Skip to main content

Full text of "Novum Testamentum Graecum : ad fidem Graecorum solum codicum mss. expressum, adstipulante Joanne Jacobo Wetstenio juxta sectiones Jo. Alberti Bengelii divisum; et nova interpunctione saepius illustratum"

See other formats


LIBRAKY OF THE 

JVlassaclivisetts 

Bitle Society Catalog No.A^^-7/nTI7^3| 

rannlyffl3"=>'^"^"^f^^ 

Sub-FanuMeUL^M'<^ 

Brancli 

Group -WjH \j O L 

\"r' 1 Language 
Dialect 
Locality 
*-■ V\^\V^T^'ike Ko»ti<L ..l. Contents ''^i«^^'T"'^^'^*^>*^-'^ 

VeMion __, .-_ I 

^^" : no 

Uate 

Accession No. f-^?.';<^ «c,Ut" 
Accession DatevS^^t'^^nV 

Price.^.5.^ ,'f^....^ .f:^^a- 2 NOVUM TESTAMENTUM 

GR^C U AD FIDEM GR.^CORUM SOLUM CODICUM MSS. EXPRESSUM,,. 
ADSTIPULANTE JOANNE JAGOBO WETSTENIO: 
JUXTA SECTIONES JO. ALBERTI BENGELII DIVISUM; 
ET NOVA INTERPUNCTIONE S^PIUS ILLUSTRATUM. 
EDITIO SECUNDA. LONDINI, 

y/ CUR A, TYPIS, ET SUMPTIBUS JOHANNIS NICHOLS,. 

M.DCCLXXXIII. REVERENDO DOCTISSIMOQUE VIRO HENRICO OWEN, S. T. P, HANG EDITIONEM, iPSIUS AUXILIO CONCINNATAM, AMICITI^ ET GRATITUDINIS ERGO^ DAT, DICAT, DEDICATQUEj J, NICHOLS, GULIELMI BOWYER 
P R iE F A T I O. LECTORI S. 

OUO melius de hac editione fententiam feras, brevem tabellam 
principum editionum ad MfT. expreflarum, ex Wetstenio po- 
tiffimum defumptam, dabo. 

CoMPLUTENsis, cx recentiflimis Codd. (Vaticano forfan ne vifo quidem) de quibus tan- 
tjuam vetuftlffimis editores gloriantur, quofque ad Latinam verfionem fubinde detorferunt. 
Nee mirum, cum in Prologo ad V. T. inquiunt, " Mediam Latinam Hieionymi tranfla- 
*' tionem pofuimus, tanquam duo hinc inde latrones, medium autem Jefum, i, e. Roma- 
" nam ecclefiam, coUocantes." Prodiit non ante annum 1522, licet impreffa, 

Complut. I5I4. 

Erasmi editio I. In quibufdam Apocalypfeos locis, ut fatetur ipfe, ne liiaret Mfltorum 
lacuna, ex Latinis fupplevit Graeca. Baf. 1 5 1 6'. 

Ed. Andre;e Asulani, Aldi foceri, ipfos errores Erafmicos quamplurimos retinet, locos 
tamen plus centum ex Mff. emendat, et totidem fere vitiat. Vetiet. 1518. 

Erasmi ed. II. a priori recedens cccc circiter locis. Baf. 15 19. III. ex Aldina paulu- 
lum emendata, a fecunda recedens locis cxviii. Baf. 1522. IV. plus centics a pfseceden- 
tibus recedens, cui prjefto fuit ed. Complut. non antea ab eo vila, quam in Apocalypfi 
fola nonagies fequitur. Baf. 1527. 

CoLiN^us, ed. Erafmi expreffit, interdum tamen ex Complut. refingit, at fepius ex 
Mff, quos habuit, paucis. 8vo. Par. 1534. 

b Erasmi [ vi ] 

Erasmi ed V. eaclem quae prior, quatuor tantum locis exceptis, Fol. i^^yC 1535. 

B;;gardls Erafmi quintam exprcffit; centies in Apocalypfi fola, in reliquis plus centies 
difcedens, Colinjei ed. vcl Colinai Mfl. fccutus. Par. 1543^. 

Roe. Stephani ed. T. 16° Par, 1546. II. forma et ty[)is iifdem, ne unurn quidem men- 
dum typographicum, ut perhihetur, prodens; a prima tamen locis lxvii recedens. Utra- 
que Erifmianam quVnlam loquitur, nifi ubi pierique codd. contra fuadebant. Par. 15 9. 

. Ed. III. luculentiffima, vix vicies ab Erafmiana recedens, ab utrifque vero priori- 
bus ccLXXXiV locis. Codd. MlT. xvr, quos adhibuifle oftentat, prsecer ed. Complut,. 
(quam inter MAT. numerat) noa erant nifi x Evangeliorum; Adorum & Epiftolarum viii.. 
Apocalypfcos duo. Fol. Par. 1550. 

IV. eadem quae prior, nifi quod in verficulos nunc primum fit divifa. Svo. Gen, 1551. 

Bez \ ab Henr. Sfephano donatus variis leftionibus Codicum xxv. et editionum pcne 
omnium Eatinam verfionem molitus eft, cum annotatlonibus imprefTam. YoX.Par. 1551^. 
11. Textu Grxco Ed. Stephanicag 4to. adjunclo, Tigur: i^^g. III. Ibid 1565, IV. cum 
prsf. H. Steph. de ftylo, 157.6. V. 1582. VI. 1389. VII. 1598. In omnibus leftiones 
unico Codice nixas, imo nuUo, admittir. 

Arias Montanus inter Biblia Polyglotta Phil. II. Hifpaniaium regis, ita Compluten- 
fem ad Erafmicam compofuit, ut leftiones mendofas, veris extrufis, preli culpa ortas, fub- 
ftituerit; atque vitia typographica ed. Complutenfis retinuerit. Jnt. 1571. 

E(^Elzeviriana I. 1624. ed.II. 1653. "cujus textus, ut aitMillius, ad unum Stephani 
" tertium totus expreffus videtur, prceterquam duodecim locis." Viginti quinque alios 
Jocos recenfet Wetftenius, & plures poffint adjici, vid. Ro»i. ix. 19. xvi. 20. i Cor. v; 7. 
vi. 14 vii. 5. viii. 2. 2 Cor. vii. 16. xi. 1. bis. i Tim. i, 4. Jac. iv. 2. ubi Scephanum 
male deferit, Stephanum comitantibus Mff. Wetftenio iplb judice. Ex- Stephani tertra, vel 
fecunda Elzevirii gregaks editiones funt exprefl-r; hanc Felkis, illam Milllus fequitur. 
Pleraque vero omnes non ledionem Codicum Mff. fed verba Erafmi ex Latino (fxpe 
etiam imperite) verfa pro gcnuino textu neprcefentarunt. In Matthso folo plus vicies, 
ii. II. v. 44. 47. vi. 18. vii. 14. ix. 5. 33. 35. xii. 12. xiii. 33. 40. xiv. 19. xvii. 14. 
xviii. 6. 9. 28. xix. 9. xxii. 7. xxili. 36. xxiv. 17. xxvi. 55. 74. xxvii. SS- 42- 
xxviii. 12. 

Bengelius cx omnibus impreffis textum coaflavit; ipfam probatlffiniaruin editionum me- 
duUam exhiben/em, excepta Apocalypfi, quam magnas ob caufas ex Mlf. concinnavit. 

Tubin^a^ i734' 

6 W^T" [ vii ] 

VVetstenius a. D. T751. fatius fore crecUdit, fi non ex omnibus 
receptis edltionibus lediones, quas novus editor optimas judicet, in 
textu reponantur, led ex quai plurium Codicum MJf. GrLtconim.iuf"- 
fragio comprobantur: "Licet tamen, inquir, exirtimaverim ledionem 
" pluiiiim Codicum in textu effe reponendam, non tamen flatuerem 
" le6tionem illam femper clTe genuinam : qufn largior,_aliquando iec- 
" tionem paucorum codicum pluribus, immo lectionem quae in nullis 
*' codicibus Graecis bodie reperitvu" elTe prasferendam; fed contendo 
*' turn illud non nili rariffime accidere, turn de.ea re xauteet accurate. 
" in notis effe difputandum." 

Hoc igitur autore admifimus quas Letftiones ille in margine editionis: 
fuae. admittendas digito commonitravit; cauti tamen vel voculam a loco, 
qviem femel occuparat, deturbare, omnes, quae JMff, au^loritate. expel- 
lendae erant, uncinulis inclufimus. 

Hcec vero quanta quanta funt, in infima fere laudis parte hujus 
editionis pono; de caeteris, 11 libet, alteram praefationem ■'•- confidas. 
A. D. 1763. 

* Ad volumeji ncmpe cui titulus, "Critical Conje£tures and Obfervations on the New Tcilament." TX> [ ^ ] 

TO KAT A 

MAT0AION 

E T A r r E A I O N. 
C A P. I. 

I BIBA02 rENEIEfiL IHEOY XPISTOT, YIOY AAYIA, YIOT ABPAAM. 
B ABPAAM kyivvYidZ rov 'laoixH' 'lapiUK $s lymncn tov 'locmS' 'ixxcoS Js 
3 iyivvr\<T£ tov 'l3^xv j^ tbc d^£>jp^Q olvtov. 'l4^oic <?£ iyivvYiaz tov ^upigK^xov 
Zoi^x sx TriQ Ga^xf ^oc^eg $£ iyivvYjae tov 'Ea^uy.' 'Ear^ay. §£ kymri^s 
A TOV 'A^«fc. 'A^a|ic ^2 iyhvYias tov ' Ayivo(.^o(,^' 'Ay.im^oiS Je iyevvr^^s tov 

5 Nocoicrcuv 'Noioi(7cuv $b iymricrs tov XoO^iim. I,x?.y.uv Je symriaz tov 
Boo^ SK T»jff 'P«5^a^* Boc^ $i iyivvncrs tov 'Q.^n^ ex tyic 'Pad* 'XiSjJ" ^s 

6 iyevvYi7£ tov 'Uaaai. 'liacrou $s iymrjas tov Aocvl'^ tov ^xcixicc. 

y Aoivt$$£ jSacrAsuf £yhvY]cr£Tov XoXofiuvx Ikty^? ts Ov^fa. I,o?^o[auv 

^i iyevvYias tov *PoSo«ft' 'Po^oa^n (5s iyhvricrs tov 'A^ix' 'aSix $£ iyivvY}as 

8 Toy 'Affx. 'Aa-a h iyivvrias. Tov'lu:ax<pxT' 'lu(rx(pxT Ss iyivvYicrs tov 'luax^* 

g 'lu^Xfi $s lyivvTidB TQv^O^kKV. 'O^xs oe lymY\a£ tov 'lux^x[x' 'im^uf^ Jg 

10 iy£vvr](T£ TQv'^Ayx^' '^Ayjx^^B iy£VVYicr£ rov 'E^sxixv. "E^exixc $£ iyh- 

VYjcre tov MxvxcriTri' 'Mxyxaaric de sy£VVY}cr£ tqv *Ay.uv' 'Ajuw;/ Js lyivvriaB 

u TOV 'idoaixv. 'loKFtx? Jg. £yevv»)<r£ TOV '.hy^oywv k^ T8g d^£}^<p8g xvtoVj m 

TJjf fji,£roiX£<Tixg BxQjXuvoc. 
1 2 MsTa ^eTYiv ^£\oiKeau/.v'Bxt\j}MVo;t 'isj^pv'^f lyivvYicr£ tov TxT^x^iri^' Sa- 
1 2 "Kx^iYiK $£ iyivvYjus tov Zo^o^x^b?,. Zo^o^x^eX ^e kyhvriai tov 'aQ^^' 'A&aJ" 

B , te i TO KATA MAT0AION Cap. u 

14 Jg iyevvYias rov "EXiam^' 'EXioiX£l[/, $£ iyivvYios tov 'A^w^. 'A(^w^ ^s iyh- 
VYiae tov SaJco;^' ^a^M ^s lyivvncrz tov 'A^^s/ja* 'AyiiiJ. os iyswYias tov 

1 5 'EAiaJ*. 'EXi3^ Js syivvncre tov ^EXiix^oi^' "EXsoi^oi^ ^s lyivvw^ tov MoiJ- 

1 6 ^ocV Mocl^ocv ^£ iyevvYiTS tov 'la/^ooC. *JxmS ^s iysvvYiae tov 'iwcr;^ tov kv 

17 . Tlucrai 3V al ysveou oi'Ko 'A^^xafJL gw^'AawiJ', ysvsou ^excKJscrcTOipsc' ml 
dzo Aaui'(J* f wf T>3f [ASToixsaiuc BaS^Xwvo^, y£i/£a( ^smTsaaoCpss' ^ dno 
Trig (J(,£T0iXB(7ixg Boc^vT^^vog %ug ra X^ira, yeveai ^sxocliajoi^eg. 

18 TOT (J^e 'irjo-a X^^ra r) ysvvrjcr/? arw? nV MvYji^ivkicryjc ya.^ tjjc [ayjt^cc 
ciVTS Mu^ioLQ Tw 'lw!7>](p, TT^jv Yi cvviXh'iv OLVT^g, £u^£9>3 lj/ yoL^^i 'iyovux 

19 h TffV£v^oi]oQ dyiH' 'loo<7ri<p ^s dvn^xvTrigy $imiog uv, j^ [/.n 3'eAwv auTiijj; 
ao 'UTOL^Of.hiyi/.ix.Tiaa.iy iiovT^ri^Yi "hd^^oc dnoTSJaxi ocvtyiv. Tuvtcc ^s ocvtb iv- 

Qvy.'^^svjoCi /J'a, uyfsT^og Kv^ia xut ovoi^ i(poivYi aurw, AsywV 'lwo-^<p, wof 
AawJ*, ftj? (po^n^ng 'ura^aM^sHv Mu^idf^ Tnv yvvouxd ca* to yd^ iv avT^ 

21 yswYi^ev, ix 'urvsvy.oilog hiv dyi^. Ts^stxi ^s vlov^ i^ xixxiang to ovojWipc 
auTa IH20TN' auTo? yoi^ aooasi tov Aaoy auTa dno tuv Uf^oi^iuvoiVTuv. 

ZCL (TaTo ^e "oXov ysyovsv, Im 7rA))^c«;3j5 to ^'jjflgv utto tS Ku^;a J'ia Ta -ar^oipjjTa, 

23 Xsfovjog' 'l^a, >3 'urot^Uvog ev yd^ft s^si, j^ ts^btoci vlov, Xj xxXsc^ai to ovo[xx 
auTa EMMANOTHA* sVi //ceOe^jiojvsuojMsvov, Med' ^jftwv 0£c?.) 

24 A/£y£^d£;$' §£ 'luari(p cino tov vnv8, £-Koir\(JSV dog Ttr^oaiTOi^sv uvtm aP 

25 ysT^og KvpiHy i^ t!tol^£Xol^& tJjv yvvouxoL olvts. {xou bx iyivuiaxBV ocvtyiv) eug S 
£T£;i;£ tov vlov xvTrigy tov ts-^utotoxov' j^ ixoixsas to ovofjLot aura IH20TN. 

11. TOT ^e 'Ir)(7a yevvri^evjog ev ByjOAsf /x Trig 'laJa/af, iv rii^e^xig 'H^wJa tS 

2 ^uaiTiiciogi i(J"a, /i/tayo' ^tto dvoiToXuv 'UTOc^syhovjo slg 'l£^ocroAu/^a, T^eyovjsg' 
Ila £C<v T£;)(d£{f ^xci'Kivg tuv 'la^Jbc/wv; ffJ^o^wf^ 7^^ (?cuTa tov d^s^x 

3 Iv T^ dvoi.Tol\Y]y ii^ ri\^o[X£V 'w^oa-xvvncrixi auVw. 'Axmocg Je 'H^wJj^ /?(X(7;- 

4 A£i)? iTC.pdy^rii ^ "cracra 'l£^oao?iV[Aoc y.iT ocvtb. Kixt crvvafaywv vrdvlas 
T^g 'A^XiiB^i^ig ^ r^aii^oilsis t5 A«a, i7:vv^dv£lo '^ol^ «uTwy, -sra X^/rof 

y£vm-* Cap. ii. E T A r r E A I O N. y 

5 yivvxTXi ; Of ^s elirov aurw* 'Ev Byj^AssjOi Trie 'isJizfa^. arw yoio yz- 

si iv Toic rtyiy.oaiv 'laJ«* sk aS yoi^ i^sXsvasjai r,'y8[ji.£voCy 'o<ric '^oifiavii 

7 Toy >^oi.oy jwa, roy 'icr^aj^A. Tots 'H^wtJj^^, XaO^a xx}j(xx; ra? lAxyBc, 

8 YjX^i^uias 'DTOio avTooy rov ■y^^ovov th (pxivoixivH aVf^of ;^«/ ■ZirSjt/.-^/af aurac 
£<V B)j9A££jw, £i7r£' Ilof si/dsvlsfj OiK^itt^^ s^ejixaC'^s zrs^} ra t^xi^i^' izoiv 

9 ^£ si^f/ilEj dnxyhiXxTS [xoi, ottui; xdyu sAflwv zr^oaavvyiaa aurw. Oi J'e,. 
dxsaxvjsc Ta ^xaiKiu^g, i'Ko^iv^ncrxv' ^ /Ja, o «V>]^, ov fTJbv I)/ rj? dvocja- 

10 ^J7> '^^onyiv xvT^Q', %u; saQwv sd^ Ittccvw a riv to 'urxi^m. UovIsq S'e 7cy 

11 «Vf^a, i^oi^^o-xv x'^^^^ y^syxXnv c(po^^x> xx] ix^oyjec sk ^nv olzfxv, 
sl^ov TO 'srxi^iov (/.STX Mx^ix; tyjs (/.Yjr^og aura' i^ ■nrsaovjsg 'm^ocrizCvriaxv 

«UTW' j^ XVOl^XVTSg TBC dlflO'XV^SC aUTWV, TJT^OCrrjVsfxXV XVTU) cio^Xj 'X^^VJJOV, 

.12 ^ ?\iSxvoV) iCj ay,6^vxv. kxi ^(^JijMaj/aSei^s; kxt ovx^ (.<.yj xvxkx^^xi -vt^oq 
'H^W(^)1V, ^i xXkr^Q o^s xvs-xj^py]crxy sis tj^v X^^av xvmv. 

1 5 ANAXnPHS ANTON (5s auTwv, /Ja, xyk'koQ Kv^i8 (pxivsjxi xocj' ovx^ tw 
'l(iO(7^<Py "Xiym, 'Eys^Qsif -urx^xXx^s to 'urxii'iov ^ t>jv ^xYjTe^x. xvrs,_x^ cpsvys 
£ig AiyvKJoVy ic^ la^i sxbl tw; xv uku croi i/uXKh yx^ H^'Mrii; L;r}\i.iv to 

14 tjjxi^iovi T8 x'Ko'hiux.i xvro. 'O ^£ sysp^sic 'utx^b'Kx^z to 'mxi^iov ^ tj^v 

1 5 lAYits^x xvTH vvKJoCj ^ xviy^^'/idsv slc AiyvKJor Kx\ Y]V sy.el £w; T^C 7£- 
Asut^; 'H^wJ'a' '(vx tzrA)7^w9J3 to ^'/gfisv utto Ta Ki;^;a J'ia Ta Tn-^oip^Tii, A£- 

16 yovjoc, '£^ AlyvT^JB Ixx'Kiax tov vlov //a. Tots 'H^a)(5)]$' /c^wv ot; Ivs- 
7:xfx^n v7:o twv jwaywv, i^v[Au^Yi "kixv' >^ X7:o^£:?^xg oivBiT^i tjtxvJxc Ta? zirar- 
^af, Ta? Ii^ B)3flA££]w, ;^ ev -sraa; toT? o^/o/^ auV^^, «7ro JisTa? <^ xocjccTs^Uy 

1 7 ;fa]« TOV y^^ovov oy rix^t^^cs 'srx^oL twv [Aoifoiv. tots hXr,ou;^n to ^n^h 

18 vno 'h^£y.fs ra -cr^ocpj^Ta, "XiyovloQ' ^mri iv 'Fcifix. mna^)], ^^rivog x^ 
xXxv^^Iq k^ oh^yJcg -sroAuf , 'PxyriX xT^xiaax rx tsxvx, xviyiq' /^ ■dx -/jflsAs 

19 Tzra^ctPiAnO^vcc/, on sx slai. TsTiSvJnaxvloe ^s t5 'H^wJ'a, /Ja, •iyk'ko^ 

20 Ku^ia mT ov«^ (pxivsrxi tw 'iwaj^ip £v Alyvifju, T^iymt 'Eys^Ssj^ 'cx<z- 

4 ^«AacS 4 TOKATAMAT0AION Cap. ii. iii. 

'^aT^ot^s TO 'nroci^iov i^ tyjv y.Y)T£^oi uvts, i^ -cro^guB sic y^v 'lo-^ajjX* rf 9v)]- 
21 xaai yoi^ ol ^yUhvIsq r^v ^v)(7iv ra 'vrui^m. o §£ eys^hU "sra^lAaSe to 

ykkv.oQ (iocaiXsvsi im t^C 'laJa/aj oivjl 'HfwJa ts 'srocj^og aura, /(^oSjfljj 

•f;^£Z aTrsASsry. x^^i^fxaijia-klc ^£ xar ovoc^, dnya^Y^^iv sic m ftf^jj tyic r«- 

23 ?,iMixc. xoCi ix^0)v HxjmY]a-£V sic "^oXiv Xsfo(i£vr}V 'Nx^x^h' ottwj -ctT./]- 

fioc^ri TO ^'jjdev (Tia twv w^ocpyjjm, on Nx^u^xioc x}iY}H<7slxi. 
III. EN ^B Tx7c iiy.s^xic hsivxtc "urx^xyivijxi 'luxvvncd iS«7r7/f n?* x^vacrm 
2, sv tJ] £^)1]ww t^c 'la^xixcy J^ AfycoV Mijxvoshs' i^yUxs yx^ n ^xaiTySioc 

3 Twv h^xvm. [ovToc yx^ sTiv ^rj^sic vno 'Haaia ra 'cr^o^jfTa, Alyov]*?^* 
$wi'?) (Soui^oc iv rip i^fiy.Ci}y 'ETOi^xaxTS t^v oiov Kv^iH) sv^stxc iroiene 

4 T^f T^r^af aura . AuTof Js, 'IuxvvyjCj eT^s to £v^vy.x avTH X'Ko t^/j^wv 
xxiin^^a-) y^ (^^VYiv ^s^ixxjivi^y -nrs^i tjjv ocrifuy aura* >3 Jg T^o<pji «ut8 ^v 

5 ToT£ £^£7ro^fu£To TZT^of auToi/ ^Is^oaoXv^x, itj 'mxax n *l3^xix, -^ tyao"* 

6 )5 i^epiyw^oc Ta 'lo^Java* ,^ eSxT^i^ovJo sv tw 'Io^^vjj utt' aura, £^o[AQ^ 

7 AofajWfiyo/ T«? x^x^ixc atJrwv. 'iJ'wv J'g •nroAAa^ twv ^x^iaxiwv -^ SaJ'Ja- 
;^a/wv £^-x^oy.£V8c £iu to (3x7fli(T[Ji.x aura, sTttsv auToTf, r£vv)5iMa7<'t iy^^vm^ 

8 r/f tVe Jftisv ujwTv (pvyetv dno tyic ftEAAaajj? o^y^f ; 'nyoniiaxjs ay xx^Kov 

9 «^/ov rijf y.{jxvoixc, xxi [xn <Jo?>]7e X£y£i)i £V sxvjol;, YloiJE^x fp^oftev toi/ 
'A^^accft* Alyw ya^ ujt/clv, or; ^vvx\xi @£oc Ix tuv A/9wy rarwy iysl^xi 

I o T£;^va Tw 'aS'^««]w. ^cJrj (?■£ ;^ /j a^/v>3 'Ztr^of tj^v ^'/^av twv Mv^^uv xHtxi* 

'UTXv tv ^£v$pov, jwr) izroiav xx^nov xx?.oy, £Xxo7fJ£lxi, )^ dc "vrv^ ^xXT^ijxu 

II lyw |W£y (SxtFIi^u v[axc iv v^oiji sic f^ijxvoixv' ^e oTricrw ^a ^^(piisvec* 
layypoTS^oQ y.s i^h, a a;^ £(]«* w«vof t« uTroJj^jwala ^x^xaxi' xvtoc v[A.xs 

12 ^xix\i<j£i h TnV£vy.ocli dy^a x^ tsrv^i. a to -nr^uoy £v t^ j^^^t aura, .^ ^ix- 

x&Mpifi T^v aAwva aura, x^ avvx^ii tov ahov auia sic t'J!' a7ro9>j;fr)y, to 

Jt x')(y^ov xxlxxxvast tsv^i aV^lrw. 

TOTE Cap. iii. iv. E T A T T E A I O N. 5 

13 TOTE 'STU^ayiVilxi 'ivj^Sc dito Trig FoiXiXocius i-iu tcv 'lao^avriv 

14 ZT^oQ th 'loodiwriV) rs ^dTfjia^nvai vz' aura. §s 'lxci)'V}i; ^iSKuXvsv ccv~ 

I 6 >]^,7y 'STXn^'2<T0Li 'UTO.aoiV ^ixxiojvv/jv. TOTS d(pirj(Xiv ccvtov. K.cu (SxTfjia-^si; 
'iria^c dvi^Yj Bv^vg dno t5 v^xtq;' hou /J'a, dv2(X)-)(^-/i(jof.v avTU ol lioavol, 
Kj SiJfi TO 'srvst'jwa T8 0£a xulx^yjVQV coVsi 's<r£|£';f£^av, ^ l^yoif.svov kii 

17 iXUTov. ;^«< /J'a (pwv)5 gx twv a^avwi/, xiyaaXy Ovtoi; i^iv vlog ^/y, a^/a- 

IV". TOTE 'irjcrsg dvfjx^Y} slg 7)])) e^ri^ov V7:o t8 urvzviiixlogy VieiPOLa^rivoii 

2 vno T8 ^/a^oAs. ;ia{ V/^rsuaaf rjixs^oc; Tsacnx^ocxovjoi ;^ vuil^; reuaoipdKovlo'.y 

3 v^s^ov i'Ksivuo'B' Hai 'UT^ocTtX^uv uvtS o'meipdl^miy itnevy El vlcg sTra ©£h, 

4 s/TTf, m ol xi^oi iiToi a^oi yevjovjixi. 'O ^s dzox^t^sig etns, TsypoLifJoih 
OvK in a^TW ]woyw ^riaijcii d'A^UTroCj aAA' m -sriJjy]' ^ni-f-Oiji Iktto^zvo^bvm 

5 J/(Z (^o^ixloQ 0£a. Tots 'uroi^oi'Xuix.Sdysi avTO)/ ^iixboXog slg tyjv dyiotv 
■6 'SToXiv, ^ rr^jcTiv ai'Tov gVri tq 'ufjs^vyiov Ta <£^a. ;^ Asy^i a.VTXj El vie; 

si T8 0£8, j6«A£ crsoivjov xutW yiy^u'n'Jcii yxo, '"''Ot; to7c dPyiXoig uvtU 
insXslTixi T!Te^i as, ;^ im x^/^wv oc^Hai as, fJt.riTro'Js 'UT^oazo^rig t^poq Xi^o-j 

7 tov 'oso^a. an. ' E<pYj uvtm 'inand TldXiv yiy^aTfjoii, Ovx ixnsipdasi; 

8 Kv^iov TOV ©£oy as. Hdxiv ijTa^oiXa[/.€oiVSi avTov ^axSoXog sIq opoq v(\j-/i- 
Aov xtav, ;^ hiKwaiv uvtu 'sroiaocc rolg ^aaiXstsu; t5 xoa[/.ii ^ t^v ^o^ocv 

9 avT'xv, xxl Xsysi auTW, Toivtx 'uravjix, aoi ^aVw, ixi/ zrsaocv 'UTPoaxuvfiar,g 

10 ^01. Tots Xsfsi am^ ^ln7Sg/''Tzaf£ omao) (xa, aajoivx' yz\'j^a':fiai yup, 

1 1 Ku^/ov Toy ©f ov CH 'UT^oaxvvYiasic, z^ ccJtw [jio^ju Xocj^svasiC' Tots dipiriaiv 
avTOv ^id€oXoC' Jij l^Sj uyhXoi zr^oariX^ov, y^ ^irjzovsv avTCf. 

12, AK0T2A2 (?£ 'ijycry? oti "ludvvriQ "^(l^s^'M^ d^vsyj^prtasy slg ty^v To.- 
1 3 XiXocfav, Hou HCiJoiXi7iu)v rriV Na^otPST, fASwv xocjuxriasv sic KairspyotBi/. t/i^j 
1.4 'sroc^oi^.oiXocaaica, iv ooioi; Za^aAwv ^ Nf^OaAfr^x* '(voi -^tAjj^wSj? to ^V^Oev 6 T O K A T A M A T e A I O N Cap. iv. v,. 

■17 'Atto tots 'i]^t,o(,ro 'iriJiiC xriOTjaaBtVy ^ Affsfv,. MzJuvosiTB' '^yfixe yap 

^^ ri ^aa-iXsiu rm ^aavav. Il£ci7ioiJo:v ^s [0 ^Iriaag], "ma^oi Tr,v ^d.'kaaccf.)) Trig: 

TotT^iT^aiagy ilh^vo dh}^^s;, S'jmwjutov Atyo/^svov IIst^ov, ^ 'Av^pioiV rlv 

a.7<Jk'6Q ^vo o'Jiy^ip^?, 'ixHu^ov Tov t5 Zs&Jbc/y, ,^ 'loixwriv Toy d^sX(po]>^ 
auT?, £y Tw 'ts-Aoiw jUsra ZeSs^cJs tS 'utuJ^'dc ammj- xd^u^lii^ovjixg rot: 

22 J;'';i]ya c;uTKy /^ hdXicrzv (^ms;. cl J^e, suOsw? d^v{zQ to 'mXolov ^ Toy. 
'srajzpoc otvTccv, ■^y.oX'd^Yjo-oiv uvtu. 

23 Kat 'Ws^iYjysv oX)]v tyjv VoO\ikoLiav 'ijjcrs;, ^i^dcrmv sv touq avvotToi— 
foiic auTwv, -^ xvi^vaam to suafysXiov tyjc jSucriXsioic, j^ ^f^ayrsuwv 'srdfrav- 

24 vojov ^ 'UToca-a.v [j.a'koLmciv h tw Aa«* (m aTrj^Afisv 59 a;^oi5 auTa £<V oA^jy 
T)^y Xv^ioLV^ -^ 'VT^otf^vsfauv olvtu 'urdvjo'.c tsc ^a^wf 'syo))\o!.gy 'uroix.i'Kof.i/;. 
vocroic ,^ ^OLaclvoiQ cruv£j^o|!X£yi5f , ;^ iuiixovi^oy.£V8C, icj cr£},Y]ViOi^oy.h8<;, ^ 

25 'wci^u7\vlix8c' Kj fOs^aTTfucrfiy auT8^. ;^(X< YjHoT^B^ni^otv (Kutw o;)(Ao; 'vsoWoi. 
dno T^? Ta,Xi>.cniocs Kj A£xix.7:o}^£0)s ^ 'if^ocroAu^wy ^ 'Ja^^x^af, ^ 'Tiri^oiv- 

T8 "lo^^dvS.. 

V. 'l(J'a;y (Jf t8$ 'oyX8Cy dvi^n bIq to o^o$' ;^ m^iaoivjoc «Jt8, w^oaJ^Ado)^ 

2 auTW o< jwaS^lci' ^y'ta. ;<:«< dvoi^us to rofca auT«^ i^i^aaxsv qlvtsc, Ae- 

3 ra;y, Mum^ioi ol 'ufjay^o] tw 'urviviACtjiy otl ocvtuv £<:iv Yf ^ucrt'X£ia. tuv 
4? 5 ^pocvccv. [Auxd^ioi ol 'ur£y&3vJ£Cy 071 oiVTo) 'ura^ax?^Yi^n<^ovjotu [xocxd^ioi ol 

^ wpa.£'iCy oTi avTo) KM^ovo^Yi(78(n Tr]V yrjv. ^oLm^ioi ol 'utsivZ'HJbc ^ ^11]/- 
7 uiijeg Tnv ^imioavvYiVy oti auToi yp^dQ^naoylai, ^xxd^ioi ol iX£ril^oveCi oti 

auTol Cap. V. E Y A r r E A I O N. 7 

8 xvTot i?\£'/i^ri70Vicii. [xoizc^ptoi ot xa^xpoi t^ xoip^:ci^ 'c7i uvTOi tov ©£cv 

9; 10 o\l/ofia.i. y,0(XOi^ioi ol li^nvonoioly on uvtoI vloi ©ss x7^Yi^rj70vjxi. Motm- 

pioi ol cs^i^cyfAevoi IvsXcV ^ixaioavvrjc^ 'on otvrocv e^iv '^ ^si(n?i£ioc twv J^a- 

^ I vwv. if.ampiol hs orocv oveiofcnaaiv vi'-oic k^ J'/cJ^octr;, ^ ivr,u:ai 'srav -cro- 

12 j/>j^cv pri(AOC Kd^' u/zcSJv, tjysuj'pjwsyo;, gvc;i;cv ejw5. Xaipf,s ;^ dyoi7.Xixc^Ej 
oTi 6 f.icrOo; t^wV 'sroAuj Iv toT;' y^avo?^* yrco -va^ e^iu^ccv 7^c '^^o(pr,TOiC- 

13 'TjMsr? gfs TO «A«f rf/? yri;' lav J's to (X?.a? [.Vj^oav^yj, h rrji aX/o-O/]- 
^rerai ; «? aJsv /cr^/ijc/ '/r/j si [x-^ ^?Ji^rivcii f|w, ^ xcilaTroclsla^ai vno tu:V' 

14 ci'vS*5'j7r6;;y. 'T^/s"? sVs to ^wf t5 xoa(Aii, h ^v)/ixlcii 'mo'Ki; x^v^rivoti incivo) 

15 'opE; xsi'/.eviY cv^s xoLiaai Xvyyov, k^ iMaaiv aiih viio tov y-o^iovj d}'A 

16 STTi Tj^y T^v/viaVy x^ Xuix-kh 'Utxti toIq iv tJj olxioi. O'jtw, A«jUij;iXTW to ^ctf 

ffUffi TOV -UToileoa. u//coy tov h to7^ ^^olvoIq. 

17 M)] vo{/.i7r]J£ oTi ^aSov xajaT^vacJ tov vofxoVf n tsc 'UTjOo^pmag' ^x ^a5ov 

1 8 xulcc'kvao'.ii aKkoi T)T'hn^!j)croLU 'Afxriv ya^ T^syoo uj^Iy, eco^ avTS-tx^sT^^ri 'dcavo; 
I C) XjYi yyiyiccTOL h, ri [xioc xs^aitx. a ^ig 'urx^ix^ri dno th vojM8,f wf av -urdvlx ysviHai^-. 

^^OQ iuv Sv "hhffYj ^loLV Twv ivjoXuv TbTWV, Twv fAap^iVccVj ;^ ^i^d^Y) 8tw T8f av- 
d^coTTSf, i7^0L-)(j,<;oQ xM^ailixi iv tjj ^xa-iXsix twv a^avwv* of (5" aV Tiroiriar) f^ 

20 J;Ja^^,. arof y-iyas x'kYj^r,ai]ixi iv tyj ^otaiXstx toov i^avicv. Asyu yd^ v^juv, 
OTI ioLV [xr\ -miPKjaixxTYi ri ^uxioavvrj vfxav •zzrAsToy tuv T^a'XfAxJsm /^ <I>a^i- 

2 1 craiwy, a [xy} slasX^rils. tk tyiv ^xaiT^sixv twv hsxvuv. 'Hxsaocls oti i^^i^Yj- 
To'ig d^XF-UiQ' Ov (poHvanQ' oq S^ uv ipovsvarj) 'ivoyoQ. 'i<;xi ty\ x^Iqiu 

2 2 'Eyw ^\ }\.£y(a v>x7v, ari Tca? o^yi^oixzvoQ tw «^£A<pw aurS sZ-Jif^j \voyo^ 
's^xi TYi x^KTii' Of ^' av grTr;^ tw c'JfA^y (Xi^tS, 'P(Zm, £'vo;)(Of sra/ tw o-uy- 

23 £o^rw* Of (5"' av £i7r)5,. Ma-^s.j.a'oj^of £ra^ fif tj^v yievvxv t5 -sru^cf. 'Eay 
Sv zT^oaipscriQ to ^'x^qv a^izl to ^v<nx<rnP^oVi xdy.fi [j.vYia^^Ci oti dhX(poQ 

24 (j^'&yzi Ti Hd]d (JH, d(pss ixBi to Jw^ov era e'^f.n^oakv ra duato^^n^^''^}-^- 

C'.Kaysy 8 TO KATA MAT0AION Cap. v. 

virccySi 'ur^onov ^iD(.70\(x.'yY\^i, 7W dhX(pZ era, ic^ tots I^vSsov 'UT^oa(p2pB to 
^■5 Jw^ovcra. '^la^i svvom tw avTi^im ca Ta)(v, %uq otb £i iv tvi oJ&S ^st avTS* 

2.6 ;^ £iV (pvXaxrjV ^Xy]^aYi. 'A^rjv 7^i-yu croiy a pi] IIsaSj?? gAisrSsj/j £Wf «i/ 

27 dito^cfc Tov £0";>;^a]oy xo^pdvJYiv- ^Hamixle Xti i^o£^,Yi [to?; ixWaio/i:], Ou 

28 ^oiyivazig^ 'Eyw J^s Asyw u^Iv, or; -rtraf (Sxeiruv yvvouKix Tzr^oc to Itti- 
^9 OujM^cra; avrriCj Y\^r\ lixoi-/£vcrzv amriv iv tyj xoc^^ix uvt5. EI ^s o(p~ 

^aT^^oQ era, '^s'iio;^ amv^oLkil^ii (re, \z,zKz ocvtoVj k^ /3a As dno as' avy^- 

(pspei yap croiy tm dnoXriJizi ev tu:v [.tsAwv era, ^ ^(^ oAoj^ to crw/y.a era /3A)]0)5 
3° siQ yssvvay. Kat £< )i h^id as yii^ amv^a?^i^si as, iKKoiyov auTYiv, ^ 

^uXs dzo (ja* avy.(p£^£i yd^ aoi^ I'vcc dzoT^rJIoa h Tav ftsAwv era, ^ i^y} oXov 
■31 TO crwjoca era /SajjOj] f<V 7££V>av' 'E^^e^y) ^b oti dc ch ocnoT^vari tyjv -yvvouKX 
.3^ auTa, JoTW uvTr] diiO^daiov^ 'Eyu Ss As'y^ vimVj 'cti oc dv dnoT^varj tyjv 

yvvalKOi. avT3, "wapsHJcc \oys 'sro^vs/a^, tssoizl auVjjv fxoiy^da^oa' ii^ oq 

33 Idv dTioXsT^viASvnv yufAYjar], [xoiydTai. UdXiv m^aocje or; s^^s^y] T0I5 d^~ 

34 ypoiQ^ <d\)iL i-Kio^niaiiq-t -d-Kol'^^aziQ ^s tw Ku^/w Ta? o^A:a? era. 'Eyw cJ's 
>,iy(ti v^7v, ^n oj^oaoLi oAwf //J]t£ iv tw a'j^avw, ot< ^^ovoq hi Ta ©£8* 

3.5 ariTS iv tj^ 7>ij on vnono^iov i<ri tu)v isso^m ocvtb' [XTiTe dg 'h^oaoXv^Gt^ 

36 In 'SToXic i^i tS y.£ydxs ^otaiXeuC' [/.YiTZ iv tyj }i£(pxX^ as ofAoaYjc, oti a 

37 ^vma-oii poLV T^^yoi. Xsvxnv yj [/.sXaivuv -sroiYiaixi. '"'lirw Ss xdyor v^ccv 
•38 va<5 veil' a, a' to o^I 'ure^iaaov Tmm in th inovn^s i^iv. 'H;{saoi]£ oti 
39, sppilyi' '0(p^OiXiAov diP^i o(pOaAj'/a, ^ oo^ovI^jj avji o'J'oylo^. 'EyJ ^s Xiy;a 

vpv, [xri dvlmvoti TM movYj^cf, dxx' 'UiQ ae ^ccTtiam .izl tyjv ^s^dv as ai- 

40 Qi.yova, <;oi^jov avToi ^ tyjV dxXyjV xai rw d£7vOvli aoi x^i^nvoti, ;^ tov p^i- 

41 Tmd as XoL^Civ, d(p£c ocvtu ^ to l^aTiov' Koti o<riC as. dyfa^svasi [aiXiov 

42 h, vnaye (WSt auTa ^vo. Tw ahsvll a£ ^ih' it^ tov .^ixovjoc dno as 

43 ^oiV£iaocahA (.in dr:o<;^oi(pM' 'H/.^aixls hi i^^ih' 'Ayci-nW£ig tov uiXmiov 
Ad. (^^' '^^ F-^<7r>£/? tIv ly^^ov as, '£yw de A£>w u/xTv, 'Ayan^Te Tsg s^Sfa^ Cap. V. vi.. EYArrEAION. 9 

45 >^ ttT^oaivy^ah vmf tuv £7r)3^e«^ov7c«jy ujwa;, ^ ^i^kovJuv viiuq' mug yi- 
vYja^e vloi ra 'malpo; vfAuv t8 h H^avol;, on tov ^A<ov avrs dvaxsXKH 

ZYjariJe T«f dyxnuvjuc vy.d;, tivoc ]w/a9oy '/^(^s]^ j «X' -S °'' ^sAwva; to aJro 

47 'ro;o<5(7i; K«{ £«v. dcn:daY}7^£ t8? fiAa? u^wv ^moj/ov, t/ 'Ws^iacov 'vroislTe', 

48 ilj^f ;^ 0; TsXmoii 8TW ■ZTO/Sufv ; ' EctsctSe 8j/ t'^sTf leXtioi^ uans^ "mxryip- 
vixuv h tot; H^avolt; TsXsiog i<ru 

VI. nPOSEXETE jYiV iXsn{/,oavvY]V v[j.m y.Yi TiToiiiv sfxit^oa^sv tscv avQ^w- 
TTcoy Ts-^of TO dsx^iivoii- ocvTolg' el ^s y-nys, fxia^ov bz sx^' '^x^oi tw •cr<z- 

^v^aig, oTtug ^o^oicr^ucriv vno t2v uv^^mu^v. d[AriVj Xsyu vjuv, dneyncri 

3 Toy y.ia^ov avTwv. 28 ^e ZTOisfiog iXsYjfxoavvyiVj fjirj yvuTU >5 dpigspd an 

4 ti vroisl Yj h^id an' oTtug ^ ff^ rj iX£rjy.oavvri sv tw xpvnja' ic^ zroqrip 

5 (7ii) (SxsTtm iv TW x^vtFiuj avrog ocTto^uasi aoi iv tw (pccvspa. Kou otocv 
'ur^ocrsv'xrij, 8X £(7)j OJaTTf^ ol Cnox^noa' ots cpiT^Saiv 'sv Tcag avvayutoug ii 
£V TOiig yuvixig twv ■a7Aa]£/wv i<;'ccTsg ttT^oazvyja^ai, onug ocv (pavcoat roig 

6 avQ^coTTo/;. «//*/)Vj T^iyt^ vyJiv, on diisx^ai tov yia^ov ccvtuv. Zu Js otuv 
'VT^oasvxrjy sursAds dg to TCifxislo]/ aa, ;^ xXsiaxg. tyjv dv^xv crs, 'urpoazv- 
^xi Tw 'tzr«7^< o"8 Tw fv Tw x^vrflS)' fCj 'OTxrri^ era /Sasttwv Iv tw xpuifju 

y d7Co^'j:(7Si (Toi iv tw (poLVi^ip. IJ^ocrsvyJy.svoi J'e jm)) (SwfJoT^oyYia-riJSj uansp ol 

8 i^vuoi' ^oxhai yd^ on iv tyj zroXv^.oyix avToJv £i(7aj:8(T^aovjxi. Mrj av 
o^ojwSiiTS avTolg' oBs yd^ 'uruTri^ u//wv uv y^eixv s/fTS, zjr^o Ta vydg 

9 ulTn7Xi avrov- OvTug ay -sr^oaf u}/£cr5£ 'JjW£rj' IIATEP j^jwwv h rolg aW- 
ro voF?, (ayiacrSi^Tco to ovojW(X era* 'EAdfTW n (SxaiT^Six an' ysvriHTU to ds- 
II A)5/*« o-a, wf £V a'^avo?, ;^ Itt; t^? yj]^) Tov a^ov )5//wv, tov izisatov, ^o^ 
1.2 ^^pv o'yiy-e^ov. Kdi d(pes nyiv id (/(pziXriydlx Jjftwv, w; ^ >Jj:<£rj' d(pi£y.£V To7g 

D o<p£<- 19 T O .K A T A M A T A I O N Xllap. vD 

1.3 ocpsiT^sTOiii; riixm. Yicu [xyj slasve'yxric Vl^x^ ilc '^£t^oi(7[MV, ci'KKot ^vaai 
ri[/.olc dno ra zrovr}^8' [on era hiv jj ^acriXefoi, tt^ j^ ^vvociaic, Kj n ^o^ot, sic 

14 Ts? cdmotQ. 'A^nv.'] 'Eavyx^ dip^TS 701^ dd^uKoig toc 'UTa:pu7fj'^[xoi]a av- 

15 Tuv, dtpnaei k^ v^uv 'ut.olty]^ u,uwv 8^divioc' 'Eolv ^s jujj a'^j^re toIs ui- 
^^(Si-KQi^ Ti^ 'STOt^cnfjcJiiiciJoi avTuv, aJ'e 0' vrocri]^ v(xwv dpwsi rd -VTotpoLT^o^- 

16 i^cilx v^wv. ''Otov J^5 )irj<^£UYiT£j /.{)? yivsak, -atrzs^ ot vzoK^nai, axv^pu- 
7;oi' d(pocvi^iicn yd^ "xd 'vj^oq^'Koi. ccvtwv, on^j^g <pcx.v^ai toIq dy^pc^noig vyj- 

■I 7 <r£vovl£i' 'A^^y Ae^w JuTy, or/ aVs^i^Bo-i m' |w/(75ov ajr^v. 2u ^e VYjgsvuv 
1-8 aA£;i|;(X<' era t)5v ;f£ip«A/iy, ic^ to 'ut^ocu'kov an vi^cci' '"''OTrwf jm>5 (^avJ]^ roiV 

aj-'OfcoTTo/; j/)5r£uwy, aAAi^c tw 'sroij^raH tw £v tw a^vTfjS' Kj 'uraT^^ an 

^AsTTwv £v TW x^vKJw., d'Ko^mzi aoi [g'v TCC (poivspo}.'] 
:i'9 Mj^ dncrav^^i^STS v[.i7v dnaxv^^Q im tyiq yJJf, oTra ariQ ii^ ^pmiQ d<po(,- 
2>o vii^si, )ij om.x7^i-n\ai ^io^vaaaai li^ xT.inl'dai' &r)aav^i^STe ^£v[juv ^no'cav- 

f^f iv B^avlf, oT:ii are ang hts ^f'2atg d(pQiVi^£i, ^ 07ra x}.£7fjaa s ^lo^vcr- 
2,1 aaaiVy i^£ KX£ix\iiatv. ''Ot^h yd^ ig-iv br\ao(,v^og v(xuv, Im sg-ai /^ i] kx^- 
2,-2. ^lOL viim. 'O 7-.v'/yog ra a^J^iAoiTog hiv oip^uXixcQ' idv hv d oip^xX^og an 
.2.3 cc/TAaf 3?, oAai/ to au[xx an tpursivov 'ig'xi' 'Edv ^£ d c(p^xX[AO{ as ■wovYj^dg 

rif choy TO aw^d as ay-orsivov £crxL' £1 hv to (pilg, to iv ao), aaoTog Ig^iy 

2.4 TO aKOTOQ zTcaov; Ov^iig SvvxTXi ^val xv^ioig ^aMveiV ri yd^ tov £vx y,i- 
GYjaa, }ij Tov £7£^ov dyxT/iaei' rj ivog dvU^£Txij k^ th £T£^s xoiTX{p^oy^aa' 

25 a Svvxa^s 0£w JaA£U£;v Kj jw«//wva. Aid Taro T^iyu vfjuV) Mrj [xs^iixvuts 

7^ ''l^vy/i v^xccVj Ti <pdyY\T£ j^ Ti'UTiriT£' [/,ri^£ Tw ax^xxTi v[xoiVi Ti iv^varia^s. 

a-6 s-)(l Yi il^'JX'^ '^y^zlcy ig-t T^g T^o(p^g, fCj to au^ix tb £V^vy.oi,Tog; E[x^X£^xts 

/ig TU 'UT£T€iyd ts BPXV8, oTi a a-Kii^aaiVi i^£ ^£^tl^-daiV, a'^s avvdyaaiv 

slg dno^aag' j^ thut^ v(xoivy ^^dviog, T^i(pei uvTd' s-^ vy-eig (xdX'Xov 

2-7 ^io(.(psa£T£ xvTuv; Tig Js i^ vixc^)y [xt^ipm ^vmTUi 'vr^oakhxi inl Tnv 

S'S riKiyjxv CX.VTS 'UTTiyyv hx ; Kxi '^jtb^i iv^vixxTog ti [X£^iy.vdT£ ; xxTa^Kd- 

.2.9 OsTS Td H^^vx 78 dy^s -uyug oiv^dv£i' a xoirid, 8§£ vn^i. Aeyw ^s v^x^v^ 

r/ 

:' ■ on Gap. vii. E T A r r E A I O N. r i 

30 on a'Jt 2(/A0|Wwv sv •zzricr/^ Trj ^o'^-/i avrs -srs^/sSxAsJo cJf h thtuv. E/ J*e 
Toy yopTOV T« otypS, ar}[J,£pov ovtx, ;^ av^iov etc xT^i'oXVov /3(ZAAo^-£i'ov, 

31 Gfoi' ^TUQ d^<piBvyv7iVi s TUToXKu) ]M«AAov ujaa'f, o'A;}^o7r/iro< ; M)i «v [Ae^ty.- 

32 vJi^j^TS, }\iyov\£;' Ti (pxycciAsv, rj u ts-io^iasv, j) t/ -ars^i&'iAw/xsd^ ; (ndvjx' 

33 ^£T£ T8TWV dzcivjuy. ZriTshs ^s 'st^utovt^v (SocaiXsiocv t5 ©sS, ;^ tj^v Jz- 

34 xoiioavvYiv avTS, it^ TUVTOCvroiyjix ■uT^o<;£^ri(r£Jxi-vy.7vi Mrj hv [xsoiy.r/jcDiTS sig 
7}]v OLv^ioV -/5 yd^ ixv^iov i^s^ifxyfiisi roc ioiVTYi?* 'A^xstov tyj y}Ia,£^x yj kx~. XIX aoTj^^'. VII. MH K^tviTS^ Xvx [xr\ x^i^nrs. '£v w yx^ H^iif.xn k^ivsts, y.^i^crsah' Kj 

^-tS iv w iih^co y.ST^sirs, y.BT^ri^irsTxi vy^v. Tt ^s /Sasts^^ to y.x^(poQ to h 

Tw o^^x?.y.'^ Ta c^J't^i^a era, tj^v ^£ £V tm era o'^pSaA^w J'oxov a Kxlxvozlg', 

■4 ''H •srwf e^sl^ tw at^sAtpw ca' "'A^£c, ixSxXo: to Kxo(poQ xno rs ocp^xXyS era" 

- 5 ;^ i(^a '/5 J'o;i;o^ iv tw otp^xT^yJi an ', 'Ti:oi{piTXi £K€x?iS 'ut^utov tj^v ^0x0 v ix 

78 o^p^xXyS CH, j^ TOTS Jia^Aei];^;? h^x'hfiv to xx^ipoc £K te, o(p^xXy.8 tb 

6 d^£X(p3 an. Mrj (Jwt£ to xyiov tqIq kvcI, yn^s /SaArjTS T8g yx^yx^nxQ v~ 
f.ajy £i/.7r^o<7^cV tuv X'^^^^''^' pil^oTS axTXTrxTYicruaiv xvtsc iv toIq ZToah 

7 avTuv, f^ ^^x(p£v\£!; ^Yi^c-)iTiV vyxQ. A/tsTts, k^ ^o^ricrijxi vy.7v' ^yitsIts, k^ 

8 £\)0Yi7£T£' x^'hTS, }i^ dvoiy'o<T£\xi vylv. Hxc yd^ xhuv Xxy.^xv£(j h^ q 

9 ^-tlTXV iV^lCKclf J^ TW K^HOVTl XVOiyi^Crilxi. ''H TIQ hlV £5 VjWCOV avQ^WTTOf, 

I o oy £^v xiTYian vloQ xvTn x^Tovy y^ A/9ov int^'Jjasi auTW ; Ka< lay i};^Oui/ 

I I aiTj^a)?, (XY] o^iv £T:i^m£i avT(2 ; El Sv u/zslf , 'isrovY]^ol ovts;, oY^xts io~ 
(xocjx dyx^d (JltJ'ov.i;; toIc T£KVoig vyuv, 'UTocru yxXKoy TfTXTYip vyuv, 6 I j/ 

1.2 To7c 8^xvo7c, ^m£i dyx^x to7q xl~^7iv xvtov; Udvjx Sv ocrx dv ■S'fAjjTS 
Yvx tsroioiaiv vijuv ol dv^^uzoi, 8tco ;^ vy.£7c T/TomTB xvTo7g' HTog ydp i<ri]/ 

VayOQ K^ ol TJT^OipYiTXl' 

1 3 Elaix^ijs ^id tyiq r£v^? -sruA^C' oti 'ur'KxTilx n 'urv'hYiy it^ ev^v^o^^'^C ^1 
o^o.s )5 dnxyao-x slg Tnv diruXiixr ^ 'uroXKoi ilaiv ol a/cs^p^ofteyo; §1 xu~ 12 TO RATA MAT0AION Cap. vii. viiL 

14 Tyi?y T/ r£>^ >? TArvT^Yj, ic) T£QAijW]M£V>3 jj o^oc )) d'K/xy^aoL sic TJiv ^wj^v, ;^ 

15 o^.i'/oi slah ol sv^iaaovjsc (x,vty]V. n^oae-)(/l£ ^s dzo rcoy ipsuJ^oTTtfoip/jTwv, 

I ^ oi^7:afec- 'Atto twv xu^kuv ccvtuv hifvwasu^s avTsg. [ayiti avX^syBcriv 0,7:0 

1 7 ocmv^uv ?-cii(pv?^y)Vi >) arro T^ito'ku^v aum ; Outw 'srav ^iv^^ov dyoc^ov kolp- 

1 8 Tfsg' ;^(Z?i85' 'nrois? to J^s ctol'K^'o)) Yiv^ov kol^i:bq 'srovn^^Q 'urom. Ov ^vvoijoct- 
^sv^pov dyot^ov m^n^Q tsrovri^HQ TaToisIvj b^s Siv^^ov ax7:^ov KCCj^n^g kolX^q- 

19 woifiv. Udv ^ev^^ov jwjg is'oisv xx^T^oy xoiXov, ixxoT^flai, j^ sic 'ccru^ /S«A- 

20 A£]cc;. '''Afccfs <z7ro twv xix^7:uv ocvtoov hifmcrsa^s cuvthc. 

til Ou ts^xco T^iym [Jloi, Kv^is, Kv^iSj eias'Ksvasnx.i sic rn^ (SiXo-iXsiocv tuV' 

22 i^pavm' ccAA' vxoiuv to dsKril^oc t5 'urar^oQ [as t5 iv 8^Ciyo7c' IToAAot 

£p8ai [JLOi iv hsivri tj] yi(Ji.£^oi, Kv^is, Ku^if, h tw ctw ovo[aoiJi t/T^osPyjtsv- 

(Tixy.£V, i^ Tw (Tw ovoy.ocli ^ocifjiovia. l^i^d'hoy.sv, x^ tw aw ovoixan hvix.[xsic. 

a 3 'ss-oXXoiC inoiricroiixsv; Koil tots oi^oXoymu) avToic, oti Q^STtojs 'eyvuv v- 

24 uoic' dno-x^pshs aV £//5 oi s^ya^oiASvoi tyjv dvoiAiav. Uocc h o<:ic dx-asi 

U8 T^C T^oy'dQ THTUCi ic^ 'UTom auT8C> o//otoo-w olCtov dv^^i (p^ovii^K, o^ic 

25 UXoSc^nO^S TYJV olxtoLV OiVTS Sm TYjV 'uTST^OtV' Koil XXTS^Y) n ^fO^^, ^ J^AfloV 

ol TJTojc^iJi.ol, Kj STTHvaoiv 01 oivs^oi^ ii^ TjT^oasnsaov tyi olxict sxsivri, i^ ix szsas^ 

26 TS^sfxsXmTo yd^ sm t^v 'urir^oiv' Kai zo-a? o dxsttiv (a.8 t8? Xoyag T^'ra^,, 
K (An '^oim 5JUT8C, oi/LOi'j^^YiasTOii dv^^i //co^w, ogic mo^oy.rjas Tj^y olxiocv 

27 auT8 M Tj;v af/f{ov. Ka< ^iirjtjso^ 39 /5fox^' i ^^^°^ " -usoIolim), ^ £7rv£U-- 

(7i:(y Oi ccv£jWO{, ;^ 'sr^oasxo^oi.v tyi olxix sxsivriy x^ snscrs' k, rjv n vfjooatc 

28 avTYjC y-syuM' Kat iysvsTo Its avysTsXsasv 'inusg tsc Xoyac Tsra^,- 

29 i^sTrXYjaa-ovTo 01 'oyJ^oi sm t^ ^i^olx^ oivts.'^Hv yd^ ^i^daxi>^y ocvtbc wg 

s^aaioLV £X^^^ >b ^X ^^ °' r^oifAy.als7;.. 
"^m- KATABANTI (Js auVw ayro ts o^sc, nxoXs^.a-otv uvtSi oyXoi zroXXoi. 

2 Kxi l^s, Xsnpoc sX^'2v -^^oo-sxvvsi aurw, Xsym' Kv^is, idv dsXric, ^v- 

3 maoii /x2 xdu^iaoth Ka) sxTsmg tyiv Y^p'^^ n^c^To olvts 'Ij^aa?, Ae- 

yw Cap. viii. ETArrEAlON. 13 

yet au'-rw 'iwiig^ '^O^x y-n^sn iXix^Q' dXXoc vnoiys, ciOLVTov ^fi^ov tw 
IscsT, z, zrpcffsvsy^is to J^w^o;/, 'sr^'oaeTa^s M&jok, sig [iX^Tif lov uitoTc. 

5 ElasXUPi^ Ss civiu) sjV Ka7r£^va8/a, -ur^oanT^kv avTU huTonoc^-xog 'ura^x- 

6 xci'K'2i> oi'j:c]>, y.ou Xeyo:v' Ku:;s, 'utouq [ah (Se^XYjoii iv rri qikiol "ura^x- 

7 Xwuiog, 'JWfwV (3sia-ciVi^oij.svoi. Kai 7\.syei «uto 'irjaS;* 'Eyo: e?Mv 

8 ds^xTrsiVw ccvrw. Koil dzox^ik^c hoLtona^yoi; %<pn' Ku^/f, {^'>i 5/^t 
/mvo^ \\a, [/.a vTTo 7nv ^eyw £ias?^^nc' aAAa (xo).'ov ehs Aoyw, si^ la^r^'jircii 

9 ts-arc |U»j KiXi yccj s't'W k'A^u^-koq il^i mo s^aaiuv, ej^wy utt sixavrov 
^(!XT'.:kar ;^ ^270; Tarw, no^suSjiT;, si izo^iverxi' ii^ x'KXw, ' E^yji^ y^ 

10 s^'xjTar ^ Tw JaAoj /'/a, Ilo/jjo-ov tSto, ;^ isroiii. ^ Kk^cxq q\ 'L^crSc l- 
OiZu//ac-£, ,^ sTtts TOi'c dxoT^a^Sair 'A/i/Cjjv Asyw ufilv, ao*! ev tw 'icr^aj^A 

1 1 ToauvTYiV 'UTi^fj svpov^ Aiyu J's u^/Tv, oTi 'uro'XTKoi aVo xvxto^mv ^ outr- 
//ocy ^"^^BiJ/, >^ xvxkKiUiQovIxi [/.stx 'aS^xxi^ Kj 'laxa/. ^ 'l«-!(;w^, Iv tjj 

1 2 ^xai'ketx Ticv H^xv^r Ol Js wot t^c ^x<7i?i£ixg iy.€xri^n(TovTXi dg to ctxo- 

13 TOf TO l^uTS^ov' iyfi %<:xi kT^xv^^oq k^ (S^vyixog twv oSovtuv. Kxl si- 
Tiiv 6 'lr]asg tm hxronx^yji' ''TTtufs, ^ aV sV/rsuaoif y£>')]S)irw cro;' K<xt 
Ix^Y] 'mxlQ aura Iv ir] u)^x insivyj. 

14 K«i IaSoOV 'l/50-8f £/V 7>]V oUiXV UiT^S, sl^S TYjV 'UrSV^^XV XVT^ (Ss'^XY]- 

1 5 /^SVJJV ,^ 'Z3't'^lcr(7ao-«V» K(Z( n^XTO TYIC X^^^^ XUTYliy >l X(pr,XSV XVTY]V 

16 TSTV^STo;' Kj nye^^Yii ^ ^iy]Kovei xvrui. 'Oi\jixq ^£ yivoiJ.BvriQ •m^ocri'^syxxv 

xvr(p ^aiy.ovi(^o[X£V8g ztoXXb;' it^ i^eSx^^s tx •zsrvsu/zaTiX Aoyw, ^ zTxvjxc 

17 Taf ;^a;ia;f 'iyonxQ ik^xnsvasv '^OTtccg zrT^y^^oo^^ to ^ri^h $ix 'Haxls th 

'nT^o(priTii, XsyonoC Avto; txQ xakvsfxg ri(AUV sAa^e, lij txq youBg i^xa- 

TX-rriV. 

1 8 'l(5a; V 0= 'Ij]o-hj 'utoT^X^c '°X.^«? "^^f* auro v,. iy.s>.£V(T£)i xt£}ik7v £ig 

19 TO 'u^i^x)), K(X; to-^oo-sAOwv b^ T^xy-ixxTSvc, shev «Jtw' /S.i^x(rxxX£, x- 

20 ;^oAa9)]o-w croi otts Iocv XTihyj]. K(z; Asya «utw 'Jijcra;*' A< x'h<^'i^£X£Q 

E <pwA£8; 14 TO K A T A M A T A I O N Cap. viii. 

2'2 'O Js 'hicrSg eliiVj oiVTU' 'AxoXt^si fxoi, ;^ a(p£g tsq vsxfsg dxT^^ai Tsg 
2'3 mvmv vsx^iiQ. Kui iixCxvTi avru dc to 'utXoIov, ^/.oX'Mn^xv avrw cl y.X" 
2^4 ^mou avT3. Kal l^, c-£tcriJ.o; ^iyuc iysviTo g'y rri ^xXoiaarij u^s ro 

25 'UJT^oIoV y.0L7\VK\iQ^Cil, Vn^ TWV KVlAlXTUV' CCUTOf Jfi l/.X^BV^S^ KOU 'STpcCSX- 

Ooj/T£^ 01 iJ.oi^rjTCii [aura] riysi^ixv avrh, yJyovrsc' Ku^;£, auaoy riuoic, 
2-5 a/To>.Au//£(}a. Kcil ?Jysi. avrolg' Ti ^aXoi IrSj oA/yoTr/rc/ ; Tc'rs lysf- 

Of/? hi7iyYi<jz Toig dviy.oic, /^ t^ daAi^iW;^* ^ iyiyfjo yoO<r\'^r\ y.syx?,-/}. 
2^7 0/ ^£ avdfwTTo; £^oivi/.U(TCiVy yJ'yovTSC Hcia'Ko; z<riv nro^, ot< ,|^ oi avc- 

2-8 Kcd Ix^ovTi avru slg to •ms^oiv dc t^v 5(w^<zv riUy TaJbc^j^vcoy, vnriny]- 
aoLV uvtSi ^vo ^oii[xovi^oij.svoij ex rwy priixeim l^s^yJiMVoi, yjx.'Ksnoi A.'ay, 

29 clVs p.>? luyyziv tivv. zrx^sT^^eh ^id Tnc 0^^ ixsivvj^. KckI iJ'8, exooi^ixv Ae- 

ycvT£f* T/ ri[/iv xoci (701, "lYias vie t5 GfS; ^ASf^ wJs w^o ;i:c>j;^a ^dfJOLviuixi 

30-j )5]waf ; "^Hv Jfi [Aocy^^xv dn'' avTc^v uyh.Yi ^o/^coy zyoX\u)v ^oa-xoyhrj. Ol ^e 

^(Xifxovec "ora^exxXsv avroy, T^iyoyjsc' El exSdXKeii; riiAXC imT^s^l/ov n[^7v 

32 dneT^^eh elc ttiv dyeXriv tcov yot^t^v. Kou el%ev amolc., 'TTrdyeje' Ol §s 
i^eyMvjsc divrik^ov ek tyjv dyeM^ Tm X°''^^^' ^ '^^^y o'^ixrios Tsdaa r\ 
dyeXy] T^:v yjiip^v xd]d th XPri[Ays elc t'/\v dd'hixaaav, ;^ ocns^ocvov ev to1,q 

33 Z^oLTiv. 0.1 -ie ^oaKone; ecpvyov' x^ direT^^ovJsc sk TYJy TS-oXtv, dzYiykiXix-ih 

34 '^dPiOCy X) TO. Tvv ^oii'Mvi^oixevuv. Koil l^s, 'urdcroc h wo?,i; i^-ii'hkv aV 
■cvvuvTYjCTLV Tw 'jj^trS* lij l^ovTiQ auTcv, 'ma^exxXeaoi.v onx; ysTa^rj dno t'xv 
c^I'j:)) avTUiV. 

JX. KAl e^jL^ds elc to tuT^oIov, ^leni^ocae, x^ ^aOsv ek tyjv l^ixv 'ur6}j)j. Kat 

•2- ;t5y, zrpoae^pspov olvtu 'srx^OiXvTixov em kXivyiq ^e^XVijAeyov. ^ iowy 'Irjcra? 

jnv mfiv a'jTwy, eJiis tw Tuoi^ahVTiyM' ©d^aei, Vl^'ycy, dtpso^vToci aoi otl Gap. ix. E T A r r E A I O N. rj 

3 diJ.otoTiui cov. Koil l^Hj 7inQ TOV T ^xixixotiiv.v rlrrov b eoLVioii;' Qvro; 

4 (Sxaatp'/jfis]'. Kocl l^oiv o 'inaovg rug bk'fj.-riJBic avTccv, skeV 'hun v- 

5 y.si; vAj[xeia-^s 'usovripy. h txIq xup^iOCi; 'j^wv; Ti ya^ s^iv £mo7:(/:TS^oVj 

6 eii^fiVj 'AcpsuvTGii as at d^ot-^rm' rj shslv, '^Eysi^oii ;^ zTS^mdrei ; ^'iva ^s 
sl^riTS 67/ i^ovjL'vj syji o vioQ t5 aV9iwn-a It:} tyiC yhi d(piivxi d(xxo7itxc' 
(tots T^iyn t2 zra^oiXvTim) 'Eys^kl^ a^Sv an tyiv xxfyriv, ^ vzayz sk 

7,8 Tov dIhov ch. Kou iyi^klcy d-Kr{Khv zl; tov oIkov olvtov. 'l^ofjsg ^s ol op^- 

?.oi e^xv[/xcrocVi ;^ i^o^ota-^y Toy Qsh, tov ^onx i^ouaixv TOixvTYjV rolg 

dv^^'J)~oi;. 

9 Kcii -ura^a^wv o 'lY}crSc ixel^sv, sl^sv av9^W7rov xaHi-^^yoy eni to tOm- 

vicy^ MxT^ouov Xsyo[ji£vov' j^ Txsysi avTol' 'ky.o'K^hi ^,oi' e^ dvxT^c ys^o- 

10 Aa9i?-7£y avTo:. Kai iysvsTo xvth dvuxsiy-iya iv tjj ohuXt Hj IqSj tjicXKoi^ 
TsXwai ^ dy.xoTccXo] zX^ovtsc, avvuvsKZiVTo tw 'ij^aa it^ to^c [xx^yjTXic xu~ 

1 1 ry. Kxl I'^ovTSc ol (^x^iaouoi, zhov toIi; ^x^^'^xIq uvth' Aixti [Afjd txv 

1 2 TiXu)>o:v Jij dy.Xf!Tu:7\uv ia^isi u ^iMaxxXoc vyxv ; 'O J= 'iriaSg dy.s<jXQ si- 
7r£v avToJ;' Ov y^^dav %y\i7VJ ol layyonsc ixt^S, dxx ol xxKug s'/oy^ 

13 r£r. JJo^sv^iyTSC ^s y.d^iTC Ti hiV '''EXsov -^sAw, ;^ ^ du^txv' ^ yx^ 
^aSov KxXiaxi ^uxiag, dXK dy.x^TuX^g^ dc yzTXvoixv. 

14 Tots ■zrooas^yonxi xvTa ol yx^y^Txt 'ixxvys, J^syovTSQ' AiXTi ri[As"g 

15 y^ ol <^x^i7x'ioi yY}<r£voy.£y TjToXXx, ol ^s yx^riTXA (78 h VYi^svaai ; Ka< si- 
"^isy xvTolc 'Wijsg' Myj Svyxyjxi ol viol ts yvyitpmoQ 'ursyhly^ s(p' &c7oy 
[XST c:vTo:v hiy mypoc; sXsvaovTXi ^s nyspxi otxv xkx^^^^ aV aJrwy 

160 yviA(tior, ii^ TOTS VYi?sva8aiy. Ov^slc ^e sTtt^xXXsi sTciCxriyx ^xkbq dy- 
vxcpn ST,i l[AXTia 'urxXxiy xl^si yxp to TJrJxYiO^fJLX, xvth dno th I^xtih, ^ 

17 X^"b"'^ (yyiayx yiysTXi. 0\>^\ ^xXk&aiy oivoy vsov sic xcrx8c 'STx?Mi8i' si 
$s [/.Yiys, .^riyyvvTXi ol dam, <^ olvo; sKyinxit Kj ol xaxol dno?^^^ 
Txr dxxd ^xXKuaiy clvov vioy slg daxsg miv^g, i^ dy(poTS^oi ovyTYi^Sy- 

7XU 

ToiVTlX. i6 TO KATA MAT0AION Cap. ix. 

1 8 ToiVTCi UVT8 T^CiXBVTOi; o(,vio"q, i J'a 'u^'/ojv &Tc f A'jc^v VTpoaiy.vvei a Jto> 
aI/wv* '^Oti n ^vyotTT]^ fAov u^Ti iTiXevn-josV dXKoi s'aOwv, sV-'Os? tj]v 

20 ^ o/ ]wa9>5T£icf aura. (K«( /Ja, yt^v)^ odiio^^o'iaa ^u)^bi:x %t,% 'm^oaeX^So-x 

21 oTAThv, YiC^dTO Tii x^oiairi^s 78 ly.oi7iii OLinS."'EXB'y£ yap h icvjrrr 'Eav 

2 2 ftovov d^]/oj[/.cci 78 lixo(.7iii ocuiy, croo^wciAixu 'O ^£ 'jjjo'S^' hi<roa<pui, K, ' 

z'J'j^)/ a'JrJ^)^, flTTS* Qupasi, d6'yoi7s^' ^ 'rnKTi; as aicrujyJ as' y^ iu'Mn n 
^3 yvv^ dzo 7Yig o)oa,c ixsiVYjC') Kcdi ix^'2v o ^Inas; si; ri^y cl/Jocv 78 dp)(0V' ' 

24 TOf, )Cj l^'h T8f CivXri7aCi ^ 7ov o)(Xcv ^o^v€tiy.£Vov, T^iysi umoig' 'Ara- 
yjj^pfi7i' 8 ydo izTtil^xyB to xo^daiovy dKkd xa^sv^ei. Koci )tX7syOMv aC- 

25 78. '^07S ^s i^,i€?^ri9i^ o}(Aof, slasT^^uv ix(^U7nas 7Yig yjipog av7Yif ^ 

26 Viys^^Yi 70 Kocdaio'j. Koii £^yi?.^£V n (pyi[^y} 0CV7Y) els oA))y tj^v yrjv £y£iVY}v. 
ay Kou 'UTOi^xyom ixeJ^sv tw "lYjaH, riKo?^8^-Yiaxv aJrw J^uaxu^Aoi, xpx^ov- 

28 '^^r? -^ 'k£yov7£?' 'E7\£Yiaov i^i^dc, vi£ AafeiJ". 'EaOwt; Js si; tjjv olxiav, 
Ts^poari'^-Aov ccu'tw ci 7v(pXoi' tt^ Xsysi xmoiQ 'lr]a8;' rifTsuETS or/ Jum//a{ 

29 t5to "UTOiriaxi ; AsyEaiv aurw* Nojt, Ky^if. ToVf Yp\,'X7o twV \<p^xX^m 

Twi/ 0/ o(p^x?^[xoi' )ij h£^^i^riax70 amdiQ 'Ij^aa;, A£;^wV 'O^are ^/jjiJ'sij 

31 yi-JKaxhu' Oi (Js s'^eXSoj/rs? ^i£(pYj[xiaxv aJrcv sv oA)i tJ5 ^/j iy.sivr,. 

32 AuTOV J^e £^£^yo^£vmy /Ja, Tzr^oc^ivfJ/av atVco xv^^unov y.'x<ph ^xi^ovi- 

33 ^o^£vov' Kod £yJ^XYiUv70Q 78 ^xi^ovi8, i}^ix?.ria£V xcc^poc. )^ i^xvy.xaxv ol 

34 0X^0') 7:syoV7£S' ["Ot/] aJ^STroJs ecpavj^ arw^ £V tw 'Jo-^5£)iA* O; Jf $«^i- 
(Tiixrof sXeyoV 'Ev tw x^yovli 7uv ^xq/,oviccv £xtx7J\£i 7X ^xiy.ovix. 

35 KAI ■ms^LYiyzv 'loaS; 7x; 'utoX£iq TssotaxQ ^ 7xq m^.x^y Mxaxct^v Iv 
7xk avvxfo:yx7c xC7icv, ^ xvjpvaauv 70 £vafyi?.m 7Y)C ^xaiXsix?, ^ dsox- 

36 TTsuwv -mxaxv voac-j ^ 'mxaxv [kx\x'Mxv h tw Aaw. 'iJwv ^s Tac 'oy}^^Q, sV- 
7rAar;)(;;v<V9>] -srs^t auTwy, ot< ^crav iaxv7iy.£voij k^ £P^t[A[X£Voi uasi zr^o^xlx 

37 f«'5 ^V-"^"?^ 'UJOiiJtivX' Tot£ Alyei 70?^ f/.<x9-/]T5cr; xvt8' 'O y,h d£^iaixoc -nro- Cap. ix. X. E T A r r E A I O N. 17 

38 Au^, cl is i^yoiTCti oXiyoi. As^j^j^rs av ts xv^ia t5 ds^KT^xa, ott^c £a:£?vAj7 

X. ■ipya.TOiC iU Tov dspiay.ov aura. Koci "ur^ojKxXsa-diMVos t8q ^'x^kcx. y,x- 

^Y}rois OivrSj iixKVj olvtoIq s^safoiv zrvsvi^o-Tuv dHa^c^^To:v, aVs iy.^xXT^e.v 

2 oiVTU, K^ ds^airsveiv 'moLcav voaov ^ 'uroiaav iioChotKiotv. Tm ie iooisxa dno- 
ro^Awv TO, ovoiAOijx hi rxvra.' TiT^^roi;, "Xiixm Xsyoixsvog Ct'T^of, ^ 'Av- 

3 ifiocc ccJ'eAf^jf ccvtS' 'locxa^oc t5 Zs^sJbc/a, >t^ 'lo^dwy^c disX<poc au- 
ra* ^/A;rr7ro^, ;^ Ba^OoAojWcJo?* Guy.oicj ;^ MarSairc; tsAwv)^?* 'I<;«a;cc&?? 

4 Ta 'AAi^a/a, ;^ AsSSxlog inix?.ri^£ig Gaiiouos' 2//^wy p KoivaviTn^y ^ 

5 TovTovQ 7a? iwhKa dzs(;-BiX£v 'l^^traV, zru^OifysiXag avTo7;i Xsym' 

6 Elg o^ov i^v'^v jwig ccTrsAOj^lf, ^ £<V 'SJ"oA/v I,oiixoc^£nuy [xt] slaeX^riTS' Uo- 

7 ^sustrSs (5s ]W«AAo» -zirfOf 'm Xir^oSjCTa t« aTToAwAora oI>£a 'la^aj^A. ITo^su- 

8 o;/£voi is y.Ti^viTasT^, XiyovTs;' '''Oti riyfixsv jj (3oc<TiXsi!X. tSv bpuvuV' 'Act- 
^svSvTUc ds^oarsvsTS, AsTT^a? m^x^ii^sTS, [ysx^^g iysi^srsjl ixiixovicx, iy.- 

9 ^dxXsTS' iu^sdv ixd^STS, iw^sdv iors. Mn xlna-ria^s x^vaov, (Ariis a.^- 

10 [v^oVi [xriis "x^oiMov slg tuc (^kvolq vi.f.Siy' My]'mY]ooLV sk oioy, {xriis ivo "^i- 
Tuvu?, [AYjis vTroiyifjtoijoCy (Jt.Yiis ^dSiac' d^iog yu^ i^ydrrig r^; 7^o(p^; ocv~ 

1 1 ra i?-iy. E/f riv i' dv 'sroXiv rj m^-^y slusX^nTSy i^STuaUTS tic ^v oiVTrj oc^- 

12 ioc sTi' xdxs7 (xsiVitTS 'sxQ dv £'^£a9)]T£. (E/Vf^j/o^svo; is sic 7yjv olxiOiVf 

13 U(77:d<T0iO-^s ocvTTiV. Koti say [xsv rj ri olxfx d^ioiy sX^sto) r] sl^riyy] vfxav ire 

14 cc-oTriy' Idy is [x^ n d^iXy ^ sl^nyri vyMV ■nr^oQ vydc sV/r^atpj^TW.) Kou d; 
SUV [xri is^Yirai vydd ynis dx^T,] ra? Ao^a? J^wv, i^s^y^oysvoi T^f olxia; 

15 73 Tjj; '5roA£w? sxsivncy izTiva^ixTs TOV xovio^Toy Tuv 'sroiwv vyooy. 'Ay^y 
Xsya v[juv, dvsxTOTS^oy s<to(.i yy) 'S.oioy.u^y k^ Toyoppu^v iv ril^'-spy, x^iasu)^, -ij 
Ty] TnoXei ixsiyy}. 

1 6 'l^a, £yw aVofsAAw vydc o-C 'UT^qSxto: sv [f.s<7'^ Au;fwv* yivsa^s av <p^6' 

17 viyoi C05 ol o<p6!C, K^ d/.s^oiioi coc Oil Tsrs^i^s^oti. n^o(7syj7s is d-!:o T^y dy 
^^mm' Tsrct^ai^dnai yd^ vydg sIq avvsi^ix, ^ sy toTic avyxyo^yoCis av- 

F T^y i8 TO KATA MAT0AION Gap. x. 

1 8 rwv [A0l<ri'ym8(Tiv v^ag. Ka< hi riysy-ovx; ^e ^ ^xaiXiig dy^riczah svsxsv 

1 9 1^5, sis ^oL^TV^iov avTOiC lij Tois Uvicriv. '^Otolv ^b 'uru^oi^i^Saiv u//caf , [atj 
(/.B^ilxvYjcrrjTe otw? rj rt' AaAjjcrj^Tg* ^o^yio-etch ya^ vijuv h Ihsivy) tJJ k^x n 

20 ?.oiXYi(T£TS. Ov yx^ viAsHi; he ol T^uX^nss, aAAa to 'utvzvij.o^ ra 'c:oLr^g 
SI v^iKV TO AaAay iv v^nv, noi^ot^cccrsi Jg oihX(poQ oihX(pov £1$ ddvoiToVy f^ 

'VTUTYJ^ TSKvoV K^ li:o(.voL<^-ficovTOLi. Tsxvot. in yovsICj iij ^civoiTooaBj^y olvthq. 
2 2 K«i £a£(7^s [^1(78 ^evoi vKo tfxiiyTijiV (5i(5c TO 'ovoif.ot. [/.3' Jg vTtoy.sfvocc sis 

23 TsAof, ^Tos cru^osTUi' '^Otocv ^£ ^ixxucri]/ vy.oiQ iv Ttj 'uso'ksi tocvtyij (pzv- 
yeTS sis 7^1^ aAA)]V dy.^y yoL^ ?isyu ypy, s [/.^ TsXsariTS txs ttoAs/j t2 

24 'lu^a^A, £Wf ay £A9>) wof Ts avd^wzra. Ou;^ lo jwaOj^T)!^ iJTrg^ toi/ ^i^dcr- 

25 HOiXov, a'Js JaAo; ws^ tov w^ioy aura* u^xstov tw jwaO^jrjj tW ysv/jraf 
c5^ ^i^xaxoiXos auT8, ;^ J'aAo? us ° xvpios «ut5.. E/ tIv olxo^saTtoTYiv 

26 BssA^^s^'bA £7:£XuX£(ro:V3 zToau} iiaXXov T^s olxixxss olvtZ ; Mil Sv (po€ri^r}TS 
XVT8S' ^Sh yx^ i^i ;^£mAuftjW£V0Vj b';^ xnoxxXv(p^n^£Jxi' ^ ;^^u7rToy, 

2 7a yvwcrSj^o-STa;. '^O xiyu vi^uu h t5j <txotix, styrals sv tw ^wrr ^ £1$ 

28 TO 5^ XKii£TSy XYi^v^XTS inl Twv Jw//iaTWv. Kai /^;9. (po^gTcrOs aTTo twv «7ro;c- 

IbVOVTUV to crWjMa, T^V J's lj>U;)(^V jM/] S'VVXfxivm d-KOXTflVXl' (po€ri^Y}T£ (Jg 

29 |u<xAAov Tov ^vvx[A£Vov Xj 4^u)(r)v ^ (7w//a dnoXscTXi iy y££wn. OvyJ. Juo 
r^afiia da(jx/is 'dsuXfnxi', ic^-, h i^ xvTav a '^£af,TXi im TYJy yriVr <^'V£V 

30 t5 'sroij^os vyMV. 'T^wv J's j^ oci T^fysg ty^s. X£(pxMs 'srxa-xi ^^i^ynysyxi 
3 ^"2 £m. Mn h <po€Y}^nT£' -sroAAwv r^aQiwv ^^a(p£^£T£ u/zsTf. UxS h oris oyo- 

T^oynaSi iv iyol £[/,?: poa^sy twj/ ocvO^oottwi/, oyoT^oyrjao) xxycc iv xvtu £^- 

33 -K^oahy Ta '^xt^os ya Ta £v B^xyoiS' 'Otis ^' av d§yri(jv]TXi //£ %yi:^o<jhy 
Twv xv^^^'K^y, d^vriaoyxi xvToy xdyu^ 'syK^oo^BV th 'utxt^os ya tb iy h^x- 

34 voTf. M>5 voyiarjTS on -^aSov /SfZAElv £i^)ii/j^v fVi tj^v y^y* a;^ ^a9ov ^x- 

35 AfTv sl^^VYiVy dxxx yxyxi^xy. "^HaOov ya^ ^lyxaxt xy^^o^-noy xxlot tS -zzra- 
7^c^ auTa, ^ S-vyxT£^x xx]x tyis yyiT^os xmns-> Xj yvytpny xxjx Trji ursy- 

36-7 h^xg xCt^q' yiou ix^^ol ts «j/9^w7raj ol omxxo) xvtb, 'O f /Awy zrxTi^x 

n yn- Cap. X. xi. ETArrEAION. 19 

38 £^£, 8;^ sr; jwa a^fo?. Koil os a T^a^i^civsi toV ^oiu^ov ccvt8, ^ uKoXa^et 

39 o'tt/Vw JW8, a;^ I"?-; ]W8 a^iog. 'O eu^wv t^v 4^yx'^v aura, dnoXiasi oiVTnv* 
4.0 Kj dnoXsaaC ty\v -^^/vy^m oivtS svsksv I//8, sv^w^i olvtyjv. 'O ^eyoi^iVoQ 

41 t5//i«?, ^V^ ^^X^TOcr j^ f]W£ ^sxo[^£Voc, ^s)(^flcii tov uzo^BiMvIa, ^s. 'O 

42 hyoiJLZvo; ^iKOiiov sk oyofMX. ^ixai^y lAia^h hmia 7JiT\i(lof.i> \iou b? tocv 'utq- 

XI. Kou iysvsTO CTH iTsXivsv 'iritj^g ^lOiTOtao-m toiQ ^(fi^sm (m^n'^cuc au- 
ra, [xsTs^n im^svy T8 ^iMdKBiv £j XY}^vaasiv iv tcag 'sroXsaiv aurcoy. 

2 'O AE 'imwYic miaoLQ h tw Jso-jwcJ/jj^/w m £^y« tS X^/ra, -ureiA^l^xg 

3 Jb'o Twy ]w«9iiTwv aura, .fTTTfy auTw* Xv u l^yoixivo;, n hs^ov 'uf^oaoo- 

4 ;^wjw£j/; Kocf dnox^iklg 'iwBgy shev ccvtoIq' Uo^sv^snsg (XTroiyfeaciJs 

TiSTC^ol m^a^i^ovjoii,.iij xu(pol ocxd'do-i, vsx^oi sysipovjoii, ^ "sr^wp^o^ £uay- 

6j7 fsXi^QVTUi' Kou y.DtKCi^ioc Ir/v 0; £ixv p (rxotv^T^ia^ri iv iy,oi. Tara'V os 

'OTopsvousvuv, r]pzoiTo lr\c^Q Xzyziv TQig'oyT^oiQ'ms^i luocvys' Ti sz^y}?,- 

5 Q£T£ sis T5^y 'e'yYiixov dsdtaxa^oii ; xxXoc^xov vno ctvey-n aoCKsvo^tvov ; AAAtx 
t/ i^Tik^TS. IMv ; avQ^wTTov £V y.O!.?^^xo7c l^xoiTisic ^[x(pi£(TiJ.evov; /Ja, oi ra 

9 [xoL'kam (po^Snsc, iv ioIq oXxqiq xwy ^uaiXewv elaiv. 'AAAa t; s'?>^A9tTS 

10 l^sHv; 'uoo<l)-fir-fiv', vcuy Xiyu vfjuv, it^ 'unoiaaorsoov 'nT^cp]r8. Ovto? ya^ 
ici, OTf^i a ysy^uTfjcii' 'l^a, s'ywaTrorsAAw^T&v a^^rsAov //a -sr^o 'sr^oo-ajrra 

11 era, Of xcijcuazzvoicrei. 7Y]v c^ov as 'ey.r.^ojkv era. 'A/xy]v Asyw UMiv, a;*; s- 
ynk^TOLt, iv y£VVYiTo]'g yvvoiiKw [xeic^i^v 'iwayj/axa /3a7r7/ra' Q (J's ixixpcts^o; 

12- £y Trj (SxaiXsix 7xv a^avwV, iwe/^cov au'xa fV/v. 'Atto (^£ tuv ^}X£oxv Iuxvvh 

Ta /3a7r7<ra sccf ^.'-jt;, )j (SxaiXsix toov s^xvuv ^id^srut, ^ (SiX^xi, d^zx- 

1 3 (^aa/y auTj^y. n.'<yr£i yxo ol 'urpo^riixi >^ c vo^o; gccf 'l^dvvs 'STP0£p]7BV' axV' 20 TOKATAMAT0AION Cap. xi. 

1 6 Ip^cov wra dxHSiv, dxaerM. Tiyi ^s o^oiaaca ttjV ysvsxv tocvtyjv ; oy,oix srt 
^7 'urai^iotQ h dyopouc y.oi^rjixsvoic, ic^ 'nT^ocr(puv^a'i rolg huipoig ciurav, Kou 

1 8 KoT^joca^e. "^HaSs ya^ 'lo^xyvrig ^nre h^'.uv, fo^rs mmv' k^ xiyaai' Aa;- 

av^P'j^zog (pdloQ K^ ohonoTYig, TsAcoywy ^iXoc lij a^a^icoAwj'* ;^ l^imidc^ri ^ 
io ao(pioi ocKo Twv Tsxvuv (X,VTyig. Tore -/jo^octo ovu^ileiv Tag zrcXsiCy £V alg i~ 
1 1 ysvono al zrXeiCOci ^vvK^.Big civts, oti « //STSvos^cray. Ovui aoi, Xo^oc^v^ 

ml croij Bri^a'oc'i^x' en d h Tu^w ii^ ^i^uvi lyivovro al $vva[X£ic al ysvo- 
2-2. jwsva/ fv viMV, 'uraXai ocv \v caKm ii^ ano^u [xstsvoyio-uv. DA^v Aeyw upv* 
23 Tuf-w ^ l.i^o^vi dvsxTOTs^bv z<rai zv yjias^x x^icrzoog, >) v^lv. Kai cu, Ka- 

Jojwoi? iyzvovjo al ^vvai^zig al ycVQ[Xzvai zv croiy z^izivav av ft^Xf' ''"^^ '^^^ 
J2A. (Ji-zpov. IlA^v Asyw upy, or; yj? I.o^oixuv dvzKTOTZ^ov z<rai zv hl^z^a x^i- 
2 c crzugy rj coL 'Ev zxzm tw xai^Z drcox^ik^g 'Ij^o-S?, zhzV 'E^c/^oAoya- 

ft^r aoiy 'Drdrz^j xv^iz ra a^ava ^ t/)j yJic, or; dnzx^v^^jag ravra ano 

26 cotpiiv ^ avvzTccv, }c^ dnzxaT^v^^^ag avrd VY}Zioig. Nai, 'vyarriP, oti ht^q 

27 eyzvzTo zvhxta zix'K^oa^zv an. YldvTa [koi 'sra^zSc^T] vno t5 -uraT^og y.ii' Xj 
sMg z'Kiyiv^dXzi Toy vioy, si fxrj 'sraTY]^' i^z tov "uraTz^a Tig hiyivm- 

28 xe^h -i' f^^ ° ^'°?J *& ? ^''^'^ (SsXr]Tai viog dzoxaXv^xi. h.zvTZ -w^og [xz, 

29 'wdnzg ol xoTnunzg ;^ 'UT£(po^Ticr[ji.syoi, xdyu dvaTravcru) vndg. 'h^aTZ tov 
Pvyoy |W8 z(p v(mgy x, yMzTZ dn £,m8, oti 'ur^dog zI(M, ^ Tanzivog t^ 

30 y.a^^la' x^ zv^nazTZ dydiravciy Tulg i^juxoi^g v^<tiv. 'O yx^ l^vyog [A3 x^n-^ 
f Of , ;^ TO (po^mv ^a z?.a<p^oy hiV' 

XII. EN £;i£ivw Tw ;i«<^w zi:o^zv^r\ 'Iw^g Tolg ad^^aai ^ix twv a-Ko^i^m' ol 

2 ^z (Aa^Tal avTH hziyacray, ^ r^^^avTo tiXKziv <;dyyaQ^ ii^ 'za^kiy Ol §z 

f^apiaam l^oylzg, zI-kov ^uVw* 'iJa, 0/ [/.a^riTXi era TiyoiScriv ix z^z?i Tjroizh 

6 f V Cap. xii. EYArrEAION. tkl 

3 iv (7X^§iXT(p. *0 $£ ehsv xvtoiC Ovh oiviyymi ri hoiYidZ AaSJ', oVf inu- 

4 vao-gy [auTOf], ^ ol jm£t' aura ; Ilw; ilar^xhv sk tov olxov t5 ©fa, -^ 
T8i oiPTus iriQ 7!r^o9f(7fWf sipxyev, Sc in ilov h auTW (pxyiiVy aJ'g to7; 

5 /mst' aura, il (XYJ to?? Is^sCo-/ jwovo/f ; ''H ax avlyvwls ev tw vo^w, otj 
ToTf traS^ao-iv ol U^s7c iv tw /s^w to ax^XTov ^s^riXscrii j^ xvxitioi uai ; 

6,7 Aiyw (J'e Jpv, or; ra /f^a juslf^ov tViV wJ's. E/ J'e eyvwxsiTs ti hiV '^EXsov 
8 dsXw ;^ a ^vcrfxV iix xv xajs^ixxaxls tbc xvxnUg, Kv^iog yx^ hi [^] Ta (TxSSxTS VLOf Ta xvHpuKa, 9,10 KM {xfjxQc ixslkv, n^kv uc rriv ffvvxyuy^v xvtuv. K«i /J'a, avfl^w- 
TTo^ ^y T391/ X^'^^^ '^X^^ ^n°xy' i^ hrj^uTrtaxv xvtov, T^iyomQ' El £^£<ri 

1 1 To7; axS^xcri dsfxnsveiv ; 'ivx xx\r\yo^w^(Jiv xvt8. 'O $e bIttsv xutoiq' 
Tic hxi i^ u/xwv avd^wTTo?, oV e^si •st^oSxtov h, k^ ixv ii^nia-i^ tuto 7o7q 

1 2 cxiSxatv ek ^o^vvov^ syl x^XTnasi xvro x^ lyi^fi ; riocrw av ^ix(pB^et av- 

1 3 O^wTToff 'UT^o^xTa ; wrs e^sr; to"? qx^^xgi xxTmq 'urotm. Tots A£y« tw 
a>9^w7rw* *'E;<T«voy T/]y X^'f"' ^^' 'h i^^'^^^^i ^ x-Koxocje^x^Y) vyirjc, uc n 

14 «AXr]. 0< ^e ^x^i7Xioi 7V[x€8Xiov %Xx^ov xxt ocutb i^eX^ovjsc^ ozcf^g xv- 

1 5 Toy xzoXiiTUffiy. 'O (Jf 'l/jaaj yya? xveyu^Yiasv ixsi^ev' k^ nxo^i^^ricrxv au- 

1 6 TW o)(Ao< 'sroXXoiy ic^ e^s^xnevasv xvtb^ 'STxyrxg. Kxi h£Ti[/.Yi(T£v xvioic, \vx 

1 7 ju^ (pxvspov xvrh uoiri(X!>i<7iy. "Ottw? "crT^/jf co9^ to ^ri^h ^ix 'Hcrxia Ta tzt^o- 

18 <pr)T8y TiiyovTo;' '1^8 o'STxIq frn, oy n^htax' xyxTtriTog ^/a, sk oy sv- 
§oxY\(X£V »j ^x^ l^^' ^^'^^ ''■° 'srysviAx fta fV auToy, -^ x^iuiv rolg e^yeaiv 

19 x'KxfyiXfi. Ovx i^iaeiy a'Js x^xvyxaety aJf xxsasi tic iv 7x7c 'st}.%i.(xiq 

20 Trjv (fcoy^v auTa. KaXajitoy cvvTil^iiiikivoy a' xoijix^eiy x^ Tayov TV(po[A£yov a 
2 1 a^saei, f w? «y ix^x}^Y) etc vlxoc Tr,v x^taiy. Kx) [svItw o/o^xn auTa s^yj] 

fXTT/aor;. 

22 TOTE lir^ocrjivf j^^fln auTW ^(X/pv/^o|W£yo^, TU^Aof ^ ;ict'(f(3f' )^ iSs^a- 

23 TTsuo-fy auToy, core Toy Tv(pXoy Xj xic(poy ^ 'hx'Kiiy x^ ^Aetts/v. Kai i^kxvTO 

24 "UToivTec ol oy^^oiy x^ sMyoy' Mnn sTog £r;y 0' wof Ac<&'(^; Ol ^e (l^x^icxloi 

G xx^' 43* TO K A T A M A T A I O N Cap. xii. 

d)i80-civjss, sIttov' Ovtoc UK h^xXXei ra ^oii[ji,ovioi, £t (/.^ h tw BeeT^^s^HX 
«5 a.$yov]i Tuv ^xii^ovim. El^ug (Jie o 'lipase 7^q h^viiYicrnQ ocvtuv, sJitev au- 

Toic' Yloiaix (2x<nX€ix (j.s^ktMo'x kol^ faurij?, s^yiiaStoh' >c^ zroiaix. 'uto'Kiq 
<2.6 n ohiot [AS^ia^el^oc kol^"" laurJjf, 8 ^0(.^Yicri\(x,i. Kou el o aocjoivolc toj/ aoclx- 

voiv h^oiXKe{, Itp' ixvTov eiAS^ia^ri' 'srw? sy ^a^ncrejxi ^ (SxaiMix xvtov;. 
ay Ka; £< iyu iv BesAi^s^aA h^xXKfji tx ^xiiiovix, ol viol y^wwy fv rivi ix- 
a 8 ^xTCKaui ; (J'/a touto aJm u^wi/ iaovjxi k§i\x'.. E/ (J's iyw ey T!rv£V[A.oiji 

29 0£8 htxXh^ TX ^xi^f-onXi x^x £(p^xcriv l<f v[axs n{Sxai?.£ix tS QsS. ''H 
'srwf ^vvxTXi TIC £l<r£7Asly etc Trivohixv tS layu^Sj }^ tx a-xsvri xvtS ^ix^- 
7:x<TXii ixv (AY) T/y^mov ^rjarj rov Icrxy^oy; j^ tots tyjv olxixv xvtS ^ix^nx- 

30 (Til. 'O [/.Yj uv [JL£T fjaa, XXT f^/8 sVf* j^ [xr] avvxyuv [xst Ijwb, a-xo^^ 

31 m^ei, Aix tSto Asyw v(/iv' Uxa-x xy.x^Tix >^ ^M(T(Py}[ji.ix x<p£^o-£'jxi toiq 
dv^punoic' n $£ tS 'urv£V[/.XToc /3Aatr(p>]]w/a bx x(p£^(7£}xi toiq xi'^^ukoi^. 

