ]ia frulu jirir fiaiirr fiirria fau)ii oc falc. at fua uil a frlll ^atia 
nc fua oit re tnjjit fjana. llu ty fjiiin mil fifli foa fau|ia. ]ia fcal f)Hiiu frlia til 
drimilo fjiirim fnu Ijaiiii iiifl. Hu nill fjaiui til iirfrar ftrj.-iui iori) frlia .ju. uclr |ia 
fcal |jat fau}) Ijalina, iiriiia inri) riiiiiiu lul iiia riuua. ty iuri) uar (ioi)fu. ]ia ina mcO 
|)eim fiiium riuua ty iifrllri rr. frrrr er fa rr friliii. jia fral Ijaiiu liiuila fjaiinm at 
aiica aura uii) l)aiiii. oc [jaua iorD lil {Uynn fnu Ijaun fnjjili. Hu ty \}\nn uill ciøi 
auca ^anom aura. )ia fcal Ijaiiii biofia uDaloiuouuuni at laiijia. ru rj: |)rir uilia ciiji 
taupa. |ia fcal Ijaiiu frlia priiu er dijrft taupir. Hu liciiir iurll til \ltym. |ia fcal 
f)ami fcijia fjauutu jiri oj: Ijauft. oc øcra \]\tt\t fniu. oc ftnuua f)auom til iarDar 

Jvfr. Cap. 275. V. VI. 4. Cap. 276. F. XII. 4. 

'j Saaledes Mbr.; Arn. Magn. ind.^kjder: "lil"; ligesaa C. A. M. 306. f.; derimod C. A. M. 66. qv. 
og C. Thott. 2083. qv. som Mbr. ^j .Saaledes i Mbr. Gulalhings-Lov. 93 

^lorotiflii i iiftfffl uifu. rj: fjfliiii nilTfRfft tiifi auriim ftinim fem tioffftr tiifu af ^aiin rtiWi 
f)Bii(iin. |ia tT ml ij jirir iifiiiH a ]iat fallrr. at fjanii (Innrifr Ijaiiotn til iarDar. oc 
ti[ aura luni. Ifri fj fjaiiii tiijlr ))ff(. ]ia fral fjami uatta fiiiiia niofa. f)i)fffii fiann 
jHiifif f)aiiotii jiii iornii. oc f)aff|u \}m\n \\i aiiratoni (tntihc fjaiiotn. rj )iat tirrfc at 
liiflii. |ia fcal [jatiii iiiuta iialla |iiiiia f)iif|"fu mirfa aura ^iiiii a i jirirri iorDii. )ia 
ffal fjaim Ijfliioin aura jlira fiioiia. |"nn iiallar fiaiia Dorrt fjaiioiii iiitiii li(. jia [ral 
^aiiii ufila imt\ iuri)ii fimii. ni fjiiiii aiiruin. |ia fjnjrr fjaiin iorl) fiiia (njfta a|itr 
at (filiim. Uf at loiunalf. Hu lifiiir inri) um ftfjiiu. oc li'onr .rx- ui'Ir. oc ^atja ptir 
mria lijfiun jiar a. |ia er fjnu at uiirlf onVii. |ia iiia fjauii tiula ofialD oc ffiiua fer. 
|ia fcal fjauu Im inri) ucria mtt\ fioiiif. f)aiiii [cat |fffia mtt) arnj-uin. Hu cro |)fir 
arouar rr uif) faii|i jirirra iiaro. Irijfa auriiiii j-iifliim )ia iori). urma hjfiuii fjauc a 
tjcrit a |)fiiu .n iirlruin. )5u er j:ull lij|iiio rr DtfDc iatlcr faupf. oc fair. 

(Jrj: inntit haupir iotfi ubofinm. 

Hu fauiiir maDr iorf) ufiofirua. )ia iiirriu nfiadiautar )iat fau)) rijila. Hu fcgia 277 
|ifir fjaiiniu j^^iri iorDii o.f fjauft. |ia niriiu jirir tiH^fic cicra l'ruu rj: |ifir uilia foa. friiia 
fjauom |iri iorOu. oc |trj.ua fjauoin lil iarDar |ior9i)af| i jiafca uifu. Ijanu ma oc 
fiilarr ('tfjriia fjaiiom at itiiDri jofto fjit jViiifta. )uiati)at} )iaiiii er .iij. witur liiia j:o|to. 
Hu Dcrr fjaiiii ffilalioiiif fauji filt. jiauii iioiii ffulo jicir a iorilu jicirri fjaliriH er fjauu 
^nicr fjauniu til ftcmt. |ia fcal fa kiiia tiitiii fiu |ram rr fo'fcr. ^iirffu fjauu ftmiDi 
fjauotu lil. at taca oii) aurum fliciim fem iiallar uilu nici) fjaiioni. |]a fj Ijauom fjcrfc 
|iat at jiillu. fia fip |)cir at Dcma fjaiiom ioril. fu fjiuuiu aura flifa ffiii naitar oitu 
al fjaiHi rfiiiiii fjauntii. Hu fj: fjiuu falfar (wjiiriia uf ffihir fjaiiu ualta |iar jram. 
at iiirii nar l30i)fu tuiifioDr. |)a ffal fjaiiii iorD fjaiia fem fjauu ffijpt fiaiDr. Hu r| 
diiiri tfuir fifii til Ouiud. |)a fral fjauu liioDa aura. Én fj: fjauii fjfurr iiuforoiu uiauur 
uaifjofift uifD UHltom. ]ia fral ]ifiui i f)Oui) rriDa. rlfar fjirOa aura. or laia fjauu fiyi 
,fa ailr fuii fjauu fu-ff Ijauu. 

t£f mafir knupit iorfi til (licijtingor. 

Hu taujiir maDr iorD tit (ffijtiiiflar. or tcfr fffijtiui] a. ]ia ffolo ]ifir oOal uautar 27S 
f)auo fj: |idr fro imiau jijlfio. oc uilia |u'ir liriiil liaua. |ia fcofo jifir fjritit fjaua a 
jrjrftum .ijii. niauaDom. fflar ffal fa fjaua rr tfijjit fjajDf. 

((Enn um l)it fama. 

Hu tau|iir niat^r iorD tit ffnjtiiiøar. oc uitl fjiuu fiiii ffnjfa rr frflhi. |ia fcal 279 
^auu jara a ]iiuf). oc tata ficra uitiii at fjauu ^ajDr iorO tfijjita til fffijtiuyar. oc trfta 
nifuii ua|iua taj. at ]mx ffcijli fjaiiom iorO uifD uapua taff. jia er |iat iamjuilt fmi 
f)auu fffijUi fjauom. q fjauu fjfufr moli) rrtt tcfua. iU Æitlre 

Ulm liuilii II iprl^ii. 

2S() lin liiii|iir niHiir idiii. iir fnil Iihiiii ii|ilr li'i)|ii rr ti. ii linriiiim hriii friii liiiiiii 

tiill. )iH l'i'ul llHiiii |ri|iii liiiiiiiiii l|til|iini iiitiiiiiiir \\\[ |iiiroiiHii i |iii|'i'h nirii. ni Imiin 

mriif |Vr hiiih imlii |iiil liiiiiar. i."ri)|ir limiii mrri ii|iir t\\t\ .niiiiiiiiu. jitt Iriil l)inii 
f)Him tiH'Dr iiiiiii iif Iriiiii. 

(!:/ iiiiirir nill uHiil l'itt litinilo. 

281 lin tiill iiitiiir niiitl |iii liiii|fin. ur rr [ii iiiiiii Iiiiih iiiirrii rr ()iiiifi liriirr ni 
iiirnii. iriiit iiliiM iHiihj. {Hl [rul liiiiiii .^iirii k \\\\\\\ Iiiiiili ur |'lriiiiiii I)hiiiiiii iiirii iiiiltit 
til mrHnr. ur jhih h imit I'iDhii. ur |rlin |iHr iiiuii |iim. ur tnriliu liniiii iiirriur inriil 
ffiii liiiiii )iHr iiH'ir. ur Irifiii iiruiia |iiiii jihv. ur ull iiiiiii. friii liimi |iitr iitnr. 

Ulm bnrfira (Itipti. 

282 lin flililu lirirhr Uirir uhrlum |iii h iiiiHi. )ih frnl |iiiiHHt (jnfrnii i )ih fiiifl ufiul. 
Iriii liilrii rru lurDr hI liuiiuiii ur til hIiiii). hiiiiiH ]i)ii hI fiiio i HDm l'nifl fj: \m firfrr 
Jinit. tffirt HliiHiii'iK Hij.!' »irriif. t^ii fiiii ffilitifr uDol mrD jjfim at fjdliir jtjir ni 
I^UHiliiriiiiiH ma fii]a Duiiur hiiiihI!}. 

<Bf motir Btll brijjiia mola torh. 

283 liu uill tiiaftr niala ioiD fina briøDa. jia fcal fjami fniia fjaiium jiii [)Olfrjiii 
manaiic )iuic>iiuii i |ia|'ra iiifu. oc j:ara ]ia u iuri) oc fdia Dom fiiiii IjaliiHii uiD fjimi. 
Of niola )iar iiallH |niiiii. Iinrffii iiiirla aura Ijiiiii a i )uMiTi iurDii. )im [ral Ijaim |]a 
aura rdna iirma [jimini (irrr iiiiiil lil iiifiri aura, Uu f| fjami fiia hriøfiir. |)a raDr 
^ann fialfr |iri iuriiu l'iiiiii. ifii fj: t)auu fiiiarr lirififir. or liriy!)!' |iu jrijrr ru arDr 
|> ffiitrnn i iurii. \)( [r ]iat fiiii ufla urrr. |m uiirlal'c Ijann Iriiiii ru Ijinu alniH. øii 
ty tjanii nm fifiarr liriiifiir. pa fjeacr ()anu fia'Dc lorD or aura ulfiiiio jia .rj\. maiiafir. 

<£} ninfir utU brigfio ftemiiu iotri. 

284 lio will ifiafi" P'"?''" "'Ji'i' [•"" fn'ifif'a. |ia fral Ijaiui [føia fiauom |iri uj: fjaufl 
lUfO talta taa. f)aun ma IwDc ffiiu øfra ej: fjauii uill. oc ftrjiia tjaiioiii lil aiHatoru 
porsbaø i |ia|'raniru a iorfi |ja rr |ifir iifila iim. Hu fuma ptir |iar. jia fral fjauu 
fctia niDr Dom |iuu. ur iiiota uatla |iuua Ijufffu mirla aura \}\nn a i jirirri iorfiu. })a 
fcal daiiu jia rniia urma l)iuum bm uitui lil mriri aura. jia [ral Ijauu »alla Ijaua 
at. rr at jirirri ftnnuu Innr rr fjaiiii a iori) fiiia aptr at lnj[a. 

^BclJ'uø untian ktinom lliiil brtflfia. 

286 llu [tal [ua unfian jrfuDfuuom at jomu (iriyDa. |jeim fr fua nauar rru at 

j:rrnii[cmr. at eiøi ma oMq Diila. lÉu f)oii ma }iui [aara at )iat rr ^uarffes ortart 
oDal. |iat ero jourj jrriiiia orrarra. or [ral fia iorf) jijlflia aurum. ru rifli oDrlom. |ia 
[tal ^auu niola uatla [iiiua a iiomr jirim. er l)auu iurf) liriijilr at. at [uioril a oiirluta 
at j:Dlfii8 ru rigi aimim. ^ou [ral or fiuua uatta iiiota )iar. rj: Ijou Ijrurr til. Gulathings-Lov. 95 

Ulm flcmnu torfi. 

Hl) uill mabr flrnniii inrD fiiia (jiiijDH. tfiiH iiiafa iori). or rr [a ufan [ap tiarra 286 
(Y fjoiii) fjeurr at. H'Da utaiUanfis. }ja fral fjauii iiiitiaii fjall^iiiHiiiir fiiiyria. i£n fj: 
fjaiiu tr fifli tiL jja frat uiibaii fruiiiriia firiiiDa. fua )"fm uiiiihii liiiimii ffijllDi fjann. 
Uu fflr tiiaiJr iorD ur ftniiiiu. )ia [ral f)aiiii ioii) firiflfia iiiinaii Ijiiaiuiii fem Ijanii uiH. , 
|jdm rr fjaiiri ffUDf. a-Da f)iiiiim er fjoiiil fjfurr at. Hu [tal fua ma[a iorf) at fomu. 
Uu rr l'a lUaii laøa iiarra. trDa iitaii (aui)^. rr ftniiiiu iorD fjrurr frijjil. tfiia iiia[a 
iorD oc rr fjutirff f)alliijiiiaDr m fruiiiiti iiiiiaii (aiia iiarra. }ia |Val (jami a )iiim jrara 
rr firiiiiia iiilL iif yfra liimiiii laiia ftniiiiii aplr rr fnjiit fjaj;f)f. ifii rj: fjanii tnnr 
dfli i |)a )lfj:iiii. |)h fint fjaiiii jara a )jiiifi ot iiiuta jiar uatta fimia. fjufffiiri ))drra 
uar Ttiftit aiiiilli. uc OioDa jia aura. Én fj fjiuu fjfiifr niiium luamic iimbuDft al 
laca uiD. |ia fjauc fjauu uf fjirDi tit fa fjnnitir at fjauom. 

Tllm DftaU iorrt. 

Hu iiill maDr uDa[ filt fdia. ])a jarr fjauu oj fjauft. a-Da fa maDr rr fjanu 287 
IjfUfr uiu hiiDrt a fiiuri oc fiiuDe iorD oDaluaulum fiiiuiu at tuupa. DiDia |ia li( foma 
iarDar jiuroDai] i iiafra nitu. oc faupa fua iorD ffui aDrfr uifuii (lioDa uiD. ^auu 
fcat })at i |)firri jiiniifofii tjna. fem iorD fu (iiifir i. Un touia |irir|iar tiaDrr |nJroDai) 
i iiafra nifu. oc ffilr jia a aura. |ia fcal fa fucria er iorD uill fflia. at f)auoni er fua 
iiiD fioDft ffui fjauu uiclr. oc er |)at ciøi ncla boD. §imi [ca( oc fucria. at fua nil 
fc taupa ffui uu er mctcu. )ja fcal oDal uautr fua l)aua cj fjauu uirt. citar fcli ^imi 
|ieim er fjauu uitt. Hu fmr fa er faujia uiH. cu fjimi fcuir riøi er iorD (lauD. |)a 
fcaf fjauu iorD fjaua at flicu. fem ualeufuuuir menu meta. fjuart feui ^imi uiif. a-Da 
fiili. ifii ej: fjnarfie Jieirra fenir. jia er iorD fua feui iifioDeii fe. i^n ]m er jifini 
iorD ufjeiuiit er faupir. e| oDaluaular toma tif fioroDau i jiafcw uifu. 

1!{m flftnnu torfi. 

Uu uiff maDr iorD felia tit ftemuu. a-Da tit uiala. )ia )cat tiioDa jieim jijft jiri 288 
Maltom er oDrte ero uefter. OioDa ]ii)i at eiuo fijui fiiium ej fjauu uiff. 

SEj: mafir houjiir ubotlnm iDril. 

Uu taujiir maDr iorD ufioDrua. eu oDaluaiilr er iuuau jijifio. ]ia fcal ^ami 289 
tiriøt fjaua a jijrftuiu .jii. maiiaDom. ifu e| fjauu er iitaii jijttio. |)a fcaf ^auii firigt 
f)aua a 3:rjrftum .jii. mauaDom. er f)auu teuir i p)\t\. Cn tf eigi er fua Ori^t. fem 
uu fjeui ec talt. )ia a ^auu aUDriiiiu upreift jieff malo fiDaii. 

f m bofi o iortlu. 

Uu e| edia a IjoD a iorDu jieirri er feflD er. jia fcal fjou j:a mauu tit fjuerii fem 2iHi 
5oii Ditl at tijfa |iui a liiuøi a pjrftum .jii. mauaDom. oc ^aue Driyt a jrjrftum .jii. 9() Ældre 

iiiiiiiiinniii iT limi i'V iiivl. ifii i'l' lliiii iiiU riiii niii ju. |iii [ml limi luiu |iuiiii iiiuiiii 
rr liuii Hill. |Vr lii [olmir. ur fiiii unifioiiiiiiiii |)fiiii rr fnjjil iminV. 

(fnii Ulli boii II iiuriii. 

291 Hn 11 iiitfr Imii h ioiiiii. |m ffHl hiiii pi iiutiiii lil. rr limi rr .ni. iirlni. iil li)fti 
))iii H )iiiii|i. Hl |ii imri I'l li'lin rr tinn u inin h. m liuiiu liiiiil ii nir|'liiiii ni- iiiuiiuri(iiii 
rr 1)1111 rr iiiji. U'ii i'r l'irr nirn i'iiu ["ii iil iiuiT ur rfliu fnii iiii rr liill. |iii riiiii 
jiHT Hllfiriiii ii|irri|l lirff iiitilo |iiiiiii. 

lim iiirriiir ninitiiig. 

292 nu rHii|iir iiiHDr jmii i p\\\\)n iiihiiiih. |iii riiiii )iiiii|iiiriiii til [t'rijlii liinintii inrfl. 
I)aiiii [Till liiiiiiiii liriiii [Iriiiitii. ur ])t\)nn lil liiiiiio ur iiiiilti niillii fiiiiiii ti jiiiiiii. sil 
fjHiiii l|H>iir liHiniiii rrll Ijriiii flriiiiil. ur |iriinii lil )iiiiiici. Ijhiiii h iiiollii nl Uira fnri i 
loiitiiii rr iiiirll. Stirti hI Hrriioljnniuiii jiorniii ur i luiiiiiriifo [iflf. or ))Hr fm aer 
or fiiii iiiirlrjl. ur ]m \m Ijolll or Ijhiu' iiiirlf)l. or iiiola |)cirrH ualla a |)iiiiii al Ijanii 
fjfiirr iiiiillii rrl Irma. ur Ijiiiiia aiiiiana rr iiii) I'hii|] jirirra iiaro. Hu tj. ijaiiotii 
(jfrff jial al i'uUu. |)a riyu |iiiiiiniruu Ijauum mrH na|iua lafr ioril al P'rijla. ^iirrnitua 
))r[f rr jirir iirrDa a fallrr laujii or falc al molli) rr rrllrliu. |ia fral |)al Ijallfia. ur 
fiia (Trijliiiii Hl |iiiiiu. al firliu fufu. ur hI ulfirljufi. at ffi|ii ft'i)iHi)o. |iui rr frfluiu ma 
telia. |)at fral iaiiil Ijallfia. jfiu a )iiiuu |V ftnjll. ^urriiilua jrni luiiouitr ffrijlir iorD. 
)ia fral )ial IjallDa. 

€} Jirot fffktr )ionn et iorO felllie. 

293 tiu tf |irot fo'ffr jiatui mauu er IorD Ijrarr frlll tit ftriniiu. )ia fral fjauu fjiiiuni 
ftnuiia a iurii rr frijjit IjajDr Ijoljum maiiafic j:iri. or jara i ftriiiiiu ur iiiolH }iar 
watla fimia. at firot riuua taiiji |irirra. oDalnaulr fral Ijaiia (j Ijaiui uill. rllHr Ijiim 
rr frijpl IjajDc. 

fm j:imtun(j9 joll. 

294 llij fro firrrrir turir or aniiaff aiiiiar .pjrr ru jafirr jifirra or liwir fuiir rjtrr 
Ijiiiti Dauiia. )ia [ral (jaiiii )ianii lul Irijfa uiirla al .fiiiiluiiflo jallr. unfian j:ai)ur tirff&r 
fmuiii. frm jraiirr Ijhuo ftuti til rjlrr jaiiur fiuu. L^ii riyi tria tjauu jijrr Irtjfa ru 
faDur jaDrr fjaiio rr auiiHDr. 

^er l)ej:r upp utflctfittr bolk. 

295 iionontir ^ ffal rafla fiutir or hnnur. or UHruiii litjorum. riøi ripm ntr fjaiiom 
leiDaiiøro at fijnia tit laufijriiiia rj f)anii bijDr frr tit |iarna. or off til iiatiuo. Hu 
fcolo altrr inriin jiauu [irra at ianiUHiir. \m fononiir fjriirr ialt o[f. 

Jvfr. Cap. 295. F. MI. 1. 
') Bogstaven 6 i dette Ord er i Mbr. sturre end de sædvaulige Capitel-lnitialer. Gulathiugs-Lov. 97 

Tim niunntal. 

tlu [culu nifiui Ht Ifitirtuorc boDriium maiiiilHl |"iU iirriiiH. oc h ctiiii |icf|" u-Drom 296 
at frjnia maimtftlo at iaimiaDf, Hu fral fjaiiii fifuia f!i}irciDu iiiniii fiiia maiiiitalo. 
|ia rr vd tf ]mx ^ foina allcr til. matiiitalD uc til forreo. llu tuiua ]idr cidi tit 
maiiiitalo [iimir. |ja fcolo Ijiiiir er jiar toma trlia [lid a ^niDr jjcim er cioi tuina |iar. 
fftn jicir uilia talt fjaua. ]ja ffolo Ijiiiir |nji tale ii)i fjallDa. rr |)fitii fr boD til tornet. 
ttlid fic i tal oc ^iim fin oE er lja?iii a øfiDiim iijj at fjallfia jriri. oc Ifijfiiuiia fina. 
|ia er cii]i fjaoa øort iia-lfis ol |itt. Hu fcat Icijfiuøi fialj-r øcra jiri fic ej: ^aun a 
je tit. ellar (fa)if)rottruu fjaiio. Itu (fal fjueir telia i tal meb fer fjorii |)au oli er 
^atja .iij. uetr Ijiiiar Ijfliiu. Hu ffijtjt mafir uui)au tale oc letjjir jijlfua i meHotii. 
H'Da j-iorOouBa. oc tjerir Ijuarfe Ijer ne jiar. fa er tuiiur oc faiiur uerfir at jiui. |ia er 
^ann iiiaDr utlayr. Hu ej: ^auu ffijtr eiuo^ueriu Ijiuna finna uuban fuo-rom. % 
^ann a manoiuauu. |ia er fa u)i uifmr armaiiiie toiioiiøo. ién ej: Ijauu a j:teiri en 
cinn. |ia fcal aritiaDr ]mm Ijaua aj: er Ijaiui uill. Hu ej: ^aun a eiøi mau9 mauu. 
p& ffal ^anu øiaKDa .iij. mercr j:iri Ijiuua Ijuert er fjauu uiihau ffaut. 

Cnn tim manntal. 

nt almeuuiiiøi julluin. |ia ffal øera iiiaiui ut at fiauuiia neui. in ej: m eipm 297 
manutal Oetra. )ia fcolo aller |)eff uiota. fu or |iui uiauiitale fcolom m pra (fiji 
foa morø or j:ijtU \}\itYiu fem uer erom a fatter orOuer uiD Eououø uaru. 

Ulm jio menn ex etflt |hal leiOongr j:trjr jjcro. 

Hu (fal ]iat feøia ^aerir |)eir menu ero er m fcoloui eiøi øera leiDanør j:irl. 298 
Hu fcat Oifcoji eiøi øera leiDauør j:iri fic. oc eiøi jiri jireft fiuii. oc Oiafu fiuii. HleffO; 
preftr fcal enøi leiDauør øera. ue toua Fjauo. iie Kerer Ijaiio. i^n ej: |ieir fjaua j:leiri 
^iun. øeri leiDauør |iri Imu. Hrmafir fouoiiøo ffal eiøi leiDauør øera j:iri fic. ne 
j:iri fouo fiua. ue man filt. Hu fcat eiøi leiDauør øera j:iri litjira menu alla. Hu 
fcal eiøi øera j:iri mauo mauu. e| Ijaun ftfter uaiiljeilfa. |ia fcal leiDa Ijauu a |jiuø oc 
fiioDa fjauu. lin ej: euøi uift jiiøøia oc er ijuøri en lertoør. |ja fcat eiøi øera j-iri 
fjanu. jieir menu er uér øefom jriflfi allrr famaii i i!5ula. fcolo eiøi øera. oc foa jieir 
menu er uér øejom iralfi j:r)tti9meuu. fcolo eiøi øera. Hu fcal eiøi leiDauør øera 
,|iri |ia menu er |)rot reer aplr i fiju. oc eiøi j:iri ørajøauøo menu. ej: maDr leøør 
eiøi [fuUD a |ia. Hu aufaft Oorn uiD. |m fcal eiøi øera leiDauør jijrr eu manutal er. 
Hu Derjr eittljuert Ijiuna jiitt |jat er |iu ffallt øcrD [jallDa uji jiri. |ia fcat øera leiDauør 
tit Jieff er manutat er. Hu |aT maDr tono tfDa faii)iir maiiGmaun fe'r. or tale annars 
mauiij. ej: fjauu faupir j:iri fucre teli i tal meD fer. % Ijann faiqiir e;iter. leøøe ej:ter 

Jvfr. Cap. 296. F. VII. 8. Cap. 29S. F. VII. 10. 16. 17. 

') Her staaer i Mbr. et overfloiligt "aHfi". 

13 98 Ældre 

IIitH liiiiH tirflii. fil jiH liHiif i lul iiifii ff'r. Hu filr iiiutir fuit iirlr .iij. h1 [jhiui 
[]tm fiiii O'"'''^- ^^f ''■''■ f'"" f)'"'i'Of i lul. )iii i-r fiiuiii miihr iiiltiiir. Hu Ifir iiiHiir |u 
i iHl. ur iiiiliir riiji iiriD iip. |in jml iirmHDr firliu Iihiiii lil IrliiHiiuro nilio. fllfO frtn 
iHlrt ffiiiir til. fiiiniiiliiii |)r(T n hIiiihiiiih IhI rr. |)ii ffHl [flirt mmuiiifril \\h laiiHj^ 
fiiiiH. lU iiirrrt jifir ff'r rr iirflrr hmi. raiiiii fiiiu iiiir linjiin irDniiii. iifiiiii jirir iirrDe 
II )iHl l'Htlfr. iillrr frttiinu. llttimitiilo fl'itl riiiii irnrum |'i)iiiH. tn tiuiniiliilo jiinø 
ffolo Hllfr liiviiiir IVIJH. Hu ff |iii nilll iiutuiiliilo frriiin i huuhu hIIouii. ifD« i 
Hunan .yiorfiouii. )m fral rt |iiu[|i frriiiH. Ifu ffjifir [ijuiH jirr nianuliiio ur iaimuiriHr. 
|irt uiHll )iu Iflia fforD a firufir jifiiii iiifii l'iurrum. Hu jrtrrfr iiuiiir hu |ill i anuaf 
.|i)lfi. hHh i Huuan jinriiiiiui. )ia fral fa fiøi lara ufrb jiri ffiji fill. oc ciiii tau)ia fer 
auurtt. lir iiauiia jiar i lal frm [)huu uill. Hu fj fjauu fifiiiu' jiar i lal ffiti ffiii rr i 
lirriiuiii. Iialliif fliru u))|i frm uiaiir Of auuarr. Hu jrrr luuiir ur ørrilum. or jrrr i 
lofl ouiior. lalr liiiiiia fjrlrr (ifri) fjiurt uffto. Hu j:frr maDr aj: lauDc. fiaUhc ii|i|) 
øfrti j:iri fjaiiu ufir .iij. itn tf fu jrrllr. ftrtf uili aj f)auom rr ^auu ffinr Ijfim. 
fj: tnaiir ffinr or lorium iiarom i jijifi auiiat tuff) [iu fin. pri aiilr ørrD fjina uffto. 
frm f)au?i nar jijir. ifii fiiiau fjaflDf flcrO up jjar fem Ijanu tfmr. 

Tdii lliip fttorn. 

299 68 fral ffijji [lijra fr tonnufir iifiniifr lil. £n (} fjanii uill ri^i. jia er [jauri 

fecrr .m.^ morfum. itn fj auuarr uiafir rrurr l^auii ftt)ri Ijfjmlo. Jia fr fa fccrr .ui. 
morruni. Hu fral flijriniafir iifmua f)affla lUfD fr'r al jara. jia frolo jjcir allfr ffijHhir 
til at jara. fllar flialliia nifrrr .iij. Hu er Ufl f| DrfUflinfun uiuuafc til. i^n cj: 
])£lr Diunafc fiøi lil. |ia frolo fioniiir jrara. jjfir fr 3:irir rjrEifnDr fip ff'r. jia tr tifl tf 
^eir uiiiuaff til. i£n f| fiøi uiiiuafE |jfir til. )ia fcal fiuuirli jara. fcal firm jara en 
lofir frrjlu fjfima virra. at biarøa buje |ifirra. i£} |ja tr ffipt. cu fHar j:arf fufir 
en einu fe {it'nm. 

Km matgctBar mann. 

;300 5a fral matøerfiar tnann ja. er furiua a i ffijireiDu. or luta fin i ttifHom. 

HiatrierDar TUfun ffolo 3:ararfau}) tara ffui fjafftar. Sfal OouDf fa Ijfinia wm er 
matøeriiar mann jirr. nema ffiji fr fiøi ffijiat. :Boru(}r frolu ffijHtiir til ffemiiu at 
yara. pi at fius firfiiømenn. fj: ftijriiiiaiir uifl. Hu fral ftT)rimflDr ørra fleiunu oHom 
inonnom til er ffi;i fcal ffipa ffDa lithraøa. ifu fa fcal at .iij. aurum feccr. fr eiøi 
formr til. Hu fral mai)r jararfau)) tara ftjri a maualif. en tua aura a tufini uianaDom. 
Hu frolo bcnbr øera tua manaDar mate Ijuars til domlo. oc tiallD. or ar. 

Jvfr. Cap. 299. 300. F. VII. 7. 24. 

1) I Mbr. har oprindelig staaet: .iij., hvilket den gamle Afskriver selv har overstreget og derpaa oven- 
over sat: .tli. Gulalhings-Lov. 99 

Cj: mnfir ferher cijji l)iilj:ri)nii fitt. 

Ku [fTjfH jieir ffiji or jcffOTii. oc fo'fer tiiHDr ti[\[ ^alirDini fitf. ]ja fcal rdfa ujj 301 
år ^aii9. oc (firffota )jri(i{|ia marca ferf a ^mbr fjanom. id'm jVal tata j:(rra mat 
finii til (fi|i9. oc a[la rciDu. c} \)on fjcuer ciøi fjomlo niaiin fér. oc bioDa ftijri manne, 
tlu ero jicir fiiji lærcr er jim^ rum j^liota a tuiluflofclju. leDa jlciri. Hu fcal 
ImtirmaDr »Da armaDr øcra i fjomlor .u. fa er attono Ijeuir at iutr fofn. oc eiøi 
miuuft. lin fcolo jieir f)iu5a tii) fitt a onnur ffiji. ej |ieir ero eiøi j:(rrer. Hu ej: |jeir 
taca eijji uil) jieim. |)a ero |)eir orfecfir jio at )ieir fili fjcima. oc jirre armanne mat 
fil l)aiii)H. tononijc af fjaHlia. Hu er |jeir foma ^eim. |)a falla |jeir til mannfalo oc 
ja eiøi. |)a fcolo |jcir aj: tili Ooøpa. ocffeinma foa ffi}] licirra. fem jn-ir eioumannfal 
til. geri eidi (Temra en fcffum ma felia. f n ej: jieir ero T^mn. en |)eir meøe eiga 
lireftan feffu. jia fcolo })eir j:ara a |3inii oc Diofia fic i tal meD ffDrom monnoin. Én 
tf |ieir øera eiøi fua. ]ia fcolo ]]eir at tiare oUro øcra jiaf [fip jreu-rf. DecDe at mat oc 
at liDi. itn ej:maDr Qtrir leiDanør i annan ftafi en fjann a af øera. |ja er fem^ann 
^aue uiioruan. Hu j:err maDr a fEi)i annat en ^ami a at j:ara. |)a øerir ^ann bæOe 
et fjann recrr leiDanørinn oc øeUDr nitit. 

i£f matit Icqpr af jliipt utan lei)uis fttirimannj. 

Hu ^ueruer |)U ftainn fuiir meO laiiDe. oc leijpr maDr aj: (fijii. meDan jieir fuDr 302 
jara. oc fononør liøør til launuarnar. ]ia er Ijann uflaør. fau|ii fic aptr .jl. morcom. 
Ifn ej (ttjri nia&r leijjir. jia er ffann meD oKo uflaør um. Hu ma eiøi fjcjta 
leifianør lenør ufi. en maiir Ijaue ^aljci manaiiar mat fjoåro ejter. Hu leijuir jlijris 
ma5r manne aj ffipi at øanøa, )ia afjijrøijt Ijauii ffip pat allt. Én Ijuerr øanøe aj 
at ufecfu er aj øenør fiDan. 

tÉ} mcnn »crBa mot Jirota. 

Hu jara peir apfr norfir ^eim. oc uerDa matprof a. pa fcolo peir f!irfEota a oniior 303 
(fip. oc fijna peim mat finu. at peIr Ijaoa eiøi meira maf. en manaDar mat f)«års i 
tnennom fiieifnm. pa fcolo peir ^oøøua naiif foau jiri boanda at ufecfu oc leøøia up 
aura tua jiri tu. oc fua jiri oja pritiilunø. itn jiri oja pritiDunø^ fjaluan priDia 
etiri. oc late ejfer liøøia IjojuD. oc \}nti. oc jctr. pa ero peir orfecfir. ej peir fna 
l)oøøua. Én ej peir Ijaua ^ojuD (irauff meD fer. leDa jortr oc ^uO. pa ero peir 
fecfir. Én ej peir ^oøøua jiri peim OouDa er aDrcr Ijiuøøu jijrr jiri. oc feo'mr eiøi 
jram ^ojuD. teDa j(rtr. pa Fjirøøua peir at ufecfu ej peir leøøia je jiri. Hu fjoøøua 
peir eiøi fem nu er fjer ffilf. pa er (tijrimaDr feccr .jl. marca. Én Ijafefe Ijuerr at 

Jvfr. Cap. 301-303. F. VII. 14. 20. 23. 

') Her begynder 2det Blad af Brudst. Cc. ^) Her synes "oja ^jritiDung" ved en Uagtsonihedsleil at 

være sat istedetfor "olldung", sec den nyere Landsluv, III. 13, hvor det Meste af dette Cap. er optaget ufor- 
andret 

13 * KHI yKldrc 

.iij. miiriiMii. \\u rr )ifim )ihI friil. iil jirir l)iiii[iiir hiiiihii m[\ ni miiil rr. |ih fral 
p!)riiiinnr iDiiirt pu fuH innriiH fnii fiHiiii nill. iiiffi li)tilHr fiiii. ifii rj l)Hun »lill t'\[\\ 
iDiiiii jiii )i'i. I'ii iDiii l)iint s'm fif li)rilnr riiii. lin iiriiiir iiiiiDr Hy fli|ii ur Injiiir 
llHiiiim riiiii niHiir ]mn ni [Tiii iuiiir lil liiiiiij. jm rr liuiiii fnrr al .iij. morfditi. 

Ulm iipfi'tniiiii diipo. 

301 liu fiHiiu ffiii l)fim lil liiiiiij. \n{ flul |iiil iiji iiniiiii. (if fiiriiH rfi&H. jrt foa 

iimniH iiiniu nr iiiuiiiiiinD l)iinTi. nl (li|i iihiuk ii|i ihii. ifii t\ jirir fonm riøi. at 
iKiuir ffij) U)i. ))a rr liiifrr liriiru frnr nl .iij. uiiniiii. uii rj: rijii flnun" P'I' "I'- ]"* 
rthijniijl I'h fl'iji JiHt alll. rr fiiii liniir [lar. q )iriiii l'titii Imii lil lii'io. l)iifriiiliui 
]\(W rr flijrimaDr ff'nr hun. |)u riiiii iillrr |iiil ul hrru. Iiiiarl friii jirir rro i jirirri 
(fiprriilo. irfia riiii. L^ii liurrr rr )iiit Imii rrilir. ]n\ rr |Vrrr uf .iij. Hiiriim. Hu 
fotiift mriiii jiiii iiiiltiiin njvr. ifi)n .11. fiiiarr. |)h frulu Ijuariirr irhrniii rriiia. itn fj: 
nifiri tiiiiiir iirrDr. jia frolu jjfir rriiia friii rriDa t\[\n. fua friii lala rninr lil. 

Iltm frgU oarilpcijlu. 

305 Oriil l'ral fi(ii rioa mrirr ru i Ina lud. øii fj jirir rioa uirirr. fccfir at .iij. 
morrnm. 6a fral frfll Ijirfia rr lijlr. ur iiif) \w liijr. llu Iriiøia |irir frøl i firfiu. ej: 
firfia fu hrrnur. ])a flhijriiijl jirir fiHliirr friil fill.' iirtna uiruu hrrmic at uilia fiuum. 
llu ffulu jirir jiar iijifal Ijniiu. frm jirir Ijana al itjruffu fiajf. I^n t} iorb bnjlr. jia 
fral fouuuøQ iori) jlijllfi lil tj ^ou rr lil iiiuan jiortioiiflo. i£n cj; fjon er cifii UL 
jia fral faujia luj:l. jjar frm jirir uilia. fua frm luruu mrta. 

lUm lliips fmiD. 

306 llu firfrr ffiji j:ijruffa. or frolu jirir auuaf ficra. jia frolo jirir jiar ørra frm jifir 
tjilirt øurl fjaua. or fjiilli ^uarfr arre ne rnø. llu rr fououflo iorD^ ffijnn fif af ja 
fil ffipø fj: f)on er til. Hu rr ^ou riøi til. jia fral ja til i fjtirrs more rr uill. in 
ej jlriri ffiji fral ørra. jia fral riøi riuo more rijDa. Hu ftijila jirir tiljonøum fin a 
milli. jirir rr liola at ja fiol. tfila pajua. ^lij. trha fjalfa. Oiallha fjaloa more ej 
jirff miffir. far. trfia faibuub. Ijurrt tre jirirra rr miffir. jia fral bo-la .iij. aurum. or 
ja tre jio at fifiarr fr, tlurar .iij. liøriia Dii) iunBiHar tre fjurrt. rr iuir jiorrf ffip 
trrr. Ifyri jiri frajila [jurrn. jio njrir at riiinar rlo iiiiffi .iij. aura jiri trr or foa 
jiri ra. oc fua jiri lanøiiiDu alfa. jio at inuau fr i ffipi. Hu fral erjrir jiri borD 
^tifrl. rr til jiurj al ^aiia. jjo njrir at aluar bart) ffurlr i. ja jio bori) at fiDarr fe. 
irjxi jiri uaøla fjiirru oc ru a. ifijri jiri Ijurrt fjiauii tioru. it\)n jiri fiDraD 
lltjrrn. or jio rrjri al eina oln fforle i. fijri jiri malo uial fjurru. ilfijri jiri jienniuø 

Jvfr. Cap. 304. F. VII. 20. Cap. 306. F. VII. 1. 2. 

1) Her ender 2det Blad af Briidst. Cc. '*) A. M. formoder, at her bor læses "morc", istedetfor 

"iorD". Den nyere Landslov III. 2, livor det Væsentl. aC dette Cap. uforandret er optaget, Ijar "lorD". Gulathings-LoA^ 101 

IjBcrii er ftnihar fcolo (huiih.' Hu fral fnuDa tit tnm aKa |ia rr imian liorrionge 
cro. 1111113 ijrnir fin. Sfamna finiDr fjitfrr er frrrr af .ni. inorfom. ty. \}mm jiri neme 
af lara lif. Hu dawa |inr fiot |V(t a fiarra fttifra. Of lii fiiiiDar trtil. ))a ty duufjwrrr 
jifirra [nj)ir i j:ra pcini fmiD. [fijjir |tainua |niii)r ffDa jiluuør. |ia rr fa [tamna 
fmiDr H'i)a jiliiniir iiilaor. aj |)iii at fjanu jfHir (aiiiiuoru jiri fononor. Hu frolo 
fmiDar jf [auiia* pamua |"mii)r aura .ij. ffj afua njrio. a [tjfiuim boriiim. fmiuuliaøa 
a iiifduui. l£n jiUinor njri. Hu ffa[ (!i)) Hfii drenna iie firiota aDr (tainuar fe 
ftnn&er uiD fiol. a o'iiru fti|ii. itn ej: jieir bremia irDa Driufa aDr. |i8 er |jeini fjomlo 
jeH. bffk .iij. morroiti ^unilo fjueria. 

ttm nauft flfrti. 

Hu fral nauft iwir øera. ]ia frat ffijri maDr flciunu (lera. fua fjaoa af |ieir meøe 307 
fjla af øera nauft. in ej |jeir uilia eiøi øera. |)a feefiajt |ifir .iij. morcom uiD 
fouonø. Hu ftijifa jieir filjuuøum. fin a miHutn. ién ]ieiin [iøøia uiD .iij. aiirar 
nii) ftaj fjuern. oc fua j:iri ftaj-la-øiu fjueria. uc fua jiri jleijDri fjucria. oe ja |jo til at 
fiDarr fe. Hurar .iij. |iri loruul fjuaru .iij. aura j:iri uiiinfEeiD fjuara. ifijri j:iri 
iroDo fjurria. oc fua jiri niTj:rft fiiiiOul ^uern. i^ijri j:iri toruo ^ueria. oe j:a tit |io 
af fitiarr fe. 

IKm ftcmnu til ot Qtva fffll. 

Hu ffal ftijrimarir øera ftenmu lif. af feøf feal øera iuir ffip |)at. Hu ej: eiøi 308 
er øorf af |ieirri ftemiiu. jia fiøør jjeim ofloiii uiD er tit ffijKfiu j:a merfr .iij. Hu ej: 
[umir øera en fumir eiøi. |]a fiøør erjrir tiiD ufu fjueria. HJijrir uiD firfima fjuert. 
^10 eijrir af eiiia o(n fforfe i. f tjri j:iri jiraOa ribu fjueria. i^ijri jiri fjanta ^uern. 
i^\)x\ j:iri flo fjueria. fif fjuDa j:anøe frat reiji nirfa. tfyri j:iri f)uO fjueria. er eiøi 
feitir jram. oc tome jram |iu af fiDarr fe. Hu ej: fforD uerila a. Jia fraf armaDr æDa 
lenDr niafir |iau ft'uri) ()ula. fua fem |)eir fjaua ueijtu fif. oc fcrfe uifi aj: jjeim fiDan. 

f m »opn« {itttg. 

^ueruelna |ieff er najina jiinø fraf ua-ra. |)a feal armaOr ffDa fen&r niaDr feøia 309 
til oj: fjaiift oc fjaua |iiuø oj: nar. fcoto afler menu ]iat pinø fcrfia iriaffer oc j:ufItiDa. 
cHar ero jieir uittir .iij. aurum fjuerr |ieirra. Hu fcoto infiin najiii fin fijiia fem 
matt er i toøuin. ftaf inatir fjaua fireiDo'je. ffDa fuerD. oc fpiof. oc ffiofID jianii at 
tjerffa fofte er liøøia fcoto iariif|irnør |)riar nm |)ueran. uc uuniDriDi feijiiiDr meD ianu 
faumi. Hu tiøøia aiirar .iij. uiD j:oltua)in fjuerf. Hu fcoto D^iiDr j:a tit a jjojto 
^ueria fuemiar tijljtir orua oc Doøa eiun. øiallDe etjri j-iri oDD fjuern er niiffir. en 
.iij. aura j:iri fioøa. 

Jvfr. Cap. 307. F. VII. 3. Cap. 308. F. VII. 5. Cap. 309. F. VII. 13. 15. ') 1 Mljr. har her oprindelig staaet : "f)aiia"; men dette Ord er af den gamle Afskriver overstreget, ug 
ovenover skrevet med samme Haand "Iflutm". 102 Ældre 

Uødrt (hip fqnijit jcrrl. (rtla rigi. 

•iU) llii iirrir fonniiiir mniti fiiia i pø. nl fiH prttiflf iiiiiiiiih. ur fiillu jirir ffi)! 

iiiHiiiiti iijuit. hDh fli)riiiinhr. ifu )ifir fHlla jorl. |)H fral iiifiiii fallH ur fli)iifiDu 

HiiiiHtrr. |)fir l'iulu Innirt >irrt. htDh Ujuit. ifii rj: )ifir iiiliu fiøi fiini«. )ih ffulu pfir 

i'il iit'HiiH ffiji |"ilt. nr ii'ijiiH itiifiifi fiiui. IhIh liiiiiiti .n. iirlr i fuff. |)ii |Vulu jirir up 

HU|H. Hu (f riiiii iiiuhr iim unia aiipii a |)ini)lrii) i'it. jm rr fl'i)i Jiat |firrt. flfffri 

|ial [Tipi j:t)liiiH. ifii fj; fioi t\. jia fiulu jirir fli|)ifii)u mrmi niallha .iij. iiimr. i£n 

(tijriniaDr [ral flijii j:a til. ur |li)iio iirriiiir. 

IKm vita zipr&u. 

311 Uu fj Ijrriar rr dmii. jia frulu iiiniii tiita uori) rciiia. |ia fral artiiaDr funuu(i&. 

ffDa [fiiiir ttiaiir ffrra Imi), rii |h rr [rrrr iil .iij. iiiurrum er fijji fnnr til. itn |irir rr 
liula DorD at Ijalliia. ur j.aia riiii til. )ia ahijriiiaft jifir uita. Hu ffulu niniu fna 
lianna uita unrii. at prir \op\t rifil a unOc. Ifu fj: fjauu fujuar øiallfie aura .jii. 
ufiua f)frr hmt iiirDau or hifuua firii uifar. jia er ^aiin ullaør. Uu |ral 5flnu 
hrnma uita at jim ffiiuim. irba jim ff'ijium jlrirutn. ^u tj (jauu brmur døi uita. 
uc ufiiia jiau at fjeifijiuiu. |)a rr fjaiiu ullaør. Ku ftrmucr ^ami uita at }itmm 
[fipum oc tcnir fjcrlaupi a mruu. jia rr fjauu frrrr .jl. marra. 5a frat uart)a .jl. tnarca 
rr ucjlr er. jifim rr auftaftr er. Ifu fjurrr auuarra. al .iij. murrum. 

f m otva ' IliurO. 

•312 Ku fcmr fa ma&r a lauh uart er utlarir uar f)(Un prr. or firrr fjrrffjou fauua. 

|ja er ^auii ilrufir. po at ^auu UH'rc af)r utlaflr. Ku lirrr mafir I)frf0(]u ur rr 
fiøi fotiu. ])0 at fjauu utfrc j:i)rr ilcuDr. ]m er fjauu utlaør. Ku hcrr maOr fjfrfoøu 
jaima fa er itnibr er. |ia fral ^auu fjaua morr ur jrjUi fjurriu. eii .iij. mcrrr aj 
foiiouøe uarom. Ku berr inaDr ^rrfoøu. |ja fral fjauu fjcuia iaruur at lauDjmiJa. 
øu or fral jara mrD ImDum uiouiium. oc fiera mrD ffipi ffipaDo. ur hera bfrfic uetr 
or baøa. ur 3:ara uicD |]ioDlriDu. Ku cro jirir utiaøcr cj |ifir |)a ur j:clla. Ku fral 
tre or 3:ara i jioriiu iuu. aj |iioDlfiDu. or bcra mcD uattum. or fiera fjuerr o*Drom. 
ifu fa rr jfflir fcrrr .iij. inorrom. Ku fcmr jiar fem toiia er ciu .yiri fér. \m fral f)ou 
ja (fip oc mat. or liii. ej f)ou fjeucr til. Én ej: fjou fjeucr eigi til. fia frolo jicir bera 
um jram. ifu ollotu mouiiom er or femr til fjiio. |ia øcrir Oou jimtar ftciniiu til 
(fipo. Ifu fj |ia fitr uotorr ftjrr um. |ia er fa utlagr. aj |iui at ]m fral jara bffDc 
jicfiu oc jirtfll. Ku fral f)ucrr fialjr ja fér mat oc fiuum lajmouuom. Ku ^itta 
peir a \)tr oc fieriafr ]}fir. or ucrDr lira^fl mauujDaue. |ia er fjauu jrialo. |io at jtjrr 

Jvfr. Cap. 310. F. VII. 5. 22. Cap. 311. F. V. 1. Cap. 312. F. V. 2. 

•) Oprindelig har i Mbr. staaet: "oruar"; men siden er sat et Punlit under det sidste r ror at betegne, 
at dette slial bortfalde. Gulathinffs-Lov. 103 '& vmt OftTin lirffH. llii fj ^rrr jm a hnti uarf. oc uøøir fononør narr at mmn 
ftriøDijf fjaiiom. oc m fjaiiii (lifla off. ]ia cifliim uér døl ^anom jirff af fr)iiia. Ifn 
fa rr fijiiiar |ia er fa faiiiir at laiibraDom. llu ero mnm øilftir.i )ia fcal ^a«a øifta 
til licff rr fjnjtote er }\m ndr or [aiib|rjii. |ia fcal fmOa f}tm ajtr. Itu pj toiionør 
fmticr manne landraO. ]ia fral Of^'m Iw^ f!)[j:tar elDL fa jettr til utleøDar. 

<£} mtnn fava jiri bann. 

Un jara mmn jiri Oann. jia er ftijrimatir fecrr .jl. marca. i£n ^afete ^nen af 313 
.iij. moreom. Ifinn fral ffijrimabr af ffi}ii fjnerin. fa er neftr fjiiitir borDe a (tiorn. 
Iiann fcal nm fo-fia. en afler øiaUha fua fem ]H\r eiøu i ffijji. |n)i er jiri bann j:or. 
I^iøi fcal bann Irøøia j;ijlfn8 a miHom aj: forne, ne a| mat. i^n ej: leøør. Jia ero 
Jieir fecfir .yj. marca aUcr jDlfiomenn. fiaf }c a fononør ^aljf.^ m aUcr tanps 
naufar ^aljf. 

Uu øcrir maiir lanøffip i fieraHe. oø lijfir eiøi j:or finni ^uerf ^ann tjiH j:ara. 314 
|ia fcal armaDr nM [enfirmaDr j:ara til. oc fjiijria Ijann ^uerf ^ann niH jara. itn 
tf \)mn uiK erfi til fcøia. pa fcolo jieir a-fta ^ann faj. jiri .jl. marca tac. fn ej: 
^ann niH eiøi tac j:a. |ia fcolo |ieir fjoøøua or ^uaromfneøøia meøiii fialar. jim 
alna laønf borD. i£n ej: jieir øera eiøi fua. }]a fcolo bænbr fua øera. oc faca j:ra 
feøl ej: tit er. oc lemia fua j:or jieirra. fn ej: lieir øera eiøi fua. oc no'Dr jiaf at 
^crffipi. ])a fcolo |ieir øiailDa more j:irr ]ioj:to ^ueria. i£n j:iri ffijri ^omlo .iij. 
mercr. |)at fjeita )ioj:lo øioffb. ién ej: jieir j:o'Da fie fialuer. jia fcolo IjeraDro menn 
^allija }ieirri fect iijj. er i ]m ^eraDe bna. Uu lanjja |jeir nf. oc feøia j:ri()i ajitr. oc 
^eria i ^iiia fomn uic. )ia ero |ieir ni&inøar. i£n ej: |ieir ^eria i annan ffaD. |ih ero 
ptir uflaøer oc eiøi nlDinøar. lin laujia jieir uf oc feøia eiøi j:riDi ajitr. )ia ero jieir 
utlaøer. oc niDinøar. oc j:iri øort ^uerinm jienninøi j:iar fins. ^uarøe fem jieir fjeria. 
tlu ^eria jieir oc a fa eiøi liOro foffe fil. at jara ej:ter er j:in IjernaDe uerDr. jia fcal 
f)ann ur ffera ej: l)ann »id. llu fcal \}mu jiinøaf ftemna fem or ftemnir ej:fer fjer. 
Hu j:ara jieir uf ej:fer jieim. jia fcolo aller j:ara er j:iri fifia. fn ej: jieir nilia eiøi. 
jia er j:c jieirra ujjaa-mf oc ^anii Dra^jir er jieir nilia. oc ffijifi jieir fin i milli j:e 
^ano. llu loma jieir jiar fem fjiiin er j:iri er or ^oj: U|i. oc ^euer ^ann rett floret, 
jia er nel. fn ej: ^ami fjeuer raønt fforef. oc er jiar (eiøi)^ ^err til Ijno lomenn. jrn 
er jieim j:e ^ans ujiutfinf. oc Ijanii brffjir ej jieir nilia. oc ffijifi jicir fin i rniHi. j:e 

Jvfr. Cap. 313. F. VII. 27. 

') Maaskee Feilskrift, idetmindste Egenhed, istedetfor "(liflOir". *) I Mbr. ved en aabenbar Skriv- 

feil: "f)aj:t". A. M. har i sin Afskrift rettet det til "[)a(j:t"; ligesaa læse C. A. M. 306. f. og G6. qv. samt 

C. Thott. 2083. qv. ') Dette "eigi" findes vel ikke i Mbr., men tilfoies her, da dets Udeladelse maa 

ansees som en aabenbar Skrivfeil. 101 Ældre 

llHiio. liii rj tiHiiii liriii't rrll ffmrl lir. |ih [iuln lirir pirii iiifi) Ijimom [nu lni|iit 
ffiii (iHiiii uill. Uu tf |ifir liillti H l)iT. (Il- |iiii;ni l'nr "I ri"'iiii <>iiii ""fn fiin lil jiffl 
jiar. |JH riiiii |ifir j.f i'r !aiH. nr flijiii ("in h iiiilli. L^ii q ]my |iiir|u fiøi jirff uih. 
))ii H fa jf rr inrr ntlr. lin Ihih jifir faiiiift'i|i Of lirinla hiilra tiiiiiir iiiiiiiiiiim. ut 
jirra jhiiii i lirraii niilr. ur [irUHjl lirir iiiD fniKiiiii. imntrH Ijiiiir t\\n n rriilfr naro. 
ot liifriH lil j:iar |iiio. |ia ffnln jirir )ial a)ilr iiinlliiH alll. iiriiiu jirir riiiiii riiii |ifirni 
infil iariilMirii aplr. lin pira jifir rr Ijniul (jaoii j:iii laiiii j;iiim. nr Itiii|iir iiiuiir af 
lifim yriii fiiiiiliiifni. |in [itil |'ti .^r Ijhiih tr p)xy allf. nc Iiiiiih|V iiirD liiri|i|iu iiiuiiiiu 
uitni al. t^ii fa rr uiD uiliniia tnj|ili. iiiHlliir .iij. mnrr loimimf. ifii t^ liaiiii jtrr 
fiøi iiilni a Ijoiiii jifiiii. rr j-t raiiri j-fiiiiil fjfuiT ffijiil. |ia fral firiiimi Ijhiiiiiii lil |jiii(io. 
Iia fiflu )iiiiiiiiifiiii liaiiom jf al hcrma. fllar hjrilar riD jiri. Uu fral fa fiDr flaiifia 
ffiii fiiifir aiiiiana lin iiifiir fnoTia tiap. L^ti fu rr oli uira foirr. rr fiiiii hn(ir rr 
fucir i. j)H fial Iihiiii flniiiia [jaiiiitii .n. tiollom jiri lil tirtiii |)fiiTar iT Ijaiiii uill 
inimii j-iiiiDuniio. liu fcal Ijaiiii jiri uallum rii) iiiniia. iinima iiifiiii til lua al Ijnjra 
fiD. jjfir ffolo fif) iiifla. Én fj |ia ffilr a. fiiffia aDifr rflt iimina fii aDrtr th(iii(. 
Jja fcolo |ifir fin mal linua fr fufiia uilia uni. in fj: fjuarcrfuføflia uilia fufria 
nm. |ja frolo jicir ciDi iiftr fr Ijialjia »jilin. iin ej fiDrimi .jfllr. )ia j:fllr lil jifff al 
^anii fliaHDf Ijatium jf fill. fii tuiioiiijf .iij. iiifrfr. 

Uu Ijaj-um ufr laiiDuurii tiara a ffra fflla. oc Dilum fiøi ^uarl jial fr rfd ttOa 
TBfiul. ifu jio al rafiut ff. )ia fcoloui ufr |iat Inømal fjaua um ulyfrfiir uarar fr 
jt)rr fjfUfr ufril. uc flilc laltif jiri moniium i lOula. ufma toumiiir uarr nili off 
cDrom ialla. oc utrhim uc'r a jiat faller allfr fatuaii. 

^»rffu morg )Ti:p or l)tifriu j:i)lkt. 

316 JJfll fiøii l'ifufrir at ørra ffjliøu luilufiffGua. uc ørcrna ffip |iri. iffifiir ffolo 

Øfra .jiii. ffi|i fjalj.))rilufl. Hrjøir fculo øcra ,iiij. ffi}i oc -U. fjaljliiituo. Ifu ^orDar 

annal flid. Oijønir .pi. ffi]i fjaljliriluø. /irDir .jj. ffi)J ^alj;}irilnø. llUrrrr .i;ni. 

(!i|] Ijalilirituø. KautuDdcr .j. (!i)i luiluøffffur. llorhniffrcr .jj. ffip. luiluøffffur. 

BroTidfr atla tiøir liiituyffona. Uauiiiiiirlfr .ij. luiluøffffur. fialfijøir .jiii. Inituøs 

ffffor. oc fill ]irituøt flijj .tiii. i frjhri Ijoljo. t^n .ui. i no-ri)rf Ijuljo. |inl al ))fir 
fiøu uarDljallf) auftr. 

^et l)f|r upp foktol l)it nt)ia. flot et ^iariic /llatftars* fun (hipatlf. af .vi. tnorcom jjuUj. 

316 pnia'^ ffal fa laca. er fimr IjiuB DauDa er. oc uiD øiolIDuin leer fj: hoinDar 

ero .t)i. nicrcr øullj. tfin |iann fr aj fr Iftiiin. oc njløir |ifini .ni. mormm øull^ ficair 
oc banøar. oc fafar allar. |ia fcal funr fjino iiauDa laca .jii. mcrcr ncønar. itn broDrr 
Ijino Dauiia .ni. nifrcr ncønar. Én jaDur broOcr q fjanti linir .niii. tfrloøar. oc 

') Saaledes i Mbr. 2) Bogstaven J) i dette Ord er i Mbr. storre end de sæd\anlige Capitcl-liiitialcr. (iiilalliiii''s-Lov. 105 ■o .iiij. mrnr tifiitiar. ifit tf jailiir firotier fr i jra lallfiiii. uc liua tjitr jijiiir ^aiio 
bru'DioiidHr fjiii9 bHiiD«. ]m jVolo |ifir ^aua .iiij. frrloøar. oc .jj;. aura iiryiiH. itn pj 
jaDurfiiuiicr fiiiii (iuir hanifaus. jia fcaf Ijatiii fjaiia ffrtofi. oc ,jiii. aura Bcøiia. øii 
fj: l^anu a hcrlr oc rii)i |imu. oc ero ]\m- ijiuiri ru jfrtoiiar. jia tr øioIlD ero øor. |ia 
fcal jraDur tiruDcr taca Dollor l'uuum |niuiii til fjauiia. more wrøua. Én rj: fjanii a 
frfi haru. uciiia jriiiiu \un. ]m irer Ijanii |)a more rr doltor fijnir ffijfltiu fjaua. fu 
fj: allcr iTO lif. fTiltiflufr dollor fijtiir. oc ^ridiu futir. oc ffilfirtufr ftjuir. )ia jijlgir 
jriDlu fuiir OrirDrom fiiiiim li[ rrllar. oc teer fjaiiii umiram licirra rrlf hm'Ioø tiiinna 
en .11. aura. Én cj: jmr Drijia Daruiaufar. |)a fjncrj.r jicffor trrton iiiiiiiir cii .ii. aurar 
lil )if|T er oii) Biolidum leer. ifu rj j-aDrr liuir fjiiio fiauDa. oc leer fuur oli) fliodiium. 
^n fea[ fjann ^aua .iij. uirrer oeiiuar. ^ii ej: fjaiiii er eiiii li(. |ia [joerj.r fia Oijt 
til ]ief|" er ui& oioiliium leer. L^^u ej; jaDurDroDer fammo-DDr er lil. oc hroOer fam: 
uwaor. )ia teer IjroDer famnwiira .);ii. aura. Én jaDur broDer fammu'iira .ui. aura. 
Én e| Ijuarflc er |ieirra lit. a-Da |io al aiiuaro mi|'|i. jia Ijuerjr fia Dot lil jieff er ui5 
giolldum teer. Bat uerDr allj er )ief|"er menu taca .ij. aurar oc .uii. mercr. oc .jj. 
Én tf maDr a ftiuji |"uu. a-fia ftiu^i j:aDur. fa er aj: er tefinn. |ia fcal fa er tiiO iiioflDum 
teer Oo^la aj jieffom rette er nu er talDr Ijuarom |jeirra .^ii. aiirum ueriuum. Én tf 
l)eir mauar ero lil er Ijuarr a auiiaro fijftur. |ia fcal fa er uif) iiiollDum feer Oola 
|ieitn .jii. aurum. Én tf eiujoIlD uar iiitfijD jieirra. Offle .ui. aiiruin. Én tf ejter 
Unir fjiuu bauDa DffDe inoDor jaDer oc hollor fuur. |ia fcolo jieir taca a| oioilfium 
.ij. aurum uiiuna eii .iiij. mercr .jn. aura ijuarr jieirra. Én tf aiiiiaro miffir »Da 
beooia. jia Ijuerjr fia hot ii( )ieff er uiD riiollOum teer. ifii ej ejter liuir Ijiiui bauDa. 
Offbe moDor OroDer. oc fijftur fuur. |ia leer Ijuarr jjeirra .jii. aura. Én tf tfUy liuir 
fjiun baufia liro'Dronii'j baru. oc bro'firouør j:aDur. )ia laca )]eir .ij. aura oc jj;. 
t\{\fn aura Ijuarr jieirra. ifii tf auiiaro miffir tfba beoijia. jia fjuerj.r fia bot til 
jieff er uiD iiiollbum leer. Én tf ejler liuir Ijiuu bauDa jaOur fijflir oc a Ijoii fuiiu. 
jia fcolo fieir taca tfrloø oc .if. aura. Én tf ej:ter liuir Ijiuii bauDa moDor brober 
oc a Ijaiiu fuiiu. ]ia laca fijiiir Ijaiio frrlop miiiiia en .ij. aura ueciua. Én fijftra 
fpir more. ifii ej: ejler liuir Ijiuii btiuba brobor boltor fuur. jia leer Ijaiiii .jiii. 
aura. l^ii jieir meiiii er iiefter ero bru"bra fuiiiim. Jia laca oc .j;iii. aura. Én tf 
tfltr liuir Ijiiiii bauba loiior fitfr er jiau ero bro'bra born. oc eiciii pa-r fuiiii. )ia taca 
fijnir jieirra wrlofl oc .ui. aura. Én tf \mx tonor liua ejler Ijiiiu bauba er jiau 
ero fijjfiuiia bom oc eiøu jia'r fuiiu. jia laca fijuir jieirra .u. aura. Én jieir meiin 
er jiorba uiaiiue ero i farlfuijl. oc jiribia maiiiie i fueufuiji jra fijfttiuiim at telia 
taca ffrlofl oc .u. aura. L^^ii jimla maiiiie i farlfuijl.^ oc jiorba mauiie i fuenfuijt. 
jia laca tjuarer .ij. a-rluflar. Én al fella maniic i farlfuijl. oc jimla manne i tueiifuijl. 

') Her har i Mbr. forst staaet: "riuii(iiij;f"; men dette er af tien gainlc Afskriver selv rettet. 

14 10() Ældre 

{)i( iiini .i|. iitiiii lli'iirrr. Uii |rllii iiitiinir i liirii|iii,}.l .iiij. irrloiiHr. Olirl fl'Hl liiirrr 
liii'ii itj iiidllDiiin rjlrr iiiiiifliillhiiii iiiuiiii. [rm liirlH ninl ituii|li|llhiiiii iiuiiiiir. l'mrn 
iiiliiii rr lurll rr .vriir. Im rr liirti fniii. iiriiiii jiiir |riii jiiDiir liruhrr liino iiHiiriii. nf 
fniiir liiiii'j ur lirirnrmiiiiir. jm Iniln jirir liiitiirr fiiiH liol liirii. ur [iiii Imlii iiirH 
uriiHiiiiH jHiiiiiiirirDr I)hiio ur linrniniiiinr itiiiil friii ItirH t\\tr liiiiii tiHiiilu. ifii ]]t[]Hr 
rr VHiiiirhrDiifr rr iviH vnllniii. |iii lnrn linrtinmiiHi' fimi riiiii irll. ur fim hrriti. ifii 
()iif)iiiliiH rr iiirir liim r^■lr^ |itiiiii rr litrir irrr. irDn iirllhr. ur riiiii )iirr fiimi. |ih fmld 
filiiir lirinu luriu ur liirii flirl [fin IhIh miiir lil. ifii l)iifiT )rm ,)r lirlliir |iiii rr 
IjHiiii II Hl iurlH. h'Hh lifiiiijl iiifiri linlH ru liaiiii h al Iftra. nr iifihu jirfimi iiuiiiirirric 
aj:. jiH Ijritrr Iihiiii iriiiuinmr. 

^Diit IjniTr fliiil tiirn nj: .». iimrcitin gullj. 

317 ))rllrt flal fa !itrH. rr fiiiir [jiiio iiaiiiia firitrr. nr iiiri iiirilliiiim Irrr tf hrnniiar 

fio .11. iiirrrr niill). rjlrr )ibiiii rr aj rr irfiiiii. ur niliiir )ifini .11. morroiii fiiillj fiifiip 
{lO'lr 111 liaiiiiar. ur lafar ailar. )ia |ral fimr Ijiiio (iHiiiia lara .r. mrirr iifiiiiar. Ifii 
briiDfr liiiio haiiDn .ii. mmr iiniiiar. Ifii .fafiiir liniDfr Ijiiio nHiiiiii. tf Ijhiiii linir. 
Of fjjiiir fjaiiD. fiiiii fijri ur iialiia jiuriin tmirr. ur |irii)iiiiiii fiHiiiiha iiriiiiiiigo. in 
t} j:aDiir [iroDrr er ij.ra jHllriiii. or dna f>lfr fijiiir fjaiio firtrDroiidar f)iiis haiiiia. ]m 
ffolo )ifir fjana .uii. iiriiiiiiuiH. ur .niiii. aura. in ty j:al1iir (iroDiT fiiiu liuir (laru: 
lauo. }ia fral [jami liaiia IihIiihii .uii. jifiiiiiiiii. or .r}. aura. in tf f)Hiiii a hirir. or 
fifli fiiiiu. oc fru jm-r ijiuu'i ni jfrlopr |m rr fiiullO fro gor. |)a fcal pDur brofifr 
tara iiollor fiiiium fiiuim lil Ijaufia. H^rloii uiiuua fu .uii. aura. l^u ty f)aiiu a fffi 
bani iifuia iriDlu fuu. |ia irrr fjaiiii jia H^rlun niinua ru .uii. aura. rr hollor ftjuir 
ffj)l(iiu tara. in ty oli fro til. flih^rliifr tiollur fijiiir. or iriDlu fuur. oc ffilyftufr 
fijuir. |m j-ijlfiir jriblu fuur (iru'Droiu fiiiiim lil rrllar. oc Irrr Ijaun iiiu,j.Taiu jifirra 
Tftl. ljo[j.uiu .uii. )]fiiiiiniti uiiuua fii Ijalua more uføua. in ty })hm- firijia liariilaufar. 
|ja Ijufijr |"ia Init til jifff fr uiD diolltium ifcr. ^n fj: j-'ahfr liiiir Ijiuo i)auf)a. oc 
tfcr fuur uii) iiiolliiiiiii. jia fral Ijaun Ijaua .ji;. aura. ifii fj.' Ijhiiii rr fiyi lil. ]i» 
ljufrj.r fia tiut liljifff fr uif) fliollfium irrr. in cijaDur liroiifr fanniiirhiir rr til. oc 
broiifr fatuuiu-DOr. jia teer bruDrr fHiuniu'iibr .j. aura. in .fafiiir liruDrr funuuo'DDr 
.u. aura. in ty Ijuaiitr rr jifirra lil. a^ia jiu at aiiuaro uiiffi. jia Ijmryr fia fiot til 
jifff rr uii) ((iufliium trrr. in jiflla ufi'Dr aKj fr jifffrr tnruii lara. ffiloø uiiuua fii 
^olj: jiriDia more oc .n. in ty maDr a fliuiifuii. h^Dh ftiiiiiiHDur. fa rr aj: er tcfinn. 
jia fcal fa er uif) flioUmiui tfrr. Iju-la aj: jjrffum rftlr rr uii rr lalDr fjuarom jifirra 
•j. aurum ufiiiiiiiii. in ty jjfir uamtiiiar rrn til rr ^uarr a auuaro frjftur. jia fcal 
fa fr uiO fliollOum tfcr Ijffta jirim .r. aurum. in ty fiuj-uUD uar iuif{)r) jifirra Me 
.B, aurum. in ty tyttr liuir fjiiiu DauDa Imiit moDor jaDfr or Dottor fimr. jia taca 
jifir aj fiiullDum fimi fijri. oc .iij. mcrrr uffluar. fjaloau .jiii. njri fjuarr jifirra. Gulalliinos-Lov. 107 ■& Ifn fj: iiiniHio iiiiffir H'fia hføfli«. |m fjuerj-r fia fiut li( jirff er nit) fiioHiiiiiii Ifrr. 
ifii ty fjlfr linir fjiiui &h!ii)h. liH'iin iiionor bruiln uc fijp.iir [iiiir. ]m tcfr fjutirr jifirm 
.j. HiifH. Hu fj: fjlfr (iuir fjiiiii i)Huf)a Oru'DroiiijG fiHiii. uc bro'DroiiQr |HDur. |ift 
taca jifir HTfuo oc .fiiiii. aura. fjalim htIuii. oc .ij. aura fjuair |!fifia. l^u cj: anuaro 
Tuifl'ir H-ha liffiilia. |ia (juftjr fia hul til jiijf er uiD riiuKDiim ten', ifu fj: fj:lfr liiiir 
^imi DauDa j-aDur |ij|tir. ur a ^ou juiiu. fia l'folu jicir taca .iij. iicuuiuya. uc fjadiau. 
.uiii. njri. ifu fj: r>tcr (iuir uiuDur fiiuhcr uc a fjauu fuiiu. |iu taca fijuir fjauo 
fialjuni .uii. iicmiiufji miiiua m fjaluau .uiii. ctjri. ifu fijftra [ijiiir frrtofl miuua ru 
.flii. aura. iin ij fjtcr tiuir fjiuu bauDa tiroiior butlor funr. ]ia teer fjauu fjalua a^rtuij 
oc .j. aura. L^ii |ifir nuMiu er iicftrr tro Oru'iira l'uiium taca uc fjHiua a^rluø uc .j. 
aura. tfii q ct-lcr liuir f)iuu fiauiia fuiior iJH'r er jmu rru Oro'Dra Ouru, uc cip 
|jecr fuuu. jja taca fijuir jicirra .iij. |iciniiuiia oc .n. aura. tn r| )Hfr fuuur liua 
tfUr fjiuii hauDa. er )jau eru fijfttiuiia fiuru. uc ciflu ]ihm' fuuu. ]ia taca fijuir jicirra 
^alua tfrtuø oc fjalua uiorc. ifu jicir uicnu er jiurDa niauiic cru i farlfuij-i. uc 
lirifiia mauuf j-ta fijftfiiiuui at tclia i fucufuij-t. taca .ijiii. ]iniuiu[ia uc fjalua mure. 
i^n jimta mauuc i farlfuipt. oc j:iurDa niauue i tucufuijt. jia taca fjuarcr cifii fiBaft 
.tjii. ^jfuuiufla uc .oiii. a'rtufiar. tn fclla mauiic i farlfuij-t. uc j:imla maiiue i fum: 
fi)ij:f. |ia taca fjuarcr .u. HTtuøar. ifu fclta mauuc i tucufuij:t. fjaluau .uii. ]icuuiuø 
oc njri. Stict fcal fjucrr taca aj: fliollfiuiu cjfcr iaiuffijllDaii luauu. fem liffta uieD 
iamffijllhum uiauue. ^ueruilua er Dætt er je5r. |ia er hrW fijui. iieiiia )iar feiu 
laDur brober f)ius Daufia. oc fijuir fjauo oc Dro'Drouøar. |ia fcoto |ieir fjuarer fiiia Out 
taca. oc fua 6o1a men ueøauDa j:af)!ir Oro'iir ^auo uc firffOruiifiar iaiiit fem tara ej-ler 
^inu baiiDa. l^ii jieøar er j:aDur tiroiier er i jra jalleuu. )ia taca Dru'iiruiuiar fiiui 
eiiiu relt. uc fua bffta. l^u fjueruilua |ieff er bfflr liua ej.ter |iauii er [lu'tr leer. ^Da 
fiefliir. uc eiflu |ifrr fuuu. |iu fculu fijuir fieirra laca. uc tiffta flid fem tala reuiir til. 
f£n tjuerr fem j:e fjelfDr |ii)i er fjauu a al (lo-la. a-Da beiiiijt meiri fiula eu fjauu a al 
taca. oc uerDa liefiau uaiiDra'rie aj:. |ia fjeiler fjauu trijøpruue. 

^»tlfu nitj:ta fhai .tiij. morcum gulU j:«n6o i nu-Uoni. 

^at fcat fa taca er fuur fjiiio hauDa fjeilir. oc oiD fliuUOum teer ej; birmiiar ero .318 
.iiij. uiercr øullj ejter liaiiii er aj; er lefiiiii. oc j:ijløir |ieim .iiij. murcom fliilfj bolr 
uc fiauøHr uc fafer allar. |)a fcal fuur fjiiio riauDa laca .uiii. mercr ueøuar. in lirufier 
fjiuo tiHuna .iiij. mercr ueøiiar. iln j-'uDur tiroDer fjiiio i)nuDa. ej: fjauu liuir uc ^ 
fijuir fjauo .uii. iieuuiuøiim miuua en .iij. mercr. J£u ej: j:aDur tiroiier er ij.ra 
j:ulleuii uc liua ejter fijuir fjauo Dru'Druiiiiar fjiuo DauDa. |]a fculu |ieir fjaua fjulj:um 
j:iuørlauDa ]ieuiiiiuii miuua eu .p. aura ueiiiia. L^u ej jaDurtiroDer eiuu liuir tiariu 
lau9. |ia fcal fjauu fjuoa f)alj:re a-rluø miuua eu .ii;. aura. ifii ej: fjauu a no'lr uc 
eiøi fuuu. oc ero Jiær ijiiøri eu jerluyar ]ja er øioKD ero øor. |ia fcaf jaDur tiroDer 

14 * 108 .Eltlir 

tH(H Duttur liiiiiuii |iiiiiiii lil iiiiiiiiH inluii ur .u. hiiih. ifii ri' liHiiii ii i'd'i Iihhi. 
Ufin« .friDlii |iiii. |ih Inr Iihiiii )ih iriliMi ur .11. hiiih rr hullur fiinir 1)hmo fri)llfiu 1)hiiu. 
Ifii tf uH fro til. fliiiifliirr tiullur fniiir. ur jiiflu fimr. m fl'iliirtiirr fijiiir. )ih |i)liiir 
jriDlii [mir linriiruni fiiiiuii til rrtliir. ur Irrr liuiiii uiiijrHiii jirirrH rrtt niiiiiii |iniiiiiHii 
tnimiH fil .1;. H'rln(iiir. l^ii t\ \n(y hfijlH liitriilMii|iir. |iu liiirrjr fin hul lil lirf]' rr 
iiiD iiiuliniiiii Irir. U'ii (f ,\\\\^ty linir Ijiiio fimiriH ur irrr |iiiir nih iiiulltiiiiii. jm ffHl 
^Hiin liHiiH .ij. iiifrrr iifiiiiur. il'u r.).' Iiiiiiii rr riiii lil. |i(i l)iifi):r pH liut til )if|I rr 
m\) iiiolliiiiiii Irrr. ifii (\ jHiiiir hruiirr fHimiurhfir rr lil. ur hruiirr luiiiiiurrirH. Jm 
Iffr lirufirr |HiiiiiurrirH iiiurr. L^^ii jHiiiir lirmlrr |"Hiiiiiuri)rn I)hIiih iiiurr. ihi fj Ijimriif 
rr jifirrH til. \(i\H ]u\ a\ hiiiihio iiiifji ))H Ijnrrir |"iH bul til ffff rr niil (liullhiim tfrr. 
S\\ |iHl iifrDr hII) rr |iffl"''i' "•fiii tårn .iiij. |iriiiiiiifliiiii niiiiiiH. ru .);iiiii. iiifrrr. in 
ff iiiHtir H fliiiiijuii h-Dh IliiiiijHlliir [h fr fl.j: rr irlimi. )ih [rul [h rr nill iiiullhiim Irrr 
(urlH Hf )ir(]"uiii rrllf rr 1111 rr iHliir. IjDHrum jirirr« rr nu rr iHltir iiiurr. if'ii rj: )irir 
lUHflrtr rru til. rr fiiinrr h Hiiiiaro fijfliir. )ih frHi fn rr nif) (liullDiiiii Irer liu'lH fij 
^irffum rrllr iiiurr. L^ii rf fiiij:ulin nar iiitfiiri jirirrn lurfr f)Hlj.rr iiiurr. Ifii rj rjlrr 
(iuir liiiiii iiHiiDit liH'Dr mutiur .fniirr ur tiultur fuiir. |jh frulu jirir Inrn jx- "i"'" -I- 
aura Ijimrr jirirrn. ifii rj: hiiiihio iiiiffir h^Dh tiriiiiiH. jia f)iifrfr fiH bul til )irff rr 
DiO iiiulliiiim Irrr. ifii rj: Iwrir linir rj.trr Ijiiiii (IhiiHh muDur hrufirr or fijftiir fimr. 
|ia trrr Ijutirr jirirrH niorr. ifii rj rjlrr linir Ijinii iiHiifiH brrrnruiiyo barn or br(rDr; 
otiør jTHDiir. jia Inrn ))rir ffrlon iniiiua rii .jn. Hiirn. f)Hlj:l Ijniirr )irirrH. i£n t} 
Huiiaro miffir kH briiiiia. ]ia fjurifr fia bof til jifff fr uiD øiullbum Irrr. lin tf 
jraiiur fijftir linir rjtrr Ijiiiii fiHuiia ur a Ijuii fiiiiu. ]ih [rolo fijuir j^rniinr tara .Di. 
aura. t^n rj rj:trr linir Ijiiiii fiHiiDa luuhur bruDrr or a IjHim fiinii. ]m tara fijiiir ^aiiD 
Dfl fua ;irnninni niiuna rii .ni. aura. ifn fijftra fijuir a-rtoii or .u. aura. ^u tj: 
fjtrr linir f)itiu hauiia brofior iiottur fimr. jia trrr fjann .uiii. iiruniiioa or uiorr. itn 
^ifir uiruii rr iirftrr rru bræDra fiiiiuiii tara or .niii. jiriiiiiiuia or mort. i£n t} rjrtrr 
linir Ijinii tiaiiDa. funor ))ht rr |)au rru bro'Dra buru ur riøu {la-r fimu. jia lara ftjuir 
Jicirra fjalnau jiruning. or Ijalna murr. in tf jirrr foiiur lina rj.trr Ijiiiu bauDa rr 
Jiau fro ftjfifiiitia buru. ur rijju ji^r fuiiu. }ia tara fijiiir jirirra .j;. H^rlOiiar. in |ifir 
uiriiii rr jiurhH maiiiir rru i farlfnijt. ur jirihia iiiaiiiir i fnriifnij:t j:ra fijftliiium at 
trlia. tara ^alnau ^irmiiuii ur .^. HTluyar Ijnarrr. in jimta uiaiiur i farlfuijf. oc 
jiorDa uiamir i fnrufnijt. ]m tara fjnarrr Ijalnau jiurDa jiruiiiiui. or fjalna fiauiibu 
tfrtuø. in frtta uiaiiiir i farlfnij-l or jiinta uiauiir i tnrufnij.1. fia lara Ijuarrr .iiij. 
(frtoøar. in frtla maiiiir i Inrufni.j-t .ij. jiruiiincia. or .ij. rrtojjar. iilirt fral Ijnrrr 
tara frm bo-la rjlrr iHniffijllbau niaun. 5i"''"ilii" (^ IwH ff Jfi^f |ifl ff bo-lt [ijui 
nrma |iar frm jrafiur bruDrr Ijiiio bauDa. or fijuir fjaus ur bræilruunar. )ia frulo jiar 
Ijnarrr fina br'it tara. or fna bo-fa ?nrb nrpiiha ya!)ur brffOr Ijaiie ur bro-rirunøar Gulalhings-Lov. 109 

iamt fptti tflcft fjrtiM' fjiiin liftunfl. i£n t} jaDur firoOfr er i pn jftlleiui. jia tara ()r(rDr; 
onøar fiim fimi rill [uc fna [iffta. ' in fjufri)iliia )iHr frm bortr liua fj:(fr jiauii 
er birlr teer a'tia ficflfir oc fiiiii jitfr [iiiiii. jia [futo fijiiir )ifirra tara oc f)(r(a flirt fem 
tala rmiir ti(. fn fjurrr |"fiii j-c Ijflinr |iui tr fjaiui a at Dæta. tfba Drifiijt mciri bota 
fil ^ann a at lata. oc urrDa pi-Daii aj: uanDra-Df. Jia ^citer ^aiiii tnjøøroue. 

iÉIve^u (hipto (hal .iij. morrom {juUj. 

Jjftla fraf fa tara rr fimr fjitio Daufia rr. oc uiD øioHOiim tfcr fj: hæinbar fro 319 

.iij. mcrcr øiifl] fjlcr fiami er a| rr tffimi. uc j;ij[øir jjciiii .iij. murcoiti iiiillj btrir oc 

baupr oc fatar allar. )ia fcal fimr fjiiiD bauOa taca .ui. iiicrcr ufiiiiar. itn broDer 

^Iii6 bauria .iij. mcrcr iifoiiar. tn jaDur broDcr fj: fjaim liuir .iiij. ffrloøar oc .ij. 

mfrcr ucøiiar. fii f| jaiiiir broDcr er i j.Ta laUcnii. oc (iua cjfer fijiiir (jaiio liru'&r; 

otiflar fjino iiaufia. |ia fculii jirir ^aua H'rtoy miima. fii .jj. aura. l£ii fj: jaiiur 

(iroiifr fiim linir Oariilaiio. jia fca[ fjami fjaua ffitoo iiiiima cii .uii. aura uffliia. 

i£n fj: fjaim a iicrtr. oc fi{ji fimu. oc cro |iaM- ijiigri tn j.crtopr |ia er øiollD fro øor. 

]m fcal jabnr Drobcr taca Dottor fuimiii fmum til fjaiiDa f)alua more. itn ej: ^aiin 

a erfi fjarii neiiia pMn fim. jia teer Ijauii |m fjatua more er boltor fijuir ffijdbu taca. 

øu tf alter ero til. ffiUietuer bottur fijnir. oc jribhi fuur. oc ffiliietiier fijuir. |ia jijlflir 

jriblu fuur (iru-brom fiiium tit retlar oc teer ^aiiii um j.ratii {leirra rett .uii. a'rtoøar 

Dføuar. ifu ej: ji^r beijia tiarulaiifar. )ia fjiicrua ))effar .uii. HMtoiiar til )ieff er uib 

yiolIDuiu teer. i?u ej: j:ai)er liuir fjiuo bauba oc teer fuur uib niuilbiim. jia fcal fjaiin 

^Hua .ijii. aura ueiiiia. ifu fj: Ijaiiii er eiyi til. |ia ljuerj:r fia Dot til fieff er uib 

giollbum leer. ifii ej: j:abur Orober faimiiu'bra er til. oc fiiober faiiimo'brH. jia teer 

firober famuiirbra .ui. aura. ifu j:abur firober fammo'brB .iij. aura. ifii ej: fjuarøe 

er jieirra til. ttba po at auiiaro luiffi. jia Ijneijr fia Dot til |)fff er uib øiollbuiu teer. 

Bat ufrbr allj er jieffer meuii taca eiuii eijrir oc ^olj .jiiii. more. in ej uiabr a 

jtiujifuu tfba ftiu)ij:abur fa er aj: er leliiiu. jia ffal fa er uib fiiollbuiu teer Do-ta aj: 

]3effom rette er iiu er talbr Ijuarom fieirra .ui. auruiu ueyuiim. L^ii ej: |ieir uiaøar 

ero til er Ijuarr a aimars fijftur. pa fcal fa er uib tjiollbuuilfcr Du-la jieim .ui. auruiu. 

itn fj: eiiij-Ollb uar uia'iib jieirra. Mt .iii. aiiium. l^ii fj: ej:lfr liuir ^iuu baiiba 

Dttbe uiobor j:aber oc boltor fuur. |ia fcalo |ifir taca aj: øiollbiim .i;u. aura uegiia. 

Ijalnau .uiii. eijri Ijuarr jieirra. lin ej: aiiiiaro luiffir a'ba Dciioia. jia Ijueijr fia Dot 

til jieff er uib uiollbuiu teer. ifii ej: fi'ter liuir fjiiiu bauba Da'be luubor Drober oc 

fijflur fuur. |ia teer Ijuarr |jeirra .ui. aura. Hu ej: ej:ter liuir Ijiuu bauba Dru'broiiøo 

Daru oc Drcrbrougr j:abur. }ia taca )ieir .ji. aura. Ijatuau .ui. eijri fjuarr lieirra. i£n 

tf auuaro tuiffir a-ba Dejujia. )ia ljuerj:r fia Dot til fieff er uib (liollbum teer. itn tf 

') [Disse Ord ere opfriskede nieil en nyere Haand. 110 ^ baldre 

rdrr liiiir liiiiii (ihiiDh nthiir |ij|1ir. ur ti limi [iiiiii. )ih [ruin |irir liirii irrlnii iiiiuuii 
ril .11. iiiini. iiw i'i' O'li'i' iinir liiiiii hmiDii iiinriiir lirnhrr ur it liiiiiii l'iiiiii. |h( lani 
|i)iiir tiHiio .riii. trilniitir. L^ii |i||liii |i)iiit- IjhIuh iiuht. U'ii ff fjtrr liiiir Ijiiiii 
iittiinii liriiiiiir fmiinr [iiii |iu irrr Immi lnilnuii .iiii. rijfi. it\i )ifir iiiriiii rr iirflrr 
nu hiiriiiti fiiiiuiii. jiH iHru ur liiiluuii .iiii. ri)ii. u'ii tf f|lfr liuir Ijiiiii DiiiiDh tuiior 
\n(r rr |)hu rru liru'iii'H limii. ur riim )iiii' |iiiiii. jm Ihth [ijiiir )irii'ni liiiliui liiiiiiiu 
HMluy. ifii q |iirr fuiiur liiiii r>lrr liiiiii iihiiiIh rr Imii nu |ijflliiiiin Ikhii. ur riim 
jierr fuiiii. |ih inrn fijiiir |iriiin linliiiiii jiiiriiH njri. u'ii jirir iiiniii rr jinrDii iiuiiiiif 
fru i lHrl|ni,|.l. ur |irinin iiiiiiiiir i lunilnijl j.th fijflliiiiiiii iil Irlin. jm iHfii IjUHrrr 
.uiii. HMluiiHr. U'ii .liiiilH iiimiiir i lHrl|nij:l ur jiurDH iiitiiiiir i liini|uij.l. |ih iHfH 
fjUHrrr .u. ifrlu[inr. ifii hI |VIIh niHiiiif i lHrl|nij.l. ur ^iiiilH iiiHiiiif i fiifiifuiji. ])h 
iHrH diinrfr fijri. ii^ii frllH iiiHiiiif i funifnijt .ij. irrlurinr. Olirl frul (jiirrr lar« hj: 
Uiulliiiim fjrlrr ianiffijllhitii iiihiiii. fnii ()irlH iiiff) iHmff'ijlliiiiin iiuiniif. IjiirriiiliiH rr 
btflt n- j-fOr. jm rr litrll lijiii. iiniiH jiHr \tm j.Hi)ur hrufirr Ijiiio fiHuDa. uc fijiiir [jmio 
Of ()riri)ruii(]Hr. |irt frulo |ifir fjuHrrr |iiin but larft. or fuH f)0"(a iiifD uføaiiiiH laUur 
lirffDr IjHiif' lir linrDruiipr. iaiiit fnii lara (fUr fjiiiii hauDa. ifii |)f(iar jaOur (iruDcr 
rr i j:ra j.Hllriiii. |ia tara hru'Druiiiiar fiiiu fiiiii rcll. ur fua (icla. ifii Ijtjrruiliia rr 
Dcrir litia fj:lfr jiaiiii rr lirrlr Icrr a-Da grllbr. ur fiflu ]wr fiinu. |m frulo frjiiir jicirra 
tara ur [lu'la flirt fnii tala rniiir til. ifii fjiirrr ffiii |f fjfllfir. )iui rr Ijaiiii a at (icta. 
ffOa (idDijt tiifiri bula. ni l)aim a at taca. uc ufrDa jifDaii iiaiibrH~t)r aj. |ia l)nUr 
ijami trijnijruuf. 

^ ' trijgtia mal. 

820 Saffr uaru |ifirra a millum 11. or 11. Hu rru jitrr fafrr ffttar oc yt htrUar 

fulium njri uc jraiii fumiium |jfim i fjuiii) rr Ijaua flal. flict fnii txriiifiilir birmDu. 
»utnibr matu. uirDnibr oirDii. Ijijyuinibr fjuø . . .^ 

•) Her er i Mbr. et Par Ord aldeles udslettede. Arn. Magn. udfylder Stedet saaledes: "C)n f)tfr upp 
tnjgCa mal." Ilgesaa C. A. M. 306. f. og 66. qv., samt C. Thott. 2083. qv. Imidlertid er dette udentvivl i 
alle gjort efter blot Formodning, thi Arn. Magn. har paa den hans egenb. Afskrift vedhæftede Seddel, an- 

gaaende dette Sted bemærket: "Mbr. f) j tri)pa mal." Overskriften har altsaa da været omtrent lige- 

saa udslettet, som den nu er. ^) Her ender Mbr. nederst paa .Siden aldeles afbrudt. Arn. Magn. har 

herved i sin egenhændige .\fskrift gjort folgende Bemærkning: "her endast pergamentzbokinn. og eru aptan 
af henne skorenn ij. bliid. so sem Jieirra efterstodvar i kiolnum glbgglega audsyna: kannskie og so eitt edur 
Heiri ork aftaa af henne rifinn. hvad }io ovist er." Giilathings-Lov. 111 Anhang. Brudstykket Ca. 

Forstc og anden Side læselig fra Sluln. af Cap. 9, (S. 7) til Slutn. af Cap. 11, (S. 8). 

. . ran )iH fffffijf fjrtii at aiiriim ffif| uif) frrHiiHiffH foiumijo. itn (iijffoji oc armftDr 
Oariø Of ftriiuiiiifnii adrr ffiidi fua fiiiii ifit firtia frm ?iu fjifui et ... ^ ta[f. 
|)af rr nu |iiii mt\i at uiT ffiidnn fiifiiini jitfim odiim or niftniim tiomc ii)i liaflDa 10 
er £)laj:r fjiiiii fjtfliii^ oc (OrimfrI fiij(!ii|io fH-llr a muftrar |iiiiiii. or ]wim ofliim. 
rr fiilaii n*o øoniar. ^ i^ii firfia riii rr i }ijlfi fjiiHiiii rr mv fatfuiii fjoiiiiil firfiu 
er mr æiguiti atter øhmi) iiini af fjwttlia j-'ijltioiiiriiii. ni rj: fii firfia Oruliiar f!)a 
lalla fjornftaiirr |)a fritju iirr tiiiiOri a tiij:t at fuiiia imiaii lofj; iiiatiaDa. en tf 

tfiøi fffiiir tiiiiOr a tiijf jijrr fii tofj: nianarir iirr. )ia ffulii urr fuTfa atter 

j:i)lfe9 menn inorfiini jimtaii. fiat je a fjalj.1 fononfir en fja(j:t [)ijff(j|i. in ej jiat 
jiri neniaff j-iTix men. j.iri nrnifr |iaf j.iurDun(ir manna eDa atfoiiflr. jia |Ta( ffijrta 
or fiui j-T [em })H'ir leiflii tat lil. ifn r; )iat jiri iiemafc a-infa menn fia ffoln Jia-ir 
(iirta aurnm jirim jiri tre fjua-rt er lil jiarj: al fjaua. oc ja tre )nj at fiiiar fe. o-ijre 
jiri mafomat fjuffrn. trijre jiri naøfa fjuaTn er a er iiart. — Hn er firfia øorr. nu 11 
ffal fiarO nm yera atter j-ijlfio menn. ))a [fal tiij)To)i eDa* fjano a-ranDrefe jjera 
ftffmnn tit jieff. oc winiiaøa. at flaiiir ffal oorr uera. |ia er mi ej gorr er. en ej tfifli 
offfUr øorr oc fta-nfir firfia iiariilaus tofj manaDr fia ffnfu atter jijffiomenn tio'ta 
jiri fial morfiim jirimr (iijffoiie. ifii ej fiat jiri nemafc a-infa men. |ia ffaf Dula jiri 
Jiat anrum jirimr jiri tre fjutert er lil jiarj at fjaua. oc ja 

Tredie Side, læselig i Midten af Cap. 20, (S. 11). 

. . pa ffal fiHMia fjnti aj jia^iiu efia fnria aurnm jirimr Oijffojie. in ej jiat fa^nnir 
hi)ffo)i fiia fiano frraiiiirefe manne 

Fjerde Side, der ganer fra Midlen af Cap. 21, (S. 12), til onitr. i Midlen af Cap. 22, (S. 13). 

. . Darn fjuiert er tioret ua-rDr tfjlir uoltena fja'Ifiu. ffal fa jireflr frira er men cau|ia 
tifiir at naufifijiiialaiift. ifii q fiarn utfiOr fua firatta finct at ffiøi meiie jia-im 
jirefte . . . a ffal fa jireftr ffira er jiau meyo jijrftan jinna. en jiat a a^ngi 

') j:ra eller j:ram? Ulæseligt i Mbr. *) fonoiigr er her tilsat over Linjen, men med sortere Blæk, 

og, som (let synes, en nyere Haand. ') Herudenfor er i Margen skrevet med en noget anderledes, dog, 

som det synes, gammel Haand, og milrkere Blæk: "flEitt er t](ifO<i i j:t)l(i l)U«ril) fV^ttf\ 

mm all u|l)l al IjalOa follom Det yderste af alle Linjerne er bortskaaret og de 

Par sidste Ord ulæselige. ■■) I Orig. Tegnet: t. 112 .Kid re 

|iii-|'lr Hl iDiiiii iif'iiH l'triliHjf iiili imuniiti |iriiiir iiin (nifrdp. ' lin rr hiini fim 
iijitill Hl H'iiu nm )iifpf HH. |m fl'iilii jiuir iiiriiii rr mfii |iiii imriir j-hih iirr;iH i milii 
uc tiiH'lH {UH ijiiiT. t( |liri |ii(' i iiHiiiiir imDiu'. ur [iiitHr. ur hiiiIh liiriluiio. )ih dm 
UrHiiH )ml i firfiii iinrHr iihmnriiiiiiii. lin rv niiii nHiDr I)hj.I h1 liinnr ji)r|lii flHMnnu. 
)]H ffrtl litrlH Hiinim lniiiir lu)ffii|ir ur IjirniH liuiii |)(i til |"i(iiir |r. rii r.f liuiiii riill 
iriiu \]vt\m IhIh. nr i)iriiir linn innr luiiii Ijninii nm pHiiiinir imrr. )ia fl'til iiumi lio'iti 
jiri |ml nmirnni jiiimr Inifl'niir. ur ImniiH Imni )ni ni liiinr fr. ni rj: )ih! nill Ijnnii 
tfiiii ur }u'iirr Imim innr iiimiii lnrifiin lolj nuniaiir. jiii litriiir l)uii liriiiorl Ijutrriiim 
;irniiuir .vrur jino. fii Ijuii u Infl ni iihiuih lil (l'iiiilH. rn rj Ijhu nill jml HMyi )m 
22 ffuln ]]\m Imiirr iuih ur Itiiiiiuiiin liiiKniiio imro. ifii rj nmiir Iirr iii Iihiii fill 
IjiriDil or Ipillrr. }m [IhI Ijnn hirln morrum )irimr lujftOjif. itn ty f|iillir nmii mumm 
iillfrnjt Imnir finu l)nMiinin. jm finl DiMllfii Oorla niinini frj hijffojir. ur lmiin IjiiD 
ftj or liHiiH liHit jiri j:in!l ("ifiHii Ijhiiii rr malf (jorrmi. rDu l'Hii|ia f)ui) Ijuuo tiuiuiii 
lirimr Hl hijffujjr. i£n rj (iijffoji fDrt [jano aruniirffr furnnir )ial maunr al (jann 
fjauf fjiilll imriir finu fjffibuu. ru fjanii qncDr iiai niti fjaii (!al ninna jiri jiat 
Itjritlar ffift. t\\ Brudstykket CO. 

Forste Stykke, fra de forste Linjer af Cap. 152, (S. GO), til Midten af Cap. 153, (S. 61). 

. . (jtrta jriiDlirut tononøe .jl. iimrra. tn rj; (jaiiu w\tw Ijaniinoniru i jitfiri raio ]ift 
t}«\Qtir l)unt) Ijaiiii lit |iiiiiJ0 or |)af)an lil fiaiia. [)aj.nr jrniDr (jino liaiiila fjanii at 
[lallOa fj: |)air nilia or fjalltir til ]mp. trlliøar jorr tjauii anuannr tononøo fjanii fr 
l«tY al .jL marra rj: fjanii nill myi iiiDr lafa Irrnlir maiir ffal oif) lata fj: »iøi er 
arnmSr til fjaiin ffal or gialliia jj. marra rj fjaiiii t^rr trifli uiD. Uii ffal armatlr 
fououtio rDa^ la'nDr maDr ja bana lil rOa yiallDa 41. marra. |ial je a-inu Do-iibr at 
Ijajua rr armatir ffal (liallha. ni fonoii[ir {)alj:t ]iat rr IffuDr mai)r ffal øiaUDa m 
163 bo'nDr Ijaljt. liu rrnnr matij baur til ffipo }ia nm maDr af nf^diu ffrota ut tfjtir 
f)0?uim air rDa auDfffri 

Andet Stykke, fra Begyndelsen til Midten af Cap 156, (S. 61). 

. . fa mft'lanba muDr er til ])a rr fa baiic rr (fjan) fajgir foøu a fjonb er 

mmn coma til nma uitnc ^it mir(iH) \)'m[]\t ^omim. llu lijfir maDr tiiøi a fjauDr 
fer ]i(i (tro) Jiffir baDrr banar |io a-it fe far a fjinum DauDa. ^ llIaDr lijfir uigi at 
ffitum ]ia ffal fjann øaiifia jjinøa jra niøi frm fjanii oiH or lijfa at imfta ^ufi nema 

') Her udeul'or i Marg. med, som det synes, en anden, dog gammel Haand: "i)gt fl uin 6arn(J 5(irl9." 
*) 1. •") ffer Ildenror er i Margen skrevet, som det synes, med samme Haand: "lim wiglnfing." Gulalhings-Lov. 113 

]iar ff inni jirir nffjfiiffi^'S'"''"" f^« liaiijjiHDie. ff)H iianiftpr ^ino tiatiiia. % |i(rir 
rro jiar |i8 ffal fiHiiii iiaiifia mti jiaf fjuo oc til aiinaro fjitis iifffta nniia |)ar ff H'iin 
flifir ,jirir. |ia ffal fjaiiii (laniia lit fjiiio jiriDia fjuo Of tijfa |iar ui{ii fjuaDfc nioimum 

fnn iiuii fro. fallajf fjuarff iiljr iif liiom iifiiia fjaiiii fua fjffiti a fjffiibr 

Of ntfiii Brudstykket Cc. 
Forste Blad, fra Slutningen af Cap. 224, (S. 76), til Slutn. af Cap. 228, (S. 77). 

. . nianiif |]a ffal fjaiiii lujrla .ij. aura fijiii Ijiiio hautia Of fua \)mrx |iffira i ]\m 
u]i}inamf. Én i miDuiiiiiiaiiif |)tfir ffolii Offla altfr fijiii fjiiio Daiifia .iij. aura Ijutrrr 
jittira. iFii i uiiiiuaiiif Ijiiiii jijrfla jiaira ffal fiinrrr Dffta fijiii fjltio UaiiDa Ijaljiia 
morf. Tlu fro ii|i|maiiia iiifiiii aflfr tatbft. tn nu ffal jial ffilia fjufrffo jiufrfaffr 
|!olu j:ara. Hu a loiiur broDfr uioauDa at fiu'ta fijni Ijiuo haufia Ijaljrc more. fu 225 
f)ro"i)r IjiuD t)aui)a atta ifrtoyoiii. Én loOurOru'Dr fjiiio Daiitia .tj. a-rloøoiti. oc |irlm 
pmimnnn. fiua ffal Oroiior fijui Ijiiio baiiDa al fomu. oc fua iiioDor jaOfr. u 
Doftor fuur. flllfr H'iflu |iaMr iaitiiiiicla liot er i u|i)iuamf fro faiiiau. Ku a j:oDur 
broDfr uiiianba at lio'la tiioDor liru'iir l)iiio Damla Iijhmiu liituiii j-iiiila pfiiiiiflo oc 
(yt)ri. 6oH ffal lio'la fijftur|ijiii Ijiiio DauDa al fomu. oc tiro'Droufjf. oc tiroDor Dotlor 
ftjni. oc fijftliniii. 5ua ffolu jjtrir ailcr Inria fr i u|i|)iiaiiu' fro mcD loDurfirffDr. 
tlu ffal joDur liroDcr oifiauiia Iwla ftiiiflfijnl ^ Ijiiio bauila .iiij. jifuiiuium oc tuffim 
ffrfoiumi. oc fua ffal fjiia'rr fjaira i jiiii ii|i|iiiHmf. Oua ffolu jiair liu'la fijflur iiollor 
ftjni. oc bro'Droiuio bariif. oc moDor liro'iir iiioDor Ijiiio DaiiDa. Hu a OrvDroufir 226 
uiøanDa at bæla fijni Ijiiio bauDa .iij. aura. cu firo'Dr Ijino DauDa jim a-rloiiar oc 
.iij. iifuinøa. fu j.oDur bro^Dr fjius DauDa luffim luliim .«. jitfuiiiiio oc o-ijri. 5ua 
ffal broDor fijni Ijiiio DauDa af fotno. oc uioDor |H"Dr oc Dollor fijiii. flHfr a^ip 
jiffir iamiia bol fr i utiiiiiHiiif fro famau. Hu a bnrDroiuir niøaiiDa at bo1a bro'Dr^ 
onøi fjiuo DauDa .iii. )ifiiiuiia oc liia-r H-rloøar. Bm ffal broDor Dollor fijni Ijine 
DauDd at fomu. oc moDor bru"Dr. oc fijflur fijiii Ijino DauDa. oc fijftlinrji. 6ija ffal 
IjUtfrr ]m\(i bu'la er i niijinamf fro uifD bro'Dronyf- Hu ffat brcDronør uiiianDa 
bo-ta fijftrungi Ijino DanDa tua luli uiunDa iianintio oc H-rloci. fua ffal Ijua-r |ifrira i 
jiui u)i|inamf. 5ua ffolu bo"ta bro-Drontio baruf. oc bro'Droiifjc joDur fjano. oc 
moDor bro-Dr luoDor Ijano. oc fijfturDollur fijni ^auo. Sua ffolu |iffir allfr bo-la fr 
i ujijiname fro mcD bro-Dronøi. liu ffal fijftrnnør iiiøauDa bo'ta fyni Ijino DauOa 227 
.ij. aura. 6ua ffal ftjftur Dollor fuur uiøauDa fjill fomu. oc bro-Dronøo barn. oc 

') Feilskrift istf. [Dltninji. 

15 111 Ældre 

iiiuDiir liinnrr iimiiiir liuiio. ru jimiir irrliiiinr ImrUr liiiio timifiii limrir |iinru J:iu: 
DiiiTH. li'ii P>>iiir lii'irnr liiiio iihiii)u |iriiit )iiriiiiii|iiiii iiiiiiiiii ru irijri. Oliil limriiir 
l'ijiii liiiio iiHiiiiii. ur iiiiiDiir itrHr. ur fiotlur |i)iii. Olilii Iml ii fuflriiiiiir niiiiiiifiu ur 
fij(liir Diilliir liiiir. ur brirOiuiiyo lutni. ur iiiuDur liruDrr iiiuiitir Ijiuo .... jnriru 
ffHl lintfir lurlH HirHii inriiiiiiium iiiuiiur liruiir liiiio nmiiiM. Oim P'hI liirlu |i)f(iir 
fuiii liiiio htiuiiH. ur l'mi limnr liiriiH luiriiruinii liino htiiiiiH. Slira hul h liiuHur 
Dullur l'imr Ijiuo fimiiiti ii).- liiiHMiiiiii |iirirn. i."ii)|'lriiii(ir iii(|Hiiiiu P'ul IiuMh |i)|Hitiii|i 
[jiiio tiHufiH lulj.' iiiriiiiiiiiiiii. I'iirt ft'Hl hu'lH |j)fliir fiuiiur |i|iii iil [uimi. ur linriiruiiiio 
ijHinr ur iiiuDur liroDr iiiuDur Ijiiio fiHiii)«. Olirl ffnl |"i)flur tiuiiur fuiir hirlH fnn 
fijflriiiiiir. Cmih ffal Orrrfiiuiui!) Iihiii. ur iiiuDor OiuDrr tiiufiur iiiiiiiiiiiii. lul| jitfuiiiiiH 
(ful IjUtfiT jimi'H lirrlrt. ur rr^ftH u|iiiiiniiir l)iiH'riiitii |in"irH i (jil rfJitH ii)I)iiihiu. Hu 
fjffui rr uiniuHUiH niruii hIIh IhIiIh. |uh flul IjUH'rr uDruni hrrlH frm rr Ijirui iiu lull. 
i\\ IjurnifluH ))r(]" rr uiHiiur j-iirijf j.ifUii|MUf j.ra iiiijiuuum luuuiiuui ul ))h .firllr 
228 bol lirinuuiii [rui IhIu iruur Iil. ]im ullrr rr luurr rft^ i ii)I|iuhuic ^Iuu j:i)r("lH 
al uiiiHiiiiu |)ifir |Tulu tulfl jiriDuiiiii uiiuuu al iJi'frDr ulriHuriH. ]ml utrrDr HTluy Ijino 
ffllrt u'ijiio. Én ))H"ir allrr i niiriu)i)iUHnif rr IhI'h \tr, Hura ai uipuha. ]itfir (Tuhi 
tat'a |)iiiiuuiii miuua al hrrrfir uiiianDa. |)at UH'ifir tjulj: lurji'f. itn jitrir luruu aikr 
i u}))iiianif Ijiuu o'j:fta fv Ijalua murr lata al ui . . . . 

Andet Blad, fra Begyndelsen af Cap. 301 (S. 99) Iil Midten af Cap. 305 (S. 100); udfyldt efter 
Papirshaandskr. 1633. qv. i det kbh. kgl. Bibi, saaledes at det Supplerede er sat med 

mindre Tryk og mellem [ ]. 

. . rum jrliuta a iniiunfrffu f&a ^ jitu }k armaDr lur jim fa 

er [Itu fcuilu )]ffir bioDa ero fj: 

|jffir lala [fiøi uia ptim H m licir] filt Ija-ima. OC [jrorre] . . . [mfltmi mat 

ot3 f)H[[ni] fuuUU(|f Iil fjauDa. Hu [er] |iH"ir roma [falla Jicir til manntale 

OC j:h] tfiyi. |)a ffulU [fitir] aj: lilt ^Ofipa [Offcunft4 fna ftip Jieirra. fmi] ^ffir H-lp 

niaiiial Iil. ur (]fra H'cigi (fcmra m ffffom iiifiii tfiia.] Én fj jmir fro jarrc tn |ittir 

niftjLi (!i)jH jjidtHU fflJo. lift ftiilii] jlH-ir jara a . . . biuDa fici tal 1U[ca oi5rom monnom. en 

tf }icir] tirra aiøi foa |ia ffulu fiffir at mxt [oaru gtra iiat ftiji at mat] oc al Unp. 
lut . . . . i)r øcrrr IriDacntir i ftiuiau fiaa m imn attc at sera.] |]a er foa frm t)ånn 
[^ftji] uøurl. Hu itrrr [matu ft ftiji HiniHt etui fjHiui cis)i] al j:ara |ia øcrir ^huu (iifDe 

302 at fjHiiu ror I [ofiior jijrir.*] Hu [jiiHTjuir utatir flauiuc fuDr [men lanoi 

OC ifijpr maflr hj:] ffi)ii iur5au jitfif fuilr |ara. oc foiicungr iiøyr til iHiinuHiiiai] pd cr fjauu 
uKaiir. caupi fic ajtr j:ioi'U[m tigum mHifa. itn t} (fi)iir] fltjriiuaDr aj: ffijii ]]a er fjami 

') taca? ») 1. ^) Maaskee Skrhfeil for at (see S. 99). *) Udentvivl Skrivfeil for (fniiitia, 

*) Udcntv. Skrf. f. tjilit. Gulathiims-Lov. 11« '» mcb OlI[u tif(ft[ir. Hu ma fitii f^fl|fl] (fruiir [ffil)a?lØT Itli miliaOr f)a[j:i> lolj: manflaa mat 
^naTO.2] tlU (tflJlir fItjrilllftDr lliailllC aj [(titii at [iHiuia. Im Hlii)r(iiffl fjHIltl (fip |iat aHf. 

fn ^uffiT øaiiflc aj: a[f . . . fffio er fio . .] Hu j-ara jitrir aj.lr iiurDr f)ffiiii 308 

Of [ttcr ] ffir|TijtH H omiiir ffiji nf fijna ])fritii .... [iitrir ijauom^] 

nitfira ru iiianatiar mat fjiiaro i t Lim . . t . .] fjoøriua iiaiit fiiaii |iri 

hiiaiiiia at ... . tiia jiri fu oc [ua jiri op liilii [tnihia fijii oc lata qifir 

liggia] OOUtlD oc JOMf Of fua fjUl). |ia fro [tifii urfftfir tf jifir fna (i]fra. ^11 ej jlffir 

5aua \}ut\ a firoft imth [a m fiouuti tt){ fm. ija nu }ifii] l'tfffir. ifii ej aDrer fjoøpa 

j:iri (lO[anSa }irOn ... er aiirer f)aj:a] JIJIT f)O0(|llit. Of fOMllV H'ifli fjOUUii [j:ram cftr j:cftr. 

}ia fjoiiyiia }if]ir at o"rfa'ffiu fj ])a'ir iH-firiia jc [jririr. lUi f)oepa in-ir fi[ii] l'wa fflll fjfr* 
talit. }]a fv (ttjrimaDr [fntr .ji. marfH. m fiafni fi]tiffir at |iiim niorcmn. Itu rr |iffiin 

[})af fctif at }icir fjaji f)ay]l|Oit ailllHIl llf(| fil lllH'lIt ty |ia [ma ftnrimanr fiiiiia iiifti] (ijl'iftar 

æiOi. jiri foa iiiarita mfiiii i\m \mn niii. m tf hmm ma fiyi] fijiiia jiri. |ia fijiii \}mx 

jiri fif [tijritar ciM. llii (U'iitir iu]aDl' aj: ffijli of (O'i)llir fjOillllll fflløi ma[ar j:ijrr fil ftip 

fomi ti[ iuii]5 |)a ff [jaiiii ftffr jiritii morfiiiii. Hu fOiiia [fn}) fifim tii umj iia ftai lOp 304 

Draøa oc fjirDa røifla. ja {la fua [marøa mfim fem )iarj: ur m]HllliprD fjUfflTi at ffi]] 
QatlØf U|l}] [nin. Ifii fj: ticir tnma fiyi,] lllfllør jlO |ti|I Upjl ]ia tXO ]m\ fffCflf [f)t)frr 
{icirra jirim aiiriim] Cl' ()0t) toill tit fjllO. ifll ff aiøi (IfCIlfir [fci)) u)iii. tm abiiryijff fa frip] 

)jat adt er ffiøi t'0"iiir fjar cj jifrini [CLim bun ti[ f)ii||. fitifnittjna |mj1" fr ftijriiiiaDr [ffr 

hoO. |)a [fiyu allfr pat af bcra fji'ftrt] ffiil |l!fir fl'O i |lffiTi (fij)jirHif)ll fl)a [fiyi. Én f)iifrr 
er Jiat [loO j:]fti(ir )ia fr fjHUtl ftffr at ])rillir Hliruill. [llu toma mfmi jiituii iiotfiim j:i)r]r 

cfia Jim iiottom jlhar. |m ffodi fiJiarfiifr [ mm rfioa. fu fj: mtiri] miuir nm'Dr 

|ja f!o[u jiffir rtrifia [fr rfitia fiyn fna fflll i]K[a rciuir lif. Bt[)\ |Ta( triiji riiia [fma-na 300 

eii i tiia (iiti. fil t} flillHM'a Viji fHUtir at jirim inorfUm. ['ja fcal l)iriiH ffyl fr li|tr Uf] 

wu1 fff [iijr. Hu hrriiiia |mir ffcif fitt [i tntiu. tn fj: fiifia fu firfimr.] jui a[)iji'{)ijf jiH-ir 
fiatjuer fføl fitt. Brudstykket D. 

Forste Blad, indeholdende Storstcdelen af Cap. 71 (S. 36, 37). 

. . ja (fulii l'iua. fii fiiiau fr fjauu rctt lauo tiif) fjaiiu. Of tiiD couo fjaiio. oc uiD 
mau fjHtio alll. oc fjucrl jirirra uiD aiiuat. in fj ailrfr liofla fjaiiu |ia a fjauu rett 
a f)Ouum fem a finjlia fiiium. fu iamtiijr ffal fjauu )ia at rette fem f)auii tiffre 

') Siialedes rettet efter Hovedcodex. Papirsalikriften læser nendig m lliaDr [fopi, uagtet Begyndelsen 
al" det sidste Ord i Mbr. tydelig sees at være ha, og Ordet selv fiilgelig f)aj:i. Det fiJlgende fotj: er sandsyii- 
ligviis ogsaa Feilskrift for ^alj:9. '') Underprikket som utydeligt i Papirsafskr. ») Udentv. feilag- 

figt for fjaua. ■•) er — (ilf. Papirsafskriften. 

15 * 116 Æltlrc 

friiinltiii'j. U'ii iT |Tiiliinr foiiH Inifl iiifii lirtrlf. jm ii iirimiiir rrfi h limiif p)Y\- tn 
IjriiJr iiuinn liiiiii jTiilh. lin r|.' iiniiir' iVir iiimiiii iiiiiii{'iilr iiniiH liuiiii luii|ii oi' 
ffiilii. 1)11 iT liiiiiii iVrr .ri. iiitiiiii. ur [iiii l|in rr ,niiil|'tiii iiiiiiiii frir. ifii ty Ifiihr 
iimnr [rir. |iu |VhI Iihiui I)hIjI iiialiiH t'uiiiiiiiir. ru l)iiljl p]\\\ct iikhiikiiii. itii ff 
HriiiHiir fdiiiiiiiui fflr ))h ffnl lniiiii iiiultia .ri. iimrrH .vijllioiiiiiiiiiniii. nfllKirrii iimnr 
111« iKUft bnrii l'ii i fliilfi. rj: Ijaiiii iirn" h |iiiii|i. riiii iil ulfir Ijiifi. rha al l'iiiiii furii 
pa ma Ijami urna i |)riiiitia iiiarra |Tiillii. ur riiii iiiriri. |iii fial )ial Ijailha. ffal riiii 
hariifl riiiva. of niiii maiir aiiiiar. Hu flal umiia fl'iiliiHriuHUU fiuii fnu lira^l |"iuu oc 
fua .fOTa Ijauu lil Ufrra jm ffal liuiiu urpi linumu tirm jViii linrlr l'iuiiiu. Ini ffal 
fiauu jiar Ufra or j--a på aura rr liauii rr .ntjlr. rj.- Ijauii ml jnir nrril l)iij.a. jiu ffal 
liaun fiiia iinifiuarj.' halvau muuai) iuuau jijllio uui ff'ulii |ia al fijfla rr Ijauu a al 
illalliia. ifu q [)aun jrr Ijuinu Ijoj-fir. rtia ulau fijllio jia rr liaiiu ]ira'II. rp Ijiu Ifrr 
Ijanii rr ffulti a al Ijnufuu. Lhiiiau rrll a Idnmiiir a fl'iiliiar uiuuuf. jiar fnu Ijauu 
a moau |"ial|t. Itu (iffft maiir i fliilii jrialc. nr _}iillli()a. ur irlfiorruii. ijanu ma 
iitfVajft i fua mirla ffulti friu ijauu uil. llii uil fa aura Ijaja aj ffuliiar uiaiiur 
fiiiuiii. )ia rr iia'l fj fjauii fijflar fialfi" uiii. ifii rj: uil fi(]i fial.).r iiiii j'ijfla |ia ffal 
fjauu liiuDa j:rfuriuiu. )ia rr ua^l q firir uilia faujia fllar fl'al Ijauu frlia Ijurrl rr Ijauu 
uil imiaiilaiihj. ur frlia al aurum rifii luriruiii ru Ijauu nar jaflr. fral ruiii uiurir 
frlia luauii jrialfaii maufalr. in tf Ijauu urrtir al ))ui fuuur ur faiiiir jia ffal Ijauu 
tlialiia .ri. marra. fua ffal tiiiiii rr raujiir rj [jaiiii uiffi al fjaiiii uar j:rialo. Hu rj: 
fruinar luaiir rirlr liiirii )ia rr iiflfl rj: fjaiiu a yt al jrla (loni fiii aj: Ijriiiii frr. in 
tf tjaiiii a riyi jr lil fialj:r. |ia ffal fa ja-la rr ffulD a al fjuuuiu. |ia trijffl ijoiium 
(fult) at fua luirlo frui ^aiiii jrlr dam fjatio aj: fjruhr frr. øijfli |irir OaDrr uiii flah 
barur. Hu ffal ffuli) aurajft fjijuum lil fjauii jiirfir juli Oijrr al iirrDi. % fjauu 
gcrir Doru fua uuni] |ia ffulu j:rruDr fara uiii fjoruuiu fiiiaii fjuriøi iiinifj rr Jiaii rro. 
Hu jffr tjaiiii rifii ffulh ii<\[M. ur rUnijft fjauu i Ijrufii |iriiu rr ffulD a at fjuuum 
or urriir at uiuaøa, fia rr Ijaiiii l)auo Hiuaiir. fjauu a ruft at ijrja Ijuiiuui ffulo 
mcDau rr fjauu rr urrr jcrr )ia fjurrjr fjauu a fjruhr jrrruiiuui |ifj at fjauu urrDi at 
umaiia. ifj: inaiir frfr uiauii jrialfau a fjrinit lauD. ))a ffal fjauu ijiafDa .jt. marra. 
oc cotua fjouum fjriluiu Ijrim aiilr. riia (lialiia fjauu {jiolDum j:rruhum Ijauo ajilr. 
Hu liijiir maDr |iriuf )irim rr ffulh a at fiouiim ur uil riøi uiuua .... Ijoiium. 
jffre fjauu a jiiiifl oc bioDr j:rrunom at Itrijfa fjauu or ffulD jirirri. Hu uifia jrruDr 
f)aus cifli foMjfa fjauu. )ia ffaf fa rr fluli) a al l)ouuiu roft riya al fjoiiriua aj: fjouum 
f)uart frm fjanii ui( ujaii rDa iirDau. Hu cffiur jrriato maiir. ur rr riiii rrtl trlruii jia 
ffal fjauu j:ara a jiiug. oc liriøna fir or ffuffio. Juirj: fjauu ruiiiim mauur lit at ») 1 Mbr. Runetegnet Y- Gulalhiiiffs-Lov. 117 '& (Ifjna. Ifn f| nirtilr irtr fiifin iimiij oc rrrr a iirrr jirir frr. afit)rf|i5(f \)m\n fiifiiirnn. 
oc flialiic fjimiiii ajaiiii fj: fjaiiii f)fim)ilir. iiniiH fjaiiii taft' fjaiiii a loii)iftiøi. 

Andet Blad, fra do forsfe Linjer af Cap. 87 (S. 43) til Enden af Cap. 90 (S. 44). 

tr ffrrnum uil ff'i)ila. flt aiifiiia ffolc (!a[ oDlom (fipta. nema a(fmrt)r jiitfi betrf. 
lllarrftfiiia ffal iiiilr fliaua |nii mfiiii urrtia a fatfrr. Hu tii[ fjiii fifli fi( cnma fr 
ftfj:ul iiar. |ia ffa( )iu fiia ffi)ifa fnii nu fjrji n lait uitui ffat )]a lata Drra af fjami 
|!fj:iii)f fjoiium liiufiat ]ianii iiaø til ffi)ilio uii) fir. hiti ffa[ jia i fraut firra fuu 
tnarga fnu jifir iiifiiii riøu i. llinm frofu maif fiiirro jifirra fm oc »lila fjiiar fjurr 
pt'ixm fr fr i a. fjuo. fDa iori). flOrfr iiifiiii frolu i fifia jifirra (ut fr riøi uitia 
fial|fr. ti liiiii) ffolo ])fir |ia jara ur [ijfa uDat ffijiti |"iuo. pa ^aja |ifir at [ogum 
oMom fiuuiu ffijit. Kh fr fa iiiaDr fifii iunan (auiij fr uilal a iiiff) fjouuiii. pa ffal 
fjanu fifra fjouuiii .rjl. iiianatia fffj.urj a jiiiiøi aplr til ffi|]tio iiiD fic. Hu fj Fjanu 
fcrmr døi ajitr i |ia ftfjiio. |ia ffat ftfjua frj-inoia fjaus til ffi)itio uifi fic oc ffipta 
fua fjanu ffiu uif) Ijiu fialjaii. Itu ma fuyi oDrutu allnirDar fijiiia iiiuaii .iij. iiftra. 
fj: fiøi nar iorD aUiurfii j:ijrr. jm |Tal a| lata fr iiifira fjajiif oc Ijaja ]io fiiiii lut 
^in fama fr fjanu laut ))f(iar fr ]iaf fijir. Ba fiøu jifir nm mart rfiuo af Dfila. liu 
uil anuar ffijita fu auiiar fiøi |ia flal flfina jifini fil er fitii uil mfi) ualfoni a fjojruii; 
bol oc uiofa |iar uafta fiiuia. at Ijaiiii IjajDf ftfjnf fjouum til iari)a |Ti|itio. 5a |tal 
(fi|ili raiia rr ftcrruiu uil fli|ila. iiti)ita fifoui i uiitiio i [uiitir ufiiia |ifini ]]i(ti 
fiolj-um amiat fannarf. Hu ffolu ualfiiliiuiiir mfu ffijifa oc lufa a ]nni}i. m fiflau 
uurti fjaiiii fiu lut fialjr. ualfiiliiiiiirr iiifiiu caftc i lut |jriotj oiufrfluiu |ia fcal )iat 
(!i|iti Ijalliia um alltir nt uin hmic fiDaii. 

Hu ffal uiaiir Ijaja oDalo iorf) fiua at biia a fjfflDr fu ualfiifuimir iiifiiii allt 88 
liat fr faintijiiio liriør. Hu fj: ofialouaufar uilia fiøi fflia Ijouuin. |ia ffal fjaiiu 
bioiia fjoiuiiu Ifiøu jirir jariiHørt flico ffiu aiirfr uilia Ifiøt Ijaja oc fe fiøi jiauOj 
boD. t^iøi ffal fjaiiii at jiaiiiij fiufif aiiuaro fjaua. fu fj: uocor uiaDr jcr a |ja rfufr 
^aiiu Ijanii ]ia ffal fjaiiu jirirbioDa Ijoiium at j:ara a. ]ia fj: iiifiiii jara a. jia ffolo )jfir 
aj: iorDu lata oc øialiia ran liaiiø. Hu liør iorD fiøi faintijniG )ia ffal Ifanii jio at 
f)uoro fjaja fj: Ijanii Ijfjir fina iorD alla jijrr |ia fr Ijaun a oc liøør faniljcraDo oc 
bauiif fiøi 3:iall iif jirDir. iic aor ojo'rar. 

Itm marcrcinor (htpti tnnan garfij. 

Hu ffilr uifim a marcrfinu iiiiian øarDj annattuføøia a aer fDa cnø. Hu uitrlcr 89 
annarfuføøia fua at fjann Ijfj-ir um jiat unnit fr fjanu attc af uiniia. oc fjfjir iorDu 
jlolfl. "C martflfiiia u]i]i ørajct. ]ia ffal |ia iiifiui fil calla fr fniinajft fro marcrftiu 
Jifirra aniillf. |ia fj fijnijft af martflfinar ffaiiDa rftt fua ffm uiDr uaro øraj-'ncr. 
Hu ff marcftfimir fro ujiiiøraj-ncr oc fiøi uiDr fcttfr oc uniiit a. |)ft ffal fjanu øialDa I Is .Eldrc (Mila!liin<»s-liOv. 

kiD III- iHiiniiHiii. jiriiii ri inrD h. Uh f|: tiHiin lirfir inarfflfiiiH iiji [\xa\)t\ nt i nDiuiii 
(!hD iiinr [rit 0( jOTl h 1ii( IjiiiD rr h mol (jonum a )}h rr Ijiiiin iHiDar jiiojr or 
tttiaiir. 

tim liinnfliitnr. 

90 iJiiiiiiiHlH iM liiifiiHiu iif ullrr iTiflrHr pnlu nfin [nii Iqiil IjtijH Hl j;oriiii .^Hif. 

liii liiir )]iiiiiiiHln iiiii iur iiitiii) )m hih limiii iij j-'trnt iiifh jifim fiijlf a! iki'h aiira 
iiiHiiiiHri)j imiiiiuiiii Hl iHtH i iHirrii uf i imlo. |)h ft'til jia |-nrft ))ii iit |ii fr Ifimri. 
liu |ih1 |iiitDi|rtla iirra fiia hiriii iil iiiHilr (lal filia a l)ffli fiiDlaDMiii ur fflia iififfl'a)il 
H iiui) iiiDr tara u}i|i liiiiiialjiiiiiri til ,|a(o. iic \t. fpiol fiiamiar laiiflt fraiii i pn. |)al 
flHl Iriiiiia iiiDr iim jjurra iiiitii. ffal l)iin fiiii iirra hifiiiarr. in tf f|iillir mHrt 
arrr rfia mii. |ia fl'al liaiiii Jial ajilr (ualliia. liii rriifr iiiaiir hiiiihii )iior)i|0(ii )ia ffal 
iiialiia fiiimtiiif .iij. iiirnr ur fiia jirir fjaiiiiraii l)il fnmu. Hu hrijlr iiiafir hrii aj: 
jjioDiioto fiari h)iIi iam iioDa fnn aiir uar. or Ifiiiii a mrifr .iij. )ifiiii rr lim atte. 
lin inifr itiaDr aiiiiar (amiaii?) fHMiyolii fDa rt)p( )iiii rr ufiil Ijfjir at joriio jarr. 
Iicrir haiiiii foiumiif. fii [jiii ljaj.c iiotu iamt fnn aDr. IL Den ældre Frostathings-Lov. Toxlpii aflrykt, paa II''.«"" oij Hl''.'"" Part {x riirisloiirotlcn) nær, cflcr fi med livcrnndre in(ll)yr- 

(IfS sammt'iilialdtc I'aiiirs-AfsKririi'r nf cii nu tiilil l'cri^amciilsfodcx (di'ii siiakiddlc Codex 

Rcseiiiaiiiis paa l'iiivcr.sili't>liililiiilli('lvrt i Kiobcrdiavii), Inis .Kldc ikke kriiircr cfler tie 

forhaaiidfiiva'rcndc Data med iiniiciiliiiidi' Sikkcrlicd lador sif; licslcunnc. J)iss(> Af^krilkT erc: 

n) Arne Uldi/uiissoiis Vi^cnUxiuWtrc, No. 'M2 fiA. (Icilnnliyt iiidliuiidcn i No. 112 f(d.) i 

den ariiama^riKvaiiskc Saiidinjr; den er dd^r lilul et Hnidslykkc, der allerede opliiirer i 

llik-n Pari Caji. 7. Hen er lier heU'iJiiel o. 

b) No. 1155 Tol. i del kjolienhaviuske slore kongeii(^e Bibliollieks ældre IlaaiukskriClsam- 
ling;. lli'r beleiinet 6. 

c) No. 314 fol. i den arnamagnæanske Samling c. 

d) No. 311 fol. saniine.sleds d. 

e) No. 310 fol. sainiuo.sleds e. 

f) No. 2082 qv. i den Tholtske Saiuling paa det store kjjl. Hilil. i Kjobcnhavn . . f. 
Christenrellen er aflrxkl efler Periranientscodex No. CO ([v. i den arnaniafrnæanske Sanding, 

hvor den tilli^^enied don nyere Landslov m. ni. findes .slireven med en Haand fra oudrent 
Istc Fjerdedeel af del 14''.« Aarliundrede. 
Den er samnienlioldt med 

1) Afskrifleriu' af ovcnnænte Codex Rescnianus, her lil.sammen betegnede . . . A., 
og, hvor de indbyrdes afvige fra hverandre, Aa, Ah, Ae, Ad, Ae, Af, eller kortere 
a, b, c, d, e, f, i ovenanforte Orden. 

2) Pergamentscodex No. 322 fol. i den arnamagnæanske Samling, skreven med samme 
Haand og onitr. af samme Iiidliold som No. 60 qv. Her betegnet B. 

3) Pergamentscodex C. 22. (|v. i det stockholmske kgl. Bibliolheks Haandskriflsamling, 
hvor den blandt en Deel andre norske Love findes skreven med en Haand fra omlr. 
Midten af det 14"'« Aarliundrede, dog saaledes, at dens forste Deel, lige til Slutnin- 
gen af 15''.« Capitel, er ombyttet med Begyndelsen af Jons Christenret. Den er her 
betegnet S. 

4) Brudstykke af et Pergamentsblad fra forste Halvdeel af 13''« Aarliundrede, indheftet i 
No. 315 fol. i den arnamagnæanske Samling. Her betegnet X. 

5) Brudstykke af et Pergamentsblad omtrent fra samme Tid, og indheftet i samme Bind, 
her betegnet Y. Da nogle af Lacunerne i Frostathingsloven kunne udfyldes, og flere af Feilene i dens Texl 
berigtiges efter den islandske Lov ^afonartjut (ogsaa Jårnfifta kaldet), meddeles denne til Slut- 
ning som Anhang, aftrykt efter den eneste deraf endnu forhaandenværende Membran, nemlig 
Pergamentscodex No. 334 fol. i den arnamagnæanske Samling, hvor den findes indfort nniiddel- 
bart efter Ørayse og skreven, ligesom denne, med en islandsk Haand fra henved Midlen af det 
13''.« Aarhundrede. 5fr fjfjr iqip 

oc fegif pÅ lufliim }ieim er f^fti 

§dhon konuitijr føn ijdkøuar konungo. 

Hafon fntiunflr fon fiiifniiar fnnunøo fonHifon Sufrrio foiiiniiio friiDir Iriifiiim or 1 

(tfrDum. (ii'iiiuDuiii ur liu)ic(iiiuiti. iirrHiiimiii Of wiDr foinaiitmm. iJKum fiiiDG uinum 
or l'itmm |ifim ffiii' liorrii fnjiiriia (fijfiiiu)^ i]iiDo oc [iiia. Jlfftiim iiiijiiiiiiiii man 
|)flt fminift uera \}\\t\\n niijfiii oc iiianiiaKiiHii ffaDa tr j:[f|"tirt maiiiia altir i laiiDinu 
[)Hj;a ifiiflit a| maiiiii)ra)iuiii oc [jiiiiia (ifjtu iiiaiiiia aj:liiriiiii |jfiiri |nu fjfr fjaja mcir 
i uciiiu tifiif m i j:(c|tiim lijiiiiiini ijiinnn. D( aj: )iiii at )iat rr iijrff jijrir guDi 
dfftf oc fia|'fa|aiii[ict oc iiiriiiiuiin lifrDi til irffiiiia tiuiio oc j:iai1a|iaiiar. fua er |iat 
oc fiiiuiiDilict at l'iiijiia i )iau liiiii) tr ml fro fiiiaiiir^ at niniii fcolo |iaiiii u|iD fjer 
meir i uciiiii fjajra cii i fiiyu [aiiiii ijiiro. 0( jijrir |ioi fjijiiim ucr qitir fjiiiilfitt 
mcD laDi fififii|'co}i9 oc (ioDfiifcoiia. Ifiiiira iiiaiiiia oc (tfriira. (oøinaiiiia oc aiiiiarra 
cnna Bifraftu tnaiiua i lanDimi. at tiiiiifa niaiiiit)ia|)iii. £i,jt off |jat ticaft til at 
ujipfjaji, at liif} iiis Ijfliia ijlajo foiiiiiiiio ftaiihi cjtir )iui fem Ijaiiii fjajfii ffipat. 
\té at |jfU Ijaji fi(|i Ijfitil ofrtf Ufrit jijrir ifyiriiDar fafir. flt fa rr maiiii Drcpr 
faclaiifan Fjaji iijrirfliirt jc oc jriDi.* ff utlatir oc iiyiHbr Ijuar fem l}min ucrDr ftaiitir 
bifSi foiiimcii o c jn-ffiitiurii. 

"Mm »igojicrli. 

Én |i6 af mr niffftim jtjrir tirrDlcita fafir tamifl aUt laiifajré fouiui(|iifimiiiuni. 2 
Jiat tr Tnaiiuoliaiiinu alti qjtir |Hii fem /roftajiiiifio fiof uattar. |)a lji)j.iim iicr yoOa 
wæøD a øijrt oc miffiiiui. at Ijuart fmi cptir ero eiønir cDa laiifa|é. jia fcal fnuiituir 
tacft fifii nifira i jifriiiiiilliii tn aDr er Daiii)i a aj jé cDa dømim. i£n cj figii er i 
liegTifiilliii (ireiiii). |ia fcolo jrttiidr eip laiifii a ej ))eir uilia taiift fjBj:a. 

TUm lilltjjri ncflnnJra. 

fn fj; ufiiaiiDi jellr i jicffarre ntlfCji) j.ijrir foiiutifis fucriii et)a jrHiitiutii iiio 3 
baufia. oc a fjann p e|itir. |ia tio'ti j-raMitir Ijaiio liijrDunti riiallha aj: |iiii j-é. en 
j:rtfnhr tati trijøDir oc alfaMti i iiiot aj: jrfniDiiiii Ijiiio liauiia. 

iltlcgS. 

tlu t} iifgaiiiiiiiii er or^ Uoreiji. jia tio'ti jrtrtilir [)aua jiorfioiiii fiota. oc fe fa 4 
}])x\x er fctjlliiaftr er" aiuiarr aj: 3:iJi)urj;rH'iiiiuiii eii aiiiiarr aj: iiioDiirirH'iihiim fiffDi 
at laca aj jrwiitmm ueøaiiba oc fua bffta jrtfiiDiini Ijiiio DaiiDa. ién ly: matiiiofiani 

') l — tilfiiier b. c. e. «) mgl. i alle Afskril'ler, men maa noclvendi{,'\iis tilfuies. 3) Saaledes i 

alle Afskrr. ") oc — tilf. c. e. ") i — 6. vistnok rigtigere. «) er — mgl a. b. d. e. 

