Skip to main content

Full text of "Norsk lutherske menigheter i Amerika, 1843-1916"

See other formats; ^'^;;><s>--'sv: ■'■^1^"^^ 
7,^;*'! v* Norsk Lutherske Menigheter i Amerika 

1843-1916 Digitized by the Internet Archive 
in 2012 http://archive.org/details/norsklutherskemevol1norl Norsk Lutherske Menigheter 

i Amerika 1843—1916 SAMLET AV 

PASTOR O. M. NORLIE 

MED BISTAND AV 

PaSTORERNE T. O. T01.O, D. KVAASE, K. A. KASBERG, C. M. Hai,I,ANGER, 

^ K. M. Stknsrud av Dkn Norskk Synode 

Pastor L. C. Jacobson av Hauges Synode 

Pastor A. M, Arntzen av Den Lutherske Frikirke 

Pastor A. h. Wiek av Den Evangewsk Lutherske Kirke 

Professor L. Lii^lehei av Det Lutherske Brodersamfund 

FØRSTE BIND 
MINNEAPOLIS. MINN. 

AUGSBURG PUBLISHING HOUSE 

1918 


Copyright, 1918, by 

AUGSBURG PUBLISHING HOUSE 

Minneapolis, Minn. LUTHERAN publishing HOUSE, PRINTERS AND BINDERS, 
DECORAH, IOWA TILEGNET De i!3otsbe Pionerer 

Den Norsk Lutherske! Kirkes grundlæggere 
i dette land /v irken er til moder kaaret, 
har sin Gud og herre haaret 
mange sønner, døtre smaa, 
som Guds øie hzilcr paa. 

Hun er den, til frihed føder, 
lovens trældom fra sig støder, 
sanker flokken i sit skjød, 
ei med tvang, men tale sød. 

Ti den sandhed som hun lærer, 
naaden, hvorom hud hun hærer. 
Herren, som vi podes i, 
gjør os ret i aanden fri; 

Mens, av kjærligheden bundne, 
lydige vi hliver fundne 
mod vor Gud og herre god, 
fuld av tro og trøstig mod. 

Vilde Gud mangfoldiggjøre 
folket inden kirkens dørc, 
hellige dem med sit ord, 
gjøre moder glæden stor! 

Gjøre harneflokken fager, 
at i fred den fremad drager 
syngende til paradis 
Herrens navn lov, tak og pris! -M. B. Landstad. FORORD 

DEN norsk lutherske kirke har utført et stort arbeide her i lan- 
det, stjzfrre end nogen av os forstaar. Mange værdifulde 
bøker er vistnok allerede blit skrevet om vor kirkes virke og be- 
tydning baade for land og folk, men dog er meget endnu uskre- 
vet, og mange værdifulde oplysninger gaar tapt hvert aar med 
den slegt som dør ut. VI skylder disse banebrytere, som har ofret 
saa meget for vor kirke og vort folk, ja vi skylder os selv og 
vore efterkommere, at vi skriver ned saa meget som mulig om 
deres grundlæggende arbeide. 

Erkj endelsen herav bevæget Den forenede kirkes forlags- 
komite at planlægge en række av historiske bøker om vor kirke 
hertillands. Den første i denne serie var en bok om presterne : 
"Norsk lutherske prester i Amerika, 1843-1913" ("Prestekalen- 
deren"), der straks opnaadde en stor og taknemmelig læsekreds, 
hvorfor den blev utgit i revidert utgave i 1915. I 1915 dristet 
Den forenede kirkes og Den norske synodes forlagskomiteer sig 
ogsaa til at gaa tilverks med samlingen av stoffet for en "Menig- 
hetskalender" — "Norsk lutherske menigheter i Amerika, 1843- 
1916." Dette var jo baade financielt og literært et meget dristig 
foretagende, ti vor norsk-lutherske kirke i Amerika har stiftet 
mange menigheter, hvorav mange er opløst og forglemt. Og 
erfaringen har vist, at det gaar meget trægt at samle oplysninger 
gjennem korrespondance, og ikke mindst om menighetsarbeidet, 
da der paa mange steder ikke har været ført bøker paa en saadan 
maate at paalidelige og fuldstændige oplysninger kan gis. Allike- 
vel gik forlagskomiteerne og bestyrerne for Augsburg Publishing 
House og Lutheran Publishing House ivei. De ansatte en hoved- 
redaktør og ni hjælperedaktører. De skafifet kontorhjælp og tok 
paa sig alt ansvar og pengeutlæg. Redaktionen begyndte en 
vidtstrakt og paagaaende korrespondance med prester, menig- 
hetssekretærer og andre, som antokes at kunne yte paalidelig 8 Forord 

hjælp og skaffe billeder. Gjennem den kirkelige og verdslige 
presse appellerte de til vort folk i almindelighet og presterne i 
særdeleshet at omfatte foretagendet med velvilje. Kirkesamfun- 
denes formænd, og andre indflydelsesrike mænd, utstedte indtræn- 
gende oprop til kirkefolket om at vise redaktionen al mulig imøte- 
kommenhet. Hovedredaktøren sendte ut 50,700 breve, spørge- 
skemaer og cirkulærer. 

Nu er boken færdig. Det tok længere tid, end vi hadde tænkt, 
at samle stoffet. Det tok hele to aar. Det kostet mere. Boken 
blev ikke saa indholdsrik som ønsket. Svært faa menigheter var 
istand til at gi tilfredsstillende svar paa alle de opstillede spørs- 
niaal. Kun en tredjedel av menigheterne sendte ind nogen op- 
lysning. Redaktionen har derfor selv maattet samle omkring to 
tredjedele av det foreliggende materiale, særlig ved flittig at 
granske kildeskrifterne, saasom samfundenes aarsberetninger og 
kirkeorganer. Som eksempel paa andre kildeskrifter kan nævnes : 
Dietrichsons **Reiser blandt de norske emigranter", R. B. Andersons 
"First Chapter of Norwegian Immigration", M. Ulvestads "Nord- 
mændene i Amerika", H. R. Holands "De norske settlementers 
historie", Brohaugh og Eisteinsens "Elling Eielsens liv og virke", 
Ole Paulsons "Erindringer", O. Juuls "Erindringer", E. Nore- 
lius's "De svenska lutherska forsamlingarnas historia i Amerika", 
O. J. Hattlestads "Historiske meddelelser", H. Halvorsens "Fest- 
skrift", N. C. Bruns "Fra ungdomsaar", J. A. Berghs "Den norsk 
lutherske kirkes historie i Amerika", C. O. Rustes "Sixty Years 
of Perry", E. M. Stensruds "The Lutheran Church and Califor- 
nia", V. E. Lawsons "History of Kandiyohi Co.", "Prestekalen- 
deren". 

At boken vil lide av feil og mangler, er vi forvisset om, til 
trods for at vi har søkt at gjengi det vi har fundet i høkerne saa 
nøiagtig som mulig. Der blir vel heller ikke nogen som kommer 
til at beklage disse feil og mangler saa dypt som netop redak- 
tionen. Rettelser og tilføielser vil bli modtat av Augsburg Pub- 
lishing House med tak. 

Vi skylder presterne, menighetssekretærerne og andre som 
har skaffet os oplysninger, billeder og betaling for samme, mange 
tak derfor. Vi sætter megen pris paa saadan støtte og velvilje. 
Navnene paa disse indsendere har vi føiet til de respektive menig- 
hetshistorier. Vi vilde gjerne ogsaa frembære vor oprigtige tak Forord 9 

til alle de andre som har stjzJttet med raad og daad, især da for- 
lagsbestyrerne : hr. Erik Waldeland og hr. A. M. Sundheim, Augs- 
burg Publishing House, og pastor K. A. Kasberg, Lutheran Pu- 
blishing House ; forlagskomiteerne : pastorerne H. Voldal, Olaf 
Lysnes, Ole Glesne, Peder Tangjerd og prof. E. Kr. Johnsen av 
Den forenede kirke, og pastorerne Thos. Nilsson, K. A. Kasberg, 
S. T. Normann, S. A. Scarvie, Kr. Kvamme og hr. J. W. Wilson 
og prof. H. S. Hilleboe av Den norske synode; formændene: 
dr. T. H. Dahl av den forenede kirke, dr. H. G. Stub av Den 
norske synode, pastor J. J. Ekse av Hauges synode, pastor Johan 
Mattson av Den lutherske frikirke, pastor S. M. Stenby av Den 
evangeliske kirke, og pastor Erik Gunhus av Det lutherske broder- 
samfund; bladredaktører, visitatorer og andre. Følgende har ar- 
beidet med flid og interesse for saken paa hovedredaktjz^rens 
kontor: pastor A. M. Arntzen, 9 maaneder; pastor M. C. Holseth, 
4 maaneder (frivillig, uten \øn) ; miss Theresa Gustaf son, 1^ aar; 
miss Emma Aune, 1% aar; miss Taaraand Vik, 9 maaneder; miss 
Alice Michelsen, 1 aar; miss Henrietta Aanas, 5 maaneder; miss 
Josephine Oleson, 2 maaneder; miss Eline Tronson, 2 maaneder; 
past. J. E. Løbeck, 2 maaneder. Past. H. Voldal, prof. E. Kr. 
Johnsen, prof. dr. G. M. Bruce, past. Joh. Halvorson, past. M. C. 
Holseth, past. A. M. Arntzen, past. A. L. Wiek og prof. E. M. 
Broen har skrevet kapitlerne om menighetsforholdene og for disse 
værdifulde bidrag fortjent den hele lutherske kirkes tak. Boken 
er blit trykt i Decorah under hr. J. O. Johnsons kyndige tilsyn. 
Til alle disse og alle andre medhjælpere, som ikke nævnes her ved 
navn, vil vi frembære vor hjerteligste tak. 

Tilslut vil vi oplyse at forlagsbestyrelsen for det nye samfund. 
Den norsk lutherske kirke i Amerika, bestaaende av de forhen- 
værende samfund, Den norske synode. Den forenede kirke og 
Hauges synode, har besluttet at fortsætte med samlingen av kirke- 
historisk stof til en tredje bok i serien — en "Skolekalender" : 
"Norsk lutherske skoler i Amerika". Ja hvorfor flere slike bøker 
da? spør nogen. Som svar paa det skal vi hitføre en del av et 
stykke vi skrev i "Lutheraneren" i anledning "Menighetskalen- 
deren" : Er det nu en god ting at faa vore menighetshistorier 
skrevet, montro? Se nu den boken som dr. K. Gjerset nylig skrev 
om Norges historie — to store bind paa 1^133 sider, fuldpakket 
med greie ord om det norske folk. Men han har benyttet en 10 Forord 

masse kildeskrifter, samlet av andre ned igjennem tiderne. Skulde 
ikke en bok om norskerne i Amerika ogsaa være paa sin plads? 
Vi mener jo. Men før en saadan bok kan skrives om os i Amerika, 
maa en række av bøker som ''Menighetskalenderen" samles. Disse 
blir da senerehen benyttet av en historiker i utarbeidelsen av en 
historie om norskerne i Amerika. Og endda længere frem i 
tiden vil maaske nogen anden, som skriver en historie om De 
forenede stater, ogsaa nævne det norske folk saavelsom angel- 
sakserne, fortælle litt om det skandinaviske Nordvesten saavelsom 
det engelske Ny-England, gi den lutherske kirke litt kredit saa- 
velsom den puritanske. Men først maa vi selv samle litt av vort 
historiske stof og ordne det. . . . Nu fik vi netop et brev fra en 
kjær embedsbror, hvor han sier at "det gjælder mere og er vig- 
tigere at ha vore navne i 'Livsens bok' end i 'Menighetskalen- 
derenV' derfor forbyr han os at nævne hans navn i denne bok. 
Vi er ganske enig med ham om "Livsens bok", dog kan vi ikke 
være enig med ham med hensyn til Menighetshistorien. Vi mener 
at Guds menighet er Kristi brud, og at likesom det er vor opgave 
at forkynde Kristi dyder, saa er det ogsaa vor pHgt at male me- 
nigheten i dens fængslende skjønhet og frelseformidlende gjer- 
ning saa godt vi formaar. 

O. M. NoRUE. INDHOLD 

Side 

A. IndlEdning ; 13 

I. Forholdene der vi kom fra — i Norge i 3 

II. Forholdene her — i Amerika 28 

B. Menighetshistorier 41 

1. Illinois, 1843 (1836)— 43 

2. Wisconsin, 1843— 91 

3. Iowa, 1851— 321 

4. Minnesota, 1854— 437 

5. Texas, 1854— 841 

6. Missouri, 1859— 848 

7. New York, 1860 (1830)— 851 

8. Michigan, 1862— 861 

9. South Dakota, 1863— 898 

10. Kansas, 1866— 1031 

11. Indiana, 1868— 1041 

12. New Jersey, 1868— 1043 

13. California, 1870— 1046 

14. Nebraska, 1871— 1059 FORKORTELSER 

a formand. 

b sekretær. 

c kasserer. 

d diakoner. 

e trustees. 

f klokker. 

g fast skolelærer. 

h søndagsskole-superintendent. 

A.M.A...A. M. Arntzen. 
M.C.H...M. C. Holseth. 

ev evangelisk. 

1 luthersk. 

mght. . . . menighet. 

pp prækeplads. 

for forening. 

n norsk. 

d dansk. 

sv svensk. 

sk skandinavisk. 

Am Antimissouri. 

As Augustana. 

Bs Brodersamfundet. 

Dfk Danske forenede kirke. 

Es Ellings synode. 

Ff Frifri. 

Fk Forenede kirke. 

Gs General Synod. 

Hs Hauges synode. 

Kf Konf erentsen. 

Is Illinois synoden. 

Lf Lutherske frikirke. 

Ms Missouri synoden. 

Ni Northern Illinois synoden. 

Ns Norske synode. 

Ut Utenom. 

P. D Provincial District. A. INDLEDNING I. Forholdene der vi kom fra — i Norge 

<<0 KUER hen til den klippe av hvilken I er uthugne, og til den 
O gravhule av hvilken I er utgravne" (Es. 51, 1). Der er mange 
faktorer som er med at forme et folks særegenheter. Det er et 
bygningsarbeide som gaar langsomt men sikkert. Og naar disse 
folkelige træk har faat fæste sig, saa sitter de længe. Den som 
vil forståa det norske folks kamp og utvikling i de sidste hundred 
aar, han maa sætte sig ind i vort folks historie og livsvilkaar ned 
igjennem tideme. Og den som vil forståa vort norske folks 
kamp og utvikling i Amerika, maa se os i sammenhæng med det 
folk og land fra hvilket vi eller vore fædre drog ut. Et forsøk i 
den retning vil nærværende avhandlig være. Vi vil se paa de 
sociale, kulturelle, politiske og kirkelige forhold inden det sam- 
fund fra hvilket vi rev os løs. 

I. 

Kong Sverre har maattet døie mange strenge domme i sin 
grav, fordi han med sin stive herskernatur krænket den norske 
odel. At dette blev en av aarsakerne til Norges fornedrelse er 
der visst ikke tvil om. Men midt i alt det mørke og triste i vor 
historie gjennem dansketiden er der et lyspunkt: den frie odels- 
bonde. Mens gaardbrukerne i næsten alle andre europæiske lande 
sank ned til leilændinger under de mægtige adelsmænd, saa ved- 
blev den norske bonde at være uavhængig selveier. Dette ga 
selvfølelse, æresfølelse og frihetstrang. Og det knyttet den norske 
bonde fastere til sit fædreland. Han eiet jo selv en liten del av 
det. I norske næringsforhold har den norske gaardbruker været 
landets rygmarv. Under gaarden var der som oftest en del større 
eller mindre husmandspladse. Det tør visst trygt sies, at av dem 
som hadde stiftet familie og sat foten under eget bord i Norge 
og siden drog over til Amerika, var flere husmænd end av nogen 
anden klasse. Og av den skare ugift norsk ungdom som strøm- 
met hit, kom flere fra husmandspladse end fra noget andet slags 
hjem. Det er derfor vel værdt at sætte sig ind i norske husmænds 14 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

livsvilkaar og tænkesæt. Selvfølgelig var der ogsaa kommet 
gaardbrukere og især mange gaardbrukeres barn. Den ældste 
sjz^n fik i kraft av odelsloven gaarden, og saa maatte de yngre 
sønner ut i verden. Og kunde ikke gaardmandsj enten bli gift 
ind paa en gaard i bygden, saa drog hun heller til Amerika end 
sætte sig paa en husmandsplads. Der kom jo ogsaa hit baade 
embeds- og bestillingsmænd, forretningsfolk, haandverkere og 
særlig i den sidste tid mange fabrikarbeidere. Men fra husmands- 
og arbeidsklassen paa landet kom tyngden. 

Norge er et vidtstrakt land. Fra dets sydligste til dets nord- 
ligste spidse er der omtrent 1,500 engelske mil. Der blir saaledes 
stor forskjel paa klimat i den sydlige og nordlige del av landet. 
De forskjellige landsdele er ogsaa meget ulike med hensyn til 
jordens beskaffenhet. Østlandet har strækninger like flate og 
dyrkbare som det bedste land i Amerika. Det samme er tilfældet 
med dele av Trøndelagen; mens Vestlandet og Nordland er op- 
fyldt av høie fjelde og gjennemskaaret av lange f jorde og trange 
dale med forholdsvis kun lite dyrkbart land, langs fjorden eller 
opefter dalen. Under saa ulike vilkaar og med den avstængthet 
som raadet i ældre tider, var det naturlig at baade næringsfor- 
holdene og det sociale liv utviklet sig ulikt i de forskjelHge lands- 
dele. SærHg finder vi at husmændenes kaar er meget ulike. Men 
det merkelige er, at hvor landbruksforholdene er bedst, der er 
husmændenes kaar daarligst. Paa Vestlandet, hvor gaardene som 
regel er smaa, og gaardbrukerne maa arbeide like haardt og leve 
like tarveHg som husmanden og tjenestegutten, er forskjellen mel- 
lem gaardbruker. og husmand ikke paa langt nær saa skrikende 
som paa Østlandet. Paa Vestlandet har husmanden saa meget 
at betale i aarlig leie til gaardbrukeren. Og naar det er gjort, 
sitter han like fri og like urørlig som gaardbrukeren selv. Paa 
Østlandet derimot er husmanden forpliktet at arbeide for gaard- 
eieren, og det for tarvelig betaHng, saa ofte denne kalder paa 
ham. Ikke sjelden maa han ta søndagen i bruk til at gjøre ar- 
beidet paa sin egen lille plads. Og da er gjerne husbonden saa 
ædelmodig at laane ham hest og maskineri. Paa Vestlandet sitter 
bonden, husmanden og tjenestegutten ved samme bord. Paa Øst- 
landet sitter husmanden og tjenerne i kjøkkenet, mens bonden 
selv med familie og gjester spiser i storstuen. 

Forfatteren av disse linjer traf til, da han kom fra Norge, at 
dumpe ned i et norsk settlement, hvor den ene halvdel av befolk- 
ningen var kommet fra en trang, fattig vestlandsbygd, den anden 
halvdel fra oplandenes rikeste trakt. De hadde omtrent alle været 
husmænd eller tjenestefolk i Norge. De sat nu alle godt i det, Forholdene der vi kom fra — i Norge 15 

maaske særlig vestlændingerne. De hadde dannet en norsk me- 
nighet og faat sig en venlig og værdig prest, lite begavet men 
meget paastaaelig. En sønderrivende lærestrid herjet kirkesam- 
fundet. Ingen prest kunde skjule sit standpunkt i striden. Og 
saa indtraf det merkelige, at alle vestlændingerne blev imot 
presten, alle østlændingerne stod med ham. Disse sidste likte 
heller ikke prestens standpunkt i lærestriden. Men de hadde 
sympati for presten, agtelse for embedsmanden. Jeg spurte mig 
selv dengang, og har ofte spurt opigjen: Er det de forskjeUige 
husmænds kaar fra Norge som har gjort vestlændingen mer selv- 
stændig og østlændingen mer underdanig? Eller har Vestlandets 
steile, barske natur gjort vestlændingen krangelagtig, mens Øst- 
landets milde omgivelser har sat en endog godmodig hensyns- 
fuldhet over østlændingen ? La det være overlatt til dem som 
kommer til at skrive det norske folks historie i Amerika at ta 
dette problem op. 

Men enten man tænker paa Østlandet, Vestlandet eller det 
Nordenfjeldske, saa maa det indrjzimmes, at livet for den almin- 
delige arbeidsmand var slitsom, levemaaten tarvelig, og lønnen 
liten. Det gjorde øinene paa den gamle husmand baade store 
og skinnende, naar der kom brev fra sønnen, som reiste til 
Amerika ifjor, at nu tjente han tre dollars dagen — just 10 dage 
tok det ham nu at fortjene saa meget, som han hadde i Norge 
for et helt aar ! Og naar man saa fik høre, at den daglige kost 
var fint hvetebrød med smør og flesk og fløte, og mange retter 
med fremmede navne, og at han sat tilbords sammen med prest 
og klokker, skriver og fut — ^ja da modnedes beslutningen hos 
mange om at komme sig avsted, saasnart gutten kunde sende 
billet. Ved siden av den sterke utfærdstrang med længsler og 
drømme om videre syn og større forhold medvirket især to om- 
stændigheter til den store utvandring: Uvilje mot standsforskjel 
og skræk for fattigkassen. 

Under foreningen med Danmark blev vort fædreland over- 
svømmet av danske eventyrere med klingende navne, som ved 
giftermaal eller paa anden maate kom i besiddelse av landets 
største jordegodser. Ligesaa blev de fleste av embederne i lan- 
det besat med danske mænd, ofte med et tysk eller fransk navn. 
Der var baade dygtige og noble mænd blandt dem. Men noget 
intimt forhold mellem dem og den norske befolkning blev der 
ikke. Og en mængde av dem var baade udygtige, umoralske og 
ufolkelige. Mange av dem hadde hverken interesse eller for- 
staaelse for det folk blandt hvilket de var sat til at virke. For 
ikke mer end halvhundred aar siden hadde man inderst i Sogn 16 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

en prest av aristokratisk slegt med et tysk navn. Han gav sine 
tjenestejenter streng befaling, at naar nogen av bygdens befolk- 
ning hadde været inde paa kjøkkenet og sittet paa en stol, saa 
maatte den vaskes omhyggelig, før nogen av husets folk satte sig 
paa den. 

Man mindes bare de mange optrin paa skattetingene i 
Norge: Ved enden av bordet i den tætpakkede tingstol sitter 
futen i sin uniform. Med barsk stemme skriker han op skatte- 
ydernes navne. Frem trær en troskyldig bonde. Han har strævet 
haardt for at spare sammen det nødvendige beløp og tænkt med 
stolthet paa det øieblik, da han igjen som fri odelsbonde skal 
kunne møte frem og betale skatten for sin fædrenegaard. For 
forsigtighets skyld har han gjemt pengene i indrelommen av sin 
vest og saa knappet baade vesten og trøien godt til. Han har 
roet to stive norske mil idag i motvind og surt, koldt regn. 
Fingrene er stive og trøien vaat. Det tar en stund før han faar 
pengene frem. Den kongelige embedsmands taalmodighet, som 
aldrig har været overvættes stor, brister. Og saa bærer det løs 
med skjend over de raabarkete norske bønder. Slik optræden 
vilde jo ikke nu længere bli taalt. Dertil er det norske demo- 
krati altfor meget utviklet. Og dog sitter der endnu igjen saa 
altfor meget av standsforskjel i Norge mellem embedsmænd og 
borgere, mellem bønder og husmænd, mellem de kondisjonerte 
og de simple folk. Ingensteds fandt den franske revolutions valg- 
sprog om frihet og lighet slik tilknytning som oppe i Norge, hvor 
den frie odelsbonde i aarhundreder hadde levet sit anstrengte, 
ubundne liv. Og da man saa fik høre, at hinsides havet laa lan- 
det, hvor frihet og likhet gjennemførtes som intet andet sted paa 
jord, ja da bar det avsted. 

At komme paa fattigkassen er jo ikke og har jo aldrig været 
noget at staa efter, hverken her eller der. Men for smaafolk i 
Norge stod der særlig en skræk av det. Dels fordi vort folk 
har en noksaa fin æresfølelse, og dels fordi den behandling fattig- 
lemmer fik i Norge i ældre tider var meget jammerlig. At bli 
sendt fra gaard til gaard som lægdslem, eller bli sat ut paa fattig- 
kassens regning til den som vilde ta den fattige for mindst be- 
taling, det var i sandhet ingen tillokkende utsigter. Med glæde 
skal det indrømmes, at en mer human behandling baade av fattig- 
folk og arbeidsfolk nu er raadende i Norge. Likesom nærings- 
forholdene i landet, særlig paa grund av den fremblomstrende 
industri, har i forbausende grad forbedret arbeiderklassens kaar. 
Men naar vi tænker paa de sociale forhold i landet, dengang ut- 
vandringen begyndte og en lang stund nedover, saa faar det ikke Forholdene der vi kom fra — i Norge 17 

undre os, om vi hos utvandrerne fra den tid eller deres efterkom- 
mere støter paa en bitter følelse like overfor norske forhold. 
Kanske vil vi heller maatte beundre den pietet med hvilken de 
trods alle saare minder hænger ved dette underskjønne land. 

Frembød end ikke Norges næringsforhold for den simple 
mand et liv i makelighet og overflod, saa gav den for den flittige 
og ærlige sit rimelige utkomme. Og det var for utvandreren en 
utmerket skole, hvor han skulde utvikles og hærdes for den op- 
gave som ventet ham i Amerikas urskove eller paa den endeløse 
prærie. Mor Norge opdrar sine barn til utholdende arbeidsomhet 
og selvfornegtende nøisomhet. Og disse egenskaper er kommet 
os til stor nytte under kampen for tilværelsen herover. Hadde vi 
kommet fra et rikt land med sydlandsk klimat og yppig plante- 
vekst, saa vilde vi ikke ha opnaat den materielle og aandelige 
fremgang vi har. Og de storslagne, vældige naturomgivelser har 
sat sit velgjørende præg paa os. Der blev dybde og alvor, vilje- 
styrke og mandighet i vor folkekarakter. 

II. 

Saa langt vi kan følge det norske folk tilbake gjennem dets 
historie, har det hat sterke literære og kulturelle interesser. Det 
ga sig utslag i digtning og kunst. Skalden var æresgjest ved 
hoffet og sat øverst ved kongens bord. Kjæmpevisen og helte- 
digtet som uttryk for et kraftig, krigersk folks daadstrang, og de 
mytologiske sagn som uttryk for den religiøse bund i folket, er 
de ældste former. I lange tider overlevertes de mundthg fra slegt 
til slegt. Men da nordmændenc, særlig gjennem vikingetog, kom 
i berørelse med den kristne kultur, indførtes det romerske alfabet, 
og man fik en skrevet literatur. Det var dog paa Island at skalde- 
kunst og sagaskrivning naadde sit høidepunkt. Neppe noget 
europæisk folk har sine kongesagaer, sin gudelære og sin folke- 
digtning opbevaret i den utstrækning og skjønhet og med den 
paalidelighet som det norske. Den kunstneriske trang har ogsaa 
git sig smukke uttryk inden vort folk fra de ældste tider. Det 
er nok at minde om skibsbygning og stavekirker med sine ut- 
skjæringer. Og længer ned i tiden rosemaling, kunstvævning, bro- 
derier og nationaldragter. Alt bærer vidnesbyrd om en høi kultur. 

Men i sidste del av middelalderen gik det baade materielt og 
aandelig tilbake med vort folk. Og efter foreningen med Dan- 
mark sank det ned i en viljeslap avmagt. Vort gamle, sterke, 
velklingende sprog blev fordrevet, og den sagaskrivning og folke- 
poesi som var nedlagt i det blev længe en forglemt skat. Paa 
folkets læber vedblev dog baade sagaen, folkevisen, kjæmpevisen 18 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

og eventyret at leve, særlig i de avstængte fjeldbygder. Og dette 
blev som et forfriskende isdryp, der næret folkets bevissthet om 
sin nationale storhetstid. 

Reformationens indførelse og den samtidig opfundne bok- 
trykkerkunst bragte jo nogen opgang med sig inden vort folk. 
Flere av fællesliteraturens største skikkelser var nordmænd. 
Ludvig Holberg, Petter Dass, Edward Storm og Johan Wessel er 
stjerner som altid vil lyse paa nordens himmel. Stort set er dog 
dansketiden som en mørk, kold vinter for norsk aandsliv. Det 
ligger i dvale som den norske bjørn. Og det er først naar vin- 
teren nærmer sig sin ende, det begynder som ved et indstinkt at 
røre paa sig. Og merkværdig nok er det i kongens danske Kjø- 
benhavn bevægelsen finder sit første bevisste nttryk gjennem Det 
Norske Selskab. Efter adskillelsen fra Danmark har da ogsaa 
vort folk faat opleve en aandelig vaar som faa folk i verden har 
kjendt make til. Det første sterke utbrud minder om snebløt- 
ningen i den norske dal. Vaaren kommer saa voldsomt og plud- 
selig, at vinteren ikke har faat tid at komme sig bort. Der blir 
vaarflom, jordskred og rabalder. Det voldsomme sammenstøt 
mellem Wergeland og Welhaven er de to aarstider, de to tids- 
alderes eller de to kulturers kamp om herredømmet inden vort 
folk. Med arveprinsens urokkelige selvbevissthet om at staa paa 
odelsgrund svinger Wergeland svøben over al den fremmede 
unatur, som har trængt sig ind i vor literatur, vor kunst, vort 
styre og vort folkehv. "J^^ fødtes høvding, og jeg maa byde. 
Det nye kan ikke det gamle lyde," sang senere en av hans vær- 
digste arvtagere. Og Wergeland blev vor store folkevækker, vor 
literære nationalhelgen. Om folk ikke forstod meget av det han 
skrev, saa forstod de hvad han vilde. Og de forstod fremfor alt 
at han elsket sit folk og sit land med en glødende kjærlighet. Og 
da denne dype, sterke, norske gjøgestemme forstummet, begyndte 
hele den norske skog og li og dal og fjeld at gjenlyde av norsk 
fuglesang. Det norske folk var begyndt at finde sig selv og finde 
sit land igjen. Det vækket folket, som efter mange hundred aars 
aandelig utlændighet var paa veien hjem til sig selv. Ja vi kan 
si, at hele vor historie i de sidste hundred aar har været en sam- 
menhængende kamp for at komme helt hjem paa historisk, na- 
tional grund. 

Bevægelsen grep om sig paa alle aandslivets omraader. Store 
verdensberømte digtere skildret i noveller, drama og lyrik vort 
folks historie og nationale eiendommelighet, og vort lands natur 
i dets storslagne vildhet og daarende ynde. Og en hærskare 
mindre digtere fulgte i de store mesteres spor. Norge oplevet Forholdene der vi kom fra — i Norge 19 

sin literære guldalder. Andre drog som flittige arbeidsbier rundt 
Norges dale for at samle de herlige skatte, som hadde bevaret 
sig der i form av viser og stev, sagn og eventyr. Norges historie 
fra de ældste tider og nedover sjziges op hvor den ligger gjemt, 
paa Island og Grjz^nland, i Konstantinopel og Rom. Store, ge- 
niale videnskapsmænd sætter den sammen og løfter den frem som 
ved et trylleslag. Vore malende og bildende, syngende og spil- 
lende kunstnere løfter i forklaret skikkelse vort folks eiendomme- 
lighet og vort lands herlige natur frem for verdens beundrende 
blik. Ja, selv det gamle, norske sprog, som man i lange tider 
hadde trodd baade dødt og begravet, viste sig at ha overlevet den 
lange trængselstid. Men de hadde levet som prinsessen, der blev 
forvist fra kongsgaarden og ventet paa prinsen, som skulde løse 
hende ut fra bjergkongens slot. Ivar Aasen blev Askeladden, som 
vandt prinsessen. Og Aasmund Vinje fik holde kjøgemestertalen 
ved det nationale bryllup. 

Men det tar tid, før en literær og national bevægelse kan 
trænge ned i folkedypet og utover det hele land. Særlig i et 
vidtstrakt land som Norge, med de avstængte bygder og de daar- 
lige samfærdselsmidler. Og den mangel paa folkelæsning, som 
raadet i første halvdel av forrige aarhundrede. Det organ som 
skulde løse denne mission, vor folkeskole, ventet endnu paa sin 
reformation. Det er først efter skoleloven av 1860, med sin større 
krav til lærernes utdannelse og sin utvidede fagkreds for folke- 
skolen, det begynder at gry utover landet. Jensens læsebok for 
folkeskolen var maaske hverken literært eller pædagogisk noget 
mesterverk. Men som folkebok, naar det gjaldt at vække den 
første spire av fædrelandskjærlighet i de unges sind og aapne 
deres øine for vor historie og literatur, har den løst en stor 
op gave. 

Naar der tales om det norske folks nationale og kulturelle 
vækkelse, da er der en faktor som ikke maa glemmes : folke- 
høgskolen og amtskolen. Grundtvig er far for det første slags. 
I Danmark grep folkehøiskolen især om sig efter den store folke- 
sorg i 1864. Og senere har den gjort vidundere dernede. Til 
Norge forplantedes den gjennem Anker og Arvesen paa Oplan- 
dene, Chr. Bruun i Gudbrandsdalen, Ullmann i Telemarken og 
Zak. Sverdrup i Sogn. Nu er hele landet omspændt av et net 
folkehøiskoler, amtskoler og kristehge ungdomsskoler. I mange 
tilfælder er det kun navnet som er forskjellig. Og hvad disse 
skoler har gjort og gjør for at løfte den unge slegt op til et 
noblere syn paa livet, kan vanskelig overdrives. I kampen for 
Norges nationale gjenreisning har de været en stormagt. Og deres 20 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

indflydelse strækker sig nu saa vidt som nordmænd bor paa jor- 
den. Mange av dem som nu staar som bærende og ledende 
kræfter inden vort folk, mottok der sin første, varme begeistring, 
sine høie idealer. 

Det er et glædelig faktum, at der blandt nordmændene i 
Amerika den sidste tid har vist sig en voksende forstaaelse av 
den arv vi tok fra Norge i vort morsmaal, vor folkedigtning og 
nationale eiendommelighet. Og der er ingen tvil om, at den natio- 
nale og politiske vækkelse i Norge har bidrat meget hertil. 
Mange av dem som kom hit i Ijzfpet av sidste menneskealder var 
dypt grepne av den nationale begeistring. Andre fik sin norske 
opvækkelse herover enten ved læsning av norsk literatur eller gjen- 
nem personlig paavirkning. Nu gaar der en dyp understrøm over 
vor norske arv gjennem vor norsk-amerikanske presse, gjennem 
vor fremblomstrende norsk-amerikanske literatur, gjennem norsk- 
undervisningen ved vore kirkeskoler og mange ofifentlige skoler, 
gjennem de mange og forskjelligartede norske foreninger, og 
fremfor alt gjennem det allermeste av det norsk-amerikanske 
kirkearbeide. 

III. 

I 1814 opnaadde Norge sin frie forfatning. Tyngden av 
magten blev lagt i bondens haand. To tredjedele av stortings- 
mændene skulde nemlig være fra landsamterne, og der hadde bøn- 
derne det overveiende flertal blandt de stemmeberettigede. Men 
den almindelige norske bonde forstod sig endnu lite paa den store 
forret, grundloven hadde utstyret ham med. Og endda mindre 
paa, hvorledes denne ret skulde brukes til landets og folkets gavn. 
Næringsforholdene var trange, og skatterne tyngende. Paa sine 
steder reistes der truende bondebevægelser for at avskaffe Stor- 
tinget eller ialfald sterkt begrænse dets magt. Svenske opviglere 
for rundt, især paa Oplandene, og søkte at indbilde bønderne at 
det var Stortingets skyld, skatterne var saa store. Der trængtes 
en politisk vækkelse. Og den kom sammen med den nationale. 
Ogsaa paa det politiske omraade blev Henrik Wergeland den store 
lurblaaser, som vakte den norske bonde op. Grundloven og døle- 
bonden hadde begge en fremskudt plads paa hans arbeidsværelse. 
Han fik istand politiske og literære læse- og diskutionsforeninger. 
Han foranstaltet folkefester utover bygderne. Han redigerte en 
stund "Statsborgeren" og utga sit blad "For Den Norske Ar- 
beider". Han blev stifteren av 17de mai. Han stod i intim for- 
bindelse med frisindede stortingsmænd og hadde stor indflydelse 
paa utfaldet av mange vigtige saker. Forholdene der vi kom fra — i Norge 21 

Og dog maatte Wergeland gaa bort før der viste sig nogen 
gjennemgripende frugt av hans politiske agitation. Det er først 
med listerbonden Ole Gabriel Uelands og den unge sagfører 
Johan Sverdrups indtræden i tinget den nye tid i norsk politik 
begynder. De samler og leder bønderne fremover mot et bevisst 
maal. Søren Jaabæk var ogsaa en kraft i den norske bondereis- 
ning. Men hyggelig var den politiske kamp i Norge i lange 
tider ikke. Der laa noget bittert og noget smaaskaaret over den. 
Man faar fra først av ikke saa meget indtryk av en nation som 
kjæmper for sine livsinteresser, men mer av smaagrupper, som 
kjæmper for sine standsmæssige eller lokale særinteresser. Men 
bondefylkningen blev større, motsætningerne skarpere, maalet 
høiere og klarere. Og jevnsides med den indre gruppestrid hadde 
Norge næsten uavbrutt strid med Sverige om de to landes rettig- 
heter inden unionen. Og her begik det konservative parti sin 
store politiske daarskap, idet de støttet Sveriges krav paa over- 
høihet. I ottiaarene saa det uhyggelig ut. Riksretten kunde nok 
fjerne den gamle regjering, men ikke den gamle bitterhet. Ven- 
stre kunde nok tvinge igjennem Sverdrups utnævnelse til stats- 
minister, men ikke samle hele nationen om ham. Der trængtes 
endda tyve aars nationalvækkelse. Saa kom 1905. Da var parti- 
striden for en stund borte. Da fik man se hele folket samlet om 
sine førere for at verge sin frihet og forsvare sin nationalære. I 
slike tider nedlægges der særlig i de unges sind ideale begeist- 
ringsfrø, som spirer og bærer frugt langt utover øieblikket og 
vidt utover verden. 

Direkte var det ikke Stortinget som blev det norske folks 
politiske opdragelsesanstalt. Det blev jo forholdsvis kun faa 
bønder, som kunde opnaa at komme dit. Og ikke mange fulgte 
fra begyndelsen av med i hvad der foregik. Men da Stortinget 
i 1837 vedtok formandskapsloven, fik det norske folk en institu- 
tion som har virket mer vækkende og opdragende end mange 
aner. Ti her blev der plads for en betydelig del av bygdens bedste 
mænd. Og saa var det om bygdens hjemlige forhold her for- 
handledes. Her var ikke synskredsen videre end man kunde følge 
med. At bh valgt ind i formandskapet og maaske bli dets ord- 
fører, var det første lysende ideal for saa mangen begavet bonde- 
gut. Som kommunens ordfører blev han medlem av amtsfor- 
mandskapet eller Stortinget, som det nu kaldes. Og var han av 
det rette stof, saa tiltrak han sig der slik opmerksomhet, at han 
snart blev valgt som en av amtets repræsentanter i Stortinget. 
Det var veien, som saa mange av dem gik som blev politiske 
ledere i Norge. 22 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

Men indflydelsen strakte sig længer end til dem som sat i 
kommunestyret. Hele bygden kom med i den politiske bevægelse. 
Bonden og husmanden, tjenestegutten og haandverkeren, handels- 
manden og lensmanden, skolelæreren og presten. Det begyndte 
gjerne med debat om anlæg av en ny vei eller bygning av et nyt 
skolehus. Men det grep om sig fra det lokale til det mer almene, 
fra bygden til amtet, fra amtet til landet. Og saa begyndte den 
almindelige mand at læse aviser. Jaabæk kom med sin "Folke- 
ven", og Chr. Johnson med sin *'Almuven". Dagbladet ''Verdens 
Gang" og "Oplandenes Avis" kappedes i sine angrep paa regje- 
ringen og unionen. "Morgenbladet", "Aftenposten" og "Trond- 
hjems Adresseavis" flømmet over av ærekrænkende beskyldninger 
mot venstres ledende mænd. Og saa fik vi de politiske folke- 
møter. Der var snartsagt ikke den bygd saa liten og avsides, at 
man undlot at sende nogen av sine agitatorer dit for at paavirke 
det forestaaende valg. Bjørnson, Arvesen, Ullman og Wullum 
paa den ene side, Ludvig Daa og Yngvar Nilsen paa den anden 
side hadde mangt et baade alvorlig og morsomt sammenstød. 
Det er ganske visst ikke bare de gode kræfter i et folk som lokkes 
frem i en slik oprørt tid som Norge hadde i sidste halvdel av 
forrige aarhundrede. I en slik storm kommer der meget skum 
paa overflaten, og der kastes meget i aarlig slåp paa stranden. 
Men der skal ogsaa sterke kræfter til for at gjøre et folk politisk 
vaakent. Og det norske folk blev politisk vakt som faa, om noget 
folk i samtiden. Derom vidner mange gjennemgripende politiske 
og sociale reformer, som er gjennemført i sidste menneskealder. 

For os norske utvandrere hører det med til fædrearven dette, 
at vi kom fra et folk med vaakne interesser for det offentlige liv 
i landet. Det varte heller ikke længe, før nordmændene var midt 
oppe i det politiske liv i Amerika. De kunde ikke sitte sløve og 
se paa at andre styrte. De maatte være med. Det sad dem i 
blodet. Nu finder man folk av norsk æt i de mest forskjellige 
politiske stillinger, særlig i Nordvesten. Likefra det hjemlige 
town- eller bystyre til guvernør, kongresmand eller U. S. senator. 
Ved siden av nordmændenes evne til at sætte sig ind i nye for- 
hold er uten tvil den politiske vækkelse i Norge en medvirkende 
aarsak til, at vort folk har hat slik held med sig i den ameri- 
kanske politik. 

Men nordmandens interesse for det oflfentlige og hans trang 
til at styre gav sig ikke bare utslag i politik. For mange laa jo 
baade sprog og andre ting hindrende iveien her. Men det var et 
andet omraade, som kaldte paa hans interesse for det offentHge 
og aapnet vei for hans trang til at være leder. Det var det fri- Forholdene der vi kom fra — i Norge 23 

villige kirkelige arbeide i menighet og samfund. Hadde der» 
norske husmand og tjenestegut været udelukket fra kommune- 
styret hjemme, paa menighetsmøte og i samfundets aarsmøte der 
sat han tryg og bred ved siden av ham som var ordfører eller 
stortingsmand i Norge. Den politiske vækkelse fra Norge har 
været til stor hjælp i vort kirkearbeide herover. Men om den 
helt kan fritages for skyld i den bitre disputersyke og det smaa- 
skaarne rethaveri, som tildels har skjæmt ut vort kirkearbeide 
herover, er et andet spørsmaal. 

IV. 

I sit dype gemytsliv har vort folk en solid undergrund for 
det religiøse. Saa langt vi kan følge dets historie tilbake, har det 
været sterkt religiøst. I den hedenske tid var vore fædre ivrige 
asadyrkere. Og deres dyrkelse var ikke lek, men alvor. De 
hadde ikke bare bruk for sine guder i en festlig stund, men frem- 
for alt ute i livets storm og kamp for tilværelsen. Intet viser dette 
tydeligere end den sterske understrøm av tro paa de usynlige 
magter, som gaar gjennem al deres folkedigtning. Og vort folk 
har altid været konservativt i sine religiøse anskuelser. Det 
løper ikke avsted efter alt nyt, men holder sig til det gamle 
prøvede. Der maatte strengt kongebud til for at faa nordmæn- 
dene til at gi op Odin og Tor : Det fædrene hadde klart sig 
med, var sagtens godt nok ogsaa for dem. Men efterat de først 
hadde antat kristendommen, blev de meget loyale sønner av den 
katolske kirke. Ja, endnu sidder der levninger igjen baade fra 
åsatroen og katolsk overtro i vort folkeliv. Der maatte atter 
kongebud til for at hæve nordmændenes forbindelse med den' 
romersk-katolske kirke og føre dem over til lutherdommen. Men 
efterat den lutherske reformation var indført og folket gjennem 
sindig belærelse hadde lært at indse at dette var den rette, gode 
gamle kristendomsform, saa blev norskerne rigtig solide luther- 
anere. Det har de siden været og er den dag idag. 

Rationalismen, som for hundred aar og litt mer siden for 
henover baade den katolske og protestantiske kirke, vandt aldrig 
synderlig indgang blandt den norske almue. De styrende kunde 
nok indføre salmebøker og lærebøker med rationalistisk islet. 
Og prester som var smittet, kunde nok præke om staldfodring 
juledag og potetesdyrkning paaskedag. Folket holdt fast ved 
sin gamle tro og lot sig litet forvirre av de forblommede uttryk. 
Erik Pontoppidans dobbelte forklaring var for dem den klassiske 
norm, hvorefter al sandhet til gudfrygtighet skal prøves. 

Noget anderledes er stillingen blit den sidste menneskealder. 24 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

Det norske folk er ikke saa overveiende et bondefolk længer. 
Der har vokset op betydelige byer med blandet befolkning. Den 
forøkede skolegang med universitetet i spidsen har bragt Norge 
mange akademisk dannede folk, videnskapsmænd, digtere og 
kunstnere. Den blomstrende industri med de mange store fabrik- 
anlæg har tilført Norge en talrik arbeiderbefolkning av blandet 
blod og løse anskuelser. Alt dette har i den sidste tid gjort den 
aandelige jordbund i Norge modtagelig for mange vovede me- 
ninger baade angaaende religion, moral og statsstyrelse. Av dem 
som forlot Norge i og efter ottiaarene, var der vistnok adskil- 
lige, hvis religiøse overbevisning — om de hadde nogen — langt- 
fra var luthersk. Men de som forlot Norge i anden og tredje 
fjerdedel av forrige aarhundrede, dengang den store utvandring 
foregik, og de norsk lutherske kirkesamfund dannedes, var paa 
faa undtagelser nær troskyldige, opriktige lutheranere, som ogsaa 
i det nye land vilde holde fast ved sin fædrene kirke. 

Til trods for den liberale dissenterlov man længe har hat i 
Norge, saa har dog hverken katolicismen eller de reformerte 
sekter vundet nogen synderlig fremgang der. Flere av dem har, 
med betydelig finansiel understøttelse fra utlandet, gjort kraftige 
anstrengelser. Men med Htet held. Det norske folk, set som et 
hele, er ikke sekterisk. Det har været luthersk i fire hundred aar 
og er det overvældende endnu. La os haape, det altid maa bli 
slik baade der og her! 

Men om de norske indvandrere næsten alle var lutheranere, 
saa var de dog av noksaa forskjellige aandsretninger. Ti det er 
et av de skjønneste træk ved den lutherske kirke, at den er 
rummelig nok, elastisk nok, tolerant til at gi rum for forskjellige 
aandsretninger. Og det er et av de eiendommelige træk ved vort 
individualistisk anlagte norske folk, at det vil og maa ha frit rum 
for forskjelHge aandsretninger. Det taaler ikke en stram aan- 
delig uniform hverken i lære eller liv. Det prøver, om end i 
megen skrøpelighet, at bøie sig for Guds aands utvetydige tale, 
m.en ikke for menneskemeninger. 

Indenfor den norsk lutherske kirke har der særlig været to 
retninger som gjorde sig sterkt gjældende i første halvdel av 
forrige aarhundrede, og som har øvet mere eller mindre indfly- 
delse baade paa kirken i Norge og paa den norske kirke i 
Amerika. Den ene var av norsk, den anden av dansk oprindelse. 
Den norske kom gjennem Hans Nilsen Hauge, den danske gjen- 
nem Nikolai Fredrik Severin Grundtvig. De begyndte omtrent 
samtidig, som et vækkeraab til kamp mot rationalisme og sløv 
vanekristendom. De stod begge paa den apostoliske bekjendelses Forholdene der vi kom fra — i Norge 25 

grund indenfor den lutherske kirkes ramme. Men baade i sin 
tankesæt og virkemaate var de ulike. Haugianismen betonte i 
den grad det religiøse, at den var utsat for at bli ikke bare ver- 
densforsakende, men kulturfiendsk. Grundtvigianismen betonte i 
den grad det folkelige, nationale og kulturelle, at den var utsat for 
at bli verdslig. Den ene var i den grad alvorlig og mjzJrk, at den 
stemplet uskyldige ting som synd. Den anden var i den grad 
frisindet og lys, at den erklærte forargelige om ikke syndige ting 
for uskyldige. Den ene betonte i den grad menneskets naturlige 
fordærvelse og njz^dvendigheten af en sand omvendelse, at dens 
forkyndelse væsentlig blev bodspræken. Den anden betonte i den 
grad det gode i mennesket og det skjønne i menneskelivet, at 
det skarpe brud mellem, Guds folk og verden blev forflygtiget. 
Den ene er i den grad ængstelig for at uomvendte mennesker 
skal søke en falsk trøst i naaden, at det uavkortede, fuldtonende 
evangelium ikke altid med styrke tør helt fremholdes. Den anden 
fremholdt i den grad daabsnaaden og det frie evangelium, at ikke 
Guds hellige lov altid fik komme til sin ret. Den ene betonte 
ordet paa sakramenternes bekostning. Den anden betonte sakra- 
menterne og indstiftelsesordene paa det skrevne ords bekostning. 
Den ene er lavkirkelig med sterk betoning av lægmandsforkyn- 
delse. Den anden er høikirkelig med sterk betoning av kirken 
og dens traditioner. Den ene er med mer eller mindre ret blit 
betegnet som den mørke kristendom. Den anden som den glade 
kristendom. 

Idet disse friske, livskraftige aandsstrømme bryter ind over 
den norske kirke, blir der til at begynde med skarp kamp. Kamp 
mellem strømmene indbyrdes, som begge gjerne vil vinde herre- 
dømme i landet. Og kamp mellem disse strømme og den indtil 
da noksaa sløve og rolige norske kirke, som fra først av søker 
at holde sig dem begge fra livet. Men det magter den ikke. 
Der blir rivninger og forskyvninger, som splitter og samler. Der 
blir opløsninger og der indgaaes nye kombinationer. Tilhængerne 
av den gamle retning tilegner sig mer eller mindre av den ene 
eller begge de nye retningers eiendommelighet. Nogen tilegner 
sig det gode ved de nye strømme og holder skjævheterne og en- 
sidigheterne, men makter ikke at tilegne sig det mægtige aands- 
indhold.. Vi kan ikke forfølge denne aandelige gjæringsproces i 
alle dens avskygninger og forgreninger inden vor kirke og 
vort folk. 

Et vendepunkt i den norske kirkes utvikling indtrær, da 
Gisle Johnson i midten av forrige aarhundrede blev prestelærer 
ved vort universitet. Han forente i sig egte haugiansk fromhet 26 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

med luthersk renlærighet og grundig lærdom. Han hadde aapent 
syn for nødvendigheten av alvorlig vækkelse og grundig omven- 
delse inden vor kirke. Og, om end utfra det saakaldte nødprincip, 
hadde han ogsaa syn for, at de læge kræfter burde tas i bruk av 
vor kirke. Spændingen mellem haugianismen og den presteslegt 
og dannede almenhet, som Johnson satte sit stempel paa, ut- 
viskedes lidt efter hvert. Uheldigvis for den norske kirke i 
Amerika var ikke denne spænding mellem haugiansk vækkelse 
og det norske presteskap hævet, dengang utvandringen begyndte, 
og de første kirkesamfund herover dannedes og fik sit præg. Ei 
heller hadde hverken haugianerne eller teologerne til at begynde 
med sendt sine sindigste og mest moderate repræsentanter 
herover. 

Ind i den strøm som forenet haugianismen og johnsonian- 
ismen lededes senere litt efter hvert de sterkeste kræfter inden 
den norske kirke av læge og lærde. Og det blev denne strøm, 
som væsentlig kom til at bære den norske kirkes utvikling og 
utføre tyngden av dens forgrenede virksomhet indad og utad til 
henimot utgangen av aarhundredet. Det tør uten overdrivelse 
betegnes som den lykkeligste og mest frugtbringende tid den 
norske kirke hidtil har oplevet. Den blomstrende hedningemis- 
sion og den omfattende indremisjon med større og mindre væk- 
kelser og et harmonisk fromt menighetsliv og kristenliv paa 
mange steder i landet er den mest iøinefaldende frugt av denne 
forbindelse. 

Ogsaa for den norske kirke i Amerika blev sammenslut- 
ningen av vækkelsen og teologien i Norge av stor betydning. 
Baade de gamle samfund herover og især de som blev dannet 
efter forandringen i Norge var indtraadt, mottog sterk paavirk- 
ning derav. Fra universitetet kom her hit en række velutdannede, 
viljesterke mænd med aapent syn for lægmandsvirksomhetens og 
vækkelsens store betydning for den enkelte og for menigheten. 
Og ikke faa av Norges dygtigste lægmænd, som selv var aande- 
lige barn av den haugianske vækkelse, kom hit og gik ind i kir- 
kens arbeide. Herover blev mange av dem velsignede redskaper 
til at forplante en sund, kristelig og kirkeUg vækkelse utover de 
norske bygder. Og hele tiden stod de som brobyggere og for- 
midlere mellem de skarpe motsætninger inden de lutherske sam- 
fund herover. 

Mens haugianismen virket nedenfra og opad inden vert folk, 
saa gik grundtvigianismen den motsatte vei. Nogen alvorlige, 
dygtige teologer, som i Kjøbenhavn var paavirket av Grundtvig, 
blev moderate talsmænd for retningen i Norge. Den mest be- Forholdene der vi kom fra — i Norge , 27 

kj endte og indflydelsesrike av dem var presten W ex els i Kristi- 
ania. Delvis tilhørte ogsaa det nyoprettede universitets 'to første 
lærere, Hersleb og Stenersen, retningen. Men ingen av dem stod 
helt med Grundtvig i hans saakaldte "makeløse opdagelse". Ret- 
ningen var baade for avvigende fra tilvandt norsk, kristeHg tanke- 
sæt og for aandfuld-æstetisk til at den direkte kunde gripe mas- 
serne. Det blev ad en omvei den naadde frem. Grundtvigianis- 
mens sterke side var dens sammenslutning av det kristelig og 
nationalt folkelige i den enkelte og i samfundet, samt dens syn 
for det levende, mundtlige ords vækkende og aandsmeddelende 
magt, naar det kommer fra et grepet sind og bæres frem paa 
morsmaalet. Det blev gjennem vor digtning og kunst, vore folke- 
skribenter og folketalere, men allermest ved at sætte sit præg paa 
vort høiere og lavere skolestel og vor opdragelse, at grundtvigi- 
anismen i moderat form naadde frem til vort folk og vor kirke. 

Der gaar jo sagn om, at de første teologer som kom fra 
Norge til Amerika, skulde være smittet av grundtvigianismen og 
endog ha faat den ind i samfundets konstitution. Smitten maa 
isaafald ha kommet i den noksaa tilfældig og sittet svært løst. 
Ti nogen gjenneniført grundtvigiansk aandsretning bærer ikke 
deres virke vidnesbyrd om. I det hele kan ikke vi norske klage 
over, at grundtvigianimen har forstyrret vort kirkearbeide i 
Amerika. Det har sin naturHge forklaring: De som grepes sterkt 
av den grundtvigianske aand, blev saa varme fædrelandsvenner, 
at de utvandred nødig. Vil de vie sit liv til arbeide i kirkens 
tjeneste, saa ved de altfor vel, at det grundtvigianske ideal at 
smelte det kristelige og nationale sammen vanskelig lar sig gjen- 
nemføre blandt vort folk i dette lands fren^imede jordbund. Men 
om end mer i det stille og skjulte, saa har dog grundtvigianismen 
øvet kanske mer indflydelse end vi vet om, paa vor kirke, dens 
tankesæt og arbcidsmaate ogsaa i dette land. 

Der kunde selvfølgelig nævnes mange flere aandsretninger 
og avskygninger, som har gjort sig gjældende i den norske kirke 
i sidste tid. Fra Sverige fik vi først en sund, velgjørende evan- 
gelisk paavirkning gjennem Rosenius. Senere en radikal ny evan- 
gelisk retning gjennem Waldenstrøm. Fra England og Amerika 
er den norske kirke blit paavirket i reformerte retninger. Næsten 
alle er overdrevent subjektive og mangler syn for sakramenterne 
og for de faste kirkelige institutioner. Og endelig har den norske 
kirke faat, særlig fra Tyskland, den moderne kritiske teologi. Paa 
intet omraade kommer alle disse retninger saa klart frem som 
under det paagaaende arbeide for at løse kirken fra statens favn- 
tak og skaffe den en forfatning som bedre stemmer med Guds 28 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

menighets begrep, og som vil sætte den anderledes istand til 
baade at forsvare sin tro og bekj endelse og utfolde de aands- 
kræfter Herren har lagt i dens skjød. Det norske kirkefolk i 
Amerika, som faar leve under en fri forfatning og nyde godt av 
menighetens fulde selvstyre i indre og ytre anliggender, ønsker 
og beder for vore brødre i Norge, at denne kamp maa faa et 
heldig utfald. Kunde vor kirkeforfatning herover yde vore kjæm- 
pende brødre i Norge en smule hjælp paa dette omraade, og saa- 
ledes bli en liten erstatning for alt det gode vi tok med os fra 
vor moderkirke, saa vilde det være os meget kjært. 

Henrik Voldal. 
II. Forholdene her — i Amerika 

DET norske folks historie i dette land er den norsk lutherske 
kirkes historie. Det er den som har formaadd at samle det 
norske folk, holde dem sammen og løfte dem religiøst, moralsk 
og kulturelt. Den norske kirke herover har ogsaa været baandet 
som har knyttet sammen det norske folk paa begge sider av 
havet og bevaret det norske sprog som det levende bindemiddel 
gjennem sine prækener, kirkeskikke, salmer, blade og skoler. 
Naar kirken herover har skiftet sprog, er dermed det sterke sam- 
baand overskaaret, og den norsk lutherske kirke vil gaa op i den 
amerikansk lutherske kirke og den nationale samfølelse forsvinde. 

Naar den norsk lutherske kirke i vort land har formaadd 
saaledes at samle det norske folk inden sine w^e^gg^, og det i langt 
høiere grad end tilfælde er med de andre lutherske folkekirker, 
kommer det av at indvandrerne har følt sig hjemme i den. 

Det var ikke bare at de her fandt sit eget sprog og sit eget 
folk, men de fandt ogsaa sin egen aandsretning, om de end ikke 
fandt den samlet indenfor en kirkelig organisation. Men alle 
disse forskjellige retninger, der her stod som forskjellige kirke- 
samfund, hævdet hver for sig at de var barn av kirken i Norge. 
Og de hadde ret. Ingen av dem vilde være imot kirken i Norge, 
om de end hver for sig hadde en hel del at utsætte paa den og 
paa hverandre. Alle brugte de den samme "barnelærdom" og 
holdt sig i alle væsentlige stykker til den norske kirkes ritual. 

Det overvældende flertal av indvandrerne kom fra de lavere 
samfundslag i Norge. Det var ikke med glad hjerte de forlot 
hjembygden, men de saa sig ingen utvei hjemme. Det var selv- 
opholdelsesdriften som gav dem vandringsstaven i haanden. 

Da de saa kom hit, var det at begynde paa bare bakken, Forholdene her — i Amerika 29 

rydde sig et hjem i skogen eller pløie prærien. Smaat og trangt 
var det for dem, men de saa at det gik fremover, og det holdt 
motet oppe. Og nabolagene vokste til settlementer. 

Her stod de da midt i et fremmed land, og det sprog som 
taltes her forstod de ikke. 

I hjemlandet hadde de været vant til at gaa til kirke. Kirken 
var samlingspunktet i bygden. Der hvor den haugianske væk- 
kelse hadde gaat, var man vant til at gaa paa bedehuset eller 
samles til opbyggelse i husene, og hjælpe sig selv i religiøs 
henseende. 

Der manglet ikke kirker i det land de kom til, men der 
kunde de ikke føle sig hjemme. Dels hindret sproget dem, men 
end mer at de alle var ræd sekteme og især gjendøperne. Disse 
fik derfor liten tilslutning blandt de norske indvandrere. 

De vilde være lutheranere og ha det som de hadde været 
vant til det i Norge. Da der ingen prester var som fulgte immi- 
granterne i de første aar, maatte disse se til at hjælpe sig selv 
som de bedst kunde. 

En lykke var det da at utvandringen var særlig sterk fra 
de strøk i Norge hvor den haugianske vækkelse hadde gaat, saa 
der blandt utvandrerskaren var adskillige som var "vant til fra 
hjemlandet at tale litt over et Guds ord og især holde bøn i en 
forsamling. Og kunde de; ikke tale, saa hadde de dog sine hus- 
postiller med sig og salmebok. 

Men værre var det med sakramenternes forvaltning, ti det 
maatte de ha prest til. Og saalænge de ikke hadde prest følte 
de, det var ikke som det burde være. Det var det samme hvilke 
kredser de var kommet fra. De følte alle det samme i den sak. 

Nogen orden kunde der ikke bli paa det hele, før der kom 
prester heller. Kristne maa gaa sammen og danne menigheter 
og ha embedet i sin midte, ellers gaar det ikke. Men hvorledes 
skulde de gripe saken an? 

De var kommet fra statskirken, hvor menighet, embede, kirke 
og samfund var givne størrelser, som staten sørget for, og de 
enkelte hadde intetsomhelst at si angaaende de ting. Nu maatte 
de selv sørge for alt dette, om de vilde ha noget. 

I aaret 1839 kom der en mand til Amerika, som skulde 
komme til at gripe dypt ind i vort folks religiøse og kirkelige 
liv, Elling Bielsen. Han var født i aaret 1804 paa Voss. Var blit 
tidlig vakt og hadde begyndt at reise rundt som lægprædikant i 
28-aars alderen. I 7 aar hadde han reist rundt i store strøk av 
Norge og talt Guds ord. Han hadde ogsaa besøkt Sverige og 
Danmark, og siddet fængslet i det sidstnævnte land for sin virk- 30 Forholdene her — i Amerika 

somhets skyld. Den motstand Hans Nielsen Hauge og hans 
venner hadde været gjenstand for, og Elling Eielsen ogsaa fik 
føle, gjorde ham heller til en motstander av alle statskirkeprester 
og statskirke-kristendom. Men han elsket Guds ord, den lutherske 
kirkes bekjendelse og Pontoppidans "Sandhed til Gudfrygtighed". 
Hans forkyndelse var varm og sterkt paagaaende. 

Da han kom over her, blev han straks lederen for en omsig- 
gripende bevægelse blandt det norske folk i Vesten. Han var 
stadig paa reise og besøkte det spredte norske folk. Hvor han 
kom, blev der bevægelse. Mange blev vakt ved hans forkyn- 
delse, og han blev som et slags sambaand mellem indvandrerne 
av den haugianske retning. Hans virksomhet var til stor velsig- 
nelse. Men dommen over ham lyder yderst forskjellig. Hans 
venner beundret ham og saa op til ham som til ingen anden. 
Hans motstandere rev ligesaa ihærdig ned paa ham og rettet de 
smudsigste beskyldninger imod ham. Men sikkert er det, at 
Eielsen var en stor aandelig kraft, en vækkelsesprædikant som 
faa. Han sparte aldrig synden hvor han saa den, og det var ikke 
vanskelig at se den heller. Det stod yderst smaat til med det 
religiøse liv mange steder, og der var en hel del raaskap og 
ugudelighet, særlig laa mange under for drukkenskapslasten. Der 
kunde nok trænges en vækkelsesprædikant, men at samle og orga- 
nisere menigheter forstod han sig ikke paa. Han har vistnok 
anset det for det bedste, om de troende venner rundt paa de for- 
skjellige steder samlet sig sammen og greiet med de ting og ikke 
slåp verdslige mennesker til at styre med det, — ha det omtrent 
som Hauges venner i Norge med sine forsamlingshuse. 

Men Elling forstod snart, at folket maatte ha prest som kunde 
døpe barna og forrette de kirkelige handlinger. Derfor forandret 
han sin stilling fra lægprædikantens til en omreisende misslons- 
prests stilling. Paa kald fra Fox River blev han ordinert i Chi- 
cago av en tysk luthersk prest, dr. F. A. Hoffman, den 3dje 
oktober 1843, og er altsaa den første norsk lutherske prest i 
Amerika. 

Han bygget det første forsamlingslokale for norsk lutherske 
kristne i dette land. • Det var i Fox River settlementet. Der var 
forsamlingslokale i første etage, og beboelsesleilighet ovenpaa. 
Det er forlængst ødelagt. Om hans Hv og virke se Eisteinsen og 
Brøhaughs "Elling Eielsen" og E. O. Mørstads "Elling Eielsen". 

Amerikabrevene vandret frem og tilbake, og det bragte folk 
i Norge, særlig blandt haugianerne, til at tænke paa at noget 
maatte gjøres for indvandrerne. Man henvendte sig til missions- 
selskapet, men det ledet ikke til noget. Da var det Hauges venner Forholdene her — i Amerika 31 

i Drammen sendte den unge danske lægprædikant Claus Lauritz 
Clausen til Muskego settlementet i det sydlige Wisconsin som 
skolelærer. Han kom dit i 1843. 

Clausen var, trods likhet i kristelig livssyn, dog meget for- 
skjellig fra Eielsen, naar det gjaldt de ydre kirkelige ting. Han 
saa straks at Ellings løse maate at ta det paa kunde aldrig gaa 
i længden. Der maatte menigheter organiseres, og de maatte ha 
embedet i sin midte. Der blev da organisert menighet der, saa 
meget ialfald, at de fik kaldt sig prest. Clausen blev kaldt, og 
han henvendte sig til en tysk luthersk prest og blev ordinert av 
ham 18de oktober 1843. 

Clausen var en from og dygtig mand, men mellem Eielsen 
og ham blev intet samarbeide. 

Clausen bygget den første norsk lutherske kirkebygning i 
dette land, Muskego kirken, som nu staar ved den norsk lutherske 
kirkes presteskole i St. Anthony Park, St. Paul, Minn. Den blev 
opført i 184^M-5. 

I 1844 kom den første norske statskirkeprest hit, Johannes 
Christian Wilhelm Dietrichson. Han var universitetsmand, stram 
statskirkemand av den gamle myndige prestetype. For ham stod 
statskirken som det store ideal og presten som den myndige em- 
betsmand. Han reiste rundt i settlementerne og søkte at organi- 
sere menigheter, men den menighetsordning han hadde utarbeidet, 
viste hvor litet han forstod sin opgave. 

Efter et aars ophold her reiste han tilbake til Norge for at 
vække interesse for det kirkelige arbeide blandt utflytterfolket. 
Han vendte tilbake igjen i 1847 og blev prest for menigheten paa 
Koshkonong i Wisconsin. Sommeren 1850 flyttet han tilbake til 
Norge. Han passet ikke for forholdene i Amerika. Elling 
Eielsen og Johannes Dietrichson var de to uforenlige motsæt- 
ninger fra Norge. De kunde ikke forståa hverandre. 

Den norske kirkes presteskap fra 40-aarene var i sit syn paa 
kirken embedsaristokratisk og høikirkelig, i læren gammelluthersk, 
tildels med et mildt anstrøk av grundtvigianisme, i politisk hen- 
seende konservativ og kongetro. Deres smak romantisk-estetisk, 
og digteren Welhaven deres yndling i literaturen og Holberg 
deres muntrationsraad. Det var dannede mænd, og der stod 
respekt av dem. Lægmandsvirksomheten saa de paa med mis- 
tanke, som en uluthersk, sværmersk bevægelse. 

Rundt aarene 1850 kom en hel række unge norske prester 
herover, H. A. Stub, A. C. Preus, G. F. Dietrichson, H. A. Preus, 
N. Brandt, J. A. Ottesen, U. V. Koren, Laur. Larsen og nogle 
andre. Det var en flok varmhjertede unge mænd, som reiste her- 32 Forholdene her — i Amerika 

over for at bygge Guds menighet og dele utflytterfolkets kummer- 
lige kaar. De kunde alle hat det meget bedre i Norge. Flere 
av dem var mænd med fremragende dygtighet, som vilde banet 
sig vei til store embeder i den norske kirke, men de valgte ny- 
byggerlivets besvær og slit. Og deres arbeide blev av største be- 
tydning for den kirkelige utvikling i dette land. Ledelsen faldt 
i deres hænder. 

Det aandelige og kirkelige syn som disse mænd hadde, var 
det samme som var det almindelig gjældende indenfor det norske 
presteskap paa den tid. Men de forstod straks, at saken maatte 
gripes helt anderledes an end past. Dietrichson hadde begyndt. 
Men like overfor lægmandsvirksomheten indtok de den samme 
uforstaaende stilling som presterne i Norge, og kløften her blev 
større. Den blev til kirkehg splittelse. Og det skulde tåge 70 
aars kirkelig utvikling, før de to retninger mødtes under samme 
kirketak i dette land. 

Disse prester førte den norske kirke med sine kirkeskikke 
over til det norske indflytterfolk herover. Og den store flok av 
vort folk her flokket sig om dem, ogsaa de som var kommet fra 
strøk hvor den haugianske bevægelse hadde gaat i Norge. De 
kunde ikke føle sig hjemme ved de gudstjenester som Eielsen og 
hans tilhængere fulgte. Kirke og kirkeskikke ønsket det over- 
vældende flertal at ha som i Norge. 

Hermed var den første splittelse kommet ind blandt det 
norske kirkefolk, og der førtes en langvarig og tildels meget 
bitter strid mellem de to partier, som viste hvor liten forstaaelse 
de hadde av hinanden. 

Like efter spørsmaalet om menighetsdannelse meldte sig som 
næste skridt samfundsdannelse. Dette blev en ulike vanskeligere 
sak. Hverken Eielsen eller nogen av hans venner hadde nogen 
rede paa, hvorledes de skulde gripe saken an. Uerfarne var de 
ogsaa. Og at bygge en luthersk frikirke var ingen liketil sak. 
Eielsen var heller ikke den mand som vilde la sig sie eller ta 
imot raad av andre. Da de kom sammen paa Jefferson Prairie i 
1846 for at organisere et samfund, var det derfor Elling Eielsen 
som dikterte og Ole Andrewson som skrev, da han var noget 
mer av en pennens mand end de andre tilstedeværende. 

Her kom da istand grundlaget for den saakaldte ''gamle kon- 
stitution". Det var *Venne"-tanken de tænkte at virkeliggjøre, 
og Elling Eielsens syn paa **lærde" prester, faste kirkeskikke, 
formulerte bønner, haandspaalæggelse o. a. blev raadende indenfor 
hans samfund. 

Man skulde ha ventet at Clausen som tidligere lægprædikant Forholdene her — i Amerika 33 

skulde sluttet sig til Eielsen, men det gik ikke saa. Det faldt ulike 
lettere for Clausen at arbeide sammen, med de prester som kom fra 
Norge. Disse saa snart at man maatte danne et samfund, og flere 
møter holdtes i den anledning. Der holdtes flere møter i aarene 
1849-53, og man kom sammen paa Rock Prairie, Wis., i 1851 og 
organiserte ''Den norsk evangelisk lutherske kirke i Amerika" . Til 
formand valgtes C. L. Clausen. Man enedes om en "grundlov". 
Heller ikke den viste sig tjenlig som grundlag for samfundsbyg- 
ning, da man i den saa spor av grundtvigianiserende synsmaater. 

Paa møtet i Østre Koshkonong i februar 1853 blev sam- 
fundet reorganisert. A. C. Preus valgtes til midlertidig formand, 
en ny konstitution blev forelagt, og det blev besluttet at den ikke 
skulde ansees som samfundets konstitution, før den var tilstemt av 
menigheterne. Hermed hadde man gjort en ret begyndelse til 
grundlæggelse av en luthersk frikirke. Og det avgjørende møte 
kunde holdes i Luther Valley kirke paa Rock Prairie 3dje til 7de 
oktober 1853. Her stiftedes da "Synoden for den norsk-lut herske 
kirke i Amerika." Den bestod av 28 menigheter og 7 prester, 
som hadde tilstemt konstitutionen. A. C. Preus valgtes til for- 
mand. I 1862 blev H. A. Preus valgt, og han tjente som saadan 
til sin død i 1894, efterfulgtes da av U. V. Koren, som døde 1910. 
Derefter H. G. Stub. 

Særmerke for dette samfund har stedse været troskap mot 
den lutherske kirkes lære og bekjendelse, saaledes som den er 
formulert av Konkordieformelen og det 17de aarhundredes teo- 
loger, en dyp respekt for menigheten og embedet, og en stor iver 
for "undervisningen", like fra barneskolen til presteskolen. Deres 
omraade var likesaa skarpt avgrænset som Eielsens samfund paa 
sit. Disses særmerker var lægmandsvirksomhet og paa lærens 
omraade Pontoppidans ''Sandhed til Gudfrygtighed", og frygt for 
alle faste former og i det hele alt som smakte av "statskirke". 

Til Den norske synode sluttet det norske kirkefolk sig, saa 
den fra 50-aarene og en stund fremover praktisk talt var den 
norske kirke i Amerika. Som rimelig kunde være, søkte de raad 
hos ældre lutherske samfund i dette land, og nærmest laa da 
Missouri synoden. Paa den hadde den rigt begavede, faste, men 
meget ensidige lutheraner prof. Walther sat sin aands stempel, og 
han kom til at øve avgjørende indflydelse paa Den norske synode, 
saa den senere blev trukket med ind i de stridigheter som søn- 
derrev den tyske synode. 

Der opstod snart brytninger i Eielsens samfund. Forholdene 
blev meget ubehagelige, saa flere traadte ut av samfundet. Le- 
derne var P. Anderson, O. Andrew^son og O. Hattlestad. De 

2 34 Forholdene her — i Amerika 

skilte sig fra Eielsen i 1848 og sluttet sig for en kort tid til 
Franckean synoden. Forbindelsen var dog meget løs. I 1851 
sluttet de sig sammen med nogle tyske lutheranere av den unerte 
retning og dannet et nyt samfund, ''Nordre Illinois synoden". 
Men heller ikke dette gik længe. Skandinaverne skilte sig ut og 
dannet i 1860 "Augustana synoden", bestaaende av norske og 
svenske lutheranere. 

En ny splittelse oplevet Eielsens samfund i 1856 Seks aar 
tidligere hadde P. A. Rasmussen sluttet sig til Eielsen. Rasmus- 
sen var en mand med betydelige gaver som prædikant. Han 
sluttet sig til Eielsen og hadde mange betingelser for at bringe 
dette samfund ind i et kirkeligere spor. Men det gik ikke. Der 
blev et stormfuldt mdde i Primrose, Wis., i juni 1856, der endte 
med at Rasmussen og adskilHge med ham forlot samfundet, stod 
en tid uavhængig og gik over til Synoden i 1862. 

Endnu engang skulde samfundet splittes. I 1875, under 
Østen Hansons formandskap, var der blit flertal for at forandre 
den av Eielsen forfattede konstitution, og det blev bestemt at sam- 
fundet herefter skulde bære navnet "Hauges norsk evangelisk lu- 
therske synode". Dette vilde Eielsen ikke finde sig i, og han og 
en del av hans tilhængere tråk sig tilbake og beholdt navnet "Den 
evangelisk lutherske kirke", men betragtet sig som det gamle sam- 
fund og holdt fast paa den uforandrede gamle konstitution. Hauges 
synode valgte 0. Hanson til formand. 

Foruten striden med Eielsens samfund om lægmandsvirksom- 
heten kom Synoden ogsaa i strid med Augustana synoden om 
absolutionen og evangeliet. Derved blev der en kløft mellem disse 
to samfund. Dertil kom, at den stilling de ledende mænd indtok 
i slaveristriden bragte en hel del forbitrelse ind blandt folket, og 
gjorde at mange, som under andre forhold vilde sluttet sig til 
Synoden, blev staaende utenfor eller sluttet sig til de andre 
samfund. 

Imidlertid var der i Norge kommet en helt ny aandsretning 
indenfor landets presteskap. 

Gisle Johnson blev lektor ved Kristiania universitet i 1849 
og professor i 1860. Med ham kom en strømvending i den norske 
kirke. Den ældre rettroende, konservative, høikirkelige, delvis 
grundtvigianiserende retning blev avløst av en pietistisk, lavkir- 
kelig, reform- og lægmandsvenlig retning. Paa lærens omraade 
var den likesaa bekjendelsestro som den ældre, om den end i ad- 
skillige stykker avveg fra det 17de aarhundredes teologer. John- 
son var en selvstændig videnskapsmand. Han satte sin mægtige 
aands stempel paa den norske kirkes presteskap i mere end en Forholdene her — i Amerika 35 

mandsalder, og det er den retning som endnu har magten i den 
norske kirke. Paa vestlandet antok den et friere og mer evan- 
gelisk præg, idet her den av Rosenius i Sverige vakte bevægelse 
fandt en række varmhj ertede talsmænd, og de fleste reformvenner 
var ogsaa at finde her. 

At denne bevægelse maatte faa indflydelse paa utviklingen 
indenfor den norske kirke i Amerika var selvsagt, saa livlig som 
forbindelsen var i hine aar. 

Den første av denne retning som kom til Amerika, var A. 
Weenaas. Han sluttet sig til Augustana synoden og blev ansat 
som lærer ved skolen i Paxton, 111., i 1868. Men Weenaas for- 
stod snart, at denne forening med svenskerne paa grund av 
sproget ikke var heldig i længden. Han fik derfor de norske 
augustanafolk i 1869 til at kjøpe en skolebygning i Marshall, Wis., 
hvor han blev bestyrer og lærer. Samtlige norske studenter 
fulgte ham. Dette er den første norske presteskole i Amerika. 

I 1870 besluttet Augustana synoden at dele sig efter natio- 
naliteterne. Men den nye norske Augustana synode splittedes 
allerede efter to maaneders forløp. 

Prof. Weenaas fik mange med sig, og det var deres tanke 
at faa istand et kirkesamfund som kunde dække grunden mellem 
Synoden paa den ene side og Hauges synode paa den anden. Til 
dem sluttet past. Clausen sig, som gik ut av Synoden under 
slaveristriden, samt past B. Gjeldaker, som nylig var kommet fra 
Norge. Der blev kun 7 prester igjen i den norske Augustana 
synode, og de mistet sin professor og sin presteskole. De op- 
rettet en ny skole, som efter nogen flytning blev i 1881 fast 
lokalisert i Beloit, Iowa. 

De uttraadte dannet i 1870 den ''Norsk-danske Konferentse". 
Til formand valgtes C. L. Clausen. Til Synoden kunde de ikke 
slutte sig, paa grund av forskjel i læren om lægmandsvirksom- 
heten, slaveriet, absolutionen, verdensretfærdiggjørelsen, søndagen 
og andre spørsmaal. Dette samfund fik en hurtig vekst, 
særlig da Sven Oftedal, Georg Sverdrup og S. R. Gunnersen i 
aarene 1871-74 kom over og sluttet sig til Konferentsen. Gjen- 
nem disse sidste kom den johnsonske vækkelse i sin vestlandske 
form ind i kirkelivet herover. Forholdet til de andre samfund, 
især til Synoden, var meget spændt. Den vilde ikke ha lærestri- 
digheter, men paa barnelærdommens grund arbeide for levende 
kristendom og levende menigheter. 

I Synoden hadde der været mange brytninger, særlig paa 
lærens omraade. Særlig bitter blev den, da prof. O. Asperheim 
rettet sine skarpe angrep mot Synodens aandsretning og dens for- 36 Forholdene her — i Amerika 

bindelse med den tyske Missouri synode. Men særlig oprivende 
blev striden om synergismen og naadevalget, som raset rundt 
1880. Den reistes av prof. F. A. Schmidt. De allerfleste av de 
norske teologer som kom til Amerika i 70-aarene og gik ind i 
Synoden, sluttet sig til oppositionen. 

Striden ledet til splittelsen i Stoughton i 1887. 55 prester 
med sine menigheter meldte sig ut og dannet ''Det antimissouriske 
hroderskah" . 

Men ved siden av al denne strid og splittelse gik ogsaa for- 
søk paa gjennem offentlige forhandlinger at komme til en bedre 
gjensidig forstaaelse. Saaledes holdtes allerede i 1852 et møte 
mellem prester av Synoden og Eielsen og hans venner paa den 
anden side. Møtet holdtes paa Jefferson Prairie. Men det ledet 
ikke til noget resultat. I 1855 holdtes et nyt møte paa Spring 
Prairie, og det blev det sidste møte mellem de to. 

I 1858 holdtes der et møte i Luther Valley menighet, Wis., 
mellem prester av Den norske synode og presterne Rasmussen 
og Thalberg. Her deltok ogsaa de tyske teologer prof. Walther 
og Cråmer. Dette ledet til at past. Rasmussen i 1862 sluttet sig 
til Synoden. 

I 60-aarene arbeidet hver for sig. Men i 1871 faar vi det 
første store møte, hvor der mødte frem deltagere fra alle sam- 
fund. Mødet holdtes i Decorah, Iowa. Dermed var et nyt avsnit 
indledet i vor kirkes historie. Der syntes her at være tilstede 
god vilje til at møtes, saa det bestemtes at holde et nyt møte 
paa Rock Prairie, Wis., næste aar. Men tiden var ikke kommet 
til at faa istand noget foreningsarbeide. Synoden og Konferent- 
sen stod like skarpt overfor hinanden som nogengang før. 

De bitre stridigheter rundt 1880 føltes tungt av mange, og 
atter kommer tanken frem om at opta forhandlinger mellem sam- 
fundene for at se til at utjevne forskjelligheterne. Det var P. A. 
Rasmussen som gjorde sig til talsmand for saken. Han foreslog 
for Synoden, at man skulde faa mænd fra Norge som nød almin- 
delig tillid blandt kirkefolket herover til at komme hit og hjælpe 
til at faa istand en bedre forstaaelse. Hans forslag møtte megen 
motstand fra de ledende mænds side, og der blev intet av det hele. 

Men selve saken var igjen bragt frem, og past. B. J. Muus 
tok den op og fik istand et frit møte det følgende aar. Samtlige 
samfunds formænd underskrev indbydelsen til mddet, og det blev 
holdt i St. Ansgar, Iowa, like efter de forskjellige samfunds aars- 
møter var holdt. Paa dette møte Aaste det sig, at der mellem 
Augustana synoden, den gamle retning indenfor Konferentsen og Forholdene her — i Amerika 37 

antimissourierne i Synoden ikke var nogen uoverensstemmelse i 
de omstridte spjz^rsmaal. Derved gjorde foreningstanken et mægtig 
skridt fremover. 

Denne nye tilnærmelse møtte modstand fra to hold. De 
ledende mænd i Synoden var imot en saadan forening, og det 
samme var egentlig tilfælde med den nye retning i Konferentsen, 
hvis leder var prof. Georg Sverdrup. 

Da Synoden splittedes over naadevalgspørsmaalet i 1887, tok 
foreningsbestræbelserne ny fart. De uttraadte antimissouriere 
ønsket ikke at forvirringen skulde økes ved stiftelsen av endnu 
et samfund. Der blev derfor av den sendt mænd til Konferentsen, 
Augnstana synoden og Hauges synode for at tale foreningssaken 
paa disse samfunds aarsmøter. Det viste sig dog, at stemningen 
for forening ikke var meget sterk i noget av disse samfund. Men 
man blev dog enig om at vælge en komite fra hvert av disse 
samfund. Disse komiteer møtte til forhandling i Eau Claire, 
Wis., i August 1888. Her blev planerne lagt til forening av disse 
samfund. Et fællesmøte, som senere blev holdt i Scandinavia, 
Wis., uttalte sig i varme ord for foreningssaken og den forelagte 
plan. Da saa saken kom op til avgjørelse paa aarsmøterne, viste 
det sig at foreningssaken hadde grepet sindene. Man vilde for- 
ening. Hauges synode tråk sig dog tilbake i det avgjørende 
øieblik. Saa blev forslaget til forening sendt rundt til menig- 
heterne av de tre samfund. Ingen stemte imot. Omkring 100 
undlot at stemme. 

Saaledes blev "Den forenede norsk lutherske kirke i Amerika'* 
dannet den 13de juni 1890. Til formand valgtes G. Hoyme. Han 
stod som formand til sin død 1902. Derefter tjente T. H. Dahl 
til 1917. Det nye samfund var uttryk for den tanke, at de for- 
skjellige retninger som disse samfund før hadde repræsentert, 
kunde samles inden én organisation, da de alle stod paa samme 
bekj endelses grund. 

Det viste sig snart, at det var kun under trykket av en over- 
vældende stemning for forening at prof. Sverdrup og hans me- 
ningsfæller hadde gaat med paa foreningen. Allerede næste aar 
begyndte de at gjøre vanskeligheter ved overdragelsen av Augs- 
burg Seminar. Derved vaktes en bitter strid, som endte med at 
"Augsburgs venner" dannet ''Frikirken" i 1893 (1897 V Denneer 
jkkg_som de andre_et ''samfund'' bestaaende av likeberettigede me - 
nigheter. Men der holdes hv ert.aa3l-£ L niøte , h vor de som g^ns ker 
det kan møte freni_ og høre oplæst ind beretnin ger fra forskjellig e 
"boardy', som_su£2lerer_sig_^ely og driver kirkelig virksomhet 
av forskjellig art, som Augsburg Seminar, hedningemission, indre- 38 Forholdene her — i Amerika 

mission o. s. v. Møtet kan da uttale sine meninger om det som er 
gjort i aarets løp og an befale mænd til at optas pa a disse board s, 
om plads er ledig. 

Da somme indenfor Frikirken fandt at man her ikke g jorde 
alvoraA[*1^vende_men^^ skilte de sig u t og sluttet sig til 

det i 1900 allerede stiftede ''Brodersamfund " . Dette samfund ser 
vistnok paa sin opgave paa lignende maate som Eielsens samfund. 

I 90-aarene førtes der en hel del strid i kirkebladene, særlig 
mellem enkelte mænd i Synoden og i Den forenede kirke, om* de 
gamle omtvistede lærepunkter. Men ute blandt folket blev for- 
eningstanken stedse sterkere, saa disse stridigheter efterhaanden 
døde ut av sig selv. Lederne i Den norske synode var avgjort 
imot forening, men villig til at forhandle for at komme til enighet. 

I 1901 blev der optat forhandling mellem de teologiske fakul- 
teter og formændene i de to samfund, men det ledet ikke til 
noget. 

I aarene 1902 til 1904 holdtes ingen møter, da hverken Den 
norske synode eller Hauges synode var inde for at gjenopta for- 
handling. 

Men forholdene modnedes i det stille. Saa i 1905 optoges 
saken paany, og nu blev der ingen stans, før den var bragt lyk- 
kelig i havn. 

De tre samfund møttes til forhandling ved komiteer, som for 
Synodens og Den forenede kirkes vedkommende bestod av de 
teologiske fakulteter og formænd, eller vikarer i deres sted ; 
Hauges synode ved en valgt komite. 

Nu gik det slag i slag. I 1906 kunde komiteen erklære at 
man var blit enig om absolutionen, i 1907 om lægmandsvirksom- 
heten, i 1908 om kaldet og omvendelsen. 

I 1909 optoges "utvælgelsen" til forhandling. Komiteen holdt 

flere møter i 1909-10, men man kom ingen vei. I 1911 tråk Den 

norske synodes komite sig tilbake fra forhandlingerne. De to 

andre komiteer fortsatte og kunde indberette til de to samfunds 

aarsmøter at de var enig ogsaa i dette lærepunkt, og anbefalte 

\ at man skulde anerkjende hinanden som rette trosbrødre og holde 

Ifælles opbyggelsesmøter, foråt menighetsfolket kunde bli bedre 

^jendt. ' 1 

Stor sorg vakte det overalt, at Synodens komite hadde trukket 
sig tilbake. Men man vilde ikke la foreningssaken fare. Nye 
komiteer blev valgt, og det lykkedes dem at faa istand et opg [jdr 
J_ læren om utvælg elsen under et m^ te_j_Madison^ Wis^^ 

Dermed var praktisk talt foreningssaken avgjort. Og fra 
1912 til 1917 arbeidet saa komiteerne med at løse de mangfoldige Forholdene her — i Amerika 39 

praktiske spørsmaal som maatte avgjøres, og faa istand en ny 
konstitution. 

Den 9de juni 1917 stod man da ved det store maal. For- 
eningstanken hadde seiret. Under stor glæde blev "Den norsk 
lutherske kirke i Amerika" organisert i St. Paul, og dr. H. G. Stub 
valgt til dens formand. 

Den forenede kirke hadde gang paa gang rakt haanden ut 
til forening med de andre samfund, men forsøkene blev avvist, 
eller ledet ikke til noget resultat. 

Frikirken, Eielsens samfund og Brodersamfundet staar frem- 
deles utenfor. Der synes dog ialfald indenfor visse kredser i Fri- 
kirken at være tilbøielighet til forening. 

Det er sandt, den norske kirke i dette land har været en 
''stridende" kirke. Men det maa ikke glemmes at det er livs- 
værdier man har kjæmpet for. Livsværdier av bærende betyd- 
ning for kirke og menighetsliv, som trænges for at fremme eii 
sund vekst. 

Hvad der indenfor den norske kirke var retninger, skulde 
herover komme til at fæstne sig i kirkesamfund, og hver for sig 
faa anledning til at vise hvilken indsats de kunde gjøre for kir- 
kens liv og utvikling. Derved fik man se baade deres styrke og 
begrænsning. Gjennem kampe og rivalisering kom de hver for 
sig til større klarhet, skarpe kanter avrundedes, og man blev nødt 
til at se hen til hinanden og lære av hverandre. Derved for- 
beredtes de for den sammenslutning som engang maatte komme. 

Ved denne opdeling blev ogsaa de norske indvandrere bedre 
samlet indenfor den norsk lutherske kirke end tilfælde er med andre 
lutherske kirker. Hvilken retning de hadde tilhørt i Norge, de 
fandt alle et kirkelig hjem herover. Der var altid et luthersk 
kirkesamfund de kunde slutte sig til. Derfor fik sekteme ingen 
nævneværdig indgang blandt det norske folk. 

Den norsk lutherske kirke herover har tat vel vare paa arven 
den førte med sig fra moderkirken, og vor kirkes historie kan 
ikke forstaaes uten den sees i sin forbindelse med kirken i Norge. 

Men disse brytninger og denne utvikling uttømmer ikke vor 
kirkes historie. Det er den mindste del av den norsk lutherske 
kirkes arbeide i dette land. 

Den norsk lutherske kirke herover har utført et vældig op- 
byggelsesarbeide. Guds ord har været forkyndt i tusener av 
menigheter av tusener av prester. Det arbeide disse prester har 
utført, har ikke mange sidestykker i kirkens historie, og den 
offervilje vort menighetsfolk har vist, er i sandhet beundrings- 
værdig. En flok fattige utvandrere reiser til et land langt i det 40 Forholdene her — i Amerika 

fjerne. Ingen av dem som har myndighet i hjemlandet, bryr sig 
noget om dem. De kommer hit, bygger sig hjem, danner menig- 
heter, bygger kirker og prestegaarde, organiserer kirkesamfund, 
bygger og underholder en lang række høiere skoler, opretter 
barnehjem, hospitaler og diakonisseanstalter, et uhyre indremis- 
sionsarbeide og en vældig hedningemission. 

Den norske kirke i dette land har vist sig at ha livskraft. 
Den har ret til at peke paa sit arbeide. Guds aands kraft har 
været virksom der. 

. E. Kr. Johnsejn. B. MENIGHETSHISTORIER 
ILLINOIS. 

AMERICAN SERIES 6CALE or SrAT^TC MikU ^tHTAT f.i{.l...L.. 1. ILLINOIS 
Indian Creek præke- 
plads. 

Leland, La Salle Co., IlL 

Utenom, 1836-47. 

Begyndt 1836. 30 sjæle i 
1836. Lægprædikanter : O. 
O. Helletvedt, 1836-47 ;.Jj2(r- 
gen Pedersen, 1837-47. 

(37S&-1) 
Kirke, 184L Fox River præke- 
plads. 

Middlepoint, La Salle Co., 
111. (2 mil sydvest fra Nor- 
way). 

Utenom, 1836-43. 

Begyndt 1836. 200 sjæle i 
1836. Lægprædikanter: O. 
O. Helletvedt, 1836-39; El- 
ling Eielsen, 1839-43. Bø- 
ker : Langelands "Nord- 
mændene i Amerika", p. 32; 
Andersons "First Chapter 
of Norwegian Immigration"» 
p. 409; Hattlestads "Histo- riske meddelelser", p. 13, 23, 25 ; Strands "History of the Norwegians in 
Illinois", p. 45; Holands "Norske Settlementers Historie", p. 49; Floms 
"History of Norwegian Immigration", p. 56; Baldwins "History of La Salle 
County", p. 74. Den første kirke tømredes av eketømmer med en bebo- 
elsesleilighet med 2 rum i første stokverk og forsamlingssal ovenpaa iste- 
denfor loft. Elling og hans venner bygget huset ved at skaffe materiale og 
arbeide gratis. Han tænkte antagelig at benytte første stokverk til emi- 
granthus. Ovenstaaende billede er tegnet av A. O. Mortvedt, med bistand av 
flere av de ældste nulevende settlere, Lars Finland (som kom over i 1839), 
James Ingles, P. J. Peterson Klepp, Thomas Orstad og L. H. Challey. Huset 
blev benyttet som kirke til 1847 og som emigranthjem i mange aar. (3754 — 2) Fox River Iste evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1839-43 Fox River prækeplads.) 
Middlepoint, La Salle Co., 111. 
Utenom, 1843^^; Ellings synode, 1846-47. 

Organisert 1843. Reorganisert 1847 (Hauges n. ev. luth, mght.). 53 sjæle 
1843. Prest: Elling Eielsen, 1839^7. Kirke, 1841. Prestehus. (3564—3) 44 Illinois 
Kirke, 1847, $3,250. Hauges norsk evangelisk lutherske 
menighet- 

Norway, La Salle Co., 111. 

Hauges synode, 1847 — . 

Kaldte Elling Eielsen til prest 1843. Organi- 
sert 20de november 1847. 50 sjæle i 1847, 115 
i 1914. Prester: Elling Eielsen, 1839-51; A. 
A. Scheie, 1848-53; Ole Andrewson, 1847-57; 
Peter Mehus, Nils Iversen, 1876-77 ; Endre Jo- 
hannesen, 1847-70; Amund Johnson, 1862-65; 
H. W. Abelson, 1871-86; O. Andresen, 1887- 
99; A. O. Mortvedt, 1900—. Embedsmænd i 
1847: d. Andrew Osmond, Knut Williams, 
Herman Osmond. I 1915: b. J. O. Sebly; c. J. 
O. Sebly: d. And. O. Sebly, Peder Svenson, 
J. O. Sebly; e. John O. T. Larson, Richard 
Gaard, Salve Ugland ; h. Joseph O. Sebly. 
Kvindeforening, 1915, $171. Pikefor., 1915, 
$100. .Prestens løn, 1915, $175. Samfundets 
skoler: $72 (1915). Menighetshistorie, 1905, 
past. K. O. Eittrem; "Hist. of the Norwegians 
of 111.", Strand. 144.— A. O. Mortvedt. 

(420—4) L&la^d, La S«7?e Co , I U, mn Oenlite '^Tl aaf handl oit 
6ete-^^ Den Iste frie og uafhængige norsk evangelisk lutherske menighet 

i La Salle Co. 

Leland, La Salle Co., 111. 

Utenom (As, Kf), 1847-72. 

Organisert 18de november 1847. Splittet i september 1872, fordi nogle 
vilde være med i Konferentsen, andre vilde staa i Augustana. Nogle holdt 
av Paul Andersons "Alterbog". (Den sk. ev. luth. mght. i town of Adams; 
Leland n. ev. luth. mght.) 23 siæle i 1853, 400 i 1871. Prester: Ole Andrew- 
son, 1847-48; A. A. Scheie, 1848-54; O. J. Hattlestad, 1854-59; P. J. Peter- 
sen, 1859-61; Amund Johnson, 1862-65; T. H. Dahl, 1866-67; M. F. Gjertsen, 
1868-72. Embedsmænd i 1847: b. Hellick C. Fdrly; d. Halvor Knudsen. 
Hellick C. Førly, Knud Halvorsen, Knud Guttormsen. Kirke, 1858. $3,300. 
(3591—5) Freedom menighet. 

Freedom, La Salle Co., 111. 

Augustana, 1869-70; Konferentsen, lS70-72(?). 

Organisert 1869. Opl^st 1872(?). Fra 1872 opiørt i aarsberctningen 
som en del av Leland n. luth. mght. Prester: M. F. Gjertsen, 1869-72; N. 
Iverson, 1872-77. Kirke. (2488—6) La Salle Co. 45 

Leland prækeplads. 

Leland, La Salle Co., 111. 
Utenom (Ns), 1871-72(?). 
Begyndtl871. Sluttet 1872( ?). Prest : JJ. Tackle, 1871-72 ( ?). (2483—7) Y)ei\. skandinavisk evangelisk lutherske menighet i Adams. 

(Fra 1847-72 og 1892-04 en del av Den Iste frie og uafhængige menighet 
i La Salle Co.) 

Leland, La Salle Co., 111. 

Augustana, 1872-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1872, Opløst 1892, for at forene sig med Leland norsk ev. 
lutherske mght. (Den Iste frie og uafhængige mght. i La Salle). 156 sjæle 
1 1886, 300 i 1890. Prester: O. O. Tjomsland, 1873-74; Ole Andrewson, 1875- 
82; J. C. Roseland, 1882-85; P. I. R. Reinertsen, 1885-91. Prestens \øn: 
$300 (1914). Kirke. (2485—8) Leland norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1847-72 og 1892-04 en del av Den Iste frie og uafhængige menig- 
het i La Salle Co.) 

Leland, La Salle Co,, 111. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1872. Opl^st 1892, for at forene sig med Den skandinavisk 
evangelisk lutherske menighet i x\dams (Den Iste frie og uafhængige menig- 
het i La Salle). 180 sjæle i 1875, 250 i 1890. Prester: N. Iversen, 1873-79; 
N. E. Bøe, 1879-89; O. Andresen, 1889; H. E. Eriksen, 1890-93. Kirke 1. 
Kirke 2. (2484—9) Den Iste frie og uafhængige norsk evangelisk lutherske menighet 

i La Salle Co. 

(Sammenslutning av Adams, 1872-92, og Leland, 1872-92.) 

Leland, La Salle Co., 111. 

Forenede kirke, 1892-04. 

Organisert 1892 (1847). Opløst 1904 (Betania, St. Peter, Freedom). 
Prester: Ole Andrewson, 1846-48; A. A. Scheie, 1849-54; O. J. Hattlestad, 
1854-59; P. H. Petersen, 1859-61; Amund Johnson, 1862-65; T, H, Dahl, 
1866-67; M. F. Gjertsen, 1868-72; N. Iversen, 1873-79; N. E. B^e, 1879-89; 
H. E. Ericksen, 1890-93; O. L. Torvik, 1893—; J. H. Stenberg, 1894-04. 

(2425—10) St. Peter evangelisk lutherske menighet (Big Indian Creek). 

(Fra 1847-04 en del av Den Iste frie og uafhængige menighet i La 
Salle Co.) 

Baker, La Salle Co., 111. 

Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 1904 (1847). 160 sjæle i 1908, 195 i 1913, Prester: P. P. 
Hagen, 1905-07; J. N. Midtlien, 1908-13, P. O. Qualen, 1913-15; K. N. 
Engelstad, 1916—. Embedsmand i 1908 : b. John A. Johnson. I 1913 : b. John 
Tufte. Y. P. L. Prestens løn: $400 (1914). "Norwegians in Illinois", A. 
E. Strand, 119-20. Kirke. (2482—11) 46 Illinois 1 


(pih 
1 
n 


1 
1; 


_^^^l^^ 
i^B Bethania evang. luther- 
ske menighet (Leland). 

(Fra 1874 til 1904 en del 
av Den Iste frie og uafhæn- 
gige norsk evangelisk lu- 
therske menighet i La Salle 
Co., 111.) 

Leland, La Salle, 111. 

Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 1904 (18de no- 
vember 1847). 375 sjaele i 
1905, 394 i 1914 (8 tyskere, 
amerikanere, norsk-tyske). 
Prester: Ole Andrewson. 
1847-48; A. A. Scheie, 1848- 
54; O. J. Hattlestad, 1854- 
59; P. H. Petersen, 185S^ 
61 ; Amund Johnson, 1862- 
65; T. H. Dahl. 1866-67; M. 
F. Gjertsen, 1868-72; O. O. 
Tjomsland, 1873-74; N. 
Iversen, 1873-79; Ole An- 
drewson, 1875-82; N. E. 
Bøe. 1879-89; J. C. Rose- 
land, 1882-85; O. Andresen, 
1889; P. I. R. Reinertsen, 
1885-91; H. E. Eriksen, 
1890-93; stud. O. L. Tor- 
vik. 1893; J. H. Stenberg. 
1894-04; P. O. Qvalen, 
1904-05; H. T. Noss, 1905- 
08 ; stud. Ivar Ramseth, 
prof. H. A. Okdale, 1908- 
09; S. A. Johnson, 1909—. 
Embedsmænd i 1847: b. Hel- 
lick C. Førly; d. Halvor 
Knudsen, Hellick C. Førly, 
Knud Halverson, Knud Gut- 
tormsen. I 1915: b. A. A. 
Bjelland; c. C. B. Jacob- 
sen ; d. C. K. Halvorsen, N. 
J. K. Olsen, T. M. John- 
son; e. F. W. Hill, Henry 
Sanderson, C. J. Kirkhus ; 
h. E. H. Farley. Kvinde- 
forening, 1864, $2,456. Ung- 
domsfor., 1890, $600. Mis- 
sionsforening, 1906, $1,875. 
Hjælpefor. (Dorcas, Dorcas 
— Bethany siden 1913), 1885, $2,500. Forening for ældre kvinder, 1884, $1,280. 
Presteløn: $300 (1857), $1,000 (1914), $38,950 (1853-14). Kirketjener osv.: 
$9,000(1853-15). Menighetsskolen : $2,500(1872-15). Samfundsskoler : $9,604 
(1853-15). Strands "Norwegians in Illinois", 130-32.— S. Aaron Johnson. 

(433—12) 

Kirke 1, 1858, $3,300. Kirke 2, 1884, $3,093. Kirke 
3. 1898, $9,400. Skolehus 1, 1875, $2,200. Skole- 
hus 2, 1883, $2,200. Prestehus 1, 1879, $800. 
Prestehus 2, 1886, $3,000. Freedom menighet. 

(Fra 1847-72 og 1892-04 en del av Den Iste frie og uafhængige menighet 
i La Salle Co.) 

Freedom, La Salle Co., 111. 

Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 1904 (1847). 190 sjæle i 1905, 233 i 1913. Prester: P. P. La Salle Co. 47 Hagen, 1905-07; J. N. Midtlien, 1908-13; P. O. Qualen, 1913-15; K. N. Engel- 
stad, 1916—. Embedsmand i 1904: b. O. T. Estegord. I 1913: b. Gabriel 
Jameson. Y. P. L. Presteløn : $500 (1914). Strands "Norwegians in Illi- 
nois", 116-19. Kirke. (2489-- 13) Fox River norsk evan- 
geliske menighet. 

Norway (1 mil sydøst), 
La Salle Co., 111. 

Utenom (Ns, Am), 1861- 
90; Forenede kirke, 1890—. 
Organisert 1861. 45 sjæle 
i 1861, 291 i 1914. Prester: 
P. A. Rasmussen, 1860-80; 
N. J. Ellestad, 1880-83; J. 
A. Hellestvedt, 1883-92; N. 
J. Lockrem, 1892-06; F. C. 
Norman, 1907-10; H. G. 
Engum, 1910-15; B. A. Ol- 
sen, 1915 — . Embedsmænd 
i 1861: a. Elias Vodla; b. 
Ole Aske; c. Anfin Anfin- 
son. I 1915: b. Ole Anlinson; c. Ole Anfinson; d. Andrew Dahl, John Voga, 
Thor Thompson; e. C. D. Twait, Silas Rasmussen, Oscar Thorsen; f. An- 
drew Dahl; h. Harvey Norem. 2 kvindeforeninger, 1880. Ungdomsforening, 
1893. Sangforening, 1892. Presteløn : $300 (1861), $400 (1914), $15,000 
(1861-14). Prestehus: $3,500 (1861-14). Kirketjener osv.: ca. $1,750 (1861- 
14). Samfundsskoler: $4,000 (1861-14). Missionen: $4,000 (1861-14). Barm- 
hjertighetsanstalter : ca. $2,000 (1861-14). "Konstitution", 1892.— B. A. Olsen. 
(1677—14) 
Kirke, 1862, $4,000. Prestehus, 1881, $1,500. 
Gravplads, 1% acre, $150. Land, 20 acres, $1,200. Otter Creek prækeplads. 

Kernon (2 mil sydøst), La Salle Co., 111. 

Augustana, 1868-88. 

Organisert 1868(?). Opl^st 1888('?). Prester: D. Lysnes, 1868-71; O. 
C. Anderson, 1871-74; O. O. Tjomsland, 1874-81; Bartel Thoresen, 1881-85; 
J. O. Rød, 1885-86; D. A. Skare, 1886-88. (2504—15) Seneca prækeplads. 

Seneca, La Salle Co., 111. 

Utenom (Ns), 1871-72(?). 

Begyndt 1871. Sluttet 1872 ( ?). Prest : A. C. Olsen, 1871-72. (2533—16) Seneca menighet. Seneca, La Salle Co., 111. 
Utenom (Fk), 1896-03. 
Organisert 1896. Z7 sjæle i 1897. 
Aarrestad, 1902-03. (2515—17) Prester: Jacob Jacobson, 1896-02; T. Emmaus evangelisk lutherske menighet. 

Seneca, La Salle Co., 111. 

Utenom (Fk), 1905-10; Forenede kirke, 1910—. 

Organisert i juni 1905. 35 sjæle i 1905 (5 svensker), 50 i 1914 (4 sven- 
sker). Prest: T. Aarrestad 1905—. Embedsmænd i 1905: b. T. Thorson; c. 48 Illinois N. J. Qualley; d. Ed. Enersen, T. Thorsen, A Danielsen; e. Oluf Knutsen, 
John Hauge, N. J. Qualley; f. Ed. Enerson, I 1915: b. Ed. Enerson; c. 
Andrew Larson; d. A. Danielsen, N. Qualley, J. Hauge; e. Louis Qualley, 
Charlie Johnson, Gust Twait; f. N. J. Quallev. Kvindeforening, 1900, $600. 
Prestens l^n: $50 (1905), $100 (1914), $950 (1905-14). Kirketjener osv.: $260 
(1905-14). Samfundsskoler: $175, (1905-14). Missionen $75 (1905-14). Barm- 
hjertighedsanstalter: $25 (1905-14). "Konstitution", 1905.— T. Aarrestad. 

(456—18) 

Mendota prækeplads. 

Mendota, La Salle Co., 111. 

Utenom (Ns), 1871-72(?). 

Begyndtl871. Sluttet 1872 ( ?). Prest: J. J. Tackle, 187l-72( ?). (2487—19) Brookfield menighet. 

Brookfield, La Salle Co., 111. 
Norske synode, 1879-93. 

Organisert 1879. Opl^st 1882. for at forene sig med Ransom. 18 sjæle 
i 1880. Prest: A. G. H. Overn, 1879-82. (2436—20) 
Kirke, 1880, $2,500. 
Prestehus (sammen med Fox 

River mght.). 
Gravplads, 1 % acre, $225. 
lyind (sammen med Fox River 

mght.). Stavanger norsk lutherske menighet. 

(Fra 1850 til 1880 en del av Lisbon.) 

Seneca (6 mil nordøst), La Salle Co., 111. 

Utenom (Ns, Am), 1880-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1880. 50 sjæle i 1880, 255 i 1914 
(20 svensker, amerikanere). Prester: N. J. 
Ellestad, 1880-83; J. A. Hellestvedt, 1883-92; 
N. J. Lockrem, 1892-06; F. C. Norman, 1906- 
10; H. G. Engum, 1910-15; B. A. Olsen, 1915—. 
Embedsmænd i 1880: a. P. A. Rasmussen; 
b. N. J. Ellestad ; c. N. J. Ellestad ; e. Andrew 
Larson, Andrew Markeson, Jonas Jorstad. I 
1915: b. Helge Eltervaag; c. Ed. Brewe; d. 
Dan Danielson, Ole Johnson, John Chapman; 
e. Ed. Brewe, Cyrus Jackson, Christ. Hendrick- 
son ; f. Knute Bjelland; h. Mary Donelson. 
Kvindeforening, 1880. Ungdomsforening, 1892, 
Sangforening, 1892. Presteløn : $200 (1880), 
$400 (1914), $10,000 (1880-14). Prestehus: 
$3.500 (1880-14). Kirketjener osv.: $1,500 
(1880-14). Samfundsskoler: ca. $4,000 (1880- 
14). Missionen: ca. $4,000 (1880-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $1,500 (1880-14). "Kon- 
stitution", 1892.— B. A. Olsen. (1678—21) Streator lutherske menighet. 

Streator, La Salle Co., III. 
Augustana, 1881-85. 

Organisert 1881. Opløst 1885. Prester: Bartel Thoresen, 1881-85; J. 
C. Roseland, 1881-«5. (2522—22) La Salle Co. 49 
Kirke, 1892, $2,500. Ransom norsk evangelisk lutherske 
(Otter Creek). 

(Fra 1868(?) til 1888 ( ?) en del av Otter 
Creek prækeplads, fra 1888 til 1892 Den norsk 
evang. luth, ved Otter Creek.) 

Ransom, La Salle Co,, 111. 

Augustana, 1888-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert januar 1888. 40 sjæle i 1888, 65 
i 1914. Prester: D. A. Skare, 1888-93; O. R. 
Sletten, 1894^1; C. Michaelson, 1901-13; T. 
B. Thorson, 1913—. Embedsmænd i 1888: 
a. John Z. Johnson; b. Thomas Olson ; d. 
Thomas Olson, Theodor Olson, Ingebrigt 
Twait, Ingwold Twait ; e. Tobias Hanson, Neis 
Olson, Ingebrigt Twait. I 1915: b. John 
Thompson ; c. Knut Walker ; d. Knut Walker, 
Tobias Thorson, Ingwold Twait; e. Tobias 
Thorson, Andrew Anderson, Ingebrigt Twait; 
f. John Thompson. Kvindefor., 1888, 1906-15, 
$1,500. Ungdomsfor., 1900, $120. Prestens løn: 
$150 (1888), $150 (1914), $3,425 (1888-14). 
Kirketjener osv.: $3,845 (1888-14), Menig- 
hetsskolen: $330 (1888-14). Missionen : $1.100 
(1888-14). Barmhjertighetsanstalter: $1,000 
(1888-14).— T. B. Thorson. (138—23) St. Ansgar menighet. 

Utica, La Salle Co., 111. 

Utenom (Fk), 1890-92(?). 

Organisert i december 1890. Prest: N. G, Nilsen, 1890-92. (2510—24) Den skandinavisk lutherske menighet (Skandinavia). 

Marseilles, La Salle Co., 111. 

Forenede kirke, 1892-03 (?). 

Organisert 1892. Opl^st 1903(?). 50 sjæle i 1894, 104 i 1903. Prest: 
Jacob Jacobsen, 1892-03. Embedsmand i 1892: c. C. Monsen, I 1913: c. 
Jens Nilsen. (2514—25) Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

Marseilles. La Salle Co., 111. 

Forenede kirke, 1903(?)— . 

Organisert 1903(?). 85 siæle i 1904, 75 i 1914. Prester: N. J. Lockrem, 
1903-06; L. A. Vigness, 1906-14; P. O. Qualen, 1914-15. Embedsmand i 
1904: b. Erik Wallem. I 1915: b. Martin Monson. Prestens løn: $100 (1914). 
Kirke. (2486—26) Trinity Lutheran Church. 

(Ottawa skandinavisk lutherske menighet.) 
Ottawa, La Salle Co., 111. 
Forenede kirke, 1892—. 

Organisert 1892. 39 sjæle i 1892, 125 i 1914. Prester: J, C. Reinertsen, 
1892-93; N. J. Lockrem, 1897-98; A. C. Barren, 1898-00; L. A. Vigness, 50 Illinois 1901-14; H. M. Thompson, 1914—. Embedsmænd i 1897: b. Hans Ohme; c. 
C. O. Solberg; d. A. A. Bjelland, Theo. Thorkildson, Louis Watnem; e. L. A. 
Vigness, P. A. Olson, L. E. Johnson. I 1915: b. G. H. Gilbertson ; c. Ira A. 
H. Osman; d. Ole Johnson, Fred Mathieson, Andreas Rorem; e. Andrew 
Osman, B. O. Berge, Owen Anderson; h. B. O. Berge. Pikeforening, 1914. 
Prestel^n: $300 (1897), $200 (1914). Strands "Norwegians in Illinois", 135. 
Kirke, 1910, $7,500.— H. M. Thompson. (2081—27) 
Vestland evangelisk lutherske 
menighet. 

Wedron (5 mil sydøst), La Salle Co., 111. 

Forenede kirke, 189^1 — . 

Organisert 27de januar 1894. 68 sjæle i 
1S95, 50 i 1914. Prester: N. J. Lockrcm, 1894- 
( 6 ; F. C. E. Norman, 1906-09 ; H. E. Engum, 
1910-12; A. O. Mortvedt, 1913—. Embeds- 
mænd i 1894: a. Andrew Roram; b. A. H. 
Varland; c. O. Stangeland; d. Ole Eide, Knud 
Sørbø, Andrew Roram; e. Christ. Sørby, John 
Oleson, Sevrin Thorson ; f. A. H. Varland. 
I 1915: b. A. H. Varland; c. Ole Stangeland; 
d. A. H. Varland, Henry Pirson, Ole Stange- 
land; e. Ole Moe, Peder Thompson, Arther 
Person; h. A. H. Varland. Kvindeforening. 
Ungdomsforening. Presteløn: $100 (1914). 
—A. O. Mortvedt. (1475—28) Kirke, 1898. CkiCa^o,CookCo,in 
Chicago evangelisk lutherske prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Es), 1839-57. 

Begyndt 1839. 40 sjæle i 1839. Prest: Elling Eielsen, 1839-83. (3298—29) Cook Co. 51 
Kirke L 

Kirke 2, 1869, $25,000. 
Kirke 3, 1884, $7,000. 
Kirke 4, 1910, $30,000. Trinity Luth. Church (Trefoldighed). 

(Fra 1839 til 1857 Chicago ev. luth. præke- 
plads.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Hauges synode, 1846 — . 

Organisert 1857. Delt 1887 (Immanuel) og 
1900, paa grund av for lang kirkevei (Hau- 
ges norsk lutherske mght). 1,200 sjæle i 1874, 
253 i 1915. Prester: Elling Eielsen, 1839-48; 
P. Anderson, 1848-54; P. A. Rasmussen, 1854- 
65; J. I. Krohn, 1865; J. L. Wheding, 1865-66; 
S. M. Krogness, 1866-69; J. Z. Torgerson, 
1869-77; Markus Nielsen, 1877-80; C. O. Brø- 
haugh, 1880-93; I. Eisteinsen, 1894-95; N. G. 
Peterson, 1895-98; H. A. Hanson, 1898-02; 
S. C. Simonson, 1902-05 ; H. A. Hanson, 
1905—. Embedsmænd i 1915: b. B. Øien; c. 
T. Koldrup; d. C. Torgersen, C. Hanson, H. 
Hanson, L. Blix, Iver Olsen, J, Evensen, T. 
H, Martinsen, L. Drenson, N. B. Sona, J. B. 
Johnson, Ed. Nelson, T, Koldrup, E. Mickel- 
sen, John Rasmussen ; h. Edw. Nelson. 2 
ungdomsfor. I 1870 oprettet menigheten 
Hauge's College and Eielsen's Seminary i sin 
kirke. "Budbæreren", 1899, 333 ; 1903, AA, A77, 
502, 555; 1910, 554-55; 1911, 486-87; Strands 
"Norw. in Illinois", 142-44.— H. A. Hanson. 

(189—30) 
Immanuels norsk lutherske 
menighet. 

(Fra 1847 til 1887 en del av Trinity— Hs.) 

Chicago, Cook Co., Jll. 

Hauges synode, 1887 — . 

Organisert 1887. 250 sjæle i 1890, 200 i 1915. 
Prester: J. J. Breidablik, 1889-96; C. C. Hol- 
ter, 1896-99; G. O. Paulsrud, 1899-01; J. A. 
Quello, 1902-07; J. N. Walstead, 1907-15; T. 
J. Alvestad, 1915—. Embedsmænd i 1915: 
a. J. M. Jacobson ; b. Isaac Madsen ; c. B. J. 
Anderson ; d. A. Arneson, Theo, Anderson, J. 
M. Jacobson, John Matson, John Walberg; 
e. B. J. Anderson, Louis Hansen, Isaac Mad- 
sen, A. G. Nordlie, John G. Øien; f. E. V. 
Youngberg; h. J. M. Jacobson. Ungdomsfor. 
"Jubilate", 1915; Strands "Norwegians in Illi- 
nois", 146. (1784—31) Kirke, 1890. St. Paul English Evangelical Lutheran Congregation. 

Chicago, Cook Co., 111. 

General Council, 1887-99; Hauges synode, 1899—. 

Organisert 1887. 183 sjæle i 1900, 487 i 1915. Prester: R. F. Weidner 
o. a., 1887-99; L. Harrisville, 1899—. Embedsmand i 1905: b. H. Jensen. I 
1915: b. G. Glendining. 3 ungdomsfor. Menighetsblad: "The Reminder", 
1900—. Strands "Norwegians in Illinois", 146. Kirke, $75,000. (2453—33) 52 Illinois A Hauges norsk evangelisk lutherske 

menighet. 
(Fra 1857 til 1900 en del av Trinity— Hs.) 
Chicago, Cook Co., 111. 
Hauges synode, 1900 — . 
Organisert 29de september 1900. 55 sjæle i 
1900, 254 i 1914 (nogle tyskere). Prester: 
Th. J. Lund, 1900-04; J. J. Skarpness, 1904- 
08; C. L. Jothen, 1908-11; M. L. Nesvig, 
1912—. Embedsmænd i 1900: d. K. Petterson, 
Theo. J. Sieversen, G. Brand ; e. J. B. John- 
sen. L. Opland, Th. Olsen. I 1915: b. Ivar 
Ericksen ; c. Herman A. Andersen; d. K. Pet- 
terson, P. P. Vinje, Rudolf Nelson, Ole Ja- 
cobsen, H. C. Hansen; e. M. Veggeberg, John 
Reque Thorwald Foxvog, L. Opland, Herman 
A. Andersen; h. K. Petterson. Kvindefor., 
1900. $2,000. 2 ungdomsforeninger, 1906, 1913. 

2 pikeforeninger, 1908, 1912. Hjælpefor., 1909. 

3 sangforeninger, 1900, 1913, 1913. Musikfor. 
Prestens løn : $800 (1914). Strands "Norwe- 

gians in Illinois", 147; "Budbæreren", 1901, 76-77; 1914. 16-11', 1910, 1100; 
1915, 1140-46.— M. L. Nesvig. (2115—32) 
Kirke, 1901, $4.500. 
Prestehus, 1906, $5,000. Bethesda norsk evangelisk lutherske menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Hauges synode, 1900-(?). 

Organisert 10de mars 1900. OplG^st(?). Prester: H. Hanson, L. Har- 
risville, G, O. Paulsrud. Menigheten holdt sine gudstjenester i den bjzJh- 
miske kirke, 23de St. og Sawyer Ave. "Budbæreren", 1900, 152. (3598—34) Ebenezer norsk lutherske menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Hauges synode. 1900 — . 

Organisert 1900. 36 sjæle i 1902, 175 i 1915. Prester: S. S. Westby, 
1900-04; S. J. Brekke, 1904-05; K. M. J. Mjaanes, 1905-12; O. J. Mundahl, 
1912 — . Embedsmand i 1915: b. P. E. Erikson. 2 ungdomsfor. "Bud- 
bæreren", 1908. 107; 1915. 491-92. Strands "Norwegians in Illinois", 147. 
Kirke, 1904, $3,000. (2449—35) Elim norsk evangelisk lutherske menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Hauges synode, 1900 — . 

Organisert 1900. 42 sjæle i 1900, 64 i 1915. Prester: T. J. Lund, 1900; 
S. S. Westby, 1901-04; L. J- Odland, 1904-05; M. L. Dahle, 1905-06; K. M. 
J. Mjaanes, 1906-12; Elias Rasmussen, 1914 — . Embedsmand i 1915: b. Ru- 
dolph Kinholt. Kvindefor., 2 ungdomsfor., sangkor. Strands "Norwegians 
in Illinois", 147. Kirke, 1916. (2448—36) Irving Park lutherske mission. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Hauges synode, 1913 — . 

Organisert 1913. Prest: Elias Rasmussen, 1914—. "Budbæreren", 1913, 
998-99. (2451—37) Cook Co. 53 The Lutheran Church of the Redeemer. Chicago, Cook Co., 111. 
Hauges synode, 1916 — . 
Organisert 1916. Prest Elias Rasmussen, 1916—. (2455—38) Menigheten i Chicago. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Utenom, 1844-4S. 

Organisert 1844. Opløst 1848. Prester: C. L. Clausen, 1844-48; J. W 
C. Dietrichson, 1844-45. Halvorsens "Festskrift", 35. (2424-39) 

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Chicago, Cook 

Co., 111. 
Norske synode, 

1858(?)— . 
Organisert 18de 

i an. 1858. Splittet 

1888(?), paa grund 

av naadevalgstri- 

den. 110 sjæle i 

1858, 500 i 1914. 

Prester : G. F. Die- 
trichson, 1858-59 ; 

A. C. Preus, 1859- 

63; J. I. Krohn, 

1863-76; Ole Juul, 

1876-93 ; I. B. Tor- 

rison, 1889-90; D. 

Kvaase, 1891-93 ; 

C. K. Preus, 1893- 

95 ; A. O. Johnson, 

1895-10; N. M. 

Ylvisaker, 1910— 

Embedsmænd i 

1858: d. Jens 01- 

son Kaasa, Jacob 

S. Birkeland ; e. Sven Undem, Christian Dietrichson, Hans Tobias Mauritzon ; 
f. Tore Thompson. I 1915: b. Even Johnson; c. Erik J. Johnson; d. John A. 
Buslee, Thos. Evenson, Cha3. T. Olson, Ole Bjørgo, Jacob Odland, John 
Wager, Anton Peterson; e. Reier Egeland, Chas. M. Nelson, E. J. Johnson, 
Otto P. Sandvik, John C. Olson, Albert Lund, Edv/. E. Savre, H. C. Raasoch, 
J. P. Jensen; f. Ole Bjørgo; h. P. Johnson, O. Alfred Johnson. Kvindefor., 
1863, 1909, $2,300. Ungdomsfor. Pikefor., 1892, $7,500; 1907, $1,500; 1908, 
$600; 1913, $300. Mandsfor., 1899, $5,000. Missionsfor., 1860, S3,000. Hjælpe- 
for., 1883, $3,000; 1908, $3,000. Sangfor., 1872. Presteløn: ' $1,300 (1914). 
"Konstitution", 1905 ; menighetsblad "Kirkebudet" ; "Our Savior's Norwegian 
Ev. Luth. Church", 1913, N. M. Ylvisaker; Strands "Norwegians in Illinois", 
103-04.— N. M. Ylvisaker. (1322^^1) 
Kirke 1, 1859, $5,500. Kirke 2, 1871, $63,000. 
Prestehus, 1890, $6,400. Den norsk evangelisk lutherske St. Paul menighet. 

(Wicker Park.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode, 1873 — . 

Organisert 1873. 42 sjæle i 1873, 750 i 1910. Prester: I. L. P. Dietrich- 
son, 1874-76; Hans Johnson, 1876-78; A. Mikkelsen, 1878-87; O. C. O. Hjort, 
1887-91; I. B. Torrison, 1890-98; O. E. Heimdahl, 1898-02; G. A. Gullixon, 
1902—. Embedsmand i 1910: b. C. Rummelhoff. "Kirketidende", 1890, 600-01. 
Kirke 1, 1875. Kirke 2, 1890. (2456—44) 54 Ili^inots 

Den norsk evangelisk lutherske menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Franckean synode, 1848-51; N. 111. synode, 1851-60; Augustana, 1860-66. 

Organisert 14de februar 1848. Splittet 1866, paa grund av strid med past. 
C. J. P. Petersen. Prester : Paul Anderson, 1848-61 ; A. Jacobson, 1860-61 ; 
C. J. P. Peterson, 1861-65 ; Johan Hveding, 1865-66. "Maanedstidende", 1866, 
289, 330; 1867, 247; Petersens "Seks aar av mine oplevelser", 1867. Kirke, 
1848, $16,000. (2426^^0) 

Den Iste norsk evangelisk lutherske menighet (Lake View, 

Chicago ) . 

(Fra 1848 til 1866 en del av Den n. ev. 1.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Ns), 1866-67; Norske synode, 1867—. 

Organisert 1866 (1848). Delt i 1890 (halvparten av menigheten og pre- 
sten gik ind i Vor Frelsers, en del organiserte en engelsk menighet — Christ; 
pengene blev delt mellem C^hrist Church og Lake View). 600 sjæle i 1873, 
170 i 1914 (10 dansker og svensker). Prester: Paul Anderson, 1848-61; 
P. H. Peterson, 1857-58 ; Abr. Jacobson, 1860-61 ; C. J. P. Petersen, 1861-73 ; 
Th. N. Mohn, 1873-74; A. Mikkelsen, 1874-88; D. Kvaase, 1888-93; O. E. 
Brandt, 1892-97; S. T. Reque, 1895-02; P. A. Kittilsby, 1902-15; Clarence 
Haugen, 1915—. Embedsmand i 1910: b. B. L. Bolstad. I 1915: b. H. C. 
Lawson; c. H. Rommen; d. A. Andresen, H. Johnson, B. L. Bolstad; e. S. 
Anderson, E. Lund, H. C. Lawson, H. Rommen, G. A. Andersen. Strid med 
Vossepartiet, Chicago ildebrand i 1871, oprettelse av Christ English Luth. 
Church, flytning til Lake View i 1890 og deling av eiendommen. "Maaneds- 
tidende", 1866, 289, 330; 1867, 247; "Kirketidende", 1875, 289-302; 1891, 515- 
17; "Seks aar av mine oplevelser i Chicago", Petersen; "Nogle av en prests 
erfaringer", A. Mikkelsen; "Konstitution", 1848, 1857, 1875. Kirke 1, 1848, 
$16,000. Kirke 2, 1871, $3,900.— C. Haugen. (2438—42) 

Den dansk evangelisk lutherske St. Johannes menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Nor.ske synode, 1873-74(?). 

Organisert 1873. 130 sjæle i 1874 (dansker). Prest: M. Fr. Wiese, 
1873-74. (2447—43) 

« 

St. Petri (St. Peters) menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode, 1873-88(?). 

Organisert 1873. Opldst(?). 1888(?). 42 sjæle i 1874, 24 i 1886. Prester: 
I. L. P. Dietrichson, 1874-76; Hans Johnson, 1876-78; A. Mikkelsen, 1878-79; 
O. H. Lee, 1879-81; J. J. Welo, 1882-88. Kirke. (2454—45) 

South Chicago menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Norske synode, 1874-76. 

Organisert 1874. Oplj^st 1876. 57 sjæle i 1875. Prest: J. I. Krohn^ 
1874-76. (2437-^) 

Christ Church. 

(Fra 1848 til 1890 en del av Den Iste n. ev. 1.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode, 1890-91; Missouri synode, 1891 — . 

Organisert 1890. Prester: A. S. Bartholomew, 1890-91; — Bartholomew, 
1891-01; Ernst Haertel, 1901—. "Kirketidende", 1891, 515-17. Kirke, 1895. 
(2625—47) Co ok Co. 55 Den norsk evangelisk lutherske St. 
Johannes menighet. 

Ved Humboldt Park. 

(Messias menighet, 1890-91.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Ns), 1890-91; Norske synode, 
1891—. 

Organisert 1890. Reorganisert 6te januar 
1891. 120 sjæle i 1892, 262 i 1914 (15 sven- 
sker og tyskere). Prester: L. Hagerup-Nis- 
sen, 1890-91; Th. Nilsson, 1892-97; M. K. 
Bleken, 1897-06; B. E. Bergesen, 1906-09; H. 
P. Ausan, 1910-15; S. L. Tallakson, 1915—. 
Embedsmænd i 1890: a. Andr. Rued; b. Chr. 
Bolstad; c. Edw. Finholt; d. Edw. Finholt, 
Andr. Rued, Chr. Schow; e. Andr. Rued, 
Edw. Finholt, Andr. Guldberg, A. Samuelsen, 
Chr. Schow; f. T. Kolbenson; h. Ole Halvor- 
sen. I 1915: a. Andr. Rued; b. O. T. Arne- 
sen; c. H. Strømsen; d. Ole Hauge, Chr. 
Thoresen, O. T, Arneson; e. Andr. Rued, J. 
Hjellum, H. Strømsen, Edw. Finholt, V. 
Haggh, E. Olsen, H. Sandwick; f. O. T. Ar- 
neson; h. L. Twesme. Kvirideforening, 1890, 
$7,000. Qngdomsforening, 1890. Pikefor., 
1893, $2,500. Mandsfor., 1909, $600. Missions- 
forening, 1896. Sangforening, 1891. Prestens 
Ij^n: $15 (1890), $65 (1914), $11,390 (1890-14). Prestehus: $6,400(?) (1890- 
14). "Konstitution", 1893; "Twenty-fifth Anniversary", 1916, B. E. Bergesen. 
— S. Tallakson. (1290—48) 
Kirke 1, 1892, $3,732. 
Kirke 2, 1894, $4,400. 
Kirke 3, 1904, $16,400. 
Prestehus (Kirke 2). IW Cove,77£t-yLt -^ Fk .^ Si-. ?rJa r-J-h-ew- ^s /^^ V 

St. Matthew Evangelical Lutheran Congregation. (St. Mattæus.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode, 1897-14. 

Organisert 1897. Opløst 1914 for at forene sig med Covenant Eng. Luth. 
mght. (First English Lutheran). 52 sjæle i 1901, 100 i 1910. Prester: J. R. 
Birkelund, 1897-98; O. K. Ramberg, 1898-04; J. O. Dreng, 1904-09; Lewis 
Moe, 1910-14. Embedsmand i 1910: b: H.Stibolt. Kirke, $15,000. (2459—49) 

St. Markus evangelisk lutherske menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode, 19()0 — . 

Organisert 1900. 53 sjæle i 1901, 150 i 1910. Prester: O. K. Ramberg, 
1900-01; T. R. Ringven, 1901-04; L. S. Gutteb^, 1904-06; J. A. Moldstad, 
1906—. Embedsmand i 1910: b. H. E. Hervig. Kirke. (2458—50) 

Irving Park menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode. 1908 — . 

Organisert 15de februar 1908. 85 sjæle i 1908, 140 i 1910. Prester: Theo. 
Graebner, 1907; M. E. Fretheim, 1907—. Embedsmand i 1908: b. John Gul- 
lickson. I 1910: b. C. Olsen. 2 kvindefor., 1907. Ungdomsfor. Mandsfor. 
2 sangfor. "Kirketidende", 1916, 270-71. Kirke, 1910, $10,000. (3592—51) 56 IlIvInois Hope Mission prækeplads. 

Chicago, Cook Co., Ill, 

Norske synode, 1911 (?). 

Begyndt 1911(?), 1913(?). Prest: J. A. Moldstad. 1520 Lorel Ave. 

(3600—52) 

Humboldt Park Mission prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Norske synode, 1911 — . 

Begyndt 1911. Prester: J. H. Berg, 1911-14; N. M. Ylvisaker, 1914—. 
3435 Wabansia Ave. (3599—53) 
St. Luke's Evangelical Lutheran Church. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode, 1812 — . 

Organisert 3dje januar 1912. 75 sjælé i 
1912. Prester: J. O. Tweten, 1911-15; M. B. 
Juul. 1915; H. A. Preus, 1915—. Embeds- 
mænd i 1912: b. A. Johnson; c. O. Onsrud; 
c. Wm. Saxon, K. A. Knudson, Oscar Ons- 
rud, Wm. Berklund, H. Meyer; i 1915: b. O. 
C. Hovland ; c. John Olson ; e. H. Meyer, Wm. 
Saxon, O. Onsrud, K. Knudsen, John Olson. 
Kvindeforening, 1912. Ungdomsfor. Sang- 
for., 1912. Prestens løn : $150 (1914).— H. 
A. Preus. (11—54) Kirke, 1912. 

First English Lutheran Church. 

(Sammenslutning av Covenant, 1893-14, av Fk og St. Matthew, 1897-14, 
av Ns.) 

Chicago, Cook Co.. 111. 

Norske synode, 191^1 — . 

Organisert 1914. 400 sjæle i 1914, 500 i 1916. Prest: Lewis Moe, 1914—. 
Kirke, $45,000. (2457—55) Grace English Lutheran Church of Cragin. 

Chicago, Cook Co. 111. 

Utenom (Ns), 1915-16; Norske synode, 1916 — . 

Organisert Iste mai 1916. 100 sjæle i 1916. Prest: P. A. Kittilsby, 1915—. 
Embedsmænd i 1916: d. G. Olson, O. Dahl, G. Rotundi; e. F. Foulhabcr, 
K. Knutsen, B. L. Jacobsen, W. Rasmussen, F. Olsen. "Kirketidende", 
1916, 556. Portable kirke. (2520—56) Ainsworth. 

Ainsworth, Cook(?) Co., 111. 
Utenom (Ns), 1869-70. 

Begyndt 1869. Sluttet 1870. Ca. 60 sjæle i 1869. Prest: C. J. P. Peter- 
son, 1869-70. (2537—57) Cook Co. S7 
Kirke 1, 1870, $4,750. 
Kirke 2, 1880, $8,300. 
Kirke 3, 1912, $34,000. 
Prestehus 1, 1880, $1,000. 
Prestehus 2, $5,000. 
Prestehus 3, $8,848. Den norsk evangelisk lutherske Beth- 
lehem menighet. Forenede kirke, (Fra 1857 til 1870 en del av Trinity Luth. 
Church.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (As, Kf), 1870-90; 
1890—. 

Organisert 2den mars 1870. Delt i 1893 
(Covenant English Luth.). 98 sjæle i 1870, 
540 i 1914 (40 dansker, svensker, tyskere og 
engelske). Prester: S. M. Krogness, 1870-74; 
C. B. Jacobson, 1874-76; O. Hanson Bostad, 
\?:76-77; G. R. Gundersen, 1877; N. C. Brun, 
1877-89; J. N. Kildahl, 1889-99; G. T. Rygh, 
1899-10; N. J. Ellestad, 1910-11; A. A. Øfste- 
dal, 1911; H. J. Holman, 1911—. Embeds- 
mænd i 1870: a. Julius Hansen; b. Ole Ham- 
mer; c. skomaker Halvorsen; d. Peder Han- 
sen, Jacob Nilsen, Julius Hansen, Nils Holm; 
e. Julius Hansen, Mattias Olsen, Ole 
sen, John Simonsen, O. Stageland, F 
P. Johnson (engelsk), J. 
Peder- 
Jacob 
Nilsen; h. A, P. Johnson (engelsk), J. Block- 
stad (norsk). I 1915: b. Eimer Lee; c. Wm. 
Nelsen ; d. Hans S. Pedersen, H. J, Hansen, 
Rasmus Svensen, Magnus Andersen, Thomas 
B. Petersen, Russell Johnsen ; e. W. F. Chris- 
tiansen, Paul Jensby, John Petersen, Louis 
Weberg, Hilmar Bronstad, Knute Buevig, Os- 
mund Hylen, Hans Dedricksen, Alvin John- 
son; f. Rasmus Svensen (norsk), Thomas Pe- 
tersen (engelsk) ; h. Alvy Romme. 2 kvinde- 
for., 1870, 1916. 2 ungdomsfor., 1898 (Luther 
League), 1891 (norsk). 3 pikefor., 1901 (Dor- 
cas Circle), 1914 (Bethany Circle), 1912 (Do 
What We Can). Mandsfor., 1915, $300. Mis- 
sionsfor., 1913, $300. Hjælpefor. (Bethesda), 
1896, $3.000; (Bethanv), 1894. $10.000. Sang- 
kor, 1881. Svfor.. 1904-10. $3.000. Prestens 
løn: $600 (1870), $1.2r0 (1914). $34,200 (1870- 
14). Prestehus: $13,556 (1870-14). Kirke- 
tjener osv.: ca. $4.500 (1870-14). Samfunds- 
skoler: $190 (1914). Missionen : $500 (1914). 
Barmhjertighedsanstalter: $3^0 (1914). "Kon- 
stitution", 1906; "Jubilate", 1912; "Budbære- 
ren", 1911, 486; Strands "Norwegians in Illi- 
nois", 127.— H. J. Holman. (1902—62) Chicago menighet. Chicago, Cook Co., 111. 
Konferentsen, 1872-74(?). 
Organisert 1872. Oplj^st. 
(2492-63) 43 sjæle i 1873. Prest: N. Iversen, 1872-74. Skandinavisk lutherske menighet i Lake View. Chicago, Cook Co., 111. 
Augustana, 1886-90(?). 
Organisert 7de december 1886. Prest: Marcus Nielsen, 1886-91. 

(2539—64) 58 Illinois Evangelisk lutherske menighet i Dunning. 

(Dunning and Oak Forest Infirmary, Poor Farm.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode, 1906-12. 

Organisert 1907. 45 sjæle i 1908, 48 i 1910. Prest: J. R. Birkelund, 
1907-12. Embedsmand i 1907: b. Chistoffer Erikson. Fortsat i Oak Forest. 
(2444—58) 

Oak Forest skandinavisk lutherske menighet. 

(Oak Forest Iste skandinavisk evangelisk lutherske.) 
Blue Island (5 mil sydvest), Cook Co., 111. 
Norske synode, 1912 — . 

Organisert 1906 i Dunning. Ca. 60 sjæle i 1916. Prester: J. R. Birke- 
lund, 1906 — ; Carl D^zfving, 1912 — . Embedsmand i 1916: b. Sjur Eriksen. 

(2435—59) 

La Grange menighet. 

La Grange, Cook Co., 111. 
Utenom (Ns), 1907-09(?). 

Organisert 1907(?). Opløst 1909(?). 35 sjæle i 1907. Prest: M. E. 
Fretheim, 1907. Embedsmand i 1907: b. Hans Berg. (3593—60) 

Faith Lutheran Church of Montclare. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Ns), 1912—. 

Organisert 19de mai 1912. 3 sjæle i 1912, ca. 50 i 1916, Prester: J. O. 
Tweten, 1912-15; H. A. Preus, 1915—. Embedsmand i 1915: h. Prof. Theo. 
Baumgart. I 1916: h. Mrs. J. Anderson. Kvindefoi., 1914. Ungdomsfor., 
1915. "Lutheran Herald", 1916, 1212-13. Kirke, 1916. (3597—61) 


<L - r/c IgfU^ l^tU 7sf5 Ltjf-h. fr^i/ri-r h^ ^ 
Moorland frimenighet. Chicago, Cook Co., 111. 

Frikirken, 1899-09. 

Organisert 1899. Opljzfst 1909, paa grund av utflytning og overgang til 
Den ev. frikirke (Congregational). Prester: M. A. Pedersen, 1899-03; An- 
dreas Pedersen, 1900-01; J. M. Halvorsen, 1904-07; K. J. Wang, 1908-09; 
Johan A. Eliasson, 1902-09. (2452—66) Salem menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Forenede kirke, 1891-93. 

Organisert 1891. Opl^st 1893. Prester: N. J. Ellestad og Nils Arvesen. 
(2445—68) Cook Co. 59 
Kirke, 1892, $11,500. Den norsk evangelisk lutherske menig- 
het i Moreland. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (As), 1886^7; Augustana, 1887-90; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 25de juli 1886. 8 familier ut- 
traatte i 1893, paa grund av uenighet inden 
menigheten (Den norsk evang. lutherske fri- 
kirke). 129 sjæle i 1891, 410 i 1914 (10 dan- 
sker). Prester: M. Nielsen, 1886-^9; N. J. 
Lockrem, 1890-91; O. O. Wold, 1891-92; J. 
Olsen, 1892-94; O. J. Norby, 1894-99; O. K. 
Espeseth, 1899-07; T. C. Thompson, 190S— . 
Embedsmænd i 1886: b. Nils Møller; d. John 
Hevly, Nils Møller, Andreas Iversen, John 
Petersen, Nils Andreasen ; e. John Hevly, Nils 
Møller, Andreas Iversen, John Petersen, Nils 
Andreasen; h. John Hevly. I 1915: b. Peder 
Hansen ; c. Axtell Olsen ; d. Gustav Olsen, O. 
Halverson, H. C. Elle, Joh. Olsen, Lars Han- 
sen, Charles- Olsen ; e. Paul Ekle, Neis Peder- 
sen, Peder Hansen, Henry Seversen, Charles 
Gram; f. Gustav Olsen; h. Harry Christensen, 
H. C. Elle. 2 kvindefor., 1888, 1904, $10,800. 
2 ungdomsfor., 1895, 1905, $5,000. Pikefor., 1894, $4,000. Hjælpefor., 1905, 
$700. Sangfor., — $4,000. Andre foreninger, 1905, $1,000 (Diakonissefor.). 
Prestens løn : $1,000 (1914). Samfundsskoler : $2,000 (1886-14). Missionen: 
$5,000 (1886-14). Barmhjertighetsanstalter: $5,000 (1886-14). "Konstitu- 
tion", 1886, revidert 1895-14; menighetsblad: "Menighetens ven", 1885; "Chi- 
cago Lutheran", 1909 — ; Menighetshistorie, 1912, Joh. Olsen, nr. 1 og 2, vol. 7, 
av "Chicago Lutheran".— T. C. Thompson. (319—65) 

Bethel luthersk menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Kf), 1889-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 29de december 1889. 76 sjæle i 
1890, 967 i 1914 (34 svensker, dansker, tyskere, 

1 jøde). Prester: N. C. Bruun, 1889-93; A. 
C. Andersen, 1894-96; A. Øfstedal, 1897-00; 
C. E. Tiller, 1901—. Embedsmænd i 1915: 
b. Barthold Beuthlich ; c. Chr. Alme; d. J. P. 
Hovland, O. Holdt, J. R. Elle, E. Ellefsen, I. 
K. Ødegaard, Olaus Olsen, C. J. Christopher, 
A. Reinholtzen, N. M. Norman ; e. J. Johnsen, 
Chr. Alme, P. Holm, J. Olsen, I, Munkvold, 
J. Andersen, J. Nilsen, H. Nordby, H. Cleve; 
f. Olaus Olsen ; h. August Amundsen, Ole 
Holdt. Kvindefor., 1889. Ungdomsfor., 1895. 

2 pikefor. Hjælpefor., 1904. 2 sangfor. Pre- 
steløn: $1,000 (1914). "Konstitution", 1901; 
Strands "Norwegians in Illinois", 115-116; 
Menighetsblad, 1907; "Chicago Lutheran". 
— C. E. Tiller. (1057—67) 

Kirke 1, 1889, $25,000. 
Kirke 2, 1907, $45,000. 

Messias menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Forenede kirke, 1891-93 (?). 

Organisert 1891. Opløst 1893(?). 43 sjæle i 1892. Prest: T. Aarrestad, 
1891-93. Embedsmand i 1891: b. Fred Jakobsen. Kirke. (2511—69) 
60 Illinois Emmaus norsk evangelisk lutherske menighet. 

Chicago. Cook Co., 111. 

Forenede kirke, 1892-11. 

Organisert 1892. Oplj^st 23de februar 1911. Gik ind i Bethlehem. 50 
siæle i 1892, 130 i 1906. Prester: John Hetland, 1892-98; Ditman Larsen. 
1901-03; O. N. Nelson, 1905-07; N. J. Ellestad, 1907-11. Embedsmand i 
1905 ; b. Sam Knudsen. Kvindefor., $6,300. Luther League, 1903. Daughters 
of Emmaus. Bethesda Aid. "Norwegians in Illinois", A. E. Strand, 126. 
Kirke, 1892. (2442—70) 
Kirke 1, 1891, $3,150. 

Kirke 3, 1913, $33,737. 
Prestehus, 1898, $1,231. Kirke 2, 1902, $25.119. 

Zions norsk lutherske 
menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Forenede kirke, 1892 — . 
Organisert 15de februar 
1892. 14 sjæle i 1892, 498 
i 1914 (38 dansker, sven- 
sker, tyskere, jøder og ame- 
rikanere). Prester: N. Arvesen, 1892-93; Olaf Guldseth, 1893-96; Johan 
Meyer, 1897-04; C. K. Solberg, 1905-11 ; Chr. S. Vang, 1911—. Embedsmænd 
i 1892; b. Jacob Conrad; c. Osvald Røsler; h. L. B. Johnson. I 1915: b. B. A. 
Benson ; c. H. C. Halverson ; d. Jacob Conrad, J. R. Hellesen, Jacob Ullestad, 
B. A. Benson, Gilbert Hansen, Gudmund Davidson, Elias Andersen, J. W. 
Roth, Einar Eliassen ; e. Andrew Johnson, Arthur Olsen, J. M. Johnsen, N. J. 
Johnsen, J. M. Pedersen. Jens Jørgensen, Conrad Kessem, J. C. Walledom, 
H. C. Halverson ; f, Jacob Conrad ; h. Jacob Conrad. Kvindeforening, 1892, 
$1,500. Ungdomsfor., 1895, 1909, $900. Pikefor., 1901, $3,000. Smaapikefor., 
1914, $60. Mandsforening, 1915, $121. Sangforening, $200 Presteløn : $300 
(1892), $1,200 (1914), $17,845 (1892-14). Kirketjener osv.: $39,120.81 (1892- 
14). Samfundsskoler: $1,294.71 (1892-14). Missionen : $1,240.24 (1892-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $1,198.24 (1892-14). "Konstitution", 1892, 1915; 
"Souvenir Program, Directory, and Year Book", 1912; Strands "Norwegians 
in Illinois", 125.— C. S. Vang. (1092—71) Cook Co. 61 Covenant Evangelical Lutheran Church. 

(Fra 1870 til 1893 en del av Bethlehem.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Forenede kirke, 1893-14. 

Organisert 20de mars 1893. Opløst 1914, paa grund av at den forenet 
sig med St. Matthæus (First Eng. Luth. Church). 23 sjæle i 1893, 260 i 
1914. Prester: J. N. Kildahl, 1893-95; Wm. Evans, 1894-96; Frank E. Jensen, 
1896-97; S. S. Hookland. 1897-98; P. C. Wik, 1897-98; C. M. Weswig, 1897- 
00; H. B. Kildahl, 1900-02; G. H. Gerberding, 1902-03; C. O. Solberg, 1903- 
07; J. C. Roseland, 1907-13; C. O. Solberg, 1913-14. Embedsmænd i 1898: 
b. F. Johnson; h. L. B. Johnson; i 1913: b. A. T. Anderson; h. L. B. John- 
son. Kvindeforening, 1893. Luther League, 1893. Pikeforening (Daugh- 
ters of the Covenant), 1893. Mandsforening, 1893. Presteløn : $1,200 (1914). 
"Norwegians in Illinois", A. E. Strand, 108-09. (Hall.) Kirke 1, 1893. 
Kirke 2, 1900, $2,000. Kirke 3, 1908, $25,000. (2441—72) 

Nazareth norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Fk), 1896-99; Forenede kirke, 
1899—. 

Organisert i august 1896. 52 sjæle i 1896, 
79 i 1914. Prester : Otto E. Schmidt, 1897-01 ; 
P. O. Qualen, 1901-06; J. Aarthun, 1906-09; 
K. M. J. Mjaaness, 1909-12; C. Havig Gjel- 
seth, 1914-16; H. O. Hendrickson, 1917—. 
Embedsmænd i 1896: a. A. P. Lea; b. Gune- 
rius Nelsen ; c. Ole Guldbrandsen; d. Arnt 
Halvorsen, Emil Hansen, Anton Dahl ; e. Ole 
Guldbrandsen, Christ. Norlie, Peter Ness ; f. 
Arnt Halvorsen; h. Alfred Olsen. I 1915: b. 
Hjalmar Thorpe ; c. Statius I. Arentz ; d. Emil 
H^ansen, Hjalmar Thorpe, J. Anders, Sam 
Hildahl, Arnt Halvorsen ; e. Ole Olsen, Sta- 
tius I. Arentz, John Lorentzen ; f. Arnt Hal- 
vorsen ; h. Emil Hansen. Kvindeforening, 
1896. LTnedomsforening, 1911. Sangforening, 
1910. Prestens l^n: $50 (1896), $300 (191^4). "Konstitution", 1902; "Chicago 
Lutheran", 1909; Strands "Norwegians in Illinois", 127.— C. Havig Gjelseth. 
(125—73) 
Kirke, 1896, $5,500. St. Timothy of Hermosa menighet. Chicago, Cook Co., 111. 

Forenede kirke 1899 

Organisert 1899. 80 sjæle i 1899. 400 i 1914. Prester: C. E. Tiller, 1901- 
02; Ditman Larsen, 1902-03; A. M. Skindlov, 1903-04; R. O. Sigmond, 
1904-15; O. N. Nelson, 1904-05; J. A. M. Hinderlie, 1915—. Embedsmænd 
i 1899: b. A. H. O. Stavj^e; c. Mrs. Hanna Eidem; d. Martin Halvorsen, 
Anton Christensen, Miss Anna Magnussen; e. Louis Hansen, Emil Hansen, 
Mrs. Hanna Eidem, A. H. O. Stavne, P. N. Grant; h. Adolph Larson, M. 
Lyle Halvorsen. I 1914: b. Christopher; h. Gude Due. Kvindefor., 1902. 
Luther League, 1903. Pikefor., 1902 (Busy Bees), 1904 (Alpha). Mandsfor., 
1912. Sangfor., 1904. Presteløn : $800 (1914). "Norwegians in Illinois", 
Strand, 120-24. Kirke, 1909, $30,000.— M. Lyle Halvorsen. (2446—74) 

St. Petri norsk lutherske menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Fk), 1905-06(?). 

Organisert 1905. Opl^st 1906(?). Prest: J. H. Meyer, 1905-06(?). 

(2516-77) 62 IlvLINOlS 
Trefoldigheds norsk evang. lutherske 
menighet av Syd Chicago. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Fk), 1900-01; Forenede kirke. 
1901—. 

Organisert 18de mars 1900. Z7 sjæle i 1900, 
90 i 1914. Prester: J. H. Meyer, 1900; Otto 
E. Schmidt, 1900-01; P. O. Qualen, 1901-06; 
" J. Aarthun, 1906-09; K. M. J. Mjaaness, 1909- 
12; C. Havig Gjelseth, 1914-16; H. O. Hen- 
drickson, 1917 — . Embedsmænd i 1900: b. 
Axel Christiansen; c. John Thompson; d. 
Charles Thompson, John Helgesen, Peder 
Thorgersen; e. E. Stephansen, John Thomp- 
son, Martin Thompson; f. Peder Thorgersen; 
h. Peder Thorgersen. I 1915 : b. John Thomp- 
son ; c. Charlie Thompson ; d. John C. John- 
sen, Enok Stephansen, Mons K. Døsen; e. 
Frank Hansen, John Istad, Hermand Haral- 
sen; f. Peder Thorgersen; h. Mons K. Døsen. 
Kvindeforening, 1900. Ungdomsforening, 1911. 

Sangfor., 1912. Presteløn: $10 (1900), $275 (1914). "Konstitution", 1901; 

"Chicago Lutheran", 1909; Strands "Norwegians in Illinois", 114.— C. Havig 

Gjelseth. (124—75) Kirke, 1905, $4,600. Christ Norwegian Lutheran Church (Kristus). 

(Logan Square Norwegian Church.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Fk), 1905—. 

Organisert 29de juni 1905. 30 sjæle i 1905, 300 i 1914. Prester: J. H. 
Meyer, 1905—; H. O. Bach, 1916—. Embedsmænd i 1905: b. Martin Thon; 
c. G. Tobiassen; e. J. H. Meyer, Martin Thon, G. Tobiassen, H. Jacobsen, 
T. Jacobsen; f. M. Thon; h. J. H. Meyer. I 1915: b. G. Tobiassen; c. M. 
Thon; e. J. H. Meyer, M. Thon, L. Lawson, L. Andersen, L. Iversen, A. 
Jacobsen, E. Hungness, G. Udland, A. Berg, O. Larsen; h. R. Jacobsen. 
Kvindefor., 1905, $5,000. Ungdomsfor., 1905, $200. 2 sangfor., 1905. Syke- 
og hjælpefor. Kirke, 1908, $40,000. Prestehus, 1910, $12,000.— J. H. Meyer. 
(920—76) Gur Savior's English 
Lutheran Church. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Forenede kirke, 1909 — . 
Organisert 1909. 16 sjæle 
i 1909, 61 i 1914. Prester: 
R. O. Sigmond, 1909-13; H. 
N. Thompson, 1913-14; E. 
M. Ellefsen, 1915-16; C. 
Havig Gjelseth, 1917— . Em- 
bedsmænd i 1909: b. H. E. 
0'Morrow; c. T. Nelson; 
e. A. Swenson, H. Wagner, 
Ed. Nelson; h. T. Sigmond. 
I 1915 : a. George Nelson ; 
b. Thorwald Swensen ; c. C. L. Hanson ; d. Roy Petersen, Oliver Holmsen, 
Wm. Olson. Andrew Swensen; f. George Nelson; h. George Nelson. Kvinde- 
for., 1909. Ungdomsfor., 1910. Pikefor., 1910. Mandsfor., 1912. Sangfor., 
1909. Presteløn: $800 (1909), $900 (1914).— E. M. Ellefsen. (2195—78) 
Kirke, 1909, $6,000. Cook Co., Boone Co. 63 

Trinity Norwegian Lutheran Church. 

(Trinity Norwegian-Danish Lutheran Church.) 

Evanston, Cook Co., 111. 

Forenede kirke, 1891 — . 

Organisert 29de juli 1891. 22 sjæle i 1891 (1 svenske, 1 dansk), 60 i 1914 
(1 dansk). Prester: J. N. Kildahl, 1891-92; N. Arvesen, L. S. Marvick, T. 
Aarrestad, 1892-94; John Hetland, 1894-00; Ditman Larsen, 1901-02; T. S. 
Kolste, 1902-04; Andrew O. Ness. 1904-06; J. A. Westberg, 1906-07; prof. 
Sven Sigmond, 1906-10; J. H. Meyer, 1910-16; H. O. Bach, 1916—. Em- 
bedsmænd i 1891: a. Karl G. Magnusen; b. Mads Knutsen; c. Ole Larsen; 
e. Karl G. Magnusen, Mads Knutsen, Anton Andersen; h. Karl G. Mag- 
nusen. I 1915: b. Trygve Th. Diesen; c. S. N. Haugland; e. Ole Mathisen, 
Markus Olsen, T. Th. Diesen, S. N. Haugland, Karl Fyhrie, Sigurd Digre, 
P. Frugaard; f. Christian H[endricksen; h. T. Th. Diesen. Kvindeforening, 
1892. Ungdomsfor., 1896. Pikefor. Sangfor., 1893. Strands "Norwegians 
in Illinois", 128. Kirke, 1898, $10,400.— J. H. Meyer. (919—79) Bethlehem menighet. 

Hegewisch, Cook Co., 111. 
Utenom (Fk), 1891-92(?). 

Organisert 1891. Opl^st 1892(?). 56 sjæle i 1891. Prest: L. S. Mar- 
vick, 1891-92. (3594-80) 

Wennetka menighet. 

Evanston (5 mil nord), Cook Co., 111. 
Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 24de oktober 1915. Prest: J. H. Meyer, 1915 — . Embedsmand 
i 1915: b. R. Jensen. (2460—81) 

Roseland evangelisk lutherske frimenighet. 

(Arcade Bldg., Pullman.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Am, Fk), 1885-01. 

Organisert 1885. Splittet 1901, fordi majoriteten antok Den ev. fri- 
kirkes (kongregationalisternes) konstitution og fik prest fra Kongregatio- 
nalistkirken. Minoriteten fortsatte med søndagsskole i Den tyske ev. kirke 
og antok Brodersamfundets konstitution. Prester: N. M. Minne, 1885-88; 
Jacob Jacobson, 1888-92; J. P. Heede, 1896-00.— Isaac Carlson. (2439a— 82) Roseland lutherske frimenighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Brodersamfundet, 1901-14. 

Organisert 1901 (1885). Opløst 1914, paa grund av utflytning. 30 sjæle 
i 1901. Embedsmænd i 1901: a. Johan Engebretson; b. Isak Carlson; c. Isak 
Carlson; d. John Johanson; h. J. Johanson. — Isaac Carlson. (2439b — 83) Long Prairie menighet. 

Capron (^ mil sydøst), Boone Co., 111. 

Norske synode, 1853 (1844)-70. 

Organisert 1853 (1844). Splittet 1870, paa grund av uenighet om hem- 
melige selskaper. 221 sjæle i 1869. Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-46; 
C. L. Clausen, 1844-53; G. F. Dietrichson, 1853-59; C. F. Magelssen, 1859- 
69; J. H. Simonson, 1869-70. Kirke 1, 1845. Kirke 2, 1865, $3,200. (3577—85) 64 Illinois Long Prairie menighet. 

Capron (^ mil sydøst), Boone Co., 111. 

Utenom, 1844-53. 

Organisert 1844 Splittet 1853, fordi en del vilde gaa med Elling Eielsen 
(Long Prairie — Ns, Long Prairie — Es). Prester: J. W. C. Dietrichson, 
1844-46; C. L. Clausen, 1846-53. Kirke, 1845. (3576—84) 

Long Prairie evangelisk luthersk Synode menighet. 

(Fra 1844 til 1870 en del av Long Prairie.) 

Capron (^ mil sydøst), Boone Co., 111. 

Norske synode, 1870 — . 

Organisert 1870 (1844). 240 sjæle i 1870 (nogle dansker og svensker), 
170 i 1910. Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-46; C. L. Clausen, 1846-51; 
G. F. Dietrichson. 1851-59; C. F. Magelssen, 1859-70; J. H. Simonson, 
1870-71; midlertidig betjening, 1871-73; J. J. Tackle, 1873-80; J. Nordby, 
1890-13; E. Jensen, 1880-85; Gerhard Rasmussen, 1885-90; E. J^rgenson, 
1889-90. Embedsmand i 1910: b. A. E. Johnson. Kvindefor., 1890. Ung- 
domsfor., 1907. Sangfor. I 1913 gik sammen med Long Prairie av Fk og 
organiserte Long Prairie ev. luth. Kirke 1, 1845. Kirke 2, 1865, $3,200. 
Kirke 3, 1893, $3,500. Gravplads, 2 acres.— W. A. Johnson. (2997—86) 

Long Prairie evangelisk lutherske menighet. 

(Sammenslutning av Long Prairie av Ns, 1870 — , og Long Prairie av 
Fk, 1899—.) 

Capron, Boone Co., 111. 

Utenom (Ns), 1913—. 

Organisert mai 1913. 412 sjæle i 1913 (12 svensker, dansker, tyskere, 
irlændere), 412 i 1914 (12 svensker, dansker, tyskere, irlændere). Prest: 
W. A. Johnson, 1913—. Embedsmænd i 1913: b. L. E. Johnson; c. Ole E. 
Thompson; e. Andrew Larson, Andrew Johnson, Knute Beau, Herman Refs- 
dal, E. K. Nelson. Theodore Johnson; h. W. A. Johnson; i 1915: b. L. E. 
Johnson; c. Ole E. Thompson; e. Andrew Larson, Andrew Johnson, A. K. 
Nelson, Herman Refsdal, Ole Rislow, Theodore Johnson; h. W. A. John- 
son. Kvindefor., 1913, $1,000. Ungdomsfor.. 1913, $300. Pikefor., 1916. Pre- 
steløn: $900 (1913), $1,500 (1913-15). Samfundsskoler : $200 (1913-15). 
Missionen: $200 (1913-15). Barmhjertighetsanstalter : ca. $100 (1913-15). 
Kirke, 1893, $3,500. Prestehus, 1913, $3,500. Gravplads, 4 acres.— W. A. 
Johnson. (2704— S7) 

Long Prairie norsk dansk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1844 til 1870 en del av Long Prairie— Ns.) 
Capron (^ mil sydøst), Boone Co., 111. 
Konferentsen, 1870-90; Forenede kirke, 1890-99. 

Organisert 1870, paa grund av uenighet om hemmelige selskaper i moder- 
menigheten. Splittet 1899 (Capron luth. frimenighet; Den forenede n. 1. Boone Co. 65 

paa Long Prairie). 280 sjæle i 1872, 177 i 1892. Prester: C. L. Clausen, 
1844-53; G. F. Dietrichson, 1853-59; C. F. Magelssen, 1859-69; J. H. Simon- 
sen, 1869-73; J. Mj^ller Eggen, 1873-75; H. M. Wang, 1875-80; G. J. Omland, 
1880-88; P. C. A. Helland, 1880-89; J. C. Roseland, 1889-99; Edw. Loe, 
1899-03; C. M. Weswig, 1903-06; G. A. Larsen, 1906-13; W. A. Johnson, 
1913 — . Embedsmænd i 1849: b. Elling Hove(?); f. John O. Hopperstad 
(1868). I 1898: b. John Georgeson. Kvindefor. Sangfor. Kirke 1. Kirke 2. 
Gravplads, 4 acres. (2432-^8) 

Den forenede norsk lutherske menighet paa Long Prairie. 

(Fra 1844 til 1870 en del av Long Prairie— Ns; fra 1870 til 1899 en del av 
Long Prairie — Kf, Fk.) 

Capron (^ mil sydøst), Boone Co., 111. 

Forenede kirke, 1899 — . 

Organisert 1899 (1870, 1844). 132 sjæle i 1904, 163 i 1911. Prester: J. 
H. Simonsen, 1869-73; J. M. Eggen, 1873-75; H. M. Wang, 1875-80; G. J. 
Omland, 1880-88; P. C. A. Helland, 1888-89; J. C. Roseland, 1889-99; Edw. 
Loe, 1899-03; C. M. Weswig, 1903-06; G. A. Larsen, 1906-13; W. A. John- 
son, 1913 — . Embedsmand i 1903: b. John Georgeson. I 1911: b. John 
Georgeson. Prestel^n: $250 (1914). Kirke 2. (3578—89) 

Capron lutherske frikirke menighet. 

(Fra 1844 til 1870 en del av Long Prairie— Ns; fra 1870 til 1899 en del 
av Long Prairie — Kf, Fk.) 

Capron, Boone Co., 111. 

Frikirken, 1899—. 

Organisert 1899. 86 sjæle i 1899 (11 svensker). Prester: M. A. Peder- 
sen, 1899-00; Andreas J. Pedersen, 1900-01; M. A. Pedersen, 1901-03; Claus 
Morgan, 1903-05; Jens M. Halvorsen, 1905-08; P. W. Eriksen, 1908-10; L. 
Oscar Anderson, 1910-12; Martin Bj^z^rnson, 1912-15; Leif Awes, 1915 — . 
Embedsmænd i 1899: b. Hans Wing; c. Nils Dahle; f. Ole Dahle. I 1915: a. 
Albert Hermandson; b. Hans Wing; c. Hans Wing; d. Christ. Nilson, Albert 
Hermanson, Earl Nilson; e. Martin Nilson, Peter Nilson, Nils Nilson; h. 
Christian N. Dale, Earl Nilson. Kvindefor., 1899. Ungdomsfor., 1903. Sang- 
kor. Presteløn: $400 (1899), $180 (1914), $5,400 (1899-15). Strands "Nor- 
wegians in Illinois", 177-78. Kirke, 1889, $2,000. (2431—90) 

Hauge evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1844 til 1853 en del av Long Prairie — Ns.) 

(IJapron (l*^ mil sydjz^st), Boone Co., 111. 

Ellings synode, 1853-76. 

Organisert 1853 (1844). Splittet 1876, paa grund av Hauges nye konsti- 
tution, to familier holdt sig til Elling. (Ellings, Hauges menigheter.) 50 
sjæle i 1870, 93 i 1875. Prester: Elling Eielsen, 1846-73; R. O. Hill, 1873-76. 
Embedsmænd i 1870: b. Ole Jordal; d. Ole Jordal; e. Elling Ellingsen, Ole 
Jordal, Kittel Anunsen, Strands "Norwegians in Illinois", 144. Kirke, 1851, 
$600. Gravplads, Vz acre. (3579—91) 

Hauge'8 Evangelical Lutheran Church. 

(Fra 1844 til 1853 en del av Long Prairie— Ns; fra 1853 til 1876 en del 
av Hauges — Es.) 

Capron (1% mil sydpfst), Boone Co., 111. 

Hauges synode, 1876-06. 

Organisert 1876 (1853). Op^st 1906. Ca. 50 sjæle i 1876. Prester: 
Elling Eielsen, 1846-73; Rasmus Hill, 1873-87; Ingebrigt Johnson, 1881-94; 
Mons J. Langeteig, 1887-02(?); J. N. Sandven, 1888-96; J. J. Breidablik, 
3 66 Illinois 

1896-98; T. J. Lund, 1898-03; Theo. Hanson, H. H. Hanson, G. A. Paulsrud, 
1903-06. Embedsmænd i 1858: d. Lasse Aase, Ole Jordahl; e. Elling Elling- 
sen, Kittil Anunsen, Ole Jordahl. Strands "Norwegians in Illinois", 144. 
Kirke, 1851, $800. Gravplads, Vz acre.— W. A Johnson. (2430—92) 

Ellings prækeplads. 

(Fra 1844 til 1853 en del av Long Prairie— Ns; fra 1853 til 1876 en del 
av Hauges — Es.) 

Capron (1% mil sydøst), Boone Co., 111. 

Ellings synode, 1876-83(?). 

Organisert 1876 (1853, 1844). Opl^st 1883(?). 10 sjæle i 1876. Prest: 
Elling Eielsen, 1876-83. (3580—93) 
/Si3 Queen Anne Prairie menighet (Quinan Prairie). 

Woodstock (4 mil nord), McHenry Co., 111. 

Utenom (Es, Franckean, N. Illinois, Ns), 1844-55; Norske synode, 
1855-63. 

Organisert 1844, Splittet 1863, paa grund av at de norske synodefolk i 
menigheten negtet en Augustana student ret til at tale i kirken og Augu- 
stana medlemmerne av menigheten ret til at begrave sine djzJde paa menig- 
hetens gravplads. (Queen Anne Prairie mght., Woodstock mght.) 75 sjæle 
i 1863. Prester: A. A. Scheie, 1844-53; G. F. Dietrichson, 1853-59; C. F. 
Magelssen, 1859-63. "Lutheraneren", N. C. Brun, 1916, 248-50; Halvorsens 
"Festskrift", 83; Hattlestads "Historiske meddelelser", 82; Brohaugh og Ei- 
stensens "Elling Eielsen". Kirke, 1850.— N. C. Brun. (3589—94) 

Woodstock menighet. 

(Fra 1855 til 1863 en del av Queen Anne Prairie.) 

Woodstock (4 mil nord), McHenry Co., 111. 

Norske synode, 1863-78. 

Organisert 1863 (1844). Opl^st 1878. Ca. 35 sjæle i 1863, 50 i 1878. 
Prester: A. A. Scheie, 1844-53; G. F. Dietrichson, 1853-59; C. F. Magelssen, 
1859-64; J. J. Tackle, 1874-77; Hans Johnson, 1877-78. Kirke, 1850. 

(2429—95) 

Queen Anne Prairie norsk lutherske menighet. 

(Fra 1844 til 1863 en del av Queen Anne Prairie — Ns.) 

Woodstock (4 mil nord), McHenry Co., 111. 

Augustana, 1863-90. 

Organisert 1863 (1844). Opløst 1885-90, paa grund av at folket amerikani- 
seredes. Ca. 50 sjæle i 1863. Prester: A. A. Scheie, 1844-53; G. F. Dietrich- 
son, 1853-59; C. F. Magelssen, 1859-64; O. J. Hattlestad, 1863-^6; S. M. 
Krognes, 1866-76; O. Andrewson, 1877-85; Markus Nielsen, 1886-90. N. 
C. Brun i "Lutheraneren", 1916, 248-50; Halvorsens "Festskrift", 83; Hattle- 
stads "Historiske meddelelser", 82. Kirke 1. 1850. Kirke 2, 1865. (430—96) McHenry Co., Winnehago Co. 67 

Woodstock prækeplads. 

(Fra 1863 til 1878 en del av Woodstock.) 
Woodstock, McHenry Co., 111. 
Utenom (Ns), 1878-93. 

Begyndt 1878. Prester: A. Mikkelsen, 1878-88; D. Kvaase, 1887-93.— 
D. Kvaase. (7216— 96a) 

Rock Ground evangelisk lutherske menighet. 

Davis (3 mil nordpJst), Winnebago Co., 111. 
Utenom, 1844-51. 

Organisert 1844. Opl^st 1851. Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-45; 
C. L. Clausen, 1844-51. (3566—97) Rock Run menighet. 

Davis (3 mil nordøst), Winnebago Co., 111. 

Utenom (Ns), 1851-53; Norske synode, 1853-69. 

Organisert 1851. Splittet 1869, paa grund av slaverispjzJrsmaalet (Rock 
Run— Kf, Rock Run— Ns). 238 sjæle i 1866, 253 i 1868. Prester: J. W. 
C. Dietrichson, 1844-45; C. L. Clausen, 1844-51; G. F. Dietrichson, 1851-59; 
G. F. Magelssen, 1859-80. Kirke. (3584—98) Rock Run menighet. 

(Fra 1844 til 1851 en del av Rock Ground menighet.) 

Davis (3 mil nordc^st), Winnebago Co., 111. 

Norske synode, 1869 — . 

Organisert 1869 (1851). 170 siæle i 1871, 120 i 1911. Prester: J. W. C. 
Dietrichson, 1844-45; C. L. Clausen, 1844-51; G. F. Dietrichson, 1851-59; 
C. F. Magelssen, 1859-80; T, K. Thorvilson, 1881-89; L. Sherven, 1889-94; 
G. A. Gullixon, 1894-02; J. E. Hegg, 1902-07; W. A. Johnson, 1907—. Em- 
bedsmand i 1911 : b. J. W. Johnson. Kirke. (2428—99) Rock Run menighet. 

(Fra 1844 til 1869 en del av Rock Run— Ns; fra 1897 en del av Rock Run 
igjen.) 

Durand (i byen og 3 mil nordvest), Winnebago Co., 111. 

Utenom (As), 1869-70; Konferentsen, 1870-90; Forenede kirke, 1890-97. 