32 Ka{ Of av einr} T^oyov xx\x in via ts xvH^xTt^t x(peiiYi(T£lxi xvtu' o? o xv 
stnri xxlx tS 'urvivixxloQ tS xytny ix x(p£^ri(T£Jxi «Jtw ht£ iv tw vvv xl- 

• 33 civi, 8T£ iv Tw ^£XKo)l\i' '^H 'u:otyiaoiJ£ to ^ivS'^ov xxXov, >^ tov xx^zov xv- 

T8 xxXoV Yi ZToirjcrxTe TO ^ev^^ov crx7!^0Vy 1^ TOV xoc^7:ov xvt5 (txi:^ov' Ix 

34. yx^ T3 KxpnS TO ^iv^^QV yivmxijxi^ r£vvYi[ji.oijx ix^i^vm, zruc ^vvxah 

dyx^x XxXelVf 'uyovrj^ol ovTeg', ix yx^ ts vrs^ia-aeviiXTo; tyiq xx^^ix;to 

35 ^o^x XxXu. 'O xyx^oQ x'A^u7:og ix ts xyx^s drjaxv^S [r^f xx^^ixc] ix- 
€o[Xh£i TX xyx^x' K^ -urovYjoog av^^u^nog ix tS "Titovy^^h drjaxv^a ix^xXket 

36 TiTOVYlpX. Alfw ^£ V^TlV , OTl mXV ^YlfAX X^yoVy £XV XxXY\(T:j^aiV 01 CtV^^l^TtOlt 

37 xTvo^maaiv 'm£^i aura XoTov iv yi[jl£^x x^iaewC 'Ex yx^ tuv Xoyjcv era ^ixxi- 
w9>3(7)7, ^ ix Tuv \oy'£V era xxjx^ixxa^a-/i. 

oS Tots xzsx^i^riaxv tiv£C tuv T^xixixoijiuv i^ ^x^iaxiuvy X£yoyJ£c' Ai^xa- 

og XXXSy ^£XC[X£V XTTO (7» (J->]^£1qV Ihtv. 'O ^£ XZOX^lk^lQ, £k£V XVToIq' Ff- 

V£X 'UTOVn^X K^ [/,01XX7^^1C (TYIfmoV i':Tii^-ol£ll, Kj (TY]lX£7oV H Mnaijxi aVTYl £1 

JLQ j«>; TO U-qAiloV IXVX T8 "STfCipi^Ty. ''Cla-TTE^ yX^ n'J 'luyolc OV T^ XOl?JX 78 Gap. xii. E T A r r E A I O N. 23 

(TQv\xi. Iv 7n H^iaei ixijx rr\^ yevexc txvtti;, ;^ xxTxx^ivScriv xvtyjV on 

4tx neTevoYjaxv ek to Knpvf^x 'luvx' /^ /J'a, 'ur'Kfioy "loovx wcJ'e. 'QxGiXia<TX 

voTH iysp^rjo-sjxt iv tJj x^iasi fiejoi t>5? ysvexc t«ut))?, k^ xxtxx^ivsi xv- 

T))V oTt rjxkv ix Tuv 'UTB^xiuv TYiQ 7^i xxwxi Trjv cro<pixy 2oAo//wvtoC 

43 -5 t'tJs, 'STXftov XoXoiAuvTog wJ'e. ''OTav J's ro xxx^x^ov vrvevf/.x lli'h^n 
«7ro T8 avS^coTTB, ^ii^yirxi ^i dvv^^uv tottcov, ^y)Tav xvxnxvatv, «, sj^ 

44 svjiia-xsi. Tots Xsfsi' 'Eni^^s^u sk tov owo'v jwa, oSsi/ l^riX^ov. Kx) eX- 

45 Ooy, zvp'.axii axpXxl^ovrx, a-£ax^'ji[J(,£voVj ;^ x£Koa(XYjy.€vov. Tots 'uro^svs- 
TXi, i^ T!rxoxXxy.€xv£i jitsO' ixvTs sTrjx sre^a -nrvfu/zala 'uxovyjoots^x exv- 
t5, j^ £ia£X^ov]x xxloiX£'i ix£7' )^ yivilxi tx tcrxflx rov xv^^i^za ixsivii 

4^ "'Et/ (J's auTs XxxSnog to7; 'o-/\oi^, /(5b, ^ //>3t>3^ k^ ol x^£X(poi aura e<- 
47 ^rix£i(TXv £^w, l^YiTBvrsc xvm XxMaxi. EtTrs (5^6 t<c aurw* 'l(Ja, j? ^J^Tri^a 
4^ era K^ ol xhx<pot ctb e^co hrjxxcriy ^rjrai/Te; croi AaAfjtra;. 'O $£ XTToxoihi^f 

sh^ Tw slnovTi xvTU' T<V eV<v )5 jwj^t)!^ fta, ;|^ rivs? £jVti/ ot x^iX(pQi y.s ; 
49 K«t ixlsivxg tjjv X^W auT8 sVt ts? [AX^y]rxQ xCitb, sIttsv' 'lo'd /j /xj^Tjja 
5° jwa, ;^ ol x^£X(pQi [xis. ''0<ric yx^ xv -croirjaj) to ^iXriixx tS tutxI^qq [^^ ^a 

£v 8^xvo7i, xvToc ]M8 xhx<po^, j^ x^sXtpn, K^ [xmn^ i^iv. 
XIII. EN J"! tJj jgfte^a eVsn/jj e'^eAQwi/ 'I'/jo-a? (Xtto t>)$' o;;iia?, ixx^-/)jo ztxpx 

2 T^y dxXxaaxv. K«i cuvriy^ridxy 'urpog xvtov oyXoi "nroXKoi, ws"s auroj/ 
f/c TO TtrXo'iov iuSxvjx xxd^a^xi' icj 'sjxc 'iyXot; im tov xlyixXov shmsi* 

3 Kxt i}iXXr}(r£V xvto7c TffoXXx iv 'srxox^oXx"^, xiym' 'iJa, i^nxkv crnei- 

4 f wv ra cnei^siv. Kxi iv tw cr7:£ip£tv auro v, c^ jwev '/Trfcs -zzra^a t>3v o(5oV ;^ 

5 nX^s TX zrijeivx Kj xxT£(pxy£v xvtx. "AXXx ^s £%£(T£v iiu, tx zrsT^ooort, 
o-KH ix £ly£ ynv tstoXXtoV Zj £v^£uc £^xv£T£iX£y ^ix TO [AY] £X''^ (Soi^o; ynC' 

6 'Hx/a $£ xvxT£iXxflog iy.xviJ.xlia&r]' ^ ^^<>^ to [An 'iyziv ^i^xv, e^Yji^xv^n' 

7 "AXXx 24 TO KATA MAT0AION Cap. xiii. 

7 '■^AAAa ^s £7r£(7fy int iolq olxoiv^xcy ^ dvi^mav od cexav^xi, i^ dzhvi^xv 

8 «Jt«. '^AXXu $e ensa-^v m tjjv yjjv ty.v xxXyjv, k, i^t^s xot^novy o jwgv 

9 inxTov, $£ i^YjXovjXy o $e r^ixxovlx. 'O ep^wv wt« ux^biv, cIxbstu. 
I o K«< 'UT^o(je7J^6v\£Q ol |a«d>3T«<, eTTToj/. aurw" A;aJ' £" "nrx^x^oXoac 'Kx'kfic 
I -I auTor;; 'O Jg xnox^i^eid elTtev xvtoIq' '^Ori vfMv ^s^ojoii yyavxi tx y.v- 

1 ^ r^f /a TYig ^x<Ji>^iixQ ruv ^^xvuv, sxsivoic Ss a ^s^otxu '^O^ig yx^ £;^«, 

^o^jijxi xvT^, )^ TfTS^ia-aev^viaeTXi' o^iq ^s hx 'l)^f/, ^ o £;)(£/, x^Ho-iJxt 

1 3 arr' aura. A'a thto Iv ii^x^xto'Kx'iQ xvioiQ Xa^co, or/ (SxenovTS^ 8 /SaI- 

14 Traa/, ;^ xx^ovjes ix xx^aji, k^s avviSai. Kat xvxt^M^btxi [eV] aurorg 
)5 Tff^Q(pn\iix 'Ha«j«, ;5 Afyacra* *A;io^ xx^aijey j^ a jwjj cryyJjTC* ;^ /Sxe- 

1 5 TTovJf f jSA£i|;£7£, j^ a' jw>3 tIJVilf. 'Ezx'xyv^r) yx^ n xx^$ix ts Aaa rara, )^ 
Toic wVi jS«^f wf ^;^aaav, -^ raf o<p^xXfisc xvrHov ixx^iiva-xv, y,mo7S iSuai 
To7c (xp^x^iKo^iQy ii^ roiQ mh xxacrooai, jj rjj xx^^ix avvmh i^ £;r;rf lij^wcr;, 

16^ loiffuiAxi auTaf . 'Tjwwv ^e [ixxx^ioi ol o(p^x'X[JLoii oti ^Xsnaai' j^ rx utx 
17 v[Amj 071 xx^ei. ^AfjLYJv yxp Xsyca v^tvi oti ■croAAot icrfo^^Taf >tj ^ixxioi 

ini^v[JtYicrxy Ihtv x /SA£;rfTf, i^ a^ £T(Jbv ;^ xxaaxi oi xxssTEy -^ a;f YjXBaxv. 
J 8,19 'fy,£^g gy xxHaxrz t^v wx^x^oXr^v ra ctksi^ovtos. Uxnoc xxaovTog tov 

Xoyov TYic ^xaiXeix^, icj [ayj crvvievTog, 'e^-ysTXi 'uxoviq^oc, ^ x^kx^si to 
^^ io"KX^[A,£vov iv 7YI xx^Yix XV7S' axof hiv 'UTX^x Tnv o^h CTTtx^ets- 'O Js 

fVi 7X vrij^u^Yi ffTtx^eiCy «T0? Ir/v Toi; Aoyov «;iawv, >i^ fuflOf f<f7(3t x^^^a? 

2 T Xx(Ji.€xmvxv70V' Ovx sx^i (5f ^'iiJiay £v eaurw, aAAa w^oaxxi^oS i<ri' yivo^i- 

22 y)3f ^f ^A«p£Wf r\ (Jiwifta ^^je tov "koyov, £u9uf (jxxv^xXi^stxi, 'O ^b eig 
7XQ xxoiv^XQ (JTtx^iiQ, aroV «?"'»' tov Aoyov a^awv, j^ >) [xe^iy.m ra a<'w- 
vo? T3Ta, j^ ^ aVaTi) ts •srAara cv^-Kviysi tov Aoyov, ^ xxx^noc ytvsjxu 

23 'O (?£ em 7riv ynv 7^v ;«(j£Ayjv cTTX^iicy sto? fV/v tov Xoyov xx^uv k^ cv 
vmr oQ ^n xx^i:o(po^fi, j^ iffoiiiy f^h ixx7ov, J's i^n>tQy]Xi §£ 7^1- 
OLXoy\x, Cap. xiii. E T A T T E A I O N. 25 

24 ^AXKyiv 'urupci^oX'?j!^ 'dxxps^yjxsv avToi?, XiyaV 'n^o/w9j5 j) ^ccaiT^HOC. 

25 7uy s^oivuv avd^coTTW ansi^ovri xocT^ov crTts^^x h tw dy^w uvth. 'Ev ^s tm 
xo^^sv^siv T8f dv^p'jonacj ^aOsv aura l^y^fl^of, ^ scrnsiPS ^i^oivioc. dm [Xi~ 

26 acv T8 cr/Va, ;^ ^'/irjA^fiV. '^Ors is eSxd<fria£)/ yo^joi;^ .^ xx^ith snoirjaSy 

27 TOTS iipxvY] !i. TX ^il^via. UpoaiX^ovisc is ol oaAof tS olxooecrTtoTS, ei- 
TTov auTcJ' Ku^/£, J%i y.a.?.ov ans^^AX ^a-KcipXQ iv tw <Ta5 a^^o;; -sroflsv jjy 

28 £X« [Ta] (^i^xviQi ; 'O (?£ £fp)9 az^ToT^* 'E;)/9^o^ uy^^ooTtcC tbto £Zoir]7BV. 

29 Of Js J'aAoi ftTTov auTw* SsT^aQ Sv dnsT^^cvjec cruAAa^wjttsv avzd; 'O Js 
lipjf Ou' |u5^7roT£ cruAA^fovTs; tcc ^i((^av/«j ixpi^c^ar^s ocy.x xuto"s tov cr"- 

30 Tcv. 'A<p£T£ avvxv^xvsa^xi d^i^ors^x (Asy^firS ^s^ufx^' ^ Iv [tw] ;;jjf^w 
T8 dsoiafxa i^x To7g ds^i^oclg' I.v}^X£^oij£ '^^mov id ^i^dvix, ;^ JjjVoJs 
auVa f/j isa-fxx;, vrpog to ;^(%Ta;^Jcucraf ocuTa* tov is (tIiov avyxydfsre 
ilg TTii/ dzo^-/]>inv JWB. 

31 '■^AAAjiv -sr^^a^oA^v 'ura^s^riKiv avToid Asywv* 'Oy.ofx ig-h n (3xcn7^six 
tm H^xvu:v koxxo) aivdzsuCy ov T^xQ'h dvQ^x-Kog saT^et^sv iv tw dy^u xv- 

32 t5* '^O yiKpoispov [xsv i<^i 'urdvTC/jv twv azs^[xxTXVj otxv is xv^ri^ri, (xsi- 
^ov Tcicv 'Kx')(xvm £<ri' i y.vnxi isvi^ov, ujts ix^sh tx TsriTetvu t5 a^ava, 
K^ y.x\xay.YiV'dv sv ioIq xXxioig xvt^. 

33 ^AAAjjv 'utxox^o'X^v eXxXnasv xCjoiq' 'Oi/oix siiv r] ^xaiXsix twv J^a- 
ycov ^i)jW3^, r)v Xx^^ax yvvri 'sk^v^^sv si; dxsv^a ctxtx tpiXj sug k s^vy/x^n 
oXov. 

34 TxvTX •vrdvTX sXdx^asv 'lYjcrac Iv 'utx^x^o'KxIq 7o1q 'oy\oi^^ it^ yj^f^Q 

35 'UTX^xSoXn; sz sXxXsi avToiQ' oi:(j:q -stAJI^ccQ)^ to ^V^Ssv iix t5 'nrpo(priT8j 
XsyovToc' 'Avo/Iw sv tssx^x^oXxIq to i^oy-x //a* i^sv^oyxi xsK^vyysvx dno 

36 ToT£ dtps]? T8f o;)/A8f, ?[a9£V f/f TYjV oluxv ^lr]aHQ' ii^ -uTpoaYiXhv XV- 
Tw ol yx^yiixl xvts, XsfovTSC '^^xaov ny^v tyjv 'srxpxSoXnv twv i^i^xviwv 

37 t5 dy^Z. 'O is unoy^i^sli;, shsv xmolg' 'O a-Kst^m lo xxXov azspyx, t^iv 

H y^o^ ^6 TO KATA MAT e AXON Cap. xiii; 

3^ vio; t5 dv^^uTTb' 'O ^s ciy^oc, 'kiv o kogiioq' To ^e xaXh crns^im, S- 
701 sIo-iVj ol Viol Tnc ^ocaiXsioic' Ta ^e l^i^oivict, slah ol vioi tb -urovnp^' 

39 'O J's £xh^^ ° c-nii^xQ oi.vTUy 'eg-iv o ^ici^oXoQ' 'O J's d£^ia-[/.o<;, avvjsXsix 

40 Ta aiuvoc s^ir Ol ^s dc^i^ou, (xyfsXoi daiv. ''dcnrs^ Sv crvXXsyfjui tx 

41 ^K^civia, fCj ZTvfi HOiisjur stuc £<r(ni h t^ avvjsXsix ts xIu^voq tstb. 'Azo'- 
rsAs? vios T8 a'vO^wTTs T8f OifyiXs^ avis, ;^ avXhi^^aiv U rr\g (SxaiXiixc' 

CCVTS^ sk TYiV XX[A.lVOV TS TjyV^CC' ixsl £<rXi xXXV^l^OC ICj ^^vfy.O^ TCCV 

43 ojovTwy. TcT£ ol ^imioi IxXxixT^/aaiv cJ; nXiog, Iv tyj ^xcriXsix tS -sra- 
7^of auTwy. 'O exj^v wra dxssiv, dy^shu.^ 

44 ndxiVy c^oix £<nv r] ^aaiXsix tuv s^civo)v ^Y)(TXv^a xsxovufxsva) iv tw 
dy^Sy ov sv^uv dv^^unoc sx^vi^s, j^ dzo iri; yoi^XQ uviS vndysij ;^ "srav— 
7a oax ^X^h 'iJTuXiiy k^ dyo^d'Czi tov dy^ov ixsivov. 

45 UdXiv, oy.otu ig'h n ^ucnXeix tov h^xvccv dv^ouKu s^JL-Ko^ta^ ^r^isni XX" 

46 Xsj; iixpyxPirxQ' oq bv^^v svx mtoXvti^.ov i^x^fa^iTYiv, xTTsX^m, 'minpax^ 
•wdnx ocrx sJx-j >^ riyo^xasv xmov. 

47 HdXiVy o[j.oix i^h Yj ^xaiXsix twv s^xv^v axyrivy] (Sxyj^sicty] sic tj^v dx- 

48 Xxaaxv, Xj U zyxnoc yevnQ o-vvxfxyHari' rjv, ots inXrjou^y), dvx^iSxo-xflsc 
im TOV xiyixXov, Xj xx^faxvTSi;, avvsXs^xv tx xoiXx sic dPyslx, tx- Jg 

49 axTTpx £?w s^xXoV' OvTUC s^oci iv TYi aviPjsXsix t5 xlmoc' s^iXsvcrovrxf 

50 ol xyfeXoiy ii. d(f:opiSai rtc -vrovr^P^c sx ixeas t'2v ^ixai'xV xx\ fixXsaiV 
auTaf. sic '^n^ xdy-ivov is -mv^U" ixsi stxi xXotv^yoc ic^ ^^vf[A.oc twv 

51 oJovTwy. Asyei xvto7c o'Itjcsc' ^wnxxls txvtx t^xvtoc ; Asysaiv xvrSi' 
5 2- Na?, Kv^iS.. 'O ^s ehsv xmolc A/a isro zjxc r^xf.i[j.xr£vc [xa$y}T£vklc 

sIq rriv (SxaiXstxv twv s^xvm, oy.oioc hiv dv^^'^^Ku olxohcrnoTTi, o<;ic ix~ 
' €xXX£i ix t5 drjaxv^H xms xxivx a^ 'urxXxix. 

53 KAI iysvsTOy ots £tsXs(X£V 'I'^tsctxc 'vrxoct^oXxc tcvtolc, y/iTYj^sv 

54 sxsikv. KoCi IaSwv si; '^nv wxT^ih. xvTii, l^ihaxsv xvTsg Iv tyj dmayxyYi 

a X\).Tm* Cap. xiii. ETArTEAION. 27 

OLmwv' wrs sunXriTlsa^xi «UT8f, ;^ Xefav' Ilo^ev t8tw yj aopx uvty], ^ at 
55 ^vva[A£ii;', Ov-/^ Siog stiv ra 7£xrovoi; uog; 8;)^i r} ^jlyity]^ xvrS ?J'yi]oci 

«/ dh'k<pou ixvtS b-)() ■macroci "ox^og ri[Mxg slai ; -uicStv Sv 7Stu tocvtoc 'moiv- 
57 T« ; Kcd iaKoiv^ciXiXovjo iv amu. 'O cJs 'iriaSi; bhsv oivrolc Ovx £<ri 'utpo- 
5^ (pn^M oc-Tiy-oc, si [/■r, iv rri Ttraj^i^i aura, >^ iv rrj ol/Jx avrS. Koii in i- 

TtOlYjiTSV Im ^VVX^ilQ ZToXXolc, ^i£X TYJV UT^K^taV (XVT^V. 

■^^^ ' EN £-(^f;vw T60 KCLi^'Si rixaasy H^coaric TSTpoi^yn^; 7y]V OLKoXiV Iyjis' 

2 Kcd she Toig tsccmv uvra' Ovrog ig-iv 'lauvvri; Buifjit^rig' amo; Yiysp^n 

3 aVo Twv vs>:^m, ^ oioi tbto ut ^uvdi[ASic Ive^yzaiv h ocvtSi. 'O ya^ 'H- 
^ui^nQ x^/xj^fyocg tov 'imw/jv, s^rjcrsv uvtov, ;^ 'shio sv (puXuxyj, ^lot 'H^ca- 

4 ^ixSx T^v yvvulxix. ^ixfzTTS t5 d^sX(p8 0ivT8. ''^EXifs yoc^ oiVTU 'luxwrjc' 

5 Ovx 'e^£<ri aoi 'syjiv avTYiV. Kxi dsXuv avTov dzoxrs7voiiy i(po^ri^Yi rov oyj- 

6 Aov, oTi i)i; 7!r^o(prjrYjV avrov dyjov. Tsvscnocv J's d\'.oyivo:v rs 'H^wJa, oJ^- 

7 yjf)(x\o r\ dvyiXTn^ tyjQ 'H^a^ioc^og ev tw [isurp' j^ h^sas tw 'H^coJ"^. '"''oOsi/ 

8 ^sd' o^;^a u{A,oXcy7iaBv aJrjj tJgj/a; lav ahriariTixi. 'H J*£,. -sr^o^i^aaQsrcrx 
uVo T^? ^/>37fOf auT594'' Ao; jMo;, (^jjcriv, wJs sVi 'mivocxi- tri)) xs(poi\riv 'iw- 

c) av>'8 ra BaTrjira- Kai Iautd^Oji jSoiaiXsv;' J^a J's xaf ocKBCy jc Tsg avv- 

10 avuKSi^evHCy ixixsvas ^o^rjvciu Kod -uxsij.^^xg dnsxs(pd'k'.a£ tov 'ixdvvf^ 

1 1 sv rri (pvXxxrj. Ka< rjvey^^y) y) xsipaXr] aura m 'mivxKi^ >^ s^o^-/} tw ;^04'z- 

J ^ TO o-(?jwa, ^ g'Oaipav auro, ,^ sX^ov\sg UTrriyfeiXxv tw 'irjaa. Ka< dusaag 
'lYia^C, dvsyj^^ricev sksI^sv ev -ctAo'co sIq 'i^nyovio-Kov xxf l^iocv' xal dxs-^ 
cxvjsg ol oyXoiy Y]X(iki^-i](7xv aincf 'useKri d~o t'xv tjroAswj/^ 
14 KAI £^£ASij/ 'lYjcTBc, sl^s T^o'Kvv 'oyXov' ,^ so-TrAaf^/w'VO^ Itt' auror^",- 
I r ;^ s^sfiditsvcrs ra; d^ox(^iig xvtuV' 'Oij;/^? J~£ ysvoixsvng-, "uscoaYiX^ov xv~ 
TW Of ^aOi^rai aura, XsyoP,sc' ' EpY](/.cg z^iv Tonog^ x, r, lopx r,^r) wxp- 
n,Xkv' dm'kjQOV ikg oyXagy, im dnsxUvlsg. slg Txg xu[xugi dyopxauaiv^ 

SX-VToig 28 TO KATA MAT0AION Cap. xiv. 

1 6 £OiV7o7g ^p'j)^<x\(x. 'O ^s 'iriaac einsv uvrolc' Ov -/fUOLV 'eyjiTiv dz£7v^sh' 

17 ^0T£ oiVToir vyMg ^aysiv. Ol ^s Xsy^aiv uvtu' Ovx 'i-yp^izv S^s d jmj^ 
1.8,19 TJT£VT£ apmc ii) ^^0 i)(zivocc- 'O Js sins' 0£^£T£,fto; 0CVT8C wJe. Kai ks- 

T^svaoiQ 73Q o-)(7:iiQ o.vxK'Ki^riva.i Biii 7BQ yo^rsCf [^^] Afjt^c^y t8j '^£vt£ ap~ 

^■O %^'jyti£ Toii; [xx^n'^ouQ Ttc a^TSf, ol cJ'e fxa.^yjTOi'l toIq 'oyT^oiQ. Kat sipxfov 
,^,-. 'UTiXvJs^y !ij iyo^Tixa^Yjaav' ^ ^^oiv ro 'urs^icrcrsvov twv H/KotaiJUOiTcov, ^oc^sxa 
^^ y.otpiv'SQ 'urXrj^sig. Ol Jh ia^iovlsc: rjaxv xv^^sq &7ii "uTsvlixxiayjXioiy "/o^pt; 
22 yuyixix'2v j^ vyxi^iuv. K-Oii S'oU^g Yivix^KCfMBV ^lnaBQ7Hg (j.x^rirac uvtS Iijl- 
^rivixi si; TO -vrXolov, Kj "UT^oxysiv oivtov sic to 'sts^ccv, skq s v.'Ko'ki(JY\ rs; 
2' 3 'dyk^Q. Kai dT^oXvau; rt; oyXs;, dvi^ri sIq to %^o; kxt l^ioiv 'or^oasv^- 

24 atrSiXi. 'O^dxg Js yivofxivri?, ^kovoq ^v I;^^!. To ^s 'dtXoIov r]^Y} [xstrov Trig 
doiT^dcranc ^v, ^aaavi^oixevov utto twv zviutxTaV riv yxo havTioQ kvs- 

25 jwof. TsjdpTY] ^s (pvXuxfi TYi; wxTOi; drrriX^s -ur^oQam^; 'inasgy vrs^mu- 

26 7wv sm TY\Q ^xXdatTYiQ. KoCi Uov\sQ auToy ol y.a^r}Tal sm tyiv ddxaacroiv 
'urEi^fKOiTBVTCx, STOtj^dy^YjCTOiv, XsyovTsg^ ''Oti (pdvTOia[AOi i<ri' ^ dno t5 (po- 

27 ^8 sxpoi^xv. FMsuc (Je sxdx-^a-£v otvTo"? 'l^aS? Xsyuv' Goc^as7TS' syu) 

28 £:.y.i' ixYj (po^s'iah. "Anoy^i^slc $s ocvra Ust^o;, shs' Kv^is, si av sly 

29 y/iXsvuGV (AS 'UT^o; as sT^h'iv smtoI v^oijo:. 'O Js sJitsv* 'EaQI. Kxi xxjoiSdg, 
d.7n 73 '^T.oiH risT^o;, tsrsois-noLTriaev szl tcc vr^ujx, sX^siv 'vr^oc tov 'I'/j- 

30 o-^y' BAsTTCdv §'£ TO]/ oivs[Aov layy^oVi s(po&t-]^i^' y.cii d^^d^isvoQ )id]ofKovTi^S(T- 

31 Q:x;, sypoCzSy "hsyxv Kv^is, g^<j6v jwe. Ei^Qlw? ^^ 'incr'ic sktsivolq tyjv -x/i' 

32 pa, izsT^d^sjo avrS, iCjXsysi avru' 'OXiymi<:£, si; ri i^l<rocax;; Koci sfA- 

33 ^avTwv avToJv si; to VT?.ohvy ixoKotasv dysy.o;. Ol ^s sv tw T/XXok^ sX- 
Uv\sQ 'W^oasxvvYiaixv avra, Xsyov\sQ' 'AXyj^oc; Qss mo; si. 

34>35 KAI SiuTrs^dcrxvjsCj rj^^ov si; t^v yriv TsyvYiiix^sT. liou smyvovTs; uv- 

tIv ol civ^ps; Ts TC7:s sy.sivHy dns^siXotv si; ciXrjV Tnv tsrE^iyw^ov sksiv^v, 

36 ;; Ts^QCFYiyshcvj auTW TffdnxQ tb; Kuy^; syovju;' Koci Tua^syd'hiiv oiVTov, Cap. xiv, XV. E T A r r E A I O N. 29 

XvoL [Mvov u^uviut Ts xpuani^s ts ifAXTia aura' ^ ocroi yi^Ijocvto aiea''Mt]a-xv. 
XV. TOTE 'sy^oaspxovjoci to;' 'IyjctS ol dno 'l£^oa-oXv[/.oiv r^cK[A[^oils7;^ Oa^i- 

3 SvTspm ; s yxp viT^jovJoci txc X'^f^f auxwv, otuv a^Tov £a^i(/jcriv. 'O S'eocTcox^i- 
Ofi; shsv olvtoIq' Atari ^ {'[.liic TiTOi^oi^oiivijs rnv evJoT^rjv ts ©sS J/« tj^v 

4 'UTOi^oi^oaiv v[j.iov ; 'O ^^a^ ©f of evejsiXotjOy A£ywj/" Ti/^iZ toi/ 'uroiTs^x [as], 

jMsr^ cJ^s T^iyfji' "^Oc ocv U7:y\ tw 'wocj^], ri 7^ [J^nt^h Acc^o;/, say J^ l^aa 
" w^iA>;3j7V> Ji^ s jwj^ Ti^ri7Y^ tov -uTOiJspa auT8, 5^ T>5v [XYiriox ai^Ts. Kai )1- 

8 'u:^o£(py]TSv<TS zs-e^^ u^uwy 'Ho'u'ixCy Afywv* ^El'yi^et y-oi Xoioc kroQ tw 5*0- 
^/a7' auTwy, ^ joiQ yziXsiji (/.s Tii/.x' v) Se Ku^^iix, oiVT'^v 'utopp'j^ (h:i)(ei aV 

9 ff'^* Mdnqv Se a-iSo)i]ixi [xs, ^t^oiaxovjsi; ^iooca-KocXiXd incixixocjix dv^^'^- 

10 TTwy. Kai 'iJT^oa-m7^ecnxiJ(.svoc rev o;)(^Xoi/, sTttsv auror^'* 'A/^aiJs )fj a-vvisje. 

1 1 OJ TO £las^-x^o[.i£vov elg to <;o\kOt. Koivoi tov «v9^w7roy' ocAAa to ixno^svo- 
I 2 f/£yov £;i: th ^c[xoc}oCy tSto Hoivo'i tov avS^wTTov. Tots 'UT^oasXdovjiS ol (xx- 

^rirxi avT^j siirov avra' Olh^, on ol ^xoiaxioi dn^axvjec tov T^oyov, ia- 

13 y.xvSx7'.i'j^Yicrxv \ 'O Ss dnoy.oi^s^Ci sTirs' Uxa-x (pvTsiu, riv bx i(pvT£VQ-3V 

, 14 ZTXTYjP (XB 'J^xviog^ sjc^i^'j^^crslxi. "'A(p£]s xvTSQ' o^riyoi slai Tv(pXo1 tv~ 

1 5 (p?,xr 7v(p7.cc ^s Tvipxh ixv o^riyiii x[a^gt£^oi sig ^o^vvov 'utsjSvJxi, 'Atto- 

16 x^ih].; ^l nlx^of, ilnzv xvt2' <^^xao)/ >5pv t>]v 'urx^xtoTjiV txvtyiv. 'O 

1 7 OS 'lYiaSc dnsr 'Axy.riv j^ vy.sHc davvejoi sVs ; Outtw vofns, 'oti 'usxv to 
s/crTTo^suojUSvoy zIq to ^ci^Xj slg tyjv xoi'kixv xw^sl, ;^ siV d(pi^^mx hhxX- 

J 8 Asl^iJ Td ^s sxKo^suoiASvx ixTS <ro[ACKJog, iz TYjC xx^oixc e^i^xslxi, yd' 

1 9 ;f£iva ;fo/vor Toy avQ^aTov. 'E;^ yi^^ t)5? mp^'.XQ £^£^X'^v\xi ^ix?^ofia-yc1 -uto- 

20 vr}^oi, <poyoi, ixoiyfiuiy zxo^vslxiy MoTrat, 4^£U(5b|/a^Tu^/a/, ^Xaa-(pn[Jt-^oii. 
TxvTx sr; T^ KoivBnx tov 'dv^^'Moy to ^l d/nx\oiQ x^^'^^ (pxysh, h yoivo'i 

TOV XV^PtjOZOV. 

I KAI 30 TOKATAMATGAION Cap. xv. 

^•i KAI l^sXSwy hslky o 'h]u^c, <i'^zy^^^f\<Ji)) sl^ rx jwg^jj Tvpa ;^ S/J'cj- 
2' 2 vof. Kai f Jhj yyv5i Xumvaioc aVo tccv o^iwy imvuv, i^eX^scrcn hmvya.- 

(j£V auTW, xiyBO'Oi' 'ET^ivjaov jt/cs, Ku^is, uis Aa&'i^, jg d'vyXTY}^ y.s xockSq 
23 ^ixi[j(,ovi^£TOCi' 'O ^s ii)i dKiHpi^Y) ocvT^ Xoyov^ Kca 'ur^oa£X(^ovrEc ol (ax- 

fi'/)Ta{ ocvTSy jj^wTwi/ auTov, XeyoPis;' 'A-KoXvaov aJr^v, or/ xpd^si onia^ 
iJif Osv >5f/.wv. 'O (Js aTTO/^iSsi^, slTrgv* OJ/ dr.s^d'X-riv el ^rj bIq t« 'ur^oScija. 
25 TiX OiTtoT^o^XoTCC oIks '[(T^oty}?.' 'H Js sX^jSjdc. 'uyfoa-SKVvr}(TBV aJrw, Xsysja' 
Q.6 K-v^iSi ^oYi^ei ^01. 'O J~£ diiOK^i^iig, siicsv' Ovz sV/ mAov Aa^srv tov a/3- 
27 Tov Twv Tsy.vccvj !ij ^uT^fiv 7olg Kvvct^ioiQ. 'H J'g eTrs* N«{, KJ^zs* ;^ ya^ 

ra xvvixpioc, ic^iet di^o twv 4^:;)(/wv twv ztit^ovtuv d7:o iyiQ roofxe^rig twv 

28 xvoficv avTuv. Tots dTTOKOi^elc 'li^ay;, si/rev atJr^" "^O yuv<x;j y.£'ycc?.yi 
(78 ^' 'utUic' ysvrMiTX aoi w; ^£>^sig. Kou Id^rj ri ^ir/dr/i^ oivrric dno TViS 
io^ug ixsiyriC' 

29 KAI y.sjoi.'Soig Im^sv 'iriasc, ^a9= -STiX^a r^v ddT^acraixv tyiq TaXi^ 

30 T^aiut;' ii^ dvix^dg dg to ojoo;, ixd^r^o im. Kou -zj^oan^^ov olvtcc oyXoi 
"ZzroAAo/, B-x^ovjsc //sO' loivrav X'^^^^^^ TV(pX^g, )cu(p8c, kvXKsc, ic^ hs^^s 
'DToX'Xsg' ^ e^^iT^xv otvT^g 'utol^cI thq -uyooxc ts 'I'/icrs' ^ i^s^dnsvaev av- 

3 1 T8f . '"''nrs T^S 'o-^BQ doLV[xdcroLii (Sxhovjoci; xa^BC 7\CiXsv\o(,gy XVXhSQ V- 
yisig, }(coA8? 'VTS^mdlsi^oig, Kj 7V(px^Q ^Xz-kovtolq' k^ i^o^aaxv tov Qsov 

32 'icrpxYik. 'O ^Vlna^Q 'UT^oay~oiX£ad[A,svog T8g ixoc^iqTds olvts, sIks' XrcXoif- 
■)(yilp[xa.i im tov 'oyXcv, oti n^y) rii^^xi T^sJg zj'^oa(X£V8cri [/.oi, >tj 8X £X^~ 
a I Ti (pdyuai' -^ d7:oXvao:i uvts; vri<re^c a 3/Aw, y.'^7:6j£ ixXv^i^aiv iv r^ 

33 o(Jw. Koii T^iyaaiv aurw ol (/.cn^r^Toi aurS* Uo^sv rifXiV iv i^£[X[CK cc^toi to- 

34 craTOi, wr£ XP^'^'^'^^^ oyXov Tocr^Tov; Kat Asys/ olvtoIq 'P/^o-af, Ilco-yf 

35 afraf s^^'?^ ' ^* ^^ ^*'^''^* *E7r](X, ;^ oA/ya tyjv^ioi. Kal ix£?.£vcr£ toIq 0- 

36 x^°^'^ dvoL-KEditv im t^v ynv. K.ixi "KotQv tsc k7a d^Tsg ^ ts; Ix^vxcy 
svxix^Krriaa?, 'ekXucs, j^ %hx£ toIq [mhroug uvt^' ol cTs ixa^YjTOtl tu 0- 

37 X^V' -^^^^ £'?^roy -zzr^VTSf, ^ ixo^'^^'^^n^OLV Xj ^^av to 'urs^iaaevov tuv Cap. xvi. ETArrEAION. 3^ 

39 KAI d'KoXvjxi; rsc ox^^Cj dvs^ri ilg to zjTvo'iov, ;^ ^aQsv sk '^Ci o^ioi 
XVI. MayJaAa. Koil TAf^ocrsX^ovTs; ol (^Oi^icraJoi ic^ I,x^h>couoi, 'UTZi^d(^ovrzQ 

fiTTSv CLVToiQ' 'Qt^iolq 'yevoy.evY}^ T^syeji, EuJia* 'usvppx^u yoc^ H^(x.vog. 

3 K.QU Txypm'i "Zri^sooy )(e/]waJy* zrv^^^^si yu^ <rvfyoi^u)v smvcg. '^7:oy.§na\ 

TO jW£V Tjs^oauzov 73 8^av8 yivocaxsjs ^idx^ivsiv, Toi ^£ crniJiiiot. rm KUi^oiv 

^wfioii aVTTi, il jwj^ TO uni-'-sioy '\(j^voi ts 'UT^of/iTH. Kui xciluXi7\;uv uvT^g^ 
■ dnriX^t. 

5 KAI sX^ovTSC ol ixx^iiToi avTs elg to -uts^olv, ezsT^Mono oc^t^c >-x^s1v, 

6 'O Jg 'li^cryf eTttsv auTo?^' 'O^aTS ;^ 'ur^oasx^s a^ro T)i? Ci^'/i^:')? twv ^x^l- 

7 cr;{iwy ;^ Sit^Jamiwv. Oi ^s ^isXoytlpvTo iv ixvTold xiyovre;' '^On ocp- 

8 Taf BK lXa.^oy.2v. Tvbq Js o 'Jj^cra^j flTTsv auTor?* t/ ^luXoyi^sa^e h i~ 

9 a'jrcr;, oXiyoni^ot, ot; a^Ty; b;^ ixoiSsjs ; Ou;rw vosIts, 3^s ^yriiAovevsls 

I o Tj}f -srlvTe a^Taf twv 'ursvTOiXiax^'^^'^Vy ^ TJioasg Kopivag I'hd^sre ; j^J'I t8C 

I I £7r]a cifrac twv Ti]^ixxiax^^^^^^> ^ Tsyoaocg aiiv^t^ac iXci^STS ; nic; s ya- 
sIts, oTi 8 'ursfi a^Ts eluov vim ■zzr^oasp^^v duo tyjc ^vixris tZv Oa'^;- 

12 c7(Xiwy j^ Sa^J'Jai'iziiijy; Tors cruvriViXV ot/ ha; sTtts 'ur^oasx^a oc/To . t;"^? ^u- 
^rj; Ta oc^TH, ccAA dzo Trig SiSxx^iS twv ^a^KJulm k^ Xoc^^sy.oiiuv. 

13 EA0ON J'f o 'JnaBC slg "^d y.i^Y\ KoncroLfSiocc tyjc ^iT^tT^na, nor^roc. Tbc 
[xot^-i^Tdg civtS Xsyxy TrM [/.£ 7,syBaiv ol ui^^unoi uyui, Toy vi-oy t5 dv- 

14 ^^ma', ol ^c iixoy' Ol fxh, ^luidyy^v tIv Banlig-riy' dxXoi ^s, ^HT^iotr 

1 5 BTi^oi Jf, 'h^sy.iav, n ha twv ':^iso:p-tiTxy. Asysi uvrolg' 'Tysig Js Tiyx 

16 [xs Xiysli sJvcii ; \\irox^i^Hg Jf 2/jWccv nsT^oc, she' I.v et o X^ig-og o vioq 

1 7 T8 0£8 Ta (^wyjog. Kai dnox^idslg o 'irja^d sT^fsv oiVTcp' Maxdpiog fl, 
"^iix^y ^ci^ "I'jivdi cTi c7«^i; Zj o'.ly^. 'dx diiiy.d^.i'Ys aoiy aAA' o ztxtyjo jws, 

T ' ' 

I g;/ 32 TO RATA M A T A I O N Cap, xvi. 

i8 c/ £)/ Toii a^civo'i^. Ko;^w cli:" aoi As-^/w, cri o"u el UsrpoCj Kj sm Taiv.^ iri 

yriQy 'i^ui ^i^sy.svov iv toIq e^xvolc' [>^ lay Xvan; izi rriQ yriQ^ %<;o(.i. "kt- 

20 },v(/.ii/ov iv ToiQ s^a.voi(,.'\ Tore S'i£^si?,oClo 7olg (xoi^YiTOiC amS, hoc [/.Yjrhn 
SLTiUaiv, GTi avToc Ir^v ^IViaSr X^iTog. 

21 Ano TOTS Ti^^xjo "'vria^Q ^siai/vsiv toIq ixa^)]TcCig avTb, on S'e'i oivrh 
dniX^ilv £ig 'h^oao/Wfj.o'.y ^ -zroAA^ ■wot^eiv UTto rwy -uypsa^vjipo^v^ il dp- 
"X^is^ioii/) n^ y^ay.y.a.TSW, ^ dnoxjocv^rivixiy /^ t>5 rpiry) yjias^x eys^^Yjvxi. 

22 Kaf 'UTpo(j7\Ci€oy.ivog ocvtov YlsT^oCy ^P^oijo inniy-^v dlvtc^) Asj^ccy* '^l- 

23 Xi(XQ aoij Kv^is' a pji e<roii croi t5to. 'O Js ^^x<pi)ci £I;ts tw rfsV^w' 
^TTrays oTTiS'w f^y, I.ixroivdy (JHdvloChov [/.s si' oti a' (p^ovfig tix, tS 0£a, 

2 4 «AAa ra twv d'Acod-Km. Tors 'lYiasg slirz idli; ^ol^yitoui; aura* Ei t;^ 
^fAg; o7r;(7W |ua i'K^eivy dnotpvYicrda^'jo scvtcVj ;^ a^iXTCo tov ^uv^ov auTa, 

25 ,^ dxo?,ii^ina y.oi. '^O? ^a^ av -^sA)? r-^y 4^ux*5^ ^^"^^ ai^croiit dnoXs^ei av- 
' 26 vfiV og J'' dv dnoT^iarj ryjv ^v)()y ixvth sysxsv 5^5, si^rjosi amr\v. (T< 

yd^ <^(^ik€iioi.i dv^^cozogt Idv lov xocry.ov cXov as^^rio'rii rriv Js ^vyjiv Oiv- 

27 TS ^riiMo:^', }] Ti ^xasi dv^^'jMog dv'ld?^XafiJiOi TYjC ^vyng 0CV78 ',) MeAAsf 
ydp vioQ ra dv^ptxiT^a 's^')(Z7^ai iv iyj §ct,y) Ta 'UTtxj^og ocvtb [xfla. twv af- 

28 y£?MV CiVlH' }i^ TOTS UTtO^UiaSl Im^W XOCJd TTiV 'TJT^d'^lV aV7ii. ^A[XY}V Af'yw 

V[/iv, ihi Tivec wJ's eV^Tf^, d(nv£Q a /«i^ ysvcruvjoci doivdrs, ewe dv i^uji 
70V uh Ta dv^ourc'd i^')(oy£vov iv tJj ^aaiT^zioc av78. 
^vii, K(jc( ^sQ' ri[xs^xg e^ 'urot^ocMfx^dvsi 'Iyitsq tov Ust^ov, ^ 'idxa^ov, ^ 
^I(/)dvvriv Tov dS'£?.(pov avrS' it^ dvonps^sL oiVTSC si; o^og viJ^riXdv xocf l^iav. 

2 Kat i.i.iliif.o^(p^^ri 'iyn^oahv ocvtwv, ^ £?^xy.\\j£ to zr^oaanov avrS o^g 6 n- 

3 A/c?* Ta ^£ ly-drioc auVa iyhsro \£VKd wg ro (pug. Koci ;(5a, w(p^YiaciV av- 

4 To7? Mwa^c ^ 'HAifX^, |M£t auVa o-uAA«AavTf?. ' KiioK^i^'ig ^£ Ilk^og, 
shs Tw 'l>2(78' Ki5'^;£, ;^«Aoy sV/v ni^dg u^s sJvxi' d dixeig, i!roin<^o^[X£y Gap. xvii. EYATPEAION. 33 

MQi "kiynTX' OvTog i<Tiv o vioq [ab o dyoi'KYiTOii iv w sv^oxricrci' uvtS 

6 dK8£T£' Koil dx8(TXv]£C ol [xoc^riJciUj %-Kicoy em iiT^oaoi-Kov aurwy, x^ l<po- 

7 ^Yi^Y\fj<x.v crcpo^^x. Koii 'sr^oasX^wv o 'l/jaa;, -^ipa7o avTuv, iij shsv' "Eyi^- 

[A^ TOV 'Iy}!tSv (AOVOV. 

9 Koci xixjx^xivovjav ocvTuy ix ra o^8?, £v$tsi?<ocIo auTO?; o 'L^aaf, 7.£ym* 

10 M>3^£w frTr)]]^ TO c^ajwa, eco? a o u<o; ra av^^ms ix vsx^av dvx^ri' Kat 
l7r»j^wT>i(7<xv auTov o; jwafljjrat aurS, Xsyoyrse* T; ai/ oi r^a/z/xaler^ As- 

1 1 yao-zv, on 'Ha/«v J'eT iA^Erv zt^utov ; 'O J'e 'ijoua; dnox^ihlg, shsv Kv^ 

12 Tor?' 'HA/af |U£y 's^yelxi 'UT^mov, ii^ kzox(x]x?m£i 'urdvlx. Asyu Js u- 
/kTv, or/ 'HAwc? ^cT^ ^A9e, ;^ a^: enifmtjxv xvToVf aAA' izoiYjorxv iv xv- 
TW oVa i^QeArja-av* arw ;^ o viog rS ai/9^co;ra (xeXXsi TSTxa-x^eiv vn auVwv. 

13 Tots avvnxxv ol [xx^riTxl, oti zrsfi 'luxvvs ra ButFIktS shev xvtoiq, 

14 Ka< zX^ovlm aurav -cr^o? tov o)(Kov, 'm^ociiK^zv xvtvi xv^^aitocy yo- 

15 vuTTcT^v auTov, xxl Xeyuv Kv^is, iXtno'ov [AS tov viovt oti asXnvix^ejxi, 
K, xxxuc 'STtxayji' 'ssq'K'Kxxiq <yx^ 'nriTfjsi ilg to t«ru^, ;^ tnoWdxiQ sic to 

1 6 yjco^. Kai 7!r^oar]V£i>(X auVov 70?^ [ixh'^ouQ era, Xj ix n^wn^Yiorxv xvtov 

17 ds^xzevaxi. 'Anox^i^ilc ^s 'ijjaa?, shsV "^O yeveo: XZ170Q x^ J'ifrfa/x- 
|a£v>3, £&;? WOTS e(70[AXi [ab^^ v[auv', euc '^ots xn^oiixi v^m, (pi^sTS 

18 y,oi oiVTov wJ'e. Kxl i7:£TtfAr)cr£v xvtw 'l)]0"8f, x^ £^riXhv xiC auVa to 

19 ^xiiAovioVy Xj i^s^xnsv^ri tj7x7c xno t^; w^ac £^£'y)lf. Tot£ 'ur^oae>Aoy~ 
T£c ol (AX^riTx) Tw 'ijjaa ;^aT '<5''«i'j flTToy' AiXTi niASic ix n^vvn^iASv sk- 

20 ^xXsh XVTO ; 'O $£ 'lY}asc shsv xvtoIq' h.ix tyiv 0.7:1^ ixv vfAUiv' x^rjv 
yxo Alyw u/zTj/, sxy sx^^ 'uri^iv wc xoxxov aivxTtst^c, l^ilrs r^o^si TaVw* 

s I Mslx^Yil^i ivTs'Ckv hfi-y j^ [AsjxSnasTXi' x, i^h dhvxrmei vy-h. Taro Jg 
TO yivog ix ixTCo^evsjxi, d {at] iv is-^oaev)(rj x^ VYi<r£iX. 

K ANAS- i4 TOKAT^MATGAION Cap. xvii^ 

2 a ANASTPE^OMENON ^£ otvmv h r^ Tot'XiXuix, siTtsv uvtoIq o 'iri- 

23. usQ' MeXXsi vioc t5 avfl^wTra Tzroi^oc^i^oa^xi sic X^"^"'? dv^^mm' xou 

dnoiijsvscriv oiVToy, k^ 7^ T^nri yjixB^(X. iys^^riaijoti' Koti iT^vnn^ria-Civ o"(po- 

24 ^^oC' 'Ea9ovtwv Jg (xJtwv sk K^TTs^vas^, 'UT^oarj?,^ov ol m §i^^o(.-/jx<x, ?,ixfL- 

' ^ocvovjsg TW nlV^w, ^ sTttoV 'O ^i^d(THX'koQ v^/MV a TeT^g? tcc. ^i^^oL'XJXix.l. 

25 Azyety "Nixt. Kou gts slarix^sv slg tw ohioiv, 'S!-^os(p^oi<7£v oiVTov 6 'Ijj- 
0-5^, As/wv t/ o-oi (5o;(;£T, 2i]wwv ; oi ^uaikfiQ jyiQ y^Q dno rtvxv T^oty.- 

26 §jcv80"i tIajj, ^ /i^vtrov; dno twv uiccv aurwv, rj dno tcov d?^?^oT^iuy i As- 
y« auTw IIsT^o^' 'Atto rwy dKkoT^i(£iV' ^Etfji aJrw 'irjcrS?* '''A^otfs £- 

27 Xiv^s^oi slaiv ol viou "Iva J'e |M*»5 crxav^aAKrwjagy aursf, -sro^gu^ctf fiV t^i* 
^^Aacrcraj/, /SaAs afxiT^ov, k^ tov dvoc'SdvTix. 'ur^arov ly^^vv d^oV k^uvo'^oc^ 
TO coy,oi civrSi £v^Yi(j£ic <^(^ty\ox' imvQV AaQv, Jo; avToig dvn ey.S. ^ 
as, 

xviii. EN 2Xi')iYi Tr\ u^x, Trr^oanX^ov ol [xcn^YiTot tw 'ij^o-y, X^yovjec Tic x^x 

2 tiulwv lr<v £V T^ ^xaiXiix Twv b^Cdvuv ; K(X< w^oam'Kiadiisvoc 'iT^aSg 

3 'STXi^foVi t^Yjasv xvTO £V [/saw aJrcov, ;(:«« s/ttsv* 'A^/j^v As^co i^jwrv, iiPtv /^Ji 
<rpx(ffiT£, ^ ysvrja-Ss w^- ra wxioix, a fiJ) slaeX^nJs dc t>?v ^aaiXsixv twv 

4 spxv^v- '^0<ric Sv Twxeivuar) iavrov occ to tjtxi^io)/ t5to, aro^ gV/v //£;- 

5 /wv £V TYi ^xai?.£ix Twv aVavwv. Kai oc ixv ^s^rilxi zrxi^iov toihtov ev im 

6 Tw ovoi^XTi jW8j fjW£ (5£)(i]a'- '^O^ t^' '''^ iJKXv^a'kian hx twv p;c^wy rsrwy, 
Twy 'cr/rsuoi'Twy £(V ^jw^' av[/.(ps^ei «utw, tW K^siixa^ nv'hcc ovixcg sic tov 

7 Tpxyy\Kov xvtS, ^ y.oijxzovjia^n sv tw -uysX-iysi tyJc dxKxaanc- Ovxl tw 
;i:o(7MW dno twv axxyMxojv' dmyxYj yd^ hiv sxklv tx ctkxv^xXx' '^Tjiv 

8 aat Tw dv^^'ha sysivcp, (J'i' a to (XAJavJ'aAov '^yj[xi. El $e n ysi^ ^^^ >) 
-era? era anxv^xlllii as, smo^ov xvtx-, it^ ^x'ks dno era' xx^^ov coi kh 
slasT.kh sk TJ^v ^ocnv j^wAoy ^ Kv'K'hov^ j) t^uo X^^f^^ ^' °^° 'ra-oJ'a:? exov/a 

9 ^Xvfr.vo'^ sic TO "^uf TO xlmiov. K«i £/ o(p^x'hiJ.ac cr^ cry.xv^xXiisL as, s^-r 
f Ae oivTov, K^ /3«A£ ciTTo era* y.xXoy aoi sgiyovaC^^xT^yov sk '^W ^^n^ slasX- 

^slVj Cap. xviii. ETArTEAION. 3S 

[AYJ xocjx(p^ovn<Ti]J£ hoc TO)!/ [Mx^-f^'J T8Tm' As/oj yx^ vyAv, on ol ayfii^oi 
CiVTUV iv Hpavolg ^iix ■wawoQ ^Tiizaai to -sr^oo-WTTov Tn ■njOtT^oc y.8, Xo* Iv 
^''^^ efixvo]'^, '^"HaOs yoip vios t» dv^^aTca cruxroti to dito'h'j^Xoc. T< vySv oo~ 
xsl', iocv yhriTXi Tivi avS^cJjrrw sxxtcv "sj^o^octix, k^ 'VT>,avyj^r) h s^ ixv- 
7UV' 8)(J dtpsic T« iyvsvYixontXsvvsoc. im ru oayj, -ujo^iv^il; ^riT£7 to -srAa- 

13 vu[X£vovj Kou iuv ysvYiTOii sv^slv OLVTo, di^nv As-^w v[j.7vj on yjxUsi h 

14 (zJtw iA.oc?^Xov YJ im toIq evvsvYii:oyjiX£vv£<x tqIq [ayj 'sren^.civi^ixevotc. Gvrus 
^x £<ri ^£A?j|Ma £y.7r^o(7^£V t5 'syoclpoc u]ww>', t5 £V H^xvolci Ivu dnoX-.iJsci 

15 f*^ Twv [/.ix^m Tsxm. 'Euv Js oc^iOCiyTYic-y} £Iq (J£ dh7.(poQ cr8y moL'y£^ ^ 

£X£'/^OV KVTOV [/.£TX^V (78 X^ aUTB ^0^V8' £XV (TH UX^aY], ixi^^YldXC TOV OL- 

i6 (5£A(poy as. ^Eav ^£ f<^ dxsan^ 'UTix^xXoiSs [Afjoi era 'hi ha rj Juo* "ivoi im 
17 ?'0[jL0iT0c ^vo jwa^Tu^wy >3 t^;wv ^Oi^ ■zzrav ^ri(A(X,. "Eav J'e 'UTX^OLK^ar] ocv- 

Twy, £l7:£ TJ5 ixxXnaix' iocv J'g ;^ rjjf ixxMo'iac zra^xxsari, erw cro/ wtr- 
' 1 8 7r£^ g^v;;^?^ Zj o TsXuvrii;. 'Ajxyiv Xiyu vfUVy oaa. ixv ^aYil£ im tyi; yjjf, 

z^ai ^£^£yho(. iv Tw s^oiV'2' ^ oau idv A'Jtjjjle im tyiq y^f, £r«/ AfAu- 

19 ftfva sv TW H^um. JJolXiv, d^y)y "Kiyu^ vimv, on idv ^vo v(jl(^v (jvix(P'jjyr\- 
aucT-iv im Tn^ yric -zzrs^t 'nfuvjoc '^u^dfy.ocjoc a idv ulTy}(7(avlai, 'y£VYja£lai a J- 

20 ro7g ZTocpd t5 izdil^oQ ys, tb iv ^^uvoIq. Ou yd^ £lai ^vo rj T^fig crvVYiy- 
^ivoi sig TO iyov ovoyXi ixii £ly.i iv yiau) auxajy. 

^'^ Tots ■nypo(7£?^^'2v auTw o IlgT^of, stTrs* Ku^/s, TsroadyAQ dy.o(.pTYi<7£i zIq 

22 £jW£ dJ£?,<poC ys, itj d<Pnau uvtS ; loof InldxiQ ; Asy^; auTW o 'irjaSc;' 

23 Ot', Asyw croi, ga-c £7fjdHic, «AA' '/wf i€ioy.Y]y.ov]dxic iTtjd. Aid tsto w- 
y.oiu(^r) Y] ^U(7i}\£icc txv 'dpxvxv d'Ap^nu ^oicn7,£'it oc Yi^iXnct avvd^xi Ao- 

24 fov yfid (J'kAwv auT8. 'A^^ayhs ^s a.VT3 crvvo'jP£iv, 'UT^oariviy)ri ocvto) i^Tg 
2.5 ocpeiXsTY}; yv^fm raAavTwV yr, 'i'/o^^i °^ auVa dzc^svxi, ixiX£vcr£V a,'j- 

TOV XV^lQQ OCVtS TiT^U^YIVXl,. X^ TYfJ yVVul/.Oi aury, Kj Td TSXVUy ^ -ujdvTOi 

26 ocri;4 £i;^^?j.J^ otoJ'oO^m;. Uea'2v h h J'yAof 'CT^C(7£;^u>'£i aLTw, xiyav' Ku- 2,6 TO KATA MAT0AION Cap. xviii. 

ay Pie, iixxpo^vixmov eV Ijaoi, k^ 'nrdna croi a7ro(J'waw. '2,7:7iOcfxyi(j6si; $s o x6^ 

a'8 PiOQ t5 (5\-;A8 imvBy dnixvasv oivtov, k^ to ^dvuov d(p'Y\>ta amu}. 'Eff?i- 

flwv ^s (JsXo^ Ixfivoc, sbfev ha T(iov avv^^Xm uvts, oc wf^s/Asv aurw 

hoiToy ^-ipdcpix' iCjX^XTYjroii ocvtov snviys, Asycov' 'Atto^o; f^o/, errt o<pztMig, 

2,9 rigcrajv av cuvJ'aAof aura £iV t^Q 'STo^xq aura, '^Tx^By.x'kii xmovy xi~ 

30 ywv* Mx}ifo^v[AY}(Tov kn eixoi, j^ [Wv]'''] dzoSxa-o) aoi. 'O ^s bx fjdsXsv* 
a?i?i<x aTTsAOwv, £&£A£V auTOv £<V (pvXxxrjv, sue a aVoiJw to otpsiT^ofjLsvov* 

31 'iJ'oi/TS^ J'fi 0/ avv^aXoi aura ra yBvo^zva^ IXviiYi^mxv cr(poi'^x' ;^ sx^ovjsg, 
3a $i£croi(pr,crxv tw a:u^(m auTwv Tfrxna ret yzvo^zvx. Tots 'sr^ocrxxXeaxixevoc 

avTov xvpioQ auT8, Asyei aurw* AaAs -so-ovji^s, •aracav tJ^v 0(p£<X>3V I- 

33 *:£'v»3V a^jjxiz cof, eW TiTOiPSxdcXscxc jwe. Ouz IJs/ ;fa( o-£ £X£Y}<Txt tov 

34 (Ti/vtJ'sAoy era, ug ^ ly^ as ^{Ksnax't Ka{ o^yiak); xv^ioq uvts zrx^S' 
$u)X£V uvTov toIq (Sxauvi^xig, £Wf a a7ro(5w tiroiv to o^psiXoiASvov aurw. 

35 OiJtw ;i; tjTXTrio jwa ha^xvioQ woiy\(T£i v^iVy £uv y.YJ a(priT£ sxx^oq tw 
dS£X(p^ avTB aVo Twv xa^^ixv v^m tx Tsrx^xixlt^^xlx auTWV. 

XIX. KAI h/ivilo ot£ h£k£a£v 'ina'^g ts; Aoya^ rara;, [xst^^sv xtto Trjs 
3 VxXiXxfxi;, Kj YiXkv £k T« o^ix tJ5c 'la(5a/a?, Tzrl^av ra 'lo^Java. K<zi 

3 YixoXB^Yiaxv xvT(f 'oyXoi woXXol, Xj £h^x7!£V(jsv aura? Ixsl. Ka< 'w^oanX- 
6oy auTW oi ^apityxloi, wsi^xIovtsq xvtov, k^ xiyonsc xvtu' EI £^£<riV 

4 av9^w7rw XTtoXvaxi tyiV yvvxixx xvtb axtx Tsxaxv xmxv] 'O ^£ xkox^i- 
k^Cf £h£V xvtoIq' Oi>x x)i£'yvt^£^ oti zroinaxc xn x^^^^y x^asv ^ ^n- 

5 AU hoi-n^y^V XVTHQ't Kxi £iZ£r '''EvSXSV TBT8 XOijxX£'l\j£l XV^^WTtO; TOV 'UTX- 
TSpX K) TYiV {JI.Y)T£^X, X, TiS^OaXOXkn^aSTXl T^ yVVXixi XVT3, ^ SdOVTXi 01 

6 Juo sk crxpxx ixixv. '''Ore a^ hi im Juo, xXXx ax^^^ix. o Sv o 0£of crvv- 

7 i(^£U^ev, xv^^tj^-KoQ y-Yj yjj^pjlsrw. Aiyaaiv xvTf Ti Sv Mco(7>3; sv£TSiXx- 

8 TO ^8V<;£< /SA/ov ccTrorcccr/a, ^ xzoXvaxi xmnv; Aiyet xmo"iQ' 'Oti Mw- 
<7^? -ZD-^of T31V axXri^oKXP^lxv vyMV £7r£T^£i}>£v ty/rv clzoXva-xi TocQ yvvxlxxQ 

9 i5//wr ^tt' d^yjiS ^s a /£[ov£y arw. hiy^ ol ii^lvy oti og h dnoXvcrri ty^v 

yvvxlxx Cap. xix. E T A r r E A I O N. 37 

10 dnoXsXvixivriV yu^i^o-ocg, (xoix^rai. Aiyacriv avru ol [xoi^nTou ocvt^' Ei 
sTUc eVty 'n oihioi T8 av^^m3 [Aejoi T»if yvvxixo^, 8 avix(ps^si yocix^a-xi' 

11 'O Js gTTTgv auToT?" Ou 'nroivTZQ yjj^^sai tov Xoyov tStov, aAX' otf ^i^ojxi. 

12 E;Vi yffc^* £j)/8}/o;, 'oinvsc in xoiXiaQ [/.r)T^oc iyivvii^YiuoLV stu' xcti slcriv 

13 Tots w^oa-^vex^ri OiVTU "uroLiha, hx raQ y/i^OLQ inAri odiroig, Kj -zzr^oa"- 
J4 iv^mai' cl ^i [AX^i]jou sKSTtiA^ia-xv avTolg. 'O ^i 'Ijjo-S; einsV Acpsrs tx 

ZTXiSfoiy iij [/,)] xuXvsje xvtx ixk7v 'nr^o; jws* twv yoi^ toibtuv s^h yj (3x- 

1 5 cTiT^stoc. Twv a^c)cvwy. K«t e7:i^£is xvtoIq toIc p^sl^a; , Itto^suS/j £;i:£r3£y. 

16 Kaf /:J8, £1; 'ST^oaBX^'xy eTyrev aurw* Li^ddKxXz dyoc^s, ti xyx^ov ttioi- 

17 Jio-w, tW 'i-/J^ t^'Ji^v xhhiov; 'O (J'g siKev aura* T< |«s T^eysi; dyxUv ', 

i^ ^Yiaoy Tuc ivroXoig- Asysi «utw' YloiuC, 'O J's 'I'/jtra; sins' To' Ov (po- 

19 vsvasic Ov ^QiysCasig' Ov K'hsi^eiQ' Ov \]jsv^o[xxoTV^msiC' T///a tov 
'STciji^x 0-8, i^ TYiv i^YiTs^x' xxi' ^ kyxT:i\<7S\.Q 70V ZTXi/]crioy era uc asuvTov. 

20 Asyet auTw vsaviaKOQ' UcUvjx txvtx i(pvXoi^X[xriv Ik vsotjjtoj ^a* t< 'sti 

2 1 urs^w ; '^E<pYi auTW 'Ijjasf * Et dsXsig tsXsioc sivxij vKxys^ 'm'^XYicrov era 

TO, VZCC^)(Ov}:<j Kj ^OQ vfl^XP^Q' il^ S^SlC driCaVOOV Iv B^OCVU' llj ^SV^Oy d)iO^ 

2 2 A83« ^01. ^AKB7xg $s vsxviaxoQ 70V TJoyoVy diifikhs Xvir^i^svo;' r^v yoi^ 

sy^!/:iv xlrjiAtxIx 'uroXKoi, 
2' 3 'O ^s'lYiaai; sins 701; ^KX^rilcil; xvis' 'Ajw^v "ksyo^ v[j.hy ot; ^v7X^}<oci 
24 ^iXsriog sldsXivailxi. sIq tj^v (SxcriXsixv twv s^xvccv. UciT^iv ^s Xsyu) v- 

[AiVy svxozurspov hi xd[j.^'hov ^id 7^vKriy.d]oQ px(pi§oc slas'k^itvy ri vt'Kb- 
^5 (Xiov sk7r}V ^xcriXsixv ts GtS cl<TsX^siv. "Ax^axvTSQ ^s ol iix^rircu. avrS, 
2" £^s7:Xry77ov]o a(po^^x, 7^iyov]s;' Ti; x^x ^vvxjxi au^nvoii j 'E/^S\£i},'a? (3s 

L 'iri" 38 TO KATA MAT0AION Cap. xix, xx. 

©£w sydvlx ^vvaroi hi- 
2 7 T&T£ di-KOjCpi^iic o IleT^o^, i1'!:£V avru)' '1(5*8, rj^fiQ d(prixxy.£V TsruvrXy 

T^eyoi v[UVy oti ujusI^ ol dxoXa^ria-oinzi; (/.ot, h t>] 'uraXiyhvicriot, otq/lv xx^- 
i(jy\ vioQ ra ai^O^WTra fTTi cr^ovs oc^Ji? aura, xx^iazaU tt^ viiul, £7ri dco- 

29 §ixx 5^3V8C, x^tvovTSS TOCS ^u^sxx (pv'hdQ TB^la^xriX. Koii ijjxq oq dpriKZ 
olxfx^y ri d^sX(f8;, y] dh7^(pxQ, y\ ts-xts^x, n l^me^fx., ?) yvmux^ y\ TexvXy 
Yl dypHg, svsxev tb oy6[j.XToc f/.y, ixxjoVTXTiXxcnovx }^ri^\jfjaiy ^ ^v;^v a<- 

30 o)Viov xT^r.^ovoix^asi. YloT^Xol ^s saovjxi Tjr^CiiToi, %a-yd]oi' k^ IV^ccIo-'j "srfa- 
XX. to;. 'OfJioix yd^ hiv h ^xaiKstx im i^xv^v avS^ikw cuo^s^nory], o^is 

2 e^yjxkv x^oL 'Vt^uh (xia^'xaxahA i^yxrx; els T°y df^nsXccvx xviS. Kxt 

cv[Ji(pu:vncrx? y.flx twv i^yxTu:v in ^Y)vx(yiii t^v h^^s^xvj dnhsiXiv xv- 

2 78S sk 70V d[^ne?,avx xvtS. Kxt i^sA^wv -sj-f^i [t^v] r^hnv woxv^ H^iV 

4 aAAa? i'TU^tXQ iv t^ dyo^x doy^c' xdxmoiQ ihsr 'TndyBxe ^ vixfiQ sis 

5 Tov ajWTrsAwvfZ, ;^ ixv n ^UxifiVj Mcrui v[mv. Ol ^s aV^ASov. UxXiv s^- 

6 £A9wv 'utscI sjcTYiv Kj evvxTYiv w^(ZVj iiroina-cv coo-^uTcef. Dfii Js rh li/^sxx- 
mv u^xv s'IsaSwv, sZ^sv xXXsc hunxc d^y^;, ^ "kiya xvioii;' T/ cTJ^s 

7 hfiXxjs 'oM^ '^nv ny-s^ocv d^yoi ; Aiys(nv auVw* '''Ot; fiJ'fci^ ri^d; sixia^V" 
cxjo. Acysi xinoUg' 'Tnxyfle k^ ufts"? ik tov dfAnsXavx, ^ /av ^ Jf- 

8 ;i:</ov, A)^4>£0-9£. 'Oi]>/af J's y£Vow£V)7f, Asys' ^uf^of T8 a'laTTgAwVoc tw 
inij^ona xviH' KxT^scrov 7ovq s^yxTXC^ Xj dno^o; xito7c t)j/ [Ma^ov, d^^- 

Q d^ivoQ dno Twv icrxdiuvy sccc tcoj/ 'ut^xtuv. KxI i'h^ovTsg ol -urs^i ty)'j iv 

10 ^sxxTYiV aWv, IaocS'jv a'yJi ^n^d^iov. 'EX^ovjsc ^s ol vt^xtoi, ev^ixicrxv oti 

1 1 tis'Kziovx 'KTi^ovxxi' it) £ax€ov Xj xvtoI xvx ^y}vx^iov. AxSovJsg ^£ iyoyfvi^ov 

J 2 XO^l^ t5 clxO^iCmoTHy },£yo{ij£C' OTi 8T01 ol 'ia'j(XTOl [AIXV a^xv koin<^xVy >^ 

hsc r]^1v xuTBC inoiYjo-xg, To7g l3xTd<rxcri to ^xso; rnc ril^s^xcy Kj tqv xxv- 
13 (jo)m. 'O ^B dKox^Mg, ehsv in xvtoov 'EtxI^s, ix d^im as' ap^i ^n^ 

VX^fd Cap. XX. E T A r r E A I O N. 39 

14 va'^'^j (7VV£(po:vy]0'OCi [xoi; '^Apqv to ct^v, k^ izxfs' ^/aoj ^1 -stu tw la'/ji" 

15 TW c8;a< &.V ;<;«/ CO/. '^H «/{ £^£0 jwo/ -za-ofj^crat ^i?iW iv toIq i[/.6iQ\ el 
160 cip^jOc'K^oQ as 'CTovriooQ eVpv, or; iy^ dyctUQ slim ; O-jTa? ioovjui cl ta-r> 

yjXTQi, zrpuroi' x. d 'utpxtoi, tay^ixjoi' -croA^iOf ydp dji y.7.riroi, oX.yoi 
^£ ixXexjoi. 
17 KAI dvaSxiK-iv 'iric^i; sk ^Is^oacT^vya) ■ura^iXu^s io^q ^'x^iv.ot (jx- 

IQ Tsvji" ji^ xujoiHHvsai)/ avrov daviXTa. Kou Ts^ot^Oi^'xaaaiv avrov ioIq g^j'S- 

aiv iU TO i[Anui^octf j^ {xoi<ri'y'2aoiii j^ ^av^xaur st^ r^ i^Un T,y.iox xvx- 

^Yjcrejxi. 

20 TcTS 'urpoarix^sv avru i^ (xyityjp 7'2v viuv Zs^eJa/if, y.£Jx tuv vr^u 

^^ avTYjC, T!y^oay.w5aa, >^ ahsax ti "ma^ aura. 'O ^s fi/rev ccutJ)' Tt' 

3eXs{j; A£y« auTW" L/tts iW xx^iauaiv btoi ol ^60 lioi ^8, ff; f;« 

22 ^i£toV £78, J^ £1^ i^ £UC0VU/-{W1/ (78, fV Ti^ ^XdlXSlX (78. 'A7ro;ir^iQ£i; J's 
Iriaac, £t7r£V OvH oida/£ t/- XLTna^i. Auvao-fJe '5r;£iy to zjorrjoiov, o syw 

//£AAw •nr/Vf/i', ^ T3 (SxTfjia-fAXi o lyw ^x'kI'-^cixxi, (Sxiflia^rivxi ; Asyao-iv 

23 auTW* Auva|U£&5c* Kai A£7« aurora' To jM£y zyoTr]^iov [xa -nrieih, jc^ to 

l2x7p,l(7y.X £'/"2 ^X'^Xllpy.Xi, ^X7fjl(J^t)!7£(7^i' TO Js XX^iaOt.l ix h^lXV [J.H J^ 

1^ eJwvujttojy jit8, h';^ kViv £|Uoj/ Jayjt;, aAA oi^ "/ircifz-ara:/ lIto t8 -urxlffiQ 

24,25 JW8. Kai xx^crxvjsc ol oixx, 'riyo'.vxxln^xv 'urs^l tuv Jbo a.^£\(P'j^y. 'O Os 

'iriTst; ZToc(rxx?.e(rxiJi.£vos xvts;, shsv' O^oxje en ol oioyovizQ txv f'Qv:ov 

26 i>oCxwPi£VH7iv xvr^Vj ji^ ol jAsyxloi xoijiti^cnxc^Hdiv xvtwj. Ovy^ tra-^ 

[J" ] £<rxi iv vuir oc'AA' l; ixv dsXri iv t'juTy yJyxC y^vza^xi, C<^xi V[xu:v 

27,^8 ^.x/ovo^. Kcci uQ ixv ^iXy] Iv viUJ ihxi isT^'j^TO^t cVct' Ujawi/ ^sXo;. Clcr- 

Tiip lioQ 78 iv^oxT^H ix ^a3£ (5\iJc;i0i')53iiy^/, «AA« ^iXHOvicrXij ^ tJ'tiViZi Tyji^ 

4^^X'^^ «t78 XvT^ov xvt] OToAAwy* 

KAI 40 TO KATA MAT0AION Cap. xx. 

29 KAI h^Ko^svofAivuv amxv aTTo 'is^i^w, Y]y.o?,^^ria-£V avra oyT^og 'uroT.vc. 

30 Kai fJ'a, ^vo Ti;^Ao; xa^fj-svoi iJsa^oL tyjv o^ov, dxiaocvjsc oti 'ij^o-a; -zzra- 

31 ^otysi, exfa^av, T.iyov'iic,' 'EXsna-ov ril^oig, KlI^je, vioq /^ix€i^. 'o is o-^- 
Aof hsTiy.rja&v avTo7c, tvcx, aiUT^i^cruaiv' ol J'e ^filpv txpoti^ovy T^syovrsQ* 

32 'ET^SYjcrov Yj^uc, Kv^iSy viog AaS'J'. Kai ra? '\y\<7hq i<pm^(j£y auraf, it^ 

33 eiTTS* T/ dixfjs 'aroiYjcru v{mv; AeyBcriv auTW" Ku^/s, tm civoi-)(Pmiv j^- 

34 itxwv 0; o(p^ixX^o(. 1.7:XxP)(yic^£}s J'g ^Iy]<jS;, y\'^qlio tuv cip^oiXy.u,]/ av~ 
rm' K^ sv^iui; dvB^Xs^uv aurwv ol o(p^ot?\yoi, k^ t^koXeSyictocv avrw. 

XXI. KAI Zt£ rfy^iQOLV iU 'h^oac7iVixoi, k^ nX^ov elg Bri^pocy^ 'ur^og to o^oq 

^ Twv iXoiiZv, TOTS 'Iy}(jsc Ci'Ks<rsiXs ivo y-a^YiTOiCi Xiyuv avrolc Uo^sv' 

0^7e ^k T^''' ic^ynv Ty]v diTBVOivJi vyocv, Kj gu'Osw? sv^Yjcrsjs OVOV iihySVYiVf ^ 

3 'STwAov ftsr' ccvTYiQ' 7'.vaoiV7Si; dydysTS yoi. Kca sdv tic '^{■^^ £i7f^ t/, I- 

4 psIts oti Kv^ioQ avTuv "X^^s'-av syji' sWsv>q is dno^sXXsi avrsg' (Taro 

5 is oXov ysyovsy, Ivoc TiTXYiPu^Y] to pri^sv iioc tS ZT^o(priTii, xiyovTog' Ei- 
■Kuls TYi ^vyxr^i XioJV 'lis, ^ocaiXsvc era 's^y^STUi <Tot Tsr^avg^ ^ l-ni" 

6 ^sQy]mQ sm ovov, Zj 'uruXov viov vito^vyis.) no^si9svjsc is ol yix^rilaij i^ 

7 Tiyoincrocvlsc xx^uc Trr^oaSTa^sv avTolg 'ijjcacj ^yafov ttiV ovov f^ tov -srw- 
XoV) fij sTis^YiKOCV szdvw OLVTav TOi ly.dTioc oiVTuv, ii^ i^Ksad^iasv sKtxyu av- 

8 Tccv. 'O is •mXsl'TOQ oyXog er^cotrav sotvTo)v to. lydTia sv tyi oJw* aXXoi is 

9 'sxcTfjov xXdisg dno twv isvi^ocv, }^ s^^xvvvov sv Tt] oi^' Ol is oyXoi ol 
zrpodyovTsg ^ ol dxoXa^svTsc, 'sx^ixlpv, XsyovTsg' 'dcroiyvd tw vm Aa- 
€ii' svXoyyjyhog i^)(^oy.svog sv ovoyotji Ku^i'a* 'Oiacuvvx sv to"iq uip ro/f . 

10 Kou slasX^ovTOQ ainS slg 'l£^o(76xv{xoi, sasia^n nrdcrix ■n TuroXig, Xsyd- 

11 (TOt' Tig s^iv Stcc; Ol is oyXoi 'sXsyoV OvTog STiv 'iridiig 'ur^o(priTrig, 
uno Na^a^sT tj^c TaXiXoiixg. "- 

I 2 KAI slaYj?.^£V- 'inasg sig to Is^ov ts @s5y i^ s^sSixXs zrdvTOig tovs 

'UTcaXBVTOtg ^ dyo^d^ovTOtg iv tw /e^w, ;^ Toig T^uTisi^ocg tSv xoXXv^ig-uv xoil- 

1 3 £r^£i]>g, Kj T/xg xadsi^ug tuv Ts-oiXsnuv Tocg vrs^i'TB^dg' Kxi Xsyet xvtoiq' €ap. xxi. E r A r r E A I O N. 41 

rsypxTfjoii' 'O oTxoc //8, oTxos 'ST^oazv/viQ KM^n*^^^^' viisig ^£ xvTov Irrot- 
14 ricrcicjs aZY}?^xiov A>jrwV. Koit 'sr^oari'K^oy xvtu Tv(p'\oi ^ p^^wAoi gv tw <£^i;, 

lAxa-ix X hoinTB-, K^ Ta? 'urxl^xi; x^xt^ovjxg iv Tuj <f^w, ^ xifovrxc' 'H- 

16 ©"avvix TW WW Ax€l^, riyxvxxjno^xvi xx\ ehov xvru' 'Aassic t< Stoi aI- 
yscTiv ; 'O ^e 'ijjaa? A£7« a Jto?; . Nxr s^izoje xviyviSje, '"''Ort sV roua- 

17 7o? v>37r/wy ^ ^rfhxlpv\m )iOLln?Tic;(a xlvov; Kaf HxjxT^inuv aura;, ifj^ASsv 

18,19 U^uifxc ^s iirxvx'yuv sic t)iv -zzroA/v, insivxas. Kai /tJ'ijy t7u;^Jiy f^/oci' e'rri 

A£y« aJrjj' M)5>ieT< ix era xx^t^oq yhnrxi etc tov xlivx. Kxi i^Yj^X)/^Y) 

20 'mx^xy^^r\\^x n (^vxyj. Kat iJ'oj/lf? ol ]wa9/i]«<, i^xv{AX(TXV, T^iyovjsc' Hwj 

•21 Ts-ix^a.-x^^^y.cx. i^n^xv^n n crvxY]', 'Airox^ik^t; §£ 'lYiusgy ihiv xvtoi;' 'A- 

jw)iv Alyw Jjwrv, ixv f^^il^ ■sr/r/v, j^ //)? ^ixx^i^n^s, a [xovoy to Trig av- 

XYj; 'sj-oi^aijs, dxxx hxv tw o^si tstw £ti:ril£' '^A^^yjti, Kj (2?^n^y}Ti zlg ty^v 

■22 dxMcraxv, ysvyjasjxi. K«i Tiyxvjx 07X xv xhrjai^s iv ty\ -ur^oasvyriy 'uria- 

23 KAI Ix^oni xvTu £LC TO h^hy tir^ojyix^oy xvtu ^i^xanovTi ol ^A^^qz- 

^flQ K^ ol n^£a-SvT£^Ol TS XX8y X£'yOVJ£C' 'EV tiyOiX £^3(71X TXVTX TSTOmC I 

24 )^ TIC (Joi £^ux£ Tijv i^aatxv txvtw > ^ Ai^ox^i^iic ^s '1yj(jSc> s^ttsv xv- 
Tolc ^E^UTncrco v[AXC xxya 7J)yov hx' ov £xy £Cm^£ [Aoif xdyu v^lv i^w 

25 1)/ Tisoix i^BJix TXVTX 'UToioi. To (3xn1ia-[AX "looxvvH 'uTokv ^v ; i^ i^xvSy 
ri £? avd^wTTwy ; Ol J's ^i£XoyiipyTo tsx^ ixvTo'i'cy X£yovT£C' 'Eav sCttw 

26 F^J'j 'E^ a^ava, e^sT Jijalv, A/cct/' av a;^ ini^£V(TOcJ£ xvtu; 'Exv Je sIttw- 
[A£v, 'E^ avd/swTTwv, (po^^y,£^x TOV o-)(Xov' Ts-xvTSc yif sj^aa; tov 'Iw^'v- 

27 V)]V wf 'nr^o(priTYiv, Kxt X7:ox^i^£v]£c tw 'Jjjcra, SiTToV Ovx oUxfiev. E(pY} 

28 auToT? Kj xvToc' Ov^£ iy"2 Asyw v^mv iv 'uroix i^acrlx txutx TiToiu^ T; 
$£ vfAiv ^QX£7; '^Av^^uKog £iy£ Tsxvx ivoy Xj -m^oQiTAm tw •ro-^wTw, ehv 

M TmoVi 4a TOKATAMAT0AION Cap. xxr. 

29 TeHVov, vnoifs, ariiJiS^ov i^yoc^s h tw aftTrsXwv/ |W8. *0 J*e dnox^i^eic, et- 

31 ihsv mocvrwi;. 'O Je dzoH^iklc elTrsV 'Eyw, ;£l^^/£* j^ h;^ aV^xOs. Ti^ 
I a: twv Juo inoiYi<7£ TO diXYifAo: T8 •moil^oQ ; Asyaciv aJrw* 'O 'ur^uTog, 
Aeyei olvtqIq 'Ijjca^" 'Ajw^v Asyw ij/^Iv, oTi oi TsAwm^ >^ at 'uto^voli -zzr^o- 

32 afscr/v u]/a^ SiV t^v ^aaiXeiav t5 0£8. '^HAde ;^5(^ 'sr^o? v^f-^Q 'lauvvric 
iv oJw ^imioavvric, ;^ a;^ sTTKrivaoils avm' ol ^s reXccyai Kj Oil 'uro^voii 
i7rig-£V(j(KV auTW' vijf,e7g Ss UovIsq 3 ^eT£^£XY}^Y}TB urf^ovj- ra -srireua^xi auTw. 33 '"'AAA^v 'urupoi^oXnv dx^aocjs. '''Av^^^^nog rig ^y oUo^aa-KOTYig, oftc ^<P^- 
Tsvasv aVTTEAwm, ^ <p^oif[ji.h aurw 'us£^i£^yik£, Kj w^u^sv Iv auVw A/jvov, ^^ 

34 dixo^6iJt.Y}7£ 'vrv^fov, Kj i^£^ojo avTov y£t»^^'yolg-, -^ d7:£^nnw£v. '^Ors Jg yjy- 
fia£V mi^oQ rm m^Tcoiv, aVIrsiAs tsV ^aAa; aura -sr^o^ t8? ysw^ys^ 

35 Aa^sTv T^; KCiPT:HQ aura. Ka< Aa?ovT£f 0/ ysw^yo; ra; JsAa? aura, ov 

36 jw^y '£§£ipoLVf h ^£ dn£HJ£imVi ov $s £Xi^o€oXy]crav. TiccKiv aVIrsAsv ocX- 

37 Aa? JsAa? tuXsiovolq tm -zzr^wTWV ;^ iTtoiriauv auToiQ wcraurw?. T^s^ov ^ 
aVIrs^As ^3-^0; auT8f Tov u/o\ aura, xiym' 'EvT^WKfjo-ovlxi tov way f<a. 

38 OrcJs ysw^/oi l^ovT£^ 70V viovy i^inov iv IsivrolLC' Oinog hiv xXyi^ov>- 

y.Og, ^£V7£i clZ0XJ£m[AeV OCVTOVr J^ KOi]lXa-X<'\'-<-£V 7nV kXn^OVO(/.KX,V UVT8. 

9540 Kat X(xMovl£g ocvtov, i^^aXov l^w ra ajWTrsAwvc;, ^ dn£}iJ£ivocy' '^Oroiv 

41 ay £A9>? xv^tog tS u^'j:£XuvoCi t; 'u:oiYi<j£i Tolg yiw^folg imvoig ; Asfstriv 
auTW" Ka;fa? A:a;^wf dnoX£cr£i aura;, -^ Toy d[x%£X^vix. £K^m£7(x.\, ^XXo4g 
y£ap'yo'ig, oniV£g d-Ko^daaaiv avra ra? xu^nsg h rolg mi^o7g avrm. 

42 Aiy&t avTolg 'ina^g' Ov^kojs dy£ymT£ iv Toug y^x(p<Mg' A/Ooy oy aVs- 
^oxitxoiaoiv ol owoJ'ojMayTS?, sro; £^£^^'9)1 £('? X£(poiXnv ymm.g' tsTOi^x Ku- 

43 {^^ £y£))£ro Oivrn, ^ fVi dxyfAw^n iv D(p^oiXfAo7g rifxav ', A/a tSto xiyta 

VIMV, OTl d^^ri7£]0Cl d(p' V^'2v n ^OC(JiX£tx ra 0£Sr ^ ^oln(7£loii Uv£l TffOi- 

44 ay7{ Ta? Aiec^Tra? axnrig. K«i -srsawy Ittj ih xf^ov raroyj avy^Xoia^ri<^£]oci' ir' Cap. xxii. ETArrEAION. 43 

45 i<f ov J"' av •UTsiTYiy XiK[Aria£i uvtov. Kca dx'JcruvTSC ol 'A^-)(^iS^i!i Kj ol 

46 ^OL^iaaioi Toig "ura^x^oXxg uvrS, efvxaocv oti ■nrsfi avTuv ?,eyei. Koii 
^yjTsvTSc oiVTov x^oi7Y,(TC!Ci, £(po^r^Yi<Tav raj oyy^'d?-, ine-i^ri co^ 'UT^o(pYiTi^v 

OLVTOV £l)(OV. 

XXII. KAI dnox^iklc 'li](T8c 'SToiXiv shsv olvtoIq Iv 'usa^x^oXoug, T^iyicr ■ 
3 'njworwfl)] y) ^cicnXsix tuv d^oivm avd^coTTw ^ixtxiXsl, UiQ iiroirias ycK^isg 

3 Tw u/w auVa. ml aVsrs/As thc ^sXb; uvtb xxXscoii tbj k^kT^yii^vjh^ sig 

4 TBS yoiy.iic' ^ BX. nkXov ix^slv- IlaA/v aVErs/Xsy aAAaf JaAaf, Xsym" 
E'Cnocjs tqIq y.exX'oaivoii' 'iJ'a to oc^itov jwa yjroi^/.X'ry.y ol zotv^oi //a ;^ Ti^i^ 

5 aiTiToi Ts^vfAsvoi, ;^ -zzravlfz sToi[A,oi' J'suts s/? t^? yafxa^. Oi ^s ajw£A>2V(Xy- 

6 T£f , a7r^?v9o>* /x£V £iV Tcv rjiov «T^oy, (^£ £<V T)iv iixito^ioiv d'jTS. ol 

7 J"! Aowol, y.^ocrwixvTes ts; ^sAs? aura, vb^iaoiVi ^ utisxtbivxv* Kcii d~ 
X8(70ic (SxaiXBvc smvocy u^yia^Y]' (>c^ -uyiix^x^ tx (^^anv^xlof. aura, 

8 ocm'Kzcz T^c (povBiQ imvuQ, it^ 7Y)v tjtoXiv aJrcov &viT:^r\cri') Tot£ T^iyet 
tol^ ^8Xoic avTis' *0 y.h yxy,os £Toiy.os sriVy ol is xsxXyiixsvoi hx naxv 

9 x^ioi. JJo^svsa^s HV iu txq, iis^ois; twv dJ^wv, ^ oasg oiy sv^yits, xot'Ki' 
10 (7(x]2 ilg rai' ya^/ac. K«i £^£A9ov]£f 0; JaAo; Ixsivoi slg tocc oJar, a•u^')^- 

ya.fov 'urpcyjxc oaac sv^ov^ 'zzrov^j^a; t£ >^ ayiJc^aj* ;|^ £7rA>^(79)5 ydi[jt.o; di^oi- 
. 1 1 «£<]w£vwy. EiVf aOcov (J^£ ^aaiT^sv; dsua-xa^xi Ta? xvxxsii-isvac, sl^sv ixsT 

12 avS^wTTOv ha; ivhiviiivov 'ivovixx yxiz-a' Kx\ T^iyzi aurw* 'ET«r^£, tuccc 

13 fiV^ASfg' W(J£ /^Y} 's)(uv hh^AX yx(/,ii ; ^O is i(piy.'j)(^Yi. Tots sli^sv ^xcri?.ivg 

To7c QiXXOVQlQ' ^nO'XVJsg XVT^ 'SToixQ J^ ysl^XQ, (Z^Oi]s XVTOV, Zj SX^X^'-fls 

sic TO (jxoio; TO i^ms^oy ixsl Wxi x'Kxv^^.og il^ h ^svfy,og Tm oicyjo^y. 

14 IIoAAo; yx^ slai xXriTol, o'hiyoi is. ixXsxjoi. 

15 Tots ■uj'o^sv^svTsg ol ^x^iaxloi^ avjJi^HT^iov sXxtov 'oixu)^ aJroj/ •ztrafz- 

16 isvcrucriv sv }<oyu). Kxl aTTorfAAatJiV aurw T'sg [AX^rJix; xvtuv ^sjx Tm 
'ii^(jciiXvo:Vy >^syov\sc,' hiixaxx?,s, otixy-sv oti xM^^Q ^h ^ "^^^ '^^cy ts 
©ga iu xM^SKX ijixaxsig, k, a y.sMi aoi "urs^^i ^isvog' j^ yx^ /SaItts/; sts 44 TOKATA MAT0AION Cap. xxii. 

17 'UT^oauTtov a>9^w7rcov. Elne ay 7i{MVi ti cot ^oxs"', e^£<ri ^svai xrivcro-' Koif- 

1 8 (ra^/j y] s ; Tvhq ^l 'ir^oBg 7^v 'urovnciav uvT^Vy mv Ti [xs TiTSicoii^sjSf 

1 9 vTiox^iTOii; hihi^oLri [/.oi to vo[M(71AX ts KYivas' 0< ^l 'ur^oarivsfxoiv auVw 
20,21 ^Y)va^ioy. Koci 7^£y£i oiVToig' Tivoc ri daav cuvtyj tt^ >5 STiiy.ooiipYil Asys- 

civ dmu^' Kxiaa^oQ. Tots Xsysi ocvtoI;' "Aito^oje Sv to. Koiicroc^oc, Kaj'- 

22 o"^^'' ^ "^^ 78 @£8i Tw ©fw. Ka/ dx^aoivje; i^(Xvy.(X(7-i>iv' Kj (x,(p£vjeg uv- 
ToVy aTrJjAdov. 

23 'Ej/ l/^sfv?! T}9 "^y-s^oc TtTfocrriT^^ov oiVTU H.a.^^motloi^ ol T^syovjscj y^ ^tvxi 

24 dvufaaiv' iCj snYi^uTna-av avTcv, Xsyovls^' ^i^uaxoiXs , Mwcr^; shsV 'Eoiv 
Tig OiTto^dvY] y.^ gp^wv T£)cm, i7:i'y<X[/.€^£va^ 6 d^£X(poQ aura t^v yvvouKX 

25 auT8, ;^ arari^crsi a7:£^(/.(x. tw aJsTi^w aura. "^Haav J'e tzra^ j^/xly £7r7« a- 
(JsA^po/* ;^ -STfooTur, yotfAYiacic £T£X£vtyio-£' k^ y,^ Ip^wv cr-K^ya, (X(pY\)is t^v 

26 yuvar;^(X aura tw oi^£7^(p^ auia. 'O^^oicof ^ Jkuxf^t?^, y^ T^nog, ewj 
27,28 Twv iTrJa. '"''Trf^ov iJ's tc-avrwv aVIOayE i^ jj yyvii. *£v tJj av uvx^ucr£i, n- 

29 vof Twv £7r7a £?■«/ yuv)^-; 'uroin£5 yoc^ £0'X°^ ocvtyiv. ^Amx^i^stc Js 'lyjoSc^ 
£'l7:£V ocvTo7g' UXoivoca^s, yrj sl^ovTsg Tag '/^x(pixg, y,ri§£ tqv ^vmyiv th 

30 0£a. 'Ev ya^ TJj dvcL<;a(j£i.y ht£ yajwacr/j/, arf kjiyoiyi^onxii dXT^ ug 

3 1 ayfs'Xoi ra ©sa £V a'^/xyw £/c7i. Hf^t (J'l T^f avaratrswc twv v£H^m bx dviy- 

32 vw]f TO ^'j^Ofv Uj^rv UTTO TH 0£a,, T^syovlog' 'Eyw £/[/< 0eo$' 'A^^aiZjW, ;^ 
©£of 'lamK, it^ (d£og 'lam^'-, ix, 'i^iv @£og, ©so? vsx^oov, dXKx 

33 ^a'vTWV. Kfl-I c«;^a(7c;cj;T£c 0; oj(^Ao/, f^sTrAj^crcrovTO jTrt t>j J;JiXj(;^ aura. 

^4 Q< J"£ ^^^/o-aToz, dxH(jot.VT£g on ipiyojas Tovg 'Zoc^^^xaisg, avvri}(^^rj(TCiV 

o c £M TO .OLVTO. XOU £7rj9^C^T^cr£V fl? £^ aUTWV VO^lXOg, 'UTei^di^U)V aVTOV, }^ 

36,37 xiyxv' Ai^oicrxoc}^£f 'uroioi IvtoA^ ysydXr) h tw vojww; 'O J's Iria^g £<pri 

auTW* 'Aya7rricr£/? Ku^iov tov ©fov era Iv oA)^ tt] xoi^^oc era, ;^ £V oA?^ t)j 

38,39 x];uj(j? era, Kj £v oXr) ttJ ^iolvoici era. Autjj £5"/ 'ut^'xtyi it^ [xsyxXn evToXr}. 

Ao A£UT£^a (J^l oyoioi avTTj' ' Ayo!.7:ri(j£ig tov 'BT^naiov era ug cnavTov.. Ev 

joiVTXig Toug Siim inoXoug oXog voy.og ^ ol 'urfocpnTOii x^£y.av]oLi. 

Xwriy- Cap. xxii; E T A F T E A I O N. 45 

41 ^vvri'yi^£V!4}v os twv ^a^iaotiuv, sV/j^otj^ctsv ocvtovc 'irjaa;, Xi'yo}^ 

42 Ti viAiv h'/M TJTi^i T8 X^/r5 ; tUo; lioQ ig-i ', Aiyacriv xvtS, t8 Aa^;(?. 

43 Aeyei avroiQ' I\wq 8v AaSiJ* Iv ■vrvBuiAOiJi Kv^iov avTov xoCkii ; XsyuV 

44 EtTTsv Ky^ioc Tw Ku^/w fta* KcJa ix (J's^twv jW8, ew^ av ^u tovg Ip^- 

45 0^8? (78 vzoT^o^iov TWV -SToJaJv cr8. E/ 8v Acc^iJ" ;^«A£r auTov KvpioVj Tiruc 

46 wof auVS i^i ; K«< nJ'si; i^vvsclo uvtu xnox^i^Yjvxi XoyoV s'Jg iTo7,y.Y}(j£ 

xxiii TOTE 'J)io-8$' iXuM<^^ '^o7g oyJXoic Kj to7( (xa^i^TOj; aurSj T^iyuv* 

*^ 'Ett? Tij? Mcoo-lwf KOL^i^^oig hMitroLV ol rfXfAiJ.ciTsic Kj ol ^a^iaoaoi. Tidvix 

§v oaoi uv sTnu^aiv v[uv 7T/]^siv, tyj^s'its ;^ rsroislTi' xocjix J'e tx spfx xvim 

4 \Kr\ 'sroie7TS' Xsfaai yup, ;^ «' 'vroiZo'i. AsaiAevacri yxp (poprix (3x(^ix )^ 
^va^x^xxjXi j^ i7:m^EX(nv im ra; u[A8C tuv avS^wTrwv* tw J^s Jlxi/uAw «u- 

5 TWV a' dsXac-i mr\(Txi xmx. Ilxvjx J's tjx s^yx xvtuv ts-oiho-i 'urpoQ to ^£- 
OL^nvxi TO?? xv^^uKoi^. "srAaTuvatr; J'g t« <pv>~X}iln^ix aurwv, ;^ ^sfaAuvafj; 

6 Ti^ X^iXJZS^X TWV llAXTlUV OCUTWV. ^iT^Sai T£ T)5V TfTPi^OXXmXV h To7g Mk- 

7 voiCi J^ T«? 'urpujoxu^s^^ixc iv txlg avvxyuiyxtg, hx\ ts^ da-Kxai^sg Iv 

8 T^r? xyo^x^c, ^ XQiXi"a^xi vno twv av9^w7rwv, 'PiX^^, 'Pa^^/'. 'T/zs?? J^s 
jWJ9 /fAjjfl^TS '?x^Qt' slg yoi^ i^iv vi^^v xx^rjfnTnc, X^ito;' ztxvts; J5 

9 ijf^s??, dhx^poi he. Kxt 'usxtz^x [jlyj xxXecn^rs I'^wv fVi t^; y^^' fff ^iX/j 

1 fV^V ZTXTY}^ 'J/XWV, iv Tolf 8^<ZV0rf ' MyI^S XM^nTS XX^Yl^YjTXl' sT^ yxo 

1 1 v^'j^v fViv KX^-riynrnQj X^k^oq. 'O t^s jw«^wv u//wv, sVa/ u^wv ^ixxovo;. 

12 ^Or^f J's yipw(r« Iajutov, T<X7r«vwS)^t7£7^i' <^ o(ric rxireivmsi ixvTov, vi^oo- 

Ho-iTXl. 

1 3 Ou'^t (^£ vfJv, r^xix[xxT£7; i^ (^x^i(ru7oij vnox^iTx^y otl xxjstr^fsTS txc 

oixixc Twv "/jfi^m, K^ Tir^ot^oLaBi ij.xy.cx 'm^cKT^vxpiisyoi' §ix tSto X-^^^sah 

14 tzr£^ia-(70T£^ov x^ty.x. Ovx^, V[x7v, r^x[xy.0(}s7g ^ <^x^ia-x7oiy vnox^irx^, on 
xXsiijs TYiv ^xcriXeixv twv a^avwv ejWTr^ocSsv twv «v9^w7rwV y^/csr^ ^iza 8'aj 

1 5 ildsoyjaky 8(^£ TaV £l7£^x°[^£V8<; u(pi{le siVsAQ^rv. OJ«f uftlv, Tpx^nixx- 

N ' 7cr. 46 TO KATA MAT0AION Cap. xxiii, 

'Q-OlTiaCil £V(Z 'ST^OCTYiXV'TOV' JCj OTQLV ySVYlTCil) 'STOiSlTS UVTOV VlOV yzivVYiQ §i- 

1 6 71'AoTff ov vi^.m. Ovou v[/iv, o^riyol TV(pXo'l, ol XsfovTSd 'Oc av oy.ojr) h tw 

17 mwj yJiv i<;iv' o^ (5" uv c[/.oa-r) iv tw }(4'ucrw tS vxSy 6(psi'hzu Mw^o; ii 
TvC^Xoi' Tig ya^ (xsiC^uv i<rh, y^^vao;, n voioc uyid^av tov y^ovcrov ; 

1 ^ Kar Og £xv oiioari sv tw ■jvcioiirri^rj:, aosv s^iV oq d ixv cf.oa-n £v tm 

19 ^'J'^M Tw sVavw ocvis, o^siAef. Mojfo/ j^ TV(p7^oi' ri yoto [xel^oV, to ^u^pqv, 

20 ^ TO ^UCT/arJ^fiov TO dyKx^ov to ^u:oov; 'o Sv oy.baotc iv tw ^vcnoicyj'^iu, 

21 o^/yuf; fj/ ctuTii-j ;>^ Iv -niixo-/ toIc STravw aura. Kai oy.oaixc i^ ™ v;cw, 

22 0[J.yV£i Iv OLVT^y >t^ iv TW miOiKYidOLvli. CL'OTOV. KiZi OY-OdOLQ Iv TW SPOLvlf, 

o^xviii iv Tw ^^ovw ra 0£y, ^ sv tw y.x^Yiy,svu fWyw aura. 