16 12'2 /KIdiT 

frnij ilniill i jirflHiri iillrtiil. jiii lurli fnriihr (ihiio' liHljum iiiiilliiiim r.flir liinii jiiiIIh 
IfiliirHi tf fiiii iiiiiiij liHiio ft lil. nilhii |fHl iir frjiin^i jrliH Inrr riiiiiir i-r l)nmi 
Irtr r^•li|• liiii iiIIhiih iiiriiuii tiiiiii lilltiiii lijir. rii (iinlliiH HllHr lniilfpr- l'iiilltiir hj: 
riliiiiim tf fiiii rr Ihii|h|t lil. 

l'liii 11 tu- Il ri. 
6 iii'i taiiii fti HlliiirHr fiiiiiliiirrr lil=' hI (iith) til loiiiiiiiir flffr ))i'(|iim'* l)iiiiim 

iilltiiiH lHiiiijiii|l mrii luriiHr|lHri l)ii|-hiiii|iH ff)H iiirii riiiliiifiiiiiii iihnim Hlliiiriiiim. \ia 
fiHJ liHiiii fir l'iiH i jrriD faiipH niti fnuiiiifi ffiii fniiiiiiiio rr iiii|riinii lil or lurlH jmmi 
^fliiiiiiil luilH rr f|itir |liin nifi) n"'im |nlnpf|niiiii friii |ri)n|niiiir iiiriiii fiii h1 Ijhiiii 
mnii iifl orra. ifii rj.- Iihiiii nill fi(|i lnrlH. |iii tiifiiii irinihr [)inD hftiifift fjffim ti 
[jiiiiiitii. |i(i Hl IjHiiii |> [Hiir nill fiimmii. fmi nl jirir iiri()i riyi iiiliniir )i6 al \itir 
\\n\u liHiiii. lin |ifir frtii fi Iihiio iiHiriiiriliii mriiaii [)hiiii nar i ullfuD )ih (imni 
lliiiium-' flirl Hjilr jVtii jirir liirii lijfiii i riniium nr Imifafé. .fijrir iilaii Iaiiii|rijli)ir. 

(Cf iiittfit firrir moiin. 

6 lif iiiHiir ftrrir munii farlaiilaii rDa ffrmmir .pillrfdia Derfimi 0|iiiilirilijia. or jtrr 
^itin f)fiiuit fiii fifian rDa iiifiiiir fjaiio jryrr en liiflhoD toiiii jijrir Ijami niff) jiilliini 
tiorDjIum. ))a rr fjinii ullfffir fjuarl |'fm fjaiin ym fiana ff)a atirar framiiiir rr jijrri 
tirHUl fviiiiii iiriiiH fiiiiiiiiiii ur iiilriiiii |Vijii|'iiiiium niiiiiiiiim iiiriiij Hi)i'ir alliiirilir a 
jjuifa^ tnali. tn tf ^aiiii fniir hniiiiiii fijrir fir nuD j:ulliim BiJtDjIiim. |ia rr Ijann 
jn'i()f)filHrir rii liiiiii iiIIhmii- rr fitiaii iirrjir Ijatiii. ifii jin at fa tnaDr fomi i ftftlir er 
oj: finn tiami a farlaufimi tiiaiiui. ur iiinur [jaiiii riiii flirt iirrc annal finni. oc 
trauftir fua ft finu rfia .yrfriiiiuni finiim. ur fnnr fjann rnu huflnm pjrir fir. )ja tafi 
Oinn ))ui at cins'' ftfltir at fjaiin nill tr fiilar nar misiiijrt ni5. ]u) at fiann fe 
jriDfjfilaiir nit) tunoiiii. or tiiitaniaDr fiu at f)aiin ^nnni fiii. fjuart fem fjinn tiaur et)a 
(Ijnar. tn ijll iinniir uliutauerf jari ejilir }iui fem aOr er i liiøum mælt. 

Vif tnai)v ftcnlir mann. 

7 tlu ej: maiir ftrtiiir mann fjia funn einni fjnerri jieirri af (jieim)^ .nij. er i liiflum 
er frilt af maiir ma nep nm ffrtalaiift. fia jari jieirra ma( ejilir ())ui)'' fem fiur frtjrir. 
^n ei mafir fremmir eina fjueria jieffarra or tjerf)r*" ^ann fiorinn mali. ur nill fjann 
enøu j:ijrir fnara. jia nertir fjnaryi nllap })6 at fjinn ^ej:ni3 Jieirrar frammar. Kii 
\}\}fu\n nrr jieffa fripn a [liirl nm maniitirHijin ur mannficlyina or fra! l]on fna 
lenfii'i ftantia fem ner fiam at bejt famir mri) ^inna nilraftu manna raOi or |)eirra 
er e})tir off funnn til at roma. 

') fiens — mgl. c. e. =) liigleignar — c. e. ') til — mgl. c. d. e. f. ") ^eflutn — mgl. i. f. 
5) I alle .Xfskrr. fjinn, Læsefeil for honum. •=) at }itu' fama — c. e. ') mu — a. b. d. f. <>) Udeladt 
i alle Afskrr. aabenbar ved Forglemmelse. ^) Dette }nj( er i Afskrr. feilagtigt indskudt foran i Linien 

mellem (dll og at matir, men mangler lier paa det rette Sted. '") wfrlli — c. e. ") lensir — c. Froslalhings-Lov. (indiedn.) 123 

TUta manns aj:toliu. 

£>((iim niiiiinum man |jHt funnift iiftH nm ))Hnii fjitm inijfia oc f)itui ifla ufif) rr 8 
Imfii f)fj:ir i |jfffii iHdhi urrit. al )jar fem maDr unfir ajlctiun. |)h wilia yrmi^r f)iiio 
Oauita |i8iui or ifltiniii tara rr firjtr it. jiu af fjaim |> fjutirti uilanfii ijilianf)i ijcraiiDi 
um ajtac [fjiiio Daufia. or uilia fif|i a jicim fjfj;iia rr Draji.' |)0 al |ifini ff }ipf|" fojlr.^ 
oc nijlr liiiin uaiiOi fua piiiiar illjfii or i'iiii)ilii. ru l'aflaiifl" (ifllfir fiiiiiar fiirrlar fnri=» 
floHrar manuanar. or Ijfjir marrir iiiafir af \m mijtit tfllarftarf) j-fiuiil. oc iicr mift 
fjiniia Ofjlii )ifpa iiarra i laiiiiiiiu. oc j.ijrir ]m (fiiiiiiim ucr iiiD jiriia utiiila foc 
oc alciijumal IjDcrium jicim fctii l)c|iiir fi ofirimi cii |3ciiii er Drcpr cDa ra'Dr. 

"Wm ftolit }t. 

Sua oalta oc lijøboYr allar oc (aiiiioliui at fa maDr er Irer fii mamio cfia 9 
annaf ^é mcD flolinni IjciiDi. jiti rr f)aiin i)rff|ir oc iiaijfiDr* fjuar fm f)aiiii rr flatihr. 

;)jaf ^cjrir oc opflcfsa ocrif )ifj af f)tiarfi [c ml m tiifirfofcmifccf af urafJuanhir lo 
mmn fjajra laii)iif (iroff^ mei) cifliiicoiior aiuiarra mamia. oc fjaja inargir jijrir |)at 
liflu bifU CH fuiriir aff) ciioii. oc mcD jioi al iicr utriiltim at uifrum iiiiimiiuii uiriii-, 
|jcffi fijc mciri (ijfiii jijrir iiuDi oc miiiiniim tn fjiiiar aDrar. }ja uifiiim ucr af allir 
mmn tiifi af {icir mciui fem at fficum iifiiijflmii »crtia tciiiiir. fe ufiofameim fitfiii 
3:prir foniiiiøi oc farli. drcfpir oc Oaiibbir fjuar fem fieir uerDa ffaDDir. oc eiyi i 
firfUi ørifiir. 

(Éf nmtir. 

% mafir filanha') iiif) buyi oc fiiiflir fua friftiii fitiiii. |ia fcal |ihiiii maiiii iieKOa. 11 
q ^ami uerDr fannr at. oc jari fiDaii liflH'ijr. 

1(m litlcgftormcnn er l(i)nn3 i hijflfium. 

£ijitleøa fjej;ir jiaf oc Fjent at liKeciiiarmeiui fjaj:a iiiiirjallit i fjijiiiiuiii oc liu-iifir 12 
3:T)rir ^af (loKiiif fijflomiiiimim af f)a|a Ijijft |ia oc fjeimaf. oc fjejir |iaf nerit fijflo: 
tnijimum*^ fif ajta en [ninDum til liarlafo. en ^iiiir fjaja reifiutiarlaiifir iiiiiian 
floji]iit er fif rejrfincia^ fjajra (liirf. oc jijrir |iui oiliiitii tier fjeDan aj at foiiuiiys 
iimfioiiomenn fe fcijlltiir tit mci) fiuauDa (tijrt af rejfa }ieim er |Tic fihaiiauerc uiiiiia 
fem nii ero fijli). eiøi fiDr emi fjinir er aOr ero i liifliim fcillDir. ifr eimifjuerr fa er |ia 
Oejir lenøT at fliciini jéjiretfum fem mi er faøt. fijflomaDr eDa armaDr. at fjaim uid 
eiøi Tej:fa ubaDamijiiiium oc ma )io uiDrcomaj. |)å fcal fijflomaDr uera fialj-fafiDr aj: 
|ieim fæmDum fem fjanii fjcUt aj: off. oc øiallDa ojan ti .t;ij. itiercr filjrmefiiar oc ('licl^*> 
t)it fama armaDr ej ^aun rej:far eioi. oc fcal foiiuiiør taca ^a(|t en fiueiiDr fjaljf. 

')[mgl. c./". ^) foftr — mgl. c.f. 3) Rettere o t. Jfr. Hk. Cap. 20. ■•) bauOr — c. e. OæijDr — /". 
*) tajlitutum — e. «) brntt — mgl. c. e. ^) nr — b. c ") Tilfoipt i M.irgen i a. med en anden 

(Asgeir Jonssons?) Haand. ») rfj;[iti(iaT - 4. rfffipr — /". '") (lut - mul f 

16 * 121 Ældre 

l'lin niimii i'ihii.' 

18 ^'i'ir tiimn rr liirria rm\{]\\ fifln. ur iin'uHj |inl ti liii iiirh fmiiiiiiiiiitii. |ih ffoln 
pfir rii|Tio iiiHiiiio iiiliiH nlii riiiH iiii'ilii m" riiiii )irinu'-^ 

14 * , * 

at )ifir nilu jial tnrt) fHiiniiiiiiim hI HflHfia imr iipiilftil. rii iiiinir jijrtiiiir (Imihi qilir 
pvi \m huf UHllar. 

(L-f niiiilr li fcullS lit iiuinnt. 

15 Éf »laDr a ffudh al maiiiii. )ia firri l)niiii iiifi) iiHlliim. hrihi limiii pfniiilHyo. 
ifn fj: IjHiiii iniimr. |ih fli'nii tliMiiim )iiiiii IiiihiI jriii Ijhiiii er Liiianii iimiiiiiiiiiiia ar^ 
tH t\\[i. j:imiiHlliiin. m haji {lar'* niliii |iii liiitirtiiffiiii jiaimiii ti )iiiiBi. oc f| (jiiniDr 
tiintia l)(iiiiim l'iuKii fiiia. |)h |V |irir Icijllfiir-'^ lil alfarar mrii Ijuiium i'i [jiiiii j:ifr ciyi 
jrulla iiiirDjlu .pjrir fir lil riiitiaiia. ur |Hia aj; jiui liiiigi uc lara lil Ijalfii iiifira. 
Uf fifii fral [jalllia lil aiiiiaro j)iiino aj ))fffii jiitiiii. 

Ulm cigntr. 

16 ifii allar jirfr riiinir ur lanhffrjKhir rr mmii frolu .fimlar (Ifjiiu lil Iffiflia. \itt 
fral fafarabfii" iifjiia tiiii nalla lua ur Irimia flrjruu qilir. ur fral |ifirri |"lrj.im^ 
Iniffla fifli" fjiilia. l^ii rj Ipillir )ia {lialltii |"a .);ij. aura filjriiifliia. oc f)Hj:i tununijr 
t)alj:t m fjalj:! fafarahfti. l^ii iiatlar frolu fua uiliii lirra. al Ijallha a lioc. or ffiofa 
|ioi lil øuDj. at jifir iiuru |)iii iirrr rr ftfjiia »lar liiiiii. or fiirria fiøi iramar. itn tf 
jja frill^ a i biinii. or nrii)H fiyi faiiirnjina. jia niallili fa jjj. aura filjrinftiia fr 
raiiiiara Ijfjir. iifitia [jaiui fufii jirff riD at f)ami uiffi ciøi j:ijrir øii&i amiat faiinarf. 
ifiii fral Of jimtarflfjiia at fjwfiio mali una fii ci(ji j:lciri. Sna ^ijjiim mr {lat 
optliøa Ijfijrt. at ]io at fiiinir iiifiiii fr faiiiifafHiiir. iiilia citil til lijpiamis jara po 
at ^jcim ff lijølffia ftriiil. ur marrjir uilla fifli liiiimaiiiia urffiiriliim lita ftfJan'" er 
tjaim Ijfjir liiiiiii farit. ifii urr IjiuiDum |i6 at iirr Ijrj-fiiiii iiifi) jjuitiiuli lijfliiiciiiiiiia' • 
tillfiyiia a| uaru ift or j;ui)iirlfij:rium. at qitir f)iiio Ijrløa Dlajo tommgG lafiafflniiiy 
or lilømanna orffurfii ffrjli tjurrr Cilt mal til lijrta IdDa. oc jijrir ]\m Iffifliuni ver 
BiD |)ftta Jiriøiiia niarra fcrt Ijurriiim rr ciiii uill [lil lijpiaiiuo ^ ^ ,j.ftra faniifafaDcr. 
oc tijiilcDa ftfjriiDir oc foa jifim fem ciøi oilia liiftmaiiiio urftiiriii lita. 

') Saaledes c. De iivrige blot "Um". *) Her bemærkes i a. og c, at der mangler et Blad i Mbr. 

Slutningen af Cap. 13 kan udfyldes efter den nyere Landslov IX. 16. ') [Maaskee: innati Dinjftftr (})inflf)ér). 
*)\ii — f. =)iAfskrr.: \iaT fcullSir, hvilket ei giver nogen Mening. <') fata iitri — a. b. d. ') |tej:nu — 
nigl. i. ") [eiyi mfua — c. e. [(figOmcga — b. f. ') fcilr — c d. e. f. '») Ordet "fiBan" staaer 

dobbelt i alle Afskrifter undtagen 6. >•) ØlHje — tilf. c, ligesaa e. oprindeligen, men det er lier over- 

stroget med lysere Blæk. '*) [å liJBmanne or|turD — b. [lijflmann^ or|TurO — f. Frostatliings-Lov. (indiedn.) 125 

Htm auBn t} maBr |Icrr ijjir cBo for.* 

Øj: auHii |)af er maDr Phm- ijjir oc far fifli. \\(\ [ral fu rr mh\ a fiafltia u)i]i^ 17 
hofibiirii fif fHlfi'fra manna .fliilnini). fn ririantii fumi F)ann (an|ii finu niil jiann er 
ntf|"tr bijr aiiDninni fjitir jiui fcni ffijiilamir inrnu uirDa. t^u n fjanii iirrir fitftii 
fffr Of flH'r ijj:ir |ia ftal fjanii iirra flitaii Iciiianiir fem famifijnnm mijuunm femr a 
famt a mannfatojiini^i. 

Ttm ttufinir. 

t\i nm jitfr ani)nir er menn nilia fiijiioia. jja ftat fa raDa er anfin ti at fjufa IS 
fiéfir. Of liå .iij. netr jieim er njiji ninnr iiirf). ef(iøar af fa fjajri .nj. nelr fenlltiarlanft 
er t)ufar uf nim niniir iorO ba^ili at atrl Of eiiii. nema }jeir femi annat fan)) fin 
amiHi. l^n leiDHUfir ljii|nm ner a| øejit jtjrir .ij. nej: fna [enfii fem [jnnii fjejrir 
ffuHDartauft. 

lim eiflnir jjirr.' 

Dj: eiønir Jirer er utan ftajo ero taflafiar oc i atmenninonm ero yijruar. |ia 19 
Dilinm uer at jiar ffaiiiii jTie (iiri uf ffijian um meDat foiinntio uf tarlo fem anftr cDa 
fuDr i (anbit. Of flifa jieiinffijlliin øeri jieir fjer fem )jar ejifir (onnnfis ffipan. 6»ia 
er oc mifft af bneiiDr-* ffoto^ ørra tununrii ra-ififfiofa foa inijfinn fem fjann jiarj:. 
itw armaDr ffal*' ftera reiDffiuta Dof). t\\ bnentir allir er'^ (lui) temr fil øarDj [jia 
fcolo« lieir øcra reiDfciofa funnniii. fjuert roff ffat i reiOffiula fjano jara er ffli efia 
fijDufl fjejir a fomif. i^w r| fonnnfl fcorfir rciiiffiuta. Jia ffat øiallDa .iij. anra 
filjrrmftna jijrir fjuert roff er fcorfir. 

Km tiinnu. 

:)3at er ofj Of^ funuitt af h| enøn eijDij i enn meir rifi narf en a| jiui af eiiji 20 
tann uinnnmfnn ja i fjeriiDnm. jiui at allir nilia nil i fanjij:erf)ir 3:ara en enøi ninna 
prir Duntinm. of*** 3:ijrir Imi nilinm »er ])at nandteøa jijrirfiioDa af nijcfnrr mailr 
jari fa i fauiij-erDir er iiiiima je ti en fil .iij. marca. øcal |ielta lorfioi) ffanDa 
jra ]itiffnm oc fil lUiffiialomeffo Ijnerl tir. en jrii IHicljialomeffo Of allan netrinn fihan 
jari IjDcrr i j-riDi mei) flifu fem iini) Ijejir øeiit fjonnm Ijutirf fem jiaf er meira eDa 
minna. t\\ ]m\ ftijrimenn er faea menn ti ffi}! fin meD minna jé en nii er faøf pti 
giallbi .t)j. anra jijrir Ijucrn Jieirra er jélaø letjyr uiD |iå. 

Ulm konunjsi' lium. 

^effir hitir ero Jieir fem jleftnm moimnm man fijnaj fem lonnnøfiijmrimi \)^\ 21 
lanølega ranøcntii aj fjajf oc utitta ]i6 l(if|f)o1r af tonungr eiøi fecfir ti. øii er 

') far — i. c. d. e. f. ^j iiji;ii — c. e. ') }iær er — b. f. |isr — mgl. c. e. ■•) Arm- 

M.s Rettelse i a. istf. det meningslilse f)£[lSr, der findes i alle Afskrifter. Ogsaa i e. er med lysere BI.Tek 
tilfoiet "lege bcrntiur". *) [lule — c. e. <>) låla — tilf. b. f. ') }]al — tilf 6. f. «) [mgl. i c. 
tilf. i Marg. med lysere Blæk — e. ^) oc — mgl. c. e. '«) oc — mgl. 6. c. d. e. f. ") tonun(| — f- \2(i Ældre 

finn tf iiiiinr liuiFif ir '"ni lin" nniv iilliiiiiim iiiHiiiii m IhIIhj jiti niM)fliiii jr |ill 
fotiiitiiii- Oli n HiiiiHir lutr til tiifiiii ThIIh Imliirur i|illi)nr (if uiliH fiiu iill ji'ilniHpn 
fiiiH. Oti n liiiiii iij. ti! iiifiiii ^firiiH iiilHim' iiifiiii ur iiilia niflo'* foiiiiiifli .fijrir 
fiiHrrt. Oh rr liiiiii .iiij. rr iiiniii lirritij ur firllit) )ifir fiii i iiiilli Ht ]m h fiiiiiiiifir 
frfi H.' 6h rr .n. Iiilr ff iiiHiir Irrr jiitij or prr Imiiii fill Hf liiiiiiiiii. ul )iHr ti liniiiiiiir 
ftfi H lititirli ti |iiri|iiiiiiii iir liimim rr Ihii|hii Irl |iii'i):iiiii. ifti |)H rrn )ih1 .ij. iulir 
rr fiiii nariiH iiiiDr fiHlniiii ijDr liumiiimii rii IHiiiiiiiiiiriiiifiiiiiii. at q hoD nrrilH fiiu 
rf'll liorni ur I'hIIh |ini liiii|ril hihiiiih iiinr hI-* Hrmrnii u\ riiii rHiiii|nriil. ur Hnnnrr 
Hl iiiriiii l)Hj:a fiiii rfllHr |'riii)iimr ur iiiiiiir i lifraiiimi. Hi'i iiiliiiiii iirr )if|Tur* 
raiuKUiii mrti nuiii miili Iniiir IhiIh. ur iiiliiiiii iirr al Jiar flHiihi uiii \)tl\uy^ mal 
ffiii Hilar Itiiihirir iitillH i iHiiiiiiiii. 

1!(m luilfcu. 

22 tin )if|THr nilarhtrtr iiafuni urr Jjro'iiiiuin jiti rr lifljur"' fripii tiar ii}i)i(ffiTi oc 
IjHiiiilfriii H ihjrHjiiiiiii. hI q inaDr urrDr aj: |ii)j:fru ittlH-gr.^ )ia fral fa tara jc liW 
nifD iiattiitti rr (tuliim «ar. or fiDaii rrit fiiin aj: }t ]mpim tf til er f}itir |nji fnn 
l)aiiii rr niHDr til. 

TSin firm. 

23 l^ii rj: iiiailr rffuir mmn^ |f finii rfia j.i)iif|inii. ]ih fafi fa jr fift mfD uilnuni tx 
rtfiilr nar ur fufliiail finii fiia tnijfiun fnn Ijanii fuftar qitir jrrD fina. oc .jij. aura i 
rétt fiiiii. ru runiuiør tari flirau ranOauø" frm a5r er i lojiiim rntflt. 5ob uiliiim 
tjfr at fe fnn buiiniium rr ^o-øliøra. at fo-fia OfUDr a ffijirriDii )iiii(|iim ni a jtjltis 
Jiiiitiiiiti fitfDi iiårn rctt ur fiatfra finiia. 

Ulm kane. - 

24 ^j tona urrDr faclauo liiirD. |m fe Ijoti (jillD btfDi fouoniji oc farli. armaflr tari 
oc fiiiii rétt eptir |jui fem danti er f)urnum til. 

^er iftfx upp pc fcflir i t)tie|[u matflrt ftnht /roftøJiingB bue et fcipt. 

25 Bfir fifffi er a ero fcijrD /ruftHf)iiuio»" lijcj fjiijiim uer ffi|it i .i;iij. ffafii oc 
Ijejir Ijuerr lutr )ia fiolen i fer er niirfur lifiuDi ^ejir liaerr wiO aniian ejitir ]\\n er 
ner mattnm utffl jifffum ^tftti øH'ta. foti at eifli DnjiiDi Ijiiini jurnu frijiau er a Jtoj 
ftufiiiuiolii'ir f)f|ir aerit. itn jtjrr f)ii|nm aer huriiini fript i |lriri ftaiii. or øreiuf 
|]Ht lutaiiiia ameiial fem aer mattnm aj Ijueriu emiii fjuerr er. at |ieim wri auDuetlDra' ^ 
at jiiiua. ^la fem ]\tix uillOi er tiDr er frijian nfnnuijj a hor. oc eiøi uitn fjuar fjuerlie 
fcolo leita. oc frtjrir tiu i i;inl)uerDu a| t)aeriu emni ^neir lutrinn er. itn fiDan greinir 

') utlmjca — e. *) eigi — 6. cnp — a. c. d. f. ') 3die og 4de Punkt ombyttes i b. 

*) at — mgl. /". *) Jifffi — c. e. ") iitlaflr — c. ") fift — mgl. 4. c. d. «) maiin — c e. 

•') rani(6au9 — a. b. c. d. e. '") /rnflntiinae — 6. c. e. f. ") auDtJfdDara — c. e. f. Frostathings-Lov. (I.) 127 

in fH}ii(iili9 fjurni liolf f|ifir flurmn. hffDi niitii or fripflii n i f)jiprium lut fr. oc linnj 
\m i fiiifinui irmmi. friii fjfr rr fcijial iii cajiitul ' [ta lin^ til. % fitiri Itrfr jftKaj diftllfii flirt or torim miirciim fem tala [rmnr til.^ 
in jiiiiKjararjf' fral foiiia fjfitii |)a tx liritir iitrtr rro til |jf|y tr jara fcal. allt iimanj 
|iart)ar. tn iitaiij-iarDar raiii fa rr j:ara fcal. ifn fa n |ara fral Ijaiiu fcal fcfi 
fino liHfiifiia* iifitia jijr fina. Én fa jari tit tr jrara fcal mcD iiiini oc ft^i^ 
armaimi tit oc fiifii tjaiiii ja fer |iiii(ij:arar |i'. Hu er \m tuffitt rj aniiaOr |ffr ^onotn 
|jin{lj:arar jp. ])a fjaj-i tjaiiii iiili^ aj Ijinuiii er jraltaj talr. flict er liiii cru. armaDr 
fcal ftaja'' Ijaljt^ cii tiigmciiii fjaljt iijltiommii allir. llii ij ariiiHiirimi jtrr Ijoiiiim 
figi ft^ ffiii iiitftt er. jia |ari Ijiiiii fnii ai)r. Én armaDriiiii Ijciiiili fccliiia oc l)aj:i 
^litja dl tjiiiii fjalj-a rr |iir. itrinaDr fcal fiiflum tfijj:a fjrima at fitia )ifim er iicjnlir 
tr til /roftojiiiiiio larar. in )io at fjami'® loji |)a fcctij ^iiiii fem aDr. ifii aniiaHf 
a eigi fofii'^ a jicim er Ijaiiii IcijjDi f)fiiiia at ucra. Én bumiJr rip fijcii*'* 
B jifiiii jifir er tit ]mp jara. uc fjaji u|i|)i a iiajta jiiiiøi oc lieiDi jia j:eftu er til 
^aja giJrt. Én tm^^ jjeir uilia eijji jefta. |ia fteiiiiii |)eir |ieitn jiiiifj aj: jiui jiiiiøi. 
Én e| jieir yiallija eiyi jm eiiii. |ia fcutii [iiieiiDr øera atjiJr oc taca fjatj.ii meira. Én 
fa er eiøi er i atjiir Ijaiiii er feer .uj. aiiriim uiD fonoiid. Én ej: ariiiaDr fetjc Ijeiina 
TiaiiDfijiiiataiift oialtDi niijrc tallDa Duaiibmii Jieim er til }uii!)0 j-'oro. oc fua |ieitn er 
tit ero iii^iidir jiiiiii,j.arar oc f)eitiia fetiaj. 

Km ufbiinJi at lirmfnn gi-ri. 

^Jat er lornr''* réttr at armaDr or jjjtfiiim iilliim fcoto'^ øera uetiiinti fjer a 2 
|)inpelli. Ifii fna'^ uif) fcoto nera «efiiJiiD at*^ ljaj:i rum |tjrir innan at 
fitia er i tiJiirctto ero uejiiiiir. armeuii froto iiej;ua i tiicirelto fua marflai* fem 
tuH'tt er or jijtfi Ijuerio. liejua fcal iuuan or |)rauf)t)eimi .iiij. tip uiamia or j:ijtfi 
^uerio. eu utaii or ^jraiihtjeimi .nj. tiøo manna or j:ijtfi Ijuerio. oc |ia menu fcal i 
liiøréttu nepa er eltjlir ero oc øenjiftir.^^ tfigi fcoto tentiir menu foma i lijpelto 
nema biientir øejri leijj:i tit. øoa er oc uiwlt at enøi uiaDr |jeirra er eiøi er nejrubr 
fcal jTTjrir innan uefiijnb feliaj nema Ijanu fctij niiirc. tlttir menu fcoto i tiJiiretto fitia 
|ieir er i ero nej:ndir uieDaii menu uitia |iiuø f)aj:a. nema fjann pnøi at ftaDar. 

') Her bemærkes i a. e. f. at et Blad mangler i Mbr. Paa dette Blad maa 1ste Part antages at have 
begyndt. ^) [lalin — /". ^) [ nigl. 6. ") utUggia — c. e. ') fegia — c. e. «) tjiini — 

a. b. c. e. ') Ordet ^ya er tilfiiiet med anden Haand og Ijsere Blæk i a. ») f)Hj:t — b. ») $i — 
mgl. f. '") hinn — c. e. ") (bt — 6. c. d. e. f. "^j fiic — f. '^) fj: — c. e. '*) fOrn — 
c. e. ") Saal. i alle Afskrr. i«) uiB uera — tllf. a. c. d. ") Her synes Jieir at være udeladt. 

'«) nifnn — tilf. 6. c. e. f. '«) yfgn((ir — c. </. e. 128 .Eldre 

L^u (f litinii iiriiiii nr luiiiiMtii ,;t)nr uluii iifdiiiitJ i miiiiiii flnl1 ))H rr fjauii \m miivf 
iHliiiiii. I'i'ir iiiriiii rr i liiiirrllii fin iirniiiir Iniln niriiiH liiu utti |iHU iiihI rr liiiiflfll 
rrii llniiii Hl |iiiiii|riitiiiii rrlliiiii r|i!ir )iiii rr liiiilnil friiir. or um )ihu iiuil rr iiirnii 
IfpiliH liniiir [iiiHr |hiiihii niiif '"lilliitii Inrim. rr |)nl iiitiii l'fiiir \um. i^ii iilll )ihI 
rr luit ffill fiyi. )ih ffHl jml liHpi nr litifrin iiiiili rr Iniirrlliiiiifiiii iirriiH Hilir li fitl 
iHllir iif rrllHfl rr nit'ii' iini^i. 

tnn um l'iiifrmi u ^riiftiijiiii(ii. 

3 ^U)t rr ihD ur linil Lfiiflriuo rrfiliifrii)!!) nr ii|"iii hiiiiiit iiilriifln iimiiiin. tit iiirnii 
l'fOlo .fHflaiifli til )iiiiiifi iimiiiH. nr |irlin jiiim ||iu rr' |V)1 rr i Hiiftri nr iirrH h )iiu(|i 
til 1111)10. t^ii jirrjlr fii rr hnr |inl riiiiH Ijmiii IVhI riiiiiiH mijrln'-^ t[nfl'(j=' ]m er 
liHiiu iiill iiifi) (Ulf til |iiiiiio iiHiiiiH. ru jirirri flori'o [rul riiii til Hiiimro riiuiiH niriiHu 
Jiiiuiil jlriiiir. il'ii rF niiriurr fln'jf i tiiat fDa (■* tiiiiiiiiiiHl oc Tfffir )mt mrir m 
piuflit. IjHiiu fral niffio [iiio iiialo riim ii)i])rfil"t h |nji ari f)uat mail fem (jaiiii a at 
Drija a /rn|lH^ |jiniii. lllmuiiiat fral riiii til )iiiii|6^ Dna FjiiarU til [ijlu nr aiiiian 
nni. L^ii fj: liorit urriir |ib rr ii)i|it(rct oc ciøu )iiii(imriui })ut. 

Htm <!!i)ro|itni). 

4 ifijrajiiiut frolo mcnn or afta jijlfinm fiiia a fjiifiium tulj: Tnananutii. ^aljiitii 
manaDi j.ijrir Jniioiiifffu. ru ariiiHiir fral |)in{iolioD^ (Trra oc fcal Ijnrrr liuantii jara 
rr j:uron! a frr. fi)a øiallhi iniirf i'iffrriia [jiicrr rr fifli j:frr.^ i£n ]iinø |)at rr 
tiurriiim liuanfia fialjftrmiit |)n at armrnii'' ajrorfij. L^n arnianr fral fffi uin [rrfia 
um ))Ht mal rr Ijanii ffrrr fiøi jjiurioboD.'*' 

Tim ørirt til ^roftøjiinjiB. 

5 Hit fral til |if(J frriia ^iicr iiriD jirir tnriiii frnlo Ijaja er ucjiiliir rro til /roftn.- 
jiingø jaraf. llrjiitiar iiifim or aflir |!rir rr til |iiiir|0 jara. Iifirra^' fral i øriiium 
DiD aniiaii liifiiHU jicir fro i jiinoj-iir jirirri er jirir |ara til /roftu|)iiiflO. oc jiar til er 
jifir toma til IjrimiliD fiiio. i£n tj. ciim^ucrr jicirra fjriuir a jiaii iirii). jia firjir ja 
fijriryijit laiitii oc laufuiii cijri oc jriDi fiiiitm nii) alla Tiiriiii or foiiii alltirryi i 
lanD aptr. 

^t løgum fe UnJ) oiirt btjflt. 

6 flt lijfium fral laiiii uarl fnjiigia ru riyi at uluyitiii rijiia. Ifii ja rr ciyi uill 
riDrum^^ uiiiia. fjatui fcal rigi lajja niota. >) [Jifgar — e. IH — f- ') ™l)fl8 — c- e. ') tioiflo — b. f. overalt i Capitlet. *) i — 

mgl. b. f. *) /ro|!o — c. e. f. •■) /rcifloliings — e. ') ^inobotl — b. f. ^) fen — c. t. 

") mmn — a. e. >") JsingfeoD — f. ") Her synes Ordet f)«frr at være udeglemt. '«) lap er tilfoiet 

med anden Haand og forskjelligt Blæk i o. d. c. Frostathings-Lov. (II.) 129 

II. 

i.iflt flla (Ih( [iHmu l)ufrrt nc frifitia oc I)uh-i|o |Hnftnii (tal famia fj: moiifr tiffi)r pa ot ti 

ciøi j:aDefini iiift til.* 

ij. Hm iitftrtfo hnrns. 

iij. lliu liHiiio f!ir|T. 

iiij. lim iiaiiiaii iiin fiaihuH ma'iiu.^ 

TI. lirr Imiii (!al (!iia nr rj: l)fj:ir fjefiOinti manu .jij. maiiane. 

iij. Hm amtiotfar liani. 

cij. Hm j:i)lfi5 firfiii iqijiøffifl. 

t)ij.j. Hm firfiii iii(i|Tti ot fliifna* taii)i. 

ii;. fiiiat firfiii uififtu letftHV. 

j. Hm firfiii yiiS. 

ji. (It [ii(fiii) i'ftf''! firtilim of friflnum iiuiiu.* 

jij. Hm firfiti finiiia. 

jiij. if mafir uil fiyi fjiTiiaiirtfti firfiii v]]\] ytfia.'' 

j;iiij. Hm ftiillnu j:i)lfio prcft uih ^ fufiiar ma'iui, 

jn. Hm iiroj:t or lifj:(ri(To. 

pj. Dm j:iiiiiiit lif oc ftajrfavla. 

jDij. Hm nlfflii.s 

juiij. Hm tiiiiinar øfcrOir. 

jij. Hm (tifiiiar tiiiiiii,« 

jj. Hm viima [taft. 

jji. Hm iniie lufffo ol. 

Ijij. 13m froff eurS.i" 

jjiij. Hm froff oc {liiigboti.i* 

jjiiij. 13m f)H'f(ya naga. 

jjt). Hm lia f)a:l[yft fiaga er tigi er non Ijh'IIiit jirir.''^ 

jjtij. Hm fiHa fiffi.i' 

jjnij. Hm iitnifir mrtiiim.i'* 

jjoiij. Ifj: tnatlr uariir ftalicii a uffifi a Oerlgum fiSnm. 

jjij. Ifj: iirrfir ciift Hrmaftr flciiOr mann a narti.'* 

jr,i;. Hm }ia(fa f)tf((tii. 

Uji. Vm gaiififiatia alla.i^ 

jjjij. Hm jTrtflu oc ticillD^'' mole mavie mtffo. 

JSjiij. Hm olmnfo yfiO a fjiiita fiinun tiftii. 

») Foran dette Cap. indskyder A. fiilgeride Titel: "i. Oinn j:i)r|!i tapitiiU i tri(lniim rfttf nm (onnims 
foaning." De folgende Capitler indtil Cap. .jij. (imi tirfiulinina) have derfor i Indholdslisten i A. et Nummer 
mere. 2) ij. Dm bani OiirD oE j;a6fini. — il. ') u. fiueni uariiali vtT (Inlum tiiti f)eimammn t\a}i — A. 

*) tlutto — A. ^) oE EriftiiisDome — A. •*) Dette Caji. er i Indholdslisten i A. uden Nummer, og 

de lolgende indtil Cap.ji;iiij have saaledes der og Ler samme Tal. ') EirEiO — tilf. A. ") m ftnjufi 

tiutiS — tilf. A. «) oE lular Eonia liimO — tilf. A. »") froff fEurO — A. ") Dm Imnjiiiirn m 

flflj:[arla. — A. i^) Begge disse Capitler (jjiiij og EJ'O 'i''^e i Indholdslisten i A. den fælles Titel: jtilij. 

Dm fitUiå Saiift (oE — tilf. c. d. e. f.) f)\)tnr niinficliu f)aj:a cDa h'Jfrir ruii. De fiilgende Capitel-Tal i A. ere 
.som en Fiilge deraf eet mindre end de tilsvarende i 60. qv. '3) fiilff[o flltjanOcr jiajc IflljDi — tilf. A. 

'*) manna — mgl. A. 's) fOa armaOr mtO hnfrmm — tilf. A. '«) m Dm gagnflayia t)iU\i. — A. 

") um i)!(ill5ar gsrD — A. 

17 130 Ældre 

jjUiiij. lim iiiirt Imlltn- 

jjju. Ulli I'||I « Imllijum liiiinii uc j.hiiii.' 

jjjnj. [Iifi- (tiini- m«' liort«. 

jjjtiij. fiuHl lurirt nm fifflH Imift u hiiilitinii liiiiim. 

jjjniij. lim fiol Htii rt [j;h|1ii litium-' ^u |iiiiiiuniiiio iiifif.* 

jjrjr,. lim "hIii pipii ii l^liij:'.' mf|]o ii|iliiii. 

jl. lim liufl littii II |ih(Th fifyi. 

jlj. ifj llllltll fil Tliil 1 IhIMIH JTrtflU. 

jlg. ft} tiifinftiinf j:«ilr i m«t ot l)ii«t fin m«. 

jliij. Ifj: lui-rir liifiiilir mfiiu i iitlrri)iim. 

jliiij. lim j:n'iii luftiiiio of rflaftmlH. 

Jill. lim iflnilniiii. 

jUij. Hm innii fiti«. 

^t iila llial bitrii ijuirrt oc luiftiia et luuct tuvrtlr.'' 

i. [|3nl rr n|)ii[|H).- Ihiia WHi'fl flt iirr ffHliiiii lri|"liii lijila oc friftimm home Of 
fomiiifii iiHniiii lir liiffii|ii li( Ihiih ur iil iTllru iiihIh h( p)U)k. at friftiiuiii rflte 
rrttoiii. t^ii )iHl (y liifliii rrtlrr hI hIh IThT Iihiii Ijiih-iI rr liurrl DH-rhr. [rijiiiH nt 
til firfiii lur« rj: iiihiuij t\ IjhjiiiiD h. Sw^tr a hnrii fjufrit iia ffal j-aiirr al fiariiE" 
rr iiiiiDfr |roir a fjfiiiir nriiia fiaiiii^ jiriTjl iiiiiiaii a jijrfla '" iiniiif rr fjaim rr lil 
fuaiitir Iiiirtit l'riii |ih1 rr irrullar Iniui liarii fi)a aiiihnllar. Én fj foiia iKrijr or fjrjir 
fifli faiit lif |-antfriiio fiariir fiiiii. lia futc fa rr irli h. a Ijiriiiif baiDc til rcllar fino 
iifi' iiiiir ihIii iitiriui. Ifii fjaiiii'^ fjafliic'^' dfii jirir. ifii rj: foiia faniiir hHiiDiiiii 
iiiHiiiii fiHiu. '■* |!a iHiiiif Ijiiii iiifD fiiiiio ffirfliiiii. uf fiia fj: fjoii tffunir liciiii niaiiui 
fr iiilHii (aiiD) ff. 1^ itn rj: fjim iihtDi' flir ]ia tafc arje iiibr fiarne. tn cj Ijon 
tJffrDr jul. Ijumii |Vol,): jirir fianif.^" Hu rr t'oua tiaui) er fa-ufii tiauDum"" manui 
barn. |ia fjaj:f arj.-r Ijiiio iiHUiia [oftf ]iria. lafr iiiiir liHiiir. ffia iam hm |irir.^« rDa 
Dimii lijiillHJ- fil), li'ii fj: foiia iiil fiøl fniia lil jrafianiio. |ia fli^iii arniHDr foiiunfio 
^tfiiiif j)iiU|i^ Uf falk fuu ^o juH'lt ciøi barn nifD Ijtfuuf uniia fjun fryi lil jaiiHT; 

Jvfr. Cap. 1. G. 21. i!. 1. E. 1. ::. 

') cna tj: wiD rtfr a aiiimre iiifliij ifigii — (ilf. A. -) [Cfifiiii — Ae. Ae. =) tna — A. 

*) [oliDum — A. ^) Her anmærkes i Aa. og Af., at et eller to Blade mangle i Codex. I de ijvrige 

Afskrifter af A. er Lacunen tilkjendeglvct ved et lille aabentstaaende Rnm. Da A. strax derefter fortsætter 
midt 1 Overskriften til Tap. I. (om Boms Opfiidscl), synes det Manglende at have maattet indeholde 
det i Listen antydede ("apiul om Kongevalg, og kan maaskee sii[)|)leres efter Hk. f'ap. 7 — J.3 ind. 
<>) Ot ala (fal 6arti ftucrt oE friftiia. nt liufrfii jaDftrni (lal fauna ciia fj: iiujhcr Oirijr j:ra nt er jiaOanii cirii ui(l 
lil. — Overskrift i B. .Samme Over.-k. synes at have været i A., der begynder ved . . jiatiKnii ffal (atma 
o. s.v. — 1 60. <|v. findes gjennem hele denne (Ilden) Part .Sideover-^kriften "fnpiiis fiotiuj rftlr." ') [hat 

ft }iiii ittfl at ala (!ai — A. B. ") al 6aiii« — mgl. A. ijcra — tilt". A. li. o) mcti iijrifar cini — 

tilf A. '") Her begynder Brnd.-t. X > ') [«a — tilf. X. ■-) Cj: f)aim fljiliar — B. '^)IijTiltnr 

— tilf. A B. »■*) c6a )icim (cm ullaii lanS} (orleiiOis — X) tr — tilf. B. X J^) ut fua U. — 

mgl. B. X. '*) fiame — mgl. A. ") bauBu — ved en Skrivfeil — 60. (\\. '*) j:irir — mgl. yl. 

") lil liings — A. 'O) at — tilf. A. B. X Frostalliings-Lov. (II.) 131 

nis. tn fftfiorm* fona ffffijt .iij. iiiurfiim fifiro^ uiDr foiiiiiici uiii |)ftf itm[. en 
[larii ffH[ inuDfir p)U\iH. in ej tuiia j--ffr eiøi laDur liariif |imi ^ ]ia tafc |iat ret 
f)itir iiiiiDor ja^Dr )niiiiii. 

f m ufllato bums. 

ij. fil fi itianr \im' nit liariir fiiiii iiaiiiK lil ffripta or fiole uiiir pb m 2 
iiiffiilii"^ .iij. iiinrnim. ifii fj iiiafir iiriiiHr^ |iul af ^ fiaiii'' uar ult ftaiiit nma 
Oaut iiHTf (lOiTt. ]ia |Ta( fii ^ fona er Ijiuljir^ uar at iiila. ni |"u [Tal urra jrrols 
fOiia. fi)a fiuTi f)oii fmlj: or fiia |i() at fj'Jii |V^" riiifaniaii ffofiii. ifii rj: fiarii narDr 
ott fioi'ft at lioiiha raDe riiaUiif .iij. nirrfr fiiffiijii. i^ii rj: [luiihr fnahi- ud uifir. |itt 
(Tal fjanii " cimi furria at eitii nar at fjaiio rahr ut [ta^yit »^ nr iiiatlDf .nj. aura rj: 
notor fiar^^ fa iitt rr fjaiiii altf at fjatlDa orfif rfia*^ fii)i .i'irir rfia alftfiir |V fjHun 
fijfii'^ l'afa. tf 11 t,f jirHit fl^r iitt (lariir fiiiu at fitiii rafir flialtrif .nj. aura t)i|"fii)ii 
tDtt^" tatc^^ fjui) fiiia. ifii [tiiffuiio arniaiiri« [jar^^ luaiiii lil al-** fjijDa fjaiiu^^ 
[nnua iirottni fjauo uili Itnjfa^^ fjuD fjauo .nj. auruiu. i^u fj: fuiia hcrijr jra fiariic 
finu [u rr niriiaf fjiifa luuor. ]ia ffal finuhr jrirra^^ fjaru lial^-* til fiifiii uc lata 
(firårs oc DioDa^*' [jiiariiiiu aiaiiiii-' er jirfiu uil til (luno )iaifa. ifii f| fiiøi 
uil uiiir tata oc fer at^s jc mjta^^ jia ljaj:r tjcmfif Ijriiu iiiffi |Vr oc prt\t uiaiiaD 
^inn uffta. ni fiiiau tafe jijltio uitfiiii allrr Of jo'ne til tiuiio |iaffa.^" ru bouiic icre 
til nefta firar uf latr j-'ijlyia fuiip.^ ^ ifu q Ijiiiu uil riøi uiDr tata |ia alJijriiijt Ijaiiu 
tiaruet. ru fjiiiu Irøiii ui5r al ur|Vi1'iu ur Ijarr uitiii uiOr.^^ 

Vm bums flitrll. 

iij. l3na Ijfj-ir ion crfi[ii|!ii|] luait uc Iffijjil-"^^ fj fua lirrft ut. at foiia urrfir .3 
finfauiau ftuhti uc narfir Fjuu Ictlarc tiariio.^* uc er liarii fua nraiut at })at iiia ciøi 
fomu til j-uuDar uifir^^ tircft oc rr fffi aiiuara luanua fua uar at Ijiul)) niryi iirita^*^ 

Jvfr. Cap. 2. G. 22. E. 1. Cap. 3. G. 21. 0. 2. .3. E. :'.-7. 

') aidiiictl — A. ') filj:r9 — mgl. A. B. X. ^) Hereiler gaaer A., samlsyiiligviis \e(l cii blot Feil- 

skril't, iiniiiklelhar over tii "gailfic til |tri|lta" i ISegyndelsen aC iweste Ca|Htei. Der lindes saaledes heller ikke 
nogen Ca[jitel- Afdeling; med mindre man derl'or vil regne at Af. cl'ter ".iij. iiiortoiil" vod "lin rj: matir ilfdtar" 
hegyrider en ny Linje, og har i Margen Tegnet §. ■*) ntidiffiiiii — I}., der fremdeles overalt næ\ner 

Erkebiskoppen, hvor de ovrige Codd. nævne Biskoppen. ^) lliltir — A. ^) ffigi — tilf. A. 

') fiarnc — A. B. ») j;rini9 — tilf. .Y. '•) liiipr — A. ">) uhti- — A'. ") fiann — mgl. A. 

"') ut fiarft — A. ") lifrr — A. '*) nc — A. at — B. '^) fimn — A. B. '«)tirsll 

— tilf. A. B. ") fra "iT Ijaiiii attc" og hertil har X: "ftt j;irii' f)alltia. jia pttlWi fiaiin .ui. aiiia 

"C [imi Qiffiltii .iii. aura. ttia tatf lirfftt" . . . ") [fiiftn;! — ^.^ trtilii(!ii|i — B. ''■*) jfa — B. 

20J [tale — X il) in-ffiiiiu — tilf. X. -"-) [iinna Bf. fians tciifi — A. [rfta liriift tir. — X 
= ') lala bfra — Aa. Rettet i Ad. med Blyant tii I. licra. l>e o\r. Afskr. af /I. 1. j;irra. -') liat — 

mgl. A. 25) (ri(tna — A. '^'■) b\aU — A. X. 2') mamii — mgl. A'. =") al — mgl. X. 

*») oc . . . ni)ta — mgl. A. '") oc . . . Imtta — mgl. A. "j jmiiija fnpii — mgl. i Aa., der 

heller ikke sætter noget Uum anbent. De iJvrige Afskr. af /I. have et aabent Kiun for dis^eOrd. '^) fra 

lafa: lia aDijroijl fa dam tr aigi tjill Dit) incCi vitiium at o[ir(fiu — X. ") louat 

— X. ") al bårne — A. ") lil j. tjit) — mgl. A. ^') winna — A. 

17 * i:V2 A\U\vv 

liiiiiir |)iii ' Ilt ffiiH. ]m fttil limi flini Iml fftilj: l)rllhv rii opirl mrrDi (iiiiil. or P'iri'^ 
|iHi I iiHiiir (\ lil rr. ifii f| |iul rr riiii lil-' |in ptil iirir|in i duim ))fi)fiiur ril« i 
fiiio fDH [iii.-* li'ii ri' nli rr |iririn lil. |ui ftnl IiiIh ■' ratii uf lH'i|i|in ii liriufl or h 
llirrfirtr i Irofl" iiiff jifim niDinii rr iil rrii '■ |Ti|iufi. ■ uM |l'iri )iil' i iiiipif ,j:hDiii' iit 
foiiHr or HiiiiH l)iiio l)irliirt or iirn« " utU'ii. |iii h" Iml Imrii lirliii liriil iihmh ur foim 
fiilH luintiH |liiii frm ufir. nr fiiii fin! pifirr litirii fiirn iKiilhr rii )i(il fiiri) oP'irl ur 
fiilH |io tiiiii) jiiiH. u'ii tf "^ liHMi |ti)rli)l iiiDr jirrr ' ' iil jirrfl friii fl'iulHjl ur iH'mii 
llHiiM rril'mii h iiiri) |)riiii orfinm ur'- rmhrllr rr rplir flirii rr. ifii r,): |irrflr liir= 
injililir Ht Imni |'r ffirl. |iii Imiiir |h iiiri) riiio'-' riDj rr fl'iriii.'-^ rhn |ii rr iirr mu: 

t'm uiuiuin iiiii l)firiiiu iiifiin."' 

4 iiij. L^ii |im rr ]iHr iir|"l itl Ijiiirr iiiHiir ffttl Irifliii tirrn i fniniiiiio imlliii'" 
|)fffo. flla itm'^ liriiiiiiii iiiflun uiii rioii t^ Ijmiii vht til liriiii jirirrHr rr jirrftr 
rr'^ Hl. L^ii rj Iihmh irr .fi'ft lii'fiu ]irirri rr |irr|"lr rr'" h1 oftiriir. |ih rr Iihhh iitrll. 
}iH [fnf liHiiii riiiii i liuii frr oc fHU))« tHiij)uni fiiium oc pru^o aj: lanDr frm ffiulHjl 
ma tjaiiu. 

tliT bum (hol (hint oc cf Ijrjrir Ijciiiiii miinn folj: mannBf.^* 

5 11. liHVii IjUHM't rr fiorrl uffrtir^a miiijiii mirljiHlo inrffo or iola. ]ia ffolu |iflii 
oli friftiii iirrn j.irir lul. lÉii fa rr i Ijttfiini^^ [jrjir Oara ljrii)il iola noll øialltic.oj. 
aura fiiftujii. L^ii inrfial iola or jaflii |iau horn oli rr fiorrii ua^rfia. |ia ffolu oli 
friftiii nrra .^'irir ,fHftii. rDn fliaKhr .iij. Hiira f)iffii|ii. L^ii jiaii rr fiorrii iiirrfiH iiiilliiii 
jraftii oc iiiirifumaro jinii ffolu oli friftiii iirrn jirir iniDfuniar rfia riialllir iij. Hura 
hiffujii. lin mriiHl mii)[umaro nr inirfjinlo inrffo )iau ffolu friftin urra^-* jirir 
inifijialo inrffo rha iiialliir ,ijj, aura l)iffii)ii. ifj: inai)r ^ufar fjrifiin^^ niann .jij. 
maiiaDr |ia a liiffu)i liutfin crjri rr lioiiiir a. ru foiia-*^ fjaj.r filt j.r. ru ))au fmOt 
l)iuu (iHHiir lil ffrijilH or bo'lr iiiDr fliiii. Sfirn ffHt liarii Ijuffrl jirpr nil t}^^ 
i'tfDrjt^s DhuiIh. ifii rf riqi iwriir ffirl fna frm jrijr uar nwlfl ]ia rr fjuofiouiic fa 
fffffr .nj. Hiiruin uiii fiiffu|! rr i Ijiifiim Ijrjir (iHrurI nrma ]ni'i al fino al niaiir fuhi 
fouuiitjO Uiffii|io rDa iarlo lif ijui)jiiiia }ja ffal lafa jirimfitiiia fiariirl. or fala fua 

Jvfr. Cap. 4. G. 22. Cap. 5. G. 21. B. 4. E. 8. 

>) }iat — A'. =) ffira — A. X. ') til — mgl. A. ■>) cJa fio — m;;!. A. ■■') lnfu 

— mgl. A. {Ae. og Ae. udelade rafa). '•) Her oiihiJrer X ') fidt — A. ") (laniE — tilT. }l. 

') VS ■ — Ah. c. d. e. /"., hvilke, tilligemed Aa., udelade det fijlgende tjcra. '") |ia( — tilf. Ae. d. e. (. 

1') lia j;iTrc )iHt fiarn — A. '-) er — A. ") fine — mgl. A. '■') rr ftirtii — nigl. A. 

'=■) fiutni uarnan «cr [totum uiD fjfima mnin f)aj:a. — Oven-kr. i A. ''■) nfi — ^1, ") {n& — Aa.d.f. 

'») fitr — A. '») \\U —Ae. =0) j:ari: — A. ^ij „( (^ j^^ _ ,„„|_ ^_ 22^ Ud,,, „n },ay 

n borin ucitie — A. '^) hafi — A. B. '■■) iitra — mgl. A. «*) ullttgan — B. mgl. A. 

'^) I)an6 — tiir. U. ") ()(it tr ot — tilt'. A. ") uit) — tiir. A. Froslalliino-s-Lov. (II.) 133 

ftaiiiift .jij. iiiHiiHilp.' ifii iiiHiir fjimr rr filr fjriDiii h IhiiDc ))fffo or (in)iiir |i!ii }ih 
(jrjir fjHiiii jirir inrrt jrifil fiiiiim iiiDr hM iiitruii or jt fiiiu uitir Oiffiiji |iiM|Hr u|i|i 
ftfitifi'. 

Vm ombottiir barn. 

iij. i£n HiiifiiitiHr barn fjiiffif rr fifli (iciiør laDfr iiiiir )ia ffa[ iiroftni fjijiifiia 6 
jirir |iar fil rr jatir finifir iiiDr. t^ii fiarii (fal fifji [ata bo'ija fjaiiDa^ millini. itn 
f| hfftja Irttr øiallDc .iij. iiififr [firoltni finii.^ 

Vm fr\lkis kirhiii upp flrrfi. 

tiij. Bo'iiiir Itolii jijlfio fiitiii fala iina j.ijltio tiia^im afla * uf f)aj:r yurt a 7 
.jij. tiiaiiahom fDa riiaKhr .ju. iiinfr ()iffii|ii rj: a| fit er. C^ii fj iiwim iiilia una 
Eirfiu or ftfiiii ]m ffulii jicir raiia er \m\r uilia or iiitlraftrr^ rrii rj: fiimir iiilia fiøi 
Of ffif jia a. ifii c| TUH-iiti jaKajf at jmi jialiøør^ ftiff iiiDr )Vin |ifir jrrffjl ^ at 
trf firfiii (irri). fii ci jiorfiiiiiiio iuhiiii lata jaKajt fDa jiriOiiiiirio.^ Qiadtic flitt 
l'm ta(a rriiiir li[ or .i;n. morfiim. ifii ej: iirrfiar iimiiii (ata ^ jallajt øiallDc .tij. 
aura. fii ]io at tWi tre pKfjt jia iiarfiar jiat jifiiii iiiaiini rr |iat trc^" ffal ja .uj. 
aura. oc [ua laff fjua-rt |iar |'nii'^ [jlriii firfia flfrfjt'^ oc jac jiat lil^^ iaj:iif 
Of'"* aDr. l£u lylfio iiianu al(rr ffoiu firfiu (larfic u|i)i fjaKtia cDa oiaKiiai^ .iij. 
mrrfr. ru .uj. aura fj: o(( {irrD jrljt ^ »^ ru u'ijri jirir trr oc jar til friu ailr. itn rj:' ^ 
{(crf) jff[jt fDa fiu tiiaiir laMr jaffajl jia liiiyia uii)r .iij. aiirar al nijiiurj-re firfiu. 
Én fiDau ffolu (jo'niir fira'fia firfiii fiiia uaP^ a .iij. iirllriiiu fjna'rium. 

Vm hithiu uijflu oc hldhna kaup.'* 

uiij. llfiljlu ft'al fiua |Vmiiitia mote Di)Tii|ii fa rr firfiu (trtr uigia oc ffal fa j:a H 
fr uiyia la^tr .ijij. fffrti oc .rij. a(ua fauøf (frf)it fDa uaDmal.^« ffocfo ffoiu oc^' 
ailcr jijlfio iuh'hii faiijia li( firfiu fiiiiiar al .iij. auriiin.22 ifn fj fij|j t\- fo-ijjit h 
.jij. luauaiiom jia cm firir frffir .iij. morfiiiii uiDr liiffu)). Én ff øcrD ja-fljt i'Da 
fimi uiaDr Itffr j-affajt fiiaiffic .iij. aura Diffujii. 

^iiat lutkiil utBllu ritfliiir. 

ii;. tit iiuDo laiium Ija-flhr firfia uiiiflu fiiiiii uicDhii ftfiiiuuinii rr uraffal i 9 
attareuo oc ]iat flH'utir fra(j:t oljriiøDit. itn fiDan ffal fiiffii|) fafta oafiie a ua-yni 
mja [at bruuiiiiiiic lirfiu.^^ 

Jvfr. Cap. 0. G. 22. E. 7. Cap. 7. G. 10-13. B. 8. 9. E. 34-36. 38-40. 

') Én tf eijji . . . inatiai5e — uigl. A. B. '^) f)anna (hatia — c. e.) — A. ') [iiifcojii — A. 

17 allir — A. B. ') uittrari — /I. '•) \itim — t\\(. A. ^)fnUq~A. «) iiimii — tilf. .4. iJ. 

«) niOr — tilf. A. 1") t'f — mgl. A. ") Her ophorer Aa. '^) [flein firfiu ffat p-ra — A.B. 

13) tre — A. '") \m — A. '^) [nannt — B. '«) jdtr — B. ") i (maaskee Taltegn) 

— A. '"J uftl — B. mgl. IA. "j oc tturfn {aii]i — Ae. c. mgl. ellers i A. 2°) uatimai — 

mgl. i A., dog med aabent Rum i .Stedet, undt. i Af. «•) OC — mgl. A. 2«) tnaiiaBum — />. 
'*') [tr firtiati er 6uin — A. i:il Ældre 

l'iii liii', ilt uriil. 

10 r. i!H- timrir Infir iiihiim l)iriviii[iii htniiii mril limrriii rr [)hiiii liifir fiiH fimr 

fiiH lil nuiiiij tirrjir i Irifl lirt'iii fiiti i miiiir lirliii rfiii i lirliii iinrhr iirirni. |iii \]t^ir 
[h virir il'irl .Vf m .nii^i Itmfi'' '"i' liiii|iiiii miri ri iiiiili iiriir.' il'ii luil \( ii ImUl iiiii 
Ijffliii iiIhh' fiiiiiiiiiir - ni linlri iiiinin'iir liuiuiiiir. ii'ii |h rr loflrii rr-' rhu [(rrrir-* 
trtfr Hiir rrll |iiiii litiini mririi rii i iriiiiniii jliin hiiiiiiii ur jnii \t. ifii liiiiriiiilTiti 
|inr l'riii iinn rrii [irll iillru iiiiiiiiiii i iiiiliiiii. |iii iVdrjl |u .ri. iiKirl'iiiii filj'ro iiihr 
foiiiiiiii rr H |iHii iiriii (iniiir. ru [rrllr |irirrn iin; iii Ijiilrii rr ririr lurrfiH-''' liiiiirl frm 
[|irir jH*^ l|ii(i riiH |Hr. il'ii iiriii |ihii |rin [hMI rni iiiii (iltijo iiirlJi) i l'Hii|iHiiiir flnlii 
IIhIIDhjI lil ln,i:rHii) iiirljii. u'ii iiiii riiilit iiiii) nll [flul fimiiiH frm i iiof pil.' ifti t_f 
maf)r iirrir lliii fHiiui mrrl i iijllio firliii rfia" lirliii^ iiHnV iiirii Ijrij-Hiiiri Ijiriiiii. 
jirt iiiullDr IjHiiii .1:11. iiirrtr j'iljra'" IjhI^I lirfiiiiiiii ' ^ rii I|hIj.I iiiflii|ii. fir rmiir riøi 
i iHiih H)ilr p]y ril lurii rr iiifir lirliiiiiH. ifii rr flill rr iiorl i Ijiriinihit lirliii rfiH 
firliii iiHiiir ljH~i.riiiiiri Ijiviiiir. jih iiiHllnr '- IjhUh hIIo morf fijlirriiuriiui *•' I)hIj:1 
tirfiii fil fiHljl liifl'iijii. iic l'diiir Hlltirr i IhiiD i'ijr rii lurii rr [iiiDr firliuiin.''* fiiH 
ffnl fjiiHTuiliiH |iHr frm hroini iitrriir firfiu j:rii)r. ifii [lO [lijiiiji firfiii uiøflHii ^^ rj 
fjffijlunri fjtruiii [uuM'iir flH-flit^*^ hI riijl fomc fiion iill. ifii fjiitfrui fiiilliniiiifliim^^ 
OjrunnHr Iniift lilui). ifii jr ]irff rr iiifilj imllr ffnl j-Hr«*^ lil firfiu uiiiflu |i)r tn 
i fiiiiuiiøo iiari) fHllr^'' riiu liiflii|io. ifii rj iiiafir iirilir iiimiiii hHhuji rf)H far tnrD 
einfjuirriii uhiiuc jiiii rr .|:irirliiii)rl rr hI hrra i firfiu r5a firfiu flarfic rtia lil fiaii) 
Drrpr or UHTiir i jnii arlaiiu. Iiaiin ur Ijhuo far rrii iniillD at jnii puui bitt\t fomiiifli 
Of fua j:rru()om fin al Ijaiin fe aitrfiii or rifii firfiu firtfj:r. 5iia rr ur iiiH-llf nm 
alla ))a mfrmi rr Ijiiiiiim iirila lii) iiirii iiaiiiiiim r.f ])rir ja mmn aj.^o fn fj 
øraj-'urr wtrrDa al uauiiøuiii .inrrtfiiio miinmim ]ia flauiir firfian )iiouo[lu lano til 
)irff rr firfiu fufuar mmui jlijlia pH-^ Droit, ifu fr fua mfrllf. at f| fa iiiaDr fjH'jIr 
pjrmrir f|irflar maiir urrrt or liioiia jrriiDr at fcina firfiuna^a n- jriDr nar alirolrn 
ay fjiufliiiim rj: uofor nrrrDa c5a aDrum jrar lulum Ijiuo iiaufia [pH frfial liiffuji^a 
fem fjonum ftjuijt. Jvfr. Cap. 9. JO. B. 10. 18. E. 37. ') vetr — A. 2) fonunpr — mgl. A. =) war — A. •>) rta farUr — mj;!. Ah. Af. 

») [hinn fr fr)itr utrUr (rettet til wcCr i Ad.) tifj at f)atj:o — A. «) [hann }m — A. 'j [^an fiia 

(fin 6o[ fegir — A. ») i jM)(ti9 — tiir. B. Ae d. e. ') ftla tirtiu — mgl. Ab. f. ">) [ialj;mtf: 

nar — A. ") I Codex ved Skrivfeil: firfiinni. '••') firfio — tilf. A. '^) fintj:nic(iia — A. 

'*) [firtio — A. '») [fi)ner firtian ui^tn — A. '«) [tr loftif — A. ") tiir,luiinf — A. 

'«)j:a-A 'S)Ban8i-A =") liui - tilf. A ") Ml - A ") tiitio )ih - ^. 

"") [}ja ff Jjat trti6i|Tup — B. []ia fe m unoir wallDi srfiMfioiie — Ab. f. [Jia fe }3al (frfifilftoiie (Hl. tcrri-- 
Kfcop, Abbr. 6)lf) — de ovr. .\fskr. af A., dog er "unSir uadtli" i d. tilfiiiet i Margen med Arne M.s Haand, 
og i e. med den aoden, der har gjort flere RetteLser i denne A&krifl. Frostalliings-Lov. (II.) 135 

<5lt bidiiip rafte hirhiuin oc htiftiuim iomf.' 

);i. liijffii)! ffiil raiiH fiifiiim oc frifdiuiii inmif Hlhim oc ffrniii iiiffim li[ [rfia 11 
|ia cf fjfliiii ui(. oc^ ijH-jir offlmi fiffilil af urr ffuliim fjaj-H |ia fH'iiiii iiitfiiii rr o|| 
lioifajt oc ]m rr fiiiiiii Jiiuiiufto fiiia rcUa. ]iat er |orii rdfr. 

Vm htrkiu bnina. 

yji- %IUff'5 firfia fiiwiiir cDa ftiiiiiir firEia a,j; jircft fjaiiDiiomiim ci)a fjans 12 
lafio itiamia. ]ia |Th[ |irrflr rciDa limfir a (iijf lit iaitiiiuDrar fiiEiii. fn ty amiar 
iiiaDr Im tflli) li( fiifiii^' er uffijlliir rr tit at Ocra |)a fjajc fjaiiii aOijiflD a firfiiinni* 
oc allt pal rr [i [ja^iiiic^ er. ifdi) paii aKaii er al raDc ^ircft er jiaiiijat^ Dorcii ]3ft 
abijrøijt jinjlr allair fem fjami tirre ^ lit fratj;r. 

(£f maiir utl cigi IjiTflcntiis kirkiu upp gcra.^ 

);iij. % iiiaOr a fer fjircifiibfo ^<^ tirfiu oc jH-ltr fjou iiiiir oc liøfir .yj'}. manaiie 1.3 
fllaHdc .iij. iiuTfr f)iffii|ii.^i fii cj: fjoii liriijr aDra .j;ij. iiiaiiaDc ^^ [^,jf ff,i [irifiiu^^ 
iiiallDc fil .Iij. incifr fii|Tii)ii. in fifiaii |Tat fjaiiii ciiii nia'ti'a. m øcra (fat tjarD um 
oc (jiallDa [ri iiirira rii^* .i^.^^ mrrfr tiiffii|ii.i*' 

Vm fhtjUtru j:ijllii9 prfft »jBri^ fuknitr nicnn.i* 

jiiij. /ijlf'io iirrflr rDa aiiiiar i [laD ^aiio ffat fjrima iirra oc øfra moiiniim 14 
rriDu fiiia^^ jiriiii-'" [rr |iiirj:a.2i tn t} fjaiiii ytr jra naui)|'i)ii!a tauft oc to"inr 
maiir iiirb iiaiiiøa jiiiii iiHiifiaii rDa a fjaiiii aOrar iiaufifijiiiar oc iiiifpr f)aim ^rrft 
fjriiiia. |]a fjrj.ii: jirrltr^'^ lirii'iarrf rriDu fiiiiii i }iriin frltoiiiir rfia altoiiør rr fa inarir 
rr or )ia .i:ij. maiiaDr. f ii jirrftr fjiiffr ffat fjaja iiirD frr crioiiiu oc atta liioiioflo rj 
jiarj: fiarii at ffira fjiiHMt friii fjHiiii jrr. ifii rj: (jaiiii fjrj:ir ri((i or er fjoiiiini fioftrt 
fiarii al ffira. rj; jiat fiarii u^riir tiaiil offirt fia nialfDe jailiir tiariifeiio .oj. aura en 
fiiffujii .iij. mrrfr. 

fm fliojt ae lihj:i:rr|lo.^3 

p. firifiiu uiauu Iju^ru ftaf at tirfiu yraja oc tit firtiu fjaja j.'0"rl lit iuuaii 15 
m nalla uaufifijiiia tauft. iiriiia jiaii rr frr Ijaiiar frat|r at fiiiuiii uitia ri)a fjanii 
fjaje i3errt jra friftiii ffilhrr iiirDaii fjaiiii nar tlis.^* fn rj: uaDa ucrf \mh\- ]]a 

Jvfr. Cap. 11. G. 15. B. 12. E. 31. Cap. 12. 13. G. 12. B. 8. E. 34-36. 39. 
Cap. 14. G. 15. B. 12. E. 47. Cap. 15-17. G. 23. B. 9. 12. E. 47-51. 

') lim fivfna (fi(iti ot n-iftiniijfltims. — A. «) (janii — lil-". A. B. ^) fa — till". A. ■>) iim 

tirfiima — A. ^) [imii — A. <*) lil tirfin — A. ') allari — mgl. B. ") ^m borit— A. 

■>) Um h(ra(nl)a eirfio — A. '<>) iyt^tnf^å — A. i') inrifiifcniii — A. "^^ ^IgHUi gtlrar .iij. 

mtvEr (trfi[iif(0)ii — tiir. A. >^) [tw fj; fioti injur .iij. .jij. maiiai)« — A. '■') [ti mcira rti — mgl. A. 

'5) .jij. — Ae. c. 10) ffrfiiiif((nii — A. ") firfio— (ilf. A. ■») fma — tilf.A '■') fma 

— nv^l.A 2") luim — nisl A. B. =') [pj: (iiirfBa tu — A. ■'") (a — lilf.^. B. ") til 
firdo — tilf. A. 24) (tiQ (j„,m [,(ij.( (,(|fH „gj|„ j Qi|jt),|[ j fiitiu cfia j firfiii iiaiDc nt Vfitir liar bj: Iffnin 

— till". B. iiiH Ht firfiii iirtijH. ifii rr riiii iiitfn' nl lirfiii friii iiiiiii! rr [luilliir .nj. iiiint liifliiiii 
of|irrf ))0 lif liHiio lil lirfiii. u'ii ([ iiiuhr fl'al |ii)lin [liiii hmiDH ' n>' litnihi [n 
iK lii'i'ir liHiiii i'iiii liriiiiii \p'\[ lil) iil. inlr n\ iiriiiiiiiiiii fiiiiiiii liiiiiiiii iirjliiiii |nu hI 
lltiiiii tiH'i'iir iiiiir liiiilii iiitiiiii iif iii|ir- iilhi m \]h\( ))ii Imiiiirii rr liiiiiii \]ti\\\t 
liriiiiH liDvuTH vur ni Imiiii Inrii miin lil. U'ii |ii rr \\\(\\n]\ iiiiilliir .iij. iiihh. rj 
tiniiiiiii mir iil |hiiI. U'ii ry liiiiiii |i)iiiiir IiihDii jiHiiiir lirir riiio riiii. iiniiH l)iiiii 
llHj-f iiiliii lil.'' u"ii rt: fmin iitririr iiirii liiiiiir iimiD )ih flnl fiia ih'hj.-h'* I lirfiii 
ilHitir friii hDih iiuniii m n"ii|i [Thtu iir pa liilii. 

fm fuiiiiit lili •'■ nc ftiifliiulci." 

16 i;iij. /iiiiiiit lil liiiH-rl (ir liiioiiiiiiiio iiihiiiih lil jm [IhI |ihiiiihI lil lirliii prya 
rr iifl"! rr iiVH^'fl ni, u'ii rv |)rr|'lr inriiiur liiliii iiHti)'' riiH ujiji IjhIIHj iiinrir firfiii. 
(Tiiffiilr |h iniiiir iiiillii .ij. ur j'rlr" jiriiii nliijriiii h Ijifiibi rr lirliii iiHrD (JHiniHr Of 
tiHiiiHr 1)111111111 rfli |iHl iiiiil lifiiiii ty iiiliii-' iiiiiih. ifu Ijiii rr liHiiiiHr j-iijli lil lil 
inlli'j lirliu q riiii'" iiil jinr ()hj:h. fiia HbijriiijI flifii friii Ijiii^' ff'illtii*^ n- jT)r 
for iiifO. 

Vm olcan.' ^ 

17 pij. ifj mfiilr jinrj: olraii'* or ina døi j:rj(fis jirrflr iiiOr foma. |ia ofc fa 
f)Btiii'^ rr tirtiii fufiirua a iiiri) }irrfllriii|0 fjiotji ff ruDom tofte ^«r^^ mcira lii) ti[ 
ur fjiflliir finfaiiiaii rii Ijiii iiii|'|"i, olraiiar. ifu rj: fjiiiu'^ Ijrilr fjojiiuD liiinh finiii 
,firir fjrriiriiiiro prrflriiuiii i fiillrmir ur rr Iihiiii'^ iiirD^" jijlfio ^irrflriium al olraiu 
mur. )irt Ijajr Ijaiiii )iririiiiiiii af jirrft liila ru j.ijlfio jirrftr .ij. luli. ifii rj: ririi^" 
rr .^rijltio prrflr nrr ur ulrar Ijaiiu riii|aiiirii )ia lafr Ijalj:! fjuar |ieirra. itn ]m fjirjcr 
fa ffilliiaiiyr rj: jijlfio jirrflr hijriar allr lulr )irrft. irllifir yrrcjt (irriii a rptir inala 
uoj;timi.2i ifii ulraii ol( ffal fHii)!lau9 iirra aiiiiaro fuflar. 

Vm tiunTior gerOtt.'^* 

IS pilij. ]im fjaj.a tntfiiii ijuiii fjrilit at jirir^^ ffulu tiiini)24 ^(xn a| aRu faiir^^ 
finu oc aj: allum rrttum jaiiiiiiiii fimiiii a fjiitfriiim .);ij. iiiaiiaDfjm or aj: laDa or 
lat)!^ tit jra. itn rj riiii ItfDr aj: øiallfir .iij. aura^'' fijlpiH-liia^« tjifEupi or øm 
.iiij.2 9 ffirpjior a lul fjuifni aj liu fallHa faOr rDa (tfiifii j:ram flifl rr fjaiiu iiil or 

Jvrr. Cap. lS-21. G. 6-9. B. 11. 12. E. 31-33. 

•) [nautiaii inann — A. ^) gifti — Ae d. c. I Ad. rettet med Arne M.s Haand til nifti. ^) Her 

begynders. ") f)ana — tilf. B. =) fiiurt — tilf. B. <^) oi |l9j:tarla — mgl. S. ') garD 

— mgl. Ab. f. «) jTtrriT — S. ") uattar — A. ">) (igi — mgl. S. 'i) f)aTiiim — .S. 
'2) IliaUi — mgl. A. >3) 5[ f,aj„5 fi„„t) _ tilf. A. B. '«) oUanar — A S. ") fjann — mgl.S. 
") JrSijl — A. >') hann — A. S. >«j F)ann — mgl. S. ") ineO — mgl. A., dog med 
aabentstaaende Rum. 2°) ci'ii — mgl. S. ^i-j malauitjli — A. S. "s) ^^5 _ ^ Oierskr. 
mgl. S. 23j mmn — A. S. '"j liunS fina — A. fiuiiOir fmar — S. »») («De — B. '»jlaOa 

— S. 27) auftt _ nigl. S. 28) (iaijmetnar — A. (iiIj:uerB — S. 2«) .iij. — A. S. Frostathings-Lov. (II.) 137 

ffliiiie iiiffi ciDi fiiiuin. iFii f| iiiH5r er frH|f)r fiuiifiar oc ørrer fjann fifli |)a [prfiji 
^aiiii j-ijrfta arit .iij. iiiorfum or fiia aiiiiaf oc fjitt jiriOia. fn jiorOa ar ^cjir fjaiiii 
firir jarrt irifii |nium oc yt fiiiii iiitir fiiffiif) ^ iatiiiiaf riii(o'i))iio iiih'iiii fem fjffiidr. 
3 flai) uiDrtfKiiio liuiihar jia ffodi iiiciiii oft iirra aj iiiiolf |)cirri aKrc er ua^rDr j-ria-- 
iiaiini^ jirir ioiio iiicffo. oc ffodi jirir^* liifir Imiajf ii( firfiii oc fi[ fMffii}io i}( til 
fa-jiiii iiiaiij. fil jiat [|iiiiij1 a"* jatu'fra iiiaiina (ut er )ia er c|ilir. 

*fm (litciftor tiunb.^ 

jjij. [Hil ffrcifiar fiuiiliar'^ |Tal ti[ (jiaKj oaiiiia. cii fif laOco ^ aj: tonic ncrriP 19 
rr fjiiart er \Æ. t^ii cj: iiiaDr'*^ liijiiriir iorD fiiia til hitar |)a (fa( tiiiiifiai^ aj: 
offijilii i\( iiariiiifili fa er a iorfiii l)ijr. 

Vm rum« (Kutt. 

jj. lliima ffatt ffal øcra^^ ^ fjuH^iiuiii .jjj. maiiaDoiii fjiicr itiabr jiniiiiø tafcii 20 
jifirra er ti( .iij. iiiarfa lalrniia a^^^ j-irir uttaii ija|iii oc fiffDc^* ciii|o([i)i^ oc 
ym firtDc fari oc t'oiia cDa øiallDc o'tjri j-irir^*' iiciiinø. 

Um ions mflTo ol.'^ 

Ul øoa rr oc iiiirKf af lioiific fjiia-r ffal a-iøa ol af ioiie uafu^^ funføøia 21 
mtfla.^^ i£n crfibiffuii^o fjffjir |iat lojat at jirir |totii ucra j-lciri faiiiaii cr^* 
uilia fil |ifir ^mt^^ n ^mt^^ iiilia oc riøi jio^-* alfrr ftia øiallfic .iij. aura 
fiiffuiii^^ fj fiøi er aft jirir iol. 

tim hro|[ |Tiurii.'-8 

jjij. l)iiH'r |irf(tr (fat troff ffrra rr Ijffllbr firtiu fofii oc lata j;ara j:irir Ija^liiuiii 22 
beøi fjua'riuTii oc laftii Dcøi fiia iiiorøuni iiallom jirir fem jtjlfio uiffiiii eru^^ fatter 
ft oc ffffi^s Diti29 fjf iffit j-fiu j:ij(ti9 iireflr. ifii ej: fjaiiii ffeer eiøi fem mtrllf er 
cDa miffer Ijami troffa tU rejlar Ijaiiii eiøi fia øiallDe Ijatiii Diffupi .iij. aura jirir 
^uffiu froff er eiøi jor at øreiDa. ifii ej: fjanii ffer froff af (filiim oc to^itir eiøi i 
uatftaii rellaii jia ffal Ijaiiii fiilir^« 3:ara oc uita a fjiicrium fjæiibi ftoi) oc fffj:iii peiiii^ * 
]jiiiO. c^ii fiDau øaiiøf liaiiii a)ilr eiia rihi oc Ijajre meil fer uatta tua oc fcøi jieiiii 

J\fr. Cap. 2-2. 23. G. 15. 10. B. 13. E. 10. 11. 

') srtibi(coii — A. ■^) a ainafiaiifian mfa - S. ') Jieir — Å. S. «) [tr ftiniflj aj: — S. 

'■) Dette og naestfiilgende Capitel .staae i B. i omvendt Orden. ") oc llilar fOlllS fiuiiO — tilf. A. 

') [gii (trftitiar tiuiift — S. «) taOs — A. lanfj — S. 3) f)ufrgi — Ae. B. S. vtr^e (maaskee 

leilagtig Læsning istf. nerge, der ligner ui'luO — Ab. c. d. f. '"J rnaOr — mgl. S. ") tiiiiiOa — 

mgl. Ae. e. 12) giailBa — A. '^) beg^e disse Ord mgl. i Ae. Aabent Rum i Stedet i Ae. 

'*) fm — tilf. S. '5) £iiij;o[ia — mgl. yl. ''■) f)uciii — tilf. A. ") BotiDe |la( oli (fip — 

Overskr. i S. '») ml\u ~ A. S. '») ol DtianOi fiucr — tilf. A. S. ^f) 6i[fiiv — S. =') tf — A. 

■'') [aman — tilf. A. -^) |ial — A. *■>) ^o —mgl. A. S. 2^) KlfiOifiopi — A., som herefter 

overalt nævner Erkeblskoppen. =°) Um trof(fmrn — Ae. e. fliiar jjrfpr (tall froff (ttra — S. 2') uerdft 

— A. '«) fa — A. »») vli — IS. ^") aiittr — S.^ ■") homim — S. 

18 13S .Kidre 

lilliim iil Ilt |irir Iniin- lil liiiiiio ur (Tiii j'if iiirn riDi ' Cimiiii rhu iiiullfir iniiy uili 
H ))iii |iiiiiii iT |irr|'lr iiil [Irniii. li'ii rj liiiiin- iiil iiniirli' l'iirriii iir niti j'rflii jm 
ffiil =' iitrflrrii ir|ln ImiiDr hIIh [lil liDrci ul niiii ■* iil liiiiiinii hj- |iiiiiii ur IhI'h hv 
fjoiiiim IihIju iiiriiH. tir Ijhjc liuiiiir litilj.1 ni prfflr [.iij. Hiiia.^ itn fj: bu'iihr l'ijiiiH 
Ijoiiuiii liDfO lil tiUiriiiHi'' jiu rr |ti fH'il'r (juirr^ ,iij. iiiirum. 

23 jjiij. fu'OfT riirt |iiiii|liiii) (1'hI fiiii i)ii(iii iiiiiiir lirni ru .i;ij. iiirllrn fim fmi 
ffin foiiH Of jVIJH i f)niii) lifiiiiiH q [)Hiiii Iiil iiiiir IhI'h. t^ii tf fjHiiii iiil fifii iiinr 
tfifa. |)H lifif liHiiii Ijfiiii lil 1)110 •' iif |Vli ijlr hiir ii)i|i nr (iHiiiir in nr friii fjiiiiiiiiii. 
fjfiiiiH lllH^^ fl'Hl liri'H lrii|y or liiiiiilii.iii. i[-ii ty |iiiiiiohiii) j.fr riiH Ijiinfi'" linD |Viu 
jrr. |iH P'hI HiiiiHiir iirjlH ' ' h j:i)r|lH |)iiiiii nr |jhj:h fnii jirir inihiH )iiiui. ifii linf) 
fjiiHTl rr lil Ijuo liniir |ih [IhI (uth lil iirflH lurnr Ijiihmo jirirrH rr njlr^- or'^' |"iih 
fftn litruhr Ijhjh ririi'-^ iiirh j'rr ' '• h liiii(]i. t^ii fjuffniiliia |)Hr frm niHiir [ht'** 
fDft (Iht [flY iiiii) fiiiH nr riii Ijiio h |ihii rr iiwiiii iiicøo iiltir"' iirm jm Ijnlliif (jhiiii 
u)i)i [inniiiirii ' " Hlluiii. l^ii )ih( ffnl flHiiiia nm hoiilinri) > =* fnii fiirniir or^« jijlfio 
intfiin I'hMIh) h.2' h |jin(|i. ifii [jiiHTuilna |iar |'fni mmm j:lriii Dna a fiiini iorDu 
|iH ffuln |ifir ft'i|ilH niril iaj-HHiir iiiillim fiiiii rjilir liuiihH^^ iiillf) litfhf htififinri) or 
ftajfaiiH joTfln ni riiti fjilir iaiDHr iiiHiiiir. ifn fjnffi'uiliia fiar jnii lUH^im ffiplH 
iortiu fiiiiii i Ina Inli^^ fi)H jlriri tf ))fir (irriHH fiiii ffalj:ir fiohfiurD h. |ih InriDi 
annflhr^-^ hiniiir h jiiiiiii h1 (iirriiiH^^) [inniiniii^e h. ifn fj Ijhiiii (jnr^'' fjf(i2 8 
)]H |V jiriin fHllHlHiift rr h liijr, l'^n HnijlHUfioin hIIuiu iniiHii flnjo hmh\ ja lioniia^'' 
fiiihiirrinjfin rr iurii a. a jiiniii tH ninliun!) ninDr [jnno. 

24 ijijiiij. Oiiniiu iihøo Ija^fliir riff ii|i)i a Inniinr fifgi^' jra iionr or fjH^llhr til 
tnanahario rr lijfir. itn .ijnj. fiaiiar rrn jirir a ,i;ij. niHiiHDuiii rr fnn ffnl fjHilfia fm 
fuuiin Dario fjH'llyi. ifiii rr fijnfiilo iiirffn. £>iiiuir lUariiMnrffa i jafln.^^ |)nf)iH 
troff inrffa. J"iorf)H IJHlltUHrfij nirffa. /iiiila Juno inrffa. 5flla pciro (inrffa).^^ 

Jvfr. Cap. 24. 23. G. 16-18. B. 14. E. 9. 12. 

') »1116 tfitii — S. -) f)inii — Å'. ^) aa — S. •■) [iiOs li[ alj:ara — A. [iiDs at j;ara —S. 

i) f)atj;t — S. <*) atfara — S. ') f)uifr — m'^\. S. ») Overskr. mgt. S. ") li!i|Ja — S. 

1«) hiiartf)uffø!)f)ia — S. >') rtfj:fa — Ab. f. '^^ ritr (ri)tr Ae d. f.) rm]tr — A. ^^) &} — A. 

nigl. S. '■•) iiiftnt — B. 15J intn ffr — mgl. S. "^) (tfr —S. ") eisji (ciui i — Ae.) 

— A. \. — S. '«) 6al5tiiirliuin — S. ^^) (roffburD — A. S. "") SirnOr (i( — mj,-!. A. S. 

21) um — B. mgl. A. S. »«) 6oiitia — mgl. S. ^3^ ftatii — A. S. 24j „j „ (n,- ^ 

= 5) Dette Ord mgl. ved Skrivfeil I 6i» qv. 'f') boB — A. S. ^7^ gj^f _ g aej f|,a _ dl,- g 

2») (ignBT — A S. 3") Um f)e(fia ftap Ijufrir nonftctgi f)aj;a eCa huerir eiyi. — Ovcrskr. I ^. Um fviiinu 

I)agf)9 lialti). — Overskr. i S. ") jiualOnioi — A. S. »'j lanpjapo — S. "^ „ujj^ „,j,i. v^d 

Skrivfeil i 60 qv. Froslalhings-Lov. (II.) 139 

OiHiiiiiirt C'f[iii iiifiTiiiR itiffl'H. flliHuhfl Dkp iiirffH.^ HiimhH oiuiiir £ifHjo mrffH. 
'SiiiiihH £Hj:fHii3 iiirlJH. l^fliiilH lIlHiir iiif|"|"H- ^o(j.tft omuirlliHi'ir iiirffii. })iTtlHiiiia 
lIliffjiHlo iiifffH. /iiiiiilHiiiia hIIi'h fjrilHiii'fl iiirffa. /iiiitHiiiiH Hiilirro iiirffH. ^tp 
iHiihH Uirfjiidio iiirffH. iJfffrr .i;nj. ilHyHr rrii hllrr iHiiirnjiir friii |"iiiiiiii iimir. 

Vm ]iii meffo "ba^a et rigi rr non- jrtrir.^ 

IY\). iln jirffrr fiHtiHi'-* crii |)fir rr fifii [Ijhjh non fjH-ffii.^ itinn rr pals 25 
iiif|TH. Oiiiiitr lliatfjiHO*^ iiifljH. ^Jrifiia lOmioriiio iiifffa. /iurfia lUaiiiiiio mflja.'^ 
/iiiita liirfi(]ia jinfUila iiifffa rr .fijrft rr a fiiiiiri. øiMla rr iiiaiiafiaøiTii [i fjiiita; 
l'iiiiiiu iiaflo iiifii.^ 5raiiiiiia ImjIuIj-O iiirffa. flllaiiiJa fr 5uiitfjiiiio iiifffa. TdnnM 
lUariiirllHr iiirffa.'' Uiiiiiha Janilio nifffa. frli|ifa Barlfjofoiiinio mrffa. Sufj:tB 
fro(J mrffa uiii fjaiiftit. ipraMlaiiiia lltalfinio nirffa. /iuiirlaiiha liifoiiia jioffola 
mrffa Oijitiniiio rt Jnhr. /iiiilaiiiia Iliarlrino iiifffa. Ofilaiifia iilriiiftj nirffa. Siaii-- 
iHiiiia Sfiomao iiifffa. 

Vm filli jrillii.'" 

jijiij. }Jflta fr fil (iiiaii ^ ^ or iiiiffiimi rr ll(f;;aiiiir piie [(oiiaDf ur ^ ^ jalfatle ' ^ gg 
at iifia Ulli fiflii jiffi i iiorniii* „j ^[n^ ji^i jiffjH fjuH-rt fiiiiii rr al (aiiDc ijfiifir 
firir ullaii atiaMaflu daya. ^rffrr riii )irir haiiar fr uiihaii rru Iffiiir aj: |iauaiis 
fjffiiiii al fiøi [ff j-ifft'^ a. lfi;allalin faiulf fnaio. lUirijiafs iiifffu Daiir. fllfra 
Ijfilatiru mfffii hayr. fliifii'fo [iiifffn iiaiir.'*' S'ma^'^ fjiiiir jijrftii ^^ Daiiar i 
iolotii.^^ nilf haiir iola. [])rfllaiibf iiaør iofa.^*' fliiiiiiiiriariu faiutf lllarif. 
paffa iiHfir. Jiiufiifio faiulf criirio. Ijirltii jiDroHaør. tjiiila fiiiiiiDaør. JoiiD 
iiifffa. Pflio iiifffa. £ifaj:o iiifffa jijni. lliarif mrffa fjiiailiiriiiiia uiii fjaiiftil. 
fil [)H"i)f a fiiiiiiii Diiriiiin ur alfiiiu-' afiriini iiaiiiiiii fr j:ifft fillil rj: i]ut) fiifjr^^ at 
lHnDr.2 3 i)f n)i|i Ijrra rj jaiiri!) rr (jaffr al riia iirlia. t\i rj: faMI iiHM'fia na^t jirir 
iiaiia Oriiiilaiifa^'* jia liiDi jiar lil |ifff rr ijrfl rr.^s 

Jvlr. Cup. 26-37. G. 16-18. B. 14. E. 12-20. 

') J^Ofii — '''!• Ah.., nieii i Parenllips. Tiil'oiet i Ai. over Linjon med Arne M.s Haand. I Ae. med 
den sædvanlige Marginalhaaiid. S!gl. aldeles i Ae. ''■) llOiif)Kliir — />'. ^j 0\er.-.kr. ingl. S. Ingen 

C'ap. Afdeling i A. 4} naijnr — ni-I. A. tiui'ffiinatiiiar — *. ^) [it iintifii'dji j:i)rir — A. S. L^n 

(itUcr Åc. — mgl. iJ. cj mitl)ifl((i — (feilagtigtj S. '} /lorHa IllRijiins iiifffH — mgl. A. B. S., og de 

ovrige Dage have derl'or i disse Codd. et Nummer mindre, saa at C'apitlet ender med "Scjfantlft rr "Jfjliinas; 
melTa." <>) [fjitir fiuifa futinu najf) — B. ") j ftaB l^rftliiie im'|ln — tilf. yl. B. S. ■<>) Hm 

filliij;.f[i nt (ei|j;e )iflj;a at itijftiw ttrdibi\(n]]i. — Overskr. i Ah. f. Mm filinj;i|1i fiueffii niffaniifr iiajie l(ei|j;De. — 
()ver»kr. i Ae. e. d., men rettes i den sidste med Arne M.s Ilaand som i Ah. Overskr. mgl. S. ") liCail 

— A. ■«) [ mgl. A. S. 13) ifiji^i-im HTfi()i[,o|ii — till'. A. '^) nitt'r IJiPii ina(|iiii|f foiinnps ot 

t'rliniie larle jotir haus ot leijftcina arfdiifiove — tilf. A. '■"•) [j:i|tif5 — S. ^^) [mt\]n — S. 

") mgl Åh. f. '«) mfffriiiaiiar — A. '") .iiij. Caidir nc — tilf. A. -") [mgl. S. "-^){uå 

a — S. ■") fftiDfr — A.S. ^^^ g( (,uitif — mgl. /I. B. S. ■^*) ttia 6nmlfriiri - B. j (inmli'ufo —.4. 

i (inm((njffi — S. 2*) uerHitr — .S. 

18 * 110 Ældre 

fm iitnifir niniiiiii.' 

27 rrnij. U'ii nm iilroiii' piltrlni iiiiiiiiia |iii [i'iil |'ii niifriiiiii li iirnt. til jirir tiuniii 

rr l'iliii i [iilil) lliifi ur virm tiU|.'r riim rii Iiihii fi'iilliiur liitiit liiii nm lu riiu l'iiiiilliii 
(IC nlTn jirir |)nl [rm )ifir lunjlH fiilir ii jiniii hiiiiiim rr filinnfli n' riiii '-^ liniii). |ih 
|VfiH)l |irir riiii. rii rrii lil fulii iir l)iiiV,fiii, u-ii ty jirir riP" ff mririi liii riiiii tH 
nHMDr vrmiiiiiHi-' .rifll ru mi fr liriiiii. jm liiiiir luiiii |uil niiir. ifii Ijiiirr lifirr« 
niHiiim rr |illii n|Tir mrii hf\)\'\ n )ir||iim iiiiiiiiiii |iii iirriDi \]\in\* ii): Irfl •''' Ijnirrri 
nm liiiiifi (hiiii [riii iiiirlll rr or lafr inril jiiii fiiiri iimfir [jiiifr ur |Ti|)li I)hI,):ii jHlirfiim 
miiiiiiiim ril liiilni til tiiiiii jirirnir rr vifll n' hI " i lii'lin l'iiliifiiiu' i'iiii iiiiillfif flift 
Iriii iimiiil nrii nijiiiii |)rir h |iriiii hriii. iTii it mriiiil hM[|iiin i inliim |iii liiiir miniii 
l'illii H fl'i|i|i ur j;li]1i or iimi ,frfli r.v [iiuriirr rrii iriiiHr ur' iiiir lil liiiiiir. U'ii niii 
liuiiiiiii mirmi |ih IriiiH rviii *^ iir lil iinr iiniiii [nlitrjl iiili nr fiyi IjiHl(iiii).'* jirf[or 
Tirii flHl |)ii riøi liriiiir niiiiiH^" ru lil mii) tiHiic«. rii |"illii iim j:hjliii hIIhii haøf). 

<!;j; iiirtfir uirrhr ftniifit o ucrhi o l)irl(ium tihiiiii.'' 

2S njniij. ifj.'^'^ iiuiiir nuMDr j^^miiiiii h nrili riiuiiii liiirrium iirrii jifirni rr uuii 

llnMør rr jirir cDh lUflJu ii'iiliif.^^ ))h iiinKDr .nj. hiiih. Olitl Ijill fiimft fj: lUHiir cir 
luiiiiHlic liH rr fjHiiii ffilliii j:H|"lrt jirir )irim hHiiiim jm iiiHlliir .uj. Hura. £ir fua 
HiiHUhitir tiiHiir tf (iHuii ijrfir al IiuiiDh rahf. ifii f): fjaiiii ijrfir at fiiiii rahr iiiallDr 
iirullrii fiaiio .iij. aura. rDa jira-II (air fjui) fiua. fllla ahra inrffu a^iiliia'-* ma'^ 
niniia lil iirlr. ifii rj: maDr niiinr |ia mrffo haria |ia (liallhr [jauii .iij. aura oc fua 
rj: jrralo uiaDr dr luiuia-lro ]ia [or uar jafta (juiifu jirir. Én fa rr jm rir luimu": 
IfO '" rr fjaiui ffillfii jHfla rDa niiiur a fjairium liiium or fum rifli^^ fruff li( øarDj 
f)m\\im jia ftautir [jaiiii jirir uiri) riiio rihi hI Ijauii iiiffi riyi lil fauj al fjrilarit uar 
fOa jraftu i]aiir or urrr ^^ fijfii fafa rDa øiallDr ffft f)ilir )iui frm fiaiir rr lil. 

<£f prcftr rfia armnrir ftcntir manii a uftht.'^ 

29 j;i;ii;. t^j: ]irrflr rtia anuahr fuajl ^^ fjaja flaiirl iiiauu a iirrfi a riufjuirrium 

fifirra fiHtia rr fjfilarn' rr^^ ]ni furri fiatin riiiu nubau ty fjauii fijuiar ri)a riiallDc 
[uiti flift 22 ffiii uiilr (iflfir. itn )irrflr fjurr ffat fo'fia uili ur fratjr (jaja |iat frm 
(lann ffrr froff iil. l^u ty jirrftr rfia armaclr ffruiir fiøl^a mauii a urrfi. ]ia ffal 
uifD jirffo fjrimilio2+ fujDinr iiilui forfia al^s fimi ffH( fjrra^e ni .ij. fauna uni. iij. 

') j;atcrfra matina — II. lugen rap.-ACileling eller Orerskr. i A., kun i Af. ny Linje. Overskr. nigl. S. 
") figi — mgl. A. ^) futårå — A. S. ■") fjufrr — Ab. c. d. f. }ieir— .Ae. <•) uft — mgl.S. 

') Bl — mgl.'A S. ') [ttrinar cro — A. S. ") t}\\\. — nigl. A. ") hiaim uiOr — S. 

»") uinnajft — S. ") lim fill(ij:i(ti oE lfi|j:i ).lflj:aii9 ot ffiiftfiiia Itifi6if(0ii9. — Over.-.kr. (rvilagtig) Ac.d.e. 

'2) jjiiaie — tiif. A. S. '3j a|ifni — A. ffj;l(tii — S. '■') H|itna — A. "') ina a — A. 

"■) [nigl. A. ") fiBi — nigl S- '") ft — A. S. ") 0\er»kr. mgl. S. ^«) fufjl — 

A. B. S. 21-) (a(i„„ _ tiir. A. 2«) [fcEf jlita — A. "s-) {^^^ _ ,„„|. ^ 24-, f|j,|„J3 _ ^j. /■. 

Rettet dertU af Arne M. i Ad. ""■) at — mgl. A. S. «=) a — till". S. Frostathings-Lov. (II.) 141 

Hurn mal. i^n nm .iij. hiuh mal ffnn ciiiii liicriH ni .iiij. fHtiiift ni |idr ffohi werH 
Itjlfio mmiii. Én [h ffn( firiftajr at |jui ffijtr ff tit (iiiDo al d fjfj:ir ^jctta fjcnjrt 
oc ^at Ijpjir ilotft uiii .iij. [lu'a cfia .iij.^ j:[firi ni fiiji iini d fjuarf [att er fila ciøi. 
i£n c| fjiii iieit (d luyni fijiii duo dDi juKutii.^' 

fm pitllirt bivlgt.* 

jijj. pa|Ta Daii fjiiiii jijifta ffal nti uiiuia. Én manatiajifj jia (njar f)i(!u)i 30 
moiiniiui af ffaja j.irir iiaiit fin oc Ijrim iriDa fj: aDr uar fjoiiiiiiit a| (tufiic^ oc* 
tU}i ttniør uiiiiia ni til iiiiiiiiaii!). f(rij|a ffal fjaliii'^ j-irir iiaiit fin oc imjti unhaii 
fffrd oc fif|i ij.ir miiiiaii haiifj oc iriiia ffal fju'ij^ fjriiii. Én cjifeira yimir a inatia; 
tjffli (M tijroDriii ffia (H^iiiir ni ti( miiiiiaiio iiiaKDc .iij. aura Oiffiiiii. ifii fjiii iprfta 
oc ^iti jiorDa^ giallDc .uj. aura '" rj; [uiiiur a.^ ' 

jjjiji. lOaiiiiiiaii '3 fjjii (jifiHi-i ffolii aKcr iiihmiu |affa jiurt oc [afa fjrilafif jra 31 
mibium ficiii. lOaiiiifiaiiar rni jirir''^ rr ijrfia uia^*^ til iniDr Daøo oc j.afta ti[ 
iiorio. Én ijiii jiorDc alfjcilaiir fnii fiimiii haiir jiiii al ^ ^ rr ini)ifli(iiiinfiar^^ hayr 
nrotlnio uaro. ifii fa er fi(|i fjH'ilrir fiia iiialltir .iij. aura liiffujii '^ ,j.irir iiiaiiafiari 
cDa lijroDay cDa oDnio Dafl. ifii jirir fjaløa jJoroDaø .oj. aura cj: oiuiir a. 

tim j:oftu oc biridli mole Jklaxic mc|fii.*'^ 

jj);ij. Sija er oc uih'111 al lllaric mrffo H-jilaH^i ijjn jijrra oc a(ra fjcifaøra 32 
mf|ifo ffiilati |)a ffolu allcr^a juh-iui |Hfta uiDr^^ fafit oc ftrauD er .{ij. ucllra [nu 
øamlcr cHa^-* H-dri lit aro ^^ oc jrifiar oc til fjnflfu aKuiii moniiuni. Én fa er ciøi 
jaffar riiaflfif .iij.^'^ aura tiiffuiii^'^ jiirir fjuaruluciifjia harini. t^ii mal jiau fem 
fionbc oc fjuojirn'ija ffitlfiu cia |iaiiii fiaii jiau ffal latæfum^s mouuum tjcja a mrffo 
Dffiiuum. ff)a diallDa .iij. aura l)iffu|ii oc Ijajc mat |iaii til firfiu oc lalc uiyia oc 
Øfic |ifir2 9 er lil mi UH-jiiiiir. L^ii ty uofor la-fr ii)i)i [jirir licim^" j.irir Urijji 
}icirra |ja er [fnu fa fjajc ticiorl.^^ Én fiiffii|io aritianr ffal iiH'j:iia fua iiiarøa mffim 
at ffijila uirD fer fem fjaiiii fer al jiarj. ifii flifu feftijl fa er uh^iujI fem Ijaiiii øerDe 

') [lat — ■ mgl. A. ^) OC — A. ^) j:ulUi:u — ni^;!. B. Herefter iiulsky<ler A., uagtet tvertiiiiod 

Indholdslistens Orden, Capitlet "Um olmofii iji'r5", see nedenfor Cap. 33. ■•) Over^kr. mgl. S. *) .Sna- 

lede.s Ae., ellers ftujiri — A. '') \>o — till'. S. ') tjialm — S. «j f)crij — mgl. Ab. f. ^) Daof) 

jift|la — tilf. A. B. S. ">) m£i6if(0|]i — till". A. »>j [fiann uimir — A. []ia uintifr — S. 

'«) alta — mgl. A. Overskr. mgl. S. i^-) (Oanijtiajfia »aflfi — S. '■*) jiifta nt lilla — A. fijHa 

jlifla — S. 15) ijfir }iicr — A. B. S. •«) nia — A. »') ]]a — tilf. yl. B. S. i«) uiJiiftigu — ^4. 
'") mgl. A. S. 2») t)a(tij:afta marin mtffo a)Jtaii — Overskr. Ab. f. tJalitfafta — Overskr. Ae. e. Lige- 

saa i Ad. oprindelig, men forjget som i Ab. med Arne M.s Haand. Overskr. mgl. S. 2') aptan — 

oftere A. ^^) allfr — mgl. .S. «') tiatti — tilf. A. vant — tilf. S. ") [er flamall ctia— /I. 

[«ru — S. 25) arj:« — S. s^-) ly _ ^4 f i,-, „,„]_ g_ »sj (f,j,„om — Ab. c. d. f. 

aumom — Ae. ^■') jieim — A. {leir tia — B. »") [mgl. A. S. ") [ (ua fem «i)ort fe — 

A. B. S. M2 Ældre 

fiiii tifilliiiiiH. Giirt or iniiirtfiifii f|' Imnii iifviiir fi(ii. Oniiia mal « or iirrflrrn ]m 
ffiii Hiiiimlii'ii imr ' riiii nl liiiiii. u'ii ty Uir liiirDii riiti Hr rilH n<ill fi' "I |iini 
oi- rtniiji iiiHiir fiiii jruiii hI iitfnifiiir Dnii. |ih Imiif I)hiiii iirftmi l)irlliiHii iini|l| rjiiir 
friu'i- iT lir iDiii mrii riiui fiiii iil liiiiiii iiiiillr riiii .virir^ ii).'iiirr)rf ■* iniiiu (ir |f |ih 
fillri l'HfH. ri)n iiiiilliir iiiii |nn riiiliniiiio iiiHiir friii Imiiiir. ifii |"n pul riri|iinr nrrii ui 
fiili iiillDi IjHiiii ti |iriiii iiriii j.'hih-'^ Iil .niiiiio nl |'iin prin iiirDiT. 

l'ni olmol'u (ifiil n l)iiitn liiniiii l>i'(ii." 

'^ rø'U- ill'i"'' "'"'"" f'"'" i'liiiol" iinii H liiiiiit fiiiiiiu hr^i. (iiiiihf fiiirr or I)ugj 

IjræijH fil! Iriv liiniil |iririn" nr |iiii h. U'ii riiilinijir iiiunr Ijiirr priiiiifi oc fua 
Jnno iiiffl'^' iiHiili.*^ i^ii Hllrr iiiiriiii rr liii riiiH |Vr fl'nlii iiriH liiiiihrillh it llIirliiHlo 
mf[[o hrtiil). .iiillrr Imiiiif f)iiH"r |Tf|i|in fii riiiiiiiii I)hUh Pir|iiMi nr fiiH jiifflr l'riii utirrr 
iiiH'iiii lir liiriH II! liiliii friii hiiiihr |iiiH iiliiiii|ii. nr riiiliri)|ir hihDi' fjiitrr )i(Miiiiii nr 
hfif iHiiiiiHl lil liiliii |Viii liniiiif fiiiH nliiinl'n. fliiiiHl liiiriiiiiH" |ThI fiiiirr DfrH'** 
fiiH jiiiiiiiH. il'ii |h rr jhIIhjI Inlr iiitilliif .iij. hiiih ' ' lii|]'ii|ii ru injri j-irir )iniinfl 
fjUH'iii. Ifii [iiifD fHiiiH liirllii- ^^^[ j,p|-|-n (,||iii)f(j qoh^^ fnii |ijr m\ |"mil. OHinH 
fffft diioi' "Jf iiiDr t,y imirir lurifiir ri Oltip Inni.^* 

t'ni ii'lit hiTllfli.'''' 

34 Iljiiij- Jnla f)if(i|i (ThI Of jnjnurt j:ii:irH Dhiih fjiiiH jijrflu or jinrHr iitflr. ihi 
^iu j:imlH or frllH or l'fHiiiiria ft'Hl rriila*'' j:oDr fjriiii or iiiijfi |Tal rriila nniiaii 
naiilmii lil iiiiiiriaiio. ifn fjiii altaiiftf rr drilaiir l'riii fjiii .j:ijrfli. ifii [jiii iiiimhi or 
tiunbi or riilijili or tolt-lf ffiii ' ' iiirfiat jioiHa liayo nr alianHa. Én fjiii .);iij. fem 
f)iii iijijli. itn ]\ny mi .iij.'^ (lafiar rr .iij.'" aiirar lii]iiiH iiifir ni .iij. aurar 
liiifjia 2" iiiDr afla aDra. 

Vm lulf tt l)irlflum tiiluni ae flola.'^^ 

35 Et!;«. % iiiafir firrer fjinjoIalT [ff)a uifiarfap^ j,j|- f,i fjfilaiit |V. |ia ffal ()anii 
reiSa |io at fjrilaiif fe oc |iat rilt iiifia-ra rr iwijla ffal jia^^ ^a'løina uiOr fjiorii or 
uifir fjiiiti. ifii liinfir 1h(T or^-* jJHla (aff ftaiifir \m fijrl^'^ ,|Vin foiiid tx |)a rr 
liririiutuir Daito lij-ir.^e ni olt^^ annur loff rrifii lil Ijiio )iar jnii Ijaiiii ma jijrft ja.^« 

') fr — A. S. ^) jiTit — A. B. S. ^) i — S. "; ducBii: - S. ») Jimgat jara — 

A. B. S. ^) lim Olmofo geitl. — Overstyr, i A , hvor dette Cap. indiikydes foran, mellem Cap. 2!). og 30. 

Overskr. mgl. S. ') |ifina — mgl. A. ») oc £ilaj:9 mtf\o Bag — tilf. A. B. S. «J rinnal 

fiuert — A. ">) jffiitt — S. "j aura — mgl. S. '") [(ama fiætfi — A. [farne ftattr — S. 

") gretiOa — iS. '^) {ornSeillO — B. ci D\. tom — mgl. S. Det sidste Punktum lyder saaledes i A.: 

6ua er (ot) iim forntifini) Fiins fititaga £ilaj:3 fuiiiiiiiis. Jia ligijr flirt uiO fem aCaiin nar upjifagt. "*) Ingi-n 

Cap. Afd. i S. "') reiDa — mgl. A. ") hrnir — tilf. >4. U. S. ■") .uij. _A '«) .tiij, — ^4. 

*") liggia — mgl. i4. S. =') ot fua ff ii'' "'f b annai'9 maiij ciijn — tilf. A. 0\erskr. mgl. S 

«") [mgl. S. 1!') Din — A. lim |ia — S. ■'•') cDa — S. ^"^ fi|rt — mgl. S. ">) qilfr — 

tilf. il. »') oa — mgl. A. 2«) f)u9 — tilf. ^. Frostathings-Lov. (II.) 143 

fn j:tft[H f)tjri)i oi; t(ijj:iHr iH-fiøi in linr rr jijift tim ja fjiiQ.' ifii fiiij.Hr |fotf fjuffr 

ftaiihf frjr ]mr^ \m fjaiiii rr foiiini at fjifffii.^ ifii fj a rcfr cDa |traiiinr |)a jarf. 

fn f)UHTiiiliia |iar fnii uif) rf)a ffip fOa |cailiit iiiamio refi* a riiiii^ aniiars mans. 

}]H ljHj.f fa fin (Y hium ni .ij. iialla ()fj:ir tif. Ifii fj: fjaiiii^ fjfj.ir j-irir fjaDHt pn 

fjallDf fjaiiii j-irir ciiio rlDI cj: .iij. aura tr mi\ ^ cDa iiiiiina. l^ii rj: iiifira rr rittrt 

\i& fe [ijrillar fii)r iiiipi. ifii fj Ijaiiii fja'Kiir a jia frcfijt fjaiiii bauøe oc j:are fu 
jrear fufii fem® aDrar. 

tier (liipp m« riflilu.* 

jj^uj. iiaii)! ffiji ffat'" fifli riuDa um fjalliii iintia ffi|i)io fjaffe fe |ia ffalujip 36 
fjttra ^ '■ or idrDar iiialr. ur fuafiari^ friii riyi iiH'lr ffiiiiii^* aiiflri uarf.^* /ott 
|)au ofl er iiiaDr tiia fitia a. a flrDa ujipi ^^ rDa fjejir iiiaiir a roffe^'' oc ma maOr^'' 
riDa a iiiijii^*' ]ia er fa ifiiøo fertr er iiieO jer. 1 9 ^uttt btta ma firlititlnuft a tjirlflum tttium.^o 

ji;i;«ij. øua er^i niffflt ej: iiiatir fo'iiir lil fau|]Hiiriro eOa ui[ j^aiiii Broff 37 
j:ara.22 jia ffa[ fjaiiii fiera ej: fjaiiii ui( iiajt fiir^=» lil ffi|io eDa aj: ffi|]i oc iiiaiiaOar 
iiiaf iiiiu(o oc aniiaii fiiio'ro oc fiarj: rifliiiiia oc Oere fjuarl er fjami iiil a ojjl eDa i 
fjtfiibe fer at orfeifiu oc |ii(iu j.'ut oli oc fcfll oc rofirar ffijio reiOa^-i nKan at orfecfiu. 
eii pat er toljiert eDa uiliiiia. 

f m kiot iito o j:Bftu tiOum oc fiiitnu ioøs iinh.-* 

jjjoiij. fj TiiaOr elr fiot a jriaHeøi oc uttrDr fjoiuiia iiaDa uerf jia øaiige 38 
[jaiiii til ffrijita oc Drrtc iiiDr oiiD. eii fjiffu)i a ecfi a jiiii. ifii fa er etr at iiifia 
finiim iiialliie .iij. aurH.^e ifii tf fjaiiii elr jiria j:riaDaya fiot fftmj:aft. jia fjej:ir 
(jami jirlrflorf j:rii)i fiiiuiii iiiDr iiihmiii. en je fiiiii iiiDr liiffii|i. øamu lunt) um 
[funnuhaøo nirrf oK^^ .nj. aura j.irir finaru ej:^^ „j,,,,,. 1,,^ y,n ^f^^^^l i^^^ fj; fjfi,i,| 
uinur fjln liriDia fanij:aft jia j:iririjerer fjaun j.riDi finuin [ulf)r nitfuii^s eu j:e fiuu 
uiDr Olffiiii. 

Jvfr. Cap. 3S-JJ. G. 20. B. 6. E. 27. 28. ') fn jelia .\t. — mgl. A. ■') |ja — Ab. f. ') fieuu — mgl. S. ■») vMr c5a fti^ii eU 

jiearlutir manj rtta — S. ^) ftiri — S <^) fimti — A am — S. ^) vnt — mgl Ab. tilf. 

i Ad. al' Arne M., og i Ae med (len sædv. Marginalhaand. ») anar — tilC. A. S. ») fiautlff. (f. 

e. rioHa um l)if(9i, — Overskr. A. mgl. S. i") ma — S. "j at orffifiii — tilC. A S. i2)|jal — S. 

") ftiiip — mgl. A !■») uant — A. m i (aupntu i iii'fto IjtiD {la (r hatin j;£rr — tilf. A. '^)vpvi — 
mgl. A. "5) viijii — tilf. A S. 1') iiiam — mgl. A. '») ojaii — A. S. ^'')jfor — B. 

»O) Sf mtnn tnma lil tau]ianQ9. — Overskr. A. Overskr. mgl. S. ^^) mri — tilf. A. B. -») j:aia — 

mgl. A. ^M [ilt — mgl. A. ^^) (liiiereiSi — A. S. ^^) lim tiot at. — Overskr. Ab. f. 

a otiDum 0( [llllliu 0. ijcr! — Ulf. Ae. d. e., men dette Tillæg er i d. udstrijget af Arne M. Over.-kr. mgl. S. 
^^) en j;i)rir aiinaii friaDag aOra .vj. aura — tilf. ^. «') [ funiiiiDaBa — /I. olt — mgl. S. ''»)^mn — 
tilf. A. S. ") [ mgl. S. 144 Ældre 

t'm »iitn ^iiltii n CMiijo iiu'iTo iV()liiii.' 

39 i;i:i;ir. Cuiu rr iiuiill nl Iiiiht lifill iiitiiir ur viiiilmr'^ iirllni iiiiiiiiil mriimi litinii 
rr iiiiiHii iHii« iiHm fltil iii|'lti OU\^o iiii'ffn it|ittiip' uiOr jiilll ur luiiiiii fDii iiinlliif 

.UJ. HIIIH. 

t'ni \)n\\ tiiliu cl (iiillui tii'iihi.'* 

40 ri. liiiHT iiiHiir .iiij.^ nrtliniii irllri piil n liiiriiuiii [.j;ij. ihhiihiiiiiii h ''• jiiiffH 
iJffli iHfa [fnrjiuo (inmiiii ' rv litiiiii iim lil liiiiii Imiiif)! riiH |)nii hari H'lliin" fnii 
,ft)r(t nm Ijhiiii lil lirliu Iniimjl rDu Ijhiiii lurr liriiiii iiiiiiiiii. lÉii fj: Oiiiiii rr .i;ii. 
iiftliH (iHiiiHl fiiH lilii lir rr liiniimi'' riiii |iiu'" |Tii|il iil Ijiiiiii flnli riiii fjufl 
thtH lir jiir liHiiii fuft .jij. tiiHiiHiir nl Ijtiiiii Itrir riiii Ijiifl ur fir ]U) fiol j-'ijr rn [janii 
fjfj:ir Ijiifl Irfil. ))rt frrfijt (jHiiii jijrflH Hrri .iij. iiinrliiiii ur fim muml ur Ijill jiritlin. 
øn ulltfiir (\ h'iuir fitr.'^ ifii t\ finiiii iimrir iiil riiii iif>tt liiniiim liiifl ur fHllnr 
uffit liHiio imlliiH )m [Ih! |"h rr fiiii iiirr Imfli fiiniii iimlr |iiiii !il Iiifrii)i9 ff)H [toro 
linrDra'- fj: liiffii|i rr rifli ijri?iiH. nr rlH riøi ^'ijr fiol iVflHlHufl fii fjuiiii fjffir 
lijlt'^ itiHlr fiuu.'-* 

fCf moOr ftr hi«t i lango jrnftii. '* 

41 jfj. £]f iiiHfii" fil' fio' i lniU(H ,f"|'ii l'fi IJ'^jii* fJHiiii J'i*''' J^fti'ff F'^^i P"'"" !'•'"' 
udrt miriiii. fil |r [iiiii iiiDr liiffu)i fj: Ijhiiii rr jullliDH filn [jfiliiila.^*' ^uht timfir 
fr lolj ufllrii fr OHiiml [fiiH rllri ' ^ |ThI 3.h|"1h h Ihiiiih ,).riHf)H(i iiiDr imlti or fUHiiD 
ftia øiftllDf .iij. Hiira fiiftii)ii. 

<£f urcinanlif j:irllr t mut ur hunt ctn imi.'" 

42 jtij. Øa (!al |mt fr hiorii \mr or jirir hrriilj jtfUr. Én fj: imiil ftanøar 
naiif lif Dana )iat ffal fla. Bana ffal foiia jriiaDf fja-KOr rn |'uii)ha'» (iiifii^" or 
|iat ffal fla fr Ijou banar fj: firii fr farlinaiir lil. ifii fj; iiaut fijrlijl i liaft |iat ffal 
fla. 21 fj inaDr iifftfiir (iiijt or ua-rDr Daut aj: .]iui |mt ffal fla^a oc fiia fj imiiir 
bitr cOa fjiiiiiir fa rr ffaljr rtfDr a. itn jla ffal Ijiiii ajr imuli oc ffiii aj fauDi or 
fffra aj alll fial fr iH'niir fjajra Irfil ur faffa a iiiiiiiu imliif. iij \mp (inuir a fio fDa 
uatn fDa j^llr^a i fjnnm or Jirufimr ]ial ffal fla. it\n ffal falj: fj fjami [ljfj.ir flft 
Jiriar ntlr jijHar^* or fr Fjaiin fillaii brfjitii. Én fj: uifiuauDf j-tfltr i mat maium 

Jvfr. Cap. 42. 43. G. 31. B. 5. E. 26. 29. 

») Um lojy:n|1r — Cherskr. A. nigl. S. ^J .jij. — S. 3) f)irm j:i|rra — tilf. A. S. ■•) nt 

f)«nT maDr .vij. (.wj. — Ae e) vcira lati ^linnoffo a pdftaOaj. — Overskr. A. mgl. S. >) .wj. — Ae c. 

«) [mgl. A. S. ') [hufl — A. t)uU — S. ogsaa nedenfor. ») eflliftr — mgl. S. «) ^ann — B. 

»») tigi fua — mgl. A. ") hanii — tilf. A.S. '^^ [brcrOra at trifltirliii — A. B. '3) j:i|r — 

tilf. S. X) finu — mgl. S. '^)U\n dot alt um langafoftu. — 0^■e^^kr. A. mgl. S. '») j;u(|: 

tsita — A. Herefter i A. nyt Cap. med Overskr.: "Um tanga jriatiaQS j;offo." ■') [ mgl. ..4. S. '«) gta 

[t. 11. er Siorn itu. — Overskr. A. mgl. S. '») fiantt — S. ^o^ ytfj; _ ^, 21) g^ y. „m,[ 

A(. — mgl. S. ««) (Fj: maBr &t. — mgl. A. ^^) jfcllr — mgl. .4. ^*) [f]t}tr flit )inar jiijllar — /!. 

[ t}tflr jjudar .iij. neter — S. Frostathings-LoA^ (II.) 145 

tU i iniiiiøHf jiflJ ffhl ticrijfa oc faffa a iiiiihii mlnt aUt' 0( iniiila uiOr lafo'fa 
mtfiiii rjilir raiif iiri'P uf fua |iaf tv i iiii)^ _}tf((r tU ym oc allt|ial er inafir ucit 
liatia lil Of (U\i l)(py tiifji at (laiia iiorDif. ifii uifli bijr IjuhmI * fniimii fjilta oc 
fi(!a oc |iifl(a jiaf ffal eta rj iiiL 

(£f uirftr l)e})ttr imrnn t ott fri)um.* 

jliij. Ifj inallr er flaDcii a j.ia[(iiiii*^ fi)a i iiltuijiim um [aiiija j:a|"tu oc fjcqitir'' 43 
Ijanii iicDr. )ia ffaf fjaim fla fjiicliiiliia ** [jnlliir rii (lo'ija iicma iiiaiiii ciii.^ ifii |]a 
rr ijaiiii t'u'iiir lil fiijiiDa |ih fcriJi" jicim )iicftc lil rr fjaiiii iiia jrijrft l)itla cfia frcfijt 
f)arui .iij. aiiniiii iiiii fjiffii)]. ru aiiniiii .oj. aiiniiii tf fjHiiii ytr um aiiiiaii jircft. fii 
fj; fjaiiii jcr ))fi|iaiiDc nm Ijiii |itiDia jia er Ijhiiii ullH^ør cii fii|Tii)i fjHj:f yc fjaiio alU. 
i£n f| iircftr iiil riøi ffrijita Ijoiiiim |ia frrt'ijl Ijaiiii .uj. aiinimi ' iiiDr liiffiiii. øii tf 
muiir Im urH^iiiaiiDa i mul manna |ia er jirirlioDcf rr al lu/ijla. |ja fjaj.'f Ijaiiri 
hjrillar cif) jirir fer ej fjaiiii fijiiiar eha jare ullacii'- i^n f^ N'i'i faftar^^ [ua at 
nwuii fea at uilTt) |"imii oc iin-ijla ma-iiii cirii a|. øiallDe iiiflir fjiiiiiiii er a liiiimiim 
iiiolltium eOa fijiit iiilia fiiio lijrillar eiiii. eDa øiaKDe .iij. aura Oiff'ii|ii. l^ii or iitla': 
øuni o-ijri om jietta mal )ia fafc fjiii luiii øiolID er maten alte aDr eii i Oi|Tu|io 
fjarQ j.alle.'-'' 

Um Jcrt) crhibilliups ec tcih\)\iøla.^* 

jliilj. ifrfifiiffn|i ffal foma i jijlfi fjiirtrf a .jij. mauaOom fjUH-riiini uaiiUfijnia 44 
lauft al ueita moniium |iJonofto eiia Imrnaft jiar reiDii fiiinar jieirrar'^ er fjaiiii 
ffillDi fjaj.'a )ia .jjij. manaDe. ifn fiO'nDr ffolu øera fiiffiijii reiiiffiota roff Ijna-rt er 
[fftbul eOai^ fele [fjejir a fomet'^ IjnaMi fem erfifiiffii)) jer nema armaiir fjano (ate 
aiinau iia'iifji** tiioDa. ifn fa er eiøi øerer fua |ia øiallDe .iij. aura jirir o'ijf fjueru 
en .t)j. aura jirir reiiiffiota fioOjalt. ifu ejmaDr fu'mr tif reiDffiota fti|itio oc lo-ijnir 
reififfiota oc laMr eiøi lil lutanar foma |ia er lilafet er til. |ia er fem l)aiiu fjaje uøort. 

Vm titrii buril.i^ jlu. Um [jiau ein^" mal ffal iaru Dera er i laøum eru lil ffillt). Én ej 45 
tnaDr ua-rfir jirir ojrifi^i oc uot fjanu eiyi (aøa unDan jOMfto fia ffal erfi[iiffii|i ^^ 
^aøa fua af fjaun fjaje loø. eDa lo-ijja fjoiium ailirir^^ iarnliiirf) eiia fircrDr al trift 
firfiu ej erfifjiffup er eiøi uer.^* fua oc ej maHrfjejir eiøi eiiia lit) oc |io retla uorn. 

Jvfr. Cap. 44. G. 8. 9. 14. 33. B. 10. E. 31. 40. Cap. 45. G. 24. B. 42. 43. 

') eOr — S. 2j ,||.(,|-,3 |-i„g _ ^ s. 3) iirnir — A. S. ■") rr ifll — tilf. A "■) l'ni 

oreinsndts alo j naunfiin. um Ian9aj:a(lu — Overskr. M. Hf maOr er ffaOitin h j:iofloni — Overskr. A. mgl. S. 
») upi — tilf. B. 'j f)pj:ir — S. ") n fiaii jKr — tilf. S. «) tfigfji — S '») fiatiii - 

tilf. S. ") aiinitn — mgl. S. '2) eallar — S. '^) ptigi — A '*) flErtifiif(n|i (lal 

roma. — 0^c^sk^. A. mgl. S. u) Jjcirrar — mgl. B. '«) [mgl. A. ") [ tr fnmmfn a — S. 

'») UfilB — B. '■>) Overskr. mgl. S. *") [)iat Kilt — S. ^i) „jntif — Ae. e. d. (dog i deiiiie 

rettet af Arne M. til ojirite). S. 2^) annaltueoyia — tilf. A. "') Klliflar — mgl. .S. »") l)«itna— S. 

19 146 Ældre 

L^ii Hl nilfif- fiiliii fTiil iiini iirrii i Iirrunr.' riiiiii firliii rr lil ffilll "-^ i rnii|iimiif 
Ijiifriuiii. ifii |irr|lr fii fl'nl inrii iiiiiui rr liiiiiii Irir |ii'f|" inmr) ur fHii|ilnii|l hiriif iiinv 
flHiiii of vulfio iiiTflfii. iiriiiii iiiflir lurr rr liirnriiiiro |irrflrm )inrF rr limiii jrr til 
jrijlfio firfiii.^ 

Vm iiifiii fiilii.'' 

46 jliij. Oh iiiHiir rr fiurr riti rHiiiiuii Ijhiiii |ri1ijl .iij. iiKirruiii uiHr hiffiip. itn 

fj: fiHiiii Ifiiiir .vlriri iiih-iiii iiirii frr h rii) rHiiiiHii. )ih fl'nl l)uiiu (IihIIiih .nj. Hiira-"* 
jririr iintl liiurrii. L^ii fF Jirir iiilH Ht jirir fiiru ruiinl Jih jffl'iH)! .iiJ. iiinrfiiiii Ijiirr 
Jirirrrt. L^ii rj |irir Ijhjh |i)n j^irir ]iu fijiii nirf) rino fi&i. ifii (liffiipo Hriiuiiir fful 
filli lirrH [jHUii |irirri fof ,p]x rii I)hiiii l)H).r [irimilio" luifiinr iiitiii lil iifiiui mul fc^ 
opriilirrl. ''Cmib rr rii iiih-IIi hI t\ tiiHDr Inrl rfiH foim iiiiiiiH rid lil jirirra IiiIh rr lil 
fijiiiia fiurfrr l'iai [nii rr lil |uiiil)Hii(iio iim [HUhrHi) iiuilr rrllom laiihj rfjiiiiiiiii. rDu 
utii tiiHii!tiirH|i riiH [jiirtiiiiii rDa li! HimarH ftiiriilu'|)H jiHii rif) ffrtl riujft frflHlaiift nc 
(!hI til ffri|)lH iiHiiiiH ftt illr fiDr uar Diimiin. 

ffl. 

6fl)iitiila aj: aiirum lut hijfar.'> 

i. [ifiifli tnaOri" taff funn i it-|i fiiiH. 

ij. ^uftrii CPijri bi[fiiti jThI tHfrt. 

iij. fl fjuecrium toiiom tiiHfir utltriujt.'' 
iiij. lim Ifføorbj ftff.'^ 

V. Vm f)oran. 

nj. Ifj: mwrir Uo,]l mt<i mutlor [fijfluv cOa botlor.'* 
Tiij. lim fotio IjorHii.'-* 
niij. lim guSciuia nariiflu. 

ij. lim Fini(laii)is pcrri.'^ 

j. Dm f)iuii(!Hiifl ftit.i« 

ji. &$ maOr Qtp $t til jiidii fimiar." 
jij. lUr jifugct ftfli ji'flar tuiui.'s 

Jvfr. Cap. 40. G. 32. 

1) fil af — tilf. A. en — tilf. B. at — tilf. S. =) er (tilO — A er (lipat — S. ') j:i)lti6: 

firtiunnar — S. *) lim raniianii fiO. — Overskr. A. Dm ranga tiCa. — S. <■) Brtlfiifcopi — tilf. ^. 

^) ^Eimis — A ') I)aj;iie ucret (ua — S. ») Nyt Ca|>. I A. med Overskr.: <'16n utii ttiOa mal." 

«) Denne Overskr. mgl. i A Ligeledes i .S., hvor heller ikke nogen Indholdsliste eller overhovedet nogen 
anden end simpel Capitelinddeling findes. Sideoverskriften i denne Part er i 60qv. overalt: "annar lutr frl|!in6 
Trttar." ■") [at tipi — /I. ") )irimr fftjflOom fonom ot .tiij. oftijdbom iillffgftj maBr — A '^)or!)— >1. 
") [ finni eBa (t|(lor eOa Uotlor fono [innar ~ A. Dog sætte A6. d. /. feilagtigen Tallet .uij. foran "eBa (!)|lor" 
o. s V , hvilket derfor staaer som en egen Titel. De (ivrige Capiteltal indtil .jiiij. ere derfor i Ab. d. f. eet 
h5iere end"i A. og i Testen. ' ••) Ifnn nm [)oran. — A. Denne og næ.stlbregaaende Titel ere i B. udc- 

glemte af Indholdslisten. '=■) fjufrri tit) 6ru01aup må ^t\&. — Overskr. A. '«) ot at dorn foma(l 

tiji tit erj:9 er getin ucrfia mel) fiBarii tnno — tilf. A. ") of gdr onnor 6orn fiCarr meO — tilf. A. 

'») flt jjftigit fe j:e|lar (ono iiinann .jij. måiiaOa. — A. Vm j:e|Iar tono manj — B. Frostathings-Lov. (III.) 147 

jiij. Itf niftlir (fti5f mfrt j:f|KHr fonn finni.' 

jiiij. Hm iniiuiu iuii|Tii.2 

jt). lim b[ut a ^fifinar iictfer.^ 

pj. Hm fiOa roj: oc (frijit raj:. 

juij. ^iiaf l[[tfå niH* Rj: j:f fiiiii. 

jtiiij. Hm MrtuDau ui&r b:ij:e. 

jij. Hm v«QA bffttr. 

jj. fl fjiierriiim tiOiim fæfia ma.* 

jji. Hm baiiffftniiig. 

jjij. ^uffifo ra!iHj:rtr9 (fal Ififa ffr.^ 

jjiij. Hm utlfrgan crr)ii. 

lliii}. ^uHT tjllffgr Tia'iiir [i friftiiiim rfllf.'' 

^t ungi mitrir tuhc kono i trtt ftno.* 

i. øuft fr^ mÆ at nifli ' " [fal tttfa fuiio i fflf fiim fliiiiaro fuftflr m uwHt 1 
er Of f)i(!ii|i [orijjfii h Hioflrar ' ' jiiiiøi oc aflcr niffiiii uuriiii Hfnltrr. %t\'m ffal jm 
l'tjiffinuni lufiiii .iij. inmiii h fjUHriiluquiia iifflfj oc lafa al fjiiiiim |Vhiiiii)h. I£n q 
HiaDr iiil tafa foiio jia rr jifiitif fjaiio alle. |ia fTa[ tflia^^ jjora niffiiu a fjuarii; 
fupøøia iif()fji3 jrra Difffirom fiirini oc tafa at fjiiium jimta. [Oiia |!al'* fjift 
fama irlia rj: Hiai)r nit tafa jrniDfoiio ^ ^ |icinar rr fjaiiii alle aDr. L^ii cj: iiiaDr ta-fr 
tianarc ni nu rr ii)))i talt ]ia ffal aj latai*' a fjimi jijrfta |iiiifii. itn bi|fu|iG aiinaiir 
ffat ftfjiia fjoiiiim |iaf liiiiri aj fjciihi ()iffii)io oc øeja fjoiiiim fof oc tctia jrnifijfiiii 
pa )"ijjffiiiui!i tiifiiu (n fjaiui ^^ fumc inoiiinim^^ incDal fj: fjanu ma. itn (laiiriBilfiiis 
mecmi oc iiH-jiiilffio uih'iiii (fodi Dcra 3:rfiih3cmi jirirra fiiiiiir at fjaniii^ tncfic^o ^jgf, 
^ana^i |ia mi jiaii cnøo frff. llii crii ciøi tii iiiiiaii iijlfio fiaiioøiltDis iiiHiiii cDa 
ncjiiidhio inmiii aiiiiars tiifoøia liciiia ]m |!a[ flcra lifim^s j-frino ti[ a jijrfta |)iuøi 
iniiaii (aiia uara fua fnii^^ jara tiia tuiiicoio. Ifn t} \)\mU er tit Daiiøoilftiio 
mmn m nfjfiilloio.24 |ia iicmj;iii fiiffii]! fDa armaDr fjaiio .jij. tin-ut)r Fjiiia fjcjfto 
itmaii jijlfio. ifii fjiiiii f)aj.f .ij. ailicim^^ a aDiii |iirifii. t^ii fj: fjaiiii fcmr rifli 
moniiimi iiici^al )ia (atc fjaiiii aj: licirri foiio at orfcrt'iii rj jiciiii^'^ nar oiiifa iiarør. 

Jvfr. Cap. 1—4. G. 24. B. 15. E. 30. 52. 

M t)m j:e(tar fono Pj: Itjijt niftl — B. Denne Titel inj^l. i A., hvurCor Capiteltallene i i d. (. herfra 
^te^lnle med dem i Testen, i c. e. ere eet mindre. ^j n,,, |j,i( pj; funj ^i(| i(,(a ^^jijj (-,( dj iiiiiinii — A. 

') lEj; maCr blular a f)fitinar tiaftrr oc uiii [irtmiimar (Feillæsning t". tuniitipar) — A. Dm 61nt — B. 
*) [matir ma ij(j:a —AB ^) coa mfD fiiininm [)Fettc — tilf A. ") fjncr (liiie — c. rf. e.) mat»r ff. 