Organisert 1869. Opl^st 1897(?), gik ind i Synodens Rock Run menig- 
het. 43 sjæle i 1878, 60 i 1897. Prester: J. M. Eggen, 1869-82; J. A. Bergh, 
1883-97. Embedsmand i 1915 : b. A. Halvor son. Kirke, $800.— J. A. Bergh. 
(2496—100) 

Durand English Mission. 

Durand, Winnebago Co., 111. 
Norske synode, 1904-07(?). 

Organisert 1904. Opl^st 1907(?). 28 sjæle i 1904. Prest: J. E. Hegg, 
1902-07. (3585—101) 68 Illinois Zions menighet. 

Davis, Winnebago Co., 111. 
Forenede kirke, 1893-94 (?). 

Organisert 1893. Opl^st 1894(?). 40 sjæle i 1894. Prest: J. A. Bergh, 
1893-94. Embedsmand i 1893: b. S. O. Andersen. (2513—102) 

Kirke, 1910, $4,500. %ndccii Co ,in Iste norsk-dansk evang. 

lutherske menighet 

av Rockford, 111. 

R^ockford, Winnebago Co., 
111. 

Frikirken, 1909—. 

Organisert 15de jan. 1909. 
Ca. 200 sjæle i 1914. Pre- 
ster: P. W. Eriksen, 1908; 
P. L. Opdahl, 1909-12; L. 
M. Bjørnson, 1912-15; C. E. 
Nelson, 1916 — . Embeds- 
mænd i 1909 : b. F. Napstad, 
c. Jacob Johnson ; d. Christ. 
Rasmussen, Harald Chris- 
sensen ; e. L. Pedersen, A. 
Guldbrandsen, J. Johnson ; 
h. Miss Anna Pedersen. I 
1915: b. Johan Christensen; 
c. Jakob Johnson ; d. Christ. 
Rasmussen, Harald Chris- 
tensen ; e. L. Pedersen, Ha- 
rald Christensen, Fred 01- 
son. Kvindefor., 1908. Ung- 
domsfor., 1909. Sangfor., 
1909. Presteløn: $350(1909), 
$550 (1914).— C. E. Nelson. 
(2521—103) m^ lS%0 Newark prækeplads. Newark, Kendall Co., 111. 

Utenom (Es), 1841-50. 

Begyndt 1841. Sluttet 1850, paa grund av at Lisbon mght. organisertes. 
40 sjæle i 1841. Prester: E. Eielsen, 1841-50; O. O. Hetletvedt, —50; Herm. 
Osmundsen, — 50. Hattlestads "Historiske meddelelser", 23-24; Andersons 
"First Chapter of Norwegian Immigration", 410; Floms "History of Nor- 
wegian Immigration", 355. (3757 — 104) Kendall Co, 69 Lisbon norsk evangelisk lutherske menighet av Den uforandrede 

Augsburgske Konfession. 

Lisbon (2 mil vest), og Hclmar, Kendall Co., 111. 

Utenom (Es, Ns), 1850-81. 

Organisert 1850. Delt 1880, paa grund av for lang kirkevei (Stavanger 
menighet— Fk). Splittet 1881 (Plattville— Hs). 300 sjæle i 1859, 1,300 i 1880. 
Prest: P. A. Rasmussen, 1854-97. Strands "Norwegians in Illinois", 128-30. 
Kirke 1, 1860, $5,500. Kirke 2, 1871, $11,500. Skolehus 1, 1850, $500. Skole- 
hus 2, $800. Skolehus 3, $800. Prestehus, 1860, $5,000. Gravplads, 2 acres, 
$1,000. Prestegaard, 30 acres. (3590—105) 

Kirke 1, 1860. Kirke 2, 1871, $17,000. Kirke 3, 1900, 
$14,000. Skolehus 1, 1850, $500. Skolehus 2, $800. 
Skolehus 3, $800. Prestehus 1, 1860. Prestehus 2, 
1904, $5,000. Gravplads, 3 acres, $1,000. I^and, 30 
acres, $9,000. 

Lisbon norsk evangelisk lutherske me- 
nighet av den uforandrede Augs- 
burgske Konfession. 

(Fra 1850 til 1881 en del av Lisbon.) 
Lisbon (2 mil vest) og Helmar, Kendall 
Co., 111. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1881-00; Forenede 
kirke, 1900—. 

Organisert 1881 (1850). 300 sjæle i 1883, 
1,100 i 1914. Prester: Elling Eielsen, 1850-54; 
P. A. Rasmussen, 1854-97; N. G. Peterson, 
1898-07; O. Shefveland, 1907—. Embedsmænd 
i 1915: b. T. Olsen; c. P. A. Petersen; d. Thor 
Hatteberg, Tørris Larsen, Jacob Vogen, N. S. 
Nelson, Ole Tendall, George Johnson, O. T. 
Mathre ; e. P. A. Petersen, Rasmus Chally, 
Raymond Paulson, Lars Bensen, John Å. 
Johnson, John Olsen, Severt Thomas, Ben 
Durebæk, Lars Hickerson ; f. Tollef Olsen ; 
g. Tollef Olsen ; h. Tollef Olsen, H. H. Wicks, 
Ole Tendall. 8 kvindefor., $6,000. 2 ung- 
domsfor., 1900. 2 pikefor., 1907, 1910, $2,000. 
Missionsfor., 1902, $3,500. 2 sangfor. Av- 
holdsfor. Presteløn: $600 (1881), $1,600 
(1914), $60,000 (1881-14). Prestehus: $20,000 
(1881-14). Kirketjener osv.: $6,000(1881-14). 
Menighetsskolen : $36,000 (1881-14). Samfundsskoler : ca. $40,000 (1881-14). 
Missionen: $60,000 (1881-14). Barmhjertighetsanstalter: $10,000 (1881-14) 
"Konstitution" ; Strands "Norwegians in Illinois", 128.— O. Shefveland. 

(196-106) 
70 IlIvINOIS 
Kirke, 1882, $2,800. Skolehus, 1901, $400. 
Gravplads, 1 acre, $250. Norsk evang. lutherske 
menighet av den ufor- 
andrede Augsburg- 
ske Konfession. 

(Plattville menighet. Fra 
1851 til 1881 en del av 
Lisbon.) 

Plattville (31/2 mil syd- 
øst), Kendall Co., 111. 

Utenom (Hs, Am), 1881- 
90; Hauges synode, 1890 -. 
Organisert 1881. 82 sjæle 
i 1881, 200 i 1914. Prester: 
P. A. Rasmussen, N. J. El- 
lestad, A. P. Rondestvedt, 
1881-84; N. G. Nelsen, 1884- 
88; O. Andresen, 1889-99; A. O. Mortvedt, 1900—. Embedsmænd i 1881: 
b. Sjur Stangeland; d. Sjur Stangeland, Iver Olsen, S. S Myrebø; e. T. S. 
Myrebø, Hans Olson, S. S. Myrebø; f. S. S. Myrebø; h. S. S. Myrebø. 
I 1915 : b. S. S. Myrebø ; c. Hans O. Olson ; d. S. Severson, Daniel Erickson, 
Andrew Tweet; e. Daniel Iverson, Carl Kittelson, Henry Sandvig; g. Theo- 
dor Seversen; h. Daniel Erickson. Kvindefor., 1886, $72 (1915). Ungdoms- 
for., 1914, $50 (1915). Pikefor., 1908, $100 (1915). Presteløn: $170 (1889), 
$300 (1914). Samfundsskoler: $100 (1915). Strands "Norwegians in Illi- 
nois", 145.— A. O. Mortvedt. (418—107) 

Den skandinaviske norsk lutherske menighet. 

Piano, Kendall Co., 111. 

Augustana, 1883-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 3dje oktober 1883. 25 sjæle i 1883, 125 i 1914. Prester: J. 
C. Roseland, 1883-84; J. C. Reinertsen, 1884-92; N. A. Stubkjær, 1892-94; 

A. S. Johnson, 1910-16; H. G. Engum, 1916—. Embedsmænd i 1883: b. 
Hjalmar Halversen; c. Ole Olsen; d. C. G. Hansen, F. Halversen, J. An- 
dersen, L. Wielsen; e. E. G. Hansen, Ole Olsen. I 1915 : b. Jasper Johnson; c. 
Peter Hansen ; d. Jasper Johnson, Peter Hansen, Gustav Hansen ; e. A. Hen- 
riksen ; f. Jasper Johnson ; h. Jasper Johnson. Kvindefor., 1885. Presteløn : 
$75 (1883), $75 0914). Kirke, 1884.— H. G. Engum. (2143—108) 

Trefoldigheds evangelisk lutherske menighet. 

Newark, Kendall Co.. 111. 

Forenede kirke, 1912 — . 

Organisert 29de mars 1912. 11 sjæle i 1912, 90 i 1914. Prest: H. G. 
Engum, 1912 — , Embedsmænd i 1912: b. Ben Fister; c. Ben Fister; d. Ole 
Anderson, Osmond Anfinson; e. Andrew G. Olson, Martin Knutson, R. O. 
Ringe ; h. Osmond Anfinson. I 1915 : b. Alvin Johnson ; c. Andrew G. Olson : 
d. Geo. Johnson, Arnt Sampson. Osmond Anfinson; e. Andrew G. Olson, 

B. M. Norem, Christ. Anderson; f. Arnt Sampson. Kvindeforening, 1912 — . 
Prestens løn: $200 (1914), $600 (1912-14). Kirke, $1,200.— H. G. Engum. 

(14-110) 
Zions lutherske menighet. 

Millbrook, Kendall Co., 111. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 19de april 1915. 100 sjæle i 1915 (1 tysker, 1 engelskmand). 
Prest: H. G. Engum, 1915 — Embedsmænd i 1915: E. Ellertsen; c. Arthur 
G. Larson; d. B. B. Larson, T. B. Thorson, Peder Brommeland; e. Arthur 
G. Larson, Erik Axland, Erik Stenson; b. E. Ellertsen; c. A. G. Larson; 
d. B. B. Larson, T. B. Thorson, P. Brommeland; e. A. G. Larson, Erik 
Axland, Erik Stenson. Kvindeforening, 1915. Prestens løn: $250 (1914). 
— H. G. Engum. (13—111) Kendall Co., Lee Co. 71 
Kirke 1, 1886, $900. Kirke 2, 1898, $3,750. Kirke 3, 
1915, $10,000. Prestehus 1, 1894, $1,500. Preste- 
hus 2, 1910, $4,500. Newark evangelisk 
lutherske menighet. 

Newark, Kendall Co., 111. 

Utenom (Hs), 1885-94; 
Hauges synode, 1894 — . 

Organisert 8de december 
1885. 35 sjæle i 1886, 295 i 

1914. Prester: C. O. Brø- 
haugh, 1885; Theodor Han- 
sen, 1886-87; O. Andresen, 
1887-99; A. O. Mortvedt, 
1900—. Embedsmænd i 1885 : 
b. G. Overland; d. Knut 
Williams, Herman Osmond, 
Peter Knutsen; e. Knut 
Williams, Herman Osmond, 
E. O. Ulness ; h. Mrs. Beile 
Williams. I 1915 : b. Henry 
K. Peterson; c. Elias An- 
derson; d. Peter Knutson, 
H. E. Olsen, E. M. Peter- 
son; e. Daniel Anderson, L. 
S. Gravley, Louis Chris- 
topherson ; g. T. Hansen ; h. 
Phillip A. Oakland. Kvinde- 
for., 1915, $176. Ungdoms- 
for., 1896. Pikefor., 1905, 
$145. Preste-n: $100(1885), 
$400 (1914). Samfundssko- 
ler: $186 (1915). Barm- 
hjertighetsarbeide og mis- 
sionen : "Flere hundrede dol- 
lars hvert aar." "Konstitu- 
tion", 1901; "Menighetshi- 
storie", 1905, K. O. Eittrem, 

1915, A. O. Mortvedt; 
"Kendall Co. Record", 1914, 
25de juni; Strands "Norwe- 
gians in Illinois", 145. — A. 
O. Mortvedt. (419—109) f^^PzJ^ ^ sii^tis-^ 

Lee /tå // 

Lee County menighet. 

Lee (2 mil syd), Lee Co., 111. 

Norske synode, 1858-66. 

Organisert 20de oktober 1858. Splittet 1866, paa grund av slaverisppJrs- 72 Illinois maalet. (Den Iste norsk ev. luth. mght. i Lee Co. — Ns; Den norsk ev. luth. 
mght. ved Creston— Hs.) 150 sjæle i 1858, 200 i 1866. Prester: G. F. Die- 
trichson, 1858; A. C. Preus, 1859-63; C. J. P. Peterson, 1863-66; O. G. Jukam, 
1866-69. (3581—112) 

Den Iste norsk evangelisk lutherske 
menighet i Lee Co. 

Lee (2 mil syd), Lee Co., 111. 

Utenom (Ns), 1866-68; Norske synode, 
1868—. 

Organisert 1866 (1858). 243 sjæle i 1868, 
435 i 1914. Prester: G. F. Dietrichson, 1858; 
A. C. Preus, 1859-63; C. J. P. Petersen, 1863- 
66; O. G. Jukam, 1866-69; P. A. Rasmussen, 
1869; J. J. Tackle, 1869-80; J. Nordby. 1881- 
15; N. S. Magelssen, 1907-09; E. C. Haavik, 
1909-11; D. J.^ Borge, 1911-15; J. O. Tweten, 
1915—. Embedsmænd i 1915: b. M. P. Eden; 
c. T. T. Eide ; d. T. T. Eide, Omund A. Riset- 
ter; e. T. T. Eide, Benney Jacobson, Ed. Ed- 
wards, Harvey O. Risetter, Berent Preste- 
gaard, Michael Botter, jr.; f. T. T. Eide; g. 
T. L. Erickson. Kvindefor., 1880, $7,000. 
Ungdomsfor., 1910, $600. Presteløn : $10 
(1866), $700 (1914), $17,400 (1866-14). Pre- 
stehus: $5,065 (1866-14). Kirketjener: $10,000 
(1866-14). Menighetsskole : $8,900 (1866-14). 
Samf undsskoler : $5,800 (1866-14). Strands 
"Norwegians in Illinois", 148-49; "Lee Co. n. 
1. menighets historie", 1908, J. Nordby, N. Ma- 
gelssen, T. T. Eide.— J. O. Tweten. 

(1306—113) 
Kirke 1, 1864, $3,750. 
Kirke 2, 1896, $5,800. 
Prestehus, 1870, $4,625. 
Gravplads, 2V2 acres, $200. 
Land, 20 acres, $800. Milan prækeplads. Lee (8 mil ?), Lee Co.(?), 111. 
Utenom (Ns), 1876—. 

Begyndt 1876. Sluttet 1880(?). 19 sjæle i 1878, 15 i 1879. Prest: J. 
Tackle. 1869-80. (2535—114) Lee Station menighet. 

Lee, Lee Co., 111. 

Norske synode, 1892 — . 

Organisert 1892. Prester: J. Nordby, 1892-15; J. O. Tweten, 1915—. 

(2523—115) 

Augustana norsk evangelisk lutherske menighet. 

Rowe (2 mil nordvest), Livingston Co., 111. 

Augustana, 1863-90. 

Organisert 1863(?). Opl|2(st 1890, for at danne en ny menighet sammen 
med synodemenigheten paa stedet (St. Paul forenede norsk lutherske mght.). 
67 sjæle i 1863. Prester; L. Asbj^rnson, 1863-66; O. J. Hattlestad, 1867-68; 
D. Lysnes, 1868-71; O. C. Anderson, 1871-74; O. O. Tjomsland, 1874-81; 
B. Thoresen, 1881-85; J. O. Rj^d, 1885-86; D. A. Skare, 1886-90. Kirke, 1866, 
$700. Prestehus 1, 1872. Prestehus 2, 1875.— T. B. Thorson. (424—116) Pontiac (Rowe) norsk evangelisk lutherske menighet. 

Rowe, Livingston Co., 111. 

Utenom (Ns), 1866-76; Norske synode, 1876-87; Antimissouri, 1887-90. Livingston Co. n Organisert 1866. Opl^st 1890, for at danne ny menighet sammen med 
Augustana menighet paa samme sted (St. Paul forenede norsk lutherske 
mght). 67 sjæle i 1866. Prester: P. A. Rasmussen, 1866-67; O. O. Estrem, 
1867-69; A. Chr. Olsen, 1869-74; J. I. Welo, 1874-78; A. G. H. Overn, 1879- 
80; Chr. Pederson, 1880; A. G. H. Overn, 1880-82; N. J. Ellestad, 1882-83; 
N. Arvesen, 1883-86; Ole Saue, 1886-89. Enbedsmænd i 1866: b. Peder John- 
son; c. Peder Johnson; d. Halvor Wigan, Christoffer Thorstensen, Lars F. 
Johnson ; f. John T. Johnson. Kirke, 1876, $1,100. Prestehus 1, 1867. Preste- 
hus 2, 1880.— T. B. Thorson. (422—117) mo 

5> ^^oT .iqlb 


U^ 
Ji(øU /S78 -6U*>c^^^- 9t<L^ 
Kirke, 1876, $3,200. 
Skolehus, 1895, $300. 
Prestehus, 1896, $1,000. 
Gravplads, i^ acre, $15. 
Land, 1 acre. (1890-14). Samfundsskoler 

14). Barmhjertighetsanstalter : $1,000( ?) (1866-14) 

in Illinois", 527-28.— T. B. Thorson. (137—119) St. Pauls forenede norsk lutherske 
menighet. 

(Sammenslutning av Augustana, 1863-90» 
og Pontiac, 1866-90.) 

Rowe, Livingston Co., 111. 

Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 7de oktober 1890. 225 sjæle i 
1890, 150 i 1914. Prester: D. A. Skare, 1890- 
93; O. R. Sletten, 1894-01; C. Michaelson, 
1901-13; T. B. Thorson, 1913—. Embeds- 
mænd i 1890: a. J. F. Johnson; b. Ole A. 
Erickson ; c. J. F. Johnson ; d. J. F. Johnson, 
Olaus K. Olson, Ole H. Aarvig, Henry Lar- 
son. Knut Mitchell, Ole H. Olson; e. Olaus 
K. Olson, Ole A. Erickson, Richard Thomp- 
son, Christ. Erickson, Henry Larson ; f, Olaus 
K. Olson, Ole H. Aarvig; h. John F. Johnson. 
I 1915: b Oliver Buland; c. Oliver Buland; 
d. Jakob Jakobson, Ed. Melland, Hans Vixse, 
John H. Olson, Alfred Erickson, Knut John- 
son; e. Alfred Erickson, Oliver Buland, Ole 
Knutson, Ole O. Hamrewa, Knut Johnson, 
Ed. Melland; f. Hans Vixse; h. Lena Olson. 
Kvindefor., 1890, $3,600. Ungdomsfor., 1892, 
$350. Pikefor., 1892, $1,270. Prestel^n: $300 
(1890), $400 (1914), $8,000 (1890-14). Pre- 
stehus: $5,000 (1890-14). Kirketjener osv.: 
$6,000 (1890-14). Menighetsskolen : $1,500 
$1,500 (1890-14). Missionen: $1, 900 (?) (1890- 

Strands "Norwegians 74 Illinois Den norsk evangelisk lutherske (Augustana) menighet. 

(Rook's Creek.) 

Rowe (3 mil vest), Livingston Co., 111. 

Augustana, 1880-90; Forenede kirke, 1890-01. 

Organisert 29de mars 1874 (1880?). Oplj^st 1901, for at forene sig med 
St. Paul forenede norsk lutherske menighet. 50 sjæle i 1880, 41 i 1900. 
Prester: O. O. Tjemsland, 1874-81; B. Thoresen, 1881-85; J. O. Rj^d, 1885-86; 
D. A. Skare, 1886-94; O. R. Sletten, 1894-01. Embedsmænd i 1880: b. Hellick 
Warra; c. S. E. Bro; d. Thomas Ryerson, Andrew Fosseen, Knut T. John- 
son, John Lawrence, Erasmus Anderson, S. E. Bro; e. Lars Erickson, Eras- 
mus Anderson, J. O. Johnson. Hattlestads "Historiske meddelelser", 82. 
— T. B. Thorson. (423—118) 

Mud Creek menighet. 

Odell (6 mil nordvest), Livingston Co., 111. 

Norske synode, 1867-87, Antimissouri, 1887-90. 

Organisert 1867. Opløst 1890(?). 67 sjæle i 1876, 48 i 1870. Prester: 
O. O. Estrem, 1867-69; A. Chr. Olsen, 1869-74; J. I. Welo, 1874-78; A. G. 
H. Overn, 1879—80; Chr. Pederson, 1880; A. G. H. Overn, 1880-82; N. J. 
EUestad, 1882-^3; N. Arvesen, 1883-86; Ole Saue, 1886-89. (252(>-120) Mud Creek norsk lutherske menighet. 

Odell (6 mil nordvest), Livingston Co., III. 

Forenede kirke, 1894 — . 

Organisert 29de oktober 1894. 62 sjæle i 
1894, 25 i 1914. Prester : O. R. Sletten, 1894- 
01; C. Michaelsen, 1901-13; T. B. Thorson, 
1913—. Embedsmænd i 1894: b. S. Knudson; 
d. K. Knudson, J. Runstad; e. Ole Sampson, 
Theo. Knudson, B. Bergeson; f. J. Runstad. 
I 1915: b. Neis Sampson; c. Ole R. Olson; 
d. Charles Knudson, Ole Sampson, Neis Samp- 
son; e. Ole R. Olson, Ole Sampson, Ben Ol- 
son; f. Ole R. Olson; h. Ole R. Olson. 
Kvindef or., 1894, $900. Presteløn : $75 ( 1894) , 
$125 (1914), $2,100 (1894-14). Kirketjener 
osv.: $200 (1894-14). Menighetsskolen : $500 
(1894-14). Samfundsskoler : $400 (1894-14). 
Missionen: $1,100 (1894-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter : $300 (1894-14).— T. B. Thorson. 
(136—121) 
Kirke, 1895, $1,000. Mud Creek menighet. 

Odell (6 mil nordvest), Livingston Co., 111. 
Hauges synode, 1880-92. 

Organisert 1880. Opl^st 1892, for at slutte sig til Rook's Creek. Prester: 
H. W. Abelson, 1873-82- Theo. Hanson, 1882-90. (2527—123) Abel menighet. 

Rowe, Livingston Co., 111. 

Hauges synode, 1880-92. 

Organisert 1880. Opl^st 1882, for at slutte sig til Rook's Creek. Ca. 55 
sjæle i 1880, 20 i 1899. Prester: H. W. Abelson, 1873-52; Theo. Hanson, 
1882-92. (2530—124) Livings ton Co. 75 
Rook'8 Creek Lutheran Church (The 
Rook Creek Ev. Luth.). 

Pontiac (lOy^ mil nordvest), Livingston 
Co., III. 

Hauges synode, 1880 — . 

Organisert 1880. 63 sjæle i 1889, 100 i 1914. 
Prester: H. W. Abelson, 1873-82; Theo. Han- 
son, 1882-92; Ole Andresen, 1892-94; A. J. 
Krogstad, 1894-96; N. G. Peterson, 1896-97; 
C. Harrison, 1898-00; Ordin O. Risvold, 1901- 
03; L. H. Chally, 1903-05; Ordin O. Risvold, 
1905-07; P. O. Wee, 1908-10; G. M. Bruce, 
1910-11; L. J. Skromme, 1911-13; A. P. Lee, 
1913—. Embedsmænd i 1915: a. L. B. Shay; 
b. Andrew Thompson ; c. Martin Johnson ; d. 
L. B. Shay, Werner Carlson; e. F. Carlson, 
T. E. Thompson, Martin Johnson. PresteljzJn: 
$200 (1914). Strands "Norwegians in Illi- 
nois", 145.— A. P. Lee. (2528—122) Kirke, 1878, $500. 
Prestehus, 1917, $4,000. 
Kirke, 1906, $8,000. Prestehus, 1917, $5,000. First Lutheran Church. 

(Fra 1880 til 1907 en del 
av Rook^s Creek — Hs.) 

Pontiac, Livingston Co., 
Illinois. 

Hauges synode, 1907 — . 

Organisert 26de jan. 1907. 
100 sjæle i 1907 (40 ty- 
skere), 175 i 1910, 200 i 
1914 ( 100 tyskere) . Prester : 
Ordin O. Risvold, 1907-08; 
P. O. Wee, 1908-10; G. M. 
Bruce, 1910-11 ; L. J. Skrom- 
me, 1911-13; A. P. Lee, 
1913—. Embedsmænd i 1907 : b. Rasmus Aarvig; c. P. G. Sjøborg; d. J. C. Diemer, Thomas Ryerson, A. G. 
Jacobs, F. Finhold, R. Aarvig; e. Dr. J. M. Mitchell, Peter Peterson, P. G. 
Sjoborg, Julius Johnson; h. R. Aarvig. I 1915: b. R. Aarvig; c. P. G. Sjo- 
borg; d. C. J. Redlich, Thomas Ryerson, Oliver Ryerson, A. G. Jacobs, John 
Ropp ; e. H. C. Bresner, H. K. Hanson, J. C. Munson, L. C. Stephenson, P. G. 
Sjoborg; h. mrs. Bertha Cook. Kvindefor., 1907. Ungdomsfor., 1907. Pike- 
for., 197. Sangkor, 1907. Presteløn : $800 (1907), $800 (1914), $6,400 (1907- 
15). Prestehus og leie, $6,000.— A. P. Lea. (2529—125) 

Dwight menighet. 

Dwight, Livingston Co., 111. 

Norske synode, 1866-78(?). 

Organisert 1866(?). Opl^st 1878(?). 150 sjæle i 1872, 45 i 1877. Presterr 
P. A. Rasmussen, 1860-66; O. O. Estrem, 1867-69; A. Chr. Olsen, 1869-74; 
J. I. Welo, 1874-78. (2525—126) 

Highland menighet. 

Rowe (23 mil?), Livingston Co.(?), 111. 
Norske synode, 1876-78(?). 

Organisert 1876. Oplpst 1878(?). 45 sjæle i 1876, 52 i 1877. Prest: J. 
I. Welo, 1874-78. (2531—127) 76 Illinois Mazon menighet. 

Mazon, Grundy Co., 111. 
Norske synode, 1868-80(?). 

Organisert 1868. Opl^st 1880(?). 97 sjæle i 1869, 89 i 1880. Prester; 
O. O. Estrem, 1868-69; A. Chr. Olsen. 1869-80. (2470—128) Hauges evangelisk lutherske menighet 
i Saratoga. 

Morris (5 mil nord), Grundy Co., 111. 
Utenom (Kf), 1876-77; Konferentsen, 1877- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 8de juli 1876. 62 sjæle i 1876, 
263 i 1914. Prester: S. Oftedal, M. F. Gjert- 
sen, R. O. Hill, Elling Eielsen, P. J. Solberg, 
1876-77; N. C. Brun, 1877-79; B. P. Strand, 
1879-82; N. G. Nilsen, 1883-92; N. J. Lock- 
rem, 1892-93; T. Aarrestad, 1893—. Embeds- 
mænd i 1876 : a. Halvor Osmundson, J. Fat- 
land ; b. K. J. Granville ; c. Halvor Osmund- 
son; d. John Fatland, Halvor Osmundson, 
Erik Johnson ; e. Halvor Grønstad, Halvor 
Osmundson, Wier Pedersen ; f. Tollef Houge ; 
g. K. J. Granville. I 1915: b. Christ. Ander- 
son ; c. Thom Peterson ; d. John Hagen, Wier 
Pedersen, Neis Thompson ; e. Thom Peterson, Lars Olsen, A. M. Anderson ; 
f. Neis Thompson. Kvindefor., $6,000. Ungdomsfor., 1915, $150. Sangfor., 
1913, $25. Presteløn: $400 (1876), $400 (1914), $12,000 (1876-14). Kirke- 
tjener osv.: $8,000 (1876-14). Samfundsskoler : ca. $3,500 (1876-14). Mis- 
sionen: $6,000 (1876-14). Barmhjertighetsarbeide : $500 (1876-14). "Kon- 
stitution", 1877 ; "Menighetshistorie", 1904, T. Aarrestad; Strands "Norwegians 
in Illinois", 113-14.— T. Aarrestad. (455—129) 
Kirke, 1877, $4,800. 15) Bethlehem evangelisk lutherske 
menighet. 

(Skandinavia menighet.) 

Morris, Grundy Co., 111. 

Utenom (Kf), 1880-87; Konferentsen, 1887- 
90 ; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1880. Splittet 4de august 1883, 
paa grund av at svenskerne i menigheten gik 
over til baptisterne. 20 sjæle i 1880 (13 sven- 
sker), 317 i 1914 (10 svensker). Prester: 
B. P. Strand, 1880-82; N. G. Nilsen, 1883-92; 
N. J. Lockrem, 1892-93 ; T. Aarrestad, 1893—. 
Embedsmænd i 1880 : b. Sven S. Knutsen ; c. 
Sven S. Knutsen; d. John Johnsen, N. P. 
Johnson, Sven S. Knutsen ; e. S. P. Carlson, 
F. Melby, Carl Carlson; f. F. Melby; h. Mrs. 
Anna Severtsen. I 1915: b. N. A. Sorem ; c. 
Osmund Berge ; d. John S. Johnson, F. Melby, 
Thor H. Thorsen ; e, S. S. Marwick, Andrew 
Johnson, Jakob Tesdall ; f. John S. Johnson ; 
h. Erik H. Thorsen. Kvindefor., $9,000. Ung- 
domsfor., $2,500. Pikefor., $115. Missions- 
for.. 1904, $900. Sangfor., 1888. Avholdsfor., 
21 aar, $60. Presteløn : $75(?), $600 (1914), 
$1,100(1880-15). Kirketjener osv.: $900(1880- 
Samf undsskoler : $4,000 (1880-15). Missionen : ca. $4,000 (1880-15). 
Kirke 1, 1884, $8,500, 
Kirke 2, 1895, $3,200. Barmhjertighetsarbeide: ca. $400 (1880-15). "Konstitution", 1880, 1890, 1899; Grundy Co., Iroquois Co. 77 Aarrestads "Menighetshistorie", 1904; Strands "Norwegians in Illinois", 112. 
— T. Aarrestad. (457—130) Bethania menighet (Scully Prairie). 

(Dwight, dansk.) 

Gardner (6 mil sydvest), Grundy Co., 111. 

Norske synode, 1876; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 5te juni 1876. 263 sjæle i 1892 (flere dansker), 220 i 1915. 
Prester: J. I. Welo, 1876-79; A. G. H. Overn, 1879-82; N. J. Ellestad, 1882- 
83; N. Arvesen, 1883-86; Ole Sane, 1886-90; P. I. R. Reinertsen, 1891-96; 
N. J. Ivockrem, 1897; Chr. Christiansen, 1897-07; J. A. Westberg, 1907-11; 
K. J. Wang, 1911 — . Embedsmænd i 1877: e. Halvor Monsen, Jens Morten- 
sen. I 1895 : b. Knud Ryan. I 1915 : b. Thomp Thorsen. Ungdomsfor. Pre- 
stens l^n: $300 (1914). Strands "Norwegians in Illinois", 111-12. Kirke, 
1886, $2,500. Prestehus, — , $1,500. (2469—131) Pontoppidans evangelisk lutherske menighet. 

Gardner, Grundy Co., 111. 

Forenede kirke 1891^~" 

Organisert 7de 'januar 1891. 76 sjæle i 1892, 170 i 1915. Prester: P. I. 
R. Reinertsen, 1891-96; N. J. Lockrem, 1897; Chr. Christiansen, 1897-07; 
J. A. Westberg, 1907-11; K. J. Wang, 1911—. Embedsmænd i 1891: a. Iver 
Nilsen ; b. Ole Chally ; e. Thomas Thorsen, G. Chally, T. Gangstee. I 
1915 : b. E. J. Lockrem, Kvindefor., 1895. Ungdomsfor. Avholdsfor. Pre- 
stens \øn: $300 (1914). Strands "Norwegians in 111.", 109-10. Kirke, 1894. 
Prestehus. (2468—132) 

**>t*L' 
Beaver Creek præke- 
plads. 

Beaverville (2 mil nord), 
Iroquois Co., 111. 

Begyndt 1837. Sluttet 1838, 
paa grund av koleraen og 
Ole Rynnings død. Lægpræ- 
dikant : Ole Rynning, 1837- 
38. Rynnings "Sandfærdig 
beretnmg om Amerika" ; 
Nattestads "Dagbog"; Die- 
trichsons "Reiser blandt de 
norske emigranter", 91 ; 
Langelands "Normændene i 
Amerika", 29-31 ; Ander- 
sons "First Chapter of Nor- 
wegian Emigration", 198- 
218, 245-247; Ulvestads 
"Normændene i Amerika", 
15; Holands "De norske 
settlementers historie", 74- 
83 ; Botten-Hansens "Nor- 
ske Studenter", 25. 

• (3582—135) 78 * IlvLINOlS 

Braceville menighet. 

Braceville, Grundy Co., III. 
Norske synode, 1885(?)-(?). 

Organisert 1885. 42 sjæle i 1886, 30 i 1906. Prester: A. Chr. Olsen, 
1885-06; I. G. Nelsen, 1907-08. Embedsmand i 1905: b. Tørris Fjelde. 

(2464—133) 

Coal City menighet. 

Coal City, Grundy Co., 111. 
Norske synode, 1885-03 (?). 

Organisert 1885. Opløst 1903(?). 45 sjæle i 1885, 52 i 1890. Prest: A. 
Chr. Olsen, 1885-06. (2467—134) 

Chebanse menighet. 

Chebanse, Iroquois Co., 111. 
Norske synode, 1868-«0(^). 

Organisert 1868. Opl^^st 1880(?). 65 sjæle i 1874, 54 i 1880. Prester: 
O. O. Estrern, 1868-69; A. Chr. Olsen, 1868-80(?). (2471—136) 

Zions evangelisk lutherske menighet i Clifton, 111. 

(Den dansk evangelisk lutherske menighet i Chebanse and Clifton.) 

Clifton, Iroquois Co,, 111. 

Utenom (Ns), 1871—. 

Organisert 2den januar 1871. 50 sjæle i 1871 (dansker), 60 i 1914 (dan- 
sker). Prester: A. Chr. Olsen, 1870-98; H. P. Berthelsen, 1898-04; L. P. Han- 
sen, 1904-10; C. H. Fechtenburg, 1910—. Embedsmænd i 1915: b. Carl Chri- 
stensen ; c. Christ. Wittrup ; e. Wm. Rasmussen, Carl Madsen, J. P. Jensen ; 
h. M. C. Madison. Kvindefor.. 1898, $1,000. Presteløn : $120 (1871), $500 
(1914), $6,000 (1871-15). Kirketjener osv.: $1,200 (1871-15). "Konstitu- 
tion", 1906. Kirke, 1898, $1,740. Prestehus, 1914, $4,000.— C. H. Fechtenburg. 
(1420—137) 

Milk's Grove menighet. 

Herscher (6V2 mil syd), Iroquois Co., 111. 
Norske synode, 1878-06(?). 

Organisert 1878. Opl^stf?) 1906. 136 sjæle i 1878, 164 i 1895. Prest: 
A. Chr. Olsen, 1870-98. (2538—138) 

Grand Prairie menighet. 

(Herscher.) 

Herscher (2V^ mil sydvest), Kankakee Co., 111. 

Norske synode, 1868-11. 

Organisert 1868. 34 sjæle i 1869, 134 i 1904. 102 i 1911. Prester: O. O. 
Estrern, 1868-69; A. Chr. Olsen, 1869-06; J. R. Birkelund, 1906-11. Embeds- 
mand i 1904: b. Ole Thorsen. I 1911: Ole Thorsen.— J. R. Birkelund. 

(2478—139) 

Grand Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

Herscher (2^2 mil sydvest), Kankakee Co., 111. 

Antimissouri, 1886-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 12te september 1886. 230 sjæle i 1892, 108 i 1915. Prester: 
Ole Saue, 1886-90; P. I. R. Reinertsen, 1891-96; Chr. Christiansen, 1897-07; 
J. A. Westberg, 1907-11; K. J. Wang, 1911—. Embedsmand i 1893: b. T. 
A. Anderson. I 1915: b. J. C. Peterson. Ungdomsfor. Presteløn: $300 
(1914). Kirke. (2479—140) Kankakee Co , DeKalh Co. 79 

Herscher menighet. 

Herscher, Kankakee Co., 111. 
Norske synode, 1910(?). 

Organisert 1910(?). 102 sjæle i 1910. Prest: J. R. Birkelund, 1910—. 
Embedsmand i 1910: b. Ole Thorsen. (2476—141) 

St. Anne menighet. 

St. Anne, Kankakee Co., 111. 
Utenom (Ns, Am), 1881-89(?). 

Begyndt 1881. Sluttet 1884. Opl^st 1899(?). 17 sjæle i 1884, 30 i 1885. 
Prester: C. J. Moen, 1881-84; N. M. Minne, 1885-89. (2481—142) 

Momence dansk hitherske menighet. 

Momence, Kankakee Co., 111. 
Norske synode, 1883-91 (?). 

Organisert 1883. Opl^st 1891 (?). 38 sjæle i 1889 (dansker), 62 i 1892, 
Prest: A. Chr. Olsen, 1883-91. (2480—143) 

Den danske evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1883 til 1891 Momence dansk lutherske.) 

Momence, Kankakee Co., 111. 

Norske synode, 1891 — . 

Organisert 26de juni 1891. 62 sjæle i 1891 (60 dansker), 54 i 1914 (54 
dansker). Prester: A. Chr. Olsen, 1891-95; J.' N. Andersen, 1895-96; H. P. 
Berthelsen, 1896-05; L. P. Hansen, 1905-10; C. H. Fechtenburg, 1910—. 
Embedsmænd i 1891: a. Niels Boisen Sp^rensen; b. Anton Christensen; e. 
Wilhelm Nielsen, Christian F. Pedersen. I 1915: b. Marius Christensen; c. 
Victor Miller; e. K. N. Sp(rensen, Marinus Christensen, Alfred Christensen; 
f. Marinus Christensen; g. Mrs. Agnes Christensen. Kvindeforening, 1911, 
Presteløn: $120 (1891), $200 (1914\ $3,240 (1891-15). Kirketjener osv.: ca. 
$250 (1891-15). Kirke, 1897, $1,700.— C. H. Fechtenburg. (2249—144) 

St. Ansgars dansk evangelisk lutherske menighet. 

Kankakee, Kankakee Co., 111. 

Utenom (Ns), 1897—. 

Organisert Ilte april 1897. 27 sjæle i 1897 (dansker), 64 i 1914 (dansker). 
Prester: H. P. Berthelsen, 1897-05; L. P. Hansen, 1905-10; C. H. Fechten- 
burg, 1910 — . Embedsmænd i 1897: a. Niels Jensen; b. C. Schmidt; c. G. 
Robertson ; e. Niels Jakobsen, Jens Mikkelsen. I 1915 : b. P. Antsen ; c. Niels 
Jensen; e. K. P. Johnson, C. Schmidt, H. C. Andersen. Prestens l^n: $120 
(1897), $200 (1914), $2,600 (1897-14). Kirketjener: $700 (1897-14). Sam- 
fundsskoler: ca. $100 (1897-14). Missionen: ca. $300 (1897-14). Barmhjertig- 
hetsarbeide: ca. $100 (1897-14). Kirke, 1908, $2,921. Prestehus, 1914, $4,000. 
(1421—145) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet ved Creston, 111. 

Creston (7 mil sydøst), DeKalb Co., 111. 

Hauges synode, 1870 — . 

Organisert 1870. 74 sjæle i 1870, 300 i 1914. Prester: J. Z. Torgerson, 
1872; R. O. Hill, 1872-86; J. N. Sandven, 1888-94; C. E. Tiller, 1894-99; K. 
O. Eittrem, 1900-11; J. A. Johnson, 1912—. Embedsmænd i 1870: a. Mikkel 
Knutson; b. Rasmus O. Hill; d. Mikkel Knutson, R. O. Hill, Ole O. Hill; 
e. Peder E. Espe, Elias Espe, P. O. Hill. I 1915: b. O. C. Hill; c. B. Knut- 
son; d. Olaus Moele, O. J. Grønde, O. B. Berg; e. T. Egland, A. Sanderson, 80 Illinois B. Knutson; f. Royal Hill; h. Olaf Branen. Kvindefor., 1888. Ungdomsfor,, 
1896. Pikefor., 1906. Presteløn : $700 (1914), $2,200 (1870-15). Kirke- 
tjener osv.: $8,700 (1870-14). Samfundsskoler : $3,000 (1870-15). "Kon- 
stitution", 1870; Strands "Norwegians in 111.", 144. Kirke 1, 1872, $4,500. 
Kirke 2, 1915, $2,100. Kirke 3, 1916, $8,000. Prestehus, 1914, $4,000. Grav- 
(2182—146) 

Shabbona prækeplads. 

Shabbona, DeKalb Co., 111. 

Utenom (Ns), 1871-72. 

Begyndt 1871. Sluttet 1872. Prest: J. J. Tackle, 1871-72. (2461—147) 

Weatherby menighet. 

Weatherby, DeKalb Co., 111. 
Utenom (Fk), 1892-96. 

Begyndt 1892. Sluttet 1895. 16 sjæle i 1893, 20 i 1896. Prest: E. H. 
Midtbø, 1892-95. (2512—148) 

Vor Frelsers evangelisk lutherske menighet. 

Sandwich, DeKalb Co., 111. 

Hauges synode, 1904 — . 

Organisert 10de mai 1904. 39 sjæle i 1904, 35 i 1914. Prest : A. O. Mor- 
tvcdt, 1900 — . Embedsmænd i 1904: a. Ole Evenson ; b. Ludvig Larson; c. 
Ole Evenson ; d. Ole Evenson, Christ. Gunderson, Ludvig Larson ; e. Ole 
Evenson, Oscar Carlson, Carl Enderson. I 1915: a. Ludvig Larson; b. Ole 
Larson ; c. miss Jennie Hanson ; d. Ludvig Larson, Ole Larson ; e. Andrew 
Thorson, Ole Larson, Helmick Halvorson; h. Ole Larson. Kvindefor., 1904, 
$900. Presteløn: $40 (1904), $100 (1914), $650 (1904-15). Samfundsskoler: 
$150 (1904-15). Missionen: $550 (1904-15) Barmhjertighetsarbeide: $250 
(1904-15). "Budbæreren", 1907, 158; "Menighetshistorie", 1905, K. O. Eittrem ; 
Strands "Norwegians in Illinois", 148. Kirke, 1906, $825. (421—149) 

Den evang. lutherske 
menighet. 

Shabbona, DeKalb Co., 
Illinois. 

Norske synode, 1907 — . 

Organisert 1907. 64 sjæle 
i 1907, 65 i 1910. Prester: 
J. Nordby, 1907-15; N. S. 
Magelssen, 1907-09; E. C. 
Haavik, 1909-11; D. J. 
Borge, 1911-15; J. O. Twe- 
ten, 1915 — . Embedsmand 
i 1907: b. M. Rundley. 

(2463—150) 

Sheffield dansk lutherske menighet. 

Sheffield, Bureau Co.. 111. 
Konfcrentsen. 1871-77(?). 

Organisert 1871. Oplp^st 1877(?). 250 sjæle i 1871 (dansker), 128 i 1877. 
Prester: M. F. Gj ertsen, 1868-72; N. Iversen, 1872-77. Kirke. (2433—151) 
Batavia prækeplads. 

Batavia, Kane Co., 111. 
Utenom (Ns), 1871-72. 
Begyndt 1871. Sluttet 1872. Prest: J. J. Tackle, 1871-72. (2477—152) Kane Co., Peoria Co., Champaign Co. 81 

Elgin menighet. 

Elgin, Kane Co., 111. 

Utenom (Ns), 1873-74. 

Begyndt 1873. Sluttet 1874. Prest: J. J. Tackle, 1873-74. (2474—153) 

Zions norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

Elgin, Kane Co., 111. 

Konferentsen, 1882-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 9de oktober 1882. 150 sjæle i 1890, 200 i 1915. Prester: N. 
C. Brun, 1882-85; B. P. Strand, 1885-87; Gerhard Rasmussen, 1887-90; Wm. 
Rasmussen, 1890-92; Nils Arvesen, 1892-93: O. C. J. Baker, 1893-96; W. A. 
I. Eckmann, 1896-02; Ditman Larsen. 1903-08; J. A. M. Hinderlie, 1908-15; 
P. O. Qualen, 1915—. Embedsmænd i 1882: b. J. Greenhill; d. Peder Rovel- 
stad, P. C. Anderson, P. Andersen, P. Undhjem; e. J. Espersen, O. M, Rud, 
I, Larsen; h. Hvltopt I 1915: b. N. Walter. Ungdomsfor., 1894. Pikefor., 
1898, 1905, 1915: Prestens løn : $500 (1915). Strands "Norwegian in Illi- 
nois", 104-07. Kirke, 1884, $2,584. (2475—154) Carpenterville prækeplads. 

Carpenterville, Kane Co., 111. 
Utenom (Am, Fk), 1888-92. 

Begyndt 1888. Sluttet 1892. Prester: Gerhard Rasmussen, 1888-90; Wm. 
Rasmussen, 1890-92.— John Tolstad. (1802—155) Aurora norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

Aurora, Kane Co., 111. 

Konferentsen, 1888-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 14de september 1888. 75 sjæle i 1890, 195 i 1915. Prester: 
N. E. B^e, 1888-89; J. C. Reinertsen, 1889-93; N. A. Stubkjær, 1893-94; O. 
C. J. Baker, 1894-96; W. A. I. Eckmann, 1896-03; Ditman Larsen, 1903-08; 
J. A. M. Hinderlie, 1908-15; P. O. Qualen, 1915—. Embedsmand i 1898: 
b. N. Larson. I 1915: b. Nils Larson. Kvindeforening. Ungdomsforening. 
Prestens \øn: $600 (1914). Strands "Norwegians in Illinois", 107-8. Kirke, 
1892, $3,000. (2473—156) 

Alta prækeplads (Alto). 

Alta, Peoria Co., 111. 

Utenom (Ns), 1871-72. 

Begyndt 1871. Sluttet 1872. Prest: J. J. Tackle, 1871-72. (2462—157) 

Champaign menighet. 

Champaign, Champaign Co., 111. 

Norske synode, 1874-75. 

Organisert 1874. 40 sjæle i 1875. Prest: E. P. Jensen, 1874-75. 

(2434-158) 

Champaign menighet. 

Champaign, Champaign Co., 111. 
Konferentsen, 1877-81 (?). 

Organisert 1877. Opl^st 1881 (?). 109 sjæle i 1878, 98 i 1881. Prester: 
G. J. Omland, 1877-80; B. P. Strand, 1880-81(?). (2498—159) 82 [Illinois Skandinavia menighet. 

Rantoul, Champaign Co., 111. 

Konferentscn, 1877-90: Forenede kirke, 1890— 92(?). 
Organisert 1887. Oplj^st 1892(?). 67 sjæle i 1878, 115 i 1891. Prester: 
G. J. Omland, 1877-80; N. G. Nilsen, 1883-92. (2499—160) Fov-a Cc, III. 
ontojDpidan 

Pontoppidans norsk evangelisk lutherske menighet (Elliott). 

Elliott (31/0 mil sydøst), Ford Co., 111. 

Konferentscn, 1876-90; Forenede kirke, 1890-11. 

Organisert 20de august 1876. Splittet 1911, paa grund av at en del av 
folket vilde organisere egen menighet i Elliott (Elliott norsk luth. ; Pontoppi- 
dan norsk evang. luth.). 244 sjæle i 1878, 706 i 1910. Prester: Nils Iverson, 
1876-77; G. J. Omland, 1877-80; B. P. Strand, 1880-88; T. B. B. Framnes, 
1888-97; H. H^vcrstad, 1897-04; J. I. Lønne, 1904-11. Embedsmænd i 1876: 
a. Osmund Ryg; b. Chester Reierson ; c. Ole Natterstad ; d. Osmund Ryg, 
Lars Hjelmeland, Ole Natterstad, J. A. Hatteberg; e. Lars Volden, Abel 
Hanson. I 1911: b. P. K. Dahl. Presteløn : $900 (1914). Kirke 1, 1888, 
$3,000. Kirke 2, 1900.— H. A. Gaardsmoe. (2497—161) 

Pontoppidans norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1876 til 1911 en del av Pontoppidan.) 

Elliott (i byen og ZVz mil sydøst), Ford Co., 111. 

Forenede kirke, 1911 (1876)—. 

Organisert 1911 (1876). 398 sjæle i 1912, 400 i 1914. Prester: N. Iver- 
son, 1876-77; G. J. Omland, 1877-80; B. Strand, 1880-88; T. B. B. Framnes, 
1888-97; H. Høverstad, 1897-04; J. I. Lønne, 1904-11; H. A. Gaardsmoe, 
1912 — . Embedsmænd i 1915: b. John Knutsen; c. A. J. Hatteberg; d. John 
Hatteberg, Rasmus Frette, K. K. Seim, Thor Lunde, Henry Thompson ; e. 
Erik Tweet, Tøris Lunde, Anton Thompson, George Anderson, Karl Han- 
son ; f. Henry Thompson ; h. miss Mary Hatteberg. Prestens løn : $1,000 
(1914). "Konstitution", 1876, revidert og trykt 1902. Strands "Norwegians in 
Illinois", 115. Kirke 1, 1888, $3,000. Kirke 2, 1900. Prestehus, 1882, $2.500. 
Gravplads, P/g acre. Land, 10 acres, $40. — H. A. Gaardsmoe. (1411 — 162) 
Kirke, 1911, $9,730. Elliott lutherske 
menighet. 

(Fra 1876 til 1911 en del 
av Pontoppidan.) 

Elliott, Ford Co., 111. 

Utenom (Fk), 1911-12; 
Forenede kirke, 1912 — . 

Organisert 1911. 110 sjæle 
i 1911, 143 i 1914. Prester: 
H. B. Kildahl, 1911-12; J. 
A. Bergh, 1912-16; Tuman 
H. Benson, 1916—. Embeds- 
mænd i 1911: a. P. K. Dahl ; 
b. S. Stueland; c. L. A. 
Johnson; d. P. K. Dahl, Sangamon Co., Ogle Co., Will Co., Cook Co. 85 

Chr. Wiksc, Jacob Eriksen ; e. John Edmons, Hans Severud, Georg Johnson ; 
f. P. K. Dahl; h, P. K. Dahl. I 1915: b. John Vevig; c. L. N. Johnson; 
d. P. K. Dahl, Chr. Wikse, L. O. Volden; e. Georg Johnson, Hans Severud, 
L Apland; f. P. K. Dahl; h. P. K. Dahl. Kvindef or., 1911, $1,000. Ungdoms- 
for., $100. Sangfor., 1911. Presteløn : $400 (1911), $500 (1914), $1,100 (1911- 
14). Kirketjener osv.: $300 (1911-14). Samfundsskoler : $1,075 (1911-15). 
Missionen: $150 (1911-15). Barmhjertighetsarbeide: $100 (1911-15).— J. A, 
Bergh. (12—163) 

Springfield menighet. 

Springfield, Sangamon Co., 111. 
Norske synode, 1876. 

Organisert 1876. OplpJst 1890(?). 70 sjæle i 1890. Prester: H. C. Wy- 
neken, 1875-90; J. Nordby, 1890. (2532—164) 

Den Iste skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Rochelle, Ogle Co., 111. 

Norske synode, 1885 — . 

Organisert 10de mai 1885. Ca. 100 sjæle i 1885 (50 dansker og svensker)^ 
35 i 1910. Prester: J. Nordby, 1885-15; N. S. Magelssen, 1907-09; E. C. 
Haavik, 1909-11; D. J. Borge, 1911-15; J. O. Tweten, 1915—. Embedsmand 
i 1910: b. Eva Weeks. Strands ''Norwegians in Illinois", 149. (2534—165) 

St. Johns norsk evangelisk lutherske menighet. 

Creston, Ogle Co., 111. 

Hauges synode, 1897 — . 

Organisert 1897. 39 sjæle i 1897, 100 i 1914. Prester: C. E. Tiller, 
1897-98; K. O. Eittrem, 1900-11; J. A. Johnson, 1912—. Embedsmænd i 
1897: b. A. Sampson; d. Albert Espe, Holden Berve, Samuel Eames; e. 
Ivar Tueland, A. Sampson, Charlie Hanson; h. Thomas Halleland; i 1915: 
a. J. A. Johnson; b. M. Hansvik; c. J. Raum; d. L. Berg, A. Samson, J. 
Braw; e, H. Livingston; Vermand Thuestad, E. G. Edwinson; f. A. Sam- 
son; h. Willie Thuestad. Kvindef or., 1897. Ungdomsfor., 1900. Pikefor. 
Presteløn: $50 (1897), $200 (1914), $1,500 (1897-15). Kirketjener osv.: $225 
(1897-15). "Konstitution", 1897; Strands "Norwegians in Illinois", 146. 
Kirke, 1900, $3,300. Prestehus, 1914, $4,000. (2183—166) 

Wilmington prækeplads. 

Wilmington, Will Co., 111. 

Utenom (Ns), 1879-80. 

Begyndt 1879. Sluttet 1880. Prest: A. Chr. Olsen, 1879-80(?). 

(2472—167) 

Norsk evangelisk lutherske menighet. 

Joliet, Will Co., 111. 

Hauges synode, 1891 — . 

Organisert 1891 og 1901. 105 sjæle i 1906, 102 i 1905. Prester: Theo. 
Hansen, 1891-94; Ole Andresen, 1894-03; Ordin O. Risvold, 1903-07; H. P. 
Hanson, 1907-12; H. H. Hanson, 1912; T. J. Alvestad, 1913-15; S. K. Knut- 
son, 1915—. Embedsmand i 1911 : b. O. Eddy. I 1915: b R. Hjemvik. Pike- 
for. Ungdomsfor. Sangfor. Strands "Norwegians in Illinois", 147-48; 
"Budbæreren", 1914, 235-36. Kirke, 1902, $5,000. (2536—168) 

Independent Evangelical Lutheran Bethania Church. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom, 1877-05. 

Organisert 1877. Oplj^st 1905. Prest: John Zach. Torgerson, 1877-05, 84 Illinois 

Egteviet "1,500 par". "Kirketidende", 1874, 261; 1878, 105; Strands "Nor- 
wegians in Illinois", 221-22. Kirke. (4001—169) 

Den norske synodes bymission prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode, 1905 — . 

Stiftet i 1905, og stod i forbindelse med Missouri-svnoden indtil 1907. 
Prester: J. R. Birkelund, M. D., bymissionær, 1905-12, 13;' C. Døving, 1912—. 
I synodens aarsberetning for 1908, pp. 35-36, rapporteres: "De forskjellige 
anstalter, countyhospitalet, detentionhospitalet, countyfængslet, fattiggaarden, 
hospitalet for tæringssyge, og sindssygeasylet har — ligesom de to foregaa- 
ende aar — været regelmæssig besøgt, likeledes et stort antal av de andre 
hospitaler. Medens jeg ifjor aflagde 520 besøg paa disse anstalter, har an- 
tallet været lidt mindre (ca. 500), paa grund av et noksaa stort antal besjz(g 
i private hjem for at imdersjz^ge og afhjælpe lidt af den værste nød. 17 immi- 
granter og 15 arbeidsløse er hjulpne til arbeide. Understøttelse til syge og 
fattige er udbetalt med omtrent $235. I fængslet har jeg kunnet bevæge 
mig mere frit og uhindret end i forrige aar. Jeg kan nu gaa fra celle til 
celle og tale med fangerne", osv. I "Aarsberetningen" for 1911, pp. 30-32, 
rapporteres, at arbeidsfeltet utvides for hvert aar og at næsten overalt er der 
forøget arbeide, der kræver ekstra arbeidskræfter. Immigrantmissionen og 
juvenile court er særlig paapekt som nye arbeidsgrena. I 1907 besøgte by- 
missionæren liovedanstalten 618 ganger og de mindre hospitaler 132 ganger, 
statsfængslet i Joliet 2 ganger, sindssykeasylet i Kankakee 3 ganger, holdt 
132 gudstjenester i Chicago, 20> prækener og 16 foredrag utenfor Chicago, 
delte ut 10,500 traktater og 225 testamenter og bibler, døpte 7 barn og 4 
voksne, konfirmerte 2, egteviet 3 par, meddelte nadveren til 314, begravet 
18, øvet sjælesorg for 2,300, skrev 1,475 breve, osv. I "Aarsberetningen" for 
1914, pp. 255-256, rapporteres, at en "menighed blev stiftet for flere aar siden 
paa fattiggaarden, hvor der holdes gudstjeneste hver uge. Menigheden tæller 
for tiden nogle og femti medlemmer. Testamenter, traktater og kirkelige 
blade er utdelte i tusenvis." (Se Dunning.) (2519 — 170) 

Den forenede kirkes bymission prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Forenede kirke, 1907 — . 

Stiftet i 1907. N. J. Ellestad, bymissionær, 1907-11; Chr. Munson, 1912- 
13; C. O. Solberg, 1913-14; H. M. Thompson, 1914; E. C. Tollefsen, 1916—. 
Fra "Aarsberetningen", 1910. p. 182: "Første aars arbeide bestod væsentlig 
i at betjene og faa paa fode igjen Emmaus menighet, som grundet paa hyp- 
pige vakanser var sin opløsning og undergang nær. Senere har pastor L. 
O. Fossum betjent menigheten, og nu er den faktisk blit selvhjulpen. Siden 
har bymissionæren arbeidet haardt paa at styre og hjælpe frem ogsaa de 
øvrige missionsmenigheter, som alle paa en nær er blit selvhjulpne. Ellers 
har missionæren besøgt syge ved byens hospitaler, gjort husbesøg for at 
opsøge vort norske folk og indbyde dem og deres børn til Guds hus, assi- 
stere i oprettelse og betjening af prækepladse", osv. Fra "Aarsberet- 
ningen", 1912, p. 181 : "Pastor Munson har allerede optat arbeide paa et 
par steder, som laa kirkelig talt øde, og som har god fremtid for sig. Han 
faar god hjælp af søstre paa diakonissehjemmet, som blandt andet driver 
en 'kindergarten' i Harmony Hall, den første i sit slags inden vort samfund. 
Desuden hjælper søstre til i fattigpleie og sygebesøg." Fra "Aarsberet- 
ningen", 1915, p. 156: "Til denne 'kindergarten' bringer fattige mødre sine 
smaa barn, mens de selv maa være ude paa arbeide. Børnenes tid er optat 
med at synge, lege og høre bibelske fortællinger. Der holdes ogsaa møder 
for mødre, og søstrene søger at gjøre sig saa meget som mulig kjendt i 
nabolaget. Der er ogsaa søndagsskole i nabolaget. Besøget har været op 
til 50 barn, med 6 lærere. Forrige sommer holdt student Jonas Foss guds- 
tjenester der, siden har pastor Edw. Hegland, mr, Johnson og dr. Skinness Cook Co., Sangamon Co. 85 

holdt mjz^der der. Men hovedarbeidet ved lokalet har altsaa været 'kinder- 
garten', under ledelse af søster Martha Bakke og miss Maud Stocking". Fra 
"Aarsberetningen" 1916, pp. 201-202: "Først vil jeg da nævne den store by 
Chicago, hvor der skal være omtrent 70,000 norske (100,000), som ikke er 
kommet i forbindelse med nogen menighet." (2518 — 171) 

Frikirkens lutherske bymission prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Frikirken, 1908-12. ' 

Begyndt paa 2440 Campbell Ave., i 1908, av pastor John A. Eliassen, 
og nedlagt i 1912. (3294—172) 

Teltmissionen prækeplads. 

Chicago,. Cook Co., 111. 
Forenede kirke, 1912 — . 

Begyndt i 1912 av pastor Chr. Munson, fortsat av Den forenede kirkes 
prester i Chicago med bistand av prester utenom Chicago. (3596 — 173) 

Zionsforeningens jødemission prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Zionsforeningen, organisert 24de juni 1878 i Stoughton, Wis., av pastor 
J. P. Gj ertsen og prof. Sven R. Gunnersen, Den overtok Iowa-synodens 
jødemission i Chicago i 1903. Pastor E. N. Heimann, en russisk jøde, har 
tjent som missionær paa samme sted fra 1894. Midt i det tykkeste jøde- 
strøk (Syd Halstad St.) har foreningen et prægtigt missionslokale, med læse- 
værelser, skoleværelser, forsamlingssted osv., der med grundeiendommen 
har en værdi av $65,000. Assistenter: Isidor Schwartz, miss Heimann, søster 
Minnie Nyborg. "Ved siden av de almindelige møter til præken og bibel- 
studium og den private undervisning i Guds ord samles jødebarn til søn- 
dagsskole, kindergarten, syklasser og gutteforening. Desuten vedlikeholdes 
'free dispensary', hvor fattige jøder kommer med sine syke og faar fri 
lægebebehandling, fri forbindinger og mediciner. Missionær Heimann utgir 
ogsaa et 16-sidigt maanetsblad, "Zions Røst", der tolker Israels sak." Zions- 
foreningens formænd: J. P. Gjertsen, 1878-83; M. F. Gjertsen, 1883-86; T. 
H. Dahl, 1886-02; J. Tanner, 1902-08; C. C. Holter, 1908-12; C. K. Solberg, 
1912—. Sekretærer: G. Hoyme, S. Oftedal, 1878-87; J. H. Blegen, 1887—. 
Kasserere: S. R. Bunnersen, 1878-83; Lars Lund, 1883—. Waldelands "Is- 
raelsmissionen"; Blegens ''Zionsforeningens historie"; Heimanns "Retten, 
pligten og udsigterne til at drive jødemission"; Norlies "Den forenede 
kirke", 76; Bruns "Fra ungdoms aar", 265-73; "Lutheraneren"; "United 
Lutheran", 1911, 579-82; "Zions røst", 1910—. (2440—174) 

Den lutherske frikirkes jødemission prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Utenom (Lf), 1910—. 

Begyndt 1910. Nu paa 2440 Campbell Ave. Missionær: Jno. A. Ellias- 
sen. Sekretær: E. Sørensen. (3294 — 175) 

Illinois State University prækeplads, 

Springfield, Sangamon Co., 111. 

Northern Illinois Synode, 1852-60. 

Begyndt i 1852 som presteskole for norsker, svensker, tyskere og ameri- 
kanere av Northern Illinois-synoden. Prester: Simon W. Harkey, 1852-67; 
Lars P. Esbjørn, 1858-60. L. M. Heilmans "History of Northern Illinois 
Synod", 46-47; I. M. Andersons "Augustana Synod, 1860-10", 92; Norelius* 
"De svenska lutherska forsamlingarnas historia". I, 788-815; Hattlestads 
"Historiske meddelelser", 75-76. (4002—176) 86 ILI.INOIS 

Ellings seminar prækeplads. 

Lisbon, Kendall Co., 111. 

Ellings synode, 1854-55. 

Begyndt oktober 1854, som presteskole av Ellings synode. Nedlagt mai 
1855. Prest: P. A. Rasmussen, 1854-55. Bip^rns "P. A. Rasmussen", 30-39; 
Rennings "Hauges seminar". (4003—177) 

Augustana seminar prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Augustana, 1860-63. 

Begyndt 1860 som presteskole av Den skandinaviske Augustana-synode. 
Prest: Lars Esbjprn, 1860-63. Flyttet til Paxton i 1863. Norelius' "De 
svenska lutherska forsamlingarnas historia", II, 9-10, 140-41; Andersons^ 
"Augustana vSynod, 1860-10", 93-103; Hattlestads "Historiske meddelelser", 
76-77. (4004—178) 

Augustana seminar prækeplads. 

Paxton, Ford Co., 111. 

Augustana, 1863-69. 

Flyttet fra Chicago 1863. Prester: Dr. Tuve N. Hasselquist, 1863-91; 
W. Kopp, 1864-67; dr. Anders R. Cervin, 1868-74; Sidney L. Harkey, 1868- 
70; Johan Olsen, 1866-67; August Weenaas, 1868-69. Skolen delt i 1868, 
foråt norskerne kunde grundlægge egen skole (Augsburg seminar i Mar- 
shall, Wis.). Weenaas' "Mindeblade", 1-27; Andersons "Augustana Synod, 
1860-10", 103-04; Norelius' "De svenska lutherska forsamlingarnas historia", 
II, 140-41, 147-51; "Prestekalenderen", 30, 70-71; Hattlestads "Historiska 
meddelelser", 78-79. (4005—179) 

Hauge's College and Eielsen'8 Seminary prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. ,' 

Ellings synode, 1870-71. 

Begyndt 1870 som presteskole for Ellings samfund i Trefoldighed (Tri- 
nity) kirke, Chicago. Prest: John Zacharias Torgerson, 1870-71. Sluttet 

1871. Strands "Norwegians in Illinois", 143; RjzJnnings "Hauges Seminar"; 
"Prestekalenderen", 30; "Budbæreren", 1870, 20-21, 81-84; 1871, 20-21, 58; 

1872, 22-28, 3&-42. (4006—180) 

Concordia Seminary prækeplads. 

Springfield, Sangamon Co., 111. 

Norske synode, 1875-76. 

Missouri-synodens praktiske seminar flyttet fra St. Louis, Mo., 1875. 
Svnodens praktikere flyttet med 1875-76. Prester: Gotlieb Kroening, 1876- 
88; J. F. C. Lochner, 1876-88; H. C. Wyneken, 1875-90. Flyttet til Madison, 
Wis., 1876. "History of Concordia Seminary"; Halvorsens "Festskrift", 
145-46; Asperheims "Missouri-synode og Den norske synode"; "Kirketi- 
dende", 1876, 268, 418, 572, 600. (4007—181) 

Pleasant View Lutheran College prækeplads. 

Ottawa, La Salle Co., 111. 

Forenede kirke, 1896 — . 

Begyndt som academy i 1896. Prester: L. A. Vigness, 1896-14; H. M. 
Thompson, 1914 — . Missionsforening hver uke, bpJnnemjzfter hver onsdag. 
Skolens kataloger; "Pleasant View Record", 1903—. (4008—182) 
Cook Co. 87 

ChxccL^o, Cook Co'-, n i . 

Norske lutherske Tabitha forening prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Konferentsen, 1885-86. 

Organisert 3dje november 1885. Splittet i 1886, paa grund av to ret- 
ninger: Nogle vilde ha hospital og andre vilde ha diakonissehjem og hos- 
pital. Strands "Norwegians in Illinois", 135; Bruns "Fra ungdomsaar", 274. 
(4009—183) 

Den oprindelige norsk lutherske Tabitha forening prækeplads. 

(Fra 1885 til 1886 en del av Tabitha.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Kf, Fk), 1886-92. 

Organisert 1886 med det formaal at arbeide for diakonissesaken og op- 
rettelsen av et diakonissehjem. Direktorer: Pastor N. C. Brun, mrs. Marie 
Larsen, Maggie Brandstad. Kasserer: John Bredshall. Sekretær: Anna 
Kolderup. Søstre: Marie Langaunet, Martha Berg, Amalia Kittelsen, 1891 — . 
Hus kjøpt 1891. Brandt 1893. 52 patienter i 1892. (4010—184) 

Norsk lutherske Tabitha forening prækeplads. 

(Fra 1885 til 1886 en del av Tabitha.) 
Chicago, Cook Co., 111. 
Utenom (Kf, Fk), 1886-92. 

Organisert 1886 med det formaal at arbeide for et hospital. Strands 
"Norwegians in Illinois", 135. (4011—185) 

Norsk lutherske Tabitha forening prækeplads. 

(Sammenslutning av Tabitha og Den oprindelige Tabitha.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Fk), 1892-95. 

Organisert 1892 med det formaal at samle byggefond og opfjzJre et dia- 
konissehjem og hospital paa hjørnet av Francisco og Thomas Streets. 
"Bygningen var dog ikke før tat i bruk, før det viste sig at denne samme 
uenighet hersket inden foreningen. I 1895 tråk atter diakonissesakens venner 
sig ut av foreningen. Det er jo ikke underligt, om adskillige blev trætte 
av deres fruktesløse bestræbelser for at oprette et diakonissehjem. Nogle 
av de uttraatte organiserte sig til en forening for oprettelsen av et barne- 
hjem (Norwegian Lutheran Children's Society), nogle for et alderdomshjem 
(Norwegian Old People's Home Society), og nogle for et diakonissehjem 
(Norwegian Lutheran Deaconess Society)." — H. B. Kildahl i Bruns "Fra 
Ungdomsaar", 276. (4012—186) 

Norwegian Lutheran Deaconess Society prækeplads. 

Chicago^ Cook Co., 111. 

Utenom (Fk), 1896-04. 

Organisert 17de februar 1896 av dr. N. T. Quales, Adolph Larson, 88 Ii,i,iNois 

pastor A. C. Anderson og pastor J. N. Kildahl. Et hus med 25 værelser, 
paa hjjzfrnet av Artesian og Le Moyne Streets, blev leiet i mai 1897. En 
$175,000 bygning blev opf^rt paa Haddon og Leavitt i 1902. Diakonisser: 
Anna Tofte, Ingeborg Oberg, 1897-02, Marie Larson, osv. I 1902 hadde 
anstalten 3 søstre, 15 prjzivesøstre, 8 elever og 192 patienter. Rektor: H. B. 
Kildahl, 1902-12. I november 1904 overdroges anstalten til Den forenede 
kirke. "Diakonissen", 1909—; anstaltens og samfundets aarsberetninger; 
"Lutheraneren"; Bruns "Fra Ungdomsaar", 276-77; Strands "Norwegians 
in Illinois", 135-37. (4013—187) 

Det norsk lutherske diakonissehjem og hospital prækeplads. 

(Fra 1885-86 Tabitha, fra 1886-92 den oprindelige Tabitha, fra 1892-95 
Tabitha, fra 1896-04 Norwegian Lutheran Deaconess Society.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Forenede kirke, 1904 (1885)—. 

Fortsættelse av Norwegian Lutheran Deaconess Society. Eiet og drevet 
av Den forenede kirke gjennem en komite. Direktionen i 1906: Adolph 
Larson, N. J. Lockrem, C. E. Tiller, Haakon Thompson, Halle Steensland, 
M. H. Hegge, O. R. Sletten, G. O. Belsheim. H. B. Kildahl, søster Caro- 
line Williams. I 1916: Tom Olsen, C. S. Vang, M. H. Hegge, H. M. Thomp- 
son, Ivar Ramseth, H. J. Holman, N. J. Lockrem, Haakon Thompson, Ole 
Shefveland. Diakonisser: Ingeborg Sponland og 33 andre. 21 pr^vesjz^stre. 
10 lærere, 25 ukers skole hvert aar (oktober — april). Kindergarten, 1912 — . 
Kvindefor., 1907—. Ny bygning, 1910. Gravplads for 30 grave, $725. 948 
kommuniceret, 1911-16. 16,906 patienter, 1911-16. Rektorer: H. B. Kildahl, 
1902-12; A. Øfstedahl, 1912— "Diakonissen", 1909—; anstaltens og sam- 
fundets aarsberetninger; Bruns "Fra Ungdomsaar", 274-78; Strands "Nor- 
wegians in Illinois", 135-39.— Sekster Malinda Monson. (2443—188) 

Eielsen's Children'8 Society prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Es), 1880-85(?). 

Stiftet av Eielsens venner. Eielsen bevilget $1,500 til et barnehjem paa 
den betingelse, at det skulde bygges og stettes av Hauges, Augustana og 
Konferentsefolket i Chicago. Mrs. Eielsen, mr. og mrs. Sand og mrs. 
Sophie Michaelson ledere for foretagendet. Bevægelsen d^de ut. 

(4014—189) 

Norwegian Lutheran Children'8 Society prækeplads. 

(Little Shepherds' Society.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Fk), 1896 (1890)—. 

Fortsættelse av Eielsens Children's Society og en del av Tabitha for- 
eningen. Mrs. Sophie Michaelsen og pastor N. C. Brun oparbeidet inter- 
esse for barnehjemsaken, organiserte smaapikeforeninger, kvindeforeninger, 
Little Shepherds' Society, forandret til Norwegian Lutheran Children's So- 
ciety. DirektjzJrer i 1896: John Hetland Michaelsen, Johannes Liabj^^, Rude. 
I 1906: C. K. Solberg, O. K. Espeseth, L. Harrisville, osv. I 1898 kjjz^pte 
foreningen Martin Luther College bygningerne paa Irving Park Blvd. og 
58th Ave. for $4,000. Matron: Annie M. Abrahamson, 1899—. I 1906 hadde 
anstalten 70 barn. KjjzJbte 18 acres i Edison Park for $6,480. Ny bygning 
i Edison Park, $41,733. O. M. Johnson, bestyrer. "Lutheran Church Al- 
manac", 1916, 74; "B^rnevennen", 1899 — ; Strands "Norwegians in Illinois'*, 
193-95. (4015—190) 

Evangelical Lutheran Finding Society prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Ns), 1906—. 

Organisert av prester indenfor Den norske synode, 1906. Den 9de april Cook Co. 89 

1910 beretter "Kirkebudet", foreningens organ : "Det er nu omtrent 3^^ aar 
siden vi fik vort eget hus, hvor ialt 68 bjzJrn har havt sit hjem for kortere 
eller længere tid (et par i omtrent 3 aar), indtil de enten blev anbragt i 
familiehjem eller sendt tilbake til forældre eller andre slegtninge. Desuden 
har vi paa anden maade, baade f^r og efter vi fik vort eget hjem, tåget vare 
paa omtrent 80 andre b^rn, saa at det samlede antal belj^ber sig til omtrent 
150." I 1910 var foreningens medlemsantal 500. Der er to maater at bli 
medlem paa, enten ved at betale $10.00 en gang eller $1.00 om aaret. Ind- 
tægterne for 1910, $2,501. Formænd: J. R. Birkelund, 1906-12; G. A. Gul- 
lixon, 1912 — . Kasserer: Caroline H. Halvorsen. "Kirketidende", 1911, 
465-66; 1912, 1165; 1913, 1406-07. (4016—191) 

Norwegian Old People'8 Home Society prækeplads. 

(Fra 1892 til 1895 en del av Tabitha.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Ns), 1896—. 

Organisert i 1896 av nogle som traatte ut av Tabitha foreningen, med 
det formaal at oprette et gamlehjem. Lokalforeninger i Bethlehem, Con- 
cordia, Trinity, Wicker Park, Moreland og Zion. Direktion i 1896: Dr. N. 
T. Quales, Anton A. Melum, John Jersin, Anton Petersen. Foreningen 
kjøpte en bygning med 25 værelser i Norwood Park i 1896 for $20,(XX), og 
mottok 17 gamle samme høst. Tilbygninger i 1905. Eiendommens værdi 
i 1916 $75,000, med 38 gamle. Mrs. A. Christensen, matron. Indtægter fra 
1896 til 1905 $93,159, utgifter $82,354. Strands "Norwegians in Illinois", 
187-91. (4017—192) 

Hospitalsmissionen prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Fk), 1914—. 

Begyndt i 1914 av pastor C. J. Helsem, pastor emeritus. (4018 — 193) 2. WISCONSIN VautA.ArCih.eL. Ca. |a7# /»*/«.«♦ A"** ^^ 


or X ya-r/n^/Z/c 

•W4i'f'effof<i Ptei-no S h<^ Co, 
Plub/^t^C Rucir,^ Cc U/åS, 

li) Så a lAXj^ claj to. r< Ck. iyH'i 
c - /Ve r r/i C<^ Ai. 
ii^t i9S y ^ ^ /r y , U^ ' hj ^ rt^ Ca. l^-t - ^/^ 

Kirke 1, 1843, $500. Kirke 2, 1866, $3,500. Prestehus. Norway Norwegian Lu- 
theran Congregation. 

(Muskego menighet.) 

Waterford (4 mil nord), 
Racine Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am), 1843- 
90. 

Organisert 1843. OpMst 
1890, for at forenes med 
Den lutherske menighet i 
Muskego — As. 230 sjæle i 
1867, 420 i 1881. Prester: 
C. L. Clausen, 1843-48; H. 
A. Stub, 1848-55; H. L. 
Thalberg, 1856-60; C. M. 
Hvistendahl, 1864-70; M. 
Fr. Wiese, 1870-73; S. T. 
Geelmuyden, 1873-75 ; A. 
Rønnerberg, 1875-84; A. L. 
Huus, 1886-92; W. A. Ras- 
mussen, 1892-01; O. E. 
Schmidt, 1901-08; Th. M. 
Bakke, 1908-11; Osmund 
Johnson, 1912-14; J. L. Kil- 
dahl, 1914—. "Kirketiden- 
de", 1871, 333; Dietrichsons 
"Reiser blandt de norske 
emigranter" ; Berghs "Den 92 Wisconsin norsk lutherske kirkes historie i Amerika"; Paulsons "Erindringer", 24—44; 
Floms "Norwegian Immigration", 278-88; Holands "De norske settlemen- 
ters historie", 111-22; Langelands "Normændene i Amerika", 45-49; Ander- 
sons "First Chapter of Norwegian Immigration", 266-325; Ulvestads "Nor- 
mændene i Amerika" I, 22-24. (3335—194) 

Den lutherske menighet i Muske go. 

(Augustana Lutheran Church; The White Church. Fra 1844 til 1852 en 
del av Ellings.) 

Waterford (4 mil nord), Racine Co., Wis. 

Augustana, 1852-90: Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1852. Opl^st 1892, for at slutte sig til Norway N. L. Cong. 
(1843—). Prester: O. Andrewson, 1851-53; A. A. Scheie, 1853-57; O. J. 
Hattlestad, 1859-76; Paul Anderson, 1876-84; Markus Nielsen, 1886-90. 

(2825—195) Norway norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Sammenslutning av Norway og Augn.is- 
tana.) 

Waterford (4 mil nordøst), Racine Co., 
Wis. 

Forenede kirke, 1890 (1843)—. 
Organisert 1890 (13de september 1843). 290 
sjæle i 1890, 400 i 1914 (25 tyskere). Prester: 
C. L. Clausen 1843-48; H. A. Stub, 1848-55; 
H. L. Thalberg, 1856-60; C. M. Hvistendahl, 
1864-70; M. Fr. Wiese, 1870-73; S. T. Geel- 
muyden, 1873-75; A. Rønneberg, 1875-^4; 
Gerhard Rasmussen, 1884-85; H. L. Thalberg, 
1885-86; A. L. Huus, 1886-92; Wm. Rasmus- 
sen, 1892-01; Otto Schmidt, 1901-07; Jens 
Mathiesen, 1907-08 ; Th. M. Bakke, 1908-1 1 ; 
Jens Mathieson, 1911-12; Osm. Johnson, 1912- 
13; H. B. Kildahl, Gustav Stearns, 1913-14; 
J. L. Kildahl, 1914—. Embedsmænd i 1915: 
b. Thomas Throndson ; c. Edwin Jacobson ; e. 
Ole Johnson, Ole Evenson, A. Anderson ; f. 

Kirke 1, 1843, $500. j. L. Kildahl; h. J. Eimer Jacobson. Kvinde- 

Kirke 2, 1866, $3,500. for. Ungdomsfor. Pikefor. Sangfor. Pre- 

Prestehus 1, 1845. steløn : $425 (1914).— J. L. Kildahl, Th. M. 

Prestehus 2, 1900, $2,300. Bakke. (3339—196) 

Prestehus 3, 1916, $3,800. 

Gravplads, 4 acres. 

Land, 10 acres. 

North Cape menighet (Yorkville Prairie). 

Union Grove (8 mil nord), Racine Co., Wis. 

Ellings synode, 1852-83. 

Organisert 1852. Sluttet 1883, fordi Elling Eielsen flyttet til Chicago i 
1872 og døde 1883. Prest: Elling Eielsen, 1843-83. Brohaugh og Eistein- 
sens "Elling Eielsen"; Paulsons "Erindringer", 24-44. (3343—199) 
North Cape norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Yorkville menighet.) 

Union Grove (8 mil nord), Racine Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am\ 1850-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1850. Ca. 115 sjæle i 1867, 200 i 1915. Prester: C. L. Clau- Racine Co. 93 

sen, 1843-45; H. A. Stub, 1848-55; H. L. Thalberg, 1856-64; C. M. Hvisten- 
dahl, 1864-70; M. Fr. Wiese, 1870-73; S. T. Geelmuyden, 1873-75; A. Rønncr- 
berg, 1875-84; A. L. Huus, 1886-92; W. A. Rasmussen, 1892-01; O. E. 
Schmidt, 1901-07; Th. M. Bakke, 1908-11; Osmund Johnson, 1912-14; J. L. 
Kildahl, 1914—. Embedsmand i 1850: b. M. K. Aadland(?). I 1915: b. H. 
Skarie, jr. Kvindefor. Ungdomsfor. Presteløn: $325 (1914). "Kirke- 
tidendc'^ 1867, 367. Kirke. (3338—200) 

IR a. et -ne, 7?ac ine Or., Wcs, .^.s^)^"^"' Racine prækeplads. 

Racine, Racine Co., Wis. 

Utenom (Es), 1843-49. 

Begyndte 1843. Sluttet 1849. Prest: Elling Eielsen. (3299—201) Racine menighet. 

Racine, Racine Co., Wis. 

Franckean synoden, 1849-51; N. 111. synode, 1851-60; Augustana, 1860- 
68(?). 

Organisert 1849. Opløst 1868(?). Prester: O. J. Hattlestad, 1849-51; 
Hans Larson, 1851-53; O. J. Hattlestad, 1853-54; Paul Anderson, 1854-65; 
J. P. Gjertsen, 1865-68. (3340—202) Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Racine, Racine Co., Wis. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890-99. 

Organisert 12te november 1872. Splittet 1899, paa grund av uenighet om 
kirkebygningen og giftermaal (Bethesda ev. luth. mght. — Fk; Luth. Church 
of Atonement— Gen. Syn.). 116 sjæle i 1877, 300 i 1896. Prester: A. M. 
Anderson, 1876-79; J. M. Eggen, 1880-81; H. O. Opsahl, 1881-84; Nils Iver- 
sen, 1885-88; P. C. A. Helland, 1888-89; P. B. Strand, 1890-93; J. S. Holland, 
1894; M. O. Dybvik, 1895-01. Embedsmænd i 1872: b. L. Engrud; c. H. P. 
Svcnson ; d. Abr. Anderson, L. Engrud, T. Thorsen, E. Helleksen, Lars Lar- 
son ; e. H. P. Svenson, L. Engrud, Christoffer L. CDlson ; h. H. P. Svenson. 
I 1896: b. Marius Rud. Presteløn : $300 (1872). Kirke 1. Kirke 2, $6,000. 
Prestehus. — Adolph Jacobsen. (3341 — ^203) Bethesda evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1899 en del av Den skand. 1.; Den skand. 1., 1899-08.) 

Racine, Racine Co., Wis. 

Forenede kirke, 1899-06; utenom (Hs), 1906-09. 

Organisert 1899 (1872). Splittet 1909. 306 sjæle i 1899, 177 i 1906. Pre- 
ster: A. M. Andersen, 1876-79; J. M. Eggen, 1880-81; H. O. Opsahl, 1881-84; 
Nils Iversen, 1885-88; P. C. A. Helland, 1888-89; P. B. Strand, 1890-93; J. S. 
Holland, 1894; M. O. Dybvik, 1895-01; B. G. Bondahl, 1901-03; J. W. O. 
Røvik, 1903-06; A. O. Ness, 1906-09. Embedsmand i 1899: b. Christ. Jensen. 
Kirke.- Adblph Jacobson. (3342—204) 94 Wisconsin 
Kirke 1, 1876, $1,972. 
Kirke 2, 1896, $6,000. 
Prestehus, lot, $2,000. Bethesda evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1872 til 1909 en del av Den skand. 
luth.) 
Racine, Racine Co., Wis. 
Utenom (Hs), 1909—. 

Organisert 1909 (1899, 1872). Splittet 1899, 
paa grund av uenighet om kirkebygning (Lu- 
theran Church of Atonement) ; 1909, paa grund 
av misnøie med prestens betjening (Zion me- 
nighet). 116 sjæle i 1914. Prester: Elling 
Eielsen, 1843-49; O. J. Hattlestad, 1849-51; 
Hans Larson, 1851-53; Paul Anderson, 1854- 
65; J. P. Gj ertsen, 1865-68; A. M. Andersen, 
1879; J. Møller Eggen, 1880-81; H. O. Op- 
sahl, 1881-84; N. Iversen, 1885-88; P. C. A. 
Helland, 1888-89; P. B. Strand, 1890-93; M. 
O. Dybvig, 1895-01 ; B. G. Bondahl, 1901-03 ; 
J. W. O. Rødvik, 1903-06; A. O. Ness, 1906- 
09; N. CarlsoD, 1909-14; A. M. Rusten, 1916—. 
Embedsmænd i 1915 : a. Anthon Johnsen ; b. 
Adolph Jacobsen ; c. Sevren Svenson ; d. An- 
drew Henreksen, Adolph Jacobson, Ole Lang- 
nes, Hans Amundsen, Erik Pedersen, Axel W. 
Jorgensen; e. Anthon Johnsen, Hans Ellefsen, 
Severin Sorensen; h. Anthon Johnsen. Kvin- 
defor., 1872. Ungdomsfor. Sangfor. Sykefor., 1887-94, 1907-09. Presteløn : 
$600 (1914). "Konstitution", 1877, 1898, revidert 1913.— Adolph Jacobson. 
(1008—205) 

Zion menighet. 

(Fra 1872 til 1908 en del av Den skand. 1.; fra 1908 til 1909 en del av 
Bethesda.) 

Racine, Racine Co., Wis. 

Frikirken, 1909—. 

Organisert 13de april 1909. 34 sjæle i 1909, 125 i 1914. Prester: K. J. 
Wang, 1909-10; L. O. Anderson, 1910-14; O. L. Torvik, 1914—. Embeds- 
mænd i 1909 : a. M. Loftaas ; b. A. R. Qualheim ; c. S. Syslack ; d. Geo. Hen- 
rickson, Andr. Jacobson, Ole Horne, Severin Syslack; e. Ole Fyhrie, Sev. 
Helland, Anton R. Qualheim; h. Ole Fyhrie. I 1915: b. A. R. Qualheim, Sev. 
Syslack; d. And. Jacobson, Ole Horne, Jens Hanson, Henrik Qualheim, Peder 
Pederson ; e. Sev. Helland, Ole Fyhrie, Anton R. Qualheim : h. Sev. Helland. 
Kvindeforening, 1909, $800. Ungdomsfor., 1909, $600. Pikefor., 1915. Hjæl- 
pefor., 1912, $400. Sangfor., 1909. Presteløn: $300 (1909), $800 (1914), 
$3,700 (1909-14). Kirketjener, brændsel osv.: $300 (1909-14). Samfunds- 
skoler: $250 (1909-14). Missionen: $600 (1909-14). Barmhjertighetsan- 
stalter: $150 (1909-14). Kirke, 1910, $4,200. Prestehus, 1909, $2,300.-0. L. 
Torvik. (143—206:) 
Dane Co. 95 


-Y tu I '-"1,1,' 
IBS^j Kirke 1, 1844, $500. Kirke 2, 1858, $3,000. Østre Koshkonong menighet. 

(Kaskeland, det østre sogn av den norsk 
lutherske menighet i Dane and Jefferson Co.) 

Cambridge (4 mil sydvest), Dane Co., Wis. 

Utenom, 1844-53; Norske synode, 1853-85. 

Organisert 10de oktober 1844. Splittet 1885, 
paa grund av naadevalgstriden (Østre Koshkonong — Fk; Iste Østre Kosh- 
konong n. ev. luth.— Ns). 200 sjæle i 1844, 568 i 1884. Prester: J. W. C. 
Dietrichson, 1844-50; A. C. Preus, 1850-60; J. A. Ottesen, 1860-85; J. D. 
Jacobsen, 1870-72; G. A. Lunde, 1872-75; O. M. Sævig, 1880-84. Embeds- 
mænd i 1844: b. Bjørn Olsen Rom; d. Lars Johannesen Hollo, Gulbrand G. 
Holtane, Gunstein Rolfsen Omdal, Gunder Jørgensen Flatland; f, Ole Knud- 
sen Trovatten, Anders Knudtsen ; g. Ole Knudsen Trovatten, Anders Knudt- 
sen. Kvindefor., 1879. Sangfor., 1855. Presteløn : $150. (2937—207) 
Kirke 1, 1844, $500. 
Kirke 2, 1858, $3,000. 
Kirke 3, 1897, $12,700. 
Prestehus 1, 1846, $500. 
Prestehus 2, 1855, $1,300. 
Prestehus 3, 1867, $3,200. 
Gravplads, 4 acres. 
Land, 90 acres (eier % ar dette). 
Østre Koshkonong menighet. 

(Østre sogn i Den norsk lutherske menighet 
i Dane og JefFerson Co., Wis. Fra 1844 til 
1885 en del av Østre Koshkonong.) 

Cambridge (4 mil sydvest), Dane Co., Wis. 

Antimissouri, 1887-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1885 (1844). 400 sjæle i 1892, 
425 i 1914 (10 svensker). Prester: J. W. C. 
Dietrichson, 1844-50; A. C. Preus, 1850-60; 
J. A. Ottesen, 1860-85; G. G. Krostu, 1885—. 
Embedsmænd i 1915 : a. Gustav O. Owens ; b. 
G. G. Krostu ; c. A, F. Olson ; e. Gustav O. 
Owens, G. C. Larson, John Jacobson, Carl O. 
Lien, Berent Johnson ; f. G. O. Owens. Kvinde- 
forening, 1887. "Konstitution", 1904; "Kirke- 96 Wisconsin tidende", 1869, 298-02; 1885, 187-91, 273-02; 1887, 490; 1888. 649; 1894, 477-78, 
690-94; 1899, 88.— G. G. Krostu. (636—208) 
Kirke 1, 1844, $500. 
Kirke 2, 1858, $3,000. 
Kirke 3, 1893, $13,500. 
Prestehus 1, 1846, $500. 
Prestehus 2, 1855, $1,300. 
Prestehus 3, 1867, $3,200. 
Prestehus 4, 1897, $2,200. 
Gravplads 1, 2 acres, $50. 
Gravplads 2, 2 3-10 acres, $230. 
Land, 90 acres, $4,500. Iste Østre Koshkonong norsk evan- 
gelisk lutherske menighet. 

(Østre Koshkonong norsk evangelisk luther- 
ske menighet. Fra 1844 til 1885 en del av 
Østre Koshkonong.) 

Cambridge (4 mil svd). Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1885 (1853)—. 

Organisert 1885 (1844). Delt i 1892 (Rock- 
dale) og i 1893 (Cambridge). 300 sjæle i 1892, 
414 i 1914 (1 dansk, 1 amerikaner, 2 tyskere). 
Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-50; C. L. 
Clausen, 1845^16; A. C. Preus, 1850-60; J. A. 
Ottesen, 1860-91 ; G. A. Lunde, 1873-75 ; O. M. 
Sævig, 1880-84; D. G. Ristad, 1892-01; Ole O. 
Klevjord, 1894; Osm. Amdalsrud, 1895; Joh. 
Halvorson, 1901 — . Embedsmænd i 1915: a. 
Lars K. Lier ; b. Lars C. Kravig ; c. Joseph 
Lien ; e. Torsten D. Larsen, Erik Veum, Gun- 
der Pederson. Kvindefor., 1879, $5,500. Ung- 
domsfor., 1892, 1909, $465. Pikefor.. 1891, 1908, 
$975. Sangfor., 1855. Presteløn: $480 (1915), 
$13,000 (1885-15). Kirketjener osv.: $2,300 
(1892-15). Samfundsskoler : $15,326. Missio- 
nen : $7,209 ( 1883-1 5 ) . Barmhj ertighetsarbeide : 
$4,600 (1891-15). 50-aarsfest og granitmonu- 
ment ved laden, hvor Dietrichson holdt sin 
iørste gudstjeneste Iste september 1844. Ri- 
stads "Mindeskrift over 50-aarsfesten", 1894; 
"Menighetsordning", 1892; "Amerika", okto- 
ber 1894; "Kirketidende", 1869, 298-02; 1885, 
187-91, 273-02; 1887, 490; 1888, 649; 1893, 613; 
1894, 477-78, 690-94; 1899, 188.— Joh. Halvor- 
son. (1298—209) Østre Koshkonong og Rockdale Iste norsk evangelisk lutherske 

menighet. 

(Fra 1848 til 1892 en del av Østre Koshkonong.) 

Rockdale, Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1892—. 

Organisert i januar 1892. 155 siæle i 1892, 190 i 1914 (2 tyskere). 
Prester: D. G. Ristad, 1892-01; Joh. Halvorson, 1902—; M. Fr. Wiese, 1891- 
92,' 1901-02. Embedsmænd i 1892: b. Martin J. Lien; c. Theodor Tellefson; 
d. P. J. Stedje, C. O. Tellefson, Christen Anderson; e. John N. Halvorson, 
John Christianson, Ole G. Olsen, John Torgerson, Christen Anderson; f. 
Anders Hetland: h. Anders Hetland. Chr. Anderson. I 1915: b. John Nor- 
gord; c. Ole C. Olson; e. Christen Anderson, John Holm, Henry O. Tellef- 
son; h. mrs. Neal Olson. Kvindefor., 1892, $2,746. Pikefor., 1913, $230. 
Sangfor., 1892. Prestel^n: $100 (1892), $240 (1915), $4,320 (1892-15). Kirke- 
tjener osv.: $2,200. Samfundsskoler: $2,500. Missionen: $1,250. Barm- 
hj ertighetsanstalter: $900. "Konstitution", 1893. Kirke 1, 1892, $4,400. Kirke 
2, 1916. Prestehus, 1897, $2,200. Gravplads, 2yo acres, ^50. Land, 2 acres, 
$200.— Joh. Halvorson. (1299—210) Dane Co. 97 
Kirke, 1902, $4,000. Cambridge norsk evan- 
gelisk lutherske mght. 

(Fra 1844 til 1893 en del 
av Østre Koshkonong.) 

Cambridge, Dane County, 
Wis. 

Utenom (Ns), 1893-02; 
Norske synode, 1902 — . 

Organisert 1893. 30 sjæle 
i 1893, 138 i 1914. Prester: 
D. G. Ristad, 1893-01; J. 
K. Grevstad, 1901-02; Joh. 
Halvorson, 1902 — . Embeds- 
mænd i 1893: e. dr. A. C. 
Amundson, H. Olson, Jens 
Koll; h. Tilla Olson. I 1915: b. Hans A. Olson; c. Alvin Amundson; e. Lud- 
vig Haakenstad, Oluf J. Olson, John Christianson ; h. mrs. Oluf J. Olson, 
Kvindefor, 1892, $2,585. Pikefor., 1906, $10. Sangkor. Presteløn: $50 
(1893), $180 (1915), $2,190 (1893-14). Kirketjener osv.: $1,4€0. Samfunds- 
skoler: $1,350. Missionen : $1,100. Barmhjertighetsanstalter : $800.— Joh. Hal- 
vorson. (1300—211) 

L å ir er ty k^VA i ri e 

Vestre kosh /fc)7 on^ 

^144 Nor <> Ire 
c/e tt 

Vestre Koshkonong menighet. 

(Det vestre sogn i den norsk lutherske me- 
nighet. Dane og Jefferson Co.) 

Stoughton (8 mil nordøst), Dane Co., Wis. 

Utenom, 1844-53; Norske synode, 1853-85. 

Organisert 19de oktober 1844. Splittet 1885, 
paa grund av naadevalgstriden (Vestre Kosh- 
konong — Fk; Iste Vestre Koshkonong — Ns). 
150 sjæle i 1844, 860 i 1885. Prester: J. W. C. 
Dietrichson, 1844-50; A. C. Preus, 1850-60; 
J. A. Ottesen, 1860-85; J. D. Jacobson, 1870- 
72; G. A. Lunde, 1872-75; O. M. Sævig, 1880- 
84. Embedsmænd i 1844 : d. Ole Knudson Tro- 
vatten, Knud Aslakson Juve, Knud Olson Hol- 
tan, Thor Kittilson Svinbil ; f. Ole Knudson 
Trovatten. Presteløn, $150 (1844). Ristads 
"Koshkonong", 1894; "Kirketidende", 1869, 
298-02; 1885, 187-88, 273-82; 1887. 490; 1888, 
649; 1891, 710; 1892, 469-70; 1894, 477-78, 690- 
94; 1899, 88. (2938—212) Kirke 1, 1844. Kirke 2, 1858. 
4 98 Wisconsin 
Kirke 1, 1844. Kirke 2, 1852. 
Kirke 3, 1893, $11,800. 
Prestehus 1, 1847, $500. 
Prestehus 2, 1855, $1,300. 
Prestehus 3, 1867, $3,200. 
Gravplads, 5 acres. 
Land, 90 acres (eier % ar dette). Vestre Koshkonong menighet. 

(Det vestre sogn i Den norsk lutherske me- 
nighet, Dane og Jefferson Co., Wis. Fra 1844 
til 1885 en del av Vestre Koshkonong.) 

Stoughton (8 mil nordøst), Dane Co., Wis. 

Antimissouri, 1885-90; Foren, kirke, 1890— 

Organisert 1885 (1844). 600 sjæle i 1891, 
403 i 1914 (3 dansker). Prester: J. W. C. 
Dietrichson, 1844-50; A. C. Preus, 1850-60; 
J. A. Ottesen, 186q_-85; G. G. Krostu, 1885—. 
Embedsmænd i 1915: a. George B. Halvorson; 
b. Andrew Schoe ; c. Andrew Holtan ; e. 
George B. Halvorson, Christian Feggestad, 
George Holtan, Theodor Norgaren, Nicolai 
Rinden ; f. Edvardt O. Gaugstad. Kvindefor., 
1886. 19de december 1844 første kirkeindvielse 
i Den norsk lutherske kirke i Amerika. "Kon- 
stitution", 1900; "Kirketidende", 1869, 298-02; 
1885, 178-91, 273-82; 1887, 490: 1888, 649; 
1894, 474-78, 690-94; 1899, 88.— G. G. Krostu. 
(637—213) McFarland norsk evangelisk lutherske menighet (Glenwood). 

McFarland, Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1867 — . 

Organisert 1867. 300 sjæle i 1872, 446 i 1910. Prester: J. A. Ottesen, 
1867-75; J. D. Jacobsen, 1870-72; G. A. Lunde, 1872-75; C. M. Hvistendahl, 
1875-81; Adolph Bredesen, 1881-00; R. O. Brandt, 1900—. Embedsmand i 
1910: b. T. A. Daley. Kirke. (2946—215) 
Iste Vestre Koshkonong menighet. 

(Fra 1844 til 1885 en del av Vestre Kosh- 
konong.) 

Deerfield (8 mil sydvest). Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1885 (1844)—. 

Organisert 1885 (1844). 370 sjæle i 1892, 
550 i 1910. Prester: J. W. C. Dietrichson, 
1844-50; C. L. Clausen, 1845^6; A. C. Preus, 
1850-60; J. A. Ottesen, 1860-91; J. D. Jacob- 
sen, 1870-72; G. A. Lunde, 1872-75; O. M. 
Sævig, 1880-84; O. O. Klevjord. 1894; O. Am- 
dalsrud, 1895 ; M. Fr. Wiese, 1892— . Ristads 
"Koshkonong", 1894; "Kirketidende", 1869, 
298-02; 1885, 187-88, 273-82: 1887, 490; 1888, 
649; 1891, 710; 1892, 469-70; 1894, 477-78, 690- 
94; 1899, 88. (2939-214) Kirke, 1891, $7,200. Dane Co. 99 

Kirke 1, 1875, $5,500. 
Kirke 2, 1914, $18,000. 
Kirke 3, 1914, $42,000. 
Prestehus, 1876, $6,000. 
Gravplads, 4 acres, $700. 1 


1 
% 


Ém 'å 


M 


M 


m-må 


n 
t I' 


A 
I^Hk I^Ww ? i 


wnmi 


^^^■opi 


i 


^^mÉU/BBmi^ 


hm 


mwm 


_^^ = ■■ 1 Kristkirken. 

Stoughton, Dane Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1872-75; Norske synode, 1875—. 

Organisert 1872(?). 325 sjæle i 1872, 872 i 1914 (12 tyskere). Prester: 
J. A. Ottesen, 1867-75; J. D. Jacobson, 1870-72; G. A. Lunde, 1872-75; C. M. 
Hvistendahl, 1875-81; Adolph Bredesen, 1881-02; J. A. O. Stub, 1902—. 
Embedsmænd i 1875 : b. Wm. A. Fermann ; c. Knud Olsen ; e. Jens J. J. 
Naset, Andreas Quale, Jacob Wettlesen; f. Gunnar Torjesen Mandt. I 1910: 
b. O. C. Lee ; c. J. B. Haven ; e. B. T. Oftelie, M. S. Halverson, O. A. Thor- 
son ; f. L. J. Skau. 3 kvindefor., 1874, $16,000. Ungdomsfor., $500. Pikefor. 
(Tabitha), $4,000. Sangkor, 1875, $500. Presteløn: $500 (1875), $1,200 
(1914), $27,000 (1875-14). Kirken, kirketjener osv.: $73,000. Samfunds- 
skoler: $31,368 (1900-15). En mand i menigheten ga landet til barnehjem 
(Skaalens). "Konstitution", 1882, 1889; trykte rapporter; "Kirketidende", 
1878, 407-08.— J. A. O. Stub. (2970—216) yioTré/U(i}f Grove, SantCo., Wcs npT^lCe Si/i^oé^ IHl iri(ø 
OTSiZ^ En i-n T^ofy*'^'^- '^^^ Hauf*s 'I<t0(» 100 Wisconsin Norway Grove norsk evangelisk lutherske menighet. 

(I forbindelse med Spring Prairie.) 

De Forest (IVa mil vest), Dane Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1848-55; Norske synode, 1855-83. 

Organisert 28de mars 1848. Splittet april 1883, paa grund av naadevalg- 
striden (Norway Grove n. e. luth. mght. — Fk; Norway Grove First Ev, L. 
Church— Ns). 104 sjæle i 1848, 442 i 1881. Prester: J. W. C. Dietrichson, 
1847-50; A. C. Preus. 1850-51; H. A. Preus, 1851-94; Kr. Magelssen, 1866-67; 
B. Hovde, 1868-71; A. Vinnor, 1872-73; Adolph Bredesen, 1873-76; C. K. 
Preus, 1876-97. Embedsmænd i 1848: e. Erik J. Engeseth; f. Tjeran John- 
son; g. Tjeran Johnson. I 1853: Erik Engeseter, Sjur Vangsnæs. Peder 
Vangsnæs, Anders Pedersen, Peder Olson Skutle, Aad Eivindsen. I 1883: 
e. Tjeran Johnson, Andres P. Linde, N. P. Johnson. Presteløn: $72 (1848). 
"Kirketidende", 1862, 77-80; Østlige distrikts Aarsberetning, 1883, 85-96, Ns; 
Aarsberetning, 1884. 80. Kirke, 1855, $3,100. (2942—217) 

i 


, 


1 

! 

i 


^'^i^ 


€!*^'l 
i"" 
I4J 


4 
adhr\..-%jdM 
^^ffl 
^*^R 
11 
"m^s^ 


B 


■^ 


— ^ _. 
Norway Grove First Evangelical 
Lutheran Church. 

(Fra 1847 til 1883 en del av Norway Grove 
n. ev. 1.) 
De Forest, Dane Co., Wis. 
Norske synode. 1883 (1848)—. 
Organisert 1883 (1848). 197 sjæle i 1901. 
300 i 1914 (20 tyskere, svensker, blandede). 
Prester: J. W. C. Dietrichson, 1847-50; A. C. 
Preus, 1850-51; H. A. Preus, 1851-94; Kr. 
Magelssen. 1866-67; B. Hovde, 1868-71; A. 
Vinnor, 1872-73; A. Bredesen, 1873-76; C. K. Preus, 187^97; A. O. Johnson, 
1894-95; J. W. Preus, 1894-95; L. M. Gimmestad, 1895-99; M. C. Tufte; L. S. 
J. Reque, 1899—. Embedsmænd i 1915: b. Theodore Holum; c. A. O. Stro- 
mer; e. Erick Esse, Lars L. Ethun, L. J. Lee; h. Theodore Holum. Kvinde- 
for., 1889. Ungdomsfor. Sangfor. Presteløn: $350 (1914). Samfundssko- 
ler: $1,333 (1909-15). Missionen: $1,335 (1909-15). Barmhjertighetsan- 
stalter: $605 (1909-15). "Konstitution", 1849; "Kirketidende", 1883, 252, 261 
flg. 292: "Festskrift", H. Halvorsen, 36 flg.; Reques "Mindeblade til jubel- 
festen", 1901.— L. S. J. Reque. (1294—218) Kirke 1, 1855. 
Kirke 2, 1889. $3,700. Windsor Township prækeplads. 

De Forest, Dane Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1901-04. 

Begyndt 1901. Sluttet 1904. Prest: J. A. Aasgaard, 1901-11. (2945—220) Dane Co. 


Kirke 1, 1860, $3,100. 
Kirke 2, 1902, $15,000. 
Prestehus 1, 1891, $1,785. 
Prestehus 2, 1906, $4,500. 
Gravplads, 2 acres. 101 Norway Grove norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Fra 1848 til 1883 en del av Norway Grove 
n. ev. 1.) 

De Forest {% niil vest), Dane Co., Wis. 

Antimissouri, 1887-90; Foren, kirke, 1891—. 

Organisert 1887 (1848). 481 sjæle i 1891, 
721 i 1914 (2 dansker, 2 tyskere). Prester: 
J. W. C. Dietrichson, 1847-49; H. A. Preus, 
1849-83; S. Gunderson, 1883-90; O. C. J. 
Baker, 1890-97; O. Guldseth, 1898-00; J. A. 
Aasgaard, 1901-11; N. A. Stubkjær, 1911—. 
Embedsmænd i 1915: b. A. O. Haukness; c. 
A. A. Tenjum; e. A. A. Tenjum, Simon Far- 
ness, Ole Eggum, Joseph Engeseth, Ole Mid- 
thun, John K. Johnson ; h. mrs. N. A. Stub- 
kjær. Kvindefor., 1886, $4,000. Ungdomsfor., 
1913. Pikefor., 1901, $600. Presteløn : $750 
(1914), $18,250 (1848-14). Prestehus: $7,000. 
Kirketjener osv.: $17,114. Samfundsskoler : 
$9,900. Missionen: $30,720. Barmhjertighets- 
anstalter: $10,000. "Konstitution", 1898; John- 
sens "Femtiaarsfest". — N. A. Stubkjær. 

(759—219) De Forest prækeplads. 

De Forest, Dane Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1901—. 

Begyndt 1901. Prester: J. A. Aasgaard, 1901-11; N. A. Stubkjær, 1911- 
(2944—221) Den evangelisk lutherske menighet ved Norway Grove. 

De Forest (3^ mil vest), Dane Co., Wis. 

Ellings synode, 1876-01. 

Organisert 1876. Opløst 1901, for at forene sig med Den norsk luth. 
mght. i Norway Grove. Prester: Elling Eielsen, W6-77; R. O. Hill, 1877-87; 
Hans A. Hanson, 1888-96. Gravplads, Vg acre.— A. L. Wiek. (1838—222) Norway Grove menighet. 

De Forest, Dane Co., Wis. 

Hauges synode, 1888-06(?). 

Organisert 1888. Opl^st 1906'^?). 18 sjæle i 1889, 35 i 1901. Prester: 
H. A. Hanson, 1888-98; C. E. Tiller. 1898-01; J.'j. Lee, 1902-06. Kirke. 
(2943—223) Den evangelisk lutherske menighet i Primrose. 

New Glarus (AVz mil nordvest), Dane Co., Wis. 

Ellings synode, 1854 (1850)-60. 

Organisert 1854 (1850). (Dpløst 1860, da P. A. Rasmussen organiserte 
en ny menighet udav Elling menighets folk (Primrose mght.). Prester: El- 
ling Eielsen, 1850-59; Arne Boyum, 1859-60. (2967—225) 102 Wisconsin 
Den evang. lutherske 
menighet i Primrose. 

New Glarus (AVz mil 
nordvest), Dane Co., Wis. 
Kllings synode, 1850-54. 
Organisert 1850. Opløst i 
1854, da A. C. Preus, som 
repræsenterte "statskirken", 
tok en del med sig og stiftet 
menighet (Primrose norsk 
ev. luth. mght.). 1860 vandt 
P. A. Rasmussen venner og 
stiftet Primrose menighet. 
50 sjæle i 1850. Prest : Elling Eielsen, 1850-59. Embedsmænd i 1850 : Gun- 
ner Tollefsen, Ole Tollefson, Trygve Madsen, Halvor Eriksen, Salvo Jørgen- 
sen, Christen Danielson, Nils Olson Brones, Ole Danielson, Jonas Peterson. 
(2964—224) /^SO Pr f rr\ ro S€ , D^ttc Co., VKå.s, 
'^^Ist /efo Hauge norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Primrose n. ev. 1., Prim- 
rose, 1903. Fra 1854 til 1860 
en del av Den evangelisk 
lutherske menighet i Prim- 
rose.) 

New Glarus {AV2 mil 
vest). Dane Co., Wis. 

Ellings synode, 1860-76; 
Hauges synode, 1876 — . 

Organisert 1860 (1850). 
145 sjæle i 1914 (1 tysker). 
Prester : Elling Eielsen, 
1850-59; A. Boyum, 1859- 
62 ; L. Johnson, 1862-63 ; M. 
Sampson, 1863-64; O. E. Torgerson, 1864-66; P. O. Solberg, 1866-82; Knut 
Hageseth, 1882-06; O. H. Sletten, 1907; J. A. Quello, 1907; J. A. Johnson, 
190&-12; Jacob N. Dordal, 1912—. Embedsmænd i 1915: b. Martin Tollefson; 
c. Albert Nesheim; e. John Wallen, Albert Nesheim, S. B. Judd. Kvindefor, 
Pikcfor., 1913. Prestel^n: $350 (1914).— J. N. Dordal. (1075—226) 
Kirke 1, 1856, $500. 
Prestehus, $3,000. Kirke 2, 1894, $2,500. Primrose norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1850 til 1854 en del av Den ev. luth. mght. i Primrose.) 

New Glarus (4 mil nord), Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1854-64. 

Organisert 1854. Opljz^st 1864, for at forene sig med Rasmussens menig- 
het (Primrose n. ev. luth. mght.). Prester: A. C. Preus, 1854-55; H. A. 
Preus, 1855-56; P. M. Brodahl, 1856-64. (2966—227) Dane Co. 103 Primrose menighet. 

(Fra 1850 til 1860 en del av Den norsk ev. lutli. menighet i Primrose.) 

New Glarus {AVz mil nordvest), Dane Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1860-M. 

Organisert 1860. Oplj^^st 1864, for at forene sig med Primrose n. ev. 
luth. mght. av Ns. (Primro.se n. ev. luth. mght. — Fk). Prester: P. A. Ras- 
mussen, 1854-60; J. N. Fjeld, 1860-64. (2965—228) 

Primrose norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Sammenslutning av Primrose norsk ev. luth., 1854-64, og Primrose, 
1860-64.) 

New Glarus (4 mil nord). Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1864-69. 

Organisert 1864. Splittet 1869 CPrimrose n. ev. luth. mght.; Den n. 
ev. luth. mght.). 282 sjæle i 1868. Prester: A. C. Preus, 1854-55; H. A. 
Preus, 1855-56; P. M. Brodahl, 1856-64; J. N. Fjeld, 1860-83. (2968—229) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Primrose.) 

Primrose, Dane Co., Wis. 

Augustana, 1869-70; Konferentsen, 1870-90. 

Organisert 1869. Opl^st i 1892, for at gaa sammen med Primrose n. 
ev. luth.— Am (Primrose n. ev. luth.— Fk). ^ 125 sjæle i 1871, 134 i 1888. 
Prester: A. Weenaas, 1869-72; M. F. Gjertsen. 1872-81; T. H. Dahl, 1882-83; 
T. S. Reimestad, 1883-85; Ole Paulsen, 1885-90. Embedsmand i 1888: b. 
S. S. Engen.— H. M. Hegge. (1775—230) Primrose norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1860 til 1864 en del av Primrose n. ev. luth. mght.) 

New Glarus (4 mil nord), Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1869-87; Antimissouri, 1887-90. 

Organisert 1869. Opløsf 1890, for at forene sig med Den n. ev. luth. 
mght. av Kf (Primrose n. ev. luth. mght.). 160 sjæle i 1869, 166 i 1890. 
Prester: A. C. Preus, 1854-55; H. A. Preus, 1855-56; P. M. Brodahl, 185^ 
64; J. N. Field, 1860-83; P. Isberg, 1883-88; H. Voldal, 1888-03. Kirke. 

(2969—231) 
Primrose norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Sammenslutning av Primrose n. ev. luth., 
1854-90, og den n. ev. luth. mght., 1869-90.) 

New Glarus (4 mil nord). Dane Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1890—. 

Organisert Iste januar 1890 (1850, 1854, 
1860, 1869). 300 sjæle i 1890. 214 i 1914. 
Prester: Elling Eielsen, 1850-54; A. C. Preus, 
1854-55; H. A. Preus, 1855-56; P. M. Bro- 
dahl, 1856-64; J. N. Fjeld. 1860-83; P. Isberg, 
1883-88; H. Voldal, 1888-03; Helge Høver- 
stad, 1904-09; Joseph Green, 1910—. Embeds- 
mænd i 1915 : b. Henry Austin ; c. Ole G. Lee ; 
e. Halvor Ness, Ole Slotten, S. H. Skuldt; f. 
Jacob Jenson. Kvindefor. Sangkor. Preste- 
Idn: $200 (1915).— J. M. Green. (2959—232) Gravplads, 1 y^ acre. 104 Wisconsin St. Pauli menighet paa Liberty Prairie. 

(Liberty Prairie.) 

Deerfield (IV2 niil sydvest), Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1851-85. 

Organisert 1851. Splittet 1885, paa grund av naadevalgstriden (St. Pauli 
mght. paa Liberty Prairie — Fk; Libertv n. ev. luth. mght. i Deerfield — Ns). 
450 sjæle i 1851, 662 i 1884. Prester: A. C. Preus, 1851-60; J. A. Ottesen, 
1860-85; J. D. Jacobsen, 1870-72; G. A. Lunde, 1872-75; O. M. Sævig, 
1880-85. Embedsmænd i 1851: e. Casper Krogh, Lars Torgerson, Lars Da- 
vidson, Anfin Asmondson, Sjur Starkson. (2940 — 233) 
Kirke, 1852, $9.200. 

(Eier % av prestehuset paa 

Koshkonong.) 
Gravplads, 4 acres. 
Land, eier % av 90 acres. St. Pauli menighet paa Liberty Prairie. 

(Fra 1851 til 1885 en del av St. Pauli paa 
Liberty Prairie.) 

Deerfield (IVz mil sydvest). Dane Co., Wis. 

Antimissouri, 1885-90 ; utenom ( Fk) , 1890—. 

Organisert 1885 (1851). 550 sjæle i 1892, 
400 i 1914. Prester: A. C. Preus, 1851-60; 
J. A. Ottesen, 1860-85; G. G. Krostu, 1885~. 
Embedsmænd i 1915: a. John Braaten; b. Ed- 
ward O. Gangstad; c. A. O. Skaar; e. John 
Braaten, S. T. Simonson, Anton Mikkelson, 
Herman Røibe, Nils Spilde ; f. Edward O. 
Gangstad. Kvindefor., 1888. "Konstitution", 
1889.— G. G. Krostu. (638—235) Liberty norsk evangelisk lutherske menighet i Deerfield. 

(Liberty norsk evangelisk lutherske mght. Fra 1851 til 1885 en del av 
St. Pauli paa Liberty Prairie.) 

Deerfield, Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1885 (1851)—. 
• Organisert 1885 (1851). 215 sjæle i 1914 (4 tyskere, 1 amerikaner). 
Prester: A. C. Preus, 1851-60; J. A. Ottesen, 1860-91; M. Fr. Wiese, 1891- 
92; J. K. Grevstad, 1897-02; M. Fr. Wiese, 1902-04; R. O. Brandt, 1902-04; 
T. R. Ringven, 1904-06; A. Bredesen, 1906-13; R. O. Brandt, 1913-15; D. 
J. Borge, 1915 — . Embedsmænd i 1851: d. Sjur Reque, Nils Lone; e. Lars 
Rothe, Sjur Reque, Aslak Olsnes. Ole Helgesen; f. Lars Lee; g. Lars Lee. 
I 1915: b. Jens Thorstad; c. S. A. Lee: e. S. A. Lee, K. H. Teisberg, B. J. 
Berge, Sivert Qualley. Kvindefor., 1891, $3,500. Ungdomsfor., 1910, $350. 
Pikefor., 1914, $300. Sangfor., 1891. $100. Prestel^n: $125 (1885), $600 
(1914), $16,000 (1851-14). Prestehus: $4,000. Kirketjener osv.: $12,000. 
Menighetsskolen: $3,000. Samfundsskoler: $10,000. Missionen: $5,000. 
Barmhjertighetsanstalter: $2,000. "Konstitution", 1891. Kirke 1, 1852. 
Kirke 2, 1891, $7,000. Prestehus, 1898, $3,000. Gravplads, 2 acres, $200.— 
D. Borge. (568—234) Dane Co. 105 Sun Prairie norsk evangelisk lutherske uienigbet. 

Sun Prairie (8 mil sydvest), Dane Co., Wis. 

Utenom, 1851-53; Norske synode, 1853-87; Antimissouri, 1887-90; For- 
enede kirke, 1890—. 

Organisert 24de seDtember 1851. 35 sjæle i 1851, 366 i 1914. Prester: 
H. A. Preus, 1851-82; Adolf Bredesen, 1873-76; S. Gunderson, 1882-90; Ger- 
hard Rasmussen, 1890-94; Th. Eggen. 1895-05; J. A. Aasgaard, 1905-11; N. 
A. Stubkjær, 1911 — . Embedsmænd i 1915: b. John Thompson; c. Lewis 
Larson; e. B. S. Pederson, A. Andersen. Nils Johnson, O. Sherven, Thore 
Stolen; f. O. H. Lien; h. O. H. Lien. Kvindeforening, 1884, $3,712. Ung- 
domsforening, 1912, $500. Sangfor., 1897. Presteløn: $125 (1851), $450 
(1914), $18,720 (1851-14). Prestehus: $2.784. Kirketjener osv.: $4,800. Sani- 
fundsskoler: $9,080. Missionen: $16,900. Barmhjertighetsanstalter: $6,000. 
"Konstitution", 1901; "Menighetshistorie", 1899, Th. Eggen; "Kirketidende", 
1883, 606, 706. Kirke 1, 1873, $1,300. Kirke 2, 1899, $12,000. Skolehus, 1885, 
$300. Gravplads, VA acre, $245.— N. A. Stubkjær. (641—236) Nordre Sun Prairie menighet. 

Sun Prairie (3? mil nord). Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1852-53(?). 

Organisert 1852. Opl^st 1853(?). Prest: H. A. Preus, 1851-82. Em- 
bedsmand i 1852: Anders E. Vigen, delegat. Halvorsens "Festskrift", 55. 
(2551—237) 

Den Iste lutherske menighet i Bristol, Dane Co. 

Sun Prairie (3 mil nord), Dane Co., Wis. 

Forenede kirke, 1907 — . 

Organisert 1907. 87 sjæle i 1907, 89 i 1914. Prester: J. A. Aasgaard, 
1907-12; C. S. Thompson, 1912-14; P. E. Nelson, 1914—. Embedsmænd i 
1907: b. Rutlin; c. Larson; e. Mandt, A. Remen, O. Bernsen; f. Jacob 
Miller. I 1915: b. Rutlin; c. Larson; e. A. Reimen, L. Strand, A. Skrines; 
f. J. Miller. Kvindefor., 1907. Ungdomsfor., 1907. Presteløn: $100 (1907), 
$125 (1914), $700 (1907-14). Kirke, 1907, $1,200. Gravplads, 54 acre, $60,00. 
— P. E. Nelson. (772—239) 
Kirke 1, 1861, $3,000. Kirke 2, 1895, $5,500. 
Prestehus, $2,500. Gravplads, 4 acres. Springdale norsk luth. 
menighet. 

Mt. Horeb (21/4 mil dst). 
Dane Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1852-53; 
Norske synode, 1853-88 ; 
Antimissouri, 1888-90; For- 
enede kirke, 1890—. 

Organisert Iste december 
1852. 358 sjæle i 1868, 364 
i 1914 (4 ikke-norsker). 
Prester: A. C. Preus, 1850- 
56; H. A. Preus, 1855-56; 
P. M. Brodahl, 1856-68; 
Abr. Jacobson, 1868-78; A. 
Bredesen, 1878-81; P. Is- berg, 1881-83; O. P. Syftestad, 1883-90; S. Gunderson, 1890—. Embedsmænd 
i 1915: b. O. A. Lee; c. Henry Thompson; d. Edw. Offerdahl, O. A. Lee; 
e. Henry Thompson, Lewis Bang, George Rockstad; f. O. A. Lee; g. O. A. 
Lee. Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. Presteldn : $300 (1914).— S. Gun- 
derson. (88—240) 106 Wisconsin Sun Prairie prækeplads. Sun Prairie (3 mil nord), Dane Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1901-08(?). 
Begyndt 1901(?). Sluttet 1908(?). Prest: 
"Folkekalenderen", 1908, 106. (2977—238) Iv. S. J. Reque, 1899—. ^ 
#^^ 


-■ ' i N 


,J4>^ East Blue Mounds norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Blue Mounds.) 

Mt. Horeb (3 mil syd), Dane Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1852-53; Norske synode, 1853- 
88; Antimissouri, 1888-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1852. 323 sjæle i 1868, 390 i 
1914. Prester: A. C. Preus, 1850-56; H. A. 
Preus, 1855-56; P. M. Brodahl, 1856-68; Abr. 
Jacobson, 1868-78; A. Bredesen, 1878-81; P. 
Isberg, 1881-83; O. P. Syftestad, 1883-90; S. 
Gunderson, 1890 — . Embedsmænd i 1915: b. 
Herman Helland; c. Ingebret Moen; d. Hans 
Haakenæs, Østen Bjondalen; e. Ingebret 
Moen, Carl Edseth, Edw. Barton; f. O. A. 
Lee. Kvindefor.— S. Gunderson. (87—241) Kirke, 1868, $7,500. 
Gravplads, 3 acres. 
Vermont norsk lutherske menighet. 

Black Earth (31/2 mil syd). Dane Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1856-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1856. 527 sjæle i 1868, 386 i 1915. 
Prester: P. A. Rasmussen, 1856; P. M. Bro- 
dahl, 1856-60; J. N. Fjeld, 1860-83; O. P. 
Syftestad, 1883-90 ; S. Gunderson, 1890—. Em- 
bedsmænd i 1915: b. Nils Haugner; c. Carl 
Paulson; d. Martin Olson, And. Anderson; 
e. H. Halsten, Henry Nørslien, Henry Wil- 
kins; f. Magnus Forshaug; h. E. O. Ander- 
son. Kvindefor. Presteløn : $300 (1914). 
Rustes "60 Years of Perry", 136; "Kirketi- 
dende", 1868, 240.— S. Gunderson. (86—243) Kirke 1, 1863, $3,400. 
Kirke 2, 1913, $21,200. 
Prestehus 1, 1883, $2,500. 
Prestehus 2, 1901. 
Gravplads, 3 acres. 

West Blue Mounds norsk evangelisk lutherske menighet. 

Blue Mounds, Dane Co., og Barneveld, Iowa Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am), 1883-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1883. 100 sjæle i 1883, 329 i 1914 (4 tyskere). Prester: A. 
Bredesen, 1879^2; P. Isberg, 1882-84; O. P. Syftestad, 1884-90; H. Voldal, 
1890-03; H. H^verstad, 1903-08; O. Mostrøm, 1908-17; K. G. Nilsen, 1917—. Dane Co. 107 Embedsmænd i 1883: b. Halvor Haaberg; c. Helge Boley; e. Anders Wee- 
house, Helge Boley, Syver Arneson Dokken. I 1915: b. C. M. Grimstad; c, 
C. M. Grimstad; e. John Weehouse, Chris. Arnesen, Jacob Tollund; h. 
mrs. Erik Bey. 2 kvindeforeninger, 1888, 1909. Sangforening. Preste- 
l^n: $50 (1883), $250 (1914), $2,510 (1883-14). Kirketjener osv.: $800. Sam- 
fundsskoler: $1,500. Rustes "60 Years of Perry Congregation", 138. Kirke 
1, 1881, $2,190. Kirke 2, 1914, $655. Gravplads, 1 acre, $225.— O. Mostr^m. 
(783—242) 

Black Earth lutherske menighet. 

Black Earth, Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1860-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1860. 30 sjæle i 1860, 60 i 1914. Prester: J. N. Fjeld, 1860- 
87; P. O. F. Syftestad, 1887-88; S. Gundersen, 1888—. Embedsmænd i 
1880: a. O. M. Helland; b. Andr. Mickelson; c. Andr. Mickelson; f. O. M. 
Helland. I 1915: b. Andr. Mickelson; c. Iver Simley; e. Iver Simley, Andr. 
Mickelson, Gudbrand Skalet; f. Andr. Mickelson; g. Bertha Simley; h. mrs. 
Ole Docken. Kvindefor. Presteløn: $150 (1914). Kirke, 1904, $3,500.— 
S. Gunderson. (85—244) r,Xarie^;Jil^ HcLu ^f^s^J^Uø /fSA Foreyitde tftrk^^ 
Hauges norsk evangelisk lutherske 
menighet i Perry. 

(Fra 1852 til 1854 en del av Hauge n. ev. 1.) 

Daleyville (2 mil sydøst). Dane Co., Wis. 

Utenom (Es, Ns), 1854-81; Hauges synode, 
1881—. 

Organisert 1854. 108 sjæle i 1889, 125 i 
1914 (1 tysker). Prester: Elling Eielsen, 
1852-59; P. A. Rasmussen, 1854-60; J. N. 
Fjeld, 1860-63; P. J. Solberg, 1869; Knudt 
Hageseth, 1881-06; J. A. Quello, 1907; T. J. 
Spande, 1908; J. A. Johnson, 1908-12; Jacob 
N. Dordal, 1912-16. Embedsmænd i 1915: b. 
H. K. Glæden; c. Gilbert Ranum; d. Sever 
Haadem, B. T. Hanson, Carl Sanders; e. San- 
der Sanderson, B. T. Hanson, Levi Johnson; 
h. B. T. Hanson. Kvindefor. Presteløn : $250 
(1914). "Konstitution", 1885.— J. N. Dordal. 
(1077—245) Kirke 1, 1852, $300. 
Kirke 2, 1878, $2,000. 
Prestehus, $3,000. 
Gravplads, 1 acre, $200. 

Hauges norsk evangelisk lutherske menighet i Perry. 

Daleyville (2 mil ^st). Dane Co., Wis. 

Ellings synode, 1852-54. 

Organisert 5te november 1852. Splittet 1854, paa grund av at den h^i- 
kirkelige retning holdt med A. C. Preus (Perry n. ev. luth. mght.; Hauges 
n. ev. luth. mght.). Prest: Elling Eielsen, 1852-54. (2976—246) 
108 Wisconsin 
Kirke 1, 1856, $3,000. 
Kirke 2, 1880, $3,865. 
Kirke 3, 1916, $17,193. 
Prestehus 1, 1855, $538. 
Prestehus 2, 1863. 
Prestehus 3, 1892, $1,499. 
Gravplads, 2 acres. 
Land, 60 acres. Perry norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1852 til 1854 en del av Hauges n. ev. 1. 
i Perry.) 

Daleyville, Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1854-87; Antimissouri, 1887- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 5te november 1854. 600 sjæle i 
1854, 960 i 1914. Prester : A. C. Preus. 1854- 
55; H. A. Preus, 1855-56; P. M. Brodahl, 
1856-68; Abr. Jacobson, 1868-78; Adolf Bre- 
desen, 1878-81; Peter Isberg, 1882-88; Henrik 
Voldal, 1888-03; Helge Høverstad, 1904-09; 
Joseph M. Green, 1910 — . Embedsmænd i 
1854: a. A. C. Preus; b. Ole Arneson Ruste; 
c. O. B. Dahle, Ole Arneson; e. Ole Kittleson, 
Hans Johnson, Ole Arneson I 1915: b. C. O. 
Ruste; c. Henry Helland; d. Erik Goli, Hal- 
vor Bru, Henry Berg, Melvin Retrum. J. C. 
Ronnold; e. Henry Helland, Gunder Aavang, 
Knut S. Rundhaug; f. Paul P. Syftestad. 5 
kvindeforeninger, 1883, 1886. 1892, 1895, 1900, 
$10.255. Ungdomsfor., 1905. Pikefor., 1900, 
$2,500. Sangfor., 1915. Mission Band, 1905. 
Little Helpers, 1905, $357.32. Rustes "60 Years 
of Perry", 1915.— J. M. Green. (1786—247) 
nod^ I QIO -Så- Norsk evangelisk lutherske menighet i Madison. 

Madison, Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1855-86. 

Organisert 1855. Splittet og opl.ø'st 1886, paa grund av naadevalgstriden 
(Madison n. ev. luth. mght., nu Bethel — Fk; Vor Frelsers luth. mght. — Ns). 
163 sjæle i 1868, 200 i 1884. Prester: H. A. Preus, 1855-82; S. Gunderson, 
1882-90. Embedsmænd i 1857: e. K. G. Fleischer, B. W. Suckow, Ole Tor- 
gersen, S. L. Heyerdahl, C. F. Solberg; f. H. C. Aadnesen, K. J. Fleischer 
(1860); h. L. S. Fosse (1860). Kirke, 1863. (2961—248) 

Madison norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1855 til 1886 en del av N. ev. luth. i Madison.) 

Madison, Dane Co., Wis. 

Antimissouri, 1886-90. 

Organisert 1886 (1885). OplpJst 1890, for at forene sig med Den n. ev. 
luth. Immanuel av Kf (Den n. ev. luth. mght. — nu Bethel). Ca. 150 
sjæle i 1886, ca. 150 i 1890. Prester: H. A. Preus, 1855-82; S. Gunderson, 
1882-90. (2962—250) Dane Co. 109 
Vor Frelsers lutherske menighet. 

(Fra 1855 til 1866 en del av norsk ev. luth. 
menighet i Madison.) 

Madison, Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1886 (1855)—. 

Organisert 4de november 1886. 60 sjæle i 
1886, 520 i 1915. Prester: H. A. Preus, 1855- 
82; S. Gunderson, 1882-85; H. G. Stub, 1886- 
87; J. E. Jørgenson, 1887-92; M. K. Bleken, 
1892-96; J. J. Grevstad, 1896-98; O. G. Juul, 
1899; M. C. Waller, 1899-04; R. O. Brandt, 
1904-06; Holden M. Olsen, 1906—. Embeds- 
mænd i 1886: Johs. Ylvisaker, Martin Iverson, 
Peder Hektoen, M. Starkson, John Rowe, 
Torkel Hagen, Søren Olson. I 1915: b. G. A. 
Benson ; c. B. M. Benson ; e. H. C. Peders- 
moen, Robert N. Nelson, A. O. Stenerson ; f. 
Geles J. Ellestad ; h. Oscar Juve. Kvindefor., 
1885. "Official Dircctory", 1916. (2963—249) Kirke 1, 1863. Kirke 2, 1894. 
Prestehus, 1892. 
Bethel Lutheran Church. 

(Sammenslutning av Madison av Am, 1886- 
90, og Immanuel av Kf, 1869-90. The Nor- 
wegian Evangelical Church of Madison, Wis., 
1890-97.) 

Madison, Dane Co., Wis. 

Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1890. 320 sjæle i 1892, 700 i 
1914. Prester: H. A. Preus, 1855-82; S. Gun- 
derson, 1882-90; G. Rasmussen, 1890-95; Th. 
Eggen, 1895-06; O. G. U. Siljan, 1906—. Em- 
bedsmænd i 1915 : b. I. M. Kittleson ; c. H. T. 
Lerdall; e. James Thompson, Ever Peterson, 
Anton Hilsenhoff, R. N. Qualey, Carl O. Tol- 
lerud; h. R. N. Qualey, 1. M. Kittleson (2 
skoler). Kvindefor. 2 ungdomsfor. Mands- 
for. (Charity Society). Hjælpefor. Sangfor. 
Luther League. Presteløn: $1,000 (1914). 
"Konstitution", 1887, 1911.— M. M. Steensland. 
(927—252) Kirke 1, 1863, $4,200. 
Kapel 2, 1898, $3,200. 
Kirke 3. 1903, $10,443. 
Prestehus 1, 1891, $5,500. 
Prestehus 2, 1907, $8,023. 

Den evangelisk lutherske Imanuels. 

Madison, Dane Co., Wis. 

Augustana, 1869-70; Konferentsen, 1870-90. 

Organisert 1869. Opløst 1890. for at forene sig med Antimissouri 
menigheten (Madison n. ev. 1.) sammested (Bethel— Fk). 180 sjæle i 
1871, 127 i 1888. Prester: A. Weenaas, 1869-72; M. F. Gjertsen, 1872-81; 
T. H. Dahl, 1881-90. Embedsmand i 1888: b. O. Jacobson. Kirke. 

(544—251) 110 Wisconsin 

Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

Madison, Dane Co., Wis. 

Utenom (Hs), 1906-07; Hauges synode, 1907—. 

Organisert 1906. 100 sjæle i 1914. Prester: R. U Evjenth, 1906-08; A. 
J. Krogstad, 1908-11; A. P. Lea, 1911-13; L. Dordal, 1913-16 Embedsmænd 
i 1915: b. A. D. Kjerrick; c. I. J. Oppedal; d. C. A. Ring, C. Wold, A. O. 
Kjerrick; e. O. Mitthnm. Ole Anderson, I. J. Opstedal, E. E. Såter, M. 
Thormodseth; h. H. A. Brunsell. Kvindefor., 1906. Ungdomsfor., 1906. 
Pikefor., 1915. Mandsfor., 1914. Norsk ungdomsfor., 1914. Presteløn: $4^0 
(1914). "Konstitution", 1906 Kirke, 1908, $12,000. Prestehus, 1915.— L. 
Dordal. (1739^253) 

Madison(?) menighet. 

Madison, Dane Co., Wis. 

Brodersamfundet, 1910(?)— . 

Organisert 1910(?). Embedsmand i 1915: b. M. Svendby. (2971—254) Ste 
l<lir) M ITirfstk-iyt^ry NorsJr^ syyi cd^ ' ^'trnrjrf» Den norsk evangelisk lutherske menighet (Bøvre). 

(Fra 1887 til nu en del av First Lutheran, Stoughton.) 

Stoughton (3 mil nordjzJst), Dane Co., Wis. 

Augustana, 1860-70; Konferentsen, 1870-^7. 

Organisert 22de juni 1860. Opl^^Jst 1887, paa grund av at menigheten 
kun laa 3 mil fra byen og den gik sammen med menigheten der, samt 
ogsaa paa grund av lærestridigheter (First Lutheran Church). 25 sjæle 
i 1871, 20 i 1886 Prester: P. A. Rasmussen, 1860; J. N. Fjeld. 1860-64; O. 
E. Torgerson, 1864-66; J. M. Eggen, 1866-73; M. F. Gjertsen. 1873-82; T. 
H. Dahl, 1882-87. Embedsmænd i 1860: a. Lars H. Bøvre; b. J. G. Baker; 
c. John Nielsen; d. J. Landsværk, Carl Anstenson; e. G. T. Mandt, Ole 
Menes, John Nielsen; g. J. Landsværk. Prestens \pn: $40 (1860). Kirke, 
1864. Gravplads, 1 acre.— H. M. Hegge. (545—255) Stoughton norsk evangelisk lutherske menighet. 

Stoughton, Dane Co., Wis. 

Augustana, 1866-70; Konferentsen, 1870-90; Forenede kirke, 1890-03. 

Organisert 6te oktober 1886. Delt 1891, paa grund av distance (Cooks- 
ville). Splittet 1903, paa grund av strid som past L A. Johansen, dengang 
vikar, fik istand (First Lutheran — Fk; Vor Frelser ev. luth. mght. — Hs). 
12 sjæle i 1866 (1 danske), 1.300 i 1902. Prester: O. J. Hattlestad, 1866-67; 
J. M. Eggen, 1867-71; A. Weenaas, 1871-72; M. F. Gjertsen, 1872-81; T. H. 
Dahl, 1881-03; Ole Gulbranson, 1882-84; S. L. Romsdahl, 1884-86; J. A. 
Wang, 1900-02; N. N. Esser, 1902; L A. Johansen, 1902-03. Embedsmænd 
i 1866: b. J. G. Baker; d. L. T. Lawson, J. G. Baker, Johannes Amundsen; 
e. J. G. Baker, L. T. Lawson, Carl Rasmussen. I 1903: b. O. T. Helium; 
h. O. M. Norlie. Kirke 1, 1867. Kirke 2, 1893, $19,110. (2974—256) Dane Co. 111 
Kirke 1, 1867. 

Kirke 2, 1893, $19,110. 

Prestehus, 1884, $1,300. First Lutheran Church. 

(Stoughton norsk evangelisk lutherske me- 
nighet. Fra 1866 til 1903 en del av Stoughton 
n. ev. 1.) 

Stoughton, Dane Co., Wis. 

Forenede kirke, 1903 (1866). 

Organisert 1903 (1866). 1,064 sjæle i 1904, 
1,889 i 1914 (8 svensker, 3 dansker). Prester: 
O. J. Hattlestad, 1866-67; J. Muller-Eggen, 
1867-71; A. Weenaas, 1871-72; M. Falk Gjert- 
sen, 1872-81; T. H. Dahl, 1881-03; M. H. 
Hegge, 1903—. Embedsmænd i 1915 : b. O. T. 
Helium ; c. Ole E. Newlund ; d. O. T. Helium, 
Ole Hermandsen, Lars Johannessen, Jordan 
Pedersen, Andrew O. Homme, Harold Jonas- 
sen; e. Knud Vigen, Ole Holtan, Ole E. New- 
lund, E. K. Midtbj^n, Albert Aslesen, Frithjof 
Vea; f. O. T. Helium; h. Harald Jonassen 
(norsk), H. C. Petersen (engelsk). 3 kvinde- 
for., 1876. Ungdomsfor., 1889. Pikefor., 1886. 
Mandsfor., 1909, $360. 2 sangfor. Presteløn: 
$125 (1866), $1,000 (1914), $29,650 (1866-14). 
Prestehus: $4,000. Kirketjener, kirke osv.: 
ca. $38,900. "Femtiaarsfest" program; "Kon- 
stitution".— M. H. Hegge. (465—257) Vor Frelsers evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1866 til 1903 en del av Stoughton n. ev. 1.) 

Stoughton, Dane Co., Wis. 

Utenom (Hs), 1903—. 

Organisert 13de februar 1903. 163 sjæle i 1903, 600 i 1914 (7 dansker, 
3 svensker). Prester: I. A. Johansen, 1903-07; J. J. Lee, 1907-16. Embeds- 
mænd i 1903: b. Adolph Jacobson; c. Lars Rutlin; d. Carl A. Hanson, Erik 
Hagen, Ever Everson, Magnus Johnson, Jordan Pederson, Hans Lee; e. 
Lars Vingum, Andrew Norman, Lars Rutlin, Knut Viken, Morton Chri- 
stenson, K. Vindedahl; f. Erik Hagen; h. Erik Hagen. I 1915: b. Herman 
Gullickson; c. Fredrick Blunck; d. Carl Hanson, Albert Peterson, Andrew 
Larson, Sven Larson, Ole Arneson, Bernhard Thorbjornson; e. Thom Rue, 
Fredrick Blunck, Henry Eiken. Halvor Christianson, Anthon Arneson, 
Valdemar Hendrickson; f. Erik Hagen; h. Sven Larson. Kvindeforening, 
1903, $10,076. "Konstitution", 1905; "Budbæreren" 1912, 300. Kirke, 1905, 
$17,000.— J. J. Lee. (1497—258) 

Stoughton prækeplads. 

Stoughton, Dane Co., Wis. 
Frikirken, 1911(?). 

Begyndt 1911. Prester: L. O. Anderson, O. L. Torvik, H. J. Urdahl, 
P. W. Eriksen. (3100—259) 

Stoughton prækeplads. Stoughton, Dane Co., Wis. 
Utenom (Bs), 1916—. 
Begyndt 1916. (2975—260) Koshkonong evangelisk lutherske menighet. 

Deerfield, Dane Co., Wis. 

Ellings synode, 1845-62. 

Ca. 90 sjæle i 1845. Prest: Elling Eielsen, 1845-62. (3300—261) 112 Wisconsin Hauges norsk evangelisk lutherske menighet i Deerfielcl. 

Deerfield, Dane Co., Wis. 

Hauges synode, 1862 — . 

Organisert 1862. Delt 1892 og kirken flyttet til Deerfield, de av menig- 
heten som bodde nærmere Cambridge organiserte sig og bygget kirke der 
av praktiske hensyn (Hauges mght. i Cambridge). 30 sjæle i 1862, 95 i 
1914. Prester: Elling Eielsen, 1845-64; O. E. Torgerson, 1864-72; R. O. 
Hill, 1872-87; K. Hageseth, 1887-01; Edw. Johnsen, 1902-04; I. J. Spande, 
1904-10; N. O. Peterson, 1911-14; L. Dordal, 1914-16. Embedsmænd i 1915: 
b. N. Holmen; c. H. Kleen, N. Jenson. Kvindefor. Kirke, 1863. Grav- 
plads, 2 acres.— L. Dordal. (1740—262) Hauges norsk evangelisk lutherske menighet i Cambridge. 

(Fra 1862 til 1892 en del av Hauges mght. i Deerfield.) 

Cambridge, Dane Co., Wis. 

Hauges synode, 1892 — . 

Organisert 1892. 45 sjæle i 1914. Prester: Elling Eielsen, 1845-64; O. 
E. Torgerson, 1864-72; R. O. Plill. 1872-87; K. Hageseth, 1887-01; Edw. 
Johnsen, 1902-04; I. J. Spande, 1904-10; N. O. Peterson, 1911-14; L. Dor- 
dal, 1914-16. Embedsmænd i 1915: b. C. Nordlie; c. John Vaagen, Christ. 
Egre. Kvindefor. Kirke, 1893.— L. Dordal. (1741—263) Den norsk evangelisk lutherske menighet i Marshall. 

Marshall, Dane Co., Wis. 

Augustana, 1869-70; Konferentsen, 1870-72. 

Organisert 1869. Opl^st i 1879. 51 sjæle i 1869 (3 dansker), 20 i 1878. 
Prester: A. Weenaas, 1869-72; M. F. Gjertsen, 1872-81. Weenaas' "Minde- 
blade".— H. M. Hegge. (1776—264) 
Kirke 1, 1890, $2,500. 
Kirke 2, 1906, $6,000. 
Prestehus, 1901, $2,500. 
Gravplads, 1 acre. Den evangelisk lutherske menighet i 
Mt. Horeb. 

Mt. Horeb. Dane Co., Wis. 
Utenom (Am, Fk), 1887-99; Forenede kirke, 
1899—. 
Organisert 30te september 1887. 67 sjæle i 

1887, 450 i 1914 (11 tyskere, 2 svensker). Pre- 
ster: O. P. Syftestad, 1887-90; S. Gunderson, 
1890-94; cand. C. H. Biørn, 1894-95; G. A. T. 
Rygh, 1895-98; Th. Eggen, 1898-99; H. H. 
Holte, 1899-08; Otto MostrØm, 1908-17; K. G. 
Nilsen, 1917—. Embedsmænd i 1887: a. Hon. 
H. B. Dahle ; b. J. N. Dahlen ; c. A. E. Thomp- 
son; e. Hon. H. B. Dahle, L. H. Lewis, J. T. 
Mithus; f. S. Thompson. I 1915: b. Joseph 
Fjeldstad; c. dr. J. E. Brager; e. A. E. Arne- 
sen, T. G. Lingard, Sever Johnson; f. S. 
Thompson; h. Otto B. Dahle. Kvindefor., 

1888, $7,000. Ungdomsfor. Pikefor. Mands- 
for. 2 missionsfor. Sangfor. Presteløn : $200 
(1887), $600 (1914), SIO.OOO (1887-14). Pre- 
stehus: $4,000. Kirketjener osv.: $4,000. "Kon- 
stitution", 1887 ; "60 Years of Perry Congrega- 
tion". Ruste, 139; "Lutheraneren". 1907, 231. 
— O. Mostrøm. (782—266) Dane Co. 113 Marshall norsk evangelisk lutherske menighet. 

Marshall, Dane Co., Wis. 

Augustana, 1876-81. 

Organisert 1876(?). Opl^st 1881 (?). Prest: D. Lysnes, 1876-81. 

(2960—265) Bethel norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

Mt. Horeb, Dane Co., 
Wis. 

Utenom (Hs), 1895-96; 
Hauges synode, 1896—. 

Organisert 18de december 
1895. 100 sjæle i 1900, 44 
i 1914. Prester: Knudt Ha- 
geseth, 1895-06; J. A. John- 
son, 1908-12; Jacob N. Dor- 
dal, 1912-16. Embedsmænd 
i 1895: b. H. Halferdahl; c. 
L. Berg; d. H. Halferdahl, 
Herman Toreson, Ole Nel- 
son; e. O. O. Lund, Ole 
Nelson, Herman Toreson ; 
i. Lars Vekken. I 1915: 
b. Nils Stavick; c. Erick 
Hustad; d. C. Danielsen, 
Erick Hustad; e. John Hu- 
stad, Neis Stavick; f. Erick 
Hustad. Kvindefor. Pike- 
for., 1915. Presteløn: $25 
(1895), $100 (1914). "Kon- 
stitution", 1895.— J. N. Dor- 
dal. (1076—267) 

Kirke, 1895, $450. Rutland dansk lutherske menighet. 

Rutland, Dane Co., Wis. 

Konferentsen, 1871(?)-90; Forenede norsk lutherske kirke, 1890-96; For- 
enede dansk lutherske kirke (?), 1896 — . 

Organisert 1871 (?). 40 sjæle i 1871, 197 i 1904. Prester: M. F. Gjert- 
sen, 1872-81; T. H. Dahl, 1881-95. Embedsmand i 1894: b. H. C. D. 
Hansen. Kirke, 1882, $3,000. (2972—268) Morrison ville Lutheran Congregation. 

( Mo rrison ville lutherske menighet.) 

Morrisonville, Dane Co., Wis. 

Hauges synode, 1891 — . 

Organisert 22de mai 1891. 30 sjæle i 1891, 114 i 1914 (28 tyskere). 
Prester: H. A. Hanson, 1888-98; C. E. Tiller, 1898-01; J. J. Lee, 1892-06; 
O. H. Elstad, 1907-14; J. N. Walstead, 1915—. Embedsmænd i 1891: b. 
Knut Johnson; c. C. A. Dahle. I 1915: b. Charles Eldredge; c. B. O. Hamre; 
d. Peter Matson, Tom Johnson, A. N. Korrison; e. Andrew Haugen, Theo- 
dore Junge, John Hanson; h. Ida Johnson. Kvindefor., 1890. Ungdoms- 
for. Presteløn, $200 (1914). Kirke, 1891, $2,000. Prestehus, 1891, $2,000. 
Gravplads, 1 acre, $150.— J. N. Walstead. (2126—269) 114 Wisconsin 

Skaalen (Scolen) menighet. 

(Skaalen alderdomshjem, 1896; Martin Luther barnehjem, 1899 — .) 

Stoughton (3 mil nord). Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1900 — . 

Organisert 1900. 19 barn i 1890; 71 barn, 10 gamle i 1906; 65 barn, 37 
gamle i 1902. Prester: O. A. Solheim, 1889-01; Lauritz Thoen, 1901-02; 
Adolph Bredesen, 1902-06; M. P. Puh. 1896-04; U. S. Hjermstad, 1904-07: 
A. K. Lockrem, 1907-09; Osmund Gunderson, C. L. Hauglid, 1909-11; M. 
O. Borge, 1911—. Embedsmænd: c. S^ren Olsen (1889-94), Gjermund Sco- 
len (1894-01), Osmund Gundersen (1901—); e. S^ren Olsen, A. Molstad, 
Andreas Jensen, J. E. Jørgensen, Jens J. Næset, Gjermund Scolen, Levi 
Kittelsen, O. Gunderson, A. Bredesen. Halvorsens "Festskrift", 344-50, 
354-58. Barnehjem 1. 1894, $10,534. Barnehjem 2, 1896, $1,500. Alder- 
domshjem, 1899, $16,000. Kirke, 1898, $1,100. Land, 302 acres, $4,000. 

(2973—270) 

Brooklyn prækeplads. 

Brooklyn, Dane Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907(?)-(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet(?). Prest: J. A. O. Stub, 1907(?)-(?). "Folke- 
kalenderen", 1908, 106; 1909, 103. (2978—271) Dane County Farm prækeplads. 

Verona, Dane Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1908(?)— . 

Begyndt 1908(?). Prest: O. G. U. Siljan, 1908(?)— . (2941—272) Elling's Seminary prækeplads. 

Deerfield, Dane Co., Wis. 

Ellings svnode. 1865-67. 

Organisert 1865. Nedlagt 1867. Lærer: A. P. Aaserjzfd, 1865-67. 120 
acres land. Hansons "Red Wing seminarium", 3; Rennings "Festskrift — 
Red Wing", 1904, 8-11. (4109—273) Augustana Seminary og Marshall Classical Academy prækeplads. 

(Fra 1860 til 1869 en del av Augustana College, Paxton, 111.) 

Marshall, Dane Co., Wis. 

Augustana synode. 1869-81. 

Organisert 1869. Seminariet flyttet til Springfield, la., 1874; tilbake til 
Marshall, 1876: til Beloit, la., 1881. Akademiet flyttet til Canton, S. D., 
1881. Lærere: A. Weenaas, 1869-70; N. C. Brun, 1869-70; J. J. Anderson. 
1870-76; — Dorman, — Huntington, miss Grace Huntington, J. W. Dennison, 
D Lysnes, 1876-81, og andre. Hattlestads "Historiske meddelelser"; Ween- 
aas' "Mindeblade", A. G. Tuve. J. M. Wahl. (4111—274) Augsburg Seminary prækeplads. 

Marshall, Dane Co., Wis. 
Augustana, 1869-70; Konferentsen, 1870-72. 

Organisert 1869. Flyttet til Minneapolis 1872. Lærere: A. Weenaas, 
1869-72; N. C. Brun, 1869-70. (4110—275) Dane Co., Jefferson Co. 115 

Luther Seminary og Monona Academy prækeplads. 

Madison, Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1876-88. 

Organisert 1876. Seminariet flyttet til Robbinsdale, Minn., 1888. Aka- 
demiet nedlagt 1880. Lærere: O. B. Asperheim, 1876-78; K. K. Bjj^rgo, 
1881-82; F. A. Schmidt, 1876-86; H. G. Stub, 1878-88; J. T. Ylvisaker, 1879- 
88—. Halvorsens "Festskrift", 144-59, 164; "Prestekalenderen". (4112—276) Stoughton Academy prækeplads. 

Stoughton, Dane Co., Wis. 
Norske synode, 1888-00. 

Organisert 1889. Nedlagt 1901, paa grund av ildebrand. Lærere: K. 
Kasberg, 1888-00; J. A. Hjelle o. a. Halvorsens "Festskrift", 165-67. 

(4113—277) 

Mount Horeb Academy prækeplads. 

Mount Horeb, Dane Co., Wis. 
Forenede kirke, 1893-98. 

Organisert 1893. Nedlagt 1898. Lærere: P. O. Str^z^mme, 1893-94; A. 
Bjørneby, 1893-95; G. A. T. Rygh, 1895-98, o. a. (4114—278) Albion Academy (H. A. Preus) prækeplads. 

Albion, Dane Co., Wis. 
Norske synode, 1901 — . 

Organisert 1901. Lærere: D. G. Ristad, 1901-06; T. R. Ringj^en, 1906-14; 
O. C. Torgersen, 1914-01, og andre. Kataloger. (4117—279) Monona barnehjem prækeplads. 

Madison, Dane Co., Wis. 
Norske synode, 1889-94. 

Organisert 1889. Flyttet til Stoughton 1904. 1 barn i 1889, 19 i 1890. 
Bestyrer: Ola A. Solheim, 1889-94. Halvorsens "Festskrift", Z^S-A6. 

(4120—280) St. Mattæus norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Skoponong, Scooponong, Scuppenong.) 

Palmyra (3 mil syd), Jefferson Co., Wis. 

Utenom, 1844-53; Norske synode, 1853 — . 

Organisert i september 1844. 160 sjæle i 1867, 115 i 1916 (65 tyskere, 
engelskmænd, skotske, blandede). Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-45; 
C. L. Clausen, 1845^7; J. W. C. Dietrichson, 1848-49; A. C. Preus, 1850-51; 
H. A. Stub, 1851-55; A. C. Preus, 1855-56; N. O. Brandt, 1856-58; O. F. 
Duus, 1858-59; H. A. Preus, 1859-61; H. P. Duborg, 1861-71; C. C. Aas, 
1871-76; E. P. Jensen, 1876-80: S. T. Geelmuyden, A. L. Dahl, 1881-83; O. 
H. Lee, 1883-84; A. Rønneberg, O. I. M. Wilhelmsen, 1884; L O. Scheie, 
1884-01: O. J. Åkre, 1901-07; N. C. A. Garness, 1907—. Embedsmænd i 
1844: a. Halvor Mathison; f. Tolev Grane. I 1915: b. Christ. Mason; f. 
Christ. M. Mason, Albert Peterson, Halvor Halvorsen. Ungdomsfor., 1902, 
$1,400. Prestelien: $50.(1844), $150(1915). "Kirketidende", 1904,1037. 
Kirke 1, 1849. Kirke 2, 1869, $3,000. Basement, 1914, $1,000. Prestehus 1, 
1874, $900. Prestehus 2, 1908, $2,700.— N. C. A. Garness. (3354—281) 116 Wisconsin 


X> O T> G- B <2 0. 


Jbvte-rson co.^ \AJ I S D oe Uj 

< 
5 'Rock co fvv a l \aj o ht H co 
Kirke 1, 1850. 
Kirke 2, 1862, $1,300. 
Prestehus, 1852, $400. 
Gravplads, 2 acres. 
Land, 41 acres, $300. St. Lukas norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Rock River menighet.) 

Oconomowoc (8V^ mil nordvest), Jefferson 
Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1845-08; Forenede 
kirke, 1908—. 

Organisert i 1844. 350 sjæle i 1844, 106 i 
1914 (6 tyskere). Prester: J. W. C. Dietrich- 
.^on, C. L. Clausen, H. A. Stub, 1845-51; N. O. 
Brandt, 1851-65; C. M. Hvistendahl, 1865-67; 
S. T. Geelmuyden, 1867-72; O. B. Asperheim, 
1872-75; O. I. M. Wilhelmsen, 1875-12; C. J. 
Nølstad, 1912—. Embedsmænd i 1851 : a. Knud 
Orevig; b. Chr. Aamodt; e. Jdrgen Olson, 
Brynnel Torsen, Knud Larsen, Nils Andersen, 
Ole Iverson; f. Ole O. Wogsland. I 1915: 
b. Erik Erickson ; c, J. N. Erickson ; d. Oluf 
Ivnutson, John Peterson ; e. Otto Rasmussen, 
J. N. Erickson, Henry Olson ; h. Gunder Gun- 
derson. Kvindefor. Sangfor. Presteløn : $70 
(1844), $280 (1914). "Konstitution", 1874; 
Holands "De norske settlementers historie", 
166-75.— C. J. Nølstad. (197—282) Concord menighet. 

Concord, Jefferson Co., Wis. 
Norske synode, 1867(?)-81(?). 

Organisert 1867(?). Opl^st 1881 (?). 30 sjæle i 1867, 32 i 1870. Prest; 
S. T. Geelmuyden, 1867-81(?). (3355—283) Lafayette Co. 117 


Kirke 1, 1850. 
Kirke 2, 1889. 
Prestehus, 1877. 

Wiota norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

Woodford (3 mil vest), Wiota (3 mil syd), La Fayette Co., Wis. 

Utenom, 1844-53; Norske synode, 1853-87; utenom (Am, Fk), 1887—. 

Organisert 1844 og 7de februar 1851. 351 sjæle i 1867, 910 i 1914 (10 
tyskere). Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-45; J. S. Munch, 1851-59; 
Å. C. Preus, 1859-63; P. M. Brodahl, 1863-66; K. K. Helland, 1867-76; P. Is- 
berg, 1883-84; O. M. Sævig, 1884-02; J. A. Wang, 1903-11; W. O. Wilhelm- 
sen, 1911 — . Embedsmænd i 1915: b. Jens Skagen; c. J. H. Skagen; e. Matt 
Olson, Martin Monson, P. Peterson, Syver Anderson, Christian Johnson; 
h. H. O. Dahlen, Anna Pfister, Olaf Johnson, Ole Tallakson. 2 kvindefor. 
2 ungdomsfor., 1912. Presteldn : $500 (1914).— W. O. Wilhelmsen. 

(304—284) 
Trefoldigheds menighet. Wiota, Lafayette Co., Wis. 
Norske synode. 1901(?)-02(?). 
Organisert 190U?). Opl^st 1902(?). 
Gullixon, 1901-02. (3446—285) 28 sjæle i 1901. Prest: G. A. 

/ n \A/ A 


dO 
^^ 
Q 

u 
x 
z 


LAfAVETTE 


CO., ^«^^^^A 


z 


U] 

Ul 


K 


W /S 
^ 


vi 


^ J X>A V I B SS CO. 118 Wisconsin" 


ll^iX 


iHniyLiii 

Yellowstone norsk evangelisk lutherske 

ti ' ^ ips I menighet. 

. * i i (Yellowtown, 1868; Yellowstone, 1885.) 

— - . ;-»:^^:-: ^i iMiii i i I I — Blanchardville (5 mil sydvest), Lafayette 

Co., Wis. 

Utenom, 1844-55; Norske synode, 1855-84; 
Antimissouri, 1884-90; Forenede kirke, 1890—. 
Organisert 1844 og 1855. Zll sjæle i 1868, 
480 i 1914. Prester: J. W. C. Dietrichson, 
1844-46; C. L. Clausen, 1846-53; J. S. Mmich, 
1855-59; P. M. Brodal, 1860-67; K. K. Hel- 
land, 1867-76; C. C. Aas, 1877-83; O. P. Syfte- 
stad, 1884; O. M. Sævig, 1884-04; J. A. Wang, 
1903-04; P. J. Johnson, 1904-12; M. P. Dommersnæs, 1912—. Embedsmænd 
i 1855: f. Peder Johnson Hovland. I 1915: b. H. Oscar Johnson; c. H. Oscar 
Johnson ; e. Ashley Gunderson, Martin Paulson, Ed. O. Phillipson. 2 kvinde- 
for., 1889, 1914. Pikefor. Presteløn: $400 (1914).— M. P. Dommersnæs. 

(2144—286) Kirke, 1867, $5,500. 
Piestehus, 1904, $3,000. 
Gravplads 3 acres. 
lyand, J2 acres, $1,000. 
Kirke, 1881, $2,500. Prestehus, 1910, $5,000. Argyle norsk luthersk 
evangeliske menighet. 

Argyle, La Fayette Co., 
Wis. 

Konferentsen, 1876-79; 
utenom (Kf), 1879-90; For- 
enede kiike, 1890-96; Fri- 
kirken, 1896—. 

Organisert 1876. 45 sjæle 
i 1876, 350 i 1914 (30 blan- 
dede). Prester : M. F. Gj ert- 
sen, 1875-81; T. H. Dahl, 
1882-83; T. S. Reimestad, 
1883-85; O. Paulson, 1885- 
04; O. H. Sletten, 1905-08; P. W. Erickson, 1908—. Embedsmænd i 1876: b. Axel Mikkelsen; c. Nils 
Olsen ; e. C. H. Thompson, Andrew Jacobson, Nils Olsen ; f. J. P. Hovland ; 
g. Christian Johnson; h. Christian Johnson. I 1915: b. Syver H. Høhn ; 
c. O. B. Nelson ; d. Olaf I. Paulson, O. G. Vinger ; e. C. T. Thompson, O. A. 
Berget, O. O. Seatvet; h. miss Anna Davis. Kvindefor., 1883, $350. Ung- 
domsfor., 1904, $100. Pikefor., 1902, $170. Presteløn : $40 (1876), $600 
(1914), $10,050 (1876-14). Prestehus- $6,500.— P. W. Erikson. (2198—287) 

Blanchardville norsk evangelisk lutherske menighet. 

Blanchardville, Lafavette Co., Wis. 

Konferentsen, 1883-90; Forenede kirke, 1890-93; Frikirken, 1893—. 

Organisert 1883. 30 sjæle i 1883, 225 i 1914. Prester: T. S. Reime- Lafayette Co , Milwaukee Co. 119 stad, 1883-85; O. Paulsen, 1885-05; O. H. Sletten, 
1910—. Embedsmænd i 1883: b. Peder Olson; c. C 
moe, Erik Smedsrud; e. C. C. Olson, M. Eidsmoe, 
land. I 1915: b. M. Eidsmoe; c. Andrew Lien; d. 
Smedsrud; e. John Olson, Gust. Ingvull, Chris. 
Kvindefor., 1883. Pikefor., 1914. Mandsfor., 1900. 
$50 (1883), $200 (1914). Samfundsskoler: $86 ('1915). 
Barmhjertighetsanstalter: $35. Kirke 1, 1890, $1,800 
Prestehus, 1884. Gravplads, 1 acre. Land, 6 acres. 1905-10; H. J. Urdahl, 
A. Olson; d. M. Eids- 
J. Johnsen; f. P. Hov- 
A. Lien, M. Myre, E. 

Lien; h. mrs. Ellestad. 

Sangfor. Prestens løn: 
Missionen: $110 (1915). 

. Kirke 2, 1916, $11,000. 

— H. J. Urdahl. 

(2209—288) 
Apple Grove norsk evang. lutherske 
menighet. 

Forenede kirke, 1893 — . 

Argyle {AV2 mil vest), Lafayette Co., Wis. 

Organisert 6te april 1893. 138 sjæle i 1893, 
200 i 1915. Prester: O. M. Sævig, 1893-03; J. 
A. Wang, 1903-04; P. J. Johnson, 1904-12; 
M. P. Dommersnæs, 1912 — . Embedsmænd i 
1893: a. Ommodt; b. John A. J. Ommodt; 
c. John A. J. Ommodt; e. John Paulson, Gul- 
brand Vinger, Ole Monson. I 1915: b. P. P. 
Alm; c. P. P. Alm; e. Ole Oleson, Bennet 
Vinger, Joseph Hanson. 2 kvindefor. Ung- 
domsfor. Presteløn: $75 (1893), $225 (1914), 
$2,451 (1893-14). "Konstitution", 1893.— M. P. 
Dommersnæs. (2491—289) Kirke, 1893. 
Gravplads, 3 acres. UJ az.AjULÆJ^c.0 Kt 

A|i*/wIaAr«e ^ XVi 


M/I-WAUI^iɣ CO^ V\l IS. 4 HAC/NB CO 

Norsk lutherske menighet. 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 
Utenom, 1844-45 (?). 

Organisert 1844. Opl^st(?). Prest: C. L. Clausen, 1843-45. Dietrich- 
sons "Reise iblandt de norske emigranter"; Halvorsens "Festskrift", 35. 

(3376—290) 120 Wisconsin Vor Frelsers menighet. 

Milwaukee, Milwaukee Co.. Wis. 

Norske synode, 1859-87. 

Organisert 1859. Splittet 1887, paa grund av naadevalget (Vor Frelser 
— Fk, Trinitatis— Ns). 185 sjæle i 1867, 644 i 1883. Prester: H. A. Stub, 
1859; H. L. Thalberg, 1859-60- H. P. Duborg, 1860-64; C. M. Hvistendahl, 
1864-67; S. T. Geelmuyden, 1867-81; O. H. Lee, 1881-08. Embedsmænd i 
1859: e. Nicolas Johnson, Jens M. Mortensen, Reinert Reinertsen, Sam 
Olson, Jacob Bentsen, Andrew Reinertsen; f. Thor Olstrup; g. Johannes 
Larson; h. A. Tenning. Kirke, 1863, $3.000. (3379—292) Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 

Antimissouri, 1887-90 ; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1887 (1859). 900 sjæle i 1892, 
877 i 1914 (30 dansker, svensker, tyskere). 
Prester: H. A. Stub, 1859; H. L. Thalberg, 
1859-60; H. P. Duborg, 1860-64; C. M. Hvi- 
stendahl, 1864-67 ; S. T. Geelmuyden, 1867-81 ; 
O. H. Lee, 1881-08; J. Mathiesen, 1908-12; H. 
B.Kildahl, 1912-16; L. L. Masted, 1917— . Em- 
bedsmænd i 1915: b. T. Thorstensen; c. E. 
Thorstensen; d. G. Olson, N. Huseby, O. M. 
Olson, O. Børreson, J. Axelson, Bernt Nilson, 
C. Hansen; e. A. Anderson, H. Rolf, H. P. 
Norem, S. Rasmussen, S. Aamodt, J. E. Far- 
stad, O Anderson, C. Owley, C. Hansen, H. 
Hanson, J. M. Zakariasen ; f. Gustav Olson ; 
h. L. Axelson (norsk), Amalia Larson (en- 
gelsk), Olga Nelson (West Allis). Kvinde- 
for., 1870. 2 ungdomsfor. Pikefor., 1914. 2 
missionsfor., 1899. Hjælpefor., 1890. 2 sang- 
for. Presteløn: $1,000 (1914). "Konstitu- 
tion", 1912; Kvartalsrapport for menigheten, 
1915; "Menighetshistorie", 1908, past. O. H. 
Lee; trykt aarsrapport. — H. B. Kildahl. 

(538—293) 

Trinitatis menighet. 

(Fra 1859 til 1887 en del av Vor Frelsers menighet.) 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 

Norske synode, 1887-08. 

Organisert 1887. 60 sjæle i 1900, 134 i 1907. Prester: S. E. S. Meisel, 
1893-97; H. B. Thorgrimsen, 1897-01; Chr. Falck, 1903-07; Harry E. Olsen, 
1906-08. Embedsmand i 1907: b. Niels Holm. (3378—294) 
Kirke 1, 1863, $9,000. 
Kirke 2, 1895, $48,000. 
Prestehus 1, 1863. 
Prestehus 2, 1894, $5,000. Den Iste Hauges evangelisk lutherske menighet. 

(Den norsk evangelisk lutherske Immanuel menighet.) 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 

Utenom (Hs), 1891-92; Hau<res synode, 1892—. 

Organisert Iste september 1891. 27 sjæle i 1891, 130 i 1914. Prester: 
K. C. Hektner, 1894-96; Edw. Johnsen, 1896-01; J. S. Strand, 1903-04, 
Fredrikson, 1904-05; Neis Carlson. 1906—09; A. E. Distad, 1910-13; M. 
Sagen, 1913—. Embedsmænd i 1915: a. Louis M. Sagen; b. G. H. Rein- 
hardt; c. Herman Hansen; d. John A. Huseby, Herman Rieboldt, Aksel 
Jorgensen, Anton Bovim, C. H. Reinhardt; e. Hans Tollefsen, Geo. Hu- Milwaukee Co. 121 seby, Herman Hansen, Oscar Bing, B. Berntsen; h. Axel Jørgensen, mrs. 
Herman Rieboldt. Kvindefor., $350. Ungdomsf., $150. 2 pikefor., 1913, 
1914, $300. Missionsfor., $90. 2 sangfor. Prestel^n: $800 (1914). "The 
Hauge Herald." Kirke. 1908, $5,000— L. M. Sagen. (89—295) 
Chiirch of the Ascension. 

(Skandinavisk luthersk, 1852-99.) 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 

N. Illionois synode, 1852-60; Augustana, 
1860-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1852. 321 sjæle i 1891, 563 i 1914. 
Prester : J. Johannesen, 1852-53 ; A. A. Scheie, 
1853-57; O. J. Hattlestad, 1857-76; Paul 
Anderson, 1876-83 ; E. G. Lund, 1883-85 ; Paul 
Anderson, 1885; J. C. Roseland, 1885-90; O. 
G. Belsheim, 1891-94; Edw. Loe, 1894-99 
Gustav Stearns, 1899 — . Embedsmand i 1915 
b. Carl Anderson. Ungdomsfor. Presteløn 
$1,000 (1914). Hattlestads "Historiske med- 
delelser", 83. (3377—291) Kirke 1, 1854, $500. 
Kirke 2, 1882, $22,000. 
Prestehus, 1905, $5,000. Bethesda menighet. Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 
Utenom (1895(?)-90; Brodersamfundet, 1900—. 

Organisert 1895 (?). Embedsmand i 1915: b. O. Bergsmark. I 1900 
Brodersamfundet stiftet her. "Prestekalenderen", 90-93. (3380—296) 
Bay View prækeplads. 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1899—. 
Begyndt 1899. Prest: Gustav 
1899—. (3381—297) Stearns, Kapel. 122 Wisconsin Layton Park prækeplads. 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 

Forenede kirke, 1895(?)-08. 

Begyndt 189S(?). Sluttet 1908. da Den norske synode overtok arbeidet. 
Prest: O. H. Lee, 1895(?)-00. Embedsmand i 1895: b. Seerup. I 1915: b. 
Seerup. (3382—298) 

West Allis prækeplads. 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 
Forenede kirke, 1908—. 

Begyndt 1908. Prester: Jens Mathiesen, 1908-12; H. B. Kildahl, 1912- 
16; L. L. Masted, 1917—. Embedsmand i 1915: h. Olga Nelson. (3383—299) South Milwaukee menighet. 

South Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907-(?). 

Organisert 1907. Opløst(?). Prest: Harry Emil Olsen, 1906—. "Folke- 
kalenderen", 1908, 107. (3384—300) Layton Park English Lutheran Church. 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 
Norske synode, 1908 — . 

Organisert 1908. Prest: Harry E. Olsen, 1906—. Menighetsblad: "South 
Side Lutheran", 1908—. Kirke. (3385—301) D A NB co. I J £ y= F^/? so N C o X O ^T)0-G -RTO N X ^ C K CO., \N \5. JANeS VILLE O 
Q Of^TO'R'D\/ ILLB 

X 'BEL O IT XQ CLINTON , Pn^/i » -K > c 1 3ooN E c: o 2 VJ f U M B -B fK G-O Cl Rock Prairie prækeplads. 

Orfordville, Rock Co., Wis. 
Utenom, 1843-46. 

Begyndt i 1843. Sluttet i 1846. Prest: Elling Eielsen, 1843-46. Ca. 
70 sjæle i 1843. (3296—302) Rock Co. 123 Luther Valley (Rock Prairie) menighet. 

Orfordville (41/2 mil syd^^st), Rock Co., Wis. 

Utenom, 1844-51; Norske synode, 1851-68. 