^3 Oi;i;ii 15//?^, rpoc[A[ACil£7g ^ ^xpiaouoi^ VnoK^naii or; dito^sxoiTSTZ to 
rj^vDa[xov, ;^ ra avi^Sov, ^ to nvixivov, k^ oi(prizci\B to. ^x^vtspoc th vo]WS, 
T}^y Kpiaiv, K^ Tov sXsoVf K^ TYtv 'STi^iV TdVTCi sSsi 'UTor^aoiii Kxxsivot JW/) 

24 d(pievixi. 'O^i]yo] Tu^pAo;, ol ^ivxf^ovTsg tov xwvo^Tca, ttjv ^s xafxtiT^oy xx- 

2 5 7a7riyoi/T£f . Ouai ujwrvj r^ajajt/alsl; ;^ ^oi^ia-uloiy vzoxpijai, oti .m^xoi<^fl£ 

TO s^coOsv T8 'sroTry's/a ;^' t>)? 'uyapoi^^i^og, fVcoSsv Js ysfxacriv i^ d^zuyrtc 

26 ^ d^uaoi;. ^Votpiaocls TUipAf, Kd^oi^nrov zt^cctov to ivTog tS 'Utotyj^is ft^ ' 
TYjC 'UTOi^oi]ji^oi;y Xvc/L yWffc/A ii^ to skto; uvtuv noc^oi^oy. 

27 Ouai v[/iv, r^ciiA[A0ijs7g K^ (Pot^tcroiioi, v7:ox^ijoii, oti iffOL^o^oidltTZ Td~ 
<poiQ KiKoviOLiihoig, onivsg t^xhv [xsv (puivovjoci u^ouoi, eact^hv ^s ^f//8- 

28 aiv o<;im vsHpu:Vy Kj T/rdcrYic dxa^oc^atag. Outw jc^ v[/,i7c f^cicflsy [j.h <pxi- 
vsa^s To7g dApanoig ^ixuioi, eVccOsv Js iis^of eVs vKox^iasuc Xj dvoi/,ioic. 

29 Ouai L'py, r^(XjW|waT£r? }^ ^oc^icotioi, VTtox^iToa, oti oUoh(lfkT£ TCVg TU- 

30 (pa? Tcov 'cr^oipjiTWV, /^ xoa[u7T£ tx fx\>riiJt£7oi twv ^ikxiuv, xotl ?Jy£T£' Et 
JijWsSa l> Td7g Yiixi^xig twv 'zcare^'wy j^^wcov, 8;i: «y :^''jW£9oc xoivmo) xvtuv iv 

31 t5 «»//«]' "^WV TiT^OipriTWV' {cots [m^TV^ilTZ lxVT07gy oti viol sVs TU)V-(p0V£V~ 

32 cdvTxv Ttc 'ST^ofpriTag.) y-ai v^fig 'usM^'^'^i^z to ^h^ov rwv TaTXts^uv u- Cap. xxiii, iv. E T A T T E A I O N. 47 

33 juwv. COipsiCj yvjVY\^OiloL iy^i^v^v, 'rxruc (pvyn'^s uno ry^g a^nrs'^c t1? ysBV- 

35 ywVels £V t^?? cruvafwyar? u//i£vj ;^ ^ic^^ijs 0.7:0 'UfoXeoJC iiQ "vioXiv' o-x^q 

I'K^y] £^' \}\KOLQ -^JTUV OU^JLIX ^f/.^JOV, ixXWOfASVOV STU TYjC yMy ^TTO T6 ail/.(X,- 
TOQ^'h^iX 78 ^imiSt SW? t5 «i']l,t(ZTO^ "Ld'^Cl^Vd VIS 'QoL^XyjH, OV £(pOV£V- 

36 aais jvtsrali) ts I'aa k^ ra •5u(7<t!«r^f/'a. 'A/Lc^y Tilyw upy, or; >i^« raura 

zT^opiTtxc, !ij 7.1^0^0'hsa-ci thc aVsraAjwIva? tax^oi; auTj^v, zyoaxxic y]^sXY}<^ci 
iTrio-vvoifuyel'v to T5;^!/a (78, ov r^mov iniavvuy^ o^viq tu voaaioc savT^Q 

38 vno 7UC '^Is^vfocc, ^ ^x n^sXna-cils ; 'iJ^a, oi(pii\(xi vyJv olxo; vy.Zv iPn" 

39 jwof. Aej/w "^a^ t^jwlv Ou pji jms TJ^jilf aV a^r;, ,£w$ av^£i7r)f]s' EuAofj^^t- 
voj. hyoyt-ivoQ iv ovo^.f£ii Kvpis.- 

x>i-iv, ]^AI £^£AOiov 'ij^craV ino^s-jsjo d-Ko 7s ■ U^h' ic^ 'r^^oarjX^ov ol jua9/i]at 

2 aura iziM^xi ccvra id^ oIko^o^oLq t8 i£f8-. 'O ^z 'iJjaac £<7r£V avTOii' 
Ov ^XsTCsJe tirccvjoc ravTCc', ^ja-^y Asyw u/^iV, a /-tji ai^fSj) a)J*£ Xih? It:} 

3 a/3ov, 0; a' [f/t?]] xxraXv^(T£la.i. KaSjjjwIva (J^g aura £7ri ra o^a? xcoy £A«;- 
«v, 'iST^oariX^ov oiV7Cfi ol ^AOi^-^Toi xoct' l^iav, xiyovxiQ' ^itz r\y2v^ -urars 

TUVTOC £<ra.l, Kj 71 70 (DlfMh'J 77]? (JT,Q TiTU^iiaiOiC, il 77]; (TV)/7£XSiXi; Ta OCL- 

4 uvog', Kcu dKox^ik}? o 'ij^o-a^, shsv oiV7o7c' 'BXsnfis [/.n7ic 'j[/ccc 'm'K(xvr\~ 

5 uf], YloXkoi yx^ i?.s6(TOv}oii £~t tw ovoimli jwa, 7.iyo)J\sQ' Eyo) iiixi o 

6 X^ig-oc' ^ -zzroAAs; tJTXavnaiiin. M£XXyi(7£7B ds aWsiy TsoXzui^Q, -^ a;^o^^ 
TiToXiy.m' ofX7B jwr] 3'^o£7(73£* J^eT -j^a^i ZTcciix yevh^ici' aAA aTrco £?"i to 

7 TsAo;. 'E^/s^-dj^asTi^ii yx^ e^vog im Uvo^y >^ (SxaiXsix in] ^oco-iXbiccV ^ s- 

8 aovjoti Ai^/oi ;^ ?,oty.o}j i^ aeio-fxo} xci7d roTrac* Udinoi Js T^Dxa ctfX'^ ^'■''"'''' 

9 vwy. To7£ zTOi^yJjicr'da-rj v;jt.xc si; ^Xi\]jiv, ;^ dr.oKivj'Baiv vy.d;' ii. sasa^^s 

I o y.itjHysvQi vno Wyrwv rwy ISywy, (Jia Ty oyo/'/^: /i-ta. K:a tct£ axavlxXicr^ 

I I ^r]<TQV70(.i 'SToXXcii Kj dx?\r]XiiQ TxTOi^oiQmsc/i, lij yiT^rrn^iv dX7^riX3;. Kat 

'mq7\}.oi 48 TO KATA MAT0AION Cap. xxiv. 

13 tuTT^ri^vv^T^vai TrjV dvofinxv, x^jvyfjasjoci yj dyxTtrj tZv ztoTO^mv. 'O ^s v-ko- 

14 iiiivixg sk TsAof, 8Tof o"cio9)^(7eTa;. Kai ZYj^vx^^azzai isto to £va.fys?^iov 
lYii ^sio-iXsKxc £V o'Kyi 7rj olxufASVYj, dc (/.siPTV^iov zraai toii; i^vear ;^ tots 

T 5 yi^» 70 TsXo;. '^OTOiv h 'i^yJIb to ^^sXvfy.Oi Trie i^riy.uaeoic to ^ri^h ^ix Aoi- 

16 vinX TH 'VTpo(prir8, sVwf iv tottw uyi'j)' (0 dvocyivooayMV vosnw) Tots ol 

17 iv TYj 'la^ocix (psvysTucrxy im tx o^yj' £-{ t5 ou)y.o(.To;, |w^ aoHoc^oiiveTta 

18 a^fl'i T£X £;i; tjjV oiVa^ «ut5* ;fai ev tw ay^w, |W5^ £7r/r^£i];(XTco oTrraw a- 

19 ^a< T(Z ly-OLTioi abVa. OJ<xi J's t«7; iv ^^c?-/?; iyjiuoa;, ^ Talf ^i^Xoi^sjoiig 

20 £y sKiivoLii; TOiAQ ^[xs^otic- H^oasvysa^s Js Iva pj^ yivrHai )? (puj^i^ U]wwv p(f<- 

21 fjLuvoCj f/,y]^s [_sv] craS'SxTW. 'Erai y^^^ tots •^Aii[/<^ [xsydiXYj) ax s yi- 
11 yoviv xz doyjiQ xoa^a, iu; t5 vvv, ycT' a p)^ ysvj^Ta^. Kaf Si f^J^ hoXo- 

&Mncrxv xl '^[/.i^xi hfivxi, ^k dv iuu^n T/Txax ax^' ^ix ^s tb; ixXsHJ^c 

23 xoXoSu:^crovTXi xl ^[jts^xi ixslvxi- Totb Ixv tiq v[uv £n:Yi' 'iJb) wJ's 

24 X^^rof, j^ wJ*£* y.r} 'STi(r£vcr-/jl£. 'Eys^^aovlxi yx^ il^sv^oy^ig-oi )^ i^/sv^o- 
7:^o(pYiTXii it^ ^f^a^ai uriiieix [xsyxXx it^ ts^oCIxj wr£ -urAav^aa/, d ivvx- 

25)26 7^y^ ;^ T-y^ izXexjsc. 'iJa, 'ur^osi^rim vjmv. 'Eav ^v fiyrwo-zv u^aTv 'iJa, 

27 £V TY] i^n[AW hr [AY} £^sA9ri/£' /J«, £V Tol? TX[X£foL;' [/.Yj 'un<;-£V(T)jjs' '^ Cla- 

7t£a yoc^ Y] XTPX'KY} f^£^y^£]xi XKO OCVIxjoXZv, >^ ((:'XlV£TXi £CCS (J'U0-//«J/, 8- 

28 TOO? sViz; «^ 51 OTa^ac/a tb wa t8 avfl^wTra. Orra yx^ ixv n 7o 'nfja^x, 

29 £;i£r avmy^^YjO'ovloci ol x£roi. EJQsa;? J~£ jwe]^ '^^J' ^An^/v twj/ Yiy.£^uJv hn- 
ywv, J]A<oc crKojia^o-ilxij ;^ >? cr£A;^V)i a Jwa-« to (^ST^fo? aOrJ^?, ^ ol ocV- 
T£^f? -STfcrsyla/ aVo tS i^xvs, ^ «; ^vvx[i£ig tZv ^^xvuiv aa7^£v9r]cronxi. 

30 Ka; TOT£ (paW£Ta; to aYiiKfm th vih ts x)/^^(j:7:3 iv to: h^xv'2' ^ tots 
xo\\jovTXi Tjyxaxi xl (pvXxi ty)Q yiiQ-^ ,^ 'o-^ovtxi tov viov t5 avO^ojTra £^x°~ 

3 '^ jM£Vov im Twv v£<p£Xm t5 s^xvs, [/.ijx hvx^su^Q ^ J'o^jjc iiroAAjj;. Kaf aVo- 
r£A£rT8$' xfy£X3CXVT8 |U£"]a o-aATrir^o? <pwv^? ii£yxXn(;, Kj iniavvx^aai thq 
ixh£Hl3Q XVT3 ix twv Tsucrx^uv dv£[j(.'xv, dn xk^wv i^xvh 'sag xx^uv xvtuv, 

'Atto Cap. xxiv, V. E T A r r E A I O N. 4^ 

32 'Atto ^s T^f (XVKYji ^{Sihli rYjV '^ci^Oi^oXriV' OTOCV i^^Y} x'KiX^o; amvtQ 

33 ysvYivai dnoChog, k^ tx (pvXT^ct iK(pvyj) yivoocrxile on ef'yvc to ^s^o;. Ourw 
^ v[A,e'ic, cTOCV Urils 'uruvja, to-vtcc, yivt^axeje on IfyvQ eV/Vj eVt dv^oLiQ* 

34 'A]W)i)/ Aeyw UjM?)/, 8 jU)^ 'uroi^eX&y] n ysvux uviri, mQ oiv 'uxdivjo!, tixvtoc ye- 

35 v)tJixi. 'Ospuvac i^ n y^ Tirx^sXsvaovjociy ol J's Xoyoi [X8 s ]W3^ 'ura^O'.^u^ai' 

36 "KE^L Js TJJ; riixs^ixg sxsfvYjg k^ [tJj^] w^«c «(J'£t? otJev, (sJ*! 0/ ayfgXot twi* 

37 B^.»>wv) £< ju^ TAToijri^ (/.s fAovog. '"''ntTTre^ ^e at rifxs^xi ra Nwf, srwf 

38 s^oii Kj Yi "wx^adix T8 W8 t5 dv^p(xiT6. Hozs^ yx^ rjcroiv iv tcuq Yi[xe^xiQ 
TXiQ 'ST^o T» H0ijxx?.v(r[A8 T^wyovjss i^ Tsnvovjsi;, ya]M8v]gf ^^ ixfxy.i^ov}£Ct 

39 «}(^/ ^^ Yifxi^xQ slcrrix^i N'2s sk r^v xiSuToVy yj sx eywaxv, £c«;? ^aSsv o 

40 Tots Juo sa-ovjxi'iv tw «y^w* si; ina^x'hx^^xvilxii ii^ iXg d(pli\xi. 

41 Auo «AJi98(ra; ev tw [xvXu^vi' [xix zsx^xXxii^dvilxi, k^ y.ix d(pis]xi. 

42,43 r^Yjfo^SlTS Sv, OTl 8X oUocjs TXiOlX U^X XV^IO^ V(/.CiCV S^')(J\xi' ^ExilvO Si 

yivwcrxsjsr lti si ri^si o olxohaTioit}^ 'uroix (pvlxxn o xXiTx\y\(; £^)(^flxi, 

44 iy^riyo^Yjasv «v, ^ ovx av slxas $iOfvyrivxi ttjv olxixv xvrs. Aix rSro ^ 

45 viifi^ yiv£7^£ SToiy.oi' oti ^ u^x a SoxsIts o vio^ t« (ZvO^wttb 'eoyfixi. Tt^ 
u^x sVtv Q 'uri<ro; gS?.oi; ^ (pfivii^oCy ov xxTs^r,(7iv xvfuoQ xvr^ iirl t>;J 

46 dsfXTCSiUC auT«, tS Si^cvxi xvtoIq Trr>> TPof^TiV iv xcxipu) ; Mxxxcicc o 

47 JsAo^' sxfivog, ov hA'xv xv^ioi; xvzii sv^rjast 'mo'.Zvix «Ti;^. 'A[xyiv Aiyw 

48 v^uvy on iu 'Sjxai rol; vTix^'^/jiTtv xvtZ xoPiXTriaet. xvroV' ^Eocv Js s'it:-/} 

49 /iraxof J'sAo^ ixshog h tJj xxc^ix xvts' X^ovt(^si o xu^ioq [xa sASsTv" ;i) 

50 x^^rijxi TVT^siv TSf ctivJaAaf, fVS/j^ J'g ^ 'mfnY] [xzrx twv jwsOuovtwj/* ^fs; 
xv^joc Ta (JiaAa £;^g/va iv '/I'xlox ^ a tsypocrSoxXj ii iv wpx i] a yivuaxsi' 

5 1 Kai Siy^o}oy.ri(T£i avToVf ^ to jwg^o? cjyTa fxsTX tuv vTtoxpnuv di(j£L' ixsi 
£<rxi x7,xv^ixoQ y^ (S^vfiAog tojv o^ovj'^v. 

XXV. TOTE oiAoiK^^aiJxi ri (SxaiXsix r2v i^xvuv Sixx 'mx^^vjoiCj x\'nv£Z 
2 7\x^Saxi Txg 7,xixt:x^xq xvtw, i^ijx^ov slg dmvTr\(7iv Ta yu//f/a. Hhrs O J^ so TO KATA MAT0AION Cap. xxv. 

3 ^s msiv il otvTav ^^cvi[Aoii ^ 'VjevTS juw^a;". Amvff (X'xcoUi T^ocbmoii 

5 €ov 'i'Xaicv iv role dyfiioi^ uvxuv ^asra twv T^ay.Trdl^uv olvtuv. Xpon^ovjoC 

6 J's t5 vv[/4ii3, ivv(;-a^oiv zrolcroiiy ^ imSeuJ'oy. Mia-rjc $s vvxzoc xpavyrj 

7 yffoysv 'iJa, o-vv[A(piog e^y^sjoii, i^s^yjah ilg d7roivTn<7iv uvrS. Tots 
rr/EP^Yj^U)/ 'mclaoLi at Turoi^^svoL ixelmij tij i/ioa[xncnxv jotg Mi^Ttoi^occ avTuv. 

8 A; ^£ [/.x^oi'i raic (p^ovi[Mig slnoy Aors riijuv iz t5 sXxis u//wy, oti olI 
. <) Myzu^iC Y]l^'2v cr^svyvvjoii. 'ATrex^fOj^wv ^s ot.1 (P'^ovi^Koiy T^eyaaoii' M-fiTrols 

10 ^daoCls eavlulc' 'ATrs^x^o^evuv §s ocvtoov dyo^ixaoii, ^aOsv o vvix(pioc' ,^ at 

1 1 hoiy.01 siV^ASov ^£t' uvtS sIq is; yocy^Bi, k^ ixXsia^Y} n ^v^oi. '^T^e^ov ^s 

11 'i^Xpy\oLi it^ al XoiTiou 'uyoc^^Bvoi, T^iyacnxi' Ku^/f, kv^h, avoi^ov Yjydv. 'O 

12 Je dzoK^i^iiQ siTtev' A^j^y Asyw vy,7v, sk oi^oi v[/.oi;. T^rjfo^siTS bv, 'oTt 
8X ot^ocjs rriv riixi^oLV s^e Try w^av, Iv n h viog t8 dv^^ma s^yilxi. 

1A ClaTtB^ yd^ UV^^WKO^ dzo^niXUV ImASCrS T8? ISlSg JsAaf, ^ 'STOl^£^(t)XSV 

I _5 avTols TX vnoi^'/ovloi uvts' xou w ixlv 's^uxs -stIvts 'tcx,}i0e.vjxy w ^s S'vo, w 

TiZ "CTEVTS rd^.sivjx Aa^cov, sl^yoiaixjo iv o-VTold >^ hoi-j^frev olKKol Tsinz 

17,18 TocAccv]^' 'O.(70CVTug ji^ Tx ^vOj sxi:>^y}<j£ ic^ ccvrog oCKkoL Juo. 'O (J^e to sV 

7\oi€xv, d-KB'K^^v ic^v^Bv Iv TTj yrjf ^ dixix^vT^js to d^yv^iov tS xv^ta oivrs. 

I 9 MSTOC ^£ 5(^01/0V OTOAUV S^X^^^ ° XV^lOQ TUV JaAWV ixSiVU]/, Kj ffVVXl^Sl [J(,£T 

20 ai^Twv "Koyov. Ka{ -sr^oafASwv o Ta -wlvls Td?.ocvjoc Aa^wv, iiT^oaYivefxsv 
aAA« -sirlyTS TaMvjoty Ae^wv* Ku^zs, -srevTS TaAavrce juo; 'urct^i^uxocc i'^fj 

2 1 aAAa zirsvTe TaMvTtx, ixs^^woc, sV avToig. '^E(pYi ^l auTW o au^/o^ auTa" 
Eu, 08A£ ccyaSfi -^ -cr/rs* eVf o'Ai^/a ^? '^i<roCy in 'uro'KKuiv as xocjoi<rw(f^' 

1 2 f tcrf aOs £iV 't:W yS'-^^'^ "^^ xv^is (78. n^oo-£A9wv Js ;^ Ta (5i;o tcHt^xvIo, Xoi- 

Qv, eTtts' K'j!3/f, ^uo TaAavra ]Woi 'uru^E^uaag' Us, aAAa ouo T«AavTa 

23 ix£^^ri<^ci It uvTolg. '''E(pri Oivru o xv^io; xvrs' Ev, J^aAs a'yaOe ;^ -sr/re' 


Cap. XXV. ETArrEAION, 51 

sm oXiyoi ni Tt^tToc^ eTn ttoXXuv as KCijoc<rwoi' etjsX^s sk t>}V >i«^^v ra 
24 xv^iH a8. n^ocrsX^'2v J's ^ o to h ToiXoinov £lxri(p'2c, she' Kvpis, zyv^v 

as. on axXYj.ooc si avO^wrro^, ds^i^u:v ona 8x sa-Ksiooii;^ ii^ crvvdy^v okv a 
a 5 ^iscfKcoziaxQ' Kou (po^Yi^slCy clnsX^'xv sxpvi\)X to TdXoi.vicv o-a h tyj yrj' 

26 i'^i £X^'? 70 aoy. 'AnoK^idsIc ^s kv^ioq «ut5, sUbv ccvtu' JJovri^s JaAs 
Kj oxvYj^s, YihiQ oTi ^£f/<^w cKB ^x sjnst^Xy li^ a'jvixy'j) o^si/ H ^isaxooTtiaix.' 

27 ''E^si hv as ^oiXs'iv to d^yv^ioy [as toIq T^OLTis^nixiQ' ^ eaSmv i<y}i szo[ai- 

28 aoiy.y}v u)> to sy,ov avv TOKUi. '^Apocjs bv aV auVa to rdXocvToVj ;^ J'ots t^ 

29 £%ov7; TOi ^sxoi TxXoivlo!.' (tw yu^ sxP'^^ 'sravTi ^o^riasl^i^ k^ -vrsoiaasv^-fi- 

30 asloLt' 0,7:0 §s T8 lAYj s-)(^ovjoCf Kj sysi^ do^rtasjcn aV ocvtS') HOii ~rov 

d-X^^s1oV JSAoV SK^XXsls sis TO aXOTCS TO S^UTS^OV' ixsl S<^Cii XXOLV^IXOQ y^ 
(2^vflX0S TWV O^OVTUV. 

31 Orav Je sX^ri o vio^ th dv^^wns iv t^ oo^'i^ aura, ;^ zrunsc o( dyioi 

32 ocyfsXoi y.ST avTe, tots xix^iasi sm Jpova ^o^yj^ uuts. Kcil avvci-)(^^n(7s}cii 
(^"K^oahv olvth Ttrdna, tx s^vy]' x^ d(poois7 xvt^s d% dxXri>^w, c>:(j7:s^ o 

33 '^oi^YiV oi(po^i(^si Tx zT^o^xlx diio Txjy s^i(puv. Kxi <^riasi t^ [xh 'st^o^xJx 
ix Jg^/wy XVT8, TX ^s s^iipix i^ ivxvvfxo^v. 

34 ToT£ s^il (3xaiXsvc tgiq ix ^s^mv xms' AtUTS ol svXoyny.svoi ra 
TJTxl^oQ fXB, xXYj^ovoy.-riacils TYiv riToiy.xa[X£viqv upv ^xaiXsixy diio xxIx^oXyjq 

SS }ioay.ii' 'Enstvxax yx^, Xj s^xxxis y.oi (pxysiV s^i^riax, ;^ i-oTiaxTS 
^6 (xs' ^svog n(^Y}Vy Xj avrriyxysTS fxe' yvp'oc, x^ 'jJSpisSxXsts [xs' v'^Ssvj^a-a, 

37 j^ izsaxsil/xa^s [xs' iv cpvXxx')^ ri[X)T-'y Xj nX^STS 'ur^o^ (xs. Tots d-Kox^tH- 
aovlxi XVTU 01 oixxioiy Xsjovis;' Kv^is, 'usots as sioofxiv T^sivo^vTUy x^ 

38 i^^£\l;xy.sv ; i] J/i]</a)v7a> x^ inoTfaxfxsv ; :tot£ &¥ as st^cy.sv ^iyov, ^ 

39 avvYiyoiyoiJLSv ; yj yu^^vov, Xj 'wsoisSdXoy.sv ', tjtots is as s'(o:ixsy da^svY], 

40 n iv (pvXxxYjy Xj iqXhy.sv 'UT^o^ as ; Kx) dnox^As); o ^xaiXsvQ, s^ii xmslc 
A^YjV Xsfu V[x7vj i(p' oaov s7;oir\ax\s in 1S7(/0V twv diiXipl^v f<8 t^'U sXx^ 
^<rcov, sy.o} hoiiiaxls^ Tots $z TO K A T A M A T A I O N Cap. xxvi. 

A I Tors epiiKjToJi; £4 vj'jovv^uv' ITo^swiO-Sf «V i^wa ol xsijn^oci^svci, etc 
70 vTvp To aiCi^iiioVf TO rjToiixxaiJ.iyoy tw o;£t?3Aw k^ ioIq dfyiXoi; oiVTs' 

43 ^svoc ny-ny, ^^ ^ GWYiydyzTi y.s' yvy.vo^, ^ a 'uxs'^ie^oiXsTS y.s' cta^EvriQ 

44 ;^ £V (pfA(X;cA7, ;^ s\ izsaxer^aU ys. Tots dT^ox^iHo-ovJoii [auTw] ;^ aiJ^oi, 
7^iyov]ir' Ku^j;£, 'Stots (Tc srj'o^sv "r^SD/uvjoi, rj ^i^^jc^ajx, ^ ^svov, ^ yvyvov, 

45 ^ aVQsjjJ, '^ 2V (pvXocx'iij j^ H ^irjXovYicroiy.iv croi ; ToTg dnox^i^a-sjxi xv- 
ToUc) >^£fxv' 'Ayrlv As^w tjwTv, l(f>' oVov s^ iitoiriao[\z In Tarwv rwy lAtx- 

46 X^'^^^' ^^^ ^V^' i-Koiri<j<x]z. Kcci dneXsvaovjcKi htqi slg xoXoLutv odmov' ol 

XXVI KAI iyevfjo, oti hb^sasv 'irjcrnc '^0(.v\(x.q tk? XoynQ rarsc, SiTrs 
"^ TQ<V yx^njoug oivT^' O'l^ixjs oTi [Asloi (5"uo Yjye^xc TO u6.(Tya. yivijxi' ;^ 

3 vioc tH dvhutza 'uroi^oi^i^ojcci eig to rau^w9^v«;. Tots <rLivj);)^6)3(7(XV 0; 
*A^Xi£^slc, j^ oi r^uyy.oiTslci -^ ot Il^£cr^uT£^o< Ta Aas £/V tj^v auAJjv ts 

4 'A^^<£^£w; ts "Kiyoyhii KaidtpoL' xai (tvv£€hX£vitix,vJo Tvx tov 'Ijjo-Sv (J'o'Aw 

5 y.^XTYiaocaij ;^ XTioxJeivuciV' ^'EAeycv ^£, Mjj ev t>) Io^t^, tW yri Bo^v^oq 
ys.vri\xi iv tw A<xw. 

6, 7 (Ta J's ^Iy}(J8 ysvoixsva h 'Qrl^xnot iv ouix ^lymoQ ts A£T^a, tjt^oct^ 

nT^^iV auTW yvvn x?,xSx<r^ov jwu^a s-xstjx ^x^VTiyHj i^ xxtS'/^bsv im tyiv 

8 }t£<px?^r}^ XVT8 xvx'iiziy.svii. 'l^ovjsc ^£ ol yx^i^lxl xvt^j riyamxlYjcrxv, As- 

g fovjsg' E/; Ti n XT^'J^XZIX XVTYj ', 'H'JvVofjo yX^ THTO TO yV^OV TiT^X^^VXl 

I o "sroAAH, Kj Mnvxi T/fi^yoli;. Vv^g Se 'irjcra^, e'fKev xvtoIq' Ti ko-khq 

i I 'UTxpeyJli t^ yvvxiyJ ; soyov yxf kx'Kov sl^yxaoijo f<V iyS' {ndvToJs 

' 1 2 yaf T8^ 'mjci^ys; e)(fls y.s^' ixvTocv, iye Jt a TfTxnojs £^-7^ •) BaAsaiX 

5/a^ auT?] TO jwutfov t&'to £7r; ts auyxToc ]ws, ■cr^of to lvlx<pixaxi (AS 

1 3 inoiriaev. 'A/.tj^v A£yw vpy, ottb lav ;r>5^uj^9>j to svxfysXiov tsto f y oAw 

I To't« Cap. xxvi. E Y A r r E A I O N. 53 

14 Tore 'sro^sv^Bic stc rm $u)^£XOt, ^^yo^aoQ 'lihi 'icTmoiaTYKi *nrfo? 

1 5 T8; apxi'^pfiQi fTrrf tI dsKsre [aol ^Bvaif xdyu viuv 'sroc^ot^'-^au olvtov ; 

1 6 O; ^£ 'kY}<TOCV uvTu T^UKKovjoi d^yvoid. Kou dm tots e^riTSi Bvmi^ioiV Hvx 
uvTov 'uru^oi^'j), 

I 7 TH/ ^S TS-^UTYj TWV d^V[AUV 'UT^0(Tn7^^0V ol [X!X^Y]TOil TW 'lr5(78, "KzyOvlzQ 

1 8 auTW* 118 ^£Ae/f hoiijidauixev aoi (pxyeiv to zrdcrxoi i 'O Se sTrreV 'Tm- 
ysje sic TY)v 'uroXiv 'ss^oq tov ^slm, ic^ stmis civtm' 'O ^i^damXog xiyct' 
'O xcttr^c /^a ^^7^C sV/, 'ur^og as 'urom to 'urdayjx. [Asjd tuv (/.a^riloov [ah. 

1 9 Koti s-Kointjav ol fca9)5T(Xt ug avvhoi^sv oiVTolg 'liitra?, ^ nToliAXcroiv to 
Tirda-xjx. 

10,21 'O^iocg Je ysvofAsvYigy dvsxsno [/.stx twv oiti^sxX' Kou sa^iont^v oiv- 

22 TWV, shsv* 'A[iYiV Xsycio v^ivy oti ^g i^ u^Dtwv wx^oi^msi fxs. Kxi AuTra- 
[Asvoi c7(po^^x, yj^^uvjo XsytiVOiVT^ hoc<rog uvtSv Mj^t; syoj sl^i^ Ku^is; 

23 'O $1 dzoK^MQi ihsr 'O iiA^d^xg ftsr' l//a Iv tw t^v^Xiu tyjv ^sr^aj, 

24 BTo? [AS 'UTOL^a^msi. 'O ]W£V yioc ts" dv^^'MS vndyei, xx^ojg yiy^x'KJoii tss^i 
ccvtS' 8x1 ^£ Tw dv^p(^m hsm, ^t s viog ts dv^^una "vrx^x^i^olxr 

25 x(xXov nv xvTu, si sK iysvvn^n xv^^azog hslvog. 'Airox^iklg (Je 'laJa^, 
zrx^x^i^sg xvtov, shs' M/jr; lyw sly-iy 'Px^'^i; Asyet xvToi' 2u slzxg. 

26 'EaO/ovTwv ^6 aurwy, ?v«?cov 'imSg rev a^Tov, ;^ £j;)(iz^/rr;(7cc;) sx- 
?.X7S, Kj s^ih To7g [AX^iTX^Ci ^ sins' Ax^sts, (pdysls' tuto s?i to a^- 

iy {XX [ji.8. Kxl XxQv TO 'UTOT'n^mi ii^ svyjx^iTmxg, U'Msv xvTo7g, Xsym" 

28 IlisTS 1^ auTB, TuxvTsg' TSto yd^ s<:i to xTixd fta, to Trjg xxivm ^ix- 

29 ^Yix^Cj TO 'nrspl 'SToX'Xwy ixyyv6[xsvov slg x(psaiv djxa^TMV. Asyu Ss vfjuv, 
. oTi s [XY) mu aV u^i sx T8Tii T8 ysvvriixxTog Trie «//7r£A8, sag Trig n^xs^xg 

sxsivr\gt orxv xvto -oriVw jt/sS' Uftwv xxivov £V ry ^xaiXsix tS 'syxT^og [xa. 

30'3* . Kx) vixvYjcrxyTsgy £^ri7,^o)) slg to opog tuvJxxicov. Tots T^sy^i xvTolg 

'iriaSg' Yldnsg v^xslg axxv^xXia^Yjcrsa^s iv ifxo] Iv tjj vv^xtI txvtyj' ysy^xz^ 

1x1 yd^\ riiXTalw to; •zzro/^'iviz, x^ ^ix<7Xoo7;iG9rj<7flxi tu Tispo^xTx T^g 

P 'nroqxvyjg' 5^ TO KATA MAT0AION Cap. xxvi. 

33 'A7:o/.mk)i; ^s IlfT^cf, shsv «'Jtw* EI [^] -sravrg? amv^aT^ia^aovTOii h 

34 crot, tyw BcinoTZ aKOLy^oLXia^aoiKix.i. ' Etprj «utw 'ijjtza^* 'Aj!/t^y Aeyw 
(TOi, oTi £v TauT)9 Tfj vv}iTl) 'UT^iv ixXsKJo^ix. (puv^aui, 7^1g «7r«^V)7(r)) fte. 

35 A£7^« OiVTa TlsT^oc' Ka.v ^syj ]W£ (Jvv col dno^xmv, a y,ri as dzoL^vri- 
0-oy.xi. 'O/i/to/wj ^s Kj -sravTS? oi jwa9)iTa< sinov. 

36 TOTE e^)(£TOii [X£T oivrav 'lyjtra; £fV X^{^^^ T^eyofASVov Ti^ariiAOiVSi' 
j^ 7\ihi toIq y,oc^rila7c' Kcc^faxls ocvtS, £Wf s dnOMv w^ocr£v^ay.xi im. 

38 j^ d^n^omv. Tots Xsy&t clvtoIq 'irjaSc Us^iXvKoi; hiv 39 i^^vyji i^a 'suq 

39 3«vaT8* i^sivoiTS w(5£, j^ y^Yf/o^she [ast f//5. Koci 'nr^osX^uv y.iz^ovy 
'insffsv im 'urpoaunov aura, 'UT^oasv)(o^svoQ, ic^ Xsyoov Hocts^ [/.a, si $v- 
VXTQV i<riy 'urocpsTi^STU aV l/xs to 'uroTrj^iov t5to' -srA^y «;)( uc syu de- 

40 Xco, aAA' «$ o-u. Koci s^yjlxi 'ur^oi tsq iaoc^yitxc, )^ sv^ijxa uvw; xx~ 
^sv^ovjxCf K^ T^sysi tw FlfT^w* OuTWf hk IdyydCilz ^ixv u^xv y^Yi^o^no'Xi 

41 iJLST Sfji-B ; r^i^fo^firTS, )ij zr^oa-sv-xsak Yvoi [xn slasX^nJs sIq 'usi^xay.ov. to 
A 2 y-^v 'srvsviAX 'UT^o^vy.oVj n ^£ cr^^^. dakvric' UxMv h S'svjs^B dzsX^uv 

'srpouYiv^XTO, TiSyuv Uxts^ |M8, si 8 ^vvocjxi t5to to 'usoT^ioy 'urx^sT.klv 

43 d% ff<«, sxv ft^ xvTo mu, ysvrj^TO) to dsX^nx era. Kx] ix^av sv^iaxsi 

44 avT8s 'urxXiv mkv^ovlxc' naocv yx^ xvim ol otp^xX^JLo] ^e€x^YiiJi.svoi» Kxl 
d(psig auTa^ , diisX^i^v 'srxXtv, 'sr^oai^v^xjo h t^;t8, tov ocvtov Xoyov slmv» 

45 Tots epx^^^ "^f °^ "^^^ (AX^xiTxg auT8, i^ Xsyet xvtois' KxkvSsrs to Xoi- 
nov, ^ dvxTTxvsak; l§8, Yiyfixsv n ^^oc, it, viog tS dv^^dita 'nrx^x^i- 

46 ^o]xi sk X^^'^^ dy.x^o)Xwv' 'Eysi^^sak, uyui^sV 1^8, rjyfixsv Ttrx^X" 
Si^ag [AS. 

47 K«i STi XVT3 XxTihIoc, iJa> 'lahc ^Tc tuv ^u^sxx riXk, ^ [ast aJ- 
78 oyXog liroXvg [iLslx jicax*;^wy <^ ^uAwv, aVo twv 'A^j^<£f swv it^U^scrtv^ 

48 T£^wj/ Ta A«5. 'O ^l Tffx^xM^g auToj/, gJ'w/fgy «UTor? aY)[As7QV, T^syuv '^Ov Cap. xxvi. E r A r r E A I O N. 55 

49 oiv <piXriau, xvrog ici' xpuTtlcrocTS uvtov. Koc) svUuc "rz^ocsX^iiv tw 'Ij^cts^, 

50 mi' Xoc7^e, '?u§^i, Koii xctjspMffzv ccvtov. 'O ^s 'iriasc slnsv «utm* 
'Erou^Sy i(p' 2 'u^u^ii ; Tots 'sr^oaz'kUvlzQ hsSxXov toic X^*"f^^ ^^^ '^°^ 

5 1 ^Iri(T8V, Kj ix^oiTYicroiV CCVTOV. Kocl /Js, sig twv (xsjoi 'Ijj^h, ixjePMs t))V 

52 oi(p{iXsy avT8 to miov. Tots Xsysi aurw 'Ij^cra^* 'Arrcrfsil^ov ctb.tj^v 

^XyjXl^OCV £<V TOV TOTTOV OI.VTT,Q' 'STUVJSQ yO.^ ol "KOL^OVTSQ [Jl.X)(JXl^OiV, iv [AX- 

5 3 X'^^^^ oiTto^xv^vjoii. ""H ^oxs'ig on s ^vvu^oti cc^ti Tffoc^xxciTiScroii tov 'zzra- 

•stAj^^wQwV/v a< y^x(px\, oti 8tw J^el ysvecrSa/ ; 

55 Ey £;f£/v>) tyj u^x dzsv 'lr}uSg toIq oyXois' 'D-c im Xn^nv i^j^^^STS 
lAsjx fixyxi^uv Kj ^iXuv av'KKx^ilv y.s ; xx^' '^ixs^xv 'sy^cg vy.xc ixxhip^ 

56 jU)5v ^i^X7xm iv Tw U^S>, j^ ix ix^XTn&oijs [12. T^To J's Ixoy yzyoviv, 
hx •srA>3^w9&)(7/y xl y^x(pou vxv 'uy^o^pYiJxv. Tots ol [xx^rilx^i vrxvTSCi x- 
(psvjss xvTOVy s(pvfov. 

57 01 J'e x^xlwxvlsg Toy ^lYja^y, dnriyxfov tjt^oq Kau<pav Toy x^^^'s^sxy 
5 8 oza ol r^aiX[JiXTs7c k^ ol U^sa^vTS^ot ffvvfix^no'xv. *() ^s Ust^oc nzoX^^si 

OCVTU XTto i^xx^o^syy sue Tnc xvXrtc tS x^)(^is^i(/:c' ,^ sl^sX^uy f -jco, h.x- 

59 ^rilo ^s}x Tvsy VTrn^sTuv, IMy to tIAo^. Ol Je 'A^-)Qz^s1c -^ ol Yi^scr^uTS^ot 
^ TO avvi^^ioy 'oXoy i^rjTBv \^BV^o[AX^v^ixy xoijx ts 'irias, oTioog bccjxl^- 

60 c3(Tiy xvToy Kxi iy^ su^ov. )^ isToX'kuiV \\/£v^o[jt.x^voay Tjjpo(js7j^ovij;:'f a;>/ 

61 sv^oy. v<;s^oy $s Tsr^ocrs'k^oylsg ^vo \]>sv^o[xix^v^£c, shov Ovtoc sipri' Au- 
yxi/.xi xxlxXvaxi Toy vxoy tS ©sa, i^ ^ix T^m ^^s^wv olxo^opiaxi xutov. 

62 K«i xvx^xc 'A^y^s^svgy sTnsy xvtSi' Ov^h xTrc/.^iyri ; ti Stoi <jh kxtx- 

63 [ix^v^^aiy ; *0 ^s "ina^Q iaiunx. Kxt xnox^ikl; 'A^y^is^svg, sJitsv xv- 
Tw* 'E^o^xi^oi as xxjx t5 Qsh tS (^wyjoCy Xyx nijuv sX-KnQy si av s7 Xpi<;-oCy. 

64 vio; T8 0£8. Asysi avTu> 'ijjo-af 2u sInxQ' tstT^yiv Xsya vyjv, aV* 
a^Ti o^\j£ak Toy wv t5 dvd^o^Td xa^n^syov h h^m tyiq hvx^sug, Kj i^^ 

%o^sm~' 56 TO KATA MATGAION Cap. xxvi. 

65 ;)(^(?//£Vov im rxv vsi^sAwv ts s^izva. Tots ''A^yjB^BVQ ^isppY\^,e toc l^oi- 

66 4(^f, vGy Tixscrixls r^y ^XoiacpyjiAiav avTS. Ti v^jUv ^oxii ; 0; Js dnoxpi- 

67 SevJs?, Si/Tov' ^Eyo;;(^of ^avars eVr Tore iviT^vcrocv dg to TArpoa^t^nov uvtS, 

68 <^ iKoXacpicxv ocinor ol is i^^umaoiVi xiyovTsg' I\po(p})T£V(7ov '/JjwTv, X^J/rs, 

69 'O J'e IIet^oj' t^u) hx^YiTO h t^ avXrj' i^ 'ur^oarixhv avra. [aix 'STOLi- 

70 ^idK'/i-i XsysiTOi' Koti av ntj^ix y,i\oi 'Iyiuh ra raT^zAam* 'O il n^)'n<^cilo'e[ji.- 

7 1 -K^oG^sv oiCiZv t-ray^wv, Xsym' Ovk oI^ol ti "kiysii;. 'E^f aOov]^ Ss au- 

y^ y.£To: 'ly](7^ rs Nu^ijoootis. Kou -zzraA/v i^^vricrcijo jt/csd' c^xa' '^Oti iz oTcJbi 
7 3 rh avfl^wTTov. Ms7<3t |U/a;^ov J'e Tir^oasX^ovTSC ol Irwrsf , flTrcy tw IIet^w* 

74 'AArySw? ;^ c7u i| auTwi/ f i* ;^ /a^ y} Xx'XiOi crs ir^'kov as 'urois". Tots y\^- 
^oClo HtKlx^iJiOili^siVj }^ o[j(,yvsiv' 'Oti 8X oiioc Tov otv^^unov. Kou sv^mg 

75 dXsxTOi^ i(poJvr]as. Kou s[A];Y]a-^Y] TlsTpoC tb ^yj[j(,ocJoc [tb] 'inasj slfYjxo- 
70Q auTW* "Oti zrfiv dxsicjo^oc ipuvnaoiii r^iQ otnot^vrian y-s. Kal s^s'h^m 
l^w, sxXoLvas Tjnx^^Q. 

xxvii DPniAS J's ysvofxsvric, aviK^nXiov sXa.^ov iJTdvTSQ ol ^ A^^j^^sIq it^ ol 

2 H^saSvTs^oi T8 Aas nald tb 'inaSy u^s docvocj'jjaou oiVTOv. Kat iriaoivjsg 
avTov, ocTT'fj'yoifov, -^ •zrra^sJwAiav ot,VTOv IloVTiw n^Aarw tw fyysf/.ovi. 

3 Tots /(5wv 'l^^ocs tsa^oL^iMg aurov, ot< xocTSX^i^rj, y.sloi,iis\vih]gy 
dnsir^ST^e tu t^iocxovtoc. d^yvpia toT; 'A^y^is^svai j^ rolf U^sa^uTs^oig, 

4 T^sym' '''Hjwa^Tov, 'urufOL^sc ouiax d^uov. Ol is shov Ti tit^oq riudc ; 

5 av o^si. Kui pi^OLi; t« d^yv^iu iv tw vaw, dvsyM^Yias' k^ aVf Aflwv, a- 

6 TTjfy^aTo. ol is ' A^yjs^s"^; XaSonsc rd a^yv^ioc, shov Ova s^s^i (Soi- 
y AsTy umd sIq tov xo^Sotvdv' izsl TifXYJ a{[xo(.TOQ hi' ^v[ji.€4?,iov is AiZ^oy- 

TSCy nyo^oiaav i^ uvtkv tov dy^h t5 xs^oiy.suCy sIq TO(,(priv toIq ^svoig. 

8 A;o sxM^n dypcQ sxslvogy dy^dg a'l'i./.cirog, sco^ Trig ariixs^ov. Tots IttAjj- 

4 ^wS}] Cap. xxvii. E Y A T T E A I O N. 57; 

dckovlx ot^yv^ix, t^v Ti^JLYiV ra mi[iYiix.h^y ov i7iixn<JOLv\o dzo wwv 'la- 

10 ^OLYiX, [y.ou e^uxoiv oivroc si; 7ov dy^ov ra x£^oi[i£Uiy) xx^x <7vv£toc^£ y.oi, 

11 'O $£ 'irjorSc £^Yj £[/.n^o(7^£V TS ^y£[xovoc' f^ inrjouTtiaev avTov nys- 
|itwv, "KiyxV 2O sT ^xcn7.£VQ tcTv 'laJ'^iwv ; 'O ^l 'iriaSg £(pYj aurw' 2u 

12 "kiyHQ. Kou CM Tw xoijriyo^B^a^oci oiVTov vko twv ''A^x^£^£ccv Kj twv n^ea- 

13 §VT£^uVi B^£V dn£xpivoi}o. Tots T^iyet OiVTU Tii'hixro;' Ovx dxietQ tstcxtx 

14 as xcclxy.a.^'tv^'^ai ; Kat ^x dnsx^i^ri oiVTu •sr^oj s'Js ey ^'^^a* wVs ^^scu- 
(xoC(^£iy Tov riysfxovx "kixv. 

15 Kara ^e io^Tjjv £;co§£{ )iy£//wv d'KoXvei)) 'ivx too o;)^Aw ^£a[Aiov, ov 
16; 17 ^SfAov. ET;)(oy cJs tots $£criJi,iov inio-YjfJLov "Ksyo^svov Bx^oiSQxv. ^vyY}f[/.£vo:v 

8V auTwv, flTTSV xvrolc UiXxToC Tivx ^IAstc ditoXvai/: v[uv; Bx^xS- 

1 8 bay, >j 'IjjcSv, Toy X£yoy.£vov Xpi<rov ; ^^(5*£< yai^i or; Jii^ (p^ovov TtTx^i^xxxv 

19 auTo'v. K«9/3]a£V8 ^£ auT8 sVi T8 ^rii/.d]og, X7:£<;£i\£ 'ur^oc xvtov t^ ywn 
XVT8, Xsyacrx' Mn^iv aoi ^ tw ^ixxica ixsiva' 'croXT^x yx^ Izx^ov ar^^s- 

20 pQv xxr ovotp $1^ XVTOV. Ol ^s 'A^p^is^sTf Xj ol n^£a€vT£^oi £Z£iax^ Tag 

21 oyjkag^ Xvx xhyjauvlxi tov Bxsx^Sxv, tov ^s 'lYianv drcoT^icTWcriv. 'Atcox^i- 
fifif ^£ T^y£^uv, stTrsv avToli' Tivx d£X£}£ dno Tuv ^60 dno'XvcT'j^ vy.7vj 

22 ol Jg slnov' Bxpx^Sxv. Aiyet xvto7c UiXxtoC Ti ay zroiria-ca 'irjaSvy 

23 TOV Asyojwsycy X^/rov ; Aiysaiv xvtu ttTXvTn;' ^.txv^c^UiTk. 'O J"e r]y£~ 
jt/cwv '£(pYi' Ti yx^ xoty.ov inotn7£v ', Ol §£ 'UT£^ia-au)c £x^x^ov, ?,6yovl£g' ^ 

24 Xtxv^u^tu. 'iJ'wv Je n<A«TOC ot; aJ'sv upcXs'iy dXKx fxx'KXov ^o^v^og 
yivfjxt, Xx&2v v^'joo, d'K£Vi-i\)d]Q tx; x^'^^^^ dnivxm tS ox^^^j ylym" ' 

25 'ASa;Of Si'jWi xixo ts x'i'(j(.ocjog tS oixxia tstb' v[/.£7c oiJ^scrOs. Kai d7:ox^i^£'lg 

26 -zzra? Aocof, £t7r£* To xl^ix xvth s'cp' Jijwacj ^ £^' 'J'^ ts;^^:;^ r/^ccv. Tots . 
dn£Xvcr£V xuTolg tov Bx^x^Sxv tov ^s 'iriaSv (p^xyiX7M7xgi .'urxoe^oox&v ■ 

iW <Txv^(u^, . 

Q TOTE 58 TO KATA MAT0AION Cap. xxvii. 

27 TOTE ol ^j^arixroci t8 fiysfiovoc, •nra^aAabovrej rov 'lr]78'j si; to 

28 'urmiTU'piov, avvnyixfov in otvTov o'Krp rr/V cTiH^OLV. Kod ix^vauvTSi; ocv- 

29 70V, 'UTSpii^riKOt.v avTU y^^.xy.v^oi kqkkm^v. Kai "srAg^avTS? rs^avov 1^ d- 

78. Kixi yovvKeji^o'a.vjsc £[/.'K^0(J^£V ocvtS, hii:ot.iipv cturw, "Xiyovrz;' XaT^e 

30 (Sxo^iXsv; Tuv 'l8^cciu)V' Kal l^i^vaxvTSQ sIq avTovy 'ixa^ov tov kocXix- 

aoiv (XVTov TYJv yJ^cx.[x6^<Xi j^ ivsSvcroiy oivrov m lixocrioc avTs' Kj dnriyocyov 

32 uvTov sic TO (Tdv^waxi. 'E^s^')(^of/.£voi J's, ev^ov uv^^wnov Kv^yivouqv, ovo- 
p(3c]i Siftwva' THToy ^T^cc^sucrav tW a^ji tov <rav^ov uvts. 

33 KAI ix^onec'sk tokov ?^£ycy.evov ToXfo^oi, oc hi T^syofASVoc x^avis 

34 T07:ocy e^umv avTu "wisiv 0^01; [Aejx y^o'KriQ [xsfAiffxsvov' k^ ysvaxixsvod sx 

35 rM?^e 'UTieiv. I.TOiv^u:aoiVT£c J'g gcvtov, Si£iJt,£^iaa.vlo rot IfxiXTix «ut5, /SaA- 
Aovlsf ;i;A>i^ov* [tW -stAjj^coQ)) to ^^^Osi/ utto Ta 'UT^o(prjTii' Ai£[j.£^iaoi.VTo tx 

36 ][Jt,oiTi!X, [jt.8 laL/ToIf, ;^ ^7r< tov 1(ji.X71(T[xov ]W8 iSocT^ov xXri^ov.'\ Koci xoc^yi- 

37 jwsvoi iT'^psv OLvrov ix£7. Koti iTts^nxoiv sVavw rric x£(pxXri; cuvtb tj)v «{'- 
Tiocv otVT^' ysf^oc^iAevnV OTTOS E2TIN 1H20T2 O BA2IAET2 

38 TON lOTAAIQN. Tote ^xv^^vjoii avv xvtu ^vo A>3?-a/, £ts h J's^fwv, 

39 Oi Jg zTa^x7:o^£voy.£Voi £^Xoc.a<priiA8V cxvtov, xivsvt£q rdc X£(^ci\cf,Q aJ- 

40 Twv, KOU T^iyoiJjsc' 'O xix\(x7,Tjm rov vaov, ;^ Iv T^io-fv r.y.£^xiQ oho^ofxl^Vy 

A.I CUCOV CT£OLVror £1 ViOQ £1 TS 0£8, KOLrd^Yih UTtO TB ^OCV^S , 'Op/w? J^S i^ 

ol 'Ap)ii£^£'ic, £y.7:oiii^ov}£c y.£Joi ruv r^oi[ji.iiocl£o:v Kj n^ga^i^s^wv )c, ^x^i- 

42 cra/wv, lAafoV '''AAAa? lo-wtJEv, lau^ov » ^vvoijoci (7uaa,i ; £i ^olci'Ksvq 'la- 

43 ^a»jA sV/, ;^«]a&^TW vCv ixtto ts rau^s, j^ "vri^BvaoiASV fV oiutw. IlsTrot- 
Ogv Itt; tov ©sov* ^'ucr^icrOw vGv aurov, £<' ^£A« aurov* fks ya^* Or* 

44 ©sS £ly.i vioC' To ^' auVo ;^ oi A}^?-<5C<, o) cv<rxv^u^£vJ£C oivru, uy£(^i^ov OtVTOV, 'An^ Cap. xxvii. EYArTEAION. 59 

45 'Atto ^s shIyic Z^xr axoToc syhilo im Tur^aotv ri^y y^i/, £w? co^«f h- 

46 ViXTyjf. Usfi ^£ Tj^v vjvixiYiV w^zy av£^(9?)a-£V 'iJicrSf (^wv^ [^syotXri, Xs- 
yuy' 'HA<, 'HA<, A/,U(Z aai^ux^^vi ; ist £?"<, ©££ //a, ®S£ /«a, {VaTr 

47 ]W£ eyxureT^iitsc ; Tivs; J^g rwy i/.fi eVwrwv dyJa-otmCi sXsfov' 'On 'H- 

49 t!T'KY,(JOLQ T£ 0^8$', ;^ tZTf^jQfi^ XOlXOi^Ul) iuOTl^SV OCVTOV. Ol Jf A^iTTOi £A£- 

yov* '"'Afpsf, rj'wjMfv SI £^-)(tra.i 'HXioiC auaoov uvtov. 
5° 'O (Je 'lr](r8f, -zzraAiv x^oi^ixc <puv^ (xzyoiT^ri, d(priX£ to tavsv^a. 

5 1 .Kat /Ja, to xci}iX7:£T0Ccr{j!.x tS va5 i<jyi(j^n sic ^vo dzo uvuhv £C0? mrw* 

52 ^ Jj 9/^ ia-sia^Y), Kj od 'UTst^cci sa)(Ja^Y}crocVy xoii toL pniAs'ia av£W}(3r]7av* 

53 i^ 'sroAAiX auy.cii}x twv xsxoI[xy}iasvuv ocyiuv T^yi^^ri' kxI £Z,iX^onsQ ix. 

TUV [AVYIlASlUVf (/.STX t^V SyS^JlV XVT8, sl<JY{Khv sIq TY}V CtyiXV ^OXlVy J^ 

hsOxvia^YiCXV 'UToXXoii;. 

54 'O ^s sxxrovrx^yoQ x^ ol [/.sr xvrsy rri^^nsc Toy '1yi<7&v, loonsg tq-j 
crsicriAoy it^ m ysvo^KSvUi s<poSn^Yi(TXV a(po^^si, Xiyovjeg' 'AA5^9w^ Qsh 
vioc rjv sroQ. 

55 '^Haxv §s sxs" yvvsilxsc 'UToXXxi oi-Ko [jLxa^o^sv dsu^8(TXii amvjf JJ^o- 

56 Aa^rjcav tw 'ln(jS dno rrjc YxXiXxixCy ^ixxovStrxi aurw* f'y at; ^y Ma^/iJi 
y) Mwy^xXYiVYjf ^ Mu^fx n t5 'laxw^a ^ 'Iwc^ [Jf-ntYi^, ^ )5 //yjTjj^ twv 

57 O'^FIAS J£ ysvoixsvYjCi rjx^sv xv^^uKog 'nrXilcnoc d-Ko 'A^iixx^xix^i t8- 

58 yoixx 'lw(7>3ip, oV >^ auTOf sixx^n^svas tw 'lyjcra" 06to; ■sr^ocrsAOwy t« Ilf- 
A«TW, YiTYiaxlo TO CTU^x T8 'l/j78. ToTS IlfAaTo; sxsXsv7£v dno^o^vxi 

59 TO a-Cf)[/.x. Kai Xx^'2v to c'2y.x o ^Iiaarjip, svsTvXi^sy aCro aiv^ovi xx^x^x' 

60 jKat i^Yixsv XVTO iv tw mzyu aura |wy/jft£(oo, o IXxToixi^iyvj gy t?9 'utst^x' 

61 ^ TS-^ocrxvXicrxc A^Ooy [xsyxv v/j du^x T8 |wy)^jW£<8, aVJiASsy. '^Hy J"! f/fft" 
M«f;(X )3 Mi)4y<JaA-/iy)i, ^ 'i ^^AA>3 Mx^ix, xx^n[ASVxi dnsmvji tS Ta<pa. 66 TO RATA MATGAION Cap. xxviL 

6 a THi J"e iTtoiv^iov, Y}Tic hi y,(}ix tyjv 'nrx^xcrxsv^v, avvY\x^ri(JOt.v oVAp- 

63 x^soBig f^ ol ^u^icrxloi itr^og UiXutoV) T^eyovjeg' Kv^iSy iiAV^a^nM-ev on 

64 hfivoQ 'urXoivoQ uksv, £Tf ^oon' Mijoc j^fiQ j^jwl^a^ sysi^ofAoti. KlAsuaov 

^yijou oivTS vvxToCi x}^i\]jui7iv oiVTov, Kj s'lKuai Tw ;\«w* 'Hyg^djj dno rm 

65 vsx^uv' Kj s<rxt ri sax^'^yi 'stXolvyi yst^m tyiq -crfwr))?. '^E<pn $s o.motQ 

66 U.L7,oi.70Q''^EyJl£ y.^g-u^iaV v7:oi'yiJ£, da-^p^Xia-oiads ug ollocjs. Ol J'g 'sro^eu- 
^svjscy ncr(pQ(.7dcr(x.vlo tov Td(pov, a(p^oiyi(TOivjsc toy ?,i^ov, [Asjoi r^c xsTw^fx;.- 

XXVIII. OTE ^£ croi^SdcTOOv, rp hK^aaK^ay) sic y.iocv aa^^iXTWj jJaSs Mx^ioi.- 

2 h Moty^ixXrivri) Kj ri dXKYi Ma^ioi, deu^na-oti tov roi(poy. Kcd I^h, asiaixos 
iysyijo [Asyoig' oiyfsXoc yx^ Kv^ia xct}oi.€ixc i^ s^oivSj zt^ojbX^wv (x-ks-- 

3 xvXias TOV AiSoy aVo tyic ^v^oic» fi) ixot^riTo inoivu aura. "^Hv Js jj l^sx 

4 auTs wf dTPOinYJ, k^ to sv^v^jloc avTn T^bvxov (^a) yj-^V' 'Atto ^\ tS (po^a 

5 auTs iasia^YjdOiv ol TYifuvTeg^ h^ syevovjo ucei vsx^oi, 'Anox^i^eic ^£ ocy- 
feXo^j ehe toiQ yvvoii^l' Mrj (po^sla^s vixsl;' oj^oc yu^ oti 'ij^crav rov ia- 

6 T0tvpa[ji.£V0V ^rjTSiTS. OvK £<riv wJg* Yiys^^Yi yd^, xx^uc sins, ^suts, I^sts 
J TOV TOTtov 07:8 sxBito KvpioQ. Kou Totyy 'UTo^£v^e7aoiij eiirocjs toIq fta- 

^TOUQ ocvtS, oti Yiyi^^ri dno tuv vsx^^V) i^ /J^a, 'nr^odysi vy.dc s.Iq tyjv 
8 ruXiXuiuV hfi ocvTov otl^ecQg* 'iJa, ilnov v^lv. Kou i^£X^8(70ii Txyu 

dno TB pY)l^£i'<i l^^Jd (poSs )ij p(a^«? ^sydXriQ, s^^xiaov dnxfys^Xoa toIq 
Q [AOi^YlTCiic aura. 'Clg ^s ino^svovTo dnafys77\.oci toIq iix^rHoug uvtS, ^ 1^3, 

'lYidSg dnrivTYi^sv OLVToCiQy T^iyit^v' Xaioijs. A; (Js ':!y^oa-s\^SiTXi, ix^d- 
- 10 TYio-uv aura raf 'uro^ocd x^ 'ur^oosxvvncruv uvtu. Tote \iyei ocvtouc 

'lYlcr^C M>3 <po€ehh' vndyiTs, dnafysiMls To7g dh'X(po7s ^a, tW di^iK" 

1 1 Ho^svoiiivuv Ss auTWV, iJa, tivs; tyjc xs^-u^ixg sAQovte^ sic tyjv tiTo'KiVy 

12 dniykiT^av Tc'i^'Apx^e^svaiv unocvjoi Td yivo^zvcx.. Kou crvvxyJivTsg fisid 
Twv Up£(7SvT£p(^v, uv^i.^n'hiov T£ "kxtmiZt dpyv^id Ixoivd i^'Mav to"iq Cap. xxviii. E Y A T T E A I O N. 6i 

13 ^^dTiuTOiiC, T^iyovjei;' Etnals, on ol [AOi^rilou cuvtb vvxtcc sX^ovts^, ey,~ 

14 "kB^av OLvTov, ny-oiiv xoiy.o)ixiv(/)V. Kai euv dma^ thto Iru tu /^ys^uovo?, 

15 y]y.e7g 'ursicjo^isv avTov-, ^ v[mg txfxs^iixvsg 'uroiwoi^^'-'' ^'^ ^^> T^.a^onsc 

17 iTOL^txlo OiVTOlC 'l)iO"5f. Koii l^OVTiC UVTOVy tJff^OUBKVVriaOiV aUTW" ol OS SOi" 

1 8 'tXaotV' Kou -sr^oo-sAQwv o 'ina-s;, i?\x?\wsy avTo^c, Xeym' 'E^g^yj [xoi 'ura,~ 

19 era £^8aix iv sooivu ^ im yric- TIo^sv^isvTs; [av] (/.oc^rjTiva-ocjs Tirxwcc T'Jc 
s^VY}) ^XTfji^ovTic ocvT^c ek TO ovoixa rS UxT^og, /^ tS 'T/a, ^ t5 uyia 

20 nv£u//a]o?* ^i^OL<jKO)i\£c xvT^gjy^^fiv 'uruvj'X ocrx ivs\£iXxy.Yiv vi/iv' ^ los, iyu 

/t/ted' vnuv s!(j!.i 'mxQxg txc iias^xi;, sue t^C avrnTKHXQ is xi^vo^' A[j.iqv. TO KATA MAPKON ETArrEAION. 

12 A P X H T8 svxyfsXfs 'irjaa X^irS, vi3 t5 ©sh, (wf yzy^xi^oti bv 

701 Q iffpocp'firxig' 'iJs, lyw x'KQ<Ti'h'h(ji Tov dyfeTiov (as 'ut^o 'ur^oa'jjza 

3 (78, bV xxiX(TKSvx(jei TYjV o^ov cs 's^TT^oa^sv era. (^uvn jSouvTo; iv rrj 

i^ri[ji.u' 'EToi^xaxTS tyjv o^ov Ku^ia, sv^six; 'uroiHTe ixq tpi'^hc xvr's.) 

_ 4 'EyivBTo 'imvvYic, /S^ttI/^wv h tJj I^j^jwoo, iCj ^tn^vccro^v ^dTiJiay.x fxs- 

5 TXVQixg ilg x(p£criv X[j(,x^ri'2v. Kx] s^szo^svsro TST^og xvtov 'urxax yj 'id^xfx 
j^w^a, 1^ ol ^Is^ocroXviMTXi' .^ i'^Qtn']it^ovTo zrxvTsg iv tco 'lo^^xvv ^ora- 

6 fiu m auT8, e^o^oXoy^iJLSVoi Txg x^AX^Tixg xvtuv. '^Hv ^s 'Jw£«y>')ic iv^s- 
^vfjihog T^i-)(xg kx[ayiX3, jCj ^wyiv ^s^y.XTivm tzrs^I t^v ocr<^vv «t;Ts'. k, 1<t- 

7 6<wv dn^i^xg il^ ^Ixt xy^iov. \s.x\ ixrj^vaae, Xsyxv' '^E^y^rxi o Iq-xv^ots^ 
^og jW8 onicru jwa, a 8k d^l Ixxvog xvihxg Xvaxi tov Iiaxvtx ru>v v7:o^y]y.x- 

8, 9 Tuv OiiT8. 'Eyw ^h l^di^iax v[Axg h v^dji' xinog §s ^xifliasi v-^ag iv 

R nv£u- 62 TOKATAMAPKON Cap. i. 

I o I'^cci^xoh TYji; TocT^iXaJx?, .^ i^oiTfjicr^y} vno 'imwa dg rev 'Io^Mvyjv. Kou 

suQ/o;? dvaSxivxv dno t5 uJbf]o;, sTtJs cr;i(^/^o|M£VBj Ta^ a'^avac, ^ to nv£U]K<j£ 

II daei 'nrsoigspdvy xata^ouvov i-K olvtov^ Kaicpavrj iyivfjo ixruvspoivuV Xv 

12 si viOQ [A3 dyoiTtYjToc, Iv w sv^oHYiaoi. Kou ev^vs TO Uvsviix avTov iK- 

1 3 €ci7\},£i dg 7?iv £^Ji]Wov. Kaf ^v l^^sT ev tJj £^>if<w ^[As^oic TBaa-oi^XKovTOi, tar^- 
- fOc^o[A£yogvno rS 2«Tav«' ;^ ^)/ jW£TO toov ^ri^iuiV i^ol ccyfBXoi ^iriKov8V avTU. 

14 Msm (5"? TO 'UTCi^ocMnvoti, Tov 'luoLVVYiv, rjxkv 'inaSg slg tyiv TuXi- 

15 T.cJoiV, X'ti^VQ-tJ'jJV 70 svocfyeT^iov tyiq ^oiaiXsfoic ts 0£8* xul Asywv '^Oti 
'BszXYj^ojJixi y.oci^oc, -^ nyUuv yj ^xatT^snx iS Qss' ^stoivositSj ^ -sri- 
^evsTc iv Tw evoifysT-.M. 

1 6 n£/5i7raTaJv (5= 'UTCx^oi T^y doiT^aMo-oiv tJj? FaAiAa/a?, eBs liy-uva. iij 'Av- 
§^eoiV TOV dhxcpov auTS, t5 I.ii/.'xvog, ^dxXovTxg dix(pi^?irig-^ov ev tJj S"a- 

17 T^daari' {ri<J(^v yxo dxidg') Kou d%iv ctmolg 'l/iasg' AevTS onicru [X8, 

18 ;^ 'uToiYiQ-u vfAOcg ysvia^xi dXifig ai'S^wrrcoy. Koti zv^eug d<p£VTSg ra SiHlvx 

19 auTwv, '/jVoAaS/^aav auVw. Ka^ -sr^oQ? zmhv oXiyov, ei^sv'ldxaSov tov 
t5 Zs^s^afd, )Cj 'ifxhvnv tov d^sXpov oivts, li, otvT^g iv tw -srAo/M xixju^- 

20' Ti^ovjocg Ta (J'aluiZ. Kiput £u9£w; ixdXsasv olvtsq' ic^ d(pevjsg tov 'urcx.Ts^oi. 

avTuv Zi^z^oCiov iv tw 'srAoiw |W£Ti^ twv ^/ctSwtwv, aV^AOov ott/o-w auVS. 

2, E Kai slano^svovTXi dg KofKs^vx^ix' >^ sv^iojg Tolg ad€^oi(nv slcrsX^uv dg 

11 TYiv <Tvvoif(^ynvj i^i^otaxs. Kal i^snXriaa-ovjo im tyj ^i^oixn oim^' ^v yd^ 

23 Md<7X(jiV avTsg o^g ilaaiav s^wV) ^ »X '^^ °' r^ci[X[xoils7g- Koti riv iv tJ 

24 cruva^^wy^ avTuv dv^^uirog iv 'urvsvy.ocTi dxoc^d^Ta^ ^ dvsx^a^s, XeyuV 
"Ex, Tf 'hf^lv ^ a-oli 'iter's Kd^oi^^vs ; riX^sg dKoXs(7Ui h^f-dg ; ol^d crs Tig 

25 eT, ixy^o? T8 0f8. Kai i7C£Ti[j.rjcr£v avTU 6 'Irjcra;, Af^wv' <l»^ftw^?3T/, 

26 ;|6 sffAQa £^ auVS. Kat o-Tra^cc^ccv auTov to 'srv£w<5£ to dxd^otPTov, j^ 

27 Ai^a^av (P'j^vn i^sydXrii s^^ASfv i^ auVs. Kai i^ay.'^rj^Yi'^oiv tjrdvTsg, wre 
au^JSTsri* -UT^og OiVTBg, XiyovTag' Ti ki tbto j ri'^ >3 ^/(5(x;\:>3 h ^ocivrj au- 

TY), Cap. i. E T A r r E A I O N. 63 

a8 X88aiv oiVTu j 'eI^xOs ^£ Y) hon ams suOuV ^k 'oM^ '^nv 'srs^ix^^ov rnc 
Tu'hi'KoLiaQ. 

30 vog fCj 'AvJ'^fB (Asm "itx.m^a -^ 'iwavva. 'H ^s -zirsvflf^a 1i[//j:voc kxtsksiJo 

3 1 'nrvpecra-scrx' Zj £u'^£w? Tisyscriv uvtu 'ursfi oivrrK. Kou 'ST^ccr£?Mv rjysi^sv 

32 ^lY]XOV£l aVTo7C' 'Ol}//ix? ^£ yeVOfABVYlCi OTS £^V 6 ifl'Kl.OC^ l(pc^OV 'UT^OC OiV- 

33 Toy tSToinoig ts; mxug 'iyovrtx.c^ ic^ isg ^oiiiiovicp^zvag. Kou jg ■sroA/? o7\yi 

34 i7:iavvY}y[Jt.svY} yjv zr^oc ^Yjv dv^uv. Kou i^s^UTtivaz -sroAAaV y.ocK'jog lyov\ciQ 
'SToiHiMic voaoic }^ ^xiy.ovioi ■ro'oAAa i^i^xM-, ,^ ix n^iz MM7v toc ^ou- 

lHOVlOi. on Yl^SiCOLV OLVTCV. 

35 Kcu tjr^wt' hvvyjDV Aiav (xvoL^ug i^rfh^i^ ^ aVijAOsv £fV y]^y][aov t6zo)i, 
36,37 mm rjTfoan'ox^l'^' Kca %ot}i^iu)^oiy oivtov 2ijwwv ;^ oz ^st' aura. K^i 

38 £vpovT£C auTov, Alysciy aurw* ''Ot; 'sravTEc i^rjTScn as. Kou Xiyet OLvrolg' 
'^Ayuixsv sk Toic ixofxivxc sKc^^oinoXsig, Tvx kxkzI kyi^v^^' slc tsto yxi^ i^s- 

39 A>3Aij9«. K«7 ^v x^^vaauv iv txIq avvufoiyxis xvTm, slg oXyjv ty])i FaXi- 
T^xixv, Kj Toc §aiy.ovix h^xXkm. 

- 40 Ka; X^ysTXi zr^og cfotov Astt^oc, nsrx^xKxXm xvrov, k^ yovvitSTUv au- 

41 Toy, Jij Xsyuv auTW* '^Oti, loiv ^fA^jCj ^CvxaoLi ^s nx^x^iaxi. 'O ^s 'irii^g 

anXxfxvi'^^^lgj iiiJsiMg tyjv yzl^Xt yi-^xto xvtSj j^ T^sysi xvtw' ©eXw, 

42- m^xp^a^Y^Ti. Kat shovrog ay'ra, fuSfw^ aV^AOsv aV aura j^ AsTr^a, ;^ 

43)44 sy.x^x^ia^Y). Kx^i lixt^iiiriax^svog aurw, suOsw; s^s^xT^sv uvtov' KxI As- 

y« auTW' '"''O^a [xri^Bvi [xri^h eiTtng' aAA' i^Tra^s, creauTov M^ov tw is^s", 

;^ 'srpoaivsfxz Tirs^^i th hx^x^kjiilh cs t^ 'urpoasTX'z.s MwcrjJ^, slg [/.x^rv^iov 

46 xvTo7g. 'O J~£ £^£Adwv yj^^aro H'^^vacrsiV'm'oT^Xa, it^ ^laibri^ilsiv 7qv "Kcyov ^ 

■ ug-s [AYiUTi auTov ^vvua^xi (^oivs^ug slg -sroAiv sljsX^slv' ccAA' ffw sy i^rr 64 T O K A T A M A P K O N Cap. ii. 

II. Koil 'UTuMv slarjXkv eU Kaze^vasi^ ^i' Yifit^h' 2^ y]K^(7^yi on iig oTm 

3 Tp dv^av' Kj £Aa?.£i avroiQ rov Xcycv' Koii s^xovjoii wpoQ dlvtov, 'uroi- 

4 ^a:Aulacy (^tfoVTSf, al^oiKsvov vt:q Tsaad^uv. Koci f/.ri hm^Azvoi iiTpocrsf- 
yiaai ocvtui ^io, tdv 'ox^ov, d7:£g-e'yoiaocv t^v <r£yrjV onu nv Kj h^opvt,y.y\zQ 

5 xFSK^ci Toy y.^d^^ocjov, l(p w o 'UJ<x^o(.7\v\uoq HaT£/.tI]o. 'iJwv ^s h 'Iy}(78C 
Triv ^iTiv at'Twi'j T^syei tw 'mo(,^oO\.vtim' TsxvoVy d(p£UJvjo'J aoi at ajwaf- 

6 r/ai (78. "^'Hcrav J^s T/vs? Twv r^«////aT£WV g^s? m^[j(.£vot, ^ SioO^oyi^Q- 

7 ^ivoi £V TcCiQ KOL^^ioLiQ av7U)v' Ti8rocHTwXaX£'t(S?^u(j<pYiy.(oici 7ig ^vva- 
" T«f d^.L£vixi dy.a^Ti(XCj £1 y.Yj dc o G£oc ; Kat suOsw^' IniyvB; o 'in^HQ tw 

'STveCi/.ari avT^, on stxq uvjoI ^luXoyi^ovlai iv £Xvto7c, U'K£V avToiQ* 
9 t/ T(ZUTOi ^laMyiiiuk h roug xoc^^ioiis v[mv ; T/ i^iv svxonuTspoVj si- 

Tish Tw TiTa^OiXvnxu:' 'AipiuiVTUi <78 at dy,x^Tiui' ^ £h£lv' '^Eyetpaiy i^ 
'° upov C8 70V H^d^Qxiov, K^ Tus^mdrsr, Im ^£ s/Jj^rf or/ g^aa/av fp(« o 

viof Ts avO^ooTra d<pi£)/<xi im t^c ynQ d[xoi^riixC' {"Xiy^ tw 'ura.^a'Kvnm'] 
•^ ^ 2oi Tisyw, £'y£ifOii) ^ u^ov tov k^u^Scctov era, ^ uTrafs £/V tov oT^ov era. 
^^ Kat nysp^Y] tv^£0)Ci ^ 'd^o(.Q tov x^dSSccrov i^n^kv ivaniov 'wdvTm' 

wee i^kaa^Oii 'urdnacy i^ h%di£iv tov ©soi/, T^iyondQ' '''Ori aJ'sTTors 

8TWf gfcJ'ojwsy. 

1 3 Kai I^J^aOs -sraAiv 'sra^ct tj^v dd7^ix,<j<jo(.y' k^ zrdc o oy},oQ Vfx^^ "^f °f 

14 auTov, J^ l^i^OLUKEV auT8f. K«i 'UTOi^dym £lh Asvh tov tS 'AAfp^/g, 
xa^lJtevov inl totsAwwoV >^ Asye; ai^rw* 'Ay.oT^ski y.or ^ dvx<rdc -^xo- 

15 AaS^crsy auTK. K«i iyivijo iv tu XdTOCHt'iLr^xi uvtov iv TJj olxia. uvT^y 
}i tsToT^Xol T£Awy«i ;^ dy.a^TOjXot avvixvsxsivlo tw 'ijjas, ;^ ToTf //afljjr^r^ 

'^ 6 oiVTs, (rjuocv yd^ -zjroAAot) i^ Ji;^oAa9>](7(X)/ auVw. Kai of r^o',y[xxJ£7c }^ ol 
^apiaouoi l^ovTBQ olvtov h^iovTCX, {JteToi tuv tsAwvwv ;_^ dyocojuXu)V, lAsfov 
ToTff |:^a9?3Tar? auVa* Ti oti yijoi tuv tsAwvwv k^ dya^ruXi^v 'sa^m ^ m- 

17 j^f ; J Ksci «;fsV«ff ' Irycra;, Asys; auToIr OJ -^ewv lx^7iv ol hyy- 

ovlsg Cap. ii. E T A r r E A I O N. 65 

18 TCo'Aa^-, ik y.eTa.yciciy, Kai motv ol (jLOi^riToi 'iw^vvs ^ ol tuv ^x^icruixv 
vyiTsvovjsi' Kj sp)(^oiiixi) ^ xiysuiv olvico' Aixti ol [/.x^YiJui 'Iwavya jk, 01 

19 Tcov ^^x^iaociav v>]e"£iW*v, ol ^i crol fjioc^rijou b vn'^cvarn', Kai sizsv a,v- 
rcii; 'Iy}7^;' Mr} ^v'jxvjxi ol viol tS vv^^p^voc., Iv Z wi^pioQ (/.bt uv- 
Twv sTi, vYicsvsiv ; oaov x^ovov /KsS' sxvTxv sx^^^ '^°^ vvy-iptovy i §vvxv- 

20 loci vj^rsus/y, 'EXsva-ovjoii ^s rii^s^oa oTOiv d"ci^^fj di: avT'2v vv^pio;^ Kj 
2. 1 TOTS vri^evcr87iv iv ixstvoits touq Y\ixe^a.i;. Kai i^iiQ irxi^'Ani^x ^xkhq ay- 

vci08 ini^xT^ei m Ifixna 'usx'Kxvf si $£ y.yi, xl^si to "crAri^w^a aura* to 

22 xxivov TH ■vxx'hxtS, ij "x/lpov <7)(i(j\KX yivslxi. Kxi ^^slc ^xXKzi oivov veov 

sk xaxB; zTxMiii;' si ^s jWJ5, ^na-a-Bi ohoc vsoq thq «V>/s?, y^ oboe 

exxii^'^oii, tij ol xcrm xKoX^vjxr aAA<% oivov vsov sIq xck^q mivsg (3xr}T£ov. 

■113 Kai eyivsio vrxoxnooivsa^xi avrov iv rolg crx^^xcri ^ix rZv ctto^/^wv, 

2-4 ^ yi^^xv\o ol ^x^nixi xvTs o^ov 'sroislv nXXovjee tsq <roc)(yxC' Kai ol ^x,- 

25 Picrxloi hxsyov avru' "iJ'c, t/ 'utoib^iv iv toIq crxSSxaiv, sy. s^s^i ; K«i 
xvtgc fAsyey aiTo7;-' Ov^eirojs xvsyvtajs tt inoiy}7s Aa^iJ", ore yj^zixv 

26 eV^^H, j^ izsivxasv xvTog ii ol jM£t' avTB ', Owf ilariK^sv eic tov oixov rS 
GsH im 'A^ioc^^xo ra doxispiu^j ;^ raj a^ra; tyiQ -^^ohcrsx; e(pxfev, S,; 

2^ sx s^i^i (pxys7v si [xr] to"iq Ispsvai, icj s^'joks ^ lolg crvv aurw Sat; Kat 
'sXsfsv avTol;' To ax^^ocjov ^ix rov xv^oxnov iysvsTo, 8% xv^^o^Kog ^ix 
2 5 TO axb'oxlov. il^s xv^Log sg-iv viog 78 avB^WTTB ^ T8 cTabbary. 
III. KAI giV^AOs txTxXiV sIq TYiv (Tvvxyo^yyy lij nv ixil uv(i^x7:oi; s^r)pxfxijj~ 

2 VYjV syjdv Tr]v yjip^x. xxi 'usxp^STY]pi^v xvtov si to~c axboxai ^s^xnsvasi 

3 XVTOV, hx xu}riyo^-fia-cc(7iv auVs. Kc;i Xsysi rx avS^coTrw tw s^Y}^X(xixsvr)V 

4 syoiPji rriv 'ysi^'^' "^i^y^i^xi sIq '^0 y.saov. Kxi jAysi uvtoIq' '^E^s<;i To'ig 
cx^bxaiv dyx^o'Koiiio'Xi, ^ xxxonoii^axi ; ^vy^v a^axi, rj dzoxlslvxi ; Ol 

5 OS icnmtx)V. Kxi 'uys^i^Xs'i\iXi.'.svoQ xins; jwst' o^yng, av7.Xvnii^svog im 
7rj TJTiaoccasi tyjc xxpYixq scJtwv, A?/;; tw ai/9|i'a''7rw' ""Exjsivov t^v y/i^d era' 


66 TOKATAMAPKON Cap. iiL 

6 i^ e^s7£iv£f j^ dnoKOijs^oi^)^ n X^^f ^^''^^ vyiyJQ w; rj a.XM' K.«t i^e'X^ovjss 
ol ^x^i(Touoi, ivU^Q ^i\oi Twv 'H^wfJ/avwy cru//?8A;o)/ etto/sj/ ;faT' aura, 

.. 7 KAI 'l))(7s; dvsya^YicTB i*.&loi twv iioi^Y}T'2v aura •sr^o? t^v 5^- 
A«o"0"ay' ;^ -zsroAu 'utM^oq aVo t^V FaAfAa/a^ )j;^oAs9)7a-«v aurw, ;^ aTTo 

T8 'lo/5(Jaya" ^ ol zrs^l Tu^ov ^ S^J'titj/^, •nrA^Oo? -sroAi), d/.s^a-ai^sc oaoL 

9 inoUij ^a9ov '57^0; ocCtcv. Kal sins toIq ikcMtoIq ocvr^y Ivx ■srAoia- 

^;oy 'UT^ocTHxpjs^rj aurw, J'^a tov 'oyXov^ Xvx y.rj dM^occrtv avTOV. noA- 

10 A85 yix^ i^spdnsvasvj wrs snmiTfjSiv avru, Xvy. aurS o'l^'^''^']^^ °^o' ^»~ 

1 1 ^ov (MXTifoi;' xoit ra 'urviv^ioLlx to, dxoi^ixfia,. otocv ocvtov g^scofs;, 

I 2 -wpocrsntTfliv avrify Zj 'sz^at^Sj T^syovjcc" '''oji- av si o viog rS QsS. Koci 

13 TzoXkoL infjiy-X ciVTo7sy tvoi (xy) uvtov (pavs^ov 'sroirii^cn. KoCi dvxMxiva 
sIq to opog^ K^ -rs^ocKOLKshm hq s^SgAey uvtoq' ^ a7r>7A§ov -stpo; avrdv, 

14 Kat i7tcir)a£ ^u^sm, '(vol Sen ftsr' auTS, ;^ Tm ccTrorsAAj? auVa^ xr^^va" 

15 (7"£<v, ;^«i ^X'"' l^aatav ^s^ocTtsvsiv rotg voanQ, j^ s'/^aXhs^v tu ^oti[x6yioi» 
J6>i7 Ka< ins^Yifcs TX 'Eiy.ayi- ovQiAOi Uir^ov' xoci 'ixxuSov rov is ZsSs^xi8, j^ 

'loodwYiv Tov aJ'sAcpov ts 'IxxkSh' ^ \ns^riKSv avrolg ova[.i.!xjix Booivs^yeCy 
180 sViV, uioi ^povjyj-c' acd 'AvJ^suv, it^ ^iXi-K-ncvy ^ Bi>:^9QAo|M«roy, k^ Molt- 

flalovj ;^ Go:i[xuv, >i^ 'idz'^Sov tov th 'AAi^aia, j^ ©aJ^iJaloy, ;^ l^ifx^vx 70V 
ig KavxvirnV xocl 'is^ay "laxoiPiooTYiVy oc ^ 'uroi.^i^ij^Ksv olvtov. 
20 K«< s^yov\(X.i, sIq ouov' ^ avvs^y^sjocL vyd?\iv o-s(Koq, uk^s y.yi ^vvoca^xi-. 

I I «UTS? jWj^TS a^Tov (potyilv^ Kai dyJaavjsc ol -woc^ uvt8, s^rix^ov x^oiTiicriKi 

22 auTov' eAsfov y^^^' '"''Oxi s^s^n' ^ou ol r^afX[A.ixjs7^y ol di:o ^li^ocrolK6iJ.m 
xd]atdv\scy s'Ksyor '^Ori BsgA^soaA s-xsi, ;^, 'Otl iv tco d^'/^ovTi twv Jat- 

23 iwovfwv sK^OLXksi 7$. ^aiy.oviOi. Kou 'UT^ocrxo(.7^saa,i/.zvog uvth^, iv zra^a- 

24 SoM7c s^sysv aurmi' UaC Uv-xlui id^otvocc I.ajocvdv U^aTJiSiv ; Kou 
Idv (S'XaiXifoi s(p rnvrr;)/ lAs^to-^^i a ^vvutcj raO-^va; ri ^acri/\sioc Ixsivri' 

hqlI Cap. iii. ETArrEAION. 67 

25,26 mi iocv oly.ioL l<p koLVTW [AS^ia^Yi^ a ^vvocjoti ^oc^iivoii n olxix ixsivn' y-oc^ 
£1 I,y^civcic dve^n sV' s^^'^'oi' ^ ft£^f^/r5c<, a i'vvcijai ^ot^nvocij «?>Aa ri- 

27 Xo? fj(«. OuJ^si? ^bvc^jxt TX crxiVY] T3 icrxy^Sj slcreT^^xv il; t^v oIh'ocv ocv~ 
TB, ^iX^-KacroLii ioiv [xrj -ur^mov tov ia-xu^ov (JVjo-?]" £^ tots rrjv ohiuv cl-j- 

28 t5 ^ia^T^octJci.- 'Ay.riv Af'yw vfuv, on srxvjx (X(pi9^a-£Toii tx aixuPTiitxcijx 

29 To7; vioIq twv avflawTTwv, i^ [«<] ^'Ka'j(pr\ixm oaotQ xv ^?'.oicr(p-oi.-.ri-7uair oq 
$' uv ^7^o(.(j<pY\p](T7i sic 70 nvBV[/,<x, TO ocyiov, Hx. \')(ei (X(psaiv iU T^^y oilccm, 

30 dxx' 'ivoyjit; if^v ccio^via x^iasug' oti sXeyov' Ilvsujwa ccxx^x^rov syn. 

3 1 '^E^yovjai Sv ol !xh7.(po) it^ n [ayityi^ ckvth' icj l^co Iroors? a'/TsV^Aay tjt^O!; 
3^ oiVToVj (pxvsvTSC civ-roi/. (Koci ixoc^r^jo ox'>--oc '^s^l oivrov) slzov Ss OiVTU.' 

33 'l(58, >j jwJ5T>]^ era Xj ol dh'h(poi as f^a ir^Tsat crs" Kai cciisxo!^^ otvro7cf aI- 

34 ywv t4 fV<i! 11 f/.'^Tj]^ iwy, ^^ ct d$£}.(poi [xs ; Kcit -ursoi^Xs^l^di/.svo; kvkX'^ 
2,S t^Q'^spi ccvTov xx^rii/AvHQy "Ksyei' '^l^s r\ ^lYirno y.a ic^ ol (yJe>-Qoi pi's. "^Oc 

ya^ oiv '(jroiVi^n to dsTJiuv. ra ©£«, stoq dh'h(poQ fta, y^ UQcX(p^ fta, ;^ 

IV. KAI 'urdliv yjfi^ocjo ^iMaxsiv -ura^oi jrjv dxT^xcxjav' Xj avvrix^^ '^fog av^ 

Tov oyJXoc 'UoXvc, wr= OiVTov iix^xvTOi sic '^0 'stT^oIov, xa^cr^xiy ii/ rrj ^a- 

2. T^daari" ;^ tuuc oyXoc 'otpoq tW dd'Kot.aacn.v Im rric yric >2v. Koci sSi^aa- 

3 xsv avTHQ sv 'urx^ocSo'Kouc 'uroTO^oi, it^ eKsfsv uvro7c sv ty) ^i^xyri avrs' 'Axs- 

4 ST£* 'iJs, itjiX^sv (77:siP'j>v Tii Q-Kiloai. Kou iyhsTo h Tw ansUsiv^ 
[xiv sTcsas ■sroi^x tyIv IS'^v^ ,^ ^aSs tx ^jtHsivx [r5 a'^^^vs], y^ xxls^xyz'j 

5 xvTc.. ^A?\Ao §s szscrsv inl to tasl^^h^^ ona bk sT/j yr,v TjToyj.'fiv' Xj ev- 

6 Uac izxvsTSL'hSj ^ix TO (xn syjiv^d^og yri;° yi^ih ^s dvxTsi>^xv]oc ixxv- 

7 uxjia^Y}, Kj Cix TO to] sysiv flxvy SiiYj^dv^rj. Ka] xXXo srsaej sic txq 
d>:dv(^xC' ^ dvs^Yi'jxv al unxv^xt, ;^ a-vvsTivi^xv xvro, x, xxpitov s;- s^xxs. 

o Kcei aAAo szscrsv sic '^^,'-' yw iTi^ xxT-riV Xj s^los xxoxov dvxSx voiP^x ii 
9 av^dvo)i\x' y^ stps^iv, tj t^ixko'JJx, x^ h e^oy^'jjxy y. h sy.xTcv. i\x\ h:B-' 
IQ ysv {ciVTilcl' '^ '^yj^''> SiTx'dxsEiv, aValrw. ''Ors ^s iyhslo xx^ixy.'-^mc , riP(a^ 68 T O K A T A M A P K O N Cap. iv. 

1 1 Yi^'j^TYiaoLV avTov ol 'UTs^'l ixvTcv avv Tolg ^ui^sy.a, Trpj •^0f.oQ(XiQ'Kr\''}. ~K(jci sAs- 
y£V iZUToT^' 'Tp.Ty ^id'ojai yjuivxi to f.'.vo^^iov TYjg fixo-iT^siix; ts Gsa* sjcsi- 

1 2 voig ^s fo'ii t?w iv •^a^aooAa?^ tc4 ■sravla yivfjc^u' '(vol ^xizovjs; /SAgTTw- 

13 K^sO^ auTor; TX uixx^Tny.aJiX. Koii T^iyu ixxjtoIq' Ovx oi^ajs tyi'j zrxpx- 

1 5 Tcv Xoyoy ansi^si' Ovtoi ^i slciv ol ijsoLcoi. tj^i/ oJ'^v, oTra azsiffloa Xo- 
yoQ' ^ orav dxscrKO-iV) suSfWf 'i.^yJ'\0Li I.oiTCivxc, ^ a'l/jsz tov Ao^/ov tov 

1 6 ijrtaoiAsvov iu Tx7g Kcc^^iai; auTWv. K«: BTor s/criv oy.oiu:? ol Im ra tzts- 
T^ctiJrj ansi^o^isvoij oi, 6t«v aKsa^uai rev Aoyov, S'JSiw^ |U£]<^ X'^^f^^ A«a- 

17 ^xvaaiv olCtov' y.oci s:i B-)(jiai fl^xv sv iotvTo7c, dx?vC<. t/T^caxxi^oi elcriv £i~ 
70i ysvoiASvrii; dXi^eag rj ^iccyy.s ^iix tov Xoyovy sv^iug axoiv^xXi^ovTCii. 

^ ^ Kxi Stoi tlaiv ol elg rxg dxx'Ax; aKBi^cysvoi, [aro/ £(V/v] ol lov Xoyov 

19 XKBovleg' y.xi ul ys^iyvxi t5 (xl'2vog Tarn, ^ >j d^KXTfi t5 -jirAyTaL, ;^ ai 
•are^t ra Xomx sni^vyui slcrKopzvcixs'^xi avyKviy^^i tov Xcyovy k^ xxx^Ttog 

20 yi]/i]oci. K«i ^roi hlai)) ol im tyjv yriy t^v axXriv aKx^ivjeC, o'lnvsg dzB'^cn 
Tov Xoyov, y^ 'CTx^x^£)(ovjai' k^ xx^zo(po^BcrtVy h r^iXKovja, j^ h i^rj'^^oficc, 

^■i fi sv ky.XTcv' Kdl 'eXsyev ocvrolg' M'i]ti Xv-xyo; s^yjlxi, hx vi^o rov y.o- 
22 (Jioy tsOjJ, n vKo TJjy xXmv ', s^ ^''^^ ^'^^ '^^'^ Xvxvixv £7ri]f9J5; Ov yd^ 

i'^i 71 ypvifjoV) exv //») (pxvE^'x^ij' ^^s iyevsTo d-Kox^vipoVy aAA Ivx elg 
23^H (pxvt^h lyJ^r]' E'i Tig lyii my, dxhiv, duairui. Kx) sAeyfiv xvTOig' BAs- 

TTsls t/ a;i8£Tf. £y w f/fT^w fxij^iiTS, (xsj^Yj^asJxi v'/iv, it^ TJT^o^i^{]azTxi 
^5 -j^wrv Tolf a;^8ycriy. '^Oc 7^^ av F;^;^/?, ^o^nasjxi aura' .^ c; a;^ £;>/«, ^ 

£^« dp^'t]7£lx. d.-K xvtQ, 

26 K«i' £As}^£)^' Ourcof i<rh r] ^XTiXsix tS ©sa, ij.g ixv dv^^uKog (3xXi^ 

27 Tov ano^ov em tyjc ytid w;i Kx^iv^rr iij iysi^'^xi vvxjx ;^ hyi^xv, si^ 

28 ai^ooog I3xx^xr/i ^ p)2;;u!/))/a(, coc 8y. oliiv xvTog. {Avtoixxtyj yx^ ^ yrj 
xx^7:o(po^s'iy -m^mov yo'^'^o))^ ehoi <;ciyyv^ shx -uiXfiPn (jItov iv tw ^d-xyi.) 

'^Otoiv Cap. iv, V. E T A r r E A I O N. 69 

29 '^Otocv oe z!-oi^oc$(t} xa^no;, suSlw^ «7ror£AX£< to ^oinctvovy on zTx^e^rixsv 

30 ds^iqxk- i<.ou 'sXefe' Tivi o'xoi'^crocfxsv tyIv ^ccaiXBiuv th Qis ; rj iv 

c-K!/.ff) em rrii; yvjCy (/.ixpoTe^oi; 'uTuvtuv tuv crTTS^para-v sn twv ski rye 
32 y^C' Kcci oTxv aKX^yi) dvoc^otivsiy k^ yivsJM TiTcivT^^v ray T^ayjuv^i) /lcs;- 

33 TeiVU T8 iipOCV8 KUJxaKYjVBV. KOii TOtXVTOClC 'UTX^X^o7,X'.Q 1JT0X\X;Q IXx'kU 

OA (XwroiQ Toy Xcyovy «a9wf lo^vvavjo dxssiv. Xco^If J's tsol^o.^oMq h/. I'KxXct 

OLVToiQ' y.xr l^txv (Je to7c y-x^rHxI^ auT^ insXvs 'utoIvtol. 
55 KAI T^iysi otvToic iv ixsiv/) tyi ri^i^Xy o^iac ysVo//ev)]{*- A/sA^wftsv sic 

36 TO zyi^xV' Kcci d<psvJ£s tov oyT^ov^ tJTX^x'kX[/.^<xv3(TiV uvrov ccc ^v ^iv tx 

37 TirXoiv' (kj ocXXoc. Js TiTXoidt^ix rjv ftsr' auT8.} Kxi yiyijxi XxiXx^ xn- 
jwa jMsyaAjj* m J'e xvixocjx sVISxAAsv s/f to iirXoioVy wr£ auTo ^jtJ'jj y£|tAi'- 

38 ^£Cr9i5C<* .^i^< ^l' aUTOf STTf TJj TlT^Vy.VYly ilU TO 'oTp^O(TX£ipX?^XlOV, XX^SV^UV 

j^ oisysi^^a-iv avTov, icj xiy^aiv auT&i* ^i^xa-xxXsy s jweAs; cro; ori aVoA- 

39 AuftsSa; Koci Jifys^flgff i-Kiri^nae tw «vfjMw, ;|^ flTrs tj^ dx7^x<Tan' 2<- 

40 ajTTtK, 'aT£<pi[AO)ao' Kocj ixoTixuiv xvs^oQy K^ iysvsjo yxXrivri (xsyxXri' Kxs. 

41 aTTfv auToIf* t/ Jsf Ao/ eVs BTW ; 'uraQ ix lyjlz 'mi<^i]/y Kx) i(po^n^n'^xv 
(pXov iiiyxvy K^ gAsfov T<r^o? aAA^^Aa^' Ti? «^a stc^ eV/V) ot/ ;^ «y£- 
jwoi' ;^ )) ^xXxaaix mxx^saiv xvra ; 

V. KAI r\Khoy elg to wb^xv t^; ^ci?.diaanc, b'c t)5V x^C^''^ ™^ FaJtst^Jlvwy. 
a K«{ IfeAflovT; ai^VoJ i;!i; t8 tjT'hoiSy iv^iuQ dnrivTViavj auVw s;!: twj/ jwvrj- 

3 //Ce/cov xv^^uTCoc iv 'syvsviJt.ocji xxx^x^tu>' oc tj^v xci}oixv]criv th/zv iv ■Toig 

4 iAVYiy.xai, Xj sTs xXvascriv s^s yi^vvotjo xvtov ^mocr (^ix to xvtov -siroA- 
A;cx;f TfTi^xiQ K^ dXvaeai ^e^ia^xi, j^ ^isanxa^oci vk uvtS txs dxvcrsic, ^ 

5 Ta^ ■sr£(5(Xf avvTij^i(p^xi') Kj aJsff auVoy To-p^us §xy.X(TXi' Kxl ^ix7:x.vjoc, 
vvKJog .^ y]iJt.s^xCi iv toIq o^sai ^ sy To7g ixvi^fAxaiv rjv x^x^<>jv, )^ xclIxxot:- 

6 7coj/ g«i»Toy A/Qo/f. 'iJwv Jg ToV 'l)](78V aTTo [Axx^okvy s^^aiASy >^ 'ur^oosxv- 

T VY}a£v 70 TOKATAMAPKON Cap. v. 