(er raiiiijara icila. - A. Dm tuaiidirn — B. ') [at loiiiim — B. lim fat fiuer tiKagr utrCr at lusiiim 

rta flue jvamleiDia (lat jiara — /I. «) Ovenskr. mgl. AS. ") nin — tilf". A. '") manr — 

tilf. /I. C. ") moiiflrar — S. '") mgl. i /le. e. Tilf. i /Irf. af Anie M. Mgl. ligcl. i S '^)»\ — 

tilf. A B. S. '■•) [lial (tal [ua — A [(lat (fad ot (iia — li. [(lal (t. (a — S. ':•) fono j:rffiiti: 

fono — A. jraiitifoiio fonn — S. is-j ,ata — mgl. A. ") f|inu — A. S. '») mann i —S. 

") at fiami — mgl. A. 2«) tnroi — A. (dog c. og e. mcyij. ^i) f,a„g _ „gi ^ 22) jj^,^ _ 

mgl. S. 23) al _ s. 2") menn - tilf /i. B. S. ") .jij. — tilf. B. »o^ ()onom — S. 

19 • 118 Ælilrc 

it'ii Cl- iiiuiri ' liiimi I II iiiiil- )ifirni jirir liiiilliiii|i ■' liril )ni ii Imiiii [nln riiim h 
liiiHi'lr til j.Y|lHr liiiiii lir rriir iiiiir iii|itiiiiiiir mtiiiii .^'i)r ru |iiil iiiitl rr lijli ^ m litiimii 
iiiDr liiffiiii. i!"ii r^• liHiiii |irr lui fnliiijl |irir luiiir .iij. iiinrliiiii Ijiihi' ))riirti. iiritiH 
limi riiu |rnl|' firir |Vr iil niiiu )iii [rd'ijl limr'' |riii furnrriro iiuiDrrii |l'illiii (rllinr. 
llii hrlr litiiiii riiii ur ii vmflti liinii' I [nii lniil) |l'iliit '"' jm flrpii hifi'iiiio iiriiiiirir 
lliiiiiiiii |iiiiii itiiiiHl. ur rj; Ijhiiii mii )iii rii Imiiii iiniiiiiiiiii iiirhiil jiii pul i)iiiiii riiiii 
llHiiii iil iii|ri1iii. ifii (f iiHiiii nriiirr )in ru riiii iiiiuiiiiiiii iiirDtil |iii ' rr liiiiiii ru" 
l'ril'r .iij. iiiurliiiii. ifii liifl'ii)io Hriimnr |lrnii liiniiini Ijil liiiDiH |)iiii( |ih (Itil IjHun 
ril liiiiiH uiiiiiiiiiiu iiiriiHl rj.' Iitiiiii iiiii ur riim Iiuki hI iii|ri1ni. ifu ff Ijhuu [iuh |ih 
ru riiii Inuiti'^ iiiiiiimim iiirriiil |iii luir liiiiiii hj: ur iiJHllfir ru Ijil |iriiiin |'iiiiii .iij. 
uirrlr. ifii rj Iihiiii hrlr |iii ru rnii tij: |ih jrarr fjHUii iilliriir ru liip'ii|i lju.}r j.f Ijhuo 
ru Ijuu \mt |ili jr. '"ifii r^' iiiuDr Irtr liru-Dniuii ' ^ fiiiH rtiu fijflniiiy ' ' fiuu ]m 
rrjinr^- fifufl .iij. uihiIh frff.'^ Ifu u)i|i jth |iiii friu jrifuiijriui uffijllfii)! )ih 
ffulii ^hIIh .ij. HUiH|i-* Hj: lur Ijiirriu. |ih uirriir )ih1 uiurf h1 frIlH fur. Shmiu iuiiD 
rr uni fivftHiif. 

i')uirrii in)rt er bifliup fluil tukii.'^' 

2 iJ. il'ii Iil Driiuiufirtr lriftiiioi<^ |-||f(|- ^h ffniu iirffr lual jrijlflia fiuutiH rclfc um 

frliir.'^ l'iiruiiH uihI ur uiriiirifiHi'. fiuirlHjirir IjiifllHfn. liuiiiiiir'" [ril. firfiu iTifilirut 

iif lirfiii fiHiDj. Hfiiiffiuta jall ur rriilftiula ()uDj.aII.i3 i^ii ull^" aiiiiur mat (fulu 

j-'hIIh Iil lulriio rrltar. ur allar frflir |"il|-mrliiHr i friftuum rrllr. 

.3 iij. nilH22 fru )iH'r luuur [rr uftijKiiar rru^^ al jrriiiijriui ur^-* niai^r ul: 

Itfiirjl-^'' a rj: fjauii trfr. ru )iriar ffijlliiar. itin rr |u rr j-abrr luauj ullr. auuur 
fil rr |uu luauj atir. jirlDia fii rr OruDr luaii) allr. jiurDa er muDrr fuiiu jirirrar tr 
niaiir allr. jiiula iiullrr fuiiu ]irirrar rr iiiafir allr. j5rtla rr fijftir tuuo^e jirirrar rr 
lUHiir flfff.2 7 Sraauiia rr fuiia |u rr |iu l)uj:f ur IjriDuuiu iiuiur rDa fjou jiif. \)'in 
allaiiDa rr fu tuua rr uil (jrjir trfit ur fif øuiii {irjrt. fa ijllH'iirjl rr fjruur fjiiflir^« i 
paii fiiiiini riia jiriiau tirijyir rDa tcijfii« ttflr ur f)ii(Ur fiDaii. ifu rj: fa Irrlr aj: fjruDi 
ur lrfr auuarfiiiau or uril fjaiiii at fjuii rr iiuuua ]m [frrfijf fjauu flifri frfP^ fmi 

Jvfr. Cap. 2. G. 33. B. 16. E. 25. 

") bonO — A. «) [mcliat — S. ^) Ijiullauiis — S. "j Iinift — A. B. S. ») fiann — 

(reilagtigt) A. «) [mgl. A. ') latf hann aj; of — filf. S. «) tn — nigl. S. ") [tsm 

})a CII ffigi — ^1. S. '") Capitel-Ariieling i A. med Overskr.: "Sff maOr tftr [iroOruiiiiu fitia." ") firiTDr; 
ungu — fijpruiiBU — A. '^) f)ami — S. ") (cttr — .S. '^) (ilj:rm£lnlr — tiir. A. B. S. 

'») 2il titQiiinSiai' (rifliiis (fpeHj) t^Ij. — Overskr. A. mgl. S. '") floms — tiU'. B. ") fictlar j:ar 

— A S. '») fot o£ — ti;f. S. ") bofl — A. «o) oa — mgl. S. ^i) Tptila fro tittr fonor 

fr mafir wcrtir uflaiir &f. — Overskr. A. mgl. S. «») pelta — A. JJsdffr — S. ^^) [mgl. A. 

24) er - A. B. S. "s) verflr utlftor — A. S. '"^) fono —mgl. B. «') fimla ftolftr Åc. — 

mgl. S. ") fifiann — tiir. A. ^') [ tr Ijann fua fifcr — A. Frostatliings-Lov. (III.) 149 

flBiiii f)H.;c fffif, Hiinflro iiiaiij foiio. øii jifffar mi fjiimr fr af jrfu&jfmi cru ffijlliiar. 
lUnrifr lijftir tiotfrr. Hu ej: iiiaiir [H-{i5t* itirD fiiiiii fjiitrm Ijcirri^ ])h ufffroiiijt jiaii 
litfiic oc j:irirøuit p fiiiii iiiDr Di|Tiiii iifina jiiii at riiio at f)aiiii firiufCjt or [laiinum. 
rDa uiti \\m\n af faiiiiii af o'iic fjfjir wrtl |'cii=* a fjoiium* aDr oc fiiian. øiia er 
0(^ rj: foaa Ww iiaiiDiiaD li[ umi oc fjcj.-ir cicii fjffiiiiar niti jijtyf fii)au. |ia [fertilt 
fjoii ciiii*' fil iJirtt' ])0 iiiD iiiiD at uiiiwDc fiif!'ii|i!). i^ii cj: fjaiiii iiil ciiii firot jara 
jia ffa( f)ifi'ii)io annai)!' ftrj-na [|)ciiii inamii '' ))iiiø oc fjaja fjciiuilio tiiiDiar iiiliii inci) 
fer til liiiiiio. ifii fj: fjaiiii^ fiicDr ud iiiDr |ia jcfti fjanii [ijrittar ciD jirir oc ftaiiDe 
fa fii)r „i;. uifiir firrar. Ifii q ciOr icllr^ jia jarr fjaiiii utta-ør oc ic fjaiio allf iicma 
ionV« fj: fjaiiii a. oc fæfc jiaf cif) latl fem aiimir.^i fii cj: fjaiiii nit ciøi^^ n^ 
j:('fta |ia øfic [iiffii|]0 aniiaDr fjomiiii iiiaiiaDar ftcjmi or laiit)!; Drot. ucic fjori oc 
titlffijf) iifiiia ruiiiiit mu a fjniDcr fjniiic. 

iiij. fj: foiia [fø)t iiifil niaiiiii |icini er fjoii itia^* fiøi^^ ciøa )ia er fjoii fiia 4 
fff .iij. iiiorfiim fcia fjin n- inrD i*' (røjt. Hu rj: fjaim (a^tr fiøi aj oc )io(fr fjaiiii 
jiiiiøftfj-iior .iij. |)a øialfDc fjami .iij. iiicrfr at fjucrri liiiiøftfjiiumii oc fiia fjiiartiiføøia 
lifiria |iat nu atiau mcrfr alfj er jiaii øiadiia fwDc oc tafc aj: tM jiau jarc Da-Dc 
utitføfj fu fiiffu)! \)(ifc p fjaiio ni \)tm^^ filt j-'c. 

Vm i)ori:n.i8 

0. i£n p| luaDr a fono t)ui)ir foiio fiiia cDa foria^^ manu unhir fiouiia fiuii 5 
}ia ffrtiji fjuarluføøia |ifirra .iij. uiorfum uiDr Oiffuji cj; jiau uarDa fouii at^« mcii 
uatla .ij. cDa [er fjou^i Oaruo Ocllri. itn ]iaf fEal mxa fionar uitui jiat er ffir= 
ffotat er uubir. i£n fj: jiaf rr ciøi til jia ma ffffia mc9 fjcimitiofuiDiar tjiliii oc 
fua2 2 |ia ftaiiiia jirir mci) [lijritfar ciDi.^a 

(£f mttftr legjl mcli motlor ftjCtur c8n iottot.'^* 

Dj. €n fj: inaiir a frr^^ fjøiuir fouo oc er fjauu fua illj tijffr at fjaim lfø)t 6 
mcO [moiior fijflur^e rDa iJoltor fmio fiiiuar cQa fua ffijllhri fouo fjnuic at fjaiiu 

Jvfr. Cup. 5-7. G. 25. B. 17. E. 22. ') lijiifr — S. 2j Imrrs — S. ") fcii — mgl. A. *) fi)iiiliut — till". Ae. c. fi|nilir)l, 

rettet til (i|n. — Ad. ») fiOaii — tilf ^1. <>) [fijrnft f)oii fffdma — A. ') [horioin — A. 

<•) flaim — mgl. S. ej jidijt _ ^1. s. '") fjaiig — tilf. S. ") (tiiij:oa — tilf. yl. .S. 

la) cifli — mgl. (ved Feilskrift) A. ") Ifj: f. lifflj m. mamii. — Overskr. A. mgl. S. '■<) ciia — A. 

i>) at (litium — tiir. S. '«) fjmtii — tilf A. ") r)aj:e — tilf. A. S. ■*') S} m. ft fouo — 

Over.skr. A. mgl. S. >«) Uir — tilf. A. '"') fotinni — tilf. A. <") t Saaledes oprindelig; 

men med en langt nyere Haand — fra det 16de Aarh. — forandret til: "jJleiti. t$ f)On er"; med samme Haand 
er nedenfor tilskrevet: "cor. aff then gamle norske lagbok. i cliristen retten." [f)i)ri — A. '''^) (ful — A.S. 
23) [Il)r. SiD. — S. «■») Ifj: [tsrir tono. — Overskr. A. (mgl. i c. e. Tilf. al Arne M. i d.) mgl. S. 

2») fono — tilf. A. (undtagen f.). *") [ [tj(lur fintu — A. 150 Ældre 

nm fiiii riiift limiii firiim. ]iii lirvir liiimi ririinirrl [iiiiiliuir liriiiti tun lil'iiiii ' Influ. 
ril tiii lii'iinr liili liirlliiH l)iuiifl'ii|i'j iiiiiiii |)rirni mriiiil ni' iiiiiio IliiU'n. fii lliiiiii ffl'lijl 
IIUHTl l'iiiiii .iij. iiinrfiiiii rr Immi liir.- 'Juiim mul ii Imiu nm |irllH |'riii l'miiimrir^ 
nirnHii jiHii Ijpi iiit'iir. ii'ii |'iiiiiii |r hifliiii liiiio mul rjilir iiiiiio Ihiiiiiii rr |'|iirlliini 
lirnr iinlliirl. Uii (\ liuiiii iiu'lliir |nii ul |iuu iiiri)u ri[|i l'uiiiuii liiiu.'^ iMur l)iiii 
liriDiiiniiO Hiifu fin-' |'rm htrl fiilfii |iuii. 

Vm hiuu' liornii." 

7 iiij. ffii r| foiiH l)iirur^ Ikmiiih fimi. )ih frriijl f)iiii uiiir l)iffii|i .iij. iiiorfiim ny 
fiiiu \t fil fiiii hoiiiiH l'iiio ur fl'ul |)ul iiirfiu nr" Inrimaii i'i)liiiii Ijirniuir. ifii l)H)m 
flul riiirt lufl Hl ^ fiiiK huiiu ' " rHu ' ' riiiirt HDra niriiuii Ijuii lijrir. 

t'ni fliifi.;iuiii iinriiiin.''^ 

8 iiiij. ifiifii tiiHiir [ful tnfu lUnn [lu rr Ijuiiii h iini)jiiilnr iiiiir. fii fiiu [ful 
)u)rmH iiiiiijiimiiii ulDr .piiiur nr mufior frm iiiDr fiHnifl Irulj;!.'^ |)rfr mi iiiifijiuiar 
jrijrflHV rr iiiuiir fjtfUDr mHuiii iiiiiiir )iriiiifi(]iiiii(i. }3ht rni Hfirar (iiiftsiuiur rr Ijifllhr 
iiiiiiir'-* iiHtii. :pH-r rrii '^ )irifJiu rr jtrrrr ur [jiiilH iiftDom. pm tru^^ jiorDo fr 
fjffdtir iiui)ir (liffii)io OuiiD. ^trr rriii^ j.iiiilu rr iirijftr tirrøil aj: rnnli^ jifrr rrn 
aHar iajnar luiiijiuiur. Olifar liiiiiia jiar (lu'ir iiifir rj inaDr Irtr piijiuiii {"iiia frm 
fjaim tatf jrriiiituiiH fiiiu liro-ririiiiii ''' rfia fijllriiiiii "' [mDc uiD ouD or fjilTup. 

9 ij. åuuo ffal riiii fa rr .iij. iiifiir rni lil iula or rifli mn io(a \}k\1[\[. oc*^ 
Ål- uitur livir iiufrur m*'^" paffa iiifu or^' IjiiKa fuiimi tiaflo iiitii. oc^s .jij. ujfur 
jirir iuiio iiufii-^-'' ur fiia jirir miffjialo mrffu. or [rnøi luaDr^* (Tal fafa fuiio^s 
a jriafiafiG iiult ur [a riifiri iioit^e ^iniift fx jaftii Daør tr qitir um morøonriiii rila 
inrffo tiaiir. L^ii Ijiia^r niatir rr jffr foiifj a jiriiti tiDiim alliim [a^^ rr frftr .uj. aiiriim 
uif) hiffii}). itn fa maDr er j^r fuiio a fiiiinu iiull'^« rha ijmlini nattom rfia um 
laniia jaftii^^ fa rr frrfr .iij. iimrfiim uiD (liffup or øanør til ffripta Oa-fir |!au or 
bo-lc iiiiir øuD. 

Jvfr. Cap. 8. G. 26. B. 15. E. .53. Cup. 9. G. 27. B. 7. E. 21. 

■) ufame — A B. S. ^) a(iia — tili'. A B S. ') tarlmmn — A. "J ucra — S. 

') futt — tilf. B. <•) Overskr. mgl. A S. ') iinbir — lilf. Ae , ligeludes Ad. oprindelig, men iid- 

stroget af Arne M. Ogsaa i Ae., men senere udstriig.-t. Tilf. S. ^) j — A. B «) fi(|a to|l at — 

mgl. S. fioa foft a af — A '") fj; fiatin uill — tilf. E. ") »ipa — Ulf A. aig^i — tilf. S. 

'*) Um guDfijJiar uiB fono. — Overskr. A. mgl. S "-j ffgijji _ ,„gi ji 14^ ^^jjif — ^gl S. 

") f)inar — tilf. A. B. '«) }i(tr inar j;im(u At. — mgl. S. ") fircrCniniiu — Inftrunju — A 

'») fiono fE. e. få fr .iij. ti. fro lil jota. — Overskr. A. mgl. S. ") 1(191 — tilf A S. ^«) si — 

tilf. S. "') ne — S. 2«) si — tilf. S. 23) meffo — A. ^'>) [si — A. ''') fotio — 

mgl. B. 2^) [engi — A. [ ffintiFia noft — S. 't-j |,a _ s. '«) ctla a »infiuerri luirtf nofl fr 

lamfiriTar ero fem funntinolt — fif A fOa icinni f)u(fn nnit )i8irri fr JamSp fr — S. 2«) rfia iiiiifiru 

nottum At. — mgl. S. Frostalhings-Lov. (III.) 151 

Vm Ijiunflmpø flit.' 

X. Ifina lom ffHf fjiitrr friftiii iiiHiir fiiifi. in fi fjaiui ftfr Hi^ra ninlati fjiii 10 
lifir [!i[j:moiia.2 |ia ffat fjaiiii aj (afa fjiimi fiDait oi oiaflfit .iij. ninfr Diffii)ii. itu 
finm tf^ fjaiiii a iiifi) Fjiiiiii |'ir)an; |Tu[u fiøi hj'j: (afa. Hu ftaiitia fijiiir .ij. li( arjD 
laiiur |"ino Of rr fin moDfr af ^uaruiii [af ffiluiii j.nii)iiai* fjilir laiii)j(ai)iim j:umum 
Of^ iiifii fliiiio faiiiim. liii^ iiitfffr fa fjiii alfii al j;aDfr fjaiio fjajDe døi ffitfjf af 
øuiio ^ lajiiim iiiOr moHor fjano |]a fr fjaiiii j-cf fjiiiiiar* fiDaif. )ia a fjaiiii figi 
[fiijir at ahijrøiajf jia nafta ni .j. iiftr. 

€f mofir jjfj:r j:e til jrrillu ftniiar.' 

jji. % inafir iififr [iniKauji tit toiio |ifiri'ar er fjaiiii fjajOc jijr [irim iiiH øffff. 11 
})a Fja-flfia jiaii er rptir Dnillaiiii ^" mi lo'tih fjiii fif arjo ^ ^ er j-irir fiiiif[aii|i iiaro^^ 
oc ffudi fijiiir ffijita af iajiiaOf mrD frr fjiiarrr fufiiijia oc fiia fj hotlfr rr oc niøi 
fon fjitir firiiltaiiii ]m ffat fjuii iiifD faina fjalfc oaiuia fil iajiio arjffiiifio uiDr firtrHr 
fiiia j-irir (inil(aii)i øftiia. f ii rj fiffDc nu fjitir tiruffauji fuu oc boffcr |ia gmgr 
fjou fifji ii( aij.ffi|itio incti firo-brom finuni or da-ftpr fjou ]iO^^ fijffr fiuar jirir 
l)rulfau|i fifliiar infii frr tit iajruafia ffijitio tit ftito lutar aj muDor arjc frm i latiiim 
fr niH-ftt. ifu jifiiar rr nofot fiani [rr jolt '* f)itir Oi'utIau|i. jia f)fflfriar |iat olt^^ 
fijffiui fin tit arjrDai^ lirir^^ Druttau|) flffni fanijH'bi) oc faniiiin-fiii. fjuait fem fjin 
tij:ir ta-iuir fDa ffa'imiifr er f))tir Orultau)) uar jo'tt.i« in \)nm}t mitif rr inaDr 
tH-fr mcDr jirffomi^ (fituaniia aj: jaOiir arjc fiiuim }ia ftcuOr fjauu jraiiitfifiie til 
allia fij:f)a uffciDra. in fj: notorar rij.Dir fjajra jijr imti fcfuar iticD )irffom fja-ttc 
jia ffauDc^o jmi tijrrar.^i 

TUcr jrcngit (Tinl }efiav hono ucra.'^^ 

jij. fi maiir jrrftir fer touo ))a Ijajc Ijaiiii iciiøct IjHMinar innau |)fiira .jij. 12 
manafia iiautifijnia tauff. in jjffr cru nauiifijiiiar rr iiiarir er fiufr cDa far. rOa 
HffrDr fjaiiu iictr feta uttau taniij jirir uilia fiini oc fanuc jicir-^ mcD ciiio ciDi oc 
jac fjfuuar fifiaii iiiiiaii miffcrio nrfta^* er Ijauii frnir Ijrim. 5ua er oc timllt af jiaf 
ffuli ucra frtlalauff cj; firynia uili er til ^rrftanua^^ jrftar maiijfcuo oc jorra'Dco manj. 

Jvfr. Cap. 10. G. 25. B. 17. E. 22. 23. Cap. 11-13. E. 22. 

') OEiua foiio [t. fjij. iu. aioa criftiiin. — Overskr. A. mgl. S. *) ftlginj:ci)na — S. ^) Jiau er — A>. 

«) [ ot fiuarrar luejgio af jlilom j:cnøit — A. [ f)Harlf)ua:9oitt a' (tidum ^mgæn — S, ») «\^\ — tilf. A. S. 

") ot ))a — .S'. ') juDs — mgl. ^. "J f|fima — Ah. f. f)ennar — j4rf. '>) {fu um iiiianjann. 

— Overskr. A. (mgl. i c. e. ; tilf. i rf af ArneM.). mgl. S '") tininailj) — mgl. A. "J arjiia — S. 

'») j:iTl) —tilf. S. 13) }ia _ A. ''') [ tr gelit — A. [mfin $(til — S. '^) otiiir — tilf. i4. 

'») arjie — S. ") trflir — S. >») uclin — A. >«) Jimiia — S. »") tro — S. 

21) lEn fjucrje At. — mgl. A. «') Ifj: lu. jt^w tono. — Overskr. A. mgl. S. "^^ },at — A. B. S. 

■>*) innan — tufla — mgl. A. «=) 3:re|laiiar — B. 15'2 Ældre 

ini (\- liiitiM rur firiiiiiir riiii frtii ini rr |TilIl )iti frifij( fiHiin iiifir hiffiiji .iij. iiiorfiiiii. 
ifii jurnnirs iiiiiDr lniiiiiiiiitr |\rlr liuiiii iil .cnif |nii [iiiirlll ri' i liiiiiim. Oiiiiih tiiitl 
\)ff\(\ til puririifo iiiiiir, ry- limiii miirir nr|liiii(iiii. 

tf mniir Uiijt iiu-il (i'l'liir lunui fiiuii.^ 

13 riij. L^ii fj linier lfii)t iiirri irfltir Inim |'iiiiii. |iii i|inllrif linmi iiHUHflH iiif) 
jriillrfllf. u'ii rj- ^'HDiir mill'ii uinr virir liriillnii|i* iiiiuiii |iriiiii .i;ij. iiihhhiIh ur rr 
liHiti iiflrt. |iH Inlf-'' liHiii liiil ur|- jtiriiir fino frm iimrirr nrrr iiiijiiiii I'iri))il. l?n i" 
fiiiioiii flHii Htiiiim liniii' iiiiiiir Iil ni(0 iiniiii iimiirr |V" iiuiiiiii lirij|il. riiH Ijhiui |f 
iiifD iHiiuin i H'il Ifihhr. ii"ii jni iit tmiiiir'* irfii iil |irf|" vriH" fiiiH Ht jiirh |ir(J(i 
IniliiiHlf ffolii hiirii Ijrtiio Iil iir.pj ImiiH. [rDn jirjlHi' hriillHii)ii jiiir |iff|"nr fttfrr'" 
)in puriiir |nit nfi |iiii itt liiimir fl'iil iiirh lirljn mjfiiif yfiH ur IiiiiIIhii)i fiiiiiirfiH. 

Vm iiuiunt iiiiillu.' ' 

14 liiij- liti fy fiitiH iiil latH ui(|irt |il' Iil niiiimi |)a ffrtf fiiffiiji fifii iiijiiii'^ ahr 
i)m\n FJHJ.T fiuiiiiiiK lu'ijj.i til. in fj: fjuii mioj.fr fiiiHii mcD frr |ih ffnt fjuii {iittijja 
i iiHiD liiffii|io fil frt fr iilir|ir IjHiia*^ [|)rt fr [h'-* iilliriir ni liiffii}) fjaj-f j.f fjano. 

fm blot a hciilniir iictfr.'* 

15 JO. l^j: tiiftiir lilolar a liririiiar iifllrr riia ytr Ijaiiii TtifD fjiafoiiui' fDa meD 
ijfrniiuiiiiii fa iiiatir rr ))iii lijDir uc |iami iiianii Ijiifar*^ til ])ff|".'^ Ijaiiii rr fiia 
utltfflr ffiii maiij Daiif. fii l)iffii)i a Ijiifiii ]ifiiiim jfar fjaiio. ifii fj; bijL^^ bfrc 
furdiiahr lam jririr. fii Imia lalr i ftflil. Én fa fr jifffor mal tfiiiiir maiiiii |ia iitfrfir 
^ami aj: |iui linlmirlfo maDr ty ffirffofat rr. iifma Ijami ^ajf 3:lrir fer Ijfimilio 
fuitiiar uiliii. 

fm fitla roj oc Hirtpt toj:.!' 

16 juj. fiu ty mafir ua-iiir fifinija ftia^« ffri|it rojra DiOr hiffiip Ijiiarl ffin rr 
foiia fba tarlmafir. itn |iat rr ffi'i)ilnjj; ty maDr iifiiiir a|ilr til famu fijnfiar rr Ijami 
^ajDf jijr øort \m |)aii mal rr frit liitr oc til ffri)ila iiaru (lorrii. fDa rifli uar aj: 
laiiDf (irutt^i ffm ffri)it uar IJuDrii-^ fliallfif .iij. mrrf'r (liflii)ii or fiia aiiiiat fitmi 
oc liriDia piiiii. Én ty )iau (jrra ]iat uj:tar ]ia rr tarlmaDr ulla-iir fii liiffiiji (jajf 
[fjufrii ;ifiiiiiø j:far Ijano.^^ ^n foua jare utla'y luma [rimnii fe ^4 h ijonii ijrrmar. 
fil friilj \)ayt \)i)nyt filt. 

Jvfr. Cap. 15. G. 28. 29. B. 16. E. 24. 44. 45. 46. 

') [j^'Jf f "ifl'l — *'■ ^) "t — .s. ^) [mtii — mgl. *<■. «) (irutitaup — Ae. e. ogsaa opr. 

i d., men rettet af Arne M. ») ffOfi — Ab. f. ^) jirir — S. ') fm3 — A. ^) uffTi — A. 

9) maDr — A. S. >") [msl. Af. ") Sf t. t)il I. t). [. til nunnu. — Overskr. A. S. '») hana — 

tilf. A. S. 1=) fiBan — tilf. A. >«) [fare — S. '») ifj; in. 6(otar a f). t). — Overskr.A. mgl.S. 

1«) ot ^Bitnar — tilf. A. ") til lirff — mgl. S. ") f)ann Oi)l — B. f). Sular — A 's) ifj: m. 
DtrOr sitlrnj:a ot ffriplritfa. — Over^kr. .4. (fj: m. t). HiBroja. — Ovcrskr. S. «») ot — .^/l ^') Jfl"! — -4*'. 
2») 6o0m — mgl. A. S. ^^) [fe fjanj alt — A. ") [maOr rmni — A. S. Frostathings-Lov. (III.) 153 

^uat flfja ma af fe Cinii.i 

pij. 5ua fr raD oi OuD llifiilHfl" fioDa^ iHiDiiiala rr ]mm iiarf) fiilaii oc Juiio 17 
nfifiijTuiio at fjijødia^ af rcllaifiuluiii iiu'D aliti fjiiiiia iiitirHjlo iiiHiiiia oc* oKum 
lai]iiiiaiiliim 1i( fjaiiDa. at yc |)at allf pr niffiiii j.a iiltaii f?j:Dir ]ia ffal flffa jiorOuiifl 
|ifff jrar frr^ til j'aln finla fjiiH-iiiim rr iiit jirir uttati miiiifiia ((rijfi [uh frm fjaiuit 
tiimii. i^ii fuiia ma øfja tiiiiii) or fjdmaii j-tj((iiii *^ fimii m jiurDmifl or |iriDiiinøo 
aufa Ulli liuiii) jrarn. 

Vm blan'ban uifir bufe.'' 

jiiiij. L^j: inaiiui rr ]iat fa'ut at fjaim fiiaiiria)! iiiDr fiiifiiiHMii jriiaD jiaii frm 18 
lirirfjuDrii rr Fjiifrriiiiii friftmiiii iiiHiiMi. |ia fu'fc armaDr meO fjfi'iii'io fuifiiar oitni. 
m fa bm iarii jirir fit cDa jarc ulla'iir. 

fm uffflo bcrtr. 

rjl. :})aiiii haiifj fr iirftr rr adjrfr jirir Joiio uafu® qitaii |ia (To(u allrr iiiøir 19 
liitfiiii iiH-flO fiu'ta fjiiH'r i fiiiii jijlfi {lar l'rni iiifft fr jiorj at i fjiitfrri ff'i|i|"i))"(ii.^ itn 
fj: iiaiiiifijH fiHiiiiar )iaiiii hHiifj. |f oorf jirir Pftrs uifffo. ifii fj: iiotor (a-ir jafla^t 
øiallDf o'ijri fiijriiifiiii fjiia-r |ifirra (liffiipi. ifii fj: (lonbf lyp- figi ufrfmoniiuiii tom 
til. |)a (liaKDf fjaiin jririr OaDa |ia. ifii fj iifrfiiiHDr iiil fiøi jara oc flfj:r botiDf 
[joiiiiiii linjii til. |ia fuarf fjaiiii ffalj.r fof. t^^ii iim |]Ufrar'<* allar |ia rifrf mmm 
bruar i,;ir fjiinrr i fiiiii dfiaiV oc Ifiiøi |iar |iaiiii i)afifj til fr ffilftir fr til iifp liota. 
jia .rij. iiiaiiailf fr Oru fr i øfrii. fii jraiiilfiDio j.arf ffiii aOr fr tiwllt. ifii (iiffii|]9 
aniiaiir øfrf iiiumiuiii lUjm til nifD liiinfl'itrb oc (ijfiiifl at firtiii. fii fjiiaM' fr fi(|i 
fo'tiifr DiallDf o'ijri |'ijlj.itiftfii. L^ii liiff'ii|io armaDr (Tal jiftta fo1ia*' fjiffuiii [til 
^antia'2 (.,i [j,|(j.( ijontiQm fi[ oniar øfiiiar. en jifir iifiti liii til. £n jifffor utrøa 
bott fo'iiir i paf) iiiaiiiij;rHl|'fO |iff|" fr [i laiiuiii uariiin fr^^ oc alkr ma'iiii IjajHu 
[fjfilil til [1111)0 liaffa.'* i£n bruar øfrf) ffal |'ua IT'uiiba fftti fjiiiir iiitrafto tiiffim 
|fa i fjiiHMiu IjrraDf ^^ at bfia lua. 

Jt Ijucrium tiHiim ftrhio mii.i^ 

Il :)3ff|"ar fiu tiDir |iH-r a .i;ij. iiiaiiaDom fr firii ffal ffffia oc fi{|i )iiiui ftfjiia 20 
oc fiøi eifia^'^ uiiuia ufiiia vin inaiinljflliii oc^^ |nj|t ffin ffilia ffal .iij. uitur jirir 
iol .ij. nm iol .uij. nm laiiøa jaffu. ]iaffa nifn oc fianobaøa nitii. Ijiiita fnnnniiags 

Jvfr. Cap. IS. G. 30. Cap. 19. G. 4. 5. 

■) fat er ra8 oi 6oD llimtas ipaja. — Overskr. A. Hele Capitlet mgl. S. «) gnna — iiigl. A. 

>) af diioifia — mgl. A. •») oc — mgl. B. <■) ffr — mgl. A. <>) Fittmaiij:t'rS — A. 'J Lff 

m. lilBiiDuj uiO j:crion. — Overskr. .4. mgl. S. e^) „;f||„ _ ^. S. «) [lijirsfinu — S. >") Jitpr nr — ^1. 

") f)alj:l — t'lf- A. S. 12-) |-n,g|_ g 13-, [-,„(£({ tr i loQom vårotn — A. [m. tiar i laimiim — S. 

'«) [puni f)£ifit — A. 15) fgni _ ^ 7 6) jEijji [t fg(ia ne Ym% (Imna. — Overskr. A. lifv (ri (fai 

(nrfia Ot ffi uiiitia. — Overskr. S. >'j nHa — mgl. S. '») ai — tilf. S. 

20 154 /KIdrc 

iiifii. lir iimliriiiiHiiHiiirr Inir ' vti'ii" lliidiiiilo - iiirffn. ifii iillrr iirin-r i niliiinii nii 
Itilimr niiiiiir. i!"ii niii lri|'liii rrll ur iilliir iitinir ^Tiir fnfiirr |iii fliil Iiilo ir[l« rr 
fiilii-' iiniiiT it liriiiif III (inf \( liniH' ii |ir|]'iiin liDinii. rii limiii prrr^ luf n rir. L^ii 
tf I'h h liii i lirniDr fDii hiio i lnii|iuiiiif. jni imrriur jiiil iHl'r jirir limiii. ifii f): riii: 
liviiiir iimrir iiinnr virir |'of. |iii vm- Iihiiii-' |iitiiii iiiiiiiii i lul |irir |"il' rr iiiiiiiiiil'if " 
|-f fii]i l'nii liiiiiiiiii imr [mT li! lUHfii. ifii t\ Ijiiiiii pnn riiii luf rii'ir fif- l"i fril'ijf 
IjHiiii .iij. iiiiMiiim l'iljr'-'.' iif H |iHl IjHlrl fiimiiMir ru liiilrl |iifiir iilirrr. ni lirfr rr" 
frtflHiio'' injnr |iin iiiifil \m fitf imr lil iirrni. ifu ij.' |'ii rr (irri(|i rr Qnf rr iirini 
lir •" |i)f firiiir h Imhiii ur hriiiir' ' Ijitiiii niiiiHii |)h rr Iihiiii |Hiiiir hI fnf |)r(inr fnfnHr 
iiHiiHr fiiiiiH. L^ii q Ijiimi vinrr }t |"ill i ,n)lfi iiiiiiiil iiiiiiiiii IhIiiiii |ih frrli)l Iihiiii 
[.iij. miirfiim ' - l'riii Hiir. U'ii rj: )ihI rr nm frifliii rrll |ia firfr |"h liifl'ii|io HiiiiHiir rr 
l'irir filr nr Ijatr IihI^I Ijiinr |irirrH [nr fjiiiii rr'^ fufii [jnj. ifii uiii HUHr'* uhrHr 
irfrllir firfr |h rr fnf iihj. ifii rj: fjHim ftrll jr iiiiiIhii IhIiiiii ri)H hiiiihu uriilj hiiDhii 
flijlr. jirt fo'ff iill l'nfHr ftfirrc [;ft )ihI'^ niri) nllirijflii nr liiiuiflrj-iiii or iiiolr }mr 
jirirrH iihUh al )ihI fc nar i laf jriiiirl ur Ijriiii hixiilir ' •"* alj-ftrar iiumo al lafa lil 
ffiilliiar ur lil frflar'^ ur fjalfii'" iiirira mri). fjajr |ial fiirnhr. Ifii )ihI rill ffal 
firfia fiia furria uiii iiiHiiiiliH'lhii rha }iijj:f rr iiiafir rijilr mal |"ill lil laiia ur .rij." 
riiiar rni. l^ii rj riiiar iihmiIh jrflir [laiiiic lil [irra haria. 5ofii ffal or riøi^« 
fjf^-ia^i a Iijrohriii ]iiii hI j;imlrn lirr a fiiiiiiufiafi. fii fa rr Ijrjir j'ufii fiiia a lirdoni 
tiiiiiiii lia \)q[\- [jaiiii ^ririr jarrt^a fufti fiiiiii. urnia (jhidi ffioir a jiorimlliimi^a 
fDa .t)j. iia-lliiio )iri)an. Lf^ii rj: riiiar utfrfia iniiiiir aiirrr rii iiii rrii [lil ffilhir.^* 
jjH rr [a^s ftår .iij. aiiriiin i laiuia jaflii. ru a alluiii anruiii lihum .iij. aiirmn rj: 
fiøi rr .iij. aura iia(ir rj niahr ma iia [ai]a jrrfluuL^e fn rj: tuahr jiarj: lil lanfij; 
ffijKiiar finuar al fu'fia al^^^ iifufuar^*^ iih(|Uiu jia ffal loø jivir (of) j-'rfla or Irrioia 
a29 jiiHlar ftrjriio ur rijiii fjiiarliirfmia fiu uilui til Oofar or flaiibr til frrra Dap. 

f m bttnfftiiimj.^" 

21 jji. ØJ fiiffu|i fianiififir luanu |ia [fat Ijaiiii fjuja .iij. mauafia jrrft al [riilrrlta 

mal [ill. Én al luiruu iirj:ijl riiii ftfiiflv i fjauo ufiijilu |ia [Irj-iii fiiffupo armaiir 
^ouum |)iiiø or grit fjauu iiKifiiau iirma fjauu friOrrllc jiar jirøar mal [ill oc fjajc 
f)i[fii|] ain jr fjHUG ru fiiiimirir lHiiniHii|i. 

' ) Imr — mgl. ,S. 2j Jdana — A. ") foc — A. S. '>) J^a£ — A. B. S. ") fjatin — 

mgl. S. '^) inijrtit — S. ') fiij:mf(iiom — A. B. \m aDr — tilf. S. «) er — mgl. A- 

") laciaus — A. S. '») [mgl. A. S. 11) icrpfc — A. S. '■') [nmt —S. i^) [pr hinn — S. 

'•■) allar — mgl. S. '») [mgl. S. i«) bcrtttir — mgl. S. i'j [tflånna. — A. S. i") fiaj:u£ — S. 

'») (etlar — A. B. S. ''") frinriiii — S. "') f)aj:ua — S. 22) j:iririior( — S. « = ) jiiot* 

nfetting — B. jJertKctting — A. ^^) [lalftir — S. "■) f,j„ _ 5 so-, j.(,|^5,„ _ p Herefter 

nyt Cap. i A. med Overskr.: £it laiiDflriliaar af ffrtia. ^') & ~ A. S. »») fofnar — Ae. e. [ofnar, 

rettet af Arne M. til o[ofnar — Ad. [ondiar — S. »'J a — mgl. A. S. 3o) n^ „^g^f,f fiatuiff}. — 

Overskr. A. Sn f)i|lu)l 6anfa(tfr men. — Ovcr»kr. S. Frostathiiigs-Loy. (III.) 155 

^iicrro rnllrt fars fhal Icttn Ur.' 

J!;ij. liu fj: iiiHhr iiil Dolfiir fiiirt iii|i1rt filH ]jh foiiu rr fjHiiii h j.'OI'I'h'Dc h hI 22 
[afiinn. fjaiiii ffnl trtfrt iiHlla .ij. tnri) [fr hj: fjiiio Ijnihi rr jh m\ or imMIh - Ht rj: fjoii 
i)i(i ]iiii viiirH-iir j-ijliiiH rr |a frøiir |irir t)nM rr |ih h ioith-Dp firiiiinr^ at (Hfimii. 
(?u fj: fjoii fiiftraf ual fi)a {ii'oir |ia |V |iiii ffiijfulaf oc fr '^ foiia j:fff al |iui. ifii rj: 
fjijM iifi fiiffbr |ia fe fjoii cigi jeff. ifii ncrør n' fjon iallar laha ynrt }ja iiia fa'^ 
iiiaDr j.ffta oc j:a fjniiiar rj: iiiliii*^ iiitii. ifii |ial uitiii ffal fjaiiii riøi Inuir Hliijniiajl 
tn .jij. mariallc oc dii iiaiifj. liii iiil Ijmi prra nif a jrflar ninl iaiiaii jifirra .ijij. 
manaiia oc fiiajF iiaiiiiii)fj j:rft ocra. |ja uiotc fjaiia niiiiio fiiio [mole oriioni fjciiiiar^ 
oc f)aj.f foiio.^ l'^a fj- [fjaiiii |injlri" uitiii jia fijiii fjoii niliH fiiio lacD dfii • » oc 
jaOfr fjfiiiiar oc moDcr laef) fjmiie rDa^^ nHUHfto iiiDir'^ cj: |)aii nu riiii ti( oc (iifi 
uji|i jfflHiiaantic i'* [(ifmni^ O'ijri [ciu Ijritil iiar incn Oriinc |ii)aii Irili fjiiart jirir 
|Vr. ij jifffc fuiiiirau ficrcjt fiOaii fini(laii|i 1*^ |ia iiii||"i [joii )iiii)iiiiij)0 aufa fiiio.'^ 

t'm uthrfliiii ifpri."* 

jriij. i^y inaiif UHTiir tilla'ør i friftiiiini rdlc jia øcrc fiifl'iijio ariiiaDr luonriiini 23 
jimfar ffcjiiu li( ffuflba fiiiiia aj |)ui ^^ ]iiiiøi oc ffftc^o tafo^i jirir jc ^aiio. lPii 
cj;22 yf|.[n fifrinfiHii^^ o'ijri imiaii j-iinlar om liimnr tn fjafp maiiaDar um ucir. |)h 
ltd'\]\ \)\m |)cirra .iij. moifiim uiiir [iiffii)i cj: armai)r fjaiio ff'irffotar j'or|"tailii. 5iia 
fcifijt oc fjiwr jicina^* .iij. moitiini iiiDr fiiffiiii^^ fy hhDhii ffijir cDa iiiiir icfr fi)H 
fau|iir oKa-øan o'ijri i {rifliiiiiii rette, en armaiir fo'fe |iat je niet) |iiiuiflej:niim.2*^ 
in fj mffim iieita jorftaDii elia erii nwiiii^^ jamiiiftum^^ nieil fjoniim pfiaii Jjeffar 
pcjiiur eru (iDiiar |ia erii-^ flifri utia-øfj^o iitlirør fem fjiiiu. eii je fiiiu uiDr foiiuuø 
en fjiii rimi oiDr hiffiiti. 

i)ui-r utlirgr uirrfir i liriftiiiim rette. ^^ 

jjjjiiij. øua er^^ mailt i laøum manna at eiiøi^^ oaM'Dr otia'ør uema fjoiium 24 
(tepi |]iiiø maiir eDa or e5a fjoni i fan|iaiiøe tit motj. ifii ej: inaiir øerer tit uttfføfiar 

Jvfr. Cap. L>:J. 2L B. 1(3. E. 25. 

') (fj: 111. tiiiitfr Oultor |lna. — Oierskr. A. Dm gijitiiiyar. — <)ver»kr. S. -) finna — tilf. A. =) j:iiir 
f)mne — S. ■>) ]ia ~ tilC. .S. ^) fa — nv^I. S. «) uaitar — A. ') tuffjl — A. B. S. 

") [mgl. S. ») Hj; fji'ininr oiDnm — tilf. S. '«; [l)iiiirim (iilar — A. S. ") tritieifiOi — A. S. 

'*) Her begynder Briidst. Y., og vedvarer til Enden. '^; uimr — S. iiuB [inilli — tilf. A. '" ) i — 

mgl. A. 15) (fillum — S. 's) ^imina uar — tilf. .S. i') fitis — mgl. A. B. "") L^j; m, 

DtrOr utlagr. — Overskr./l. Overskr. mgl. S. Dmm iilltføriHr m. . . i in[tiiiim rettf. — Overskr. y. i9)tjiu_ 
mgl, y. 2") fcfta tiann — A. =1) aj; Inii liirisu — tilf. A. Y. «') mitiin — tilf. A. B. S. Y. 

•") OcntijiDom — S. 24-, jjfjrra ~ mgl. A. S. Y. "j tulir lii(tiiii - mgl. Y. ^c-j ]jin(|(tfmtiii — Y. 

••") mcim — mgl. A. Y. =») j famtiiftii — B. ■^^) )iKit' — tilf. A. S. Y. '") iitlfp — A. Y. 

'■) Um (lal at ciiiu utrOi uflaor nniia F)nnom (tnivni liiiig. — Overskr. A. Vm iilllB'gf). — Overskr. S. (I hvilken 
Codex dette samme Stakke ogsaa lindes særskilt uden Overskrift: S.*). ftiiiT llKagr licrOr at logiim i'Ca f)liK|1ii 
j:ramml£ibi6 Itull - . . — Overskr. Y. '"-) ciiii — tilf. Y. ") iUHfir — tilt. A. S. S* Y. 

20 • ir)() Ældr V i fii|liiiiiii rrllr ur iiriiiir fitiiiii ' lil iiiiimiii nir rri iilfifiin rriiir^ n fjonh'' fiotniin 
jjH ti (miimiir nli ti"* juii. i!"ii tf liiiiiii nriDr nlliqir iiiir h |iiiioi Im ii Imiiiiiiir 
lHiinlnii|i iiiirr rii Iihiiii liiiiif i \n\) ur |Vfiir-'' hj |ifim rr [i |Himiifl" nii iiirti liumuii 
iiriiiH |irt rr limiii rr |liillr lil ijirlinin jlil liifi'ii|io^ jm fi'iilii iiitnm iirrn |VI'IhIhii|1 
iiifii iMniiiiii ur |iiii linmi jlrjiiH |'u rr liDiii rr [liip'ii|i luiinriirir Ijmiii" hI InriH iihr|i 
fm iillHii iHiih-,. i!-ii 1(1111111110 iiuriiii'' iiiriiii |iriiii riioinii lniiiijiii|'l hnu'H '<> rr liiffiipo 
HriiirtDr iirrrr iiihriifln nm Irifliii rrll. lin Iriiir l)iiiiii tqiir ur Ijrjir iiil ' ' ffriiil fiim 
{JH rr fjHiiii pillDi nlliui Imiiij iiiim'^ j,„ iHimr'-'' Ijhiiii )iiiiii'-* or f)H|r |inr'''' 
rit'" liiffii|io riiH flHiiHrriio rj; l)ifiii|i rr riiii fjriiiin. rD« rj: Ijuiiii rr .).riij.Hl(rii ur IhIc 
iirrH fir ilHMiiiHii, rii fiimiiiiir IjHjr Hi)r ffuiiar fHiiji. ifii rj: mmiiii rr "" fii fuf 
iKi'rii HV luiiiiiiiio liniiii Hl IjHiiii [imr riyi ilifiifir fiur'» firmn Ijhuii nar nllifflr 
Oor.'^ )iH ff'Hl IjHiiti Hhijriiiiijl niliii fiii Iiiiihii .r. urllrft hI Ijuiiii imr iltriihr {lur ur 
llH.fr fiiiaii riiio riiii ,firir frr al |)h1 rr ur uall« hOijiijD. jDf-^" riifle h al ijrj-a |uf 
Ulli |aiiiiii[l [iDaii .);. urllr [rrii liDiiir.^i IV. 

j. Hm f)fimf(5m oc ficimfotuar nilui.^s 
ij. Hm ftfmnar m'(j, (2. 3.) 

lij. lim niriiiunitifrf oc l)iifr|n rmiiiiKir ff«! Itllft Irtrihtaha fniiijl fi/fia. (4.) 
luj. Hm aj:f)eima jriurlnnt acio in fiiyo oc |Vicu oc vvm \tM um. (5.) 
ti, Um }ial fj: tniiii lifiiiin ncrtir tifciiiiu h fci|u. (0.) 
)ij. Um iiiiilii|"iti[i2 3 Qi; mar9j:allna2-* (plirCia })anim. (7.) 
mj. Um tijljrlar cifi. (8.) 
tiiij. Um litlrgiiar iuiti.^s 
IJ. Lfj mrtftr nrrhr f)iiiicitntiii a }iiiuii. (9. 10.) 
j. Um fardcrtr oc toiiiiiiøo fccf. (11.) 
jj. Um [a-ciiie ft oc at fi'iiia far. (12.) 
jij. ftHfr fciilii f^tir ]\t'm rfiiiia rr maiiii fa-rir. (13.) 
liij. &f tnafir ticrfir nfgitiii i pjilirfctii i iilbr f)ufi. (14.) 
jiiij. Um nig at 2« famcuuriu. (15) 
jt). i[} mauiif nrrrir i rllti ruiinif. (IG.) 
jt)j. itf mahr rmtir maiiiie a faj: rSa rafcar fj: ^atiti fifr af }iurj:fum fitium. (17.) 

1) hann — mgl. S.* ^j forne — S. ^) [)fntir — S* ") i — S." ») f«tt n — Ab. 

[ttltiT — Ad. f. «) [ famijiftum — A. S.* Y. [ i famui|!um — S. ') [ uittr lfrtf)i6i(riip — S.* 

») [ fiann fiffir j;ririr f)anti (agt — yl. ") fonongs fijftommn — Ae d. e. '") Qfjiua — S. ")tii)tt — S. 
") tiitina — S.* 13^ (miii — A. Y. tra^ut — S.' i«) }iitige — S.* '^) fiaje }iar — mgl. S.* 

}iar — mgl. Y. '^1 irtf — S.* uiD — Ae, og opr. i Ad. og Ae., men rettet til rit. ") wffrOr 

— S. S.* y. 1«) [f)aj:tie ftigi i(. pnri — S.* '") fitian Åt. — mgl. S. ^o) „£ at — Y. 

af — S.* =') [lidu — A. (rettet i Ad. a( Arne M. til liBur.) [liJa — S* Herefter tilfOier 60. <|v. 

endna en tredie Afdeling, indelioldende Bjarko-Christenret, see nedenfor ved Bjarkii-Retten. '^) Noget 

Tap. af dette Indhold findes ikke i Texten paa dette Sted. «') lijgl^fmj) — 4. f. ^*) tnarga — e. 

2 5) FeiUkr. f. fiD. ««) 0£ — b. f. Frostathings-Lov. (IV.) 157 

jiiij. lim Vfliihtflu' fif fiiiiiino Of flflfiini. (18.) 
jiiiij. lim HfHflmi ot ftir f|ilir fjHifiHmftro l]iiyQ. (19.) 
jij. lim nifii fiiH fffiiio oc lim jiHf fj: mtifir tifjjv ti mofc. (20.) 
jj. tf martr ftiiiyr a aiiiian ffiiotftajife. (21.) 
Srj- Hm (ofl.^ (22.) 

jjij. lim jiliiffH attiiiii Of fj: maiir rr |Hirtr ufambftrum fårum.* (23.24.) 
jjiij. lim ftaiififtii iiifliiu rj: Ijitlir i miJifii. (24.) 
jjiiij. if martr f)vcrfr ^ntrfo }iat |"tal ranfafa. (25.) 
j;t;n. \ff (re j:f[Ir a anuaii fiifiifiia i)rfiu naiifa. (26.) 
jjnj. lliri iila}i})a ftot ot tiårtaufrf. (27.) 
jjtiij. lim }]flt tf martr ffijfr i)j:ir f)u6* eBa ^ajrffip. (28.) 
jjniij. iirnar {ling iim far frta lo[t of f)t)frr Jiiiigit li e8a ^oerr eigi. (29.) 
jjij. Hm yrirtfiito iim "ttr of iim fiimar. (30.) 
jjj. €f fiiiljiirrr j:crt{ia hrc|)r aniiaii. (31.) 
røj' ^f tifturtiiifii Fiaiiar* maiiiif. (32.) 
jjjij. lim fat fj: f'"'« baiiar« mrtnuf. (33.) 

jjjiij. Hm omaga lurt oc fnrmia ot iim rft(arj:ar }idrra oc um fffto. (34) 
jjjiiij. Éj: fona rtrcjir frta ra'rtr bi'iaiirta finii.'^ (35. 36.) 
jjjti. Hm j:iorftftrta. (37.) 

jjjnj. Itf Vimayi ffniiir liat maiiiii at fjaiiii f)aj:i mielfitif l)aiin i crfto. (38.) 
jjjnij. Hm })cirra tnfiiiia iciiorrt tr martr ma ucga uiu fetfalauff. (39.) 
jjjfliij. % martr tirrrtr riftiiim ufaii øiifo. (40.) 
Ejjij. Hm uUfyrt maiiiio. (41.) 
jt. Um nfiim- (42.) 
jlj. Hm pfllniufi frta fiituiu (fiirrt. (43.) 
jlij. i} iriartr [liiiyr aium or f)iij:8i manne. (44.) 
jliij. Hm ajifjiiyo oc faraj:ar. (45.) 
jliiij. Hm j:6ta f|if[l frta fjaiirta. (46.) 
jtt). Ifnn um farlicptr. (47.) 
jltij. giin um far. (48.) 

jltiij. Um fifingioKn ot lfl-tui9j:c ftm ot ej: ft)i5a tiarj: |'ar. (49.) 
jluiij. Um atj:arar ej: j:ijlfiemcuu flera. (50.) 
Ilij. Um afjiiir. (51.) 
t. Um afj:ur ej: gcrir tciihr martr. (52.) 
tj. Hm daiiøa fiuerfo mijfiH fiiifrr er. (53.) 
lij. Hm uflirfriiftau maiiii ot iiiii|iræii|'fHii fj: tifQuir tierrta. (54.) 
tiij. ^De }irefl ftal j:relfa. (55.) 

liiij. &f fa er iieiiiim er memi tiifu eigi ^tiårf ^aiin er j:riBl9 crta jiref[I. (56.) 
tn. Um antifuii fj: ueiiiiir nerrta oc armeuiiing. (57.) 
tnj. §t)ar allir ero jamfjelgir.* (58.) 
Itiij. Um armann ertibijftojiø. (59.) 
Ifliij. Um ffufilfncina. (GO.) 

•) riiiStan — c. e., ogsaa i d., men rettet af Arne M. til raiiMatl. *) 103 — c. ') Her iiul,>.l.. 

i Texten Cap. med Overskr.: L^j; matlr fftrfr .ij. mtnn å gdtii iiti. *) ^U3 — mpl. b. f. *) fianiiui — c. r. 

») ligesaa. ') Her indsk. i Texten Cap. med Overskr.: /aOff ablirgij ven baiiisi. ') I Cod. feilaglit:' 
"allar" og "jamficlgar". 15S Ældre 

lij. lim f'fflrt '"■'yi *'f 'I"' ''"■'" f'"' /'"ir fliii (ifiii. (lil.) 
Ij. iff iirirmuiiriin rm nir)iiifr frtn hnr |irii fiulo liirlnfl. (ii'2.) 

1 \h[\ rr puft i nuimilifliii imnr iil miir liiiiiii fritl t)«frr j:rii)l)filniir iiiiiHiilmitii 
ur iiltiiilHitiii. Li'ii iH' iiiitnr nriir iiiuiiii. |iii liriir Intiiii niriniinl iillii |iiii er liiinii 
tiiir. iiriiiu inrDii |'iiiiii niiiii. iiniin Iniiii ' Iihjt iinriii |Vr lil liiir ifn tf nitiDr ym 
r|ilir i'illiiiiiiiii tiiiiiinr ur iiqir liiiiiii |iii \a\[ Ijiiiiii |Vi|iii lil iiiuiiiiiiiir-^ |'Hiiiii(i-(|i'io i |iiii 
[hiiih ji)lli Hl liHiiii lirvir iiMniiiiii iiimiii iirr|iiiiii. it'ii f|: ijtiiiii |niir riiii lil [miiiiinirio. 
|)ti rr IjHiiii iiuiriiiiiiii niir. uii riiiii iiiii iiirnii jiiiiii nirininti iiriiiH tjtiiiii iiføi 
iVriiiDHrniit rhn uni iiiDiiiiionnr. 

Xlm fi'i-ntliarpig. 

2 (i,j.) \h\\ rr [ifiiihnniiii rj: niHDr uffii" " neitlftr iriiiiiiir. )m fjffir f)Him jijrir; 
,):Hrit iHiihi ur liiii|iiiii ri)ii. 

IKm annal ftcmttatviQ. 

3 ^hI rr HiiiiHl jVriiiiiHiiiiii rv iiiHilr iirør iiihiiii i yiiiiiim. 

Itm inorii. 

4 (iij.) \u\\ rr jiriiiift rj: nmDr tirrpr niHiui a mori). ])hI rr iiiiiiniiowrrr ^il iiirftH 
rj: iiiHDr rifDr liniD or |irriua iiiii)aii loniiiuir. ifii tf toiiunør fmiilr maiiiii iHiiiirHf) 
)jfl frHl fjaiiii iiriuiiii iiihiiii^ ur Ijirr) |"iiiiii lil iHiiiliuriiiii mami* jiriiii rr iiiali a at 
fnara. ifii ri' Irijjiiuii a )iiii iiiali at [iiarH rDa |)ijriiiflaiiiriiii. |ia fral lii'iaiiiia fuii 
iirmiia or IjirD rj fjaiiu rr lil. or [jajr ril or iiiiijifilr fomiiiiio. or firfi jial mal ]ia rr 
foiiiiiuir rr riiii iiiiiaii jtjlfio. |Jal rr aiiiiaf iiiiiiiuiotjrrr r,}' iiiafir [rij)i[c i'il i ojrihi 
or fjrriar i laiiD aiilr. ur lirj-ir riyi fatit j-Tii)i ajilr. allrr rro iaiiu'illaiirr rr i jirirri 
j-'crD^ rro. |3ai rr Ijil jiririia iiiiiiiiyourrr rj maiir rtjjr triJiiOit' )itrr rr at l(j[|iiiii rru 
tnjiiiiar or fjaiiri Ijrjir fialj-r al urill. pH\ rr fjil iiij. niDitiiiGurrr rj maiir Irjmr 
rdn" i tiuMiiamio or Drriiiiir ii)]|i. Hii rro }iau [rriiiijaroiii liilD or ))aii iiiniiiiionfrr 
rr iiiaDr tjrjir jijrirtiort iijrDii fiiuir rj: rjaiiii urrDr faiiiir at. itn riifii iiiaOr ina 
mrira jé j-ijrirørra at riiio fiimr ru |ioi rr fjaiiii rr ripiiDi at. 

(SIIUt mrnn jrriiilfi-r cro j:riril)rlflcr al l)fimilj finø. 

5 (iiij.) Oua rr or iiiHill al jrialfrr mriiii friilo altrr j:rii)f)rliirr at fjriiiiiir jirio. 
or fua rj: |irir jara tit aj: fjrima or i jra. €n rj fHiaiitir rfia fu'iaiiiia fuiir »irrDr 
urrjinu ^rima at fjrimiti fino. or fua rj: |irir pra til aj fjrima oc i j:r(i tH a arr 
riia a riiy mrD fjiiiiiuiii fiiiimi. ])a [rat fa urra Daiir rr fjii'in firra riitni iim or |)au 

Jvfr. Cap. 1. 2. 3. Hli. 14. Cap. 4. 5. Hk. 18. 24. G. 178. 

') Saaledes c. d. e. samt Hk. f)ann — h. c. '') mnniiom — udelade A. f. ') .Sa;il. c. e. 

samt Hk. mtnn — i. d. f. ■>) inantu — c. e. ^) ftrti — mgl. c. d. e., men er al' Arne M. 

tilf. i d. ») Saal. d. e. f. samt Hk. ellDt — 6. c. Frostatliiiigs-Lov. (IV.) 159 

ffflia li(. l'tjH l'frtl jiriflf iif amfiHil firra fjfiiiifiiniHr;iiiiiii iim |'nii irialo mafir. or fna 
.i3iij. Uftra (lamafl iiiai)r |ftii fllii. Én fti * rr [jfiiii|V)nifir;uil!ii Ocrfc a fjniiir. fa rr 
bane af fannr oc fijiiii. oc riiii rinum iiiiDaii jOTaft. iinua |it)i af tim af fjaim ^ajc 
fua jriariT ffatiDr ocrit a ]m bcrflrc^ er diø dhi' ufyii af fjaim iiialli riøi famhiryrio^' 
tniuriiio jara til vip oc i jra. oc otfii fjaiiii ftabdr a jiiiuii ri)a af firfio cfia af 
laiiiciiiiho f()a a |"ci|ic .^ij. a-ro tM (møra. |ia firrc jirir .rij. )ifoiiar fjaiiii imbaii ficiuiJ) 
er |)a iiorii mcD fjoiioiu ftatiiifr jriaffcr iiifiiii oc j-iiKliDa. ru cj: fjami uar i ciioom 
|icim ffai) ftahiir. foiiic jtjrir fic jariiOiirDi tf f)aiiii nacr fiøi incD fifiiim uiihan af 
jorafc. CII fj |iau iiicøo cifji a ])iiif|i jcriia. jia fciito Ocra .ij.'* mtnn oc fiuca foriu 
|ieirra a ]jiiuii. cii tj: maDr fr farhr oc niti fjaiiii iiucla |ia er iiicmi Fjiita fjaiiii. jm 
fcaf |a ijcia Oaiic er fjami fcriir jijrft a fjciiDr tj. ^ami iiwfcr aj:^ uifi oc nia fjaim 
ffiina fjami oc facia fjaiio fciiir bufat*' a jijrfta |iiiif|. nnna fjiiiii^ fciri fic nicri 
iariifjiirD. 

Ttm |iflf ef mcnn jrnra .tij. faman u fcipt. 

(n.) ]}(ii tr fiar iwft ty nicim pra .iij. ti ffi|ii faman oc ncrDr foa ilTa af 6 
fiiinfjiicrr |)cirra fjiirifjr aiiiiaii. jia fcai fciiciia ii|i|i arar få fjiiin jiriDi |icirra lajmaiir 
er aj: oaKtic* liu ucriir |)fiiii ]iaf jrijrir rr^ jicir foiiia af (aiibi. af |icir fccra fiåiifr 
ijroar. oc DåDcr foiiia jicir fil ))iufio. )iå fcai af fiiciiiii fjijøøia. oc ficrc få jijrrc jam 
er arj.i oiK. oc bt\i^^ ]m Dåficr cj (låficr fijiiia. cii få er faiiiir ocriir af jarc uflarir. 

(Éj: mofir rr trrrpinn til baufiø. 

(i)j.) lf| inahr er iire)iiiiii li( iiaii5o |iå å få uera fiane er uifli lijfir å fjeuiir 7 
fer. eii iijft fcai Diøi famficrønio • ^ iiiiian iijifio oc neiiina fic å iiaiim oc iiållftHi) fiiiii 
oc fjerafi |iaf er fjaiiii er or. oc (ijfe fii jriåfo inaiiitj oc fit rétliiåiiij'^ niHnirj. |ih 
fcai å ijruar ]iiiifii foiiia iiållflaiir tiiHiiiio jraiii. oc |)af fca( Duaii&i fneria er fjanii 
tjar at iim iiolfiiia. oc'^ fjaiiii fadaiii fic foå å naiim. eii niødjfiiiø fcai feøia fil å 
|iinøi. eii ej: inaOr nifl eiøi Ocra oiiilijfiiiiiar iiiliii cDa fneria iiållffaii. ])å |are fil 
{jHUøyillhioiiiahr ciiiiifjiierriieøaiifia oc øere Ijuiioin fteiiiiio lil at fiera aiiiiaflueøøia aj: 
ft)a å å j.iiiitari* |iiiiøi. l^ii ej: |ieir nilia fjuårti Oera aj; iie å. |iå ero jieir fefir 
.iij. luorfiitti fjuerr ])eirra. fjaje fjåljt få er fo'fer eii fjåljt fuiiiiiiør oc iiiute eiiffio 
Difiiio oc tiere ecfi oiuii oc j:are rclllauo. oc foå iim ijlt ijmior oiliii )iaii er ffirffofat 

Jvfr. Cap. 6. G. 171. Cap. 7. Hk. 27. G. 15G. 

') maDr — tilf. c. d. e. ') a }ifini Dfyi — c. d. e. I d. er B£gi af Arne M. rettet til X\{^\\it. 

'_) famDir(|iu'9 — d. (rettet af Arne M. fra famHirgrfS). '') .Saaledes ogsaa Hk. .iij. — c. e. samt d. np- 

riiidelig; her er det ene i bortraderet. ^^ i — c. d. e. <■) 6uiuB — c. e. '') f)anil — c. e. 

») uallc — c. samt oj)r. i d. e., mensenere rettet til uaflOf. °) at — b. f. '") iifU — c. Rettet 

derfra af Arne M. til ien — d. >') famOirgria — c. e. Rettet derfra af Arne M. til famfi Kollis — d. 

Saaledes oftere. >2) eEtlnanij — c. ligesaa d. opr., men rettet af .Arne M. til rtlfnamj. rslj iiajria - 

Hk. (feilagtigt). '») at — Hk. (rigtigere). '«)j:imfa — b. U)0 Ældre 

n miiifr iiiiiHii lirliii.' fii til |if|Tiii'iir |Vil'mir fiiil riiiii iimiir liriiii flriiiiui. iiiiui fml 
|lfimiH Kj:iiiilHi' )iiiiiii Ulli [iiH iiitiriiiii' iiirlr fnii iiiii Imni IhIi- i |iiiuiii |irirrr friii 
liHif. or l'fHl )iar HiiiiHmiriiiiiH ti |iiii jiiiiiii ii)i)ili)il (nir i'Hh iilpir Hl iHfH hj: lioiioin 
lltiljd iiirirH. ifii (\ liHiiii imi pini lil |tiiiiiiiriirio ur i \y\\ fa iUHfir rr iiiiiirifiiip 
tniir H liiiuii |iHi° |Vni niii rr iiriiil. |iit )iiir|: riiii iuil!|lHi)i'iiiii imiiH fniiii rr Ijtiiiii ti 
liriiiiili l'iiii iiH'i' iiiiiHii nillio riiH iiiiiii. Lfiiii Iml Ijhiiii i]iiiiiiit nm .iij. iiiri futi Ht 
fiili |f iiii^i li'ifl JVH )nii rr iiiii »ur iirnil. iiriiin (iHiiiiiiilinio iiu-iiii thi nfjiiilltiio iiifim 
lii'ii H. fil ty li'illr fiiii fiiii iiiiii liti rr litiiiii mniDiiiiir rr'ilr. lu liirHi iijiiiiiurl^ liiiihiim 
ur iHiifiiiii ri)if iif flimr liHiiii nlliiii i Imiti n)ilr. tn rj; Uh-DJ Iriiir ii nirfln liiiiøi 
m'iili')|niii lir [nti [hiih Ijiiio Itirit ur rr l)iiii |'iih liiirrn frm .pjr UHr jrill )iti |'rHl [hiih 
Ijiiio ftirH flHiiiiH ril riiii uiiiliifiiiy. ur hrrr jiii iiiuri) h iiriiHiifiH nl Ijiiiiii fr lillHyr.* 
ifii rj fiiii frmr faim liiiio fiiiH ^rmii h lurflH |iiiiiii iir (jriiiiilioliiiriHr^ uiliii. ur frmr 
iiiilli)|"iiiH ur liiiiiHr niliii. |ih frnl uiiiliifiiui |"lHiiiiii rii ri(|i [iiiuHrniliii rj fjoii rr al 
lijtium liiirrii. ru rij.iiiiii [jiiio iihuiih fral jnrH i fjrraf) |ihI rr fa inaDr Ir'tj" ur urra. 
)iH rj (jaiiii Ijillrr ]ianii maiiii iilaii huia uarra rr fua frmr. |ia P'a( (janu lo'fia fjaiiu 
at }]rim liiiuim rr )iar rru. ru rj: Ijauii ijillir |iauii luami iiiiiau laiia uarra. )ia [ral fjauu 
flrmiia Ijuuuiu jiiuri. ru a )iui |)iuiii frulu firra Ijauii uuiiau.i,ij.|riatfrr'^ mruu ur rifii 
iirjrniiaruilni ur jtrra a juii jiiiiiii jram rr Ijuuuui nar flriiiiil. l^u rj.]ia( rr rif|i |)a rr fjaiiu 
faiir at mali. L^ii rr^iiuii iuo iiauDa ^arr aplr. ur ftrfi mruii.ij. lil lijlj-tarriiiar. ur|ioi 
al rius fjinupriDia rj Ijauugrrfr fjauii faiiiiau al. ifii rj: fjaiin Qtm fjaiiu riiii faunaii 
al. }ia rr fjauu^ flirri iitlriiD iiUayr friu fjauu frijffii rj fjauu ijrDi faiiiir al luiKi. 

Tilm ti)lj:tarftO. 

8 (tiij.) ifu fjnrrnrlua rr tijfjlar riDar frulu j.ramj.ara ur uriuiiar uilui. jia fraf 

fafarahrrr iirmua f)alj."a uatffl rn nrriaufii f)alj:a. ur iirmua ^uarr jirriar rr j.r[lr rr 
fiDr fina ualla. or nrmna fjaulltia .ijij. (ur) ,^ijlfi. rila fwiiiir ^ina brjio rj: rif|i rru 
Ijaullnnr lil. Ijuarfi frulu'' lil nrmiirr fijiaiirr iir faraiirr .ij. fral fjauu fjaj.-a ualla aj: 
|irim .ijij. ru .ij. uaiiuflo nifii. fialjr fjiuu j;imli. ru jirir .uij. fiDaii jrialfrr mrim uc 
jrultliDa rr b\(hi tiiiiiiu Ijijøyia jtjrir urhi or rifii. ru j:tjrir alllario øuljr frulu mriin 
ttjljlar riD i" furria or fjaja mrffu Ink i fjriiDi. ru rj: riim uallr jrllj )ia p\l) aUr 
fiDr. ru rj: riiifjurrr uallr a rli|i firfiii uruiJt. ]ih furri fjauu jijrir firfiu fiijriim. t} 
fiøi må jå bur. fiå fral fjauu f)aj:a DijriftHj; i fjriiiii frr. ur [urr jiar af juflii frm af 
bur. itn rj jirrftr ftjiiiar fjuuom (jiirar fiå fjrj.rr fjauu jijririarit rriDu fiuiii }m 

Jvfr. Cap. s. Hk. 139. G. 132-136. ') Saal. ogsaa Hk. I den nyeie LanJslov, hvor dette Cap. er optaget med faa Forandringer, staaer 
i mantif)«l9i istf. intian fjftgi. ") f«m metin ^aua Iffit — Hk., upaatvivlelig rigtigere. ■) ft ot jritie 

— tilf. Hk. ■*) Of Bcrr ]i6 mcrO hj; t). al f). [t utlæor — Hk. og de nyere Landslove. ») fipim; 

filtnar — Hk. og d. n. Ldslove. «) Saal. e. Ift — b. c. d. f. let fef — Hk. og de n. Ldsicnp. 

') j:riafl(T — i. «) f)inn — e. 'j fmio — mgl. b. f. '») fiPa — e. Froslathings-Lov. (IV.) 161 

.jij. iiiftiiofio i^ ffttonøi ffia flKnnøi jifiiii rr fti iimDr rr or. frifi f}\mn fcal Oiuba 
til fjniiiiliG fjiiio rr fjfijra fral. nc DiuDa .iij. iioltiim jijrir f| liijrDr f()a liad liaiiiiar 
fiøi. ifii .u. nultiiiii fj al^ jiiinV cDa jiafl Daiiiiar. fjuait [em fjiiiii rr Ijciiiia fiia fini. 

(niij.) t\i l}»n\ niti 3 rr »laiir jfflfr ullri|i)ar riii. |ia fffii fcrtiaiiDi iiiiiaii p)li\^ 
til jifff fii/iar rr fjniium frul riD liiiiila til at ,>iillii. ifu cj; fjami [ffiir fifli fjiicrt ni) 
l'cal l)ii)Da. |)a uimii fjaiiii HO a .i;. uiniiii fo'riiiti. or |'f |"ialj.1)oDimi aDr. ))diti rr fjnjra 
l'cijKDi. fil ariiiaiiiif [ral fføia til oc rr ))(j jriillt at fiiiiii nott fDa faiiitiiriirio |V ^'ijrr 
laril aniiaiiiii. Ijiiart [rin Ijaiiii rr Ijriuia tim ritii. rii )iar jVal fif) liiifni iiiiuia. Ijurrt 
fftii rr iillniiiar fifir rDr aiiiiarr rifir )'nii inniii ijaja j:ijrr ritia iimiit. llii cj mnm 
tortrijiiijia |ial rr Ijaiiii [lilli Ijiiiii j.'ijr|'ta. |)a fnidi uallar Ijaiio uila jiat nicD fjoiiom 
at fjaiiii |Y)lti )iaiiii iiiaiiii rr [iia rallaiii |"if. ifii Ijurruilua rr iiiaOr .p^ftir rit) jijrir 
utlriiiiar mal or iirrDr Ijuiioiii rifijull. |ia |VhI fafaralirrr Ijaja friiiit ]iiiii! a |ifim 
maiihDi iiH'fta riitrr. or |'r |"iafj.j"lriiiiit jiat |iiiiii^ |irim rr iiffiiita urittr Ijoiujm. or niti 
^aiiii Ijurrfo Ijaiiii Ijrjrr juH rifiiiiii a.i ijriitii frr. tn rj: [afaraljrrr furilr rifii riD 
j.Tamj:u'ri)aii at jiillii. )ia iiiiilr urriaiitii uatla |niua |irirra .ij. rr fjaiiii frirffOtaDr 
|iui iiiiiirr |ia. rr tjaiiii jo-rDi riD aj ijriiiii frr. al Ijaiiii fjajr riD umiiiiii friii j:f|"tr uar. 
i£n ty iiiaiir jrftrr utlrøiiar rif). or øa'trr riyi [ararahrrr maiiai) liaiui fmiiar fiimar 
rr iia-ftr rr r|itir riDftrmiiiifiaii. |ia Ijrjrr fjaiiii j:!jrirj:aril focii fiiiiii or riøi mrira. en 
armaDriiiii [u"ti Ijiiiii jijrir riDj;allit |ir(iar fjaiiii urrDr tiarr uii). or fjaji futf iiiiian 
matiaDar fofiiarfiaoa, rila j:alliiiii at l'oiii. 

<£if mnfir »erBr Ijuøgoinn n |itngi. 

(ij.) % maOr urri^r Ijiifiiiiiiiiii a jiiiiyi. |ia [culo allrr mnm rptrr rrmia til 9 
|"rof|0. fti fa rr rifli uill rplrr rriiiia. fia rr fa frrr liaiiøi. ru .jij. aiirar rro i jirim 
bauyi. ril iirj.riilliiio luriiii or fiaiiiiiiilliiio mnm or iiamafiar frulo at lijøom riyi epter 
rnma iirma iiili. fii jirir frulo allrr riiia liiiiri) urita Ijiiiom rr tilø Ijrjir ueøit. or 
fiøi mrirr hiiirn iirita ru frilt rr iiiri) iillinii miiiiimm. riiiDa fral maiinr fj: uill. or aro 
fcal til friiita or Hiiftlrir. or aj; |irf|uiu |)rimr jia fral riiia liiijrri at riuo urita. m 
fj: jlrirr uritrr. fia rr fa fillaør rr fiiiar urilrr. iiriua Ijoiiom fe ouifauarjir. or furri 
tjanii riuu jijrir. f ii rj maDr jrrr aj: laiiDi i'itlaiir. |ia rr fialjOoDil ai'j:a Ijauo um 
jiarljallD or allt |ial rr Ijoiiom fnjrfir uartia. 

drjf mailx et firrtlr ti liingi. 

Én ri maDr rr fwrOr a Jiiiifji or rnma allrr r|itir ]ifim maiiiii til froøo rr uiii 10 
uarti. mi urriir Ijauu larriiu. jia rj Ijaim uill at liiymu urriaj. jia Irøøi Ijauu uapii 

Jvfr. Cup. 9. 10. Hk. 26. G. 152. 181. 192. ') OC — c. e., ogsaa i d., men rettet her af Arne M. til i. «) at — mgl. c. d. e. ^) Dilni — 

c. e., lifjesaa d., men rettet af Arne M. til t)ili. *) .Saaledes i alle Afskrifter. ') }iaf Jiiliu -- nigl c. 

Tilf i d. mud Arne M.s Haand. Tilf. senere i e., men foran fiålj;(temnf. 

21 I()2 Ældre 

fin tiiiir »r hiiii^i li»ii Pirir |"ir. u'ii |iiMiiir rr fimiit rr f)niitilni|f)r ' riiii Iriirir liuiui 
tiH|iu fin nifir. |ih rr Iihiiii j.riiil)filHiir iimiir niriiHii liiiiii lijrr. (ir riiii firH'iir inrliHU 
fliiiii iT lij:9 liiiiii l'iirr. liiiihH {VhI |iiiiiii iiiiiiiii ur Hriiiiiiiiir pna. rii Ijiimi li niiiD ui 
iirilii Uf fiiH Ifiiiir iiiHiir. llii (\ Hriiiiiiir \]h\\- lifio hI iiirlii litiiio. |ih fctil lUMiiiiu 
j:rH'iiiir liino I'hih hI lurlti iiirn liiiiiiun. rriu (UTiiiii Inriihr iiirf) l)iiiiiiiii [uii iiihhih l'mi 
HniiHnriiiii liHi'v. UMi (\ lliiiiii lri||ir pn Hniitiiiiir ur nriiir fiiiin fiirr hitiiilr. )m fcal 
(irr)iH tiniiHiiniiiii. rii tf HiiiiHiiriiiii rr rlli liriiii«. |ih [iitl .{.h jihiiii miiiiii [liiiiiiiiiiii 
foiio^ IjHiio. fil ff liiiHrfi rr lifiiiiii. |ui IVhI ,>h i Ijiiiiii nrriln'i'j liii)ln.=' uf \m liil iiiff) 
fjonoiii Hl IjHiliiH liHiiii. ifii fTiniiir diiio [hth fiiii lnfl Hl IjhIIDh l)(iiiiMii ff |ifir iiilin. 
at* fffi iinrfiar )ih-'' Ini hI Iihiiii iHiipi jrti |ifiiii. if|i (\ HiiiiHiir lijiiiar uifiiiilii. 
|)H*' ffiilii jifir l)Hi.H iiiliii lil. i)f IriJH jiHiiii iiihiiii liiiiiiiiiiii h \[t\ (jhiio. )ih tiHiiinr 
f)uiiiim H' [)il I'hiiih iifiiiH ijirili infi hj: Ijmuiiii. Én f)nfriiiliiH fr HnimDr iffr i'itlriiiiHr 

Jf mHllllO. ))H ffHl (IHIIII l'H IIIHIIII lil Hl f)iilll|IIH )lllllll IIIHIIII ff H )lill{| ffllll' IlfltlH 

Hi'ji |"f iiHT. ifii nrj-'H liijiir flli niiir Ini hI Iihiiii iifjf fjniuiiii [iHiiii. Of iiuHiiiium 
liilfir fffi iiii) lio Ht fjHiin iihimm h|: |iiiii|iii(i ty friiiu]i f)iiio haufia fifj.r fjunuin iihtij). 
L^ii fj: ff^iniii Ijiiio iIhuDh yfj.!' fjuiium fi^i gaii^. |ih Difjii HiiiiHilr ]iaiiii maiiii fnn 
jijrr uar mirlt. 

Cj: l'ii liciiu i fciljj er firrfii. 

11 (i) if| iiiHiir rr [HMiir ur ffiiij fa fiøi ^ i [fnri rr \\tM fi)H iifihr« [jiiiiftom 
fffiiin. Of hijiir fiaiiii lijfi jijiff fif. jia fro ))Hr ii|i)ii lijyliHiiiiHr fuiioiuii. ru ftirbolr 
f)imiiii farH oc lafiiis }t. 

1!lm l(ccnx9fi. 

12 (ji.) ^urir ffal ii|i)ii [HYiiio,j.iHr a (jiifriom tiiaiiaDi Of .ij. maiiai)arina(fr tniijfo 
oc .ij. finiijrs. Of fiia ffal iiihiihD fjiifrn lil jifff rr n'ioa fr a furi. fii |ih1 ffal ti fijrfla 
^liiifii tiiutia. Uf [ii'i Ijaiio i lafi uf (Hiifrr Hiirnr. |)Hr lil fr fjHiiii fjf|ir fjo'll liiflfiHiiiium 
fuiiuiifjf oc fnrturlr fiiiiiim fnrn Uf [tffiiiO|f. ifii fj: Ijniiii liijiir (fiiii)'> a^" j-'ijrftu 
liinøi |ia er fjaiui iillayr uf fuH fé fjmio iifiiia |ial fr Ijhiiii ffiiir i ffiiy iiiri) ffr. t^ri 
])fflHr fr ruja er a farf. |ia fral få fr ftrriii låla iiifiiii .ij. fiå. Cfii tf Ijiiiii fårr will 
fiøi ftjiia far fin. |iå rr aj; Ijiiio afiijriji) rr f^riii. Of fuå |)o at fjiiiii ufrDi iiaii()r. itn 
tf fjaiiii fijnir. jiå ffiilo |)fir f)fra wifni iiiii rr få. ru fjami fral ffnna |iiiui or liioDa 
foniinQi liJøOauga Of fårlio-lr fjiiiom fåra ot Ifffiiiejé oc fjajc fia'll å IjåljOiiiåiiaiiHr 

Jvfr. Cap. 11. Hk. 28. G. 185. Cap. 12. G. 183. 184. 

') fianDIarir — Hk. ^J [ af Arne M. rettet til fiiianDfnii totiB i (/. ^) (iri|titt — c. d. e. 

■») Maaske Feibkr. f. oc. ^) )ja — nigl. c. e. ») Jid — f. t) Dette Ord, som mangler i Tex- 

ten aabenbar ved Forglemmelse, tilfiiies her i Medhold af Hk., i hvilken hele dette Capitel er optaget. 
*) fiann — tilf. c. d. e. ») Dette Ord mangler i Texten, aabenbar ved Forglemmelse. '") f)iiiu — 

tilf. c. d. e. Frostathings-Lov. (IV.) 163 

jrrjlf fDft fjmm jfirf i'iflHør. L^ii rj p)m^ rr iHilnilH hrilt m ruua ff a [hit. jiti 
6crte fti rr luMx ijjiiiitiailiijl Ijiiiiiin ftira fjilir jmi rr Ijiiiii fiirf rr fiiiriium til. 

<Éf maBr j:irr fiir af Jimniii. 

(jij.) in Fjiiar fftn iimfir rr flaDiiiii. uc j-hm' Ijaitii |'ar hj: inauiif. |ia |cat j.Tialø 13 
maiir Ijurrr fjilir itiiiih. ih'iiih fjaiiii fiii fir hHiuii. ru i |iciiii baufli ero aurar .jij.^ 

<£f ittfitn J.arit til tllltir cfia til famcunliu. 

(jiij.) % iiifiui jara lil ijlliiro cfia lil l'aiiuiiiihii. rii Jiat rr fHinriiiiiiH jiid |irit]flia 14 
[aU&a fiia lihiiir jlrira. lli'i rr |iih iimill al rifli |VhI |ia hraiia fiirilrr fainaii |ia rr 
aSrcr tiirmi rru fuja fariirr. jia rr fua iiifrdt ri iiiaDr rr nrriimi å iirliiHiiyi imiarla 
i fji'ifc fDa ular(a i fjiifr. jiå |"nilu jirir uila rr i fiirit [irirri imro fjurrr (laiii rr. eu t} 
|)fir tiirjjo riøi |iami iiiaiiii j-iiiiia. |ia fra[ |'a urra baiii or jirirri fiirit rr rruinrii fjiiio 
DauOa frøir a [jriidr. ifii rj iimDr tirrtir fua uritiiiii i iifliirljufi at aflrr luniii \t 
fojra jariirr jia friitu allrr iijiiiftaiiDa ur (jrra rKDa uc i fitl \ti\i fjorrr jara. ru t} 
dtiof)iirro iiii|"|lr uifi i [a-li [iiiu. |ia frat få Oaiir urra. iirma fjaiiii fjajr frirfrotat å .ij. 
fjmDr frr at allrr iiiriiii uoro fållrr jiå rr Ijami j-ijr å tirutt. uc (irrr .ij. mruii Ijaiui 
unban. lU'i rru allrr mriiii iiiiii nr iiii|'|ir niøi fiiio lar;iiiftiiiis. ru cj ulijft rr ui(ii )iå 
fcal rrjiniu Ijiiio iiaiifia fcrfia .ij. lufiiii til tijljtar rifiar. nc \m at fiuo Ijiiiii luiDia 
fj FjHiiii rirrrr [jaiiii faiiiiaii at. rDa li()fir fjuiioiii fticl uiD friii Ijiiiiim uc fcrfi Ijaiiii 
fjuårt friii fjaiiti uill iiiiiaii Ijuo fDa utaii. in få rr rit|i f)fj.rr fcirfcotat al iiifiiii 
tjorii fållrr i Ijaiio t)raiitj.iir uc ucrDr aj: jiui j-ijrir fijciim. |)å [rjrii Ijaiiii mri) tijljtar^ 
ciDi oc nriiiDaruilni rj jial rr til. riia Orri iårii. 

8Ef ntttflr er irrcpinn i olllirlilifc. 

(jiiij.) if maDr er Drrjiiim i iillnrljufr. |iå fciilii |irir firra aiinafltirøoia aj: eDa 15 
a er tiffftrr rru Ijotium. in rj: jjrir Ijrra fjaiiii^ Ijuårfi rirr|iimi ur ntirriiiun. |)å rro 
^leir frtrr .iij. murconi uiO tuuuiiy IjuårrlDrimi |irirra. rDa Ijajr jijrir frr tijritar fi5 
at |)fir uiffu rrfi ljurrr fcaDaiiiHiir Ijaiio uar.* in rrj.iiuii [Hi uiriiii .ij. til tjjljtar; 
elfiar frm jijrr nar fcilt. in |irir rr riyi tiillDu uitiii uiu Urra. uc uiffu )irir. |jå fculo 
]]rir alliirr fiDau uållha'rir uc ruffio uiluio uJuta. 

(£} matir rtntir mannf i fllli. 

(p.) if maDr riufinnaiiui i rllii Ijrijilufiri Ijrutii. uc briuur^ Ijami uc nerbr jiat 16 
af fåri j.ullu. oc fcal matir biuDa uni. |iå fculu lijøOaufjar uppi tuuuujjr. ru fjimim 
fårbtftr oc Itfcucojr frm jijrr nar uiu fH(|l.*5 uc Ijåljrrtli uc fl^Da fprll frm mrjt. 

Jvfr. Cap. IS. Hk. 28. Cup. 14. 15. Hk. 25. G. 157. Cap. 16 - IS. 
Hk. 35. G. 195. 

') iV — <i ^) V>- — CC, -) daim — uij;!. c. c. *) ilBlh — c. e. Opr. i d., nieri 

rettet af A.nic M. til nar, *) Saal. i alle Alskrr. ") uini fmil — r. d. c. 

21 ' KU Ældre 

€-f li liiii: ri »tir. 

17 (^nj.) U'j' iiiarir niiiir iiimiiii li Iiif liri|iliiiirr linitii. )ui |ihI liniiinii Inrlii IihIj;: 
rrlli. m ff Iih'ih fffiiii) i l'H|i. |iii l'iiil Imlit limiiim |'hiIii'i1iiiii ur lirriiinjr nr niHri'Hi 
Of l(iiil)Hiiniiiii fiiiiiiiiiii. u'j ' iiiHiir l'iir li hnriii tir iiriiiir Iihiiii )lllr^•lH fjiiiiii ur riiihr 
iiianr liuiiiiiii li ln>- liri|itiiiirf liriihi. |iii |ihI vuHri'Hi ii|ilii i>f hniiiiiuilnil. rii rr Iikiiii 
fifiuij i iHj-T |iH rr flirl ffiii titir luir ii)iii|hiiI |miiii'lr or lH'iiiiO|"f' "f i'itllrr'lli ur luiilimiii 
foiiuiiiif. Jjlirl liil luiiiii liiiiir ur uiH ri-' iiitifir iii)i1ir iiiuiiiir iij: rmiii fDa fj Ijaiiii \iidc. 

<£f mnhr riiitir iiiiiiini. 

18 (jiiij.) iif iiiHiir riiiiir niuiiiir f\H frr l)ri|iliiiirr liniOi |ih [rtil Imr l)Hlj.nili ii)i)ii. 
m t\ iiiHiir MDfl'ir litri)! lil |iii nr jiii |rr. jiii rr i'nHi'i'lli ii|i|ii- ni rj: iimilr j:fllir 
tiiHiiii. ur iinDr liuiiii linr nl liiili. |ih |'rnl IiuMh fjuiiuiii iijiiiiDHiliul oc plliTld oc 
fuiiuniii liHiini fj: |Vir|ruiHr. U'ii ty Ijmiii frirffular fiyi. jiii fiøi fjHiiii foft al liriDa 
ul iT'llHr l'iiio ur lil Iihiiiio liiiiiiiiiio or fo'fi ^ iiiri) liiiiriftf):ii(i oc [jft,j.'i ijtillH .ij. |iå n* 
tifrr uorii q ))fir rm lil. rii cy jirir rru riiti lil. jiti [ijiii Ijiiiii mri) lijriliir rifii. m fj 
f)Hiiii tiill riiii lififiH. ))H ,fHlli iiiiir iiilr Ijhiio or I'ijh f'oiniiiiio. ifii ty iiiHiir lrij)ir al 
maiiiif ur Ijflinr Ijaiiii |Vi' fialj:!'. ]ia fra! fjaiiii (luMa f)alj:iT'lli ni foiiiiiiiii liHiiiii fj: 
f)iim ffirfrutar. m f| fjaiiii iiriiir (jHllhiiiii or rr [rir|rulal ]ia rr luKirlli. ni liaiiør 
foiiiiiiiK lolj:fijiiiiiir.-^ fil fj: Ijaiiii Ijflliir frr fialjr i)i wfrtir fifji frirfrolal. jiat fv 
aniaj-ao or fr )ial ffrla laiift. 

IKni uritftiin nUii bctptugri jjcnlit. 

19 (jniij.) Ulli araflHii afla f)fi)iliiiiri fjniiil )ia tr fjaljrflli ii|i)il fj fiyi ffiiir filofi 
lit. tn q fihii) Ifiiir i'il. jia fnilu ii|i|ii liirliulr or lH~riiioj:f or liiiidaiiii loiiiiiiiii. i£n 
tf iiiaDr lijftr tiiaiiii iiijH'iiioljiifiii iiifD rrHiljainri or fjijpør fjilcr fiOaii. fa ff lillaijr oc 
fau|ii fir jitiitaii miirruui or |"ru(|i. oc juUrctti oc farOotimi oc [H'cniGj:f oc lijgOauøc 
tonuiiiif.-* 

<£} maSr Ijoggr til nianns oc kt-mr d l)ann fcapt. 

20 (jij.) ^y maDr fjiifirir lil iiiaiiiio oc fjijijør ijj.ir. oc tmr fcajitit a. })al er Drr)j. 
itn ty iimUr fjiJnyr tit iiiamio oc fcfiiifr^ fltrDc fjaiio. fjimi fjijiiør i flffiii. ]ia }t{[v fa 
lillaør fr jrijrrc Ijio fj: (jinii fcirfcolar aDr. 

(£} mai\t ftinjjr annan fpiutfcoptf. 

21 to) ^} "ifti^i" ftinF tiiiiiaii'^ f)ii6tfrH)i1f cDa fjarfcapff fDa fjurrio er fjanu 
ftitifir iiifD rjfiiitiiøri Ijfiiiii fj cifli ffiiir (iloi) lit. |itt fcal fjatjrftti ii)i)ii. en fj: blén 

Jvfr. Cap. lO-L'l. G. 189. 192-194. 

') lEn Cf— c.d.e. ^) Isff. oc fiTfi har c. [iTtia, ligeledes d. og e., men i d. er af Arne M. oc tilfoiet 

foran ftrtia, i e. af en anden Haaiid end Textens. ') Dette Ord mgl. i c. Er i d. tilf. af Arne M., i 

e. med en anden H. end Textens. ■») [iJySaug or lande — c. Ogsaa d. opr., men rettet af Arne M. fil 

liJgBauge tononge. Samme Rettelse med en fra Texten forskjellig Haand i e. =■) fccinir — c. IJgesaa d. 

opr., men rettet af Arne M. ftcmmir — c. <^) manil — tilf. e. Frostathings-Lov. (IV.) 165 

tfiiir tit |iH fnilo l'Hi'fiii'ir ii|i|ii oc (hyiicojc oc liii|fiHii(|Hr fuiiuiiiif. oc (iHljrrtfc 
j:fllr niDr. 

(!r| liiftr muiin bripfujiri l)nilii. 

(jrj.) Ifj: iiiHiir ftjftr iiiHiiiii ljfi|jliiiiri fjriiiii, inrD fjurrio er fjami lijffr. |ih er 22 
fjHiiii ullHfif. oc ijllu j.ijrin|ijrl rr fjaiiii h iiftiiH iijiDii fiiiiii ciiiiii oc jjui er fjtiuii tciiir 
i jcoii mci) fer oc riibr fjijd (fiiH)^ rifla oc |c ]un ty jrijrir iarDcr^* er rciDt. cii jiat er 
ejiler er. |ia j'cat fjiiiii iaca rétt fiiui iiaiifiiiu or |ieiiii fiilum oc or )iiji j:é ja er iijrir 
uarfi i'iUH'iiiiio. en ariiiaDr tafi |)at er aiilit er. ifii rj: fjaiiii nid fau)ia fic* or fcoøe. 
)ia fcaf fjHiiii reiha iiierfr .ju. |ia |Va( fjiiiii jara oc taca^ rétt |"iuti or |)eim .jw. 
mijrcom. eii oeila Ijiiioiii trijiiDer )'i()Hii. en adiireøi er fjaiiii fjeKaeir jijrr en fjaim 
fjej-ir ()0"1t uii) facarafiera oc ariiiaiiiii foiiuniiQ. itn ej: fjaiiii fiijDr Dfffr Oai)oiii |)eiin. 
|ia fjeliiar fjaiiii |ic fjoart fem |)eir taca iiiD eDa eifji. f ii ej: eiiiii inafir lijftr .ij. memi 
i eino atnifji et)a j:(eire. )ia er fjaiiii foa i'tlfa()r fem fjaiiii fjaj'i eiiiii inaiiii (ofteini. oc 
bo'ti fiiiom réiti fjueriiim jieirra. oc einmii .ju. miircom foiiiiiuie. fii ])() at eiiiii 
mahr )Vri .ij. menu et)a jWri i einii aluicii |)a Oo'ti fjaiin |iiiiim ftirtiiilnin fjoeriiim 
|ieirra oc eiuum liifihaniie fonnnye. 

lilm j:locha ntniflt oc ef nmiir er firrfir i'ifambirrum fiirum.® 

(Mij) ^f i"f"ii fjittflj H jlortiiiii .0. tnenii fainan eDa .u. mijniiiim j:[eira. oc 23 
fjeriaj jieir oc uerDr maDr oeiiinii or iiDrnm luefiijia j:(ocfi. )ia er fa tiaue er fci(') oiD 
j.itt oc lijfir nifii a fjenUr fer. eu ej: jjeir fcitiaj eifii jia ero jieir ader iiUaøer. en 
erj:inoi \)i\\o tiauiia a |ieff coft at fa fe Oaue er fjcjtr er i jiir |)eirra. nenia fjami mel) 
lijritar elDI iiniian j-wej ej: fjann er jOTrtif. etia itirnfinrfie ej: [janniH'r elfii eiha li&tiL 
Hu fca( (ijfa tiifii til |ieff )ieir ero alla faman oc fjnniir fjinn iiiiiniii. i'ijfa ej- .iiij. ero 
eiia j:H"rre. nema panDe eDa feyianDe'' fe at. jia uerDr fjann eicii niorDJiuii. iln ej: 
maDr iierDr |irimr OH)innm iifanitia-rum ueøimi. eill er hreiDiji;. aniiat er fiolii^. fpiut 
oc fuerD. jiat er eino uiaiiuo oa)iu. |ia lua eiitera^llauDi feuna |)at uiø .lij. mijiiuutn. 
fjauu ffal fijua ]iau far iid uiiiniuim oc (ata Ooca a jiiiuii fjuerfo mijriium ija|iuuin 
[janu uar ueiiinn. jieiin er til ero mælt. t^ii ej: .o. ero i jlocfi fjnaroni tueiiriia oc 
uerDr maDr iieiiinn i fjuaroni loeiiiiia jlocli. nu fccra \my iirnar fjuarertiieimin a 
fieiiDr iiDrnm. oc t'oma ]ieir ader ti[ )iin(|0. |)a fcal at fijcuiii fjijfiiiia. |]eir uactu uiø 
er uerra lut attu aDr. Hu ero eiøi facar til. ]iti lO're^ uiiDan fjoerr jieirra uieD 
lijljtareiDI. nema jiar^ j:ai tiana fannan til. 

Jvfr. Cap. 22. Hk. 29. G. 208. 212. Cap. 23. G. 1.52. 154. 155. 167. 1G8. 

') iiui) — tiir. 4. e. Tilskrevet af Arne M. id. -> cHa — tilf. paa dette .Sted Hk. (niiiiir cDa 

ri(la [)lllr), Inilket U[iaatvivleli« er riytigt. ^) iart) — b. f. ■>) ffr — c. d. f. ^) }i — c. 

Opr. i d., men rettet af Arne M. til laca. ") Denne Overskr. ni^^l. i c. d. c. f. 'J ffaatiDc — h. 

") Feilskril't for Jjfir? IH6 ÆldiT 

V:f Hill lir fivriT .i.j. iiiiMiii ii (liitii litr. 

24 i!U' riiiii tiiHiir [tinr .ij. itimii ti iinlii ii!r. jiii |"ihI l)iuiirliii'iiyi jifinii iinruin uiliii 
liriH. ril liriiii IVhI IjiiHriiin Inriiiiiii ' jijrir miiiiin- mill. 

(jr.iij) ^1 "•"'"■ lii'ii' iiiiiiiinii tiiiiiiii i iiiiirni fiiiiii. fi^ti iiiimiro iitiiiiiio niiirro. 
jjH fi'Hl iir fiTiH. ur liilH |inl iini ,vi|li|iti til |iiiiiiinl frul iiini rr liiiiii fiiiiiiii liiiiir. ifj: 
jifliiii tiiHiiii Ulli iriiiiH |iH li [ti rr Iriiiirr ty liiiiiii rr rr'llr r)ilrriiiirliiiiiii rufl iii firfitt 
.ij. mriiii lil li)lrlHrrir)nr. Uii r^• |iui rr til riiiii iiiHiir iiiii |iiiiiii iiiiiiiii IriiiiH. |itt 
(iHiifii |inl iiitil lijrt lil |irfl' rr r|ilrriiiirliiiiiii=' Iriiir-* iiirr rj iiihiiiio iirrr rr ii. ur li^ 
IjHiiiifiiflf nm |iii til [irliti .ij. iiiriiii lil li)ljlHr riiiHi'. liii rr |"Hl'Hriilirn' imiiin jijlfio or 
fniir fiiii lil iiiiiuii .nij. iitillH. |iti rinr liriiiHilr lioinim ijtilj-O iiitiiitiiiHr flriiio. tha 
mHiiHDHV ftriun" f\ i)Hiiii rr iiIhii ,).ijlfio .ij. iiiiiiiiiiiH rj: l)Hmi rr iilHii Ihiih ur ituian 
laii). ifii liiitirt rr tiriiiHiir nrrni '^ hI frrt'iH. fj: Ijiiiii Iriiir lil cDh l'fiiir riiii lil rilH 
trmr fiiliiHrr iiMlr. |iti [ral |VfiH .ij. iiifiiii iiirD (jfimliiiDHr iiifni lil li)lj:lHr riDar." 
piii at riiio Ijiiiii jirlDia rj: fHiiiiaii iirrrr al. Én f| fafarabrrc uill riiii firlia. )m fe 
fjaiiii iHllrim al fiirii fiiiiii. rii tiriiiaDr fii]i fiirii jia fiHan. t^ii fa jrrrr lir lil firfiii 
rr tihi'ir iiirnii jirirrr rr lir rr .fiiiiDit ti. fi)a yialhli .iij. aura frfiliijfriijii. m Ijaiin 
l^fimli riiftiiBi) fiiiii aj:'' laiiOj iirijlliir imiia arj.r fe mr. 5lirl il fama rj: lir rrn' a 
lanti. |)a [ral fii rr li bijr iiirDu |ifirri itrra lir lil tirtio fem fEilt er i criftmim rélti 
cDrt iiiallOi .uj. aura ertilujfrujii. 

<£} maBr i\vexft^" fod rngt ririt i)vav er. 

25 (jjiiij.) Éf marir f)iirrj.r a firaut \m^^ riigi iirit Ijoar Ijanu er fomiuii. ^la fral 
til ranfara trilf manaiie. ru fitiau a rrj:iniii foft^^ ^\ fo-fimnrnu .ij. til tijljlar eidar. 
ej: ^tieryi luti jiauu mauu jiuiia. 

Ulm \iat tf mannf misljSBOi »ift monn i fhiijje.^*- 

26 (lin.) itfmmi .ij. |ara faiuan i fcoø or ^iiødiiai-* tit), llii rirriir eigi lirlr 
m tré jrUr it auuau tnrfiiiia firirra futi inirit at riuu inaDr niti eiyi ujijiljrjia aj 
^inuiu er unDrr ligo'"- l^u cj^ eriingiar uilia frrtia |)at mal. |)a er lijritar eiilr itjrir. 
m rj riuu ma5r uiti upfiljrjia |ia fral Ijaiiu fjaj;a lijlftiir eiD jijrrr fer. 

Jvfr. Cap. 24. G. 15.o. 161. Vup. L>G—2S. G. 1G9. 172. 173. 175. 177. 

1) f|"Bniin lucggium — d. uyr., men rettet af Arne M. til fjuarum Itieggia. ^) annut — c. d. e. 

*) ejtfrmftimOr — c, iigpsaa d., men rettet af Arne M. til ff tfnilfflanDi ; lisesaa c, men rettet med en Ira 
Textens forskjellig Haand til cjitermalanSi. ^) fenne — c, li;,'esaa d., nu-n rettet af Arne M. til ffmr, 

ligesaa c, men rettet med f. H. til ffmr. ^) k — ni^;!. b. f. ") tHa mån. flyno — mgl. 4. f. 

') flrrOT — c. d. c. ") fitiS — c. d. e. "J et — c. d. e. 1") å Draut — tilf. c. e., ogsaa d., 

men udslettet af Arne M. '') ut — tilf. c. rf. c. '-) å — tilf. c. e., ogsaa d., men udslettet af 

Arne M. '') Hf inmn .ij. jiara (aman i f((i(| ■- Over^kr. c. e., ligesaa d., men rettet af Arne M. som 

i Texten. '") ni f)ii(inua — mgl. /". Froslathings-Lov. (IV.) 167 

(Énn um .i.j. iiu-nn t fcilgf. 

(jrnj.) inn q mniii .ij. j-flra i frufl 'Jc iflyiH fif. or fff)(j' fliinaro ijj é 27 
aniuiii tiJfHiiiH uc fuiiirt iiifrui fil |)ar rr ijaiiii liøyr. Ku rj: fjanii nm iiitftH Of feøer 
I)ann ftia er far jétf. af fjiiiiim oarf) uafia uerc. |)a ffal få lara aj: lanDi å jimm 
natta j.Tffti å fiiiiiaro Dffii. ni f)å(j.o niåiiafiar å iirlrar bpøi. oc ^aji jé fiff allf. m 
fj [jiiiii er iimåU )iå rr mmii fjitfa fjaiiii. |iå er fjiiiii utlagr oc aUl jé ^aiis er ^ann 
a. iiema fjauii^ ^aj:e ttj(j:tar eiDa jijrer fer. 

Hf niiifir fri'itt i)j:tr l)U9. 

fønij.) ifj iiiaiir fiijlr ijjir fjuo ei)a (jaiffiji oc lijflr aiuiaii maiiti. en ej: menn 28 
uilii al fjoiium uar iiaDa tiere. tH må fjimi iiiaia |iå er menu funia til \}mti. )iå 
fcal bane jrara å (iraut mcD ijllo finu. en fjueniilua er uåDa uerc uerDr |iå å touuugr 
etfi å jjui. 

Vcf få mafit kemr li jiing er bliir er et\a bluOugr. 

to'iij) ^y fft I""'"" f''""' rt l''"li '''■ «i"ifl' UifOfl'ft ''»■ li'tti' '''^ti OtofiuDr. oe Ben 29 
|iat finn nållr mei) Ijonom. jia er få t'illarir er laiift Ijanii. eii ej: niaiir er Inftinn 
eDa ftfrDr fiiå at fjann må eiiii inaia. |)å fiere lianii ijrnar U)i)i |iepr er fjanii må 
ma-hi. en )iå feat )iat iiri)Hr))in(i iainnjnlll fem fainiKeørio Uffri feciriii ijrin niip. en 
ej l)anu ueriir banDr. )iå frere få ijr er å iiirtiu jieirri Dijr. 

(Cj: maflr »ftrtr fiirr i l)iTarit. 

im) % "ift"'!' •"''•nr fårr i fjerafii oe^ fcal jara at |)ui fåre oc jjini] at ljaj:a. 30 
i£n. ej: Ijanu uilt å |iino rianiia er fa^riii manninn |iå a'fti fjann fer (irifia. en liæntir 
fnilo felia Ijimnni firiD fem lijø ero. oc fuå aj |)infie. jinim nålla firiii å fninaroliftii 
en fjåljo måiiHiiar å nelrariieiii. Snå er oc nwlt at enrinm manne-* fcal fijiiia |iinj)j 
(liiniiii. nenia maiiiio haiia jieim er rieiir iiiaiiii å fmuii oc neriir lefiiin i ejilerråo. oc 
jiiåj:c jieim er jåle nar å Oac Dunhinii. £n ej: niaDr neriir iitlaør^ prr å j:rjlfis 
])iui|i eDa å iiruar |)inf|i |ini er |iar er fem jijlfio jiinøit flijllbi nera. nu nill fjann 
3:ara i |iat fama jijlfi oc frfta fer liiniiiiiiniio. ]iå fcnto DiienOr cigi iåla Ijonum. eu 
fjucrr maDr anuarra å jiiiuioenfit oc neri filt mål fem fjonom leijc. en fijiiiar" manni 
jiinrifiijniio. ]iå må jiann manii eiyi i'ilUiiiau riera å ))ui |jinoi. eu fiDan e|iter |iat 
liiiiilif. }iij at Ijiiiu uerDi DauDr or fårum. |iå uariiar |iat erfi hnaiitiom. en fjane ulfaør. 

<£f ifahev rcrfir fmi irrr. 

im-) % apatier nereir fnå o'rr at fjann hrcjir fon finu eOa fonr |ijf)nr finn efia 31 
(firoiiir)' firåiiur finu. |iå j:are få aj: lantii utlaør oc fome aUtireøi i laiiii ajilr. Hn ej: 

Jvfr. Cap. 29. Hk. 30. Cap. 31. 32. Hk. 21. G. 164. 

') Ifijfj — c. c, ogsaa d., men rettet af Arne M. til fnjfj. -) f|aim — ni;,'!, c. d. e. ^) .Sandfvn- 

lig\iis Feilskr. I', iir. •*) lumiiu — mgl. c. d. e. '■) iitl«gr — c. d. e. ") ftjniflj — r. c, oysaa rf., 

men rettet .-il" Arne M. til (lllliai ') Dette Ord lill'. i Hk. 1()S Ældre 

[h fr hii'iiiim tiftr il fim riilrr riiiii rriii jirirr riiu hniiiir ffiliirtiiH. jm toff jiHii fnti 
n^^• piiiiir fiiui ffiii jiiiirr |ii'iii'h |Vi)lliii ri.- Imiiii lij.i)i. ru rj.' nli jifiiTH rr lil. Ini luli 
|ii iT Hrii liHii!) rr iiH'flr [imiri |Viii rr rml rfin roiiH.' rii l)iirrr jrhiiti friii iiiiiimi 
iirriir. riin liroiirr hn'iriiir. |ui rmr jr limiCi Iriii |VilI mir tinmi.^ fiiti friil iiiii Iniiur 
JHiii{ri)lliiHr [riii nm lurliiiriiii. iiriiiu liiiiiii liriiili) ur linuniiiii |iriiii rr liuiiii niir i 
l'fttr ,vi)rrr fiim iriii ur Inrlruiiii-'' Iriir ti. 

Tim 11' ru II niiinii cf hnun luiiu tu Iniiiiiiim. 

32 (jjtii.) ifj: »laDr urrDr iiiir fua h! Ijhiiu lirijif iir huiiiiiiju nr iirrilr f)nuu mnuuo 
bauf. fiHiiu |ihI .fHr« aj: laiini. fifiHii Iihiiu rr lirill ur \]w\t jr fill alll. ur IjHjr IjiiljO: 
tiimiHiiHr iirii) uin fumaroiiHi) ru nitiuHiiHr um nrlr. ifu rj: inruu fia (rili h muiiiir. Jia 
liiufii [ti rr uill al (irfrfiii ur Ijajr lil jiiuiio ur hiiiiii j:riruiiiiin. iriifi )iar nr friii hj: fina 
aliiiriii). ru iillum (Mm-^ iiiiiuuuin riøn uiruii uiirD al iirila al uijrtiu. ru ijilr uuihr fr 
(iiUHiii Hifa fiiio.^ ru Ijhiiu urrilr *' riiii ijiuaiii arja ("iuo jijrr ru [jauii uril al Ijaiiu 
rr uDr ur I)hiiii iiih fuma f)ii|iluiu u fjaiiu (,f Ijauii iiill. ifii ri' falaralirrr fruiicr ]iat 
arja fjiuo iJDa hI Ijhuii uilltii rifii DarDnrilH. Ijallfii jijrir riuo riDi. ihi rj: ufinuaDr 
firrrr mauu. |ia |ih1 Ijhiiu u)i|ii lala ftirlKrlr ur la-niro jr. ru tuuuuiir a rrii a ]m. 
Hu rr |iHl jini hI riuo liilo iiihiiuo ucrt rj: Ijaiiu iinjjc ur biJuDuiu ur uilu^ luruii ))al. 

<£} kena orgr muitii. 

33 (um.) fj foufl tjrør mauu. )ih riim .jra'uiir fjiuo hauiia fup af iirrim fjaun'' 
fj pm iiiliH. rj: l)uu j:riT rifli ti braul j-ijrir jiiul ti fuinnroDrøi. m tjaljo lutiuaDar 
a DClrarDf^i. 

<£} umage ircfi tiiann. 

34 (ijrjij.) lUahr fjnrrr li[ jirff fjauu rr liiulaii iirtra {laiuaH ]ia rr fiaun umagr. 
m t} fa luaiir Drrjir tuaun. ]ia fral fa fjajra jé filt allt ur j-arc a braul aj (antii. 
Iijrir jinif ti fiiniHVOiirøi ru .ij. uifiia a urlrar tirfll. itn fj fjauu filr ijj.ir )ia ftrjuu. 
|ia rr Ijaim lilUrdr ur ,fé fjauo all. itu urj:iii(l(iio uiruu ur bau(if|illi)io uiruu fmlo 
jijløia ijiuaiifl aj: iHUrtr at urfrtiu i fumiuøo urllDi aiiuat uc uifla ])fim jiar. 

(Cj: hono lirrpr biiontin finn. 

36 (Eijiiij) ^'i fJ foua brrjir bi'iHiiliH fiiiii rfia ra-Dr fjauti jijrrr idjfu farar fsrirrar 

at [)uii fjrjrr Irøit turD mauui rDa fjijiiør tit. ])a fr fjuu ugiKb jrffuDutu fjiuo bauila. 
^uart frm ]irir tjilia mriDa ^aua rDa hrrp. m jé ^ruiiar (laucii i^*' juHar brrlr rj: 

Jvfr. Cap. 33. G. 159. 190. Cap. 34. G. 190. Cap. 35. Hk. 22. 

I) Dette Ord staaer mellem ( ) i i. /■., ligesaa i <f., hvor Parentheserne ere tilf. af Arne M. *) R 
Jiann — f. ') lortrijrig — 6. c. å. f. *) iiUriim — 6. f. ') (imia — c. e., ogsaa d., men ret- 
tet af Arne M. til f(ne. ') tx — c. e., ogsaa d., men r. af A. M. til vn}fT. ') tliti — i. f. ') toft 
— mgl. 6. f. «) ^ana indsl. i O af Arne M. id. '") i — mgl. /'. Froslalhings-Lov. (IV.) 169 

f)(}n \)qfr hrrjiil. tn fjittj: quM ty [joii Ijfjrr rtiiiil. Ifii hj: yt fjiiio er hraji. |ih 
^aj:i jnfiihi' fjiiio jiill fiiijfld fil funinifir |ih1 fnii Hiir rr liH^fii t iHiiiii or [rtiifum njri. 
m fjHiiii ofjulH iiiailr. itn rj ^oii ftjiiiar tims fi)a vhiih. |"ijiii iiirf) iHmhiiiiii. Ifii 
Éj: fiuaiiiii [inifir ojfloiifiom ijiir fniio fimii iiHiit)|i)iiiH (aiift. oc tjifu iiaiji|lar inmii 
[fit ti |iui. Uf rfiiiir fjmia fiwf' Of UfrOr fjoiium al |iHiia. |ih jhit hj laiiiif m iiiiflij 
ulaiilaiiiio f|ilfr \m fi'^ filifiijffOji jVr at rai)i. Of f)iifr iiiHlauiij;liiiii. fii jrøiiDr tjajf 
flifar (Jirtr aj jiarliiliim ffiii iiutiiiiii iiiiiiimiiii fijiiij. fii fuiiuiHir ffugaifauji fj: f)Oii 
Imr a|ilr af raDi frtifiij|'f(i|i9. 

^ttficr libijrjjtj PiTc boms.' 

/aDcr aDi)roi5 ufrf fiariio fiiio lil jifff fr=* jiat fr .iiiij. uflra yamalt. tn .uiij. 36 
tJftra øatnad maDr frat taca [jalj-iflti m [hh [utIh til |iff|" fjaiiii fr .j;«. uffra øaniafl.'* 
øwa Of fj umaije fjiillfr jé iiihiiiio. |ia øialliii fjaiiii fjaljuiii nioflOuiii. cDa fufri lijritar 
eiD. t} mal er fua micit al tijrilar fifir ffiiir til. 

ttm j:torniii lU j:iiirfcttfia.° 

(jjjn.) 6ua fr Of innlt at Ijiifruiliia fr raD fro til ffll al øfra Tiiaimi j:iiJrffaDa.^ 37 
|ja IjallDi Ijaiiii mni jrjrir lijrilar fiDi. ty jiaii mal fro fr ffllar fiiiar foma til. ty 
fjaiiii Ijfjrer gijrl. fii fiiio fiiii ty miiina fr. fDa Ijaiiii (liaflhi IjhIjuiii (liijlliium. fii ty 
\)mn oill fiiii tiiallfia. |ih flfiiiiii farar tilifrf Ijoiiiiiii fjfiiii lil )iiiui|tfiiiiiu Of liiiiy 
fiban. fil a jiiiiøi |ioi øiallfii Ijami Ijalj: iiiiillii ffiH jaif lillaijr. 

((En fj: innfit j:ulltifitt kcniicr )uit munin nt liniiii l)aj:c mialfifit l)ann. 

to'j) % i'itt'^1' julltiiia ffiiiifr |)Hi maiiiii al Ijaiiii^ Ijaji mislfifit fjann i 38 
ffffO fna at ri'llar ftaD iifiiii a. fii Ijimi fijiiiar. )ia jijiii iiifi) lijrilar fiDi. fii ty^ Ijami 
DfrDr l'aiinr at ot fallar |"HM)f Ijaj-a jijrr. |ia fjaj-t jiaii iiiliii iraiiiiiif fr ffil witu a 
at IjHiiii Ijfjfr faljc uiD liarljalliio iiiaiiii ur j-MH-iiiir. fii ty Ijaiiii Ijfjfr fifli ^ ]iau 
Ditiii til fr oill uoro. faiiiif mff) lijrilar fiDi fDa øiallDi Ijalj-rttli. fii Ijimi tnjiiiirojf 
er a yfiiijr |'h1I |'iDnii fr |if)|i uiliii fro horfii. or |"uh fj; jijrr iifiigr Ijami a. fj; |iau 
Ditiii bfrafc [iDhii a IjfiiDr Ijoiiuiii. 

Itm honor }iirr .ri.j. fr matir imi uffloj um. 

iiim-) tiii fo conor li^r fiaii fr maDr iiiti iiføH') iiiii ffftalaiift oiD foniinø 39 
Of t)iD jrtfiiDr ot pyd DmiDiiiii fiif. fin fr tuiia manus, ijniior muDfr. .iij. Dollfr. 

Jvfr. Cap. 37. G. 1C2. Cap. 39. 40. Hk. 23. G. 160. 

>) at — c. c, ogsaa rf., men rettet af Arne M. lil tr. -) fiilS — tilt', c. c, ogsaa d., men uilsl. af 

Arne 51. ^ j at — c. e., ogsaa rf., men rettet af Arne M. til fl. ■■ J timtir — tilf. c, og.saa d., men 

udsl. af Arne M., ligeledes e., hvor det er ud.sl. nied lysere Blek. /". udel. og.',;ia tiamall. ^) j:iar[fana — A. 

<*) j:iar[tana — i. /"., ogsaa d., rettet dertil fra j;i(]rfttitla af Arne M. 'j iiailll - mgl. c e. ») Vt — 

(iir I rf. af Arne M. ■') fiyi - mgl. b f. 

22 170 ÆldiT 

.iiij. |i||lii. i>. |iii|iniilli'i. .iij. liiiiHi iiiiiii. iiij. Iiinniir liiiiii. or |i'iil [irni ur uiiu |iHt 
lini ):i|liiiH Ml iiHiiii i'HiiM |iHiiii iiiiiiiii lilii )iriiri ruiiii riiiiii linnri ty lil rrn iirmhHr. 
tiiliir lirDr rD« lilrfi« i'Dh liluO i'j: li IlirDuiii rr. fDi« iiHui)liiiiiiniii fr Ijiti umii. IhiImf 
(M loiior. 

40 (MjiMij.) Oti iiiHilr rr iiriiiir iiiiiii [liilii )iHr rr l)iiiiii ti liiiHrfi Ijonio jiiiiiii ' iie 
f)OfO. or tiri'Dr I'hIIhI h liiiiiii ur nill liuiiii ritii I'iuiih. iii'i rf liiiiiii iirrilr ]ih iiroitm. 
(iH mti iifjH l|iiiiiiiii hHiiniiiii |iir. lir I'ihI |iiiiiiiiiI ur |'lniiiiH [riii Ijimi hHiii)i liiiitr. ru 
Hi'.f'i fiHiio l|H).-i .ij. Injli liiiHi'l rr Iihiui nill. hI Iihiiii i'iilli miilliir |'iui rr liiiiiiiiii rr 
fiif til (irfiu. ur firiitir riøi iimDr j:r fil! i iimiiiiiiii lininnii. ru- Irtliir riiii pjrir nl 
IjhIIDh. )ih IjHlliij iir):i Ijoiiniii u|i)i. ri [)hiiii iiill Hl liiiliiiii tutiiHj rjilir jnriihti Ciiiu. 

(i:| III 11 il r til mniin i'itliiiinn. 

41 (r,i;r,ir,.) ity iiiHiir ril iiiHiiii iiIIhiihii ri)r liiifnr. |ii)lr rtlH .firrrr. )m rr fei iilluor 
(ir iilirilHiir [lirrr iillriiri l'riii Ijiiiii rr urnil uhiiii. Én rf (umiihH rr |)hI friil hI Ijhiui 
tjHjr Hin ?iiHiiii iilJHiiHii. |iH forrr fjHtm dmi iiiiiiHii rj: uli'jft rr imiHii j.ijlllo. in 
]\6 Hl IjHUii Htr iiiHiiii jiHiiii rr Ijhiiii fHUii rii|l ur rr lijfl iiiiiHii |i)lfio.^ ]!h rr ijoinim 
ouifft iiarør. )ih frnl [jntm IjH.fH jijrir frr lijrilnr rit), øii ty foiiuiuir Injirr iitlH-yuin 
inHiiiii iHiijiiift. jiH fliilii iiiriiii firDn |)hiiu ihhiiii hI urfrliii ur fHiiuiifliim nirf) urra. 
fil liHiiii rr ]u') ullaiir iiiil r|ilrr|YjiiHr iiiriin. jiar iil rr l)Hiiii hcrtrr uiD |ih or fnjiiiiar 
fru lirirrn ti iiiilliim. Ifii iiihiiiio fmiir |'ihI riiii i Uiiiii luiiiH iiriim fjaiiii ^Hjr iar* 
Iriiiirr fniiiiiuio lil |)iiiiio. rilH |h I'ijI'Iu iiiHiir yrrr Ijhiiii iiiiilriiDHii rr fjHiiii jijiirr ]mr 
iHitriiiirr fmiiiiifio ti jiiriiti jiui rr fjHiin frnl i IriiiiH h. h1 fjHiiii |'chI ijll iiml frtia i 
|jui j.i)lfi aj funuiiiio liriiiil. 

tim aj:l)oiJ8- 

42 (r,i.) ifj: iiiaDr [jiiiifiv fjijiiii rDn fut h| iiiaiiiir rrta ^urii ajfjiifio fi' fiaiiii urifrr. 
jia rr |"a lillaør ur alll yt fjaiio iirnia iiirh (ihiio.'* jr rr jnrrr iarDrr rr rrill. rfliijii 
fic .JO. mijrriiiii ur fruyr. ru ur |iri!ii .ni. tiiiirriiiii jiii iHrr I)hiiii .iij. iiirrrr fijrir 
a|l)iiiiiiit- fliran rijrr |riii fuiiiiiMir. ur Hrirar^ .iij. tnrrrr iiiii>rHm hj: |irim rr Hj.fjiif|fiit 
wrilli Ijuiiuiii. L^ii rj: (jhhii |"HTrr Ijaiiii jlrirum liiriiiii |ih jriilii i!|i|ii fiirliu-lr ur Ih-ciug 
fé oc liJDbaiiyr foiiiiiuii ur urra ilriiDr. t^ii jiu at aj-ljiififi rilt |"r iirill. |)a friUo ))U 
ujipi farOu'lr ur la-niio jr. Én rj: tiirmi fjaKDH iiiHiiiir lil HiOiiilliQ- 1'" f"J'Ic fjwnT 
lirirra rr IjrllDr or l'Hiiiir urriir at )itji (jaljiiin fiiiiKiiiiiii. riia jijiii mrf) lijrilHr riili at 
fjatiii fjrfll fjomim ririi. j.ijtrr |iiji at fjatiii uiKDi fjoiiiim |)at niriii rr fiaiiii jrrr. rti 

Jvfr. Cap. 41. G. 153. 202. Cap. 42—49. G. 17C-186. 209. 

') yatlfls — A /■. *J for ma? ^1 fftl Jjn • • j:nlti6 — mvS- b. *) Her synes t'tla at \æra 

udeladt. ') ailr — A /. Frostathings-Lov. (IV.) 171 

()iiin jiiHum f)iiif(iiinu rr h| fjin, in fj: jifir iiilJH Ijnrnfi lijniH nt hcrtfl. |ih |Hrr 
Jifir Hllfr i'illHiirr lipiiar a jijrjla |)iiiiii. 

1!lm mririing maiins. 

(jij.) (£n^ ty mafir iifflnrr iiiaiiii .frialfaii or iTififirilaøan ftia liinøu fffrr or 43 
OiJjOi iimniif. fa tv utiaiir or riiii alliirriii laiiiifiwml fiiiHii. Or fral frrra ur jara 
lata oc foiuf jjfir til jiiuiio rr iiiriiinrr rid. iii'i iirriia .iij. iiiriiii uilHtirr iiiti. ririii rr 
or frar ru .ij. rr fjr'Khii. iia ffal iihiiiih rr Iiiiuih rr ur l'forni or f)oj:f)i oc uifa ty 
Oaiiii friiiir fiiiii iiiihiiiio maiiii a j)iiii|i. ru ty fjaini friiiirr )jaim iiiaini.^ |ia fral fjaiiii 
ftiiiøa a jiauu iiihiiii i)t;ar|"fH|ilr liiiu. )ia fral fa urra i'illaør. ru ty fjauu rr riyi a 
^liuøi. |ia fral [jauu rifta uaiiiu Ijano ty fjauu fauu ri'iuar. ru ty fjauu fauu rifli. ^la 
bruHi fjauu )irini Drufiiiuiwm rr niruu iiili (juhI fauiiaft fr.-"' |ih |arr |irir .iij. ullaiirr 
rr jirff rru ualltiauhr. lurir rr a ijrllhu ru fjiuu'* jiriiii rr or frar. i\\ ty [jauu 
fruurr j-irirc uiijuuutu jial urrr. )ia fral få Ijaja jijrrr frr ^ (ijritar riD. 

(£f mcitir ftiiiflr augu or mnnnf. 

(jUj.) Éy maiir ftiiirir auiju ur fjii^ni iiiauiir. |iå iirrDa mruu .iij. ut(aørr um 44 
Jjat orrr. riiiu rr få rr or ftarr. tn .ij. rr å Ijrlltiii. ru jiar fral riuu lijritar rifir j:tjrir 
rj: fjauu fruurr jlrirum mijiiuiim. ifii rj: jirir fiolaft jijrir. |iå frufo jirir aifrr rirra 
^ouuui .jjij. fua fiu. or .ij. ruffa or .iij. uiHUOiUHiiua. in ty |ial fiu iirriir liautl 
Itjrir ^ouom. |)å jarr jirir lil or iirrr fii'i auual. flirl f)it fauia. or fuå fjit .iij. fiuu 
ty fjiii ,j.ijrrr jalla. ru |iå l)aj:r ^auu fnå lii'iil. ru |iå frulo uåliar tnjøDar jirirra å 
milluiii. ru foiiuuør tafi froøar raup riøi jijrri ru øijrt rr futil i'ijrfla. 

f!zf mofir l)Oflflr ncj: af mannt. 

(jUij.) iy mabr fjoririr urj: aj luauur. |iå fral fjauu tiu'la tjouuui auruiu .{ij. 45 
filjrnirliiuin. jjoi at filjriurlruu fral årliohiio iiiauiio rijrrr allr i uiauiifjrfiii. urma 
|)ijriufla mauua. ru rj: fuå rr at iiriju j:ijliiir.jiå frulo tii))ii .iij.iiu-rrr.ru ty uiaiir frrrrv 
mfluu å urj:r. jiå fraf åliolj rijrrr*' ujijii or frat fnå fjurruilua rr riiji fjijll fjårr^ rDa 
ftH-Doni. ifu få fraf åfiotj rijrrr rr ualiuluuurr uiruu iiirlu. ifu ty mafir rrr^ uiauu 
i lit). |)å rr i rift liålj: lunrr ru i lur or i uiihioiii'^ .iij. aurar. l^u rj: uiaiir Irjftr 
Irmi or ^ijjtii luaiiur. jiå fral fjulj: iniirr at'*' Ijnrrri. ru .iiij. rro i iJuDurriiit fjiijfir. 
ru uiutriiii rro j-iiirar. |iå friifii .ij. aurar at fjiirrri. tn j.ijrrr iat;f fjurrii rijrrr. ru ty 
luaiJr fjiJnør cDa tijffr rDa ftiuør tritu or fjiij-iii uiaiiiir. jiå rro iaiiiriijrar friu åOr rr 
talt or .j-'iiffrrtli at joriiaDi. L^u i-j: iiiai)r fjiiiiiir hiiiiii or f)ij,j:i)i luaitiii. |iå frulii 
iipiii tnrrrr .iij. or la-ruisj-'r or liiiifiauøar fouuiuir. tn ty li'ifir. |iå iiiailiii iiirrfr .iij. 

') Un — uiielader b f. '') tiailll liiHiin — ingl. c. d. e. ') rr — c. *) hum i il il — c. rf. i? 

■■•) fcv — msl- c. rf. '•) flire - c. c. '} \m — bf. ") (htiT? ") mliifim? Saal. ISj. '") qj:— 6./". 

22 • 172 ÆldiT 

iif nill'i'tii. ril f\ rill iT iiiiiiH. )iH fiiilii |ini' iiincr .nj. ifii t\ nm [)iiimr iij 
iMHiiiiJ. )iH |VhI liiiiiii liii'lii Ijiiiiiim .nj. iiiiiiiiii. 

jitlitii iViil hi'ii^ III 11 11 II«. 

•16 (jiiiij.) llu rr ])Ht iitrf! Ht iiirlii |ihI limiri niuiino. rr iiKiDr l)ii[i(ir liimnil fiiiflr 

Hj: iiiHiiiir. liHiiM |VhI hirli< liniiiiiii hiiiiiiii .rij. Iiiilni iiniir iil iiirfhi riiiiirr. flid iil 
IfiiiiflH liiiiur. |iriiii Hiitiiiii Hl Ijiiiiim liiiriiH j-iiuur. ri)rrr iil iiiiii|'l(i \m\rf. tn 
lirr l'fiilii liiilj'ii i'ihi'jirr rii \i\\[W. [lui hil l'iiiiiii jViil hiiii i'rtt ijiiiiir iiirfln lii friii tt 
j:ni }]uiiml .viiiiirf. 

l'lm fiirii jnr nmnita. 

47 (r.hi.) Hil rr jiiil rv iimiir "filrr iiinmif ftir. fjiififn Imii |'Hr rni riiiti. rijrrr rr 
JiHr rr h friiir. Hiiiiurr rr Imr rr riiii ur Iriiiir iiiirltij. )iiii)i jinr rr liriii liiir. fioiDI rj: 
i firri - friiir |i)rrr iirfimi iJrrlH. L^j iiinDr ftrrrr iiihiiii pirrr iirnmi rur or urrUr 
iiiriiiiiiiiiii. |iH IVhI inrlH liiiiiiiii [hth f)Hlj:rr iiiiirr. rii jijrrr ojhii rur or d ni) r iiirriiiiiiiiH. 
)iH IVhI iiirtrt Huriiiii .iij. ifii iihi)iih ftir iill finr frn( ri)rrr rr h frmr. rii HiiiiHrr rr 
i'iirrmr. L^n rj: iiiHiir rr fnMiir i iirfirH^' f)ol ur urrDr fjulmihH. ]ih fra! Ijmiii Oirta 
Hiiniiii .iij. ru .iiij. Huruiii frnl IjuIh rj i rjra ^ol rrmr oc urrbr IjuluiiOu. 

Tim fiirn |iir. 

48 (jinj.) (£n tf nmllr fffrrr iiiHiiii j^ijrrr irHiiiHii fjridifiHft.* |m liriiiiH iiiil Hurar 
.iiij. ru .iij. Hurnr j:(jrrr h)iIhu [jrilHlmff. 

Tim hfinjiiollli i-j: bcin Icijfft or fiirc iiiiiunt. 

49 (t:i"ij.) Hu ft'fi liriniiiiiflii fjiirriiiliiH rr liriu Irijfir ur ftiri manno. ])0 a! alKilit 
\t Ol fffllr a ffiflfii.^ )ih fra! rijrrr*' u)i|ii. riirir'' fral at fuiahriui fjnrrio pur tit er 
rrn .uj. ru rj fna uiirif firin (rijfrr at .iij. raiij-ar ina a fiora. jia frnlu )iar .uj. aiirar 
u}ij)i. ru f)riuf|iiil(ii urrha affiirriii uirirr m .uj. aurar. lÉn tf fuiDa )iar| far mauno. 
)ia rr ]iaf iiraiifiraiio rijrir." fua fral fjurrt fiuui rr fuii^a Jiarj:. ru at (HYiirojrc fral 
ftjrfr at maiiHDi liurriuiu or .ij. luauaDar'' uiatir uiiijlo or fiiriiiiia fmiiiro. |ia fral fa 
rriila rr ftrriii. ru ty fuua |iar| inaiiiii a iiriiju. |ia fral furta iijiiiiiiar fint. liaullfii 
auruui .nj. |iai)au fral uai;a Ijurro iiiaiiiio rrttr )irii)iuiu)i u)i|ij-ra Ijaiillfii. or fua 
}iBrrra. artioruuiu lUHiiiir .iiij.'" aura. rrro )irfiiii .iij. aura. ru Irijfiiiiiia .ij. aura. 
^u liat fral urra alll filfrmrlit. 

^ngi maJtt fcal atjriir at ahrum grra. 

50 (i;i'iiij) ^W "i""5t* ffttt H'.f'Jf ft' iifii'uul ørra fjntirfi fouiiiifir ur amiarr luabr. 
fu tf fouuufir orrrr. ))tt fral iir frrra or jrara liita jijlfi iill iuiiaii. or j:ara at ^ouum 

') liå — b. f. 2) Saaledes c. c. fffi)ri — (/. j:lfiri — h. f. .fclijru fj:fri]rii) Iij. j:irli? 

3) neHr — A. f. ■•) f)fila fifffl - r. il. hfila fifjl — e. ^) (IijllDi — A. d. ^■) n\re ~ b. f. 

') fijrf — *. f. ") tijtt b. ■') miitiana — h. c. e. '<>) .iij. — c. e. Frostalhings~Lov. (IV.) 173 

Of lircjifl fjHJui ty iHCH itm. fii fj \)m\i tm] ijiiiihii. |ih |i:h( fjaiiii ftl(i)«f)i foiiia i 
fftiii) H|i(r. fil fjDfrr fr ri^i uifl jara al fjoiiom |fa[ fiiallDa mfrrr .iij. oc fwa ej or 
)ja jcder. 

(£f tnrl jicrcr atjii'r ut manne. 

(rjij.) fil fj; iarl omr aljiir al iiiHiinf. |)a |Va( iir lifra. nr ynra (ala p)iU .iiij. 61 
iniiaii.' oc lara al fjniiom oc iirfjjfl. fii cj: ^ann fciiij iiiitiaii comc adiircpi aptr. 
pilt liiiijr fjiirriiim iiiO er ciiii jcrr at fjoiioiii fem aOr yar ujijifaot oc.iij. tiicrEr filjra 
liøflia uift fj |ia or jcKcr. 

(£f Unift nirtfir jjfrcr ntjrSr nt manne. 

([.) fil cj: aljiir (ifi'fi' (riiiir iiiaDr al iiiaiiiic oc iirciir fjaiiii. |ia fcal or jara 62 
.ij. jijtfi iiiiiaii. oc |ara al fioiiiiiii oc Drqia. ni fj ()aiin cciirj iinhaii. |ia piT itilagr 
oc foiiic aliiirnii i laiif) a|ilr. iiniia nicft foiiiiiuif )ifiiii er |iHlj:r rijfir^ fnni) jijrir fer. 
ci)a incli iarlc. rfia licit fjaiiii \mum^ fjcrfiKiii i laiiD aplr. fii f| iiia&r jcKcr ]ja 
fir iiiilr. |ja er fa feer .i;ij. auriiiii. oc cj: Ijaiiii filr uiii fi)lri|orfiia. |ia er fjaim feer 
fiaiifji. jiflla fcal alll iiera fi(j.riiietel. 