Organisert 1844. Splittet 1868, paa grund av slaveristriden (Luther 
Valley— Fk, Luther Valley— Ns). 250 sjæle i 1844, 355 i 1868. Prester: C. 
L. Clausen, 1844-51; G. F. Dietrichson, 1851-59; C. F. Magelssen, 1859-69. 
Embedsmand i 1844: f. Harold P. Ommelstad. Prestens l^^n: $165 (1844). 
Clausens"Gjenmæle"; Berghs "Den norsk lutherske kirkes historie i Ame- 
rika", 83-133, 146-72; "Kirketidende", 1851, 1858, 1861, 225; 1876, 34; 1912, 
384-85; 1913, 606—. Kirke, 1847. (3328—303) Luther Valley Church of Rock Co. 

(Fra 1844 til 1868 en del av Luther Valley.) 

Orfordville {AYz mil syd), Brodhead (3 mil sydjzJst), Rock Co., Wis. 

Utenom (Ns, As, Kf, Fk), 1868-13; Forenede kirke, 1913—. 

Organisert 1868 (1844). 730 sjæle i 1871, 1,100 i 1914. Prester: C. L. 
Clausen, 1844-51; G. F. Dietrichson, 1851-59; C. F. Magelssen, 1859-69; J. 
M. Eggen, 1870-82; J. A. Bergh, 1882-12; L Ramseth, 1913—. Embeds- 
mænd i 1915: b. Lewis Heyerdahl; c. L. N. Fossum; d. A. C. Fossum, Hans 
Eggen, Nils Foslin, G. Clemetson, Martin Rønaas, Otto Johnson, John 
Hegge, Andrew Everson; e. Olaus Johnson, H. C. Olmstead; Edw. Foslin, 
Thos. Tollefson, Nick. Larson, Gust. Lee, Albert Olson, Edw. Miller; f. 
Lewis Heyerdahl; h. Lewis Heyerdahl, John Hegge. 4 kvindeforeninger, 

1912, 1913. 2 ungdomsfor., 1914, 1915. Pikefor. 6 missionsfor. Sangfor., 

1913. Presteløn: $1.000 (1914). "Konstitution", 1885; "Menighetshistorie", 
1907, pastor J. A. Bergh; "Souvenir 25-aars jubilæum"; Berghs "Den norsk 
lutherske kirkes historie i Amerika", 83-133, 146-72; Berghs "Forslag til 
broderlig overenskomst", 1912; H. L. Skavlem i Browns "History of Rock 
Co." Kirke 1, 1847. Kirke 2, 1871. Kirke 3. 1871. Prestehus 1, 1851. 
Prestehus 2, 1889, $2,000. Gravplads. 4 acres, $450. Land, 35 acres, $100. 
—I. Ramseth. (537—304) Luther Valley menighet 
i Orfordville, Wis. 

(Fra 1844 til 1868 en del 
av Luther Valley.) 

Orfordville, Rock Co., 
Wis. 

Den norske synode, 1868 
(1853)—. 

Organisert 1868 (1844). 
279 sjæle i 1869, 460 i 1914 
(10 tyskere, amerikanere). 
Prester- C. L. Clausen, 
1844-51; G. F. Dietrichson, 
1851-59; C. F. Magelssen, 
1859-80; T. K. Thorvilson. 
1881-89; L. Sherven, 1889- 
94; O. J. Kvale, 1894—. 
Embedsmænd i 1869 : b. A. Aadnesen ; c. S. O. Onsgard ; e. K. B. Thoen, Erik 
Haugen, Erik K. Berg; f. Ivar Ingebretsen; g. Ivar Ingebretsen, A. Aadne- 
sen. I 1915: b. T. E. Tollefsrud; c. O. A. Peterson; e. Ole Knudson, Ben 
Renly, C. O. Onsgard, Stengrim Liston, Peter Olson, Allick Knudson, John 
Noss, John Eggen. 3 kvindefor., $3,000. Ungdomsfor., 1900, $1,000. Pike- 
for., 1910, $400. Sangfor. Presteløn : $300 (1869), $800 (1914), $19,600 
(1869-15). Kirketjener osv.: ca. $2,350. Samfundsskoler : $10,000. Mis- 
sionen: $10,0(X). Barmhjertighetsanstalter : $2,500. En pamflet om femtiaars- 
festen.— O. J. Kvale. (1295—305) 
Kirke, 1871, $6,500. Prestehus 1, 1869. Prestehus 2, 
1902, $4,000. Gravplads, 5 acres, $1,200. I^and, 1 acre. 124 Wisconsin Wj^^M 


■■ 
ll^llll«»l 


■j^BH 


■ 


W 


t^Jfll 
■ 


^^^ 


W 
i ^m% 


H|ffi| 


HI^^^^^^K^ 


w ^ 
ln nwr M 


Ff '^■aLv m '^ 


j^^^^^^B 


1 
■il 


^WSKtSf^'^ Jefferson Prairie 
prækeplads. 

Clinton (4 mil syd), Rock 
Co., Wis. 

Utenom, 1843-58. 

Beg>'ndt 1843. Sluttet 
1872. Prest : Elling Eielsen, 
1843-72. Han bodde der fra 
1846 til 1858. Ca. 180 sjæle 
i 1843. (3295—306) Kirke, 1846. Prestehus, 1846. Gravplads. Norsk lutherske menighet paa Jefferson 
Prairie. 

Clinton (5 mil sydøst), Rock Co., Wis. 

Utenom, 1844-53; Norske synode, 1853-86; 
Antimissouri, 1886-90. 

Organisert 1844. Opløst 1890, for at forene 
sig med to andre menigheter (Jefferson Pr. ; 
Evang. Lutheran Congregation), 137 sjæle i 
1890. Prester: c. L. Clausen, 1846-51; G. F. 
Dietrichson, 1851-58; C. F. Magelssen, 1859- 
69 ; J. H. Simonsen, 1869-71 ; John J. Tackle, 
1872-74; E. Jensen, 1875-82; G. Rasmussen, 
1883-90. Embedsmænd i 1844: d. Evind Fin- 
gerson, Syver Knudtsen, Baard Nelsen ; e. 
Thore Helgesen, Baard Nelsen, Ole Amonsen. 
I 1890 : b. T. T. Nelson ; d. Ole Grimeli, Gun- 
der Larson ; e. P. J. Pederson, F. Frederick- 
son, T. T. Nelson; f. F. Frederickson ; h. K. 
B. Duxstad. Kvindefor. Sangfor. Presteløn : 
$60 (1844), $300 (1890).— John Peterson. 
(511—307) 

Kirke, 1861-02. 
Prestehus, 1868, $2,500. 
Gravplads, 4 acres. 
Land, 40 acres. 

Evangelisk lutherske menighet i Clinton. 

Clinton (4 mil svd), Rock Co., Wis. 

Utenom (Fk, N. Illinois), 1848-60; Augustana, 1860-90. 

Organisert 1848. Oplj^st 1890. for at gaa sammen med to andre menig- 
heter (Jefferson Pr.; Ev. Lutheran Congr.). 41 sjæle i 1848, 174 i 1890. 
Prester: O. J. Hattlestad, 1850-56; Ole Andrewson, 1856-85; J. C. Roseland, 
1885-90. Embedsmænd i 1848: b. Chr. Newhouse; d. Peder Thomson, O. 
C. Jenson, Ansten Nattesta, Aslag Bjørgenson, Ole Tholevson. Presteløn: 
$200 (1856), $180 (1885). "Lutheraneren", 1915. 1383-84. Kirke, 1858. Preste- 
hus.— John Peterson. (512—308) 
Den norsk lutherske menighet paa Jefferson Prairie. 

Clinton (5 mil sydjzJst), Rock Co., Wis. 

Utenom (As), 1869-70; Konferentsen, 1870-90. 

Organisert 1869. Opl^st 1890. for at gaa ind i Den forenede menighet 
(Jefferson Pr.; Ev. Lutheran Consr.). 360 sjæle i 1869, 146 i 1890. Prester: 
J. H. Simonson, 1869-73; J. M^ller-Eggen, 1873-75; H. M. Wang, 1875-80; 
G. J. Omland, 1880-90. "Lutheraneren". 1915, 1883-84. Kirke, 1861.— John 
Peterson. (513—309) Rock Co. ' 125 JeflFerson Prairie Evangelical Lutheran 
Congregation. 

(Sammenslutning av Antimissouri, Augus- 
tana, Konferentsen paa Jefferson Prairie.) 

Clinton (4 mil syd), Rock Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1890-91; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 2den oktober 1890. 460 sjæle i 
1890, 492 i 1914 (20 svensker, 4 tyskere). 
Prester : J. C. Roseland, 1890-99 ; C. M. Wes- 
wig, 1899-06 ; G. A. Larsen, 1906-12 ; John Pe- 
terson, 1913 — . Emhedsmænd i 1890: a. J. C. 
Jenson; b. T. T. Nelson; c. H. O. Natesta; 
d. Stark Iverson, K. B. Daxstad, Jacob Jacob- 
son, Seaver Johnson, Ole Anderson, G. E. Gil- 
bertson ; e. Ole Tallafson, Gunder Larson, 
Stark Iverson, Isaac Isaacson, Hans Larson, 
Iver Jacobson; f. Ole Anderson. I 1915: b. 
L. M. Jacobson; c. H. O. Natesta; d. Iver Ja- 
cobson, Seaver Johnson, G. K. Gilbertson, C. 
N. Newhouse, E. L. Johnson; e. P. J. Peder- 
son, L. T. Larson, Sherman Iverson, H. E. 
WilHams, O. B. Duxstad ; h. B. J. Lee. 2 
kvindefor., 1891, 1914, $7,040. Ungdomsfor , 
1907, $600. Pikefor. Sangfor. Presteløn : 
$550 (1890), $900 (1914), $14,000 (1890-15). 
Kirketjener osv.: $8,600. Menighetsskolen : 
$1,500. Samf undsskoler : $1,760. Missionen: 
$5,000. Barmhjertighetsanst. : $3,500. "Kon- 
stitiition", 1905 ; Holands "Historie om gamle settlementer" ; "Lutheraneren", 
1915, 1383-84; Browns "History of Rock Co."— John Peterson. (510—310) 

Clinton Junction prækeplads. 

Clinton, Rock Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1901(?)-03(?). 

Begyndt 1901(?). Sluttet 1903(?). Prester: G. A. Gullixon, 1901(?)-02; 
J. E. Hegg, 1902-03(?). (3330—311) 
Kirke 1, 1861. 
Kirke 2, 1858. 
Kirke 3, 1902, $10,500. 
Prestehus, 1899, $2,500 
Gravplads, 4 acres. 
Land, 3 acres. Janesville menighet. 

Janesville, Rock Co., Wis. 

Norske synode, 1852 — . 

Organisert 1852. 83 sjæle i 1868, 136 i 1910. Prester: G. F. Dietrich- 
son, 1852-59; C. F. Magelssen, 1859-80; T. K. Thorvilsen, 1881-89; L. Sher- 
ven, 1889-94; O. J. Kvale, 1894-07; W. A. Johnson, 1907—. Embedsmand 
i 1910: b. Henry Gunness. "Kirketidende", 1872, 252. Kirke, 1871, $2,500. 
(3329—312) 

Trinity Lutheran Church Society. 

(Norsk evangelisk lutherske kirke av Beloit.) 

Beloit, Rock Co., Wis. 

Norske synode, 1862 — . 

Organisert 1862. En del uttraatte og sammen med Den forenede kirkes 
folk, som stadig flyttet ind til Beloit, dannet Bethlehem menighet av Den 
forenede kirke. 72> sjæle i 1868, 436 i 1914 (21 svensker, 24 dansker, 20 
tyskere, 9 engelskmænd, 3 irlændere). Prester: C. F. Magelssen, 1862-82; 
T. K. Thorvilsen, 1883-90; L. O. Sherven, 1890-92; G. A. Gullixon, 1892-02; 
J. E. Hegg, 1902-12; J. C. K. Preus, 1912-16; O. J. H. Preus, 1916—. Em- 
hedsmænd i 1862: f. Ole Edwards, Carl P. Ledell. I 1915: b. M. A. Bredesen; 
c. P. Jorgensen; d. Sigurd Andersen, Carl Erickson, Sverre Johnson, Ludv. 
Johnson, J. H. Ledell, Olaf Logan; e. Niels Engleson, Peter Bankin, Chester 126 Wisconsin Christensen; h. Chester Christensen. Kvindefor., 1877. Pikefor., 1886. 
Missionsfor., 1910. Sangfor. Prestel;?<n: $400 (1862), $1,000 (1914). "Kon- 
stitution", 1905; menighetsblad, 1914; aarsrapport hvert aar. Kirke, 1878. 
Prestehus, 1905, $5,000.— J. C. K. Preus. (2250—313) Bethlehem Evangelical Lutheran 
Church. 

Beloit, Rock Co., Wis. 
Forenede kirke, 1893 — . 
Organisert 1893. 60 sjæle i 1893, 535 i 1914 
(175 tyskere, dansker, svensker, engelskmænd, 
irske, franskmænd). Prester: J. A. Bergh, J. 
C. Roseland, 1893-94; J. C. Roseland, 1894-99; 
E. O. Loe, 1899-03; Nils Kleven, 1904-06; H. 
iM. Mason, 1906-09; J. N. Brown, 1909-16; 
T. A. Mason, 1917—. Embedsmænd i 1893: 
b. Louis Larson; c. Ira Cleophas; d. O. J. 
Johnson, Louis Halvorson; e. Ira Cleophas, 
P. Byer, P. Amundson; h. E. Ellingson. I 
1915: b. Owen Ritland; c. P. O. Wick; d. S. J. 
Morris, A. G. Springen, Christian Fossum, A. 
O. Peterson, L. G. Stordock; e. Nils Benson, 
Louis Kitzrov^, Ben Jenson, Louis Larsen, 
Carl Anderson; h. Gunder Hansen. Kvinde- 
for., 1893, $6,000. Ungdomsfor., 1905, $400. 
"Little Helpers", 1913, $75. Mandsfor., 1913, 
$45. Sangfor., 1893. Tabitha-for., 1905, $900. 
Boys' Club, 1913, $40. Presteløn : $175 (1893), 
$900 (1915), $13,000 (1893-15). Prestehus: 
$4,000. Kirketjener osv.: $4,125. Menighets- 
skolen: $475. Samfundsskoler : $1,000. Missionen: $4,500. Barmhjertig- 
hetsanstalter : $1,200. "Konstitution", 1908; W. F. Browns "History of Rock 
Co."— J. N. Brown. (695—314) 
Kirke, 1893, $3,150. 
Prestehus, 1913, $4,000. 
Kirke, 1885, $10,450. 
Prestehus, 1903, $3,500. 
Gravplads, 2 acres, $1,000. 
Edgerton norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1844 til 1876 en del av Østre Kosh- 
konong.) 

Edgerton, Rock Co., Wis. 

Norske synode, 1876 — . 

Organisert 1876. 30 sjæle i 1876, 395 i 1914 
(21 svensker). Prester: C. M. Hvistendahl, 
1875-84; A. Bredesen, 1884-^6; Joh. T. Ylvis- 
aker. 1886-88 ; J. E. Jørgenson, 1888-91 ; D. G. 
Ristad, 1892-00; J. Linnevold, 1900—. Em- 
bedsmænd i 1876: a. Andrew Jenson; b. J. A. Rock Co., Walworth Co. 127 Johnson; c. B, J. Barness; e. Andrew Jenson, Bernt Barness, Halvor Lin- 
tvedt; h. Carl Sachariason. I 1915: b. John Thorsen; c. Clarence Swenson; 
e. Andrew Jenson, Ole Hanson, Thomas Ellengson. Kvindefor., 1885, $6,000. 
Ungdomsfor., 1900, $500. Pikefor., 1900, $3,900. Mandsfor., 1906, $400. Sang- 
for., 1900, $75. Presteløn : $75 (1876), $750 (1914), $12,000 (1876-14). 
Kirketjener osv.: $4,000. "Konstitution", 1895; "Menighetshistcrie", 1915, J. 
Linnevold; "Kirketidende", 1906, 243. Fast. P. Langseth, Hazard, Nebr., har 
Edgerton menighets historie i manuskript. — ^J. Linnevold. (1305 — 315) Cooksville norsk lutherske menighet. 

(Fra 1866 til 1881 en del av Stoughton.) 

Evansville (6 mil nordøst). Rock Co., Wis. 

Utenom (Kf, Fk), 1881-10; Forenede kirke, 
1910—. 

Organisert 27de november 1881. 125 sjæle i 
1881, 345 i 1914 (13 svensker, 1 tysker). Pre- 
ster: M. F. Gjertsen, 1881; T. H. Dahl, 1881- 
03; N. N. Esser, 1902; L A. Johansen, 1902- 
03 ; M. Mickelsen, 1903 ; M. H. Hegge, 1903—. 
Embedsmænd i 1881 : b. Ole L. Hansen ; c. 
Martin P. Habberstad; d. Hans Haakensen, 
Jens Norum, H. L. Hansen; e. Edvard Han- 
sen, Ole Haakensen, Martin P. Habberstad, 
Ole C. Berg, Amund Julseth, Fred Brunsell; 
f. Ole L. Hansen. I 1915: b. Anton Onsrud; 
c. Ole Haakensen; e. Olaus Furuseth, Harald 
Brunsell, Ole Haakensen, Jacob Furuseth, 
Fred Brunsell, Jens Norum; f. Ole Haaken- 
sen. Kvindefor., 1891. Sangfor., 1909. Pre- 
steløn: $125 (1881), $200 (1914).— M. H. 
Hegge. (547—316) 
Kirke 1, 1892, $2,200. 
Kirke 2, 1896. Heart Prairie evangelisk lutherske menighet. 

Whitewater (7 mil sydøst), Walworth Co., Wis. 

Utenom, 1844-53; Norske svnode, 1853 — . 

Organisert i december 1844. 37 sjæle i. 1844, 140 i 1868, 59 i 1916. 
Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-50; N. O. Brandt, 1851-65; C. M. 
Hvistendahl, 1865-67; H. P. Duborg, 1861-71; C. C. Aas, 1871-74; E. P. 
Jensen, 1874-80; C. M. Hvistendahl, 1880-81; I. O. Scheie, 1882-01; O. J. 
Åkre, 1901-07; N. C. A. Garness, 1907—. Embedsmænd i 1844: e. Arveson, 
Mason, Thompson. I 1916: a. John Olson; b. Louis Davidson; e. John 
Olson, Martin Olson, Louis Davidson. Kvindeforening, 1882, $1,600. 
Prestelj^n: $125 (1916). Kirke. 1857, $1,300. Prestehus 1, 1874, $700. 
Prestehus 2, 1908, $2,700.— N. C. A. Garness. (3316—317) Sugar Creek evangelisk lutherske menighet. 

Elkhorn (4% mil nordvest), Walworth Co., Wis. 

Utenom, 1849-53; Norske synode, 1853—. 

Organisert 22de november 1849. 37 sjæle i 1849, 80 i 1868, 123 i 1914 
(5 tyskere). Prester: C. L. Clausen, 1844-47; J. W. C. Dietrichson, 1847-50; 
N. O. Brandt, 1850-52; H. A. Stub, 1850-55; A. C. Preus, 1850-56; N. O. 
Brandt, 1856-58; O. F. Duus, 1858—59; A. C. Preus, 1859-61; C. M. Hvisten- 
dahl, 1865-67; H. P. Duborg, 1861-73; C. C. Aas, 1871-74; E. P. Jensen, 
1874-82; C. M. Hvistendahl, 1880-81; I. O. Scheie, 1882-01; O. J. Åkre, 
1901-07; N. C. A. Garness, 1907—. Embedsmænd i 1849: a. Jacob Jacob- 
son; b. Ole Jacobson; c. Ole Jacobson; e. Jacob Jacobson, Ole Kittelson, 
Neis Jensen. I 1916: b. Henry Hanson; c. Isaac Jacobson; e. Oscar Kittel- 128 Wisconsin son, George Doebert, Theodore Olsen; h. Emma Jacobson. Kvindefor., 
1912, $800. Ungdomsf., 1907, $600. Prestens løn: $30 (1849), $250 (1916). 
"Konstitution", 1916; "Menighetshistorie", 1909; "Kirketidende", 1909. 
Kirke, 1881, $2,450. Prestehus 1, 1874, $700. Prestehus 2, 1908, $2,700.— N. 
C. A. Garness. (3317—318) UtT 


rer^sot^ ^«^WAUKes:///! ^o. 
a 


WW 1 -r E. WJ f<T E ri 


Q 


O 


U 
VJ A L\A/ o r^ r H co.^ 

W IS. 

a 


Uj 
øBLK^ HORH 


< 


o 
LAK£ O^tLNtV/K 


iS- 


Ci: 
^SltAfJoN 

'3 <i o N b\ ~^ 14 E r4 n Cd. C O /Vs \^S% l/Vhite v^^'^^yjfa^. Whitewater norsk evangelisk lutherske menighet. 

Whitewater, Walworth Co., Wis. 

Norske synode, 1858-71. 

Organisert 1858. 31 sjæle i 18.S8. Splittet og opljzfst 1871, paa grund av 
slaveristriden (First Ev. I.uth. Church; Den norsk ev. luth. mght. i White- 
water). 90 sjæle i 1868. 100 i 1870. Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-45; C. 
L. Clausen, 1845-50; H. A. Stub, 1850-55; A. C. Preus, 1856; N. O. Brandt, 
1857-58; O. F. Duus, 1858-59; H. A. Preus, 1859-61; H. P. Duborg, 1861-71; 
C. C. Aas, 1871-76; E. P. Jensen, 1876-80. Embedsmænd i 1858: a. Ole Tol- 
lefson; e. Ole Tollefson, John Meyer, Andrew Sorenson. (3321 — 319) First Evangelical Lutheran Church. 

(Fra 1858 til 1871 en del av Whitewater n. ev. 1.) 

Whitewater, Walworth Co., Wis. 

Norske synode, 1871 (1858)—. 

Organisert 1871 (1858). 63 sjæle i 1873, 88 i 1910, 604 i 1916 (44 tyskere, 
engelskmænd og blandede). Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-45; C. L. 
Clausen, 1845-50; H. A. Stub, 1850-55; A. C. Preus, 1856; N. O. Brandt, Walworth Co., Columbia Co. 129 

1857-58; O. F. Duus, 1858-59; H. A. Prens, 1859-61; H. P. Duborg, 1861- 
71; C. C. Aas, 1871-76; E. R Jensen, 1876-80; C. M. Hvistendahl, 1880-81; 
K. K. Bjørgo, 1881-82; I. O. Scheie, 1882-01; O. J. Åkre, 1901-07; N. C. 
A. Garness, 1907 — . Embedsmand i 1910: b. John R. Johnson. I 1916: b. 
Wm. Marshall; c. Wm. Marshall; e. Arne Arveson, Gilbert Anderson, Ira 
Mason; h. Agnes Garness. Kvindefor., 1880, $3,000. Ungdomsfor., 1902. 
$500. Sangfor., 1902. Prestens l^n: $250 (1916). "Konstitution", 1908; 
Garness' "Menighetshistorie", 1908. Kirke 1, 1873, $900. Kirke 2, 1908, 
$5,300.— N. C. A. Garness. (3318—320) Den norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1858 til 1871 en del av Whitewater n. ev. 1.) 

Whitewater, Walworth Co., Wis. 

Utenom (Kf, Fk), 1871-06. 

Organisert 1871 (1875). Opldst 1906, _paa grund av utflytning. Ca. 75 
medlemmer i 1875, 15 i 1904. Prester: M. F. Giertsen, 1874-81; T. H. Dahl, 
1882-03; M. H. Hegge, 1903-06. Embedsmænd i 1875: b. Samuel Nielsen; 
c. Sam. Nielsen; d. Gullik Halvorsen, J. Strømberg, Bernt Berntsen; e. Ole 
Tollefsen, Andreas Torresen, John Mej^er. I 1904: b. Ole J. Olsen. Kvinde- 
for. Presteløn: $200 (1875). Kirke, 1870.— M. H. Hegge. (546—321) Sharon menighet. 

Sharon, Walworth Co., Wis. 

Konferentsen, 1870(?)-86r?). 

Begyndt 1870(?). Sluttet 1886(?). 40 sjæle i 1870, 20 i 1886. Prester: 
J. H. Simonson, 1869-73; J. M. Eggen, 1873-75; H. M. Wang, 1875-80; G. 
J. Omland, 1880-86. Kvindefor. (3322—322) Lake Geneva menighet. 

Lake Geneva, Walworth Co., W'is. 

Utenom (Ns), 1886(?)-87(?). 

Organisert 1886(?). Opløst 1887(?). 30 sjæle i 1886. (3319—323) Lodi evangelisk lutherske menighet. 

Keyeser (1 mil syd), Columbia Co., Wis. 

Ellings synode, 1845-76. 

Organisert 1845. Splittet 1876, paa grund av at past. Hill sluttet sig til 
majoriteten og Hauges synode (Lodi cv. luth. mght. ; Hauge ev. luth. 
mght.). 33 sjæle i 1845. Prester: Elling Eielsen, 1845-83; Lars Johnson, 
1862-63; R. O. Hill, 1874-76. Embedsmænd i 1845: d. Ingebrigt Johnson, 
Niels Hallanger, A.mund EHingson; h. M. Sampson. (3315 — 324) Lodi evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1845 til 1876 en del av Lodi ev. 1.) 

Keyeser (1 mil syd), Columbia Co., Wis. 

Ellings synode, 1876 (1845)—. 

Organisert 1876 (1845). 33 siæle i 1914. Prester: Elling Eielsen, 1845- 
83; Ingebrigt Johnson. 1881-84; E. A. Anderson, 1904-14. Embedsmænd i 
1915: a. G. Bredcson; b. L. Bystol; c. L. Bystol; e. T. A. Thompson. Reques 
"Mindeblade", 1851-01 : T. Johnsons "Norwav Grove menighets femtiaars- 
fest", 1899. Kirke.— A. L. Wiek. (1353—325) 
5 130 Wisconsin ADAMS \m ARCUVi e.TTB CLoIg RE E N L A IC E 

KuJkLijn 

D Qi.CWISXOM 
c. o C L LL M B t A CO., 

n o Oi^^'0 tityes- X> \ ^ ^ C O^ U 
Q / g ci /gfc>^ L.od I- Norske sy/j tx/e 

Hauges evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1845 til 1876 en del av Lodi ev. 1.) 

Lodi, Columbia Co., Wis. 

Hauges synode, 1876 — . 

Organisert 1876 (Ste oktober 1878). 180 sjæle i 1914. Prester: E. Eiel- 
sen, 1845-73; R. O. Hill, 1874-^7; H. A. Hanson, 1888-98; C. E. Tiller, 
1898-01; J. J. Lee, 1902-06; O. H. Elstad, 1907-14; J. N. Walstead, 1915—. 
Embedsmænd i l^lS: a. Neis Barsness; b. Tom Pederson; c. Martin Hegge- 
stad; d. L. O. Thompson, John Quam, Ole Skillestad; e. Neis Thompson, 
Erick Eide, Henrv Nelson; h. Alice Quam. Kvindefor., 1892. Ungdoms- 
for. Sangfor. Prestel^n: $400 (1914). Kirke 1. Kirke 2, 1905, $6,000. 
Gravplads, 1 acre, $750.— J. N. Walstead. (2128—326) Lodi norsk evangelisk lutherske menighet. 

Lodi (3 mil ^st), Columbia Co., Wis. 

Norske synode, 1851-69. 

Organisert 1851. Delt 1869, fordi det var for langt til kirken (Run 
Creek, nu Dekorra; Lodi n. ev. luth.). 150 sjæle i 1851, 233 i 1869. Prester: 
H. A. Preus, 1851-94; Kr. Magelssen, 1866—67; B. Hovde, 1868-69. Em- 
bedsmand i 1851: f. Lars Ødven. (2924—327) Colnmhia Co. 131 

Kirke, 1872, $3,000. 
Prestehus 1. 

Prestehus 2, 1897, $3,000. 
Giavplads, 2 acres, $70. Lodi norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1851 til 1869 en del av Lodi n. ev. 1.) 
Lodi (3 mil øst), Columbia Co., Wis. 
Norske synode, 1869 (1851)—. 
Organisert 1869 (1851). 112 sjæle i 1910, 
Prester: H. A. Preus, 1851-94; K. Magelssen 
1866-67; B. Hovde, 1868; A. T. Vinnor, 1872 
A. Bredesen, 1873-76; C. K. Preus, 1876-97 
J. W. Preus, 1894-95; A. O. Johnson, 1894-95 
L. M. Gimmestad, 1895-97 ; M. C. Tufte, 1896 
C. Hougstad, 1898^6; R. J. Meland, 1907—. 
Embedsmænd i 1915: b. Lars Lione; c. Henry 
Gunderson; e. T. T. Hagen, John Reppen, John Jimieson (Jensen). Kvinde- 
forening, 1884, $2,000. Ungdomsfor., 1910. Pikefor., 1909, $300. Missionsfor., 
1910, $130. Sangfor. Presteløn: $20 (1851), $250 (1914), $5,000 (1851-14). 
Prestehus: $5,500. Kirketjener osv.: $3,200. Samfundsskoler : $2,000. Mis- 
sionen: $1,000. Barmhjertighetsanstalter : $500. "Kirketidende", 1872, 270; 
1901.— R. J. Meland. (2135—328) 

Dekorra norsk lutherske 
menighet. 

(Run Creek mght. En del 
av Lodi mght. 1851-69.) 

Lodi (6 mil nord), Co- 
lumbia Co., Wis. 

Den norske synode, 1869 
(1851)—. 

Organisert 1869. 83 sjæle 
i 1869, 86 i 1914. Prester: 
H. A. Preus, 1851-94; K. 
Magelssen, 1866-67 ; B. 
Hovde, 1868; A. T. Vinnor, 
1872; A. Bredesen, 1873—; 
C. K. Preus, 1876-97; J. W. 
Preus, 1894-95; A. O. Johnson, 1894-95; L. M. Gimmestad, 1895-97; M. C. 
Tufte, 1896; C. Hougstad, 1898-06; R. J. Meland, 1907—. Embedsmænd i 
1915 : b. James Jimieson ; c. Ed. Hermanson ; e. Ed. Herm^anson, Wm. Knut- 
son, Sr., Knute Knutson. Kvindefor., 1899, $500. Presteløn : $25 (1869), 
$150 (1914), $3,000 (1869-14). Prestehus: $800. Kirketjener osv.: $1,500. 
Samfundsskoler: $700. Missionen : $300. Barmhjertighetsanstalter: $300. 
—R. J. Meland. (2132—329) 

Lodi prækeplads. 

Lodi, Columbia Co., Wis. 
Norske svnode, 1908( ?)-(?). 

Begyndt 1908(?). Sluttet(?). Prest: R. J. Meland, 1908( ?)-(?). "Folke- 
kalenderen", 1909, 103. (2925—330) 
Kirke, 1906, $1,600. Gravplads, 2 acres, $50. 132 Wisconsin Rio, C o7 u.m Vi cl Co., VKc s. if^ssr 


Bonnet Prairie evangelisk lutherske 
menighet. 

Rio (3 mil syd), Columbia Co., Wis. 
Utenom, 1847-53; Norske synode, 1853 — . 
Organisert 27de mars 1847, Medlemmerne 
fra Rio omegn uttraatte 1903 for at stifte ny 
menighet (Rio ev. luth. mght.). 102 sjæle i 
1847, 407 i 1916 (2 engelskmænd). Prester: 
J. W. C. Dietrichson, 1847-50; A. C. Preus, 
1850-51; H. A. Preus, 1851-94; Kr. Magels- 
sen, 186(S-67; B. Hovde, 1868-71; A. T. Vin- 
nor, 1872-73; Adolf Bredesen, 1873-76; C. K. 
Preus, 1876-97; J. W. Preus, 1894-95; Alfred 
O. Johnson, 1894-95 ; L. M. Gimmestad, 1895- 
01; M. C. Tufte, 1897-98; Otto C. Ottesen, 
1901-10; G. A. Sundby, 1910—. Embedsmand 
i 1847: f. Aslak Halverson( ?). I 1915: b. 
Gunder Underdahl ; c. Andrew Amondson ; e. 
Hans Ottcrness, E. O. Underdahl, Martin Nel- 
son. 2 kVindefor., 1883, 1887, $527, $1,031 
(1898-15). Ungdomsfor., 1906, $788. Pikefor. 
(Dorcas), 1911, $450. Sangfor., 1876. Preste- 
løn: $450 (1847), $900 (1914). "Konstitution", 1911; "Maanedstidende", 
1855, 40; Halvorsens "Den norske synodes festskrift", 36. — G. A. Sundbv. 

(1889—331) 
Kirke 1, 1853. 
Kirke 2, 1867, $5,000. 
Prestehus, 1899, $3,500. 
Gravplads (Bonnet Prairie Nor 
wegian Cemetery Association) Rio evang. lutherske 
menighet. 

(Fra 1847 til 1903 en del 
av Bonnett Prairie.) 

Rio, Columbia Co., Wis. 
Norske synode, 1903 — . 
Organisert 1903. 304 sjæle 
i 1916 (2 engelskmænd). 
Prester : L. M. Gimmestad, 
1899-01 ; O. C. Ottesen. 1902- 
10; G. A. Sundby, 1910—. 
Embedsmænd i 1903 : h. An- 
drew Amondson ; c. Andrew 
Amondson ; e. H. A. Han- 
son, M. H Monson, C. E. 
Berg. I 1915 : b. Andrew Amondson ; c. Andrew Amondson ; e. Martin 
Amondson, D. C. Thompson, Ivar A. Bergstad ; h. G. A. Sundby. 2 kvinde- 
for., 1888, $3,400 (1902-15). Ungdomsfor., 1905, $700. Sangfor., 1900. Pre- 
ste-n: $900 (1914). $6,702 (1902-14) til samfundsgjøremaal fra Bonnet 
Prairie og Rio. "Konstitution", 1911; "Lutheran Herald", 1913, 1090; "Kirke- 
tidende", 1913, 1303.— G. A. Smeby. (1890—332) 
Kirke, 1903, $6,300. Prestehus, 1899, $3,500. Columbia Co. 133 Den evangelisk lutherske menighet paa Bonnet Prairie. 

Rio (5 mil syd), Columbia Co.. Wis. 

Ellings synode, 1855-76. 

Organisert 1855. 125 sjæle i 1855, Opl^st 1876, fordi en del vilde holde 
fast ved Ellings "Gamle Konstitntion" og en del vilde tilstemme den revi- 
derte Hauges (Den ev. luth. mght. paa Bonnet Prairie — Es; Den ev. luth. 
mght. paa Bonnet Prairie — Hs). Prester: Elling Eielsen, 1858-61; Lars 
Johnson, 1861-64; Elling Eielsen. 1864-73; R. O. Hill, 1873-76. Embeds- 
mænd i 1855: a. Ole Gundelson; d. Ellef Olson; f. Iver Gulvson. I 1873: a. 
Ole Gunderson; b, L. Johnson; d. H. H, Shelby; f. Ingebrigt Iverson; g. 
Ingebrigt Iverson; h. Peter L. Hellie. (2923—333) Den evangelisk lutherske menighet paa Bonnet Prairie. 

(Fra 1855 til 1876 en del av Den ev, 1. paa Bonnet Prairie.) 

Rio (5 mil syd), Columbia Co., Wis. 

Ellings synode, 1876 (1855)-11. 

Organisert 1876 (1855). Opl^st 1911. Prester: Elling Eielsen, 1858-61; 
Lars Johnson, 1861-64; Elling Eielsen, 1864-73; R. O. Hill, 1873-76; Elling 
Eielsen, 1876-81; Ingebrigt Johnson, 1881-94; M. Engen, 1904; E. A. Ander- 
son, A. L. Wiek, 1904-11. "Konstitntion", 1873. Gravplads, 5 acres.— A. 
L. Wiek. (667—334) 

Den evangelisk lutherske menighet paa 
Bonnett Prairie i Hauges synode. 

(Bonnette Prairie. Fra 1855 til 1876 en del 
av Den ev. luth. paa Bonnett Prairie.) 

Rio (6 mil sydøst), Columbia Co., Wis. 

Hauges synode, 1876 (1855) — . 

Organisert 25de september 1876. 126 sjæle 
i 1914. Prester: R. O. Hill, 1876^88; H. A. 
Hanson. 1888-98; C. E. Tiller, 1898-02; J. J. 
Lee, 1902-08 ; A. J. Evenson, 1909—. Embeds- 
mænd i 1876 : a. Tngebrit Iverson ; b. R. O. 
Hill ; d. Ole G. Tweten, Ingebrit Iverson, John 
Johnson Fromdal ; e. John R. Johnson, Ingebrit 
Iverson, Lewis Hanson, I 1915 : b. James I. 
Johnson ; c. Martin Tweten ; d. Mathias Tol- 
lefson, Christian Koll, John R. Johnson ; e. 
Thomas R. Johnson, Martin Tweten, Ole Se- 
monson ; h, James I, Johnson, Chr. Koll. 
Kvindefor., 1894, $2,500. Andre foreninger, 
1910, $190. Presteiøn: $100 (1876), $600 
(1914).— A. J. Evenson. (2154—335) 

Kirke, 1878, $7,800. 
Prestehus, 1907, $3,500. 

The Norwegian Lutheran Congregation at Spring Prairie. 

Keyeser, Columbia Co., Wis. 
■ Utenom, 1847-53; Norske synode, 1853 — . 
Organisert 27de mars 1847. 620 sjæle i 1869, 645 i 1914 (10 svensker, 
norsk-svensker). Prester: J. W. C. Dietrichson, 1847-50; A. C. Preus, 1850- 
51; H. A. Preus, 1851-94; Kr. Magelssen, 1866-67; B. Hovde, 1868-71 ; A. Vin- 
nor, 1872-73; A. Bredesen, 1873-76; C. K. Preus, 1876-97; A. O. Johnson, 
1894-95; J. W. Preus, 1894-95; L. M, Gimmestad, 1895-99; M, C. Tufte, 1896; 
L. S. J. Reque, 1899—. Embedsmænd i 1915: b. Martin Thoe; c. John G. 
Pederson; e. Andrew E. Fadness, Christian A. Erickson, John Quamme. 
2 kvindefor. Ungdomsfor. »Sangfor. Presteløn: $650 (1914). Sam- 
fundsskoler: $2,556 (1910-16). Missionen: $2,582 (1910-16), Barmhjerti?- 
hetsanstalter: $1,206 (1910-16). "Konstitntion", 1849. "Kirketidende", 1855, 
134 Wisconsin 

41, 117; 1886, 820; 1887, 7, 26, 38; 1911, 967; 1916, 951-53. "Festskrift, Syn- 
odens 50-aars jubilæum", H. Halvorsen, 36 flg.; Reques "Mindeblade til jubel- 
festen paa Spring Prairie", 1901. Kirke 1, 1853. Kirke 2, 1886, $7,500. 
Prestehus 1, 1852. Prestehus 2, 1906. $4 000. Gravplads, 21/2 acres. Land, 
20 acres, $400.— L. S. J. Reque. (1293—336) 

Spring Prairie evangelisk lutherske menighet. 

Keyeser, Columbia Co., Wis. 

Hauges synode, 1876 — . 

Organisert 1850 og 14de april 1872. 119 siæle i 1915. Prester: E. Eiel- 
sen, 1850—1872; Lars Johnson, 1861-64; R. O. Hill, 1873-87; H. A. Hanson, 
1888-98; C. E. Tiller. 1898-01; J. J. Lee, 1902-06; O. H. Elstad, 1907-14; J. 
N. Walstead, 1915—. Embedsmænd i 1915: b. E. E. Tjugum; c. E. Hamre; 
d. A. O. Plamre, E. A. Johnson, Lewis Anthon; e. Ed. Hamre, A. O. Hamre. 
Albert Anthon; h. E. A. Johnson. Kvindefor. Ungdomsfor. PresteljzJn: 
$200 (1914). Kirke 1, $7,000. Kirke 2, 1877, $3,000. Gravplads, 1 acre, 
$150.— J. N. Walstead. (2127—337) 

New Haven menighet. 

Kilbourn (5 mil ^st), Columbia Co., Wis. 

Norske synode, 1852(?)-90. 

Organisert 1852(?). 150 sjæle i 1898. 100 i 1907. Prester: H. A. Preus, 
1852-65; St. S. Reque, 1865-71; B. Hovde, 1871-78; E. J. Petersen, 1879-82; 
Edw. Borgen, 1882-01; P. A. Dietrichson, 1901; B. C. Swenson, 1901—. 
Embedsmand i 1904: b. Sylvester Johnson. I 1907: b. Tollef Olson. "Kirke- 
tidende", 1892. 824; 1902, 99^95. Kirke, 1892. (2927—338) 

Newport menighet. 

Kilbourn (5 mil sydøst), Columbia Co., Wis. 

Norske synode, 1852(?) — . 

Organisert 18S2(?) 382 sjæle i 1869, 125 i 1910. Prester: H. A. Preus, 
1851-65; St. S. Reque, 1865-71; B. Hovde, 1871-78; E. J. Petersen, 1875^2; 
Edw. Borgen, 1882-01; P. A. Dietrichson, 1901; B. C. Swenson, 1901—. 
Embedsmand i 1904: b. Carl Sommer, i 1910: b. Halvor Olson. "Kirke- 
tidende", 1892. 824; 1895, 517; 1902, 994-95. Kirke. (2928—339) 

Newport menighet. 

Newport, Columbia Co., Wis. 

Utenom (Hs), 1891(?)-12(?). 

Organisert 18891 (?). Opl^st 1912^?). 26 sjæle i 1891, 30 i 1911. Prester: 
H. A. Hanson, 1888-98: C. E. Tiller, 189&-02; J. J. Lee, 1902-08; A. J. Even- 
son, 1909— (?). (3423—340) 

North Newport menighet. 

Kilbourn (5 mil ^st), Columbia Co., Wis. 
Norske synode, 1898(?)-0U?). 

Organisert 1898(?). Opldst 1901 (?). 50 sjæle 1898. Prest: Edw. Bor- 
gen, 1898(?)-01. (2929—341) 

Kilbourn (tysk) menighet. 

Kilbourn, Columbia Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1879(?)-^2(?). 

Organisert 1879(?). Oplc^st 1882r?). 85 sjæle i 1879 (tyskere). Prest: 
E. J. Petersen, 1879(?)-82(?V. (2930—342) Columbia Co., Dodge Co. 135 White Creek (tysk) menighet. 

Kilbourn (18 mil ?), Columbia Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1879(?)-82(?). 

Organisert 1879(?). Opl^st 1882(?\ 85 sjæle i 1879 (tyskere). 
E. J. Petersen, 1879-82. (2931—343) Prest: Bethesda English Lutheran Church, 

Kilbourn, Columbia Co., Wis. 
Hauges synode, 1905( ?)-(?). 

Organisert 1905(?). Opl^st— (?). Prester: J. J. Lee, 1905-08; A. J. 
Evenson, 1908—. Embedsmand i 1905: b. W. J. Snyder. (2933—344) 

Lewiston (Portage) menighet. 

Portage (6 mil vest), Columbia Co., Wis. 

Norske synode, 1853(?)— . 

Organisert 1853(?). 134 sjæle i 1869, 50 i 1907. Prester: H. A. Preus, 
1853^5; St. S. Reque, 1865-71; B. Hovde, 1871-78; E. J. Petersen, 1879-82; 
Edw. Borgen, 1882-01; B. C. Swenson, 1901—. Embedsmand i 1907: b. 
Chris. Anderson. "Kirketidende", 1903, 1107-08. (2926—345) Lewiston menighet. 

Lewiston, Columbia Co., Wis. 

Hauges synode, 1888(?)-12(?). 

Organisert 1888(?). Oplclst 1912(?). 46 sjæle i 1889, 40 i 1911. Prester: 
H. A. Hanson, 1888-98; C. E. Tiller, 1898-02; J. J. Lee, 1902-09; A. J, Even- 
son, 1909—. (2934—346) 
Kirke 1, 1848. 
Kirke 2, 1871, $3,500. 
Gravplads, 1 acre, $125. 1881. Ungdomsfor., 1914. 

tion", 1874; ''Kirketidende", 1875,' 123 St. Olaf norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Ashippun.) 

Hartford (10 mil syd, sydvest), Dodge Co., 
Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1844-99; Forenede 
kirke 1899 

Organisert' 1844. 355 sjæle i 1888, 236 i 
1914 (11 tyskere, amerikanere). Prester: Gu- 
stav Unonius (svensk), 1844-48; M. T. Sø- 
rensen, 1848-53 (episkopaler) ; N. O. Brandt, 
1854-65; C. M. Hvistendahl, J. A. Ottesen, L. 
M. Bij^rn, 1865-67; S. T. Geelmuyden, 1867- 
72; O. B. Asperheim, 1872-75; O. I. M. W^il- 
helmsen, 1875-12 ; C. J. Nølstad, 1912—. Em- 
bedsmænd i 1844: Wardens, Erik Helgesen, 
Hans Gasmann; vestrymænd, Ellef Bjørnson, 
Christen Sørenson, Christen Moen, Rasmus 
Furnval, Ole P. Lund. I 1860: e. Simon As- 
lakson, Halvor Salveson, Ingebret Salveson, 
Peder Gasmann, Christen Sørenson, Hans Da- 
nielsen. I 1915: b. John G. Salveson; c. C. A. 
Salveson ; d. Peder L. Pedersen, Christopher 
Christopherson ; e. C. A. Salveson, C. (^hri- 
stenson, Halver Peterson, M. Halverson, N. 
Isackson, Alfred Christenson. Kvindefor., 
Sangfor. Presteløn: $475 (1914). "Konstitu- 
C. J. NØlstc.d. (199—347) 136 Wisconsin 
< 

'< 1> D 0- E Co., 
W / 5. 

H A r? r F /^ i ) 
^ 

< 


'^irvensos Co.|wau. 


Kf=S//A c. o Brownsville menighet. 

Brownsville, Dodge Co., Wis. 
Konferentsen, 1886(?)-89(?). 

Organisert 1886(?). Opldst 1889(?). 40 sjæle i 1886, 40 i 1887. Prest: 
T. H. Wald, 1886(?)^9(?). (2956—348) X>OT> Qr ^Co. W A S H 1 f^ G TO N 


Cd 


x 
X 

yOco.c^o^^c^^^^^^^j, 
Q 

u 


• Pc WA lA><. f £ 
^ V^ A LU K B S l^ A do.^ 
v 


^ 


• ^AUk^BS 


HA 


3 


c: 


< 


u 


VV 15 
j 


u. 


^ 


Ul 
, 
^ 


r w 4 L VA/ o n T H cÅ r? y4 e / M £^ co Vor Frelsers norsk lutherske menighet. 

Oconomowoc, Waukesha Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1868-96; Forenede kirke, 1896—. 

Organisert i februar 1868. 40 sjæle i 1868, 220 i 1914 (137 norske, 19 
tyskere, 18 dansker, 2 svensker, 2 amerikanere, 40 blandede). Prester: S. 
T. Geelmuyden, 1864-72; O. B. Asperheim, 1872-75; O. I. M. Wilhelmsen, 
1875-96; Edward Loe, 1896-03; Gustav Stearns, 1903-05; P. O. Qualen, 
1905-06; Th. M. Bakke, 1907-08; G. Gunsten, 1908-11; Chr. S. Thompson, 
1911-14; P. E. Nelson 1914—. Embedsmænd i 1868: a. Ole Halvorsen; e. 
Ole Halvorsen, Guldbrand Jensen. I 1915: b. F. Clausen; c. Melvin Sol- 
vesen; d. Martin Solvesen, Foster, Peter Sorensen; e. Horace Erickson, 
Henry Hanson, Ed. Knutson; h. mrs. Charley Borgeson. 2 kvindefor., 1875, 
1907. Ungdomsfor., 1908. Sangfor., 1896. Presteløn: $25 (1868). $600 
(1914). "Konstitution", 1906. Kirke, 1872, $2,250. Prestehus, $2.600. 

(771—350) Waukesha Co., Ozaukee Co. 137 

Kirke 1. 

Kirke 2, 1885, $2,000. 

Prestehus 1. 

Prestehus 2, 1913, $5,800. 

Gravplads, 1 acre. St. Johannes menighet. 

(Pine Lake menighet.) 

Oconomowoc (6 mil nordøst), Waukesha 
Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1851-99; Forenede 
kirke, 1899—. 

Organisert 1844 (1847?), som episkopal me- 
nighet. 120 sjæle i 1852, 95 i 1914 (1 tysker). 
Prester: Gustav Unonius, 1843-48; J. W. C. 
Dietrichson, H. A. Stub, C. L. Clausen, 1844- 
51; N. O. Brandt, 1851-65; C. M. Hvisten- 
dahl, 1865-67; S. T. Geelmuyden, 1867-72; O. 
B. Asperheim, 1872-75; O. I. M. Wilhelmsen, 
1875-12 ; C. J. Nølstad, 1912—, Embedsmænd 
i 1851 : b. J. P. Bellerud ; e. Johan P. Bellerud, John Swenholdt, Johan Peter 
Mikkelsen. I 1915: b. Jacob Petersen; c. M. Rollef son ; d. Peter Peterson, 
Jacob Severson ; e. Lewis Jacobson, Lewis Peterson, M. Rollef son. Kvinde- 
for. Sangfor. Presteløn : $70 (1850), $245 (1914). ''Konstitution", 1874, 
revidert 1914. (198—349) 

Hartland dansk lutherske menighet. 

Hartland, Waukesha Co., Wis. 
Konferentsen, 1871(?)-81(?). 

Organisert 1871 (?). 150 dansker i 1871, 214 dansker i 1880. Prester: 
M. P. Ruh, 1871-72; H. N. Thorup, 1873-81. Kirke. (3346—351) 

Piwaukee prækeplads ( ? ) . 

Peewaukee, Waukesha Co., Wis. 

Konferentsen, 1871(?)-72(?). 

Organisert 1871 (?). Opløst 1872(?). Prest: M. P. Ruh, 1871-72. 

(3345—352) 

Vernon Evangelical Lutheran Congregation. 

Waukesha- (8 mil nord). Waukesha Co., Wis. 

Antimissouri, 1886-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1886. 87 sjæle i 1890, 75 i 1915. Prester: A. L. Huus, 
1886-92; W. A. Rasmussen, 1892-01; O. E. Schmidt, 1901-08; Th. M. Bakke, 
1908-11; Osmund Johnson, 1912-14: T. L. Kildahl. 1914—. Embedsmand i 
1915: b. S. Arneson. Prestel^n: .$50 (1914). Kirke, $1,000. (3344—353) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet i Washington Co. 

Port Washington (3 mil nord), Ozaukee Co., Wis. 

Utenom, 1848-53; Norske synode, 1853-55. 

Organisert 1848. Splittet 1855, paa grund av misforstaaelse av ordene 
i daapsritualet (Den norsk ev. luth. mght. i Ozaukee Co. — Holden). 70 
sjæle i 1848, 80 i 1855. Prest: H. A. Stub, 1848-55. (3452—354) 138 Wisconsin SH £ "B o v a- A hi oo 


M / O Z /I ^ .< £ 

P ^ / N 0-TO C O. W/ 5. 
LWAuKfE ^o. O^aa^ee Co.r^xS •->o- CC Ar ir /Oe /yc?<it 1/^/^ 
Xtf^f 


Kirke 1.1855. Kiike 2, 1885, $1,700. 
Jacobsonfamilien, 1899. Holden norsk evang. 
lutherske menighet. 

(Fra 1848 til 1855 en del 
av Den n. ev. 1. i Washing- 
ton Co.) 

Port Washington (3 mil 
nord), Ozaukee Co., Wis. 

Den norske synode, 1855 
(1848) -87; Antimissouri, 
1887-90; Forenede kirke, 
1890-10. 

Organisert 1855 (1848). 
Opløst 1910, paa grund av 
utflytning. 80 sjæle i 1909. 
Prester: H. A. Stub, 1848- 
55; J. A. Ottesen, 1855-61; 
L. M. Biørn, J. I. Krohn, 
1861-64; H. L. Thalberg, N. 
Amlund, 1864; P. A. Ras- 
mussen, 1864; C. M. Hvi- 
stendahl, 1864-71; S. T. 
Geelmuyden, 1871-81 ; O. H. 
Lee, 1881-08; Jens Mathie- 
sen, G. Stearns, 1908-10. 
Embedsmænd i 1848 : a. Neis 
Jacobson ; b. Gjermund Gjer- 
mundson ; c. N. Jacobson ; 
e. Halvor Nilson, Salve Tal- 
lakson, Gjermund Gjer- Ozaiikee Co., Fond du Lac Co. 139 mundson; f. Christian Haaland; g. Torjus Thorson. I 1899-01: h. O. M. 
Norlie. I 1910: b. Edwin Andersen. Kvindefor., 1892. Presteløn: $100 
(184S), $100 (1909). Norlies "Holden", 1848-03.— Samuel Jacobson, Kenyon. 
(961—355) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet i Ozaukee. 

(Fra 1848 til 1855 en del av Den norsk luth. mght. i Washington Co. — 
Ozaukee.) 

Port Washington (3 mil nord), Ozaukee Co., Wis. 

Utenom (Es), 185S-60(?). 

Organisert 1855. Opløst 1860(?). Gik tilbake til Holden. (3451-356) Saukville menighet. 

Saukville, Ozaukee Co., Wis. 

Norske synode, 1852-55 (?). 

Organisert 1852. Opl^st 1855 (?). . 

Embedsmand i 1852: (delegat) T. Thorsen. (2550—357) )CA LIK Mer co Cl 


\/\/ t N N £ B A G-0 CO. "^/v 


7 \ 
Ul 


i / 


o 
U 


< 


H -VOND Pw. ,/ / 

TOI^V Da LAC co, WI5 


^ 


øS RA N 170 w 


O 


Ul 
UJ 
x 


CiC 


x 


o 


v5 


w>* CC 73 te A/ ♦ 
?J:) 


^ O Z) C- E- do 
'^ASH 1 N 6-TON 


d(y Waupun norsk evangelisk lutherske menighet. 

Waupun (4 mil nord^zJst), Fond du Lake Co., Wis. 

Norske synode, 1850-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1850. 208 sjæle i 1869, 150 i 1896. Prester: A. C, Preus, 
1850; H. A. Preus, 1850-54; O. F. Duus, 1854-57; N. O. Brandt, 1858-65; 
A. Mikkelsen, 1865-67; E. J. Homme, 1867-84; J. A. Øfstedahl, 1884-89; C. 
O. Aubol, 1889-93; W. A. I. Eckmann, 189^95; E. C. Tollefsen, 1895-98; 
M. Mickelsen, 1898-00; G. Kluxdal, 1900-11; O. I. M. Wilhelmsen 1912—. 
Embedsmand i 1896: b. Geo. Fjeldstad. Kirke. (3447—358) Brandon menighet. Brandon, Fond du Lac Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1869(?)-70(?). 
Organisert 1869(?). Opl^st 1870(?). 
Homme, 1869-70(?). (3450-359) 50 sjæle i 1869. Prest: E. J. 140 Wisconsin Wisconsin State Prison prækeplads. 

Waupun, Fond du Lac Co.. Wis. 

Utenom (Fk), 1893—. 

Begyndt 1893. Prester: A. L. Dahl, 1893-11; N. Lunde, 1912—. 

(3449—360) 

Norsk niission prækeplads. 

North Fond du Lac. Fond du Lac Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1913-15. 

Begyndt 1913. Sluhet 1915. Prest: C. M. Larsen, 1914-15. (3448—361) PC 
Jli cni-Anv o 

Vj •^ I* ^ 

I o W A ca, ^ 

\^1S, 'X HOL. ^ OA Li. Ila v A "/BTTE Co\ 
Dodgeville evangelisk lutherske 
menighet. 

Dodgeville (7 mil nord), Iowa Co,, Wis. 

Utenom, 1850-55; Norske synode, 1855-87; 
Antimissouri, 1887-90 ; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1850 (1855). 225 sjæle i 1914 
(50 tyskere, engelskmænd, sveitsere). Pre- 
ster: J. S. Munch, 1855-59; P. M. Brodahl, 
1859-64; O. Juul, 1864-66; J. N. Fjeld, 1866; 
O. Naess, 1866-97; Geo. T. Rygh, 1897-98; 
C. L. Rachie, 1898-03; P. J. Nestande, 1903- 
15; H. J. Stolee, 1915—. Embedsmænd i 1915: 
b. Ludvig Forseth ; c. Peter Peterson ; e. Mar- 
tin Langseth, L. Larson, Ole Mickelson ; f. 
Chr. Rude. 2 kvindefor. Ungdomsfor. Pre- 
stel^n: $250 (1914).— H. J. Stolee. (540—362) Kirke 1. Kirke 2. Prestehus. 
Gravplads, 11/^ acre, $50. Mill Creek menighet. 

Barneveld (10 mil nord), Iowa Co., Wis. 

Norske synode, 1855-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-95. 

Organisert 1855. Opldst 1895. 100 sjæle i 1855, 60 i 1895. Prester: J. 
S. Munch, 1855-59; P. M. Brodahl, 1859-64; O. Juul, 1864-66; J. N. Fjeld, 
1866; O. Naess, 1866-95. Kirke. (3323—364) Iowa Co. 141 
Otter Creek norsk lutherske menighet. 

Highland (5 mil øst), Iowa Co., Wis. 

Norske synode, 1854-87 ; Antimissouri, 1887- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1854. Splittet 1895, paa grund 
av uenighet mellem en del av menigheten og 
past. Naess. (Ingen ny menighet.) 500 sjæle 
i 1914 (25 tyskere, engelskmænd). Prester: 
J. S. Munch, 1854-59; O. Juul, 1864-66; O. 
Naess, 1886-95; C. L. Rachie, 1898-03; P. J. 
Nestande, 1903-15; H. J. Stolee, 1915—. Em- 
bedsmænd i 1915 : b. Charles Anderson ; c, 
Stener Johnson ; e. Anton Anderson, John Ar- 
neson, Severt Gilbertson ; f. Ole Rude. 2 
kvindefor. Ungdomsfor. Presteløn : $400(1914). 
— H. J. Stolee. (541—363) Kirke 1, 1858. Kirke 2, 1872. 
Gravplads, ly^ acres, $125. 

Adamsville norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hollandale (4 mil nordvest), Iowa Co., Wis. 

Norske synode. 1862-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-93. 

Organisert 1862. Opløst 1893. for at forene sig med Konferentse menig- 
heten i Hollandale (Hollandale norsk ev. luth. mght.), 95 sjæle i 1890. 
Prester: N. J. Fjeld. 1862-68; Abr. Jacobson, 1868-78; Adolph Bredesen, 
1878-8U P. Isberg, 1882-88; H. Voldal, 1888-93.— J. M. Green. (2836—365) T 


^P> .^suJl 

Nordre Otter Creek menighet. 

Lone Rock (3 mil sydvest), Iowa Co., Wis. 

Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1890. 150 sjæle i 1914 (4 tyskere, 
sweitsere). Prester: O. Naess, 1890-97; C. L. 
Rachie, 1898-03; P. I. Nestande, 1903-15; H. 
I. Stolee, 1915— Embedsrnænd i 1915: b. 
Andrew Simonsen ; c. Martin Gilbertson ; f. 
Carl Olson. Kvindefor. Ungdomsfor. Fre- 
Kteløn: $150 (1914).— H. J. Stolee. 

(1989—366) Kirke 1, 1890. Kirke 2, 1903. 

Bethlehem evangelisk lutherske menighet. 

Edmund (2 mil øst), Iowa Co., Wis. 

Forenede kirke, 1901 — . 

Organisert 1901. 15 sjæle i 1901, 180 i 1914 Prester: C. L. Rachie, 142 Wisconsin 1901-03; P. I. Nestande, 1903-15; H. J. Stolee, 1915—. Embedsmænd i 1915: 
b. Ole Rude; c. Emil Martin; f. Ole Rude, Kvindefor, Ungdomsfor. Preste- 
\øn: $160 (1914). Kirke. Gravplads, 1 acre, $50.— H. J. Stolee. (1988—368) 
Kirke, 1894, $3,250. 
Gravplads 1, $90. 
Gravplads 2, $75. Hollandale norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Hollandale, Iowa Co., Wis. 

Forenede kirke, 1893 — . 

Organisert 9de januar 1893. 160 sjæle i 
1893, 240 i 1914. Prester: O. Paulson, 1893- 
96; S. Giinderson, 1896-97; O. M. Sævig, 
1897-98 ; C. L. Rachie, 1898-03 ; P. J. Johnson, 
1903-12; M. P. Dommersnæs, 1912—. Em- 
bedsmænd i 1893 : b. P. J. Paulson ; c. John A. 
Johnson ; d. Jacob Paulson, P. Christensen ; e. 
C. Peterson, D. J. Holte, P. A. Peterson; f. 
Anbjørn Pederson ; h. Anbjørn Pederson. I 
1915 : b. Andrias Hegland ; c. P. A. Peterson ; 
d. Nils Ulsrud, C. T. Runden; e. Ole Heg- 
land, Gustav Henrikson, Herman Knudson ; f. 
M. P. Dommersnæs ; h. mrs. Andrias Heg- 
land. 2 kvindefor. Ungdomsfor., 1900. Sang- 
for., 1893. Presteløn: $300 (1914), $4,050 
(1893-14). Kirketjener osv.: $1,000. Sam- 
fundsskoler: $800. Barmhjertighetsanstalter : 
$500. Missionen: $1,200.— M. P. Dommersnæs. 
(854—367) Rock Well Mills prækeplads. 

(En del av Dodgeville menighet.) 
Dodgeville (7 mil nordjz^st), Iowa Co., Wis. 
Forenede kirke, 1906-15. 

Begyndt 1906. Sluttet 1915. 50 sjæle i 1906. Prest: P. J. Nestande. 
1906-15. (2411—369) 

Mill Creek prækeplads. 

(Barneveld?) 

Barneveld, Iowa Co., Wis. 

Utenom (Fk, 1910—. 

Begyndt 1910. Prest: O. Mostrdm, 1910-16; K. G. Nilsen, 1917—. 

(3327—370) 

Grace English Lutheran Church. 

Dodgeville, Iowa Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1910—. 

Organisert 1910(?). 125 sjæle i 1914. Prester: P. J. Nestande, 1910-15; 
H. J. Stolee, 1915—. Embedsmænd i 1915: b. Chr. Rude; c. Andrew Ur- 
ness; h. Hans Gaarder. Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. Presteløn: 
$50 (1914). "Lutheraneren", -1913, 516. Kirke, 1913, $3,000.— H. J. Stolee. 
(1990—371) 

Iowa Co. Home and Asylum prækeplads. 

Dodgeville (5 mil vest), Iowa Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1912-15. 

Begvndt 1912. Sluttet 1915. 120 sjæle. Prest: P. J. Nestande, 1912-15.. 
(2412-^72) Manitowoc Co. 143 v R O^NCAKE^^vUNBe COM 


d9v /^ lllråRS SH B VOV&A /Vlco V 


iSi::^ 


Manitowoc menighet. 

Manitowoc, Manitowoc Co., Wis. 

Utenom, 1850-53; Norske synode, 1853-97. 

Organisert 1850 (en del av Gjerpen). Splittet 1897, paa grund av 
naadevalgstriden (First Norw. Ev. Lnth. Church — Ns; St. Pauli ev. luth. 
mght.— Fk). 190 sjæle i 1868, 325 i 1885. Prester: H. A. Stub, 1849-52; T. 
A. Ottesen, 1852-60; L. M. Biørn, 1861-79; A. O. Alfsen, 1873-80; C. F. 
Magelssen, 1880-93; J. O. Hougen, 1894-98. Embedsmand i 1897: b. Aug. 
Eriksmoen. Kirke, 1897, $7,000. (3503—373) 

St. Pauli norsk lutherske menighet. 

Manitowoc, Manitowoc Co., Wis. 

Augustana, 1873-90; Forenede kirke, 1890 — . . 

Organisert 24de februar 1873. Splittet 1897, paa grund av naadevalg- 
striden, missourierne (ca. 175) gik over til Den norske synode, ca. 200 gik 
ind i St. Pauli av Den forenede kirke. 96 sjæle i 1914, 111 i 1897, 328 i 
1898, 339 i 1915. Prester: O. J. Plattlestad, 1872-74; H. L. Haakenson. 
1874-77; O. C. Anderson, 1878-86; C. L. Salveson, 1887-89; H. L. Haa- 
kenson, 1890-91; J. C. Roseland, 1891-92; J. O. Hougen, 1894-98; E. T. 
Rogne, 1899^07; O. K. Espeseth, 1907—. Embedsmænd i 1896: b. N. Mar- 
cus Nelson; c. J. S. Johnson; d. Anders Anderson, Lars Olson, N. Marcus 
Nelson; e. Jens J. Olson, Simon Gunderson, Knut Thompson. I 1915: b. 
Peter Anderson; c. N. Nilson; d. J. A. Johnson, Albert K. Waarum, Martin 
Olson; e. N. Nilson, Even Tollefson, C. M. Olson; h. Miss Nelli Anderson. 
Kvindeforening. 1873, $4.000. Ungdomsfor. Pikefor., 1893, $3,870. Busy 
Bee, 1903, $140. Sangforening, 1898. Presteldn: $200 (1873), $425 (1914), 
$15,694 (1873-14). Prestehus: $4.600. Kirketjener osv.: $36,287. Samfunds- 
skoler: $1,552. Missionen: $1,132. Barmhjertighetsanstalter: $1,553. "Kon- 
stitution", 1907. "Menighetshistorie", 1898, J. A. Johnson; Hattlestads "Hi- 
storiske meddelelser", 84 Kirke 1, 1873, $1,726. Kirke 2, 1898, $13,847. 
Prestehus, 1902, $4,600.-0. K. Espeseth. (2824—375) 144 Wisconsin 

Kirke 1, 1866. Kirke 2, 1899. 
Prestehus 1, 1873, $6,000. 
Prestehus 2, 1913. 

First Norwegian Evangelical Lutheran 
Church. 

(Fra 1850 til 1897 en del av Manitowoc.) 

Manitowoc, Manitowoc Co., Wis, 

Norske synode 1897 (1853)—. 

Organisert 1892 (1850). 507 sjæle i 1914 
(nogle tyskere, bøhmere). Prester: H. A. 
Stiib, 1852-60; J. A. Ottesen. 1852-60; L. M. 
BiØrn. 1861-79; C. F. Magelssen, 1880-93; 
John O. Hougen, 1894-98; P. E. Thorson, 
1898-07; J. C. K. Preus, 1907-12; E. A. Boyd, 
1913 — . Embedsmænd i 1915: b. Isaac Aastad ; 
c. Halvor Halvorson ; d. T. K. Hougen, Geo. 
Anderson, Chas. Kiel, A. C. Hanson ; e. H, 
Halvorson, A. O. Anderson Clarence Wigen ; 
h, mrs. Borcherdt. Kvindefor., 1879. Ung- 
domsfor. Missionsfor. (Prisco), 1903. Sang- 
for. Presteløn: $750 (1914). "Konstitution", 
1871; menighetsblad 'Tarish Items", 1914. 
—A. E. Boyd. (548—374) Two Rivers menighet. 

Two Rivers, Manitowoc Co., Wis. 

Konferentsen, 1873-74(.?). 

Organisert 1873(?). Opl^stf?) 1874. 75 sjæle i 1873. Konferentsens 
"Aarsberetning", ICX). "The two Norwegians in this city held a mass meeting 
last Thursday, and resolved unanimously to observe in a proper manner Nor- 
wegian Independence Day" (Two Rivers avis, mai 1899). (35C5 — 382) Manitowoc Co. 145 

Gjerpen evangelisk lutherske menighet. 

(Manitowoc og omegn, Gjerpen og Val- 
ders.) 

Manitowoc (19 mil vest), Manitowoc Co., 
Wis. 
Utenom, 1850-53; Norske synode, 1853 — . 
Organisert 4de oktober 1850 (1859). Delt 
1872, paa grund av at den ophævet forbindel- 
sen med Manitowoc by (Gjerpen, Valders). 
419 sjæle i 1868, 279 i 1910. Prester: H. A. 
Stub, 1849-52 ; J. A. Ottesen, 1852-61 ; L. M. 
Biørn, 1861-73; A. O. Alfsen, 1873—. Em- 
bedsmænd i 1859: c. O. Torrison; d. Lars Sø- 
rensen, Christian Olson, Juul Olson, Thor 
Larson Ballestad, Martin Kystolson, ,01e O. Aabol» Iver Gulbrandsen Berge, 
Anders Pederson Korstad ; f. Søren Anderson, Knud Johnsrud ; h. K. Johns- 
rud. I 1915: e. Cornelius Peterson, Sever Torkelson, Albert Larson, Ole 
Hanson, Gunder Gunderson ; h. Melvin Madson. Kvindefor., 1869, $4,600. 
Ungdomsfor. Pikefor. Presteløn : $150 (1850), $250 (1914), $11,000 (1850- 
14). *'Decorah-Posten", 16de oktober 1900.— A. O. Alfsen. (178—376) Kirke 1, 1852, $400. 
Kirke 2, 1875, $3,000. 
Prestehus, 1852, $1,400. 
Gravplads, 2 acres. 
lyand, 40 acres, $300. Valders evangelisk lu- 
therske menighet. 

( Manitowoc og omegn 
menighet.) 

Valders (1 mil), Manito- 
woc Co., Wis. 

Utenom, 1850-53 ; Norske 
synode, 1853 — . 

Organisert 4de oktober 
1850. Delt 1872, paa grund 
av kaldsforbindelse (Gjer- 
pen, Valders evangelisk lu- 
therske mght.). 634 sjæle 
i 1868, 250 i 1914. Pre- 
ster: H. A. Stub, 1849-52; 
J. A. Ottesen. 1852-61; L. 
M. BiØrn, 1861-73; A. O. 
Alfsen, 1873 — . Embedsmænd i 1859: e. Axel Torrison, Lars Sorenson, Chri- 
stian Olsen, Juul Olsen, Thor Larsen Ballestad, Martin Kystolson, Ole O. 
Aabol, Iver G. Berge, Anders Pedersen Korstad ; f. Ole O. Oppen, K. Johns- 
rud ; g. K. Johnsrud. I 1915 : b. O. O. Satter ; d. S. Christiansen, O. O. Gig- 
stad ; e. Otis Marken, John Alfson, Oscar Berge : h. Thomas Reinertson. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. Presteløn : $75 (1850), $250 (1914), 
$10,000 (1850-14).— A. O. Alfsen. {\77—Z77) 
Kirke 1, 1853. Kirke 2, 1872, $5,500. Prestehus, 1852, 
$1,400. Gravplads, 8 acres, $800. Land, 40 acres, 
$300. 146 Wisconsin 

Vor Frelsers menighet. 

Valders, Manitowoc Co., Wis. 

Forenede kirke, 1899(?)— . 

Organisert 1899(?). 164 sjæle i 1899(?), 206 i 1915. Prester: E. T. 
Rogne, 1899(?)-07; O. K. Espeseth, 1907—. Embedsmand i 1899: b. Even 
Thompson. I 1915: b. T. A. Thompson. Ungdomsfor. Kirke, 1899. 

(3504—378) /SCIC-:) (SLIO) 
Man )ro ys/ oe Cc^, Wis^ 
Q tir sen - ^s^ •9/é /vlic Gibsoii evangelisk lutherske menighet. Mishicot (2y2 mil syd), Manitov/oc Co., Wis. 

Norske synode, 1861(?)-73(?). 

Organisert 1861(?\ Opløst lvS73(?), for at danne ny menighet sammen 
med Mischicott (Gibson mght.). 48 siæle i 1868, 48 i 1872. Prest: L. M. 
Bi^^rn, 1861-73. (350^379) 

Michicott menighet. 

Mishicot, Manitowoc Co., Wis. 

Norske synode, 1861(?)-73(?). 

Organisert 1861 (?). Opl^st 1873(?), for at danne ny menighet sammen 
med Gibson ev. hith. (Gibson mght.). 92 sjæle i 1868, 95 i 1872. Prest: 
L. M. Biørn, 1861-79. (3507—380) 

Gibson (Michicott) menighet. 

(Sammenslutning av Michicott og Gibson.) 

Mishicot {2% rnil svd), Manitowoc Co., Wis. 

Norske synode, 1873 (1861?)—. 

Organisert 1873. 198 sjæle i 1873, 45 i 1910. Prester: L. M. Bi^rn, 
1861-79; M. P. Ruh, 1875-80; O. G. Jiikam, 1880-99; P. E. Thorsen, 1899-07; 
J. C. K. Preus, 1907-12; E. A. Bovd, 1912—. Embedsmand i 1915: b. Ti. 
C. Ellingbo. Kirke. (3508—381) 

Den norsk lutherske menighet i Winchester. 

(Neenah.) 

Larsen (2y2 mil vest), Winnebago Co., Wis. 

Utenom, 1850-53; Norske synode, 1853-70. 

Organisert 1850. Reorganisert 1853. Splittet 1870, paa grund av an- 
klage mot past. Homme for utroskap i sin embedsf^relse, fordi han under 
et sykebesøg hadde negtet H, A. altergang, osv, Konferentsens indtrængen 
(Winchester Iste mght.; Winchester 2den mght.). 258 sjæle i 1850, 640 i 1870. 
Prester: A. C. Preus, 1850; H. A. Preus, 1850-54; O. F. Duus, 1854--57; N. 
O. Brandt, 1858-65; A. Mikkelsen, 1865-67; E. J. Homme, 1867-84. Embeds- 
mænd i 1850: d. Jens Andersen, Ole Pedersen, Johannes Amundsen; e. Ole 
Halvorsen Uvaas, John Nilsen Bjørndalen; f. John Helgesen; g. P. A. Ras- 
mussen. I 1870: b. Ole H. Uvaas; e. Mathis Mathisen, Nils Austin, John 
Traaer, Sy vert Johnsen, Torjus K. Børthe, Lars Gjeilo, John Landsværk. 
Presteløn: $54 (1850). "Maanedstidende", 1871, 103-381; "Kirketidende", 
1874, 193-225, 241, 648; Konferentsens "Aarsberetning", 1874, 85; Holands 
"De norske Settlementers historie", 196-98. Kirke, 1854. (3356—383) Winnehago Co. 147 \^A gp/icA colo ^T/^ G-/\ M i H co To /vo l> w. i^Ac 


norsk lu.th< 

E i i i 71 ^ 
J-oTcri^d^ '/^/6 ^^ch esir^f 


Den Iste norsk lutherske 
menighet i Winchester. 

(Den norsk lutherske me- 
nighet. Fra 1850 til 1870 
en del av Den n. 1. i Win- 
chester.) 

Larsen (2y2 mil vest), 
Winnehago Co., Wis. 

Norske synode, 1870-87 ; 
Antimissouri, 1887-90; For- 
enede kirke, 1890-93. 

Organisert 1870 (25de ok- 
tober 1850). Opløst 1893, 
for at forene sig med den 
del som gik ut i 1870 (Den 

forenede norsk luth. menighet). 358 sjæle i 1872, 399 i 1893. Prester: Elling 

Eielsen, 1846-60; P. A. Rasmussen, 1850; A. C. Preus, 1850; H. A. Preus, 

1850-54; O. F. Duus, 1854-57; N. O. Brandt, 1858-65; A. Mikkelsen, 1865-67; 

E. J. Homme, 1867-84; J. A. Øfstedal, 1884-89; G. E. C. Gregussen, 1890-91 ; 

C. O. Aubol, 1889-93; G. A. Søvde, 1894-98; O. J. Norby, 1899-12; C. M. 

Larsen, 1912-16; A. O. B. Molldrem, 1916—. — C. M. Larsen, O. J. Norby. 

(2033—384) 
Kirke 1, 1854. Kirke 2, 1872. I,and, 40 acres. 148 Wisconsin 
Winchester 2 den norsk lutherske 
menighet. 

(Fra 1850 til 1870 en del av Den n. luth. 
mght. i Winchester.) 

Larsen {IVz mil vest), Winnebago Co., Wis. 

Konferentsen, 1870-90; Forenede kirke, 
1890-93. 

Organisert 1870. Opløst 1893, for at forene 
sig med Winchester Iste n. luth. mght. (Den 
forenede ev. 1. i Winchester). 331 sjæle i 
1873, 180 i 1893. Prester: J. Chr. Jacobson, 
1872-78; T. W. H. Wald, 1878-^6; L. J. S. 
Olsen, 1886-91; G. A. Søvde, 1894-98; O, J. 
Norby, 1899-12; C. M. Larsen. 1912—. Eni- 
bedsmand i 1888: b. Marum. (2034—385) Kirke 1, 1870. "^^''IWlf^' 
Den forenede evangelisk lutherske 
menighet i Winchester. 

(Forening av Winchester Iste n. 1., 1870-93, 
og Winchester 2den ev. 1. mght., 1870-93.) 

Larsen (2% mil vest), Winnebago Co., Wis. 

Forenede kirke, 1893 (1850)—. 

Organisert 1893. 580 sjæle i 1894, 746 i 
1914. Prester: G. A. Søvde, 1894-98; O. J. 
Norbv, 1899-12; C. M. Larsen, 1912-16; A. O. 
B. Molldrem, 1916—. Embedsmand i 1915: 
b. Tønnes Møller. Ungdomsf or. Presteløn : 
$700 (1914). "Skandinaven", 7de nov. 1900. 
— C. A[. Larsen, O. J. Norby. (2035—386) Kirke 1, 1854. 
Kirke 2, 1870. 
Kirke 3, 1872. 
Kirke 4, 1893, $5,000. 

Neenah skandinaviske menighet. 

Neenah, Winnebago Co., Wis. 

Augiistana, 1861-70; Konferentsen, 1870-72. 

Organisert 29de januar 1861. Splittet 1872, paa grund av at en del 
vilde ha prestekjole, en anden ikke (Skand. ev. luth. mght. i Neenah — As, 
Kf; Trefoldighets n. ev. luth. mght.— Kf, Lf). 184 sjæle i 1871. Prester: 
O. J. Hattlestad, 1861; Isak Jenson. 1861-65; J. Hveding, 1865-66; Johan 
Olsen, 1867-72; J. Chr. Jacobson, 1872-74. Embedsmænd i 1861: M. E. 
Sørlie, Ole M. Sørlie, Knute Bjørnson, H. Neilsen, Even Johnsen, A. Jager- Whnnehasio Co. 149 sen, O. T. Torgesen, John Bergstrom, A. Ruge, C. Rasmussen, O. Olsen, 
Lars Olsen, Chr. Ruge, Erik Arnesen, Soren Wilson, Mons Larsen, O. O. 
Myre, Carl Ruge. Kirke. (3356—388) Winchester prækeplads. 

Larsen l(ZVz mil vest), Winnebago Co., Wis. 

Ellings synode, 1846-60(?). 

Begyndt 1846. Sluttet 1860(?). Prest: Elling Eielsen, 1846-60(?). 

(3587—387) Skandinavisk evangelisk lutherske 
menighet i Neenah. 

(Fra 1861 til 1872 en del av Neenah skand.) 

Neenah, Winnebago Co., Wis. 

Konferentsen, 1872 (1861) -90; For. kirke, 
1890—. 

Organisert 1872 (1861). 113 sjæle i 1873 
92 i 1914. Prester: O. J. Hattlestad, 1861 
Isak Jenson, 1861-65 ; J. Hveding, 1865-66 
Johan Olsen, 1867-72; J. Chr. Jacobson, 1872- 
74; H. L. Haakonson, 1874-77; Ole C. Ander- 
son, 1878-^5; T. W. H. Wald, 1878-86; L. J. 
S. Olsen, 188^91 ; G. E. C. Gregussen, 1891- 
92; W. A. I. Eckmann, 1893-95; E. C. Tollef- 
sen, 1895-98; M. Mickelsen, 1898-00; G. Klux- 
dal, 1900-11; C. M. Larsen, 1912-16; A. O. B. 
Molldrem, 1916—. Embedsmand i 1915: b. 
Ole B<z<rresen. Ungdomsfor, Presteløn: $200 
(1914). (2036—389) 
Kirke 1, 1865. Kirke 2, 1903. Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Øens. Fra 1861 til 1872 en del av Neenah skand.) 

Neenah, V/innebatro Co.. Wis. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke. 1890-91; Danske forenede, 1891- 
11; Frikirken, 1911-14; General Council, 1914~. 

Organisert 1872. Opløst 1914, da den gik over til en General Council 
menighet. 60 sjælc i 1873, ca. 100 i 1890. Prester: J. Chr. Jacobsen, 1872- 
74; H. L. Haakonson, 1874-77: Ole C. Anderson, 1878-85; T. W. H. Wald, 
1878-86; L. J. S. Olsen, 1885-91; J. N. Jersild; J. O. Thvedt, 1911-14; A. 
J. Sommer. Kvindeforening. Prestens l^n: $80 (1914). Kirke 1, 1873, $200. 
Kirke 2, 1915, $5,000. (2037—390) Norsk evangelisk lutherske menighet i Winneconne. 

Winneconne, Winnebago Co.. Wis. 

Augustana, 1862-70; Konferentsen, 1870-90; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1867. ?>Z sjæle i 1914. Prester: J. P. Gjertsen, 1867—71; J. 
Chr. Jacobson, 1872-74; T. W. H. Wald, 1878-86; L. S. J. Olsen, 1886-91; 
W. A. L Eckmann, 1893-95; G. A. Søvde, 1894-98; O. J. Norby, 1898-12; 
C. ]\T. Larsen, 1912-16; A. O. B. Molldrem, 1916—. Prestens l^n: $30 (1914). 
Kirke. (2038—391) 150 Wisconsin Oshkosh dansk lutherske menighet. 

Oshkosh, Winnebago Co., Wis. 

Konferentsen, 1871-87, nu Danske forenede. 

Organisert 1869. Opl^st(?), paa grund av at den gik ind i dansk sam- 
fund. 70 sjæle i 1871, 250 i 1885, 185 i 1914. Prester: J. C. Jacobson, 1872- 
78; T. W. H. Wald, 1878-86; P. J. Østergaard, 1887-88; E. M. Mathiesen, 
1914-15; V. W. Johansen, 1915—, Kirke 1. Kirke 2, $7,000. (3357—392) Mission for døvstumme prækeplads. Oshkosh, Winnebago Co., Wis. 
Forenede kirke, 1913 — . 
Begyndt 1913. 44 siæle i 1914, 35 i 1915. 
16; A. O. B. Molldrem, 1916-. (3658—393) Prester: C. M. Larsen, 1913- Mission for døvstumme prækeplads. 

Neenah og Menasha, Winnebago Co., Wis. 
Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 1913. Sluttet 1915. 7 sjæle i 1914. Prester: C. M. Larsen, 
1913-16; A. O. B. Molldrem, 1916—. (3659^394) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet i Roche a Cree. 

Arkdale (1 mil vest), Adams Co., Wis. 

Norske synode, 1853-87. 

Organisert 1853. Splittet 1887 (1889?), paa grund av naadevalgstriden 
(Den n. ev. luth. mght. i Roche a Cree — Ns. ; Den n. ev. luth, mght. i Roche 
a Cree— Fk.). 540 siæle i 1869, 600 i 1886. Prester: H. A. Preus, 1855-65; 
St. S. Reque, 1865-71; B. Hovde, 1871-78; E. J. Petersen, 1879—82; Edw. 
Borgen, 1882-01 ; B. C. Swenson, 1901—. "Kirketidende", 1903, 1278. Kirke. 
(2841—395) W/OOD <^o\j>0KT-A Gre Co 
COLU M- 
OlA CO Den norsk evangelisk lutherske menighet i Roche a Cree. 

(Fra 1855 til 1887 en del av Den norsk evangelisk lutherske menighet i 
Roche a Cree.) 

Arkdale (1 mil vest), Adams Co., Wis. 

Norske synode, 1887 — . 

Organisert 1887 (1853). 60 sjæle i 1887, 100 i 1910. Prester: H. A. 
Preus, 1853-65; St. S. Reque, 1865-71; B. Hovde, 1871-78; E. J. Petersen, 
1879-82; Edw. Borgen, 1882-01; B. C. Swenson. 1901—. Embedsmand i 
1911: b. M. M. Mikkelsen. "Kirketidende", 1903, 1278. Kirke. (2842—396) Adams Co. 

Roche CL Cr~^e, AclcL7?is C o., l4^/s. 

Nors/r^ swna^c l^t2^ Ni^rsfr*iSY>iPcf^ 151 /f/6 y?^j. /^S9 Roche a Cree norsk 

evangelisk lutherske 

menighet. 

(Fra 1853 til 1887 en del 
av Den n, ev. 1., Roche a 
Cree.) 

Arkdale (3% mil nord- 
øst), Adams Co., Wis. 

Antimissouri, 1887-90 ; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1887 (1853). 
40 sjæle i 1855, 416 i 1914 
(22 dansker). Prester: H. 
A. Preus, 1853-65; St. S. 
Reque, 1865-71; B. Hovde, 
1871-78; E. J. Petersen. 
1879-82; Edw. Borgen, 1882-88; O. Barikmo, 1888-96; H. H. Hagen, 1896-12; 
Ingv. O. Thvedt, 1913 — . Embedsmænd i 1915: a. Emil Enerson; b. Nils 
Johnson; c. Hans J. Johnsen; d. Christ. C. Lecy, John Berg, Nils Quani; 
e. Carl Bredeson, Martin Swanson, Bernie Enerson, Mather Johnson, Edvin 
Westgaard; f. Ole Hall. 2 kvindefor., 1860, $1,958 (1908-15). Ungdomsfor., 
1908, $218. Pikefor.. 1915. Sangfor. Avholdsfor. Presteløn: $500 (1914), 
$9,240 (1887-15). Prestehus: $1,500. Kirketjener osv.: $1,250 (1890-15). 
Menighetsskolen : $1,500. Samfundsskoler : $1,250. Missionen: $2,159. Barm- 
hjertighetsanstalter: $1,079. "Konstitution", 1885.— I. O. Thvedt. (1184—397) 
Kirke, 1872, $6,200. Prestehus, 1896, $700. 
Gravplads, 4 acres, $200. I^and, 40 acres, $700. Den evangelisk lutherske Roche a Cree menighet. 

(Rock a Cri, Rosekrig.) 

Arkdale, Adams Co., Wis, 

Utenom (Hs), 1859-60: Hauges svnode, 1860—. 

Organisert Ilte mli 1859. 56 sjæle i 1859, 50 i 1914. Prester: L. John- 
son. 1858-70; P. J. Solberg. 1870-73; M. Sampson. 1873-75; L. L. Eittrem, 
1876-77; A. O. Oppegaard, 1878-89: I. G. Aschim, 1889-94; Th. Himle, 
1894-95; A. A. Dahl, 1895-08; D. T. Borgen, 1908—. Embedsmænd i 1859: 
b. Ole Arvold; e., S. J. Dolve, Ole Olson, Ole Arvold. I 1915: b. H. Aus- 
land; c. P. B. Olson; d. PI. Ausland. P. B. Olson; e. Carl Ausland, Roy 
Olson, Chr. Willson. Kvindefor., 1858. Kirke. Gravplads, 1 acre.— D. T. 
Borgen. (1770—398) 

White Creek menighet. 

(Tysk.) 

White Creek, Adams Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1879(?)-81(?). 

Organisert 1879(?). 49 sjæle i 1880. Prest: E. J. Petersen, 1879-81. 

(2844—399) 

Strongs Prairie menighet. 

Strongs Prairie, Adams Co., Wis. 
Hauges synode, 189U?)-96r?). 

Organisert 1891(?). Oplc^st 1896(?). 98 sjæle i 1891. 
Hanson, 1888(?)-96(?). r2843^^00) Prest: H. A. 152 Wisconsin La crosse M N fZ E CO • C ASHTON Xcoon vAusyO 

v-we 


a 

X ,K0CK.TON ,HI JU.N£A U. C.O. Lsaoeo ^gSADAx^ °. ^^,'J,V OLAF^^SOE^ fCo.,VVis. „ ' O CRAWTO^Z) CC Kic H LAND co. West f^r-ai-r/e.^ 
Vervoyj Co., W/s 

irairic 
Us 
West Prairie menighet. 

West Prairie, Vernon Co., Wis. 

Norske synode, 1853-74. 

Organisert 1853. Delt 1874 (South West Prairie— West Prairie; North 
West Prairie). 1,000 sjæle i 1873. Prester: H. A. Stub, 1853-61; A. C. 
Preus, 1861-69; T. O. Juve, 1869-83. Kirke, 1855. (4039—401) North West Prairie menighet. 

(North Prairie. Fra 1853 til 1874 en del av West Prairie og Bad Axe.) 

Viroqua (12 mil sydvest), Vernon Co., Wis. 

Norske synode, 1874 (1853)—. 

Organisert 1874 (1853). 204 sjæle i 1876, 245 i 1910. Prester: H. A. 
Stub, 1853-61; A. C. Preus, 1861-69; T. O. Juve, 1869-83; J. G. Nelsen, 
1883-94; J. A. Aasheim, 1894-06; J. Hendricks, 1906-12; O. K. Ramberg, 
1913—. Embedsmand i 1910: b. P. T. Molland. "Kirketidende", 1877, 666; 
1889, 618; 1890, 801. Kirke 1, 1858. Kirke 2, 1875. (4038—402) Vernon Co. 153 South West Prairie menighet. 

(West Prairie. Fra 1853 til 1874 en del av West Prairie.) 

West Prairie, Vernon Co., Wis. 

Norske synode, 1874 (1853)—. 

Organisert 1874 (1853). 654 siæle i 1875, 315 i 1910. Prester: H. A. 
Stub, 1853-61; A. C. Preus, 1861-69; T. O. Juve, 1869-83; J. G. Nelsen, 
1883-93; J. A. Aasheim, 1894-06; J. Ilendricks, 1906-12; O. K. Ramberg, 
1913—. Embedsmand i 1910: b. J. S. Kogestad. "Kirketidende", 1858, 
133; 1877, 666; 1891, 413; 1902, 631-32. Kirke 1, 1855(?). Kirke 2, 1900, 
$6,000. (2936—403) 

West Prairie menighet. 

West Prairie, Vernon Co., Wis. 

Ellings synode, 1868-76; Hauges synode, 1876 — . 

Organisert 1868. Delt i 1874 (North West Prairie; West Prairie). 157 
sjæle i 1889, 112 i 1915. Prester: Lars Johnson, 1868-70; P. J. Solberg, 
1870-73; M. Sampson, 1873-75; L. L. Eittrem, 1876-77; A. O. Oppegaard, 
1878^9; I. G. Aschim, 1889-94; M. J. Westphal, 1895-04; L. C. Jacobsen, 
1904-12; J. J. Jacobson, 1913—. Embedsmand i 1915: b. Peter Runice. Ung- 
domsfor. Kirke. (2948—404) 

North West Prairie menighet. 

(Nordre West Prairie. Fra 1868 til 1874 en del av West Prairie mght.) 

Viroqua (12 mil sydvest), Vernon Co., Wis. 

Hauges synode, 1874-80(?). 

Organisert 1874. Opløst 1880(?). 98 sjæle i 1874. Prester: Lars John- 
son, 1868-70; P. J. Solberg, 1870-73; M. Sampson, 1873-75; L. L. Eittrem, 
1876-77; A. O. Oppegaard, 1878-89. (4052—405) Ver 77 ^71 l^l^S ^'^ oCTi r^-ratirie ffto-riTee-, _ 

"Flx 
Ii53 Co o-n. F>r Bad Axe menighet. 

(Fra 1853 til 1869 en del av West Prairie menighet.) 

Bad Axe, Vernon Co., Wis. 

Norske synode, 1869 — : 

Organisert 1869. En del gik ut i 1874. for sammen med et del fra West 154 Wisconsin Prairie at stifte North West Prairie menighet. 300 sjæle i 1872, 241 i 1910. 
Prester: H. A. Stub. 1853-61; A. C. Preus, 1861-69; T. O. Juve, 1869-83; J. 
G. Nelsen, 1883-94; J. A. Aasheim, 1894-06; J. Hendricks, 1906-12; O. K. 
Ramberg, 1913—. Embedsmand i 1900: b. Math. Lothcn. "Kirketidende", 
1874, 759. Kirke, 1874. (4040—406) Den norsk evangelisk lutherske kirke paa Coon Prairie. (Coon Prairie.) 
Westby (2 mil 
syd), Vernon Co., 
Wis. 

Utenom (Ns), 
1853-56; Norske 
synode, 1856-88. 

Organisert 1853. 
Delt i 1875 (Coon 
Prairie, North 
Coon Prairie), og 
1 1885 (Coon Prai- 
rie, West Coon 
Prairie). Splittet i 
1888, paa grund av 
naadevalgs-striden 
( Coon Prairie 
— ^Ns ; Vor Frelser 
— Fk). Ca. 300 
sjæle i 1853, 1,670 
i 1886. Prester: H. 
-\. Stub, 1853-62; 
A. C. Preus, 1863- 
72; Halvor Hal- 
vorsen, 1872-88. 
Prestens løn: $500 
(1853), $600 (1914), $30,000 (1853-14). Prestehus: $4,000 
osv.: $70,000 (1853-14).— Halvor Halvorsen. (1418^107) 

Kirke 1, 1857, $4,200. 
Kirke 2, 1872, $25,600. 
Kirke 3, 1910, $22,000. Kirke 4, 1910, $22,000. 
Prestehus, 1853, $2,000. Gravpl., 
2 acres. Land, 80 acres, $2,000. Kirketjener Den norsk evangelisk lutherske kirke paa Coon Prairie. 

(Fra 1853 til 1858 en del av Coon Prairie.) 

Westby (i byen og 2 mil syd), Vernon Co., Wis. 

Norske synode, 1888 (1853^—. 

Organisert 1888 (1853). 1,260 siæle i 1889, 1.400 i 1914. Prester: H. 
A. Stub, 1853-62; A. C. Preus, 1863-72; Halvor Halvorsen, 1872— Em- 
bedsmænd i 1915: a. K. Villand; b. O. I. Holmen; c. A. J. Moen; e. K. 
Villand, John Sveen, Ole Plansen. Oskar Sandsmark, E. G. Theige, Hans 
Lindvig, Johan Holthe, Martin Bakke. 6 Kvindefor., 1892. Kirke 1, $4,200. 
Kirke 2, $25,600. Kirke 3, $22.000. Kirke 4. $22.000.— Halvor Halvorsen. 
(4032—408) St. Petri menighet. 

(Den norsk lutherske menighet paa Coon Prairie.) 

Coon Prairie, Vernon Co., Wis. 

Augustana, 1857-87; utenom (As, Fk), 1887-94(?). 

Organisert 1857. Reorganisert til frimenighet 1887. Opljzfst 1889 
(1894?). Prester: L. H. Norem, 1857-62; A. Wright, 1870-71; P. L. Asbjørn- 
sen, 1871-74; A. Wright, 1874-81: H. L. Haakenson, 1881-94. (1000—409) Vernon Co. 155 

Vor Frelsers evangelisk lutherske menighet. 

Westby, Vernon Co., Wis. 

Antimissouri, 1880-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 9de november 1888. Delt 1892 og 1894, for at utgjjzJre selv- 
stændige menigheter (Bethel mght. ; Zion mght.). 300 sjæle i 1888, 689 i 
1915. Prester: C. M. Nødtvedt, 1889-95; M. Gitlbrandson, 1895-08; J. Tan- 
ner, 1908-09; C. E. Sybilrud, 1909-12; E. O. Hofstad, 1912-13; S. O. Rondes- 
tvedt, 1913—. Embedsmænd i 1888: a. J. N. Kildahl; b. L. T. I^arsen; c. 
S. T. Larsen; e. Lars Olsen, Bernt Nedland, Torsten Finkel, Jacob Lavold, 
R. M. Larsen. I 1915: b. S. T. Larsen; c. Sjz^ren Larsen; e. Olaus Bilhovde, 
Tomas Stevens, Christian Hansen, Hans J. Smerud, Bernt Olsen, f. J. P. 
Flugstad; h. J. T. Hage. 2 kvindeforeninger, 1889, $6,500. Ungdomsfor. 
Prestel^n: $525 (1888), $475 (1914), $6,825 (1888-14). Prestehus: $5,250. 
Kirketjener osv.: $2,730(1888-14). Menighetsskolen: $4,550(1888-14). Sam- 
fundsskoler: $6,680 (1888-14). Missionen: $6,500 (1888-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter: $6,500 (1888-14). "Konstitution", 1896. Kirke, 1889, $2,811. 
Prestehus 1, 1891. $2.000. Prestehus 2, 1910, $5,000. Gravplads, 1 acre.— S. 
O. Rondestvedt. (1372-410) 

Zion menighet (Sion). 

(Fra 1853 til 1888 en del av Coon Prairie; fra 1888 til 1894 en del av 
Vor Frelser.) 

Viroqua (4 mil nordost), Vernon Co., Wis. 

Forenede kirke, 1894—-. 

Organisert 1894. 75 sjæle i 1895, 70 i 1915. Prester: C. M. Njz^dtvedt, 
1894-95; M. Gulbrandson, 1895-08; J. Tanner, 1908-09; C. E. Sybilrud, 1909- 
12; E. O. Hofstad, 1912—. Embedsmand i 1895: b. Daniel Fr^iland. I 
1915: b. Peder Lund. Kirke, 1894. (4036—411) 

Vang norsk lutherske kirke. 

(Fra 1853 til 1896 en del av Coon Prairie menighet.) 

Westby (4 mil vest), Vernon Co., Wis. 

Norske synode, 1896 — . 

Organisert 1896. 150 sjæle i 1896, 160 i 1910. Prester: Halvor Halvor- 
sen, 1896—; C. B. Bestul, 1897-01; Nils E. Halvorsen, 1901-02. Kirke. 
(4037—412) 

Nordre Coon Prairie menighet. 

(Fra 1853 til 1875 en del av Coon Prairie.) 

Cashton (3 mil syd), Vernon Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1875-84; Norske synode, 1884-89; utenom (Ns), 1889-90. 

Organisert 1875. Splittet 1890, paa grund av antimissouriernes uttræ- 
delse (Emmanuel mght. — Fk). 340 sjæle i 1876, 665 i 1886. Prester: Hal- 
vor Halvorsen, 1875-92; O. H. Eikjarud, 1890. Embedsmænd i 1875: b. 
Martin Moen; c. Erik Sveen; e. Erik Lonbakken, Halvor Pedersen, Martin 
Moen; f. P. Overgaard. Prestens Idn: $125 (1875). "Konstitution", 1875. 
Kirke, 1874, $7,500. Skolehus. 1912, $2,000. Prestehus, 1894, $4,000. Grav- 
plads, ZVz acres, $600. Land, 3 acres, $500.— A. H. Eikjarud. (1332—413) 

Vestre Coon Prairie menighet. 

(West Coon Prairie. Fra 1853 til 1883 en del av Coon Prairie.) 

Viroqua (5 mil nordvest), Vernon Co., Wis. 

Norske synode, 1883-89. 

Organisert 1883. Splittet og opl^st 1889, paa grund av naadevalgstriden 
(Bethel n. ev. luth. mght.). 100 sjæle i 1883, 128 i 1886. Prest: Halvor 
Halvorsen, 1883-03. Embedsmænd i 1883: b. Ole H. Natwick; e. Ole H. 
Natwick, Andreas Hanson, E. T. Oftedahl; f. E. T. Oftedahl. Kvindefor., 
$800. Presteldn: $30 (1883). Kirke, 1885, $1,500. Prestehus. Gravplads, 
1 acre, $30. (2254-415) 156 Wisconsin 
Nordre Coon Prairie menighet. 

(Fra 1853 til 1875 en del av Coon Prairie 
menighet; fra 1875 til 1890 en del av Nordre 
Coon Prairie menighet.) 

Cashton (3 mil svd), Vernon Co., Wis. 

Norske synode, 1890 (1875)—. 

Organisert 1890 (1875). 685 sjæle i 1889, 
387 i 1910. Prester : Halvor Halvorsen, 1875- 
97; A. H. Eikjariid, 1890—. Embedsmand i 
1910: b. Carl Tostrud. I 1915: b. Chester 
Tostrud ; c. A. H. Pederson ; e. Eddie Larsen, 
Henry Tyvand, Jens Mathiesen, Emert Lie, 
Even Høvstad ; g. L Skogstad. 3 kvindefor., 
1889, $1,650. Ungdomsfor.. 1899, $900. Sang- 
for., 1897. Presteløn: $385 (1914), $9.500 
(1875-15). Skolekassen: $3,570. Missionen : 
$8.900. Prestehus osv.: $4,500— A. H. Eikja- 
riid. (4033—414) Kirke, 1874, $7,500. 
Skolehus, 1912, $2,000. 
Prestehus, 1894, $4,000. 
Gravplads, 314 acres, $600. 
Land, 3 acres, $500. 

Vestre Coon Prairie menighet. 

(West Coon Prairie. Fra 1853 til 1883 en del av Coon Prairie; fra 1883 
til 1889 en del av Vestre Coon Prairie menighet.) 

Viroqua (5 mil nordvest). Vernon Co., Wis. 

Norske synode, 1889 (1883)—. 

Organisert 1889 (1883). 110 siæle i 1889, 91 i 1910. Prester: Halvor 
Halvorsen. 1872-03; O. Hendricks, 1903-06; H. C. Smeby, 1906—. Embeds- 
mænd i 1910: b. Ejel Oftedahl, Hans Hanson; c. Andreas Hanson; e. 
Theodore Hanson, Nikolai Thorgerson, Carl Olsen. Kvindefor., $800. 
Presteløn: $75 (1914). Kirke, 1885, $1,500. Prestehus. Gravplads, 1 acre, 
$30. (4034—416) 

Bethel menighet. 

(Fra 1853 til 1883 en del av Coon Prairie; fra 1888 til 1889 en del av 
Vestre Coon Prairie.) 

Viroqua (5 mil nordvest), Vernon Co., Wis. 

Antimissouri, 1889-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1889. 117 sjæle i 1892, 161 i 1915. Prester: C. M. N^dtvedt, 
1890-96; M. Gnlbrandson, 1895-08; J. Tanner, 1908-09; C. E. Sybilrud. 190^ 
12; E. O. Hofstad, 1912—. Embedsmand i 1892: b. John Johnson Skibelie. 
I 1915: b. Peder Utland. (4035—417) Øvre Coon Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

Coon Valley, Vernon Co., Wis. 

Norske synode, 1854-88; Antimissouri, 1888-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1854. Delt 1854, for bedre at utfdre arbeidet (Øvre, Midtre, 
• Nedre Coon Valley menigheter). 600 sjæle i 1869, 1,007 i 1914 (3 tyskere, 4 
svensker. Prester: H. A. Stub, 1855-61; A. C. Preus. 1862-72; H. Halvorsen, 
1872-74: A. S. Meling, 1874-82; E. Jensen, 1882-93; H. Roalkvam, 1893-10; O. 
O. S^vde, 1911 — . Embedsmænd i 1854: e. Helge Gulbranson, Anders Inge- 
bretson, Andreas Nelson; g. Sven Peterson, H. Hanson, P. Jacobson Eike- Vernon Co. 157 land; h. P. Diedrickson, Koefod, Gubberud. I 1915: a. C. Dimnum; b. J. 
A. Grimsrud; c. Math. Moelien; e. C. Dunnum, M. Moelien, J. A. Grims- 
rud, Ole L. Odegaard, Even Nesset, Hans Dahlen, G. Hole; h. Oluf Koe- 
fod. 4 kvindefor. Ungdomsfor. Pikefor. Sangfor. "Konstitution", 1887, 
forandret 1914; "Menighetshistorie". 1904. Kirke 1, 1861, $7,802. Kirke 2, 
1876, $3,200. Prestehus 1, 1874. Prestehus 2, 1912, $7,700. Gravplads, 3 
acres. Land 1, 37 acres, $2,000. Land 2, 2 acres, $1,025. — O. O. S^vde. 
(847—418) 

Ve irr) o n Co. , IA/ # s r-K: 

^* H id f y-e. Cao-n Valley- Fk- im "'^^"V^ ""^^'>-^U'^>7 ei/-. y-f-^ Midtre Coon Valley menighet. Chaseburg (15'4 mil j2^st), Vernon Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1854-73; Norske synode, 1873-«7; Antimissouri, 1887-90; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1854. 240 sjæle i 1869. 230 i 1915. Prester: H. A. Stub, 
1855-61; A. C. Preus, 1862-72; H. Halvorsen, 1872-74; A. S. Meling, 1874- 
82; E. Jensen, 1882-92; H. Roalkvam, 1883^10; O. O. S^vde, 1910—. Em- 
bedsmænd i 1915: b. Carl N. Marking; c. Anton Midtlien; e. Christian Ha- 
gen, Oluf O. Hasley, Julius Hagen. Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. 
Presteløn: $160 (1914). "Konstitution", 1888. Kirke, 1897.— O. O. Søvde. 
(849-^19) 

Nedre Coon Valley menighet. 

(Den norsk evangelisk lutherske menighet i den vestre part av Coon 
Valley.) 

Chaseburg (3 mil vest), Vernon Co., Wis. 

Norske synode, 1859-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 9de april 1859. 250 sjæle i 1869. 200 i 1914. Prester: H. A. 
Stub, 1855-61; A. C. Preus, 1862-72; H. Halvorsen, 1872-74; A. S. Meling, 
1874^2; E. Jensen, 1882-92; H. Roalkvam, 1893-10; O. O. S^vde, 1911—. 
Embedsmænd i 1859: b. A. Nilsen; c. Jacob Torkilsen; e. Lars Grimsrud, 
G. O. Østreng, Johannes H. Stokke; f. Engebrigt Engh; g. Svend Pedersen. 
I 1915: b. A. L. Grimsrud; c. L. Gunderson; e. Tom Braaten. A. O. Wan- 
gen, Melvin Bryhn. 2 kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. Prestel^n: $50 
(1859), $160 (1915). Kirke, 1859. Gravplads, 1 acre, $7.75.— O. O. S^vde. 
(848—420) 

Skogdalens norsk evangelisk lutherske menighet. 

Coon Valley (7 mil nordjz^st), Vernon Co., Wis. 

Utenom (Ns, Fk), 1898—. 

Organisert 10de april 1898. 100 siæle i 1898, 150 i 1914. Prester: E. 
Jensen, 1898-99; A. H. Eikiarud, 1899-14; O. O. Søvde, 1914—. Embeds- 
mænd i 1915: b. Al vill Lunde; c. Paul Peterson; e. Morton Slette, A. Lund, 
J. Doleson. Kvindefor., 1900. Prestelp^Jn: $75 (1914). Kirke, 1898, $1,200. 
— O. O. S.e^vde. (846—421) 158 Wisconsin 

Franklin menighet. 

Viroqua (10 mil sydøst), Vernon Co., Wis. 

Hauges synode, 1870 — . 

Organisert 1870. 190 sjæle i 1874, 225 i 1915. Prester: P. J. Solberg, 
1870-73; M. Sampson, 1873-74; L. L. Eittrem. 1874-77; A. O. Oppegaard, 
1878-S9; I. G. Aschim, 1889-94; M. J. Westphal, 1895-04; L. C. Jacobson, 
1904-12; J. J. Jacobson, 1912—. Embedsmand i 1915: b. S. T. Dragne. 
Ungdomsfor. Kirke. (4051—422) Franklin menighet. 

Viroqua (10 mil sydtz^st). Vernon Co., Wis. 

Konferentsen, 1876(?)-79(?). 

Organisert 1876(?). Opløst 1879^?). 122 sjæle i 1876. 92 i 1878. Prest: 
M. F. Gjertsen, 1876(?)-78(?). Embedsmand i 1878: b. 0. Johannesen. 
(4045—423) 

Den norske evangelisk lutherske menighet. 

Viroqua, Vernon Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1880-09; Norske synode, 1909—. 

Organisert 1880. 65 sjæle i 1880, 172 i 1914. Prester: H. Halvorsen, 
1880-02; J. Hendricks, 1902-06; H. C. Smeby, 1906—. Embedsmænd i 1915: 
b. Knute Enerson; c. Martin Jesperson; e. Louis Solberg, John Egge, Ole 
Hendrickson. Kvindefor., 1896, $1.500. Ungdomsfor., 1898, $1,400. Sang- 
for. Presteløn: $25 (1880), $245 (1914), $3,500 (1880-14). Kirketjener osv.: 
$500 (1880-14). Samfundsskoler: $1.000 (1880-14). Missionen: $500 (1880- 
14). Barmhjertighetsanstalter: $300 Kirke, 1897 (1865), $1,400 Preste- 
hus, 1903, $4.217— H. C. Smeby. (2251-^24) Bethesda menighet. 

Viroqua, Vernon Co.. Wis. 

Utenom (Hs, Fk. Hs), 1887—. 

Organisert 1887(?). 40 sjæle i 1889, 550 i 1915. Prester: A. O. Oppe- 
gaard, 1887-«9; I. G. Aschim, 1889-94; M. J. Westphal, 1895-01; M. Gul- 
brandson, 1899-09; C. E. Sybilrud, 1909^12; E. O. Hofstad, 1912—. Em- 
bedsmand i 1899; b. N. Nilsen. I 1915: b. Nikolai Nelson. Ungdomsfor. 
Kirke. Prestehus. (4054—425) Immanuels menighet. 

Viroqua, Vernon Co., Wis. 

Hauges synode, 1908(?)— . 

Organisert 1908(?). 25 sjæle i 1908, 45 i 1915. Prester: L. C. Jacob- 
son, 1908(?)-12; J. J. Jacobson, 1912—. Embedsmand i 1915: b. Gust. Swan- 
son. Ungdomsfor. Kirke. (4053 — 426) Bethania menighet. 

(Esofia menighet.) 

Esofea, Vernon Co., Wis. 

Augustana, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1887(?). 133 sjæle i 1891, 150 i 1915. Prester: H. L. Haa- 
konson, 1887-94; H. Roalkvam. 1894-10; O. O. S^vde, 1910-12; E. O. Hof- 
stad, 1912—. Embedsmænd i 1896: b. John Jacobson. I 1915: b. Gilbert 
Olson. Kirke. 1890(?\ $1,000 (4041-427) Vernon Co. 159 
Kirke 1, 1871. Kirke 2, 1886, $1,200. Greenwood menighet. 

(Se Greenwood og Caze- 
novia, Richland Co.) 

Hillsboro {7Vz mil syd), 
Vernon Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1863-67; 
Norske synode, 1867 — , 

Organisert 26de aug. 1863. 
Prester : H. A. Preus, 1863- 
65; S. S. Reque, 1865-71; 
B. Hovde, 1872-75; G. A. 
Lunde, 1875-80; M. P. Ruh, 
1880-96; L. Schive, 1896-06; 
J. G. Nelsen, 1905-06 ; C. A. 
H. Hjermstad, 1906-07 ; R. J. 
Meland, 1907— . (2134—428) Brush Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

Cashton (8 mil jz^st), Vernon Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1864-14; Norske synode, 1914 — . 

Organisert 1864. 40 sjæle i 1864, 135 i 1914. Prester; A. C. Preus, 
1864-73; H. Halvorsen, 1874-92; A. H. Eikjarud, 1890—. Embedsmænd i 
1864: b. Christen Berg; c. Gunder Dahlen; e. Christen Berg, Gunder Dahlen. 
I 1915: b. P. Petersen; c, P. Pedersen; e. Mathias Allison, Oluf Ericksen, 
Andreas Leeland; g. Ingebret Skogstad. Kvindefor., 1891, $1,250. Ung- 
domsfor., 1898, $850. Avholdsfor., 1906. Prestelc<n, $50 (1864). $110 (1914), 
$3,650 (1864-15). Prestehus osv.: $4,500. Samfundsskoler: $1,375 (1864-14). 
Missionen: $2,150. Barrahjertighetsanstalter: $750. "Konstitution", 1892. 
Kirke 1, 1883, $600. Kirke 2, 1895, $3,200. Skolehus, 1900, $1,000. Preste- 
hus, 1894, $4,000. Gravplads, 1% acre. Land, 3 acres, $500.— A. H. Eikja- 
rud. (1334—429) 

Cannon Valley menighet. 

(Cannon Valley menighet.) 
Westby (14 mil ?), Vernon Co., Wis. 
Norske synode, 1869(?)-74(?). 

Organisert 1869(?). Opl^st 1874(?). 140 siæle i 1869, 185 i 1873. 
Prester: A. C. Preus, 1863-72; Halvor Halvorsen, 1872—. (4047—430) Springville menighet. 

Springville (7 mil fra Westby), Vernon Co., Wis. 
Norske synode, 1878(?)-80r?). 

Organisert 1878(?). Opl^st 1880(?). 74 sjæle i 187.S, 76 i 1879. Prest; 
Halvor Halvorsen, 1878(?)-80(?). (4049-^31) La Farge norsk lutherske kirke. 

La Farge, Vernon Co., Wis. 
Norske synode, 1902 — . 

Organisert 1902. 38 sjæle i 1902, 54 i 1910. Prest: Ha]v(;r Halvorsen, 
1902—. (4048—432) 

Bloomingdale prækeplads. 

Bloomingdale, Vernon Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1898(?)-(?). 

Begyndt 1898(?). Sluttet(?). Prest: Halvor Halvorsen, 1908(')— . 
"Folkekalender", 1909, 106. (4043—433) 160 Wisconsin Bloomingdale prækeplads. 

(Bloommydale.) 

Bloomingdale, Vernon Co., Wis. 

Utenom (Fk), 189&-(?). 

Begyndt 1898(?). Prester: M. Giilbrandson. 1895-08; J. Tanner, 1908- 

09; C. E. Sybilrud, 1909-12; S. O. Rondestvedt, 1913—. Kapel. (4044—434) 
(4044_434) 

Avalanche prækeplads. 

Avalanche, Vernon Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907( ?)-(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet(?). Prest: Halvor Halvorsen, 1907(?)— . 
"Folkekalender", 1908, 108; 1909. 106. (4042^^35) Zion menighet. 

Genoa, Vernon Co., Wis. 

Hauges synode, 1878(?) — . 

Organisert 1879(?). 40 sjæle i 1878, 135 i 1915. Prester: A. O. Oppe- 
gaard, 187&-89; I. G. Aschim, 1889-94; M. J. Westphal, 1895-04; L. C. 
Jacobson, 1904-12; J. J. Jacobson. 1912 — . Embedsmand i 1912: b. Hans L. 
Hanson. I 1915: b. Hans Hanson. Kvindefor. Kirke. (4050-^36) 

Liberty Pole menighet. 

Liberty Pole, Vernon Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1891-96. 

Organisert 1891. Opldst 1896. 92 sjæle i 1891. Prest: C. M. Nj^dtvedt, 
1891-96. (4046-437) 

7> 


n r A G E CZo. \ \A/A I^-PACA 


CO, 
^ 
^ 


VJ 
SAK EV 1 LL.E ^ 
U 


<o 
Vs/ JS, 


o 


^ 
w yV/» i^Ttf M A 
^ 

^ 


^ 
x 


Q 
x 
z 


^ 
2 
M fi^ 


.RCLU^E-TTE <Z0 i^^t^AKB 


co. 


^ Bethania menighet. 

Rockton (4 mil nordvest), Vernon Co.. Wis. 

Utenom (Fk), 1907—; Forenede kirke, 1916—. 

Organisert 15de juni 1907. 25 sjæle i 1907, 59 i 1914. Prester: M. Gul- 
brandson, 1907-09; C. E. Sybilrud. 1909-12; E. O. Hofstad, 1912-13; S. O. 
Rondestvedt, 1913—. Embedsmænd i 1907: b. T. E. Gabrielsen; c. Christ. 
Opperud; e. Thorval Nor, Syveren Johnson, Gabriel Gabrielsen. Kvinde- 
for., 1907, $800. Prestelcin, $25 (1907), $50 (1914), $300 (1907-15). Kirke, 
1914, $2,400. Skolehus. Gravplads, 1 acre.— S. O. Rondestvedt. (1372—438) Waushara Co. 161 Mt. Morn 5, Waushara Cd., l^«'s. 
l$53 "^ — 

JM3 


Holden menighet. 

Wautoma (7 mil sydj2(st), 
Waushara Co., Wis. 

Norske synode, 1853-77. 

Organisert 1853. Splittet 
1877, da en del av menig- 
heten vilde staa i Grange- 
logen og gik ut av Holden 
og stiftet Bethania (Betha- 
nia— Hs; Holden— Ns). 251 
sjæle i 1868, 459 i 1875. 
Prester : H. A. Preus, 1853- 
54; O. F. Duus, 1855-58; N. 
O. Brandt, 1858-63 ; A. Mik- 
kelsen, 1863-74; K. O. Ei- 
dahl, 1874-^3; A. L. Dahl, 1883-11; G. H. Bakken, 1912—. "Kirketidende", 
1872, 253-54. (3487—439) Kirke, 1862. 
Holden menighet. 

(Fra 1853 til 1877 en del av Holden). 

Wautoma (7 mil sydøst), Waushara Co., 
Wis. 

Norske synode, 1877 (1853)-^7; Antimis- 
souri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1877 (1853). Delt i 1893 (Vestre 
Holden), og 1903 (Watoma Holden). 496 
sjæle i 1878, 511 i 1915 (13 tyskere og ameri- 
kanere). Prester: H. A. Preus, 1853-54; O. 
G. Duus, 1855-58; N. O. Brandt, 1858-63; A. 
Mikkelsen, 1863-74; K. O. Eidahl, 1874^3; 
A. L. Dahl, 1883-11; G. H. Bakken, 1912—. 
Embedsmænd i 1877: a. Nils Nilson; b. Wil- 
liam Arveson ; c. John Thorstad ; e. John 
Thorstad, John Erickson, Wm. Arveson; f. 
Ole P. Seising; g. Ole P. Seising; h. past. K. 

0. Eidahl. I 1915: a. Otto H. Arveson; b. 
Adolf Thompson ; c. Charley Anderson ; d. Ole 

1. Thorstad, T. N. Thompson, Albert Potter. 
5 kvindefor., 1881. Ungdomsfor., 1912. Pike- 
for., 1915. Sangfor., 1912. Presteløn : $800 
(1914). "Menighetshistorie", 1904, past. A. L. 
Dahl.— G. N. Bakken. (3488—440) Kirke 1, 1862. Kirke 2, 1885, 

$2,500. Kirke 3, 1916. 
Skolehus, 1903, $600. 
Prestehus 1, 1874, $800. 
Prestehus 2, 1902, $1,800. 
Gravplads, 2 acres (gave fra 

Ole Anderson). 
Land, 56 acres, $1,380. 

Bethania menighet. 

(Fra 1853 til 1877 en del av Holden menighet.) 
Wautoma (7 mil sydp^st), Waushara Co., Wis. 
Hauges synode, 1877-90(?). ♦ 

Organisert 1877. Opldst 1890(?). paa grund av at folket gik tilbake til 
Holden. 61 sjæle i 1889. Prest: A. O. Oppegaard, 1877-88. (3486-^41) 
6 162 Wisconsin 
Kirke, 1893, $3,025. 
Prestehus, 1912, $3,000. 
Gravplads, 2 acres, $80. Vestre Holden menighet. 

(Fra 1853 til 1893 en del av Holden.) 

Wautoma (5 mil nordvest), Waushara Co., 
Wis. 

Forenede kirke, 1893 — . 

Organisert 4de september 1893. 62 sjæle i 
1893, 188 i 1914. Prester: A. L. Dahl, 1893-12; 
H. A. R. Helsem, 1912 — . Embedsmænd i 
1893 : a. Ole Syverstuen ; b. Thor Lovdahl ; 
c. Kresten Thorsen ; e. Ole Syvertsen, Thor 
Lovdahl, Kresten Thorsen ; f. Syver Rock- 
stad ; g. Syver Rockstad. I 1915 : a. George 
Gunderson; b. Tjøstolv Songe; c. Torjus 
Stea; e. George Gunderson, Tjøstolv Songe, 
Torjus Stea. Kvindefor., 1893, $1,300. Ung- 
domsfor., 1912. Presteløn: $60 (1893), $400 
(1914), $2,475 (1893-15). Kirketjener osv.: 
$765. Menighetsskolen : $555. Samf undsskoler : 
$1,200. Missionen: $1,500. Barmhjertighets- 
anstalter: $1,500.— H. A. R. Helsem. 

(2138^142) 
Wautoma-Holden menighet. 

(Fra 1853 til 1903 en del av Holden.) 

Wautoma, Waushara Co., Wis. 

Forenede kirke, 1903 — . 

Organisert 18de november 1903. 60 sjæle i 
1903. 103 i 1914. Prester: A. L. Dahl, 1903- 
12; H. A. R. Helsem, 1912—. Embedsmænd i 
1903 : a. Jens Larson ; b. Hans M. Anderson ; 
c, Christ. O. Bendixen, Jens Larson; e. Jens 
Larson, Hans M. Anderson, Christ. O. Ben- 
dixen ; f. Syver Rockstad ; g. Syver Rockstad. 
I 1915 : a. Syver O. Bendixen ; b. L. H. Lar- 
son ; c. Elling Nelson ; e. H. M. Anderson, S. 
O. Bendixen, L. H. Larson ; h. L. H. Larson. 
Kvindefor., 1900, $2,000. Presteløn : $50(1903), 
$300 (1915), $1,225 (1903-15). Kirketjener 
osv. : $400. Menighetsskolen : $200. Samfunds- 
skoler: $275. Missionen: $360. Barmhjertig- 
hetsanstalter : $350.— H. A. R. Helsem. 

(2137-443) Kirke, 1903, $2,541. 
Prestehus, 1912, $3,000. 
Gravplads, 1 acre, $117. Emmanuels dansk lutherske menighet. 

Saxeville (Pine River), Waushara Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1854-03; Danske Forenede kirke, 1903—. 

Organisert 1854. Opl^st 1892. Reorganisert 1892. 86 sjæle i 1891 
(dansker), 102 i 1913 (dansker). Prester: O. F. Duus, 1854-57; N. O. 
Brandt, A. C. Preus, A. Mikkelsen, 1863-74; J. N. Bergh, K. O. Eidahl, 
1874-^3; A. L. Dahl, 1883-03; J. P. Naarup. 1913—. Embedsmand i 1913: 
b. George P. Rasmussen. Kirke. 1880, $1.500.— A. L. Dahl. (2830—444) Waushara Co., Crawford Co. 163 Pine River menighet. 

Pine River, Waushara Co., Wis. 
Konferentsen, 1871-72. 

Organisert 1871(?). Opløst(?) 1872. 40 sjæle i 1871. Prest: J. C. 
Jacobsen, 1871-72. (3489-^5) German Evangelical Lutheran Emmanuel Church. 

Pine River (4 mil øst), Waushara Co., Wis. 

Missouri synoden, 1885 — . 

Organisert 1885. 70 sjæle i 1885 (tyskere), 90 i 1914 (tyskere). Prester: 
K. O. Eidahl, 1881-84; A. L. Dahl, 1885-92; A. E. Schneider—. Embeds- 
mæiid i 1885: a. Carl Zuge; b. Carl Freter; c. Herman Kreuze; e. Carl Zuge, 
Carl Freter, Herman Kreuze; f. G. Mouldenhouer. PresteljzJn: $50 (1885). 
Kirke, 1889, $1,400.— A. L. Dahl. (2013—446) 

Kirke 1, 1857. Kirke 2, 1876, $7,000. Kickapoo norsk evang. 
lutherske menighet. 

Soldiers Grove (5 mil 
nordvest), Crawford Co., 
Wis. 

Utenom (Ns), 1854-69; 
Norske synode, 1869-88; 
utenom (Ns, Fk), 1888-94. 

Organisert 1854. Splittet 
1894 (Kickapoo n. ev. luth. 
— Ns ; Kickapoo n. ev. luth. 
— Fk). 750 sjæle i 1873. 
Prester: H. A. Stub, 1854- 
61; A. C. Preus, 1861-69; 
T. O. Juve, 1869-53; J. G. Nelsen, 1883-93. Embedsmænd i 1854: e. Knut Fortne, Ole Halvorsen Wam- 
berg, Christ. Christofferson ; f. Knut Fortne ; g. Knut Fortne. Presteløn : 
$100 (1854). "Kirketidende'\ 1884, 532-34. (2947—447) 164 Wisconsin 
Kickapoo norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1854 til 1894 en del av Kickapoo n. 
ev. luth.) 

Soldiers Grove (5 mil vest), Crawford Co., 
Wis. 

Utenom (Fk), 1894-06; Forenede kirke, 
1906—. 

Organisert 1894 (1854). 475 sjæle i 1894, 
700 i 1914. Prester : H. A. Stub, 1854-61 ; A. 
C. Preus, 1861-69; T. O. Juve, 1869-83; J. G. 
Nelsen, 1883-93; M. G. Holm, 1895-05; M. 
Finstad, 1906—. Embedsmænd i 1915 : b. Ole 
Wangen ; c. Torger Berge ; e. Einar Hoover- 
son, Lewis Hanson, Jørgen Natwick; f. Sjure 
Bolstad. 3 kvindefor., 1895. Ungdomsfor., 
1897. Sangfor., 1898. Avholdsfor., 1899. Pre- 
steløn: $400 (1914), $9,800 (1854-14). "Kon- 
stitution", 1869; "Kirketidende", 1882, 532-34. 
— M. Finstad. (591-448) Kirke 1, 1857. 
Kirke 2, 1876, $7,000. 
Skolehus 1, 1908, $500. 
Skolehus 2, 1913, $200. 
Prestehus 1, 1896. 
Prestehus 2, 1904, $4,000. 
Gravplads, 3 acres (gave av 

Knut Hooverson). 
lyand, 5 acres. Kickapoo norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1854 til 1894 en del av Kickapoo n. ev. 1.) 

Soldiers Grove (4 mil nordvest), Crawford Co., Wis. 

Norske synode, 1894 (1854)—. 

Organisert (1854). 120 siæle i 1894, 200 i 1914 Prester: H. Halvorsen, 
1894-02; J, Hendricks, 1902-06; H. C. Smeby, 1906—. Embedsmænd i 1894: 
a. Ole Anderson; b. Knute Peterson; c. Tollef Peterson; e. Lewis O. Hiller, 
Mons Ekum, Ole Anderson; f. Thore Reed; g. Thore Reed. I 1915: b. Geo. 
Anderson; c. Sigmond Hoyem; e. Knute D. Nilson, John Hooverson, Sam. 
Aspen. Kvindefor., 1894 Ungdomsfor., 1896. Preste-n: $60 (1894), $250 
(1914), $3,750 (1894-14). Kirketiener osv.: $500 (1894-14). Samfundsskoler: 
$1,000 (1894-14). Missionen: $500 (1894-14). Barmhjertighetsanstalter: $300 
(1894-14). "Kirketidende", 1884. 532-34; 1898, 873. Kirke 1, 1857. Kirke 
2, 1876, $7,000. Kirke 3, 1895, $4.300. Prestehus, 1903, $5,217. Gravplads, 
IVg acre, $100.— H. C. Smeby. (2253-449) Utica menighet. 

Ferryville (8 mil øst), Crawford Co., Wis. 

Norske synode, 1872-93; utenom (Ns), 1893-06. 

Organisert 1872. Splittet 1906, fordi majoriteten vilde tilhjzJre Den for- 
enede kirke (Utica n. ev. 1. — Fk; N. ev. 1. i Mt. Sterling). 150 sjæle i 1871, 
785 i 1904. Prester: T. O. Juve. 1871-83, J. G. Nelsen, 1883-93; J. A. Aas- 
heim, 1895-06. Embedsmænd i 1872: b. T. T. Sime; e. H. Helgeson, mr. 
Spangelo. I 1906: b. A. Svancfe. "Kirketidende", 1881, 443-44; 1906, 17^; 
1908, 894-97. Kirke, 1875, $3,000. (2935—450) Crawford Co. 165 
Kirke, 1875, $8,000. 
5 skolehuse, $2,500. 
Gravplads, 4 acres, $500. Utica norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1872 til 1906 en del av Utica.) 

Ferryville (8 mil dst), Crawford Co., Wis. 

Forenede kirke, 1906 — . 

Organisert 1906 (1872). 625 sjæle i 1906, 
675 i 1914. Prester: T. O. Juve, 1871-83; 
J. G. Nelsen, 1883-93; J. A. Aasheim, 1895-06; 
M. Finstad, 1906—. Embedsmænd i 1915: b. 
A. Fjelseth; c. Ole Uglum; e. Albert Mon- 
sen, Robert Moldrum, Bennie Rand ; f. A. 
Fjelseth; g. A. Fjelseth. Kvindefor., 1878. 
Ungdomsfor., 1899. Sangfor., 1898. Avholds- 
f or., 1910. Presteløn : $100 ( 1906) , $400 ( 1914) , 
$7,000 (1906-14). "Konstitution", 1872; "Kir- 
ketidende", 1906, 776.— M. Finstad. 

(590-451) 
Kirke 1, 1875, $3,000. 
Kirke 2, 1907, $10,000. 
Skolehus, 1885, $300. 
Gravplads, 1 1^ acre, $300. Norsk evangelisk lutherske menighet 
i Mount Sterling. 

(Norsk evangelisk lutherske mght. i Utica. 
Fra 1872 til 1906 en del av Utica.) 

Gays Mills (4 mil nord), Crawford Co., 
Wis. 

Norske synode, 1906 (1872)—. 

Stiftet 1906 (1872). 300 sjæle i 1906, 365 i 
1914. Prester: T. O. Juve, 1871^3; J. G. 
Nelsen, 1883-93; J. A. Aasheim, 1895-06; J. 
Hendricks, 1906-10; H. C. Smeby, 1910—. 
Embedsmænd i 1906 : b. I. Skogstad ; c. Ole 
Nedrelo; e. W. Williamson, Ed. Johnson, K. 
Enerson ; f. I. Skogstad ; g. I. Skogstad. I 
1915 : b. Ed. Johnson ; c. Solfest Anderson ; 
e. M. Mikkelson, Ed. Johnson, Tobias Olsen. 
2 kvindefor., 1906, $2,300. Ungdomsfor., 1906, 
$933. Prestelc^n: $60 (1906), $250 (1914), 
$2,000 (1906-i4). Kirketjener osv.: $,1000 
( 1906-14) . Menighetsskolen : $1,800 (1906-14) . 
Samfundsskoler : $1,000(1906-14). Missionen : 
$800(1906-14). Barmhjertighetsanstalter: $300 
(1906-14). "Kirketidende", 1906, 776; 1908, 
894-97.— H. C. Smeby. (2252^452) Den norske forenede kirke. 

Soldiers Grove, Crawford Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1895—. 

Organisert 7de august 1893. 16 sjæle i 1893, 45 i 1914 (10 blandede). 
Prester: M. G. Holm, 1895-05; M. Finstad, 1906-15; B. O. Steffenson, 
1915—. Embedsmænd i 1893: a. T. N. Sime; b. N. O. Peterson; c. Oley 
Knutson Himley; e, Albey Peterson, P. Hegom, T. N. Sime; g. mrs. K. 
Himley; h. mrs. O. K. Himley. I 1915: b. James Sorenson; c. O. K. 
Himley; e. Andrev/ Natvick, Clarence Petersen, Nils Asprud; f. mrs. O. K. 
Himley; h. mrs. O. K. Himley. Kvindefor., 1890. Prestel^n: $175 (1914). 
Kirke, 1893, $3,560.— B. O. Steffenson. (278—454) 166 Wisconsin 
Freeman norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Ferry ville (5 mil nordøst), Crawford Co., 
Wis. 

Konferentsen, 1877-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1877. 157 sjæle i 1877, 300 i 
1914. Prester: M. F. Gjertsen, 1877-79; P. 
Skartvedt, 1879-80; E. H. Midtbø, 1880-81; J. 
E. Nord, 1881-83; P. Nilsen, 1883-84; O. H. 
Stenson, 1884-88 ; E. P. Harbo, 1888-93 ; C. K. 
Ytrehus, 1893-95; M. G. Holm, 1895-05; M. 
Finstad, 1906—. Embedsmænd i 1877: b. J. J. 
Swiggiim; c. Peder Sandvig; d. H. C. Høium, 
Lars Chrestenson, Tønnes Knutson ; e. Knut 
Pederson, Erik O. Rust, Peder Nash ; f. S. K. 
Bø ; g. S. K. Bø. I 1915 : b. Lewis Swiggum ; 
c. Melker Nelson ; e. Jens Berge, Theodore 
Nash, Hans Knutson ; f. Jens Berge. Kvinde- 
for., 1890. Sangfor., 1891. Avholdsfor., 1895. Presteløn : $75 (1877), $150 
(1914), $4,100 (1877-14). "Konstitution", 1877.— M. Finstad. (589—453) 

De Soto norsk evangelisk lutherske menighet. 

De Soto (iy2 mil øst), Crawford Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1897-10; Norske synode, 1910—. 

Organisert 1897. 25 sjæle i 1897. 60 i 1914. Prester: A. K. Sagen. 
1897-03; H. G. Magelssen, 1903—. Embedsmænd i 1915: b. Ole Josvanger; 
c. Edw. Olson; e. Rasmus Anderson, Henry Simonsen, Henry Johnson. 
.Kirke, 1900, $800.— H. G. Magelssen. (1591—455) Kirke, 1880, $4,000. 
Skolehus 1, 1915, $400. 
Skolehus 2, 1915, $400. 
Gravplads, 3 acres, $300. S^N Ca -^ V^OOI} Co. .v e K^as A 
Lemonweir menighet. 

New Lisbon (5 mil sydvest), Juneau Co., Wis. 

Norske synode, 1854-73. 

Organisert 24de juli 1854. Delt 1873, paa grund av distance (Østre 
Lemonweir mght.; Vestre Lemonweir mght.). 43 sjæle i 1854, 592 i 1872. 
Prester: H. A. Preus, 1853-65; St. S. Reque, 1868-71; B. Hovde, 1871-75. 
"Kirketidende", 1904, 860-61. Kirke. (3458-456) Østre Lemonweir norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1854 til 1873 en del av Lemonweir.) 

New Lisbon (5 mil sydvest), Juneau Co., Wis. 

Norske synode, 1873 (1854)-. 

Organisert 1873 (1854). 480 sjæle i 1877, 489 i 1910. Prester: H. A. Jnneau Co. 167 Preus, 1853-65; St. S. Reque, 186S-71; B. Hovde, 1871-75; G. A. Lunde, 
1875-80; M. P. Ruh, 1880-96; C. L. Schive, 1896-06; C. A. H. Hjermstad, 
1906—. Embedsmand i 1910: b. Odd Larson. "Kirketidende", 1904, 860. 

Kirke. (3459—457) JunecLuCo., "^(^rtreL^^"^ n>y±!JL j^/é e-yricn 
<=>?! Vestre Lemonweir norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1854 til 1873 en del av Lemonweir.) 

Elroy (8 mil nordvest), Juneau Co., Wis. 

Norske synode, 1873 (1854)—. 

Organisert 1873 (1854). 276 sjæle i 1875, 189 i 1910. Prester: H. A. 
Preus, 1853-65; St. S. Reque, 1865-71; B. Hovde, 1871-75; G. A. Lunde, 
1875-80; M. P. Ruh, 1880-96; C. L. Schive, 1896-06; C. A. H. Hjermstad, 
1906—. Embedsmand i 1910: b. J. L. Quamme. ''Kirketidende", 1904, 
860-61. Kirke. (3460—458) 
Skandinavisk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Necedah.) 

Necedah, Juneau Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1875—. 

Organisert 18de april 1875. 55 sjæle i 1875, 
5 i 1914. Prester: B. Hovde, 1875-78; G. A. 
Lunde, 1878-80; M. P. Ruh, 1880-88; O. Ba- 
rikmo, 1888-96; H. H. Hagen, 1896-14; L O. 
Thvedt, 1914—. Embedsmænd i 1915: a. Carel 
Carelson ; b. Hans Anderson ; c. Hans Ander- 
son; d. Hans Haugen. Presteløn: $50 (1875), 
$30 (1914), $1,600 (1875-14). Kirketjener 
osv. : $400. "Konstitution", 1875.— L O. Thvedt. 
(1379_459) Kirke, 1882, $1,325. 

Fountain norsk evangelisk lutherske menighet. 

Elroy (7 mil nord), Juneau Co., Wis. 

Konferentsen, 1879-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1879. 165 sjæle i 1879, 250 i 1914. Prester: J. E. Nord, 
1880-84; O. H. Stensen, 1884-89; O. Barikmo. 1889-91; N. A. Giere, 1891-97; 
L. Lund, 1897-11; J. Madsen, 1912—. Embedsmænd i 1879: a. Osmund K. 
Ormson; b. Anders Osmundson; c. Osmund K. Ormson; d. Helge O. 
Bratheland, Ole Nilson Kleven, Anders Osmundson; e. Osmund K. Orm- 
son, Evind Bjorreson; f. Anders Osmundson; g. Anders Osmundson. I 
1915: a. Osmund K. Ormson; b. Anders Osmundson; c. O. K. Ormson; d. 
Olaus Nilson, Thore E. Halvorson, Evind Bjærtneson; e. Halvor H. Waar- 168 Wisconsin vik, Halvor E. Halvorson, Halvor Nilson Tvedt; f, Anders Osmundson. 
Kvindefor., 1888. Prestel^n: $75 (1879), $455 (1914), $6,080 (1879-15). Kirke 
1, 1881, $3,100. Kirke 2, 1900. Gravplads, 1 acre.— John Madsen. (283—460) St. Stephans dansk lutherske menighet. 

New Lisbon (4 mil nord), Juneau Co., Wis. 
Norske synode, 1883(?)-90('?). 

Organisert 1883(?). Opl^st 1890(?). 70 sjæle i 1883, 102 i 1889. 
Prest: M. P. Ruh, 1880-96. Embedsmand: Thos. Jensen. Kirke. 

(3461-461) 

Armenia norsk lutherske menighet. 

Nekoosa (14 mil sydvest), Juneau Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1897-12. 

Organisert 1897. Opløst 1912, paa grund av utflytning. 110 sjæle i 
1897, 15 i 1912. Prest: H. H. Hagen, 1897-12. Embedsmænd i 1897: b. 
Ole Norsby; c. Martin Stensberg; e. Lars Larson, Knud Gunderson, Ole 
Sparby; f. Ole Norsbv; h. Jacob Norsby. I 1912: b. Ole Norsby. Kvinde- 
for., 1897-12. Prestel^n: $30 (1897), $35 (1912), $395 (1897-12). Kirke, 1900, 
$650.— Ole Norsby. (1480—462) Plymouth norsk evang. 
lutherske menighet. 

Mauston (5 mil vest), 
Jimeau Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1896-97; 
Forenede kirke, 1897 — . 

Organisert 26de aug. 1896. 
64 sjæle i 1896, 150 i 1915. 
Prester: J. Granskou, 1896- 
97; L. Lund, 1897-12; L 
Madson, 1912—, Embeds- 
mænd i 1896: b. O. J. Rit- 
land ; c. B. C. Benson ; d. 
Knut Knutson, Tor Sten- 
bro (Olson), Osm. Larson; 
e. John Johnson, Ole Knut- 
son. Knut Olson; f. O. T. 
Ritland ; g. O. J. Ritland. I 1915 : b. O. J. Ritland ; c. L. O. Larson ; d. O. G. 
Hagen, O. K. Knutson, Osmund Larson ; e. C. Flitster, Lars Teien, Paul Ol- 
son; f. O. J. Ritland. Kvindefor. Presteløn : $95 (1896), $300 (1914).— John 
Madsen. (284-463) 
Kirke, -1897. Skolehus 1, 1890. Skolehus 2, 1905. 
Prestehus, 1912, $3,000. Gravplads, 1 acre. Land, 
3 acres, $300. Sprague menighet. 

Sprague, Juneau Co., Wis. 

Forenede kirke, 1896 — . 

Organisert hasten 1896. 42 sjæle i 1898, 25 i 1915. Prester: H. H. 
Hagen, 1896-12; L O. Thvedt, 1914—. Embedsmand i 1915: b. Ole Enkerud. 
(3463—464) Hickery Grove menighet. Hickory Grove, Juneau Co.. Wis. 
Norske synode, 1897(?)-01(?). 
Organisert 1897(?). Oplpst 1901 (?). 
Dietrichson, 1897-01. (3464—465) 51 sjæle i 1898. Prest: P. A. June au Co., Waupaca Co. 169 Skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Elroy, Juneau Co., Wis. 

Norske synode, 1897 — . 

Organisert 1897. 102 sjæle i 1898, 103 i 1910. Prester: C. L. Schive, 
1897-06; C. A. H. Hjermstad, 1906—. Embedsmand i 1910: b. John Ander- 
son. Kirke. (3462-^166) 

J H A v\ A NO C<D 


o 

a 

C O., VV IS 


U.I W AUS »AiZA |W'WNei7A^0 Co 
Co 
iy5"^ ^^5l S^u n d • >!<*»/€ Skandinavia evangelisk lutherske menighet (Waupaca). (The Norw. Evangelical Lutheran Congregation at Waupaca.) 

Scandinavia (1 mil nord), Waupaca Co., Wis. 

Utenom, 1854-60(?); Norske synode, 1860(?)-88. 

Organisert Iste december 1854. Delt 1857 (New Hope, Portage Co.), 
paa grund av distance, i 1864 (Farmington), i 1877 (Amherst), i 1882 (Hitter- 
dal). Splittet 1888, paa grund av naadevalgstriden (Scandinavia av Den 
norske synode). 1,350 sjæle i 1867, 1,404 i 1883. Prester: H. A. Preus, 1854; 
N. O. Brandt, 1854; O. F. Duus, 1854-57; N. O. Brandt, 1858-63; A. Mikkel- 
sen, 1863-74; J. C. A. Musæus, 1875-83; N. J. Ellestad, 1883-92; Ole Nilsen, 
1892—. Embedsmænd i 1854: b. O. Wagsland ; e. O. O. Wagsland, Jr., John 
Gunderson Heisholt, Abraham Næs, Christopher Sæter, Johan Hartvigsen, 
Hans Jacob Eliasen, Harald Evensen, Hans Ballestad. Kirke, 1855, $5,500. 
(3360—467) 

Farmington evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1854 til 1864 en del av Skandinavia.) 

Sheridan (^ mil nordjzJst), Waupaca Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1864-14; Forenede kirke, 1914—. 

Organisert 22de september 1864. Splittet 1877, paa grund av at de 
svenske medlemmer ikke vilde ha pastor Musæus som prest (svenskerne 
gik ut). 12 familier i 1864 (6 svensker), 150 sjæle i 1914. Prester: A. Mik- 
kelsen, 1864-74; J. C. A. Musæus, 1875-83; N. J. Ellestad, 1883-92; O. Nil- 
sen, 1892 — . Embedsmænd i 1864: b. Andr. Johnson; e. P. Jensen, Sigur 170 Wisconsin 
Kirke, 1855, $5,500. Prestehus, 1854, $2,000. 
Gravplads, 2^ acres. L,and, 32 acies. Gunnufsen, Andrew Johnsen, I 1915: a. Sam Eriksen; b. K. M. Olsen; c. 
James Hansen; d. S. Ericksen, T. Gunsten; e. S. Ericksen, O. S. Olsen, O. 
Carlsen; f. J. A. Borge. Kvindefor., 1910. Ungdomsfor. Presteljz^n: $175. 
Kirketjener: $25. Sainfundsskoler: $52. Missionen: $50. Barmhjertighets- 
anstalter: $50. Total: $400 (aarlig). Kirke 1, 1865(?). Kirke 2, 1900(?), 
$5,500. Gravplads, IV^ acre.~0. Nilsen. (329-469) 

Scandinavia evangelisk 
lutherske menighet. 

(The Norwegian Evan- 
gelical Lutheran Congrega- 
tion og Waupaca. Fra 1854 
til 1888 en del av Skandi- 
navia ev. 1.) 

Scandinavia (1 mil nord), 
Waupaca Co., Wis. 

Antimissouri, 1888-1890 ; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1888 (Iste de- 
cember 1854). Delt i 1904 
(lola). og i 1910 (Ogdens- 
burg). 1,464 sjæle i 1890, 
765 i 1914 Prester: H. A 
Preus, N. O. Brandt. 1854; O. F. Duus, 1854-57; A. Mikkelsen, 1*863-74; 
J. C. A. Musæus, 1875-83 ; N. J. Ellestad, 1883-92 ; O. Nilsen, 1892—. Em- 
bedsmænd i 1915: a. Wm. Zwicky; b. E. C. Leean ; c. Otto Gueholt; d. Thos. 
Qvien, J. G. Ericksen; e. Wm. Zwicky, O. Jørgens, J. G. Ericksen; f. J. A. 
Berge ; g. J. A. Berge ; h. J. A. Berge. 10 kvindefor. 2 ungdomsfor. Pikefor. 
Presteløn: $625 (1914). Kirketjener osv.: $300 (1914). Menighetsskolen : 
$200 (1914). Samf undsskoler : $300 (1914). Missionen: $300 (1914). Barm- 
hjertighetsanstalter: $200 (1914). Total løpende utgifter: $1,800 (1914). 
Menigheten bygget Scandinavia Academy i 1893, og har skaffet denne ypper- 
lige skole de fleste elever og midler til skolens drift. "Skandinaven", 1900; 
"Tale", av Stef . Jacobsen, om settlementets begyndelse ; i "Skandinaven" for 
juli og august 1893, om grundstenslægningen av Scandinavia Academy; beret- 
ning om 2 menighetsmøter (past. Ellestad), og om splittelsen i 1888. — O. 
Nilsen. (328-^k58) 

lola evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1854 til 1904 en del av Skandinavia.) 
lola, Waupaca Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1904-05; Forenede kirke, 
1905—. 

Organisert 17de mars 1904. 500 sjæle i 1904, 
716 i 1914 (16 blandede). Prester: O. Nilsen, 
1904-05; J. Mathieson, 1905-08; P. A. Die- 
trichson, 1908-09; Chr. S. Vang, 1909-11; J. 
Mathieson, 1912-14; Chr. S. Thompson, 1914—. 
Embedsmænd i 1904: a. M. A. Paulson; b. E. 
G. Dahlen; c. J. C. Swenson ; e. M. A. Paul- 
son, E. G. Dahlen, Neis Johnson, J. C. Swen- 
son ; f. E. G. Dahlen ; h. M. A. Paulson. I 
1915: a. G. Amundson; b. Joseph Evenson; 
c. J. C. Swenson ; d, O. C. Lea, Ole Bosland, 
Andreas Sether; e. O. J. Olson, Martin For- 
TT- , ^^t.^ .McnAA seth, S. M. Myhre, J. N. Dahle, Ole Knutson; 

K.rke, 1904 $15,0 ^ j' ^^ j^^^le; h. O. C. Leean. 4 kvindefor.] 

Prestehus, 1905. $3.300 ^7qqq^ Ungdomsfor., $1,000. Pikefor., $1,000. 

Gravplads. 2 acres, $100. Missionsfor. Sangfor., $1,000. Presteløn : $200 

(1904), $900 (1914), $5,448 (1904-14). Prestehus: $3,500. Kirketjener, kirke 
osv.: $25,000. Menighetsskolen: $787. Samfundsskoler : $2,000. Missionen: 
$5,000. Barmhjertighetsanstalter: $3,000. "Konstitution", 1904, revidert 1909. 
— C. S. Thompson. (440—471) 
Waupaca Co. 171 

Kirke, 1883, $5,275. Prestehus, 1909, $4,200. 
Gravplads, 2 acres, $200. Land, 3% acres, $300. Hitterdahl ( Hitterdal ) 

norsk evang. lutherske 

menighet. 

(Fra 1854 til 1882 en del 
av Skandinavia.) 

lola (3^2 mil nord), Wau- 
paca Co., Wis. 

Norske synode, 1882-87; 
Antimissouri, 1887-90; For- 
enede kirke, 1890 — . 

Organisert 3dje mai 1882. 
342 sjæle i 1882 (7 dan- 
sker), 462 i 1914 (2 dan- 
sker). Prester: J. C. A. 
Musæus, 1882-83 ; N. J. El!e- 
stad, 1883-91; O. Nilsen, 
1892-05; Jens Mathiesen, 
1905-08; P. A. Dietrichson, 
1908-09; M. J. Berge, 1909- 
12; Jens Mathieson, 1912- 
14; T. S. Kolste, 1914-. 
Embedsmænd i 1882: b. Ole 
H. Kolden; c. Jacob C. 
Thoe; d. Ole H. Kolden, 
Thrond Throndsen ; e. Gun- 
nar Leer, Aslak Sørensen, 
Jacob Thoe; f. Thor Hel- 
geson; g. Thor Helgeson. 
I 1915: a. Martin Benson; 
b. C. F. Selmer ; c. Thor A. 
Siljord; d. Ole Kolden, Ole Borg, Kittil Tubaas; e. Martin Benson, Mathias Johnson, Julius Grove; 
f. Halvor Løken ; h. Ole O. Bøe, Halvor Løken, J. Johannesen. 2 kvindefor., 
1882, $1,700. Ungdomsfor., 1906, $1,000. Sangfor., 1906. Presteløn: $150 
(1882), $425 (1914). $7,300 (1882-14). Prestehus: $4,500. Kirketjener osv.: 
$1,700. Menighetsskolen : $2,000. Samfundsskoler : $1,685. Missionen: $1,685. 
Barmhjertighetsanstalter: $1,000. "Konstitution" ; "Menighetshistorie", 1892, 
Ole H. Kolden.— T. S. Kolste. (1819—470) 

Den Iste evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1854 til 1910 en del av Skandinavia.) 

Ogdensburg, Waupaca Co., Wis. 

Forenede kirke, 1910 — . 

Organisert 25de mai 1910. 6Z sjæle i 1910, 74 i 1914. Prester: Chr. S. 
Vang, 1910-11; J. Mathieson, 1912-14; C. S. Thompson, 1914—. Embeds- 
mænd i 1910: b. J. A. Rasmussen; c. Hans Johnson. I 1915: b. J. A. Ras- 
mussen; c. Hans Johnson; e. Martin Johnson, Carl Rasmussen, P. H. Peter- 
son. Kvindefor., 1910, $500. Presteløn: $100 (1910), $100 (1914), $300 
(1910-14). Kirketjener osv.: $100. Samfundsskoler: $47. Missionen: $6. 
Barmhjertighetsanstalter: $35 (1910-14). Den forenede kirkes utkast av 
konstitution. Kirke, 1915, $400.— C. S. Thompson. (439-472) Northland norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1854 til 1857 en del av Skandinavia; fra 1857 til 1907 en del av 
New Hope.) 

Northland, Waupaca Co., Wis. 

Forenede kirke, 1907 — . 

Organisert 1907. 350 sjæle i 1914. Prester: O. C. Farseth, 1908-09; M. 
J. Berge, 1909-12; Jens Mathieson, 1912-14; T. S. Kolste, 1914—. Embeds- 
mand i 1915: b. John Borikmoe. Ungdomsfor. Kirke. (3361 — 473) 172 Wisconsin 

Skandinavia norsk lutherske menighet. 

(Fra 1854 til 1888 en del av Skandinavia.) 

Scandinavia, Waupaca Co., Wis. 

Norske synode, 1889 — . 

Organisert 1889. 88 sjæle i 1889, 440 i 1910. Prester: O. K. Ramberg, 
1889-98; C. S. B. Hoel, 1898—. Embedsmand i 1915: b. Adolph Hogord. 
(3362-474) 

lola menighet. 

(Fra 1854 til 1889 en del av Skandinavia.) 
lola, Waupaca Co., Wis. 
Norske synode, 1889—. 

Organisert 1889 (1854). Prester: O. K. Ramberg, 1889-98; C. S. B. 
Hoel, 1898—. (2556-475) 

Dansk evangelisk lutherske Zion menighet. 

Waupaca, Waupaca Co., Wis. 

Norske synode, 1873(?)-79(?). 

Organisert 1873 (?). Opløst 1879(?). (Muligens nu betjent av Den 
forenede danske kirke.) 75 sjæle i 1873 (75 dansker), 40 i 1878 (40 dansker). 
Prester: A. Mikkelsen, 1863-74; J. C. A. Musæus, 1875-83; N. J. Ellestad, 
1883-92. (3364—476) 

Vor Frelsers skandinaviske menighet. 

Waupaca, Waupaca Co,, Wis. 
Konferentsen, 1877(?)-85(?). 

Organisert 1877(?). Opl^st 1885(?). 271 sjæle i 1878, 253 i 1881. 
Prester: T. W. H. Wald, 1878-81; Ole Amundson, 1881-85. (3363—477) 

St. Johannes evangelisk lutherske menighet. 

Clintonville, Waupaca Co., Wis. 

Forenede kirke. 1890-02; Frikirken, 1902— 

Organisert 1890. 118 sjæle i 1891, 130 i 1914. Prester: N. J. Ellestad, 
1890; H. L. Haakonson, 1891-92; W. A. Eckmann, 1893-94; E. C. Tollefsen, 
1895-97; M. Mickelsen, 1897-00; Gudm. Kluxdal, 1901-02; E. C. Tollefsen, 
1902-04; C. N. Vogt, 1906-11; Ingv. O. Thvedt, 1911-13; N. Lunde, 1913- 
14(?); Chas. E. Nelson, 1913-16. Embedsmand i 1915: b. Lewis Olson. 
Kvindefor., 1890. Prestelo^n: $150 (1914). Samfundsskoler: $24 (1915). Mis- 
sionen: $26 (1915). Kirke. Gravplads, 2 acres. (3231—478) 

Scandinavia Academy prækeplads. 

Scandinavia, Waupaca Co., \Vis. 

Forenede kirke, 1893 — . 

Organisert 1893. Lærere: C. O. Aubol, 1893, 1893-94; L. M. Larsen, 
1894-98; T. K. Thorstensen, 1898-03; N. N. Esser, 1903, 1902-06; P. O. 
Holland, 1906-08; M. E. Wagnild, 1908-11; E. H. Westgor, 1911-16; H. A. 
Okdale, 1916—, og andre. Ole Nilsen og andre direktorer. (4118—479) 

Blue River menighet. 

Fennimore (8 mil norde(st), Grant Co., Wis. 

Norske synode, 1855-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 
189a-98(?). 

Organisert 1855. Delt(?). Oplcfst 1898(?) (Blue River Nordre; Blue 
River Sindre). 400 sjæle i 1869, 383 i 1899. Prester: H. A. Stub, 1855-61; 
A. C. Preus, 1861-69; O. Naess. 1866-97. Embedsmand i 1899: b. Mens 
O. Johnsrud. Kirke. (3418—480) Grant Co. 173 t^ICJiLAND Co 
JO DAviSSS CO 
I L U I N IS Blue River Nordre. 

(Fra 1855 til 1898 en del av Blue River.) 

Boscobel (6 mil sydpfst), Grant Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1898(?)-04(?). 

Organisert 1898(?). Opløst 1904(?). 240 sjæle i 1898, 250 i 1903. 
Prester: H. A. Stub, 1855-61; A. C. Preus, 1861-69; O. Naess, 1866-97; J. 
A. E. Naess, 1898-02; H. H. Holte, 1902-04. Embedsmand i 1898: b. G. 
Roen. I 1903: b. G. K. Roen. Kirke. (3419-481) Blue River Søndre. 

Castle Rock, Grant Co., Wis. 

Forenede kirke, lS98(?)-04(?). 

Organisert 1898(?). Opløst 1904(?). 410 sjæle i 1898, 420 i 1903. 
Prester: A. C. Preus, 1855-61; H. A. Stub, 1861-69; O. Naess, 1866-97; J. 
A. E. Naess, 1898-02; H. Holte, 1902-04. Embedsmand i 1898: b. Mons O. 
Johnsrud. I 1902: b. Henry Helgeson. Kirke. (3420-482) Blue River norsk lutherske menighet. 

(Fra 1855 til 1898 en del av Blue River; fra 1898 Blue River Nordre.) 

Boscobel (6 mil sydøst). Grant Co., Wis. 

Forenede kirke, 1904 (1855)—. 

Organisert 1904 (1855). 442 sjæle i 1904, 459 i 1915. Prester: A. C. 
Preus, 1855-61; H. A. Stub, 1861-69; O. Naess, 1866-97; J. A. E. Naess, 
1898-02; H. H. Holte, 1902-04; O. O. S^vde, 1904-11; G. Gunsten, 1911—. 
Embedsmand i 1904: b. Henry Helgesen. I 1915: b. Iv. C. Berry. Kirke. 
(3421—483) 

Hickory Grove menighet. 

(Fra 1855 til 1899 en del av Blue River; fra 1898 til 1904 en del av Blue 
River Sp^ndre.) 

Castle Rock, Grant Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1904(?)— . 

Organisert 1904. 256 sjæle i 1905. 177 i 1915. Prester: A. C. Preus, 
1855-^1; H. A. Stub, 1861-69; O. Naess, 1866-97; J. A. E. Naess, 1898-02; 
H. H. Holte, 1902-04; O. O. S^vde, 1904-11; G. Gunsten, 1911—. Embeds- 
mand i 1915: b. H. G. Gunderson. Kirke. (3416—484) 174 Wisconsin Trefoldigheds menighet. 

(Fra 1855 til 1907 en del av Blue River menighet.) 

Boscobel, Grant Co., Wis. 

Forenede kirke, 1907 — . 

Organisert 1907. 48 sjæle i 1908, 55 i 1915. Prester: O. O. S^vde, 
1907-11; G. Gunsten, 1911-. Embedsmand i 1915: b. H. O. Holt. Kirke. 
(3417—485) 

Martinville menighet. 

Martinville, Grant Co., Wis. 
Hauges synode, 1889(?)-92(?). 

Organisert 1889(?). Opljz^st 1892(?). 67 sjæle i 1889, 41 i 1891. Prest: 
K. K. Hageseth, 1881-06. (3415—486) Blue River English prækeplads. Blue River, Grant Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1913-15. 
Begyndt 1913. Sluttet 1915. Prest: B. O. Steffenson, 1913-15. 

(341 87) York norsk evangelisk lutherske menighet. 

Blanchardville (4 mil nordjz^st), Green Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1855-81. 

Organisert 1855. Splittet 1881, ved "presterne T. H. Dahls og M. F. 
Gjertsens agitation" (York n. ev. luth. mght. — Lf; York n. ev. luth mght. 
— Fk). 299 sjæle i 1867, 371 i 1879. Prester: P. A. Rasmussen, 1855-60; 
J. N. Fjeld, 1860-81. Kirke 1, 1855. Kirke 2, 1864.— J. M. Green. 

(3331—488) y T> A N B OO LA FAysrrE C< fJC-AIMC H\RVVlLL £ 

X w/5 York norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1855 til 1881 en del av York n. ev. 1.) 
Blanchardville (4 mil nordost), Green Co., Wis. 
Konferentsen, 1881-90; Forenede kirke, 1890-93; Frikirken, 1895—. 
Organisert 1881 (1855). Splittet 1881, paa grund av sp;^rsmaal om kal- 
delse av prest enten fra Konferentsen, Synoden eller Antimissouri (York Green Co. 175 mght). Prester: P. A. Rasmussen, 1855-60; J. N. Fjeld, 1860-81; T. H. 
Dahl, 1881-83; T. S. Reimestad, 1883-85; O. Paulson, 1885-05; O. H. Sletten, 
1905-09; H. J. Urdahl, 1909—. Embedsmænd i 1915: b. A. P. Ula; c. James 
Anderson; d. Knut Venden, Olaus Knutson, Ole Eidsmoe; e. Andrew John- 
son, Gust. Lyse, Harald Johnson, Ed. Thompson, James Anderson. Kvinde- 
for. Pikefor. Sangfor. Kirke 1, 1855. Kirke 2, 1864. Kirke 3, 1885. 
Prestehus, 1884. Gravplads, 2 acres. Land, 6 acres. — H. J. Urdahl. 

(2208-490) 
York norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Blanchardville (4 mil nordøst), Green Co., 
Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1881 (1855)—. 

Organisert 1881 (1855). 225 sjæle i 1883, 
201 i 1914. Prester: P. A. Rasmussen, 1855- 
60; J. W. Fjeld, 1860-81; P. Isberg, 1882-S8; 
O. M. Sævig, 1888-92; H. Voldal, 1892-03; 
Helge Høverstad, 1904-09; Joseph M. Green, 
1910—. Embedsmænd i 1915: b. O. R. Olson; 
c. O. R. Olson; e. Gabriel Disrud, Ole Han- 
son, Edwin Swenson; g. Buelah Urnes. Kvin- 
defor. Sangfor., 1914. Presteløn: $150 (1914). 
"Lutheraneren", 1912, 1302.— J. M. Green. 

(2837—489) Kirke 1, 1855. Kirke 2, 1864. 
Gravplads. 
Albany norsk lutherske menighet. 

Albany (3^2 mil nordvest), Green Co., Wis. 

Norske synode, 1856 — . 

Organisert 1856. 125 sjæle i 1856, 52 i 1914 
(2 amerikanere). Prester: G. F. Dietrichson, 
1856-59; C. F. Magelssen, 1859-80; T. Iv. 
Thorvilsen, 1881-89; L. O. Sherven, 1889-94; O. 
J. Kvale, 1894—. Embedsmænd i 1856: b. Ole 
Johnson; f. Ivar Ingebrigtson. I 1915: b. S. 
B. Johnson; c. Otis Albertson; e. S. B. John- 
son, Otis Albertson, G. Paulson. Kvindefor., 
$400. Presteløn : $42 ( 1856) , $150 ( 1914) , $4,000 
(1856-14). Samfundsskoler : $1,250 (1856-14). 
Missionen : $1,000. Barmhjertighetsanstalter : 
$500 (1856-14).- O. J. Kvale. (1928—492) Kirke, 1862, $465. 
Gravplads, ^ acre, $2. 176 Wisconsin Adams norsk evangelisk lutherske menighet. 

Blanchardville (7 mil sydøst), Green Co., Wis. 

Norske synode, 1856-83; Konferentsen, 1883-90; Forenede kirke, 1890- 
93; Frikirken, 1893—. 

Organisert 1856. 120 siæle i 1856, 450 i 1914. Prester: J. S. Munch, 
1856-59; P. M. Brodahl, 1860-62; J. N. Field, 1862-67; K. K. Helland, 1867- 
16\ C. C. Aas, 1876-83; T. S. Reimestad, 1883-85; O. Paulson, 1885-05; O. 
H. Sletten, 1905-10; H. J. Urdahl, 1910—. Embedsmænd i 1856: e. K. M. 
Lien, Peder Bakken (P. O. Brekke), Ole Sjz(rum, A. A. Strømmen, Knut 
Lee; f. Andrew Skindingsrud; g. Andrew Skindingsrud (Amund Eidsmo). 
I 1915: b. Olaf Mickelson; c. Ed. Str^zJmmen; d. Anton Nybraaten, Ole 
Moen, Chris. Jorenby; e. Ed. Str^^mmen, Ed. Vinger, Thom Hermansen, 
Henry Rood, Ole Berg, Chris. Moen. Kvindefor., 1883. Ungdomsfor., 
1908. Hjælpefor., 1914. Preste-n: $60 (1856), $300 (1914). Samfunds- 
skoler: $618 (1915). Missionen: $650 (1915). Barmhjertighetsanstalter: $230 
(1965). "Folkebladet", 21de oktober 1914. Kirke, 1864. Prestehus, 1884. 
Gravplads, 3 acres. Land, 6 acres. — H. J. Urdahl. (2207 — 491) 
Jordan norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Browntown (3 mil nord), Green Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1860-15; Forenede 
kirke, 1915—. 

Organisert Ilte november 1860. 150 sjæle i 
1914. Prester: C. F. Magelssen, 1860-62; P. 
M. Brodahl, 1863-66; K. K. Helland, 1867-76; 
C. C. Aas, 1876^3; P. Isberg, 1883-84; O. M. 
Sævig, 1884-03; J. A. Wang, 1903-11; W. O. 
Wilhelmsen, 1911 — . Embedsmænd i 1915: c. 
Iver Ellingson ; e. Roy Evenson, Amos John- 
son, Martin Hanson. Kvindefor. Ungdoms- 
for., 1912. Pikefor., 1914. Sangfor., 1912. 
PrestelØn: $112 (1860), $225 (1914), $7,250 
(1860-14). "Menighetshistorie", 1912, Jens 
Due.— W. O. Wilhelmsen. (305-^93) Kirke, 1861. Pockoway menighet. 

Pockoway, Green Lake(?) Co., Wis. 
Norske svnode, 185S(?)-56(?). 

Organisert 1855(?). Opløst 1856(?). Optat i Synoden i oktober 1855. 
Halvorsens "Festskrift", 83. (493a) Lake Pockoway menighet. 

Pockoway, Green Lake Co., Wis. 
Ellings synode, 1859-75(?). 

Organisert 1859. Opl^st 1875 (?). 48 sjæle i 1874. Hauges "Aarsberet- 
ning", 1875, 57. (493b) Pierce Co. \77 o 
U 

o 

^ 0) f^ ^ (ST.CROIKc^o- 


X)U. NN CO 
Pierce Co., ^,^fi W/5 

/S55 


f^^ Sg? 


Z:e7 åen. nush f?t %^CT- - /7 s 
Den norsk evangelisk 

lutherske menighet 

ved Rush River. 

(Rush River menighet.) 
River Falls (12 mil øst), 
Pierce Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1855-61; 
Norske synode 1861 — . 

Organisert Ilte juli 1855. 
Delt i 1867 (Vor Frelsers 
mght. i Syd Rush River), 
60 sjæle i 1855, 350 i 1914. 
Prester: P. Laur. Larsen, 
1857-59; O. J. K. Hagestad, 
1863-75; M. Thorsen, 1874— . 
Embedsmænd i 1915 : b. M. 
Halvorsen; c. M. Halvor- 
sen; e. Neis Nilson, Chr. 
Thorsen, Corn. Tomeson, 
Johan Paulsen, Hans Wahl, N. Gregerson, Hal. Halvorsen, Hans Anderson. 
3 kvindefor., 1875. Ungdomsfor. Sangfor. Presteløn: $100 (1855), $333 
(1914). "Konstitution", 1855; "Menighetshistorie", 1905, M. Thorsen; "Kir- 
ketidende", 1905.— Marcus Thorsen. (2394—494) 
Kirke 1, 1863. Kirke 2, 1877, $7,100. Kirke 3, 1897, 
$9,300. Skolehus, 1890, $800. Prestehus, 1856, 
$2,000. Gravplads, 10 acres, $100. lyand, 30 acrcs, 
$300. 178 Wisconsin 
Kirke 1, 1871-78, $4,000. Skolehus, 1878, $400. 
Prestehus (sammen med Rush River). 
Gravplads, 2 acres. Vor Frelsers menigheta 

(Syd Rush River mght. 
Fra 1855 til 1867 en del av 
Rush River.) 

Ellsworth (6y2 mil syd- 
vest), Pierce Go., Wis. 

Norske synode, 1867-87. 

Organisert 1867. Splittet 
1887, paa grund av naade- 
valgstriden (S. Rush River 
— Fk; Vor Frelser — Ns). 
150 sjæle i 1867, 500 i 1886. 
Prester : P. Laur. Larsen, 
1857-59; O. J. K. Hagestad, 
1863-75 ; M. Thorsen, 1874—. 
Kvindefor. Pikefor. Preste- 
løn: $75(1867). "Konstitu- 
tion", 1884.— Marcus Thor- 
sen. (2395—495) 

Vor Frelser ved Syd Rush River (Syd Rush River). 

(Fra 1855 til 1867 en del av Rush River; fra 1867 til 1887 en del av Vor 
Frelsers.) 

Ellsvi^orth (6Mj mil nordjzJst), Pierce Co., Wis. 

Norske synode, 1887 (1867)—. 

Organisert 1887 (1867). 235 siæle i 1889, 275 i 1914. Prester: P. Laur. 
Larsen, 1857-59; O. J. K. Hagestad, 1863-75; Marcus Thorsen, 1874—. Em- 
bedsmænd i 1915: b. E. O. Bjerking; c. E. P. Bjerking; e. Lawton Peder- 
son, L. Querby, M. Massing, N. Baardson; f. T. O. Mohn. Kvindeforening. 
Pikefor. Prestel^n: $333 (1914). Kirke, 1878, $4,000. Skolehus, 1878, $400. 
Prestehus. Gravplads, 2 acres. — Marcus Thorsen. (4077 — 496) 

Syd Rush River norsk lutherske menighet. 

(Fra 1855 til 1867 en del av Rush River; fra 1867 til 1887 en del av Vor 
Frelsers.) 

Ellsworth (7 mil nord^^^st), Pierce Co., Wis. 

Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1887. 138 sjæle i 1890, 578 i 1915. Prester: F. A. Schmidt, 
1887; T. H. Haugan, 1890-97; E. Kr. Johnsen, 1897-00; T. H. Haugan, 
1900-07, L. K. Aaberg, 1908—. Embedsmand i 1896: b. Severin Salveson. 
I 1915: b. S. Solverson. Ungdomsfor. Prestel^n: $600 (1914). Kirke, 
$5,000. Prestehus. (4078—497) 


f^l.3 Z B 
i /Tl' i^4ir Pa77s- Ph Ezekiels norsk evangelisk lutherske menighet i River Falls. 

(River Falls.) 

River Falls, Pierce Co., Wis. 

Norske synode, 1863-90. 

Organisert 1963. Splittet 1890 (Iste 1. i River Falls— Fk; Ezekiel n. ev. 
1. i River Falls— Ns). 50 sjæle i 1863, 188 i 1914. Prester: O. J. K. 
Hagestad, 1863-76; Marcus Thorsen, 1876-89; P. K. Mellang, 1890-91. 

(4082-498> Pierce Co. 179 
Kirke, 1895, $2,000. Prestehus, 1901, $2,020. Ezekiel norsk evang. 

lutherske menighet 

i River Falls. 

(Norsk lutherske menig- 
het i River Falls.) 

River Falls, Pierce Co., 
Wis. 

Utenom (Ns), 1890 
(1863)—. 

Organisert 1890 (1863). 
Delt 1890, paa grund av 
naadevalgstriden (Iste lu- 
therske menighet i River 
Falls). 40 sjæle i 1892, 100 
i 1911. Prester: O. J. IC Hagestad, 1863-76; M. Thorsen, 1876-89; P. K. Melang, 1890-91; N. L. 
Blomholm, 1892 — . Embedsmænd i 1915: b. H. A. Hagestad; c. Hans Wigen; 
e. Edvard Elertson, Nils Heyerdahl, Erik Nelsen; f. H. A. Hagestad, mrs. 
Hagestad (organist) ; h. H. A. Hagestad. 2 kvindefor., 1890, 1908. Ung- 
domsfor., 1915. Pikefor., 1906. Sangfor. PresteljzJn: $150 (1914). Kirke- 
tjener osv.: $300.— N. L. Blomholm. (1312-^99) River Falls forenede norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Iste 1. i River Falls; fra 1863 til 1887 en del av Ezekiel.) 
River Falls, Pierce Co., Wis. 
Forenede kirke, 1890— 95(?). 

Organisert 1890. 33 sjæle i 1893, 33 i 1895. Prest: T. H. Haugan, 
1890-97(?). Embedsmand i 1893: b. S. Rasmussen. Kirke. (4081—500) 

River Falls prækeplads. 

River Falls, Pierce Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1906-07. 