7 VYio'sy avria' xou x^a^occ <puy'^ fiiydXri, sJne' Ti ifioi mt aoi, 'lr](jS vis 

8 78 ©S3 78 ui];iVa; o^Ki^w (TB 70)1 Gsov [/.Yj [Jts ^dcraviaT}?. C^EAs^/s yap 

9 auTW* "'E^tXk 70 7trv2vy.x 70 dHcl^oi^7ov Ik ra dv^^ms.) Ka; £zy}p670i 
av7or Ti aoi ovoy.oL ; Kat dnsx^i^Y}, XsyaV Asfeuv ovo(.i<x jw<!{, 071 ij:oX-^ 

10 7.01 iafxev. Kal Tn-a^sKixXsi av7ov 'uroXXdj hot [ayj aura? dnogsiXri s^co 

11 7ric p(w^a^. '^Hi' Je e'/iisr -jzr^o^' rw c^s/ iJcysAjj yot^m jwsyaA)] ^ocuo^hri* 

1 2 K^i 'STu^zy.dXso'Oiv uv7ov Tffdvjec ol ^o'.i^ovii;^ xifovjsc IIs[ji.tJ^ov jjjwa? sl^ 

13 7'dg x°k^^^ ^^"^ ^'^ auTSf eiVsAOwjUSi/. Kix; Ittst^^s^^sv ^xuror? sudlw^ 
'ivjcrsc' Kat s^eX^ovJoi m Tirvsv^id^x 7^. dxd^apjoiy eiariX^ov sk ^a? X°^^^^' 
^ u^[j(,yi7sv ri dysXYj m7oi 78 x^yjfxvS slg tj^j/ ddxx^crxv' (rjo-av Js wV (51(cr*- 

14 ^(jXiOi') }Cj inviyoflo h 7r) doiXdcray}' Ol Js ^aaxovjsg T8f x°'f^^ £<pvfov^ 
^ dvYiyfiiXav uq 7y\v zroXiv ^ £<? 7Bf ay^af . Kai e^rjX^iov IMv 71 sVf to 

15 ysfovos" xoii t^-^ovlm Txr^og 7dv 'ly]o-8Vy Kj ^£'j)^8cri roy Ja/f^ow^ojwgvoj', xx- 
^fASVov Xj lif.(X.7i(j^mV) it^ ao)(p^pv8v](X, [tov icrxn>i07!X. 7ov Af/fwva*]- ;^ 

16 i(po^(^ri(TCiV. Kcil ^lYiyricroivIo (x.v7o7g ol l^onec, "nrw^ k'yiyz7o tw ^oii[/.ovi- 

1 7 ^ofxivip, Xj ZTEpi 7UV yjij^uv. Kcd n^^ixv\o TiTix^amxCiv amov di^iXhlv dito 

1 8 7WV h^im ot.V70)V. Koil i^'odvjoc aura slg to 'urXotov, iJToc^sxdxsi av7ov 
IQ ^oiiixoviaklc "voc ^ (.ist' aura. 'O J'e 'ij^cra; 8X dcprjXsv CiV7oyy dXAd A£<- 

y« auTW* '''TTTarg £;V tov olxov era t«r^of Ta^ (7»f, ^ dvayfeiXov oimolg oaoi. 
20 c7o; Ku^iof 'urezoinxsy x^ rtxirja-s as. Koii aTr^AOs, j^ r]o^oclo XYi^vaasiv h 

7v\ AsxxT^oXst, Odd inoiYicrsv 0iV7u 'lYjoSi;' ^ zTUvjsg i^xv[AOi^ov. 
1 1 KAI ^lOinspxaavjoc ra 'libera iv toJ TirXoict) tjscx.Xiv sic to m^ixv, cuvj^^^^jj 

2 2 o;)<^Ao? TJToXvQ sV a'jTov, <^ ^v "moi^d tj^v ^dxxaaav. Ka; /Ja, e^yilai siq 
7oJy dpx^o'vvu'yu'y (/})>, ovoixocji ^idei^oQ' x^ l^'j^v OLmoVy TtTnfjsi Tsr^og Ta^ -zzro- 

23 Jk? aura* ^at tssolpzxo.Xsi, oiv7oy 'uroXKoi', Xsym' Ot; to ^uj^^^t^/ov jwa 
i<j')(d7^t; 'sysi' '{vol IaOwv s'tt^S?^? auTjj t^^ yJ7°0LQ, otcooc crwSjf >^ t^riailoLi. 

24 KiKi oc/tJjaSs jwst' ccura* ;^ '/^^oAaSs; auVw oyXog 'UioXvg, ^ <7Vvi^Xi^ov avTcv. Kocl Cap. V, EYArrEAION. 71 

25,26 K«; yvvri TiC S(70C Iv ^vaet ou^xtoc styj ^u^sxacy xoa 'sroXXu. 'sra^sax 

27 (p^'K-^^fiax, uTJ^oi [xoixXov bIq to x''^^°^ fAOaaa' dx^axaoc zirs^^ rs 'ij^cra, 

28 ix^saot. iv tw o^'^y onia^sVi rj^oijo rS l^c^rta aura. (sAsfs yoi.^' '^Oji mv 

30 cu[jioijoc uvTYic' ^ sym tw (xufxacjij oti ioctxi dno iyiq [j.x<ri'yoC' Kut euSfcoc 
'Iyio'sc i'Ki'/VBC iv ixvTU T^v i^ ocvTS ^vvapy i^sX^HcrxVi eTtiiT^Xfpiic.iv 

31 TO) o^^^Aw, eXsfe' Tic |W8» r}T^oclo twv ly.XTiav'j Koci sXeyov ocvt^' ol [/.u^yHoii 
3.2 oiVTS BAerre/f rov o)(Xov avy^Xi^ovjd cSy j^ xiyei^' Tig //a r54"a7o ; l^ou 
33 zre^is^KeKsjo Uiiv ri^v thto 'uroiYia-aaav. 'H el's /'Ji'^ (po^Tihlax >t^ t^- 

^8o-£JC, etJ'i;?^ yifovsv in aur^j^^PvSs j;^ •5r^oa-£7r£cr£v aurw, ^ szyTsy a-jTW 
34" "^acrai/ T)^v. aA)^d«ay. 'O J^e flTTsv auV^' GvyxTS^, rj 'ori^n; as aiauxs ae" 

35 i;7ra^c £<V £i^wyiv, K^ icrS; uyi/^f ccTTo T)3f iJLOL<^iyoQ an. Eti xvts ?,x?i8vJoc, 
s^-Xpvjxi uno t5 d^yj.'jvyxy^^'ySi xiyovjsc' On n dvydrri-^ an dni^xve, 

36 Ti 'bti andXKsiQ 70V ^i^oliTKaXov i 'O ^B "lYiQ^; £u9£wf dy.Haag tov Xcyov 

37 A«A8jW£Vov, A£y£; 7w.d^yj(jVV0iyu^y(t>' M^ i^oSs, jwovov tuktevS' Kai bk 
d(priHBy a'^fva au'rw (7uv<a;A:oA89^i7a/, £(' ]WJ1 II/t^oi/, k^ "idm^oVy ;^ 'ludvi%v 

38 TOV d^s?.<po)i 'ixy.c^^a. Koti s^yilai bIq tov oixov ts df^y^iavvayooys, ^ ds- 
39, w^fT 3'o^uS'ov, xT^uiovjui; ii^ d'KxXdlpiilai;. isroTiXd^ Kdl elasX^uJv ?^sye-t aJ- 

To7c' Ti do^vQiiah icj nXaisTS y.ro 'uja.i^m bx di^i^OLViv, dxhd xoi^sv^::^ 

40 Kai xocjsyixo^v oivtS. 'O (Jf, . IxQxXm ttTavjaCy '^x^y.\x[x^dvzi tov 'utoj- 

41 TO 'usai^iov dvoi.xiiiJ.BVO)>. K«t x^aTviaxc tt,q x,^i^o; t5 -srai^iBj T^sysi a-Jt- 
TJ5* • TaXi^d x3[/.i' iiri jW£9£^|W>3V£LiajU£Vov* To xo^dcriov (aol Xiyoi) eyei^ 

A?- pat. K«i fJdfWf . avf m to xo^datovy 1^ -axs^iBTtdTBi' (rjv yd^ i rwy ia^Bxx.^ 
43.- }i^i^B<;naxv ix^daBi y.Byd?.Yi. Kui ^iB<rBt7\d]o avto7g zcroAAa, Tvx [AYi^Hg yy 
tSto: ic^ ,eh£ ^o^rivoii oi.vt^ (pxyelv* . KAI 7 2 TO K A T A M A P K O N Cap. vL 

VI. KAI i^nXkv exfi^iv, ^ rixkv sk i^v 'uraT^i^a am^' it^ aVoAsSacr/y olv- 

icj Ti; Yi ao(f)ioc yj ^ohlcra uvru, [&Ti] k^ hvixixeiQ Toiavrat Jia twv x^^^^^ 
3 avT8 yivovjixi;- Ov^ Srog i^iv o t£^7wv, o uog Ma^iaci d^BT^^o^ ^s 'Ix- 

sz 'iiri tsr^o(pr\TYiQ ariiAOC, d [/.yj iv tyj 'srcij^iS'i avis, k^ ev toic cvPysvicrif 
5 !ij h TJ) ohix oiVT8. Ka} 8a n^vvoijo sm b^simocv ^vvcx-ixiv Ttroiiia-xi, si [An 
^ oXiyoi; dppoocoic ini^eic Toig •^sioag, ik^oineva-B, Kai s^Uv^a^s ^loi tyjv 

7 KAI ■ht^oo-xocXs'Htxi Tsg ^oo^£Xx, ic^ yj^^uto ocvtbc oi7:o<;'2'Kkziv Svo (5uo, ^ 

^ i^i^s OLvroiQ i^8ai<xv twv •srvsujwaTwy twv dm^d^TUV. Koct 'uyx^rfyhi'Kzv 

avTolc '(vol [AY}^h cutoxa-iv si; o^ov, si if.y\ jdQov [lovov' y.Y) 'ur^^oiVf (ay) ot^- 

9 Tov, y.Y} slg '^^^ ^(^)iw yxT^xoV dxk vzo^s^£y.sv8c crocv^uT^ioi' it^ [XYJ g'vJu- 

•lo aY}(y^s ^uo -x^iTuvoic. Koii sXsysv uvtoiq' '"''OTra sdv slasX^i^s sIq oI/iolv, 

1 1 sm [Aivijs Iwf av s^sX^yHs hslkv. KoCi oaoi h [ayJ ^s^iovjai J//af, [ay]^^ 

dKii(Ttti7iv vi^Zy, iy.Tto^svoiKsyoi hsikvy sktivoc^xts tov ySv rov vnoxoiTOj 

Tcov Tjyo^uy ujwwv, sk jwa^TU^iov oiVTolg. a^)5v Xsyca v^v^ dvszToTS^ov s<roci 

I 2 'ZO^OIXOIQ Y\ YOIXO^^OIQ SV Yl^S^X X^lOSUCj Y} ^j? tJToT.Sl SKstvY]. KOU i^SX^OV- 

1 3 T£?, h.Yjovaaoy t1/« [ji.i}ccvoYio-'X(Ti. Koci ^ociy-ovioc -^oTiXa. i^sSoiT^Xov, i^ rtMi- 

14 Kou YiK8(jsv ^xcriXsvs 'Hoa^ns i<poivs^oy yu^ symro) to ovo[xx xv- 
78, Kj sXsysV '''Ot; 'Ico^Tvvj^^ ^xifji^av h vsx^m Y^ys^hi -^ ^^oi t8to 

15 evs^yscriv xl ^vvd^iLSiQ iv xvtu. '^AXXoi sXsyoV ''On 'Hxfxc hiV xKKoi 

16 J'c gAgfoy, ''Oii "w^oipriTY]? sViV [^] 00c sTg twv 'nT^o(pnTooy. 'Ax8(TX5 ^s 
'H^(^^riCi slTTsy "''OTf ov iya dns}is(pdxi(jx 'immv, 810Q hiV xvTog 

1 7 Yiys^^n SK vsH^wv. AvTog yot^ 'H^wJ)]?, dno^s^Xxg h^XTYias tov 'iwxv- 

VYjVy Cap. vi. E Y A r r E A I O N. 73 

1 8 T8 d^£?^(p8 auTs, oTi auTJjv iyxixYjasv. '^EXsys yoip o 'ludivvYic tw 'H^coJVj* 

1 9 '^Oti iic %^s<^i aoi sx^iv t^v yvvoCiKOL t5 0i^sX(p5 era. 'H ^e 'H^W(3*f £^? evsT- 

20 j(£v avTUf j^rjOsAsv aJroj/ uTroXTSivoiii >Cj in, ri^vvoijo. 'O yx^ 'H^u^rjs i<po- 
SeiTo Tov ^luoivvYjVj sl^oic xvtov uvS'^ix, ^iKOiiov >^ ocyiov, ^ avvsTYjosi <x.v- 

1 1 TOV* j^ dy.8(7ixc uvtS, ztoXXx hoizi, y^ rj^iuc oi^tS hx8£. Kca y£yo[ASVY}g 
riiK£pxQ Buxai^ii) 0T£ 'Hp^^Yj; To7c yevzaioic uvtS M~vov inoisi to7c fts- 

2 2 yi(;a,cnv aura, ^ toiQ yj.'Kidi^')(oig, ic^ toIq 'ur^moig tyi; FaA^Aa/a;' xoa 
ilcrz'X^^aYiQ lYiQ ^vyocr^oc oivrrj^ tt.c 'H^u^itx^od ;^ o^)(Yiaa[A£ri^gy ,^ d^e- 
adoYiQ Tw 'Hw(5j) k^ joiQ (7vvxviX}i£i[A£voiCi slnsv ^xcriXev:; TU xo^uai'j)' 

23 AiTYjaov [xe lav ^sAjjf, ^ J'ctVw aoi. Koii o^^oaev «ut?J, ^Ot; £«y ^s 

24 a/T/](T>3f, J'waw C70Z, £Ct'c r}[j(.i<T8c TYji; ^ocaiT^sfac jwa. 'H J^s i^^AfiaVa, SiVs 
T)5 jMJjT^i aurJi?' T< alT^a-0[Xoci ; 'H J's s/tts* Tr}V H£(pxXriV ^Ixoivvd th 

25 Ba7r7<r5. Kai £1<j£X^s(tx iv^mg it.£\oC ana^ric 'SJ'fo? tov /3acr;A£«, j^TTjaiPc]^ 
Xeyaax' ©£Aw tva |iio; J'w; 1^ auT>5c fVt TtTimKi tyjv )i£(pxXnv 'iwayvs ts 

26 B«7r7/r5. Kou 'STi^iT^vtoQ y£vo^£voQ ^X(7i7^£vCy Six 7BS o^xsc iij T8; avv- 

27 uvxx£iix£Viig 8X. i^MXy}(7£v xvry)V d^£Tncrxi. Kxl sJOfW? x7:o<r£iXxc (Sx- 

28 aiKivQ (7'K£)iiiXXTt£^x, £i:£TX^£V h£')(^riyxi T^y fC£(pxKr]V auT8. 'O Js icVfA- 

6wV X'K£y.£(pX7\l(r£V XV70V iv rn 'PvMKYj' K^ T^V£fx£ TnV X£(pxXriV «UT8 im 
'STIVXHI, ^ £^XX£V XVTlTiV TW XO^XdlCpj Kj TO X0^X(710V £^'^K£V (XUTiiy TJ? ^J^- 

29 T^f xvrri!;. Kai XH8crxvJ£c ol. i/,x^yjlxl auTS, jjASov ;^ ^^«v to T^ici^x xv- 
7S, K^ ri^Yjmv xvTo iv tw [avy][A£iM' 

30 Kat crvvxyovjxi ol x'Ko^o'hoi tst^oq tov 'Ij^usv, ,^ aTrjjyffiAav aurw oTXv- 

31 l^'f) '^ occc izoiYiJXV, }c^ OCX i^icx^xv. Ka) £T7r£V xvro7g' A£ut£ u^eT; aJ- 
To{ KXT l^ixv £k £^)?fcoy T07T0V, ;^ ay(Z7r«u£a-9£ o\iyor {r\i7XV yx^ ol io- 

32 •)(oy.£voi jCj ol v-Kxyo)i\£Q OToAAor ;^ sJ'f (pxyfiv yivxxioav.) Kat a7rJ;A9cy 

33 ik eoYJiAov Tonov Tw TirAoiw kxt Uioiy. Kxi £Hov auVa^ vnxyo'JjxQ \_ol 'oyj- 
Ao<]* ;^ iniyyocaxy xvToy TfToTQ^oi' y^ ■5J£i^>? x-ko 'usXQ^y Twy -utoXbuv avvi- 

U ^^xi^ov 74 TOKATAMAPKON Cap. vi. 

eJ'^sv 'lYjaSc "SToT^vv oyJKov, ;^ icrT^Xafx'i'i'^^y} £^ olvtoiCj oti \<ja.)) w; 'mpo- 

upccc "SToXXriC ysvoiAsvriCi 'sr^oaeX^ovlBg DCVT(a ol iJtoc^rjjju aJry, xiyacnV' 

36 '"''Ot* sPYiinoQ eV.'v TOTToCj >^ ^(^>5 w^5J 'UJoKhvi' d-KoXvaov oiCryCy Xvy. aVfiA- 
6oi7=? dg T8? i;t;;^Aw ocy^sc it^ xoJ^oiCy ocyo^udMcriy IxvtoIc u^ts;' t/ yxj 

37 pxy'j)cnv sy. 'syji^iv, 'O ^s ciKoy.^i^etc, slzsv avTo7^' Aors avTolg v'As7g 
(pxyfi)/. Kai Xsysaiv ama' 'AtteAQovtsj dyo^txcro^ixsv ^ixxoaiu^v ^Y\vaolt^v 

38 a.oTiiCi i^ J^cTjUsy IXV701Q ^xyfiv ; 'O J's AsftV cjutoTj' Uoaa; xprs; syjiS I 

39 t'7ray£/= J^ t!^"'£]£' Kai yyoPtSc, Xsfaat' Us'Jjs, k^ ^vo ly^vxQ. xxl irtirx'^sv 
4° xvTolc dvxx?Jmi 'urxfjac (rvixr.o<nx crvixzoaiot, im tw yJX'j)r2 x^^'^V' ^^^ 

41 avsnsaov 'w^xcixt 'W^xatou, dvix ixxrov £, dvx -wivlYixonx. Kxi "Kx^m 
tsQ TffivTS u^TH? jCj Tsg ^vo ly^vx^^ dvx^'Ki^XQ tiQ t'ov SoaWVy ivXO' 
yr^czy ii^ xoPtsxXaas t8? u^thc, fc^ eMa toIq [Ax^iiijxic dvrs l^voi 'ijsol- 

42 px^oiaiv xmolg' ^ isq $vo ly^vxQ syJ^idB -ujdcu K«i £(pxfov 'usdviiQ-, ii^ 

43 ^yppTdc^Y^7xy' Hx} rj^xv yJKxi^xxi^v ^'j^hzx xo^ivdg vj-Xri^sid li^ dno tuv 

44 lyJvwV' Kxl i]f7xy ol (pxyoujsc ts^ a^rsf, [oJo-£i] -VTS'JjxxtayiXtoi xv^zQ. 

45 KxX sudsw? YivxyKxas. tb? fAX^rirdc xvrS iix^nvxi SiC 7o 'urXolov, ^ 'jrpod- 

46 y^iv dg TO '<J7£pxVj -m^oc Bri^axl'Sdv , so:; xvTog XTioXv^yj roy oyj.ov. Kx). 

47 dKojx^x^svo; uvTolg, aV/JAQsv ilc to 0^0; -ur^ocrsv^xcr^xi. Kxl o^ixg ys- 
yofxivriC, riv to 'sr7^o7oy iy jwscrw tyjc dx^dad-fi;, j^ xmoQ ^ovoQ Iru tyiq yrjc» 

48 Kat sTJ'sv xvTSc (3x(TXVi^oixev>ic iy tS ixxvysiy' (nv yxp xv£[j.o; iyxvTiog 
xiTo7c') 1^ Tsre^l TSTX^TYiv (pv'Kxxriy Trie wxtoq s^yflxi 'ur^oc xvTsg, zrs- 

49 pfKXTuy sm TYic d'xXdaanc' >^ yj^sXe 'urx^sX^eHv kvts;. Ol Jl, l^cvTsg av- 
Toy 'srs^izxTbvjx in Tnc daxdaaYic, t^o^xv (pdvTXcrixx shxiy ^ dvsx^x^xy' 

50 ('uUXVTsg yxp oiVToy sJ^ov, Zj STX^xyPn'^xy.) ^ ev^su:/; iXxXricrs ^tsr xv- 
^i Twy, KjXiysi xvtoIq' ©xpafm, iy6 zl^i, y.y] ^o^tTo-Os. Kai dvs^ri tjj^oq 

XVX8Q ilg TO i^y^oloV i^ ixonxaey xysi'.og' ,^ "hixy Ik Tjszoiaai iv IxvtqIq Cap. vi,vii. E T A T T E A I O N. 75 

5 2 i^iiravjoi ^ i^xvi^oii^oy. Ov yxo crvvnmv It:) roig a^roig' nv yx^ n m^~ 

53 KAI ^ixirs^OiG-oci^sc rjX^ov im rr,v y'nv Tevjio-a^sT, ^ 'ur^oau^ixia-^n^^oiv, 

54j5s Kou i^slK^o'jj'jy ccvTuv h 73 OTAo/a, fJOewc iivifvovjs; uvroyj 'urs^i^^ay.Q'JjeQ 

o?^nv TYJv vTSoiya^oy i:aivr,v, n^^otvjo sVt to7i; kox^^-xtoii; tb^ kxk'j); ex°^~ 

56 Ix^ tirs^Kpe^eiv, oTts ii/.aov 071 i/M hi- ¥m oits civ da£7:o^£vflo si; y.'x- 

l^ixc, }) Tu-^Ati-C, 7] cly^-at;, iv 7xic xfo^x7i; S7i^sv tou^ xa^iv^nac, ^ 

'nyx^sxx}iiiv xv7ov, ux y.xv 73 x^XiTZs^a t5 l^X7i3 xvtb uil/o^vjxi' ^ oa^i 

uv r]TTJovjo aury, Sitco^ov/ci. 

VIJ. KAI avvxyovjai vr^o; xv7o'j ol (Px^ta-aioi, xxi rivsc tZv T^X(,i[AXi-u^v, 

ffxHoi it JS'iSQ ol 'lsr}x7oi, SXV y.rj TJTvfl.'.rj Vr>]^Xvlxi 7XQ '/fl^XC-, 3K 1(7- 

4 9/8(7/, y.^y]3V7ZQ TYiv Txjx^x^ocny twv '!u^£a€v7£^o:v' }tou ano dyosxi;, sxv 
[AYJ ^XTfjiauiijxi, HZ eVQ/W;" ;^ aAAiJC 'uto?\Xx eV/v a tsra^/Xa^ov 3i^X7fiVy 

5 -^xnlio-ix'dQ vxojyjoUr.'j Kj ^srwv, ,|^ yjx'KyA'xVt it^ xXtvwv.) 'Ei:a\x sVf^w- 

TW(7/y a'jVov Of ^apitjxloi ^ 0; T^xfAiAXTslc' Aia7i ol [ix^ri7Xi as s -cts- 
^iZX7iicn Kxlci 7riV TJTX^x^oaiV rwy -cri^cy^uTS^wyj aAAa xvinioiQ yjpch 

6 i(jYi3ai 70V anoVy 'O ^; xttcxpi^h; £l~£V xvtoIc ''O71 )ia7.^Q 'VT^o£(Pyi7£V(T£V 
'Huxh.Q ZTS^I vwJ)v Tcoy uTroA's/TW!/, ccf yiy^xi^xi' Ov7oc Ixo^ 7o7c 

7 X£t\£ii y.s T//.'.£, )j J's yxo^ix x.C7^:v •trojVij dirzyji x% syS. Marj^v iJ'g 

8 aeSo-Jjai //£, ^i^x7Kov\£; ^•.^aanxXixi;, inUXycilx avS^coTrcov. 'A(p£vJ£c yx^ 

7^V £ylo?.-^V 7S 0£y, X0X7£l7£ TJ^V TiTXOX^OdlV T^V av9jit;7riJV, ^XT^lUy'dQ 

9 ^srwy ;^ •©■ Girl's /'a; V ^ «AA« -utxpouolx 7o:xv7X tjtoJO.x -ojOhIis. Kx). £A£- 
y£V auTo?^' Ka;Acof (J-'SstsTts tj^v ivjoXriV 73 ©fa, tW Tj^y 'urxpx^oarj 

^° vy'2v 7n^;^(7r?i£' Mwa/J? yx^ i[r:s' Tiy.x 7ov 'urxri^x era ii^ 7riv yrfri^x 
It aa* ;^ai'' 'O xxy.o>.cyxy 'mx7£^x y} yriripXj dxvx7ip rsAsurarw. 'T[A£7g §e 7^ T O K A T A M A P K O N Cap. vii. 

12-0 ioiv £Z ^[^S ct'^sAr/Sjjf , xcd ikhi dipkn uvtov 8^h •^AToinaai tw '^arpl 

1.4 ^wv, 3^ tiroi^s^c^xocje' it. 'ura^o^oioL roiocvrx woXXoi -sroielre. Kocl "ur^oaxx- 

Xsaaixevo; "utixvIol tov oy\ov, eAsfsj/ avrolc' 'A;^8£T£ //a, "^diVTSCy jc, 

15 (Ji^y/sTS. Oi;J"£V sViv e^u^sv ra avS^WTra ela'Kopsvoixzvov bIq uvtov, ^vvoijai 

^^'^7 TOV uv^^cozov. Err/^' £;;(£/ wtiJ'. dx^siv, dxasru. Ka] ore slanX^sy etc o1~ 
Kov ano Ts oyjksj sTtYiouTuv ctvTov ol i^oi^rilxi avTS 'un^i tyi; zrusa^oT^riC. 

I 3 Koii 'Kvyet oiVTolc' Outw iCj vfxslc davvsToi £?■£ ; y vosIts oti zruv to e^- 
T.9 &;6£i/ £la7:o^£voy.£vov £(V tov avS^WTTov, fl ^uvoijoii qcvtoh Koiyxaai j "Ot; a;^ 

£1(77:0^£V£JUI (XVtS ilQ TV]V ZU^^iv-V^ d}^X fiV T)5V HOlXlOt-V J^ e;V TOV a(p£- 

2-0 J'^cova ixTtopsviJixi, xoi^a^ii^ov 'urdyjoi to. ^^oo[x(ijx. ' EX£y£ j£, oti to ix tS 

2 1 avS^wTTa £Ki:o^£voy£vov, imvo xoivol tov dv^ounov. '''Eo-wSfiy ya^ ix tyiq 

xu^^iuc Twv dy^^unuv ol ^ixXo'yKjy.ol ol mm £H7to^£voyJoii, yoi^fiuiy 'taop- 

II ViJaij (pOVOl, y.XOTtul, 'STX£0V£^1011, TtTOVYj^lOil, ^OKOQ, da£X'y£^iOi, 0(p^O!.'k^QgTffQ- 

23 VYi^oQ, ^7\ot.tT(pYiyia, v7:£^Y}(py.viot, d(p^oavvY]. Ildvjoi TccvTCi tu ztovyj^x saifi^ 

^£V i/fKO^SVSJOtl, iCj KOlVol TOV dv^^uTtov. 

2.4 Koil £K£lkv dvx^dg aV^jASsv sic tx (/,£^o^io(, Tv^a it^ Sit^wvo;' k^ slcrsX- 

2,c Occv £iV [t^v] olmoLV, ^oivoi Yjkxs ymvoLi' it^ hx novvri^n Xx^£7v. ^AxsacKax 

yxp yvvr) t>i£pI ocvtb, ^? £l)(^£ to dvydT^iov avTric 'UTV£vyx dxd^ot^ov, Ia- 

26 ^S<TOi TfT^GaiTisas zr^oc Tsg tho^oiq dlvts. (Jp ^£ y) yvv^ 'EAAj^v/f , Xv^oipof 
vixicrcroc Tca ysvsi) ^ rj^ma, oiVTov Tvu to ^xiyoviov in^dXYj ix tyj; ^uyx- 

27 Tpog avTYiQ. 'O ^£ 'iricrSc fT7r£v ocvttj'' A(p£C 'Dx^xtov yo^Tcia^riVOLi toI t£X' 
vx' 8 yu^ xaXov i^i "kx^slv tov dpTov twv t£KV(j^v, ^ 0xX£7v toIq xvvx^ioig. 

2,8 'H ^£ dnex^i^yj, y^ xiyn avTu' Na<, Kv^is' Xj yd^ tx xv-vd^ix vKoxxTta 

29 T'/j? Tpx7:£^riC icr^isi dno twv T\>iyj'j^v twv tjs-xi^iuv. Kai £k£v xvtyj' Aid 

THTQV TOV Xoyov (uTrafs') i^jXrjXv&s to ^xiyoviov ex tyiq ^vyaT^o; era. Kat- 

d-K£'K^sarx £iV tov oIxqv xvtyi;, sli^s to h-iyoviov I^sAj^AuSo^, ^ Trjv %yx- 

T£^x ^£€?^Y}yhriv STii TYig xXiVYjg. i KAI Cap. vii. E T A r r E A I O N. 77 

3 1 KAI 'mdy.u l^iX^'h h twv o^/cc'i/ Tt^a it^ 2<(Jwvo;, ^A^s -cr^o? tJ^v 5c£- 

32 "KoLacav Trie TuXiXxtx^j dvot ^iaov toov o^tu^v /SexocKoXsaC' l^ocl (pe^acriv 
avTu xupov ^.cyiXd'Kov, h^ 'uroipaxix'kBaiv amov, Ivcc £7r/§;j ccvtm tov )(£/^a. 

33 K«t oiTroXoi^oiASvoc xvtov dno tb o)(7\3 hcct l^idv, l^aXs t^; aoiPivXa^ 

34 0CVT8 sIq Tot Sra ocvtS' t^ zfjvcrcic n^oi}o t^<; •yXxa'crY}; uvtb. Kou dvx- 

35 y^nTi' Ka< evUug ^irivoiy^YidOLV aura «< d>coo(.i' /^ £Au9>2 hai^oQ tv,; 

36 y7,waaYiQ cit^rS, ;^ eAcfA^ o'^Sw?. K«{ iisg-siT^ocjo olvtoi; "ivot ^n^svl ilKuair 

37 oaov Je auTOf aJroIf ^is^sT^Xsjo, ixdxXov ZTS^ia-aors^ov hrjovcraov. Kou 
v7:£^7t£^i(7(Tuc i^s'KT^maovlo, T^iyovl^Q' KoCk^Q Tsdv\oi 'UTi7:on/]y.e' it^ th; xu- 
(^sg 'moifi dy.ssiy, -^ t^c dxdXag AaAsIv. 

\ui. £isr £H£i)/<xig TCiiQ nixe^xi^i 'maiJ.-KoTO^.aoyT^H ovjoC) Hj {/.y} iyjjvlm ti (pa- 

1 y^ciy Tn^Q(jxcO'.£(jd\iL£V0Q Q 'lYjCB^ T8; iJi.(x.^Y]Tdc uvTii, Xiyzi (/.vtoIq' 27rA«r- 

Xvi^c^jiai h) TOV 'oy^ov^ oti i^yj yj^A^xi t^h; T!T^oa[X£V8ai y.otj y^ sx 

3 exaa-i ti (pdyxai. K«t idv di^oXva^ ocvts; vn<^£ic sk olxpv auTcov, £y.},v- 

4 ^(TOyJcil £V TYl oS'2' TlVSg yd^ OLVTUiV lJf,(XX^0^£V YlKaai. KolI d7:£y.^l^)](T0LV 

a.vTu ol [Ax&rildl uvtS' Uo^sv t8T8^ ^uvna-£TXi tic l^^^ xo^Tdaoct a^Tuv iz 

5 £^Yj[MOic ; Kou inyi^ma ocvtbc' IlccrB? £X^^ d^Tug ; Ol ^£ £mov' 'Er^d' 

6 Koci TiTOc^nyfiiTiS tw oj^Aw dvxn£cr£7v im tyic yhe' ^ Aa^aV thq £7fjd d^^ 

T8?, £VX^^''^WOCC £XMi7£f l^ i^i^H Tol; U/AyiTOUQ iXUTS, \vo(, uoc^oi^uai' ^ 

7 ijyo(^£^rimv tw o;)(Aw. Kdi s^^ov ly^v^iOL o}jyx' k^ svXoyriaoiCi dK£ zroc- 

8 ^OL^fivoLi ^ aura. ''^Etpayoj; ^e, ^ ixo^Tda^no'OCv' i^ fi^xv 'ST£^iaa£V[/.XTX 

9 A:A«(7f:aTwv, IttJcc anv^i^oic* '^Haav ^£ ol <poLyov\£;, o:q Ti]^oiXicryj}Joi' t^ 
aVsAucrsv aJraf. 

10 Kou suSfWf Ijw^a^ £iV TO tstT^oIov (xild ruv /xaS^Twv auis, ^aQsv £;f tix 

1 1 [j.£in AaAjwavH^i. Kai I^'/JaOov o; ^ot^iaxloij y^ yi^'^olv\o av^n'^fiv aurco, 

I 2 ^YiT^VTiQ -KCIL^ 0CVT8 QYi^flOV dno tS ^^OlvS, 'K£l^d^0V.T£Q aVTOV' KoU dvOi- 

<r£vd^oig TO 7:v£vy,d}i oiVT^y A£ya* T/ jj ysvid avTy] amfiov ini^YjTs"; 

X di^.riV 78 TOKATAMAPKON Cap. viii. 

1 3 diJ.^v A£yw V[/AV, el Mnasjai rvj y£V£X roivr?) crniistor Kat u(pel^ avrs;, 

i[A^ug 'WuXiv sic 70 'w7\olov-i aTT^ASsv ilg to 'urspav. 
T4 Kcil £7r£AaSav7o M^slv cc^tsc, ;^ si [ay\ svoc u^tov bk slyov jitsfl' soLvtm 

1 5 h Tw 'UJ'Kouo. Kat ^iS^sX'Kslo avro";, i^iyu^v 'OpxTSj (SXsniJs dno t^j 

1 6 Qvy-TiC Twv ^a^iaoiluv, ;^ t)5? -"Ti^iW/K 'HiiioJa. Kat ^isXoyit^ovjo "ur^oc dx~ 

1 7 A"/]A8f, Tisyovjsc '^Oti a^raj a'-i^ h/p[ji.sv. Kou yvsQ o 'ijjaac, As/t^ au- 

TO?;' T/ ^ICiMyi^SU^i OTl 0C^T8; IdZ £yj\s ; BTTW VOSITS, ajg (JVVlsJs ; £T/ 

1 8 z!rs7:u^ay.svYiv syj[s ir\v xot^^iav C^/wv ; '0^9aA|;/i8; s'x^ovjsc « ^Xszijsy ^ 

1 9 wra 'syovjsg b>i uxssjs ', kou s iJ<.vrj[jt,ov£vsjSy ots ra? tir/ v]£ a^ra; hiT^aaoc 
sic THf tJTSvlaKKryp^iBC, tfToasc Hopvac 'UtM^biq xXot,a[Ji.oiTo:v rj^oijs ; As- 

20 yacTiV ai/Vw' Auhxo:. ots ^s tsc si^a, sic '^^C TST^ciKia")(i>SHC, 'woam 
1 1 (77ru^/(5wv 'us'hii)o6ixaloL xXoc<Ty.oiTuv v^oijs ; Ol Js ^iTroy* ''Et^ix. Kou sXeysv 

avTolc' Ha'f s avvUls ; 
. 2 2 Ka: s^x^ui sic Bn^aoi'i^oiv' k^ (ps^acriv aurw ruipAov, ;^ 'rua^cx.xx'Ksaiv 

23 (:^uToy Tm aura ai|>}57(X/. Kai sniXaSoiJt.syoc Tr\c xsi^c ^a rutpAa, f^>5- 
yxyzv OLVTov I'^w t^j my.Yic' .^ zfjvaac sic tx o^fAccjix, uvtS, stti^^c t^? 

24 yfiPdc auTW, sKT^ouTX uvtov sY ti /sAstts;. Kai ai/ix6Aeij;(Xf, eAfys' BAsVi; 

25 raj' OLv^^maC oxt, w^ ^sv^^x, o^w tfTS^mocj^VTXC' Ehx 'urccXiv sns^rjxs 
TXQ yfipoi-c STU, T8C c'tpSaAjwa^ aura, ;^ hoincrsv olvtov dvx^T^s^xi' k^ 

26 d'^oxxls^oi^Y], ^ £V£^A£i]y£ TY}'Xxvy!cc oiixxvlxc- Ka< dns^siXsv xvtov sic 
Toy oIkov aura, "kiyjir Mri^s sic t>jv ;^co]c<)9v slasT^^ric, [ayi^s sXnnc 7ivi sv 
TYj xuy,ri. 

2.7 K(Xi E^^ASsy 'ij^aaf ;^ ol [ax^yHx) xvts sic txc m^-^^c Kuiax^sfxc 
TViC fX^iA/TTTTa' >Cj sv TYi oJu hrj^uTX T^c y.x^r}TXc xvtS, A£ywv xvto7c' 

28 Tivx ]W£ Xsyaciv ol av^^unoi simi ; Oi (J'e x7:s%^i^Y](T0iV, "imvvrjv tqv Bxk- 

29 7^?'^!'' i^ oiXKoi, 'HA/av' aAAo< (5£, hx twv 'sr^oi^j^^wv. Koci auro; T^syet 
avToic' 'TfJ'.slc ^s tUx (AB T.sys'js slvxi ', 'ATioK^iklc ^s Ust^oc, T^syn 

30 auTw' 2u sJ 0X^1^65. Kx) insTi^y-Yiasv xvrolci 'iM ^ri^syi 7\symi '^s^l xvTii. 

KAI Cap. viii. E T A F T E A I O N. 79 

3 1 KAI np^oc^o ^i^mKziv auT8?, on kt rov viov th d'A^uiits zroy.T^oi ijtcx.- 
^ilv, tl dno^oyj[A(xa^rivxi dno twv U^ea^vjs^^v, )ij 'A^x^s^iuv^ ^ F^ajw- 

3 2 ftarlwv, j^ dnoxJocv^nvoiL' k^ i^sjot r^slc ni^s^xg dm<;r\vcf.\.. xou Tuoc^^mix 
70V Xoyov i^.oiXsi. Kal ZT^oaXa^oixsvoc avTov o YlBT^od Yi^KCiJo i7tili(AS.v 

33 avTK. 'O ^£ sTTirfaipel?, y^ t^'^v tsc y.o(.^nrois aura, i7t£Tiy.no-s tu Ub- 

Aa TiX Twv avfl^co^rwv. 

34 Koci zr^oam'KzadixivoQ rov oyJKov crvv to"; iax^yitouq uvtb, styrsv otVTo7s' 
'''Og-is 3sA5/ omau (xa ix(^siv, dirx^vncrda^co iccvTov, ^ d^XTO) lov Txv^h 

35 xvtS, }ij dxoXs^siTu jwo;. ''O^ yxo h S'sAj} rnv ^vyjiv aura cwo-a;, aVo- 
AsVs/ auT)^)/* oV 'J' '^J' dnoXsa-Y] tyJv rljvxrjv avTS svsxev i[XH ^ t5 svxfye- 

36 A/a, 870? o-wcTs; auri^y. Tt ya^ (^(psMosi av^^iaitov, ixv xe^^oirri tovKoa^ 

37 ftoy oAov, i^ CrjjWiw9^ t)5V 4^u},^^v amn', '^H t/ (J'wVsf M^^-kqq dvrdxXx^iiOL 

38 tJ]? ^'UX^; (Jfura ; '^Oq yds dv t-^xicryyv^ y.e kx} tov; l^a? Xoysi; Iv t^ 
yBV£X TXVTY) in yoi)(xXi§i, ^ «jW(X^TwAw, ;^ vio^ T8 avO^wTra enxia-xyy- 
Haslxi xvTov, QTXv £A9jj £V t)? (J^o^jj t8 -zzralfo? auT8, w£]« tSv ay^sAwv 

39 tZv dywv. Ka) eXsysv xmolg' 'Ajwiiv Aeyw upv, ot< dai rivsg twv Ms 
hnxoTo^v, onivcc a' jur) ysvj'j^vjxi dxyxia, %(j)Q dv l^'jiai rrjv iSxcriXsixv ra 
©£8 lAj^AuSwav Iv ^vvx^si, 

IX. Kai /xsQ' YjfAS^xg £? 'nrx^x'Xxix^xvei 'lyjcra? tov Xls'T^oy, ^ tov 'la- 

;:fa)S3V, i^ Tov 'icodvvYjV, ^ dm(psc£i xvTovg iiQ o^og v^-r{kov kxt Ihxv fAO- 

2 vss' }^ [jisi£[j.o^:pc^^Y} BixK^oahv xvtuv' hx\ tx 1[axtix xvtb sysuijo <ri7^^ 

^ovjx, "Kivm Tuxv u>c x^m, oTx yvxipsv; em Trig yn^ a a-jvoclxi 7^2vy.xmi> 

3, 4 Kat"w(p3>] xvToig *HXixg avv MwasI" Kj rJ7XV c7uAAaAavT£f tw 'l>]7a. K«<. 

XTtoH^iklg rier^ofj Asfs; tw 'Iy}TS' 'Px^Sly zxXov hiv 'h'^dg ^^i sivxt,' 

5 it^ tjjoiyia'j^iiiv (THYivxg j^figy aol [AixVy ic^ Mucrs'i fAiaVj >tj'H}^ix (xixV' Ov 

" yd^ ^Jf/ 71 'KxXridri' rj^xv ydp 'ixcpoboi. Kx) iysvsja V£<p£A)2 hkay.jiid^mx 

xvToTg' tlj rixk ^wv^ £h Tng vt<pzMQ'i A^yao-a* OvTog hiv viog (/.^ 6 

dyX" 8o TO K A T A M A P K O N Cap. ix. 

8 dyocTi^loc, OLvr^ clyJers. K(xi i^cizivoi 'STs^^^Xs^l^xy.svoty iy.zT. hUvx sT- 

9 hv, dX/vX Tcv 'l-/}(7'6v (/Jvo)/ p.sS' ixvT^v. Kcilx^xivov]^-:y ^s xvtuv dird 
78 0^'dCj ^is<r£i?\ocjo avjoiQ X-iX (AYj^cvl oV^^T^o-wv/ai x iioovj ei (xyj otxv o 

I o vioc t5 Xi/^pxKH ex. vex^!^v xvx<;r,. Y^xi Toy Xcyov hpxTYiirxVj "uyooc ixv- 

i I Tovc cruj^j^TavTif, Ti hi ro^ iy. vBZ^m dvw^rivxu Kx) i~r,flO)Tuy xvrovy 

i 2 T.syovTSCj on >.iy'daiv ol ^^X{^[/.xj£7l;, on 'HXixv M ix^slv 'ut^xtov. 'O 

is dnox^i^sigj sIksv avTolg' 'HXixc (wsv IaOwv tzr^wTOV, d7:oy.x^i<rx Ts-dvlx' 

K, 'mZg ysy^an'Jxi im tov viov ra dy^j^mnj Xvx nzo'Kkx 'STx^yj, ^ i^8^£~ 

13 vwQ)^. 'AAA« AeJ'W vfMVj on ^ 'HXixg £A)^AoOe (1^ s7:oiyi(7XV uvtu oax 
YiU7\Yi7X.v) xx^xc y'tf^xnlxt in uinov. 

14 K«i ix^xv -vs^oQ TovQ fxx^YjTxc, slosy oyXov 'sroXvv tj^bpI auraf, j^ 
I 5 T^xhikx]{Iq av^Yi'^SvTXC uvTolg. Kxi sC^ixg -vrxc oyO.oc l^xv xvtov g'^s- 

I 6 9(Xft&)0j5, ^ 'Lir^og-^£)(on£; rj<77:d^oyjo uutov. Kai inyiPXTYi^s rag' rpx[/.- 

1 7 y.xJ£'ig' Ti av^YjTSiTS ts^'og xvtdc ; Kcci dnoK^i^itC sTg ix tS o)(7^8, sine' 

18 A/JbcVmAs, rivsfxx rov viov jwa "TtTPog as, t-)(o^cc "mviv^x. xXxXoV xx). oza 
ay avToy xxjxXx^y], ^r,<jc2i xvToy' ^ dcp^i^sij ;^ t^i^^^ ^8^ o^oyjxg 0iVT8, 
)i^ ^n^xlvijxi' )^ sinov 7o7c [xx^riTxJg as '(vx xvro IxSxAwo"/, ^ 8X 'icr^v^ 

i g crxv. 'O ^e dnox^i^sig xvtx, xi'/ci' '^D. ysysx ccnig-oi;, exg 'Utots Tjr^og v- 

20 y-dg eaoy.xi; sxg 'utots dvi^oixxi vyxv ; ^s^bts uvrov tsr^og yz. K«i ^'- 

vsfxxv avToy zx^og xvtov k^ l^xy xvToVi eu^sxg to 'uyysvy.x ianx^x^ev 

II xmoy' j^ THzaxv sm rrig yr\g^ ixvXifjo x<p^lixy. Kxi inyj^xTYias Toy tutx- 
T£^x xvT^, Yloaog x^oyog i^h, ug tsto ytyovsy xvtx ; O Jf size' IToc;- 

22 Sio^sv. Kx) TfToXXxxtg xvToy Kj slg tuvo KxXs x^ elg v^gijx, hx xiroXiar} 

23 xvToV aAA' £1 Ti ^vyxaxiy ^on&ncroy nyAVy azXxfxvio-^sig £(p hy-ocg. 'O J'g 
^ly]cr8g .shcV xvtx' To, el Svvxaxi 'uri^svaxi, titxvJx hyx\x tw 'uri(r£voyji. 

24 K&i £v^£xg xpx^xg o'VTonri^ 73 vrxi^ia, yijx ^xx^vxv £X£f£' UiTsiUy Kv- 
! 25 f^£' (Sonnet f/ta T^ dnii^ix. 'Uxv ^s 'ina^g hi hiavyT^ix^ oyXog^ 

ii^mixTias. tw 'srvsvyxli tx ciXOi^x^TCf, Asywv auVw* To -zcvfu/^a to x- 
I AaAoy Cap. xi. E T A r r E A I O N. 8 t 

TOV T^f X^f°'' ^l7^C'^ OiVTOV, Kj oiveTn- 
a 8 Kai das'K^ovjx avTov sic olxov, ol ]KCc9^>i aura irtYj^i^TUV olvtov xxt 

TO ysvoc iv S(?£Vi ^vvocjxi £^s>,^e7v, si [/.r] sv -uy^oasv-XYi ^ vri^siix. 

30 KM i/Sikv iz£}i^ovjs; 'uroc^STto^svovjo $iOi iriQ TaT^i'KOLtoLQ' it^ 8>c yy'fliAsy 

31 Im ti; yvx. 'E^i^uaxs yoi^ tsc jwaOjjrix? aura, Kj sXsysv xvtoIq' Ot; 
wof Ta avS^wTra 'ura^x^i^olon sIq x^"^^^ dv^^xnxvj ^ dzoKJsv^atv av- 

32 ToV ;^ cc7ro;^7«y9£;f, tyJ t^ityi riy,4^x slvoi^Ti^e^m- Ol ^s r,yvo8V to ^%«, 

33 ^ l(po^iv\o OLVTov h£^urri70Ci. Ksii ^Adsy dTKx-K^m^r iCj iv 7^ p/;ii5C 

34 ytvo^svo;, s-Kwxrot olvt^q' t/ Iv tJ} oJ'w -zzr^o? eV.ura? ^isT^yiC^sah', Ol 

35 ^£ Sdimv' -zzr^o? aAA'/;Aa; 7«^ ^isXiy^^naxv Iv t^ <^J'i5, Ti"; fts/'^wy. Kizx 
;;^9<W; iip'hY}crs t8c Mh^a-, j^ Aey« auroT^' Ef t;c ^lAf< •ut^^toq slvxi^ 

3^ sciJii 'UToivTm sa-xjxlo;, Kj 'uto.vtjjV ^ixkqvoq. Kai Aa^wv 'STOciaioVj 's<^msv 

37 OLbjo iv (xsa'^ oivr^v' )^ sva.hx7d(JO(,iJi.svoQ olvto, shsv avroi;' '^O; sxv h 
Twv Toisjwv nxiai^Mv ^ttrjioci sm tw o'voftaTt' ^a, fz-^s hyjlof.!'' ^ of £:'cy 
l|W£ Se^nlccij HK i(ji.e ^sx^oii, dXKoi rov di:o<^si'Kix?id f<£. 

38 'A;r£;^^rO)5 ^£ avT^) ^Ixuvvy}?, XsyuV AiMa-/.ci?.s , sX^oixsv tivoc [iv'] 
Tw ovcif.oiri era szSxX?,ovJx §xi{xovix, oq hk dKok&hsi r\im' ^ lm\vtJOL\kVi 

39 OLmlv, oTi sx a^'oAa^el Yiy.7)/. 'O Jl 'liicraV £i*7r£- M'^ ;^c«;Aust£ ocvrov' ^^slg 
yio i<riv og 'sroiy^asi ^vvoc^iv sm tw cvoiaoiti /^b, ^ hvYiaslxi Txyy mm- 

4°' 4 1 xoyn'^OLi //.£. "Of ya^ 8Z £?-< ;iO'.Q' r)//cwv, vt:so 5^,mwv Jr^y. '^O? ya^ aV 

'morion viiXQ tsroTYinov vh?to; iv tw o'vo(/aT< ^a, or; X^/ra fS'S, a]W>]V 

42 A£yw Lfftlr, a jW)9 ocVoAia?? tov /x/ctOoj/ auTa. Kai o; av axoiV^oCKiari svci 

7UV [Mx^!i!v Twv TiriTevovj'xv si; !(/£, ;^aAoy eViv auTw (axXXov, si 'uts^i- 

KSijui A/lof y.v7\Uog -srf^i tov T^ap(^};Aov ai'ia, k^ fis^X'iilxi si; T/JV dxXx7- 

Y cay* 82 TOKATAMAPKON Cap. ix, 

43 cr«}/. Koit ixv cmv^uT^i^n o-£ )3 "x^si^ crs, aVo^oiJ/oy auri^v xxXov <joi hX 
xvXkh sic T)^v i^unv shsXklV) nr^c ^'^o -//i^xq '^x°'^°^> dTtsX^sh sk rriv 

44 yisvmvy sk ^o "mv^ to ao-^srov* q7:8 o (xxcc?,y}^ ocvtuv « tsXsvtx, k, t5 

45 Tzru^ 8 atsvvvjoci. Kou ixv 6 'utbc as axxv^xXt^n asy dnoxoT^jov avTov* 
xoiXov £«■/ aoi £la£?.k7v zlg rriv ^wj^v X'^^°^i '^ ''^^ ^'^° "^^^^Q '^X°^^y 

46 ^Xn^nvoLi ilg 7YIV yhvv/xv, elc to tuu^ to xa-^s^ov' ons 6 <TX^7.r^ xmm 

47 8 TeXsvTXy }ij TO TiTv^ B cSivvvjau KxL iocv o(p^xX[j!.oc an axxv^xXi^Yj 
as, 'sx^x'Xs auTo>* xotXov coi fVt jaovo(p9a?i]wov slueX^siv dg ty^v (SxaiXsfxv 

4° T8 ©f8, i^"" (5uo 0(p9aA^8? fp(^ov7a> /Sxj^flijm* ejV tj^v g/lsvvav ra zru^g' otcs 

49 axuM^ avTuv a TEAfiura, ;^ to •ctu^ a a^ivvvjxi. Uxc yx^ 'srv^t xXicr- 

50 ^crilxiy K^ Tsxax %aix aAi x?^ia^crejxi. KxXov to xXxc ixv ^s to x- 
Ms xvxXov yhrilxiy ev rtvi «uto x^TvaiJe j £X^t£ ev ixvToig oixxg, j^ 
sl^YlvsvBTS h xXKriKoiQ* 

X. KAKEI®EN dvx^xg f^x^7«' ^^V Ta o^ia t^j 'laJa/a?, (5/« t8 'nre^xv 

TS 'lo^(5av8* ;^ av[Ji,7:o^£vovjxi "vrxMv oxXoi tiy^oQ xvtov' k^ wg £<ai9«, -zzra- 

2 A/v l^i^xaxiv xvTBQ. Kat zr^oasT^^omc 0/ ^x^iaxm, hn^mnaxv auTcy, 

2 f; e^ff/v «j/J"^i yvvxtxx XTtoT^vaxi' 'arei^x^ovjec xvtov. 'O (Je x-Kox^ih)^^ 

4 sTtts V xvTo7g' Ti v^"v iv£Tiixx\o Mwo-rjf ; 0< J^e sTtto;/* Mwa^; £7r£T^£ip£ 

5 ^it'Kiov x7:o^X(Ji8 y^x^\)xiy it^ xnoTZaxi. Kxi x7:ox^i^£lc 'ina^c, ihsv 
xvTo";' U^og T'/^v Gx'kfi^oxx^Yixv vy.uv ty^x'^zv v[ju)/ ttiv ivlo}^rjv txvtyiv. 

6,7 'Atto (J'f xoxrtc xliascioCi x^crsv ic^ dn^v inoincrsv xvt^c 0£of. Eye^favTs- 

T8 xxlx'kii'>\j2i xv^p'j:7:os TO]) 'VTXji^x aurS it^ Trjv y.Y]T£^Xj ;^ T^^ocrxoT^XYi- 

8 ^asjxi tir^oQ tyiv yvvxixx xvth' Ka\ saovjxi ol ^60 sk crx^xx (aixv» "'Hrs 

g ix£Ti sm J'uo, dXXx [aix ax^. 'O Sv Qsog a-vve^ev^sv, xv^^uzoi; f^y] 

10 X^t^^^"^^' ^'"^ ^'^ '^'^ olxix 'UTxXiv ol jwaO/^rai xvtb 'utspi tb xvts inri^oo- 

1 1 TYiaxv XVTOV. Kx) xiyci xvtoIc" 'Oc ^oiv xzoXvcrr) t^v yvvx7xx xvtBj ^ 

1 2 yoii^yian xXXyiv, ^oix^txi sV xmriv. Kxi ixv yvvr) xnoXvan tov av^^x 

OLVTYlCy ^ yX^Yj^ XXXWy l/LOlX^TXl* Cap. X. E T A r r E A 1 O N. 83 

1 3 Kou 'ur^ocrscps^ov olvtw woliYiix,, '(vol ou^olv uvtuv' ol Ss y.x^T^xt eVs- 

14 T/jwwv TOis 'u:^o(T(ps^iiaiv. 'iJwv J'e 'Jrjcrsf riyxvdixjrias, ;^ ej^sv olvtoiq' 
'A(psjg 7oi 'uscx.ioix 'i^yza^xi "ur^og y.s, >c^ ixri xuXvstz avToi' twv <yol^ TOi- 

1 5 sTwv fViv 31 ^xm'Kiix T8 ©£8. 'A///]i/ Tisyu u/xli/, 6$ £i^v if.n ^i^YJjxi tjj'k 

1 6 ^xaiXsfxv ry ©sS wf trra/cJ/W, s ft^ daeX^yj ik ocvtyiv. Kxt hx^xxKiaor- 
[uvo; xvToc, T/Ssif Tug p^sr^a? Itt' aura, jjyXoy^ aura. 

1 7 Kaf ix7:o^svo[ji.£vs uvts slg oJ'i^y, 'ur^oaS^xy.uv sicj j^ yovvKilricrxg ocv- 
rovy i'KYi^mx xvtov Ai^occrxxXs dyx^Sy 7t Tffoiria-u Im ^wjjv uixviov xT^ri" 

1 8 ^ovoiiYiau; 'O ^£ ^Iricrsg iJnev xvrus' Ti [is xiysig uyx^ov; -J^sig xyx- 

19 Sof, d [xri flf, ©fof. T«f ivjoT^ocg oJ^xg' M)) y.oi)(£V(TY}g' Mrj (povevarjg* 
Mrj xTiiT^rjg' Mrj ■i^jsv^ofAX^TV^ri'^rig' Mn x-Ko<:e^mng' Ti^ax tov ztxtepx 

ao (7a ;^ rrjj/ y-i^i^x' 'O ^£ xnox^i^sigt sinsv xvtu' ii^i^xaxx'KSy rxvrx TS-xvjx 

21 i(pv}\.x^x^Y}v ix vioTYiTog |W8. 'O Js 'ij^crSf iy.Sxs\lixg xvtw, riyxTrria'sV' 

auTov, >^ eTttsv auTW* '"''Ev o-o/ inrs^sr vnxfs, oax e^,?'? wcoAyjo-ov, 2 Joj 

TO?; 'sfjw)(o7g, i^ 'i^eig ^ncrxv^ov iv s^xvlf' Xj cJhu^o, xxo?,s%i fjLot, xpxQ 

2 2 7-ov 5-au^^y. *0 (Je ^v^vxGxg sm tw Ao/w,- ayr^AOs XvK^^svog' rjv yxp £- 

23 X'^^ xjni^oilx woAAa. Kat '5r£^;&;£4^iXft£j/o? 'ijjcraf, A£y« toIV lJ^x^tiJx7s 
xvtS' nSg hcrxoX(j)g ol tx j(^^jwa]« sxP^^^ ^''^ "^^^ ^xaiKzixv rs 0£a 

24 ilcrsT^evaoi^xi ; Oi (Js /itafijjTai ilxy-^^vjo hi rolg X'^yoig xmn. 'O J^f 'l)]- 
craf -craA/v a7ro;^^i9£<^, A£yf; xvioig' TexyXy Tsrag ^vaxo>,ov hi r^g "ors- 

25 TTOiSoraf £7:/ To7g x^wx<^iv, elg Trjv (SxaiXsixv ra ©£a £iV£A9£rv ; Evxo- 
•Km£^dv hi xxij.n}^oy $ix rnc T^v[AxXixg Trjg ^x(pihg dazXklVi n tSTT^Bam 

26 ilg 7riv ^xtTiXBixy Ta ©£a iheXklv. Ol ^s zri^iaaug e^snXnaaov'Jo, Xsyov- 

27 leg TiT^og IxvTsg' Ka< Tig ^vvocjxi aulrtvxi; 'E[xhX£\\jxg (Jf xv7o7g '!>)- 

28 cSgy Xsyei' Ux^u xv^^c^zoig x^uvocjov, aAA' a 'orx^x tw 0£w' 'STXvtx 
yx^ ^vvxlx hi -UTXPX tw 0fw. Ka; nplxlo Uh^og Xiysiv xvtu' 'ija, 

29 ri[A£7g x(pfixxii£v -utxvtx, ^ nxoX'M(TXiJt£v <tgi. 'A-Kox^Mg ^s 'irja^g, 
shsv 'AiAYJv A£yw upy, aJsif fV/y of «f )5^£v o;Vav, ri «^£?.(p3g, n dhx- 84 T O k ^ t A ]^ A P K O^ N Cap. x. 

^'2 T8TW, oi-^/ci;, ^ d^£X(p^Ci J^ a^sXipoi^y ^ '(ayitspchc, y^ rixvx, ic^ oi- 

^£ £70vJoil 'Ufp^^To'ly 'inyj^TOl' K^ ol %7'^(£Iq\,- ■'STf^'tOl. 

32 H2AN Js Iv t55 oJw avaSx/yoyrs^' siV 'le^ocroAujW^c* ;^ ^v -zir^oa^j/wv aJ- 

'usoCKiv T8f ^'■x^£y.siy YiO^^y^o avTol; ?Jy£iv ra fA£XXo{i}x avra crUjuSa/ve/v* 

33 '"'^Ot/ itJ'yj dvixSixivo[A£v ilg 'l£P'oao\v[AXy k^ '0 vicg is d'ApuiTiii 'urxfix^o^- 

Cr£TlXl Tolf ^Acyj,S^2V(Tl Kj ^OIQ V^aixyQ(,T£V(Jly K^ KXJoiy.^lVEJlV OiVTOV ^CiVOi' 

^4 Vw, Kj 'urot^oi^'Jiaiicriv ocvtov to1<; £^v£o-i' x'oci £[Azyj^,saiv a.vTK, i^ ■y.a^i'yi^-- 
ascriv oiVToVj £j £[j.Tflv(T3a-tv aurw, k^ iX7:oxl£VBaiva.VTov' ^ V^ r^iTrj nfis^^x 
''• dvoiTYicrelciU 

35 Kai -ar^o^noPivovTOii oivrcp 'ix/.u^^ocy -^ "hidvv^d ol mol Ze^e^tXiHy As- 

36 -j/ovTSC" Ai^d(TXc<?\£, diy^oyvj XvoL Idv ah'^'j'j^j.ev, •rsToirio-Yjc riylrV- 'O J"£ 

37 £{7r£y auVor?* T( j£}i£J£ /uroiri'^cil f.£ wav ; Oi ^s £i7rov «Jt'w' Ao; j^^wiV 

38 tW £iQ £K ^£^my an it^ £is 1^ suwvu/'/wy era !'.x^icr'j.^y.£V h rn <J^^% era. 'O 

^£ 'l)](78? SfTTcV avrdlQ' OVZ oX^Cili 71 Oih£ia^S. ^VVOifjh 'UTlflV 70 'UTQ7Yi- 

39 ptov lyw Tzr/vw, ;|^ to ^d-K\iay<x iyt^ (3ci0^o[ACii) ^ocT^ia^n'-'Oii ; O; J'l' 
stnov av7^' Avvd^-^s^oi. 'O §£ 'h']as; fksv aJrorf To ]W£V woi-fi^ioVy 

40 lyw -Jir/vw, 'mUah' it^ to (3d7fli<T[AX-y £yw (3x7fj(i^oy.ciiy ^oi7fjicr^ri(T£'j^£' to 
J"£ m^iaoci in ^£^i(av y.8 ^ il suw^awv ]W8, sa: sViv l^ov Jam;, «AA' or? 

41 ri7oiy.oi?'0ii. Kai dx8(T0(.vl£c ol ^im, n^^a.v\o d'/xvoi}iJ£7v 'ST£^t "luxi/'hn 1^ 

42 'Iwawa. 'O J'f 'l>5o-a? 'ST^oamX£ady,£voc auVaV, A£}^£i auToI^' OlJa7£ on 
ol ^0KSV7£Q .dpy£iv 7m i^vuv, HOilaKv^isvaaiv auTwv' j^ o< [xiyoO^ci oiv7'2v 

43 Hix.7£^8aid^8a'iv av7uv. Ou)( aTW J"! £ra< £v ti^/rv aAA of lav -^IAjj y£- 

44 via^ai [niyoLi; h u^Iv, IVa/ ^idxovoc vy.Zr xoCi og dv ^iA)^ u/itav ys- 

45 v£(7^<Ki 'W^uTog, sTOii 'urdnw -JsAo^ Kai yd^ viog xa ^'vS^a'Tra a';^ ^A- Cap. X. E T A r r E A 1 O N. 85 

'STOXXC^V. 

46 Kc(l soy^ovjxi d; '^£.f'X^' ^ ii{7:o^BvsiJt.£Vii aura cho 'ls^i)(j^, ^ tci/ 
y.ix^-iijav ocms, ,^ oy/.a Ixard, vio; Ti^nia Boi^Ti[^xioc vj0Xo; £y.x^:^,o 

47 T!TOC/.->x T)^y o^ov sToofj^ocno^v. K-dl dxBaocg oti 'ino'S; Noi^u^xlog k?iv, 
4^ np^otlo y.ou(^siVj lij xiynv' 'O viog Auoi^ 'ij^as, iXBYidov ps. K«( sttsti-* 

jwwv avTW OToAAot Tvx aio^KYj^n' ^s •wo?vAw (xaXXov 'sxpoc^sv' 'Tis Aa- 

49 ^iJ", iXsYjcrcv [xs. Hal CiX; 'irjo-aV,, elTSv avrov (pavri^nvoti' ^ (poiVEUi rov 

50 7i'(pXo", XiyovliQ «UTW" Qxpcrety 'eyeioxi' (pojVsl as. O os xno^aXu^v t^ 
5 *■ ifiUTiov xvrs, dvxg-ix; r,?,^e 'tjt^oq tov "Iyigsv. Kat dnox^ihlgy Xiyn av- 

5'^ Iva ara^Asvpi.'. 'O Js 'iriaSg elnsy (x,vT(a' ''TzayB' yj m<;i; a-a (jeau^y.i ae. 

^I- KAI oTS iPyii^sa-iy siV 'l£^S(r5cA)5jU, £ij Bj^S^ay)^ ^ Bn^xytsiv ist^oq to 

2 o^bf Twv sAa/cov, dnog-ixXsi $Co roov [j.&Mrm olvts, hou, Xsyzi uvTolg' 'T~ 
7:dy£Te sic rrjv xoc[/.-^v tyjv xxrivavri uftwv' jf^ gudswf, £lcr7:o^zvou£voi iiQ 
ocvTYjV, sv^Yjus]^ "muXov ^tosyJvov, i(p ov sJ'eif av9^aj7rwv K£yMu£' Aucrccv- 

3 lef auTov dydy£T£. Kdl sdv n^ v[mv etTTj^* T< ttro/sTrs t5to ; £i7ra]£* Or; 

4 Ki)^;of aJrS y^^£ixv X'X}^' -^ £u9fwc auroy dnQ<r£?^X£i wcTe. 'ATrjJAQov el's, ;^ 
fS^ov Toy 'u:uXgv ^s^sy.hov zroo; t^v dv^xv e^co Irrt tb dy.(po^8j ic^ Xu8-- 

5 criv OLVTov. Kxi Ttv£c TGoy sW £7Yixo7UV £X£yov OiVTol;' T< -uroiElTii Xvovjec 

6 TOV 'STuXov ', O; J's sTttov auTo?? ^aSwf iv£T£iXoclo 'lY}(j8i' ;^ d(pmocv 

7 ciVTiic' Kdi riyafo)^ tov 'u:^Xov 'utpoq tov 'incrSv, >^ inB^aXov ccvtu tcc 
^ lyMTix avTuy' ^ £xd^ia£v sV aJrw. noAAo< Je toc l(xd7ix xvtuv er^wcav 

£iV T)5V o(Jov* aAAo/ ^s g-oiSd^xg hojijov ix twv ^ev^^Wf x^ fV^wvvuov £<c 

9 T^v oUv Kou ol zT^odyovTB; £^ ol xxoX^^svtbc sx^x^ov, xiyovTB^' 'Q.crxv~ 

^^ vx, £vXoyYJii£V!ig B^yo^ivo; ev ovoy.oi}i Kv^ia' EvXoyYiy.Bvri y) hyoyivYi 

^xcriXsix h ovoyciji Ku^/a, t8 "usxtooq jj^wcov Aa^.J** 'Ciaxwd iv toiq 86 TOKATAMAPKON ' Cap. xr. 

1 1 VT^Koic- Kui £l(Tr,X^sv etc 'l£^oa6xv[^oi, o 'li^crSf, k^ zIq to Ispov' ;^ tjtspi- 
€x£x\jix[X£voc 'sjavjoc, oij^ia; ri^Y) ^an? tyj; oj^acy i^n^kv el; B>j9amv [X£]oi 

(Tvmv [Mxx^o^svi ^X^trav <pvXXoc, ^aSsj/ si ci^ix. ewYjasL Ti iv avTYj^ (^ IX- 
■^4 ^m sV uvTYiVi sJfv £u^£j/ fi ^.y) (pv}^1\ci') a yx^ yjv xxi^oc avxcov Ka} 

- 15 ;rov (pdyoi. Kou Y]y.mv 01 y.Oi^-/iJou olvtS. Kai '^^(Qvlai sig 'l£poa-6xv[AOi' ^ 
£lcre?,^m ^IyjjSc etc to k^ov, rj^^oijo h.^xXXsiv ra; tjtuXSvtixc ft, dyo^d- 

16 wuiT^'dvlm Tocc 'ny£^L<;£oa.c xciJ£'r^£i^£. Kai sk ri!pi£v Xvol iiQ ^iBysyxYj ax£voc 

17 (J/a T8 i£^8. Koil i^i^Kcry£, Tisyxv ccvtoI;' Ov ysy^aTfjoiij '^Oti oIkoq 
lX8i oiKOQ 'm^Q(7£vyY\g kmHct^oli 'urdai role Uv£(7iV', vixfiQ ^e sKoiYJaGils 

1 8 avTov fj'Kr\'K(iio''j Aj^rwv. KiXi rix-daciv 01 T^aixix(£\fiQ it^ ol ' A^yje^fig^ k^ i- 
Qitav 'UTuc oiVTOD d'Ko'h£(jz(jiv' £(poS8f}o yotp avToVy on ijjoic oyr^og g^s- 

19^20 Koii ore c\^£ Eyivsjoy £^£no^£V£\o £^w rriQ -^roAsw^. Kai zr^ul' 'uTocpx- 
^^ 'Ko^£vd^£voii elJby t^v avxYiv £^fliX[jtfj.£riTJ in ^i^'^v. Kcii dvotiAVYjcrklc 
2'2' UiT^oCy T^iyet avru' 'Pab^, TJ's, -i] avx-/} rjv xocjri^dauy il'fjoxfjoii. Kixi 
^3 duox^ihlg 'ijjaS?, T^iyet OiVTolQ' '^E-)(^£J£ 'utUdi BsS. 'Ajuj^i/ yxo 7^£ya 
vfjuv, 071 OQ dv £(-Kri 7« o^£i 78TCf)' "A^^^t^i, '/^ ^X'^^tjji £ig 7YjV ^d'haadccv' 
ic^ (AY} ^lOiK^i^ri iv TYi xoc^^ix otmsy dXKd'nji<^£vc;n on d X£y£i ytvilai' e^ui 
24 oiVTU sdv sini^. A/a tSto Asyw v^/iv, "urdyisi oca dv 'uy^oasv)(o^£voi ul- 

25 TSrade, 'UTl<r£V£l£ 071 ?^Ci[xQ/.V£J£' ^ BTCH V^'lV' KOU OTUV Ti^^/JTS 'UT^Oa£VyO- 

y.£VOiy d(pi£Js f{- 71 'ex^^ ^^'^^ 7ivo;' tvx k^ ■miXTrja u^wcov iv 7o1q b^x- 
a 6 v^'^Q ^^^ ^[^^^ '^'^ 'uroi^O!.7fj(^y.oijiX, i[auv. EI Js v[X£lc ^^ d(pi£J£, 'J§£ -urx' 

7Yj^ V^AUV iv 70lg HpxVo7g d(pYl(J£l 7d "ST/X^OCTfj'XlAOCJX VlX'jiV' 

27 Kai £^)(pvjxi 'Ujd'Kiy £i's ''1£^07q7\v^x' ^. Iv tw /s^sJ '^s^BSiKOil^-vJoc auVg,. 

'i^yovlai. Cap. xr. ETArrEAION. 87 

'i^-)(pvloii ZT^og ctVToy ol 'Acyjs^sli;, Kj o'l r^ay.[J.jP,s7cy ic^ ol Jl^ia&JTS^oi' 

28 xcn] "Xiysdiv cii'TW* 'Ev tsoIx i^aaix TSivru i^oibiq, -Z^ t/c o'oi rT,v n^a- 

29 (jiuv TavTYjV eS'uzsv, Tvot rxvrot, 'r2:oii^(; ; 'O ^s 'ijp'af «7ro;t^iS£ir, ilmv av^ 
Tolc' 'Ezs^xjna-u v^icIq yJ.yu svoc \oyov., y^ uiiox^i^nrs y.oi, i i^'2 Ou.v h 

30 zroix i^scrix- tocvtoc Tuom. To ^:iT(jia[xx 'I'^uvva i^ sc2vs '^v, >) t^ a'y- 

31 ^cd^nuv; uT.om^'fiii [xoi. Ka} iXoyiCp'?io 'utpoq I^'uts,', Xsyovlzc,' 'EaJ* 

32 EtTrcOjUsy, '£0 a^ixi/g, i^ei' Aixri Sv hh inKrevcro'^s xvt2 ; 'AAA [:iv] 
sIttcojwsv, 'e£ dv^puKuv' etpoSavTo tov Aaov" iXKXvJec yxp dy^ov tov 'iccav- 

33 V/^y, e'ri cvTWj 'VT^o(p'^Trjg r}V. Kxl XTtoKPiUvjsCi As^acr; rw" '!-/;(;^* Ou;^ ol- 
§x[xsv. Koil 'lr}7Si; aTro/oi^sig, T.eyei xvrol;' Ou(5s iyu Asyw u^uv Iv 

'STOia, i^H(TU 7CX,VTX ZTOi'^^' 

XII.- KAI i^ix\o cLVToig Iv 'ayoi^u€o}MC Asys^V 'A^zsX'xvx £(pvT£va£v av- 

2 iij i^i^ojo CX.VTOV yz^j^cyolg, ii^ dns^Yiir/icrs. Kat xTriTsO^s "utoo; tsc yn-io- 

y^Q Tw Kxi^Si JsAov, '(vx 'UTUPX T'2v y^'j^'-ym Xxb'/j xno ts xxptts t5 ccjW- 

3,4 TTsAwvof. Of Js Xx^Qvnc xvrov^ l^iioxv, ii^ xn£^si?,xv y.svov. Koil 'uraT.iv 

dnsTSiM 'UT^oQ oiVTBC ccAAov ^eXov' yxysivov }^i^oSoXriaxvTSC sx£(px?iaiu~ 

5 axVi ic^ xit:£<;ciXx)) riTiix(t)[A.iVov. Kal zrxXiv xXkov dn£<rsi?.£' xxkHvov <x- 

6 7!£xl£ivxy jCj 'UTo'K'Kss aAAa^, tsq yAv ^s^ovjsgj.T^c ^s d;xQK\£'.yov]£;. ''Eti 
av £vx viov 'sywv dyxTtriTov avrSy aTrscsfAs ^ oivrov tsTPOQ xinbc tayxloVy. 

7 "Ktym On ivT^xzriaovJxi rh viov [Xii. 'EK£7)/oi 0£ ol y£aoycl £'lixov vtpoq. 
IxvrsQ' Ot< krcg sV/J' y^.YiPoyoy.o;' J'slJts, dnQp^iivo^yvj uvtov, y, riy/x'j 

8 £<rxi -^ KM^ovoyix. Kxi Aaboyrsf xvrov, d.'K£K\£ivuv, ;c^ i'^i&xXoy I'^co ra- 
c) dyKsXuvog: T/ av 'mciiY,'7£i y.v^ioQ ra ajaTrsAwvo^; iXiva^la'. k. dnoXs7£i 

10 Tac y£io^y8c, ^ ^'xaei tov dy7:£},^px dxkoig. Ov^£ Tnv ypx0Yjv tuvtyiV' 
dy£yv(Sl£ ; Ai^ov ov d.T^i^oKiyxcfav ol olyohysv^BQ, mo; £y£vy]^n bIq y£(^x~ 

1 1 y^yiv ymixc. Ux/^x Kvpib iyeySTo xvrr,' ;^ lr< ^xvyx^Yj iy o(p^o('Xyo7^. 

12 ^y^v. Kat i^r,73y uvroy y.^xiYiOXiy (^ i^pctri^r^ac.y tlv oy^.Qv). £hci:jxv 

r.dp 88 T O K A T A M A P K O N Cap. xii. 

yslp on vT^c; am^Q tj^'v ZTa^ciSoXrjv sJ-ks.' ^ d<^iv\sQ olvtov dn^X^ov. 

1 3 lieu ci7rcr£?iA8{7i TJT^c^ DLViov Tivx^ toV i^a^iaaJoiV ic^ twv 'H:Oo:^ioc)/'2v, 

14 Tva oiVTov dy^svauai ?Jy'j.\ Ol ^e sX^o^Jjsc 7,£y^7iv qlut^' t^i^day.y.y.z^ oX- 

(T'j^-nov dv^.oi^-KaVy dxx in d'hYi^iy.^ tYjV o^oy ra GsS ^i^daKSig' "e^eti y.riV'- 

15 GOV Kai(jo',^i ^'dvui, n 8 ; J'ijjwsv, rj [XYJ ixfjisv; 'O iJ^n s/J'ajf oiVTUV Ty)v vno', 

16 x^iaiVy unsv amoi;. Ti f.s w£i^d(^STS ; (pspSTS y-oi Sn'^d^ioVj Ivx t^o:. Of J'i 
^vsyxxv' ^ A£y« auTc?^' T/vo; tj elxav uvty) ic^ r] iniyoatpy] ; Ol §£ sitcgv 

1 7 aoTW* Kxicra^oC' Kcci aTrox^i^ii; 'li'jcrSf , SiVtv ayTS?; ' 'Atco^ots tu Koii- 
aapoc, Kuicrixpi' }l tx ra ©:«, tw Qs'jo' Koci i'^xowxaoLV It: avroo. 

1 8 Ka:f s^yjivixi ^x^^nKxioi T^oog qlvtcv, oTtivs; xiyaaiv dvd<^a(nv (/.yj 
10 sljdi' j^ i7:ri^mrjax,v uvtov, T.syoPtSg" Ai^dcrmXSj M(fjarig tyoxiljev ripvy 

on idv Tivoc doBX(poc aVoSciw^, ;^ xixJxXitvyi yvvounx, jij TSJivoc /x^ a^j^, 

tW ?iaS^ d^cXipoc xvtS TYjv yvvxiKX xvtS, k, i^xvx^rjo-y) (rnspi.(.x tw 

■20 d^sXip'2 atT«. 'EttI^^ [ay] d^sXipdi Yjcrxv' y^ 6 vr^^^roi; sAaSs yvvxlzx^ ii 

21 a7ro9v"/i(7,!^wy i>i d<prjX£ aTxs^^x. Kxl ^bvts^oq sXxSsv xvt'ovj ^ dns^xve, i^ 

22 y^£ auTOf ai^)^A:£. aTri^fxx' si^ t^itoq mxvriKQ. Kxl sXa^ov xvTrjv ol iiflxi 

23 Ji^ «^ d(p)Vtxv cTTts^iAX' IjyxTYi Ttrivlm d%£]xvz ii^ y] yvvn. 'Ev rri Sv dvx- 
<rda£i, oTXV dvx^mij rivoQ aurwv era; yvvri ; ol yxp sTfjx 'itjyov aJriiy 

24 yvvoCiy.x. Kat d-KoK^i^UQ 'ij^o-a?, ^Tttsv ^Jrorf* Ou ^ix tsto TS-Xxvxcr^Sy 

2 r /w"/j il^Q7£i; Txc y^x(pxcj [^Yj^i TYiv Juva/^fv t5 ©£8 ; ''Orav y^t^ !>: vsk^uv 

dvx^aaiv, are yxfAHcnv, bt£ yxy.ia-y.ovjxi, «AX' ffViv w? ^yfsAo; oj gy 

26 Tolf a^avolf. Ile^t J's tmv v£y^m, oti £y£i^ov\xiy 8X d)/£yvooT£ iv tJj /3/- 
&>w Mwaswf, .£7ri ra /Sizra wf £i7:£V avru @£og, Xsyur 'Eyu Q£og 

27 'A^>aa]U, jI ©£oq 'laxxz, -^ 0fof 'la;^w^; OJ-f!: frfv ©sof v£x^(^Vf 
CCA? a ©£o^ ^o^vjm' UjWgT? av -JiroAu 'mXxvx(7^£. 

28 Kai vfpoa£X^uv £T; tuv r^xiAfj-xjeuv, dmaxQ ocmm aviviTHvrm, g/J'wg 
on KxX'2g uvtoIq diTSK^l^Yiy £7^Y)mTYia-£'j xvToy Tloix eVt 'uy^uTYj zrxaa'j 

3 iyToXn ', Cap. xii. E T A r r E A I O N. ^9 

'io "Akss, 'la^UYiX' Kv^ioCi &soc hli'^v, Kv^io; etc sVi* Kcd aycTficrsig 
Kv^iov rov Qeov a3 s^ qMQ '^n? y^oc^^iac crs^ ^ '-^ '^^'YIC "^^^ ^''^YJIC <^^i ^j 
£^ oXYiQ TYiQ ^idvotixg crs, Kj i^ oXm tJJ.; Ij-xvo; cd. avir] -zit^xty] svToT^r], 

31 Kai ^svTS^x o^oi^x, avTYi' 'Afoi7:r!(X£ic tov vrXyiaiov an, coj aecvTov' y.si- 

32 ^cov T8TWJ; ^AA-/5 ivToT^n ^k fr<. Ka< £T;7£V avrw V^oiiJ.^ioiievc KaAw^-, 
$iMa-y.a'\£j en d'h.YihiixQ shotgy or; si? eVi [0so?]> ^ ^■^ £T/v aAAo^ -nrA'/i^ 

33 aura' Kai to dyxnxv uvToy i^ o}.yi; t^C yoc^^iotc, ;^ £? cAr;? rJ]? (Tuvs- 
asuc, -§ e^ oA>5? tjj; ^^X^U -'5 ^'^ oA?3? t^? IfTyjoo^^ ;^ to ay;d7ray Toy 
'UT'KYimQV KC soiVToVj 'srXsJov fV; ■sravTWV Twy o},omvju:ixxTUv ^ to-'v ^^(riwv. 

34 Kai 'l/jcrac /(5wy auTov ot/ vavzyj^c dnex^i^Y], shsv amu' Qv y.xxsxv 
£1 uno TYjg (3xcri'K£iix; tS 0f8. Koii ^Mg sxiri gVoA/.ta aurov £7:£emYi<XiXi. 

35 Kaf dnox^iklg 'lY)asi lAsys, ^i^xamv iv tw i?^w* Hco? T^sydcnv cl 

36 r^a//jM«T£r^, oT< X^<ro? u;of If; Aafi?; Auto; ya^ AabtJ" sTttsv e'y 
Tw 'a-v£V(Aoc}i Tw «y/w* ETttsv Ku^;of tw Ku^iw fia* KaOa s;^ J's^iwy p.8, 

37 fwf ocv ^w 78 g ly^psg crs vno7:o^iov twv 'bto^uv as. Auto; Sv Aabfo Xiyct 
avTov Kv^ioV ^ -zzroflfv vio; oivth i^i ; K«f -uroXvg oy\og '■{\ks£V auTs 

38 Kai sAsyfv auroTf h r^ h'^OLyj\ auVa* Bxizije dno tuv r^x^fAXTsav, 

39 Twv ^sAovTwy iv ^oXglIq TSS^mciTs^v, ^ dcrKxa-fxsg h toug dyo^xlgy xul 

40 'w^(S}omk^^ioig iv roug avvocfooyalg, k^ vr^UToxT^iaiag iv tolg ^£n:voig. Ol 
xotlsa^iovTsg rocg olniug twv x^fwy, ;^ ler^oipaVsf y.xx^x i!T^oa£vxoi/.£voi' 
Stoi Xrj\ljovjai 'uys^tacroTe^ov y.^tiix, 

41 Ka; xx^iaxg 'irjo-ac xxtsvxvti t8 yx^o(pvMns, edsw^si -crw; o-yXog 
^xTOiH "xciTiXcy dg to yx^Q(pv'kxitiov' k^ 'sroXXoi 'ut>^s'<71oi %txXKov ■vroXKx. 

42>43 Ka; i'h^BcroL [kix yj\^x 'sijic'xj^ e^^As AsTrJa ^voy l<;i xo^^xvTng' Kxl 
'ur^oaxxXsa'Oiy.evog rovg [xx^rjmg a-jT8, T^iyet ocvrolg' 'A^j^v aI/jo i[mv, 

OTl 10 X^f<* ^^'■'1 '5 ^Iw^J? "^y^flOV 'UTXVTUV ^i^XriKS TWy /S^CAOVTWV f i? TO 

A a 7''J<f''- 90 T O K A T A M A P K O N Cap. xiii. 

44 'yo'.^c(pvXccxiov. Ildvrsc ycc^ iz is 'STcoiausiovloc ocvto'ic sSxAov* uvty} ^£ 

^*"- KAI £H7C0^BV0l^£V8 aVTH £X 78 l£^8) ABy^ OiVTU £IQ TUV [XOiBYITCaV av- 

dTiOK^ihlc, il7:£V oiVTu' Bximic iolvtoh; mg [.(.syaXag oizo^o[Mxg ; 8 [ayI 

3 a'^sSJj 7\i^o; inl Xi^a, oV « f()i mlocXv^^* Kou xu^Yj^jt-sva uvtS zlg to ooqq 
Twy ixaioov koltvjixvIi ts is^a , f tt^^wtwv «utov ;iaT' /JiiV,!/ HirpoQ, k. ^Idc- 

4 /ico^o^) ^ 'icosevv)]^, ;^ 'Av^^ioii;' sins ^uV TiTors TOiVTOC i<:cn, it^ t/ to ari- 

5 jwelo)/ oxav [/.sXT^yj zruvjx Tama. avfjeXe^a^ixi ; 'O Js 'lyja^c dnoKPih^g oiv- 

6 TOiV, vi^^xjo xiyeiv' B'hSTiils [x^ tiq vy.ag 'STXavvjari. YlQX?<.oi yxp sAsu- 
covloLi sm TW oyofjiXTi ^/s, "kiyovTSQ' Oti iyoi el^i. it^ 'utoXKbq "urXoivn- 

7 (T^criv. '■'Orav J"! dksa^s -sroASjwa? ;^ «-s:o«? 'oroXsy.uv, fxyj d^o£i;a^s' M 

8 y{^^ ysvea^oci' aAA sttw to tIAo;. 'Eys^^Tocrijai yolo %^voq sm Uvoc, ^ 
(SotaiXsia. sm (SaaiXsioiV ^ eaovjxi asicriioi xocjoi tot^bc, ^ eaovjoa A/jWoi ^ 

9 TOt^ocx^i- ^A^y^od wJ/vwv TiXutcc. Bxhijs ^s v^fig savTs;' 'uroL^a^m^in 
yu^ vimg dg crvviS^iUy ^ dg dvi/afwyxg' ^x^w^a^s, /^ m Yiys^ovm k, 

10 jSacriXiuv (roc^rjcrea^e svexsv i[JL^y ug [^ocptv^iov uvTolg. Kal slg 'vrdivjx tx 

1 1 UvYi M TtT^uiiTov XYj^vyhriVxi TO svxfysXiov. '^Otocv ^£ dyxyuaiv v^dg inx- 
^a^i^oVTsg, [jtn 'uy^oiAs^ipXTS t< MXYiay^s, [jlyi^s jueAsTaTt' aAA' o iixv 
^o^ri v^juv h Ixsivri tyj w^a, t8T0 T^aT^slTS' a ya^ sirs v(j(.s7g ol XaXSvTsg, 

1 2. aAA« TO nv£U]M« TO ay<oy. lix^x^ucrsi J'e ix^sX(pog d^sX(pov slg ddvx- 
7oi', ;|^ 'urar/}^ Tsxvor ic^ snxm^:^aoyjcci Tsy.m sm yovslg^ ii^ dxvxTuascriv 

^ 3 xv78g. Kal 'easah [xtasiAsvot v7:o tnxn^v ^ix to 'ovo\kx [/.a' o §£ vzoy.£ivxg 
slg TsAof, BTog cu^asjai. 

14 ''OTav J's {"SyJ/s TO (3^£?ivf[A,x Trig £^Y][Awa£U}g, to ^y}^h v7:o AxvinX ts 
i3'po(priT8y i^ug otts s Jg;' (0 oivxyivt^axm vo£iTU') tots ol h t^ 'l^^xix 

1 5 ^suyl TW<7ay slg tx o^rf tJe sm ts ^uiAxjog, [^n xxjxSxToo slg Trjy olxixvy 

16 //}3^£ siVsAOsTJo x^xi Ti h Trig olxtxg xvtS' xdi slg tov dy^ov wv, {xn Cap. xiii. E T A r r E A I O N., 91 

17 srr/r^sip^iTW dc 7oi omau, S^xi 10 1[j(.ixtiov aura. Ovou ^s touq iv yar^; 

19 Iw [Jiri yiv^oci n (pvyrj v(A'2v p{«f(wyof. ^Ecrovjxi yoi^ Oil r}[X£^oii Ixfivxi 
^A/i|//f5 oioi 8 yiyovz ToiocvTYi (XTi d^-x/ig xjiasuc y]Q exjiasv QboCj sue 

20 Ts vvvy ^ 3 1^,7] ysvnloii. K«t el y.n Ku^/o; iaoT^oCoocre rxc r,iJ.s^oc;, iy. 
uv sVcoSt] 'srucrct ad^^' aXKoi ^ix 7sg exy^sxj'dg 8f e^sxi^oijoy sxo7^oSoca£ 

21 Txc YjiJispocC' K«< TOTS socv 71Q vy.iv ftTTj) loy, wds X^i^o;' n, Ida sxsi 

23 (jiiyBlx j^ TS^OilX) 'UT^og TO oi'Ko'kXix.vS.Vj £< Jbmxoy, ;^ T»f ixXexjag. 'T- 

24 /t^s^^ ^£ ^T^sitijs' iJa, TiT^ozi^Yiftci vylv 'sja.via. 'AAA' Iv ixsivocic roug y){J-£^ 
^uic, y.ijx 7Y]v d^Xi\]^iv sHSiVYjVi nXiog o-Kojia^ria-ijocii i^ yj asXnvio « ^wcrsi 

25 TO ^syfos oiVTYig, Hou ol d^s^eg t5 s^ava 'icovlxi ixmnjovjsgy ,^ a; Jum- 

26 /^«f «< £V roi"? s^uvoic aaXsv^ncroyloii. Kou tots oi];ov7«; tov viov tS «v- 
J7 fl^wVa B^yoyiVQV iv Vi<pi'Ko(.iQ ysjoi hvixysug tsjoXKyiq, >^ ^o^r\Q. Kai-Tois 

dzo^sXei Tsg ocPysXac auTa, ;^ iniavvu^si Tag ixXsxJBg amS ix rwy t£j- 
ax^m dveyaVi aV ax^a yr^g sug ocx^a a^xva. 

28 'Atto ^s T^g avxYig yMijs t^v "urx^x^oXriv' otxv amrig ^^ri xXd^og 
UTrxXog yivrjjui, )c^ ix<pv^ tx (pvXkx, yivucrxeje oti ifyvg to dipog hiv' 

29 8TW j^ vyiig^ qtxv txvtxj^y^b yivoysvx, yivutrxsje oti ifyvg i<riv im dv^ 

30 ^xig. 'Aynv Xsyu vyiv, oti i yrj 'srx^sX^^ n ysvsx xvtyi^ ft^Xf'' ^ ^oivja 

31 TaGxa yevYjjxi' 'O B^xvog ^ 'n yn 'urx^sXsvcrovjxr ol Jf Xoyoi ya s. y^ 

'UTU^SX^UO'l. 

3'2 lie^i OS TY\g Yjys^xg sxsivrig n ^^ocg aosig cidsv, sds 01 xyfsXoi 01 ev 
a^xvUi a^e viog, si yr} titxtyip. 

33 BXsnsjs, dy^vmfiTS. it^ ijr^oazvysa^s' bx o'l^xls yxo 'stots xxipog i<ri:'. 

34 'Clg xv^puzog xno^nyoc dipeig tyIv olxixv xvtb, ii^ ^ag Tolg Mxoig xvth t^v 
i^saixv, lij kxx^M TO s^yov avT8, )^ tw dvpu^^ ivBTSiXxjo '(vx y^YjfoiYJ, 

35 T^rifo^shs Sv, (ax oUoils yd^ 'UTotb xv^tog r^g olxixg £^X,i}xi, c'lps, y] 

ysao- 92 T O K A T A M A P K O N Cap. xiv. 

XIV. HN ^l TO Tsdaya.^ y^^ loL a<^Ujwa \kz\v. ^vo Yi^^.i^oti;' ;^ i^rirsy ol 'A^- 
X^^^-'^^ f^ 0^' TpoLy-ixoLlfig, TjtZ; ocvtov iv Jo Am Kfl(X,Ty](TXVT£c oiTroKJsivuaiv. 

"J 3 "EXsyov Jf* M;^ Iv tJj so^r^, jWJ^TroJs %^vCog 's<r<xi t5 A«a. (Kaf ovto; 
auT8 s'y B)59av/i>5, Iv t-^ oiVa Sif<a;vof t5 Astt^s, KC(](x.}i2imv3 oivrs yjx^e 
yvv^ e-xjsja dX'X^ys^ov |WU|^y, va^(5s 'STiTixyj; vro'Xvlsy^H/;' ^ avvT^i\\jxaoc 

4 TO v.'KoL^oL<;PQV^ xoLTsyji-J avrS xoijoc rrj; xe<pix}\.nc' 'Hcav J/ rives' dyxvxx- 
t5vt£5 tir^oc sKuraj', -^ x{yovjs;' Etc t< )5 aTTwAf/a aurij ra jwu^a yeyo- 

5 vsv ; 'H(Juviz7o 7^p tSto tzr^aS^vai sttiXvw T^iXKocnm ^r]vxpio.iVy >tj (^o9^va< 

6 70?^ 'Uflw^o'^?' ^ eVBhOl^Uvjo OCVrn- 'O (5s 'l)](78f sTtTcV '^A<p£js OtVTYlV' Ti 

7 «UT^ xonas 'UTOi^sx^^ » AfaAov e^yov sloyoco-oclo Iv l^o/. IIxvtoIs yx^ tbq 

Tolo^x^Q '^X^^ F'^' ^^^^'^i'j ^ °'^''''' ^eA)i]£» (J^uvfjjo-Os aJrac £u -zzro/^uat* 

8 Ijws (J's a TS-oivToJs &x^^' ^ '^<^X^'^ xvrifii I-koiyijV 'st^os'Kx^s [xv^Uxi [in 
g TO crufxx sk Toy inx^ixaixov. 'A^j^v As/w iJpv, oTra av itn^vy^n to £u- 

afyeAwv t8to f/; o^oJ' tov Koa-fxoVf i^ S inoiricrsv xuty}) T^xXri^^crslxi ek 

10 jMV)5|woVuvov auT^f.) Ka< 'l8(5a? 'lo-m^iooTJi;, sr? twv $u^szx, dnriX^s 

1 1 wpoQ T3g 'A^x^£^e7c, Xm "sra^atJw xmh xutoIq. Ol $e xk^ctxvtbq £}^«- 
^Y^axVi -^ l-KYiiyiiXxvlQ (3CUTW d^yv^iov ^8mi' ^ l^))T£f za-wf svmi^uc ocv- 
tov 'sra^aiJw. 

1 2 KAI T^ -sr^coTjj ^jWf ^oc tuv d^viiLm, ore to tuixaxjx. eduov, >,£y8civ au- 
Tu 0; ftafljjTOCt aura' Ila ^eAsff aVgAdovlsf £To;/^«aw//ev iva ^ay?^ ''^ 

1 3 -nracrj^a ; K«< aTTorsAAsf (5uo rcov ]wad)]Twv aura, ^ aI^^ a Jrorc ' 'Tttoc- 
yels f*V T)3V TzroA/V ;^ dzxv]n<^ei vfuv av^^unog }is^d[xiov v^oijo; ^x^xi^ur 

14 xxoXaHo-ocje auTW. Kai oTra lav e/VIaOjj, efTra^s tw oho^sa-Korri, hi ^i- 
UaxxT^og T^eyet' Ila ki to mToiXv^AX oVa to -uratTX^z /^l]a twv ftaS/^TWV 

15 fta (p«yw; Ka< atro^ upv J^f/^s/ uvuysov [xiyv. k^U[/.ivoh hoi[Aor 

16 hi7 hoifioiffCili h[juv. Kxi l^n^^ov ol ^txkrou auVa, ^ ^aOov £iV tjjv 

'STOT^lV, Cap. xiv. ETArrEAION. 93 

tso'kiv, K^ sv^ov m^ac sinsv ccvtqIc' -^ n'^oiixacrixv to 'sxao-'/jx. 
17.18 j^^^ o\]^i(xc ysvoijcevng s^y^f^xi ixijx twv ^'^hm. Kat dvocmfxevt^v au- 
TwVj ;^ ia^iovTCoV) shsv 'irjaSf* 'AixyiV Asyw ujwTv, or* sic £Z ^[■^'^^ '^<^~ 

19 ^x^'xcrei //£, £VO/wy ]K£t' iy.8, Ol os n^^iXvJo XvKeid^oiiy Kj T^iysiv aurw 

20 si? ;fa9' sTc' Mn Ti eyw; KiJCf aAAo^* Mn ri syj)', 'O J^s dnoK^ih^ii;, 
sinsv ixvTo7g' Ei; iz twv ^^hKot. sixSuTflo^isvog [ur s[/.8 sic to r^vhXioi/.. 

2 1 'o [jt-h viae t5 a'yS^corra vTrdyci, xocl^(^c ysy^ocixlon 'nrs^i, atxa* na; J*£ tw 
d)/^^u7:u) i/.£iva J;' s wo^ ts uv^ouzb tAfOt^x^i^oloii' KoChov ^v aurw, £i. 
^x. iysvv^ri u>^^o)'Koc imvoc- 

2 2 ■ Kai. ia^iovjtjcv avTuVy X(x,h'h 'irjas; oi^iov, suXoynaxc exXxcrSy ^ 

23 l'Jc(;;i:£y uvto7c> j^ sTtts* AaS'sje, (pdyils' ibto i<ri to au)^ix. f*a* Kat A«- 
^wv TO 'iiroT/^^;ov, svya^i^'fiaxc e^uK&y avTold J^ £7r;oy i^ ami 'utxvtsc* 

24 Kai sTnsv uvtoIc' Taro sV/ to ai[MX ]W8 to t^c /i;<x;v59f ^ix^nxy^Cy to wf^i 

25 TiroXKicv siC')(yvoiji.svov, 'A^yiv Alyw uftlv, ot; ^juti a f/.j^ -CTiw g;^ t8 ysv- 
wi[xotjoc TTtC d^XiT^H, euc 7^$' Ti^i^xc ixswiCi (^"Oiv xvTQ "CT/vw ;^a<yov fV 

T)7 l3xcri'?\£tiX. T8 0£8. 

26,27 Koci Ipvriaxvjsc i^riX^ov sic to o^oi' twv JAoj/wv. Kai As}'?/ xvrolc 
'iriasc' Ot; 'ujxnsc a-xxv^aXia^asd^s iv iixcl h tyi vvxrl tuvtyj' oti y£- 

28 yjxn'Jxi' UxTCi^u TO.V -sro/jWEva, ;^ ^ixaxo-^Zia^^aslxi tx "ur^oSdjx. 'AA?;5C 

29 |M£ra TO sys^^rivxi jt/.s, 'm'^ox^u) vuxc sic tyjV Tx'hi7Mixv. 'O J'£ IIsT^^ctj 

30 s<p-/i xvtu' K«i £/ tjxxvTSC cr}ixv^x?ua(yi(7ovjxii aAA a.^ s^'^'* ^'^^ As}/^/ 
auTW 'lrj7^C' 'AiAYjv T^sya aoi-, en au aii^soov sv ty\ vviiii Txvrrjy Tir^h 

31 n ^ic xXskIo^x <P'X)vricrxi, Tpic xnxpv^ay} pf. 'O ^s iy. 'nrs^idaB sT^sys (axX~ 
XoV 'Eav jW£ ^sy). avvxKo^xvslv aoiy a /.tjj, as d'i:x(^vmo[mu 'fljxvTuc ^b 
;^ TjTXvJsc Ixsyou. 