Tim |ittt rj: i)aullJir firrcr manu. 

(ij.) fj: fjaiiKiir fHier inaiiii jia er fjaiiii feer (laiiiiuiii .ijj. uiD foiiiiiui eii aiirar 63 
.jij. ero i tiaiifii fjueriiim. eii ej: arfjoreiiii iiiaDr fierer iiiami. fjaiiii fcal fio'la .iiij. 
fiaufium. eii ej: reco jieijii faMtr mami. fjaiiii fcal fio'la fiaiiiiimi .iij.'* eii ej: (eijfiiifii 
fterer maiiii. fjaiiii fcal Dula Daiifiiim .ij. fii ej: leiilir iiiaiir fa'rer iiiaiiii. fjaiiii fcal 
fwla liaiiriiiiii .jij. eii ej: iarl fterer inaiiii. fiaiiii fcal liula fiaiiøiiiii .iiij. oc .)■]•. eii cj: 
foiuiiifir fa'rer iiiaiiii. Ohiih fcal Do'la .uiij. Oaiiiiiiiii Ijiiio j:iiii1a ticiar. oc .jij. aurar i 
Ijoerium fjaiiyi. oc DuMa iiliiiii! l(i(|iiiiHiiIiiiii. fii |ietla fcal alll filj:riiielil. 

tim inn|irirufcrtn mnnn oc iitjirirnfran. 

(lij.) fj: liiaiir er iieiiiiiii iiiii|iru'iifcr''' ål i ]jraiiiil)eime eha liljiro'iifcr.'^ |ia fcal 54 
or lala jara. liii ej: fa er a iiruarjiiiiiti er e)i!eriiiHiaiihi er réttr. fa incelir e|]lir at 
tiitiiim. eii ej' få er eiyi å Ijiiio j:ijrfla |iiiif|i. )m fcal iiiåiiaDar jreft at jiiii måle. 
fifiHii er eiileriiiHlaiiiii fjiijrr. oc fe |iat l)it jijrfla liiiiø. fifiaii er Ijaiiii femr til. ftemiii 
Ijoiiom |iiiiy fiiiaa )iar fem Ijaiiii fleiiDr Ijaiiii. fii ej Ijaiiii fteiiDr Ijaim efH '^ ftemiii 
Ijoiium jiiiif) aj: ]iiii(ji. 5å iiiatir er retlr er eiiteriiiHlaiiiii. Ijaiiii fcal iiiola |)ar 
uiliiio fiiiG allo fem Ijaiiii wn å jijrfla iiruar |jiiuii. oc fuå Ijiiiii uariiar. j:ijrer ]m 
al eiuii maiir må f|iilla å jieiiii måiiafii aniiaro maiiiio måle å j:rå |iui er Ijaiiii fpijrr. 

Jvfr. Cap. 50-5-2. G. 141. 112. 213. Cap. 53. G. 185. Cwp. 54. G. 151. 

') innati — till". i (/. af Arne M. «) ritir — b. =) fanna — nigl. f. ") .iiij. — c.de.f. 

5) fHa — tilf. c. e. O) iiin i prantlhfimi er udentvivl ved en Forglemmelse udeladt. ') Itn — ftfi 

msl. oprindilig i c, men til!', med en Ira Texten l'orskj. Haan<l. 174 Æhire 

ifii (\ litiiiii iiiiliir rr niiiT fiir rr. Iririi innii miiiH .ij. ij |ijtii)i ni liiiiiii finirhi riiii 
jtirr. i!"m (\ |iHl rr Iciil hiiHiiiiti ffiu hiiiiiihii fiiiii-. ur In'ir liuiiii lii'ii |iiiii. |iii rr fiui 
mii'lll Hl lu'i litiiici [rul iiiirnii inli pirrr litiiiii |iiiiiii iiiHiiiiri rr l)iiiii [or li. rii [ialjliiiil 
ur' fifiHii. Uii liiiiii riiu |i)iriiiirrl iiiiilr [iiui iil lirllfir rr |Virii li. |irfi [riii p)\y mir 
ii|I|iIh1I. iif Imn |Viri iiiiiiiii .rij. iiitimiiin t\ limiii rr iiimiii liiiiiio. rlliiitir nirrrnirrl 
iiitiii liiiii. 

.?lt Icijfii Jinrl. 

65 (liij.) li■■^■ linrll iiitiiiiii.i rrrr Iil luufimr hI Iriifii |'ir. ]m frul riiii i\(\\i I)niiiini j:rflfl 
jnrr m lian Iihiui IjHliiinlliiit nrrii fill. ifii ri' jijrr iirjr Jiii IVhI rtiiii iiini)r iiiliryiH} 
H Ijunuin nriiiH Ijiiiii riiiii-^ rr ^rrlff (ihj: fjomiiii. 

€f mnOr er »ffliiin i l)frufii of »fit ritfli l)inirt Jinnii er jrriiiU rhn |)rivll. 

66 (liiii) i^f iimDr rr nriiiiiii i lirrHiii ur iiril riiiii (jiiHrl Ijiiiiii rr iritilo rDn lutfll. 
pH |iHl 1)11 ur \ti\ti. mi rj: [fHjiiiniiiiiiii Ijhiio l'riiir h jiirfln jiiiuii. |iu frul (jhiiu 
iiiulrt iiiliiio [iiio. liiiHrl IjHiiii rr .fiitilo fDa lirnil. itMi fj; Ijhiiii yrrrr f)Hiiii hI 
j:riHl|'uiii iiiHiiiir. jiti IVhI hniir farn lillaiir. i^ii hiiHiihiiiti liiirii frt'i uif) iiriiia jirir 
Hli IjHiiii [iiiaii. liii Iriiir |ra|iririjlliiiii fjaiio riyi a jiirfta ))iiii|i. ]m^ fral |iHt [nrra 
IjHiio-* j.i)r|"lH |iiiiii rr liaiiii iiia Iil ruiiia. ur niuta |iar allo iiiliiio fitio friii a ^ijrfla 
})iiiili. t^ii rj: Ijtiiiii iirrrr Ijaiiii ]ia al |rial|iiiii iiiaiiiir. |ia ,ym fiaiir lillHyr. Én 
fj fjaiiu urriir at ]irff(i. )ih fral inrla fjanii or iiialiria iirrD ur (ij:iiiiiiar Hi |ifim rr 
atli. ifii fj: tnaDr j:rrr ur jtjlfi |iiii rr Ijaiiii a Ijriiiiili i. rir (i)|"lr iiiaiiii i iiiiru fijlfi 
c&ft ftfrrr. ]m jarr farar alirrr ur flriiiiii [juiiiiiii jiiiui i )ih( jijlfi friii fjami jrrr uiih'iu 
i iniiaii l)al|Oiiiaiiariar [iDaii rr Ijaiiii jrrr. ur fjBj:a iiirfi frr fua marria mfiiii |riii fjaiui 
uiil Iil |iiiiii|"lriiiiiii. ril |ia( |iiiifi {t al iaiiij.iil(ii friii ))al iiH^ri faiiiiirrijrlo. L^ii rj llfs 
}iririi(irr rii]a ^ uiD at friiilaj lun |)al mal or rru or jiiio jtjlfi fjuarir. )ia (Ifimil farar 
ahrri |iiii(i um iirrir .iiij. or fua r| Jiiii|)ro"iiiiir riyii oii) al frijilaj. jia jarr ]ia( iiia[ 
ffiii aDr uav lulit. ^ii rj Ulfiru'uDir ritiu oiii al frifilaj or Jiiii))ru'iiDfr. jia fral jiiiiij 
ftrmiia um f)Hlj:Hii inaiiari. t^ii rj: |irir tnriiii rip oii) al friplaj rr iiirian j-iarilar 
fro. or aiirrr iilaii j-iarDar inriin. jia fral flrinnu |iin(i uiu luanaf) or inriaii laøa 
Darra. in q |)rir luruii riyo niti at friplaj rr ulau jiariiar rru ur irinan jTjllio, |ia 
fral ftrmua fiini) um Ijuliaii maiiah. rti rj |irir mrnri riyu iiiD at frijilaj rr or fino 
jrijlfi rro fjuarrr fjiirrrii lauiit rr amrlial rr Irinaii laya uarra or utaii jiarDar. |ia 
fcal ftrtnna jiinii itm maiiaD. 

dt} urmaDr er loftinn ciiu m-ginn at hirkiu. 

67 (In.) fj armatJr tr loftmii rDa «r(tiiiii at tirfiu riia at famriinOii rDa a |)iiifli. 
|ia yrrDr luaDr litlaør aj fjuiiiim fctu aj: ijOriim luaiiiir. ru fjurruitua auiiaro ftaDar 

») er — c. 2^ ,!„„ _ nijji. f. 3) jiat — h. f. ■») [f)atis uera — d. f. [iierH — c. e. 

*) eijH — c. d. e. Frostathings-Lov. (IV.) 175 

[fa[ fKi'lft fjftiin Hjilr .pi. iniirniiii. cii iilfiiiii iihiiim (liiDimi ]\å fral fjaim fflra fjdfjii 
miiiiiH rr'll ni Ijaiillfir. tn aniimii allfr aDrcr rr flaniiai armniiiin(i. iifiiia crtibyfcojia 
Hiiiiaiir. ))H l'fal lada rrtlr |)fiira j-ia fummiio annatuif \m hiultiia Jifirra jfKr réttr. 

^ Jitiin ftofiom fro nllir iiifiin j:rthl)elgir. 

(iiij.) ifii i liriiiir ftiiiiiiin. at fiifiii rfia jiiiiøi oc at famniiihu. |ih fmlu aUcr^ 68 
iHiiifjfliirr. fri i iiliiiiri iiDniiii ftiiDiiiii |ia ufiOr niøi tiiaOr^ utlayr aj ]jniii. 

l'lm bijfcDps ilrmann. 

(iiiij.) liiiffOjio armaiir fra! fjaj.a fliiaii rf'lt fnii fjaiiii rr maDr til oc f)mn 59 
ljaj.iii |ia fr-fjHim (ifff i ariufiiiiiiii). 

1!Im fcuttl focina hønungs. 

(itiiij.) fn fmtil fufiiiar fumiiiiio friidi tara flifan rrtt ffiii [laiilltir at oKu 60 
ininiia or iiifira. i£n [fj: atirrr fufiiiar. rj birta^ fuiiiiiiiir. ]m failu |ifir tara f)aiif(iis 
Tftt fj: jifir Ijaja iilDik a f)a(|'r. or [ua fraf |'a tara fiaiiKtio rrtt rr ftijrrr fau)iffi)ii 
liaiio mci)al laiifia. nr iiiidfiiiiiiar foiuiiiiio |'ni(o taca IjauKDo iiiamij rrtt. øii ftaflarar 
|iii((i tara Iriij tiiHiiiiG rrtt at iilln iiiiiiiia ur iiirira. 

Mm \ial cf Jinrll manus j::)lflfr niaiinf til hithio. 

(lii;.) ifj: jirtfll mamio jijfyrr fjoiium tit firfiii rDa til faiiiruiihii rila til )jiiif|0. 61 
|ia rr |iar Ijhiio firlfli frm fripi rr (rut riia ftaiiiiit. i^ii rj; iiiaDr li'iftr fjaiiii i iiiiriiiu 
inrøiiiH firti) |irirra. ]ia [ral fiu'ta Daiiiii filj-riiirliiiiiii fdiiuiifii. L^ii bruttimi Ijaiio 
fral tara rr'll |"imi jiliriiirlriiii. l^ii |"h rr (ijflr jirHlimi aliijriiij jirHiiiiii |i(j at fjaiiii 
liriftr ifirriii rtia f|iiiiiiiir. rii rj: Druiliim |)r|"f jira^lo ørrrr |iat fait a fjriiiir Ijiiiiim. jia 
F)aj:r nrrD jijrrr )irHiiiiii rr alli. aj: Ijiiiiiiti rr p)\\l laiift. rj: Ijami iirijr. rii fjaiio 
Hfiijrfii) fr ti jirtfliiiii* li( jirff rr fjaiiii fjrj.rr lurll iinilliii. 

(ij.) ifj; iiiaDr ørrrj ftriinii iiiaDr ur ^rrr al liiiaiiiia ur hrrr Ijaim (ir trtr jé 62 
5aii9. ]\é. I'cal ijr frrra or ntir jara or Drrjia. UMi rj; |irir tomaft iinfiau. |ia yarc 
]irir i'illaftrr. Én rj: fjiuii friiiia iiiriiii )ia rr al noro. jia |'rat )iat fatt er Ijii'iii hrra 
iim.'^ É\\ (.y lirir oilia fjcrtaj jijrrr or jara i laiiil a|]tr. )ia [ral l)ijj:i)iiit(i t)Ola .jl. 
mariH. rii fjurrr HiiUHrra .iij. iiirrrr. t^ii ]irir j.arr i jijlfi |iat rr |irir flcrnutil utlrijriar 
oc tiu'li liriiii rr jirir iiiioiirriiii uiD flirii ollii rr hiiHiiiii |iorrr [iirria til. or fprH a 
jfiiaiii Ijaiio flic rr ianitiijiiiirr inriiii iiirla or j;iillrrlli |ijrrr fji'uiii fjurri til |fr|y rr 
.iij. rro. ru .ri. marra rj: jlrirr rro. or fr riiii i Iriifir jijrr ru Ijauii Ijrjir |irtla iiolliiit. 

Jvfr. Cap. 37. G. 170. Cap. 5S. G. 178. 

1) \\m\n — lilf. c. ') iiiflUr — mgl. c. c. ') Maaskee: | nj: iiDra ftifiim fj: lurdi (cnl? 

■') llliflilliim — c. e. f. ») Ulli — mgl. c. e. 17() Ældre 

tf ri jifir iViilii i jrini nih (iIIh iiumiii itini lil )iJiiiio til i)piiniln.' iit itli liiirrr jiii 

Hl tir|rliii iT mil i |ii"iiii |iiiiii|iir. i!"ii rj.' )irir iiiriid liirfiii nri iiifi. ]ih fltil Ijiiihiiiiii 

lifPH iéni j.i|rir |ir riiiii. ifii luirrr niiiiiirrn )Viil liiipi li|iilnr rifl p]\w jVr. V. 

j. f;nfrr'- min innii |iitl l)itllnH. (1.) 

ij. lim fifiluitio iiiiiHi. (2.) 

iij. lim .iij. iinmi brtiiiii.iilltiiir oc t)nfifii ]nn finl lin«. (I!) 

iiij. lim .iij. iiruHr filpiiifliiMi. (l.) 

ti. D( Ijtifir lirif lirmir. (.">.) 

tij. Éf mHiii fr fiyi liiiuyiirir itt niDiit iiull |'ill ^ lil linm.-* (G.) 
iiij.^Uiri imntiiHiii h fimhuiiiiiiii. (7.) 

tiiij. lim j:imli(|- |lfmnii. (S.) 

ij. lim iiiiii|ViUi limiyiulltiiomHiiiirt ot iifjyilltiio oc (iijytiH*Ht iicila j:rHmleiftio' mntf (miitium. (!i.) 

j. lim ihhiiu |ihiiu fr tffr iiiii luifiim Ht uiritiH jirrtmlfihifi. (10. 11.) 

jj. lim niiiliifiiuinr mltii hI niyi fdl] iil mt'tii iiniui ur rhn niHiir ftrmiii tiitiy. (12.) 

jij. ^tif i'itlHiir iiifliir f(Hl jTHiH ftiH uiiiHyur lillHyo mmiini. (l;].) 

jiij. lim Ininiii.'* (14. 15.) 

jiiij. ti} roff liifir mHiui cftH fjiinttr fn'lr oc iinuiir flfiic. (IG.) 

jti. Oli Hluirpij t)iiun rr Ifiiyr fir^fi' fti 1jhIj:hii mtiiiHii. (17.) 

jnj. lim f)Hlj:i|ilIt fé. (18.) 

jnij. ff| mrtiir riifiir liitfl fiiiu. (20.) 

piij. lim ru|l ftifll. (21.) 

jif. lim uftifiiio oiti ftl fiiiii mifli nin utitiHii. (22.) 

5j. fifiijl nm iKunrHri. (23.) 

jji. lim [ffiiinHi- miil tiiii fuuo mHtitiP. (24.) 

jjij. Um titiiiiujcu. (25.) 

jjiij. lim litlfuiiRr tin. (26.) 

Ijiiij. /mir fiyiiiruiii) maniio fr l)rfj:al[Or rctlr. (27.) 

jjt). lim (trtllnftHi) tf mnfir iirfrr iim mHnn (nj: fiiH Irtff. (28.) 

Ijtij. lim j:nrriH'iiu \!u]\. (29.) 

jjtiij. Um rmi. (30.) 

jjTiiij. Um rirH|i tuiio. -(31.) 

jjij. Ifj: fifir fr jrrflT oc j:fHr mariT fra.* (19.) 

lljy Um Tftfarjiar flafFarfa. (32.) 

jjjj. Um }ihI fj: JiraU tircr jirialfum iiirtiiiif lUiiO. (33.) 

jjjij. lif matir fr nrfyinii til ajifjijggs. (34.) 

jjjiij. Um ^iiiib manna. (35.) 
jjjiiij.io Éf mahr (<))iar mann jrrialfan. (36.) 

•) I)j;er6i1far — e. ^) [)Vt — c. d. e. ') faff — f. ■*> Herefter indskyder c. d. e.i 

tlij. §t)err fift mat ftat jirirri rijBia. *) lliij. — c. d. e., og saa fremdeles e., eet Tal iioiere, c. og d. 

indtil jiij. «) trnijOir? ') >ram(fiili8 — mgl. c. c. "J Uden Nummer c. d., livor derfor 

herefter Nummerne stemme med b. f.; i d. knii til Cap. ^i., .som der har Nummer jjij. «) Findes i 

Testen mellem r.uj. og r.wij. '") rj;r.ir,. — f. h\or saaledes de folgcnde Niimmere ere 5 Tal hiJicre. Frostathings-Lov. (V.) 177 

rj;r,n. lim fccf tf manr fp(r j:riH(fftu infiiin. (37.) 

jjjnj. (It miii nifthr > li^id fi h jrriiilfHii mHiiii. (38.) 

jjjiiij. ^iifijo timiiiium ftHl i MfMt"^ ffitit«. (39.) 

jjjniij. lim laøa tHiiii uc mHim fiilii. (40.) 

jjjij. Inii nm iiiHiio fiidi. (il.) 

T,t. rtiufl-mf um ffuIlhHjrfti-. (42.) 

jlj. nilcr fiiio Hl- 3 Ht miltfl. (-13.) 

jlij. Um tnirigroj: oc odut« mfiiii. (44.) 

jliij. Um lii'ufni ot i'itilføu oc um prbfcnu frsp. (4,5.) 

jliiij. Um mfiiii fj: (Oiior ffttn iiHuhpar. 

r.tn. tftm um Duma u( um fiifiiua [fgorS. (46.) 

(j.) 6uH fr itifrKl fj iitrthr fojiiar li riifa DfrHi oc brcmia iiifar jtjrn- funnan 1 
^ann oc figi j:t)rcr iiorDan [ihuii. fa iiiaDr er feer .iij. iiiiiiciim. fiuaiiiii cDa fu'ianba 
furir fcal uiJiD fiaHba. oc ^aKha til uiiDoHaiio. ru rj: døi fjalltia fua. jia [ctij .iij. 
miircuni Ciljriiiftuiiiii fincrr ]ifirra uiD tuuiiiiii. L^ii .ij. fcoto faman fjalliia. tn (j l(\)nti* 2—6 J^Darrftjcjjciia fitfrnifflauiii ijflriim [lift rr liiii rru fi)a iimlicrme øuiira mamia. |)a fcal 
fii jffta ftaiiiia oc firii)|'a(a^ ai f)uarDtnfii(]ia fjciiiii at iainjultu fnu |]rir fjrjiii fiHljcr 
øriD ffdt oc jffto tffit. oc if ))cirra i jiiiii*' er ucrc flfrDo'' fjiiartiirniiia iiif) amian. 
m fiiii })fff rr jrftc ucma fiia fe fcilt. L^ii fj: iiiaDr aiiDaj or faruiii. |ia fnifo arjar 
pi mali l'cijia cjitcr fioDra manna iim(io"nif. fialj-T nmir fjaiiii fjcill til alfaltar en 
fiøi Ijinn er jcftu toc fDa ticitti. nnna fjanii |"c arjf. 

IKm (iuftca manno oc tiUaup. 

(tiij.) fil Fjijfruitiia jicff er mcnn iiinna-j a mcO nauhra-Diim. oc tiriDa twinn 7 
oroa liiiifiin oc i fimim (taD Ijucrt. oc foma liaDcr til jiintar jiinøo. jiå fcal fa oitnf 
jijrri flijtia^ er jijrr fcar ijr uji)!. oc niiilc jiar nitna finna allra })cirra rr ^ann fjcjer 
lit. en fjinir lijfii nirfian. oc ftanlii utiu'iiit mal jirirra til jifff er Ijnarluriiiii fjcjir riitt 
fm Ditui. m liffnfir nictc uititi jicirra. ifn cj: afirrr tiifnøia Icøøia jijrr Dom a oc 
troba ^linø oc niini Ijiuo. |ia fjcjcr [a jijrcrj-arit [licn finne, m fjinn feer .iij. iniircum 
rr hiim [høDi h. ifn fjucrr annarra Oauøc er najiuom Ijcllt ujiji. en fjinii fjajc fitt 
mal er a lijønin flciiiir. 

Jvfr. Cup. 1. G. 311. Cap. 6. 7. Hk. 33. 

') maDr — mgl. (. 2) arj;afa(i — b. ') Saaledes i Afskrifterne paa dette Sted. Nedenfor i 

f'ap. 43 staaer der saavel i Text som Overskrift: ara. ■*) Her er en Lacune, der efter Indholdslisten kan 

skjonnes at omfatte det hele .Stjkke fra Slutn. af Iste Capitcl til Begyndelsen af 6te. En Deel af det Mang- 
lende, nemlig 3die, 4de og 5te Capitel, kan udfyldes efter Hk. Cap. 31, og Begyndelsen af 6te Cap. efter 
Hk.Cap.33. ') Saaledes i Hk. Afskrifterne have her ieilagtigt griDfiJtO. •) DeBf (maaskee rigtigere) Hk. 
') Saal. Hk. Afskrifterne feilagtigt gfrBa. «) ri)Dia — Hk. 

23 178 Ældre 

lim |i'ftnr>um. 

8 (niu) Cmti t\ iiiH-flt Hill .fiiiilur |"lfiiiiiii hI fii iUHfir fnif |1)it' fiiiiiu inillii iiiiilH 
iT nirr luiufflf- ifii (\ »nrriinriiiiiH Iriuiiii inuii li iiiir ni liiiurliifiiiiiti iiiliii rro 
linirii ur iiiflrii. )ih l)H|i fti fiiui imili nirrrj-Hifl rr hiuihii iiqi iirifr.''^ L^ii IjiuirfrfO 
tiiHli Irtil i |iiii fiiilli hm-iiii liiV rr Iihiiu inilr iiiliiH fiiiim tt hryi (ir In'i riiii iil iniii; 
IjfilHii! fr, 

l'dn biiU(i|iilltiia iiu-iin uc lu'ltiilliiia iiuiiii.'* 

9 (ij;.) OiifriiiliiH )if|T rr liHiiiiiiilliii!) mriiii ur iiriiiiUfiio mniii jirir .iiij. i l)iiHrii: 
Inriiiiirt flHi) rr til rm fliliirr iiI lnuiiiii iil [rliH miiiiiiiiiir'' iirifi Iil l'H'tIiir rilH liijiiriHr 
nrilH ti iiiiiti liHiiiiinii. liuii iirii) iiiiiiiii iiriiiH |triiiiiii '' ur irijimiinr rj: iirilliir nrrilH 
frulu fiiti IjhIIDh luriii i jtiiirriii ur iimiirriii friii fialjr lir^Di liiirrr iirill. iTii fii rr a 
iiniiir liHiiii nrriir irnimnijr rna iiriiminiiiiir h jiriiii iirinimi ffiH Iniiiniiiii rr bniiii; 
^iUiiio iiifiiii lir iirviiilliiio iiiriiii IjHjn iifitl ffiii fiHUr Ijrllhi (jmiii n Ijuc tf iiml Ijr'Uj 
ffiii lirr frrtl |riliH. .fiiirliil Irnl ,]:ih-iii1iiiii iiiri) niliii IiIuHh f)ilrr ]iriiii fuliiiii fr H 
fffttHr |"lriiuiii iifiiiH lilorfihh. if iyi " [rHl HiiiiHirH IjijIh iiifiiH liriDH) Ijflliir rii IjHiiii 
(tfiiiir i qitfr |iiu l'HlliiiHli |Viii irfil Ijhj-'h fiHiuiiiillfiio ur iiffiiilliiio mriiii. itn fj 
bfflr tru buiiimr itifii uitiii ur iiiK Ijiiiii uif) iarn rr I|hj:h ti or ijrj-tr fii|i Ijimi jm nm 
itifii ffuinuiu^ u)i)i Hl iirriiiH rr i jifini lnil '' rni iHinir rr al |iiji fali frijllfm jimlul 
ujijUHra. )iH fral jui riiii iiriia a uritlar irijiifiar.^" lliiiliuno lUHiiii ffal ja frr til 
jiar niOrliiro jiaiiii rr i iiaiiii |"ili uc fral )ih! ii)i|iiirfii)aj iiiiiHii .iij. inaiiaiia. ifii 
fj ]iH iirfiOij fim firii |)h rr fialFfayt ørii)iiiii i limbr. Ifii iiu urrfir a prlt) fU 
tnjyDar ' ^ iifufiif. |)a rr fa iiriDiuiiiiuir fiia irDiuirujf fr at \m \mt\r faimr. (juart 
fr^^ jiat iifiiir iiirD aurrra rtia iiifD niiiiiiii. iaiiiiiufl Ijiiifr fr i jrtfiififfini fro. fftn 
Oauiijjillfiio iiifim fi)a iifj.(|i(l()io Tiifim fj: fialjfr ufittii tnjøDar. ifn f| fijiiiat fr. ]ia 
fffll jijrir raDa ffiiiijl fuiiia ffltar fiHr ur iifjiitiar iiitiii. £n jijrir aorrra lijljlar fiOr 
Of iifjuhar tjitiii.^3 ifii fjufiuiliia ]if|J rr iiiaDr a a fialj.11111 jVr aofrra al fjfimtai* 
fiia |)firra iiitila rr fjaim a'^ fialjr rr'tt a. jia fral [jaim |mlj:r iiriii fftia' ur Irijriiifr 
oc ffct tiifi) ualta. ur aKrr jra-iiDr rru iaiuiiufl imtifr jifini 1)111511111 or Injiirmiii ffm 
fialjr ufiiti fjDfir. ni ff a ufibr jifffor mat jjfiigit. ]ia fral jiat jara^" ffiii aDr'^ 
tiar iiii|i faøt. ifii tf iiiaDr ralla] fiiji uila ørlDfiilu fDa trijdfluar rr Ufillar fro. oc 
tallar frr ijiiifa iiarri at Oaiiii gere a (jijroa fætt. ^allbi jijrcr lijritar flDi. fii f| fa 
elDr jfllr. jalli li i ullriiilar. 

') J-lff — *■ f- ') U'l'fl' U'li'la'l', raen med a;ll)^■nt^laaen(le Rum — c. Ldeladt i e., men .»enere 

Ulf. af en anden Haand. ^) .Saaledcs rettet. I Afskrifierne: fil. ■•) er ftlia niiinmiin qriB — tilf.c.rf.e. 

') manne — c. d. e. '') fttmna — c e. 'j Ungi — c d. e. *) (emniim (urifjtigt) — b. 

») Saaledes rettet. I Afskrifterne: bål. '") frijotlfr — f. »') tri)(j9imr — c. d. e. f. '2) tfl — b. f. 

'^) Itn pnn Åt. — mgl. e. '*) f)etnna — c. d. e. ">) å — mgl. b. f. '«) ftjå — tilf. c.e. 

") aDan — c. d. c. f. Frostathings-Lov. (V.) 179 

T!tm bi'ittt fi l)Be* jjrcifia Ual. 

(j.) Ifmi fr fua uifrlt fj fimi iiiHi)r tha jlrirc (Hra tiiD botum oc (irfiOa j:rHiii; 10 
Icifiio j:rtfiiiiiuii. jiH bciiiij jidr tufD Hftttum rr fjHjH fiøo fliro hilnr ur fmi til licirra 
femr. ifii fj: ])(\m rr fijuiHt uc flfra |ifir jijrcr ]m fijf iiaiiinn-iii |)nm rr fioMlo. |ia 
WfrDr fa tnjiiørojf fr j.f fjflliir jijrrr |ifiiii. oc fua fa rr iiifirr finla [iritiij m til fjaiio 
Imr aj:^ iifjm er fjellDr. oc øcrrr fjaiiii |ijrir |)ui uaiitirfftii al fjami |m" i'iøi jiat er 
Oatui [ifiilij lim jiat j:ram er ^ami a at laca. Én fa rr jf Ijdlt^r fiiuDi incD uatta cj 
Tpnr tiilia døi iiji)) taca. 

Cn fj: mdftt kttllur til biita. 

Lf'ii f| maSr fadar tif fHila |ia trd Fjauii j-itriiiifriiii fiiia. oc (atf firra ry mmn 11 
ultu fiiii aDr Ddli å. ifii fa cfinfc fii]i ti[ (lola fr fiDaii fr j-O'iiiir er mat tr^ tnjjjt 
oc |f fr iijijiltjct i |ifirri fjot er (jhiiu ftu-fii i t} fjaiui mn jffDDr. 

11(m tiitiu iiiuniio tf fnx til tiiiiiis hucrt er. 

(jj.) iFj uitni mamio j-crr lil )iiii(io Ijufit uitiii fr. fr uiiidjfiiiii fcal (ifra |ram VZ 
fDa naltftaiiar uitni. |)a fj }ifir nurta luiiiimim fr a liiiiyi utiro ]ia friilo |ifir ffirfcota 
imlifr |)a fr a |iiiii|i uaru'* al )jfir uilliiii (icra uiliii fj: jjfir uwlli toma til |jiiiøs. 
|)a fcal jiat ucra at jullu fj: ]jfir Dera a iifffta |ujii]i. Hn fj: |iar fccrr ijr ffin )iiiifl9; 
buD fcijllni. ]\Å uarDar )iat fii'iiiiihuni frfi. fii f)imi j:iri1aii fic liDi iiiaiiiia. ifii |j6 at 
bffubr fiti fjfima iim jiat |]iiii]. )ia iiart)ar jifim |iat allj ftf'i. fii fjiuii fjajf jijiirjarit 
focn finni at fjfllDr fj iiifuii uilia ina'la iiiii. ifii fiiiii iiiaDr jfllr at tnali iiftna 
ijr f&a inaDr flfinui inaniii |)iMf|. t^ii fj: iiiaiir fr uffiiim j-tjrfr iniDiaii fiai] fiia Drfpinn 
tH fa'riir |ia fcal ijruarjiiiiø iifra famhirørio (y facarafifif ui((. oc jullt |)U af um 
moriiuiiinii ff fjiifr fj facar alicrf iihm'. ifii iJr fcal jara )iaiiii hari allaii fr |iiiiø er 
oc alll til )jfff ful ffjc. fti at joTiim maiiiii^ )ia fcal iiruarjiiiifi '^ a |iiu(]flar) iiajfa. 

Tilm lUliTflt j:f. 

(jij.) if }i maiiiis) ucrfir iitkiil. |ia fcal ariuaDr lura j-iiiilar ftfuuui iillitm 13 
miinnum a jjiiifli fr jf fifio at Ijiiiiiiii fr )iat jc alli fiaiifiat fr jfit fr. oc foiiif Ijufrr 
jiangat lucfi uattuiii fiiiuin. Blica fciillii fcal fjucrr lja,j.a hrutt ffiii iiitiii fifrjc til 
mebaii jé uiuj til. fii fj: fiiii uitij yé til. |ia fcal ijlliim iaiiit tirrfta i oc fcorta^ 
aura afla iamiiiariiH ffiii til tflfc aj« iijiuiiii jf. (fii fj: Hriiiaiir tcrr jf maniiD upp 
prr fil fianii Ijaje iiijrt luiiiimim ficiiiiiii lil. jia fciilo iiifiiii a iwfta ))iiifii f| |ifir 
mføo til tomaj. niota uitnis fiiio. fii fj liriiiaDr uill fiøi i'illala )ia fculu )ifir lifiDa 
jiarctio. fu cj^ ^atin Ifftr )ia fiøi laiift. |ia fcal tffta licriirir lii)o lil at jara at Ijumim 

.Ivfr. Cap. 12. Hk. 34. Cap. 13. G. 141. 

'j Inicrr — b. f. ') a — b. /'. ') war — r. e. ^) |iå ftiiio \\tir &(. — mgl. 6. /'. 

*) mamii - mgl. f. ") »fra -^ till'. c. d. e. ') (larla — é. *) a( — /'. 'J if — mgl. b. 

23 * IJSO Ældre 

nr tHfH Hj [iiiniim lnil.ni tnrii'H ni iiiliii IhiI) lil. Iiujr liiiiii fill rii Inrithr |iiil [riii 
aiif ff. i^n Hill jiHl fi" liiiiiiimf rr [Vilinil mrfi niliim tir mfil dhIIuiii fi)n i iiiiru yi. 
jiti ti limi liMl iill!. i!"ii rj liiiiiiiiir tnr iiiiifui \( wa liriiiif. |ni liiiiir (loimiii luirHii 
iiiii. eii [iiii [ciilii iiiiin|tir lir i'iiiitiiiHr i'illiiii'j iiihiiiio jiiiu. i!"|' ri(iiii|i iiHhiio 
mmiiici inr imn riilrr Iihiiii. rii tiriimiir ur luriiruiiHriin'iiii i'illiuiuii ri)iT iillmi. |ih I'ihI 
uiiiiH ti j.iiiilHV|"lriiiiiii liririi rr iiiiuiiiiim rr lil iinr |riiliiiii fiiiiiH liirrii iiinl ur ulltiiiHii 
fi)n\ CmhIii iiriiHJHr ur liiiiiiiiiir ti |iiiiiii lul liiirrni l'li'ii'f fi' •ifli'i' l'tjil'ir. rii lnriiDr 
friilii luriii iiirO iiiriiH nr lilltiiitiii rtirr li liiiilur finiimi jirirrr rr iiiiiiiiiiiiii rr iiiir lil. 
Of liilH lirrrt iiilui lil jitir |"iuo n|' lilUiiiiiiii rijrr. U'ii tf tiriimrir irrr \t lilliiiio iiiHiiuo 
or Hlli liHiiii riiiiH iiinX )ih |riilii iiriiti|tir jr nililiH. ifii i^' lillHiir iimDr ti iiinl ur 
IfiT tiriiiHDr ril'i wf i'r lillrtiio iiiHiiiio. liti IVhI I)hiiii or rrl'i iHrH liiiinin (jhiio. riiii friilo 
H'llliunirr iiiriiii i tiiiiiiiMio iinrf) iihiiiih. h'IIh |rtil jiriiii jr nr Hliiiiiini ny lilliiiiiim 
fiirr lil |ir|T rr l|il rlljlH rr iiilllifiH. rr nr riiii iiirirH ni .n. Hiiro iif(iiiH fiUrmrliiH 
Ijiirriii lirirro pirlHiio njrr ti .rij. mtiiiHiiojii Ijurriuiii. or fuit Ijufvuitim rr j-orlHDO 
fijrir rr. ru )jhI rr Ijtil^r .iij. njrrr ' oriiiiiii. 

punin. 

14 (jiij.) ifj: liiruii i-'urH at liuaiiiia or urila Ijniioiii liiirtiii. or tara aj Ijnuiiiii .iij. 
fi)r riiH .iij. .jrlt'ira riia .iij. liiiiilliii. )iii iirrDr fifii iijrr at liiiriiiii m fuii fr Id'il. iinua 
Iliiiii riiii riiii flfirr ni .iij. jiii rr jiffiar hiirtiii q m tr Hpdin. |m [ral ijr jara oc 
Ijurrr hrra ti Ijruiir ijiirum ri)H [rl'ij Ijaiiu fiaurii. ifii fj: inmii jara f|ilrr or .jimia 
)iti iiiniii itifil ]iui tiui or Itita |ifir. |iii fral Ijiij-'iliiini iiiallha .);1. iiimr ni Ijiifrlf Ijucrr 
.iij. iiirrrr. t^ii rj: jirir ftauha jijrrr. |m no |ifir allrr iitlaiifr. fjiitirt fnu urrtir wcill. 
Of l'tir jirirra (JgillO. ifii Ijiiirr allrr Ijfliirr rr tit ffflia oc ftir )ii;irra iJU gillD. 

(£f mofir binbr mnnn jrriulfan at liftjniu. 

15 f| iiiai)r liiunr iiiaiiii jrialfau at ufijnio fiiatliie .jo. lUfrrr fouimør. or fjirium 
jullrr'lli rr hiiiifiiiiii oar. 

(£f ro|r liiftr mann. 

16 (rjiij.) ii,y roff lijftr inaiiii ciia Ijiintir liitr rDanaiit llitifir^ maiiii fi)a [iiiii Ijiiøflr. 
|)ii l'ral fti frriia Hj:ljniiiio [rr rr ti. ni fj fjaiiii orrrr nyi fuii. )iti Ijrjir [jHiiii futi alimi 
fnii iiiaiiuo haiia fj Ijaiiu rr hriiifir ai)r. ifn fj: fjaim tr fifli Driiiiir jijrir jiml. |i(i 
ft fjaiin fffi H ]ioi. ni fu rr jimt fjaiio n" fjaiiii rr jrrr til. øti fral j.aralil rr hitinti 
rr or DriDa liiiaiiDa fjiinhGiuo. ru hiiaufii Iriiøi ti fjfflfi; fua at Ijiiiu luryi tara. riiidi 
jra frr oc [rti i fjiiuf) |ifim rr fjitiiiii er. ifii fj fjami firrrr cifii futi. jia rr fnu fa 

Jvfr. Cap. /•/. G. 142. Cap. i5. 16. G. 147. 163. 

1) fil )iat tr fjBlfr .iij. fijrcr — nigl. 4. f. ^J Saal. i Afskrifterne baade her og nedenfor. Maaskee 

Skrivfeil istf. [langar. Frostathings-Lov. (V.) 181 

fjaji fiiJrt er fjuniiinii h. ifii r; fjaiiii fijiiiflr fjaKiii jijrir [ijrtlar t\U jijrir \)\)trt |)firr8 
lirifiiiia mala. fii rj rnf|' (i)[lr iiiaiiii rDa iiaiif ftiiior. firci fa ti[ rr far j:écc. oc øfre 
or flid fr fjatiii uill. ifii fj; fiiianDi (air noi laiift. |ja rr fnii fjatiii fjaje fialjrr gijrf. 

t'(m l)iinli fj: maiir jæScr. 

(i;n,) t^f 1 iiiafir jirhrr [fiiiir fjiuiD aiiiiaro manrio m ^a(|aii maiiaD. ]ia afiijrijij 17 
fjaiiii iiiTf f)aiio |fiii fiiio \]\uM. 

«Ej: ft fptUir j:c. 

(jnj.) Sn |iat |"fa[ ufra ^aljdiUt }é tr |é fiiiUrr j:c ^orno oc ^u|9 oc |)rff[9. 18 

Htm etBo. 

(jjij.)^ in rjufriifii ^ ciD rr iiia5r f)fj:fr jfffaii oc jfUr ^aim i jra oc rr d^rinii 19 
riunninn. |ia fral arj:f fjaiio fjaja |iaiiii fiD aj: fjciiDi fer jtrrfiaii a .j. uinim ferrum 
fjtfr ]iat fjaim rr pUtiDa. ncma jriarfjadiiGmfim uili njrr fa-tlajf iitii |)af mal. 

(Cj: mnilr Jrcpr linrl. 

(i'iij) %■ iiiftfT iii'n"* K"'t f'"'i 1" ^aiiilo. )ja fral f)ami frøia inormiim ti[ fanu 20 
DcrfirfO. |)a uarDar fjaiiii jiat altj tdi iiciiia uiD yiiD. t\i rj: fjaiiii ømr riiii fua. |)a 
rr fjaim iiiorDiiigi. 

€f miifir fpillcr xaf[c nmnns. 

(jtiiij.) 1^11 fa iiiaDr rr fjaiiii fjiidfr roffi iiiaims. jiaf rr mrrfr rr urrt taliiiiiar 21 
cDr firtr mfi) fjfljit oc fjafiuiiø. oc ucrfir fjaiiii faiiiir at jiui niåfi. fa critllafir oc adf 
jiat'* er f)aiiii a iiriiia iiiri) f)aiio. ncma Fjami (liofii fjiiium urrl) jrijrir oc øatiøi uifl 
DfTci finii. fil (j: fjaim iici tiiciir uiD. |iå er felfar eiDr. eii ej: eiDr jellj |)H er fjaiiii 
uflaør. eii ))fj fcal rof)" aplr [wta af oaDa tiere uerDi. 

(Cnflt fral jiot til annaro nurla nt l)aiin Jicgi fcomm. 

(jij.) l^iu]i iiiaflr fcal jiaf nii) aiiiiaii liwta at fjaiiii fjaj:e {letjit fcijiiim a fer 22 
\}nMi armaDr iie aniiarr iiiaDr. iiniia fjoiiiim jijløi .j. menu til jiiiiiis oc faiiiie mtil 
^auG. fua fem miflt er i lijiium iiiaiiiia.ij. lueiiii fculii fueria eii alla faiiua mal fjaus.^ 

* ^ * 23—40 

Ijuartneorii ualta iiiO filt mal. 

Jvfr. Cap. IS. 19. G. 96. 97. Cap. 22. G. 196. Hk. 37. 

' ) lEll (j: — CC. 2 ) Dette Capitel synes ifolge Indholdsfortegnelsen, hvor det er betegnet med 

fl\l, ber at være kommet paa et urigtigt Sted. =) flllfrpi — h. *) \\tX — mgl. c. d. e. ^) Her 

IT en Lacune, der af Indholdslisten kan skjonnes at omfatte det liele .Stykke fra Midten af jij (22J til Slut- 
ningen af Cap. Jiijijiij (40). En Deel af det Manglende antages at kunne udfyldes efter Hk.; nemlig Cap. jij— jfi 
(*2— 24) ved Hk. 37; Cap. røj— Jtnj (25—29) ved Hk. 38; Cap. uwij (30) ved Hk. 3!); Cap. Ji;ijiij (31) vod 
Hk. 22; Cap. Jjt (32) ved Hk. 40; Cap. tjju (37) ved Hk. 41; Cap. jjjvij (39) ved Hk. 79. 1S2 Ældre 

€f iitiinr ciiii(ii'r man nt maniir. 

41 (v.nr.) ^'>' """""' i'ii'I"''' '""" "' "iHiiiir. |)tt I'ihI fti iniiriii rr fuliiiimrir rr iil 
um iiiii tir liiii nir|"lu iiiii |"liiiiiii ni iiiii |linriiii. ru hHhii Hllfir iiiD lirimillh. rri (\ 
t)Hiu> iiiiHVr Hin liti iiHini urn' limio. 

V(m fcuUlicr. 

42 (ji.) lim Hlliir ^-inrfiiilliifr rr riDnr fmiiii li(. ]m fiul finn njrio fi)nift m .ij. 
tiifiiiiifl. ru .iij. |iriiioin. fii |mi hI .fr |r iiifim. jni friiir riiii iiifint Iil fii lijiilHi' fiDr. 
Of rr iiifiiti fHiijirt iHiiiHii Hl liiiiiim )ih friil niilr iiHiiyH uj:IhIh fii ^rHiii UHnlHlu par 
til rr jifir I|hj:hj rrllHV Iiiliir uiii. 

^lU-t riQO lirs at niuta. 

43 (r.ij.) flllrr riiiu uro til iiinlH iiiiiHii IhiiH) rj: (iiifi !}fj.r. f ii fpuniii IfOfliH al 
Uiflum liHiin jijlfiia ti iiirDHl j.i)iir itiO finiuuDG. )m rr [uii iiitfll. fj: Initirr tiifiiii iifrH,j 
miflriiiir ciih iHiiriiiir hI |iiii iimiiif. {iti rrn |)fir jVlir .);!. timrca tiiO fuiiiiiiii. m tf 
F)i'tofHrlHr ufi'H) iiiHlnifir fDa rtiDriiiir hI |)i)i hHiiiir. |iii fro lirir frtir .jl. marca diD 
foniiiip. fiiti inijrlu ur tiniiHiir fj: Ijaiiii Qtrq iiiHiHiifif rha ratiHiii^c af |ioi fiamie t} 
^ami f)fj:fr j.t li(. itn q ljH?m fjfjrr efiøi jc Iil. jiti ritDi fominor rrj-finyum diD 
armaiiu. fii tf luriiiir Intiiia fiHiiii at fiiirøDi finii. )m fffij Jifir.jl. ttiarfa uii) funimø 
j:i)lfiomniii allfr lifir rr ifi)u ur liii]i)u. 

IKm ttnha mdl. 

44 (r.iij.) J-iffff triiifa intil UBtu Irliii iiift) iiimaDe IHaonuo fuiiuiiiio oc ifijflfiiis 
erfihijfnijis ur Hiiuarra liijfii;i)ia oc allra fjiiiiia uilraflu niuiuia or lijøuiu ijllum um 
aHa mniii rr iitiiiria ti trtjiiiinar ]i\tr tr iifittar tru um tiigajfrli ^ manna ti millum. 
^jå ero |ifir aflcr ubota nifiiu. jijrirdiirl jé oc jriDi. (anDi oc laiifum njri. iamiicl 
oOalGiiJrDum frm iifirum. 

Ulm litjjihu. 

46 (jiiij.) l£n ]ifir er (tlla lij filt jijrcr |ji)j:fcu ^ cDa^ ulilfdo. fjuarf rr prir rmna* 
a ffijiutu fha (anhi. nc fiiti jrijrcr mori) nc jorfiH^fiu fcajji oc fjiåjarar oc ulifctu af 
Dfcift triid u|i}i oc j:rnnia fjciiini nifii jiui. oc |icir mcnn er øera3 jluiiumriin at Hrqja 
]ia nifun er jicir riya niiiar facar uiD oc faca ft fil. nnna fonunrir liifc rcjfa iil 
lanfircinfaiiar oc jritiar. oc futi iirriiiiifiHr mcnii.^ (jiin.) futi ]icir er fonor laca mci) 
rani tH ijtrfmi^l motc øuho n'lfi oc niaiiiia. Fjuarf er )icir faca ira'uDfonor linar cDa 
annarra manna conor. cila j.ijrir ufan uitia jicirra manna er jorrtftii ricio ti^ al 

Jvfr. Cap. 41. G. bl. Cap. 43. G. 313. Cap. 45. Hk. 19. 

>) Mi^åfviU — c. d. e. f. ') iiletiDj:f(u — f. ^) aOrn — tilf. e. *) rma— c. d. ritna — Hk. 

og de fleste Codd. af den nyere Landslov. ') Her begynder f. et nyt Capitel (.JI15., hvilket sandsynlig- 

viis er Feilskrifl for .fim., see Indholdslistenj. <>) i. — nigl. b. f. Frostathings-Lov. (V.) 183 

(iiiumi (if fitifinifia jifirra. fjiiffii rr fitiaii ^trq uili jifirra tr Dunanr jifirra fofj. oc fua 
lifir rr fjniiiia Jirffa (il)ijtamaiiiia. cOa fjfiiiila ^uM qifcr. ej: wifni tifil |)al. ))h cro 
))fir iihiila itifiiii j-ijririiiirf |é oc jriDi. oc cro |jfir j:rii)f)fi[a{)fr er iicria jé |it( oc 
jra-iiiifiiiiiir jijrcr jiciiii. cii fjiiiir cro aUcr tiniflbir fjuart er jicir ja far cDa bcii^ 
fitfOi fuiiuiifii oc j-THiifimii. 

1I(m liuma. 

(i;in.) Ulla jia iiijina er nm uifiajrrDi fcal [dia cDa uin ))cirra funiiia [niorD er 46 
iiifrui fiiia Diflt nm at [iitiiim. pH |fa[ )ia afta tiicD Uiginii fftia oc iiicQ i]rif)uin til 
lijrjla falo. tn fa er rijjr hum [iiiifamiiau j.ijrir [al cDa at jrijrftiim fijlum naiitiftjj 
nialaiifl. )ia iiciuir fa a (irif) fiii oc er tnjjifirojc oc fjcjcr jijrcrfiijrt |p m j.rii)i. fri 
)iffr cro iiaiiiifijiiiar. ty. maDr er fiucr etia farr. eba eiuljueriar ]iaT iiaiififijiiiHr er øuDer 
mcmi ()rra uiliii nm at fjaiin iiialti eiiii tii toma. oc fculo )jht naiiDfijiuHr fuma i 
eiiitiaiia. ifn fat fcal |iat f)it jijrfta jramcoma iiiiiaii jieff fama mauaDar ocjlijtiaj 
fjfim til Ijaiio. oc fe tioDit mcil oatta .ij. eii Ijitm taci ]iar niD eDa iimfioDomaDr 
fjaiio. iiema fa oili infiH-lla øera Ijoiium er laca fcal. eii iim ijll mal er menu fetia 
liii|ii(ima mcDal fin. jia felij fa .juiij. aiiriim uii) facaraliera er rijj.r. (ic l)Hlliia hum 
fem ai)r. ifii oiii foiiiiiifi .ro. miircum. oc fo-fi fonunijr eDa fuiiiiiuio fiifliimerin 
Ijnarintiliieiiøia til lianha. oc laci Ijiiiii jijrff^ fciillh fiiia ii|iii=* fem hiimr tiuMiihi. en 
fed l)iiarolneiii!ia fe fiDau fcijit epter jiarmaiuii. fn ej: Ijann uill eun eifli hm Ijallha. 
|ia fculo fijflomenu ftemna Ijouom |)iuii. oc øera Ijann titlaiian. nema Ijaun puM 
flict iiiui fem ni'i er-* frilt. flict liøfir oc uiD ej: maDr rijj:r hom |)ann er (lu'iiiiir er a 
/rofto liinyi^ or oaima tac at<^ alt inuan lijøréttu oc utan. ifu jieim .iiiiij. aurum 
fcal foa fci|ila er fararaheri fcijllDi ii)i)i taca. at )ia fciilii liaja Ijalj-a jieir menu er 
nemuiier ooru or |iiii jijlri lil /rofto |)iiii|0 a lini are er tiumr uar bu'iniir a/ oc fu"ci 
alter faman mcD luiiniiiio fijflumiiniuim. iln e| annarrtuefiøia j:ri)r» a lut^ finn. jia 
er mal lemr Ijeim i Ijerat) oc lallar rauiil nera n)i)i(iurct jijrer luiirellu miiiinum. ]ia 
fcal |iu eiøi hume Ijreiiha feda laiift. en Ijaiiu ma ftemna Ijit im-fta ar e|iler er malit 
a uii) ijami til /rufto jiiniio. oc ljaj:e ]ia mal filt ii)))i Ijuartneiiiii. ifii ej; mal 
reijuij mcD fama Ijh'IU fem jijrr. |)a fjaj:i fjaun luftnat finn anlinni" al l)alj:o aj: 
Ijinum er i(,j:i)ii i Ijann til ranyo malo. oc fffci |iat fem aDrar j:iarfi)nier. ^ Jvfr. Cap. 46. Hk. 6. 5. ') I ACskrifterne feilagtigt bent). 2) j:t|lfe — i. ^) ("å — tilf. c. e f. ") nar — c. e. 

») }iing — cd. ') tr — e. ') é — mgl. c, ogsaa opr. e., men tilf. med en fra Texten ^or^kj. 

Haand. «) j:i)rr — Afskrr., meningsliist; Hk. og den nyere Landslov, hvor dette Sted ogsaa tindes, har j:rijr, 
hvilken Læscmaade derfor er optagen i Texten. ») [iifa — c. e. "') liftutitl — Afskrr., hvilket er me- 

ningsliist; Hk. og deu nyere Landslov har autinn. ") fjlijf — Hk. ijljbi — d. nyere Ldsl. 184 Ældre 

VI. 

iiiT lii'fr ujip lU l'i-flft i jni fiutiili nf linrlTi' ]\vi ffil fiiptn. 

1 i)(\ lif.n' iili|i Hl |iM|ir i f\H |iiii rr jlrfliiiii rr iiiiirll ur |ii)i;)lii )ni iiiHiiirr hI 
riilH. jiirrr ]m h! iiHiiiinriii iihi;h iiihhiih h iiiilliiiii. ru |irir |iiirrrH rr luriii liiuDii lil 
iiil III" iiiifiHii iiiliH. Iinrljii |ii|ilti frnllfii Hlnriiiiiiiii hiitiim tf ]my ' tru hiriiiiiHr. pirrr 
Jjiii Hl |iHl rr m'i iiifiri |'iiir hI liiiniuiii iurir linrljn iiitininr iiiriir iiiillo ii|i|ii fmlii 
tifra f|ilfr |iHiiti rr hv nm iriiiiii. ur nrlliir |iitl ttl iimrtifr nilo fipi IjuhI Ihuh linl rr, 
fil |)ii ul iii||i. jiti iiiliH nu y(m jmi nnn. iTn /inflnliiniio Inir |ii|ilfr IhiihIhU 
Ijiirriom f)i!rr finnin hniD m- nirlmrii rn rili Ijinuin luiliiin rr |inr uj-f« fDa uuiifa fr 
i iimmini filiH uf IhIIuihI iirtH. 

Ulm .pj. iiiiTcr fluUs. 

2 iin nu |f(ur f)fr jijrft i pÅ ]nn t,f .uj. nirifr iiuHj cro tiirmfiar Ijnal |)ii fful 
tliirrr h); liHUiium riia hiil lara rfia ifiilH. llfiiaiiiii fiia iirpniia fuiir fral reiOa alla 
(lauiiH. iiruiH liHMu IjHur iii|'niiii- lil. rn |irf)" rr liinrl Ijiiarrr fnti fjcila oc fjrr ff(iir. rj 
lijrr jHiirr nriiHUtiH.^ i'ijnrr^ rDa linjfifr. .fiiDor lirufirr fila bruiior funr. fircrDru [ijnrr 
riiH r^irr liiiriiiH [ijnrr. jiti Ijrila jirir uifrnlif allrr. rn j-ijrrr ]m rro |ifir fua fHlhtHrr. 
at IjUHir ])riiTH rr iiiff lil al litrla jiriiri ()6t er |)fir ftautia i. or jiarj: døi Bfi|nniii 
fDa [unr linno liirla jijiir |ifffa iiinin rj: )irir rio lil. rn jirir ffulo ficrla jijrrr alla 
fiau^a mrmi rr rifji rro til at (lO'la nirii jirijn. iirnia fjiiirr Ijajr fua nurit rr i iiiimf 
|ato Of )ifffa ffftt [irrDo. at jiar fcijllDl f)Ot nlDr j-alla. frni oiOrtijfu manna niiftr. |ia 
jrllr fliit niDr jijrir fjorrn jieirra frin trlj. at jirir fctjiliju u)i|i tara rj: jirir w\t lil. 

(Cnn um .oj. mcrcr (JUII3. 

3 UrflHUiii fDa uftianiiH fnnr fcal borta fi)nc \)m fiaiifia aj: .uj. mijrrnm (luKj i 
IjiijuMiHUfl .u. nitrrr urpar. /atirr tJfiiHuiia fral lurla .vfi>r fjino fiauDa aunat flifl. 
bn'iDfr urijaniia fral btrla firotiur fjino liaufia .ij. aurum minna rn .iiij.* nirrrr uføiiar. 
/iiDorliniiirr urgaulia nc (iroDor|"i)nfr frulo bu'ta jriJDorbnriiruui nc brnilorfnunni Ijino 
Uhuiih .i;i;. aura uriiiia. L^ii brtrfiraftjufr oc fjilrrlirixrirHfunu nrøanhHUO fnilo br/ta 
brtrfirafunuin or riilrrhnrDrafunu fjino fiHUiia frlny uc .jiij. aura uriina. ru ]iat rr 
jiimhrillt |r. or fua rr )iat j:imririllt rr^ bn/iirafijnrr frutu birta .iij. luluin. rn rplrr: 
brrrDrafunu turim lutum oc fua laca. 

^(Tr fin er bauflri'igr ex callatlt. 

4' llii fr niffr fin rr banørijrir rr callaDr. fjon fcal btffii baiifinni bcrla oc fua taca 
t} Ijon rr rinbrrui*^ oc til arj:s foniin jiar lil rr [jon ffljc a bn'iiiftol. ]ja caftar fjon 

Jvfr. hele Vl'f Deel G. 218-252. 316-319. 

1) Maaske rettere Jper. *) ritgatiDa — nigl. 6. f. ^) futiT — e. ■*) .iij. — b. f. ') at — 

c. d. e. *) fin barni — 6. f. Frostalhings-Lov. (VI.) 185 

giiinmim ajifr i mr jrffnDom. oc fral Fjon fjutirfi fii^aii Daiifluui Otrla m fftfa. øn 

ej: bortr m .ij. fDa jrh'in'. }ja fuma Iiht fiøi fU at fara 6orfr cDa (laiifia. Ifii fua 

tnicit t)fri5r pat nu allt fainan tr Daiiøa tiifim tara .ij. ertufium mimia en .joiij. 
mercr tjeønar. 

fim facauca. 

Itu fral tit jifirra manna friiia rr jafaufar i ero. funr jnjfjurnm er facauce oc 5 
bruiifr- fammcriira. /iiDorjraDrr oc [ii)iaf|iinr tf jicir cro baDcr lit. cu |jat nerDr 
fialDau. itn jjo at }ifir [c baller lil. jia fculo )ieir OaDcr eina Dot taca oc )oa Dirta. 
øunr jiij&orcnn ueøaniia fcal fio'la l'ijiu' Ijiiio fianfia jiijfioruum .{uij. aurum uciinum. 
BroDcr ucdanfia fammu'fira fcal [loMa hroiior [jluo i)aui)a fammo'llra aiuiat )lict. 
/ijilorjaiier oc funarfuur iirfiaiiiia fciilo fii/la j:o'Dorj:ef)r oc|uuar)'ijnc[jiu9 DauDa .juij. 
aurum ncfinuni. itn fuiiuiu facauca fcat [iola ertoo oc .ij. auruui ue{iuuni. Én 
funarfuuum facauca fcal buMa jiriniunfic miuua. 

Xlm fiictal. 

lUaiir er fa eimi er ner ^ijjum eirii juuhit i fijcfale^ a /rofto|iinf|0 Ooc. en 6 
^aiin er |io fjiltr i j:ra'iiii|Vnic. oc er riøi jiruarc eii j.-ijDor'* OroDer faniiiiO'Dra. 
Uarla er fu ftflt nieD fjeilu jjijr er flicir filia j-'ijrcr ulau oc er uaDe ucflauHanom^ 
at eigi er uiO fjauii bo"tt. nu er Ijouom fjer bot alluD uu'D broDorfijue faiuiiio'Dra. oc 
fculo jieir DaDer i ertoøi oc .jj. aurum ueouuiu ej: |ieir ero baDer lil. en anuar einn 
ej: anuar er tit. oc fua bffta. en )ial oerDr allt er facaucar taca oc fijuer jieirra oc 
funarfijucr erloøi miuua eii fjalj: .jiiij. luiirc ue(|iu. 

^i)(la nfjflillJii. 

Hu ^ej:r uiiji mtjcta nejfiitltii oc feøir lit ]ieff fjoat ^lar fcat ^uerr aj: oDrum taca 7 
eDa bu'la. in6i)orj:aDer oc DoUorfuur ueiianOa fculo bu-ta m6i)orj-ijfior oc Dollorfijne 
^iu9 DauDa .ij. mercr ueøuar. llIiJDorbroDcr oc fijfturfour ucfianba fculo bo-la moDor= 
broDor oc fijfturfijue fjiuo DauDa .i;ij. auruiu ueiiuum. øijfttiiia|ijuer ueoauDa fculo 
bo-ta fijflfiuafunum fjiuo DauDa miirc ueriua. Cnjftrafijiier ucpuDano fculo bo-la fijftra: 
fuuuiu fjiiio DauDa ertofl oc .u. aura ueiiua. lli'i uerDr |u*tta allt faiiiau er nnjcla 
nej:tiiftDio menu taca .u. mercr ueøuar oc .iiij. erloøar ueguar.® 

llu feger til nej:5ilIDio lilla Ijuat |iar fcal tjoer iJDrum bo-ta eDa taea. Suuar; 8 
Dotlorfuur ueflauDa fcat bo-fa fuiiarDolforfijiu' tjiuo DauDa .ii;. auruui ueøuum. Dottorj 
Diillorfuur ueflauDa fcat bo-la DoitorDollorfijue fjiuo DauDa fjafj-um alla eijre uejjuum. 
BroDorDijllorfuur uecianDa fcal bn-la broDorDollorfijiu- fjiuo DauDa .uj. auruiu iiefinum. 

') (aiauta — t. c, d. f. ^) 6niOor — c f. ^) (iidaia — b. f. ■*) j:oDorj:unor — A. f. 

») tltgantiom — b. f. «) ysper — d. e. f. Ilankjijnsformen af Ordet trfoy (frlOflr) findes gjeiinem hele 

Loven ve\lcnde med den almindelige Hiirikjijnsform. 

24 186 Ældre 

Cnipiiifitiilorfiiiir tif[iHiiiirt ' [rul luri« fi)|"liiitiritliii|'i)nf liiiio haiiilH l)iiljitiii jiiii!« t\\\t 
iinuiiiiM. Oi)|liiiiHiiii'liti|i)iifr lu'iiHiiiiti liiilii hirlH fi)flliiiiiiiirliii|niiiiiii l)iiio iiHiiilH .iij, 
Huniiii uniiiiiiii. iii)(lrHiio'trH|i)iirr nriiiiiiiiti liiiln liirtn |'i)flriiiiu'lrHfiiiiiiiii Ijiiio iimiilu 
tlHl.FHii HiiiiHii niri iifniiiii. iif iinDr jjti ullj rr lilln iifjyilliiio iiiriiu lafti Ijtil^iiiii njri 
miiiiirt ni .iiij.- iiiriir iiniiuir. 

(!;nii nm fintdl.^ 

9 Hu |ViKi' lil |)firni imiiiiirt rr urr liiijiiiii riiu fiiiihii i lurliili l|nnr |ifiiii rr i 

liirlr |Vi|iHl. jDirr jiiii hI /rdfltiliiiiiio Inir (ifirr rima (irriii li liiii. Iiiitli! jirffi-r iiiniii 
rro [rtmimriinrr rliH faiiivriiiii'r. ni ))rir iiiriin lin riiii ullrr i riiiiii linl nrra. jni hI jifir 
ff iaiiiff'ullfirr hI jiiniii|'niif nr rrn iiilrrr fHiiin'iiiifr ni aiirrr fHiiinurhiirr, ur nm )iar 
fara til-* iio'itia fnii liniiirr |Hiiiiiiirriia •''' rr. fiøi rr l)iiiiiiiii fiijial i (jut iiicO hrofiuT 
fHtiij-riira. Ijaiiii rr haiiiia iimfir. ni fjiiiii rr jafaiiri. nr rr ]iar fin liul fjoamiu iflial. 
Uf fuH rr mi jirlJum f|]lfr mjiri |'n|iaii. fnii fjer niuii til fcflia. 

Tlin brrrtlrafuna. 

10 Hii l'fiilo (inrhrafijiifr Of fjitfr hr(ri)ra|'ii!iu lainiiifrQra ucøaiiDrt 6(rf8 lircrDrHfimum 
Uf fjilfrhru'iirHl'iimiiti [Hiiimiriira l)iiici tiaiiiia frtoii niiiuia fii.ij.^ aura Dføna. lUnilur: 
liruDrr ur |t)ftiir|iiiir |ammu'rirH iiriiHtiiia [riilu l)u"ta muiidrhnliiur Of fijftiirfijiic [amiiKrOra 
^iiio hauDn miirf iif(iiia. Sijflfiiiafijiifr faminu-iira ufiiaiiha ffiilu fiu-la [ijfftiiia fijnc'' 
fammtrDra fjiiio fiauDa frtuø Of .uj.** aura uriiiia. iTii ftjftrafijiifr famiiKrDra ufflanba 
ffulo birta fijftrHfuiium fjino bauiia faiimifrDra fjalj:iim .iiij. njrc uffliium. UruOcr 
^ijburnin urøaiifia fral b(rta tiruDur^ Ijiiio hauDa lnjboriium .ju. aurum Bcjjiium. ot 
DcrDr ]iåi nu allt famau tr jifffrr lufuu tafa.^" 

<£n af .tij. miircum jjuUa. 

11 Ifu aj: .i)j. mijrfiim fluHo ijfriir adj i j.rtfiinfiu'fr i ^ ^ fiaufioiUDi frlo^r ut .jiij. 
aurar uffluir. ut er |)at j:immiifi([f je. fna .fimmilfillf af |ifir ffm j-inrfia iiiannc cru 
at jraniiifniii uif) fjiim Dauiia. j'fuiu tara .iij. luti fl| jirim j:iiiini luliim. fii .ij. nifir 
jaHa. Uf yrrOr ]iaf itiijrf ufijiii. cr'^ |idr liula allrr at |fi)ita fin a iiifDat rr fua rro 
ItijflDir. Hii ffal |!fim lutiim rr r)ilir fru ffijita mn i jimm ftaDi. Of ffuiu |)fir rr 
jrimta manni fru af jrffiififiMiii uif) fjinii DauDa tara .iij. luti aj jifim jimm lutuni. 
tn })af ufiOa .pj.^^ jifniniiar uffinfr Uf .iij. aurar uføufr. in |ia .ij. luti er 
cpfir ero fari |ieir fr fftfa manuf n-o af jririinfnni niO fjinn Dautia. rn |iat vcrtiH 
.wiij. ]inininøar ufønrr Uf .iij.'* aurar ufoufr. fu j:ijrir ]jui hffium vtr nu fiøi 

') WECiantia — mgl. l>. c. d. f. ^) .iij. — c. d. e. f. =) fullal — c. d. ^j at — tilf. c. e. 

») fammiTOOr — e. ^) Feilskr. f. .j. ') Saaledes i Afskrr. Rettere vistnok fonum. *) Feilskr. 

f. .y. «) SrcrOr — c. d. i") Her synes Angivelsen af Totalsummen at mangle. ") Rettet 

fra Of, der ei giver nogen Mening. '') ffnn — i. f. ") Dette Tal mgl. i A., men maa nodven- 

digviu tilfijies. ^*) Saadsynl. Feilskr. f. .ij. Frostathings-Lov. (VI.) 187 

Imøra u]i|i i ffffcr. af a |ia er Oijfiøiaiitia oc liSiii irffiihfmi. Uarfa nia jiaf ml 
aUf faman una fatir uc fijffaiiir. 

fu nfj:fliII(iio irtriiiifKif iirrDr aKj frtufir oc .u, aiirav ufgtiir. oc fral ficffarc 12 
jrffniifiot |ua ffijjta fem fjimii jijrrii. trtla i jimm flafii. jieir fnilo taca .iij. lufi 
å} |jeiiti jimm [iidim er jiurDa iiiaiiiie eni al irHMiiiffiiii uif) fjiiiii hHitiia. oc tjerDa 
|iaf .iij. aurar ueriiier oc .jij. ^leiiiiiøar. lu'i fcal |ieiiii .ij. (iitiim er ejitir ero fcipta 
tm i j:imm ftafii. oc fnilo jieir er at jimta maiiiii ero at jrHMiiifeiiii uit) fjiiiii hauDa 
faea .iij. hiti oc uerDr )ial fja(j.r ^ .juij. ]ieiiiii9r ueoiiiii oc etjrir tirflinii. ifu jifl .ij. 
[uti fem e|itir ero face ]ieir er .nj. iiiHiiiii ero at rneiihfemi uiD fjiim DauDa oc fcipfe 
meDal [iti. eii jiat uerDr eiiiii jieiiiiiør oeiiiiiii oc f)a[j.r |iriDi ertop oefliim. 

Tilm atlm but. 

Uu f}tfr U]]]\ bot aDra oc feøir til jieff fjiiat |ia fcat fjuerr taca eDa Dæta ej: .u. 13 
merer duUj ero Dæmtiar i tio-tritar. DeciaiiDi eDa iieiiaiiOa fimr fcal [lo'ta frjiii \}m 
OauDa .iiij. mijrcum uefiiumi oc .iiij. ertoiiiim. /aiiir iieøaiiiia fcal fwta jeDr fjiiio 
DauDa aniiat flid. BroDir uefiaiiba fcal (lo'ta Oro'Dr Ijiiio fiauDa eimi eijri tieøinn oc 
.iij. mercr iieøriar. /ijDorjarier oc (iniDorfiiiir oeøaiilia fciilo Do"ta jijDorjeDr oc 
firiJOorftjiii fjiiio DaiiDa .ij. mercr iieøiiar oc .ij. ertoøar ueønar. liro-Draftjiiir oc 
eiilir [iro'fira fiinu yeøaiiDa fculo Oo-ta tiro^Dra fijni oe e^itir bræOra fuiiii Ijiiio iiauDa 
^aljaii .joij.^ iieniiiø Deøiiiii oc .rj. aura ueøiia. i^ti |iaf tienV allj er baiiøamenn 
taca fjalrum eijri ueoiium miiiiia oc .iij. |ieiiiiiiiiim ueønutn en .p. mercr ueøiiar. 

IKm fofttiica. 

Tlu feøir til facaiica bolar Fjuat jiar fcal fjtjerr iifirum Dffta ei)a taca. 5uiir 14 
)iTjl)oreiiii ueøaiiiirt fcal lio'ta fijiii \)\m iiauiia |iijf)oriiiim .j. ;ieiuiiøiim ueøiium oc 
.jiiij. aiinim Deøiiiim. UroDir iieøanfia fammo'Dra fcal lio'ta broDor Ijiiio DaiiDa aimat 
flict. /iiiloriaiier oc fiiiiarfim ueøaiitia fculo bo'ta jijiiorjeiir oc fuuarfijiii Ijius fiauDa 
.j. jieniup'.m ueøiium oc .jiiij. aiirum ucøiium. ifii fijuir facauca fculo taca Ijalium 
.iiiij.^ ]ieiiinøe iieøiium miiiiia eu Ijaljaii .};. eijri iieøiuii. ^u fuuarfijiiir faciuca fculo 
taca jiriDiuiiøi mitiua. ifu ]iat uerDr allj er aucar taca oc ftjnir |ieirra oc funar^ 
ftjnir .jj. mercr ueønar oc fjaljr .iiij. jietiiiiør ueøiun oc .u. ertoøar ueønar. 

Tim j:o5cirj:uflor* oc injtforfun. 

lUiiborjaiier oc Dottorfim ueøautia fculo bo'ta moDorjeDr oc Ootlorfijiii Ijino 15 
fiauDa erfoø oc .jiij. auruiii ueøiium. llIoDorbru'iir oc fijfturfijuir tieøaiiDa fculo bæta 
moOorbro'Dr oc fijfturfijui Ijiuo DauDa .j. aurum ueøiium. 5i)fttiua fijiiir ueøaiiHa fculo 

ij f)ålj:r — mgl. c. ^) SandsynligviisSkrivf. f. .tjij, ^^ Saudsjnl. Skrf. f. .iuj. ' ) Skmf. f. mot)orj:iinoi. 

24 * 188 Ældre 

hiiiii lnpfiiiiifmiiini liiiio nmiiiii rtlnii miiiiiu rii .nij. iiiiriim nrnnmii. {ii)flrnfi)iiir 
iii-iiHiiiiH l'nilu tui'lH |i)|'lrH{iiiiiim liiiui (iminti |i|Hlj.'iiiii .iiij. jiriiiiiiii' iiritiiiiiii miiimi 
ni litilFrtii ^fimlH fi)ri iii'(iiiiii. Uii jml nrifir till] rr iiii)flii iir)(|illiiioiiii'iiii liifH jiriiii 
lifiiiiiiiiim iifiuMim iiiimirt ru Ijtiljr jniiii mnr nniiim or jiuriir^ lufrrr ufiiiiiir. 

l'lm litlii iu-Jiiilltii. 

16 liu l'riiir til lill« nrfoillfiio Iimti |inr fnil Ijiinr iiriiiiiii fiuMti fiiH Ihch. øiiiiht: 
Diillorfuiir UfUHiiiiH ffHl Iio"Ih fiiiiHrhtill(irfi)ui l)iiio haiiDH l)til|nii iiiij. njri iiriiiim. 
DiillmiiiiUiiifuiir ufiiHiiiiH |ihI (min (ir)iiiiiii(iiiiir|'i)iii Iiiiio fiHiiiiH =' .i;n. iiriiiiiiiiiiii iiniiiiim 
iif .nj. Himmi iiriiiiiiiii. liriitluriinlliirfimr iiriiHiiiiu [rul IiuMh liirifi(iri)iiii(ii[ijiii Ijitio 
DanDa .11. aiiniiii iifiimiin. Cujftiiiiiiiltiirfiiiir nftiuiiiiit |'inl hiria |i)fliiiiir)tlinji)iii Ijitio 
fiaiiDa .rn. )iriiiiiiuiiii uriimmi iiiiiiiia ru I)hIj.'ii niiirf iirpa. Sijftlimt rKrlra ftjiiir 
tifilHiiiiH [culii Iltrift |'i)fllinii iiirlni fiimiin Ijiiio iiaiiiia IihIfhii )iriiiia njri. Cujflni 
Oo'lrft l'ijiiir DfiiaiiiiH jnilo lio"la |'ijfliHiiirlrH|iiiiiiiii Ijiiio fiaiiria .ii. )ifiiiiifliiiii iiiiiuiH 
fti .iiij. filoøHr iifiiimr.'* ffii |ial ufiDr allj fr lilla iifj-'iiillhia iiifim lar« .iij.'^ 
mfirr iif(iiiar uf .ni. jiruiiiiiar iiriiiirr ur .ij. aiirar iiffinrr. 

Ttiit bnJiior jiijbørcnn. 

17 Un'iDir ]ii)li()rimi fcal lurla Inuilor Ijiiio iiauOa ])ijriiiniiiin Ijaljaii .jiij. njri iiffiiuii. 
lirirnrHfijiiir nniaiiDH fHiiiiiuriirH or qilir liririira |iiiiii friilu litrla bru'iirHfiiiuiiii oc fjitir 
linrDra |iiiiii Ijiiio Dauiia [Hitimirilra [Ijalj-'tiii .iiij. |iriiiiiø Df||iiiu*' oc mijrr nfjjiia. 
lUiiDijrdnjnir uf fijfliiii'iiiir iifiiaiiiia fHiiiiiKri)rft [nilo btrtft itiutlorfiroiiur oc fijfliirfijni 
Ijiiio iiHuDa faiiiiiuriira rrloø niiuiia rn .uij.'^ aura urrinft. øijflfiiia ftjiiir iiroaiifift 
faiiiiiurDra )nilo lio'la fijftfiiia fiiiiiim fjiiio Daiiiia |aiiimi/t)ra .iiij.« ]iriiiimum iirømmi 
ttiimia fil Ijalj-'Hii jiiiila cijri iiføimi. 6i)fliH|ijiiir iiriiauiia faiiiiiwDra fculo lio'la fijftra 
fuiium fiiuG iiaiiiia [ainmorDra .u. iimiiiøuiii ufømiiii iiiimia ni .iij. aura uniiia. €n 
|ial unDr hIIj rr jifffir iiiniii tara .u. |iniinf|ar unuiir oc IjhIj-t .iij. njrir ufiiiim oc 
.iiij. inn-fv iirtiiiar. 

Km jirirntibætr. 

18 i^ii i jrmiiilurlr i hauflfiilliii aj: .u. mijrnmi flulfj iicriir adj fjaljr .«ij. jiniintir 
iifiiiiui oc .Yj. fturar uryiiir. oc jcal )iHt jr jimiuiifila. ]ifir fciilo laca.iij. liiti aj; )inm 
jiiiim liitiim fr .iiij.iiiaiiiif no ni jrHiiiiffiiii wiD Ijiiiii Daufia. fii fjiiiir allir ficla fr .iiij. 
tiiamii fro af jra^iififfmi uii) ufijaiiiia. oc ucrDr |iaf frloø tiffliiuiii niimia fii .nij. 
eiirar ufgiiir. iiu fcal |)fiiii .ij. liiliim fr rptir fro fcijita nm i j:iiiiiii ffatii oc fciilu 
|ifir faca .iij. luli er jimta maiiiii rro at jnriiiil'fiiu uin fjimi naiiDa. oc urnla jiat 
.uiij. filotjar ufijiiar.^ i!;ii |ifir fr .oj. niamif fro al jrffiiDfnui nit) fjiiiii haiiDa 

•) Ma^.-kee heller [Jiriin (iciungum, see nedenfor. =) Her ttaaer i alle Alokril'ter j:ior(ail (j:iOQiirtari), hvilket 
er en aabenbar Feil. =) vcgna — d. ■*; wcgiicr — e. '') .iiij, — i. f. c^ [Rigtigere .iiij. }im. DCflna. 
') I alle Afskrifter .\jj. aabenbar en Skri\fcil. «) .iij. — b. f. ») ucfltitr — e. Frostathings-Lov. (VI.) 189 

\m .'{}. Iiili. uc uprfir |ial fjtilj:r fiauiiiii iiniiiirir uføiim oc .n. frfopr ufpar. or jiarj: 
fiøi Iniøra af Otrta lU i ælliiia. jijrir |iui at |ia rr fjtjiiøianba oc lifiiii jra'iiiifcmi. 

(!En rnrnibiit 1 i nejfliUit. 

itu jrøiiiifiot I iiffoillOi unDr allj .iij. iifiiiiiøiim ufpiim niiima m f)å(j:r 19 
j:imli ftjiir uff)iiin. uc jVat fjcniii fcijita i jiiiim ftahi. oc taci |)i'ir .iij. luti aj )icim 
3:imtn [iifiim er j-iuiDa iiiaiini cro at j:iffni)fnni iiiD ^iiiti bauha. oc mrtir |iat .iij. 
jiniiiiniim^ miniia ^1=* .oiij. ntonar tiffiiiar. Itu fcal Jicim .ij. httuin tr cpfir cro 
fcijjta fim i j-iiiim [fahl. oc fcuto |ifir rr jimla lUHiini cro at jiwnhfcini uifi (jiiiii iiaiiDa 
(eca .iij. aj: ))fim j:iiiim lutum. oc iicrDr |iat fjaljr liriDi* jjmiiior ofoimi oc cijrir 
Tjcøiiiii. i^ii ])a .ij. lul i er f|itir cro. tacc jicir er .iij. Tiianiii tro at jrffiibjVmi oiO 
fjiiiii Oaiiiia. Uf ufrDr jiot fja[j:r aimarr^ )jfiiiiifir ufijiuii Of .ij. rrtuøar oføiiar. llii er 
|idrri Dut liift. 

1!(m .tiij. nti'rrr gullj. 

^fr fjfj:r ii)i]i flot Fjiiia |iriiiiii oc fcøir til jifd" Ijoat pa fcat fjocrr ijilrum fio'ta 20 
fiia faca fj boMiiDar fro .iiij. iiifrcr oiillj i fioMriiar. liffjaiiiif fDa ofiiaiitia |'unr fcal 
l)Ola fijiii fjiiio DaiiDa .iiij. frluøum iiiiiiiia fii fjalja .iiij. iiuirc urfliia. JaDir ofiiaiiiia 
fcal ()Ola j:rfir fjiiio Oauiia aiiiiat flict. BruDir »jcøaiiDa fcal tiu'fa firoiior fjiiio fiaiiila 
.);!;. aiiriiiii ucøiiiiiii. /iiDor OroDor fuiir ucpiiDa fcal ()0"ta jijiirljnjiirfijiii fjiiio DauDa 
erfuii nt .i;iij. aiiriim ucømiiii. ifii fjru'Dra fijiiir uc fj;firl)ro'Drafijiiir " UføaiiDa 
fculo fio'ta fjro'Ora fuiium oc f)jfrr (jru-Dra fiiiui fjiiio Daufia [l)ål|uiii .oij. jifiiiiiøf^ 
iicøiiuiii iiiiiiiia fil .ir. aura uføua. Uii ucrDr pul allj fr fimiøaiiifiiii faca .oij. 
IJfuiuøiim^ uføiiiiiu oc crtoøf ofømiiii uiiuiia fu .jij. uifrfr iiføiiar. 

^ct fi'flir til fncnuitt. 

liii fføir til fatauca Dotar. fjOHt jiar fcal l)Ofrr aj: iJDrum faca tM fiffta. 6unr 21 
|)ijf]orfiiii Uføaiilia fcal Do^fa fijiii fjiiio tiauiia |iij[)uriuim crfoø oc .jj. aura oføua. Urofiir 
faiumu'iira jVal tio'la fjruiior Ijiiio HauDa annal flict. /ijfiorjaDcr oc fiiuarfiiiir ufø= 
auba fciilf liffta j-iJDorjiJiiur uc fiiiiarfijni fjino iiauila crfuø oc .ii;.^ auruiti oføuiim. 
tn fuuutii facauca fjaljau jiurDa jifiiiiiø oføiiiii uc fjaljau .oiij. fijri uføinii. ifii'^' 
fuuar futimu facaufa ])rii)iiiiiøi uiiiiiiH Of fifffi jifir uifuii ffni facaucar uføauDa ero. 
fj |ieir fru til. fti f| |ifir tru fiøi til. |ia Ooti |)cir fr facauca fiøu at fio'ta at lijøuru. 
Hu fru faiaucar ' ' allcr lil. fii fiiøi til at tio'ta aj fjfiifii oføanDa. |)a fcal uføauDi 
boffa^^ ijllum facaucum. fu fj: fiøi fr Oføanbi til. |ia fcal fimr uføauDa bo'ta iJHimi 
facaucum. Hu er f)oårt'f til uføanfii uf uføaiiiia fimr. |ja fcal j:aDir ueøaiiDa Oo'ta 

•) frttlltJCcim — 4. f. 2j vt[)iuiin — tilf. e. ^) Dette Minus (|jrim JlCtl.) skulde egentlig være borte. 

<) Rettere jiiiirDi. ^^ Rettere Jivitii. «) (uiiii — e. ') [.rjij. )ieningiim — (urigtigt) i. f. »} Rettere 

fiélj^um .wij. Itfilinije. Ved en feilagtig OpRisning af Forkortningen staaer her i Alikrifterne .uij. )]eilinQar Vfjtur. 

-'; Rettere .y. '") [unar — tilf. b. c. d. >') f)iii9 — tilf. c. d. e. '^) Oslala — b. f. 190 Ældre 

fafHiinim lufimr. hfliin ff«l fiffla fniii fiiiio hHiifin lii'ifinrmiin rrliifi ot .rj. ftiini iifiiiiH. 
fil linrdr l)iiio titiiiriii |iiiiiiiiiirirn Hiiiiitl jliil. i!"ii liiiitiir nriiiiiitiH [rul hirlH pinnriThr ur 
fiiniufiiiii liiiU" tiHiiiiii nhui ur .ij. iiiiriiiii iiriiiiiiiii. ifii iiii lijrr riiii vnf'ii' iiriiiiiiiiii. 
)]H ffttl liniriir unitiiinu lurlii furuiiniiii lui'iiiir. ru piriiir iin'iriir (ir liniiiiii|'iiiir riiiiim 
frtriiiira. ifii nu li|ri riiii hiiinir iirøHiiiiii. |iti frul jiiiiiirhniiirr ur hirii)iir|iiiir lurla 
l'HrHiiiiiiii .iJ. li'ii liiiiiiru |'i)iiir ur r)ilir linriini |'iiiiii nriiuiiiiH [riilii liiriH fiiiiiin 
frtftuiiu. III l'riil linrrr liini lri)i|iiiir li iiuil |'iiiiii Inii or fuM firll, i[ii nu li,):n nllir 
fHruiiriir Ijiiin tiHuiiH. rn ' ruiti \\\c\' i litiuiiiiilirii iiriiHuiiH nrma jirir rr ffjlrr^ frit. 
jjH l'rulu jirir jui lurl« ulluiu furtiwrutn. ifii |inl iirrriv nl() rr farHurttr lura ur frjuir 
|jfiiirt ur lunurfijiiir .jiij- jiriiiniiuiii iirønuiu luiuim fu .ij. lurrrr ofuuHr. 

Xlm iiiuhor j-ohor. 

22 lU(iDnrj:ftriir ur iiiillurfuiir uriiHufiu [ruin luria mriDorjiJDor ur fiittlurfijni fjins 
tiauDa rrtoii iiføuum mimia fu.ij. aura nriina. fu mijDurliniDfr ur [ijftiirfiiur iiriiauha 
[fulo lurta mnriiirliniiiur ur fijftnr|ijui [jiuo bauDa luijrr urøuH. 5ij|lliua|'ijnir»ifriHiif)a 
fciitu biriH fi)|"lliiia fuuum fjino hauHa rrluy or .u. aiiruin ufpum. i5ijflrafi)nir ufø; 
auDa [ruin luria fijftra fuuum tjiuo DauDa^ fjaljau .iiij. fijrf. in )ial iirrfir ullj fr 
luirla nriflillDio inruu lara .uij. ])fuiufium ufymiiu ur filuø ufiiuum ininua fu fjalj 
|irii)ia-* luiirr uryiii. 

Ulm Ittlrt nfjiuillSi. 

23 liu |'f[|ir til lilla ufjiiillhio l)nal ]jaf frai Ijnrrr ijfirum fio-la fi^a lara. Siinarj 
dutlurl'iiur Dføaiiria [ral liffta fuuarfiiitturfijui Ijino tiauDa .iij. aurum urommi. Bullur: 
Dultuifuur iirriauiia fcal beta DutlurDiiltuijijui fjino DaiiDa .u. aurum ufømim. 
IiruDurDiJllorfuur uriiauiia fral ()0"fa briiDurdultorfijui fjiuo DauDa [.iiij. aurum uføus 
um. Oijfluriiiilturfunr ufflauiia fral lurla jijfturdullurfijni fjiuo iiauDa^ .iij, aurum 
Ofømim. 5ijflliuKD(rlraftjnir ufiiauiia frulu bu'la fijfltiuaDu'lrafuuuiu ^iuo iiauDa 
.ij. aurum urøiium. ^ijflraDu'lrafijuir uctjauDa frulu f)(rla fijftrabirtrafuuum Ijinø 
DauDa fijri utijuum. £n pai ufrDr adj er Ulla ufj-flillOis mmu tara .jj.*^ aurar 
Dføufr. 

Xlm brijiior }ii)borenn. 

24 IjriiDcrjiijburfun uføanha fral Imla hruDur ^iuo tJauDa )njl]urnum .j. aura urriua. 
lliuDurljnJDir ur fijftiufuur urøaiiDa fammo'ilra frulu f)Ola muDurbruDiir ur frjflurfrjuf 
f)ins DauDa fammo-Dra crtuø ur .u. aura uryua. øijflfina f)jiiir uftiaiiiia famniu"Dra 
fculu Ou'la fijftfiua fuuum fjiuo DauDa fammrrDra .iij. )iniiii()um urøiium uc fjåljau 
.iiij. fijri uføiuu. Gijftra fijuir uføauDa fammu-Dra frulu bffta fijftra fuuum fiino DauDa 

') en — mgl. b. (. *) tjJtfr — b. d. ^) Her mgl. (jl'r. Totalsummen) "'.iij. pcninfiB Ufgna oc" 

(egentl. 3i pen.). ■") Feilskr. f. j;n'irDa. *) [ Mangler i Afskrifterne, men aabenbart kun ved en 

Forglemmelse. *•) Skrivfeil fur .fjj. Frostathings-Lov. (VI.) 191 

fanimtrilrft .i)ij. frtoiiiim iiffiiiiim. C^ii firoriira fijiiir oc qitir firirDra fiinii uffiaufift 
fattimcrDru friilo ficrfa fjrirDra fiinimi oc f)ifir&rfri)ra[unuiti fjiiio naiiiia [aiiimcrDra 
fjatium .iiij. iimiiiøi ufønuiii miiiiia ni fjaljr .uij. njrir iiføiim. fn jiat mr^r \tå 
tr jifljir mmiitafa moø ufoiimn luiiina ru fjalj: .iiij. iniJrr iiføiii. 

®il jirirnibota. 

Ilii [fflir til jrffiiDbufa |ifirra er urrfia ai.iiij.mijrnmi ciiiHj i baiuiøiUhi. Jjar 25 
riffl at fjaljiiiii fiaiiiifia ^iriiiiuii iicøiiuiii ininiia ni .ir. aurar iiføiiir. oc fcal jiat }é 
jiintiiiifila. ))cir fciilo taca .iij. luti aj jifim limiii liitiim er jiijiDa tiiHiiiic rro at jrtfuDs 
fcmi uii) Ijiiiii DauDa. cii Ijiiiir fciilo hu'la tr .iiij. manne no at j;itfiii)fnui uiD dpø« 
antia. oc iicrfir |iat crtoø Oføiii or .u. aurar ucøiiir. lli'i fcai jicini .ij. Iiilum er 
qilir rro fcipla nm i .u. ftafii. oc frulo jirir rrjimla mamii rro at jra'utifrnii uiD 
^inu iiHuDa laca .iij. aj ]iriiu .n. (utiiui. ru jirir frulo beta rr at .u. iiiauiir rro at 
jrtfuiifrini uif) iirøauDa. oc urrDr ]iat .tiiij. |iriiinøar wrønir [or .ij. aurar urøiiir.^ 
I^ii jirir rr .nj. uiauni rro at jrH-ufifriui uii) fjiuii DauDa. tari |)a .ij. luti er r|jtir ero. 
or TjerDr )iat .u. jiruiuøar urøiiir or .iij.^ erloøar urøiiir. 

^nrnibut i nfjrjjill^t. 

i^u iirjøiHhio irfruhbot urrhr allj |irii)iuiiør jiori)H jiruiiiøo urøiuo or ljalj:r 26 
.iiij. rijrir iirøiun. jirffarr jrra-uDlJot fral frijila [em Ijiiiui jijrrii. rDa niu i fuuDr i 
jimm flaiii. |irir frulo tara .iij. luti h| ]ieim jiiiim lutum er .iiij.* maiiue ero at|rffut)= 
l'emi uif) ijiuii bauDa or uerfir |iat.ij. aurar ueøuir or .uiij. jiniiiiøar urøiiir. lIi'i fral 
jieim .ij. lutum er ejitir ero ffijita riiu i.u. ftafii. or frulo jieir er.u. manui rro at jriruD; 
femi uin Ijiuu dauila tara .iij. luti oc uerDr )iat |iri()iuiiør .u. jieuiuøo ueøiiis^ or .ij. 
ertoøar iirøuar. ifii liti .ij. luti er e|itir ero tari jirir rr .uj. iiiauui ero al jrra-uDfemi 
uif) Ijiiiii DauDa. oc uerOa jmt .iiij. jiriiiiiøar urøuir or ^aljr njrir ueøimi. 

ICm litiur incrcr flullj. 

llu f.øir tit jieff ej .iij. mrrrr øiillj ero i)tfmf)ar i Offti-. fjuat jia fral Ijurrr a| 27 
bol ef)a (lauøum tara. Urøaufii rf)a urøanda fimr fral lio-ta fijiii fjiuo f)aiif)a .jj. 
aurimi urøimni. /ai)rr urøaiiDa [rat DoMa j;iif)or Ijiiio OauDa aimat j'lirf. liroDir 
ueøatiDa fral bo^la briii)or fjiiio hauDa .ju. aurimi urøuum. /iJDorbr(jf)ir oc jiiDor^ 
broDor fuur urøaiifia fral bo'la jiJi)or bnJDor or jiJDor broDor fijni Ijino bauDa .j. 
aurum urøuum. liro*f)ra fijiiir oc ejitir bru'f)ra fiiuu ueøanDa frulo bffta bro'Ora 
fuimiii or rjitirbrffbrafunum Ijiiio i)auDa ertoø miima en .uij. aurum urøuum. itn 
jsat urrf)r aHj rr jieffer bauøa mriin tara rrtoø urøuum minna ni .ij. tnerrr urønar. 

■) WCQtlOtn — e. ^J [mgl. h. f. (urigtigt). ^) .Skrivfeil for .iiij. ") }iriOia — i. f. 

'•) Dette iiiaa aabenbar være Skri\feil eller Mislorstaaelse for "j:iiiitungr .jij. Jifniiifle." '') Dette fiJOor er 

aabenbar kun ved en Skrivfeil kommet ind, saavel her, som nedenfor. 192 Ældre 

fiinit riirmirar friilo Inra. 

28 11" fi'Hir lil liffT iM'Hl fHfmiiiir jiiilii Iiirlii. Cuiiir ]n')linrfim iiffiHiiiiH [ihI ficrtu 
|'t)iii hiiio iihiiDh |iijliiiriiiim htiUmi .ir. ri)ii nriiiiiii. lifoiiir fHimmrnrn nriiimhH fml 
luriH liniDiir liiiio iiHiifiH |'niiiiiui-iirn itiiiiul flirl. /lihnri'Hriir tif |iiiiiir|'iiiir nniHiifia 
fnilo lui'lH pifiur .vfiir ur fuiuirfiiiii liiiio iIhiiDh l)iiUnii .ir. n)ii nqiiiiii. tii [iimim 
fHfHiicH liHlnim .iiij.' iiriiiiuii miiiiii) rii l)tiln» tinur uniim.'^ Hu iifiiir jiHl hIU 
iHiiiHii rr frtfHiifar lara ur |i)iifr |iri)in nf |"iiiini|"i)iiir IihIj .nj. rrloii nriiiii nr fnilf 
.uij. lIliilT llfllill. 

Tdii iiiiiiiiir jiiilor nc liutlor fiiii. 

29 Iti'i |ial iiniiinrjuriir ur iirilluijiiiir iifiiaiiiiH lurla mnfiorj'iiiior nr fnillriiji)iii ()iuo 
iiuiiDa miiif iiriina. lUiiDorhruDir ur |'i)pinjiinr iiniaiilia [nilii Iwla iiiufiiirlinJDur uc 
|i)ftur|'i|iii l)iti!5 iiaiiDa .nj. auniiti ufiiuum. i3ij|"lliiia fijiiir iiriianha fnilu f)(rla fijfffina 
fumtiii Ijiiio ilaiiHa l)al|a iiiiii'f iifiiua. Oijflra |'i)iiir iiriiaiiDa fiiilu liu'la l'ijflia |iiiiiim 
\}\m iiauDft rrliji] iiriiiiuiii [iiiimia ni .iij. aiiniiii nrflmiin.^ llii urri)r |ii'tlft alll 
famaii rr inijrla iifj:j)illiii9 iiirmi laia .ij. rrlniiar iiryiiar uc .jj;. aiirar Uf^iiir. 

1!lm lillii iu-j.(jtlljii. 

30 Hu l'niir lil lilla tifjiiilliiio Ijiial |)ar [ral Ijiifrr iiiinim htrla fDa tara. $mmr; 
DiJHorfiiiir ufgauria fral liirla fuiiariiijl!(ir fi)iii l)iiio fiaiiiia ljalj.aii j:jiii1h njri iiffliiin. 
DuUiiriiiJllurfuiir »foautia fral htrla hijlluriirillurfijiii Ijiiio tiaiihu .p. ^imiiiiiiiiii uftimmi 
miiiiia ru tjalja iniirr uffina. liriifiuriiniiiirfiiur iiffiaiifia fral fiirla finii)iirii(i!lfjr|'t)ni 
t)iiio DauDa .iij. aura ufyua. SijflurDijlluijuuf uriiauDa jral (iirta fijflurhijllurfijui * Ijino 
iiauDa .ij. aura urrina oc .jii. pmijip iifiiua. Otjflfiua t)(rtra fijnir Ufoauiia fnilo 
bala fijftfiua iicrlra fuuiini Ijiuo DauDa Ijaljau .ij. fijri urøiiiu. jOijpraDorirafijuir dpøj 
aiiDa ffulu Ocrla fijflraD(rlra fuuiini Ijiuo haiiDa .u. jimiiiflum tifiinum uc .ij. crloøum 
iifiimini. uc iirrDr |)at nu aUt faiuau er lilla ufjyillDio tnnin laca .p. jifiiiiiøum 
ucfluuiii miiiuft eii ij. mercr ufcuiar. 

Ulm jiiiborcnn bruBor. 

31 liruDir jnjhuriuu iiføaiiDa fial Iiu1a finJDor ]ii)fjuruum fjaljau .uiij. njri offlinu. 
lUuOorfiruiiir ur fijftur|"uur ucflauDa faiuiiwDra j'culo furia inuDor liruDur oc [rjflurft)iii 
t)iu9 DauDa fjalja uii.irc urciua. Sijflfiua fijuir urøauDa jamiucrDra fculo bffla jijftfina 
junum [jiuo DauDa jamiuo'Dra .uiij. friuijuiii nrftiiuiu. jCnjftra ftjnir ijfgauDa fatnmu-Dra 
fculu bifltt fijftrafuiium fjiuo DauDa lainiiiu-Dra .u. iiruiuøum uffiiiuiu uc .u. crluøum 

•) Skrf. f. .jiiij. ^) Her er ved eii I'eillagelse den for .Soiiiienoiiiieriie bestemte .Sum sat istedetfur 

Sonnernes, og saaledes et Led udeladt. Stedet ikiilde egentlig lyde saaledes: Un fiiiium faiauta frlOQ minna 
m.flj. aurum ufsnum. m (unarfunum facauca ftal tfffa JiriDiungl minna. ^lal er f|aij:um .jiiij. ;ifn. o.s.v. ») [mgl. i 
Aftkrifterne, men aabenbar blot \ed en Forglemmelse. *) Her er i i. ved en Uagtsomhed.sfeil det hele 

.Stykke fra "fjins DauDa t)å\jf&n j:linla" gjentaget. Ligeledes i f., der allerede begynder fijentagelsen ved 
"funart)dttur[i)ni", der staaer istedetfor "fi]fliirddftorfi)ni". Frostathings-Lov. (VI.) 193 

Dfønum. BrofDra [pir oc rpfir brtrilra futiu ririiHiiiia |aiiini(riira fnito fiffla (ircrDra 
fuiium 0£ qifir 6r(rDra fiiuu ijiiio DaiiDa fammiriira .j. ^iriiiiuiiua »irøiuim miiiiia eii 
.w. aura tiffiiia. oc iirrDr |iat nu allt faiuau er jifljcr memi taca .u. iiriiiiuiar ufijiiir 
oc .ij. ertoflar uffinir or .51;. aiirar vtQnlr. 

(Én i jnrnlibut i bauggilllit. 

Én I j:rffiiD[i(if i [laiiøriilliii aj; .iij. miirriiiii qmH] iicrDr aHj crfoø tiiiuna ni 32 
.uij. aurar uffiiuT. or [ral \m yé ffijita i jiiiuri [taiii oc fciito .ij. Uitir iiiQr j.al(a. m 
.iij. iipiii ucra. ur larr |irir luriiii .iij. (iiti rr jimDa iiiaimi cro at jrH'iii)|Vmi uiD 
f)iiiu iiHiiDa. Én fjiiiir fju'li t\ .iiij. mamu' rro al j.Ta'iiiifriiii uii) uniauiia. nt urrfir 
jiat allt famaii fjalj:' iniirc uffliii. Hu fcal jidrii .ij. lulum er cjitir ero. |'fi|ita tnn i 
jiimn ftaDi. uc fnilo |ifir rr .t). inauiif rro at jrffuiijmii tJiO fjimi hauDa tara .iij. 
(uti aj |]diii .ij. lutuin. oc ufiDr^ jiat .ij. (utir .iiij. }iriiinøar urønir oc .u. iMtoøar 
ucøuar.^ Én ]mx rr .iij. mauue no at jra-uDfnui uiD fjimi Daufia. faci })å .ij. (uti 
rr c|itir cro. oc ucrDr )iat .uj. priiiuøum iiføiium iniiiua cii fijrir urøiiiu.* 

Ulm j:rirnl)but i ncjijiUii. 

Én uiti jrtfuDfujt i iicj-oinhi aj .iij. uuircum fliillj. fjcjj at .uiij. frtoøuiu iiriv 33 
mim. oc fcal }iat |c fua jitniuiiriia [cm fjit jijrra. )icir fcuto taca .iij. Iiiti aj: |)fim .ii. 
lutum er .iiij. maiiiic ero at j:rtfni)|Vmi uiD (jiiin OauDa. cii fjiiiir Oirta er jioriia 
inaiiiif fro uiD ucøauiia. oc iicrDr |iat aflj .iij. iiciiiiiøar ufoucr oc Ijtiljr aiiiiarr rijrir 
ricøiutt. Uii fcal |jfim .ij. (iilimi fcipta er fjjlir cro. fcijita nm i jriiiim ftaDi. oc fculo 
jifir rr jiitita manne ero at j;rHMili|'emi uiD fjiiin dauDa taca .iij. Inli aj: jieiiii 
.11. lulum. ifii \\tt\ ufiDr Ijalj-um ufJrnin |jeniuøe ucøniim miuua en .ij. ertoøar 
tifpar. Én |ja .ij. luti er f|itir ero taci jieir er .uj. niaiine ero at jra'iiDIcmi uifi 
^inn banOa. oc uerDr jiat ljalj:r .uj. jieuinør neøimi oc ertoø uejiiii. 

.rr. aurar 1JUU3. 

M fgir fil jieff fjnat jia fcal fjuerr onrum Do-ta eOa taca ej: .i;i;. aurar ueiincr 34 
fiullj ero Do-miiir i fjo'lniar. Ueøanbi eDa ueøatiba fiinr fcal bu-ta fijui Ijiiio iiauDa 
.ij. mijrcuin neymim oc .ij. ertooum ueønuiu. /aber neoaiiiia fcal bata |iJbor Ijiiio 
bauba aniiat ftict. Brubir neøanba fcal bola brobor Ijiiio bauba Ijaljan .jiij. eijri 
Dføinn. /ijborbrobir oc broborfoiir iieøanba fcal bo-ta jijborbrobor oc brdburfijni 
f)ino bauba crtoø oc luijrc ueiiiiini. Ino-bra fijuir oc r)ilir bræbra fiiiiu neøaiiba 
fciilu Wld bro'bra fiiiiuin oc ejitir bro-bra fiinu Ijiuo bauba l)alj:an .iij.^ jieninø 
tjeøinn oc fjaljan .nj. njri neøinn. Én })at nerbr aHj er bauøa ineiin taca ljalj:iim 
.joij. jieiiinøi ueøiinin niinna en Ijalj; .aiij. mijrc. 

') Her tilt". Afskrifterne j:iur5a, oiensynl. ved .Skrf. ^J iicrOa — b. d. f. ') Dette Sted skulde 

maasikee lyde saaledes: "uerBa })£ir .iij. lutir .vj. pi'iunjar tifjinrr oc i}i\} .v. ertOfl vtfliii." ■") MaaskeeSkrf. 
for ".iiij. pminpr uegtiir o( ei]r. neøinn." *) Uettere .iiij, 

25 11)1 Ældre 

;{;-) 'Jiiiir liriliiiri'iiii iiriuiiinii |'nil lurlii |i)iir |ii')liiiriiiiiii Ijiiio haiiiiii .n. jiniiiuiit 

iiriiiiii III .iiij. iiiiru nriiiiH. liniDfr |iiiliiiii'iiii uriimitiH l'uiiiiiurDrH friil liirlii linjtiiiv 
|iiiiiiiriiiiiii liiiio hHiiiiH itiiiiiiuriiiH Hiiiiiil fliit. /iiDiirjiiiiir uf |iiiiiir|'iiiir ufiimiiiH |'ih1 
hniH ).riniitj:rtir iif |uiuir|ijui liiiio iittiiiiu .u. |iriiiiii|ii iiriimi nc .nij. hiivh iir[|iiii. L^ii 
|'i)iiir iHfHiiiH fiiilii liifrt .i;uij. |iniiiuiiiiii iiiiiiiiii rii .ti. uiiru iifiiiiu. ifii l'iiiiiir fijiiir 
jHiHiiiH jirihiiiiuii iiiiiiiia. ifii jiiii iifiDr hII) rr Imiiiuiir nuu ur fijiiir jirirra Of 
luimr fijiiir .rij. |ifiiiiiijHr uriiiiir uf .ij. rrliiiiHr ufijiiir m- Ijtilj: .uj. miiri; ucfliii. 

jflliifiorfniiir dc iiittotfunr. 

;^(5 lUiiiiiirniriir nr firiiiiirfiiiir iifiiniiriH |'inl ()u1it nuiiiDriMiriiir ur h(iiiiir|'i)iii l)iiio 

iiHiiiiH filuo nqiiiiiiii mimiii ni .iij."-^ Hiiriiiii iirømiiii. iniiDurbrunir ur |'i)fliii|iiiir \\f[\-- 
aiiiiH l'nilii luriH iiuirinrliriiniir itr [iiflmfijiii Ijiiio iiHiiilH.n. Hiiriim iiriiiiiiiii. OijflliiiH 
fijilir nnimiiiH fiiilu Iiu'Ih |i)|'ltiiiH |iiiiiiiii Ijiiio iihiii)h .r. m 01111111 iiriiiuiiii. iiiiprn fijiiir 
iifHHiiiiH ffulu liu'trt l'ijflfft [iiiiuiii (jiiio OttiiOrt [jHlj:Hii.iiiij.)imiii(| ufi)iiiii nf.ij,HiirHiifi)iiH. 
ifii |)fll iifrDr ftUj ff jifffir uiriiii tacfl .juij. aiirar uffiiicr u fjuljr .jiiij. }ifiiiuør uføiiiii. 

Km litU tu-ji)illlii. 

37 lli'i Ijfj.-) fi'i luil^ ff iiifiui fiillu iirjyilliiil lilla. Hu fral fiiiiar bullor fimr Uffl: 
aiiiia lurla fiiiiar fiultur fijui Ijiiio fiautia .r\). )ifiiiii(iuiii iiiiiiiia ru fjalja luijvr uføua. 
liu fral iiiiltiiriiritliirfuur DføauDa [uria iiull(iriiuii(ii|ijiii ijiiio fiauha Ijaljaii .iiiij. )iniiiiij 
iifiiimi or .iij. aura iirriua. UrijDoriiollorfuur ijffiaiiiia fral boMa brufiorDollorfiiiii fjiiis 
DauDa Ijaljau .iij. njri iiføiuii. lujftuifjiiitorfuiir uriiaiiiia fcal b(rla fijfturiiiitiorftjm 
fjiiio iiaiiiia Ijaliinii .uiij. jiriiiuiii uriiiium ir.iuua m .ij. aura ucpa. Oijflliiia Dirlra 
frjiiir uffiauiia frulo turla fijflliiia ho'lra fuiiuiu fjiuo tiaiiDa .p. |ifiiiiij)uin unitiuni 
or rijri iiføuum. 6i)ftrai)u'tra jijiiir ufiiaiiiia frulo (iola fijftra hulra fuiiuiii Ijino 
Dauiia fjalj.um .iij. )iriiiuøi ufønuni miuna m .ij. filoøar urøiiar.-* ifu |iat ufrDr 
aHj tv lilla nrjøiHDio iiirmi lara fjaljr .uiij. jiciiiuør ucøiiiu or .jiij. aurar ufijnir. 

Tim broiior jiiiburcnn. 

38 BroDir |iijf)oriiiii iirøaniia fral 6o1a firoiior )iijf)orniim fjiiio fiaiiDa .50. jiniinøum 
or .uj. auritm uriiiiuiu. l'ru'Dra fijiiir ufiiaufia fa 111111 o'ilra or riilir finrDra fuiiii fnilo 
lifffa lirfriira fiiuum (jino hauDa or fjifirOnrDrafiniuin .ij. |iriiiiuia or fjalja mijrr 
arøiia. llu'iiiorfjrijfiir or ftjfturfuiir tirøaufia famuiu'nra fral fju'la inoDorbrofior or 
fijfturfijui fjiuo haiiiiti fHiuniirDra .j. frloøiim iiffluuiu. fnjflfina fijuir uføauiia fani: 
mo"Drft fciilo bo'la fijftfiua fiuium fjino Haiiiia faiiinurnra .jiij. ]ifiiiii(iiiiii iifiiuiiin or 
.ij. aurum uføuuiii. Cnjftra fijiiir ufflaiiDa ffliiiiuo'iira frulo Imla ftjftrafuiiiiiii Ijiiie 
tiauDa fammo'Dra f]a[|um .iij. ^imiuøi uføuum iiiiuua ni Ijåljaii auuau r!;ri uføimi. 

'_) BruDcr — b. c d. f. -) .Skif. r. .tiij. ^) uin) — ti!f. c. d. e. ") ertostm tiepmim — e. Froslatliings-Lov. (VI.) 195 

i£n |)at umir adj ' famaii er lifffir tnnin taca fjtitjr .iiiiij. ^jeiiinor m^'um oc .iiij.^ 
aiirar tiffimr. 

(!;nn um bauggilHiis j:r(rnlibiit. 

i£n Daii()i)i((iiio .yiHMiiifitil uriiir hKj aj: .i;i;. auruiii (lullj .iij. iiniiiuiar iifiiiuT 39 
ijc Ijaljr .uj. ftjrir iiffiiiiii. oc |VhI |iaf yé jimiiiririla. jirir l'riilii tam .iij. liilc rr .iiij. 
tnaniic rro af j-TtriiDlciiii uiD fjiiiii iihui)h. ni Ijiiiir |'mlu Inrla rr al .iiij. iiiHiiiir tro 
al jnriiDlfiiii tiiD ucøaiiiia. l^ii |iat \m\W rrlun oc .iij. aiirar iirriiicr. lU'i fcal jiriiii 
.ij. lutiim er fjitir fro fn|ita fim i jinim ftaiii or ffiilii jirir fr .u. maiiiii fro at iraMiD; 
fftiii nit) f)imi bauDa tara .iij. liiti aj |ifini .11. luluia Of ufrbr Jiat fja(j:iiin .iij. 
IJfiiiiiøi uføiium luiiiiiH^' fil .iiij. rrtogar ufiiiiar. ifii ]ml rr f|ilir rr taif jirir rr 
•Dj. tiianiie rro al jrtfiihlriiii uif) [jiiiii haiiDa. or urrtir jial .iij. iifiiiuijar ufiiinr or 
^aljr .iij. frioiir uføiiiii. 

tiflflilllits jrnrntilnil. 

011 iif|fliIIi)io |rffiiii()6t iifi'fir ljal.>r .i;iiij. jifiiiufir uffiiiiii or .ij. aurar. or frat 40 
^fiuii i .u. ftaDi |'ri|ita. jifir |'cu[u tara .iij. Iiili rr j:i6ri)a maiiiii rro at j.rHMiii|'fnii 
uiD fjiiiii fiauDrt fii fjiiiir frii[o Oo'la rr .yiorfia iiiaiiiif fro al ^ra^iiiilfijii uit) uføaiiiiaiiii. 
orurriia |ial .iij."* ))fiiiiifiar uffiiiir or filoii iifiiiii.^ Hu [ral jjfiiii .ij. liiliiiii rr f|ilir 
ero frijila fim i j:iiiiiii ftaiii. or l'riilu jirir rr al j:iiiila maiiiif rro at jrH'iifil'fiiii iiiri 
f)imi DauDa tara .iij. luti aj jifiiii .0. liiliiiu. [or ufi'Dr ]ih1*^ fiiiii jiruiiiyr iifiiiim or 
fijrir'' tjfitiim. 

lim jjiit {} .ij. incrir gulU exo Siymirar. 

Hi'i l'fiiir lii jirij fj: .ij. iiifrrr {iiilij fro tiiniitinr i (lo'lriiar fjual |ia fral Ijorrr 41 
i:i&riiiu bo'ta fDa tara. Ufiiaiiiif rDa urriaiiDa [mir [ral (lu'la [ijiii fjiiio iiaiiDa rrtoø 
Dfømim oc .jiij. aiiriim uføimiii i fjijj-iifiOaiiø. /aiiir ijfiiaiii)a [ral Dcrla jffir Ijiiio 
liaiiDa aniiat flirt. 13roDir ufiiaiiDa fral Du'ta broDor fjiiio dauDa .j. aura iiriiua. 
/(»DorOroiiiroc liroDoijuur ijføauDa [rulo Iwta |iJDorbr6Dor or firofiorfijiii fjiuo iiauDa 
ertoø miniia fii .uij. aiiriiiii uf(iiiiim. Bro'fira [ijiiir or fjitir lirtrnra [imu luiiHiiDa 
fculo f)u1a tiro'Dra [uiiiim or f)itir(iru'i)ra[iiimiu Ijiiio huuDa Ijiiljuiu .iiij.^ jiriiiuøi 
Uføiium miuiia ru (jå(j:aii .u. fijri oriiiiiii.^ ifii jiat iirrDr allj tr bauøa iiifiiii taca 
fialjum .jiij. jifiiiiiøi uføiiuiu iiiiiiua fii .uiij.^® lucrrr ofiiiiar. 

IHm fuit ]j|'|bijri:nn. 

øuiir fiijborfuu iiføauiiH [ratbo'ta [ijui Ijiuo t)auDa|)ijlioriiuiu rrtoø ufønuiu luiima 42 
fU.Dij.^ ^ aura urøiia. 15r6Dir uføanha [aiitiiio'iira [ral Offla (irrjDor Ijiuo DauDa [aiiiiiurDra 

J) adt — i. *) Skrf. f. .tijij. 3; Uette Minus er overllijdigt. ") Maaskee Skrf. i', .jij. 

») Denne Sum, der nærmest svarer til de ote Mænds Bod (.jij. limlnsjar UtBtliV OC rrfOfl Dfllin), niaa ved en 
Feiltagelse være indfort her istedetfor de 4de Mænds (.iiij. frlooflr V.), medens den nedenfor mangler paa sit 
rette Sted. *) [tr uerOr. }iat er — b. c. d. f. Her maae nodvendigviis disse Ord: ".jij. Jimingar vcjtur 

Ol erlofl tiegin. en }ia .ij. luti fr e|itir ero tace |ielr tr .uj. maime no at jiratiOfmi vil) f)iiin SauSa. oi vfrlir }iat" 
indskydes. ') Skrf- C- "'»D- »J .uj. — 4./-. »J l)iilj;um - utBUum — A. '") Skrf. f. .tij. ") Skrf. f. iij. 

25 * {{){] Ældre 

HiuiHt (!•'■•■ /"i^iirVHiiir nr fiiiiHifimr iiriiniiiiH [riiln [ktIh viifinr jfhr ' "f fiiimr fijiii 
[]iii!) hHiiriH iM'tiiii tiriiiiinii iiiiiiiiu ni .nj. iiiirii iii-i|iiu. U'ii l'iiiiiiiii I'hi'hiu'h IihIjiiiii 
.riiij. |ii'iiiiii|i nriiiiiiiii iiiiiiiiH rii litiljH miitf iiriiiiti. ru- l'iiiiiir |iiiiiiiii finHiifii jniiiiiiiiyi 
iiiiiiiiH. U'ii liHt iifiDr Hllj ff l'HiHiiiHr itiiH m |i)iiir littiio uf fiiiimfijiiir liiiljiiiii .i;uij.^ 
{iriiiiiiu iii'iiiiiiiii miiiiiti ril litili' .11. iimrr nriiiii. 

l'Cm muilurjiuiltir ur luitforftin. 

43 IHiiiiorfHiiir or inidnrfiiiir iiroHiifiii l'fiiln lurlH mnrinrpiilnr nr (i(itlnrfi)iii l)iiio 
iiHiiriH ritiiii lir .11. Hiiniiii iiriiiiiiiii. llliiiiuiljrriilir or fi)fliirfiiiir nriiuiifiH |'rnl Iiu'Ih 
tuiinur lininnr ur |i)fliir|i)ui liiiio tiHiiiiH IihUh iiiinr nriiiiii. Oi)flliiiH |i)iiir nriiiiiiiiH |riilii 
birlH |"i)|"lt'iiiH l'iiiiuiii liiiio (iHiifiH .niij. rrlniiiim iiriiiiiiiii. !ji)flrH|'i)iiir nri|iiiiiin l'fiilii 
hirtrt l'ljflrHl'iiiiiiiii Ijiiio iihiiiIh fiHljaii .iiiij.-* ]iriiiiii] iiruiiiii nr .11. rrlniinr iiriiiinr. 
gii jiHt iirtiir HII3 rr ?in)rln iir|.i|illDio iiirmi tara f)Hl|iiiii .riiij. )iriiiiiiii i)r(iiiiiin iniiiiiH 
fil .riiij. uiirar iiriiiirr. 

S'unarlnittorfun. 

44 GiiiiHrnriiliiijiiiir iirriHiihH fra[-[icrlH fuiiarnnllnrfijiii Ijiiio DaiiDa .iij. aura urfliia. 
Dutloriiiittiir|"iiiir iiriiaiitia fral ficrla t)iitturiiritliir|'ijiii (jiiio haiifia fjalraii .iij. rtjri 
ufiiiiiii. liniiiiiriiiilliirfiiiir iiriiaiiiia fral fitrla linifioriintliirfijiii fjiiio i)aiii)a .ij. aura 
iirriiia. Ciijfturhiiiinrfiiiir iiriimiiia fral lurla fijfturhrillnrfijiii Ijiiio iiauDa Ijtiljau aiiiiaim 
fijri uriiiiiii. 6i)fltnia iiirlra fijiiir ijfiiaiiiia frulu hu'la fijflfiiiaiiu'IrHfiiiiimi Ijiiio 
nauDa rijri uri)iiiii. Oijfira fiirlrH fijiiir iiriiaiiba frulo liirla ftjflra tiiTtra fuiiiiiii Ijiiio 
naiiiia daljau rijri iiriiiiiii. ifii jiat urriir allj rr lilla iifj-flillDio iiiriiii lara Ijtiljr 
.jj. njrir uriiiiiii. 

Km bruilor }niborinn ncøttnlitt.''' 

45 Cn'iDJr |iijlinrinn iirpiilia fral beta droDor jiijlifirniim Ijino hauDa .u. aiiruin 
tjcjjmim. lirtriirafijuir or f)itir firrrfira fiinii iKrifliiha faiiiiiiurira frulu licrta fjru'Drafu: 
Tiuni oc rptir firrrrira fuiiii fjiiio tiautia fHiiiiiiu'iira .riij. jiruiiuium uffiiiuiu or .iij. aurum 
Dføiium. IHiiOorhniiiir or fijftiirfuu urpnUa faiiiiiio'iira frulu (mia uiufiorfiniDor oc 
ftjfturfijiii Ijiiio fiauDa faiiiiiuriira .uiij. rrtofium rirriiiiiiii. iDijflliiia fijuir urriaiiha 
fammiriira frulu lurfa fijflfiiia fiiiiuiii l)iiio fiauiia faiiiiiiiriira Fjaljaii .niij. jifiiiuii nrøiiiu 
lir rrluii nryiiiii. Cnjftrafijuir uffiaiilia fauiiiio'Dra frulo bo'la fijftrafiiiium Ijiiio iiaui)a 
fammo'Dra [jtilja .iiij. rrloo uriiiia.^ i^ii jial urriir aHj rr jirffrr iiiriiii lara j,. 
pminøum uffliiuiii uiiiiiia m .i;iiij. aurar uryiiir. 

<£n i jrrirniibut i bauggillbi. 

46 i^n i j-TtfiiDlurtr i (iau(|f|illiii '' aj .ij. uiijrruiii (1UII3 nrrOr aflj fjaljum .iiij. 
;jriiiuf!i mirma m Ijaljr .u. rijrir orijiim. or fral jiat |c, j.iiiiiirita. |ifir uiciiu frulo 

') bruDor — e. d. e. f. =) Ot — b. f. =>) Skrf. f. .ijij. •») Skrr. f. ,«ij. '_) Uftianfta — m;;l. e. 
«) Aabenbar Feilskrift eller Feilregning istf. "()ålj:an .vij. jming utginn OC .u. frfogar vt^nSir." ') Saavel her 
som i Over^kr. findes i alle Årskrifter nfjJjilltli, hvilket, som aabenbar B'eil, er rettet. Frostathings-Lov. (VI.) 197 

tacH .iij. liiti er .iiij. maiiiif rro at j:iHiitiffmi uif) fjiiiii tiauDa cii ^iiiir [ciifo fiirfa tx 
.iiij. maniii m af jrffiitilVmi uiD uffiaiiDa oc upiila |iHt .oiij. trfoøar ucønar. ttii 
fcal |irim .ij. (iifiim rr f))lir cro frijita ciin i jimm ffaDi. oc fnilo |)cir er .u. manne 
ero af j-rtriiiifnni uif) f)iiiii iiaiifia fara ,iij. futi aj firim .n. hifnm. m f)inir fnilo 
fifffa er .u. itianni ero af jrHMihjemi uiD uepnha. of nerOr |iaf .iiij. peniniiar ueiinir 
oc [.iij. ertonar Dffinar.' tn jieir er at'^ .iij. manne ero af jra-nDfeme uiD fjinn 
hanDa faci jia .ij. liiti er ejitir ero. oc uerDr |jaf fjafjrr .iij. jieninflr iieijinn oc .ij. 
erfoøar uegner.^ 

Ulm nej:gtUl>t9 jircrnibut. 

itn nej:j|i[lJ)io j.rfrnh[i('if aj: .ij. miircum fiullj uerDr adj .nij. ]ifninfiar tieøntr oc .u. 47 
erfofiar ueønar. lirffi irfrnfihot fcal |'ua fcijifa i .n. |taDi fem fjinni jijrri er i nejøilini nar. 
oc fnifo |ieir er .iiij. manne ero at j:rtriiii|'emi niD [jinn DanDa faca.iij. luti a|}ieim .u. 
lufum oc uerDa ]iaf .iiij. peiiiiipr nciiiiir oc eijrir neøinn. Hu fcaf |ieim .ij. [ufuni 
er ejitir ero [cijifa enn i .n. ffaDi. oc fcufo |ieir er .«. maniii ero af jrfeniifemi nii) 
^inn hauDa faca fja[j:aii .nj. pening ueiiinn oc erfoo oepa.* øn jieir fem af .uj. 
manni ero af jrffndfemi uiD fjinn fiaufia faci .pij. jieninfia neiina. 

VII. 

^er ^e|r u]\]\ caiiifula aj: .nij.^ [uf fiocar. 

j. f^er fpøtr til lUjarnr [mire. 

ij. Um fmitift caii}i. 

iij. lim imuff prfi. 
liij. Hm ififia iftiiø. 

ti. Hm ififiH fil ffflle oc trc'e oc jrftmfffiiiiig fti)io. 

tij. lim liinrij:or. 

nij. lim iirpiiiiy Cfiirimauu9 oc fiHfffa. 

niij. lim mHiinfulo liiiiy fjUHt tn8 liflgr. 

ij. ni f)ti«rr gere IciaaiiBr. 

j. lim litøcrS omaga oc jjeirra manna pr j:aia at taujium fimim i ^cia5 or can^jangi. 

jj. £} mafir å fjiio i canjiangi m bii i f;pralii. 

jij. t} manns niif|lr frta matar i [)(jmlu. 
jiij. lim yillD iiapn iid. 
jiiij. lin fcal ftiiia fciji. 

jt). Um (titittt). 
jtij. Um litlirmi umaga. 
jtiij. Um jijltie ^ircft. 
piij. tit Icnfiirmmn gpre leiaangr. 
jij. Um }iat fj: ffiji itcrtir njrffrt. 

II. léf matlr leijpr^ |rå ^ijmto finni oc um aBiirgll fcips. 

') [ ertogr (Skrf. f. tijrir) tieflinn — c. d. e. ^) at — mgl. e. ') {rfofla miniia — 6. /". 

*) tjfgin — e. *) .uiij. — 6. f. ") Injjis — c. d. c. leijjj — /". 19S ' Ældre 

^}. jHiiiiifi |(iil (ii|liini>Hr liilii tiiftirtl liiiiiiinn uc jrHitiiiiiniiiiit 

jjij. 0"frfii f(i|i fi j:inl. 

jjiy. £f iiiniii nnrtii iimltirolii lU Inmt linimiui |ihI. 

jjiiij. Ulli iiiuiiji'inHiiiiniii. 

jjii. if iiiiinr liiTiHi i iitiiii. 

^nj. lim liiii til hiijiiiirirtiu or lfinHiii)it< |'(i{iii ' cnu l)iiiir irijit [ntl. 

jjnij. Ulli ftiiiiHiiii Irtiiiift H miHiim.* 

1 fioiiuniir ffnl iHiirt (loni Of luiiiiii nc iHiifl nf lii(iiim. m^ q ffip jrcKfc i ,p)(fi. 
|3H lifloirt mniT .iij. uii) Ijinulu ljiinin. llu ffHl IriDuiifiro fri))* (\tn\ nr til jh. |ih 
liiiiliH .iij. HiHHi- uiD IiT Ijnrrl tx jfllj. fiiu iill (iriD jrllj. lii'i [fiil |hiiiii^ |h til 
|n|io. fil fj: fiiiii iiHiili i'fllj i iinii. jiti nialliii fii njri fr jh fnjlltii. or njrir liiifii" uifi 
HHiilH liufni rr ffurlir lil jiflT rr fnnr i .iij. iihiiIh. ])h jVulu .iij. Hiintr ii|i|ii. uc jti 
jiii I'hiiiii 1)111111 lil. ifii fiiii l'iulu iiiriri fuuiiiiiiiilli) i urrii ni .iij, Hurnr ufyiiir |ii) at 
fiuii iimDr fDa iill iinD j-allfj. lira^tiH ffal |'ii|i |in]ar øiirt rr.^ ifu ej: ciil tiijru 
fliaiin ffiirtir jiH liiiiiia |iar' uiD .uj. aurar. ur fiia |iu at iill yrii) jallrj fDa einn 
tuaDr lali jalla. |ia øialliii Ijanii .uj. aura. ni ]ia fcal øiallda .iij.^ aura )iu al ijll 
grrD jaHcj. oc fua Jjo at fiiiii uiaDr lale lallaj. 

S'mitlnr (nup. 

2 it\i fj Bæiihr lata ørra ffi)i uc faupa |)fir uif) fmiDa oc Iciifiia jicir ffcjnu a 
ntrr^ ufri) fcahciDa. |ia er at |icirri {Upui er cuuiit rr rriba fcal. |)a fculu jicir 
(lialliiarr fjitir |"itia i^" jifirri |'fiii|ijflo. t^ii fj: ciuuljucrr jcrr å braul. ]m fcal Ijann 
fcfi firra Hjitr a hat fer. in Ijiiiii er i tcmr ffi|ifi)flu )ia jijrir jia ftcjiio. |)a fcal fa 
(lialliia rr Iritir. fiia fjit fama fj: lioiiiir fculu friji caiijia. )ia fral fua jara fnii mi uar 
U)!|i faiil fj: firra fral. Ifu f| fiiinljurrr uill fiøi øialliia at |irirri ftrnuiu rr mtrUt 
er. |)a frulu Diriihr jrara at l)Oiiuni. |ifir rr fru i jicirri fri)ifijfto ur ariuailr luiiiiiigo 
uc tara aj: Ijoiiuiu flirt friiioufiD frni Ijauii frijllDi TfiDa oc aiiiial flirt a ujaii. |iat 
fculu lio'iifir Ijaja er auc tr. fii armahr frct fj: t)iD lifl(ir. fj Ijaiiii uill til jara, 
ifu rj: IjHim j.frr firji til |ia ^a|i Ijaiiii frfi aj. fii liO'iiDr j.arf til at orffcfiu. ^ii jifijar 
fr bo'uDr tara til friiioøfrDar or Ijfjj ujip fcijiyfrn.ii |ia fculu |ieir raha fr {jrra 
uilia fil Ijiiiir øiallDi frrtfiia fr fiøi uilia yrra. 

litm iittuftflert). 

3 Xlii fral nauft ricra. fj citt trf jfllj.^^ jia liøflia .iij. aurar uiD. fiiba liøøia foa 
tifi |iu at iill flfrD jallij. itw fj; iiiaDr lirtjtr iiauft fr øiirt er ufir IfiDanørs \c\p, 

Jvfr. Cap. /. G. 295. Cap. 2. G. 306. Cap. 3. 4. 5. G. 307. 308. 

1) fti]) — e. ') Denne Titel anfor^^^ i 4. c. (/. c. som Overskr. til forste Capitel. ^) oc — i. /". 

") (cij — mgl. b. f. ^) til — tlir. c. d. c. <■) Cl — mj,'l. f. »j }jar — mgl. c. d. e. ») .uj. 

— e. vistnok rigtigere. «) f)t)ensr — r. d. e. '") i — b. (. ") [titigartl — f. >«) jfllr — A. d. f. Frostalhings-Lov. (VII.) 199 

]ia er l^ami \m .iij. miirfiim rj; ^anii er fai)r af. oc Qtn naiift aiiiiat iaiiuifiiiff. l^ri 
fj: ^ami fijiiiar Jia er lijrilar riiir upjii. 

Uffiiiir fni[o |a rii|i fif ffijio. ni rj: niiffir ftaøo. fia [ifiriia uiO aiirar .jij. i£n 4 
DiD iirafirfi|i fjufi't [jtilj: mijrr. ru uiD aflaiiiii fjnariitiifdflia fjalj: mijrc. ni iiiD fto'finiø 
f)i)Hniliirfioia .iij. aurar. oc .iij. uiD ^iij-iiDfiniim fjiifiiH. i£n uiD |caufrfi)i » fjuarf= 
tufflflia .ij. aurar. ru ft)rir uii) ^fj:i[ fjiirru fr frorlir. uc njrir Di9 foijifiufl fjiimi til 
|jfff n' fnur i .uj. [uijifiniiia. ni fjaiira iiiiiflii i yrri) urrDa adiiri nicirr m .tjj. aurar. 
Of njrir (idør oiD fui|]tunø fjufru. 

fil fj: l'fot n- fifli jfiiijif af jifirri ftriiiiiu er lUfrUf er. ]m fcal øiartba aura .tJj. o 
i i\t\t\ \]\mu. ru rj; riiiiiar uaDar miffir. |)a rr fa iiiaDr frcr .uj. auruiii. or .t)J. 
aurum ]iu at ijfl grrD jafli iiiDr. tn .iij. aurar [inoia uiD finiiifrr oc .iij. aurar 
Bii5 ra. oc .iij. uiD ao. oc .iij. aurar t)ii) jiat rj: maOr cauprr riøi lut fiuu i aitcri. 
m .jij. aurar nii) aflt acfrri. ru fci)i fcal i fiicua liiidia mU .u. aDr ru uiiji fr aufit 
oc aDr ni matr fr atioriuii. iiii rj: fciji DiiauDa rr fua jOTt ]ja rr tuafr tnur a oc |ijf 
mauua. at mnui fmlo aiifa fjaljuui ftiiuiiuiu. jja rr |iat j:o'rt. ru rj Irrara rr jia rr 
rii]i jfj'rt. or liiiør riøi fjafrtuiii uiD jiu at jicir piuii ira.^ 

lim |)inijj:or.* 

Srj aurar liøtiia biiaiiiiuiu uiD |jat rj: Ijaiiu jrrr riyi til ]\\np jirff rr uiruii 6 
fculo fcifi lala ørra. Én .iij. aurar liriøia DuaiiDa uiD rj: fjaiiu j.rrr riiii til pl\ 
ymp rr nauft fcal ørra. 

^onunjr fciil ncfna flijrimann. 

6ouuuør fcal urjua fiijrimruu lit fcijiH allra. iCu rj: ftijrimanr nrmfc oc oill 7 
eiøi jara. |)a liøøia Ijoiiom uirrcr .uj. uif). 6tijriniai)r fcal uruiua fjafrta. ru rj: Ijafrti 
nrmfc a jijrfta }iinøi. |ia liøøia Ijouiitn uiil .iij. incrcr. Urmua fcal Ijauti riulnj}ia 
inniu j:tjrft. ru jiii rr riiilrij|iir uiruu rro allrr uriniihrr j:o'rrr lurmi. ])a fcal urmua 
bffiiiir til ]iH rr jonirrc riøo frr. tfii rj; riøi uiuj |jå ruu. |ia fculu .ij. eimjrliar j:ara. 
eu [Ijimi |iriOi^ Ijrima urra. or frrafc*^ fjurrr jarar maDr. fua riuijrfi frm auiiarr maDr. 

Km monntiils |iiii(j. 

f| mrnn Ijaja maiintalo |)iiiø fitf. ]m fculo allir imiter til foma Iwtii Iriihrr 8 
mrmi oc armniii or foiior |iffr er rinar Oiiafc fnii j^ijrir nauDfijuialauft, ru rj uaiii): 

JvlV. Cap. 6. G. 306. 307. Cctp. 7. G. 299. Cap. S. G. 296. 297. 