Begyndt 1906. Sluttet 1907. Prest: T. H. Haugan, 1906-07. (4083—501) 

Eidsvold menighet. 

Esdaile, Pierce Co., Wis. 

Hauges synode, 1871 — . 

Organisert 1871. 205 sjæle i 1874, 229 i 1915. Prester: C. O. Br^^haugh, 
1873-76; M. H. Norheim, 1887-89; O. S. Meland, 1889—. Ungdomsforening. 
Kirke, $3,500. (4086—502) 

Eidsvold menighet. 

Esdaile, Pierce Co., Wis, 
Konferentsen, 1880(?)-82(?). 

Organisert 1880(?). Opl^st 1882(?). 34 sjæle i 1880, 30 i 1881. Prest: 
P. B. Norman, 1880-82. (4072—503) Den norsk evangelisk lutherske St. Pauli ved Eau Galle. 

(St. Pauli, Eau Galle.) 

Spring Valley (3y2 mil sydfi^st), Pierce Co., Wis. 

Norske synode, 1874-90. 

Organisert 13de september 1874. Splittet og opl^^st 2den april 1890, paa 
grund av valg av kirketomt (St. Pauli; St. Johannes). 140 sjæle i 1874, 
240 i 1886. Prester: Marcus Thorsen, 1874-76; H. J. G. Krogh, 1876-80; P. 
*A. Dietrichson, 1880-88. (4076—504) 180 Wisconsin /nv Den norsk evangelisk 

lutherske St. Pauli 

menighet ved 

Eau Galle. 

(Fra 1874 til 1890 en del 
av St. Pauli— Ns.) 

Spring Valley (3V2 niil 
sydøst), Pierce Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1890-01; 
Norske synode, 1901 — . 

Organisert 1890 (13. sep- 
tember 1874). 240 sjæle i 
1890, 218 i 1914 (12 dan- 
sker). Prester: M. Thor- 
sen, 1874-76; H. J. G. 

Krogh, 1876-80; P. A. Dietrichson, 1880^88; N. Arvesen, 1888-90; T. K. 

Thorvilson, 1890-93; D. Kvaase, 1893-04; P. Moen, 1904-12; D. Kvaase, 

1912-16. Embedsmænd i 1890: b. Ole Haagenson; c. Ole Haagenson; c. 

Tharald Simonson, Ole Haagenson, Ole Gaarder; f. Ole Haagenson. I 1915: 

b. Jacob Jacobson ; c. Jacob Jacobson ; e. Lars Hanson, Simon Banks, H. M. 

Peterson; f. Erik Larson. Kvindefor., 1890, $1,350. Ungdomsfor., 1907, $295. 

Presteløn: $50 (1890), $250 (1914), $4,550 (1890-15). Prestehus osv.: $4,500. 

Kirketjener osv.: $300. Lærerløn osv.: $1,525 (1890-15). Samfundsskoler : 

ca. $900. Missionen: ca. $400. Barmhjertighetsanstalter : ca. $200. Kvaases 

"Menighetshistorie", 1896.— D. Kvaase. (1288—505) 
Kirke, 1891, $3,500. Prestehus, 1909, $5,000. 
Gravplads, 1*4 acre. 
St. Johannes norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(En del av St. Pauli norsk evang. lutherske 
menighet, 1874-87.) 

Spring Valley {V^ mil øst), Pierce Co., Wis. 

Antimissouri, 1887-80 ; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1887. Splittet 1890, paa grund av 
valg av kirketomt (St. Johannes n. ev. luth. 
mght. ; St. Pauli n. ev. luth. mght.). 130 sjæle 
i 1890, 230 i 1914. Prester : N. Arvesen, 1887- 
92; S. K. Ulsaker, 1892-06; L. L. FylHng Ham- 
mer, 1906—. Embedsmænd i 1890 : b. Neis An- 
derson ; c. Mathias Strøm ; e. John Olson, Lars 
Tiller, Peter Evenson; f. Jacob Lorentson. 
I 1915: b. Otto Hendrickson; c. Hilarius Ol- 
son; d. John N. Nelson, Martinus Emerson, 
John L. Nelson; e. P. H. Sandvig, Ole Gun- 
derson, Willie Larson; f. Even Haslie, Mar- 
tinus Emerson. 2 kvindefor., 1890. Ungdoms- 
for. PrestelØn: $100 (1887), $225 (1914).— L. 
L. Fylling Hammer. (657—506) Kirke, 1892, $4,000. 
Gravplads, 2 acres, $150. Pierce Co. 181 Stordøen menighet. 

(Stor^z^en menighet.) 
Ellsworth(?), Pierce Co., Wis. 
Konferentsen, 1876(?)-79(?). 

Organisert 1876(?). Opløst 1879(?). 48 sjæle i 1877, 54 i 1878. Prest: 
M. Shirley, 187&-79. Embedsmand i 1877: b. P. Halvorsen. (4071—507) 
Kirke, 1884, $3,500. Skolehus, 1899, $350. 
Prestehus, 1909, $5,000. Gravplads, 4 acres. Gilman norsk evang. 
lutherske menighet. 

Spring Valley {ZVz mil 
vest), Pierce Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1876-77; 
Norske synode, 1877 — . 

Organisert 19de jan. 1876. 
190 sjæle i 1876, 469 i 1914. 
Prester: M. Thorsen, 1876- 
04; P. Moen, 1904-12; D. 
Kvaase, 1912-16. Embeds- 
mænd i 1876: b. U.F.Hals; 
c. U. F. Hals ; d. T. P. Fa- 
gerbakke; e. Ole A. Ham- 
mer, Bardon Jenson ; f. 
Bardon Jenson. I 1915 : c. Ole O. Melsby; d. M. J. Hammer, Christian Aamodt, Nils Carlson; e. Ben- 
jamin Bjørnstad, Christopher Holerud, Johannes Halvorson. 3 kvindefor., 
1884, 1906, 1914, $3,220. Ungdomsfor., 1908, $400. Pikefor., 1884-94, $500. 
Presteløn: $111 (1876), $600 (1915), $7,800 (1876-15). Kirketjener osv.: 
$1,000. Lærerløn osv.: $2,700. Samf undsskoler : $2,500. Missionen: ca. $700. 
Barmhjertighetsanstalter: ca. $400.— D. Kvaase. (1287—508) Bethlehem menighet. 

Bay City (5 mil syd), Pierce Co., Wis. 
Hauges synode, 1877 — . 

Organisert 1877. 140 sjæle i 1889, 165 i 1915. Prester: M. H. Norheim, 
O. S. Meland. Kirke, $4,000. (4087—509) Diamond Bluff prækeplads. Diamond Bluff, Pierce Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1879(?)-80(?). 
Begyndt 1879(?). Sluttet 1880(?). Prest: K. Berven, 1879(?)-80(?). 

(4070—510) Diamond BIufF danske menighet. Diamond Bluff, Pierce Co., Wis. 
Konferentsen, 1880(?)-82(?). 
Organisert 1882(?). Opløst 1882(?). 
P. B. Norman, 1880-82. (4073—511) 40 sjæle i 1880, 50 i 1882. Prest: Esdaile prækeplads. 

Esdaile, Pierce Co., Wis. '■ 

Utenom (Ns), 1879(.?)-80(?). 

Begyndt 1879(?). Sluttet 1880(?). Prest: K. Berven, 1879(?)-80(?). 

(4069^512) 182 Wisconsin Prescott menighet. 

Prescott, Pierce Co., Wis. 
Konferentsen, 1880(?)-S2(?). 

Organisert 1880(?). Opløst 1882(?). 55 sjæle i 1880, 36 i 1881. Prest: 
P. B. Norman, 1880-82. (4074—513) 

Man Valley svenske menighet. 

Prescott(?), Pierce Co., Wis. 
Konferentsen, 1881(?)-82(?). 

Organisert 1881(?). Opl^st 1882(?). 140 sjæle i 1881 (140 svensker). 
Prest: P. B. Norman, 1881(?)-82(?). (4075—514) 

Mariell norsk lutherske menighet. 

Martell, Pierce Co., Wis. 

Antimissouri, 1888-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1888. 138 sjæle i 1890, 207 i 1915. Prester: T. H. Haugan, 
1890-07; E. Kr. Johnsen, 1897-00; T. H. Haugan, 1900-07; L. K. Aaberg, 
1908—. Embedsmand i 1896: b. A. J. Soli. I 1915: b. Andr. Soli. Ung- 
domsfor. Prestel^n: $200 (1914). Kirke, $2,000. Prestehus. (4079—515) 

Salem norsk lutherske menighet. 

Maiden Rock (7 mil sydjzJst), Pierce Co., Wis, 

Hauges synode, 1889-92; Forenede kirke, 1892 — . 

Organisert 1889. 60 sjæle i 1889, 75 i 1915. Prester: M. H. Nordheim, 
1887-92; T. H. Haugan, 1892-97; E. Kr. Johnsen, 1897-00; T. H. Haugan, 
1900-07; L. K. Aaberg, 1908—. Embedsmand i 1896: b. Chr. Sundby. I 
1915: b. Hans Opsahl. Prestel^n, $100 (1914). Kirke, $400. (4080—516) A ^E2i 
JACKSOA/ ca 1. QM iNVORO 
HOLME NqQ •-* 

A C7l OSS E CO., 

a • BARRE MlLLb A 

Lachosse. XD w / 5, o \/ E K i^ N CO loG Bostwick Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

La Crosse (10 mil ^st), La Crosse Co., Wis. 

Norske synode, 1856 — . 

Organisert 1856. 180 sjæle i 1867, 14 i 1910. Prester: C. L. Clausen, La Crosse Co. 183 1849-51; H. A. Stub, 1854-61; P. Laur. Larsen, 1861-62; J. B. Frich, 1862- 
88; O. H. Lee, 1878-79; Edw. Borgen, 1879-81; E. O. Vik, 1887—. Em- 
bedsmand i 1910: b. E. Engelbretsen. "Kirketidende", 1906, 643, 738, 762. 
Kirke. (4026—517) LcL Cros5e G? ,W/5. IS5i 
^o •v/c 

Kirke 1, 1868, $2,550. Kirke 2, 1914, $10,000. Pre- 
stegaard 1, 1859, $1,800. Prestegaard 2, 1866, 
$2,500. Prestegaard 3, 1914, $3,200. Gravplads, 1 
acre. lyand, 120 acres, $900. Halfway Creek skandi- 
navisk evang. lutherske 
menighet. 

(The Scandinavian Evan- 
geHcal Lutheran Congrega- 
tion of Halfway Creek.) 

Holmen (2V4 mil jzist), 
La Crosse Co., Wis. 

Norske synode, 1854( ?) — ', 

Organisert i mars 1856. 
Delt i januar 1915, av hen- 
sigtsmæssige hensyn og efter 
fælles overenskomst. Den 
var \7 mil lang og hadde to 
kirker (Holmen Scandina- 
vian English Lutheran Con- 
gregation). 20 sjæle i 1856 
(20 svensker), 244 i 1914 
(2 svensker). Prester: H. 
A. Stub, 1856-60; A. E. 
Friedrichsen, 1861 ; P. L. 
Larsen, 1861-62 ; J. B. Frich, 
1862-72; J. L. Frich, 1872- 
-82; O. C. O. Hjort, 1882- 
87; U. C. S. Hjermstad, 
1887-02; O. Turrno, 1902- 
06; E. Berrum, 1906— . Em- 
bedsmænd i 1856: b. Ole 
Black; e. Gulbrand Ostbv, 
Børre J. Stoen, Anders 
Skogen; f. Christian Olson, 
Math. Hanson, John Sar- 
ter. I 1915: b. Marvin Nei- 184 Wisconsin son; c. Alfred Thorson; e. John Drogseth, Ole P. Andaas, E. C. Wall. 
Kvindefor., 1886, $2,377. Ungdomsfor., 1898, $2,353. Preste-n: $180 (1856), 
$250 (1914), $13,000 (1856-15). Kirketjener osv.: $65 pr. aar. "Konstitu- 
tion", 1886, revidert 1907; "Kirketidende", 1906, 738, 741, 762. 765; "Norw. 
Luther College", prof. J, Ylvisaker (i nævnte bok findes ogsaa billedet av 
den gamle prestegaard). Prestegaarden var benyttet som Luther College 
bygning, 1861-62, 2 lærere, 11 elever.— E. Berrum. (1319—518) 

La Crosse Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

West Salem (2 mil nord). La Crosse Co., Wis. 

Norske synode, 1856 — . 

Organisert 1856. 130 sjæle i 1867, 154 i 1904. Prester: C. L. Clausen, 
1849-51; H. A. Stub, 1854-61; P. Laur. Larsen, 1861-62; J. B. Frich, 1862-72; 
W. J. L. Frich, 1872-82; O. C. O. Pljort, 1882-87; U. C. S. Hjermstad, 
1887-04; O. Turmo, 1902-06; E. Hamborg, 1904-05; E. O. Vik, 1906-09; O. 
Ottersen, 1909 — . Embedsmænd i 1856: e. Gulbrand Jensen Østby, BjzJrre 
Johnsen Støen, Andreas Skogen. I 1911: b. C. P. Knutson. "Kirke- 
tidende", 1906, 738, 762. Kirke, 1868. Prestehus 1, 1860, $600. Prestehus 2, 
1866. Prestehus 3, 1885. Prestehus 4, 1902. Land, 120 acres, $800, 

(4025-^519) Lewis Valley norsk lutherske menighet. 

Holmen (8 mil nordøst), La Crosse Co., 
Wis. 

Norske synode, 1854 — . 

Organisert 1856. 100 sjæle i 1867, 275 i 
1914. Prester: H. A. Stub. 1854-58(61); P. 
L. Larsen, 1861-62; J. B. Frich, 1862-72; W. 
J. L. Frich, 1872-82; O. C. O. Hjort, 1882-87; 
U. C. S. Hjermstad, 1887-02; O. Turmo, 1902- 
06; E. Berrum, 1906—, Embedsmænd i 1856: 
e. Johannes Anderson, Chr. Klementsen, Syver 
Anderson ; f. Chr. Olson, John Haavildsrud, 
H. K. Hanson, D. Ristad, Andr. Hanson; g. 
Chr. Olson, John Haavildsrud. I 1915: b. Wal- 
ther Ofstedahl; c. Math. Anderson; e. John 
Hoff, Sivert Johnsen, Simon Sveen. 2 kvinde- 
for., 1888, 1902, $3,634. Ungdomsfor., 1914, 
$210. Presteløn: $47 (1856), $200 (1914), 
$3,950(1856-15). Kirketjener osv. : $700. "Kon- 
stitution". 1907; "Kirketidende', 1894, 38.— E. 
Berrum. (1317—520) Kirke, 1893-94, $3.800. 
Prestegaard (sammen med 
Halfway Creek). 

Vor Frelsers evangelisk lutherske menighet. 

(La Crosse Evangelical Lutheran Congregation.) 

La Crosse, La Crosse Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1859-73; Norske synode, 1873—. 

Organisert 1859. 50 sjæle i 1859, 550 i 1914. Prester: P. Laur. Larsen, 
1860-61; J. B. Frich, 1861-88; A. K. Sagen, 1888-03; H. t>. Magelssen, 
1903—. Kapellaner: O. Lie, 1878-79; Edw. Borgen, 1879-81; E. O. Vik, 
1887-88; A. G. H. Overn, 1881-87. Embedsmænd i 1915: b. E. Kriebel; c. 
Harold Johnson; e. E. Erickson, J. Kinsewik, Edw. Olson, H. Havig, P. 
Nelson, J. G. Anderson. Kvindefor., 1870. Ungdomsfor., 1875. Mandsfor., 
1897. Presteløn: $1,000 (1914). "Menighetshistorie", 1912, H. G. Magelssen. 
Kirke 1, 1864. Kirke 2, 1883, $15.000. Prestehus 1, 1875, $2,500. Prestehus 
2, 1907, $5,000.— H. G. Magelssen. (1592—521) 
La Crosse Co, 185 

Onalaska Iste norsk evangelisk lutherske menighet (Onalasca). 

(Fra 1856 til 1870 en del av Half-way Creek menighet.) 

Onalaska, La Crosse^Co., Wis. 

Norske synode, 187CP-. 

Organisert 1870. 70 siæle i 1873, 120 i 1910. Prester: J. B. Frich, 
1870-72; W. J. L. Frich, 1872-82; O. C. O. Hjort, 1882-87; U. C. S. Hjerm- 
stad, 1887-03; O. Turmo. 1902-07; E. O. Vik, 1907—. Embedsmand i 1910: 
b. Peder Pederson. "Kirketidende", 1887, 395-96. Kirke, 1884. (4029—522) 

Burns Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

Bangor (3 mil nord), La Crosse Co., Wis. 

Norske synode, 1872(?)— . 

Organisert 1872(?). 40 sjæle i 1872, 90 i 1898. Prester: J. B. Frich, 
1872-88; W. J. L. Frich, 1872-82; O. C. J. Hjort, 1882-87; U. C. S. Hjerm- 
stad, 1886-03; O. Turmo, 1902-09; E. Hamborg, 1905-07; O. Ottersen, 
1907—. Embedsmand i 1910: b. Andr. Mathieson. Kirke. (4021—523) 

Øvre Lewis Valley menighet. 

(Fra 1854 til 1872 en del av Lewis Valley menighet.) 

Mindoro, La Crosse Co., Wis. 

Norske synode, 1872 — . 

Organisert 1872. 40 sjæle i 1873, 229 i 1908. Prester: W. J. L. Frich, 
1872-82; O. C. O. Hjort, 1882-87; U. C. S. Hjermstad, 1887-02; O. Turmo, 
1902-09; O. Ottersen, 1909—. Embedsmand i 1907: b. John Lee. I 1910: 
b. Irving Gullickson. Kirke. (4028—524) 

North La Crosse norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1859 til 1876 en del av Vor Frelsers menighet.) 

La Crosse, La Crosse Co., Wis. 

Norske synode, 1876 — . 

Organisert 1876. 45 sjæle i 1876, 425 i 1910. Prester: J. B. Frich, 1872- 
88; O. H. Lee, 1878-79; A. G. H. Overn, 1882-87; E. O. Vik, 1887—. Em- 
bedsmand i 1910: b. J. Moen. Kirke. (4030-525) 

Counsel Bay prækeplads. 

Holmen (10 mil nordvest). La Crosse Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1906( ?)-(?). 

Begyndt 1906(?). Prest: E. Berrum, 1906— (?). (4027—526) 

West Salem norsk evangelisk lutherske menighet. 

West Salem, La Crosse Co., Wis. 
Norske synode, 1909(?)— . 

Organisert 1909(?). Prest: Ole Ottersen, 1909—. Embedsmand i 1915: 
b. Math. Halvorsen. (4022—527) 

Bostwick Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Bostvick Valley.) 

La Crosse (10 mil jz^st), La Crosse Co., Wis. 

Augustana, 1857-70; Konferentsen, 1871-90; Forenede kirke, 1890-91. 

Organisert 1857. Opløst 1891. 52 sjæle i 1871, 56 i 1888. Prester: L. 
H. Norem, 1857-63; P. L. Asbjørnsen, 1871-74; E. H. Midtby, 1875-81; 
Peter Nilsen, 1881-S7; Chr. Ytrehus, 1887-89; E. P. H. Harbo, 1889-91. 
Embedsmand i 1888: b. Ole Strand. (4031—529) 186 Wisconsin 
Kirke, 1907-08, $7,100. 
Prestehus, 1914. 
Holmen Scandinavian English 
Lutheran Congregation. 

Holmen, La Crosse Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1915—. 

Organisert i januar 1915. 362 sjæle i 1915. 
Prest: E. Berrum, 1915 — . Embedsmænd i 
1915: b. Ed. Solberg; c. Alfred Thorson; e. 
Carl Casberg, Gerhard Hemma, Fred Black; 
h. mrs. E. Berrum. 2 kvindefor., 1899, $3,138. 
Ungdomsfor., 1907, $774. Presteløn : $350 
(1915). Kirketjener osv.: $50. "Konstitution", 
1915.— E. Berrum. (1318—528) St. Pauli menighet av La Crosse. 

La Crosse, La Crosse Co., Wis. 

Augustana, 1870-74; Konferentsen, 1874-90; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 16de november 1870. 38 sjæle i 
1870, 525 i 1915. Prester: P. L. Asbjørnsen, 
1871-74; E. H. Midtbø, 1875-81; P. Nilsen, 
1881-87: E. P. Hansen Harbo, 1889-93; R, 
Andersen, 1894-14; O. C. Myhre, 1915—. Em- 
liedsmænd i 1870: b. Fr. A. Anderson ; c. Simon 
Christopherson ; d. C. J. Wolgeford ; e. Simon 
Christopherson, G. A. Quarfod ; f. O. J. Krog- 
nes; h. L. A. Solberg. I 1915: b. O. L. Nel- 
son ; c. P. A. Benrud ; d. H. E. Strand, M. C. 
Hovind, L. Limoseth, S. Bertelson, T. Larson, 
Andrew Bakkom ; e. O. M. Selund, L. Knud- 
sen, P. A. Benrud; h. Henry J. Hovind. 
Kvindefor., 1875. Ungdomsfor., 1890. Mands- 
for., 1906. Hjælpefor. Sangfor. Presteløn: 
$1,000 (1915). "Konstitution", 1870.— O. L. 
Nelson, O. C. Myhre. (781—530) Kirke, 1896, $29,000. 
Prestehus, 1896, $6,000. La Crosse Co., W/s. ms 
ig^U TreJ-olJi^hed- Fk La Crosse Co. 187 
Kirke, 1883-84, $3,600. Trefoldigheds menighet (Vor Frelsers 
menighet). 

La Crosse, La Crosse Co,, Wis. 

Augustana, 1875-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert Ste januar 1875. Delt 1886, paa 
grund av misnøie med den kirkelige praksis i 
det gamle samfund, og organiserte derfor en 
menighet, som tilhører Frikirken (Bethel me- 
nighet— Lf). 30 sjæle i 1875, 114 i 1914 (1 
skotsk-irsk, 1 fransk-irsk). Prester : A. Wright, 
1875-84; H. L. Haakonson, 1884-94; J. Gran- 
skou, 1896-99; M. N. Knutsen, 1900-04; T. 
Høverstad, 1905-10; L. S. Marvick, 1910-13; 
A. Forness, 1913 — . Embedsmænd i 1875 : b. 
A. Julesberg; d. Martin Erikson, Johan For- 
bord, Eilert Mortinsen; e. Anton Bergerson, 
Johannes Nielson, Erik A. Berg. I 1915 : b. 
Erik Stendahl ; c. Erik Knutsen ; d. Peter 
Ruud, Ole Julesberg, Gotfred Ruud ; Syver 
Gunderson, Søren Sornson, Carl Ruud; f. Ole 
Julesberg; h. Ole Julesberg. Kvindefor. Pre- 
steløn: $250 (1914).— A. Forness. (315—531) West Salem menighet. West Salem, La Crosse Co., Wis. 

Konferentsen, 1886-90; Forenede kirke, 1890-99(?). 

Organisert 1886. Opldst 1899(?). 94 sjæle i 1886, 112 i 1893. Prester: 
Peter Nilsen, 1881-87; E.' P. H. Harbo, 1889-93; Chr. Ytrehus, 1888-99. 
Embedsmand i 1893: b. P. Svendsen. Kirke, 1886. (4024—532) 

Norsk lutherske Bethel menighet (Bethel). 

(Fra 1875 til 1886 en del av Trefoldigheds menighet.) 

La Crosse La Crosse Co Wis 

Konferentsen, 1886^90; Forenede kirke, 1890-94; Frikirken, 1894—. 

Organisert 23de oktober 1886. 72 sjæle i 1886, 265 i 1914 (15 dansker). 
Prester: Peter Nilsen, 1886-88; Chr. Ytrehus, 1888-99; C. M. Tollefsen, 
1899-02; Edvard Berntsen, 1903-06; O. L. Christensen, 1906-15; Arthur 
Lien, 1915; A. C. Nesheim, 1915-16; Carl Oscar Paulson, 1916—. Embeds- 
mænd i 1886: b. Johan Solberg; c. E. Mikvold; d. S. Sjorseth, M. Olson, 
S. Indal; e. E. Mikvold, Jonas Severson, J. Stavlo; f. S. Sjorseth; h. An- 
dreas Erikson. I 1915: b. Henry Mølledal; c. Ole Mølledal; d. N. Wold, 
John Noem, Sever Johnson; e. P. O. Vinge, Ole Mølledal, Chr. Gilberg, 
J. Melbo, Ed. Holme, E. Jakobson: h. Neis Woll. Kvindefor., 1886. Ung- 
domsfor., 1892. Mandsfor., 1900. Missionsfor., 1908. Sangfor., 1888. Av- 
holdsfor., 1889. Presteløn: $100 (1886), $400 (1914), $8,300 (1886-15). 
Prestehus osv.: $5,000. Kirketjener osv.: $1,200. Samfundsskoler: $1,500. 
Missionen: $5,000. Barmhjertighetsanstalter: $3,000. "Konstitution", 1887. 
"Menighetshistorie", 1911, O. L. Christensen, Chr. Ytrehus. Kirke, 1889, 
$11,520 Prestehus, 1907, $4.000— Arthur Lien. (918—533) Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Onalaska, La Crosse Co., Wis. 

Konferentsen, 1886-90; Forenede kirke, 1890-99; Frikirken, 1899—. 

Organisert 1886(?). 57 sjæle i 1886, ca. 10 i 1916. Prester: Peter Nil- 
sen, 1886-^8; Chr. Ytrehus, 1888-99; C. M. Tollefsen, 1899-02; Edw. Bernt- 
sen, 1903-06; O. L. Christensen, 1906-15; Arthur Lien, 1915; A. C. Nesheim, 
1915-16; K. Oscar Paulson, 1916—. Kvindeforening. Presteløn: $50 (1914). 
Kirke, 1890, $1,200.— A. M. A. (3087—534) 188 Wisconsin Bells Cooley skandinavisk luthersk norske menighet. 

Bangor (8 mil nord), La Crosse Co., Wis. 

Utenom (Lf), 1901—, 

Organisert 23de januar 1901. 60 sjæle i 1901, 67 i 1914. Prester: C. M. 
Tollefsen, 1901-04; E. Berntsen, 1904-07; O. L. Christensen, 1907-15; A. 
Lien, 1915 — . Embedsmænd i 1901: b. Fred Lindstr^m; c. Otto Dahl; d. 
Ingebret Jensen, E. O. Reitan, Severt Olson; e. A. Lindstr^z^m, O. Dahl, 
O. Reitan; h. Otto Dahl. I 1915: b. John Stavlo; c. Christ. Bryhn; d. John 
Hanson, Olga Dahl, Hans Evenson; e. John Stavlo, G. Erikson, C. Bryhn; 
h. John Hanson. Kvindefor., 1901. Ungdomsfor., 1901. Sangfor., 1901. 
Prestelj^n: $35 (1901), $125 (1914), $1,390 (1901-15). Kirketjener osv.: 
$1,000. Samfundsskoler: $225. Missionen: $180. Barmhjertighetsanstalter: 
$100. "Konstitution", 1901. Kirke, 1901, $800.— A. C. Nesheim. (1386—535) 

West Salem menighet. 

West Salem, La Crosse Co., Wis. 
Frikirken, 1912(?)— . 

Organisert 1912(?). Prester: O. L. Christensen, 1912(?)-15; A. E. Lien, 
A. C. Nesheim, 1915-16; C. Oscar Paulson, 1916—. —A. M. A. (3107—536) 

Hamilton menighet. 

Barre Mills(?), La Crosse(?) Co., Wis. 
Konferentsen, 1875(?)-79(?). 

Organisert 1875(?). Opl^stC?) 1879. 48 sjæle i 1875, 60 i 1878. Prest: 
E. H. Midtb>^, 1873-79. (4104—537) 

Luther College prækeplads. 

Holmen (2^2 mil j2^st). La Crosse Co., Wis. 
Norske synode, 1861-62. 

Organisert 1861. Flyttet til Decorah, Iowa., 1862. Lærere: P. Laur. 
Larsen og F. A. Schmidt. 11 elever. (4116—538) 
CLARK. CO. T R E.MP E A LE A LL 
CO HORTUTlB. lXi 

□X |£RR(ti.AN WOOD CO. • H IXTON So^^^å' 
• 7>RAy yucu -^ A C KSON CO,, W/5 M N R e: co J w. N E A U_ co Jackson Co. 189 

dia IT ^ 
Ulis jsrs? 
Trempealeau Valley menighet. 

Taylor (2 mil vest), Jackson Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1857-59; Norske synode, 1859-68. 

Organisert 1857. Splittet 1868 (Trempealeau Valley og Currant Valley 
—Es.; Trempealeau Valley— Ns.). 715 sjæle i 1868. Prester: H. A. Stub, 
1857-60; P. L. Larsen, 1860-61; J. B. Frich, 1861-66; O. Waldeland, 1866-69. 
Kirke, 1867, $13,000. Prestehus, 1866, $3.000. Gravplads, 4 acres. 

(3424-539) 

Trempealeau Valley menighet. 

(Fra 1857 til 1868 en del av Trempealeau Valley— Ns.) 

Taylor (2 mil vest), Jackson Co., Wis. 

Norske synode, 1868-70. 

Organisert 1868 (1857). Splittet 1870, paa grund av at Konferentsen 
proselyterte (Blair mght. — Kf. ; Trempealeau Valley — Ns). 668 sjæle i 1869. 
Prester: H. A. Stub, 1857-60; P. L. Larsen, 1860-61; J. B. Frich, 1861-66; 
O. Waldeland, 1866-69; E. Jensen, 1870-73. (3426—540) 

Trempealeau Valley menighet. 

(Fra 1857 til 1870 en del av Trempealeau Valley— Ns.) 

Taylor (2 mil vest), Jackson Co., Wis. 

Norske synode, 1870-89. 

Organisert 1870 (1857). Delt 1879 (Blair mght— Ns). Splittet 1889. 
paa grund av naadevalorstriden (Blair — Ns og Blair — Am). 825 sjæle i 1872, 
806 i 1877. Prester: H. A. Stub, 1857-60; P. L. Larsen, 1860-61; J. B. Frich, 
1861-66; O. Waldeland, 1866-69; E. Jensen, 1870-73; A. O. Alfsen, 1871-73; 

A. L. Lobben, 1875-78; B. Hovde, 1878-93. (3427—541) 

Trempealeau Valley menighet. 

(Fra 1875 til 1889 en del av Trempealeau Valley— Ns.) 

Taylor (2 mil vest), Jackson Co., Wis. 

Antimissouri, 1889-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1889 (1857). Ca. 65 sjæle i 1890, 335 i 1914. Prester: H. A. 
Stub, 1857-60; P. L. Larsen, 1860-61; J. B. Frich. 1861-66; O. Waldeland, 
1866-69; E. Jensen, 1870-73; A. O. Alfsen, 1871-73; A. L. Lobben, 1875-78; 

B. Hovde, 1878-89; O. Waldeland, 1890-95; Ole Gulbrandson, 1895-14; A. 
J. B^z^e, 191^1 — . Embedsmænd i 1889: e. Syver Johnson, Jacob Lavold. 
I 1915; a. Ole Storlie; h. Tennes Tenneson: c. Theodore Strande; e. Ole 
Storlie, A. Pederson, Ole Jne-ebritson; f. A. O. Dahle; g. A. O. Dahle. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Pikefor. Sangkor. Prestel^n: $167 (1889), $200 
(1914). "Konstitution", 1863, 1890. Kirke, 1863.— A. J. B^e. (3428—543) 190 Wisconsin 
Kirke, 1867, $13,000. 
Prestehus, 1866, $3,000. 
Gravplads, 4 acres. Trempealeau Valley menighet av 

Synoden (Trempealeau Valley 

menighet). 

(Fra 1857 til 1889 en del av Trempealeau 
Valley.) 

Taylor (2 mil vest), Jackson Co., Wis. 

Norske synode, 1889 (1857)—. 

Organisert 1889 (1857). Splittet 1864 av Ei- 
elsen, 1870 av A. Weenaas, 1889 av antimis- 
sourierne (Elling og Hauges synode menighe- 
ter, Springfield; Konferentse menighet ved 
Blair; og Trempealeau Vallev menighet av 
Den forenede kirke). 275 sjæ'le i 1889, 316 i 
1914. Prester: H. A. Stub, 1857-60; P. L. 
Larsen, 1860-61; J. B. Frich, 1861-66; O. 
Waldeland, 1866-69; E. Jensen, 1870-73; A. O. 
Alfsen, 1871-73; A. L. Lobben, 1875-78; B. 
Hovde, 1878-93; S. S. Urberg, 1893—. Em- 
bedsmænd i 1915: a. B. Benson ; b. C. M. Hal- 
vorsen ; c. O. O. Sylfest ; d. N. P. Larsen, 
E. A. Thursthon, O. P. Pettersen; e. B. Ben- 
son, Ole P. Johnson, Jacob A. Jacksen Rue. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Presteløn: $233 
(1914). "Konstitution", 1876; Urbergs "Min- 
debIade'M907; "Kirketidende", 1877, 587; 1907, 
664.— S. S. Urberg. (1329—542) Trempealeau Valley og Currant Valley menighet. 

(Fra 1857 til 1868 en del av Trempealeau Valley— Ns.) 

Taylor (2V2 niil sydj?<st), Jackson Co., Wis. 

Ellings synode, 1868 (1857)-76. 

Organisert 1868 (1857). Splittet 1876, paa grund av Hauges nye konsti- 
tution (Trempealeau Valley og Currant Valley — Es; Trempealeau Valley 
n. ev. luth.— Hs). 115 siæle i 1868. Prester: Elling Eielsen, 1858-61; Lars 
A. Johnson, 1861-65; P. J. Solberg, 1865-73; M. F. Sampson, 1873-76. Em- 
bedsmænd i 1868: a. Tollef Berntson; e. Sjur Fenney; f. O. A. Larson, Lars 
Olstad, Verstad, Abelson. Kirke, 1872, $1,200.— A. L. Wiek. (3425—544) 

Trempealeau Valley and Currant Valley Evangelical Lutheran 

Church. 

(Fra 1857 til 1868 en del av Trempealeau Valley— Ns; fra 1868 til 1876 
en del av Trempealeau Valley og Currant Valley — Es.) 

Taylor (2^2 niil svd^st), Jackson Co., Wis. 

Ellings synode, 1876 a857)— . 

Organisert 1876 (1857). 112 siæle i 1914. Prester: E. Eielsen, 1858-61; 
L. A. Johnson, 1861-65; P. J. Selberg, 1865-73; M. F. Sampson, 1873-76; 
E. Eielsen, 1876-81; L Johnson, 1881-94: Ole Vangsnes, 1894-96; M. Engen, 
1896-01; Ole K. Vangsnes. 1901-03; E. A. Anderson, 1903-14; A. L. Wiek, 
1914—. Embedsmænd i 1915: a. N. T. Peterson; h. N. T. Peterson. Kirke, 
1872, $1,200. Gravplads, 2 acres (fælles).— A. L. Wiek. (666—545) Trempealeau Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1857 til 1868 en del av Trempealeau Valley— Ns; fra 1868 til 1876 
en del av Trempealeau Valley og Currant Valley — Es.) 

Taylor (2^4 mil sydøst), Jackson Co., Wis. 

Hauges synode, 1876 ri857)— . 

Organisert 1876 (7de juli 1868). Delt i 1896, av lokale grunde (Currant 
Valley norsk evangelisk lutherske mght.). Delt 1905, av lokale grunde Jackson Co. 191 (Beaver Creek norsk evangelisk lutherske mght.). 351 sjæle i 1889, 198 i 
1914. Prester: H. A. Stiib, 1857-59; Elling Eielsen, 1858-61; L. A. John- 
son, 1861-65; P. J. Solberg, 1865-73: M. Sanipson, 1873-75; A. E. Boyuni, 
1875-77; A. O. Oppegaard, 1877-90; Th. Himle, 1890^95; A. A. Dahl, 1895- 
08; D. T. Borgen, 1908--. Embedsmænd i 1868: a. Christopher A. Holum; 

b. N. A. Haldorslun; c. Jacob Nelson; d. Chr. A. Holum, Anders Larson; 

e. Neis A. Haldorslun, Jacob Nelson, Jacob C. Wallen. I 1915: b. Neis T. 
Christianson; c. A. C. Wallen; d. Neis T. Christianson, Martin Sather; e. 
John Dahle, B. T. Berntson, A. C. Wallen, Hans Sather, J. C. Halvorson; 

f. O. S. Huseboe. Kvindeforening, 1879. Ungdomsfor., 1910. Pikefor. 
Kirke 1, 1894. Kirke 2, 1905. Prestehus 1, 1878, $1,000. Prestehus 2, 1910, 
$2,800. Land, 40 acres.— D. T. Borgen. (1767—546) 

Currant Valley evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1857 til 1868 en del av Trempealeau Valley— Ns; fra 1868 til 1876 
en del av Trempealeau Valley— Es; fra 1876 til 1895 et del av Trempealeau 
Valley— Hs.) 

Taylor {2% mil sydøst), Jackson Co., Wis. 

Organisert 1895. 169 sjæle i 1895, 177 i 1914. Prester: A. A. Dahl 
1895-08; D. T. Borgen, 1908—. Embedsmænd i 1895: a. Jacob Nelson; b. 
G. O. Fagerland; c. H. N. Oakland; d. Neis N. Oakland; Neis Halvorslien; 
e. Jacob Nelson, G. O. Fagerland. Tham Johnson, H. N. Oakland, Tham 
Thompson; f. G. O. Fagerland; h. H. Overby. I 1915: b. G. O. Fagerland; 

c. John Thompson; d. Tom Halvorson, N. N. Nelson; e. O. J. Johnson, 
J. A. Thompson, M. T. Olson, Ludvig Bekkelind, Lewis Peterson; f. G. 
O. Fagerland; h. N. N. Nelson. Kvindcfor., 1895. Pikefor., 1914. Kirke, 
1897, $3,000. Prestehus 1, 1878, $1,000. Prestehus 2, 1910, $2,800. Grav- 
plads, 1 acre, $2.— D. T. Borgen. (1768—547) Søndre Beaver Creek norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

Ettrick (7 mil syddst), Jackson Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1867—. 

Organisert 1867. 335 sjæle i 1914 (1 en- 
gelskmand). Prester: O. Waldeland, 1867-69; 
S. Svennungsen, 1869-74; L. O. Sherven, 1874- 
80; G. A. Lunde, 1880-90; O. A. Myhre, 1890- 
00; G. L Breivik, 1900-01; C. B. Bestul, 1901— 
Embedsmænd i 1915: b. O. J. Gilbo; c. K. O. 
Nordstrøm; e. Syver Kamprud, Conrad Ol- 
son, Knud Danielson ; f. A. Oksner ; g. miss 
Helen Olsen. 2 kvindefor., 1895, $3,000. Pre- 
steløn: $150 (1915). "Konstitution", 1903. 
— C B. Bestul. (1338—549) 
Kirke, 1885, $2,000. 
Skolehus 1, 1895, $225. 
Skolehus 2, 1895, $400. 
Gravplads, 4 acres, $1,500. 

Beaver Creek norsk lutherske menighet. 

(Fra 1857 til 1868 en del av Trempealeau Valley— Ns; fra 1868 til 1886 
en del av Trempealeau Valley — Es; fra 1876 til 1905 en del av Trempealeau 
Valley— Hs.) 

Taylor (8 mil syd), Jackson Co., Wis. 

Hauges synode, 190S — . 

Organisert 1905. 96 sjæle i 1905 (1 tysker), 99 i 1914 (1 tysker). Prester: 192 Wisconsin A. A. Dahl, 1905-08; D. T. Borgen, 1908—. Embedsmænd i 1905: b. Tollcf 
Johnson, I 1915: b. Lewis T. Nelson; c. Emil Lien; d. Julius Johnson, Ole 
Lien; e. Erik Brynildson, Julius Johnson, Emil Lien, Martin Johnson, Elek 
Johnson; f. Edw. Severson. Kvindefor., 1905. Kirke, 1905, $3,300. Preste- 
hus, 1910, $2,800. Gravplads, 1 acre.— D. T. Borgen. (176^-548) ÅCi^C^ Ci^C7C^<^^<T'>^ /SyoSoTrdl^ 

Kirke 1, 1875, $500. 
Kirke 2, 1884, $4,100. 
Kirke 3, 1910, $10,500. 
Gravplads, 2 1/^ acres, $170. Søndre Beef River norsk lutherske 
menighet (Plum Creek). 

(Fra 1870 til 1884 Plum Creek, Plumb 
Creek.) 

Osseo (5 mil sydøst), Jackson Co., Wis. 

Norske synode, 1870--. 

Organisert 10de juni 1870. Delt 1883, da en 
del svenske familier dannet egen menighet 
(Levis). 75 sjæle i 1870, 415 i 1914. Prester: 
N. E. S. Jensen, S. Svennungsen, 1870-71 ; L. 
O. Sherven, 1871-76 ; Em. Christophersen, 1876- 
-09; E. B. Christophersen, 1910; O. K. Ram- 
berg, 1909-10. Embedsmand i 1870: a. J. B. 
Frich. I 1915: b. C. M. Larson; c. M. C. John- 
son ; e. Theo. G. Johnson, Peter Boglien, An- 
ton Myhre, Theo. O. Thompson, 3 kvindefor., 
1907, 1908, $1,200. Ungdomsfor., 1899, $300. 
Presteløn: $250 (1914), $6,100 (1870-14). Pre- 
stehus: $2,250. Kirketjener osv.: $14,550. Me- 
nighetsskolen : $3,900. Samfundsskoler : $3,200. 
Missionen: $3,500. Barmhjertighetsanstalter : 
$1,500. Kirke 1 ødelagt av cyclone, kirke 2 av 
lynild. "Konstitution", 1888; "Kirketidende", 
1911, 854; 1915, 1257.— E. B. Christophersen. 

(2263—550) Lewis svensk lutherske menighet. 

(Fra 1870 til 1883 en del av Søndre Beef River.) 

Levis (2 mil vest), Jackson Co., Wis. 

Norske synode, 1883 — . 

Organisert 1883. Prester: N. E. S. Jensen, S. Svennungsen, 1870-71; 
L. O. Sherven, 1871-76; Em. Christophersen. 1876-09; O. K. Ramberg, 
1909-10; E. B. Christophersen. 1910-. (3445-551) Øvre Pigeon Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

Northfield, Jackson Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1874-85. 

Organisert 29de september 1874. Splittet 1885, paa grund av naadc- 
valgstriden (Northfield — Fk; Øvre Pigeon Creek — Ns). 50 sjæle i 1874, 
337 i 1884. Prester: L. O. Sherven, 1874-76; Em. Christophersen, 1876-09; 
O. K. Ramberg, 1909-10; E. B. Christophersen, 1910—. Embedsmand i 
1874; f. M. Ringsveen. (3434—552) Jackson Co. 

NoTthfleli W/ 5. 
/yyy Norsk- 

cJcLClcson Co. 193 
inx/jt-- — *- ;7/é 

North iield^ Fh 
øvre Pigeon Creek norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Fra 1874 til 1885 en del av Øvre Pigeon 
Creek n. ev. luth.) 

Northfield, Jackson Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1885 (1874)-06; Norske sy- 
node, 1906—. 

Organisert 1885 (1874). 317 sjæle i 1876, 
475 i 1914. Prester: L. O. Sherven, 1874-76; 
Em. Christophersen, 1876-09; O. K. Ramberg, 
1909-10; E. B. Christophersen, 1910—. Em- 
bedsmænd i 1915: b. Albert Rønnei ; c. John 
C. Holen ; e. Olaf Larson, Eddie Larson, 
Simon Faldet, Haakon Embretson, Peder 
Bransnes ; g. Albert Rønnei. Kvindefor., 1886, 
1900, 1902, $2,000. Ungdomsfor., 1898, $550. 
Presteløn: $250(1914), $6,000(1874-14). Pre- 
stehus: $2,250. Kirketjener osv.: $4,600. Me- 
nighetsskolen : $3,300. Samfundsskoler : $2,800. 
Missionen: $3,200. Barmhjertighetsanstalter: 
$1,500. "Konstitution", 1888; "Kirketidende'', 
1893, 759.— E. B. Christophersen. (2264—553) Kirke 1, 1881, $2,000. 
Kirke 2, 1917, $12,000. 
Prestehus (sammen med Pigeon 
Creek og S. Beef River). 
Kirke 1, 1896, $1,400. Northfield norsk lutherske menighet. (Fra 1874 til 1885 
en del av Øvre Pi- 
geon Creek — Ns.) 

Hixton (8 mil 
nordvest), Jackson 
Co., Wis. 

Utenom ( Kf , 
Fk), 1889—. 

Organisert 1889. 
50 sjæle i 1889, 340 
i 1914. Prester : C. 
J. Helsem, 1889- 
92; Martin Gul- 
lirandsen, 1892-95; 
A. J. Ørke, 1895—. 
Embedsm. i 1889: 
a. L. E. Larsen; b. 
E. A. Severeide ; 
r. L. E. Larsen ; e. 
Knut Olson, Lars 
Johnson, Sam 
Thompson ; f. E. 
A. Severeide. I 
1915: b. H. A. M. 
Steen; c. A. J, 
Kirke 2, 1915, $1,000. 
Gravplads, 2 acres, $400. 194 Wisconsin 

Dahl; e. Nils C. Nilsen, Ole Haraldsrad, Ole Pedersen; f. H. A. M. Steen. 
Kvindefor., 1910, $545. Ungdomsfor., 1895, $3,500. Presteløn: $50 (1889), 
$200 (1914), $3,000 (1889-14). Kirketjener osv.: $17,000. Menighetsskolen : 
$600. Samfundsskoler : $630. Missionen : $1,000. "Konstitution", 1889.— A. 
J. Ørke. (893—554) 

Northfield (Mi&sion). 

Northfield (iy2 mil syddst), Jackson Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907( ?)-(?). 

Organisert 1910(?). Sluttet(?). 50 sjæle i 1910. Prest: O. K. Ram- 
berg, 1910(?). (3435—555) 

Price lutherske menighet. 

Price (1 mil vest), Jackson Co., Wis. 

Ellings synode, 1886 — . 

Organisert 1886. 30 sjæle i 1886, 58 i 1914 (1 tysker, 1 svenske). 
Prester: Ingebrigt Johnson, 1886-94: S. M. Stenby, 1894-97; M. Engen. 
1897-01; O. K. Vangsnes, 1901-03; E. A. Anderson, 1903-14; A. L. Wiek, 
J. O. Blaness, 1914 — . Embedsmænd i 1886: a. O. A. Larson; d. O. A. Lar- 
sen. I 1915: a. O. A. Larson; h. O. A. Larson. Gravplads, Va acre, $25. 
(668—556) 

Price Norwegian Lutheran Congregation. 

(Jackson.) 

Price (1 mil vest), Jackson Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1886—. 

Organisert 20de mars 1886. 103 sjæle i 1889, 104 i 1914. Prester: H. 
A. Heyer, 1886-99; P. A. Toft, 1899-08; S. Folkestad, 1909—. Embeds- 
mænd i 1886: b. J. Johnson; c. A. Edmunsen; e. Gjermund Lien, Ole Gil- 
bertson, J. Johnson; f. A. Édmunson. I 1915: b. Carl P. Holmen; c. H. 
M. Olson; e. Ole Nilson. Herman Crave, Ole Solum, f. Martin Stuve. 
Kirke, 1910.— S. Folkestad. (2712-557) 

Black River Falls menighet. 

Black River Falls, Jackson Co., Wis. 

Norske synode, 1867(?)-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1867(?). 122 sjæle i 1869, 300 i 1915. Prester: O. Walde- 
land, 1866-69; E. Jensen. 1870-73; A. O. Alfsen, 1871-75; A. L. Lobben, 
1875-78; C. C. Stoltz, 1877-80; P. A. Dietrichson. 1878-88; A. Rønnerberg, 
1884-90; N. A. Giere, 1891-04; H. Engh, 1904-12; L. S. Marwick, 1912—, 
Embedsmand i 1897: b. S. N. Samdahl. I 1915: b. Ed. Locken. 2 ung- 
domsfor. Preste-n: $300 (1914). Kirke. $4,500. Prestehus. (3440—558) 

Lille Norge menighet. 

Irving, Jackson Co., Wis. 

Norske synode, 1872-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1872(?). Ca. 30 sjæle i 1873, 300 i 1915. Prester: O. Walde- 
land, 1866-69; E. Jensen, 1870-73; A. O. Alfsen, 1871-73; A. L. Lobben, 
1875-78; C. C. Stoltz, 1877-80; P. A. Dietrichson, 1878-88; A. Rj^nnerberg, 
1884-90; N. A. Giere, 1891-04; H. Engh, 1904-12; L. S. Marwick, 1912—. 
Embedsmand i 1897: b. Emil Gilbertsen. I 1915: b. Geo. Jenson. Presteløn: 
$400 (1914). Kirke, $2,500. (3441—559) 

Squaw Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Synaw?) 

Black River Falls (? mil ?), Jackson Co., Wis. 

Forenede kirke, 1891(?)— . 

Organisert 1891 (?). 190 sjæle i 1891, 240 i 1915. Prester: N. A. Giere, Jackson Co, ' 195 

1891-04; H. Engh, 1904-12; L. S. Marwick, 1912—. Embedsmand i 1897: 
b. O. H. Thompson. I 1915: b. A. Engebretson. Ungdomsforening. Preste- 
\0n: $200 (1914). Kirke, $1,000. (3442—560) 

Snow Creek prækeplads. 

Black River Falls (?) (? mil ?), Jackson Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1904(?)-12(?). 

Begyndt 1904(?). Sluttet 1912(?). Prest: H. Engh, 1904-12. (3439—561) 

Oak Ridge menighet. 

Black River Falls (? mil ?), Jackson Co., Wis. 

Forenede kirke, 1914(?) — . 

Organisert 1914(?). 40 sjæle i 1914, 40 i 1915. Prester: H. Engh, 
1904-12; L. S. Marwick, 1912—. Embedsmand i 1914: b. C. K. Erikson. I 
1915: b. August Johnson. Prestel^n: $50 (1914). Kirke, 1914(?) (3443—562) 

Merrillan prækeplads. 

(Merriland, Merrilan, Merrilan Junction.) 
Merrillan, Jackson Co., Wis. 
Norske synode, 1880(?)-93(?). 

Begyndt 1880(?). Sluttet 1893(?). Prester: H. F. Haakenson, 1879-84; 
J. W. Preus, 1887-98. (3430—563) 

Emanuels menighet. 

Merrillan, Jackson Co., Wis. 

Forenede kirke, 1909 — . 

Organisert 21de februar 1909. 50 sjæle i 1909, 50 i 1915. Prester: H. 
Engh, 1904-09; H. C. Wik, 1909-13; L. S. Marvick, 1913—. Embedsmand 
i 1909: b. Ole Martin. I 1915: b. Ole Martin. Prestel^n: $40 (1909), $85 
(1914).— H. C. Wik. (2068—564) 

North Bend menighet. 

North Bend, Jackson Co., Wis. 
Norske synode, 1878(?)-80(?). 

Organisert 1878(?). Opl^st 1880(?). Prest: L.O.Sherven, 1878(?)-80(?). 
(3429—565) 

Kingo menighet. 

Taylor (? mil ?), Jackson Co., Wis. 
Konferentsen, 1885(?)-88(?). 

Organisert 1885(?). Opl^st(?) 1888C?). 60 sjæle i 1885, 60 i 1888. Prest: 
O. H. Stenson, 1885-88. (3431—566) 

Pine Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hixton (3 og 6 mil syd), Jackson Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1895—. 

Organisert 2den februar 1895. 44 sjæle i 1895, 56 i 1914. Prest: S. S. 
Urberg, 1895 — . Embedsmænd i 1895: a. Jens O. Nyberg; b. Nils S. Bergs- 
eng; c. Ole Jjz^rgensen; d. Bent Pedersen, Ole Jørgensen; e. Jens O. Ny- 
berg, Hans Hendriksen, Hans O. Lunde. I 1915: a. George Halvorsen; b. 
Hans Hendriksen; c. Marius Lunde; d. Emil Andersen; e. George Halvor- 
sen, Nils S. Bergseng, George Lunde. Kvindefor., 1899, $510. Presteljzfn: 
ca. $20 (1914). Samfundsskoler: ca. $5 (aarlig). Skolehus 1. Skolehus 2. 
— S. S. Urberg. (1327—567) 196 Wisconsin Pray prækeplads. 

Pray, Jackson Co., Wis. 
Norske synode, 1898(?)— . 

Begyndt 1898(?)— . 35 sjæle i 1901, 16 i 1907. Prest: S. S. Urberg, 
1893—. (3432—568) 

Disco prækeplads. 

Disco, Jackson Co,, Wis. 

Utenom (Fk), 1904(?)-12(?). 

Begyndt 1904(?). Sluttet 1912(?). Prest: H. Engh, 1904-12. (3438—569) Melrose prækeplads. 

Melrose, Jackson Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907( ?)-(?). 

Begyndt 1907(?). Sliittet(?). Prest: S. S. Urberg( ?)-( ?). "Folkekalen- 
deren", 1908, 106; 1909, 104. (3437—570) 

Taylor prækeplads. 

Taylor, Jackson Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907( ?)-(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet(?). "Folkekalenderen", 1908, 106; 1909, 104. 
(3436—571) fAAl^fKlHON a o S H A"^' A r^ O (LO JuM ^^'•trp STE V 6 IMS 

POIN f? OS "o^-tTJX \^ OOTD C-O n S' I V CR TA Cr E 
C.O W / S ^AV A M5 C 0. M£LS0N v IL i t u\/ A Ol Pac A CO \/\/ A u S ^ ATiA CO. f fortacjQ Cc )^is 
/rrs-- A y^ht.TSf- /4 S /90? Portasie Co. 197 New Hope norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1854 til 1857 en del av Skandinavia.) 

Nelsonville (5V2 mil nordjzfst), Portage Co., Wis. 

Norske synode, 1857-87. 

Organisert 1857. Splittet 1887, paa grund av naadevalgstriden (New 
Hope—Ns). 850 sjæle i 1868. 1,200 i 1880. Prester: H. A. Preus, 1854; N. 
O. Brandt, 1854; O. F. Duus, 1854-57; N. O. Brandt, 1858-63; A. Mikkelsen, 
1863-71; N. B. Berge, 1871-83; K. O. Eidahl, 1883-04. Embedsmænd i 
1857: a. Ole Nelson Wrolstad; b. Amund Mortenson; e. Ole Olson Wrol- 
stad, Hellik Olson Foss, Hans Olson Ramlek, Amund Mortensen Holt- 
Haugen. (3524—572) New Hope norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1854 til 1857 en del av Skandinavia; 
fra 1857 til 1887 en del av New Hope.) 

Nelsonville (5V4 mil nordøst), Portage Co., 
Wis. 

Antimissouri, 1887-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1887 (1857). 917 sjæle i 1890 
701 i 1915. Prester: Olaus F. Duus, 1857-59 
N. O. Brandt, 1859-63 ; A. Mikkelsen, 1863-71 
N. B. Berge, 1871-83; K. O. Eidahl, 1883-04 
O. C. Farseth, 1904-10; L. L. Masted, 1910-17 
Embedsmænd i 1915: a. M. K. Hanson; b. Carl 
Anderson ; c. R. J. Hiller ; d. Hans P. Johnson, 
P. J. Hanson, Ole Loberg; e. Oluf Lee, An- 
dreas Nelson, Willie Loberg, M. K. Hanson, 
Ole Johnson, Isaac S. Olson, Ole Austad. 2 
kvindefor., 1905, $1,138. Ungdomsfor., 1911. 
Presteløn: $400 (1914).— L. L. Masted. 

(127—573) 
Kirke, 1864, $5,000. 
Prestehus, 1872, $900. 
Gravplads, 1 % acre. 
Land, 80 acres. New Hope norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1854 til 1857 en del av Skandinavia; fra 1857 til 1887 en del av 
New Hope.) 

Nelsonville ('4 mil nordjzJst), Portage Co., Wis. 

Norske svnode, 1889 — . 

Organisert 18P9 (1857). 58 sjæle i 1889, 187 i 1910. Prester: H. A. 
Preus, 1854; N. O. Brandt, 1854; O. F. Duus, 1854-57; N. O. Brandt, 1858- 
63; A. Mikkelsen, 1863-71; N. B. Berge, 1871-83; K. O. Eidahl, 1883-87; 
O. K. Ramberg, 1889-98; C. S. B. Hoel, 1898—. Embedsmand i 1910: b. 
E. P. Kalstad. "Kirketidende", 1890, 613. (3525—574) Trinity Lutheran Church (Treenigheds). 

Stevens Point, Portage Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1874-14; Norske synode, 1914—. 

Organisert 1874. 85 sjæle i 1875, 170 i 1916 (7 tyskere, polakkere) 
Prester: N. Brandt. 1858-63; A. Mikkelsen, 1863-71; N. B. Berge, 1871-83 
N. F^rde, 1883-92; L G. Monson, 1893-96; Chr. J. M. Hovde, 1896-03; G 
A. Sundby, 1903-10; M. F. Mommsen, 1910-12; Finn Magelssen, 1912-14 
Theo. R. Ringj^en, 191^1 — . Embedsmænd i 1915: a. Dommer John Murat 
b. S. R. Anderson; c. L. J. N. Murat; e. J. Murat, L. R. Anderson, J. L 198 Wisconsin N. Murat, A. P. Lewis, F. Timm, Samuel Gundersen; h. S. R. Anderson. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. "Konstitution", 1889. Kirke, 1898, 
$6,000. Prestehus, $4,000.— Theo. R. Ringven. (1161—576) 

Town Twenty Five menighet. 

New Hope(?) (7 mil ?), Portage Co., Wis. 
Norske synode, 1872(?)-79(?). 

Organisert 1872(?). Opl^st 1879(?). Prest: N. B. Berge, 1872-79(?). 
(3531—575) 
L^ Kirke, 1877, $5,220. 
Prestehus, 1872, $1,000. 
Gravplads, 114 acre, $30. Amherst evangelisk lutherske 
menighet. 

Amherst, Portage Co., Wis. 

Norske synode, 1877 — . 

Organisert 24de mars 1877. 57 sjæle i 1877, 
244 i 1914 (3 svensker, 1 danske). Prester: 
J. CA. Musæus, 1877-79; N.B.Berge, 1879-81; 
N. Førde, 1881-92; I. G. Monson, 1892-96; J. 
M. Hovde, 1896-02; G. A. Sundby, 1903-10; M. 
F. Mommsen, 1910-12; F. Magelssen, 1912—. 
Embedsmænd i 1877: a. Johan G. Gassman; b. 
J. O. Foxen ; c. John Iverson ; e. Gudmund 
Amundson, John Sivertson, John Iverson, Nils 
Rollefson, Gunder Torkelson; f. J. O. Foxen; 
h. M. S. Murat. I 1915: a. Peder Amundson; 
b. Martin S. Murat; c. Jacob O. Foxen; d. 
Gunder Torkelson, Thomas Hawen; e. J. O. 
Foxen, Peder E. Amundson, Ole Borgen, Ei- 
mer Olson, Adolph Amundson; f. Martin S. 
Murat; h. Charlie J. Iverson. Kvindefor., 
1878. 2 pikefor. Presteløn: $125 (1877), $300 
(1914).— Finn Magelssen. 301—577) Amherst menighet (Amhurst). 

Amherst, Portage Co., Wis. 
Hauges synode, 1885(?)-03(?). 

Organisert 1885(?). Opløst 1903(?). 22 sjæle i 1889, 11 i 1902. Prester: 
A. O. Oppegaard, 1885-90; Th. Himle, 1890-95; A. A. Dahl, 1895-03. 

(3530—578) 

Alhan norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

Rosholt (1^ mil øst), Portage Co., Wis. 

Norske synode, 1878-87. 

Organisert 30te april 1878. Splittet 1887, paa grund av naadevalgstriden 
(Alban mght.— Fk; Concordia mght.— Ns). 120 sjæle i 1878 (9 dansker), 
140 i 1880. Prester: N. B. Berge, 1877-83; K. O. Eidahl, 1885-04. Embeds- 
mænd i 1872: a. Ole J. Aas, b. Anders J. Aas; e. Thomas O. Lisol, Jens P. 
Hanson; f. Ole J. Aas. Kirke, 1879, $2,500. (3522—579) Concordia norsk lutherske menighet. 

(Fra 1878 til 1887 en del av Alban n. dansk ev. luth. mght.) 

Rosholt, Portage Co., Wis. 

Norske synode, 1890—. 

Organisert 1890. 29 sjæle i 1890, 231 i 1910. Prester: O. K. Ramberg, 
1889^-98; C. S. B. Hoel, 1898—. Embedsmand i 1910: b. Martin Woldeng. 
Kirke. (3523—581) Portage Co. 199 
Alban norsk-dansk evang. lutherske 
menighet. 

(Fra 1878 til 1887 en del av Alban n. d. ev. 1.) 

Rosholt (PA mil øst), Portage Co., Wis. 

Antimissouri, 1887-90 ; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1887 (30te april 1878). 245 sjæle 
i 1891, 517 i 1915. Prester: N. B. Berge, 1877- 
83; K. O. Eidahl, 1883-04; O. C. Farseth, 1904- 
10; L. L. Masted, 1910-17. Embedsmænd i 
1915: a. R. Jorgensen; b. Ole Leklun ; c. J. 
Jensen; d. Jens Haraldson, Carl Evenson, A. 
Lindland; e. R. Jorgensen, R. R. Leer, C. E. 
Eriksen; John O. Dobu, Ole Torbensen, J. J. 
Western. 3 kvindefor. Ungdomsfor., 1911. 
Presteløn: $60 (1887), $400 (1914), $5,547 
ri878-14). Kirketjener osv.: $8,428 (1878-14). 
Samfundsskoler : $1,000 (1908-14).— L. L. Ma- 
sted. (126—580) Kirke, 1879, $2,500. 
Gravplads, 2 acres, $50. Nelsonville menighet. 

(Fra 1854 til 1857 en del av Skandinavia; fra 1857 til 1888 en del av 
New Hope.) 

Nelsonville, Portage Co., Wis. 

Antimissouri, 1888-90: Forenede kirke, 1890-04. 

Organisert 1888. Splittet 1904. 162 sjæle i 1890, 280 i 1903. Prest: K. O. 
Eidahl, 1883-04. Embedsmand i 1888: b. L. L. Loberg. Kirke. (3526—582) Nelsonville menighet. 

(Fra 1854 til 1857 en del av Skandinavia; fra 1857 til 1888 en del av 
New Hope; fra 1888 til 1804 en del av Nelsonville.) 

Nelsonville, Portage Co., Wis. 

Forenede kirke, 1904 (1888)—. 

Organisert 1904 (1888). 254 siæle i 1905, 328 i 1911. Prester: K. O. Ei- 
dahl, 1883-04; G. Kluxdal, 1904-11: Finn Magelssen, 1911—. Embedsmand 
i 1905: b. L. O. Loberg. I 1911: b. Einar Leppen. Kirke. (3528—583) Nelsonville menighet. 

(Fra 1854 til 1857 en del av Skandinavia; fra 1857 til 1888 en del av 
New Hope; fra 1888 til 1904 en del av Nelsonville.) 

Nelsonville, Portage Co., Wis. 

Frikirken, 1904—. 

Organisert 1904. Prester: H. A. B. Winther, 1904-06; C. M. Vogt, 
1906-08; R. A. Hanson, 1908-11; L O. Thvedt, 1911-12; C. E. Nelson, 1912- 
15; Erling Kolden, 1916—. (3527—584) Amherst Junction prækeplads. 

Amherst Junction, Portage Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1908-09(?). 

Begyndt 1908. Sluttet 1909(?). Prest: G. Kluxdal, 1908-09. (3529-586) 200 Wisconsin 
Eau Plaine skandinavisk lutherske 
menighet. 

(Eau Fleine.) ^ ^„. 

Junction City (6 mil øst), Portage Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1894—. 

Organisert 1894. 47 sjæle i 1894; 70 i 1914. 
Prester: 1. G. Monson, 1894-96; C. J. M. 
Hovde, 1897-02; L. O. Øien. 1902-03; O. T. 
Bøe, 1903-05; G. C. Ulen, 1905-07; O. T. Bøe, 
1907_. Embedsmænd i 1894: a. M. Iverson ; 
b. Gunder Berg; c. Knut Olson; e. M. Iver- 
son, M. Ingebretson, P. Petterson. I 1915 : a. 
O. Nilsen; b. Gunder Berg; c. M. Miller; e. O. 
Nilsen, P. Tufte, O. Haaland. Kvmdefor., 
1894, $500. PrestelØn: $60 (1894), $80 (1914), 
$1400(1894-14). Menighetsskolen : $50. Sam- 
fundsskoler: $150. Missionen : $150. Barm- 
hiertighetsanstalter: $200 (1894-14).— O. T. 
Bøe. (1314—585) Kirke, 1895, $1,350. 
Gravplads (sammen med 
svenskerne). ^ A R. K o N ao. o 

u D ØK tDO^EUA NI> 

a • to V(i.£.EV I? CC- N N CO., W/5- ^ cf *Rt^SK D d 
U 

Ul 

u 

lu 

a S<DM£ ND MON/é'^ EA V B -P t N co, ^> m 

lK MoaNZ> 

Dunn Co. 201 Hunyi Ca Wi s 

Little El/r Cree/r - Fk /^é(r \%5i Frosne Litt le t l/r Cree/r ^ N<^ /?/6 /g57 

Il Yh ^ Norslv^ S(/^ Ler ELI kCreek-^Farerjed e 

St PcLUli y 

I8$lp ■ I m^,^.l/cr Frelsers i^Tz 

Kirke, 1876, $2,100. Prestehus 1, 1867, $400. 
Prestehus 2, 1915, $6,500. Gravplads, 1 acre. 
Land, 10 acres. Froen menighet, Little 
Eik Creek. 

(Little Eik Creek.) 

Menomonie (5 mil syd- 
øst), Dunn Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1859-67; 
Norske synode, 1867 — . 

Organisert 23de feb. 1858. 
Delt i 1878 (Cranberry 
Creek— Ns). 14 sjæle i 1858, 
151 i 1914. Prester: P. L. 
Larsen, 1858-63; O. J. K. 
Hagestad, 1863-66 ; K. Thor- 
stensen, 1866-74; H. J. G. 
Krogh, 1875-76; L L. P. 
Dietrichson, 1876-79; P. A. 
Dietrichson, 1880-89 ; K. Seehuus, 1889; T. K. Thorvilson, 1889-92; D. Kvaase, 1892-12; E. C. Haa- 
vik, 1912 — . Embedsmænd i 1858: a. Knut Thompson; b. Ole O. Thorud; 
c. Amund Torgersen ; e. Knut Thompson, Torsten Kittelsen, Peter Torger- 
sen; f. Hendrik Hendrikson ; g. Ole O. Thorud. I 1915: b. John Goltrud; 
c. Ole Clementson; e. Thore Christensen, Herman Jacobson, Julius Samp- 
son; f. Thore Thorud. Kvindefor., 1889, $1,464. Ungdomsfor., 1904, $750. 
Sangfor., 1894. Presteløn: $300 (1914). Samfundsskoler : $300 (1911-14). 
Missionen: $1,000 (1911-14). "Konstitution", 1858 (ikke trykt); "Kirke- 
tidende", 1877, 697; "Festskrift", 1908.— E. C. Haavik. (2230—587) Spring Brook menighet. 

Menomonie (16 mil sydc^st), Dunn Co., Wis. 

Utenom (As), 1870-71; Konferentsen, 1871-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 19de november 1870. 70 sjæle i 1870 (4 svensker), 371 i 
1914 (18 svensker). Prester: Amond Johnsen, 1870-73; G. Hoyme, 1873-76; 
Lars Lund, 1876-93; D. A. Skare, 1893-98; M. O. Waldal, 1898-10; E. A. 
Norson, 1910 — . Embedsmænd i 1870: b. Erick Larson; c. Martinus Olson; 
f. Simon Pederson. I 1915: b. Ole Rde; c. Martinus Olson; d. D. J. Fos- 
sum, Frants Dahlen, Andrew Anderson, John FrpJseth; e. Peder Nelson, 202 Wisconsin Ole Stenbakken, Odin Market; f. O. J. Fossum; g. O. J. Fossum (1873-12). 
Kvindeforeninger, 1878, $7.550. Ungdomsfor.. $300. Sangfor., 1910. Av- 
holdsfor. Prestel^n: $85 (1870), $275 (1914), $8,485 (1870-14). Prestehus: 
$690. Kirketjener osv.: $3,175. Menighetsskolen: $4,052. Samfundsskoler: 
$2,500. Missionen: $5,400. Barmhiertighetsanstalter: $1,500. *'Konstitution", 
1870; "Den forenede kirkes konstitution", 1911. Kirke 1, 1875, $2,330. Kirke 
2, 1888, $3,000. Skolehus, 1890, $500. Prestehus, 1893. $800. Gravplads, 4 
acres, $800. Land, 25 acres, $800.— E. A. Norson. (1827—590) 

Cranberry Creek menighet. 

(Fra 1858 til 1887 en del av Froen mght.) 

Meridean, Dunn Co., Wis. 

Norske synode, 1878 (1858)—. 

Organisert 1878 (1858). 50 sjæle i 1859, 85 
i 1914. Prester: Lauritz Larsen, 1858-62; O. 
J. K. Hagestad, 1863-66; Knud Thorstensen, 
1866-74; H. J. G. Krogh, 1874-76; L L. P. 
Dietrichson, 1876-79; P. A. Dietrichson, 1879- 
85; U. C. S. Hjermstad, 1885-87; J. W. Preus, 
1887-98; O. S. Rygg, 1899—. Embedsmænd i 
1859 : b. Sevald G. Lund ; c. Ener Torgersen ; 

e. Christian H. Ledum, Sevald S. Lund, Tor- 
ger Olson ; f. Ener Torgerson. I 1915 : b. 
Theodor Lund; c. Martin Gunderson; d. Ener 
Torgerson, Mathias Gunderson ; e. Johannes 
Sandvig, Engebrigt Sandvig, Mike Jacobsen ; 

f. Ener Torgerson ; h. Engebrigt Sandvig. 
Kvindefor., 1889, $2,732. Presteløn: $50(1878), 
$100 (1915), $2,600 (1858-14). Kirketjener 
osv.: $750. Menighetsskolen: $600 (1900-14). 
Samfundsskoler: $415 (1899-15). Misisonen : 
$465 (1899-15). Barmhjertighetsanstalter: $83 
(1899-15). "Konstitution", 1900.— O. S. Rygg. 
(1311—588) 
Kirke 1, 1875, $500. 
Kirke 2, 1901, $1,500. 
Kirke, 1888, $4,300. 
Prestehus, $500. 
Gravplads, 1 acre, $15. Little Eik Creek norsk evangelisk 
lutherske kirke. 

Menomonie (6 mil syd sydøst), Dunn Co., 
Wis. 

Augustana, 1866-70; Konferentsen, 1870-90; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1866. 40 sjæle i 1866. 120 sjæle 
i 1914. Prester: C. J. Helsem, 1870-74; Gjer- 
mund Hoyme, 1874-76; Lars Lund, 1876-97; 
T. H. Haugan, 1897-00; P. B. Trelstad, 1901- 
06; Edw. Hegland, 1906-13; P. A. Dietrich- 
son, 1914-15; A. T. Tollevs, 1915—. Embeds- 
mænd i 1915: b. Ed. Olson; c. Ludvig Tunes; 
d. Louis Stokke, O. C. Berg; e. Olaf Lang- 
land, Swan Peterson, Andres Sween. Kvinde- 
for., $2,075. Ungdomsfor., $2,000. Presteløn : 
$20 (1866), $105 (1914). Prestehus: $500. 
Kirketjener osv.: $3,300. Menighetsskolen, 
$1,500. "Konstitution", 1885.— A. T. Tollevs. 

(2507—589) Dansk settlement menighet. 

Menomonie (8 mil ?), Dunn Co., Wis. 
Norske synode, 1884(?)-86(?). 

Organisert 1884(?). Opl^st 1886(?). 25 sjæle i 1885. 
Dietrichson, 1884(?)-8'6(?). (2991—591) Prest: P. A. Dunn Co. 203 
Kirke, 1877, $4,710. 
Skolehus, 1886, $600. 
Prestehus 1, 1891, $1,100. 
Prestehus 2, 1915, $6,500. Den Iste norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Menomonie, Dunn Co., Wis. 

Norske synode, 1868 — . 

Organisert 23de januar 1868. 30 sjæle i 1914 
(14 tyskere, svensker). Prester: K, Thor- 
stensen, 1868-74; H. J. G. Krogh, 1875-76; 
I. L. P. Dietrichson, 1876-79; P. A. Dietrich- 
son, 1879-89; K. Seehuus, 1889; T. K. Thor- 
vilsen, 1889-92; D. Kvaase, 1893-12; E. C. 
Haavik, 1912—. Embedsmænd i 1868: b. A. 
Amundsen ; e. Kristian Johnson, Syver Syver- 
son, A. Amundson ; f. ElHng Larson ; h. Elling 
Larson. I 1915: b. Ole Nesseth; c. E. C. 
Waller; e. Ole Madsen, Chas. Nelson, J. T. 
Holstein ; h. Selma Estensen. Kvindefor., 1870, 
$4,680. Mandsfor., 1913, $309. Pikefor., 1908, 
$435. Sangfor., 1870. Presteløn: $125 (1880), 
$300 ri914), $5,740 (1880-15). Menighets- 
skolen: $75 (1915). $200 til samfundets gjøre- 
maal (1915). "Konstitution", 1868; "Kirke- 
tidende", 1877, 699; 1898, 737; "Festskrift". 
— E. C. Haavik. (2229—592) ♦ 
fife 
\iWåÅ. 


Kr jAJ^I^SM 
•pr 


IP^SI 


1^9 


wP^-rr- '^:::=^hI 


s4t* 
J 


^vF^^^BmKm^ 
l^^Si Norsk evangelisk lutherske kirke. 

Menomonie, Dunn Co., Wis. 

Konferentsen, 1870-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1870. 180 sjæle i 1873, 266 i 
1914. Prester: C. J. Helsem, 1870-74; Gjer- 
mund Hoyme, 1874-76; Lars Lund, 1876-97; 
T. H. Haugan, 1897-00; P. B. Trelstad, 1901- 
06 ; Edw. Hegland, 1906-13 ; P. A. Dietrichson, 
1914-15; A. T. Tollevs, 1915—. Embedsmænd 
i 1915: b. A. Arntson; c. Erik Kansrud; d. A, 
C. Hofland, C. N. Samdahl, Alex Sockness; e. 
Arnt T. Hoel, Louis Myhron, Hans Culi. 
Kvindefor., 1874, $4,000. Ungdomsfor., 1874, 
$2,000. Mandsfor., 1913, $5,959. Sangfor., $300. 
Presteløn: $100 (1870), $250 (1914), $5,000 
(1870-14). Prestehus: $2,300. Menighetssko- 
len: $2,500. "Konstitution", 1885.— A. T. Tol- 
levs. (2505—593) Kirke 1, 1871, $4,500. 
Kirke 2, 1895, $6,000. 
Prestehus, 1904, $1,500. 

St. Johannes norsk evangelisk lutherske menighet. 

N. Menomonie, Dunn Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1895-97; Norske synode, 1897—. 

Organisert 25de september 1895. 72 sjæle i 1895, 30 i 1914. Prester: 
D. Kvaase, 1895-12; E. C. Haavik, 1912—. Embedsmænd i 1895: b. Thomas 
Hoff; c. Ole K. Olsen; e. Ole K. Olsen, Sven B. Bye, Ole Lee; h. Ole 
Strand. I 1915: b. Geo. M. Houlid; c. Erik Reppe; e. Sven B. Bye, Martin 
Monson, Erik Reppe; h. Martin Monsen. Kvindefor., 1893, $653. Prestc- 204 Wisconsin \øn: $30 (1895), $30 (1914), $600 (1895-14). Kirketjener osv.: $200. Menig- 
hetsskolen: $800. Kirke (hører til Den Iste i Menomonie) — É. C. Haavik. 
(2233—595) North Menomonie norsk evangelisk 
lutherske kirke. 

N. Menomonie, Dunn Co., Wis. 

Konferentsen, 1885-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1885. 45 sjæle i 1885, 294 i 1914. 
Prester: Lars Lund, 1883-96; T. H. Haugan, 
1897-00; P. B. Trelstad, 1901-06; Edw. Heg- 
land, 1906-13; P. A. Dietrichson, 1914-15; A. 
T. Tollevs, 1915—. Embedsmænd i 1885: b. 
Erik Fonaas ; c. Arnt Fremstad ; d. Hans Foss, 
Hans Lie, Ole Fremstad ; e. John Skappel, 
Peder Haugen, Erik Mellby; f. Esten Eslin- 
gen. I 1915 : b. Nicholai Haakonson ; c. Esten 
Skaare; d. Neis Bradli, Arnt S. Rogstad, Did- 
rik Berg; e. Anton Hexem, Arnt Husby, An- 
dres Wold ; h. Bernt Sether. Kvindefor., 1884, 
$3,524. Ungdomsfor., 1884, $2,575. Pikefor., 
1905, $80. Sangfor., 1887, $200. Presteløn: 
$25 (1885), $235 (1914), $4,500 (1885-14). Pre- 
stehus: $2,300. "Konstitution", 1885.— A. T, 
Tollevs. (2509—594) 
Kirke, 1884, $6,500. 
Prestehus, 1904, $1,500. 
Kirke, 1896, $3,700. 
Skolehus, 1897, $400. 
Prestehus, $500. 
Gravplads, 1 acre. Tramway norsk evangelisk lutherske 
kirke. 

Menomonie (6 mil nord), Dunn Co., Wis. 

Forenede kirke, 1899 — . 

Organisert 1899. 46 sjæle i 1899, 121 i 1914. 
Prester: T. H. Haugan, 1898-00; P. B. Trel- 
stad, 1901-06; Edw. Hegland, 1906-13; P. A. 
Dietrichson, 1914-15; A. T. Tollevs, 1915—. 
Embedsmænd i 1899 : b. Ole Larson ; c. Ole P. 
Strand; d. Ole Freseth, Peter Øien; e. John 
Kolmo, Frank Johnson, Sever Hansen; f. Ole 
Kolstad; h. Ole Kolstad. I 1915: b. George 
Arntson ; c. Ole Freseth ; d. Ed. Peterson, Ole 
Kolstad ; e. Gust Stokke, Ole J. Larson, Arnt 
Aas ; f. Ole Kolstad ; h. Ole Kolstad. Kvinde- 
for., 1891, $1,700. Ungdomsfor., 1891, $1,100. 
Presteløn: $50 (1899), $105 (1914\ $1,500 
(1899-14). Prestehus : $500. Menighetsskolen : 
$1,000. "Konstitution", 1885.— A. T. Tollevs. 
(2508—596) Eitheen Miles Creek menighet (Eighteen Miles Creek?). 

Colfax (? mil ?), Dunn(?) Co.. Wis. 

Ellings synode, 1874(?)-75(?). Prest: Staale Berntzen. 1873-01. (596a) Dunn Co. 205 St. Pauls norsk evangelisk lutherske menighet ved Eau Galle. 

(Eau Galle, St. Pauli; cf. 1288-505, i Pierce Co.) 

Eau Galle, Dunn Co., Wis. 

Norske synode, 1874(?)-89(?). 

Organisert 1874(?). 82 sjæle i 1874, 240 i 1886. Prester: O. T. K. Hage - 
stad, 1874-76; Marcus Thorsen, 1874-76; H. J. G. Krogh, 1877-79; I. L. P. 
Dietrichson, 1879; P. A. Dietrichson, 1880-89. (3307—597) St. Pauli dansk norsk evangelisk lutherske menighet 

Menomonie (7 mil sydvest), Dunn Co., Wis. 

Norske synode, 1886-07; Forenede kirke, 1907-13. 

Organisert 1886. 49 sjæle i 1886 (3S dansker). Opl^st i mars 1913, for 
at stifte ny menighet sammen med St. Johannes dansk-norsk ev. luth. av 
samme sted (Vor Frelser ev. luth. mght.). Prester: P. A. Dietrichson, 
1886-88; K. Seehuus, 1888; T. K. Thorvilson, 1889-91; J. C. Gunderson, 
1891-04; N. P. A. Gade, 1904-06; Edw. Hegland, 1906; M. O. Waldal, 1907- 
09; H. A. Pleyer, 1909-13. Embedsmænd i 1886: b. Hans Larsen; e. John 
Gundal S^z^rensen, S^rn Jacobsen; f. Sc^rn Jacobsen. Kvindefor., 1892, $290. 
Ungdomsfor., 1907, $278. Prestelj^n: $30 (1886), $75 (1912), $1,935 (1886-13), 
Kirke, 1909, $1,400.— E. C. Haavik. (2986—598) St. Johannes dansk norsk evangelisk lutherske menighet. 

Menomonie (4 mil sydvest), Dunn Co., Wis. 

Norske synode, 1897-13. 

Organisert 20de juni 1897. Oplj?^st 1913, for at stifte en ny menighet 
sammen med St. Lukas mght. samme sted (Vor Frelser ev. luth. mght.). 
65 sjæle i 1897 (45 dansker). Prester: D. Kvaase, 1897-12; E. C. Haavik, 
1912 — . Embedsmænd i 1897: b. Henry Steinmeyer; c. Hans Madsen; e. 
John Felland, Hans Madsen, John S^z^rensen. Kvindefor., 1903, $159. Ung- 
domsfor., 1906, $318. Kirke, $500.— E. C. Haavik. (2231—599) 
Mamre norsk evangelisk lutherske 
kirke. 

Menomonie (5 mil sydvest), Dunn Co., Wis. 

Forenede kirke, 1899 — . 

Organisert 1899. 46 sjæle i 1899, 94 i 1914. 
Prester: Lars Lund, 1898; T. H. Haugan, 
1898-00; P. B. Trelstad, 1901-06; Edw. Heg- 
land, 1906-13; P. A. Dietrichson, 1914-15; A. 
T. Tollevs, 1915—. Embedsmænd i 1899: b. 
John W. Waller; c. John Husby; d. Severt 
Fladnes, Ole Løhre; e. Arnt Mitlyng, Peder 
Sirvers, Ole Engen ; h. Severt Fladoes. I 
1915: b. Halvor Mitlyng; c. Arnt Mitlyng; d. 
Ole Løhre, Arnt Mitlyng; e. Jacob Brenad, 
Peter A. Johnson, Ed. Rudd. Kvindefor., 1891, 
$1,700. Ungdomsfor., 1891, $1,100. PresteljzJn: 
$46 (1899), $105 (1914), $1,500 (1899-14). 
Prestehus: $500. Kirketjener osv.: $100. Me- 
nighetsskolen : $1,000. "Konstitution*', 1885. 
—A. T. Tollevs. (2506—600) Kirke, 1888, $2,400. 
Prestehus, 1904, $500. 
Gravplads, % acre. 206 Wisconsin Vor Frelsers evangelisk lutherske menighet. 

(Sammenslutning av vSt. Johannes d. n. ev. luth., 1897-13, og St. Pauli, 
1886-13.) 

Menomonie (7 mil sydvest), Dunn Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1913—. 

Organisert 18de mars 1913. S5 sjæle i 1913 (60 dansker, 8 svensker), 
158 i 1914 (17 dansker). Prest: E. C. Haavik, 1912—. Embedsmænd i 1913: 
b. Henry Steinmeyer: c. John Haimyhr; e. J. B. Jensen, Andrew Jacobsen, 
John Felland. I 1915: b. Plenry Steinmeyer; c. Hans Holm Jensen; e. J. 
B. Jensen, Andrew Olsen, Alex. Norb. Kvindefor., 1913, $95. Ungdomsfor., 
1913, $171. Presteldn: $125 (1913), $125 (1914), $250 (1913-14). Missionen: 
$75. Kirke, 1909, $1,400.— E. C. Haavik. (2987—601) Bærum norsk evangelisk lutherske menighet. 

Eik Mound (3 mil nordost), Dunn Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1859-62. 

Organisert 1859. Opløst 1869, paa grund av at Augustana-synoden vandt 
tilhængere (Bærum norsk evangelisk lutherske mght. — Ns; Big Eik Creek 
i Chippewa Co.— Fk). 50 sjæle i 1859. Prest: P. Laur. Larsen, 1859-63. 
(3306—602) 

Bærum norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Eik Mound (3 mil nordøst), Dunn Co., 
Wis. 

Utenom (Ns), 1862 (1859)—. 

Organisert 1862 (1859). 132 sjæle i 1869, 
250 i 1914. Prester: P. Laur. Larsen, 1859-63; 
O. J. K. Hagestad, 1863-66; K. Thorstensen, 
1866-74; H. J. G. Krogh, 1874-76 ; L L. P. Die- 
trichson, 1876-80; P. A. Dietrichson, 1880-89; 
K. Seehuus, 1899; T. K. Thorvilson, 1889-93; 
D. Kvaase, 1893-12; T. Sætveit, 1912— Em- 
bedsmænd i 1915 : b. Carl Hanson ; c. John O. 
Jenson; e. John Anderson, Ludvik Nelson, 
Martin Sørenson. 2 kvindefor., 1887, $2,100; 
1896, $900. Ungdomsfor., 1900, $1,200. Sang- 
for., 1890. Presteløn: $50 (1862), $300 (1914), 
$7,500(1862-14). Kirketjener osv.: $750. Me- 
nighetsskolen : $2,850. Samfundsskoler: $1,140. 
Missionen: $2,850. Barmhjertighetsanstalter : 
$570. "Kirketidende", 1909, 754.— T. Sætveit. 
(1296—603) 
Kirke, 1878, $4,000. 
Prestehus, 1912. 

Eik Mound lutherske menighet. Eik Mound, Dunn Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Organisert 1913. 43 sjæle i 1914. Prest: A. P. Lea, 1913—. Embeds- 
mænd i 1913: b. Arthur Howe; c. Earl Hanson; e. Carl Rosenberg, Alfred 
Gilbertsen, Alfred Jensen. I 1915: f. Hans Aale; g. Randine Jensen. Kvinde- 
forening, 1913, $500. Presteløn, $100, $150 (1915). Kirke, 1915, $4,000.— A. 
P. Lea. (1861—604) 

Town Rusk dansk lutherske menighet, 

Rusk(?), Dunn Co., Wis. 
Forenede kirke, 1890(?)-08(?). 
Organisert 1890(?). Opløst 1908(?). 
Thorup, 1890(?)-08(?). (3309—605) 20 sjæle i 1890. Prest: H. N. Dunn Co. 20/ Kirke 1, 1876, $5,300. 
Kirke 2, 1902, $9,000. 
Kirke 3, 1911, $3,400. 
Gravplads, 3 acres. 
Holden norsk evangelisk lutherske menighet. 

(3 sogne: Holden, Colfax og Norton.) 

Colfax (i byen og 4 mil nord og 6 vest), Dunn Co., Wis. 

Norske synode, 1864 — . 

Organisert 24de januar 1864. 60 sjæle i 1864, 503 i 1914. Prester: O. J. 
K. Hagestad, 1864-66; K. Thorstensen, 1866-74; H. J. G. Krogh, 1874-75; 
H. F. Haakonsen, 1875-79; D. J. Growe, 1879-83; J. Waage, 1883-07; T. 
Sætveit, 1907—. Embedsmænd i 1864: b. N. Tobias Dahl; c. Bersvend Si- 
vertson, Christian Bjørnson; e. Helge Knutson, Helge Olson, N. Tobias 
Dahl. I 1915: b. B. A. Anderson; c. Henry B. Anderson; e. B. A. Anderson, 
Olai Anderson, Theodore Moe, Osmund Strand, Peder J. Berg; h. B. A. An- 
derson. 4 kvindefor., 1870, $2,500; 1884, $1,800; 1890, $3,000; 1908, $800. 
2 ungdomsfor., 1894, $2,200; 1907, $1,000. 2 pikefor. 3 sangkor. Willing 
Helpers, 1908, $600. Presteløn: $50 (1864), $700 (1914), $15,500 (1864-14). 
Kirketjener: $3,200. Menighetsskolen : $9,500. Samfundsskoler : $3,000. Mis- 
sionen: $9,000. Barmhjertighetsanstalter: $5,000. Sætveits "Festskrift", 1914. 
— T. Sætveit. (1297—606) Betania evangelisk lutherske menighet. 

(Emanuel evangelisk lutherske menighet.) 

Colfax (2 mil ^st), Dunn Co., Wis. 

Brodersamfundet, 1901 — . 

Organisert 1870. Splittet 1893, paa grund av konstitutionens forandring 
(Betania mght.). 50 sjæle i 1870. Prester: C. J. Helsem, 1870-75; J. H. 
Grjz^theim, 1876-80; N. E. Wikre, 1881-93; J. J. Peterson, 1893-01; A. B. 
Dyre, 1901-03; J. J. Peterson, 1903-06; J. J. Peterson, 1913-16. Embeds- 
mænd i 1870: b. O. A. Eberg; c. O. A. Sundby; d. Gunder Israelson, J. M. 
Olson; e. I. Fjelsted. I 1915: b. Oscar Hanson; c. H. P. Olsen; d. O. A. 
Sundby; e. John Fjelsted, F. Fruvang. Kvindefor., 1893. Kirke, 1898, 
$1,000.— J. J. Peterson. (1675—607) 208 Wisconsin Emanuels menighet. 

Colfax, Dunn Co., Wis. 

Konferentsen, 1870-90; Forenede kirke, 1890-93. 

Organisert 1870. Opl^st 1893 (Betania ev. hith. mght.— Bs). Prester: 
C. J. Helsem, 1870-75; T. H. Grøtheim, 1876-80; N. E. Wikre, 1881-94. 

(2993—608) 

Colfax norsk lutherske menighet. 

Colfax, Dunn Co,, Wis. 

Utenom (Fk), 1900-01; For. kirke, 1901—. 

Organisert 12te mars 1900. 86 sjæle i 1900 
(1 svenske), 376 i 1914 (1 danske). Prester: 
G. Hoyme, L. Lund, J. Granskou, A. P. Lea, 
m. fl., 1900-01; A. P. Lea, 1901-02; N. E. 
Wikre, 1903-08; L. O. Thorson, 190&-10; M. 
K. Aaberg, 1910— Embedsmænd i 1900: a. 
Lars Christensen ; b. K. A. Schartum Swen- 
sen ; c. A. P. Anderson ; d. Danil Ericksen, 
O. N. Allestad, Lars Christensen ; e. Ingbret 
Hauglie, Ole Danielsen, John Sagnes ; f. Lars 
Christensen. I 1915: b. K. A. Schartum Swen- 
sen ; c. Jacob Thompson ; d. Lars Christensen, 
Hans Staalesen, Christ. Larson ; e. John Sag- 
mo, B. H. Berg, Hilbert Jacobsen, P. E. 
Howe; h. N. E. Wikre. Kvindefor., 1900. 
Ungdomsfor., 1900. Hjælpefor., 1900. Preste- 
løn: $125 (1901), $250 (1914), $4,475 (1901- 
14). Kirketjener osv.: $2,500.— M. K. Aaberg. 
(2663—609) 
ll1WfflMf8!l'1ffilHiW^ Kirke, 1896, $4,040. 
Gravplads, 2 acres, $100. 

Sand Creek norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Ridgeland (4 mil øst), Dunn Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1867-68; Norske synode, 
1868-S8; utenom (Ns), 1888-03; Norske sy- 
node, 1903—. 

Organisert 3dje oktober 1867. 68 sjæle i 
1867. 422 i 1914. Prester: K. Thorstensen, 
1873-74; H. Haakonsen, 1874-79; D. J. Growe, 
1880-83; Johannes Waage, 1883-07; O. T. O. 
^ , , Flaaten, 1908-11 ; M. Flekke, 1911-14; O. Niel- 

Gravplads, 4 acres. ^^^^ \91A—. Embedsmænd i 1867: b. Johan 

Werner; d. Søren S. Hovland, Jørgen Simonson Solberg; e. Halvor Knud- 
sen, Johan Werner ; f. T. O. Lofthus, 1867-07. I 1915 : b. Herman Anderson ; 
c. Ole Svalestuen, Jr.; d. Andrew Gilberts, Tosten Amundson; e. Tosten Kirke 1, 1881, $2,557. 
Kirke 2, 1912, $1,967. 
Prestehus, 1875. Dunn Co. 209 

Amundsen, Karl Dahl, Oscar Sylte, Ole Hovland, O. T. Anderson. Kvinde- 
for. Ungdomsfor. Pikefor. 2 sangkor. Presteløn: $160 (1867), $650 (1914). 
— O. Nielsen. (549—610) 

Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Sand Creek.) 

Sand Creek, Dunn Co., Wis. 

Augustana, 1869-70; Konferentsen, 1870-90; Forenede kirke, 1890-96; 
Frikirken, 1897—. 

Organisert 1869. 240 sjæle i 1872. 215 i 1914. Prester: Amund Johnson, 
1869; C. J. Helsem, 1870-75; J. H. Grøtheim, 1876-80; N. E. Wikre, 1881- 
94; E. Berntsen, 1895-02; N. Halvorsen, 1903-11; J. M. Mikaelsen, 1911—. 
Embedsmænd i 1915: b. L. Toyøne; c. B. Waade; d. L. Toyøne, G. Sivert- 
sen, S. Hovland; e. Arne Berg, Sofus Noer, Ole Arneson; S. O. Martinson. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. Presteløn: $300 (1914). Kirke, $2,300. 
Prestehus, 1870. Gravplads 1, 1 acre. Gravplads 2, 2 acres. Land, 32 acres 
(sammen med Running Valley mght.). — ^J. M. Mikaelson. (2215—611) 

Brown Creek menighet. 

Sand Creek(?), Dunn Co., Wis. 
Norske synode, 1874(?)-76(?). 

Organisert 1874(?). Opløst 1876(?). 42 sjæle i 1874. Prest: H. F. 
Haakonson, 1874-76. (2993—612) 

North Pine Creek menighet. 

Sand Creek(?), Dunn Co., Wis. 
Norske synode, 1874(?)-76(?). 

Organisert 1874(?). Opløst 1876(?). 40 sjæle i 1874. Prest: H. F. 
Haakonson,. 1874-76. (2994—613) 

Wilson prækeplads. 

Ridgeland (5H mil sydjzfst), Dunn Co., Wis. 

Norske synode, 1910-15. 

Begyndt 1910. Sluttet 1915. Prest: P. A. Widvey, 1910(?)-15(?). 

(2992—614) 

Hay River norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1875 en del av Solum i Barron Co.) 

Wheeler (6 mil nord), Dunn Co., Wis. 

Norske synode, 1875-89. 

Organisert 1875. Splittet 1889, paa grund av naadevalgstriden (Zion 
mght. i Sheridan; Hay River norsk ev. luth. mght.). 67 sjæle i 1875, 231 
i 1886. Prester: H. F. Haakonson. 1875-78; P. A. DIetrichson, 1878-79; J. 
Waage, 1880-84; K. L. Gutteb^, 1884-90. Embedsmænd i 1875: b. Hans 
Mikkelsen; c. Anton Baardsen; d. Ole Stevens, Jacob Eriksen, Lars John- 
son; e. Engebrekt Lasness, Hans L. Mork, Christian Dahl; f. Hans Mik- 
kelsen. Prestel^n: $25 (1875). (2985—615) 

Hay River norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1875 en del av Solum i Barron Co.; fra 1875 til 1889 en 
del av Hay River.) 

Wheeler (6 mil nord), Dunn Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1889-97; Norske synode, 1897—. 

Organisert 1889 (20de september 1875). 211 sjæle i 1914 (6 amerikanere). 
Prester: H. F. Haakonson, 1878; P. A. Dietrichson, 187&-79; J. Waage, 
1880-84; K. L. Gutteb^, 1884-90: N. L. Blomholm, 1890-92; S. Svennung- 
sen, 1892-95; P. A. Widvey, 1895-14; H. S. Rue, 1915—. Embedsmænd i 
1915: b. Ole Holte; c. Hans Halvorsen Ringdal; d. Ole Score, Anders 210 Wisconsin Sivertsen, Niels Mork; e. Ole A. Lee, Engebrekt Klefstad, Henry Mik- 
kelsen. 2 kvindeforeninger, 1883, $2,419. 2 ungdomsfor., 1901, $675. Sang- 
for., 1914, $15. Prestelien: $25 (1875), $300 (1914), $4,160 (1875-14). Mini- 
sterielle og hjzJitidsoffere : $2,200. Prestehus: $1,()00. Kirketjener osv.: 
$1,200. Menighetsskolen: $890. Samfundsskoler: $269. Missionen: $560. 
Barmhjertighetsarbeide: $340 (1875-14). Menigheten er gjældfri. Samlede 
utgifter til kirke og prestehus: $5,015, hvortil kvindeforeningen og ung- 
domsforeningen har bidrat $3,094. Andre menighetsutgifter: $8,467. Sam- 
fundsgjjz(remaal: $1,169. Total: $14.634. Menigheten antar hele "Concordia". 
"Konstitution", 1881. Kirke 1, 1880, $840. Kirke 2, 1905, $3,025. Preste- 
hus, $1,000. Gravplads, 2y^ acres, $150.— P. A. Widvey. (1891—616) 

Sion (Zion) skandinavisk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1875 en del av Solum i Barron 
Co. ; fra 1875 til 1889 en del av Hay River.) 

Wheeler (8/3 mil nord), Dunn Co., Wis. 

Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1890. 50 sjæle i 1890, 142 i 1914 
(3 svensker). Prester: J. E. Nord, 1890-93; 
J. A. Urnes, 1893-01 ; J. B. Reinertsen, 1901- 
04; H. Thoreson, 1904-13; O. H. Lund, 1914—. 
Embedsmænd i 1890 : b. Peder Stenersen ; c. 
Sven Anderson ; d. John E. Johnson, Hans 
Nilson, Johan Mikkelson ; e. Andrew Johnson, 
Anton Mikkelson, Jens A. Lind; f. John E. 
Johnson. I 1915: b. Amund Holten; c. Sven 
Anderson; d. Johan Mikkelson, Esten Often, 
John Nilson ; e. A. M. Johnson, Nils Delegard, 
Louis Hanson; h. miss Annie Often. Kvinde- 
for., 1894, $1,250. Ungdomsfor., 1894, $863. 
Presteløn: $45 (1890), $115 (1914), $1,354 
(1890-94). Kirketjener osv.: $770. "Konsti- 
tution", 1890.— O. H. Lund. (1124—617) 

Kirke 1, 1892. 
Kirke 2, 1915, $1,800. 
Gravplads, 2 acres (gave). 
■*«>' 
Vor Frelsers menighet. 

Wheeler, Dunn Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1897-01; Forenede kirke, 
1901—. 

Organisert 1897. 25 sjæle i 1897, 197 i 1914, 
Prester: J, A. Urnes, 1898-99; O. N. Jord- 
heim, 1899-07; L. O. Thorson, 1907-10; M. K. 
Aaberg, 1910—. Embedsmænd i 1897: a. Mar- 
tin Lefstad; b. Ole Peterson; c. Louis Sahlie; 
d. Andrew Tuveng, Nils Tuveng; e. Andrew 
Sahlie, Ole Tuveng, John Lien ; f. Martin Lef- 
stad ; h. Martin Lefstad. I 1915: b. Ole Pe- 
terson; c. August Sahlie; d. J. C. Hendrikson, 
Louis Sahlie; e. Ole O. Tuveng, John Shawe, 
Henry Wigdahl ; h. John Shaw. Kvindefor., 
1896. Ungdomsfor. Presteløn: $30 (1897), 
$150 (1914), $1,540 (1897-14). Kirketjener 
osv.: $1,700. Samfundsskoler: $353. Missio- 
nen : $200.— M. K. Aaberg. (2667—618) Kirke 1, 1899, $500. 
Kirke 2, 1908, $3,200. 
Gravplads, 1^^ acre, $150. Dunn Co., St. Croix Co. 211 Downsville menighet. 

Downsville, Dunn Co., Wis. 

Konfcrentsen, 1889(?)-90; Forenede kirke, 1890-97('?). 
Organisert 1889(?). Opl|^st(?) 1897(?). 59 sjæle i 1890, 78 i 1896. 
Prester: Lars Lund, 1889-95; D. A. Skare, 1895-97. (3305—619) 

St. Johannes menighet. 

(Varney Creek.) 

Downsville (?), Dunji Co., Wis. 

Norske synode, 1898(?)— . 

Organisert 1898(?). 25 sjæle i 1898, 60 i 1910. Prester: D. Kvaase, 
1893-12; P. Toft, 1897-99; D. Kvaase, 1912-16. Embedsmand i 1910: b. H. 
Steinmeyer. (3301—620) 

Skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Dunnville, Dunn Co., Wis. 

Forenede kirke, 1901 — . 

Organisert 1901. 56 sjæle i 1901 (svensker), 47 i 1914 (46 svensker). 
Prester: M. O. Waldal, 1901-10; E. A. Norson, 1910—. Embedsmænd i 
1901: b. Gust. Fagerlind; c. Charley Johnson; h. mrs. August Johnson. I 
1914: b. Aug. Johnson; c. Charley Johnson; e. Ole Langeland; h. mrs. 
August Johnson. Kvindefor., $300. Presteløn: $50 (1901), $50 (1914), $650 
(1901-14).— E. O. Norson. (2105—621) 

Connorsville prækeplads. 

(Forest Grove prækeplads.) 

Connorsville, Dunn Co.. Wis. 

Utenom (Ns), 1902—13. 

Begyndt 1902. Sluttet 1913. Prest: P. A. Widvey, 1902-13. (3304—622) 
Den skandinavisk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Skandia.) 

Boyceville, Dunn Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1906-10; Forenede kirke, 
1910—. 

Organisert 23de november 1906. 30 sjæle i 
1906, 155 i 1914 (20 svensker). Prester: O. 
N. Jordheim, 1906-08; L. O. Thorson, 1908- 
10; M. K. Aaberg, 1910—. Embedsmænd i 
1906: b. C. O. Hoaas; c. K. Hogenson; d. O. 
T. Gregerson, John Jacobson, A. Peterson ; e. 
John Bly, John Larson. I 1915 : b. Geo. Theo. 
Hoven ; c. Ole Bonesville ; d. H. Landsverk, 
O. T. Gregerson, Ole Bonesville ; e. Erik John- 
son, John Carlson, Knute Hogenson; h. An- 
drew Ager. Kvindefor., 1910. Ungdomsfor., 
1910. Presteløn: $25 (1906), $125 (1914), $675 
(1906-14). Kirketjener osv. : $350. Prestehus: 
$150. Samfundsskoler : $70 (1906-14).— M. K. 
Aaberg. (2666—623) Kirke, 1912, $3,600. 

Ebenezer norsk evangelisk lutherske menighet (Hudson). 

Hudson, St. Croix Co., Wis. 
Norske synode, 1858-88. 

Organisert 1858. Splittet 1888, paa gnind av naadevalgstriden (Bethel 
mght.). Ca. 25 sjæle i 1858, 87 i 1885. Prester: P. Laur. Larsen, 1857-^3; 212 Wisconsin O. J. K. Hagestad, 1863-76: Marcus Thorsen. 1876; H. J. G. Krogh, 1876- 
90; P. K. Mellang, 1890-91; N. L. Blomholm, 1892—. Embedsmænd: a. 
Th. Omdahl; f. Th. Omdahl; h. Th. Omdahl. Kirke. (4088—624) ,VOLK CO. Satzhon co. 
rLE,nv/ooi> Ciry 
Ebenezer norsk evangeKsk lutherske 
menighet (Hudson, Eliezer). 

Hudson, St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1888 (1858)—. 

Organisert 1888 (1858). 56 sjæle i 1892, 
97 i 1910. 53 familier i 1914. Prester: P. L 
Larsen, 1857-63; O. J. K. Hagestad, 1863-76 
M. Thorsen, 1876; H. J. G. Krogh, 1876-90 
I. O. Scheie, 1881-82; P. K. Mellang, 1890-91 
N. L. Blomholm, 1892—. Embedsmand i 1888 
h. A. Saugsland. I 1915- b. T. A. Walby; c 
A. Meidel; d. mrs. Julia Blomholm; e. Å. S 
Andersen, J. Engstrøm, A. Jeffersen ; h. mrs 
Julia Blomholm. Kvindefor., 1890. Ungdoms- 
for., 1890. Sangfor., 1890. Presteløn : $150 
(1914). Kirketjener osv.: $300.— N. L. Blom- 
holm. (1313—625) Kirke, 1889-91, $5,000. 
Prestehus, 1901, $2,020. vS'^. Croix Co. 213 Bethel norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Hudson norsk lutherske, 1888-97. Fra 1858 til 1888 en del av Ebenezer). 

Hudson, St. Croix Co., Wis. 

Antimissouri, 1888-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1888. 152 sjæle i 1892, 405 i 1915. Prester: J. H. T. Lee, 
1888-94; H. O. Fosnes, 1895-99; Holm Holmsen, 1900-03; J. H. T. Lee, 
1903 — . Embedsmand i 1896: b. Louis Hougen. I 1915: b. Alfred Nelson. 
Ungdomsf. Presteljz^n: $325 (1914). Kirke, $3,500. Prestehus. (4089—626) Nordre Rush River norsk evangelisk lutherske menighet 

i St. Croix Co. 

(North Rush River.) 

Baldwin (3 mil syd), St. Croix Co., Wis. 

Norske synode, 1862-87. 

Organisert 1862. vSplittet 1887, paa grund av naadevalgstriden (Nordre 
Rush River — Ns; Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske — Fk). 60 sjæle 
i 1862, 751 i 1885. Prester: O. J. K. Hagestad, 1863-75; Marcus Thorsen, 
1875-76; H. J. G. Krogh, 1876-90; H. Rosenqvist, 1890—. Embedsmænd i 
1862: b. Jens Crogan; c. Jens Crogan; d. Chas. Geisness; e. Mathias Even- 
son, Andreas Geisness; f. Henrik Geisness. Kirke, 1865, $2,900. Prestehus, 
1878, $1,600. Gravplads, 3 acres, $300.— H. Rosenqvist. (4085—627) 

Kirke 1, 1865, $2,900. Kirke 2, 1905, $16,000. Skole- 
hus, 1892, $600. Prestehus 1, 1878, $1,600. Preste- 
hus 2, 1910, $5,869. Gravplads, 3 acres, $300. Nordre Rush River norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1862 til 1887 en del av Nordre Rush River— Ns.) 

Baldwin (3 mil syd), St. Croix Co., Wis. 

Norske synode, 1887 (1863)—. 

Organisert 1887 (1862). 492 sjæle i 1892. 556 i 1914 (30 dansker). Pre- 
ster: O. J. K. Hagestad, 1863-75; Marcus Thorsen, 1875-76; H. J. G. Krogh, 
1876-90; H. Rosenqvist, 1890—. Embedsmænd i 1915: b. John Anderson; c. 
Carl Bue; d. Neis A. Nelson, Ole H. Olson ; e. Theodore Reitan, Halvor 
Nelson, Theodor Williamson, Isaack Elster, B. O. Jørstad. 4 kvindefor, 1876, 
$4,000. Ungdomsfor., 1900, $1,000. Pikefor., 1910, $400. Presteløn: $166 
(1862), $300 (1914), $10,424 (1862-14). Prestehus osv.: $6,000. Kirketjener 
osv.: $24,300 (1862-14). Menighetsskolen : $5,750 (1862-14). Samfunds- 
skolen: $4,800 (1862-14). Missionen: $4,000 (1862-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $1,000 (1862-14). "Konstitution", 1892; "Kirketidende", 1912.— H. 
Rosenqvist. (1301—628) 214 Wisconsin 

Kirke, 1888, $8,000. Prestehus 1, 1889, $1,100. 
Prestehus 2, 1909, $1,800. Prestehus 3, $5,000. 
Gravplads, 2 acres, $100. Vor Frelsers norsk ev. 
lutherske menighet. 

(Fra 1862 til 1887 en del 
av Nordre Rush River.) 

Baldwin (4 mil nordøst), 
St. Croix Co., Wis. 

Antimissouri, 1887-90 ; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 22de aug. 1887. 
164 sjæle i 1887, 600 i 1914 
(46 dansker). Prester: N. 
Arvesen, 1887-92; S. K. 
Ulsaker, 1892-12; C. F. 
Johnson, 1913 — . Embeds- 
mænd i 1887 : a. Edw. Lorn- 
son ; b. E. A. Erikson ; e. 
Mathias Evenson, Christ. 
Jorstad, Peder Haldorson. 
I 1915: b. Richard J. Tor- 
gerson; c. Tom Nelssen; d. 
Neis Dahl, John Osmod, 
John Larsen, John Petersen, 
A. O. Solstad, John Casper- 
sen; e. John Dahl, Will 
McConnell, Lewis Hansen, 
David Afdahl, Fred Muse- 
us, Peter Boesen ; f. Lewis 
Wahl. 2 kvindefor., 1887, 
$11,200. Ungdomsfor., 1887, 
$1,400. Pikeforening, 1888, 
$2,035; Sangforening, 1888. 
Presteløn: $325 (1887),$7i}0 

Kirketjener osv.: $2,100. (1914), $14,800 (1887-14). Kirkehus: $55,000 

Samfundsskoler : $2,174. Missionen: $3,250. Barmhjertighetsanstalter : $1,000. 

"Konstitution", 1894.— C. F. Johnson. (1501—629) 
Kirke, 1874, $3,750. 
Prestehus 1, 1878, $1,600. 
Prestehus 2, 1910, $5,869. Baldwin norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Baldwin, St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1875-77; Norske synode, 
1877—. 

Organisert 17de december 1875. 92 sjæle i 
1875, 304 i 1914. Prester: M. Thorsen, 1875- 
76; H. J. G. Krogh, 1876-90; H. Rosenqvist, 
1890—. Embedsmænd i 1875: a. Jacob N. 
Fjær ; b. N. I. Gilbert ; c. William Evensen ; 
e. Ove Olson, Sjur Nelson, Carl Aune ; f. Ja- 
cob N. Fjær. I 1915: b. Elling S. Nelson; c. 
Jens J. Græsli ; d. Elling S. Nelson, Nils Gul- 
lickson; e. Andrew Afdahl, Oscar Hulback, 
Andrew Grant, Peter Forness, John M. John- 
son. 3 kvindefor., 1891, $750; 1901, $400; 1878, 
$2,560. Pikefor., 1908, $280. Presteløn : $200 
(1875), $300 (1914), $8,100 (1875-14). Preste- 
hus: $3,367. Kirketjener osv.: $6,000. Menig- 
hetsskolen: $2,000. Samfundsskoler: $1,500. 
Missionen: $1,000. "Konstitution", 1892.— H. 
Rosenqvist. (1302—630) St. Croix Co. 215 Bethel norsk evangelisk lutherske menighet. 

Baldwin, St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1909—. 

Organisert 15de juli 1909. 47 sjæle i 1909, 43 i 1914. Prester: S. K. 
Ulsaker, 1909-12; C. F. Johnson, 1913—. Embedsmænd i 1909: b. Ed. 
Petersen; c. Martin Evenson; d. Ole Garlid, Martin Evensen, Edvard Pe- 
derson. I 1915: b. Ed. Petersen; c. Ole Garlid; d. Martin Evenson, Ole 
Garlid, Edward Petersen; e. Tollef Larsen, Neia Nj^zfs, Ole Garlid; f. Lewis 
Wahl; h. George Rosenquist. Kvindefor., 1906, $600.— C. F. Johnson. 

(1502—631) 

Wilson menighet. 

Wilson, St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1879-88. 

Begyndt 1879. Sluttet 1888. Prest: H. J. G. Krogh, 187^-88. (4097—632) Kirke, 1897, $9,000. 
Gravplads, 1 acre, $150. Wilson norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Wilson (21/2 mil syd), St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Am), 1889-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 31. mars 1889. Ca. 50 sjæle i 1889, 
ca. 251 i 1914 (1 svenske). Prester: N. Arve- 
sen, 1889-92; J. H. T. Lee, 1893-94; S.K. Uls- 
aker, 1894-06; L. L. Fylling Hammer, 1906—. 
Embedsmænd i 1889: b. Louis Peterson; c. 
Haldor Johnson; d. Even Sørenson, John 
Sether; e. John Pederson, Peter Brandvold, 
Haagen Johnson; f. Louis Peterson. I 1915: 
b. Louis Peterson; c. Haagen Johnson; d. 
Martin Olson, Martin Rude, J. C. Jacobson; 
e. Andrew Martinson, Gilbert Jacobson, Hans 
Knutson; f. Louis Peterson. Kvindefor., 1889. 
Ungdomsfor., 1910. Presteløn: $60 (1889), 
S200 (1914).— L. L. Fylling Hammer. 

(656-633) Deer Park prækeplads. Deer Park, St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1881-82. 

Begyndt 1881. Sluttet 1882. Prest: I. O. Scheie, 1881-82. (4093—634) Pontoppidan menighet. Deer Park(?), St. Croix Co., Wis. 
Hauges synode, 1890(?)-99(?). 
Organisert 1890(?). Opl^st(?) 1899(?). 
Henderson, 1890-99. (4101—635) 19 sjæle i 1890. Prest: B. J. New Richmond menighet. 

New Richmond, St. Croix Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1881-S8. 

Organisert 1881. Opl^zJst 1888, paa grund av naadevalgstriden. 86 sjæle 
i 1885. Prester: I. O. Scheie, 1881-82; A. R. A. Rystad, 1879-86 (4091—636) 216 WlSCON''>iN New Richmond norsk evangelisk lutherske frimenighet. 

New Richmond, St. Croix Co., Wis. 

Antimissouri, 1888-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1888. 80 sjæle i 1891, 130 i 1915. Prester: J. H. T. Lee, 
1888-94; H. O. Fosnes, 1895-99; Holm Holmsen, 1899-03; J. H. T. Lee, 
1903 — . Embedsmand i 1915: b. Gilb. Bergseng. Ungdomsf. Prestel^n: 
$150 (1914). Kirke, $2,500. (4090-637) 

Juel prækeplads. 

New Richmond (23 mil ?), St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1885(?)-86(?). 

Begyndt 1885(?). Sluttet 1886(?). Prest: A. R. A. Rystad, 1885-86. 

(4094—638) 

Juet Mills prækeplads. 

New Richmond(?\ St. Croix(?) Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1886-87. 
' Begyndt 1886. Sluttet 1887. Prest: A. R. A. Rystad, 1886-87. 

(4092—639) 

Woodville prækeplads. 

Woodville, St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1881-87. 

Begyndt 1881. Sluttet 1887. Prest: H. J. G. Krogh, 1881 -«7. (4098—640) Woodville menighet. Woodville, St. Croix Co., Wis. 
Hauges synode, 1883-90. 
Organisert 1883. Opl^st 1890. 
son, 1883-90. (4100—641) 38 sjæle i 1889. Prest: B. J. Hender- 
Vor Frelsers norsk evang. lutherske 
menighet ( Woodville ) . 

Woodville, St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1887-94; Den norske synode, 
1894--. 

Organisert 4de april 1887. 34 sjæle i 1887, 
335 i 1914. Prester: H. J. G. Krogh, 1887-90 
H. Rosenqvist, 1890 — . Embedsmænd i 1887 
b. J. C. Johnson ; c. J. C. Johnson ; e. Andrew 
Hanson, T. Kraabel, J. C. Johnson; f. Tom 
Thompson. I 1915 : b. Andrew Hanson ; c. 
Christ. Nelson; e. A. T. Solum, Haakon Ny- 
gaard, T. Glegen; f. Tom Thompson. Kvinde- 
for., 1888, 1900, $1,515. Pikefor., 1908, $93. 
Presteløn: $50 (1887), $150 (1914), $2,700 
(1887-14). Prestehus : $974. Kirketjener osv. : 
$2,300. Menighetsskolen : $1,300. Samfunds Kirke, 1890, $2,000. 
Gravplads, 1 acre, $150. 

skoler: $1,700. Missionen: $1,800. Barmhjertighetsanstalter : $500.— H. Ro- 
senqvist. (1303—643) Star Prairie prækeplads. 

Star Prairie, St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1885(?)-88(?). 

Begyndt 1885(?). Sluttet 1888(?). Prest: A. R. A. Rystad, 1885-88. 

(4095-644) St. Croix Co. 217 


Woodville norsk evang. 
lutherske menighet. 

Woodville (1 mil nord- 
vest), St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Hs), 1886-87; 
Antimissouri, 1887-90; For- 
enede kirke, 1890 — . 

Organisert 1886. 30 sjæie 
i 1886, 420 i 1914. Prester : 
B. J. Henderson, 1886-87; 
J. N. Kildahl, 1887; N. Ar- 
vesen, 1887-92; S. K. Uls- 
aker, 1892-06; L. L. Fylling 
Hammer, 1906 — . Embeds- 
mænd i 1886 : b. Laur. Dahl ; 
c. Chr. Astrum ; d. Anders 
Gulstad, T. O. Blegen, Gre- 
ger Gregersen ; e. Christian 
Astrum, Abraham Gunder- 
sen, Jens Stone. I 1915 : b. 
L. Solstad; c. Peder Hal- 
dorson; d. T. O. Blegen, 
Christ. Johnson, Olaus G. 
Johnson ; e. John K. John- 
son, Elling Skredsvig, Abra- 
ham Gunderson, Ole Man- 
stad, Adolf Hegre; f. Olaus 
G. Johnson. 3 kvindefor. 
Ungdomsfor. Pikefor. Mis- 
sionsfor. Prestens løn : $75 
(1886), $300 (1914).— L. L. 
Fylling Hammer. 

(658—642) 
Kirke, 1888, $3,200. Skolehus 1, 1904. Skolehus 2, 
1910. Prestehus, 1907, $3,500. Gravplads, 2 acres, 
$200. 218 Wisconsin Betania norsk evangelisk lutherske menighet, 

(Star Prairie norsk evangelisk lutherske.) 

Star Prairie, St. Croix Co., Wis. 

Antimissouri, 1889-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1889. 165 sjæle i 1892, 137 i 1915. Prester: J. H. T. Lee, 
1892-94; H. O. Fosnes, 1895-99; Holm Holmsen, 1900-03; J. H. T. Lee, 
1903 — . Embedsmand i 1892: b. Lewis Eriksen. I 1915: b. Adolf Anderson. 
Ungdomsf. Presteløn: $150 (1914). Kirke, $550. (4096—645) 

Vor Frelsers menighet (Den skandina- 
visk lutherske, Glenwood norsk 
evangelisk lutherske). 

Glenwood City, St. Croix Co., Wis. 

Antimissouri, 1889-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 23de juni 1889. 35 sjæle i 1889, 
220 i 1914 (20 svensker og dansker). Prester: 
N. Arvesen, 1889-92; J. H. T. Lee, 1892-95; 
H. O. Fosnes, 1895-99 ; O. N. Jordheim, 1899- 
07; L. O. Thorson, 1907-10; M. K. Aaberg, 
1910—. Embedsmænd i 1889: b. Chas. P. Bor- 
gen; c. M. C. Pladsen; d. Andrew Dahl, Hal- 
vor O. Millerud, Halvor Anderson; e. Peder 
Folden, Simen Kaasen, P. M. Johnson ; f. 
Chas. P. Borgen; h. Peder Wold, Chas. Bor- 
gen. I 1915: a. M. K. Aaberg; b. Ole P. Bor- 
gen ; c. Eimer Holmsen ; d. Andree Lee, J. E. 
Jensen, I. K. Larson ; e. Christ Hanson, Knud 
Thorson, Marten Thompson ; h. mrs. M. K. 
Aaberg. 2 kvindefor., 1889. Ungdomsior., 
1889. Presteløn: $200 (1914), ca. $5.500 (1889- 
14). Prestehus: $4,000. Kirketjener osv.: 
$3,500.— M. K. Aaberg. (2662—646) 
Kirke, 1893, $4,025. 
Prestehus, 1890, $2,500. Zoar menighet. Emerald, St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1897-99. 

Organisert 8de februar 1897. 48 sjæle i 1897, 37 i 1898. Prest: H. O. 
Fosnes, 1897-99. Embedsmand i 1897: b. John Lindefield. I 1898: b. Nils 
Næsheim. (4102—647) 

Den norsk dansk evangelisk lutherske menighet i Big HoUow. 

(Big Hollow.) 

Spring Green (6 mil nordvest). Sauk Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am), 1858-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1858. 30 sjæle i 1858, 65 i 1914. Prester: P. M. Brodal, 
1858-65; J. N. Fjeld, 1865-88; S. Gunderson, 1888-89; O. P. Syftestad, 1888- 
90; O. Naess, 1890-97; J. A. E. Naess, 1897-01; J. A. Aasgaard, 1901-09; C. 
J. N^lstad, 1909-12; O. G. U. Siljan, 1912—. Embedsmænd i 1858: b. 
Haavel Anderson; c. Johan Fraaserud; f. Haavel Anderson. I 1915: b. H. 
J. Ellefson; c. B. K. Oleson; e. E. H. Ellefson, Andrew Fredrickson, Ole 
Kittelson; f. E. H. Ellefson. Kvindefor. Sangfor. Prestelj^n: $150 (1914). 
Kirke, 1884, $1,700. Gravplads, IVg acre, $300.— H. J. Ellefson. (2831— 64S) 

Barahoo norsk evangelisk lutherske menighet. 

Baraboo, Sauk Co., Wis. 

Norske synode, 1879 — . 

Organisert 1879. 27 sjæle i 1879, 52 i 1910. Prester: H. A. Preus, 
1879-94; C. K. Preus, 1879-97; C. Hougstad, 1898-06; R. J. Meland, 1907—. 
Embedsmænd i 1879: d. Hendrik Olson; e. Chr. G. Lee. I 1915: b. Oscar Trempealeau Co. 219 Sandberg; c. Chr. G. Lee; e. Chr. G. Lee, A. Lee, Oscar Sandberg. Kvin- 
deforcning, 1901, $400. Prestel^n: $20 (1879), $50 (1914), $1,000 (1879-14). 
Prestehus: $100.— R. J. Meland. (2136—649) 

^ J 


r' 


" ( 
o 

u 
i v 


V 


<X 


) 


^ 
UJ 


f 


5 . 
^ 


\ 
\ 


^ 
k 
\/ E f? N r^ co 


\ 
SA u K 


CO 


.^-.. /^ ( C H L.f\ N D 
C O Ub A i'V M B 0/ ^ W /^ ^ / tv/\ co IVordre Beaver Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Beaver Creek.) 

Ettrick (6 mil øst), Trempealeau Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1859-61; Norske synode, 1861-89. 

Organisert Ilte september 1859. Splittet 1889, paa grund av naade- 
valgstriden (Den norsk ev. luth. mght. i Nordre Beaver Creek — Ns; Beaver 
Creek— Fk). 479 sjæle i 1875, 654 i 1885. Prester: H. A. Stub, 1859-60; 
P. L. Larsen, 1860-61; J. B. Frich, 1861-66; O. Waldeland, 1866-69; E. 
Jensen, 1870-73; A. O. Alfsen, 1871-73; A. L. Lobben, 1875-78; B. Hovde, 
1878-93; S. S. Urberg, 1893—. Embedsmænd i 1859: Ivar Torblaa, Siver 
Nilsen, Nils O. Herreid, Nils Haugland, Ole Dale, Tosten Solfest. "Kirke- 
tidende", 1891, 455-57; 1892, 453-54; 1909, 1042-47. Kirke 1, 1862. Kirke 2, 
1877. (3386—650) 7r^mi/>^^ ^<a i< Co y ^/. S* ^ >^ I, A/s J^^ilÉÆ^X ltC-t e.€.K 
i^l(t> 122") 


220 Wisconsin 
Kirke 1, 1862. Kirke 2, 1877. 
Kirke 3, 1891, $5,000. 
Skolehus, 1902. $400- 
Prestehus 1, 1866, $3,000. 
Prestehus 2, 1902, $5,000. 
Gravplads, 2 acres, $100. 
Land, 6y2 acres, $500. Den norsk evang. lutherske menighet i 
Nordre Beaver Creek av Synoden. 

(Fra 1859 til 1889 en del av Den norsk evan- 
gelisk lutherske menighet i Nordre Beaver 
Creek.) 

Ettrick, Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1889 (1861)—. 

Organisert 1889 (Ilte september 1859). 161 
sjæle i 1889, 450 i 1914. Prester: H. A. Stub, 
1895-60; P. L. Larsen, 1860-61; J. B. Frich, 
1862-66; O. Waldeland, 1866-69; E. Jensen, 
1870-73 ; A. O. Alfsen, 1871-73 ; A. L. Lobben, 
1875-78; B. Hovde, 1878-93; S. S. Urberg, 
1893—. Embedsmænd i 1915: a. T. T. Øde- 
gaard; b. Gunleik Myrland; c. Thomas P. 
Herreid; d. Arne C. Stone. C!arl J. Hagestad, 
Andrew C. Hagestad; e. T. T. Odegaard, R. 
Lewis Thorkelsen, Hans Andersen ; f. J. S. 
Hovelsrud; g. J. E. Hovelsrnd. Kvindefor. 
Ungdomsfor. Sangfor. Presteløn: $233 (1914). 
"Menighetshistorie", 1909, Severin Nelsen, K. 
K. Hagestad. S. S. Urberg; "Kirketidende", 
1891, 455; 1892, 455; 1909, 1042.— S. S. Urberg. 
(1328—651) Den norsk evangelisk lutherske kirke i Beaver Creek. 

(Beaver Creek, Nordre Beaver Creek. Fra 1859 til 1889 en del av Nordre 
Beaver Creek.) 

Ettrick (6 mil øst), Trempealeau Co., Wis. 

Antimissonri, 1889-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1889 (1859). 432 siæle i 1890, 631 i 1914. Prester: N. O. 
Brandt, 1858; H. A. Stub, 1859-60; P. L. Larsen, 1860-61; J. B. Frich, 1861- 
66; O. Waldeland, 1866-69; E. Jensen, 1870-73; A. O. Alfsen, 1871-73; A. 
L. Lobben, 1875-78; B. Hovde, 1878-88; O. Waldeland, 1890-95; Ole Gul- 
brandson, 1895-14; A. J. Boe, 1914—. Embedsmænd i 1915: a. Anton Strand; 
b. Syver Herreid; c. Lars Underheim; d. Jacob Selgstad, John Brovold, 
Lewis Herreid; e. Anton Strand, Ole Sylfest, Mathias Anderson; f. Syver 
Herreid. "Konstitution", 1864. Kirke 1, 1862. Kirke 2, 1877. Kirke 3, 
1905, $12,500.— A. J. Bøe. (3387—652) 

Hardies Creek norsk 

evangelisk lutherske 

menighet. 

(Hardi's, Hardy's.) 

Ettrick (6 mil syd), Trem- 
pealeau Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1862—. 

Organisert 1862. Ca. 60 
sjæle i 1862, 273 i 1914. 
Prester: J. B. Frich, 1862- 
69; S. Svennungsen, 1869- 
74; L. O. Sherven, 1874-80; 
G. A. Lunde, 1880-90; O. A. 
Myhre, 1890-00 ; G. L Brei- 
vik, 1900-01 ; C. B. Bestul, 
1901—. Embedsmænd i 1862: 
b. Marthinus Scorseth; c. Ole Hemma; e. M. J. Scorseth, O. Gryhte, Mikkel 
Spedalen; f. Ole Hemma. I 1915: b. L B. Scorseth; c, C. M. Scorseth; 
Kirke 1, 1876, $1,000. Kirke 2, 1915, $10,884. 
Skolehus, 1894, $600. Gravplads, 1% acre, $350. Trempealeau Co. 221 e. Bernt O. Evenson, Mathias Pederson, Idius Johnson; f, A. Oksnee; g. miss 
Helen Olsen. Kvindefor., 1890, $1,707. Ungdomsfor., 1914, $264. Presteløn: 
$100 (1915). "Konstitution". 1904.— C. B. Bestul. (1339—654) Kirke 1, 1878, $4,000. Kirke 2, 1904, $9,085. Preste- 
hus 1, 1875. Prestehus 2, 1894. Gravplads, 2 acrcs, 
$50. Land, 38 acres. $1,243. French Creek norsk 

evangelisk lutherske 

menighet. 

(Francis Creek, 1870.) 

Ettrick (3 mil vest), 
Trempealeau Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1862—. 

Organisert 1862. Ca. 35 
sjæle i 1862, 517 i 1914. 
Prester : L. Larsen, 1862 ; J. 
B. Frich, 1862-66; O. Wal- 
deland, 1866-69; S. Sven- 
nungsen, 1869-74; L. O. 
Sherven, 1874-80; G. A. 
Lunde, 1880-90; O. A. 
Myhre, 1890-00; G. L Brei- 
vik, 1900-01; C. B. Bestul, 
1901—. Embedsmand i 1862 : 
g. O. J. Engen, 1868-85. I 
1915: a. H, B. Nilsen; b. O. 
J. Engen ; c. L B. Engha- 
gen ; e. H. B. Nilsen, Carl 
Breiningen, John Holstad, 
Emil Benrud, Ibert Enge- 
lien; f. A. (Dksnee; g. A. 
Oksnee. 4 kvindefor., 1890, 
$2,600. Ungdomsfor., 1896, 
$2,500. Missionsfor., 1910, 
$320. Presteløn: $242(1914). 
"Konstitution", 1880.— C. B. 
Bestul. (1336—653) 
Ettrick norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Ettrick, Trempealeau Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1897—. 

Organisert 1897. 90 sjæle i 1897, 200 i 1914. 
Prest : S. S. Urberg, 1897 — . Embedsmænd i 
1897: a. Iver Pedersen; b. H. J. Hagestad; 
c. O. E. Runnestrand; d. Hans Christiansen, 
C. F. Ringlie, O. S. Folkedal; e. Iver Peder- 
son; h. O. S. Folkedal. I 1915: a. A. M. Pe- 
derson; b. A. G. Tjoflot; c. O. A. Ask; d. M. 
T. Pederson, Hans Christianson ; e. A. M. Pe- 
dersen, Elling E. Runnestrand, S. W. Swend- 
son. Kvindefor., 1898, $2,000. Presteldn : $100 
(1897), $125 (1914), $1,875 (1897-14). "Kon- 
stitution", 1898; "Kirketidende", 1898, 664; 
1902, 1066.~S. S. Urberg. (1326—655) Kirke, 1898, $7,000. 
Gravplads, 3 acres. 222 Wisconsin 
Kirke, 1878, $6,500. 
Gravplads, 1% acre, $150. Tamarackdalen norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

Tamarack, Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1863 — . 

Organisert 1863. Ca. 45 sjæle i 1863, 198 i 
1914. Prester: J. B. Frich, 1863-66; O. Walde- 
land, 1866-69; S. Svennungsen, 1869-74; L. O. 
Sherven, 1874-80; G. A. Lunde, 1880-90; O. A. 
Myhre, 1890-00; G. I. Breivik, 1900-01; C. B. 
Bestul, 1901—. Embedsmænd i 1915 : b. A. O. 
Syversen ; c. O. A. Olsen ; e. Olaf O. Syverseh, 
Oscar H. Olsen, Halfdan Olsen, Ole T. 
Thompson; f. A. Oksnee; g. A. Oksnee. 
Kvindefor., 1889, $3,100. Ungdomsfor., 1897, 
$1,179. Missionsfor., 1907, $566. Presteløn: 
SlOO (1914). "Konstitution", 1867.— C. B. Be- 
stul. (1335—656) Tamarack prækeplads. Tamarack, Trempealeau Co., Wis. 

Konferentsen, 1880-^1 (?). 

Begyndt 1880(?). SluttetC?). Prest: E. H. Midtby, 1880-81. (3399—657) 
Fagernæs norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Plum Creek evangelisk lutherske menighet, 
Plumb Creek, 1868-85.) 

Blair (6 mil vest), Trempealeau Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1868-12; Noi*ske synode, 
1912—. 

Organisert høsten 1868. Ca. 90 sjæle i 1868, 
219 i 1914. Prester: O. Waldeland, 1867-69; 
S. Svennungsen, 1869-74; L. O. Sherven, 1874- 
80; G. A. Lunde, 1880-90; O. A. Myhre, 1890- 
00; G. L Breivik, 1900-01; C. B. Bestul, 1901—. 
Embedsmænd i 1915: b. Ole Arnesen; c. H. C. 
Fagernæs ; e. C. M. Larsen, Halvor Hansen, 
James Hansen; f. Ole Arnesen. Presteløn: 
$120 (1914). "Konstitution", 1907.— C. B. Be- 
stul. (1337—658) Kirke 1, 1875, $540. 
Kirke 2, 1892, $2,700. 
Kirke 3, 1901, $5,500. 
Gravplads, 1 y^ acre, $29, 
og gave (1 acre). 

Silver Creek Valley menighet. 

(Silver Creek.) 

Frenchville (5 mil syddst), Trempealeau Co., Wis. 
Norske synode, 1869(?)-78(?). 

Organisert 1869(?). Oplj^st 1878(?). 60 sjæle i 1872, 30 i 1877. Prester: 
S. Svennungsen, 1869-74; L. O. Sherven, 1874-80. (3394—659) Trempealeau Co. 223 Vor Frelsers menighet. 

(French Creek.) 

Ettrick (3 mil vest), Trempealeau Co., Wis. 

Konferentsen, 1875(?)-90; Forenede kirke, 1890—98. 

Organisert 1875(?). Opl^st 1898. 47 sjæle i 1876, 70 i 1897. Prester: 
E. H. Midtby, 1873-81; N. Heierman, 1881-84; O. H. Stenson, 1884-88; O. 
Waldeland, 1890-94; O. Gulbrandson, 1894-98. Kirke. (3393—660) 

Trempealeau by menighet. 

Trempealeau, Trempealeau Co., Wis. 
Norske synode, 1869(?)-74(?). 
Organisert 1869(?). Opl^st 1874(?). 
Svennungsen, 1869-74. (3397—661) 18 sjæle i 1873. Prest: S. S. Trempealeau menighet. 

(Trempealeau, 1872.) 
Trempealeau, Trempealeau Co., Wis. 
Konferentsen, 1871(?)-73(?). 

Organisert 1871(?). Opl^st 1873(?). 50 sjæle i 1871, 96 i 1872. Prest; 
Ole Amundson, 1871(?)-73. (3396—662) Kongsberg menighet. 

Hamlin (10 mil ?), Trempealeau Co., Wis. 
Norske synode, 1879( ?)-(?). 

Organisert 18/9'^). Opl^st(?). 157 sjæle i 1879, 168 i 1883. 
H. A. Heyer, 187^-84; A. E. Hauge(?), 1884-(?). (3398—663) Prester: Big Creek menighet. 

Pigeon Falls (18 mil ?), Trempealeau Co.(?), Wis. 
Norske synode, 1872(?)-74(?). 

Organisert 1872(?). Opl^st 1874(?). 85 sjæle i 1873. Prest: L. O. 
Sherven, 1871-74. (3400—664) 

Galesville menighet. 

Galesville, Trempealeau Co., Wis. 
Norske synode, 1878(?)-90(?). 

Organisert 1878(?). Opl^^st 1890(?). 30 sjæle i 1878, 40 i 1886. Prester: 
L. O. Sherven, 1871-80; G. A. Lunde, 1880-90. Kirke. (3392—665) JM 
tt 


r* 


i/V 


\ 


i 


Hh""" 


i::,; a 


.^ 


■ : ■ "■% f» 


M 


1 


— aA 


(*H iVTHSi 
CHuncH 

LtSVYElC f Kirke, 1892, $5,900. Eden menighet, Gales- 
ville, Wis. 

(Den nye norsk lutherske 
menighet i Galesville og 
omegn.) 

Galesville, Trempealeau 
Co Wis 

Utenom (Kf), 1886-90; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 9de okt. 1886. 
18 sjæle i 1886 (1 svenske), 
100 i 1914(1 svenske). Pre- 
ster : O. H. Stenson, 1886-88 ; 
Chr. K. Ytrehus, 1891-99; 
R. Anderson, 1899-14 ; O. C. Myhre, 1915 — . Embedsmænd i 1886: a. Theodor Larson; b. A. J. Quarberg; 
c. O. N. Sagen; e. L. O. Moe, Theodor Larson, L. W. Hammer; f. Theodor 
Larson; h. A. J. Quarberg. I 1915: b. P. J. Enghagen; c. D. H. Strand; d. 224 Wisconsin L. N. Hammer, Nils Rosewald, A. J. Quarberg; e. D. H. Strand, S. H. Dale, 
Iver Hereid; f. A. J. Quarberg; h. Alice Feton. Kvindefor., 1893. Sangfor. 
Presteløn: $100 (1886). $260 (1914). "Konstitution", 1886.— O. C. Myhre. 

(1049—666) 

Trefoldigheds menighet. 

Galesville, Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1894—. 

Organisert 1894. 31 sjæle i 1894 (4 tyskere, 
4 amerikanere), 224 i 1914 (2 tyskere, 1 ameri- 
kaner). Prest: L. M. Gimmestad, 1894 — . 
Embedsmænd i 1894: a. Ole Hemma; b. Ben- 
jamin Dale; c. Ole Hemma; e. Benjamin Dale, 
P. Sauers, A. J. Skarseth; f. Ole Hemma. I 
1915: b. Einar Olson ; c. A. J. Berg; e. L. 
Gilbo, Hans Benrud, Chr. Braaten ; f, Andreas 
J. Skarseth ; h. Louise Skarseth. Kvindefor., 
1902, $2,954. Ungdomsfor., 1905, $400. Pre- 
steløn: (1894), $300 (1914), $1.925 (1894- 
14). Kirketjener osv.: $1,100 (1894-14). Me- 
nighetsskolen : $970 (1894-14). Samfunds- 
skoler: $3,615 (1894-14). Missionen : $839 
(1894-14). Gale College i menigheten, 1901—, 
C^immestads "Menighetshistorie", 1914. — L. M. 
Gimmestad. (1136—667) 
Kirke, 1909, $6,000. (P. <..CLJi^-cn^ lS(.i.tL§å£iiS£S^ lili^.^or^ Pigeon Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

Pigeon Falls, Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1866-85. 

Organisert 18de august 1866. Splittet 1885, paa grund av naadevalg- 
striden (Pigeon Creek norsk ev. luth. mght. — Ns; Pigeon Falls norsk luth. 
mght.— Fk). 40 sjæle i 1866, 354 i 1885. Prester: O. Waldeland, 1866-69; 
S. Svennungsen, 1869-71; N. E. S. Jensen, 1869-71; L. O. Sherven, 1871-76; 
Em. Christophersen, 1876-09; O. K. Ramberg, 1909-10; E. B. Christopher- 
sen, 1910 — . Embedsmænd i 1866: e. Ole Larson, Peder Pedersen, Erik 
Larson; f. Ole Paulson. Kirke, 1874. (3407—668) Pigeon Falls norsk lutherske menighet. 

Pigeon Falls, Trempealeau Co., Wis. 

Konferentsen, 1878-87. 

Organisert 1878. Opløst 1887, for at danne ny menighet sammen med 
Vor Frelser av Antimissouri. 75 siæle i 1878, 240 i 1887. Prest: C. J. 
Helsem. 1878-92. Embedsmænd i 1878: b. Hans Karlstad; c. Nils Nilsen; 
d. Peder Ekern, Andreas Olsen; e. Nils Nilsen, Ole Tuff, Sjz^ren Thompson; 
f. Ole Tuff. (3410—670) Trempealeau Co. 225 
Kirke, 1874, $4,500. 
Prestehus 1, 1876, $600. 
Prestehus 2. 1912, $4,500. 
Gravplads, 3 acres, $30. 
lyand, 23 acres, $450. Pigeon Creek norsk evang. lutherske 
menighet. 

(Fra 1866 til 1885 en del av Pigeon Creek 
n. ev. 1.) 

Pigeon Falls, Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1885 (1866)—. 

Organisert 1885 (18de august 1866). 354 
sjæle i 1889, 395 i 1914. Prester: O. Walde- 
land, 1866-69; S. Svennungsen, N. E. S. Jen- 
sen, 1869-71; L. O. Sherven, 1871-76; E. 
Christophersen, 1876-09; O. K. Ramberg, 1909- 
10; E. B. Christophersen, 1910—. Embeds- 
mænd i 1915: b. Bernt P. Moe; c. Peter 
Estensen; e. Eddie Nelson, Emil Nerson, An- 
ton Johnson, Carl Tomte, Christopher Foss ; f. 
H. Samuelstad, John Olson, J. Eilertson, P. P. 
Dahl, T. Lee; h. Melvin Moe. Kvindefor., 
1890, $2,900. Ungdomsfor., 1895, $3,200. Pre- 
steløn: $50 (1867), $300 (1914), $9,500 (1866- 
14). Prestehus: $4,500. Kirketjener osv.: 
$7,'800 (1866-14). Menighetsskolen : $4,400 
(1866-14). Samfundsskoler : $4,200 (1866-14). 
Missionen: $4,420 (1866-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter : $2,500 (1866-14). "Konstitu- 
tion", 1888; "Kirketidende", 1892, 456-57; 1910, 
822-23.— E. B. Christophersen. (2261—669) 

Vor Frelsers menighet. 

Pigeon Falls, Trempealeau Co., Wis. 

Antimissouri, 1885-87. 

Organisert 1885. Opljz^st 1887, for at danne ny menighet sammen med 
Pigeon Falls av Konferentsen (Pigeon Falls norsk luth. mght.). Prester: 
P. Stramme, 1885-87; A. E. Hauge, 1885-87; H. C. Wik, 1885-87. (3408—671) 

Pigeon Falls norsk lutherske menighet. 

(Sammenslutning av Vor Frelsers, 1885-87, og Pigeon Falls, 1878-87.) 

Pigeon Falls, Trempealeau Co., Wis. 

Utenom (Kf), 1887-89. 

Organisert 1887. Splittet 1889, paa grund av at konferentsfolket i me- 
nigheten vilde ha konferentseprest, antimissourierne vilde ha antimissouri- 
prest. 257 sjæle i 1887, 257 i 1888. Prest: C. J. Helsem, 1872-92. Embeds- 
mand i 1888: b. O. Goplen. Kirke. (3409—672) 

Vor Frelsers menighet. 

(Fra 1885 til 1887 en del av Vor Frelser; fra 1887 til 1889 en del av 
Pigeon Falls.) 

Pigeon Falls, Trempealeau Co., Wis. 

Antimissouri, 1889-90; Forenede kirke, 1890-91. 

Organisert 1889. Opl^st 1891, for at danne menighet sammen med 
Pigeon Falls av Den forenede kirke. 80 sjæle i 1890, 80 i 1891. Prester: 
P. Stramme, 1889-91; A. E. Hauge, 1889-91; H. C. Wik, 1889-91. (3411—673) 

Pigeon Falls norsk lutherske menighet. 

(Fra 1878 til 1887 en del av Pigeon Falls; fra 1887 til 1889 en del av 
Pigeon Falls.) 

Pigeon Falls, Trempealeau Co., Wis. 

Konferentsen, 1889-90; Forenede kirke, 1890-91. 

Organisert 1889. Opl^st 1891, for at danne ny menighet sammen med 
Vor Frelsers av Den forenede kirke. 216 sjæle i 1890, 220 i 1891. Prest: 
C. J. Helsem. 1878-92. (3412—674) 

8 226 Wisconsin 


Kirke, 1888, $8,350. 
Ungdomslokale, 1896, $3,500. 
Prestehus, 1892, $5,000. 
Gravplads, 2 acres, $1,000. 
Land, 5 acres, $200. Pigeon Falls norsk lutherske menighet. 

(Pigeon. Saminenslutning av Pigeon Falls, 1889-91, og Vor Frelser, 
1889-91.) 

Pigeon Falls, Trempealeau Co., Wis. 

Forenede kirke, 1891 — . 

Organisert 1891 (1878, 1885). 220 sjæle i 1892, 820 i 1914. Prester: C. J. 
Helsem, 1878-92; M. Gnlbrandson, 1892-95; A. J. Ørke, 1895—. Eml)eds- 
mænd i 1915: b. Even Hegge; c. B. M. Sletteland; d. Ole Paulsrud, Jens 
Vosseteig; f. Ole Paulsrud. 2 kvindefor.. 1884, $4,400. Ungdomsfor., 1892, 
$5,567. Pikefor., 1914, $30. Sangfor., 1892. Presteløn: $50 (1878), $550 
(1914), $12,324 (1878-14). Prestehus: $6,200. Kirketjener osv.: $15,000 (1878- 
14). Menighetsskolen : $7,000 (1878-14). Sanifundsskoler : $4.827 (1878-14). 
Missionen: $3.650 (1878-14). Barmhjertighetsanstalter : $2,500 (1878-14). 
"Konstitution", 1885, 1891.— A. J. Ørke. (894—675) 1f^{t(^ha)l^ l\u l^tL Whitehall norsk evangelisk lutherske menighet. 

Whitehall, Trempealeau Co., Wis. 
Norske synode. 1870-87. 

Organisert 1870. Splittet 1887, paa grund av naadevalgstriden (Vor 
Frelser norsk lutherske — Fk; Whitehall n. ev. 1. — Ns). 20 sjæle i 1870 Trempealeau Co. 227 (2 svensker), 260 i 1886. Prester: N. E. S. Jensen, 1870-71; L. O. Sherven, 
1871-76; S. Svennungsen, 1871; Em. Christophersen, 1876-04; O. K. Ram- 
berg, 1904-12; E. B. Christophersen, 1912—. (3404—676) 
Kirke 1, $125. 
Kirke 2, 1892, $6,500. 
Prestehus, $3,500. 
Gravplads, 1 acre, $20. Whitehall norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1870 til 1887 en del av Whitehall n. 
ev. 1.) 

Whitehall (1 mil ?), Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1887 (1878)—. 

Organisert 1887 (14de juni 1870). 246 sjæle 
i 1889, 262 i 1914 (12 svensker). Prester: 
N. E. S. Jensen, 1870-71 ; S. Svennungsen, 
1871; S. L. O. Sherven, 1871-76; E. Chri- 
stophersen, 1876-04; O. K. Ramberg, 1904-12; 
E. B. Christophersen, 1912-15. Embedsmænd 
i 1915: b. O. C. Hanson; c. G. F. Steig; e. 
John Iverson, H. Hagen, Albert Bringsosen, 
P. C. Pederson; f. H. Samuelstad, John Olson, 
J. Ellertson, P. P. Dahl; h. mrs. G. Rice. 3 
kvindefor., 1896, $32,000. Ungdomsfor., 1896, 
$350. Sangfor., 1904. Presteløn: $300 (1914), 
$9,850 (1870-14). Prestehus: $5,000. Kirke- 
tjener osv.: $7,000 (1870-14). Menighetssko- 
len: $3,500 (1870-14). Samfundsskoler : $2,700 
(1870-14). Missionen: $3,100 (1870-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $2,400 (1870-14). "Kon- 
stitntion", 1888; "Kirketidende", 1893, 759.— E. 
B. Christophersen. (2262—677) Hauges norsk lutherske menighet. 

Whitehall (8 mil ^st), Trempealeau Co., W^is. 
Hauges synode, 1887-93. 

Organisert 1887. Oplc^st 1893. 58 sjæle i 1889, 47 i 1891. Prester: A. 
O. Oppegaard, 1887-89; Th. Himle, 1889-94. (3406—678) Immanuel norsk lutherske menighet. 

Whitehall, Trempealeau Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1899-08; Forenede kirke, 
1908—. 

Organisert 1899. 46 sjæle i 1899, 190 i 1914. 
Prest: A. J. Ørke, 1899—. Embedsmænd i 
1899: b. E. Berg; c. Peter Nilsen; d. John 
Vold ; e. E. B. Guland, John Schansberg ; f. 
E. Berg. I 1915: b. Lewis Schansberg; d. 
Ludvig Solsrad; e. Olaus Galstad, Erik Baal- 
rud, Peter Ekern ; h. P. K. Risberg. Kvinde- 
forening, 1888, $2,214. Sangfor., 1907. Preste- 
løn: $50 (1899), $175 (1914), $1,375 (1899- 
14). Kirketjener osv.: $6,000 (1899-14). Me- 
nighetsskolen : $1,100 (1899-14). Samfunds- 
skoler: $600 (1899-14). Missionen: $800 (1899- 
14). Barmhjertighetsanstalter : $200(1899-14). 
"Konstitution", 1899.— A. J. Ørke. (892—680) 
Kirke, 1901, $5,200. 228 Wisconsin Vor Frelsers norsk lutherske menighet. 

Whitehall (8 mi! dst), Trempealeaii Co.. Wis. 
Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-91. 

Organisert 1887. Opløst 1891. Reorganisert 1899 (Immaniiel— Fk). 
Prest: A. Rønnerberg, 1887-90. (3405—679) 

Eik Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Hale.) 

Hale, Trempealeaii Co., Wis. 

Norske synode. 1870 — . 

Organisert 1870. Delt 1911, da Pleasantville-folket vilde ha egen kirke 
(Pleasantville norsk ev. luth. mght.). 170 sjælc i 1876, 299 i 1910. Prester: 
E. P. Jensen, 1871-73; Em. Christophersen, 1873-80; H. Heyer. 1880-99; 
P. Toft. 1899-08; S. Folkestad. 1909—. 3 kvindeforeninger. Ungdomsfor. 
Kirke 1. 1892. Kirke 2. 1915. $7.000.— S. Folkestad. (2715—681) 

Pleasantville norsk evangelisk lutherske menighet. 

Fra 1870 til 1911 en del av Eik Creek n. ev. luth. mght.) 

Whitehall (7 mil nord), Trempealeaii Co., Wis. 

Utenom (Ns). 1911—. 

Organisert 1911. 84 siæle i 1911. Prest: S. Folkestad, 1911—. Kmbeds- 
mænd i 1911: b. C. T. Hulberg; c. C. T. Hiilberg; e. Lars Svvaim. Chaly 
Gilbertsen, T. H. Hauge; f. Ole O. Høvre; h. T. H. Hauge. I 1915: b. C. 
T. Hulberg; c. C. T. Hulberg; e. Lars Swaim, Chalv Gilbertsen, Wm. Gjest- 
vang; f. Ole O. Hdvre; h. Gilbert Hulberg. Prcsteløn: $50 (1911), $50 
(1914), $200 (1911-14). Kirke, 1911, $4,000.— S. Folkestad. (2714—682) 
Kirke, 1892, $1,400. 
Gravplads, 2 acres, $65. Eik Creek Valley norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

Osseo (3 mil syd), Trempealeau Co., Wis. 

Hauges synode, 1872 — . 

Organisert 1872. 50 sjæle i 1872, 140 i 1914. 
Prester: P. J. Solberg, 1872-74; S. Berntson, 
1874-78; A. O. Oppegaard, 1878-88; H. Hjert- 
aas, 1888-89; Th. Himle, 1889-94; O. H. El- 
stad, 1894-06; J. C. Hjelmervik, 1906—. Em- 
bedsmænd i 1872: a. Andrias Prestegaarden ; 
b. Anton Larson ; d. Andrias Prestegaarden, 
Anders Larson, Hans Bagstcid; e. A. H. 
Lewis, S. P. Solberg. I 1915: a. H. H. Lewis; 
b. A. N. Freng; c. J. H. Call ; d. H. H. Lewis, 
Sam Gunderson, John Prestegaarden ; e. An- 
ton Amundson, John Vold, Albert Ihle; f. H. 
H. Lewis ; h. Sam Gunderson. Kvindefor., 
1885. Ungdomsfor., 1895. Pikefor., 1900. Sang- 
for., 1895. Presteløn: $70 (1872), $200 (1914). 
— J. C. Hjelmervik. (18S-683) Mauls Valley menighet. (Malis Valley menighet.) 
Osseo(?), Trempealeau Co., Wis. 
Hauges synode, 1889(?). 

Organisert 1889(?). Opløst 1906(?). 36 sjæle i 1889, 42 i 1900. Prester: 
H. Hjertaas, 1885-94; O. H. Elstad, 1894-06. Kirke. (3413—684) Trempealeau Co. 229 
Osseo evang. lutherske 
menighet. 

Osseo, Trempealeau Co., 
Wis. 
Hauges synode, 1893 — . 
Organisert 1893. 79 sjæle 
i 1897, 142 i 1914. Prester : 
Th. Himle, 1893-94; O. H. 
Elstad, 1894-06; J. C. Hjel- 
mervik, 1907 — . Embeds- 
mænd i 1893 : a. H. F. Lar- 
son ; b. J. J. Aasgaard ; d. 
Knudt Robeson, H. F. Lar- 
son; e. O. Blexrud, Knudt 
Robeson, M. Johnson. I 
1915: b. C. L. Ihle; c. O. Waller ; d. J. N. Lee, C. H. Larson, A. L. Erickson ; 
e. J. N. Lee, Even Torpen, Ludvig Anderson; f. J. N. Lee; h. John Carson, 
Torger Stenson. Kvindefor., 1892. Ungdomsfor. 2 pikefcr. Sangfor. Av- 
holdsfor. Presteløn: $300 (1914).— J. C. Hjelmervik. (187—685) Kirke, 1894, $4,000. nil • Si- y u. iiiJLL 
i^^Q St ruryj-FK Vestre Beef River menighet. 

(West Beef River.) 

Strum (IVg mil ^st), Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1872-87. 

Organisert 1872. Splittet 1887, paa grund av naadevalgstriden (Strum 
mght.— Am; Strum mght.— Ns). 368 sjæle i 1874, 350 i 1885. Prester: O. 
Waldeland, 1868-71; E. Jensen, 1871-73; L. O. Sherven, 1873-76; L L. F. 
Dietrichson, 1876-79; F. A. Maller, 1880-81; H. A. Heyer, 1881-99. Kirke, 
1885. (3402—686) 

Strum norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1887 en del av Vestre Beef River n. ev. lutherske mght.) 

Strum, Trempealeau Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1887-00; Norske synode, 1900—. 

Organisert 1887 (1872). Splittet 1887. 329 sjæle i 1889, 369 i 1911. 
Prester: O. Waldeland, 1868-71: E. P. Jensen, 1871-73; L. O. Sherven, 
1873-76; I. L. P. Dietrichson, 1876-79; F. A. Møller, 1879-80; H. A. Heyer, 
1880-99; P. A. Toft, 1899-08; D. Kvaase, 1908-09; S. Folkestad, 1909—. 
Embedsmænd i 1915: b. Even Holte; c. C. O. Dahl; f. Lars Moe; h. Olaf 
Dahl. 4 kvindeforeninger. Ungdomsfor. Pikefor. Kirke 1, 1885. Kirke 
2, 1915, $15,000. Prestehus, 1908, $2,200.— S. Folkestad. (2716—687) Strum norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1887 en del av Vestre Beef River n. ev. 1.) 

Strum, Trempealeau Co., Wis. 

Antimissouri, 1887-90. 

Organisert 1887. Opløst 1890, for at gaa sammen med Konferentse 
menigheten (St. Paul). 50 sjæle i 1887. Prest: A. R|z(nnerberg, 1887-90. 
(3403—688) 230 Wisconsin 


St. Pauls menighet. 

(St. Pauli, Skand. luth.) 

Strum, Trempealeau Co., 
Wis. 

Konferentsen, 1877-90 ; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 23de feb. 1877. 
128 sjæle i 1877, 714 i 1914 
(8 fransk-norske). Prester: 
G. Hoyme, 1877-78; C. J. 
Helsem, 1878-14; O. J. Hyl- 
land, 1914 — . Embedsmænd 
i 1877: b. E. Evensen; c. O. 
J. Romundstad; d. Erik O. 
Holden, Berger Semingsen, 
C. Svendby : e. Ole J. Ro- 
mundstad, E. Evensen, An- 
drew Call; f. Esten John- 
sen. I 1915: b. Sivert Rek- 
stad ; c. Ole P. Berg ; d. Ole 
Halvorsen, Christ. Amund- 
sen, Otto Skaug. Anders J. 
Romundstad, Sivert Rek- 
stad; e. Ole Thomasgaard, 
Gilbert Dahl, Hans E. Han- 
son, Christian Dahlby, Arne 
Hageness, Martin Stuberg, 
Daniel Anders, Matias Se- 
mingson, Paul Eide ; f. Ole 
Halvorsen. Presteløn : $100 
(1877), $400 (1914), $11,100 
( 1877-14) . Kirketjener osv. : 
ca. $2,060. "Menighetshisto- 
rie", 1916, Sivert Rekstad. 
— O. J. Hylland. 

(1987—689) Kirke, 1915, $4,500. Prestehus 1 (Helseras). Preste- 
hus 2 (menighetens). Gravplads, 2 acres. 

Bruce Valley menighet. 

(Bruce Wally.) 

Whitehall (10 mil nordvest), Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1888 — . 

Organisert 1888. 99 sjæle i 1888, 99 i 1914. Prester: H. A. Heyer, 
1888-99; P. A. Toft, 1900-08; O. K. Ramberg, 1909; S. Folkestad, 1909—. 
Embedsmænd i 1915: b. Ole Bergsland; c. Erik Hagen; e. Ole Bergsland, 
Knudt Johnsen. Ole Bergersen; f. 0!e Bergsland. Kirke, 1911, $4,000. 
Skolehus 1, 1870. Skolehus 2, 1891.— S. Folkestad. (2713-690) Den norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1857 til 1879 en del av Trempealeau Valley.) 

Blair, Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1879-89. 

Organisert 1879 (1857). Splittet 1889, paa grund av naadevalgstriden Trempealeau Co. 231 (Blair— Am; Den norsk ev. luth. svnode— Ns). 496 sjæle i 1886, 496 i 1889. 
Prester: H. A. Stub, 1857-60; P. L. Larsen, 1860-61; J. B. Frich, 1861-66; 
O. Waldeland, 1866-69; E. Jensen, 1870-73; A. O. Alfsen, 1871-73; A. L. 
Lobben, 1875-78; B. Hovde, 1878-93; S. S. Urberg, 1893—. Embedsmænd: 
a. Stener Hansen, b. C. A. Berg; c. Gullik Olsen; d. Ole Helgeson, Martin 
Hansen, Anders Wraalstad; e. Mattis Mattison; h. Matt. Skyrud. Preste- 
l^n: $167 (1879). "Kirketidende", 1877, 587. Kirke, 1877, $6,000. (3388-^91) Den norsk evangelisk lutherske synode 
menighet i Blair. 

(Fra 1857 til 1879 en del av Trempealeau 
Valley ; fra 1879 til 1889 en del av Den norsk 
evangelisk lutherske menighet i Blair.) 

Blair, Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1889 (1857)—. 

Organisert 1889 (3dje november 1879, 1857). 
133 sjæle i 1889, 350 i 1914. Prester: B. 
Hovde, 1879-93; S. S. Urberg, 1893—. Em- 
bedsmænd i 1915: a. Ole Malmin; b. Olaus O. 
Mitskogen ; c. C. O. Grinde ; d. Emil Hanson, 
S. G. Ness, A. M. Mesundstad; e. Ole Mal- 
min, Otto J. Berg, Peder O. Urlien. Kvinde- 
for., 1895, $2,000. Presteløn: $333 (1914). 
"Konstitution", 1876; "Kirketidende", 1877, 
587; 1895, 631; 1900, 617; 1903, 1053.— S. S. 
Urberg. (1330-692) 
Kirke 1, 1877, $6,000. 
Kirke 2, 1895, $2,000. 
Kirke 3, 1899, $12,000. 
Prestehus 1, 1866. 
Prestehus 2, 1903, $5,000. 
Gravplads, 2 acres, $200. 
I,and, 6^ acres, $500. Blair menighet. (Corness. Fra 1857 til 1870 en del av Trempealeau Valley.) 

Blair, Trempealeau Co., Wis. 

Konferentsen, 1870-90. 

Organisert 1870. Opl^z^st 1890, for at danne ny menighet sammen med 
Blair av Antimissouri. 141 sjæle i 1876, 183 i 1887. Prester: A. Weenaas, 
1870-73; E. H. Midtbj^, 1873-81; N. Heierman, 1881-84; O. H. Stenson, 
1884-88. Kirke. (3391—693) 

Blair norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1857 til 1879 en del av Trempealeau Valley; fra 1879 til 1889 en del 
av Den norsk evangelisk lutherske i Blair.) 

Blair, Trempealeau Co., Wis. 

Antimissouri, 1889-90. 

Organisert 1889. Opl^st 1890, for at danne en ny menighet sammen 
med Blair av Konferentsen (Blair — Fk). Prest: O. Waldeland, 1890. 

(3389—694) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet i Blair. 

(Blair. Sammenslutning av Blair av Am, 1889-90, og Blair av Kf, 
1870-90.) 

Blair, Trempealeau Co., Wis. 

Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1890 (15de januar 1881). 678 sjæle i 1891, 811 i 1914. Prester: 
O. Waldeland, 1890-94; O. Gulbrandson, 1894-14; A. J. Bp^e, 1914—. Em- 232 Wisconsin bedsmænd i 1915: a. Peter Overby; b. Edwin T. Mattison; c. Petter T. 
Herreid; e. Ebert Everson. John Pedersen. A. O. Dahle. Kvindefir. Ung- 
domsfor. Sangkor. Presteløn: $375 (1914). "Konstitution", 1881. Kirke 
1, 1877, $6,000. Kirke 2, 1907, $19,000. Prestehus 1. Prestehus 2, 1915, 
$4,200. Gravplads, 3 acres. Land, 1 acre.— A. J. Bøe. (3390—695) 

Trempealeau River menighet. 

Arcadia(?), Trempealeau Co.. Wis. 
Norske synode, 1872(?)-74(?). 
Organisert 1872(?). Opldst 1874(?). 
Sherven, 1873(?)-74(?). (3395—696) 70 sjæle i 1873. Prest: L. O. TnTf Kirke, 1883, $5,200. Gravplads, 2 acres, $600. Independence norsk 

evangelisk lutherske 

menighet. 

Independence, Trempea- 
leau Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am), 1879- 
90; Forenede kirke, 1890—. 
Organisert 1879. 80 sjæle 
i 1879, 150 i 1914. Prester: 
H. A. Heyer, 1879-84; A. 
E. Hauge, 1884-98; H. J. 
Rasmussen, 1899-13; A. J. 
Ørke, 1913 — . Embedsmænd 
i 1879: b. Nathan Ander 
son ; c. O. P. Larson ; d. J. 
A. Johnson, Ole Rødningen ; e. John C. Leafland, O. P. Larson, Nathan An- 
derson. I 1915 : b. G. B. Anderson ; c. C. Torgerson ; e. Otto K. Lindberg, 
Christian Stuve. James Elstad. Kvindefor.. 1885, $1,600- Presteløn: $75 
(1879). $180 (1914). $5,260 (1879-14). Kirketjener osv.: $7,500. "Konstitu- 
tion". 1879.— A. J. Ørke. (1267—697) Eleva norsk lutherske menighet. 

Eleva, Trempealeau Co., Wis. 

Forenede kirke, 1893 — . 

Organisert 27de februar 1893. 13 sjæle i 
1893. 314 i 1915. Prester: J. C. Helsem, 1893- 
05; John Erickson, 1905-11; A. O. Lange- 
hough, 1911 — . Embedsmænd i 1893: b. Knute 
Jenson ; c. Tom Olson ; d. Martin Olson, Al- 
lick Toppen ; e. John Volan, A. C. Hollanger, 
Ole Halvorson; f. S. H. Anderson. I 1915: 
b. N. I. Gilbert; c. Henry Vold; d. Andrew 
Hagen, A. Finreite, Anders Isakson; e. An- 
drew Gilberg. Knute Steffenson, Magnus 
Moen ; f. S. H. Anderson ; h. Magnus Moen. 
2 kvindefor.. 1893, $4,722 (1896-16). Ung- 
domsfor., 1912, $320. Presteløn : $100 (1893), 
$300 (1914). $4,000 (1893-14). Kirketjener 
osv.: $1,025 (1893-14). Samfundsskoler : $300 
(1906-15). Missionen: $572 (1907-15). "Kon- 
stitution", 1893.— A. O. Langehough. 

(970—699) 

i£ 


4 


W^ jV 


1 '* ' 


Lj^^^i^l^iS 
iiiE^dPw Kirke, 1897, $3,500. 
Prestehus, 1908, $2,500. 
Gravplads, 2 acres, $150. 
Land, 1 acre. Trempealeau Co. 233 
Chimney Rock norsk 

evangelisk lutherske 

menighet. 

Chimney Rock, Trempea- 
leau Co., Wis. 

Norske synode, 1869-^8; 
Antimissouri, 1888-90; For- 
enede kirke, 1890 — . 

Organisert 1869 (1874). 
60 sjæle i 1874, 424 i 1914. 
Prester: L. O. Sherven, 
1874-76; F. A. Møller, 1876- 
78 ; E. Christophersen, 1878- 
79; H. A. Heyer, 1879-84; 
O. O. Dæhlen, 1884-S8 ; Olaf 
Guldseth, 1888-92; M. C. 
Holseth, 1892-06; M. C. 
Stensen, 1906-11; A. O. 
Langehough, 1911 — . Em- 
bedsmænd i 1874: b. H. O. 
Haagensen ; c. Peder Pe- 
dersen; d. Lars L. Instenes, 
Ch. Cotholfsen; e. C. O. 
Wenberget, T. O. Holstad, 
Ch. Botholfsen; e. C. O. 
Instenes. I 1915: b. Julius 
M. Lee; c. Ole Paulsen; d. 
Lars L. Instenes, Johan 
Spangberg; e. Carsten Paul- 
sen, Adolph Hendrigsen, C. 
K. Risberg; f. Lars Instenes. Kvindefor., 1879, $2,485. Ungdomsfor., 1907, 
$1,300. Presteløn: $140 (1874), $300 (1914), $5,400 (1874-14). Kirketjener 
osv.: $800. Menighetsskolen : $2,000. Samfundsskoler : $1,400. Missionen : 
$1,100. Barmhjertighetsanstalter: $600.— A. O. Langehough. (632—698) 
Kirke 1, 1877, $1,200. Kirke 2, 1908, $8,600. 
Østre Bennet Valley menighet, 

Eleva (7 mil syd), Trempealeau Co., Wis. 

Utenom ( Ns, Fk), 1890-09; Forenede kirke, 
1909—. 

Organisert 1890. 120 sjæle i 1890, 254 i 
1914. Prester : F. A. Møller, 1890-01 ; M. C. 
Holseth, 1901-03; H. C. Wik, 1903—. Em- 
bedsmænd i 1890: b. Johan Langseth; c. Hal- 
vor Svansen; e. Knut Stevens, Anfin Gray; f. 
Hans Olsen. I 1915 : b. Hans Langseth ; c. 
G. A. Gundersen; d. Mons Hefte, Johannes 
Langseth ; e. Andreas Klevgaard, Sylfest Rene, 
Johannes Langseth ; f. John Hansen. Kvinde- 
for., 1890, $1,900. Ungdomsfor., 1910, $300. 
Sangfor. Presteløn: $125 (1914), $1,270 (1901- 
14). Kirketjener osv. : $800 (1890-14). Sam- 
fundsskoler: $250 (1901-14). Missionen: $150. 
— H. C. Wik. (586-700) Kirke 1, 1901, $400. 
Kirke 2, 1910, $^,000. 
Gravplads, 2 acres, $120. 234 Wisconsin Østre Bennet Valley menighet. 

(Øvre Bennet Valley.) 

Eleva (7 mil syd). Trempealeati Co., Wis. 
Norske synode. 1901-05 (?). 

Organisert 1890. Opl^st 1905(?). 120 sjæle i 1890, 30 i 1905. 
A. Møller, 1890-05. (3401—701) 

Traves Valley. Prest: (Travles Valley, Travers Valley.) 
Blair(?), Trempealeau Co., Wis. 
Konferentsen, 1875(?)-84(?). 

Organisert 1875(?). Opløst(?) 1884(?). 55 sjæle i 1877, 82 i 1884. 
Prester: E. H. Midtby, 1875-77; O. C. Schonhovd, 1877-79. (4105—702) 

Gale College prækeplads. 

Galesville, Trempealeau Co., Wis. 

Norske svnode, 1911 — . 

Begyndt 1901. Lærere: L. M. Gimmestad, 1901—, og andre. (4119—703) 'A <^ ^ ^ r 
% 


.^ 


J^ /^ 


> 

V 


■^^ 


( y^ 


r' 
rr^o* 


^v^ 
Jf?' 


/y v 1 '^^^A 
^ x>4 


^^ 
oM 


.-^*^^ 
J^ * ^ J 


& V 


^ r 


\ f 


^ 1 


^ / 


i—i <(. [£ J\A i "^ ^ E Kewaunee menighet. 

(Franklin.) 

Denmark (9 mil øst), Kewaunee Co., Wis. 

Norske synode, 1861(?)-97; Forenede kirke. 1897—. 

Organisert 1861(?). 150 siæle i 1868, 68 i 1915. Prester: L. M. Biørn, 
1861-79; M. P. Ruh, 1879-80; O. G. Jukam, 1880-96; J. O. Hougen, 1896-98; 
E. T. Rogne, 1899-07; O. K. Espeseth, 1907—. Embedsmand i 1915: b. 
Chas. Olson. Kirke. (3314—704) Kewaunee Co., Richland Co. 335 

Sandy Bay menighet. 

Kewaunee (8 mil syd), Kewaunee Co., Wis. 

Norske synode, 1889(?)-96; Forenede kirke, 1896—. 

Organisert 1889(?). 91 sjæle i 1889, 63 i 1915. Prester: O. G. Jukam, 
1880-96; J. O. Hougen. 1896-98: E. T. Rogne, 1899-07; O. K. Espeseth. 
1907—. Embedsmand i 1915: b. Ed. Alberts. Kirke. (3320—705) 

IS (ol 'ltlLc^ LÉ^^:i.^^'X^cL )g?^r" '"^^ 

Richland norsk evangelisk lutherske menighet. 

Richland Center (14 mil vest), Richland Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am), 1861-90. 

Organisert 1861. Splittet 17de januar 1890, paa grund av uenighet an- 
gaaende kirketomt for ny kirke (Richland n. ev. luth. mght. — Fk; Imma- 
nuel mght.— Fk). 130 sjæle i 1873, 300 i 1884. Prester: A. C. Preus, 1861- 
66; O. Juul, 1866-74; Ole Naess, 1874-97. Embedsmænd i 1861: Neis Han- 
sen, Morten Monsen, John Johnson. Prestel^n: $90 (1861). (3373—706) 

Richland norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1861 til 1890 en del av Richland n. ev. 1.) 

Richland Center (14 mil vest), Richland Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1890 (1861)—. 

Organisert 1890 (1861). 61 sjæle 'i 1898, 181 i 1914. Prester: O. Juul, 
1866-74; O. Naess, 1874-97; J. A. E. Naess, 1898-01; M. G. Holm, 1903-05; 
O. O. Sj^vde, 1905-09; C. J. Nj^lstad, 1910-12; B. O. Steffenson, 1913—. 
Embedsmænd i 1915: b. Lewis Staum; c. Ole Goplin; e. Chris. Monson, Ole 
Olson, Adolph Jacobsen; f. John Eng. Kvindefor. Ungdomsfor. Sang- 
for., 1913. Presteljz^n: $550 (1914). Kirke, 1890. Prestehus, 1913, $3,000. 
Gravplads, IV» acre. Land, 2 acres. — B. O. Steffenson. (276—707) 

Immanuels menighet. 