32 KAI h)(^oPiXi sic X'^{^°^ ^ '^° ovOjUiZ r£0a-jJiWfl:i'J5* /^ As^si role ijlx^yitocic 

33 auTs" Ka3/o-a7£ wJ'e £&;; -zzr^ocxfii^'cowoir Koc( 'mx^xXxii^xvsi. tov UsTpoVy 

B b ixoysly*^ 94 TOKATAMAPKON Cap. xiv. 

0^^ vcijs S:^£y K^ y^Yiyo^shs. Kcd ^t^osaSwv (mx^ov, enscrsv eiii ttJc y?;;' fL 

36 TJT^ooYivyjlo IviXj si ^vvoiTov i<ri, 'nrupsX^Y) an aura tj upoc. Kal s^.syiv' 
'A^boc 'UTCx.rri^.i 'nrdv\a ovvccla. aoi' 'unx^ivBhs 10 ztotyipiov di: l^is ry- 

37 TO* ^'aA' i li syo) 3'fAi';, «AAa t; crv. Kcd e^-)(^{lixi, ic^ ev^iaxsi ocvt^c 

38 xct^su^o-J]a.c £j T^iyei tw fleT^W ^i^'j^v, zoikv^n;; sy/i7yy7xc y.ixv w^uv 
y^Yifo^rjaai. ; r^rjfo^slis, k^ iij^ocrivyjak '(vol [xrj slasX^rils sIq ZTSi^aaixov' 

39, 40 TO [ih 'UTVsvf.ioi 'ST^o^viAovj 7} ^£ (7x^^ da^yri;. Kui 'urd'kiv dnsT^^'h isroocr- 
T^v^aTOj Toy avTcv Xoyov sh'xiv. Koi] vKog-^sil^xc ev^ev uvtbc "maXiv xoi(jcv~ 
^ovjoi;' riaixv yd^ ol o(p^Q(.7f.6i olvtxv kxtx^x^vvoij.zvo^' k^ ix -psiaoiv ri 
OLvrw d'nOKQi^iccn. 

41 K«i s^ysjoii TO T^iTOV, y^ Xeyei avTo"^' Kot^v^sre to T^oiith ic^ dvx- 
•Kocvsah' dnsyei' ^aOsv t] a^a* /'ja, zrotpx^i^oioii o viog tS avS^WTrs dirdg 

42 yfi^'XQ Tuv dixoi^Tu'Xwv. 'E/g/g^saSt, dyxy.sv Ue, o 'utol^ix.^Mq [xs yiyfixs. 

43 Kai st'SswC) £t; auru AaAavro^, 'urocpoiyivfiai 'is^xc, si; uv twv Joo- 
^sy.ocj y^ ysT aura oyj^o^ iiroXvc f^^ld [Xixyxi^oiv ^ ^uAwv, 'ara^d twv 

44 A^yjs^sciov, }^ Twv T'po!.y.[xo(.Ti'j)v, >^ twv np£aSuT£Pu:v. A£^(^X£i ^s o -uroi^ 
^oc^ioBc avTov, (jvcrcrr}y.ov oivtoIi?, Alyx^i/' '^Ov dv (piXr,7Kj avToc i^i' x^d^r^- 

45 cr^ls c.vToVy i^ diraydyEjs dcr(poLXu'Q. Kai IaOcov, sJQso;^ 'cr^ocrsAOcov aJrw, 

46 Asysi" 'Pafili, ^oL^^i' tij xaripT^ipiv dlvtov. Ol ere sks^jcKov eV avTov 
rdc y^^'i^oLQ ciuTmj ;^ Snodricrzy olvtov. 

47 Eig ^s 7iQ Twv 'uroc^s^nxoToyj crnxa-diASVc; Tr,v ixdyjti^QLV, inaifiB tov Ja- 
4^ T^QV 18 'A^yi£^£(fJC, fCj d(pfiXvj olvth to driov. lieu dnox^ih^c o'lnuSc, 

shsv uindic' '0.c in T^n^h i^riT^^TS [xfld [xayjxi^uv i^ ^v'Km uvTO^ol^bIv 
49 jw£ ; Ka9' ri[X£^xv riixY\-j'UTDog vy.dc iv tw IspS ^i^dax^Vy ^ ix £X^a.tY]ad]s 
^o l^^' dX7^ '(vol ■mT.Yi^'Amiv od y^x(poii. Kai d<p£vr£Q avTov rs-dvTic s^vyov. 
5 I K(Xi eTc Ti; vsamxoQ ■^xoX8^r}a-£v avrZ, 'UT£;^i'^£o?^rjy.£VOi; aiv^ovx Im yv^i- 
^2 'S' Xj xcxT^aiv avTov ol vexvicrxot, 'O ^s xoijxT^inuv t^v arAovx, yvpo; 

l^vyzv dn auVwy. • KAI .Cap. xiv. ETArrEAION. 95 

5 3 KAI hrr/-x^ov rov 'inah 'utooq rov 'A^x^s^ea' y^ c-vvscy^ovjai «ut5 

54 zrdvTSc ol 'A^^^z^u^^ k, ol U^sa^vTiPoi, i cl r^afxixarsl^. Kal o He- 

j^ h avfxiX^ri[^£vo; y.i1u ruv vTtri^sro^Vj tCj de^(xo(iv^y,eyoCi "ur^o; to (^j:c- 

55 Oi (J.= 'A^yje^slc ic^ oXov to (xvvkhiov i^nr^'j y.cil^ is 'iw'^ [Axorvcixvy 

56 elr TO ^oiv-xro)aai amo)/' f^ 8X ^'^^i^^<>^' HoAAoi ya^ e\\^£-j^o[xx^TC^iiv 

57 xuT avTu, Ji^ hat aJ [aoc^tv^ioh sa rjuuv. Koci Tivs; dva<rdvisi^ i\^£v^o- 

58 fia^Tu^av xtXT ainS, }.£'yoyT£;'"OTi yi[xhq hsaocy-sv otvT^ T^iyr^loQ' '"''Otz 
f^/jj xotra.Xu7:») rov vxh r'dTov tov yji^ozoft^roVj ^ ^ix r^iw ri^j-t^h x>.~ 

59 Aov uyji^oncinTov oliio^opU(>^. Kal '6^s ^tkc fo"-/] riV v\ [xa^rv^ix xvtuv. 
^° Koci dvci'^uc \\^yjs^£vc d; to jms^ov, hriP'xrn'ys Toy 'Jriasv, T^syuV Ovu 
61 dr.oyoivr) i^h ; tl Stoi os xxTXi^x^rv^miv \ 'O ^l iaiUTix, ;^ aSsv xtcs- 

y^ivxjo. ndxiv ^Apyiz^ivQ gVyj^ccTa olvjov^ k^ T^eysL xvita' 20 si 
■6^ X/3irc^ viIq ra gJAofj^Ta; 'O J's 'I)17HC ^rTTSV 'Eyw £i//{* ^ oi];£70t 

Tov xjiov t5 dv'^^Kixii xx^ixevov h ^e^ioJv rriQ (J^uvaftscof, ^ hyciJ.evo)) 
^3 jw£/a Twv Vc(p£Xc^}v t5 apva. 'O Js 'A^^^iS^^Eu^, ^ix^Pr,t,x;r^Q yjT^vx; X'j^ 
^4 T», Aly.-r T/ £t; ;;<'/£iV.y 'eypixev iax^tv^ojv ; "'Hfcscroijs tyj; ^\XT<pYiiMx;' 

t/ upy (pxUeiai ; ol J's ijrixvriQ xocjh^ivxv xvtov sbxi %voyov dx'Jxrs. 

65 K«i Yi'j^xv\o Tivsg sixnJvBiv auVw, ;^ 'urs^ixuXvT^siv to 'UT(^cau.moy aup, 
^ zoXx<pii^eiv avTov, Kj Xsysiv aurw* n^c(prjTSV<Joy. jc. ol v7:ri^cTXt pxtact^ 
[xxaiv ocCtov itxXXoy. 

66 Ki;4t oi.'^o^' Ts Uir^H Iv jyi xv^n xxtcc, 'ipyj\xi \/.ix x^v '^sxi^'.TX^y ts 

67 ' Aoyjz^i'jic; Koiii^sa-x rov UeT^ov d£^iJf.xiyc(jLSvov, s[jl€x£^X(7X ccutw, As- 

68 y£/' Koci av [xfjx Ta NiX^jjc^j^va 'Ijjua rjcr^x. 'O Ss Yi^ync-xjo, Xeyijy 
Ovx oJ^Xi a Jf £Ki<rxiJt.xi 71 av xiysi^. Kx\ g^'^ASsy e^co il; 70 r-T^oxvXio]!" 

69 ;^ dxsxjuo i(px)/r]7Z. Kai )5 'urxi^iaxYj UJiicrx auToy, -sraAr/ '/jo^xjo XlysiV 

70 TO?; 'ssx^e^Yixocrir ''On Sto:; e| o:uTii;v tV/y. 'O J*f •CT«A/y /i^jvsrro. KolI 
y.i\x (xix^oy TsrxXiy cl -Ufxos^msc iXeyov t2 IIsT^a' 'AA/jOwj fV (xJra'y fi* ^6 TO KATA MAPKON Cap. xv. 

72 T.'^£o ^ o^vvsir '^Oti 8>i ol^OL 70V uv^^uTtov tStov, ov xiyijs. Koil iz (JfU- 
Tsaa cl?.iiijct)^ i<pmncrs. k^ dvipm^r] 6 Uh^oQ to ^riiia. o shsv aura o 
'l/jagf ''Ot; 'UT^h dT^ixjootx (pxvmoii ^'iS) dna^vrio-ri (as r^ig. Kxi ini^x- 

•'■A.V. KAI sv^sug im to zrp'A avifSs'km T^roiwavlzg ol '' hpyjsofig y,sjoi tuv 

n^sooVTs^uv ^ r^ocixfAoiTem, K) oT^ov TO avvs^^ioVj ^yjaocvjsc tov 'ijjfjav- 

2 umjvsfxav, >^ 'usoi^i^^mv tw Il/AaTW. Kou h-rjpmYiaEv avrh o HiXdro;" 

Su il ^aa-iXiVQ tuv 'la^oiiojv I 'O Je cfKox^i^eicj sjzsy auTwS-SO Tisysig, 

354 Kaf xixlYjyo^^v ocvtb ol ^ A^-)(j.£^fiQ THoXka., 'O Jg XliAaxos ■sraA/j/ inyjpu^ 

TTicrev avToVy xiyuv' Ovh dnox^ivri B^iv r t^£ tsocfol a-& xotjcifAcxpjv^Bcnv,- 

5 'O $£ 'irja^c »X£Ti gJIv d7:£X^i^Y]y. wrs ^OLviidliiv rov IliAaToy^- 

6,7 Kara ^s so^tyjv dniXvzv KVTolfs hx ^icrpovy ovks^- ■^tsvto, "^Hv Js o 

8 T^iyoy-svoc. Bx^xSbxg y.e\x twv cruratr/arwi' ^i^sixhocr oTtivbc ^v tyj <;-%(th 

(povov 'WS'KoiYinsicrxv. Kal dvx€o'^(TX4 o- o-^oq ^o^x\o xiTila^xiy kx^^so; del 

g l-Kom xItoIq^ 'O $e ni}^xTog dneM^i^ri xvtoI;, Af^wv* &i?,£Je aVoAucrco 

10 vfjuv Tov ^xaiT^ix Twv ^lu^xim ', 'Eyivuaxe yx^ oti ^ix (p^ovov 'vsxpxh^(j)~ 

1 1 xetaxv xvTov ol "hfoy^itpfiQ. Ol ^s 'k^yj^PZiQ dvsa-eio-xv tov 'oy\ov, Xvx 
J 2 y-dXXov TOV Bx^x^^xv ccKoXvaY) xvtoIc^ 'O J's UiXxto; d-iox^i^elc, tsx7\.iv 
J 2 frr£)/ xmoig' Ti h dsXsja TsroiYjcrca oV Afysjs ^xcrtT^ex tuv "la^xim ;• Ol 
jA^£ TSTxT^iv 'sx^x^xr XTXv^aaov xvtov. 'O Js UiXxto; 'tXzysv xmol^' Ti 
J - yxp mxov inoiYicrsv ; ol J's zis^i^aoTSouc sx^x^xV I.TXvo'xcrov xvtov. 'O 

Js Hi'XxTos /SbAojmsvoC tw oj^Aw to Ixxvov 'woiriaxiy xKiXvaiv xvto7^ 

TOV Bxpx^Qxv /^ zTx^e^if^xB TOV 'h']crSvi (poxyzX'X^crxi;-, '(vx <rxu^oe^. 

'1 6 ol ^£ <rpxTimxi dm}yxfov xvtov fcrw tyic xvXrii, 6 s<ri TtrpxiTdmov' k^ 

jn (TvfmXHcriv oA'/jy tyjv aim^xv. Kxi iv^vsaiv xvrov ■vTop<pv^xv, x^ -sre^iTi- 

J 3 UxcTiV aJrw 'ur'Xi^xvjsc dxxvkvov <r£^xvov~> Kxl y^o^xvjo xiTtxl^croxi aJ- 

jQ TOV' Xx7^£ ^xai\ivQ Twj/ "la^xm- Ka< tvjzlov xutb t)}v xsfxXy^v xx- 

3 ^Wj Cap. XV. E T A r r E A I O N. 97 

oTS ivsKxi^ixv ocvTuiy s^s^vcoiv avTov Ty]v 7JSo^(pv^OLVy ;^ ivsavcroiv oiCtov t« 

21 ly,UTi(x, TO. rJi(>;' ;^ k^dyBdiv xvrov, '(vol r^jcu^wfrwcr/y auVoi/. Kat ayf^i^su- 

*AX£^oiv^^ii Kj 'P8(piij 'ivx a^rj tov (TUv^ov ocvtS. 

22 KAl (pi^aaiv avrov Irrt FoXfo^oc tokoV o e<ri [izU^^/Lri'v^vo^vjov, x^OLVia 

23 TozoQ. Kai i^i^sv uCrcp zjizlv i(7^vPvicri.iivov olvov' Je sx sAabs. Koci 

24 ^otu^omavJEC «uTvy, ^laiis^i^o'^Jjut ret l[mrioL aurS, ^xT^XovJec yM°ov hi 
25 26 aura, r/? t/ f^'^^^. '^Hv J^s oe^a r^Uri, it^ hocv^u^axv ocvtov. Koci ^v n ^^i~ 

fpx<pn m oduoLQ oivtQ imysf^xiAfJiSvn' O BASIAET2 TON lOTAAIQN. 

27 Kxi avy uvru ^oiv^Bcn ^60 Ajjri;* hoi h ^£^<wy, ^ iva. it, svuvv[xm ocv" 

28.29 T8. Kcci enT^n^'Mn n y^o(.(pn h 'hiymcC K«i \f.z[&> avojwwv b-^oyiG^Yi. Kai 

o< "STa^aTto^svoiAsvoi i^Mcr<pnf/.iiv xCtov, xiv^vrsi; txc )ti<poO\oiQ avmv, /^ 

30 ?JyovTSc' Om,- xocjoiT^vuv tov voiov, h^ iv T^mv Y][Ai^cti; oIkq^oijmV a'2~ 

31 <^oy crsxvToVy fCj xxTOiSx xno ts rau^a. 'O^oico; [J's] ^ 01 'A^yjeoili; l^- 
■KXi^cvJsc "ST^oQ dXKn'K'di; [Ai\oi tuv r^Cii.'.fJt.(xlimi tXeyov'' ''' AT^Xhq fVw- 

32 civ, loi:orcv s ^vvxjat aocaxi ; 'O X^icoc (SxcriXsv^ tS 'la^x'nX xxjx- 
barw vvv duo ra i;xvpS^ '{yx t^^ixev jCj 'nriTavauy.sV' Kx^ ol avvs^xv^ia- 

33 y-svoi xvTa mzt^ilpv xmov>- Vivo[jh%. ^s w^? sxirji) cxoro; iyevijo Itp' 

34 oM^ TTjv y/jV; swf ccpxg hmrri?.- Ka: rj? 0)^x rri Ivvxtyj ibcr,(T&v 'Iy]U8'c 
(piivri [Ji£yx>^Y], >Jy'j:v' 'EAwj, 'EAi;;, A///a crx^xy^^xvi i i<T'. [Jt£^spy.Yi- 

35 yzvoyzvov 'O Qiog ys^ QtoQ //», £/V ti ys iyxxTsT^na^', Kxi nvsc 

36 Tojy ijrx^sTrixoTav dx^irxvjsi;, sMyov 'iJ'h, 'WXixv (pxvsl. /^^yoiv^l sTd- 
^ y£[M(rxc (Tnoyfov o^«?, Tss^ikfc ts xo^7v!xyM, inon^sv XVToy, T^eyxV 
' A(pi]s, i^(>}y£v si s^yjlxi 'H?Mig xxhXzlv xvtov. 

37' 38 'o ^£ 'f/jo-g^ dpeU (pmrjv (x^ydXYiv, i^eTCvsvcn. Ka< to mrxnirxo-yx. 
>^g va vXH £(jyj(j^n sk ^vo, dm dyi/j^£v sxg /rarw'. 'l<^wv ^= xiVTV^rjov, -srx- 
^S(;;img 1^. Ivxvtixq avrSy on aiw x^dJc^xg fim'SvcriV) . eItsv 'A7a]^:cc ■ 

C c av^p'j)-^ 3< 9S T O K A T A M A P K O N Cap, xv. 

40 civ^^!/:7:or sTog vioQ ^v ©fa. "^Hauv oe ^ yuvoaxsg dno {xixy.^okv di^pscr(x.i' 

41 'icoyJj [^nTYj^i i^ 2aAwf(>3' ou j^., ots ^v iv t^ FiX^iiAa/:/, moX-^^sv Oivru, 

42 Kat ri^n o^iu; ysvofxh^Ci (sTrst rjy zrix^oiaKsvYJ, i(ri zT^oadSbocjov) 

43 ^aSsv 'l(a(TY](p 0.1:0 'Apiy.x^uiuCi fucr^'/if/wv /SaAsurJi^, oV (>^ auro; ^y 

4 4- j|^ YiTr\7Ct\o TO auJ[AOi rs 'ij^aa . . 'O Jl Ui}Arog i^av^aaev d n^ri T£^vY}Xi' 

;r, w^p(rm?^£.croiy.£voc rov xsnv^ii^voij i-KYipm-ziasy amov si 'udxxi xni^sivs. 

4S. 4-6 Kul yvbc dno rs Ksnv^iuvoC) i^oo^rio-xlo to (7U'[/.oi tw 'Iwu^^^. Kat dyo^ix- 

aXQ CTiV^OVOC, ^ XOi^OMV XVTOV, £V£l?.riiTS TS? aiV^OVl' /^ mTi^riKiV OLVTCDf 

iv [/.yYj[A£iui ^v A£A«To^j^^-t£vov I;*; 'miToocg' ^ 7)T^oa£Hv?\i<7£ "ki^ov im T)jy 

47 ^U^aV T8 pY)[A£i8. 'H (J^fi Md^U n Moif^HT^WOy -^ MOi^lX 'iwCT^, i^£'jC^3V 

fsra Ti^iloLU 
XYJ. KAI ^ix'/£Voy.£V8 T8 (Tx€^x78, Moi^ioi 7] M«yJ«Ar)!//], ;^ M<s«^ia: ^ ts 
'loi/M^^i Kj I.oiXu[Ari, riyo^ocaotv OL^d^txla^ '(vol sX^Baoci olX£i\]^(^aiv oivToy, 

2 Koci A<«v -sr^wi' rrj? jWiccf cix^SoItu)/ t^yovlxi im to f/f.vriy.s'ioy, dmTSiT^otvJo^ 

3 Ts J^'xia. Koii f Aeyov -sr^o^ loLVToiQ' Ti? dnoHv'kmi i^fxlv tov Xi^qv h tJjc 

4 ^u^a? T8 iJLVYi[A£iH ; mi dm^xixl/otcroii dsu^^aiv oti oinoKSXvXKiXi q Xi^o^' 

5 (Jiv yd.^ (Asyocc aipo^^oc.) Kou il(r£X^8(foii slg to y.vrj[ji.£7oVi sTJbv V£Ot.vi(TKO)> 
xx^ixivoy iv toIq h^iolQ^ tirs^iosSxriy.hov ^oXy\v XiVKYiv' /^ £^£^oiy.€MY)crav. 

•6 'O ^£ Xiysi 0iVT0i7i' Mn ix^xy.^£7<jk' 'lY}cr8V ^y]T£h£ tov Nx^a^rjvoy Toy 

7 i(rocv^a^£vor riys^lrii ^^ wv u^£' Us, o tozoq om Unxxv uvtov. 'AAA' 
V7:d'yfl£, £X-Kxl£ toI; ^x^yHxiq aura, ^ tw YltT^w, on 'ur^odyet vy-ds siq 

8 TYiv TxXiXxixv* Im ocvtov oi|;£a§s, xx^u; sTttsj/ u/zIv. Kx] £^£A9acr«< 
[tx)(v'\, £<pv'yov dito tS pY}[A£i8' (£!)(£ Si avTXS T^o^Aos -^ sx^xaig) ^ 

8d£>t iiO£V SlT^Oy £(po'o8VTO yx^' Cap. xvi. ETArrEAION. 99 

10 A)5V37, d(p YiQ h^i^'kYi'/.H srPjoi ^u({Aovioc. 'ExslvYj 'uro^ev^eiacn myfsi'kz roig 

1 1 ]M£t' avT^ ysvoiASVoi;, -miv^.sai ^ xT^Oiiaai. Kxmvoi, dyJaoiVTSS oti ^, ^ 

13 crrv i(p(XV£pu^Y] -ev iri^x |wo^(p^, Tffo^Bvoy.hoiQ elg dy^ov. Kxxslvoi WneX- 

14 (3ov7£? dnfi'yfeP^xv to7; Xomclg' atJ's imvoic sm^svcrxv. Tre^ov, dvaxa- 

1 5 cr}('XY)comp^i«,v' on rolg dBxaay-svoig otvTov eyrjfs^ixhov 8% hi^svtrocv. Kat 
shsv airoi;' Uopsv^evTsg uq tov xoafAov unuvlxy XYi^v^otjs to svxfyeT^iov 

16 'urdar, t?j icjiosi. *0 -cr/reuVac ^ (Sx'KJia^slg, cru^rja-ijai' ^s d-Ki^Yio-x^y 

17 KOilxy^i^riailxi. Sr^^sTa o^s toI^ 'nriTsva-ocai ravTOC TSja^xaoXa^crei' 'Ev tw 

18 ovci/.ocn fxs ^xi^ovix sxSxxSai' yT^maxiQ "KxTJit^acn xxivxlc' o<p^c d^Scri* 

^9 'O [xh tV Kv^iO^j IJ.£JX TO XxMaXl XVTo'lCi dv£7^Y}(p^Y] sis TOV yfiXVOVj 

^■0 ^ hx^KJSV SK ^S^lSiV T8 0£8. 'ExfiVOl ^£ i^sX^QVTBC ixY)OV^XV 'UTXyjX)(8f 

T8 Kv^in avvii^yHnog, y^ tov Xoyov /SeSxiavTOf ^id t'xv hxKoT^^^^VTXv 
CYjlieiuv. TO KATA AOTKAN ETATrEAION. 

I ■jTIEIAHnEP -sroAAoi Imys'i^riaxy dvxTX^xa^xi ^iriyrjcnv tjssoi tuv 
^ JL^jt 'UT£'K'Xr\oo(po^r]ixho)v iv n^juv Tjr^xfiJCXTWv, kx^'^q 'urx^e^ocrxv Y][xiv ot 

3 xt: d^yjiQ xvTOTfjxi £j vt/)^£txi ysvofAsvoi tS T^oya' s^o^s xdy.o)) tstx^yi- 
xoT^a^moTi avwOsv -vrduiv, xxj^i^'^q xxh^r\Q co^ y^d^xit x^xti?-£ @eo(pi},i'' 

4 ivx sniyvws "^^fi ^v xxTYiyri^-^Q "Koyxv. iriv d<r(px'KeiXV. 

5 EFENETO ev txIc ny-t^xic 'H^wJa t5 (Sxa-iXsac tyis 'laJcciac, U^ivg 
Tig ovo^d]i Zxyx^ix;^ s^ i<pri^s^ixq 'htid' Xj -^ yvvn OiviQ Ik TuvdvfxTS- 

^0)V I.OO TOKATAAOTKAN Cap.!, 

6 ^m^Aa^uVj ^ to ovojax aiTYi;. 'EXiadSsT' '^Hcrav <5s ^fjioiioi d^pTeaoi 
imniov ts ®S8, -uro^Euoy.svoi iv vi(x.co(.ii toCiq IvioMIq il^ ^ixyj^^^xat ts 

7 Kv^iH uy-si^Tfjoi. Kat ix. ^v cLmolQ tsxvov, m^on n 'EXmaSsT ^v TsJooCf 
. 8 Xj oiy.<poT£^oi 'UT^oSsSyjKOTSi; iv touQ npLS^ocig amm Yiaixv, 'Eysvijo ^e h tw 

9 is^arsusiv amoi) ly rn Ty.t^t t^C i^pn^^^l^'^^Q aura hy.vn ra 0£8, A;a7iZ ra 

10 /da; -srav to -OTAJjOof ts Aaa ^v 'nr^oatvyoyevov l^w t>5 dW t5 dufj.idy.x-^ 

1 1 to$'. '''n^9>^ $£ avTU uyfsXoc Ku^ia, sVoc? in ^e^iZ^v tb duaix?-n^fd tb d'vfi" 
[2,13 cc[xocjoC' Ka.ii7<x^d)(^^y}Zayoi^^cts t-^'^Vj ^c^ (poSo; insTcsasv in cutjtov. Errs J&" 

■cr^of ocutov a.<yfsXo;' M)i ^0^, Zoc'xa^ioc' ^lori £lariXB!T^rj ■f\ ^k-f\mQ an' 
j^ ^ yuv)? (78 'EXiad^ST ys.vvm^i' viov cot, icj m}.S(7£ic to ovojwa aura 'iw- 

14 avvjjv. Kc({ W(Z; p(a^« crof k^ dyoLXkuxaiQ, -^ -v^oXXoi im rn yevvyia-ei ocutb 

1 5 ')(OL^'^(Joy\a,i> 'E<rxi yd^ [liyxQ ivuniov ts Kv^ih' ^ otvov y^ c-ix£^a a y,Yi 

16 xcr/))' Kj nv£Vi^txjoc dyia "nrXna-^nf^^oii hi ly. xoi?uciC ixyjt^cs uvtb. Kul 
J J •sroXAa^ twv viuy 'ic^a^A inig'^i^ei im Kv^iov toy @£ov auTwy. Kou av^ 

70Q 'Sr^0£7\£V7£JXi iv'^TtlOV OIVTB Iv 7S'V£V[A0(ll Z^ ^wdfA^i 'HXlBy £7:i<rO£l\jlXl 

m^YioLQ 'srujipuv im rsHVCii lij ditet^el^ iv <p^ovy](j£i ^ly.oii^t^v, hoiydcrxi 
^ 8 Kvpiu Actov HOiJ£(7H£vxcriJ(,£Vov. Kixl slTTf Zuyicioixg 'utoqq Toy ayk'hor Kd]d 

71 yv6croiJi.oii thto; iyu ydp £^xi ZT^£a^vTnc> >^ ^1 ywri ^a 'vt^o€s€y]Xv7x- 
^9 Iv TXic '^l^ipocic avTYi?' Kxi dnoz^i^iic ° xyfiT^oc, stVsv auTw' ^Eycio £l[Ai 

TxSpi'^X 'mx^zCfiy.'^Q Iv'j^niov tS 0£a° ;^ dne^xXi^v AaArjo-odi -sr^o^ trg, 
^o ^ sua^/fsAiWaSa/ aof Taurine.- KaT /J^a, so-jj cj/wttwv, ^ ^/)5 ^vvdy-Evoc Aa- 

A)]aoi<, aj^i ^? f}y.£^oic yEvriJxi Txvra, dv^ oiv bk £Ta?£vaxc ^oIq Xoyoi^ 
21 jwa, odmg 'urXri^u^'no'oflxi slg to.v A;oci^<7ov aurwv. Koc; ^ Aao^ tiT^oa-^oxoiv 
2^ Toy Zx)(X^iX)i' Xj i^xvfxx^ov £V tw y^^Qvi^£iv xvTov h Tw yasw. 'E^eA^wv 

J's a;c Yi^vvoiio "kxMaxi xmoiQ'' ii^ lixiyvju-jxv art oTfjx^ixP Iw^otxiv iv TfiS 

23 yaw* ;^ xvtoq r,v ^(xvsvm avTOi^/ Xj M^£V£ xuxpog. Kxl iyiy£'jo uc IttAji)*- 

24 c^n^xv xl h^i^xi Tnc ?i£iT8^yixi xvTB, xnn'hkv £lg tov oIkqv-Xvtb., Mijx: C^\ i. E T- A r r E A I O N. loi 

(5g Toivrac rac yiiA^olq avviXixCsv 'ET^uk^st n yvvri aura* ^ Tjrs^isHivSsv 
^5 ixvTriV y.YiVXc zrivlsy "kiy^a'j.' "Oti ^t'j) [Aoi wsnoiYiKSV o Kv^io^ h Jl^ue- 

26 EN Js Tw y-nn tu sktu oins^oL'AYi ocyfeXoc Tiy.bpiri?^ vko ts QsS sis 

v»3V, av^^f w cvo/ita 'Jwcrr)(p) £^ 0W8 Aabi'o"' ;^ to oyo//a rriV ''OoCi^UvH, Ma- 

28 ^i(X/!/t. Kai fiVgAdwy ayfsXos 'ut^dc oivrnv, eT/rs* Xa?^£, xsy^xoljaixmr 

29 Ku^fof jMs]'^ c""* evT^oyni^svYj av iv yvvoii^iv, 'H Js /Jsaa §ii\c.^y.xH 

30 m Tw Aoyw auTb* ;^ ^leT^oyi^ejo zrola'n.oQ s\Yi oi(7T:oi7[J.os aToc« Kai £i- 

TTEV Oiyf&Xo; OtVTn' Mn <pob8, MoC^lCilJ.' £V^£C y^^ X'^'b'^ -STi/J^a TW 0£W. 

3 1 K«i /(J'aj (Tv'XT^ri^y) iv yx^^h ^ t£^>) wov, j^ xaXscrsic to o>Oj«iZ «ut5 IH- 

32 20TN. OuTOf s^oii iJisyxc, ^ wof uiJ/ZVa KMH(Tfi'Xi' K) Ma£i ocvtm Kv~ 

33 ^ios Geoc Tov d^ovov Aoi^]^ iS 'ufOiT^o; aura. Kca (SocdiXsCasi sm rh 

34 oixov ^Iuy.o:S zIq t^q uluvoccy y^ tJj; ^ocaiT^siXc OiU7^ ^k i^OLi TtXoc- Ei/rs 
^£ Ma^i«^ 'ur^os tov uyftXor YIu; £<;ai t8to, iTrsi avJ'^a a yivJicrxu ; 

35 K«i d7!ox^i^£'ig ocyfsXog £'i7:£v ocvtyj' nv£V[xoc ocytov £n£'X£va£lix.i £7:1 o-f, 
Kj ^vvociAiS uiJ^iVa £T:i(JKioi(T£i aoi' ^io 1^ to y£yvuy.£Vov ccyiov, xXn^w^^i 

36 vicg ©£H. Kai /Ja, 'EA/crabgr -^ cru^fsvi^c o'S) ^ ^i^''^} crvv£i'Ky}(f)v7x viov 

37 fv yjQfSi auT^S* ;^ hto^ |it>)v £;!:TOf eVi!' xmri in xaX^jxhi^ ^si^a. Ot< ax 

38 dhm7r\(T£i T^rxox tw 0£w -srav ^'^f/a!. ET;r£ <J£ M^^/a//* 'iJ'a )5 JsArj Ku- 
^m' yivono ^01 xctjoi to pyi[xoc an. Koti oi-nriyMv uk avTr,c ocykT^oQ' 

39 'Avocroca-x $£ Moc^iix[j, iv toCiq rifjis^oiis tuvtouc, £7ro^£u0/3 sic t^v o^£i- 

40 v^v iA£Jx ana^'nCi sk '^olj.v 'laJjc. Ka; s/V^jAOev £fV xov ouov 'Zxyxpia^ 

41 ^ ria"Koi(Tx\o tov 'ET^uoiSsT. Kai iysvsjo uc rixuirvv ^ "EXiaxSiT tov da- 
•Kxa[f.cv Trig Mx^Uci £(yxioTri<j£ to !3^£ipoi iv tJj xaXix xvtyJc' Xj £Va>5(73)j 

42 nv£Uf(«7o» '^^V''^ '^ 'EA/o-iZ^sT' *:ai xv£<pu)VYio-s (pxv-j [isyxXr], ^ £/7r£i^* Eu- 

43 XoynixsvY] av iv yvvxiBt J^ sv?^oyri(Ji.ivo; xx^tto; tyjc xoitSxq as. Ka^ 

44 '3iro3£v //o; t8to, Xvx IaOj? )? f/i»5T)]^ tS Ku^ia |t/.s ■nr^^^ jt/C£ ; 'iJa ya^, w^ 

D d iysvsTO 102 TOKATAAOTKAN Cap. i. 

lyiniQ n (p(^^^ T8 d(T7:oia-[Jis an hq tx utx jwy, hm^tv]<7iv h dyxXKid- 
45 a£i TO ^^i^oc h tj? koiT^kx. y.8. Koci y-otxacioi y] Tn-i^svcrixax on s^oii t£- 
T^siucric Toii; AsAaAyif/lyo/f aurJJ 'sroc^oc. Kv^i8. 
46. 4-7 Kou il-Ki Ma^id^' Miya'Kvvzi r\ ■^vyji [jl8 tov Kv^ioV xoii nyoi7^7^ioi<7£ 

mcriv TY}? ^«A}]? ayT8. 'iJs yotp, d%o ra vuv [xoixoipiSai [xz -STJcaa; «< ys- 

49' 5° vBOLi' oTi sKoirias y.oi [xeyxT^six o Swuto^, ;^ otyiov to ovoixoi aura* ;^«t 

5'^ TO sXsoc 0CVT8 etc yzvidQ ysvsuv toIq (po^aiihoig olvtov. 'Enoirias xpoltoq 

52,53 £v ^^ci')(j.ovi aura* oieaKo^niasv v7:£^Yi(poiv8c S'luvotst xot^^Ui; a.vTuv' Koc- 

OsIas ^vvd^oiQ aVo ^^^vwv, ;^ uipwo-s Toimiv^c 'ursivunoig ivBTcXyjtrsv dyx- 

54 Qwy, ;^ 'stXethvtoic i^ixnsg-siTiS xsvsC' 'AvTsXdSiTo 'la^aYiX tstoli^oq oivT8, 

55 livnu^rjvoii eAsa? (;fa9w$' ixd'KwB zr^og tsq ztoits^ixc y]^Kv} tw 'A^^ococix, 

56 :^ Tw (xni^iAOili avT8 zIq tov odmix.. '^Ey,sivs ^s Ma^i«/^ auv «ut/j wcet ft)5- 
v«? T^£?f • ;^ u7r£Vf£;};£j/ £fV tov oJxov uvt^c- 

57 - T^ J'fi 'E?^icroi^ST IttAj^cO)! o Xf°^°^ "^^ t£;^£Tv (Xut:^v ;^ iyivvYi(TZV viov. 

58 Ka< ^;^80-av ot 'nn^ioixoi ic^ ol avyfsvsig uvT^gt on eiuyx'Kvvs Kv^ios t^ 

59 £A£of aiiTs ]M£t' at'T>5f* ;(^ avviyai^ov xvtyi. Kxi iyevsjoy iv t^ oySo^ 

)5]W£^i3£ ^AOoV TfTS^lTSlxe^V TO 'STXl^iOV ;^ SXoiX'dV aUTO, £7rf TW OVO^XTl tS 

60 TUXT^OQ xvtS, Zxxoc^toiv. Kxt dnox^iklax in y-nTY]^ xvtb, msv' oJ^r 

61 «AAa xM^Yidilxi 'iKhv^Q. K«< flTTov •sr^o^ avrfiV '"''Ot; aJf/? Ir/v Iv rj? 

62 c^y^^vsix as, og xxT^siTxi tu ovoyotji tstw. ^Evhsvov Jt tm -craT^i au- 

63 T8, TO Ti oiv ^bXoi xx'Keia^xi xvtov. Kat xItyio-xq T/Tivxxi^iov, ey^x^s 

64 T^syaV 'loixwYiQ £<ri to ovo[j.x aura. Koci e^xvy.xo'xv 'utxvJsc- 'Av£wj(9)j 
^£ TO ro']wa aJra •vrx^xx^^y-oc, icj y] yXScrax xvts' ic^ eXxXsi £v?.oy^v tov 

65 Ssov. Kat iysvsTo irfi tJsxvlxQ (p'o^og t^q 'srs^ioixsvTxg xvt^q' k^ h oA>; 

66 T^ o^siv^ TYJg '[H^xixg ^isXxXs7to tjtxvtx tx ^i^y.oijx TauTa. Kat shvTo 
'UTixvTSc 01 xx'aaxvl^g iv tyi xx^hx xvtojv, xiyovjeg' T; x^x to Tirxi^ioy 

67 T8T0 eg-xi ; Kxl p(£i^ Kv^ia yJv ftsr' xvtS. Kxl Xxyx^ixg h 'sroijn^ xv~ 
2 t2 Cap. i. E T A r r E A I O N. 103 

68 ra hXn^^-/\ nv£v[AOc}os uyis' -^ -uy^osprir^vds, T.syuv. EvXoP^to^ Kv^io^ 

69 xoii rjyEi^s xs^xs auTYj^iotg r}[uv, iv tw oTxa Aa^lo tS 'urcn^o; oivth' 

70 (xx^uc ix<x,}iY](7£ $ioc ^o^cil\qq twv ay/wv Twv 0,% xliivos 'UT^0<pr}7UV aV78') 
71,72 a'jolYj^iav i^ e'x^fwv ;5|Mwv, j^ g;^ X^'f^^ 'usv.vtm ruv (xk^svtuv yj^ocq' ztoi- 

Yidxi i'KioQ fASToi 7UV 'sraTf^wv )|]wwv, >^ lAVYio-^rivxi ^ivMiXYiQ xyiXQ aura* 
73,74 'o^xo)) ov wiwo£72 -cr^o? 'AS^txa^A tov 'mxrspx ^//wy' ra Java; i^/xFi/, ^(pc^wf, 
y r £;:; yBi^og twv l;)('5^a)V yjftwy ^vir^svjxgj T^xt^bvbiv aJrw, Iv oaioTiqli x^ ^ixxtr- 
7 6 oo-uyj7 ivuniQV uvtS, "uroiaxc txq yi^s^xq tJJ? (^w/jf j^^wv. Ka< cru, 'urxi^iov, 
Ttr^otprjTYic u4^/ra x7\r^r\<Tir\' 'srpoKo^svari yxo 'vr^o 'ut^cux'Kh Kv^i'd, stoiim- 
yy (7X1 o^sg umS' Ta ^bvxi yvuaiv auTYjoiVg tu Aaw aura, iv x(p£(TEi x~ 
y8 [^x^Tiuv xvTc^v, $ix anXxyxyx fAea? 0£a i'//wv* £V o/f iT^BaxB^ccJo rj'Aac 

jg dvOijoXYj i^ l^'4^«?, i-Ki<pXVXl TOIQ SV aXOTH X^ dXlX dxVXTH XX^Y)^2V0ig^ Ta 

80 xxTsv^vv^i Tovs TjTo^xg J9]wwv ilg o§ov slpriyriQ. To Js 'urxi^tov r^v^xvs ^ 
sx^xtxiSto 'WvsviJix'Ji' )^ rjy iv 7x"iq i^Yi[/.oic fwj y][as^xs dvxhi^mg xvtS 
Tzr^oc TOV ^l(r^XY{K. 

II. EFENETO Jg Iv ra?; n{J(,s^xis hiivxiQ, l^'/jAfle J^o-^f^x wa^a Yixiax^og: 
3 Ayyara, X7:oy^x(p£a^xi 'urxaxv tyjv chs[xivYiv. Avtyj rt XTTof^x^YJ zr^uTYi 

3 iyhijo nysy-ovsvovjoc tyiq Xv^ixq Kv^yivi8. Kat ho^svovjo 'UTxvtsc x'Koy^x- 

4 (psa^xi, iXX<^OQ slg inv l^ixv 'usd'hiv. 'Avi^n ^e i^ ^laari(p xno rrig FxXi- 
7>xiocCi ex -sroAswf Nx^x^hy sis tyjv 'laJa/ixv, slg •uroT.iv Aa^; J, r]Tic xx" 

5 >^£iTXi BjjflAseft (Ji« TO stvxi xvTov 1^ oua Xj tuxT^ixQ t^x€i^,) aVof^ai];- 

6 acrdai cri)y Mx^ix[j(. t^ jKSftvjjrfUjt/cly/? aurw yuva/;^i, acr;^ lyxvu. 'Eyevf}^ 

7 Jg Iv TW sTvxi xvTovg ixeiy iTrAjjcrflj^o-av «< riiii^xi th Tixfiv xmy\v. Ka; 
iTZXz TOV viov xvT^c TOV "UT^UTOTOXQVi ^ ioTCx^yxvuasv xvTovy ^ olvixXiVBV 
(x.VTov'iv T^ ^XTvrii ^loTi ix r^v xvtoIc Tonog iv tw xx\xXviixli<.. 

8 Kcci 'SToiy.iVBc Yio'xv iv t^ X'^'ff "^^^ oivTn xy^xv'KsvTiQi x^ (pvTiXaaovJsQ 
g (pvXxxxg Ttig vvxTog im Triv ^oi^vyjv xvtkv, Kxl /Ja, xyfsXog Ky^ia Ittsd? 

UVToJg^ IC4 TO KATA AOTKAN Cap. i. 

avTolc, K^ ^oioL Kv^is 'urs^is'Xixix^zv uvtsz;' Kj l(po&ri^naav <p6Sov ^zyoiv. 
1° Kou shev a.vTolc o a^yfsXoc' Mvj (po^shk' l^s yoi^, evocyfsXii^oiA/xi v[MV 
1 1 X<^^^^ l.<.i'yci7-)yji rniQ i^ai "mavri tw "kaf. Or/ Iriy^^Yi vixiv ariijis^ov cw- 

1 Ci rrj^, 0^ i^i X^KTOQ Kv^iog, Iv Tjsoy^ei t\OL%i,^. Y^ca t'^i.i:o v[mv to arifjisJov' 
13 evof^afls ^i^i(pog io-KOioyotvaixsyov, xsiy.£vov h rjj (potrvrj, Kou 2t.0'A<pvYiQ 

iyivzTO avy tw afyiAM ztT^yi^oq ^^xricig ^^OLVia, alvsvTOiv tov QsoVj j^ 

•IS Kai tyhsjo, ug dnrix^ov dn avTccv zIq tod t^avov ol w/fsXot, ;^ ol ocv- 

O^COTTOi ol 'STOllUViQ ilnoV 'UT^OQ dXKY{K^Q' A;£A9cO//C£V ^Y] SWf B?]QA££]!/C, J^ 

16 t^u^xsv TO prj[j.x T8T0 TO ysfovof, Kv^ioQ £'/vai^i(7£v :^[/iV. Kocl yjxdov 
(T7:£va-xyl£?, ;^ dv£v^ov t/jv ts Ma^id[A Kj tov 'iwai^^, ;^ to (3^£(poc x£i~ 

1 7 jitsvov £V T)j tpdvjY]. 'l^ovjsi; J"! ^i£'ym^i(7uv 'm£^i ts ^y}fxocjog 78 XxXyj^ivjos 

18 auToFc 'sr£^i T8 'UTOLiYia T8T8. Kat -siravTfic o< dmaciv\£Q i^xvixxaocv -STf^t 

1 9 Tccv AaA}]9£VTwy u?ro tw;/ TiToiy.huv 'ur^os otvrsc- 'H (Js Ma^/a^ -srav^i^t cu- 

20 v£Tnp^ Ta ^niiCila, tolvtu, a-uf/^aAAscra £V tJ5 /^a^fJlf^ aurJjf. Kal U7r£r^£i|;ai/ 
0; 'Ztro;]W£V£^} Jo|(X(^ov7£? ;i^ alvSvl£c tov 0£ov Ittj -tzracr/v 0/? riKnaoLV j^ sTcToy, 
;iadwf fA;(A)^3>3 -sr^o? nxuTa?. 

a I KAI 0T£ £7:'KYi7^n<^(XV Yiixi^oLi oiiloi Ta 'UT£^n£iK£'iv TO TtTxi^ioVi ii^ ixXn^Y) 
TO ovoy.x OiVT3 'ijjaSfj TO xXn^h vno t5 dfysXa 'ur^o t8 cv^'kritp^^mi 

aUTOV £V tJ) KOiXlOC' 

2 2 KAI ot£ £7rA;iaS)5a-iZV ai 7^^£^xi ts xoi^oi^icr(Aii avmv, Kocju tov vo^/ov 

23 Mwalwf, avj^yafov auTov £i? 'l£^o(7oXvy,ix, 'u:a^(x.<;mix.i tw Ku^/w, (m^ag 
yifpuTfjOLi iy voi^f^ Ku^/a* '"''Orf ■srtxv a.^(7£y ^ixyolyov ^j^T^av, «y/oy tm 

24 Ku^/w kM^W^<^^') ^i^* "T^ <5*8va< ^uo-iav, a:«7^ 7o sl^vjiiiyoy iy yoiAa Kv- 
ptsf ^£V'yoc T^vyoy^y, ri $60 y£0(jaBg 'UT£^i^£PU)y. 

2, 5 Koii t Js, nv dy^a-KOQ iy 'h^acrotXyJiiy w oyo[AX Xv^em' j^ 'dy^pwKOQ 

8T0; ^imyoQ it^ £uAa^)^?, 'ST^oa^£Xoi^^v°C zroi^dxXmiv ts "la-^oiriX' ^ 

26 nvsu^a ay<ov nv fiV «utov. Kixi ^v avTu K£^^y]yiXTiaiA£yoy uVo ts IIvsi;- Cap. ii. E T A r r E A I O N. 105 

29 ciuToV Eoe^oijo KVTO d; 70CC 'J.fy.ixXai; auT8, k^ £vXofri7S tov Gsov, Hj SiTre. 
29.30 Nvv dKoXvsii; rev JaA^y (78, ^zanola, y.a]o(. to ^yj-^o. an, iv sUmn' Orr 

3 I sTcfoj/ 0< 0(^^0i?.fX0i JW8 TO CrWTt'iv'iOV (78, riTOl[^X(JXC KCiTOt 'UT^oaXTtOV 'U^V.-J- 

3 2 Tcoy Twv Aaa;>* ^wf £iV OL'Kom'Kv^iv iht^v^ ;^ J'o^ixv Aaa era 'I(7^«)^^A. Kai 

33 ^y 'Icoj)^^ ^ 31 ftJir)^^ aJ78 ^iXuy.af^ovlef sV; toIc Ka>^8[xivoic tstspI uvtS. 

34 Kai £v}icyn7£v uvts; I.vu£oov, k. £jne "st^oq Mix^iiZ[x tyjv ^y]T£^x aura* 
'lJ8, 8T0^ X£7To:i iiQ -vfjil'criv £ uvci<roc(Ji)/ -ra-oAAwv g'v tiS 'Io-^«39A, ;^ s/c c^?- 

35 /xsloy dfjiX£'yo^£voy' Kod era Js auTrj? trtv ^vyj]V ^i£X£va£Jxi ^oix(pxnx, 
oTiccc oiv d7:oxciXv<p^c^(7iv Ik 'uto7Jmv xoc^^iojv ^iuy.oyiJi^oi. 

36 Kou rjv '^Avva OT^otp^r/f, dvyxTr,^ OavyjjA, ix (pv'Xrj; 'Aanf ocityi 
TST^oSi^iy.vla. £v ni^i^oitQ "^oXkoCiQy ^ricracrx £ty] i/.£\x dv^oQ st^x aVo rnc 

37 "sra^Ssv/iZf ultyji;. Koci cZtt] yji^a, cJj stwv oy^orjxovjix. T£aax^'j)Vy rj bx 

38 d(pi<roc]o dito T8 /£^8, vri^£iuic ic^ J'sj'fafcr/ Xotj^£V3(7U vvxjx x^ Tjixi^xv. Kcu 
avTY} amn tJ^ 60^5; iiriirdax, d'Au.'iioXo'yfno tw Ku^/m, ^^ £'Kd7^£i vn^i au- 

39 T8 '!«r(X(7/j Tolc 'VJ^o(x^£)(pix£VQiQ A'jr^wa/v, Iv 'l£^H(TxXriU, Ka< wV iTsXsaoiV 
mxvjx TX Kxlx TOV v6[xov Kv^i8y uTTsV^sij^av £{V ^jjv Tx'XiT^xixvy sic rriv 

40 'SToAiy auTwv Na^a^sr. To (Ts 'urxi^lov riu^xvs, Xj Ix^xIxiSro 'UTV£V[xciji, 
'srA)5^SjW£yoy aQ(pixg' ^ X^^'» ®'^ ^^ ^'^ xmo. 

41 Kai i7:o^£voyjo ol •yov£''iQ xvt8 xxr £Toq £;V 'is^^axXrJiA rrj lo^xj^ TiJ 
4^' 'srx(7X^x. K«( 072 syhflo hav ^ochxx^ xvx^xvtuv xvroov sic 'is^oaoAu/xar, 

43 xoijx 70 £^oc T^c lo^rriQ' xxt TSXsitca-xvTUV 7xg ^y,£^xcy h tw v7:o<r^£(p£iv 
ain^Ci vns^sivvj 'iria^g tjtduq sv 'is^aaxT^^ii' x^ 8X sfyw 'luari(p j^ yj y.-fi- 

44 tYio aura. 'NoiAiaxvJsg ^e xvrh iv rri cvvo^ix slvxiy rjx^ov ri^ni^XQ oJoy, 

45 ^ xv£^rir8V xvtov iv Tolg avfysviat Xj iv toig yvuToic. Kx) [x^ sv^ovlsc 

46 avTov vTS£<r^£i]jxv sk 'l£^8t7«A))]M, ^n'^SvTsg xvTov* Kxi iyivsTo, /xsS' )5- 

£ e ii£^xc 


io6 TO KATA AOTKAN Cap. ii. 

[Ai^xg T^slc iv^ov ocvTov h Tw «£^a) Hah^o^svov iv jwstrw twv ^i^atrrnXwy, 

4^ «i;T8, fVi TYj avviasi -^ toic dnox^iascnv avTHy xai l^ovrsg oiVToVy s^s- 
T^xdywoLV. Ka< tst^oq olvtov ri ^riin^ auTs zhv Tskvov, ii inoin^ac Yi[U)f 

5o>5' u£ ; Koii uvToi 8 cruv^;^av to ^riixot o i'hciMcr£V txmdig. Kai xocriSy^ jwst* 

auTwv, ;^ r}}^hv sic Na^a^sr* ;^ ^v vi:o\o(.<t<to^£voq avTolc' Koii r} [iiliTri^ 

52 aura ^istyjpzi THixvloi ra ^ny.ixjo(, iv rri xx^^ix aur^jf. K^i 'ijjjaV iJT^o£Zo'K\e- 

ao(pia. !Cj "hxiKioii it^ X'^^i'^t 'uru^oi 0£w ^ dv^^^noiQ, 
HI. EN £T« (5*£ •UTSvjsxoii^smTU) 7^C Yiysixoviac T;^£^<8 KocKJU^oCy yiy^ixo- 
yzvovTog Ylovrta Hi'Kol'tb iyiq 'laJa/a^, ;^ tst^cc^-xsvIoc tyjc FctT^iMiag 'H- 
pu§8f ^iAiTTTra (J'fi Ts dhX(ps ocvtS t£t^x^)(8vtoc TYjc 'Its^xiix; z^ T^x~ 
^ yj/^vhihg xw^<x?> >^ Ai^o-av/a T>5f 'A^iArjv^? TST^a^ynvrog, fV 'A^^^is- 
c£ag'''Avvx Kj Koc'i(X(poc, iyivfjo ^n^x &£3 Im 'luocwnv tov t5 Zotxa^iB 

3 vih, iv T^ i^riy-^' Ka< )fAO£v f/? '^aaocv tnv 'st£pix^^ov th 'lo^^otva, xn- 

4 pva-auv ^dTfjicr^x iK£\ixvoiciQ slg ^(psaiv dy.cc^TMV ug yiy^xTiloti h /S/oAw 
"Koym 'Htrais T8 -ur^oipnTiii T^eyovjog' <I>covJl ^ou:v\og iv ttj £^}]jmw* 'Eto<- 

5 uoi(j-ocJ£ rriv o^oy Ku^/a, £u9£/a? 'uroifn£ rxg r^i^ag aura. n(Ja-a <pd^ay^ 
'UTT^Yipifi^no'ijxi, !ij 'UTXV o^og K^ ^svog Txnsivbi^crijxi' Xj e^xi tcH axoXid 

6 iiQ £vhixv-i J^ xl T^xyCixi slg c^^g ?,£ixg' xoa o^^jflxi 'srx^x ax^ to o-m- 

7 fhp\.QV 78 &£8. '^EKiyiv Bv 7oig ixTto^svoiAivoig oy\Qig ^XTcjia^iiyai vk'" 
auT8* revvriixxloi £-)(^i^v'2v, 7ig v7:s^si^£V v^juv (pvy£lv xt:o 7r)g ^fAAsVj^c 

8 opyng', UoincrxJB h xx^ZBg x^tag 7rig [Asjxvoixg' ^ (/.n x^^Yjcrk T^systv h 
£XV70i.g' Uxjipx '£XPl'-£V Tov 'A^^xxfA.' T^iyoo yxo vy,7v, on ^vvxjxi ©Bog 

9 h Twv Tii^uv 787'j:v lyfi^xi 7£xvx Tw ^A^^xx[M. ^HJ)5 (J'fi ^ ;? x^ivYi "ur^og 
iY\v pilxv Twy ^sv^^uv xfi7xi. Tffxv h ^iv^^-ov lAYJ "uroiSv xx^-Koy xxXoV) ix- 
xoTfjelxij -^ dg ':^vp ^xKhelxi^ 

Kx: Cap. iii. ETArrEAION. 107 

*°' I ' Koii eTCYj^uTuy oivtov ol o)(Xoi Xsyovjec' T/ av Tffotri(TOi/.sv ; Aitoy.oihic 

1 2 ^^'ly.ocjx, o^oixQ i^oieiTcc. "^HaQov Jc ;^ re'Axvoci ^otTfii'ff^rivoiii tl slirov 

13 -57^0; auToV Ai^:^ay.oiX£, ri uroDiaoixsv; 'O J'g sks 'nr^c? aura;* M^iJ^sy 

14 'urT^sov ZTupx TO ^txrsTOC'yi/.evov v^h TtTpoiaafls. ^Ezn^mwv ^s aurov i^ 
<r^aT£vo(A£yQi, Xsyovjeg' Koci hf^s'ic ri -ziToirifjofABV', Kxi sIttb zt^'oq otmi^' 
Mrioe-M ^iacrsianjsj [xyj^'b crvHO(po(.v]na-/ile' k^ oi^mah toIq o^mioiQ v[a.xv. 

1 5 U^oc^ornvTOQ ^£ t5 Aa5, ;^ ^ixXcy^^ofjt.svuy woivTm iv touc xx^^ixig 

1 6 ocvT^y 'srs^t ts 'Iw^vva, (xrj-Koje otvToc sIyj XpiToc, azsx^ivoclo 'l^arjyiQt 

jM», a ^x ilfju Ikxvoq 7l)a'0Li Toy l^diyjcc twv vitoon^aTuy aura* uvtoq u- 

17 l^XQ ^oi-K]iasi h "UTyBviAcCji dyis, >^ TtTvor Ov TO 'uf\voy iv tJj x^C'^ «ut8,- 
j^ ^iiXHOt^a^iH T^y ocXu)voc otvT^y )i^ awoi^si Toy (jItov elg tj^v dito^xyiy ocv- 

18 ry* TO Js oiyjJ^oy xocla/.avaei Tuvpi cla^£<^x. IloAAa [xh av «, sts^x 'srx- 

19 ^axoiXuv £vri'yfsXi(^£Jo Toy Xocov. 'O ^£ 'H^wi^?^^ tst^u^x^^^ i}^S'yx°[^^^'^S 
vt:^ olvts tJTf^l 'H^o:i^iOL^oQ Trie yvyai'KOQ {^iX'.T!:zs\ tS aJ'sAcpa «'Jt5, -^ 

. 2.0 'STS^I TiTclvJay u:y iftof/ios "uyoyYi^uy 'H«aj J/jf , 'sr^oai^rixs it^ tSto iu Tnoiaiy 
K^ xocJ£x?.acr£ Toy 'ico^vv/^v £V tJj (pv7.xx)i. 

2 1 'E'y£y£Jo ie h tw ^ix.ixli.a^Yivo'A- uZQcyjcx. Toy Xcnov, ic^ 'ij^aa ^UT^ia^svjoi;, 

22 ;^ TiT^oaivx^l-'-'^'-'-ii-) dy£(iix^rivai tov a^avov, ;c(Xi xdjoc'^r^vca to 7sy£V[A0c io 
cj^iov au^aliK-ji suis;, wcrgi 'ss£a<r£^oly^ Itt' aurov* ;|^ ^wv)]v 1^ a^«vs y£- 

^3 j^gaSiX/, AsT^HcraV Su £i vioc fta ayccTrr^Tof, £i/ aol Tqv^oxYjax. Kxl 
. UVTOQ Yi'j 'lYjO-iic cco-si £Txy T^ioixovju do'xoy.syoSj uy {t^Q kyo^ilflo) inog 
'luay}(p, TS 'HAi, 

24 t5 McCj^xTy 7S Aevl'y tb MtA}(?, ra 'loiyvd, ts 'laanPt 

25 T8 MaT^afi/a, la 'Ajwwf, ra Naa//, Ta 'EcrA<, ra Nay/ct/, 

26 Ty Maafl, Ta Mar^JiS/a, Ta Sfjusi", Ta 'l(/:ari(pi tl 'laJa, 

27 Ta 'iuxwdi TH 'Pj^ra, -^a Zo/^o^i^ogA, th Xahx^irj^.y 7a Njj^^?,, io8. TO KATA AOTKAN Cap, iii. 

28 T8 MfA;^;, ts 'aJ(5T, t5 Kwtrajw, th 'E7,^ccJ"i|W, t8 '"'H^'j 

31 78 MsAsa, 78 Mal'vXVj 78 M«T7cc9a, 78 NizO<Xy, 78 Aci'ti^y 

32 78 'l£t7(7i;Cij 78' 'O.^ci^^y 78 BoO^, 78 2aA//Wy, 78 N«;:c7i7^;i/, 

33 78 'AjU/ViJcJ'ct?, 78 'A^oi[A, 78 ^Ea^:^[A, 78 Oa^e^, 78 'lada, 

34 78 'lix,rab, 78 'icraaK, 78 'A^ooioc^, ra Qx^Xf 78 Na;);;;:^?, 

35 78 2£^8;)(, 78 'Pafau, 7a $aAf>, 78 'eSs^, 78 2aAa, 

36 78 KxWxv, 78 'A^(^iy4«c]', 78 Si^f/, T8 Noo£, 78 A^^s;*/, 
^7 78 MciOaaaAci, 78 'Evw;>;^, 18 'ix^s^i 78 M«A£A£);A, 78 Kamv, 

2 3 78 'EyC«J^5 78 2"/)'), 78 'AJIXjU, 78 ©£8. 

IV. IH20T2 ^£ n>£UjWa]of otyia -otAji^j^c CTrlr^sil^sv (Ztto 78 'lo^^dvs' j^ 

Yiyilo £V 7Ui zsviviixii sk Tyiv £^r}i/.ov rj^e^uc Tsacrx^X/ioflxy iSBi^x^oif.zvoQ 

a UTTo 78 J'i^cboAa. Kat 8*;^ i.(pay£v a'Jsv £)/ 7^?^ r^iii^xiQ shsivxi/;' ;^ cuv- 

3 7eA£!7&£;(7coy ^•J7wv, v<^£^ov ineivuas. Kou umv avTw o oix€oXo;' El vloq 

A bI 78 0£8, £i7r£ 7W A/Sw 78TW iW yiv^lxi aOTQQ. Kxi dzsy.^l&Tj 'jj3(T8J 

-ET/JO^ au7ov, Afywv* riyfOiT^ai' ''Oti ix. in x^x ^lovw L,ri7i\xi o ayd^a- 
r TTo;, aAA' £7ri OTavTi py}[AOiji &eS, K«i dvxfwyoov xvrov o ^iXooXoc slg 

cpoQ uiJ^jjAov, 'i^ei^vj olvtw -urxaxc txc ^xai'Ki'.XQ tyiq oIxaixsvYj^y iv iriyiin 
6 X^ova. K«i BTTSV auVw o ^ix^o'Kqq' I.ol J'wVco 7r5V i^saixv txvtyiv oinxaxv^ 

it. T)}V OO^OiV aVTWV on Sy^Ol T!TX^X0£00JXI, y^ W SXV v/£A&J, OlO00[Xl ocvtyjv. 

7,8 2u 8V f«v 'urpocrxwYjcrrr; £vco7r/ov ]W8, fVa/ era 'urxcrx. Kai dnox^ihlg xvtS, 

elnev o "incSg. ''''T'Kxfe onia'j) jwa, I,x]xvoi' yiyoxT^xi lyx^''] n^oay.vvmeig 

9 Ky^iov Tov ©eov o-a, ;^ a uVw ftovw Xxt^zvctbiq. Kal rjyx'/£V avTov bI; 'Is- 

P^axXiiA,, Kj £r)3<r£v au7oy £7r< 70 'sfje^vyiov 78 /£^a, >^ bIttsv uvtu' EI 

10 [0] viog sJ 78 0£8, /3aA£ azxvTov ivTBvkv xxtW Tiy^xi^xi yx^' '^Oti 

1 1 TQiQ xP/eT^oig xvt8 inz'XBlrxi zr£^i o-a, 78 ^ix<pv7M^xi ae' xxl on im 

1 2 X^^^^ d^sai ere, |W)57ro7g 'US^otTKo^rit; liT^og T^i^ov tov zio^x era. Ka; aVo- 

3 x^i^bIc, Cap. iv. E Y A r r E A I O N. 109 

^3 Qscv (78. Koci avvjeXiaxc Tzravjoi ■sr£;^(Zcrjitov ^idi^oKoCy dnioi oii: aura 
14 K{Zi v7:U^£\\)£v 'lYjaSs iv tJ? $vvix[ji.£1 rs Tsrvsv^OLTog sic tJ?v ra?uXaioiv' 

16 iv Toug avvwyuyouc ocvtuv, ^o^ocip^ivog vno 'jcavrwv. Koci ^X^cV £LC t'/jv 
N«^a^£T, a iFv TS^^oiiAj/evo;' k^ slarjx&s, xocjoc to f/wdof auVw iv rn riiAs^x 

17 Twv aoc^^ocTwv, zIq tj^!/ o-Di/iX^ijyj^V >^ dvs^Yi dvocyvmoti. K«i IttsooAjj 
auTW ^i/Sxiov 'Hauia is 'nT^o(pYjT8' Kj dvaifjv'^occ to ^i^XioVy sv^e tov to- 

18 T^ov 8 ^v 'ysf^ay.y.ivov" Uviv^iix Kv^ta in £i/.&' a £V£Z£V ix^icr^ t'-^ Evxy- 
hxtcroLcr^oii 'uf]ay(^o7c, a.n£?o(.XK£ (/.£ loicroia^oii tbc avvl£J^ii/.(J.£V8s tyjv xoi^^iocv' 

19 xn^v^ui alxf^OiX'^TOic oc(p£cTtv, j^ Tv<pXoi<; oivix^X£T\iiv' ix.7:o(;-£'iXoii rsfl^auo'- 

20 jMfVaf £V OC(p£a-£l' K))pV^(X.l iviOLVTOV Kv^ia ^£X.T0V. KoU "vflv^OLQ TO pihXiov, 

d-Ko^sQ Tw vTrrj^sTYii ixd^ias' f^ 'urdvTuv iv rri avvxyayri ol otp^otXiioi nacnv 
a I dT£vi^ov}£c GiiTU. "H^^xJo J'e X£y£iv 'sr^o? oivr^s' On ari[K£^ov -sjsttXjj- 
2;2 ,^w7«< r\ y^u<Pi] olvty] iv toIq ucrh v^m. Kat zrdvj£; i[x<x^Tv^8V (XVTCft 

>^ i^xvfix^ov im toIq "Koyoig rric yd^noCi toIq ix7:o^£voiA£voic ix t8 ^0- 

23 fJLOijoc oiVTSi z^ £X£yov' Ov/^ ktoQ lr;v vioq 'lw(7>](p; Kai fiVs izr^of 

01VT8(' UdvTUC I^sItI jWOf T)2V 'UTOL^OI.^oMV TUVTYiV 'l«T^£, ds^dltSViTOV 

c£OLVTov' oax 'oxBuixyiv y£vo^£VX iv TYi KaTTs^vaa^, 'U70iy]<7ov ^ oJJs Iv 

TJ5 "VTOtlpl^l (78. 

24 eTtts (5£' 'Apj^y Ti/^w u^Iv, oTi ^Mc 'ur^o(p'^T7i; ^£xIoq iciv iv ryj zroi- 

25 T^i^i 0CVT8. 'Ett' d?.n^£iuc ^£ xiyu vylvy 'uio'h'Koa yji^oci n<^Oiv iv touq 
ri[A£^xic 'HX18 iv Tw 'l(7^«^A, 0T£ ixX£ia^y] 8^clvoq im £ty) r^ioi ^ p>3- 

26 voce £?} wf iyhijo "Ki^dc (jciyocc fVi 'usdaocv rriv ynv Kx] 'ur^oc 8^£y.io:v 
ccvTuv £7r£f/.(^9r3 'HA/«f, £/ //)! f/f '2,d^£7flx T^c ^i^^voc, 'ur^'oQ yvvochoc yjr 

27 ^onv. Kai "EToAAo; A£7r^o< ^crav eVi 'EXi(Taoci8 tS 'zs'^ocpfirs iv tw 'icr^aJJA* 

28 -^ ^"^^'f ocvTKV hoc^oc^iQ^ri, £1 if.n N££^av Xv^oQ, K«< i-KXYia^rio-ocv 'usdv- 

F f Tf; no ' TO KATA AOTKAN Cap. iv. 

29 Tff Bvy.S Iv 7ri crvvoLyoiyri, dyJovjsc rotVTX. Kui dvoi<r(^vlsc s^s^aAoy 

30 ^ ■VToT^iQ uvTuv mo^oixrfio, bIq to fiXTdZ^Yiy.yiO'Oii oiVTov. AvTog J's J;£A9wv 

31 KAI xxrriX^sv sk Koiits^vxsrx tssoXiv rn; VaXi7^(x.iaQ' j^ ^y ^iMaxuv 

32 auT8$' iv Toli; crd^Sao-i. K«< £^£7rAi^aa'ov7o eV; t^' ^i^oLyji ocvtSj oti Iv 1^8- 

33 o"<i?i ^y Aoyo^ a^T8. K«i £v t^ cxuva^^cc/JJ ^i/ avO^wTro^ l^^^ccv 'uyv£V[j(,x 

34 ^xiixoviH dza^xoTiii }ij dvsK^oi^s (poov^ fisydXr]., Xeyt/^V '^Eoc, ri r][juv xoli 
coi, 'irjcrS Na(^(Z^>5V£ ; ^A9£f (XTtoXsa-oii fiixoc; ; oTc5<x (7£ t/? sT, ocyiog t5 

35 0£8. Kai sTtsTifjt.'^iisv avTU 'J)](78^, Xsyav' 0;]ww9^7') J^ £^BXh 1^ aura. 
K«i ^';i];av auTov to ^oiiy.oviov sic [to'] fxiaov, i^rjX^sv aV ocvth, [/.r^^sv 

36 ^T^d.'^ot.v oiVTov. Koii iyivsjo doi[x€oc sm 'urixvTocc' ;^ aws'kxXnv 'ut^qq «A- 
AJlAaf, 7^syov\zQ' T/; Aoyo; 8Toc, oti iv i^scrioc, ic^ Juva//t£; i-KncicriiH 

- 37 ToT? dy.oiM^roic 'urvsvixocai, i^ i^i^yovlxi ; Kai i^sno^svijo nyoc -zzrf^i au~ 

38 'Araras' <^£ £^ 7^? (jvvoLytt^yYii;, ilari'X^sv zIq t^v ouiav '^ly.mog' \}i\ 
'uii'Aipoi Ss t5 S'jwwi/o^ )5V avvsy^ofAivr} ■zzry^flw jwsyaAw* ;^ i^^o^Triaxv OiV' 

39 Toy OTf^; auTijC* K(Xt iniTxs inuvu xvT^g, hsTii^ws 7w ■aru^STW, ;^ «- 
(p^Aisv auT)^y* ZTCi^xxPVy'O!. ^s xvx<;oL(JX ^lYiaovei xmoig. 

40 ^vvovjoc ^s t5 )iAi8, 'vroivlzQ ocroi H'/ov da^£V8VTXS voaoig nrornXxiCy 
riyxfov UVT8C "ut^^q xvtov. ^e m baVw xinm rag yf^p^XQ iniklc, Ids- 

41 ^XTCivasv xmsi;. 'E^Yj^y^sjo ^s }^ ^xi[iovix utco "STcT^Xuv, x^xipvlx ic^ Ae- 
yovlx' ''On av si X^i^cg viog t5 ©£8. Kx} i7:iji(j(.uv ex six xvtx Aa- 

42' AsTy, oTi Yj^eicrxv tov X^itov xvtov slvxi. rsvo(xsvric ^s ri[^s^xCf s^sX^uv 
inopsv^y] sic s^T^fiov io-kov^ k^ ol 'oyXoi iij:s^i]Tiiv xmov, k^ ^aOov sw? xv- 

43 t5' k^ xxTslyov xvtov tS [xt] 'sro^svea^xi xn avTuv. 'O as sins 'urpoc xv- 
78C' '^Oti k^ Ti^r? STSDxiQ TsoT^Sdiv svxyfsT^icTXa^xi (/.s ^s7 T^v ^xaiXsixv tS 

44 ©£8* oTf slg t5to xns'^x'hif.xi. Kxi w xripvaam iv tx7c axivxy^yxlc tyJc 
TxXiXxiXC. . EFENETO Cap, V. EYArrEAION. m 

V. ErENETO Ss h tw tov %y\QV hima^on, ot.m^ t8 dxssiv tov Xoyov 

2 ra ©sS, K^ OLXJTOQ y]^j hue -vjoc^x t^v T^'ipm Tmn<70L^h' kou zih ^vo 
'otXoIx i<ruToc 'GTot^oi rrw "Kipriv' o'l ^s a.'Kmi; dno^ixnss aV aurccv, diri- 

3 -kXvvxv tx ^ixjvx. 'E(x€xs ^£ sk £V Twv '^stXoiuv, nv t5 Sijwccvof, ri^'XTncrev 
xv7oy xno rriQ ynQ hxvxyxyiiv ol.i'yov' k^ nx^iaxQ IMxaKiv iy. tb 'UtT^oih 

4 T8C oyT^iiQ. 'ClQ ^£ imvcrxlo AaAwv, sins -ut^oq tov ^iii'xvx' 'Ezxvxyxfs 

5 ek TO (Sxloc, }tj -/xXidxiz tx ^ixjvx v[/.oJv ek xypxv. Kal x-xox^tkl; o 
XiiAuv, shsv xvT^- 'Eni<rxTXj ^i' oM? '^nc vvxtoc xo-Kixcrxvrz;^ i^h 

6 I'kxCoiJizr im ^s tw ^ni^-xli an yy.'kxau to ^i-aIvov. Kai t8to zroino-xvjs^y 

7 awsxT^siaxv ztXtJ^oc l^^vm inoT^j' ^n^^nyvvjo ^s to ^ik\vov xvtuv. KxI 
xxjsvivcrxy toI^ |M£Toj(o;f toI; iv tw sri^w ■zcAo/w, tS iXBovjxc avXXabsa- 
^xi xvTol;' ^ j^aSoVj k^ %i:7.Yi7XV dfA(poT£^x TX TtsXolXi ccTS ^v^iczo^xi 

8 xvTX' 'iJ'c^v ^s I,iiJf.uv risT^of, TJT^oaeTisai toIq yovxai tS '1)^78, Xsyo-'v* 

9 "E^e'Xk xn ifxs, oti xvY)^ ap<z^TcoAo'^ ely.iy Kvois. Qxia^o; yx^ T^eoi- 
itry})) xvTov, Kj tjtxvtxq thq avv aurw, hi ttj xy^x twv ly^-ou)) y] (xuvs- 

10 M^ov' oixoio^c ^£ ^ 'ixKU^ov ^ 'luxvvnv, vi8C Zs^s^xiBj 01 r,axv itoivo^yol 
TU Siftwvi. Kx) fT/rs Tir^oc tov I.ii/.ocvx o 'irio-sg' Mn <po&'" xtio tS vvv 

1 1 xv^pxTtsc say} (^(^^y^xv. KxI xxlxfxyonec tx TtyT^oIx im tj^v ynvj x^svrs; 

CCItXvjXj V\X07.i^Y\(JXV aUTW. 

1 2 KAI iyevfjo h tw eivxi xvrcv iv [MX twv •sroAscoi;, y^ icsj xvyj^ -stA)!- 
PYjC T^sTt^xc' ^ /^coy TOV 'l^asVy zrsaocv im T^y^oaunov, i^sn^Yj avT8, As- 

13 y'jjv' Kv^is, ixv dsMCi ^vvxaxi jws •/.x.^xoiaxi. Ka< sxjsivx; ttw x^^f*^* 
Yi^x\o xvT^j sh'h' @i?.o:, xx^x^ia^rilu Kx) svUx; h xi-K^x d-KriKhv x% 

14 auTH. K«( xvTOQ TJTX^riyfeiXsv xvru) fxri^sv] shfiv' xXKx xirsT^Qxv osl^ov 
(TsxvTov Tw h^£7, j^ tsT^oazyzhe 'urs^'i tZ xx^xpicry.s cr8, xx^(^; -ur^oahx^s 

15 Mwc^f, sIq yx^Tv^iov xmol;. i^in^yfio ^s (^x}^Xov Xoyog ztb^i. xvts' 
icj avvfipypvjo o'/Xoi 'ssroAAoi xksbiv, k^ ds^xnsvea^xi vk xvts xi:o twv 

1 6 diakvim aurwy. Auto; ^i riv vnoyjj^^m iv Txlg ioriy.oi^, ^ st^ojsvx^ciasvoc. 

Kxl 112 TO KATA AOYKAN Cap. .v 

17 Kixl eyivfio h (/.ix tkv r}[X£^uvy Kj ccvtcc yjv MoiaxicV ^ Yicroiv xoi^n" 
■y.zvoi ^Qt-piaoiloi. >t^ 'NoixoSi^UdmXoiy ot ricrxv Iaj^AuQots^ ix 'STix<7Y]g xdoy,Yi; 

1 8 loca^oii. avTBQ. Kai lc^8, ixv^^eg (pi^ov\sg im xXivyjs av^^unov of J.v 'uroi^x- 
19 'ki'kuy.iVQC, Xy i^niHV avrov dasvefxilvf Xj dfimi ivuniov aura. Kou (/.ri 

svpovjec [.^ioil '^oioLQ slcreveyxao-iv olvtoVj ^hx. tov oyXov^ dvaSxvTSC inl 

TO JwjWa, ^loi TWV XSpdilAUV XOL^YlXaV aVTCV CVV lUi XXlVi^lCi) d; TO [ASffOV 

20 SfX-KpOa^SV 78 'lYjcS. Kjxl l^(^V 7YJV 'STl(r iV UVToJVy bItHV UVTU' ''AvOtfWTTf, 

2 1 d(p£0)vjoii aoi Oil ci[M)coTioci an. Kou iq^^avjo ^lOLXoyiiea^oLi ol rpot(jt.[xoijs7g 
X, ol ^apiaoiloi, >,£'/ovJ£i;' Tig hiv btoq'oq "KoLl-u ^Xo(,(7(pYiixioti'., rig ^V" 

22 vd(]a,i d^iivxi dy.oiOTioiC, si [/.y} [xovoq 0£Of ; 'E'Kiyv^Q §£ 'ina^g t8j 

^loCkoyKJiJ.^Q auTwv, dT^ox^i^si; size u^og aur^c Ti ^ix'Xoyi^sa^s h touS 

23 xocp^ioiic vi^uv ; Ti £(Tiv £vxo7:i^TS^ov, shsir ^A(p£uvjai croi od d[AOi^Tioii 

24 (78* ri slTtelv' '''Ey £1^0.1 x^ •ars^/Trar^ ; ^Iva ^£ eUniz oti i^saiotv £}(ei 

viog TB dv^^ana im tyjc yy\g d(pi£V0ii diAoc^Tiotg) £j7:s tw 'U70i^oiX£?^vy.£V(a' 
2oi X£yu, tyet^ou' Xj ix^ocg to xXm^iov as, 'STo^eva ilg tov qIxov <7H. 

25 Kou TsoLp^ocY^^ixcn dvDL^dg ivuniov «utwv, d^oig £(p w xoiJ£X£ijo, dnrikhv 

26 £lg TOV olxQV avTSj ^o^d^uv TOV 0£ov K«i £X<rot.(Tig Ixa^gv d'KXvlotg, <^ 

i^o^u^ov TOV GeoV Xj inT.mh'^xv (poSs, X£yovl£g' ''Oti gfcfoftsv 'uroi^d- 

S7 Kai [iild tocvtx f^^xfls, x^ Ikdcrotlo tsAwvjjv ovo[aocti A£vh, xa,^Yil^£Vov 
a 8 £7rt TO T£'Kmov, j^ shsv xvtu' 'A;coA8S« ^0;. Kou xocjoiT^imv unoivjoc, 

29 dva^ug n^o}J^no'£v aurw. Koci inoiYjas Jo^^^i/ [Asyd^v [0] Asvtg «utw iv 
TYi olxiu otvTS' x^ YiV o-)(7^og TSAwvwv 'SToAuf, x^ «AAwy, o\ rio'OiV (ast «J- 

30 Twv xalocx£li/.£voi. Kxi iyoyfv^ov ol T^ay-ixoije^g olvtuv x^ ol ^x^iaouoi Tzr^cg 
Tsg lAOt^nJdg oivts, 7iyov\£g' Aixji ^.ijd t£Xuvuv i^ a^a^rwAwv ia&iije ^ 

3 1 mvijs ; Koti di^ox^Mg 'inasg, eTtts Tn-^og otvTsg' Ov -/^sixv tyjiaiv ol 

02 vyiO'.iVQ)!\£g locl^S, dx\' ol xoixk 'iyoyl^;- OJ;^ fAuAvO« xoiT^iaoii ^ixxiag^ 

I «AA« Cap. V. EYArrEAION. 113 

3 3 dXhoi ai^tX^TuT^BSi si; {asIxvoiocv. Ol ^e skov 'UT^oq xvtov' Aixn ol [xoi- 
&rilou 'Iwavvs vn^evsai "uyvKvocy j^ ^tnirsic 'uroisvjxij oy,oiuc ^ ol tuv <^x- 

34 ^KTXiwV ol ^s coi h^iscri >^ mvaaiv, *0 Jf il-nz u^os xvra;' Mn (5u- 
mcrde tsq vise ra vv[i(pi)yoCi £V w vvy,(p:os [ast ocvrxv fV/, tffeiwxi 

35 vriTevsiv; 'EXevaovjoci Je ri^e^xi ii^ otxv aVa^9^ «V ixurwv vv[A(pio;i 

36 TOT£ V)jr£txr8£7;v Iv iKiivxiQ txt? Y\y.£^xig. ''^EXsys ^£ ^ "urx^x^oXrjv 'ur^og 
xvTSi' '''Ot; 8(Jf<f iTti^T^Yjfxx l^XTia xxivS izitxX'Kii im ly.XTiov ■urx'Xxiov' 
£1 ^£ y.riy£, f^ TO xxivov cyi^ei^ j^ tw 'mxKxm i a^ix^p^m \l-K\.t'Kr\[j,OL\ 

37 TO XZO T8 KXIV^' K«< «(j£t; ^XXXSl olvOV vioV g/f aV/^BC "^XXXISS' £1 Js 

jw>3ye, ^'>5^« vfof oTvo; T8f aV;f8?, j^ aoro? ixyv^^flxt) «, ot ctV/^ot 

38 xTroXsvjxi' olxxx oivov viov ft? aV;^«? ;««/v^c jSAjjTfov, ;^ xiJ^(f)OT£^oi avv 

39 TYi^Svjxi. K«< sJfi; 'nrtwv 'srxMiovy £vUu; d£X£i vioV 7Syn yx^' 'O ot^x- 

X«<0^ J(^)9rOT£50f fV<v. 

VI. ErENETO ^l iv (TX^xtu ^sutc^ott^wtw $ix7ro^£V£(T^xi xvtov $ix tuv 
ffTto^ilJLUV' j^ hi'KKov ol [m^Tx] auVa t^q (^oiyvx^t j^ ^V9<ov, ijywj^ov]^? 

2 rar? x^^^'' T/i/ff ^£ Twy ^x^iaxiuv £l7:oy xvtoJc' T; 'nTOL£'ir£ iy. £^£<ri 

3 'craifrv £v 70?? croi^xai ; Kat dzoz^i^iiQ w^o; xvthq 2ii:£)/ 'lijaa^* O'JtJ'e 
t5to xviyyujs inoiif]7£ AaSf J", ottots £K£fvxcr£v xvroi;, <^ o< ^£t' «uts 

4 ovT£f ; 'Hf dcrriTAiv £jV Toy ot;^ov t5 0£y, <^ t8$' «^T8f t)?; Txr^o^icrEas 

£A«Se, J^ £(pXy£, iCj £^UX£ Kj To'lQ fAST XVT^' 8^ ^^ 'i^£?l (pxyfiV £1 jW)] 

5 ftovB^- T8^ /f^sr? ; Kxi %'h£y£v xvTQ^iQ' ""'Ot; Kvolo; £oy o wo? ra ixv^^:azii 

Kj T8 Or/3{SS'aCT8. 

6 'Eyivijo $£ Kj f y Jtf ^w ax^CxTU £lij£'K^£lv xmh £k tyjv avvxyayriy, ^ 

7 S'l^xaxeiv i^ w ly.il avQ^WTrof, k^ r\ yii^ ocutS r\ (Jf^;ot ^v ^'fi^x^ fla^STJi^ay 

(S^l [aUTOv] Oi T ^X[X\f.x\{lQ >^ 0{ ^Xpiaxloi £l Iv TW aXbSxTU ^£^X7:£V<7£t, 

8 tya £v^'j)ai y.ocjriyo^ixv xvrS. Avto; ^e ^JW th; ^ixXoytay.ss xmuiv, k^ 
ilz£ Tw avdswTTw Tw ^jj^ctv iyovTi r^v X^"^^^' '^EyBi^xiy y^ c^9/ f /? to ^I- 

9 croy. 'O J'£ xvx^xc i<rri- Einey Sv o 'iriaS^ 'ur^og xviiig" ^Enspwjria'M v[aocc* 

G g T/- 114 TO K A T A A. O T K A N Cap. V. 

T/ £?£«•/ ToTj aoLQ^oLcriv ; d'/Dt.h'Koi.ncrai, n x(x>io7:oino'Xi ; ^v^W cuxrxi^ 
io dnoT^iaocrj Koci i!TSPi^?,£^i^y,£vo; tjtxvtixc aura?, umv «uVw' "^Ex- 

1 1 vyty^i uc n aAA"/]. AvTot ^e £7rA)i(79>j(7aj/ avoiaf, -^ hiXoik^v tiT^o( dXkv\- 

1 2 'Eyiyijo J'e fv T«7f ri/^£^(X<? rauraiCj f'^^A^sv s/j to o^oc 'sr^oasv^oia^xt' 1 

13 ^ ^y ^ioc)/V}{]£p£vuv iv T)5 '5r^oo-fu;)(^ ra 0£8. Ka; c;t£ eyhijo ny^s^tXy -UT^oa-- 
r., e(p'J!vri<7e r8g jwaSyjmc aura' /^al hXi^x^svoc aV «;;twv ^u^sm, a; ^ 
.14 oizo^o'Kii!; uvoiJMCB' (2if<wva, oy >^ u^yo^(x,az II/t^ov, ;^ 'AvJ'^lavTov atJfA- 
15 (f)oy auia, 'la-Kw^ci/ -^ 'luhnrjVi ^iXinnov k, Ba^doAo^talov, Majdaroi' i^ 

©wftai/, 'l(X;fco^ov Toy t8 'AAi^w^'y, -^ s/jixcova tov m'X^'/.zvov ZriXwrYJv, 

■ f(ZC jm£t' auTwv, £?")5 £7r{ ToTTa 'UTS^ivS' Kj 'oy\o^ lAci^i^m ocvtb, }Cj "urXri^og 

woaO t8 Mb dno 'urdarjc iyiq 'l^^aixc ic, 'is^acaA^ft, ;^ tjj; 'ura^aXia 

Tvpa Kj "Zi^xvoCi oi ^aOov dxScrxi auVa, .^ lu^nvui drto tm voa^/iv auTwy, 

18,19 ;^at Of o-)(X8i/.£VQi vno -rnvsviMXTU^v dxQi^d^TuV K^ i^s^otitsvovjo. Kui wdc 

oyXoc i^nTEi drflBa^xi ums^ on ^vvx[xis -sr^^' xms l^Yi^yilOi il^ ixto 

'urdvjxC' 

20 KAI xvTog ind^uc T8f oip9aA]wa^ xvts ek 78 c [AOt^rildi; auTa, sAsys* 
Mxxdpioi ol 'Cif\(cyot' on vfxfie^x i<r1v h ^xcn}^£ix ts ©ea. Nlxxdoioi ol 

2 1 'ur'eiVoJvTSC vvv' oTi yo^XQ^nazay. Mxxx^ioi ol x7xXiovl£C vvV on ye'kd- 

22 a£\£' Mxxd^ioi ki prxv y.iari7Kaiv v[/.xt; ol xv^^uTioiy x^ otxv d(po^i<jcc(Tiv 
viAXCy X) mi^iaucri, x, h.^xT^ua-i to ovo[ax u//wv ojc T^ovn^ov, svsxx tS 

23 vi8 T8 dv^^uns. Xx^ril£ b £X£iv^7n v}if.£^x il^ axi^Tficroije' l^s yx^ [xkt- 
60? uftwv "sroAOf £v TW a'^avw* xxjx txvtx yd^ hoiEV to7c ir^oipnTXig ol 

24 'urxT£P£Q avTwv. UT^nv aai vfiv toIq 'm^.smiQ' on d7:ey£l£ rnv ztx^x- 

25 ;iAr](7/v U]w£v. Ou«< tj//.ri/, of £[f.T:£i:7^r\(T>/-boi' on Tff£tvxa£^£' sxl vyjiv, ol 

20 y£Xuvl£S VVV OTi 'm£V^y](T£l£ X^ XXXVff£l£. Omi V[Ah OTXV XXTiUC V[XXC gf- Cap. vi. E T A r r E A r O N. nS 

ol 'UTUTi^SQ OCVTUV. 

2 8 eirs Toic fMc-^aiv v[xocC' EvXayeirs isc xaJx^uiASvac vjaIv' icj •cr^0{7£u;)(£cr9£ 

29 vns^ Tccv inYi^sa^ovjav vfxocc- Tw ivi^ovri as im tyjv criaycvoi, 'ura^iys /^ 
7ny aX'Xriv' lij ol-ko t» olX^ovtoq as to ly.ixTiov, icj tov yjlma. (/.yj m^vai^i;. 

30 nam ^£ TW cchSni erg, ^f^a' i^ dno ib ui^ovjog m a<x, {xn dzotkn. 

31 Koti xMc dsXijs Yvx tJToimiv vfj-^v ol av^^'^noi, icj v^fig zroifnz a-lnoiQ 

32 o^oM?. Kai Si dyoczuTB th; dyoiTiKVTOi; Ujwa;, "uroKX v[mv x^^^? ^^^^ ^ 

33 yoi^ ol dixa.^Tu'Xo) re? dyocKui^xc otvTsg dyotnccai. Kai sdv dya^onoiriTS 
78S dyoc^ozoi^vjoi; vy-d^y 'uroitx. v[jUV %a^<? sV'; J^ ydfl ol oiixa^TuT^oi to 

34 olCto -uToisa-t. Kou idv ^oivsi^njs woc^'' uv ixnii^sjs aVoAa&su', iiyoia. upy 
X<^P^S sr/'; }C) ydp ol dfAOC^TuXo] d[xoi^iDXo7g ^xvsit^aaiv, Ivoi dzoXd'oxai 

35 TCC Tcra. riAj^v dyx^KUTS tbq ix^^^c v[X(cv, >^ dya^onoisiTSf Kj ^uvei^fls 
fXYj^hj d-KSX-ntlpiPis;' ii^ 's^ixi fxia^o^ tjwwv 'UJoXvc, ^ screak vtoi th vT^-i<r'd' 

36 oTi avTOQ ^/?)]roc hiv inl t'^c a'x'^^iVa? >Cj -urovri^s^. Tivsak bv olxji^- 

37 y.ovs;, xa^xg jc^ 'rJTOiTTj^ u/zcov oiXTi^iJt.m hi- Ka< /x)? jc^ivsjs^ /I a ^75 /c^j- 
6^T£' juj'^ ^jfo/acVii^slE, -^ 8 ftr) xxTu^ima^n'^s. dnoAvs'JSi Zj d-Ko}.vh]asah' 

38 Ji'J'o^s, Kj ^o^nasloti v/zlv* (xsT^oy j^aAov, 'UTS7:isa[jJvov ^ a£aoiXsv[j.svov ^ 
iMs^)iyvvoy.svov Sxa^aiv sic tcv Ko'X'Koy tf<w>* tw ya^i ai^Tw ysT^a w /x£- 
l^slrf, dvTiy.ST^rMas}ai vfjuv, 

39 EI/TS J's 'STX^x€o?.YiV GLVToIq' MyiTI ^VVOijXl TVIploC TV(pX0V Q^Yiyslv ; 8}(i 

40 dypoTS^ot sk (So^uvov "uysaHvjxi ', Ovx 'i<:i [xa^rjJY]<; w?^ tov ^i^da/.a.^.oy av~ 

41 ts' y-cCj-ripTtaiAvQC ^s zrdc s<ra.i wf ^iS'day.aMg oivr^. Ti S's (S?j7:sic '^0 
mp(poQ TO iv TW 0(p5aAf/.w ts d^s?^(P'd an, rriv ^e ^gkov tyjv iv tw /Jlw 

42 c(pSaAj'/w 8 xoijx-josl;; rj vro^g ^Cvxaui, T^sySiV tw d^s7^<p(^ an" 'Ah}.(ps, 
d.<psc sxSxX^ TO xxp<pog TO sv TW c(p9aA|UW cry, auTof tj)i/ iy tw c(p(ix7^y'j) 
era J'o.wy 8 /Sasttwv; *T7ro,v-5iTa, a&cAs 'cr^wrov Tr;i/ J'c';iov £^ th cup^xT^ya 

cry, ii6 TO KATA AOYKAN Cap. vi. 

(78, Kj T07£ ^iOi^xi^sic ix^oiXUvTo xd^i^QQ TO Iv Tw o(fiO«?i]KW Ta o.h'KtpS aH* 

43 Ov yd^ i<ri ^h^^ov xoiXcv, TfToiSvm^novcrciTc^ov' 8(5e ^sv^^ov axn^ovj liroiSv 

44 xx^i:lv KoCkov. 'Exa^ov yoi^ $sv$^ov Ik tb Iha xx^m yiyucrxijxi' a yx^ 

45 i^ dxoiv^^v cruXkiyaai avxx, s'Je ex (3ixt3 T^vyviai ^x<pvXriv. *0 dym^oc 
avS^wTTo^ £X T8 dyx^B ^riaotv^H Tjjf xx^^ixs (KvtS 'ur^o^i^n to dyoi^oV it^ 
Txroy/j^os xv^^oaroc ix ra •arovji^a driaxv^S rrjc KX^^ixg xvt^ 'sr^oipipsi to 
TffovYi^Qv' ix ydo ts 'STE^iaasviJt.ixjoc Trie kx^^ixq XxXs^ to ?o^x xvtS. Ti 

46' 47 (J's //£ XXXflTB) Kv^lS, Kv^lS' Kj 8 IJTOlflTZ X XsyU ; Uoic l^')(Oy.ByQC TJT^OQ 

fxSj lij dxsuv [JLS Tuv XoyuVj k^'SToiuv auVaf, vno^si^ta v[ju)>tivi e^ivo^oioQ. 

4^ 0[Aoioc hiv dv^^mu) olxo^o[x^vTi olxixv, OS e(TXX\ljs ^ f^ocOuyn, i^ £^r]xs 
dsy.sXiov im t^v 'ush^xv tstXyiixiav^x; ^s yzvofAivif};, TS'^oai^^r)^ev o tsro" 
1x{xoQ TTi Qixix ixsivY], )^ sx 'ia^QJdS crxXsv7Xi xvtyiV TsdfjWf a/wto yx^ inl 

49 T^v wsT^xv* 'O ^f dxiaxc ^ [^^ 'moinaxg-, o^oioq icriv dv^^mta olxoSofAYi- 
axni olxixv em t^v yr\v xw^ij ^fjusA/a* y] vi^oa-s^^Yi^sv o 'urolx[j(,6c' 2^ sv" 
filwf Ittscts, ^ iysvsTO to f.y^x tyu cI/jx; ixsivYjc [jLsyx- 

VII. EIIEI ^£ inXri^ifSas vrdnx tx ^Yiy.xlx xvTii el; txq xxoxq tS A«a, elcT' 
1 )?a9£3/ elQ Kxne^vx8[A. 'Exoijonx^-xs Js tivo; JaAof xxxoo; ^)(J^h ^[AeXXs 

3 TeXevTUv, of riv xvtu 'evTi^o;. ^AKH(Txg Ss T/re^i th 'l>)(r8, dne^eiXe Tzr^oc 
avTov 'ST^sa^vTs^as twv 'la^xicov, e^mm xvToVy oixa; sAflwv $ixauari tov 

4 ^aAoy ai/Va. Ol $e Turx^xyevoixevoi tst^o; tov 'Jj^aay, 'urx^exxXsv xvtov 

5 cTTraJa/coc, Xeyovjec' '"''Ot; x^io; hiv S 'wx^e^ei Taro* xyxKx yx^ to 19- 

6 VQQ r)[X'2vy x^ TY}V avmyuyyjv Avtoc tuxo^oijurifjev riy.7v. *0 Se 'irjcrsf ino^ev- 
f TO auv izuTor^. rj^Y) $e xvth a ^xx^xv d-KeyovloQ dno t^q olxixg, e7tey,^s 
Tiy^oc xvTov exxTovTX^'xpg i^iAaf, Asywv xmSi' Kv^ie^ y,Y) crxuXXa' 8 

7 y«^ s///.; iWvof »W utto t/^v rs^Jjv //a ehix^ri;. A/o a'^s i^xmoy ri^tuiax 

8 'sr^o; (7£ Ix^eiv' dxXx ehe Xoyxj i^ lx^^7sjxi o tstxIq y.^. Kx) yx^ iyta 
xv^^(C7:oc elfAi vzo e^aaixv TXffaoy.evo;, 'syuv vn'' e^xvTov ^^XTmTXQ' ^ 
Ai'yw laTw' Ylopev^r^Ti, ic^'SJopeveTXt' ;^ xX>m' "^E^x^* ^hx^^^' 'b '^'P 

(JaAw Cap. vii. ETArrEAION. ii7 

juaaev auTov <^ ^patpiiQi tw dy.oXa^Svn avru o-/X'jJ) dm' Asyco ^ctri^, 

10 yJ's iv Tw 'la^oiYjK ToaoiVTYiv 'UTi^iv iv^ov. Kou vnoT^ii^jxyjs? ol 'UTsy.(phvle; 
etc Tov oJxov, ev^ov rov dcr^svsvjoc. Js/Voi/ vyioiivovjcC' 

1 1 KAI eysvsjo h tyj s^nCy i'i^o^svijo sk zroXiv mX^usvp.v Natj/' y^ aw- 

12 £7:o^£vov}o UV1U ol (Aoi^njou avts uotvoi, Jij 'oyXoQ 'ujoT.vq. 'Q.i; os YtyUae 
lYj tffvM Tri? ts-oAfw?, £j 1^8, l^zmpiflo T£9>}];!:wf, 'jioq i^ovoyBviji tyj 
liYil^i. avTHj )i^ xuTY} X^l'^' h '^y^-^i '^^^ 'mo\2^c, ly.ocvoc [nvl aw avTrj. 

14 x},a]'e. Kou •sr^ocrsA.Scov rj^Oijo tyJc aops, (ol ^e (3(x<r<x<^ovJ£i; 's^-YjaaVj) y^ 

15 dm' 'Nsa.vicrys, aot T^syuj iyi^^rijt. Kou dvsxoi^ia-BV vsx^oc, jc^ n^^ocjo 

a^ov Tov &£0Vf T^iyovng' '^Ori 'mpc(py]TYiQ [xiyoLC syriys^roci h hl^v^ j^, oti 

17 inB<Tyi\\jOilo 6 Qscg rov Xaov uvtS. Kou iijt?.hv 6 T^oyoQ 8toc sv oAjj tyj 

'l8^cuoi 'UJi^i ccvtS, fCj iv zTOLa)) iri 'usi^iyjji^w. 