1) (tafrtip — 6. f. 2) (ijai — c. d. f. 3) aj: — c. d. e. f. ■>) lim fnglmOa — c. d. f. 

um fCfllrtiOa — e. =*) [einil — e. "^J Alle Årskrifterne have opr. (tralc, hvilket ei gi^e^ nogen Me- 

ning; men i d. er med Arne M.s Haand, og i e. med den sædv. Marg. Haand tilf. i Margen: (cnift. >(H) Ældre 

IniiiHV iiiTH). |iH nrri limi lni iimmi lil )iiiii)0 hI fnmii iiiRiinlHlo fitl p)v\r l)ii'iii fin.' 
L^ii fj; Iruiiiiiir iiff liiuiHj i liiifi iiHiio [iiiuii. |ni liiiiir linmiiii [lifl iiiD fnii l)tiiiii I)Hj:i 
fiHl.):r [iiHril. iin rv riiii frmr hiimirii lil jiiiuio hI ftinia mmiiilHlo i'ii) nr niiii iiiiiiir ti.).- 
l)Hiio lifiihi. )iH l'nilii Inniiir [ihih- iirrnir li |)fiiiir Ijdiiiiiii l'iui liitiiiiiii tiiiiiimi friii 
jirir iiiliu. iif liHliiii Iihiui ii|I|i iirrD )ifiirii iiiuiiiih )jh ,i;ij. iiihiihiIi iiir|"lH=' i'|ilir. Ofi; 
tiiiiHi' liiiiiiti iii'iHiiiiii iiiii rj: IjHiiii fniir rii)i til iiihiiiiIhIo ]iiiiiio iiiiiiri|i)iiiH Ittiifl. uc 
fim iiiD Ijiint |)iiiii-* |irirrn rr til IfiDHiiiiro utjirfflo fml Iihjh. iif lil jirff Ijhiiii rr a 
tiiHiit hi'iimi. ]jhii |iiiiiiiiiii fin ull filjinifiiii. L^ii fj: Ifiihr hihOi' fi)H liriiiHilr fcmr 
fi(U til iiihiiiUhIo fiiiiiio ur fiiiii iiiiiDr hj jifiiiH Ijfuiii nl fiifi'ia iiiHiiiitHlo fiO. Jiii fffll 
fiiii'H H lifiiiir fifiiii fiiH inHfiiiH iiiHiuiH iifiiiir ffiii Oo'uiir iiilia. or IjHllhi jifir ii|i|i iifriiimi 
})fiiii jiti .rij. iiiHiiHiii l)iiiH '^ utfftii fjilir. Ku fjaj:« iiifiiii UfiDir ffilar ur hriir iiiaDr 
ur tuMii. f)rt fral riiii iirra IfiDaniir i'ijrir Ijaiiii. £n fj: iiialr fr i firftii" ffia iiiiiil i 
liflii. jiti frtil iill rriiia jijliiia. ifii fj: mailr iifiiifc Ififiaiiøro flfrD fiia Ifiilmiuro ^ 
jTfrii. )ja liHjf ariiiaDr futl )iat jijrr fii friji fotiif a liimi. rn* fj: jifir [jaj-a ufril 
uti IfifiHiiiiro iiift j-'iilla. fDa 3:ijriij.aril furii fimii. in arinaDr fral frrfia jiat mal a 
Jiiiifli at Ijanii fjaji IfiDanor øiiruaii oc fiøi vijririiomi^. )ia fr ()ami uarDr |nji mail. 
itn q ariiiaiir fDa iiiHlliilfri ffimir |ial maiini at Ijaiiii Ijaji IfiDaiiyr fiøi fiiiii iiijruan^ 
8 bac ffr. ]]a fral fliUfia'" fiiiOfiDi j:ijrir. fu fj: fa fiDr jfKj yialliii flirt ffiii lii^ fro. 

Jllaiir l)t)rrr fcal gcra'' Iciilangr )iat fem l)onit rr )]u et fcornt er. 

9 lliHiir fral Ijiifrr øfra leiDangr ffiii Ijaiiii fr ftaiiHr |ia iiott fr manntal fr mii 

morfiiiiiin fplir ur fjfimili ^aiio fr. or |iar lil jara fj: fjaiiii fr iifmiitir. fii rj; tjann 
flfrfr fiiii fua. fDa j:frr fifji ffiii fjaiin fr iifimiDr. ]m fr ffiii ^aiiii Ijaji luiijrt fDa 
ujarft. ]ui at jarf'^ i iJDrum ftaD. fjiflDi l)ijartuf()[iia filet ftm iiiD liøiir. 

^ocrr mofir fcal gcra Icitlanør Jiijrir iinioga finii. 

13 /tjrir fiiiii itinacia fral f)iifrr yfra IriDaiiiir |)ar frm Ijaiiii fr fialjr ftaDDr. fii tj 

l]aim Irrtr jallaj |)b uarDar [joiium fialjiim jiat fii f(ti fiiifiiDum. in jijrir l)nfrii 
inaiiii rr maDr fjufar or fjfimar. jrialfan maim or j-'iillliDa. jia uarDi ]jfir fialjer 
yfrDum fiiiiiiii fii tUj\ byiiDr. fii ))6 fral liuaiiDi Ijtifr aiiiilioo iifj: fjaja d}^^ firtjøgiu 
fporDi a fforu ffjii jijrir armaiiii. in jtjrir man filt fral fjufrr |)ar øfra IfiDanør 
fnn danii yfrir jtjrir flaljaii fir. 

Jvfr. Cap. 9. G. 3U1. Cap. 10. 11. G. 298. ') (ijn — A. ^J (ccra — b. f. ') tiBpto — c. d. e. *) {iing — mgl. c, ogsaa e. opr., men 

;re tilf. '_) )iå — c. e. <^) Uxfl — b. tirft — f. '') mgl. c. e. ") Dette "in" sjnes ved eii 

Skrf. at være blevet tilf. ») eiiifluruan — 4. d. »") Saal. i alle Afskrr. •') QiartOa — e. ■«) jfrf 
— c. d. e. '') at — c. d. e. senere tilf. Frostathings-Lov. (VII.) 201 

lim |mt i'j: nrnfir d bus i fiuipangi. 

itn fi uiftiir ti f)i'io i fHiiiiHiiiii m fiu i fjfiHtii uc j;iTr ])tt a millum oc rr ijiiiifl. 11 
|ia ffftl fjHiin øfrH \}ti\p- i fji'iHDi fii ljHlj:r i fau|iHiifli. Of jijrir jiu iiiniii hIIh rr iiifi) 
^uiiom lai'H. uc j:i)iii' l)iuii )ihii ijfl rr i IjrmOi ito iHinjflft. |iii |'m[ jiar fin'ft (riDHiirir 
,pjrii' )iHU. fil i iHii|iHiii|i jijrir |iaii er |iai' m |"aiii).aft. Oua ur rj: iiiHi)r a .ij. hu i 
f)n-aDi. )ia fral fjaiiii ]m |"(ic fcil a iirru ffin iiu uar ii))|i)h(|I. i^ii rj: iiiaDr jrrr n'iilnjiir 
aiiifDal faiijianiio ur fjriarici ur raiqirr fau|)iiiii fiiiiiiii ur rr [jaiiii i ^rrafii um iol. 
mi cj: fjaiin fiitiCir or (rijfir i raii|iaiuii (ji'iD^^Ht fill allaii iirlr lirff a iiifilal. jia iKri* 
^aim (fiilaiiør i raiiiiaiiiii. lllatir ijimi rr irriiiir rr i rHii|)aiuii. ur jrrr l)aiiii i firrai) 
al raii|iiiiii |'iiiiiiii. ur l)rj:ir fiuarfi fjriiiiili fill i Ijrrafir ur i raii|iaiiiii. |iti [ral [ti iirra 
liNDaiiiir i raiijiaiiiii. ifii |a rr irrfitir rr i fjrratij. ur ftn fjaiiii fnti friii mi uar faiil. 
]iii ørrr fjaiiii i fjrraDJ. ifii rj: iiiafir flilr (iiii [iini i (jrraDi. ur jrrr f)aiiii til raiijiaiiii!) 
j.ijiii' iiiaiiiilal maiiiia or jnr l)ami aiitr [iDaii i fjfraD. ])a fiiii ' fiuMiDr gfrf) fjaiio. 
Én (f raiiiiaiuio iiiaDr ti iiiaiiii i fjrraDi. )]ti rr Irifiaiiyr ^m lif ur raii|iaiuii. )iti |ral 
fjami ijfra (rlDaiun' jijrir fjaiiii i raii|iaiiiii. ru rj: Iriiiaiirir jrrr ur Ijriafii or riiii or 
raiiiiHiiiii. jiii l'rai fjaiiu flfra Iriiiaiiiir jijrir (jaiiii i fjrraDi. ifii rj; iiiaHr jrrr firaut or 
laiini. jiti l'ral fjaiiii riiiii (riDaiiiir iirra it Dar [rr ajilr or fjallfia iiimiuiii ii)i|i jia .jij. 
mauatli iwfto ^ f|iiir. or (riiitiiiiiro flcrD fj jiti jrrr Irifitiiuir lit ur riøi Iriuir. Ilflrr ntirrr 
laiiDar rr Ijrr rru ftarijaftrr iiiri) off. jiti iirrr |irir IriiiHiiiir iiirii o|'|". Ifii lillruiirr 
tiiniii allrr frulu urra fjrr .i;ij. liitiiiaiii iijrr ru jirir ørrr IriDaiiør. fu adir er 
j:iuriiiuiiiar^ rru i fjrraDi. tirrr fiar triDauiir ur allar frijKnir uiu lauDuiiru tif jirff rr 
Jirir Ijaja urrit .iij. iirlr i caujiauøi |'aiuj:a|'t. uriiia |irir ritii fjiio i raujiauiii. Ifu i 
]itin\ fri|ifi)|"to fral Irfia |iti er |iar jara frni |irir rro jtrODrr. or iiarDi fiiifjir ijrrD 
jijrir fir. ru fouuuør ttitr frrfia ]iti rj: jirir uru'fia^.'* 

<£jf. niituns iiujl'ir ctia motur i l)omlo.^ 

Ifj; maDr ficrir riøi mat i fjijiulu |iii rr fjaiiii frat. |itt rr fjaiiu frfr liaiiyi. ur fnti 12 
ejmauu*' miffir. [ru ej tuifjir'^ inauuo ur iiiatar. |iti fiøijia mrrrr .iij. iiiD. Bm 
oc^ cj: riuuiii inaiiur frijiiir rDa j;lriruni. |iti fituiia uiD uirrrr .iii. ur ørra |i6 friDanør. 
Én cj: til rr faøt or ørrir fjami riøi IriDaiiør ørrD. |iti fraf fjauii flirt øiallDa or niti 
]m fem til telfr. |iat ero .i;ij. aiirar. eu uiD tiijllD liøøia .iij. aiirar. eii uiD tir 
fjucria eijrir. 

Km bøøa. 

l)Oøe fral liøøia uiD |ioj:tu fjnrria. {lauu frufu frffar .ij. jti jieir er jara ut 13 
ftrcuø a eDa øiallDi cijre. oc j:tii fjoøa eiøi at fiDr. or tiiruuar tijtjtir iirna frej-ta rDa 

Jvfr. Cap. 1-2. G. 3U0. Ca^. 13-15. G. 309. 301. 

') tiiiu — c. d. e. ■') iiftft — 6. f. ^) Arne M. har i Margen i rf. tilskreiet j:K'!liimihr, maaskce 

blot en Conjectur. ■*) nrfctiaj — c. ») Overskr. myl. c. d. e. f. '•) Snaledcs i alle Ar>kri/'fer 

istf. manus ') [nij,'!. 4. f. •') nt — mgl. c. d. e. 

26 2(V2 Ældre 

liriiiinn. liti iViilii liiniiir ni. i'" ImU'' ''iH'ir "i'' m' liiiniii rr iiiiljir. ur .iij. iiuiiir 
uiii turiiiitir liiUlir iuiih. u'ii iiifiiiitiitirir linrir [ml riiiu fiii'Hii '"'■ ||ii<'l "f fnfril 
fi)H (ii;i. ii'ii |iirr iiijrtr rrn iiilliiHr rr firilHV rrii ur jirtii |'|iiiil rr fffi'l fn». Ihi f| 
flfiim milTir riiiliiiaro nH)mo liffJH .iij. ))h liiiiiin .iij. Hiifflv niil. rn rj: Ijhiiii miljir 
Hlliii |)H liiiiiirt uii) .ir. Hiiim. ui jrnr irlllmici lil jirff rr Ijtiiiii h utiiJii frr. 

iÉf flip fiiil ffijiii. 

14 lf| fri)! [im( ffijirt. )iH fnilii Hllrr !il idiiiH. rn r.|: .faflH] Iirlr. jiti fmf fnirur frIiH 
HrmHiiiif i liiiiiii. iif Hiiiiliijo iifj: jmii (ill (imi h1 lin)iii|iii fiiorDi rr l'nirHl rr inrir. 
ifii HriiiHiir Ijiirrr i Ji)lli Iriiiii iiihI ur \t i Ijumlur .iij. ijj:ir jjiirrl fciji ur hIIh rriilii' 
or (jHj-T Hj: jjui HV jifiiii lrii)Hiiiiro iiili rrll. ru t\: miiinrir iiill riiii rt^'u frm mtflll 

' rr. liK ti hmiii rrl'i ti |)iii. 

15 C^iHtir fral trrTriiJflDr fjiirrr rr fjirnrir .iij. liruiia ijjir ]mYm or iariir oc TuiinbriOi 
iiin iiiiiHii. 

11(m UibangrsøcrA. 

16 tliirrr niatir fral (riilauor ørra j:ijrir umaiia fiiiii nrnia lirjirtir fr. 

Prrftr f,cti ciflt Icifiunijr. 

17 }.irr|lr \h rr at jijffiofirfiii filr Ijiiim fral riøi ørra IriDanør jijrir fic or coiio 
fiiia oc Ditifii fiiiii rDa jirrfl rj Ijaiiii ljr>ir itirD frr. 

^t IfitMr mcnn gere Ififtangr. 

18 Outi ffiilu Iriinir mriiu i]rra IriDHiuir [nu rl(i '^ Ijiirrr buaiiha. or (lirt riga i 
Iriiiaufiro [ripiim frm nar um Dlajo haøa ur iirra j-ijrir fjurrii maun er .oj. wrira rr 
(iHiiiHll riia .uij.^ urirum rllrr. 

€} fcip tirrtlr iijrrtt. 

19 fi fri|! DrrDr u|ffrt })a tr mrun rro fjriman jarurr. |iti friidt |)rir ii)i}i frlia oc 
lirrnua or jo^ra hriHu'num* faum fjrim. ru rj: )irir (irmua riyi. ]iti (liadhi |irir [aumo 
urrD. [jii[j:au rijri Ijtifrii [jurrr. ru rijri rj: fo'ria fral lil. i£j Irifiaiiiiro friji iirriir lij-'ort 
|ia rr mriui rro a ftaiiDrr ur mair rr ti fouiiuii. or rro jirir foa ftafiOrr ajilarla i [iDi 
at jirir romHj riøi ti iiuuur [riDantjrs frip. )jii (rfløi jirir i fjirjdi luat ur IriDaiigrs 
jc jiat rr jirir f)Hj:a tUaunat.^ or (jrrr fioD tirmaniir |irim rr uajtr rr af tara niatinn 
or futi^ (rifianiiro jr. ru ftijrimaDr or fjtifrtar jarc til foiiunøo rj: jirir j:a frr jar. 
or ^ajr ]iar IriDaiigrs yrrfirr rr |)rir Ijiij-Du Ijriuian. rn |irir rr ajitr f)i)rrj:a tara riøi 

Jvfr. Cap. lG-19. G. 298. Cap. 19. 20. G. 301. 302. 

•) rtttlu — c. e. (. ^) .Saal. i alle Af^k^r. ') Saal. i alle ATskrr. ") blianCanum — c. 

>) utlaunat — 6. f. ^) (vå — mgl. e. d. e. Frostalhings-Lov. (VIL) 203 

lufira lil ttmfar ffr ni ntrft til ^citnjHrar. oc fjajf fjrim \tijl ot rriDa aflaii. m fj jirir 
ja frr fiøi jar qilir fuiiuiiøf ]ia fru |)fir cnøo jffir. 

^intt hiJmlu fcal l)»frr Ijcim j:(Tro. 

Oiiia fjiimlu {ad fjurrr [jriiii joTa fa rr IjriiiiHii j;irri)i. nnua fjauii jai aiiiiaii 20 
fdjiara ftijriiiiami ' tiifiiau fr Ijaiui uill laca. cii tjf fjaiiii Irijiir hj; ffijii. jiti rr iiimii 
jara Ijrim a|itr. )ia liiiiiia fjiiniim uif) .iij. iiirrcr. ur (laiio ahijrfif) ti fii}ii ffiii aiiiiarra 
mamia. pÅ rr |jrir no fjfitiifuiiiiiir. |)a rr jirirra aOijiiiD h |ii|ii iidr .iij.^ ifii flijri; 
maDr fcat Itila (loD ii|i)i fjcj-'ia. m bo'iiiir jaie lil uc |'fli iqi)] jdp fitt. fii |'tt fii'iaiiDi 
rr fifii uill til jara. fa er fecr.MJ. aurum. 0( iiaiift fiat iiiaDr øna a iijrDii fuiiuiiijo 
Ijufrri fr uiil. 

3 Ijiifftar fnilo flid rfifia huiiiiiiiiiii ajilr htfDi iiiatar uf til* jiar ffia lala 21 
rftiiir Of ))fir Ijaja iilaiiiiat. ifii q jifir fro Ifiuir fii jifiiii uar rfif)a til ^tn^wi Of j;f. 
|ia ffulu (JOfiiiir lil iJirta. fii (^ jifir fro .u. iioiloin Ifiiiir fi)a fffinr i'iti fii tala rfimr 
til. ]ia Ijajf fiia itiirt ffni jfiuiit Ijaja Ijiiarfr tiiføfiio. 

ifii fj: fci|j Oiianha fr juMi ffiu iimilt fr. |)a fr |ifirra atiijrøD aj: |)ffiar ffutftaiiiii 22 
cpnir jiar fr war j:ramflamii. Of )ia fr Ifihaiuir itijrr jijrir |ia. Of aj ijll jieirra ahijryf). 

<£f mfnn l)ct^a m«t}in!ta oc Ijoat l)oi)øoa fiol.'' 

% (fiDanøre lUfim jara Ijfiiii iiialjirola ]ia ffal IjiJiiiiiia j:yrir Iji'iaiiba .ij. iiaiit 23 
atgiKl) at orfftio. oc Ifoøia iiji)) Iji'iD Of Ijijj-iiD oc .ij. aura talDa filj-ro. lÉii q aDrfr 
menu jara fjitir oc »itia Ijiniøua fim jijrir Ijoiiiiiii. |ia lifri Ijaiiii jraiii Iji'in oc ljiij:uD 
oc fffii )ifim til. fil fj |)fir IjiJiipa fiiiaii. jia liririr jifim oiD liuljiJtiii. 5oa liiutr oc 
f)inum uiD er j.ijrr Ijijopa fj: |ifir IjiJoøua jlfira fii iiitfllt fr .iij. naut fiia .iij. 
nautuiu jlfira. 

<£} j:riiilø mafir bijr mat. 

% jrials itiafir øfiiør i matiifiD a fcijii |]a a Ijanii fiiøaii rf'lt a ffr uiil fcipra 24 
å ffi|ii iniiaii [lorfij f,>- Ijaiiii lijtr jijrir )ifff facar iiija-iii. at Ijaiiii prir fiiii flica rfiDu 
fjafftiim ur ftijriiiiKuiii ffiii j'cilt fr å Ijfiiiir Ijoiiiiin. L^ii fj Ijuiiuiii fr uuhmu ufitt jijrir 
aDrar facar. |ia taci Ijaiiii fltcaii rf'tl ffia Ijaiiii fr mafir til. 

<£f nitthr lfi)pr lit mi'fi (ijriOi. 

f.l luaDr fjfriar'^ i'it tiiff) uj.riDi oc Ijfriar i laiif) ajilr fila ii jrriDitifim foiiuiiijo 25 
(jfrlfiijfir ciia ullcujcir.^ fa l)fj:ir jijrirøiirt laiiDi uc laufiiiii cijri. fii fj: liaiiii uill 

Jvfr. Cap. 21—23. G. 303. Cap. 24. G. 300. Cap. 25. G. 314. 

1) .Sandsyiil. Skrf. f. ftijrimatmi. ^) .iiij. — c. ^) Overskr. nigl. i alle Alskrifter. ") Dette Ord synes 
\ed en Uagtsomhedsfeil at ^ære kommet ind paa dette .Sted istedetfor lidt længere nede, strax efter "rtnnr" 
") i — c. e. ^) Overskr. mgl. i c. d. e. f ') Sand>ynl. Skrf. f. lnj|ir. *) Maaskee .Skrf. eller 

urigtig Oplosning af Forkortning, f. f)tr(i!ti3ia f. utlcuafa. 

26 * 2i)[ ÆUvc 

hirlic, niiii'- |i" '"'"'i |li')ninniir rmiiiniii .i;l. iiinrni. ru liiifrli hiinr .iij. iiifnr. rii 

iinriiiiiii (Y |irii- nrntn [lui mini [riii jinr niliii [iirriii rr nriilir rm. 

d'f til l)ii|.uri liirliiii l'nil hiimiim. 

26 i!H' lil llii)'"'^ fi'f'i' |i'»l IliniMiiH riiu lit iriiiHiiiiro jaro. jiH fml f)iiii(imi i liiirro 
iiiHiiti':« iiiMiid rr mil. ur rr iiilmii fjilir til |'|ii)iiii.' rii ijiiiii ti fiiii iil |i)iiiii. ifii li 
liBfiH Hl ri"i|H Iriiirtiiiiio |ii|). jiti l'fHl lYifH h liiirro iiimiiio iiirfiii rr iiill. |iHr rr liiiHid 
jr Hl nrrvH nrr iir riiii. nr rrilarn hI hI f|ii)riH. ur ti liiiiii |i(i riiii h1 |'i)iiIh. Ihi t,f 
[irinl liitli) li riii'jlinrro iiiHiiiio inrfiii |im1 rr jiari lil lirliui hI \)npi. Ijiimiiii [h rr 
jiarj: Uf rr rrltHra h1 h1 limriH rii liiiiii il riiii hI |i)nin. rii r|: iiiHiir liHiiiiHr riiil)nrrii 

lul |iriiiiH iiirii liiiiirflii rDii iiiri) j.iir|'liiiiii jiti [ni) 1)hiiii .iij. iiiiirfiim nii) '^ 

ril liiiiii ipfiH iHiiil fnii liiir hI nr|'riiii. ru rj: ))irll iirriiH h Hrri riiH riiiu |ih nirrii 
luriiiir liHl. 

1(m jiiirbmin l(inl>ii limcrial. 

27 OiiH rr iiih'III hI joniiim rrlli. rj: iiirmi ^hih jijrir bHiin laufia anirDal al i'ilrij.fi 
tiiiiuiiiio. |ia rr |"li)riiiiahr l'rrr .i;l. iiiarru iiif) foiiuuii ru Ijafrll Ijtirrr .iij. luiirfum. 
in rj fiiiiuiiiir Iriiiir liaiiii .fijrir uiiiil riia niiru riiiljurria laiiiia amriial. ]ia rr fa 
fffr frm jirrir ,iij. iiirrrr iiiii luuiiiiii. fiia |"li)riiuai)r fnu f)a|'rli. fjtjial fiiui matir |irirra 
|ial li itiiUHro iiiaiino uiiro iVriaj. Én fj iiifun jam lil /rtfsrijiar rtia i ailrar 
fau|i|triiiiiur ni liiiiwiuio iriui. ut'i niuia jiar ujrlDar mruu toiiuiiøo. |m |"fal |i)a 
rauiiuiii lauiia uif) |ia frm uiO j:ri&mfiiii at orfrfio. 

VIII. 

j. i)cr f)fj:r ii)i|i crjril fjiii j:i|i|Ih.^ (1.) 

ij. Um fip Ktirft. (2.) 

iij. Ulli fijii iif |iiiiHifi)iii .ij. ot er jiH&ir aiinarg flijryfiigr eii Hiinare fiyi. (3.) 

ui.|. Um fijii )Jiiriiu. (4.) 

1). Um .iiij. crjii. (5.) 

iij. lim .11. frjril. (6.) 

tiij. Um .Iij. crjiii. (7.) 

tiuj. Um .iiij. fijh. (8.) 

ij. Um .niij. fijiii. (9.) 

j. Um .ij. trp. (10.) 

jj. Um .j. frj:n. (11.) 

iij. Um .jj. fij:Ii. (12.) 

jiij. Um .jij. erjin. (13.) 

jiiij. Um .jiij. frfii. oc ^laf a( rtuii maSr ftal tifga matiti fil arjia. (14.) 

jti. Um .jiiij.* t\j^ er foiiuuciar gajiu. (15.) 

Jvfr. Cap. 26. G. 306. Cap. 27. G. 313. 

') (ijria — c. *) Aabent Rum i alle Afekrifter. 'J F)ina JJijrjIu — c. c. *) r.iij. — *■ Frostathings-Lov. (VIII.) 205 

jtij. lim tiHiiii ftij: fv fii itirthr ti af fscfl er uIhu iHiiri] er tifliuii. (16.) 
jnij. Hm arj:fucn oc fmi iffio arjia fjtifffo bortr fcal yicifia oc fiiå arj:. (17. 18.) 
5iiiij. lim lltfi)iia }iiin). (19.) 

(j.) 6i)iir ffHl iHfH Hi-j: f))tir j-ijfiur fimi ty uf frijiiiini jerr. oc fim fr(|[ri5iii(ir 1 
|eiti H'ttDormii. m fj: IKh urrDr. jiti len* jraDir f|)tir |im fiiiii. fj: fjatiii ti riiti (loiTiiii aip. 

<£tff\ (Innur. 

(ij.) llu fr oiiiiiir crji) rj:^ irrr Dutlrr or l'iiiiHrfiiiir. fa fimarfuiir rr ^aim rr 2 
Inlj.-mpiiiu'* Of fna jrabrr fjaiio. 

"Um funatfi))!!. 

(iij.) ifii fj fiiiiar|i)iiir .ij. (taii&a lit arjo frifoffnir oc rr aimarG jaiiir ffilriftiini 3 
fil aiiiiaro fiyi. |ia Ian |å ar| er [iKiifliim er jaOir fjaiio. en (} fjaiiii er firii til^ iie 
iiiillir. jiti fifii fjaiiii arjo ffi|]ti uiii fiiiiar iiijttor oc fci)iti fua fnii fciiila fcijKhi fuiiarj 
[iiiir-* oc Dollir. oc ftaiiiic i ollom frj:Dom mijii j.Ta |)iii. øama nia( ficjii [in'iDorfijiiir [uti 
iifliiir. C^ti ))6 at hniiir |'f ciii. ni jicir fe Hldiiariiir. ]ia fcal fjoii oaiiiia iamt til arjo 
niD jia. eii |)o at |iH'r fe alliiianiar eii fitiiarfuiir fe eiiiii. |ja fcal )i(j fci|ita iaiiit |)eirra 
a itieiiHl. t^ii ej: ohalo iuri) er i fci|iti jieirra. |)a fciilu jieir Dru'Dr leijfa til fin ineD 
flicn je fem allra manna er nwlt amefial. mefi øiilli oc mef) firenlin fijliri.^ en jiat 
fcal eifii uera ellra en .rø. netra oc eiiii ijniira en .ju. uetra. Én ej: miffir nnttor 
efia fniiarfnnar. )iå taci fimarDottir j:ijrr^ en liriiDlr. 

' lltm .iij. crj:?!. 

(in.) Itu er fjiii .iij. erjfi er tiroiiir iierfir liroiior arj:e. oe ero |)eir famj:ei)ra. 4 
en ej: liruDor miffir. jia teer ftjftir famjeDra. 

Hm .iiij. crfii. 

(".) lin er tjin .iiij. erj:i) er teer j:iJDor j:aDir ocj:iJDor Oro&ir oc DroDor fnn. finn 6 
tiriiiiniifi fjueiT jieirra. iin ej: j:iiDor finiDir er einn en finJDurfijnir j:leiri. |ia fcal j:oDor; 
linjfiir taca fjalj:an arj: niD |)a. lin er [iruDorfnn einn. en j-iiiior firu'fir j:leiri. enn 
på fcal taca fjalj:an aij: nif) )ia. en ej: einn lieina er til. )ia a Ijann jiann arj: allan 
at taca er til er. in ej: eirii er j:iJf)or j:ai)ir til eDa j:iJDor OroDir eOa broDor fnnr. jia 
teer jiiiior mofiir aij: jiaiin altan. Ifn ej jieirra miffir niO. jia teer |iihor fijftir fciliietin. 
MC muilir fciløelin. oc tirofiorinittir fcilj-eiuiin.'^ en moOir teer f)alj:t uiii ]iH"r. i£n ej: 
linnor tueciyia jieirra er til. j:iiDor fijflir eDa bniDorfiottir. jia teer nuiDir ein fjalj:an 
arj: fem ai)r. in ej: liJDor fijftir er ein en (iniDorDolr j:leiri. jia teer j:iii)orfijftir Ijaljan 

.Ivfr. Cap. I~n. G. 103-106. Cap. 1-6. Hk. .53-59, (næsten ligelydende). 

')fr — Hk. '^•j f(jj^f{|„„ _ Hk. ') til — nigl. 4. /•. «) [uiiaTfuiiar— 6. /■. *) Her synes Ordene: "mrD 
Diiru oc int'tl i\H(}i" at være udeglenite, see Hk. 5(). Maaskce endog Ordene "0£ mani" oprindelig have staaet 
paa dette .Sted, umiddelbar foran "en }i al", see G. 223. '^) P]n\. — f. '') ttiiiD. (ciljieiuun - 6rfl. fiiliiflin — Hk. 20() Ældre 

Hr): ffin tirir. ifii rp finifiorfinitir rr riti ru vnf>nr|ii|lr liriri. )iii irrr hniUnrhriiiir fiiilfHii 
Hij- friii tiiir iiiD |)trr. ifii q limirli rr til jiiiiiir|'i)flir iir hinhnriiniiir. |iii inr t\[\\ 
iininir til niirnii nvri. 

lim .11. rt|n. 

6 (tij.) Hu fi" .11. rrjt). rr inr linJDir )HiiiiiiiriirH ur hnri)rii|'i)iiir liiiHiiiifimitt. tn 
fj: fiiii rr bniDir fmmiuriiiH lil. |ih t\(\\i \mt^m fiiiiir imiiii hij: hHhu hI iHfH. tfn q 
fiiU mi (irirh'H |i)iiir lil. |iii iji hniiiii' |iiniiiiiriirit |iiiiiii Hr\ hIIhii iit iHfii. i^ii fj; 
linrDr [Hiiimu'iifH nu riiii lil iir luiriirH |i)iiir. |)(i [iiiln |i)|'ir |uiiiiiuri)rii uf bnrDra 
tiirtr jiHiiii ur,}- iHirt oc ffijilu [mi |Viii jirir fnilti ffiplH q ]my w\\ lil. 

lim .11,). i-r|:ii. 

7 (luj.) Hu rr .tij. rrj'D rj muDir tiriDr lUHgur n\jt [rKyrliii ur j-iitiurfijflir^ 
iVililfliii. 

Km .ri.j. frj:h.' 

8 (niij.) Hu rr frfil fjiii .iiij. rr ()ri|'uimr ur fiiiir jiijburinn ot Ijuriiiiiiiir Irrr 
q fjuuuiii rr iiffit j:rfl|i. )irir fiiiu alkr fiuti arf at tara oi: urriir fjiinr )inrrft aunatG 
arjri. ifii fj: fifli lij:ir jijrir fiauuOu aji) i liHUiiiiilliii iirma liruDir frilørliiiu or j:fllr 
fjanii i jrti. tari ]\å ,pjiT firuDir Ijano jrilliifuiir i .wj. erjrO q \}mn auHaj liarulauD 
lirilnr ru i .uiij. frj.D øHtuii. ni q nifii rr jirirra lil. |ia trrr ^onia ot rifa or Hutlir 
)3i)lniriii, )jtrr fiiiu allar fiiin arj: at tara or urrDr (junr )jeirra aunarrar aqt 

Tllm l)ina .»itj. etft). 

9 (ij.) Hu rr .uiij. tqti rr tara fjitir lirirDra [uiiu ur .iij.* iiiamir ira-iirifriiii 
jjrirra a fjiiarraturuDia Ijtiljii. ni q )irirra iiiifjir. )ia [rulu tara roiior ]\m- rr qilir 
cro bwDra Do-tr. 

Hm .ir. ctfti. 

10 (j.) Uu tr .ij. rrjD frtfrrmuOur jaOir or Ooltor funr. )jfir fiflii (lahir rimi arj 
af tara or tJcrUr fjuarrtofoyl aiiuars arj:f. ru q |irirra tuiffir. |ia Irrr muDoriuui)ir ur 
DultorDullir l)uai'tori|t(ia jjrirra rjitir uilra fj: aunarrar miffir uif). 

.r. erj:S. 

11 (jj.) Itu er .j. frj.-D rr trrr muiiurbnJDir ur fijfliirfuiir. jirir riøii l)at)ir fiiin arj; 
at fara uc uerDr fjoarrluføfii aiiiiare aqt itu q jirirra miffir. jia Irrr iutjDor|ij)"lir or 
fijfturfiutlir. )iH7 riøu DaDar eiiui arj at faca ot wfri)r fjuartufdjjia aunarrar^ aqt. 

TKm ellij:lu ftj:n. 

12 (jij.) Hii fr JJ. crjrD rr faca jirir mruii rr rru .ij. [tjfffiiia fijnir farfs or ruiiu. 
|ifir t'njii fiaDir fiiiii arj: af tara. ur Dcrfir fjuarrtiirøyi aniiaro arjc. ni q jirirra 

Jvfr. Cap. 8—14. Hk. 61—67. (næsten ligelydende). 

1) [eip brorOr — c. d. e. [t. 6rtrnra fijnir — f. ") j:e(lrfitftir — b. ^) Overskr. mgl. c. d. e. f. 

■»; .iiij. — c. e. 5) annarra — i. f. Frostathings-Lov. (VIII.) 2()7 

iiiiljir. )iH fiiilu tara [ij|lfitia hirira fijiiir .ij. rarto ur cuiio. ]icir fiyu [)ai)ir dun arj: 
Hl iHfa. uc ucrDr fjuartiiiniiic aiuiaro arj-t. 

^m .rtj. erjfi. 

(i;iij.) Hu rr fjiu .jjij. frji) er tara fijftra .ij. fijiiir. jirir riøu [laDir riuu arj: at 13 
tara or iifrDr IjDanlncfifii auuaio arje. fu fj: |ifiiTa miffir »ii). |ia (ara {)tfr touur er 
fro l'ijftra U'U: |)H'r fiiiu (lailar fiiiu arj: af tara. or urrfir fjiiarloføoia auiiarrar arff. 
5iiH rr (if mtftt al i jirirri frjD fial fjurrr tara arj rr Ijauu er talDr i. uc fiøi taca arj 
jijrir Ijfuiir iifiruiu jrain. 

"Um .riij. frj:il oc }iat at moOr enjt »fflt mann til orjs. 

(jin.) Outi rr UC uwlt uc talt i luijuui uiauua fj uiaiir ucrtir jijrir jirirri nilhi 14 
af fjauu nrør niauu fil arjo. ))a fjrjir fjauu jijrirøiirt uc urciif arjc firiiu. ru arjr |a 
jari al rrjiiuiu rrllum frui |a uiaiir ua-ri riiii til er luauu urrir fil arjo. 

(£nu um l)inii .riitj. etft) cv honungr gdjru. 

(jti.) Ui'i rr fjin .piij. rrjD rr |jfir (jru'Hr yaju lllafiuiio fijuir. Oiøurfir oc tfijftriuu 15 
uc £tlajr. rr laca )'cu(u jiJDur firu'i^r oc lir6iior|'ijuir. jrillufijiiir. or |iiti jiifiordniHir 
Huuarr oc liri)i)ur|iiur rr Jirir rru l'ainiuo'fira ur l'riliirlurr. ur |'ri|ili al uianniiirrtir). rri 
fj jirljara miffir uif). ]m lari ruiiur iainfrijKnur ur frijili [nu aDau uar frilt. L^u rj 
|iHM' rru riøi fil. jia fari jiiDurOruiirr faiuiuu'Dra ur riøi friliirliiiii. ur liru'firafijuir 
fauimu'Dra Ijuarl rr jirir^ rru frilørliiir ri)a rigi. uc fcijifi at uiauuuirri]?). t^u rj jirir 
rru riiii fil. fia taci cuuur iamfcijllfiar. uc fcijili frin aDr uar uwlt. ifu rj jsrffa miffir 
allra. ]m faci jirir rr .u. uiaiiui rru al jraMiDfruu. nrma ntiuara jimiij jijrr m uuDir 
fuiiuiiø øauiir. 

mm \iann atf er fii mufir li at laca et utanlanTsi er getinn. 

(jtij.) Ifj uiaHr rr ulaii lauOj yrliuu. ur Ijrjir fjauu rifli ijfliirljuouilui. ur fjrjir 16 
^aiiu iarlrtiiiir fuiiuufio rila fjifrujio cDa iarlo lil uialo fiuo. |iti fuuii fjauu uirD |jfim 
iarlfiiiiuui fil ittruliiirfiar. ucriir fjauu frirr. liiiijrfti arj or Irøøi jiuitarffriiiuu or uioli 
}iar fririufiaruiluio fiiio tit arjo. 

Tilm orjrfiicn oc fod ifftu arj:. 

(pij.) øua rr m\tli. rj fti rr riiii uhm' rr arji er rcrcr. |)a rr arjr toiuij. or [rlfc 17 
fti i arj rr uauaftr er af jrtfufifrnii. jia jarr fa iil rr arjr rr ua-ftr or fcfi fjauu or ti 
fiiiui jimfar ffcmmu fu ]iur frui arje ro"cr frffr i. }ia fral riitii uiaDr ^auu ur færia. 

^oerfo boftr fcal taca tt\a jjrcitia oc fvå arj:. 

flf fjffra fur fcat taca or at iijra fcal ajørrina^ ur fua arj tara. 18 

Jvfr. Cap. n. G. 121. 
' j }jeir — mgl. c. i. e. ') ujriiDa — c. d. e. f. 2(KS Ældre 

lim lltiTiinii )iing. 

|() (umij.) |.iiiiiii ir'il fiHi'H Idiiiiiiiiitr lllrijiiiiiii iirjil iil |M'ii' [niln )iiuii |'ill I|h|'h ti 

Jijri'ilj.oi'liirium h! itiiiinillii |nii j."i)llif>iiifiiii iillrr. 

IX. 

Ijrr IjrjT ii|i|i ni|iiliilii iij .11;. lul lii'KHr. 

lim tilllrirtiiiii. (1.) 

lim iirj ln'iMH ri idlfr nfiijn fnui. (2.) 

lltifiyi iiiH ijfj:« Hrj: fiiiii. (3.) 

fliif|"lii (DMH mii ijffrt ftij:. (4.) 

lim iiffl>fiiiiiiii himr rr hftiiii tifiir. (3.) 

Um liijlHt fplii jini f 1 1 iiiMiir iifiir j:i|iir nrpmi mill I)hj: ffiH miflmi. (d.) 

lim lif|] mHiiiui Hij; n iiifim ijiHi'-^ um irttifiiil.' (7.) 

lim iHiiiiiti iiifiiii lil Hij:? lifiiri er tifijr. (8.) 

Um )ittt fj;-* iiiitlir li miiDur i twjt. (9.) 

Um iiiirii rfiu |Vuii timffim lfi||"iiiiim ut ftHiiOiottiiio. (10.) 

Um |jt)vmflHr oc £ij:iiir Icijfiiuiifl. (11.) 

Um j:rfl|"io ul. (VI.) 

Um jrimli'iiiHjrft (niftiiriH ffiH tmqiiiifiiu i jiinim liti. (13.) 

itf mH^r lull CHUiiH ^mrmflHr uf \tr. (14.) 

Um mulm |ihiiii fi linifiiii tr [ihuIh itmfhHl. (15.) 

Éf mftiir jicriir lfi)|"iiuiia iiiHiiiis iij: laiini riiH Ify] mcfi. (IG.) 

f;iiflf jiiiflri mti yfj:n .piftr« fiiiiim. (17.) 

fjiiHl yfj;H iiiH j:i)vir iitHii niiiiyiH lfi|j:i. (18.) 

Um triiiHiroj: tj:* figi rro hI liuiiim tn)ijf)Hr. (l'J.) 

fiiif Ifiiyi litifvr f(Hl jnrir fiiiu j:f \nf\H. (20.) 

fjtiff[ii IfiiiH ma niHiiii i Kit. (21.) 

Um j:iHrf)H[(n. (22.) 

Um fiiflr j;iHrf)H[ln. (23.) 

Um nminrtt j:iHif)H[Itismftnn6. (24.) 

Um j:i)iirf)iiiiflu umaga til ?if|] er f)iiin ftljti tr .jn.^ udra. (25.) 

tf mat)!- frtUar til j:iHr fiiis j:i)rr rii jriarhnKt)] maiir taltrtr (jatiii til fomiiiii. (26.) 

\f} H]jr ht\{( til fjHiina iimaya nc f)fj:ir martr f fflft. (27.) 

tit fiuii jirri iJiiiHija fi)ri aj: lanDi. (28.) 

Uni arjrfumar j:i)riifto. (29.) 

ilvtWo iurO fOa Ini fcal firtia t} i crj:fi ficr. (30.) 

tim itttlcirting. 

1 6h fr fftf[fii)iii{|T af jullu n j-Hiifr (fifiiv i trit fuii finii m |ifir mmn iafrt fr ))å 

ero ])fU iiiHiiiiG HrjHr iiH-ftfr tr fuii ("niu [fifiir i fftl. )3iiøi}ift |'hIIi)u^ ijl fml yfra, ur 
^ijøpa uja |irfuflran oc |[a aj dnniuti aj: fjfra*' jtrli fjiuiim ^(røra j:ijrir oj:au 

Jvfr. Cap. /. G. 58. Hk. 7(t. 

1) er — c. e. ''J ij:a — /". ^) }«t\nm — c. d. ■») Rettere: er. >) er — c. d. e. 

•■) .juij. - 6. rf. /". ') j:ailOa - 6. y. ') aj:lra — e. Frostathings-Lov. (IX.) 209 

l)(rEi(imi. oc ørra fco or. jjar fial laDrr [afa frlt[fitiiiiii (liiia i. oc fjaja [unii fiiia ^ 
|)a i jaDmi |rr rr i omffjt) cro. m |ifir fnilo fijiiir Ijaiio i |ianii |"ni ("tip pr j."ullliDft 
ero. t^n tf ^aiiii ti l'iiiiu niøa arriifiiøa. }ia ffuto jirir iiiriiii i )jaim [ru ftiya fr |ift 
ero arji fjaiis iiH')lir. ru |iaiiii maiiii fral IriDa ti rrra ffaiit or rijøia. Jaiiit fciilu lOiior 
bera uitni ]itm iiiamii |Vm rarlmaiir [lil alllriDiiipr"^ at j;iiilii. oc fcur [ti er jirir 
ftip i tf ^anii er fjirDr. )3aiiii |)i)liorriiii [im [ca[ i telt IriDa er fjoiiuni rr irrlfi yrj:it. 
oc gfjr aiiiiarrtuqiiiia jafiir fDa [irutiir. cHa fjiifiii iiiailr er arji fjaiio rr iiH-[tr. Ijnarl 
[em [a er ungr eOa øamaH. oc iata jieir iiieiiii er arji ero ]m^ iiojtir |ieirra manna 
cr]]a iiilia maiiii i a'lt (eiiia. lÉii iamt [ral jrial[rar foiio [uii [em |iijiar i Hlt leiDa. 
Bm j'rulo alier (jaiuiyillDioiimiii irtKjoruir leiDa iiiaiiii i alt [em j.aDir eiitt (iroiiir ej: 
|icir ero eiiii til. 

TUm orj: Jicirra tt allir icr\ia fenn. 

i£f menu jalla i orro|tu ur femr enøi* a Oraut eba tirurna adir etia imii fireiina 2 
allir. ]ia jari arjr |)eirra [em })eir Ijaji allir [eiui (atit lij: [itt. 

^ocrgt md Qtfa atf finn. 

llienii jieir er geftjeDra ero meøa ^ yeja arj; fjutirt [cm er rarlinaOr eDa cona. 3 
iTarlmafir ma (leja ar| finn ej: fjann er Ijeill maDr. en fjann ma tara ajitr [liijj- [ina. 
en aniiat [inn ma fjann eiøi tara aptr ciiiij: [iua. 

§ve^a cono md gtjra. 

.^ona ma rie|a .iij. fiiiunm arj: [inn nr fjaliiia fjit [irifiia finui. en eiøl ma pja 4 
nema FjeiH mailr [e. oc )iar rijj:a i'' juiinr ftiiiiuin |ieim [em !:iej:a fcal. at tirfiu oc a 
Jiiuøi oc at [amfuniiu. llleD trijyDum [ral pj:a ej: iariler ero. en ej: annaf ft er. |"e |em 
uallar uitu. oc ]ia j'ua at eigi tomi j'rcijtiiiy a. en tiuuiiur giiij: er oc Oerj'c uitni |iat. 
oc [ua ej: mai)r Qtp j:iorDujiø or j:entjnu |é oc ero iarOer i. jia j'cal fjaflDa ej; uatlar 
tiitu. lui at eiøi [e [reijtt. 

lim gfftjffirt l)tior er ^ t)ann tiegr. 

Éf mabr^ a ii:iriiii maniio er pflj-ehri er. oc iierfir fianii DaiiOr. ej: fjann atti 6 
til .Dj. aura eDa minna. |ia fjaji [ti er iorD å or [tiu;fnilutu ijll.^ or allt |iaf er r(jtj:a|t 
er i corni eDa fjeiji. oc fjuert tre er firaj;il er i iijrt) nitir. en ej meira ma en .uj. aura. 
})a fi Eniuinør |]al fjfit|t er auc er. en [a fjtiljt er iiirD ti. itn tf øe[tj:eDri tierOr DauDr 
a [ci|ii manno. oc ti fjann eiøi meira en .uj. aura. }iti f)aj:i [ciiiDnittiiin aflf. en ej: 
meira er })ti ti^« tonunyr fjåljt |iat er auc er. en |ci)iiinitiiun fjiiljt. ifn tf Ijaiin er 

Jvfr. Cap. 2—5. Hk. 71. (næsten ligelyd.) G. 108-113. 129. ») (tfiia — c. d. fana — b. f. ^) [ mgl. f. ') jiå — mgl. e. ■>) maSr — tilf. e. ^) mi[\n 
— c. e. f. *) a - A. f. ') er — mgl. b. f. ») Her synes et Ord som fujr eller noget lignende 

at være udeglemt. See Hk. ri. ») [ (lululo alla — Hk. "') a — mgl. b. 

27 210 Ældre 

iipiilHiirir ' li iiirD iiiHiiiio III iinir Imiiii |iHr. )iii |fHl .)i' liiiiio |iiti j-hth friii tifir rr 
fHiit. ifii rni'l^''"'"' •■'' ' [ii'i'^i- iiifi' lii'itiiiiiH. liti I'ihI hiiHiiiir Ii')|h |iiii iil liiiiiit hiiihr 
(if Ifiifir liuilnil fin |inr iiirii limiiiiii. liti |ihI |'h liiiiiiifii iHfH hi;): liitiio hIIhii rf fifliiii 
nnir. iiriiiu litiiiii lnui iiaii niiruin. ifn [li nmnr rr iirfu-riiri nilr rr liniriijiT rr 
llovfiio miiiir ur nu iillrr firiiDri-' liuiio uHiiirmi rr i rriiiiiiii rni iiiliirr nii) Ijhiui. 
ifii f): oi'lln'iivi itiiiiiij li iiiiiiii IIIHIIIIO linr |Viii Iihiiii liiii. |ih linllhi fii arj: jiaiiii .i;ij. 
iiiHiiHiif rr iiiriiii li lil rHimriHiiH lituirl nrri i'r iimliirr riln niiii. or (lialltii Ijiifriiiiii 
l'iiilliiir rr niliii lirrr lil. rii r|; Iihiiii HiiiiHj i firiiii iiiri) iiiiinui rhn h fri|ii. |ih fHri 
tiiri) [hiiih IjH'Ili. i!"ii r^- riiiiH iiihhiio hiiiIiij |ii rr iirfljriirn rr. jiii IjHlItii liuHiihi 
liriiiiHr .i;ij. iiiHiiHDr. nr jiir ,nill"ffiiu lil hI \f ijHllUrjr. 

Hm urftiu i-ptir liui it mnhc lii-i)r jnrir lu-ftun iiiilthnt: nc nuftnii. 

6 iij iiiHilr Dri)r p)m iirflHii iiiillliH); rbn-* jolnuhr ul. |ih IVhI |'h fara arfiiiii at 
(iiiium jirirra rr jinr rr^ ti laiiiii. L^n rj j:tjrir Hiifluii millljH): tirijv. jia frnl jial jé 
jara at /rn|"lii|iiiuiCiliii|iiiii niliiiii. 

Hm lu'ir mnnna jttHftni it menu \fa ^ um. 

7 i^j: maDr rnKar lil j.iii)orHrj.o fiiio. ur (jiiin itilar |)iu al fjami rr Jirff foiir rr fjami 
fryir ur af j.Tiiil|'iiiii liiiiii ur lil arjo luiiiiuii. ur rr Iihiiii imiHiilHiiiij rirlinn. )ih iiih 
[jaiiii iianiia til ,3;iiiiiirHrj:o fiiio. ru fa jarl fjiiin a .yra rr rallaOi f)aim rigl arja urra 
inri) iiatlum ur iiiri) iiiliiiii. ifii fj fjiiiii hiilar al ()hiiu fr jirff iiihuuo fimr rr fjann 
friiir. rOa [f)aim fr^ aj frialfiiiii toiDi rumriin. jia fral liaim forDia oc j:iarl)Hl(fi5 
mHiiii ur rijji hum« riiiii lil orniuti ualla fiiina at Ijaiiii rr lirff mHUiio fuiir rr Ijami 
frilir. ifii tf IjHim rr iilHiilHiiiij jirliuii. |ia fral Ijaiiii tiiriiia j-'ljDiir arfO fiiio. fi)a]irff 
ar|0 rr Ijaiui rallar lil ur niuli nalta oc uitiia fiiina al Ijami fe^ arjo ^m oc eiøa 
iioma afla^** iiriim Ijiiiii lali jijrr a|. 

"Um inmnnnar'i mciin til ar>'9. 

8 f)iirn)itTia rr ianiimnrr rru fjiiiiim haiifia rHrliiiafir ffin roiia. jia fral rarfmaHr 
øanøa til arj:o ru ruua i jrti. r| |iau rru fja-fii i fiHUiiiiilliii rDa OtfOi i urj(iillDi, i^^u 
cj fjuu rr mamii iitiuari |iti rruir fjuii jijrri til arjro. cii^^ OaunøillDiouiruu cro jtjrri 
i arji Initirl friii rr rHrhiiaDr ri)a roua f)rlli)r ru urjciiflhismruii. 

Ulm Jiat bi'tt liuttir u i miifior atfe. 

9 ijjat fcal huttir tara i arji uiuiiur fiiiiiar q firufiir lijir. rfecbi ijll uruia øufiurfiflr 
frirrior oc nfcurru clæDi iJlI. jiat li fjruDir. L^ii aj: cltrilum fral fjruiiir tara øullaD^^ 

Jvfr. Cap. 6. G. 111. Cap. 7. 8. Hk. 74. (næsten ligelyd.) G. 124. 125. Cap. 9. 
Hk. 75. (ligelydendo). 

') utlaglir — b.f ^) uilSi — b.f.; oriDi — c, og opr. i d. ug e., men rtttet til yrini i d. ,nl" Arne M. selv. 

') OauBfr — e. '') a .synes her at være glemt. *) fro — e. «) ij:ar — c. e. 'J [ mgl. c. d. e. 

') ftffm — c. f. ') tit — udeglemt, see Hk. 74. '") lil — tilf. c. d. e. ") iamnananar — c. 

'«) fj; — tiir. 6. '*J gud allt — Hk. Frostalhings-Lov. (IX.) 211 

fj i}mn ttill. m rnjfm fnccior oc affala aHa ocft)|il rttffiar' oc offwoirm^ oc [ffinti 
|iat a Oijltir. oc liaiirctifDi oc buiicttfdi. itn fj urfr ftriifir u|)|ii. jjh a fimr |iHf fem 
uojit^ er. en tiijtlir ]jHt fem ooojit er. Simr a fH-nlH-fii -* iill ur fifctflæDi oe cojra^ 
oc (juofiiuiaDH." eii ijjirOreijl ti iiiitlir e| moDir Ijuum alli. en fimr a enaDir jieirra 
allt. ifri Dotlir a faiiili .u. oc lin allt oc yarii or .11. reij.i iillar oc iitro. en fimr a |)at 
er auc er. iin clH'ila ilat ijd a iiollir e| nioilir fjeuiiar alli. iiroff^ fcalhollir fjuja eDa 
tiniin fjuarl fem fjon uid eiia briofthi'maf) fjinn^ bejta ej: eiiii er or fiiidi yurr. oc er 
or jijljri iiiirr. oc iiifti ijll ej: tieiir eijri eDa eijri miima aj: fijfj:ri ()ijr. oc ffeiiia jio at 
f?jlj:r fe i fteinimi. £il( |ihu fer er conor iireccaj a ijj:ir |juert tjolj: fjeima a^ l)iliijlum. 
|ial eiiio Ou'lr oc beilifir^** |iij at fijljT fe a. ifn fimr a fijlj:rfer. llUmnlanci eiiia 
fcal Ooltir f)Hj:a nema refeuDi * ' fe jaft aiiieDal. |)a fcat fjon fjaj:a bafiar. 

Illm »Srn clia filcii mcfial icijfinflta oc fca)j^riittin9. 

^)eff fcai fjuerr iiera leijfiiiiii er jreifi (laj. ej: fa (laj: er cejra atli. i£n ej .ij. 10 
fmifiimi leicr fjuert ^anii er nnfiaii jseini fominii er til uarnar Ijaus tallabi eba eigi. 
oc biilar fialir. |ia jare fa tii er fcHjiiinJlliim fjano cailaj. oc ninti .ij. tiatta a |iinf|i af 
Ijann er uiiDan fjoimm fominn. |ia er fjaiin Ijano. nema Ijiiiii f)aj:e aifiilliiio uitni 
a moti.ij. manna arfioriima oc fcilutfnna al j:rHi|'i9ii( fjano nar yort eha mallniiit.^^ 
|)a ej: fjaim j:[ijtr fiat nitni j'ram. jia er Ijanii or )ii)rmftiim uiD jiann maim. en ej: fa 
cadaj årtiorinn er |ijrir fiic iierDr. |)a teli Ijann j:i6ra laniijeDr fina tit arlioriima 
manna, en fialj:r fjami fjinii .u. oc fjaji tit jieff .ij. DuaiiDa nitni arfiorinna. ifn ej: 
^ann er fiia liiilaiiff at Ijann ^m \m\ eiyi. oc IjCfir |iij |ieffa uijrn jijrir fer. )ia faimi 
(ftt fina arl3orna meii iinnfcirftnm. lin ej; Ijann uerDr fcirr meD iiirne eDa uilniotmrfi. 
|ia i)ialli)i Ijiim Ijoiium j:iillretli. en tiifcojii eiila fert. tn ej: Ijami j:ffr fic eiyi 
fcirt. jia fjejir tjann jijrirøort j:é fiim ijlln nii) fca[ii)rolliiiii. oc tiijøia a .iij. mercr 
fi)lj:rmetnar. nema fjaim laiiiii aj: fer. oc fua nm uaiiar mann. Ifii ej: j:teiri menu 
calla a. ]m Ijaje fjanii Ijina fomii iiiirii j:tjrir fer. 

lim }ii)tm)l oc i-rj:ritr Ifijftnøio. 

reijfimiia ffff ero .iiij. menn'^ i ]iijrmflnin. en Ijinn .n. er or |ioaf^* eiøi fe ii 
feijjitr. ifn [eijfinøi fa er jrelfioijt fitt Iji^ir øiirt ef)a fei);;; mef) triji]i)iim. fa fcal 
taca arj: fimar fino oc tiottor oc teijfiiiciia fino fjino firitiia. ifn fijnir lerjfinøia fcuto 
taca .iij. manna arj:. |of)or oc moDor oc fimar Of iKiltor ot firoDor oc fijftnr oc leijfj 
inøia fino fjino .tiij. 5oa fcal fniir teijfiniiia taca oc fniiarfunr oc )ieff fnnr lieirer fua 
taca oc foa iiottir oc fijftir fem fimr oc liroDir ep jieir ero eiøi til. oc fiia fcal Ijiiart 

Jyfr. Cap. 10. G. 66. 67. Cap. 11. G. 66. 63. 

') tltfDf — Hk, ■^) ufcujuD — Hk. 3) f)„j;ft _ c. d. e. f. "} (EtnwDi — Hk. ^) tijura —Hk. 
*J t)U96unaO — Hk. ') rna — Hk. ej |,|„u _ /, f 9j ,• _ f lo) ^tM<r — h. f. 

") retennDr — Hk. '») mål triiut — c. d. e. '^^ luciiii — mgl. f. i^) Jiii — c. 

27 * 2V2 Ældre 

|)riiin liniiiiiii ,n)rir mDih. u^n |iriiiir |iii .iij. mriiii liiir. jui Ijtirrvr H.vlr' iiiiiiir 
fiHiiiinilliim Mirntiii nll lil iiiiiiiiiH tiiro \h |'iih .pirir linimi« f.f |if|] |inr(:. L^ii r^' In); 
fiiiili Irrr nuiii. Iitiiirl ffiii Iihiiii Inr- Iriifiiiiiiir' rhu Hrliorim. |iii l)tiri;n« .ij- lulir 
liH"i)i iiH'jIii iif Hrjo iiiihir jiiriiinir iiiihir |rii|iiiiriiiiiiii litiiio. rii ]iriDiiiiiiir iiiiiiir iiuinor. 
or |iHU or )ii)riitfliiiii n iil muDur Ijiirri:« rj limi rr tiiiinnii. 

Tim fvcU'i'i iil. 

12 U|- 1)11(11 Iriiir li miri rhii liijr. ))h IVhI limiii iiriii j.ifl|"io ni fil! Iiiiht iiiunr iiiu 
niirlH •* iil. ur firrH ti lu'iir. H'llluniiiii iiiHiir ffHl \]u^\\\) ttflViTH. ni |fH)iiinilliiiii iiHtif« 

ffHl IlUH Iltil'jlHUl'll HJ lllilff IlllIlUlll. Ini llill |'fH)liirnlIillll IjHIlO IniVH Ijlllllllll Hl iinii 

.yrrifio iil filt. |ih |ih1 Ijmiii liriDii Iihiiii inrii (ihIIh .ij. iil f)Hiiii inriii fin'a jiflfio iil 
fin. Uf liiiiiiH l)(iiiiiiii iiirti .11. iiiiiiiii lil iiinro jirfl n fjHiiii {\tr\r 3:rflfi9 ijl fill.-"^ |)tt 
fiHl f)Him )iii lurH of IhIh iiiiiiurui fjHiie oc cono fjHtio l'ijrl liøfiia. C^n tf ffHjiiiriilliiin 
llHiio IfilHr H finrffii Iihiiii fiHii øorl jriiifio iil fin. ]m fral [jhiiii IriDa jraiii milla 
fiiia fiH rr hI iiniii m jial ni iiiiifni. uf Itila brra |iaf å }iiuoi. Hu (icra )ifir fna al 
j:iilli |V til liiiiiim. liti fral |iHt iirra. £n ii]i)ii J-Th |iiii ])a ff lijfl li [jufriom .j. iirlnim. 
(if iiiiilf liiiiiii jiriint iiiliiH jifiiar fjaim ]ihi'j: til h1 lara. oc |i(j julll al fiøi fe lijjl ti 
fjuniiiiii .i;, uflniiii." fiføur fjiiiir lin'a n''' Ijnjiiiii a jjiiiøi. 

tim jriiilooinfn biiiinliii rfiii fiuipmttiiim i j:i!rinii i'iti. 

13 ifii q Iniiiiii llill laiiiiH iiiHiiii lil |iTlfio fila ffi)iHrHr i jijnim uli. ]m fral fa 
iiiaiir nit) riiøHii iiiaiiii fnjniiHj. m ff f)aiiii iinjr. or er fifii {irirf 3:rflfio iil ^aiie. jia 
lari frH|iiinilliiiii Ijaiio ai| l)aiis. or fiia l)i)i]iii pjiir fnii Ijaiiii mM ]irolHinaDt'. Ifn 
q llHiiii llill øn'a jrrlfio iil fin. iKri fiia frtii aiir nar faøf. 

(S} inohr oill caupii Injrmjlar itj: frr. 

14 ØJ niaiir uiH raiipa |ii)rmflar h| frr or mmrh Ijrlirir m pra jrrlfio iil fill. ]m 
fral ]iat urra rj frajiiiniltimi Ijaiio uill felia nifD IrijiiDum. ni fiiian fral allDrcøi riiija. 

<£f moFir tr botinn frauto dmtflttl. 

15 Oa luaHr rr fioriiiii rr fraula ainrfial fral tara fliran rc'lf fnii jaDIr ^atio ^ajDi. 
m fa maiir rr fiorimi rr fraula ainrDal rr jrhr fjauo uar j:rflfi fifjil. oc jrf'cc ^aun 
couo aDr jrrrlfioiil Ijuiio mii [lurl. oc øaf Ijann fuu inci) ]irirri cuuo. ]ih tr fa matlr 
fiorinu fraula amciial. fri fcal pnfcis niauuo arj taca. 

(Cf mafir jCTrir Ic^ftnflia mttuiis oj: lanlii etta Ugi mch ijonum. 

16 % TiiaDr jrirrir ]iå conu aj: lanOe er iitlnar« inaDr nianno er. tU Injfinoia 
manus. )ia fcal ftijrimHiir fliallha aura .rij. oc jé alll fnn uilni ficrfc fcapDrullui lil 

Jvrr. Cap. 12. G. 02. Ca-p. 1:3-10. G. 01 -03. ' ) nrj:r — 6. /■. -) l£cr — mgl. c. =) lei)fini|ia — A. c. ,/./■. ■•) mala — i./". ') Her synes noget 
at vjere udegleiut. •') Ol tl.dti Åt. — mgl. e. ') litra cr - mgl. 4. (. «) Saal. i alle .Alskrr. uarnatlflr^ Frostathiiigs-Lov. (IX.) 213 

al Injfiiiøi ^ano atti. Sn fj Ijoniim uar ODifamirør. |]tt faiitii f)HUii rnrn Ijjrilar eifti. 
^11 fj: lfi)|"iiuiia 111 anno jijrirli^or |fr. jm [cftl fjon øiallDa |Va)jiirrjlliii finuni .iij. iiicrcr, 
oc tfiiii fti niaDr jc ))a( er wiH. øn tf \)m t)ill firifiQa fic fihan. jia |"ia[ f)on j:ara 
al* (fifijln fnn mane inaDr til ffH)if)rulliii9. Én fj: fcllhuriuu^ maDr leer Injfinøia 
manno. }ia er fjon \m uii) fcajiDréttiii finu .iij. merrr. fii fiijrii pdrra or )jijr!ii|"(iim. 

^tmt j:iiftri må Qtfa joftru fi'num. 

^aiiiinr fcal flfja frjni fiiium fiiiOornuin oc jujtra fiiium dnaninituniiiia .jij. 17 
aura fijlj-tiiirlna ty fjann nid |i)rir niaii crjinøia fait. itu |i6 at atmarr jifirra fe 
til. ]m l'iat fjann rifii nirira øffa jtjrir utati frj:iu(]ia fatt m .jij. aura. fua fnilo }idr 
oc loftra [iiiUKi [icjra f| jicir uilia. arfiorinu niaflr niijrc. fiia niicif fjucrr fnn uiaDr^ 
rr fioriim til. 

Tllm liiit bi'iit m'uil ^efa mu jiijrir utan iTjrinflia fiitt tsc jriiirilung jcngiiis j:tdt. 

Én Ijucrr inaDr fcal liuiiha |c |"itt tr nid. oc |]diu nm bioDa er nid. ^narf er 18 
^anii er (jeid maOr eDr eiiii. at fa øeri jijrir mt\ fjaiio (er ^aun)* fnjOr uiii. oc 
jiiirDuiiii ifiiiiiiio jiar. eu eifii fcat iiiaDr laca or jé fiiio nirir eu iiu er nitedt jTjrir 
utan erjinøia fiitl. iienm j-iiirDunø |iar. 

ttm tri)(!(jtoj: tr* tigi fro*" ot iSijum tn)gfiiir. c( um tiriniungs oiico c} mc«15r mijftr cono finnitt. 

fl niaDr rijjr tnjiifiar. |)u er Ijaiiii trrjfitiroji. en ])6 at ^ann rii'iji tnjnpar 19 
er eiøi ero at lijøum tnjøiiDar. |ieini er UM ero a ()oc nårri. |)a uarDar fjonuni }iat 
tål Én (} itiaDr fceijtir iijrf) tono fimii jijrir |irii)iun(|0 aura. oc niiffir fjann couo 
finnar nif). |)a nerDr fjann fiafj-r arje iarbar jieirrar.^ Iijrir |)iu at fian ero [iiø nar. 
at flicaii eijri fcal fjuerr inaflr aj fjeiiDi fer reiila feiu fjanii toc oc fjeimHHjijføio, Én 
ej hoiiiiH miffir uiD jtjrri. ])a eiøuaj fjon fiatj: firifiiunøo auca. ej ^on fjejir eiøi 
j:t)rirri(jrt. 

§ot Ungt Ijncrr fcul j:i)rir finn fé nillii. 

SiåfjT fcal fjDcrr raila jé fiuo uieDaii fjann nm fitia i oniincøi fino. ftjti coiia 20 
fem cariniaiir. Én ty niaDr nerDr fna naiiiinita^ at fiat fijnij tiflUiifiiiliiionuinnum oc 
neffiidtiioniiinnum al fjann cunni eiøi raDa jijrir jé fiuo. |;:: narOneiti fa er arje er 
nifftr. Én fiat jé fcal eiøi felia 3:ra fifini er å. en aj: }jui |é fcal fjiuu ja ada atuinuu 
fna fem ]ieirra er lieøøia firmi) i. 

^iiclfo i ittt mu IfiUfl. 

ndiireøi ma carlmafir couo i H'lt leiDa oc eiøi cona carlmann. 21 

Jvfr. Cap. n. IS. G. 128. 129. Cap. 20. Hk. 76. (ligclyd.) 

') til — l>. ') ar&oviuii — c. ^) at)r ^ {. ■") ( ) ragl. i Af>krifterne. >; fj: — /-. /'. 

»j tx — c. d. e. ') tieirra — 4. (. ») uanuila — Hk. 214 /KIdiT 

Wm j;iiirl)aUli. 

22 l'liiiHiiK fJiri ffHl |h Itiiu IT iitiiiiiflr rr i frvriiiiii. ur (lilliin' ii); hIIhi' [riilliiir 
jiHT rr iiiliii iirii iiirii vrifnfin itiili- lniiiiiiiillfiit'iiiiiiiiiii ur iirciiillfiioiniiiiiiii, ur iiinlinu 
i iiiiiiu lir tniiiiiiiii f|' riiii"-' rr miiiul n''' lil ni iiiiuiiii nrnlr iiiiiiiirl lri)imni|.i rj; 
llHiiii iiriiiir ti |iirr IriiiiiiiiHr |riii fniUr liri.ni liuiiii IidiiiiI. rii |i(il rr r|ilir rr |iii [rul 
llHiiii t)Hj:H p\i\m .vnriinr ur iininur inniiir mii. ur iiirlti hiirni riiri. ur liflmi [rul 
l)Hnii 1)H):h HUiirl ur tuimrl ur [rli liniiiim [liriiii [riii I)hiiii liir. ifii f^ liitiiii Irrr 
uiiifli! jr i'iiiiaiiH. jiii li liiiiiM rn[i ui [nrriti jiiii iiiiril jr ti liriiiir Ijdiiiim [riii liuuii 
uill [iriiHi- liHiiii rr lullliDti .ni. nriiH iihhihII. ru Iihiiu iiiulliii |ih l)nrrii |iriiiii[i rr 
Ijiiiii [mir lil. u'ii fj: Ijiiiii Irrr iil [riliiiii. |ih liiri uuiHiii Ihiiiih Iriiiiir hIIhi' jijrir uIhii 
juil'iilii idiD. ifii fj: jiii [fill H .vitirliHliiiriniHiiii nr i'iiiiHiitt luii Ihiiiih iriiiiir. fiii jrul 
jriKrliHllfiomHiir [iirrin l|iir iiiirlHr Ijhiiii trir. ur iriDi j.rHiii tillnr. rri riiirijHJliioiiiHilr [rul 
llifDH liiiiuiiH Hj: [iiiii jr. ur iirra jijrir fjHim ruDr or rriDii. ru hIIh iifiiH uiiuiiih [ral 
tlwDii aj: umaiia |r. ur alla atniiimi jh |iriiii aj: jorlaiionjri. 

lim fi)rtiir piirljnllli. 

23 6utt rr [tjflir futiiui til j.iar()alli)o [nu hnitlir ff fjuu rr .ri), mim {\mul Ifu rj: 
^ann lijrr* j.arrt jé timatju. jia [ral Ijanii itiallfiu [nu Ijauuma j:rnufl. uirDau Ijoiiiiui 
tjiuj j:f til. ur Iriiiii a rif) jliiu at Ijauii a rrli lurira lil al øialliiH. Ifu [iDan Ijurriiiliia 
rr Ijaiiii friiuir [itt oc jr ]ial rr jaiiir Ijaiio titli. rDa [a iiiaiir rr Ijauu atti al (aca 
arj: qilir. ru jiat auuat uilui at )ir[f ini[ti Ijauu aj: j:iarljalli)oniHiiiii. ur al fjauu [utti 
^auu lil liuDa laijO. jia [ral Ijaiiu [ill tara ]iar [rm tjauu [rr. itn fj: Ijinu uill a fjalliia. 
|)a [rir[ruli Ijauu rtiui a IjruDr Ijuiuim. ur flrmiii fjuiiiiiu Ijriiii lil |iiuii[lriuiiii ur jiiiiii 
[iDan jijrir riiuit. L^u rj: luafir trrr uirDau rijri umap. |)a [ral fjauu Ijaja uitui fitl 

' jram a j:ijr[ta ))iui|i. fjurr[o mirit jr Ijauu tur. ur iiialltii^ umuiia Ijnrru jiriiiuii [rui 
oitui brrr. ru fj Ijauu uill ciøi. ])a tucDi lU limaiii |iar [ius. ur Ifflgi Ijuinuii rau^ 
t)iD. ur ftrmui Ijuuuiu Ijrim tit )iiuii[triuuu iini twlr .iij. ru [iDau ))iuii. |iftr [rat luuaiii 
rijDia mat fitl a ]\m}\. m fj Ijujuiui jullua[r [uru [iii. |ia Iirihi Ijauu Imiiiir aljarar 
at tara aj: Ijuuiiui [rulli) [ina oc Ijatju iiirira. ru fuuiiuiii .iij. uirrrr. ru liiiiu jari at 
aiiDuirDi [iiiii. Ijuar [rm Ijanu ma [itt ja. lin [ua jrrmiui [ral Ijauu [(rria aDru mriiii 
um |é [itt |iar rr Ijaun [rr. rr IjHiiu Ijrj-ir [uti jiarljalliiyuaun til. ur litirljHllhjuiaflr 
^fjir øollbit ^uuum til liutialatio [ua [nu mifll rr oc mruu uitu |ial. 

Km tittnrfrct j:iiirl)n!lti3miinn3 uiD iimofla. 

24 lUftiir [a ff til 3:iarljallD3 rr fuiiiiuu ur uill rirji ørja (laiim at ]mi tv f)auu a 
Dfjri) at urita. ]ia [rat umaøi |)ar fjrinila jr [itt er Ijauu rr jj). mUH pruall [nu [a 
maDr er jriarljaltDjiuaDr rr rrttr. 

Jvfr. Cap. 2^. Hk. 7ti. ~~ 

'} .Saal. i alle Årskrifter. ^J (lyi — nigl. c. e. ') }t — iiigl. c. d. c. «) Feilskrift S. tftftri 

^) giallOa — i. f. ") mgl. i c, ogsaa opr. i c, men tiir. med lysere Blæk. Frostathings-Lov. (IX.) 215 

Ulm Jiinc hDiUillo nmaflu til lifiT er Ijinn cUjti rr .rt). »ctra (jttmall. 

fil fj: i'iiiiHiiHr fillir n'ii i'iilir fjiiio iihiiiIh Of rrfi jr. fjaim fml |ni faca i'itiiap. 25 
oc jrrrDtt ti[ ])t'|I rr fiiiiiljunr lifirm fr .i;u. tifliH øaiiiHn.i øii |ia fiiian ^a.fi f)ann 
uitiii DiD. or tun-ti fua. at n orra fiøi Iniør at j:(rDa |3au. |ja yarDar ^oiuiiii fiDan 
allj tål at |)au øaiuii )ii)an a non. 

e^f miifir ciillar til jiilr fins j:i)rr fii j:iiitl)ollli3mflrir cullar l)ann til kominn. 

ifj itiai))' fHllartil liar fiiio. jijrr ni jiarfiHllfioiiiHiir raflar Ijaiiii ti[ fommn. ipå 26 
ffflf [iirria tiinfiir fj fjoii fr til at fjaiiii fp .ni. uflra. m p| mobir lijir fiøi. |ia foeri 
iianafti iiiiir i tmiDorøtt fjaiio. cii }ia ffa[ fjanii ^aja jrr' fitt fiDan. 

(!Éj: arjrr berft^ til l)(inlia i'imnøu.^ 

øa ffcr arj: er fijiiii rr arj:i. Hu iiitrla nifiiii luiiaiia mat. nu radar få |iami fiøi 27 
arja rftfaii rr i arj: fitr ahr. jiå [ral ftaiiiia )if|T inaiiuo mat til |)fff fjaiiu fr .ju. 
Uflra. fil liti fiHl fjaiiii fiåljr [irria iiial fill. fii fiuii iiiai^r fcal fjaiio iimt fcrria jijrr. 

^t cnøi mttfir j:o~ri limiioa cijri af lantii. 

llmaiia fijri frat iiiafir fif|i* jcra aj: tauDi uf or liifiiim ijdum iifiiia få mafir 28 
ff utan [aria ftHtinr fr jiårfiallhoinaiir fr rrltr. Of fifli larDir iuuan faøa lia-r fr |]fim 
jriarfialltioiiiHiiiii fijiii) jiiKiifiiia uiri umaiia. fii^ iimau [aøa uårra fr. lit fiiå mifitø 
ffiii fjHiiu 3.iijlr å lirHiil. L^ii fj nifira fr |iå uarDiifili få fr utfftr rr j.iårfjHltiiomaDr 
iiiiiau taija. «;ii fiyu |iå frat fiiiti uiaDr fftia. fr i UfD fr liiiii) imiafia j-iår. j:ijrr« 
fil iiiiiaiii fr fållr iiii) jiartiHttiioiiiHiiii. fiDan rr f)anu fr foininii lit ^iår fino. fn 
|)u ^ at ffltii iifriii. |jå ^ari iiiiiafii lit jifpr fjaiin rr jiilltiDa m liJOJffti Of Ifgøi 
jiiiilarflfiiimi. iiinli {lar^ uitiiio fino at fu iiJrD nar i ufDi uiD tjann oc låti bcrma 
ffr Of fjaji fifiaii. Of uartitjfili tit jirff fr^ ^aiin f)f>ir filt. L^u fj jærir aiman ufø. 
]m frat få fr iwftri" rr jiårtjatJiii jara lit or a-fta |iann mann tafo fr å Oraut niti 
jara. l^ii fj fjauii øfrir fiøi fuå. |iå fiiallhi tjann nma{ia fjufrii jifiiiiifi. flirt fhn 
Ijaim ålti al tjiiiiitn. ff)a al tjann fiirri lijrilar rit) jijrir. at tjanu niffi riyi at Ijinnii 
niltiii tirnll. l^ii fj fjaiiii tfijiiff å lirolt nifD uma(ia jf. |]å fiialliii fjann jjriDiunøi 
iiifira jé fil tjaiiu t(ir fj: Ijaiin tfiur aptr. 

1(m orjrfucnar j:t)rn. 

lltafir ^ufrr fr arj å af forria. )iå frat tjann \)m fotf f>"Hii ^W "i fjfl"" ff -I- 29 
Uflra flaniafl i jrå ]m tjann ff pttlina. ifn fj fjaiin fitr iniian lauDs lit ]ifff rr 
^anu fr tjalj-iirituør. oc tjfjrir |iå fifii full. |)å å fjaim fiina ^^ mijnfift |jfff niåto fiDan. 

JviV. Cap. 2.J. G. 130. Cap. 27. 2S. G. 114. 115. Cap. 29. 30. Hk. 77. G. 120. >) gamatt — mgl. c. d. e. ^) ben — c d. f. ^) ol F)Pj.ir — tilf. c. d. f. ") nigl. b. c. </. f. 
») for er? ") ivn — b. f. ') \iå — f. ») })B — h. f. ■>) er — mgl. b. f. '") n*(l — c.d.e. 
") hann — c. c. '^j cidI — c. 21() Ældre 

jfii fF Hfjr itniiij iiiHiiiii. )iii fiHl fiHtiii l)nj:H fi'iK H .r,. iiflruiii n(r(1ii fjlir )ihI fi' 
Hrj.T lu'iiiDij- tf fiHiiii rr iiiiiHiiliiiiiij. ifii fy l)nmi I)f)ir jui riyi fiifl. )ni Wiv I)hiiii 
fiirirvnril fnni [iiiiii. ur fiiii |VhI iiiii tilhir .niirlVifiiir rj- jiiHilr h iit firriH. Ifii fy liiiiiti 
friiluii iHiiiij ])ti liH^i l)Him |Vui yt fili h .i;, iiririiiii Ijiiiiiiii iitrflu fjilir finmi fx Ijttim 
iTiiir H|ilr. ril ]iriiiirlr i liiln rr nurn Hfir ru liiiuii m\ i liiirrrii j-ijrr ru l)iiiiii prri 
H tn'Hiil. 

Ulm at}. 

30 lij: iiiHiir li^ iiirn al [irriH. liti iiirfi rr Ijhuh frjillhi trril I)iij:h hI tirj.i. jiii fral 

IjHtifi iiirri Ihiihi'-* irj.li [irlia ur f)nj.a ))al uitiii a|iiiilar flriimii. at fti itiahr lilli iiirD 
|JB rr liaiiii uar arjlali •'"' al. ur Ijaiiii (laj: riiii iir fiilum frlltii. tir riyi iialll l)aiiu iiiirum 
iiuiiimiiii al liiDiitii- ^'iia fral Ijaim jVfia iiJrD ]m .j. wrtr j-ia jiiii rr Ijaim rr 
jullliriH.'^ Oiia fral or frrfia iiiffi laiia (rj:li rj: lu5 rDa bu btr i tryti. tn mcD utlicijlo 
[laufa aura ' alla fua fem j-'tjir rr frill. 

X. 

^rr fjrjrr up C8|iilu[a aj: .j. lut Bocar. 

j. CiiQi ffftl fil fiiie tifnift. (I.)"* 
ij. if iiiHiir H itifii iiOriim UHuO[t)uift tjifui at bcrn. (3.) 
iij ^fr ffyir til f)tif(|ci iiifliini md \)nm ftniina. (4.) 
iiij. itf \)um ffinr riiii f)fim er flfinnt var. (5.) 
T). ^fr fegir til f)iic|Jti tnrSia fta(. (ti.) 
oj. lim dfimflnnno. (7.) 
tiij. Um fjtiHt rimntis er. (8.) 
oiij. Um Ijtimili mmiue. (9.) 
ij. Um nm maniij. (10.) 
j. f)tif fniirtu iiom ffrtl jiffia. (11.) 
jj. Um i)(umili maniij. (12.) 
jij. Um Oiimroj:. (13.) 
jiij. Um {iriaia ftomffliiinB. (14.) 
jiiij. Um ticaiaBar liom. (15.) 
jn. IcnOr maiir ffdl cigi nrmfir i Bom oc fiyi a jimfar flrmnu. (10.) 
jiij.'"Um hcimflniinu ot uiri Somjiffto. (17.) 
jtiij. Um JiriBia Bum. (18.) 
jtjiij. Um T)ifa j:e'. (19.) 
jij. Um aiiiiat riifa fé. (20.) 
JJ. Um jiriBia inla fi. (21.)" 
jjj. Um BaiiDe mantij fcuUSarjrar. (23.) 
Wi- Um fniKoa futn. (24.) 

') at — /". ^) tcrmij — b. e. ') a — mgl. d. f. *) Saalede.s i Arskrr. ») arj:l0fu — b. f. 

«)fu[ltia — d. /■. 'J [ (flufnar — 4. [fau[ar — /". «) Titelen "Um ^fitnftmnu" (2) mangler. •)fuaDl — «• 
'">) Dette, saavelsom de efterfolgende Tal i hele Rækken, mgl. bf. ") Her mgl. Titlen "Um /idrOa flila;r" (22). Frostathings-Lov. (X.) 217 I^iij. lim (nimffltiing oc frmr fiyi Fniiilo naffar. (25.) 
EfiiiJ. lim fiitii iiin fiiUfi)|mii mrtim. (26.) 
JJ1). Hm iHt fj: mHhv luiuir i. (27.) 
jjtij. lim fjHiitifHlti fuiiid at trtjBpa tiafta. (28.) 
jjnij. ^nrffn mHiir frat iiiinim fntii ftiia fiiiJSa. (29.) 
Jjniij. f)iiat j:i|lfitimfiiri mft|ii Otrma. (30.) 
jjjif. f)fima ftal biianlii ttfiiaj. (31.) 
Jjj. fjnar mal ffal fcrfiaj. (32.)i 
jji;j. /ulfitniiami l)nfni ftal fomiiip armaOr fo'tia. (33.) 
jfjij. lim itttaijrar maiiiia. (34.) 
jfjiij. lim litncOia orS. (35.) 
jjjiiij. lim fijiii iiiri fiirui fiiilfi)|]a. (36.) 
jj;i;ti. lim itttaij:ar Fiiniiia. (37.) 
Jjjnj. Ifj: mahr diftr tarl ftla coiio. (38.) 
jjjnij. lim f)ri(a l)uouaiifH5mfiiti. (39.) 
jjjuiij. Ijiiaf j:i|rir |iia1 ftal adiirtiiaf. (40.) 
jjjij. lÉj: matir lijftr roff iiiitiir maiiiii. (41.) 
jl. Hm jroniH'mi. (42.) 
jlj. Ifim lim j:iiriiftitu. (43.) 
Jlij. lim aj:aiio.2 (44.) 

jliij. lim aj:aii()3 tf mahr Ur rnlJ rfta ftiiie. (45.) 
jliiij. Hm }iHf fj: maar iiaiiar roff mauii9 fOa iiaiif. (46.) 
jlo. Hm ^urmiiiij c5a ii|'iiii[i rha luiiar fiiii. (47.) 
jlnj. Um }3at cj: inciiii caiqiaj roffum uifi. (48.) 

(gnøi (Itttl til fins nem«. 

(j.) pat (Y uj]|]fHfiH [aøH utirra i liiiiiim iiiHiiiift at mfli [cal j:ijrir oDrum taca 1 
frloø flirt frtoo iiifiirt. ifii fj: trrif inTiir. ))å ffal [jiim jara rptir rr jiau jrijf a tupD 
ualla. Uf (jdiia i'it fitio itiiiaii iitfftrt itiaiiai)ar |iDaii fr fjanii fpijn'. t\i t} fjaiiii Ifftr 
aj. |ia f)f|ir fjatiii j-ijrirtrfit [niii fiiitii. ni fj: fjcllbr a oc Itrfr fiøi laiift. ]ih liflor ran 
mt\. oc j:ijiirj.arit funi fiiiiii irtiiit fem aDr. 

Tim Ijfimftfmnd. 

§fiiii|frtl fuiaiiDrt l'trmiia oc li[ fjiio jara. ifj: fjaim jiiiiir fjami iiiiiati rem iiciDis. 2 
|)H ftftniii fjaiiii fjoiumi imi li( aiiDiirriio iiirD fuoiiii iiatliim fiiii!!".. Hu cro ^icir rcttir 
til Hf tifirt fiH^iii f)fimftfititiii iiittii oc fuofiii uitiii. 

(£j: moflr u incn Siirum niiuf)ft)nifl nuft.* 

(ij.) ifj luaOr er fjcimftnniiu uatfr cDa ]]iiiø|"tcni!iu cDa fnoSiiuaftr. oc er fiDan 3 
j:eft [ijii jijrir loD fjatio. oc bcr allf a eiiiti Dao liiiiø oc Dom oc j:iintarf(fimiii ^ans. 
|ia fcat fjaiiii coft bioda |ifim er lijfifcffi |ijrir (oD fjaiio fjiicrt er^ fjami uift fjaja 

Jvfr. Cap. 1. G. 34. Cap. 2—9. G. 35. 46. >) Denne Titel ni{,'l. 6. f. 2) og ^) 6j;ijan8 — c. e. ") Dfttt — f. ') er — mgl. c. (/. e. 

28 218 Ældro 

Vfrmrtiiiii fiiH frmirliiiii. ni ' (\ hiinn "ill lnnirli ini|'u. |ih Iriiiii .»J. nuMiiiii iiniiii 
tlfliii lirri li, |ui |iiil rrrmrliiiiir. i!"ii f\ ulIl lirr li i'iiiii tiiiii iiniiir|iiiiii or i)ii|iiiiiliiiii|. 
HlliT inniiir er ur Iriiir lil iiurno. jui nm lil uniuilniiiiO- ur Imri IhiiiiihI iitiiiii fin uf 
lijiii imr III-" |iiti nillii km li riilli'j|iiiiiii. ril lirmuiir ijuji iiiiilinnoiiiiiiiii. |iii piri 
iiifiiii Hl miVdiii. Uii (\ lilll liri li rimi nnii. |Vnii(ii|iiim iir iiniHr|iiiiii. ur rr i fiiiiim 
(IhH liiitirl. |iti fifiiiiii liHiiii 1)111111111 Hiiiuil |iiiii^ nr |r liiitirlnriiiiiH iniili ii||iilll. U'ii f|: 
llHMUiiDr fiiii liiinii hriiim. ur iiurli liiiiir' [mi. riiii iiiliiiii iirr-* Ijiirrl Ijami rr .(-(iriiiii. 
Iimirl iHiiiit flirt ffHiiil. )iH frrtl |iriiii niuiiiii iirni .11. millii |lriiiiiu Ijriiii til Ijriinilio 
l'iiio. L^ii liiiiii friurt Ht luiiiiifii |> jiiriiiii i)vir jiiill ii|i|i riiii iil iiiii lliiiiuiiro. fllH 
miriir iipi' nn. riiu iiiuiiil iiiiuiii ImuV,. |iii frHl )iriiii iiiiiiiiii iimi .ij. iiihiihiIh flrinim 
l)fim til lifimilio liiio. Uii r^- hiiiii iiiirlii |ml. riiii niliiiii iirr I|iihI l|iiim j-ni'. ru lni 
inr liHiiii iiiiiHii iliiiiiiiirii nr lirfjii iiiriiiii .viiill!.' ri)« fifio. |iriiii iiiHiiiu jVhI ftfiiiiiii 
iirra Ijriiii. nr liiiiii iirni iiihiiii fptir Ijiniiiiii. nr irliu riHiilriiiHr ti litifiH uriiti. ifii ff 
Ijii'in friiirt fiiH. i liriiii .iiij. .yijllium jijriv iitHii niiiiHiiro. iit iiiHiir fe imiHii .fijlfio 
ftHfinr. )iH fiHl firiiiiiH Ijniiiiiii Ijfiiii Hill IjHljHii iiiHimi). in fj: tjiun fffiia at^ Ijhiiii 
rr iitHii j.i)[fio lariiiii ur iiiiiHii laiiDo. jia fral iirra fjoiium .ij. maiiaiia ftniiiiu l)rini 
til l)riiiiiliG fiiio. 

f)et ffflir til iiticrfu iiniiiiii Hal l)cim ftcmna. 

4 (iij.) 5ua fra( iiiaiiiii l)riiii ftfiiiiiH. iirmiii jiaiiii iiiuiiii a iiainii or iiiirfi fim. 
L^r flrmiii )ifr Ijriiii til luriur |)fff rr ])U liijr ti. fiia lii firff fiiriar er jii'i utt fjfiiiiili a. 
\\( iiniiiii rr*' liiriiiii. iiiii til fllj ur ariiio or lil ]ifff f)iif|' rr fflrlffiDl tro i hrriDil. lil 
ruiiDu ffia lil jiiiiiiftfiiiiiu. ur iiriiiiii fiaii |iaiiii. |ia rr fiil rinr ii)i)i. or |iar lil rr fjann 
ffljr. or iifiiiui uiliii uif). 

(tj; bunn hrmr ciflt l)ctm rr ftfiiint vai.'' 

5 (iiij.) Hu fral fjaiiii ()fiiu roina UHuhfyiiiHlaufl. rDa nauDfijuia Ijuuo. lin rj: 
f)uarfi fftnr jraiu. fjanu fral |i6 al fjuaro j.ara jrani tiiijfiu fiuiii. ni fjiuii rr frrr .iij. 
aurum tijlDiiiu. 

, ^cr fegtr til l)vcf[a hoefi. 

6 (n.) 6i)a fral luaiiii rufhiu. iiruiiia uiauii liaiiii a luiuiii. oc rufiii fjauii iiri|iar 
firff rr Ijauii li al tjnniiiii. or iiriuui f)ri|iiiiii. or rurDi Ijauu laøa ruijil or lijritar. or 
tmiuii uilui yiD. ififli frolo jlriri iiifiui flaufia ( fji'io inii ru .iiij. iiiruii. rj: jlriri rrn 
^ja er jlorrr maiiua juKr. m Ijiuu fral fiiii Oom |ffla unua'* uili. 

i;(m l)eimrtcmnu oc kuoilii. 

7 (tij.) §fiin fral ftfuma inauui a ^ufriitm firiii rniilf. ur fjaja fjuuiu til jritilfati 
mamia rr iiifl lil jiiiiiiftruurii iiituio. ur oallfiaTr inti urra. ni riiijDoutilta fral Ijauu 

') fu — mgl. c. d. e. f. ') å — A. d. f. ') I Afskrr. f)inil, hvilket er en aabenbar Feilla?siilnf,' af 

Mbr., see nedenfor. '') vtr — nigl. b. f. ^J al — mgl. i. f. ") fc — mgl. c. ') er — c. d. e. 

") ^atlll — tilf. c. d. e. Frostalhings-Lov. (X.) 219 

tftcfl fio'iiiir til i ])i)i jijlti fr titrianDi fiijr i. in pj iimiir [ijiiiar iiiHiiiii fjfiiiiftfmiiii 
uiliiio ffia cuiiDiiiiiliiio rha |iiiiii|lriiiiiii iiiliiio. jia ty fa \f(\ .iij. auruiii tiiiniitii. 
fHa fjaim furri riiin iinhaii. ifii li[ |iiii(iflrmiiii |"fa( |"tnima ^rim [fjimrt fr uilP .iij. 
noltiim iijrir. rha .n. nuitiim fj:^ jriafl ffia j-iiiilir rr aiiii-riHl. itn tj. fjiiarfi fr 
atiifhaf jia flfiiiiii fararafifri fjiiarl fr fjaiiu uif( .iij. iia'lr fiia j-iiiim. 

lim Ijncrr himJiir rr oc at fii er l)fim huiniiin til niiliDi'ots fiiis. 

(nij.) M fr fa fr fuahtir uar fjfim finiiimi lil Hiihiiføio fiiio. pH fral fjiiiu S 
taijariiiJD rf'llri fiifDia. 5a fral Diim jffta fr ruHfiiir fr. fii fjufrr fnii liiiiu j:fftir. |ia 
fcal fjaiiii at Datliim fjiijria. fii fjiiui ffal iifiima fj fjaiiii rr f)iiiri)r. ]ia fral fjaja jia 
uatfa. er \}mn iiia j.a at fufria nifi) ffr. 

lim lifimili manne til-' jjcimftrmnu. 

(niij.) Ifuøi frat fjfiiiiili fiiiu fiiiila i Ifuiio maiiiio iiarf). oc fii]i i Hrmaiiiis 9 
ijarii. fil f| Tiiaiir a lij.aiiiia'* j-ijfiiir tH mi'iDiir. |ia ffal fjaiiii jiaiifiaf ftfiiiiia maiiiif fil 
fjfitiiiiio. Of fifli jiarj: at fjfiiiiKi fjami al fpijria fj: |)au fja-Di fiia aiiiiat jifirra bijr 
jjar iiuiaii |ijlfio. |ifiiii fr iim( ffiiir a Ijfiifir. ifii fj: fjaiiii iiiiiiir jijrir biiaiiDa or 
oitii tiifiin ]jat. |iti^ fral )miiftal fjfiiii ftfiuiia fjumiiii. 

tim rcrhmcnn dc fuii tf .ij. Icifli^ cinn. 

(ij.) i^ tifrfinaDr luiifir ur iiift fiiiiii. |iå diallDi fjaim flirt ^t |ifiiu fr Ifiijtii 10 
fjaiiii fftii fjoiium uar jfft. oc frnt tutjflii fffi) fa rr tffr fjaiiii uiD Ijiiiii fr |ijrr tur 
fj fjaiiii uiffi. Of ftfiiiiii fii'iaiihi jifiiii jiiiiri. Of fa-ttij fifir fj: jifir iiilia. ni fj; fifir uilia 
fiøi. jiaj:ari titriiiir at jifiiii ut lari Ijalju iiifira. fii fa fr fifli j-frr (iiaf(i)i .iij. aura 
filiriiifliia ('umiiiøi. tfii fjuar fr .ij. (fiiiia fiiiii ufrfinaiiii. fja^i fa fr |ijrr IfiijDi. ifii 
fj: tiuaiiiii rffr iifrfiiiaiiii or oift fiiiiii. jia'' fiaji fiaiiii uc fliraii hoiii ffiii aiir OHr 
uin fayt. 

£lvcfio hnpiio lium fliol j:cfta oc fifian um fijkn. 

(r,) 5a frat hiiiii jffla fr fimriDr fr. Of rafta jraiii laiia l'fj-ii. fii fa ffal Ifiiiiia 11 
Dom ti fr ftiatiiii ti .u. iitilta j:rffti a honiflai) fifiiii fr iiifiui fjaja |ijrr f)aj:t. Of iifiaiii 
bffiiiii fti fr Iffifir iioiii. liii fio fuijiio uiittar ri'itir til at Orra uitiii btriii iiifD 
ftrciantia oc fiiii ufriaiiHa. Ih'i fnilo ]ifir j-'ara til iiiiiiio fu'fiaiiiii Of tirriaiitii. oc 
liifia ^ufrr aiiiiaro til iiiiDiiafio. fii fj: fiiii ffinr aiinarr tuffsiiia. |)ti fcal |i6 bum fftia 
faman. oc .nj. mfim hj: Ijutiroluføoia Ijnihi. i£ii fj: ijDriiiii |]firra Orfftr ciiiljufrr fr 
i hiimf 8 ffijllhi fitia. )m pr jifitii jalliii fiicu. 

Jvfr. Cap. 10. G. 70. Cap. 11-18. G. 37. 

') [hunle udentvivl være borte. =) ej; — mgl. c. d. f. =>) in — c. e. ^) lijifttiOi — *• I- 

>) titi — mgl. c. d. e. ") Itiiia — c. d. e. ') (uå — 0. f. ") Odm — b. 

28 * 220 Ældre 

f£f fo'htnn^i lu-nir i-ifli til li(iiii». 

12 (jj.) it'ii (\ fu'rimihi ffiiir fiiii lil (iiiiiio. |ni rr Imiiit n\ fmii [imii. Icu friil 
iifriHiiiii .fuTH >THiii niliii. riiiiiio dhIIii |iii(i. im iirri |iih firfitiiifiii tiiuiulniiii. ifii tf 
ti[\{ fniir iirriHiini lil fiiiiiio. )iii ir liniiii |Vir .lij, tiiinim. rii [irritiiihi frli fiiliii |"iiiii 
[b iiHro ^ {)( ymi jiHtii fininn uhIIh fiiiti. ur [hh miiiiil uiliii |"ill. Hii rr |niiniiiiH 
(lorit iiitiii Hl .fiillii. )iH l'iiilii iiiniiriiiir- hiinio mn ti Iriuiiii. nl luiiiii rr iiniiiiiii ut 
|Vini lliiiii. 1*^11 firriHiini Iriitii )iiir iirnii|"lriiiiiii i |itiiiii fliiii il .viiiiiii iihHh ,fi'f|"ti. llu 
ffiiir l'u'iiHiirii lil amiHio fiiiiiio ru iiriiHiiiii iriiir ri(ii. jjii ljf|ir l)nmi jijrirfnril |Vifii 
fiiiiii. iif l'nr .iij. miriiin. mi-' tf Ijhiiii iriiir lil iiuiiHro iniino. ))h fral liiuiii iiiulH 
iiitiiio l'iiio hUo i"* iiiiiiiiii i)(imi. ifu Iriiiiiu frul hiiin [)iii ininiH i ftiiiKi fliif) ti fimm 
iitillH iTrfli. rif fcHl [irfiHiini Ifiiiiiii. 

Hm tn'imroj:. 

13 (jij.) iFii fjiiHi' rr tiitirir rijjr .jij. ihhiiiih Dum. rj: fjatni fitiliT firrir |ih rr F)Hnn 
frrr .i;iiiij. Hiiriiiii liljriiirlmim. rii |iiil rru .jij. aiirar uriiiiir. or jni fjalliia hiiiii friii 
aDr. 6lifl liiifir rrj-iiiiiia Ijaiio iiiD ty Ijaim rtjjr frm fimiiim rr fiftiii^ fiiiHii uilni 
rr lim tioril. Oafarahfri fral firiiiiia l)iiiiiim fjrim lil |iiiiiiflrmnii oc jiiiui fifnu. oc 
aj: |iiii )iiiifii l)u|i t]Hiiii ^rmii tiHiia ))a. af f)aim [jaj:i riij.it .i,ij. maiiiia iiiim. rn 
tiriiiHiir l'fHl fjajH Ijaljl jr )ihI. rn ijtiljl fararHfirri. 

liim Ijtiia .iij. Ix'imfftnini]. 

14 (jiij.) Itu foma |irir fitiiiir lil f)iiio )irii)ia huiiiD. oc (laj.-! hæmrniir f)narolnr(ifiia 
til Hume mrD frr. jia [riilu hu'iiiriihr limiroiiiriiiiia a Ina uriia filia. ifiiii fnilu liaiiøj 
iliKhio mriiii i |)rim iiumi uc riiii urjiiillfiio iiirnii. ur rioi iiamaoar uc riyi liariyuftrar. 
oc riiii |jijniiflamriui. 

Ulm Bffiionar l)6m.* 

15 (lin.) ifii rj: yiillr rr hiimr [juaroiiiriifiia. Hu fculo liiriiiriiiir fu'cianiia nrfiian 
bilina. oc filia fijrrir. Itii mriiu jirir riiii IjiiuDum [aman laca. |ia fciilu )irir jara 
filiauiii at |)cim rr ucDian [liiiDa. ifii rj: mai)r rio ur humi auuarolurimiH. )ia rr 
inimr i'imjtr. Hu rro .i;j. i iJDrum ftail ru i iiiirum .jij. ]ia fculo jirir jo^ra uiliii filt 
jrrain rr .rij. rro faiuau. ru )iat caKa menu bumftaura rr ulau fculo ftiiiiDa. uwiiu uj: 
fjuaroiiirijøia fjrulii oc njra^ mat |irirra. )ia fculo ]irir brra a ^rubr fjiuum rr .rj. rro 
famau at |irir rro jrclinir at miili. i^n ry ]iii fcifl a mal filt. |)a fculo |irir f)aj:a fut rr 
.ij. yattom fja|R jrlrira. liiiaro ]irir fjaja urDiaD. iin .ij. aura filjro fcat fjurrr lirirra 
urDia uc fjaja )iHt filjr |iar Ijuarrrturyflia. uc Irpfiia uniiir iHiiiuaDar fjijub. ru ]u] af 
riuo rijris miffi. |)a fjcjir fa j:tjrirj.arit mali fiuo. ifu rj; urDlaf rr.^ )ia fcal fæciauDi 

>) .Sandsynligviis .Skriv- eller Læse-Feil istf. at f)uaici. =) DrimrnDr — 4. f. ') nii — Digt. 6. /'. 

4^ a — c. d. e. *) Maaskee istf. frttlij eller fifUi, <>) Ingen Afdeling eller Oi erskrift i 6. Ny Afdeling 

uden Overskr. i f. ') Maaskee tira. eller f)n)ra, ') tr — mgl. 4. f. Frostalhings-Lov. (X.) 221 

(tfiiiiifi ijffiifiiiiia fjfiiii. oc fiDtm j:)jltio|iiii(i. oc rt)i)ift bujtift alla }ia. oc niota \)mw 
luf^oia^ ntillH |iiuia jiar. 

(rji.) ififji fral ffiiiir maiir coma (i[ buiiio or piøi ti |)anii fiæ rr bumr er a. 16 
iifma fjaiiii jaii af i]ulii fiiiiii. ni tf fjaiiii rniir. |ia |ari |)eir OaOir til firnaiibi oc 
iifiiaiiiii Of ui|i fjoiiiiiii a Oiaut. ifii cf aiiiiarrliiffiiiia iifiiiff. jia fjejir fa iijrirjarit 
l'um liiiiii. De fiøi |Vat (fii&r itiaDr roma a jiiiilaijfcimiu fjpdtir rii i hijiii. ucrim 
fjaiiii [u'ci fitt mal fDa tirri. 

Ulm Ijfimftcmnu oc l)i'imj:cftu.2 

(jnj.) tlu cr biianba fjfiiii )trniiif. llii jiiiiir fjann døi ^ann 5fi"ift ff i'om 17 
Ifftir. |ia pr fjami fcrr aiiiuiii .iij. liilbiiiii. Hu ffnimi fjaiiii fjeim fiuiiimi iiiff) jirim 
uéitiim fijmu. oc toini fjaiiii ]iar iiiii mnr(iiiiiii ar moroiiio rj; fna fr JjiJiiuiii 3:arit. 
tlu cfinr fjauii jiar oc ctjcDr fjauu oc leer Dom. cj ficimamaDr j-cftir jijrr m fjauu 
comi itjrir utau jifciuua. ifu fj: fjaun teer uif) j.fftu fiOau er fjauu ccuir jijrir utaii 
]ifciuua. |)a er fjauu frcr .iij. aurum tiilDuiu. Hu er nifli fa tif er Diini jrffir. |ia fr 
fjiuu feer .iij. aurum. ifu cj: fjauu jiolir .iij. cuiiiiur. )ia fcat facarafirri ffcmua jiiuø 
jicim mauui. oc fcat fjauu fjaja jraui uitui filt afft u jjui jiiucii fauiau (la'Di um fjciui; 
ftcmuu oc um cuofiiiiiHiia. Hu fjcjrir fjauu fult mat filt at tiifium. nu tiiDr fjauu 
at fjiiiu ifiDi tjouiim fill. cu Ijauu rciDir aftj ccfi. |ia fcaf fjauu wfla tiDo ocpra at 
tjouuiu oc laca aj: fjoiium fjatj.u mcira. ^aji fjiuu filt jijrft er cuaDiii. cu armaDr 
uiu aura or tii'ii Ijauo. ru fiuciiiir )iaf fr auc fr. løu fj: )icir^ ftauiia j-'ijrir )ia fro |ifiT 
littaflir. ru fjiuir tjctøir fr lit fi/cia. ifu fj: mfiiu fijuia tjoiium fiDo aj: |iiiifii. fa fr ffcr 
.uj. auruiu fjurrr jifina er fiiii jrrr al fjouuiu. fu&a liijiiia .nj. aurar uiD fj: fiøi 
fo'cir )iiiii|. |ml rru aurar .jij. er Ijiuii fr frcr er fiøi ccmr lit jjiuijo oc fiøi j:crr at 
fjouuiu. 

■^(m Jirtfittt tiém. 

(jtiij.) ^ncrr uiaOr ma fjallna uiati fiiiu tif fjiiio |iril)ia homo. ]ia fcaf amiat 18 
tuffloia jf ^ jffta rDa fcaf fjauu uiD.^ 

■Wm »itu fi. 

(jmij.) }3at fr uita jé er jfft er 3:jjrir uallum. 19 

tim annal vita ft. 

(jij.) pat fr auuat uita yt n ^ maDr iatar jijrir iiattum. 20 

Jvfr. Cap. jy-24. G. 36. 38. 

I) Mitaskee Feilskr. isti". niiili fiuarrfueggi. ^) Duin|l(mnu — b. fj; fiiiaiitif — tilf. b. c. d. f. ') ]ifir 
— nigl. c. c. ■*) ii — mgl. c. e. ') Saaledes i alle Afskrifter. ") fj: — c. d e. 22*2 ÆUWv 

Wiii liriniii i<ilii ft. 

21 (!;r,) )JHI iT llll )llinirt uilH Jl" fl' llirilll p\^\\] Ijdlltllllll |HII1HII. (If ff AU. IllfUll 
Ht ' flUHlOlllflllliH t)flllli. 

tCm j:inrftii uitu ji'. 

22 flill jiHt rr 11111111 iiiniiir iiimiiii. |ihI n min \(. rim ff iiiafir flfiiiir iiiiiiiiii liiiiii. 
Ol' hintiH iiiriin iinniiii iiiHiiiii \t uy liiiiiiiii |iiir li |)iiii|iitii. 

Tim .11. rifii ir. 

23 (r.rj.) L^iiii |ihI friiiti l'iiillii i iinril iHiiiDiiin iimiini iiniui liiiiin l)un iiiliii lil. 
fil riiii l'fHl fiD l'ufriH jijrir iihiiII liriiifl. iiniia Imr iii riiio rr [lill rr i hur mini. 

Siui (liiil uitu ff l'ii'hiii. 

24 (jtjij.) GnH ffitl iiilu jf firdH jViii Hllur |nilliiir. liriila iil lirnfniir nr jni jiilli h1 
lim fiiiii ff. ur IfiiuiH rmi nifi ff h fr fjHlinii. ur flriiiiui Ijomiin ]iiiiii. iifiim Ijiiiii flfiiiiii 

jiriiurlliiiii iiiiiHii jiiiUHr fa fr iiuiii h. L'^ii fj |ifir [irtlHj^ jihj- |ih rr iifl. ru rlliiiar 
|tfimii firriHiiiii fjiiiium jiiiiii. or nii'iii |iHr allra uiliia finiia. iPii fj f)oiium |fllfc 
[ttl i)uni.=^ jia f)al(iii fiami uiip friillti uf ffff iiiri fnnuiio. flirii [fin fjoiiiim (ifj-T fiir 
fi( .iij. tiifrrr iiiD fjarria i'ilhfijlii. f)narl fr (ififiir fitl jiiiii ff>a Ojilar. ff)a jidli al,|iir. 
fil [uriiDr ffiiKnir lil aliarar. ifii iim ,fiar|Viriiir jitrr al(ar rr fifii nui iiifn laiiaffjli 
ffffia or fro lin-* tiallar til. |ia fral i'it hfiiia or (ffiiiia ran niil. tn (y ti Ijfllfir. flffni 
f)onnin jjiiiri. ur niiili ]iar iiiliia fiiina. Ifn fj: (jaiin nill fii|i ]ia (iira. ]ia lari hirnlir 
al fjnniim. or lari aj; Ijouuin I|hIj:ii inrira or raiiliaiiii funuiiyi. in uni pirr ^im 
ffullDir rr niliii rro lil. |ia fral ftfinna fjfiin lil |)iniiflfninn oc |iinø fiftan. fii [)ann 
^aj:i fofti .ij. liifi frnllfi fiia niiini lijøfiria. rn ho'iiiir jarl at rjonnm or fari fjaljn 
nicira. i^n nm |ian fjifll ijll fr (ifra nm jfiiail manna, ot faa jiar fr j:c fiiiKir p. 
|ia fffinni f)ann fil |)iu(i|lrmiiii or )iiiiii fiilan. |ia lati tjfra niann'jufrr a. or fna q jc 
ipiKir ff. |ja ftrmni fjtim til |iiiiii|"trmiiii. itn tf fjann fjfjir fijn jijrir [rr. ]ia fjalltii 
^ftiin ii]iji liirifiDnm. efla ficrfi fftn mrnn nifla. Én fj: Ijhiiii iiill fjiiarfi. |ja .jari 
hrrnbr al Ijoiiiim ur tari aj fjonum Ijalju mrira. itn fti rr eiøi jpit lil. fjanii rr 
ffrr liaufli, 

tim Inimfftniiig oc kcmt rtgi hBDno((iuttr). 

25 (ijiij.) ifii rj mrnn fjaja hom finn fftfan oc cemr fiøi ruiinuualtr aiiiiaro. jia 

j'ral Ijann biDa Ijano til mii)&afi9 oc fflia DomfiDaii. itn fj annarr fftr figi finn horn 
i^føn. jia fr fjanii ffrr anruin .iij. fn Ijiiin fral nia-la ruiiDuuttllr annarr ^ |Tifl ffm 
fiann nill bora a iJDrnm homi. lin roma baDir ruijfiouallar til annaro iiiimo. oc 
bfra |ifir at j-nfln niffi fjinnm rr ruaiiiii. ]ia frnln baDir at jnllu [jallDnir jifir iiomar. 

■) uj: — c. d. e. ") (ircm — l>. f. ■>) [ atiioni — c. d. e. f. *) |iii — /. 

^) annal — 6. c f. Frostathings-Lov. (X.) 223 

Hu fr \h Ijiuti jiiiDi humr er cucbia [caL f5ft [titi aj; inti(i fiiiu. |ueH mal jicirra er 
matir UH-iiij IjfimillDar mamii af. )ia frat j:f|tH [fila Dum jijrir. 

IKm fokii »iO tnann etnleijpan. 

(ijin.) tfj: iiiaDr fjillir iiiflim piii(nj)ifln iiiiian jijffio. oc uill fccia ^ann. |ia [cal 26 
fjariii |)ii)riH fjaiiii at fjrimili |iiiii. ni fjiiiii fra! |V(iia fjfiiiiKi filt.* itn ff [jami uiHir 
fjfiiiiili filt. )m ffa( Ijaiiii orra fjoiiiim fjniiiin iiiiiaii ,j:ij[fio. uc fjaja uitiii uiD. oc 
fo'ci fjaiiii |iaf. t)Bmi |Vul fjami fjaja \}tim iiicO frr. of fjfjfa^ fjaim frm fjaiiii uilt at 
Ijaiui iiiriDij frfi. oc ffiiitl ^ jiiiui at. oc fjaji fjaiiii ti( jiliifis. oc iiiiiti uatta finiia 
aUra fiict [cm iiltiii lici|c fjoiiiim. ifii cj: fjiiiii iiill ciøi rcifia. ]m fcal fjaiiii bioDa 
jmiihiiiii at |ifir Icijfi fjaiiii flicii jrc fem fjaiiii er fccf. oc uattar iiitu at fjaiiii a at 
fliatlDa. ØH CJ jicir uilia ciøi fctjfa fjaiiii iiiitiaii. jia fcal mct* limi fjHiiii til fculliiar 
Jiafian jtjrri fem Ijaiiii er i'iDijrri. oc uøillii ira-iiiiiim. eii fjaiiii er fioiiiiiii ailr. t^ii ej: 
fa jfer fer Ijeimlli. ]ia fcal Ijaiiii a-fla Ijaiiii taco til Ijcimilio fiiiG. eii Ijitiii^ fcal tac 
j:a. eii fiTciaiitii fcal j-'ijliiia fjoiuim liauyat fem Ijaim feiiir taco uan. ^ii ej: |iar 
j:ellfc fjoiiiim tac. |)a fcal Ijanii jijlyia lioiiiim |iaiuiat til .ij. Oi'ieiiiia^ Ijiiina twfto. oc 
hiutia Jieiiii at iiaiiria i ttjc j:tjrir Ijaiiii. cii ej: |ieir uilia eicii. lia fcal Ijami ^aj:a Ijeim 
mei) fer. oc øera flict iiiD Ijaim fem aOr uar fajjf. 

IKm tah e} inufit gcngr i. 

(jjtt.) itn ej: Ijanii j:tfr Ijoniim tac til lieimilio fiiio. jia fciil Ijanii ]iar fo'cia Ijaiiii. 27 
eii ej: miffir Ijano at Ijcimili. |)a fcal firna ]iaiiii er i tac øecE jijrir Ijami. 

I^iiiilifub biinti oc trqjjgtia mitta haup. 

(r.r.iij.) liiiar er nicim leiiøia l)ciiiir fiiiar famaii. oc ero .iij meiiii aj: Ijiiaroiiicø; 28 
øia Ijciiiii. |ia fcal allt fna Ijalliiii fem iKjiiir Do'miii. in ej: jc er j-cft. oc uilii pat 
Htittar. jia fcal jiat IjallDa. ifii frijøiiua iiitui |ial er fceijtiiiøar niliii er. fiat fcal maDr 
tjalliiH aljijriii) .i;i;. uetr. eii fiDaii lijrilnr cif) iijiji |ra ))ni. af ]iat mal er fna joriif at 
pat er ortrijciøua iialta afiijrøri. l^ii caii|nia!ta ^ alla aftra fcal maiir fjalliiH afiijrøn 
a^ .5. octr. en iijiji j:ra ]m fueri ^ami eiiiii. af jiaf mål er fna j:oriit. al jiat er or 
ntilta åfjijrøi). 

^ve^o mat\t mii ofirum iiianiii. 

tønij.) llmfioi) fiff fcal eiiøi iiiabr meira niaiitii af liiirfiiim fiioDa iie at metorni 29 
Ijeiliir en ^inii er Ijaiiii å focii uiii eila uiirii. j:ijrir iilaii fnciiir foiuiiiøo efia erfi; 
liiffoiio. Ifii ej: fjami Opr aiiiiaii iieø. |)a Ijejir Ijaiiii j:tjrirj'arit måli fiiiii. fjuert er 

Jvfr. Cap. 26. (i. 46. Cap. 2S. G. 40. Cap. 29. G. 46. 

') H ftal hanti pera f)onum firimili innaii fi)Ifie. — tilf. c. d. e. f. ^) fjtfiå — c. d. ^) Unnni — b. 
••) nitfl — c. d. intD — e. ^) Rettet Lerlil af Arne M. fra f)Oiium i d.; ligeledes rettet med lysere Blæk 
i c; I)(imim — h.c.f. «) fiiiailfia — c.e.f. 'J taups Ulltla — c. d.e. ») I — c. e. 22 [ Ældre 

liHiiii li »I ' [ii'fitt rHu iiniii. ui jiir \n jifimr iimlmrio ,111111111 ty liuuii (milij prff 
jiuipi. imiuirl l)fill iimnr ffiii |iinr. IjiiHil rr liitiiii iifiir ur Ijiitiii )iHr>' irimiii .pjll'io 

fDH lIlHll. 

4.)l>lll pllltio IMl-llll lllk'llll tlll'lllll. 

30 Lr.rmij ) lliiil liuiTl |iriirii rr iillir .vDlli'-'inniii rni ti rill.^ |iii ffnl liiil lliin'iil 

riii.VH H' |ii"ir hiriim [liio ii'H'' hiu miil iill (r |ii"ir riiiii iiiii iil iiiriiiii. |im hI ji'h 
lliiffji-* liHiiiiiiillilioiiiniii lir iirviiilliiif'iiiriiii riiii iitiiiiiiiiur. ifii f\ jni \]\\t\\\ .viiirDj 
uiilir iiiHiiiiii riiii vlriri |iiiitiiiiHiiiiii rrlini. |ui [iiil iirni |iiiiiirii).' ii)ilr il |iiiiii. "r [riiilH 
iiihII til .ij. vnIfiiH ))iiii|!3. U'ii |ni ni riiiii lini |iiiiii iijilr. |ni rr riiiii luiiiiihi frrr rr iij: 
jiiiiiii iifii iiirii 1)111111111. u'ii (\ iiiriiii iirriiH ritii liillir li .iJ. jijIIhh jiiiioi. |iti ffHl 
friiilH til .iiij. ^vuH'"« liiniio. fin t\ |irir nrriiii riiii ))Hr fiittir. )ih friil friiiln Iil hIIh 
VDliiiii liiiuio. Imrii l'iit |iiir rr iillir nrrtiH li |tillir ur i liiiirr'llii Iriiir. lli'i fr j.ij[til 
lri|iHl i liiiiiir. liti rr fnti iiiH-Jt. hI fim friil flmiiiH iiihI )irirrn friii jijllioiiiHmm Hllra. 

;il (jnir,.) OriiiiH fral Imniii urriBjc h1 fn'ii [iiiii iim jiiiiinriiir ulliir. iiriiiH nm ))Ht 

iiiHl rilt rr l)Him liriir^ jr i rHii|iHiii|i. ifii rj; IniHiiiii rr tHro trftr i fnii)iHii(|i. pti 
j-Hi ijHiiii tHr til ftriiiiui til unit} ^Mh*^ |iij hI Ijhuii fr Iil niiiiio H'ftr faro. L^ii rj jiå 
ffil H Ijiirri iimlit nar iinrl i rHii)iHiiiii rf)H [jrrniii. jiti friiiti liiiimhi ]m til iiiiiij at 
jiat mal uar {liirl i Ijrraiii. or joni uiiin |iiia i ijrraD. nc j:ai firaiilar tar iil Ijrimilio 
fiiio. Uf lali liii luri iiurtia. i^ii iiiaii9lrii]u or laiiiiolririu fcal at /roftii|)iiiiio '' frrria. 

^mir niiil flinl firliin. 

32 (jji;.) iSn rj: ]iat mal fral ftrria i IjrraDi frm (]ijrl rr i raiijiaiuii. ])b fral jVria 

at /riifliijiiiuio rr'tli. ur hiriiia iim at iMarrrijiar rr'Iti. ru rf |ial mal fral fo'ria i raiiii-- 
amii rr flijrl rr i Ijrraiii. jia fral )iat fu'ria at liiarrri)iar rr'lli. ru ilirma um al /ruflo; 
jiiiiyo liiiiiim [fj: a tium friiir.'' Hi'i l)f.j.ir marir furl mal fitl al liiiiiim /ruflujiinno. 
pat rr no'ma [ral al Biarrrijiar rr'tti. ur hrr riiiii iitillr a )irim humi^ mri) fu'rianda 
frulill ti Ijriiiir iirriauDa. jiti Ijallfii urriauiii frttar fiDi j-'ijrir ur urmiiiiar uiliii. Ifu 
iirmua [ral .iiiJ. Iii'truiir jtti rr iiajtir lii'ia Ijriiiiili l|auo iuuaii jijllio. or Ijaji iirriauDi 
))ti .ij. aj: jiriai .iiij. rr Ijauii luti j.ti Iil ribar mril frr. ru Ijauu fitiljr Ijiuii .iij. i£n 
tf Ijauu j-tfrr riiii )iti utitta er unuuhir utiro. )iti rriiii tjauu .1;. rrloiiarjijrir ,j.aufiaualt 

Jvfr. Cup. 3-2. G. 120. 

') at — iiii;!. d. f. 2^ fjii(r — er lulentiM udeglemt. ») [ tdgum — e. *) Saaledes rettet, 

ila det kort efter rorekommendc ljUfrfr noksom liser, at her maa læses f)t)frj:i. i. og e. have h'ifno, men c. 

og f. f)il£riu, hvilket meget let kan være L.-Cie-PV-il istf. f)i)(riii, der i enhver Mbr., hvor Bog;5taven i ei 
er betegnet ved Prik, seer ligedan ud. =) j:f(5ir — c. d. e. '•) tun jiula — c. e. ] d. synes ogsaa 

tiiO («') at være tiiriJlet med Arne M.s Hnaiid, men igjen at være næsten udslottet. ') liijjiim — till'. i d. 

i Margen mellem Klamrer med Anie M.s Haand; ligcsaa i e. over Linjen med lysere Blæk. ") [ mgl. e. 
^) DfQi — i. f. Froslalliings-Loy. (X.) 225 

^iifiii. Pti fj f)Hiiii fr fiøi fiiifir. jia rr fiHim fafir af iiihIj |iiu fr fjaiiii jffti fii) jijrir. 
fil i'i' [d'iiaiiiii \}q[y (\[\\ mill lil iiitilo |iiio a tiiiiiu. |ia fjallDi uniaiitii u)i|i ,uj. tM 
jaiifia tf |iat rr iiifira H' ru lil .iij. aura fiUrnii'Iiiiiia. Ifii fafaralifii a tjalla p 
)ial alll ' fr ufriaiihi ti al iiiallha jurir iialla |iii rr Ijiniiiiii jalla.). 

S'ina jrqlhiomciiii fliol l|iu-cr luuiunua urnninr fii'liiii. 

(ira) % ii'ft'^'" 0''''''' '•' "''''' "'•' '""""H- l"» l'"l f'i'ii j'DinoiiiHiiii armafir 33 
ftfcia. ifii fj: [)aiiii l'ial |iiia fiiiii fialfo. |ia |irii liaiiii friii Ijaiiii nill. ur fna fral arniaiiii 
lu'fia friii rlli Ijurrii hi'iaiiba. tf fjami (irrir ri|Vil lii'iaiiiia rila iiilniiii maiiiii ur rijji 
l'ral ariiiarir lara furir Oiiaiiiia rrhifi rf)a rrloii iiirira. il'ii tf liaiiii Irrr. lari fti lil rr 
Ijaiiii ljrj:ir aj: Irrii or briDi armaim |iar [iiio. ru rj: [)aiiii la-lr riiii laiifl. |ia ftriniii 
tjuuuiu fjrim lil ]iiii(i[lriiiiiu oc ]\m} [ifiaii. tn tf l)aiiu nill riiii a|iala. |ia a'fli 
fjaiiii [uruDr aljarar al lara af Ijuiiuiii fi Ijiuo. ur Iriiiii a .iij. iiirrrr. ifu |ial ft 
frulu Iiu'uhr Ijaja allir fainaii. iiararalirri fral fu'ria ariiiaiiiiiiiii lil uilio jirff rr uiD 
lifliir. fu luruhr lija^ fjuuiim ur liafa frrliiia.-"* L^u tf liu'uiir [ijiiia lii)o. )ia rru jifir 
l'cl'ir .iij. aiiruiii liiliiiitn l)urrr lirirra. i!;ii farartilirri fo-fi nili aj: jiriiii ur turuhr allir. 
ur fjaji ))fir uitil rr uiMiiiør. 

1l(m rrtti)r):nr manna. 

(mil) ^aiilliir fral tara at jullrrlli fiiiu inrrrr .iij. llu fral jiririiiiiiiii iiai;a 34 
iijiji j:ra Ijaullhi rr'llr fjurro iiiaiiuo. ur fna jinrrra aiinan nrii jra Ijaullfii ur* fiririiuiuii. 

lUm Vihnertisoth uf inntnnn nii) fctfffll htiihinit oc rrttarj:ar }iiir nm. 

(im'i) ^J 1'iH'^i' iHuinar inaimi niD firrriihi. finrr frni l)uii rr. |ia rr jial jiill; 3o 
rrfliourii tf fiann frirfru(ar. lÉu tf t)aiiii nialir niil IjanllfiMiann. iiialliii .iij. nirrrr. 
arliurniim niauiii .ij. mrrrr. rrrofironi .i;ij. aura. lri)fiu(|ia (fi)ui)"' unirr. [ur fna tiiuu .iij. 
tara uiiirr.*^ Oiljrnirlil fraljullrflli Ijnrro uiaiiuo. uriua |)i)rinflanianua. U'u .i;i;i;. iiruiup 
fral i njri fjnrru l)narl frui yriiiir nryit rfia lall. t'rijfiuiii .nj. aura tf jrrlfioul Ijario 
rr yiirl. ru tf rii|i rr iiiirl. |ia rr ljal| uiiirr. il'ii tf uiafir lallar luauu fauufuriiiuu. 
|ia fral ()huu lurla l)uiiuui j.ullrr'lli. ifu tf maiir ianiuar uiaiiui nit) ui;a rila nif) 
Ijrfl rfia uif) ritlljncrt rniriuiii firfffijuo. ]ia fral Ijalfirlti u|i|ii. ifu f):nifuii uialaj illa 
nit) [ur Utfj-'arj jirir^ lia fral uri) uri)0 l)rniua. 

Tllm fiikn tiifi hunu ciiiU-ii^ia. 

toiiij-) % niailr nill fo'ria ruuu riulri)|iH. )ia flrniui Ijauu firuui" fjrini ur futi 36 
narnarmanni liriinar lil Ijriiuilio firuuar ur fna rnrfii |ilt mal. ru fjuu lari frr 

Jvfr. Cap. 34. G. 200 Cup. :}tj. G. 190. Cap. ,W. G. 47. 

») allt — ni','1. b. f. ■^) Saaledes rottet a( Arne M. i d.; saavel her opriiuleligeii, som i de (ivrige 

Afskrifter nja eller rijiil. ») .Saal. rettet af Arne M. i </.; i Afskrr. ellers (KttinB. ') Heilet i d. (af 

Arne M.) og i c. til al. ') ( ) niaa lier nodvendig tilfoies. '• ) [ nigl. c. c. ') [Saal. i alli^ Afskrifter. 
I Djarkoretten, li\or dette Sted er heelt optaget, »taaer: "enu iicpj." ') t)cnm — nigl. c. </. c. f. 

29 22(> Ældre 

iiKriiiirmiiiiii jii.nihuriini |)riiii iiiimiii rr iiuim tilli iiir|'l litir. ifii rj; f)iiii lii'jiir lidr 
hiirtiinii iitHiiiii. )m lir.fir l)uii jijiiiiaiil |Vim pmii. l^ii rj iiurr' rr fu rr IjUHifi li.fir 
j:Hiiir iif hiniiir. )ih |VhI l)iiii liiniiH iiiii imiiiihitiiiiim niHiiiii .ffhr fimim. jOuh Ijit 
frtiiui i\y jiiiiir lir liniDir li|ir. oi [\(fn |ifir fiiii iihuih \m l)fniinr jhv. litt liini)i [joii 

Ulli iHllllUlOI'llUlll llltiltlli |ii-iiii. 

Tim rfttiirfar hiirnnu tf Inftnnr »frftø. 

37 (i;j;i;ti.) liii iT Ulli rrliHi;):Hr fiiriiiiH. liiifir iiiHilr h jiillrrlli iim roiio fina. 
Ilrtiilliir H iiiriiT .iij. fj: tjini rr Idfliii. ifii friJH fml ftulj: [)Hffl rrll fiiiii. ur ffHl fa f(rda 
ff 1)1111 iiill. fliraii rrlf rr fa alli rr iiirfl alti l)ana. Ifii tf iiiht urrilr lofliii. |ia fral 
fa lara rr iiaimflr rr fliraii rr'tl ti liriiiii ffiii l)aiiii a al lara ti fialj.iim frr. itn tf fjoii 
fiol| fiHl |iHtiii ifll fjaja. flr^-iii fti |iiiiii rr funiari rr rctlr. 

Q:j: kona lijftr kiirl cha hono. 

38 (jijiiij.) ifj: rniia maiiiio hjfir roiiu aDia. fjaiiii frat bcrla fjafj-um luiniia rrlti m 
(ii'iHiiiii lifiiiiar Hl!i a frr riia jaDir fjniiiar. oc fe )iat aj: [jniiiar jc Irdl. oc fua rj: fjon 
|lfll lir ftrllaj jijrir. fn t,f fniiH maiiiio lijfir maiiii. |ia fral fii'imihi [jnmar ficrla 
jrullrf'tti aj lifiiiiar fi. iln riiiii iiiafir fral taca rclt ti jritilfri coiio fjucrri imiia a 
jfflar foiio iiiaimo. jiar fral jafiir lara ur j-fflar maDr flifaii fnii fjuerr rr Fiorinii li(. 

IKm i)c\la jjiisflanjismnin. 

39 (j;r.!;"u) ^'I''' '"fi" f 0^111!" 'Ji'f'i aiiifiial. iif mi riøi jiijriiifla iiifiin. nc rro 
^dlir oc uilia fii|i niiiiia. jia rr fa frrr iiiiiifiiiii .iij. fua carl fnii foiia. m aniiaOr cDa 
HUiiHir luaQr lari }iami inaiiii iiiri) iihUiiiu or [jaji lil jiiiuio. ifii jnriiiir [jaiio IcTjfi 
f)a?in på .iij. miirruTti. cDa fjiiiii j-fiiijli fer rr |iaiii)af ^ajfii frm (laiiii nill. 

fjoat j:i)rir frffl Utal iibi)rgta3. 

40 (uv'^'yi-) flft^Di fjufiT iiii|i .j-ijrir jirfrl fiiiii [inlnijfaii nrhi oc cifii rfia jitji rr til 
ccmr i uri)i rDa urrri. Ifii rj: (jami [rij)ij j:ra firolliii fimiiii. jia fcal fjaiiii fjaja fjTJtt 
l^aim jijrir jimt ty ^aiiii mx Ijniiiiiii. itn rj: Oatin oiK riøi. jia faci armafir. or 
^aji f)ijlt jijrir jiiiit oc iiijli frr. Én Duaiibi ti toft al Irijfa fji'ii) fjaiio .uj. aiiriim 
tbibuni. oc ^aj:i fiåljr jna'l fiiiii. Jtfii r| arnia&r uill riøi Drria. |ia ^aji biiaiiOi 
pxtii fiiiii. Ifll rj: utlriijcr lirtfll rr or frtiir fjoiiutii mal i fjriiDr. |ia fcal brotlinn 
5aii9 frlia lirtrl liami i fjriiDr facaraOrra. ru ^ann fral jiiiia fjaiiii til faimrar fijjju 
fua at Ijaim fr Ijuarfi ucrri al urrDi nr urrci. ru duautii laci jira^l fiiiii fiiiaii^ rj Ijauu 
rr fcirr oc uijti frr. ifu rj: lillrujrr jir^ll Irijjirira Drottui fiimiii. m'i trcr IjHiiii jirffl 
|iauu fiDaii. ]ia fcal ^auu Ijaja fjcllDau Ijauu jijrir j:iml. rfia huaiiiii ^aji lira'l fitiu. 

Jvfr. Cap. 37. 3S. G. 197. 201. Cap. 40. G. 68. 69. 163. 
1) metr — mgl. b. f. '') ran — tilf. c. d. e. Frostathings-Lov. (X.) 227 

Én fj: jimH [njjir ym iirriltni fmum iiiimii fftøa UHira or iifan j:t)[fi6. )ia (fi)|"i hrotfinn 
fjBiie fjaiin iintiHU iticil .ij. aiirum fifjniiftmim a| ))fiiu rr hk at iiiiiiiiiiiia [aiifii. m 
iifaii (aya iiarra at fjatjri morf. 

(Cf motlr li)ftr ro|[ unliir monni. 

toiii) i^J ^"ft^'" f'^'' i^ toffhafi fil aiiiiarr fijftr rolj iiiiiilr ^oiium jtjrir 3:raman 41 
fijDuL |ia fraf fa (liaflDa .iij. aura. ni fjalja miirf fijrir aptaii fiJDuL Én ty fjami 
jfdr ai &afi )ia rr jiiftrrlti ii|i|)i. l£ii ty fjami ITriiiij. jia er jnii fjaiiii fjafi fiatjr 
flfirt fj: fjiiiii Mifl fr jtjrir ufiDr. ifii ty fjami (fiifir fffi i. jia a fuiiiiiuir fffi a \m. 
Én ty (tjftr ruff jjat rr roiia fitr a fiati. |ia liiiiir iHint uiD or iiiihir fardiiatmf fe 
(oftiiin. fil fj: f)iii) j-fKr aj: fiafi. \m\i fjfiiiii fjalj-iftli. fii fu'iaiiria fjfiinar iij;iiiiiiarbof 
Én ty lijftr mff iiiD (laiD biniliit. {liaKiii fijri jifim fr a. Én ty iiiaDr tftr roff iiiaiiiio 
^nariii ffiii fiiiiiiiif fr uc n'Dr i firolt jrti fjoiiiim. jifim ffiii roffit a. Ijaiiii \(nl titrta 
rturuiii .uj. fitj-riiifliium fjHu[{Di. fja(j.a mijrc arDoriiuiii maiiiii. jiriiiir aiirum rffO|jfpi. 
.ij. aura ^ kijfiiiøia. 

Itttn onnut faxnami. 

(ji.) ^at fr annaf joriiaMui fj: iiiaDr ffcr ftip niauus iiifD ariim of rnfD |)i[ium. 42 
i)mrl fr fipnfif ffr eDa fiøi. Iia (ifiør |)ar faiiia (liaflt) iiiD ot fama fjfrtti. Én ^uart 
ffin TtiaDr tfrr roff fDa fci|i |ja fjaji fa abijrflD fr tue til ])fff fr ajitr fftiir. 

Xlm jrornirm: .ttj. 

(jij.) Én jiat er .iij. jonifftui ty tiiafir ifrr frreiDi mauiio ty fjaiin jfrr tit jiinøs 43 
fDa til fijrfiu fDajfrr fjaiui Ififiar fiuiiar. |ia fr oc^ fama (liallb. Én ty iiiaOr tetr 
roff iimiiuo i Ijaya i'iti etia fci|i i^ iiaufti at ulfijji Ijino fr a. jiar [ral figi itifira 
Oialliia fu .ij. aura filjriufiua at ajaiidi. ifii uiu ijll joriitfiiii Of ajaiiti |ja fcat 
tjuerr fi'aUba jriilla ffft. fjufiii marøir fr at uoro. 

Tim uj:itn(j. 

(jiij.) Homuiør aetfi* Hjaiiø a ljirDffi)iiiiu fiiium oc a fjirDljfftuiu. fu jjrtfll a 44 
flti Hj-'Hiii] ti [iiiu yL Én ty iiiaDr Ijillir Jira-l iiiauiio ti Ijffti fiiiuui fDa ti fcijii. ]iti ti 
Ijauii fffi a fer |io at [jaiiii fe DarDr. fii Drutlinu Ijaiio iiiallDi ftti tijaiiy fjufil er|irtfl( 
tetr roff inaniis eDa fci{). 

ISIm ujanø cf tnofir If'r monni rojf etin |h»p. 

(jiiij.) Éy maDr ler maiini roff fiiio fDa frijiD. Of uiU fti ^aja et prj: firiui fr 45 
If'D nar. fu fjiiiii ytn til fr IfDi ot Iffr aj: fjununi lénit. |iit øialtDi fti ti|atiø er titti 
jcip eba roff. eii ej fjaiui \}tyir lenør eii le't tiar. ]iti øiallDi fti aiaiiø. 

Jvfr. Cap. 41—44. G. 92. 

') IfDfmyia fi)ni. fljri — synes her at være udeglemt,'jfr. Cap. 46. «) oc — mgl. c. ') or — c. rf. e. 
"i) Saaledes i alle Afskrifter. 

29 * 228 .Eldre 

Ulm |int i-f innrir udiinr ro|f. 