Richland Center, Richland Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1890—. 

Organisert 17de januar 1890 (1861). 61 sjæle i 1898, 55 i 1914. Prester: 
O. Naess, 1891-97; J. A. E. Naess, 1898-01; M. S. Holm, 1903-05; O. O. 
S^vde, 1905-09; C. J. N^lstad, 1910-12; B. O. Steffenson, 1913—. Embeds- 
mænd i 1890: a. O. L. Hanson; b. Hans B. Hanson; c. Hans B. Hanson, 
e. H. Peter Peterson, H. M. Hanson, Leonard Johnson. I 1915: b. Clarence 
Johnson; c. Clarence Johnson; e. Phillip Hanson, Jens Peterson, Emil John- 
son: f. Emil Johnson. Prestel^n: $175 (1914). Kirke.— B. O. Steffenson. 
(277—708) 

Greenwood og Cazenovia menighet. 

(Ironton mght, Lavalle.) 

Cazenovia (2 mil nord, og 8 mil vest), Richland Co., Wis. 

Norske synode, 1863 — . 

Organisert 26de august 1863. Delt paa grund av for lang kirkevei. 
Det er i grunden bare én menighet med to kirker. 44 sjæle i 1863 (1 
svenske), 125 i 1910. Prester: H. A. Preus, 1863-65; S. S. Reque, 1865-71; 
B. Hovde, 1872-75; G. A, Lunde, 1875-80; M. P. Ruh, 1880-96; C. L. Schive, 
1896-06; L G. Nelsen, 1905-06; C. A. H. Hjermstad, 1906-07; R. J. Meland, 
1907 — . Embedsmænd i 1863: a. Ole JpJrgensen; e. Ole Jj^rgensen, Gut- 
torm Einarson, Lars Torstensen; f. Ole Jørgensen. I 1915: b. Guttorm 236 Wisconsin Hegg; c. Peder Solem; d. Guttorm Hegg, Robert Robertson; e. John T. 
Johnson, Ole Jacobson. 2 kvindefor.. 1896, $300. Ungdomsfor., 1913, $100. 
Sangfor. Prestelj^n: $150 (1914). "Konstitution", 1905; "Folkekalenderen", 
1909, 108. Kirke 1, 1871. Kirke 2, 1886, $1,200. Kirke 3, $600. Skolehus 
1, 1865(?). Skolehus 2, 1875 (?). Gravplads, 1 acre (gave).— R. J. Meland. 
(2133—709) 

Den norsk lutherske menighet ved Mill Creek. 

(Mill Creek.) 

Richland Center (9 mil nordvest), Richland Co., Wis. 
Augustana, 1870-90(?). 

Organisert 1870. Opløst 1890(?V 28 sjæle i 1886. Prester: A. Wright, 
1870-71; D. Lysnes. 1871-76; H. L. Haakonson, 1881^84. (2826—710) Tavera prækeplads. 

Tavera, Richland Co., Wis. 

Utenom (Fk). 1914—. 

Begyndt 1914. Prest: B. O. Steffenson, 1913—. (3374—711) Z?A rZ RON CO AVEW fiyL-g f^ u s K do. A^^ con. TDU,N N CQ^ Qjjloome;? •eSTELLA COLTAX» AV ,:*^ '>C X <:„,PP£VVA ^Atcj, • COI-S| 
TfKyL-OR CO. -f^-tt- STA N i- E/' CLARK CO. 138 C^ib|:>€waCo.,Wis^ 
Richland Co., Chippewa Co. 237 

St. John's English Church. 

Boaz, Richland Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1913—. 

Organisert 1913. 31 sjæle i 1915. Prest: B. O. Steffensen, 1913- 
Embedsmand i 1913: b. Al vin Peterson. Kirke. (3375—712) 

Big Eik Creek menighet. 

(Fra 1859 til 1862 

en del av Bærum 

i Dunn Co.) 
Albertville(3mil 

sydvest), Chippe- 
wa Co., Wis. 
Augustana, 1862- 

70 ; Konferentsen, 

1870-90; Forenede 

kirke, 1890—. 
Organisert 1862 

(1859). 20 sjæle i 

1862, 315 i 1914 (25 

svensker, dansker). 

Prester: P.L.Lar- 
sen, 1858-62; L. H. 

Norem, 1862-67; 

Amund Johnson, 

1867-75; G. Hoy- 

me, 1875-85 ; I 

Tharaldsen, 1885- 

97; A. P. Lea, 

1897—. Embeds- 

mænd i 1862: b. 

Bernt Hansen ; c. 

Lars Anderson; e. 
Hans Holm, Jens Andersen, Anton Nilsen. I 1915: b. Ole HjzJnaas; c. Harald 
Anderson; d. August Bjork, Andrew OnsjzJien, Lauritz Thorson, Ole Fles- 
berg, Theodor Thorson, Hans Clemetsen; e. Sigurd Flesberg, Martin Ruud, 
Ole Lower; f. Hans Aale; h. Ole Hjz^naas. Kvindefor., 1890. Ungdomsfor., 
1900. Missionsfor., 1900. Sangfor., 1904. Prestel^n: $250 (1914), $7,500 
(1858-14). Menighetsskolen: $3,600 (1862-14). Samfundsskoler: $2,000 (1862- 
14). Missionen: $3,000 (1862-14). Barmhjertighetsanstalter: $500 (1862-14). 
—A. P. Lea. (1858—713) 

Running Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

Colfax (7 mil novåøst), Chippewa Co., Wis. 

Augustana, 1863-70; Konferentsen, 1870-90. 

Forenede kirke, 1890-91, 

Organisert 1863. Splittet 1901, paa grund av Augsburgstriden (Run- 
ning Valley n. ev. luth. — Lf; Nordre Running Valley — Fk). ZOO sjæle i 
1863, 446 i 1893. Prester: L. H. Norem, 1863-65; Amund Johnson, 1865-70; 
C. J. Helsem, 1870-75; J. H. Grøtheim, 1876-80; N. E. Wikre, 1881-94; E. 
Berntsen, 1895-02. Embedsmand i 1893: b. Martin Isakson. Kirke. 

(2902—714) 

Running Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1863 til 1901 en del av Running Valley n. e. 1.) 

Colfax (7 mil nordøst), Chippewa Co., Wis. 

Frikirken, 1901 (1863)—. 

Organisert 1901 (1863). Ca. 250 siæle i 1901, 225 i 1914. Prester: L. 
H. Norem, 1863-65; A. Johnson, 1865-70; C. J. Helsem, 1870-75; J. H. 
Grøtheim, 1876-80; N. E. Wikre, 1881-94; E. Berntsen, 1895-02; N. Hal- Kirke 1, 1875, $2,000. ^irke 2, 1914, $9,000. 
Skolehus, 1901, $800. 238 Wisconsin vorsen, 1903-11; J. M. Mikaelsen, 1911—. Embedsmænd i 1915: b. Peder 
Friberg; c. G. N. Amble; d. Karl Sorknes, Paul Isakson, Paul Friberg, Ole 
Amble, Carl Gundersen, M. Evensen; e. Albert Evenson; G. N. Amble, H. 
Amble, Ole Thompson, Martin Martinson; Adolph Friberg. 3 kvindefor. 
Ungdomsfor. Pikefor. Sangfor. Presteløn: $350 (1914). Kirke, 1877, 
$2,300. Kapel i Colfax. Prestehus, 1870. Gravplads, 10 acres. Land, 32 
acres.— J. M. Mikaelson. (2214—715) Nordre Running Valley 
menighet. 

(Fra 1863 til 1901 en del 
av Running Valley n. ev. 1. 
mght.) 

Colfax (7 mil nord), 
Chippewa Co., Wis. 

Den forenede kirke, 1901 
(1863)—. 

Organisert 1901 (1863). 
200 sjæle i 1901, 140 i 1914. 
Prester : Joh. Granskou, 
1901-02; N. E.Wikre, 1902- 
08; L. O. Thorson, 1908- 
10; M. K. Aaberg, 1910—. 
Embedsmænd i 1901: b. Hans Staalson ; c. Hans Rise; d. Iver Bjøre, Simen 
Christianson ; e. Andrew Nelson, Olaus Olson, Bernhard Peterson ; f. Halvor 
Arnevik. I 1915: b. Henry Peterson; c. Oluf Olson; d. Iver Christianson, 
John Mullen ; e. Martin Hanson, Sam Sampson ; f. John Mullen. Kvindefor., 
1901. Ungdomsfor., 1901. Presteløn : $175 (1901), $175 (1914), $2,625 
(1901-14). Kirketjener osv.: $750 (1901-14).— M. K. Aaberg. (2668—716) 
Kirke, 1903, $4,900. Gravplads, 1 acre, $100. 
Bloomer Prairie norsk 

evangelisk lutherske 

menighet. 

Bloomer, Chippewa Co., 
Wis. 

Utenom (Ns), 1866-08; 
Norske synode, 1908 — . 

Organisert 13de dec. 1866. 
20 sjæle i 1866. 217 i 1914. 
Prester : K. Thorstensen, 
1866-74; H. F. Haakonsen, 
1874-79 ; D. J. Growe, 1879- 
83; J. Wc^.age, 1883-98; I. J. 
Kvam, 1898-11; J. Skagen, 
1911-12; C. T. Clauson, 
1912 — . Embedsmand i 1866: 
b. Jakob Torfindson. 11915: 
b. Math. Wilson ; c. Math. Mullen ; d. N. Elias J. Amundson ; e. E. J. Naseth, 
Theo. Johnson, Ole Sagen, Isaac Lund. 2 kvindefor., 1875, 1904, $6,188. Ung- 
domsfor., 1911, $300. Pikefor. Sangfor. Presteløn : $113 (1870), $750 (1914), 
$11,603 (1870-14). Prestehus: $4,500. Menighetsskolen : $2,700 (1870-14). 
Samfundsgjøremaal: $225 (aarlig). "Konstitution", 1866.— C. T. Clauson. 

(1309—717) 

Chippewa Falls skandinavisk lutherske menighet. 

Chippewa Falls, Chippewa Co., Wis. 

Konferentsen, 1873-90; Forenede kirke, 1890-96. 

Organisert 1873. OpljzJst i december 1896, paa grund av Augsburg- 
striden (Chippewa Falls sk. luth., 1896— Fk; Vor Frelsers n. luth., 1897— Lf). 
15 sjæle i 1873, 475 i 1896. Prester: Amund Johnson, 1872-75; C. J. Helsem, Kirke 1, 1875, $4,300. Kirke 2, 1910, $11,500. 
Skolehus, 1892, $800. Prestehus, 1913, $4,000. 
Gravplads, 1 1/^ acre. Chippewa Co. 239 ^^I^t"?^'t9- Hoy"^e, 1881-84; J. Tharaldsen, 1884-97. Embedsmænd i 1873: 
c. Neis Johnson; e. Christian Jacobson, Pet. Trondsen, Hans Løken. I 1896: 

1890^200^ ''(i03--7l9t^ ^' ^^^^' ^^'^^^' ^''^^ ^' ^^^' ^^'^^^' ^^°^^^"'' 

Kirke, 1901, $3,000. 
Skolehus, 1912, $1,200. 
Drywood norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Anson norsk luthersk evangeliske mght., 1872-00; Big Drywood, 1907.) 

Cadott (5 mil nordøst), Chippewa Co., Wis. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1872. 50 sjæle i 1872, 203 i 1914. Prester : Amund Johnson, 
1872-75; C. J. Helsem, 1875-85; I. Tharaldsen, 1885-97; A. P. Lea, 1897—. 
Embedsmænd i 1872 : c. D. Danielsen ; e. Pet. Swansby, Christ. Arneson, Karl 
Solberg; f. Amund Amundsen. I 1915: b. Martin Anderson; c. Andrew 
Carlson ; d. Frank Johnson, Andrew Shervey, Lewis Larsen ; e. Hans Ruud, 
Christ. Arneson, Morris Christiansen; f. John Peterson; h. Andrew Shervey. 
Presteløn: $100 (1914).— A. P. Lea. (1857—718) Vor Frelsers norsk lutherske menighet. 

(Fra 1873 til 1896 en del av Chippewa Falls sk. 1.) 

Chippewa Falls, Chippewa Co., Wis. 

Frikirken, 1897—. 

Organisert 28de april 1897. 120 sjæle i 1897, 230 i 1914. Prester: O. 
Swenson, 1898-00; O. H. Sletten. 1902-04; Elias Pedersen, 1905-08; O. A. 
Opseth, 1909—. Embedsmænd i 1897: a. S. J. Blomlie; b. O. J. Nyhus; 
c. O. J. Fossum; d. K. Hoel. John Oie, S. J. Blomlie; e. Sverre Eggen, Ole 
Olson, Neis Lee; f. S. J. Blomlie; h. S. J. Blomlie. I 1915: b. John Oie, 
Jr.; c. Ed. Stone; d. John Oie, Sen., Ole Fossum, John Blomlie; e. Erick 
Oie, Ed. Wermund, Ole Berg; h. Christ. Nelson. Kvindefor., 1897. Ung- 
domsfor., 1897. Sangfor. Presteløn: $400 (1897), $500 (1914). "Konsti- 
tution", 1897. Kirke, 1899. Prestehus, 1902.— O. A. Opseth. (2222—721) 240 Wisconsin 
Kirke 1, 1874, $1,500. 
Kirke 2, 1890, $8,000. 
Skolehus, 1890, $200. 
Prestehus, 1901, $3,000. Chippewa Falls skandinavisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1873 til 1896 en del av Chippewa Falls 
skand. luth.) 

Chippewa Falls, Chippewa Co., Wis. 

Forenede kirke, 1896 (1873)—. 

Organisert 1896 (27de april 1873). 412 sjæle 
i 1898, 395 i 1914 (5 svensker). Prester: 
Amund Johnson, 1873-75 ; C. J. Helsem, 1875- 
84; G. Hoyme, 1881-84; I. Tharaldsen, 1884- 
97; A. P. Lea, 1897—. Embedsmand i 1896: 
b. Jørgen Rand. I 1915: c. Ole Remol ; d. G. 
Thompson, G. Stordahl, P. Engebretson, Carl 
Larsen, E. Johnson, O. Rundberg; e. C. Arne- 
son, C. Lea, C. Sundet. H. Olson, Arthur 
Johnson, John Johnson ; f. H. Brown ; h. H. 
Brown. Kvindefor. Ungdomsfor. Missions- 
for. Sangfor. Presteløn: $450 (1914), $3,000 
(1873-14). Kirketjener osv.: $22,000 (1873- 
14). Menighetsskolen: $6,000(1873-14). Sam- 
fundsskoler: $2,400 (1873-14). Missionen : 
$4.000 (1873-14). Barmhjertighetsanstalter: 
$430 (1873-14). "Konstitution", 1890; "Chip- 
pewa Falls and Chippewa County Annuals". 
— A. P.Lea. (1862—720) Badger Mills menighet. 

Badger Mills, Chippewa Co., Wis. 

Konferentsen, 1886-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1886. Opløst 1892. paa grund av at sagmøllen stanset. 27 
sjæle i 1886, 95 i 1890. Prest: L Tharaldsen, 1886-92. Embedsmand i 1888: 
b. Andrew Krog. Kirke. (1860—722) EfFata norsk lutherske menighet. 

(Badger Mills menighet fra 1886 til 1892.) 

Chippewa Falls (3 mil syd), Chippewa Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1900—. 

Organisert 1900. 27 sjæle i 1900, 43 i 1914. Prester: A. P. Lea, 1900—. 
Embedsmand i 1901: b. J. Solid. I 1915: b. Ole Hansen; c. Gust. Hagen; 
e. Alex. Lee, Otis Gangstad. Ole Gunderson; h. Otis Gangstad. Kvindefor., 
1909. Presteldn: $40 (1914). Kirke, 1887, $1,000.— A. P. Lea. (1859—723) Vor Frelsers menighet. 

Stanley, Chippewa Co., Wis. 

Norske synode, 1885 — . 

Organisert 15de oktober 1885. 40 sjæle i 1885, 225 i 1910. Prester: P. 
A. Dietrichson, 1885; U. C. S. Hjermstad, 1885-87; J. W. Preus, 1887-99; 
Halfdan Nielsen, 1900-03; T. S. Reishus, 1905—. Embedsmand i 1910: b. 
Peter Simensen. Kirke. (2907—724) Yellow River menighet. 

Cox(?), Chippewa Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1897-99. 

Begyndt 1897. Sluttet 1899. Prest: A. E. Bolstad, 1897-99. (2904—726) Chippewa Co. 241 
Kirke 1, 1893, $4,000. Kirke 2, 1906, $24,000. Ung- 
domslokale, 1894, $4,000. Prestehus, 1898, $3,000. 
Gravplads, 2 acres, $125. Land, 1 acre. 
Stanley skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Stanley, Chippewa Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1892-95; Forenede kirke, 1895—. 

Organisert 16de mai 1892. 64 sjæle i 1892, 1,003 i 1914 (40 svensker). 
Prester: I. Tharaldsen, 1892-97; A. E. Bolstad, 1897-99; Joh. Granskou, 
1899-10; C. M. Nødtvedt, 1910-11; B. J. Rothnem, 1911-13; J. N. Midtlien, 
1913 — . Embedsmænd i 1892 : b. L. I. Roe ; c. Hans Lee ; d. Karsten Olsen, 
Ole C. Haugen, Theodore A. Høidahl; e. Ole C. Thorpe, John L. Solie, 
Hans H. Berg; f. Karsten Olson; h. Karsten Olson. I 1915: b. Oscar A. 
Solie ; c. J. B. Halverson ; d. Theo. Høidahl, John Solie, Julius Solie, R. Rei- 
nertson, August P. Pederson, Torvald Thoreson ; e. Olaf C. Thorpe, John A. 
Larson, Hans Huus, Lars Solie, Lars Stirland, Carl P. Anderson ; h. Theo. 
Høidahl. Kvindefor.^ 1892, $9,200. Ungdomsfor., 1893, $2,400. Pikefor., 
1896, $1,000. Mandsfor., 1912, $500. Hjælpefor., 1900, $1,200. 2 sangfor., 
1892, 1912. Andre foreninger, 1896, $2,000. Sykefor. ($7 pr. uke for syke). 
Menighetsutgif ter : $46,745. Samfundsutgif ter : $10,000. Presteløn : $60 ( 1892 ) , 
$800 (1914), $11,620 (1892-14). Samfundsskoler : $4,000. Missionen: $6,000. 
Ildebrand 18de mai 1906; menighetens tap (kirke og ungdomslokale), $10,000. 
"Konstitution", 1913; "Menighetshistorie", 1902-13, Joh. Granskou, J. N. 
Midtlien; Midtliens "Historie av Chippewa County". — ^J. N. Midtlien. 

(84—725) Duncan Creek menighet. 

New Auburn (4 mil øst), Chippewa Co., Wis. 

Norske synode, 1898(?)-07; Forenede kirke, 1907—. 

Organisert 1898(?)-(?). 60 sjæle i 1898, 24 i 1911. Prester: L J. 
Kvam, 1885(?}-99; H. A. Heyer, 1899—. Embedsmand i 1907; b. S. Lee. 
I 1911: b. S. Finstad; c. John GuUixson; g. John Erikson. Kvindefor., 1895. 
(2859—727) Bethel norsk lutherske menighet. 

New Auburn, Chippewa Co., Wis. 

Frilcirken, 1911—. 

Organisert 1911. 60 sjæle i 1911, 120 i 1914. Prester: Neis Halvorsen, 
1911-12; O. A. Opseth, 1912—. Embedsmænd i 1911: b. O. J. Olson. I 
1915: b. O. J. Olson; c. George Ingebretson; d. Hans Halvorsen, Ole 
Fragner, A. Rohde; e. C. P. Hanson, A. J. Amundson, E. Gubberud. 
Kvindefor., 1911. Ungdomsfor., 1916. Presteløn: $125 (1914). "Konstitu- 
tion", 1911.— O. A. Opseth. (2223—728) 242 Wisconsin Colburn prækeplads. 

Colburn, Chippewa Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1907(?)— . 

Begyndt 1907(?). Prest: T. S. Reishus, 1907(?)— . (2905—729) Bateman English Lutheran Congregation (Batenian?). 

Bateman, Chippewa Co., Wis, 
Forenede kirke. 1909 — . 

Organisert 1909. Prest: A. P. Lea, 1909—. Embedsmand i 1915: b. 
Erick Henrickson. Ungdomsf. Kirke. (2901 — 730) Cornell menighet. 

Cornell, Chippewa Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1901—. 

Organisert 1901, 1914. Embedsmand i 1915: b. Thorn Flom. Ca. 20 
sjælc i 1914. Prest: A. P. Lea, 1914—. Union kirke. (2906—731) Laurvig menighet. 

(Estella menighet.) 

Estella, Chippewa Co., Wis. 

Forenede kirke, 1901(?)-15(?). 

Organisert 1901 (?). Opløst 1905(?). 26 sjæle i 1901, 25 i 1904. Prest: 
A. P. Lea, 1901(?)— . Embedsmand i 1901: b. Chas. Hendrickson. I 1915: 
b. Anton Larson. Kirke. (2908—732) 
Vou, O-LA^S CO. 
B umett Co. ' 243 

Wood River norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Thore menighet.) 

Grantsburg (1 mil syd), Burnett Co., Wis. 

Norske synode, 1863 — . 

Organisert 1863. 155 sjæle i 1869, 207 i 1910. Prester: H. O. Hage- 
stad, 1863-70; O. A. Normann, 1870-73; H. G. Stub, 1873-75; O. J. Breda, 
1875-77; W. M. H. Petersen, 1878-82; H. O. Koefod, 1882^6; A. R. A. 
Rystad, 1886-^8; C. C. Stoltz, 1887-90; A. J. Anderson, 1891-98; E. I. M. 
Synnes, 189&-03; R. J. Meland, 1903-06; J. O. Tweten, 1906-09; S. L. Thomp- 
son, 1909 — . Embedsmand i 1863: b. Thore Ingebritson. I 1915: b. Iver 
Thoreson. "Kirketidende", 1913, 1242-44. Kirke. Prestehus, $1,800. 

(2896-734) 

St. Croix Valley menighet. 

Grantsburg(?), Burnett Co.(?), Wis. 
Augustana, 1869-70; Konferentsen, 1870-76(?). 

Organisert 1869. Opl^st(?) 1876(?). 104 sjæle i 1872, 116 i 1874. Prest: 
Ole Tuve Olson, 1870-76. (4106—735) 

Pleasant Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

Randall (2 mil ^st), Burnett Co., Wis. 

Norske synode, 1881-10: utenom (Hs), 1911—. 

Organisert 1881. 73 sjæle i 1873, 23 i 1907. Prester: H. O. Koefod, 
1882-^6; A. R. A. Rystad, 1886-88; A. J. Anderson, 1891-98; E. I. M. Syn- 
nes, 1898-03; R. J. Meland, 1903-06; J. O. Tweten, 1906-09; S. L. Thomp- 
son, 1909-10; J. J. Dahle, 1911—. Embedsmand i 1915: b. E. M. Eliason. 
Kirke. (2891—736) 

Logging Creek menighet. 

(Loggen Creek.) 

Grantsburg (10 mil sydvest), Burnett Co., Wis. 

Norske synode, 1883(?)— . 

Organisert 1883 (?). 79 sjæle i 1883, 3 i 1911. Prester: H. O.. Koefod, 
1882-86; A. R. A. Rystad, 1886-88; C. C. Stoltz, 1887-90; A. J. Anderson, 
1891-98; E. J. M. Synnes, 1898-03; R. J. Meland, 1903-06; J. O. Tweten, 
1906-09; S. L. Thompson, 1909—. (2889—737) 

Scandia menighet (Skandia). 

Webster (2 mil syd), Burnett Co., Wis. 

Norske synode, 1892(?)— . 

Organisert 1892(?). 40 sjæle i 1892, 36 i 1910. Prester: A. J. Ander- 
son, 1891-98; E. I. M. Synnes, 1898-03; R. J. Meland, 1903-06; J. O. Twe- 
ten, 1906-09; S. L. Thompson, 1909—. Embedsmand i 1915: b. Even 
Everson. (2895—738) 

Yellow Lake menighet. 

Yellow Lake, Burnett Co., Wis. 

Norske synode — . 

Organisert 1907(?). 43 sjæle i 1907, 34 i 1910. Prester: R. J. Meland, 
1903-06; J. O. Tweten, 1906-09; S. L. Thompson, 1909—. Embedsmand i 
1911 : b. And. Melland. (2892-739) 

St. Olaf norsk evangelisk lutherske menighet. 

Grantsburg (4 mil svd), Burnett Co., Wis. 

Konferentsen, 1870-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1870(?). 150 sjæle i 1870, 109 i 1915. Prester: O. Tuve 
Olson, 1870-76; M. C. H. Rohe, 1878-81; O. O. Risvold, 1881-98; O. J. 
Malkcwick, 1898-00; H. L. Urness, 1901-02; H. M. Sæterlie, 1902-04; J. J. 244 Wisconsin Haarvei, 1904-06; H. O. Helleve. 1906-07; N. L. Otterstad, 1912-13; O. L. 
Opdahl, 1913-15; Theo. E. Danielson, 1915—. Embedsmand i 1896: b. 
Mathias Johnson. Ungdomsfor. Presteløn: $220 (1914). Kirke, $1,600. 
(2898—740) 

Trade Lake svensk lutherske menighet. 

Trade Lake, Burnett Co., Wis. 
Konferentsen, 1871(?)-76(?). 

Organisert 1871(?)-76(?). 300 sjæle i 1871 (svensker), 196 i 1875 
(svensker). Prest: Ole Tuve Olson, 1870-76. Kirke, 1875. (2893—741) Wood Riller (River?) svensk lutherske menighet. 

Grantsburg, Burnett Co., Wis. 
Konferentsen, 1875(?)-76(?). 

Organisert 187S(?). Opløst 1876(?). 140 sjæle i 1875 (140 svensker). 
Frest: Ole Tuve Olson, 1875(?)-76(?). Kirke, 1875(?). (2894—742) First English Lutheran Church. 

(Grantsburg.) 

Grantsburg, Burnett Co., Wis. 

Norske synode 1906(?)-14: utenom (Fk), 1914—. 

Organisert 1906(?). 45 sjæle i 1907, 48 i 1915. Prester: J. O. Twetcn, 
1906-09; S. L. Thompson. 1909-13; B. L. Opdahl, 1913-15; T. E. Danielson, 
1915_. Embedsmand i 1907: b. N. C. Unseth. I 1915: b. N. C. Unseth. 
Ungdomsfor. Kirke, $10,000. (289a-743) Tabitha norsk evangelisk lutherske menighet. 

Grantsburg (i byen og 6 mil sydøst), Burnett Co., Wis. 

Hauges synode, 1894 — . 

Organisert 1894. 35 sjæle i 1899. 75 i 1915. Prester: N. J. L^hre, 
1897-03; M. J. Malkewick. 1898-00; J. J. Dahle, 1906—. Embedsmand i 
1915: b. E. O. Walseth. Kirke 1. Kirke 2. Prestehus. (2897—744) 
Ja c k s o n co • C/4'rA;?Acr 

MON T^OE CO.,y^ 
u} «LEON S \P0ffT LAif^D V £ It N O N CO 
Monroe Co. 245 ^4. 
£>• Crmy Cfe»f&fe, Fish Creek menighet. 

Leon (5 mil vest), Monroe Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1863—. 

Organisert 1863. 75 sjæle i 1863, 380 i 
1914. Prester : A. C. Preus, 1863-73 ; H. Hal- 
vorsen, 1873-74; A. S. Meling, 1874-82; E. 
Jensen, 1882-93; A. H. Eikjarud, 1893-15. 
Embedsmænd i 1863: b. Marcus Gulbranson; 
c. Hans Hansen; e. Ole Svensen, Magnus 
Svensen. I 1915: b. John Iversen; c. Halvor 
Andersen; e. L. Bakken, Halvor Andersen, 
John Iversen; g. Madeline Samuelsen. Kvin- 
defor., 1894, $1,400. Ungdomsfor, 1899. Pre- 
steløn: $270 (1914), $4,800 (1863-14). Preste- 
hus: $4,500. Menighetsskolen : $2,120 (1863- 
14). Samfundsskoler : $1,200 (1863-14). Mis- 
sionen: $1,950 (1863—14). "Konstitution", 
1869.— A. H. Eikjarud. (1333—745) Kirke 1, 1871, $800. 
Kirke 2, 1893, $4,200. 
Skolehus, 1889, $300. 
Prestehus, 1894, $4,000. 
Gravplads, 1 Yz acre. 
I,and, 3 acres, $500. Portland norsk evangelisk lutherske menighet. 

Portland, Monroe Co., Wis. 

Norske synode, 1863-90. 

Organisert 1863. Splittet 1890, paa grund av naadevalgstriden (Port- 
land n. ev. luth. mght. — Ns; Immanuel mght. — Fk). 45 sjæle i 1863, 370 
i 1890. Prester: A. C. Preus, 1863-73; Halvor Halvorsen, 1874-92. Em- 
bedsmænd i 1863: b. A. C. Preus; c. Christofer Brown; e. Hans Davidsen, 
Christofer Brown, Ole Toreson. Kirke. (3353—746) Portland norsk evang. 
lutherske menighet. 

Cashton (5 mil nordvest), 
Monroe Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1890 
(1863)—. 

Organisert 1890 (1863). 
260 sjæle i 1892, 349 i 1915. 
Prester: A. C. Preus, 1863- 
73; H. Halvorsen, 1874-92; 
A. H. Eikjarud, 1890—. Em- 
bedsmænd i 1915 : b. Casper 
Erikson; c. Oluf Brown. 
"Konstitution", 1874.— A. H. 
Eikjarud. (1331—747) 

Immanuels menighet. 

(Fra 1863 til 1890 en del av Portland.) 

Cashton (2 mil vest), Monroe Co., Wis. 

Forenede kirke, 1890 (1863)—. 

Organisert 12te april 1890 (1863). 250 sjæle i 1890, 404 i 1914 (4 tyskere). 
Prester: C. M. Nj^dtvedt, 1890-95; M. Gulbrandson, 1895-08; J. Tanner, 
1908-09; C. E. Sybilrud, 1909-12; E. O. Hofstad, 1912-13; S. O. Rondes- 
246 Wisconsin tvedt, 1913 — . Embedsmænd i 1890: b. Johannes O. Aas; c. Martin P. Moen; 
e. Lars O. Aas, Christopher Anderson, Svennung Stenersen; f. Johannes 
Flugstad. I 1915: b. Lars O. Aas; c. Ole C. Aas; e. Geo. J. Moen, Gullick 
BjjzJrnstad, Alex. Dunnum, Oscar Olson, Lars O. Egge; h. Ole Juston. 2 
kvindefor., 1890, 1915, $2,400. Ungdomsfor., 1899. Sangfor., 1890. Preste- 
Idn: $125 (1890), $375 (1914), $4,975 (1890-14). Kirketjener osv.: $14,525 
(1890-14). Samfundsskoler: $450 (1907-15). Missionen: $450 (1907-15). 
Kirke 1, 1890, $3,000. Kirke 2, 1908. $10,000. Skolehus 1, 1885, $100. Skole- 
hus 2, 1895, $250. Gravplads, IVg acre, $67.— S. O. Rondestvedt. (1371—748) Hazen menighet. 

Hazen, Monroe Co., Wis. 
Norske synode, 1858(?)— . 

Organisert 1858(?)-59(?). Opldst 1859(?). Halvorsens "Festskrift", 84. 
(3347—749) 

Sparta norsk evangelisk lutherske menighet. 

Sparta, Monroe Co., Wis. 

Norske synode, 1874 — . 

Organisert 1874. 30 sjæle i 1875, 40 i 1910. Prester: A. C. Preus, 1869- 
73; J. B. Frich, 1873-88; E. O. Vik, 1887—. Embedsmand i 1910: b. O. H. 
Doxrud. Kirke. (3348—750)' 

Rudds Mills menighet. 

(Ruuds, Ruds menighet.) 
Rudds Mills, Monroe Co., Wis. 
Norske synode, 1879(?)— . 

Organisert 1879(?). Opl^st 1884(?), fordi presten reiste hjem til Norge. 
35 sjæle i 1879. Prest: H. F. Haakonson, 1879-84. (3349—751) Cataract menighet. 

Cataract, Munroe Co., Wis. 
Norske synode, 1884(?)-85(?). 

Organisert 1884(?)-85(?). Opl^st 1885(?). 35 sjæle i 1884. 
J. B. Frich, 1872-88; A. G. H. Overn, 1882-^7. (3350-752) Prester: 
Kirke, 1906, $1,810. Gravplads, 1% acre, $110. Scandia norsk lutherske 
menighet. 

Wyeville, Monroe Co., 
Wis. 

Utenom (Fk), 1900—. 

Organisert 8de okt. 1900. 
36 sjæle i 1900, 59 i 1914 
(12 dansker). Prester: H. 
H. Hagen, 1900-13: I. O. 
Thvedt, 1913—. Embeds- 
mænd i 1900: b. Herman 
Rutlin; c. Lewis Rutlind; 
e. John Jerdee, Amund Ole- 
son. Iver Opheim. I 1915 : 
b. Herman Rutlin; c. C. J. Johnsen; e. Andrew Severtsen, John Jerdee, Anton Skogen; h. Thore Holm, 
Kvindefor., 1899, $800. Presteløn: $36 (1900), $75 (1914), $644 (1900-14). 
Samfundsskoler: $12 (1915). Missionen: $110 (1900-14).— L O. Thvedt. 

(1249-753) Bau Claire Co. 247 Den Iste norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Eau Claire, Eau Claire Co., Wis. 

Augustana, 1864-70; Konferentsen, 1870-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert Iste februar 1864. Reorganisert 
19de juli 1865. En del medlemmer uttraadte 
for at organisere en engelsk menighet (Grace 
English Lutheran Congregation). 40 sjæle i 
1864, 2,000 i 1914. Prester: L. Norem, 1864- 
65; Amund Johnson, 1865-76; Gjermund 
Hoyme, 1876-93; Peder Tangjerd, 1894—; A. 
M. Arntzen, 1886-87; S. Romsdahl, 1887-88; 
Peder Tangjerd, 1888-90; Ole Saue, 1890-92; 
Olaf Guldseth, 1892-93. Embedsmænd i 1864: 
b. Isak Anderson; d. og e. Christian Jenson, 
Isak Anderson, Ole Holberg; f. Jacob Ander- 
son. I 1915: b. Wm. Larsen; c. Carl Olson; 

d. Arne Thorp, Casper Hanson, Arnt Thing- 
vold, Ole Haanstad, Louis Running, Ole Ryan ; 

e. Thorwald Dragseth, Peter Olson, Jens Ør- 
_ , , - *^ «,^« bek, Eskild Iverson, Andrew Nelvik, George 
Gravplads,7 acres, $2,000. Hagen; f. Wm. Larsen; g. Wm. Larsen; h. 

Wm. Larsen. 2 kvindefor., 1873, $10,000. Ungdomsfor., 1889, $2,000. Pike- 
for., 1887, $3,000. Mandsfor., 1900. Hjælpefor., 1881-90(?), 1895-15, $3,125. 
Menighetsdiakonisse, 1896-99. Sangfor. Smaapikefor. Presteløn : $200 (1864), 
$900 (1914), $30,000 (1864-14). Prestehus: $10,000 (1864-14). Kirketjener 
osv.: $25,000 (1864-14). Menighetsskolen : $20,000 (1864-14). Samfunds- 
skoler: $12,000 (1864-14). Missionen: $8,500 (1864-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $9,000 (1864-14). Luther Hospital bygget i 1907 i Eau Claire, 
$65,000; 1,176 patienter i 1915; søster Amalie Olson, supt. "Konstitution", 
1901; "Menighetshistorie", 1913, Peder Tangjerd; aarbøker, 1909, 1911, 1913, 
1915.— Peder Tangjerd. (275—754) Kirke 1, 1870, $13,550. 
Kirke 2, 1872, $17,550. 
Prestehus, 1866, $1,500. 
Skolehus 1, 1868, $500. 
Skolehus 2, 1882, $4,800. 248 Wisconsin v U. N N co. f <S// / -p T> ^ v^A 
C O PORT£«?S Ml C^AN THON U.SX -Xs ^l^fTALO co. W /5 


y r'^ 


-aZ.' Ct-A/? K CO 5 r A 

lll<-H I L D JACK SO'^ CO Grace English Lutheran Congregation. 

(Fra 1864 til 1910 en del av Den Iste n. ev. 1.) 

Eau Claire, Eau Claire Co., Wis. 

Forenede kirke, 1910 — . 

Organisert 4de januar 1910. 137 sjæle i 1910 (23 amerikanere, tyskere), 
566 i 1914 (138 amerikanere, tyskere). Prester: H. M. Thompson, 1910-14; 
Adolph B. Roseland, 1914—. Embedsmænd i 1910: a. C. M. Wesvig; b. 
G. M. Krogh; c. M. B. Syverson; d. O. O. Aanstad, Gunder Thompson, 
John Knudson; e. P. O. Bruden, Edward Huebsch, Lewis Halvorsen. I 
1915: b. G. M. Krogh; c. Sigurd Rishovd; d. Otto Bahlke, O. O. Aanstad, 
Gunder Thompson; e. H. M. Johnson, A. Baker, F. W. Anderson. Kvinde- 
for., 1909, $6,000. Ungdomsfor., 1910, $400. Pikefor., 1910, $375. Mands- 
for., 1910, $600. Hjælpefor., 1909, $100. Sangfor., 1909, $400. Prestel^n: 
$1,200 (1910), $1.300 (1914), $6,200 (1910-14). "Konstitution", 1912. Kirke, 
1915, $27,300.— A. B. Roseland. (2838—755) 
Kirke, 1877, $5,030. Skolehus 1, 1881, $1,200. 
Skolehus 2, 1912, $7,000. Prestehus, 1889, $3,100. 
Gravplads, 7 acres, $2,000. Vor Frelsers skandina- 
visk evang. lutherske 
menighet. 

Eau Claire, Eau Claire 
Co., Wis. 

Norske synode, 1876 — . 

Organisert 24. april 1876. 
125 sjæle i 1876 (5 sven- 
sker), 450 i 1914. Sven- 
skerne gik over til Augus- 
tana. Nogle norsker gik ut 
paa grund av logesp^smaa- 
let. Prester: I. L. P. Die- 
trichson, 1876-79 ; H. F. Haa- 
konsen, 1879-84; U. C. S. 
Hjermstad, 1884-37; J. W. 
Preus, 1887-99; O. S. Rygg, 1899—. Embedsmænd i 1876 : a. I. L. P. Dietrichson, C. Bergh ; b. Ole P. On 
stad; c. Adolf R. Bergh; e. C. P. Jo.inson, Louis Everson, Ole Hanson; 
g. L. C. Foss; h. H. R. Kjjz^rstad, Ole P. Onstad. I 1915: b. Anton Emmers- 
lund; c. K. Jacobson; d. P. Kjelbotten, John Anderson, Ole Knutsen, H. Bau Claire Co. 249 

Home; c. S. Christofferson, C. Evenson, Ole Anderson; h. Carl Evenson. 
Kvindefor., 1887-99, $1,694; 1899-15, $5,604. Ungdomsfor., 1912, $100. Pike- 
for., 1912, $100. Mandsfor., 1903, $600. Hjælpefor. 2 sangfor., 1899, 1903. 
Smaapikefor., 1910-13, $100. Presteløn: $700 (1876), $450 (1914). Kirke- 
tjener osv.: $750 (aarlig). Samfundsskoler : $3,119 (1876-14). Missionen: 
$1,196(1899-14). Barmhjertighetsanstalter: $318 (1899-14). "Konstitution", 
1876, 1897.— O. S. Rygg. (1310—756) Brunswick menighet. 

(Brounswick.) 

Brunswick, Eau Claire Co., Wis. 

Konferentsen, 1873(?)-79. 

Organisert 1873(?). Opl^st 1878. 90 sjæle i 1874, 126 i 1878. Prester: 
Amund Johnson, 1873-75; C. J. Helsem, 1875-79. (Fortsætter montro under 
navnet Drammen?) (4103 — 756a) Porterville prækeplads. 

Porterville, Eau Claire Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1881(?)-84(?). 

Begyndt 1881(?). Sluttet 1884(?). Prest: H. F. Haakonson, 1881-84. 
(3310—757) 

Prescott Mill prækeplads. 

Eau Claire (3 mil ?), Eau Claire Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1880(?)-81(?). 

Begyndt 1880(?). Sluttet 1881 (?). Prest: H. F. Haakonson, 1879-81. 
(4084—758) 

Porters Mills menighet. 

Eau Claire (8 mil svdvest), Eau Claire Co., Wis. 

Konferentsen, 1884-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1884. 39 sjæle i 1884 (16 svensker), 52 i 1914 (9 svensker). 
Prester: G. Hoyme, 1884-93; D. A. Skare, 1893-98; O. M. Waldal, 1898-10; 
E. A. Norson, 1910 — . Embedsmænd i 1915: b. Theodore E. Halvorson; 
c. Ole E. Halvorson; d. Marrin Frantsen; e. Carl E. Hansen, Ole Mathison. 
Kvindefor., 1884, $2,000. Presteløn: $50 (1914), $2,000 (1884-14). Kirke- 
tjener osv.: $300. Menighetsskolen: $150. Samfundsskoler: $150. Missio- 
nen: $100. Barmhjertighetsanstalter: $100 (1884-14). Kirke 1, 1886, $2,550. 
Kirke 2, 1905, $2,700.— E. A. Norson. ^2107—759) Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Altoona, Eau Claire Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1896-04. 

Organisert i mars 1896. Opløst i juni 1904, paa grund av bortflytning. 
40 sjæle i 1896. Prest: Peder Tangjerd, 1896-04. Embedsmænd i 1896: 
b. Peter Lee; d. Peter Lee, Oluf Brown; h. Peter Lee. Kvindeforening. 
Lot.— Peder Tangjerd. (274—760) Altona prækeplads. 

Altoona, Eau Claire Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907(?)-08. 

Begyndt 1907(?)--08. Prest: O. S. Rygg. 1907(?). "Folkekalenderen", 
1908, 106. (3307—761) 250 Wisconsin Drammen menighet. 

Anthony, Eau Claire Co., Wis. 

Utenom (Kf), 1873-74, Konferentsen, 1874; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 23de oktober 1873. 70 sjæle i 1873, 372 i 1914 (5 svensker). 
Prester: Amund Johnson. 1873-75; C. J. Helsem, 1875-93; D. A. Skare, 
1893-98; M. O. Waldal, 1898-1910; E. A. Norson, 1910—. Embedsmænd i 
1873: b. Ole Larson R^^^island; c. Anders Tweeth; d. Anfin Siverson, Torgcr 
Goli, Ole Knudson; e. Anders Tweeth; f. Ole Larson R^island; g. O. L. 
Røisland. I 1915: b. Arnt A. Tinseth; c. K. O. Knudtson; d. Andrew An- 
derson, John H. Lee, Iver Olson; e. John M. Johnson, Ole Simonson, Ed- 
ward Anderson. 2 kvindefor.. 1800, $3.775. Ungdomsfor., 1885, $1,700. 
Sangfor., 1915. Presteløn: $60 (1873), $225 (1914), $18,000 (1873-14). Preste- 
derson, John H. Lee, Iver Olson; e. John M. Johnson, Ole Simonson, Ed- 
hus: $460. Menighetsskolen: $1,500. Samfundsskoler: $1,200. Missionen: 
$2,600. Barmhiertighetsanstalter: $600 (187S-14). "Konstitution", 1873. 
Kirke, 1892. $3.500. Skolehus, 1902, $900. (Ungdomslokale.) Gravplads, 
IVi acre, $30.— E. A. Norson. (1828—762) 
Kirke, 1883. 
Skolehus, 1900, $123. 
Prestehus, 1906, $2,500. 
Gravplads, 1% acre (gave). 
I,and, 1 acre. Pleasant Valley norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

Eleva (6 mil nordvest). Eau Claire, Wis. 

Utenom (Kf), 1882-83; Konferentsen, 1883- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 20de mai 1882. 85 sjæle i 1882, 
376 i 1914. Prester: C. J. Helsem, 1882-04; 
J. A. Erickson, 1904-11 ; A. O. Langehough, 
1911—. Embedsmænd i 1882: b. Krist. Saude,; 
c. Anders Hanson; d. Torger Goli, Tollef 
Leinf son ; e. John Larson, Kr. Saude, Sever 
Halvorson. Carl Westre, Gunder Johnson, 
Hans Balnes ; f. Carl Westre. I 1915 : b. Peter 
Pederson ; c. Nicolai Larson; d. C. Morud, A. 
Monson, A. Severson, John Krogstad, Ole 
Hanson, T. H. Moen ; e. Ed. Thompson, Johan 
Halvorson, Ole Christophersen, Ingvald Pe- 
derson, Christian Johnson, Hans Wilson; f. 
Torvald Tollefson. Kvindefor., 1887, $2,68S. 
Ungdomsfor., 1894, $1,000. Sangfor., 1895. Pre- 
steløn: $300 (1914), $4,039 (1882-14). Kirke- 
tjener osv.: $893. Samfundsskoler: $325. 
Missionen: $770. Barmhjertighetsanstalter : 
$220 (1898-15). "Konstitution", 1882; "Me- 
nighetshistorie", 1907, Christen Saude. — A. O, 
Langehough. (758—763) Shaw skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Shaw, Eau Claire Co., Wis. 
Forenede kirke, 1908-13. 

Organisert 1908. Opløst 1913. 67 sjæle i 1911. Prester: J. A. Erikson, 
1908-11; A. O. Langehough, 1911-13. Prestelj^n: $50 (1911). (2053—764) Augusta menighet. 

Augusta, Eau Claire Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1879(?)— . 

Organisert 1879(?). 40 sjæle i 1879. Prester: H. F. Haakonson, 1879- 
84; J. W. Preus, 1887-99; O. S. Rygg, 1899-. (3308—765) Bau Claire Co., Buffalo Co. 251 

Fairchild norsk evangelisk lutherske menighet. 

Fairchild, Eau Claire Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1896-12. 

Organisert 1896. Opljz(st 1912, paa grund av at folk flyttet ut, da sag- 
bruget stanset. 70 sjæle i 1896, 15 i 1912. Prester: C. J. Helsem, 1896-98; 
N. A. Giere, 1898-03; H. C. Wik, 1903-12.— H. C. Wik. (2069—766) EA.OL C^UM/tE C« 
'^ Nors te St/rjoci^ . ^,, l^U ^ ^ <» </€ ^/V^<e Lyster norsk evangelisk lutherske menighet ved Little Bear Creek. 

(Little Bear Creek.) 

Nelson (9 mil nord), Buffalo Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1866-70; Norske synode, 1870-S6. 

Organisert 1886. Splittet 1886, paa grund av naadevalgstriden (Lyster 
— Fk; Lyster— Ns). 155 sjæle i 1866, 650 i 1885. Prester: N. E. S. Jensen, 
1864-65; C. J. K. Hagestad. 1865-66; K. Thorstensen, 1866-73; F. A. Møller. 
1873-86. Embedsmænd i 1866: b. Erik Alme; c. Erik Alme; e. Ole Han- 
son, Jens Sivertson, Thomas Thompson; f. Hillestad. "Kirketidende", 1916, 
769-71. (2880—767) 

Lyster norsk evangelisk lutherske menighet ved Little Bear Creek. 

(Fra 1866 til 1886 en del av Lyster n. ev. luth. ved Little Bear Creek.) 

Nelson (9 mil nord), Buffalo Co., Wis. 

Norske svnode, 1886 (1886)—. 

Organisert 1886 (1866). 235 sjæle i 1886, 247 i 1910. Prester: N. E. S. 
Jensen, 1864-65; O. J. K. Hagestad, 1865-66; K. Thorstensen, 1866-73; F. 
A. Møller, 1873—. Embedsmand i 1911: b. O. Espen. Kirke 1, 1887(?). 
Kirke 2, 1891. (2881—768) 252 Wisconsin 

Kirke, 1870, $3,800. Prestehus, 1874, $750. 
Gravplads, 2^/^ acres, $150. Land, 50 acres, $3,500. Lyster menighet. 

(Fra 1866 til 1886 en del 
av Lyster n. ev. 1. ved Little 
Bear Creek.) 

Nelson (9 mil nordøst), 
Buffalo Co., Wis. 

Antimissouri, 1886-90 ; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert i 1886 (mai 
1866). Delt i 1910, paa 
grund av distance (Lyster 
— Fk; Modena— Fk). 577 
sjæle i 1890, 567 i 1914 (2 
tyskere). Prester: K. Thor- 
stensen, 1866-73 ; F. A. Møl- 
ler, 1873-86; P. O. Strømme, 
1886-87; H. C. Wik, 1887- 
99; O. L. Kirkeberg, 1900- 
06; Nils Lunde, 1907-12; C. 
H. Gjelseth. 1912-14; J. F. 
Swenson, 1914 — . Embeds- 
mænd i 1915 : b. Adolph 
Bremmer ; c. Thomas Otte- 
sen ; d. Bottolf Synstad, Al- 
bert Hermandsen, Erik 
Ness ; e. Lars Synstad, Otto 
Serum, Christ. Serum ; f. 
Bottolf Synstad. 2 kvinde- 
for., 1886, $1.800. Ungdoms- 
for., 1900, $700. Sangfor., 
1888, $50. Presteløn: $200 (1866), $600 (1914), $17,000 (1866-14). Prestehus: $4,500. Kirketjener osv.: 
$2,000. Samfundsskoler : $3,503. Missionen : $5,475. Barmhjertighetsan- 
stalter: $2,500 (1866-14). "Konstitution", 1866.— J. F. Swenson. (431—769) Bennet Valley menighet. 

Gilmanton (6 mil øst), Buffalo Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1867—. 

Organisert 1867. 186 sjæle i 1874, 203 i 1911. Prester: K. Thorstensen, 
1867-69; S. Svennungsen, 1869-72; L. O. Sherven, 1872-73; F. E. Møller, 
1873-15; M. Flekke, 1915—. Embedsmand i 1911: b. Sam Sølfest. 

(2883—770) 
Trefoldighet menighet. 

Eieva (4^^ mil sydvesi), 
Buffalo Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am), 1872- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 16de dec. 1872. 
120 sjæle i 1872, 518 i 1914. 
Prester: L. O. Sherven, 
1872-76; F. A. Møller, 
1876-79; H A. Heyer, 1879- 
84; O. O. Dahlen, 1884-88; 
O. Guldseth, 1888-92; M. E. 
Holseth, 1892-06; M. C. Buffalo Co. 253 

Stensen, 1906-11; H. C. 
Wik, 1911 — . Embedsmænd 
i 1872 : L. K. Wenaas ; b. L. 
K. Wenaas; c. Torgrim 
Berg; d. Jens Thorstensen 
Kammen, Ole Ingebretsen 
Halrum; e. L. K. Wenaas, 
Anders Bruvold, Ole Har- 
rison; f. Søren Ødegaard; 
g. Søren Ødegaard. I 1915 : 
b. H. Endal; c. Ed. John- 
sen; d. J. T. Johnsen, Jens 
Thompsen; e. Johannes Aa- 
sen, Trond Strand, Tom 
Johnsen ; f. H. Endal ; g. H. 
Endal. 3 kvindefor., 1880, 
$300 (1906-14). Ungdoms- 
for., $75 (aarlig). Sang- 
for. Presteløn: $200(1872), 
$400 (1914), $9,000 (1872- 
14). Prestehus : $2,500. Kir- 
ketjener osv.: $3,995 (1872- 
14) . Menighetsskolen : $4,428 
(1872-14). Samfundsskoler: 
$772 (1912-15). Missionen: 
$2,036 (1872-14). Barmhjer- 
tighetsanstalter : $295.— H. 
C. Wik. (587—771) Kirke, 1879, $5,050. Prestehus, 1880, $2,500. 
Gravplads, 3 acres, $300. Land, 40 acres. Bennet Valley menighet. 

Gilmanton (6 mil øst), Buffalo Co., Wis. 
Konferentsen, 1875(?')-81(?). 

Organisert 1875(?). Opløst 1881 (^). 60 siæle i 1875, 80 i 1877. 
H. MidtbØ, 1873-77; O. C. Schonhovd, 1877-81. (2885—772) Prester: Dover menighet. 

(Bennet Valley menighet.) 
Gilmanton (6 mil øst), Buffalo Co., Wis. 
Antimissouri, 1889-90; utenom (Fk), 1890-92. 

Organisert 1889. Opløst 1892. 25 sjæle i 1890, 70 i 1891. Prest: Olaf 
Guldseth, 1889. Embedsmand i 1890: b. Nils Solverness. (2888—773) Gilmanton prækeplads. Gilmanton (6 mil dst), Buffalo Co., Wis. 
Utenom (Ns), 19d7(?)-08(?). 
Begyndt 1907(?). Sluttet 1908(?). Prest: 
kalender", 1908, 103. (2909—774) F. A. Møller, 1873—. "Folke- Thompson Valley menighet. 

Mondovi (4 mil sydvest), Buffalo Co., Wis. 

Norske synode, 1866-88. 

Organisert 1866. Splittet 1888 (Thompson Valley— Fk). 188 sjæle i 
1873, 153 i 1886. Prester: K. Thorstensen, 1866-73; L. O. Sherven, 1872-74; 
F. A. Møller, 1874—, Kirke. (2886-776) 254 Wisconsin 
Vestre Bennet Valley menighet. 

Mondovi (6 mil syd, 2 øst), Buffalo Co., 
Wis. 

Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 6te februar 1913. 120 sjæle i 1913, 
123 i 1914. Prester: H. C. Wik, 1913-15; O. J. 
Hylland, 1915—. Embedsmænd i 1913 : a. Ole 
J. Rud; b. Lauritz Larson ; c. Andrew Myre; 
d. Ole J. Rud, Josef Hawey; e. Henry O. 
Myre, Josef Hovvey, John Silverness; f. Ole 
J. Rud. I 1915: b. Albert O. Albertson; c. 
Andrew Myre; d. Lauritz Larson, Josef 
Howey, Ole J. Rud; e. Andrew Rud, Henry 
Myre, John Silverness; f. Albert O. Albertson. 
Kvindefor., 1913. Presteløn : $125 (1913), $125 
(1914), $155 (1913-14). Kirketjener osv.: $69. 
— O. J. Hylland. (1986-775) Kirke, 1913, $4,800. 
Gravplads, 2 acres, $200. Thompson Valley menighet. 

(Fra 1866 til 1886 en del av Thompson Valley menighet.) 

Mondovi (4 mil svdvest), Buffalo Co., Wis. 

Norske synode, 1888 (1866)—. 

Organisert 1888 (1866). 176 sjæle i 1890, 219 i 1910. Prester: K. Thor- 
stensen, 1866-72; L. O. Sherven, 1872-74; F. A. Møller, 1874^15; M. Flekke, 
1915—. Embedsmand i 1911: b. S. E. Ødegaard. Kirke. (2887—777) 

Thompson Valley menighet. 

Mondovi (5 mil vest), Buffalo Co., Wis. 

Antimissouri, 1888-90; Forenede kirke, 1890-13. 

Organisert 1888. Opløst 1913, paa grund av at folket flyttet ut. 35 
sjæle i 1888, 11 i 1914. Prester: H. C. Wik, 1888-99; O. L. Kirkeberg, 
1899-06; H. C. Wik, 1906-13. Embedsmænd i 1888: b. Carl Arnestad; c. 
Asbjørn Eide; d. Johannes Kolstad; e. Asbjørn Eide, Carl Arnestad. Preste- 
løn:$50 (1888), $1,000 (1888-13). Kirke, 1893, $550.— H. C. Wik. 

(588-778) 

Naples menighet. 

(Napier, 1877.) 

Mondovi (4 mil sydøst), Buffalo Co., Wis. 

Norske synode, 1877 — . 

Organisert 1877. 69 sjæle i 1877, 82 i 1885, 70 i 1886, 82 i 1890, 87 i 
1911. Prester: F. E. Mdller, 1873-15; M. Flekke, 1915—. Embedsmand i 
1911 : b. A. H. Johnson. Kirke. (2882—779) Mondovi norsk evangelisk lutherske menighet. 

Mondovi, Buffalo Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1907—. 

Organisert 1907. 44 sjæle i 1907, 82 i 1914. Prester: M. Stensen, 1907- 
12; A. O. Langehough, 1912-14; E. A. Norson, 1914 — . Embedsmænd i 
1907: b. John Ede; c. Ole Ward; d. Nils Silvernes, Ole Christopherson; 
€. Charles Lee, Halvor Borstad. Ole Nyseth; f. Nils Silvernes. I 1915: b. 
Lars Hanson; c. Ole Wolff, d. Ole Wolff, Ole Nyseth; e. Charles Lee, Hal- 
vor Barstad, Rasmus Anderson; h. Henry Swain. Kvindefor., 1907, $1,808. 
Ungdomsfor., 1915, $50. Sangfor., 1912. Presteløn: $65 ((1907), $150 (1914), 
$620 (1907-14). Kirketjener osv.: $300. Menighetsskolen: $100. Samfunds- 
skoler: $100 (1907-14). "Konstitution", 1907. Kirke 1, 1874. Kirke 2, 1913, 
$3,500. Prestehus, 1913, $1,500. Gravplads, 3 acres, $150.— E. A. Norson. 
(2106—780) Buffalo Co., Brown Co. 255 
Kirke, 1910, $2,500. 
Skolehus, 1890, $150. Modena norsk lutherske menighet. 

Fra 1866 til 1910 en del av Lyster.) 

Modena, Buffalo Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1910-12; Forenede kirke, 
1912—. 

Organisert 1910. 222 sjæle i 1910 (2 ty- 
skere), 252 i 1914 (2 tyskere). Prester: Nils 
Lunde, 1909-12; C. H. Gjelseth, 1912-14; J. F. 
Swenson, 1914 — . Embedsmænd i 1910 : a. Nils 
Sunde; b. John E. Johnson; c. Olaus Lurndal; 
d. E. C. Hustad, Christian Hagen, Knut Nel- 
son ; e. Ole Quarberg, Ole Hilman, Karl John- 
son; f. E. C. Hustad; h. E. C. Hustad. I 1915: 
b. John Johnson; c. Olaus Lurndal; d. Erik 
Hustad, O. Hagen ; e. Ole Quarberg, Karl 
Johnson, Ole Hilman ; f. Erik Hustad ; h. Erik 
Hustad. 2 kvindefor., 1890, $1,500. Ung- 
domsfor., 1914, $25. Presteløn: $200 (1910), 
$300 (1914), $950 (1910-14). Kirketjener osv.: 
$60. Menighetsskolen : $150. Samfundsskoler : 
$375. Missionen : $275. Barmhjertighetsan- 
stalter: $100 (1910-14). "Konstitution", 1912. 
— J. F. Swenson. (432—781) 
^Wmøtøm^y-^éå Kirke, 1876, $2,700. 
Gravplads, 2 acres. 
Land, 40 acres, $800. Norsk lutherske Evanger menighet. 

(Norsk evangelisk lutherske Evanger me- 
nighet, Evanger.) 

Independence (12 mil nordvest), Buffalo 
Co Wis 

Utenom (Hs), 1874—. 

Organisert 1874. 67 sjæle i 1874, 132 i 1914. 
Prester: S. Berntzen, 1873-85; H. M. Hjert- 
aas, 1885-94; Th. Himle, 1894-95; O. H. El- 
stad, 1895-07; J. C. Hjelmervik, 1907—. Em- 
bedsmænd i 1874 : b. Hans Halvorson ; d. As- 
lag Knudson, Hans Halvorson, Anders Han- 
son ; e. Hans Halvorson, Andreas Hanson, Jo- 
hannes Iverson; f. P. Bryngelsen. I 1915: 
b. Oscar Olson ; c. O. H. Fimreite ; d. J. H. 
Eide, O. P. Kilness, E. J. Bjørgo; e. J. H. 
Eide, Ole Molland, O. H. Fimreite; f. J. H. 
Eide; h. J. H. Eide. Kvindefor., 1876, $1,300. 
Ungdomsfor., 1888, $65. Pikefor., 1911, $263. 
Mandsfor., 1876. Sangfor., 1885. Presteløn: 
$60 (1874), $150 (1914), $5,000 (1874-14). 
Kirketjener osv.: $1,600 (1874-14). Missio- 
nen: $2,000 (1874-14). "Konstitution", 1872. 
— J. C. Hjelmervik. (173—782) Den norsk evangelisk lutherske menighet (Fort Howard). 

Green Bay, Brown Co., Wis. 

Augustana, 1867-70; utenom (Kf, Fk), 1870-11; Forenede kirke, 1911—. 

Organisert 6te januar 1867. 35 sjæle i 1867 (1 dansk), 430 i 1915 (70 
dansker, 40 svensker, 15 tyskere, 1 engelsk, 1 fransk, 1 østerriker, 1 belgier, 
1 polakker). Prester: Johan Olsen, 1867-73; Theo. H. Dahl, 1873-81; 
Adolf Petersen, 1881-11; P. E. Bongstø, 1911—. Embedsmænd i 1867: a. 
F. D. Blickfeld; b. C. E. Jensen; d. F. D. Blickfeld, T. Christensen, G. 
Gundersen, H. f. Sorensen; e. Eilert Amundsen, Olai Olson, C. E. Jensen. 
I 1915: b. M. T. Onstad; c. P. W. Jørgensen; d. Andrew Nelsen, Peter 256 Wisconsin Paulsen, Alexander Johnson, G. M. Ellingson; e. Anton Jorstad, P. W. 
Jorgensen, John Didrickson, Oluf Olson, G. M. Ellingsen; f. Andrew Nel- 
son; h. Andrew Nelson, Oluf Olson. Kvindefor. Ungdomsfor. 2 pikefor. 
Sangfor. Presteløn: $550 (1914). "Konstitution". 1883. "United Lutheran", 
1916, 613. Kirke 1, 1867. Kirke 2, 1915, $20,000. Prestehus, 1883.— P. E. 
Bongstj^. (2705—784) 

Independence prækeplads. 

Independence (12 mil nordvest), Bufifalo Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907(?)-08(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1908(?). Prest: F. A. Maller, 1873—. "Folke- 
kalcnder", 1908, 103. (2910—783) S H A\/V A N O <ZO. 
ca Vor Frelsers skandinavisk lutherske menighet. Green Bay(?), Brown Co., Wis. 
Konferentsen. 1883(?)-90: Forenede 
Organisert 1883(?). Opl^st 1908(?). 
Adolph Petersen. 1883-11. (2879—785) kirke, 189(>-08(?). 
40 sjæle i 1893, 30 i 1908. Prest: St. Johannes skandinavisk lutherske menighet. 

W. De Pere (4 mil nordvest), Brown Co., Wis. 

Konferentsen, 1873-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1873, 20 sjæle i 1873 (3 dansker, tyskere), 100 i 1914 (25 dan- 
sker, tyskere). Prester: T. H. Dahl, 1873^1; Adolph Petersen, 1881-11; P. 
E. Bongst^^, 1911 — . Embedsmænd i 1873: a. J. Olsen; b. J. Bagge; c. Lorens 
Thompsen; d. A. Ingebregtsen, Johan Christiansen, 0\t Rofifelsen, Jens 
Bagge; e. A. Andersen, P. A. Larsen, Mekeal Skjelstad, Nils Ingebregtsen, 
Lorens Thompson, John Eliasen; f. Lorens Thompsen; h. Lorens Thomp- Brozwi Co. 257 sen. I 1915: b. Emil Jacobsen; c. Jorgen Paulsen; d. Christian Thompsen, 
Peter Andersen, Nikolai Didricksen; e. Hans Olsen, Hans Eliasen, Lorens 
Thompsen, Jorgen Paulsen, Anton Sorensen; f, Lorens Thompsen; h. Wil- 
mar Christophersen. Kvindefor., 1885. Pikefor., 1912. Prestel^n: $139 
(1873), $163 (1914), $4,000 (1873-14). Kirketjener osv.: $3,000. Samfunds- 
skoler: $500 (1873-14). Kirke, 1873. Gravplads, 1 acre, gave.— P. E. Bong- 
st^. (2706-786) 

New Danmark skandinavisk lutherske menighet. 

New Denmark, Brown Co., Wis. 

Konferentsen, 1871(?)-80(?). 

Organisert 1871(?). Opl,dst(?) 1880(?). 80 sjæle i 1871, 55 i 1872, 75 i 
1875, 130 i 1876. Prester: J. H. Grøtheim, 1872-75; Niels Madsen, 1875-80. 
Kirke, 1871 (?). (2873—787) New Danmark dansk norsk lutherske menighet. 

New Denmark, Brown Co., Wis. 

Konferentsen, 1871( ?)-80(?). 

Organisert 1871(?). Opl^st 1880^?). 60 dansker i 1871, 55 i 1872, 165 
i 1876 Prester: J. H. Grøtheim. 1872-75: Niels Madsen, 1875-80. Kirke, 
1872. (2874—788) 
Zion norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Den evangelisk lutherske Zion menighet.) 

New Denmark (6 mil nordvest), Brown 
Co., Wis. 

Konferentsen, 1874-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1874. 86 sjæle i 1898, 115 i 1915. 
Prester: Niels Madsen, 1875-80; Adolph Pe- 
tersen, 1881-11; P. E. Bongstø, 1911—. Em- 
bedsmand i 1915: b. Knudt Jorstad. Ung- 
domsfor. Presteløn : $175 (1914). 

(2876—789) Zion danske menighet ved Stetsons Mølle. 

New Denmark(?), Brown Co., Wis. 
Konferentsen, 1875(?)-81(?). 

Organisert 1875(?). Opl^st 1881(?). 56 siæle i 1876 (dansker), 58 
1877 (dansker). Prest: Niels Madsen, 1875-80. (2875—790) Glenmore menighet. 

Glenmore, Brown Co., Wis. 

Konferentsen, 1873-75 (?). 

Organisert 1873. Opl^st 1875(?). 45 sjæle i 1873. Prest: J. H. Grøt- heim, 1873-75 
9 (2872—791) 258 Wisconsin Litty Lake menighet. 

Litty Lake, Brown (?) Co., Wis. 

Konferentsen, 1874-75(?). 

Organisert 1874. 30 sjæle i 1874. J. H. Grøtheim, 1874-75. (2877—792) Vor Frelsers danske menighet ved Little Lake. 

Little Lake(?), Brown Co., Wis. 
Konferentsen, 1875(?)-^0(?). 

Organisert 1875(?). Opløst 1880(?V 48 sjæle i 1876 (dansker), 52 i 
1877 (dansker). Prest: Niels Madsen, 1875-80.' (2878—793) 
yriaJvi^uXiX ,^»^ 1^7^ Vor IgJb 
Frelsen reisers r^or-sK 

'^^ — /«y/é. Marinette Co. 259 
Kirke 1, 1878. Kirke 2, 1908, $3,443. 
Prestehus, 1904, $1,200. Den evang. lutherske 
Zions menighet. 

(Zion norsk evangelisk lu- 
therske, Peshtigo.) 

Peshtigo, Marinette Co., 
Wis. 

Konferentsen, 1872-90; 
Forenede kirke, 1890-95 ; 
Frikirken, 1896—. 

Organisert 29de nov. 1872. 
138 sjæle i 1915 (34 sven- 
sker). Prester: J. Olsen, 
1869-72; J. H. Grøtheim, 
1872-76; T. H. Dahl, 1876- 
80; Adolph Petersen, 1881- 
83; O. H. Bostad, 1883-85; T. H. Wold, 1886-89; Lars Larsen Eittrem, 1890-99; O. L. Christensen, 1899- 
06; H. A. B. Winther, 1906-11; L. R. Lund, 1912—. Embedsmænd i 1872: 
b. Lars Hanson ; c. A. Strøm ; d. B. Jakobson, P. Clausen, M. Knutsen ; e. 
Adolph Johnsen, L. Hanson, Andreas Jensen; f. Lars Hansen. I 1915: b. 
Ben Anderson; c. Chas. Lundin; d. John Anderson, A. F. Pederson, C. J. 
Lundin; e. Albin Holm, Knute Johnson, Andrew Anderson; h. mrs. Otto 
Ellison. Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. Avholdsfor. "Folkebladet", 
1916, 2den februar.— L. R. Lund. (3091—794) Peshtigo Harbor dansk lutherske menighet. Peshtigo Harbor, Marinette Co., Wis. 
Konferentsen, 1880(?)-81(?). 

Organisert 1880(?). Opløst 1881(?). 35 sjæle i 1880. 
Dahl, 1880-51. (3456—795) Prest: T. H. Skandinavisk lutherske menighet. 

Peshtigo Harbor, Marinette Co., Wis. 
Forenede kirke, 1893(?)-00C?). 

Organisert 1893(?). Opløst 1900(?). 42 sjæle i 1893. Prest: L. L. 
Eittrem, 1890-00. Embedsmand i 1893: b. Lewis Andersen. (3457—796) Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Marinette, Marinette Co., Wis. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890-93; Frikirken, 1893—. 

Organisert 1872. Delt 1876, paa grund av sprokspørsmaalet (Zions 
svensk lutherske mght.; Dansk lutherske mght. i Marinette). 25 sjæle i 
1872, 600 i 1914 (20 dansker). Prester: Johan Olsen, 1872; J. H. Grøtheim, 
1872-76; T. H. Dahl, 1876-81; L. O. Pederson, 1881-83; O. H. Bostad, 
1883-85; T. H. Wald, 1885-88; N. J. Vikingstad, 1889-92; M. B. Rufsvold, 
1892-04; E. O. Larson, 1905-11; C. E. Nordberg, 1911-16; M. B. Michaelsen, 
1916—. Embedsmænd i 1872: b. Lauritz Larson; c. Sofus Miller; d. Ole 
Holmen, M. Havind, Ole Larson; e. L. Nilsen, A. Robeck, Sofus Miller, 
Ole Larson. M. Havind, C. Grøndahl; f. Ole Larson. I 1915: b. O. B. 
Pederson; c. dr. T. A. Lid; d. C)le Kleven, Elias Eliasen, Otto Nelson; e. 
C. P. Sellevold, Lavine Johnson, Ed, Davis, Henry Miller, Mons Teige, 
Paul Olson; h. Otto Nelson. Kvindefor., 1883, $8,000. Ungdomsfor., 1886, 
$4,000 Pikefor., 1896, $1,000 Missionsfor., 1888, $1,400. Hjælpefor., 1896. 
Sangfor., 1890, $1,000. Avholdsfor., 1895, $200. Sykefor., 1903, $2,000 
Presteløn: $200 (1872), $860 (1914), $22,230 (1872-14). Prestehus: $5,500. 
Kirketjener osv.: $7,200. Menighetsskolen: $2,000. Samfundsskoler: $1,500. 
Missionen: $2,500. Barmhjertighetsanstalter: $1,200. "Konstitution", 1902. 
"Menighetsbudet", 1905—; "Menighetshistorie", 1912, C. E. Nordberg, i 260 Wisconsin "Menighetsbudet". "Menighetsbudet", 8de aarg., 89. Kirke 1, 1874, $2,600. 
Kirke 2, 1878, $3,200. Kirke 3, 1890, $700. Kirke 4, 1901, $10,200. Preste- 
hus 1, 1884, $1,500. Prestehus 2, 1894, $4,000.— C. E. Nordberg. (1355—797) Marinette menighet. Marinette, Marinette Co., Wis. 
Norske synode. 1889(?)-90(?). 
Organisert 1889(?). Oplc^st 1890(?). 
Magelssen, 1880(?)-94. (3455—798) 26 sjjcle i 1889. Prest: C. F. 
Kirke, 1S93, $1,100. Den norsk evanglisk 

lutherske menighet 

(Porterfield). 

(Fj^r 1888 Bransville norsk 
ev. luth. mght.) 

Porterfield, Marinette Co,. 
Wis. 

Konferentsen, 1886-90 ; 
Forenede kirke, 1890-97 ; 
Frikirken, 1898—. 

Organisert 18de juli 1886. 
31 sjæle i 1886, 66 i 1914. 
Prester : T. H. Wald, 1886- 
98; M. Rufsvold, 1898-05; 
O. L. Christensen. 1905-06; H. A. B. Winther, 1906-11; L. R. Lund, 1912-16. Embedsmænd i 1886: b. 
Birger Hansen ; c. Andrew Olson ; e. Peder Pederson, August Stromberg, 
Andrew Mickelson. I 1915: b. Ole M. Johnson; c. Otto W. Olson; d. M. 
Robeck, Ole Johnson ; e. A. Mickelson, H. B. Pederson, Seth Hanson ; h. M. 
Robeck. Kvindefor.. 1907. Ungdomsfor., 1907. Presteløn: $60 (1886), $95 
(1914), ca. $1,900 (1886-14). Kirketjener osv.: ca. $75.— L. R. Lund. 

(3089—799) Beaver skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Den skandinavisk evangelisk lutherske frimenighet.) 

Pound, Marinette Co., Wis. 

Forenede kirke, 1892-97; Frikirken. 1897—. 

Organisert 1892. 105 siæle i 1892, 60 i 1914. Prester: T. H. Wald, 
1892-96; M. Rufsvold. 1897-99; O. L. Christensen, 1899-06; H. A. B. Win- 
ther, 1906-11: L. R. Lund, 1912—. Embcdsmand i 1915: b. Ole Johnson. 
Kvindefor., 1899. Sangfor. Presteløn: $60 (1915). Kirke, 1900(?). Grav- 
plads, 1 acre.— L. R. Lund. (3090—800) Skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Harbor Point, Marinette Co.. Wis. 
Forenede kirke, 1893(?)-00(?). 

Organisert 1893(?). Opl^st 1900(?). 49 sjæle i 1893. Prest: L. L. 
Eittrcm, 1890-00. Embedsmand i 1893: b. Krist. Stangeby. (3454—801) Coleman norsk evangelisk lutherske menighet. Coleman, Marinette Co., Wis. 

Frikirken, 1912(?)— . 

Organisert 1912(?). Prest: L. R. Lund, 1912—. -A. M. A. (3111—803) Oconto Co. 261 
Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

Oconto, Oconto Co., Wis. 

Utenom (As), 1869-70; Konferentsen, 1871-87(?). 

Organisert 1869. Opl^st 1887(?). 100 sjæle i 1869, 31 i 1887. Prester: 
Johan Olsen, 1870-73; J. H. Grjotheim, 1873-76; T. H. Dahl, 1876-80j Adolph 
Petersen, 1881-87. Embedsmænd i 1870: a. Hans Knutson; b. A. F. Esson; 
c. Anton Westby; d. mrs. L. J. Palm, mrs. Andrew Wilson, mrs. J. Olund, 
mrs, A. Westby, mrs. P. Loxfors, mrs. A. Hanson; e. Ole Gabrielson, Anton 
Westby, Albert Hanson, E. O. Fromble, L. J. Palm, A. F. Esson. Kvinde- 
for. Kirke, 1872, $1,000.— A. M. A. (3207—804) Den skandinavisk lutherske Trefoldigheds menighet. 

(Fra 1869 til 1887 en del av Trefoldigheds.) 

Oconto, Oconto Co., Wis. 

Utenom (Fk, Lf), 1895-00; Frikirken, 1900—. 

Organisert 1895. 31 sjæle i 1895, 151 i 1915 (15 svensker). Prester: L. 
Eittrem, 1895-99; O. L. Christensen, 1899-06; H. A. B. Winther, 1906-11; 
L. R. Lund, 1912 — . Embedsmænd i 1915: b. Alfred Evenson; c. Ed. John- 
son; d. mrs. J. Moe, mrs. Ed. Johnson, mrs. Nils Isakson; e. Jacob Moe, 
Ed. Johnson, Mikal Valryg; h. Hilda Gabrielson. Kvindefor. Ungdoms- 
for. Prestelj^n: $200 (1914). Kirke, 1872, $1,700.— L. R. Lund. (3092—805) 262 Wisconsin Maple Valley menighet. 

Strand, Oconto Co., Wis. 

Norske synode, 1875(?)-87; Antimissourl, 1887-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1875(?). 49 sjæle i 1876, 275 i 1915. Prester: Paal Thor- 
lakson. 1875-77; L. O. Sherven. 1877-78; G. H. Omlid, 1878-82; J. N. Bergh, 
1883-87; J. A. Øfstedal, 1887-89; E. Th. Skjerping, 1889-96; J. P. Bugge. 
1896—. Embedsmand i 1897: b. Lars Strand. I 1915: b. H. L. Halvorsen. 
"Visergutten." (3453—806) 

Bethel evangelisk lutherske frimenighet. 

Stiles Junction, Oconto Co., Wis. 

Frikirken, 191 1(?)—. 

Organisert 1911 (?). 44 sjæle i 1915. Prester: O. L. Christensen — ; H. 
A. B. Winther —1911; L. R. I.und, 1912—. Kvindefor. Prestel^n: $30 
(1914). Gravplads.— A. M. A. (3102—807) 

Lakewood evangelisk lutherske menighet. 

Lakewood, Oconto Cc, Wis. 

Ellings synode, 1915 — . 

Organisert 1915. 146 sjæle i 1915 (140 tyskere, amerikanere). Prest: 
L. A. Dokken, 1915 — . Embedsmænd i 1915: b. John J. Anderson; c. Chas. 
Anderson; h. mrs. H. Planson. — L,. A. Dokken. (661 — 808) 

Townsend evangelisk lutherske missions menighet. 

Townsend, Oconto Co... Wis. 

Ellings synode, 1915 — . 

Organisert 1915. 141 sjæle i 1915 (140 svensker, tyskere, amerikanere). 
Prest: L. A. Dokken. 1915—. Embedsmand i 1915: b. Adolph Berglund. 
— L. A. Dokken. (664—809) 

r^ BT T ca 13 (X 
• WeST SLEVEN X^LANV TALL •'^^^Z)£/?/c Tin X^ U.CK • CUSH IN&- yC^EtXREKfi, iM'LUr^VA'/V P O LK COj W/ 5. 

øVALSArA LAKE ØST.CJIOIXTAUUS 

A 

NyE •Å' X XDUfiONDA 

■pl hj EVil-l-E X 

x ^7". cnoiY, ao. 8^^V./M«o 

< 

CWAROJOK Polk Co. 263 

Apple River menighet. 

Apple River, Polk Co., Wis. 
Norske synode, 1869(?)-74(?). 

Organisert 1869(?). Opldst 1874(?). Ca. 40 sjæle i 1869, 432 i 1873. 
Prester: O. J. K. Hagestad, 1869-76; O. O. Dæhlen, 1872-79. (3562—810) (l:M4cn.Qh Immanuels menighet. 

Deronda, Polk Co., Wis. 

Norske synode, 1869-75. 

Organisert 1869. Delt 1881, paa grund av distance (Østre Immanuel; 
Vestre Immanuel). 649 siæle i 1874, 602 i 1875. Prester: O. O. Dæhlen, 
1872-79; A. R. A. Rystad,' 1879-^6. Kirke. (3563-^11) 

Østre Immanuels menighet. 

(Fra 1869 til 1881 en del av Immanuel.) 

Deronda (5 mil syd), Polk Co., Wis. 

Norske synode, 1881 (1869)-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirk-?, 
1890—. 

Organisert 1881 (1869). 420 sjæle i 1883, 670 i 1915. Prester: O. O. 
Dæhlen, 1872-78; A. R. A. Rystad, 187^86; J. E. O. Julsrud, 1885-97; L. 
E. Kleppe, 1897-02; N. H. Holm, 1903-11; K. O. Lundeberg, 1911-14; O. 
Refsdal, 1914—. Embedsmand i 1896: b. A. Oderud. I 1915: b. C. A. Walby. 
Ungdomsfor. Prestelj^n: $475 (1914). Kirke, $400. Prestehus. (3561—812) 

Vestre Immanuels menighet. 

(Fra 1869 til 1881 en del av Immanuel menighet.) 

Nye (41/2 mil sydøst), Polk Co., Wis. 

Norske synode, 1881 (1869)-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1881 (1869). 410 sjæle i 1883, 445 i 1915. Prester: O. O. 
Dæhlen, 1872-79; A. R. A. Rystad, 1879-86; J. E. O. Julsrud, 1885-97; L. 
E. Kleppe, 1897-02; N. H. Holm, 1902-11; K. O. Lundeberg, 1911-14; O. 
Refsdal, 1914—. Embedsmand i 1896: b. P. Tollefsen. I 1915: b. Alfred 
Johnson. (4565—813) 

Butternut Lake menighet. 

(Skandinavisk evangelisk lutherske i Butternut Lake.) 

Butternut Lake, Polk Co., Wis. 

Konferentsen, 1870(?)-87(?). 

Organisert 1870(?). Opløst 1887(?). 75 sjæle i 1871, 69 i 1887. Prester: 
Ole T. Olson, 1870-76; H. N. Thorup, 1881-08. Embedsmand i 1887: b. 
Jørgen Nilsen. (3546—814) 

Lolland menighet. 

Luck(?), Polk(?) Co., Wis. 
Konferentsen, 1870-72(?). 

Organisert 1870. Opløst(?) 1872(?). 80 sjæle i 1871. Prest: Ole T. 
Olson, 1870-76. (3549—815) 264 Wisconsin 

Eureka skandinavisk lutherske menighet. 

(Milton, Eurika.) 

Milltown (3 mil nord), Polk Co., Wis. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1872. 133 sjæle i 1877. 209 i 1915. Prester: M. C. H. Rohe, 
1877-81; O. O. Risvold, 1881—. Embedsmand i 1896: b. R. O. Carlstad. 
I 1915: b. Hans Johnson. Kirke, $3,200. Prestehus. (3550-516) Marsh Lake menighet. 

Richardson (1 mil sydøst), Polk Co., Wis. 

Norske synode, 1874-89; Konferentsen, 1889-90; Forenede kirke, 1890- 
93* Frikirken 1893 . 

Organisert 1874('?), 60 sjæle i 1874, 124 i 1914. Prester: O. O. Dæhlen, 
1872-79; A. R. A. Rystad. 1879-86; J. E. O. Julsrud, 1886-89; N. B, Olson, 
1889-91; A. J. Mgeland, 1891-06; H. Østgulen, 1907-12; Carl Amundson. 
1912 — . Embedsmænd i 1874: b. Mauritz Hommeland; c. Eiven Nilson; d. 
Peter Anderson, Ed. Knudson, Gulik Gulikson; e. Bryniel Gullickson, Nils 
Peter Hanson, Lars Lewis; f. Even Nilson. I 1915: b. Ludvik Lewis; c. 
John Olson; d. Peter Anderson, Christ. Peterson; e. Ole Gartland, Hjelmar 
Strand, Martin Bakke; h. L. L. Mjaanes. Kvindefor., 1893, $750. Ung- 
domsfor., 1907, $400. Presteløn: $50 (1889), $100 (1914), $2,900 (1889-14). 
Kirketjener osv.: $350. Samfnndsskoler: $350. Missionen: $400. Barm- 
hjertighetsanstalter: $300. Kirke, 1892, $2,750.— Carl Amundson. 

(2767—817) 

West Sweden svensk hitherske menighet. 

West Sweden, Polk Co., Wis. 
Konferentsen, 1875(?)-76(?). 

Organisert 1875(?). Opløst(?) 1876(?). 159 sjæle i 1875. Prest: Ole 
T. Olson, 1870-76. (3552—818) Clam Falls norsk danske menighet. 

Clam Falls, Polk Co., Wis. 

Konferentsen, 1876(?)-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1876(?). 31 sjæle i 1879, ca. 100 i 1915. Prester: M. C. 
Hanson Rohe, 1876(?)-81; O. O. Risvold, 1882-90; H. N. Thorup, 1890-08; 
O. O. Risvold, 1908-12; N. L. Otterstad, 1912-13; B. L. Opdahl, 1913-15; 
Theo. E. Danielson, 1915 — . Embedsmand i 1915: b. Olaf Grytnes. Ung- 
domsfor. Prestelien: $100 (1914). Kirke. (2900—819) Skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Luck, Polk Co., Wis. 
Konferentsen, 1877r?)-82(?). 

Organisert 1877(?): Opløst(?) 1882(?). 86 sjæle i 1877, 140 i 1881. 
Prester: M. C. H. Rohe, 1877-81; H. N. Thorup, 1881-82. (3548—820) Little Falls skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Deronada (2 mil syd). Polk Co., Wis. 

Konferentsen, 1877-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1877. 120 sjæle i 1877, 136 i 1915. Prester: M. C. H. Rohe, 
1877-81; J. E. O. Julsrud, 1885-97; L. E. Kleppe, 1897-02; N. H. Holm, 
1902-11; K. O. Lundeberg, 1911-14; O. Refsdal, 1914—. Embedsmand i 
1896: b. Ed. Olsen. I 1915: b. Paul Wold. Ungdomsfor. Kirke, $150. 
(3568-^21) Folk Co. 265 

Dansk evangelisk lutherske menighet (Eurika Lake). 

Milltown (? mil ?), Polk Co., Wis. 
Konferentscn, 1878(?)-81(?). 

Organisert 1878(?). Opl^st 1881(?). 89 sjæle i 1878, 103 i 1880. Prest: 
M. C. H. Rohe, 1877-81. (3551—822) 

Dansk evangelisk lutherske menighet. 

Luck(?), Polk Co., Wis. 
Konferentscn, 1881(?)-«2(?). 

Organisert 1881(?). Opløst(?) 1882(?). 103 sjæle i 1881. Prest: H. 
N. Thorup, 1881-82. (3569—823) 

Pineville prækeplads. 

Pineville, Polk Co., Wis. 

Norske synode, 1881(?)-82(?). 

Begyndt 1881 (?). Sluttet 1882(?). Prest: I. O. Scheie, 1881-82. 

(3571—824) 

Laketown menighet. 

Luck (8 mil nord), Polk Co., Wis. 

Konferentsen, 1882-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1882. 80 siæle i 1882, 83 i 1915. Prest: O. O. Risvold, 
1882—. Embedsmand i 1896: b. John Walsten. I 1915: b. Ole Torkelson. 
Kirke, $800. (3553—825) 

Sterling prækeplads. 

Sterling, Polk Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1889(?)-93(?). 

Begyndt 1889(?). Sluttet 1893(?). Prest: J. W. Preus, 1889(?)-93(?). 
(3570—826) 

St. Petri menighet. 

Dresser Jet., Polk Co., Wis. 

Forenede kirke, 1890—. 

Organisert i november 1890. 53 sjæle i 1891, 179 i 1915. Prest: O. O. 
Risvold, 1890—. Embedsmand i 1896: b. Ed. Webstad. I 1915: b. Arne 
Kvaal. Kirke, $1,500. (3554—827) 

Ringebo norsk evangelisk lutherske menighet (Timberland). 

Baronett (8 mil vest), Polk Co., Wis. 

Forenede kirke, 1891-93; Frikirken, 1893—. 

Organisert 1891. 51 sjæle i 1891, 69 i 1914. Prester; A. J. L^geland, 
1891-06; H. Østgulen, 1907-12; Carl Amundsen, 1912— Embedsmænd i 
1891: b. A. J. Sand; c. Ed. Anderson; d. A. J. Sand, Ed. Anderson, Hans 
Aarnes; e. H. C. Hanson, George Erickson, Iver Nilson; f. A. J. Sand. I 
1915: b. Gust Olson; c. Ole Bordson; d. Alfred Peterson, George Erick- 
son, Christ. Odden; e. Adolf Nelson, Alfred Peterson, Geo. Moe; h. Adolf 
Nelson. Kvindefor., 1906, $500. Ungdomsfor., 1910. $300. Mandsfor., 1906, 
$400. Sangfor., 1906. Prestel^n: $30 (1891), $80 (1914). Kirketjener osv.: 
$100. Samfundsskoler: $500. Missionen: $400. Barmhjertighetsanstalter: 
$200. Kirke, 1908, $2,200.— Carl Amundson. (2768—828) 

Moe skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Clear Lake (5 mil nordjz^st), Polk Co., Wis. 

Forenede kirke, 1890-93; Frikirken, 1893—. 

Organisert 1890. 86 sjæle i 1893, 98 i 1914. Prester: A. J. L^^geland, 
1892-96; E. A. Hage, 1896-98; T. O. Tekse, 1898-10; M. P. Gjerde, 1911—. 
Embedsmand i 1890: b. Ole Felland. Kvindefor., 1891. Kirke, 1890. Grav- 
plads.— A. M. A. (3096—829) 266 Wisconsin 

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Amery, Polk Co., Wis. 
Frikirken, 1896—. 

Organisert 1896. Prester: E. A. Hage, 1896-98; T. O. Tekse, 1898-10; 
M. P. Gjerde, 1911—. Kvindefor. Kirke.- A. M. A. (3094—830) 

Trefoldigheds menighet (Garfield). 

Amery (7 mil nordvest), Polk Co., Wis. 

Frikirken, 1896—. 

Organisert 1896. 41 sjæle i 1896. Prester: E. A. Hage, 1896-98; T. O. 
Tekse, 1898-10; M. P. Gjerde, 1911—. Kvindefor. Kirke. Gravplads.— A. 
M. A. (3093—831) 

Cushing menighet. 

Cushing, Polk Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1898(?)-07(?). ' 

Organisert 1898(?). Opløst 1907(?). 90 sjæle i 1898, 87 i 1901. Prest: 
O. O. Risvold, 1898-07. (3558—832) 

Deronda skandinavisk lutherske menighet. 

Deronda, Polk Co., Wis. 

Forenede kirke, 1899 — . 

Organisert 1899. Ca. 75 sjæle i 1899 (nogle svensker), ca. 150 i 1914. 
Prester: L. E. Kleppe, 1899-02; C. G. Tjomsland, 1905-07; N. E. Boe, 
1909-16; S. L. Romsdahl, 1916—; midlertidig betjent av prof. E. Kr. John- 
sen og studenter fra seminariet, 1902-09. Embedsmænd i 1899: b. S. A. 
Anderson; c. John Halvorson; d. John Halvorson, S. A. Anderson, John 
Eng; e. A. P. Jerdee, Andrew Anderson, H. P. Hanson, Ole Enger, Joe 
Fredrikson; f. S. A. Anderson. I 1915: b. Albert Myrvold; c. P. S. Jerdee; 
d. Henry Westrøm, Andrew Ross; e. Ole Hilleberg, Ole Enger, Anthon 
Beckon; f. S. A. Anderson; h. Olaf Houkom. Kvindefor., 1905, $642. Ung- 
domsfor., 1905, $701. Presteløn: $25 (1889), $300 (1914), $2,730 (1889-14). 
Kirketjener osv.: $456. Menighetsskole: $400. Samfundsskoler: $100. Mis- 
sionen: $226. Barmhjertighetsanstalter: $197. Kirke, 1900, $2,300. Preste- 
hus, 1906, $2,200. Gravplads, 2 acres (gave av A. P. Jerdee). Land, en lot 
(gave av O. P. Jerdee).— N. E. Bøe. (1013—833) 

Glam River menighet. 

Grantsburg(?) (22 mil syd), Polk Co., Wis. 
Norske synode, 1901(?)-07(?). 

Organisert 1901 (?). Oplj^st 1907(?). 64 sjæle i 1901, 32 i 1897. Prester: 
E. I. M. Synnes, 1898-03; R. J. Meland, 1903-07. (3572—834) 

Bethania norsk evangelisk lutherske menighet. 

Frederic, Polk Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1904(?)-05(?). 

Organisert 1904(?). Opldst 1905(?) 16 sjæle i 1904. Prest: J. Haar- 
vei, 1904-05. Embedsmand i 1904: b. Syver Rusth. (3559—835) 

Balsam Lake menighet. 

Balsam Lake, Polk Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1905(?)-07(?). 

Organisert 1905(?). Opldst(?> 1907(?). 36 sjæle i 1905, 21 i 1906. 
Prest: C. G. Tjomsland, 1905-07. Embedsmand i 1905: b. J. J. Larson. 
(3557—836) Polk Co. 267 Zion menighet (Bone Lake). 

Luck (? mil ?), Polk Co., Wis. 

Forenede kirke, 1907(?)— . 

Organisert 1907(?). Ca. 45 sjæle i 1907, 80 i 1912. Prester: O. O. Ris- 
vold, 1907-12; N. L. Otterstad, 1912-13; B. L. Opdahl, 1913-15; Theo. E. 
Danielsen, 1915—. Embedsmand i 1909: b. O. C. Horton. I 1915: b. Ivar 
Kvynhild. Ungdomsfor. Prestelj^n: $125 (1914). (3555— «37) 

Clayton English Lutheran Congregation. 

Clayton, Polk Co., Wis. 
Frikirken, 1912—. 

Organisert 1912. 51 sjæle i 1912 (34 svensker, tyskere, englændere). 
Pest: Carl Amundsen, 1912 — . Embedsmænd i 1912: b. Charlie Anderson; 

c. Tom Berg; d. C. Wilcox, Ed. Anderson, hr. Erickson; e. hr. Heir, C. 
Wilcox, hr. White; h. hr. White. I 1915: b. Charley Anderson; c. hr. White; 

d. C. Wilcox, hr. Erickson, Ed. Anderson; e. hr. Heir, C. Wilcox, hr. White; 
h. hr White. Kvindefor., 1912, $350. Ungdomsfor., 1915, $20. Prestel^n: 
$50 (aarlig), $200 (total). Kirke, 1914, $1,700.— Carl Amundson. (2788—838) 

Bethania norsk evangelisk lutherske menighet. 

Clear Lake (2 mil vest), Polk Co., Wis. 

Frikirken, 1913—. 

Organisert 1913. Prest: M. P. Gjerde, 1913—. —A. M. A. (3095—839) 

Deer Lake norsk evangelisk lutherske menighet. 

St. Croix Falls (7 mil sydøst), Polk Co., Wis. 

Frikirken, 1915—. 

Organisert 1915. Prest: M. P. Gjerde, 1915—. —A. M. A. (3097—840) Bunyan menighet. 

Bunyan, Polk Co., Wis. 

Forenede kirke 1 01 q 

Organisert 1916. Prest: O. O. Risvold, 1916—. (3556—841) LfliNGL^-VB CO. M A ^ AT// O/V CO, Wl TTPN^Ert&\£J 178 n ^^Ay^A NO ca. -id w IS 1 O C ON TO CO. 


CO. 
XX ^g^^ 


268 Wisconsin 

Skandinavisk evangeli&k lutherske menighet (Strong 

Settlementet). 

West Denmark(?), Polk(?) Co.. Wis. 
Konferentsen, 1877(?)^6(?). 

Organisert 1877(?). Opl^stC?) 1886(?). 34 sjæle i 1877, 80 i 1886. 
Prester: M. C. Hanson Rohe, 1877-81; N. B. Olsen, 1882-91. (4107—842) Den norsk evangelisk lutherske menighet i Shawano. 

(Shawano). 

Shawano, Shawano Co., Wis. 

Norske synode, 1869-72. 

Organisert 7de december 1869. Opl^st 1872, paa grund av at menig- 
heten laa for vidtstrakt (Jerusalem; Ny Jerusalem). Prest: E. J. Homme, 
1869-72. (4055—843) 

Navarino menighet (Jerusalem). 

(Fra 1869 til 1872 en del av Shawano.) 

Leeman, Shawano Co., Wis. 

Norske synode, 1872-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1872. 150 sjæle i 1872. 241 i 1915. Prester: E. J. Homme. 
1869-75; Paal Thorlakson, 1875-78; G. H. Omlid, 1878-82; J. N. Bergh, 
1883-87; E. Th. Skjerping, 1887-96; J. P. Bugge, 1896—. Embedsmand i 
1896: b. Ludvig Pedersen. I 1915: b. John Berntsen. Ungdomsfor. "Viser- 
gutten." Kirke. (4056-844) 

Jerusalem menighet. 

(Ny Jerusalem. Wahkechon, Waukechon, Waukecheon, Waukechont, 
Waukechout. Fra 1869 til 1872 en del av Shawano.) 

Shawano, Shawano Co., Wis. 

Norske synode, 1872-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1872. 150 sjæle i 1873, 200 i 1915. Prester: E. J. Homme, 
1869-75; Paal Thorlakson, 1875-78; G. H. Omlid, 1878-82; J. N. Bergh. 
1883-«7; E. Th. Skjerping, 1887-96; J. P. Bugge, 1896—. Embedsmand i 
1896: b. Anton Pedersen. I 1915: b. Julius Olsen. Ungdomsfor. "Viser- 
gutten." Kirke. (4057—845) a Green Valley menighet. 

Green Valley, Shawano Co., Wis. 

Norske synode, 1873-85. 

Organisert 1873. Delt 1885. paa grund av uenighet om kirketomt 
(Green Valley; Vestre Green Valley). 100 sjæle i 1873, 200 i 1881. Prester: 
E. J. Homme, 1873-75; Paal Thorlakson, 1875-78; G. H. Omlid, 1878-83; 
J. N. Bergh, 1883-85. Kirke, 1885. (4059—846) 

Green Valley menighet (Østre Green Valley). 

(Fra 1873 til 1885 en del av Green Valley.) 

Green Valley, Shawano Co., Wis. 

Norske synode, 1885-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-06. 

Organisert 1887. Opl^st 1906, for at forenes med Vestre Green Valley 
menighet (Green Valley og Vestre Green Valley). 140 sjæle i 1890, 315 i 
1906. Prester: E. J. Homme, 1873-75; Paal Thorlakson, 1875-78; G. H. 
Omlid, 1878-83; J. N. Bergh, 1883-87; E. Th. Skjerping, 1887-96; J. P. 
Bugge, 1906—. Embedsmand i 1897: b. S^ren Pedersen. I 1906: b. Richard 
Arnesen. Kirke, 1885. (4060—847) Shawano Co. 269 

Vestre Green Valley menighet. 

Green Vallev (? mil vest), Shawano Co., Wis. 

Norske synode, 1885-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-06. 

Organisert 1885. Opløst 1906, for at forenes med Green Valley (Green 
Valley og Vestre Green Valley). 95 sjæle i 1890, 175 i 1905. Prester: E. 
J. Homme, 1873-75; Paal Thorlakson, 1875-78; G. H. Omlid, 1878-83; J. N. 
Bergh, 1883-87; E. Th. Skjerping, 1887-96; J. P. Bugge, 1896-06. Embeds- 
mand i 1896: b. J. P. Mosling. I 1906: b. Bernt Maller. Kirke, 1885. 

(4061—848) 

Green Valley og Vestre Green Valley menighet. 

(Sammenslutning av Green Valley og Vestre Green Valley.) 

Green Valley, Shawano Co., Wis. 

Forenede kirke, 1906 (1873)—. 

Organisert 1906 (1873). 460 sjæle i 1906, 618 i 1915. Prester: E. J. 
Homme, 1873-75; Paal Thorlakson, 1875-78; G. H. Omlid, 1878-83; J. N. 
Bergh, 1883-87; E. Th. Skjerping, 1887-96; J. P. Bugge, 1896—. Embeds- 
mænd i 1906: b. Richard Arnesen, Bernt Maller. I 1915: b. S. Gulbrandsen, 
B. Maller. Ungdomsfor. "Visergutten." Kirke 1, 1885. Kirke 2, 1885. 
Prestehus. (4062—849) 

Island menighet (Shawano Co.). 

Pulcifer(?), Shawano Co., Wis. 

Norske synode, 1875-78. 

Organisert 1875. Opl;øst(?) 1878, paa grund av at den islandske prest 
reiste. 40 sjæle i 1875 (islændere), 28 i 1876. Prest: Paal Thorlakson, 
1875-78. (4058—850) 

Bethlehem menighet. 

Pulcifer (40 mil ?), Shawano (?) Co., Wis. 
Norske synode, 1880(?)-88(?) ; Antimissouri, 1888-89. 
Organisert 1880(?). Opl^st(?) 1889(?). 33 sjæle i 1881. Prester: G. 
H. Omlid, 1880-83; J. N. Bergh, 1883-87; J. A. Øfstedal, 1887-89. 

(4063—851) 

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet (Lessor). 

Seymour (12 mil nordvest), Shawano Co., Wis. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 26de december 1872. Splittet 1900, paa grund av uenighet 
om den lutherske lære (Russellites). 53 sjæle i 1872, 365 i 1914 (15 tyskere 
og amerikanere). Prester: Johan Olsen, 1869-72; T. H. Dahl, 1872-81; 
A. Petersen, 1881-11; P. E. Bongstø, 1912-13; J. Frohlin, 1914—. Em- 
bedsmænd i 1872: b. Jjzirgen Pederson; c. Bersven Bersvendsen; d. Tollef 
Pederson, Ole W^ahl; e. Tollef Olson, Kristofer Kristoferson, Clement Ber- 
svendsen; f. Jørgen Pederson. I 1915: b. Ole Ramseth; c. Ole Erickson; 
John Reitan, Paul Ramseth; e. Knute G. Olson, Torvald Johnson, Peder 
Rudie; f. Peder A. Jommen. Kvindefor., 1884, $3.000. Ungdomsfor., 1890, 
$1,500. Sangfor., 1872. Presteløn: $80 (1874), $580 (1914), $4,500 (1874-14). 
Andre utgifter: $700. Samfundsskoler: $1,500. Missionen: $1,500. Barm- 
hjertighetsanstalter: $1.300. Kirke, 1882, $6,000. Prestehus, 1913, $2,800. 
Gravplads, 2 acres, $50. Land, 20 acres, $1,500. Stald, $750.— J. Frohlin. 
(1511—852) 

Owego dansk lutherske menighet (Oswego). 

Seymour (9 mil nordøst), Shawano Co., Wis. 
Konferentsen, 1875 ( ?)-90. 

Organisert 1875(?). Opløst 1890. 46 sjæle i 1875, 39 i 1888. Prester: 
T. H. Dahl, 1875-81; Adolph Petersen, 1881-11. (4099—853) 270 hcLy/Yo. no Oy-, Wz&p, I8fc^ ShoM/ano 
Wisconsin /-f / (^ IS73 'y cJe-ruscLi a reen ^yy^-Fk Wfl 
Pkr. Owego Scandinavian Lutheran Congregation. 

Seymour (9 mil nordost). Shawano Co., Wis. 

Forenede kirke. 1890 — . 

Organisert 1890. 14 sjæle i 1890 (ikke-norsker), 90 i 1914 (dansker, sven- 
sker, norsker, amerikanere). Prester: A. Petersen, 1881-11; P. E. Bongstø, 
1912-13; J. Frohlin. 1914—. Embcdsmænd i 1890: b. Geo. Hansen; c. Hans 
Hansen; d. Hans Hansen; e. Christ. Hansen, A. G. Nelson, Peter Hansen; 
f. Hans Hansen. I 1915: b. Charles Bruce; c. H, J. Hansen; d. A. Claus- 
sen; e. Neis Sorenson, Neis Nelson. A. J. Hansen; f. Anders Claussen. 
Prestel^n: $40 (1890), $120 (1914), $1,040 (1890-14). Prestehus: $250. Andre 
utgifter: $160. (Se Vor Frelsers, Shawano Co.) Samfundsskoler: $48. 
Kirke, 1891, $1,750.— J. Frohlin. (1512—854) Immanuels menighet (Looney). 

Laney, Shawano Co., Wis. 

Konferentsen, 1876(?)-90; Forenede kirke, 189(>-94(?). 

Organisert 1876(?). Opløst 1894(?). 55 sjæle i 1876, 31 i 1893. Prester: 
T. H. Dahl, 1876-81; Adolph Petersen, 1881-94^?). Embedsmand i 1888: b. 
Christoffer Svendsen. I 1894: b. Kristoffer Svendsen. (4064—855) 
Kirke 1, 1883, $545. Kirke 2, 1905, $3,225. 
Prestehus, $1,000. Grarplads, 4 acres, $100. Østre Imanuels 
menighet. 

(Immanuel.) 

Tigerton (4 mil nordjzJst), 
Shawano Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1880-81; 
Norske synode, 1881-87 ; 
Antimissouri, 1887-90; For- 
enede kirke, 1890 — . 

Organisert 18de juli 1880. 
30 sjæle i 1880 (5 dansker), 
167 i 1914 (18 dansker, sven- 
sker). Prester: E. J. Hom- 
me, 1880-1903; M. C. Hol- 
seth, 1892; C. K. Helland, 
1896-97; O. C. Farseth, 1903- Shawano Co. 271 04; K. O. Eidahl, 1905; P. P. Houglum, 1905-11; J. A. Wang, 1911-12; N. 
Lunde, 1912—. Embedsmænd i 1880: a. Kristian P. Holm; b Hans Hansen; 
c. John P. Holm; e. Jørgen Gjermundsen; f. Anders Nilsen. I 1915: a. Pet- 
ter Fredricksen; b. Oscar Holm; c. Ole Oxhovd; d. Thorvald Larsen; e. 
Petter Fredricksen, Ole Oxhovd, Oscar Pedersen; f. N. Lunde; h. Thorvald 
Larsen. Kvindefor., 1898, $1,294. Ungdomsfor., 1914. Hjælpefor., $65. Sang- 
for., 1895. Presteløn: $50 (1880), $275 (1914). Samfundsskoler : ca. $1,500 
(1880-14). Missionen: ca. $1,500 (1880-14). "Konstitution", 1905, 100 ekspl. 
— N. Lunde. (91-557) 

Skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Pittsfield, Shawano Co., Wis. 

Forenede kirke, 1891-1 1(?). 

Organisert 1891. Oplpfst 191U?). 55 sjæle i 1892, 48 i 1908. Prest: 
Adolph Petersen, 1891-11. Embedsmand i 1892: b. Jørgen Johnsen. Kirke, 
1892. (4065-856) 

Imnianuels menighet. 

Wittenberg, Shawano Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1882-86; Norske synode, 
1886-88; Antimissouri, 1888-90; Forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert 1882. Splittet i 1887, paa grund 
av at Den norske synode optok indianermis- 
sion i Wittenberg, og en del medlemmer slut- 
tet sig til Synoden (Bethania mght.). 80 sjæle 
i 1882, 281 i 1914 (53 svensker, 1 tysker). 
Prester : E. J. Homme, 1882-1903 ; M. C. Hol- 
seth, 1892; C. K. Helland, 1896-97; O. C. Far- 
seth, 1903-04; K. O. Eidahl, 1905; P. P. 
Houglum, 1905-11; J. A. Wang, 1911-12; N. 
Lunde, 1912 — . Embedsmænd i 1882: b. Jacob 
Lunde; c. Andreas Gunderson; d. Hans West- 
gaard, Jens Salomon; e. Peder Olsen, Hans 
Eriksen, Andreas Gunderson ; f. Jacob Midbø. 
I 1915: b. Ole Hagen; c. L. A. Larsen; d. H. 
Rolfsen, P. Mathisen, Nils Jacobsen; e. A. 
Westlund, J. Abrahamsen, Erik Hansen, Emil 
Norrbom, Iver Nilsen; h. Neis Jacobsen. 
Kvindefor., 1884, $3,000. Ungdomsfor., 1905, 
$800. Pikefor., 1904, $500. Missionsfor., 1911, 
$100. Presteløn: $40 (1882), $425 (1914), 
$5,930 (1882-14). Prestehus: $2,000. Kirke- 

Missionen: $1,085 
Kirke, 1890, $5,000. 
Prestehus, 1912, $3,000. 
Gravplads, 2 acres, $600. Stald, $600. 

tjener osv.: $710. Samfundsskoler: $1,250 (1882-14) (1882-14). Barmhjertighetsanstlter : $400 (1882-14), 
-N. Lunde. (90—858) 'Konstitution", 1907. Betania norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1882 til 1887 en del av Immanuels.) 

Wittenberg, Shawano Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1890-91(?); Norske synode, 1891(?)— . 

Organisert 6te september 1890. Ca. 70 sjæle i 1890, 180 i 1914. Prester: 
O. K. Ramberg, 1891-92; B. Hovde, 1893-01; O. A. Strj^m, 1901-07; M. C. 
Waller, 1908—. Embedsmænd i 1890: a. prof. Axel Jacobson; b. Jacob 
Lunde; c. A. K. Dahl; e. Andreas Gunderson, John Huse, Georg Widing. 
I 1915: b. prof. Axel Jacobson; c. Raymond G. Peterson; e. Carl Jacobson, 
John Nessheim, Martin Anderson. Presteløn: $400 (1914). Kirketjener: 
$30 aarlig. Samfundets gj^remaal: $200 aarlig. Jacobson familien ga $1,000 
til Luther College fondet. Kirke, 1891, $2,579. Prestehus, $1,300. Grav- 
plads, 2 acres (gave av Jacob Lunde). — M. C. Waller. (1321—859) / 

/ 

272 Wisconsin 

Morris norsk evangelisk lutherske menighet. 

Morris, Shawano Co., Wis. 
Norske synode, 1905 — . 

Organisert 1905. Prester: O. A. Strp'm, 1905-07; M. C. Waller, 1907—. 
(4066—860) 

Landstads norsk evangelisk lutherske menighet. 

Bonduel, Shawano Co.. Wis. 

Utenom (Lf). 1902-09; Frikirken, 1910—. 

Organisert 1902. 63 siæle i 1915. Prester: E. C. Tollefsen. 1902-03; H. 
A. B. Winther, 1904-06; C. N. Vogt, 1906-11; I. O. Thvedt, 1911-13; Chas. 
Nelson, 1914-15; E. Kolden, 1915—. Kvindefor. Kirke.— A. M. A. 

C3104— 861) 

Homme anstalterne prækeplads. 

Barnehiem, 1881 — ; alderdomshiem, 1881 — ; normalskole, 1887-90; aka- 
demi, 1884-90. 

Wittenberg, Shawano Co., Wis. 

Utenom CNs. Am. Fk). 1891-03; Forenede kirke, 1903—. 

Organisert 1881. Ca. 90 barn og 90 gamle i 1915. Prester: E. J. Homme, 
1881-03: M. C. Holseth, 1892; A. L. Dahl, 1903-04; K. O. Eidahl, 1904-05; 
C. G. Bjelland. 190.S-11; J. A. Wang, 1911—. Direktionen: pastorerne O. 
J. Norby. O. C. Farscth, Ole Nilsen. Jens Mathieson, J. P. Bugge, C. M. 
Larsen, L. L. Masted, Chr. Thompson, P. BongstjzJ, hr. O. R. Nilson, H. 
P. Johnson, Arne Johnsen, O. H. Hagen. Pastor E. J. Homme var den 
fjz^rste til at oprette barnehjem, alderdomshjem og normalskole inden Den 
n«3rsk lutherske kirke i Amerika. Den første til at utgi engelsk sjz(ndags- 
skoleblad ("Sunday School Helper", 1892-00). kalender ("Waisenhus kalen- 
der", 1885 — ), og ungdomsblad ("For gammel og ung", 1881 — , "Christian 
Youth", 1901-04). Bruns "Fra imgdomsaar", 279-83; "Waisenhus kalen- 
der". 1885—; "Prestekalenderen"; "Kirketidende", 1883, 1884. Prestehus, 
1881. Barnehjemmet, 1882-89. Gamlehjemmet, 1892. Akademiet, 1884. 
Hospitalet, 1911. Land, 400 acres. (4067—862) 

Wittenberg Academy prækeplads. 

Wittenberg, Shawano Co., Wis. 
Norske synode, 1884-87; Antimissouri, 1887-90. 

Organisert 1884. Opløst 1890. Lærere: E. J. Homme, K. Løkensgaard, 
og andre. (4115—863) 

Wittenberg Indianermission prækeplads. 

Wittenberg, Shawano Co., Wis. 

Norske synode, 1884 — . 

Begyndt 1884. En indianermenighet stiftet i 1884. Flyttet til Ingersoll, 
Marathon Co., i 1900. Prester: E. O. Murstad, 1884-86; Tobias Larsen, 
1887-93; B. Hovde, 1893-01; A. O. Str^m, 1901-07; M. C. Waller, Axel 
Jacobson, 1907—. (4068—864) 

Sheboygan prækeplads. 

Sheboygan. Sheboygan Co., Wis. 

Norske synode, 1861 (?) — . 

Organisert hdsten 1861. 90 sjæle i 1867, 71 i 1910. Prester: J. A. 
Ottesen, 1852-60;'L. M. Bij^rn. 1861-69; E. J. Homme, 1869-75; M. P. Ruh, 
1875-80; C. F. Magelssen. 1880-94; S. E. S. Meisel, 1894-96; O. G. Jukam, 
1896-99; J. C. K. Preus. 1907-12; E. A. Boyd, 1913—; G. Wambsgauss, 1913—. 
Embedsmænd i 1915: b. O. Jonassen. "Kirketidende", 1869, 141; 1893, 76- 
105. Kirke 1, 1869, $1,500. Kirke 2. 1893, $3,000. (3509—865) Wood Co. 273 TO N c6 
f H£ ffOy (r, ^ A N CO 
W/5. CLARK CO. MAIiSHFiB JACKSON Co N\f^ R A T H OM CLO mSH wuRMXJAt £ 

zfiny T0JITAG£ co. v/Lte 
Grand Rapids prækeplads. 

Grand Rapids, Wood Co., Wis. 
Norske synode, 1869(?)-87(?). 

Organisert 1869(?). Opløst 18S7(?). 75 sjæle i 1873, 20 i 1879. Prester: 
St. S. Reque, 1869-71; N. B. Berge, 1871-83; E. Borgen, 1886-87. 

(3498—866) 

Grand Rapids prækeplads. 

Grand Rapids, Wood Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1902(?)-09(?). 

Begyndt 1902(?). Sluttet 1909(?). Prester: A. J. Anderson, 1902-06: 
A. Svange, 1906-09. "Folkekalenderen", 1909, 106. (3502—867) / 

274 'Wisconsin 

Seneca menighet. 

Seneca, Wood Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1878(?)-80(?). 

Organisert 1878(?). Opløst 1880(?). 30 si æle i 1878, 30 i 1879. Prest: 
E. J. Homme, 1878(?)-80(^). (3496—868) 

Centralia menighet. 

Centralia, Wood Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1886(?)-87(?). 

Organisert 1886(?). Sluttet 1887r?). Prest: E. Borgen, 1886-87. 

(3494-^69) 

Daly's Mill prækeplads. 

Daly, Wood Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1886(?)-87(?). 

Beg-yndt 1886(?). Sluttet 1887(?). (3492-570) 

Anburndale menighet. 

Auburndale. Marshfield Co., Wis. 

Norske synode, 1889(?)— . 

Organisert 1889(?). 80 sjæle i 1889, 25 i 1910. Prester: N. F^rde, 
1889-92; I. G. Monson, 1892-96: A. J. Anderson, 1898-06; A. Svange, 1906- 
09; G. A. Lunde, 1910—. Embedsmand i 1910: b. T. Johnson. (3497—871) 

Wood. C o., Wis, 

,^^. Au.Lru.ir-^cLa. Le. -Fk .^,, 

Auburndale norsk evangelisk lutherske menighet. 

Marshfield (8 mil øst). Wood Co., Wis. 

Utenom (Ns, Fk), 1890-14; Forenede kirke, 1914—. 

Organisert 1890. Delt 1905, paa grund av lokale hensvn (Slidre evan- 
gelisk lutherske menighet). 71 sjæle i 1907, 100 i 1914. Pre*ster: J. G. Hou- 
gum, 1905-14; S. A. Erdahl, 1914-15; J. C. Hougum, 1915; A. T. Kleppe, 
1915 — . Embedsmænd i 1915: b. K. O. Anderson; c. O. Rudi; h. mrs. 
Carrie Hougum. Kvindefor. Presteløn: $110 (1914). Kirke, 1907, $2,000. 
Gravplads, 1 acre (gave).— J. C. Hougum. (190—872) 

Slidre evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1890 til 1905 en del av Auburndale.) 

Marshfield (6 mil sydøst), Wood Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1906-11; Forenede kirke, 1911—. 

Organisert 1906. 50 sjæle i 1906, 75 i 1914. Prester: J. C. Hougum, 
1906-14; S. A. Erdahl, 1914-15; J. C. Hougum, 1915; A. T. Kleppe, 1915—. 
Embedsmænd i 1906: b. J. J. Erickson; h. mrs. O. Viste. I 1915: b. J. J. 
Erickson. Kvindefor. Presteløn: $60 (1915). Kirke, 1908, $1,000. Grav- 
plads, 1 acre (gave). — ^J. C. Hougum. (192--873) 

St. Matthews menighet. 

(St. Mattæi menighet.) 

Marshfield, Wood Co., Wis. 

Norske synode, 1889(?)— . 

Organisert 1889(?). 118 sjæle i 1892. 62 i 1910. Prester: N. F^rde, IVood Co. 275 1889-92; I G. Monson, 1892-96; T. Sætveit, 1893-99; A. J. Anderson, 1898- 
06; A. Svange, 1906-09; G. A. Lunde, 1910—. Embedsmand i 1910: b. G. 
Myrland. (3499—874) 

Den independente skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Marsfield, Wood Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1891-99(?). 

Organisert 1891. Oplj^st 1899('?). 40 sjæle i 1892, 29 i 1896. Prester: 
L. A. Breen, 1891-93; C. K. Helland, 1893-96; J. B. Reinertsen, 1897-99. 
Embedsmand i 1895: b. Charles Eckwall. Kirke. (3500—875) Kvelve menighet. 

Pittsville, Wood Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1901(?)-06(?). 

Organisert 1901 (?). Opiøst 1906(?). 31 sjæle i 1901, 40 i 1902. Prester: 
A. J. Anderson, 1898-06; G. A. Lunde, —(?).— R. B. Anderson. (3459—876) Sherry prækeplads. 

Sherry, Wood Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1904(?)-09(?). 
Begyndt 1904(?). Sluttet 1909(?). Prest: 
"Folkekalenderen", 1909, 112. (3501—877) A. J. Anderson, 1904-06. \/V A S" H y oe 7^ N 


co 


SAwyBR 


co. 
•OAR1K0N£TT øHAUiGrBN 
3 AR RO N C.O., vv/5 


• 


ACUMBERLANV ^^ ^ ^ 


^ 
X UXniCE LAKE 
U 


U 


/^COMSTOCK. 
::^ 

Xbarron 
Co 


p- 


D XCHETEY 

X 

XVALLAS 


)OP/^Alr^IE FARM ^ 
X> (^ f^ N CO. 


CN iVf 


>ev 


VA 


co. 

276 Wisconsin Co fT^*^ 

/ij^V Faaberg norsk evangelisk lutherske menighet (Lillehammer). 

Cameron (2V2 rnil j^st), Barron Co., Wis. 

Utenom (Kf), 1871-72; Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 17de september 1871. Delt 1908, av lokale hensyn (Came- 
ron mght.). 55 sjæle i 1871. Prester: C. J. Helsem. 1871-78; H. Z. Hvid, 
1878-81; J. E. Nord, 1883-89; A. J. Ørke, 1889-95; H. Lund, 1895-04; Olav 
Refsdal, 1904-14; H. Lund, 1914—. Embedsmænd i 1871: b. Thor Smedal; 
c. H. Lunde; d. Lars Holme, Hans A. Amundsen; e. Fredrik Lunde, BjzJrn 
Bratslien. I 1915: b. Simon Berg; c. John Hegna; d. A. Fossum, Hans 
Running, A. Lee; e. Ole Westad, Ing val Pedersen, Oscar Walum. Kvinde- 
for. Presteløn: $85 (1871). $150 (1914), $4,500 (1871-14). Kirke, 1890, $3,000. 
Prestehus. Gravplads, 2 acres.— H. Lund. (1823—878) 
Cameron menighet. 

(Fra 1871 til 1908 en del av Faaberg.) 

Cameron, Barron Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1908—. 

Organisert 10de dec. 1908. 40 sjæle i 1908, 

105 i 1914. Prester: O. Refsdal, 1908-14; N. 

B. Ursin, 1914—. Embedsmænd i 1908: b. S. 

O. Museth; c. Ole Roe; d. E. O. Wang; e. M. 

Fredriksen, Gilbert Lewis, L. O. Gilbertsen. 

I 1915: b. E. H. Olsen; c. Gilbert Lewis; d. 

Ole Jerstad ; e. Ole Runsaas, C. Holmen, Asker 

Andersen; h. S. O. Museth. Kvindefor., 1902. 

Ungdomsfor., 1910. Presteløn : $100 (1908), 

$100 (1914), $725 (1908-14). Prestehus: $20. 

Kirketjener osv.: $280.— N. B. Ursin. 

(451_879) Kirke, 1909, $4,800. 

Kaggemo Prairie menighet. 

Cameron (IVs mil j2ist), Barron Co., Wis. 
Norske synode, 1874(?)-84(?). 

Organisert 1874(?). Opløst 1884(?). 14 sjæle i 1874. Prest: H. F. 
Haakonson, 1879(?)-84(?). (2864—880) Bethel menighet. 

Barron, Barron Co., Wis. 

Konferentsen, 1872-81. 

Organisert 1872. Opljz^st 1881, paa grund av for faa medlemmer (Den 
Iste norsk lutherske menighet i Barron). 240 sjæle i 1872. Prester: C. J. 
Helsem, 1872-78; H. Z. Hvid, 1878-80. (434—881) B arr on Co. 277 

Den Iste norsk evangelisk lutherske 
menighet (Barron). 

Barron, Barron Co., Wis. 

Utenom (Kf, Ns, Am, Fk), 1884-06; For- 
enede kirke, 19C6 — . 

Organisert 29de mars 1884. 45 sjæle i 1884, 
409 i 1914 (12 svensker). Prester: C. J. Hel- 
sem, 1877-79; H. Z. Hvid, 1879-81; J. Waage, 
1881-84; T. O. Juve, 1884-88; J. E. Nord, 
1887-90; A. J. Ørke, 1889-93; J. A. Urnes, 
1893-00; J. B. Reinertsen, 1900-03; H. Lund, 
1903-12; N. B. Ursin, 1912— Embedsmænd 
i 1884: b. Henry Olsen; c. Juve; e. A. Breda, John Thompson, Olaus Borgen; 
f. Chr. Larsen; g. Chr. Larsen. I 1915: b. Chr. Nordby; c. N. O. Strand; 
d. Thor Ostrehus, Ben Thorsen; e. S. E. Siversen, O. Bjugstad, Erik Nilson; 
f. John Mortensen ; g. John Mortensen ; h. miss Louise Nygaard. 5 kvinde- 
foreninger, 1901, 1905, 1905, 1906, 1910, $2,500. Ungdomsfor., 1914. Sangfor., 
1900. Avholdsfor., 1895. Presteløn : $450 (1914), $6,000 (1884-14). Kirke- 
tjener osv.: $50 (aarlig).— N. B. Ursin. (452—882) Kirke 1, 1893, $2,500. 
Kirke 2, 1900. 
Prestehus, 1913, $2,500. 
Gravplads, 1 acre, $75. Lolland skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Chetek (4 mil nordøst), Barron Co., Wis. 

Konferentsen, 1872-83. 

Organisert 1872. Opløst 1883, for at gaa sammen med medlemmer fra 
Otterholt eller Zions menigheter og danne ny menighet (Chetek skandi- 
navisk evangelisk lutherske menighet). 58 sjæle i 1872 (38 dansker, 6 
svensker). Prester: C. J. Helsem, 1876-78; H. Z. Hvid, 1878-81.— J. E. 
Nord. (435—883) 

Otterholt norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Zions menighet.) 

Chetek (4 mil vest), Barron Co., Wis. 

Konferentsen, 1875-83. 

Organisert 26de januar 1875. Opløst 1883, paa grund av for faa med- 
lemmer; de som var, sluttet sig til Ny Skandinavia menighet og Chetek 
skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 23 siæle i 1875, 68 i 1880. 
Prester: C. T. Helsem, 1875-78; H. Z. Hvid, 1878-80.— J. E. Nord. 

(436—884) 

Chetek menighet (Barron menighet). 

(Sammenslutning av Lolland og Otterholt — Zion.) 

Chetek, Barron Co., Wis. 

Konferentsen, 1883-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1883. Delt 1884, paa grund av avstanden (Faaberg menig- 
het). 154 sjæle i 1883 (28 dansker), 150 i 1914 (12 dansker). Prester: J. 
E. Nord, 1883-89; A. J. Ørke, 1889-95; Helmer Lund, 1895-04; Olav Refs- 278 Wisconsin dal, 1905-14; Helmer Ltind, 1914—. Enibedsmænd i 1883: b. Andreas Fos- 
sum: c. Peder Swansby; d. David Joelson, Nils Jensen, Christian Black; 
e. Gullik Olson, Paul Johnson, Lars Otterholt; f, David Joelson. I 1915: 
b. Charley Brekken; c. C. P. Nelsen; d. John Andersen, David Joelson, A. 
L. Anderson; e. Peter Brusen, Tom Rice, Louis Nilsen; h. mrs. Christ. 
Brusen. 2 kvindeforeninger. Presteløn: $120 (1883), $200 (1915), 4140 
(1883-15). Prestehus: $1,200. Kirketjener osv.: $5,670 (1883-15). Kirke, 
1884, $1,500. Prestehus, 1894, $1,500.— H. Lund. (1529—885) Dovre menighet (Daavre). 

Chetek (5 mil syd), Barron Co.. Wis. 

Utenom (Kf), 1880-85; Konferentsen, 1885-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1880. 88 siæle i 1880 (3 svensker), 327 i 1914 (27 svensker). 
Prester: N. E. Wikre, 1881-92; A. J. Ørke, 1892-95; Helmer Lund, 1895-05; 
Olaf Refsdal, 1905-14; Helmer Lund. 1914—. Embedsmænd i 1880: a. 
Martin Carlsen; b. Christian Lundgaard; c. John C. Hole; d. Arne JjzJrstad. 
Peder Christensen; Christian Persrud; e. Micarl Persrud, Ole Martinsen, 
Ole T. Skaboe; f. Ole T. Skaboe. I 1915: b. Martin Carlsen; c. J. M. Moe; 
d. Oskar Lundgard, Christian T. Hansen, Ivaurits Paulsrud; e. Mathias 
Skotte, Sofus Syversen, Sigurd Carlsen; f Frank Aronsen. Kvindefor., 
1880. Ungdomsfor., 1915. Avholdsfor., 1894. Presteløn: $85 (1880), $300 
(1814), $5,000 (1880-14). Samfundsskoler: $600 ((1906-14). Missionen: 
$1,000 (1906-14). Barmhiertighetsanstalter: $1,800, (1906-14). Kirke, 1882, 
$2,200. Gravplads, 2 acres (gave fra Chr. Ludgaard). — H. Lund. 

(1530-886) 

St. Johannes menighet. 

Chetek (7 mil vest), Barron Co., Wis. 
Hauges synode, 1883(?)-06(?V 

Organisert 1883(?). Opløst 1906(?). Prester: B. J. Henderson, 1883- 
94; L Tellefsen, 1905-06. (2849—887^ F, ra^n^ a -rir,, Dar ro VI Co.,i^^ ^* 
/S7Z JPa i ^Tf KonH r-entseyi 


/^/6 ^^ Solum norsk evangelisk lutherske menighet. Pralrie Farm, Barron Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1872-74; Norske synode, 1874-89. 

Organisert 1872. Delt 1875, paa grund av distance (Hay River mght.). 
Delt 1883, paa grund av distance (Concordia mght.). Splittet 1889, paa 
grund av naadevalgstriden (Akers mght. — Am). 37 sjæle i 1872, 232 i 1886. 
Prester: K. Thorstensen, 1872-74; H. F. Haakonsen, 1874-78; P. A. Die- 
trichson, 1878-79; J. Waage, 1880-84; K. L. Gutteb^^, 1884-90. Embeds- 
mænd i 1872: b. Peder Pederson Heidalen; c. Christian L. Johnson; d. 
Johannes Andersen, Joe Johnson Hougen; e. Peder Olsen Krogen, Niels 
Eggen, Lars H. Kanshagen; f. Peder Pedersen (1872-80), Ole Nygaard 
(1880-90). Prestehus, 1880, $900. (299»-888) B arr on Co. 279 Solum norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1889 en del av Soliim.) 

Prairie Farm, Barron Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1872-74; Norske synode, 1874—. 

Organisert 1889 (29de august 1872). 115 sjæle i 1914. Prester: K. Thor- 
stensen, 1872-74. H. F. Haakonsen, 1874-78; P. A. Dietrichson, 187&-79; 
J. Waage, 1880-84; K. L. Gutteb^^, 1884-90; N. L. Blomholm, 1890-92; S. 
Svennungsen, 1892-95; P. A. Widvey, 1895-10; N. L. Blomholm, 1910-14; 
H. S. Rue, 1915 — . Embedsmænd i 1915: b. Ole Langrud; c. Anders John- 
son, Jr.; d. Carl Johnson, Louis Larsen; e. Carl J. Hougen, Ole Grj^ndal, 
Axel J. Waage. Kvindefor., 1880, $1,451. Ungdomsfor., 1886, $502. Preste- 
l^n: $25 (1872), $200 (1914), $3,135 (1872-14). Prestehus, $1,000. Kirketjener 
osv.: $1,210. Menighetsskolen: $452. Samfundsskoler: $234. Missionen: 
$148. Barmhjertighetsanstalter: $127. Menighetsblade; 1883 bekj ender me- 
nigheten sig til alle den lutherske kirkes bekjendelsesskrifter. Kirke, 
1892-04, $3,169. Prestehus 1, 1880, $900. Prestehus 2, 1914, $3,000. Grav- 
plads, P^ acre Cgave fra Chr. Olson Woxen). Land, 47 acres, $1,200 (solgt). 
— P. A. Widvey. (1893—889) 

Concordia norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Clinton n. ev. luth., 1883-87.) 

Arland, Barron Co., Wis. 

Norske synode, 1883-90. 

Organisert 1883, Splittet 1890, paa grund av vakance i menigheten. 
En del vilde ha antimissouri prest (Den oprindelige Concordia n. ev. luth. 
mght. ; Koncordia ev. luth. mght.). 75 sjæle i 1883, 95 i 1886. Prester: J. 
Waage, 1883-84; K. L. Gutteb^, 1884-90. Embedsmænd i 1883; b. Johan 
S^rum; c. John Aker; d. Solon Østgaard, Christ. Hansen; e. Hans Ander- 
sen, Even Larsen, Ole Johnson; f. Ole Nygaard (1883-90), Peter E. Johaug 
(1883-07).— P. A. Widvey. (2850—890) 

Koncordia evangelisk lutherske 
menighet. 

(Concordia, Clinton norsk evangelisk lu- 
therske menighet. Fra 1883 til 1890 en del av 
Concordia.) 

Arland, Barron Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1890—. 

Organisert 1890 (21de januar 1883). 202 
sjæle i 1914 (1 danske). Prester: J. Waage, 
1883-84; K. L. Guttebø, 1884-90; J. E. Nord, 
1890-93 ; J. A. Urnes, 1893-01 ; J. B. Reinert- 
sen, 1901-04; H. Thoresen, 1904-13; O. H. 
Lund. 1914—. Embedsmænd i 1883: b. Ole 
Johnson ; c. Hans Ness ; d. Even Larson, John 
Solberg; e. Ole Johnson, John Solberg, John 
Aker; f. Ole Nygaard; g. Ole Nygaard. I 
1915: b. Andrew Solberg; c. Martin P. Miller; 
d. John Solberg, Henry Ness, Syver Ander- 
son ; e. John Miller, Chas. Westlund, Ingebret 
Ween ; f. Andrew Solberg. Kvindefor., 1891, 
$2,071. Ungdomsfor., 1894, $1,150. Presteløn: 
$35 (1890), $110 (1914), $1,650 (1890-14). 
Prestehus: $244. "Konstitution", 1883, revi- 
dert 1890.— O. H. Lund. (1127—892) 

Den oprindelige Concordia norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Clinton norsk evangelisk lutherske menighet. Fra 1883 til 1890 en del 
av Concordia.) 

Arland (IVs mil sydvest), Barron Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1890 (1883)-00; Norske synode, 1900—. 
Kirke, 1893, $2,300. 280 Wisconsin Organisert 1890 (22de januar 1883). 140 sjæle i 1914. Prester: J. Waage, 
1883^4; K. L. Gutteb^, 1884-90; N. L. Blomholm, 1890-92; S. Svennungsen, 
1892-95; P. A. Widvey, 1895-10; N. L. Blomholm, 1910-14; H. S. Rue, 
1915 — : Embedsmænd i 1915: b. Peter Sørum; c. Anton P. Moen; d. Frank 
Backer, Martin Andersen; e. Hans Wold, Ole Dillan, Johan A. Moen. 
Kvindefor., 1889, $1,142. Ungdomsfor., 1897, $765. Presteløn: $50 (1883), 
$200 (1914), $1,941 (1883-14). Prestehus: $1,000. Kirketjener osv.: $1,890 
(1883-14). Menighetsskolen: $530. Samfundsskoler: $72. Missionen: $198. 
Barmhjertighetsanstalter: $40 (1883-14). "Konstitution", 1891. Kirke, 1893- 
10, $3,111. Prestehus sammen med Solum menighet. Gravplads, 2 acres. 
Land sammen med Solum menighet. — P. A. Widvey. (1894— -891) 

Akers skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1889 en del av Solum.) 
Prairie Farm, Barron Co., Wis. 
Antimissouri, 1889-90. 

Organisert 1889. Opljzfst 1890, paa grund av at den gik ind i Konfe- 
rentsen (Akers sk. ev. luth. mght.).— P. J. Widvey. (2999—893) 

Kirke, 1887, $6,500. 
Prestehus, 1901, $2,000. 
Gravplads, % acre. 
Land, S lotter, $1,000. Akers skandinavisk evang. lutherske 
menighet. 

Prairie Farm, Barron Co., Wis. 
Utenom (Kf), 1874-78; Konferentsen, 187-8- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 9de november 1874. Delt i juli 
1904, paa grund av for lang kirkevei (Vestre 
Akers skandinavisk evangelisk lutherske me- 
nighet). 450 sjæle i 1914 (5 svensker). Pre- 
ster: G. Hoyme, 1874-76; Lars Lund, 1876-78; 
H. Z. Hvid, 1879-81; J. E. Nord, 1884-92; J. 
A. Urnes, 1893-01; J. B. Reinertsen, 1901-04; 
H. Thoreson, 1904-13; O. H. Lund, 1914—. Embedsmænd i 1874: a. Lars 
Selvig; b. Anders O. Flåa; c. Lars Selvig; d. Martin Johnson, Ole Kastvig, 
Johan Iverson; e. Ole Løkken, Ole Heimen, Ole Martel. I 1915: b. Fredrik 
Paulson; c. Johan Gavick ; d. Arnt Lien, Anton Bankol, Peter Christensen, 
Albert Breen, Iver Svergen, John Selvig; e. Andrew Lien, C. S. Johnson, 
Torsten Olson, C. B. Strandberg, M. Gavick, George Pederson ; f. Christian 
Pedersen ; h. Esten Aune. 3 kvindeforeninger, 1889, 1904, 1916, $4.092. Ung- 
domsfor., 1903, $1,821. Pikefer., 1915. PrestelØn : $60 (1874), $350 (1914), 
$5 372 (1874-14). Prestehus: $2.000. "Kenstitution". 1886; "Menighetshisto- 
rié", 1904, C. T. Pedersen.- O. H. Lund. (1126-894) 

Den norsk lutherske menighet (North Pine Creek). 

Barron (12 mil syd), Barron Co., Wis. 

Augustana, 1875-82. ,, , , „ 

Organisert 1875. Opløst 1882. Hattlestads "Historiske meddelelser , 
84. (2423—896) B arr on Co. 281 Vestre Akers skandina- 
visk evang. lutherske 
menighet. 

(Fra 1874 til 1904 en del 
av Akers sk. ev. 1.) 

Prairie Farm (6 mil syd- 
vest), Barron Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1904-05; 
Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert 10de juli 1904. 
77 sjæle i 1904, 240 i 1914 
(3 svensker). Prester: H. 
Thoreson, 1904-13; O. H. 
Lund, 1914 — . Embedsmænd 
i 1904: a. Julius Johnson; 
b. Hans Aasmundrud ; c. Haakon Oppegaard ; d. Ole Solberg, John Forseth, 
Anders Haugen ; e. Edvard Arneson, Julius Johnson, John Éidahl ; f. Arnt 
Lien. I 1915 : b. Hans Aasmundrud ; c. Haaken Oppegaard ; d. Anders Hau- 
gen, Joh. Nordby, Hans Haugen ; e. Martin Lillevold, Ole Gravermoen, Chr. 
Svenby; f. Peter Johnson; h. Anders Haugen. Kvindefor., 1901, $645. Pre- 
steløn: $75 (1904), $125 (1914), $988 (1904-14). Kirketjener osv.: $1,631 
(1904-14). Samfundsgjøremaal: $133 (1904-14). "Konstitution", 1904.— O. 
H. Lund. (1125—895) 
Kirke, 1905, $2,150. Gravplads, 1 acre. 
Kirke, 1881, $3,000. 
Gravplads, 2 acres. Ny Skandinavia evangelisk lutherske 
menighet. 

Dallas (3^/2 mil nordøst), Barron Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Kf), 1875-90; Forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert Ilte mai 1875. Delt 1892, paa 
grund av praktiske forhold (Dallas mght). 
150 sjæle i 1875, 330 i 1914. Prester: H. T. 
Haakenson, 1875-78; J. Waage, 1878-83; K. 
L. Guttebø, 1883-87; C. J. Helsem, 1887-89; 
A. J. Ørke, 1889-95; H. Lund, 1895-13; O. L. 
Kirkeberg, 1913 — . Embedsmænd i 1875 : a. 
Tron Vintroen; b. Martin Gjelstad; e. Tron 
Vintroen, Lars Johnson, Knud Hansen Syve- 
rud. I 1915: b. Edw. Otterholt; c. Ingebret 
Nordhagen ; d. Simon B. Syverson, Gust Vin- 
troen, Thomas Hanson ; e. Adolph Austin, 
Otto Austin, John Louis; f. H. E. Halvorsen. 
2 kvindefor., 1890, 1891, $4,500. Ungdomsfor., 
1915. Avholdsfor., 1902. Presteløn: $150 
(1875), $350 (1914), $4,850 (1875-14).— O. L. 
Kirkeberg. (269-«97) Cedar Lake norsk evangelisk lutherske menighet. 

Campia, Barron Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1878-96; Norske synode, 1896—. 

Organisert 9de mai 1878. 27 siæle i 1878, 134 i 1914. Prester: H. F. 
Haakonsen, 1878-79; J. Waage, 1879-83; K. C. Foss, 1894-95; L J. Kvam, 
1895-11; J. A. M. Skagen, 1911-14; P. F. Kjorlaug, 1915—. Embedsmænd 
i 1878: a. K. Fadnes; b. Harald Haakonsen; c. Ole Dale; e. Ole Anderson, 
Ole J. Olson, Th. Olson. I 1915: b. Alons Larson; c. Adolph Skar; e. John 
Syrstad, Hans Kringlie, Christ. Aarsund: h. Johannes Sj^flot. Kvindefor., 
1878. Ungdomsfor. Sangfor. Prestel^n: $25 (1878), $275 (1914), $2,578 
(1874-14). Kirke, 1897, $3,625. (1325—901) 282 Wisconsin 
Kirke, 1893, $4,000. 
Prestehus, 1903, $1,700. 
Land, 1 acre, $100. 
Dallas norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Dallas, Barron Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1892-01; Forenede kirke, 
1901—. 

Organisert 8de oktober 1892. 70 sjæle i 
1892, 300 i 1914. Prester: A. J. Ørke, 1892- 
95; H. Lund, 1895-13; O. L. Kirkeberg, 1913— . 
Embedsmænd i 1892: a. Ole O. Berg; b. H. E. 
Halvorsen ; c. Harry Halvorsen ; d. Gunder 
Lee, Even Eriksen, Ed. Gelstad; e. Knud 
Espeseth, J. G. Johnsen, Lars Larsen; f. Iver Moe. I 1915: b. H. E. Halvor- 
sen ; c. Even Eriksen ; d. Iver Moe, Emil Andersen, Oscar Andersen ; e. Lewis 
Holt, Elev Elefsen, Oscar Andersen ; f. H. E. Halvorsen ; h. Iver Moe. Kvin- 
defor., 1882, $4,950. Presteløn: $125 (1892), $250 (1914), $4,550 (1892-14). 
Prestehus: $1,700. Kirketjener osv.: $420.-0. L. Kirkeberg. (270—898) 
Kirke, 1882, $7,500. 
Skolehus, 1886, $1,000. 
Gravplads, 6 acres, $1,500. Rice Lake norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Rice Lake, Barron Co., Wis, 

Utenom (Kf), 1875-76; Konferentsen, 1876- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 29de juli 1875. 15 sjæle i 1875, 
243 i 1914. Prester: C. J. Helsem, 1875-78; 
H. Z. Hvid, 1878-81 ; J. E. Nord, 1883—. Em- 
bedsmænd i 1875 : b. Ole O. Løkken ; c. An- 
ders A. Aune ; d. Halvor O. Sether, C^hristian 
Erikson ; e. Sven Wangsgrav, George Ander- 
son, Ole O. Løkken; f. Ole O. Løkken. I 
1915 : b. E. L. Sockness ; c. Louis Sockness ; 
d. N. L. Nilson, Reodor Lee, Peder Aas; e. 
Otto Schesvold, Iver Amundson, Ole Flanum, 
Ole Johnson, Iver Johnson, Carl Hagen ; f. 
Otto Schesvold; h. John Lee. Kvindefor., 
1883, $3,200. Ungdomsfor., 1888, $450. Pike- 
for., 1902, $150. Sangfor., 1883, $75. Preste- 
løn: $300 (1914), $6,000 (1875-14). Kirke- 
tjener osv.: $4,000 (1875-14). Menighetssko- 
len: $3,500(1875-14). Samfundsskoler : $1,250 
(1875-14). Missionen : $900 (1875-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $180(1875-14). "Konsti- 
tution", 1890.— J. E. Nord. (158—899) B arr on Co. 283 
Kirke, 1895-01, $2,510. Paskin Lakes norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Vermillion mission, Den Iste n. 1. av Bar- 
ren, Vermillion River, Paskin Lake n. ev. 1.) 

Barron (6 mil vest), Barron Co., Wis. 

Utenom (Ns, Fk), 1876—. 

Organisejt 1876. 22 sjæle i 1876 (2 ikke- 
norsker), 71 i 1914 (nogle svensker). Pre- 
ster: H. F. Haakonsen, 1876-78; P. A. Die- 
trichson, 1878-79; J. Waage, 1880-84; K. L. 
Guttebø, 1885-89; N. L. Blomholm, 1890-92; 
S. Svennungsen, 1892-95 ; P. A. Widvey, 1895- 
98; A. Toft, 1898-00; H. A. Heyer, 1900-06; 
H. Lund, 1906-12; N. B. Ursin, 1913—. Em- 
bedsmænd i 1876: a. A. Breda; b. Chr. Han- 
sen ; e. John Thompson, Amund Halvorsen, 
Joh. Halvorsen. I 1885 : b. Christian Hansen ; 
c. Halvor D. Olsen ; e. Christian Hansen, H. 
D. Olsen, Chr. Thompson; f. Chr. Hansen. I 
1915: b. T. T. Hjertsjø; c. C. J. Johnsen; 

e. Ed. Sivertsen, J. M, Olsen, Ole Taraldsen ; 

f. T. T. Hjertsjø; h. J. B. Johnson. Kvinde- 
for. Presteløn: $150 (1914). "Lutheraneren", 
1914, 1461.— N. B. Ursin, P. A. Widvey. 

(453_900) 

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Rice Lake, Barron Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1893-96; Norske synode, 1896—. 

Organisert 6te november 1893. 54 sjæle i 1893, 194 i 1914. Prester: 
K. C. Foss, 1893-95; L J. Kvam, 1895-11; J. A. M. Skagen, 1911-14; P. F. 
Kjorlaug, 1915 — . Embedsmænd i 1893: a. Christian Overby; b. Andrew 
Haug; c. Christian Overby; e. Christian Overby, Andrew Haug, Martin 
Kabbervik; f. Andrew Haug. I 1915: b. Carl Haaland; c. Carl Overby; e. 
Erick Langerud, Ole Øien, L J. Kvam; h. Andrew Erstad. Kvindefor., 
1894. Ungdomsfor., 1902. Sangfor., 1893. Presteløn: $100 (1893), $275 
(1914), $2,300 (1893-14). "Konstitution", 1894. Kirke, $1,000.— P. F. Kjor- 
laug. (1324—902) 

St. Ansgars menighet. 

Rice Lake (8 mil ?), Barron (?) Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1895(?)-96(?). 

Organisert 1895(?). Opløst 1896(?). Prest L J. Kvam, 1895-96. 

(2863—903) 

Stanfold skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Rice Lake (5 mil vest). Barron Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1902—. 

Organisert 19de december 1902. 62 sjæle i 1902 (30 dansker), 72 i 1914 
(32 dansker). Prest: J. E. Nord, 1902^. Embedsmænd i 1902: b. James 
Hansen; c. Ole P. Olson; d. Josef Tverberg, Martin Larsen, Henry Nilsen; 
e. Ludvig Eliasson, Hans Jensen, Jacob Johnson. I 1915: b. George Larsen; 
Jakob Johnson; d. Ole Opsahl, Andrew Nilson, Erik Siverson; e. Martin 
Larsen, Lars Stae, Helmer Peterson; h. Torger Larson. Kvindefor., 1904, 
$250. Ungdomsfor., 1908, $1,000. Prestelj^n: $100 (1902), $100 (1914), $950 
(1902-14). Kirketjener osv.: $105. Samfundsskoler: $60. Missionen: $75. 
Barmhjertighetsanstalter: $35. Kirke, 1907, $1,000. Gravplads, 2 acres, 
$100.— J. E. Nord. (159—904) 

Sumner menighet. 

Cameron (4 mil jzfst), Barron Co., Wis. 
Norske synode, 1875(?)-86(?\ 

Organisert 1875 (?). Opløst 1886^?). 27 sjæle i 1875, 20 i 1885. Prester: 
H. F. Haakonsen, 1874(?)-79(?); J. Waage, 1880-86(?). (2851—905) • 284 Wisconsin 

Lake Land menighet (Lake Lund). 

Lakeland, Barron Co., Wis. 
Konferentsen, 1876(?)-82(?). 

Organisert 1876(?). Opløst 1882('?). 60 sjæle i 1876, 68 i 1882. Prest: 
C. J. Helsem, 1876-80(?). (2855—906) 

Lake Land prækeplads. 

Lakeland, Barron Co., Wis. 

Norske synode. 1881(?)-82(?\ 

Organisert 1881(?). Opl^st i882(?). Prest: I. O. Scheie, 1881-^2. 

(2854—907) 

Barohette prækeplads. 

Baronett, Barron Co., Wis. 

Utenom YNs), 1881 (?)-82(?). 

Begyndt 1881(?). Sluttet 1882(?). Prest: L O. Scheie, 1881-82(?). 

(2857-908) 

Cumb erland. 

Cumberland, Barron Co., Wis. 

Utenom (Ns), 188U?)-82(?). 

Organisert 1881 (?). Oplj^st 1882(?). Prest: L O. Scheie, 1881-^2(?). 

(2861—909) 

Østre Cumberland norsk dansk evangelisk lutherske menighet. 

Cumberland (AVo mil øst), Barron Co., Wis. 

Konferentsen. 1882-90; Forenede kirke, 1890-96; Frikirken, 1896—. 

Organisert 1882. Delt 1886; da jernbanen kom, blev der en særskilt 
menighet i byen, 4y2 mil vest fra den gamle kirke (Vestre Cumberland n. 
ev. luth. mght.). 230 sjæle i 1882, 165 i 1915. Prester: N. B. Olson, 1882- 
91; A. J. Løgeland, 1891-06; H. Østgulen, 1907-12; Carl Amundson, 1912—. 
Embedsmænd i 1882: b. Hans Amble; c. Lars Benson; d. O. C. Løvaas, 
Hans Almaas, L. L. Gundersen; e. O. A. Reitan, Frederik Finsaas, Andreas 
Geisnæs; f. Ole Geisnæs. I 1915: b. Ole Scare. Kvindefor., 1882 Ung- 
domsfor., 1898. Mandsfor., 1910. Missionsfor. Sangfor. Kirke, 1883, 
$1,800.— A. M. A. (3079^910) 

Cumberland menighet. 

Cumberland, Barron Co., Wis. 

Konferentsen, 1886-90; Forenede kirke, 1890-96; Frikirken, 1896—. 

Organisert 1886. 38 siæle i 1886, 100 i 1914. Prester: N. B. Olson, 
1886-91; A. J. Løgeland, 1891-06; H. Østgulen, 1907-12; Carl Amundsen, 
1912 — . Embedsmænd i 1886: b. Hans Ambel; c. Lars Bensen; d. O. C. 
Lovos, Hans Almos, L. L. Gunderson; e. O. A. Ritan, Fred Finson, Andrew 
Gusness; f. Ole Gusness; h. O. C. Lovos. I 1915: b. Bennie Johnson; c. 
Claus Jackobson; d. O. C. Lovos; mrs. Andrew Stall; Lars Benson; e. 
Hans Almos, Charlie Lovos, Andrew Stall; h. mrs. Carl Amundsen. 
Kvindefor.. 1889, $2.700. Ungdomsfor. Pikefor., 1902, $1.000. Mandsfor., 
1901, $1,500. Sangfor.. 1892. Presteløn: $100 (1886). $200 (1914), $4,100 
(1886-14). Prestehus: $2.000. Kirketjener osv.: $600 (1886-14). Samfunds- 
skoler: $750 (1886-14). Missionen: $800 (1886^14). Barmhiertighetsan- 
stalter: $500 (1886-14). "Konstitution". 1890. Kirke, 1886, $4.100. Preste- 
hus. 1896, $1,500.— C. Amundson. (2821—911) 

Cumberland menighet. 

Cumberland, Barron Co., Wis. 

Utenom (Ns). 1906-13. 

Organisert 1906. Opløst 1913. da den gik ind i en Missouri menighet. 
36 sjæle i 1907. 35 i 1910. Prester: H. M. Normann, 1909; M. F. Mommsen, 
1909-12. (2862—912) B arr on Co. 285 Granit Lake prækeplads. 

Granite Lake, Barron Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1881(?)-82(?). 

Organisert 1881(?). Oplj^st 1882(?). Prest: I. O. Scheie, 1881(?)-82(?). 
(2852—913) 

Calmar menighet (Calmer). 

Dallas(?), Barron Co., Wis. 
Hauges synode, 1883(?)-99(?). 

Organisert 1883(?). Opl^st 1899(?\ 41 sjæle i 1889, 49 i 1891. Prest: 
B. J. Henderson, 1883(?)-99(?). (2847—914) 

Nain menighet. 

Lochiel (? mil nord), Barron Co.. Wis. 
Hauges svnode, 1883(?)-94(?\ 

Organisert 1883(?). Oplj^st 1894(?). 71 sjæle i 1889. Prest: B. J. Hen- 
derson, 1883(?)-94(?). (2848—915) 


j 


x^-. 
^>)^S 


^ 


v3^ 


««•CON 3a/ 
o ^ 


jT 

A. 


•^^ 


mesrviuLE Comstock menighet. 

Cumberland (5^2 mil syd), Barron Co., Wis. 

Konferentsen, 1886-90; Forenede kirke, 1890-96; Frikirken. 1896—. 

Organisert 1886. 45 siæle i 1886, 174 i 1914. Prester: N. B. Olson, 
1886-91; A. J. Løgeland, 1891-06; H. Østgulen, 1907-12; Carl Amundsen, 
1912 — . Embedsmænd i 1886: b. A. Moen; c. Anders Svenby; d. Jacob Ny- 
hus, E. Neby, T. Jackson; e. John Rosten, Charlie Peterson, A. Moen; f. 286 Wisconsin John Rosten. I 1915: b. John Troan; c. Ole Torgersen; d. Hans Hau, 
Charlie Eklund, A. Moen; e. John Jorgenson, John Troan, Gust Varland; 
f. Hans Hau; g. stud. Sether; h. A. Moen. Kvindefor., 1891, $2,000. Ung- 
domsfor., 1896, $1,000. Mandsfor., 1910, $600. Sangfor., 1894. Avholdsfor., 
1891. Prestel^n: $50 (1886), $200 (1914), $5,050 (1886-14). Samfundsskoler: 
$900 (1886-14). Missionen: $1,000 (1886-14). Barmhjertighetsanstalter: $500 
(1886-14). "Konstitution", 1886. Kirke, 1892, $16,050.— C. Amundson. 

(2789—916) 

Haugen prækeplads. 

Haugen, Barron Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1912—. 

Begyndt 1912. Prester: N. L. Otterstad, 1912-13; John Ritland, 1912—. 
(2856-918) 
Kirke, 1883, $3,000. 
Skolehus, 1902, $200. 
Prestehus 1,1877, $250. 
Prestehus 2, 1887. 
Prestehus 3, 1902. 
Gravplads, 1 acre, $6. 
L,and, 40 acrcs, $240. 
Tanum evangelisk lutherske menighet 
(Claybank, Sturgeon Bay). 

Sawyer (7 mil syd, 1 mil øst), Door Co., 
Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1872-96; Forenede 
kirke, 1896—. 

Organisert 30te januar 1872. Delt 1883, paa 
grund av avstanden og utsigt til mere indflyt- 
ning paa utkanten av menigheten og paa grund 
av uenighet om byggeplads for kirken (Forest 
ev. luth. mght.). 200 sjæle i 1872, 275 i 1914 
(15 svensker, dansker). Prester: L. M. Biørn, 
1872-76; T. P. Schesvold, 1876-83; C. F. Ma- 
gelssen, 1883-86; A. H. Gjevre, 1886-93; J. C. 
Reinertsen, 1893-00; Ed. Hegland, 1900-06; O. 
N. Jordheim, 1907 — . Embedsmænd i 1872 : b. kaptein Andrew Larson ; c. 
kapt. Andrew Larson ; e. kapt. A. Larson, G. J. Anderson, Peder Olson ; f. G. 
J. Anderson. I 1915: b. Lauritz Stenersen; c. Lauritz Stenersen; d. Knut 
Viste, Knute Jome, Peder GuUikson ; e. Nils Viste, Hans Knudson, Halvor 
K. Bergene; f. Lauritz Stenersen; h. Peder Gullikson. Kvindefor., 1878, 
$2,280. Pikefor., 1895, $1,000. Sangfor. Presteløn: $100 (1872), $225 (1914), 
$6,400 (1872-14). Prestehus: $1,490. Kirketjener osv.: $200 (1872-14). Sam- 
fundsskoler: $1,290 (1872-14). Missionen: $810 (1872-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter: $160 (1872-14).— O. N. Jordheim. (794—919) Sturgeon Bay menighet. 

Sturgeon Bay, Door Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1873(?)-78(?). 

Organisert 1873 (?). Oplj^st 1878(?). 23 sjæle i 1875. 23 i 1877. Prester: 
L. M. Biørn, 1873-79; T. P. Schesvold. 1876^4. Ns "Aarsberetning", 
1877, 61. (2955—920) Door Co. 287 Bethania menighet. 

Ephraim, Door Co., Wis. 

Utenom, 1882-97(?); Forenede kirke, 1897(?)— . 

Organisert 1882. 119 sjæle i 1897, 46 i 1915. Prester: G. Kluxdal, 1897- 
00; J. H. Lawrence, 1901-14; A. T. Juvland, 1902-14; H. M. Mason, 1915—. 
Embedsmand i 1897: b. Nikolai Nilson Odden. I 1915: b. Nikolai Nilson 
Odden. Prestelj^n: $150 (1914). Kirke. Prestehus. (2950—921) 

Trefoldigheds menighet (Trinity, Ellison Bay). 

Ellison Bay, Door Co., Wis. 

Utenom 1882-98(?); Forenede kirke, 1898(?)— . 
. Organisert 1882. 80 sjæle i 1898, 214 i 1915. Prester: G. Kluxdal, 1897- 
00; J. H. Lawrence, 1901; A. T. Juvland. 1902-14; H. M. Mason, 1915—. 
Embedsmand i 1898: b. Anton Anderson. I 1915: b. Anton Anderson. Ung- 
domsfor. Prestel|z(n: $400 (1914). Kirke. Prestehus. (2949—922) 

Zion menighet (Sister Bay). 

Sister Bay, Door Co.. Wis. 

Utenom, 1882-99(?); Forenede kirke, 1899(?)— . 

Organisert 1882. 45 sjæle i 1900, 48 i 1915. Prester: G. Kluxdal, 1898- 
00; J. H. Lawrence, 1901; A. T. Juvland, 1902-14; H. M. Mason, 1915—. 
Embedsmand i 1915: b. Gustaf Nelson. PresteljzJn: $150 (1914). Kirke. 
(2952—923) 

Bay View norsk evang. 
lutherske menighet. 

Sawyer og Mt. Olive (4 
mil syd), Door Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 
1883-96; Forenede kirke, 
1896—. 

Organisert 30te oktober 
1883. Delt ifølge beslutning 
fattet paa aarsmøte 1903, 
foråt den nordvestlige del 
kunde faa danne egen me- 
nighet (Hainesville norsk 
ev. luth. mght.). 45 sjæle i 
1883, 312 i 1914 (7 belgiske, 
tyskere, svensker). Prester: 
L. M. Biørn, før 1883; C. 
F. Magelssen, 1883-86; H. A. Gjevre, 1887-93; J. C. Reinertsen, 1894-00; E. 
Hegland, 1900-02; T. T. Ove, 1902-06; L. L. Masted, 1907-10; E. T. Rogne, 
1911 — . Embedsmænd i 1883: b. Erik N. Anderson; c. Erik N. Anderson; 
e. Erik N. Anderson, Hans Eliason, Abraham Evensen. I 1915 : b. Oscar 
Olsen; c. Joel Abrahamson; d. Isak Bergsland, Theodor Abrahamson, Tho- 
mas Olsen ; e. George Johnson, George Bergsland, Gustav Halvorsen ; f. Isak 
Skogen; h. mrs. E. T. Rogne, miss Mathilde Mathiesen. 3 kvindefor., 1884, 
1899, 1904, $5,874. Ungdomsfor., 1912, $40. Pikefor., 1911, $231. Sangfor., 
1902, $20. Presteløn: $50 (1883), $675 (1914), $8,318 (1883-14). Samfunds- 
skoler: $308. Missionen: $262. Barmhjertighetsanstalter : $47. "Konstitu- 
tion", 1901.— E. T. Rogne. (693—924) 

St. Pauli menighet. 

Fish Creek (3 mil syd), Door Co., Wis. 

Forenede kirke, 1898 — . 

Organisert 1898. 75 sjæle i 1898. 63 i 1915. Prester: G. Kluxdal, 
1897-00; J. H. Lawrence, 1901; A. T. Juvland, 1902-14; H. M. Mason, 1915—. 
Embedsmand i 1898: b. Henry Olson. I 1915: b. Thor Hanson. Presteløn: 
$100 (1914). Kirke. (2951—926) fi^BgEiS^ 


■f 
J^ 


*M B&* 1 


t 
i 


i 


w 


tr 


1 


i 


, 


d^ 


Bmh^K < 
^^M 


^^^m 


håå^^ 


^^H 


■ft 
^m 


f^m 


^m) 


^^^ 


^M^ 
s r-4 


ø@p^ 


^^Hl 
i i 


«SST»*.; 


«fe 


i' 
^^Ox'^^ „. . 


.'. 


^=4.V-«it"^^i4 L . 
w^ 


— _ja«S Kirke 1, 1885, $2,400. Kirke 2, 1904, $7,370. 
Kirke 3, 1904, $1,530. Prestehus, 1899-00, $1,650. 
Gravplads, 1 acre, $100. 288 Wisconsin 
Kirke, 1888, $2,000. Forest norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1883 en del 
av Tanum.) 

Forestville (3 mil øst, 1 
mil nord), Door Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 
1883-04 ; Forenede kirke, 
1904. 

Organisert 14. april 1883, 
ved deling av Tanum mght., 
paa grund av at kirkeveien 
var for ufremkommelig og 
uenighet om kirketomt. 160 
sjæle i 1883, 272 i 1914 (17 dansker, svensker, bøhmere). Prester: T. P. Schesvold, 1883; C. F. Magels 
sen, 1883-86; A. H. Gjevre, 1886-93; J. C. Reinertsen, 1893-00; Edw. Heg- 
land, 1900-06; O. N. Jordheim, 1907—. Embedsmænd i 1883: b. G. J. Ander- 
son ; c. G. J. Anderson ; e. Arne Trondson, Østen Christianson, G. J. Ander- 
son ; f. G. J. Anderson; h. G. J. Anderson. I 1915: b. N. G. Nelson; c. G. J. 
Anderson; d. Austin Christianson, Tosten Gilbertson, Mickel Mickelson ; e. 
Gust Johnson, Peder Christianson, H. B. Olson ; f. G, J. Anderson ; h. G. J. 
Anderson. Kvindefor., 1887, $2,329. Pikefor. Presteløn : $100 (1883), $225 
(1914), $5,575 (1883-14). Kirketjener osv.: $270. Samfundsskoler : $1,760. 
Missionen: $1,089. Barmhjertighetsanstalter : $200.— O. N. Jordheim. 

(795—925) 

Washington Island prækeplads. 

Washington Harbor, Door Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1898(?)-99(?). 

Begyndt 1898(?). Sluttet 1899(?). Prest: G. Kluxdal, 1898(?)-99(?). 
(2953—927) 

New Part prækeplads (Newport?). 

Newport, Door Co., Wis. 
Utenom (Fk\ 1899(?)-00(?). 

Begyndt 1899(?). Sluttet 1900(?). Prest: G. Kluxdal, 1899(?)-00(?). 
(2954-928) 

Hainesville norsk lutherske menighet. 

(Fra 1883 til 1903 en del av Bay Vie w n. 
ev. 1.) 

Sturgeon Bay (6 mil nordvest), Door Co., 
Wis. 

Utenom (Fk), 1903-06; Forenede kirke, 
1906—. 

Organisert 4de februar 1903, 126 sjæle i 
1903 (1 tysker), 91 i 1914. Prester: T. T. 
Ove, 1903; E. Hegland, 1904-06; L. L. Masted, 
1907-10; E. T. Rogne, 1911—. Embedsmænd 
i 1903 : b. John Jenson ; c. Oscar Hames ; d. 
Lars Jensen, Ole Bergsland, Ole Roalquam; e. 
Tsak Bergsland, Eli Rogn, Amund Olsen. I 
1915: b. Amund Olsen Aastad ; c. Jens Elia- 
sen ; d. Lars Jensen, Michael Eliason, Ole 
Roalquam; e. Neis Hansen, Elias Nelsen, 
Christian Rogen ; f. Lars Jensen ; h. Amund 
Olson, Michael Eliason. Kvindefor., $978. 
Ungdomsfor., 1914. Sangfor. Presteløn : $125 
(1903), $175 (1914), $1,150 (1903-14). Samfundsskoler: $117. Missionen: 
$32. Barmhjertighetsanstalter: $141. "Konstitution", 1903.— E. T. Rogne. 

(692—929) 
Kirke, 1904-05, $3,640. 
Skolehus, 1871, $80. Clark Co. 289 co Ei -DS VOLS) ';fOrHonP ;q^ EAU CLAir<e <^^- 7 KXrA* T f^ V ^ o n co. 

x -v "k 


>C-oM 4- WCCX) •? X 

*f,^or/^ E B w w oo|o NE/ttSv .2 vP J/KCKSON co f MAR/>,TH OU CO, \AfO0 P C-O r Greenwood norsk evangelisk lutherske menighet. 

Greenwood (1 mil nord, 1 øst), Clark Co., Wis, 

Hauges synode, 1872-90; Forenede kirke, 1890-01; Brodersamfundet, 
1901-03. 

Organisert 1872. Opløst 1903. Prester: Staale Berntzen, 1873-01; A. 

B. Dyre, 1901-03. 121 sjæle i 1889, 121 i 1891. Kirke. (1814—930) 

Greenwood menighet. 

Greenwood. Clark Co., Wis. 

Norske synode, 1896(?)-09(?). 

Organisert 1896(?). Opl^st 1909(?). 90 sjæle i 1901, 144 i 1907. Prester: 
T. Sætveit, 1893-98: Th. Fretheim, 1898-00; Halfdan Nielsen, 1900-03; A. 
J. Anderson, 1903-05; A. Svange, 1906-09. Embedsmand i 1907: b. Elias 
Pedersen. (2915—931) 

Trondhjem evangelisk lutherske menighet. 

Greenwood (1 mil nord, 1 øst), Clark Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1902—. 

Organisert 13de oktober 1902. 40 sjæle i 1902, 50 i 1914. Prester: J. 

C. Hougum, 1902-14; vS. A. Erdahl, 1914-15; J. C. Hougum, 1915; A. T. 
Kleppe, 1915 — . Embedsmænd i 1902: b. Iver Hembre; f. Ole Peterson. 
I 1915: b. Iver Hembre; c. Christ. Christensen; f. Ole Peterson; h. John 
Vist. Kvindefor., 1902. Presteløn: $60 (1914). Kirke, 1911-12, $1,500.— J. 
C. Hougum. (193—932) 

Dorchester menighet. 

Dorchester, Clark Co., Wis. 
Norske synode, 1874(?)-86(?). 

Organisert 1874(?). Opløst 1886(?). 85 sjæle i 1875, 28 i 1885. Prester: 
N. B. Berge, 1871-81; N. Førde, 1881-98. (2916—933) 
10 290 Wisconsin 

Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Dorchester, Clark Co., Wis. 

Forenede kirke, 1891(?)-09(?). 

Organisert 1891 (?). Opløst 1909(?). 98 siæle i 1891, 49 i 1908. Prester 
L. A. Breen, 1891-93; C. K. Helland, 1894-96; J. B. Reinertsen, 1896-00 
C. M. Larsen, 1900-01; J. C. Hougiim, 1901-09(?). Embedsmand i 1892 
b. Olavus Monos. I 1900: b. Sven Johnson. Kirke. (2918—934) 

Dorchester skandinavisk lutherske menighet. 

Dorchester, Clark Co.. Wis. 

Utenom (Ns, Fk), 1893-00: Forenede kirke, 1900-09; Norske synode, 
1909—. 

Organisert 1893. 87 siæle i 1893, 75 i 1900. Prester: B. M. Hovde, 
1893-94; C. K. Helland. 1894-99; C. M. Larsen, 1900-01; J. C. Hougum, 
1901-09; T. S. Reishus, 1909—. Kirke. (2545—935) 

Abbotsford menighet. 

Abbotsford, Clark Co., Wis. 

Norske synode, 1881(?)-11. 

Organisert 1881(?). Opløst 1911. 114 sjæle i 1885, 29 i 1910. Prester: 
N. Fi^rde, 1881-92; T. Sætveit, 1893-98: Th. Fretheim, 1898-00; Halfdan 
Nielsen, 1900-03; A. J. Anderson, 1903-05: T. S. Reishus, 1905—. Embeds- 
mand i 1908: b. T. S. Reishus. (2911—936) 

Curtiss norsk evangelisk lutherske menighet. 

Curtiss (1 mil vest\ Clark Co., Wis. 

Norske synode, 1881 C?)—. 

Organisert 188U?). 105 sjæle i 1885, 120 i 1910. Prester: N. F^rde, 
1881-92; T. Sætveit, 1893-98; Th. Fretheim, 1898-00; Halfdan Nielsen, 1900- 
03; A. J. Anderson. 1903-05; T. S. Reishus, 1905—. Embedsmand i 1910: 
b. Peter J. L|2(kken. "Kirketidende", 1899, 1164. Kirke, 1899(?). (2912—937) 

Emanuels norsk evangelisk lutherske menighet (Immanuels). 

Longwood, Clark Co., Wis. 

Utenom (Kf, Fk), 1882-92; Forenede kirke, 1892—. 

Organisert 1882. 116 sjæle i 1899, 80 i 1914. Prester: S. Berntzen, 1882- 
97; A. E. Bolstad, 1897-00; C. M. Larsen, 1900-01; J. C. Hougum, 1901-14; 
S. A. Erdahl, 1914-15; J. C. Hougum, 1915; A. T. Kleppe, 1915—. Embeds- 
mand i 1899: b. Hans Jorstad. I 1915: a. Julius Sorenson; b. C. M. Ander- 
son; c. Alvin Thorson. Kvindefor. Mandsfor. Prestel^n: $110 (1914). 
Kirke, 1910-11, $2,000. Gravplads, 3 acres.— J. C. Hougum. (194—938) 

Thorp prækeplads, 

Thorp, Clark Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1889(?)-94(?). 

Begyndt 1889(?). Sluttet 1894(?). Prest: J. W. Preus, 1889(?)-94(?). 
(2917—939) 

Trefoldigheds menighet. 

Neillsville, Clark Co., Wis. 

Norske synode, 1891(?)— . 

Organisert 1891 (?). 42 sjæle i 1892, 58 i 1907. Prester: J. W. Preus, 
1891-93; T. Sætveit, 1893-98; A. J. Anderson, 1903-05; A. Svanj^e, 1806-09; 
G. A. Lunde, 1909 — . Embedsmand i 1911 : b. Hans Haaganson. Kvinde- 
for., 188S(?)-95, $473. "Kirketidende", 1895. 429; 1896, 814. Kirke, 1895, 
$2,173. (2914—940) Clark Co. 291 Sterling menighet. Sterling, Clark Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1893(?)-94(?). 
Organisert 1893(?). Opl^st 1894(?). 
Breen, 1893-94. (2922—942) 15 sjæle i 1893. Prest: L. A. 1 Kirke, 1900, $1,900. Eidsvold evangelisk 
lutherske menighet. 

Eidsvold, Clark Co., Wis. 

Forenede kirke, 1897 — . 

Organisert 1897. 16 sjæle 
i 1897, 83 i 1914. Prester: 
A. E. Bolstad, 1898-99; J. 
Granskou, 1899-10; C. M. 
NØdtvedt, 1910-11; B. J. 
Rothnem, 1911-13; J. N. 
Midtlien, 1913—. Embeds- 
mand i 1897: b. Christ. 
Evenson. I 1915: b. C. 
Evenson ; c. M. Larson ; d. 
C. Evenson, A. Berge, Ole Moe; e. Knut Christopherson, John Lee; f. A. Berge. Kvindefor., 1900, $560. 
Prestelj^n: $200 (1915).— J. N. Midtlien. (2563—943) 

Owen's Mills prækeplads. 

Owen, Clark Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1899(?)-02(?). 

Begyndt 1899(?\ Sluttet 1902(?). Prester: C. M. Larsen, 1899-00; J. 
C. Hougum, 1901-02. (2921—944) 

Owen prækeplads. 

Owen, Clark Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907(?)-08(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1908(?). Prest: T. S. Reishus, 1907(?)-08(?). 
"Folkebladet", 1908, 103. (2913—945) 7~A y Lo R CO CLARK CO LINCOL N CO. 

• me: R,R\ LfiiN^LAV E cq. LL 1 a • &L A N JON M AJ^AT H ON^^i^H^ Q NORRiB W 'S eLDBfiOt^ 


1G2 O .D/»^cy .GA,i.uO^Ay TO RT A G E 
CO V/OOD CO SN A V^/ANO co CO 292 Wisconsin Tioga prækeplads. 