18,19 KAI d'KYiy^'ei'Ka.v 'ludyjn ol (AOi^n'^al avrS zts^I 'srixvTav 78tw. K&^l 

'ST^odxoi'Xeadixivo; §vo 7ivxg txv feafljjrcijy aura 'iwavv)]^', sTTs^ti]/- '^^°S 

20 Tov 'li^dBV, TiSy'joV "Zv il spyo^£voc, ri &.XK0V 'u^^o<j^oyM[X2v\ Uaoayz- 

VC^SVOl ^S 'U:^OQ DLVTOV ol oivS^SCi SiliO)/' 'judvVYj; Ba7f]irJ9? UKSTOiXHSV 

21 YjiAuc "^poc crSy Xsyovj' 2u si £^)(^o[/.£voCj ri ocXXov vr^ocr^oxSi^sv ; ('Ev 
avTYi ^s 7Yi iiiooL e^s^ocTisvjB ttToAAsf d^o voauv K^ (j.a<;'iyj)V ^ 'nn/evy.druv 

22 uovnpwv, Kj TV(pXo'ic '^jToXKoIq l-)(j/.oiay?io to /Sastts^i/.) Koii d-KOKoi^iit; 
'lj^(7Hf, ilzsv OiVTo7',' Uo^svUvTS^ d/nxfysiXoije ^lu^dvvi'] d d'hre ;^ riKs- 
iTocje' on rv^pXo] dvoi^XeTraji, yjjiXo] tns^iTtaliicn, Xsit^o] KOi^x^d^oyjaiy 

^3 xuipo] dxs^crij vsx^ot eysipovjoct, ':iFl'^')(pi £V!xyfs?Ji^ov}xL' xoii [xxxd^ioQ 

24 £5-;y or idv (AY} axca^ciX'.a^ij iv iy.oL 'A7riA§ov7wv ^£ tocv dfyih'jov 'ittidvva, 
V^^oijo Xsyeiv ■vr^ot; rei; 'oy\B^ ztspI '[udwa' T/s^fA^jAu-jaJs dg rriV s^Y}- 

25 f.ov didaaa^oii', xd7,ociAov v7:o dvsiMi axXivous.ov; \\7.X-2 71 £^;-A/jAu- 

H h Oi]£ ii8 TO KATA AOTKAN Cap. vii. 

2,6 7/crftw fvJ'o^w ;^ 7^v(prj VT^d^yovli;-, iv toIi; ^ocatXsioic slcrfv. 'AAAa rt i^- 

27 (OvTOQ i<^i TjTipl k yiy^ocTfjoti' 'iJ^a, £^w ctTTorfAAw Toy ocyfeXov fta "sr^o 

28 'srpoaa'Ks era, of xotjacrKevua'ef tyjv o^^i^v era sy,7tpoa^iV C7a.) Asyco yce^ 
ujw<"y, [/mIjiiv iv yswYiTOic ywaimv 'uy^o(pYiTY}g 'I'xhva tS Ba7r]<5-5 ijJ's;^ 

Aaof dy.scruQ >^ o< rsAwyjc/ i^ixociwaocv tov Qsov, ^oiifjia^ivTSC to ^ut:- 

30 T;a"/!/ta 'luoivvH' ol Js ^x^iaouoi ;^ 0/ Nofxim tjjj/ /SbAjjv ts ©es r\^sry\cnx.v 

31 £iV £ai;T8;, JMJ5 ^oL-Klia^ivjiQ vn umS. [eTtts (5s Kt^^io;"] Tivi s'v ojwo;- 
•5 2 wcrw T8f avS^wTTSf tJ5c y^vzoLQ TOLVTi]!; '•, K^ Tivi slah o[xoioi ; Ojt/(o;o/ £<Vf 

'DTiyj^ioiC To7s Iv dyo^Or m^nif-ivoiQ, Kj 'm^Qa<p(f^v^7iv aAArjAoi^, -^ T^sy^aiv* 
'HuAJ]3-ajw£V upv, j^ sa: w-(3;>^)icr(%(T9£' i^^Y}vft(Tix[ASv v[MV, k^ 3Ji ixXuvaoilS' 

33 'EAyjAuSs ^-a^ 'lwavv>3f Ba7r7<rJ?f {^ms uotov h^i'xv, jw>3T£ oIvov thivuV 

34 ;^ T^iyije' Auiixoyiov '^X^' '^^'O'^^^^''' ° ^^0^ '^^ avQ^WTra Ia9fi;v ;^ tir/vwv' 
j^ T^syijs' 'iJ'a, «v9^W7rof (puyog j^ olvo-KOTYig, tsAcoj-wv ^^Aof ^ c^^a^TW- 

3 5 Awv. Kcci i^imiu^y) r] ao(pix 0,1:0 twv tsctwv auTJ^c Tsrixnuv* 

36 'H^wra J's t;^ auVoj/ twv O^^/o-a/wv, Tva (^a^/j^ fiST aura* ;^ e/o-saSwi/ 

37 £;V T)]V o/mv T8 ^oc^iaixis, dvezXi^Yj. Koci h^s, yvvr) iv rn ■srcA«, j^t/? ^y 
di^xpTuXog, iziyvBo-a on dvdxeijxi iv tyj omx rS ^a^iacaHi xoiAiaaax 

38 dxoc^oc<rpov (Av^8, m) ^ucrx 'uruooi ra? tn-o^uc avrS mtau, xXaisaoCj jj^- 
^oCjo /S^^x^^ "^^^ "OToJa:? (xJt8 to?? Mx^uaii icj roCiQ ^(w^i tj^c y.£(pixXric aJ- 

32 T)5? i^sy.oicra-s, k^ m'J£<piXei rsc trro^a^ aurS, -^ /jAs/^e tw ^u^w. 'iJwi/ 

23 ^£ ^oL^iaoCioQ xuXs(Tixg avTov, sTrrsv iv socvto:, \iym' Ovtoc, si nv 

'urpoipn'^nCi iyivo)(jX£V uv Tig ;^ Tuojoinrj n yuvrj n^iS oinJ2~oii ocvts, hi 

40 Kat dnox^i^slg 'lYiaSc st'^s tjs^oq oivtov' 2<//wv, e-xa aoi t< si-kzIv, 

41 'O ^£ (pnai' /Hiii^xaHOiXe, elni. Lvo ;(^£W<j5«X£TiX/ ri(JO(.v ^xvsiTri Tivr eTs 

4 W(P£/A£ Cap. vii. ETArrEAION. 119 

42 '^(pzikz ^nvd^iOL 'UTtvjoiKoaioc, $s hs^oc 'UTevJnuovjoc. Mrj l^onm ^1 au- 
Twv dno^avxi, dix(poTi^oic IxP^^iaalo. Tiq Sv cuvtuv, s/Vf, TirXelov av- 

43 70V dyom^osi ; 'ATtoHpi^sls ^s 2^]wwi', dTtev' 'TnoT^oiixSixm on w to 

44 "urXfiov i)(Oipiaoilo. 'O ^s slnsv uvtx' 'O^Oco; ex^ivxc- K«i <^^(x.(piiQ zr^oc 
737V yvvoilxocy Tw 2//^wv; B^pn' BT^szsi; tuvtyiv Try yvvoum ; elarix^cv as 
sk Tjj]/ olxiaVj v^u^ iiii ibq "uto^xq //b hh i^'xm;' uvtyj ^s to7c ^ocx^vaiv 

45 eSs£^£ y.ii r^g ZTo^xg, k^ txIq ^^i^i iriQ %£<px7^yi; xviyiq i^ei^.x^s. <1?iXyi[/,i£ 
[Aoi BK s^uKXS' avTYi Ss, Oi(p Y}? darfh^ov., s ^isXins xocla(piX8a-<x [ab t&q 

46 TUTc^Oig. 'EAoc/w inv KBi^xXny jwa «^ ri7^sn\ix;' xvtyi ^s pu^w rixei^s [/.'d 

47 T8f ZTo^xg. Ou yxp^iv-i "kiy^ aoi, xtpeuvjxi xl x(AX^Ticii avrm xl 'sjoXKx^y 

48 071. T^yxTTiqas 'uroT.v' w S's oAiyov xpsjxi, oXiyoy xyxza. (Et7r= ^z xmrf 
40 'A(pi'j)vlxi era xl x^x^tixi. Kx\ np^xvlo ol crvvxyxxsifASVoi XiyBiv iv ixv- 
^o To7c' Tic HTog l^iVi oQ itj x^x^7ixQ x^piYicnv ;) EiTTS ^'s. TJT^oQ Trjv yvvxlxw 

'H ■mi<^iQ as asmyA av "uroosvs si; si^yjvyiv. 
VIII. KAI iysvijo iv tw xx^s^ric, ^ xv7oc ^io^^ivs xocjx TjTo'Kiy il^ xuJi/.-/jv, 
x^vaam ii^ svx'/fs^.i^oixsvoc Trjv ^xai'hBixy is Gss' iCj ol ^'Msxx avv xv7u' 

2 xxl yvvxixe; riviC, xt Y\axv Tsk^xTTsviAsvxi kVo tjtvsv'axtxv ztovyjoxv, ^ 
oiahviwv Mx^ix ri xx}^sy.£vr} Mxy^xy^'^vrj, x<p' ng ^xiy.ovix iiilx I^sAj]- 

3 Au9f/, XXA ^luxvvx yvVYJ Xs^oi inPiPons 'H^wJa, x^ Y,sadvvxy k^ 'hspxt 
'uroXKxly x{7iyzQ ^lYixovovv aurw xtio twv mxp^yovim xvTx'ig. 

4 Zvviovjog Js oyXs vroT^TvSy x^ twv xocjx isto?.iv iztnopsvo^xevuv Tirpog aJ- 

5 ToVj sli^s. ^ix 'UTX^x^oXrig. 'E^jjASsv ansioo^v 7s aTtsTpxi tov aixcpov xv~ 
7s' K^ £]/ Tw a7:ei^£iv xvtov, [Asv iixsae ijtxpx t'/jv o^h, x^ xxjiTroiJiioriy 

^ Xj TX ^sjsivx ra sffxvs X(xji^x.'y£v xvto. Kx] btspov emasy im Trjv 'uyi- 

7 T^xVi Kj (pi'sv e^Yj^xv^ri, ^tx 70 y.rj syjiv Ixi^x^x^ Kxa sTspov 'insasv iv 

8 fxiau Twy xxxy^o:^, ^ av[A(pveiaxi. xl xxx'Axi drri-vi^^xv x.m'o. Kat Its- 
^ov sneasv slg T/jy yriv t/jv xyx^riv, ;^ (pvh izoir^as xxmov sxocJovjxnXx- 

9 aiovx. TxvTX 7.i'y:>:y, It^'hw 'O h/o^v Stx axseiy^ dxshu. 'ETrjj^wTwv 120 . TO K A T A A O T K A N Cap. viii. 

lo j£ amlv ol [j,a^YiJcii amS, 7\iyov\iQ, ti; uri yj '^acu'oo}^^ ocvty}. 'O J'e 
fTTTsV 'TjwTy ^s^ojcii yvuvoii roi [xv<^r\oix tyiq ^oiaiXsiotg rs ©ia' 701$ (3s 

"''2 ^:(jiy, ''e<ci ^ avT/j }] 'UTU^ocSoXyi' 'O am^OQ, iiiv ^.oyoQ th ©£y. 0; 
^e 'motpx TYiv oSov, s/aiy c; dy.sovlzQ' eirx s^yzroii ^iol^oXoc, ic^ otiozi 

14 d(pkav\au To ^l uq tc^c dyJ,v^0LQ -wiaoVi krot elaiv ol dyAaavjii;, ^ vi:o 
fxspi[.ivuv iCj ■wXsrs Kj y]^ovu)v t5 /S/a Txro^svoyzyoi crvyT^viyovjixi, -^ a TsXea"" 

15 (po^sai' To ^£ h tY) m?^^ yri, htoi uciv oijivsq iv xa^^i-x mXY] it^ dya^^y 
d/isaoLvjec "^^v T^oyovy KOLTiynai, k^ xoc^7:o(po^saiv iv vnoyovri. 

16 Ov^iig OS T^v'xyov u^a^ mXv'KJsi alnov aKSvsi, n vnoxdru kT^Uyiq n- 
0.rj!T/v' dXh inl T^v/viotC SKLTi^yjcnVi Im ol slanoosvoysvoL ^'kin^ci 70 (pa;, 

1 7 Ou yxp eVi icpvTfjov s (pavs^ov ysvriaijoiiy s^s d-Ko>(^v(pov a yvwa^j^crs- 

18 ■]«/, ^ si; (pxvspov hM' BXsTtsjs Sv tuu; dxsijs' 0; ycc^ ixy s)qj, ^0- 
^7s}ai atTW* ^ og dv yrj 's)(yi, >^ ^oksI t^siv, d^^rjcrsjoii d-K uvtS, 

1 9 Uupzysi/ovjo ^s 'UT^og oiv7ov n ynTYi^ Jij ol d^sX<pc] av78f ;Cj sx i^^vvoivjo 

20 avnvx^sh auTw ^ix 70 oyXov. Kat d-KyfysXr] aurw, T^eyovjw' 'H y^Tri^ 

21 (78 ti ol dh'K<poi an sg-nxoccriv 's^'j), i^s7v crs dsXovjsC' 'O Js dnox^i^slcj 
sT/TS TtTPog ocvrsi' Mnrr,^ y.a ^ d^sXtpoi ya, iiTOi slaiv ol 7ov "Koyov 73 

©£8 dxBOvjsC, ^ 'ST018V7SC 0LV70V, 

2 2 KolI iysvsjo iv yid Tctv yjys^uv, k^ oiV7oc ivsbr) sic '^'KoioVy it^ ol yoc- 
^Yjlxl uvtS' ^ shs 'sy^oc OLmsg' la^tcX^uysv sk ^0 "^s^otv 7Yis ?\iyvYic. 

23 Kou dvYjX^no'Ocy. TlXsoyJccv Js ■av7uv dipvnvooas' -^ xdJiSr] XaiXu^ dviys 

24 sk '^n^ ?^iyvnv' fc, awsTrMpiivjoy Kj mvovvzvov. UpoasX^oiijsg ^s ^lYiysi- 
poLV 0CV70V, T^syovjec' 'E7r/r<XTa, £7r/raTa, d-KoXT^vys^oc. 'O Jg iys^klg 
hsriyrios tw dviy^ x^ tw xXv^hvi t5 v^oijof Xj szoivo-oivjo, x^ iysvsjo yoi- 

TJIVYI* Cap. viii. E Y A r r E A I O N. 121 

25 Aj?v)J. eTtts Js avroiQ' lis hiv n m^ic U]w&jv ; ^o^n^ivj^i ^£ £5auf-<a(7aj', 
"KeyovliQ vt^oq dXK)]},iii;' Tiq oi^oL HTog hiv, or; i^ tqiq dvi^on; iniTuaaei* 

2,6 KAI Kujii^Xsvaxv slg ^riv x^^olv twv Tix^oi^Yivo^v, nriQ l<;)v dvjiiiscxv 

28 ^vcrxsjoi >^ iv olftiOi hx. sy-svev, aAA' iv toIq pYiiKO(.(jiv. 'iSxv Js tov I^jcray, 
;i dvxy.pcc^ixCi 'W^ocrsTrscrsv ocvru), )^ (puvY} y-syxXi^ sI'zb' Ti l^oi mi croi, 

29 'jr5>78 vi'i t5 ©£8 Ta 114^/5-8 ; ^eofACCi cm, f^n y-s ^aaotvio^rjC' (na^j^yfwAs 
yd^ Tw Trrvsvfji.oiji tw dxix^dpTta i^iXhlv UTto t8 avS^WTra' •zzroAAoTf ya^ 
y^^ovoiQ avvYj^ndxsi avTOv' ^ ioecrijuho dT^vaeai j^ 'OTsJ'iJcif (pv'Xxcrcroysvoc, 

30 ;^ ^lOi^^riaam Td ^£o-[Ad, riXotvvfjo mo tb §a.i[A.ovoc sk T«f s^ii^yf.) 'Ett?]- 
^coT)5o-£ (J's atJTO!/ 'l'/](T8f, T^y^V Ti cot i<riv cvoy.a ; 'O ^s s/tts* As- 

31 y£wv* OTi, ^ixiiAo-jioc TJSoXkd ilaY{khv sk ciVTov. Koci zroL^^y.dXei amlv Xyx 
3'^ (j^ri hiTU^Y) avToig sk t^v dSvaaov dzsxk^v. "^Hv Ss hfi dyi'Kri '/oi^uiv 

hoLvuv ^ojxofnivoov iv tw oobi' k^ zroc^sxdxsv avTov hu iniT^i^r) 'uvto"c 

33 iiQ hiivBQ slcrsXklv' ;^ irtiT^s^S]/ oLVTolg. "E^sX^ovjoi J'f rd ^aiyovia dno 

34 V8 £if Tj^y "kipriVf ii^ di^inviy/]' "l^onsQ ^s ol ^oaxoyjsQ to yiysvri[AhoVi 

35 %(pvyov, }i^ [aVsASovIe?! dnnyfi^Mv sic tj^v 'uroXiVi ^ ^'^ ^^^ dy^BQ. 'E0- 
>]A3ov ^£ /JfTy TO /to/ovoj* ^ ^a9ov ■z^-^o? Toy 'ij^cray, ;^ su^oy Ku^fifxivov Tcy 
di^^uKQV, dip* 8 Ta ^oLiiAovix l^iTjiXv^et, lixoPtiaiJLBVov ii^ o-'xOPovs'Pia, 'urci^d 

36 T8f 's^o^DLQ T8 'l^jca* ;^ £(po?)'j9)9!7(Xy. 'ATTj^^^fs/Aay Js auToTf ;^ Oi l^ovjsct 
ny 'u^^Q iaZ^ri ^ofAnoviakiQ. Kou 'i^^mriaoiv uvtov UTtocv to -njAjjOo; TYjg t<r£-. 

^lyi^fis rm ToL^a^yivWy dns'kklv dn uvrZv, oti (po^io (/.syxM awn- 
38 X°'^^' ^^''^°C ^s ii-x^di; sk to 'm'Ko^iQV, V'Ki<^^£\\jiV. 'E^ssjo ^e txvTs dvrj^j 

d(p'' 8 i^BXY{Kv^a rd ^uiyJvia, slvxi avv ocvtoj' dnsT^vas ^e OiVTov 'lyjascy 
3Q Myuv' 'T7!og-^£<p£ slg Toy ohov era, ^ ^iriy^ oaoi £7ro*V£ croi Qsoc- 

1 i Kou 12.2 TO KATA AOTKAN Cap. viii 

40 EFENETO ^i ky tw uTror^/iJ^ai tov 'Ijjo-Sv, dne^i^ixlo avTov oyXoQ* 

42- Oelv siV 70V oifcov oivTB' 071 dv'ya.7r}^ (/.ovoyevrj; YJ]/ av7S wc £7X1/ ^(^^em, 
^ ix,'j7Yj dnihrifTHBV. 'Ev cJg tw 'vndysiv ix,v7ov, ol o^Xoi avvsnviyov av7ov> 

43 Kai yL^i*)^ 8ja iv ^uasi Qify-ocjo^j dno i7'2v ^i^zmy y]TiQ l(X7^o7c 'UJ^ocroi- 

44 va.XiA}aaaoi oXov 7ov ^lovy sx. Xayyatv vii aJ'svof S'f^aTTsuSJJfa/ 'sy^oasX- 
^saot oma&svy r\^o[\o 78 x^xaTts^s 7s IfAOtlis av7S' ^ T!Tx^oix^yi[^o(. s^y] 

45 h ^'^<^iC 78 aii^oijog aJr^c- K«i eTttsv 'lYiaSg' Tig oi^cli[ji.svQg [xs ; 
'A^V8i/.£vo:v ^s 'urcKvjo)v, einsv IIs7^oc, ^ ol jwst' aurs* 'E7:i<rd70c, ol 

4*^ c;(_Ao; avv£yjd<yt as Xj dno^XiCacri) x. XiynQ' Tig d\!^oi.\LZvog y.8 ; 'O Js 
"lYia^g smsr ''H^otjo jwa 7ig' iyu} yoc^ 'iyvm ^vvocfxiv e^eX^^croiv uk e[ji.S. 

47 'l^Sax ^s Yi yvvYj 071 bx sXoc^s, T^i^aaot. 'hX^s, x^ ■:!T^oa7:£(78<70C ocvtu, ^i 
YjV ochiccv Yj^ocjo uv7^, unYjyfeiXsv amS ivu/7:iov 'uravjog ts Aaa, x^ ug 

4^ Id^n TJTUoocx^YjfAX. 'O $e ejxsv W7y}' Qu^jei, dvyocjs^' )5 'zjr/r;^ as ai- 

^9^a'M£ ae' 'sto^evh dg tl^YiVi^v* '^£71 UV7S XotX8y7og, s^x^^^ "^'^ tira^a ra 
a/3j//o'uv«7&;9^8 Xsyuy aJrw* '^Ot; 7i^vYiX£v yi dvyu7Yi^ an' y.n axvXXs tov 

50 MdaxocXov. 'O ^e 'lYjas; axsaxg^ dirsx^i^r} ocv7u, Xeyar Mr, (poSS* jwo- 

51 vov ■3r<r£u£, j^ au^Yiaijoii. 'EaOwv Jg slg 7Y}y olxiuVi ix d<pY\X£V dasXhh 
H^ivcc, il i^iYi IlsT^oy ;^ 'l'xdvvr]V ;^ 'laA:co^ov, ;^ tov 'sxoijs^oc 7Yig TSTOLi^og ;^ 

52- T/^y fXYilsooi. '^ExXoiiov $£ 'UTdv7£g Xj ixoTfjovjo CiV7Yiv. 'O ^£ sins' Myj xXui- 

53 sje' ix diishoLVSVy dxXa xot^sv^si. Kou xd]sysXw)/ 0LV7Si sl^07sg 071 d-ns- 

54 Oav£y. Av7og ^s ix^xXdov efw 'urdvjy.g, x^ x^scJYjaoig 7nc X^'fo? civ7rig, i<pu~ 

55 VYio'S, Xsyx'/ 'H 'uralg, lysto8. Ka; sVeV^sips to tjtvsv^ix, 0(.v7Yig, k^ 

56 ctv£r55 7f:oipxx^7il^&'' iij ^iS70i^sv 0LV7YI ^o^woii (pxyslv. Koii l^si^Yiaxv ol 
yomg OimY\g' l is 'S^u^YjyfsiXsv av7Qlg [J-Yihn shslv 70 ysyovog, 

I STPKA- Cap. ix. E T A r r E A I O N. .123 

IX. ^rrKAAESAMENOS Se 78 g ^u^sm [^a^r^^g aura], 'ehxiv avTo7c 

3 ^vmiMV Kj i^sa-ioiv etu ztxvtx tx SxiiaoviXj k^ voaag ds^xneueiV y.ou 

(KTrheiXsv aJra; Kn^vcanv tyiv (Suai'Xewv t5 ©sSa j^ loca^oit rac dak- 

3 v8v]ois. Koii she ttT^oQ uvtsc' Mn^h citpsjs si; rnv o^ov, [ayits ^xhhg, 

fjcme zTYJ^oiv, fxriTe ot^rov, fxnrs d^yv^iovt p]r2 dm ^vo yjTu^vxQ 'zyzi-i. 

4>5 Kai f('f >5y h clxixv ffVlxO^ils, ixil ixivijsi ic^ Imkv ili^x-'^^^' ^"* °'^°'' 

6 osTov dno TOV -uro^ccv I'jW^v di^ojivd'^otls, slg i^oi^rC^iov sV aJraf. 'E^s^- 

'UTxflay^s. 

7 "llKii(j£ ^£ 'H^wJ^Jj; TST^d^x'^c 7X yivoiASVX in XVT3 "urxnx' Kj ^iyj- 

8 nopsi, ^ix 70 Xsysa^xi vm r/vwy, hi 'iwxvvnc iyriys^xi i% vsk^w. 'Ttto 
7iV'j)v ^£, 071 'HXixg £(pxvo' cTaAwv Of, 071 'UT^o;pri7YiQ sf; 7^v d^x'^iw 

9 dv£<^Yi' K(Xt sTttsv [0] 'H^i)o/]c' 'lu^dvvnv £7^ d7:£X£(pd?^icrx' 71; Jg sViv 
arof, -zzTt^i 8 syw xxb'j: 70ixv7X ; K«i £<^rjT£; 1^£'lv xmov. 

10 KiZi xj-Koq p£-^xv\£Q oi dno^oXoi ^iYiyioaxvlo xv7(a OCX izoiYjaxv ic^ 'urx- 
pxT^x^'h avj^Q, im£')(wcn(T£ koc]' Ui-xv eIq 701:0)1 £^rjy.o]/ tsoXvj^q y.x7i8'[j.£~ 

1 1 VYji; Brj^a-x'i^d. Ol (5s o-)(Xoi /yovrs;, mo7\8^Y](7xy xv7U' lij ^s^dfj-cvo; xv- 

7SCj iXX}.£l X-07o"lQ '7JT£0i T^? ^X<7lX£txQ t5 0£8, ^ 73Q X^ZIXV %-)(0V7XQ 

1 2 ^£^xzeixc 1^70. 'H J"! i^jM£^a i^^^cijo y.XmiV 'st^o(T£X^ov7£c S's ol ^xhy.x 
fl/Tov auTW" 'ATToAucjoy toj/ oyXoVi '^''^'^ d-K£'K^ov7£g sic ^dc hvxX'j} y'jO(.ixc 
j^ 78 S dy^^^j yxjxXicr'xai, t^ sv^uaiv i7:iaijiar[/.ov' 071 coJ*s h i^-riu'^a 707:^ 

1 3 ia^iv. ETtts (Je "ST/Oof xvjbq' Aot£ «Jto;V uftsr^ (pxyzlv Ol ^s fiVoy 
Ou';^ £/V<v Yifuv wXfiov n 'ds£V7£ x^7oi ;^ (Jb'o l)(}u£c, £i jwiin 'StoobvUvJbc 

14 '/gjaflf dyo^d<j^[j.£V sk tjixvIx tov Aaov tStov ^^u^ocjx' C^Haay ^a^ c^v£i 
ayJ'^ff 7!:£v\xu7')(t\iQi) eTtts ^I -sr^of th? //«9"/2t«c iXuVa' \l.d]xzxUx\B 

15 au-a? KXicriXQ dvx 'iiT£V7YiZo{]x. Kxi lnonf}axv'B7Uf j^ dv£}:Xivxv XTtxvjx^. 

16 Aa^wv (^£ raj •srivis «^7a?, ;^ ra; J'uo lyjvxgy dv^^xi^xg slg 7ov 'J^x~ VOVi 124 TO KATA AOTKAN Cap. ix, 

^ 7 voti Tw ox-^W' Kat £(poc'yov, <^ i)(^o^Tda^riaoiv urocvrBg' ^ rjP^Yi to 'mepia- 

1 8 KAI iyhijo, iv tcc sTmf ocvtqv 'UT^otj^vyi^ivov HOijocy.ovixCi cvv^croiv 

19 Ao; elva; ; Of ^s diroK^iUvrs;, ehov' 'Imwriv rov BcnTfji^i^v' uXXoi ^Sy 

20 'HXlOiV oiXkOl ^2) OTi 'W^O<pV)TY}C TIC TOOV d^XOitUV dvS^Y]. ETtTS $S UVTOiQ' 

'TfXBic ^£ TiVK jw£ T^eyijs sJvui ; "AnoK^i^slg tJs YlsT^og, size' Toy 

21 X^/roy T8 GsB. 'O J'g i7:iji(j.^(Txc avioli;, 'ma^ny^eiT.z [xri^svl shzlv tbto, , 

22 siTtuv' '^On M Tov vioy ra avS^WTra otoAAcc -siradsTv, ,^ d'Ko^oiii^oLo^Yivix.i 

23 '^E'hiyi ^l TiT^oQ 'UToivjas' Et tic ^sXsi omaw [/.a sX^siv, (X.'KOt^VYi(Toi<j^(a 

24 SOLVT^y Kj d^XTU TOV TOCV^OV OtVTS KU^^ ^[AS^OiV, ic^ d}CoXH^£lTU fXOl. '''Of 

yxp av deM t'/jv ^vyny OivrS am(x.iy aTToAso-ff amrir oC §" dv dnoT^ia^ 

25 T^v ^vyYiv DLV7S 'hsHsv I//.S, 8T0C cTcocsi ocvTYiV Ti yoi^ ^(psXe^TOii av- 

26 ^punoc xsp^YjO'Oig rov xoaixov oXoVy sauTov ^s dzoXsaoccy n ^ni^iu^eic j'^Oc 
ydp dv haio-xyv^rj jws k^ tsc fjws; XoysCy tetov viog ts avQ^ooTra fV^/ir- 
•yyv^no'floii) oTOiv sX^ri h in ^ofry OLinsy j^ t5 TsroiT^ocy k^ twv ay/wy a'y- 

27 ysAwv. Alyw ^£ ujmTv aAjjQw;, slai rivsc tuv wJs fVj^AioT&JV, 0? 8 yfuo-ov- 

Ta< duVUT8y sue dv 'i^O^ai TYJV (SxcTlXBlCiV T8 0£8. 

28 'Eyivijo ^s {iii\d ts^ Aoya? tbts^ aVei yii^s^OLi ojiju) k^ 'nroc^aXa^ujv 
Toy liir^ovy ^ 'ludvvnvy Kj 'Iukk^ov, dn^r} sic to c^oc 'ur^ocrzv^ix.o^ix.i. 

29 Kat iyivsjoy iv tw w^oawysa^OLi avToVy to u^og tS ■vr^oams xvtS hi- 

30 floy, ;^ fftar/CT-f^^f aOra A£u;fo? l^as^dTfjm. Kou /Ja, avJ'^fc J'uo o-uy£- 

3 1 AaAav oivT(fy oXimc moiv Mmric Kj 'UXtxc' oi o(p^£vjsc iv ^0^% hsyov 

32 TYiv th^ov avTB, rjv £pXk£ 'mM^^)> i^ 'isfaa-aAjfft. 'O t^s Uk^oc j^ ol Cap. ix. E T A r r E A I O N. 125 

33 0CVT8, )i, iBQ ^60 uv^^ocs T8? avvs<ruT0cc auT6o. Kai lyivi\o ev tw ^ixyu)- 
Pi'<^ia-^xi auTS? an aure, slnev Ylir^og vr^og tov IrideV ETr/raTa, 

34 as'i (jLiOiVj ^ iMav 'HX<k* jwjj f/Jwc Atyei. Taura (Js :zut8 Xsyovrogj 

35 saQsIv ek '^nv vitpeXriv. Kou (puv^ iyevijo ix t% v£(psXYjr, T.sysaa' Ov- 

36 jog fV;v vio? ]W8 dyxzrjToSt xvrS dx-dsrs. Kcii iv tw ysvia^sci Tr,v 
(po^vrjv, svpi^Y] "lYi^Sg [aovoc' ^ avroi iaiyriaav, k^ i^tii ixTrfiyfsiMv iv 
Ikbivxiq txIq ^.d^oLiQ Q^ev wv iu^oixoicnv. 

37 "Eyivijo ^s ivTri i^rjc yjiisox, xomTAcvru^v ccvrccv dno t5 o^a?, avvip- 

38 TYjasv oivru o-^o; -siroAuf. Kai /Ja, uvriP dno rS o-^a olv£^or,a-Sy X^yxy 
Li^daxu'hs^ ^ioy.a.1 an, sni^Mt^jov inl tov viov [xa, on y.ovcyiy/iQ i<ri [j.oi. 

c9 K«i /Ja, -srvsu^wa XxiJ.^xv£i uvrhi Xj i^xi(^v'i^c ^^^^^h -^ (jnx^xaa^i xv- 

40 TOV liilx oi(p^B, x^ fJLoyic dnoy^u:^s7 aV xvtS, avvTcthov xujov. Kxi iJs- 

41 Tj^nv Twv ^x^YiTm era, Xvx ix^iXK'j^aiv (xurc, x^ ix to^vvy^wxv. 'Azox^i- 
Osi^ Je 'l/^txafj 6{7r£>* '^Q. ysysx xmg-oi; ^ ^i£^^X[j.ixhrif %'j:g 'mcn£ 'icroy-Xi 

42 "sr^of vfjtxCi i^ dv£^oy.xi vy-Zv ; 'nr^Qaxyxf£ wJ"£ roy u/ov era. 'Et; Js 'ut^o7- 
i^yonivs aura, i^pr^sv xvtov to ^xii/.oviovj Xj avv£<jT:xPxt,£V' i7:£Ti[xr,(7£ 
Se 'lY]crSc TW 'nTV£V(AO^i tw dxx^x^ui, i^ Ixadjo tov •sralJlz, >^ aVfJ!^;;^;^ 

43 auTov Tw ■zzra]^: auTa. 'E^£7:XYiaaovjo Jt zrxnsc em tvj [X£yxX£iDTi'iJi ia 
(?£8. riavTiov J'e dxvy.Xi^ovlKV Im wxniv olc izoi)](7£v 'h'icruCi el^c -ur^of 

44 Taf [AX^-OTXC X.VT8. @£7^£ V[mQ £(V T(X WXa U,UOdV Taf 7/oyV.; T871',;' 

45 9^a^ vioc TH dv^^'JJna yiXket iJTX^xJi^oa^xi sk y/i^^^ dv(^p'x7:o:y. Qi ^'i r\y~ 
Vi8v TO ^Yj[xx T8T0, Xj i]V 'UTX^xx£xx7iVy,[x£yov dn ocvTuv, Tvx fXY} xla-^'^vjxi 

46 xvTO' Xj £(po^svjo i^'j)Tr,(7Xi xvTov 'UT£pi ra ^riycijog rsra. E/cri^A-Ss ^£ oixr 

47 ?xyicry.og iv xvTold to, tic xv £Ty] ix£i^oov xvto'jv. 'O S- 'l};7a; la^v tcv 
^ixy^oyiayov tt^c xx^^ixc xmoiv,. izi'Xa.Coy.£vo; "urxi^is 'i^rjasv xvto -utxp 

48 ixVT^' XOU £li:£V XVToIq' '^Oq ixv ^i^nloii T8T0 TO TtTXl^lOV £zl TW Ov6~ 

K k. f/.xTi 126 TOKATAAOTKAN Cap. ix. 

49 'Atio/.^i^sIc ^£ 'liKcivvriCj itnsr 'ETti^diTtx, sUoixh rim im tw ovo- 
5° //sQ' Yiy.'^)!' Kou she ijs^og olvtov o 'inaSg' Mr} mXvi\£' 'og yoi.^ hk srf 

•AX^^ ^K^V, VTTS^ YJl^iv i<^lV. 

5 ^ EFENETO $£y h tw crvixn7^Yj08a^oii Txg nixs^ag Trig dvoiXr)^£U)g ocvts, 

52^ ciiTog TO -wT^oo-ccTTov ixvtS h^i^B t5 'UTo^sisa^oci £lg 'l£^iicroi?.Yiy.. Kai 

d'K£<;'£i'h£v dPyiXBg tn^o 'ut^o<7(^7:8 oi.vt^' ^ Tsro^ev^ivTsg ilarfkhv elg xu[AYiy 

53 ^ociJtxpsiTUV, wrs iToiy.oiaoi.i ocvtu. Koii iz i^s^avjo oiVTov, oti to 'ur^og- 

54 uzov UVT8 ^y 'uro^zvoy.svov slg 'h^^craT^rjiA. 'l^ovTsg ^e 01 [^tx^n^jcii uvts 
'Idt/.u^cg K^ 'luhvYj;, slnoV Kv^i£y db^eig ii-Ktt^iKZv "mv^ xoijoioyjvai dno ra 

55 iipcxvSy Ki dvciXuaoti oiVT^g, u)g ^ 'HXixg £noiYi(7£', I,T^d(p£ig Js iiteTiiAYi- 

56 (7£v a'JToIf, ^ slnsv Ovx ol7(x']£ o'la "ZifVsviAocjog he v^xelg' y«^ viog tb 
otv^ouns H>c ^aSe ^vx^dg dv^^(^nm dno'Ksc-xi, aAXa aucroii. Koil ho^ev^ 

^nO'CiV Big £T£OUV XUI/.YIV. 

57 ^EyiveTo J~e 'sropevoy.svuv ai^roov iv TJ5 oJw, sks Tig "zzr^o^ ocvtov' 'Axo- 

58 AsOtJ-jw aoi oTts dv d%£^)(ri) Kv^ie. Kou eiTTSV ocvtu 'li^aSg' Ai dxmsxsg 
(po^7.£8g sx^CTh ^ "^^ Tdijeivd ts s^oivS xcijof.crxT^vuaeig' ^£ viog tS dv- 

eg fl^wTTa «a; 'tyji 'ms t/?v X£(poiXrjy xXivrj. Eine ^£ 'or^og £T£^ov' 'AxoAaSf/ fxot. 
'O ^£ sine' KvpiS) smT^e^ov y.01 aVsAdovr; zt^uitov ddil^ui tov 'mc(.T£^x 

60 jwa. eTtte ^£ avTU 'l^asg' ''Atpeg Tsg vex^sg dd\\joii T^g eotVTUV v£X^^i' 

61 av ^£ dn£}Mv MyfeXT.e Tnv ^xai7.£i(xv t5 ©sa. ETtte ^£ Xj hs^og. ' Axo~ 
T^a^fiO-o) aoiy Kvpie' 'Utpootov ^e Itt/t^st^o)/ y.01 d-KOTOi^ac^ai Tolg £lg tov 

62 oIkov //a. ETtts ^£ Tjs^g avTov 'irjoSg' OJJ^g;; ini^aXu]/ tyiV -yfloa. OLmn 
fV dporpov, >c^ /Sasttwv £k tu oniau, evkTog hiv elg tyjv ^occri},£toiv tS 0f5. 

X. META ^£ TOivToi dvehi^ev Kv^iog Kj BT^sg i^^o(Arixovja., Xj d7:k£i7^£V 
ocvTBg dvd ^vo zt^o TSTpQawim aCra, dg 'urdaot.v tstoT^iv k^ to-kov a I/^eAAev 

aVTOQ Cap. X. ETArrEAION. 127 

2 oiVToc so-^ijhj. '''EXsysv Sv tu^oq auTHf *0 [xh d£^i(Ty,oc woAt)?, ol ^s 

5 y.yi^iycc mix tyjv o^ov daitoiaYia^s. Elg rjv J" an olxiuv slasoyjja^s, u^'Ztov 

6 T.s'ysJB' EloTqyn TW ou(>j tstw. Koii iav [jwsv] ^ ly.fi [0] wc; sl^riyy};, izix- 
VdTtavaflcii Itk ocvtov jj £/^^>5v>2 UjWc«;y* £i (5*£ ]W)^)'£, 1;^' v[ms OiV0(X!Xy.i^ei. 

7 'Ev auT^ ^i ryj olyJx [xsv£rsj sa^iovjsc J^ TJStvovls; riz 'uiy.^ am^v' cc^io^ 
yoL^ i^ystTYjC rS [Xicr^S aura lr/« My) y.£JciSnivfi£ l^ oly.iUQ v.Q or/iav. 

8 Kal il; r^v $' uv ■woXiv sli^^-xria^s, Kj ^iy^uvjxi vfxac, ia^isjs ra 'm-a^oiji- 

9 Offcsva v[x7vy xci] BiPWKBvSTB T8? vj OLVTYi dahvfi^y K^ Xsysjs uvToT;' 

10 ''HyfiKsv l<p' vi^oLQ Yi iSaaiXsia rs ©sa. Etc ^V ^' uv -urcXiv uasoyria^ey 

11 itj^ri $£)(uv}oci viAoic, £^£A9ov]f j el; rdc -rnXxTeiOLQ aJr^f, £i7tixl£' Koii tov 
xovio^rov, Toy xoXXri^evJoc y];juv £K itiQ "StoAswc ujaiov, dnoiAOiaaoiAS^x Vjulv* 

12 'ZjrAJjy Tare ym)ax£T£, oti riyfixiv i(p vy.xs ri ^oiciXsiu Ta ©£a' Asyw J's 
i3//rv, OTf I.o^c[Aoi; £V 7ri Y]y.£ox ix£ivr) dv£XTOT£^ov sra/, Y] lYj THOXSl 

13 ixeir/}. Owu coi Xo^x^h, 8x1 croi B^OtjaitJ'a" oti f/ e'y Tu^w ;^ Sii^ww 
iyivovTo a; §vvx[/.£ic ul y£voix£voLi h viaIv, 'mxKxi xv Iv axxxu ^ aTroJi; 

. 14 xxH(^£yxi y.ijivoYiijxv, IlA^y Tu^w ;^ 2<(Jiioy/ uv£y.roT£^ov era/ fv t)5 xoiaet, 

15 /] Ujt/.Iy. Ka< C7U, Ka7r£^vaaf<, ij fcco^ ra a'cava li^'jo^il^x, euc xAa xoijx- 

16 ^i^xd^ncYi. 'O a/axv lY/aJy, l/xa a'-xaer it^ ci(i£TUV vy.x;, £//s x^slsr 

17 ^e ljW£ d^ejwv, x^ijs'i rov dT:o<^ii\xy\x [X£. 'TyrsV^tipav ^£ ol l&Jo [.'.)] y.oyjx 
fxPix ^iZ^aVj XiyovTeC Kvm£i it^ ix hjyovix vzolx^asjxi riMv vj tw 

I 8 ovojAXTi era. EiK£ ^s xvroii;' 'ESsw^av rov I,d^xvdv, o:; d<Tpx-KYiv, Ix ra 

ig a'^aj'a zj£a'6ilx. 'iSa, ^i^ufM v'mv tti^ i'^aaixv is -ssxriiv l~dvo) o(p£'xy ^ 

(xxop-nrnv, ^ eiu 'urxaxy T>]y ^ivx[xiv is £-/}^s' y^ a^lv vy.dc s [XYJ d^i- 

20 xriUYj. n?Jiy h rarw y.i] yxi^zxi, In rx 'urvivyxlx vixiv vi:oTX(T7£ra.i. 

2 1 X'^k^' ^^ [^^^AAov], on TX ovcy.xjx vy'2v £yod(p-o iv toIq scxyolg. "Ev auVq 128 T O K A T A A O T K A N Cap. x. 

avveraVj £^ dzsy.xXv^a; avra vriTiiotc' you o t)T0LTr\Oj on ^rag iyevsjo 
2 2 sv^oxioc ii^-K^oa^iv an. Kou ^^xipiig vr^o; tbc fJi.ix^n'^aSi siire' UdfjOi 'uro:- 

'STOijn^' j^ n; hiv -uTOiTYi^^ d i^YJ vioc, lij w say ^sX^lai o vioq anoKoi- 

23 Xv\\;xu Kui <;^iX(piiQ 'ut^^iQ rs; |Ma9)^TaCj }(x]'' Utav she' MuHixptoi ol 

24 o(p^<xXy.o] ol ^Xi-KovTSQ oi ^XsTtels. As^/oi yxp v[juv, 071 'UJoXXo1'uT^o(pi)T0ii 
.'Cj ^oLcn'Xfn; r\^i\r\(JCLV i^s7v u v^Hq /SA^Tre]?, i bk. sloov ,^ dy.mo(.i u 
uy.hTS, ^ 8}i rjxsa-ocv. 

^5 Koti iJa, vo[f.iKOQ ti; dv£<TY], exKeipx^uv avTov^ ^ T^syxv' Ai^occrKOi'hs, n 
2 6 'ujoiYicnx.Q i^^y]v alxviov xXri^ovoy.riao) ; 'O J^s elite 'ot^oq civtov 'Ev tw vojww riye- 
27 ypcci^lai ; 'uritJQ dvxyiV'j^cTKeiQ ; 'O ^e dTioxpihl,^^ einev 'Aya-KYjaeic Ku^iov jov 
Geoy a^e^o'KriQ rriQ xoco^ioLQ era, ,^ 11, 'oMqtyiq ^vyjiQ era, ^ i^ oT^y}; Trig lo")(yo5 
2 8 era, K^ f ^ oXYjg Trie ^mvoiixq an' ii^ tov 'm7\i]cnov am coV aeawov. ETtts (Je 

29 auTw' 'O^9cof ditex^i'^YiQ' thto 'uroieiy ii^ (^-ocrYj' 'O J'g deXuy ^ixxiSv kxvToVy 

30 elTTg 'urpog TOV 'l^(78V* Ka/ t/; eg-i jUS 'STXr]aiov ; 'TTToAa^cu)/ c^'e 'Ij^js^, 
fTTTSv* "Av^^u-Kog Tig KOCTeSotivs)/ dno^le^'duiKX^lJ. £ig''lBoiy^u, ;^ XYjTcag 'ure^i^ 
izecreV 01 itj ix^vaocvjeg uvToVi ^ •mX-^f/dg izi^evjec, aV^AOoy, d<p£VT£g 

31 )5fti9av)i Tur;;(^avov7(>^« Ka]:x avyxvpiav ^e k^evg Tig xaTeSocivsv iv Tri oi^w 

32 sxeivY}' Kj t'Jwv auTov, dvTi7:x^ri?'.^£v. 'O[xoiwg S'£ j^ Aeuirj^f, y£voy,£vog xtxjd 

33 TOV ToTTov, fASwv ;^ i'Jwv, ayT;7ra^^A9£V. I.(xy,x^£iTYig Js t/? oJfiuwv, ^aQs 

34 ;i;a|' avTov, k^ i^uv ocvtov, eaniTKixfyyia^-fi. Kxi -sr^oaeAOwv xxT£^ri7£ tc( 
Tpxvy.oi]oc auTS, £ni')(£(i:v '£?^oiiov ^ oivoj/* ini^iSdaag J's a'JTov sVi to fJ/ov 

35 xjriyogi '^yxf£V uvtqv elg zrxv^oyjJoVy ^ £7:£fx£'kri^ri olvts. Kxl im t^v 
uvpiov J^£A9cov, ixCaXitiV $Co ^rivd^ix %^xx£ tw "mxv^oy^e", Kj sTksv xvtu' 
'E7r/ji/£A)i9r]T< a-jTs* ;^ o,t; dv Tsr^oa^x-KXVYiangy iy^ h tw £-Kxv£^')(£(i^xi 

36 [^c aVoJ'wVw (TOi. Ti? ay t^twv twv t^/wv ^oxel aoi TisT^ficrm yeyovivxi 

I T» Cap.x. ETArrEAION. 129. 

37 T8 i^irsaovloc ek r^c T^^^d? ; 'O $e shsV 'O womon; to sAso? ^cT urns. 
ETttsv av «UTW 'l^jcrsV ITo^sua, y^ av 'utoih o^oiu;. 

38 ErENETO ^£ iv tw TiJ-o^svsa^Oii avrsg, Kj ccvrk it(7n>^^sv ek xui^nv 

39 Tivoi' yuvrj $i tiC ovo(/.oCli Moc^^oi vne^s^oijo avTcv sk 7cv oixov uvtyiC- Ka; 

xoviocv. £Zi<rci(TX Js slm' Kv^is^ 8 ^£7\e( coi oti h u^eX(pn |wa (/.ovriv y.z 
41 xarixiTtz $iocxovsliv ', shs sv avTri 'iva. (xoi avmv]iX(X^Y)TC(t. 'Akox^i^bIc ^i 

iinev oiVTn 'lY]t7HS' Mci^^x, Ma^9<x, jws^iftvaV -^ Tv^^oci^ri 'srsfi tzoT^'Ko',' 
41 'Evo; $i ia X^.^^'^'- Miz^/ix ^e rnv dyoi^nv [xs^i^oi i^sXi^oclo, ring sy. ixCxi- 

XI. Kai iyivsTo iv tuJ shxi uvtov h ioTj^ im 'sr^oasvxo^evovy wf £7:a,v- 

aocjoy- sine tiq twv ]U«9/]Ta)V olvt^ TiT^oc avTov' Ku^^s, J'/Ja^cv r]y.a; 'r^rcoa- 

a;, ivysa^ixiy xckAI^q y^ 'I'jC'XVvyjs i^i^oc^e T8f jwaQjjra? (Xvt8. EtTrs Js a-Jrorc* 

'"'Orav -cr^oo-sup^j^aQS} Xiyeji' Uolts^ [)?|Wu;v f'v ro7c ^^oivo7g,'] d'yixa^rjco 

TO ovoy.x. an' ix^STU) r} (Sxai'Xsix an' [ysvn^nTa to SiXyjfxa. ca, af iv 

3 j^pxvuy j^ im Tfit; ynQ-^ Toy a^Tov J^^oJv tov imscricv J/Ja j^jwr^ to xaS' 

4 Yjy.epxv. Kou oi<p£C %^J' '^^? dfj-X^uxc j^jmwv*- ;(^ yjx^ ^sruVoi d<pi£(A£y vixvil- 

0(p£lXovl^ YifXlV' Kj jWn £lj£V£'yXY)C 'hl^XQ £/'? 'UT^t^XCrfJiOVj [dXXO. ^VtTXl ri[AXC. 

5 XKo Ts 'Sroj'Tj^a.] KiZ< sItts •sj-^o^ xvtsg' T;f i^ uf'.ojj/ t^a (^/AoVy.^ xiro- 
psvaijxi'sr^o-c xmoy f.'.£aovvXTi83fCj stTrjj auTW" OfAs, x^naovy.oi r^ii^ a.o~- 

6-. ra^* lyr^tJii ^fAoc jwa 'nrx^-'ysy£Toi^ oda -cr^oc f^Sj J^ ^x^yji) ixu^O'S^m-ji 

7 «'JTW*" xxxHVog sVwdsy dnox^i^sig fkjj* M)) y.01, xons? W^£;^£" jiJ";')./]. 

5u^a xixXetTdiy }ij TOC ■vrxi^ix (/.a ]W£t' s/ur £/$ t))v ;t'oir/5V «V/V irJ'ji/a— - 

8' (J1.XI dvx<rdc ^svxi cou .kiy^ v^juvy si Kj a $^(7£i xvtu xvx^d^y ^ix ro sT-- 

vxi XV7B (piXoVy ^id ys tyju dvxi^nxv ocvr^ iye^^il^ ^xaet xvtw caov x"^' 

9 let' Kdyl^ v^uv Xiyj^' AhsiTSyitj ^o^ncr£7Xi vyAV ^rjTsrTf , ,^ sv/sriaPii'" 

10 x^8£T£, Xj dvoi'yricrslai i^/otTy. Tide yd^ xhiav A«//.oavf;, it^ i^rii'h fu— 

L 1 ^t(jy.£--y. 130 T O K A T A A O T K A N Cap. xi. 

11 ^«£7;.'£.', Zj Tw x^iioiPji avoiy^a-fiOi'.. 'Tivx ^e v^^v tov 'UTOiTi^x ahY\7Zi o 
* vi^jQ oc^ToVy [Arj 'ki^ov ini^xasi ccvrcf ; ^ k^ ix^uv, (xri dvn I^^voq o(piv iru- 

I 2 (J'wVs; auTw; ri k. ixv uhioa-n w'ov, y.YJ STti^uicrsi avTU azopniov; E/ sv vy.e7; 
13 'ZiTovfj^'oi vr.(x^-)(oy]eQ^ oiJaJt dya^x ^oyixjx ^i^ovcci to7; rsxvoic vyuv, 'uyocrca 

[f-xXKov ■vra.T-^^ I? spxvsy ^aasi JJvsvyx xym 7oIq xItSo-iv xvtov; 
J 4 Kai nv iK^xXXu^y ^xiyoviov^ ^ uvto y]v yM^poV iyhfjo ^e is ^xiyoyfa 

15 i^sX^ovJoi;, iXxKYjcriv y^tixpoQ' k. i^avyxTXV ol o-)(Xou Tivsc ^s i^ au- 
Twi/ siitoV 'Ev BssXi^e^^X xo-^ovt. tuv ^xiyovi'M Ik^xXXsi rx-^xiyovix.' 

16 "■'Ets^o; o^g tJTZi-^xipvrii;, (nof-Ashv -zzra^' xvtS s^yitsv s^ 8pxvS. Aurof J's 

17 £idw^ (X'Jtwv ra Jiavo>i]wa]a, elTTsv xvtoi;' YIx(TX jSxixiXsix i(p' ixvrnv 

18 ^'.xy.£^i(Th"i<7X l^YiysTXi, K^ oIkoc stU oJkov 'Uin]£i. EI Ss )ij Xoijxvxc £(p' 
sxvTov ^isys^ia^Yjj "crwj irx^crsjxi ^ (SxtriXeix xvt8 ; on Xsyijsi h BesX- 

19 ^£bfc?i SK^xXXsiv ys 7X ^xi[xovix. EI $£ iyu iv BssX^s^^X Ix^xXXu rx 

^XiyOVlXj ol wot UjMWV iv TlVi ix^XXXSOTy ^iX T^TO X^lTxt V^UV XVTo] 

20 ea-ovjxi. El ^s Iv ^XKJvXa Gs3 ix^xXXu tx ^xiyoviXy x^x 'i(p^x<T£V i<p* 

2 1 vyxc r) ^xaiXetx tS ©sS. '''OTav o Icryy^oQ xx^urrXicryhoc (puXxaay] rriv 

1 2 exvtB xvXnVy iv slp^vri Iff tx vTtx^y^ovjx xvjs ' 'ETrav (Jg o hyy^oTB^oQ 
xviH l-KiX^'h viKYjcrr} xvToVy 7Y}v lAfxvoTiXixv XVT8 xT^eiy i(p' Y) henoi^ei, ^ 

23 TiX axvXx aura ^ix^i^uaiv. 'O y,YJ uv ysr sys, xoij' iya i^i' )^ o yn aw- 

24 xymv ysf f]W8, axo^-Ki^st. '^Otxv to dm^x^rov TtfVivyx i^sX^ri xto t8 
dv^punny §i£px^<xi Si dvvS^-UV Tonuv, ^y)T8v dvd'Kxvcnv' j^ ftjj sv^ia-Hov, 

25 xiyzr 'Tnocps^u) eiQ tov ohcv yny okv i^^X^ov. Kx) ix^ov ev^iaxsi as- 

26 (TX^^ysvov ^ Ki}io(7[xnytvov. ToTS "moPZViTXi it^ 'STX^xXxy.^xvsi hlx hs^x 
'arv£V[jf.xjx -utovyj^ots^x laura, jc^ shsX^ovTX xocjoizsi ixsi' k^ yivijxi rx 
X(j-/x\x T8 avQ^wVa IxilvH yilp^ovx tuv 'ut^utuv. 

27 'E7£y£To J^f iv TOO Xsfsiv xvTov raura, hx^xffd tic yvvn (poovw Ix ts 
o-)(XSy ihiv auTM* Mxxx^ix h xoiXix n ^xTxaxax erf, -^ [axtoI bV i^n- 

28 Xx(TXC' AvTcc $e sins' Msv^vys yxxx^ioi ol dx^ovlsg TovXoyov t» 0£8, I Cap. xi. E T A r r E A I O N. 131 

yevioi xvtyi -urovYjooi i^i' a-riif-fiov i7:i^YiTs7j ic^ crrifxeiov a ^o^rjaflxi uvTyij d 

30 lAYJ TO ariixiiov 'icovoi tb 'ny^o(priT8' K«9wf yxp iyevsro 'iwvaf aYiyslov to7c 

31 'Nivevl'Tixii;^ stuq e^oii ^ viog ra avd^wTTB tJj ^/-svea Txvryj. BxcnXicrcrx 
vora iys^Mcrflxi iv tjj k^ktsi [xilx tuv dv^^uv tyj; ysvsxc TXVTYi;, lij xx~ 
Ixx^ivu avT8c' oTi rixhy in tuv 'uxs^octuv rrj? y^f dxSirxi t^v aopxv Xo- 

32 XojWWVTOf* Kf lo^, "srAsrov 2o?io//wv7oc wJf. '^Av^^sg Niveuf ocyxirwovlxi i'J 
rri x^idii [Asjx Trjc yivsocg TCivxTtQ^ k^ KOcjxx^ivScriv avTYiV on (/.i}evoy}(Txy 
iiQ TO xri^vyi/x 'iwva" Kj iJ'a, zrXslov 'iwva wJe. 

33 Ov^si; ^i "ku^vov aij^a?, ilg k^vkIov Ti^riaiv, aJe vno tov [jco^ioVj dxXx 

34 fTTt T)9J/ Au;)(Viav, tvx 01 slazo^svofjisvoi to (pefyog jSxsTiUatv. 'O ?^v)(yo; ts 
ffU[A,a16c i^iv 6<p9aA^o^* otxv ev cxp^xXixog era «7rAaf ^v, j^ oAov to 

35 crw/vCiJC era (p^eivov hiV hxv ^). 'vtovy]poc ri, k^ to (7'2[xx as ukojsivov. "^xo- 

36 TTSi av fxri' TO <pu)c TO iv aolj (txotoq eV/v- E/ h to o-w/za era oAov (pujeivov, 
jwj? f;)(ov Tf //ts^of axolsivovy £<rxi (pocjsivov oXoy, ug otxv "Kvyyog ty] 
d^^xnyj (po^ri^Yi as. 

37 'Ev ^e Tw T.x'h^jxtj Ti^'^rx xvtov ^xptaxTo^ tic ottuc x^Kriay) inx^ 

38 auTw. YlatX^'h Si xv^^iaiv. 'O SI ^xpiaxlog /Jo!]/ i^xC^xaBV oti s 

39 zr^ltiTov i^xTfjta^Y} 'uy^o ts x^itb. EItts J'e Kv^iog Tirpog xvtov' Nu)/ 
^jMsIf ol ^^x^iaxm to t^ccSfv tb tuot^is k^ ts mvxxoc xx^xpi^sja' to Ss 

40 sau^sv v[j.Sv ysi^Si x^Ttotyris >^ "utovyjoixC' *'A(p^ov£f, ^■^(^ TsroiriaxQ to 

41 e^coSsv, >^ to I'ljwflsy £7ro;)5a-£; Y\7j)v tx ivovjx Sots s'kZYiixoaCvYiV' k^ /Ja, 

42 'crojvTa xx^x^x v[Mv i^iv. 'AAA' a'^f u/'/ry to7c ^xoiaxioigt oti xnoSsxx- 
tSt£ to riSCoa[/.ov ,^ to tsiriyxvov k^ istxv Xxy^xvov, x^ 'mxpe^ysa^s ty\v x^U 
aiv Xj Tr]V xyxnriv tS Gsa" T«i;Ta sSsi 'vroiriaxi^ xdxHvx ixyj octpiivxi. 

43 Ovxi vy.lv Tolg ^x^iaxioi^y oti xyx-KXTS t^v vr^ujoxx^sSHXv iv tx7c avvx- 

44 yo:'/x7ci ^ To'^s da7:x7[A8C iv txI; xyo^xlg. Ovx). vylv^ T ^xyyoclslc j^ 
^x^iaxloij vKQX^iTX^i, oTt sVe wi TX priyelx tx xSriKx-, r^ ol xtf^^uzoi ol 132 TOKATAAOTKAN Cap. xL 

46 «Jtw' di.i^a.uKOL'KSy TOiVTix. T^iym ^ yiiiolq vo^i^sig. 'O §s eJnB' Kixi v[juv- 
7o7c vc^aol^ 80Ui on (pa^ort^ije to? dv^^msg (po^Tix ha^di^oijijxi ^ oivrot 

47 in Tuy Jbsi]uAwv u/^wv a w^ocn^uvijs toI^ (po^rioig^ Ovou v{mv,. on olxo^o- 
[/.sirs 7X. y.vr,ixfi!X, t£v tzr^otpj^TiJv, 6 cJs "TfTocrs^eg UjMWv (/.Ksxlsivav kvtbq. 

4^ '^A^a iix^7v^£iT£y (^ crvveu^oxsiTS Tolf £^9^0;? twv "syocTs^uv vixav,) on auroi. 

49 /-tsv dnsjcjsivxv auT^fj u^sT? Js oliLo^oy.fi7S. auVwy ra y.vYjy.s7oi^. A<«. tbto* 
;^ j] cro(pii« T8 0£s £i7r£>* 'ATTorsAw f<V «'Jra; m^o<pY]7ixCr ^ aTTOfoAsc, 

50 /^ £^ auTwv (x.'KO)il£VH<ji K^ sK^iu^^aii/' ''''ivx sx^y]lyi^Yi 70 aljix Tsyocvjctiv rm' 

51 'wpc(pY}7aVy 70 hyyvo^zvov 0,110 Kocjoc^oXri/; xmiASydno 7yji; yzvsoic T0CV7Y}Cy, 
dno 7S ouiAOcjo; '''A^eA, ew; ts ouixocjo; Zoc-x^a^iSy th ocnoXofxevs ijlb70(,^v 78 

S 2 ^uo-zarij^/a ^ tS oua* vat Alyw u^/Iy, ix^nlri^riaeloii dixo tJJ; yBVBoic TOtV' 

T»j?. Ou(PC< LJU/tlv To7? vo^imgy 071 rj^oijs 7yjv Kkii^a. 7riC ^-vwchw?" aurot J;^ 

5 3 gjcD^AflsTf, Kj rSf ilas^yoiJi.hBQ hccT^vaixjs^. Asyovjoc is aura raura Tir^oj. 

auTsCj n^^oivjo ol T^x^fJiGileic itj ol ^oi^iaouoi iemc ivsy^siv, )tj dnog-o^ix- 

54 7iiiiy ocinh "zzrs^j tsjT.siovuv' ivsi^evovjsg xv7ov, [^] ^ri78-n£g dYjosvaoii 71. 

h ra (^o^alog a.-j7Sy tvx y.otjri'yo^'naua-iy aura. 

XII EN oTs l-Kiama.'/^ziawv tcov [xv^ixiav ra oj^Aa, coVf xxlpcTtajeiv dXhvr 

Aa?, r\p^d]o Xsyiiv tsj^oq ts; juafirjia? aura* II^wtov '7r^(r£yJ\i lxv7o7c- 

a ocTTo rijc C%>3? Twv ^OL^icxim, r]7is i<rlv vnox^icrig. Ovirj-- ie a'jyKiKO.'Kvi.K^ 

3 ^ivov £<rh, sn d-KoxxXv^^na-sjixi' j^ x^VTfjoy, a" 'yvua^aejxu 'Av^' wv 

ocrx h 7Yi am7ix siTtotls,. Iv tw <pmi dx^cr^cijur ;^ vr^oc 70 sg iXx- 

A "hywxli iv ToT? 7X^2ioig, x'^oxrx^riaijxi I^I 7m io[MX7m. Ae^^w Jg v(a7v 7oIq: 

(ptxoiQ \f.^' M)5 ^obr)3^T£ ayro toj^ dTtoxjsvanm to (700^*^3, ,^ /^sja raura jtui 

c lyoy\m 'uy£^i(Tao7spov 71 TS-oinjxi. 'TTToJ'si^w J's Ujwrv x/va ^od/^Ojjts- (po- 

b)o§)?7s Toy |it£Ta TO d7:oKlsivxi, s^aaixy ix°^^ li^^xXfiv Big ^nv yhvvxv 

6 vx) Ae/w v[juv, tStov (po^^fdiilf . Ou}/i -sre vrs tr^dU '^wXi'nxi daax^im 

7 J'uo ; ;^ gV e'l (XVTWV m hiv hiki'hn'^i^vjoy iyuKioy ra ©ss. 'AAA« -^ a; €3p. xii.. E T A r r E A I O N. 133 

7 Tpix^c 7^f H£<px'?\.^; vy-uv 'sraaai ri^i^ly.yi'^oiu (xrj Sv <po€eia^£" "nroJiAwy 

8' rfii-/wy Siacpi^fjs. Asfw ^e vijuv' Hole 0$ «v oy.oT^cyricr'^ iv iixol eiATT^ocr-' 

&BV ruv av^^icoTTcov, j^ vfoc T-a avS^wTrs cy.oXcyrtcr£i iv ocvtu) e^jtTr^oaSsv twj/ 

9 dfyiT^uy 78 ©£s. 'O J's dpvriaui^BVoi; f/.s iv^rciov tm «v9^w7rcoy,- iXTtoc^VYi- 

10 Hcrijoii Iv^ziov roov dfysT^wv ts 0e5. Kat -sriX? &V fff*" Aoyov £/'? tov jJov 

11 0"«v7j ii;i: d<p£^cre}ai. Orav Js is-^oatps^ucnv vi^xc sVi raf (T'jmyayjcf j^ 
Tct; d^x^xc Zj ra; E^sa-raf, jw^ jWf^;jMvaT2 -zzroif )] 71 d.-Ko7^oyiar\Qhi 7) 7i 

12 imrHs' 7Q <yoi^ dyiov Ylvi.viJ.x ^i^a^ti vfjt.ocQ'-iv OLmri 7ri u'^Xy d ^sl £.li:{iy, 

13 Elrre §£ 71q c(,v7w Ih. t» 'o)(X^' AiMamXSi- size tw d^eX(p(a //a jwsfi- 

14 aacrSa/ /xst £/x8 t>]v y.Xrj^oyoi^toiV. 'O ^e stnsv aurw' "AvS^wTre, t/? //£ 
i._5 ;raT£r^a-£ (^//ras-Jiv ^ [As^i<rYiv i(p^ vyd<; ; eTtte J's zo-^of aursf' '0^oi7£ ^ 

cpvAoiacrsa^s d%o 7^s 'mXzovihot.Q' 071 ix Iv tw -n^z^icrcnveiv 7m, >3 ^w^ 
16 ai^ra fV^v, £^ twv vkol^')(ov7uv «ut8. E<7r£ J*£ 'uram^oT^riV tit^oq aursf, 
1:7 Xsyuv' 'AvS^WTra Tiyof T^'hacns ivcpo^riasy n X^^^' ^'^^- ^^^"^oyi^ilo cv 
18 £«yTa, T^iyur Ti zroirjaa; 071 sx £)(Jj) tzra j-uva^w rsf mpTcsi; fX8. Kou 

she' Taro 'Zfrozjfo'W xoc^Om ya T«f a7ro9>]'A;a^, ,^ iJi^ilpvccg- oho^o[xr]cr(>j'' 
jg icj vvm^u i/M stxvtx tcc yivvniioild jwa, j^ ra dya&d ys. Kcci £Vw t^ 

4>u;i(^ ^a* Yuj/ j),, £p^£/^ •vToXKoi dyoL^d xeiyzva il; 'e7Y) 'uroXhd' dvanxv^^ 

20 (pdySj 'uriSy sv^poiiva- Eins ^s aurw ©£0f ' ' A(J^/50V, raurr/ t^ vuxTi TJ^y 

21 4^yX'^'''' °"^ dnoLiimiv UTto as' d Jf T^roi[jioca<x.!;, 7ivi- ig-oii; Ourwf ^>j- 
auv^i^uy £CiUTW, ;|^ ^>) £/; ©£ov -nrAaTW^.- 

aa El?r£ 3 'sr^o? tsV (JLOc^r^ldg civ7^" Aid 7^70 v[A.7y "hiyxt fx^ jWf^JfcvaTS^ 

23 Tjj- 4^ux^ u^wv, t/ (pdyrilv fXYi^e tw aafMxjiy 71 ly^vaYicrh. 'H t|;vx*' 

24 Ts'kfiov i<ri 7YiQ 7^o(pric, >c^ 70 cu^^Uy Ts iy^v(Mxjog. Kofjxyori'jccjs T85 
XD^oiHug, 071 s (Tnei^saiyf s^s ds^ii^aaiy' oig ix i^i 7<x.yMoVy b^s dno" 
6>?«J?, Kj @soc 7^s(pa otv7^c' "STccra yaT^'Koy vfAs"-; ^nx(p£p£7£ 7^y Tssilet- 

25 vmi TiQ Si i^viJ^uy ^£^;^ywv ^vyujoci ■sr^ocrfl^mi m 7nv ^MkUv alns- 

M in 'cr^X.V'*' 134 T O K A T A A O T K A N Cap. xS. 

26 -mnyyv £Vj?j; EI h bis ^xdyj^ov ^vvolc^s, ti tstz^l rm T^o'.^m liz^ipoiiBl 

29 @£og HTUC diA(pi£VW(jij 'uToaa (xolXXov u/^5f, o?j'yonig-oi.; Kou vixei; ^ri 

36 ^y]T^TS Ti (pdyvilBi n ri 'STiriJB' ^ iayj [Aslso^^i^icrk. (Tauraya^ Turxyjix,, m 
£9vj7 T8 xoa-{/,s hi^T^Bi' UjWwi/ Js -njarn^^ ol^sv on x^^^^^ tstwv.) Wkr^ 

31 C^tsIts t)9v '^uaiXziav t8 0£8, ;^ raurci 'mikncn. '^^oTB^^sjiyj vimv. Mrj 

32 (^o?y, TO y,ix.^ov 'r^ot^vioV on Bv^oKYiaev zroijr]^ u/xcov ^i^)JCiivy.]'v ty^v ^oc- 

33 cri'hBioiV. nooXYjcrcijs tx v7:ci^)(o{PjOC vfrnv, ^ ^ors BXBnixoavvnv. Hoinaixlz 
ioiVTo7s ^OihxvTioc [XYJ TSTJx'KQLiif^voLi ^r}crotv^ov o.yhXeiTr'JoVj Iv tqIq s^ocvois" 

34 07r8 xy^BTfJnjs hx B^yi^ei^ s^z arig ^ia.<pkiPH. '^Ott's yx^ ig-iv d'/jfixu^o^ 

35 i^pwy, sxbI k^ yj m^^ix v[/.uv £<rxu '''E^ucrxv u//wy xl c(x(pvBQ 'urB^iB^ooay.B- 
3^ vxij ^ 01 >.v)(voi miofsvar xxi v^fiQ 'o^oioi dv^^f^vioiQ '^^oa^B'^oixBvois 

Toy xu^mlxvToov, 'utotb xvxXva&t ix rxv yxfjim, Yvx l?iQi^VTo?j^ xpsaxy- 

37 TOCi BvUuc xvoi^aaiv xviu. Mxxx^ioi. -cl ^3X01 ixslvoi, 6V l^^wv o xvpioc 
Bv^TiUei y^Yiyo^hix;' xyJjv Xiyx vjuy, on 'STB^i^i^aiJai, ^ xvxxXiV£7 xv- 

3S T8f, ^ OTa^sASwv mxxovTiaei xvtoIq^ Ka< ixv eAQ^? £V t^ ^bvJs^x (pvXxxyi, 

E^ £V 7Y1 T^ITY) (pvXXX^ £A0)7, Kj £V^rj STW, fAXXX^iOl VMIV ol JhAo; IxUVQU 

39 T5to J'£ 'yiVUCXX£'J£, OTl bI Y]^£l olxQh(7i:OTi]Q ZTOIX UfX. xXbT^YIQ BfX^" 

40 ']xii ly^Yfyo^naBV xv, x^ sx xv x^riHS ^lo^vyrivxi rh ohov xvie. Koa 
ujMfiTf 8V yivBcrh £Toiy.oi' oti yj u^x a ^ox£7r£j o ipc "'"» xv^^un^ \^yj\xim 

41 ETtTS ^£ (JCUTW nit^OS' Kv^lB, "UT^QQ ^[AXC T-i)v ZTXfiX^oXrjV TXVTYlV 'X.£y£l^, 

4^ >3 ^ ■sr^'o^' tjJxvTXi; ; ETtts J'£ o Ku^/og* T^ <^'^(?£ hh o 'un^oc ohavoy.oc i^ 
■■" (ppovi[J(,oCi ov xoijxiryi<i£i l xv^ioq im rnc ^b^xt^bixq (xOts, t8 Mqvxi Iv 

43 ;i;a<^M to criro[ji.£T^iQV.; Mxxx^ioq o JaAo^ bxbIvoq, h bX^uv o xv^ioq xvt3 

44 BvpY]<j£i "TJTOisvjx arw^. 'AAj^Qwf Alyw uftrv, or; £'7ri 'uj-X(TI toIq vnx^yu'^^'^ 
.45 .«uTa xxix^n<^£i xvTov, 'Exv ^b ihYi ^^Xog ixBms Iv t^ xx^^ix .^urs" 

X^ovi^u ■Cap. xiU E T A T T E A I O N. 13S 

47 T9 [jis^og avrS [j,£tk twv dni^u^v dncrsi. ^EmveC Js J'aAof yva^ to 
^£AJ5jW(% T8 ;(:u^;8 laura, .^^ jwii erot^cucr^c-^ [j.Yj^i liroimxc '^poq to diXrjfix 

4^ (Xut5, i^oL^ri^iloLi. 'OToXXdiC' O Js //39 9^V8?, 'vyoiYiddQ ^s u^itx. TtTXriycoVj ^a.- 
^riaflxi oxi'yaQ. 'STjxvtI ^s w e^o^yj "utoXv, ztoXv ^^ri7Y}^rjcrflxi 7r«^' aura* -^ 

^.g w ZTX^^^svTO TiToXVy 'sxi^iCTaoTi^ov alTYinaai^ otZrov. Y\vp riK^ov ^xXfiv dg 

£1 avv£')(o^xi 'i(as S TsXecrdyj; Aoxs7t£ on si^rjvriv 'UTOi^zysVOfXYiv ^smi iv tyj 

52 7>5> «x^' ^f'yw u^Tv, (XAA' ^'' S'iOif/.s^KT^ov-. '^E(tov\qia yap dzo t5 vuy 

_5.3 '5r£j??£ h dixta In ^la^B^i^iafXivoii 7ofi^ im ^vari, /^ Juo £7ri T/ncrf' A/a- 

l/.s^Kx^iio'slon 'urdj^^ £<p' WW, ^ l'<&c fTTf zjoiT^r [AT^TY}^ im dvyoiT^I, llj ^v~ 

ydrn^ im [j-ril^i' 'urzv^i^x Im tyJv vv[A(pyiv aCriif, ^ vvixcpy} im rnv tsTEi/- 

54 "EXsys d's 2 7o7c oyXo^i' '^Otolv rj'^7s T3?y vsipsXriv dpcuTeXXHUocv ocko 
j,6 Toy •nrvsoiijoi, XsysJB' '^On xxvauv e<rxr >^ yivsJoiL 'TnoxpiTaij 70 TSTpoa- 

(ti-KOV TYiQ yYlQ K^ 73 icOCVH Cl^Ci]s ^OXllxd^ii)/' 70V OS XOLtOOV TiiTOV 'UTWQ H 

cy ^oxi^oi^s]:', Ti ^£ Kj d<p' iocvTxv 3 x^ivsTS TO ^ixuioVj ' O-C yxp vTtdysi^ 

^,8 [^^d 78 dni^txB an iix d^y^ovjx, iv tJJ o^u) $og i^yxaixv dTiYiXXxy^^xi 

aV ccJts* fLYi'noli -xotlxau^rj cs tst^oq 7ov x^17Y\v, k^ o x^ityjc ae uxpx^lp 

^g TW TiT^Xxlo^ly ^ ZT^XXTU^ (T£ i6«AA)J SiC (pvXXHYiV- A/yW COly S ^HY) 

i^ix^YlC ixslhv, £w? 8 1^ 70 sa)(dJov Xs^fjov dno^^cQ. 

3CIII riAPHSAN Jfi 7mQ iv xv7u> tw axi^t^ dnxfysXXovleQ av7^ 'urepi 

2 7m TaXiXjxiaVi Sv to xTf^x IiiXd70Q 'i^t^s y.{jx tuv dvaiuv xvtuv. Kxl 

d-Kox^iU)/; 'l)j(T8? flTTfv auTo?i* ^oxms oti ol TxXiXxloi b7oi d^ixp- 

.TwAo; 'wx^x tuxnxQ th; Tot.XiXxi3g iyivovTOy oti toixvtx 'uyenov^xcrivi 

S Ovxh ?36 T O K A T A A O T K A N Gap. xiiil 

■ 3 Ouxh Asyi) vi/iV aA/V' ioiv fjir) [/.ijotvorirSy wdvTSC ucravTuc d7to2.iicr^s^ 

4 ^'H helvoi ol ^zKoi ^ o;i]w, iip" af sTCSfrsv o 'srv^'yog h tw 2<Aw;!jm, <^ 
XTCExIsivev avrsi;, ^axsiTe on Sroi o<psi7i£TOii iysvono 'ura^x "urdcvTOic dv 

5 d^wTra^ T8f xc^ousvra^ iv 'is^ao-aAj^jW ; Ou;(i, A£yw ujtirv « AA' fa;/ jm^ 
•6 [xejxvoYjrSy "urdvi^. ofiotxc aVoAsw^s. EAs^s J^s ravTYiv tyjv 'uret^a^oXriv 

ypiioLL ^yyvm xa^zov iv rrj avzn TavTYjy ;^ s;)^ £v^iaxu' s)cxo\^ov (x.vtyjv'^ 

8 ivar/ j^ t:^ ^Jjy xoijot^'yB7 ', 'O (J's dxox^i^slc T^iyBi auVw* Ku^.;?, ai^fj . 

9 «UT)7V j^ t£to to £to?, £Wf 0T8 axd.^a> Tn-s^l tavryiVf ^ /3«Aw kqz^ix* tcdif 

jWeV 'UTOm^n K/X.^'KOV si J'g jWJ^yS, £tV TO jwlAAoy hX0f\jBiQ CiVTyjV. 

10 '**Hy J'£ ^'i^o(.(jmv iv y.ix twv auvayco^'fiov s'y Tor? cd'^xau Kcu l^s^. 

11 yuvjj ^;/ '3'y£Ujwa ex^^ixoi da^enixc styj^^bxcc ic, oktu' f^ ^v avyxvTfjsaXi ^ 

12 ]t/.73; §vmiJ:ivYi dvaxv^J^xi slg to -zzt^vteAe^. "iMv ^b oiVT^v 'irjasCi 'ur^o-- 

1 3 (r£(pcovr5(7£j ;^ b1-kb)i uvrn' rvvoch d7:oX£7\vcroti tyJ; da^BVBixc o"s. Kdi Bni^- 
^nxsv amn t«? X^t'fa?' ^ tsot.^oiy^^riif.a, ocVw^Sccdjj, ^ i^o^oi^s tov Qbov.^ 

14 *A7ro;i;^9£<? (S'fi d^yjcrvvdy^'^yoQ^ dyxvuKJuv oti tw cra^dra i^s^d^Bvasv.' 
a "infTB^i sAE^e Tw op^Aw* '^E? i^|W£^a; Biaiv iv al? ^£7 B^yd^sa^xr iv Tau— 

15 TOilC Sv l^}<^OjW£VO< d'B^XTCBVBaky ^ ft'/j T>] rjUB^OC t5 (TX^XTS, 'AnBX^f^Yi 

»v airrw o'Ku^io^vJ^ ^^'^^J'* 'Ttcox^itx, bxxtoc V[AUV ru ax€§xraj » Aug*.' 

16 Tov /Sav auT», )i Tov ovov dzo tjJ; (^arw]?, -^ dirxfxyc^v ZTOTf^sr,' Txv" 
TYpf §£, dvyXTspx "A^^xxy. Sa-xv,rjv s^riaBv Zxlxvdc l^s ^bxx k^ qxIoS 

jy £tx], bx B^Bk Au&Hva/ a-TTQ t» ^sa^JiS ■ tbt3 rrj tjijJ^x tb (TX^^XTa; Kdl^ 
TxZrx T^ByovioQ x'orsy xxlri<j%vyov\o' 'usdvrBC o\ dvTiX£iy,£Voi xvtui' ^ "vydg 
'o'/T^oc %yxi^£v int •mchrt to7q. bv^o^oiq toIq yivof^ivoic ^^' ai^Vs. 

18 '''EA£7£ (5"£* Tm ofjLoix £<rh -n ^aaiTislx tS Gbs; k^ tivi o^oivsc^a av- 

19 7r\v\ 'Oy.oix h) x6xx!p (jivdtBiocj ov mQv a^yO^wTro? £^«A£y bis x-h:ov 
kura- ^ nxj^n^Bi y^ iymlo sk ^iv^^ov [/.Bya^ ^ rd 'stb'Jbivx t5 s-^xvs Cap. xiii. ETArrEAION. 137 

2,0 iia\2(jy.TiV^azv h tojV xXoi^oig otvTS. Koci 'srxyjv ske' Tivi o[Mi'j^(7'ji rrjv 
21 ^ixai'Xsiocv tS 0S8; 'OfjLoioc. eVt ^i'[^''h nv T^xb^ax yvvn hh^v^sv dg 

23 d; 'is^scraXi^iA. Etrrs J's jig auTW* Ku^/s, £i oAi/oi o; au^oixsvoi; 'O Js 

2_5 ?iOi, A£'}/'W v^lvi ^r}Tri(T8(7iv sljsX^slv, Kj SK h'xyaaciv. 'Acp' k oiv sys^^rj 

oho^icrnoTYig iij xnoy.XsiaYj tyiv dvoxv, ^ x^hw^s £?w £TX)/xt Kj y^ssiv tyjv 

^v^xv,Xiy ovist;' livoiz, xv^is, xvoi^ov ril^7)/' ;^ a.TOA'^i^gi; Idhvimv' Ovz 

. 26 oJ^x v^xg 'STo^sv Its. Tots x^^sa^s Xeyay' ^E(pdyo^£V ivJ^ziov (78) ;^ 

2y inio^sv, ;^ ev rx'ig tjT7'.x]sixig riy.(^v i^i^x^xg. Kx] s^fr AtyM vy.7v, ix. 

38 "'^"^ vi^xg 'UTo^sv sVc' xncKT^s «V Ijw8 Turc/neg cl s^yxTXi Trig x^txixg> 
'ExsI sTXi xXxv^[jf.og y^ (3^vfiA.og t2v o^ovj'j^v, oixv bipj^aSs ^A^^xx^ k^ 
'laxxx Kj 'l«A;aj?, ;^ 'urxvjxg 78g w^o:p-fj7xg iv rri ^xaiXnx jS ©fa, vi^ocg 

29 (J's ix^xXXo^svags^u' K«t r]^scnv xno xvx\oXm ^ ^vfjyMV, ;^ [aVo] ^op^x 

30 ;^ V0T8* ^ xvxxXMaovlxi h tyi ^xaiXsix 7s ©sS. Kai /Js, £<Vtv eV- 
}(a7o< oi saovjxi "zzr^WTo;, ;^a/ siV; "upxioi o\ saov\xi 'tax^oi. 

31 'Ev auT^ T)5 T^fii^x "UT^offYjX^ov Tivsg ^x^icrx'totj Xsyovjsg xvtu' '^E^sX^s, 
SI Kj 'uro^sua ivjsvhv on 'H^ui^rig diXet as xzoxjslvxi. Kxl slnsv xvToig' 

JJo^svUvjsg sinoijs tyi xX'xnsxi txvty}' 'loa, sy.SxX?.!/) ^xi^xcyix, it^lxaetg 

33 eTTijsXu anys^ov k^ xv^iovy Xj t?5 t^ityj TsXei'^yxi' TlXriv ^sl ys a^yspoy ^ 
uv^iov x^ TYj s')(oy.svn isTo^svsa^XL' oil ix hUyf^xi zx^c(p-i^Ty}v x'lroXsa^xi 

34 ^"^^w 'is^saxXrjy,. 'ls^8crx7iy}{A, 'is^EaxXriy, ri xzoiclsivscrx. rsg 'u^oip'fnxg) x^ 
Xi^o^oXhcx T8f d7:sTX.XfAiv8g -Tsr^og xC't^v, 'uroaxxig ri^sXncrx sKujv'jx^xi 
Tx T£xvx a8y ov T^cnov G^vig TY.v sxvjYig voaaixv vno Txg "mls^vyxgj x^ 8X 

35 ri^£Xrii70c}s; 'iJa, x<pisTxt vyiv olxog vym s^riy.o;' xynv Js Xsyx C[juv, 
on 8 yri ys iorils £w; xv ntn ore sin-riis EvXoyrjyevog eo-^oysvog ev ovo" 
yxji Kv^i8p 

N n. KAI 138 TOKATAAOTKAN Cap. xiv. 

5CIV K A I iyivsTo iv ru ix^siv ocCtov etc ohcv tivo; twv up)(0VT(t)V rwy 

<Pa^taxi(i)v aixbbxroj (paynv u^rovj a, avTOi ncxv 'UTOifiXTYjp'c[X£voi ocvtov. 

2 Kai lo8, a.v^^ci^zcc riQ rjv v^ou7:iy.os i^n^ochv urns- Kou mox^i^iiQ o 

4 de^oineuc-iV, O; J'e Y)av)(^aaiXV'. Koti l7r/A«?o|/£Vof lixcrxjo aJrov, ^ a^re- 

5 Alto's. Kai /xT^o/.^L^sIc IjT^oi; amsg^ elne' Tivoc v^m i\oq t] /Ssf dg (p^sa^ 
£jw7r£(7eiT(X/, ;^ B-Ji: svlisac avxa-Koicrsi avTov sv ty] s^f/^^a ra caobaTs; Kcci 

7 ''EAs/s J"; -sr^of 7s; A;£;iA/]jW£V8f 'urot^oi^oXriyy In&yjt^v 'csug rag ZTfiujo-- 

8 xXiaixc i^sXiyovTo, xiyav 'ut^oq avTsg' '''Otuv hM^yjc vko tivoq etc yoi' 
fAHC, (jiYJ y.rxjxxXi^c sk 7^v zy^tSjoy.'kicrioiv' y.T^nojs ivji^oTS^og as rj xzk'Kii]- 

9 ^.ivoQ vn ocvtQ' Kou IaOwv o as k^ ixvrov xoiT^ecrug, i^zl aoi' Aog tstw 

10 TOTTOi'* Kj TOTS a.(^r\ jM£T cdayVVYlQ TOV SCryjXJoV TOTTOV KOLTZyHV. 'AAA' 

oTflJV KKY\^Y\Q-i sio^sv^elg dvoiTTicrs sk TOV sayajov TOTtov' hot oTOiv eaSjj o 
KSKhYimQ aSy eiTTri aoi' <X>iA£, tu^ocroLVOL^-^^i dvuTS^oV tots I^qli aoi Jo^a 

1 1 ivmiov tI/jv avvKvciX£i[xevuv croi. '^Oti is'a.g o l^m loivjov, TOiKEivaUaejoii* 
)i TOfKHVicv lo(.v\oy,_ u4^a)9>5{j£T«;. 

12 *'EA£y£ OS ^ TW KSK'hy]KOTl OiVTOV '^OtIXV ZTOlYlC U^K^O)) Y) hlzVOV^ \J^ 

<pm^ THQ (piXac cHy (xYj^s T8C ^(JfA^af era, y.Y}$s Tsq avylsvslg asy iayj^e 
ysiTovxg 'urT^satsg' yMT^ojs }t^ oiVToi as dniKXAsauaiy ;^ ysvriTXi aoi dv 

13 TX-Ko^oim. 'AAA' otxv 'vroirig J'op^Jjv, xxT^et tiPiO^yHQ, dvx7:ri^8C, X'^^^f' 

14 Tt'^AaC' Ka/ [xam^ioQ tariy oti in lysaiv dvTX-Ko$HVxt aoi' dvJxTcoMy}' 
ai\xi ydp aoi iv tyi dvx^'daet twv ^ixaiuv. 

15 'Ax^axg ^s rig twv avvxvxKsiinsvjiy Taura, sI-ksv xvtu' Mxxa^tog og 

1 6 (pdySTOLi u^Toy iy tj^ (SxaiMtx t8 ©£8. 'O (J'e fTTTfiv a Jtw' A;/9^W7rof t/^ 

17 hoiYjas JflTTvov f/C£}^«, >^ ixxXsaz -moXKBg' xxl d-ns<^si'ks tov JaAov aura 
T^ w^(5t ra hkya slnslv Tolg xexXny-svoig' "E^y^saky on ri^r) stoi[a.x £<ri 

18 'uyxvTX. Kai Y}^^xv1o dito ^idg T^x^xijsh^xi ttydyrsg. 'O ■sr^WTOf sinsv 

5 i 


Cap. xiv. ETArrEAION. 139 

19 ere, fp(£ //£ 'nyoc^YjTYiiASvov. Kou sTSpoi; siks' Zsvyrj ^oav ^yo^ac-x 'arevje^ 

20 >^ •:!ropevo[xxi ^o>ciy.(X(70'j ama' spuira crs, sp^^s fte "moLmrni^ivof Kou £T£- 

21 ^of £{7r£* TvvoCiKix syrjiAOCj ^ §ioc tsto h §vvx[ioii fA^sr^. Kctf 'VTOi^aytvo" 
fisvo; J'bAof ixfivoQ a.Txrfylii.'kz tw Aiu^iW aurS tccvtu. tots l^yiahlc 
olxo^sanoTYjc sins tw JaAw aura* ' E^saOs tx)(^s(/)i; zIq tolq -wT^utsiuc i^ 
pvfAOi^ iY\Q wo}^£uCi ^ T85 'uf}x)(8; K^ dvoinrj^s; Kj ^^Aaj fc^ ru^Ae^ sicroi- 

22 yciys wJe. Koti ditev J'aAo^* KvoiSj ysyovsv uc eVfTa^iZf, k^ 'in 707:04 

23 fV/. Ka< flTTiv w^/o? -ja-^of roy ^sT^or ' E^sX^s si; Tocg o^s; ^ <p^ay- 

24 f af, j^ d)/a.f)caaov slasX^s^Vj Yvix ysyja^ oUo; [xu. Al^^w yoi^ Vj/iVj on 
dhtc Twv uy^^m izsivuv tuv xs}i?^Y}fJt.svm ysvusjxi [A8 t-s ^siTtvSo 

25 ^vvsTio^svovJo i3 auTW o}(^Ao; "vsoXKoi' it^ <rpo(.(psiQ sins isrpog otinsc* 

26 E'i rig s^ytlai TiT^oQ jU£, j^ a jM/c7£r tov isTOirsfOi exvjSy Kj tj^v [ayjiepiXt, 
K^ TYjv yvvouxoii }ij T« T£;i'V(X, -^ T8^ aJ'sAj^g;, ^ ra^ dh'\<pxg, sri $£ )^ 

27 T)3v eaUTH 4^i;;);^)2v, s ^vvocjoci y.s (ax^y^tyJi; shoii. Koci o^ic a (SxTOi^ei tov 

28 caupo)/ auTa, -^ s^X^loii oT^icru [ah, » avvocjoii ^3 sl-Jixi [AU^Yi'^yjc- Ti; yxp 
i^ v[A.aVi dsXm 'sru^yov oixoooy.yjcrxif 8'/) 'urpuTov KX^iaxg ^Yi(pii^ei tyjv 

29 ^aTravjjv, d i-x^si ra isr^oc ccTrx^Tiaixov; Xvoi y,i^nojs dsvjo; cvtS dsixsMoy^ 
K^ IXYJ la'/yovjoc ixlsT^scroii, 'utui/ts; ol d^su^avjsc oi^)(wvjoii sixr^yJiziv auVw, 

30 y^syovjsc' '^Oti 8Tog otv^^unog n^^ocjo oly.o^o[ji,s7vi Kj 8% X^yyasv exjeXea-oit. 

31 ''^H TIC ^ot.ai'KzvQ 'UTo^BVo^ivoQ aviK^ixXilv hspta ^(X.(jt7M sIq TiroXsiAov, 8)^1 
xa.^t<roi4 TJT^uTov jSaAfufTat, si ^vvotroQ i^iv Iv ^sxx yp^idaiv (XTcavJYia-oci tw 

32 (Asjix. sTxoai p(zA/a(Jwy f^)(o//£vw in txvTovl El ^s [Ji.y]y£, sn avrs nroppt/} 

33 ovjo;, TiT^sa^siocv aTrors/Aaf, s^utx tx Tsr^og sl^rtvi^v. Ourwf hv, Ttrdc f| 
vi^m, oV 8X oi-Ko\xaailxi 'urS.ai rdig EauTa mi^^Qitjiv^ 8 ^vvoijxi [a.8 sTvxi 

34 fta9)]TJic. KaAo2/ to «A«?' idv ^e to olMq ]WW^<zv9jj, iv rivi dorv^o-sjxii 

35 Outs sic yrjVy sts slg kotxpixv sv^stqv hu' s^oo ^xTJ^hqiv xvto' 'O gp^wy UTX XKSSlVy XKHS7(i). H2AN I40 TO KATA AOTKAN Cap. xv, 

XV IT 2 AN Jg B9yilpv]ii; aJrw "m-a-vlsc ol TcXwui Zj ol d^oL^ra^oiy cUxssiv 
2. olvtS. Koci ^ayo'yfvipv. ol ^ff.^KTOUoi ^ ol TocciiiJuxlfiCy T^syovjsc' '^Oti 

3 bTog a/y.a^Tw?.^^ 'Vix^oa^sy^i]xt, ^ avvsa^isi avioli;. Eins $s zr^oc uvr^c 

4 TJ^v 'UTU^a^oXriv roivrrjVi Xsyx)/' Ti^ dv^^oo'Koc I? UjWwv £j(wv shoctov "stpo- 
SocjiX, >tj v,-Ko\k(jv.Q £V £^ auTWV, s KctlciT^azzi Tix ivyevYixovjoiSvvioi iv 7rj 

5 £f >liww, ;^ Tuo^Bvijixi sTtl to aVoAcoAof , sw^ £u^)^ Ciu'ro ; Kat sv^uv sniTi" 

6 ^Yi(7LV im T8^ wjwa; laura "xoct^oj)/' y.OLi eX^'x)/ dc tov oUov, avfxxXei raj 
^'Ab? /ij T8f yiiTovac, T^iyj^v olvtqIq' Xvyxa^YiTS i^oi, oti sv^ov to 'ut^o- 

7 Sotjov y.B TO dnoXooXog. Asyco v[aiv,, oti 8tw x^^^ ^^"^^ ^'^ '^^ s^avw £7rf 
£v; ap.a^Tt;Aw nijoiVosvTi, rj iiiL iyv£vy]>covlaBvyio(. ^imioiCy onivsg b xpsiav 

8 e^Bo-/ lApiavoiac '^H T/f yuvj] ^^j«j(jwa? s)(8cnx ^ixoiy exu dzoXsay) ^^ocyj- 
[XYJv jxiiXVy BX} anlsi Xvyyovy ^ <toc^o7 t^v ohiav, ^. l^rijsi £7r/[/eAwf, £Wf 

9 0T8 £vpY]', Kai £u^S(TOi a-vyxocXslTOii Toic (pOMQ j^ tix^ yznovag, Xsyncrx' 

10 ^vyya-priri [xoi, oti sv^ov t^v ^^xyjj.ri'j riv a,T:ii)XB7ix. Outw, Asyco v^Vf 
^a^a yivejoci Ivj^-niov twv dfysXuiV th Gsa gVi svi d^AOC^TuXSi y-ijocvoSi/ri. 

1 1 eTtts J'i" '"'Av^^wtto'; t/c s^X^ ^vo visg. Koii slitsv o vsuTS^og olvtuv to? 

1 2 'STUiai' UlXTS^, <5q? f<0' "^^ STTi^xXXoV yJ^OC TTiQ BClCi;. K«t J/sFAsv «u- 

1 3 mc TOV jSio)/. K«{ //tST 8 woXXixg yiiJ-^olq avvayctyixiv cKTrotvjoi 6 vsuTS^og 
vio^y dzs^ynaBV si; X'^f^^ yu>i^oiv' ^ s/m ^isajio^nias tyjv icrioLv uvtSj 

14 '((^v dauTug. ^ofKuvriaoivloc §s ocvts 'urdvTOiy iysvsTo Xiyoc Icryy^og xoijjx 
je TYiv yuoxv l-MivY\v' ^ OCOTOQ ri^^alo urs^srcrOiXi. Koti -sro^suSsif hoXkn^Yi 

ivl Tuv 'UToXPiav T)5C x^^^f ixsivrii;' Kj 'insy^l^sv ocvtov sic T8g dy^Bg aCra 
1.6 ^ocrxsvJ yc'i^ag.. Kai ine^vysi yiynaoii tyjv hoiXiuv olvtb aVo rwy xs^x- 

17 r/wy wv ria^m ol x°~f^'' ^ ii^^K ^^^^a ocvTca. Elg laurov J'£. IaOwj/, eTTTS' 
no(7o; y.i(7^toi T8 'STOij^oQ ya TJTS^iiJcrsvBcnv a^Tavl lyw (Je Aijuw dnoXKv 

18 |wa'. 'AvarW'^ zr-o^sucroy.oii 'sr^og rov 'mocls^x /^a, ;^ £^« aurw* lldTS^y 
IQ n^otflov stg TOV B^ayoVy lij. ivmiQV era* ^ a-s^sri £ift< a^/of A:A/j9^va; mg 
2.Q o"a' ti^oiwov HB w^. ho(. TW lAia^iav cs. K«i avar^g-^ ^aOs ■sr^of toi/- Cap. XV. E T A r r E A I O N. 141 

20 'STxli^x iuv^^. '^Eii Te uvtS (/.xx^xv xneyoylo^.^ ei^ev xvtov 'usxilo 
xvTSy K^ sa'K'hxy/yia^Yt' -^ ^^x^m Ini'saiv in] tov t^x-xy}7,ov uvtSj >^ 

21 XOcjstpiAYjTSV XVTOV. Ehs ^i XVm VIOC IlXTSO, T^^X^OV sic 70V 8^XV^V, 

22 ^ ivxTTiov era, -^ 8X£Ti sly.1 x^ioq xT^ri^^vxi vio; an. Kins J's 'utxIyi^ 
'UT^oc 7^C- ^aAy? xvrS' 'E^svsyxocjs ryjv <roXriv t^v 'ar^xr^v, ;^ iv^vaxlz 
ccuTov, ii^ ^6t£ ^xxlv'Kioy sic ^Yjv ysi^x XVT8, )Cj vKo^r)iAO^x sic 78 c nsodxc- 

23 Kat hiyxxvlsc 7ov ^ocr')(pv tov criJsvTh dujotls' k^ (pxyoyjec £v(poxv^x[A£v' 

24 071 S7OC Vice [JLH VSXpoC i]V, }^ XV£^Y)aS' Kj XnoX'j^XuC ^V, Xj SV^i^Yi. K«l 

25 ri^^xvjo £v(p^aiy£cr^xi' 'Hv 0= uoc xms Tjr^ea^vTspoc h xyo'2' ;^ cc^; 

26 i^y^o[X£voc Yiyfus tJ5 olxix, hx8as (tvijl<P'j:vixc ^ X^t^'^* ^'^^^ tzr^oc/aAE- 

27 crx;x£Voc £VX Twv TiTxi^m invvMvslo t/ sTy) TCtura. 'O S's ftVsy xvru' 
Oti xh'kipQC an Yix£i' it^ sOucrsv tzo^Y}^ as tov p.oV;^ov tov aijsvjoVj 

28 ot; lyixivovjx xvrov xniXx^iv. ^Cloyta^Yi J'f, >^ a;^ j^OsAsv £la£X^eiv. 'O 2v 
2Q "cral^Q^ «UTs e^saOwv, 'vrxosKx'ksi xvtov. 'O J^s xt:ox^i^£}c ^'^'^^ tw -utxt^i' 

'iJs, T0(7atlT« £T/j JyAfi'Jw cro;, ;^ s^hojs ivJoXn^ crs •sra^^ASov,. ;^ Sjwof 

20 ^^sT^ojs i^oaxxc £^i<poVy Im fA£7x. 7'2v (p/Awv f<8 £v<poxv^i^. '"'Ots (?■£ u?c 

0*8 8T0f, xx\x(pxyuv an tov /S/ov jU=7iZ ■cro^'vwvj rjxhvy s^vcxc xvt^ tcv 

31 i^oax^ov 70V (7p,£V7oy. 'O ^£ slnsv xCtZ' TixvoVf av 'UtxvJoIs [mst £[A'2- sT, 

32 jsi, tJTc/.v]x 7x e'f/a, ex IriV- Evippxy^Yivxi ^s it^ yx^rivxi £^£i, 'cti c xo£}.(po.c 
ffs 3T0C V£X^oc nh Xj xv£^ria£' ;^ xnoXxT^^C nv, 1^ sv^s^n. 