46 (siii'j) i?l' "itifir iVrir h\ mOi iiitiiiiio iiuil. )iti iiitillhi mira .iij. i?ii ri' [)aU 
hiiiiiir Hf. )iH fiHl iiirlH nifi'. rii liiiiii iririi iiriiii iirif) |t)rii' tx lilli iif iijimiiHilnil ' li 
ofHii. liHiillhi HiH'H .IIJ. III liilKiriiiiiii iiiiiiiiii liiiU'it iimri'. i'rfO|ii'i|iii .iij. itiii'H. Injfiiiiiiu 
l'iliii .ij. iiiini. ril lri)|'iiii|iii niri. rii l'ilrniirlil rr liiliiniiiiiii h'' ni |'iii'i|ill liiiriiifliiiiiHiiiiii 
.|-f. itMi fj.' iiiHiir liifir iriiii ur hnfiii iii||'i imiiuio. \]h\\ [li rnff rr Itiiifl. fii liiiiii nrrH 
rr tilli tif liniiiiimiKij li iijmi. \h |'iih tf [|hiiii Ijiuiiir IihIh ii).- niffi |'iih ul xi\\i\ .vijlyir. 
ifii (f lirflmiiii iirriir l|H|i |"ir fitilniii [ linrrr tiliiniiriHii.- ru rj liiflr fjrfM' h uigi 
iiBiinfiiiiiHlHii|l. iiitilliii (i|iiiiiiHiliiil )ifiiii rr \]t\{ ti f|iiir )nu [nii Ijumi rr iiiHDr til. 
itn rj: iiiafir Irri liriiliiiii Hf niffi iiihiiuo p)uy rtiii |ifff rr li. iiiulliii fliira .iij. |)fim 
rr H. iif jirfl" Hin)nir> ti mffi nf iilliiiii nfrfiiiii )if(J lil lirff rr riiimirii triiir Ijiiiiniiiti h. 
III- |iini fil) ^iijiir. l^ii (y \u\\\] firrr or Ijiiiiii ruffi iiihiiuo. |h rr ffrr Huniiii .ij. tn 
q i(i|T rriiiir qiiir iIDhiiiih iiiHiiiii. Jiti Itili [jHim roff lil HHiriufi^lu y\)n ni Ijhiiii fjaji 
riiiii Ulli .iij. luri. riiH Hliiiiiiij fiiilvr fllifiar. ifu r| ^hIh Ijiiiiflr hj: iiauli tuamio. 
jiH |ih1 iiittlliiH I)h1jhii fijri filj.niirliiui oc iijuuDarbut fnu fjucruilna fcal |i8r er* 
iiiaDr firrir fiifll a (iuj:c iiiaiiuG. 

IKm bocnung øt rifung. 

47 (rjn.) ifn q lUHtlr Iffij mfii j.riHloii couo i friiøi. oc (iffr fun mrfi jifirri tono. 
|jtt [jrilir [h riftiuflr. [jhuu frnl lufa flirau rr'lt fnu jraiiir [jauo Hlli. Én q [jaiiti 
(ffi) uifi) .jriHlori fiuio (ifiiua a do'-''' i [ju[uiii. Of ydr Ijhiiu fuu mct\ jipirri couo. ]iH 
[jfiiir |h Ijuniuiiiir. Ijaiiii [ral oc laca flican rcU [m jnfiir fjaiio. tn fuur jnjfjorinn 
f| fioinnti er irclfi cifjil jra fjorni oc j:rH iiH|i}ii. oc fiøi cflhra m |irnjflrum. oc loc 
[jHiiii fjnarfi li[ rci)i9 nc til Tcfn. jia |"cal Ijaiiu laca Iniiliuuoi mimia riil m jaDir 
Ijaiio. ru tjauu fcal uiD fufli luauu jiijimafc. ifu cj Hilioriuo luauuo fijui er jrclfi øcjif, 
oc anifiolfar. oc ficj-r pdir irclfi rfia fjufrøi DHUøiiilliiioiuaiiua tfllljoriiiiia rr flcjr. 
jia a fa umiir uif) cncian inauu at |i»)Tmafc. in f| ^ann |ffr cono arlioriiiuar at 
fcilum oc Ht liifjuiu. oc ricfr Dijm mrb*' fjciiui. )ia fjiifrj:a )iau ajiir i aff af rcffi 
fiiiinii. oc tafi rc'lt f|)lir jiJDorjcDr fiuum at ffti oc af arjtijcu alfii. cii )iau fiiirii Ijcita 
tictrjcDniupr.'^ 

dBj: ntfitn haupo(3) roffum »ifi. 

48 (jiij.) i^f mnm mi\m) roffiim uiii. laøa fHUjii rc'Kii. |ia fcal |ial fjallDa. en 
H|ifr lUH ^(Txn iniian |imtar q IcDuauhi Icftir j-iunaj a. itn jirffir cru icijiiauhi Icffir. 
iifijjrf) oc bliuHi. luiiliiraci oc UHiiiljcllli. fliavft^ cOa ftall. itn jictta cauji rua ciiji 
flitH3 nnna innan jimfar fe a)itr jo-rf. itn t} mafir rr ajcrH fiuiii tuc5 roffi fcijptu. oc 

Jvfr. Cap. 46. G. 96. Cap. 47. G. 104. Cap. 48. G. 44. 

1) uj;unt)abot — b. f. ^) [ å fiTirpati f]vnr — b. f. ^) f)£(l — mg\. b. f. «) rr — mgl. 4. f. 

=•) ^eima — Ulf. e. ^) tiiO — 6. f. ') b£lTj:eDrillflar — c. d. e. «_) (liarj: — c. d. e. Froslathings-Lov. (X.) 229 

jitir })ar [(j|t å iniiaii j:iiiifftr. )ih fHiiiii jiat tncD cinsciDi at få [o|tr jimij a innan 
liinfar. ru |)af fe fjaiio |iitif ej: ^ fjariii fmr mt\ ajifr at jora roffit. oc Iføot t)i5 
ciHOciOi at iiHiiDftjii oHi al fjauii målti cioi jora ^ roff ajitr innan jitntar. oc tad 
f'iDan aiiDijiiDi fitt. rii fjiiiii roff tr fcflbi. Oc ty ijnniir f|if[I fjaja fiDan a oorjc a roffi 
manno ay fjino niilfDiiiii fr mrD jur. nicti }iat fannfijnir inmn. m ^inn ItitiriUi tr 
rojlit f)aj:i)i. Ifn fj; fjiiin nid drii uiD tafa. ]iå fiiuDi fjann ^oniim nicD nafta .ij. oc 
ffili fjaiin a| fina aOyriif). m ty fjann fjfHOr |ia fmi a ucrDL |]å lcf|()i ^ann fjonum 
ran niD oc rifft tonuiiøo uc ftcmni fjoiiuin |)inø. XI. 

Um jrifrtirnun mrtiiufl tf tnfiiir Icnpr. (1.) 

Um j:orrfffii nicijia oc fjcimaiijcrii. (2.) 

Um iamnailftiftiiifp bfffra amefiat. (3.) 

Um øri}ia(aii til ^eimanj:frftar. (4.) 

Um jiarjrar coiio flirt [niaiiDa fiim. (5.) 

Um iiiuiiiau njri. (6.) 

Um ^iiniar ftiiKoir toiia ftal Iiira fpfir j:raj:all duanOa fine. (7.) 

Uffr liiø Iføøia fé f)iiiua famati. (8.) 

Uj: mci) ftal gipfa )iå er jiaifjallft f)Cj:ir broSur fine. (9.) 

Um fjnmaiij:nil fnfliir aj: finjhur f)cii&i. (10.) 

Um uj:c|'t itttarmiil fjitir j:ramj:ariiiu maiiii. (11.) 

§ticrn ic'ff er jicflarmahr ffia j:aliir eSa druBir eip å tono. (12.) 

£j: atmalfiiffiaia (jiiiiia fjiirar auiiaf. (13.) 

Uj: toiia Ifci) mff) maiiiii iiutiir buanba finn. (14.) 

Um lButif(i)l(riar fcriii. (15.) 

£ngi tfiiiv )iriniuiii)6aiui mufi lUjdmiHi [)cimanj:ijlgiu. (16.) 

iDioIj: ffal uia~tt toiia j:i)iir ffr ratia. (17.) 

Um mfii lia er manno arj:i nerhr. (18.) 

Um f)tiHt fr maiir tifrfir Injyiiroj:!. (19.) 

£.} marir fcK liral uf [anlii. (20.) 

Um f)iuna rftt oc mano biianOa. (21.) 

fjnat cona må can)ia jrijrir råO biianSa fine. (22.) 

Um Iciifiiiyia caup oc fjera] cono. (23.) 

Um f)nnna tiraii. (24.) 

Éf fjaufr r)cr5r firqiinn. (25.) 

Um fauba bit. (26.) 

% mafir Icijiir a Firuft mcD jcltarcono manne, jia fcal ^ann fwla fjonnm pH; 1 
rctli er jffta fjHj:i)i innan )icirra .jij. nitinaDa er ^ann jrfti f)ana. ncma j:r)rir jicirra 
nauiifijiiia facir fe jrcftat er fciibar mi i friftniim rétfi. oc fna f'oMr ^cnnar oc Jvfr. Cap. 1-4. G. 51. Hk. 50. ') For er? ') ftijtia — c. d. e. ») erjia - tilf. c. rf. e. 230 Ældre 

jrullre'llt itn (f .vrHr riin .fnrnritioiiimiiii rr fnil hI fiaiio ruii fr lii h( hmi ' fr li 
liriiiiu. \>ti furri Ijaiiii li'irilar fif) cD« ijinlliii (lift ffiii tjfiiiii frijlltii Ijfiiiiuii .fijliiiH. 

Hm jrornvrii mn)iii. 

2 /rti^ir Uf mi'iDir fnil ihDh iiiiiliiiiutiii hirini fiiiiiH fiiH fti mahr fr (|i|iiiiiiiiiriiinilr 
fr Hl. \i\\ fii[iii t)fiiiiiiiui)liiiu niti ar.n i|i|iliiii|iiriiiuiiiio riiirii. iifimi iim^ iiitiiii ff.-'' 
itw n i'O'ir iifrDa .fiiDiir fiiio arjar fCia iiuinur fDa liniDiir. fiia liiifrolio arj:ar fr jitrr 
iirrDa. fii fuinar iii|ilar fii liiiiiar iiiii|itar. jia ffiilu ]\\xr fr uiiijitar fru lafa fna niifll 
aj: liffijitiim arj.i fftii Jijrr Ijiijiiii fr iii|ilHr fru lifiman. 

Tim iiiniiianar I1ii)iti til atf9, 

3 L^ii |ni at tillar ff [jfimati iilfilar. m fr fiyi frijil tjfimaiij:i)lyiii fil iHiimallar 
Jjfirra a milliiiii. }ia tafi aj iifriiiliiiii arj:i futi mifil [fm fi'i f)aj;Oi er iiiffl [jaj:f)i 
Ijfiinan [ti iiifDan uiiij lil.'* 

IKm gripa Idn til l)eimanj:rrhar. 

4 (5ripir jjfir aQir fr Ifbir fru til fjfimanj.i)lf|iii. ot mi ])tir tuflnir nr mijiiDir i 
f)fiihr jifim fr foiiu jytr. )ia a liaiiii |ia iaiiuil)fimila fem jafiir fi5a muDir leti Ijfiinan 
jtjlijia. L^n ej: iiiaDr ffiiir al tiauii InM t'\[]i til |)fff )ifirra riripa. )ia fiifri fjaiin finoj 
fiDi tarl fem fona. fii Ijaiiii firfi til iaminijfilo (|i|)liiiiiarmaim fonunnar. Of ffiiir ))ar 
figi ]jriiiiiinøGftiifi i mut. i£n fj: frfia iiijilir fif Ijfimaii uf lair mfta jé atinarra 
tiiauna i IjfimanfijUiiii fina. Of If'r Ijiriii til fr atti. |ja å Ijaiiii Jiat iamiif)fimilll ffm 
}iat fr frfian alii. in fj maDr fuejt ei^i til Jieff f)aj:a If't. pa fqni meD eirioeiDi. en 
fjfimunjrijliiia fjfnuar* ]m mimii. 

tim j:turj:ar hono »irt biianJm fmn. 

5 ^arlmaDr fral fOiiu fijri raDa^' iiifi)Hii jiaii fro ^iiin Of er tiffilt })firra amffial. 
tiftna |iui fiiiu fr ffilt er af jfffiim f9a at fam|aiuii ^ jifirra. |iat jf ffal fjiiii fiulj; 
afiijrfiiaj oc j:t)rir raDa. ifii fj: foiio mamio fu'itiij arjr til Fjaiiha ot rru iimayar 
i frjO lifirri fii fii|i jf. ffal fuiaiibi Ijfimar jrjrir |ifim fjijgnia. ot pera jijrir )iaii 
roDr oc reiOu. eii fiøi fcal ^fimaiijijløia fjfimar a| |iMi |iijfrra fr lijfiuf) ffiiir a i 
iJHUrfjufi. in fj ft er i frj:D fifirri. ]m ffal uirOa iarDir oc laiifa aura alla oc fjaji 
^anii TiifD ttbijriiO oc mcD atjfjti. oc greiDi flican cpri aj fjijniium fer fem \)mu\ Uh. 
nema laiiDalciøur jiffr fr \)nnn toc fiDati. Jvfr. Cap. 5. G. 52. ') Rettet saaledes af Arne M. i d.; f)ann — de ovrise. *) utn — mgl. 6. f. ^) Herefter en 

Aabning som til et Ord i i. f. ') [ mgl. c. e. ') fr — tilf. Arne M. i Margen id. «) g _ tilf. c. f. 

å — tilf. e. ^) Saaledes i alle Afskrifter; for famgangi? Frostathings-Lov. (XI.) 231 

T!(m iinirfian* ci)rt. 

in (j fjaiin lue luiirSftu njri. ]ifl fiifr fjoti fio[j: iil ym fiiio. i£u i'| ^aiiii lijir 6 
Imgr. jiti rriiii h| fjnihi frr fua iiiijfif [rm ^aiiii lue cr|iiiiiiiiiii fjriiiiH^ oc [nm at 
eiøi foc fjaiiii mfira. i?ri fj foiia tiiiffir Ouaiiba fiiio. uc ^aji ]jau .jij. manaDi faman 
ntrit. pÅ a cotia |iiii)iiiiiø i Oui oc i taufum aurum iiflum oc tltfDi fin af jruriiaDi. 

"Um Ijoeriflr lliulliir. 

raiiOoWøu frat ^oii lura [fmlliia uctanholnfiii^ af |iriDiuiifli uc møum friifliiimi 7 
iJDrutn. t^ii fi jiau fnia a aiiiiars tiiffiflia idrDu, )iå fral fjuarfi |inna Ififlia iiirD 
aj: (ifiru. ifii fj [jun fa((a|c rifji fjaja ,fc filt aflt. |)a fiiuDi fjoti maiiiii iiiu uijni fina 
oc um fucii fiiia iamliuriiiim mamii jicim rr iiH^ft åtti ^aiia. af fæcia fil j:iai' |iii9. 
£n c| crjiiifiiar fjiiio haiiiia fcflia af fjoii f)aj.i |ia tiifirajf. pé. \m jifir fjaiia. Én rj: 
)iau ^aj:a fiøi .jij. inaiiafii faiiiaii tjcrif. )ja cucDi ^on j-iar fiiio jicff er fjuii fallaj miffa. 

tlitr liig Icflflia J^f l)il'ina faman. 

ifj* maiir fifii(ir i hu mcf) ccfiu cDa iticD iiifijiu. jia a fjaiiii ))u fcfi i Ouiiiu 8 
ITjrr fil jiaii fjaja .jij. maiiaDi faman ncrit. |ia [fiioia (iifi jé |]firra faman. itn rj: 
ijrciøar .ij.^ foma faman at [anfio lijfinm oc aucaj |icini jé. ^ fjaji fjann .ij. Inti. ni 
Oon liriDinnø b\thi i [anfii uc laiifnm njii. ifn fj: annali uciidia niiffir annaro uil). 
oc |)rij(r ulDrfjuoiiilni. iiinni fialjt cif) til jiar fino m.ij. fciluHMiir mtnn uc rcUuffmir 
fanni ciD Oft'i*^ fDafjcnnar. ni yé firfit)ij qjlir (ijiinm. Ifn cj: cau))ir iiirDiiicD fliijium 
eDa laufaj:é fi)a f)i'i>c cunu finnar uc lij-ir Ijun fjunnm Irnflr. )ia fcal fjun jjat filt 
f)8|a i iiirDu aj: ijrjum fjano fem fjfuni jijliiDi fjfiman oc liiifiiniirioanca me\). fim 
pd at l)Hiin [fiOi fjana til Oucar. [cfijtino at faca. ]iui af li;iø riiija jiaf mal. oc 
laufajTf rr arj-ar jirfifia i IjiJiiD Ijfnui. fn fj: fjuii tfcr }t i frj:il fiDan er ]mi fumu 
faman. oc ufrDr jiat jf i iiirh rrilt. jia fcal fi'i iiirf) Ijfiiiiar. 

<l:f mci) (h«l gtpttt }iii rr j:iurl)iilUi l)fj:ir brufiur finø. 

lEj: mtfr Ijfjir j:iarljHlli) Druiiiir fino. |ia fr' j.u()iirj.rHMiiir uc m6Dorj:rffni)r fnrinoino 9 
fiict fjfnni til firiiUHnj-ijltiiii aj |iarlnlum fufiiioiuo ffm |)fim fijnij fr fjijoiinaffir fni. 
en fj: |ia fcill a. jia rtiDi Jifir bauiiiiillDio nifiin fr arji |)firra fru nn-ffir fj: |ifir 
^a|B nit til. Én rj arji tifjr )ia fijc ]m er Ijann fr julltiDa. at })fir fjaji tfcif jrc a 
øilitinfl fijflur Ijano. jiti ftaniii fa |ijrir mfD finofifii fr fii fiJc cfmr a fjiinh. Én tf 
cinnfjiirrr ofrbr faiinr af |iui at Ijann Ijaji til |ifff iniitu tfcif. ifiiii fticf^ n))|i fufiiii; 
mim ffm Ijann fuc mi'ifuna oc Ijfiti Drfuør af ofrri. Én um jram råD |ifirra manna 

Jvfr. Caj}. S. Hk. ,V2. G. 53. Cap. 9. Hk. 53. 

1) liirfian — c. f., ogsaa upr. i d., men rettet af Arne M. til liuirDan. ^) Maaskee f)fnnar? 

3) [Synes al staae aldeles overlluaigt. ^) iin tf — c. d. e. ') .ij. — nigl. 6. f. ^) JJB — tilf. b. f. 

') jae — c. e. ") fi — tilf. c. d. e. 232 Ældre 

rr nu rro tilffilliir. )ih fml fion riiii ripH rufl iiifiirt ftl larrt frr li( firimimnitiiiii. ifii 
fj: fjoii tfrr Hiiiirtii m\ ni nu rr frill |itl litillhi )nii h( ritio Ht liniiiir tiriiimr nili liruiir 
[)«nii iirrUr j:iilltiilH. 

Tim hrinifliijiTft ruftiir. 

10 ifj: hniDir iii|itir fiifliir [iiiH iiirD ^fnriiiiH itiiii jVi rr rlljlr rr. or nu [iimir i 
uiiifiiD. |)H fiul |iHt ImlliiH [lut |nii |)fir umi iillir viiHiii'ii- 

Ulm lijii'ft ri'ttiic iiiiil i-ptir |rnin('iitiiin iininn. 

11 Ifj iMHiir fnnijiir hMlliir iiimiii':. riiH Imiii. riiH niiir liunu fillf)nn'( unT jiHt er 
iiiaiir H if'!tHrj.'Hr h. or rr |inl ulliiiii | iiiimnum Imiriiiii ' niiil. or j-'fllr fnti i pn h1 
niiii - ffiiir ji'ftrt H iiml ))rirni. |ih h Ijiuu fum uiti urfH Ijhuo fj: nrji f)f>-ir fiHtlul 
fjitir Ijiiiii iirtuiirt. i^n |jiii iit riiio ffHl arfi firriiiH ))Hiiu n'tl rr iijfflr uftr. ff i)iuo 
j:i«rlulir niiiiui) lil rr vi« f' jHlliim um ^thiii lorlfliionjri uc HDrttr ffulliiir. Ijutirl 
l'nii iiiiij til litilniMtio riiH ^viilli'fl'io- 

^tirrn rftt ex juftir d d lnJHur. 

12 lliHiir fjiifrr å ^-'uflrftli h jfflHifunu fiiiui iHiut fnn fifliufono {m fniøi fmi ffi[l 
rr. fu fj: lion filr f)fiiiin ti j.iif)ur jlfli ffia hniiiur. |m fiyu jicir oc .fullrrtli h finiiii 
fftu jrfftKrrnHiir finiiiar. 

Cj; onnntttifgfliii hii'ina l)nrar annat. 

13 tj. uiafir a riyua^ fouo fer or [n\] Nuu mei) anuarri coufi. fjuarl tr ]m\ er 
utan fjiilT fDa innaii [jiiff. (^itiM fjnuii .iij. iiirrfr \)m[ fiiiri. 

Cj: hona Icgj ntctl manni. 

14 fj fona k[\] mrD maiiui uiiDir (iiiauha fiuu fDa fcilff fjnn uiD f)ann farlauft 
tnoti guiiG lii(]utn. jia [jfjir Ijoii jijrirriijrt itiuiihi fiuum oc |iriniuiiøoaufa. l£u fj: 
buanhiuu fiijfir Ijniiii famiiift. ni fjon uilt fiiii. )ia fral iillum |iar(u(um fiuauhi 
fienuar uar&urita (iiifiiau Ijuii lij:ir. m fiDaii tafe fa fjfiiiiaiij-iilfiio [jfuuatO-^ it |ia rr 
flrii [jniiiar iwftr. oc niøau |irii)iuni|Oaufa. i£n q ]iau fifllaj a mal fiu ocfccr fjanu 
DiD fjnini.^ ]ia jari p |iniia |nii uihI |ifin-a uari ||iiilalaiift. i£ti fj f)mni werDr fa 
glofjjr opfar p)x\r. |)å fral f)auu |iu jiarlutum uaiDofila uirfiaii fjaiiu rr [{}&. al fjaun 
tjUi eiøi« uiD (jniui lara. ni fiDan jari fmi ai)r uar mtflf. ifn pj: Ijon f)f|ir fiyi 
Hcrit tiii) liauu ol(r}i tniii. oc fjfitir f)OU ijj:irfjiiluin uiD fiuf) oc (iiiauiia fimi. oc hijfir 
fiuanDa fiuum faitiuift. ni fiauu uill cifii ritia fjana. |ia fiaji [jon fjcimaujijliiiu fiua. 

Jvfr. Cap. 12. G. 197. 201. Cap. Hi. 14. Hk. 54. ») [f)ei)rum tnonnum — b. f. «) figi — e. ^) Saaledes rettet af Arne M. fra ttinfla i d. ffinp — 
6. c. e. f. ■•) ( ) mangler i alle Afskrifter, men findes i det næsten ligelydende Cap. i Hk., ligesom og i 

det tilsvarende Cap. i den njere Landslov, og er aldeles nundværligt for Meningens Skjid. =■) [)mni — 

mgl. c. d. e. f. ^) Cifli — mgl. h. f. Frostalhings-Lov. (XI.) 233 

oc fifli |)rif)iiitiiio aiicfl. in tf fiumiiiiim nid jirra Fjana f)fimaii|frO fiimi. oc ffflir 
fua Hl IjHiiH fiHfi ' j:ijniiifir fdcr filo-jir fjmt. or war fii fafarfii|if fiøi jtjritufir a| 
fjfiiiii IjBiio iiii) fjrttm )"ua af miiiiiiiim tjari fjfijiiiiii niiit. )ia ftaiifii [jrm jrijrir piiiodDi. 
oc fjajri fjfiiiiHiij:ij(yi) fina ff [jann tiill cifii uiD fjniiii tara. m fifli ]irif)itiiiiioaiifa. 
Ifii fj: iiifiiilrifi fiiiifirar fHiniiift jifirra iiifD jifff raOi rr fuiitira a at yitiio liiiiiiin. 
fjaji filt 1^2 fjuart ]ifiiia. L^ii fj: (iiihDD^ \w\[\] niO iiiaiiii |]aiiii er Uoit fjf|ir coiio 
fiaiio. liti fral fa iirila IrijiiiiHr rr fOiKi a. L^ii fj: fiaiiii trrr foiio |1iih i f)iu|'faii aplr 
oc iijtirliiiiir \)\n\\ fjaiia fiiin aiiiial iiiciiHii jiaii fiii l'aiiiaii. ))a er fjami trijøøroji 
iamucl |Vin fjiiiii fj-' fjaiiii ucgr a injiiiiiiHr uliiiKlar. thi cj: liuaiiiii fuiiiiiiiiar uiiiiir 
liilan a Fjoiiiiiii. |ia uiiiiir Fiaiiii a liijiiiiriijn niHiiiii oc i'uiiKDiim (la^Oi toiiuiiiii oc 
jrtfiitiiiin. 

tim Ittnifhtjlllitt tchiu rptir j:ruj:ttll onnorstoeggia l)iiina. 

ifj: miOiiHUiii uciDr (jiuiia lufiiøia. oc aiihaj coiia fjaiio cjitir .ij. |iofto(a incp 15 
Oaita* er jijrflr er i fiiiiiri. )ia |'cal hi'ianiii laca laiififfijllfi iiiii fjaiiftil f|itir aj: fjciinar 
iorDum oc ccfi yrciiia iiij.iiiii Ijcmiar aj: jicini fciifliX t^^ii coiia jijlfii fiiiiii fciiKii |ifirri 
aUri er ulctin er oc |)rii)iuuiio aiica. iifriii er OiiaiiDi fjcmiar j:fllr jra. Outi tf maDr 
fjfjrir (fcif Tiiala a iiir&u. oc aiiDaj aiiiiairluføøia laiiDofiriJlliim cDa iimboDs maDr 
P)ny |iami mcffiiiiati. jia ti Iciøii (liDi)^ diiiiar^ arDar niata. Ifii tf laiidotiroltiuri 
aiiDaj fjitir |)aiiii mcljubafi. jia a IciiiuliDi .ij. mala arDa. jia liirD^ ciiia er taiiDG: 
iirolliiin anDaj a oc a&ra iiffftii qitir. 

(£ip kemr |irtbtung$aukt mi'itt i'ilirimiUt l)ctmanj:i)lgiu. 

Ijocrr iii))liii(iarmai)r er rrllr (rr)*^ al coiio (al i aflt orra fjcitiiilll i fjcinianjtjlfiiu. 16 
cti aflt jiat er fo'cia fcal at [iiøfnniiiin. |ih fca( riøi lirifiiuiiøoauci coiiia mot jiui. 

S'iiilj: )1»al uxifkl kona j:i)tir fer riiOa. 

% jrffiibr oilia cicii f|fj.a iiaiiiu at jiriiii coiiiim er licir fiøu j-ijrir at ()t)tHiia. 17 
oc j:b ]\m [ialjar fer atuiniiu. ]iffr fciilii raiiK foa fiiiii raDi frni jm'r oiiia. ifii |iar 
[fcal eiøi jraMibr eiiøaii'' réti a jiiii eiøa. iieiiia fjoii liøøi lueri maime. |ia fcal iiaiiafli 
nii)r taca re'lt a fjciiiii. fjoart fem Ijaiiii er i (laiiøøilliii cDa iiejrøillfii. liii tf .ij. ern 
iamiiaiiir coiumiii at jrH^uDfemi efia j-iciri. aiirir i liauøøilltii eii aHrir i oejøilltii. 
iari allir eiiiii rétt. oc fciiili al iiiaiiiilali or al iiiaiiiiiiierøD fin aiiietial at iaiiiiiaDi. 
Én tf fimr er at jijrfta bariii. |ia fcal Ijaiiii eci'i i jijrfta relti oc faMi fieiiii er fifiati 
uerDa.'" i!;ii fti Ijeiiiiti réll tit fjaiiDa tianiiim er iiaiiaftr er i iiej;øillDi. ej: aj: j.eDr 

') t)fj='r — !'■ d. f. 2) ]ii — tilf. c. d. e. ') Tilf. af Arne M. i Margen i d., saavelsom af en 

^ellere Haand i e.; oprindelig mangler det i alle Afskrilter. *) Feil^krift for Da))? *) lifii er 'il'- ' 

Klamrer i d. og over Linien med en anden Haand i c, nigl. i de ijvrige Alskrifter. '') cinti — rf. ; rinie- 

ligviis Conjectur af Arne M. ') Saaledes biJr udentvivl Ordet læses, hvis det ikke er en blot Feilskrilt 

for Urn? ") Tilf. over Linien af Arne M. i d., med en anden Haand i e., nigl. i b. c. f. ") [S.laledp^ 

i alle Afskrifter. "') (fn pj funr *r. — saaledes i alle Afskrifter. 

30 231 -Kldrc 

ftHrii'.'iiio rr Ht lifitiil«. m tf rt.v iiiiriMii rr «1 hriiiilH. jiii lifimli pMr nurnoiiio 
liHiiiimi lil tiHiihtj lir liiriii lil iirff rr |iut rr vuHliiin- ifii tf liuniil miiiiij ljnj.i fa 
rriliiiii rr lirlliir. 

Tim itii-i) JM) fi niitiin« iirfi urrhr. 

18 IHht |u rr nrp iirrDr. Iinnflio nf(.-i rr l)iin iirriir. Ijmi iiui i^ipiii (ir fitil).- ))riiii 
er Ijuii iiill. liti rr limi rr .ru. nrlni iimiiiil. iiirri |irirrH vi'hmiiih riiili rr iimmflir rro 
oc uilrH|tir. lufni i iiHiiiiiiillfii ur i iirfiiilini. 

Idii l)mit iiiiiiit nftfir tninflrnj:!. • 

19 (fj: maiir riUr tn)iiiiiirtr )itrr rr fa iiiaiir ln)(|i)i rr tjmiii uar arji. |ia iirrUr 
tjaim riiii irDiiiiriiji at iiirira yt rii l)iiiiii nar arjlari fjilir }iaiiJi iiiaiiii rr Ijami rijj:r 
triiiiiumr rjilir. 

OEigi fhal fi-lia ]ital af lanii brott. 

20 ftigi fraf fffia lira-f iir HiiifiHll aj laiiiii (irult. m fj: ffQ øiaHlii foniiiiiti .iij. 
nifrrr. nriiia uDatiamaiir |r. ur iiilii' iiiriiii |ml. 

TUm I)aull3 rftt li brijt«- finunt. 

21 fiaiilinr Iral lara .iij. aura laliia a firi)!a=* fiiiiim or |ii(jiii oc hfi{|iii or.fffu. 
ru H iilliiiii iiiiriiiii iiiaiiomuiiiitiiii .ij. aura. ifii jira'K |Val lam .ij. liifiim tniiiiia rrfl 
ril iiriiiliiiii lirtiio. ftn fj pra-ll lijflr aiiiiaiiu jirwl"* Jia fral fua ijit fijmu. tn iiu'AU 
iiiii a rfli a \m. 

^auUtis høtia dial haupa ri)ri» haupi. 

22 ^auflj foua tna raiijia njrio raiiiii or^ fiøi iiirira. ni tf f)on raii|iir iiirira 
rau|ii. |]a fjallhij fiyi iirma biiauDi Ijrmiartjili. tn fjalliia fral oli )jau cau)) er Ijuanbi 
fjniuar ui(I. 

IKm lojftngta haup. 

23 øDfi ffuhi ffijfiiuiia rauji jara jirirra rr riiii fjaj'a rfijjif |)ijrin|Taf aj frr. (anl) 
[raf fiaiiii (riøia** fua mifil friii fjaim jiarj oc jrid jiar til auc .uj. aiinuii liJlDuni. 
Én ijlt caup ijunur fculu |)ui at riiis fjaKDaj tj fra|if)rijttiiiu uill. ifiiiii'^ fral fjcrajcona 
caujia itirira i raii|iaiif|i cii i fjrraDiim. 

T!lm hofantttAa ef tircptnn ex. 

24 ^J tiiaDr brrjir cojrauraffa 3:i)rir maiiiii. niallhi .rij. aura. ru jiat rr rnj:an tf 
maDr feer ^tntii fiuui uiu fjaloiuu fua at faiuau laci jiniiriiiii. i£n .uj. aurar j:ijrlr 
uiii'ifjunD. ifu jDrir urinifjuiiii Ijalja uiiirc. oc fua j:ijrir uaulafjuufi rj: fjauu rr iuu 

Jvfr. Cap. 21. G. 198. Cup. 22. 23. G. 56. Cap. 24. 25. G. 96. 

') uifi — c. d. e. -) brijfia — c. d. c. ^) fiiijfia — c. e. *) ])rul — mgl. A. f. '•) en — 

c. d. e. ') ttijga — c. d. ') Saaledes d. opr., men rettet af Arne M. til "figi." Froslathings-Lov. (XI.) 235 

fiunbinn af [)iiiii iijflH tiaiili oc uf (fjjffr at fjiim jrjvfta naufi. oc fna fcat af 
(iriiiiiiiiii 1 fjif fijmii. itn jijrir fjtisuuri) njri fj iiiTjiiiiii uerbr. 

ifj; mafir iirfjir fjauf a ^nifii lUHiiiii. iiiallfii tiiiiif fafliia fil.fniiffua oc ojundaT; 26 
Dof. m fjalj-a more tj i oDriiiii ftaD Drqir. fii |iffla fraf al(t [ilj-imctif. 

€f buiilir bitr fauhi. 

lej: fjuiiiir fiifr faiiDi. Jia rr fa fjiiubr uiiilfDr. rlla oiflllbi fa rr a ^ofj: (libllD. 26 
(inna iiiaDr p)Uj[. tn |ja fe juK iiioKd. ni aiiiiaf fiiiiii iiiallDi j-iillum iiiiillDum. XII. 

j. lim iflriift CHii|i. (I.) 

ij. Hm jorfudi iurt). (2. 3.) 

lij. lim inrhft (lott fna ot" fj: iiiHSr ffll iiirB ot niti fiøi oiO ucrti tata. eBa uill cigi fcfijla a) 

Bcrfii tffiiii. (4.) 

iiij. Sijflir ftrtl fiiflur iiirH biuOa fj: }iefr tjcrtlft arjrar uOala. (5.) 

ti. Hm iarba biioD. (6.) 

t)j. Um iarSa caiip. 

nij. lim iaifia biigf) iiiiiaii .jj. tiffra. (7.) 

tiiij. Elin um iaiOa briøS. (8.) 

(j.) 5ua fcaf rau)) fjufit fnii^ uitiii urif. ^ii fj iiiailr fau)iir iijrfi at manni. 
]iå fral fnji]ii«a oaffa iiiofa fj iiiiri fnjiifi iiiiiaii .ji;. tirfia rjiinfu miDir frijøpar 
»ar ffilf. CII fibaii frirffofi fnjøiioa iialla afiijrøD fjuarf fem er iiiiiaii øarDj cba ufari. 
fn c| fa cucj ciija laiifii ti iiJrDii er fclf fjcjir. |ia fcaf ^ami tiifiii \\i fjaja .ij. manna 
)ifirra er iiiD ffcijfiiiii uarii cfia |ifirra .iiij. er uiD jieirra .ij. uiliii fjaja af lo[iiim 
fefit. of ffaf fjaja Irijff iiirD iiiiiHii .i;i;. uelra eptir Jieffum uiliiiobiirD. Én ej: fa* 
aiiDaj er (aiifii cuaj a iiiriiu eiija, oc er få i uiiieyi) er arj.i nar fjauo. er einn fimr 
eDa jleiri etia Do'fr. jiå fcat fjiiiti eff^fi fjaja foft tit tHufiiar iilliim jjcim tit fjaiiDa 
iunan fieirra .r. uefra fiDaii fjaiiii neritr jullliiiH. en fiiian fcat (aiifn aj. ifii få^ fcat 
eififfajr*' jieirra er ftieria tanfniiia. ai jiat rom iinfiir CHii|] oc foå fcetjfinø oc fuå 
trijijfiuar. af få fcijllDi eiøa (aiifn å iiirDu er feltDi. oc ]iat mat nar øiirf uétalauft uiH 
fjttui er cei)pfi. fii ej: fitjr yeniir tietra eOa Daliøra jiå tniifn eråiiJiDu tiorin fjetttir 
eii |iå uéff er"^ iiirD uar eeijjif. ]iå fcal fjijfioia af fjner ])å iiårn auraliiø er caupinn 
nar ceijiif. oc fcat fiella }é øera iaiiiflotf fjiuii er |iå uar tit aiirafaria at niiDa. i£n 
ej få [jej:ir iijri) fji'ifaf eiia lifrff er ceijjit f)ej:ir. |iå fcal uirOa fjneriuni miin fjon er ]iå 

Jvfr. Cap. Lf6. G. 97. 

'_) ornijum? ^-j Qt _ „gi, ^ ^ „ 3^ ^^ _ j_ ^ <■) „j^p^ _. (;|c_ ^ ^ ty ^ _ f, <•. 

«) vin\ — tilf. c. d. e. ') lia — t. 

30 • 23() Ældre 

liflii fi lHii|ii iififf H- llflliir fil l'ti rr l)iiii iinr |Vlln. (if fial ()iiiiii |ihI ii|i|iiHftt i 
flirmii ,vi"il>ili"'i ffiii ))H iifiiiir. iiniiH |ifir firlli) ti iim lul or iiiri)iiiiiii. ifii r): ' ]ifllH 
fruiii jiHU iiiHl rr fiilHJi ikihj rr Inif fia UHf tcfiii. fii Ijiiijijrru jari [uh fnii uiliii hnfr. 

Ulm jrBrfiilii iiitii. 

2 (ij.) L^.f mafir iiiH iiiifi fina fflia al ,fiii|'iilii. fa rr j:nijij|ii tiiali rrllr. al fliran 
fijri [rul iiiaiir lara ffiii Iihuii iriDir. ur tiill Ijiiiii rr ti iiun |iiui lri)|H. |ia fral Ijaiiii^ 
()a>a hiifiii liiiiiiiii fi filt p]U\ liiiiiii iiiitl ur fjilir lllifljiHloiiifnn. "f Ijiija rrill i 
iiaiiiiiii|lu-' ti Imtillhfiii fiaiiiiiiiiapiflii. ru Ijiiin fral rrifia liifiil liljr fiia fiiill muli 
iaimimiilu [nii ijaiiii nitilli iau|ia nu-f) Jiiii j.f. |)ti rr [)huu rnjiili iiniiiiia innl. or )iti 
llfif iiull fDa lirrut |"ilj:r. ifii ty Ijiuu uill j.f |"ill fjaja. )iti ffal Ijiiuu hriDa jitir 
fiuo j.ijrir Ijfliiu iioll inrD utillutn. L^ii fj: foua rr j:itiiljalliioiUHi)r oi ti fjou liiuiuiia. 
|ni fral (liiifia titiDuiii tf [itiDir fru uht. ru iiiiru riuu fj; auual rr lurr. oc fuii fifiiia 
Ijil fiiniu. L^u tf IjHuu jrtrr fifli ft filt. )iti fral njri Ifjifiia ti .u. aura or jijlyia 
laiiDolfiiiHU. iif Ifflitia ti laiia Ifiiiu tulj: mtiuafia Ijiua ntrftu. ni )iat fr laria Ifitift. 
fijrir ti .u. aura [jnrria. Itii tf l)iuu uillfii ijaja fi fitt. ]m fUffii fjauu j:c filt fjilir 
jiiftu iif niijti iiaiuia fiuua al iiiiuii. ifu tf Ijauu lulffir tititla )ifirra rr ntrr wtiru ]iti 
rr Ijauu fitt fi jijrir iiiri). ])ti niiiti [janu jifirra utilta tit Ijauu iiijnrii oc Ifiiiu tiic 
aj: UH'ftu .r.lj. mtiuaiii, ifu fj.- jiti fdll ti \)m ffill fi ]ml uar. nr ljf>ir fti fiiii nitui 
ti[ Er jijrir fiti. fanni f)iuu fiuorihi rr dfHhr. al \)tr rr iauiuuiifit oc iaiuui)iiit fnu 
jtjrir uar jniflil. L^^u tf fjauu uill ciøi luca uiD ^ann. |iti ftcmui Ijouum fjcim til 
iarfiar )ifirrar er fjauu a fi jrjrir lil flfiiiiiu oc |)iufl fiiiHU. oc falli jullucnli ,pjrir 
iiJrD ]ifirri. oc uiuli uitnis |iuo allj ti jiiutii. oc trfli bucufir utiiiiialaco al fjoiiuni fe 
fiti[j:fcfijll tif iijr^u futi micil ffui fjauu tue Iriøu aj:. ncuia Ijaiiii rriDi fjouuui j)ti fé 
filt. L^u tf fiW ftfufir |iti rijrl a .jij. niiiuaiii. |iii fcaf fjauu jara lil auual uiir f)itir 
iol. oc falla j-iillt iarDarufrbil tf fjauu uiH. oc flcmm fjouuni fjfi?u lil iarfiar jicirrar 
lil jiiuiiftrniuu. oc Oiufii fjaiin fcojliupr. ifu tf fjauu uill fiiii fcrijla Ijouuui iiirf)iua. 
))ti ftcmui Ijauu ^ouum fiiuø. oc jæri jram utilta fiua alfa ti jiiiiiii al futi rr jarit 
aUt fem fiauu fciiir. liii tf fjouiim j:ulluaft uitui fitt til lutilo fiuo. |iti fculu allir 
liiufiuifuu ufita Ijuuuui utijiualac. jiti fcal iiirf) fjauo ucra fnti fjciniil fem 6f)al Ijaue. 
futi micil or iiirDuuiii fem fjauu laiiu fi |ijrir iiirDiua. oc fjauu l(ic fciøu tif. tt\ti 
fjiiiu rcifii fjoiium fi filt. 

Ttm j:ørfDlu torft. 

3 øtica iijri) fcal ^urrr a)itr fclia fem fjauu loc. m tf fiftri er. |iii flofii •* fjouum 
Jjat. en tf wcrri er. |ia oiallfii ^ e)ilir |iui feni lucuu meta at uerri er. 

i) Ordet tf synes her at staae ovediiidigt. «) f]itm — 6. f. ») oagnj:ii(lu — e. '') lloOum — 6. f. 
5) Ijann — c. giadtii ^ann — d. bcrli f)ann — e. Frostathings-Lov. (XII.) 237 

<£} mohr «riU u8al fitt felt«. 

(iij.) t^j: mflfir iiiff o5h[ filt fflm. )ia fral fjaiiii fiiuDa a jiiiiøi |iar innati j:i)(fio 4 
[fiii iiiiiiin (iflflr fiHiiiiiiiKfiiomiimiutii. fu |inr nu faiijii iiffftir fr iiaiiaflir fiii. oc 
fi(iu |i(i allir f3auit(jifIi)iGmnin Dobo ' a. Hu fral fjaun ørra |)rim inaiiaDar ftrmnu 
til iarDar uerDo. L^u fj: |ia ffiH a iaiDar uerDit. på fral fa fufiia n* fdia^ uii(. at 
fua mifit uar fjunum Ootiit lyrir. or fiaufl få er fuå uiUbi rriiia. ién få fraf fiøi 
åfjijrøiaj fiå hoDoiiålla Inifir m .r,. iirtr. itn cj fjinu f)fj:ir j.c ti[ j-Tuiiif. m 6()a[9: 
tnaOr uill )iå riiii fflia frm fjauu fjiirDi ^omim ftf?uuu lit. )iå ffa[ få ty frtia uidlii 
Iftjfa uniiau niff) fau)iioj:um.3 ftjri .j. aura rauji fjurrt. t^u rj: få forfnjfløuir er 
felia uilf. fjiifrr aura |iå ritil fr Fjiuu uill j^tjrir iijrDiua ørfiha. )iå funi få er raujia 
uilf. at f)HUu fjfjir jiat i fiuui frKaii* at faujia fer ti( uDals. oc rifli mrD arifoinim 
uubir auiiauii. oc cau)ii flicf fem |)å tjrjrir fjauu unil til. or fifli fcfi boi) Ojitar å. 
fn cauproj coma fjufriii tit upuih fjrr. i^u vtM fjouuni j.i'ift eiia jaft ofial |iat rr 
^aun cftjpli. ))å fca[ DiuDa mu a|ilr fjiuum er fjauu cnjiiti af.^ ty fjauo 6Da[ uar. 
Én fjauu fcal iiiri) fflia ffui fjouuui fr jiå lioi)it uiO. oc fjauu uiH fucria at fjouum uar 
boDit uit). ifuciuui uiautii ufrDr iiirD at oDali jtjrr fu .iij." fauøjfDr fjajra åtf oc 
ffmr uuiiir fjiuu .iiij. fauijrlftjlt. itn fj: fouuuør fcfijtir uiauui iijrS. |jå fcat jiå iiJrD 
enøum uiauui f)ioi)a pd'^ at fjauu ulli fffia. fjufrøi fr ålli åDr. fj: fuuuiiør ålti fiOau 
^eimila. ifu fj:" uiai^r fcat DioDa fouuuøi iiirD. uc ciøi fouuuiir ijiiruui niamii. 
Hu faujtir uiafir oOateiiirtl ufjoHua. jiå fcat fjauu tiiuDa af iaiiijuilu ffiu ofialouiaDriuu 
oc mcii faiua fjfftti. fu fj ånafo uifiiu tfijfa fiøi at aura ftfuiuii. |iå fjaji fjauu iiJrD 
iamfjfiiuila'' ffiu ufiafoiuaDr [iijf|i)i. i£n fj uiaDr tujiir ucrfi jijrir iijrD fDa ørcitt 
^cjir fjiiium fr ffllfii uift) uålta. fu fjiiiu uitl fiøi uiD taca. )iå fifiDi fjauu ^iuu 
fccijtiuiiar. L^ii fj: fjauu fijuiar fjoiiuiu. |iå ftriuui fjauu fjouuni |iiiiøtit |ifff j;ijlfio|iiuø9 
er fifluiii liøiir i uiu fuå uiarøar iiH'tr ffiu j.iariiift Ijaiio øfiiuir. oc uiuli fiar uituio 
fino oc OioOi fjoiiuiu j.iårfuf ]iar jraiu at rfiila oc ticiDi^** fjauu fccijtiuiiar. Ifu fj: 
f)aiiu fijuiar |iå. fDa ffiur fiyi. )iå fifiDi fjauu fiu'uDr fcfijtiiiiiar mcfi uåjiuataci. itn 
fiffii&r ffciaj fiauøi f.j: jifir fijiiia. fjufrr jifirra .i;ij. fijriiiiii. fu fjauu tnjøøroji fj: 
^auu øfuør å )iå fcfijliiiø. ffiu fjauu fjaj.i fiåfj.r fcfijtt. 

S"i)Ctir fimt fijftur iiirf) biufia. 

Uiij. tioua fcat ciøi carfiuauiii iiirD DioDa uf cartmaDr couo. itn fijftir fcat 5 
fijffur iijrD fiioDa. fj: }iffr ucrDa arj:i oOafa. 

Jvfr. Cap. 4. G. 270-272. 27(5-279. 292. 

') .Saaledes i alle Afskrifter. 2) [triia — i. f- ^) Saaledes rettet fra caii)jroilHm (rau|irnnum — 

lauiirnuiitii — tau)noj:um; -see nedenfor taujiroj:) efter den nyere Landslov VI. 5. hvor det Meste af dette 
Cap. er indtaget. '•) »tlau — mgl. i. f. ' ) aj; — b. '^) I Afskrifterne ved en aabenbar Fcil .ij.; 

jvfr. den nyere Landslov VI. 2. '') Jjå — d. f. Rettet dertil fra (jti i c. *) Ordet fj: synes her enten 

at staae overflOdigt, eller snarere at være en Feilskrift for miji. "J hfiimla — 6. f. '") beifia — b. f. 238 Ældre 

Ulm iattttt htiiiil. 

6 (".) \i\\ iiitifir li iiiiD tit hriiiilii. ])U frtil l)iiiiii l)f|iu IninD [iiin riilir Iliii1|iul0: 
iiifflii um l)tiii|l. ni liium |VhI Iih^h litl Iriliinrmi riiiii.pirir iiil. iifiiiii liiiiiii iiiriii |lfiri 
Ijnni- it'ii fV 'i"''^>' l'iii ti ii'iii" l'fiii'i '"!' 1)111111 ti fiiiiitt fitiUr fil l'uiiiti iii)iir inmii. 
iiu jfir iiiHDr lil III liiiiiiiir imri |iii. |iti [itil liiiiiii jrfla [lilHiniiii ' ,fi)iir nf iiriiiiiH 
IjfimilintitmHiin finii hI iimfi. |iii |"ihI fii liiifH rr aiithni. hiiiirl litinii iiill liriiiiiti ))Hun 
lul fiim rr Ijariii ti. ffiK IuDh |iriiiHr ("Inmiu ul jirir tmiii lil n riiiii iiift) Ijoiiiiiii. 

Tllm brijjil. 

7 (nij.) fiufiT iiiHiir rr fuiitil (jf|.r iiini. l)H):i fiill iiiiil |"ill ti .i;ij. niHiiafiimi nmiflj 
ft)iiiH(Hii|"l. riiH lirvir Immi Jtnil fiini |"iiiiii. ifii f)iuii |ih1 Ijiilliitij iiif) uinii |iii .jij- 
mtiiiuiii iHiiil |fm liiiiii nifi |V)fii. futi rr iif'-* iiiit-lll til 1i)|h fful ittrfimliriiifii ti .jj. 
uftniiii. iif lijfa iiiiiHii jijlfio jiHi' frtii imii liiiiir. ifn fj.- Ijiiiii [ilr imiHiilaiiiio uclr 
jL al liliiftii. ))ti ti fjaiiii ritii liriiiri lil fiDan. uf fiiii mrira aj: fjimiiu rr rnjiil f)frir 
liJrD Jiti m lOrila^fiD. liti fral Ijatin furria foti. al f)ariii rr or Injypa utilla tiliijrøD. 
pa ti fiaiiri nuii^ lilUilii flDaii. 

<tEnn um iatnnbrign. 

8 (niij.i ^Him ffal niff)ia rr Injr ti iiitfiu, ni fjann fral jffta fdlabom. oc fral af 
uålfiim fiiijria iif [Kimilltiariiiaiiii fiiiii iirimia. oc fcrciuiitii fcal nnniia iiilni |"ilt af 
fuiiD ff Ijaiiii fr al||iiiri)r. of l)aj:a fial uilni j:ram a jrijrfla bijmi. l^ii fi fjann tr 
alf}iiiri)r al iiiliii. or iirniir fiaiiii t\i}\. jia fcal fiiifdo uiliiio niola. ifii Injfimiia* t)ilni 
fcal Ijaiiii fjaj:a jraiii ti fiila Ooiiii oc |iti utilla at fjaiiii fr hjnii al hriiiDaniiamii oc 
af Ijaiio er oDal. ifii Mfiianhi fcal nniiiia ulliii filt ti jijifla iiijtni oc fjaj-a jratn 
Blini filt alll ti otinim iiiiiiii. t^ii q runiiriiiir cm allir ti filt fiitlir. ]iti fcal ycra 
(tfimiu Ififilfiiiiiiiøi at j:ara f|ilir IjfiiiiiKfiarmaiiiii^ fiiiuiii. foå Ifiiøi ffiii Ijaiiii mti 
jara toiiifiiio lil fjaiiD oc i jrti. oc ftciiiiii laiitioDnJlliii til af fjaiiii ucri iijiD firia. 
fil fj: laiiDoiiriilliiiii er jijrir iitaii flriiiaiifo. ffia ytjrir oj:aii jriall. fDa jijiir iioiiiaii 
eiD. fiti fcal yfia jjfim maiiiii .ij. iiitiiiaDa flfiiiiiu fjfitii al wfiia iiJrD fitia. fj fjatiu rr 
nijcfuiT iiiUHiilaiiiio. ifii fj: Ijaiiii fr iifaiilaiibo. |iti fcal fuiia Ijaiio .jjij. iiitiiiaOi. £n 
på fcal fiiiia futi fjil fijiiiii" iiiliiio iiiamio fj: fjaiiii er iilaiilaiiiio. Hu fcal liriyDaiiDi 
cBfDia Ififilfiiiiiiiti |iti fr Ijauii ccmr a|ilr jio af laiifioiinjlliiiii fiti inui. in fj: lanDO; 
Droltinniiill jffta layaiiiiin. |jti fcal Ifiiilfiiriiimr laiioo uii) ui)rii. tn tf laiihoDnillimi 
oill figi jffta latiaiiijin. |i(i fcal Ifiitlfiiniiuir jffla. fu firciaiiiii fcal lf{t(|ia hiim tijiinm 
nåtta iifffi i iiijiiiflaD rf'llum. )3ti fculu |ifir jianii bom fu-cia. tn fj: lautioDrollinu 

Jvfr. Cap. 6 -S. G. 265-269. 1) Sg'm — c. e. ^) Ilt — mg', c. d. e. '_) SaaledeS i alle Alikrifler. ") Saaledea i alle Afskrif- 

ter; udentvivl Feilskrift fur I^fingar. '; fjeimilismanni — c. e. ") (aiiia — «. Froslalhings-Lov. (XII.) 239 

er |iar jia. oc t)i(I iifmiia bom fiiin. |ih fr [fiflffiiiiiiiør Ian 99 uib mm. in ri l^ann 
nid fii)i |iaiiii iium iifiima. |ia frat [ciolmiiiiiør iifiiiria fHnaliiim (aiiii9iirriffiii9 [iiis. 
Fjwail rr Ijhiiii it lil friiiiiiiii piIh fiøi. oc fffvi jrram tjatta fiiia ])a at ^aim ftcmni 
tiroltiii )iaii(iat. |ia rr (riiilfiifiiiiiir [aii09 t)ib iioni. i£n ffrdaiiDI ftal fcjjøia bum t)ib 
ijatrianiiaim a j.imm iiatla j.iffti a bomffab rrlfiim. ^ucrf \m fjaim rr jiar cbr døi. 
oc filia 1 |iaiiiib(im or fjaflba. oc fjtba tit mibbaøo. in ]m tx mibbaø^ [(br. |ih fcal 
fo'ciaiibi trøøia ufbiabarbom a biimftab rrttiim uib uniariba a j:imm natta jrf|ti. m 
l'o'ciaiibi frat |)aiiii bom ur fjallba oc fjaja bonnmbr .jij. fjtiatrtuføøia. ni bomftaiirar 
j:j)lgi. fiiba fiibi lit mibba(|9.^ Hu fcmr fiøi Dcrianbi tit b6m9. ]ia fciilu bo'mcnbr 
^ins Ofbiaii liioba. oc ic'tli jram fjciibr oc iicmiii uitiii yiO. at fffcianbi er cominn at 
iijrbu |ifirri rr \)mn Driøbi. 

XIII. 

^cr ^Pjr ii]i|i cajiitiila aj: .jiij, tuf bocar. 

Um (annftlfifjur oc t<6i'iiiftn. (1.) 

Um f)uo[iniiia tf grrii' fHtlOHful a iijr&u mftiiiiB. (2.) 

Éf tiiHfir tifiir j:i)iir iifflan mitt ^sj:. (3.) 

§t)Hf iiirttir mt'i iiimiH «■* IriiimiiHla fitium au U\)}i lanbehréffine. (4.) 

rftiihohnittiiiii 8 øasfjHiifa. (3.) 

Um hiftiiianifihi. (G.) 

Um ijillniiir til fiijrH. (7.) 

Um fti}i9 ii)i}ifa( fjncffu [dolciifiiiigr ina [fi)j:a. (8.) 

Um iidl5if(ftnir. (9.) 

Um rifiufat nt (fiiniflijl) tf vt^r liaiiiiar. (10.) 

Éf oit or i Ijaga maiiiifl f8a tiataftui). Um tpli oc um ^umla. (11.) 

Um maitarfiifli. (12.) 

Éf brrnn i-ni aiinnini iiiaiiua. (13.) 

^nar [iiiij:f|'la ffal finlTt oc iififiiftaiiir. (14.) 

^ticrfii ttiriiii fciihi laiintiam laca tiiu'rr i fiiia fiiiunh. (15.) 

Um laiitiiiåm fjitir |it)i fem mciiii nu tit. uc tf fuuiir teijj:a iiicijjlu m fumir tigi. (16.) 

Um lantialficiur. (17.) 

Um famhi'niafi maima. (18.) 

Um UHUfaifffir. (19.) 

lliri [ambiiii oc um Ijcguiug acre oc enp. (20.) 

Um øarO øiKtiau. (21.) 

Um tiaOaitiJg (22.) 

Um fjoUt oc fjaya oc (iifljcffur. (23.) 

Um la-fii muti fciuctuluum a j:imtaiftcmuu.* (24.) 

Um fcrociiaffa fé. (25.) 

§T)e (Oli fcal (iiiij:ffta. (2G.) ') (etia — c. d. e. 2) tiuDian bag — c. d. e. ^) mine flår — <l •") i — c. e. >) j;imtar; 

ftcmmim — b. 2 10 Ældre 

Ulli laiitinliiiiur oc iiiii iibimnii pf itui uiii miilu ft lunlibi'ii lUi^nlr. lu iini laiitiniijllliiir lijhl ot 
hiiUii. PC lanliotirnttiiio fmiii lliul fliin>n iirnui uitiii viiilii iijitr. 

lUfii iiHtliim ffrtl iHHii IfiiiH ' iif Imi Iriim iiitilliin. dliull iarhar l)fiiiiiliir Iffiii. 
ril Imiiioli'iiiH lifimilur hiH lU tillmi Hiirnti. 'Jti rr nutiuiir liiiiii nup' ''•' nniiliriliiiir 
rr r|itir lnrllHiiriti tiuii nm iiil. Uii (\ iimrir ii'iDir juniiltill" il .n)i|lii i iiiiiil. |ih 
llHji iiifD |Vr iitillti .ij. iif ffiii |ifiiii lil rr ti imiiii lujr. tn ty [h IhIIhj fiiia'-^ liifu. 
}iH j.ffli haiiii (ilt) niiir m Ifiiiii ,).iiiilarflriiiiiii iiirii )iriiii )"iiiiiii iihIIuiii. iifiiia Ijatm 
jrai Hiira lil. uii rj' hmiii Ifiiil'' filU .fiiiilHi|liMiimi. |iti lja|i |'a imD rr lil irihii.-' itn 
ff fa rr riiii hriiiiH rr li iiirriii lujr. jiti vari liaiiii-* iiifi) nalla lil Ijiiio uf fnii Ijnnum 
|nii jnrfl iiia liaiiii fOa liiDi Ijaiio Ijfiiiiaii. |)ti piii l'riii liiiiiii nar |ai|l. Oiiiu fral 
lala lirina tinlj.' Ijiio rr ti lii'ir lil )if(T rr I)iiiii Irtr imi) |rr. ul iiiaiian j.ra |iul fr 
liaiiii hrvir Irfil imD.^ Ijaji Ijaiui IjuU' Ijno. ifii al i'ilrfiniii iijrDu h Ijaiin Ijulf Ijiio 
til fuinarinala ur lirirriiiiifl til iiiaff ri Ijaiiii rr hiifliloniaiir. fii jiiirDiiiifl fral Ijaun 
IfUflia i iriiii [ur j-iiinluiiii nr iniD*^ (y nill mrfi rnii. uf i'j: iKifiir iini. jia fral Ijanii 
Ija^a alt um fjaiift jni at fjanii jaii aj inrnuiini. in tj. fifit fr iirriil iim. ur [ral 
Ijaiin fffi fjaja aj: iirma .iriiilaiin riiia. liaut fral Ijaja a fallfiofaili Ijurriu fi)a øiallDi 
f)alj:an rijri jijrir linnl rr miffir. /inunona-la laiii) ur jiritiiniiii ruffjnDro. )ial mi .j. 
funiarliiff. tna [)ami frlia ijhrnni inaiiiii al ajfafii at urfrriu. ur Irijja ma.u. liiff uiiiar oc 
.iij. fra|io.^ Urtrarniijti fral rriDa alla i irijD ))ar fnii uinijfiat « rr. iirma )ia iiutt dna ft 
^annjrrr a firaul iiminuriiuninii rjitir. Én ff iriiDiii fnmjtiat. )ia fral )iar rriDa rr mrft 
rr )iijr,f or faniia |)at riDi fiiniiii r.f laniioiirultiim nill. ()m hfCio riiia ffal Ijafa rjuiil. 
fHa iiiallDi laiiDiiam f): .flriri rru. rriøii fral lura at fnmarmali fDa ftfr ff)a fim- )ieim 
rr iijrfi a. t)iiO fral yrra ffin frill rr. ni rj: fifli fr fliirf. )ia a laiifioDruttiim i luDi 
fua inirif frni fjiiD imljt.^ oc ff ftia ffm ulofif fe iammirit i laiitiolriguiini. ifn fj: 
^119 fi'ii jH-rri'o fil nm1t rr. jiti fral nirla Iji'io jial rr' ' (jimi fral ho-ta ffmmrlit nrrhr. 
oc fj: ^119 jfllr iiiOr. )ia [ral fffi Irr aj: rlina. rn rj: rllhir. jirri iiijlt Irr i ftaiiinn. ffia 
yiallDi (aiiiiiiam rDa [ijiii riiiOfiDi. ur»2 jm nlla rr Ijanii a at atiijriiiaj jijrir. ifti fj 
jrurnt f)U9 [ral ii|iiirfi[a oc urriir rioi ii)i)irri[t. )ia [ral bo-la [rm mrnn mrta. en fj: figi 
tiill. |ia [ral lanfioiiroltiiiu Ifyiiia j.iintarftrj.-nii ur ,}-f[ln liiii jijrir lui) ljan9. ur [ral 
iantioiinillinii riiia [na miril i luDiniii [rin inriiii inrla Iji'iOfirrilina. nrma Ijaun fjaji 
uilui til a jimlarflrninu. at frii l)ii9 nar [filt a IjfnDr Ijoniim. £aiii)enrultin9 [ap 
[ral ftanna nm alla aliiiD iari)ar. nrma Iriiilrniiinfir rrti aplr infO nitui. Slantia [ral 
laniionniltino [atia .rij. inanaM jra )ini rr fjaiin j:frr aj: iijiDn. nrma nifni Ijan9 rr a 

Jvfr. Cap. 1. G. 72. 73. >)teijia — 4. /■. «)fifli — c. e. 3) Maaskee rfiBCi eller rfiD? *)\k—c.d.e. ») ftr — lilf. c. rf. c. /•. 

'•) [ m;;!. 6. f. '') f. ftaja. ") mi)tial — f. '') .Saaledes rettet citer den tiycre Landslov MI. 2, 

hvor dette Stykke er optaget. I A. staaer kun mei og derefter et aabcnt Rum, som til et Par Bogstaver. 
'") uerri — den nyere Landslov, sikkert rigtigere. ") Udentvivl Feilskrift r. m. '^) jijrir udeladt? Frostalhings-Lov. (XIII.) 241 

bio niti fiiitiflf fHiiHHra. øn fj: iimi)r HiiDafl |*h rr ti iiirtu fiio. Of fatlar taiiDs? 
iirnlliiiii i'ilotit iHiififfijlli). ))H iiiiili mji fjiiio UhuDh mum fiiis af [ofif tw oc fua iiiu 
aHa aliun iariiHi'. ifti rj: ftfi rr iiifiii til. fm furri (aiiCioiirnttiiiii til fiiio mats. Of 
fua q lauiiblu uar utlaflr iiijrr. 

(£} niafir brcnnir Ijiis af tiirfiu munnø. 

itj niaHr firniiiir fjiio aj iiirDii iiihhuo. jia fral f)aj:a iiiin fjuo a .^ij. maiiailum 2 
iwftiiiii fj: IjHiiii a mala a iiirnii. l^^ii ff riyi rr mali tffimi. |)a fjaji lorf timfir a 
iufii til iatiifiuilra fji'i|'a oc allf ]ial tx til jiarj: iirma turj. oc fjaja rritt jijrir tnitf 
fumar fjit iiH'|"tH. ifii fj: eiøi er fua rcitt. |ia |'ral iHiifioiinitiiuii fjaiio nirDia Ijaiiii til 
jjcff allo rr riiii rr til jriiiiil. uf laiifmaiii ti ujaii. ifii ej: iiiaiir tirrir faKfiafol a iijrt)u 
maiiiiG. jiii rr |jat rj: mai)r j:rrr aj: iiJrDu jijrir iiult \)t{pi. |jti fral fjanii (liaKiia 
mrrrr .iij. or |'cat laiiiiofiniltiiiii fjaja |iat allt rr r|ilir rr. l^ii laiififiiii fral riuiiim 
tiiaiiiii (((jj:a)i rril at ijrra nriua fijiii fiiiuiii ur l'ijrimim rfia j-ritil|iim iiiHiiiii jirim rr 
uinnr mrO fjonum. iirma Irijji laiiiioDnittiiio |"r til. or fjurrøi tirra tirma jalli uiil arr 
fDa uiD riifji. in rj .ij. iiiriiii (lua ti iiiriiu riiiiii. \ni fral fin fjiio Ijurrr l)aj:a afnjrøH 
uiD rfloi or fuii uiii marrir. |]0 at aj amiaro lirirra rllDi toitii. ifii r| trifilriidinor 
j:err aj: iijriiii maiitis or fjrjir ii|i)i ftitit ftiiiiu oarDi. |ia fral fjami rriDa uijnt) or 
paiira |til ijarDo. ifii rj j:rrr aj: iiJrDii or fjrj:ir riøi rritt. |)ti rrifii ^aiiu fiiUn or 
Irfløi li laiiDiitiin. 'EraDarriariii iiDriim fral tjami rigi ii)iii flita. rii rj;^ njijj ftitr. 
giaHiii laiiiiiitiiii. t^n fjiiamiyarf) iKi'ir ffft laura. Ijaji fjrott tiirD frr fjatj:t fjuart; 
turtifiia. or btrDia aj: til ininfiiiiiaro laiiia. ifii rj; iiiaDr trrniiala. )iå fral fti fjaKiiaj^ 
fnti uitiii j:ulliiHft til jrauiaft. )io at laiiiiotirijtlimi frli iijrt). ifii rj taiifioiinittiiiii rr 
fiitflitoiiiaiir or uill jara til fiiiiiar iarHar. jia fral fjaiiii iiiiiiaii frijfa iijrt) fiiia riiiiii 
iari)ar Iriiiu or fryi Ijoiiuiii tit j-ijrir iiolt tjrltiu. at Ijaiiii rr [iiiflitomaDr. or faiiiii 
|iat mri) riDi fimiiii. 

(Éj: mottr Iftfh rcitt j:orlci(iu jpnr iiirfi. 

I£j inaDr fjrjir rritt jorlritiii jtjrir iiiri) inaiiiio. fiii frat fjaiiii Ijaj-a iniita fimi 3 
frm uiliii firrr til. or futi arji fjiiio iiauha rj fjaiiii hrijr. ifii rj: luarir firijr or ljrj:ir 
^aim rifli iniit tntita ("iiiii. )ia fjaji arji fiaiio riiia iirt)-* fif)aii. or fua |)0 at jirrftr 
tiijijfli. fti rj: itiaDr frriir ritii iiirft niaiiiio laiifa jijrir Ijrtp iiott. jjii fral Ijaiiii fjaja 
|ia iiJiD rj: taiiHohroltiiiii uiil fjaflna (iiif))^ fjriiCir tjomini^ at triiiii ftirri frm iia-ft 
nar. itn rptir fjrtøii iirjtt. |ia fii65i laiiDoHnittimi fjomiiii^ iiJiD |iti. lli'i uill fjaiiii*' 

Jvfr. Cap. 2. G. 73. 74. 75. 98. 99. Cap. 3. G. 72. 

1) Ordet Ioj;h er tier tilfiiiet efter den nyere Landslov VII. 18., livor dette .Sted er optaget. *) f]antl 

— tilf. 4. /■. =>) ftadOa — c. A. e. f. ") Rettet fra Afskrifternes iijrfi efter den nyere Landslov VII. ). 

') Mgl. i Afskrifterne, men tilf. efter den nyere Landslov VII. 7. ') Her synes "\ia \vi$ måiiHDi" at være 

udeladt, see den nyere Landslov VU. 7. ') f)inum — c. d. e. «) ()inn — c. d. 

31 2 12 Ældre 

filii l|nin. |)H l)H>i liiiuVjiiri'iltiiui fiiiUr iwii fiiin ur Iriiiii iiirii ' u): liiiiiiiii ty h|; 
j:6r. fliftt ffiii »iDr uar [hj)!. 

liuiil hiiiKiini lliLil t n\(i|ii. 

4 tiiiiiiiiiH Iriil iiiHDr i li'iiiii iiitilH fiiiii lil l'iiiio liiU'HTO- fiin niimiH. fii riiii til 

nifirrt friiio. ur riiii \\t\u rii lil fiiio |Vi|io. iiniiH iHiiiioriniiiiiiii Irni'i. m iHiitimim ty 
mt'ira liniuir. iiirnHii |'h Iriiiiiimili Iihiio niii). Drim I'chI iiiHiir luriTHr iir liiirfii aj: 
lfi(iu iiihIh fiiimii lil lii'ifH |iHfO. ur fHiiim |Yr iiriijlii [hIII iiifii. tic |'hIII fffii l)mm ^tn 
tf liHiiii liiir iiifi l'n'i. |)Hi rr litiiiii iHUjii |Vr UH"j:rHr ur hijmi meO. uc ]ihI ty Ijhuii 
jjarj l'iHljr at iinjta. fii crii jlriia. 

T(m gii»l)auha. 

6 (f5aof)amrt alla rr i ifiDri rni irliiir nr i [\o\l jia ti lanholirullinii. m fa rr Ifcr. 

jtrri aiilr ur Ifiuii a [aiiimam. 

^afi fd biSrn rr ofilili«. 

6 riaj:i fa fiiiini fr tifitiiii iifiiia inui ff iiiiiaiir. })b fjaj:i fa rr iiiiii DlilaHi. 

(Tllm (jilllirur til lnjra.)' 

7 l^tiiii maiir [lal ijilltiia i miiifii aiiiiaro lil cinifira hijru. lU'iiia lil uarøa oc up 
uc til litra, fil fiifli iit'aj-'a ti iiirfiu manus, ticma Ijimi Injji rr ti. uf fifli iirf) briula. 

^tiiit IfiglcnStnijr mii liM)j:a. 

8 ffiiifnibiiifir fral figi [fijj.a at [dia ii|i)i ffiji a ii.irDii. ]iti rr Ijanii ti liijr Imør 
tn ,u. iitfir al joTii nriiri. 

^t l)tii'rr cigt oaln oc »cillirtuil |i)rir iStilii fiiint. 

9 f)um' [ral riiia uatii ur iiriiiiftiii) j:tjrir iiirf) jniiii iifiiia iiu'D liJoiim ff jrti comit. 
Jii fj: a jfllir iijit) maiuio. )iti fral mtfla-* jrti iimiii^ flvafi h| fjntiiotiifyiiia laiibi 

eDa fjrr biimii ^ijfii.*' nc liriiita i iiiiDiii i fiiiiiir. fjaji |)hI fjiitinliifiiyia fr |iti lijlr. 
fn fj firti Ijfjir ti brotil oc fr jafia (aiiii fDa (irrfl Ijtitirnliifiiiiia ufii. |iti fral iiwla 
3:rii ørcriiu iirafi oc fjfilli torj:ii. Ifii fj; fijr'' iifrift i iiiiiiri ti fiia iiaiiiifir ijiirii lufiiiiia 
[aiiDi, ftia fr fjiiliiir i. oc ljfj:ir |to aj: Ijutirgii laiifii fjfilti torj:ii flilil. oc flfiifir fiar i 
grao. fOa fjfr biia.^ oc ffiur jiat ti amiaro lut fu ti auuaro figi. |iii ffal fti fip fr 
|]at (jrae lijlr. uwla jiaDau ti fjiuo luta rr liiia ti uiD fjaiiii ufina lita fjiuu^ fr tiftr 
raiiu tauuiliurDr til. tn |]ar fcal bfiiit ti i)j:iruitfla ftui tufiiu fcill ti. or jifuiia'" taiim 
ufcatt lauiia aniriiHl. it'ii f| fjfila turj:u fjfj;ir aj: auuaroiiiftiiiia lauhi flitit oc fr )iar 

Jvfr. Cup. 4. G. 75. Caip. 5—7. G. 7.5. 93. 94. Cup. D. G. 83. 93. 

1) [Uigu (ina oc iiirD meD — c. e. -) torjiftrs — b. f. ^) Denne Overskrift, som her er tilfoiet 

efter Indholdslisten, mgl. i alle Afskrifter. ■>) liuta — 4. e. ^) flrorna — b. «) Saal. i alle Afskrr. 

') Maaskee Feilskr. f. £i)ri. ') Saal i alle Afskrr. «) Saal. i alleAfskrr. ■») Maaskee }imia? Frostathings-Lov. (XIII.) 243 

ørao 8.' ]m nm ym ørafi lUfflinfi fjrjift. ifii nm pm ht aHar tv fiøi mi j:[nlrmti: 
ar. |ia fral ]iar (inDa ijjir f| nid. or ti fjanu iiJrD fiafiiim nipfiin til. U^ti fj )idr er 
jijrir fijran filiH frriia at fifii uar fna port luii fiaria D(aj;9 fjiiiD fjffcia. ))a jari )ieir 
til Of jffti (ijn pjrir or (ffifli jimlarftriiinu or iiioti fa uitiiio jiiio fr øfrDi. 

QEj: maSr tehr rihtu tnanns. 

% TtiaDr tfcr rifiii maiiiio or cidihi. or fjfjir aiiiiHlltifiiiiia ii)i|i af a fDa nihr. 10 
]ia f)Hjl f)ami a (iijrøl li( |)r|"|" rr a|ilr friiir. Of riiailiii Hjaiip^ ptim rr a. i^ii tjj:ir a 
Inicra fmt [jaj.a cifiu fjurrr fr nid al orjVfiii. ll)i|i fml firaiia ff)a jrfta rifiii iiiaMiio. 
fDa aliijritij Ijaiiii rr i'it rrtr. or [\m fa jrfti i rr a. ifii ty inafir Ijr^ir Ijaj-l Initii: 
ftiiti a iiirDu tiiaiino [a .j. uctruiu^ fDa Inior. |)a fral fiijji ijfirmii Ijaiiiia. or fnå 
iiføu alla til fallto oc til fioar oc til marfar iij))i oc fua at mhiliiiioii fjfiHDi. t^ii 
ty 111 af) r (laiiiiar Dcø |iaiiu manui. |jå fral Ijiiiii firiDaj'* iirriar \mh iialta. tn fj: 
Ijaiiii iH'lr Ijaiiii fiyi Ijaja ufø )iami. |ia fral Ijiiiii |iiiiD ffiiiia or Ijaji |jar ualta firia 
j:ranimi Ht jiiiirii. at ^aiui Ijajtii |iar tifø at joriiu jari. |ia friilit ])fir ]]anti ucø 
fjaja. m cj jirir ftauiia j-ijrir. |)a mi )]fir allir ullariir Ijnat frm |ipiiu Mrrtir urift. m 
fjiiiir fjflpir rr fif fu'fia. 5aiiia fja^lfi jrrr imi [mDifti;ii) ^ rj haiinat rr. ifii rj: matir 
l^iigør ui5 i mijrrii niaiiiio at i't(rijj;i. pa fral Ijaim Iriiia iiiriiii til ffnmo." or lata fia 
uiDarljijyflit. fu-fi fjimi fiiiaii til laiiOnaiU!) or fil uifianirrDo. or iiirfa fral jianii i 
mbrriniii ^jar^ frm f)o!)piiiii nar. i^n rrfi fral Ijiigøiia i aniiaro iiiauiio mijrru 
nema jarariirriiia liot. fjuart rr bilar at [Iriia rDa at frijii. rDa til rlliioiirijtio rj; liti 
bijr. fDa giallDi lanDiiam. 

€j: jcftir loø j:i)nr Ijagn ftnn. 

fj TiiaDr jrrffir liiri jijrir fjaøa fiiiii or rr ort i fiiiau. fa rr frrr raiifiaiifii "iD 11 
foniiiifi or laiihiiam |"ilj:rmrfiiu jirim rr iiirD ti rj: Ijaiiii urrDr faiiiir af. t\i rj fjaiiii 
ftriiDr Ijanii ririi. |ia Iriiii mriiii til ftomo or fijiii aurrra or lafi iiirta itiDarfiirll ur 
temii firim rr tjaiiii iiill. or ftrmiii Ijouiim Ijrim til |iiiuiftfmiiu or jiiuø fiiiHii. ru 
Ijaiiii fijiii fj: Ijaiui iiill mri) lijrifar riiii. ifii rj: rifir jrllj. )ia øiallDi Ijaiiii laiiDiiam 
filjnnrlit or uiiianirrii or raiihaiiii loiiuuyi. £n rj: Ijaiiii uill riyi^ jr frfta iir rift, 
jia liriDi fcrtiaiiiii f)0"iii)r afjarar at tara jc flirt frm fjanii rr frrr. or aiiiiat flirt ti 
ojaii. or l)a|i Oo-iitir riD. Ifii rj: jrftir rii) or jrtlj. |iti lja,j:i fu'fiaiiDi friif )iiiifi ti 
mtiiiahtir jrrfti. or )iat jiiiifi fialjftrmut. jiti DriOi fo-fiautii Oo'iitir atjarar frm afir uar 
faøt. or tari ]^i flid frm tiDr uar ii)i)i faøt. Ifiigi fral |ara i iiafafroti aiiiiaro. r?i rj: 

Jvfr. Cap. 10. G. 92. 

1) i -cd. ') aj:pii[) — c. e. ') [ .r,. Dflr — c. d. c. <) btlDa — c. c. '') lmDi[to — 

c. d. c. f. '') .Saaledes i alle Afskrifter fur [tnmii9 eller ftojiie. ') )iå — b. f. ») fiji — mgl. c. e. 

31 • •211 Ældre 

jfii. Iiiii iiriiiitir Hl iiiiillDi ItiiifiiiHiii. . u'ii jijrir r|ili ui Ijiiiiilu' fml iifit) iiiiilli)u or 
IhiiDiihiii li ojaii. 

1I(m liintiiiiliii. 

12 lin i'l' liiiiiioiinilliiin Iriu'ir iiiiiiiiii iinrnir ImriTiihi iil niiiiiH i iiiiirrii fiiiiii. or 
iifTilr iiifiiH iUHriHiliirll hj rlini liiiio rn liiiiiii ln)^^)i liniiiim. |)h fru! Ijmiii [ijiiiii iiilJH 
l'ino iiifD InrilHT rinj ur lurtn iiiHiiHii|irll |iiii inniiir iiiriH. ifii f|.' fiilr |t1Ij. riiH iifiiiir 
llHiiti i iiniii. |iH iiiHllfii iiiHirtir |'|ii'll ur iHiiiiiuiiii ti uj.hii ur .iij. iiirnr fuiimmi. Én 
ff liHiiii fijiiiHV. fijiii iiifD lijrilHi' ritii. 

V:f iiu'iiii briMiiui iiiiiniirlii iimiiim. 

13 U'ii q iiiriiu lirniUH Hiihiiirri ^ iiihuiih. iiiniii fiin [iHiini. riiH |Hiiiii iimrifr f« ffal 
iiIHillHlIiiH. fiiH l'uMro iiiimn [Ih^o. ur |)hii rr riiii nu i Hliiiriiiiiiuiiim. (urii f|ifl( ffiii iiiriiii 
iiiflH. ui" IrtuniiHin lir iij.uiiiiHrluil ri[)HiiDH. Én fj fjaiiii fyiiiur. |)h [ijiii mcO lijrilar fit)i. 

14 Éf iiiHiir liiiu'i'flir fjoll riia Ijaiia ff)a iiniiipaDir. ]ia fral lii(i|Tfla at firfiii cHa 
H ])iiiiii jiar [fin imiiiii liimr. t^ii fu lijiifffta |ra( ftaiiDa .i;ij. iiiaiiaiii fjiiia iiifpu 
qitir tf fiiiaiihi liiiij-Tflir fiia umliuDomaiir Ijaiio. 

tim lanliniim. 

16 flt [HiihiiHini fral fjaiiKiir tara .uj. aura. Ifiiiiir iiifim .ii;. aura. oc faføillf allt 

nmia li.inj-Tft |f- ^^" '"Jl'iil' -U- i'""'''"'*- "^f 'ft^'t ■']• ""''''"•■• f'i tuniiiidr .iij. tiirrrr. erri; 
&ijffO)) .1:1;. aura. atiuli .jij. aura or fua afifiahio. ru arhorimi mai)r .iiij. aura. rm- 
jjfilii .iij. aura. Injfiuftia [uur .ij. aura. Ifij|"iuiii .iiij. frluøar. 

<£f flfiri mcnn figu iSrti faman. 

16 Éj jffiri uinm cip iorD fauian. ]m [rudi allir rjilir fjiuum fifjfa uianni lanb; 
nåm tara. ])fim t\ i^ iiirfiu a. in uiaT tari laniinam fjilir jiiiiur fiuuiii. m rrfia fiitir 
|idm fr iiffft atli fjaua. Én tf fumir Ifijia iufij)(u i niijrrii ru funiir riyi. ]m taci 
fa er fifli lfijj:r)i lauDnam fitf juKt. m [lin aj: aurrra |nu a i fiyii. Én q ilciri 
^aja tilfijj:!. |)a lari allir taubnam. 

IHtn fambiifl. 

17 É} .ij. uirnii riøu (rfiu a iiir5u cinni oc fctiir fa rr .pjrri foc ualfa fma ajlniDlo. 
|ia fral Fjauu ^aja .jij. manaiii |)a iijri) tf mtnn iiilu jial. Én (} ]\tir uatlar Ijrcfta 
fjomim a .ijij. uiauaiia yrrfti. jia fral fjauu ciya rr liic mei) ualtum loDiua afia er 
tiuftjtt rr. en urri) |ifirrar er ueytt er. |ia fral uera mijrc lijlu eijrir ftillDofaf) Ijnert oc 
jijlfli fjrijit. en lauiionnilliuu fral fjaja lri(iu aj }ifiiu er loi) fifiuaj. eu lauDuam 

Jvfr. Cap. 12. 13. G. 98. 99. Cap. 15. 16. G. 91. Cup. 17. G. 78. 
') ^umlu — e. 2) aiiCiirfi — cd. ') ' — nigl. t. d. Frostathings-Lov. (XIII.) 245 

fi(|rnirtif aj: })fim er a bio. i£n e| .ij. mmn faca iorD fina oc jrfta ftaftir [09 jijrir. 
}ja |'ib[ j.ijn!Hr|tfiiiiiu til fjaja Of iiiuli fa iiiliiio fiiis er p)n fur. en ^inii laufl" jrra 
er f'iDar tue. oc f)aji fjami leiiiii aj [arinotiniltiii eDa iiJrD iaimifiriDa iiuiati jijtfis. 
fn ej: fjaiiii [)?jftr |iriijt or uill ei^i aj lara. |)a jari ^iiiii til mcD uatta. oc teijfi 
naiil fjaiio uf iiiiiiiiiiiii - liaiio. l^ii ej: Ijaiiii fteiihr jijrir. |ja leiifii^ ran uiD oc 
|1etiiiii fjoiium Ijeiiii til |iiiiiiflriiiiiii m )iiiiii fiiiHii. m Ijaji j:ram uitiii fitt a jiiiioi af 
jieir ljijj:i)ii j:iiiitar|"trjiiii oc at Ijoiiiiiii uar uitiii Durif at ^ami toc iijrD |ia jijrri. pé, 
|ca[ fjaiiii tffta iJiriifir atjarar oc jcra fjaiiii aj: iririiu oc taca råiifiaiif) foiiiiiidi.* 
Én (y tiiaiir flfrr eiicii aiiiiaro maiiiio. )ia fcal fjiiiii |fm a |ara til oc j;e|1a liici jiijrir 
enøit. i)Dart |em fjeijit liiirir a efia eirii. ifii fa leøiii |iinlarftfmiiu er fjellDr jirjcfij 
Jiiirja. en a |ieirri jiiiit jiå iiioli jieir iiitiiio fiiio. f)ijarr jieirra er i j:ior5 IjajDi. øua 
fcal um aer fjit fiiiiiii^ ej: aiiuarr iiiaDr |cerr. ifii ej: Ijiiio nerDr aer eDa eiiii^ er 
liifl P^'^ ID''"'- H Ifrtt fJU'i'i f"''''" a|ilrj-(rr|"li( at a|ilr )"e tuiiiit jijrir jiiiit. oc leiiøi a 
laubiiaiii filjriiietit. ^11 ej: Ijaiiii lo'rir eiiU ajitr. )ia ftemiii fjaiiii fjomitn jiinø j:jjrir 
ranit oc OeiDi ^ami [aiiDiiåiiis filj:riiieliiio oc fteiiiiii fjonuiii ^eim til |jiiii!ffemiiu oc 
|iiii(! fiDaii. 

<£f .ij. bi'itt bi'iilir u «tnni torfiu. 

fty .ij. Diia [laDir ti eimii iiirfiii. ue fcill |ia a øarDajar fitt. nu iiiU annarr cjeriia 18 
|)ar fem Ijann ljej:ir jijrr iieriit. Ijiiiii fcal j:ara tit oc (jeiDa Ijann øerDiiipr. i£n tf 
\]\inn tiill eiiii. |)a liiiiDi Ijoiuim Ijeini [lefiflia jieirra nauf oc ^aj:i Ijaiin a [iijrijf oc 
ufla allann (iceta jieiiii jiann fem (iei]fiia jieirra fmali Qtnr oc all! ^jat er lji;ifipit 
ueriir. ifii i'ifl'i|iluiii fjaøa ma enrii iiDrnm fiauna. 

TKm fumbufi. 

i]\ fjueruitna er marcra er nieiial manna. |ia ma banna nautnm manna i al 19 
iianiia ej: Ijiriiir er at oc liiit ern j'ijrir jeft. lin ej: i er (øeniiit)^ fiban oc IjellDr 
Ijinn jiaiiiiat finala. |ia lifiiir laiihnam uif) oc ranbanør foiiunfli ej: lii(]j"eft er. tn ej: 
f)inn reer or er ^ ti }iti liiiiir ecl'i iiifi. ifn ej: fjiri'iir er eiyi at. |iti niti eifii baiina. 
i£n ej: Ijinn tiill ciiifiia^ Ijaiia finn. |iti feli Ijanii øarD mcDal. ue øeriii ti finni iiJrDu 
ei)a {(iallDi taiiDntim. 

(£f .ij. mcnn bua li citini iorfiu. 

%.ij.menn biia a einni iiJrDn oc fti btitiir'" einni acrnfieri^i.^ ^ mi Ijejir aiumrr 20 
j:i)rr friiril uc lafiil. mi uilt fti lafa j-énaf) i iieri)i. |)8 fcal Ijann fwa Itita IjallDa fmala 

Jvfr. Cap. lS-21. G. 81. 82. 89. 

>) Ma.iskee f. iir? '=) giiimum — b. f. ^) fiatm (Feilskrift for f)OTium?) — tilf. c. </. e. •») Ret- 
tet er,i Eoilliil(i9, der findes i alle Alskrr. ^) Saal. i alle Afskrr. -*) tnp — c. d. e. 'J Dutte Ord 
nigl. i alle Afskrr., men .synes neppe at kunne undværes. ") cDa — 4. f. '■>) cut'Oia — li. f. <") i — 
lilf. c. e. ") Feilskrift f. ecrugerOi? 246 Ældre 

|iiiii. lit niii rimii i urr iiniiiiui |iiH'. fiiii iiiiilliii iHiihiitiiii ur foni jiul rr f|iilll iirrhr, 
nu flffir liHim iHiiii liiini jiiiii n fitiHir iVnr. )iii |ih1 hiiiii rmi ftia l|nlliin |'inii fiiiiilH 
Bt riiii rnini i hit iirHiiiiH [ifio p)xy m iiiiiiiiliilil rr. tH [lialliii iHiihiiiiiii. Otiit ur f): 
j^riHDr II1HIII19 iifiitir i hit cDk nuj Hl iiutiimii iiilltiiiiii. 

lUm garn øilliiiiii. 

21 in fii yarDr rr iiilltir rr nlii rr liiiiriiHl |"iniirfi liiino. rii liiiifltiiirr l)imi |irii)i 
fjiirrr. Of iaiiHir rr ii.fir. fufi hI rijii fomi fuiii i iKiiuiim |ih1 rr fiilii liffir a l)al|i. m 
|Yi l'iila fral iifra )iiiiiihIhIiih .ij. jia |Val )i(j fiiiiDH linmiiii iihiiI ' liriiii lil ln'io. UCi 
^irDir fjiim riiii naiil [iii jia [jrlliir ru aiir. jia fral liaiiii Ijiiiiiina .ij. iiaiil iiiiiillii al 
uflilinii. ifii ri litiiiii liirHir jm^ fi(|i. |ih (jjnhi fjoiiiini hiiiihI |"iiiiii Ijfim ffia Ijiiiiinii 
.ij. naut ri'iiiillii al urfffiii. ur liinfia liuiuim l)fiiii fjil )irif)ia fimi or tjiioiina .ij. naul. 
nu fru .iij. naul uiiilin. Hu rr Ijiiiifinil naul fi)a vni«''!' ihhuiio or rr fiiii finfiil 
l)fim al uiiilliium (]iir()uiii. )ia frulu upiii liolt: iiiiillD rj |)iirll tiffir hrfjiil. m fa fjaji 
^uti ftf^ Qf ^1,1 f,. j.i;„nt) fini_ f,i fi fiiiiio iiiafir hrqir. ))a |fulu u)i)ii juli iiiiillO. 
m Ijuii uc alu ^aji riiiaiiiii. itn f| rii|T {tniiir i arr manuo cH ■* tm}. t)ann fral 
l ara ruf]" |) al ot^ iuti [rlia. oc jara lit f)ino er ruffit a mcD ualla or fififit ufta t)ul 
oc jffli tij(i p)n\ roffit oc fTJni niiitinuni uftanii. Ifn fj fiann tfrnit ruffit al udcrttu. 
øialliii rantiauø lununiti ni [jinum lanbnam rr iiirli a uc bu1i uflu bul. 

9if ma&r Uggt traO fina vt9 akt «Qa eng. 

22 ifi tnaiir Ifflor Iriirt fina nin arr fDa furii annaro manno. jm fcat fiann fjuprfa 
gariii iiidhuiu utii. 

lim l)øUt DC l}aga. 

23 flid )iat cr uinin fcill a fjullt fDa Ijaiia. arr fiia møi. |ia fcal [ijy;ffla .pjrir. fa 
IfgQi tit j:iiiilHrftfj:uu cr fjflltir ]n)d\) |)urj:a. oc .iij. nifiin frat fjuarrtufimi iiniiiia i 
ftnnnu fem i Dum. £n^ fj; fjuartji Iføfir jimlarftfmnu or j-ffta liaDir jirir lijøjijrir ffia 
aunarr fiiiu. ])å fj: a rjrtir uniiir latiatfj:li oc Icriiir |iiiilarflf>iiii. jia fjfj.ir fa jijrirlfcit 
focn fituii oc øiatlbi raiifjauø fonunøi. tn Rimini lanfmam filiriiiflil cr iorf) a. ifn 
atll jial cr maDr tjrfir aer fDa euø tit jrimlarflrmnu oc jorrir fifli uuiiau taiiRfcj.li. 
]ia fdir f)anii fic citji. fu a jrimlarftniinu nioli fjijHirluffifii ualla finna. 5a fcat jtjrr 
niofa ualla finna cr jijrr lijoiffli. in fj anuarr jorir j:ram uDalouiliii. m aunarr 
fiamiiaruilni. jia fcal ^iun fjaja filt mal tr oDaiouitni jirrir |ram. ifn fjocrr maDr 
fcal fin fjajra ftict fem uilni hm til. 

') fin — tilf. c. d. e. ^} mil — tilf. c. ■') B>- — tngl. c. d. e. ") I — »ilf- c. d. f. 

') 01 — mgl. b. •*) Of — 4. Frostathings-Lov. (XIII.) 247 

(£f men« ftiijj »itiium tif). 

it} iiimn ftiflj uitnum ft njiir ..au|io » |Hfar tU [ticilar. tim \)m\\i intil er }iat 24 
er. oc fjfjir fliiiiftir tDcim dhIIuiii j:[niH. })a iifimu jifir^ jjfqar h [tntiiiu .jij. boiiDr 
[jiiiH (iriml'lii iif IjiiiH filjlii iiiiiHii j.ijlfi6 oc |ia er niøan lut ^ajl att i iiirD jiciiii .uj. 
Ijiiarrtiiriiiiia ))iirra. l^ii [ti n fif|i uid neiiiiiH. [ati fitt maL m )ieir.j;ij. er til cru 
iifiiiiiiiir. |iH iiirDi uitiii )irirra Ijuart fmi^ jifim lnjrtir jijrir iiuDi reitlifira urra. oc 
ijaji fa filt mal cr^ ]ifim [ijiiij at rcttara^ fja|i<' f| |ifir vcrtia aHir å fitt fattir. 
itn fj: )ia fciil a. |iå fjaji jicir fil! mal er j:tfiri cru famaii. Én ej: allir DfrDa iam; 
maryir. jia fjajri )icir filt mat er ciiifjnrrr tilll or aniiaro liiruiifijti jiui til fluilo fciuta 
j:ijrtr fa'ttar facar at jirff mal fijiiij off réttliitra j:ijrir øuOi. tn cj: fer Ijoarir taUas 
rc'tt l]aj.a. oc fciota |nji til øiiiio or Ijiiarumluffløia jlocci. jia fe fci|it mali meD |)eim 
i mit)iu i fiinbr er jia fcill a. tn \m tx |ielta mal (jijrt at opt em ill oitni ojfufi^ 
jtjrir fcapo facar. oc la-tr 0})t Ijimi liDlaufi fitt mal }j6 at fjaiiii l)aj.i rettarc. 

litm |T<r5hmitta. 

fj« jieir meiiii er at fcriicuatiiim tjeriia. jieir eru fefir .lij. inijrcum tonunøi 25 
fjuerr lieirra. oc ncra allDrecii oallliH-rir fiDan. oc eiiffio oitiiis niota oc rrltarlaufir. 
Én ej; liaiium tierfc lja>-iiarijitiii. eii Ijnariiiim (jhalouitiii. ))a fj: aiiiiarr er oDalomaOr 
en aiiiiarr caii|ilfniiiiiiir. jiii fcal i'iDalomatir eiiiii fueria tit jiar fem Ijaiiii jefti lijg 
jtjrir rramaft. L^ii rj: iiiialomaDr nill fifli ftieria. |ia fcal caii)ilciiiiiiio- [ucria til e| 
IjHiiii nill fem Ijaiiii j-efti liifi jramaft .fijrir. i^ii ej: Ijiiariii nill fncria. \n\ fci|iti |ieir 
i miDiii i [mifir. in ej: aiiiiarr nill fncria eii aiiiiarr eifji. liti fcal oc fa Ijaja fitt 
mal er fncrr. l^^ii ej: jieir fncria liaDir. |ia fcal fcijita i fiiiiiir i miDiii. ifii jieff 
eau|ilfni)iiii)0 niliii fcal ftaufia er fa iiiaDr lier niliii mci) er ijtialomaDr er at iijrfiu 
Jieirri. L^^ii cj amiarr Ijrjir Ijajiiarniliii eii Hiiiiarr erfi. ]ia fcal fa fncria er Ijamnar; 
uitni Ijejir. en ijiiiii fuiia er elli nitiii ljcj:ir. ifii iim Ijollt oc fjaøa |)a er iHmiij:ullt 
.ij. matiiia nitiii fem .i;. ifii eiuii maDr fcal uiiiiia i fjollti tU \]m til jimiarftemmi 
tj:» lijø eru j:ijrir j-eft. ftn c; maDr jeftir lijfi j:ijrir loD eDa j:é mauno a tijoiieøi 
|iar fem l]auu a j:cftrt j-'ijrir. \m fcal Ijaiiu liioCia Ijiiium ftemiui Ijnart fem fjauu nill 
(jaj:a a laiiøartiefli eDa åi» manaiictii. ifu cj: Ijaiiu nill eifii fiofa. )ia fcal uera a 
mauaDeiii. neiiia Ijeilatit fe. jia fcal a imaltDeyi ncra j:imtar ftemuau. oc fna fcal 
i iiDrum tiaø'^ ej: meffuDaii lier a j:imtiua. Jvfr. Cap. 24. 23. G. 60. 1) Saaledes i alle ACskrifter undtagen i e., der ikl.e lader Rum aabent til noget Bogstav foran 0111)6. 
Maaskce fta;]9 — see ved Capitlets Ende. =) Maaskee Feil^krii■t for }iar? ^) [m — mgl. c. e. 
") at — b. f. ») rtllra — i. rtttarc — c. d. ^) hfjiir — c. d. e. '') oj:fab — c. d. e. ») Maa- 
skee Feilskrift for (En? «) (Jt — 4. f. '") li — mgl. b. f. i') (laD — i. 248 Ældre 

ff^ lit frilit. 

26 /i'IIh frrtl liiii .VDiii InD nr fi)rir tiiifriH. litiHi' ffiii [)Htiii l)illir (jhuii fitil.fHU rr 

H (irli iiiiiiiii p\\\\Ci. ii'it rj liHiiii liitlir I]hiiii riiii. )ih .fHii Iihiiii lil lofio or lil tinrrnt. 
or j:r[li liiti .viirir. or l'riti liniiiiiii fitilnini [iiiiiii lil riitt iiii'iiiiiiii rj: riiii niti f)Hnii 
[jillH. ifii q hriiiiilliiiir iimnr rr fiiti JHiiiit .ini ttl Iihiiii iiih t\[\\ roiiiH til i'iiiilur. 
{iti l'rHl (Kia lioiiiiiii lHiiH|'lriiiiiu [riii lil hiiiiio. u'ii Iihiiii [rnl iinilH iiirDHii or (oDiiiiii 
fiiH iiiirit |"nn Iihiiii ]mi ifii (,y liiiio nriiir hih rr lii(ijr|"li jijrir. |ih |riilu iHtiiiiijiihir 
iiifiiii iiiflH Ijiif iiiiril 1)111111 iinjlli lil lHiiH|lfiiiiiu. XIV. 

j. fil rtlliH fiiiim iniirtii jnlfio l'iHl uitiluitiiimtinn huj:«. (1.) 

ij. iJn ' .iij. "fir Iirtllni iimlioD ot mnli c))tir j:riij:ttll matiiio. (2.) 

iij. ^flffl" umbiiii |nil hrtllti«. 

iiij. Um iHrtflTftijili u( l)tmt iiTnftonemflOr må Ict)j:a ot um ftjrtiu fiBtUT. (3.) 

TI. Um irtiiiiirftiiiti. (4.) 

t)j. ifj: fii fr iitHiilmitia er fniUiiir li fif giaHtiu. (5.) 

Tiij. Um }iKt t} matir fr utanlrttitie oc fiitjrr arj:i aiibtat ^ane. (6.) 

niij. Um almfuiiingar oc fociiir {larltil. (7.) 

i;. Um ff( i Hlmfiininoi." (S.) 

j. Um niirtiartirt. (9.) 

jj. Um l)nHlj:imt) oc um fcurD. (lOj 

jij. Um iVlnrr. (11.) 

jiij. Um }iiuj:a mål. (12.) 

jiiij. Um fufirfif. (13. )3 

jn. Um ljfijtl.icu. (.15.) 

1 (j.) ^BfiT TtiaOr iiinan [flfia nnrra n iiirfi a fraf fjaja utnfioDomeiin itinan 
jijtfio |iar \m iiirfiiu (iriør. ifii fa rr iiiiihoD Ijrjir ]ih firfi Ijhuii IfiiiiiiiHtii um allan 
aorrra fnu Ijami riyi |"iHlj:r. fjaljt (Hunoniotliii ni* Ijatj.! [rr. or iariiir fiijrifii or dø! 
I'iatfuiii. or Iriøur hj fari fj laiiiioDnJlliiui uill. l^ii fj; iimfioiiotiiHDr trrr Irifiu or 
uill fiyi IhIh iHiinohnitliuu jh. firirii lauhGiirolliini Iridiiiiiiar or fu-fi iiiril |iiii(iflriiiiiu. 
Én q umhofiomHrir tiular al Ijaiin Ijaji uiD umfioDi Irril. )ia flHiifii |ap [Hiitiohrotiino 
urma ^inu^ [ijni*' mril riuoriDi. rii umIJoD fjallDi .iij. Uflr. or fialjtfrit aj: fiDaii. 

t£} maOr er utan laga odrra. 

2 (ij. iij.) Én tf tuaSr er ufan laøa uarra or Inuaiilaubo fa fr irirD a. |ia ^allbi 
umboD mriian l]Hiin Dill. Én rj [)aim uill aj Ijonum tara. fjioDi um ])fim rr fjaiin uiH 
at tari umbof) aj: Ijonum. ni få l)aj:i uitui til at laiibotirottimi liauD Ijoiiiim at tara 
aj |ifim rr åDr ^aj:i)i. jai^ fa fiDan umbob |)fim rr Ijaiiii uill af iamjuHu fem 

i) Éjf — 6. f. *) almmninso — c.d.e.f. ') Her mangler Titlen: ij. maOr Bfngr ( lautagarO. (14.) 
■•) oc — b. f. ^) l)inn — mgl. f. ^) [vm — e. ') }i — c. d. e. f. Frostathings-Lov. (XIV.) 249 

[antioiinittitiii fiiilj-r. Én r| [Hiihoiirijffinii fallrtr fiifi at umfioOomalir fjaji fccif aj: 
eifiii fjaiio ()( |fr iiijtf. fjiiarf |Vm |iat rr iiiiiaii ohtiis fha iitan. or uifii a |iui Dofiir 
mciiii ffiL ni fj: fti rallaj fnj)it fjafft f'' fjm'ii'JKJ^' f Ht. at |ifim maiiiii rr )ia uar . 
dflaiiiii Ht. Ht ' fjHim fUHiij iau|iH. ]m fjaji fjaiui yiliii filt foa Inifli afiijrøt fem 
oniiiir iHiijioiiiliu oc fcnjtinøar. l^ii rj fiuiiuiii (iirftr jiat wifiii. ))å mefi iHiiiiiijiiiiir 
tnfiiii (juaro fjatiii f)fj:ir mift. oc |(rti fjaiiii i'it mf5 litbfijtii oc letiøi a laiitmam ojan 
oc ffal )iar^ th}i jijrnfra jijrirfiantia. fcrfi ])aiiii rr aj tiro fila fjaiio ar|a. m (jonum 
til fifiiiar rr |)a rr fjaiitifjaji at. ifii rj fa filr a iijrfiii rr aj: iiiriiii bro. |iå er fem 
^anti fiti å iilrfiimi iiiriiii. tn cj^ aiiiiarr liijr. ]ia ff fa fijfii fara jijrir iitaii laiiD: 
fnjnci. l^n* (aiiDoiirnltiuii a nift at taca aj: fjomiiii iiinhut) |if[iar rr fjaiiii uilt. m 
mali fjallDi-) at iiarii^ ffiii fjaiiii å at Oyfiøia. )ial rru .ilj. artiir. fii uiiifujiioiiiafir 
fcal ti(|i fiijiioia aimaiiii inala jijrr en aniiarr er jariiiii. t^ii e| laiiiioiii'tittiim rfia 
umlioiiGmaDr aiifia}. |ia fjaKDi'^ arfiariiiali fifiaii. m fua ej: inaDr 3:err aj: laiiDi. jja 
^allOi iimboD .iij. uetr. neiiia fjinii aiiiiij^ yijrr. |ia er umliori oe fiafj-lerif aj fifian. 
Én ej iimfioDomarir tortnjyflnir jrajalt [aiibofirulliiio. jiti fjaji arji eiiio iiitiii til |ieff 
er fueria nill at f)aim fjtjiiør |iat iiera fatf. 

TUmbøfismarir mii eifet ftulj:r lerffa ae cAi i)rhttt. 

(iiij.) llmboDeiiiarir tiia erti leijja or eefi fialjr tjrfia fjoKt iie fiaøa iietna fjatju 3 
meira en leijiieiiijintir ma (eijjra. nema iå fe [auDoiinilliiio lit. 6å fcal nnifjuf) Fjaja** 
firtiu iarOa iiiuaii IjeraDs oc iiiiiaii firtiiifiiciiar er fcilua'tiftr er oc erfidtjfcoii iiill fetia 
ujiiifjailjmaim tirtiu e| til er. eii taiiiifii'ii Ijiierr laci Ijeimilli) a| |irefti Ijuerium ejilir 
annaiiii er til ceinr. ^oart fem fa er ii|i)il)allhoiiiai)r firtiu eDr eiyi er iimfJuD Ijejrir. 
^n eijji fcal tirtia ttjiia eiflu fiiiiii jijrir j-ijnifcii facar eiia aj naiiøtfjlu feiiiiimaiiiio 
eDa a|^ aøiriiD itmfiuOomamiG. ifii |)at iierfir tirfiu al oDali ej: fjoii Ijejir al .jjj. 
tjetra. en ]iat nitiii beri Ijeiiiii firfiiifofiiar menu. 

Ulm iarriarfhipti. 

(d.) llmlinDomaDr fcipti iijrhu til lianDa laniioHruttni. en Ijinn er fci|ita uill 4 
l^fi å jiingi at fjaiin uill iari)arfci|iti Ijaja. Ijajnfcijili. itn ej: fjinn uill eifli til fuma 
er lijri) ameD Ijoniim. jia fcal iimlioDomaDr Ijaja btfiitir mei) fer oc fcijita'" Ijajnfcijiti 
uii) annann lanboHrnlliun oc fafta lut Ijauo umerclum [en fiuu oc merctau.i ^ oc Ijaji 
lut iarOar til jieff er'^ baDir eru iamnl)aj:r)ir. Én ej: menn uilia ffi)]ta oDalofcijiti 

Jvfr. Cap. 4. G. 87. 

') Feilskril't for er — see den nyere Landslov VI. ir., hvor dette Cap. er indtaget. '^) }ia — b. d. f. 

') (J — mgl. c. d. e. f. 1) Her indskyde alle Afskrifter feilagtigt fj;. ^) f)Uaro? «) fjallDij? 

') anOaj — b. ') t)aj:a — mgl. 6. f. «) aj: — mgl. 6. d. f. '") f)aj;a — e. ") [ Saal. i alle 
Afskrr., maaskee Feilskrift for: i (taut tn f)in9 mtrtlum. •*) af — b. 250 Æltlie 

ur rrii luiiiir iilHii Ihiih uiiriH ur iiiiinii IhuHo. ))h frnl []t\A |ifiiii .ij, iiiiiiuihti fifiiiiiu 
til inrnHV. l^ii ff )ifir iniini riiii i |ih |"lfiiiiiii. |ih )"fi|ili Ijiiiii rr lUTtii finiimi lil nc 
(uniiir iiu-n limiiiiii. nr hrii lul i Iriitil ffiii Hiir nar iiiifll. ifii t\ liiiiir loiiiu riiii lil. 
or iuHh riiii jrnilH liuiiiiiii iiirD. |ih Iriiiii [ti |iiii[i ur iiiiili |'it iihIIh fiiitiH (ir trfli 
luriiiir iiHiiiiHlnro. (ir |r iniii |ii |'JHlj|rn)ll. ni iir lirirri l'rnjliiiii iirrDr liJiiii I'iih trtjiiii: 
ri\fi l'nii tiHiiii [)H):i fiHlir |in)ii. u'ii rr liiiiiicihriiiiiiiu rr' iiitiiilHiii)o. ]ih uni fii rr 
ffijilH uill liiiiium .rjj. iiiHiiHiiH ftfiiiiiii lil iHiiiHi' Iriiiiio. t^ii ff [)hiiii rnnr fifli. )jh 
jm |iHt |ri|ili |fm tiilr nar iiii|i|hiiI. ifii flirl |riii aDrir itiriiiiia l)H^■H lurii inrn. oc 
mmii iiiflrt lil. flantii ,fi)rir iiniiii )irf|'. nr |r al finjnlu iiiula frm iiimii uilia fiirria 
um. ifii iiDalo [ripti fral iim liaiifl |fi|ila nr |lfiiiiiii iirra lil iil jiiiil imiaii pillio. 
011 fj: fiia tnariiir rinii iijr& faiiiaii al ci^i ma jicim faitian liima a liiiil. |ia fral 
Ifflilift j:iiiilar|"liMimu Jidm iilliim ti |)iiii|i iniiRU P)ilio. fii iilaii .ptjlfio oc iniiaii lafla 
uarra ftal ijna iiitiiiaDar ftniiiiii. 

5 ("j.) it,f iiiaiir jftT Hj; laiifii ti liraiil ik ti fjami ffiiKHir af øialliia fiia iirrir 
f)ann fififiu rr^ fjann rr firoll fariiin. |)fi (jrriiil iimfiniiomarir Ijaiis iiifiiaii fjaiiii Ijrjir 
umhijri liaiio. tf fjHiiii tirriir fiiiir lil al lijfium. cfia ffliriar arfi Ijano |]f(iar lap; 
(Irmiia umlinDomaimo liDr. mrDaii |ifU luanno jitirliilr^ uiiij fr frudi^ir (iriDi. {tm 
Difni btfii lil. ifii arji iiialliii fitii fitl $é j.ijir m fjinu rr faiiiifpuiDr aiiDaDr er 
fcullD-* øcrDI. oc ualtar .ij. bera. 

<Cf mttilr j:ctr aj: lantii brott. 

6 ("ij) ^]^ ^"ft'^i" J''"' Hj: (aiiiii hrolt oc [pijrr arjrl aiihltit f)an9. uc fjcjir |iaii oifiii 
jrammi a litiitarftcmmi cr^ |jfir lumii bcra rr aiitiaiiufimia ooru i jriir inci) fjoiiiim 
ffta fjaja [imrt faiiiiliøa a| jicim rr i j:ijr «oru iiici) Ijoiium. oc jicir fiiyiiu [oti. a( |iat 
uiffii jjfir iijiir fiufii |aiiiia|"t iim |iat tnal. |ni fiti ^ fjami i arjri. oc ftiti (arji)^ Fjaiio 
q f)ami icllr i j:ra. til ]\t\\ n ]m\ rcijiiij fatiiiara al Ijiini (ijfii er j;c tilti. |ial iiuitiii 
er |a^ aniiaDij rr i arj: fjajfii \t\]c jijrft. ifii fjutirti imiliim er (ijjc ^aja jijrir 
mjmttli^ um fttc*" maL })tt ftaiiiii |uti jciii ]iau fjajra øijr tcrit. 

Ulm almenntnøa. 

7 (T)iij.) øoti fctilu almcnniiifiar iicra fem wcril ^aja jtjrr at joriiu jari btfOi Fjit 
iijra oc ^it \)in. i£n ty mtnn fcill ti. caKar aniiarr [er cii aiiiiair callar aliiifiiiiini). 

Jvfr. Cap. 7. 8. G. 84. 90. 145. 

') fiéljr — tiir. e. «) er — mgl. c. e. ') j:iårluti — c. e. ->) fmllOir — 4. *) tn — b. f. 
') [itr — e. '') Dette Ord mgl. i alle Afskrifter, men maa no(]vendig\iis tilfoies. ") fia — c. d. e. 

^) Rettet hertil fra nerjmsU, hvilket er en aabenbar Skrivfeil. '") [l((t — 6. Frostathiiigs-Lov. (XIV.) 251 

jia jffli fti (iig iijrir er fer caGar. oc fenni |)inø flDaii. f)iiarf fem |iar er 3:T)lfis)jinø 
eDa fjalfujiinø er inrnii etøii |itii ma(i at ftipta. oc f)Hj:i f)aj:t ii|i)) |)in(]hoft jijrir j-imf. * 
fn ej: fjaiin (lerir eitii fua. pÅ er i'innf loofePft fj^'is al • ]m finni. øn a liingi 
fmlu jifir iifiiiiia fjaunda .j;ij, efia [iirnhr fjiiia f3e)1u ff eijji eru fjauilbar til .iij. fjuårr 
peirra i jiiiiiia )ifirri. oc fjajra jraiii^ aj: |ieiin .jij. er øela iiia. oc fucria fiuart er eip 
^aiio eDa aliiiriiiiiiiiir. L^ii aj |iiii jiiiiiii ferioi fa jiiiitarftnmiii er fer caUar iiirfi |ia. 
oc iiioli |)ar uiliiio fiiio jieff er a )iiiiiii tiar neiniit. ifii ej: j:itiit Derr a lje(i(aii bag. 
J]å fe fteiiiiia f)iiiii j-yrfta rumfjefflaii fiaii cjitir. oc j:(m )iar )ial iiitiii j:ram at iHmiipllu 
fem a j:imlHrftemtiii, Én fua fca[ liaiiii eifi fueria. at |iat fjejiir ef fjeijrt af |iat fcill 
marca ameilal eiiiiiar Biiaiiha oc atmeiiniiiiio. oc eifii iieit ec aiiiiat faiiiiara i jiui 
méti. Én fiOaii fe felt jrimtarftemiia oc Do'mi |)ar jial fjuarum^ fnu f)Hj:a fcal. Én 
ej: armaOr eDa ereiiDreti {uniinoo feiiiiir jiat iiiaiiiii. at fjaim fe fjaiiDfjaj:i at iiJrDu 
Jifirri er i ahriemiiiiyi f)ej:ir uerit oijr at uleijji toiiuiiiio. eii ej: f)aiiD[jaj;i fuarar. fia 
iorD uar ijiir jtjrir .iij. toiiimøa a-ji jieirra er eiiyi uar fcemr at (atiDi eii .;;. uetr. 
en ej: armaDr eDa ereiiDrefi toiiimøo lortrijcitjuir )iat maL ]m fcat ^ami iiiota uitnie 
fina fem aDr uar fcilt at maDr fcijIlDi fjaj:a mcDa[ aliueiiuiii{|9 oc eiøiiar manus. 

^onungr md bijggia almcnninø. 

(ij.) .^omuiør ma Oijjjriia aimeuiiitifi [fjuarol er* fjann wi(l. Én fjinn er tefr 8 
fcat Derpå øarDi iim jijrftu .rij. itiauaDi oc eiija enøan toft at |)Ocr. .j|)tar. oc fjaje 
fniDilooerji i j:ra garDi allftaDar ti( øarDo fer. Slaltur allar er i almeniiiuøi oerOa 
fcal fa fjaj:a )ia .jij. manaDi er j:ijrft cciiir liå fiiiiim a. Oel fca( fjiierr (lera fer i 
almeniiiiiiii er iiid oc fitia i fiimarfelri e| fjaiin niK. Én ej: fjaiiii fH-r i Hdiieiiiiiiioii oc 
teer eiyi aj: conunøo mijiiiiuiii. |ia a foiiuiiør tia'Di forii oc fua fjeij er fiar er fleyit. 
Kii Dremir maDr fet i almemiiiiiii eDa fiiiiDiii eDalorpirfi^ eDa iieiDiliiiDir eDa auDiiirti 
manna fjiiatti fem er. |ia fecift Ijaun uiD toiiiiiiii .ijo. iiiijrciim nema iitiDaiierc*' uerDi. 
oc bo'li |i6 fjielliiirfi fjiiiiiiii er atli. Én ej: .ij. menn yaiiiia'' feuii i eiiia flallti. f)aj:i 
baDir jiat er jieir fla. t^ii ej: |ja fcilt a [juarr jieirra orti lyrri a. ljaj:i fa filt mal 
er faniiar meD eiDi fiuum eiiis. nema Ijimi f)Hj:i ualla a moti. /ifciuijln i almeiinin; 
pm eru ijllum iamiiljeimil. ^iiuDr oc j:ialiiiDr ma lifiøia meDaii er |jeff jiarj: oiD 
innan .i;ij. iiiHiiaDa i almeiiiiiiiiii. en nm alll aiiiiat. |)a fe fiat eitt fjiiiiiiiiit er or fomi 
at ajiliii. eDa fe ijlhim iamnljeimilll. t^n ej: uiDr fa uerDr teciiiii innan .jij.^ 
manaDtt er aDau uar fcilt at liiiflia nwlti. jia fecij fa uiD toiiunø .iij. mijrcum. en 
f)imi ljaj:i uerD er uiD aiti. ') a — c. d. e. «) Udentvivl eii Skrivfeil for tuå, jfr. den nyere Landslov VII. 61. ') (jofrium 

— 4. f. *) [fluarBtr — b. d. f. [tjuarg er — c. =•) (idru«ir!i? jfr. den nyere Landslov VII. 02. 

') «åDa — c. d. e. f. ') dåDir — tllf. c. d. e. ') .15. — e. 

32 • 2:y> /Ehlrc 

tim lil'irdiuilii. 

9 (!:) Dni'prna frHl lura l)iifrr rr iiill i iiliiifiiiiiiiiii [uh iil rijii fiiilli iifiriinmi 

Himrtiiv ffiiii l'fHl iiHMiiifir iifiH ni riiii iiiriii Ijfijm tjiiiiil Iil ilHifo lirff rr |"lriiiir. 
lirni ' |Vh1 ur miiitiro iiHiiii ri I)hiiii nill. L^j: iirHOiiHiilr^ flriiiir Iriiiir rii .it. nrlr. 
jiH iirri I'h uiiji rr nill ur iii)li [rr. inriitiii rr Imiiii nill ii|iiiliiilinii. i^ii liiinliiiirnr 
fiiil riiii Irniir liiiiiiti rii .r. nrlr. rii rj liiiiir. |iii itiri [riii liDr mir |nll. 

lim liiuilpinti. 

10 (rj.) 1uU'»ll"rtlr n' riii|ijiirir limilliii. l^ii fj Hrhoriiiii lUHilr j:iiinr ]ia li |'h 
I)hU-hu rr jiiiiir. l^ii allir mimii IjnHlur rni riu).i)ii()ir |-riiil|'iiiii inmiiil linrriiini. ru 
rinillimi ti cj: lirtfll j:iiuir. ifn rj tiriiiaiir frmr riiii iil. )ib Ijaji Ijanii iKrrl iil |iiii(io 
ur jial nilni liuniiiii iim. u'ii jirir allir Ijnalar rr liji)|'ftfriv rru. |)a fral boDa 
armauni or liiiaiiiiiiiii ul lumi til al .fiiiil. rn rj jirir rniiia riøi. )iå liijfi'" Ijoiium rffl 
iiii) al iilflili rr ^rfti. ifu q linal rrrr uf jrijrir jiuif oc rru (riøi jfflav)^ ti lautii. 
}ia iiiallhi fa rr jiuiir lurrrr .i;n. urma j:rflar ("lilui. |ih lifior rrfi niti rj fumar 3:r(lar 
rru a lanfii. 5a fral .frfla rr ,fiiuir ur fjaj:a j:iunaiiiia[|iir. Ijaiin fral Ijaja fri)) laiiif. 
|iHl rr .ii;. aliia rr laiiør fiijlr i. or .iiij. OorD jra tili ^uaru nr[i. ur laila fna miijc 
frni liHiiii nill fna al riyi fiirrni. fii rj: fijrrr jijrr ru friilftaiiiii frmr jiar friu ailr* 
tjar jrainflanui. jia a Ijauu rrfi aj. Ifii liuiiauhafiiir fral frrra iiiDr jra Ijurui ur ajifr 
i fiiiu alll Iil hriua iiiu. t^iuu maDr fral u fri)ii |ini nrra ur Ijaja fiua ar or auflftr 
or rina |iiliu. l^u q Ijnal rrrr i fliiii niauuo lijfifra-ran. |ja ti fti |)aiiu lul allau er t 
fliiiiiiini liiiør. rr fliiiiiua ti. ru tunuiiiir oc iJOMiiir liaiiii lut rr uin jjruør ftijtiiua uf. 

XCm fclvet. 

11 (sij) Suii rr uitffff tim frlnrr niaiiua. at |)a rr .ilj. uirur eru fil Jijauomrjju. 
oc .tjj. nirur fil iiila. ]m rru frlnrr iill Ijriliiø af fupi maDr fral |i8 i auiiaro frlnrr 
jrara Irijjiolauft. ién tf maDr rr j.iiuDiiiii i frlnrri maiiiiD ti |irim nirum oc fcrr Ijanu 
ffla i ncri manus. |)ti nrrDr Ijauii fnti |)iiij.r )iar frm i fiuri tuauuo oc nili fjaiiu |)ar.^ 
Ifu |)rff a uiilli |iti ^rijui jirir frlnrr fiu frm mriiu Ijriiua riøuir fiiiar ti lauD U}]|i 
itifD tagafrjli. ru riiuliaiifji rj i jrrrr fiDaii. oc laiiDutim filjrmrfit. oc fcla alla er 
fjaiiii f(k i ncri ^iue. 

t£f moBr ftclr fttofl. 

12 (jiij.) % maDr flrll crfoi) rDa crfuø mrira. jia rr fii |iiuj:r. or |iiuj:r nrrDr maDr 
a| hluDuflri firtiD fjnrrri urma aj: IjiiiiDi. iij iimDr firnrir i arr. ur Ijrjir ti brauf t\}l 

Jvfr. Cap. 9. G. 95. Cap. 10. G. 149. Cap. 11. G. 91. Cap. 12-15. G. 253. 263. Hk. 132. 

') l5fra? jfr. den nyere Landslov All. 63. '') Saaledes i alle Afskrr. for tujryarDr? ••_) Disse 

Ord, der ueppe kunne undværes, indskydes her i Bj., hvor dette Sted forekommer. *) aDr — mgl. b. f. 

=■) Ordene "oc tJili ^antl }iar" udelades i Bj., hvor dette Sted forekommer. Frostathings-Lov. (XIV.) 253 

bunhimi tU jlciri. ]\å er Fjarui \i\6fr. øj |jio|r er junDinn i huri manno cOa i 
ijDruiii ftrtD. |)H fca[ b'inU a liac fjomim jriHa i |)i)i j:t)(fi fr jjiuir er fecimi oc jæra 
tirmHUiii [iiiiiiiiiiii. oe IjallDi armaDr til ]nnp oc h| jiiiiøi i jiijrii. en arinailr |ai 
luaiiii til at brejia Fjanu. oc fim ))i(jj:a aHa. fii hmiHr fctjilbir til at jTjiflia liiuji 
til nraiiG. ]]å er aj: jieiria aftijriiO. i£n ej: ]3etr uilia ei^i jtjløia. ]ia lifjcir flict uiO fem 
|ieir^ eii|i |)af }iliiii. (£n yé allt er tecit er a| |iiuj;i. ]ia a fa er |jio| teer. ej: eiøi 
berfc ijnriim maiiiii uitiii^ til. en alla aDra laiifa aura a foiiunør. 5a abijrtjij |)ioj: 
er biiiiir .ju. mijrcum uiD foiiiiiifj. |)ar til er Ijaiiii fefr ^ann liiiuiiiuii a |tef armantii. 
oe fjaji nitni mi), itn ej: |]iijj:r uill ueriaj. |)a j:ari fjami utlaør. i£n ej: fetr^ |ii6j: 
laufati. jia er fa feer .ju. inijrcum uiD toiiuiiri fua ariiiaDr fem anuarr iiiaOr. fu ej: 
maDr ftell miiiiia eii ertoø. fa er tor|0 iiiaDr oc tiijru. øeri l^omim øeilar oc cafti af 
^omiiu fltcii Ijuerr fem uill. oe eomij ^auti å 6raut feiti ^ann ma. oc eiøi réttrifcmr 
fiDan. itn ej: maDr flelr miiiiia en }jueiti. |ia fcat ^eila Ijuinn um alli)r fiDau. oe eiøi 
enøan rett a fer fif) an. 

ttm hiitircdv. 

(jiiij) % iiiai^r leøj unDir ftjr manna oc hreccr. fa maDr a enøan rett a fer. 13 

(£f moSr flcngr i lauhttøutD. 

%* mabr øenør i laucaøarD manno eDa^ OuannøarD. fa a etfi a fer |i6 af 14 
menn beri Ijann oc beijfti oe tati ijH j:ijt aj: fjonum. 

Hint i)ei)tohu. 

(jt).) l?| maDr j:err af neø meD roffi. oc (tennr \}t\} neer øijfn. |ia ej: ^ann 15 
|iarj:. j)å taci ^ann fem roff fjano |iarj: at eta. en ej: Ijann ^ej:ir broft. oc werDr ^ann 
j:nni)inn meD })ui. jia er fjaiin |jiuj:r. XV. 

Sijljrtareinr um (atiftråO. (1.) 

Sijlj:tarcil5r um fjiioftruna [oc loftbruna.« (2.) 

'2ijlj:laTeiOr jiijrir morO. (4.) 

SiltjitHVfirir um frrjfljjTOj:. (3.) 

Uiu |i[lDj:if[i. (5.) 

Cnti um fill6j:ifci. (6.) 

^e'r f)fF u}ip åtfa fcttardOa. Sr f)inn jrtjrpi um nauf manne. (7.) 

Um Hiinan feffarcift. (8.) 

Um f)iiui jirinia fettHieiO. (9.) 

') Udeglemt foftti, see Hk. «) tiiltii — mgl. f. ^) Iftfr — Hk. ') lEii if — c. d. c. *) i 
tiir. c. d. e. ») [ mgl. c. 251 Ældre 

Um jiilrti« frltamh tim lodfjifll. (10.) 

lim hinii .11. frittirfiti. (11) 

^tiu fifir um hiiuhniiia. (12.) 

Oirtimtii fftlrtrriiir um (urnfltlllu. (13.) 

liiti um iiuiriHtiri lu yniifiifllHiHii. (14.) 

Um liullt }t Ol litiullt mrii Jnifffu. Jrnr rr lijrilat eiOr. (15.) 

Um )jiiij:juliuu jut. (Kl.) 

1 })«r mm- tDlj.lHifiiir (il. ty fonuniu ffunir uianiii al (ihuu nifii liinb or iicpa 
iiiitian fuiiuiiiii. tfn fj: fniiiir tiiauni laiitiraO. jia fral ' iifiiiim maiiii or f)irh finiii 
iam[)iiriiiii iiiaiiii jirim rr iiuili li al fiiara. ru ff lfi)|'iiiiu a ]m mali a( fnara frta 
)iijrm(lamniii. jia fral hi'iautia fon iifiiina or Ijiri). oc Ijafi ril oc itinfijili fominøo lil 
oc ffffi jiat mal. |ja fr fouuii[ir rr fiiji iiinan .fijlfio. ifii) |iauu [ral liioDa lil fimuniio 
^uff iiuiaii jijlflo )iriiiir uallum iiniia Ijaiiu uili fiD jijrir uinna. 

TKm ti)lj:torri!). 

2 |)Hl tr lijlj:larfiDr rj: iiiaOr frnnir jiat maimi al f)ann fjaji lirml Ijuo ljaii9 fDa 
loD fr innanprDo rr. or rr Jifff uaii al allr bær brmni U)i}]. 

lUm ti)lj:tarri&. 

3 Ipal fr oc (tjlilarfifir q ffiU er at iiiaOr fjaj:! ofgil å ufillar lnjj)t)ar. 

■itijljrfflrfifir j:i)tir mDrO. 

4 |)Bl fr OC lijljlarfiDr cj: maiiiii rr fful iiiorD oc er ulijfl uiiii. ijr fcal lala jara 
oc fomi til jiiiiflS a .iij. iiatta jrffli iiman jijltio. fti .tj. nalla jrffli fj: jiiirrir^ hatinar. 
^la fcal IjHiiii iffla |iar fiD a |ijr|"ta ]m%i cDa jari iitlH'ør. f| allir |)iniimfiiii fru a 
filt fattir. 

TKm fiatijtllit. 

6 5oa fr mffUl fj tufun jara i filliijiffi. )iå fcal htitii \m\m a aer oc a fnø oc 

f)Dar fem fiauu uill. oc ^aja aj allt at |iafcuin. tn fj: f)anu Ijfjrir fiøi |ia alU aj:. Jpa 
a lanhofirijlliiin Ijuart fnu Ijauti oill aj Ijonum. laufinam fDa fillOar jitfr er ali^gia. 
Xn |i6 al armaDr jffti lijij jijrir. jia uarDar Ijaiui fcti til pafca. 

Km fiUlij:tfhJ. 

6 fti q mnin aufa fiRi) or nftliim manna oc fru |ifir fifli fjuopn(i9mfnn fOa 

fjiun jirirra. }ia fcirfcoti ]ifir |idi fr net fiøu oc figni^ |)a fillb alla er Ijinn IjajDi a 
braut borit fr or nflium fjans ios at ulcijji. i£n fj: inaOr rij:r net manna at uilia 

Jvfr. Cap. 1-4. G. 132. 
') hanii — tilf. c. d. e. '^) Rettet hertil fra jiior. Frostalhings-Lov. (XV.) 255 

finum fila fffrr ftt (titH fidD or fccift.' jiti rr ^anu jiar réftlauff. ^uatti rr fjanii liiøør 
.far B \tv. (tf fffr uif) fuiiunø .iij. mercr. borli iiftia l\\t\l oc ijfuiiDarfiof ^inum er net 
atfi tf fjaiiu ffirffOlaDi. 

TUm fettar eifi. 

:})ctta fru ffltarfiiiar. [ti rr finii fj nauf rr ftolit jra nianni. \)[m jrrr qitir er 7 
afti lit jifff er ^attii ^tjfifir a fjfiiDr. oc remr |iar ineD hmitiv er iiffftir Oua ^oiiiim. oc 
tallar i'tf Ijuofiiiaiifia. Uu cernr fa ut. eii fjiiiti berr miji fiti mal oc feøir i jra at 
^otiuiii er nauf ^orjit. oc fna liff fem ec feøi. nu fjej:i et f)iurt oc \]tø af |iu ^ajir 
pi nauli ffolif. ae nid et ^aja raiifufii aj: firr. fjann er |iioj:r ej: ^ann fijniar ranfaco. 
iSn ej f)aun mtrlir foå. eiøi (lerir |iii nu ml faft )iu naut |)af er et ^io. oc feøir |iu 
]iann lit ti fem |iu fait a miuu nauli. nu (lanria lieir inn oc jinna \)nf) oc ^iijut) 
oc pm iarlefluir fem Ijinn fajjDi. |j8 fcal liar^ fettar eiDr j:tjrir. 

j3lnnorr fcttorciOr. 

Ipdi er annarr felfareiDr er 3:ijt maiiuo eru fjorj-'in. ^inu fcal faca bua fiua oc 8 
jara jiauiial er Ijaun ueit meft lifeuDi a. oE falla uf buauba oc lieiDi^ ranface. Jia 
fcal fa buauDi fua mtrla. OiDi fier jijrft. oc iiauøi |)er eicii inn. jtjrr en ]nr feD ran« 
facailir. en ec man øanfia fil rirauna uiiiina oc Ijaja lia uiD. en ej: |ier øanjiif uranfacaOir. 
|]a er boraj:6ti. oc liflfii ecfi biianda iiiD. ifn ej |ieir ranfaca. jia fca^ f^Pft &iianDa 
af. jara jleirimenn mcD lijcli en ])u oc cona )nii fieiiflr? cueDr Ijauu. |jrtrll minn oc 
amfiall. Hu ej uiubauøa er a Ourinu. lia ej ulan ma i ffinøa. )ja fcal jimtareiDr 
u}i)ii. en ej eiøi ma ulan i cafta. jia er lir^ll )jiojr ej carljijf eru. en ej fucnujijf eru. 
jia er amball jiiojr. en ej eiøi øeiiør lirtell i ne amfiall. ot ma eiøi ulan i caffa. pa 
er fellareiDr u|i))i. en ])0 af i bijrDu fe oc i feri Iffftii. jia femr eicji jramar til. 

.iij. fftttttcifir. 

^)al er .iij. fellareinr ej filjr er fjorjil manui. oc jerr fa eplir er flolinn er oc 9 
ranfacar al. Uu jiDr Ijaiin jial i fiiiiii aunaro maiino. ej ^anu foarar jioi. ej |)af er 
filjr )iill. |ia lelftu fialjr i fiuD miuu. |ia fcal fa fjaja fitjr |iat er raufacai)i oc ftolinn 
uar. l£n ej Ijaun uwlir fua. filjr jiat iialljlu mer. |)å fcal fa Ijaja filjr |iaf er 
jijrir tcujtum uari) * oc fueri fettareiD. 

.iiij. fcttarcifir. 

Sa er l)inn .iiij. felfareiDr. ej roffi uerfir fiiiHf uiercr uerDu^ tH Oefra. eDa er 10 
|iat Ijijøøuif. cDa uautum .iij. cujjinDum uerDr fjiillt eDa Ijijfifluif. eDa |irimr jleira. 

Jvfr. Cap. 7-9. G. 254-257. 

') fcnra — c. d. e. f. ») Imr — mgl. b. f. ^) SelBa — c. c. ') uar — c. d. e. 

') utrCa — c. 25() Ældre 

.V. ffltnrfiDr. 

11 Oh rr .v. ffllHirinr ty iiiaiir liminir iihii|I tnantio cif frip .iij. irrl rhti iiifirii. |'uh 
iif r|: Imnn lin'ilr rDn fjiiiiur lumr rr liHiiii Iiiltir. iPii fj: Iihiiii cimiir uit) al liann 
liifiiiiir ftia liiiiiiir riia hn'ili'. jia liinDi liaiiii |ifiiii tr lilli iirrD jrijrir. ri)a jari iillayr. 
ijii rj:' iiiaDr hnjlr liMriHiiiiio|'ii|i lil |)ffy rr iiirrrr |'iaf)i rr a. )ih rr lijiilar riilr fj: 
liaiiii fiiiiiar. rii i'illaiir ff ()anii rr faiir al. t^ii rj iiirira rr ru iiirrrr [faiii. ))ti fr 
IrUHifiDr. rDa ullriiD rf [)Hmi nrriir faiiiir iil. t^ii fua fral frllarrii) iiiiiiia. nit) iiihri 
l'irfiii fial flHiiiia ur Ijaja falllrr i Ijfiihi frr ur Jiar tiiiiiia riiiiiiii. ur iiriiiiia fral 
IjaiilliiH .iij. til IrttarrlDo. rfia (unilir ijiiia lirflii rj: fliii rru Ijaiillhar lil. £iHfartilirri 
fral nrmiia tjalj-a iitilla. ru urriaiiiii Ijalja (ir Ijaja fiiiii or )ifiiii .uj. ru auuaun 
nmiafta uiD. fialj.r Ijiiiu )iriDi uc .iij. aDrir j.iialfir menu. )irir rr lunuu IjijBiiia ImDi 
jijrir urDi uc riDI. 

.pj. fcttarfifir. 

12 6h rr .uj. frllarrlDr q maDr brriiiiir IjrijlaD maiino ulaniiarDD. cDa f|iillir laffi 
cDu laffi mrira. oc riyi uan at allr bær {iauf|i u|)p. 

.tiij. fcttnrcirir. 

13 58 rr fjiiiu .uij. frtlarriOr rj: mabr flår iqip jijrir mauiii .u. tUH-fa fab rba .t). 
mrira. Jia rr fa i'itlaiir rj: liann tirrbr faiiur al. rba øiallbi urrb ))rim rr alti fua fem 
mrnn mrta. rn rj: Ijatiu fijuiar. |ia fjallbi fjann iqiji frttarribi rba jari litlaør. 

.Bttj. fctturcifir. 

14 6fl rr ^iiin alf i frttarribr. rj mauni rr Jiaf frnf at \}mn rabi^ manua^ morb 
rba i øribum. 

litm l)ullt }i oc ul)ullt. 