Tioga, Clark Co.. Wis. 
Utenom (Ns), 1907(?)-08(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1908(?). Prest: A. Svange, 1906(?)-09. 
"Folkebladet", 1908, 105. (2932—946) 

Wausau menighet (Wusau). 

Wausau, Marathon Co., Wis. 
Norske synode, 1872(?)-82. 

Organisert 1872(?). Opløst 1882. 40 sjæle i 1873, 40 i 1877. Prest: N. 
B. Berge, 1871-82. (3473—947) ^^:;,_^,^^ ^.^^.^^y^ ^^^2^^^ yrt -yn CL ">%. zc /^/6 i^^^^ ^r^ n9^ Den skandinavisk evangelisk lutherske 
Emanuels menighet. 

Wausau, Marathon Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1882-86; Norske synode, 
1886-. 

Organisert 1882. 75 sjæle i 1882, 255 i 1914 
(25 tyskere, svensker). Prester: N. Førde, 
1882-86; Paul Koren, 1886-89; I. G. Monson, 
1889-92; Th. P. Norseth, 1892-94; B. J. Lar- 
son, 1894; A. O. Dolven, 1894-96; J. J. K. 
Grevstad, 1896-97; O. SkattebØl, 1897-99; A. 
W. Hvistendahl, 1899-01 ; L. O. Øien, 1901-03 ; 
O. T. Bøe, 1903-05; G. C. Ulen, 1905-07; O. T. 
Bøe, 1907—. Embedsmænd i 1882: a. Peter 
Jarnes ; b. August Larson ; c. Anders Nilsen ; 
e. Peter Jarnes, August Larson, Anders Nil- 
sen ; f. Simon Enge ; h. Robert Larson. I 
1915 : a. O. H. Weik ; b. A. Torgerson ; c. Mons 
Monson ; e. John Erickson, Peter Peterson, 
Robert Larson, Carl Anderson, Carl Hanson ; 
h. Robert Larson. Kvindefor., 1883, $6.000. 
Ungdomsfor., 1902. $500. Pikefor., 1905, $400. 
Mandsfor., 1904. $800. Sangfor., 1902, $100. 
Avholdsfor., 1907, $150. Presteløn : $100 
(1882), $500 (1914), $8,000 (1882-14). Preste- 
hus : $3,500. Kirketjener osv.: $1,200. Menig- 
hetsskolen: $1,500. Samfundsskoler : $2,000. Missionen : $2,500. Barmhjer- 
tighetsanstalter : $1,500.-0. T. Bøe. (1315—948) 
Kirke, 1875, $5,400. 
Skolehus, 1896, $500. 
Prestehus, 1908, $3,000. Bethlehem menighet. 

Wausau, Marathon Co., Wis. 

Konferentsen. 1888-90; Forenede kirke, 1890-98. 

Organisert 1888. Reorganisert 7de mars 1892. Opløst 1898. 40 sjæle 
i 1895. Prester: M. Mickelsen. 1891-93; J. A. Lofthus, 1893-97. 48 sjæle i 
1892, 40 i 1895. Gik ind i Immanuels— Ns. Embedsmand i 1892: b. Andreas 
Olson. Kirke.— J. A. Lofthus. (14.14—950) Marathon Co. 293 
Ingersoll (Indianer 
menighet). 

(Wittenberg, 1884-90.) 

Wittenberg (6 mil nord- 
vest), Marathon Co., Wis. 

Norske synode, 1884— |-. 

Organisert 1884. 153 sjæle 
i 1893 (153 indianere), 53 i 
1915 (53 indianere). Pre- 
ster: E. O. Mørstad, 1884- 
-86; Tobias Larsen, 1887- 
93; B. Hovde, 1893-01; A. 
O. Strøm, 1901-07; M. C. 
Waller, 1907—. Embeds- 
mand i 1914: g. Axel Jacobson. Halvorsens "Festskrift", 332-33; "Kirke- 
tidende", 1917; "Lutheran Herald", 1917. (3482—949) 

Dancy menighet. 

Dancy, Marathon Co., Wis. 
Norske synode, 1889(?)-02(?). 

Organisert 1889(?). Oplj^st 1902(?). 88 sjæle i 1898, 72 i 1901. Prester: 
L G. Monson, 1889-96; Chr. Hovde, L. O. Øien, 1897-02. (3474—951) 

Vor Frelsers menighet. 

Dancy (2^2 mil vest), Marathon Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1895—. 

Organisert 1895. 42 sjæle i 1895, 20 i 1914. Prester: L G. Monson, 
1895-96; Chr. Hovde, 1897-02; L. O. Øien, 1902-03; O. T. Bøe, 1903-05; G. 
C. Ulen, 1905-07; O. T. Bøe, 1907—. Embedsmænd i 1895: a. Marcus Iver- 
sen; b. M. Ingebretson; c. Knut Olson; e. O. Fladvid, M. Ingebretson, P. 
Pettersen, I 1915: a. Knut Olson; b. Einar Fladvid; c. Martin Olson; e. 
Knut Olson. Ole Peterson, John Kofferd. Kvindefor., 1895, $300. Preste- 
løn: $25 (1895), $25 (1914), $500 (1895-14). Kirketjener osv.: $1,500. Sam 
fundsskoler: $40. Missionen: $60. Kirke, $1,200.-0. T. Bøe. (1316—952) 

Bethania menighet. 

McKinlev, Marathon Co., Wis. 

Utenom '(Fk), 1891(?)-97(?). 

Organisert 1891 (?). Opløst 1897(?). 27 sjæle i 1893, 30 i 1896. Prester; 
M. Mickelsen, 1891-93; J. A. Lofthus, 1893-96. Embedsmand i 1893: b. M. 
Thoreson. Kirke. (3479—953) 

Trefoldigheds menighet. 

Elderon, Marathon Co., Wis. 

Utenom (Lf, Fk, Ns, Lf), 1906—. 

Organisert 1906. 50 sjæle i 1906. Prester: O. L. Christensen, 1899-01; 
H. A. B. Winther, 1906-08; R. A. Hanson, 1908-11; N. Lunde, 1912-14; M. 
C. Waller, 1915; E. O. Kolden, 1916; L. R. Lund, 1917—. Embedsmænd i 
1906: b. N. Hermansen; c. E. Bensoii: e. Chester Christensen, N. Herman- 
sen. Kvindefor. Presteløn: $125 (1914). Union kirke.— N. Lunde, M. C. 
Waller, A. M. A. (2217—954) 

Norrie menighet. 

Norrie, Marathon Co.. Wis. 

Norske synode, 1904(?) — . 

Organisert 1904(?). 34 sjæle i 1904, 35 i 1907. Prester: O. A. Strøm, 
1901-07; C. S. B. Hoel, 1907-08; M. C. WallerC?), 1908-. Embedsmand i 
1904: b. Martin Johnson. I 1907: b. Martin Johnson. (3475—955) 294 Wisconsin Galloway prækeplads. 

Galloway (8 mil ?), Marathon Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1807(?)-(?). 

Organisert 1907(?). Prest: C. S. B. Hoel, 1907(?)-(?). (3477—956) 

Galloway prækeplads. 

Galloway, Marathon Co.. Wis. 
Utenom (Fk), 1910(?)-11(?). 

Begyndt 1910(?). Sluttet 1911(?). Prest: P. R Houglum, 1905-11. 
(3478—957) 

Skandinavisk evangelisk lutherske menighet i Town of Birch. 

Merrill (11 mil syd), Marathon Co., Wis. 

Norske synode, 1914 — . 

Organisert 1914. Prest: J. A. H. Myrwang, 1914-16. (3476—958) 

Bethania norsk evangelisk lutherske menighet. 

Ringle Station (Johnson), Marathon Co., Wis. 

Frikirken, 1915(?)— . 

Organisert 1915(?). Prest: L. R. Lund, 1915—. —A. M. A. (3110—959) Glandon prækeplads. 

Glandon, Marathon Co., Wis. 

Frikirken, 1915(?)— . 

Organisert 1915(?). Prest: L. R. Lund. 1915— —A. M. A. (3109—960) 7ZUSK CO V RIC E ca CL-H l-PT^Bv^ /^ co. STAN L-By 
TAyLO-R ca^ 

W/ 5. CL A KK. CO. 
M AR AT H ON CO. 180 Medford menighet. 

(Medford, 1886). 
Medford, Taylor Co., Wis. 
Norske synode, 1876(?)-92(?). 

Organisert 1876(?). Oplj^st 1892('?). 20 siæle i 1876, 81 i 1885. Prester; 
N. B. Berge, 1876-80; N. Førde, 1881-92. (3532—961) Taylor Co. 295 Piyie Creek og Little Black norsk evangelisk lutherske menighet. 

Medford (8 mil vest), Taylor Co., Wis. 

Utenom (Ns, Fk), 1888-92; Forenede kirke, 1892—. 

Organisert 7de oktober 1888. 95 sjæle i 1914 (20 dansker). Prester: 
L. A. Breen, 1891-93; C. K. Helland (Larsen), 1894-96; J. B. Reinertsen, 
1897-99; C. M. Larsen, 1900-01; J. C. Hougum, 1901-13; S. A. Erdahl, 1914- 
15; J. C. Hougum, 1915; A. T. Kleppe, 1915—. Embedsmand i 1888: b. 
Cornelius Olsen. I 1915: b. Cornelius Olsen; c. Mads Larsen; f. Hans Boode; 
h. mrs. W. Boode. Kvindefor. Prestel^n: '$100 (1914). Kirke, 1902-03, 
$2,000. Gravplads, 1 acre.— J. C. Hougum. (191—962) Pine Creek prækeplads. 

Medford (? mil ?). Taylor Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1899(?)-02(?). 

Begyndt 1899(?). Sluttet 1902(?). Prester: C. M. Larsen, 1900-01; J. 
Hougum, 1901-02. (3511—963) 

St. Johannes norsk luth. 

menighet (Yellow 

River). 

Stanley (12 mil nord), 
Taylor Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1902—. 

Organisert 1902. 30 sjæle 
i 1902, 44 i 1914. Prester: 
A. E. Bolstad, 1897-99; J. 
Granskou, 1899-10; C. M. 
Nødtvedt, 1910-11; B. J. 
Rothnem, 1911-13; J. N. 
Midtlien, 1913—. Embeds- 
mænd i 1915 : b. H. Heggen ; 
c. A. Bolstad. Kvindefor., 
1911.— J. N. Midtlien. 

(2562—964) 
Kirke, 1905. 
^ TKiCE co. r 296 Wisconsin Medford skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Medford, Taylor Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1908(?)— . 

Organisert 1908(?). 20 siæle i 1908, 17 i 1911. Prester: J. C. Houguni, 
1901-13; S. A. Erdahl 1914-15; A. T. Kleppe, 1915—. Embedsmand i 1908: 
b. Peder Jensen. I 1912: b. J. Billings. Kirke, 1908. (3512—965) Ashland menighet. 

Ashland, Ashland Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1878(?)-05(?). 

Organisert 1878(?). Oplj^st 1905('?). 30 siæle i 1878. Prester: J. C. 
A. Musæus, 1875(?)-83(?); J. R. Birkelund, 1902-05. (2846—966) 
Nidaros norsk dansk evang. lutherske 
menighet. 

Ashland, Ashland Co., Wis. 

Konferentsen, 1884-90; Forenede kirke, 
1890-93; Frikirken, 1893—. 

Organisert Ste februar 1884. Splittet 1894, 
paa grund av kirkepolitik (Trefoldighed me- 
nighet). 250 sjæle i 1914. Prester: O. Amund- 
sen, 1884-87; John H. Grøtheim, 1887-91; H. 
Yderstad, 1891-97; J. E. Fossum, 1898-07; 
Jens Halvorsen, 1907-14; Chr. G. Jørgensen, 
1914—. Embedsmænd i 1884: a. Nikolai M. 
Sten ; b. John A. Johnsen ; c. Tham Matison ; 
e. Henry M. Johnson, Georg Nilson, Mons P. 
RcJnning. I 1915: b. Abr. Erikson; c. R. Hof- 
stad; d. A. H. Holter, L. Strøm, Chr. Lok- 
ken ; e. Otto Andersen, Chas. Anderson, Ed. 
Hoyer, Sam Anderson, S. Stef enson ; h. A. H. 
Holter. Kvindefor. Ungdomsfor. Mandsfor. 
Sangfor. Presteløn : $450 (1914).— C. G. Jør- 
gensen. (2620—967) Kirke, 1888, $10,000. 
Prestehus, 1901, $3,500. Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

Ashland, Ashland Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1894-95; Forenede kirke, 1895—. 

Organisert 18de september 1894. 110 sjæle i 1894, 130 i 1914. Prester: 
O. Sandness, 1894-97; Chr. Forthun, 1898-01; Louis S.Marwick, 1902-10; 
Chr. Christiansen, 1910-13; N. O. Lie, 1914-16. Embedsmænd i 1894: a. 
Thomas Edwards (H. T. Engoe); b. Charles Rood; c. Lewis Oma; d. Tho- 
mas Edwards, Hans Thorson, Anton Olson; Ole Ed. Olson, H. Eliasen, Ole 
Jørgensen; h. Thomas Edwards (Ole Korsnioe). I 1915: b. P. J. Otten; 
c. Arthur Stensland; d. Edward Sørlie, Ole Wehn, mrs. Anna Stensland; 
e. Ole Korsmoe, Ole Edward Olson, Louis Sollie; h. Ed. Sørlie. Kvinde- 
for., 1894, $6,300. Ungdomsfor., 1895, $2,000. Pikcfor., 1895, $550. Mands- 
for., 1895, $1,050. Sangfor., 1894. Avholdsfor., 1914. Presteløn: $500 (1894), 
$600 (1914), $10,500 (1894-14). Kirketjener osv.: $3,500 (1894-14). Menig- 
hetsskolen: $780 (1894-14). Samfundsskoler: $210 (1894-14). Missionen: 
$210 (1894-14). Barmhjertighetsanstalter: $105 (1894-14). "Konstitution", 
1894; "Menighetsblad", 1915, N. O. Lie; "Menighetshistorie", 1915, N. O. 
Lie; referater angaaende splittelsen, 1890-93 (Frikirken, Trefoldigheds mght.); 
"Lutheraneren", 1914-15-16; "Ashland Daily Press", 1914-15-16. Kirke, 1895- 
05, $4,500. Prestehus, 189&-92, $2,500.— N. O. Lie. (242—968) Ashland Co. 297 Oslo norsk dansk evangelisk lutherske menighet. 

Ashland, Ashland Co., Wis. 

Frikirken, 1896—. 

Organisert 19de mai 1896. Ca. 50 siæle i 1896, ca. 150 i 1914. Prester: 
H. Yderstad, 1896-97; J. E. Fossum, 1898-07; Jens Halvorsen, 1907-14; Chr. 
G. Jørgensen, 1914 — . Embedsmænd i 1896: a. Hans Johnsen; b. John 
Thone; c. Hans Thone; d. Hans Johnsen, A. Holte, Ole Johnsen, Martin 
Bye, Ole Svansen, J. Thone; e. L. Janstead, S. Forsyth, A. Thorsen, J. Kri- 
stensen, N. Roen, P. Dralsum; f. Hans Johnsen; h. Hans Johnsen. I 1915: 
b. Ole Johnsen; c. Ole Larsen; d. Hans Johnsen, A. Holte, M. Bye, e. A. 
Thorsen, Christ. Wold, S. Forsyth; f. Hans Johnsen; h. Hans Johnsen. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Prestelcin: $215 (1915). Kirke, 1897.— Chr. G. 
Jørgensen. (3077—969) Highbridge evangelisk lutherske menighet (Norsk lutherske 

menighet) . 

Highbridge, Ashland Co., Wis, 
Frikirken, 1894—. 

Organisert 1894. Ca. 30 sjæle i 1894. Prest: H. Yderstad, 1894(?)- 
Kirke.— A. M. A. (3078—970) Mellen prækeplads. 

Mellen, Ashland Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1903(?)-08(?). 

Organisert 1903(?). Opløst 1908(?). Prest: H. M. Normann, 1903(?)- 
08(?). (2845—971) Mineral Lake prækeplads. 

Mineral Lake, Ashland Co., Wis. 

Frikirken, 1908—. 

Begyndt 1908. Prest: H. Yderstad, 1908—. —A. M. A. (3290—972) Lincoln prækeplads. Twp. Lincoln. Ashland Co., Wis. 

Frikirken, 1911—. 

Begyndt 1911. Prest- H. Yderstad, 1911- 

2) O tx, G LAS CO p olk co SMfLL fc» y^J*l I Har^iG' «r 

UKk NOOLBTON 

ax • VAK.-ROfJ co -. —A. M. A. (3291—973) 

'Sa Y J= l£L'D co. 5"A W y ^ /^ C UiacU \NOOX> 298 Wisconsin 

Shell Lake prækeplads. 

Shell Lake, Washburn Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1881(?)-«2. 

Begyndt 1881(?). Sluttet 1882. Prest: I. O Scheie, 1881-82. 

(3368—974) 

Shell Lake menighet. 

Shell Lake, Washburn Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1893(?)-96; Frikirken, 1896—. 

Organisert 1893(?). Opløst 1896. paa grund av Hinckley skogbrand i 
1896; bare 3 familier igjen. 68 sjæle i 1893, 64 i 1895. Prester: A. J. Løge- 
land, 1891-06; Carl Amundson, 1906—. Embedsmand i 1893: b. M. S. Melby. 
I 1895: b. Peter Larsen. (3369—975) 

Long Lake norsk evangelisk lutherske menighet (Betania). 

Nobleton, Washburn Co., Wis. 

Forenede kirke, 1891 — . 

Organisert 1891. 25 sjæle i 1891, 60 i 1914. Prester: J. E. Nord, 1891- 
03; K. O. Hildahl, 1903-04; O. Hill. 1904-11; J. Ritland, 1912—. Embeds- 
mænd i 1914: b. Ole Martinson; c. Iver Hugdahl; e. B. J. Lewis, Louis 
Homme, Christ. Iverson. Kvindefor. Ungdomsfor., 1912, $50. Presteldn: 
$75 (1914). Gravplads, 1 acre.— J. Ritland. (249-976) 

Long Lake norsk evangelisk lutherske menighet. 

Nobleton, Washburn Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1896-13; Norske synode, 1913—. 

Organisert 16de august 1896. 24 siæle i 1896, 40 i 1914. Prester: K. 
C. Foss, 1893-95; I J. Kvam, 1895-11; J. A. M. Skagen, 1911-14; P. F. 
Kjorlaug, 1915 — . Embedsmænd i 1896: b. Carl Foss; c. Elias Lee; e. Knut 
Kolstad, Even Kirkeby, E. K. Foss. I 1915: b. Carl Foss; c. Christ. Lee; 
e. Ener Foss, Martin Kolstad, Elias Dahl. Kvindefor., 1894. Ungdomsfor. 
Sangfor. Presteløn: $12 (1896), $50 (1914), $486 (1896-14). Kirke, 1907, 
$2,700.— P. F. Kjorlaug. (1323—977) 

Rocky Ridge menighet. 

Spooner (6 mil vest), Washburn Co., Wis. 

Utenom (Ns, Fk), 1889(?)-14. 

Organisert 1889(?). Oplj^st 1914, paa grimd av at folket flyttet ut. 47 
sjæle i 1895, 44 i 1898. Prester: Emanuel Christopherson, 1889-95; L J. 
Kvam, 1895-96; Emanuel Christopherson, P. A. Toft, 1896-97; H. A. Heyer, 
1897-07; C. M. Nj^dtvedt, 1908-11; J. E. Nord, 1911-14; Johannes Waage, K. 
C. Foss, 1893-97.— J. E. Nord. (2858—978) 

Skandinavia (Skandinavisk lutherske) menighet. 

Spooner (?), Washburn Co., Wis. 
Forenede kirke, 1907(?)-(?). 

Organisert 1907(?). 11 sjæle i 1907(?). Prest: H. A. Heyer, 1907(?)-(?). 
Embedsmand i 1907: b. J. Olsen. I 1915: b. J. Olsen. (3372—979) 

Spooner menighet. 

Spooner, Washburn Co., Wis. 

Norske synode, 1907(?)— . 

Organisert 1907(?). Reorganisert 1909. 90 sjæle i 1907, 200 i 1910. 
Prester: H. M. Normann, 1908-09; M. F. Mommsen, 1909-12; P. F. Kjor- 
laug, 1914—. (3367—980) Washhurn Co., Lincoln Co. 299 Birchwood prækeplads. 

Birchwood, Washburn Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. Prest: J. Ritland, 1915—. (3371—981) 

Minong menighet. 

Minong, Washburn Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. 75 sjæle i 1915. Prest: N. O. Lie, 1915-16. Embeds- 
mand i 1915: b. Chr. Helland. (3370-982) PRlCB co TAyuoR co 1_J ONLlDA C Li N COLN CO 

ySl\ TAB nr.., LL 3 MARA T H O N CO Merrill norsk evangelisk lutherske menighet. 

Merrill, Lincoln Co., Wis. 

Norske synode, 1885 — . 

Organisert 1885. 100 sjæle i 1885, 120 i 1910. Prester: N. F^rde, 1885- 
86; P. Koren, 1886-89; I G. Monson, 1889-92; T. T. Norseth, 1892-94; B. 
J. Larsen, 1894; A. O. Dolven, 1894-96; J. J. K. Grevstad, 1896-97; O. 
Skatteb^l, 1897-99: A. W. Hvistendahl, 1899-01; L. O. Øien, 1901-03; O. 
T. B^e, 1903-05; G. C. Ulen, 1905-07; O. T. Bøe, 1907-09; J. O. Dreng. 
1909-11; J. A. H. Myrwang, 1913-16: H. T. Madland, 1916—. Embedsmand 
i 1910: b. C. G. Terkelson. Kirke. (3466—983) 

Pine River menighet. 

Pine River, Lincoln Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1886(?)-99(?). 

Organisert 1886(?). Opløst 1899(?). 65 siæle i 1886, 24 i 1898. Prester: 
N. B. Berge, 1871-82; N. Førde, 1882-^6; P. Koren, 1886-89; L G. Monson, 
1889-92; T. T. Norseth, 1892-94; B. J. Larsen, 1894; A. O. Dolven, 1894-96; 
J. J. Grevstad, 1896-97; O. Skattebøl, 1897-99. (3491—984) 

Iste skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Tomahawk, Lincoln Co., Wis. 
Forenede kirke. 1893^. 

Organisert 27de april 1893. 30 sjæle i 1893, 92 i 1914 (26 dansker). 
Prester: J. A. Lofthus, 1893-97; J. B. Reinertsen, 1897-01; N. G. W. Knud- 300 Wisconsin sen, 1901-09; J. A. Snartemo, 1910-14; H. J. Madland, 1914—. Embedsmænd 
i 1893: a. past. M. Mickelson; b. G. O. Newborg; c. Simon Hanson; d. C. 
J. Hanson, M. Erickson, Ole E. Berg; e. J. H. Soli, Hans Moe, Rasmus 
Johnson; h. C. J. Hanson. I 1915: a. Lewis Larson; b. Rasmus Johnson; 
c. Bennett J. Olson; d. Simon Hanson, Bennett J. Olson, Julius Johnson; 
e. Chris. Fredrickson, Nils Robertson, Carl Bronsted; f. Lewis Osero; h. 
Louis Osero. Kvindeforening, 1893. Ungdomsfor., 1914. Prestel^n: $125 
(1914). Kirke. 1893. $2,100.— H. J. Madland. (542—985) Tomahawk prækeplads. Tomahawk, Lincoln Co., Wis. 
Utenom (Ns). 1898(?)-99(?). 
Organisert 1898(?). Opl^st 1899(?). Prest: L. O. Øien, 1898-08. 

(3469—986) IlKnois menighet. 

• (Illinois Settlement.) 

Chat, Lincoln Co., Wis. 

Norske synode, 1898(?)-03(?). 

Organisert 1898(?). Opløst 1903r?). 35 sjæle i 1898, 28 i 1910. Prester: 
O. Skattebøl, 1897-99; A. W. Hvistendahl, 1899-01; L. O. Øien, 1901-03; 
O. T. B^e. 1903-05; G. C. Ulen. 1905-07; O. T. Bøe, 1907-09; J. O. Dreng, 
1909-11; J. A. H. Mvrwang, 1913—. (3468—987) Norsk lutherske menighet. Lincoln(?), Lincoln Co.,. Wis. 
Frikirken. 1898Cn— . 
Organisert 1898(?). Prest: PL Yderstad, 1898(?)— . 

é U. \.m'XM 


^ 


», 
1 

li/,,. 


- Kirke, 1904, $6,200. 
Prestehus, 1912, $2,000. —A. M. A. 

(3108—988) Zion menighet. Merrill, Lincoln Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1903-14; Forenede kirke, 
1914—. 

Organisert 12te april 1903. 104 sjæle i 1903 
(1 tysker), 212 i 1914 (10 dansker, 1 sven- 
ske). Prester: A. W. Hvistendahl, 1903-07; 
A. C. Barron, 1907-10; I. Ramseth, 1910-13; 
H. J. Madland, 1913—. Embedsmænd i 1903: 
a. John M. Moe; b. John H. Lokemoen; c. 
Chris. Solum ; d. G. Reistad, Tom Lee, L J. C. 
Solberg; e. Ole J. Kaasa, Nils Knudson, Nils 
Anderson; h. Ole J. Kaasa. I 1915: a. John 
M. Moe; b. Ole J. Kaasa; c. John H. Loke- 
moen ; d. Carl Albeck, Hans Larson, Carl 
Hall, Haakon Buran; e. Nils Evjen, Sam Gil- 
bertson, T. Tilisch, I. J. C. Solberg; h. Carl 
Albeck. Kvindefor., 1903, $4,000. Ungdoms- 
for., 1904. Pikefor., 1904. Mandsfor, 1915, 
$55. Presteløn: $200 (1903), $500 (1914), 
$4,200(1903-14). Kirketjener osv.: $260. Sam- 
fundsskoler: $250. Missionen : $200. "Konsti- 
tution", 1903.— H. J. Madland. (543—989) French Ridge menighet. 

Merrill (9 mil ?), Lincoln Co., Wis. 
Norske synode, 1901(?)-08(?). 

Organisert 1901 (?). Opl^st 1908(?). 48 sjæle i 1901, 35 i 1907. Prest: 
L. O. Øien, 1897-08. Embedsmand i 1907: b. Sam Espeland. (3465—990) Lincoln Co., Sawyer Co. 301 Op dal norsk lutherske menighet. 

Chat, Lincoln Co., Wis. 

Forenede kirke, 1905(?)— . 

Organisert 1905 (?). 20 sjæle i 1905, 18 i 1913. Prester: A. W. Hvisten- 
dahl, 1903-07; A. C. Barron, 1907-10; I. Ramseth. 1910-13; H. J. Madland, 
1913—. Embedsmand i 1913: b. Chris. Jensen. Kirke. (3472—991) 

Barnes Creek norsk lutherske menighet. 

Merrill (5 mil nord^z^st), Lincoln Co., Wis. 
Norske synode, 1910(?) — . 

Organisert 1910(?). Reorganisert 1914. 50 sjæle i 1910. Prester: J. O. 
Dreng, 1909-11; J. A. H. Myrwang, 1913-16. (3467—992) 

Gleason menighet. 

Gleason, Lincoln Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1910-13. 

Organisert 1910. Opl^st 1913. 19 sjæle i 1910, 20 i 1912. Prest: L 
Ramseth, 1910-13. Embedsmand i 1912: b. H. H. Lokemoen. (3470—993) Dudley prækeplads. 

Dudley, Lincoln Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. Prest: H. J. Madland, 1915—. (3471—994) Den skand. evangelisk 
lutherske menighet. 

H a y w a r d, Sawyer Co., 
Wis. 

Utenom (Kf), 1886-87; 
Konferentsen, 1887-90; For- 
enede kirke, 1890 — . 

Organisert 20de jan. 1886. 
72 sjæle i 1886 (4 sven- 
sker), 140 i 1914 (8 sven- 
sker). Prest: J. E. Nord, 
1886—. Embedsmænd i 1886: 
b. John K. Svenson ; c. John 
K. Svenson ; d. Ole Gunder- 
son, Gabriel Nilson, Rein- 
hard Carlson ; e. John F. Josef, Ole Olson, Peder Olson, John Mortenson, Ole 
Hanson, Olaus Braaten ; f. Peder Gulleson; h. Peder Gulleson. I 1915: b. 
Mikkel Wold ; c. Andreas Madson ; d. Olaus Braaten, Gabriel Nilson, John 
Pederson ; e. Ole Hanson, John Hanson ; H. P. Fuley, Andreas Madson, Ole 
Engen. Henry Horne; f. Andreas Hanson; h. Andreas Hanson. Kvindefor., 
1887, $9,000. Ungdomsfor., 1905, $150. Presteløn : $100 (1886), $350 (1914), 
$4,900 (1886-14). Kirketjener osv.: $3,500. Menighetsskolen : $4,300. Sam- 
fundsskoler: $360. Missionen : $1,100. Barmhjertighetsanstalter : $430. "Kon- 
stitutioh", 1890.— J. E. Nord. (157—995) 
Kirke, 1887, $5,200. Skolehus, 1908, $3,000. Nathanael menighet. Hayward, Sawyer Co., Wis. 
Konferentsen, 1886(?)-89(?). 
Organisert 1886(?). Opløst 1889(?). 
bedsmand i 1889: b. John Josef. Kirke. Prest: J. E. Nord, 1886-89. Em- 
(3493—996) 302 Wisconsin VVA S-H 27" Rl^ 
CO Z?A V J=IE L TD 
C O ASW/-ANr> CO ^/V A V WARP 

5A W y £ /e c<9 
\A/ / 5 ,X>£e riL/^KÉ Rusk co 
Deer Lake prækeplads. 

Deer Lake, Savvyer Co., Wis. 

Frikirken, 1914—. 

Begyndt 1914. Prest: M. Gjerde, 1914—. —A. M. A. (3103—997) 
Kirke, 1888, $6,200. 
Prestehus, 1905, $2,100. Washburn norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Den norsk evangelisk lutherske.) 

Washburn, Bayfield Co., Wis. 

Utenom (Kf), 1887-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 23de mars 1887. 11 sjæle i 1887, 
362 i 1914 (1 amerikaner). Prester: J. H. 
Grøtheim, 1887-95; O. A. H. Sandness, 1895- 
96; C. Michaelsen, 1896-01; O. E. Bordahl, 
1902-06; L. S. Marvick. 1906-07; C. Christian- 
son, 1907 — . Embedsmænd i 1887 : b. Berent 
Finstad; c. Herman Finstad; d. Ole Berg, 
Olaf Olson, Herman Finstad; e. C. F. Dahl, 
A. Iverson, L. Berntsen ; f. Berent Finstad. 
I 1915: b. Thom Haugen; c. A. Paulson; d. A. 
Paulson, Ole Garborg, S. E. Swansen, Neis 
Larson, Neis Myhre, Arnt Pederson; e. Ole 
Hanberg, Peter Wick, Ole Larson, Neis Mo- 
land, Alfred Holmen, Anton Holmen. Kvinde- 
for., 1892, $10,000. Ungdomsfor. Mandsfor., 
1913, $110. Presteløn: $150 (1887), $600 (1914). 
$14,055 (1887-14). Menighetsskolen : $900 
(1887-14). Missionen: $1,150 (1887-14). "Kon- 
stitution", 1887; "Lutheraneren", 1912, 469. 
—Chr. Christiansen. (201—998) Betania menighet. 

Washburn (4 mil vest), Bayfield Co., Wis. 
Utenom (Fk). 1899-00; Forenede kirke, 1900—. 

Organisert 20de august 1899. 22 sjæle i 1899, 26 i 1914. Prester: Chr. 
Forthun, 1899-01; O. E. Bordahl. 1902-06; Chr. Christiansen, 1908—. Em- Bayiield Co, 303 bedsmænd i 1899: b. H. T. Engoe; c. S. A. Pettersen; e. Carl Hirsch; f. 
H. T. Engoe; g. Nina Engoe, Edla Pettersen, Carl Hirsch; H, T. Engoe. 
I 1915: a. L. Nelson; b. And. Berge; c. Julie Bartnes; d. Andrew Berge, 
Gunhild Hirsch, Margit Christoffersen; e. mrs. Prestegard, A. Gledde, Gjert 
Gjertsen, L. Nelsen, Charl Moland, mrs. Jacob Fr^seth; g. Carl Hirsch, 
Sigrid Hirsch; h. Carl Hirsch. Kvindefor. Prestel^n: $60 (1914), $350 
(1899-14). Kirketjener osv.: $1,500. Samfundsskoler: $22. Barmhjertig- 
hetsanstalter: $10. Kirke, 1910, $1,100. Gravplads, IVa acre.— Chr. Chri- 
stiansen. (2019—999) 

U 

< 

a iRON Rive/? (^ A V ^ 

<v A A £^ 

/^ A®' 

X Ap^tA/>^fvic T 
^ /^r</\^ RCH 


1 /\«.e 


NZ> 
A /* A 


O OIN ASHi-AfiO CO 5 A W X £ /e c Bethlehem norsk evangelisk lutherske menighet. 

Washburn (4 mil nord nordvest- Bayfield Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1914—. 

Organisert 1914. 38 sjæle i 1914. Prest: Chr. Christiansen, 1914 — . 
Embedsmænd i 1914: a. M. Jensen; b. mrs. Nellie Arntsen; c. mrs. Gina 
Marian; d. mrs. Anton Tørres, mrs, Olaf Pederson, mrs. Annie Trammel; 
e. Gust Lokken, Andrew Trammel, Ole Arntsen; h. Anton Tj2(rres. Kvinde- 
for., 1914, $150. Presteljz^n: $75 (1915).— Chr. Christiansen. (2871—1000) 

Drummond menighet. 

Drummond, Bayfield Co., Wis. 

Konferentsen, 1888-90; Forenede kirke, 1890-93 (?). 

Organisert 1888(?). Opløst(?) 1893(?). 46 sjæle i 1890. Prest: H. J. 
Grøtheim, 1888-93. (2866—1001) 

Drummond norsk evangelisk lutherske menighet. 

Drummond, Bayfield Co., Wis. 

Utenom (Kf), 1889-90; Forenede kirke, 1890-94; Frikirken, 1894—. 

Organisert 1889. Reorganisert 1898. 46 sjæle i 1891 (nogle dansker, 
svensker). Prester: J. H. Grøtheim. 1889-91; H. Yderstad, 1898-. Kvinde- 
for., 1898. Gravplads.— A. M. A. (3083—1002) 304 Wisconsin 

Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet (Mason). 

Mason, Bayfield Co., Wis. 

Utenom (Åugustana), 1884-86; Konferentsen, 1887-90; Forenede kirke, 
1890-98; Frikirken, 1898—. 

Organisert 1884. Delt 1898, paa grund av for lang kirkevei (Vestre 
Mason n. ev. luth. mght.). 172 sjæle i 1914. Prester: N. J. Brink (sv.), 
1884; J. D. Nilsenius (sv.), 1885-86; J. H. Grøtheim, 1887-93; H. Yderstad, 
1894—. Kvindefor., 1898. Ungdomsfor., 1908. Pikefor., 1906. Kirke, 1901, 
$3,000. Gravplads, IVz acre.— A. M. A. (3286—1003) 

Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Norsk lutherske.) 

Mason (3 mil øst), Bayfield Co.. Wis. 

Utenom (Kf), 1889-90; Forenede kirke, 1890-93; Frikirken, 1893—. 

Organisert 1889. Reorganisert 1895. 37 sjæle i 1889 (nogle dansker, 
svensker). Prester: J. H. Grøtheim, 1889-91; H. Yderstad, 1892—. —A. 
M. A. (3084—1004) 

Vestre Mason skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Mason (3 mil vest), Bayfield Co., Wis. 
Frikirken, 1898—. 

Organisert 1898. 35 sjæle i 1898. Prest: H. Yderstad, 1898—. "Folke- 
bladet", 1915, Iste december.— A. M. A. (3085—1005) 

Bethesda norsk lutherske menighet. 

(Bayfield skandinavisk lutherske menighet, Den skandinavisk evangelisk 
lutherske menighet.) 

Bayfield, Bayfield Co., Wis. 

Frikirken, 1893—. 

Organisert 6te december 1893. 81 sjæle i 1893 (4 svensker), 89 i 1914. 
Prester: H. Yderstad, 1893-01; J. I. Fadum, 1902-04; J. Samuelson, 1905-13; 
C. J. Christensen, 1914 — . Embedsmænd i 1893: b. Charles Benson; c. John 
Nygaard; e. Thomas Hadland, Thomas Gunderson, Sever Johnson; h. John 
Nygaard. I 1915: b. John Nilsen; c. Ole Holm; d. Krist. Hadland, Christ. 
Nilsen, mrs. Carl Ludwigson; e. Toney Larson, John Thompson, Bernhart 
Johnson; h. mrs. John Thompson. Kvindefor., 1896. Ungdomsfor., 1914. 
Pikefor., 1914. Sangfor., 1914. Kirke, 1896, $3,400.— C. J. Christensen. 

(2142—1006) 

Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Bayfield, Bayfield Co., Wis. 
Forenede kirke, 1895-97; Frikirken, 1897-(?). 

Organisert 1895. Opløst(?). 55 siæle i 1895. Prester: H. Yderstad, 
1895-91; J. I. Fadum, 1902-04; J. Samuelsen, 1905— (?).— A. M. A. 

(3098—1007) 

Emanuels menighet. 

Bayfield, Bayfield Co., Wis. 

Utenom (Bs), 1900-13; Brodersamfundet, 1913—. 

Organisert 1900. 9 sjæle i 1900. Prester: J. J. Peterson, 1900-08: H. 
L. Westel, 190&-10; I. M. Knudsen, 1913-14. Embedsmænd i 1900: a. John 
Holmgren; b. L. Solberg; c. M. Corneliusen; d. Holmgren, Corneliusen. 
Kvindefor., 1900.— A. Stang. (2829—1008) 

Bayfield prækeplads. 

Bayfield, Bayfield Co., Wis. 
Utenom (Ns). 1902(?)-09(?). 

Begyndt 1902(?). Sluttet 1909(?). Prester: J. R. Birkelund, 1902-05; 
H. M. Normann, 1905-09. (2869—1009) Bayiield Co. 305 

Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Iron River, Bayfield Co., Wis. 

Frikirken, 1895—. 

Organisert 1895. 62 sjæle i 1896. Prester: O. T. Olsen, 1895-98(?); M. 
Iverson, 1899-02; J. I. Fadum, 1902-04; J. Samuelsen, 1904-13; C. J. Chri- 
stensen, 1914~. —A. M. A. (3099—1010) Den norsk evangelisk lutherske menighet. 

Iron River, Bayfield Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1896-98(?). 

Organisert 26de mai 1896. OpVst 1898 (?). 80 sjæle i 1896. Prester: 
H. O. Helmers, 1896-97; Osmund Johnson, 1897-98. (2870—1011) Norsk lutherske menighet. 

Iron River, Bayfield Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1904-09(?). 

Organisert 1904. Opl^st 1909(?). 88 sjæle i 1904. Prester: J. R. Birke- 
lund, 1902-05; H. M. Normann, 1905-09. (2867—1012) Iron River prækeplads. 

Iron River (14 mil syd), Bayfield Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1905-09(?). 

Begyndt 1905(?). Sluttet 1909(?). Prest: H. M. Normann, 1905(?)- 
09(?). (2868—1013) 

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet (Port Wing). 

Port Wing, Bayfield Co., Wis. 

Norske synode, 1911 — . 

Organisert 1911. 25 sjæle i 1914. Prester: Jacob W. Rosholt, 1911-13; 
E. Wulfsberg, Jr., 1913-15; K. B. Vaaler, 1915-16; Norman Madsen, 1916. 
Embedsmænd i 1915: b. H. M. Bentson; c. J. M. Klovstad, John Johnson. 
Kvindefor. Prestel^n: $75 (1914).— N. Madsen. (2406—1014) Sand Island norsk evangelisk lutherske menighet. 

Russell (6 mil nord), Bayfield Co., Wis. 
Frikirken, 1914—. 

Organisert 1914(?). 44 sjæle i 1915. Prest: C. J. Christensen, 1915- 
Kvindefor., 1915.— A. M. A. (3101—1015) Birch Lake norsk evangelisk lutherske menighet. 

Birchlake, Bayfield Co., Wis. 
Frikirken, 1900—. 

Organisert 1900. Ca. 25 sjæle i 1900. Prest: H. Yderstad, 1900—. 
Kvindefor., 1901. Gravplads, 2 acres.— A. M. A. (3288—1016) Namakagon norsk evangelisk lutherske menighet. 

Namakagon, Bayfield Co., Wis. 
Frikirken, 1900—. 

Organisert 1900. Ca. 30 sjæle i 1900. Prest: H. Yderstad, 1900—. 
Kvindefor., 1902. Gravplads, 2 acres.— A. M. A. (3289—1017) 306 Wisconsin 
o UJ 

Sp ?(N&S vr vp "^GORDOK .< Q co 5A\^y5r? co r^ P^u.li - Fri fri r /r ^^ d^ r 3£i ^^1^^ '^cf€.t- Fb T^-e.fi-ed'^. /gy? Trefold I crh^d -^ , _ ^ ic:n-P/( Den Iste norsk-dansk evangelisk lutherske menighet 

(West Superior). 

Superior, Douglas Co., Wis. 

Konferentsen, 1887-90; Forenede kirke, 1890-97. 

Organisert 1887. Opløst 1897, da 60 gik over til Frikirken (Concor- 
dia— Fk; St. Pauli n. ev. luth.— 1,{). 110 sjæle i 1888, 269 i 1897. Prester: 
Peter Nilsen, 1887-90: M. M. Midthun, 1890-93; H. O. Helmers, 1893-99. 
Embedsmand i 1897: b. Bernt Larson. Kirke, $7,000. (2983—1018) Concordia menighet. 

(Den Iste norsk-dansk lutherske menighet, West Superior. Fra 1887 
til 1897 en del av Den Iste norsk-dansk evangelisk lutherske menighet i 
West Superior.) 

Superior, Douglas Co., Wis. 

Forenede kirke, 1897 (1887)—. 

Organisert 1897 (1887). 209 sjæle i 1897, 900 i 1915. Prester: Peter 
Nilsen, 1887-92; H. O. Helmers, 1893-99; I. Lium, 1899-05; N. J. Lockrem, 
1906—. Embedsmand i 1897: b. B. Larson. I 1915: b. L. Solberg. 2 ung- 
domsforeninger. Kirke 1. Kirke 2. (2984—1019) Douglas Co. 307 St. Pauli norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1887 til 1897 en del av Den Iste norsk-dansk ev. luth. menighet i 
West Superior.) 

Superior, Douglas Co., Wis. 

Frikirken, 1897—. 

Organisert 1897. Ca. 90 sjæle i 1897. Prester: H. N. Hendrickson, 
1897-00: J. L. Bestul, 1900-04; O. A. Opseth, 1904-09; T. T. Roan, 1910-11; 
O. J. Flagstad, 1911—. Kirke.— A. M. A. (3085-1020) 
Kirke, 1898, $4,000. Bethel norsk evangelisk 
lutherske kirke. 

(Iste norsk-dansk evan- 
gelisk lutherske kirke, South 
Superior.) 

Superior, Douglas Co., 
Wis. 

Utenom (Fk), 1891-93; 
Forenede kirke, 1893 — . 

Organisert oktober 1891. 
140 sjæle i 1914. Prester: 
M. Guldbrandson, 1891-92; 
E. B. Slettedahl, 1893; H. 
O. Helmers, 1893-96; Os- 
mund Johnson, 1896-98; J. C. Haugum, 1898-00; I. Lium, J. Sether, 1900-06; G. Shurson, 1906-10; E. R. 
Anderson, 1911-13; A. D. Halvorson, 1914—. Embedsmænd i 1891: h. Ole 
Hangberg; d. Jens Sjz^rby, John Gunderson, Paul Klamitsen; e. Odin Olson, 
Hans Frodeson, Ole Wagnild; f. Ed. Olson; h. Jens Sørby. I 1916: b. Gust 
Nelson ; c. Ivar Pederson ; d. Joseph Berg, John Olson, Charley Larson ; 
e. Gust Nelson, Ed. Osmundson, Halvor Nelson ; f. Gust Nelson ; h. Gust Nel- 
son. Kvindefor., 1891, $3,521. Ungdomsfor. 1905, $835. Pikefor., 1912, $330. 
Mandsfor., 1909, $223. Sangfor. Presteløn: $400 (1914).— A. D. Halvorson. 
(1563—1021) Iste menighet av Det lutherske broder- 
samfund i Superior. 

(Brodersamfundet menighet.) 

Superior, Douglas Co., Wis. 

Utenom (1894-01) ; Brodersamfundet, 1901—. 

Organisert 5te december 1894. Delt 1911, da 
man indsaa at det var heldigst at oprette to 
menigheter (Ebenezer mght.). 12 sjæle i 1901, 
14 i 1914. Prester: H. L. Westel, 1894-09; 
A. Storry, 1903—. Embedsmænd i 1901 : c. P. 
Oseland; d. Alec Johnson, Even Hansen; e. 
Jacob Lund, Hans Solie ; h. Ole Pederson. I 
1915 : b. Jens Olson ; c. Gilbert Forssum ; d. A. 
Storry; e. P. Oseland, A. Nelson, Gilbert Fos- 
sum; h. mrs. Marie Knudson. Kvindefor., 
1894. Ungdomsfor., 1910. Pikefor., 1912. Søndagsskolesangbok "Barnefryd", 
1908, av Søndagsskolebestyrelsen.- A. Storry (Stong?) (2012—1022) 
Kirke, 1903, $1,550. Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Superior, Douglas Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1898-00(?). 

Organisert 1898. Opløst 1900(?). 48 sjæle i 1899.. Prest: H. O. Hel- 
mers, 1898-00. Embedsmand i 1900: b. Martin Sparby. (298^-1024) 308 Wisconsin 
Trefoldigheds norsk evang. lutherske 
menighet. 

(West Superior.) 

Superior, Douglas Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1897-98; Forenede kirke, 
1898—. 

Organisert 30te november 1897. 48 sjæle i 
1897, 140 i 1914 (2 svensker). Prester: Osm. 
Johnson, 1897-98; John C. Hougum, 1898-00; 
I. Lium, J. Sether, 1901-05; Geo. Shurson, 
1906-10; E. R. Anderson, 1911-13; A. D. Hal- 
vorson, 1914 — . Embedsmænd i 1897: b. Ole 
Olsen; c. T. J. Øyaas ; d. J. J. Omberg, A. 
Jackson, Alexander Syversen ; e. B. O. Øyaas, 
Oscar Anderson, C. J. Wolden; f. A. Jackson. 
I 1915: b. John Nelson; c. B. O. Øyaas; d. B. 
O. Øyaas, A. Jackson, H. Ofstad; e. Ole 
Welde, Nils Moe, Kornelius Jenson; f. A. 
Jackson. Kvindefor., 1897. Ungdomsfor. Pike- 
for. Mandsfor. Sangfor. Presteløn : $75 (1897), 
$400 (1914). Prestehus: $7,900 (1897-14).— A. 
D. Halvorson. (1213—1023) Kirke, 1900, $4,500. 
Prestehus, 1914, $3,400. St. Johannes norsk lutherske menighet. 

Superior, Douglas Co., Wis. 
Norske synode, 1904-(?). 

Organisert 1904. 134 sjæle i 1906, 90 i 1907. Prest: H. M. Normann, 
1904-09. (2982—1025) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet. 

Lake Nebagamon, Douglas Co., Wis. 

Forenede kirke. 1901-04(?). 

Organisert 1902. Opl^st 1904(?). 45 sjæle i 1903. Prester: J. Sether, 
1900-03; I Lium, 1900-03; J. Sether. 1903-06. Embedsmand i 1904: b. Ed. 
Anderson. (2988—1026) 

Norsk lutherske menighet. 

Lake Nebagamon, Douglas Co., Wis. 
Norske synode, 1904-(?). 

Organisert 1904. 112 sjæle i 1905, 50 i 1907. Prester: J. R. Birkelund. 
1902-04; H. M. Normann, 1904-09. (2980—1027) Hawthorne prækeplads. Hawthorne, Douglas Co., Wis. 
Utenom (Ns). 1903(?)-09(?). 
Organisert 1903(?). Sluttet(?). Prest: H. M. Normann, 1903-09. 

(2979—1028) South Range lutherske menighet. 

South Range, Douglas Co., Wis. 
Norske synode, 1904-09(?). 

Organisert 1904. Oplj^st 1909(?). 15 sjæle i 1907. Prest: H. M. Nor- 
mann, 1904-09. (2981—1029) Douglas Co. 309 Mamrelund evangelisk lutherske menighet. 

Foxboro, Douglas Co., Wis. 

Utenom (Hs). 1905—. 

Organisert 1905. 25 sjæle i 1905, 53 i 1914. Prester: O. M. O. Wee, 
1905-06; T. J. Austad, 1906—. Embedsmænd i 1905: b. Ole Rykken; c. C. 
Krogfoss; d. C. Krogfoss, John Rykken; e. Alex. Benson, Lars Olson. I 
1915: b. John Jacobson; c. C. Krogfoss; d. C. Krogfoss, John Rykken; e. 
Alex. Benson, J. A. Lindberg. Kvindefor., 1905. Prestel^n: $50 (1905), 
$50 (1914), $500 (1905-14). Brændsel: $50. "Konstitution", 1905. Grav- 
plads, 2V2 acres.— T. J. Austad. (2099—1030) 

Borea norsk evangelisk lutherske menighet. 

Superior (7 mil sydvest), Douglas Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1912-13; Forenede kirke, 1913—. 

Organisert 1912. 16 sjæle i 1912. Prester: E. R. Anderson, 1912-13; 
A. D. Halvorson, 191^1 — . Embedsmænd i 1912: b. J. J. Erickson; c. Tom 
Olson; d. Hans MidbjzJn, John Erickson, Ole Peterson; e. Tom Olsen, Hans 
Solid, John Bakke. I 1915: b. George Carlson; c. Hans Midbøn; d. Ole 
Peterson, Hans Midb^n, John Erickson; e. Tom Olsen, Hans Solid, John 
Bakke; h. Hans Solid. Kvindefor., 1912. Prestel^n: $37 (1912), $50 (1914). 
—A. D. Halvorson. (1562—1031) 

Vor Frelsers skandinavisk lutherske menighet. 

Solon Springs, Douglas Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1914-15; Forenede kirke, 1915—. 

Organisert 20de december 1914. 58 sjæle i 1914 (19 svensker, svenske- 
finner), 64 i 1915 (20 svensker, svenskefinner). Prester: E. R. Anderson, 
1911-13; N. O. Lie, 1914-16. Embedsmænd i 1914: a. Leonard Bakken; b. 
Leonard Bakken; c. Emil Bartell; d. Leonard Bakken, mrs. Nyberg; e. E. 
Breivick, Ed. Olson. I 1915: a. Leonard Bakken; b. Leonard Bakken; c. 
Elise Bakken; d. Leonard Bakken, mrs. Anna Sylvester, mrs. Emma Hen- 
nings; e. Neis Hennings, Christ. Olson, mrs. Olaf Hansen. Kvindefor., 
1915, $25. Presteløn: $50 (1914). $50 (1915). Brændsel: $12. Samfunds- 
skoler: $3. "Konstitution"; ''Menighetshistorie", 1915, N. O. Lie; "Luther- 
aneren", 1914-15-16; "The Solon Springs Star."— N. O. Lie. (241—1032) 

Gordon menighet. 

Gordon, Douglas Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. 25 sjæle i 1915. Prest: N. O. Lie, 1915-16. Embeds- 
mand i 1915: b. Christ. Christopherson. (2990—1033) T?A /? J^ON CO. SA W y £ 71 ao 1^ us K CO.y ^r «i ♦ x 

Vv / s W£ ye t^uxuse/? C 14 I PP£ \AI A co -p/Z I C £ co T A y L R co 310 Wisconsin Nathanaek skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Wcyerhauser (8 mil nord5^st), Rusk Co,, Wis. 

Utenom (Kf, Fk), 1888-02; Forenede kirke, 1902—. 

Organisert 1888. 48 sjæle i 1888 (23 svensker), 95 i 1914 (50 svensker). 
Prester: J. E. Nord, 1888-03; K. O. Hildahl, 1903-04; O. Hill, 1904-11; J. 
Ritland, 1912—. Embedsmænd i 1888: b. H. B. Peterson. I 1915: b. John 
Anderson; c. John Larson; e. John Anderson, Ben Christianson, Carl Ek. 
2 kvindefor. 2 ungdomsfor., 1912. Presteløn: $75 (1914). Kirke, 1913, 
$350. Gravplads, 1 acre.— J. Ritland. (251—1034) 


Kirke, 1908, $915. Gravplads, 2 acres (gave fra 
Consul Hobe). Glen Flora skandinavisk 
lutherske menighet. 

Glen Flora, Rusk Co., 

Wis. 

Forenede kirke, 1897 — . 

Organisert 1897. 58 sjæle 
i 1897, 52 i 1914. Prester: 
J. B. Reinertsen, 1897-00; 
J. C. Hougum, 1900-03; N. 
M. Minne, 1903-05; Olai 
Hill, 1905-11; J. Ritland, 
1911-14; A. O. Running, 
1914—, Embedsmænd i 1897: 

a. student H. Simondsen; 

b. C. C. Hauge; c. Louis 
Larson ; d. Abraham Bar- stad, Peder Spilling, L. C. Thompson ; e. Ed. Johnson, Hans Bye, Lars K. 
Berge; f. Peder Spilling; h. Lars K. Berge. I 1915: b. Hans M. Swanson; 
c. Carl Swanson ; d. Sigurd Voldberg, mrs. B. Bergstrøm, Louis Larson ; e. 
Lars K. Berge, Iver Bergstrøm, Elson Thompson. Kvindefor., 1897, $1,200. 
Ungdomsfor., 1911, $50. PrestelØn : $50 (1897), $75 (1914), $1,220 (1897-14). 
Kirketjener osv.: $390 (1897-14). Samfundsskoler : $80. Missioncn: $100. 
"Konstitution", 1897.— A. O. Running. (532—1035) 
ill III 
Kirke, 1904, $300. 
Prestehus, 1910, $1,000. 
Gravplads, 2 acres. 
Ivand, 1 lot, $100. 
Jølster norsk lutherske menighet. 

Hawkins, Rusk Co., Wis. 
Forenede kirke, 1904- Organisert 3dje januar 1904. 26 sjæle i 
1904 (2 tysk-sveitsere), 62 i 1914 (2 tysk- 
sveitsere). Prester: N. M. Minne, 1904-06; Olai Hill, 1906-12; J. Ritland, 
1912-14; A. O. Running, 1914—, Embedsmænd i 1904: b. Nils Andersen; c. 
C. K. Ellingson; e. C. K. EHingson, Neis Christensen, H. Lund. I 1915: b. 
G. O. Vig; c. O. L. Hotz; d. M. Johnson, H. Skilbred ; T. Torgerson; c. Hans 
Olson, E. Fond, H. Nygaard; h. John Johnson. Kvindefor., 1904, $1,600. 
Ungdomsfor., 1915. Pikefor., 1912. Presteløn: $60 (1904), $200 (1914), Rusk Co. 311 $1,250(1904-14). Kirketjener osv.: $120. Samfundsskoler : $150. Missionen: 
$200. Barmhjcrtighetsanstalter : $100. "Konstitution", 1904.— A. O. Running. 
(534—1037) 

Ladysmith skandinavisk lutherske menighet. 

Ladysmith, Rusk Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1902-03; Forenede kirke, 1903—. 

Organisert 1902. 43 sjæle i 1902 (4 dansker), 95 i 1914 (5 dansker). 
Prester: K. O. Hildahl, 1902-04; O. Hill, 1904-11; J. Ritland, 1912—. Em- 
bedsmænd i 1902: b. R. Lund; c. Iv. Phillips; d. P. Pederson; e. M. Han- 
sen, F. Peterson, Gunderson. I 1915: b. P. Peterson; c. J. Phillips; d. J. 
Schiotz, Ed. Rogness, A. Rockstad; e. John Sunde, A. C. Johnson, C. Carl- 
sen; f. J. Schiotz; h. A. Rockstad. Kvindefor., 1905, $1,000. Ungdomsfor., 

1912, $400. Pikefor., 1913, $60. Sangfor., 1906. Prestelien: $55 (1902), $125 
(1914), $1,300 (1902-14). Prestehus: $200. Kirketjener osv.: S150. Sam- 
fundsskoler: $200. Missionen: $150. Barmhjertiehetsanstalter: $50. Kirke, 

1913, $3,800.— J. Ritland. (250—1036) Vor Frelsers skandinavisk lutherske menighet. 

(Ingram skandinavisk lutherske menighet.) 
Ingram, Rusk Co., Wis. 
Forenede kirke, 1904 — . 
Organisert 1904. 23 siæle i 1904, 58 i 1909. 
Embedsmand i 1907: b. B. A. Grunseth. Prest: N. M. Minne, 1901- 
I 1909: b. P. B. Pedersen. 10. 

(3333—1038) 

Nordland menighet. 

Bruce, Rusk Co., Wis. 
Forenede kirke, 1907( ?)-(?). 

Organisert 1907(?). Opl^st(?). 28 sjæle i 1907. Prest: H. A. Heyer, 
1907(?)— (?). Embedsmand i 1907: b. J. Alstad. (3334—1039) 
312 Wisconsin Bethel menighet. 

Tony, Rusk Co., Wis. 

Forenede kirke, 1911-(?). 

Organisert 1911. Opl^st(?). 40 sjæle i 1912. Prester: Olai Hill, 1910- 
11; John Ritland, 1911—. Embedsmand i 1912: b. O. G. Wick. Ungdoms- 
forening. (3332—1040) 

Richfield prækeplads. 

Richfield(?), Washington Co.(?), Wis. 

Utenom (Ns), 1889(?)-90(?). 

Begyndt 1889(?). Sluttet 1890(?). Prest: N. F^rde, 1889(?)-90(?). 

(3510—1041) i y^uAs c 
^^'CE co • M / A« O C <r tt a] 

^* CaSSIAN LINCOLN CO 3£ »? 

TOR EST CO LANG i4p£ CO "I Den norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

Rhinelander, Oneida Co., Wis. 

Utenom CFk), 1891-92; Forenede kirke, 1892—. 

Organisert 15de juli 1891. 43 siæle i 1891 (3 dansker), 280 i 1914 (7 
dansker). Prester: M. Mickelsen, 1891-93; J. A. Lofthus, 1893-96; J. B. 
Reinertsen, 1896-01; N. G. W. Knudsen, 1901-09; J. A. Snartemo, 1910--. 
Embedsmænd i 1891: b. Charley Løkken; c. John Svendsen; d. Nick. Nor- 
beck, C. Løkken, John Nilsen, S. Thompsen, H. A. Knudsen; e. Ed. John- 
sen, Christ. Hansely, Hans Hansen; f. T. Solberg. I 1915: b. Edward Lei- 
ners; c. O. A. Kolden; d. Thos. Alme, N. P. Hansen, Ursin Johnsen; e. 
Hans Rodd, Ole Rindahl, Albert Haug; f. O. Frogner; h. Thos. Alme. 
Kvindefor., 1891, $4,000. Ungdomsfor., 1894, $300. Pikefor., 1909, $200. 
Presteløn: $100 (1891), $350 (1914). $4,375 (1891-14). Kirketjener osv.: 
$660. Samfundsskoler: $300. Missionen: $275. Barmhjertighetsanstalter: 
$400. Kirke 1, 1892, $1,542. Kirke 2, 1906, $4,050. Prestehus 1, 1899, $600. 
Prestehus 2, 1908, $1,200.— J. A. Snartemo. (343—1042) Hazleton menighet. 

Hazelhurst, Oneida Co., Wis. 

Norske synode, 1898(?)— . 

Organisert 1896(?). 8 sjæle i 1910. Prester: L. O. Øien, 1898-09; J. O. 
Dreng, 1909-11; J. A. H. Myrwang(?), 1911-15. Embedsmand i 1910: b. 
Lewis R. Olsen. (3483—1043) Oneida Co., Price Co. 313 Hazelhurst menighet. 

Hazelhurst, Oneida Co., Wis. 

Utenom (Fk), 191 0-(?). 

Organisert 1910. Oplj^st(?). 50 sjæle i 1910, 20 i 1912. Prest: I. Ram- 
seth, 1910-13. Embedsmand i 1910: b. H. Buran. I 1912: b. John Stonc. 
(3484—1044) 

Minocqua prækeplads. Minocqua, Oneida Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1898(?)-99(?). 
Begyndt 1898(?). Sluttet 1899(?). Prest: L. O. Øien, 1898-99. 

(3485—1045) Prairie Rapids evangelisk lutherske menighet. 

Cassion (3 mil vest, 1 syd), Oneida Co., Wis. 

Forenede kirke, 190S — . 

Organisert 15de juli 1908. 50 siæle i 1908, 53 i 1914. Prester: G. N. 
W. Knudsen, 1908-09; I. Ramseth, 1910-13; H. Madland, 1913—. Embeds- 
mænd i 1908: b. Androw Tresness; c. Martin Vogsland; d. Ole Bagley, Olaf 
Odegaard; e. Maurice Peterson, Erick Erickson, Harry Lund. I 1915: b. 
Androw Tresness; c. Ole Bagley; d. Ole Bagley; e. Maurice Peterson, Helge 
Helgeson, Otto Beck. Kvindcfor.. 1910. Ungdonisfor., 1916. Prestel^n: 
$60 (1908), $60 (1914). Kirke, 1911, $1,100.— H. J. Madland. (531—1046) / RC N CO AS HLANI> co SA wy£R co -R te S K co y(^VAf?k v Alis 
v Tl I C B co, 

w I 5 

/VP/? ru Fo/i K 


?/\ f^ r wff on TA y Lon CO 
Northfork prækeplads. 

Northfork, Price Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1892(?)-93(?). 

Begyndt 1892(?). Sluttet 1893(?). Prest: J. W. Preus, 1892(?)-93(?). 
(3538—1047) 314 Wisconsin 
Kirke, 1903, $1,725. 
Gravplads, 1 acre. Nathanaels skandinavisk evangelisk 
lutherske menighet. 

Brantwoood (5 mil syd), Price Co., Wis. 

Forenede kirke, 1898 — . 

Organisert 15de mars 1898. 80 sjæle i 1898 
(15 svensker), 60 i 1914 (20 svensker). Pre- 
ster: J. E. Nord, 1898-00; J. C. Hougum, 
1898-01; N. G. W. Knudsen, 1901-05; N. M. 
Minne, 1905-10; I. Ramseth, 1910-13; H. Mad- 
land, 1913-14; A. O. Running, 1914—. Em- 
bedsmænd i 1898: b. Nils A. Brekke; c. Oliver 
Berhowe ; d. Johannes Sandquist, Engel Ol- 
sen ; e. Sven Sandvick, Herman Sandquist, 
Josef Eitrem ; f. Nils Rasmussen ; h. Oliver 
Berhowe. I 1915: b. Nils A. Brekke; c. Her- 
man Sandquist; d. Oliver Berhowe, Enok 
Erickson ; e. P. Christensen, A. Sandquist, 
Geo. Berhowe ; f. Oliver Berhowe ; h. Alvira 
Alm. Kvindefor., 1898, $1,000. Sangfor., 1914. 
Presteløn: $50 (1898), $150 (1914), $1,152 
(1898-14). Samfundsskoler: $200. Missionen : 
$200.— A. O. Running. (535—1048) 
Kirke 1, 1901, $100. Kirke 2, 1906, $1,800. Vor Frelsers skand. 
lutherske menighet. 

Spirit, Price Co., Wis. 
Forenede kirke, 19(X) — . 
Organisert 11. mars 1900. 
42 sjæle i 1900, 54 i 1914 (4 
svensk-norsk). Prester: J. 
C. Hougum, 1900-01 ; N. G. 
W. Knudson, 1901-05; N. 
M. Minne, 1905-10; I. Ram- 
seth, 1910-13; H. Madland, 
1913-14; A. O. Running, 
1914—. Embedsmændil900: 
a. Ole Haugerud; b. J. B. 
Larson; c. Henry Løkken; 
d. I. Salveson, C. J. Løvendahl, A. Olson; e. J. B. Larson, A. Haugen, Jakob 
Olson. I 1915 : b. Harald Arneson ; c. Abraham Christensen ; d. Anton Olson, 
Jakob Olson, Alfred Olson; e. Albert Lund, John Wahlstrøm, A. Hogen ; h. 
Harald Arneson. Kvindefor., 1900, $1,500. Ungdomsfor., 1914, $15. Preste- 
løn: $91 (1900), $150 (1914), $1,700 (1900-14). Samfundsskoler: $45. Mis- 
sionen : $100.— A. O. Running. (536—1049) 

Bethlehem menighet. 

Knox Mills, Price Co., Wis. 

Hauges synode, 1903-06. 

Organisert 1903. Opløst i 1906, paa grund av utflytning. 25 sjæle i 
1903. Prester: O. H. Elstad, 1903-04; J. J. Dahle, 1905-06. Embedsmænd 
i 1903: a. D. O. Eitreim; b. G. O. Eitreim; c. K. Eitreim; d, D. O. Eitreim, 
K. Eitreim; e. P. Nelson, K. Eitreim. Presteløn: $100 (1903). Gravplads, 
1 acre, $25.— O. H. Elstad. (571—1050) 

Jumkiner menighet. 

Jumkiner, Price Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1902(?)-03(?). 

Organisert 1902(?). Opløst 1903. 50 sjæle i 1902. Prest: N. M. Minne, 
1902-03. (3539—1051) Price Co. 315 Phillips norsk lutherske menighet. 

Phillips, Price Co., Wis. 

Norske synode, 1902 — . 

Organisert 1902. 71 sjæle i 1902, 40 i 1910. Prester: J. R. Birkelund, 
1902-04; T. S. Reishus, 1904-05; O. T. O. Flaaten, 1905-11; J. Waage, 1908- 
12; G. A. Liinde(?), 1912—. Embedsmand i 1904: b. John Dean. I 1910: 
b. A. Narum, Nic. Berg. (3534—1052) 

Dansk settlement prækeplads. Phillips, Price Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1902-O3(?). 
Begyndt 1902(?). Sluttet 1903(?). 
Prest: J. R. Birkelund, 1902-03. 

(3540—1053) Bethania menighet. 

Catawba, Price Co., Wis. 

Forenede kirke, 1903 — . 

Organisert 3dje mai 1903. 11 sjæle i 1903, 
63 i 1914 (13 svensker, dansker). Prester: 
N. M. Minne, 1903-11; Olai Hill, 1911-12; J. 
Ritland, 1912-14; A. O. Running, 1914—. Em- 
bedsmænd i 1903: b. Gilbert Lee; c. C. E. 
Engh; e. John Fegstad, Staale Ausdahl; f. C. 
E. Engh. I 1915: b. C. O. Dahl; c. Chas. 01- 
son; e. P. H. Hammer, M. P. Monson; f. Jør- 
gen Jørgenson ; h. John Fegstad. Kvindefor., 
1903, $2,000. Ungdomsfor., 1912, $100. Sang- 
for., 1914. Presteløn: $40(1903), $150(1914), 
$1,200 (1903-14). Kirketjener osv.: $35. Sam- 
fundsskoler: $200. Missionen : $500.— A. O. 
Running. (533—1054) Kirke, 1905, $2,050. 
Gravplads, 2 acres. 

Catawba menighet. 

Catawba, Price Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907(?)-11(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1911(?). 25 sjæle i 1907. 
Flaaten, 1907-11. (3537—1055) 

Hoff menighet (Hof). 

Prentice, Price Co., Wis. 

Norske synode, 1904-1 1(?). 

Organisert 1904. Opløst 1911(?). 32 sjæle i 1904, 19 i 1907. Prester: 
T. S. Reishus, 1904-05; O. T. O. Flaaten, 1905-11; J. Waage, 1908-09. Em- 
bedsmand i 1904: b. Louis T. Nelson. I 1915: b. S. T. Nelson. (3535—1056) Prest: O. T. O. Kennon norsk lutherske menighet. 

(Kannen, 1910; Kinnan, 1901.) 

Kennan (2 mil nord), Price Co., Wis. 

Norske synode, 1905-1 1(?). 

Organisert 1905. Opløst 1911 (?). 23 sjæle i 1901, 27 i 1907. Prester: 
I. J. Kvam, 1901-02; J. R. Birkelund, 1902-04; T. S. Reishus, 1904-05; O. 
T. O. Flaaten, 1905-11. Embedsmand i 1914: b. Anders Krogstad. 

(3533—1057) 316 Wisconsin Park Falls prækeplads. 

Park Falls, Price Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907(?)-11(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1911(?). Prest: O. T. O. Flaaten, 1907-1911. 
"Folkekalenderen", 1909, 105. (3536—1058) Vor Frelsers evangelisk lutherske menighet. 

Park Falls, Price Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. 75 sjæle i 1915. Prest: J. A. Snartemo, 1915—. Em- 
bedsmænd i 1915: a. L. Pedersen; b. Martin Nelsen; c. Thomas Johnsen; 
d. John Nellum, Jacob Eliasen, Sigvart Pedersen; e. J. Frogner, Anton Hal- 
vorsen, Ole Stocke. Kvindefor., 1915. PresteljzJn: $100 (1915). "Konstitu- 
tion", 1915.— J. A. Snartemo. (341—1059) ir< N C '"<. 
co mATl-BoH VITA E ONE IV A <ZO -A 

o vp o Arbor Vitae menighet. 

Arbor Vitae, Vilas Co., Wis. 
Norske synode, 1895-08(?). 

Organisert 1895. Opl^st 1908(?). 42 sjæle i 1898, 25 i 1901. Prester: 
A. O. Dolven. 1895-96; L. O. Øien, 1897-08. Kirke. (3541—1060) Star Lake menighet. 

Starlake, Vilas Co., Wis. 
Norske synode, 1895-08 (?). 

Organisert 1895. Opl^st 1908(?). 49 sjæle i 1898, 56 i 1901. Prester: 
O. Dolven, 1895-96; L. O. Øien, 1897-08. Kirke. (3545—1061) Hacking prækeplads. 

Hacking, Vilas Co., Wis. 
Utenfor (Ns\ 1907(?)-09(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1909(?). Prest: H. M. Normann, 1907(?)-09. 
"Folkekalenderen", 1909, 106. (3547—1062) Filas Co., Lan glade Co. 317 Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Hackley, Vilas Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1910(?)-11(?). 

Organisert 1910(?). Opløst 1911 (?). 19 sjæle i 1910. Prest: J. A. 
Snartemo, 1910-11. Embedsmand i 1910: b. A. Larsen. (3544—1063) Lac du Flamheau prækeplads. 

Lac du Flambeau, Vilas Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1910(?)-11(?). 

Begyndt 1910(?). Sluttet 1911(?). Prest: J. A. Snartemo, 1910-11. 

(3543—1064) 

Winegar menighet. 

Winegar, Vilas Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1914—. 

Organisert 1914. 50 sjæle i 1914. 60 i 1915. Prest: J. A. Snartemo. 
1914—. (3542—1065) O N £ I T> A CO. LI NCOLN CQ TO-REST CO ,£LCHO fTAnnilH 

LANG LAVE Cc{, 
W/5. MATIAT-UON CO, 5 HA WA NO CO 158 
Parrish prækeplads. Parrish, Langlade Co., Wis. 

Norske synode, 1895(?)-96(?). 

Organisert 1895(?). Opløst 1896(?). Prest: A. O. Dolven, 1895-96. 

(3366—1066) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet. 

Elcho, Langlade Co.. Wis. 

Forenede kirke, 1906 — . 

Organisert 1906. 41 sia^le i 1906, 70 i 1914 (5 svensker). Prester: N. 
G. W. Knudsen, 1906-09; j. A. Snartemo, 1909—." Embedsmænd i 1906: b. 
Anton Follstad; c. Martin Olson; d. Carl Follstad, L. K. Lie. I 1915: b. 
Anton Follstad; c. Carl Follstad: d. John Follstad, Gustav Volin, Martin 
Follstad; e. Carl Follstad, Bernhard Follstad. Prestelj^n: $50 (1906), $65 
(1914), $588 (1906-14). Samfundsskoler: $150. Missionen: $15. Barmhjer- 
tighetsanstalter: $10. "Konstitution", 1905. Union kirke. — J. A. Snartemo. 
(342—1067) 318 Wisconsin ' R N co 
0/Vf/DA CO. l.p^hlG-LATDE ca OaOMTO 

co Carter evangelisk lutherske missions menighet. 

Carter, Forest Co., Wis. 

Ellings synode, 1901 — . 

Organisert 1901. 48 sjæle i 1901 (indianere, amerikanere og andre), 118 
i 1914 (indianere, amerikanere, tyskere og andre). Prester: E. O. Mj^rstad, 
1901-15; L. A. Dokken, 1915—. Embedsmand i 1915: b. Alex. Murstad. 
Prestelj2(n: $7,000 (1901-14). Prestehus, 1910, $600. Land, 3 acres, $300. 
(662—1068) 

Carter indianer lutherske menighet. 

Carter, Forest Co,, Wis. 
Ellings synode, 1902—. 

Organisert 1902. Prester: E. O. Murstad, 1890-15; L. A. Dokken, 
1915—. (3422—1069) 

Waheno norsk lutherske missions menighet. 

Wabeno, Forest Co., Wis. 
Ellings synode, 1916—. 

Organisert 1916. 50 sjæle i 1916 (35 svensker). Prest: L. A. Dokken, 
1916—. (663—1070) 

Hurley evangelisk lutherske kirke (Huxley). 

Hurley, Iron Co., Wis. 
Norske synode, 1903-09(?). 

Organisert 1903. Opl^st 1909(?). 32 sjæle i 1902, 60 i 1904. Prester: 
J. R. Birkelund, 1902-04; H. M. Normann, 1904-09. (3325—1071) 

Gile norsk lutherske kirke. 

Gile, Iron Co., Wis. 
Norske synode, 1904-09(?). 

Organisert 1904. Opl^st 1909(?). Prest: H. M. Normann, 1904-09. 
(3324—1072) 

Montreal kirke. Montreal, Iron Co., Wis. 
Norske synode, 1904-09(?). 
Organisert 1904. Opløst 1909(?). 
(3326—1073) Prest: H. M. Normann, 1904-09. Kenosha Co 319 
PR/C£ co Norsk evangelisk lutherske menighet. 

Kenosha, Kenosha Co., Wis. 

Hauges synode, 1907 (?) — . 

Organisert 1907(?). 42 sjæle i 1907, 15 i 1911. Prester: A. O. Ness, 
1907-10; Neis Carlson, 1910-15. Embedsmand i 1907: b. M. Guldbrandsen. 
I 1911: b. M. Guldbrandsen. Kirke. (3313—1074) VVAU. K.£y//A 
CO co. Mc HENRY CO. å L L I N O 
BA4D5HA 3. IOWA o 

Q 
ti: 

a; '3 

05 M / /v A/ UOU ?-''avt^. 


He^/»«n X a ^ D d 


n . oss I AN 

D 


u 

OJ 

v KJ/" PAy s -r-r B Co ^ 

^ I /^ N £ s H I Et< Co., 
i O \A/ A, % isn ^ ,.^^ 'Vs 

iJeCOTah Ist-N s 
tL^^^Slhifr-Fk 


11 322 Iowa 

Little Iowa menighet. 

Ridgeway, Winneshiek Co., Iowa. 

Norske synode, 1851-63. 

Organisert 1851. Delt og opl^st 1863 (Calmar, Decorah, Glenwood, 
Madison, Stavanger os: Washinarton Prairie mghtr.). Prester: N. O. Brandt, 
C. L. Clausen. 1851-52: U. V. Koren, 1853-63. "Kirketidende", 1885, 111-11. 
Prestehus. (1780—1075) 

Calmar norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa menighet.) 

Calmar, Winneshiek Co., Iowa. 

Norske syode, 1863 (1851)—. 

Organisert 1863. 372 siæle i 1863, 414 i 1914. Prester: U. V. Koren, 
1863-08: P. Koren. 1908—.' Kirke 1, 1856, $1,400. Kirke 2, 1868, $4,700. 
Kirke 3. 1885, $5,000. Kirke 4, 1888. $5,600.— A. M. A. (3745—1076) 

Decorah norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa menighet.) 

Decorah, Winneshiek Co., Iowa. 

Norske synode. 1863-89. 

Organisert 1863 (1851). Splittet 1889, paa grund av naadevalgstriden 
(Decorah Iste n. ev. hith. — Ns; Decorah n. ev, luth. — Fk). 157 sjæle i 
1869, 850 i 1887. Prester: U. V. Koren, 1853-62; P. L. Larsen, F. A. 
Schmidt, 1862-65; N. O. Brandt, 1865-82; P. L. Larsen, Th. Eggen, 1882-89. 
Embedsmænd i 1863: c. G. O. Rustad; e. Gulbrand T. Lommen, Ole Tor- 
gerson, H. A. Hecrg; f. G. O. Rustad, Gulbrand Lommen. Kirke, 1876, 
$30,100. (2617—1077) 

Decorah First Norwegian Evangelical Lutheran Church. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa; fra 1863 til 1889 en del av 
Decorah.) 

Decorah, Winnshiek Co., Iowa. 

Norske svnode. 1889 (1851)—. 

Organisert 1889 (1851, 1863). 385 sjæle i 1889, 903 i 1914 (10 tyskere, 
dansker, amerikanere). Prester: U. V. Koren, 1853-62; P. L. Larsen. F. 

A. Schmidt, 1862-65; N. O. Brandt, 1865-82; P. L. Larsen, Th. Eggen, 1882- 
89; A. Mikkelsen, 1889; J. Th. Ylvisaker, 1889-90; M. Fr. Wiese, 1890-91; 
E. Hove. 1891-04: J. A. Ottesen, 1894-96; H. G. Stub, 1896-00; B. Aske- 
vold, 1900-01; I. B. Torrison. 1901—. Embedsmænd i 1915: b. Oscar L. 
Olson; c. E. E. Berg, Ole S. Bidne, P. O. Haugen; d. K. I. Haugen, Nils 
Refsdal, O. P. Johnson; e. L. S. Dale, Louis Neste, O. P. Johnson; f. H. 

B. Hustvedt; g. Olga Moe. Clara Hexom. Henriette Preus; h. I. Bjørnson. 
B. K. Sævre, Sig. Ylvisaker. 2 kvindefor.. 1865. 1903. Ungdomsfor. Pike- 
for., 1889. Mandsfor., 1910. Sangfor. Presteløn: $1,000 (1914). Kirke- 
tjener osv.: $26,048 (1901-14). Menighetsskolen: $13,959 (1901-15). Sam- 
fundsskoler: $24,066 (1904-15). "Konstitution". 1872, 1891. "Menighets- 
historie", 1903, P. Laur. Larsen; "Festskrift", 1903, H. Halvorsen, 443-46. 
Kirke, 1876, $30,100. Prestehus, 1896, $10,000. Gravplads, 14 acres, $1,100. 
—I. B. Torrison. (2574—1078) 

Union Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa: fra 1863 til 1889 en del av 
Decorah norsk lutherske — Ns; fra 1889 til 1906 en del av Decorah norsk 
evangelisk lutherske — Fk.) 

Decorah (4 mil sydvest), Winne.shiek Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1906-07: Norske svnode, 1907—. 

Organisert 1906. 86 sjæle i 1907, 75 i 1914. Prester: U. V. Koren. 1806- 
10; Paul Koren, 1910—. Embedsmand i 1915: b. O. Hamre.— A. M. A. 
(3762—1080) Winneshiek Co. 323 
Kirke, 1889, $4,000. 
Prestehus 1, 1893, $3,500. 
Prestehus 2, 1916, $7,000. 
Gravplads, 2 acres. 
Gravkapel, $2,300. Decorah norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa; fra 
1863 til 1889 en del av Decorah norsk evan- 
gelisk lutherske.) 

Decorah, Winneshiek Co., Towa. 

Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1889 (26de mai 1863, 1851). I 
1906 uttraatte 22 konfirmerede medlemmer, bo- 
ende paa landet, og dannet Union Prairie mght. 
— Ns. 200 sjæle i 1889, 409 i 1914. Prester: 
P. Laur. Larsen, F. A. Schmidt, 1863-65; N. 
O. Brandt, 1865-82; P. Laur. Larsen, Th. Eg- 
gen, 1882-92 ; A. L. Huus, 1892-97 ; J. O. Hou- 
gen, 1898-07; O. E. Schmidt, 1907-16; O. 
Glesne, 1916—. Embedsmænd i 1915: b. H. A. 
Engen; c. Olai Kallevang (finanssekretær), A. 

A. Lee; d. B. J. Geving, A. T. Holton, G. N. 
Steine, Hans (3lson, L. G. Helgeson ; e. P. J. 
Ness, T. O. Tollefsen, L. J. Nesheim, P. E. 
Gavlcf N. C. Narveson, Anund Bleka; h. W. 

B. Ingvoldstad. 2 kvindefor., 1889, $10,000. 
Ungdomsfor., 1894, $2,000. Pikefor., 1894, 
$1,800. Sangfor., 1889. Presteløn: $400 (1889), 
$1,000 (1914), $31,800 (1889-15). Prestehus 
osv.: $15.000. Kirketjener osv. : $25,000. Sam- 
fundsskoler : $5,000. Missionen : $6,000. Barm- 
hjertighetsanstalter: $15,000. "Konstitution", 
1908.— H. A. Engen. (2957—1079) Springwater norsk evangelisk lutherske menighet. 

Decorah (5 mil nordøst), Winneshiek Co., Iowa. 

Konferentsen, 1878-90; Forenede kirke, 1890-10. 

Organisert 23de januar 1878. Opløst 1910, for at slutte sig sammen med 
Decorah n. ev. luth. mght. 40 sjæle i 1878, 43 i 1908. Prester: J. A. Bergh, 
1878-82; L. O. Pedersen, 1883-92; A. L. Huus, 1894-97; N. J. Vikingstad, 
1897-07; O. E. Schmidt, 1909-10. Embedsmænd i 1878: b. L. Olsen; c. L. 
Olsen; d. John Christiansen, Lars L. Quandahl; e. Nils O. Bue, Ole N. 
Bue, Ole H. Valle. I 1915: b. Nils O. Bue. Kirke, 1878. Gravplads, IVa 
acre.— A. M. A. (3748—1081) Glenwood norsk evang. 
lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del 
av Little Iowa; fra 1863 til 
1888 en del av Glenwood.) 

Decorah 9^^ mil øst), 
Winneshiek Co., Iowa. 

Den norske synode, 1888 
(1851)—. 

Organisert 1888 (26. dec. 
1853, 1851). 675 sjæle i 
1889, 612 i 1914. Prester: 
U. V. Koren, 1853^3; Nils 

Kirke 1, 1857, $300. Kirke 2, 1870, $22,000. 3 skole- Amlund, 1883-88; M. Borge, 
huse, $1,000. Prestehus, 1883, $4,500. Gravplads, 1888-05; S. A. Scarvie, 
11/^ acre, $50. I,and, 20 acres, $800. 1905 — . Embedsmænd i 1915 : 

b. Ole H. Sivesind ; c. Gu- 
stav Johnson ; d. Gustav Johnson, Andreas Prestesæter ; e. Helmer Williams, 
A. C. Johnson, Helmer Blegen, John Hill, Hildor Egge ; f. Oscar P. Løvstuen ; 
324 Iowa g. Oscar P. Løvstuen. 3 kvindefor.. 1870, $5,500. Ung-domsfor., 1905, $1,500. 
Sangfor., 1900, $200. Presteløn : $70 (1853), $800 (1914), $23,650 (1853-14). 
Prestehus: $5,300. Kirketjener osv.: $3,000 (1853-14). Menighetsskolen : 
$10,000 (1853-14). Samf undsskoler : $22,500 (1853-14). Missionen : $5,500 
(1853-14). Barmhjertighetsanstalter: $7,000 (1853-14). "Konstitution", 1885. 
— S. A. Scarvie. (615—1083) Glenwood norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa menighet.) 

Decorah (9% mil f5st), Winneshiek Co., Iowa. 

Norske synode. 1863 (1851)-88. 

Organisert 1863 (1851). Splittet 1888. paa grund av naadevalgstriden 
(Glenwood norske evangeli.^^k lutherske — Ns; Pontoppidan). 100 sjælc i 
1853, 559 i 1869, 830 i^ 1881. Prester: N. O. Brandt. 1851-52; U. V. 
Koren, 1853-88: N. Amlund, 1883-88. Embedsmænd i 1853: c. Johannes 
Sivesind; d. Johannes Sivesind; e. O. P. Rocksvold, Ole Ruen; f. Peder 
Erikstad; g. Gustav Pederson. Preste-n, 1863, $70. Kirke 1, 1857, $300. 
Kirke 2, 1870, $22.000. 3 skolehuse. Sl .000. Prestehus, 1883, $4,500. Grav- 
plads, IVs acre, $50. Prestegaard, 20 acres, $800. (4128—1082) 
Kirke 1, 1888, $1,900. 
Kirke 2, 1891, $3,350. 
Prestehus, 1908, $2,075. 
Gravplads, 1 acre, $50 
Land, 1 % lot. Pontoppidans norsk evang. lutherske 
menighet. 

(Fra 1857 til 1863 en del av Little Iowa; fra 
1863 til 1888 en del av Glenwood.) 

Decorah (9 mil øst), Winneshiek Co., Iowa. 

Antimissouri, 1888-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 21de august 1888. 114 sjæle i 
1888. 242 i 1914. Prester: M. Fr. Lunde, 
1888-95; J. A. Hellestvedt, 1895-03; J. Fjelde, 
1903—. Embedsmænd i 1888 : a. Ole O. Kirke- 
by; b. N. L. Vick; c. Jens O. Kallevang; d. P. 
B. Halvorsen, Egjel Hegtvedt; e. Ole O. 
Kirkeby, Peder Svensrud, Jens Kallevang. I 
1915: b. N. L. Vick; c. Olaus Ruen; d. Hans 
Olson, Elling Vangen, Johannes Nilsen 
Amundrud ; Gunnar Oyan, Oskar Scholl, John 
Moe, A. B. Onsager; f. G. G. Sundtvedt ; g. 
G. G. Sundtvedt. Kvindefor., 1889, $1,000. 
Pikefor. Sangfor., $100. Presteløn : $250 
(1888), $300 og husleie (1914), $6,700 (1888- 
14). Prestehus: $3,000. Kirketjener osv.: 
$5,840. Menighetsskolen: $2,150. Samfunds- 
■ skoler: $1,620. Missionen: $732. Barmhjer- 
tighetsanstalter: $361. "Konstitution", 1888. 
— J. Fjelde. (562—1084) Madison norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa menighet.) 

Decorah (8 mil vest). Winneshiek Co., Iowa. 

Norske synode. 1863 (1851)-69. 

Organisert 1863 (1851). Delt 1869 (1872?), paa grund av distancc og 
to kirker. 389 konfirmerte sjæle i 1867. 718 i 1869. Prester: N. O. Brandt, 
1851-52; U. V. Koren, 1853-66; N. O. Brandt, 1866-82. Kirke 1, 1856. Kirke 
2, 1856. (4129—1085) Winneshiek Co. 325 
Kirke 1, 1856, $10,000. 
Kirke 2, 1872. Kirke 3, 1906. 
3 skolehuse. 
Prestehus, 1883, $5,000. 
Gravplads, 2^^ acres. 
Land, 51 acres, $1,500. I Madison norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa me- 
nighet; fra 1863 til 1869 en del av Madison 
menighet.) 

Decorah (8 mil vest), Winneshiek Co., Iowa. 

Norske synode, 1869 (1863)—. 

Organisert 1869 (1863, 27de februar, da den 
skiltes fra Little Iowa menighet. Delt i 1869, 
fordi to kirker hyggedes, i to sogn — Lincoln 
menighet). 486 sjæle i 1875, 573 i 1914. Pre- 
ster: U. V. Koren, 1853-66; N. O. Brandt, 
1866-82; E. Wulfsberg, 1883-91; N. P. Xavier, 
1891-04; Th. Nilsson, 1904-13; D. C. Jordahl, 
1913_. Embedsmænd i 1915: b. Hans A. Hal- 
vorson; c. Gustav E. Bakken; e. John O. 
Dahle, Gilbert G. Hovden, Andreas P. Ask, C. 
O. Blegeberg; f. Simon Gunderson. 2 kvinde- 
for., 1889. Ungdomsfor. Pikefor. Sangfor. 
PrestelcJn: $400 (1914). Samfundsgjøremaal : 
$800 (1914). Luther College fondet: $4,000 
(1914). "Menighetshistorie", 1909, Thos. Nils- 
son.— D. C. Jordahl. (1549—1086) 

Kirke 1, 1856, $16,000. Kirke 2, 1872. Kirke 3, 1914. 
3 skolehuse. Prestehus, 1883, $5,000. Gravplads, 
2% acres. Land, 51 acres, $1,500. remaal: $800 (1914. Luther College fond 
historie", 1909, Thomas Nilsson.— D. C. Jordahl Lincoln norsk evang. 
lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del 
av Little Iowa menighet; 
fra 1863 til 1869 en del av 
Madison menighet.) 

Ridgeway (2y2 mil syd), 
Wmneshiek Co., Iowa. 

Den norske synode, 1863 
(1873)—. 

Var en del av Madison 
menighet til 1869, da denne 
deltes og dannet to menig- 
heter (Madison og Lincoln 
n. ev. luth. menigheter). 460 
sjæle i 1875, 1,075 i 1914. 
Prester : U. V. Koren, 1853- 
66; N. O. Brandt, 1866-82; 
E. Wulfsberg, 1883-91; N. 
P. Xavier, 1891-04; T. Nils- 
son, 1904-13 ; D. C. Jordahl, 
1913—. Embedsmænd i 1915: 
b. S. Gunderson ; c. Neis 
Iverson; e. Halvor Fjeld- 
stul, Albert Ofstedahl, A. P. 
Anderson, Chris. Oen, Geo. 
Hove ; f. S. Gunderson ; g. 
S. Gunderson. 3 kvindefor., 
1888. Ungdomsfor. Pike- 
for. Sangfor. Presteløn : 
$400 (1914). Samfundsgjø- 
$4,000 (1914). "Menighets- 
(1548—1087) 326 Iowa 
^^^^^^m .å— sÆåaLIi Hp' 1 "11' -^ i 


^J 
Kirke 1, 1856, ca. $900. Kirke 2 Csamme sted som 
Iste), 1869, $10,900. Kirke 3, 1883 (Eldorado), 
$2,500. Kirke 4, 1910 (Ossian), $5,000. Prestehus, 
1897, $2,100. Gravplads, 1 1^ acre. I,and, 5 acres, 

$325. Stavanger norsk evang. 
lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del 
av Little Iowa menighet.) 

Ossian (i byen, SVs mil 
syd, Eldorado, Fayette Co.), 
Winneshiek Co., Iowa. 

Den norske synode, 1863 
(1851)—. 

Organisert 1863 (1851). 
426 sjæle i 1863, 600 i 1914. 
Prester: N. O. Brandt, C. L. Clausen, 1851—; U. V. Koren, 1853-96; A. O. 
Turmo, 1874-«2; J. BjØrgaas, 1882-84; A. K. Sagen, 1884-88; P. Koren, 1889- 
96; H. J. G. Krogh, 1896-02; B. Askevold, 1902-12; Kr. Kvamme, 1912—. 
Embedsmænd i 1863 : a. V. Koren ; b. V. Koren. I 1915 : a. Kr. Kvamme ; 
b. Ole Hendrickson ; c. Østen Poulson ; e. O. O. Riveland, Kittel Moen, Ole 
Anfinson. 5 kvindefor., 1887. Ungdomsfor., 1912. Pikefor., 1911. Presteløn : 
ca. $100(1863), $800 (1914). Samfundsskoler : $11,800(1863-14). Missionen : 
$7,300 (1863-14). Barmhjertighetsanstalter : $1,350 (1863-14).— A. M. A., Kr. 
Kvamme. (3761—1088) 

Washington Prairie 
menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del 
av Washington Prairie.) 

Decorah (6 mil sydøst), 
Winneshiek Co., Iowa. 

Den norske synode, 1863 
(1851)-89. 

Organisert 1863 (1851). 
635 sjæle i 1863. Splittet i 
1889, paa grund av naade- 
valgstriden (Wash. Prairie 
— Ns ; North Washington 
Prairie — Fk). 635 sjæle i 
1863, 620 i 1884. Prester: ■^3^i 
7 iCfillwJifc^W Kirke, 1874, $16,000. Prestegaard, 1856. U. V. Koren, 1853-70; O. Turmo, 1874-82; J. Bjørgaas, 1882-84; A. K. Sagen, 
1884-88. "Kirketidende", 1874, 11; fru Korens "Fra Pionertiden", 1914. 

(4130—1089) Winneshiek Co. 327 Washington Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del 
av Little Iowa; fra 1863 til 
1889 en del av Washington 
Prairie.) 

Decorah (6 mil sydøst), 
Winneshiek Co., Iowa. 

Den norske synode, 1889 
(1851)—. 

Organisert 1889 (1851). 
Prester : U. V. Koren, 1853- 
10; A. O. Turmo, 1874-82; 
J. Bjørgaas, 1882-84; A. K. 
Sagen, 1884-88 ; Paul Koren, 
1889-10 ; Paul Koren, 1910—. 
Embedsmand i 1914: b. P. 
Koren.— A. M. A. 

(3759—1090) 
Kirke 1. Kirke 2, 1874, $16,000. 

Prestehus 1, 1856. Prestehus 2. Gravplads. North Washington Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa; fra 1863 til 1889 en del av 
Washington Prairie.) 

Decorah (5 mil sydjz^st), Winneshiek Co., Iowa. 

Antimissouri, 1889-90: Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1889 (1851). 100 sjæle i 1890, 89 i 1915. Prester: M. Fr. 
Lunde, 1889-93; K. E. Bakken. 1893-11; O. E. Schmidt, 1911-12, J. A. 
Hellestvedt, 1912-13; Magne Schilliaas, 1913-14; M. A. Kvammen, 1914- ~. 
Embedsmand i 1915: b. Carl Jacobsen. Kvindefor. Kirke, 1890. Grav- 
plads, 2 acres.— A. M. A. (3750—1091) Big Canoe norsk evangelisk lutherske menighet. 
Kirke 1, 1863. 

Kirke 2, 1903, $14,200. 

Prestehus 1, 1866. Decorah (13 mil f 
nordøst), Winne- 
shiek Co., Iowa. 

Norske synode, 
1852—. 

Organisert 1852. ; 
13 familier ut- 
traatte 1906, for , 
sammen med nogle : 
andre at danne 
Canoe Ridge norsk 
evangelisk luther- 
ske menighet. 1,028 
sjæle i 1867, 650 i 
1914. Prester: N. 
O. Brandt, 1852 ; U. 
V. Koren, 1853-56; 
F. C. Olaussen, 
1857-62; N. E. S. 
Jensen, 1862-65 ; H. 
A. Stub, 1865-92; 
K. Seehuus, 1886- 
16; T. O. Tolo, 
1917—, Embeds- 
mænd i 1915: b. 
Joh. O. Jøssendal; ■f^Tf^^^ 
Prestehus 2, 1869. 
Gravplads, 4 acres, $350. 
Land, 40 acres. 328 Iowa 
c. Joh. O. Jøssendal ; e. John 
Opheim, Henry Stoen, El- 
dine ElHngson, Oscar Jacob- 
son, Chr. Luros, Lars Berge ; 
f. Joh. O. Jøssendal; g. Joh. 
O. Jøssendal ; h. mrs. K. 
Seehuus. 6 kvindefor., 1880, 
$12,000. Ungdomsfor., 1893, 
$10.000. Sangfor., 1875. Pre- 
steløn : $700(1914).— K., See- 
huus. (585-1092) Piestehus 3, 1907, $5,000. 
Canoe Ridge evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1852 til 1906 en del av Big Canoe.) 

Decorah (10 mil øst-nordøst), Winneshiek 
Co., Iowa. 

Norske synode, 1906 — . 

Organisert 23de februar 1906. 124 sjæle i 
1906 (21 tysk-amerikanere), 241 i 1914 (28 
tysk-amerikanere). Prest: S. A. Scarvie, 
1906—. Embedsmænd i 1906: b. Martin Fin- 
holdt ; c, Julius Hansen ; e. Martin Finholdt, 
Martin Faldet, J. E. Bolson ; f. O. A. Solheim. 
I 1915: b. N. O. Faldet; c. A. O. Blegen; e. D. 
H. Musser, Anton EHingson, Martin Huseby. 
Kvindefor., 1906, $1,800. Ungdomsfor., 1912, 
$100. Presteløn: $175 (1906), $250 (1914), 
$1,904 (1906-14). Kirketjener osv.: $620. Me- 
nighetsskolen: $475. Samfundsskoler : $370. 
Mission: $686. Barmhjertighetsanstalter : $284. 
"Kirketidende", 1906, 301, 1389.— S. A. Scarvie. 
(616—1093) Kirke, 1906, $2,000. 
Gravplads, y^ acre, $50. Springfield menighet. 

(Den norsk lutherske me- 
nighet.) 

Decorah (6 mil syd), 
Winneshiek Co., Iowa. 

Nordre Illinois synoden, 
1853-60; Augustana, 1860- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1853. 210 sjæle 
i 1853, 155 i 1915. Prester: 
J. Johannesen, 1853-56; P. 
Asbjørnsen, 1856-61; A. Ja- 
cobson, 1861-62; O. O. 
Estrem, 1862-64; Isak Jen- 
sen, 1864-66; M. P. Ruh, 1866-69; H. C. R^rness, 1869-70; D. Lysnes, 1870- 
78; O. J. Hattlestad, 1878-92; K. E. Bakken, 1893-11; O. E. Schmidt, 1911; J.A. 
Winneshiek Co. 329 
Kirke 1. Kirke 2, 1863. Kirke 3, 1903. Prestehus 1, 
1856, $1,500. Prestehus 2, 1874. Gravplads, 3 acres. 
Land, 60 acres, $300. Hellestvedt, 1912 ; Magne 
Schilliaas, 1912-13; M. A. 
Kvammen, 1914 — . Embeds- 
mænd i 1853 : b. P. Asbjørn- 
sen; g. P. Asbjørnsen. 2 
kvindefor., 1867,1868. Ung- 
domsfor. Pikefor., 1898. 
Sangfor., 1903. Presteløn : 
$500 (1914). Prof. Lysnes 
drev presteskole ( Augustana 
Seminar) i prestehuset fra 
1874 til 1876. O. O. Le- 
mens "Springfield menig- 
het"; ''Mindeskrift", 1853- 
13.— A. M. A. (3751—1094) Hesper norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hesper, Winneshiek Co., Iowa. 

Norske synode, 1866-91 ; Forenede kirke, 1892 — . 

Organisert 1865. 154 sjæle i 1867, 350 i 1914. Prester: H. A. Stub, 
1865-91; O. K. Weium, 1893-94; A. O. Langehough, 1894-06; W. A. Ras- 
mussen, 1906 — . Embedsmand i 1915: b. Chr. Thingvold. Kirke. Grav- 
plads, 2 acres.— A. M. A. (3760—1095) Orleans norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Plymouth Rock menighet før 1874.) 

Plymouth Rock (4 mil syd), Winneshiek Co., Iowa. 

Norske synode, 1867 — . 

Organisert 1866. 84 sjæle i 1867, 204 i 1914. Prester: Tob. Larsen, 
1866-68; F. A. Schmidt, 1869-72; J. C. T. Moses, 1872-77; M. Langeland, 
1878-83; J. C. T. Moses, 1883-87; F. E. Wulfsberg, 1888; G. A. Smedal 
1889-90; F. E. Wulfsberg. 1891; J. C. T. Moses, 1892-94; O. Ottersen, 1895- 
07; Thos. Nilsson, 1907-08; Lauritz I^arsen, 1908-13; K. Figenbaum, 1913-14, 
H. M. Normann, 1914 — . Embedsmand i 1915: b. John Henderson. Kirke. 
—A. M. A. (3746—1096) 

Iowa River norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Decorah (12 mil nordøst), Winneshiek Co.^ 
Iowa. 

Konferentsen, 1870-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1870. (235) 137 sjæle i 1871, 109 
i 1914. Prester: H. C. Rørness, 1869-72; O. 
Amble, 1872-74; O. Hanson Bostad, 1874-76; 
J. A. Bergh, 1877-83 ; L. O. Pedersen, 1883-92 ; 
O. K. Weium, 1893-94; M. Fr. Lunde, 1894- 
95; N. J. Vikingstad, 1896-07; J. Fjelde, 1907- 
10; W. O. Wilhelmson, 1910-12; O. M. Wan- 
gensteen, 1912 — . Embedsmand i 1870 : c. F. 
M. Andreasen. I 1915: b. Lars Amundsen; c. 
Henry Opheim ; d. Emmanuel Amundsen, Ole 
Thompson, Mons Monson; e. Mons Monson, 
Jacob Johnson, Lars Amundsen ; h. mrs. Lina 
Bidne, mrs. Henry Opheim, Kvindefor., 1877. 
Ungdomsfor., 1897. Missionsfor., 1877. Pre- 
steløn: $60 (1870), $200 (1914).— O. M. Wan- 
gensteen. (3765—1097) 
Kirke, 1886, $14,600. 
Gravplads, 2 acres. 330 Iowa Hauges evangelisk lutherske menighet. 

Decorah (7 mil nord), Winneshiek Co., Iowa. 

Ellings synode, 1872-76: Hauges synode, 1876-06; utenom (Fk), 1906 — . 

Organisert 1872. -78 sjæle i 1875, 215 i 1906. Prester: F. H. Carlson, 
1872^0; I. C. L. Hatlestad, 1884-98; P. S. Stenersen, 1898-06; W. A. Ras- 
mussen, 1907 — . Kvindefor. Kirke, 1880. Gravplads, IVs acre. — A. M. A. 
(3749^1098) 

Ridgeway norsk evangelisk lutherske menighet. 

Ridgeway, Winneshiek Co., Iowa. 

Konferentsen. 1873-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1873. 106 sjæle i 1873. 135 i 1914. Prester: P. G. Østby, 
1871-77; J. A. Bercjh, 1878-82: L. O. Pedersen, 1883-92; M. P. Dommers- 
næs, 1892-02; C. S. Thompson, 1902-04; M. K. Hartmann, 1904-09; O. M. 
Wangensteen, 1909-11; D. Svennungsen, 1911 — . Embedsmand i 1915: b. 
J. Jacobsen. Kirke, 1873. Gravplads.— A. M. A. (3763—1099) 

St. Johannes deutsch evangelisk lutherske menighet. 

Decorah (10 mil nord), Winneshiek Co., Iowa. 

Utenom (Ms, Is, Ns), 1873—. 

Organisert 1873. 250 sjæle i 1914 (tyskere). Prester: F. A. Schmidt, 
1870-72; J.D.Jacobsen, 1872-81: E. Nau, 1881-82; E. N. Heimann, 1882-86; 
E. J. Petersen, 1885-86; K. Seehuus, 1886—. Embedsmænd i 1873: a. Ph. 
Pfister, Johann Barth, Johann Koeppen; b. Geo. A. Pfister; c. Geo. A. Pfister. 
I 1915: c. Henry Ruffridge, Gideon Seegmueller, Henry Barth. Kvindefor., 
1909. Kirke 1. 1875. $2.700. Kirke 2, 1892, $3,500.— K. Seehuus. (584—1100) Highland norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Spring Grove (7M> mil syd), Winneshiek 
Co., Iowa. 

Norske synode, 1892 — . 

Organisert 1892. 125 sjæle i 1892, 250 i 1914. 
Prester: K. Seehuus, 1892-16; T. O. Tolo, 
1917—. Embedsmænd i 1892: b. Joh. Jøssen- 
dal; c. Neis Larson ; e. Neis Larson, G. N. 
Nordgaard, Gilbert Anderson ; f. Joh. Jøssen- 
dal; g. Joh. Jøssendal. I 1915: e. Thos. E. 
Selnes, O. L. Wennes, Styrk Sollien; f. Joh. 
Jøssendal. Kvindefor., 1892, $1,800. Ung- 
domsfor., 1892, $1,500. Eier 1/4 av Big Canoes 
prestehus og land. Presteløn : $145 (1892), 
$300 (1914). Aarlige utgifter til menigheten: 
$510; til samfundsskoler : $150; til missionen : 
$200.— K. Seehuus. (583—1101) Kirke, 1894, $4,200. 

Fremont norsk evangelisk lutherske menighet. 

Plymouth Rock (2 mil nordvest). Winneshiek Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1906-11; Forenede kirke, 1911—. 

Organisert 25de januar 1896. 78 sjæle i 1896, 90 i 1914. Prester: P. K. 
Dreyer, 1896-94; G. Rasmussen, 1904-16. Embedsmænd i 1896: b. Martin 
Oleson; c. Ole Pederson; d. Andreas Oleson, Ole K. Arneson, Ole Peder- 
son; e. Ole Mattison, John Jacobson, Lars Losen. I 1915: b. Culbert Peter- 
son; c. Ole K. Arneson; e. Steen Søum, Ole O. Pederson, Gust. Jacobson; 
Winneshiek Co., Allamakee Co. 331 f. Steen S^um. Kvindefor., 1887. Prestel^n: $75 (1906), $200 (1914), $2,580 
(1906-14). Kirketjener osv.: $200 (1914). Menighetsskolen: $570 (1906-14). 
Samfundsskoler: $600 (1906-14). Missionen: $1,700 (1906-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter: $600 (1906-14). Kirke, 1896, $2,800. Gravplads, 1 acre, $60. 
— G. Rasmussen. (755—1102) 

Burr Oak prækeplads. 

Bnrr Oak, Winneshiek Co., Iowa. 
Forenede kirke, 1899-03 (?). 
Begyndt 1899. Sluttet 1903(?). Prest: 
(54^-1102a) MINN A. O. Langehough, 1899-03. HOUS'TON Co, ^^ Uj ALLA /M A KBé: 


^^. X ^PoS-r^(Ui-E CLA ^TO N Co 
ItSU b,f.^ePa.zntCrccJ^^ j^ Paint Creek menighet. 

(Painted Creek menighet.) 

Waterville (5 mil syd-sydvest), Allamakee Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1851-53; Norske synode, 1853-58. 

Organisert 1851. Delt 1858 (Østre Paint Creek— Ns; Vestre Paint 
Creek— Ns). 250 sjæle i 1851. Prester: N. O. Brandt, 1851-54; C. L. Clau- 
sen, 1851-54; U. V. Koren, 1854-58. Embedsmænd i 1851: a. Svend En- 
dresen; b. J. L. Maller; c. Engebrigt Knudsen; e. Ole Rotnem, Thomas 
Anderson, Syver O. Wold, Nils T. Roe. (4125—1103) 332 Iowa Østre Paint Creek menighet (Østre Painted Creek). 

(Fra 1861 til 1858 en del av Paint Creek.) 

Waterville (5 mil syd-sydvest), Allamakee Co., Iowa. 

Norske synode, 185cS (1851)-87. 

Organisert 1858 (1851). Splittet 1887, paa grund av naadevalgstriden 
(Østre Paint Creek— Ns; Gamle Østre Paint Creek— Fk) 561 sjæle i 
1869, 582 i 1880. Prester: N. O. Brandt. C. L. Clausen, 1851-54; U. V. 
Koren, 1854-63; O. J. Hjort, 1863-79; H. A. Hartmann, 1880-95; C. J. M. 
Gr^nlid, 1895—. Kirke, 1869. (4126—1104) 

Gamle Østre Paint Creek norsk evang. 
lutherske menighet. 

(Østre Paint Creek norsk evangelisk lu- 
therske. Fra 1851 til 1858 en del av Paint 
Creek ; fra 1858 til 1887 en del av Østre Paint 
Creek.) 

Waterville (5 mil syd-sydvest), Allamakee 
Co., Iowa. 

Antimissouri, 1887-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1887 (1851). Splittet 1907 (Wa- 
terville n. ev. luth. mght.). 600 sjæle i 1851, 
500 i 1914. Prester: N. Brandt, C. L. Clausen, 
1851-54; U. V. Koren, 1854-63; O. J. Hjort, 
1863-79; H. A. Hartmann, 1880-95; C. J. M. 
Grønlid, 1895—. Embedsmænd i 1915 : b. Iver 
Thorsen ; c. Halvor T. Hermansen ; d. Joh. 
Hunstad, Andreas Hansen, Knudt Nilsen, Lars 
Thygesen, Joh. Ellefsen, Halvor Megaarden, 
Iver Thorsen; e. Josef Nilsen, Herman Han- 
sen, Peder P. Nilsen, Olaus C. Megaarden, 
Otto Sørensen, Joh. Roldsen, Carl Knudtsen ; 
f. Halvor Lindland; g. Halvor Lindland; h. 
Iver Thorsen. 3 kvindefor., 1886. $4,000. Sang- 
for., 1900. Presteløn: $400 (1914), $15,000. 
Prestehus: $6,000. Kirketjener osv.: $2,000. 
Samfundsskoler : $15,000. Missionen: $10,000. 
Barmhjertighetsanstalter: $2,000. "Konstitu- 
tion", 1858, 1899.— C. J. M. GrØnlid. 

(1537—1105) 

Waterville norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1858 en del av Paint Creek; fra 1858 til 1887 en del av Østre 
Paint Creek; fra 1887 til 1907 en del av Gamle Østre Paint Creek.) 

Waterville, Allamakee Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1907-09; Forenede kirke, 1909—. 

Organisert 1907. 100 sjæle i 1907, 140 i 1914. Prester: C. J. M. Grøn- 
lid, 1908—. Embedsmænd i 1907: a. Peter Arnison; b. Ole Hansen; c. O. 
G. Kolsrud; e. Gustav Ellefsen, Olaf Olsen, Jonas M. Sim; f. H. A. Hen- 
drikson; h. H. A. Hendrickson. I 1915: a. Peter Arnison; b. Ole Hansen; 
c. Ole G. Kolsrud; e. Albert Aslesen, Otto Rognstad, Henry Jensen; f. H. 
A. Hendricksen; h. Knudt Nelsen. Kvindefor., 1907. Presteløn: $120 
(1908), $120 (1914), $840 (1908-14). Kirketjener osv.: $200 (1908-14). Sam- 
fundsskoler: $500 (1908-14). Missionen: $400 (1908-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $100 (1908-14). Kirke, 1907, $3,000.— C. J. M. Gr^nlid. 

(1539—1106) 

Østre Paint Creek norsk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1858 en del av Paint Creek; fra 1858 til 1887 en del av 
Østre Paint Creek menighet.) 

Waterville (5 mil sydvest), Allamakee Co., Iowa. 

Norske synode, 1887 (1851)—. 

Organisert 1887 (1851). 120 sjæle i 1889, 168 i 1914. Prester: C. L. 
Kirke, 1869, $6,000. 
Prestehus 1, 1862, $5,000. 
Prestehus 2, 1890. 
Gravplads, 5 acres, $200. 
lyand, 80 acres, $100. AUamakee Co. 333 Clausen og O. Brandt, 1851-54: U. V. Koren, 1854-63; O. J. Hjort, 1863-79; 
H. A. Hartmann, 1880-87; M. O. Borge, 1888-00; S. A. Scarvie, 1901-05; Z. 
J. Ordal, 1905-08; L. S. Giitteb^, 1908—. Embedsmænd i 1887: a. Svend 
Endresen; b. J. h. Møller; c. Ingebrigt Knudsen; e. Ole Rotnem, Thos. 
Anderson, Syver O. Wold, Nils T. Roe. I 1915: b. A. T. Grønna. Kirke 
1, 1856. Kirke 2, 1869, $3,000. Kirke 3. 1888. Gravplads. Prestegaard. 
—A. M. A. (3604—1107) Waterville prækeplads. 

Waterville, AUamakee Co., Iowa. 

Norske synode, 1910 — . 

Begyndt 1910. Prest: L. S. Guttebø, 1910—. —A. M. A. (3603—1108) Den lutherske menighet (Waterville). 

Waterville, AUamakee Co., Iowa. 
Augustana, 1871 -90(?). 

Organisert 1871. Opløst 1890(?). 50 siæle i 1871, 18 i 1886. Prester: 
David Lysnes, 1871-78; O. J. Hattlestad, 1878-90.— A. M. A. (3646—1109) Vestre Paint Creek menighet (Vestre Painted Creek). 

(Fra 1851 til 1858 en del av Paint Creek.) 

Waukon (7 mil øst-sydøst), AUamakee Co., Iowa. 

Norske synode. 1858-87. 

Organisert 1858 (1851). Splittet 1887, paa grund av naadevalgstriden 
(Vestre Paint Creek — Ns: Gamle Vestre Paint Creek — Fk). 300 sjæle i 
185e^, 551 i 1869, 602 i 1880. Prester: U. V. Koren, 1858-62; O. J. Hjort, 
1862-79; H. A. Hartmann, 1880-95: C. J. M. Grønlid, 1895—. Kirke 1, 1870. 
Kirke 2, 1885, $5,500. (4127—1110) 
Kirke 1, 1870. 
Kirke 2, 1885, $5,500. 
Gravplads, 1^^ acre, $200. Gamle Vestre Paint Creek norsk evang. 
menighet. 

(Vestre Paint Creek norsk evangeliske me- 
nighet. Fra 1851 til 1858 en del av Paint 
Creek; fra 1858 til 1878 en del av Vestre 
Paint Creek.) 

Waukon (7 mil øst), AUamakee Co., Iowa. 

Antimissouri, 1887-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1887 (1851). 300 sjæle i 1858, 
550 i 1914. Prester: U. V. Koren, 1858-62; 
O. J. Hjort, 1862-79; H. A. Hartmann, 1880- 
95; C. J. M. GrØnlid, 1895—. Embedsmænd i 
1915: b. L. O. Grandgaard; c. Johs. A. Fos- 
sum ; d. Mathias Johnsen, Johs. Fossum, Hans 
Bergh, Johs. Lier, Martin Halvorsen, Anton 
Fossum, Martin Larsen ; e. Martinus Halseth, 
Henry Grangaard, Math. Johnsen, E. E. Bak- 
kum, L. A. Grangaard, Halvor Hagen, Gun- 
nerius Gering; f. J. Anderson; g. J. Ander- 
son ; h. J. Anderson. 3 kvindefor., 1885, $5,500. 
Ungdomsfor. Sangfor., 1890. Presteløn : $400 
(1914), $14,000. Kirketjener osv.: $2,000. 
Samfundsskoler : $14,000. Missionen : $10,000. 
Barmhjertighetsanstalter: $2,000. "Konstitu- 
tion", 1858, 1888.— C. J. M. Grønlid. 

(1538—1111) 334 Iowa Vestre Paint Creek norsk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1858 en del av Paint Creek; fra 1858 til 1887 en del av 
Vestre Paint Creek menighet.) 

Waukon (6 mil øst-svdøst), Allamakee Co., Iowa. 

Norske synode, 1887^1858)—. 

Organisert 1887 (1858). 80 siæle i 1889, 111 i 1913. Prester: U. V. 
Koren, 1858-62; O. J. Hjort, 1862-79; H. A. Hartmann, 1880-87; M. O. 
Borge, 1888-00; S. A. Scarvie, 1901-05; Z. J. Ordal, 1905-08; L. S. Gut- 
teb5z(, 1908—. Embedsmand i 1915: b. L. J. Larson. Kirke, 1870, $4,000. 
Gravplads.— A. M. A. (3605—1112) 

Waterloo Ridge norsk evang. lutherske 
menighet. 

Dorchester (6 mil vest), Allamakee Co,, 
Iowa. 

Norske synode, 1867-74; Konferentsen, 1874- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1867. 229 sjæle i 1867, 280 i 
1915. Prester: H. A. Stub, 1867-73; N. E. S. 
Jensen, 1873-74; O. Hansen Bostad, 1874-76; 
J. A. Bergh, \S77S3 , L. O. Pedersen, 1883- 
92; O. K. Weiiim, 1893-94; M. Fr. Lunde, 
1894-95; N. J. Vikingstad, 1896-10; W. O. 
Wilhelmson, 1910-12; O. M. Wangensteen, 
1912—. Embedsmænd i 1915: b. Hans Tiller- 
aas ; c. John Thompson ; d. Galand Marken, 
Martin Clausen, Johannes Clausen ; e. John 
Kuraas, Martin Melbestad, Cornelius Blegen ; 
f. g. h. Hans Digre. Kvindefor. Ungdoms- 
for. Missionsfor. Sangkor. Presteløn: $100 
(1867), $500 (1914), $7,400 (1867-14). Pre- 
stehus: $1,875. Kirketjener osv.: $1,300.-0. 
M. Wangensteen. (3764-1113) 

Kirke 1. Kirke 2, $11,000. 
Prestehus, 1879, $1,800. 
Gravplads, 1 acre. 
Land, 6 acres, $60. 

Lansing norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Lansing, Allamakee Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1869-70; Norske synode, 
1870-87; utenom (Am, Fk), 1887—. 

Organisert 1869. 73 sjæle i 1869, 90 i 1914 
Prester: O. J. Hjort, 1865-79; H. A. Hart- 
mann, 1880-94 ; C. J. M. Grønlid, 1895—. Em- 
bedsmænd i 1915: a. N. A. Nilsen; b. Odin 
Rud; c, Nils Larsen; e. Louis Reppe, Nils 
Larsen; f. Nils Smedsrud. Kvindefor., 1880, 
$1,500. Presteløn: $113 (1914), $3,000 (1869- 
14). Kirketjener osv.: $1,500. Samfunds- 
skoler: $500. Missionen: $500. Barmhjertig- 
hetsanstalter : $200.— C. J. M. Grønlid. 

(1536—1114) Kirke, 1870, $2,800. Allamakee Co. 335 Lansing prækeplads. 

Lansing, Allamakee Co., Iowa, 

Norske synode, 1913(?) — . 

Begyndt 1913(?). Prest: L S. Guttebj^, 1913- — A. M.A. (3602—1115) Fægre Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

Lansing (7 mil sydvest), Allamakee Co., Iowa. 

Norske synode, 1870-87; Antimissouri, 1887-90; utenom (Fk), 1890—. 

Organisert 1870. 170 sjæle i 1870, 20 i 1914. Prester: O. L. Hjort, 1870-79; 
H. A. Hartmann, 1880-95; C. J. M. Gr^nlid, 1895—. Embedsmænd i 1915: b. 
Nils Smedsrud; c. J. J. Johnsen; e. Chr. Berg, John J. Johnsen. Prestel^n: 
$50 (1870), $13 (1914), $1,000 (1870-14). Samfundsskoler: $500. Missionen: 
$200. Barmhjertighetsanstalter: $200. Kirke, 1870, $1,100. Gravplads, % 
acre, $20.— C. J. M. Grj^nlid. (1540—1116) 

Fægre prækeplads. 

Lansing(?), Allamakee Co., Iowa. 
Utenom (Ns), 1907-11. 

Begyndt 1907. Sluttet 1911. Prester: Z. J. Ordal, 1907-08; L. S. Gut- 
teb^, 1908-11. (3784—1117) 

Kaupanger norsk evangelisk lutherske menighet. 

Lansinp- (4 mil syd), Allamakee Co., Iowa. 
Konferentsen, 1870-90. 

Organisert 1870. 30 sjæle i 1871, 38 i 1914. Prester: Ole Amble, 1870- 
75; J. A. Bergh, 1877-82; L. O. Pedersen, 1883-90.— A. M. A. (3649—1118) 

St. Johannes evangelisk lutherske 
menighet. 

Waukon, Allamakee Co., Iowa. 
Antimissouri, 1888-90; For. kirke, 1890—. 
Organisert 30te september 1888. 24 sjæle i 
1888, 125 i 1914. Prester: M. Fr. Lunde, 
1889-94; J. A. Hellestvedt, 1895-03; J. Fjelde, 
1903—. Embedsmænd i 1888 : a. H. A. Hart- 
mann ; b. John L. Okre ; c. Halvor Simonson ; 
e. Simon Blegen, Halvor Simonson, Halvor 
Peterson; f. Nils A. Rippe; h. Hans E. Vold. 
I 1915: b. Adolph Blilie; c. L. T. Hermanson; 
d. Tollef Johnson, H. G. Gruah ; Halvor Helgeson ; e. A. B. Swenson, Wm. 
Peterson, J. S. Johnson ; h. L. F, Hermanson. Kvindefor., 1888, $1,200. Pike- 
for., 1895, $700. Sangfor., $100. Presteløn : $50 (iaS8), $300 (1914), $6,000 
(1888-14). Prestehus: $3,000. Kirketjener osv.: $800 (1888-14). Menig- Kirke, 1890, $1,700. 
Prestehus, 1908, $2,075. 
Gravplads, 1 acre, $100. 
Land, 1 14 lot. 336 Iowa hetsskolen: $600 (1888-14). Samfimdsskoler : $500 (1888-14). Missionen: 
$300 (1888-14). Barmhjertighetsanstalter: $500 (1888-14). ''Konstitution", 
1888.— Jacob Kjelde. (563—1120) 

Waukon norsk evangelisk lutherske menighet. 

Waukon, Allamakee Co,, Iowa. 
Norske synode, 1878-80. 

Organisert 1878. Opl^st 1880. Prester: O. J. Hjort, 1878-80.— A. M. A. 
(3647—1119) 

New Albin norsk evangelisk lutherske menighet. 

New Albin, Allamakee Co.. Iowa. 
Norske synode, 1876-80. 

Organisert 1876. Opløst 1880. 74 sjælc i 1877. Prest: O. J. Hjort, 
1876-78; St. S. Reque, 1878-80.— A. M. A. (3645—1121) 

Hanover norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hannover. Allamakee Co., Iowa. 
Utenom (Kf), 1877-80. 

Organisert 1877. Opløst 1880. 30 sjælc i 1877, 40 i 1879. Prest: J. A. 
Bergh, 1877-80.— A. M. A. (3648—1122) Post norsk evangelisk lutherske menighet. 

Postville, Allamakee Co., Iowa. 
Konferentsen, 1880-82. 

Oganisert 1880. 30 sjæle i 1880. Prest: J. A. Bergh, 1877-82.— A. M. A. 
(3650—1123) 

ALLA MA KC C Co C_j.E'^^'~"' c- I.G I s • 

k 

k 

kl TaTO^^ frO 57- OLfiP 

-X (L LA yro i\i C.0, 

i O V\J A 
Oa L. A w A r^ £ c o^ [x> u 3 uJl u c Co 


Hoe7 


'^.^-^ <^^ Clayton Co. 337 

Clermont evangelisk lutherske menighet. 

Clermont (SVs mil ^st), Clayton Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1851-68. 

Organisert 1851. Splittet 1868, paa grund av slaveristriden (Hoel — Fk). 
600 sjæle i 1867. Prester: N. O. Brandt, 1851-52; C. L. Clausen, 1851-52; 
U. V. Koren, 1853-62; O. J. Hjort, 1862-69. Kirke, 1855. (4131—1124) 

Clermont evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1868 e^ del av Clermont.) 

Clermont (3*^ mil øst), Clavton Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1868 (1851)-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1868 (1851). Delt 1870 og 1915, for at faa bedre betjening 
(Marion n. ev. luth. mght. : Vestre Clermont ev. luth. mght.). 600 sjæle i 
1914. Prester: N. O. Brandt, C. L. Clausen, 1851-52; U. V. Koren, 1853-62; 
O. J. Hjort, 1861-69; Ole Waldeland, 1869-90; G. C. Gjerstad, 1891-98; Jacob 
Tanner, 1898-03; P. Dreyer, 1903-06; J. T. Bursett, 1907-14; C. H. Hjort- 
holm, 1914 — . Embedsmænd i 1915: a. J. E. Belden; b. H. Skonhaug; c. 
E. O. Lien; d. E. E. Ryer, Ole Aanes, Lars Ostlie; e. J. E. Belden, K. 
Kittelson, Halver Gilbertsen; f. Herman Hjortholm; g. Herman Hjortholm. 
Pikefor. Missionsfor. Sangfor. Kirke 1, 1855. Kirke 2, 1878, $10,000. 
Prestehus 1, 1869, $1,530. Prestehus 2, 1903, $4,000. Gravplads, 5 acres, 
$1,000. Presteljz^n: $700 (1914). "Konstitution", 1901.— C. H. Hjortholm. 
(1896—1125) 

, Hoel (Clermont, 1869-76, Hol). 

(Fra 1851 til 1870 en del av Clermont.) 

Clermont (3^3 mil øst), Clayton Co., Iowa. 

Konferentsen, 1870-90;' Forenede kirke, 1890-99. 

Organisert 1870. Opl^:?t 1899, for at forene sig med modermenigheten 
igjen. 78 sjæle i 1872, 98 i 1888. Prester: P. G. Østby, 1870-76; J. A. Bergh, 
1877-82; L. O. Pedersen, 1882-92. Embedsmand i 1888: b. J. H. Grash. 
(1899—1126) 

Marion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Elgin (7 mil nordøst), Clayton Co., Iowa. 

Norske synode, 1870-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1870. 424 siæle i 1873", 350 i 1914. Prester: O. Waldeland, 
1870-90; G. C. Gjerstad, 1891-98; Jakob Tanner, 1898-03; N. Arvesen, 1904—. 
Embedsmand i 1915: b. Neis Nelsen. Ungdomsfor. Kirke 1, Kirke 2. 
Gravplads, 3 acres.— A. M. A. (3614—1127) 

Norway norsk evangelisk lutherske menighet. 

St. Olaf (21/2 mil c^st), Clayton Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1851-53; Norske synode, 1853-87; Antimissouri, 1887-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1851. 400 sjæle i 1867, 400 i 1914. Prester: N. O. Brandt, 
1851-53; U. V. Koren, 1854-63; O. J. Hiort, 1863-69; O. Waldeland, 1869- 
90; G. C. Gjerstad, 1891-98; Jakob Tanner, 1898-03; N. Arvesen, 1904—. 
Ungdomsfor. Kirke. Gravplads. Prestelj^n: $700 (1914).— A. M. A. 

(3615—1128) 

Den evangelisk lutherske menighet (McGregor). 

McGregor, Clayton Co., Iowa. 
Ellings synode. 1858-76; Hauges svnode, 1879—. 

Organisert 1858(?). 43 sjæle i 1915. Prester: Elling Eielsen, 1858; P. 
L. AsbjpJrnsen, 1859-61; Lars Johnson, 1862-63; Isak Jenson, 1865-66; Peter 338 Iowa Thompson, 1867-69; F. H. Carlson. 1869-80; Th. Hansen, 1880-81; M. J. 
Langeteig, 1881-82; P. P. Havreberg. 1883-84; I. C. L. Hatlestad, 1884-94; 
P. S. Stenerson, 1895-07; K. L. Kleveland, 1907-10; A. P. Lee, 1911-13; P. 
Liostvedt, 1915 — . Embedsmand i 1915: b. Ole Simpson. Kirke. Grav- 
plads.— A. M. A. (3662—1129) 

South McGregor menighet (McGregor). 

McGregor, Clayton Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1862-65; Norske synode, 1865-70(?). • 
Organisert 1862. Opl^st 1870C?). 22 sjæle i 1862. Prester: O. T. Hjort. 
1862-69; O. Waldehind, 1869-70(?).— A. M. A. (3661—1130) 

Highland norsk evangelisk lutherske menighet. 

Elgin (9 mil sydpst), Clayton Co., Iowa. 

Forenede kirke. 1900—. 

Organisert 1900. 170 sjæle i 1901. 200 i 1914. Prester: Jakob Tanner, 
1900-03; P. K. Dreyer. 1903-07; J. T. Bursett, 1907-14; C. H. Hjortholm, 
1914 — . Embedsmand i 1901: b. G. Gregersen. I 1915: a. Ed. Larson; b. 
G. Gregerson; c. B. M. Benson; d. G. Gregersen. August Benson, John 
Erickson; e. Ed. Larson, Halvor Torkelson, T. T. Thompson; f. G. Greger- 
son. Kvindcfor.. 1900. Kirke. 1901. $2.600. Prestel^n: $200 (1900), $360 
(1914), $3,060 (1900-14).— C. H. Hjortholm. (1898—1131) 
St. Ansgar norsk evangelisk lutherske 

A menighet. 
St. Ansgar, Mitchell Co., Iowa. 
Utenom (Ns), 1853-54; Norske synode, 
1854-69; utenom (Kf), 1870-90; Forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert 4de december 1853. Delt (Lyle, 
Mona, Six Mile Grove, Osage og Rock Creek). 
463 sjæle i 1867, 500 i 1914 (100 dansker, ty- 
skere, slesvig-holsteinere, franskmænd, sven- 
sker, amerikanere). Prester: C, L. Clausen, 
1853-73; J. Olsen, 1873-00; M. E. Waldeland. 
1900—. Embedsmænd i 1853: f. Halvor Lys- 

______^, aker ; h. Arne Norby. I 1915 : b. J. A. Groth ; 

PSn^K^^^^H c. A. A. Groth ; d. H. O. Mehus, H. K. Dahl ; 
I |:^^HB^^^^^^^H ^- ^- Olsen, H. O. Sponheim, Geo. Johnson, 

Olaus Grovo, J. Wiger, Ed. G. Nelson, H. J. 
Knutson ; e. Mark Robertson, A. H. Halvor- 
sen, H. C. Hanson, W. Seavers, Herman Lohn, 
Halvor Hanson, Ole E. Thorsen; h. Jennie 
C. Olsen, Selma Houg, Ingvald Halvorsen, H. 
O. Hendrickson. 3 kvindefor., 1877, $8,200. 
Ungdomsfor., 1892, $800. Pikefor., 1885, $1,500. 
Sangfor., $300. Barnefor., 1902, $400. Preste- 
løn: $1,000 (1914), $34,000 (1853-14). Prestehus: $6,000. Kirketjener osv.: 
$12,200. Menighetsskolen : $6,450. Samfundsskoler : $18,183. Missionen : 
$15,195. BarmhjertighetsanstaUer: $15,000. "Konstitution" ; "Alenighetshisto- 
rie", 1902, past. J. Olsen; Ulvestads "Nordmændene i Amerika"; H. R. Ho- 
lands "Settlementernes historie".— M. E. Waldeland. (824—1132) Kirke, 1864, $13,000. 
Prestehus, 1909, $6,000. 
Gravplads, 6 acres, $1,200. Vor Frelsers menighet (Mona og Lyle). 

(Fra 1853 til 1859 en del av St. Ansgar; fra 1859 til 1875 en del av Six 
Mile Grove.) 

Lyle (1 mil syd), Mitchell Co., Iowa. 

Utenom (Kf), 1875-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1875. Delt 1911, paa grund av at mange av medlemmerne Mitchell Co. 339 ønsket menighet i byen (Our Savior's Church, Lyle, Minn.). 75 sjæle i 
1875, 395 i 1915. Prester: J. Olsen, 1853-77; B. B. Gjeldaker, 1878-80; J. 
M. Eggen, 1883-06; N. N. Esser, 1906-12; O. Lee, 1912-13; A. E. Moe, 
1913—. Embedsmænd i 1875: b. Peder Knutson; f. Ole Pedersen; g. B. J. 
Hanson; h. B. J. Hanson. I 1915: b. J. C. Myhre; c. R. A. Anderson; d. 
John Hanson, Elling Hofland, Bernhard Anderson; e. Ivar Hofland, Gun- 
der Larson; h. Ole Holt. Kvindefor., 1880. Pikefor., 1913. Kirke, 1882, 
$5,000. Prestehus, 1914, $5,000. Gravplads, 4 acres, $400. Land, P/g acre. 
Prestel^n: $300 (1914). Kirketjener: $748 (1875-14). "Konstitution", 1875. 
—A. Eimer Moe. (1230—1133) 5c« 


AlakVer- Co., IS^j-n-n X SX. a-ns*faT 


X Os«,^e MilcheUCo,,la. f/i> yd C, \ 

^^^^■■■■^^■■■■■■HVMH 


r-f 


i 


SHHI^I 
bl 


Jili 


Rfflf 


«!^^^^L*.^^^B ^^B 


111 '' 


m 


II 


iiii|H 
i 
M-.v^t^^^t 


4flHHHiH Rock Creek evangelisk 
lutherske menighet. 

(Fra 1853 til 1863 en del 
av St. Ansgar.) 

Osage (8l^ mil sydvest), 

Utenom (Ns Kf) 1863- Kirke, 1870, $13,000. Gravplads, 3.67 acres, $535. 

90 ; Forenede kirke, 'l890— . 

Organisert 1863. Nogle familier gik ut i 1896 og blev med at stifte Osage 
menighet. 640 sjæle i 1914. Prester: C. L. Clausen, 1853-73; P. G. Østby, 340 Iowa 1870-71; Johan Olsen, 1873-00; O. C. Schonhovd, 1881-82; C. A. Mellby, 
1898-00; J. A. Urness, 1901—. Embedsmænd i 1863: b. Ole O. Haiigriid; c. 
Ole H. Johnson; f. Ole O. Haugrud. I 1915: b. Brede Wamstad; c. S. J. 
Maakestad; d. S. A. Fosholdt, C. J. Carlson, M. E. Gilje, Erik T. Nelson, 
Iv. O. Olson, Brede Wamstad, J. A. Urness; e. Anton Lundene, Ole L. 
Torblaa, C. E. Shager, Paul Hvattum, Lars Sørlie; f. A. C. Anderson; 
g. A. C. Anderson; h. A. C. Anderson. Ungdomsfor., 1904, $1,400. Pikefor., 
1896, $1,200. Missionsfor., 1883. $4,599. Sangfor. Presteløn : $200 (1863), 
$500 (1914). vSamfundsskoler : $3,078 (1863-14). "Konstitution", 1870; "Me- 
nighetshistorie", 1913, S. J. Fosholdt, Brede Wamstad, J. A. Urness ; "Luther- 
aneren", 1913, 1346.— J. A. Urness. (492—1134) 


St/?£l i^lL V/I frS l^S 

OZ^ yC; rk- An^^^f f^(^^ Æo ^T- Ansvar- F/r,, f^ Osage Evangelical Lutheran Church. 

(Fra 1853 til 1863 en del av St. Ansgar; 
fra 1863 til 1896 en del av Rock Creek.) 
Osage, Mitchell Co., Towa. 
Utenom (Fk), 1896—. 

Organisert 4de februar 1896. 150 sjæle i 
1896, 226 i 1914. Prester: Johan Olsen, 1896- 
00; C. A. Mellby, 1898-00; J. A. Urness, 
190l_. Embedsmænd i 1896: b. H. C. Gople- 
rud; c. J. H. Johnson; d. P. H. Gisleson, 
Christen Anderson, Julian Shoger, Børre Ol- 
son, G. M. Williams; e. H. C. Goplund, Julian 
Shoger, Børre Olson, Ole Knutson, Christen 
Anderson ; h. Christen Anderson. I 1915 : b. 
H. C. Goplerud; c. J. H. Johnson; d. Martin 
Evenson, Gunder Jellum, Julian Shoger, Ole 
Wamstad, Carl Blomquist; e. E. K. Evens, O. 
O. Krogstad, Ole Knutsen, Rasmus Jenson, 
P. H. Gisleson ; h. H. A. Odden. Kvindefor., 
1892, $3,800. Ungdomsfor., 1909, $350. Mis- 
sionsfor., 1915. Sangfor. Presteløn : $200 
(1896), $300 (1914), $2,900 (1896-14). Kirke- 
tjener osv.: $2,204 (1896-14). Jubelfondet: 
$1,650 (1914). Samfundsskoler : $60 (1914). Missionen : $150 (1914). Barm- 
hjertighetsanstalter: $33 (1914). "Konstitution", 1912; "Menighetshistone", 
1911, J. A. Urness i "Mitchell Co. Atlas".— J. A. Urness. (493—1135) 

Stavanger norsk lutherske menighet. 

Ossian (6 mil syd), Fayette Co., Iowa. 

Utenom (Ni), 1854-60; (As), 1860-62; Ellings synode, 1863-76; Hauges 
synode, 1876 — . ^ ^ , 

Organisert 1854. Ca. 200 sjæle i 1854, 371 i 1914. Prester: J. Johan- 
nesen, 1854-56; Peder Asbjørnsen. 1856-61; A. Jacobsen, 1861; O. O. Estrem, 
1862; P. Thompson (Sandve), 1863-69; F. H. Carlson, 1869-80; I. C. L. 
Hatlestad, 1884-94; P. S. Stenersen, 1895-07; K. L. Kleveland, 1907-11; Ole 
Andresen, 1912—. Embedsmand i 1915: b. H. H. Dalager. Ungdomsfor. 
(Good Hope). Kirke. Prestehus. Gravplads.— A. M. A. (3620—1137) 
Kirke, 1898, $5,000. 
Prestehus, 1901, $3.000. Mitchell Co., Payette Co. 341 
Kirke, 1883, $6,600. 
Prestehus, 1908, $6,000. 
Gravplads, 5 acres, $500. Deer Creek skandinavisk evangelisk 
lutherske menighet. 

Carpenter (1 mil nord), Mitchell Co., Iowa. 

Utenom (Kf), 1872-77; Konferentsen, 1877- 
90; Forenede kirke, 1890--. 

Organisert 1872. 90 sjæle i 1872, 225 i 1914 
(25 irlændere, engelskmænd, franskmænd, dan- 
sker, tyskere, svensker). Prester: Joh. Ol- 
sen, 1872-02; M. E. Waldeland, 1902—. Em- 
bedsmænd i 1872: b. A. Norby; c. A. Norby; 

e. T. O. Steide, L. O. Anderson, M. Hanson; 

f. A. Norby. I 1915 : b. A. S. Larson ; c. O. L. 
Anderson ; d. S. J. Lee, A. H anson, O. A. 
Gorden ; e. C. G. Larson, C. S. Espelund, F. 
Colbertson ; f. O. A. Gorden ; h. C. G. Larson, 
A. Hanson, A. Anderson. Kvindefor., 1888, 
$2,500. Ungdomsfor., 1903, $800. Pikefor., 
1913, $400. Sangfor., 1915. Presteløn : $80 
(1872), $400 (1916), $5,560 (1872-16). Kirke- 
tjener osv.: $3,040. Menighetsskolen : $1,800. 
Samf undsskoler : $5,100. Missionen : $2,690. 
Barmhjertighetsanstalter : $1,950. (Den samme 
konstitution som St. Ansgar menighet.) — M. 
E. Waldeland. (2014-1136) <: sj Q 

^ 

^ T^AV BTT B CO ^ Li 

< 

1 \-^ v " ' ' 
UJ 


QU.C H A N A N 


CO. 

Cobles Grove menighet. 

Cobles Grove, Fayette Co., Iowa. 

Hauges synode, 1884(?)-90(?). 

Organisert 1884(?). Opl^st 1890(?), paa grund av ingen betjening. .27 
sjæle i 1884. Prest: I. C. L. Hatlestad, (?) — . "Hauges synodes aarsberet- 
ninger", 1885, 55; 1890, 86.— A. M. A. (3671—1138) West Union norsk lutherske menighet. West Union, Fayette Co., Iowa. 
Hauges synode, 1913 — . 
Organisert 1913. 65 sjæle i 1914. Prest: 
bedsmand i 1915: b. M. K. Kleppe.— A. M. A. Ole Andresen, 1913 — . Em- 
(3621—1139) 342 Iowa Vestre Clermont evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1915 en del av Clermont.) 

Clermont, Fayette Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. 200 sjæle i 1915. Prest: C. H. Hjortholm, 1915—. 
Embedsmænd i 1915: b. Jens Hauge; c. J. A. Erickson; d. E. E. Rear, Orm 
Larsen, Lars Skeien; e. O. E. Kiippan, Johannes Larsen, Theodore Tor- 
gersen; f. Herman Hiortholm; g. Herman Hjortholm; h. Lars Skoien. 
Pikefor., 1914, $500. Kirke, 1915. $15,000.— C. H. Hjortholm. (1897—1140) HamWtor^ Co t^ a y d'r% Co sr. ww Ht *t* Ok OOfiMcCM/fs- STO FY CO. ih. o ^ //«r- 


r t^o i hr Ci v 

5: J<xst=>^^^^- Palestina menighet 
(Palæstina). 

Huxley (2 mil sydøst). 
Story Co., Iowa. 

Utenom (Ni), 1855-60; 
(As), 1860-73; Konferent- 
sen, 1873-90; Den forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert 1855. 95 sjæle 
i 1855, 387 i 1914. Delt 1878 
(Bethlehem), 1900 (Naza- 
reth). Prester: Ole Anfin- 
sen, 1855-58; Osmund Shel- 
dahl, 1859-76; J. H. Myhre, 
1876-80; H. C. Holm, 1881- 
93; N. B. Thvedt, 1894-97; 
A. L. Huus, 1897-03; Axel Shefveland, 1903-12; Peder Buland, 1913—. Em- 
bedsmænd i 1855 : a. Ole Anfinson ; b. Knut Bauge ; c. Knut Ersland ; d. Os- 
mund Sheldahl, Erik Sheldahl. Ole Anfinsen; e. Ole Flatland, Osmund John- 
son, Ole Apland ; f. Erik Sheldahl; g. Knut Bauge; h. Knut Bauge. I 1915: 
a. P. Buland; b. Samson Maland ; c. Asker O. Larson ; d, C. Tvedt, A. L. 
Lobbe, L. L. Mee, O. C. Markus, G. H. Seldahl, A. P. Brendeland ; e. H. Lar- 
son, M. Meland, A. A. Nicherdson, W. T. Weeks, K. O. Apland. Kvindefor. 
Ungdomsfor. Presteløn : $600 (1914), $1,500 (1915). "En kort historie om 
det første norske settlement i Story og Polk Countier, Iowa", samlet og 
utgit ved Hon. Oley Nelson, Slater, Iowa, 1905.— A. M. A. (3714—1141) A 
u 


m 


JLLi-.- Kirke 1, 1861. Kirke 2, 1888. Prestehus 1, 1876. 
Prestehus 2, 1894. Gravplads. Story Co. 343 Stor/ co-j iowa r<G^ — NS l'7/C {f^jr 
IS- 7/ <i ^< C^" ^^ 
Kirke 1, 1888. Kirke 2, 1910, $16,000. 
Prestehus, $2,500. Bethlehem menighet. 

(Fra 1855 til 1878 en del 
av Palestina norsk evange- 
lisk lutherske menighet.) 

Slater, Story Co., Iowa. 

Konferentsen, 1878-90 ; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 12te jan. 1878. 
Delt i 1900. 30 familier gik 
over til Lincoln menighet. 
Slater og Betania menighe- 
ter gik ind i Bethlehem me- 
nighet 1902. 220 sjæle i 
1879, 512 i 1914. Prester: 
J. H. Myhre, 1878-80; H. 
C. Holm, 1881-93; N. B. Thvedt, 1894-97; A. L. Huus, 1897-02; T. T. Heimarck, 1902-03; H. J. Hol- 
man, 1903-11; K. G. Nilsen, 1912-16; N. G. Peterson, 1916— . Embedsmænd 
i 1878: b. John Stenberg; c. Hemming Romsa; d. Elling Halvorson, Halvor 
Warren, Colbein Askeland, Lars Thompson, Hemming Remsa, Elias Trøns- 
dahl; e. Ben Ersland, B. E. Halvorson, C. Christianson. I 1915: b. Christ. 
Tweedt ; c. P. T. Ryen ; d. Oley Nelson, John Stenberg, Soren Morrison, Erik 
Ihle, Jacob Ersland, W. P. Viland ; e. John Ihle, Charley Ryen, Hans Gron- 
seth, Arne Tvit. Kvindefor. 3 ungdomsfor. Presteløn : $200 (1878), $55 
(1914). (2784—1142) Bethania norsk lutherske menighet. 

Kelly, Story Co., Iowa. 

Forenede kirke. 1900 — . 

Organisert 1900. 120 sjæle i 1902, 185 i 1915. Prester: T. T. Hei- 
marck, 1902-03; H. J. Holman, 1904-11; K. G. Nilsen, 1912-16; N. G. Peter- 
son, 1916 — . Embedsmænd i 1902: b. Lewis Roe; c. John Opsonger; d. 
Oliver Richardson, Ole N. Lee, Albert Sande; e. Severin Heggem, Neis 
Faland, Jacob Sande; f. Lewis Roe. I 1915: b. L. L. Richardson; c. Al- 
fred Ryerson; d. Lewis Roe, Oliver Richardson; e. Ranert Holand, H. H. 
Larson, Andrew Johnson. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 1903, $6,800. 
Gravplads. Prestelj^n: $450 (1914).— A. M. A. (3716—1143) 344 Iowa 

Slater norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1878 til 1901 en del av Bethlehem menighet.) 
Slater, Story Co., Iowa. 
Utenom (Fk), 1901-02. 

Organisert 1901. Opl^st 1902 — gik sammen med Bethlehem mght. 
igjen. Ca. 40 siæle. Prest: T. T. Heimarck, 1901-02— A. M. A. 

(3722—1144) 
Nazareth norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1855 til 1900 en del av Palestina menighet.) 

Cambridge, Story Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1900 — . 

Organisert 1900. 200 siæle i 1903, 187 i 1915. Prester: A. L. Huus. 
1900-02; Axel Shefveland. 190.3-12; Peder Buland, 1913—. Embedsmand i 
1900: b. L. Rierson. I 1915: b. Ole I^angeland. Kvindefor. Ungdomsfor. 
Kirke, 1900. Prestelj^n: $400 (1914).— A. M. A. (3715—1145) 

Ballard Grove norsk evangelisk lutherske menighet. 

Huxley (V/o mil syd);^st). Story Co., Iowa. 

Norske synode, 1865-67. 

Organisert 1865. Reorganisert 22de juli 1867 (Fjeldberg norsk evan- 
gelisk lutherske mght.). 200 sjæle i 1865, 524 i 1867. Prest: N. Amlund, 
1864-67. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 1867. Prestelp^n: $200 (1867). 
—A. M. A. (3782—1146) 

Fjeldberg norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1865 til 1867 en del av Ballard Grove.) 

Huxley (IVs mil sydøst). Story Co., Iowa. 

Norske synode, 1867 — . 

Organisert 1867 (1865). Splittet 1888, paa grund av naadevalgstriden. 
524 siæle i 1868. 425 i 1914. Prester: N. Amlund, 1865-69; O. A. Sauer, 
1869-72; M. Fr. Wiese, 1874-90; K. U Guttebø, 1890-11; P. C. Birkelo, 
1911 — . Embedsmænd i 1865: d. Terje Elefsen, Wiar Johnson, Jacob A. 
Jacobson; e. Ole Apeland, Ole Anderson, John Hemmingson; f. Thor Da- 
nielson; g. Ole Tørresen. I 1915: b. O. B. Olson; c. A. L. Kloster; d. A. 
L. Kloster, Seward Nelson, Ole Wicks; e. O. J. Kolsem, P. Brown, K. E. 
Nelson; f. A. I,. Kloster; h. P. C. Birkelo. Kvindefor., 1889, $5,000. Ung- 
domsfor., 1895, $2,500. Sangfor., $1.000. Kirke 1, 1865, $2,500. Kirke 2, 
1914, $16,000. Prestehus 1. 1870, $2,000. Prestehus 2, 1910. $4,000. Grav- 
plads, 1 acre. Presteløn: $200 (1867). $1,000 (1914), $22,000 (1867-14). Preste- 
hus: $5,000. Kirketjener osv.: $24,500 (1867-14). Menighetsskolen: $6,000 
(1867-14). Samfundsskoler: $19,000 (1867-14). Missionen: $19,000 (1867-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $13,000 (1867-14). A. L. Klosters "Menighets- 
historie", 1915; "Visergutten", 12te august 1915; "Konstitution", 1865.— P. 
C. Birkelo. (629—1147) 

Antimissourisk menighet. 

(Fra 1865 til 1888 en del av Fjeldberg menighet.) 
Huxley (IVa mil sydøst). Story Co., Iowa. 
Antimissouri, 1888-90; Forenede kirke, 1890-92(?). 

Organisert 1888. Opløst 1892(?). Gik ind i Palestina menighet. 475 
sjæle i 1888. "Visergutten", 12te august 1915, 6. (4165—1148) 

Sheldahl Iste norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Slater menighet.) 

Sheldahl, Story Co., Iowa. 

Utenom (Kf, Lf, Hs), 1875-93 (96?). 

Organisert 1875. Opløst 14de mars 1893. Rapporterte i 1896. Forenet 
med Lincoln mght. 42 sjæle i 1876. 85 i 1896. Prest: Osmund Sheldahl, 
1875-96. Embedsmand i 1896: b. H. O. Sheldahl. Kvindefor. Ungdomsfor. 
Kirke, 1881. Prestehus. Gravplads.— A. M. A. (3719—1150) Story Co. 345 

Lincoln norsk evangelisk lutherske 
menighet i Slater og Huxley, Iowa. 

(Polk City.) 

Huxley og Slater, Story Co., Iowa. 
Utenom, 1871-72; Hauges synode, 1872 — . 
Organisert 10de juli 1871. 65 sjæle i 1871, 
382 i 1914 (12 svensker). Prester: Endre Jo- 
hannessen, 1871-75; I. Eisteinsen, 1875-78; H. 
Hendrickson, 1878-82; I. Eisteinsen, 1882-84; 
P. L. Solberg, 1884-85 ; C. C. Holter, 1885-87 ; 
N. G. Peterson, 1887-91; O. P. Svingen, 1892- 
97; J. N. Sandven, 1898-99; G. C. Gjerstad, 
1899-04; N. J. Løhre, 1904-05; S. E. Hanson, 
1905-09; G. O. Paulsrud, 1909-10; P. O. Wee, 
1910—. Embedsmænd i 1871 : b. Peder John- 
son ; c. Peder Johnson; d. Ole Halvorson, 
Halvor Mikelson ; e. Lars Frøvik, Thore John- 
son ; g. Nils Bondevig. I 1915: b. G. T. Eide; 
c. N. R. Sydnes ; d. Henry Fatland, B. C. Due- 
land, H. E. Lundy, Hans Klongeland, Ole O. 
Halverson, Rasmus Egenes, N. T. Sydnes ; e. 
G. H. Vorland, C. R. Sydnes, Weir Sydnes, 
H. E. Halverson; f. Henry Fatland; g. Peder 
Nordsletten; h. Henry Fatland, N. T. Sydnes. Kvindefor., 1878, 1885, 1898, 
$8.500. Ungdomsfor., 1911, $200. Pikefor., 1899, 1911, $3,000. Mandsfor., 
1897, $950. Sangfor. Presteløn: $175 (1871), $800 (1914), $13,700 (1871-14). 
Prestehus: $2,500. Kirketjener osv.: $12,000 (1871-14). Menighetsskolen : 
$3,000(1871-14). Samf undsskoler : $5,470(1871-14). Missioncn: $4,000(1898- 
14).— P. O. Wee. (2226—1149) ^^^ 
Kirke 1, 1876, $1,000. 
Kirke 2, 1885, $3,500. 
Kirke 3, 1892, $4,800. 
Prestehus, 1904, $2,000. 
Gravplads, 2 acres, $400. STof(y C iry, / owa irry 
pBTa ^r < ^- ST. P ET RI -h is 346 Iowa St. Petri menighet. 

Storv Citv. Storv Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1857-60. 

Organisert 1857. Splittet 1860 (Bethel— Es; St. Petri— Ns). 275 sjæle 
i 1857. Prest: P. A. Rasmussen. 1857-60. Embedsmænd i 1857: d. Baar 
Berøen, Rasmus Aske. Jacob Bj,drnson; e. Jonas Dua, Lars Temgesvig, 
Knut Igland, Abel Olson; f. Rasmus Aske; g. Halvor Matre. (4161 — 1151) St. Petri menighet. 

(Fra 1857 til 1860 en del av St. Petri menighet.) 

Story City, Storv Co., Iowa. 

Utenom (Ns). 1860 (1857)-98. 

Organisert 1860 (1857). Delt i 1S78 (Bergen— Ns), i 1881 (Bethle- 
hem— Fk), i 1894 (N. St. Petri— Ns), paa grund av distancen. Delt i 1888. 
paa grund av naadevalgstriden og sprogspørsmaalet (St. Petri — Ns; Im- 
manuel— Fk; S. St. Petri— Fk). 1,000 sjæle i 1872. 2,000 i 1877. Prester: 
P. A. Rasmussen. 1857-60; N. Amlund. 1860-83; L. O. Sherven, 1883-«8; O. 
C. Farseth. 1888-90; N. Amlund. 1890-93; 1. Tanner. 1893-98; O. P. Vangs- 
nes; 1899-12; H. Solum, 1912 -. Kirke, 1861. (4162—1152) 

Kirke 1, 1861, $2,400. Kirke 2, 1875, $15,000. 
Prestehus 1, 1881. Prestehus 2, 1899, $3,000. 
Land, 15 acres, $3,000. St. Petri norsk evang. 
lutherske menighet. 

(Den norsk evangelisk lu- 
therske St. Petri menighet 
av Den uforandrede augs- 
burgske konfession i Story 
City. Fra 1857 til 1898 en 
del av St. Petri.) 

Story City, Story Co., la. 

Utenom (Ns), 1857-00; 
Norske synode, 1900 — . 

Organisert 1898 (i juni 
1857). 555 sjæle i 1904, 60O 
i 1914 (nogle dansker). 
Prester : P. A. Rasmussen, 
1857-60; N. Amlund, 1860- 
83 ; L. Sherven, 1883-88 ; O. 
C. Farseth, 1888-90 ; N. Am- 
lund, 1890-93; Jacob Tan- 
ner, 1893-98; O. P. Vangs- 
nes, 1899-12; Henry Solum, 
1912—; C.B.Jacobson, 1877- 
78; L. Gutteboe, 1906-08; 
H. P. Ausan, 190&-10; Hel- 
mer Halvorson, 1910-12. 
Embedsmænd i 1915 : b. L. 
C. Kahrs ; c. M. J. Jorgen- 
son ; d. E. J. Pederson, E. 
L. Ericson, B. B, Brattebo ; 
e. Ole Donhowe, A. H. Ja- 
cobson, M. J. Jorgenson ; f. 
Ole Donhow e ; h. E. L. Eric- son. 3 kvindefor., 1873, $8,188. Ungdomsfor. Hjælpefor., 1908, $875. Sang- 
for., 1885. Presteløn: $400 (1866), $667 (1914). Prestehus: $6,000. Sam- 
fundsskoler: $26,631 (1899-14). "Konstitution", 1893; "Menighetshistorie", 
1907, Ivar Havneros.— Henry Solum. (1852—1153) Story Co. 347 
Bergen Lutheran Congregation. Kirke 1, 1873, $8,000. 
Kirke 2, 1894, $2,900. 
Kirke 3, 1910, $1,400. 
Prestehus 1, 1879, $1,000. 
Prestehus 2, 1902, $6,000. 
Land, 15 acres, $1,700. (Bergen norsk evangelisk kilherske menig- 
het, Øst Prairie. Fra 1857 til 1878 en del av 
St. Petri.) 

McCallsburg, Story Co., Iowa 
Utenom (Ns), 1878-11; Den norske synode, 
1911—. 
Organisert 1878. 645 sjæle i 1878, 1,068 i 
1914. Prester: C. B. Jacobson, 1878-94; G. Smedal, 1895—. Embedsmænd i 
1878: b. Tjerrand Christian, Johannes Sevde ; c. Erik E. Evens, Sr., Haldor 
Sevde, M. Hegland, Elias Johnson Sandvig, Tjerrand Christian, Andrew Kol- 
nes, Ivar J. Halvig; f. Johannes Sevde, Jon Kittelson. I 1915: b. W. T. 
Wierson; c. Erik Evens, Jr.; e. Ove Holland, H. J. Peterson, H. T. Hegland, 
H. H. Twedt, Bennie Ritland, Joseph O. Twedt, Ole K. Twedt; f. A. J. 01- 
son ; h. A. J. Olson. 8 kvindefor. Ungdomsfor., 19C4. Pikefor., 1896. Pre- 
steløn: $500 (1878), $1,200 (1914), $22,500 (1878-14). Prestehus: $11,000. 
Kirketjener osv.: $24,000. "Konstitntion", 1876.— G. Smedal (123—1154) 348 Iowa 

Bethlehem menighet. 

(Fra 1857 til 1881 en del av St. Petri menighet.) 

Gilbert (3 mil nordvest), Story Co., Iowa, 

Utenom (Ns), 1881-99. 

Organisert 1881. Reorganisert 13de januar 1892. Splittet 1899, sani- 
fundsspj^rsmaal. Prester: N. Amlund, 1881-92; N. B. Thvedt, 1892-93; J. 
Tanner, 1893-99. Kirke, 1890, $2,700. (4164—1155) 

Søndre St. Petri menighet (Bethlehem). 

(Fra 1857 til 1881 en del av St. Petri menighet; fra 1881 til 1889 en del 
av Bethlehem menighet.) 

Gilbert (3 mil nordvest), Story Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1899 — . 

Organisert 1899 (13de jinuar 1892). 180 siæle i 1892, 200 i 1914. Prester: 
N. Amfimd. 1881-92; N. B. Thvedt. 1892-93; j. Tanner, 1893-99; O. E. Bor- 
dahl, 1899-01; T. T. Heimarck, 1901—. Embedsmænd i 1893: a. Ole Store- 
gjærde; b. J. H. Jakobsen; d. Ole Donliaug (Donhowe), Ole Storegjærde. 
J. H. Jacobson; e. J. C. Jacobson, Ole Storegjærde, Ole Bergeson; h. Ole 
Donhaug. I 1915: b. Walter Kassel; c. N. H. Jacobson; d. Jacob O. Jacob- 
son. Sampson Askildson, Ole H. Jacobson; e. Neis A. Johnson, Geo. Askild- 
son, Lars Torvick; f. Ole H. Jacobson. Kvindefor., 1892, ca. $5,000. Ung- 
domsfor. Kirke, 1890, $2,700. Gravplads. Presteløn: $200 (1892), $400 
(1914), $6,600 (1892-14). Prestehus: $2.000. Kirketiener osv.: $1.200. Lærer- 
\øn: $2,000. Samfundsskoler: $1,400 (1901-14).— T. T. Heimarck. 

(2800—1156) 

Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1857 til 1898 en del av St. Petri menighet.) 

Story Citv, Storv Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1898-00; Forenede kirke, 1900—. 

Organisert 1898. 250 siæle i 1898. 430 i 1914. Prester: Baard Mik- 
kelsen, 1898-99; J. H. T. Lee, 1899-01; Thor T. Heimarck, 1901—. Embeds- 
mænd i 1898: b. T. P. Cossem; c. E. L. Severeide; d. B. Mikkelsen, Got- 
skalk Lee, A. O. Severeide, E. T. Erickson, Haldor Gravdal; e. Ole Thors- 
bakken, E. L. Severeide, Lars Tegland; h. Haldor Gravdal. I 1915: b. 
Chas. Alsager; c. T. T. Rven; d. T. Mason, Edwin Swensen. A. L. Mathrc, 
A. O. Severeide. Henry Erickson. Lars Stenson; e. Henry Hovland, Ole 
Thorsbakken, O. S. Wierson; f. A. O. Severeide; h. Lars Stenson. Kvinde- 
for., 1898, $9,000. Ungdomsfor., 1898, $3,000. Sangkor, 1898. Kirke 1, 1898. 
$4,500. Kirke 2, 1916, $30,000. Prestehus, 1902, $4.000. Presteløn: $300 
(1898). $600 (1914). $6.450 (1898-14). Prestehus: $2,000. Kirketjener osv.: 
$6,758. LærerlØn: $1,800.— T. T. Pleimarck. (2801—1158) 

Bethel menighet. 

(Fra 1857 til 1860 en del av St. Petri menighet.) 

Story City, Story Co., Iowa. 

Hauges synode, 1860—. 

Organisert 1860. 180 siæle i 1889, 175 i 1915. Prester: Elling Eielsen. 
1857-70; E. Johannesen, 1871-75; L Eisteinsen, 1875-78; H. Hendrickson, 
187&-52; L Eisteinsen, 1882-84; P. L. Solberg, 1884-85; C. C. Holter, 1885- 
87; N. G. Peterson, 1887-91; O. P. Svingen, 1892-97; J. N. Sandven, 1898- 
99; G. C. Gjerstad. 1899-04; N. J. Lp(hre, 1904-05; S. E. Hanson, 1905-09; 
G. O. Paulsrud, 1909-10. Embedsmand i 1915: b. Albert Madsen. Kvinde- 
for. Ungdomsfor. Kirke. 1888(?).— A. M. A. (3723—1159) 

Den Iste evangelisk lutherske menighet (Nevada). 

Nevada, Story Co., Iowa. 

Utenom (Kf, Hs, Fk). 1870-99. 

Organisert 1870. Opldst 1899. 35 sjæle i 1871, 45 i 1896. Prester: O. Story Co. 349 

Kirke 1, 1870, $1,700. 
Kirke 2, 1890, $2,800. Kirke 3. 1914, $25,000. Sheldahl, 1870-81; C. C. Holter. 1884-89; O. E. Bordahl, 1891-99. Embeds- 
mand i 1895: b. Ed. Klove. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 1895.— A. 
M. A. (3720—1161) 

Salem evangelisk lutherske menighet. 

Roland, Story 
Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 
1868-69 ; Hauges 
synode, 1869 — . 

Organisert 7de 
nov. 1868. Ca. 30 
sjæle i 1868, 767 i 
1914. Prester: Os- 
m u n d Sheldahl, 
1868-70; Endre Jo- 
hannesen, 1870-73 ; 
Ingvald Eisteinsen, 
1874-83; H. Hen- 
drickson, 1878-82; 
C. C. Holter, 1884- 
96; J. N. Sandven, 
1897—. Embeds- 
mænd i 1868 : a. J. 
B. Jacobson; b. L. 
Hendrickson ; d. J. 
B. Jacobson, I. Pe- 
dersen, B. Børøen ; 
e. J. Evenson, L. 
Henryson, J. Duea. 
I 1915: b. T. A. 
Ostrem; c. Martin Grove; d. C. Logan, K. J. Hill, Henry Sheldahl; e. K. J. 
Hill, T. A. Sørem, Harry Evenson ; h. C. T. Knudtson. 4 kvindefor., den 
første stiftet 1879. Ungdomsfor., 1894. Pikefor., 1892. Sangfor. Presteløn : 
$500 (1878), $700 (1914).— J. N. Sandven. (3721—1160) 

Trinity Lutheran Church of Roland menighet. 

(English Evangelical Lutheran Church.) 

Roland, Story Co., Iowa. 

General Synod, 1900-04; Forenede kirke, 1904—. 

Organisert 13de august 1900. 30 voksne i 1901. 65 i 1914. Prester: W. 
A. Lipe, — ; N. A. Whitman, 1901-03; M. Løndahl, 1903-05; T. T. Heimarck, 
1905-07; H. J. Holman, 1907-12; C. H.^ Hjortholm, 1912-14; T. T. Heimarck, 
1915 — . Embedsmænd i 1900: a. J. E. Hummond; b. John M. Mason; c. 
Oscar M. Grone; d. Geo. S. Mason, Chas. Christian; e. H. E. Duea, T. P. 
Hermanson, J. M. Jondall. I 1915: b. Ed. Grone; c. Oscar M. Grone; d. 
John Søvde, J. Michalson, Geo. Mason; e. Jacob Risdall; f. O. S. Boyd; 
h. O. S. Boyd. Kvindefor., 1901, ca. $1,750. Ungdomsfor. Kirke, 1901, 
$1,000. Prestel^n: $200 (1900), $250 (1914). "Konstitution", 1904.— T. T. Hei- 
marck. (2802—1162) 

Bethania evangelisk lutherske menighet. 

McCallsburg, Storv Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1894-95; Hauges synode, 1895—. 

Organisert 1894. 84 siæle i 1894. 135 i 1915. Prester: C. C. Holter, 
1894-96; J. N. Sandven, 1897—. Embedsmænd i 1894: b. O. J. Solyst; c. 
Mauris Malmin; d. T. Klungtvedt. I 1915: b. O. J. Solyst; c. Andrew 
Haugen; d. Marshall Pearson, O. W. Olson, O. Haugen; e. Andrew Olson, 
M. Malmin, M. Helland; h. Marshall Pearson. Kvindefor., 1910. Ung- 
domsfor. Kirke. 1903, $2,000. Presteløn: $150 (1914).— J. N. Sandven. 

(3717—1163) 350 Iowa M. Liberty menighet. 

McCallsburg, Story Co,, Iowa. 
Forenede kirke. 1903-07. 

Organisert 1902. Oplj^st 1907. 35 sjæle i 1902, 37 i 
Lindahl, 1902-06. Embedsmand i 1902: b. Ole Nilsen. Johnson. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 1902. — A. M. 1906. Prest: M. 

I 1905: b. John 

A. (3718—1164) Bethesda evangelisk lutherske menighet. 

Arnes, Story Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1905—. 

Organisert 5te mai 1905. 20 sjæle i 1905 (2 dansker), 134 i 1914 (9 
svensker, dansker). Prester: G. O. Paulsrud, 1905-10; P. O. Wee, 1910—. 
Embedsmænd i 1905: b. Henry Nosback; c. Lars Egemo; d. E. G. Raynes, 
E. Erickson, M. Osam; e. O. H. Hagen, John Lee, C. Sorenson. I 1915: 
b. Henry Nosback; c. Lars Egemo; d. Theo. Berg, John Hauge; e. J. E. 
Sogaard, prof. O. H. Olson, Lew Erickson; h. Theo. Berg. Kvindefor., 
1905, $1,100. Ungdomsfor., 1914. Pikefor., 1911, $900. Kirke, 1905, $1,900. 
Presteløn: $150 (1905), $225 (1914). $1.725 (1905-14). Kirketjener osv.: 
$3,000 (1905-14). Samfimdsskoler: $175 (1905-14).— P. O. Wee. 

(2227—1165) 

140 ^v/^ r? D Co 
CJ □^««or 


'J 


x 

s 


Q 


C H t C K AS A^ Co., 


~j 


IOWA 


k 


Ij R e M\ E R Co KJ 

I 
lo X 

lx Ch/c/rasa.w Co., Iowa.. 

TLS- 
l<^gj«j l; i-t le TvLTki ^ iQfla """"^^-e^TF/, Little Turkey norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Dale, Saude.) 

Lawler (11 mil nord), Chickasaw Co., Iowa. 

Norske synode, 1857-89. 

Organisert vaaren 1857. Splittet 1889, paa grund av naadevalgstriden 
(Emanuel— Fk). 37 sjæle i 1857 (1 tysker), 334 i 1884. Prester: U. V. 
Koren, 1858-69; J. C. T. Moses, 1869-89. Kirke 1, 1867. Kirke 2, 1875, 
$4,000. Prestehus. Gravplads, IVs acre. Land, 20 acres, $400. (4134—1166) Chickasaw Co. 351 

Little Turkey norsk evangelisk lutherske menighet (Saude). 

(Fra 1857 til 1889 en del av Little Turkey.) 

Lawler (11 mil nord), Chickasaw Co., Iowa. 

Norske synode. 1889 (1857)—. 

Organisert 1889 (1857). 471 sjæle i 1895, 249 i 1914 (2 tyskere). 
Prester: U. V. Koren, 1858-69; J. C. T. Moses, 1869-89; J. G. Ness, 1889-95; 
K Xavier, 1895-03; I. G. Rugland, 1903-09; M. K. Bleken, 1909. Embeds- 
mænd i 1915: b. Hans O. Hoffland; c. J. P. Landswerk; e. Theodor G. Vaala, 
J. K. Landswerk, Ole O. Swenumson. Kvindefor., 1889, $2,000. Kirke 1, 
1867. Kirke 2, 1875, $4,000. Kirke 3, 1893, $6,000. Prestehus, 1895, $1,400. 
Gravplads, V/z acre. Land, 20 acres, $400. "Amerika", 1908, 2, 10de juli. 
— M. K. Bleken. (2120—1167) Emanuels norsk evangelisk lutherske menighet (Saude). 

(Fra 1857 til 1889 en del av Little Turkey.) 

Lawler (9 mil nord), Chickasaw Co., Iowa. 

Antimissouri, 1889-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1889. 98 siæle i 1889, 140 i 1914. Prester: betjent av nabo- 
prester, 1888-90; Jørg. L. Sven^e, 1890-91; M. P. Dommersnæs, 1891-00; L. 
W. B^e, 1901-04; Otto Mostrj^m, 1904-07: C. M. Wangensteen, 1908-12; Chr. 
Heitne, 1912— . Embedsmand i 1915: b. B. B. Dybevik. Kirke, 1889. Grav- 
plads. Presteløn: $250 (1914). Kirketjener osv.: $60 (1915).— A. M. A. 
(3611—1168) 

Crane Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Crowe Creek menighet.) 

New Hampton (11 mil nord), Chickasaw Co., Iowa. 

Norske synode, 1867-89. 

Organisert 1867. Splittet 1889, paa grund av naadevalgstriden. 250 
sjæle i 1873, 362 i 1884. Prester: U. V. Koren, 1867-69; J. C. T. Moses, 
1869-89. (4135—1169) 

Crane Creek norsk evangelisk lutherske menighet i Chickasaw 

County, Iowa. 

(Fra 1867 til 1889 en del av Crane Creek.) 

New Hampton (11 mil nordvest), Chickasaw Co., Iowa. 

Norske synode, 1889 (1867)—. 

Organisert 1889 (1867). 295 sjæle i 1895, 360 i 1914 (3 tvskere). Prester: 
U. V. Koren, 1867-69; J. C. T. Moses, 1869-89; J. G. Ness, 1889-95; K. 
Xavier, 1895-03; J. G. Rugland. 1903-09; M. K. Bleken, 1909—. Embeds- 
mænd i 1915: b. A. W. Oleson; c. A. J. Knutson; e. S. S. Roberson, Hans 
O. Anderson, Halvor Berteig. Kvindefor. Kirke 1, 1891, $1,700. Kirke 2, 
1802, $1,800. Kirke 3. 1913, $12.000. Gravplads, H acre.— M. K. Bleken. 
(2119—1170) Crane Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1867 til 1889 en del av Crane Creek— Ns.) 

Lawler (9 mil nordvest), Chickasaw Co., Iowa. 

Antimissouri, 1889-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1889. 190 sjæle i 1890, 315 i 1914. Prester: midlertidig be- 
tjening av naboprester, 1889; Jørg. L. Svenc^e, 1890-91; M. P. Dommers- 
næs, 1891-00; L. W. Bøe, 1901-03; Otto Mostrøm, 1904-07; O. M. Wangen- 
steen, 190&-12; Chr. Heitne, 1912—. Embedsmand i 1915: b. Ludvig Mal- 
heim. Ungdomsfor. Kirke, 1889. Prestehus. Gravplads. Presteljz^n: $400 
(1914); Kirketjener osv.: $80 (1915).— A. M. A. (3610—1171) 352 Iowa Bethania skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Deerfield, Chickasaw Co., Iowa. 
Konfercntsen, 1876(?)^5(?). 