^^^ EAEFE ^6 H^ tJTpoc 7HC ^x^yi7dc xmS' ''^AvO /scotto? tic '^)V 'UT7cdo^ioc, cc: 
siX^v clxovoixov' ^ n7QC §i£^'Kyi^y] aJTW 'jic ^txaxc^zi^wv 7X vnxpyjjv\x. 

2 avis. Kaf (pmY]<jxc xvToVy sTnsv xina' Ti t5to xxs'^) 'nT£^) aa;. dno^oc 

3 TOV Acyov 7Y]C oixovo^iac ca' a yxo S'vvYicrY) tr; olxovoi/.slv. E/ts (Ts 5V 
fCiUTw oixovo[/,oc' Ti zToiYiatj^, OTI xv^iGc y.s x^pxiofiTXi 7nv clxovoyJxv ■ 

4 XTC £y.ii; crxxTfjav bx /cr;^uco, iTrxi7£7v xla-yvv 0(^x1. ''Eyvwv t/ •zzrcri^i.', 

5 IVX OTXV [X£JX(rX^M T^f DlKOVOiJ.iaC, ^i^wvjxi [AS £iC 7'8C OWSQ aUTi'V. Kfti' 

7jj^o(7xxX£<jX[J.£voc £vx h.XTov 7XV yPtU^peiT^sluv 78 xvm3 ixvrS.j eXsys O o 14^ T O K A T A A O'T K A N Cap. xvi. 

_ 6 Tw w^uTM' U'vaov o(pii7\Bii tw Kv^iui jua; 'O ^s eTttsv* ^EhocJov ^xtb^ 

-. _:lXotm,\ Kai slTTty aJrw* Ai?a; era to y^cimxix,, ;^ Koc^icra,; TOty^sac 

7 ^,^a4^ov "UTzviTiKovloL, ''^Enajbi. stI^w gtrs* sO J's Tsoaov cpsiXeiCs ^ ^^ 

sJzsr 'Exocjov- Ho^8s ains. K«i "Xiyet OLvra' t^i^m (78 to y^ufxy.Xf i^ 

^ 8 y^x'^Qv oy^o'/jzovjoc. Kui snYjVsasv o kv^ioq tov ohovo^ov TYiQ d^mu^) on 

(ppovifxwc eT^oiyjaev' on ol viol 78 al^voQ tbtb (p^ov/jwcore^o; vns^ T8g vi^c 

9 Ts (pwToc etc rnv ysvsxv t>)v socvruv em. Ktxya v^uv Xsycc' Tloiriaoili 

exvTo7g <piA»; ix t8 [xci^mvx 7y]Q d^Dciot;, Yvx otxv ixXiKiiiJs, ^i^uvjxi 

1 1 eV/ K^ iv eAap(/rw xSiKoCj ^ iv 'croAAw a^ixoc hiv. El 8v iv tw d^im 

1 2 fxxyMvd T^iTo} BX iyBveahi to dxri^ivov ns v^uv 'uri^svaei; Kou si iv m 

1 3 dXkol^i'j) 'UTig-ol 8X iysvsa^s, to vi/,£ts^ov rig vf/iv ^wcr^ ; Ov^eU olxirris 
^vvxTOii hal Kv^ioic ^BXsveiV' ^ yoi^ tov hx (xiava-ei, -^ tov sts^ov dyxr 
"K-ftcrsi' >9 ivlQ dAi^BTXiy Kj T8 sTE^n xcijx(p^ovri(7£i. 8 ^VVXC^S ©5W Ja- 

14 '"'Hxbov ^s TiJiUTiZ mavrx k^ ol ^a^iaxioi, (piXx^yv^oi vnd^yovT^^' ^ 

15 i^syvx\ri^icpv xvTov. Kxl sinev xvtoIq' 'Ty.^7; Irs ol ^ixxisvTsg ioivJ8s 
hx7:iov Tuv dv^sanuv' 6 ^s 0£o; yivuaxei txq kx^^ixq ujwwy ot; to iv 

1 6 dv^oviroig v^Yi>.ov-, /SJfAuyjwa Ivmiov t8 ©£8 i^iv. O vo^ioq «, ol 'ur^o- 
(pmxi 2CCC 'lo)dvv8' dno tots yi ^xcriXsix tS @£8 svxyfsT^i^STXi, Xj 'utuq 

17 slg xvTYiV (Sid^sTXi. Evxo7:uTS^ov ^s i<ri tov s^xvov ti^ ty^v yr\v ts-x^sX^s^v, 

18 YJ T8 VD(A8 [JAXV XS^XiXV TtTSCslv. YlXQ dnoXVUV TYjV yVVX^XX XVT8, 1^ 

yx(J(.av STS^xv, noiysvsi' k^ tstxq o d7:oXsXv[ji.£vriv dno dv^^og yxy.uVy [aoi^ 

19 X^^'^' "''AvO^cotto^ J's Tig riv 'urX^criog, ^ ivs^i^vaxfio 'aro^(pv^xv Xj jSvcraoVf 

20 sv(ppxivoixsvog xx^ y}ixs^xv Xxfxz^xg, Htw^^o; ^i Tig rjv ovoyotji Axi^x^og, 

2 I og sSsSa^o TJT^'og tov isrvX'xvx aura YiXxxyzvog^ xxl £7r/§upyv yo^rxa^Yivxt 

aTio Tijov \\jix^(t^'>' "^wj/ TiTLix]oy\m XTto Trig r^xni^rig tS TirXBcrLH' dXXu ^ ol 

22 xvvsg £^x^iJi.svoi d'KiXsi-yQV tx \xxri aura. 'EysvsTo os d'Ko^xvstv tov 

4 '^1(^')()h Cap. xvi. E Y A r r E A I O N. 143 

23 'Ab^aa/-c. *A7ri=0av£ ^g ic^ 6 'ST?^H(7ioc, ;^ hoicpri' xui iv tw aJ"^ iz'X'Jxg 
Ta? o(p^xXiA8c auTs, vm^'^wv iv ^xcrdvoiCi o^x tov 'A^POiUfx dno [jt,<x- 

24 x^ohv, i^ Aix^oc^ov Iv toiQ xoXttoi; uvtb. Koti avTog (puvria-oi; sl^i' 
TlctTS^ 'A^^siX[iy iXsno-ov y.St )^ •m£fJi.\]jov Aa^u^ov, Ym (Sol^yj to cinpo)) 
78 ^xkIvXh aura v^ixjoCf J^ aoijx^v^ri t^v yXuaaixv ]ws' oTi o^vvxiaxi h 

257^ (pXoyi rauTjj. ETTrg Je 'aS^xx^' Tekvov, pno-^nji oti dzixxSsi (tv tx 
xyx^x as h tri ^wjj era, j^ Ax^x^o; o^oiwq jx. kxkx' vvv ^s Z^s 'usxox- 

26 KX^Btrxii av (Je ohvxcrxi. Kai m 'crxan xaxo/f, y.£Jx^v )2/xaJv ;^ v[/.jiv 
Xi^cr^x pyx hri^ixjxi, ottcoj ol ^iXon^Q ^ix^Y\vxi h^ev 'ut^oq v^xCj |UJ^ 

27 ^iwuvTXi, p^s ol ixslkv tit^oq YiiAXQ ^ixTTS^aa-iv' ETtts ^£' 'E^wtw ay ere, 

28 x^eX(p8?) O7:oi; ^ixy.x^Tv^Y}TXi avToiCj '(vx p\ h^ xmoi sX^ucriv sk 701/ 
29- Tonov tStov t^c lSxaxv8. Asyei xvtw 'A^oxxp "Eyjicri Mwasx, }^ ra? 

30 'm^oi^ri'vxi' d>i8c;xT^crxv xvtccv. 'O Js sTttsi/' Ou;)(i, 'orxrs^ 'A^^xxp 

31 aAA f^v t;; aVo vshpZv z:op£v^yi 'urpog ayraf, y.£Jxvorias(jiv. EJtcs ^s 
auTW* E{ Mwa/w^ j^ Twv 'UT^o(^'/\Tm ix dx^'saiv, 8^s ixv rig ex vsxpxv 
ava?->], '^jssKT^Yicovlxi. 

xvri EiriE (J'g 'UT^'og 78 c pAy]70CC' 'Avsv^shJov hi T8 lAYi Ix^lv TX axxv- 

2 ^xXx' 80U $£ J;' 8 £^x^^^' AvcriJeXe7^ xvt^ d y.vXoc oviKog 'srs^iHsnai 
'UTS^i 7CV 7^d-)(r}Xov xvts, }ij 's^^iTfjxi ilg 7Y\v dxXxaaxv, ri 'ivx ay.xv^x- 

3 Xi<jy) evx Tcov pxi^uiv raxwy. H^oaeyjle Ix.vto1i;. 'Exv Si xixxotyj d; as 

4 xhx<poQ era, inijfpcrov auxw* x^ ixv (xijxvonari, x(psc xvTCf. Kxl exv 
STfjxxic TYi? Yi'p^x; xiiOCPT-t) SIC (7f, ^ iTfjXKi; T' ripoxg eV/r^sij^:'? [stt/ cts], 
Xsym' Msjxvooj' x<pria£ig au'rw. 

5 Kxi einov ol xncg-oXoi xw Ku^/Jo* Ylpoa^sg -rtpj t!xi<riv. ETtts J's K-J- 

6 ^tof El s^x^^ 'UTi^tv ir xoKKov aivxTTsitiCj ixiyeje xv tyj avKXpvx Txvfr' 
■7 h^i^c^^i^ij y^ ([^'Jjev^nli iv Tn dxXxcra^' }^ v-EM^aiv xv vpy, T/; Ss i^ 

vpv 144- TO KATA AOTKAN Cap. xvii. 

7 vij.'2y JaAov l;)(wv d^or^icc'JJx, rj 'vroiiAonvo'Jja,. us ztcrsX^'oni in tb dypn 

8 i^sT, Ev^sa; TiTOi^sX^MV dyxiticrm J aAA' a;)^{ fVsi" auVw* 'EToijaaaov t/ 
j£i7Fi'J5(rw, ^ -UTS^i^ua-dixsvoc ^icmovei {/oiy sac <p^'/w ;^ xo-Zw ;^ |W£7cc TaDrce 

10 S'ioijiXxUv'jiX. [^ocvTSyy. 8 S'oaa. OuTW ;^ v^eicy otolv zroii^a^s "rzrtxvjx tx 

1 1 KAI iyhsTo iv tw zro^svs^cii OiVTov s/f 'is^atraAJ^/^, ;^ aJro; ^irj^x^o 

1 3 //.j^v, di:riVTYtcrix.v otvTU §£ho(, Xsir^ot uv^^scr ot sTno'Oi]) isro^^u^sv. Kixi av- 

14 to; ^^(XV (pwv'^y, Ts.syovJEC 'Iyj/jS &t:i<^olto(,, iX£Y}aov Yi^d;^ Ka) Id^v siVsi? 

15 wciysty avTsg, ixoc^oc^fa^rjcroiv- Eig ^s i^ oivmv, t^i^v oTi iSY]y vzi~ 

1 6 r^£i|;£, jMs'Ja (p'j^vric {liyxXriQ Jb|«^wy roy ©£o;/. Kod snsasv im. TfT^ocr" 

17 'Anox^iklg ^s 6 'l))(78f, sTyrev* Ov^i ol ^im im^x^i^Yjacnv; ol Js iwix 

18 "wTa; Ov^ £V^Yl^Yi!TOl)l VT^O^^i^OLVJSC ^^VXl ^O^dV TW 0£W, £1 [XY} CCT^XO- 

19 >'£i'J}? aT©"; Ka; fTrrsv aurw' 'AvariZ? rzo^eva, n -ar/V;? o-a cricrcoxs as* 
10 'ETte^'SJn^Hc ^£ vno ray ^oi^icrxiav Tsrore t^yjlai rj ^oLciXsia rs ©£», dns- 
x^i^n uvTo'iCy ^ sIt^sv" Ovx i^yzTCX.1 yj (SxaiXsix t8 ©£s //e]^ ':!TCi^oiJYi^n~ 
CL I cEco^' OutJ^E i^ZaiV 'iJs W(5'£, ?3, /Ja ix£/ ('Ja ya^, )^ ^oicriXEiix. t5 ©fy £v7of 
2, 2 UjUwy l^'iv. ElTrs J'fi -cr^o^' tsq jwaQ/jraf 'EX£vaovjoii rj^s^oii, ots hi^vi^riasis 

23 ju/av Twv r}(X£^uv ra ^5 ra uv^^uTra IMv' itj 8X oipscr^i. Koti i^^aiv v[uv^ 

24 'l^a we, 72, /'Ja e'^'er f<r] di^iX^i^Si [Ayj^s JiwfiiJt. '^Q-uzep yx^ yj d'T^X'KYi 
Y] d<r^xri}8ax £K t^$' utt' b^xvoV) £ic Tjgy u/r' boxvov Aa//7r£r aTa;$' irat ^ 

25 i}o^ ra dv^so-ZB iv tyi Yi[J£poc xvrS» n^wToy Je J^fT auTov 'uroXKx •sraSflj', 

26 ;^ d.T.o^oKiiJi.xa^nvxt dno t^g y£V£XQ. txCty];. Kal xx^wc iys.V£\o iv tx7c 
YIIAs^xis [ra] Nw£, arw; fV«/ Kj hi tx7c ^J-^xig ra ija ra avS^wTra. 1 Cap. xvii. E T A r r E A I O N. f 4s 

28 tIoj y.iox'Toy >^ ^?.S;y nuluyJKvaiioQ k^ arrwAsasv duaviaC' ^OiAoias -'^ 
w^ iysvsTo iv rale rjueoGiic Awt" >J(7§;ov, %-Kivov, YiyopuioVy inuXsVi i(p6- 

29 T£U5y, uiKouonHv' Yj ^l r)ij(.£px i^rjXts Awr aVs SoJ'oiMwy, 'iS^e^s "srv^ }^ 

30 ^srov ccV 8^<zvs,, ^ dn'J)X£(7£y UTTu-JJixg' xxToi TOLVTOL i<^oti i] r}[j(,icx vtog 

31 ra ccv9^w7ra diroxa^-vr^srixi. 'Ev l;^£iv)? TJ7 ^fu^x, &V -Va< fu ts (J^w- 

32 rw aV(?w, oy.ci'jo; [.iri inig-^ciljxTic zIq ^-i oziai)^, MvYjuoycveje ^rjc yvuuxi- 

33 XG^ Aocr. '■^O; f'av ^rUna-ri tIw 4^'JX^ aura c7wa-aij dnoXs(Tei xvtUjj' j^ dc 
24 £«v "^XiCYi xvTYJy, ^voymiosi aVTyjv. Asyij vyuv' Txvtyj ryj vvji,] e7oy- 

» TXi Jbo tT.i ^i'A/i')!; ^i-'fC ei; 'u:x^xAri<ph-jc;£Tai, )^ eTS^(^ x<ps^<7£TCiU 
3_5 Avo 'sjo'Jjxt d?,}]^saxi im to xvto' y] y.ix 7iTx^a7^r,<p^crijxty i^ )j eTS^x 
36 d<pe^riasjai. KxA^aiJiXPiUvli; "Kiyaaiv xvrui' Ds, Ku^/s; 'O Je sT-rsj' aJ- 

Tolf* Orra to a^ixx, i/M cTuvx)(^^i]CoP,cii ol xztci. 
xvni EAEFE o£ ;^ zTxpxSo?^liJj xmoiQ -zzr^o^ to JsIv zrxyTojs 'ur^oasv'xjsa^oltf 

2 ;^ jw;] ixKXKSiv. ?Jyxv' KpiTH); n; riv sv rivi 'uroX&t rh @eov //>) (po^slii' 

3 w^, ;^ av^^xirov (ay] en^£7:6iAev(§)^. Xriox §e [nc] ^v Iv TJj Wa^ sxeivr)* 

4 '^ ''^^X^'^ 'UT^o; avr'cy, J^iy^ax' 'Ex^ixri^ov ]us aVo t8 xvTi^ixa [X8. Kxi 
ix n^i'AYiutv Im y^povoy' [asJx $£ txvtx £i7i£y iy ixvru' El j^ toy 0£ov 8 

5 (poissy.xiy ^ ccyQ^coTToy a;i: ivToiTtoyxi, ^ix ys to '^x^£yjiy yoi xotov t^i/ 
yjioxv TX'jrluj, ixSixr,(TO) xlrov' tyx y.yi £k ts?;©-* s^y^oyiyr] vzuTtix^rj ys, 

6 Eine oi Kv^i^' 'Ax8aciJ£ ti xonriQ tyiq x^ixixg T^iyet' 'O Js 0£of a 

7 ^r] •sro/yjVs/ t)]v ix^iXYjaiv rxy IxXexr^y xvtS twv ^o'^yro^y "mpos OiVTov 

8 riys^xc .^ rj;i:Toc, ;^ /^xxoo^vyuv fV aurorcj Al^^w 'jjwrv, ot; zsoiriaet t^v 
ixaixYjCiv xvray bj Ti^^^sr 'ar?;!)^ wo; t8 xv^o'J^m ix^'^y xpx svpYicrsi tIm 
'STig-iy inl tyj; y'/j;', 

9 EtTTs Je ;^ -sr^of Tiva; T«f -zzreTTOiSoTa? £<p' Ixvroic ct< e/cr; ^ixxioi, ^ 
10 i^8ky8y]xg rsc Ao/Tra?, t^v 'urx^x^oT.Yjy TxvTYjy' '^Ayd^wTTo/ (Juo xvi^woiv 

P p f/ff 146 TOKATAAOYKAN Cap. xviii. 

II £ic TO U^ov 'UT^oaiv^u^at' sis ^OL^icou(^y f^ eT£p(^ T£XuyriC' 'O 
^'ix^icrca^ ra9^)f, tsr^og savTov tocvtoc TST^ocrnvx^o' 'O GsoCy £V)(^x^i^o} 

13 xjl^iAOii. Kai T£Aw»7? [xuH^o^sv sVw; ha: rj^sXsv -e^s 7s; o<p^ix'h[ji,8c «V 
Toy i^oLVov inx^UL" uXX' hvTtjsv «V to r'53(^ ccura, Aeywv' ""O 0£c? 

14 l?ida^r^i (AOi Tw i/.ixoi^r:oXa. As'yu v^lvy xajs^n St©^ ^B$ixoiiuy.£vog «^ 
Tov owov auT8, >] y(Z^ imvoc' 07 1 Tijoig ui|;wy fayrov, T«7r«vw9>3ae7«^' 
^£ T«7raywv eocvrovy v^l/uHo-ejoii. 

15 U^oasips^ov J~£ ceuTW >f^ ra jS^£(p>3, Im «utwv aTflriJiXi' l^ov\s<; ^e 01 'fix~ m 
i.6 ^i^oit eniji^Yjaxv ocv7o7c' 'O ^e 'iriaS^ 'UTpoaxx7^£crcii[Aev(^ aura, Snev' " 

' Acps]^ Ta "urai^ix s^-x^scr^ai t^^oq jwf, ^ jt/tii x(io>-v{}s ocutcc* twv y^to ro/a- 

17 Twy Iriv j5 ^siCTiXsix t8 ©eh. 'A]wj]V A£/w l^hi tc ioiy [ayi $B^Yjjot,i tyIv 
^acn'kiia,)! t8 ©fs w; wai^iovj b (irj ^aix^n Big aJxjjv. 

18 K«f inmu)7Y)a-B 7ig oiV7ov oi^yjjiVy T^syi)))' Ai^dcrmXe dyx^s, 71 'uroiYi- 

19 CFOLQ ^^TiV uluviov x^Yj^ovofjiYiuu; EtTTs ^s CCV7U 'Iy](;8c' Ti |Wf T^iye-ig 
,ao dyx^ovy i^HQ dyx^og, « jwj^ ?tg, o Qsog. Tag ivjoT^^g oi^oig' Mn f^oi- 

'yB\)fjY\g' yir\ <povBV(7r,g" Mr} x}^B\]jYig' Mn ■[lj£vh^oi^7V^7]a'rig' Ti^oc 7ov 
21 'syx7£^x era, ^ t^v f^yjls^oc ca. 'O $b Sm' T<x.V7oe, 'uroivTOi l<pv7^ot.'^djAhjij 
2 2 £x V£07y]Tog jW8. 'Ax'daixg ^b 7X\)70L o \Y\(fdg, Szbv ojutw* ^£t; £V aoi 

23 £v spocvu' i^ ^Bvpo, aKoT^^^H (xoi. 'O ^e, dxaaixg 7CiV7X, 'STB^tXvz(^ 

24 Byhsjo' yJv ydp TJT'k^tn'^ c<p'j^^c(.. 'iJ'aiy ^b umov o ^Iriang tjtb^i'Kv'Kov 
yi/o^BvoVi Sn£' JJag haxoT^ojg ol ra x^W'^'^ ^XP^^^ eidBT^Bvaovloii hq 

25 7^ ^OLUi'kHOf.v 78 ©£8. Evxonms^on yd^ hi xdixYfhov ^id 7^vixci}^idg 

26 paipiS^ H<j£7^^eiv^ n 'crAaa/oy ng 7^ii ^otaiXBiuv 7s ©fa smAd^y. eTttov 

27 ^B ol dxBaxvjeg' Kou 7ig ^vuijxjoii a(t)^Yivoii; *0 ^b bIkb' Toe d^M>X7(z 
a 8 tiTic^d dy^^moig, ^wjxtx bti Tsrx^d tw ©fw. ETtts J'e o U£7^(^' 'iJ^a, Cap. xviii. E Y A T T E A I O N. 147 

29 j5jw«f (/.(pmaiJLtv ■vra.vloL^ ^ ■^xoXaHcroc^ev aci. 'O J's st/rsi; civroic' A^i^i/ 

30 vxixoCf n rsiivoCy svsxsv rnc (Sxai'Xtia^ tS @t^, 0; s (xri '^xdbri "uyoXXX" 
'K'Koidiovix iv Tw xxipi^ T8TW, )^ £v Tw ixluvi TW £^)/o//syw ^'Ji'Ov alxviov. 

31 IIAPAAABQN J^s ra^ ^(^^smy sT/re -sr^^? aurs;* 'iJ'j^, (Xv<x^xivof/.€V 
sic 'ispoaoT^vfxx, ;^ TeXsaHa-flxi "urxvlx tx yzypxix^cvx ^luX t2v 'UT^o(p-r\Tm 

32 Tw u<w T8 avS^coTra. Ux^xMrjaijxL ya^ toIq Uvciti, fc^ £y.7rxix^n<^fixiy j^ 

33 vS^ia^wsl^'^i, ii iiJ.Tr'Jva^ailxi, ml, [ix<:iy'ji<jxv\£i; dnoxjev^aiv xvtov' ;^ t^ 

34 r;jWS^(% TYI T^lTYl XVX<T'fi!Ji\xi. K.x\ XVlol H^lv T8TWJ/ (TUl^ijmV .^ )jy TO 

pTi^x t5to K£y.^v^y.£vov xz xvTUVy !ij ay. lyiv'j^aKov m X£yoix£]/x. 

35 'Eysvelo 5 sv tw iPyi^eiV xvrov f/f 'l£^/;)(^co, Tt<:pAo^ t/? ixx^rijo 'nrx^x 

36 T)^v oJov 'ST^oaxnccv. 'Aki^jxc ^£ o^^a Six7:op£Voy.£V8, snvv^xvijo Ti sir} 

37 T8T0. ' ATTYi'yf^'Kxv (Je auVw, or; 'lyjcra; N«^cijcar(^ zrx^^x^'^^' ^^'^^ 

38 i^oricr£y Xkfuv' 'inas vi£ Ax^U, ixi^aov [as. Kai o< txT^oxyovJES £7:£Jiy.(av 
3,0 «UTW JW (Tiunriari' xvtos ^£ 'nroWi^ /xaAAov £H^x^£v' 'Tis Aa^J*, eAe)^- 

40 ^"^^ i"^" 2Ta9^C ^£ <5 'lYiC^C ix£X£Ua£V XVTO]/ d)(^^^VXl 'Ur^OQ XVTOV if- 

41 ytaxvloi; ^l avrsy i7:YiouT'i]cr£V xvtov, "kiym' Ti aoi dsT^etc ^oiyjaUy 'O 

A.2 ^^ «^£* Ku^<£, Ivx ava&ilipw* Kat 'irjaa; wttsv auTw* 'Ava^Aeipov* 

.5 Yj ■uTiTis an (7£aux£ as. K«; Tisx^xy^^yx aysbAsiJ^s, >^ yixoX^^h xvtm ^0^' 

x^u)v Tov ®£ov' Kj "urx; Xxo; l^oovy e^uHsv x7vov tw 0£w. 
XIX KAI ^!7£A9cov ^i-^oyjlo TYjv 'h^iyi). Kx] /Ja, xvrj^ ovofAocJi m'XHy.svoi 

2 ILxr/xi^' K^ xv'voQ yy x^yJ\£'K'hr\f;y ii^ st(^ r\v "ZzrAso-zof. Kai l^y\':ei 

3 /J^t^v TOV 'l/3(7«v t/? fVi* ^ a;!: n^vvotjo '^ t5 &;(A8, ot; t)5 ^^A/;^/!^; (xix^og 

4 '^v. K«; zT^c^^xfA^v £y.7:^oakv, xvi^n i'^l avHo^u^^xixVy Yvx TJjj auVo'v 

5 oTi [J*/] ImvYiQ v}y£XK£ $ii^y^£a^xi. K«i wV >?a9£j/ f7r< tov rorcovy dvx- 

bAsil^iZ? 'l>3(78f ^.^£V XVTCVy ^ fT/Tf -ZZT^O? XVTOV TjXK^xlZy aitSVJXC KX" 

6 IxS/j^i' (jYii^£^Qv yx^ iv TW o'fxw an §£^i jws y,avx(. Kx] a7:£V7XQ xoiji^r}, 

7 )^ vn£^£^xlQ avTov y^xi^uv- Kx) iS6yJ£s xzxvjss ^i£yoyfv(^oVi ?.£yovJ£$* 

'"Ot/ 148 TOKATAAOYKAN Cap. xix. 

HITS vTooQ Tov Kv^iov' 'iJ'a, TO Yii/.ijri Twv vKoc^xoyjuv 1^3, Kv^ie, ^t^o^fxi 

Js 'urpo^ otvTOP 'ir.QHQ' Or; ayiiiz^ov c^tyi^ix tw o\m rarw iyhfiOy kcl- 

1 o Son ;^ auroc J^'o^ 'A^^oiix^i i^iv. '^HaOs 7^^ vioc ts <?£v9g''W7ra (^fr'jTJjaiZf 

;^ al^aai to 'fozjAwXc; . 

1 1 AKOTONTHN (^s aJrcoi/ Taura, TS-^cjk^c slrrs "UfCi^aSoXriv, J'/a to 
e'ryu^ ocu'rov £/va< 'if^BfjaA)^//, ;^ Jb^f^v ai'rac oTi -uraoofx^^riaoc p£AA« j^ 

1 2 ^<x<TiX£ioi T8 0£8 (XViXiPiXryecrOaf. Etrrsv 8v* AvO^corrc^ Tff ev'ysvrj^ ino- 
1:3 ^£l3>3 ft'; X'^^'^^ y.Ciy.^oiv^ A«oc5y liZUTw jSaaiT^sixvj )ij V7:o<r^s\l^oii. Kx- 

7\.S(jDLQ $£ ^ixoi JaAa; £xvt5, sS'uy.iv avrol^ ^hix [xva;^ /^ il-xs tir^oc avrsc' 

14 n^xf(.xiXT£vaoia^£ ew; 'i^xPixui. Ol S'e "stoT^itxi ocvts S[xia8v avTov, ^ 
dnii^si^oiv ZTpsa^sixv oKiau^ avrS, Xsyovjsg' Ov dixo^xev tStov (3xai- 

15 A£U(r«f £^' '/3|aaf. Kou iyivfjo iv tw inuviX^fiV avTov Xtx'Sovloi t)]v ^cccn- 
"hziOLVf ii ilnz (pmYi^Yj'JOLi avToj Ts; JaAa; TaTa;, otg i^ccxs to d^yv^iov* 

16 Z/x ym TIC Ti' ^isirpxyiAOijevaoflo. Ux^EyhiJo J's 'cr^WT(^, As/wV 

17 Ku^;£, j^ ]WV6? era "UTpoa-ei^yxa-oilo ^sxx [ivx;. Kai £W£y auTW* Eu ay^ds 
JaA£' on £V lAap^iVw "sriro; f^^'"^' ^^'^^ i^saixv zy^M inxvu Ukx tito^ 

18 Aswv. Kai ^aSsv viVT£^<^, Xeym' Ku^/£, ;^ pjx era skoiyjcts rnvTS 

19 f^vDC?* ET;r£ (Js ^ Tarw* Kcd av yiva inxvu 'crf^Js '37oA£wy. Ka; £T£^©^ 
2,0 ^a9£, A^^wV Kl)^/£, f J'a )} jura (7a, ^y ft;)(ov Imneiiiivnv h ffBh^ia, 
1 1 ' E<po^diJ(.riv yx^ cr£} ot/ ki/S^cott©^ xv^yj^oc «' al^«; a';^ s^yjuxc, icj 3s- 

2 2 f ^ff^C ^^ 'ian^^xC' hkyet ^s xvtu' 'Ejc ts i^o^xtoq era ;f^;vw as, 'uro- 

vnp£ ^aAs" ji'^^f oTi I7W ■ a vS^wTT©^ (XuVjj^o? ftp, ai^wi; a;^ fOj^Aiis:, >^ 

23 ^£p'^'j)V HK taZH^X. KXI ^IXTl HK X^WKXQ TO X^yV^lOV ^a llU TYJ)/ T^X- 

24 ■!:£^xyf j^ Jyco lAdc^v aw To;iw av eit^a^x xvt6; Kai toI; 'mxoig-ucnv 

2 e sT/Tfii/* "^'A^jcIs aV xvTS Trjv pxv, ;^ J'ot£ tw Ta; (J'£;i;a ^va? £Xov]i. Kat 
26 sw'oy auTw* Kuf/e, ey,^ ^em pais' Aeyu yx^ upy, oTt 'sr.xvll tw Ixo;']^ Cap. xix. ETArrEAION. 149 

28 dyocyije wJe, -^ KiXJota<px^ocjs e^n^oa^sv (xa. Koci ^zm t«l)t«, ino^ivsjo 
■ £[/.7:ooakVi dvoi'^xivuv si; 'l£^oaoXvy.x. 

29 KAI eyhfjo cdf j^'^Ho-fV, «V BJiSipa^)^ >|^ BrMvixv, 'ut^oq lo 6^©^ to 

30 xccXeijlsvov iXxiujV) xni^eiXs ^vo tuv [Ji,x^nl'^v xvth, si'TrwV 'T;ri;c/£TS f 'c 
T^v Kocjsvxvji. xu[Ji-/}v' bj yj ihno^zvoii&voi £vorjo-f,£ ■uruXov ^s^sy-ivov, l<f ov ■ 

3'! aJc^f 'uyx7:c}e dv^^'J^nuv im^KTi' T^vaxvjsg xvtov dyxyslS'^- KxX ixv 71q 

v[AXi spo^TX" b^ixii Auere; axw^ Ip^iz xvtu)' Oti kvoioq xvtS -/^o-ixv 

33,33 e}(^«. ^AnsX^ovlsQ J'l ol xns^x^.y.evoi, sv^ov xx(i!/)i H'Kiv xvtqIq. AvjvJxv ■ 

Jf xvT^v Tov 'UTU}'Koy, anov ol xv^ioi xvtb ■m^og amsg' Ti T^vsts tcv 

34,35 isTGoAov; O; Js Skov' 'O Kvpi^- xvts "x^^sixv ey^^. K<zt rj'/x'yo)/ xvtov 

zr^oc Tov 'li^asv Kxl iTtip^iTl^xvIsc bxvtuv tx I^xjix im tov 'utu?,ov, Ize- 

36 ^i^xaxv Tov 'i}5c78v. no^£i;ojW£y8 (^£ xms, uTrsr^wvvuov tipc Iixxtix xvtuJv 

3y CI/ T)7 oJw. 'E/^/i^ov]©-' ^s xvtS y^oYj .'ut^oc^T'^ xocjx^xaa 78 opag twv 

e'KxiU'V, Yip^xvlo oinxv 10 'u:'kri^(^ twv yx^^riT^v yxioovlig aivtiv -rh Qzqv 

1 8 <Pi}v^ [jf.iyx'kv) zTspl "UTxauv uv ^TJov ovvx[ji£U)/, 'Xi'yovjs;'. Ev?^oyY]y,sv(^' 

=.^yJixsy(^ ^x,(Ti7^£v; iv ovoux}i Kvcia' ilp-!)VY] h a^avw, ^ ^o^x iv v^i- 

39 ToiQ. Kxi, Tivs; T^v '^xpicrxixv ^^ .7^ °)0^^ SiVov "us^gq xvtov' Ai^xa- 

40 xxXSf iniTi{xriaov To7c ^x^yHxIq era. Kxl ■xzoK^i^ag ilmv xvTo'ii" Aeyu) 
4,1. v[uv cTi ixv iiTOi aiuT^ria-Cioo-iv, ol "hi^oi KiK^xXov]xi. ■ Kcd KQ'riyUcFZv^ l^uv 
42 '^'^y ZToT^iVy iKXxvazv sV xvty}^ xiy^^V '^Ori el syvuc ^ crD, xxi ys h tyi 

Yjlli^CX. (78' TXVTYji TX TfTPOQ ilpYlVriV (TH' VVV J's Ix^V^Y] "^O 0<p^X'K[Jl.(j)V (78° 

42 '"''O'^' yj^Hcriv Yji^i^xi Int as, k^ Tsre^iSxT^Saiv ol syj^oi era yxcxxx aoij ;^ 
44 -uTs^iwxXooaiiat as, ;^ cruvi^8ai as T^xvlohv' xxl £^x<pi8ai aSj i^ tx tsxvx 

a^ iv aoi' i^ 8X d(pna8aiv h aol ■ Xi^ov im Xi^a' xA' wy 3X tyyug Toy 

xxi^ov TTiQ inioKonrig o^e. - 3- ISO T O K A T A A O T K A N Gap. xix. 

47 Ka( "^v ^i^ct(TXuy TO y.cc^' t^[/.£^xv iv tu ts^w* ol ^s ' A^-)(^is^eic ^ o< 

48 r^xi/.y.cij^c i(^rjT8y ocvrov "^Ascra;, ^ o( zrpxroi t8 Aag. Kat a^ gu- 
^i-cr^ifoy TO T< 7^oiri7U)(Tiv' "XaoQ ya^ dnoiQ izB!{^s[ACiTo auiS uz^w. 

XX KAI iyivflo iv [AtS, t^v YiIis^wv ixsivxv, ^i^xcrxovj<^ ocvtS tov Aaoi/ 

bv Tw /s^w, ;^ svcyfeXi^oiAsv^j iirs^ricrxv ol 'A^yjs^i/g ;^ ol F^ocixy.oijtf; 

1 (7UV ToTf Ilp£G^vr£Poig-i y.oCi etixov 'dtpoc avrovj Myovjs;' Elite rjjjuv cai 

ttToici i^8aici ravTOi 'moieii;, y] rig i<riv J^y^ aoi iyjv i^aaiay TavT})v; 

3 "ATtoKpi^si; ^s ans ■nrpoc oimic 'E^cotj^ijw vyoic xdya £vx "hoyor y^ 'et- 

4. S "Kxiz jwor To BxTfjiayx 'iw^vya i^ s^xvh yiV, rj iz, xv^ot^-Kuv; Ol §2 

crvvsT^oyKTUvjo 'UT^cq sxvTSCi "hiyo-JlsQ' '^Otl sxv SLZuyeV 'Ez; -d^xvS' ip~r 

6 AiOiji bv 8% innrsvaocTB xvrlf; 'Exv ^s slTtxysV '£| dv^'^mm' zrx; 

"KaoQ xocTU}u^<xaei iyxQ' 'sr£7r«!7//£!^@-' yx^ sg-iv 'lxdivvy]V 7!T^o(priTYiy sivoii. 

7^g Kou x-KZKpi^ridxy y,y] sl^svai ■zito^zV. Kui 'lr,(7<j; artsv olvtoIq' Ov^s. iy-a 

T^iy'j) v[juv hi 'UToiix i^saix txutx ijjoij:. 

Q '^Hp'^XTo 3 Tirpoc 70V Xxoy Xeyav tyjv zrxPxSoT.fjv txvti^v ''Aj'S.;w7rof 

[r/f] i(pvT£vcrtv ajaTTsAwva, ;^ i^s^oTo uvtov ysu^yoHi;' ;^ ditsSi^ixrjas 5(^0- 

I o vac Ifcxv^;. Kai ov mi^'2 x'K£<;a'k£ zt^oq ra; ysoc^yac J'aAov, Ivx "^ ts 

Hx^zS IS dy.n£7\uv@-' ^xaiv avru' ol Js yBt/^^yol, ^Bi^xvjsc xvTcVy i^x- 

I I TTgr^Actv X£y6v. Kxl •w^oar£^£TO 'urey^xi sts^ov JaAov' ol §£, xxxavov M- 
I 2 ^xvleg ii^ XTifxxcrx'<JJ£c:, itixn£<^^'hxv K£Vov. Kat t^^odi^flo -miy^uxi t^itov' 
13 ol J's £j T8Toy T^xvyxTiaxvlec i^i^xT^ov. eTtts J'g xvn(^ ra dy-KB-' 

Tmv©^' Ti -uoiYiacc', 'uriy.^u Toy vicv jwa tov xyxKYjjov' tcrw? tStov /J'ov- 
lA T£; iv}^X7:Y}(7oyjxi. ''l^c)yJ£C §£ XVTov ol ysu^yol, 5t£7\oyi(^oy]o tjt^^c £XVT8Cf 

'?\.iyovl£Q' OvTOQ i<riv KXYi^oyoy(^' ^£VT£, xnoxjavocy£v xvTOVj Xvx riySv 
jc y£VY}TXi n xT^ri^oyoyix. Koci ix^x'KQVTeg xvt^jv i^u) tS k^ttsAwv©-, uzix' 

TfiVXV* Cap. XX. E Y A r r E A I O N. 151 

16 THVOL)). Ti ay 'uroiicr&t uvtoIc xv^i(^ rs ajWTrf Tiwy'^ ; EXioaeloii j^ 
dno'Kicrei th; y^'j^pysQ Taxy^, ^ ^u:aei rov d[A~£Xuvx <xX}.ciQ' AxaaotVTSS 

17 ^£ nnov' Mrj ysvoijo. 'O J's i[x^?\i\\jO!.g avTolc, shi' Ti h hi to ys- 
ypoLHijAvov T8T0' A/3ov dv iX7te^oy.i[j.ocaav ol clHo^o[A8nsc, bT(^ lycvs^ri 

18 f/f xs(px7^rjv yxvix;; Uocc -meam in emvoy rh Ajsov, avv^?.oca^r]- 

19 as]xi' l(p' ov J"' av iireaY]^ XiK^riaet xvtov. Kxi l(^YiTif\axv ol \\^-)(j^^£ig ^ 
ol r^afAiJ.ixJH? hi^xXm in xvto)/ rixg '■/Jip^XQ h avTri r^ oj^Xf (;^ i(po&']- 
^r)7xv Tov "kxoy) lyvj^axv yxp on 'uipoq xvth; tyjv Tsx^x^oXriv txvtyiv 
sins. 

20 Kx'i 'urx^XTYi^rJTXvjsg xns<rei}^xv lyxx^sTs;, vnox^my.svii^ ixvT^C Si- 
xxiac slvxi, '(vx IniXxCccvjxi xvts Xcys, sic to zrx^xoavxi X'jtov tJj x^-x/} 

21 t^ TYj s^scrix T8 /j/Sjitov©". Kx] hn^iiTr](JXV xmov, Xiyovjsg' d^i^xa- 
xxXs, o\2xiisv 'on o^^x; xlyag £, ^i^xaxag, k^ s XxfA^xvag 'ur^ocrunoVf 

^'^ aAA' in xkf\hMQ t>5V oJ'jv ti QsS MxaKei;. '^Et,s<^iv riixlv Kxicrx^i (po^ov 
23 §^vxl, 7] a; Kx\xvor](7XQ ^s xvruv rriv ■mxvs^yixv, sins tjt^oi; xvthc' Ti 
^4- [JI.S TiTei^Xf^eJs; 'Eni^si^xjs [xoi ^rjvx^iov' riv®^ s)(h sIkovx )Cj imypxpyivy 

25 'Anoxoi^svTSC ^s sTnov, Kxia-xo(^. 'O ^s sinsv xvTo7i' 'Ano^ojs rotvvv 

26 TiX Kxiax^^ KxiiTx^i, ;^ rx ts QsS tw @su. Koii sx '((jyyaxv sniXoi- 
Ssa^xi avT8 ^rii^x\(^ ivxvuov ts Aaa' Kj dxvyj.axvjs; im rri xnox^iaei 
auT8, iaiy^f^xv. 

27 U^o(TsX^6nsc ^s TivsQ Txv 'Zx^^axxmVi ol xvTiXsyovjsc xmTxa-iv |w:^ 

28 stvxif snri^aTYi(rxv xvtcvj ?Jyovjsc' dii^xaxxXs , Muayj; syox^^jsv ripv' 
"Exv Tiv(^ ixhX(poi; dno^xvYj syjj^v yvmlxx, i^ bt©" arsxv^ dno^xi'yjy 
Yvx "Kx^n d^sKpoc XVT8 TYJv yvvxlxx, ^ s^xvxoi(Tyi (jns^ixx tw x^sX(p^ 

29 XVT8. 'ETfjx h x^sX(pol. rjo'xv' ;^ •sT'Jwt®", Xx'oxv yuvxlxx, dns^xvsv 

30 oiTSXv(^. Kx} sXx^sv ^svTS^^ T'/)v yvvxHxx, ;^ ar©^ dns^xvsv arsA:- 

31 v(^. Kou t^/t©-' 'ixxtsv avTYiv' uaxvTo^s ^s ^ ol sjfjx' [>^] a' xocji- 
32,33 ?,inov Tsxvoi, K^ dns^xvov, '^Tcbaov ^s 'urdi^av dni^xvs ii r\ yvvyj- 'Ev 7>; 

i 152 TO KATA AOTKAN Cap. xx, 

HV ocvx<roi<7et, t/v®-* auTwv yivsjoci yuvn', ol ya^ iirlx. %ayo)i auTj^v yu- 

34 voCuoi. K«i oL-KOK^i^HQ CvKzv amoiQ ^lYl(J^Q' ol vioi T8 od^v®^ Tars 

35 Y^y-^o-i f^ hyoi^iaxovjui' Ol Js xajoi^iu^svTSc tS alm(^ iy.siva rv/^aVy 

36 i^ TYjc dvu^aasug t^? sk v£;f^wv, are yaii^atv, bts hyixixi<TKov\(x,i. Ovts 
yoL^ dno^avfiv sti ^vvoivjon, (laocyfsXoi yd^ ilo-i,) tc^ vioi zlci 7S QbSj Trie 

37 dyo(.<^oi(j£U)g viol ovts;. Otl ^s iysi^ovjxi cl vsx^ol, ^ Muaric ifA^vvasv 
im TYjC (3dT8i co; Xsyei Kv^ioVy tov Qiov \\€^adiA, ^ tov Giov 'icrxdx, jc 

38 TOV Qsov 'lum^. ©sof ^s 8X 'i?i vsz^'XVy dX7.d ^divTm' 'urdmi; yd? 

39 ocuTw (^:o(7/y. 'A7ro;^^i9;v7£? ^^ ^ivsf Tm r^a^/zaTswv, ^vkoV b>.\.^d<jKaCKz^. 

40 m'K^Q eltag. Ovu Iti S's sjoT^iim iite^uTdv oi.vtov 'd^iv. 

41 eTtte J"! -ra-^o? OLvr^Q' IIc^^ 7\iyBai tov X^/rov vih Aoc^l^ sJvoiii 

42 Koil avToc AaS^^ TiS^^ s'y i^/^Aw i^iz7^i;v* EtVsv Ku^/of tw Ku^iw 

43 |W8* KaOa SK ^s^i(^v [iHf swf (xv ^w tb? zy^^ig era uttottoJ'iJov twv 

44 'mo^m (78. Aa^L^ av Kii^iov aurov ;^(X?i«, ^ -sirooc wo^ aura Ir^v ; 
45,46 'A^^aovT©-* ^£ 'muvTog ra Aas, stTrs to"? jwaOj^raTf aura" U^as'xijs dno 

Tiov T ^aiK-i/MTsm tov ^eAsvtwv -srs^iTraTrtv £V <;o'Kcugi k^ (ptX^VTm da- 
ZQca-ixsc iv ToCiQ dyoooucj -^ 'VT^ajomho^iot; iv tcuq (jvy!x.y'xyoui;, ^ 'ux^o^ 

47 TOKXiaicQ h Tol? ^sinvoic ot xoclsa^isai tx; ohioi? twv ;>(^>1^&^V5 ;^ -sr^o- J 
<p^a"« ixoixpx urpocrsv'x^ovJLXi' stoi T^^^oyjxi 'UTS^icraoTs^ov Hptyu. 

XXI ANABAETAS ^£ sTJ's ra? (Sdxi\ovjuc m (Jw^iZ aurwv £iV to y<X(^o- 

2 (pvXdxm wAao-zac. eTJ's J'g mi Tim yj)^^^^ Tsrsviy^dv ^dxxaaxv im ^60 

3 7^zn\d. Kat wttsv* 'AAj^^w; Ae'^w U]w7y, ot; »i X'/l^'a h '^^X'^ '^^'^^ tzrA^ov 

4 -aravTWV l^aAsv' ayravTSC 7;^^ a^oi ex ra 'W£^icrasvovj(^ xvtoIq ISaAov 
s<V Ta ^co^a Ta ©£a* xvi'Y] ^i h Ta v?s^iyd]'^ xmriQ diixnx tov ^lov 

OV £t}(£V, £baA£. 

5 KAf T/vwv "XiyovTm '^sfi Ta ^£^5, or; a/Oo;? y.u?^o7g ^ dvx^riyxai xs- 

6 xofT^nixi, me' Txvtx d dza^e/TS, iXzv<Tov\xi ni^s^xi iv aig bk d(psr 

7 ^naijo'.t AfdC^ in A^Sw, og a xoclxXv^m^lxi. 'ETrrj^wTJ^o-iXV (J'fi auTov, a/- 

yoyjeg' Cap. x-xi. E Y A r r E A I O N. 153 

7 yovjec' ^i^otaxaXs, .ziors h tccjtol stxi ; ;^ ti to aniA^wv oroLv i/.s'kX-.q 

8 'O ^£ silts' BXsnsrs (xri ':i^7.xv}']^n'^ s' vfoXXol yy.p iX?.V(Tovlxi sm tw 
ovcfjLOiji jwy, "XiyovlzQ' '"'Ot; e^w ilp' xai' 'O xxi^oi; ii'yfiKe' y.ri ay 'mo- 

9 psv^^Ts ozi(TU oii'Tm. 'Otixv $s dx^arijs 'moXi^^Q Kj cx.xocjoc';'oi.(7iaCj [ayj 
TtfjoYj^riTS' Jsl yxp ra-jra ysvia^xi zt^utoV ol?.X 4z ev^swg to teA©-. 

10 ToT£ txsysv amoiQ' 'Eys^^as'jixi Uv^ sm 'e^v©^^ }^ (Socai'Xsix im 0x- 

1 1 aiXsiav' ^£icr[jf.oi rs y.syxXoi xoijx roz'dCy ii^ Xijxoi^ k^ Xoi[/.ol eaovjxi' <p6- 

I 2 SyjJ^x T£ >^ cYiiiax aV ioavii y.£yx\x £(7x1. IT^o (Te xarcov xnxvjuv ini" 

^xXicnv £(p vfxxi 7XC yJioxQ auTOV, y^ J';co'^8cr;, 'UTX^x^i^ov7£c sk o-wx- 

yuyxg )^ (pvXxxxCt dyoixivsc im ^xaiXa; ^ ri'y£[x6vxi;i £V£X£V T8 ovo" 

i3»H fxxTOi [/.B. 'A7roo/{(7i]«/ ^£ vfuy slg [/.x^rvoiov. ©sV^e av sk tocq xx^^ixc 

15 ^«(i;v [x'^ "ur^oixsXsTXV azoXoyrj^rivxi. 'Ey} yx^ ^ccao: vf/iv ^o^x ic^ aopixvy 

16^8 ^vvriaovjxi xvjsinfiv, ^^i xvTi<rrivxi 'nTxv\£Q ol xvriX£i[X£voi v[juv. Ila- 

^x^o^r]<7£a^£ ^£ j^ v7:o yoviuv, Kj x$£X(pm, fCj QVyfsvuVy ^ (piXuv' )^ dxvx- 

17 TU(78(7iV £^ U^WV.. -KcCl £<7£<J^£ llia-^{/.£VOl Vno 'UTCivjuV ^IX TO QVO^X jWH. 

iS, 19 Kxl d^i^ ix TTiQ X£(pxXric ^[^'^v a [xrj xnoXi^ai. 'Ey tyj 'v7{of>.oyri vn^'J 
20 xiniyxoh TXQ ^vyx; Ujaiv. '"'OTiZy $1 'Qnlz xuxXbiasvyiv utto (r^ocjuKs^uv 

I I T)5V 'h^saxXrjiXj tots yvooTe oti r]fyix£V '/j i^^fiudic xvTric> Tots ol iv tyj 
'la^xtx, i^svyiTua'xv it; txc^yj' j^ ol iv jasaw auTjjf, ixy^u^siTuaxV i^ 

22 ol iv txIq yjj^^xiQi [xfj slas^yitj^t^axv ilg auTrjv. Ot/ tO{/.£^xi ix^ixiqcrsus 

23 auTiZ; £iV/, t8 'srAji^wOJiva; TirxvTX tx y£y^xfx[xivx. Ovxl ^£ txIq iv 
yx^fi iyscrxiCi k, txIq drihxi^^QXit; iv ixuvxiQ txIq ^fxs^xic' era/ yx^ 

24 dvxyxY} [xsyxXri £7ri tyiq yr\Q, j^ o^yr^ h tw Aaw t8tw. Kat znBasvlxi 
^oiiccji [/.xyxt^XQ-, >^ xlyjixXwlKT^naovlxi sIq tjtxyIx tx. I" Ov>3* ;^ ^U^aa-xXrJiA. 

25 £r«< '5raT8j[/t£VJi utto Iflvwv, xx^i 'UT>,Yi^u^uai xxi^ol i^vuv. Kxi 'hxi cy\~ 
[xaoi hv ^XtUy )^ aeXrivriy Xj x<r^oic' )Cj inl tyJc ym cvvoyjfi ihuvy h xno- 

26 ^ix riyicYiq dxXxaa-rji j^ cr«?ta* d7:o\\^u')(ovTUV dy^^mm dno (po^a k^ 

R r 'ST^oa^ojiias 154 TOKATAAOYKAN Cap. xxi. 

26 'UT^oa^ono'.g twv i'Ks^yoi/.svuv t55 oIhsiasvyj' oil yoc^ Svv/XfAeic tuv ^pocvuv 

27 a-oiXsv^joiiJxt' Koil tots o\l;ovjo!.i tcv j^oj/ t8 ccvS^WTra ip-x^o^evov on ve- 

28 ' A^yoif.iv'j^v 5 T8TWV yivsa^ai, dvixxv-^ccTZ, ic^ snix^XTS Txg X£<pxXiXC 
vy-uV ^iQTi ify'(^e-i 'h v.'Ko\{)Tpu:(jiQ vyMV. 

29 Koii Sk£ 'uyocpci^oXrjv auToI;' ''l^sje tyjv (jvkw y^ Tsoivlv. Toi ^evSpx' 

30 ''Otocv 'UT^oSx?Ma-iv rj^ri, /SaIttov^s? d(p' soiVTUv yivucrKSJe Iti n^n ifyvg to 

31 ^£^1^ fV'v. O'Jtw ;^ UjWf/f, orav lJ')i7£ TOiVTX yivofAsm, yivmxsTs oti 
3 2 f fyi^f eV^v 59 (SoccTiXsix tS 0£8. 'Ajwyjy A£yw u^wTv, oti « ]M>j -zzra^fAQ/j }5 

33 5^fV£a auT>3, £W5 «v zrdiiijoc. yivrijoii. 'O B^avoc j^ ^ yn woc^sXsuo'ovJxi, 

34 0' 5 ^^7°^ l^^ ^ i^'^ zs-oi^sX^xa-i. npoasx^ijs ^s kocvjolc) y.n7Cojs ^a^n^uaiv 
vy.uv ul xu^^ioci iv y.^ociirocXyj, j^ fted)?, ^ ]a£^i]wva/^ ^loojixoucj >^ al<pvi^io^ 

35 f(p' Ujt/caf ETT^r?^ t5 yjjws^a ixsiyy]. 'fig 'ura'/ig yoc^ insXsvcrsJKi im tstoc-v 

36 TOLQ raf xx^Yiix'^viiQ in 'sr^ocrooTtov isoiaYiQ Trie yni' ' Ay^vTtVfiTS ay, iv 
tiTOLvli mim ^soiasvoi, iW xoiJix^w^tb Bx(pvyeiv tolvtx thuvtol tx yix- 

''^•\' ?iov]a y/v£o-da/, ic^ (roi^iivoii sy-K^oahy ts ijs tb avd^wTra. 
v^^': ' "^Hv ^B Toig riy.s^oci iv tw <£^w ^i^0L(Jx<^Vy txc 3 i'i^^t^?^? i^£^)(^o[X£v(^ 
28 riv'xti^£To sk TO 0^®-' TO xotT^^iAsvov sAiXiwv. K«( 'nraff Aao^ w^^^'^s 

XXII HrriZE J'e 57 lo^T)^ Twy a(^u|wwv, >i },£yQiA£vn Yidaya.' Kou i^nTBV 
01 'Apyj£^(ig >^ ol r^Zji/jua]f/f, to, •srwf aveAwcr/v auToy I^o^Svto y(^^ 
Toy AiJioy. '.vi^x^>^:c;jN^b>v^^ .<.; i, 
3 EiV^A^e (Js Xocjoivxg iIq 'IbJixv tov iirixoiT^^iABVov 'icrxx^iuTYiVi onx h 

'■•-I4 T3 d^i^[AS -tm ^oo^£XX' Kxi «7r£A0cov £rw£AaA)5(r£ to"? 'A^;)(^<£^fiU(7; i^ 

5 TO?? g-pxTnyo7g, to, -ztrcof auxov Tira^x^ia xvtoIq. Kai £'/x^f\(yxv\ ^ cruv- 

6 £9£v7o «UTW x^yvPiov ^ivxi. Kxl i^u)ijf.o7ioyw£' i^ £^nT£i Bvxxi^ixv ts 

ZTX^X^HVXl .OiVTOV XVJols XT£^ oyXi}. ■..,.:.... 


Cap. xxii. EYArrEAION. 155 

«7rlf«Ag Iler^ov ^ 'lmvvY]Vj fiVwv" rio^tuOt-VTtc itoi^Aacciz riy.7v to 
9, 10 zTCia-xjx, Yvx <po(.y!j)<xzv . Ol J*c f/TTov ai'TOj* Ha ^i'Kei; eT0//^aVfc;/45v; . 'O 

oiv^px7:(^ X£^oi[Aiov v^ixl(^ /Sarii^wV dxoXa^i^JCiJs avTU sig rriv ol/Jocv 

1 1 a £la7:opsv{j(Xi. Kou I^htb tu oIxo^saKoTrj rri; oly-iaC "kiyn aoi ^i- 
^otcrxocX®-" nS i^i TO xoi}(xXv[AOi, oks to 'mikaya, jASToi tgJv [xa^rirxv /^s 

12 (potyuj. Kxx(iv(^ v[a1v hi^ei dyxysov [Asyx sV^w/xsvoi/* ix^ hoiiAoccroiJ£. 

13 'ATTSASoVTSf ^S £V^OV XX^^C s'CorjXsV OiVTOiC K^ rjTOilAOiCrOl)/ 70 ,'DTXCr^lX.. 

14 Kai OTS iyivBTO n w^iz,. dveTtscSy ^ ol ^!x.hxo(, cxTioc^oTiOi avv auTw. 
i_5 Kou ^K£ Tjrpo^ uvT^i' 'E7r<9u|uwc iK£^v{Ari(TOi tSto- to 'moi.d'/v. (paySv //sS' 
1 6' i^^wvy OT^o T8 |W£ 'VTOi.^eiv. Asyu yx^ v[a1v, on b/Jti s [ayj (pdy^i i^ 

17 CiVT8j £Wf OTa -CTAjI^wS^ £V T^ ^lX(Tl?^£iX T8 ©£8. K«t ^S^OC [JI.£V(^ TITO- - 

18 TJ^^iov, . f U)(a^;r>?(7a? tT7r£* AaSaTS Taro, ^ ^ioiy.£^io-OiT£ solvjoIi;. Aiyo) 
yoi^ v[M]/,. OTi 8 jw^ sr/w dno rS y£vvn^dl](^ irig diXTtiXny £w; ot8 ^ (3x- 

_ 1,9 ciXeix Ts 0fa £ASJ^ Kai ?,0i^'2v oc^ToVy £V)(jx^i<rri<7XC £xMa:£' ^ gJwA'ey 

cx.VTo7ci Ap^wv* TaTO fVi TO (TWf^z //y, to v7:£^ ly-twy ^i§oiA£V.ov' tSto 

ojO "syoime £lg TYJv £[AYiv divdpYi<jiv> 'O.croivTus'''^ '^° istotyj^iov, [A£tx to ^ei-- 

yriq-oii, xiyxr Tsto to 'urolri^iov, n ^xivri ^ix^ixn' £)> t^ xTiAOiTi (a^jTo 

ai UTTS^ UjWWV £X-Xy'JClA£V0V. UXnV /Js, )? }(£;^ Ta TJJU^X^iaOVT^ jM£ jW£T £/^5 

•22- STTtT/if T^a7r£(^r)f. Karo |W£V 4°f.T5 avO^wjra ■mc^£V£Tai xoiTik jo upiay.i- 

23 vov* -srAi^v fca< tw dv^^uKcp ix£ivct} Ji' a "ma^x^i^oiai. . Kou.amo) r,P^oiv\o 

av^rilav "sr^og £XvtsCj To,.Tt; d^x £(r\ £^ auVwv thto (AeXXwv'ur^daacik' 

•24 'EyivsTO $£ K^ <p.i'koveiXi(X. cv auToTfj-.To, T/Vai-'TWJ/ (Jo;^// a'VtJc; ix£i<^uv. 'O ^ 

25 fiTTEv auTor? ' O; ^aiKiiQ twv eSvwv -Ku^icuac/v «ur«V -s^ai 0/ £t,>i(nd/ovl£Q 

26 auTwv, guf^ylra/ xuXhvtxi. 'Tia^c $£ s)(^ axw^* aAA' ^efi^ay cv u/zrv, ^--sr 

27 V£a9w wf v£WT£^(^' ;^-o Y)yB^vj(^t '^q ^ixxovxv. Tic yd^ f-<-'(^wy, 
avxx£iiA£v'^i no ^laxovoov; .8)() dviX,x£ia£v(^', iy» $£ si^i^ iv^iAsau 

('[AX]/ . 156 TO K A T A A O T K A N Cap. xxii. 

29 'ssti^aaiioii; fxa. Ka^a; oiOLJihixoLi C^nv, xoc^^c M^sto ^jloi 'utc/.tyiP [j.8, 

30 (SocaiXsixV Yvoc ia^ii^s }l -u^iyiijs sm rriQ rox-Ki^nQ /-^^j £V iri ^ucriXeix //.a* 

31 ^ xxkaza^s em d^ov(/)v, y.^ivovjec ra? ^'jihxx (pv'Xocc is 'lai^ari^. Eii^s 
$£ Kvoi©^' 2/|awv, I.i[xu)v, 1^3 ^ixjavoii; s^y^rfiaajo v^iS.;, t5 aivuxaai 

32 cof Tov (fnov' ^Ey!^ §i i^sY]^r}v u£^) era, tvoc, [x^ ixXsiny-j ii tziti; an' >^ 

33 av ZTols eV/r^eij^af, ^yi^l^ov raf ixSiX<piQ as. 'O ^e aixev ixmo)' KvoHy 

34 iii\oi urS £ToifA.Q^ £i[jj ^ £iV <pv>^ocxYiv K^ sk ^divocjov TSTO^SVia^ai. 'O ^£ 
fim' Aiyw aoiy Uir^Sy 8 y.Y}^(puvrj(Tei arjixs^ov ocXsxju^j 'ur^iv r\ t^Ic 

35 dnapy^ar) [XYJ sIUvoli jwe. Kat ei-Kiv avroig' '''Ots dnsT^Xx vy.oic octs^ 

36 OucJsvof. eTttsv 5v (XVToig' *AAAx vuy, o g^wv ^aXdvTiov, d^oiTu, o^jioiac 
^ 'ZZTi^^ai'' lij yri £p(^wv, TJTU'XriaciTU to I^jloltiov aura, ;|^ oc'/o^a.a'oiTW ixoi- 

37 'XP^^E^'^' ^^y^ y^P vyuvy oTi ill TSTO TO yiypxn^ivov ^a TiXstj^rjVixi iv 
IjMo;, TO* Kat jwsra hoiim IXoyia^y]' ii^ yoi^ toc 'urs^l £^3 li'K'^ '^X^' 

38 O; ^s. SnoV KvpiSy 1^8 fxoi-x^xipxi wJs Svo. 'O Je ^Trev auToIr 'ixxvov. 

39 KAI £^£A9wv izo^sv^n xotjol ro U(^ sk to o^(^ twv ixyjwv' yjxo- 

40 Xafl/jaav J's aurw ;^ of //a9>5T«i aura. rfvo]0(£v(^ cTe £7ri Ta TOTra, ^ttbv 

41 auToTc' Upocrsvy^sa^s y.r} dasX^^v els 'urei^xay.ov. Kcci avTog xnsdTHUff^ri 

42 «::' otvTUV mii A/9a ^oxiivy Xj de'is t« yovaT« 'm^oarivyzTOy xiyj^V 
Jlars^, £i j6aA« wx^evsyxeiv to tiyojn^iov tbto octt* g/xa* 'crAJ^y ^ij to -^I- 

43 'A)5jMa fta, aXAa to o-ov yevftrOw. ''0(p9>5 J'e auTW ocyfsXoc aV a^ava, 

44 hiayym ocmov, Kou y£vo[A£v@-' iv dyo^vix, ixrevUe^ov 'us^oufivyixo" 
£y£V£To ^£ l^^uc ocvTS wVf; d^oy.'Soi aY[AXT(^ xxtx^xivovt£q im tjjv 

45 ynv. Kxi dvxirxc 0.1:0 rrjc •sr^oasup^^f, f Adwv -ar^o? Ta^ (x«9jiTa?, su^si/ 

46 auT8? xoiiAuy.£V8c xno 7^s TiVKYis- Kxi shev xvto7c Ti xoikvSijs ; dm" 

a "En Cap. xxii. ETArrEAION. 157 

48 ^u^sxoi, 'UT^oYiPx.tTQ aura;, ^ f^yHtrs tw 'l)^(r8 <P'.7<Y\7Xi xvtov. 'O ^e 

49 'iJovTSc <5*e ot 'ss'^ift otvrov ro hofASVovj ttnov auTW* Kt'^/f, « 'ora.rd^o^BV 

50 fv fxccyxi^x; Kou sWra^sv fl^ t/? e^ aurwy tcv JaAoy T8 'A^j^zf^faf, ;^ 

5 1 cH^p^iXev auT8 TO a; to Ss^iov. 'ATrox^i^sig J's 'irjaa^, fT;r£:^* 'EaTf £Wf 

52 Tara. Kai ai];^',a£v(^ ts wVa aura, Iocuocto oivtov. eTtts Jg o'lncHQ 

53 n^saSvJs^sg' 'Qg in) Aj^r^v £^£A>]Au3«]£ y-ijoc. (j^ocyxi^f^v )c^ ^uAwv; KaO'' 
^^i^xv on(^ y.8 ]W£9' UjKwy £V tw Is^w, a;^ i^ijsivotje tolq x^^^^^ ^^' ^V^* 
aAA' auT)i u^a'jJy fViv Jl w^«, -^ >3 i^aaix rU axoTB^. 

54 2TAAABONTE2 5 auTov rjfocfovj j^ si(7^fxfov avrov ei; rov oUov 

55 '^^ 'A^}(i£^£Wf. 'O ^£ rifT^©" ^a;oA89« ixax^o^sv. *Ai}>avTwi/ Jl -sru^ ly 
jW£(7W T^f auA^Cj >^ cru9/;f«9;o-ai'TWV auTwv, im^ffro T\ir^©^ iv ftfcw 

56 auTWV. 'l(^ao"« (S's auVoy TurxiiiaxY} tic xx^^svov zt^oc to <picCi }i) xtsvI" 

57 crxcx «UTW, sItcz' Kxl ar'^ avv xvtu riv. 'O Js )j^v?](r(XTo ayVoi/, ?i£- 

58 ywv rt'v:*:;, a'^ oi^x xvtov. Kx) fiijx (Soxyv £T£^(^ /Jwv xvroVi £(Pn' 

59 K(Xi ffu £^ «UTcoy £?. 'O <?£ rifT^©-' eTTTsy* '■'Av9^w7r£, sx sl^r Kxl ^ix- 
cxaric uci) u^x; i^xc, xKK©^ tiq ^iiayy^ti^eTo^ Xsyuv* 'Etc* x>jn^iixg ic^ 

60 aT(^ y.£T auT8 r\y' .^ yx^ TxXiMlos i^iv. Et7r£ ^e n£T^(^' Av- 
6^i-'7r£, ^x oj^x Xiy&\<;. K«{ •sra^a^^^^jwa, It; AaX8VT(^ auTa, £(pw- 

61 v)^(r£y d'hixTO)^, Kx) cpx<pilg Kvoi^ fV£bA£t|;£ tw IIet^w* ,1^ U7r£|w- 
vjja^j] HfT^©^ t8 T^oys 78 Ku^/a, w? £/7r£V aurw* Ot< 'scr^iv xXsxto^x 

6a fwyy]a-<zi, dira^v^cr] [as r^tc- K«i fIsAScov l^w Df t^(^ ixT^xvje tiTix^(ig> 

63 Koc} o< oiv^^2g o\ avusyovTsc tov 'irjcav, ivsTTXK^ov auTW, of^oyT£?' 

64 K(X< '2r£^;mXu4;i;<yT£; aurov, XtvttIov xvtb to 'ur^oauzov Xj snrj^uTwv av- 

65 Toy, "XiyovTtQ' I7^c<p/iT£ixroy, T/f fV^y TiixirjXQ (r£« K«i £T£^« tisq'KKx, 
^Xxcr(pY!y.8VT£C 'sT^syov ilg XVToy. 

S s K«i 153 TO K A T A A O Y K A N Cap. xxii. 

66 Kcd aJc syii'^ro ri^j^i^ci, avv^x.^y] to 'ut^boSute^iov T8 Aas, ^A^^jz^Si^ 

T£ K^ rPUfXl^XTfiCi f^ OCVYiyxfoV CCVTCV sk TO (JVVS^^lOV idUTUVf 7\iyOVTiQ' 

6 J El av ei o X^iToc'-, sins Y]pv. Ei'/rs ^z uvtoIq' 'Eav v^iiv iinit), i [xyj 
68 TfyiTSiXT^rB' 'E«^v is ^ soonriao^^ i y.^ dnofi^i^iiTs [xoi, rj d'KoXvar]!^' 
6q 'Ano tS vvv 'i<^oii o vioc ts avS^wTra m^(A2v(^ ix ie^im r^f §uvdi[A£UC 

71 f<P)l' 'T^«^ xiysTE' oTi lyw f<^;. O; J'g ^nov' T/ It; X^£iO(.v sxPt^^^ 

fAOi^TvpioiC'i OiUToi yoi^ YifC8aocy.s]/ 0.7:0 th ro//«T(^ aura. 

XXIII KAI uvoicoiv OiKuv to ■ro-?i559(^ aJr^v, rf/v.yov aurov eVi tov ITi- 

1 T^OCTOV' "H^^oiVTO is y-oclriyo^av cuvtb, T^syovrsQ' Tarov £v^oy.£v iix^^s- 

(povTX TO iOy©^, ^ KiijXvonx Kaiaoi^i cpo^sg iiiovai, T^iyovrx iocvTcu 

3 X^/r^v ^xaiXsoc £imi. 'O Je liiXxT®^ hn^mriasv uvToVy A/ycoV 2u fT 

4 l3ot(7iX£Vs Twv 'l8(5«K(Ji^; 'O J'e dKox^i^s]; (XutS spy}' Xv Xiy^Q, 'O 5 
n;A«T(^ eiTTf •21^0$' ra; 'Apy^is^^g ^ ra; oyT^B^' Ovih £v^i7Xio o^Itiov 
iv Tw dv^^oinu) tbtw. . 

5 O; J'g inia-xvovy 7^syovT£^ '^On dvxasiH rlv Aaoy iiixo'mV) a;«S' oA/j; 

6 tJjc 'lai^aia;, d^^oiy,£v(^ dno tyiq Tx'Ki'hxixCi £U5 ui£. n<AiXT©- Je 

7 CKX^axc ToiT^iXxixv^ inrj^uTYi^sv £1 o1.v^ou'k(^ FxMXxioc s^i- Kxi !?:<- 

yV3S OTl £)i 7Y^Q S^SQIXQ 'H^xi^ hlV, aV£7r£^4^£y OiVTOV W^OQ 'H^coJjjv, 

8 ovTOL ii^ xvTQV h ^h^ojoT^vyoig iv txvtxic txIq rjy,£^xig. 'O J^'H^wJij;, ISmv 
Tov 'Ijjo-Sv, £j(a^)i A/av* /j'v yx^ dsT^wv i^ lmv8 lieiv xmoVj iix to XH^etv 

9 TSo'KXoi 'srsfi uvt^' ;^ r\kKi^£ t; c^il^ov lieiv vn aura ym^zvov. 'Ettjj- 

10 ^cora (Js xvTov iv XoyoiQ IxxvoIq' xvtoq is ^isv dnex^ivccjo xvt^. E/Vjj- 
X£i(TKV i£ ol 'A^yjs^^Q j^ ol T^xiJLiii.XTHQy svTovus xoiJYjyo^^nes auTS. 

1 1 "E^akvwxs is xvtov '"H^coinc cvv ioIq ^^XT£V[Ji,xcnv xvt8, i^ l^n'Kxi^XQy 

1 2 -sTf^iSxAwv xvtov ia^riTX Xxyn^xVj dvs7:£y'\\i£V xvtov tw IliAaTW. "Eyi- 

VOVTO is (plXol 0,T£ Ul'KXT^ K^ 'H^^il^Q £V XVT^ tJj W^£^5t f(£T «A- 

13 AjjAwv "ZiT^ouTr^^j^ov y^^ Iv ^X^f^ oyTf; Ti:^oQ ioivT^g* H/Aar©^ (J*e Gap. xxui» E T A r r E A I O N. 159 

14 (rv'ymX£(Toi[Ji.£v(^ t^s 'A^)(;;e^«f, ^ tb; oi^xQ^'^^t *b '^°^ "^oiov, iins ht^oq 

1 5 wv xocjriyo^^Te xxt aura* a?iA' a'tJ'e 'H^wJjj;* dvensfA^x yx^ v^a? -cr^of 

16 «UT0)', >i^ i(5a aJ'gv u^iov dxvxTB ict 'UT£7:^x'/(/.evov auVw. Uuihva-xc 5y 

17 auTov otTToAww; CAvxyxYjV S's iJ)(ev oitoXvetv xvtoIq xxroi so^Trjv £va,) 

1 8 ^Avix^x^xv §£ tzrajWTrAjjdgi, T^iyovTzg' AT^e jHToVt dnoXvao]/ Js rj^Iv tov 

19 Bx^x^^xv 'o<rig rjv ^tx <rxcnv tivx yevofAivi^v cv 7^ 1:0}.^, k^ (povov^ ^eSxr}- 
ao jitsv©- ek (pvXxxriv. Ilx^.iv h ni?.xT(^ 'UT^o(7£<poovyi(T£f deXuv oino- 

21 Tivaxi Tov 'irjaSj/. Ol $e eVf^wvav, T^syoneg' Xixv^uaov, cxv^kg-ov av- 

22 TOV. 'O $£ T^kov she 'ZS'^oc xvT^Q' Ti yx^ xxxh izoirjosv ^T^', ^Sh 

23 ouTiov dxvxTn ev^ov iv oivju' tsTxihvaxQ ay xvtov aVoAucrw; O/ Je eVf- 
;^«yTo (pmxtQ [f.£yxKxiQi OihsiiEvoi ocvtov ^xv^ta^nvxi' k, xxnayvov ul 

24 (pmx'i auTwv, i^ twv 'A^j^ic^lwv. 'O J's n<AaT®- in£x^iv£ y£y£a^xi to 

25 afT/jj^a auVw)/. 'Azixvas $£ xvToig rov ^ix (^xaiv k^ ^ovov ^£t},nii£vov 

sis 7nV (pvXXX^Iy OV ^TBVTO' TOV $£ 'l/jCTSl' 'UTa^£^UX£ TW dsXril^Xn XVTUV. 

a 6 Kaf uc xnriyxyov avrovy l7r/A«^o/Kevof I,i^uv6s t/v©^ Ku^jjv^rs t8 
Ifj^ojueva «V a'/^Sj ini^rixxv atTw tov rau^oj/, ^s^ftV oTr/cflsv t5 'l)j(rs. 

27 'H;^oAa9« J^e auTw -croXu TuXn^^ tk X«8, ;^ yum;;fwv' ou ^ ixoTtJono i^ 

28 fd^j^vav auTov. I,T^x(p£)g $£ "sy^og oiVTXc 6 'ijjaaf, sine* ©vyxri^sc 'l£- 

fB(7aAv);Vi, ft)5 XXXl£7£ in £lf.£, 'VT'KW £?>' ixVTXS XXXISTS, f^ im TX T£XVX 

29 ujMwv. "^Ot/, 1^8 f e^yovixi ;^]mI^«/ ev alf i^Bo-i'^Mxxx^tXi xl ^a^xi, ^ 
.30 mitJxi ou 3X iy£VVY}7XVf ^ ^x<^oi 01 ix i(}rjXxaxv> Tore x^^ovtxi aI- 

31 y«v toIq o^£(7i' niasTZ i(p' ni^xg' it^ iqIq ^hvoIq' Kx>X)t\/X7£ riy.xc. "On 

32 £< iv tw vy^a ^uAw tccut^x 'sroiB^iv, iv tw ^»3^w t/ yhrjTXi', 'HyovTO jj 
ij^ £T£^o; (J'uo, xxxB^yoif cvv uvtu dvxi^£^nvoii» 

33 K«i 0T£ «7rr3A9ov eVi tov to7i:ov 70v xx'hB^iVov K^xvtov, ixs^ icxv^uaxv 

34 oiVToVj ^ Tsj xxx3^y8s' QV ^h ix Jg^wv, OV ^s i% «^/f£^wy. 'O Je ^ i6o TOKATAAOYKAN Cap. xxiii. 

34 'l)3(7yV sAfys* YJoiTS^, a<p2Q avroiQ' i yx^ oi^xai 7i 'uroinau A/ajxf- 

35 pt<^6ix£yoi ^e toc Ii^xtix at>T8, e^xXov xM^ov. Koci iUYix&t o Xoloq 3'sw^coy. 

36 crarw ixvToVy d ^toq iciv X^;ro? 78 0£8 hXsxToC 'Evinxi^ov $£ 

37 auTW i^ 0/ r^ar/wra;, 'ur^oas^'/p^svoiy h^ o^(^ isr^o(;(p£^on£c a^rw, ;!^ 

38 xiyonec' Ef au fTo ^X(7ik£VQ twv 'laJa/cov, cwcov asxvTov. ''Hv $s )^ 
hiy^x^yj y£y^xiAy,evri h' avm y^xy-i^xcnv '^EXXyivihoic j^ 'Puy.xiKo7s j^ 
'E^^awor^ OTTOS E2TIN O BA2IAET2 TON lOTAAIHN. 

39 eIc 5 Twy h^£ijix<tUvtu)i mH8^ywv i€xx(T(priii£i ixvtov, xiyuv El av 

40 fT X^;$-o?, crwo-ov a£XVTov f^ ^/*a?. 'A7ro;f^i9fi? (Te ers^of herfiAX 

41 auTw, AcywV OuiJ^ ^0^^ aO tov ©£ov, ot; Iv tw aurw x^ifAxn fT; ;fijct 
)7/<{«f jwsv $imiuc' oi^ix yx^ m h^x^x^£Vy xtoXxiL^xvo^^r h^ $e 

42. 8^h oiro-Kov 'h^x^e. Kx) fAsys tw 'Iyj(J8' Mvno-hri /xs, Ku^<£, orav 

43 iX^riC cv T^ ^xcriX£fx <78. K<xt sTttsv «utw 'iria^c' 'Afo^v Aeyw 0"<7r, 
(Tjiifte^oy fter' Ijua fV)j bv tw tsrx^xhKK^. 

44 '^Hv (^£ wcra w^iX sait)], ;^ (jkot<^ syivsTo i(p' oXnv t>)v y^v, £Wf u^xs 

45 IvVXTYiC' K«J hxOTia^n nXl(^f )^ fV^'VOlJ TO mTX'i:£TX(T{AX 78 vx^ 

46 jwsVov. Kai (p^vYiaof-Q <pwvj) y.£yxXri 'ina^Ci sTze* nare^, s/V X^f^^? •'^ 

47 TSX^X^WOlf.Xl TO 'mV£V^X fta. Ka< T«VT« e/tTWV l^h)/£VC£V. 'iJwf J's 

hxrovrx^X^ '^^ ysvo/^fvov, l^o^xas rov 0£ov, XiyW ' Ovtw; av- 

48 fl^wTTo? 8r(^ ^iHXi(^ nv- K«t 'uyxy7£C 01 (7vy.7:a^xy£voiA£voi 'oyXoi inl 

7^)) ^£U^lXV 7XmWy d£U^8V7£C 7X y£VO[H£yXi 7V7fjoy7£C IxVTWV 7X D?^ 

49 vT:h^£(pov. Ekri>i^(TXv J'e Wvts^ o< yvwrot ai;T« ^ax^o^vj, ^ yuvxlxs^ 
al <JvvxKoX8^n<^xa-xi xvtu xno T/j? TxXiXxixCy o^waxi TauT«. 

50 KAI iJ'a, aj/^^ ovo(ix7i 'luaritp, ^8X£V7nc vnx^x^y, xvy)^ xyx&oc j^ 

51 $'xxi(^i (ho; 8X h <Tvyxx7X7£^^(X£y(^ t^ /SaAjj i^, t^ -sr^a^rt «i5twv,) 

dno 'A^l^X^XlXC 'STOX£US TWV 'istJ'a/wV, og )^ 'm^0(7£^£'X£'^0 K^ XV70Q 7YiV 

52 ^7iX£ixv Ta ©£s' ho; iff^oaiX^m tw n<AaTW, ^'tj'Wto to (7Wf<a t5 

I 'Inaa* Cap. xxiii. E Y A T T E A I O N. i6i 

53 'lr}78' mi xxkXuiv ocvto enrvXi^ev uvto criv^ovif Kj e^yjHev ccvto iv pri- 

55 KoLTODto'kH^'flcraaxi $e ;^ yvvxlxsCi oCitivzq riaa.v awsXYjli^vloci aurw sz 

56 T>]f TocXiTkOiixc, skditTOiyTO to y.vri[^eiov, k^ wV eVfOjj to aufxcx. ocvTk. 'Ttto- 
r^si^aca; Jg ^Toiixxaav d^ui^o^jx it^ [xv^ot' ^ to ^sv ax^Soijov Yiavx^xo-av 

XXIV /cam t^v ivToXrjv' rrj J*£ /!/c;<z twv craoSxTCov, o^S^s /?«9e(^ ^aSov sV; to 
fti'ijjita, (p^paaoLi a: r]Toi[ji.oiaoiv a^wftaTa* ;f(Z/ t;v£c cw" oivraJ;. 
2,3 ETPON J's tov a/9ov d7:ox£Hv?^ia[uvov aVo t8 pYiixiia. Kai datX- 

4 9£(7ai Hp(^ eu^oj/ TO crw//a ts Ku^/a 'ijicra. Koci iyhsTO iv tw ^lotzo- 
PHU^ai amxQ tstb^i tstBj k^ /Jb, J'uo ocv^^sg i7\:i<rriaixv avTOiic iv fVSjf- 

5 astnv dT^XTtj^aaic;. 'E{x(po^'j)V J's '/svoixivuv avrm, j^ xXiv^cruv to Tir^oa- 
airov as tyiv yriv^ sTkov 'or^og uvtuc" Ti ^yjTaje tov ^wvtoc [astx tuv vs- 

6 K^Zv; Ovx s^iv u^s, dxx' ny^^^Y}' Mrno-^rjTS u; ixoixi^asv vimv^ en m 

7 iv TYj TixXiXaiXj xiym' Oti ^ei tcv vm th dv^pms '^x^x^o^rivxi slg 
y/l^xQ dv^^^TTuv d[AX^uXuVi j^ ^xv^u^rivxi' it^ tyi t^ityj ^fxi^x uvx^rivxi. 

8, 9 Koci iiAvrja^TiCrav twv ^n^'druv uvtS. Ka( v7:o<rpi^X(70ii dzo tS ixvyjiAsfa, 

10 x~yi'/f£iXxv TauTOc tfrdvTa toIq sv^exx )^ 'ujoccri toIq "Koi-koIi;, "^Haxv ^e >j 
Mxy^xlYivy] Mx^ix, ^ "iwxvvxy }^ Mx^fx 'Ixk(jcS3^ ^ at Xomxi avv au- 

1 1 Talf, x\ eXsyov 'sr^o; ts? oiVoroAa; TXirx. Kxt l(pxyYi7XV ivu^-Kiov xv~ 

1 2 Twv ma Ajj^©^ TX ^YjfxxTX a'jTW)/, ;^ ^Trfrav auT0c7f . 'O J's IIst^®^ 
dvx<rxc e^^xy.£v in] to fxvYjfXfiov' j^ vtx^xkv^jx^ /Sastt^ tiPC o'Sov/o: xa^Aevx 
fxo]/x' Kj xnrjX^s "ut^o; sxvtov, dxuy.X(^u:v to yiyovoc^ 

T 3 Kocf i&8, Juo £^ xvTuv Yjo-xv TJTo^zvof.Kzvoi £v xvTr] TTj i^i.ispx el; X'ly.rjV 

14 X7:£-)(jii(7XV rocJ'/af e^-finovTX dno 'if^'aaiJcA^lW, rjovoyx 'E/K^/aac* Kai au- 

15 T0( CCfJUXSV tJJ^OQ dXhYikHQ ZXe?] lirXVTCtiV TWV (7V[A^sSY}y.0T'XV T8TUV. Kai 

lyiviTO iv Tw QiiiXfiv XVJHQ K^ crv(^Y}r&iVj }^ x.mog 'iniig ipyicrxc crvvi- 
16 no^svijo ciV7o7g. Ol ^i c(p]xXy.o] xmm ixpxTiivJo is yri iniyv^^vxi x'urov. 

T t Ein£ 1 62 TO KATA AOYKAN Cap. xxiv. 

I 7 Bins Se vr^oc ocvtbc' Ti-jtQ ol Xcy:^i kioi, «$• avTiSxAAsTS zr^o^ d'hXri'KiiQ 

I 8 'UT£^l7CCiT8VT£Cj ^ sVs (J KV^ ^O^T^ 01 ', 'AZOX^i^sU OS ilg W OVOjWa K.XZGi:0(.Qj 

sIks -vt^oq avTov' 2u [aovoi; 'urot^oimQ [ov] 'is^aaaX^fjCi )^ hx. 'iyvug 70C 

19 ysvoiASVx iv Oiviri ov tquq riy/tPOLiQ TOtmaiQ; Kai elrtsv OLmoig' Hola.l 
ol as ehov auroj* Toe "sripl 'irjaS 78 tiat^ufiocia^ og lyivero dvrjp 'urpo^ 

20 (priT/}?i avvxToc iv s^yy jl^ Xoyx bvuvtiov is ©£b Kj ■WiXVt'cc 78 Xus' oTtug 
T£ ZToc^i^uy.Oiv uvTOv ol ^ A^-/j£^£'iQ j^ ol u^y^ovje; Yi^m £lc x^iy.a. ^xvutb, 

2, 1 y^ hauoooaoiv avTov. 'H[A£7s M YiXi:ii^oii£y on uvTog sV/v ^IaAwv Au- 
T^Hd^xi Tcv 'lcr^a/i?i' dxxoi y£ avv 'wdcn I'dToi;, T^itrjV tuvtyjv rii/.£^Oiif 

II ciyei aY)[A£^oVy dip' S ravTO, i'y£V£To. 'AAAcc >Cj yvvouKSQ iiv£g l^ r\ym 

23 £^£i;r\aGf.v ^[xdc, ysvo^asm^ o^^^iai sm to (A,vny.fio)/' Kul y,^ £v^sa(x.i to 
o-U[.t,a. xviS, rJT^^ov, 'K£ysrjoi.i. k^ oifjuaiuv dP/sXojv iu^xKivai^ o\ xiysinv 

24 c/.vTov l^v. Kod di^riXUv tivzq rooy cvv riinv im to yvYiyaov, ic^ £v^ov stw 

25 xix^j'xc J^ Oil yv]/a.U£C Snov, ocvrov ^£ hz a^ov. Kou ocvTog aire 'ut^oq ocv- 
7BC' ^D. dvoYiToi )ij (S^oi^ac TYj m^^ix T8 'un^£()eiy ini "vroiaiv oIq ixd- 

26 "Knaxv ol 'm^o(pYi'i:xi. Ovyl tocvtoc £(J« zrix^Hv Toy X^i^oVy >t^ 6](T£'K^eiv ac 

27 TYiv ^D^xv dins; K«i d^'zoiy£v(^ dno Mwa^co;, ;^ aVo 'stuvtuv twv "or^o- 

28 <py]Tuy, ^iri^yov£V£V olvtoIq 01/ 'mdaxig iouq ypx<pxiQ toc OTs^i xms. ¥.xi 
YiyUaxv 6iQ 7Yiv myriv S £7:op£vovTo' k^ ocvto^ zr^oa£7:oiaTo 'UTo^^'jir£^Oi 

29 'asop£(}£<j^xi. Kou zra^£Sid7XVTo -^vTov, 7^£yon£Q' Mavov y,£^' r]yuv, on 
"wpog Id'Khxv sVij -^ K£kXik£v ri ri[X£^x. Kal f/V^ASs t8 yavxi avv. av- 

30 Tolc- Kai £'/£V£70 £V TW )iX7C<.}t7A^Y\V0(.l 0LV70V ]W£t' 0(.V7iioVi AOiSoV 7^V d^" 

3 I Tcy, £vXoyY\o-£i ;^ ySkdaxQ £t:£$iqs av7olQ. Autwv ^l ^iYivoi)(^^r}(T!XV ol o<p~ 

32 SaAuoi, >Cj iKsyvuaoiV av76r k^ olvt^iq oc(pxv7®-' lyhijo aV avTuv. Kxt 
6iZov 'UTOQQ d'k'KviKBQ' Ovy] ri xot^^ix nyc^v xxioixsvyi yjv iv riy7v, C)q £AaA« 

33 Yiiuv b 7)1 oJw, Kj coc ^lYi^oiysy Yiyiv 7dQ y^x<pdc', K«i dm<rdv7£i; auVj? 
7ri w^x, m£ir^£^xv Aq 'l£^8aaA>)jOtj ,^ £V^ov (jvvri^oi(jy£VHQ tsc £V^£XX j^ 

34 Taj avv a.v7olg, Xiyonxg' '^07i riy£^^n Kv^i^ ovtu^ ^ ^'^h 2/]wcov<; 

7 Kdl Cap. xxiv. E T A r r E A I O N. 163 

35 Kcii OiVToi i^riysvTO tx h tyj oJ'w, it^ wg syrJicr^Y) avTo7c Iv tJj K'Kddet t8 

36 Tamoi, $£ oiVTuiv XocX^vrocv, ocvroc ''lY]o■^c ^'Tl £V [xsaa ainZv, ^ 

39 Xoyi^ixoi xvx^xi:'ii7iv iv tx7( xx^^ixi; U|u5y; "iJ'jts rx; ^^^^C [A8 }^ tsj 
•nro^ac jwa, oti avTog iy6 a[XL' ^YjXx^naxTi [j.s ii^ IJsts' or; -z^rvsu^ijj 

40 aoLPKX ^ orix hk tp(«, ;^aSa)c £jW£ dtu^Fne iyjivix, Koci tSto ^/ttcov l-Ki.^ 

41 J«^£V auro?;: ra; yJi^XQ ;^ t8c "nrooaf. ' En §s aV/ravrwy auTOjy aVo Trie 
4a yxDXQ, ^ dxvixx(^cvT<t)Vy anev xv7o7i;' ''"Ey^srs Ti ^ox<ti[/.o]/ iv^ci^s ; Oi (Jt 

43 STie^uxxv xvrw l'/)v(^ oTfjS ixsp(^, Kj xko y,sX',(iai3 y.-/i^iB. Kal AixQj', 

44 huniov xvruiv i<pxyvj. ETtts ^i x-jiqii;' Ovroi cl ?,oyoi aV iXoCkftix 'ur^oc 

V^XQ STl W!/ (TIV VfJUV, OTI J« inT^Yl^t^^YiVXl TSXVTX TX '/c'/^XfJ.y.SVX h TW 

45 vcjMW Mc(JC7£a!i', ;^ zr^oip-^TXic, Kj \1^xa[xo7; -srs^i sz-^a. Tots (J";)ivoiHfv au- 

46 TCCV TOV V3V, T8 (JVViivXl TXQ 'ySX<PXQ' '/.XA ft'TTSV XVTol;' Oxi 8TW -/l- 

ypxTfjxi) Kj iiTo:; t^et 'ctx^hv tov X^i?-&y, ;^ avarJivca 1^ vsKccav tyj t^itt) 

47 riy^s^x, xx) xriovx^^YiVXi sTri tw ovo^ixli xvts y.sjxvoixv Jij d(p£(7iy x^x^mv 

48 £iV Wvra T« sdyj^j x^^x^svoy xno 'is^ao-^cAryU. 'T]Wt';; J^i sVs {xx^tv^sq 
4(j THTOcy. K«i iJy, £70! xr:c<^iXK'ji t)^v iTra^/faA/ay t5 tjjxt^oq y.s IC) vy.xc,' 

vixaQ Ts HxUaoili h TTi THc'Kei, 'h^saxT^Yiy., sxc a iv^varia^s ^vvxf/.i-j f^v^'HC' 

50 E(;r,'yx'yi os xvt8c sto^ soo; c-:q iiv^x-vixv >^ ir.y.PXQ txq X''-'^'^^ aura, 

5 1 fJAo'}^)]a"£V xv~8^. Kx] iyevsTO h tw svXc/fiy x-jtIv xvt^c, ^i^ro xz 

52 XhT^Vt ii^ XViipe^STO iiQ TQ'J H^XVOV. Kx] XVrcl 'oTC0(7XVViicrXVTSC xvTcy, 

53 vnU^i^xv f-/; 'i£iii(TxX-?i[/. jW£T« XS^^XQ [xiyh^f];. I^xa icxv ^xnxvTcc iv 
Tu: h^'j), xlv8VT2Q xxl ivXoy^nsc tcv ©scy. 'Ay.y,y. T O i64 TO KATA IHANNHN Cap. 1. o 
TO KATA inANNHNETArrEAION. I ly^ N d^xfi ^'^ ^ Xcy^f j^ Xcy^ i]V vt^oq tov <Biov, ^ ©sof ^v o 
2,, 3 J J }iC'y(^. Out®-* ^v i'v oi^yji tst^oc tov ©sov. Hocvtoc §i aura 

5 )5 ^urj nv TO (p^g rm dv^^unm' Kod to <pus h tJj crxoTix (paivei' k^ /} 

CKOtlOL aVTO 8 XOLTi'KCtSiy* 

6 'EyhhTo (xA^:'07:(i^^i a7:s<rciX^iv(^-' -utci^u Gsi' ovoy.oc uvtiS "ladvvYiQ. 

7 Our©-' r{khv as [AotoTV^iocVf 'ivx y.oi^rv^riaY} -uts^I ts ^(aTOd tvoi TsroiVTeC 

8 'UTi^svcrojai §i aura. Ova ip ixetv(^ to (^wf, a?iX, hx y,ix^Tuprisrri Tffspi 

9 t5 <P'^toq. '^Hv to (P'2q 70 «A?39ii/ov, o (^wt/c^^ vtocvtx ocv^^uzov s^^c^zvov 

10 £iV Toy KO(T[A.OV. 'Ev TW x6(7[J/j} YjVy )^ KOCTl^®^ ^l OCVT^ iySVSTO' J^ 

1 1 xoa-fx©^ avTov ^x eyy-jo. Eic to, \1u ^aSs, )^ ol ISioi auVoy' s STixosXoi^ov. 

1 2 '^Oaoi 5 '^^^^ov oiVTOVy 'z^uxsv ccv7o7c i^aaixv tzxvx ©£8 ysvsa^oii, 7o1q 
J 2 Tzr/rsi'aiXiv «V to oyo//5i aJra* ot a;^ £5 xI[ji.xtuv, b^s ix dsT^rji^ocji^ ax^~ 

xoc, aJI 1;^ ^£A)^|0(«t(^ oiv^^og, «Aa' f;^ ©£8 f^svyj^Sj^o-ay. 
i^. K:x( & Aoy©- c7a^^ lyiviTO' ic^ ia-xrjVo^(7sv ev rj/^Ty, (;^ ehaaocfxe'^x t^v 
J'o^ay auVa, o^ol^cy w^ [xovoycVB; 'srx^x 'urxr^o;') mXriPYic p(«^tT(^ ^ aAjj- 

I r ('icoayyjjf [xxptvo&i 'uji^i avra, ;^ xsxPXyE, Xsyw' Out©-* ^y oy i^TToy, 

i6 oVicrw (18 ioyji^i)/^.^ sfjLZ^oa^iv (i8 yiyoifsv, oti tit^^toq jwa ^y.) Kai 

zx tS tD-A)5^W|(/«T©-' auTa ri/xft'C TsxvTit; eT^x^oiAevj itj XP'^^v dnl yx^noQ. 

1 7 '"''Ot/ yr^w®" J'ia Mwcrlwc £ J'od)^' JJ X'^^'f '^ '^ ^ xXri^eix ^ix 'ij^tra X^ira iyl- 

18 V£Ta. ©sh 8$&ic io^pxxs WMTiOTS" (Kovoyivrn vioCi wy ftV 70V xoXnov 
78 'mx7pccj ixiiv©-' i^riywotTo. Ka< xv7Yi s<rh h (xxp7v^ix 78 'iwayya, 

19 0T£ xni'Tci^JKv ol 'l8h,7oi £^ ''hPoao?^vy.uv' h^fi? k^ Aiv'hxg, \m f^wTj^- Cap. i. E T A r r E A 1 O N. 165 

20 (7wcr0 auTov' tv Tig £/; Kou uy.oXcy)^7£i Jij a^ ri^vriaxio' ^ (joi/.oXcyyi^sv* 

21 '''Oti bx «jMt £}/>} X^rrof. Ka^ i^smr.a-ocv ocvtoV Ti Sy; 'HA/a? S av; 
2 2 K«( As/^-r Ou;^ et^ui' *0 izr^o^jfT}]; fT (ju; Kal oii^i'/ci^ Ov. ETttov ay 

23 o-£auTs; '■'E<P)1" 'iiyij <pi)y)i /Soievr::^ e'v tJj f^jfftw* Ei'^tmrg tj^v oJ'oy 

24 Kv^is' xx^x; sIttsv ^HioitcQ 'vr^otprirri;, (Koci ol dr.i<^o(,'hixivoi rjcrxv ix 

25 Tcoy ^x^icrxiojv.) Kou yj^xtyijxv avrov, .^ ^ttov ccutw* T/ sv ^aifjii^etCt 

26 s/ at) 8^ sT X,3;roc> a'^s 'HxfxCi «t£ •sr^o(P"/2T)^C ; 'ATre^^^i'S)) oivrol/; 
^b^xvvY];, "kiyxv ^Ey^ /?a7f]f(^w iv Z^oiii' [xsc'B-' ^^ vixuv i^TtKzv tv v^Hs 

27 ^K ci^oiTZ' AvToQ hiv QTi'.cF'j) (X3 if/J^iv©^, cf g/^TT/j'OjQsv {X8 yiyovi))' 
288 ly-^ 8X slin oih'^ '('JOL "Kva'^ ainS tcv ly.avjoi is u/roJ^/fjUa?®-. Taura 

£1/ Bri^Knx iyi-ji]o w/^av t8 'IopMv^, oks Tyj 'lo^civvY); ^xirji^wv. 

29 T^; izxvpiov ^xinei 'I'xxvvrig lov '\t,<jbv i^yJfASvov vr^o^ ocvtcv, i^ 

30 Xiyei' '^Us djAVoc rS ©is xt^ccv ttiV dy.x^Tixv ts y.vcr^a. Ovtcc l(;i 

3 1 oTi -us^^xoQ jM8 ^v. Ka^/co a;i: j^J^t^y xvtov' dXK Ivx (pxvs^u^ tw 'la^aj^A, 

32 ^IX T«TO ^A9oV i-^i) ly TU vh^l ^X7fii<^u:V. (KoU £(XX^rV^y](TSV "ladwYi^y 

Xiyw '^On TB^£X[/.xt to tzrvsu/aa zxtxSx7vov, waff tsts^kts^xv, i^ ^^xvS, 

33 ;^ £[AeiV£v fV auTov.) Kayw a;^ 9^'J«v aLTcj;' (jcAX' 'u:£y;l/xc ]M£ ^XTfjf- 
(^av h v^ocji, kxmoQ fxoi wttsv 'E(p' 01/ av rc3V,f to tzn/£uy.a xxlx^xlvov ^ 

34 //£yov eV auTov, srof Ir^v ^xifjic^div iv Ilv£viiLxn dyiu. Kdya hx^xxx, 

^ y£[XX^TVpY}XX CTl iiTOQ £<^IV Vlog TS 0£8. 