15 ifj: mabr ^itfir jU fin i bnriim ntar. rba ^iiar rr f)ann ^itfir innau \}uq rba 
utau iiljuflt. oc fua lifanprbo rba innau nfjnllt. |)h rr lijritar ribr. rj fa nill fruna 
rr a. rn rj (jraj-it rr i rllbo* øoiji rba fjuKt. jia rr jirttll l)iuj:r. urma liuanbi uili 
fnrria jtjrir fjann Irjritar rib. 

€f mutlr l)iltir jrot fin. 

16 % mabr fjittir fijf fin i lijbu rba i fjialmi rba nibfrfti. |)ar rr ufan ma i ftinøa. 
Jift er |jar lijritarribr. en rj: utibir tabi annatlurfiøia i ^ialmi eba unbir uibtrfti. ))ar 

Jvfr. Cap. 15. 16. G. 253. 
') ff — mgl. i./'. «) retDi — i. mgl. f. O manni? ") c[lDF)il6? Froslathings-Lov. (XV.) 257 

er fii]i iiirt fjniiii i lar«. |m ffal fii mm jiiujr fr (aD jjftf [hil. \}\mi fm ]mi nar 
jirtfll fha fiiknhi. 

Jjaiiii rf'lf fjaja foimnnar øcjif lltnjium.' at jicir fcuhi jjiiifl fitt ^aja a Jorulje- 
ftoDum at iamjullii fnii jijlfionu'iiii allir. XVI. 

Um reffarbtrlr er fomiiitiRr f)9j:fl gfjiit. (1.) 

ISun lim ffttiia iiml. (2.) 

Um rftfflifiirtr rr fiimiiiiiar iihj:u llftiimrifrlum. (3.) 

Um TiilHiliiftr. (-1.) 

itnn um |fimrt mK(. 

f)fr fjfjr iqiji rf'llarturtr Ij^r er tomiiiiiar riaj:ii. 5ioiiri)r foniiiiiir. Iftjftdiin^ 1 
uc£i(a,fr^ flfiju ij[lum lijfiuiiautiim. |iaf rr jijrft iiiajir allar injiar oc juriiar. rnjfiua-la 
oc aj:raii uf laiiDaura alla. iifluui |]fiiii mijiiiium rr fjer nii i iitprf)uiu=' rncD uff oc 
fcifilfifliir aflar. ifii fj niaiir unDr r'itlaør oc ym fjaiiii hj: [anfii oc tæmij arj:r fa 
fr ut[a(ir maDr atti. |ia fcal fjiim iiauafti iiiiir )a rr i crj-fiiiin er talDr taca arj; |)ami. 
ni fiiu foiiiiiuir. tfn cj fjami frnir ajitr oc fffttij iiiO fomiiui. taci fi'^fj.'r jiaiiii ar|. 
5ia[j:[0j:at er itiaiiui ^ufriiiiii aj laiihi at jara at jrifii yiirjum a| fjcniii fuiiimjja 
narra. llIaDr fjtjcrr er aj: (auiii jcrr. fcal |iar ucra \m fjami lulT. oc fuya |tftnim 
l'cal gcra |jcim maiiiii. aptr fcal fiaiin fjaja |itt altl. iirma fjaiiii j.ari uicii fjcrfcillhi 
^iuiial ajjtr at fialjrtrDi fiuu. JartijiiUiit jé a* fa er j:iDr eii [aiinoiiniltiiiii laiihiiaiii 
aj jieini er iinij: at uleijji fjauo. ^lio fcat arniafir ciera t'uiiuniii eii eiiii Ou'iiDr. ueiiia 
neift uili fjaja. 

Tliix rfttarbirtr. 

^)effa rellarfint [jaj:a furiuufiar rieiit f)aleijiiiiiiii iifhiui. |)al erii jifci niaiir allar 2 
fjffDi a| nefiiiiii iiltiim oc aj; ijlliiiii j;if(iftiii)uin. jryrir utan |ial er iiieiiii Ijaja yejif 
touungi .y. .jifca. jiat fca[ fjuerr mafir |a er i jifci er i Uaiiuni. reijniiffla oc njiiiar 
lu oc uiiiiar fiiijmi.^ f)a3:a jieir occiejit aliiieiiuiiuia alla flica fem |jeir fjiij:i)u um fjiiio 
tjeliia jOlajG tiaya. fjtftii Ijit ijlra oc Ijit iij.ra. fuiiuarla oc nortiarla. in t'louijru alla 
Itjrir norfian llineijiarfuuD. )mr a fouuncir einu cau)i a. ifu ej arniaDr leiiiiir jial 
maimi at Ijaiiu Ijaj.! |iar uiiru ceij|it. )iå fcal fouia |ijrir lijritar eiDr. oc feer .iij. uiiircuin 
uii) tonuufl ej: Ijami Iji-j-'ir ceijjit. oc lata fciuuiu. in enni inafir fcal raufaca Ijaleijfcan ■ ) SkrC. I. lUciiimm, see S. 208. ') fonungr — tilC. e. ^) Saal. i alle Afskrr.; udentvivl Skrivfeil Cor lilufrDiim. 
') t)af' — c. e. f)a.. — d. aa — f. ") H\i,s her ikke den gamle ACskriver ved en UagtsomhedsCeil har 
udeladt Ordene "toODi ot fmlljr", saaledes at der her skal læses uitiiar eller viiiar loBOi nt fiiii(Jrf|jaim, er dog 
maaskce idetmindste Ordet viiiiar Skriv- eller Læse-Feil Cor (miiir; det samme er upaatvivlellgen Tilfældet med 
det i nseste Cap. lo ekommeiide (ijniar (finiar — (iiiiar — fmiUr), see Olaf d. Heil. Saga Cap. 223. 

33 258 ÆldiT Froslalhinos-Lov. (XVI.) 

jrirttin urmH fii finn Inihr niHftr pDh Hiiimiir er fnfii h. iimm jiiii nl ritio hI hihDv 
lHii;ii) iiiiiiHii tiirii (ir iVun. (jh [rHi iiiHlihlijri ir(lH |iiiini niHtiu luro til l)riiiiilio |iiio 
ur riiiii (i{\A iiiriri |Virii ti |iiii rit [hh. 

tim rqiiiiir Ifiiiiiii.' 

3 C»i)iiiHii)iiitiii ' (ir ri)i|iHr (fii)'-* nr rfi)riiiirln. |ihI liHfH InmuiyHr yffil Uhuiii: 
iKrlmii. or |jfir |rulu riiii Ijrlinr (irririH ni Hilir Hnrir jJriniDir. 

lim rfltnrbii'lt. 

4 prffH rrllHiluil i^hj: ftHialliir tniiiitiiir ur IHuiiiiiio !})nriiiiiim ur ulliim liiiiuiiHU; 
tiim. Ci)[ji )JHU iill rr l)imi tjdni DIhj-t fniiiiiiiir iihj- ur jVlli. nr ifllHihiil |ih hIIh n 
liifiinr ijfiiTH f)HfH l'iDHii iifj.it. jicir ffin tuniiiuiHr liHfH Ht iHiiiii |Vlil. )m frnl f)Hl(f)H).=' 

') See fyregaaende S. Not. 5. •') ( ) mgl. i allo. Afskrifter. ») Saal. i alle Afnkrr. t hullDii J Anhang. 

Kong Haakon Haakonssons islandske Lov. 

(Hakonarbok.) jiftjiii loDor Uf fiinar oc huDhiio fjflria Irnlu tiwr lugDiiid tiHtt cijiH at Øjar a i 1 
jjiTiDfrai) rffttiim a .jij. iiiariaDom fjufriom uf toma jiar a petrs titcffu a]jfati. |iar 
fculo adfv fjittaj j:or|a((a laiift \my fmi tit ero ntpitifr m uaflDj TuaOr fca[ iwjmt 
Ijaua liri })a|!fr til |)iiiøo |ua iiiartia mcim or liiiiyi fjiicrio fftii i}?]- uatlar ^Da f)ans 
toglcør uuifjoDD maDr uc nej: ^ |ia iiiftiu »r loriirrfs mmii riøo oc liifim |)itUr umiiv 
tit fcita. fua at Jia'ir mcøi jiat riiff) ifiDi )aiiiia. tru |iaiiii ffii) fculu pm fucria |t)r(taii 
((rran baj) a^r lia-ir toma tit |jiiiø6 iiirD |)i'||uiii H'ii)fta|. tit f)aiiri Ictiijr |icff f)oiiD a 
tjdga Hl oc })ui |Tt)tr f)ami tit (111D9 at tia mniii fjfiifr fjaiiii ufjiiDa tit atjjiiigiD at 
fiui l'iruii er fjoitom |)Ottf uet jatiirr tit oc Btejiir tit fcita qitcr fiiinc famuitjfo oc 
a-iøi øfrHc f)aiiti j:irr Hiiiiarra iiiaiiiia fatcr. oc fiia ffat ae iajaaii »jfra mcfiaii d 
tjøjc |)ctta ftarj:. )jcmia aiD |iar| a'iiiii Ojitarr at fucria en Of firm. 

Hu ffat tiaflbpnahr ncj-ua .uj. iiifiiii or niula|iin(|i .uj. or ft'ajitar j:ft[j jiiuøf 2 
.);ii. or raniiar |iiuiic .jj. or aruco |jiugc .i;ii. or fiatariico liiiiyc .pi. or ^jurrar jiiiigc 
.i;ij. or jiorufs fiinøc .riiij. or tiorffaj-iarjiar |jiutir. .{. or fjuuaiiaj jiinyc .y\). (ir 
tjetiraiico [linfic. .^ij. or ooCiia |iiiigr .nj. or cijiar |)iuyr. Urj:iiDar inmu ffuto tata 
toftuaf) fiiui aj: jiinfij.arar fau|)oiii. m Ijucrr fem |iat ijcItDr aiiii fem iicj-uliar mnuuom 
«r fftlat er fctr ftifo fem fa rr iicj.ai)r er oc |err aiøi |orj:aila tauft. llaltfijmenii 
atter ero ffijlltier at toma til al|iiui]i9 a^Da ftitritir umtiuDsmemi jieirra. eu ej; |iair 
toma eiiii j orjatta tauft. fege loymaDr |iaim ifiiiuie toø |ia .jij. manaDe oc (lat jramar 
fem Maltbjmuiiuom iiirDej fafcr jitfirra til. foma ffoto oc .jjii. ffijnfamer tærfier menu 
tit aljiiuijie jjair fem (liffujiar tata tit uej-iia jiora uorDau oc |iora fuuuaii tua auftau 
oc tua aeftau. fa |jair fem aigi toma lorjatla tauft miffi reibu fiuuar aj: taunriom 
^ina rifffto .pj. manafie. Hu a^iiter |iui fem afir er uejut |)a |!uto jicffer meuii atter 
tomuer tit |iiuø6 tiera liri })etro laeffo oc ffat |ia toumafir [lar 3:irer uera joriatta; 
tauft. itn [juerr uejunar maDr a^r fiiiar femrtil atjiiuyis eu fari ero |tutt uauHfijiiia 
tauft. ttr fcfr .iij. morfom oc aicjo loiuatto menu fieffar uaubftjuiar at uirDa. llii 
ej ualliij mafir a-Da fjaiie umboDo maiir uejair a-icii fua menu tit p'mp fem |ijrr 
»ar faøt |)a ero ]im fcUr .iij. mortom lire ^aeru |jaiiu fem uuejiiDr er. ^uerneliia 

') Saaledes f. ntfw. 

33 * 260 Aiiliaim lil ti. ælthe Fr. 1.. ?? jirll rr |iiiiiiiiiriiii iirriiH nillir h nlliiiiiir |ih h |iiil \( \]h\\\ iiiiilKirioiminr l'nufiiiiio ru 
|)Hljt |iiiitiiiiriiii Hllcr. JiHl \< |1'h1 |h |'inl,).r wiDH rr fHliiiir n rf)H Ijhiio iiiiiImiiIo iimUr. 
iiiliH |iivir iriiii rrifiH. |ih fiiil milliijiiiHi)r l)iirir iiriDH or fiiiii iiHlltir ur IhIh »f |iiriiii 
llH'iiiiH. HT iHMiiH triiio IihIiiii iiiHini. fil |iiMlii ).f fliil IfiiiiiHj til litfiriH lul II fnn 
iiHlliij iiiiiiiiiiiiii iiirii hiiiiiiHiiiij iHtir liilf iiirjl iiuiiii|i)ii lil lirrn )m .};ij. imniHiV. 

3 ^iiil rr iiii |iiii iii:|"l iil jriiiu iil liiiiiimrir |Tiil liilii iinii iifliimli h Hl|)iiiiir |uh 
niii Hl liH'ir liHiir n'iiii .firr iiiiiHii hI filin |'rm i loiirirlln rru iiriiiiirr. ifii liiiiiimrir 
or iiHllfijiiirmi flnlii ntpm iiiriiii i liiiirirllu .iij. ur |iiiiiir Ijiirrin. L^ii jmir inriiii |'nii 
i loiinrllii rni iirj.iiiirr flnlo iriD fiirriH HDr jitfir iiniiiir i liiiirH-llii iiiril liH-iiimiH 
H-iii flHj.-. fli liHiin ffHl fiiH Ijiirri mal Dhmiih frm øiiD lirir Ijhiiuiii j-rHiiiarfl uil lil 
iHiiiiiHii |riii rr i Iniirtfllo iir^iiiir. Hu ft'iilo jiH-ir Hh-iiih Ioø iim oH mnl |iau fem 
|iHr rro loiilriia ,}:rHml)oriii jiiii Hl iiirf) lniiiim |1hI IhuD nart liijiiiiiH. ru a'iiir olopm 
rijDH. L^ii |h rr niyi uil ufiruiu iHiia uiiiia Ijhiiii [I'hI trifir Inp tiiola. |)au mal (tal 
j:i)r|l tiHNiia rr lil aljiiiiiiiD rro loriD or flffift rro. l^iilrr )ial ]iaii rr |iaunrfl ero 
jlrriiii. CiiiiHii )iaii er ]iar iirrDr a jVj or fin^ft rro. Hu |)at alU H"r liiiiliof ffilr 
iriiir )iH ffnl |ihI hj: fjurrio iiiHlr fjaua rr [oiirtfllumrmi iirrDa a ril I fallrr or })H'iiu 
|)itfrr rH'ilHft jirr iiuiir, \tn Ijurrr [h rr )ih hoiiia rijj.T rr |)ar mrU Mmt\n jm frfij 
liaiiii .11. iimrlom uii) lotioiifi ru .juiij. aurom mt\ fafaralirrH. lOua [jurrr fa maDr 
rr fftj iiinati urliaiifiH hI iilrijj:i loiinrllo tUHiiiia rr frtr .jij. aiiruiii. Hu ffiilo allcr 
inriiM iiaiifla lil loiiralto |ia rr loiimarir iH^lr riiii^ia uiijflo ftoffo or filia fua Iruøi 
fnn Ijauu iiil |iiiiii Ijaiia. fii jia^ir fa-iu iriiii toiiia lil loiira^llo friu iiwlt a^r. cifli 
fjanu rufla iiiijirrift fiuo iiialo a jiH-iiii Driii. lUrmi ffiilo fiaiuta or loiira-llo nauDj 
|i)iiia rijrnihio. or foina jiriiar a|tr. Én t} fjanii firiiyr oDrouio or loørHllo m 
?iu fr ffilit. |ia rr Ijaiiu fcEr .jij. aurom. 

4 nUrr mmn Jiffir friu i aljiiufiio for rro ffiilo i tirifiom nrra fjurrr uii) aunati 
|iar til HT |iffir foma a)itr til Ijriniilio fiuo. L^ii rj: rinii Ijorrr jiriuir a |irffi oriD jia 
Ijruir fjaun jrirr florl jr or jriOr fiiioiii uii) alla luruii. f u rj mriiu urrfia fH-rDrr a 
aljiiuijr ffCia ja tfiuu Ijiirru auuan oluf aj maiiiia uollhiim or uilia. |)a rijfj ræffr 
jiH-irra at Ijrlmiiiflr. 6ua or r| inrnu Orra iiapu a Hl}iiiifif jm frfiajt jiair .iij. morfom 
or latr uHjiuiu fiiiiat i ollom floiiom fjffjrr at øa^la fjirrlar or fififrmiiar. ni |)0 
rinfaulrya i Daiiu ftijiioiu tnrft. friu lil ffijiifruiiiar or fjirrlar rru ffi^iaDrr at ouDurrHo. 
oc jlrflom orrDr ffafir al rj: norfot ffrrs i. 

6 Hu rj: inaDr rrjjr tiom |iauu tfr hmnhr rr a aljiiurir or i)H)iiiataf rr at alt 
iunan loflra-tto or iitan )ia frffij Ijanu .u. luortom iiiD foiioiifio uiuIjoiid tnauii m 

Jvfr. Cap. 3. F. I. 2. 3. Cap. 4. F. I. 5. Cap. 5. F. V. 46. Hakoiiarbok. 261 

.piij. aiinim uiD frtfHiHfifia. 5ua er oc nifflt at uaUnjiiifmi |Tii(o |iiiiø triiia ffjiffr 
aljiiiiiif a ItfiDuiii ur lij|a|irer ttioniiom ))iii )friii ta(at iiar a al|)iii(in H'infaniffia fjuat 
altjct a jiHMira mal j.fft iT or fjaiio tiaHbc rro. ifii (f aiiiiarliiffiøc jnjra fitf mat pa 
n Ijfiiii ffiiir i fjriai) ur fallar raiuit iijijifjotit. jia jeaf |io ffioi (iririila botiii frfta[au|t. 
ni fjaiiii ina ftrjiia il najta ar rjitcr li[ aljiiufiio. ur fjauc |ia Ijuarfupgof ttial |"i(f 
ii|i)if. fil fj: tiieD fatua fja-llr rr fnii j.ijrr |ia fjaiic fjiim fofttiafi fitiii aiifiiiti fjafjri a.y 
fjiiiom tr fjanii fj-ifii' lit raiuio tiialo or ftrfr jiat fnii afirar liarfnfiirr. pruuaj oc 
|ua at fjiiiii fjrurr raiiijt 3:lutt jire lujirH'tto tiiijiiiiom pr jijrre bKiiiiifj malit oc tia'tiit 
Jja Ijinuiii. ]iå Mc |a foftiiaf) fiiiii fjaliio aiitriiii oc fa^te frrti aOr ualtar. oc fua (fal 
fjucniitiia liar fcin Ttiriiii ucrDa ajlaøa [otiir at [OQiiiaDr oc afircr ffijnfaiiicr mciiii fia 
at fjiiiir l'f raiifilcp fottcr oc tit laria ftrjiiDcr. 

flUa |ia Doiiia er nm uipj-crnn- cro frtfcr eDa nm jiffirra fufiina Iføorri er mmii 6 
ttip tjiiit lim at lofium |ia fcat \m atta mcD loøom l^fia oc tucO øriiiom til jTjrfta 
fats. l^ii fa ix rijir bom lo(i|'ami)aii jirc fal rDa at itjrfiom fatiim iiautifijiua tau|t 
}ia jiincir fa a øriil fin oc tx tnjørouc oc Ijcurr j:irrprt j:e oc jriOe cii )iaT rro 
nauiifijiiiar rr maDr er fiiifr a-Da farr cOa riii Ijiirriar jia^r iiauDfijiiiar foma i ciiihatia. 
itn fal |iat it jijrfla ffal jramfoma iiiiiaii ]jfff maiiaiiar oc jttjtia f/aMin til ^aii9 oc 
fe fioDit iiiffi natta tiia cii fjimi tate |iar nit) fi)a umtioDomarir ^ano nnna fa nite 
iiiniiH'tla iirra Ijoiiom er tata a fat. fii nm oH mal er menu felia toøDoma meDal 
manna |)a fef] fa .iiiiij. anrnm nii) fafaratiera er rijj.r oc IjattOa Dom fem aiir en 
niD fononøo nmlioiioiiiaiiu .11. morlom oc ffffi ^aim aDa nallDjmaDr fjnanimtiiefidia 
tit ijauiia oc tafe Ijinn jijrft fcntlb fiiia n|))i fna fem domr Da^mDe en felt liiiarotnetifiia. 
fe fifian ffijil e|ilrr j-iarmayiie en ej Ijann uil eirii horn fjattiia. |ia fculo uatliijmeiin 
f)inom liiiui ftejiia oc øera fjaiin niiayaii iiema fjanu iiiallDe flift fa-m nu er talt. 
]iat er nu uc ej: maOr |a'r eiøi rattenUe fin i (njyiiom fjeima ei)a jire loiimanni. \m 
(fal tjaun fatar atieri ftepa Ijonom tit al))inoio er ^ann jffr eijji mtt aj: oc ej: fjaiiii 
fieuer til peff faiiiiteii nifne at fjann tjener |iaim |iaiiiii(i ftej:iit er mal a nii) fjann. oc 
liat annat at mal fjaue jianniii j:aret fem Ijaiin fjejer fjermt ]m fculo |iini(menii DaMtia 
jiat mat at loiiiiiflo fjuart fem jiar ero OaDer eDa fa eiiin er j:ram [lerr oc loyrallo 
moniiom oc lopianiie ])itir j:iri Oita nema Ijiiiom Oanue pH nauDfijii er ftej: * er. Hl er aii)iljaj: laøa narra iolenHiuøa fem uiiiifjaj: er attrå øoOra Inta at noT 7 
(fulom Ijaua oc fjatlDa trifteteøa irii. Da-r ffutoiu trna a ønD jaiiinr almatfan 
fcajiara tjiiiiino oc iariiar. Uffr fcutom trna a narii firotten i^iu {'ft oc Ijano einøa 

Jvfr. Cap. 6. F. V. 46. 
') .Saaledes i Mbr. f. Hfjiil. 262 Aiihaiio: til d. ældre Fr. L. 

[lin iT iirliim rr iij fiiiiilf tiflHiio iitiiiiiH uf jirtinrj Hf llltiiiu iiiri) }iiiihr iiiinfiir piliil,^ 
iiHlIiir niiOfr|lr iinjiiiir nc iirHiifim inr nifir lil I)flnilf0 hI ln)|ii tmhtm ullit fiiiH 
mriiii. Iji'iiiiii htii) r{ilir rr liiiiiii tiHi' iinihiir mo Iihiiii ii)i|i it|: htiiinii or uhi' [iiliiii 
iiirD lH'ii|iini(iiii fimim .i;l. iihiih pn ))H|fHiif(ii iir lil tirliiH |uiroi)n[t9 Of fifiii jiH lil 
IlimiiH ii|i)i ur IjhDhii [ihI Iihiiii Iihiih h tf]\H hqii |ir(jH Ijriiiio hI inriiui Ijiirni H'|ilir 
fiiiom iifiriifilH. Uffr Itiilniii iniH h lifliiHU hiiHh hI Iihiiii fr |Hiiiir (luf) |Vin .fuilfr 
ui' l'uiir ur \iHi- {irinr [liliiiiiiiHr rr riiiii iiiiii. lUrr fliilmii iriiH h |ihI hIII [rm Iniir 
oU rripflfii |)ioD or IjfilHiiiH iiihiiiih |Hinl)Hiiii ur lirilnii liifiH lirnrr iHmDiirl mri) 
lUiriiiDflnirr ftHi)|f|lii. Mr ftulmii iiiih [ijiiDit lirrlHlH] iiirti |Hiiiir IiHhii ur ffiijilHj 
ilHiiii tiifi) l)(tiliie ur hluiir uhio niniinio rr i mfffiiiiiif IjrlfiHj iiirf) fiHua t)allhf. oc 
uliiuiliiiifrDiiiii ur fii|"luiii Uf iiiri) ulluiii uiiniiii yuDum liiliiiii rr iiifiiii {icrH OiiiifH 
fDH »ih'Ih. llH^r ffuluiii iniH hI I)iifr9 iimiij lifHinr rr i rr furnniii fjciirifTUi rtin funm 
fann til huiUHfiHiio. ffui jin iifijirifH ur |iHilHti aj: [falrj |mir rr iHa øffH {irffH Ijrimo 
5aua fiiiiHlHiilHii ufHiiiiHt mrt) (liyjrlnium ur ^htio miiluni i drinilc in fitfir fmi 
golt Ijaua i|url jirffa fjdms ffulu )ia ja or ^aua rilinaii jaøriHl tiifri øutlc ur ulliini 
^rlrium i fjiitiiurifi. 

8 Itu H| |iui al fiiiiio iiiiffuim fer lil |)fff jiurj: dnfrefiaiiiPiiH iiluiiilfflS Irjiio ur 
imie liulnifiinis )ih lirurr Ijhiiu |li)iHl tucini fiiium |iiuiiutii ul iifrn Hiifl|i)iiflf(|H ^ans 
umbuiioiiifiiii Ulli jiffjH IjfliiH iru Of fjano Ijfilnril [ugmul tiufiuiii niumium lil rtfUinba 
m uaiiDum iiiuunum lil rfj:|'iii^8r uc rdiifHUHr. ifru Imir fueir amiar toiiunør m 
aniiar f)ifru(i. Ijrrirr tuiiuiiiir hi øuDc »ifrHHiikyt iiHllii lil nrrHlIiilrijrH liiln. ifu liiffU|i 
HiiDlfrl uallD lil Hiiiilryra liita. ur a fjoarr jiairra al flijrfia Hiiiiaro uhIID lil rwllrn 
luta ur lutilfgra ur taiiiiaj uiD \d at lia-ir tiaua uallD ur ijiirbui) aj: fiHliiuin pfir 
ru tfiyi aj: fer or jijr |)ui at jifrir rru yiifiD umfiuDGiiifnn. fjiiio ur aiinars at |iat |ia 
allcr at lia-irra ma a møa hmD miffa. jirff iiis jirifiia at fiHljr guU airDij al falla 
id tticD litfirra nuiiium. |ia it fa i mifluiii fjiifta [HiiiilriiH iiiD qhD rr |)h ftijrfir riyi 
meO lullfuiiiiimi; ajt uc rtfjlu til fino aallDo lirff rr iiiif) Ijriirr jirim lilffi|iHt liar frm 
|jair bcra |"ua mitla a ^ugøio jirrr laui)jj;ultinu ur ahtjryiaj yin yuDc allra fjeiljl |jar 
|mi luøiii ohIIh inrD ftHDutn cOh nuTfium^ fua at liiiarlc tiiruf IjuffiiiiøiHriiir rj |iifir 
ycijma jirff hiihiiiIijh cDh |ii)n(jia julfino ur nifil uimitillr aiiijiuiD or at eiyi nirgi 
jraoittrir mriui fijnia l)uj:niii(|iunum luølrørar }ir(iii|tijlliJu jirc jiriuffu fafrr cf)a Itaitb 
iTjntiar uuijfu. 

9 Un aj: |nii at lariDjjulfil a mitla lijDffijlliiu at Bffita futiotujimim |ia rwri jiai 
{jarjlfrt at mniii waratiij ]\n mtjflu »lillu |iufu rr mf|tr lutr IhuDj ]jfffH dourr [uh 
fjurtuulcøa urrit bliuDaDr aj: at i ft)up lanDc jiiiuaj Dcmi til. |iar [m trtiiir ^aiia^ 

1) Rigtigere (loOdiim fnSamerfiom, see d. n. Landsl. II. 2. «) Hcrjmaniiler tierit, see d. n. Landsl. II. 3. Hakonarbok. 263 

imiffir mniii uf fulIaDcr toiioiipr ranølcøa a mof loøom \)im ^e[øa Ok^Q hmmp 
i)c auHoin jiffim riPttrjiiiiom rr \)mxY fiurihf iiill&f una aj ufirum iiiii fmar eriOer 
|jiuiiat u|Jt Bflfionicr nifdii jJinm tfr uarla inallo mm fnajiar {iH-irm |'tr?ii frm nattar 
ihaø ()warl jjtfir mifto j:ldri uDala piiiia c5a f)itiir fm jiH'ir fodotio fonoriøa fiiia m 
fua (jitt lama iim manna niiffurnar. llii at niriin jiiiruc ciøi ørijilantir fiiuihr wfia 
iH-ilaniii' qifir jaia f)unr rotiuiifir a rallnia at ufia i norfjji |ia fe jial tnniiirt ottom 
noriimnnnnm at ^afon tonunjjr fun |afoiiar fonunjje funarfun ØHcrrio fiinoni]9 
|taDj:f|"tc fua ur Icit i &ot frtia a jrofta |]ingf f)Ufrr at rattoin i'rj;f)nm a al »jcra 
mrtp foniiiu]!' fiitir loøoni fjiiis fjflya £ila|S fununi]0 niff) raDc oc fam)i!jftf inaguufar 
tononiio fiinar fina IKinaro H'ififiifni|iø oc allra annaira liui)fiiffn|ia. (enhra manna, 
oc tffrhra. ftallara oc luiiinanna oc afira fjannhi]ini)inna manna ]3H'iiirt er |]a uoru i 
Oia oc allra |ro(to \i\np manna, uc fifian birti |jefta lllaiinno toiiuiiyr fuii fjanø i 
oHom Ititiim laniijiiiD a Dinøoin oc famHijcto )mi allrr norcijo mmn jire fet oc fit! 
ajfprituif mcD ra-tto jiinøtati at jirffi f!i)ian ftal ftaiiDa jiar utu ffuinlcøa fem lia nar 
gor oc jrjlpr nu \}tr. 

øa ffal fonoiiiir ncra i norcfic er ffiliirtinn rr norcøo fononøo fim f)inn flljtc lo 
oDalborfiiii til lanDj oc |)C(jna. Én rj: ciøi er |!i(j)ftiun fnn til jia ffal fa fonoiuis 
fun tonoiiør oera |io at fjann fe eigi ffiltjetimi. en ej: eiiiji er |ieffara |ja fe fa fononcir 
at norecii er oiialfiorinu er oc erjjioin rr iwftroclia^ aj: tononijaiina altoni foniiim. 
øiilan ejitir j-rajaK foiiontjo. jja fe fialj-fioOet foiioiuio ej;ni fiifcn|]om ollom oc aliotom 
fjirilftiorum oc lotiinoiiiinm meD Ijirfi alla at fa-tia norfir til Ijiiio l)eløa iDlajo fonoiiyo 
jrffnha fino oc nejiti Ijirilftiora^ men fer .jij Ijina uiltrafto beiinfir or l)uerio fiifcu}i9 
rite oc fe a jor iiitian jijrfta iiianarior. fiDaii er jia'ir f|iijria fononiie lijlat |ia late 
tonoiifio ej:i!i jtejna eijra jiitui oc fe |jar til fononoo tetinn oc fueri |ieflnom jiiiom 
loi| oc ra'ttijiihe en |itfir fjonom toiiii oc jieøna. lin ej: noftor lalr fef o|jrooi|| til 
toiioiiiiD tata en nu er mait |ia fjeoer fa jire yort |e oc jriDe oc i iiauano lorhofie 
oc allra fjeilaivra manna oc aiøi tirfio yra'jr oc fua l)uerr er fjonoin jijliier til |ieff. 
en ej: (jirDftiorar eDa Ijirf) |iri neniaj |)effa lerD |ja ero pmr laniiraiia menu uif) toii: 
onøinn nnna |iill nauDftjn lianiie en Ijtierr lioiiiie er nemj peffa lerb fa er iiej:ni)r er 
\m er fefr .jl. marta uiD tonoim en foiionflr mete naiififijniar mel) fl'ijnfamra manna 
rafle, itn i ^leffa j:or j:ari l)oerr a finoin foftnaf)e en tonomir inne {iffim allau foftnafi 
finn er eiiii Ijejer aDr fonouijS j:e. 

llu at touonør nite fel ]jui IjellDr Ifijllfmiian log at lialltia niD |ieøna |ina oc 11 
um at fia'ta jia ffal tjann lienna æiOftaj: Ijaiia |ia er ^ann er til tononøo tetinn. jieff 

Jvfr. Cap. 10. G. 3. og maaskee F. 11. Begyndelsen. (See S. 130. Not. 5.) 
') Skrf. f. lin. ^) Skrf. f. f|irn(l(nrar. 2ii\ Aiiliaiiii- lil (1. ældre Fr. L. 

Iti) d finiih rt jirfl'H [kI(|h iimiiH (ir jiiii ffi)l t( lil (iiiiio hI ff ff'Hl )ihii Irifliu (nii 
()Hlinti rr iiiii tiiiiii Ohp- luiiiiiiiir l)ii| m- Hiiifr Ijhiio itiUtx ifiilir fuiiimitir [)h):h iiii 
|Hiii|ii)fl i iiiilliiiii fu 11 1 Ulli o ur hiiiifiH mrii l)iiHriii liiriiiiiit |'Htn|ii)fl. nr i|i.if)rn iiiHiiim 
iHiV lim Hl hirlH fiilir |iiii iiili [riii [iiiii [irn' mn'. 

12 pH ff'iiUi (IC Ifiiiifr iiifiiii Uf i)irr)|liiiiHr |iriiiiii riiiflii): funiH. jirff Ifiiidiii mrr 
lionii H |if||H tifliiH iiiiiiiH (if |iiii ffiiiliiiii iitn lil 1111(10 fif lil f)iiio IkIoh £)Ih).d fon: 
omio Hl iiHT fTtiliim linllrr uc iniir urni miriiiii linrii Inuoiiiif lurfir u|iiiil)fiiffiH oc 
IfijiiflfilH iif pi)rfiH liHiiii iif liHiio riff litfiif iiifD rHDum df iillnm fli)if iiHtiiiii. ()Hl(hH 
jVuldiii UHfr lir Hii)H ))H rr limiii lirurr I'iihitI nllii lHiiii-,|.iiniiiii f]iiir )iiii iiilf |nii iiiif) 
f)fj:fr øfiiil ufl". OuH ff iifl" iiiiD IjiiUr friii lurr [hII friiiiiin. lOiitiiir rj: iitrr liiiiiuni. 

13 lin Hl hH-tiiir or Hlliijiifi iiilr |'ft |iiii ffijllfiiiøHrf til FjoIIo)fii or priiiiffijllhu Of 
lijDnc iiii) liiiiuiiii )iH ftulo ]mr )ifmm riD [iirriH fiiiKiiifif fiiH iuHrfler mfiiii aj: plff 
I^Bfrio ffiii l)i)iiiini lifHi'. |ifff Ifimiiiiii UHf [joiih h jifffH fifliiH hfima oc jiiii ffiolum 
uirr til fluiio hI hht ffiiliuii Ijiillfr or iniir urr« iiHrimi l'niiiiiiiif Imlir 0|iiiihfrlf(jH 
ur IfijiiilfiiH itirii oKum iiHiiiiii fltjii or iiiiilt fiiH ffiii yotirr |ifiiiiHr ffiilo (lOfiuiii foiionoe 
titfilH hIIh liiiilføH |jioiiHflo or lijDffijlliiu iiuD |miiii olloiii loiiom or luiiiifiiiiiim frm 
fjinn ^fli]i OIhj.!' fniiiiiuir ffiiinDr i iiiillum foimiiiio or hoiifiH iiifii IjiiHiiHliiffifiio 
iHtiijiijft. 6uH ff off øuD IjoHr ffiii WY fntl fryiom. (OrHiiir fj m\ liii[iiiiti. Ijro 
figi Ht fiiiG |)ffir ffijHiiuiifr til hI HhijriiiHj |ifiiiifi wiO er fiirria fjfllfir allcr ]mY rr i 
foiiomiD lijhff'ijllDii rro aliirr oc odoriirr or jiH'ir fem Ijhiio rifio iiilia iiiota. 

14 IJat er jijrft i luaimljftøe uarrr. at uar (aiific ffal f)iKrr j-'rin^filacir vrra innanlantij 
or iilHiilaiiD). itn tf iimiir Df(ir tnaiiii )ia Ijfiirr Ijaiiii jircflort oflo jiiii aT [jaiiii 
attc imiia iorilii fiiiui fiiiiic iifiiia Ijiiin fjauc aDr unfal frr lil iiljrlyi. 

15 llu ))0 Hl alll fiat ffiii ufflandc attf DcDc i laniic or laiifum njri p\h aDr iiuDrr 
foiioiitj ulaii oDnloiHiiifr at loiiom fjiiio Ijfliia £ilaj:o toiuuifio jia øprfif |io fjiiiii uirt): 
ulegc fjciTH IjHfoii foiioiiiir Ijiiiii furoiiafie |ia inift'iiiiii nr ffijiHii a f|)lfr iiina 
btjto manna ba^inrflHii hI Ijiitirl fnii f|ilfr rro tfiønir ff)H iHufHjc )ia ffat fouoiiflr 
tata ffff ina-ira |iffiiiøillDc m afir rr iiaiiDc lit aj jr cDa ciiuiom tn f| [fiøi rr |)ff)n: 
i}Hii)t orrii) ' jia ffulo jrH'iiiir uftiHiiha laiifn tfiya a fj |iH"ir tilia Ifijft fjaua. 

16 ifii fj: iiciiHuiif 3:fllr i ullfyi) |irf fononyo fucrDf rfia Ijano uiiifjuDoiiianna fDa 
jrffiidom fjins DauDa oc a fjaiin j.f rjitrr |)H \mU irifiiiir fjauo liurDiiiiøo jiiaflDc aj 
|jui If fn jmir Hle trijøfifr oc alftfltc i niot aj: j:rffni3om fjino Danila. flItDrcøc ffat 

Jvfr. Cap. 14. F. IV. 1. Cap. lo. F. Iiidl. 2. Ca-p. 16. F. Iiidl. 3-5. 
') f.Skrf. f. fign er i Jiepngiddi BrfiOt), see d. n. Lands). 1\. 2. Hakonarbok. 265 

Of frj.iiif|i; fflift jifrr ffiiiiiir tr fjaim Uty qifcr iillHfitiiimun mcDflii ^iiiii iiflfffle ii^tr. 
Én i(iallDii Hllar [ofilfpr ff'tilltifr bj; H'ifiiiuiii fj: citii n- laufa yt til. 

Ku tanii fa alfiiirfir riiiii fjuerr fil at fifraj at fouoiuir cifj.r |)ff|"iim fjiiiom i'itiffoa 17 
manne iaiijiiift iiifD uiDfniDiiuiuiii or fiHMiarftaD iiuDia uiaima rDa fniir fjaiin a toii; 
uu(|0 juiib uc IHM' orii) aj: t'omnifii ]m ffal fjaiui |>f |iia i j-tiD taiijia iiif) fuiioiiii ffm 
^ano (Y miffmiii til. ifii (la-ta |iaiiii lut fiula |hmii f)ilir ftoD infD fliluiii iHlaftfjiium 
[■fin ouDcr iiifiiii |ia at Ijaiiii iiirflc oiI'h. jOral {irlta mal fiDaii jafa til |'Hllar wiD 
jia er fjitir liua f|)lii' iiuiira maiiiia liiiiiif. ifii jia-ir {wm s^t ^ano tjafDuffittu nifiiau 
Oarin uar i iitlfiif) ))a oifiDi Ijoiioin |"tilt |riii ]iHMr tutu i ciiiiom fDa laufa |e utau 
tauDffijllDfr. 

ifuH fuuiii luaDr ma iori^u finne yircfifra urma liaun ucp ffnufJaruii] fDa orri 18 
tiiOiufio ufif. )iat fi' ffnuiiHiuifi fj: niaOr ufflr a tifittar trijoDcr |)a fjeuiT Ijaun j:ire; 
fiort lauDf oc laufuni njri. jiat rr aiinat ffriniiaruii] rj matir tiryr uiann i ririiiuui. 
})at rr l)it jiriiiia ij luafir uiijrfiir niaiiu. |iat er uiDiurio ufif Ijit mrfta cj uiaDr mOr 
lonD oc jiffiua uuHauu tunoufii. ifn rj; fonouiis) ninfiofioniaDr trnuir uianue laiibraD 
DiD fouonri |)a ffal nejna mann aj IjirDmunnoni liininiiio iajnfiornuni jiffini er uiali 
a at fuara oc fa-fc fa |)at mal ru fjiun uerij mcD Inøom. ^at rr anuat nifiinøoucrf 
t} maDr Icijjir i Ijcrnat oc Ijcriar a lauD. allcr no |iffir iamut ulla-Dcr er i |jffirri |or 
ero. |)at er it |irii)ia niljinfioiiert ej: maDr njir tnjøDer |jH'r er at lopm ero trijiiDar 
oc Ijanu fjajDe ("ialjr trijf)Dfr at uaitt Ijuårf feui jiat er tim Tii()aj:erDe ei)H afirar fatar. 
påt er if jiorDa uiDiu^o uerf ej mai)r leoor eltD i bit mauuj oc lirenner u|i}i. Hu 
ero )iau ffeuiDaruifi oc uiDinøouerl tolD er mai)r Ijeoer j:iref|ort iorOu fiui ej maDr 
nerDr fannr at eu enyi maDr ffal mtrira j-ire i)era [en eiynn finne. ^ en |iui er jia er 
Ijaun eipnDe at orDinn. 

lUenn fifcir er lala lij fitl j.ire Injfffn eDa utelefio Ijuart fem lierir wna a ffi)iom 19 
eDa lanDe oc fua jire morD oc j:orDa~Doffa|i oc f|iaj.arar oc utifetor at ua-fia troll u}))) 
oc jremia IjeiDni mcD fiui. oc fia-ir menu er fieraj jlniiiinienn til at Drepa menn fia er 
|itfir eifio eniiar fatar uiD. octate^ je til nema fonongG umOuDonienn late rejfa til 
lauDreinfanar oc jriDar oc fiia gorniniia nienn oc fua fiH'ir er fonor tal'a uauDøar 
eDa Døtr manna |ire ntan uilia ]iHMrra manna er lurra'De eiyo a at luyoin oc fua 
fialjra |)teirra. Ijiierfu fem fiDau øerij wili jiffirra er famuifta (jcrij oc fua fia'ir er 
Ijejna ]ieffara oljutamanua eDa Ija'mta fliollD ejilir fua at uitne m\\. |ia ero ]mr 
utiijtamenn aller. jireiiort jc ocjriDe. Én \m\- j:riDljelijer er neria |e fitt uc jrwu; 

Jvfr. Cap. 17. F. Indl. 5. Cap. IS. F. IV. 1-4. Cap. 19. F. V. 45. 
') [ Skrf. f. at einu finn«, sec Fr. L. •^) Skrf. f. tata. 

34 'im Aiihaiiii lil (1. ældre Kr. L. 

tiuior firt ))triiii. rn liiiiir nu Hllrr iiiiiUhrr liiiiirl n ]uny |u fur riiti hmm. inrHr 
fiiiiiiniir iif piriiiium. 

20 J.ir|Tiir iriiifuiiirtl iiaro Irliii iiirii ntiir liiilmiiir liiiiniiiio l)iiio fiiniimhH fiiiiiiifiiiiar 
OiirriiD fnjiniifio Hinl tifiH IHhiiihio ItuKiiino [iiimr liaiio tfjuaro ifrfihil'iiiiio ur liui): 
hifmiia Irnhra iiiaiiiiu ni iirinra Iniuiiaiiiia (ic hIIim iiiiiiiirra fjina nilrHftii inaiiiia i 
laiiiiino al iiiiiilii ?iiHiinra|iiu lij of|' |ihI NIh) lil itl lun liiiio lirliia £ilaj:o i'uiiiiiiiiG 
(taiiiic fjitrr liiii |Viii Ijaiiii (TiiiaDf |)(i ul |irf|' liuiir fi[ii Ijrr lil iiirll iifiJl firi .fniiriihar 
l'affr Hl fa rr iiiaiiii iirr|ir laniiiifl Iniiir liiriinri fr ur ^rifir ur |'r iiilinir ur iinilliir 
fjiiar fffiti IjHiui iii'iDr fluhfir hiriir liiiiniiiii ur ).ririiiiiiiii. Dllinii imiiimim iniiii |iat 
or t'iiiiiiirl iirra iiiii |ihiiii liiiiii iiiijilH ii|'iri rr ImiiilriiH liinirr iirril i iiariiiii Imiiinni 
al |iar friii iiiaiir iiriiir hj; irfiiiii |ia uilia j:rH'iiDr Ijiiio DauDa |jami or gllmne 
lafa rr Imilr rr. )jiiI fiaiiii |V ijiiarli ullaiifir iic raiiuuiic Ijiiio iiauiia aj-'lofu or iiilia 
H'iril f)fj.iia a {laim tr hrap |io al jiflj ff foflr. oc injlr fjinii uaiidc itiafir fua illjtu 
|"i?inar oc iifiijjilii. if'ii liiiiii laflaiip yrlltir [iia fimiar fiirrlur oc yoilrar maiiiiaiiar 
or fjriirr mariir iiiaiir aj: |)iii ^nuiil tnifil irllarffHir). ni fdinniiiriiiii mift fjiiiiia hfjfto 
jiføiia i laiiDniu or |iiu liiii]!' tiii) oliolafot fj: iiiaOr IjOflyr IjoiiD ciia jot aj: manne 
at uilia (■iiiom ni t} ))ftt ucrDr i tiajiiia uiiirffiiiliim ]ia j-aic jiat cjjlcr |iiu fnti fou; 
ongD uitilioiiotiiHiir hwmir iiirD jjoDra tiiaiiiia rafir oc fijiii [jiiiii iiicD fijljtar H"ii)i. 5a 
maDr er iclr lii iiihiij. rfia atiiiat jc mcD |1oliiiuf (jniiic ]ia rr fjaiiii bmjir oc Dnj&Dr 
f)iiar fnii fjaiiii uniir flaDfir. ]iaf f)con" oc oaill Ojjllnia jio al Ijuaifc \f m\ iic iiiUrs 
kmilfct at orailuaiiiifr inniii (jana laiijict brgl iiicD tfigiiitoiiom aiiiiarra tiiaiiiia oc 
fjaoH Tiiarørr j-iir jial lillu IjhII \m l'umcr allj njiiøo. De iiici) |ml at mt uifiiluni 
at ollom uilruiii mijiimim uirfii) |)fffi fot mciri bwhc f'ni Qnt\t oc mouuom at ftcla 
tfiøiii foiiom niHiiiia fjclIDr ni fuiim cDa 6ui jia uiliom my at atter tnniii uili jiat 
af |ifir iiiniii er al flifoiu iifiujlliim ucrDa fnmiin" fr obota tnniii t)ir5c j:irc foiioniii 
oc farif iirir|iir oc Dnjtifiir fjiiar fnii \my Dcri)a flafiiifr oc nui at firfio ørtfucr. 

21 % j:aOcr ucrfir |"iia o9r at \)min Drcjir fim (inn trDa fimr piHr fimi. cDa OroOcr 
broftur fiiin |ja j-arc ja iiKicør oc fomij aflDrriii i |jrij:f. itn t} fa er brcjiiim uar. a 
fon felter cinn cfia jlfiri cOa bottur ffiløctna jia tafc jian fua arj: qitcr jobor fimi 
fifm jabcr ffijKbc q fjatin lijbc. ni t} jifirra rr rffi til. |)a lafc fa er aroe f)ano rr 
nffftr ^uart fnn rr farl cDa fona. Én l)\mr j:cr)f)a fnn annaii brciir fDa brober 
brobur. |ia jari yt ]mna fnn ffilt nar abr. Sua ffat nm tonor iamiiffijllbar fem um 
farfmnin nnna l)ann briutej or bonbom jia-im fa-m fjaim nar jirc tfbi fafer i feltr 
fba nerOr naba nerf oc faiini |)at meb tijjiltar a-ibe ej tortnjøb la-ifr a. in q mabr 

Jvfr. Cap. 20. F. Indl. 1. 8. 9. 10. Cap. 21. F. IV. 31. 32. Hakonarbok. 267 

ntxh- obr fim at ^ftun firijj ur bnntiom oc mrt\r fjaim tnanjhani }ia (fat decfa a| jp 
dauQ judom [intuiii cj: ti[ fr. l^ii fj: jc iT fii|i til oc ucriJr fjatm fjtrill |ia |ari ^ami 
grlpiiiico |)ar til rr fiann fjrjrr tifrt jiiKom fjotoiti |iii |cL i^u q ttinui fia øfii a 
fjoiium fiiiiiti; fa rr uil at iifftio oc fjaiic til )iiii(iG oc tiioilr iraMiDom. [crjfi jiar oc 
ffgc aj; fiiia ahijnii). ifii ottom iiioiiiiom rriu iiiriiii oorD at mWa at iifcfio. ifii oDr 
maDr er oiiiacif ariia fiiio m fjaiiii urrfir rifii jijrr uiiiafii aroa fino cii tjaiiii tiffit al 
fjatm er of)r oc fjaiiii liia foitia fjo^ituiti a (laiiii i^ FjHiiri uil. in cj: fatar afjcri 
[fømr |)ar' arna fjiiis otia at fiatiri tiilc fiyi fjami uarDiia-ita. Oaflilf fire fincifii. in 
cy oOr maiir fa-rcr maim )ia ffal (laiin ii|iiic lala iicra farba^tr oc ItfEiiiejc. in foiioiifir 
a ftfi a |)iii. llii er |)at oDo tiiajirij ocrf jiiiiat ^ins f| ^ami brr)^ or fioiiDom oc 
Dito inciin liat. 

i} farlmaDr Drcjir funo ]ia er fjaim utlH^fir oc fiia f| foiia brqir farlmaiiii pa 22 
er fjon utiffø. oc fiia cj: foiia hrcpr foiio. |)a fe fjoii iitlH'ci. in cj: foiia fircjir fioiiiia 
finii f5a rtfDr fjaiiii |ire iUjfo fafcr |itfirrar er fjoii fjcucr (rgct nicD manne et)a fjijimr 
til. |ia fe fjoii iiiiillD ira'iiHom fjiiio Daiifia fjuart fem |iH-ir t)i[ia lueiDa eDa i)re|ia 
Oaiia. en j:e fjennar riaiiøe i bæfr jullar ej: f)on ^euer tircjiit en fjaljfiinHii ej fjon 
5ø»er raiief. en aj je fjins er braji fjaue jrcentir ^ins fiaufia jntl fiiuKii en fonontjr 
|)at fffm anE er (wite i (aiiDe oe (aufom eijri oc ^inn oOota maDr er^ ej: Ijaiiii fenij 
unban. in ej fijniar uerfo eDa raDa frjni meD tijljfar tfiDi. 

tlo ero pffr foiior .tiij. er maDr ma ueøa nm. fecta (aiift niD fononø oc j:ra'nbr 23 
oc (jena DanDom fof. iin er fona maaj. ^nnnr moDer. ])riDia Doter. /iorDa 
ftjfter. /imta ftiu|imoDer. øfflta fnuarfona. øiannDa broDiirfona. ^r (!al ffera 
oc lata |iat yrn j:i)[fiia at fjann j:ann fiann mann fjia })tfirri ainni fjuerri foiin er til 
ero nejnDar oc bera uitni nm beDr a-Da bittia eDa bloD er a flæDom er. eDa nauiftii 
menn er fjia waro tarlar eDa fonor. 

U^na er oc ma'lt at allcr menn (fulo j:riD[)ei[a(icr oera fjeitua at fjeimile fino. uc fua 24 
er ])tfir j:ara lil fjeima eDa j:ra. in ej bonDi eDa bonDa fon nerDr neriiiin fjtfima 
at fjeimile fino eDa |ia er l)aiin j:err til eDa j:ra. eDa ^ afri eDa eiiø meD Ijionnm 
fmom. |m ffal jiann mann ba'ta aptr meD j:e neiianDa. tnennom {lioHDom e| til er. 
in e| maDr ftrrer mann. eDa berr eDa ffcmmer j:nllrHltio nerfom. |ia eijfj rffffr lia-irra 
at fjetminøe er j:iri ffeniDom oc farantom nerDa. en |)ffir ntla'fier er fjeima j:riDenn 
briota oc fefer .jiij. morfom uiD tononcio nmbuDomann e| fjinir fiua. 5a ffat uera 
bani er ^iuin bera nitni nm. oc |)an feøia tif. oc fna ffal atta uettra øamall maDr 

Jvfr. Cap. 22. F. V. 31. (ingl.) IV. 35. Cap. 23. F. IV. 39. Cap. 24. F. IV. 5. 
') [Skrf. f. (ennir }ial. ") er synes at være overflodigt. ») a er ndeglemt. 

34 * 268 Anliiiiii; lil d. ;rl(lre Fr. L. 

lifiH l)rim|nliiiiriiiliii |riii nillliiir. uii |h rr liriiii|iiliiiiniiliir lirif ii liniiifir. |'h rr huiii 
Hl l'Hinir or {niiii ur riiii H'inniii iiiiiiiiiiii fwiM'] itriiiii jiiii ul niio. iil liuiiii liiinr [uh 
jriHiTf flHiiiir nriil ii |iiii hiriiiT rr iiiii luir uriiil. iil liiiiiii iiiHlIr fiiu fHiiiiiinirro 
liiinrtiio irtt'H lil iiiiio ur nu. ur inrri iitiiiii flHtitir hI liiliu rtiu ti liiiiiir riiii iii |iiiii; 
tiiiiiiii riiH flijii |in lini liirir.rij. |iriiiinr Ijuiiii iiiiiiiitiii rr )ui iiuru iiirD Ijhikiiii fiaiitifr 
j:riHl|'rr iiiriiii ur nilliii^" fn ''I' ll'ii'ii mir i ri)iiiiiiiii |ir|")niii fliiii flutilir. iiniii jirr |'rt 
lijljrlHr HMdi. ru ff |ihu nirno H^iiii h |iiiiiir |riiiH. ]irt ffulo lina lurir luruu oc liof« foyu 
]iffiiTrt ft Diiiiir. il'ti rj: niHiir rr [irriir ur ma Ijhuu imrlH. jm rr iiiruu IjillH Iihiiu )ih 
[lul \ti iirvH hHiir rr Ijhiui [riirr nir[l h lirnuiir rf liunu niirlrr H| uilr. ur iiiu IjHUti 
ffiiiiH IjHiiii. lir [hiih l)Hiis tfuir IkiIhi) h j.ijr[lH jiiiiy. iiriiiu Ijiiiu [l'iri [rt: iiifD .^ij. 
mauuft ffiDu 

25 ifj uiftiir urrDr iirr|iimi hI [hiiiIiiuiiij |ih [l'ulu [iHir lirrw huiihI liiriiiiiu h.F tDh 
a rr tifr[trr Ijoiiom rro. ifn rj: jurir lirra Ijhuu [jutiifc tirrjiiuu m ufirriiiiiu. |)h fro 
\m\- frfrr uiii founuii .iij. iiiiiifoiii liiirrr [ifrirra rDa fjaiir j-irc [rt lijrilar rii) hI )miv 
iii|1'ii riiii P'hDh iiiHUU fjHuo. ru rriiiiiiir [hIc pa lil lijlitHrH^iiiar [tfiu jijrr nar [f'ill. 
ifu \mi rr iriiii iiilliiii iiiliir um hrra or ui(|o. |ia P'iilu [iHir alliirrfii [iiiau uallhirrfr 
tiera or fuøij uiliiio uiola. 

26 % inaiir urrDr (jiifiiliiui a |iiufif. l'a [t'iilo allrr rpiir rruiia lil [l'oiio rtia |iallj. 
fu [a rr riyi rruiir rr [rtr .rij. aurnui. ru liaiiiiøilliilo uiruu oc mjyilliir!) lucmi oc 
UHiuaiiar [fiilu ririi rriiiia al (ogoui. ifii Ijurrr rr biory iiHMlrr |ia rr [u iillH-fir iirma 
[)ononi [f nui[a uariir. or [ucri fjaiiu riuu jirrr. ifii tj uiaDr urrfir jVrhr a fiiiioc oc 
rruiiH allcr rjilrr jiriiii luauur lil [foøo fi)a jiallj rr uiri uarlr. llii ucriir Ijaun 
jarmu oc rj fjauu uil at lofiom tirriaj. |ia U^t f)aun iiiiir uajiu [lu or biotic loø 
jrirc Id. ifu liriiar fjauu rr IjHuManr or Iriiyr Ijaiiii i)h|iu [lu ui|ir. )ia rr Ijaun j-Tlils 
fjrilaør lurDau Ijiuu liurr fjiiiii [arr. fiiunDa [f'al jiauu maun oc j:H"ra [iifuHinuinnr. 
|itfim m til [uliiar frtctiiiu i jiui IjrraDc ru Ijauu a at uariiiitrila Ijaiiu. or [ua uallj 
luarir rr fjouoni rr j:tfri)r. ru f| [ol'iiarr jiarj: liiio ijiD al ø|fa Ijaiio. |ia [lal iirj:ua 
(jouiir uiri) Ijoiioui [ua uiaroa [rui Ijaiiu |iar|. fu p| Ijauu lfij|ir ira [oliiar uiauue 
oc ucrDr Ijiuii [arr hauiir. }ia rr [ofiiar uiaDrriiu [ialj:r i ocDe til or[l'uri)Br fououiis 
umtioilomauj. or [ti|]i Ijami rjilrr malaijijjiom uirD Ijiuua ht]Ui mauiia raDr. rr Ijaun 
fallar til mrD [rr. ru tf [ofuar luaDr [ijuiar niilrlofii. )ih [rulo jia^ir Ijaoa uitiic til 
oc [ftia |iHUU uiHUU fniiiuDru a jlrt Ijauo. ]ia uarfiar Ijounm d Ijit [aiua urma ii|rifr 
tate aj: fjououi. Ifu Ijucruitua rr [ofuar uia5r trlr iitlrfliiar jr. jia [lal fjauu |a 
luaun til at rrj:[a |itfim uiauiir rr a ])iufl finur. 

Jvfr. Cap. 25. F. IV. 15. Ca-p. 26. F. IV. 9. 10. Hakonarl)(')k. 269 

ifl matir tr brfpiuii fi[ tiauOo. ])a a fa af ucra Mm er tiøi lijfcr a ^mOr fer. 27 
en ltj[t ftal uifif |ajiiiiHM]rio iiiiiHii fjnaOo of nrjiia |VE a iiaj:ii Of iialffaD finii oc fjeraD 
|iaf rr f)ami er ur. uc lijfi til jiialo maiij Of til [rtctj naj-iio ^ iiiaiij )ia ffat a oruar 
liiniK foma iiamiiallftatinnaiij. or |iaf (faf fiuiiiie jiieria faerljanii uaratum iialtcna 
at fjatiii iiyiiiiij l'iia. eii lil uifilijfiiiflar ffal a jjiiifle feoia. itn e| iiiafir uit riiji 
T)i(]ltj|ninar uitiie Dera eDa eiiii fiicria natlftaD. ]m jare fil fiaiiiiilliieo iiiai)i' ueyan&a 
eitiiiljiifir ur iirri fjoiium ftej:iiu fil. aiiiiaHufiifiia a eOa aj: j-iiiitar liiiiøe. f| ]m\' (lera 
[juarrff aj; ur a. }ia eru |iHir l'ffn- jij. muifuni Ijuarr lia-iira. fjarje Ijaljf [a er j'tffer 
en fjaljl fuiiuiiør. ur niute eiiiiij uituio |"iDan uc deri effe uitni uc |are rallanfer uc 
l'ua Ulli [ull onnur uiliie. Hu er [firffutat er nniiDer Ijaiiii iiinan Ijelye."^ en fil lirffarar 
lofnar ffal eirii fjeim fteiiia. |)iiiii ffal ffejna a| litnlar liinije uui fiia inarøar uttfr 
fem menu fjana telil. i |iiiiii a jiairri. or ffat a |iui fiiufie aiiuatljuailf j:raiii[:uma |e 
efia atjur oc fafa fjaliiu inaira. in ej: fa mafir er nifllijfiiu] fømr a IjeiiiiDr ma jara 
famDøflrio til ur jra |iar fem niø mx iirriit. |ia fiarj: aiyi iiatfffaDr jram at futna 
ej: fjaiiii a fjeimile fua niér ulaii Ijrrado oc iiuian. ifiyi ffal fjaiin j:ara nm iij. 6yi 
fua af eifii fe niøi lijff j:ra jiiii er uiiiif nar uecief. iiema hauciilllico oc nej:øilfDi9 menn 
efia iiamaiiar fjiiio oeivia fini a. Ifii e| fjaiin lijfer eiøi fua. |ia er fjann murDiiiye 
ra-ltr oc |ireiiurf |e oc j:rii)e. f n ej: bøf femr jram n j:ijrffa |)iiifie oiølijfino oc faya 
Ijino fara fua Doreii fem iijrr uar ffilf. |ia ffal faøa fjino fara ftauba en eicii niiilt); 
finfi. oc fierr }io niorD a.|- neøaiiiia at fiaiiii fe nflffir. tn ej: eiøi fømr fap Fjino 
fara j:ram a j:i)rfta fiiime ne fjeiiiifufiiar uiiiiie. uc fømr uiiilijfiiiii uc fiuiiaruitiie j:ram. 
|ia ffal oiiilijfiiui ftaiiiia ej Ijuii er al lofloui [loreiin en m^i fiuiiaruitne. Én etjinye 
f)inø iiaiiiia ffal jara i Ijcraii. fiar fem fa iiiaDr let fef ur nera. uc cj: Ijann j:inur 
^anu. |ia ffal Ijauii fti^iia fjuiiom fiiuii. eii a )ini |)iuiie ffulo .j;ij. j:riaffer menu a| 
l^onom (irra m eiøi nej:iiiiariiiliie uc jøra j;raiii jiar a jiiiiiiciiu. in ej: l)aiin oif 
tfiyi niiiiiiHii jo'raj. |ia er liaiui faiinr at futiiiuc. liii ej: Ijauii fjeiicr iiiiuhan laTj 
at luøum. |ja j:are erjiiiøe Ijiiio Daiifia oc ftefe fua marøa menn fem Ijann oil |ia fem 
^ia ijoro ftalificr lil tijlj-lareina mri) f)iiio jijrra ffilorOe. 

% niaDr er færOr oc føiiij fa eicji i ff'oø er fffrDe eDa nerDr fjoiiiiDom tefinn oc 2S 
hrjiir ^ann loø j:ire fcf. fia ero jiar ujiiie fafOølr fuiiuiiøe uc fartiair Ijiiium uc Itefiiioje. 
ejlir ffijiifamra manna raDe fem loøfjof ffijrer. ifii fjuar fem niaOr fffirer manii ]ia 
(fulo alfer j:riatfcr meiiii ejitcr fjunoiu reiiiia nema bauøilllieo menn oc neiyillDes oc 
namaøar jiaur ffulu eiøi e|iter reiiiia uema fia^ir nile. in fjwerr aniiarra fa er eiøi 
«it cjitir renna er fetr .jij. anrom. 

Jvfr. Cap. 27. F. IV. 7. Cap. 28. F. IV. 11. 

') [ Skr. f. rélttiåms, *) [ Skrt". f. oH oniior wiltif liaii er (tirftnlat fr iintKr f)«nn i maniihctgc. See deii 
nyere Landslov IV. 11. 270 Aiiliaiiii: til d. ældre Fr. L. 

29 iif "iHfir lii|lf iiiiiiiu l|f|liiiuf lii'iiiif iiifii t)itmo friii Ijumi Iij(li' pu fr Ijhiiii 
iillffyr Ol" ollii .fiiTiimi ))iii rr limiii h iiriim idiiiii fiiiiir ur ff jiiii rr .fire iarilfr er. 
Of ))iii jf fr liHiiii fomr lil flUiio nirii frr. ur iiiiiiir fiiu riflii Imlr. ifii })nl rr f|ilfr 
fr jm [ThI tiiiiii tilfil ni'll |iiiu luiiiliini ur )iiii \t. n .firr miinii nnn\ ifii iiiiilinDo; 
tiiHiir fiiiiiiiiii'j Itilr |itil rr mil rr. ru fi liiiiiii iiil iriiii riiii|iii frr ur P'uiif jiti ffiil 
IjHim iiirtlliiH fniKiiiiio mtiiiiir .ti. iiirrir rii liiiiii nrll |"iiiii iiHiiliiiii. ifii tf Ijaim « 
miiiUH jf |)H fitil iillti iiiirH iiiriil flrnln. ru Iihiiii [{'hI IhI'h trijiiilfr iiiiul. ru Hilfirfflf 
rr l)nuu rnrrr iriiihrilHiir. ru Ijiiuu limirr lurii niii [Hlar Hfirra or iiiD fonnniio umnn. ' 
fu fj: liHUU lii)iir litiDiiiu |iiriiii htrlr jiu hrliinr [jhuii fri' tinarl |"rui )nrir lafa iiiil fOa 
fiili. ifu rj: riuu maiir li)|"lr (H |Vrrr lun luruu fDa j:lfirf i riuii al \)\{\t. ]ia ha1f 
fiuoiii ra1tf fiia larbiiimu finrrium jiairra fu finotu .u. iiKirfnm fuuonflc. 

30 ifj: fa luaDr fomr a fiiiiii rr auual t)uarl rr tiliir rDa liliiiiuiir ut fifr |ial iriuu 
uallr lufi) [jououi jm rr fa uilHiir rr lau|l Ijtiuu. itn ff fjaun tv (oftfnn ftia firrDr. 
fua at fjaiiu ma rffc tna'la. ffrri fjaiiu uruar u]]]] ]ifpr f)auu tua nmla. m ]ia (Tal 
|iat oruar jiiui) ianiuj:ulll frui or mxt fatuDtfyrfO iijipfforin. ru fj f)anu urrOr DauOr. 
Jia (!rrf fa oruar uiip rr a iurDu [iijr. 

31 iiruar rro jiar jiriar rr jf li^gr uifi. riu nr at iiaurioiu mauur. nuuor al faroni 
Ijinom uirirom. jiriilia ry luaDr rr ajlimuDr. Ifruiuøf [fal oruar ffrra fambtfgriG fr 
^inri Ifftr li| filt. riia f)iuir ffilrifajlu nauiflo inruii rj riøi rr rruinp uitijirf waflom 
oc ^aua ))iuf) {iriuirll jiar friu uiri fr nrflit fDa a ørauardafta jia tuføo ])ttir tiom 
Otnua ))0 at riiii toiuf jrlrrr ^ luftin fji .wij. oc .jj. É\\ aj:^ ])infiftoD rtttiri (fal 
iimiiH'iua. jia ffal j-iorDuuiir |)iufiuiauiia forua. )ia ttiføo ]iffir |io bom fttrma po at 
fiøi fumf j:tcirf lil. Ullfr (fulo |jtfir oruar brra oc cnjjf jcfla. fti fa rr frtr .jij. 
aurom er jifrr jrHrr. Én fa rr frfr at daluo meira rr l)anu øcrir bæDf jfUfr oruar 
oc fitr fjifima nm ]mQ. Sin uattom (tal ^ann oruar (fera. fa ffal orum pjlpa rr 
tt cro laøDar. Hu f| oruar tata ^ann. oc ftffrr riiii jiiuø |)a hrrr ^ami a baff fot. 
£\i tf oruar tafa fjanu ririi l^a ffal ftrpo øera Ijouoru lil jiiucio amiare oc niotc Jiar 
ffirfla finiia. rj: triøi rro fiouaruallar til. tn tf f}mn a jrrøiDr fDa rrjDar mtuu. ])a 
ffulo jiifir Ijouom fioD ørra. ru tf Ijann føinr figi oc jirrij fjaun ]iinø |)a er Ijanu 
fannr at fot tf ffiøi batina Ijonotu lofllrpr natiDftjuiar. ItoiiDr Ijurrr ffal lit )iiuø9 
jura rr ur frmr lit oc jara |iar til er fjann lufflrr Itfcim tnnnnom er a Dinøe uaro oc 
l^uerja jta ajtr at ufrfiu, 

32 % fa maDr t)il (janp a oruar|iiu(| rr ^ann er |)ar jire fotom fjaj:Dr. Tpa ffal 
fjanri tffta fer øriDa. eri fttrtinDr ffulo felia ^onom jiriD a |)inø oc aj jtinøf .ti. natta 

Jvfr. Cap. 29. F. IV. 22. Tr/p. 30. F. IV. 29. 

'J Saal. i Mbr. ^J Maaskee f. Cn Cj; a. Håkonarbok. 271 

øriD a futil H ro il fø c. m ^afiDmflnaHar a BcfrarHfoi. Sua fr ocmffUt af onøom manne 
ffal ))iiiiiøunt)0 l'tjnia nriiia |]ifiin niaiuijfiana tr uqir inanu a fjinøe. oc ufrDr fefinn 
i f|i(eT rås. oc |)iui)f |mim er j:o[i er fiunnbeu a Oaf. itn tf maDr uerOr ntttfor a 
^frafio jiiniif. riia a oruariiinoe jiui er |)ar er. fem fjcrati |)inø er ffipaf. llu nil 
|jeffe maDr |)ar bffifia fer jjingiiunou. |ja f!ii(u Oa'nhr aiiii iata fjonom. eu ^oerr maDr 
annarra ffal eioa jiinimenøt. oe mi jiar mal filt. meil (opm. en ej: ^onom er fiannat 
eDa fijuiaf fjinnfloniio. |ia ma |iann maiui eii)i utlffiian øera a Dinøe |jui. t\i ejjfir 
|iat |iin(i |juft fjinn tieije or farom. |ia uarDar pHi effe bouDom en bane j:Bre utla'gr. 

Éf maDr er eiøi jffrr til liiiiøo fa er ftfrDr er. ^la jare fa eiiier ma'laniie IjanD 33 
er rff'tr er f)uart fem jiat er meD jrtfiiDfeml eDa umbuDe til. oe |!al felia øriD oc j:effo 
tafa ejitir fiui fem Ijinn fare. J^n jiau øriD oc |ia jefto ffal Ijann fiia IjallDa oe aHer 
Ijanfi jra'iiDr fem Ijanu Ijaue fialjr lefto trfit. oe fellt øriD. fn ej: fa atburDr uerDr 
af menn foraj eDa tioffai oe er fjuarøe til jiinøo j:ffr oe j:effer fjuarotiieøøe eiifirmffl: 
anDe oDrom loø eDa umDffmi øoDra manna. ))a ffal fn j:efla oe øriDfala [tanDa 
aj: Ijuarslneøøia lienDe at iamj:ullo fem ))air ^aue fialiier øriD fellf oe j:efto tefit. en 
jt liffirra i ueDe er nerf øerDo fjnars uiD annan en eiøi jiairra er j:efto. nema fua fe 
ffilf. ifn ej: maDr annDaj or farom. |)a ffnlo aniar |ini male ffi|ifa ejitir øoDra 
manna umDrtini. 6ialj:r banii ej: Ijann liner til alfa^ftar en eiøi fjinn er j:effn fof nema 
[jauii fe arue. ^nernitna fieff er menu fjiltaj a meD nannDra'Dom oe uerDr tninnc 
ornar|iinø oe i fiiiom ftaD fjuarf oe foma baDer til |imtar jiinøo ]ia ffal fa iijrre fin 
nitni rijDia er |Tjrre ffar or n|i}i oc niofe }iar nitna fiiiiia allra fia-irra er Ijann fjøner 
til. en fjinir lijDe til meDan or ftaiiDe iiD^mf mal }ifrirra til jieff er ^uarerlneøøio 
f)aua rult fin nitiii. en ha-tr^ mele iiiini jiwirra. i^n tf aDrerliieøøio leøøia iijrr 
hfjm a. oc iroDa jiinø oe nitne fjinno. |ia fjener fa j:iiej:aret fofn finne, en fjinn fefr 
.iij. mortom er Dum laøDe a. in fjuerr annarr bauøe er iia}inoin fjellt n|i|i en fjinn 
l^aiie fitt mal er a loøom fteuDr. 

% nitne maiij j:err til fiinøo Ijuarf fem er. |iat er niøhjfinø ffal j:ram bera eDa 34 
uatlftHDaruitne. |ia er |iair mieta muiinum er a |iinøe naro |ia ffnlo |ittir ffirffofa 
uiiiiDer |ia er a jiinøe naro at ]m\- niHDo nitne bera ej: ]mr mæffe Eomaj fif |iiiiø9 
|ia ffal |iat nera af j:nllu er jitfir bera a na-ffa jiinøe. ifn ej: jiar^* ffer or er jiinø; 
boD fftjllDe. jia narDar jiaf effe boiiDom er* f)iim j:irDan fe! liDe manna, oe jio eiøi 
j:ircj:ariD fofn finne, ej menn nilia nwla um. itn enøe maDr uerDr af male j:ellDr 
nema or eDa maDr ftejni Ijoiiom jiiiiø. 

Jvfr. Cap. 33. F. V. 6. 7. Cap. 34. F. V. 12. 

») Skrf. C. ^traOe. ») Skrf. f. bcrndr, see Fr. L. ^) Egentlig skulde dette Ord efter Forkortningen 

i Mbr. læses }iaf, men Fr. L. har }iar, hvilket giver bedre Mening. <) Skrf. f. fn. 27*2 Anhang- til d. ældre Fr. L. 

:V) i!"|.' niiiiir liiitifir iiuiiiin' i lilh rfin ii lu): m- iiiii hIii|1iiii ur [iiii tf imitir fiiriiir 

umiiiii iiirri liHiiiiiiii riiH l|ri|il. iir |iiti ty iiiiiDr rimiiir niiiiiiii. ff)n uiillrr lil fin rh« 
vrH. nr |ii« ry iiutiir vfllrr iiiiinii. ur tilll |)iil rr iiiiiiiiinm nrrfir iiiri) iiiiiiiih tiiio|U)riiil 
ui liiiiii IHrfiiilur rr fiir nriDr. rfiii liiiiiii |li)ii|'iiiiifi' iiiriiii \t\\ ii. |)h |ThI [h IioIh rr 
iiiioiiniir rjilrr jiiii |Viii .11. iihmiii fiiniiu jnrii |inii lil rm iirjiilirr ny liiiHi'Oliiniiiiii 
t)fiiiiiir. iiirri |iH'iiri |li|ii|Viiiri |riii iiun iirjr |iiriiii. ifii liiiiii rr iiiioiirrfir (urti lniiunp 
tiHiiiif. ril |in Hl IjHiiii fliift'iilf fiiii )ih h l)iimi )in fiifl hI hfin« iil nrllHr fiiio. jiriiar 
llHiiii ml ur |VfiH iiirh |jiii(i|'lr).iiii ur liitiir mtllH lim. jut rr iiirr dhvo tf jiirir fin lil. 
L^ii fj ))rrir rrii riiii lil. |i(i |i)iii liiiiii iiifii lijriiarfiiii r^• limiii rr fHllHiifl". in tf 
iiiHiir Irijjir hI iiiHiiiir nr ijrlliir |'rr |"iHl):r. )in fl'itl Iihiiii Iih'Ih l|nUiirllr rii luiuiniir 
(laiiiK ff fiirPiiiHl rr. l^ii rj: (jHun iirriir IjHllhrnii ur iiriiir pn|l'tiliil. ])ii rr ^ullrifKc 
rri loiioiiiu .jij. ftirar. itn rj." fjHiin Ijrllfir frr Imljr oc ufrOr riui ffiiffulat. |ift fr 
]ift( aniHj.rtO. 

Vm j:ullr(rlte. 

36 % iiiafir (limiiir |ria[fnn inanii iifijulo. oiaflDc .ti. tiifrtr fonon(ie m ^inum 
jiillrffllf rr bunnbrii nar. 

37 ifniii iiiBiir ffal jiaf uiD annan møla at fjami l)wt jiføit |!om a frr. fjuarltc 
niÉfiri iimDr nr iniiini. nrnia fjoiiom jijloe .j. mtnn til jiinøo oc faiuii mal f)ano fua 
frm mtrlt rr i luiium. at turir inriiii ffiiln furria. ru atta fauna. ]my .ij. ffulo Ijana 
fjof i IjriiDr oc furria fua jirff Iriiii ti fjoiif) a tjrlria fiof. at }iat ^ooom u^r ^ft)rt m 
cøi uitom utfr t)ual [uft rr. in rj: fjaun miffrr jitfirra uatla. |ia rr Ijanu utta'ør. in 
^iun ffal |)0 Ijaua lijrilar dD jiri fi! )io at fjauii fjaur jirffa uatta aHa. in cj: 
tjanu intflrr jiat uiQ mauu at Ijanu raDc luuti oc jiffiiia uniiDau foiionøc. ]ial ffal 
fjuartfr uurla uiffiri maDr nr uiinur. nma fjcimilio qiiiDar uitni j-ijliir urina uilr ørra 
fft utltrøan. in t} maDr nifrlrr ]m\ uiD fono niannj at Ijou Ijaur Irøit uirii nDrom 
manne ru fionfia finom. eDa fninrr Dottor fjano at fjou liøøe mri) inannr. rDa fijftor 
hans. fiat ffal riøi uurla ncma fjrimilio fuiDar uitiie jijløf. nrma l)anu uile ørra frf 
utlfføaii. in tf maDr uwlrr ufnffiirG nril uiD farl cDa fouo. jiat rr utirøil liøør 
UiD. oc urrDr ffirffotaf. ])h ffal ujijir jullrifltc uiD |ianu rr uiH'llt rr uiD. jio at Ijann 
Ijflør fft mrD Ijtfimilio fniiiarniini. nrma Ijanu hmøI fofn a at loøoui a ])ui malr. ])a 
rr ]iar rfti rtrttarjar a. 6ua ftal um oli jiuluitfli oc lullr^ttfO ori). 

38 % maDr øcrrr fua mifrt u^ffuo unf at Oaun leøj mcD fono mauj. |ia ffal 
Ijaun litrta tiouDa Ijruuar rffllom |iriinr. in rj Ijaun uil friøi liffta. ]ia ftrj:ui Ijann 
Ijonom |)iuø aj jiiuør. in ajjiiui^ |)iuøc fifftr ^auu fjonom frui ffijnfamcr mrun.jij. 

Jvfr. Cap. 3o. F. IV. 16-21. Cap. 37. F. V. 22-24. Cap. 38. F. V. 27-29. 
') Saaledes i Mbr. Hakonarbok. 273 

tjffnifl .MJ. ftj ^uaro \}m\\t ffta jari iidtfør. in f| fjaim er jfcrr fi[ imnban jfrrlTo 
[i)ui mcii tijljfar mt\t. Itu ej; niaiir i)rffr nm inanii )iat fr inounoiii niiDij til niHe 
ffia fjHiiuufiar j.-ifirhinifi uifo efia (nii]ra. ]ia ffal fjimi fiiriiia |niiiiD oc fiipfia a |iiii(ic. 
m f)inu iffiTj iiiiiiaii iiifD (ijrifar ttM. ff)a jarc iitltrør. oc ^ucrr jimninyr 3:iHr ^ano 
Ticma iarDtr. fati' fjami |tjr|t rtftf |"hm aj: }mi jc. ru touonflo iiiiitiii()oiiiaf)r \t y'm |iui 
er aiit er. Hu fjurrf mal er maDr mirtcr wiD mann. Jjat er Ooruer til ueyjfla eDa 
temifr fjuiujto eDa jorbtriloffap ot Ijanu a eijii fotn a. |ja er Ijauu jriolmteleo maDr 
ej: fjiiiu ffirffotar. nema Ijauu fjaue Ijeimilio fuifiar uitne a fjeuDe f)Ouom. jia ffal 
^aun fueria ttjljtar a^iil. itn ej: Ijiuu miffcr Ijfimilio fuiDaruiluio a liiuye. |ja er 
^anuulltrfir. 

Sua er uifellt om^ rogomenii alla. |ia er ra-øia menu uii) foiiouø eDa iarH eDa 39 
bifni}) wDa UHlIDjiiieun. e| ^aiiu rtrøer jiorue mauj. |)a [fal Ijaiiii fiuo jiorue jire 
rffut l]aua. Hu rfeøer \)mn p mauj. |ia ffal fa fiuo je iamumijflo rfrrit ^aua. nnna 
f)auu fijui meD lijritar triDi. Én ej; fjaiiu feuuer fiat rojj mauiie at fjanu l)rtue leuøel 
aj: orDum Ijauo ujioffa fonouøo. fjallDe j:irer lijritar aiDi. eDa øiallDe .iij. merfr.- 
itnQt a fof a fouuo. 

lliaDr Ijuerr julltiDa er øeuyr Ijufa a mcDal or |]ii|fir oliiiofo Ijauii a euyau rtett 40 
H fér meDau Ijauii iienyr meD uananinl oc Ijaiiii er Ijeill oc uertj:HTr. itn jirijar Ijauu 
jtfr ftér uiatar fialj:r eDa jrra^uDr Ijauo oc flffDa. Jja er ^auii lieyar riettuttiur. Ifiijjau 
riett a touoniir a liteiiii uiaune er euiiau a fialj:r a fer. 

fj: maDr felr j:rialfau mauu aj: lauDe eDa i utleøD. ]ia er l)anu fefr .jij. morfom 41 
uiD fououj). oc fomi mauuiuom i lauD aptr. en Otrti Ijiuom rietti. (tn ej: Ijami ma 
^ouom eiøi aptrtoma øiallDe Ijaiiii {p\\\m botmn. tn t} (jhhu fijniar ^aHoe)^ j:ire 
Itjrifar leiDe. 

:))fffar Ttettarlifftr oc teiutamal uaro tefiu um allau norrø e)!ter j:orrH'De oc 42 
ffipan lllaøuiio tououøG. fuuar ^aloiiar foiiouøo. oc meD afiou oc tillaøo Jons a-rfi^ 
tiifcujio oc aunarra [lifcujia IcnDra uiaiiua oc IterDra ftallara oc loømanua oc Ijiiuia 
uitfra-jtu manna a| ollom lutom lauuDjiuo. at um |m meuu er mouuom uerDa at 
ftaDa j:are eptcr fiui fem aDr uatta loø. in a| j:e ueøHuDa Daiiie .tij. meuu ffilriter 
loølcøa tilufj:uDfr flita øerD e^itir laøaffilorDe. fem |iffir fia ra-ttleøast yin øuDe oc 
maluuejter ero til. eruiuøiom l)iii5 DauDa H'iuom. in allar aDrar j:rH'iiD[)Hlr oc 
fattal ffal j:a[la uiDr fua at fjuarøij 3:rH'uDr aDrer tafi lu' øiallDe j:ramarr en nu er 

Jvfr. Cap. 39. F. V. 30. Cap. 40. F. V. 32. Cap. 41. F. V. 37. 
') Saal. i Mbr. *) ( ) nigl. i Mbr., men tilf. af Arne M. i hans egenhændige Afskrift. 

35 274 Aiili!uii>- lil (1. ældre Fr. I.. 

[Till. llii "iniij riiii ,ff iifiiauiiH litrDf lil |ifiuiiiillfifO ur IkiIh jih P'hI |iih fi'fitin lirc 
liiiHrnin |"fni IhIh ifiiiir lil fjlir rinniiHiiiif. ifii ff luilTiirr iiriiiir h |ifllH. |ih Ijriifr 
llHiiii .firninrl ft nr p-\\\(. ur nniif Hlliirr fiDHii IkiIh iiiHiir or fii« allrr lurir n rrtD 
IriiiiiH tit lifff. Hl fin fl'i|]Hii \f r(i|-iii i'iiH h limm iiiiiiifl. |ii'ITHr rirllHi'hHMr .firirr Irl 
mtiHimo fiiiioiiiir |iiii|H p]\(\\H hI |io hI iii|iiiiiioiifii riiH flniiiinniiii |f tuM]iii. |)k [ThI 
.}.i)r|"l liifH iiiHiiiiliirir hv ,vf »iilHiitiH. ini tniiuiMir liiiiir ]ihI firm Kiit tx. ifii r| 
minna ln)|ir av rii |)friiinilliir. |ih flriDr pie liafiuiii H-)ilri' fiiii fnii IhIh rmiir lil. Oiia 
iHlrtiif or IUhiiiiiio Imiimiir al l)i)fn]i ft'al idiioiiiir ,fi)rr lal'a j:f iiihiijI)huh nr niyHii 
ariuaii iiUhmihii nm ru aiir fr luliiar allar liiiilryKr flulliirr \m ftrm }])r iiaro yuriiar. 
m jf fiiiHiiiia j:rllr i |)a fof. 

43 ()(]■ friirr iiiii iitiiiaiini ur rru fmii iiifil alljijiilr ft'uilaiiDc oc mrD ftijiifrmn 
iirriuanlif iiirD Ijiirriuiii alhiirhinii rr jiaii tiimiH lil al .falla. |iiii af i ollum floiiuiu 
tx menu ffiiio frr lil |irtij.iiina niiiiift or mouiiom lit IjaiiUiira lula liD al uttila. )ia 
rni firffr iiaiiauril mrirr iiirDHiiiif. ru fjiii rr rii^c naiirifijii hiriir lil iicma oalrijfi or 
mifil ffamfijni. Hu ))0 al liitfir iiiriiii jari i ffiiii faiiiaii tffia rrfa ftraiitirr. uc ffijj 
aiiiiaio Ol H amiaii al iiuilia firff rr * ur a flajili fjfllf or finjr t)ann a| |ia fcal 
f)itin (iiTla liiiiDuiio fiota friiiiiiiinm fjiiio tiaiiiia oc fijiiia mirr) fi'iiar rifii al IjHiiii 
nillDr jiftla tfigi fioil fiaja uc fl'al fua Ijiirrniliia jirfffoiiar uaOaurrt jara rr fiirir 
Ijajrfli jiat al rr lil iiijlfirmiiar rr \}\mi tx mrmi ja ay mitin aDa bana frha far. at 
iioilia }irff rr fiiorfir. or rr l)rlla frrfa laiift niil toiuiiifi. rii oli omior uahaurrf fua 
ftfm Hl faflH H'iiH ffiiila iuir Iji'to itU \)\t\)tx \tH \('\]\ itU i la^ifa al iiaiip trila aDra 
fiarjlrijfo at (irra fjiiarl rr iiirmi ja a| iiifriii tftia far ff)a fiaiiH al iiuilia jjrff rr (irrHi 
|ia ff'al fmta Ijaljiim lioliim ur fijui |io uilia fiiio ma-f) frllar mt\t. jirlla rr frflalaiift 
ui& tonoiiø. oc rcfi a fonomir a uatiaiirrfum. 

44 Pdi tx oflum tiuiiiiiinii fiiuiiift at ryliiiiiiiar cro jiri fioDiiir af lirra. rii fa rr 
firrr Ijami rr frfr Dit) toiioiii) .Dj. aiirum. l^ii fa rr brrøDr fiiijr af iiianur oc fømr 
rigi jram tjanii ffal bfffa jullom rtrffr. |mim rr fjaiin fira af. ru fouoiiør .jij. mirom. 
llu ri TiiaDr Irflfir mann mrt) fiiior. )ia rr fjHiiii iitlaiir oc hirtr jiirim er ^ami (aøDr 
frm.rij. mrnii ha^ma oc |mir fia af Fjiiiii rr nr( ffrtniir aj. i£n fououys fotuar maiir 
ffaf tata lianu rr laøiir oc jtrra a }iiuf! oc lala jiaiiu tiiij: frijra i ørfiiiom ^ouh fjauo. 
oc ffaf fjauu fai!)ia frf i jriO mrti firffarr rr.ifiufi rj fjiiiii lijuar oc abijrflrj fialjr far 
filf. ifu tf fjiuu Orijr rr fatlaiio rr laøDr. |ia rr fa brtfjir rr laciiir fjuar friu f)auii rr 
(tabbr. Én rj f)atm frmj uuhaii jarr fjaiiu iillH-fir ucma laiiDj ffioruarmouuom uinlrj 
nofturar nauDftjuiar fil fjaua ttrufiif. Én jr uiøauiia jarr fr]]frr jijrra laoafriloriir 
bffDr lirDUøilfhr oc \m\x. lUrD fama ffi[ori)r ffal iirra rj uiaDr (fijfr af luaiiiir Jio 

') Herimellem i Mbr. opr.: flfrftf, hvilket Ord dog igjen er overstreget, uden at det samme er gjort med 
det paafolgende ot. Hakonarbok. 275 

at tlh taff. |)a Mt fonotiøc .»j. aiirom. m \)\\um jiiUrffffc rr ^ami (faiif af. m t^ 
f)anii fHTrr Tnami lUft) ffotf. |)a ffa[ fa pr (faiit |Tita rfj-fiiifi j:iri' |a fnn fjinii tr laøtle 
mcD tiiiuc oc fiia ])0 at ^inn tinjf rr ff'ntniii nar. |ja ffat ^iiiii rr ffaut imbfr [Hiiiin 
rrj-'fiiifl oc fjiiiii rr (aiiDp. or aifrt fama ffilorDr fjtrOr {jrgii flrdOa oc (itrlr. 

])at fr djji oiDr fæmrlføt at incmi fjitij iiiii fnn fjtiiiiiiiar a-Da ^cftar. Hu fa 45 
maOr rr ruaiiii Oitr }m ffaf fofiiar iiiHi'ir lafa ^laiiu rr Orit oc ja^ra a |!in||. oc lafa 
briota irmntniiir or fjojDr. fjoiioiii. |iaiiii rr hm\ oc fe fiDaii faftaiift tiib foiioiiø jirc 
rfjfiiiii |icffa. oc [ifflf jia-iiii rr l|ami tia'it qitcr |iiii fem .rij. iiifim Htftiia oc jia-ir fia 
jirc fiiiiif at fjami fe ual fa'iiinr aj. 

lUfiiii |iHMr rr til jicff oilia fiaua fcf at iiaiioa i famtiiiiiiiifr laauiia iifioDrt aj 46 
jicff fjfiiiiiic rr otfiljdma a. oc fitia |)ar ftimofctrc. oc jio at jja-ir ucrOc fjarDkiia a 
tirot rctiicr. cDa ]jar noffot tuio|)ijriiit |ja rro lia-ir fjalj-rauro inniii oc fcfcr .iij. morf; 
om iiiD toiionii. rr jiflta |irc |iiii prt at tiiarør øoDr iiiaDr fjcurr j:iiiijct ffciiiDcr oc 
DaiiiiDra^Dc jirr )itfirra oditumiibr. 

Sua er oc ffaDjafffcfla tcfit iim allt [aiiiiDff at rj: iiiaOr t)rr|ir mann rDa miitr 47 
^onom jifrr afoinor. fDa dcrir |iau nottur ncrt fem f)aiin a at (ata tij: jirr. rDa 
limo at Ififiom. pa ffulo |)ffir frm uajtcr nrrfia cDa jia-ir fem jijrft mroo na. tata 
liann maiiii oc jH~ra umfiofio manne fnnouyo fjunniicnn rDa jiotrafiaiin. |)a er f)aun 
(ttjllDr at læra a |iiiiø. cii fitfuiifir ffnto Da-iiia jiaiiu mauu qitcr [oiiom ft V^W- ^'i 
tonoufio nmfioDomaiir (air rcjfa fjoiiom fjilir lOiioiu. lin rr jirffo |iiii fua ffijiat at 
fmicif ma |jctta fijiitialaiift øcra. nma fa Domarc rr [joitiinye f)rucr ti( jicff ffi|iat. 
|juiat (oøiun rcj:fa m ciiii fjanii. |)0 at fjann øcri fiua ffijllDn qjlir Inøom. itn aDrfr 
øcra iiifD fjHMjit oc Hn.iiiiit). oc |iui. na'itcr |iat iajrnaii at jiair j:a jijrft inaiiuffaDa oc 
fuara fiiian ftoniiti ffri|ilom mcfi jrcfom |iarøiol(Dum oc laiiiøom ntlcøDoni oc fjorDom 
auar^Eoftom oc f)Hua |ia flifau maniiffaiia fem aDr. lin fjuerr fem aiDruuio øerir oc 
^irouaj fna at f)ann malle )inifa aleheo toma. ]m er fjann ntla-ør lit |ieff er touonøo 
nmboDomaDr øerir ffijiaii a ejilir malaoojtom fjnat naui)fiju tit raf jieim fem øiorDe. 
rui fjeaer fa eiøi (iDstoft ti[ fem altelr. |ja ftal fjauu feøia uallDjmaniie. oc ej; oadiij: 
maiir trejr lifio mef) fér |ia er fjuerr fefr .iij. aurom er eiøi j:err. uema nejøiKfieoiitenu 
oc hauøidbeo menu oc na^maøar. Un ero jiH'ir ader j:riDf)eløir er til ftftia. en fjiair 
atter er ueria utltrøer fjaart er |iffir tiota Oen eDa baua. 

fn a| ]iul at loøOoc naftar fua niDa.i 

5ua er fetif um aUt lan&et at um tonor ]\m aftar er monnom ero ffijfliiar oc 48 
menu ailia euøa rtftt a (eøøia. ]ja niliom riffr at euøe tate ma^ira en laøa rtfll a jia^im. 

') Fortsættelseu see den nyere Landslov 1\'. 17. 

35 * 'iTi) Anliaiiii- til d. ældre Fr, L. 

ifii rr jTirniii' ruitiiiiUHr iiiliH Irtiiiiti lil lirmiHi' flil'H l|riiiiHiu'i)li|iii Iriii fi'i)ii|'iiniir mniii 
jiti Hl liiiiii iiii'iu' iii'l nin iHfH rr fniiniiu Ijniirr Iriiil. iic iiill Ijiiiiii |iii riiii j:rpii ijtiiiH. 
|iH ffHl [iiiiiii iiiullfiti flitiiii niti nir jiii Imiii |riii .rij. iiifiiii lniilriiH lil iifjiitifr niliu 
Diiiiit liHiiii. il'ii i'f inriiiir niliu rlli lil lriii|in )iit [IhI |u it Inmniii lirtirr Iniil. lidDe 
liioD« Uf liH'tH iHiianrll. ifii rj l)iii ml irini iiii) liilu n jmii nrll h iiI liiiimii. m 
uimir H liffim rr fuiin Ijrurr Intil. ]m iiiiiiir litmii it |iiIIhii|iiiii iiiHiiiir ur fiiiirr frm 
lui) iirtllH. i^ii hHhv )iifr iiiri)inr ur lutiur rr iiiniii Irimin ih'III h uf ufiiia |iifr 
IriiiiHV. |)H ffulo |)Hl Dtrma .i;ij. iiifim Iwiic mil ur iHiifiirll f)ilir |iiii fnii ]mY fin at 
lliiiii rr |H'iiii)r hj: rr iHllriiii h hI IjH'imla. 

49 OuH lij u9 Uf uiiiuiii flijii|umuiii iiiuiiiiuiii al iiiii |ih iuj.iuiDaiifii)a [nii iiifiin 

Ijana fjafl i ftfllarfirriiuiii iiiaima al )ial ff itmirr iiifi) uj:fa)i|]f yurl. Ijrlliir ru luiiuin 
Uf rHfttiiiDum. £if aj: |iui at iwr fjonoiii oKuiii luumiuiii U\[] fiiarrt i rifiiiu. |ia 
iiilium wx at )jffffr iriiiar jallr uaiiiilfiia iiiDr Of ]ift ffiiia ii)i|iilata fnii luylwfr 
iialta. fil )iat rro ti ti I wi Dav. ur iiiii ffujlmiial jiaii \m a'iøi nu (ufllfø uitiic til. 5iia 
lij uo Uf Ijaffal'aiiilfiit jirr i}n\\t. at ]iar fnti fa inafir furrr jirc fnii male a at fiiara. 
jia ffiilo allrr fiirria f|)lir ijaiio ffitijlaj: )jo af |itfir uilc dfli Ijuart er ]ifrir fiinia fatf 
fDa m}u Hu Biliuiii uar ]ia ffipaii a ørra at fa fueri jullan ffit) .jiif fct fr fin 
male er. ni arirrr faiiiii; [jans fiD. iiicD ]m ftilurdi; al eigi uito ]iH;ir famiare jirc jjuDe 
m |)tfir fiicria. 

oO /arifr Uf inuiln- ffal rafia f)ij|iliiiflum tiiflra fimia q ]mi tro tit. ifii q |iH-irra 
mifffr Dif). fiH fiøu jrtfiitir Ijiiiir naiiaftu (li)iliiiiiuiii at raDa. (6ijitinøar maDr (fal 
raDa Ijtfimanjiijliiiu ur tiløiuj jirr j-THMiDfuiiu fiiiiif fua fa'tii liwim fniir afaiiit. jiffir 
ffulu )ia Uf tfiiiiiaiia mr hriii)lau|i ffal una. itn rj: jia ftil a iim maltiaøa. |ia latc 
øiptniøar mai)r fjcra liiføøia manna uitnc nm Ijrimanjijliiio fjuat nidlt uar. ]m\r fr 
fjia uaro. tn f| ]ia ffil a uiii liløirjj-'. |ia niulf jfftar niafir tnrøøia natta mcD j-ijrra 
|tiluri)p. Én niøa fja-imanj-ijløiu nia arne øij|iliiuiar maiij riuna. ]ia rr fna rr øorr 
frm nu uar ffilt. Ifn rj: fiytr nrrDa juDur fiiio aruar. fi)a niuOur fDa fjruDur (fDa 
(jurrffio arnar frm |)ffr urrDa fnniar øi))tar ni funiar iiøiiitar. ))a fEuto jrnr fr nøijitar 
n-o tata fna niifit a| nffijillnin arnt fnn litrr fjujilu rr fjfinian fro øijittar. Én ]io 
at allar ff fjfimanøiiilar ur rr riøi ffijit fjtfimanj:ijløiu til iajnaDar lia-irra i niiHoni. 
|)a taff litfr aj: uffi)itum aruf iainnmifit frm fu ljaj.i)f fja^iman ø nirDan jf ninj fil. 
(i5rijifr jiffir allfr fr laøDer fro fil fjtfimaiijijløiu. ur fro jia-ir mnntr Of nnjmiiifr i 
fjfunfir )]tfim fr fono jwr. jia a fjanu |ia iajiiljffimila fnn jaDrr fDa nioDrr leti fjinni: 
anjijløia. fn f| rnaDr fførr at \]mn IfDi riøi tit |)fff ]ia ørijio. |ia furri l^ann fine* 
fiDf. fua tarl fnn fona. Én føff fil iainiiiifito øijilinøar niann fununnar Of ffrrDf 

Jvfr. Cap. so. F. XI. 2-4. Hakonarbok. 277 

|iaf fiføioj ^mnar fjfir tfrffri fidolo. in tf etfia fliiifc \d Fjciinaii oc Mr fjoii 
tiirOa jc aiiiiarra manna ti[ fjH"iniarij:ij(flio fpr. oc ler fa lil rr alle. ]ia a fjami )iHt 
iajiilifiinifit fnri jiaf n fffiaii alle. m tf mafir tuq ciøi til jicf]" Id f)aj:a )ia ftjui nir!) 
eiiiseiDi. rii [jtfimaiijtjlitia (jnuiar |iiii miiiiif. 

/c toiiii fimiar ffal tnaOr riyi lara aj: lanbe 6rof nma ^on v'dt Haha ffal 51 
fjann j:c )i(rirra ollo til jiarua }ifrim. fjuarfc fral jiffirra jiiT lUffla m j-irnirra aniiaio 
ft Slifaii ra-tf a Ijunr a fuiio piic [hmu a fialuom fer fj: ^cmii wnOr me& ouoiih 
triiojiijrmt. Ufifii a fuua at fijnia lioiifja fiiiom jflaøo. Ku jar inafir innjiar. døi 
mcjjo jiaii jflao Iffiøia fin i millotii nrina |itfir nimn iale n til ar|9 lia-irra cro 
fomnrr. i5n f| |iau ala dorn til arjo fino. jia incrio )iau leøøia j-flari fin I niiHom 
flift frm lian nilia. Hu jffr mafir cffiu oc a l)ou fiornu tit arj:9 fino or cro |iau i 
umniD. oc nil Fjann jio Iffiøia iflaø filt uiD f)ana. )ia ffal l)aiin cirra ftrjrno fil 
f)uuoDD Darnio monnom Oarnaiina. oc Iciiciia jclaø fJH'irra fanian at j-iarniarinf. Icfiøia 
iorD ioiDu i øcøn oc cijri fijri iyciiii. nicta oc jaunti Ijaiio ^nart ])au cro mcire rDtt 
Omuar jannci fe. Itu ma |iar fiiii riuua er fua er laøt. en cj: fian Irøflia annan ucy 
jclai] filt faman. |ia ma rinua Ijoart fem nit Ijano croinQC cDa fjriinar. a fia lunt) al 
jara a |)inii jram jijrr m fjan Ijaoc ncrit .jj. nrtr afamt. jia a Ijann alldrcøc njiiireift 
|)cff malo fiDan. ifn tf maiii- jkt cttio barnlanfa oc ala |iau frr lioinii faman til 
arjo fino. |ja mcrio \mi Icfiyia jrclay fitt faman jia ffal jial fjallbaj ciitlr |ini fem 
loøleoer oatlar uito. i»n lilyioj; ffal lono fjeimil nera er til fjennar nar øeneu. oc 
uatfar uito at lijft uar a iiiiitiiiiiarDeiie ej Ijon lioer lenjir. en ej: fjann miffer fjennar 
uiD. )ia tafe aruar Ijeniiar fjeimanjijftiio en tiløioj; j:alle niDr. 

% oreiøar øaujja faman at lanOj luøum oc aulHj lia-im |r. ]m a fjaiui Ina fule o2 
en ^on |irii)iunf|. Da'De i laiifte oc i leijfom eijre. Én ej: annaltueoflia Ijiiina miffer 
annaro oiD oc jirijlr famlnnnDo uitne. |ia j:are |iat ej:ter |)ui fem ffijrer i jiffim fajii; 
tula er maDr fej i unirfian etjre oc rireiDij jia j:e n|i|i eplir loyoni. ifn ej: mafir faujier 
iorD mef) f|ri|ioiii eiia tanfuje. eiia fiuje tono finiiar oc lioer fjon fjonoin lencir. |)a 
ffal fjou jiat eilt fjaoa or lonDoin aj: aruc fjano er Ijon tjajDe fjaiman oc tiløioj: meO 
oc ]io fua at Ijanii leiDi Ijttiia til botar^ ffeijlinn at lafa. jiuiat Ion '"'•'oa l'ftf Tuat oc 
laufaj:c. er aruar yreiDa Ijeiinl i ^ont). en ej: fjoii tetr je i erj:D fiOan er ]jau tomo 
faman oc utrDr fiat j:e |lrc iorO øreill. |ia ffal fu iorD Ijennar oera. llk-r fn er arue 
nerDr fjocrriij arue er fjon uerDr. Ijoii ma øipla fef fialj: Ijhhui er Ijon nil fia er ^on 
er .p. netra at allDre meb jia^irra j:raiii)a raDe er nanafter ero. oc nitrajter. Oa-De i 
joDor (itt oc moDurott. fjuerr er ciijilinijar mafir er raltr af fonn lafe afff oera fjeimilf 
i fja-imaiij-ijljjio. gn Hllf |ial er ftefia ffal at loøfofnom {la fcal eifli lilpioj i mole foma. 

Jvfr. Cap. GI. G. 52-54. Cap. .5J. F. XI. 8. 15. 16. 

■) Feilskr. f. liotar, d. n. Landsl. V. 4. 27b Aiihaiiii til ti. ældre Fr. L. 

53 iif iiiirr tinirr niirliuUii hniiiiir fiiio. |iu |> ,ftit)ur jnriiiir or imihiir vnnitir 
l'iiriiioiiio [lul liniiii lil liiiiiiiH i l|i'iiiiHiU'i)li)iu hj |-iHrliiliiiii l'iiriiioiiio {'nii )iii-iiii [i)iii} 
rr lii)niiH|"iiM nu. u'ii fy |)h ffil h |ih iHDr jnrir |iiniir|i'ifiiiir rr Hitif {ifrina fro 
iiH'jlrr t\ \\[([\ liHiiH ml lil. i!-ii (\ lirnfifr iirn' I'H f'jf I"" ''i' l)niiii rr iiilliifirt al 
Ijffir IjHiir liiil ff h iii|iliiiii |'i)|"liir liuiio. )in flmiiif |h |iir riiioriilf rr fu \ot feniir a 
tluiiii. ifii \\\: riiiii liiinr nrriir |iiiiiir nl |iiii iil limiii iiriirr lil jirff imUu frl'il. rriiii 
flifl fufiiiiinuii Iriii liHiiii lul i iiiiildiiii nr iiciii tirrniir h! iirrrr. t'^ii nm i'rHiii raH 
|jffirra iiianiiH rr iiii nu lil flilfiir. |ih P'hI Ijiui riiii riin Iu|i inrirH al IiiIh |>r (il 
llfiiiirtiiniliiiri. Uii r): Jimi Irlr amiHii »ru rii iiii rr flill. jia IjallHi) jiiii al riiio af 
liroDrr [jriiiiiir mir )iii rr Ijaiiii rr |iillli|)ii. i^^j; liruiirr (li)ilrr fi)|l(ir fiiia iiirD |ra:iiiia 
raiir |h rr rlljlr rr ur rm fiiiiirr i iiiiiriiii. jia fl'al jial IjHJlDaj fua frm jiæir iitfrr 
allrr jrulltiiia. 

54 É} fouH Irif) iiirf) iiiamic iiiiiiiirr [iuiiDh fiiiii cDa ffilj fjoti uif) Ijaiiii faf[aii|l i 
tnofc f)uti9 [oiioiii. |)a fjrurr fjoii jirffiorl iiniiiuiir fiiium or lilfiiof. Ifti fj: homiiirii 
lujiir fjriiiii fainuift ni (jnii iiil ririi. |ia [f'al fjHiiii nlluiii j:iarliilom [jriinar uarDurila 
iiieDan fjoii litirr. tn |iiiaii latr fa f)riiiiaiij.i)l(|iu fjrmiar rr |ia er arne iiffftr en 
mp lilfiioj:. itn ty ]iaii fiftlaj a mal fin or (rfr fjann wif) fjriiiii )ia jarr mal |iH'irra 
frm |ial na-ri fjirllaiaiifl. ifii ty fjrniii urrilr fa jjlrrjir o|ilarr jirc |ia ffat fjann |)0 
jiarhilom uarDuHila mrDaii lij fjrmiar er at fjann wifi riøi ojitar uit) ffrnni fafa. m 
fiDan j:arr frm af)r nar nia-flf. en ej fjon fjrurr riiji jrijrr iiirirr uiD jiann flftfji neril 
frmiD or ^rilr fjoii i)iirrf)uloni niO [inD or fioiifia fiiin oc fjtjbr Ijoiiom fariinift or nil 
fjann eigi eiøa fjana. jia fjanr fjon Ijriiuanj-tjløio fina en eirii iKfiioi. in ty fjonDI 
fjrnnar nill j-irra fjaiia [)riiiianj.rrh finne, or frrirr fna at tjana fjaur jijrrinrir flifr 
i)l(i}ir fjrnnl oc uar fu fafarriijit fiyl jijrr nieirr aj fjano ffruiie iiiii fjana fna at menu 
iiiffe. |ja ftauiie ^on yin einoeiDe oc fjaue fjrimaiij-ijlriio fina rn eirii tilflioj:. ty fjann 
oi( cifli niD ^ctine tafa. itn ty nirinlrife fnnfirar famuift fjiiina inrft |)rff raDc er 
fiinbra a at rinlls tofioin. fiaoe fin |e jia fjuart |)irirra. fn ty niaiir fffflej iiiD lianu 
niann er tejjit fjnner fono ^ano. \m ffat fa OHitH tnjiinrr ]iH'im rr fonii a. tin ty 
Ijann tefr tonu fina i fjiuffap afilr or liiifir ^inn fjana finii aniiat mriian |ian rro 
faman. |ja er fjaiiii trijfirirour frm fa rr nirir a iif)iil(tar trijiiilir. Én ty fjoiide fon? 
unnar oinnr fiOan a fjonom. )ia iiiniir fjaiin a frijiiyroija maiiiir or nflilfiiom bittit 
fonoiifle oc 3:rffniiom. en ty matir yar fer tonu at toiiom or i\tyr i mote fjnuii tifflioj: 
lir jreffr ^ann fitian i jra. |ia ffiifo tiifaj ^enni Jiinø fin oc fjrimanj-ijftiia aj fiafje 
fiano yt mrtian jiat niuj til. rn ]mir rr iitfftrr eru rrjiinm e)itir fjann jia (fulo lia'ir 
cfti lufa aj; fiiio or efti lata rjtir fjann. 

Jvfr. Cap. '53. F. XI. 9. Cap. 54. F. XI. 14. Hakonarbok. 279 

X'mir (fft[ lafa arf riiterjoDor fmti t} af (f0|J0in jerr. fiia fffifrDingr fm ffffboriiiii. 55 
fil fj: illa Dcrtir ]m uU jaficr qitcr )'oii finii fj fjaiiii a cifli fioriim arua. 

øu rr niiuur prj:t) er fcfr dofffr oc funarfiiii fa fr ffilflftpri er at fua laOrr Oftno. 56 
fil fj fiiiiaifijiifr tiifir jlaiiiia tit arjD ffiløpiiifr oc fr aniiaro jratifr ffi(oi1iiiii m 
aiinaro ririi. |ja \nff |'a arj: n ffihiffrii rr laDn- ^aiio. fii f} ^anii a^ fiyi iic hoffer. 
|)a eiøi fjaiiii arj.'ftijife nit) fiiiiariiotliir iic (tijife fiia [nu f!i]ifa (fijllbo fuiiarfimr oc 
hofter, oc ftaiihc i oHoiii erjhom u)])i jrra |jui. øaiiia mal eiøo [irohiirfijiier fua 
getuer. fu jio at hotter fe eiu eu |iffir affmariier. jia fcat f)uu oaiitlft iftmnt fil arj:9 
tiih |)a. fu |io at |)ffr fe aHmarpr eu fuuarfiiu eiuu. |ia ffal )jo ffijifa iajiif |3H'irrH 
I milfoiii. fil ej: ohaloiorh er i ffijite jifeirra. |ja ffu[o |jtfir tiroDr (eijfa fil fiu ftitu 
je feiu alfra iuhiiuh (liiuir i luihiP meh uoru oc fuifje giille oc fireuho filjri. eu t} 
miffer hoflur oc fuuarfuiiar. |ia tefr fuuar hotter jijrri arj eu IjroDer. 

011 er erj-h fjiuu firihia er firohir uerhr drohiir arie oc ero ^m famjcDra oc 57 
ffiliietiier. fu ej: firohur miffer. ]ia tefr fijfter fauij:ehra oc ffilflefiuu. 

øu er Ijiu j:iurhu erjh er tefr j:ohur j:aher oc |ohur [iroher oc firohurfuu. fiu 58 
jirihiuiiii ^uerr |iH'irra. f ii ej j:ohurfiroher er eiuu. eu Orohurfijuer j:[eiri. |ia ffal j:uOiir: 
tiroher tafa ()alijau arj: uiD |ia. Hu er firohurfuu fciiui eu lOhurDrtehr ileiri. jia fcat 
fjauu tafa Ijaluau ari uiO ]ia. f u ej: eiuu jitfirra er fif. fia ffat fjaiiu tafa |iauu 
arj: allKU. fu ej: euiii jiHMrra er fif. ]ia tefr moher ffiljeuiiiu ]iaun arj: aflau. f u 
ej: fjeiiuar tuiffcr ]\n tefr j:ohoriiioher oc lohurfijfter. oc firohur hotler ffiffieteii. oc 
fcijile fua fem jm'ir ffijita johur j:aher oc j:ohurbrohfr oc firohurfuu. 

6u er eu j:iuita erjh er tefr firoher faiutfhra nc (irtrhra fijuer f)alj:f tjuarerluefiyio. 59 
eu ej: eiøi er firoher tif |ia ei{|o fntrhra fijuer fiaiiu arj affau. f u ej: firtrhr fatu; 
iiia'hra cro eif|i fif ne Dra^hrafijuer. fia fciifo fijftr faiiiiutfhra oc fira^hrahtftr fiauu 
arj tafa o c fcijita fem jieir ftijffho ffij:ta ej |iffir Bcrri til. 

øu er tjiuii ffftta erjh er tefr johor fijfter famjehra oc (filfieteu oc |io jaher 60 
Ijeuuar fe jiitto fuii oc fa fjaljtirtrhruiiiir er fjauii er ffitøetiuu oc fouiiuii jra fira-hnnu 
famjehra. oc tefr fjafjaii arj fjuarl fiairra ej ]mi ero liffhe tif. f ii ej auuaro fia'irra 
miffir uih |ia tafe fiaf allaii arj er tif er. fu ej fjuarfc }iirirra er fif. jia tafe fu 
foiia fiaiiu arj affau er fjaljtjrH'huuyr^ er oc fua at jrffiifemi fouiiiiu fem ahr nar 
ffil! um farlmeuu. 

,Ivfr. Cap. 55-67. F. VIII. 1-14. 
') Rigtigere: £r, s. Fr. L. =) Saaledes i Mbr. ') Saaledes i Mbr. 2S() Aiiliann: til d. ældre Fr. L. 

61 0« er hinii fiHiiiiiift fr.Fi^ rr fffr .frillo [mi fF fianu rr lil. ^ii rj: riiiu linrr i 
firtiiiiiiii fifii i liHiiinlliif iintiH hruiirr ffil[ifliiin. )m iHfr pvr lirorifr Iihuo i fimmliii 

fllil iHIIIlllflillll. tf llHIlIl HIlIlllH) flHrillllllO. Ilflllir fil i HllHIllll) fr).fl l|HIl(lf. Ifll tf 

tinariif rr )if|Trtrn lil Im Irfr jtilliihiilifr. 

62 Oli rr liiiiii hIIhiiiIh t\f\\ rr tHfft fj-lrr IHH-hiH fiiiiii nr rr hI |iriiiin iiiHiiiii 
,niriiii|riiii inrirrH i l)iinrniiirii(|iii Imljii. ifii rj: jitrirrH iiiiljrr. jia (lulu iHfa toiiur 
jiirr rr rptrr rm lirH-rinitiHMr. 

63 Oli rr liiiiii .ii;. rrjii rr irir iiuiriurjrftiicr oc hoiliirfiin. |iifir fiflu [mtlfr riiiii arf 
Hl iHfa Of Tirrfir fiiifliliiriiiii HiiiiHro arj-Y. m t} ]ifrirra iniffrr. ]ia frfr motiinmoDcr 
ur iiullur buttrr. [juaitiirtifiia litfirra fjitrr afira fj: aimarrar iiiiffrr. 

64 jO« rr ^iiin .j. txfti rr Irfr iiioDur broDrr oc fi)(tfjr fim. jiirir rip fiaJlrr finn 
arj: al lafa oc iirrDr fjuHiturmu HiiiiarD aroc. Ifn tf jmirra iniffrr ))a frtr moDiiT 
ftjflrr iic fijflur iiottrr. )iirr riiio [laDar rinii arj al lata or iirrfir fjiiarliiffiflia 
aniiarrar arjc 

65 6i) rr ^inn .rj. rrjrD rr lata jiffir mrnii rr rro tiiriioia ft)flfiiia fijnrr farls oc 
fono. liifir fifiu [laiifr riiiii aij: al (ta)fu.^ oc ufrtir [jiiarliirfliii Hiiiinrs arje m ej: 
)itfirra iniffrr ]ia ffiilu lafa tiirimia fijflfiiia hirlr farlo oc tono. }iffr eiøii liaDar riim 
arj: at tafa or urrfir fjUHrliiffifiia Hunarrar arjr. 

66 Ol) rr fjinn .jij. rrjD rr lata ftjpra liiriiøia fijnrr. Iiirir rinu daOrr rimi ar| al 
tafa nc nrrilr f)iiartiif[iiii aunare arjr. Ifn rj jiffirra iniffrr. ])a tatc ]\\(r tonor rr 
ftjflraiiH-tr rro. jia^r ririo baDar riiiii arj: af lata oc tirrfir fioarturøøia annarrar arj:f. 
6ua rr oc rnaflf af i jiffirri frj:D ftaf fjurrr fata ar| frm fjami er falDr i. oc mør 
tatr arj: j:irc ^fimdr auDrum j:rHm. 

67 5i)a er oc niffttf oc taff I foflom manna rj: inallr iirrflr j:ire jiffirri iiiffo al fjann 
Dfør inaiiu fif arjs fia fjrurr fjaiin j:ire urørt jiffim arj:c. rn arjr fa j:are af rfftfom 
rrj:Doin frm fa inaDr Dteri eigi fif er inanii urør fif arj:o. 

68 6na er oc ffar)j:rft iim altf laiiiirt mei) tononøo rafir. at firøar rr mafir jrftrr 
fer tono af øiiOo iopin oc [amfnjft firøoia fitrirra. jia rro jiau fiornn rr ^ann a nirti 
|jfflrri fono auft totifeøa tit arj:o tomin fjuart frmjiau ero gfffn,j:irej:effent| rDa r|)lrr. 

69 øn er ^inn .i;iij. erj:D er |iffir puo fijner Ulaønno fouonciG fjerj:ff5. 5iøiirllr 
tononrir oc ifijftrinn fonoiiiir ocDIanr foiioiiKr. rr tafa ffnio .loDiirfirnDfr oc firoDurfnn 

Jvfr. Cap. OU. F. VIII. 15. 

I) I Mbr. atta, rettet af Arne M. i hans egenh. Afskr. til: at tafa. Hakonarb^k. 281 

jrriflofijncr oc fa jofiiirfiro9cr oc firofiurfiin annftrr fr ))ffir fro fftmmtffirn or (fifriffnir 
(K ffipfe af maiiiiincruh, i£\i tf firffara niiffn- wiQ jia tatc foiior iHj:ii|!ij((iiHr m- 
[fijitf fnn afir uar ffilt. fii f| \ntv fro fifii til. |ia faff iHhnrfirotifr l'Hiiiiiitfriia or 
fi(|i ffiffiftiiiii. Of Drffiira fijiifr fHiiiitiH'ilra fjnart |"fiu jiHir rru ff'iløfliifr tDn tn\i m 
ftroiimjiiii lamiiiH^Dra. oc fiøi |Tiliirliiiii oc |Ti)ili at maiiiiiiirriii). Ifii tif. jiH-ir nu riiii 
(il. |ja taff foiiiir iaj:iifl'ijfli)ar oc ffijitf fem aDr nar iiiHilt. S£n fj: jifffwra niifffr 
aUra. )ia taff fiH'ir rr at jiirita maniif fro at j:ra'iiiiffmi iifiiia tiaiiarf jiimij. jijr fii 
unnlifr futioiina iiaiiiif. 

lUaiir riia Nta rat) fiiiiar fiiio oc ffiDa fjaiiii i ott fj: fjanti nit fj: fa iattar fr 70 
arj:f fr iwftr. Itu fj: fjauii a fiiiio ffiliicliia |io at ffimi ff jufllifia rj: fa JHtHr. |)a 
iatar fa j:irf ada ]ia er i iiniffji) fro. oc fua jirc a(Ia ]m er iiatiifr fro. øa ft'al 
oJ)a(f iata fr oDat a iiifii jiaiiii. Hu ffat fa fr inaiiii a'ttlfiiiir oc fa fr iatar arjf 
tM oDalf. or fw rr aMKritiHr rr iiaiiøa aftrr faiiiaii jirc tirdiiiiijrr oc fjallfif allrr 
famaii a fiiiiii bol or ffa( fa iiiffla fua larDau rr allriDrr. i£l ffttlriiii ]ifuiia iiiaiiu 
lit fliaffj or lit (liauar. til frff or til ffftfo. til Dota or til Dauøa. or til allj rHltar 
fua ffiu iiioDfr Ijauo uaTe ftilj-fiiørii. øua lufiio jlfiri jrwuDr t'arlar or f'ouor i H'tt 
IfiOa oc til arjo ørra frtu nu rr IhU fj: fa iattar rr arj-f rr iia'ftr. Hu flal fjauu 
aUt |)at fjaiia rr fjauu rr til H^tllfifitir inrDau )iHir lija rr Ijauii alllfiiitiu. ))a ffal Ijauu 
tafa fiDau rr ^ffir cro bauticr f)tff)f arj; or oiial. ^iirrr frm oDriiuiff rr a-ttlriiiiir. 
^la fr fftn utiort ff. Hu ffal iiiafir lijfa o'ttlH'iiiiiiri fiiiuf a fjufrioai .i;t;. Uftruiu til 
:|ifff rr fjaim trfr arj. |)a brrr arjr ^ouom uituf um ffui or uni alllir fifian. • 

fj: nifuu jalla i orrofto or bfijia allrr i frnu or fniij fuøi i Drot fi)a brufua 71 
aUcr fDa inni tirrnua. jarr arj.r fitfirra fua fnn jiaMr IjrjDc allrr i ffiin latit lij; filt 
øn |nfir rr øffUff ri fro uiftio ocua ar| fiuu cj: fjanii rr Ijriil luaDr. or oj: fiuu ajitr 
tafa tn ricii anuat finn. fu fiøi nia øfua ucnia Ijeill niatir fr. or I jirim ftoDom riuua 
oc |iar øfua. at firfio. oc at faiiifuiifio. oc a |)iuøc. lUfD trijøDoiu ffal øfua fj: iarDcr 
fTO tn f| aunat |e rr |)a ff fnn oatlar nito oc fua at fiøi ff ffnjtinø a f| tiuniiDat 
n- oc bfrj fua aituf til. øua oc f| mai)r ørjr j:iorDunø or ifuønii jf or cro iarDrr 
i. )ia ffal fjHllDa rj: uattar uito. |jo at fiøi fr ftnjtt. itn fj: uia^r Drrjr a iorijo mauj 
ja rr |iar Injr or er Ijanu øfftj-Trtri. ru fa rr fua. rr niøan a j:rH'nha i lanUe fOa 
loølcøan arua oc rj: Ijann atlr til .uj. aura ]ia Ijaur fa er iorf) a. oc liulutr alfa oc 
allt ]ial er rotjaft er i foriii cDa Ijnj. oc Ijuert tre rr øraufl er i iorD uiDr. Én e| 
meira er tn til .uj. aura. \\u a foiiouør ]iat fialjt er njfr. ni ljalj:f fa rr iorD a. 

Jvfr. Cap. 70. G. 58. Cap. 71. F. LX. 2—5. 

36 282 Anhang lil d. ældro V\\ I.. 

72 ).iiii i'i iiii jiiii iiir|"l fj: iiiHiir iicriir fiHiiiir. )ih [I'hI HriT i miiiiiuriu ffliai ur hhh 
piilliitiriiiiiiiiunii flrniii ul Imir lniiii |iiir iillrr iil |"iniiiiii or liHUf I)UfiT fiiin |Tiillii it 
tiriii llilii iViii iiiliir rni lil. llii rr riiii fim iiiilil .ff. )iu |Tiiln (illrr jrnrimj [uh fnii 
IhIh rniiir lil. |n finl iiirirH |uiriiH) rr iiii'irn iillr jf. li'ii |u rr fiiii Um lil ul 
IJHiniiin. [irii Iihiui |ill iiirfi iihIIihii tf p rr lil ur |"lrj.iii rriiiiiiiin lil uhIIh fnini. L^n 
fl rlli rr p lil lui iiiiUrr Iihiiii fliilliiur. 

73 lin rr |inr iimiiiiH riirrr i iinrfir ur iimlr l'iiiin. |)h rr |ml iirl rj: liriiii iiiniii 
imiiiiiii VI'- U'ii fj' |iH"iiii iiiii] riiii |iH ff'al f)(iii iiiiffu imiiiiiiiull) or fiiHiiHr. ru i\y ti[\\ 
uiiiii) |r i hIIh flHiir. |ii) |lnl |'u iiirfl iiiiffn rr mr|'l iillr iii Ijiiiiiiiii |'iin fomi Ijiiiio frm 
rtDrrr ft'iilliiiiiiHiilur. liiiiln fl'nl fjiiiiH lil jirfj". uriim iiiHhr liHiir uri) i riioljiiriiniii ' (iii|i. 
jirt ft t)Hiiii jiHiiii iiirft Hl tiHiiii. Ijrlliir |ThI fdim miffu liliiiHimr fiiiiiHV. ru |)H'ir luruu 
rr j:i)rr alln jr hI l)i)uiiiu ru Ijhuii jriiiir ljriiunr. )iiiiHl ruiir ffnl fuuo faujia frr lurU 
auuaro niaiiuj \(. Uu (tal fjou Ijaiia ljriiiiHiij.ijli|iij fiua. ru inuarjc filf je. nu rr 
riiu jr fua luilit. |ia uiiffi fua Ijiiarliiroiiia |'riii tala rriiur lil nr yiaruiriiiu er til. 
Hu rro [ijurr rjilrr rDa fiulr |ia |!ulii ]iau ffulliirr iiialliia (^ jiau tjaua p lit rugi 
uiaDr auuarra. iiriua jr lafr. jiuiat )ihu ffulu fua iiriiiia Iritio frni liiiuo. Hu rip 
jiHU jrlari fainaii ur Drijr aiiiialiiriiøia jia^irra )ia (fat fua fl'ullfiotu flryua friu .j-'rluy 
ijffiiTft uar lil. 

74 Hn rf uiatir fallav lil arj.o fiuo oc ialar Ijiun al Ijauu rr )jrff inuuuj fun rr fjaun 
fførr or til arjo fouiiuii. or rr Ijauu iuuau lauj flrlcuii. jia f)K"{lf flft'm til j;oi)ur 
arjCo) fiuo. ru fa rr riiu fallar fjaiiii ar.j:a |ia j.a'rr fa fjaiiu ira lucf) lofllrrioui tiilnotu. 
ru rj: fjauu Dular at fjauii fr jirff uiauj fuu friii Ijauu frgrr. |ia ffal Ijauu lurDia 
liarfjaKj uiauii or friija Dom riiiii lil oc niota uiliia fiiiiia al Ijauu rr |irf|" ruaiurj fuu 
frm Ijauu fryrr or lil arjo tomimi. fu rj: Ijauu rr iitaulaiihj lioriuu ]m ffal Ijauu 
tuei)ia joiiur arjo fiuo riia|irff arjo rr Ijauu fallar lil oc nioli uiluu fiuua al Ijami 
fr til arj:9 riorr. or a-iria ffila&oui lil uruia Ijiuu uilr 3:ijrrr aj: tata. fjurrtjiliia Jirff rr 
iajnauer rro fjiuoui tiauiia farl frui toua. jja ffal foiia j:ra [lauija ru farlmaiir lil q 
|jau rro f)(ct)i i fiaufiillhc rfia urjfiifinr. itn rj: Ijou rr iiauarr |)a frrur fjou jrijrrr 
til arjo. fu OaunillOio niriiii rro jijrrr i arje ru nrjøiltbio mriiu Ijuart frm rr 
farl eDa fona. 

75 |jrfta ffal bottrr fjaua aj itiofiur arjre finoui. rj: hroftrr lijrr. flæfii oH urma 
øuDurjiar ffifior or ufforiuu fla'Dr oli |iat a liroDrr. ru aj: fltfiiom ffal OroDrr tata 
ijull allt r| Ijaiiu uil. ru urjiar ffiffior or affala alla or lijjil flu-Dr or utfiriuD or Irfin. 

Jvfr. Cap. 73. 7:i. G. 115. Cap. 74. F. L\. 7. 8. Cap. 75. F. LX. 9. 
1) Saaledes i Mbr. Hakonarbok. 283 

Im H Wftr. ot jriftfirftffili oc t)iiii!(ffi)i. itn fj xufx ffnuiiir iijijii. |ia ft fimr |iaf ffm 
ouit er. en Dullrr jiat ffiii u ouft er. 5iuir r fftfkiii oK oc firffffrhc oc foøiH or 
f)iiohiiiiaf). t^ii ijifiOrrijl a boller rj: inofter allf. tn fimr a fj jaDer altr. tioiifr a 
faiiili Jim oc liti af(l oc fiarii oc jim reijir iiftar oc ria'o ni fimr a jiat fem aiit er. 
fttfiia iltit oli a Doller |iau er moDer alle. Hoo ffat Doller fjaiia eDa fiiuio f)uarl 
fem fjoii uU eSa DrioftfJimaD fjiim bajta ej: eiøi er or øufli jjor oc iii|ti oli e| ncfir 
. . . . MDa Tiiiniia a| filjri øor oc fttfiiia |io af filjr fe i. i)fl |iau fer er foimr 
iireftaj a ijjer ]merf øofj Ijeima al IjiOijlom finom. |ial hmiio Da-fr. oc Deilifer |io al 
filfr fe a. i£n fimr a filjrter. lUimlaiiit finH ft'af Doller fjaja iiema retemiDr fe øor 
H itieDal. |]a ffal fjoii fjaua DaDar. 

Sialjr ffal Ijiierr raDa je fiiio ineDaii fjatiii ma ("ifia i auDueøi fino. fiia foiia 76 
fem farlmaDr. itu ej: inaDr uerDr fiia uaiiiiila al jiat fijiiij iiajra'iiDoiii fjaiio at fjaim 
furini eiøi at raDa j'ire je fino. ]ia uarDiiH'ile fa er arj:e er imflr. itn ]ml je ffal 
eiøi felia |ra |)aiiii er a. {l| |)iu je ffal fjoiioiii ja alla atuiiiiio fua fem |jH;irra er 
beøyia fieiiiD i. 

llIaDr Ijiierr er ar| a at ftrfia jia ffal liaim foil fjaua allaii iimaii .jij. manaDa 77 
jtjrr eii Ijanii fe Ijalj-Driloør al allDre. ifii ej: Ijaim filr iniiaiilaiiDj lit jieff er Ijaiin 
er IjaljDriloør at allDre. oc Ijeuer Ijaim eiøi fult. fia a Ijaiiii eiiøa uiijireift ]ieff måls 
fiDaii. ifti ej: arj:r ttfmij luaimi )ia ffat fjaim fott fjaua a .j. uelriim iia'floiii i^ler 
jiat er arj:r tffiiiij ej fjanii er iimaiilaiiDj. ifii ej fjaim Ijeiier eiøi fott |ia Ijeuer fjaiiii 
firejaret fot finne, oc fiia ffal iiiii allar jiarfofner er iiiaDr a at fa'fia. fii ej maDr 
er iitanlanDj jia Ijaue Ijanii fott je fill a .r. uelrum fjiiioin iiteflom fiDan fjami fom 
ajtr. itn ej maDr jerr aj faiiDe oc fjiijrr arje aiiDlal fjaiio oc fjeuer uitne jram a 
jimtarflejiio er jitfir menu liera er aniialliieiuiia iiaro i jor meD fjoiiom eDa fpiirt 
^aua faiiiileøa aj |)a^im er i jur iiaro meD fjonom. oc jiair foøDii fua at jia'ir uiffo 
jiat faimajf jire øuDe iim |iat mal. )ia file Ijanii i aroe ej fjaiiii jellr i jra. til jieff 
er ]iat reijnij fannare al fjiim lijDe er je atle. jial miiiiD er fia annDaDe,) er i arj 
fjajDe fej jijrft. 

lÉnøe maDr ffal i iiiiirDHTi iimaøa eijri fetia5 oc eiøi tonii je uuirl tafa. ifn ej 78 
uuirDr er fefiiin. |ia ffal umaøe jieøar Ijaim er jiillliDa frejia jiar fino jieff allj er 
tjaim jier ffilrit lueøøia manna nitiie til. oc |ifrir meøo fiieria at fua iiiifit tof jiar^ 
^allj maDr fjano uuirt oc Inli |ia niiji Ijuerti )ieiminø ejiter |uii fem jiffir iiilia Dera oc 
jiiara jire øuDe. oc fua flal nm fuenna je oc allaii |mnn arj er menu teiøo iiorD at 

Jvfr. Cap. 76. F. IX. 20. Cap. 77. F. LX. 29. Cap. 7S. F. IX. 22. 

') Et lidet aabent Rum i Alhr. mri — Fr. L. 

36 • 2S[ Anliaiii« lil d. ældiT Vv. L. 

iMiiiii. tril n l'Hii j:h riiii uiliir lil fiiio iiihIo. |ih Iriiiii |n nmii rr \f lot [hh niifit 
Iriii liiiiiii iiil iiiiifH .fii'f iiiiiif- lU l'iiiMi nilliiii inii. ifii liirir P'iliifir iiifiiii fimiif 
iiimI liMii'j. Hl riiii iiitii jnrir iiiiiiiil |iiiiiiiiir iil |iii Ijriirr liiiiiii [irrJil iiii'iiiiiilil ur 
iiiniuiill |i"iii liiiiiii lut. Cm fliil iiiiitiiiii riiii iKiiriiitrilH rr iiir|'lr rr riiiliiiii. rp l)iinii 
liriiiT nillm- iiiiin-,liir nmn ni Iriiiiiii. jni liilr |ii i irilriiiir rr jmr rr riiiii iiir|lr 
ri>iiiiiii f|- iiiiiiii iinirr nm jliir lil til Iriiiiiu i iimlr ur |inr lil fl'nl uiiihii« fijrir jntm 
.frtru i ifllriiH ttl iirllii rr|iiHlulr rr i'iiliur niujliir I'iiiiih hI iiioif ur IjHiir flit'mi 
,TOiini|fi riiri l'riii |"iijii|'niiiir iiirmi [Ih hI Ijiiiiii |"r iirl [jHlliifii ny. ur iiiiitiiiniii iiiriji »ri 
iiiIh. ifii fj: iiiiiH(]H iiiiljfr iiif). |ih IhIt |h fiiii rr rrj-iiiiiii rr iitrflr Ijurrr ffiii jiKrliiilli) 
llfurr l)Hj.l. u'ii I'h iimnr rr liiirliHllh h iiiiihiih. )ia uilimn uirr Hl Ijhiiii IhU fliii liriri 
iiriiHiiH H liriiiifir |rr rii Iihiih urfHr ur fr |'fflHrlHii|'( iiiD Ioikhui jmi hI i'lriri fr lil ru 
liHiiii tnriii iiii) IhIh. jiriiHr Iihiih lirnrr fiiH iiiarflH |Viii jr Ijhiig witij lil iiifiifiln ur 
j:urlHiio. liMi |iHir iiiiiHiiHr rr Ijhiiii iiih riiii iiii) iHta. |ih inre jrani i (jll ur iHfc 
joDiir irH'iiiir nid ))H-ir [riii iiH^flrr rro oc jc Ijauc lil. £n ty jitfir iafa riøi uiD \m 
liiaiT flifuiii Irrlom |fin Ijiiiii .fijrrr fj fjaim f)fj:Dc j:r lil ur mllht (\q\ uii) lafa. 