T n?'^^''ilVl}^I^i-^\ ^.?^^? ^^?lii- ^^ ^'-'^^^ ' ^^^^' 59 i 1879. Prest; 
J. Olsen, 1876-80(?).— A. M. A. (3660—1172) e *Jo t y^e € v- o y ir» 


Co-, /V> l-n Tl) A^ i? w< 

13 a 

0>tQ V\/ORTH Co 


* d^ irCc ,JLo W A 


C« r*yo G- • T- ^4 


Th^.^u^O^^^ '-*i^ //jy^'-^'"^ <7/^^ -6 /^/^^ //Tf 

/^(pL' r"' <r^f ^^ t£^ Out^^c - ^^ /Sir^ Å^ -^^^x^- ;^^ \'é(S^2k 
Silver Lake menighet. 

Silver Lake, Worth Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1859-61; Norske svnode, 1861-69. 

Organisert 1859. Splittet 1869, paa grund av slaveristriden (Silver Lake 
norsk evangelisk lutherske— Ns, og Concordia norsk evangelisk lutherske 
-Ns). 100 sjæle 1 1859 587 i 1869. Prester: C. L. Clausen, 1859-65; T. 
A. Torgerson^ 1865-06. hmbedsmænd i 1859: e. Levor Levorson, Lars Lar- 
son, Tosten Erickson. (4M0— 1173) Worth Co. 353 Silver Lake norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1859 til 1869 en del av Silver Lake.) 

Lake Mills (9 mil øst), Worth Co., Iowa. 

Norske svnode, 1869 (1859)—. 

Ori?anisert 1869 (1859). Delt 1876. da en del fik for lang kirkevei 
(Concordia mglit.). 256 sjæle i 1872, 250 i 1914 (6 svensker). Prester: C. 
F. Clausen, 1859^65; T. A. Torgerson, 1865-06: A. J. Torgersen, 1906—. 
Embedsmænd i 1915: b. O. I. Kaasa; c. D. O. Ellingson; e. Syvert Henge- 
stieg, A. M. Hansen, C. B. Harman. Kvindefor., 1885, $3,365. Ungdoms- 
for., 1894, $2,000. Pikefor., 1908, $1,200. Sangfor., 1894. Kirke, 1873, $5,500. 
Prestehus 1. Prestehus 2, 1881, $2,500. Gravplads, 3 acres. Land, 120 acres, 
$3,000. Presteløn: $307 (1914). Prestehus: $7,000. Samfundsskoler: $20,000 
(1859-14). Missionen: $6,000. Barmhjertighetsanstalter: $3,000. "Konsti- 
tution", 1891; "Kirketidende", 1909, 810; "Merkelige tildragelser", T. A. 
Torgerson.— A. J. Torgerson. (2568—1174) 

Concordia norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1859 til 1876 en del av Silver Lake.) 

Joice, Worth Co., Iowa. 

Norske syode, 1876 — . 

Organisert 22de august 1876. Delt i 1915, paa grund av anlæggelse av en 
ny jernbane med station i vestre trustee rode av menigheten (Joice n. ev. 
luth. mght.). 206 sjæle i 1876, 251 i 1914. Prester: T. A. Torgerson, 1876-06; 
A. J. Torgerson, 1906—. Embedsmænd i 1876: b. S. N. Større; c. O. W. 
Bilstad; e. T. S. Huso. Even Haraldson, J. C. Johnson; f. S. N. Større. I 
1915: b. H. G. Burtness; c. M. K. Dahlseid; e. J. G. Brunsvold. Henry Kit- 
telsen, Albert Huso; f. O. K. Større. 3 kvindefor., 1885, $4,485. Ungdoms- 
for.. 1906, $200. Pikefor., 1910. $198. Sangfor. Kirke 1, 1885, $3,000. Kirke 
2, 1893, $4,400. Skolehus, 1893, $650. Presteløn: $150 (1876), $351 (1914), 
$9,500 (1876-14). Kirketjener osv.: $1,200 (1876-14). Samfundsskoler: 
$15,000 (876-14). Missionen: $5,000 (1876-14). Barmhjertighetsanstalter: 
$2,500 (1876-14). "Konstitution", 1891.— A. J. Torgerson. (2569—1175) Joice norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1859 til 1876 en del av Silver Lake; fra 1876 til 1915 en del av Con- 
cordia.) 

Joice, Worth Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1915—. 

Organisert vaaren 1915. 97 sjæle i 1915. Prest: A. J. Torgerson, 1901 — . 
Embedsm.ænd i 1915: b. E. C. Savre; c. O. E. Skinnes; e. Albert Haso, 
Henry Kaasa, Paul Dahlby. Kvindefor. Sangfor. Kirke (kapel), $300. 
—A. J. Torgerson. (2567—1176) 

Silver Lake Norwegian Evangelical Lutheran Congregation. 
(Den norsk evangelisk lu- 
therske menighet ved Silver 
Lake. Fra 1859 til 1869 en 
del av Silver Lake — Ns.) 

North wood (lOVs mil nord- 
vest), Worth Co., Iowa. 

Norske svnode, 1869-70 ; 
Konf erentsen, 1 870 ( ? ) -90 ; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1869 (1859). 
712 sjæle i 1914. Prester: 
C. L. Clausen, 1859-^5; T. 
A. Torgerson, 1865-69; B. 12 354 Iowa 
Kirke, 1871, $7,228. 
Prestehus, 1866, $3,886. 
Gravplads, 4 acres, $300. 
I,and, 1141/^ acres, $8,688 (% 
av dette tilhører Silver L,ake). 
B. Gjeldaker, 1870-74; O. Nilsen, 1874-76; L. 
Tøsdal, 1875-89; N. E. Bøe, 1889-09; A. L. 
Huus, 1909-10; O. C. Brenna, 1911—. Em- 
bedsmænd i 1915: b. Ed. Løberg; c. N. T. Nel- 
son; d. Sigurd Bjorlie, Knut Talle, John Vible- 
moe ; e. Nils Simmons, Tom Føli, Anders 
Hengesteg; f. L. P. Dommersnæs; g. L. P. 
Dommersnæs. Kvindefor., 1877. Ungdoms- 
fon, 1900, $1.567. Pikefor., 1909. Sangfor., 
1906, $70. Gravpladsfor., 1913. Presteløn: 
$400 (1914). "Menighetshistorie", 1910, A. L. 
Huus, Gust Reyerson. — O. C Brenna. 

(1701—1177) Shell Rock menighet. 

Northwood (3 mil nordvest), Worlh Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1859-61; Norske synode. 1861-69. 

Organisert 1859. Splittet 1869, paa grund av slaveri- og søndagsspørs- 
maalet (Shell Rock norsk evanorelisk lutherske — Ns; Shell Rock norsk 
evangelisk lutherske— Fk). 108 siæle i 1859, 356 i 1869. Prester: C. L. 
Clausen og A. C. Preus, 1859-65; T. A. Torgerson, 1865-76. Embedsmænd 
i 1859: b. Simon Rustad: e. Simon Rustad, Ole A. Lee, Elling Ellingson; 
g. Syver Tragetoen. I 1865: a. Mikkel Paulsen; b. Elling Ellingson; d. 
Simon Rustad: e. O. A. Lee, Elling Elline-son (Svensrud). Kvindefor., 
1860. (4141—1178) Shell Rock norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1859 til 1869 en del av Shell Rock.) 

Northwood (1 mil vest), Worth Co.. Iowa. 

Utenom. 1869-70; Konferentsen, 1870-90; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1869 (1859). Delt 1894 (Den 
norske ev. luth. Trefoldigheds mght. ; Nordre 
Deer Creek mght.). 415 sjæle i 1873, 350 i 
1914 (12 dansker). Prester: C. J. Clausen, 
1859-65; T. A. Torgerson, 1865-69; B. B. 
Gjeldaker. 1870-74; B. B. Gjeldaker, O. Nil- 
sen, 1874-76; O. Nilsen, 1876-92; L. O. Peder> 
sen, 1892-98; O. G. U. Siljan, 1898-06; David 
Støve, 1907-15; Hans Fosnes. 1915—. Em- 
bedsmænd i 1915: b. O. G. Meland; c. O. N. 
Kjerland; e. Ole O. Walsvik, Aslak Kaldahl, 
Nils Nilson: t. O. G. Meland. Kvindefor., 
1860, $2,500. Ungdomsfor., 1898, $8C0. Preste- 
løn : $351 (1914), $9,227 (1877-15). Prestehus: $2.500. Kirketjener osv.: 
$4,449 (1877-15). Menighetsskolen : $4,650. Samf undsskoler : $8,048 (1877- 
Kirke, 1873, $6,744. 
Prestehus, 1895, $2,500 

(1/2 av $5,000). 
Gravplads, 2 acres, $250. Worth Co. 355 15). Missionen: $2,715 (1877-15). Barmhjertighetsanstalter : $441 (1877-15). 
"Konstitution", 1860; "Menighetshistorie", 1909, Edd. Rustad, David StjzJve. 
— H. Fosnes. (908—1180) 
Kirke, 1874, $4,800. 
Prestehus 1, 1877, $1,800. 
Prestehus 2, 1885, $3,150. 
Gravplads, 3 acres, $95. 
Land, 6 acres, $3,050. Shell Rock norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1859 til 1869 en del av Shell Rock.) 

Northwood (3 mil nordvest), Worth Co., 
Iowa. 

Utenom (Ns), 1859-61; Den norske synode, 
1861—. 

Organisert 20de mai 1869 (1859). 123 sjæle 
i 1872, 163 i 1914 (2 svensker). Prester: A. 
C. Preus, C. L. Clausen, 1859-65; T. A. Tor- 
gerson, 1865-76; J. Nordby, 1876-79; H. J. 
Strand, 1879-80; J. Nordby, 1880-81; H. B. 
Hustvedt, 1881-83; H. J. Strand, 1883-89; Chr. 
Pederson, 1889; O. T. Lee, 1889—; G. T. Lee, 
1896-98. Embedsmænd i 1915: b. E. A. Ten- 
old; c. Neis Hove; e. L. G. Mellem, O. H. 
Hove, Aron Hilman. Kvindefor., 1900, $1,000. 
Ungdomsfor., $300. Presteløn: $100 (1866), 
$213 (1914), $6,000 (1866-14). Kirketjener 
osv.: $6,700(1866-14). Samfundsskoler: $5,000 
(1866-14). Missionen: $4,000 (1866-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $3,000(1866-14). "Kirke- 
tidende", 1860, 221; 1869, 194, 221; 11878, 442; 
Torgersons "Merkelige tildragelser". — O. T. 
Lee. (617—1179) 
Kirke 1, 1894, $4,150. 
Kirke 2, 1895, $7,683. 
Prestehus, 1895, $1,250 
(1/4 av $5,000). Norsk evang. lutherske Trefoldigheds 
menighet. 

(Trefoldigheds. Fra 1859 til 1894 en del av 
Shell Rock.) 

Northwood, Worth Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1894 — . 

Organisert 5te februar 1894. 120 sjæle i 
1894, 285 i 1914 (1 svenske, 1 engelskmand). 
Prester: L. O. Pedersen, 1894; N. C. Brun, 
1895-96; O. G. U. Siljan, 1896-06; Carl Mellby, 
1896-97; D. Støve, 1897-15; N. Kleven, 1915; 
Hans Fosnes, 1915 — . Embedsmænd i 1894: 
b. Elias Bjørlie; c. W. B. Bergeson ; d. J. M. 
Henderson, J. C. Amundson, Nils Kjærland; 

e. Ole Løken, Knut Gonvik, John N. Nilson ; 

f. Ole Løken; h. Elias Bjørlie. I 1915: b. J. 
C. Amundson ; c. J. J. Simons ; d. Ole Rue, S. 
N. Urdahl, Gunder Evje; e. S. O. Wold, Hans 
Kaldahl, S. J. Espeseth ; f. J. C. Amundson ; 
h. Carl Urdahl. Kvindefor., 1875, $5,712. Ung- 
domsfor., 1894, $800. Mandsfor., 1905, $230. 
Sangfor. Presteløn : $300 (1894), $300(1914), 
$3,850 (1894-14). Prestehus: $1,650. Kirke- 
tjener osv.: $2,100 (1894-14). Menighetssko- 
len: $800 (1894-14). Samfundsskoler: $2,500 
(1894-14). Missionen: $2,500 (1894-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $625 (1894-14). "Konsti- 
tution", 1894.— Hans Fosnes. (909—1181) 356 Iowa Lime Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

Landsrud. Worth Co., Iowa. 

Norske synode, 1868 (1859)—. 

Organisert 1868 (1859). Delt 30te juni 1906, paa grund av distance. 
Ca. 110 sjæle i 1861, 345 i 1914. Prester: C. L. Clausen, 1859-65; T. A. Tor- 
gerson, 1865-06: A. J. Torgersen. 1896-08; H. Ingebritson, 1913—. Kirke. 
—A. M. A. (377^^-1183) Eik Creek menighet. 

Kensett (4ya mil vest), Worth Co., Iowa. 

Norske synode, 1866-69. 

Organisert 1866. Splittet 1869, paa griind av slaverispørsmaalet (Eik 
Creek norsk evang. lutherske — Fk; Eik Grove norsk evang. lutherske — Ns). 
Ca. 35 sjæle i 1856. ca. 400 i 1869. Prest: T. A. Torgerson, 1865-69. Em- 
bedsmænd i 1866 (1865?): b. Amund Levorson; c. Endre Hendrikson; e. 
Endre Hendrikson; f. Amund Levorson. (4142 — 1184) 
Eik Grove norsk evangelisk lutherske 
menighet. (Fra 1866 til 1869 en del av Eik Creek.) 

Kensett. Worth Co., Iowa. 

1'tenom (Ns), 
1877—. 

Organisert Iste juli 1876. 
120 i 1914. Prester: T. A. 
l(i\ T. Nordby, 187^79; H. J 
I. Nordbv, 1880-81 ; H. B. 
i-l. J. Strand, 1883-89; O. Kirke 1, 1886, $4,300. 
Kirke 2, 1908, $4,500. 
Gravplads, 3 acres, %1^. 
Kirke, 1882. $6,725. Prestehus, 1907, $1,800. 
Gravplads, 2 acres, $500. 1876-77 ; Norske synode, 

75 sjæle i 1876, 
Torgerson, 1865- 

Strand, 1879-80; 
Hustvedt. 1881-83; 
T. Lee. 1889—; G. 
T. Lee, 1896-98 j_ S. C. N. Pederson, 1889. Em- 
bedsmænd i 1876 : f. Ingebrigt Nummedahl. 
I 1915: b. N. E. Thoen ; c. O. H. Gaarder ; e. 
Tollef Orpen, Knud Gilbertson ; O. A. Røs- 
lien, Sam Olson. Kvindefor., 1885, $2,750. 
Ungdomsfor., 1900, $600. Presteløn : $226 
(1914), $6,500 (187^14). Kirketjener osv.: 
$11.000 (1876-14). Samfundsskoler : $6,000 
(1876-14). Missionen: $5,000 (1876-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $4,000 (1876-14). "Kon- 
stitution", 1876; "Kirketidende", 1901, 680; 
1909.— O. T. Lee. (618—1186) Eik Creek evangelisk 
lutherske menighet. 

(Fra 1866 til 1869 en del 
av Eik Creek.) 

Kensett {^Vz mil vest), 
Worth Co., Iowa. 

Utenom, 1869-70; Konfe- 
rentsen, 1870-90 ; Forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert 1869 (1866). 
455 sjæle i 1871, 460 i 1914 
(6 svensker). Prester: T. 

A. Torgerson, 1865-69; B. 

B. Gjeldaker, 1870-74; B. B. 
Gjeldaker, O. Nilsen, 1874- 
1(>\ O. Nilsen, 1876-92; L. Worth Co. 357 O. Pedersen, 1892-13; T. O. Sigmc nd, 1913—. Embedsmænd i 1915: b. H. 
Mostrom; c. E. H. Aarback; d. John I. Peterson, P. O. Peterson, Knut Mo- 
strom ; e. Karl Myre, O. S. Brunsvold, J. A. Berge, Eddie Myli, Charlie Dahl ; 
f. H. Mostrom. Kvindefor., 1871, $3,200. Ungdomsfor., 1909, $580. Pikefor., 
1915, $400. Sangfor., 1894, $150. Avholdsfor., 1896, $100. Presteløn : $20 
(1866), $350 (1914), $14,000 (1866-14). Kirketjener osv.: $2,900 (1866-14). 
Samfundsskoler : $4,800 (1866-14). Missionen : $2,500 (1866-14). Barmhjer- 
tighetsanstalter : $1,500 ( 1866-14) .—T. O. Sigmond. (2146—1185) Kirke, 1895, $7,683. 
Prestehus 1, 1877. $1,800. 
Prestehus 2, 1885, $3,150. 
Gravplads, 2 acres, $200. 
lyand, 6 acres, $3,050. Northwood norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Northwood, Worth Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1873-76; Norske synode, 
1876—. • 

Organisert 1873. 26 sjæle i 1873 (2 dansker, 
1 svenske), 188 i 1914 (6 tyskere, 2 svensker). 
Prester: T. A. Torgerson, 1873-76; J. Nordby, 
1876-79; H. J. Strand, 1879-80; J. Nordby, 
1880-81; H. B. Hustvedt, 1881-83; H. J. 
Strand, 1883-89; O. G. Lee, 1889—; G. T. Lee, 
1896-98; S. C. N. Pederson, 1889. Embeds- 
mænd i 1873 : b. J. B. Thompson ; f. J. B. 
Thompson. I 1915: b. O. O. Lund; c. O. A. 
Tenold ; e. Oie Lobben, Albert Harnion, Ro- 
bert Low ; h. T. S. Hanson. Kvindefor., 1873, 
$4,000. Ungdomsfor., 1890, $500. Pikefor., 
1910, $100. Mandsfor., 1905, $300. Sangfor., 
1883. Presteløn: $286 (1914), $6,090 (1873- 
14). Kirketjener osv.: $8,150(1873-14). Sam- 
fundsskoler: $6,200 (1873-14). Missionen: 
$4,000 (1873-14). Barmhjertighetsanstalter: 
$3,000 (1873-14). "Kirketidende", 1895, 647; 
1896, 488.-0. T. Lee. (620—1187) Fertile menighet. 

(Fra 1865 til 1874 en del av Winnebago norsk evangelisk lutherske 
menighet.) 

Fertile, Worth Co., Iowa. 

Norske synode, 1874-^2; Antimissouri, 1882-90; Forenede kirke, 1890-91. 

Organisert 16de februar 1874. Splittet 1891, paa grund av uenighet om 
byggeplads for kirken (Fertile norsk evangelisk lutherske; Den norsk evan- 
gelisk lutherske of Village of Fertile). 80 (125) sjæle i 1874. Prest: J. M. 
Dahl, 1874-91. Embedsmænd i 1874: b. Ole Ouverson; c. L. O. Sandersen ; 
d. Ole PresthoJt, A. Robberstad, M. R. Rødberg; e. Ole Pedersen, Halvor 
J. Grovum; f. K. Paulsen; h. Anders H. Grovum. (4143—1188) Village of Fertile lutherske menighet. 

(Fra 1865 til 1874 en del av Winnebago menighet; fra 1874 til 1891 en 
del av Fertile menighet.) 

Fertile, Worth Co., Iowa. 

Forenede kirke. 1891 (1874 )-99. 

Organisert 1891 (1874). Splittet 1899, paa grund av samfundsstrid (Vil- 
lage of Fertile lutherske — Fk; Elim norsk evangelisk lutherske — Lf). 80 sjæle 
i 1891, 339 i 1897. Prster: J. M. Dahl. 187^91; O. O. Wold, 1892-00. Em- 
bedsmænd i 1898: b. O. H. Rholl. Kirke. 1895, $4,000. (4144—1190) 358 Iowa 
Fertile norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1865 til 1874 en del av Winnebago; fra 
1874 til 1891 en del av Fertile.) 

Hanlontown (2^2 mil vest), Worth Co., 
Iowa. 

Organisert 1891 (16de februar 1874). 222 
sjæle i 1892, 130 i 1914. Prester: J. M. Dahl, 
1874-91; O. O. Wold, 1892-95; L. O. Peder- 
sen, 1895-14; T. O. Sigmond, 1914—. Em- 
bedsmænd i 1915: b. T. O. Rye; c. A. O. Rye; 
d. Jens P. Eide, A. A. Robberstad; e. T. O. 
Thovson, I. S. Torgeson, Gilbert Erickson ; 
f. A. A. Robberstad ; h. J. M. Knutson. Kvin- 
defor. Ungdomsfor. Pikefor. Sangfor. Pre- 
steløn: $175 (1914).— T. O. Sigmond. 

(2196—1189) Kirke, 1898, $4,500. 
Prestehus, $2,000. 

Village of Fertile lutherske menighet. 

(Fertile norsk evangelisk lutherske menighet. Fra 1865 til 1874 en del av 
Winnebago; fra 1874 til 1891 en del av Fertile; fra 1891 til 1899 en del av 
Village of Fertile.) 

Fertile, Worth Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1899 — . 

Organisert 1899 (16de februar 1874). 223 sjæle i 1901, 223 i 1914 (6 
dansker). Prester: J.M.Dahl. 1874-91: O.O.Wold, 1892-00; M. E. Walde- 
land, 1900-03; H. E. Fosnes, 1903-07; R. O. Hjelmeland, 1907— Embeds- 
mænd i 1915: b. L. O. Sandersen; c. G. A. Rye; d. Christian Finsaas, 
Andrew Oppedal; e. Clarence Sheimo, Christ. Benson, Hans Rødberg; f. 
Andrew Oppedal. Kvindefor., 1887, $3,000. Ungdomsfor., 1909, $400. Pike- 
for., 1911, $300. Sangkor. Kirke, 1895, $4,000. Prestehus, 1892, $2,500. 
Gravplads, 2 acres, $200. Land, 1 acre, $100. Presteløn: $113 (1874), $350 
(1914), $9,000 (1874-14). Prestehus: $3,000. Kirketjener osv.: $10,000 (1874- 
14). Menighetsskolen: $2,000 (1874-14). Samfundsskoler: $3,000 (1874-14). 
Missionen: $5.000 (1874-14). Barmhjertighetsanstalter: $1,000 (1874-14). 
"Konstitution", 1904.— R. O. Hjelmeland. (363—1191) 

Elim norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1865 til 1874 en del av Winnebago; fra 1874 til 1891 en del av 
Fertile; fra 1891 til 1899 en del av Village of Fertile.) 

Fertile (3 mil vest), Worth Co., Iowa. 

Frikirken, 1899 (1898?). 

Organisert 1899 (1898?), 55 sjæle i 1899, 50 i 1914. Prester: O. O. Wold, 
1898-08; G. A. Versland, 1909-10; J. O. Arevik. 1911—. Embedsmand i 
1911: b. Jacob Soli. I 1915: a. J. O. Arevik; b. A. A. Elthon; c. Einar 
Nyhus; d. Neis Presholt, Tønnes Almelian, Elef Johnson; e. A. Barsness, 
Einar Nyhus, Sigurd Nyhus; h. A. Barsness. Kvindefor. Pikefor. Mis- 
sionsfor. Kirke, 1900. $1,200. Gravplads. Presteløn: $125 (1914).— J. O. 
Arevik. (3001—1192) 

New Luther Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

Kensett, Worth Co., Iowa. 

Konferentsen, 1875-82. 

Organisert 1875 (?). Opløst 1882. Antagelig forenet med Eik Creek 
menighet. Ca. 50 sjæle i 1876, 68 i 1882. Prester: B. B. Gjeldaker, 1875-76; 
O. Nilsen. 1876-^2.— A. M. A. (3773—1193) Worth Co. 359 
Kirke, 1894, $3,530. 
Gravplads, 2 acres, $200. London norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Northwood {JVz mil nordøst), Worth Co., 
Iowa. 

Utenom (Ns), 1875-86; Norske synode, 
1886—. 

Organisert 1875. 3 familier i 1875, 72 sjæle 
i 1914. Prester : F. E. Wulfsberg, T. A. Tor- 
gersen, 1865-76; J. Nordby, 1876-79; H. J. 
Strand, 1879-80; J. Nordby, 1880-81; H. B. 
Hiistvedt, 1881-83; H. J. Strand, 1883-89; S. 
C. N. Pedersen, 1889; O. T. Lee, 1889—; 
G. T. Lee, 1896-98. Embedsmænd i 1875: 
b. Sven Børsheim (1878); c. H. H. Aas 
(1893); d. H. H. Aas (1883); e. Paul Paul- 
sen (1877); f. Nils Hefta, Sven Børsheim 
(1878). 1 1915 : b. Peder Horgen ; c. H. H. Aas ; 
e. Lauritz Nelson, Lauritz Hendrickson, Mar- 
tin Anderson. Kvindefor., 1890, $1,000. Pre- 
steløn: $116 (1914), $3,400 (1875-14). Kirke- 
tjener osv.: $4,350 (1875-14). Samfundssko- 
ler: $1,220(1875-14). Missionen: $2,050(1875- 
14). Barmhjertighetsanstalter : $400 (1875-14). 
"Konstitution", 1876; "Kirketidende", 1894, 
584; 1895, 646; 1900, 806.— O. T. Lee. 

(619—1194) Lake norsk evangelisk lutherske menighet. 

Northwood (4 mil nordvest), Worth Co., Iowa. 
Norske synode. 1877-82; Antimissouri, 1882-89. 

Organisert 1877. 62 sjæle i 1877. Prest: J. M. Dahl, 1877-89.— A. M. A. 
(3778—1195) 

Nordre Fertile menighet. 

Fertile (4 mil nordvest), Worth Co., Iowa. 

Konferentsen, 1876-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1876. Opløst 18S)2. 54 sjæle i 1878. Prester: O. Nilsen, 
1876-86; O. C. Schonhovd, 1886-88; O. Nilsen, 1888-91; O. O. Wold, 1892. 
—A. M. A. (1803—1196) 
Kirke, 1892, $2,904. Prestehus (sammen med Silver 
Lake mght.). Gravplads, 1% acre, $75. I,and, 38.16 acres. gan, Gustav Østmo, Oscar Tenold 

Presteløn: $200 (1914).— O. C. Brenna. (1700—1198) Bristol norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

Joice (4^^ mil nordøst), 
Worth Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1892 — . 

Organisert 1892. 100 sjæle 
i 1892, 173 i 1914. Prester : 
N. E. Bøe, 1891-09; A. L. 
Huus, 1909-10 ; O. C. Brenna, 
1911—. Embedsmænd i 1892: 
b. P. Otteson; c. John Ber- 
geson; e. Lars Lien, Tho- 
mas Grøsland, A. Bakken. 
I 1915: b. Henry Tenold; c. 
Henry Tenold; d. G. G. 
Mellem, Ole Haugen, Arne 
Rensmoen ; e. Henry Ber- 
Kvindefor., 1877. Ungdomsfor., 1914. 360 Iowa ■ 9 


^^^^^^^^^^^r ^'JI^^^^^^Hm 


■Ln*' ■" 


,1 


^^^^^^\y 


t^ 
É 


bHf'"' 


A ^ 


^' ^W 


m 


^[j;;^ ^ ■ 1 


bL 


jB 
1 


H 


1 Kirke, 1890. $4,200. 
Land, 2 acres, $200. 
Beaver Creek norsk lutherske 
menighet. 

(Fra 1865 til 1889 en del av Winnebago.) 

Joice (4 mil sydvest), Worth Co., Iowa. 

Utenom (Kf), 1889-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert I5de februar 1889. 265 sjæle i 
1891, 257 i 1914. Prester: J. M. Dahl, 1889- 
06; Hans Fosnes, 1906-10; Joh. Granskou, 
1911—. Embedsmænd i 1889: b. Michael Even- 
sen; c. A. N. Hauge; e. Nils N. Egge, K. G. 
Felland, K. J. Ellestad. I 1915: b. Andrew 
Tvedt; c. Nils E. Fjeld; d. Andrew Kittelsen, 
Nils A. Fjeld, Andrew Tvedt; e. Carl Slot- 
tum, Hartvig Sørensen, Ole Rollefsen ; f. An- 
ton Carlsen. Kvindefor., 1890, $3,000. Ung- 
(lomsfor.. 1906. $675. Sangfor., 1906. Preste- 
løn: $100 (1889), $400 (1914), $5,000 (1889- 
14). Kirketjener osv.: $500 (1889-14). Sam- 
fundsskoler: $2,500 (1889-14). Missionen : 
$3,000 (1889-14). Barmhjertighetsanstalter: 
$900 (1889-14). "Konstitution", 1913; "Me- 
nighetshistorie", 1915, Joh. Granskou. — Joh. 
Granskou. (427—1197) 

Kensett norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Kensett, Worth Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1893 — . 

Organisert 1893. 130 sjæle i 1914 (10 sven- 
sker, dansker). Prester: P. O. Pederson, 
1903-13; T. O. Sigmond, 1913—. Embeds- 
mænd i 1893: b. P. H. Gaarder ; c. Timan 
Levorson ; e. H. A. Bjørgo, Ed. Cleophas, 
John Pederson; f. Peder Iverson.. I 1915: 
b. Anton Thon ; c. B. Tolefsrud ; d. Arne 
Tragethon, Ivar Veun, John Bergeson; e. 
Christ. Thon, G. P. Balkan, Ed. Gaarder ; e. 
Arne Tragethon ; h. Arne Tragethon. Kvinde- 
for., 1893, $3,116. Ungdomsfor. Mandsfor., 
1915. Presteløn: $50 (1893), $175 (1914), 
$2,775 (1893-14). Kirketjener osv.: $1,710 
(1893-14). Menighetsskolen : $600 (1893-14). 
Samfundsskoler: $685 (1893-14). Missionen : 
$1,823 (1893-14). Barmhjertighetsanstalter: 
$628 (1893-14).— T. O. Sigmond. 

(2145—1199) Kirke, 1894, $3,940. 
Prestehus, 1907, $2,000. 
Bethania menighet. 

Joice, Worth Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. Prest: 
Johannes Granskou, 1915 — . 
Kirke, 1916. "Lutheraneren", 
1916, 1397. (4139—1200) Clinton Co. 361 W/S 

/ 

Kirke 1, 1863, $1,500. 
Kirke 2, 1877, $6,000. 
Skolehus, $500. 
Prestehus, $2,800. 
Gravplads, 2 acres, $300. 
lyand, 40 acres, $1,600. Kvindherred norsk luthersk evang. 
menighet. 

Calamus (3 mil sydøst), Clinton Co., Iowa. 
Utenom (Ns), 1861-75; Norske synode, 

1875-89; Antimissouri, 1889-90; Den forenede 

kirke 1890 . 

Organisert' 1861. 200 sjæle i 1861, 325 i 

1914. Prester: P. A. Rasmussen, 1861-62; N. 

Amlund, 1863-66; O. G. Jukam, 1866-74; J. L. 

P. Frost, 1876-82; H. O. Skyberg, 1882-91; 

N. B. Thvedt. 1891-94; T. S. Kolste, 1894-00; 

J. J. Heie, 1900-13; C. Munson, 1913—. Em- 

bedsmænd i 1861 : b. Ole O. Donnehoug ; c. Ole 

O. Donnehoug; d. Johanne Bringedal, John 
Brandvig, Harlow Petersen ; e. Ole Hansen, Hans Christensen ; f. Ole O. 
Donnehoug; g, John Christensen. I 1915: b. John Olson ; c. Lars Foss; d. 
Hans H. Peterson, Knut Lund, Sten Nerhus, N. O. Olson, Neis Peterson, 
Martin Mason ; e. Lars Foss, Aaron Johnson, John Wagner ; f. Hans N. Pe- 
terson ; h. miss Bertha Olson. Kvindefor., 1876. Ungdomsfor., 1902, $264. 
Pikefor., 1912. Presteløn : $200 (1861), $400 (1914), $15,000 (1861-14).— C. 
Munson. (859—1201) 

Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Clinton City, 1869.) 

Clinton, Clinton Co., Iowa. 

Norske synode, 1865-90. 

Organisert 1865. Opløst 1890. 100 siæle i 1865, 109 i 1885. Prester: 
N. Amlund, 1865-66; O. G. Jukam, 1866-74; I. L. P. Dietrichson, 1875; J. 
L. P. Frost, 1876-82; H. O. Skyberg, 1882-90.— A. M. A. (3663—1202) 362 Iowa ^^~m ~n^ ^ ^ CLa j 


^ rk 19(^1 
/^/If yfa.Ust,-,f4t £•3^; M .M E To 

C O, I O WA ^r 

\. l-y^-yrfa-rt iA.-e\ r\ 9tr9 Rex 7a A 1 to C, 

-1^ Kirke, 1887, $5,500. 
Gravplads. 
Pionerer i Estherville menighet. — Paa billedet ser vi 
Tollef O. Sando og hustru, Thosten Berg og hustru, 
Halvor Dybedokken, Ole Myhre, Martin Olsen Glesne 
og hustru, enkefru Anders Husebø og enkefru Olsen. 
Kndelig ser vi pastor M. C. Holseth og hustru. Han 
betjente menigheten under græshoppeiaarene og ut- 
over, fra 1874 til 1883. Nils Anderson og Bryngel 
Knutsen skulde været med paa billedet, men kunde 
ikke. Estherville norsk evangelisk lutherske menighet. 

Estherville, Emmet Co., Iowa. 

Norske synode, 1861-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 30te september 1861. Delt 1871 og 1879, for at lette ordningen 
av arbeidet (State Line og West Prairie, 1871; Immanuel og Vestre Imma- 
nuel, 1879). 250 sjæle i 1868, 350 i 1914. Prester: C. L. Clausen, 1861-^3; 
T. A. Torgerson, 1863-64; Th. Johnson, 1864-68; T. H. Dahl, 1868-72; H. 
Hande, 1872-74; M. C. Holseth, 1874-^3; C. Stoltz, 1882-83; R. R. Bull, 1883- 
85; J. M. Dahl, 1885-87; H. Engh, 1887-CO; S. Strand, 1899-00; T. C. Thomp- Bmmet Co. 363 

son, 1900-08; J. J. Åkre, 1908—. Embedsmænd i 1861: a. O. O. Sando; b. E. 
S. Wald. I 1867: e. Knud T. Espeseth, Peder Larson, Amund Christofferson ; 
f. Ole O. Myhre; g. Ole O. Sando. I 1915: b. K. Gronstad; c Theo. Myhre; 
d, H. M. Børreson, Anfin Shaw, Theo. Myhre ; e. Lars Jacobsen, Sam Wicks, 
Anfin Shaw; f. Mathias M. Mathisen; h. Carl Shaw. Kvindefor., 1887, 
$4,000. Ungdomsfor., 1888, $1,400. Pikefor., 1889. Mandsfor., 1914, $42. 
Missionsfor., 1911, $700. Smaapikefor. ("'Vaarblomsten"), 1912, ^5. Preste- 
løn: $100 (1861), $400 (1914). Kirketjener osv.: $12,000 (1861-14). Sam- 
fundsskoler: $9,200. Missionen : $15,000. Barmhjertighetsanstalter : $12,000. 
— J. J. Åkre. (2676—1203) 

State Line menighet. 

(Fra 1861 til 1871 en del av Estherv-ille menighet.) 

Estherville (8 mil nordvest), Emmet Co., Iowa. 

Norske synode, 1871-85; Antimissouri. 1885-87. 

Organisert 1871. Opl^zfst 1887, for at forene sig med State Line menig- 
het av Augustana (Union State Line i Dickinson Co.). Prester: C. Iv. 
Clausen, 1861-63; T. A. Torgerson, 1863-64; Th. Johnson, 1864-^8; T. H. 
Dahl, 1868-74; M. C. Holseth, 1874-83; C. Stoltz, 1882-^; R. R. Bull, 1883- 
85; J. M. Dahl, 1885-87. (4152—1204) 

West Prairie norsk lutherske menighet. 

(Fra 1861 til 1871 en del av Estherville). 

Estherville (7 mil sydvest), Emmet Co., Iowa. 

Norske synode, 1871; Antimissouri, 1887-90. 

Organisert 1871. Opl^st 1887. Prester: H. Hande, 1872-74; M. C. Hol- 
seth, 1874-83; R. R. Bull. 1883-85; J. M. Dahl, 1886; H. Engh, 1887.— A. 
M. A. (3617—1205) 

Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1861 til 1879 en del av Estherville.) 

Gruver (4 mil syd), Emmet Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1879-80: Norske synode, 1880-87; Antimissouri, 1887-90: 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 8de december 1879. 204 siæle i 1914. Prester: M. C. Hol- 
seth, 1874-83; R. R. Bull, 1883-85; J. M. Dahl, 1885-86; H. Engh, 1887-99; 
S. S. Strand, 1899-08: R. M. Fjeldstad, 1908-09; G. O. Paulsrud, 1909-10; 
S. O. Sande, 1910-11; T. J. Severtson, 1911—. Embedsmænd i 1879: b. Ole 
J. Bolstad; e. Peder Larson, Christopher Glesne. Johan Amundsen; f. Ole 
J. Bolstad; h. Ole J. Bolstad. I 1915: b. John Bolstad; c. Halvor H. Peter- 
son; d. Louis S. Berg, Halvor S. Berg, Peder G. Paulson; e. John S. John- 
son, Edw. N. Iverson, Charley Christian; f. Louis S. Berg. 2 kvindefor., 
1915, $235. Ungdomsfor. Kirke, 1890. Prestehus, 1913, $3,100. Prestel^n: 
$150 (1879), $300 (1914). "Konstitution", 1879.— S. O. Sande. (293—1206) 

Vestre Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1861 til 1879 en del av Esthen/ille.) 

Wallingford (1 mil dst), Emmet Co., Iowa. 

Norske synode. 1879-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 8de december 1879. 106 sjæle i 1891, 164 i 1914. Prester: 
M. C. Holseth, 1874-83: R. R. Bull, 1883-85; J. M. Dahl, 1885-86; H. Engh, 
1887-99; Svein Strand, 1899-08; R. M. Fjeldstad, 1908-09; G. O. Paulsrud, 
1909-10; S. O. Sande, 1910-11; T. J. Severtson, 1911—. Embedsmænd i 
1915: b. C. I. Skattebø; c. E. E. Ellefsen; d. Joseph Amondson, Carl Peter- 
son, Severt Syvertson Maage; e. Neis Asher, Oscar Peterson, Lewis Peter- 
son; f. O. O. Refsell; h. O. O. Refsell. Kvindefor. Ungdomsfor. Sang- 
kor. Kirke, 1890. Prestehus, 1913, $3,000. Prestel^n: $233 (1914).— T. J. 
Severtson. (294-1207) 364 Iowa 

Des Moines menighet. 

Wallingford (1 mil c5st\ Emmet Co., Iowa. 

Augusta, 1871-90; Forenede kirke, 1890-91. 

Organisert 1871. Opl^st 1891. 54 sjæle i 1886. Prester: T. O. Seleen, 
1871-75; S. M. Krogness, 1875-78; E. O. Thormodsgaard, 187&-84; S. M. 
Krogness. 1884-87. Presteldn: $60 (1886). Samfundsskoler: $159 (1886). 
—A. M. A. (3618—1208^ Twelve Mile Lake menighet. 

Wallingford (6 mil sydvest), Emmet Co., Iowa. 
Norske synode. 1872^7: Antimissouri, 1887-90. 

Organisert 1872. Opløst 1890. Prester: H. Hande, 1872-74; M. C. Hol- 
seth, 1874-83; R. R. Bull. 1883-85; J. M. Dahl, 1886; H. Engh, 1887-90. 

(3616—1209) 

Palestina norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

Dolliver (5 mil nordvest), Emmet Co., Iowa. 

Konferentsen, 1888-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 6te februnr 1888. 155 siæle i 1891. 140 i 1914. Prester: L. 
O. Wigdahl, 1888-91; H. Engh. 1891-13; O. O. Thormodsgaard, 1893-95; 
H. Engh, 1895-99; S. Strand, 1899-00; J. C. Thompson, 1900-07; J. J. Akrc, 
1908-11; T. J. Severtson, 1911—. Embedsmænd i 1888: b. K. M. Thomp- 
son; d. Peder Knutson. I. N. Bang, S. K. Tvedt; e. A. L. Dabbe, George 
O. Bange, Oscar P. Mathre. I 1915: b. A. G. Valen; c. M. J. Iverson; d. 
C. J. Carlsen, T. T. Sunde, A. G. Valen; e. T. L. Sunde, M. J. Iverson, 
Rasmus O. Larson; f. C. J. Carlsen; h. C. J. Heggen. Kvindefor., 1885, 
$175 C1914). Pikefor., $179 (1912). Kirke, 1904, $1,200. Prestehus, 1913, 
$3,000. Gravplads, 2 acres. Prestelj^n: $30 (1888), $267 (1914). "Konstitu- 
tion". 1888.— T. J. Severtson. (292—1210) Nathanaels evangelisk lutherske menighet. 

Wallingford. Emmet Co.. Iowa. 

Hauges synode, 1888 — . , 

Organisert 1888. 79 sjæle i 1888, 125 i 1914. Prester: J. O. Kaasa. 
1888-92; A. E. Hansen, 189i(?)-98; J. I. Tastad, 1898-02; G. O. Paulsrud, 
1902—. Embcdsmand i 1915: b. G. Gilbert. Ungdomsfor. Kirke.— A. M. 
A. (3619—1211) 

Nazareth norsk evangelisk lutherske menighet. 

Armstrong. Emmet Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1898-99, Hauges synode, 1889—. 

Organisert 1898. 45 sjæle i 1898 (15 dansker), 108 i 1914. Prester: J. 
I. Tastad, 1898-02; O. Andresen, 1902-05; Edw. Duea, 1905—. Embeds- 
mænd i 1915: b. Bennie Knutson; c. Thore R. Johnson; d. M. C. Monsen, 
Ira Nelson, Andrew Eike; e. Sam. Gangestad, Ole Opsal, Oscar Johnson; 
h. Ira Nelson. Kvindefor.. 1898. Ungdomsfor., 1912. Pikefor., 1910. Preste- 
ldn: $50 (1898), $250 (1914). "Konstitution". 1898.— Edw. Duea. 

(2775—1212) 

Josvas evangelisk lutherske menighet. 

Forsyth, Emmet Co., Iowa. 
Hauges synode. 1899 — . 

Organisert 1899. 50 siæle i 1899, 40 i 1904. Prester: J. I. Tastad. 1898- 
02; O. Andresen, 1903-04; Edw. Duea, 1905—. —A. M. A. (3670—1213) Winnehago Co. 365 /3u 

j 

VI >CgaAe 


« far» Q^^ Lela-nA. LaAreAJl77i 

L-^la-ndi, Wt-nrr^Z-ccfo Co.^^oi^a. /g-ff : Lelaytd-Ff^ 


/^/L 


ms yjinve- lism 
e"P"^ 

Kirke 1, 1876, $3,500. 
Kirke 2, 1889, $7,200. 
Prestehus 1, 1874, $400. 
Prestehus 2, 1907, $3,500. 
Gravplads, 2 acres, $200. 
Land, 40 acres, $700. Winnebago norske lutherske menighet. 

Leland (4 mil øst), Winnebago Co., Iowa, 
Utenom (Ns), 1865-68; Norske synode, 
1868-87; Antimissouri, 1887-90; Den forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert 3dje september 1865. Delt 1874, 
1889, paa grund av at en del fik for lang kirke- 
vei (West Prairie norsk lutherske menighet; 
Fertile norsk lutherske menighet ; Ellington 
norsk lutherske menighet ; Beaver Creek norsk 
lutherske menighet). 856 sjæle i 1914. Pre- 
ster: T. A. Torgerson, 1865-73; J. M. Dahl, 
1873-06; Oluf Glasøe, 1894-95; N. C. N. Brun, 
1905-06; C. S. Salvesen, 1910; H. E. Fosnes, 366 Iowa 1907-10; J. Granskou, 19U— . Embedsmænd i 1865: b. Ole Nilsen Kleven; 
e. Herjus Olsen Gangseid, Guttorm O. H^nse, Ole Græsby. I 1915: b. Hans 
H. Teigen ; c. Abram O. Tweten ; d. Nils Christian Flugum, Gulbrand O. 
Hovland, Hans Fjone, J. O. Haugen, J. A. Jensen, Elling Hermdsen; e. Knudt 
J. Rusley, Martin Munsen. B. M. Thompson, George Kilen, Gust Gundersen, 
C. T. Johnson, Christ. Rusley; f. Nils Christian Flugum; g. Anton Carlsen. 
4 kvindefor., 1890, $9,000. Ungdomsfor., 1907, $1,000. Pikefor., $250. Sang- 
for., 1895. Presteløn: $400 (1865), $500 (1914), $22,500 (1865-14). Preste- 
hus: $4,600. Kirketjener osv.: $900. Sanifundsskoler : $9,000. Missionen: 
$10,375. Barmhjertighetsanstalter: $3,250. "Konstitution", 1912; "Menig- 
hetshistorie", 1915, Joh. Granskou.— Joh. Granskou. (428—1214) West Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1865 til 1874 en del av Winnebago.) 

Thompson (3y2 mil sydvest), Winnebago Co., Iowa. 

Norske synode, 1874-89. 

Organisert 1874 (1875). Splittet 1889, paa grund av naadevalgstriden 
(West Prairie-Ns; West Prairie— Fk). 123 sjæle i 1875. Prester: J. M. 
Dahl, 18/4-88; S. C. N. Peterson, 1889-90; G. Smedal, 1890-95; R. Malmin, 
1895—. Kirke.— A. M. A. (3743—1215) W.est Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1865 til 1874 en del av Winnebago; fra 1874 til 1889 en del av West 
Prairie menighet.) , 

Thompson (SVz mil sydvest), Winnebago Co., Iowa. 

Norske svnode. 1889 (1874)-. 

Organisert 1889 (1874). 272 sjæle i 1889, 210 i 1914. Prester: S. C. N. 
Peterson, 1889-90; G. Smedal. 1890-95; R. Malmin, 1895—. Embedsmand 
i 1913: b. Gullik Levorson. Kirke.— A. M. A. (4147—1216) 
West Prairie menighet av Den forenede 
norsk lutherske kirke. 

(West Prairie menighet. Fra 1865 til 1874 
en del av Winnebago; fra 1874 til 1889 en del 
av West Prairie.) 

Leland (2 mil nordvest), Winnebago Co.^ 
Iowa. 

Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 28de mai 1890. 100 sjæle i 1890, 
226 i 1914. Prester: P. G. Østby, 1890-91; C. 
S. Salvesen, 1891-04; H. L. Urness, 1904-05; 
C. S. Halvorson, 1906—. Embedsmænd i 1890 : 
b. P. J. Huglen; c. P. H. Pederson; f. Elef 
Hansen Aamot. I 1915: b. K. J. Ness; c. Al- 
bert Langerud; d. Hans Swenson, Johannes 
Halvorson, John Thorson; e. Harald Harald- 
sen, Ole Langerud, A. A. Lien ; f. K. J. Nass ; 
h. K. J. Nass. Kvindefor., 1890. Sangfor. Pre- 
steløn: $100 (1890), $325 (1914).— C. S. Hal- 
vorson. (208—1217) Kirke, 1901, $4,000. 
Prestehus. 1912, $3,200. 
Gravplads, 2 acres. Winnehago Co. 367 

West Winnebago norsk evangelisk lutherske menighet. 

Leland, Winnebago Co., Iowa. 

Konferentsen, 1884-90. 

Organisert 1884 (i slutningen av aaret). Opljz^st 1890. Forenet sig med 
antimissourierne (West Prairie). 100 sjæle i 18185, 87 i 1889. Prester: J. 
Olsen, 1884-85; O. C. Schonhovd, 1886-88; P.G.Østby, 1889-90.— A. M. A. 
(3744—1218) 

Zion menighet. 

Leland (3 mil vest), Winnebago Co., Iowa. 

Antimissouri, 1888-90. 

Organisert 1888. Opljzfst 1890(?). Forenet sig med West Prairie me- 
nighet av den Forenede kirke. Prester: J. M. Dahl, 1888; P. G. Østby, 
1888-90.— A. M. A. (3737—1219) Leland norsk evangelisk lutherske menighet. 

Leland, Winnebago Co., Iowa. 

Norske synode, 1895-08(?). 

Organisert 1895. Opl^st 1908(?). 45 sjæle i 1896, 40 i 1907. Prester: 
R. Malmin, 1895-97; A. J. Lee, 1898-00; T. A. R^dsæter, 1901-07.— A. M. A. 
(3736—1220) 

Leland norsk evangelisk lutherske menighet. 

Leland, W^innebago Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1898 — . 

Organisert høsten 1898. 54 siæle i 1898, 80 i 1909. Prester: C. S. Sal- 
vesen, 1898-02; E. T. Rogne. 1907-11; C. S. Salvesen, 1911—. Embedsmand 
i 1899: b. P. E. BranFtad. Kirke.— A. M. A. (3735—1221) Den norsk evangelisk Luther menighet. 

Forest City, Winnebago Co.. Iowa. 

Augustana, 1869-90. 

Organisert 1869. Delt 1880. (Utflytning til Linden.) Oplj^st 1890. 
(Menigheten hadde ikke hat menighetsmøte paa flere aar. Erklæret opl^st. 
Luther n. ev. 1. mght. stiftet.) 120 siæle i 1865. Prester': L. E. Green, 
1869-72; D. Lysnes, 1873-76; O. J. Hattlestad, 1876-78; K. Salvesen, 1878- 
81; E. O. Thormodsgaard, 1882-84; O. O. Thormodsgaard, 1887-90. Em- 
bedsmænd i 1873: b. c. L. A. Berge, Herbran K. Landru; d. Halvor Paulson, 
A. Anderson, Mikkel Pederson, P. Pederson, Hans Mathison, A. Olson; e. 
C. Hansen, Halvor Paulson, Hans Mathison; f. G. O. Saxei. (4148—1222) Linden menighet. 

(Fra 1869 til 1880 en del av Den norsk evangeliske Luther menighet.) 

Thompson (6 mil sydvest), Winnebago Co., Iowa. 

Augustana, 1880-90. 

Organisert 3dje januar 1880. Opløst 1890, for at forene sig med kon- 
ferentse og antimissouri folk (Linden — Fk). 41 sjæle i 1880. Prester: David 
Lysnes, 1874-76; O. j. Hattlestad, 1876-78; K. Salvesen, 1880-81; O. O. 
Thormodsgaard, 1881-90. Embedsmænd i 1880: b. Christian Larsen; c. 
Jos. Gullickson; d. Hans Mattison, L. K. Paulson, A. Anderson, S. A. 
Holland, Peter A. Anderson; e. P. J. Huglen, L. L. England, C. J. An- 
derson; f. Christian Larson. (4149 — 1224) 368 Iowa 
Kirke, 1894, $5,800. Luthers norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Den norsk evangeliske Luther menighet, 
1869-90.) 

Forest City, Winnebago Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1890 (1869). 84 sjæle i 1891, 288 
i 1914 (2 amerikanere, 15 svensker). Prester 
L. E. Green, 1869-72; D. Lysnes, 1873-76; O 
J. Hattlestad, 1876-78; K. Salvesen, 1878-81 
E. O. Thormodsgaard, 1882-84; O. O. Thor- 
modsgaard, 1887-90; C. S. Salvesen, 1890-04 
L. W. Bde, 1904-07; E. T. Rogne, 1907-11 
L. W. Bøe, 1911-12- C. S. Salvelsen, 1912-14 
M. Hegland, 1915—. Embedsmænd i 1915: b 
J. O. Bergfald ; c. O. E. Gunderson ; d. P. A 
Anderson, G. Carlson, H. E. Myrah, prof. O 
Theo. Moen ; e. E. N. Branstad, G. Barteleson 
Arne Sogard, H. T. Peterson, E. N. Branstad 
f. L. A. Jensen ; h. O. E. (junderson, Thor- 
wald Thorson. Kvindefor., 1889. Ungdoms- 
for., 1908. Pikefor., 1908. Mandsfor., 1904. 
Sangfor., 1895. Waldorf College i menighe- 
tens midte. Presteløn : $1,000 (1914). "Kon- 
stitiition", 1910.— M. Hegland. (1289—1223) 


Kirke 1, 1891, $4,000. 
Kirke 2, 1902, $4,000. 
Prestehus, 1912, $3,200. 
Gravplads, 3 acres (gave fra 
George Johnson). 

Linden menighet av Den forenede norsk lutherske kirke. 

(Linden evangelisk lutherske menighet, 1880-90.) 
Thompson (6 mil sydvest), Winnebago Co., Iowa, 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1890 (3dje januar 1880). 150 sjæle i 1914. Prester: D. Lys- 
nes, 1874-76; O. J. Hattlestad, 1876-78; K. Salvesen, 1880-81; O. O. Thor- Winnebago Co. 369 

modsgaard, 1881-90; C. S. Salvesen, 1891-03; C. S. Halvorson, 1904; L. W. 
B^e, 1905-06; C. S. Halvorson, 1906—. Embedsmænd i 1915: b. J. G. Field ; 
c. I. I. Hansen; d. M. Barseth, I. I. Hanson, P. I. Hanson ; e. Ed. Halvor- 
sen, P. I. Hanson, M. Barseth; f. I. I. Hanson; h. J. H. Anderson. Kvinde- 
for., 1891. Presteløn: $300 (1914).— C. S. Halvorson, (209—1225) 

Forest City norsk lutherske menighet. 

Forest City, Winnebago Co., Iowa. 

Norske synode, 1876—. 

Organisert 1876. 39 sjæle i 1877, 139 i 1914. Prester: J. M. Dahl, 1876- 
80; H. J. Strand, 1880-83; E. Christensen, 1883-^9; S. C. N. Peterson, 1889- 
90; O. M. Vereide, 1891-93; A. J. Lee, 1893-99; T. A. R^^dsæter, 1899-08; E. 
Hansen, 1908-14; V. F. Larson, 1915—. Kirke.—A. M. A. (3731—1226) 

Bethel evangelisk lutherske menighet (Forest City). 

Forest City, Winnebago Co., Iowa. 

Frikirken, 1915—. 

22 sjæle i 1915. Prest: J. O. Arevik, 1915—. Embedsmænd i 1915: b. 
M. Micicaelson; c. E. Eide; d. M. Mickaelson; e. Elefson Thompson; h. 
M. Mickaelson. Kvindefor. Pikefor. Prestel^n: $50 (1915).— J. O. Arevik. 
(3004—1227) 

Mount Valley menighet. 

Forest City (8 mil nordc^st), Winnebago Co., Iowa. 
Ellings synode, 1893-08. 

Organisert 1893. Opl^st 1908. Prest: G. O. Olson, 1893-08.— A. M. A. 
(3730—1228) 

Bethel norsk lutherske menighet (Mount Valley). 

Forest City (9 mil nordost), Winnebago Co., Iowa. 
Norske synode, 1900 — . 

Organisert 1900. 30 sjæle i 1904, 58 i 1914. Prester: T. A. Rjz^dsæter, 
1900-08; E. Hansen, 1908-14; V. F. Larsen, 1915—. —A. M. A. (3729—1229) 

'"" Mms-rii \voyFre7se.-r-r7s ^"^ 

Den norsk evangelisk lutherske menighet (Lake Mills). 

Lake Mills, Winnebago Co., Iowa. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1872. Opl(Ztst 1892, for at forene sig med Antimissouri (Den 
forenede norsk lutherske). 126 sjæle i 1876, 254 i 1891. Prester: B. B. 
Gjeldaker, 1872-76; Ole Nilsen, 1876-78; P. G. Østby, 1878-92 Embeds- 
mand i 1892: b. O. Ulvi. Kvindefor. Kirke 1, 1887. Kirke 2, 1889.— A. 
M. A. (3732—1230) 

Lake Mills norsk evangelisk lutherske menighet. 

Lake Mills, Winnebago Co., Iowa. 
Norske synode, 1877-87; Antimissouri, 1887-89. 

Organisert 1877. Opldst 1889. 12 sjæle i 1877, 68 i 1887. Prester: J. 
M. Dahl, 1877-89; P. G. Østby, 1890-92. Kirke.—A. M. A. (3733—1231) 370 Iowa Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1877 til 1889 en del av Lake Mills menighet.) 

Lake Mills, Winnebago Co., Iowa. 

Norske synode, 1889 — . 

Organisert 31te december 1889. 14 sjæle i 1889, 212 i 1914. Prester: T. 
A. Torgerson, 1889-90; A. J. Lee, 1^90-07; O. Ottersen, 1907-10; A. J. Lee, 
1910-13; H. Ingebritson. 1913—. Embedsmand i 1915: b. 1. N. Flugum. 
Kvindefor. Kirke.— A. M. A. (3734—1232) 

Lake Mills norsk evangelisk luther.=ike menighet. 

(Fra 1877 til 1889 en del av Lake Mills norsk evangelisk lutherske — Ns.) 

Lake Mills, Winnebago Co., Iowa. 

Antiniissouri, 1889-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1889 (1874). OpI^st 1892, for at forene sig med Konferentse- 
menigheten dersteds (Den forenede norsk lutherske). Ca. 75 sjæle i 1889, 
126 i 1890. Prester: J. M. Dahl, 1877-89; A. C. Anderson, 188^92. Kirke. 
(4145—1233) 
L , G«URGrt S- P/IR^O.XrlGR, l..^KE MILL*>, I0\\f:l. Kirke, 1889, $6,200. 
Gravplads, $500. Prestehus, 1914, $7,000. Den forenede norsk 
lutherske menighet. 

Lake Mills, Winnebago 
Co., Iowa. 
Forenede kirke, 1892 — . 
Organisert 30te aug. 1892, 
ved sammenslutning av Lake 
Mills menighet — Kf, og Lake 
Mills— Am. Ca. 600 sjæle i 
1892, 865 i 1909, 700 i 1914. 
Prester: N. C. Brun, 1893- 
13; O. R. Sletten, 1913—. 
Embedsmænd i 1892 : b. O. 
O. Ulve; c. A. L. Aasgaard; 
e. T. J. Folken, L. O. Dahlen, 
M. O. Bakken; f. John I. 
Brakke; h. Lena Christianson. I 1915: b. Oscar Horvei; c. O. S. Olson ; d. O. 
O. Ulve, Carl Roseth, O. T. Rogstad; e. Gilbert Thompson, John Christian- 
son, Albert Bendickson ; f. Jacob Larson ; h. S. H. Larson. Kvindefor., 1884, 
$5,000. Ungdomsfor., 1895, $2,500. Mandsfor., $300. Sangfor., 1895, $100. 
Presteløn: $650 (1892), $1,000 (1914), $15,000 (1892-14). Prestehus: $7,200. 
Kirketjener osv.: $6,500 (1892-14). Menighetsskolen : $1,600. Samfunds- 
skoler: $4,686. Missionen : $2,3C0. Barmhjertighetsanstalter : $500. Menig- 
hetsutgifter: $36,500 (1892-14). Samfundsutgifter : $7,486 (1892-14). "Kon- 
stitution", 1906.— O. R. Sletten. (28—1234) 

Zoar evangelisk lutherske menighet (Lake Mills). 

(Fra 1892 til 1912 en del av Den forenede.) 

Lake IMills, Winnebago Co., Iowa. 

Frikirken, 1912 — . 

Organisert 1912. 31 sjæle i 1912, 37 i 1914. Prest: J. O. Arevik, 1912—. 

Embedsmænd i 1912: b. L. J. Holland; c. I. K. Mvre; d. J. Grunning, 
mrs. L. J. Holland; e. O. F. Gordon, I. K. Myre; h. L. J. Holland. I 1915: 
b. L. J. Holland; d. J. Grønning, mrs. L. J. Holland; e. O. F. Gordon, I. 
K. Myre; h. L. J. Holland. Kvindefor. Missionsfor. Sangfor. Kirke. 
Presteløn: $150 (1914).— A. M. A. (3002—1236) 

St. Petri norsk evangelisk lutherske menighet. 

Lake Mills (8 mil ?), Winnebago Co., Iowa. 
Norske eynode, 1900(?)-06. 

Organisert 1900(?). Opløst 1906(?). 26 sjæle i 1902. Prest: A. J. Lee, 
1900(?)-06.— A. M. A. (3776—1237) Winnehago Co. 371 , ] y^Th o 777 p san 
^^y^ \/ny Frelsey"^ Ti S 
JSr^o iqHs> ^ - /7s Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet (King). 

Thompson (4 mil nordvest), Winnebago Co., Iowa. 

Norske synode, 1878 — . 

Organisert 1878. Reorganisert 1889. 16 sjæle i 1879, Zl i 1910. Prester: 
J. M. Dahl, 1877-80; H. J. Strand, 1880-83; E. G. A. Christensen, 1883-89; 
S. C. N. Peterson, 1889-90; O. M. Vereide, 1892-94; O. M. Vereide, 1896- 
99; R. Malmin, 1900-03; Tli. A. Rødsæter, 1904-08; E. Hansen, 1904-14. 
Embedsmand i 1904: b. H. Svingen. I 1910: b. H. Svingen. (3775—1238) Thompson norsk evangelisk lutherske menighet. 

Thompson, Winnebago Co., Iowa. 
Norske synode, 1890—. 

Organisert 1890. 88 sjæle i 1890, 85 i 1914. Prester: G. Smedal, 1890- 
94; R. Malmin, 1895—. —A. M. A. (3741—1239) * Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet (King). 

Thompson (4 mil nordvest), Winnebago Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1897. 

Organisert 1897. Opl^st 1901, fordi den gik ind i Bethania norsk evan- 
gelisk lutherske menighet. 100 sjæle i 1897, 50 i 1901. Prest: J. M. Dahl, 
1897-01. Embedsmænd: b. Ole Élugum; f. Elef Aamodt; h. Elef Aamodt. 
Kvindefor., 1901. Gravplads, 1 acre, $100. (1794—1240) 
Bethania evangelisk norsk lutherske 
menighet. 

(Sammenslutning av Vor Frelsers og ?.) 

Thompson, Winnebago Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1901-02; For. kirke, 1902—. 

Organisert 9de november 1901. 90 sjæle i 
1901, 276 i 1914 (1 tysker, 1 amerikaner). Pre- 
ster: C. S. Salvesen, 1901; W. WilHamson, 
1902-05; L. W. Bøe, 1905-06; C. S. Halvor- 
sen, 1906—. Embedsmænd i 1901: b. I. N. 
Flugum ; c. John Ellickson ; e. Mons N. Flu- 
gum, Neis K. Anderson, James Ellickson; h. 
James Ellickson. I 1915 : b. Tonnes Morten- 
son ; c. James Ellickson ; d. Christian Larson, 
T. Klunhtvedt, James Ellickson; e. H. O. 
Wold, Halvor Hill, Ole Nessa; h. Andrew B. 
Myhr. 2 kvindefor., 1900, $2,000. Presteløn: 
$200 (1901), $375 (1914), $3,975 (1901-14). 
Prestehus : $4,700.— C. S. Halvorson. 

(207—1241) Kirke, 1902, $4,100. 
Prestehus, 1912, $3,200. 372 Iowa 
Bethlehem menighet. 

Buffalo Center, Winnebago Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1891-96. 

Organisert 1891. Opløst 1896, for at gaa 
sammen med Zions av Hauges synode (Beth- 
lehem evangelisk lutherske menighet). Pre- 
ster : E. J. Sandvig, 1891-95 ; S. Strand, 1895- 
96.— P. B. Trelstad. (1499—1242) Zion menighet. 

Buffalo Center, Winnebago Co., Tovva. 

Utenom (Hs), 1891-96. 

Organisert 1891. Opldst 1896, for at gaa sammen med Bethlehem av 
Den forenede kirke (Bethlehem evangelisk lutherske mght.). Prest: C. J. 
Eastvold, 1891-96.— P. B. Trelstad. (1500-1243) isqi ^^ ^Hs 


vs/ / n n e. Ir a (f o (2o.,io uva^ iqiU jqodO). 
ETHI.BHAM.I.UTHERN. CHUHCH BUFFALO. CENTER. 10 Kirke, 1896, $1,700. Bethlehem evangelisk lutherske fri- 
menighet. 

(Sammenslutning av Zions og Bethlehem.) 

Buffalo Center, Winnebago Co., Iowa. 

Utenom (Fk, Hs), 1896-12; Forenede kirke, 
1912—. 

Organisert 1896. 70 sjæle i 1896, 100 i 1914. 
Prester: O. P. Svingen, 1896-03; Wm. Wil- 
liamsen (Williams), 1903-06; C. S. Halvorsen, 
1906-11; P. B. Trelstad, 1911—. Embedsmænd 
i 1896: a. I. H. Fennili, H. F. Nelson; b. S. H. 
Gaard ; c. William Cleveland ; e. P. F. John- 
son, Nils Gjerstad, Ole Halvorson ; f. H. F. 
Nelson. I 1915: b. Jens Jensen; c. M. O. 
Skutle ; d. I. Fennili ; e. Nils Jørgenson, Ole 
Christensen, T. A. Thompson ; h. M. O. Skutle. 
Kvindefor., 1896, $3.700. Presteløn : $50 ( 1896) , 
$250 (1915), $4,375 (189^15). Kirketjener 
osv.: $1,875 (1896-15). Samfundsskoler : $150 
(1904-14). Missionen: $150 (1904-15). Barm- 
hjertighetsanstalter: $75 (1904-15).— P. B. 
Trelstad. (1498—1244) Winnebago Co. 373 St. Johannes norsk evangelisk lutherske menighet. 

Buffalo Center (10 mil ?), Winneba2:o Co., Iowa. 
Norske synode, 1898-03(?). 

Organisert 1898(?). Opl^st(?) 1903(?). 20 sjæle i 1898. Prest: O. M. 
Vereide, 1898-03.— A. M. A. (3777—1245^ North Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

Scarville (4y2 mil sydvest), Winnebago Co., Iowa. 

Norske synode, 1876 — . 

Organisert 1876. 300 sjæle i 1914. Prester: J. M. Dahl, 1876-81; H. 
J. Strand, 1881-83; E. G. A. Christensen, 1883-89; N. Pedersen, 1889-90; G. 
Smedlal, 1890-94; R. Malmin, 1894-99; A. J. Lee, 1899-13; Emil Hansen, 
1913 — . Embedsmænd i 1915: b. Gunder Johnson; c. John Lande; e. Andrew 
Albertson, Hans Storby, T. Brustad. Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. 
Kirke, 1891. Prestehus, 1907. Prestelj^n: $550 (1914).— Emil Hansen. 

(1773—1246) 

Bethel norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Twin Lake norsk evangelisk lutherske me- 
nighet.) 

Scarville (3 mil vest), Winnebago Co., Iowa. 

Konferentsen, 1878-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1878(?). 40 sjæle i 1879, 280 i 
1914. Prester: P. G. Østby, 1878-15; R. M. 
Fjelstad, 1915—. Embedsmænd i 1879: b. 
Claus L. Henderson; c. Haavald Larson; e. 
Andreas Knudson Vinje, Knut Mikkelsen 
Haga, Ole Pederson Jordal; f. Claus Hender- 
son. I 1915: b. Morgan Olson; c. J. E. Her- 
mansen; d. Frank Christianson. Ole Strøm, 
Ole Olien; e. T. O. Kleven, John Holmen, Ed. 
Thorson; f. John Gunvordal. 2 kvindefor. 
Ungdomsfor. Presteløn : $150 (1878), $250 
(1914), $8,000 (1878-14). Kirketjener osv.: 
$5,800 (1878-14). Menighetsskolen : $2,000 
(1878-14). Samfundsskoler : $4,965 (1878-14). 
Missionen: $3,000(1878-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $2,100 ( 1878-14) .—R. M. Fjelstad. 
(527—1247) 
Kirke, 1893, $5,000. 
Gravplads, 3 acres, $300. IS5f^ Z_ / T-n G lJ 7- ee h - F/^ Wj T7T7 € IfCLO^O Co.^ 
Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet (Lime Creek 

menighet). 

(Fra 1859 til 1906 en del av Lime Creek.) 

Scarville, Winnebago Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1906-07; Norske synode, 1907—. 

Organisert 30te juni 1906. 145 sjæle i 1906, 250 i 1914. Prester: A. J. 
Torgerson, 1906-07; A. J. Lee, 1907-13; Emil Hansen, 1913—. Embeds- 
mænd i 1915: b. Neis Levorson; c. Carl Suby; e. Sam Thronson, John Dale, 
Christ. Larson. Kvindefor.. 1906. Ungdomsfor., 1913. Pikefor., 1907. Sang- 
for., 1906. Kirke. Prestehus, 1907. Presteløn: $350 (1914). Lærerldn: $1,200 
(1906-14).— Emil Hansen. (1774—1248) 374 Iowa Scarville prækeplads. 

Scarville, Winnebago Co,, Iowa. 

Forenede kirke, 1910-14. 

Begyndt 1910. vSluttet 1914. Prest: P. G. Østby, 1910-14. (3738—1249) Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

Thompson (8 mil nord), Winnebago Co., Iowa. 

Norske synode, 1879 — . 

Organisert 1879. 11 sjæle i 1879, 240 i 1914. Prester: T. A. Torgersen, 
1879-80; J. M. Dahl, 1880-81: H. J. Strand, 1881-83; E. G. A. Christensen, 
1883-89; S. C. N. Peterson, 1889-90; G. Smedal, 1890-95; R. Malmin, 1895—. 
Kirke.— A. M. A. (3742—1250) Trefoldigheds evangelisk lutherske menighet. 

Thompson (11 mil svdvest), Winnebago Co., Iowa. 

Frikirken, 1902—. 

Organisert 1902. 20 sjæle i 1902, 37 i 1914. Prester: O. O. Wold, 1902- 
08; G. A. Versland, 1909-10; J. O. Arevik, 1911—. Embedsmænd i 1902: 
b. Lars England; c. Lars England; d. S. A. Holland, N. A. Holland, K. A. 
Holland; e. K. A. Holland, Sy vert Holland. Lars England. I 1915: b. Ei- 
mer England; c. K. A. Holland; d. S. A. Holland, W. Krawford; e. N. A. 
Holland, Lars England; h. Severt Anderson. Ungdomsfor. Pikefor. Kirke, 
1903, $1,300.— J. O. Arevik. (3003—1251) Grant evangelisk lutherske frimenighet. 

Thompson (10 mil sydvest), Winnebago Co., Iowa. 
Utenom (Hs), 1906—. 

Organisert 1906. 80 sjæle i 1911. Prest: G. O. Olson, 1906—. Em- 
bedsmand i 1911: b. S. O. Holland. Ungdomsfor. Kirke.— A. M. A. 

(3739—1252) 
Liberty norsk lutherske menighet. 

Rake, Winnebago Co., Iowa 

Antimissouri, 1889-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 14de oktober 1889. 103 sjæle i 
1889, 306 i 1914. Prester: A. C. Anderson, 
1889; A. Underthun, 1889-90: E. J. Sandvig, 
1890-03; Svein Strand, 1903-04; J. J. Åkre, 
1904-06; P. B. Trelstad, 1906—. Embedsmand 
i 1889: f. Ole Gudal. I 1915: b. B. Qvamme; 
c. Ed. Halvorsen; d. Ole Gudal, O. G. Olson, 
A. Rake; e. D. Swensen, S. L. Hovland, H. 
Halvorsen; f. A. Erikson; h. A. Erikson. 
Kvindefor., 1889, $2,600. Ungdomsfor., 1904, 
$240. Pikefor., 1913, $300. Presteløn: $100 
(1889), $500 (1914), $7,000 (1889-14). Kirke- 
tjener osv.: $3,000. Samfundsskoler : $2,500 
(1889-14).— P. B. Trelstad. (1359—1253) Kirke, 1891, $3,700. 
Gravplads, 3 acres (gave fra 
A. Rake). Winnehago Co., Benton Co. 375 
Kirke 1, 1893, $1,000. 
Kirke 2, 1900, $4,300. 
Gravplads, 1 acre, $50. Lincoln norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Rake, Winnehago Co., Iowa. 

Norske synode, 1891 — . 

Organisert 12te januar 1891. 75 sjæle i 
1891, 192 i 1914. Prester: O. Skattebøl, 1891- 
92; J. E. Ingebrigtsen, 1892-96; O. M. Ver- 
eide, 1896 — . Embedsmænd i 1891 : b. Hans 
H. Johnson ; c. Nils J. Stakkebø ; e. Lars E. 
Bolstad, Hans Jørgenson, Hans H. Johnson; 
f. Samuel K. Erdal. I 1915 : b. Hans H. John- 
son ; c. Peder Erdal ; e. Halvor Larson, P. J. 
Christensen, Johnnie Jarshow ; h. W. Sunder- 
meyer. 2 kvindefor., 1899, Ungdomsfor., 1905. 
Presteløn: $100 (1891), $500 (1914).— O. M. 
Vereide. (828—1254) Nazareth evangelisk lutherske menighet (Ny Nazareth). 

Amund, Winnehago Co., Iowa. 
Hauges synode, 1890-97(?). 

Organisert 1890. Opløst(?) 1897(?). 47 sjæle i 1891, 61 i 1896. Prest: 
C. J. Eastvold, 1890-97.— A. M. A. (3728—1255) 
Kirke 1, 1870, $1,000. 
Kirke 2, 1899, $3,500. 
Prestehus 1, $1,500. 
Prestehus 2, $3,300. Benton norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Benton Co.) 

Norway (2^2 mil nord), Benton Co., Iowa. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1866—. 

Organisert 18de september 1866. 70 sjæle i 
1866, 170 i 1914. Prester: N. Amlund, 1865- 
66; O. G. Jukam, 1866-74; J. L. P. Frost, 1876- 
82; H. O. Skyberg, 1882-91; N. B. Thvedt, 
1891-94; T. S. Kolste, 1894-00; J. J. Heie. 
1900-13; C. Munson, 1913—. Embedsmænd i 
1866: d. Ole Olson, Knud Anderson, Elling 
Ellingson ; e. Søren Olson, Henrik Pederson, 
Thor J. Amvig; f. Jens Pedersen. I 1915: 
b. John Anderson ; c. Lewis Dyrland ; d. P. S. 
Olson, J. J. Tvedt, C. Risdal, G. Dyrland, A. 
F. Johnson; e. P. M. Olson, Lewis Dyrland, 
O. J. Johnson; f. Christian Risdal. Kvinde- 
for., 1876. Ungdomsfor., 1905. Pikefor., 1913. 
PresteljzJn: $200 (1914).— C. Munson. 

(752—1256) 376 Iowa ^/a,o/f//a^Ar C^. \ /Su.e.h^ 77^ 77 B E N T O /V 

CO 

; o W A Ben ton ^ 
6eth l€he»»i Om ol» s 

nI '\Ai<xy / O y^v Bethlehem evangelisk lutherske menighet. 

Norwav, Benton Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1897—. 

Organisert 1897. 30 sjæle i 1897, 76 i 1914. Prest: J. N. Sandven, 1897—. 
Embedsmænd i 1897: b. Andrew Larson; c. »S. Larson; d. T. O. Tow, A. 
Larson. I 1915: b. John Ask; c. S. J. Kleppe; d. T. O. Tow, H. J. Sandve, 
John Holland; e. Andrew Linn, S. Larson, Sam Sampson; h. T. O. Tow. 
Kvindefor. Kirke, 1899, $1,000. Presteløn: $75 (1897), $150 (1914).— J. N. 
Sandven. (3606—1257) g^/vr^v c 


a coH a»Y ioWA Co,, M. 


KBoKUKCo. I i^fir^HiuGTou Co. 

Marengo norsk evangelisk lutherske menighet. 

Conroy (2^2 mil nordvest), Iowa Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1866-14; Norske synode, 1914 — . 

Organisert 9de november 1866. 105 siæle i 1866, 135 i 1914. Prester: 
O. G. Jukam, 186^74; J. L. P. Frost, 1876-82; M. Fr. Wiese, 1882-90; K. 
L. Gnttebt^, 1890-09; N. P. N. Hvale, 1909-12; P. C. Birkelo, 1912—. Em- 
bedsmænd i 1866: c. Henrik Halvorson; d. Johan Hansen, Jacob Jacobson; 
e. Henrik Halvorson, Faltin Nilsen, f. Opeim; g. Opeim. I 1915: b. Ole 
H. Olson; c. Ole H. Olson; e. Ole H. Olson, George Faltinson, Arthur Iowa Co., Humboldt Co. 377 Jacobs; f. Alek Hanson, Julius Halvorson; h. Alek Hanson. Kvindefor., 
1890, $2,500. Kirke, 1879, $1,375. Gravplads, 1 acre, $50. Prestelj^n: $67 
(1866), $300 (1914), $1,500 (1866-14). Kirketjener osv.: $500 (1866-14). 
Menighetsskolen: $3,000 (1866-14). Samfundsskoler: $1,500 (1866-14). Mis- 
sionen: $1,500 (1866-14). Barmhjertighetsanstalter: $3,700 (1866-14). ''Kon- 
stitution", 1866. Th /5é»f; oy. 'Kirketidende."—?. C. Birkelo. (627—1258) r«7>?tC \a ^*^ ^^^- -/<?/6 a a</, ^•r^ >^t- '=ir Xenia norsk evangelisk lutherske menighet. 

Thor (3 mil sydc^st), Humboldt Co., Iowa. 
Norske synode, 1865-72(?). 

Organisert 1865(?). Reorganisert (?) 1869. Ca. 100 sjæle i 1867, 150 i 
1869. Prest: N. Amlimd, 1865-69. (3781—1259) 

Ullensvang menighet. 

(Fra 1869 til 1874 en del av Badger; fra 1874 til 1878 en del av Østre 
Badger.) 

Thor (21/2 mil sydøst), Humboldt Co., Iowa. 

Norske synode. 1878 (1869) -88. 

Organisert 1878 (1869). Splittet i 1888, paa grund av naadevalgstriden 
(Ullensvang 1— Ns; Ullensvang 2— Am). 40 sjæle i 1870, 180 i 1878. 320 i 
1886. Prester: N. Amlund, 1865-72; O. \. vSauer. 1872-83; J. J. Tackle, 1883; 
Anton Rasmussen, 1885-88. Kirke, 1882, $2.500. Prestehus, 1872, $3,000. 
Gravplads, 1 acre. (4154—1260) Ullensvang norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1869 til 1874 en del av Badger; fra 
1874 til 1878 en del av Østre Badger; fra 1878 
til 1888 en del av Ullensvang.) 

Thor, Humboldt Co., Iowa. 

Norske synode, 1888 (1869)—. 

Organisert 1888 (1869). 100 sjæle i 1892, 
207 i 1914. Prester : N. Amlund, 1869-72 ; O. 
A. Sauer, 1872-83 ; J. J. Tackle, 1883-85 ; An- 
ton Rasmussen, 1886-88 ; G. Guldbransen, 
1888-90 ; O. Skattebøl, 1890-91 ; J. E. Jørgen- 
son, 1891-95; E. Ballestad, 1895-04; A. Larsen, 
1904-09; J. M. Hestenes, 1910-13; J. B. Un- 
seth, 1913 — . Embedsmænd i 1915 : b. Lewis 
Olson; c. Stewart Olson ; e. Lewis Johnson, 
Martin Olson, O. J. Olson. Kvindefor. Ung- 
domsfor. Sangfor. Presteløn : $100 (1870), 
$450 (1914).— J. B. Unseth. (831—1261) 
Kirke 1, 1882, $2,500. 
Kirke 2, 1889, $3,300. 
Prestehus, 1872, $3,000. 
Gravplads, 1 acre. 378 Iowa 


Tr^ossu fh Cc i^Cl^ • Liv-ermoT-e. 

Hl^MBOLDT. 
□ CO., lovy^^^ Tfi n i /"<• fis Coy.rtrti^ Kirke, 1882, $6,000. 
Prestehus, 1905, $3,500. 
Gravplads, 2 acres, $400. \A/eZ> si-e-y Co Ullensvang norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1869 til 1874 en del av Badger; fra 
1874 til 1878 en del av Østre Badger ; fra 1878 
til 1888 en del av Ullensvang.) 

Thor (21/2 mil sydøst), Humboldt Co., Iowa. 

Antimissouri, 1888-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1888 (1869). 268 sjæle i 1891, 
333 i 1914. Prester: N. Amlund, 1869-72; O. 
A. Sauer, 1872-83; J. J. Tackle, 1883-85; An- 
ton Rasmussen, 1886-88; O. C. Farseth, 1888- 
96 ; G. E. C. Gregussen, 1896-05 ; G. A. Søvde, 
1905—. Embedsmænd i 1915: b. J. J. Sandvig; 
c. C. J. Lund; d. T. Thompson, P. Lund, J. 
Hillesland; f. J. E. Lønning; h. miss Nellie 
Nelsen. Kvindefor., $4,040 (1892-14). Ung- 
domsfor., 1905, $474. Pikefor., $643 (1901-14). 
Sangfor. Presteløn : $388 (1914).— G. A. 
Søvde. (1486—1262) 
Norway Lake menighet. 

(Norway og Lake.) 

Thor (3 mil øst), Humboldt Co., Iowa. 

Konferentsen. 1883-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1883. 98 sjæle i 1883, 85 i 1914. 
Prester: L J. Eisteinsen, 1883-84; H. C. Holm, 
1884-91 ; O. C. Farseth, 1891-95 ; G. E. C. Gre- 
gussen, 189(>-05; G. A. Søvde, 1905—. Em- 
bedsmænd i 1883 : b. O. Halgrims ; c. S. K. 
Grøth ; d. O. Halgrims, K. H. Grøth ; e. Jacob 
Hanson, Oliver Nelson, Knut Larson ; f. O. 
Halgrims; h. O. Halgrims. I 1915: b. H. H. 
Knutson; c. O. Halgrims; d. O. Sandvig, L. 
Sampson, O. Halgrims ; e. K. J. Hanson, O. 
Nelson, C. Ulvin; f. O. Halgrims; h. O. Hal- 
grims. Kvindefor., 1886, $2,087. Presteløn: 
$60 (1883), $194 (1914).— G. A. Søvde. 

(1485—1263) Kirke, 1885, $1,900. 
Gravplads, 1 14 acre, $15. Humboldt Co. 379 St. Olafs evangelisk lutherske menighet. 

(Nordre og Sindre St. Olaf.) 

Bode, Humboldt Co., Iowa. 

Norske synode, 1870—. 

Organisert 2den december 1870. 70 siæle i 1870, 625 i 1914. Prester: 
T. A. Torgerson, 1870-72; St. S. Reque, 1873; M. C. Holseth, 1874; J. C. T. 
Moses, 1873-75; O. A. Sauer, 1875-82; J. J. Tackle, 1883-85; A. Rasmussen, 
1885-86; N. Pedersen, 1886-91; J. E. Jørgenson, 1891—. Embedsmænd i 
1870: b. O. Gullixon; c. C. A. Rossing; e. John Schager, John Eriksen, C. 
Olsen, H. A. Sørlien; f. O. Tangeland. I 1915: b. C. O. Nordli; c. L. L. 
Kinseth; d. T. O. Hanson, C. Olsen; e. E. J. Erickson, Oscar Grevstad, 
Oscar Holden; h. miss Laura Bjørgo. 2 kvindefor., 1883. Ungdomsfor., 
1887. Sangkor. Kirke 1, 1881, $1,700. Kirke 2, 1900, $14,000. Skolehus, 
1887, $2,000. Prestehus, 1891, $3,000. Gravplads, 3 acres, $330. Presteløn: 
$800 (1914). Lærerløn i Bode menighetsskole: $1,150 (1914).— J. E. Jør- 
genson. (244 — 1 264) 

Bethlehem United Lu- 
theran Church of 
Bode. 

Bode, Humboldt Co., la. 

Utenom (Fk), 1902-03; 
Forenede kirke, 1903 — . 

Organisert 15de dec. 1902. 
25 sjæle i 1902, 66 i 1914. 
Prester: L. O. Wigdahl, 
1902-05 ; H. G. Engum. 1905- 
10; S. O. Sande, 1911—. 
Embedsmænd i 1902: b. O. 
P. Espe; e. Ole Svenson, P. 
L. Nelson, N. Aaserud. I 
Kirke, $800. 1915: b. T. H. Berge; c. Ole Svenson; d. Ole Torgerson, Ben Pederson, T. 
H. Berge; e. John Torkelson, T. B. Jacobson, Tom Torgerson; h. John Tor- 
kelson. Kvindefor., 1903. Presteløn: $150 (1914), $1.900 (1902-14).— S. O. 
Sande. (677—1265) Norway evangelisk lutherske menighet. 

Eagle Grove (5 mil vest), Humboldt Co., Iowa. 

Hauges synode, 1872 — . 

Organisert 1872. 86 sjæle i 1889, 117 i 1914. Prester: G. L. Graven, 
1872-74; Ingv. Eistensen, 1875-84; C. C. Holter, 1884-87; N. G. Peterson, 
188&-90; C. J. Eastvold, 1891-01; Ole Andresen, 1902-06; A. E. Distad, 
1907-10; T. J. Spande, 1911—. Embedsmand i 1915: b. Torres Coltvedt. 
Kirke. Gravplads.— A. M. A. (3637—1266) Humboldt City prækeplads. 

Humboldt, Humboldt Co., Iowa. 
Norske synode, 1883-85. 

Begyndt 1883. Sluttet 1885. Prest: J. J. Tackle, 1883-85. 
(3686—1267) A. M. A. Humboldt norsk evangelisk lutherske menighet. 

Humboldt, Humboldt Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1895 — . 

Organisert Ilte december 1895. 61 sjæle i 1895, 64 i 1914. Prester: K. 
B. Birkeland, 1891-93; O. Shefveland, 1895-08; Edw. Nervig, 1908-11; L. 
E. Kleppe, 1911-13; C. O. B. Ness, 1913—. Embedsmænd i 1895: b. S. 380 Iowa 
Norschou; c. E. O. Bradley; d. Lauritz Nelson, John Torkelson; e. Ole K. 
Olson, Michael Torkelson. I 1915: b. L. W. Nelson; c. E. R. Friseth; d. 
Abel Anderson. J. C. Johnson; e. H. A. Hanson, E. O. Erikson; h. Abel 
Anderson. Kvindefor., $2,000. Ungdonisfor., $200. Pikefor., $150. Mands- 
for., 1914, $175. Sangfor., 1913. Kirke, 1896, $3.175. Prestehus 1, 1911, 
$3,200. Prestehus 2, 1912. Presteløn: $75 (1895), $350 (1914), $3,500 (1895- 
14). Kirketjener osv.: $650 (1895-14). Samfundsskoler: $15 (aarlig). Barm- 
hjertighetsanstalter: $18 (aarlig).— C. O. B. Ness. (18—1268) Trefoldigheds menighet. 

Hardy (AVz mil sydvest), Humboldt Co., 
Iowa. 

Utenom (Am. Fk), 1885—. 

Organisert 1885. 70 siæle i 1890. 219 i 1914. 
Prester: Mons Hendrickson, 1885-87; O. C. 
Farseth, 1887-88; O. C. Farseth, 1888-96; G. 
E. C. Gregussen, 1896-05 ; G. A. Søvde, 1905—. 
Embedsmænd i 1885: a. jens Nervig; b. L. AI. 
Michelson ; c. Ole Axnes ; d. A. Mickelson, S. 
Thompson ; e. P. Jakobson, Ole Axnes, An- 
drew Nelson. I 1915: b. T. Ekedal ; c. T. F. 
Anderson ; d. L. M. Mickelson, Ole Nervig ; 
e. Ole Westberg, Ole Nervig; h. L. M. Mands- 
ager. Kvindefor., 1897, $2,244. Ungdomsfor. 
Presteløn: $233 (1914).— G. A. Søvde. 

(1488—1269) Kirke, 1892-93, $2,400. 
Gravplads, 1 acre, $175. 

Corinth norsk evangelisk lutherske menighet. 

Humboldt {7 mil sydvest), Humboldt Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1893 — . 

Organisert 25de september 1893. 105 siæle i 1895, 102 i 1914. Prester: 
O. Shefveland, 1893-08; Edw. Nervig, 1908-11; L. E. Kleppe, 1911-13; C. 
O. B. Ness, 1913—. Embedsmænd i 1893: b. Gunder Olson; c. Ole Olson; 
d. John Johnson, Halvor Moen; e. Hans O. Hanson; Erick S. Sampson, 
Mikal Johnson. I 1915: b. L. N. Wogen; c. Thos. Bjelland; d. Elias Han- 
son, E. N. Wogen; e. Carl Thorson, Rasmus Friestte, Erick Sampson. 
Kvindefor., 1890, $7,500. Ungdomsfor., 1895. Pikefor., 1895. Kirke, $1,000. 
Prestehus 1, 1911, $1,700. Prestehus 2, 1912, $3,200. Gravplads, 1 acre, $175. 
Presteløn: $125 (1893), $575 (1914), $4,500 (1893-14). Prestehus: $5,200. 
Kirketjener osv.: $500 (1893-14). Samfundsskoler: $300 (1905-14).— C. O. 
B. Ness. (17—1270) 

Lake evangelisk lutherske menighet. 

Renwick (4V'> mil syd), Humboldt Co., Iowa. 

Utenom (Fk). 1891-02; Forenede kirke, 1902—. 

Organisert 1891. 67 sjæle i 1891 (10 dansker), 180 i 1914. Prester: A. 
P. AaserØd, 1879; O. Schefveland, 1891-95: H. C. Holm. 1895-96; B. Mik- 
kelsen, 1898-99; H. C. Holm. 1900-01; O. R. Sletten, 1901-09; L. O. Thor- 
son, 1910-13; H. A. Okdale, 1913-. Embedsmænd i 1891: b. Syvert Heg- 
land; c. John J. Luthro; d. O. O. Shefveland, Sorn Haaland, Berent Ovre- 
gaard; e. John J. Luthro, Ed. Johnson, Enock Haaland; f. O. O. Shefve- 
land; h. O. O. Shefveland. I 1915: b. O. T. Heggen; c. S. I. Oppedal; d. 
Ed. Johnson, L. T. Heggen. Ole Tielle; e. O. T. Heggen, Lewis Kleve- 
land, Lewis Stockedal; f. Johan I. Luthro; h. L. T. Heggen. Kvindefor., 
1891. Ungdomsfor., 1909. Pikefor., 1914. Kirke, 1893, $1,875. Prestehus, Humboldt Co. 381 1902 (Vs av Eagle Grove menighets prestehus), Gravplads, 2 acres, $60. 
Prestelien: $50 (1891), $300 (1914), $3,175 (1891-14). Prestehus: $1,000. Kirke- 
tjener osv.: $700 (1891-14). Missionen: $6,500 (1891-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $350 (1891-14).— H. A. Okdale. (1505—1271) Ottosen prækeplads. 

Ottosen, Humboldt Co., Iowa. 

Norske synode, 1897 — . 

Begyndt 1897. Prest: J. E. J^rgenson, 1897-14.— A. M. A. (3639—1272) 

i.ut»i?|-ori Chur'-^ Trefoldigheds menighet. 

Ottosen, Humboldt Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1900-01; For. kirke, 1901—. 

Organisert 28de december 1900. 33 sjæle i 
1900, 78 i 1914. Prester: L. O. Wigdahl, 1900- 
05; H. G. Engum, 1905-10; S. O. Sande, 
1911—. Embedsmænd i 1900: b. N. O. Mo- 
vick; e. O. K. Olsen, S. G. Houge, K. I. Lar- 
sen ; f. A. K. Hansen ; g. A. K. Hansen. I 
1915: b. N. O. Movick; c. O. K, Olsen; d. A. 
K. Hansen, Benjamin Hendriksen, M. P. Store- 
sund ; e. Enok Enokson, Peder Watnem, Henry 
Hendriksen; f. Rasmus Ellingsen; g. Benja- 
men Hendriksen; h. Benjamen Hendriksen, 
Kvindefor, Presteløn : $75 (1900), $200 (1914), 
$2,200 (1900-14),— S. O. Sande, (678—1273) Kirke, 1902, $3,300. 
Gravplads, 2 acres, $350. Trinitatis dansk evangelisk lutherske menighet. 

Rutland (3 mil nord), Humboldt Co., Iowa. 
Norske synode, 1900-—. 

Organisert 1900. 150 sjæle i 1907, 155 i 1914. Prest: J. E. J^rgenson, 
1900, Kirke, Gravplads.— A. M. A. (3540—1274) 

Livermore prækeplads. 

Eivermore, Humboldt Co., Iowa. 
Utenom (Ns), 1901-14(?). 

Begyndt 1901. Sluttet 1914(?). Prest: J. E. J^rgenson, 1901-14.— A. 
M. A. (3638—1275) 
/^^S' ,.7^,.^ -7^^ 


382 Iowa 
Cl CLy Bae 770. Vi sta 
Co . lOW-h-. 

Alta. 

m cuc Co It 


\\XX.'\ \_UTH Ef^B N Ch<J R,C\^ Little Sioiix Valley. 

Sioux Rapids (6 mil syd), Buena Vista Co., 
Iowa. 

Utenom (Ns), 1868-69; Norske synode, 
1869—. 

Organisert 7de november 1868. Delt paa 
grund av at den var for vidstrakt (Fenstad, 
1872; Trefoldigheds, 1880; Spencer, 1885; 
Zions, 1887). 300 sjæle i 1914. Prester: N. 
Amlund, 1869-72; O. A. Sauer, 1872-75; G. 
Guldbrandson, 1875-89; Otto C. Ottesen, 1889- 
02; L. P. Jensen, 1902-14; Otto C. Ottesen, 
1914-16. Embedsmænd i 1868 : a. O. O. Brown ; 
b. Ole E. Hesla; c. Ole Olsen Storla; e. Hil- 
dus Steen, Carl O. Dahl, Ole A. Knutsen. I 
1915: b. Ole Hegna; c. Olaf Mosbø; e. Sjz^ren 
Haraldsen, Tenius Bertnes, Hans Olsen. 2 
kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. Presteløn : 
$700 (1914).— O. C. Ottesen. (622—1276) A. 
P. Kirke, 1881, $3,500. 
Prestehus, 1876, $2,000. 
Gravplads, 5 acres. 
Land, 40 acres. 

Fenstad norsk evangelisk lutherske menighet. 

CFra 1868 til 1872 en del av Little Sioux Valley.) 
Alta, Buena Vista Co., Iowa. 
Norske synode, 1872-01. 

Organisert 1872. Opløst 1901. 21 sjæle i 1872, 30 i 1901. Prester: O. 
Sauer, 1872-75; G. Gulbrandson, 1876-87; Otto C. Ottesen, 1889-01; L. 
Jensen, 1901—. Gravplads.— A. M. A. (3607—1277) Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1868 til 1880 en del av Little Sioux Valley.) 
Sioux Rapids, Buena Vista Co., Iowa. 
Norske synode, 1880-00. 

Organisert 1880. Opløst 1900. 41 sjæle i 1880. 59 i 1900. Prester: G. 
Gulbrandsen, 1880-87; Otto C. Ottesen, 1889-00.— A. M. A. (360&— 1278) Buena Vista Co. 383 Linn Grove skandinavisk lutherske Zion menighet (Zion). 

(Fra 1868 til 1887 en del av Little Sioux Valley.) 

Linn Grove, Buena Vista Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1887-88; Norske synode. 1888—. 

Organisert 21de januar 1887. 50 sjæle i 1888, 42 i 1914. Prester: G. 
Gulbrandson, 1887-90: Otto C. Ottesen, 1890-02; L. P. Jensen, 1902-14; L. 
E. Kleppe, 1915—. Embedsmænd i 1887: b. H. L^vald: c. A. J. Breda; e. 
Edmund Knudsen, John Mikkelson. I 1915: b. Anfin Larson; d. mrs. John 
S. Johnson; e. Anfin Larson. Kvindefor., 1890. Union kirke, 1889. Preste- 
l^^n: $70 (1887), $85 (1914), $2,000 (1887-14).— L. E. Kleppe, Anfin Larson. 
(1085—1279) 

Sioux Rapids norsk evang. lutherske 
menighet. 

(Den norsk evangelisk lutherske.) 

Sioux Rapids, Buena Vista Co., Iowa. 

Konferentsen, 1871-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert Ilte mai 1871. 348 sjæle i 1914. 
Prester : A. P. Aaserød, 1871-75 ; J. H. Myhre, 
1876-77; Amund Johnson, 1877-95; J. Madsen, 
1895-98; H. O. Helmers, 1899-08; H. Noss, 
1908-13; L. E. Kleppe, 1913—. Embedsmænd 
i 1871 : a. C. N. Johnson ; b. Svend E. Peder- 
sen ; c. O. H. Dahl; d. H. H. Storla, O. O. 
Storla, P. Johnson ; e. Ole Halvorsen, Peder 
Jakobson, Peder Johnson. I 1915: b. M. A. 
Bakken ; c. J. K, Salveson ; d. A. Hanson, E. 
Barstad, Tore Thompson ; e. Julius Torkilson, 
James Lewison, H. Leikvold ; h. miss Marie 
Thompson. Kvindefor., 1880, $2,366 (1909-15). 
Ungdomsfor. Missionsfor. Hjælpefor. Sang- 
for. Presteløn: $125 (1880), $667 (1914).— L. 
E. Kleppe. (336—1281) 
Kirke, 1882, $2,200. 
Prestehus 1, 1890, $1,122. 
Prestehus 2, $-1,000. 

Kirke, 1899, $1,500. Linn Grove evangelisk lutherske 
menighet. 

Linn Grove, Buena Vista Co., Iowa. 
Utenom (Fk), 1892-94; For. kirke, 189^ 
Organisert Iste januar 1892. 75 sjæle i 1892 
(1 svenske), 127 i 1914 (nogle svensker). Pre- 
ster: A. Johnson, 1892-95; J. Madsen, 1895- 
98; H. O. Helmers, 1899-08; Henry Noss, 
1908-13; L. E. Kleppe, 1913—. Embedsmænd 384 Iowa i 1892: b. H. E. Loe; c. O. J. Erikson ; d. J. Bersagel, A. Tønnesen, Oluf 
Olson; e. C. J. Johnson, E. B. Monson, George Anderson. I 1915: b. Neis 
Olson; c. Christ. Halvorson ; d. A. Sundberg, John Cleveland, C. J. Johnson; 
e. Oliver Knutson, Alfred Johnson, Lewis Johnson, Kvindefor., 1892. Pre- 
steløn: $150 (1892), $333 (1914). Jubelfondet : $225.— L. E. Kleppe. 

(980—1280) 

Alta dansk evangelisk lutherske menighet. 

Alta, Bilena Vista Co., Iowa. 
Konferentsen. 1879-89. 

Organisert 1879. Opldst 1889. 60 siæle i 1879, 104 i 1889. Prest: A. 
Johnson, 1879-^9. Kirke.— A. M. A. (3'651— 1282) Storm Lake norsk evangelisk lutherske menighet. 

Storm Lake, Buena Vista Co., Iowa. 
Norske synode, 1879-89. 

Organisert 1879. Oplpst 1889. 16 sjæle i 1880, 20 i 1885. Prest: G. 
Gulbrandson, 1879-89.— A. M. A. (3652—1283) Dur Savior's English Lutheran Congregation. 

(Rembrandt English Lutheran.) 

Rembrandt, Buena Vista Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1908-15 (?). 

Organisert 1908. Oplc^st 1915(?). 50 sjæle i 1910. Prester: H. Noss, 
190&-14; L. E. Kleppe, 1914-15. Embedsmand i 1910: b. G. Spiegelberg. 
I 1914: b. L. Pingel. Kirke. Presteløn: $100 (1910). (1815—1284) 


LYON Co, 

^X IOWA o 

lu 


V) SIOUX Co. 
Fr^i ser - Fk ipiL Aal menighet. 

(Fra 1868 til 1871 en del av Canton menighet, S. D.). 

Inwood (6 mil nordvest). Lyon Co., Iowa. 

Norske synode, 1868-88. 

Organisert 1868. Opløst 1888. for at forene sig med Big Sioux — As 
(Vor Frelsers— Fk). 77 siæle i 1869, 140 i 1886. Prest: Elling Olsen, 
1868-86.— A. M. A. (3642--1285) Lyon Co. 385 Big Sioux norsk evangelisk lutherske menighet. 

Inwood (6 mil nordvest), Lyon Co., Iowa. 

Augustana, 1874-88. 

Organisert Ilte mai 1874. OplpJst 1888, for at forene sig med Aals (Vor 
Frelsers). Prest: S. M. Krogness, 1875-88. Embedsmand: e. S. O. Scheie. 
Kirke, $1,000. Prestehus, 1875, ca. $1,500. Gravplads, 40 acres, ca. $400. 
A. M. A. (3643—1286) 
Kirke, 1889, $5,500. 
Prestehus 1, 1890, $900. 
Prestehus 2, 1905, $2,700. 
Gravplads, 3 acres, $525. Vor Frelsers menighet. 

(Sammenslutning av Aals og Big Sioux.) 

Inwood, Lyon Co., Iowa. 

Antimissouri, 1888-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1888. Delt 1889, paa grund av 
at det var for langt for en del til kirken, og 
der blev bygget en kirke i byen (Bethlehem 
menighet). 74 sjæle i 1888, 422 i 1914. Prest: 
O. A. Berge, 1888—. Embedsmænd i 1888: 
b. Knud Jacobson ; d. S. O. Scheie, Halvor Sy- 
verson, (Die Erikson, Johannes Syverud; e. S. 
O. Scheie, Ole Sørenson, Haakon Moen ; f. A. 
Knudson. I 1915: b. S. O. Scheie; c. Martin 
Sorenson ; d. S. O. Scheie, Carl Eiesland, Lud- 
vig Danielson ; e. Emantiel Stykke, Ole Nel- 
son, Gabriel Eiesland ; f. S. O. Scheie ; h. Carl 
Eiesland. 2 kvindefor., 1888. Ungdomsfor., 
1901. Sangfor. Presteløn: $167 (1888), $400 
(1914), $6,600 (1888-14). Prestehus: $3,750. 
Kirketjener osv.: $6,000 (1888-14). Samfunds- 
skoler: $8,000 (1888-14). Barmhjertighetsan- 
stalter: $1,000 (1888-14). S. O. Scheies "Me- 
nighetshistorie".— O. A. Berge. (2170—1287) Bethlehem menighet. 

(Fra 1868 til 1888 en del 
av Aals ; fra 1888 til 1889 en 
del av Vor Frelsers.) 
Inwood, Lyon Co., Iowa. 
Antimissouri, 1889- 
90; Forenede kirke, 1890— 
Organisert 23de feb. 1889 
75 sjæle i 1889, 437 i 1914 
Prest: O. A. Berge, 1889— 
Embedsmænd i 1889: b. K 
T. Jacobson; c. K. T. Jacob- 
son; d. David Pederson, Ole 
Knudsjzin; e. Abraham F. 
Foss, J. S. Johnsøn, Ed- 
ward Dahl ; f. Andreas Knud- 
son. I 1915: b. A. O. An- 
derson; c. Albert Kraft; d. John Hendrickson, K. T. Jacobson, Rasmus 01- 
son; e. J. H. Johnson, S. B. Holland, Carl T. Halsteinson; h. John Hendrick- 
son. 2 kvindefor., 1889, $6,000. Ungdomsfor., 1901. Pikefor. 2 sangfor. 
Presteløn: $167 (1889), $400 (1914), $6,561 (1889-14). Prestehus: $3,750. 
Kirketjener osv.: $17,668 (1889-14). Missionen: $6,000 (1889-14). Barm- 
hjertighetsanstalter : $1,000 (1889-14).— O. A. Berge. (2169—1288) 
13 
Kirke 1, 1889, $2,000. Kirke 2, $500. Kirke 3, $3,900. 
Prestehus 1, 1890, $900. Prestehus 2, 1905, $2,700. 
Gravplads, 1 acre. 386 Iowa Beloit menighet. 

Beloit, Lyon Co., Iowa. 
Norske synode, 1872-84(?). 

Organisert 1872(?). Opl(^st 1884(?), paa grund av utflytning. 100 sjæle 
i 1872, 63 i 1884. Prest: EUef Olsen, 1872-83.— A. M. A. (3690—1289) 

St. Pauli menighet (Beloit menighet). 

Beloit, Lyon Co., Iowa. 

Augustana, 1876-90. 

Organisert 1876. Opl^st 1890, paa grund av at prof. Lysnes d^de; Augu- 
stana seminarium blev flyttet til Minneapolis og forenet med Augsburg. 25 
sjæle i 1876, 45 i 1890. Prester: S. M. Krogness, 1876-80; David Lysnes, 
1881-90; K. O. Lomen, 1888-89.— A. M. A. (3641—1290) 

Larchwood menighet. 

Larchwood, Lyon Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1890-97(?). 

Organisert 1890. Oplj^st(?) 1897(?). 23 sjæle i 1890, 21 i 1897. Prester: 
S. M. Krogness, 1890-91; O. A. Berge, 1892-97. Embedsmand i 1897: b. 
Erik Paulson.— A. M. A. (3691—1291) 

Rock Rapids skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Rock Rapids, Lyon Co., Iowa. 

Utenom (Kf), 1874-82; Augustana, 1884-90; Forenede kirke, 1890-96. 

Organisert 1874. OpljzJst 1896. Reorganisert 1897, men bibeholdt det gamle 
navn. 36 sjæle i 1882, 35 i 1896. Prester: H. Z. Hvid, 1874-80; H. M. Wang, 
1880-82; S. M. Krogness, 1884-91; Th. O. Fossum, 1891-96. Embedsmand 
i 1896: b. Fritz Miller.— A. M. A. (3644—1292) Rock Rapids skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Rock Rapids, Lyon Co., Iowa. 

Frikirken, 1897—. 

Organisert 1897. Ca. 35 sjæle i 1897, 60 i 1914. Prester: J. O. Arevik, 
1897-99; Elias Pedersen, 1900-03; C. E. Nordberg, 1905-07; Ingv. Hustvedt, 
1907-08; Elias Pedersen, 1908—. Embedsmand i 1915: b. Erick Johnson. 
Kvindefor., 1897. Ungdomsfor. Kirke. Gravplads. Prestel^n: $125 (1914). 
—A. M. A. (3228—1293) 

T /» A/l A co U 


fl 


EGr^i M wf LL 
P 0\Af E S H IBK Co., 

V) 


1 \AI A 


^ 
1 . 


o I^A H A ^ K A Co IKF OKUK 

Co Poweshiek Co., Hamilton Co. 387 Den norsk evangelisk lutherske menighet i Grennell. 

(Grennell, Grinnell og Searsboro.") 

Grinnell, Poweshiek Co,. Iowa. 

Utenom (Ns), 186&-90. 

Organisert 25de september 1868. Oplp^st 1890, fordi presterne under 
naadevalgstriden sluttet at betjene. Prester: O. G. Jukam, 1868-74; M. Fr. 
Wiese, 1874-90. Embedsmænd i 1868: b. T. Olson; d. Sjur Christopher; e. 
E. O. Bervin. Prestelj^n: $46 (1868).— P. C. Birkelo. (628—1294) 

Mellgrove menighet. 

Searsboro, Poweshiek Co., Iowa. 
Norske synode, 1869-74. 

Organisert 1869. Opl^st 1874. 24 siæle i 1869, 75(?) i 1874. Prest: O. 
G. Jukam, 1869-74.— A. M. A. (3783—1295) 

Den norsk lutherske menighet i Grinnell (Grinnell). 

Grinnell, Poweshiek Co., Iowa. 
Forenede kirke 1893—15. 

Organisert 1893. Opl^st 1915. 45 sjæle i 1895. Prester: O. E. Bor- 
dahl, 1893-02; M. M. Lindahl, 1903-07; O. Ingvoldstad, 1914-15. 

(1809—1296) 
Ebenezer evang. lutherske menighet. 

Grinnell, Poweshiek Co., Iowa. 

Ellings synode, 1897 — . 

Organisert 1897. 35 sjæle i 1897, 70 i 1914. 
Prest: S. M. Stenby, 1897—. Embedsmænd i 
1897: a. Iver Iverson; b. Omund Peterson; c. 
E. Erickson ; d. O. Peterson ; e. I. Iverson, O. 
Peterson, E. Erickson. I 1915 : a. Iver Iver- 
son ; b. Omund Peterson ; c. E. Erickson ; d. O. 
Peterson; e. I. Iverson, O. Peterson, E. Erick- 
son; h. O. Peterson. Kvindefor., 1899, $1,600. 
-S. M. Stenby. (1129—1297) Kirke, 1897, $2,900. Homer menighet. Homer, Hamilton Co., Iowa. 
Norske synode, 1869(?)-80(?). 

Organisert 1869(?). Opløst i880(?). 100 sjæle i 1869. Prester: N. Am- 
lund, 1866-74; O. G. Jukam, 1874-80(?).— A. M. A. (3675—1298) Webster City norsk evangelisk lutherske menighet. 

Webster City, Hamilton Co., Iowa. 

Konferentsen, 1870-89(?). 

Organisert 1870. Oplj^st 1889(?). 40 sjæle i 1870, 80 i 1889. Prester: 
A. P. Aaser^d, 1870-78; Am. Johnson, 1878-84; L. T^sdal, 1885-89. Em- 
bedsmand i 1889: b. M. Flugstad.— A. M. A. (3627—1299) 388 Iowa 

^v>-l 9 /i t- Co. 1 
++aTnTltb>iCo..lOivii. 


U 

'r 

t 


3i 


oo-n-e. CL^, 1 STo-r-y/ Ca 

Mud Lake menighet. 

Webster City (? mil sydøst). Hamilton Co., Iowa. 
Utenom (Ns), 1877-79(?). 

Organisert 1877. Opløst 1879(?). 28 sjæle i 1878. Prest: J. J. Tackle, 
1877-79.— A. M. A. (3780—1300) 

Hamilton menighet. 

Kamrar (5 mil sydvest), Hamilton Co., Iowa. 
Konferentsen, 1874-84. 

Organisert 1874. Opløst 1884(?). 40 sjæle i 1895. 
rød, 1874-78; Am. Johnson, 1878-84. (3693—1301) 

H aTTx '^^ f'orx Co., i ouj<x. 
'\^ir± Prester: A. P. Aase- o\^\^li^ ^k IZlU StP€M,ult' '•er, 1 /-£!S. 
Den evangelisk lutherske Trefoldigheds menighet. 

Ellsworth (4 mil 52Jst), Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1875-92. 

Organisert 7de mai 1875. Delt og opljz^st 8de januar 1892 (15de mars 
1893?), da menigheten hadde to kirker og det var lettere for hver avdeling 
at arbeide for sig (Vestre Trefoldighed; Østre Trefoldighed). Ca. 40 siæle 
i 1875, 453 i 1891. Prester: O. G. Jukam, 1875; J. J. Tackle, 1876-79; Neh. 
Christensen, 1879-^2; B. Mikkelsen, 1882-93. Kirke 1, 1882, $4,000. Kirke 
2, 1886, $3,000.— K. O. Lundeberg. (1782—1302) 

Den evangelisk lutherske østre Trefoldigheds menighet. 

(Fra 1875 til 1892 en del av Den evangelisk lutherske Trefoldigheds 
menighet.) 

Radclifife (SVs mil sydvest). Hamilton Co., Iowa. 

Forenede kirke. 1892—. 

Organisert 8de januar 1892 (15de mars 1893?). 290 sjæle i 1893 (2 dan- 
sker, 1 tysker), 371 i 1914. Prester: E. M. Broen, 1893-97; H. M. Sæterlie, Hamilton Co. 389 1897-99; A. E. Bolstad, 1899-01; Chr. Forthun, 1901-04; C. H.Hjortholm, 1904- 
14; K. O. Lundeberg, 1914 — . Emb^dsmænd i 1893: a. Hans H. Hagen; b. 
J. A. Rytter; c. B. P. Pedersen; d. K. J. Elwick, Thomas A. Reisetter; e. 
Ole Teig, Sam Svenson, Ole Lenning; f. N. M. Stumo; h. N. M. Stumo. 
I 1915: b. J. A. Bervin; c. T. L. Thompson; d. Hans H. Hagen, J. A. Rytter, 
Erick J. Heng, L. C. Larson; e. T. L. Thompson, Haakon E. Espe, Arne 
J. Heng, Ed. A. Reisetter, Henry Rytter; f. L. C. Larson, T. B. Tweet; h. 
T. L. Thompson, Ed. T. Reisetter. 2 kvindefor., 1880. Ungdortisfor., 1905. 
Pikefor., 1905. Sangfor., 1893, 1900. Kirke, 1886, $3,000. Kapel, 1905. 
Prestel^n: $250 (1893), $500 (1914), $8,329 (1893-14). Kirketjener osv.: 
$3,000 (1893-14). Menighetsskolen: $2,400 (1893-14). Samfundsskoler: 
$1,750 (1893-14). Missionen: $4,620 (1893-14). Barmhjertighetsanstalter: 
$1,600 (1893-14). "Konstitution", 1893; "Menighetshistorie", 1914, J. A. 
Berven.— K. O. Lundeberg. (887—1304) 
Kirke, 1882, $4,000. 
Prestehus, 1894, $4,000. 
Gravplads, 1 acre, $100. Den evangelisk lutherske vestre Trefol- 
digheds menighet. 

(Fra 1875 til 1892 en del av Den evangelisk 
lutherske Trefoldigheds menighet.) 

Ellsworth, Hamilton Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1892 — . 

Organisert 8de januar 1892. 260 sjæle i 
1895, 399 i 1914 (1 ikke-norsk). Prester: O. 
G. Jukam, 1875; J. J. Tackle, 1876-79; N. 
Christensen, 1879-82; B. Mikkelsen, 1882-93; 
E. M. Broen, 1893-97; M. J. Sæterlie, 1897- 
99; A. E. Bolstad, 1899-01; Chr. Forthun, 
1901-04; C. H. Hjortholm, 1904-14; K. O. 
Lundeberg, 1914 — . Embedsmænd i 1892: a. 
J. O. Ringstad; b. Jacob A. Rytter; c. Johan 
Thoreson; d. Amund Cragwick, Swen Isberg; 
e. Helge Larson, Hans H. Hagen, Johan Tho- 
reson ; f. Johannes Larson Augestad ; g. J. L. 
Augestad; h. J. O. Ringstad. I 1915: b. O. J. 
Mansager; c. Peter Holt; d. O, M. Lyders, 
Ole O. Eittreim, Swen Olson ; e. Joseph P. 
Dahl, Jesse Hill, Jørgen Olson, Oscar Thore- 
son ; f, O. J. Mansager ; g. F. J. Swenson ; h. 
O. J. Mansager. 2 kvindefor., 1877. 2 ung- 
domsfor. Pikefor. Missionsfor., 1877. Sang- 
for., 1893. Guttefor. Presteløn: $150 (1892), 
$500 (1914). "Konstitution", 1893; "Menig- 
hetshistorie", 1914, J. A. Berven.— K. O. Lun- 
deberg. (888—1303) St. Pauli menighet. 

Stanhope (2y2 mil syd, 4 mil øst), Hamilton Co., Iowa. 
Utenom (Ns, Am), 1876-89. 
* Organisert 1876. Opløst 1889, paa grund av naadevalgstriden (St. Pauli 
norsk lutherske-Fk; Brække i Clear Lake-Ns). Ca. 100 sjæle i 1876, ca. 
380 i 1889. Prester: N. Amlund, 1873-76; J. J. Tackle, 1876-78; Nehem 
Christensen, 1879-82; Baard Mikkelsen, 1882-95. Embedsmænd i 1876: b. 
John Skaalure; f. E. H. Fardal. Kirke. 1883, $3,600. (4153—1305) Brække menighet i Clear Lake. 

(Fra 1876 til 1889 en del av St. Pauli norsk lutherske menighet.)' 

Stanhope (61/2 mil sydøst), Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1889-90; Norske synode. 1890—. 

Organisert 9de oktober 1889. 55 sjæle i 1890, 90 i 1914. Prester: T. A. 390 Iowa Torgersen, 1889-90; A. J. Lee, 1891-92; S. S. Gramstad, 1893-98; J. C. T. 
Moses, 1899-01; T. G. Opsahl, 1902-09: H. S. Rue, 1910—, Gravplads.— A. 
M. A. (3676—1307) 
Kirke, 1883, $3,600. 
Prestehus, 1880, $3,000. 
Gravplads, 1 acre, $100. 
Land, 5 acies, $75. 
St. Pauli norsk lutherske menighet. 

(Fra 1876 til 1889 en del av St. Pauli mght.) 
Stanhope {V-/^ mil S5'd, 4 øst), Hamilton 
Co., Iowa. 

Utenom (Am), 1889-90; Forenede kirke, 
1890-. 

Organisert 1889 OS76). 417 sjæle i 1890, 
306 i 1914. Prester: N. Amlund, 1873-76; J. 
J. Tackle, 1876-78; Nehem Christensen, 1879- 
82; Baard Mikkelsen, 1882-95; O. E. Gizke, 
1895-96; P. O. Qualen, 1896-98; J. H. T. Lee. 
1899-03; M. N. Knutson, 1904-13; Omar 
Brenne, 191-1 — . Embedsmænd i 1915: b. Amel 
Hove; c. N. N. Fardal; d. Torkel Oppedal, Edwin Oison, Erik Anderson; e. 
John Hove, Wm. Williamson, Tallak Johnson ; f. Torkel Oppedal ; h. Amel 
Hove. 2 kvindefor. Presteløn : $550 (1914), $10,650 (1876-14). Kirketjener 
osv.: $10,000. (2758—1306) Glear Lake og Ellsworth norsk evangelisk lutherske menighet. 

Jewell (5 mil syd, 3 mil vest), Hamilton Co., Iowa. 

Hauges synode, 1882 — . 

Organisert 28de januar 1882. 125 sjæle i 1914. Prester: P. L. Solberg. 
1882-^5; C. C. Holter, 1885-87; N. G. Peterson, 1887-91; O. P. Svingen, 
1892-97; J. N. Sandven, 1897-98; G. C. Gjerstad, 1898-04; C. J. Eastvold, 
1904-13; Martin Norstad, 1913—. Embedsmænd i 1882: b. Erik Knudson; 
c. O. Frj!(vig; d. Bendik Alvestad, Gregorius Pederson, P. Olson; e. Magnus 
Monson, John Sandsgaard, G. Pederson. I 1915: b. G. A. Kolseim; c. An- 
drew Alfseike; d. O. Enderson, J. Sandsgaard, O. O. Westre; e. G. A. Kol- 
seim, A. H. Anderson, Ole Brekke: h. O. O. Westre. 2 kvindefor. Ung- 
domsfor. Pikefor. Kirke, 1883. Prestel^n: $140 (1882), $300 (1914).— M. 
Norstad. (2778—1308) Nazaret norsk lutherske menighet. 

Radcliffe (3j4 mil sydvest), Hamilton Co., Iowa. 

Hauges synode, 1882 — . 

Organisert 1882. 260 siæle i 1882, 125 i 1914. Prester: Ingvald Eistein- 
sen, 1882-84; C. C. Holter,' 1884-96; S. O. Heidal, 1896-08; T. J. Knutson, 
1908—. Embedsmand i 1915: b. J. Sheldal. Kirke. Gravplads.— A. M. A. 
(3624—1309) Hamilton Co. 391 

Bethesda evangelisk lutherske menighet. 

Jewell, Hamilton Co., Iowa. 

Hauges synode, 1887 — . 

Organisert 1887. 304 sjæle i 1897, 354 i 1913. Prester: N. G. Peterson, 
1S87-9S; C. J. Eastvold, 1897-13; Martin Norstad, 1913—. Embedsmænd i 
1915: b. Henry Ostrem; c. Edward Knudson; d. keier Nelson, Henry Hil- 
dahl, Henry Ostrem; h. Magnus Johnson. Kvindefor. Ungdomsfor., 1915. 
Sangkor.— Martin Norstad. (2777—1310) 

Ladvig norsk evangelisk lutherske menighet. 

Stanhope, Hamilton Co., Iowa. 

Antimissouri, 1880-90; Forenede kirke, 1890-03 (?). 

Organisert 1888(?). Opl^st 1903(?). 69 sjæle i 1890, 30 i 1903. Prester: 

B. Mikkelsen, 1890-96; P. O. Qualen, 1896-98; J. H. T. Lee. 1899-03. Em- 
bedsmand i 1888: b. Kristian Monson.— A. M. A. (3678—1311) 

Elim menighet. 

Randall, Hamilton Co., Iowa. 

Hauges synode, 1889 — . 

Organisert 1889. 200 sjæle i 1889, 3.S0 i 1914. Prester: N. G. Peterson, 
1889-95; S. O. Heidal, 1895-00; G. O. Paulsrud, 1901—. Embedsmand i 
1915: b. M. M. Teigland. Ungdomsfor. Kirke. Prestehus. Gravplads. 
—A. M. A. (3625—1312) 

Tabitha norsk evangelisk lutherske menighet. 

Williams (6 mil sydvest), Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1890-93; Hauees synode, 1893—. 

Organisert 26de mars 1890. 100 sjæle i 1890, 300 i 1914. Prester: N. 
G. Peterson, 1890-95; C. J. Eastvold, 1896-13; S. C. Simonson, 1913—. Em- 
bedsmænd i 1890: b. Lars Alvestad; c. P. K. Hill; d. M. J. Hall, Lars Alve- 
stad; e. O. Walem, J. Holt, C. Thompson. I 1915: b. Iver Thompson; c. 
R. J. Skilbred; d. R. T. Halsne, J. Anderson, M. J. Hall; e. S. M. Hall, 

C. K. Hoversten, S. A. Johnson; f. K. O. Roe; h. K. O. Roe. Kvindefor., 
1890. Ungdomsfor. Pikefor. Kirke, 1892, $4,500. Gravplads, 1 acre. 
Presteløn: $125, $600 (1914), $7,500 (1890-14). Kirketjener osv.: $2,000 
(1890-14). Samfundsskoler: $4,000 (1890-14). Missionen: $4,000 (1890-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $1,000 (1890-14).— S. C. Simonson. (681—1313) 

Betania evangelisk lutherske menighet. 

(Bethania menighet.) 

Radcliflfe (6% mil nordvest), Hamilton Co., Iowa. 

Hauges synode, 1891 — . 
. Organisert 1891. 148 siæle i 1891. 180 i 1914. Prester: N. G. Peterson, 
1891-95; S. O. Heidal. 1895-08; T. J. Knutson, 1908—. Kirke. Prestehus. 
Gravplads.— A. M. A. (3623—1314) 

Nordre St. Petri norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1857 til 1894 en del av St. Petri.) 

Randall (3 mil nord|z(st), Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1894—. 

Organisert 1894. 200 sjæle i 1914. Prester: Jacob Tanner, 1894-98; O. 
P. Vangsnes, 1899-12; Henry Solum, 1912; L. Gutteb^, 1906-08; H. P. Ausan, 
1908-10; Helmer Halvorson, 1910-12. Embedsmænd i 1894: f. A. J. Larson; 
g. Ivar Havneros. I 1915: b. N. Tjernagel; c. T. M. Larson; d. A. J. Lar- 
son, Oscar Mortvedt; b. mr. Anderson; e. Knut Olson, Paul Kalvig, Lewis 
Knutson; h. N. Tjernagel. Kvindefor., 1899. Ungdomsf., 1913. Sangfor., 
1894. Kirke, 1894, $2,000. Presteløn: $333 (1914).— H. Solum. (1853—1315) 392 Iowa Immanuels norsk lutherske menighet. 

Ellsworth (4 mil øst), Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1896-97; Hauges synode, 1897—. 

Organisert 1896. 129 s-æle i 1896, 40 i 1914. Prester: J. J. Skarpness. 
1899-04; O. Andresen, 1904-06: A. E. Distad, 1907-10; T. J. Spande, 1910-12; 
S. G. Simonson, 1913 — . Embedsmænd i 1896: a. Helge Amundson; b. L. 
O. Amundson. I 1915: b. L. O. Amundson; c. A. H. Lunning; d. Helge 
Amundson, P. H. Lunning, Lars Olson; e. A. H. Lunning, M. H. Lun- 
ning. Prestel^n: $200 (1896), $200 (1914). Kirke, 1897, $1,800.— S. C. Si- 
monson. (683 — 1316) 

Zion evangelisk lutherske menighet. 

Jewell (7 mil nordvest), Hamilton Co., Iowa. 

Hauges synode, 1897 — . 

Organisert 1897. 69 sjæle i 1897, 101 i 1914. Prester: C. J. Eastvold, 
1897-1913; Martin Norstad, 1913—. Embedsmand i 1915: b. Iver Berven. 
Ungdomsfor. Kirke, 1898. Gravplads.— A. M. A. (3622—1317) Stanhope prækeplads. 

Stanhope, Hamilton Co., Iowa. 
Norske synode, 1901-09. 

Begyndt 1901. Sluttet 1909. Prester: O. P. Vangsnes, 1901-02; T. G. 
Opsahl, 1902-09.— A. M. A. (3677—1318) Norum lutherske menighet. 

Stanhope, Hamilton Co., Iowa. 

Utenom, 1905-06; Forenede kirke, 1906—. 

Organisert 24de juni 1905. 63 sjæle i 1905 
(23 svensker), 130 i 1914 (27 svensker). Pre- 
ster: M. N, Knutson, 1905-13; Omar Brenne, 
1914 — . Embedsmænd i 1905 : a. J. E. Sogard ; 
b. Peter Hove; c. H. E. Fardal; d. C. O. San- 
dal, Peter Hove; e. H. E. Fardal, John Malm- 
berg, O. J. Granville; h. J. E. Sogard. I 
1915: b. Martin Sandal ; c. H. E. Fardal; d. 
Iver Hove, O. J. Granville, John Nelson; e. 
Morgan Hill, Hilman Granville, C. O. Sandal; 
f. Iver Hove ; h. Geo. Nelson. Kvindefor., 
1905. Presteldn: $150 (1905), $450 (1914), 
$2,550 (1905-14). Kirketjener osv.: $500.-0. 
Brenne. (2757—1319) Kirke, 1905, $5,600. 

St. Pauli evangelisk lutherske menighet. 

Williams, Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1912—. 

Organisert i december 1912. 30 sjæle i 1912, 40 i 1914. Prest: S. C. 
Simonson, 1912 — . Embedsmænd i 1912: b. Fred Nelson; c. Ross Olson; 
d. M. Walker, Ross Olson: e. H. O. Svingen, Otto Rasmusson. I 1915: 
b. Fred Nelson; c. Otto Rasmusson; d. M. Walker, A. J. Oswood, O. A. 
Arthur; e. Otto Rasmusson, M. E. Thompson, Erik Knudson. Kvindefor. 
Presteløn: $200 (1913), $200 (1914), $400 (1913-14).— S. C. Simonson. 

(684—1320) Hamilton Co., Harrison Co. 393 Landstads evangelisk lutherske menighet. 

Williams (7yo mil sydøst), Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1913— 

Organisert 1913. 32 sjæle i 1913, 70 i 1914. Prest: S. C. Simonson. 
1913 — . Embedsmænd i 1913: b. H. M. Rasmussen; c. J. B. Larson; d. E. 
Quelland, J. P. Wicks; e. J. B. Larson, H. M. Rasmussen. I 1915: b. J. 
Torvestad; c. O. P. Frette; d. J. B. Larson, J. P. Wicks, E. Hoversten; e. 
O. P. Frette, A. Hanson; f. Jacob Torvestad; h. J. Anderson. Kvindefor., 
1912, $700. Kirke, 1914, $2,200. Gravplads, 1 acre, $75. Presteløn: $200 
(1913), $200 (1914), $400 (1913-14).— S. C. Simonson. (682—1321) 
o -n o "y^ fic OurtUfy l4ayr'^^'^ C^./ /<a,. Va V-e y 


Dunlap prækeplads. 

Dunlap, Harrison Co., Iowa. 
Norske synode, 1869(?)-70(?). 

Begyndt 1869(?). Sluttet 1870(?). Prest: E. G. A. Christensen, 1869-76. 
-A. M. A. (3683—1322) 

Missouri Valley prækeplads. 

Missouri Valley, Harrison Co., Iowa. 
Norske synode, 1895(?)-99(?). 

Begyndt 1895(?). Sluttet 1899(?). Prest: H. Hansen Frost, 1894-99. 
-A. M. A. (3685—1323) wooo ou/^y Co. y^AL3ATifH 

:, ^ M N O/VA Co. 

I OWA 
SOLOI £t7K^ 

mtiLBMCO 


HaRiZi S O N Co. 394 Iowa 


ir 70. SKIB.N —KF ^ SK/BN—pK 
rf7f Skien menighet. 

Albaton, Monona Co., Iowa. 

Norske synode, 1869; Antimissouri, 1887-90. 

Organisert 1869. Oplp^st 1890. Muligens forenet med Fairview menig- 
het. Ca. 80 sjæle i 1869, 119 i 1889. Prester: E. Olsen, 1869^72; O. A. Nor- 
mann, 1873-79; J. A. Hellestvedt, 1879-83; K. O. Skyberg, 1883-90.— A. 
M. A. (3696—1324) Skien norsk lutherske 
menighet. 

Sloan (6 mil vest), Mo- 
nona Co., Iowa. 

Utenom (Kf), 1870-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1870. 116 sjæle 
i 1914 (8 svensker). Pre- 
ster: O. H. Bostad, 1881- 
83; H. Yderstad, 1886-91; 
H. O. Fjeldstad, 1891-94; 
O. A. Rørem, 1902-05; J. 
Lewis, 1906-07; R.H.Ware- 

berg, 1909-13; O. Skilbred, 1914—. Embedsmænd i 1915: b. P. B. Petersen; 

c. Gust A. Olsen; d. P. B. Petersen, August Dahl, Knut Reitan; e. John 

Hansen, Martin Olsen, George Olsen ; f. P. B. Petersen ; h Julius Johnson. 

Kvindefor. Ungdomsfor. Missionsfor., 1915. Sangkor. Presteløn : $350 

(1914).— O. Skilbred. (20—1325) 
Fairview menighet. 

Albaton, Monona Co., Iowa. 

Konferentsen, 1876-90. 

Organisert 1872. Opl^st 1890. Forenet sig med Skiens menighet. 58 
sjæle i 1877, 50 i 1889. Prester: Osm. Sheldahl, 1872-75; Am. Johnson, 
1876-81; O. H. Bostad, 1881-83; G. B. Christiansen, 1884-85; Th. O. Fos- 
sum, 1886-87; H. T. Yderstad, 1888-90. Embedsmand i 1889: b. Alfred 
Strand.— A. M. A. (3698—1326) Spring Valley norsk evangelisk lutherske menighet (Sol dier). 

Soldier (3 mil sydøst), Monona Co., Iowa. 

Konferentsen, 1873-79. 

Organisert 1870. OpljzJst 1879, for sammen med andre at danne me- 
nighet (Bethlehem). 30 sjæle i 1873, 41 i 1879. Prest: O. Sheldahl, 1870-79. 
—A. M. A. (3699—1328) Monona Co. 395 
Kirke 1, 1882, $5,500. 
Kirke 2, 1903, $11,500. 
Kirke 3, 1916, $7,700. 
Prestehvis 1. 1882, $1,500. 
Prestehus 2, 1913, $2,000. 
Gravplads, 5 acres, $40. 
Land, 11 acres, $88. 
Soldier Valley evangelisk lutherske 
kirke. 

Soldier (3 mil syd), Monona Co., Iowa. 
Norske synode, 1870-87; Antimissouri, 1887- 
90; Forenede kirke, 1890— 

Organisert 1870. 25 sjæle i 1870, 667 i 1914 
(2 engelskmænd). Prester: Ellef Olsen, 1870- 
71; G. M. Erdahl, 1871-75; R T. Hilmen, 
1875-79; J. A. Hellestvedt, 1879-84; K. O. 
Skyberg, 1884-91 ; J. F. Swenson, 1891-95 ; C. 
H. Hjortholm, 1896-00; G. H. Bakken, 1900- 
12; H. K. Sunner, 1913 — . Embedsmænd i 
1870 : E. Evenson, Ole Strand, Knut Thore- 
son, Jens Syverson, Ole Syverson, Nils Tho- 
reson, Arne Swenson, Hans Syverson, George 
Swenson, G. Knutsen. I 1915 : b. Chris. Olsen ; c. Mathew Mathison ; d. Knut 
Thoreson, Sven Navrud, J. J. Nordby, Lars Hedum, Ole Nordaker, O. G. 
Olsen ; e. Hans Larson, Ole A. Rude, Arne Olsen, f. George Swenson ; h. Ole 
G. Olsen, Sven Naverude, John Rusten. 3 kvindefor., 1880, $10,000. Ung- 
domsfor., 1897, $800. Pikefor., 1903, $500. Sangfor., 1897, $200. Presteløn: 
$200 (1870), $1,200 (1914), $13,700 (1870-14). Prestehus: $5,000. Kirke- 
tjener osv.: $1,500 (1870-14). Menighetsskolen : $2,400 (1870-14). Sam- 
fundsskoler: $2,750 (1870-14). Missionen : $6,000 (1870-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter : $5,000 (1870-14). "Konstitution", 1879; Forenede kirkes kon- 
stitution, 1899.— H. K. Sunner. (2224—1327) Bethlehem menighet. 

Soldier, Monona Co., Iowa. 

Konferentsen, 1879-90. 

Organisert 1879. Opløst 1890, for at gaa sammen med Soldier Valley 
menighet(?). 58 sjæle i 1880. Prester: O. Sheldahl, 187^-81; O. H. Bostad, 
1882-^; G. B. Christiansen, 1884-86; Th. O. Fossum, 1886-87; H. T. Yder- 
stad, 1888-89; B. P. Strand, 1889-90.— A. M. A. (3679—1329) Ingemanns dansk evangelisk lutherske menighet. 

Blenco(?), Monona Co., Iowa. 
Konferentsen, 1880-84. 

Organisert 1880. Gik med i Den forenede danske kirke. 108 sjæle 
i 1884 (dansker). Prest: G. B. Christiansen, 1881-84.— A. M. A. 

(3700—1331) 396 Iowa 
Onawa norsk lutherske menighet. 

Onawa, Monona Co., Iowa. 

Konferentsen, 1876-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 24de april 1876. 20 sjæle i 1876, 
82 i 1914 (13 svensker). Prester: A. John- 
son, 1876-81 ; O. H. Bostad, 1881-83 ; H. Yder- 
stad, 1886-91; H. O. Fjeldstad, 1891-94; C. H. 
Hjortholm, 1895-00; G. H. Bakken, 1900-12; 
O. Skilbred, 1914—. Embedsmænd i 1876: b. 
\Vm. Christensen; c. Ed. Bakke; d. John Ol- 
sen, Ole A. Olsen ; e. Carl Moen, L. Jakobsen ; 
f. Carl Moen; h. John Olsen. I 1915: b. Wm. 
Christensen ; c. Oscar Bakke ; d. S. Jetmund- 
son, Gus. Petterson, Peter Petersen ; e. Ed. 
Bakke, Knut Larson, Ole Moen; f. Ole Moen; 
h. S. Jetmundson. Kvindefor. Missionsfor. 
Sangfor. Presteløn: $325 (1914).— O. Skil- 
bred. (238—1330) 


u ?r% Uaiét Co. 
3 

n 

i. ^Røelyyt 

jip Ca lU -yi<J^y 

IOWA Cxr^cne Co | /3^c?M^^f«-C< 

O 

f: <5 Badger evangelisk lutherske menighet. 

Badger, Webster Co.. Iowa. 

Norske synode, 1869-74. 

Organisert 1869. Delt og opldst 1874, for bekvemhet (Vestre og Østre 
Badger). Ca. 200 sjæle i 1869. 214 i 1874. Prester: N. Amlund, 1869-71; 
O. A. Sauer, 1872-74.-A. M. A. (3724—1332) Østre Badger menighet. 

(Fra 1869 til 1874 en dd av Badger menighet.) 

Badger, Webster Co.. Iowa. 

Norske synode, 1874-78(?). 

Organisert 1874. Delt 1878. Østre og Vestre Badger blev forenet i 
1878 og antok navnet Ullensvang menighet. En del av Østre Badger gik 
ind i Konferentse menigheten og antok navnet Badger. 162 sjæle i 1875, 
166 i 1878. Prest: O. A. Sauer, 1875-78.— A. M. A. (3726—1333) Webster Co. 397 Vestre Badger menighet. 

(Fra 1869 til 1874 en del av Badger menighet.) 

Badger, Webster Co., Iowa. 

Norske synode, 1874-78. 

Organisert 1874. Østre og Vestre Badger blev forenet i 1878 og antok 
navnet Ullensvang. En del av Vestre Badger kaldte egen prest fra Synoden 
og antok navnet Hjelmeland. 98 sjæle i 1875, 74 i 1878. Prest: O. A. 
Sauer, 1875-78.— A. M. A. (3725—1334) Badger norsk lutherske 
menighet. 

(Fra 1869 til 1874 en del 
av Badger ; fra 1874 til 1878 
en del av Østre Badger.) 

Ft. Dodge (10 mil nord), 
Webster Co., Iowa. 

Konferentsen, 1878(1869)- 
90; Forenede kirke, 1890—. 
Organisert 1878 (1869). 
130 sjæle i 1871, 560 i 1914. 
Prester: R. R. Bull, 1870- 
71 ; P. A. Aaserød, 1871-80; 
A. Johnson, L. H. Tøsdal, 
1880-89; K. B. Birkeland, 
1890-93 ; Ole Shef veland, 
1894-08 ; Edw. Nervig, 1908^ 

11; J. M. Jenson, 1911—. Embedsmænd i 1915: b. Fred Hørheim; c. T. K. 

Peterson; d. K. O. Knudsen, A. Chantland, E. E. Fevold; e. Peter Ackvig, 

T. A. Chantland, O. J. Thorson. ' 6 kvindefor. Ungdomsfor., 1892. Pikefor. 

Sangkor. Presteløn : $65 (1878), $1,000 (1914). "Konstitution", 1910.— J. 

M. Jenson. (454—1335) 
Kirke, 1880, $2,450. Skolehus 1, 1863. Skolehus 2, 
1870, $1,500. Prestehus, 1892, $5,000. Land, 4 
lotter, $5,000. Hjehneland norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1869 til 1874 en del av Badger; fra 1874 til 1878 en del av Vestre 
Badger menighet.) 

Badger (5 mil nordcJst), Webster Co., Iowa. 

Norske synode, 1878-82. 

Organisert 1878. Oplj^st 1882. 85 sjæle i 1878, 96 i 1880. Prest: O. A. 
Sauer, 1877-82.— A. M. A. (3799-1336) Norsk evangelisk lutherske menighet. 

Fort Dodge, Webster Co., Iowa. 

Norske synode. 1869-79(?). 

Organisert 1869. Opløst 1879(?). Ca. 35 sjæle i 1869, 62 i 1879. Prester: 
N. Amlund, 1868-71; O. A. Sauer, 1872-75; J. J. Tackle, 1876-79.— A. M. A. 
(3727—1337) 

\/\/€.i- ste.Tr Co-; Iowa. 

>9> ir-r^ \A/cLShi>fa-t 

„ f3ra6 ^ 150X - fivSr^eijd i*f/3 7^/^ 398 Iowa St. Olafs norsk lutherske menighet. 

Fort Dodge, Webster Co., Iowa. 

Utenom (Fk, Lf), 1891-99; Forenede kirke, 
1899—. 

Organisert 16de september 1891. 38 sjæle i 
1891, 285 i 1914 (7 svensker, 2 engelskmænd, 
2 tyskere). Prester: K. B. Birkeland, 1891- 
93; L. O. Wigdahl, 1894-97; O. Shefveland, 
1897; C. S. Østerhus, 1897-98; H. C. Holm, 
1898-01; J. H. T. Lee, 1901-02; J. T. Bur- 
sett, 1902-06; P. C. Danielsen, 1908—. Em- 
bedsmænd i 1891 : b. E. A. Fremming; d. Ole 
S. Olson, L. C. Haugen, O. L. E. Larson ; e. 
dr. J. S. Nelson, Andrew Moe, O. M. Oleson. 
I 1915: b. Carl C. Haugen; c. O. M. Oleson; 
d. E. A. Fremming, G. J. Thomte; Ole Han- 
son ; e. O. M. Oleson, B. M. Johnson, Chris. 
Fremming; f. E. A. Fremming; h. Ole Han- 
son (norsk søndagsskole), Emma M. Hanson 
(engelsk søndagsskole). Kvindefor., 1890, 
$5,000. Ungdomsfor., 1890, $2,500. Pikefor., 
1890-12, $2,200. Mandsfor., 1911. Missions- 
for., 1908-10, $150. Sangfor., 1890. Presteløn : $100 (1891), $700 (1914), 
$7,820 (1891-14).— P. C. Danielson. (27—1338) 
Kirke, 1894, $9,300. 
Prestehus, 1909, $3,500. 
Gravplads, 2 acres, $200. 
Kirke 1, 1884, $1,700. 
Kirke 2, 1906, $3,200. 
Gravplads, 11/^ acre, $150. 
Washington norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Duncombe, Webster Co., Iowa. 
Utenom (Kf), 1870-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 15de mai 1870. 40 sjæle i 1870, 
208 i 1914 (1 danske, 12 svensker). Prester: 
R. R. Bull, 1870-71; A. P. Aaserød, 1871-80; 
A. Johnson, 1880-82; O. C. Schonhovd, 1882- 
83; H. C. Holm, 1883-86; L. H. Tøsdal, 1886- 
89; K. B. Birkeland, 1889-93; O. Shefveland, 
1893-00; T. T. Heimarck, 1901-02; T. T. Bursett, 1902-06; O. Shefveland, 
1907-08 ; P. C. Danielson, 1908—. Embedsmænd i 1870 : a. Mekal C. Tolstad ; 
b. cand. theol. R. R. Bull: c. Andrew Johnson; d. Aleksander Iversen, Jo- 
hannes Næsheim, Anders Olsen; e. Mekal C. Tolstad, Andrew Johnson, Pe- 
der Jacobson; f. Hans Olson. I 1915: b. Olof Christophersen; c. E. T. Da- 
vidsen; d. Elias Nelson, Hans Anderson, Jake Jacobsen; e. John Østlund, 
Hans Hanson, C. J. Heusken ; f. John Østlund ; h. John Østlund. Kvindefor., 
1902, $1,000. Ungdemsfer., 1909, $200. Sangfer., $50 Presteløn : $50 (1870), 
$300 (1914), $7,500 ( 1870-14) .—P. C. Danielsen. (25—1339) Webster Co. 399 Norske evangelisk lutherske Brushy Creek menighet. 

(Brushy, Bry Creek.) 

Brushy, Webster Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1872-13. 

Organisert 3dje juli 1872(?). Prester: O. A. Sauer, 1872-76; J. J. Tackle, 
1876-77; N. Christensen, 1877-82; B. Mikkelsen, 1882-87; C. B. Jacobsen, 
1887-92; S. S. Gramstad, 1892-02; T. G. Opsahl, 1902-07; A. Larsen, 1907- 
08; L. A. Haatvedt, 1909-10; J. M. Hestenes, 1910-13. Embedsmænd i 
1882: e. Christian J. Housken, Simon Olson. Kvindefor. Prestel/2(n: $1,860 
(1872-13)—?. C. Danielsen. (320—1340) 

Brushy Valley menighet. 

Duncombe (6 mil syd), Webster Co., Iowa. 

Utenom (Kf, Fk), 1876-02. 

Organisert 1876. Reorganisert Iste januar 1896. Splittet 1902, paa 
grund av at menigheten var saa liten og laa like ved Washington menighet, 
der betjentes av samme prest, saa medlemmerne kunde slutte sig til den. 
44 sjæle i 1876, 60 i 1901. Prester: L. H. T^sdal, 1876-87; K. B. Birkeland, 
1890-93; O. Shefveland, 1894-01; T. T. Heimarck, 1901-02. Presteløn: $35 
(1901).— P. C. Danielsen. (22—1341) 

Vinje menighet. 

Gallender, Webster Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1873-74; Norske svnode. 1874—. 

Organisert 28de september 1873. 30 sjæle i 1873, 275 i 1914. Prester: 
O. A. Sauer, 1873-79: J. J. Tackle. 1879-85; A. Rasmussen, 1885-91; A. f. 
Lee, 1891-92; S. Gramstad. 1892-00; J. C. T. Moses, 1900-01; T. G. Opsahl, 
1901-08; E. Jensen, 1908; L. A. Haatvedt, 1908-10; H. S. Rue, 1910. Em- 
bedsmænd i 1873: b. Halvor Næs; c. Even A. Haatvedt, O. E. Haatvedt; 
e. Thor E. Haatvedt; G. O. Bøen; f. O. E. Haatvedt; g. E. H. Bakken; h. 
Knut Jørgensen. I 1915: b. N. T. Olson; c. Alfred Hansen; d. N. T. Olson, 
Halsten Thersrud; e. Albert Pettersen, Gust. Evens; f. N. T. Olson; g. 
Dagmar Jerdahl; h. Minnie Hansen. Kvindefor., 1880. Ungdomsfer., 1885. 
Pikefor., 1911. Sangfer., 1885. Kirke, 1890, $3,000. Skolehus, 1910, $1,500. 
Prestehus 1, 1893, $2,500. Prestehus 2, 1910, $3,000. Gravplads, 4 acres, 
$800. Presteløn: $50 (1873), $500 (1914).— H. S. Rue. (26—1342) 

St. Pauli menighet. 

Gallender, Webster Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1896 — . 

Organisert 5te oktober 1896. 42 sjæle i 

1896, 80 i 1914. Prester : O. Shefveland, 1896- 
03; H. J. Holman, 1903-06; M. N. Knudsen, 
1906-07; O. Gerhard, 1907-09; C. L. Dalseide, 
1909—. Embedsmænd i 1896: b. Otto Bergh; 
d. Ole Heggen, Sr., Ole L. Larsen, Elias 
Lewrie; e. Engvald Gundersen, Lewis Wing; 
f. Ole L. Larsen, Otte Bergh. I 1915: b. H. 
G. Hansen; c. Ole L. Larsen; d. Lars M. Lar- 
sen, Gunder Hansen, Sven Lehner; e. H. G. 
Hansen, Lewis Helland, Ole Heggen, Jr. ; f. 
Ole L. Larsen; h. Ole L. Larsen. Kvindefor., 

1897, $1,400. Presteløn: $240 (1914), $3,150 
(1896-14). Kirketjener osv.: $500 (1896-14). 
Menighetsskelen : $1,140 (1896-14). Samfunds- 
skeler: $360 (1896-14). Missionen: $2,000 
(1896-14). Barmhjertighetsanstalter: $700 
(1896-14). Menighetsutgifter : $8,005. Sam- 

rr- , inno <^,1c. fundsutgiftcr : $3,060.— C. L. Dalseide. 

K.rke 1902 $3,150^ (21-1343) 

Gravplads, 1 acre, $65. 
400 Iowa 
Kirke, 1890. $2,673. 
Prestehus, 1906, $2,000. 
Gravplads, 2 acres, $50. Fulton lutherske menighet. 

Roelyn (IV^ mil nordvest), Webster Co., 
Iowa. 

Konferentsen, 1877-90; For. kirke. 1890—. 

Organisert 27de februar 1877. 38 sjæle i 
1877, 169 i 1914. Prester: A. P. Aaserød, 
1869-1881; A. Johnson, 1882-91; L. O. Wig- 
dahl, 1882-95; O. Shefveland, 1896-03; J. T. 
Bursett, 1904-06; O. Gerhard, 1907-09; C. L. 
Dalseide, 1909— Embedsmænd i 1877: b. 
Knud Anderson ; c. John N. Wallestad ; d. 
Neis Knudson ; e. John N. Wallestad, A. El- 
lingson ; f. Neis Knudson ; h. John N. Walle- 
stad. I 1915: b. Knute J. Slotten; c. Chris. 
Slotten; d. Neis Orness, M. A. Eldal, Knud 
Anderson, J. A. Lar.son, C. Sørenson ; e. M. 
J. Froisland, Mat. Slayen, A. Wallestad; f. M. 
J. Froisland ; h. M. J. Froisland. Kvindefor., 
1888, $3,521. Ungdomsfor., 1892, $1,000. Pike- 
for., 1912, $159. Avholdsfor., 1894. Preste- 
\0n: $25 (1877), $470 (1914), $8,000 (1877- 
14). Kirketjener osv.: $2,674 (1877-14). Me- 
nighetsskolen : $1,698 (1877-14). Samfunds- 
skoler: $1,082 (1877-14). Missionen: $8,000 
(1877-14). Barmhjertighetsanstalter: $2.000 
(1877-14). Menighetsutgifter : $17,095. Sam- 
fundsutgifter : $11,082.— C. L. Dalseide. 

(23—1344) 
Kirke, 1900, $2,800. 
Prestehus, 1905, $3,000. Søndre Enes menighet. 

(Fra 1887 til 1900 en del av Enes, Wright 
Co.) 

Vincent, Webster Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1900—. 

Organisert 30te mars 1900. 88 sjæle i 1900, 
63 i 1914. Prester: G. E. C. Gregussen, 1900- 
05; G. A. Søvde, 1905—. Embedsmænd i 
1900 : b. Andrew Ludvigsen ; c. Hans Birke- 
land ; d. Ole Dørheim, John T. Johnsen, Sivert 
Sivertsen; e. Halver Pedersen, Nils A. Thomp- 
sen, Albert Andersen ; f. Andrew Nelsen ; h. 
Andrew Nelsen. I 1915 : b. Andrew Nelsen ; 
c. T. P. Swasand; d. C. J, Hovick, Nils A. 
Thompsen, John Hovick; e. Nils A. Thomp- 
sen, J. Hovick, Andrew Nelsen ; f. Andrew 
Nelsen; h. Inga Rogde. Kvindefor., 1908. 
Presteløn: $60 (1900), $93 (1914).— G. A. 
Søvde. (1487—1345) Sioux City prækeplads. Sioux City, Woodbury Co., Iowa. 

Augustana, 1869(?)-79(?). 

Begyndt 1869(?). Sluttet 1879(?). Augustanafolket sluttet sig til Hau- 
ges, Konferentse og Synode menigheterne i byen. Prester: J. J. Næssa, 
1869-73; O. E. Hofstad, 1873-79. (4156—1346) Woodburv Co. 401 Den skandinavisk evangelisk lutherske Trefoldigheds menighet. 

(Trefoldig-hets menighet.) 

Sioux City, Woodbury Co., Iowa. 

Norske synode, 1872-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 14de april 1872. OpljzJst Ste sepember 1892, paa gnind av 
at den gik sammen med Sions menis^het og dannet St. Peters menighet. 
33 sjæle i 1872 (2 svensker). Prester: Ellef Olsen, 1870-73; O. A. Normann, 
1878-79; J. A. Hellestvedt, 1879-83; K. Skyberg, 1883-91; G. A. Sj^vde, 1891- 
92. Embedsmænd i 1872; b. Rudolph Schultz; c. John Wilson; e. Lars 
Christenson, Arnt Halseth, Rudolph Schultz. Kvindefor., 1876, $1,000. 
Kirke, 1874, $2,900. Prestehus, 1884, $2,150. Prestel^n: $200 (1872), $4,800 
(1872-92). Kirketjener osv.: $3,520. Samfundsskoler: $500.— H. Hj^verstad. 
(1090-1347) 

Den norsk-dansk evangelisk lutherske Sion menighet (Zion). 

Sioux City, Woodbury Co.. Iowa. 

Konferentsen, 1885-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 12te november 1885. Opl:øst Ste september, paa grund av at 
den gik sammen med Trefoldigheds menighet og dannet St. Peters menig- 
het. 40 sjæle i 1885. Prester: Th. Fossum, 1886-87; H. Yderstad, 1888-91; 
G. A. S^vde. 1891-92. Embedsmænd i 1885: a. O. H. Rye; b. J. S. Barstad; 
d. L. H. Rye, Didrik T. Myssa, Michael Johnson; e. Andrew Larson, O. H. 
Rye, J. S. Barstad, J. J. Winge; f. L. H. Rye; h. L. H. Rye. Kvindefor., 
1888, $657. Missionsfor., 1890, $50. Kirke, 1889, $1,250. Presteløn: $175 
(1888), $300 (1890), $2,125 (1885-92). Kirketjener osv.: $2,450 (1885-92). 
Menighetsskolen: $90 (1885-92). Samfundsskoler: $50 (1885-92). Missio- 
nen: $50 (1885-92).— H. H^verstad. (1091—1348) 

Kirke, 1900, $27,500. Prestehus, 1910, $7,000. 

St. Peters norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Sammeslutning av Trefoldigheds og Sions.) 

Sioux City, Woodbury Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1892-94; Forenede kirke, 1894—. 

Organisert i september 1892. 234 sjæle i 1892, 905 i 1914 (3 tyskere. 5 
svensker). Prester: G. A. Søvde, 1892-94; J. H. I. Lee, 1894-99; L. L. 
Fylling, 1899-00; O. A. Norem, 1900-09; M. K. Aaberg, 1910—. Helge H^ver- 
stad, 1909—. Embedsmænd i 1892: a. O. Hanson; b. O. H. Rye; d. Paul 
Nelson, Henry Harstad, H. L. Jellum, N. B. Olson, Helmer Olden, Ole 
Firtseth; e. Olaus Hanson, Ludvig Berger, O. H. Rye, M. Johnson, O. G. 
Olson, M. Svelberg; f. Ludvig Berger; h. L. H. Berger. I 1915: b. H. C. 
Ness; c. Norman H. Nelson; d. C. C. Grue, Hans Johnson, Elling Johnson, 
Carl G. Johnson, Helmer Olden, L. A. Finsvik; e. A. Skanke, H. J. Aune, 
John Halvorson, E. Rise, V. K. Berger, Peter Nelson; f. L. H. Berger, 
Elling Johnson, h. L. H. Berger. Helmer Olson, Tollev Brown. 2 kvinde- 
for., $10,000. 3 ungdomsfor.. 1897, 1904, 1910, $9,.500. Mandsfor., 1905, 1909. 
Missionsfor., 1890, $5,304. Hjælpefor., $40. Sangfor., 1915, $25. Kirke, 1900. 402 $27,500. Prestehus, 1910, $7,000. Prestel^n: $600 (1892), $1,000 (1914), 
$21,000 (1892-14). Prestehus, $7,500. Kirketjener osv.: $38,134 (1892-14). 
Menighetsskolen: $3,300 (1892-14). Samfundsskoler: $3,000 (1892-14). Mis- 
sionen: $6,103 (1892—14). Barmhjertighetsanstalter: $500 (1892-14). "Kon- 
stitution"; "St. Petri Tidende", G. N. Ewans; "Svenskarna i Sioux City", 
24-23.— H. H^verstad. (1089—1349) 
P L y ^ n u. T-^ C. \^^!// l ^^o S^ ^K C / Ty • 5£ie6-^ANrxt?i.i^/^/" / lA/A 

M U N O H /K Co o 

< 

Q St. Johannes evangelisk 
lutherske menighet. 

(St. John's Norwegian 
Lutheran Congregation.) 

Sioux City, Woodbury 
Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1876-82; 
Hauges synode, 1882 — . 

Organisert 15de november 
1876. 17 sjæle i 1876, ca. 
350 i 1914. Prester: G. L. 
Graven, 1876-82; C. C. 
Moe, 1882-86; F. H. Carl- 
son, 1886-89; L. Harrisville, 
1890-99; J. A. Quello, 1899- 
02; L. C. Jacobsen, 1902-04; Edw. Johnson, 19C4-10; A. J. Krogstad, 1911-15; 
J. A. Quello, 1915 — . Embedsmænd i 1876: a. Andreas A. Krogness ; b. Eilert 
Hansen; c. Anders Wigdal ; d. Anton Hansen; e. Eilert Hansen, Anders 
Wigdal, Ole Bleke. I 1915: a. Ole A. Back; b. E. O. F. Sletwold; c. J. 
Gronning; d. Albert Larson, Ole Back, Gilbert Dahl, E. Scholberg, E. Munk- 
vold ; e. John Moen, Albert Holmvik, Ole A. Berge, John Bronning; h. Oscar 
A. Klanderud. Kvindefor. Ungdomsfor. Missionsfor. Sangfor. Presteløn: 
$100 (1876), $800 (1914), $19,500 (1876-14). Kirketjener osv.: $12,000 
(1876-14). Menighetsskolen: $2,500 (1876-14).— J. A. Quello. (2235—1350) 
Kirke, 1880. Presienus, 1912, $6,000. Sargents Bluff prækeplads. 

Sargents Bluff, Woodbury Co.. Iowa. 
Konferentscn, 1886-S8. 

Begyndt 1888. Sluttet 1888. Prest: Th. O. Fossum, 1886-88.— A. M. A. 
(3767—1351) Woodhury Co., Franklin Co. 403 Skjørns menighet. 

Sargents Bluff, Woodbiiry Co., Iowa. 

Hauges synode, 1892-14. 

Organisert 18de december 1892. Oplj^st 1914. 35 sjæle i 1892, 23 i 1910. 
Prester: L. K. Harrisville, 1892-99; T. A. Quelle, 1899-02; Edw. Johnson, 
1903-11. Embedsmand i 1911: b. A. Stomperud. Kirke.— A. M. A. 

(3766—1352) d CiT^lrO (jC ord O Co. 


^. • Sh^f}f*ld. CO , / OWA 

C5 Af a f-n C^. Hampton norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hampton, Franklin Co., Iowa. 

Konferentsen, 187O-90(?). 

Organisert 1870. Opl^st 1890(?). 30 siæle i 1871, 68 i 1886. Prester: 
P. G. Østby, 1870-74; P. L. Asbjørnsen, 1874-79; O. Nilsen, 1879-80; O. C. 
Schonhovd, 1881-89. Gravplads.— A. M. A. (3672—1353) Otisville norsk evangelisk lutherske menighet. 

Sheffield (4 mil sydjz^st), Franklin Co., Iowa. 

Konferentsen, 1874-89 (?). 

Organisert 1874. Opløst 1889(?). 56 sjæle i 1876. Prester: P. L. As- 
bjj^rnsen, 1874-79; O. Nilsen, 1879-80; O. C. Schonhovd, 1881-89. Gravplads. 
—A. M. A. (3674—1354) 

Hampton menighet. 

Hampton, Franklin Co., Iowa. 
Norske synode, 1877(?)-89(?). 

Organisert 1877 (?). Oplj^st 1889(?). 72 siæle i 1877, 45 i 1885. Prester: 
N. Pedersen, 1877-83; O. Waldeland, 1884-89.— A. M. A. (3673—1355) St. Petri dansk evangelisk lutherske menighet. 

Latimer, Franklin Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1880—. 

Organisert 23de februar 1880. Splittet i 1902, paa grund av uenighet om 
kirketomten. 80 sjæle i 1880 (dansker), 64 i 1914 (56 dansker). Prester: N. 
Pedersen, 1880-85; J. Johansen, 1885-91; L. P. Jensen, 1891-02; C. H. Fech- 
tenburg, 1902-10; S. G. A. Marckmann, 1910-12; P. Blicher, 1914—. Kvinde- 
for. Kirke 1, 1893, $2,000. Kirke 2, 1903, $2,700. Prestehus, 1885, $1,800. 
Gravplads, 2 acres, $60.— P. Blicher. (975—1356) 404 LOWA 


f^r a -yi fr l i'->i C^. Hard i-n Co-^/Omi Q Ti 1^ f o-n 
Q Reed c/iff^ 

"T S t OT\l C^O x! f^a y-sA^yi Ox Ackley norsk evangelisk lutherske menighet. 

Ackley, Hardin Co., Iowa. 
Konferentsen, 1870(?)-78(?). 

Organisert 1870(?). Oplj^st 1878(?). 37 sjæle i 1871, 22 i 1878. Prester: 
P. G. Østby, 1870-74; P. L. Asbjj^rnsen, 1874-78.— A. M. A. (3682—1357) 
Kirke, 1904, $1,800. 
Gravplads, 1 acre (gave av 
Jens Thorstensen). Tipton norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Hubbard (7V2 mil nordvest), Harding Co., 
Iowa. 

Norske synode, 1872 — . 

Organisert 1872. 53 sjæle i 1872, 50 i 1914. 
Prester: N. Amliind, 1869-72; O. A. Sauer, 
1872-77; N. Pedersen, 1877-84; L. W. Bilstad, 
1884-88; J. Johansen, 1888-91; L. P. Jensen, 
1891-95; E. Ballestad, 1895-04; A. L. Larson, 
1904-08; H. C. Koepke, 1908-10; J. M. Heste- 
nes, 1910-13; J. B. Unseth, 1913—. Embeds- 
mænd i 1872: b. Anders T. Towley; e. Halvor 
Mnnson, Hans Smith ; f. Jens Torstenson. I 
1915: b. Gilbert B. Haaland; c. Jacob K. Tow- 
ley; e. Ole Harris, George Knutson, Isaac 
Moe; h. Ida Towley. Kvindefor., 1895, $600. 
Ungdomsfor., 1904, $500. Presteløn : $80 ( 1872) , 
$200 (1914), $5,500 (1872-14). Kirketjener 
osv.: $350 (1872-14). Menighetsskolen : $550. 
— J. B. Unseth. (832—1358) Zion norsk evangelisk lutherske menighet (Sion). 

Garden City (4 mil sydvest), Hardin Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1885-86; Hauges synode, 1886—. 

Organisert 1885 (1880?). Ca. 25 sjæle i 1885, 310 i 1914. Prester: Ing- 
vald Eisteinsen, 1885; C. C. Holter, 1885-96; J. N. Sandven, 1897—. Em- 
bedsmænd i 1885: d. Ole Rasmussen, Christian Skjeie. I 1915: b. T. 
O. Thompson; c. Paul Pearson; d. Ivar Goodmundson, Randall Hatteberg, 
Severt Coltvedt; e. Albert Mork, Julius Osmundson, O. K. Johnson; h. 
Julius Osmundson. Kvindefor., 1887. Sangfor. Kirke, 1887, $2,300. Grav- 
plads, 4 acres, $600. Prestel^^n: $350 (1914).— J. N. Sandven. (3632—1359) Hardin Co., Cerro Gordo Co. 405 Stavanger norsk lutherske menighet. 

Garden City, Hardin Co., Iowa. 

Hauges synode, 1892 — . 

Organisert 1892. 113 siæle i 1897, 225 i 1914. Prester: N. G, Peterson, 
1892-95; S. O. Heidal, 1895-08; T. J. Kniitson, 1908—. Embedsmand i 1915: 
b. A. Harstad. Kirke. Gravplads.— A. M. A. (3631—1360) Petri norsk lutherske menighet (St. Petri). 

Radcliffe, Hardin Co., Iowa. 

Hauges synode, 1897 — . 

Organisert 1897. 108 sjæle i 1897, 130 i 1914. Prester: S. O. Heidal, 
1897-08; T. T. Knntson, 1908—. Embedsmand i 1915; b. J. Hvland. Kirke. 
Gravplads.— A. M. A. (3633—1361) 

lASPBf^ Co.\p^^^^^,£^ Co. 


OE MA HASKA Co., 
10 W A o 

V 

Ul 
Kirke, 1896, $20,000. 
Prestehus, 1896, $1,200. 
Luther Inn Hospice (hjem 
for piker). NiONflOIE Co. \yéV APOLLO Co. Trinity Lutheran Church. 

(Den evangelisk lutherske Trefoldigheds 
menighet, 1871-08; Mason City sk. 1.) 

Mason City, Cerro Gordo Co., Iowa. 

Konferentsen, 1871-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1871. Splittet 1914, paa grund 
av misforstaaelse og ønske om at holde mis- 
sionsvennerne ute av byen (Swedish Imma- 
nuel Lutheran Church). 400 sjæle i 1914 (125 
svensker og dansker). Prester: P. G. Østby, 
1871-74; P. L. Asbjørnsen, 1874; O. Nilsen, 
1879-92; O. C. Schonhovd, 1882-89; E. T. 
Rogne, 1892-96; O. Glasøe, 1896; O. O. Wold, 
1896-98; N. C. Brun, 1898-00; M. E. Walde- 
land, 1900-03; H. Fosnes, 1903-06; G. G. Bels- 
heim, 1906-15; R. M. Vordale, 1915—. Em- 
bedsmænd i 1871 : b. Andrew T. Lien ; c. An- 
drew Helgesen; d. Andrew Helgesen, Martin 
Anderberg, Peder Olsen, Andrew T. Lien; e. 
Henry Erickson, Andrew T. Lien, N. M. Nil- 
son. I 1915 : b. Hans Christiansen ; c. P. M. 
Anderson; e. P. M. Anderson, Peder Frid- 
lund, John Osslund; h. David Olson. Kvinde- 
for., 1892. Ungdomsfor., 1894. Pikefor., 1915. 
Sangfor., 1892. Presteløn: $300 (1890), $900 
(1915). Samfundsskoler : ca. $30 (aarlig). 
Missionen : ca. 30 (aarlig). — R. M. Vordale. 
(16—1364) 406 LOWA <3 Wojl-h Cd. /v\asonC'n 


5 

r* t^ L.i€arLak« Non,.^ Ce r roCxoirdo Co-, 
U Th éTrttam 


P"7" a 77 fr / » 77 Cc New Sharon evangelisk lutherske menighet. 

New Sharon, Mahaska Co., Iowa. 

Ellings synode, 1870-76; Hauges synode, 1876-90. 

Organisert 1870. Oplj^Jst 1890(?). 50 sjæle i 1874, 80 i 1890. Prester: 
Elling Eielsen, 1870; Endre Johannesen, 1871-72; Ingv. Eisteinsen, 1873-78: 
H. Hendrickson, 1878-82; Peder L. Solberg, 1884-85; C. C. Holter, 1885-90. 
Kirke.— A. M. A. (3692—1362) 

Evangelisk lutherske menighet av New Sharon, Iowa. 

New Sharon, Mahaska Co., Iowa. 

Ellings synode, 1896 — . 

Organisert 1896. 50 sjæle i 1896, 50 i 1914. Prest: S. M. Stenby, 1896—. 
Embedsmænd i 1896: a. Ole Oakland; b. Ole Ness; c. Gunder Johnson; d. 
Gunder Johnson. I 1915: a. Ole Oakland; b. Ole Ness; c. Gunder Johnson; 
d. Gunder Johnson.— S. M. Stenby. (660—1363) CcT^^o Gr> C^o -, y' / o i^«-^**- nil 


^V 
^gg; li-nire.d LijLtk-Fk /^/6 — Tls isi^ ^t^l ^h »» ^ Clear Lake menighet. Clear Lake, Cerro Gordo Co., Iowa. 
Norske synode, 1 872-73 (?). 

Organisert 1872. Oplj^st 1873(?). 75 .sjæle i 1872. Prest: N. Amlund, 
1872-73.— A. M. A. (3656—1365) 

Clear Lake skandinavisk lutherske menighet. 

Clear Lake, Cerro Gordo Co., Iowa. 

Konferentsen, 1872-87. 

Organisert 30te juni 1872, Splittet 1887, paa grund av partivæsen: To 
partier der vilde styre og ikke bøie sig (Bethlehem — Es; missionsmenig- 
het— Frifri). 42 sjæle i 1872 (10 svensker. 2 dansker), 199 i 1884. Prester: 
P. J. Østby, 1872; P. L. Asbjørnsen, 1874-78; L. Tøsdal, 1878-81; O. C. 
Schonhovd, 1881-85; L. J. S. Olsen. 1885-86; L. O. Wigdahl, 1886-91. Em- 
bedsmænd i 1872: b. Ole Olsen; d. Sven Knutson, Martin Nadsen, Lars 
Hovid, I. Ingebredtson, Peder Jensen, A. Hetland. Kirke, 1886, $1,650. 
(4151—1366) Cerro Gordo Co. 407 HH - 
^^^^^^^^B|^^^ 
pss^^^^d 


^^^I^Ip^ ^ 
^J^"/*'» 


4^ " » , J^^^ , 


^^É, 


f^ '1 


■^_. 

Fire slegtled av Brager-familien: 1. Knut Brager, f. 
1843, Hedalen, Valdres; veteran fra 15de Wis. av 
borgerkrigen; bygmester; gift med Sigrid Omsrud, 
1865; 14 barn. 2. Oliver Brager. 3. Clifford Brager. 
4. OrvoU lyevern Brager. United Lutheran 
Church. 

(Fra 1872 til 1887 en del 
av Clear Lake skandinaviske 
menighet.) 

Clear Lake, Cerro Gordo 
Co., Iowa. 

Konferentsen, 1887-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1887 (30te juni 
1872). 117 sjæle i 1914 (25 
dansker, 15 svensker, 5 
svensk-tyskere, 6 svensk- 
norsker, 5 svensk-dansker, 2 
svensk-amerikanere). Pre- 
ster: P. J. Østby, 1872-73; 
P. L. Asbjørnsen, 1874-78; 
Lars Tøsdal, 1878-81 ; O. C. Schonhovd, 1881-85; L. J. S. Olsen, 1885-86; L. O. Wigdal, 1886-91; J. J. 
Næssa, 1891-92; O. O. Wold, 1892-00; M. E. Waldeland, 1900-02; H. E. Fos- 
nes, 1903-05; G. G. Belsheim, 1905-14; C. C. A. Jensen, 1914—. Embedsmænd 
i 1915: b. Hans Christiansen; c. Matt. Olson; d. M. Olson, A. T. Swenson, S. 
Lundgren ; e. John Paulsen, Carl Johannessen, Axel Fredrickson ; f. Ole Ol- 
son ; h. John Moran. Kvindefor. Ungdomsfor., 1915. Pikef or. ("Royal Daugh- 
ters"), 1915. Sangfor., 1892, $25. Guttefor. ("King's Missionaries"), 1915. 
Kirke 1, 1886, $1,650. Kirke 2, $2,100. Presteløn: $60 (1872), $200 (1914), 
$3,100 (1898-14). Samfundsskoler: $205. Missionen: $488. Barmhjertighets- 
anstalter: $37.— C. C. A. Jensen. (928—1367) Bethlehem evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1872 til 1887 en del av Clear Lake 
sk. 1.) 

Clear Lake, Cerro Gordo Co., Iowa. 

Utenom (Es), 1890-92; Ellings synode, 
1892—. 

Organisert 1890. 40 sjæle i 1890, 140 i 1914. 
Prest: S. M. Stenby, 1890—. Embedsmænd i 
1890: b. O. J. Orvold; c. P. J. Pederson; d. 
A. A. Jorgen, E. Tjerandson; e. Paul Hanson, 
P. J. Pederson; f. E. Tjerandson; g. E. Tjer- 
andson, mrs. Erntson ; h. P. J. Pederson. I 
1915: b. E. Tjerandson; c. P. J. Espe; d. John 
Pederson, Ole Skadeland; e. P. J. Pederson, 
P. O. Bley, Iver Hodnefield; f. E. Tjerand- 
son; g. E. Tjerandson; h. P. J. Pederson. 
Kvindefor., 1891, ca. $2,500.— S. M. Stenby, E. 
Tjerandson. (15—1368) Kirke, 1896, $7,800. 

Richland dansk evangelisk lutherske menighet. 

Thornton (2^2 mil sydjz^st), Cerro Gordo Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1880—. 

Organisert 1880. Delt 1910 ("vides ikke bestemt hvorfor, da der synes 
at være flere grunde"). 52 sjæle i 1914 (40 dansker). Prester: N. Pedersen, 
1880-85; J. Johansen, 1885-91; L. P. Jensen, 1891-02; C. H. Fechtenburg, 
1902-10; S. G. A. Marckmann, 1910-12; P. Blicher, 1914—. Kirke, 1898, 
$2,200. Gravplads, 3 acres.— P. Blicher. (974—1369) 
408 Iowa Nora Springs menighet. 

Nora Springs, Cerro Gordo Co,, Iowa. 
Konferentsen, 1881-85(?). 

Organisert 1881. Opløst 1885(?). Ca. 40 sjæle i 1881. 
Schonhovd, 1881-85.— A. M. A. (3658—1370) Prest: O. C. Rock Falls menighet. 

Rock Falls, Cerro Gordo Co., Iowa. 
Konferentsen, 1881-86(?). 

Organisert 1881. Opl^st 1886(?). Prest: O. C. Schonhovd, 1881-86. 
—A. M. A. (3657—1371) 

State Line menighet. 

Superior (2 mil ^z^st, 4 mil nord), Dickinson Co., Iowa. 

Augustana, 1871-87. 

Organisert 1871. OpljzJst 1887, for at forene sig med en del av Esther- 
ville menighet (Union State Line). Prester: J. O. Seleen, 1871-75; S. M. 
Krogness, 1875-78; E. O. Thormodsgaard, 1878-84; S. M. Krogness, 1884- 
87. Embedsmænd i 1871: b. J. C. Hovel; c. Mathias Tollefson; d. Peder O. 
Brikol, Mathias Tollefson, Haagen Gilbert; e. H. B. Herbrandsen, Botolf 
Olson, J. C. Hovel; f. H. B. Herbrandsen. Kirke. 1885. $3,000. Prestel^n. 
$200 (1871). (2677—1372) 

Fire par oldefædre og fire slegtled av Næsby-familien. 
Oldeforældrene (fra venstre til høire) : 1. Kittil Kit- 
tilson og hustru. 2. Assur Næsby og hustru. 3. Her- 
bjørn Herbjørnson og hustru. 4. Gilbert Gilbertson 
og hustru. Bedsteforældrene: 1. Arthur Næsby og 
hustEU. 2. Albert Gilberts og hustru. Forældrene: 
Arthur E. Næsby og hustru. Barnet, Aline Viola 
Næsby. Assur Næsby var født i Hallingdal, kom til 
Jackson Co. i 1871, blev farmer, og har hat 8 barn. 
Nogle av slegten eier over en section land; alle hører 
til menigheten. 

Kirke, 1885, $3,000. Gravplads. 

Union State Line menighet. 

(Sammenslutning av Estherville, 1861-87, og State Line, 1871-87.) 

Superior (2 mil øst, 4 mil nord), Dickinson Co., Iowa. 

Antimissouri, 1887-90; Forenede kix-ke, 1890 — . 

Organisert 17de mars 1887. 132 sjæle i 1890, 260 i 1914. Prester: H. 
Engh, 1887-00; S. Strand, 1899-00; T. C. Thompson, 1900-08; J. J. Åkre, 
1908—. Embedsmænd i 1915: b. S. A. Brunsvold; c. A. B. Benson; d. Hans 
Olson, A. O. Næsby, Sven Brunsvold; e. Albert Brunsvold, Alfred Opheim, 
Kittil Knutson; f. Henry Herbrandson; h. Henry Herbrandson, Kvindefor., 
1888, $2,200. Ungdomsfor., 1888, $1,500. Pikefor., 1907, $200. Presteløn: Dickinson Co. 409 $400 (1914), $15,000 (1871-14). Kirketjener osv.: $2,000. Samf undsskoler : 
$5,400. Missionen: $11,200. Barmhjertighetsanstalter : $8,300.— J. J. Åkre. 

(2675—1373) «/a. c /r S o n C« i 
» . , A) I n 77. 
Stccte L 


^.i C K-^i NSO.N Lt'tru IOWA- Hnv? C ; a. y C o. f 77e 
i. 

Ul 
Kirke, 1887, $2,985. Gravplads, $450. Little Sioux norsk ev. 
lutherske menighet. 

Milford (7 mil sydvest), 
Dickinson C^o., Iowa, 

Norske synode, 1874-79 ; 
Augustana, 1880-90 ; uten- 
om (Fk), 1890-12; Forenede 
kirke, 1912—. 

Organisert 9de mai 1874. 
90 sjæle i 1874 (56 dan- 
sker), 107 i 1914. Prester: 
T. H. Dahl, 1870-72; Hal- 
vor Hande, 1872-73; M. C. 
Holseth, 1874-79; E. O. 
Thormodsgaard, 1880-84 ; Ole O. Thormodsgaard, 1885-93; L. O. Wigdahl, 1894—. Embedsmænd i 
1874: b. A. F. Aaker; c. Ole A. Berg; d. Rasmus Beck, Jørgen Hanson; 
e. Mathias Hofstad, Nils Jepson, G. Mathison; f. Ole A. Berg. I 1915: b. 
Olaf Hofstad; c. George Hofstad; d. Olaf Hofstad, T. T. Johnson, G. Ma- 
thison; e. A. Anderson, John Amundson, Olaf Hofstad; f. John Amundson; 
h. T. T. Johnson. Kvindefor., 1884, $3,000. Mandsfor., 1895, $1,000. Preste- 
løn: $150 (1874), $200 (1914), $7,000 (1874-14). Kirketiener osv.: $650 
(1874-14). Samfundsskoler : $800 (1874-14). Missionen: $1,500 (1874-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $750 (1874-14).— L. O. Wigdahl. (2806—1374) Bethlehem skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Superior (6 mil sydvest), Dickinson Co., Iowa. 
Forenede kirke, 1892-96(?). 

Organisert 1892. Opløst 1896 (?). 38 sjæle i 1893, 30 i 1896. Prest: J. 
D. Svalestuen, 1892-96.— A. M. A. (3669—1375) 

Hayward menighet. 

Hayward, Dickinson Co., Iowa. 
Forenede kirke' 1895-97. 

Organisert 1895. Opl^st 1897. Prest: J. O. Arevik, 1895-97.— A. M. A. 
(3666—1376) 

Lake Park prækeplads. 

Lake Park, Dickinson Co., Iowa. 
Frikirken, 1895-97. 

Begyndt 1895. Sluttet 1897. Prest: J. O. Arevik, 1895-97. Kvindefor., 
1895. (3667—1377) 410 Iowa Terrill menighet. 

Terrin, Dickinson Co., Iowa. 
Forenede kirke, 1897-99(?). 

Organisert 1897. Opl^st(?) 1899(?). Prest: J. D. Svalestuen, 1897-99. 
-A. M. A. (3668—1378) 

0'/37-/e>L Oo. 
^ 


>>IA>-CU.$ 
i 
cherokee: 

C O , I O WA. yi^ 
> 

(5; 


Tr^fol<dt*fhAd 

D 
v Aurelia skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Aurelia, Cherokee Co., Iowa. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert i juli 1872. 61 sjæle i 1872, 35 i 1914. Prester: P. G. Østby, 
1872-75; Am. Johnson, 1876-94; J. Madsen, 1895-98; H. O. Helmers, 1899- 
09; H. T. Noss, 1910-13; A. T. Kleppe, 1914—. Embedsmand i 1915: b. Ole 
Paulsen. Kirke. Gravplads. Prestel^n: $250 (1914).— A. M. A. 

(3659—1379) ^ 


a -rtir\ Co. 1 f^^ 


y ,_ ImL Vi li' Co 
c5 


£ 

LU 


Sweo. 

o 

Cify 

a 

• F<r ntø-n 


5 


é 


-nrlaontL ' 
i: 
w 


Kos 5 uthCo., 
IOWA 
x 
/-/ IA 7-r» b o 


tdt Co 

Cherokee Co., Kossuth Co, 411 Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

Marcus (14 mil syd), Cherokee Co., Iowa. 

Norske synode, 1877. 

30 sjæle i 1877, 42 i 1879. Prester: G. Gulbrandson, 1877-87; O. C. Ot- 
tesen, 1889-00; L. P. Jensen, 1902-13; P. C. Birkelo, 1913—. Embedsmand 
i 1915: b. Gilbert Olsen. Kirke, 1880.— A. M. A. (3609—1380) 

Algona norsk evangelisk lutherske menighet. 

Algona, Kossuth Co., Iowa. 
Norske synode, 1872(?)-^(?). 

Organisert 1872(?). Opløst 1883(?). 35 sjæle i 1873. Prester: J. C. T. 
Moses, 1872-75; M. C. Holseth, 1876-83.— A. M. A. (3687—1381) 

Lotts Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

Lotts Creek, Kossuth Co., Iowa. 
Norske synode, 1873(?)-77(?). 
Organisert 1873. Oplj^st(?) 1877(?). 
Sauer, 1873-77.— A. M. A. (3688—1382) 119 sjæle i 1874. Prest: O. A. Wesley norsk evangelisk lutherske menighet. 

Wesley, Kossuth Co., Iowa. 

Norske synode, 1873(?). 

Organisert 1873(?). 6 sjæle i 1914 (2 dansker). Prester: O. A. Sauer, 
1873-75; M. C. Holseth, 1875-84; T. A. Torgerson, 1884-90; A. J. Lee, 1890- 
94; O. M. Vereide, 1894-96; O. T. Opsahl, 1896-02; N. I. Berg, 1902-14; 
J. A. M. Skagen, 1915—. Presteløn: $40 (1914).— J. A. M. Skagen. 

(1429—1383) 

Blakjær norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Fenton (5 mil nord), Kossuth Co., Iowa. 
Utenom (Ns), 1876-85; Norske synode, 
1885—. 

Organisert 23de august 1876. 36 sjæle i 
1876. Prester: M. C. Holseth, 1876-84; N. Pe- 
dersen, 1884-87; Jens Johansen, 1887-90; L. 
P. Jensen, 1890-92; J. E. Ingebrigtson, 1892- 
94; O. M. Vereide, 1894-96; T. G. Opsahl, 
1896-02; N. I. Berg, 1902-14; J. A. M. Skagen, 
1915—. Embedsmænd i 1876: b. Albert B. Ja- 
cobson; c. Ole B. Hanson; e. P. W. Jenson, Hans Anderson; f. Hans Olsen 
Fossum. I 1915: b. P. Thorson; c. H. N. Wilberg; e. Hans Wilberg, C. M. 
Thompson, Martin Jenson ; h. miss Minnie Jenson. Kvindefor. Ungdomsfor. 
Sangfor. Presteløn : $25 (1876), $350 (1914).— J. A. M. Skagen. 

(1427—1384) Kirke, 1895, $2,050. 
Prestehus, $1,800. 
Gravplads. 2 acres, $100. 
Land, 2 acres, $120. 412 Iowa Bethlehem norsk evangelisk lutherske menighet. 

Swea City, Kossuth Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1904—. 

Organisert 16de mai 1904. 23 sjæle i 1904, 102 i 1914 Prester: Ole An- 
dresen, 1904-05; Edw. Duea, 1905 — . Embedsmænd i 1904: b. Raal Raalson; 
d. Raal Raalson, H. Askeland; e. Raal Raalson, Lars Flatness. I 1915: b. 
Raal Raalson; c. Andrew Hovey; d. Raal Raalson, Ole Peterson; e. John 
Romse, E. S. Bergeson, Ole Stangeland; h. Raal Raalson. Kvindefor., 1904. 
Ungdomsfor., 1910. Presteløn: $50 (1904), $250 (1914).— Edw. Duea. 

(2774—1385) 

E N\ M ET Co. 
y 
y^ G-r?AeTTtNGB rt 


u; 

x 
< 


• 


y 
vi 


Pal.0 ALTO 


Co. 


^ 

^ 

1 wv f< 
v POC ^ no NTAS Co, Cylinder Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

Cylinder (6 mil nord), Palo Alto Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1872-88. 

Organisert 21de august 1872. Splittet 1888, paa grund av naadevalg- 
striden (St. Johannes norsk-dansk-svensk evangelisk lutherske). 26 sjæle i 
1879, 45 i 1885. Prester: T. A. Torgerson, 1872-94; M. C. Holseth, 1874-83; 
C. C. Stoltz, 1880-87. Embedsmænd i 1874: b. J. Jensvold; c. J. Jensvold; 
d. Hans Hanson; e. Julius Matheson, Rema Rolfson. Kirke, $2,300. 

(4155—1386) Cylinder Creek norsk evang. lutherske 
menighet. 

(Fra 1872 til 1888 en del av Cylinder Creek.) 

Cylinder (6 mil nord), Palo Alto Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1888-89; Norske synode, 
1889—. 

Organisert 1888 (21de august 1871). 40 
sjæle i 1889, 38 i 1913. Prester: T. A. Tor- 
gerson, 1872-94; M. C. Holseth, 1874-83; C. C. 
Stoltz, 1880-87; A.J.Lee, 1892; O. M.Vereide, 
1894-96; T. G. Opsahl, 1896-02; N. I. Berg, 
1902-14; J. A. M. Skagen, 1915—. Embeds- 
mænd i 1915: b. O. J. Nordby; c. Theodore 
Johnson ; e. Alex Jensvold, Theodore Johnson, 
L. Jensvold. Kvindefor. Presteløn : $150 
(1914).— J. A. M. Skagen. (142S-1387) 
Kirke, 1900, $2,300. 
Gravplads, 4 acres, $120. Palo Al to Co. 413 Palo A /.to Co., /oyvA T^S STJ-*- CV 
l<lf& ^^^A/vV7j^ ^K 
Kirke. 1891, $6,000. 

Gravplads, 1 acre. St. Johannes norsk-dansk-svensk evang. 
lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1888 en del av Cylinder Creek.) 

Cylinder (10 mil nordøst), Palo Alto Co., 
Iowa. 

Antimissouri, 1888-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1888 (1872). 30 sjæle i 1888, 442 
i 1914. Prester: M. C. Holseth, 1874-83; L. J. 
Hauge, 1888-91; J. D. Swalestuen, 1891-03; 
A. H. Gjevre, 1903-07; L. O. Wigdahl, 1907—. 
Embedsmænd i 1915: b. P. J. Cody;. c. O. P. 
Randa; d. Ole Cody, L. M. Finnestad, Ed. 
Cody; e. Berthel Naig, Andrew Birkeland, Ole 
T. Gjerde; f. Johannes O. Norland ; h. O. P. 
Randa, L. M. Finnestad, O. K. Nilson. Kvinde- 
for., 1891, $4,583. Pikefor., 1915. Mandsfor., 
$203. Missionsfor., 1912. Presteløn : $30 
(1888), $500 (1914), $6,961 (188&-14). Kirke- 
tjener osv.: $1,250(1888-14). Samfundsskoler : 
$3,000 ( 1888-14) . Barmhj ertighetsanstalter : 
$2,500 (iaS8-14).— L. O. Wigdahl. 

(2803—1388) 
Vor Frelsers menighet. 

Graettinger (7 mil syd- 
vest), Palo Alto Co., Iowa. 
Utenom (Ns, Am, Fk), 
1872—. 

Organisert 10de mai 1872. 
105 sjæle i 1873, 180 i 1914 
(12 dansker). Prester: T. 
H. Dahl, 1872; H. Hande. 
1872-74; M. C. Holseth, 
1874-81 ; C. C. Stoltz, 1881- 
86; P. Skartvedt, H. Engh, 
1886-88; L. J. M. Hauge, 
1888-91; J. D. Swalestuen, 
1891-03; A. H. Gjevre. 
1903-08; S. O. Sande, 1908—. Embedsmænd i 1915: b. John Reiersen; c. Cor- 
nelius Nyborg; d. Anfin Reierson, Tom Thorsen; e. Reier Halvorsen, John 
Thompson, Carl Holte; f. Tom Thorsen; h. Sam Roseland, Reier Halvorsen. 
Kvindefor. Ungdomsfor., 1894. Missionsfor. Sangkor. — S. O. Sande. 

(679—1389) 

Skandinavisk lutherske menighet ved Graettinger, Iowa. 

Graettinger, Palo Alto Co., Iowa. 

Ellings synode, 1898-08. 

Organisert 1898. Opl^st 1908, paa grund av utflytning. 90 sjæle i 1898 
(50 dansker). Prest: S. M. Stenby, 1898-08. Embedsmænd i 1898: a. Ole 
Lunde; b. A. Suus; c. John Roseland.— S. M. Stenby. (659—1391) Kirke, 1893, $2,300. Skolehus, 1913, $1,000. 414 Iowa 
Tl Iste skandinavisk evangelisk lutherske 
menighet. 

Graettinger, Palo Alto Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1892-96; Forenede kirke, 
1896—. 

Organisert 13de mai 1892. 62 sjæle i 1892, 
178 i 1914. Prester: J. D. Swalestuen, 1891- 
03; A. H. Gjevre, 1903-08; S. O. Sande, 
1908—. Embedsmænd i 1892: a. M. L. Eids- 
nes ; b. M. L. Eidsnes ; c. P. Heyland ; d. A. J. 
Iversen, Nils Rino; e. Ole Hovland, H. N. 
Osher, Halvor Jensen ; f. M. L. Eidsnes. 1 
1915: b. dr. Th. Naae; c. Christ. Jenson; d. 
John Hansen, Tom Helgesen, Carl Hanson; 
e. Tom Brekke, John Bondhus. Peter Tolbert- 
sen; f. John Hansen; h. dr. Th. Naae. Kvin- 
defor., 1891. Pikefor. Ungdomsfor. Dorcas- 
for., 1910. Presteløn: $60(1892), $200(1914). 
— S. O. Sande. (676-1390) Kirke, 1897, $1,800. 
Prestehus, $2,500. 
Gravplads, 1 acre. 
Land, 2 acres, $1,800. Graettinger prækeplads. Graettinger, Palo Alto Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1900-01. 

Begyndt 1900. Sluttet 1901. Prest: J. E. J^rgenson, 1900-01. 

(3705—1392) 

Emmetsburg menighet. 

Emmetsburg, Palo Alto Co., Iowa. 

Norske synode, 1876-80. 

Begyndt 1876. Sluttet 1880. Prest: M. C. Holseth, 1876-80. 

(3704-1393) 

Kapernaum evangelisk lutherske 
menighet. 

(Betania menighet.) 

Emmetsburg, Palo .A.lto Co., Iowa. 

Konferentsen, 1886-90; utenom (Fk), 1890- 
98; Forenede kirke, 1898—. 

Organisert 1886. 15 sjæle i 1886, 79 i 1914 
(39 dansker). Prest: L. O. Wigdahl, 1887—. 
Embedsmænd i 1887 : b. L. O. Gusland ; c. J. C. 
Paulson; e. C. O. Gusland, J. C. Paulson; f. 
P. F. Gylling; h. P. F. Gylling. I 1915: b. M. 
H. Helgen ; c. Jens Rasmussen ; d. Martin 
Knudson, N. Anderson, J. O. Johnson, mrs. P. 
F. Gyllmg; e. Sem. Salven, M. H. Helgen, 
mrs. J. C. Paulson ; f. Martin Knudson ; h. 
Florence Berdin, mrs. N. H. Helgen. Kvinde- 
for., 1886, $2,705. Ungdomsfor., 1898, $2,000. 
Pikefor., 1898, $2,000. Presteløn: $15 (1888), 
$150 (1914), $2,900 (1888-14). Kirketjener 
osv.: $1,500 (1888-14). Samfundsskoler: $1,200 
(1888-14). Missionen: $1,200 (1888-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $750 (1888-14).— L. O. 
Wigdahl. (2805—1394) 
Kirke, 1895. $4,200. Palo Alto Co. 415 

fe'// 


L. / 


"- ,.^~'J!^ 


"1 


r;;£V->^'^ "^J 


ii^ 
Hr .^"f >«> J 


W[ 
'^, 


&>' ''' f 
Hn^ v^ M 
>• l 
1 
||R,4|,fci| 


^^^".-^ 1 


i Prestehus, 1888, $1,500. 
Noreslegten, Ruthven mght. — Thore Knudsen Nore, 
nummedøHng, forlot Koshkonong i 1869, tok sig en 
tur vestover for at speide landet, satte sig ned i det 
vakre og frugtbare Palo Alto county, hvor det har 
gaat ham og hans efterkommere bare godt. Paa bil- 
ledet kan sees omkring 100 av slegten i fem led. 
Slegten er dog betydelig større end billedet viser. 
Det blev for trangt i Palo Alto. Flere har flyttet ut 
til Dakotaerne, Vestkysten osv. 

Fem slegtled av Nore-familien: 1. Mrs. K. Toreson 
Nore, 88 aar. 2. Mrs. A. Christiansen, 66. 3. Mrs. 
L. Solem, 46. 4. Mrs. W. Reed. 24. 5. Will Reed, 2. Kirke, 1892, $6,449. 

Sion norsk evang. luth. 
menighet (Zion). 

Ruthven, Palo Alto Co., 
Iowa. 

Konferentsen, 1886-90 ; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 22. april 1886. 
70 sjæle i 1886, 160 i 1914. 
Prest : L. O.Wigdahl, 1886—. 
Embedsmænd i 1886 : b. L. 
H. Sporan ; c. O. S. Olson ; 
d. Engel Nilson, Berthel O. 
Garo, L. H. Sporan; e. Ole 
Williamson, Lars Barg- 
strum, Peter Olson Trons- 
rud; f. Olaus Christopher- 
son Gaard; h. O. O. Hel- 
gen. I 1915: b. Abel Iver- 
son ; c. J. E. Osterhus ; d. 
O. O. Helgen, Iver A. Hel- 
vig; e. J. E. Osterhus, E. P. 
Hanson, A. Tønneson ; f. 
Olaus C. Gaard; h. Bertha 
Gaard. Kvindefor., 1886, 
$5,318. Ungdomsfor., 1895, 
$352. Pikefor., 1892. Mands- 
for., 1910, $415. Presteløn: 
$200 (1886), $300 (1914), 
$6,800 (1886-14). Preste- 
hus: $3,600. Kirketjener 
osv.: $1,950(1886-14). Sam- 
fundsskoler: $1,000 (1886-14). 

Barmjhjertighetsanstalter : 
$2,000 ( 1886-14) .— L. O. Wig- 
dahl. (2804—1395) 416 Iowa — 5" 

o 

PO H A N c CL K C o. 


u X 

w R I G- HT Co,, H A N{ I UT ON Co 
Ringsaker menighet. 

Belmond, Wright Co., Iowa. 

Norske synode, 1872-88. 

Organisert 1872. Splittet 1888, paa grund av naadevalgstriden (Rings- 
aker— Ns; St. Olaf— Fk). 25 sjæle i 1872, 150 i 1886. Prester: N. Amlund, 
1872-73; O. A. Sauer, 1873-83; Nils Pedersen, 1883-88. Embedsmænd i 1872: 
c. C. B. Johnson; f. C. B. Johnson. (4157—1396) Ringsaker norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1888 en del av Ringsaker.) 

Belmond, Wright Co., Iowa. 

Norske synode, 1888 (1872)—. 

Organisert 1888 (1872). 60 sjæle i 1889, 50 i 1914. Prester: N. Amlund, 
1872-73; O. A. Sauer, 1873-83; N. Pedersen, 1883-88; E. Christensen, H. J. 
Strand, A. J. Torgerson, A. J. Lee, J. Johansen, 1888-95; E. Ballestad, 1895- 
00; L.P.Jensen, 1901-02; C. H. Fechtenburg, 1902-10; S. G. A. Marchmann. 
1910-12; J. M. Hestenes. 1912-13; J. B. Unseth, 1913—. Embedsmænd i 
1915: b. B. Johnson; c. C. B. Johnson; e. H. C. Enger, J. L. Kalvig, John 
Anderson; f. C. B. Johnson; h. Chester Johnson. Kvindefor., 1890. Sang- 
for. Kirke, 1895, $3,500. Gravplads, 2 acres, $300. Presteløn: $200 (1914). 
— J. B. Unseth. (833—1397) 

St. Olafs menighet. 

(Fra 1872 til 1888 en del av Ringsaker.) 

Belmond (7 mil nordvest), Wright Co., la. 

Konferentsen, 1888-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 29de september 1888. 140 sjæle 
i 1890, 525 i 1915. Prester: H. C. Holm, 1888- 
01; J. J. Åkre, 1901-04; J. Hetland, 1904-07; 
H. C. Holm, 1907—. Embedsmænd i 1915: 
b. George T. Johnson ; c. O. T. Jacobsen ; d. 
N. N. Johnson, Henry Anderson, John Kalle- 
stad; e. M. C. Norem, Thom Thompson, Tol- 
fred Thompson ; f. Jacob Thompson ; h. Neis 
Nelson. 3 kvindefor., 1888. Ungdomsfor., 1895. 
Pikefor., 1908. Missionsfor., 1888. Sangfor. 
Presteløn: $500 (1914). Samfundsgjøremaal : 
$1,500 (1915).— H. C. Holm. (289—1398) 

Kirke 1, 1889, $10,000. 
Kirke 2. 

Prestehus, 1901, $3,000. 
Gravplads, 2 acres, $100. 
Land, 4 acres, $200. 
Wright Co. 417 

W /^ I 0- H T Co , 10 w A jyy^L. ^/rj ^ 5 A K f r? _ /V6" rrr '^^^ ^^ ^ A r - ^'< Ottis Grove menighet. 

Dows (3 mil syd), Wright Co., Iowa. 

Norske synode, 1873-74. 

Organisert 1873. Splittet 1874, paa grund av læren om verdens retfær- 
diggj^relse (Otis Grove— Ns; Otisville— Es). Ca. 150 sjæle i 1872, ca. 130 
i 1873. Prest: N. Amlund, 1872-73. (4158—1399) IV/? / C- HT Co.y IOWA 

OTIIS^ g^f^ ^^0^^ = a- 

/VS-/S73 — C^5'7^ 1"^'^ 

GROM£ ^^ — 5- -^ 

^ '^ I S i/ I L L E ^ ^^ Otis Grove norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1873 til 1874 en del av Ottis Grove.) 

Dows (3 mil syd), Wright Co., Iowa. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1873-10; Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 1874 (1873). 307 sjæle i 1914. Prester: N. Amlund, 1872-74; 
O. A. Sauer, 1874-77; N. Pedersen, 1877-85; L. W. Bilstad, 1885-89; O. C. 
Farseth, 1889-92; O. Shefveland, 1892-94; J. Madsen, 1894-96; N. T^sseland, 
1896-12; L. O. Thorson, 1912—. Embedsmand i 1873: f. Paul A-nderson 
(Skiningsrud). I 1915: b. G. C. Sevick; c. O. Fryslie; d. F. Evans, K. Kit- 
tilson, A. Iverson; e. N. Munson, Ed. Iverson, O. B, Iverson; f. G. C. 
Sevick; h. N. Munson. 2 kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 1883, $3,500. 
Prestehus, 1877. Gravplads, 3 acres. Land, 5 acres. — G. C. Sevick. 

(29—1400) 

Den evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1873 til 1874 en del av Ottis Grove menighet.) 

Dows (3 mil syd), Wright Co., Iowa. 

Ellings synode, 1874—. 

Organisert 1874. Prester: Ingv. Eisteinsen, 1874-76; P. Thompson, J. 
Z. Torgerson, Iver Tellefsen, Ingebrigt Johnson, 1876-81 ; M. J. Eangeteig, 
1881-86; S. M. Stenby, 1886—. —A. M. A. (3771—1401) Eagle Grove menighet. 

Eagle Grove, Wright Co., Iowa. 

Konferentsen, 1884-85. 

Organisert 1884. Delt 1885, paa grund av distance (Eagle Grove; North 
Prairie). 25 sjæle i 1884. Prest: L. O. Wigdahl, 1884-85. Embedsmænd i 
1884: a. E. D. Nelson; b. Erik Gunderson; d. N. D. Nelson, G. Johnson, 
J. R. Hovland; e. E. O. Høiekvam, S. R. Hovland, E. Nelson; f. Sivert 
Hovland. (4159—1402) 

14 418 Iowa W f\ t a H T Co , i o WA Lr^Ej__-.-F*^ /fr^ 


Eagle Grove evangelisk norsk lutherske 
menighet. 

(Fra 1884 til 1885 en del av Eagle Grove.) 
Eagle Grove, Wright Co., Iowa. 
Konferentsen, 1885-90; For. kirke, 1890—. 
Organisert 1885 (1881). 60 sjæle i 1886, 526 
i 1914 (10 svensker, 4 dansker). Prester: H 
C. Holm, 1885-01 ; O. C. Farseth, 1891-92 ; O 
R. Sletten, 1901-09; L. O. Thorson, 1910-13 
H. A. Okdale, 1913-16. Embedsmæænd i 1915 
b. Olaf Midland; c. J. O. Johnson; d. J. G 
Johnson, Otto Stensland, Ole Byro, R. R 
Seble, Nils Roseland, A. Walker ; e. Knut Rol- 
land, Torkel Larson, J. Lillehei, Nils Arne, R. J. Hovland, Joseph A. Knut- 
sen; f. P. B. Hovland; h. Nils Roseland. Kvindefor., 1886, $4,630 (1901-15). 
Ungdomsfor., 1894. Pikefor., 1915, $60. Mandsfor., 1911, $923. Missions- 
for. Hjælpefor. 2 sangfor., 1891, 1915, $10. Presteløn : $100 (1885), $700 
(1914), $10.000 (1885-14). Prestehus: $2,000. Kirketjener osv.: $2,400(1885- 
14). Missionen: $10,000 (1885-14). Barmhjertighetsanstalter : $500 (1885- 
14). "Konstitution", 1884.— H. A. Okdale. (1510—1403) Kirke 1, 1887, $1,000. 
Kirke 2, 1894, $5,000. 
Kirke 3, 1910, $4,600. 
Prestehus. 1902, $2,500 
(eier % av dette). North Prairie menighet (Holmes menighet). 

(Fra 1884 til 1885 en del av Eagle Grove.) 

Holmes, Wright Co., Iowa. 

Konferentsen, 1885-90; Forenede kirke, 1890-01. 

Organisert 1885. Reorganisert 1893. Splittet 1901. Minoriteten be- 
gjærte prest fra Hauges synode (Holmes — Fk; Bethlehem — Hs). 54 sjæle 
i 1886, 101 i 1893. Prester: H. C. Holm, 1885-91; O. C. Farseth, 1891-92; O. 
Shefveland, 1892-93. Embedsmænd i 1884: a. H. H. Warren; b. Torkel 
Chonland; c. Hellek Kvinsland: d. Halvor Warren; e. Tosten Tostenson. 
I 1893: b. H. Stenberg. Kvindefor. Kirke. Gravplads.— A. M. A. 

(3769—1404) Wright Co. 419 Holmes forenede lutherske menighet. 

(Fra 1884 til 1885 en del av Eagle Grove menighet; fra 1885 til 1901 en 
del av North Prairie — Holmes.) 

Holmes, Wright Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1901 — . 

Organisert 1901 (4de februar 1884). 100 sjæle i 1902, 115 i 1914. Prester: 
H. C. Holm, 1884-91; O. Shefveland, 18891-94; H. C. Holm, 1894-02; O. 
R. Sletten, 1902-10; L. O. Thorson, 1910-14; H. A. Okdale, 1914-16. Em- 
bedsmænd i 1915: b. Nils Koltvet; c. John T. Wagner; d. John T. Wagner, 
Sten Anderson, Nils Koltvet; e. Peder Johnson, M. S. Johnson, Ole Ander- 
son; f. John T. Wagner; h. Sten Anderson. Kvindefor., 1886. Prestel^n: 
$75 (1884), $150 (1914), $4,650 (1884-14). Prestehus: $1,000. Kirke, 1893, 
$1,800. Gravplads, 1 acre, $50. Kirketjener osv.: $160 (1884-14). Samfunds- 
skoler: $1,000 (1884-14). Missionen: $2,500 (1884-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $500 (1884-14).— H. A. Okdale. (1504—1405) 

Bethlehem menighet. 

(Fra 1884 til 1885 en del av Eagle Grove menighet; fra 1884 til 1901 en 
del av North Prairie — Holmes.) 

Holmes, Wright Co., Iowa. 

Hauges synode, 1901 — . 

Organisert 1901 (1884). Ca. 100 sjæle i 1901, 160 i 1915. Prester: C. J. 
Eastvold, 1900-02; O. Andresen, 1902-06; A. E. Distad, 1907-10; T. J. Spande, 
1911 — . Embedsmand i 1915: b. Oscar Ulstad. Kvindefor. Kirke. Grav- 
plads.— A. M. A. (3770—1406) St. Johannes menighet. 

Holmes (SVg mil nordøst), Wright Co., la. 

Konferentsen, 188^90; utenom (Fk), 1890- 
14; Forenede kiike, 1914 — . 

Organisert 1886. Prester: O. C. Skonhovd, 
1886-88; H. C. Holm, 1888-01; J. J. Åkre, 
1901-04; J. Hetland, 1904-07; H. C. Holm, 
1907—. 82 sjæle i 1886, 257 i 1915. Embeds- 
mænd i 1915: b. Hjalmar Jeson; c. Harald 
Holm; d. Elias Markhus, Sten Stenson, Elias 
Værø; e. Elias Meland, Severt Lønning, Thorn 
Fl. Asbe; f. Sten Stenson; h. Sten Stenson. 
Kvindefor., 1888. Ungdomsfor., 1907. Mis- 
sionsfor., 1888. Presteløn : $266 (1914).— H. 
C. Holm. (288—1407) Kirke, 1890, $3,000. 

Enes menighet. 

(Enæs.) 

Eagle Grove (6 mil sydvest), Wright Co., Iowa. 

Utenom (Am, Fk), 1887-00. 

Organisert 7de november 1887. Delt og opløst 22de mars 1900 (Nordre 
Enes av Wright Co.; Søndre Enes av Webster Co.). 35 sjæle i 1887, 186 
i 1899. Prester: O. C. Farseth, 1887-95; G. E. C. Gregussen, 1895-05; G. 
A. Søvde, 1905—. Embedsmænd i 1887: a. T. Larson; b. J. L. Brown; f. 
Knud Henderson. I 1900: b. Andrew Nilsen. (4160—1408) 

Nordre Enes menighet. 

(Fra 1887 til 1900 en del av Enes.) 

Eagle Grove (6 mil sydvest), Wright Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1900 (1887)—. 

Organisert 22de mars 1900 (7de november 1887). 73 sjæle i 1900, 50 r 
420 Iowa 1914. Prester: O. C. Farseth, 1887-95; G. E. C. Gregussen, 1896-05; G. A. 
S^vde, 1905—. Embedsmand i 1900: b. T. Stokkedahl. I 1915: b. O. O. 
Sandven; c, H. G. Hansen; d. A. A. Nervig; e. Severt Amundsen, Chris. 
Lilleskau; f. O. O. Sandven; h. O. O. Sandven. Kvindefor. Kirke, 1901, 
$2,150. Prestel^n: $90 (1914).— G. A. S^vde. (1489—1409) 

Samuel menighet (Salem?). Eagle Grove, Wright Co., Iowa. 

Hauges synode, 1892 — . 

Organisert 1892. Ca. 60 sjæle i 1893, 140 i 1915. Prester: C. J. East- vold, 1892-02; O. Andresen, 1902-06; A. E. Distad, 1907-10; T. J. 
1911 — . Embedsmand i 1915: b. John Melgren. Ungdomsf. Kirke, 
hus.— A. M. A. (3768—1410) Spande, 
Preste- 

1 c fr'i -n s o ->t Co. 


•S/>€>lCe7' CloLyCo.JOWA 
<5 


Co r*ntt H Lincoln menighet. 

Sioux Rapids (2 mil nord), Clay Co., Iowa. 
Norske synode, 1873^9(?). 

Organisert 1873. Opløst 1889(?) 26 sjæle i 1873, 60 i 1886. Prester: 
O. A. Sauer, 1873-75; G. Gulbransen, 1875-89.— A. M. A. (3612—1411) 

Spencer norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1868 til 1885 en del av Little Sioux Valley menighet.) 
Spencer, Clay Co., Iowa. 
Norske synode, 1885-«9. 

Organisert 1885. Opløst 1889. Prester: G. Gulbransen, 1885-89.— A. 
A. (3613—1412) M. Saron norsk evangelisk lutherske menighet. Langdon (5 mil jz^st), Clay Co., Iowa. 
Konferentsen, 1887-90; Forenede kirke, 1890-00. 

Organisert 1887. Opløst 1900. 46 sjæle i 1887, 51 i 1900. Prest: L. O. 
Wigdahl, 1887-00. Embedsmand i 1900: b. M. Monsen.— A. M. A. 

(3706—1413) 

Den norsk lutherske menighet i Cresco. 

(Cresco menighet.) 

Cresco, Howard Co., Iowa. 

Norske synode, 1873-80. 

Organisert 1873 (1877). Splittet 1880, paa grund av naadevalgstriden 
(Den Iste lutherske kirke i Cresco; Howard mght.). 50 sjæle i 1873, 70 i 
1879. Prester: J. C. T. Moses, 1872-78; Magne Langeland, 187&-S3. 

(4133—1414) Howard Co. 421 /V\ / N N E S O r A jw|o»A/ e /? ^ 

J 


' L.: — ' -*- ■ 
^ 


Uj i 


C Rh SCO £-j 

HO\A/ART) CO., 
1 V\i A 


2 
C^ H IC K A SA^ co. 


2 Howard Co., Ufé.. 1 Cresco-yi9 , Tfwa. Den første lutherske kirke i Cresco. 

(Fra 1873 til 1880 en del av Den norsk lutherske kirke i Cresco.) 

Cresco, Howard Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1880 (1873)—. 

Organisert 1880 (1873). 21 sjæle i 1885, 83 i 1914. Prester: J. C. T. 
Moses, 1873-78; Magne Langeland, 1878-83; G. A. Smedal og E. Wulfsberg, 
1883-85; Jens Ness, 1885-89; E. Hove, P. Koren, V. Koren, 1889-95; O. 
Ottersen, 1895-07; Lauritz Larsen, 1908-13, Karl Figenbaum, 1913-14; H. 
M. Normann, 1914—. Kvindefor., 1883. Ungdomsfor., 1895. Pikefor., 1908. 
Mandsfor., 1895. Sangfor., 1895. Kirke 1, 1886, $3,300. Kirke 2, 1900. 
Prestehus, 1902, $3,000. Presteløn: $50 (1880), $200 (1914). "Kirketidende", 
1899, 1167; 1900, 757.— H. M. Normann. (1119—1415) Howard norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1873 til 1880 en del av den norsk lutherske menighet i Cresco.) 

Cresco, Howard Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1880-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-15. 

Organisert 1880. Oplpst høsten 1915. Bare 6 medlemmer igjen. Gik 
ind i modermenigheten. 75 sjæle i 1889, 6 i 1915. Prester: J. L. Svenøe, 
1890-91; M. P. Dommersnæs, 1891-01; Chr. S. Thompson, 1901-04; M. K. 
Hartmann, 1904-10; D. Svennungsen, 1911-15. Embedsmand i 1915: b. E. 
R. Thompson.— H. M. Normann, A. M. A. (3635—1416) Lime Springs norsk evangelisk lutherske menighet. 

Lime Springs, Howard Co., Iowa. 

Norske synode, 1878-87; Antimissouri, 1887-90; For. kirke, 1890-98(?), 
Organisert 1878. Opl^^st 1898(?). 48 sjæle i 1893. Prester: M. Lange- 
land, Tobias Larsen, 1878-87; Peder Dreyer, 1890-93. Embedsmand i 1893; 
b. Rasmus Risdal. I 1895: And. Anderson.— A. M. A. (3636—1417) 422 Iowa 3 11 el inf Ca. A- M d u L-i? rt Ca. 

tic X Norway C?c:l S S Co., 

I W A 

13 Al ^ >7 Tcf o m <y,j Co I A"<i<a r>t y C<j Co. SS Co. 

i O WA. CcLSS C< /y5 Kt \/\/ I ota. - Ns 
Norway menighet. _/ Fk ^H^l^fC^ Wiota (5 mil syd), Cass Co., Iowa. 

Konferentsen, 1874-79. 

Organisert 1874. Splittet i 1879, paa grund av hjzJikirkelige og lavkirke- 
lige retninger (Wiota— Ns; Cass Co.— Kf). 47 sjæle i 1876, 48 i 1878. Prest: 
Ole Sheldahl, 1874-80. (4150—1418) 

Den første norsk evangelisk lutherske menighet i Cass Co. 

(Fra 1874 til 1879 en del av Norway menighet.) 

Wiota (5 mil syd), Cass Co., Iowa. 

Konferentsen, 1879-90; Hauges synode, 1891-06. 

Organisert 1879 (1874). Opløst 1906, for at forene sig med Wiota — Ns 
(Norway— Fk). 47 sjæle i 1876, ca. 60 i 1890. Prester: Ole Sheldahl, 1874- 
80; J. C. Roseland, 1880-81; H. C. Holm, 1882-85; A. Meland, 1886-87; B. 
P. Strand, 1888-90; J. B. A. Dale, 1892-95; J. S. Halvorson, 1896-98; J. J. 
Skarpness, 1898-03; T. K. Jacobs, 1903-06. Embedsmænd i 1895: a. Lars 
Larsen Myrren; b. O. J. Ostrus, Neis O. Thompson; d. Hans Hansen, Lars 
L. Myrren, Neis O. Thomjjson, Charles Thompson, Hans Hansen. Em- 
bedsmand i 1890: b. N. O. Thompson. I 1906: b. Helge Nestad. Prestelj^n: 
$50 (1905). Samfundsskoler: $40 (1905). Missionen: $6 (1905). Barmhjer- 
tighetsanstalter: $5 (1905).— A. M. A., A. C. Itse. (3655—1419) Wiota norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1874 til 1879 en del av Norway.) 

Wiota (5 mil syd), Cass Co., Iowa. . 

Norske synode, 1879-06. 

Organisert 1879. Opløst 1906, for at forene sig med Cass Co. — Hs (Nor- 
way— Fk). Ca. 30 sjæle i 1879, 50 i 1898. Prester: P. T. Hilmen, 1879; P. 
A. Hendrickson, 1880-94; Hendrickson (dansk), 1894; H. Hansen Frost, 
1895-01.— A. M. A., A. C. Itse. (1810—1420) Cass Co., Pocahontas Co. 423 Norway menighet. 

(Sammenslutning av Cass County og Wiota menigheter.) 

Wiota (5 mil syd), Cass Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1907 (1874)—. 

Organisert 1907. 80 sjæle i 1914. Prester: O. Scheldahl, 1879; J. C. 
Roseland, 1880-91; H. C. Holm, 1881-82; P. A. Hendrickson, 1882-94; Hen- 
drickson (dansk), 1894; H. H. Frost, 1895-01; A. O. Meland, 1886-S7; J. B. 
A. Dale, 1892-95; J. S. Halvorson, 1896-98; J. J. Skarpness, 1898-03: T. K. 
Jakobs, 1903-06; W. Williamsen, 1905-07; J. O. Wangberg, 1907-15; A. Chr. 
Itse, 1915 — . Embedsmænd i 1915: b. Joseph Ostrus; c. Andrew Thomp- 
son, Helje Vested, Oscar Ostrus; e. Herman Thompson, H. Vested, Severt 
Larson; f. Helje Vested. Kirke, 1907, $1,350. Prestehus, 1880, $250. Grav- 
plads, 1 acre, $50. Prestel^n: $200 (1907), $230 (1914), $3,000 (1907-16). 
Kirketjener osv.: $290.— A. M. A., A. C. Itse. (426-1421) 

Atlantic. 

Atlantic, Cass Co., Iowa. 

Norske synode, 1875-01 (?). 

Organisert 1875. Opløst 1901 (?). 63 sjæle i 1876, 70 i 1898. Prester: 
P. T. Hilmen, 1875-79; P. A. Hendrickson, 1879-94; H. Hansen Frost, 
1895-01.— A. M. A. (3653—1422) 

Marne menighet. 

Marne, Cass Co., Iowa. 
Norske synode, 1881-82(?). 

Organisert 1881. Opløst 1882(?). Ca. 20 sjæle i 1881. Prest: P. A. 
Hendrickson, 1881-^2.— A. M. A. (3654—1423) 

pALO ALTO do. 
• «0 
o 

VJ 


-^ 


ROLFB X 
K 
«J 


<o 
O 
PocaHo nTAS , 

P oc-AHO^^^S Co., 


SO 

3 


z 


i O WA 


:t 
^■■■1 


Ul 
^ 


:^ 


PAI- M£ R • 
03 
sAc] C>|^ ^ oa /V oa. 

co. 

ToUefsrude norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

Pocahontas (4 mil sydvest), Pocahontas Co., Iowa. 

Konferentsen, 1874-90: Forenede kirke, 1890-15. 

Organisert 1874. Opl^st 1915. 35 sjæle i 1877, 20 i 1909. Prester: A. 
P. Aaserj^d, 1874-76; Am. Johnson, 1877-96; N. Tøsseland, 1896-02; O. 
Schefveland, 1902-05; H. G. Engum, 1905-08; J. O. Wangberg, 1908-10; C. 
L. Dalseide, 1910-15. Embedsmand i 1915: b. O. E. Christensen. Kirke. 
—A. M. A. (1755—1424) 

Belleville dansk evangelisk lutherske menighet. 

Palmer, Pocahontas Co., Iowa. 
Konferentsen, 1880(?)-84(?). 

Organisert 1880(?). Gik til danskerne i 1884(?). 25 sjæle i 1880 (dan- 
sker), 38 i 1884. Prest: A. P. Aaser^d, 1880-84.— A. M. A. (370^-1426) 424 Iowa 
Kirke, 1901, $2,950. Trefoldigheds menighet. 

(Trefoldigheds norsk-dansk evangelisk lu- 
therske menighet.) 

Rolfe, Pocahontas Co., Iowa. 

Utenom (Kf), 1877-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1877. 40 sjæle i 1877, 106 i 1914 
(1 danske). Prester: A. Johnson, 1870-^0; A. 
P. Aaserød, 1880-86; L. O. Wigdahl, 1887-93; 
O. Shefveland, 1893-95; N. Tøsseland, 1895- 
98; Ole Halgrims (lægmand), G. E. C. Gre- 
gussen, 1898-05; H. G. Engum, 1905-10; F. 
Anderson (For. danske kirke), 1910-11; C. L. 
Dalseide, 1911—. Embedsmænd i 1889: b. John 
Sivertsen ; d. John Everson, Lewis Johnson, 
Neis Johnson; e. Lewis Lenssen, Andrew Si- 
monson, Peder Christianson ; f. John Sivert- 
son. I 1915: b. Louis Thompson; c. Reinarth 
Peterson ; d. John R. Severson, Sam Severson, 
Neis Ryen ; e. E. B. Thompson, J. M. Sever- 
son, L. A. Severson ; f. Reinarth Peterson ; h. 
Louis Thompson. Kvindefor., 1889, $1,421. 
Presteløn: $100 (1877), $324 (1914), $4,800 
(1889-14). Prestehus: $550 (1889-14). Kirke- 
Menighetsskolen : $500 (1889-14). Samfunds- 

Barmhjertighetsansta'- tjener osv.: $700 (1889-14) 

skoler: $500 (1889-14). Missionen : $750 (1889-14) 

ter: $300 (1889-14).— C. L. Dalseide. (24—1425) 

/ 

H ^ f< « I S O N Co ^ s H f- L /3 y C o 

P0TTAWATTA/^l£ C O. ^ 
I O W /I 'T- 


^ \ 


V 


r 
< \ 


S 


c 


"^T 


>^ 
^ » 


^ 


. t 


^ 


^ ) 


Uj 


"iX 
-s,-^ 


^ 
N\ I L L. S Co \N\ N T — Vor Frelsers menighet. 

(Vor Frelsers dansk, Vor Frelsers skandinavisk evangelisk lutherske fri- 
menighet.) 

Council Bluffs, Pottawattamie Co., Iowa. 

Konferentsen, 1874-85 (?). 

Organisert 1874. Opløst 1885(?). 130 sjæle i 1876 (dansker), 162 i 1884. 
Prester: Hans Hansen Frost, 1874-80; G. B. Christiansen, 1881-85. Kvinde- 
for. Kirke, 1876.— A. M. A. (3711—1427) 

Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Council Bluffs menighet.) 
Council Bluffs, Pottawattamie Co., Iowa. 
Norske synode, 1888-02(?). 

Organisert 1888. Oplj^st 1902(?). 70 sjæle i 1890, 26 i 1902. Prester: 
P. A. Hendrick.<^on, 1888-93; H. Hansen Frost, 1894-99. (3710—1428) Pottawattamie Co., Adams Co., Hancock Co. 425 Weston prækeplads. 

Weston, Pottawatomie Co., Iowa. 
Utenom (Ns), 1885-02(?). 

Begyndt 1885. Sluttet 1902(?). Prester: P. A. Hendrickson, 1885-93; 
H. Hansen Frost, 1894-00; C. H. Fechtenburg, 1901-02.— A. M. A. 

(3712—1429) Co, ss Co 'W A^CL I r C? TTcL CL 7-r? S Co 

Q strand 

i O W-Ar T~<X \/ I o r C« Den første norsk evangelisk lutherske (Strand) menighet. 

Nodaway (lOVg mil nord), Adams Co., Iowa. 

Konferentsen, 1875-90; utenom (Fk. Hs), 1890—. 

Organisert 1875. 68 sjæle i 1875, 130 i 1914. Prester: O. Sheldahl, 1875- 
83; H. C. Holm, 1883-86; A. Meland, 1886-88; B. P. Strand, 1888^90; S. M. 
Kragness, 1891-94; J. J. Skarpness, 1898-04; T. K. Jacobs, 1904-12; E. O. 
Munkvold, 1912-14. Ungdomsfor. Kirke, 1880, $2,500.— A. M. A. 

(3601—1430) w /'-w 77 <^ ^A.aø (*a. i V» UvjøJe.71 E.lll'^4ftø-»t 

Wr /> kf- Cc 


Vor Frelsers menighet. 

Woden (4 mil nord), Hancock Co., Iowa. 

Norske synode, 1875 — . 

Organisert 1875. 146 sjæle i 1876, 53 i 1914. Prester: M. C. Holseth, 
1875-78: J. M. Dahl, 1879-82; Chr. Stoltz, 1883-84; E. Christiansen, 1885-88; 
T. A. Torgerson, 1889-90; O. T. Lee, 1891-97; G. T. Lee, 1898; T. A. Rjz(d- 
sæter, 1899-00; R. Malmin, 1901-09; Emil Hansen, 1910—. Embedsmand i 
1915: b. H. Svingen.— A. M. A. (3630^1431) 426 Iowa 

Ellington norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1865 til 1875 en del av Winnebago.) 

Forest City (7 mil øst), Hancock Co., Iowa, 

Utenom (Ns), 1875-78; Norske synode, 1878-^2; utenom (Am), 1882-90; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 6te oktober 1875. 46 sjæle i 1875. 143 i 1914 (3 dansker). 
Prester: J. M. Dahl. 1875-03; H. L. Urness, 1903-05; H. E. Fosness, 1905- 
07; R. O. Hjelmeland, 1907—. Embedsmænd i 1875: c. Gulbrand Sivertsen; 
e. Gulbrand Sivertsen; f. Anders Teigen; h. Anders Teigen. I 1915: b. 
Andrew Teigen; c. Gulbrand Sivertsen; e. Jørgen Haugen, Henry Fosse, 
Gunder Johnsen; f. Josef Sivertsen. Kvindefor., 1894, $1,200. Ungdomsfor., 
1894, $300. Kirke. 1901. $2,800. Gravplads, 1^ acre, $75. Presteløn: $25 
(1875), $250 (1914), $5,000 (1875-14). Kirketjener osv.: $3,180 (1875-14). 
Menighetsskolen: $1,400 (1875-14). Samfundsskoler: $1,500 (1875-14). Mis- 
sionen: $1,500 (1875-14). Barmhjertighetsanstalterr: $500 (1875-14). "Kon- 
stitution", 1904.— R. O. Hjelmeland. (364—1432) Ellington prækeplads. 

Ellington, Hancock Co., Iowa. 
Utenom (Ns), 1904(?)-06(?). 

Begyndt 1904(?). Sluttet 1906(?). Prest: T. A. Rødsæter, 1904-06.— A. 
M. A. (3680—1433) Ellington Prairie menighet. 

Miller (5 mil øst), Hancock Co., Iowa. 

Norske synode, 1878-82; utenom (Am), 1882-90; Forenede kirke, 1890—, 
Organisert 6te februar 1878. 80 sjæle i 1878. 155 i 1914 (10 dansker). 
Prester: J. M. Dahl, 187&-94; J. D. Swalestuen. 1894-03; H. L. Urness, 1903- 
07; E. T. Rogne, 1907-11;" R. O. Hjelmeland, 1911—. Embedsmænd i 1878: 
b. John Lie; c. Martin Olsen; d. Martin Olsen, John Lie, K. O. Brager; c. 
Andrew Larsen, Godtfred Carlsen, Sewell Simondsen; f. Andrew Hansen. 
I 1915: b. J. P. Johnsen; c. Hans Halvorsen; d. Hans Halvorsen, Oliver 
Brager, Tom Solsaa; e. Louis Halvorsen, Ole Olsen, Adolf Holm; f. Tom 
Solsaa. Kvindefor., 1877, $1,900. Ungdomsfor. Sangfor. Kirke, 1886, 
$2,000. Skolehus, $350. Gravplads, 2 acres, $50. Presteløn: $25 (1890), $225 
(1914), $6,000 (1890-14). Kirketjener osv.: $3,000 (1890-14). Menighets- 
skolen: $1,850 (1890-14). Samfundsskoler: $1,500 (1890-14). Missionen: 
$1,000 (1890-14). Barmhjertighetsanstalter: $500 (1890-14). "Konstitution", 
1902.— R. O. Hjelmeland. (362—1434) Vor Frelsers dansk evangelisk lutherske menighet. 

(Britt menighet.) 
Britt, Hancock Co., Iowa. 
Norske synode, 1877(?)-89(?). 

Organisert 1877(?). Opløst 1889(?). 35 sjæle i 1878, 42 i 1882. Prester; 
N. Pedersen, 1877-83; O. Waldeland, 188^89.— A. M. A. (3679—1435) Ha^-na o c/r Co., / ø v^/^. ,qal /V^^^*v^-^^^^//- Hancock Co. 427 
Twin Lakes menighet (Tween Lakes). 

Kanawha (3 mil øst), Hancock Co., Iowa. 

Utenom (Lf), 1892-95; Forenede kirke, 
1895-15. 

Organisert 1881. Sluttet sig sammen med 
Kanawha menighet i 1915. 48 sjæle i 1881, 86 
i 1914 (nogle svensker). Prester: O. C. 
Schonhovd, 1881-92; O. O. Wold, 1892-95; H. 
C. Holm, 1895-00; J. J. Åkre, 1901-04; John 
Hetland, 1904-06; H. C. Holm, 1906-15. Kvin- 
defor., 1892. Presteløn : $133 (1914).— H. C. 
Holm. (639—1436) Kirke, 1893, $1,500. 
Gravplads, 1 acre. Kanawha norsk luth. 
menighet. 

Kanawha, Hancock Co., 
Iowa. 
Forenede kirke, 1901 — . 
Organisert 4de feb. 1901. 
133 sjæle i 1901, 285 i 1915. 
Prester : H. C. Holm, 1901 ; 
J. J. Åkre, 1901-04; J. Het- 
land, 1904-06; H. C. Holm, 
1906—. Embedsmand i 1901 : 
b. Knud I.arson. I 1915: b. 
C. J. Lewis; c. Niel Han- 
son ; d. Ole Severson, Lars 
Svelland, Ed. Heckerson; e. 

John Hulberg, Jim Hanson, John K. Johnson ; f. Severt Heggen, Severt Hill ; 

h. Thom Berhow. Kvindefor., 1901. Ungdomsfor., 1907. Pikefor., 1910. 

Missionsfor., 1901. Hjælpefor., 1901. Sangfor., 1906. PresteljzJn : $300 (1915). 

— H. C. Holm. (287—1437) 
Kirke 1, 1903, $10,000. Kirke 2, 1915. Gorner norsk evangelisk lutherske menighet (Garner). Garner, Hancock Co., Iowa. 
Konferentsen, 1884-85 (?). 
Organisert 1884. Opl^st 1885(?). 
-A. M. A. (3629—1438) Prest: O. C. Schonhovd, 1884-87. Garner prækeplads. Garner, Hancock Co., Iowa. 
Norske synode, 1909-14(?). 
Begyndt 1909. Sluttet 1914(?). 
(3628—1439) Prest: Emil Hansen, 1909-14.— A. M. A. 428 Iowa Goodell prækeplads. 

Goodell, Hancock Co., Iowa. 
Norske synode, 1889-91. 

Begyndt 1889. Sluttet 1891. Prest: J. Johansen, 1889-91.— A. M. A. 
(3681—1440) 

pooNe co.\ s T oi'^ r Co 0" 


U 


Po 


L 


K Co., 


o 
/ \A/ A 


Vj 
li: 


-J 
Ul 


^ 


" 
<V^O£S (^OINES L ^ 


Q 
< 
w 


A 


R R E. N Co. 

Zion norsk dansk evang. 
lutherske menighet. 

(Fra 1876 til 1881 Den 
Iste norsk-dansk evangelisk 
lutherske menighet.) 

Des Moines, Polk Co., 
Towa. 

Konferentsen, 1876(?)- 
90; Forenede kirke, 1890—. 
Organisert 1876(?). 30 
sjæle i 1877, 188 i 1915. 
Prester: J. H. Myhre, 1876- 
80; H. C. Holm, 1881-«9; 
O. E. Bordahl, 1891-99; O. O. Hafstad, 1900-03; J. Hetland, 1903-04; W. 
Williamson, 1905-09; O. R. Sletten, 1909-13; N. G. Peterson, 1913—. Em- 
bedsmand i 1876 : b. J. Gaasland. Kvindefor. 2 ungdomsfor. Presteløn : 
$1,200 (1914).— A. M. A. (3707—1441) 

L y O N CO- 


\ 


< -i 


V 


\ Sioux clo., 


^ 


^d 


:i 


I V\f'A 


Uj 
) 


x 


^ 

?> 
o 


T 


V 


L. y N\ o U T H Co. 

Polk Co., Sioux Co. 429 Des Moines norsk evangelisk lutherske menighet. Des Moines, Polk Co., Iowa. 
Norske synode, 1879(?)-87(?). 
Organisert 1878(?). Opl^st 1887(?). 
-A. M. A. (3709—1442) Prest: M. Fr. Wiese, 1878-86. Vang norsk lutherske menighet. 

(Rock Valley.) 

Rock Valley, Sioux Co., Iowa. 

Utenom (Ns, Am. Fk), 1879(?)-00(?). 

Organisert 1879(?). Opl^st 1900(?). 11 sjæle i 1879, 50 i 1896. Prester: 
Ellef Olsen, 1879-89; A. O. Berge, 1889-94; N. P. Thorp, 1897-00. Embeds- 
mand i 1892: mr. Haseth. I 1897: b. Ole Lowe. Kirke, $1,500.-0. Berge. 
(1523—1443) Rock River norsk evangelisk lutherske menighet. 

Ireton (7 mil nordvest), Sioux Co., Iowa. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1888—. 

Organisert 15de september 1888. 30 sjæle i 1888, 70 i 1914. Prester: M. 
Fr. Wiese, 1888; G. Gulbrandsen, 1889; A. Nilsen, 1889; K. O. Skyberg, 1889; 
O. C. Ottesen, 1890-91; L. J. M. Hauge, 1891-97; N. P. Thorp, 1897-00; J. 
S. Nordgaard, 1900—. Embedsmænd i 1888: a. R. P. Brændeland; b. K. J. 
Hemmingson; e. R. P. Brændeland, T. A. Richardson, G. W. Lande. I 
1915: a. A. K. Toft; b. A. O. Johnson; c. L. C. Opdahl; e. J. J. Hemming- 
son, A. O. Johnson, Anfin Richardson. Kvindefor., 1895. Kirke, 1899, 
$3,000. Gravplads, 2 acres. Presteløn: $150 (1888), $150 (1914). Kirketjener 
osv.: $750 (1899-14). Menighetsskolen: $2,000 (1888-14). Samfundsskoler: 
$525 (1899-14). Missionen: $750 (1899-14). Barmhjertighetsanstalter: $375 
(1899-14).— J. S. Nordgaard. (401—1444) St. Mathæus norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

Hull, Sioux Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1898-99; Forenede kirke, 1899-00(?). 
Organisert 1898. Opl^st 1900(?). 106 sjæle i 1898, 111 i 1899. Prest: 
N. P. Thorp, 1897-00.— A. M. A. (3713—1445) 

CRAV^FOr?Dca 
Z 


<5 

u 
tR\N IN . 


% 


^ 
:^ 


< 
S 


H E 1,-3 y 

1 \AI \ 


6? 
Q 


:c 

P^rr/W^ ATTAfAl^l CASS 
CLo co 430 Iowa St. Pauli menighet. 

Irwin (4 mil syd), Shelby Co., Iowa. 

Konferentsen, 1881-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 8de november 1881. 97 siæle i 1881, 218 i 1914. Prester: O. 
Scheldahl. 1881-82; H. C. Holm, 1882-86; A. O. Meland, 1886-88; B. P. 
Strand, 188^90; J. F. Swenson, 1891-96; C. H. Hjortholm, 1897-00; O. O. 
Hafstad, 1900-03; J. Hetland, 1903-(M; Wm. Williamsen, 1905-07; J. O. 
Wangberg, 1908-15; A. Chr. Itse, 1915—. Embedsmænd i 1881: b. C. K. 
Oliver; d. Sven J. Quam, Sven Monsen, Georg C. Hegland; e. Thomas S. 
Thompson, Emaniiel Hanson, Jacob Anderson. I 1915: b. Thos. Ash; c. 
Severt B. Olson; d. A. E. Hanson, Jr., Thor Nelson, Tønnes Wiig; e. A. 
E. Thompson, Adolph Olson, Marcus Apland; f. Thor Nelson; h. Thos. 
Frovig. 3 kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. Kirke, 1892, $2,500. Preste- 
hus, 1911, $2,700. Gravplads, 1 acre, p5. Prestel^n: $75 (1881), $500 (1914), 
$8,000 (1881-14). Prestehus: $4,500. Kirketjener osv.: $600 (1881-14). Me- 
nighetsskolen: $1,800 (1881-14).— A. C. Itse. (425—1446) C r^ é^ ^0K£ B Co. Holstein 

x • 


IDA CO, 
I OV^A o 

Vj 

< Ca^WPo/^O Ci 
Rosendal norsk lutherske menighet. 

Holstein (4 mil vest). Ida Co., Iowa. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1882—. 

Organisert 10de november 1882. Delt i 1891. 
157 sjæle i 1891, 70 i 1914 (1 tysker). Pre- 
ster: J. A. Hellestvedt, 1882-83; K. O. Sky- 
berg, 1883-91; H. O. Fjeldstad, 1891-94; B. 
Mikkelsen, John E. Madsen, O. C. Farseth, 
1894-97; P. O. Qnalen, 1897-98; J. H. T. Lee, 
1902; O. A. Norem, 1903; P. J. Reinertsen, 
1905; Joseph Lewis, 1907; G. H. Bakken, 1908- 
12; Overt Skilbred, 1914 — . Embedsmænd i 
1882 : b. Ole Meidell ; c. Salomon Salomonsen ; 
e. Salomon Salomonsen, Lars Røsland, H. 
Meidell; f. Hans Meydell. I 1915: b. Ole 
Meidell; c. Wm. Johnson; e. Ole Meidell, 
Thom Johnson, John Hanson ; f. Ole Meidell. 
Kvindefor., 1915. Presteløn: $100 (1883), $225 
(1914).— O. Skilbred. (19—1447) Kirke, 1888, $1,997. Marshall Co. 431 HARQIl^ ^o\GtKu.NOvCt^ 


< 


o 


Hh RS HAl-L'C^ 


^ 
DUNBAR y 


^ 


IOWA ^,,^_ 


Lau^e^L' * 

Jasper Co. 
Strand menighet. 

Dunbar, Marshall Co., Iowa. 

Utenom (Kf, Fk), 1883-03; Forenede kirke, 
1903—. 

Organisert 1883. 75 sjæle i 1883, 98 i 1915. 
Prester: H. C. Holm, 1883-90; O. E. Bordahl, 
1890-02 ; M. M. Løndahl, 1902-05 ; P. O. Qua- 
len, 1906-11; G. K. Thompson, 1911-13; O. 
Ingvoldstad, 1913-16. Embedsmænd i 1883 : b. 
x^. Norland; c. Peter Peterson; f. J. N. Nor- 
land. — O. Ingvoldstad, Albert Norland. 

(1808—1448) 
Kirke 1. Kirke 2, 1914, $25,000. 
Prestehus, 1914, $3,325. Elim Norw. Lutheran 
Church. 

(Elim norsk-dansk luther- 
ske kirke.) 

Marshalltown, Marshall 
Co., Iowa. 

Utenom (Ns, Kf, Fk), 
1887-03 ; Forenede kirke, 
1903—. 

Organisert i mars 1887. 
150 sjæle i 1891, 340 i 1914 
(32 russere, jøder, dansker, 
svensker, tyskere, amerika- 
nere). Prester: C. B. Ja- 
cobson, 1887-88 ; H. C. Holm, 432 Iowa 
1888-91; O. E. Bordahl, 
1891-02; M. M. Løndahl, 
1902-05 ; P. O. Qualen, 1906- 
11; G. K. Thompson, 1911- 
13; O. Ing\^oldstad, 1913- 
16; A. J. Anders, 1916—. 
Embedsmænd i 1915: b. Al- 
bert Norland ; c. Sam Wil- 
bau; d. T. S. Thompson, 
Ole Hougland, Tom Lar- 
son ; e. Rasmus Rasmussen, 
Ole Thorson, Henry Hagrie, 
William Olson, Tom Skeie ; 
f. Albert Norland; h. T. S. 
Thompson. Kvindefor. Ung- 
domsfor, 2 pikefor. Mands- 
for. Sangfor. "Sunbeams** 
(Little Girls). Presteløn : 
$660 (1914). "Konstitution", 
1907.— O. Ingvoldstad. 

(450—1449) Quarry prækeplads. 

Quarry, Marshall Co., Iowa. 
Utenom (Fk), 1804-05. 

Begyndt 1904. Sluttet 1905. Prest: M. M. Lindahl, 1904-05.— A. M. A. 
(3664—1450) 

Gilman prækeplads. 

Gilman, Marshall Co., Iowa. 
Utenom (Fk), 1910-11. 

Begyndt 1910. Sluttet 1911. Prest: O. Qualen, 1910-11.— A. M. A. 
(3694—1451) Crv^jfnm.Cla. « ^ o « rv e Co. 

• 

WtftfWW4tT« 


6 


A L 


LAS 
Co., 


I o wo. 


Marshall Co., Dallas Co., 0'Brien Co., Crawford Co. 433 Laurel prækeplads. 

Laurel, Marshall Co., Iowa. 
Utenom (Fk), 1910-11. 

Begyndt 1910. Sluttet 1911. Prest: O. Qualen, 1910-11.— A. M. A. 
(3695—1452) 

Woodward Prairie prækeplads. 

Woodward (3 mil syd), Dallas Co., Iowa. 
Konferentsen, 1886-88 (?). 

Begyndt 1886. Sluttet 1888. Prest: O. Scheldahl, 1886-88.— A. M. A. 
(3665—1453) 

(^S C B O L- A C O' 


0'BR'l E N Co. I vVA Op^i4,LLlNA Ch E 1^ O K E E Co 

x. 

< 

Sanborn menighet. 

Sanborn, 0'Brien Co., Iowa. 

Konferentsen, 1887-90; Forenede kirke, 1890-00. 

Organisert 1887. Op^st 1900. 53 sjæle i 1888, 41 i 1900. Prest: L. O. 
Wigdahl, 1887-1900. Embedsmand i 1900: b. A. M. Davidsen.— A. M. A. 
(3703—1454) 

Siloam norsk evangelisk lutherske menighet. 

Paullina 0'Brien Co., Iowa. 

Hauges synode, 1888-92; Forenede kirke, 1892 — . 

Organisert 1888. 70 sjæle i 1890, 133 i 1914. Prester: L. Harrisville, 
1889-92; J. O. Arevik, 1893-95; J. Madsen, 1896-98; H. O. Helmers, 1899-10; 
H. T. Noss, 1910-13; A. T. Kleppe, 1913—. Kvindefor. Ungdomsfor. 
Kirke. Prestel^n: $500 (1914).— A. M. A. (3701—1455) 

Primghar evangelisk lutherske menighet. 

Primghar, 0'Brien Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1890-96(?). 

Organisert 1890. Opl^st 1896(?). 82 sjæle i 1890, 70 i 1894. Prester: 
L. O. Wigdahl, 1890-93; J. O. Arevik, 1893-96(?). Embedsmand i 1895: b. 
Bertil Bayer. Kvindefor.— A. M. A. (3702—1456) Astor menighet. 

Astor, Crawford Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1900—. 

Organisert 1900. Prester: C. H. Hjortholm, 1900-01; John Hetland, 
1901-05; W. Williamsen, 1905-08; J. O. Wangberg, 1908-15; A. C. Itse, 
1915—. (2634—1457) 434 Iowa Ida. C«. 1 ScL.c Co, 
/: f: 
c 


a A W F K O 
Co., 1 WA 

JC Astor 


K 
1 S >i e ? t/-y Co. 

Bethania skandinavisk lutherske menighet. 

Sibley, Osceola Co., Iowa. 

Frikirken 1905 

Organisert 1905. 60 sjæle i 1905. Prester: C. E. Nordberg, 1905-07; I. 
Hustvedt, 1908-10; J. H. Hanson, 1911—. —A. M. A., J. H. Hanson. 

(1102—1458) 
hl OB LES Co, Al;iVA/ \J^^,V^' "- " 


U 
y 


> 


t^S i OLB/ 
\ 


S C 1^ O L- fik C cx^ 


^ 

X 


>^ 


I \ry /\ 
Q 
' BR lE. N Co 

Luther College prækeplads. 

Decorah, Winneshiek Co., Iowa. 

Norske synode, 1862 (1861). 

Begyndt 1862 (1861). Bestyrere: P. Laur. Larsen, 1861-02; C. K. Preus, 
1902 — . Fra 1866 til 1915 har skolen hat 670 gradiienter. 259 av skolens 
graduenter og 145 andre, som har frekventeret skolen, er blit prester. G. 
Bothnes "Luther College"; Catalog, 1916. (4166—1459) 

Augustana Seminary prækeplads. 

Decorah (6 mil syd), Winneshiek Co., Iowa. 
Augustana, 1874-76. 

Begyndt 1874 (1860). Sluttet 1876 (skolen flyttet til Marshall, Wis.). 
Bestyrer: D. Lysnes. (1460) Augustana Seminary prækeplads. 

Beloit, Lyon Co., Iowa. 
Augustana, 1881-90. 

Begyndt 1881 (1860). Sluttet 1890 (skolen flyttet til Minneapolis), 
styrer: D. Lysnes. (4168—1461) Be- Prækepladser 435 

St. Ansgar Seminary prækeplads. 

St, Ansgar, Mitchell Co., Iowa. 

Konferentsen, 1878-90; Forenede kirke, 1890-10. 

Begyndt Iste oktober 1878. Bestyrere: H. S. Hong, 1878-90; K. Lekens- 
gaard, 1890-92; K. Gjerset, 1892-94; J. O. Sether, 1895-98, Sigurd Olsen, 
1898-01; J. O. Tandberg, 1901-03; M. R. Odegaard, 1903-05; Ivar Ramseth, 
1905-06; G. W. Mohn, 1908-09; C. C. Swain, 1909-10. (4169—1462) 

Jewell College prækeplads. 

Jewell, Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Hs, Fk), 1893-97; (Hs), 1897-05; Hauges synode, 1905—. 
Begyndt 1893. Bestyrere: L. A. Vigness, 1893-95: N. J. Løhre, 1904-11; 
C. J. Eastvold, 1911-12; K. O. Eittrem, 1912-. '(4170—1463) Waldorf College prækeplads. 

Forest City, Winnebago Co., Iowa. 
Forenede kirke, 1904 — . 

Begyndt 1904. Bestyrere: L. W. Bøe, 1904-15; Martin Hegland, 1915—. 
(4171_1464) 

Beloit barnehjem prækeplads. 

Beloit, Lyon Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1890 — . 

Begyndt 1890. Bestyrere: Thore Gunderson, 1898-15; T. T. Thompson, 
1915—. Eiendommens værdi 1917, $137,729. 143 barn i 1917, hvorav 122 
skolepligtige. 5 lærere ved skolen. (3689 — 1465) Aase Haugens alder domsh jern prækeplads. 

Decorah (4 mil sydvest), Winneshiek Co., Iowa. 
Forenede kirke, 1914 — . 

Begyndt 1914. Bestyrer: Otto Schmidt, 1914 — . 320 acres med land og 
bygninger. Samlet værdi, $110,000. 40 gamle ved hjemmet i 1917 

(4172—1466) 

Iowa lutherske alder domsh jern prækeplads. 

Story City, Story Co., Iowa. 
Norske synode, 1914—. 

Begyndt 1914. Bestyrer: K. L. Guttebø, 1914 — . Eiendommens værdi, 
$50,000. 12 gamle ved hjemmet. (4173—1467) 

St. John's Hospital og Deaconess Home prækeplads. 

Sioux City, Woodbury Co., Iowa. 
Hauges synode, 190S^(?). 

Begyndt 1909. Se "Budbæreren", 1909, 1091; 1910, 137; 1911, 44-45, 
1133. (4174—1468) 

Luther Inn prækeplads. 

Mason City, Cerro Gordo Co., Iowa. 
Forenede kirke, 1910(?)— . 

Begyndt 1910(?). Prester: G. G. Belsheim, 1906-15; R. M. Vordale, 
1915 — . Et hjem for tjenestepiker og fremmede. (4175 — 1469) Man ; t c t 
MINNESOTA 4. MINNESOTA Elstad norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Richland Prairie norsk evangelisk lutherske, 1883.) 

Lanesboro (8 mil sydjzist), Fillmore Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1854-86; Norske synode, 1886—. 

Organisert 1854. Splittet 1886, paa grund av naadevalgstriden. Ca. 175 
sjæle i 1854, 250 i 1914. Prester: N. E. S. Jensen, 1859-68; Kr. Magelssen, 
1869-15; N. S. Magelssen, 1909—. Embedsmænd i 1854: a. Ole Abrahamson 
Rustad; b. John Carlson; c. Knut Aas; e. Engebret Elstad, Peter Stenshoel, 
Hans Dammen, Knut Vogard; f. Johan Semmen, Lars Toso; g. Ole Jonson. 
I 1915: b. P, Abrahamson; c. Edward Nilson; e. Martin Storhoff, Selmer 
Topness, Albert Evjen; g. miss Birdie Moe. 3 kvindefor., 1883. Ungdoms- 
for., 1915. 2 pikefor., 1914. Sangfor. Kirke 1, 1866, $6,900. Kirke 2, 1910, 
$13,000. Skolehus, 1876, ca. $600. Gravplads, 2 acres. Land, 40 acres. 
Presteløn: $265 (1914).— N. S. Magelssen. (2409—1480) 1^5^ Ns- Root Pr-air-/^ I9R Q A/ S— North /^^/V/g 


/f ^7 / Ayi . ., -^ !v '^ 


'/^/^ 
Kirke 1, 1863, $1,000. 
Kirke 2, 1898, $6,200. 
Gravplads, 5^ acres, $550. Root Prairie norsk evang. lutherske 
menighet. 

(Ruth Prairie, Rooth Prairie n. ev. 1.) 

Fountain (4 mil nordøst). Fillmore Co., 
Minn. 

Norske synode, 1856-87; utenom (Am, Fk), 
1887-07; Forenede kirke, 1907—. 

Organisert 1856. Delt 1904, for at danne 
menighet i Fountain (Fountain norsk ev. luth. 
menighet). I 1910 delt, for at danne menighet 
i Pilot Mound (Pilot Mound norsk ev. luth. 
menighet). 47 sjæle i 1856, 530 i 1914. Pre- 
ster: F. C. Claussen, 1856; M. H. Magnus, 
1869-75; Kr. Magelssen, 1875-76; J. L Krohn, 
1876-89; P. R. O. Olson, 1890-93; N. Arve- 
sen, 1894-04; N. A. Giere, 1904—. Embeds- 
mænd i 1915 : a. O. K. Finseth ; b. P. J. Bor- 
gen; c. G. Kolstad; e. O. K. Finseth, P. J. 
Borgen, G. Kolstad ; f. John L. Anderson ; g. 
John L. Anderson. 2 kvindefor., 1882, 1888, 
$4,300. Ungdomsfor., 1897, $1,200. Presteløn : 
$300 (1856), $500 (1914), $12,950 (1856-14). 
Kirketjener osv.: $24,000 (1856-14).— N. A. 
Giere. (946—1482) 438 Minnesota 
Fountain norsk evang. 
lutherske menighet. 

(Fra 1856 til 1894 en del 
av Root Prairie.) 

Fountain, Fillmore Co., 
Minn. 
Utenom (Fk), 1904—. 
Organisert 23de jan. 1904. 
52 sjæle i 1904, 70 i 1914. 
Prester : J. A. Erikson, 1904- 
05; T. E. Sweger, 1905-07; 
O. H. Lee, 1908-09; N. A. 
Giere, 1910 — . Embedsmænd 
i 1904: b. D. J. Danielson ; 
c. A. H. Peterson ; e. Syver 
Peterson, Ludvig Erikson, J. O. Solie. I 1915: b. John Peterson; c. Theodor 
Fingarson; e. P. H. Peterson, Albert Peterson, J. O. Solie; f. Neil Nilson; 
h. Neil Nilson. Kvindefor., 1904, $1,200. Prestelc^n : $225 (1904), $200 (1914), 
$2,250 (1904-14). Kirketjener osv.: $350 (1904-14). Samfundsskoler : $300 
(1904-14). Missionen: $400(1904-14). Barmhjertighetsanstalter : $100(1904- 
14).— N. A. Giere. (947—1483) 

Pilot Mound Church Association. 

Pilot Mound, Fillmore Co., Minn. 

Utenom (Fk), 1907-10. 

Organisert 12te februar 1907. Opl)z(st 1910, for at stifte ny menighet 
sammen med en del medlemmer av North Prairie og Root Prairie. Prest: 
N. A. Giere, 1907-10. (6361—1485) Kirke, 1906, $5,000. Gravplads, 2 acres, $200. 

North Prairie norsk evang. lutherske 
menighet. 

(North Prairie evangelisk lutherske.) 
Rushford (10 mil vest). Fillmore Co., Minn. 
Utenom (Ns), 1858-68; Norske synode, 
1868-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1858. Organisation av anneks 
1910 i Pilot Mound. 546 sjæle i 1871, 550 i 
1914. Prester: U. V. Koren, 1853-57; F. C. 
Claussen, 1857-59; N. E. S. Jensen, 1859-68; 
M. H. Magnus, 1869-75 ; Kr. Magelssen, 1875- 
1(i\ J. L Krohn, 1876-89; P. R. O. Olsen, 
1890-93; N. Arvesen, 1894-04; N. A. Giere, 
1904-10; H. Roalkvam, 1910-16; C. M. Larsen, 
1916 — . Embedsmænd i 1915: b. Peder Bøyum ; c. Jens Gilbertson ; e. Edw. 
Sandlie, O. T. Kjøs, Jens Bale, Lars Lødahl, J. N. Johnson; f. I. N. Bøe. 
4 kvindefor. Ungdomsfor., 1912. Sangfor., 1911. Presteløn : $450 (1914). 
Prestehus: $16,000 (1858-14).— H. Roalkvam. (42—1484) Kirke 1, 1863. 
Kirke 2, 1896, $10,000. 
Prestehus 1, 1890. 
Prestehus 2, 1907, $6,000. 
Gravplads, 3 acres. 
L,and, Zl acres. fillmore Co. 439 Highland Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

Rushford (8 mil syd), Fillmore Co., Minn. 

Norske synode, 1854—, 

Organisert 1854. 1,200 sjæle i 1873, 600 i 1910. Prester: U. V. Koren, 
1854; N. E. S. Jensen, 1859-^9; Kr. Magelssen, 1869-14; N. S. Magelssen, 
1909 — . Embedsmænd i 1854: a. Anders Byholt(?); c. Even Ellertson(?) ; e. 
Andreas S. Byholt, Thorstin Jenson, Johan Jahr, Thomas Thompson, Tor- 
jus Eggen, Jørgen Sjz^rensen; f. Andreas S. Byholt. I 1915: a. Johannes 
Engrav; b. G. A. Byholt; c. Peter M. Olson; e. Joh. Engrav, Adolph John- 
son, Torkjel Landsværk, Arnt Helgemoe, Carl Howe, Erick Hanson, Martin 
Mellie, Ludvig Stensgaard; f. Jens M. Magelssen. 6 kvindefor. Ungdoms- 
for. 2 pikefor. Kirke 1, 1864. Kirke 2, 1896, $12,000. Prestehus, 1860. 
Gravplads, 3 acres, $300. Land, 40 acres. Presteløn: $615 (1914), $28,000 
(1854-14). Samfundsskoler: $35,000 (1854-14).— N. S. Magelssen. 

(2410—1481) 

Pilot Mound menighet. 

(Pilot Mound Church Association, 1907-10.) 

Lanesboro (10 mil nord). Fillmore Co., 
Minn. 

Forenede kirke, 1910 — . 

Organisert 25de april 1910 (12te februar 
1907). 182 sjæle i 1907, 182 i 1914. Prester 
N. A. Giere, 1907-10; H. Roalkvam, 1910-16 
C. M. Larsen, 1916—. Embedsmænd i 1907 
a. T, E. Sorenson ; b. T. O. Legwold ; c. Henry 
Christopherson ; d. Geo. P. Thompson, M. O. 
Howe, M. O. Skrukrud; e. Rolf Bøe, Nils 
Redalen, H. A. Hermsnson. I 1915: a. T. A. 
Sorenson ; b. M. O. Howe ; c. Edward Øde- 
gaarden ; d. Martin Swenson, Colbjørn Thor- 
son, A. J. Mennes; e. Adolph Sorenson, Al- 
bert P. Thompson, H. A. Hermanson. Kvin- 
defor., 1907, $1,154. Ungdomsfor, 1907, $1,782. 
PrestelØn: $250 (1910), $250 (1914), $1,125 
(1910-14). Kirketjener osv.: $250.— H. Roal- 
kvam. (41—1486) 
Kirke, 1907, $4,696. 
Gravplads, 1 acre, $225. Fountain menighet. Fountain, Fillmore Co., Minn. 
Forenede kirke. 1890-94. 

Organisert 1890. Opløst 1894. 20 sjæle i 1890, 22 i 1892. Prest: A. 
Wright, 1891-SH. Embedsmand i 1892: b. Albert Pedersen.— M. C. H. 

(5493—1487) 

Fountain prækeplads. 

Fountain, Fillmore Co., Minn. 
Norske synode, 1892(?)-93(?). 

Organisert 1892(?). Opløst 1893(?). 20 sjæle i 1890, 22 i 1892. Prest: 
Kr. Magelssen, 1892(?)-93(?).— M. C. H. (5494—1488) Den norsk evangelisk lutherske Trefoldigheds menighet. 

(Newburg n. ev. 1., Trefoldigheds, Newburg.) 
Mabel (3% mil nordvest). Fillmore Co., Minn. 
Norske synode, 1856 — . 

Organisert 1856. 45 sjæle i 1856, 150 i 1914. Prester: F. C. Claussen, 
1856-69; K. Magelssen, 1869-80; E. P. Jensen, 1880-05; G. C. Ulen, 1904-05; 440 Minnesota 

K. A. Kasberg, 1905-12; H. H. Frost, 1912^. Embedsmænd i 1856: e. Iver 
Ellestad, Ole B. Garnaas. I 1915: b. G. Butler; c. John Andersen; e. Nic. 
Kaugen, H. Vatland, Oscar Haakensen. Kvindefor., 1882. Kirke 1, 1868. 
Kirke 2, 1902. Prestehus, 1880. Prestel^n: $75 (1856), $235 (1914).— H. H. 
Frost. (836--1489) Den Iste evangelisk lutherske ved Newbiirg menighet (Newburg). 

Newburg, Fillmore Co., Minn, 

Augustana, 1857-90. 

Organisert 8de juni 1857. Opljj^st 1890. 277 sjæle i 1886. Prester: P. 
h. Asbjørnsen, 1857; A. A. Scheie, 1857-76; H. L. Haakonson, 1877-^1; J. 
J. Næsse, 1882-90. Kirke 1, 1857. Kirke 2, 1876. Samfundsskoler: $40 
(1886). Missionen: $90 (1886).— M. C. H. (5498—1490) Newburg første evangelisk lutherske menighet. 

Newburg, Fillmore Co., Minn. 
Konferentsen, 187O-80(?). 

Organisert 1870. Opløst 1880(?). Prest: O. C. Schonhovd, 1877-«0(?). 
— M. C. H. (5499—1491) Bethania menighet. 

Newburg, Fillmore Co., Minn. 

Konferentsen, 1883(?)-90; Forenede kirke, 1890-94(?). 

Organisert 1883(?). Opløst 1894(?). 53 sjæle i 1886(?), 44 i 1893. 
Prester: L. O. Pedersen, 1883-92; O. K. Weium, 1893-94. Embedsmand i 
1888: b. T. Haga. I 1893: b. Chr. Christofferson. Kirke.— M. C. H. 

(5491—1492) Newburg første evangelisk lutherske menighet. 

(Den norsk evangelisk lutherske. Første evangelisk lutherske. Den første 
evangelisk lutherske, Den forenede evangelisk norsk lutherske. Den forenede 
norsk evangelisk lutherske. Sammenslutning av Augustana og Konferentse 
menigheter.) 

Newburg, Fillmore Co., Minn. 

Forenede kirke, 1890. 

Organisert 1890. 273 sjæle i 1890, 250 i 1915. Prester: A. Wright, 
1891-94; O. H. Hinderaker, 1895-01; N. J. Vikingstad, 1901-09; Wm. A. 
Rasmussen, 1912 — ■. Embedsmand i 1896: b. Bernt Jacobsen. I 1916: b. 
Bernt Jacobsen. Ungdomsfor. Kirke. Prestehus.— M. C. H. (5500—1493) 


Fillmore Co. 441 Rushford norsk evangelisk lutherske menighet. 

Rushford, Fillmore Co., Minn. 

Norske synode, 1856(?)-6S. 

Organisert 1856(?). Splittet 1868, paa grund av slaverilæren (Rushford 
norsk evangelisk lutherske mght. ; Den anden lutherske mght.). Prest: N. 
E. S. Jensen, 1859-68. Embedsmænd i 1861: e. Styrk Thompson Gjernes, 
Ole Baarson, Henrik Henrikson.— M. C. H. (6370—1494) Rushford norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Rushford, Fillmore Co., Minn. 

Norske synode, 1868 (1856)-86; Antimis- 
souri, 1886-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1868 (1856). 400 sjæle i 1871, 
483 i 1914 (5 svensker. 5 dansker, 5 tyskere). 
Prester: N. E. S. Jensen, 1859-68; Kr. Ma- 
gelssen, 1869-73; E. L. Jaastad, 1873 — . Em- 
bedsmænd i 1915 : b. O. Haasarud ; c. L. Tag- 
land ; e. Saldor Svenson, Christoffer Holter, 
Henry Øiane, Ed. Vigaard, B. Baarsen, C. M. 
Christianson ; f. H. O. Berg; h. H. O. Berg, 
Kvindefor., 1875, $15,000. Ungdomsfor., 1906. 
Presteløn: $150 (1856), $825 (1914), $17,450 
( 1856-14) . Prestehus : $3,500. Kirketjener osv. : 
$15,000 (1856-14). Samfundsskoler : $8,000 
(1856-14). Missionen: $7,000. Barmhjertig- 
hetsanstalter : $3,600 (1856-14). "Konstitu- 
tion", 1912.— E. L. Jaastad. (1476—1495) Kirke 1, 1864, $4,666. 
Kirke 2, 1906, $26,500. 
Prestehus 1, 1874, $900. 
Prestehus 2, 1879, $1,950. 
• Gravplads, 3 acres, $160. 
Land, 4 acres. 

Trefoldigheds menighet (Den anden evangelisk lutherske). 

(Fra 1856 til 1868 en del av Rushford.) 

Rushford, Fillmore Co., Minn. 

Augustana, 1868-90; Forenede kirke, 1890-02. 

Organisert 8de mai 1868. Opl^st 1902. Gik ind i Rushford norsk evan- 
gelisk lutherske, da det ansaaes for uheldig at vedlikeholde 2 norsk lutherske 
menigheter i en mindre by. 36 voksne i 1868. Prester: A. A. Scheie, 1868- 
76; P. L. Asbjørnsen, 1869-71; A. Wright, 1871-OZ Embedsmænd i 1868: 
b. Hans Albertsen; c. Haaken Arntzen; d. Rasmus Buland, Haaken Arntzen, 
Ole Iversen, Aadne Høiland, Ole Christophersen, Ole Tuf; e. Gullik Olsen, 
Hans Albertsen, Ole Christophersen; f. Ole Iversen; g. Nils H. P. Olsen; 
h. Nils Gulliksen. Kvindefor., 1870. Ungdomsfor. Kirke, 1873, $3,500. 
—Mrs. A. Wright. (1477—1496) 
Arendahl evangelisk lutherske menighet (Arendal). 

Peterson (éVz mil nordvest). Fillmore Co., Minn. 

Hauges synode, 1857 — . 

Organisert 1857. 424 sjæle i 1863, 325 i 1915. Prester: A. E. Boyum, 
1863-13; C. L. Rachie, 1895-98; J. J. Breidablik. 1898-02; M. J. Westphal, 
1903-14; P. Ljostvedt, 1915—. Embedsmand i 1905: b. John Agrimson. I 
1915: c. J. Bentson. Kirke, $6,000. Prestehus.— M. C. H. (6294—1497) 442 Minnesota /SS^' F^/Z-r?^ Cf -y^-e. CZ^.y ^/7777. ^ f-r^"^ d^'r ^Hs A/3 — /3 Z CD 
-^A: ^'^ /^/ii. Bloomfield norsk evangelisk lutherske menighet. Ostrander (2^2 mil sydøst), Fillmore Co., Minn. 

Utenom (Ns). 1858-61; Norske synode, 1861-87; Antimissoiiri, 1887-90; 
Forenede kirke, 1890-94. 

Organisert 1858. Splittet 1894. paa grund av misnøie med presten 
(Ostrander— Hs; Bloomfield— Fk). 86 siæle i 1858. 737 i 1892. Prester: A. 
E. Friedrichsen, 1858-59; N. E. S. Jensen. 1860-62; L. Steen, 1862-65; Tobias 
Larsen, 1865-75; O. A. Bu, 1875-08. Embedsmænd i 1864: a. H. C. Gullick- 
son; b. Johan Østend; e. Paul H. Skare, Lars Anderson Lundby, Ole Hel- 
leckson Krokan; f. Johan Østend; g. Johan Østend. I 1892: b. O. P. Had- 
land. Kirke 1. 1868, $3,000. Kirke 2, 1891, $8,500. (6365—1498) 
Kirke 1, 1S68, $3,000. 
Kirke 2, 1891, $8,500. 
Prestehus, 1876, $3,400. 
Gravplads, 1 y^ acre. 
Land, 40 acres, $1,000. Bloomfield norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Blomfield, Blomfield norsk evangelisk lu- 
therske. Den norsk evangelisk lutherske me- 
nighet i Bloomfield. Fra 1858 til 1894 en del 
av Bloomfield.) 

Ostrander (2^2 mil sydøst). Fillmore Co., 
Minn. 

Forenede kirke, 1894 (1858)—. 

Organisert 1894 (1858). Delt i 1896, paa 
grund av for lang kirkevei (Bennington). 652 
sjæle i 1895, 4(X) i 1914. Prester : A. E. Fried- 
richsen, 1858-59; N. E. Jensen, 1860-62; L. 
Steen, 1862-65 ; Tobias Larson, 1865-75 ; O. A. 
Bu, 1875-08; J. C. Reinertsen, 1908-11; Hag- 
bart Engh, 1912 — . Embedsmænd i 1915 : b. 
Ole P. Hadland; c. H, A. Skaarberg ; d. Jens 
Engelstad, C. G. Gullickson, L. H. Nordgaar- 
den ; e. Oscar Christopherson, Ole J. Holte, 
N. G. Nelson; f. L. H. Nordgaarden. 3 kvin- 
deforeninger. Ungdomsfor. Pikefor. Sang- 
for. Presteløn: $100 (1865). $550 (1914), 
$19,500 (1865-14). Prestehus: $5,000 (1865- 
14). Kirketjener osv.: $13,500 (1865-14). Me- 
nighetsskolen : $3,850 (1865-14). Samfunds- 
skoler: $5,000 (1865-14). Missionen : $3,000 
(1865-14). Barmhjertighetsanstalter: $2,000 
(1865-14).— H. Engh. (1029—1499) Ostrander norsk evangelisk lutherske menighet (Ostrander 

frimenighet). 

(Fra 1858 til 1894 en del av Bloomfield.) 

Ostrander, Fillmore Co,, Minn. 

Utenom (Hs), 1894~. 

Organisert 1894. 100 sjæle i 1894, 160 i 1914. Prester: I. C. Hatlestad, 
1894-98; H. J. Berg, 1899—. Embedsmænd i 1915: b. Albert Anderson; c. 
Nils Northness; d. Nils Ranken, Ole Lundby, C. O. S^gaarden; e. Henri Pillmore Co. 443 Thoreson, L. Ranken, Lars Nordgaarden; f, Albert Anderson. Kvindefor., 
1894. Ungdomsfon, 1890. Pikefor., 1890. Sangfor., 1899. Avholdsfor., 
1908. Kirke, 1894, $2,000.~H. J. Berg. (354—1500) Den første evangelisk lutherske menighet paa Highland. 

(Den fyrste evangelisk lutherske. Første evangelisk lutherske, Highland, 
Heighland.) 

Whalan (6 mil sydøst), Fillmore Co., Minn. 

Utenom (Is), 1858-60; Augustana, 1860-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 15de februar 1858. 50 sjæle i 1858, 350 i 1914. Prester: A. 
A. Scheie, 1858-76; H. L. Haakonson, 1876^78; A. Wright, 1878-10; H. E. 
Rasmussen, 1910-15; J. B. Rockne, 1915 — . Embedsmænd i 1858: b. Hans 
Gunvaldson; c. Neis Evenson; d. Ole Rue, Anders Haldorson (Nepstad), 
John Johnson, Hans Gunvaldson; e. Neis Evenson, John Johnson, Knud 
Knudson Leirol; f. Hans Gunvaldson. I 1915: b. R. A. Jensson; c. T. T. 
Johnson; d. C. A. Dennem, I. T. Johnson, J. A. Jensson, R. A. Jensson, K. 
Leriol; e. T. T. Johnson, Jacob Larson, J. A. Jensson, E. I. Pederson, Carl 
Sandstuen; f. R. A. Jensson; h. W. N. Worra. 3 kvindefor. Ungdomsfor. 
Sangfor. Kirke, 1870, $1,808. Gravplads, 2 acres, $175. Presteløn: $150 
(1858), $350 (1914), $12,000 (1858-14). Kirketjener osv.: $1,500 (1858-14). 
Samfundsskoler: $4,000 (1858-14). Missionen: $5,700 (1858-14). Barmhjer- 
tighetsanstalter: $3,200 (1858-14).— J. B. Rockne. (240—1501) Union Prairie menighet. 

(Den norsk evangelisk lutherske.) 
Lanesboro (4 mil sydvest), Fillmore Co., 
Minn. 

Norske synode, 1865-87; Antimissouri, 1887- 
90 ; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1865. 175 sjæle i 1865, 450 i 
1914. Prester: U. V. Koren, 1856-59; N. E. 
S. Jensen, 1860-62; A. A. Scheie, 1862-63; C. 
L. Clausen, 1863-65; T. Larson, 1865-79; P. B. 
Gotaas, 1879-84; E. L. Jaastad, J. I. Krohn, 
1884-85; E. K. Thuland, 1885-89; P. Dreyer, 
1889-90; H. E. Rasmussen, 1890-15; P. J. 
Nestande, 1915 — . Embedsmænd i 1865: b, E. 
L. Haugsvær ; c. Halvor Laastuen ; d. Helge 
Helgeson, Torger P. Lunde, Ole Guttormson, 
Knut Levorson, Guldbrand Olson ; e. Kjel 
Thompson, P. J. Nygaard, John Krees ; f. E. 
L. Haugsvær; g. E. L. Haugsvær. I 1915: 
b. L. O. Larson ; c. Andrew Holmen ; e. Gut- 
torm Guttormson, Fred Nelson, Christ. Nel- 
son, Matt. Simonsen, Martin Paulson. 3 kvin- 
defor., 1886. Ungdomsfor. Pikefor. Sang- 
for. Avholdsfor. Presteløn : $200 (1865), $400 
(1914), $11,462 (1865-14). Kirketjener osv.: 
$6,700 (1865-14). Menighetsskolen : $2,500 (1865-14). Samfundsskoler: 
$5,026 (1865-14). Missionen: $2,862 (1865-14). Barmhjertighetsanstalter : 
$2,693 (1865-14). "Konstitution", 1865.— P. J. Nestande. (2075—1502) 
Kirke, 1869, $6,000. 
Gravplads, 2 acres, $100. F^i' ilmoire. Co., Mi-rj-n. 


c trSoL 444 Minnesota 
Kirke 1, 1866, $3,600. 
Kirke 2, 1912, $26,014. 
Kapel, 1901, $2,000. 
Prestehus 1, 1866, $2,000. 
Prestehus 2, 1905, $4,530. 
Gravplads, 3 acres, $50. 
lyand, 40 acres, $2,250 
(solgt 1895). 
Den norsk evang. lutherske menighet 
i Greenfield. norsk evangelisk lutherske, (Greenfield 
Greenfield.) 

Harmony, Fillmore Co., Minn. 

Norske synode, 1866-86; utenom (Am, Fk), 
1886—. 

Organisert 27de august 1866. Delt 1870, 
1896, paa grund av lang kirkevei (Henrytown 
menighet ; Fremont menighet, Iowa) . Ca. 400 
sjæle i 1866, ca. 500 i 1914. Prester: T. Lar- 
son, 1865-87; P. Dreyer, 1887-04; G. Rasmus- 
sen, 1904—. Embedsmænd i 1866: b. Ole Sol- 
seth; c. Ole Solseth ; e. Herbjørn Ingulfsland, 
Ole Solseth, Gjermund Kasen; f. Ole Sol- seth. I 1915: b. Tollef Sanderson; c. Hans 
E. Hanson ; d. Even Haugom, Martin Abrahamhon, Ole Skabeck, Tosten 
Applen, Ole Fosse ; e. Theodore Olsen, Martinus Bargan, Henry Greger- 
sen, Ole Felland, Taryous Wilson ; f. Nils N. Helle ; h. Tollef Sanderson, 
Gunder Olson, John Bruflodt. Kvindefor., 1876, ca. $5,000. Ungdomsfor., 
1912, $100. Pikefor., 1897, $3,500. Sangfor., 1913. Presteløn : $250 (1866), 
$410 (1914), $15,300 (1866-14). Prestehus: $5,000. Kirketjener osv.: $32,000 
(1866-14). Samfundsskoler : $9,800 (1866-14). Missionen : $12,000 (1866- 
14). Barmhjertighetsanstalter: $5,000 (1866-14). "Konstitution", 1899; Ras- 
mussen og Sandersons "Mindeskrift", 1913.— S. Tollefson. (988—1503) 
Kirke, 1878, $5,700. Skolehus, 1886, $600. 
Gravplads, 2% acres (gave fra Henry Onstine). Henrytown menighet. 

(Henrytown norsk evan- 
gelisk lutherske. Fra 1866 
til 1870 en del av Green- 
field.) 

Henrytown, Fillmore Co., 
Minn. 

Utenom (Ns, Am), 1870- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 22de jan. 1870. 
26 sjæle i 1870, 433 i 1914. 
Prester: T. Larsen, 1870- 
86; P. K. Dreyer, 1887-03; 
G. Rasmussen, 1904 — . Em- 
bedsmænd i 1870: a. John 
Boxrud; b. G. A. Maland; c. Jens Helgstad; e. G. A. Maland, Ole H. Oppegaard, John Jacobson ; f. H. 
Mikkelson; g. H. Mikkelson. I 1915: b. Neis P. Johnson; c. Ivar Anderson; 
e. Martin Huseby, Martin Larson, A. E. Arneson, Carl Rongley ; f. Neis P. Fillmore Co. 445 Johnson. Kvindefor., 1884, ca. $3,500. Presteløn : $125 (1870), $260 (1914), 
$6,468 (1870-14). Kirketjener osv.: $1,600 (1870-14). Menighetsskolen : 
$2,100 (1870-14). Samfundsskoler : $2,250 (1870-14). Missionen : $8,200 
(1870-14). Barmhjertighetsanstalter: $1,500 (1870-14).— Tollef Sanderson. 
(989—1504) Spring Valley prækeplads. 

Spring Valley, Fillmore Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1867-68. 

Begyndt 1867. Sluttet 1868. Prest: L. Steen, 1867-68. (6371—1505) Pontoppidan menighet. 

Spring Valley, Fillmore Co., Minn. 
Augustana, 1873-87 (?). 

Organisert 1873. Oplj^st 1887?). Prester: A. Wright, 1873(?)— ; L. 
Green: M. P. Ruh; A. Wright; PI. L. Haakonson, 1880-83.— M. C. H. 

(1751—1506) ■'Pi 
Kirke, 1889, $3,563. 
Prestehus, 1910, $1,650. Spring Valley norsk evang. lutherske 
menighet. 

(Den norsk evangelisk lutherske.) 

Spring Valley, Fillmore Co., Minn. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1875-93; Forenede 
kirke, 1893—. 

Organisert 25de november 1875. 16 sjæle i 
1875, 95 i 1914. Prester: T. Larson, 1875-76; 
O. A. Bu, 1876-90; H. E. Rasmussen, 1890-00; 
K. P. Carlson, 1900-09; J. C. Reinertson, 
1909-10; N. A. Giere, 1910—. Embedsmænd 
i 1875 : a. S. Benson ; b. M. E. Molstad ; c. Ole 
O. Avlsgaard ; f. Ole Evenson ; h. Ole Gelen. 
I 1915: b. Ole Gelen; c. M. E. Molstad; e. 
Halbert Week, K. G. Molstad, Andrew Thomp- 
son ; f. M. E. Molstad; h. M. E. Molstad. 
Kvindefor., 1884, $3,915. Presteløn : $60(1875), 
$300 (1914), $6,600 (1875-14).- Kirketjener 
osv.: $1,600 (1875-14). Samfundsskoler: $400 
(1875-14). Missionen: $5,300 (1875-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $600 (1875-14).— N. A. 
Giere. (948—1507) Sætersdal norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Sætersdal norsk evangeliske, Sætterdal, Sætersdahl.) 

York (2 mil ^z^st). Fillmore Co., Minn. 

Norske synode, 1867(?)-87; Antimissouri, 1887-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1867(?). 209 sjæle i 1867, 235 i 1915. Prester: Tobias Lar- 
son, 1865(?)-87; P. Drever, 1887-03; O. A. Bu, 1904-05; M. K. Hartmann, 
1905-10; D. Svennungsen, 1911—. Embedsmand i 1896: b. P. K. Pettersen. 
I 1914: b. Dan Jacobson. Ungdomsfor. Kirke, $1,700.— M. C. H. 

(6291—1508) 

Peterson norsk evangelisk lutherske menighet. 

Peterson, Fillmore Co., Minn. 

Hauges synode, 1871 — . 

Organisert 1871. 78 sjæle i 1874, 136 i 1915. Prester: A. E. Bovum, 
1872-95; C. h. Rachie, 1896-98; J. J. Westphal, 1898-03; M. J. Westphal, 
1903-14; P. Ljostveit, 1915—. Embedsmand i 1905: b. N. J. Amble. I 1914: 
b. Eimer Halvorson. Ungdomsfor. Kirke.— M. C. H. (6293—1509) 446 Minnesota 
Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Peterson.) 

Peterson, Fillmore Co., Minn. 

Utenom (Fk), 1894-95; Forenede kirke, 
1895—. 

Organisert 19de april 1894. 150 sjæle i 1895, 
275 sjæle i 1914. Prester: N. Arvesen, 1894- 
03; J. A. Erickson, 19034)4; T. E. Sweger, 
1904-08; J. A. Hellestvedt, 1908-09; O. H. 
Lee, 1909-10; H. Roalkvam, 1910-11; O. M. 
Sævig, 1911 — . Embedsmænd i 1894: a. Ole 
Lodahl; b. A. P. Liethe ; c. P. E. Quickstad; 
e. Ole Lodahl, P. E. Quickstad ; f. Ole P. Bye. 
1 1915: a. H. Gullickson ; b. B. C. Benson ; c. 
T. O. Legwold ; e. H. Gullickson, John Fer- 
den, Hans Ruud; L Ole P. Bye; h. Ole P. 
Bye. Kvindeforening, 1894, ca. $6,000. Ung- 
domsfor., 1894. Sangfor., 1894. "Konstitu- 
tion", 1894.— O. M. Sævig. (1495—1510) Kirke, 1896. $6,023. 
Gravplads, 1 acre, $11. 

Bethlehem evangelisk lutherske 
menighet. 

Lanesboro, Betlehem, Den evangelisk lu- 
t' erske.) 

Lanesboro, Fillmore Co., Minn. 
Norske synode, 1874-87; Antimissouri, 1887- 
^0; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1874. Ca. 150 sjæle i 1874, 500 i 
1914. Prester: E. Jaastad, 1873-79; P. B. 
Gotaas, 1879-84; E. Jaastad; J. L Krohn, 
1884-85; E. K. Thuland, 1885-89; H. E. Ras- 
mussen, 1890-15; P. J. Nestande, 1915—. Em- 
bedsmænd i 1874: a. Ole Langlie ; b. E. Løvland; c. Lar? Norby ; e. L. 
Nordby, Pete A. Rein, Hans Jacobson, Frithjof Grønland, Ole Trulson, 
Christian Olsen; f. E. Løvland; h. H. E. Glasoe. I 1915: b. G. B. Ellestad ; 
c. Ole Hobberstad ; d. Christ. Schansberg, John Solberg, H. E. Glasoe, Cor- 
nelius Nelson, Nelsen Wicklund ; e. C. H. Schansberg, Oscar Peterson, Severt 
Swenson, Julius Olsen, Ole Thompson ; f. Cornelius Nelson ; h. H. E. Glasoe. 
Kvindefor., 1874. Ungdomsfor., 1900. 2 sangfor., 1874. Presteløn: $150 
(1874), $600 (1914), $11,585 (1874-14). Kirketjener osv.: ca. $9,780 (1874- 
14). Samfundsskoler, missionen og barmhjertighetsanstalter : $13,427 (1874- 
14). "Konstitution", 1874; "The Christian Youth", utgit av H. E. Rasmus- 
sen, 1891-93, 1900-01.— P. J. Nestande. (2074—1511) Kirke, 1888, $9,500. 
'Church Hall", $3,500. 
Prestehus, ^5,500 (eies av 
presten). Fillmore Co. 447 
Kirke, 1894, $3,000. 
Gravplads, 10 aci es, $1,000. Whalan norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Whalen norsk evangelisk lutherske, Den 
norsk evangelisk lutherske.) 

Whalan, Fillmore Co., Minn. 

Utenom (Ns, Fk), 1874-13; Forenede kirke, 
1913—. 

Organisert 1874. 12 sjæle i 1874, 130 i 1914. 
Prester: K. Magelssen, 1874-79; P. B. Gotaas, 
1879-84; K. Magelssen, 1884-85; E. K. Thu- 
land, 1885-88; K. Magelssen, 1888-96; N. Ar- 
vesen, 1896-04; J. A. Erickson, 1904-05; T. E. 
Sweger, 1905-08; J. A. Hellestvedt, 1908-09; 
O. H. Lee, 1909-10; H. E. Rasmussen, 1910- 
11 ; O. M. Sævig, 1911 — . Embedsmænd i 
1874: b. Corneuus Nelson; c. John Streeter ; e. 
Rasmus Nelson, Ole Steenson, Carl Michael- 
sen; f. Cornelius Nelson. I 1915: b. H. M. 
Hanson ; c. Johnnie Bostrack; d. T. J. Hilde- 
stad, Marten Torgerud, T. O. Lona; e. Ras- 
mus Nelson, T. O. Lona, Iver Sveen ; f. H. M. 
Hanson; h, Johnnie Bostrack. Kvindefor. 
Ungdomsfor. Presteløn : $200 (1914). "Kon- 
stitution", 1874.— P. J. Nestande. (1561—1512) 
Kirke, 1876, $4,500. 
Gravplads, ca. i/^ acre. Hauges norsk lutherske menighet ved 
South Fork. 

(Hauges ved South Fork, Hauges norsk 
evangelisk lutherske, Hauges South Fork, 
Hauges evangelisk lutherske.) 

Mabel (lOVs mil nord), Fillmore Co., Minn. 

Augustana, 1876-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1876. 93 sjæle i 1885, 154 i 1914. 
Prester: A. Wright, 1876-83; J. J. Næsse, 
1883-91 ; L. O. Pedersen, 1891-92 ; O. K. Wei- 
um, 1892-94; A. O. Langehough, 1895-06; W. 
A. Rasmussen, 1906-09; B. B. Østrem, 1909- 
13; O. M. Sævig, 1913—. Embedsmænd i 
1876: b. Jens Bodsberg; c. Henry Ellingson; 

d. Ole Jacobson, Joseph Dahl, Jens Bodsberg; 

e, Gullick Rustad, Joseph Dahl, Jens Bods- 
berg; i. Joseph Dahl. I 1915: b. C. Buross; 
c. Sven Ryan ; d. Christ. Paulson, Kasper Er- 
landsen ; e. S. Hauge, Conrad Buross, Christ. 
Vetse. Kvindefor. Presteløn : $8 (1876), $150 
(1914).— O. M. Sævig. (1494—1513) Preston prækeplads. Preston, Fillmore Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1878-84. 

Begyndt 1878. Sluttet 1884. Prest: T. Larsen, 1878-84.— M. C. H. 

(6292—1514) 

Watson Creek menighet. 

Wykofif, Fillmore Co., Minn. 
Norske synode, 1879-80(?). 

Organisert 1879. Opløst 1880(?). 53 sjæle i 1879. Prest: J. I. Krohn, 
1879-80(?).— M. C. H. (5496-1516) 448 Minnesota 
i^iÉ-^.'^ St. PauFs Evangelical Lutheran Church. 

(Preston, St. Pauli.) 

Preston, Fillmore Co., Minn, 

Antiniissouri, 1887-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 7de februar 1887. Ca. 50 sjæle i 
1887, 90 i 1914 (15 amerikanere). Prester: E. 
K. Thuland, 1887-89; H. E. Rasmussen, 1890- 
15; P. J. Nestande, 1915 — . Embedsmænd i 
1887: b. S. A. Langum; c. Peter Nelson; d. 
Neis Lien, Ole Nelson ; e. H. C. Gullickson, 
Jacob Hagen, T. T. Hansen. I 1915 : b. E. A. 
Highum ; c. Neis J. Lien ; d. S. A. Langum, E. 
Blexrud; e. Ole Nelson, Wm. Olsen, Neis J. 
Lien; h. C. M. Anderson. Kvindefor., 1907. 
Sangfor. Presteløn : $200 (1887), $300 (1914), 
ca. $6,500 (1887-14). Kirketjener osv.: ca. 
$4,500 (1887-14).— P. J. Nestande. 

(2076—1515) Kirke, 1894, $6,000. Maloney menighet (Malony). 

Bratsberg (5 mil ?), Fillmore Co., Minn. 
Norske synode, 1889(?)-96(?). 

Organisert 1889(?). Opløst 1896(?). Prest: Kr. Magelssen, 1889-96. 
— M. C. H. C5495— 1517) 

Mabel menighet (Mabel norsk evangehsk lutherske). 

Mabel, Fillmore Co., Minn. 

Forenede kirke, 1891 -02(?). 

Organisert 8de oktober 1891. Opl^st 1902(?) 32 sjæle i 1891, 195 i 
1901. Prester: P. K. Dreyer, 1891-93; O. K. Weium, 1893-94; A. O. Lange- 
hough, 1895-06. Embedsmand i 1896: b. L. A. Lund. I 1901: b. Christian 
O. Kirkevold. Kirke. (6362—1518) 

Mabel menighet. 

Mabel, Fillmore Co., Minn. 
Norske synode, 1895-96(?). 

Organisert 1895(?). Opløst 1896(?). Prest: E. P. Jensen, 1895(?)-96(?). 
—U. C. H. (5487—1519) 

Mabel norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Mabel evangelisk lutherske.) 

Mabel, Fillmore Co., Minn. 

Forenede kirke, 1902^. 

Organisert 1902. 194 sjæle i 1902, 300 i 1914. Prester: P. K. Dreyer, 
1891-93; O. K. Weium, 1893-94; A. O. Langehough, 1896-06; Wm. A. Ras- 
mussen, 1907—. Embedsmand i 1902: b. Martin Walhus. I 1915: b. Martin 
Walhus. Kirke. Prestehus.— M. C. H. (5490—1520) 

Bethlehem norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Bethlehem.) 

Le Roy (7 mil jz^st), Fillmore Co., Minn. 
' Utenom (Hs), 1894-04; Hauges synode, 1904— 

Organisert 1894. 83 sjæle i 1904, 107 i 1914. Prester: L C. Hatlestad, 
1894-98; H. J. Berg, 1899—. Embedsmænd i 1915: b. Peder Loma; c. Martin Fillmore Co., Mower Co. 449 Eastwold; d. Ole Osland, Adolf Oswold, Martin Oswold; e. John Ness, L. 
Birkeland, Lars Underbakke; f. Reinert Oswold; h. Martin Oswold. Kvinde- 
for. Ungdomsfor. Sangfor. Avholdsfor. — H. J. Berg. (356—1522) 
Iste norsk evang. lutherske menighet. 

Mabel, Fillmore Co., Minn. 

Norske synode, 1904 — . 

Organisert 9de december 1904. Ca. 70 sjæle 
i 1904, ca. 80 i 1914. Prester: K. Seehuus, 
1904-13 ; A. O. Johnson, 1913—. Embedsmænd 
i 1904 : b. E. C. Erickson ; c. K. Olson ; e. Arne 
Lee, O. H. Bersie, N. Oure. I 1915: b. E. C. 
Erickson; c. U. H. Nelson. Kvindefor., 1905, 
$2,915. Presteløn: $100 (1904), $100 (1914), 
ca. $1,200 (1904-14). Kirketjener osv.: ca. 
$100(1904-14).— A. O. Johnson. (5497—1521) Kirke, 1905, $5,500. 

Prosper evangeKsk lutherske menighet. 

Prosper, Fillmore Co., Minn. 

Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 1904. 87 sjæle i 1905, 50 i 1915. Prester: A. O. Langehough, 
1906-07; Wm. A. Rasmussen, 1907—. Embedsmand i 1905: b. Mons Blacks- 
tvedt. I 1915: b. M. Halvorsen.— M. C. H. (5486—1523) 
Kirke. 1900, $2,500. 
Ivand, 1 acre. 

15 Bennington norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Bennington norsk lutherske, Bemington 
norsk evangelisk lutherske. Fra 1854 til 1896 
en del av Bloomfield, Fillmore Co.) 

Ostrander (5 mil nordvest), Mower Co., 
Minn. 

Utenom (Fk), 1896-13; Forenede kirke, 
1913—. 

Organisert 1896 (1854). Ca. 100 sjæle i 
1896, 94 i 1914. Prester: O. A. Bu, 1896-08; 
J. C. Reinertsen, 1908-11; H. Engh, 1912—. 
Embedsmænd i 1896: b. John N. Bjerke; c. G. 
H. Hadland ; e. Simen Holt, Oscar Hegg, N. 
T. Miland. I 1915: b. N. T. Miland; c. Albert 
Bråstad; d. Simen Holt, G. H. Hadland; e. G. 
H. Hadland, Emil Ruud, Chr. Danielson; h. 
Simen Holt. Kvindefor. Ungdomsfor. Sang- 
for. Presteløn: $75 (1896), $150 (1914), $2,325 
(1896-14). Kirketjener osv.: $3,000(1896-14). 
Menighetsskolen : $500 (1896-14). Samfunds- 
skoler:$800 (1896-14). Missionen : $500 (1896- 
14).— H. Engh. (1031—1524) 450 Minnesota 
Kirke, 1870-87, S5,900. Prestehus, 1894, $2,000. 
Gravplads, 4 acres, $350. Land, 50 acres, $1,800. BearCreek norsk evang. 
lutherske menighet. 

Grand Meadow (2 mil 
nord, 1 øst), Mower Co., 
Minn. 

Norske synode, 1856-90 ; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 22de juni 1856. 
Ca. 40 sjæle i 1856, 350 i 
1914. Prester: C. L. Clau- 
sen, 1856; A. E. Friedrich- 
sen, 1856-59; N. E. S. Jen- 
son, 1859-60; A. C. Preus, 
1860-61; L. Steen, 1861-69; 
J. A. Thorsen, 1869-75; O. A. Bu, 1875-93; S. O. Rondestvedt, 1893-01; O. G. Belsheim, 1901-07; A. H 
Gjevre, 1907-13; H. C. M. Jahren, 1913—. Embedsmænd i 1856: b. Gullik A. 
Dalen ; d. Ole Simonson Jobraaten, Ole A. Finhart, Sr. ; f. Hans Gamlemoen ; 
g. Arne Bøhn, Ole Jørgens ; h. Hans Gamlemoen. I 1915 : a. Syver Teman- 
son ; b. George Nelson ; c. John Hovda ; f. Borger Anderson ; g. Marit Linde- 
lin ; h. Marit Lindelin. 3 kvindefor., 1885. Ungdomsfor., 1914. Pikefor., 
1914. Sangfor., ca. 1885. Presteløn : $60 (1856), $500 (1914), ca. $13,155 
(1856)-14). Prestehus: ca. $3.800. Kirketjener osv.: ca. $5,000 (1856-14). 
Samfundsskoler : ca. $3,000 (1856-14). Missionen : ca. $1.900 (1856-14). 
Barmhjertighetsanstalter: ca. $600 (1856-14). "Konstitution" ; "Menighets- 
historie", 1911, A. H. Gjevre; "Luthersk vidnesbyrd", 1887; "History of 
Mower County".— H. C. M. Jahren. (965—1525) 

Little Cedar norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Lille Cider, Lille Cedar evangelisk lutherske, Little Cedar lutherske. 
Lille Cedar.) 

Adams (i byen og ly^ mil nordvest), Mower Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1859-60; Norske synode, 1860-70; Konferentsen, 1870-90; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 26de november 1859. 60 siæle i 1859, 653 i 1914 (12 svensker 
og dansker). Prester: C. L. Clausen, 1856-71; P. G. Østby og O. C. Schon- 
hovd. 1871-78; p. B. Gieldaker og J. L. Lundebv, 1878-81; J. Møller Eggen, 
1881-00; Wni. A. Rasmussen, 1900-06; O. C. Mylire, 1906-15; C. B. Runsvold, 
1915 — . Embedsmænd i 1859: b. Harald Irgens; e. Rognald Holstad, Johan- 
nes Olson Holstad; f. John H. Johnson Hesjedahl; h. Hans J. Hansen. I 1915: 
b. Hans J. Hansen; c. Andrew Torgersen; d. Plans J. Hansen, John Mat- 
tesen, P. J. Sæthre, Sven K. Hegge; e. Anfin N. Amble, Lars Ellingson, 
Embrigt E. Gorden, Peter August Anderson; h. P. J. Sathre. 3 kvindefor., 
1875, $5,700. Ungdomsfor., 1906, $1.800. Pikefor., 1903, $300. 2 sangfor., 
1891, 1915, $400. Avholdsfor., 1892. Little Cedar farmerfor., 1889., $100. 
Kirke 1, 1863, $400. Kirke 2, 1876, $5,000. Kirke 3, 1908, $16,000. Preste- 
hus, 1901, $4,000. Gravplads, 1 acre. $800. Land. ca. 6>^ acres, $1,000. 
Presteløn: $128 (1859), $650 (1914). $17.500 (1859-14). Prestehus: $4.120. 
Kirketjener osv.: $4.700 (1859-14). Menighetsskolen: $2.200 (1859-14). Sam- 
fundsskoler: ca. $6,000 (1859-14). Missionen: ca. $3,000 (1859-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: ca. $2.000 (1859-14). Menighetsutgifter: $51.720. Sam- 
fundsutgifter: $11,000. "Konstitution". 1872, 1884, 1914; Hans J. Hansens 
"Menighetshistorie", 1907 ("Little Cedar Settlement og menighetshistorie"). 
— C. B. Runsvold. (51—1526) 

Six Mile Grove evangelisk lutherske menighet. 

(Six Mile Grove. Fra 1853 til 1859 en del av St. Ansgar.) 
Lyle (3 mil øst), Mower Co., Minn. 
Utenom (Ns, Kf, Fk), 1859—. 

Organisert 19de november 1859. Delt 1879 (Vor Frelsers menighet). 89 
sjæle i 1859, 475 i 1914. Prester: C. L. Clausen, 1859-71; Johan Olsen. 1871- Mower Co. 451 
78; B. B. Gjeldaker og J. L. Lunderby, 1878-82; J. M. Eggen, 1882^5; P. 
A. Dietrichson, 1905-06; N. N. Esser, 1906-13; A. E. Moe, 1913—. Embeds- 
mænd i 1859: b. Lars Meyer; c, Ole Sampson; e. Halvor Volstad, Ole Samp- 
son, Gunder Halvorson; f, Martin Berg; g. Lars Tuve. I 1915: b. K. L. 
Leidahl; c. Neis Hougland; d. L. M. Eggen, John Anstenson, Martin Nel- 
son, Andrew Jacobson, A. E. Peterson; e. Henry Thorson, Olaf Goldberg, 
Osmund Anstinson, Oliver Anstinson, Alfred Anstinson, Ole Lillegaard; g. 
Ole Daehlin; h. Ole Daehlin. 2 kvindefor., 1872. Ungdomsfor., 1913. 2 
pikefor., 1914, $400. Sangfor., 1914. Kirke, 1868, $7,000. Prestehus, 1914, 
$4,000. Gravplads, 3 acres, $400. Land, 1^4 acre, $1,000. Prestel^n: $150 
(1859), $450 (1914). Missionen: $16,500 (1859-14).— A. E. Moe. (1229—1528) 

Red Oak Grove norsk evang. lutherske 
menighet. 

(Read Oak Grove, Red Oak Grove evan- 
gelisk lutherske.) 

Blooming Prairie (5 mil syd), Mower Co., 
Minn. 

Norske synode, 1859-68; utenom, 1868—71; 
Konferentsen, 1871-90 ; Forenede kirke, 1890—. 
Organisert 1859. 493 sjæle i 1871, 590 i 1914 
(1 danske, 1 svenske). Prester: C. L. Clau- 
sen, 1867-71; P. G. Østby, 1871-78; C. L. 
Clausen, 1878-85; S. Strand, 1879-94; N. Iver- 
sen, 1894-98; P. G. Østby, 1897-98; Osm. John- 
son, 1898-12; G. T. Rygh, 1912-13; H. J. Ras- 
mussen, 1913 — . Embedsmænd i 1859: b. C. L. 
Christophersen ; c. O. G. Andersen ; f. C. L. 
Christophersen; g. C. L. Christophersen. I 
1915; b. L. O. Aldahl; c. O. A. Ulland; d. John 
O. Hansen, Knut Berg, H. A. Petersen, Mar- 
tin Bensen ; e. Neis E. Søstegaard, Olaf Grant, 

John K. Syverud; h. O. A. Ulland. 2 kvindefor. Ungdomsfor. 2 pikefor. 

Sangfor. Avholdsfor. Presteløn : 425 (1914). "Konstitution", 1896; L. O. 

Aldahls "Mower County History", 516.— L. O. Aldahl. (139—1527) 

Our Savior'8 Church. 

(Fra 1853 til 1859 en del av St. Ansgar; fra 1859 til 1875 en del av Six 
Mile Grove; fra 1875 til 1912 en del av Vor Frelsers i Mona.) 

Lyle, Mower Co., Minn. 

Forenede kirke, 1912 — . 

Organisert 1912. 250 sjæle i 1912, 350 i 1914. Prester: N. N. Esser, 1912; 
A. E. Moe, 1913—. Embedsmænd i 1912: a. Christ. Johnson; b. O. H. Dahl; 
c. R. A. Anderson; h. dr. P. T. Torkelson. I 1915: b. O. H. Dahl; c. R. A. 
Anderson; h. mrs. O. H. Dahl. Kvindefor., 1901, $2,700. Ungdomsfor., 
1914. Sangfor., 1912. Kirke, 1911, $13,000. Prestehus, 1914, $5,000. Preste- 
l^n: $450 (1912), $450 (1914), $1,550 (1912-14). Kirketjener osv.: ca. $350 
(1912-14). Missionen: $350 (1912-14).— A. E. Moe. (1228—1529) 

Vor Frelsers menighet i Six Mile Grove. 

(Six Mile Grove.) 

Lyle, Mower Co., Minn. 

Norske synode, 1870 — . 

Organisert i juni 1870. 35 sjæle i 1870, 33 i 1914 (4 svensker). Prester 
T. A. Torgerson, 1870-76; J. Nordby, 1876-79; N. O. Brandt, 1879-82(?) 
M. Langeland, 1882-83; H. J. Strand, 1883-89; O. T. Lee, 1889-06; G. T 
Lee, 1886-98; O. A. Sauer, 1906-12; G. O. Førde, 1912—. Embedsmænd i 
1870: b. Gullik Gullikson Skjøreggen; c. T. Guttormson Lee; d. O. T. Lee 
f. T. Guttormson Lee. I 1915: c. Ole Strømby. Presteløn: $50 (1870), $60 
(1914), $2,350 (1870-14). Kirketjener osv.: $540 (1870-14).— G. O. F^rde. 
(2573—1530) Kirke, 1869. Prestehus, 1907. 
Gravplads, 4 acres. 452 Minnesota 

Le Roy Norwegian Evangelical Lutheran Church. 

(West Le Roy lutherske, West Le Roy evangelisk lutherske, Le Roy 
norsk lutherske. St. Roy, Le Roy, Le Roy evangelisk lutherske.) 

Le Roy (3 mil vest), Mower Co., Minn. 

Norske synode. 1868-^9; Antimissouri, 1889-90; utenom (Fk), 1890—. 

Organisert 1868. Splittet 1891, paa grund av uenighet om hvor den nye 
kirke skulde bygges (Le Roy norsk-dansk lutherske). 130 sjæle i 1869, 150 
i 1914. Prester: Tobias Larson, 1868-75; O. A. Bu, 1875-01; W. A. Ras- 
mussen. 1901-06; O. C. Myhre, 1906-15; C. B. Runsvold, 1915—. Embeds- 
mænd i 1870: b. S. F. Henry; c. O. M. Grøte; e. O. K. Storlee, Mons O. 
GrjzJte, Elling Thompson. I 1915: b. A. O. Weigen, Emel Larson; e. Axel 
Roe, C. G. Flikke, Severt Simonson; f. Emel Larson. Kvindefor. Ung- 
domsfor. Kirke 1, $200. Kirke 2, 1891, $2.800. Skolehus, 1908, $500. Preste- 
l^n: $200 (1914).— C. B. Runsvold. (483—1531) 

Bethania norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Le Roy, Bethany.) 

Le Roy (3 mil nord), Mower Co., Minn. 

Utenom (Hs), 1862-92; Hauges synode, 1892—. 

Organisert 1862 (18de december 1882). 49 siæle i 1874, 140 i 1914. Prester: 
Elling Eielsen, 1862; P. Thompson, 1863-69; F. H. Carlson, 1869-78; O. A. 
Bergh, 187&-82; H. L. Haakonson. 1882-85; I. C. L. Hatlestad, 1885-98; H. 
J. Berg, 1899 — . Embedsmænd i 1915: b. Jacob Knudson; c. Johannes Ørke; 
d. Peder Engelson, Anton Johnson, Ole Fastvold, Johannes Ørke, Sivert 
Hatlestad; f. Cornelius Fastvold. Kvindefor., 1899. Ungdomsfor. Sang- 
for. Kirke 1, 1878, $821. Kirke 2. 1905, $5,000.— H. J. Berg. (355—1532) Bethania menighet (Le Roy). 

Le Roy, Mower Co., Minn. 
Hauges synode, 1886(?)-98(?). 

Organisert 1886(?). Opløst 1898(?). 122 sjæle i 1887. Prest: I. C. L. 
Hatlestad, 1886-98.— M. C. H. (6390—1533) Le Roy norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

(Le Roy norsk-dansk lutherske. Le Roy norsk-dansk evang. lutherske.) 

Le Rov, Mower Co., Minn. 

Forenede kirke, 1914 — . 

Organisert 1894. 99 sjæle i 1896, 156 i 1915. Prester: O. A. Bu, 1894- 
02; M. Hartmann, 1905-10; D. Svennungsen. 1910—. Embedsmand i 1896: 
b. David Ron. I 1816: b. Olaf Walstad. Kirke, $1,500. Prestelj^n: $200 
(1894).— M. C. H. (6295—1534) 

Bergen menighet. 

Austin (? mil ?), Mower Co., Minn. 
Konferentsen, 1875(?)-77(?). 

Organisert 1875(?). Opløst 1877(?). 38 sjæle i 1876. Prester: P. G. 
Østby og O. C. Schonhovd, 1875-77.— M. C. H. (6391—1535) 

Grand Me a do w lutherske menighet. 

Grand Meadow, Mower Co., Minn. 
Konferentsen, 1876-82(?). 

Organisert 26de mars 1876. Opløst 1882(?). 60 sjæle i 1880, 30 i 1881. 
Prester: Johan Olsen, 1876-82(?); S. Strand, 1879-82(?). Kirke. 

(6411—1536) Mower Co. 453 Grand Meadow norsk- 
dansk evangeliske 
menighet. 

(Grand Meadow evange- 
lisk lutherske mght., Grand 
Meadow norsk evangelisk 
lutherske, Grand Meadow 
evangeliske.) 

Grand Meadow, Mower 
Co., Minn. 

Utenom (Ns, Fk), 1893 
(1876)—. 

Organisert 18de juni 1893 
(26de mars 1876). 90 sjæle 
i 1893, 150 i 1914. Prester: 
S. O. Rondestvedt, 1893-01; O. G. Belsheim, 1901-07; A. H. Gjevre, 1907-13; 
H. C. M. Jahren, 1913—. Embedsmænd i 1876: b. A. E. Hovda; c. P. E. Pe- 
terson; e. John Skyberg; f. John Skyberg. I 1915: b. C. E. Hovda; c. G. T. 
Torgrimson ; e. Andreas Simonson, Martin Sorom, Otis Finhart ; h. miss 
Martha Nilson. Kvindefor. Sangfor. Presleløn : $300 (1914). Samfunds- 
skoler: ca. $350 (1893-14). Missionen: ca. $1,000 (1893-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter : $200 (1893-14). "History of Mower County."— H. C. M. 
Jahren. (2011—1537) ^ 

m^ 
«j^- 
r fl 
1 1 
i 
1 


i 
-^iVHjej^-ÅV 


m^^^^^r* 


*;.*.. ^^ 


iis» ' Kirke 1, 1879, $2,625. Kirke 2, 1903. Marshall norsk evangelisk lutherske menighet. 

Adams (4 mil nordjz^st), Mower Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1876-88; Norske synode, 1888—. 

Organisert i oktober 1876. 82 sjæle i 1876, 210 i 1914. Prester: E. Wulfs- 
berg, Sr., 1874-78; M. Langeland, 1878-83; J. T. Ylvisaker, 1883-90; H. J. 
Strand og P. Jansen, 1888-95; O. Ottersen, 1895-07; Thomas Nilsson, 1907- 
08; L. Larsen, 1908-13; K. Figenbaum, 1913-14; H. M. Normann, 1914—. 
Embedsmænd i 1915: b. Simon Bohn; c. O. K. Hegge; e. E. N. Viste, E. 
Anderson, J. Hanson. Kvindefor., 1895. Sangfor., 1914. Kirke, 1890, $1,600. 
Gravplads, 3 acres. Presteløn: $50 (1876), $225 (1914).— H. M. Normann. 
(1118—1538) 

Evanger menighet. 

Adams (10 mil nord), Mower Co., Minn. 

Norske synode, 1879 — . 

Organisert 1879. 178 sjæle i 1879, 342 i 1913. Prester: O. Felland, 1879- 
81; J. A. Thorsen, 1883-93; J. Linnevold, 1893-99; S. J. N. Ylvisaker, 
1899-02; S. Th. Normann, 1904-11; H. Halvorson, 1911—. Embedsmand i 
1905: b. Jacob Gjernes. I 1914: b. Jacob Gjernes.— M. C. H. (6392—1539) Zion evangelisk lutherske menighet (Sions). 

Dexter (6 mil nord), Mower Co., Minn. 

Hauges synode, 1890(?) — . 

Organisert 1890(?). 56 sjæle i 1891, 55 i 1913. Prester: H. N. Rønning, 
1890-91; J. L. Lasseson, 1891-12; L. Dordal, 1912-13; C. G. Eidnes, 1913-16. 
Embedsmand i 1905: b. A. O. Haarstad. I 1911: b. A. O. Haarstad. Ung- 
domsfor. Kirke.— M. C. H. ((6394—1540) Brownsdale prækeplads. 

Brownsdale, Mower Co., Minn. 
Utenom (Fk), 1892-93. 

Begyndt 1892. Sluttet 1893. Prest: E. T. Rogne, 1892-93.— M. C. H. 
(6298-1541) 454 Minnesota Dexter prækeplads. 

Dexter, Mower Co., Minn. 
Utenom (Fk), 1904-05. 

Begyndt 1904. Sluttet 1905. Prest: O. G. Belsheim, 1904-05.— M. C. H. 
(6297—1542) 

St. Olafs Scandinavia Lutheran Chiirch (St. Olof). 

Austin, Mower Co., Minn. 

Norske synode, 1867-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 28de oktober 1867. 36 sjæle i 1867, 800 i 1916 (mestedelen 
tyskere, svensker og dansker). Prester: C. L. Clausen, 1867-71; P. G. Østby, 
1871-78; C. L. Clausen, 1878-85; S. Strand, 1879-85; P. G. Østby, 1885^9; 
Oluf Glasne, 1889-92; E. T. Rogne, 1892-99; J. C. Roseland, 1899-07; J. A. 
E. Naess, 1907-16; J. N. Brown, 1916—. Embedsmænd i 1867: b. Chas. M. 
Bohn; c. J. S. Irgens; e. J. S. Irgens, O. J. Johnson, O. H. Johnson; f. 
Jacob Johnson. I 1915: b. C. I. Johnson; c, Peter Hanson; d. T, Marthin- 
son, Seymour Johnson, A. Stark, T. E. Wilson, N. Rasmussen; e. Julius 
Johnson, Otto Tollerud, Peter Hanson, K. O. Wold, Peter Lausen, E. A. 
Dalager; h. William Peterson. Kvindefor.. 1884. Ungdomsfor., 1886. Pike- 
for., 1892. Mandsfor. Missionsfor., 1912. Sangfor. Kirke 1, 1870. Kirke 
2, 1897, $19,000. Prestelc^n: $5 hver gudstieneste (1867). $1,500 (1914). "Kon- 
stitution", 1906.— J. N. Brown. (7200—1543) 

Trefoldigheds norsk ev. 
lutherske kirke. 

(Den norsk evangelisk lu- 
therske menighet paa Nor- 
wegian Ridge, Spring Grove, 
Norwegian Ridge.) 

Spring Grove, Houston 
Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1855-56; 
Norske synode, 1856 — . 

Organisert 20de juni 1855. 
Opløst 1861, da det var 
uoverkommeligt for én prest 
(Spring Grove, Big Canoe, 
Wilmington, Black Hammer, 
Houston, Newburg, Rich- 
land, Waterloo Ridge.) 700 
sjæle i 1855, 1,200 i 1914 (4 
svensker, tyskere, amerikanere). Prester: F. C. Claussen, 1857-70; S. S. 
Reque, 1871-10; Reier Larsen, 1876-78; E. P. Jensen, 1880-94; H. J. Wein, 
1903-10; A. O. Johnson, 1910—. Embedsmænd i 1855: c. Erik Ellefsen Steen; 

d. Nils Olson, Gjermund Johnsen, Håkon Narvesen, Gudbrand Andersen; 

e. Tosten Johnson, Ole Wendelbo Olsen, Levor Timansen, Herman Pedersen, 
Jørgen Timansen ; f. Ingebrigt Iversen ; g. Ingebrigt Iversen ; h. Ingebrigt 
Iversen. I 1915 : b. N. E. Glasoe ; c. O. B. Nelson ; e. Ove Hoegh, Edw, Rauk, 
Edward Evenson, Neis Ellestad, Klemmet Reierson, Oscar Halvorson, W. 
Gjerdingen, Julius Ellingsen; f. N. E. Glasoe; g. N. E. Glasoe; h. N. E. 
Glasoe. 6 kvindefor. Ungdomsfor., 1911. Pikefor. Sangfor. Presteløn: 
$400 (1855), $1,000 (1914), $21.800 (1855-14). Prestehus: $8,300 (1855-14). 
Kirketjener osv.: $15,310 (1855-14). "Konstitution", 1892; ''Spring Grove 
Herold".— A. O. Johnson. (625—1544) 

Houston norsk evangelisk lutherske menighet. 

Houston (2 mil sydøst), Houston Co., Minn. 
Norske synode. 1855-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1855. 900 sjæle i 1872, 700 i 1914 Prester: N. E. S. Jensen, 
1859-68; Kr. Magelssen, 1869-73; E. L. Jaastad, 1873-08; B. B. Østrem, 
Kirke 1, 1861, $3,000. Kirke 2, 1876, $16,000. 
Kirke 3, 1893, $20,000. Prestehus 1, 1858, $5,000. 
Prestehus 2, 1870. Gravplads, 10 acres, $1,000. 
Land. 60 acres, $5,000. Houston Co. 455 1907—. Embedsmænd i 1915: b. Ole Gaustad; c. K. T. Thompson; d. M. 
Olson, Ole Gaustad, K. Foss; e. O. J. Norskog, A. Oien, Thor Runningen, 
Nils Nilson, H. Peterson, Olaus Moen, L. Weum, Chas. Nilson, T. T. Hal- 
vorson; f. Martin Olson. 4 kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. Kirke, 
1864, $2,000. Prestehus 1, 1S60. Prestehus 2, 1874, $2,000. Gravplads, 4 
acres, $800. Prestel^n: $700 (1914).— B. B. Østrem. (2219—1546) 
Kirke 1, 1868, $3,500. 
Kirke 2, 1908, $21,288. 
Prestehus, 1913, $3,600. 
Gravplads, 4 acres. 
lyand, y2 acre, $1,600. 
Wilmington norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(The Lutheran Church.) 
Spring Grove (7y2 mil sydøst), Houston 
Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1855-69; Norske synode, 
1869—. 

Organisert 1855. 277 sjæle i 1872, 430 i 1914. 
Prester: F. C. Olaussen, 1857-70; S. S. Reque, 
1871-76; S. S. Reque og R. Larsen, 1876-78; 
' S. S. Reque og E. P. Jensen, 1880-94; S. S. 
Reque, 1894-03: S. S. Reque og H. J. Wein, 
1903-09; H. J. Wein, 1909—. Embedsmænd i 
1871: b. T. Tandberg; c. P. O. Bye; e. Tngebngt Solandson, Peter Bye, Tho- 
mas Trehus, Knud Dahle, Ingvald Tvedt ; f. T. Trandberg; g. T. Trandberg. 
I 1915: b. E. O. Steneroden; c. H. E. Burtness ; e. Ole A. Engen, Olaf O. 
Myhre, Hans O. Grinager, Syver Johnson, T. T. Trehus; f. J. P. Kopang; 
g. J. P. Kopang. 2 kvindefor., ca. 1885, $1,839. Ungdomsfor., ca. 1895, $1,225. 
Pikefor., 1890. Sangfor., 1880. Presteløn : ca. $150 (1855), $690 (1914), 
$14,943 (1868-15). Kirketjener osv.: ca. $3,670 (1868-15). Samfundsskoler : 
$7,430 (1903-15). Missionen: $3,335 (1903-15). Barmhjertighetsanstalter: 
$1,720 (1903-15). "Konstitution", 1912; kirkelig "Maanedstidende", 1868, 375; 
"Kirketidende", 1909, 667; 1908, 914; "Lutheran Herald", 1909, 597; "Fest- 
skrift, Den norske synode", H. Halvorsen, 86.— H. J. Wein. (1110—1545) St. Petri norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Houston and Root River, Houston and Ruth River, Houston.) 

Houston, Houston Co., Minn. 

Konferentsen, 1857-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1857. 81 sjæle i 1885, 120 i 1914. Prester: N. E. S. Jensen, 
1859-68; P. L. Asbjørnsen; O. S. Schonhovd, 1877-81; P. Nilsen, 1881-87; 
C. K. Ytrehus, 1888-96; J. Granskou, 1897-99; A. Wright og M. N. Knutsen, 
1900-04; T. T. Høverstad, 1905-09; L. S. Marvick, 1910-12; B. B. Østrem, 
1912—. Embedsmænd i 1915: b. Gust. E. Thronson; c. A. Omodt; d. P. 
Iverson, Ole Gorden, John Hokenson; e. I. G. Iverson, T. Tennison, T. 
Thronson; f. Jens Aarbak; h. Gust. E. Thronson. Kvindefor. Ungdoms- 
for. Sangfor. Kirke, 1884. Prestehus, 1910, $2,000. Gravplads. 2 acres, 
Prestel^n: $175 (1914).— B. B. Østrem. (2221—1547) 456 Minnesota 

Black Hammer norsk evangelisk lutherske menighet. 

Spring Grove (5 mil nord), Houston Co., Minn. 

Norske synode, 1858 — . 

Organisert Iste januar 1858. 380 siæle i 1883, 512 i 1914. Prester: F. 
C. Clausen, 1859-70; St. S. Reque, 1871-95; R. Larsen, 1876-78; E. P. Jensen, 
1880-05; G. C. Jensen, 1904-05; K. A. Kasberg, 1905-12; H. H. Frost, 1912—, 
Embedsmænd i 1915: b. H. K. Ike; c. P. C. Onstad; e. Gunder Treangen, 
L. E. Veum, Joe Hermanson. Kvindefor., 1885. Ungdomsfor., 1895. Sang- 
for. Kirke 1, 1868. Kirke 2, 1898, $4.400. Prestehus. Gravplads, 2 acres, 
$500. Prestel^n: $335 (1914).— H. H. Frost. (834—1548) 

Root River prækeplads. 

Spring Grove (10 mil nord), Houston Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1866(?)-69(?). 

Begyndt 1866(?). Sluttet 1869(?). Prest: F. C. Claussen, 1866-69. 

(7032—1549) 

Brownsville prækeplads. 

Brownsville, Houston Co., Minn. 
Norske synode. 187l(?)-78(?). 

Begyndt 1871(?). Sluttet 1878(?). Prester: St. S. Reque, 1871-78; R. 
Larsen. 1877-78.— M. C. H. (5488—1550) 

Union Township prækeplads (Union). 

Spring Grove (18 mil jzJst), Houston Co., Minn. 
Norske synode, 1871(?)-78(?). 

Begyndt 1871(?). Sluttet 1878(?). Prest: St. S. Reque, 1871-78.— M. 
C. H. (5489—1551) 

Looney Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Loony Valley norsk evangelisk lutherske, Loonny Valley.) 

Houston (SVz mil nord), Houston Co., Minn. 

Konferentsen, 1871-90; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1871. 58 sjæle i 1872, 60 i 1914. Prester: P. L. Asbjørnsen, 
1871-74; E. H. Midtby. J. E. Nordby, P. G. Østby, 1875-76; O. C. Schon- 
hovd. 1877-81; Peter Nilsen. 1881-87; C. K. Ytrehus, 1888-96; A. Wright, 
1896-91; M. N. Knutsen, 1901-04; T. T. Høverstad, 1905-09; L. S. Marvick, 
1910-12; B. B. Østrem, 1912—. Embedsmænd i 1915: b. J. A. Sætter; c. B. 
Flåtten; d. P. Wager, Oliver Olson, S. Johnson; e. C. A. Johnson. Otto 
Wager, L. Sætter; f. J. A. Sætter; h. mrs. Oliver Olson. Kirke, $3,000. 
Prestelp5n: $150 (1914).— B. B. Østrem. (2220—1552) 

Jefferson (Jefferson Township). 

Freeburg (5 mil syd), Houston Co., Minn. 

Norske synode, 1872 — . 

Organisert 1872. 55 sjæle i 1902, 34 i 1914. Prester: St. S. Reque, 1872- 
08; R. Larsen, 1876-78; O. J. Hjort, 1877-78; E. P. Jensen, 1880-85; H. J. 
Wein, 1903—. Embedsmand i 1913: b. E. K. Roverud. Kirke.— M. C. H. 
(5482—1553) 

Riceford norsk evangelisk lutherske menighet. 

Riceford, Houston Co., Minn. 

Norske synode, 1875 — . 

Organisert 31te mars 1875. 134 sjæle i 1883, 155 i 1914. Prester: St. S. 
Reque, 1875-80; R. Larsen, 1876-78; E. P. Jensen, 1880-05; G. C. Ulen, 1904- 
05: K. A. Kasberg, 1905-12; H. H. Frost, 1912—. Embedsmænd i 1875: a. Houston Co. 457 Ole Lee; b. Gunder Traaen; c. Gunder Traaen; e. Christopher Erikson, 
Martin Jetmundsen, Peder Onsgaard, Halgrim Rauk. I 1915: b. N. S. Hal- 
stenrud; c. Nils H. Wiger; e. Ole G. Haugen, Narve Larson, Enos Krog- 
stad; f. N. L. Halstenrud. Kvindefor., 1886. Ungdomsfor. Kirke, 1877, 
$2,500. Prestehus, 1880. Gravplads, 4 lotter, $40. Land, 67 acres, $3,000. 
Prestel^n: $100 (1875), $235 (1914).— H. H. Frost. (835—1554) 

Caledonia menighet. 

Caledonia, Houston Co., Minn. 

Norske synode, 1877-08(?). 

Organisert 1877. Opl^st 1908(?). 60 sjæle i 1902, 90 i 1908. Prester: 
St. S. Reque, 1877-08; E. P. Jensen, 1880-82. Embedsmand i 1908: b. E. K. 
Roverud.— M. C. H. (5481—1555) 

Hokah prækeplads. 

Hokah, Houston Co., Minn. 
Norske synode, 1877-78. 

Begyndt 1877. Sluttet 1878. Prester: R. Larsen, 1877-78; St. S. Reque, 
1877-78.— M. C. H. (5483—1556) 

Hokah menighet. 

Hokah, Houston Co., Minn. 
Konferentsen, 1870-80. 

Organisert 1878. Opljz^st 1880. 24 sjæle i 1878, 21 i 1879. Prest: J. A. 
Bergh, 1878-80.— M. C. H. (5485—1557) 
mm 


m% 
n^^^ 


w 
Æ 


' ■■^W^/j^ 


m- 
w^ 


M 


m 


#•■■ ■ 


** Il " nn — 
tj»^ 
tel 


■«.■ 


1 


I.J 


Il 


'***«-**S*^^*4»« 


r 
é 


■■■^■■;-f;?f^^Jfl^;i . 


■■'■"T" 


. .€^ 


^^■ 
■wl 


m The Emmanuel Norwegian Evangelical 
Lutheran Church. 

Caledonia, Houston Co., Minn. 
Utenom (Ns), 1893-07; Norske synode, 
1907—. 

Organisert 17de februar 1893. 40 sjæle i 
1893, 129 i 1914 (4 tyskere). Prester: S. S. 
Kirke 1 R94 «fil 664 '^tQ.M^ Og E. P. Jensen, 1893-03 ; H. J. Wein, 

Prinéhus 1913 $3*600 ^^^~- E:mbedsmænd i 1893 : b. E. K. Rove- 

re.eius, •^' * ' ' rud ; c. J. P. Lommen; e. Knud Johnson, S. J. 

Land, ya acre, $3,600. Solberg, Peter Steenstrup • f. E. K. Roverud; 

h. E. K. Roverud. I 1915: b. E. K. Roverud; c. J. P. Lommen; e. O. E. Burt- 
ness, Andreas Anderson, J, P. Lommen ; h. miss Josephine Lommen. Kvinde- 
for., 1891, $1,625. Sangfor., 1895, ca. $35. Presteløn : $50 (1893), $160 (1914), 
$2,110 (1893-14). Prestehus: $720. Kirketjener osv.: ca. $1,080 (1893-14). 
Samf undsskoler : $1,200 (1893-14). Missionen t $522 (1893-14). Barmhjer- 
tighetsanstalter: $218 (1893-14). "Kirketidende", 1894, 790.— H. J. Wein. 

(1109—1559) 458 Minnesota Oak Ridge norsk evangelisk lutherske menighet. 

Houston (1 mil sydvest), Houston Co., Minn. 

Norske synode, 1890 — . 

Organisert 1890. Prester: Kr. Magehsen, 1890-14; N. S. Magelssen, 1909 — . Embedsmand i 
Kirke.— M. C. H. (548 1905 

1558) b. H. Haraldsen. I 1913: b. Torje Lewis. Grcf^Jh 

Kirke, 1861, $4,000. Prestehus, 1859, $6,000. 
Gravplads, 5 acres. Land, 95 acres. Holden menighet. 

Kenyon (7% mil nordøst), 
Goodhue Co., Minn, 

Norske synode, 1862-90; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1856. Delt 13de 
oktober 1862, paa grund av 
at menigheten var for stor 
og spredt (Vang), 1863 
(Dale), 1868 (Urland, Min- 
neola. Land), og 1880 (Gol). 
78 sjæle i 1856, 755 i 1914. 
Prester : B. J. I. Muus, 1859- 
99; Th. Hansen, 1879-80; 
N. J. Ellestad, 1899-07; H. 
O. Fjeldstad, 1907—. Em- bedsmænd i 1856: e. Kjøstal Gundersen, Halvor Huset, Knud Pedersen Hou- 
gen, Truls Fingalsen Kolsrud, Knut Finseth, Christian Pedersen. I 1915: 
b. Adolph Næseth; c. Lewis Brekke; e. Iver Haugen, John Eide, Martin 
Flom, Anders Brattegjerde, Lars Flom, Ole Bygd. 2 kvindefor., 1887, 1892. 
Ungdomsfor., 1900. 2 pikefor. Presteløn : $400 (1856), $533 (1914). Kirke- 
tjener osv.: $150 (1914). Samfundsskoler : $275 (1914). Biørns "Festskrift" 
(50-aarsfest) ; "Lutheraneren", 1906, 1111-12; 1911, 1143.— H. O. Fjeldstad. 
(963—1560) 

Vang norsk evangelisk lutherske menighet (Valders). 

(Fra 1856 til 1862 en del av Holden— Ns.) 
Dennison (4V^ mil sydjzJst), Goodhue Co., Minn. 

Norske synode, 1862-^7; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-96. 
Organisert 1862 (1856). Splittet 1896, paa grund av uenighet om kirke- 
tomt (Vang— Fk; Little Cannon— Ns). 500 sjæle i 1862, 893 i 1892. Prester: Goodhue Co. 459 B. J. I. Muus, 1859-79; T. A. H. Berger, 1879-82; J. N. Kildahl, 1882-89; N. 
A. Øfstedal, 1889-92; C A. Mellby, 1892-98. Embedsmænd i 1862: b. G. K. 
Norsving; c. G. K. Norsving; e. K. P. Haugen, G. K. Norsving, A. Hj^^ver- 
stad; f. Nils N. Raab^lle. Kirke 1, 1864. Kirke 2, 1896, $10,201. Prestehus, 
1884, $2,668. Gravplads, 2 acres. Land, 45 acres. — A. E. Hauge. 

(6348—1561) 

Vang norsk evangelisk lutherske 
.... , ., meniffhet. 

L.' • . r- (Fra 1856 til 1862 en del av Holden; fra 

1862 til 1896 en del av Vang.) 

Dennison {AVz mil sydvest), Goodhue Co., 
Minn. 
Forenede kirke, 1896 (1862)—. 
Organisert 1896 (13de oktober 1862). 542 
sjæle i 1899, 670 i 1914. Prester: B. J. I. 
Muus, 1859-79; T. A. Hanson Berger, 1879-82; 
J. N. Kildahl, 1882-89; N. A. Øfstedal, 1889- 
92; C. A. Mellby, 1892-98; A. E. Hauge, 
1898—. Embedsmænd i 1915: b. S. J. Svien; 
c. C. T. Haugen; e. M. T. Holten, K. A. 
Østrem, O. A. Haugen, O. A. Komprud, C. T. Lykken. 2 kvindefor., 1883, 
1899, $6,600. Pikefor. Sangfor., 1887. Presteløn : $350 (1914). Kirketjener 
osv.: ca. $8,000 (1862-14). Samfundsskoler : ca. $5,605 (1862-14). Missionen : 
ca. $15,000 (1862-14). Barmhjertighetsanstalter : ca. $5,000 (1862-14).— A. E. 
Hauge. (1490—1562) Kirke 1, 1864. 

Kirke 2, 1896, $10,201. 

Prestehus, 1884, $2,868 

(3/5 av $4,779). 
Gravplads, 2 acres. 
lyand, 45 acres, $1,000. 
Kirke, 1877, $7,000. Gravplads, 4 acres, $460. Dale norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Syd Prairie. Fra 1856 
til 1863 en del av Holden.) 

Kenyon (6 mil øst) , Good- 
hue Co., Minn. 

Norske synode, 1863-90; 
Forenede kirke, 1890—.^ 

Organisert 1863. 450 sjæle 
i 1884, 361 i 1914. Prester: 
P.A.Rasmussen, 1856-63; B. 
J. L Muus, 1863-80; M. O. 
Bøckman, 1875-79 ; Th. Han- 
sen, 1879-80; L. M. Biørn, 
1880-83; A. Winther, 1883- 85; B. J. 1. Muus, 1884-99; N. J. Ellestad, 1899-07; H. O. Fjeldstad, 1907 
Embedsmænd i 1915: b. John Quam; c. K. Bergum; e. K. Bergum, John Kvit- 
tem, John Langenes, Peder Grove, David Davidsen; f. K. Bergum. Kvinde- 460 Minnesota for., 1886. Ungdomsfor., 1910. Pikefor., 1886. Presteløn : $200 (1863), $266 
(1914). Kirketjener osv.: $4,080 (1863-14). Samfundsskoler : $125 (1914). 
"Konstitution", 1863; Bij^rns "Festskrift".— H. O. Fjeldstad. (964—1564) 
Kirke, 1897, ca. $2,300. 

Prestehus 1, 1899 (sammen med 
Zumbrota mght.). 

Prestehus 2, 1910, $5,600 (sam- 
men med Valley Grove). 

Gravplads. 
Kirke, 1872, $8,842. 
Prestehus, 1884, $1,912 

(% av $4,780). 
Gravplads, 2 V^ acres, $311. 
Land, 45 acres, $1,000. Little Cannon norsk evang. lutherske 
menighet. 

(Fra 1856 til 1862 en del av Holden; fra 
1862 til 1896 en del av Vang.) 

Kenyon (4 mil nord), Goodhue Co., Minn. 

Norske synode, 1897 — . 

Organisert i januar 1897. Ca. 100 sjæle i 
1897, 85 i 1914. Prester: S. J. N. Ylvisaker, 
1898-08; S. Berven, 1908—. Embedsmænd i 
1897: a. G. K. Norsving; b. K. B. Norsving ; 
c. M. S. Gjelhim; e. Hans B. Underdahl; Ole 
Nesseth, Knnt K. Pasa, Sr.; f. A. K. Finseth. 
I 1915: b. Arthur Finseth; c. Helge E. Pasa; 
e. M. S. Gjellum, Bernt Neseth, Ole T. Quam. 
Kvindefor., 1900 (?). Ungdomsfor., 1914. Pre- 
steløn: $283 (1914), ca. $4,200 (1897-14). 
"Konstitution", 1900; "Kirketidende", 1901, 
972; 1910, 1357.— S. Berven. (2305—1563) Urland norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1856 til 1868 en del av Holden.) 

Cannon Falls (9 mil syd), Goodhue Co., 
Minn. 

Utenom (Ns), 1868-73; Norske synode, 
1873-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert 1868 (19de december 1872). En 
del traatte ut og dannet egen menighet i 1908 
(Wangen Prairie norsk evangelisk lutherske 
menighet). 300 sjæle i 1872, 504 i 1914. Pre- 
ster: B. J. I. Muus, 1859-79; T. A. Hanson 
Berger, 1879-82; J. N. Kildahl, 1882-89; N. A. 
Øfstedal, 1889-92; C. A. Mellby, 1892-98; A. 
E. Hauge, 1898—. Embedsmænd i 1872: b. 
Lars A. Flom; c. William Olson; e. Lars A. 
Flom, Thorsten A. Melhus, Rognald J. Ohn- 
stad, Ole A. Melhus, Johannes Ingebrigtson ; 
f. Johannes Ingebrigtson; g. I. D. Hustvedt. 
1 1915 : b. R. P. Brandvold ; c. L D. Hustvedt ; 
B. S. Otterness, A. L. Flom, A. E. Flom, T. A. Stenhaug, L D. Hustvedt. 2 kvindefor., 
1885, 1898, $5,000. 2 pikefor. Sangfor., 1915. Presteløn: ca $175 (1872), ca. 
$350 (1914), ca. $14,072 (1872-14). Kirketjener osv.: ca. $8,147 (1872-14). 
Samfundsskoler: ca. $4,634 (1872-14). Missionen : ca. $8,700 (1872-14) 
Barmhjertighetsanstalter: ca. $4,000 (1872-14) —A E. Hauge. (1492—1565) Good hue Co. 461 
Kirke, 1901, $3,200. 
Skolehus, 1879, ca. $500. 
Prestehus, 1884, $1,912 

(% av $4,780). 
Gravplads, 2 acres, $30. Wangens Prairie norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Fra 1856 til 1868 en del av Holden; fra 
1868 til 1908 en del av Urland.) 

Cannon Falls (SVs mil sydvest), Goodhue 
Co Minn. 

rorenede kirke, 1908 — . 

Organisert 9de januar 1S)08. 73 sjæle i 1908, 
113 i 1914. Prest : A. E. Hauge, 1908— . Em- 
bedsmænd i 1908 : b. Oliver Frettem ; c. John 
S. Lilleskov; e. John S. Lilleskov, Hans L. 
Loven, John P. Wangen; f. I. D. Hustvedt. 
I 1915: b. Chr. I. Wangen; c. John S. Lille- 
skov; e. Hans 1. Wangen, John P. Wangen, 
John S. Lilleskov. Kvindefor., 1898, $1,131. 
Hjælpefor., 1908, $1,018. Presteløn : $100 
(1908), ca. $125 (1914), ca. $800 (1908-14). 
Kirketjener osv: ca. $3,400 (1908-14). Menig- 
hetsskolen: ca. $3,000 (1872-14). Samfunds- 
skoler: ca. $1,566 (1908-14). Missionen: ca. 
$493 (1908-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. 
$600 (1908-14).— A. E. Hauge. (1491—1566) Land norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1856 til 1868 en del av Holden.) 

Zumbrota (1 mil vest), Goodhue Co., Minn. 

Norske synode, 1868-87. 

Organisert 1868 (1862?). Splittet 1887, paa grund av naadevalgstriden 
(Land— Fk; Zumbrota— Ns). 270 sjæle i 1869, 1,000 i 1886. Prester: B. J. 
I Muus, 1859-68; N. T. Ylvisaker, 1868-77; L. M. Bi^rn, 1877-87. Kirke. 
(6353—1567) Land norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1856 til 1868 en del av Holden menighet; fra 1868 til 1887 en del 
av Land.) 

Zumbrota (1 mil vest), Goodhue Co., Minn. 

Antimissouri, 1887 (1862)-90; Forenede kirke, 1890-13. 

Organisert 1887 (1868). Splittet 1913. 750 sjæle i 1892, 1,000 i 1912. 
Prester: B. J. L Muus, 1859-68; N. T. Ylvisaker, 1868-77; L. M. Bi^rn, 
1877-08; G. S. Frjz^iland, 1908-13. Embedsmand i 1896: b. M. T^nseth. I 
1912: b. M. O. T^nseth. Kirke, $12,000. (6354—1568) Land norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1856 til 1868 en del av Holden; fra 1868 til 1887 en del av Land 
— Ns; fra 1888 til 1913 en del av Land— Fk.) 

Zumbrota (1 mil vest), Goodhue Co., Minn. 

Forenede kirke, 1913 (1868)—. 

Organisert 1913 (1868). 477 sjæle i 1914, 765 i 1915. Prester: B. J. I. 
Muus, 1859-68; N. T. Ylvisaker, 1868-77; L. M. Bi^rn, 1877-08; G. S. Frjrfi- 
land, 1908-13; J. Mathiesen, 1914—. Embedsmænd i 1914: b. M. O. Tj^n- 
seth. I 1915: b. Oscar Steberg. Ungdomsfor. Kirke, $12,000. Presteldn: 
$600 (1915). (6355—1569) 462 Minnesota 


Zumbrota norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1856 til 1868 en del av Holden; fra 
1868 til 1887 en del av Land.) 

Zumbrota, Goodhue Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1887-88; Norske synode, 
1888—. 

Organisert 20de december 1887. 125 sjæle 
i 1887. 139 i 1914. Prester: O. P. Vangsnes, 
1887-S8: K. K. Bjørgo, 1888-97; D. J. Growe, 
1891-94; E. J. F. Haertel, 1892-97; P. A. Kit- 
tilsby, 1894-96; C. Døving, 1896-97; H. G. 
Magelssen, 1897; J. Linnevold, 1897-00; H. G. 
Magelssen, 1900-01 ; S. J. N. Ylvisaker, 1901- 
08; E. I. Strøm, 1908; S. K. Berven, 1908-11; 
J. O. Dreng, 1911—. Embedsmænd i 1887: 
a. M. Giillerud ; b. Thomas Bnisegaard ; c. C. 
L. Strøm; e. O. P. Finstuen, C. L. Strøm, A. 
C. Erstad; f. Iver J. Lunde. I 1915: b. Peter 
H. Lunde ; c. Edwin Swenson ; e. P. O. Fin- 
stuen, C. M. Anderson, Erik Lomen. 2 kvin- 
defor., 1888, 1906, $3,416. Ungdomsfor., 1914. 
Sangfor., 1897. Presteløn : $200 (1887), $520 
(1914), $8,300 (1887-14). Prestehus: $3,678 
(1887-14). Kirketjener osv.: $2,441 (1887-14). 
Menighetsskolen : $447 (1887-10). Samfunds- 
skoler: $1,070 (1911-15). Missionen: $1,315 
(1911-15). Barmhjertighetsanstalter: $1,249 
(1911-15).— J. O. Dreng. (1471—1570) Kirke, 1889, $4,177. 
Prestehus, 1903, $3,350. 
Gravplads, 1 acre (gave av 
A. C. Erstad). Minneola norsk evangelisk lutherske menighet (Minneola). 

(Fra 1856 til 1868 en del av Holden menighet.) 

Wanamingo (5 mil nordøst), Goodhue Co., Minn. 

Norske synode, 1868-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1868. 320 sjæle i 1869, 495 i 1915. Prester: B. J. L Muus, 
1859-68; N. T. Ylvisaker, 1868-77; L. M. Biørn, 1877-08; G. S. Frøiland, 
1909-13; J. Mathiesen, 1914—. Embedsmand i 1915: b. N. H. Husbyn. 
Ungdomsfor. Kirke. Presteløn: $400 (1915). Kirketjener osv.: $1,900 (1915). 
(6360—1572) Goodhue Co. 463 
Kirke, 1912, $18,170. Gravplads, 2% acres, $633. Den forenede lutherske 
kirkes menighet. 

(Zumbrota. Fra 1856 til 
1868 en del av Holden; fra 
1868 til 1913 en del av Land 
— Fk.) 

Zumbrota, Goodhue Co., 
Minn. 

Utenom (Fk), 1913-15; 
Forenede kirke, 1915 — . 

Organisert 3dje juli 1913. 
425 sjæle i 1913, 513 i 1914 
(15 svensker, tyskere, en- 
gelskmænd). Prest: Hj. S. 
Frøiland, 1913—. Embeds- 
mænd i 1913: a. T. K. Logan ; b. O. N. Berg; c. Mikal Monson; d. O. O. 
Nordvold, August Johnson, J. E. Kyllo, Jr.; e. Neis Kittelson, E. Peterson, 
T. K. Logan, O. N. Berg, M. Monson, S. Texvold, O. M. Nordvold ; h. O. M. 
Gorder. I 1915: a. G. Berg; b. J. E. Kyllo, Jr.; c. M. Monson; d. August 
Johnson, Edward Fylken, J. E. Kyllo, Jr.; e. C. K. Clementson, Nils Kittel- 
son, G. Berg, S. Texvold, M. Monson, A. Merseth, O. Nordvold. 2 kvinde- 
for., 1912, 1915, $1,530. Ungdomsfor., 1913, $145. Sangfor, 1913, $50.' Preste- 
løn: $1,000 (1913), $1,000 (1914), $1,250 (1913-14). Samfundsskoler : $228 
(1911-14). Missionen: $113 (1911-14). Barmhjertighetsanstalter : $51 (1911- 
14).— Hj. S. Frøiland. (1284—1571) 

Gol norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Gol sogn, Holden Gol, Gol, Halling settle- 
'mentet. Fra 1856 til 1880 en del av Holden.) 

Kenyon (1 mil vest), Goodhue Co., Minn. 

Norske synode, 1880-87; Antimissouri, 1887- 
90; Forenede kirke, 1890— 

Organisert 1880. Delt 1891, fordi man 
trængte menighet i byen (Norsk evangelisk 
lutherske menighet). 600 sjæle i 1880, 465 i 
1914. Prester: B. J. L Muus, 1863-80; M. O. 
Bøckman, 1875-89; M. O. Andenæs, 1887-S9; 
K. O. Lundeberg, 1889-95; S. O. Simundsen, 
1895—. Embedsmænd i 1880: b. Ole Nilsen; 
c. Ole P. Hulebak; e. Ole P. Hulebak, Erik 
Gunhus, Stran S. Gledie, O. O. Bakke, P. O. 
Næseth; f. Ole Nilsen; g. Ole Nilsen, H. Er- 
stad. I 1915: b. Lars Berg; c. Hans P. Hule- 
bak; e. Ole J. Halseth, T. L. Fyrand, S. L. 
Brusletten, Syver N. Vigdal, Nils Nyhagen. 
2 kvindefor., 1881. Ungdomsfor., 1906. Pike- 
f or., 1900. Prestelj^n : $550 ( 1880) , $350 ( 1914) , 
$14,450 (1880-14). Prestehus: $3,500. Kirke- 
tjener osv.: $14,100 (1880-14). Menighetssko- 
len: $10,530 (1880-14). Samfundsskoler: $6,196 
(1895-14). Missionen: $11,250 (1880-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $3,375 (1880-14). Menig- 
hetsutgifter : $42,550. Samfundsutgifter : $20,- 
821.— S. O. Simundsen. (1440—1573) 

Kenyon prækeplads. 

Kenyon, Goodhue Co., Minn. 
Utenom (Ns), 1886(?)-87(?). 
Begyndt 1886(?). Sluttet 1877(?). Prest: M. O. Backman, 1886-87. 

(6352-1574) 
Kirke, 1870, $8,200. 
Prestehus, 1881, $3,500. 
Gravplads, 3 acres, $200. 
Land, ca. 20 acres, $1,000. 464 MiNNKSOTA Kenyon menighet. 

(Fra 1856 til 1880 en del av Holden; fra 1880 til 1891 en del av Gol 
menighet.) 

Kenyon, Goodhue Co., Minn. 

Forenede kirke, 1891-95. 

Organisert 1891. Splittet 1895, paa grund av strid om konfirmation. 95 
sjæle i 1891. Prest: K. L. Lundeberg, 1891-95. Embedsmænd i 1892: b. 
Ole A. Osdal; c. Peder A. Lund; e. J. L Stene, P. L. Berg, John Gun- 
derson; f. John Kvam. I 1895: b. B. J. Borlaug. Kirke, 1891, $4,700. 

(6349—1575) 

Den Iste norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Kenyon, Kenyon l.«.te evangelisk lutherske, 
Den Iste norsk lutherske, Iste evangelisk lu- 
therske. Fra 1856 til 1880 en del av Holden ; 
fra 1880 til 1891 en del av Gol; fra 1891 til 
1895 en del av Kenyon.) 

Kenyon, Goodhue Co., Minn. 

Forenede kirke, 1895 (1891)—. 

Organisert 1895 (1891). 133 sjæle i 1895, 
330 i 1914. Prester: K. O. Lundeberg, 1891- 
95 ; S. O. Simundsen, 1895 — . Embedsmand i 
1895: b. O. H. Niel. I 1915: b. Henry H. 
Åkre; c. Gilbert Flom; e. B. J. Borlaug, Ole 
O. Broin, O. A. Gunderson ; f. O. A. Iverson; 
h. Charley Harrison. Kvindefor., 1891. Ung- 
domsfor., 1900. Presteløn: $50 (1891), $185 
(1914), $3,000 (1891-14). Kirketjener osv.: 
$8,150 (1891-14). Menighetsskolen : $1,125 
(1891-14). Samfundsskoler : $2,492(1891-14). 
Missionen: $7,200(1891-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $3,600 (1891-14). "Konstitution", 
1892.— S. O. Simundsen. (1442—1576) 
Kirke, 1S91, $4,700. 
Gravplads, 1 acre, $50. Bethlehem menighet. Kenyon, Goodhue Co., Minn. 
Utenom (Bs), 1895-97. 

Organisert 1895. Opl^st 1897, for at danne ny menighet sammen med 
Zoar (Bethania). Prest: K. O. Lundeberg, 1895-97. (6351—1577) 

Zoar menighet. 

Kenyon, Goodhue Co., Minn. 
Utenom (Bs), 1893-97. 

Organisert 1893. Opl^z^st 1897, for at danne ny menighet sammen med 
Bethlehem (Bethania). Prest: O. A. Østby, 1893-97. (6350—1578) 

Bethania evangeliske frikirke. 

(Sammenslutning av Zoar og Bethlehem.) 

Kenyon (i byen og 9 mil sydvest), Goodhue Co., Minn. 

Utenom (Bs), 1897-00; Brodersamfundet, 1900—. 

Organisert 16de april 1897. Splittet 1907, paa grund av anklager mot 
presterne O. A. Østby og O. A. Seversen paa grund av forskjelligt syn paa 
deres stillinger samt forskjellige handlemaater indbyrdes. 73 sjæle i 1897, 
56 i 1914. Prester: K. O. Lundeberg, 1897-03; O. A. Siverson, 1903-06; J. 
Bjerkaas, 1907-10; J. E. Sletta, 1911—. Embedsmænd i 1897: b. C. O. Stokke;