79 Oiia ffal furluiii fliiila ur frrliiuiom fnii uilriiiii fl'iillnuiii. m Duriioiii jiH'irrH ur 
ir Pal l'a »irila uorO rr aruf jia-irra rr iiH'flr. Ijiiarf |fiu Ijalliij maiir rr IjcIIiir larliiianr 
riiH li.iiiH. jiH flHl riiiir i unirnHii njrr frliHj. Smi or fiifjf jrc uiiia(ia ur jiorniiiiiir 
iifiiia Ijaiiii jar iinrr)-,lii iiihiiii jihiiii rr jiar rif)i iarfiir al jiar |'c |c øulltiil [nu l)auu 
lof. tf umuQt rr ra-liuriiir. Hu uirDij |)ar ir fua al |)ar ty iiiuflifiiu njrrr .fiillr 
.iij. nirrfr jirr iiinaiia Ijiirru rDa lurira |ja fial |ihI |f lafa oc (tal |)al tjiiarlfc ijaj:a 
ur jiiirrra iiiallDf flifl frm [jauu tuf. Hu fj: fif|i iiimij iufttfiiu njrrr. )ia ffal umayf 
ufijta l)alj:rar mrrfr a .i;ij. luaiiaDuiu lil |ifff rr Ijaiiu rr .ijij. iirlra gamaK. jia ffal 
Ijanu Bfra uiallauui firiaii. lliuarir ffal unjfa ljalj:rar uirrtr i iaiiilfiriu 6u iiirfiiriii 
ffal tjcra a iartilriiiu rr f)il j-'ijrfta ar nar niri). Ijuarl [riu fiurrr cDa mi j:iarl)allii. 
llIaDr ffal rifii frlia uiiruiu j.r at fjalliia. ifii fj fjanu [clr. |)a a uruaflt toft al 
iiaiuia a f)fmii)r Ijuaruui frni fjauii uil at Ija^imla filf. ifu fj; uuiaflc a fjaljrar uirrfr 
bol iarDar. ]ja er pat iiiuflH"no njrrr. ru rj: luailr la'lr iniiafia laufaii. nriua btfiuiir 
fe or tjtmiit fjoiiom a bouii. )m ffal fjauii frlia filt |e yirt. Imiat ffuIlD rr myi 
ijOllDiu nma uattar uitf. ni fj fjauu Diitar ])a uerfir Ijauu øialliia aDra. 

80 ^uar frm iiuouni lUHUiif ttrmij laiib i frjD cDa af gioj: lia^ini er eitji a rmrD: 
tjei^lo jiar fiiio. oc frir liar iiarDuHijlo luaDr fjauo i firut. |)a a fjaiui (iriøi) til })eff 
lauiij Ijutirt fem er eilt eDa |leiri. ^ann ffal lauDfjiiiii) fjejia |ia er f)aun er .juj. uetra 
lim fumarit aDr. Hu a ^aiiii jlciri lonb at DriøDa. jia ffal fjaun tirii)i}a lauD a .jij. 
mauaiium. |iar til er Ofl'in n' tuiluiir. iti^i ffcuiihr |iat mal Iciiiir. fuft a fjanu at 

Jvfr. Cap. 79. G. 115. Ilakonarbok. 285 

l'clifl oSrnm mamie i ^fiifir h( firifiDa [arih fj: fiflun w'd jiffiiii fr fjinom er ti^'i ojrifio 
niaDr rr uii) fjaiiii a. I?j; fa mai)r fr ulaii (aiiii) tr [aiiiijfiiioii fffiiiij uf fjer oc 
tnnir i'ii ,fii((tii)H. liH (!n[ fjaiiii [auiijnrii]!) ii]i)if)fj:ia iiiii fjaiifkt ])fflai' \)m\n fømr iit. 
Hu a fjaiiii jlfiii luiii) af (iiiiiita. )ia (!al fjaiiii [iiiiif Ijaua o(f. ]ia rr .iiij. ufir ero 
liDiifi'. % maiir uif laiiii firiiiiia )ia ffal [jaiiii jara um fjaiiftff fil tia-iar jiffl" er 
|a [iijr a rr (aub falfa^ ciiia oc ffiiia fjniifim iiiD uafla af fjaiiii uil fauti jiaf firiiilia. 
)iffta ffal Ijaiin finrt ^Hja |irc iofaiiolt fjuariic |"nii fiaim j.iuiir fjami. Ijaiiii ffal fffj:na 
fjonoiii fil iarDar jiairrar tr fjauii firitiiiir. frjohaii qilrr jiaffa uifo. oc jrlijiia |iar 
oDalouitiie fin. ifii fj Ijoiiuiu (icraj uDalouitiif at l(;)iij:ii[(o. |ia ffiilo fiouiniiir hmm 
^onoiii iorii )ia. rii Ijiiioiii ffita aura fnii |Ti)ii|"aiiiir nifiiii iiirta i mut lyrDii-, or |ia 
aura rffiDa. Hu fømr fiiiiu fiiti fil rr ftrjiif uar. |ia ffal ffrtiaiitic lata ficra ffpjim 
m\U fitf. Of ftjiia aura. u f)auc af lauc fil |iff|" er fjimi Ijrimtfr. oc afiijriiij at fiuom 
^auba ucrfom. Hu fj fjoiiom j-cll,) ))f|"fi Oriflt) |irc iiaiiDjfijiiia fafrr |)a-irrft er ffijn= 
famer mciiii uicfa. |ia OriijDc Ijaiiii |)ffirri iurDo fem uu rr uia-fff |)utf fifiarr fe. 

1^1 mafir uil felia oi5roiii maiiiii laiii) fitf iiiO uerDi. )ia ffiilo liair fueDa a nm 81 
mrrfi met) fer um laiiii. oc flop oc eiuiiar oc reta. ua^iHar oc aj.ra'tter t} tro oc allra 
ØtfDa fl'ulo jiair fiefa jia^irra er )iiii laiiDe eip af iijlijia. )io af jiat fe i uiinor laiiiiii 
fcDa ailrer uieiin eirii |iauni(i not. 5ii)aii fl'ulo \\m i Ijeiiiiiir falaj oc faujia mei) 
T)affafua eDa jleiri. Ijaiiii ffal fjaiiuiifelia fjoiiom lauD meD jiffim uiiimerfiom Ijaljom^ 
fem laiiDeno eiøo af jijlciia. fjaiiii ffal Ijeimilcfia^ [jouniu ^ ^jut allf fem jiar faun 
jinuaj i iorbu oc a iorDii. iiema eiricnnbr uertie til. lÉii ej; laiif) er eif|i uiD ualfa 
fjatilifalat. |ia er fem utøijiit fe. ifii aiiiiar fjuarr ffal rij.f Ijaiia iiiiiati .jij. maiiaDe. 
ella er jaft l'aii)]. iTu fefr .uj. aurom Ijuarr jitfirra uif) foiioiiø er jurir faiiiia uattalauft. 

ifj: uiaiir felr laiili jire jariiaøa cDa a miDiom mifferom. ]ia a fjaiiu allar laiiUj: 82 
nijtiar til j.ariiafia fem afir iiema |ra fe fcilf i fau|ji oc fua refa alfa oc je jiaf er 
jinii) i iorfiu oc a iorfin. i^ii fua ffal Ijauu floø fjooøa fem leiøuinaDr. Ijauu fcal 
Ittub atjijrøiaj uiD ellDe oc ffriDoiii. oc uofuom oc oHoiu f)ielloiii fil jariiacia. itn ej: 
abrer menu ffcDia fiar iorOu eDa øera |iar ouuor fjiell h lauDe. |ia a fjami fot a ]jui. 
en Ijinu ej; f)aun uil eiøi. 

ftoua ffal eiøi laiib felia uema lofiraOanhe fjenuar loj:i. uu felr fjou ])a a 83 
loc!rai5aui)f toft af rijifa. Ijauu fcal feøia ufalf fiiia a tau}ie a |)ffim .jij. uiauafiom 
er fjanii Utfif. ella er tan)i ]m'irra j:aft. Ifii ej: fau)i rojuar |ia a fa er ferjiife fjeimliiiii 
af Ijeniii allra flifra aura fem Ijauu reiiiiii Ijeuni oc fua a fjuerr af finom frIiauDa ej: 
at folum j:err. in fa er lauD tcijjile. er fefr .iij. uiortoin uif) loøraDaiiDa Ijennar. 

") Skrf. f. nlloiti, s. den nyere Isl. Lov V. (i. ^) Saaledcs i Mbr. 2h() Aiiliaii«:: lil (1. ældre Kr. L liu imri: fimii ul [rliii litiifi fi! til [l'iilliiu fDti iiiiiuiiti liiunmr. )iii fl'itl hoti liidil« 
idiirtiiiHiiiiH l'iiiuiii i-j liHiiii rr iiliH'lir piillfiii luiiiir. rii fj: liiiiiii nm fijii Ihiijih fi)« tiil 
riiii. |)H [i'rtl riiii Iihiiiih hI lioii {Vli niiriiiii niii niHiiiriii. 

54 6im rr ihh'III Jjhi' rr mnfir frir Imiii fill niiriini iiiuiinr. Of uil fimiii (riiiiiii h 
ImiiiiihIh )jt{ [l'iiUi jiH'ir liKiiiiii{Hlti| \ui) |iiiiiii iiiiilit |rin )iifir uriiiii iifitllrr. )iul rr l(ii|: 
iiiiilr H iHiiiir ul liHiiii |1hI riim Infl iii 1hu|iu |i)r|l liiiitirl iil flilii iirrDr fnii Hiiiinrr 
(ii)Dr uiD. |iH rr iHiiiiiirl rriHll. llrru iim ur [h iiuilr h iHiiiic h1 jiirir liirhi fiHl^rr u 
lliirrfti hiirt iuth IVhI |ih rr jhH urriir. |iniiii iiihIh fml Ijhiiii Ii)|'h jirr iiniiiiiuiii fimim 
fim. £if Ijil iiirflH liiiimr riilrr ii Hl|iiiiiir fiia h( luitiiiHDr Ijnjri. riyi ]mf [juini 
nvlnr Hl liiJH jimiii iiuiIh iiiriiHii millur liuu ur |)trir iiiilHj fifii. 

55 lin tiil iiiiiiir \(i}[}\A loiuifii i Ihiii) iiihiij Fjiiiirl rr |ih( rrjirr (nnii:) ricrH fDa 
HDvft Hiirrt. )iH fliilii litiir I)iiiiii|'hIhj uii). Ifn |iHt rr lupcD tr [jhiiii finl IhIh |"uh 
iimrøH aura frtii fli}ii|iiiiiir iiif?m iiiriia iiiD fint al fjaiiii fe ml [jallhrim aj:. i£n |ial 
ftulo ))H'ir fifta j:iiiilH tiHi). ))hii rr .iiij. uit'iir no hj fiitnri. ^U fatna uar ffiii Ijann 
mifti jriar fiiio jia fiiiiiB) fjaim fua iiiifit jr i laiiDc friii jia'ir iia-ma Ijoiiom. fua ffal 
fjann lijfa tirrt fnii inala. 

86 ifj-' maiir uil frlia iiiala laiiti. |ih ffal I)hiiu jara lil junfiar iiii) fiaiin rr tnala 
H a .iiij. niilinm jirr fumar or frriia fjoiuiiii at lånt) er jalf. Ijaiiii ffal flrjiia fjonom 
Ijrim inrD ualla fiiiimroDHii (jimi .fijifl« oc friiia af fjaiiii inim jiar foina af hirjDa 
^onom [aiii)jmala ur fjaua fiaiiii tnrD frr rr laujia tiil. liii rr Ijaiiii fini fjfima nc rr 
^oiiom ^tntnftrint fiiiiiaroCiaii fjiiiii .yijrfta at naufifijiiia laufo. ur fjfUfr fjaiiii riiiiau 
maim jfiiøit tit frijrs jirr |>f lianii rr [jauDfal fe uifi djtaiiDa |ia iinDr Ijaiiii frfr .nj. 
auruiii niD ]iatiii er laiiiirt tiaiiD rii laiiDrt nialalHift, Siia rr ur rj: fjann fijff iintiiian 
[rr [aiiDft iiriiia |)iu at fiiio at fiaim faii}ir iifiijna ru ^utiotii uar boilrf. rfia orriiu jurir 
lil jirff at \m\ uiKiio foiiia iiiala fjaiio aj: laiiDr uc faiijia rnyu. Jia er Ijuarliicyiii 
]jffirra frtr ,jij. aurom uif) ^ami oc laftr male frm aDr. 

87 i£j maDr frir mala lanni) annara tiihtij rfia |iat er annarr a mt\ i rha fdr foria 
laiiD j-ire rail luyraiianiia fiiio. )ih ffal |ieffi lutiii nll fua hriyiia fmi \)tr nar jtjrr 
fagt uin uDalolurii fia rr unyum niaiine ttftnij. 

88 Tin flfjr maDr lani) nirf) frr tit joftro fiia )itfim manne aunnmi er Ijann uil 
jram ja^ra. or ma-lcr f)ann fua at umaya erjrrr ffal i jiiil laufie liyyia mriian f)ann 
jiarj; j:rHinj:H'rflo. oc nerDr iramj^rfla eiyi ennD. eDa fua iUa al ffijnfamom munnum 
{lifter eiyi niD na^rt. fia ffal fa er til umaya jramjtfrflii fteniir hriyiiH lanfiet fua fem 
pjrr nar talt. en fa fetr .jij. aurom nit) fonony er lalfet ycrOe. Hakonarl)6k. 287 

llii [fi(iir tiiailr iorb fi| pm\ fnn a at [fifioinata rtfffom. fia [fal l^ann ]m iorH 89 
fjHBa fjfimilffjH .|ij. maiiafii; al fiita a. oc iiiiia fiiiiuiii (ciøo lirrr flifa [mi |)ffir 1111)11 
afaltrr. Hu rr Irip fiiihafial oc fniir cifii |ram i riiiiiafla |ja ufjfimilar f)aiiii ffr 
iorf). Hu i'fiOir fjauu futua Icioo tn fuina rifii. })a fral [wfia iripD uatla jiat tr rjittr 
ftnihr i'fiu aiirar jiaifufuir. oc fiia ]io at til allrar |iurj:f at ftffia. fjauii ffal a ioifiu 
fuift IJI jarfiap at yOru uaiT. iTj: jjffirri iorfiu uia luafir cttc oDroiii l'cUa a Iciyo 
tit fjfiinilltiar iiciiia fjaiui fcililf |iat jia er fjauu tof. at fjauii tiiTjiific oDroui maimc aj: 
l'flia iiifi) [er. Ifu fj: fjauu [cfr. jia rr fjoiioiii iorD ofjcimoi oc [ua fjiiioiii er tffr. fia-te 
lariDiiami fjuarttiirjjyia oc fjrimili [rr [ua iorf) [a er tot aj; iaiifij Droluc. flj: (fat 
^iiiu jara er aj: ffiriolifia tot aflt jiat rr fjauu tierilr fiuo um. |]a [ca( ^iuu fwta 
^onoiu uc .iij. auroiii af fjaiii)[af[tifc. jniiat [ua [cat fjurrr ba-ta er oiiruiii [efr u^mu 
ilt. ufma fjauu fjauf aDra iort) iaj-iiøoDa at ja fjouoiii. 

Hu |Ta[ fjHUU fju[uiu U|)|if)affDa ottoiu li^iiu er a uaru jia tv fjauu fom tif. jiat 90 
(fal fiaiiu ciøi afiijroiaj at fjiio j-ijriic.). Hu cj fjuoflcrD er ttiæltt a fjfiiiihr ^oiiom 
^la (fat fjauu riort fjH,j.a aDr fjauu |cit aj: iorDo. tfii f| fjauu fjcucr iiflort ijiaKDf 
lauiijiirnliic fjiioucrf) ai)r fjauu jarc tirof. eDa fatc ficra fjiio [nu [cift uar. Hu iicrir 
^aiiu fiaii fjuo er cifii tiaro uiH'fft a fjniiidr fjouoiu. Jia ørrir fjauu |iau [er (iatjuoiu. 
^aiiu [cat fjouoiu fiiofia at !au)ia |iat fjuo er iorD a lueO ualtoiii. ifu ej: f)auu iiil 
jiat IjeflDr jia la-re fiauu i lirof jire jarOap. tn ej: fjauu j:err utaii f)eraDo tiioDe 
fjauu jwiiu er tit iarfiar j:err. Hu ej: ijiio (teuuDr ejiter jarDaija |ia a fjiiiu fjuo er 
iorD a. ueiua fjauu j-hmy uiDeuu a fjolfu eDa reij[ar jiar er fjuarfe [jiilte afri ue euø 
jire j:arDafia. )ia er fjauu a fjeff) tom at. ieiiifeuiiDiiifir (fat j:ara tif fauj Jia er .uj. 
uifur ero aj: [uiiire. |ia er fjoiioni fjeiiuitl fjaije oc jiit (iu iiiii at (lera oc [ciilo |iffir 
tnlDlaj fjiiorutu ulD. in ej: eicii iiiiiur (iHiiu fjuorum (laDoiu. )m a [a fjeimit jiarfjuu 
.iij. iitflr er aDr fiijr a laiiDe. juiiat teiuo a [a er jia [cat a laiiDe Dua [tuata (iuu 
iuui at fjaua fif taiiiiarDatio at fjiuii tone er j'ire (ilr. eDa (larj: eifli aift fjuorum. 
tn flDaii a [a j:ire tauDe at raDa oc fjii[oiu er teifit fjeoer. eii (leciar er oj. uifur ero 
aj flimre. ]ia a fjiiiu eiiii er aDr Oio ]iar at fieita euij. fjaja a fjauu |iar roo i fjacia 
tit fuuoDaiio. ifii aiiuaii [luala |iar tit er liDr fjetfiiiia. Ktftt er oc at fjauu [e jiar 
fuiiiioDaøiun meD tjiuu (iu oc ero fjouoiu jia fjeimot jiarfjiio lit iuiiiui(tar ej: Jitfim 
uiiinaj baDom eiøi iuui ^uo. |iiiiat eiiio [cat [mata (iuu iuui fjaua ej: fmim uiuiir 
fiaDom rum. oc j:ara i firot luaiiaDaQeiiu. iiema |ia [e lofifjeifaøt efta iiolt (iDarr meD 
(mata (iuu altHiui o c ouuor j:ouf|. 

^urrDer [cat fjauu ejitir fala (tauDa jiriar |io at enge titfri |ia er fjauu fom. 91 
(loj-o fjiirD. fiiirofjurD. uii f)urD. fii ffauDa [cuto attar fitfr er j:i)rr (toDo. Uu ej: 

Jvfr. Cap. 69. G. 72. Cap. 00. G. 73. Cap. Ul. G. 75" 288 Aiiliaii«,^ lil d. ældre Fr. L. 

Iiiimi ii'lr in 11 o li II fri 11 jjti liiirn lu |uMir u liiut. )ia frul liaiin ,prrH apr tif IniiiiH u 
iHiiiimiiii q liHiiii lifiirr lfi)|l fra. ifii q )iHr .vijliur iinlfnl aj: |irrprlliif fhn ii).iiijif 
ftiH iiHllHiUf. |iii Hl riiiii |iio |i'. |)a rr jial Ijiiohrnl ur fl'al Ifiiijia a iiifii'r .iij. t\\ 
ff liami hnjtr frlfliilla ur liii|V rDa firifr jurr rr iiiTii|iiiiii Ijaiia iioiiiil. jia fial Ijaiiii 
VH'ta a|i!r ur Ifuiiia a iiinir .iij. lilla |ia iiiDu rr Ijaim a |iar fina uc flora ur rifli 
riii iioiildiii jfflrr fiia i|in)|ili"r iiiinrr liila rila hialla. |ial ffal Ijaiiii Iniiiia )iar c\ 
hiiarlf fjiilif afr iif fiiii oc ^mc i lunt jifiiar liaiiii a imii at. 

92 if>' iiifiiii lurila riiiiiar Iriiilriiiiiiiiio )ia a Ijaiiii |nl a jiiii. fii latiDj fiiianDf fj: 
llHiiu iiil (\[}i l'uiia. uc [iia rj: iiiihd rr ffall. |iat ft'al liirla laiitmami i\( ffaiialMittiiii 
Iriii lU'aiiiiar Ijaiio .ii. iiiiDa. ifii rj: lifliwirir jijlfifr Iriiinlaiiiif. ffia junlufiDr. ftia 
fimiiff. )ia a Ifiiininaiir jiat allt iirma |ra ff fiill i laiiiii lufirra oc fiia fj )iar Tftr 
j-uiiia fiia .fiffa |fla fiia iiifov. itj uin rfir a laiiti. |ia a IfiiiuiimDr at hrap iiin 
lir j:ltfiiariiialf. or iiiarfa jiffj" niarff rr .fioro a oc j:ffla ffiii Ijaiiii fiyi. fjaim fca[ fiya 
jjar aiiiarlfjlf or fitiH-rf. liii rrfr fjiial a |ioni. |ia fral Ijaiiii j-ffta ffiii (jaiui fiiti, oc 
^aiia aj la(y. ty (jaalr rr liiitiiiir fi)a Ifiiøri. fiiio iijiio. fu fj: f)fliin Orrrir ucrr fjiial 
fiia iiiOi fil nu rr liiil. |ia rr fjaiin fffr .j)}. aurom oc afiijrrifj fcaDa lianii allan er 
latiiijiiroKfri ytrr aj: lUH'ct Ijano. i?| ffoiir .pjliirr Iftiiio laniif, ]m fcal f)auii fjofiøa 
ffof) |iauii ffr til Jiarjiiiha fii fit'i [rlia or ffop. lia'ta (!al (iiUiiti fiiia or ffo(if. fDa 
aj: retaoiiic cj ^ami |iarj:. cii q fjanii iifrir mrira ]ia a lanljjbroltfu |iat. 

93 Hu Ifiijfr mailr torD oc ml fifii fjaua fiDan fDa fil jara |ia ffal laiibjDroKfn 
3:ara til er .tiij. uitur cro aj: fumri oc nijta frr iori) ]ia. fftn Ijinn ^fjDi fiøi Urifit. oc 
l)fiititrt )io Ififlo aj Ijiiiom ffiii aDr. 

94 lil] fm inai)r a lorD nianiij oc tffr fii|i fjfimilD aj jifcfiiu fftn a. fia ffal iirra 
Ijonom linitarftcjno rt|. oc Ifijfi fff inffi lanniiaiiii a firot. itn fj: t)atin nil fifli aj: 
jara. )ia ffal laiitijhrottfn ftfj-iia ^unotn }iinf| jire ran. |)a fiiio fiiruinifnn at iih-hui 
Ijonoiii rr laiii) a allt )iat rr a lorDo fr ntan jrialfa niftiii oc ranitaiiø fononcif. lin 
nil fjann figi a,j:j:ara )ia ffal fjannfrfjia |iiiiniiifiin [na mariia at tjann ff (j:ua)lii)ai 
at }«m fjaiiii a| ioriio. iPti fjutrr fffr .iij. (Huiom)^ fr fiiii jrrr. Gufnar inaDr rr 
ffijllDr af 3:Hra uc oDlaj nifi) jmi fonuniii fiau(j. 

95 ]it.i fflr niaDr fina iuri) tiifiin munnum. fa flal fjana er |ijrrf tot. ^uiroitna^ ]iff|' 
rr ma&r fflr .ij. monnoin f)it faina. )i8 ffal fa fjaua fr pjrr ffijjitf fi)a Ifiøfr. ^aUDa 
ffal fjann ffilaiiumi jiif oc niuta nafta fiiina at fjann tot jijrrf. flUra ffal fjann 

Jvfr. Cap. 93. G. 7G. Cap. 94. G. 77. Cap. 95. G. 78. 

'J Den fiirste Deel af Ordet borte i Mbr. formedelst et lidet Hul i Pergam.; tilsat i Arne M.s egenh. 
Afekr. 2) ( ) er ogsaa borte i Mbr., men tilsat i Arne M.s egeull. Afskr. ^) Saaledei i Mbr. Hakonarbok. 289 

^iiiom jrrt fj: ^ftim fniir fil fD« fiiadDft Fjatiuhfal filf .»ij. aura. i£n q ^anti a }ia 
fina tr ^anii bi)r a )ja ffal fjinn fjaua ru ciøi fiafjr f)ft!ui. 

n« fflr maDr iorD h Ifiiio oc wit ti^i la(a ))aiiii [)aoa rr tof, ))a ffal ^atm ^onom 96 

ftfjna |iino Cf "'fJ^« }'"•* i"*"^ A""'^ f'"'''f" fj""" f'''^^'" )"* ''^•''^ '•"f""- ^n f.f fjonom 
f)fr(f at pKo. ]ia ffal ^anii fiDan fialltia ffila Domi jrirc Ifiøo iorD finiii oc fua mala 
iorD t} fu er. ttu ej antiarr fiffirra Dftjr jia fr male fitfirra roufii. |ia ffal greiDa 
jc Jiat fr wøoUDft fr fpfcr |iiii fftii lala rfiiiir til. 

Till 6ua (irannar fueir faman nc tafa aj finoin mannf iorD oc fr fn iorD nffipl. 97 
|)a ffal fiat ffi)itf [jallDa fr jitfir ffipta fin i niillim nifDan \imr boa baDfr a iorDo. 
£n t} annar ()i)r. fn annarr jfrr brot. |ia ma Ijann fiøi fitfiin ffiiiiio fijnia rr til 
tfmr. llu fj: fiifir mfnn biia a finom bæ )ia ffal ^uarøf jiæirra Ijaoa jlfira bujrf 
um fumar fn lanDff ma ufl njJiiljallDa. Of fcijita fini af iajrnaDf nifD fer. i£n q 
annar Ijfiifr jlfira i Ijafia øiallDf graoofrD ffm mfnn meta. 

(^ofnr Of øarDaljliD fnilo fna Mfra [fm af jornu ^aoa nfrif. Ifn fj: mfnn bua 98 
i ørfnnD faman oc fiøo allfr ffffra jerD )ia ffiUo jitfir jara fil ftftra fr affa oifnr fro 
ej fumrf nfiiia jifim fiifff annaf ollom fannarf. lin fifr finn^ofrr ffnør ^fima. ]ia 
(fal ^inn jirfbioDa fjonom Jiarfffo. ifn q Ijanti fifr |io fijrr. Jia ffal ffi^na Ijonom 
Jiinfl jire ran oc )iar fffo. pa fiøo |iinømfnn af Dtrma fonongi bauø fn lanDnam 
^alDO antif jittiin fr iorD a. fn .iij. anra øraiina finom jire ørasran. §ann ffal 
btfiDa ba-nDr fna marøa ffm ^ann «il af j-'a-ra jf f)ano or Ijaøa finom. fffr fr fjofrr 
.iij. anrom fj: fijniar Ijonom. 5litt liøør uiD ff l)ann jfrr ojran jrire fnimanat. ^a 
fiøo mfnn um fjauftom. ^ana ffal cnøf jirf oDrum btfita. in fa fr bcriffr øiaKDf 
ørasrano bauø. 

(5arDr fr ørantia fa-fffr. liu bua fufir nifun fDa jlfiri a finom bo. fia ffulo 99 
Jiffir fua øorDom u|i)if)allDa fem litfir Fjaua iarDar mrøiii fil. oc iifrit Ijaua af jorno. 
oc [jaoa øoriian af )iiiiøf. oc abijrøiaj jiDan Ijncrr finii øarD. in fa fr fiøi uil 
øfrDa ffal abijrøiaj ffaDa jian allan fr Ijinom ucrDr øorr Ijuart fem øfrir l)8no jf 
fDa enuara. llu fj: fijr fr øarDbriofr. fDa aiiuaf jf. jia ffulo j.ara fil ørannar 
{itfirra oc fia øarD. llu Iij jiæim øarDr fa øillDr. |ia ffal fa øiallDa fr øarDbriot a 
flicf ffm at ffaDa ucrDr. Hf ^ q bujrc øiiiør or fiiinm monnom af ffaDa. |)a ffal fa 
rr bu a øiallDa fua ffm fftjnfamir mciiii mfla jmuii ffaDa. Jvfr. Cap. 96. G. 79. Cap. 97. 9S. G. 81. Cap. 99. G. 82. 
') Feilskr. f. f)siil)fa(8 (lit; see G. L. «) Saaledes i Mbr. Arne M. har i sin egenh. Afskr. rettet det til IJii. 

37 '2JK) AnliMuji lil d. ældre Vr. L. 

MM) 1!'^ |u iiitinr iirrDr ulliriu' rr hiir h iHiihr iniiiiv |iii [i'iil liiiiiijiiriiiiriiii lri[)ii Imdih 

flifii |Viii iiiHiiiii iiHf. ifj iiihDt Inir iiifl (ifiii ffia Hj.rH"lln nr [iniiir ijiiiinm Imnmi 
vr Hl iiiH'iiii. |iti [Ttil liHiiii ti)iti' rrlii i iiiiDiH Hiitiii rDa ii|nrll cDh IhIh ]ih)' iirrH mrt) 
|fi' fDrt rrlH Ihmiii til iirf| rr ii. rii tf I)hiiii rrl'r i hiiuhith iiiHiimi Imiih [\n\\[ht .nj. 
HiirH Of (TuiiH |iHiiii fnii hj: iifiDr. 

101 lin liiiH .ij. iiiniii i iirriiiiii {uiiihii ii |'iii(im lur Ijiiiiir. ur iiJI Hiiniirr Ijhiih iiirrti; 
iiHiD ril HiiiiHir t\{\'\. ]n\ [I'hI |h flrjiiH [)imijm lil iiHii)|Ti)ilf9 rr litiiiH iiil, or fiiriia h 
fiiitiHiiH .viif iiHlliiiii iif fifiJH liHiiii (I fri) i UH Hf. lin fj: (imiii iiil riiii nnn lil iifrfiiiiiiHr. 
liH fl'Hl liHiiii liilH lirrH iiiliif lim hI Ijhiiii |"(fj:iiiif Ijniidiii lil. ui" fliplr |"innii iirriiiiuiii 
j-iif iiHlliiiii. lir Ifiiiif lul H lir iirriif )iHiin rr Ijhiiii lijlr. lin rj: Ijimi nil fiiii iirrilH 
fiiiii iiHii) nr iiiiiiir |iHr |r iiiii. ur rir afr fDa niii. (iiirrr |nu )ihI buft alk. )ni ffnl 
|a iiialliiH ffaDH jiHiiii hIIiiii rr (inrr rr rr riiii uill iianV ii|i|iljHlliiH h! (larDr rr iiiiilliir. 
L^ii )iHl rr liifiiiariir rr rr yiiii lota |ii)ffr niti ioril tn .iij. onaii ni;l l)ar aj: jirrjii mriiaU 
maniif. ffii jr |iul rr Irijiir riari) Iihiio rfia fiiiiiir )iar inii friii Ijiiiii ffijlliir [\t\\ Ijaua 
iiiH l)Hiiii Irlia i l'iirlllitui ur IhIii Ijnrrii Irijfa |"ilt laiiDiiami i Orul. 

102 liii iiHiuiH iiiriiii i firfiiiom (laiii) Ijlifi. jia fful fa aliijrriia) rr Ijlihr hjfr u|i|i al 
aj:lr fr lulil. rii rj; jiar iiriiyr iiiii ru|"|" ri)a (luj-t or fpillrr |iHr al'rr rDa riiii. allaii 
Ijhiiii flaiia jriii )iar iirriir iiurr )m ffal |a H)ilri|iHfIiia rjlir )iiii friii iiiriiii iiiriiu rr 
IjliDr laiif ii|i|i. 

103 lliitn fjjl ffudj rmiia \m at .fortio fjaua rmitiif. tfiifli niaiir ffal nalii ufifa a 
fitf Hiiiiaro rOa aj. iirma jial liriotr fialjt. ni rj: utfitf rr ]ia ffal ajrlr utfila. nr Iriiøia 
H iHiiiiiiHm. Hu ri' hnjtr HiiUHroiuriiiiift irjiD |ia a fa rr iurt) allr jia rr fjou firauf. 
ifu [jiiiii a rijri riia yraiiiia rj-lrr jianuri til friii Ijon nar lurDan fjou ruuu ih-II. i£\\ 
toft a fjuarr rr iiil at urita i Ijil joriia j:arrt. Ifiiiir ffat jirc oDrom utfiiirftiiri fiHUua. 
]ia rr fjami t)t\m al j.oriio jarc fjajt. fii fjurruiliia ]iar frm iiiriiii fi{ia laja faniaii. 
]m ffal Ijurrr (irra uriiiiur'l i fiuui a or rirra |io fua at j.iffar turfir iiaiiiia u|i)! at a 
Ijurrrr. (^aiiriH ffal fjuii flrur til jiaflj frm til jrioro. ifii rj: mafir iirrtirr oj: |iurra 
H. |ia ffulo ]my rr jirr njan riiia iwirii rirra fjouom|iiiilarflrj:uo aj; |iiiuir al liriota 
ijr rj: fjauii Ijrurr at ulorioni i [jnrl. in q fjaiui uil ri(|i or Itriota )ia ffulo litfir 
biDla liDo til af tiriola ur. Oa rr frfr .iij. morfom rr (lurfir. ru (juiiDr Ijurrr .iij. 
aurotn rr riøi uif fif jara or at firiota rj: |ifim er uriOiJiirll al rr jirr oiian fiiia. 
Ifiigr ffal jara i annaro a al UtfiDa iirma Ijaiiu uilr |)H"im ua'iDa rr aiia ti. ur (|ialli)e 
jiaim ]io laiiiiiiani rr å. )iiOj:r rr [)ann rj: fjaiiii iiijlr frr jiffa. 

Jvfr. Cap. 100. G. 80. Caip. 101. G. 82. Cap. 102. G. 83. Cup. 103. G. 85. 
') Her mgl. a; see G. L. Hakoiiarbok. 291 

^ocrMifna |!fff fpiii itipnn ffit ft nm fff(r fDa [atiHHiiinff itfHiuiHriis e&a ituian. 104 
]ia (fat fa fjaiiH filt ma( rr iiiliic [ifia i Ijari iifiiia F|iiHiliif(if|i Ijaue uitiif. }m ffat |a 
^aiia fitt mal fr fiirria uiL Hu uiHa fiaDfr fiirria lil riiH fHinriir |ia ffal fiiiola fmiiiDr 
i tiiiDiii jiat rr |ia f!i[ a iiiri fanfiaiiififf. fldt |ial rr mniii ffil it )ih iiia wiliif btra 
l'a er iiil. iiialo iiiaDr or i'iillliiia. fjaim ffal fiia al uriic fiirDa at Ijrr ffit oc jia rr 
rtrt af iniiiiie faiiiuijfo. 

nu ffil memi a iiiii raiifiaincrfi iiiiiaiuiaifij a afr rOa niø eDa foDor oc iriffter 105 
annarr ^warr |'ua. jm \)mtY uiinuit iim pat er et atlc at iiimia. oc \)mY |iu iorDu 
jloUt oc marfftriiia ii|i|iiirauit ))a ffiilo Ija-ir inriiii tilfalfa. jia er fuiiiflajt er tim 
latiba mcrfi jia-irra a miflc. ]ia rj: Imitii fijiiij fem mort ftautic ra-tt fua fem iiiiir »jaro 
fdt }'wc anliufii)o uc (lioDa ji^ir iiitiii fin til jicff |)a er ud. i£n tf luorf nu u)j|itcfin 
oc felt Ijiicrtii uiDr oc uumiit nm. jia ffal fliallija luf) oc laniiiiam. )icim er iorD a. 
Hu fj fjaiiri Ijfucr morf u|i|itffit oc fctl iiifir i oilium ftaf) oc ifcrt a fjiiio luf er a 
mot Ijoiiom a fia er liauu )iioj.r oc utla^iir. 

Hu a uiH()r riii] i Hiiiiaio mau] faubc ]ia ffal Ijiuu ci^i Oa-ifa fuf|i |jat |ra )nii 106* 
er .uj. uifor cro aj: fiimrc. ifu fa er eiiøit a ffal jiaf j-ijrff lafa uiiiua. uema f)auu 
uili foiio fina jijrr uimia. eu ej: Ijami uiniir eifli fem uu er ma-lt oc uit Ijauii fjo 
uuonnit^ Ijaua. jia er Ijatui fefr.uj. aurom. oc uljeilarit OffDe f)eijif oc fua eu(|if. eu ej 
l^anu a eugiar i j:leiri manna lunfioii' |)h ffal Ijaiiu fitt fumar Ijuert fU oc eiøi jijr 
^eima en |ihu ero oli fleciiu. toft a Ijanii at beita enøi fitt ej: fjann uit jiaf IjellDr en 
fta. nianni er ffijftl at øera toøøarf) nm Ijeij filt. jiaf er Ijann a i Hnnaro maiiUj 
lautJe. oc fua ej: annar a (leil i orffotj Ijetøe uiD )io at i fjano lanhe fe. Én tf fjann 
øerir eiøi fua )ia er fjeijit uljeilaøt uiD j:e jieff er Deitina a. en fjann er fefr .uj. airom 
uiD fjann. OaDer ffulo ]iH"ir j:aunn unnban ja^ra ej: jiarj:. 

Uoniie a at lanuDuami ej: Ijann a iorb Ijaluan annan ^ 107 uiff ei)a fuerr Ijann til lijrilar eib. )ia ffal fjann Ijaua ]mt er fjann faflar til. oc uerf) 108 
jire fjitt er loøat er. Hu foma eiøi eiøendr til. jia ffal Ijann feøia til um fumarit 
a aljiinøe fjUHt j:e jiar er retit. fjann ffal fua jajnan laiift tata fem eiøenlir foma 
f)iter aunat Ijuart j:c eba uerD. itn |ial er enøi uerf)r eiøauiie til. |ia eiønaj fjann. 
Én ej: iHUbciøaniie la-tr eiøi uiriia uaøret. eiia j:err oiiruuiff meD en nu uar talt. |ia 

Jvfr. Cap. 101. G. 86. C'ap. 105. G. 89. 

■) Saaledes i Mlir. ') Her mangler i Mbr. 2 eller liere DlaiJe. Arne M. har lier i sin egenh. Al'skr. 
ladet et aabent llum af 12 rene Uvart-Sider. 

37 * 292 Anliaiiii; til d. ældre Kr. L. 

[Tal liHiiii jiiHlliia lufimom iiinlliimu rr fiiiaiiiif FiMiir lil. or rr |io fffr .iij. moitoiu oifl 
foiiuiiii. l^ii fj." IjHiiii Injiifr fi)n uillrr IjrimilDfr nl. )ik rr Ijuiiii ))ioj.T. 

109 fldnniiiiiiiiftr rro a laniif f)fr jniir rr fiiirhiiiiiioinniu fifl« adrr faiiian. ))nr fiiin 
iiifuii Hl p][]U\ Uf .fiffia. lir liiiim jiar Jia rr iiiaiiHiiar lijrr iiflrar. or iirta jiar .iiij. 
maiiaiif. jia (Tal aliiifniiiiiiiar limiia .ii. maimiir |iia al |'a fimi [lal (mila rr turpr 
lii)r. jiar riiia iiifiiii al Iflyia iiif> ur jirra lil |fi|io fi)a hiiiia nc tv )ia Ijfilaiir tiif)iinii. 
Hu fotiia mrmi ))ar a hiiIiu ffiiii or j.a jifrir nifiaii farm. iin abitr Ijaiia iiifirr ni 
lanii fiiii) fli|ir. I)iiail rr jial rr iiif)r ff)a Ijualr. jia ffiilo ]m\' lafa janii m turti 
l)iii(iiii llari fin. Uu fniir fjiialr }m rr mniii fio fipi i aliiiniiiiiuin. jia fl'al fa finffa 
[ffra rr na-fl hijr. or laia j.ara a alla iiffla frm tia^r nrili). frfr rr Ijaiiii .i;ij. aurtim 
uiD foiiunii fj: f)aiin fffir fiiji fniff. rii .iij. aurniii Ijiifir rr j.fl(fr. fiar ffal ()iial ffrra 
fjum fr uil uf abiut ^ara. ni fiia ffal j.aia iiiii |)ami frm ripi iiriiir i hml j.air)r frm 
aDr mv liiil. Ifj ffut yin] i f)iial lia-im. )ia ffal fa uaiiiiifiia iariifjiial fr iiifftr hijr. 
fj: mfiiti jiijtia Ijual or almniiiiimo. jia ffiilu jitrir jrjljjia jfftom lil lan&j ej: jifim 
fr uljH'll uiD (irimi rDa fluniii. Hu ffiliaj lia'ir yin ]iui uiil al jitfim rr fiyi uIjhU 
jia fiflH jiifir jiu fjual fj: a jial lauD rffr rr jmir uillDo j-lijlia. ru fj: anuaroflafiar 
tcmr jia rr jial rrfa ljualr. Safar jiaT rr jifraj i almfiiiiiiiødiii. Of jiurDiiiuioiiirim 
fiøaj iiiD. jiHT ffal fa-fia a f)fraDo)iiiiyum. m fj or fiuom jioiDuiiø fro Ijuarrr Ifiiiif 
til aljiiiuiio. 

110 :)Jat rr uu jiui ua-fl al uarr ffal nmi fin oiirom (afa. ffti ffiilo wr off al 
iirijiiiffilliiom iirra homo rr Ijiirrr urrfir jirr fiiia atljofu. itn fa uiaDr rr jirr ofiroiii 
iffr jia ffal fjauu jiaf ajlr ja^ra or \m\H fouourir .iij. aurom jirr jiaf rr Ijauu lof 
rauylrfia or fa-fi filt mri) looom fihan. Ini trfr ualflijmaiir fha fofnaniiaiir iijiji hu 
buaiiDa utall or utia'mt. rfia ua-itrr fjouom aDra |iar ujijiifft. jia ffal Ijanu j-ma jiat 
Bjrtr oc Ifiiiiia a .j;iij. mrrfr. oc fjurrr frfr uiort rr Ijuiium jijliirr til jirff. Uu roa 
mriiu ffijii ffijiatlu al Douiia fiia fliiifir |loffr maiiua al priir. or brra fjaiiu ojrrifi 
fiia liriota fjus Ijaiio or Orra uf jr fjauo. jia rr jiat utlriiilarorrf. fjurrr rr i lanDc uil 
urra aj jiffim ja^ri ajtr j-c bouDa jiat frm jitfir fofo. or {jiallDr .jiij. mrrfr rDa 
jarr utta-ør. 

111 Ifjitrr uituom oc flOfluom ffal [jurrt mat hmiia. øua rr rj riuu fjrrr uilur mrl) 
uiaiiur frm rnrii lirri. ru turir frm tiu. rj: rigi foma auhiiiiur al tuolr. Hu rro jiau 
tiitnr rr riyi ffulo aufiuiliir molr foma. jiat rr (|rimflrj.iio uitiir. oc jiiiiflftrjruo uittir. 
fuafiouilur. nauDfijuia uitnr. oc forfafinariiiliir. oc jiau uilur rr liorin rro um Da-illD 
maiiuB at famtiinhom. l^ti rj maiV frrj.r mauii jiar jia uia ^auu fua frouo urria 

Jvfr. Cap. 110. G. 34. 141. 143. Cap. 111. G. 59. Hakonarbok. 293 

a{ tufnaj Jia ffiillt) oUroiii ooll&rf fjaua oc iifjiia ua(a fina. }ia rr uiil uaro. llii ej: 
»aftar fro iiiiian ^fiaDo. )ia ffal iirra Imiiii laya ffcj-iio at ]mx foiiii |iar oc bm 
flirt uittif fnii jnfir uito. Hu Dera Jia-ir fiia niliic at jiair oaro wift )iat at ^ami laut 
]mm ffulli) ald'f frr aj: ^fiibf. |ia \)tmy fjaiiii ra-lt oarDa trooo |ia. Jiat fjcilrr adjct^ 
aruitiif. jiar ffat oc cffi aiihuiliic i mole toma. in t} uattar fonia rigi. )ia er fjann 
fffr at fniuo ]myn .wj. aiiroiu jirc fiouo ^iicria. liaujjillDiGtiifim oc ltcj:f|i(irifOTnfmi 
oc naiiiaiiar mcflo ffiiii Oera oitiic mcD Ttian?if. ncnia |iifir fe tiafiom iaiiifftjUDcr. 
Eafa iiiffio .ij. ?nniri uiO ciiio uiluc oc er fa jnimualtr rr tjiD uar. m cj: fa er figi 
f«r atiiiarr rr uifi oar oc fjaua ^iiicr fjnjrf ^ans uitiic aDr. |)a er jiat iaj:iij:HlIt fem 
aHer fjaoe uifj tieril at oiifiueiDo. 

^ocruiliia er menu ffiito (lera Ia{iaf(fj:no manna a )iiuflc lit (oriiiiauuj. )ja ffal 112 
Ijera f)alj.s mauahar ftej:iio. f| Ijauu er inuau fjeratis oc utau [jreps, lUanafiar 
ftejuo utau fjerafio oc iuuau j:iori)iiu(io. €neg[iia mauaOa ftejruo utau jiorOuuøG oc 
iuuan Ihuiij. Lfrj:iiii|f eDa umfioi)oniaf)r ffal male Ijauo fuara ej: Ijaun er utanlanhj. 
Hu er eruinge fftjlltir at øera fjououi OoD ella jiinpienu ej: wirii er eruiufie a jjinoc. 
UiiiriiiH'lio er Ijuerr maDr uerDr. Hu fa er ei((l j:frr til lojjmauj loøleøa ftejuiir 
nauDfijuialauft. ]ia fefij ^anu .jij. aurom uiO fonouø. 5ua oc fa er eiøi uil lita 
loømauj orffuriie. )ia fefcj Ijanu .iij. morfom uiD tououfl. 

Hl) er jjat |jui ua'ft e| maHr a j:e at manne jiat er ualtar uito eOa uiD er giuflit. 113 
}ja ffal fa er ffulli) a al Ijeinila frejia j:iar fius meD uatta tua Ijuar fem Ijauu fjitler 
jiauii er lufa a oc oera Ijoiioni ljalj:o mauahar ftfj:no. eu ej: eiøi er øollDiu a jiffirri 
flej:uo )ia ffal ftffiauiif ftejna fjonom liiuo oc trej:ia ffullfiar fiunar fem mine uito. 
tlu er uel e| fjanu reiDer |iar eba umlioilCimaiir fjano. ifn rj: jiar uerilr eiyi øreil 
]ia ffal fH'liHuiie nejna fua marpa aj liiniimonnom fem fjanii jiiffij ))urj:a oc j:ara til 
Ijeiniilio lieff er ffiillh a at iiialltia oc mM fjouom |iar j.e filt. 5a ffal Ijaua .uj. 
aura al IjarfiHjauiie er folie. Hu ero alter litfutir ffijlftier til jieffarar j:eri1ar aj: jiiufle. 
fefr er Ijuerr .iij aurom uif) fonoufi er eiøi jerr. Sofnar mailr er ffijllfir at jara til 
oc aublH) meD fini fononrie Oaufi til Ijauha. eu ej Ijaun oil a-iiii jara fja jeller Ijauu 
mef) |iui fiaufi. Hu ftaniia menu jire oc ueria ohDe oc efløio. |ia j:alla jia-ir aller 
uljclyer oc ullteøer er jire ftauDa. eu Ijiuer aHer j:rii)fjelfler er til ftffia oc laøa uiiia 
ØH-la. fil |io at jiffir j:alle eiyi er jire ftanba. |ia er fa fefr .j;iij. morfom uiD ton^ 
ouy er ffullD alle at øiallDa. eu Ijuerr auiiara .iij. morfom. 

Hu er taufe oc Dwmt j:e oc allt jiat er uitui ueit oc fa øincir uii) er lufa a. jia 114 
ffal fua fafia fem nu uar farit. flflt |iat j:e fem uiini ueit at einiiaiiat er |ja ffaitu 

Jvfr. Cap. 112. G. 102. Cap. 113. G. 35. Cup. 114. G. 36. 37. 21)1 Anlian«!, lil il. ældre Fr. L. 

|iiu iiiulH iiHlitt liiiiH i fiiiiiHHH ffiii iHi firftliT 1)01111111 Ijriiiiflf pil. Hu IViiir |'h fiiii 

n Ffii ffilllfii" '"f"- '"" 'l'"'i ''""•'■ fi' '■'"'''" f'"' I'" P"' '•'"'''« .V ' fiii"!''!!« ff noffor 
fr jJHf fil rr um ff IniDil hI IhI« mil \( )iiii iiirii iihIIihu. |ih ffnl )iiriiii i fjoiii) fflia. 
i!-ii f|- fiiiu" fv. |iH ffiil |ri|iH H): iilniriin |iiiiir. ur limir |'h rr tihr l)n)iif df Hhiinirj iiiil 
IIHiiiiiuiiiimiiiii |iiiom. lil |ir|l" rr |'i» Iriiir r|ilrr rr ti. )ih flnl l)iiiiiiiii i lidiiiih frlJH. Uu 
tf iiirtiir H j:r Hl iDHiiiir |iul rr riiii min ihiIIhi' )iit P'ut |'lr).'iiH limiiiiii liriiii lil l'uiiDii 
Uf fufiiia >iHr |)f|T rr Ijhiiii ti lU tjniiiiiii. Ijitiii fiul uiiiiHlliirimiH irflH |c fDn fijni«. 
ifiiiii ffnl ri)iiCi lijiiiii. ru .ij. liiriiiiiH. rti )irir liriiiiiia. ifu ff uiriru rr [i)ui lUfll 
|Hllnr fiDf. L'^u f).- iirriiuiiir nil l)iitirlr ,):r|lii ,yt iir i' iriii iiiuua )ifl fHunnr I)huu frr 
(luUti H Ijfuuhf Hl innr |Viiii. 

115 liu fi* fft DhuiIi rr ffullfi h h1 ninlliift m Ijinu linri rr IjrimlH ft. )ia fnuj fjauu 
fiiU lil (TiilliiHr iiriiiH iiirii ualli.im |iuiul riuuir ffal fif) uiuua liif hriofl l)i)io hau&a. 
ifu rniiiiiir ffal )ihiui ritl iiiuuu at fifli narfu ffuKh fua al ffnifff. |ia uiuiir fjaun jire 
|"itt brioft fu fifii Ijiuo bauiiH. liu ftrnnhr fl'uKii .rj,. urlr fi)a Ifuiir jift lyrurj ffuKh 
j:irf iiallom. ru ()huu ma foma Ijunuui til rii)a rj: Ijanu uil. Jiuiat i fallr liflfir fut tf 
[a^fruiir iiuria. 

116 tlu frmr fa luaftr I fjfrai) rr jm uil futtau Ijaua um fit( fjufrl lual. ur a fuiiau 
rrtiiuiiia i Ijrraiir. ur nar riiii jiar nolliua fjrliju. |ia ffal fpijriH Ijaiiu at Ijriniili fiuo. 
Of fj: fjanii iir|iiir [jriniilr fil!, fia ffal flfj.ua Ijuimm )iaui|al. riiii ffal Ijauii fryia at 
tiall.ynauj urma )iHr fr. ru rj Ijaiiu uil riiii uffua jia ffal ffirffula uiiuhrr ualla. ur 
ftrfua IjiDinm i [)urru prf) rr fjauii uil uriua [rr fialj;uui ur ftftia Ijauu ))ar fiOati. 
|ia rr u( f)urriuiu uiaiiur iH-tt ftrj:)it fr^ a fauprrinu jiar frm jitfir frijptuj uiD. 5ua 
ffal H'iulr)j)ioui Tuauuf flrjua fjifim frm Doiiiia lianiiat frm rruiuiir [jane rr iuuau 
^rrailo. rllrøar ffal fjauu f]iijria at (jrimilr fino. |iar ffal urra frni fjauu ffiirr iuuH)i 
f)rr))}i5 iifuia Ijhuji frøi al mW] uiauj. 

117 Hu ffulu IjrraHo fofurr ftauha um aljiiuøf or jiui ua^tr rptfr uc jirr ot um lamia 
jojlo. frifliiiiiom uiH iaj-iiau fa-tia oc mjufrf |iau frui urrDa. itUi uia at fuf)ium 
ørra a Ijflyuui tiaiiiom jifuia flfj-iia luamie fjcim at riuo. lUaDr ma ftrjua luaiinr 
[jrimftrj-uii auiiaro mnuj til fialp fiiis. fj: fjouum rr iimliuDrl uirD uallum. jDialjrr 
(lal Ijurrr maDr fiua futu firtia ijiuaulaui)) jrialo maiir ur julitiDa. ru tf fjauu fjrnrr 
fiyi fujiuaftu til fOa mruiiiui]. jia ffffe fouuuiio umfiofiomaiir fjuuoiu til fjaiiuHa Of 
uDlfj |)a ffft frm uii) liimr at lofiuiu tn tUi j:ramHrr. tn tf mai)r j:crr aj: lauDf 
firut |ia ffal fa fjallDa j:f fjauo iirtr .iij. rr fjauu fjrarr umfinfirl mri) ualtom ur ffal 
fa fjaua fufu oc uuru jirr fjuiipm. ru rj; fjauu rr lru[ir a brotlu ru .iij. uftr. )ia ffal 

Jvfr. Cap. 115. G. 38. 39. Cap. 116. G. 46. Cap. 117. G. 47. 
'; .Saal. i Mbr. ^) Her ere Ordene (Ifftll fr udeladte; cee G. L. Hakonarb6k. 295 

l'fl fjaua je fjHiio Ht [jhHDh tv arm tr mp oc fijhf tUt aj:. itn t^ Ijiiui fniir aptr. 
Iiifi flift |Viii fjHim tuf iM tiaffar uifo. øiia ffal foiia ftrfia \m farfinaftr fj fjoii er 
fin |irc frr. ifii fjoii a toft af fflia fufii fiiia Of uom |)ffim fm fjoii ui[. trifli ffal 
fjoti fflia tjalljiiiaiiiif n( ojrifio maiiiif |iffiin ffiii uiD fjaiia a. llIaDr iiia fa1ia fofri 
fjftitiar ffiii fina fj fjuii fjfUfr fjcnuiii umOuOft iiifD Daltum. Ku iiil iiiaDr ftffia niatin 
nm filtfjiifil mal. fii fjoiiom fjaj.iie amiarr iiiafir jijrr fofii a ^fiiDf. |)a fali fa fijrr 
aj: fr fifiar fof til. ))iiiat fifii ma fjaiiti tufim ffim fuor ofita fj ]iaf fr fiiii til tifia 
lion liiD fjinii fr fjoj futiiiiia. 

Hu ffulo faufi iiK a fjalliiaj jiau ffiii f)aiif)falat fru uc uattar at oc ]iffir ttifmi 118 
faupaj Diii fr fau|iuiii fiuuin fiiiu at raDa. rifina mafir ffli uljfimilt. fDa ff j:a[s i. 
)ia ffal fau)i pat aptr flauria. fii Ijinu fjauf auDuirDf filt. ifiifii uarr ffaf uDrum fflia 
lalo fi)a j-'larO. t\i fa fr paf øfrir pa fr Ijauii fffr friu Ijaiiu fjauf ffulft fua iiiiflo 
ffiri fftjiifaitifr tiifiui fia uc lufta at jalo fr i. ufiiia jniiai fiuD af fjauu uifi tioi lalfft 
oc fjauf j-irc jVr fifttar fifi, ifii pat fr .^alo fr ffijtifaincr iiifuii fia fr jalo er fj luaDr 
faupfr faiiii. fDa faur par ffiii fjaiiii fufj faupa niiol fDa fiaior oc aUt pat er cifli iria 
fia a uf an. 

tin ffulo \)tt\M) fjaiiDfalat mal pau ffui fjaflDaj luføo at loøoni. pal ffal fif|i 119 
fjaHDaj f| iiiaDr ffir iiiauiif pat fr Ijaiiii fjfiifr aDr oDrom fflll. ifii fj: fa fjfj:fr fjonnD 
at fr fiDar ffijpfc. pa ma fjann IjallDa ffilaDomi jirf faupf fiiiu. Hu a fa at fjaoa 
faup fr j.ijrri ffijplf fj fjuuuiu jijlluaj uituf at ffilaDomi. pa rr pirim faupjujj fr fiDar 
ffijptf. Uf ffal fjanu pui ffirffota nuDcr ffilrifa mfun. pat fr fau|i,j.o!; f| maDr faupcr 
pat fr Ijinn attf fffi i. fr ffilDf or Ijfimta fitt a| fjonom. tn fj: fjanii uil fifii Ijonom 
i fjunD fflia. pa ffai fj.aun Ijouoiii ljriiiiflfj.na ur uiuta nalta fiuiia at fjann If'it at 
luflum iHufl. Uf frfjia Ijanii j.iar fino. oc Ifflflia fjoiiom ran uiD. lin faupfr maDr at 
utltfiium mauuf pa a fuuumir pat j.f fr fjann ffijptf aj: fjunum. fu fjann fr fffr 
morf fijiii nifD lijritar fibf af fjann niffi fifli af fjann nar nfltfør. 

lin fflr maDr fijr a trifio. pa ffal fa fu at aljijrriiaj at ollo fr Ijfiifr. nrma oiD 120 
pui tf oj-rifi) nifun tafa. oc OraDafult oc ffluinci oc affDrf. Ifn fj: Dfijr jirf j:attffom 
manne, pa fiiallDc a .iij. arom ufrDit fj-tfr pui ffm ffijnfamfr mfiiu mfta. pniat fiuif 
ffaf fu taiiia Ifufir fn lij.fr ncma Ijaiin Drfpi fialj-T. llu ffal fjann fu Ijaua at Ificio 
mala rifttom til j.arDafia af oDrn uarf. pniat pa ffulo fyr a jor ufra nfma pmr fjaaa 
annan fiiiDaiia atiiHlIl fin a millom. pa fr Ijaun tof fu. llu fr fn fijr DauD fu 
fjann atte neD i annarrf. pa ffal fjann pa fjaua jire fina fu. puiat fijr ffaf i fijr ftaD 
foma. fU ff fu liufr. pa ffal fjann fina fu fjaua. pu at Ijun ff rllDrc. fu fj Ifftfr fru 

Jvfr. Cap. JJS. 119. G. 40. Cap. 120. G. 41. 2<)6 Anhang I il d. ældre Fr. L. 

HorOnrr. )jo h( fialr fliliif. t\\H [)um limliii )ih ffHl l)Him )ih luflu lurlH. Hu nil Iihuii 
fiiii Itriiirt fil Imnr. ))h ffHl (iHnti jiHini liilla rr fii h q l)niiii rr iiiiiHii lirnifio or 
liiiiDH l)iiiiuiii fil fiiirt tilfil iiHtloiii. l^ii ty IjHUii fi" fiyi iniiHii l)fiHf)o. )irt fful Ijiimi 
jTHTH fil hfim Of lifii^u mnm lil Of IhIh fin fii nl l)im ff Ijfil or liiiinm Itff rr h. ])h 
fftli Ijtuiii Hf fiiiK Hfniriirt. uf unrDiifilf fii fiiti |fiu fin iihuI. iu ))iimf hj nyt nr liuiif 
})Hl jiif iirao Of [W]h). vn Hhijriiij uii) IjHiiiiiuiiimiiiin fiimni finuiii. lin fr fH hj 
laiiDi jarinn fr fu Hitf uc lifiifr maniif liufifl nm [ihIIH jiar fino. jia h [jhtui )iifim 
fu at biuiia fj: tiaiin fr innanljfrailG. if rj;iniii« q fi^i fr jiHrljallj inaDr til fj: fjann 
tiil riøi Ifii^r Ijaua Ifi^it. 

121 U« Jflr iiiarir [lujf filt iiini al mannf at j:nl[|omala rifllnm. )ia fTal \)mn 
ahijriiiaj iiiD [jaiifiDomnium finom uKum. ))ut fro fjanhuuin Ijano fj: l)ann fuflltfr fD« 
Orfpr. fDa \imr nifiui fr fjann ffal fjalliia ori)f fi)a fiDe jrirf. ))al fro oc (janbuom 
^ano fj fiaflftjmaDr fjitlfr fiyi jijr fn oni) fr or, fDa jffir jirf biorfl oc jijlflfr fifli 
jf^irDir. fn fj fjaiiii fijiifr atir fn fji'ifi ff ajjffiiin oc jTjijjcr. ]ia fro jiat fiiii (janfiuom 
j^ane. |iat fro ^anDoom [jano fj Drnfnar i brinuif. oc øirtfr fn(|f inaDr fi)a tijrtfr 
tlauf. fn ff Ijfff fr i fiaiiDf fOa tfnniflanrr. )ifl fro |iat fiøi IjaiiJJuom fjans. lin 
ffal fiann jrfffia til )ifff fr nti nia fiiariia}. )ia Ijiltf fjann ]iami fr a oc bioDf fjonotn 
at uarDufita liiijf fino. oc fijni f)onom at jrirrt fe al mal ffr oc fføf aj fma abtjrgi). 
m fj: maDr iffr roff a jnløo fDa a bit. ]iH a fjann at afnjrfliaj iiiD fjanDwommom 
finom. fn jial fro allt fjariDuom ^ano fr grannar fjans virDa lil jifff oc nilia jml mfD 
fiDi fauna. Hu tffr maDr naut a joDr ]ia ffal fjann fua aUyriiiaj ffm julpnaul. 
|3al ffal maDr fiøi abijrgia} at fijr jaf fifli falfO fj ^ann fjfofr oriDunø nuD nautj 
om fmom. 

122 Hw ^fufr maDr fu mttlla i ffnllD fma )i8 fr fjuarff ffcrDf ufrD nf Ifiøo. )ia ffal 
fu fiøi iifra fllDre fn .uiij. uftra oc fi tjniirf tn at oDrom talnc fjfil oc IjfilfjifnaD 
oc ^ajrc ffljt oj: uftrinn. Hu fau))fr maDr at manne roff fDa biijf |)fff fr abijrøD 
a fr ffijiit ^fufr ))f(iar abrot IfiDfr. fuitje aHf fr maDr fau{]fr. )ia ffal fiiflf oDrom 
fuif fflia nf nuD [crjiianDf lauflom. ))at rr allt IfijnariDe lauflr a fuifjf. fr |ial Drfffr 
fil fittljrt. fa ffal fufria fr ffllDf. fDa fialfr fjaoa a( fjann uiffi fini IfijnanDf lanft a 
tf fjiiin jinnr a jrijrfta manaDc. 

123 Hu tauper maDr grip nfcnan at mannf. )ia fr )ifff abtjrøD a fr fcUDf. |jar til fr 
ptrim tcmr i IjfnDr fr tfijptf. fDa ]ifim manne fr fjann bauD iim p)u uattom al tafa 
nftna liirir ffilf aniian iifø jire natlom. 

Jvfr. Cap. 121. G. 43. Cay. 122. G. 43. 44. Cap. 123. G. 45. Hakonarbok. 297 

llu fiflo .ij. tiifrm cDa jlfiri fitiu flrip faitiaii. )ia \t\r ririii oc fiiijrr ciøi ^iiift at 124 
rr Tiicti fjonom ritio. Hu tiilia |ifrir riiuia ]mt taii|i. |ia ffal (iita fjiifir raDa [fal. 
cj: fa [T)tr er ffKhf jia (Tal daffiia. en fj: Oinci' ''Otft fi' i"iii"ft uilia- 1'« fti'lo |)tfir riu|a 
a jjjrffa mana&c rr liffir iicrDa uarer uiD ru riiji fif)arr. 

5a ffal (au a&ijriiiaj rr |iiø(]r at ffima fjfilu [jrim. tn fj: ^auu uil |i8t døi. 125 
}ia ffat ]iat ftftia fem uita je. ifu )iaf rr allt iiita ^t rr iiatfar »lito. Itu (er mai)r 
fDfl |V(r )iat rr Fjinioui rr U\ or uiiojfir ]iHt. jia ma ^iiiii f)fiiiita aj fjuaioiti fnii 
^anu uif. |)ffiiii rr fHiltic ff)a F)iiitiiii rr frijiitf. or fiia fjiifroilua |iar ffiii uiaiir frir. 
ffia fr'r aiiuaro rifiu. 

llo fffiør uiafir ufD uiauue jire fiuufjumi lut. jja ffal fa Hfiijrfiias mti er fetr. 126 
fil ej: )ifrir Ijhiih iiuiiiaii feiiihafia til ufer uf ffal leijfa. )m ffal fjauu 0iu5a i eiubaria 
Of Ijana tiatta nif). eu ej: |ia leijfer euiie ut. jia er |iaf j-oniefta tioriiet. ifii ej: uiafir 
8 j:e at Ijeimta al oDruiii manne oe tefr Ijann uei) |iar fino. i einofjuerium lut. Ijuart 
fem jiat er i iurDo ei^a anuat je. fia ffal net) nirfia. lin felr fjann ueD i brot oOrum 
manne. ]ia ffal fa (jana nalta til ueiio fino er iieii alte a jijrftom .jij. manaOom ej: 
^ann er innan Ijerafio. tn ej- (janii er ulaii fjeraiiG. ]ja Ijaiie fjann OruøOet a j'ijrftum 
.jij. manHDom er Ijaun femr i fjeraii eHeøar a fjaun }ieff malo aUtire u|i|ireift. Hu 
felr maDr tueim moiinoiii eitt iief). |m a fa neD er jijrre tuf. eu fjinom er neDj:ltfr5 
er fiiiar tuf oc uito Jiat nattar. 

Hu Ijeimter marir ffullD at manne ej- dann er innanfjeraiio oc ffiiKiiffeijter Ijann 127 
annan manu ni9 Ijann. }ia Ijener Ijaiin lutil jia-irri ffullii aj: Ijenbc fer ej: jjar ero 
Tjaltar oif) at Ijanu tut liann ffiilltiarftaf). llmaye ma eiiøum faujiom rai^a. liona 
maUj ma oc eiiii meira raDa en eijreo fau)ie. nema Ijann frniie Ijaiia til ffijio eOa i 
fan)iftfj:nur at faupa liaDum })H"im til |iarjini)a. |ia ffulo IjallDaj frtn|i Ijeniiar ujalfat. 
ellifiar ffal lianii riuj:a a j:i)rfta manaDe er Ijaun ua-it oc jiiffe Ijuiium oj:feij)it. 

Hu fauiier maOr nert at j:rialfom manne. |ia ffal |iat allt Fjallhaj er |iffir wer&a 128 
afalter. t\i ej: bonDe uil eiøi Ijalfiia mala nii) leiøomanu fiuii oc uifar Ijunom or 
nift. ))a ffal Ijann trej:ia meD natla uiftar finiiar oc biuiia nerf fin flif fem }itfir neriia 
afatter. Hu ej: OonDe nil eiøi jiat. )ia er Ijaiin fefr .{ij. anrum uiil fononø. en Ijinii 
ffal Ijatja taini f'lt ^( mataruerii jiat er uneijt er. tn e| leiøo mallr nil eiøi fjallfia 
niH fiouDa. |ia ffal Ijanii trej-ia Ijaiiii uerfa ftifra fem Ijaiiu iataDe Ijuuum. oc DioDa 
^onom uift mef) nattum. itn ej: fjann uil eiøi |i8 er Ijaiin fefr .pj. aurom iiiD fououø. 

Jvfr. Cap. 124. G. 48. Cap. 125. G. 49. Cap. 126. G. 30. Cap. 127. G. 55. 56. 
Cap. 12S. G. 70. 

38 21)8 Anhang: I il d. ældro Fr. li. 

ni liiiiinr H l'lili Hl hrimlrt hf l)(inoiii frm liHiiti fTiilliif iifiDii lioinim. m iiiHlHrufrt) 
jHT tiHiin fifi. jiiiiHl lirtiiii liuniHr fiHUr. ifii tf liHiiti iH-fr Hi'inrhio iirrf h lioiih \n 
ur iiiMv t'iiii iiiiiiiiil. jul fl'ulii ttifiiii mrlH liiirri lriiiii).'Hl( liniiom [ful i jiiii iiri'H. Ttu 
IfiV) IriiiiiiiiHiir fiiifr fDa far nr liiiiir Iihiui IihUihii iiiHUHri, ])h (ful rffi Irinn.fall i )iui 
iirra. i^ii q Iihiui iiiiiU' Ifiiiir jia [ThI mrlH nnrHlion or iiiflt |iHmi rr Ijaim nnjftr 
flla >-Hrf H iKiiiiiir jiH-iifiom. 

129 Hu |fi|iHr iiiHiir (Ti)i l)fiiim i IjrraDc Of rafia mmn )iar .far af l)finoiii. jia ffal 
liaiiii jiia ffiiia ffiii al lia-ir Ijaiif Hllrr jar rr tftil [jatia. Hu q ffi|i unt)r nfiuiof 
IhDiI. jJH pHl |li)rfniHf)r ,fi)ift fiua iiuro af hfia. ni fjiuir Ijanr jar rr tofo. ifii ff 
|ifim liilfff |iH m fiiil fnrrl. jia ffulo jju-ir affirra fr fitiarft Info |iar til rr ffip fr 
j-'trrl. ifii ftijrfiiiHiir iiialllif ljauii|alflil .uj. aura Ijutrium fr aj.iiin{ir, 

130 Oiil iifnj:f a liiii'rr fr pu uaKoin fr ufDiaD. fictf fftu uilaff. Unufifr fa.fl fDa 
ifuiifnii ffal fuiii maDr jf filt Ifnøia. itw fa fr tfljOr ^ tJfrDr lil fijrro yialllif fononøf 
.^ij. aura. ur fua fa fr aj: fjoiiutii Ifjlrrr. Hoa nirnn a iiifnu fi)a fiøla. fliallDf ffaDa 
|ianu hIIhii rr fiffir iifra urma uifnu roi pn ImrD jiriin. 

131 Uarr ffal nifif auuati ftfla. Hu fr )iaf firfiuanlif af fj: uiahr (tflr mat fa fr fiøi f\tr 
frr Dinuii lil jnftr rir Ijfljir fua liuf fiiio jirf Ijuiiiiro faffr. |ia fr fa ftuliir jirf fiiflan 
niuti rfffiiiiiar urrDr. L^u fj fa mafir rr nimiu j.-H'r frr lil joftr ftrll lil rtjrro fa rr 
fffi imr aDr al flilo friiiiiir. })H ffal fjiinti a jiiiiy j-trra ur Ifijfi l)ui) fina .iij. morfom. 
Hu ftfif fjanu annal finu lil fijrro. Irijfi fjuf) fina .tij. morfum. ru fj fjann Irrjfrr fiøi 
latf l)uD oc ff briifiDrt lijfli a finu fjonom. Hu ftfIf Fjann ]iri5ia fiun lil fijrro. latt 
IjiiD ru fouontir lafr .iij. inrrfr aj; j:r IjaiiD. itn q fa fjinn fanii (Irll Ojilar ]ia rr 
t)ftnn hrH-jir. if| mafir ftrll til Ijaljrrar nirrfr fa rr fffr nar |ijrr at ]iui friiuiir. ]ia 
ffal l)ann a jiiuø jtrra oc Injfi f)uf) fina .j;iij. morfom rila prr ntliffir. Én q Ijanu 
flfll ojitarr )ia rr fjann brH-pr. Hu r| |iio,|r ftrll lil mrrfr i jijrfta braøiV. jia fjrufr 
liann jrirrftoiit j:r fino. oc fjaur flifa rrj.|inii frm fa mafir Irriyr a rr fonoiifio naIIJ) 
iirnrr lil rffttra rrjrfinria oc fjallUr fjann ))0 liiirno. l^ii rj fjiiiii famr nrrDr 0|itarr at 
lujjffo frnDr. ^la Fjrurr Ijaiin |irf (lort laiibf oc laufom rijrr oc liuriio mrD. 

132 Hu rj: |iiojr rr jrunnin. ]ia ffal fjiniia jola a Daf fjonom i ]iui fjrraDf rr jjlojr 
rr Irfinn. oc jr^rr fofnarinannr fiunniirnn. ru Ijann jærr lil \mp oc |)aDau i jioru 
oc |ai mmn til at lata firrjia Fjann oc fua jiiooa alla. ru FiffuDr rro ffijllDrr al jijlflia 
ipmt tit braps. jia rr aj; jitfirra afiijrfli). ifn rj: jia-ir uilia riøt njløia )ia liiuirjitfim 

Jvfr. Cap. 129. G. 146. Cap. 132. F. XIV. 12. 

') Saaledes i Mbr. Håkonarbok. 299 

(Tiet uiD fnn ]mix ftfftc ciøi |)iiiø. ru jf afll |iHt er fftit unDr h |iioj:f. |ia h fa er )jiuj: 
tcfr nniia oDruiti Oerij uitrii tit. Én alla ai)ra laiifa aura a foiiouør. øa aODrtiij 
|jiO| fr bintibr .t). inorfom uiD foiionij. |iBr til er fjaim fctr (jami a flet foftiar inatij 
bunni]niii oc fjauc uiliic uiD. % )iioj:r uil mm]. |ja j:cflr fjaiiii iillifiir. tf maDr 
Ittlr |)i(jj: laufaii. jia fffij fjaiui .u. morluin uiD tuiiomi. fiia futiiar tiia&r ffiii ai)rer. 

Ku ftfiiiir maDr jc fitt liiojftofrt i ^fiiiibe oilrom tiiaiiiiP. cii fjann wn'\] f)fimi[ti 133 
at oc fftllaj ffiJiJt fjana. jm |Ta[ trfta tafo jirc fjaiiii oc fua j;irc jc jjat er fjaiiii tcmicr 
\tr oc ficri ti[ fimiilaiia. jiar ffat Ijariii jramjH'ra iiitiic at )iat er fjaiiD jc. oc fjaim 
gaj fifii nt flallt iic [oloiu fcllDc. jia er fjuiium ii|i)inHMiit. |ia ffal fjatm øcra fjuart er 
5aiin i)i(. jara a tirot incf) filt cDa rcijiia tjcimilDar loEii Ijaiio. Uii cj: brcftr Ijoiiom. 
Jpa er IjaiiR jiiojr at. 

Itu femier luaDr ofiruni manue flulD ]ia ffal fjauii øera ^uart er fjauri uil at 134 
ftepia Ijouom Ij^im oc fiabau tit ]mp eDa j.ara a jiiiiø oc lijfa liar |ii)|t cjiler. |ia 
ÉEiøa memi at øera Ijonoiii ftcjuo til ua-fta |iiiiiio ej: Ijauu er imiau IjeraDo. eu ej 
^ami er utati IjeraDs. jm ffal øera laøaftcj-iio ajlr til |iiiiø9 oc um f)uert mal. oc 
eimitiaøa jjat ))iuø. Hu ej: l)anu feiiir eiøi |ia Oerr ^auu a Oafe fof. uema nauilfijuia 
Ditne berij ^oiioni. uu feuir Ijatm fijui mel) ftftfar eiDi. jeltr til utletiDar. 

Hu er mahr ftoleim je fiuo oc fer fjauu maiiiia j:aroeø j:ra liøøia |ia ffal Ijami 135 
øauøa epter IjeraDomoiuiom fiuom oc liffiDa fer liDs til epter jarar. |ifrir ffulo øauøa 
til øarj mauj oc fitia utauøarDj oc øera eiuii til fjuff at feøia til ereuDio oc beiDa 
rannfotuar. oc ej: fjinu iatar |iui øauøe Ijiuu ej:ter ørouuom finom. |ia eiøo fjiuer at 
øanøa i fftjrtom eiuom oc lauGøijrDir, in ej: Ijaiiii tiijiir raiiiifofu oc 3:in3 eiøi j:oli 
at Ijano jia ffal fjauu fønia ftftlareiDi e| jjtfir uilia fjuuoni feut Ijaua. 

6eiiiier uiaDr j:e filt |iioj:ftolel i fjeniii oDrom mauue oc tetr jeil oc ffil fua j:ire 136 
at ec tire)i f)uerøe tououøs rfrtle )iiDr oc uej:uir jiar uatta at. |)a er fjiuu fauiir at fot 
en fa er ufcfr er uiD tot j:e fiuo. Én ej leøuer |iioj:e oc tefr je jire. |ia er fjaiin 
fetr .u. itiortoiu iiiD fonoiiø. Hu uiffler jiat fofiiar maDr eDa uallbj mabr at jia'ir ^aoe 
ftttt øort3a fa er ftoliuu uar oc fa er ftal. oc fjaue Drepit uiDr fououøo rtflte. )ia fl'at 
fa er ftolimi uar føuia løritar eiDi jellr til .v. marfa. 

Hu jinnr maiir je fitt liiojftolet oc jøføer eiøi jiiojr. |)a ffal fjaiiu ^aua uii) 137 
nauiftar menu fina at Ijann tot |iar je fitt oc |iar er eiøi )iioj:r uiD. Hu fenner maDr 
manne ftulD. en |]at oDrum at ^ann fjaue tetit uiD je f)ano ))ioj:ftolno. en fa tueDr 

Jvfr. Cap. 133. 134. G. 254. Cap. 136. G. 255. Cap. 136. G. 256. 
Cap. 137. G. 256-260. 

38 * ;UH) Anliaiiii lil d. ældre Fr. L. HjikoiiJirbok. 

iifi Hin. (iHiiii ffal iDiiiH |irllnr riDi. |h fiilr.ffllr til ullriiDHr tf I)hiiii ui|'fi hI ))ii)|fli)lit 
HH?'. ii.f iiiHiir l'H'frr miiimi iiiii (liilti ur rr riiii li)ft )n),vt f|ilfr. I)hiiii ffiil fijiiiti 
[hMIhi- fiDi ^Tllr lil utli'iiiiHr. lif iiiiiHiir ftrlr i)iftf ii|ilr nrrf Ijaiio [a rr hiiihiih a. 
liii iirriir tiiadr p)rt Jnufrn iilla'iir |ia a fa al lafa fiili iiinllh jiar rr flulin nar. af 
jf Ijiiio iilUffla. Uf fii|liiHr) |iiiii )iami rr Ijami jiarj: lil fjilrr j:nDar fnii tiiniii inrla. 

138 Ifj niarir (rir) iiniiiirr ff)r iiifliiiia oc brrffr. Ijann h riinaii Tff(t a fer oc fua fa 

rr [iliiiir i iHiifHuarfi iiiaii) fiin i liiiHiiiiarri. jm al iiiniii iirri liaiiii rfia tafi IltfDf 
Hj: lionom. 

139 ifj: maiitif rr fnit at Ijaiiii liaiif rat)d loiiJ) Of fifiiiia iiiiiiaii fonunøf. Ku ej: 
ftjniar ^la ftal iiaiiii fi)iiia iiifD ti)lvlarriDi. fua ffal fijiiia allra obola iiiala. Hu ffal 
uri-iia ,iij. iiieiiu a fjuara fjoiiJ) |ifim fnii uiitiaii fl'iilu jft'raj. iafua at rfflle uif) Ijatin. 
|)a fmi utrftrr rni Iiiiikhii or um |iat mal uia funnipajt wna (juarfe fijiafier nifi Ijann 
ue fataiifr. jriilitiDa iiieui! Of ffijnfaina. )ia frm Ijuarfe fe abr reijuiier at rongom eiDom 
ue al ffn.ifiialliiiii ur ffal fjaua .uij. meun aj: |ifim .jij. rii fjaiiu fialj-r Fjimi a(fe oc 
.iiij. janiianalla. 

140 Oattar fif)r ffal ftauDa um oli .jl. marfa mal. Hu ffal ufjna .iij. meun a ^uflfft 

f)OUD (binom fftfaftH a }iftim f)ft(f fem fflgt er um (tjtjrlar tin. ^Hoi .iij. aj: \itm. fe fialjir f)itm jriovOe 
oc .ij. jianjianattar.) 

141 (rt)Titareirir ftal ffantia um oH .v. marfa mal ot .iiij. mflr)ffl tllftl. (}iar fem nejna (lal .ij. 
menu a ^uara F)ont)) f)iUOm fafaiJa. (f)at)i }ia .ij. aj: fem ^ann jrecr ot fialj:r ^inn) jiriDL Én 
j:ire .iij. (marfa mal oc }irim morfom) fmtfre ffal nej:ua lil lljritar (cifte fmn mann a fjuara) 

^oub fjinom fafaDa. fjaoi eiuii aj: (ticim fe fiaijr) amiarr. jantiauaftr fjinn ^riOe. ))ef(fj 
eior (lal) ftaiiDa til ^fff er fjaoa ffal tueøøia mauua {tm eDa eiu eiDi. |iuiat einn ffal 
ejjris fijnia en lueir tueø^jia fem jijrr feger.^ 

Jvfr. Cap. 13S. F. XIV. 13. 14. Cap. 139. F. IV. 8. XV. 1. G. 132. 

') Alt hvad der i dette og foreg. Cap. er sat med mindre Tryk og mellem () findes ikke i Mbr., hvor 
her et Hjome af det sidste Blad er bortskaaret; i Arne M.s egenh. Afskr. er det Manglende udfyldt saa- 
ledes som ovenfor. III. Den ældre By-Lov 

eller 

Bjarko-Ret. Da den ældre Bjnrko-Rot ikke lænpcr haves fiildslændi«;, meddeles de af den endnu for- 

lutnndenværende Brudstykker snaledes: 

I. Bjarko-Christenret, eller rettere de af denno fra den ældre Frostalliings-Christenrct afvi- 
giMide Bestemmelser, indtagen i Ci)d. Arnamafrn. GO ([v. umiddelbart efler Froslathings- 
Chrislenretten, og skreven med samme Ilaand som denne, see S. 120. 
II. Et Brudstykke, indeholdende kun lidet mere end Mannlielgen, efter Papirshaandskriflel 
No. 123 qv. A. i den arnamagn. Samling, skrevet med Arne Maynussons egen Haand. 
Ogsaa aftrykt hos Paus, 2<i.'^'> Part, S. 225—254. 

in. To forskjellige, temmelig vidtloftigc, Uddrag af et og samme, nu tabt, Haandskrifl, der 
synes at have indeholdt hele Bjarkoretten. Det fors te, her betegnet X., med Overskrift: 
"Jetta er ed merkilegasta seni Onsl i Biarkeyar Idgum", efter de ligclydcndePapirshaandskriftcr 
i den arnamagn. Samling, No. 123 qv. D. (med Arne Magjiussons egen Haand) C. og B., lildcels 
ogsaa aftrykt hos Paus, 2i«'> Part, S. 255—270. Det andel, her betegnet Y., med Over- 
skrift: "Jessar greinir eru skrifadar ur Biarkeyar Rette", efter et Universiletsbibliolheket i 
Christiania tilhorende islandsk Papirshaandskrifl fra Begyndelsen af det IS'!« Aurhundrede, 
indeholdende desforuden den nyere Eidsivalov og Brudstkykket II. — De enkelte Capitler 
eller Paragrapher i begge Uddrag ere her saaledes aftrykte, at Y. er brugt til at supplere 
X., idet den Orden, hvori Capitlerne udenfor Christenretten i X. forekomme, er fulgt, men 
de flere Capitler, som Y. indeholder, tilfoiede paa det Sted, hvor de med Hensyn til Ind- 
holdet kunne skjonnes at henliore. Capitlerne af Christenretten ere derimod ordnede efter 
Frostathings Christenret. 

IV. Et Pergamentsblad i Qv., indheftet i Cod. Arnamagn. No. 315 fol.; sammenhængende med 
det ovenfor S. 120 nævnte Brudstykke Y. af Frostathings Christenret, og indeholdende 
Bestemmelser af Farmannaloven, skrevet med samme Haand som hiint. I. 

Christenretten efter No. 60 qv. 
Hapifula aj: jiriDia luf frijtine rtU&r oc b(trl9\)år rettr fidtir. 

i. Utn &arn ffirfl. 

ij. $ue Imge ^citiiii tnann fr jiffflanbe. 

iij. lim barm tiff faft. 
iiij. Dm iiinnu f^ifir tinn f]«\^\}i. 

t). Hm pi a Icfo ffijii. 

t)j. Dm braub 6at|"tr ot flaSa Jiurfan. 

t)ij. lim fjuOa {iiirtan. 

niij. Dm .ij. foiior miinbi firijjitar. 

ij. lim tuffiijaiige fiO cba f)ucria tata (tal. 

,4^ Hm brtrns fhtt|l. 

JJat fr iijjji^aj: af fifrrfcnjar rdU rftlnni. iin |iaf er 6fn'f(rt)ar Tfftr at 6arn ^tim 1 

er Oorft mrhr (fal frijliia oc tit firfiu jorra iimia tiicD Tptim orfimnhliim ^ fe ålet 
feiTi i laflum er mtfllt. fii oH aniiur fjorii ffat tit firfiu jæra oc frifttia. fti ej 
(larn er Duret jirir iula nott jia (fal ffirt «era 3:irir iola nott eDa Doube fa øiallDe 
biffupi M. aura. er &aru jiaf fjufar. 5ua fem }\)r feøir i 3:imfa fapitula i j:T)rfta 
(Ilt [10 far. 2 

^ue lengt IjfiBtn mann er j:tr5anlif. 

ij. Hf maDr ^cjir ^riDiu maim.jij. tnaiiaOe |)a er l)ann utlffijr oc ^uer jienintir 2 
jear fjano. fn flifan fviftin horn eliium uer at daja i faupauøe fem i fjeraOe. 

fm borna »tt haft. 

iij. Ifu ej fjiffujio armaDr feiiiiir )iat fouo at fjon ^aje fleøct Dft bårne finu.|]a 3 
ffal fu foiia uitni um liera er fjia(|i fjemie af fiarnet uar baiit ålet. in tf \)m miffir 
lieff uiluis ]ia er ^ou fef .iij. morfum. uiD l]i(fu|i uema fjon uili uiuna .ui. eiD oc 
janp uitni. 

Vm uinnu epttr nøn i)irllgt. 

iiij. fu mcffo baga ]m alla er uou Ijtellor er jirir oc nerbr mafir fjittr a uerfi 4 
meD uatta .ij. fiDau Ijeilagt er. |ia er fjauu ferfr .ui. auriim uiD biffuji. Én melJo Daga 
|ia alla er Ijeilauer eru oc eijji er non ^a-flør jirir oc uerfir maOr fjitfr a iierfi meD 
uatta .ij. |ia er Ijaiiu fccfr .iij. aiirum uit) t)i(fu]i. 6fi]i |]au oH er (ma a tiatne jrrir >) Udentv. Skrf. f. nrtumblum. ^) See ovenfor S. 132. 'M)[ Ældre 

ni jjfir fnnirt lil rtiii|iHU(iro or rr hfilHiil. ])« (Tnlu |ifir fffi ii)i|i limi fHta fitniH 
iiniiH mHnHilHr mat miolo nr hiiiihii fimno firrj: rifliiiiiH nr fiiihjHt filt ur fffil ur 
riiiiiHr fri|io rriDH hIIhii. ifti liHiiii ffnl lifiH I)iihiI tv l)nnu iiil h oj;! fha i Ijniiif 
tic fit'i til |h1u. ifii (f inHhr iiil liiiilt VHift fifiHii rr fjfilaiit fr. )ih [ThI Iihmii flifl til 
ffi|io [irrH l'fui nu iihi- |H(]t ifiHa fiuii uf iiihI. ifii jifiiHr rr tnnfir l)rj:ir Irfl iHfff finii 
rHrt fhiiiiar ii)iii Irtiit (ir rr F)Hmi or (larfif fiiiiim liuiiniii |i)r tn rin{\\ til f)H"II(]ar. 
))H ffal liaiiii jara til iiffla htrar at orffifiii. ifii r^- niaiir rr a |or fil faiijianoro 
tif f)fj:ir amial iiiriiiiia iiiftJ at .^.'ara laff riia fliiiiiar rila hrr Ijaiiu Inirhi. ]in at fjaim 
|"f a Otfiiitiioriiiim |)a rr riiiiiir til IjalløHr Jm (tal Ijami jara lil raujiaiiuro nifD ,p;it 
|ni iif IjirDi |fiii liH'jt. 

Vm iilirhø Oli))!. 

5 n. l^ii t)Ufr |)firra rr tmrtil faiiiianiuo oc f)f|ir(Ti|i Itrft fi)a jua litif al fiann 
iiia fiiii a him |)a ffal Ijaiiii ft'irffdla iiiiiiir iialla .ij. at Ijaiiti iiia fifli ^yirir )nii abua. 
ifn fiDaii bm Ijaiiii jot fin iipii i nrfla flarD rr fiaiin nm .ya al orffffiu. 

Vm brauh bocftr oc hlirBa }iurkttn. 

6 t)j. in fn frma rr lirauil fiafar i faniianiK fial firantl aUt rr tt)ft rr i f}tnht or 
iififfl rr i trniK ]ial ffal fiafa lil loøe. m cirii nirira nanfifrjnia lanft. Én f| fiiffnjio 
armafir F)itlir fttffif iiti fifian f)filafit rr. |ia ffal fjann qilir [jjijria Fjurr a. |ia (im fa 
annal liiffiiiia al fjann |ffli flifl frm loø nu or )ifir nrrDa afalfer. rfia Ijann ^aj:f 
flffOe firolt mcD frr. i£n q fjann lirfr flfffif aj: fjonom ]m )ia^ ffirffole fjann ranf a 
fjffniir fjonnm or H"flc Ijann lafs lil niotj. 

mm I)u9a jiurkan. 

7 nij. in fiuDir ]\m alfar er nli ^anp ]ja er rinøir lil fjtflfjar |ia ffolu |)tfr 
l)aup yin fjfrlui al orfftfiu. 

Vm .ij. konot munJii h(Pi)ptar. 

8 niij, frifli niai)r ffal Intrr fonor figa ninntii ftrtj]ilar. iS:n ff \}Hnn a fia ffal 
f)ann frtfr nrra .iij. nifirfum niD biffuji oc lalc aj Jirirri rr fjann tot fiiiar. 

Vm hu(rnj:flnfl9 tiB fha l)ucria tnka (hol. 

9 ij. ifncii maDr ffal fouu j:a fihau .iij. iiifur mi fil iola. øna fnn |t)r fcfjir i 
•ij. capilula i aiiruin lul bufar.^ ifniii manr ffaf lata irmbfono fina i fauiianflc fjtfUDr 
m i fjcrailf nanarc m i laøum er niffUl. J^n fj mafir la-fr finiljiuiu fina i faiipnp 
cDa irniii Irij: fina |)a ligør flifl uiD i fau)iaufic fnn i IjrraDc. Slifan triftin 
Dom fiøum nrr al fjaja i faiijianric fnn nwlll fr aUra manna niiflnm a lOQdingi. 

1) .Saaledes i Mbr. «) See ovenfor S. ]J0. Bjarko-Ret. 305 

n. 

Brudstykket No. 123 qv. A. 

^et l)fj:r upp piatherfjat rc'ft. 

tiu ffiilum vtr fjijoøia al infiiiiifjc[(|i uiirri. fj: inaDr i)rp|ir mauu fi[ baiiDe i 10 
faupnøi. på rr fa liUffiir ot ufjfifajir er uaniu m fonunør a fjucru iicninø jiar fjane 
jfijrir utan iiirfi. fj ^anii a. (Da fjuo i faujiange. nniia fiaiiii fjaj-t ueøit ffcmbanjiø 
tDa øijrt uiOiiiiioufrE ffiii i lijøum rr ta[t. 

&ev ffflir um fhcmliorBijj. 

}3at rr ffnnharuiii fj: matir iifør tnaiui a rrttar' Injø&ir. ]m F)f|ir ^ami 3:irirj 11 
øijrt jé nt jriDi. lantii oE laufiim fijri. o! fumi aflDriøi i (aiii) ajitr. ]]af pr aimat 
fffiiibaroiø fj mafir iifør tnann i øriDum. |)af |jrii)ia cj: inaDr ftrejir niami a morD. 

^cr fcflir um niSin(js»erk. 

|)at er iiiDiriøOHrrf f| maOr rtcDr lijiit) fDr jiføiia iinfian foniiriøi. ]jat aniiat 12 
Cl maDr fjlnj|ir iU i ujriDi of fjeriar i (ant) aptr oE fjfjir ciøi faøt j.riDi i fuiifir. adir 
fru iaj:iit i'iKa'øir fr i |ifirri lur rru. pat rr fjif |)riDia iiiDiiiøQUfrE ej: iiiaDr rijjr 
p«r trijøOir rr at (ijøuiti fru trijøHar fDa fjaiiu fjfj.ir fia(j:r trijøDir at ufitt. |)at er 
Ijit liijtiia nifiiuøoufrt fj TiiaDr [føør f(i) i firr inauuo fHa øarD mauuo ot brfuuir 
up}i i faujiaiiøi. Hu fru ])au ffftnharniø ot uifiiuøoucrE tijlb er luaDr jijrirørrir 
iiirfiu fiuui i (jrraDi fDa fji'ij'um uf tn|itum i faujiauøi. q fjauu urrhr aj.^ lÉu fuøi 
inaDr ma lufira jé lyrirøfra i fiiiu fiuui fu |iui ffui fjauu fr )ia fiøau&i. 

Km }iot e} maflr firrir mttitn ok »ctUr l)onn jrongtnn Ijon^um. 

ifj uiaDr fffrir luauu oE uerbr fjauu fjiJuDiim puøiiiu. |)a ffal fjanu i |iijtur fftia. 13 
of irtfuhr fjiuo fara ffulu (laltia fiaiiu tii ruj.a rr a fari uf fjafha i fuiiuuøo fjufi fDr 
øialDfijra uf jo'ili fif fialj-r nf iiii (fffui til uf allaii fuffuafi fifffii fer of fjiuum fara 
o! Iiftui9j.f uf lO'Dftu. fu øialtifijri øfri )ia jiiflufiiia at fjalDa. itn fj: fiøi fru 
jrwuDr til af fialfia |iauu tnauu )ia ffutu b(rarinfuu fjlulaft tit at fjflniiuøi. fu øialii; 
fijri at tjftminøi. ifii rj: )ifir lata laufau. |iå fru |jfir fffir .ijl. uiijrfuiu uiD fuiiuiiø 
ot iiiD l)crnrinfuu. itn fj: iiifuu tafa jra fifiiii lufi) ojrifi )ia fr fa fffr .jl. mijrfuiii 
fr fjijj-uDomaiir uar i. fii fjiirrr jifirra auiiarra .iij. marfa. )iat a fuuuuør Ijaljt. t\\ 
|ia fr ri'ij:a er a fari |ia ffal fjaun liirta fjunum faraliutuni. fuuiiiiøi uf fjcrariuijnuuni 
.iij. uifrfr. ilUir tufuu fiøu faraf)(rlr iajuar i faupHUøi irialfir nifiiu uf jufltiDa. 
llu fj f)auu tjfrDr bauDr or faruni. |)it ffulu iraMiiir fjiuo HnU Drfjia |iaiiu mauu a 

Jvfr. Cap. 10. F. IV. 1. Ca-p. 11. nedenfor 73. F. IV. 2. 3. 4. Cap. 12. F. IV. 4. 
Cap. 13. F. IV. 12. 

') Skrf. f. Tjfittar. ') [annr at — Fr. L. 

39 80() Ældre 

juii liiiiiiin iiiiiinit. i!"ii (\ riiii nu inniiir lil )iii ffiil fiilltiii iiif|i(i ]iiiiiii hihuii. (fii 
rr iiHMii ti til .iij. iimrl'ii riir iiiiiiuii )ni ti fuiiiiiiDi' Ijtilj:! ru luriiniiniii Ijiilji. rii ]ihI 
auf rr ti fonuiuir fiiiii. 

fli-t fi'iiir lim ]iiit tf iiiiifir rr tiri-pinii i luiiipmiiii. 

14 il'v murir rr lil tiuiiiiH iirriiiiiu i rHiijiHiifii. lu'i Iriiiiir r|iliiiiiirlniihi vlfiriiiii 

miiiimim hrttiautri ru riiiiiiii. jiti |ThI iiiHltifiiri uf liirHriiiriiii tij: muli ul fiii nii)iiiHfl«ll. 
ifn Jirir ffiilii fnrri« imiiiiaflHii |iti rr jirir fnitiH a|ilr lil iinilo. rr ))rir [)avH ftir [r'ii 
of iiti|iiiH|"lHrii. L'^ii l)iio^a|lir iiifiii! mrli lial iiitil [iriau [nu Iimi rrn. if|: niaiir tirrfir 
ftrrhr rtir liifiiiiu ni' nrriir tiaiiiir ar. jiti fl'al |ti iirra haul rr liiiiu ftirl friiir iijrjl ti 
liruiir ,fi)rir ntilluiu ni ty I|muu i iiili jiiiu. i'^u rr .Ij. luruu f^ra riun luauii |iii ffai 
fiiia liififiaufia iiiiiirr jirirra fnuuuiii of lin-arniiiiinuui nr fiuar j'arahirlr Ijiiiirr yialfia. 
ifu rj: l)auu firriuir |i)rir ,):i)r|'lu iiiilluui Ijurrr l)nmim tirilli uiriri [tir riir ^Itm. uf rr 
tititlluirit li liiuu vurf'" ""'li '"ff l'f'i'i -U- "allinn. rr l)iuu ffiliii jijrir. jiti ffal fti 
boffa fjouuiu uiriruiu jarabnluin. liii ri ijnmir far iirua ni ijuuur rfti. uf |tfr fjami 
aj: )ini liaiiH. jiti rr ja liilH-iir rr )iau ftir ørriii rr rffi uilia (irua. ru Ijiuu tjaltii upp 
Ijtiljum mauuoiiinliiiim. 

ifu r| maiir li'iflr iiihuu ri)r firrir riir rijffir of jrrr fnti ti firaul al f)HUU rr riyi 
tafaiir lil mnts. )iti ffal firra f)ouuui .uij. utitla jlrpiu aplr. of jr Ijauo all i liifuui ti 
mriiHU. itn rj: Ijaiin fruir riiii ))a rr jr Ijane alt ii})}il(rft. jiti fl'al fjiiiu lafa j-'tjrft 
rr'tt fiuu rr jijrir lililul uaih. ru fiDar fouuiiitr of liu-armruu .iij. mrrfr. m rj: mcira 
er lia a tuuuurir jiat rr auf rr. ru fiauii rr lillffiir ))ar lil Ijhuu frmr a)ilr. of bcrli 
jirim maiiui .iij. mrrfr. fouuuiii of Iju'aruiiiuuuiu iiDrum .iij. miirfum. 

(Hf tittfllr »rtttr mmmi borSogu. 

16 ff tnaDr urilir inauui harfiaiia. Iiriii Ijiiiii] rfia jlriri. |iti rr [ti frfr .i;l. miirfum. 

m fjiuu ffal tafa .r,. uirrfr at rrlli fiuum aj: |irim .jL miirfum. rr tilijg jrtf. ru fon; 
uufir of Oo'armruu jiat alt rr auf rr. 

<£f niflflr Ii'iffr monn Drarhamri. 

16 i^f maDr Itjftr manu ojarfjamrr. bo"li .iij. (uiiirfum) Ijojiuru. fuuuuøi of titrar: 
mbnnum .iij. mijrfum. i£n rj: Ijauu ^(iflcir fjauu fiilau l)oli fjuuum ftirabotum ujan 
a. tonuufli of fwarmijniium .iij. miirfum. 

<£f niaSr lijftr auga ur l)ofJii manns. 

17 ty maDr Itjftr aup ur ^iij:i)i mauuD rDr fji^^infir iiv. iwii ^omim .wj. miirfum. 
m fonunfii of Dcrarnuiuuum .iij. miirfum. tf| maDr lijffr auga ur fjiijfii |)rim manni 
fOr Fjoøør rr abr uar riurtjøiir. jiti ffal Ijauu fio-ta fjouum .uj. miirfum |tjrir auya 

Jvfr. Cap. 15. nedenf. 74. Cap. 16. nedenf. 75. Cap. 17. nedenf. 76. 77. F. IV. 42. 45. Bjarko-Ret. 307 

|ltl. fil .iij. liifrtr Hl rttti fitium .iij. itirrfr furiuntii o? dcrftrmijimiim. ifj; matw fjijøør 
fjiiiii) ffir |ul Hj iiianni fitrli fjonniii .iij. miirfiim jijrir Hj.f)iinf|. farabcrfr [fiilii \m 
.l'tjiiiirt oc iH-fiiiojf. fouumii uf fio'Hriiiiiniiimi .iij. iiifrfr. iif nmi^r fjiJrifir Ijiiiiii aj 
jifim inaiini rr aiir nar dii^mbr rDa fiiijo'ftr. Otrli fjuiiiiiii flifii l'riii Ijaiiii fjfj;hi fjijøøuil 
Hj fjuiium titiDar fjriifir ri)a (laDa jirlr. ni .iij. mn1'r uiD l'onuiui of fiirHrmriiii. 

^cr ffflir um liirr honut tt nega md um at i'iffhiu ok Qcfa miiniuim fiih d. 

.^onur )iHT iMii .»iij. n ufya tiia nm rj: maDr urrDr Ijitir Ijia |iriiii mrt) lij'uma: 18 
dri n foim iiiatmo. ijiuiiir tiuttir. jirifiia fijftir hihiuio. jiuriia iiiuhir. jiiiila |oiiarfuiia 
matinø. .iij'? (iniDurfuiia. .uij".« ftiii|imiif)ir iiiHiiiio. of f|fj:a fiaiirium |iif. nf niiu uattar 
|iat JiifD f)iiiiiim. l^ti fj: fiiu frii Dtitfar li( |m Ofra fltrDi uitiii rj: [ilt'iD rr a. øn 
um ))aii iiitil rr fiHiinmn (tal fijf øffa. |ia ffal fjiiiii iiiola iialla finiia a jijrfta moti 
jielrra rr Ijanii jTirffular iiutiir. ]ia j.ff[r fa utlH'or fjiiiii Daiiiii. 

€f mniir l)(iggt lu-j: aj: inanni fft« ri)ra. l)i)ot »til liggr. 

l^j: itiaiir fjijoør iifj: aj: iiiaiiiu fio'li .iij. aiiniiii. ru .iij. miirtum fj: iiriiii |ij(flir. 19 
ni .iij. auruiii ej: mahr fjijiiiir fijra aj maiiiii. ru .i;ij. aura fj fiuudfiu jijløir. fjalja 
mijrt jijrir tiliiii (jiifria jramaii i fjiijDi. jiurar i iiuiiufrnu f)iij.f)i. m .ij. aura j:ijrir 
l)iifria anuarra. njri j:i)rir iai;t fjurru. .i;ij. aura jijrir liuiiialjiuør. f)a(j:a miJrt jijrir 
}iauu |iar rr ua-jlr. I|alj:a luiirf jijrir |iauu Ifuiifta. .iij. aura jijrir |iaini licim fr uffftr. 
ftjri jijrir jiauii miiifta. m ta^r uiaiiusiuo tru Ijalju iiiiijrri. |'ua fjit faina jrti fjiuui 
iiieftu tti. 

(£f matlr j:t'ilir iiiann til iartlar. 

i£y luailr jfllir uiauu til iarhar tt\n tt fttjff rfir fti'iu fQr a fjuoufflti. øiatDi 20 
[)Ouum .iij. uirrfr. fnuuutti or [iirarmiiuuuiu .iij. mrrfr. 

ifj: mai)r [liiitir uiauu af i'ifijuiu. |iti rr fti frtr ,i;n. niiirfmu rr fjijjiiiuøi rr i. 
fjDcrr Jidrra auuarra .iij. uiiirfuui rr itjiiiifiu fiøu mtt\ fjnuuiu. ]mt ti tuiiuuør fjaljl 
fu b(rarmfnu fjti[j.t. oc btrti fjiuum juKrrtti fiDati aj: |iiii jc rr Oiinbiuu uar. 

(!;j: mafir logor mann til fin. 

ifj: mai)r toiiar uiauu li( fiii Oirli .nj. auruiu. m ijfiniiu .uj. fj: fjaiiu fjriuDr 21 
f)Ouum j:rtt \(r. jiar tt fouuiiiir a fjuttriiiu jini. ifj uiai)r tijøar i)tt|)ui at uiauiii. 
(ijarfjaiuri tH ilprffajiti fila fiiii'ilflaiiti fiia (jurui ffia fjurja. bu'ti |a fjouuiu )>£ auruni. 
Iiar a fouuuijr ctti a. i^j; uiaDr firføfir fiirrDi al uiaiiiii ijjir lunti. [itrti fjoiium 
daljri uifjrf. m uifir^ rj; ijllu firrtiDr. jiar tt fiuiuuiir dfi ti |Hji. ifj iiiaDr fjlnj)ir at 
mauui uf uniir Ijaiiii fjalDiuu ot berr |ial uilui tt fjniDr Ijuuuni. Dtfli fjuiium .jij. aurum 

Jvfr. Cap. 18. nedf. 84. F. IV. 39. Cap. 19. nedf. 78. F. IV. 45. 46. Cap. 20. nedf. 79. 
F. V. 1.5. Cap. 21. nedf. 80-82. F. IV. 18. 

') Rigtigere lliurt, see nedenfor. 

39 • 308 Ældre 

I-f liHiiii l|iifrj.r lijrrHm .juiij. Hiiruiii ff Iihiiu (mm iiii|iiu hI maiiiii. )int ti liiiiiii 
fiiiii rr Hl iiHi IjlHUiiit fj: f!ii[TiilHr. uf firFi Ht tiiiimiin. jmr h funmuir ffl'i h. 

■Wm loft. 

22 L'^.F tiiHiir [fiiir fif Infliiiii uf rr riiii iiiliii iiiiir. lui fftil l)iimi fijiiiH nirii friiiirfiOi 
of .vHiiaHiiiliii rr friifl rr h lifiiiii. ifu (f fiiiiil)iinr millr rr. jiH fr fctlHrfifir o( 
tiffiiiirtriiiliii. ifii liHiiii fin l)iiHriiliiffiOiH h fniiuniir IihIjhii uf hu'Hniinm Ijalj-HH. m 
lafHtHlifri l)Hlj.aii uf birHrmniii Ijh1j.hii. 

IMni fiil liiiiin rr fiftr rr li muli IjDfrfu Irnøt fiantia (hnl. 

23 })ft rr tnatir jfflir fif) a iiuili fiia a iif|iiiiat|lfj:iiu fila a humi, ]ia ffai fiatin j:a 
fiDalaf li( jifnar fr Iihiiu n u-flr. fii |a fiiir ffal ftauiia .iij. nifiir [urar uf hiiifia null 
jijrr fil uiiiiiH ffiili. ha'iii fafarahfra uf yialiifijra. ifii ff fiiiii ha^r fr firrr i iiifu 
))å rr ijlf uifa |Vr. L^ii fj fiaiiii hijfir fif fiafjaii i fiiiataf )ia [fat [jami hiiiiia ciDimi 
}jar |ifiiar. uf fiifria iim iiiurnuiiiiiii f)ilir uf øiallii yt jrijrir iialla alfa |ia fr f)anii 
ma fiiii lit ja. t^ii fa ffat Ijaliia f)aim i iariiiim fr lafo a^fti Ijaiiii. ifii tf l)aiiii 
l'ofrr t'\[]\ fialjr fiDiiiii )ia fr fjaiiii faiiiir at jnu iiiali rr Ijunimi nar ffiil. L^n fiar fr 
maDr jfftir iiffiihar nitiii lia iifjiii tiaiiii .ij. fjuoiiiriihr a .ij. Ijfiiiir ffr uf lua aiiiiaim 
\)t{} flrtftio. fiifri [iDati |ifir .ij. aj; .iiij. rr fjaiiii ja-r uf fialjr tjiiiii liriDi. fii jifir Jirir 
aDrir jfliuianattar fiialpr iiifiin uf .fiitltii)a fr jyrir urOi uf fii)i fumii at tjijiiDia. 
ttu q )ifirra iiiiffir fr iiffiihir fru ]ih ffiitu .j. frtoøar jijrir fjufrii juirra fii jimm 
frtupar jijrir ,faii(iauatt tjiifrii. 

^cv fcflit um l}tifrfu riOu fliol uinna. 

24 ^tifrøi ti^r ffin n jia ffat fafarafifri tiut tafa uf ja i fjijni) iifriaiiija fDa tcugia 
a tirfiu jirfffftii. fii ufriaiini ffat tafa )iar tiiit uf uiiina fiD ffiri jfftr uar. |ia ffat 
[afaralifri fiyi ffiiiia. tfmii (jufrr aiiiiarra fr uilt. })rim fitiiiiiiii ffat uiO Ifita. fti ej: 
tiaiiti tfiinir jia fr fa uattr i'imjtr fr fjaiiii tfiiiiir. Hu fj: fjiiiu ffflir at fjaiin fjfjir fifli 
fiD fua jrainjrtrrDau fem jfftr uar. )ia ffat Ijauii trfta tafe tit miito fjiiio na^fta fr 
bi/ariufun fipu. fttiriar fjfjrir fjann jijrirjarit fufu fiuui. 5a maDr er fiD ffat uiuua 
ffat fuma nifD natta fiua at Pftrs firfiu }ia fjriuøt fr lit iiiiOo iTiorriuiio lit firifte.- 
firtiu. of fjaja iinniim fiiiinu jijrr m fjriuøi uuDuru at ariftsfirfiu. ifu pj tjimi 
tfmr figi fr fiDiuu ffat fia uf fitji iiinfujtlomafir fjauo. )ia ffal f)auu jf/ra |ram tiitni 
fitf jiat jtjrffa al fjanu tiauD fjuuum fifiiun ffiu jfftr nar. uf uiuti jifff uiluio a imili. 
m pål mut ffat ufra famfifriirio um manutjftfii. Ifu fiDau ff fjaiiii iiaiDr at mali. 
^Dfroitna fr maDr tftr uiD fiDj:fffu. fia ff(ii [jaiin tit f)ijfriuiu fjanu ffut fiD fjiuDa fj 
Ijann er atfpurDr. fu fj fjaiin niti fiul ftgia of rr atfjiurDr. fia fe Ijinn uarDr at mali. 

Jvfr. Cap. 2i^. nedf. 83. Bjarko-Ret. 309 

IKm \iat tf monni er Sj:unli vtiU j:ijrir optanfoitfl i haupnngt. 

Sj inanni tr ijiuiii) wciff jijrir HjitHnfiJiui i faiipanfli. ]ih ffrtf fil mrito filafa 25 
(afa }iann fania baji. m fj: fjouiim tr iijiiiit) ucitt fiilir aiitaiifijiiii. jia ffaf frfj.-ia f)oriio 
lamhcrørio oE fjaja iinif af iiiorfiiu f))fir. flliflar fjcjrir ^aiiii niilrtiifjiif fuiiiinøo rf'fti 
ot btrannaniia. tn nwt )Tiiliim mr iim tiaøa fiaja. m fiøl (iim) ntrfr. nnna mafir 
\t til haiiiia hrqiiiiii. ff)a tllhx finiii i bæ cDr Ijcrr fomi i faiiD. jjfim fiiuium ffiilum 
\m KUJt f)aj.a iajriit nm titflr fnii iim Daøa. Ifii iim tuaniifjffiii uaia jia ffa( f)ijerr' 
ftquå nianiii mijt. 

tfj: .iij. mtnn liufta cinn mann. 

Éf .iij. mfiin [i(ifta finri maiiii )ia (fat fiufir fffr .iij. niijrfum uiD fjiiiti rr |ifir 26 
lu|tu ot fiia uiil fuiiiiiiø ot ficraimnin. ifii fjaiiii ma urita aliilu |ifim iifliim \tnn a 
fjeniir ot futi iilliim fmii^ finnijtrttiiifi^' ajitr øera fj: )ifii' mi firii fataiiir til mots. 
Ifn Ijiimiiltia er maiiiu fr finmiH'lfinfir a])tr øfrr ot f)iffir fafaralim fjrr* itinan 
bo-ar. H-fti fjann fafo fil tuiifo ot fjajri tiiot at iim niorøunitin fiitir. ff fjaiiii uiK Jiat 
IjflOr m liifiia^ fioiiutrtliufio ())6) at jlfiri mnin fe ffafiamciiii fjaiio. tÉri fj: .ij. mftm 
jffla ciiin ui5 iiiiiiu ))a ffal aiiiiarr jjfirra Oo-ta r/ft. j-tjrir jiui at |iat tjriDr ajcri at 
lijflum. jiar a fonuntir ot tio-aniiftiii .iij. tnntr. fo-ti Ijiiin fjufiii fr Ijami uill. 

^er ffflir til IjBcrfu marflir rru mannsbanat ( haupanjjt. 

/iorir mi maimofjanar i fau)iaiuii. 5a er fitiii f| maiiiii rr f)dinf6t?i urift i 27 
(larf) finit fDa fjuo filt at onia mann. |ia ffal fa vrra Dani tr fiiiin^ frøia a fjmiir. ot 
lifra uitni tim a jijrfta mofi fjiirrr f)aim rr. fliinarr mannofiani rr fa fj: iiiaDr er 
fffrfir ot ma ma'la rr mnm toma til Ijano ot fcyir fjaiiit fialjr Ijufrr fiani Ijano rr. 
Ifn t'jilirmtflaiiiii ffal niofa )ifirra nafta. Én f)Ufruifna ]iar rr Ijinn fari Iftjir foffan 
mann fil laøa ot fjinit dfjir tiiiiianjo'ri at lijøiim. |)a f)iijri frjinyi morfio nrma niø; 
Itjfinø tomi j:ram a fjimi jijrfta moli. JOa rr fjiiin jirifii fiani rr fialj.r fføir maDr a 
Ijmfir ff'r ot lijfir iiiøi a f)inii j-ijrfta iinifi. ]ia ffal niølOfinri .framfoma at jnllti at 
natfflaiir jifff maiino fp iiiiian fwar rr niøt lijfir. ifii bnGfninfii fa fnni nm er Ijamt 
liajbi inni filt af. af fjaiin nar))ar|ia noff ot a }ini mali.'' øa fr Ijinn j:i6rfii maitno: 
iiaiii fj øfiuir fialj.r i øføn ofrfnm fiiinm ot jijløir fjorni a mot ot øfjr DanDnm fijt a. 

IJtJcrfu Jaufiunt (hal føk geja. 

)3at fr i fiiium ftai) fr HanDnm ffal fijt øfja. fj inaDr Ijijøør fil manna ot 2S 
ftfrir mann. fi)a Ijijøør i tlffifi manno ffia Dtijin manno ot uifa |)at nattarnifO fjoiiiim. 
fn Ijiim Ijijøør ]ia iøføn of hanar |jfim er tit fjano f)io. jia jffir fa i'itlffør fr niø 
Datti ot j;f Ijano. % maDr oill Dfra nifni |iar fnøi ffirffotar iinfiir IjHim. )ia ftal 

i) Maaskec Læsefeil f. f)OTn. ») I Afskr. \m (ogsaa hos Pausj, vistnok leilagtigt. ^) Udentvivl Skr)'. 
1'. (jaun«llin(|, her og ndfr. *) Maaskee feiiagtig Opliisiiing af Forkortningen t) 3: f)atin. 'j Maaskee ret- 
tere b(Oa. '^) I Te\ten: l)inn, men rettet i Margen m. s. Haand som Textens. ^) Maaskee Feilskr. f. miiti. 310 Ældre 

liitiiii lu'iii iiiDiMiit [iiiii. iti lituiu ftt jiiil ri^it linirrij rr Intim iirrr iiiliii iiiii. |iti rr )hiI 
mini mnivi'"' I'"'" iTiiffnlHl "irri imfiir liiiiiii. liiiinii|"liiniifim ffiilii iiiiiiti ffilift. Ou 
rr i'illH-iir rr ii|i|iljiiji luiiir rii Ijiiiii lirilniir rr Ijriiiir [iimr iirrr. 

Tim )iitt tf .ij. hiuiiit l1a'^l1lll^lIir li nu'iti. 

2J) riiiriiiiiiiii )iHr rr .ij. ImiiH iimiliHliinir ii imili uf firvir llimi limin ' lii[liii ffin 

iH'iiiHii. iil liiriiiiHjl lirn imili iiiiir. )ih (Ih! [ti |iririii iinii riiiH ,vi)r)i rr ji)iri Iriyi^i 
lliiriio. ut iiiiiiii iiHilH liiiiiH hIIih j.i)ir. rii [iDtir limii. uf Inrli liiitirr iiiiriiiii flifum 
rrlli l'rm liiii- Horri, riiH |tif. rii riiii fiiriiui .frjir ru Ijiiiiir lirjr iiulit uiilltt |'imin. m 
[ifiHii inrli ijuoliiiiiDi lit Iuiih. 

f)tx ffflir rj: moSr bn'itr garfl niniiiio. 

30 ifj: iiiHiir hnjlr fiarii maiino. iiittllDi .ii;. frluiiHr ri)« l)nliii ii]i)i frllHrrihi nt jHiioa; 
iiiliii. L^j: iiiHDr ()ii)ir Ijiio iiiHmio uf liflr npil flHiiiiu. )ih lilnjriiij Ijhiiii hH )iHt \m 
iiiiii rr iif iiialhi fniiiituii uf fio'Hiiui.imiuin .lij. iiirifr. ru Ijiiuiiii .li; rrtuøar rr fji'ifit 
ttlti. iif iirri In'io Ijauo ianitjnlt |nii af)r nar ut fiuriii linrru iirniiiii rr ur urrDr 
Irfiuu. L^j: uiaDr faflar uapui manuo rfir fla*!!! m(J\ (ij:uub rDa Ijiirriu Ijhuu faflar fua 
i)j.uuD jijlyi. birli .ui. aurutn. jiar a fuuuuiir rffi a. itn tf Ijauii fijniar. fiirri ririn. 
^ti rj: f)ann ørrlr at øaiuui frr. )iar a touiiuiir rtti a. jini |)ar lioør riui }iar uii). 
iff uiHiir lijfir a niauu |iat rr Ijaiiu a riiii at friiia. (Jtrti fjununi m. aurmn. ]i(ir å 
fununiir rtfi a. 

tim btiflfl. 

31 fj tnaDr DrrpDr tiiauni |iiii at Fjauu rwri ftajfarl riir riDr Ijuiiuui tiim. bcrti 
f)onmii fjalj:a mijrt. |iat rr lioftatiut l)in lurfta. rijrir Ijiu miufta. itf maiir lajuar 
inatuii iiiil firrfuifiuDi rittljurrt. |iå rr fjanu frtr uii) fjiuu rr fjaun lutftti (uiii). inpil 
tuua friu farliiiaDr. |)riiuiia marfa rrlli. ])ar a fuuuuyr a fjuariyu ]m. i£j inaDr 
brryiir luauui ]m at fjauu iiirri tuftiuu ot ina |iat riøi fatt firra. ot fua rj fjaun 
brrøDr fjumim jiui at fjauu ua-ri tuftiuu fiDau fjauu tut rr'tt fiuu j.uHan. bcrti fjouum 
jrutlrrtti. rn rtti a touiiufir a }iiu. in f)ijrrijitua rr luafir bo-tir tnauui jullrr'tti. ]ia 
(fat fjauu iiiuna Ijuuum iajuaDarriD. ut fjauu iiiiiuiii ftift l'Hllmaf ut flifar bo'tr frr 
tit f)auiia lata aj: fjouum. rj ^ami frtti flifau fjtut mato frm fjauu. ot uffri jirir lajriir 
mrnn ut uilDi ^auu fatt tafa. 

f)ct ftflir um iajrnttBut ctfl. 

32 t?u iajuabar riilr (faf jijrir tnjfifiafauj) i taujiauiii. ru fjouum ffat urita trtjyDir 
i ørøn. liii r| fjanu uitl jiauu riD riyi uiuua. jia rr fjauu iajut iittffjjr frtu aDrir 
)iu at fjanu ^aji jr bortt. 

Jvfr. Cap. JO. nedf. 85-87. Cap. J/. nodf. 88-90. F. X. S.'i. 
') Rettet med s. H. »om Textens Ira ^tifTT annann. *) U. m. s. Haaud fra la. Bjarko-Ret. 311 

Tllm jtolmfrli. 

:)jat crii liijlitiffli fj: timfir hllnx mami rftiiflti uf nrjnir \mn å riftin. jiti rr fa 33 
uKtriir of fiurrr ]imiiifir .fiar fiano. fjami ffal tata jullaii rrtf fiiiii jijrft er uiil uar 
mtcllt. f!i tuiiuiuir uf iitraniifrm jjal auE er. 

Ulm |int ef matir brcjtlr maniii um I)»inn(liu. 

i£j niaOr bm\t\Y maiiiii um fjniiiiiffii at fjaiiii fjaji ftofif of tiffiiir ^aiin a iiajn 34 
Imiii (]ri)iimi of maiiiiimi er iiri|iiiiii atli. uf nitflir |'na: |iu ffalt iiii|i ))fim pii jifim 
irianni. }iå rr [janii i'iKtriir iiriria fidmofiiiDr jijfrii. fii |iat. tr fjcimofuiiir er a;. mcnn 
j:T)(øia li( iiiiUo uf furna .ij. iiiniii a Ouf m tilla faniii fmt. at |)fir ^aji })ann 
[jfimofuif) fjnjrilau tiiir. 

Tilm liat cf miitir brcjjOr konu iiinnns itt oniinrr l)«j:i Uflit mch l)f:ini. 

ifj: mafir OiffiDr fuiiu iiianuo um |iat at amiarr fjaji Iriiit iiifii finiiil m bonDi 35 
IjfTinar. uf fallar fjaiia fjurii. jiti rr fjaiiii utfffør uf fjurrr )ifiiiiior jiar fjaiio. iiema 
Ijano fjfimoftiiDr jijlfii. fii fjuii tafi jullrftii filt rruiD uar ma-lt. iirma fjoii uerDi fijnn 
at |iui. L^j itiaiir friiiiir maiiiii jori)rfDiiffa|i ]ia n fjaiiii ii\Un)r uf fjunT jifjiiuør 
j:iår [jano iintia f)riiiiofiiii)r jijlfli. ifiiiii ffat |iat uiD auiiaiiii mtfla at fjaiiii fé fjur^ 
barn fOr nariia. nnua [ti riiin rr |)at ,fi uill tiriyiia. n fjanii rr f)aiilif)aj:i at. fii fj: 
atmarr maDr mtflir |iat |ia tr fjaiiii iiKa-ør uf fjiifrr ]ifiiiiiiir jiar fjaiio. nnua fjdmilis^ 
fuiiir iijtiii til. ifniii matir (fal )iat uiii anrianii ma-la. pu ftalt mif. nnua fjann \t 
flufinii. uf øfri |iat fatt. |ial mal ffat fjann ffftia er tiii) nar uialt. flliiiar fjfj.'ir fjann 
Orfjiii niiir fonunøo rrtti uf bo-armanua. m fjinn lialCii nii|ii alaoobutiim fj ^ann 
uia |iat fifii fatt iicra. tn tf banii uiTiir af fijnnu. |ia a fjann rffi at ))iiii|ia. 

lim jriolmivli ok Ihirlliotan {u-gflr rptir oh Ijorns knijiiing. 

tiurrnitua ]iar frm mai)r malir i-iiilmtfli uii) mann. )ia ffat fjann ]ifpr ffirffota 36 
of frejia fjuruD famhtnirio. of fjafa unit nm moriiniiinn rptir of niota ))a natta finna 
fifirra fr [jhiui ffirffutabi untiir. nm Ijurria tif) rr uwlt nar. t^n tf fjann fo-fir ciøi 
fritt. |ia fjffir fjann jijrirjarit finu mali. uf ririi alDriøi njijirrifn fifff må(5 fiiian. Ifn 
tf fjann iiiU btfta jurir. bo1i fjinnin jirim mijrfnm. uDrnm .iij. murtum fonnnrii of 
bo-armiinnnm. 

ger fcflir um morn at foii Pial fijnta motho i hauponjji fem l)crttfii oh mftl l)tienum Ijirttt. 

øuB (laf muriio ftjnia i tan|ianiii fnu fjfrai)i. nfj:ua ffaf fjann .jij. bffU'ir bfjtu i 37 
taujianyi of fjaji .ij. mnm ur. |ia fr orla ma. of nannftn mmn .ij. uf fialj-r fjann 
binn jimti uf ]idr .i3ij. aDrir janpuallar. jrialfir mmn of pfftiila er 3:ijrir urOi uf 
fiDi funnu at \)\mm. fjatja uatta ffaf fafarabcri uf øialtifijri nfj:na. en nerianDi 

Jvfr. Cap. J3. nedf. 91. Cap. 34. nedf. 92. Cap. 35. nedf. 93-95. 312 Ældre 

l)Hl.rn. in frt fiiir ffiil ftHtiii« .r. nifiir fimir uf fnrrifl i prlrofirfiii pjrir fiitipljuo; 
iiiiriim iif litu« iiirfTiiliiif i liriiiii. ifii [ti jiirflr rr lifliir pnro l'irliii Iihmii [ful fTijlDr 
Hl Ititt) ii)i|i firfiu iil jti lil liiif. ril iiifh )itii Iihiiii nill fiiii firl'iii iipiiliilH fDr liiif jh. 
pu |Th1 liHiiii Iiriiiti|"i HV liiniiiiii iiifii milliiiii limiroiiifmiiH. itn fj l)Hiin uill fifli. 
)ia fr liHtiii frtr .iij, iiuirliim. ))nl fitil liiiiii Iihjh liHijl rr rihinii [ThI jrmii prni. ni 
lin'Hi'iiiriiii I|hI{:I. i['ii Iihiiii [l'iil ri(i tiiiiim at liiiiiiflH): l)iiiii i))Ih' |'i)rii' I'iiiiiihii liriiu ut 
llO'uri Iji'iiii fr iiiiiiuiiiii'. ifu Imnii fifl fl«! Iihiiii liiniiH |iriiii iihIIiiiii |ijrir Iwfli jijiir 
lufrtriilirirt uf iiiHlfifijiH. Hu tf litmiiiii jfllfl riiiii iiiillr liti lirjir Ijhiiii iijririiiirl ImOi 

iHllllI uf iHlljUlll fljl'i. 

IJfr frgir til um |mt litifrfu flir monna fru øilli. 

^^8 Uu fr )iar iwft Ijiirifii far iiihiiiih fiii iiilii. ifijrir rr ])nr fr h ffmr. tn annarr 

)iar fr fiiiii fiir kiHir uiirlift. jirifii jiar fr ffiiir i jfiijru (jfrijnO^ jijrir nrtiaii ijffla. 
if| tiiaiir fHTir maiiii jnrir iifiiaii fiif uf ufrDr iiifruiiiiiia. jia ffal fjalj: miirf u)i|ii. m 
P)nr ojraii tiif fr iiifriuiiiHa ufriir |ia fru m. aurar ii)i)]i. ifj: luailr fa^rir mann a 
iifj: ))a ffal alitofiirir uiipi. uf |ThI Ijufruilna jiar fftti fiiii fjijlr [jar uf fIffDi. øua 
er nmll um liDafar. i rift fr [)alj; mijrt. fu (i) tiié o! i luiijDm tru .uL aurar. 

lim Donafur^ manna. 

39 Um DODafar ffal fijrir fr a ffmr. fu aiiiiarr jiar ffiu iiiu ffiur. itn fj: maDr fr 
fttrDr i iiffira f)ul uf ufrDr IjuluiiDa. )ia ffal .uj. aura øialn. fu fj i fj:ra ^ol 
ffmr of ufrDr fjuluuDa. |ia ffaf Ijalj: mijrf ii)iiii. i£n fj matir fr ftfriir j-ijrir jrraman 
flfilafiaft )ia fr ^alj: mijif upjii. fu jijrir ajitau fjfilaliaft .ui. aurar. 

§)er fcfltr um bcinoiSllr. 

40 tlu fru fifinølijlh fjiifruifna fr lifiu ur fari maiiuo Iftjfir fiu af (al(Iifif) [f uf ffiodhr* 
a ffilHi. |)a ffal fijrir ujipi. t^ijrir ffal at fma Ijfiui Ijufriu til jiefj at .uj. raujrar 
ma H [lura. }ia ffiilu .uj. aurar. fu (ifiuyiiilD Ufrfia altiriøi uifiri fu .uj. aurar. 

Ulm flranbrafls er)ti ef fnitia* ^Jorj: oh ltthnt9j:e. 

41 % fuiQa |iarj: far uianiio. )ia ffal iiraiifirafiofijrir. |"na ffal fjufrf fiim fr fniOa 
)]Hr|. itn q fiii'ia )iar| a (iriiiu jia ffal iij:uiiDHrliijt .uj. aurar. Ta'fuir ffal )jal 
ffitia mfi) fiOi fiiium Ijuarttufyriia. ién la-fuiojrf ffal rfiDa. fijri af uiauaDi of tufyflia 
mauaDa mat miijlo of fmiijrs. }iat ffal Ijinu til lata fr fffrfii. 

^tt ftgir til l)ocrfu |3ittrkci)iarr£ftr (hol »cro i haupj:arum. 

42 Biarffijiarrfttr fr a jiffufji fjufriu of i filhufri uf i fau)]j:ijrum. itf mtnn 
fjfriaft i tau|ij:iirum of fffttaft |iar. |ia a ftijriinafir jiauu rétt at tafa ffm fomiuur i 

Jvfr. Cap. 3S. F. IV. 47. 45. Cap. J9. F. lY. 47. 4S. Cap. JO. F. IV. 49. Cap. 41. F. IV. 49. 

') I Afskrr.ijfira, hvilket niaaskee og kan st.iae f.tjtra *) .Saal. i begge Afskrr. Maaskec jicrli. •) Saavel 

her som nedenfor feilagtigt forudboafaT, eee Fr. L. *) Rettere (tfUr. ') Eller maaskee fuc'Da, her og ndf., see Fr. L. Bjark()-Ret. 313 

faiijirtTiøi. en fjiifetar |iHmi xHt \m fjo'Hrincmi fafa i fftu)iani|i. Én rj: )ifir fuitm til 
taii|iaiiøo jjcff fr liiarfcjjiarifllr er i at ilfKrttu. ]m a foiuiiuir oE birarmmii |iatiTi 
Tétt at tafa iaj.iit ffiii imiaii (urar mri firrf. iifiiia |ipir fjaj:! fa-ljt ai)r. Ifri \}\m- 
Ditiia rr tiiahr (ijftr iiiaiiii ri)r farir ot fujfir fjaiiii fiOaii lijn jijiir fif of |iini njri. 
|)a jriilfirliiar fjami fif. ifii fj |idr ucfla at fjoiiuiii jiDaii. fia unia |ifir at [iJDfjiiDuiii 
inaiiui. itn fjaiiii ina f)iuDa [iiii jijrir fif fjuar fjaiui uift of ffirffuta |]ui iiiiDir uatta. 

§cr ffflir til cf httupangsinfnn øcra i'ifhil l)crar)9monnum cB« l)crttriomcnn haupanftømSnnum. 

ifiuii fHiiiiHiuioiiiaiir ffal iiftil firra fjrraiiomiiiiiium uf fiiji fjfraDomi'iiii fau)iaii(]0; 43 
iiiiiiiiium £iill ffal IjUfiT fjaja of tn^i ffal aiiiiaiiii iH'iia. ifj: iiiafir ra-iiir iiiaiiii 
|iioj:i fi)a itUH'iiiiiii maiiiii, )ia iT fa fcfr .j;l. iiiijrfiim t\ fjijj-iiiiiiji flnift i. m fjiicrr 
}ifirra atiiiarra inijrfum .iij. jial a foiiumir fjaljf of Dæariiienii fjtilj:t. 

Tim fhirlhøtdt l)aitt)run. 

% itiai)!' Vtfiiir manii fjaiiiiraiii of ffirffolar Ijimi. jiii \}Mt\[ fa .iij. iiifrfr foiu 44 
unyi of fio'Hriiiiiiiiium of jijiiilcfit fofii fiiiiii. fiat fjfitir fjautiiaii rr Ijami tffr ur 
IjfTifii fjomiiii. ni tjami ffirffutar. lii'i p| fjaiiii itdiiir. |ia ffal fjaiiii iiaiiiia f|)lir fjoiimti 
nifD ualla liiioruftra iiiamia of Ifiiiiia ran uii) of rrtl foiiiiiuio. Én fj; fjaiiii uill 
fijji fflia fjoiiiuii iiii|i fimi i fjiiiiii. )ia er fjaiiii frfr iitiniiii .iij. miirfiim. |ia ffal fjaiiii 
a-fta Ijaiiii tufs til moto jijrir tnmii ran of j-ijrir p fitl. of iiiuti ualla å ttioti. at 
^ami ra-iili (jaiiii Ijaiiiiraiii of Ijanii jor qitir of OdDDi lil of layiii ran uiDr i aiiiiat 
finu. of fffia fjanii til tato til inuto. fia rr fjaiiii fcfr .uj. mijrfinn iiiD fonunø of 
bo-ariiiciin. 

Htm {lat nin ef malir bet it brøl )iat ^)ann u chkt. 

^jat rr rtiii ff maOr fifrr i brot jial Ijaiiii ti fffi. )ia ffal fjimi piiiia f)itir Ijoiium 45 
inrt) Ijuo.iafla inrtiii .ij. or firiila ut itriiiar fiiio fDr Ijuat |é trfit fr j;ra fjoiimii. % 
I)ann fflr |ifiiar i i)uiiii Ijoiiiim |ia a foniiiiiir )iar fffi a. ni fjami ffal lefløia a .jj.^ 
frlopr. |ia ffal f)iiiu fjaja jrit rr atli. ni fj: Ijaiiii uill riyi fflia fjoiium i fjijnf) fia 
ffal Ijaim Ifiiiiia fjouiiiti råii uif) of fffta Ijaiiii lal'o til tuolo j:ijrir ran. fia fr fjann 
fefr .iij. mijrfnni iiiil fonuiut of bo'arnifiin of .ii;. frfodar.^ fii fjinn ffal niiita nitnie 
fins at Ijann tut j.ra fjoiium of Ofidiii lil mel) iitilta. 

Km ]\at cf maiir bri'itr honu . . . Uggr cf l)on fcøir til fomliirfltis. 

ifj; tnaDr finjlr funu til fa-nrir uif) fif al i'iuilia fjfiinar. jiå er fjann iitliffir of 46 
uljfilaiir. fn Ijon ffal ffijia lil fKmDo'iirio of niota tiilnio fino at uin inoriiunimi fjilir. 
^n fj: 1)011 ffijir fi(|i til famiiiTørio. jia ffal Ijou alDrifii fiOan uitnio iiiola nm jiat 
mal. fn fjun ffal fo-fia fjann fiDan til eina of j-Ta-iiDr fjfnnar. £n fj fjon fr tila filr 

Jvfr. Cap. 46. nedf. 96. 
') Maaskee FciUkr. f. .ij. *) Saal. i Alskir. 

40 311 Ældre 

liliiiiiiii i-nr llirDi liriiiuir ri|iii )iti rr [rllHr riiir uf >niui"i"ilm. ifn Imr fl'til lititiii 
|ii fiiiHr Irtl lil. iJiiiiii fiD ti l)im litilj'Hii rii Iniiiiiuir liiiUaii. 

jSiT iViiir nm riltiirjiir iiuniiiii iit iillir riflii jnpiiiii rftt. 

47 Cmti rr flHiivrft ti! ttllir riitii jtijnaii nMl i liiii|miuii. litiiiliioiT'll. |)hI mi .iij. 
tiirrfr. flilHii i'f'lt - Irnhr iiiHDr [riii lni|iiiiii iiitiiiiio |h rr [\n[ \]tpr jrrlfioiil fill. )i« 
fltil ffH|iiin'illiiiu liHiio iiHiiiiH ti iiuil uf lijfa )ioi .fijrir iiuiliiHiiiiiiim iilliim hI [)ann 
Ijfjrir flfrl .nrljioiil |ni. i^ii (^ \mn (i'ifir riiii |m ff'iilii .ij. ntiltar hfiH jitit i)itni at 
iint iiHr fifllioiil liHiio. pH Ht fiiio j-trr Ijhiiii rrll fiiiii iiiHhii. in fj fiiii fv iint 
,frfIfioiil [)Hiui. |)ti finl Iihiui IhIh .iij. hihh i rr'lt fiiiii. fmumiir uf l)irnrmniii .iij. 
iiinfr. li'ii )iiinii|"lHiiifiiii tillir ff'iilii )iijiiiin|"t iiii) ffHiihrtJiiiiiii |iiiii. ihhiI i fH