35 T>? £-KXh^iov 'UTxXiv sWnxei o 'iwayi'i^f, ;^ I;;: twv [xx^rjTi^v olvtb ^vo. 
36,37 Kat iixS?,£\\jxc Tw 'i>i(78 TSTSi^iTrxrSvTi, Xiya' "ih o d[xyoc is ©£S. Kxl 

38 T^Hsaxv XVJ8 ol ovo (Ax^^^jxl A(XAayT(^, ^ j^AioAySrjcray tw 'irjas. 2t^«- 

39 (p£if S£ 'iriaSg, ^ 3£«craf<£V@^ ai;T8^ dxoT^s^snxc, >Jyei xvro";' Ti 
^Y]TaT£ ; ol Jfi f/TTov auTw* 'Pit^bt, (^^ T^iyijxi £,^fir]V£uo//£yoy, ^i^xjkxXb) 

40 ra'a [xivii;', Aiyn OiVTolg' "'^Eo-xsa^s /^ i'?£Ts. 'HaSov /^ aJ'ov •cr8 //lv«' 

' U u ^^ i66 TO KATA IflANNHN Cap.. L 

Ava^sa; vAO\(poQ XifimQ^ Ylir^s,, ac in tm ^60 twv OLKnaoivnuv zrx^ix 

43 VtuOjWB'oy, [0] Xpi^oC' Kcu YiyayBV uvrov 'urpo; rev 'Iyiuhv. ^E^S?^ei\,'ixg 
[Jf]; avTO) ^lYiTdgj sks' Zu S Zi-iACcv viOQ 'loovol' av. KXn^n^y} KriCpocgy. 

44 T>5 inotvpio)/ tjU'h-iiaiv [o ^hianQ] l^sX^?iV hq rriv Toi'hi7\0',i'Ocv' j^ £-v^ 

45. ^laxei ^iXmnov^; )tj "kiyei avTif' ^Azo'h'd^ei pw-. ^Hv is s ^'>iXinn(^ dno 

46. Bn^aoc'i^iiX,. SK TYic: 'SToXeuc 'AvJ'^la ^ nlr^a. Ev^ta-xei ^iXi-ktioq tgv Na- 

47 £v^Yj)coty.£v 'ir/crav tov Uiov ts 'iwo-j^tp., tov dno Nci<^a^£^. Koct simv avria 
N^9ara)^A* 'Ex Nocf^afs^ ivvd^loci ti dyoc^ov iivaiy Ae-yei (Xbtlf.^iXinnoc' 

48 '''Epys y^ '(iz. Eliev o '\yi<jsq tov 'Na^avunX- io-^oyzvov tit^oq «uwj/,- ^ 

49 y^iyet 'sre^l. olvth' ^IJ^s dXri^u; 'l(Too>.r{KiTYi;y iv w J'oAo^ aA: £^t, Kiya 
auTW NaQaj^ai^A" noSsv \Ki yivb^crKei;'r 'Ansx^i'^rj [_o'\ 'ina^Cy^Cj HTnev auTsu* 

50 Ilpo TH OS ^iXiTtnov 'pu)V)]ao(,i, ovtol. vno tyjv. avxriVy aiov as. ^Aks/.^i^y) 
'Nci^txnci^Xf. )^ "Ksyei aurw" 'PiX^Si, av h o vioq. tS 0£s, av k o ^oiatXsvc. 

51 TS 'Jcr^coiA.. 'A'Ksx^i^yT "irjasc-, Kj ^nev avT^' ^Ot; Skov aoi,. ^iov as viio- 
52. mT(ii Ti^g avKTi;) tsi<7svsi^\ |W^<fw TaTcov l^\:'^. Kou "Xiyet aurw' 'Ay.YJv 

d[ji.y]v xiyx vy.7v' ^A-x dpii o\\i£(jh tov ^oavov dvei-yoTXy }^ tb; dfyixsg 
TH 0£8 dvix€xivovl?ii Kj /.dlot^xivovjotg sn. TOV viov TS, (ZvQ^wrrii. 
II KAI T)j nyspx T>j T^nn yxy©^ iysvsTO sv Kocvd' tyjc FocXiXaia;' ^ 

2 YiV rj [.iYiTYjO TS 'iria^ sKei.. 'E>cXri^Yj,is ;^ h ^Ina^Q ^ oi jwaSj^raf cuvrE- ag:, 

3 TOV ydyov. Kal v<;soY\aot.vl(B^ c'lv.Hy 'kiyei rj [/.■■^tyi^ ts Ij^as "W^og olvtov' 

4 Olvov ^K lyjdai. Aiyet auTJ5 o'lria&g' Ti £[ao1.xoci aoi, yuvui; 'uku y)>:ii 
c h %^ f*»' Aiye-i Y) [f.r\TYi^ avrs Tolg iiocxcvoic ^0,Ti dv xiyo vylvy ts:oI' 
,6. moLTs, '^Hffav il ha ui^m xAivxi s^, xsf^svxi Kdid tov xo:y.^ia{j.av 

Tm Cap. n. E Y A r r E A I O N. 167 

7 7WV 'lyJiXicoy, yw^^aai uvx ixBrpYirv.Q §60 rj r^a;. Aiya xvroic 'l)^7«;' 

8 rsfxicrcils tix; v^^icn.; Z^-x\(^. Kaj i'y:y.'.(7xy avTXi £w; avx. Koii 'K,y:t 

9 ot.vxoli' "AvtTkYjc-octb vvv, ;^ (psp£.TZ tw dx^.TPiy-Xmu Kxi rjvsfxixv. 'D.q 
$e iyrjJXTo oipyjT^iKXi-j^ 70 v^-j^p ohov yiyzvioi/.ivov, ^ a;c jfcJW woSlej/ 
fr/j/* (ol is iio'.}co)iOi Ti^'eiJXVj ol inXriKOTZ^ to vixo'y (f:(jxvci rov vvfAipiav 

10 dp')(ir^uXiv(^, K^, "kiyei otvru' Ud; oi'A^!a!7:'^ 'ut^u^^tov tov xxXov oioy 
Ti^ryrij .^ c.TUV jW£5i/a-9c?(T/,. TOTS Toy lXx7(T(j^' av TBTrj^rixxc tov xxXo)f 

1 1 olvov £'j)C oc^ri. TavTYjv i7:oiy]Jc tyjv doy^,') twi/ ari^/fj^v 'ij^ra; Iv Kxvd 
7Y\Q TaXiXxixCi ^ e(pxvB^occre rriv oo^xv- aura' ^ im'^'evjxv siQ xvtov- 01 

y,X^YjTxl XV78, 

12 MET A t^to xxrs^n ^U Kx7C?^vx^[A, xvtc; ^ t^ [■i'fi'^Yj^ aurS, Ej ol 
dh7\<poi xviii, ^ ol fXX^rjTx] xvth' ml im s[Ativxv -J tjtoXKx; yi^xspx^. 

1 3 Kxi ifyuc hv ro Tsxayx t6?v 'laJ'aiwv, y^ dviZn en; "h^ocrcXvixx 'IyitH;. 

14 Kxl iv^iv iv Tw h^M T8f 'UT'j^Xnnxg ^ox; )^ tjt^o^xtx k^ srs^ig-s^xd 1^ Tsg 

15 xs^iiXTi'^x^ xx^Y}[xiv8C' Kxl •VToiy]7XQ cp^xyBXXiov £X a'x^civim, urdvTxg: 
izs^xXsv h. 78 le^Sy 7X ts tjt^o^xIx ^ 7hq ^oxC .^ Twy koX'avo'it^v i^e~ 

16 ysB 70 xs^i^Xj K^ 7xg 7^xi:i^XQ dvsT^Bws" Kxl toIq txq 'zs'soig-soxc 'zzrw- 
XsTiV nnsr ''Aj^Te t^ut^ ivTSvhi^' [xri TJToims tcv oUov t8 'utxtpoi; [A'if 

17 oJxoy i[jt.no^iii. ^Eaviqa^Yjaxv is ol [/,x^rj7xl xvrSy on 'yzy:)XiJLiJi.evov fViV. 

18 .'O <^^A(5v rs oi^a era xx7x<px'y£7xi //£. " hr.zzpi^Yiaxv Sv ol "laix^oi, ^ 

19 Stcov xvtu' Ti aYi[xmy iaxvveiQ hl^lvy ''"' Taura liTOific'r ^Azs/,^:^-/} 
'l'^78C, ^ ^TTSv xv7o7;' Avjoi^s TOV vxov 7870V, j^ iv 7^i(7lv i-ixB^xi; i[sm 

2.0 xmov-. ElTToy ay oVlnixloi' Tsa-(Tx^xxoy7X }^e^ s7£!Tiv w^oiofj^Yi(^/} vx7C 
3 1 ar©^,. ^ (TV h T^ialv y^iis^xiq. ly-.^HQ xv70v'y 'EKfiv<^ is eXiys ztspI Ta 
22 vxs Ta crwjwaT®^ xvrs.- ^Ors Sv-riys^^rj i/. vsx^mv, iiAvrja^iyjxv ol f/.x- 

^1^7x1 xv7y, 071 7370 sXiyiv [xuTolc'] ^ ii^(<T£V(Xxv 7ij ypx(p-/j, j^ TW Xcyp 
33 w sinevo ^\ri7H^. 'Of, Js ^v ev ^hpoaoXv^oi; sv tw. -vrxtT'/^x- Iv tJJ'Io^tJi, 

moXKol lni<;ivaQ<,v ilg to. oyo^x auVaj, •^ew^aj'jgj'. auTa t7 qyi'^hx ^-litoici. 

Awe; 16-8 T O K A T A I a A N N H N Cap. ii. 

25 ra?) Hou on i x^^^^^ ^*X^^ ^^^^ "^'^ lAU^rv^w^ 'srs^t tS dv^^^-ma' aviog 

yol^ iyivoiaxs 71 ^v iv tw ^^'O^wttw. 
Ill H N Je av9^w7r(^ £;i: twv ^x^icrocim, Nao Jjjjw^ ovojwa aurw, a^j(^wv 

o\7oi^£y 071 dno 0£8 It^yiKv^ixq ^iMamT^'^' aJ'st? ^^x^ raura ra ara^eix 

3 ^vvomxi woiSy u av -vjoi^gy ioiv fxrj ^ Qeoc |W£t' uvtS. 'AtteWOjj 'Ijj- 

• aaf, i^ SiTTSv «i;tw* 'AjW'/^v di-xrlv xtyj) aoi, exv jwjj tic ysvvr}^^ avoo^sv, » I 

4 ^(ivoLTOLi l^iiv Typ ^ocaiXiiuv ra ©fa. As/f/ •tzr^o^ auVav NiKo^ni^(^* 
riwf J'Jy^Taf dv^^'x'K©-' yzwYi^rpoii yspuv uy; [X'^ ^vvuTOti slg tyjv koi'Kiix.v 

5 TYiQ [AYjT^oi; aura ^svts^ov ^VsxQwv, ^ ys)/vri^vui; 'Ansn^i^r^ 'ijjcraj* 
'Ajw>3i/ d[AY)v Xsya coi, ioiv (jlyi ti; yswri^ri i^ v^U7(^ xcd 'srvfUjMaT©-', a' 

6 ^vvxTOLi Hdi'K^av e-'c t^v ^aaiXHXV t5 Gea. To yiyivvnif-iyov ex T^i 
atx^xo;, aixp^ eV/ )^ to yiyswi^fjiivoy Ix ra ■ZLrvsu/zaT©-', -zzrvet^a lo. 

7, 8 M»^ ^OLVixiariQ 071 Szcv aor A^ y^ix; ycVvjjSryvai otvu^sv. To txTvsvixx 

Ins dsX^ 'UTvJi, ;^ xp <pwv}^!/ aura dx^ac, aAA' a;;: ot(J«? 'aroSfv soyjTOCij 

9 ^ tzra vTtd.'ya' htkc sVf 'Z^rai' 0' yeyzwYJiASV©^ Ix ra Zirvsu^aTC^. 'Atts- 

10 A'^^9>5 NixoSYiy.<^, Kj ^zvj xvTti' Ilajf ^vvxTXi txvtx "ycvsa^xiy 'Atts- 
;^^<9)1 'ij^caf, ;^ elTrgv kutw' 2u sT ^i^xaxxX^ tS 'la^jo^A, ;^ raura 

11 a yiywo-;^^;; 'A/r^y d^^v ?J'y:a croi, oti oUxy.£V AccAa^sv, ^ lasx- 
I 2 ifiJj//£y (xa^Tv^susv x^ t^v [axptvpixv rii/.(^v a' }^X[a€xvs7£. EI tx Itiy&iOL 

sizov w/lvy j^ a' -zzr^rfusTS* -zirw;, Ic^y ^ttco Ujwry T(?c STtspdviXy liTi^BvasTS', 

13 Ka< alt/^ dvx^i^-/]X£v hq tov s^xvovy el y.ri sx ts s^xvs xxTX^u^y 

14 vio; T8 dv^p'jiTta uv h tw soxvw. Kai xx^i^c Muan; uipajfTfi roy o'tp^i/ 

15 iv TYi £pr|[^(fiJ sruc uipwS-^va( ^£7 tov viov tb oc'yS^coTra' \vx tsoig Tsn^evtcj 

16 £''C xvt'ov^ {xri XTrcX"^7xi, ccAA' £)(yi ^ooriv xiuviov. O'jtco yx^ Toyxnrjaev | 
©£0f Tcv xoo-fxov, UT£ TOV viov xvtS TOV (/.ovcycvr) sJw^sy, 'ivx isxQ w;- 

17 rei^wv slg oiVTQV ^n dnoXi^ixi, (ZAA' £}(/) ^vrjv od'hiov, OJ /^e^ dni^aXsv 

3 .0 ©eO? Cap. iii. EYArrEAION. 169 

QSOC TOV ViOV aVT8 (iQ rOV X0O-[JI.0Vy XnX XpiVY) TOV K0<T!A.OV, aAA' hoc (7W9,T 

n^y) ah.^nai' ' on y.r] 'oremg-svy.sv ^c to cvo^xx tS fiovoyev^c vis t5 <3iS. 

19 AvTYi ie i^tv n x^i(TiCj oTi TO ^w; iAYjXv^ev Aq tov xccr^iovj ij^ Tiyditn^av 

01 ocv^^uiKoi ^oiX7,oy to ax6T(^, ^ to (p-j.^c' ViV yx^ tso-jyioix olvtIcv T'X 's^fx' 

20 Hag yx^ <pauAa 7zr^aVcr&?v, y,Lcr^i to (px^y jc hk 's^y^STUi 'm^og to (pxct 

21 Yvx (XY) eX£y)(P^ TX sofx xms. *0 (J's zroiuiv Trjv xXn^^ixv, s^)(^ejxi tstpo^ 
TO <poog, Ifvx (pxvs^u^^ oiVTs TX £^yx, on ev 0ew lov ^^yxaixiva. 

2 2 Mem TXVTX rikhy 'ij^aa;, Kj ol iax^yjtxi olvte eic t;^v 'la^xixv yY\r 

23 ;^ Im hzT^i^z \f.iT xvtSvj k^ iSx7^i(^£v. "^Hv is ^ 'luxvvrii; (SxtFJi^wv iv 
Aivuv sfyvc TS 2«A^^/j oti v^xtoc ttToXhx y\v sxa' k^ "nrxosyivovTo, ^ 

24 iSxTfji^ovTO. (OuTTw yx^ ^v (3£Sxri[A,£voc «? T)]v (pvXxKrjy ^luxwrjc-) 

25 'EyiviTo h ^rjTYitJig ix tuv [AX^nT'^v "luxwa [J(.£tx 'laixis ■urz^} xx^x- 
-26 ^1(T[aS. Kxi rjX^ov TtT^o; tov 'iwawjjv, ;^ h-kov xvtu. 'Pabbi, eg r\v [j.stix 

as Tui^xv Ts "loo^xvs, S au ix£[xx^v^Y\xxg, Tc^s, ar©^ ^x-K]i^ei, >^ ZTdvJ£C 

27 £^}^oyjxi zrooc xvtov. ^A-k£X^i^yi 'ixxvyriCj >^ £in£y' Ov ivvoijxt xv^out:©^ 

28 Xx[/.Sxvay sisv, ixv y.^ ^ hioixivov xvtw kx ts spxvs. Avto) vyac [aoi 
[xx^Tv^^TB on sIkoV Ovx ftfju iyu X^irof, aAA' oTi dT:£<ra'Xy£v(^ h^u 

ic) IftTT^oo-Osv ix&ivs. 'O s^wv TYJv yvy.(py]Vj vv[Jt.(pi(^ i^iv ie <p<A®^ 7a 
vUjU^ia, h^Yjxxg }^ dxsm avTs, yxox yju^£i iix t^v (po^v^y th vv[^.pis. 

30 AVTYJ SV n X'^^^ '5 ^V'^ "^fTTAil^wla/. "ExeiVOy JV7 XV^XVSIV, £jW£ Js £Mt- 

31 Tsa^xi. 'O avwSsv £^;)(^OjW£v(^, snxva 'uroivTuy i^iV uy ix Trjg yrjct ii 

32 T^; yr\Q sV^, j^ Ix Tr\Q y^; XxXa' ix ts s^xvs i^yoyBvoc, sWvw zrxvjuy 

33 £r/* xxt £(j)^xx£ j^ tJKsae, tsto [AX^rvpa' ji tjjv [xx^Tv^ixv aura aJV/c 

34 Xay.^xvei. 'O Xx^xv aura t^v [xx^Tv^ixVy ia^^oiytasy oti @£05 dXri^g 
ff/v. '^Ov yx^ aTTsV^Afiv 0£o^, t« ^Y}y.XTix is ©£s XxXt? s yxp ix 

35 ftfT^y iii(aaiy Qbo; to -crvEUjaa. 'O ■urocjrj^ dyxzx tov viov, it zrxvjx 

36 mu:x£y iv T^ j^f/^i uvTS. 'O •cr/rfuwv ftf tov viov, 'i-^n ^uYJy xlhiov 
il aVf/Swv Tw WW, s;^ o'\\i£Ta.i ^urjv, aAA' )1 o'^y)^ ts 0£8 ^£Vf/ Itt' a^Tov. 

X X nx 170 TO KATA IHANNHN Cap. iv, 

^ IV nS av £yva Kv^i(^ on y]y.\i<jav ol ^oc^icrouoi oti ''lj]crS; 'srT.fiovac 

2 [AX^nr^.g "^oiet ^ ^oLi^it^&t rj 'l(L^avvY)Ci (^oiiTOiyc ^Iria^; uvtoc Bit i^xTfjin^eVs 

3 ctAA' ol i/.-oi&riTDU oiVTs} d<pri%s ttiV 'is^aixvy ;^ dnri'^k [WA/v] slg tjjv 

6 ^\XK'}^ "loocTYiip TM Via avTs. "H'J ^£ ky.ei 'u:r,'y/i ts "lazuS. 'O 8V "ItjJsc 

7 sxTYj.. '^E^y^STOii yvvrj ix 7r,; "ZoLiiaonotQ dnXria-cii uJ'co^. Xeya uvtyj 

8 'iricrs;' Aa; (xoi "uruh^- (Oi yd^ iAoc^-/)TOii avrs- dni'KYiyM^aciv sic Tr;y 
g 'usoTiiVy hoc T^oipo-Q dyo^o(.(Tucri.) Aiy^ Sv aurw ri yvvrj yj- Xoiixa^fnig- 

Ilwf av 'l8^ouoc wv -zzra^' £jws Ta^is^v oclmc, mv\Q yvvcuKoc SajWCi^smJi©^ j- 
10 s y>^f (Tuf^^^wviai 'lyJ^^ro; I.ix[AOi^£iTOiiC' ' Mbk^i^-/] 'irjcrsg, ,^ ^'ttsv otvTrr 

El yj^fi; TYiv Jw^sav t8 0£8, ;^ Tif fV'i' Xsyc^v uoi' Aog y.01 'sriSy av 
I; I av '^TYjo-ctg avTov, ic^ s^uy.sv gcv aoi ucJ'w^ ^oJv. Asfa ccu'tw )^ ^^-uvj)' Ku^/e, 

are- o^vrMlf-o^ s'/j^Q-y i^ to (p^sa^ sVt /SaSu' otcSsv av l;^^/? to uJco^ to 

12 4'^)/. M)5 cri) fxsi^av si ts 'oy/x.rpoQ rj^wv ^iam'o, of Wu^ysv i^^lv to (posoip, 

13 >^ OLVJOQ- l^ 0LV7B SKIS, ^ o; liiOi OIVTB, Kj TOL d^Sl/[/.Q(,TOl OiVTS; 'ATtSH^l^Y} 

'incr^Ci ^ sl-Ksv «Jt^* riaj. 'uTivm iz tS v^ut^ Tara, ^i^l'Via^ tnd' 
1.4 A/v '^Of <5" av -nr/j^ s;^ tS uJa7(^ a g^/w ^wo-co auVa-, i \Lr\ JiLprjo-)? e/? tov 

otlaya.' a'AAa to- uJ'ck;^ Jwo-w auVw ^'SVJjo-sra/ Iv aJrw 'Bnyy] v^oiroc dx- 
15 Ao]W£V8 £/? ^(j^riv olIij^vioVo. KiyH tjs^Q olvtov t] yvvrt' Kv^is, Ug [xoi tSto 
1.6 to uc^w,^, Tva ^Yi J'iiL/iJ, /.{}](}'£ soyj/ifACii svM^s dn'Ket)). Aeyn avrrj 'ijj- 

17 cr2f* '''TTrayf, (ipwyj^cov tov avJ'^a o-»,_ ;^ £A^£ Ivda^Jf. 'A-ksk^i^yi h yv)/^, 
2 £l7r£>* Ovx. syjii dv^^OL. Asyet OLmri "lyjasc' KaAwf sizoic' Oti av- 

18 J'^a a;i Ix'^' n£VT£ yd^ uvo^olq scrysi' -^ ^'^'^ 0^ '^X^^^-> ^fi'^^t era avjf^*- 
1'9 tSto a'A-rjOsf st^mac. ' Aiyn amu yi yvvYi' Kv^is, ^su^a on w^otp^TYi; si 
20 crv. ol 'moL7S^sg >]]wwv Iv tw o^« Tarw 'Zcr^oir£WV)5o-av"'' ;^ v^ag XsysTS. 
21, on Iv 'isooao'hviiois lr;v to'tt©", o7ra ^f? -sr^oawmv.. A£yr-/ auTJi o Cap. iv. E T A r r E A I O N. 171 

'iricr^c' Tuva/, zii^wcrov y,oi, oti i^yiiai w^«, ots ars ev tw 0^^ rarw, 

23 'AAX' s^yzTOii Z^x ^ vvv i^iv, org ol d7^ri^ivoi tjt^qgkvvyitou 'ur^ojzvvi^cr^cn 
Tw ttTOLTpi iv TsrvivixotTiy >t^ dT^Yi^ix' K^ yu^ "uyoLTrj^ ToiirnQ ^rirei raj 

24 "urpoaxwavTOi^ uvtov. nvev[/.x o ©£oc' iCj T8f tfTpojKvvHVTCic ocvtoVj iv 

25 'STV£V[AOili fCj dXnhix ^a 'UT^oaKweiv.. Kiyn uvtu yj yvv^' oTJa oti Msa- 

26,27 zTuvTOi' Kiya auTjj o 'ij^craf 'E^co £i/:x;, o Xx'Xm <joi. KoCi inl t8t&j 
^aOov Of ft«9>3T«i auT8, >^ i^oci'xxcrav oti (abtx yvvxiKo; eAixAf/* JJefj. 

28 ^A(priy.£V BV t^i/ uJ'^iav «JtJ;; )i ^^uv^, j^ dnriT^hv sic 7W TffoXiVi -^ A£y« 

29 TO?? dv^i^ccnoic' Agure, IJ'grg xv^^uitov o? stTrl f/to; OTavra otra i^KoiYiax' 

30 jWJiT/ 5to? sV/v X^f?"Of ; 'E^j^aSov [av] ea: t>5? -sroAscof, ^ ^^;^o)/to ot^o^ auToy. 3 1 'Ev J's Tw lASTOL^v n^mm «utov o{ jita9>jT(X<, xiyovTSC *Pa^^, ipa/g. 
32,33 'O J"! aTTgv avTo'ic' 'E^/w /S^wcTfv £}(^w (pxytiv, rjv vyMg in o'l^xjs. '''EXsfov 

34 8V oi jwaO^ilai 'sr^of dX7.YfK\iC' Mri tiq rivifxev xvtu <payav', Kiya olvtoIq 
'l>3(ryf* 'E//OV ^^^[xd i^'iVy 'ivx 'uroi^ to deXy][j.x ts 'STSfAiljxvToc //£, )^ 

35 T£Af/C0O-W aUTS TO f^^/oy. Ou'x ^V^^^ "Kiy^Z-i OTI £Tl TST^Xf^YlVOC i<^h >^ 

36 ^£^icTfJi.oc 'e^-xsTXi; /c5h, Agyw upv, iitd^XTZ T8f c(p^x?.y.8g v[/.uVy >^ ^sd- 
(Txah TXQ "^iyi^xc,,- OTI X£vy.xi £lcri tjt^oq ds^icry-ov t^^yj- K«i o ds^f^uv 

37 ]Wfo'9oy Xx[/.€dv&f, Kj crvvdya xx^irov f<V Cwi^y xliviov' hx j^ o o-tts/^wv o/^s 
Xxi^Yiy }ij de^i^uv. 'Ev yx^ raVw o T^oy©^ i<rh o d}.Y}(iivog, oti xXX<^ 

38 sVii' cTrer^co)/, ;^ x7J^(^ o de^i^u^v. 'Eyl^ d%i<;ei'kx v[/,xc ^s^i^^v B ^^(^ 
vy.&iC X£xozixKXT£' x7.'Kqi }i£}ionixmcri, ;^ v[/.ac sk tov xonov xmm £17- 

3'9 £A;lAu9;«T£. ^EZ ^£ TYjC -uTOAEWJ iK£lVYlQ TffOXKo\ i7tig-£V(TXV sk XVTOV Tm 

"Zx^x^t^m.) ^id TOV Xofov TYig yvvxiKog^ [xx^v^s^yiq' '^Oti mi ^01 Tij-xvjx 
3, hoi~ 172 TO KATA lOANNHN Cap. iv, 

40 Qcra ezoiYjija. 'D.c ai/ ^a9ov '^^cc otvTov ol ^ai/.oipfiTOii, ripuT'jov ocvtov 

41 yjivoci •nra^' uvroJi,' ;^ sfxavsv iyM ^60 j^^us^af. Ka< -zzroAAw 'urXsis^ izt" 

42 ^svaav oiDC lov "hoyov ocina' Tyj ts ywociHi sAs/ov* '^Otz 8;^ £t< (^'u t;^v 

43 MsTct §e tOLQ Juo jj^s^a^ i^nX^sv ixei^sv, ^ ccTT^jXQev f/f t>))/ FaA;- 

44 Aa(«y. Autoc ya^ o 'Ijjaaf ifAX^Tv^Yiasv, oti 'srpo(priTY}g iv t>) l^ioc zira- 

45 T^/J; T/;/)5y 8-k ej^^f/. Ore av i^Aflfv f/^ tjjv r(ZA/?^«i«v, i^i^uvjo ocvtcv ol 
ToCKiXouoif "moLVTO!. boo^xkotsc oi inQir}(7BV iv ^ls^07oXvy.oic iv t^ so^tyj' ^ 
■uvTol yx^ ^aQov «c t^v h^TYiv, 

46 "^HaOsv av 'J)9(75; 'UToiXiv &iQ tv]V Kxva. tyic TaXiMtocc, oks hoinae 

47 TO V$U^ olvOV K.OU Y\V TIQ ^X(7lXl)C0C, 8 ViO; YiaUv&it iv KX'KS^VX^fA. Ou- 

Toc 0iH.mxQ oil 'iriasc >?^^ in t^? 'la^xix; etQ t^v TxKiXxixv, aV^Afle 

IJT^'oQ XVTOV, i^ Yl^^TX XVTOV XvX XXJxS^ J^ IxQYlTXl XV78 TQV VIOV r}[A£XXS 

48 yx^ dzo^vriaxfiv. Einsv Sv o 'Iyi^bc 'st^oq xvtov' 'Exv jw^ ffujfxfix !^ 

49 re^xTX i^)iT£f 8 [AYj ziTiirsva-^sl Aiy^ 'st^Iq xvtov o ^xaiXiHOQ' Ku^/e, 
5.0 xxjx^Yjk ZT^h xi:o^xvav ro "orxi^iov [X8. Asya xvtu o 'Ii^o-bc Uopsv^f 

vioQ an t^Y)' K«{ i7:i(r£V(7£v xv^pun©^ tw Xoyit) c6 httbv xvru o 'Iyjo-sq' 
^1 ft) ino^sveTO. '^H^y] ^£ xvtS KXTxtxlvovt©^, ol JSAo; xvts xzrjVTriaxv 

5 2 XVTUf ^ XT^Yiy^nXXV, X£yOVT£S' '^OtI O TSxIq an ^ri' 'ETTudsTO 8V 'STX^ 

auTWj/ TYiV u^xv iv Y) OTjM^'OTS^ov ^^X^' ^ ^^°^ «UTW, Oti y^iQ u^xv 1^- 
S 3 ^opjjv x(prix£v xvTov o ■sru^srof . ' Eyvu Sv d vrxTrj^ oti iv ixavrj tyj u^Xf 

iv ? ^TtcV XVTU 'ijjcraV 'Oti o vioc as ^rj. ^ sV/rsuasv xvTog ^ rj ohioi 
54 au'ra oA)j. Taro 'mxkiv ^£VT£pov aY]^^ov i7:oiYii7£V o 'ly^a^d IaOwi/ ix tyjs 

'is^xixc sic Trjy FxXiXxixv. 
V MET A TXVTX n^ eo^TY] tuv 'Ih^xikv^ x^ xvsCy] o 'ijjjac f'V 'is^oao- 

2 Xvfxx. '"'^n ^2 iv lolg 'l£^ocroXv[xoic in] r^ 'ur^o^xjix^ xoXvy-^Yi^^oCj rj ii:i' 

3 "Ktyo^ivY] *E^^«iVi 'Qn^a^Xt 'utsvts ^oxs 'iynax* 'Ev ixmxiq xxTsxitTo Gap. V. E T A r r E A I O N. 173 

^Yj^^Uj }^ im^xaai to uJw^* Sv •zzr^o;?©-' sy.€xc [f-iroi t/jv TX^xyjiv rS 

5 - v^ixl®^, lyiYiQ iyivsjoi S ^i^nojs KXinyzio vocrri[/.Oiju '^Hv Je tic ocv^pu7:(^ 

6 £X» T^lXXOpiX VKJ(a STYj £p(WV SV T^ XC^iViiX, T^TOV I^IXIV "lYjaBQ JliXJXXSl- 

[Asvov, /^ yv^c oTt TtyoT^vv rj^n y^^ovoy ^X^^ "kiy^ xvtu' @ixag vyirig y^- 

TX^(X.')^n TO V^U^i ^XXri //£ ftf T^V KOT^Vll^Yl^^XV £V £ J's ffX^i""^' ^V^' 

8 GiXK(^ zr^o iiA8 xxTX^Xiva. Aiyei <%'Jtw o 'Ijjctsj' '^Ey^/^xi, apov Toy 
9- H^d^^oLTov (78, ;^ ."OTS^/TTirrf^. - K«i fudiw^ iysvsTo vyirji; o oc'Apun©^' jl 

^^£ TOV X^oii^lXJoV XVTBf ^ 'UTEPlZ'KOt.T^i' YiV Js <7oi€S(XJoV £V ix^iVY} tTj '/)jM£4i^-. ' 

10 EAsfov h ol 'laJalo; tw Tsdf^aTrsujWsvw* Xx^Sxjoy hiv, ix s^e^i aoi xpxi 

11 'Toi/ x^x^^XTov, ^Azsx^i^Y} xvtoIq' O zroirj(Txg ^£ vyirJi Imvo; y.ci Sksv' 

12 '^A^ov TOV x^a^§XTov a8y ;^ 'utb^i-kxt^^ ■ "H^uTYjirxv 8V xvTor Tig i<riv o 

13 av9^w;r(^ w'ttwv cor "^A^ov tov x^xC^xtov aB^-K^ .'UT£^i'KiXTa', 'O J's /ix>'^ ■ 
6^f a;f Yi^Bi TIC fViV 7i«^ 'lYjcrsc i^iv£V(T£V, oyT^a on®^- kv tu tottw. • 

14 Milx TXUTX £\)^i<TXef xvtov "Iyio^q iv tw <s^w, jc^ ^t:£V xutuJ' ''^iJf, vfiyjc 

15 ylyova^V [AT^xiTi cl[AX^TXv£, '(vx \kr\ yJi^QV Ti coi yivYiTXi' 'AzriXku ' 
uv^^wKi^, j^ dvYiyfeiXs tqIc- 'ia^xioiCy otl 'ijjayj hiv 'OToiYiaxc xvtov ■• 
vyi^. 

16 ■ Kai ^ix T3T0 i^iuxov tov 'l^jaav o< 'latJ'fliro;, -^ J^^Vav auTov xK-oxf^mi, 

17 ot; TauTa £7ro/« Iv ax^^XTW. 'O iJ's 'l^jaa^ unsx^ivocjo avTo7c' 'O -iSTCi-ria ' 

18 ]MB SCO? «^t; i^yx^£TXi, xdya i^yx(^o(AXi' Aix tSto av //caAAov l^rpay 

OLVTOV ol ^lS^x7oid7:0XJSvXly OTl B [JLOVOV £AU£ TO (Ta^i^CTOV, aAA(X ^ TZTiX- ^ 

19 T£^a i^iov £X£y£ TOV 0£ov, laov £i:?£UTov ZToiuv Tw 0£w. ^Atcsx^lvxto hv 

'l)](T8f, ;^ «7r£V XVTolc' ^AfAYiy X^YIV Xiy'ji VIJUV, 8 ^VVXTXi VIOC T/TOiaV 

d<p^ ixvjS i^sVi ^dv ]!/>] ti ^xiitYi tov 'utxIb^x ■sro/av/a* x yx^ xv h^v(^^ 

20 tcro;^, TauT« ^ wo? o^omc t^qi^, 'O ^(Z^ '^■(x]^]^ <p<A^' tov woy, ;i^ '5ra>7« 

Y y ^et-KvvfJtv ■ t74 TO KATA lOANNHN Gap. v. 

-oaKwcriv avra ix avroc vroifr >^ [isic^ovx rarcov (JW^a avra epyXy Yvx 

!! 2 2 H70:) it^ vioQ '^q ^cAtV - ^woTroiw. Ov^e yx^ o wxTm Kptvii ^^ivx.^ oiXKx 

23 TJ2V }t0iaiv 'WxcraV- oeo6:x£ tw u/w* hx 'urxyrsg Tiy.Zcn roy vioVf xx^ws t^ 
■ [XKcrl Tov TS'Oije^x' -0 ^ai] r([Xoov toy viov, s ti[ax tov zyocjipx. tov -urs^^l^'avix 

24 avTOV' ^AfA,Y]vaiMf}V Xe^w v[/iVi on tov Xoyoy jwa ix}i8wy^ ;^ tj^rguwj' rto 

tS-SlX^yUVTl ff.£, V/H ^XYiV ulmiOV' ;^ UQ K^taiV 8% e^YJcTXli dXhX [XZTOL" 

22,^'rSsoY}mv iz T8 ^xvxTH slg rnv ^ocTiV' 'A^j5)/ diA^v aI^w vy.7vi oTi tpyzroLi 

-do^Xf }^ VVV sV^l/j 0T£ ol VZXOol XXSaOVTXl Trie <Pl^VnC 78 VlS T8 ©£8' -^ Of 

' 27 ;^ Tw u/w (ffwj^v £X^^ ^'^ £«u7w° Kai i^saixv 'i^axiv OiVTa ^ ^^iW 'sroiav, 

28 orrwof a'vS^wTra sV/- M)? daujMat^s]^ tSto* ot^ 's^-)(ijxi w^x iv n '^(^vjsc 

29 0/ fy Tol^ [/.vriysioic dx^aovTOii rns (pt^vnc oivtS' Ksu ixTto^svaovTXi ol toc 
dyx^x 'SToi^crxvTsCi uq dvx<roiaiy ^urjc' el ^£ rd ^xv^x 'ur^x^xvTSCt sis 

30 dvxcotcriv K^idzwc' Ou ^vvay,xi iyoi "uroteiv aV gftaujs bJsv zx^uc dx^Ui 
x^ivo)' )ij r) x^icri; r\ s^yj ^ixxix l^iv' mi s ^j]tw to deKr)y.x to s^ov, dXKx 

31 TO ^£Xr\[ix TH TiTBix^xnog ]M£ 'urxT^og. "Exv iyu y,x^v^!a 'srsfi sfAXvlS^ 

32 Y) lAX^v^ix jMS ix fV/v aA)59)i?. *AAXof Iftv ^x^u^oiv tsTB^i I^b^ k^ oTJk 
ot; dXri^c Ir/v ^ ^x^tv^ix^ ^v ixx^TV^ei ■crs^t l/Dta. 

.33' 34 'TfA^g d7:£<rx7^xxT£ "UT^oc "luxvvYjv^ j^ ]W£f<«^Tu^»3«£ tJj wA^jS^a. E^w 
(^£ a' -Ztra^a avS^wTra tj^v [Jix^vpixv Xx^^xvui' dXKx txvtx 'K£yi>i '(vx v^^s 

35 crw9)5T£. "Exiiv©^ Yi)i T^v^voQ xxioiASV^ ^ ^xtvm' v^fic ^£ n^£Xyi(70il€ 

36 dyxXXixa^nvxi -ur^og w^av Iv t5 foofi xvtS. "Eyu (5e l^w tj7V [ix^v^ixv 

ft£/(^W T8 'lw«VV8* TXryx^ 'i^yX ^ £^UX£ [AOl 'UTOilYJ^, TvX fST^fiUaU StVTX, 

xvTx 7x £^yxy & iyu) Tsrom^ (jix^tu^^ 'UT£^'i IjUs, oti o u^xty]^ [as XTti" 

37 <^xXx£. Ka< 'sreiA^'xg y.£ 'srxrrj^y xvtos iJiey.x^Tv^riX£ 'UT£^'i ff<8. 8Te 

38 (puvr]V xvTB dxYixcxTS Tffmoliy 8T£ h^(^ «uT8 su^xxoije. Kai TOV 7\.oyov 
avT8 bx ex^Ts lAivonx iv v[ji,7v* on ov dni^^T^sy sxeiv(^i tstw vy.^c » 

.4 - WiC£V€7S^ Cap. V. E T A r r E A I O N. ' 175 

40 vtov sx/^y ^ ixavoci utjiv od y.x^TV^5axi •nre^t £]W8' Kixi 8 ds?\.sje sXL~tv 
4')42 -KT^o^ ]W£, iv;i i^oorjv £)(Y}t£. Aof«y lira^a a%S^w7rwv 8 T^ocia^ocvw 'A'XX* 

45 8 ^njrns ; M>9 ^omre or; e/w xocjrj'yo^riao) v^im 'or^'oQ tov 'urocjs^x' 'stiv 

46 xoclnyo^uv vy.uVi Maarji;, sk ov vy.^c ri^'Kixixjs. E< ^^a^ i7ci<r£vfls Mua-yj^ 

47 l;r;r£usT£ av Ijt^oi* -srspt ya^ l/vt8 ixeiv©^ sy^x^sv. El ^e iqiq Imva 
y^x^ixxaiv 8 VTi^svsTSi 'urus lolg £y.o7s ^n^xai •zzrirsuo'gTs; 

VI MET A raura dimX^BV 'lYians zrs^xv 7nc ^xXxaanc t^; Txki\xixQ 
42. Tjjf Ti^s^ixd©^. K«; ^xoXi^a «utw 'oyJK^^ 'uroXvCy oti iu^uv xvih tx 
.3 cYjfxelx i i-KQiet irci mv dahv^vTuv. 'AvJJaSs ^s ek to o^(^ 'ijjaaf, ^ 
-4 l;f« hoi^YjTO [astx twv jwafljjTwv auT8. '^Hv (^e iP/v; to ij^xayXy r\ Io^tjj 
•5 Twv 'l8(5a/wv. 'Ezx^xc 8v 'Ijjaa? T8f o(p^x}^y.8i, mi d£xaxiA£v(^ oti 
iffoTjjg o)(X(^ f fX^li?^' "SJ'^o? auTov, Afy^ -sr^of tov ^iXizTCor JJo^sv dfo- 
'"6 ^X(T0[X£v ci^BCi Tvx ipxyuaiv btoi; (tSto ^s sArye "ura^xt^u^v avTov' au- 

7 Tof ya^ jjcS'ftr t/ 'sixiX?.e -nroiav.) 'Ansx^i^vi «utw $iAi7r7r(^* t^ixxoum 

8 Sr)vx^i(t)v ot^Toi 8X dpXBUiv UvtoIq^ ivx sxxto; uvtoov ^^xyv n Aa&j. Ae- 
y£i xvTu sT; ix txv iax^y}tuv xvtsj "Av^^kxQ dh'h^^Q 'Ziimv^ UiT^a' 

■9 '■^Er; zTxi^x^iov h wJ's, 'i^ei 'stsvts afl8g x^i^ivac, k^ ^60 o^x^ix' dXKx. 
ao Tomx ri i^iv sk too-^tsc; ETtts J's 'IyiitbC HoinaxTZ tbq dv^^u7t8Q 
dvxticrilv. '^Hv J's x°^'^ tsso'kvg iv to tottm* dvineaov h ol xv^o'zq tov 
1 1 d^t^y,ov ujbI 'uy£v}xxia"xJ?iioi. '"^EAa^s ^s tb; x^bq 'ijjjrSf, >^ ev^jxpic/}' 
axe ^<S(5*w;f£ 7o7s y,K^YjTais, ol ^s iix^yitcu toIq drnxetixivoic' o^koiw; ;^ h 
la Twv oi|>a^/wv oaoy ^z'Koy. ^Clc ^s svsnXm^no'XV, xiyet to7c fix^njx7c (Xvth' 
33 "Zvyxydyils t<x Tffs^iaaivaxvloi ySKx^i^xlXi '(vx [xn ti d-KoT^rHxi- IvvYifxfov 17^ TO K AT A lOANNHN Cap. vi. 

Svy ^ iyiy.KTOiv Sw^sm xo(ptv8g xXo(,a[xxTm la twv tzrlvrs aptoiv tuv xpi- 

14 ^ivxvj « iTtB^faasvas rols ^i^^tj^Koaiv. Ol sv uv^^oozoi I^ovtsc izoiYids 

1 5 £/V 70V xoaiAov. 'li}(73C Sv yv^g on [AeKXsa-iv s^-^sa^otiy i^ (x^ndi^^v avrh 
Yvcn 'UToir,cruo-iv uvtov ^ocaiXioty dvs)(u^Y}(7S Tjrd'kiv slg to o^og avrog [xovog* 

16 'Q,c Js oipia iysysTo, xxTsSno'OiV ol [xot^YiTou aura m rrjy ^xXoiardaiy. 

1 7 Ka; l^i^dvliQ slg to uXo'ioVf ri^-xoiijo 'vrs^xv Trig .^xT^atrarig slg Kuns^vocBy.' 
18;^ o-;fOT^fl: Yj^Y} iyeyova, i^ ^x i7\rihii^ei 'sy^og aura^ ^IrjaBg. '^H tb d(£- 

1 9 T^aacrott dviya jx^ydxa TuveovT©^, ^iriyei^sjo. 'EXriT^OifcoTsg Sv wg <^ot.^iBg 
slzoamenz ri T^ixxoyjxy ^su^^ai tov 'iriaSv zysomxT^vjoi im ry^g. ^cO^oicp- 

20 ffYig, K^ ifyvg ts -stAo/b yivoy^vor it^ £(po€rj^Y}a<x,v. 'O Je ?^£ya OLmolg' 

21 'Ey^ slfAi' y,ri (poSila^s. '^H^sXov Sv T^u^ay oiinh elg to wTsJ^iov ;^ si'^iwj 
TO 'urXoloy iysvsTO im T^jg yng slg ^v vTrriyov. 

3 2 T^ iicoiij^ioy oyTJ^ e^rixag 'ure^oiv Trig doc}^oi<7aY]g, l$'2v oti 'srKoi-- 
a^ioy aXXo bx riv im, el jw/j h hnvo slg ivs^rjaocv ol jwaflrjTCii «ut8, ■ ^ 
oTi 8 cvynariK^z Tolg [m^r^oug ocvtS 'Ijjaa; zlg to 'arXoix^ioyy oiXkoi [aovoi- 

23 ol [jLOC^riTOil avT8 oinrjX^or (aAAcc Ss j^aSs 'm'Koia.^ix h Ti^£^ioi§(^ ifyv^ 

24 TB To;r8, 07ra B^oiyoy tov oc^oVy £v-x^oc^ig-r)(Tocy](^ t8 Ku^/b') ore tv £l^£V 
o-/\^ QTi 'inaSg 8X 'i^iy h^, b^b ol (Ad^riiou «utb, ivi^yj^xv [-^] OiVTot 

25 eJg Tx ijtXq'ix, ii^ riK^ov £lg K«7rf^m8]M, ^>jTsv7ff tov 'ijjo-av. Kai sv^ovJeq 
xvTov iZTS^av T^f ^xXoccrai^g, sJn&v aurw* 'PaSS^, "EroTf wJs ye/om; 5 

20 'ATTSx^i^Yi xvTolg 'lricr8gi ^ ^ttcV 'Ajm^v a'jttiiv Aeyco u/xn/, ^rj7^Tf jke s;^ 

27 cTi fIJfTf ffYiy,ax, ocAA* oTi £<poiy£T£ ix tuv a^Twv, ^ i'/^o^Txa^nlS' 'Ef~ 
yiX(^£a&£ [A^ T^y ^^miy t^v dTtoT^Xvi^syYjV, aAAa Tsgv ^^wc7;v t^v ^nhacrxy 
ilg ^wjgi/ aluvioVi J]V u;of tb uv^^unB v[My (Jwcrw' tbtov ya^ uxty]^ 

28 £a(p^xyia£y, Qeog. eTttov bv ct^o^ auToV T/ uoiuiASVy '(yx £^yx(^w[A£^x 

29 Ta f^y(j£ T8 0£s; 'AiCBX^i^n 'incSg, ^ eTTrev auror^' Tbto hi to 'i^yov 

30 Ta ©gSj Im '5r;s'£ucr/3T£ g/; oy xnkeiT^sv kfiy(^. Elnoy ay «utw* Ti »y 

'S70/f7^ Cap. vi. E T A r r E A I O N. I77 

3 1 uoih; <jv aYiy-fiov, '(vol rJ^WjUSv ;^ 'srirsuVwftIv aoi ; ii i^yy.^f\ \ Ol 'cra- 
T£^£f ^//coy TO jwawcc eipxyov h in £fV^'' A:a9c/'c ^Vi yef^ccy.fAsvor A^ov 

3 2 f';; 78 a^aia I" Jij;!;£y ai'roTf ^ysyav. ETttsv yy au'ToI^ o 'ij^aac* \\mfl «//>)!/ 
Asyw L-z^rv* Ou Mwo-J5? ^£^uy.sv vfjuv tov a^Tov £;^ 78 «^«:8' (XaA' o 'ura- 

33 7)5^ ^8 oVJwcriV u//trv 7ov aoTov I;!: 78 8^av8 tov d^kvov. O }/;x^ oc^tQ-' 

34 78 ©£8 £V<V XUTOt^OCiVUV ix 78 8^«V8, ;^ (^'cO^V J'/(J'8f 7iO KOaiX'^U 'LlTlQV 

35 8J/ 'sr^of auToV Ku^^f, 'sravTOT£ J'o^ rl/yJv 70v a^rov 787ov. Ei/rs 0£ au- 

36 fUTeiVoicrrj' ;^ o 'UTi<^£V'j:v sk s'jW^' ^ f-'^ Si^wn 'crw7roT£. 'A>.A fiVoy ujutv 

37 07/ Kj i(^OoixOiJ£ y.£, iij 8 'STl(r£V£J£. UXV $l^U(Tl [/.Ol 'Sra.TYl^, 'UT^OQ SfAS 

38 n^et' K^ rh £^'/o^£yov u^oq (xb 8 (xr] IzSxT^a gfw. 'On xocTOi€£^y}XOi h 

78 8pXvS, 8}^ 'iVX 'UTOIM 70 ■^gA/^jMOC 76 £[/oy, aAA(Z 70 di^.Yjy.OC 78 "Zirf^- 

39 T^JOivjos y,£. TSto (J'g in to deT^rjixa, T8 zs-iixi^avjos y£ 'iz-ocj^oc, Ivoi uav 

^i^uxi [xoi, jw?5 dnoXiau i^ au78, aAAa dvoi^w^ avro iv tyj £a"xjXT^ 

40 ^jW£^fl«. T8TO ^£ sV/ TO ^B'KYllXa T8 'C7£jMl|;av7o? f^£, tW '^^Q ^£CO^Wy TOJ/ 

woy, j^ '5r;reL'WV £iV at>Tov, £)(5g ^tj^YiV ocloovioV j^ dv<x,<Tri(Ta ocvtov syu rr) 

41 laydTYi Yi[jL£^x. ^Eyoyfy^ov Sv ol "iB^al'oi 'srs^l auT8, on fi7r£V Ey:a 

42 £l[xi d^©^ xtxjocodg ex T8 a'^^fva. K«< fAffoy Ovy^ kro; hiv Iyiih^, 
vioi; ^lo:(7ri<P) 8 ri[x&ig o^^otixBV tcv 'uroLri^x it^ 7)iv ixYiriaoc', 'stZc 8V T^iya 

43 87©"' '"■'Oti 1;^ T8 aVava xoijxSeSnm ; 'A7r£;f^i9?] 8V o 'Ijjo-S? , Xj Biirev xv- 

44 70??' M^ yofyv(^£T£ [X£t dXK{]k'^v. Ovh)^ $vvxTxt ix^av 'UT^oq ^s, Idv 
|W>) zcrxTY}^ 'UT^ix^xc jK£, sT^xvarj xvioVi j^ lyw dvx^rjcro) avrh Trj £a- 

45 xdrr] rijwf^at. '"'Efi y£y^xyix£Vov iv toIq 'ur^o^priTXiC' K«{ £(rov7a; zrdvJBC 
^i^xarci t8 0f8. Elac av o dxsaxQ rjTX^x 78 'ctjct^o;, ;^ fxx^w, ^^yjl^^ 

46 '3-^oV f^£. Ou;i^ 07/ 70V 'urxTS^x Ti; ex^xxBV, « y//] fcv -sr/x^a 78 0£8' 

47 8T©^ hxi^XXB TGV 'Eu'iZTfVa. 'A]W>]V dp]V Xiy^ VIUV, ZTl(;-£VWV sic i[X£y 

48 49 sy^et ^i/)riv xl'xviov. 'EyJo sl^xi d^roQ tj^C C^^?- O'' izcilhsQ vfxo^v t<^'X- 
50 ;^oy TO ixdvvx h rn £^>)ji/w, ;^ d.iii^xvoy' Qvtoq hiv d^t^-^ ix ra 

Z z ^pav8 lyS TO KATA IHANNHN Cap. vi. 

51 a^^.va xuTOioxfyxv, 'ivu tic £? ocvtS (^a/)?, >^ fxY} (XTro^ocvr,. 'Eyx ilp 
as"©-" (^cJ]/j SH. IB iaxvs zotTOt^cic' eotv riQ ■(pciyri ix tuts th ciPiHy 
UicnroLi its 70V al'jova' k^ uot(^ $s h iyw ^:ccru), n qol^ [x8 sViv, viv 
5 2 iyj) §xc'j) V7:£p 7Y\Q T8 xoiixs i^oonc- ^Ei^to-'x^ovTo Sv 'UT^o; iklXfiT^nQ ol 'la- 
s'^ ^ccioi, 7.iyoniQ' nii; cvyaroii kroc viinv ^hai t}\v ax^KOt (poty^v, ETttsv 
8V OLVToig 'I'/ia^i' ^A[j.y}V dpvj T.i'y^ v[mv, ixv y.ri (pay/ils t^v aoi^xa. ra 

54 Vi8 T8 dv^pxnB, Ej "SJ-lYiTB 011)78 TO Ocl[J.Oi, HK 'iyj72 ^'j)y]V eV SXVToJc- 'O 

TP'xy^v //8 T'/]V axcmj il^ 'urivuv [la to (xly.a.i iyji l^i^^riv alu^viov' ^ ly^ 

55 dvoi<;f,7(^ (xCtov tj^ kayjiTn n^A^x. "H yoi^ ado^ ^a dXri^'2c ia ^o^(n<;, 

56 ;^ TO af/^a jwa aAi^Qcoc hi zjoai;. 'O t^oc^wv y.3 t^v aiiom, ^ 'zs'ivwv jw8 

57 TO aT/za, £V l^oi jusvf/, ;^ayM fi/ ceurw. Ka^xi; ayrerf/As ]W£ o ^c^v '^d^n^y 
Hxyx ^00 ^lol Tcv 'UTOLTiox' >c^ 7^'lyav y.s, K'xxei)/©^ ^rja£7ai Jf' £;/£. 

58 GvTog l<;iv o ocpt®-" o In is ioxvs y.cijix^xc' a m^xc i(pxyov ol ^aji^cC 
vauv 70 ftavva, ;^ aTrlSczvoV o t^cc^wv tStov tov a^rov, (^ricre7Xt ilg "^ov 

59 od^vX' TxvTix elnsv sv avvxyuyri, ^i^xcrxo:v iv Kocnsovx^iA. 

5o IToAAoi ay dxHaxvTsg h t£v [ax^yjJocv xvts, sizov' ty.'Kni^oc £<^lv h(^ 

61 Ac/:^* T/f ^vvxTXi avTs ixy.8av; E/Jwf Je o 'l^jcrSf £y £xv7(f, oti. 

yof'/U(^8!Tl 'UTi^l 7878 ol [jM'ii'jXl XmS, shsv XVTo7i' TSTO V[y,iXC (jy.xv^x- 

62 Af-^f/; 'E«y av ^£&j/5>5t£ tov woy ra xv^^'x-kh (ivx^x.iyDV7x oTra ^y to ot^c- 

63 Tt^oy; To '3rv£u/xi £V; to <^:;c7:o;8y, >j axo^ ix cc(p:7^fi ov^sy tx ^-^[Aocjay 

64 X. ly^ AaAw i^ry, TZiviviix ki ^ij ^o^n kiv. 'AAA' aah It, v^m tivsq ol 
■s Zuii^-EiHaiy (ji^c-i yx^ s'i d^x/i; o 'h']T8c, tivs; ailv ol [xri 'nyt^suovTSCt 

6^ X, ri; kiv o TrxpaJxcrxv ainov.) Kxi £A£y£* /!i.ix t8to eiprjxx v[/iv, oti 
i^ag Svm7Xi ix^e'iv 'ut^oq [jls, ixv [in ^ ^s^oyJvov xv7u ix ts 'ujxt^o; y.8. 

66 'Ex T8T8 -zzroAAoi aTr/jA^oy 7m [ix^nTm xvtS si; 7x 07::au)y ;^ 8Xi7i y.^sr' 

67 xvis 'aT£piS7:x78V. ¥at:£V bv o Ijjo-ac 7o"i; ^xhxx' My] ;^ v^xaQ di'h£7z 

68 vnxysiv'y \\z£xr/i^r] §y auVw 2///wv Itir^^' Kv^is, 'urpoi, 7ivx «7r£A£Li- 

69 o-%£§i>:; pny.x7x i^:->^r,; akJa l^^f/j. Kxl vjl^^s 'nT£7:i<rivxx[A£v y^ lyj6- 

3 XXfJiSlff] Cap. vi. E T A r r E A I O N» 179 

70 Kx^Bv hi av Ho yiPK^o;, vioq t8 ©£8 t5 ^wvt(^. 'A7r£;.'5iS>3 uCtoIq 

71 eV/i'; '■'EAsye (Jf T^v 'lii^ocv S/pjVv^ 'la-m^m-cm' aV©" ^i^ ri[J.£XXsy 
uvTov 'moL^x^i^ovui, sic wv i;^ ToJy ^uj^sxcu. 

VII K A I t^i^isnocTa 'IyjcSc [isloi txvtx sv tJj FaXiAaiV/ « 7^5 -^^^^Aev 

2 fV TYj 'l^^DilX tiyi^lZOLTHV, OTl il^YjT^V UVTCV ol "ln^ouoi dnoKT^/vixi. 'Hi/ 

3 ^s ipyvc Y} hpTY} tuv ^la^aixv, n <jy.r[VOT(\y',a.. EtVov iv tjt^o; uvtov ol 
aj£A<po< a-JTH' M£T«br;§f ivrsukv, ;^ uTra/s £iV Ti^J' 'laJbc/txi', Tyjc ;^ ol 

4 (xoc^-/}TOii era dsu^^ficrccai tcx. 's^yx as u -uroifig. OuJV/f yx^ iv x^vtFJu) t< 
zroifij lij l^YiTe": xvTog h 'urxpjricix elvxL' bI txvtx TxToi^Cy <p^vf^co7oy as- 

5) 6 oivjov ru y.oaijt.^. {Ov^l yx^ ol xhx<poi xvte hiTsvov bIq xvtov.) A£JW 
aj/ X'jjolg 'irjaa^' 'O kxipoq s^ioi; 87ra; wx^B^i))' os xxi^oc Jjul- 

7 T£5{^ WyroT£ fViv stoi[/.(^. Oj ^v-jxtxi y.c7y.(^ [xicreiv v^ix^ iy.s 
§s y,ic7ay OTl iy'2 ^ax^tv^o) "aTSPi aura, oti tx £^yx xvt^ 'urovrjcx i^iv. 

8 'T[/,Hs x)/x^Y]T£ sic T^y sooT^v Txvrr\v' sy^ otw x)ixSx:vo) sic t^v sopt^v 

9 T«!;T)5y, OTl xxipoc i^xog nnx Tusii'KriP'jiTXi' Txvtx ^£ sl7:'2y xvtoIc^ 
si^eivsv sv TY] FxXiXxix. 

30 Lie OS xv£*=ricrxv ci xosX<poi aury, tots ^ a'JTo^ xvs^rj sic "^WJ so^T'^Vy 

1 1 8 (pxvsp^Cj iJiAA' w? £V x^vjflcf. Of av 'laJi^Joi £(^>iTav auVcv £y tjj £oct)7, 

I i ;^ 'iXsfoV 178 fVr; SKi^rj®-" ; Kai yoyfv<Ty.oc TiToXvc T^sfi xvtS yjv sv toIq 

'oy^Aoic^ ol y.£v h.iyoV '^Oti xyx^oc i<riv' xKkoi Js 'sy^iyov' Ov' xXkx 

13 '^Xxvx Toy 6-^{\ov^ Qv^PiC y.svToi 'STX^^rj^ix s'hxJ.ei wsoi aura, c;a tcv 

(^CbOV TC'JV iHOXl'XV. 

14 sriOYl 0£ TTiC SO^TYIC (^£Cr'6CrYjCj. XVS^Tj. l^CHC SIC TO iSCOV, y^ sdlGXiTXS. 

15 KiXi i^xviJ.x(^:v cl 't's^xloif Xsyonsc," Hi?; St(^ y^x^'xxTX oi^Sy y.Yi [/.£- 

1 6 iAa^-/i^:'jc; ; ^ hnsnoi-^-^ xvto7c o 'iriJ^Ci '^ shsv' 'li s^n ^i^x-^/ri sx £^iv £y.r,y 

ly a?:'XCi 78 'VT£fX'^X)'TCC [J.£. 'EcCV T/f wA*/J TO ^i^vj^^/a a'jT8 "wOU-IVf yv'x- 

q:stxi Tus'^i Tf\c ^ih.'/r,;y tuotsoov sk Td ©ea i^iv,, rj ly^ xii i^f.x'jTs 

?j.xXx*. i8o TO KATA IflANNHN Cap. vii. 

1 8 AaAij. 'O d(p iciVTii AaViy, rriv ^o'^xv tyjv l^iav ^Yjia' o J's ^rirav tr^v 

2 |i'.s <^>3Tf/T£ dnoKJeavotil 'An^y.^i^r] oyji®^, )^ slm' Aoci[x6viov sx^^' '^^^ 

2 1 cr£ ^}]TW dnoxjiivoci ; "'ATrc;^^/'^)^ Jj^jai", ;^ siyrsv auToI^* '^Ev e^fov STtoin^oif 

22 i^ 'cravTtf doivixd(^iT£ ^nx tSto. Mwo-JJ? S's^mev vijuv t^v 'vrsoiToixriv, (s^ 

23 7i[xv£Js uv^ouzov. El 'srspijoixriv Aa//^avf/ avO^wTrC^ Iv aa^Sxra, '(vol ^r\ 
7J^ vo^(^ Mw£7£cof, Ifto; }(oAaT£, ox; oAov avS^wTTov uy/j^ sKoiricrx h 

24,25 ax^^xTcc; Mrj y.ofvsrs holt 'o^iv, dXkoi 7r\v ^ikxiolv K^taiv x^imrs. '''EAs- 
yov 8V Tivsf SK Twv ^l£^07oXv[xfluv' Ov^ 8T0f sViV cv ^r)T8Jiv xzoxle^vxi; 

26 Kaf {cf=j zroi^onjix. AaA^, j^ aJ'sv a'JTw ?J'y8cn' [xri ztdJs aAr^SaJ^ eyvoocroiv 

27 0; koyonzQ on iiroc i^iv aA'/jSwf X^ifof; 'AAAa tStov oi(J«jw£v -sroSsy 

28 i'lV' ^S X^irOf OTOCV SCXYlTOily '^^^C 'yiV!^(TXti 'UTO^SV hlV. "EX^U^£V Si/ 

iv Tw U^u ^i^oiay.xv 'lr/cr5r, k^ Asywv* Ka//£ ouIbfTf, ^ orJlzTS -zzroSsv 
f'/'/i'r .^ 5{;r' iiA.xvTs ix iXriKv^Xi uXX' £<riv uM^ivoi; tzrlj'/i]ya? (.is, ov 

29 UjWf^; a;K otoarf. Eyx a£ oiox uvtov, oti -dtu^ uvth £l^i, xolkhvoq ^s 

30 aTrsVt/Asv. ^Ei^Yiiav hv xvrov Tssixaxi' ^ i^&ig sttsSjcAsv sV amov r^y 

31 X^f^' '^"^^ ^''^''^ EAj^A'JSf^ ?9 w^a auT8. Ho'h'Kol Jg g;^ t8 oX'^^s £Zi<r£vaxv 
£iV auTov, j^ sAs/ov* '\)ti X^iro^j orav £?i9>7, [ayiti 'us^mvx aY][/.eiX 

32 T8TWV TiTOiria-e, 5v StC^ £-i:oi'i]<7£V', '^Hyacrav ol ^a^iaxloi th o^Aa ^ofyu' 
(^ovj©^ '5r£^{ «iJT8 TUVTX' ilj aTTfV^Aav o( <I>i3:^/aaro; ;^ o( 'A^^'^f^f '^^'J" 

33 P£txCj (vx 'urixaoxTiv xvtcv. ETTrsv ay [cjuroTc] 'irjayf 'Et; ^w^ov ^fO" 

34 vol/ ft£9' ty.wv £/f((, ii^ mxyj) "vr^o^ rov 'UT£y.\\jxvTX //£. ZY)TrjfT£7£ y.£, ^ 

3 :r 8 Y £Vp'i]a'£7£' }L OZH £l[JU I^W, U|(/r7; 8 (Su^'XaSs SASwV. EirroV 8V 0/ 'l8- 

(Jcclof "cr^o^ £UVT8c' US S7(^ jW£AAf/ •57o^?u£a"(!ix;, oTf >]wf2'^ 8);; £v^rj;TO[X£V 

otvTov'i y.^ £iV '^>5-' ^ixcrnopxv 7U)V 'EAAj^vwv [xiXXc-i 'mo^£V£a^xi, k^ ^i^dcrK&iV 

2,6 i^Q^EXKri^x;; Tic eViv ar®- o Ao/^ ov flTTS' Z:'3Tr;0-fr£ ^£, j^ s^; £'J- 

PYiO'£i£' H^ OKU £ip £y'j:!-i if.ag 8 OUVi^ffcIS fA(j<r<y; i-V Cap. vii. E T A r r E A I O N. iSi 

y.x^c^S Snsv )? 'y-^x(pYJ, Tiro]x(J!.oi iy. t^? xoiXictg xmS ^sva-dniv v^x^o; c^oivjo;. 

39 (Tbto (J's iiKs ms^) 78 Uysvfxoc]©^ S £[A£X7^ov Xxy.€dy6fV ol '^k^bvovIzq sk 

40 avTor ^KO) yot^ r^v 7!TV£V[/-x uyiov, on 'hifja^ flJ'sVw s^o^da^r,.) no'\?iOi 
Sv in Ts oyX'd iXKHa-unsc tov Xoyov, sT^iyoV O'jto^ i^iv dM^^C 'vr^o- 

41 (pYjTrj;. "'AT^Xo'/eXsyoV Ovtoc eTiv X^i^oQ. d?^.?iOi \_rjs'] 'sT^syov Mrj yd^ 

42 ix 7YIQ FaXP^i/Jxi X^i^oc s^y^STar, Ov'xl r) ypoc^p-/} eizsv, on ex 78 
crA^ucii®" AaoiJ", i^ di:o BjjSAssj!/. t^; yMiJi.Yi; okh ^v AabiJ", X^i/ro.; 

43>44 £^-)(^STOU', ^yjai^a ^u h tw cj^Aw iyhsTO J';' auVov. Tfysf J"e f/ScAoi' £0 

45 uvruy "undaui avTor aAA' aJ^sif hsSxXiv sV au'rov raV yjiPCiQ. '^HaSov 
ay Of vTiYj^hai ■ut^'cq ryj 'A^j^;s^.^j ;(^ ^oc^icroits;' ;^ £t7rov auVor? iy.avor 

46 A/ar; a;^ r,yd,yi]£. avrov.';. "Avjism^r.a-a.v ol vTtn^iTdi' Cvohojs aTWf Ia«- 

47 Ay]7£v ai/O^wTT©^, wV ax©-* avQ^WTrC^. 'ATTs/^^/Si^o-iXV av auroT? oi ^a,-^ 

48 ^itTOUoi' Mvi ^ UjWfi'f 'uyeixT.dvYiah ; Mjf tz^ l-ic twv d^yovlm ini<r£VJ£v sIq: 

49 (Xl'tov, ^ £;ij TOV ^x^iuaiuv; 'AAA' %y7J^ ar©" ^ji yr/xaxuv tov 

50 vojWov, iziKOild^Oijoi sicn. Aiytt Nixb^r)^^©-' Zu^cc uvth?, (0 sAQajv vu/^ror 

5 1 -zzr^of auTov,) f^^ wv e^ auroov' M)^ vo^^ ri^m x^iva tov uv^ot^noVj lav- 

52 |W)5 «;iao"jj -crafl' ai^'ra ru^oTSoov, ;^ ^va ti 'sroi^; "ATrsx^i^no'oiVi j^ ^ttoi/ 
auTw* MJ) i^ (7u ix 77]; rocXtXoc7<xc S, £^sii/y]7oyf ;^ Uz on 'sr-poipr,Ty}g ex: 
7^S ToiT^i'kot.iccQ 8X iy/jys^TOCi. 

53 [Kai eKo^iv^r] £xx^@^ sk tov o7xov (x.v78. 

VIII IH20T2 J's £ixo^£v^yi el; 70 o^@^ twv 'EXaixv. 'O^^^a (J'g ■craAiV 

'U7iX^£y£V£70 £.1^ 70 h^OV, ^ -STOCf Aaof r\^')(£70 'UT^o; Of.V70V' £i Xa^ltTOCC 

3 iSi^xaxsv avTSC' ' Ayaaz J^s o< F ^oi[x 1x0,7 ^ig Xj ol ^a^KxxiQi 'moo; uinov 

4 yvvcuxa £v ^oiy/io, xx7ci?.Yi^iA£VYjv' Xj r'/^VavTcf ixmnv £V iA£<T(fi Xiysaiv 
ocvTxi^ Ai^'ocam'Xe, uinrj yj yvvrj x(x.7£i}.Yi(p^Yi siv 0i'jT0(p:^o(p ^of)(jEVO[A£vri^ 

5 'Ey ^s 7:0 v6>M ^1^7r,g yiiaJv h^T/iXci7o 7dc roi'Xi'TXC 7:i^o^o7Ji<j^xi' av av 

A a a Tt i82 TO KATA IHANNHN Cap. viii, 

6 t/ Asy^c; (Taro $s sXsyov 'u^n^d^ovrBQ uvtoVj Tvoc, e)(Uin mrnyi-iiv 

^e iT^sfASVov i^arl^vlsc ocvToVy dvxxv^otc stTre is'^o; olvt^c' 'O dvoi^d^riloQ 

8 v^/MV, 'UTpm<^ Tov T^i^ov in ocvtyj (SocXeru. Kou 'utcc7jv xura rjij^a^, 

9 'iypx<pzv SIC T^v yriv. Ol ^b cl)i'dcrcx,vJ£Cy ^ vno iyiq (tw^^yictso); i>.sfyJf.svoij 
s.^r,pyov\o sIq xoi^' ski d^^iX[/.£Voi dno twv 'sr^Ha-oUTs^cov luc tuv sffx^rn/^v 

to ;^ ;c5tTsA«(p9r] if.dv(^ 'iriascy icj yj yvvY] h ftlaw h^aoc. ^ hvoLKv^^joLQ ^s 
'libera;, K^ (XYi^evoi ^sa<jdi[J!,sv(^ -zzrAyjy rri; yvvocuogf zlzsv tx.vr^' 'H yvi'rji 

SI wS slai'J sxfjvoi ol xxTTjyo^oi aaj ^^sig as y.oirix^ivsv; 'H J's siz&v' Ov- 
^£if, Kvois. ETtts $£ avTYi 'ij^aSj* OuJ'e l/w crs xoiTUX^ivo)' -sro^sua, ^ 

(AYIKBTI dlAU^TOiVS.'] 

1 2 naA;v ay o 'is^crSc avror? iXaT^riiTB As/wv' 'E^w sf'^i to ^oo^ t« xocrfMi' 
a;ioAaQ:<)V sftoi, W f*^ 'njs^iTrarria^ iv tJj axoux, dX'A s^« to ^£c tj^j 

13 i^(Dy}C' Ehov h auTW 0; ^OLoicrouoi' 2u -zjts^j ctsxvtS (xa^rv^ac' n (au^- 

14 Tu^ia (T^a a^ 'sTiV d'hri^;- "Ansx^i^Y) 'ina^Ci J^ f^Trsy aJToIj" Kay l/w 
axPTvpZ 'UTSoi s^oiVTSi aT^n^n? ^V/y )^ [ax^tvo^o, //8, or/ oTJa -srodey ^ASoy, 

15 <^ -era vzay:^' v^iaQ Jg a';i orj(x7t -OToQsy 'e^y^oixaij ;^ -ara uttccj^'cj. ^Ty.^; 

16 ;^KTa T)^y crccMcc x^i)/£7£, iytxi s x^iva i^svx. K«< £«y x^iv(t) ^s iyo:, )] 
;(^rcrrs' n ^y-h dWri^riQ i^ir 'on fxavo; ix s/'p, aAA' I7W ;^ -sD-gf/iJ^aj ^s 

17 'STixrrip' Koii h tu yo[/w ^l tw u/mhts^o; yiy^XTflxi^ on ^vo dv^^unuv y) 
a 8 yx^Tv^ix dXn^Yjc hiv. 'E/w eljai ^x^tv^uv 'srs^t £[xxvtS, ic^ [ix^tv^m 
1 Q 'STS/^i i/^g 'zrlf/tip^? jW£ ijjotlri^. "EXeyov Sv xvtu' Da Iny -sraljif era .; 

"ArtsxpL^n 'l/]crae' O^'^^ ^V^ of^iXTf, aVs Toy 'htxts^x ^:8' el e'fte ri^ene^ 
■30 ;^ TOV 'nrxTspx ja8 )?JWt£ ay. TatTa t^ ^ri[xxrx sAaAj^crsy 'ij^crac si' 

'^ yx(^o(pvXxxitpy $i^ci(rx(tiv h tw i£^w* ^ iS'ei; htxasv olvtcVj on 'uTtsa 

iXnXv^£i h t^^fa «;ut«. 
2,1 eTttsv ay OTaAjy ^-uto?? 'is^cra^* 'E^^ v7:xyo^, ^ ^?^Tj](r£T£ f<£, ^ Iv '^^EXs^ov Cap. viil. E T A r r E A I O N. 183 

:2 2 '^EAf/ov av 01 'la^ouoi' Myjti dwoxjev^ sxvjovy on Asff/* ''Otts lyw vKoifui, 

£;« Twv avw d^xi' vjAfic ix t8 A;o£r^a tst8 Ire, £7^ ^'^ ''V' ^'^ "^^ ;^oajMa 

24 Tata. EtTTov Jv ujwrv, or/ aTroflamo-fls £V TaT? di[ji.x^riai; v[xuv' ixv yup 

25 ^j^ ■uTi^£V7rjJ£ oTi iyx £i[xi, d-Ko^aviiah ev touq a^apliuig vi^uv. '''ET^iyov 
8V avT^' Si) TIC ^; Kix; fi/rfv avTo7c ^Inaii' Trjy dpyrjv o,ti k },ocX<o 

26 upv* -KoKkd £)(j>} -CTf^f UjWiiv XoLXevj itj K^ive-tV dx^ -UTsir^XQ y.s dXri^i; 
^7 sVr ;^ay:o d n-'^mrx •sra^' aura, raura Xlyco s/? 7ov Koaiioy. Ovk 'iyvx- 

28 (7ixv OTi Tov ijTcniox ixvTo7c sXeysv. EizBV Sv avTolc 'lijcryf* '""'Oray u^^- 
uarils 70V viov tb dv^puits, tots yi/msa^e oti ifu sl^xi, ;^ aV iy.xvjs -uroi^ 

29 hJev, (jfAAa ;icc6wf i^i^oc^i |H£ t«ra7/9f |W3, t«Gt(?: AaAw. Ka( 'Ute[/,:J^xc 
y.£, i^ST £]M8 Ir/v* »;i a(p?3;i£ f(£ y.ovov zs-XTn^^ on iya tx d^sg-x uvtS 

30 zroia TJTXVTOTS. T(?:uT« aurs AaAyyt©^ ^oXKol im<r£vaxv dr, xxjt'od. 

3 1 'tSKiyiV BV ^lr}(j8g tjrpoi; tuq vxezig'evKOTXS xvtu 'la^xisc' ^Exv vuerg 

32 (Mivnls vj TU) Xcyui Tw iix'2, dXrj^'2c y.x^YjTxi (xa fVf- Kx] yvucsa^s 7-/3^ 

33 aAj^'Sf/av, itj h d'Kn^ax iT^ivh^daa vyxQ. \\z£x^i^-/]7xv xvtu>' Xirspy.x 
"hS^xdy. iaysv^ ;^ hobh h^sXidy.xyzv -srcoTTo^e' "Cra^ av Xsf&ic,' ''On Iasu- 

34 Qf^oi 75vrj(7£(79£ ; 'A7rf.v^/553 xvTo'k 'ly).T8f' 'Au'/5y a//})v Af^w Li/viiV, on 

35 -zs-iX? -cjoicoy T'/]V dyapjixv-, SsXoc i<^i ty]Q dyx^ixQ. 'O J^c (?£A-'^ 8 a£v« 

36 Iv T>) oIkix s.Iq tov xl2vx' vice yh&i SIC Tov xlxm. "Exv BV Vice vyxQ 

37 iT^evk^xari, ov\xq I'KivUooi eo-fcrOe. Oi^x oti crTcepyx ^A^^xdy Ire" «AA« 

38 t;,irHTi jw£ dzo/jei'jxij 'oti 'hty'^ iyo^ a X'^''^ ^^ vyh. "Eyii Iw- 
^XKx Tsx^d Tw Tssx'r^i (/.'d, AaAw' yl vy.ac Sv o iccodxxls -nra^i;* tw 'zs-5:7«i 

39 Ujwcov-, TJTOiaTZ. ^K-KSK^iyiaxv ii^ shov ctmuii' 'O -arii]'^^ jgwwv \^^olxxu ig-u 
hkya xmol; 'Iyi^Qc' EI tskvx tS 'A^pxxy yits, tx e^yct ts 'A§pxxu 

40 Ir.oiHTi «y. Nl'v J's ^rHaTS ys dzo;clavxi, dv^tczoy og TYJy d/.Ti'j.-ixv vu7v 

41 X£\x7\.rjKX, nv 'fiKBCX 'UTXox T8 0£s' tSto 'aS^xx(X bx izoiy]o-£v. 'Ta^g 
itToieiTB TX £fyx tS TJTX^^or u/xwj/' eTttoj/ bv xvt^' 'H^f/g £x 'UToov£ixg h 

yiyzwrtye^x' 1 84 TO KATA lOANNHN Cap. v.iii. 

42 ysyBWiy-e^oi' evx 'urars^oi £}(o/^£v, tov ©sov. eTttsv h OLvrolc \y\<tbq' 

43 (}oii ^ rixw aJ's yx^ an £[mvls £AjjAu9a, aAX' ixavoc [xz dneTeiXs. Aiocji 
7y]V XoiXixv rriV i[Ayiv s yivmKs\i, on 8 JbOaaOs (x,}i^»y Toy Xofov tov ifAo^; 

44 'TftfJf £;c TJTCiT^og ts ^ix^oXa sVs, ^ t^x^ im^vixiixc T8 'uroirpoQ l^/wv ^I- 
AsTS 'u^oiav. 'Emv<^ dv^!j^'Ko>t\ov<^ y^v octt' d^yjii;, k^ iv tyj dXri^aa ap^ 
srJl'VSV oTi 8/1; sV/v (ZAj^O^a £V auTw" orav AaAJJ to ^sv^og, in tuv lYim 

45 AaAa* or; 4;£ur>]C ^V^ k^ -UToclyj^ civtS. "Eyo} Js ot< t^v dXri^auv Xsyu), 

46 8 'UTig'svsjs [xoi. Tic s^ v^aSv sXzyyji [xs ztb^I u[j.x^foic'j el Jf dXn^aoiv 

47 Xsyx, ^iocTi v[xh; s 'Sti^bvsts y.or, 'O uv sx iS 0£s, Ta ^Yi[xoilix th ©£« 

48 txVaf/* ^i^e t5to JjWif?^ 8/ aVia£T£, oTi £a; th 0£8 ii;i £«•£• ^Azex^i^yjfTOiv 
Sv ol 'la^uJoij Kj ihov uvtu' Ov xaXus XiyoiASV ri[xa;, on I,si[Aa^£iTric 

49 £{ aVi ;^ ^oii[Aoviov £;(«^; 'A7r£;!;^r3>3 'iJJO'Sf* 'E'^w ^xii^oviov 8% tya, dXXci 

50 T///CO Toy 'urciTe^x /^8, ;^ i^/xf/V dniia^eTs fxs. 'Eyoo (?■£ a' Zi)^7'^' T^y J'orav 
5 I [AS' £<ri)) ^r]JoJy K) x^ivuv. 'A^w^y a^jjy Asyw v[/.7vy. edv Tig tov Xofov tov 
5 2 £jWoy TYi^Yicryiy ^dvcijoy e {A'^ dsco^-j^try} eig tov ocloovx. Elyroy ay aurw ol 'la^- 

Ji^^ror Nuy iyvdoxoiiisv ot{ ^xi^oviov 'iy/iQ' ^A^pad^JL dne^oivs fCj ol zxpo- 
(priTOiij Hj av Xiy&iQ' Eay tiq tov Xoyov jwa Trjuyicry], a' ]M)5 ysvasTca dx- 

53 vccTB f/c TOV xl'2vx; Mn o'v [xei(^av el tS 'uroiT^og i^^wy 'A'S^xdy,, o<;iq 

54 dni^xve', ;^ of Tu-^o^pnTXi dxs^oivov tivx asxvTov av 'vroiac'r 'Azex^i^r) 
'incrsi' 'Edv iy^ $o^d(^ca £[AXVTh, yj ^o^x ]wa acTiy i^iv fV/y 'nralri^ [xa 

550 J'ola^wy //£, bV v-ixag ?.iy£J£ on Qeog v[/.'2v ig'i- K«< 8X iyvuxoije xmov' 
lytc J's ol^x avToV k^ idv £tr:u on ix ol^x xvroVy. eo-oixxi o^oi(^ u^wy, 

56 t\j£v<tyi^' ojAA' ol^x avTov, )c^ TOV 7^oyov xvTs Tri^'2. 'aS^xx(/, Tuoilri^ v'xm 

57 r,faXXiX7Si]o \vx i^r\ tjjv r\\x£pxv T^jy £\xy\v' >^ stJf, k^ e'x^f^* EiVoy ay d 'la- 
JbcToi TiS^o!; xvTov' YievjrikovTX Ityi aTTw 'iyj^Cy ^ 'A€pxx[x I^pxxxq ; E{7r£y 

5 8 avTolc 'lY]cr8c' 'A^rjv dy.riv Xefu) v[x7vj 'utpiv 'aS^xx[x yevia^xi lyi el^i. 

5 9 '^H^xv ay A;9ac ^ya ^xXuaiv in xmov. 'iricrsc ^e iK^vSi/}> '^ i'^n^tev ix tS 

U^S) J*f£A9wy $ix fxsaa avTi^v ^ 'urxoviysv ^To:g. Kx] Cap. be. E T A r r E A I O N. 185 

Tov 01 jwaOj)]ai aura, 'Kzyovls;' 'Pa^Ci, 7IQ ri^x^ev, bt®-" ^ ol yovetc «J- 
. 3; T«, Ym zvpXo; yswYi^}-,; "Azsx^i^ri 'ij^asf Ovts aT(^ riiioi^sv, hts ol 

4 yovac aura* aAA' Tm (pxvsoa^^ roc s^yx t8 ©ss £V aura;.. 'Ef/-g Jf? f^- 

5 atJ^t/? ^vvxrxi i^yxi^ea^xi^ Orav Iv to/ xoay.a w, (^co^ c/ja; ra Kocrixa. 

6 TauT« fiVcoy, l7r']ua£ -/x^JLaiy ;^ inoiY}as wriKh ix ts 'sfjv(7ixx1<^, Kj i7:s- 

v/ipix< f/f T)5v AroAUjWb/iO^av ts SiAwa//, (0 i^iA.YivevsTxi, ceTrsraA/zev®-*.) 
'Att^aSsv 8v ^ £y/lpa]o, j^ ^aQs /Sasttwj/. 

8 O;^ av 9^=iT0V£f >K, 01 ^£W^5vT£f. aUTOV TO '^pOTSpOV 071 TV(p'KOQ "^V, f AS- 

g ^ov' Ov'^ kioi; i^iv o xx^^Aivo; k^ ^^0(TXijiv ; "AXKoi 'iXifov' '^Oti arc; 

fViv* aAAo^ ^£' Oti.'o(aoio; xvTCfi i<riv. ^Exavf^ sXsysv' Oti lyJ^ il^i, 
to, II. ^EXiyov Sv auTw* Ilw? oivi(f-/^Y]<Jxv era ol o(p^x7^iii.oi ', 'Ansx^i^^ ixav^y 

^ £i7C£v' '''Aj'O^wtt^ ?iiyo(X£v(^ 'lri7ai, TSTYjXov hoiYiaB, K^ iniy^^iai jwa 

rac o^9«AjM8f J ;^ £{7r£ //(or '^Tnxfs si; t^v xo?,v[A^n^^xv is SfAwajot, ^ fi- 
12 i[/a;. 'A7r£A9i)y ^l x^ v/ij^ajagv®", av£bA£4'«« eTttov hv «Jtw' Us eV^i' 

ixeiv'^; T^iyfi' Ovx ol<^x.- 
13,14 ' Ayucriy xvrov Zu-^o; raj ^xoiaxis^j Toy 'lso\£ iv(p'Kov. (^Hv (^s au^CixJoy. 
15 o't£ tov -zryjAov hoiri^sv o ^lYi^sg, j^ xvscp^sv aura ra; o'(p9«A|Ma;.) IlaA/y 

ay Yj^xTC/^v xvTov fCj ol ^x^iexloi 'srxg xvsSxs^sV *0 el's fiVf v xvtoI;' Il^j- 
i6 Aov iKi^Yixiv ^8 in] t8c o(p^x'h^H;, k^ ivn\;!X^.riVi x^ /^Af ttw. "'EAffov ay ix 

TCy (!?a^iautuv rivic Ovt(^ o x'A^ici:(§>^ v.x £<ri vra^x ra ©£a, on to 

cx^SxTov a Tjj^f/. '"'aaAo; sXsyov' Uuc ^ivxTXi x-A^u7t(^ X[ji.x^'mXoc 
17 TOia-jTx uYiiiHX "SToi^Vf Kx^i ayi'SiKX r[V h xvtoI;, Asysji tu> rutpAoj- 

'urxXiii' 2u Tf \iyHQ 'usi^i- aura, oVi ^voi^£ era ra? o'tpS^cAjcta? ; 'O (^"3' ff- 
1 8 7r£y* Oti 'OT^o(pr,Ty]Q i<riu. Ovx ini<;-sv(rxv ay ol 'l8$x7oi -crf-i xvts on tu- 

(^Aof r/y, ,^ aygoAgvJjsy, £Wf qth i(pmrt(70'.v ra^ ;^oyf?f auia ra ay^toAsij-^j^y^of, 

B b b ;^^ i86 TO KATA IHANNHN Cap. ix, 

19 ;ii }]ou)Tri'70'.v auracj >^£yovJ£;' Ovroc i^iv viog vfAWj oy v{a^c T^^yfls oti 

20 Tv^>.oQ sys'JVYi^Yii 'S3'wc Sv asTi (Sxiz»; 'A7:s!'.^i^Yiaa.v avroig ol yovac 
OiVTB, i^ Snor Ol^ay.sv vTi kro; e^iv vio; .j^^/^jv, e^ oti jv(pXoc ifswri^n' 

2 I to-w^ ots vvv (S'AST^ft, iz oivoty.iv° r} rig ri'jot^sv ocvth t^^ atpQ^AjU^f , ri[xSii; 

in oirhy.iV amoQ ri'kiy.iav £X^> ainoy spxt/juccIs' uvTog 'unpi ocvtS Aa- 

.22 Xr;aci. TavT& sl'i^oy olyov&i^ aura, oil. i^o^avro tb; 'laJa/af tI]^y} yap 

avvij^^^vjo ol 'lii'^caoi, ha. sixv Tie Oivtov c[xo}.o'yi(7rj X^/rov? dnoavyoifwfos 

23 ysvYiTdi. Aix 7370 ol yov^c «i^Ta £(7rov '^Oti ri^iy/iotv ep^^f/, amov l^w- 

24 7riaa.72' ^Eipc^vr,TiXv Sv Ik ^£V7£ps 7C)i oiv^^u^nov cV ifv 7i(p'\oCy J^ unov 
avTUj Aof So^oiv TW ©£w' iOi^^c cI(J(2ia£v cTi av^^.an©-' ii7@-' dy,x^~ 

25 TCf.Ao; eViv. 'A7r£;r^/3'^} a;/ lyJa©^, ;^ giVsi^* Ei cf(.f.ix^7u:Xoc \^iv-, kz oi^u' 

26 £v ci^u, 071 7v(pXo; uvj a^7i /SAeTTw. Ei-Kov ^£ avToj 'nra.yjv Ti inoirias 

27 aoi', 7nu)Q -^voi^s an T8f 0(p9aAjU8c; 'A7r£;i;f/S)'j ocv7o7g' Elnov vi-Civ n^rj^ ;^ 
^K .YiKHaaii', 71 TSQL'ki)) ^sAeIs drktiv ; jwr; ^ u/wti^/^ dixijs auT« //aO^jyai 

28 yevsQ-^xi; ^E7^oi^o^Y]aa.v [avjaJrov, ;|^ £i,Tov' SO « (Aot^rijric ixavs' Y\y.fiQ 

29 J'e T8 Mcocfiw? eVjWfv (Aa&r}Tixi. 'Hju^e oOJotixav oti Mrcajj l.t'ka.Mxiy 
5,0 0£9C* T8T0V &^£ a';^ orcfa^sy 'ZS'cS£V f'rV' 'ATTsy^Cdri o'.y^^'j)7to^, ;^ sirrsy aJ- 

7o~i' 'liv ^;(3 Tar&j ^au/i^arcv s^iv, on vy.fi; bh o\^xJ£ 'urchv hi, ;^ ave- 

3 T W5£ |W8 T»; c(^3aAjW8f . O'l^y.y.sv Se oTt u.yapl'j^'h^v @£oc ix ay.sa' «AA.' 
3 2 lyfy T/^ d£(3(7£o?j? ^, ^ TO dB7\y]yx ai'Tii zjoiyj, TaTa a;faf/. 'E;^ th aiwv^c 

33 8X YiJisa^Y) 071 Yivoi^i. Ti? l(p^oi.7^y^Q TU^Aa ycyBwi^yhtu Ei yr] r^y ar©- 

34 'Zi7a^:z 0£a, a;i: jjiJliyciTo '3ro/e7v ac^/y. 'ATTt/^iSj^aay ;^ siTrov auTrji.* '£v 
^ytx^Tiai; (TV syewnhc oXocj z^ av ^iMo-xac; hyotCl K«i i^e^a^ov Minov 

35 E^w,. "Hyiii7£V 'iriasc oVi g^lbaAov auToy e^w ^ fu^wy auroy., stTTSv 

36 uvtS' 2u vnc£v^/; £i\- Toy wpy Tii 0£8; 'A7r£Y^/9j3 iwiv©",, ;^ ewfi' Kai 

37 r/f sVi) l\voi£j hoi tj;r£U(7M £/.c (ZUToy.; EiVs o£ auT^i Ijjcra?' Kai Iw- 

38 rr/rac auTov, ;^ A«A>'v y£']<x ci, eVayc'? fV^y- 'O ^s '£(pn' ITirfucOj KJ- 

39 ^i£' ;^ 'ro-^o.(7£;i;uy)37£y ai>7w. KeJ slzrey 'ijjcraf* EiV Ar^^ftoc £yu: sk tov 

xoayov •Cap. Ik. E Y a r r E a I O N. 187 

xoa[.f.ov THTov nA^ov^ Tvx ol [AY} /SasttovIs; ^Xi'K'^fTi^ j^ c'l ^XzTxoylii; 7i(pXol 
.40 'yivavjai. Kou r,y.ii(TCiV iz rc^v ^apiaoiim tocvtoi ol oyrii; y.£T auTs, ;^ £f- 
41 TTov oiVToi' My} Kj Tilf-^'Q tv(p'koi fV//£v; EjTTgy OLmol; h 'lr\aHC Ef rv^pXoi 

yj£i 3X av £(x.^s diJ.xi^liai'' vvv ^e xiyPii' 'Oii ^xhofAZv' ri Sy cIimx;^i<x. 

X 'AjMJ]v d[Ay}V Xeyif) u/'/Tv, [xyj sIos^x^jjlsv^ $ix t^^ dv^x? sk ^rjv av- 
hy)v Twv 'OT^oSxruvj oiXKx oivx^xivm aAAaj^oSsy, i)ie:v(^ xXii^ri; i^rl )^ 

3 Tarw dv^ic^o; xvoift-/, ^ tx 'ur^o^xjx tyj^ <Pojvyic xvrs uy.81^' ;^ tx Uix 

4 'ST^oSocjx kxXh hxt ovofiXj K) B^xya xmx. Kou orav rx \^ix "ur^o^ocjx 
kiiQxMi EjHTT^oo-^sy auTcov zxopsvijxi' j^ Tx 'UT^o^'xlx auT&i xxoXa^^f cm. 

5 oUx<Ti Ty}v (pwV'jjv auT«. 'AAAor^ioj J's a [XYJ xxoX's^'/icrxcriv^ dXKx (pBv^ov- 
rxi aV XV7S' oti in oiJbccrf twv dxXoJmxv tj^v (^Ctyj^i/. Txvrriv 7i]v 'sra- 

6 ^oi^jiixv ilmv xinoi; 'ijjcra;* £;fcv>'0f 5a b;j Xyv'j^axv tivx nv x iXxXei 
xvrol^. 

7 E/ttsv -^1/ 'USxKiv xvTol^ 'irias;' 'A/zi^y Xfxyjv Xlfw 1^?^, or/ fTw si^i n 

8 ^L'^54 TWV tv^OaXTiCV, HxvIbQ "oGCl 'UT^O i^S YjX^OVy X7.e7flxi ilol }^ XYl<rOit' 

9 «AA' hx. riy.scrxv xmiv tx 'ur^o^aja. 'EPj: elixi r) dvox' Si' sy.ii ixy iiq sla- 

10 sASjjj (7'ji)(^Y]o-fjxi' ^ acreXevailxi Kj i^eXsvaijxi, -^ voy.riV sv^rjcret' 'O xXsz- 
irjc ^x sp)(^ijxi c-i fXTi Tvx x7\£\\^y} ^ doarj jCj x7to?.£crri' eyui ^aOov tvx (^wj^s; 

1 1 eyjica-i, y^ Ts-ioiaaov £)(^ccaiv. 'EJw siy-i 'uyoiy.rt)^ y.x'Koi;' 'utoiixti'j xxXvc 

(xriv, s ix e/a] tx tst^c^xIx i^ix, dsu^a tov Xvxov i^-x^ofxivovy ;^ x(piY}(Ti tx 

13 'UT^o^oijXy Xj (pevfa' )^ XvxQQ x^nx(^ii xvtx, ^ axc^ni(^ei tx 'STpo^txjx. O 

^£ jWiaSw/Of (psvf^, QTl [Aia^^SjoC fV^j J^ S fxiXfi OCVruJ TJTipt TUV 'VS'POoXTMV.. 

14 ^Eyw ilfxi 'sroijwijv xxXoq' ii^ yivaaxu tx Sjwa, x^ yivrnxoy-xi vno Twy 

15 ef<£y (mSoJf yivrnxa |M£ Tzrarj^^, ;ii3?yco yivucrxj) tov zrxTspx) xxl tj^v 

1 6 ^vyjiv //a r/Oj^ftt uTTt'^ Twy vr^o^XTWv. Kai sTaa^ 'tc-^jSara e;)(w, x ^x 

3 fr.'v // 1 88 TO K A T A I O A N N H N Cap. x^ 

17 craoT -^ ysvYjcr^oi.i ixioc zroi^vriy uq 'moiiAnv. Ca^ioi TaVa 'uralnp ps d.yxr,5.y 

1,8 oil iyji Ti^riiM T!)y ip"J>^"/i'y jwyj fc^::^ -zs-aA;^ X<x?co ai;T)5'v. OvMc aha otv~ 

rrjv dn qrs' aAX' tyoj r/Sr;^..' aurjj.v dn iiJ.avis. i^aaiocv lyjji ^avixi au* 

rriVj. ii^ l^injuv \y^ 'uidxiv Aafe/y aCT7]v. rauTYi)) '^W sv7oA^y sXaSjv ■ara^a 

19 78 'CTXT^oc lAH. 2p(^(7jWiZ 5v 'STixA/v iysvsjo sv To7c ^la^otioic ^ioc Tyf Ao- 

21 7/ auTsp oca:8£']£;. AA?io; fAsfov* Totmoc ra ^:^[AOCiix sx £^1 $oit[j.oyi<^oiAivii' 
fAYi, ^ixi[AcyLov ^vvoijixi Ti/'^Acov o(p^a7i[j.^c dvoiyetv;. 

22 EFENETO Jf Ti^ lyxcctvios. iv [to/?] 'l£^oa-oXv[AOiCy j^ X^y-^^ ^''•■ 
23,24. Kcci: -uTs^iexaT^- 'ij^aa? ev re /s^w iv t^ roa T8 SoAojMwvoc- ^ExvxXucrav- 

Sv OiVTov 01 ^la^xioi, Jij 'iT^iyov avTW' ' E^q 'uiojz 7r\v i^^vyriV riyMV Xipeig', 

25 £1 (7V S X^i^oc, dns rj[xh 'urocs^iqjix. ^Ansxpt^t] uvTolg ^InaSc Elnov- 
vfjuv, Kj B ■VTig-eviJi' toi i^yx d: iy^ iz.om h tw ovofAocji 7s vtolt^oc |W8,. 

26 raura [AOi^TV^H •srs^i I//8. 'aaa' vy.&ic ^ OT/rfus^s* «' ydp fVe ix tuv 

27 TSTPOhxrav tov z^^d. KaOcoj ^ttov t/^tly, ra 'mpo^cATO. toc i(/.ot t))? <pxi/yic (/.a 
2.8' a;^af/, ;!;a9/:^ yivKtJxt^ avTOc^- ^ dxo7\8^Hcn [/.oi' xdyuj ^o)^v atwiov J/JwjWf. 

avToJcf- ^ « ]W5^ drcoXwvixi sic '^^i' Oit'xvXy Xj s^ a^Traca Ti^ aOra s;^ t^j. 

29 yji^O? (AS. 'O TJTOCTr]^ JW8 Of ^S^Xxi IJLOl, jWf/(^WV ZudvTUV £0' J^ 8^^5' J'u* 

3.0 va]a; do-KdC^H)) ix rric X^i^^C th tjtxt^gc [xh. 'Fyw ;^ o 'SjO^.ttip ev eV^sv. 

31,32 'E^racrcev ay njjd'Kiv AiSa; oi 'latJalo/, iW AiSoccjcocr^v auroy. 'A7rf;^^i9)j 

amoiQ 'irio-tic' HoAAoc xaT^x s^ya. 'i^a^a vpv ix ts tiTxr^oQ [xa' ^ix 

33 TfToiov xvTocv t^y-ov Xil^d(^i'J£ fASi ^ Axix^i^riaxv a-Jrw ol "la^xioiy Xeyovjsc' 
Us^i xxT^H e^ys s ?\.i^x<^ouev cty d70\d 'us£pj ^>.xa-(pri(MxC'} h^ on av ccv- 

34 d^wTTOf uvy 'STciSs c-£xvlcv Gbcv. ^ATtsx^i^i) avTolQ a "ividiQ' Ovx £<;i ye- 

35 y^x^fjiivov iv TW vO|0tw vym' 'Eyco SnXy Bboi i^ey Ei Ixavsg am dz^Ct 

36 upog 8c Tioyo; is @£S iyivsjoy.ic) s S'vvajai AuQjjra; n y^x^rc ov o -jtra- 
T/]^ Yfy'.ixfji'i Xy dnsi^aKBv d; tov. xoaijiov, v[Aag T^zyili' ^Oti (37\xcr(l>rifj.aCi on Cap. X. E T A r r E A I O N. 189 

38 c£vsjs HOI' el (Js 'zzro;w, xxv iy,oi y.^ 'STig-evyjjs, toIq e^yoic 'uri<^ev7uli' Xva: 

39 yvwTS K^ -mi^svcr^s oTi a £[/,oi furcij^^) xayo^ h avru. 'E(^nriiv t,v ttycl- 

40 KAI d'KrfK^e 'ujx'Kiv ^STi^oLV ts 'lo^Javs, sic lov tozov okh ^v ^\m.vvY]Q 

41 TO 'UTpmOV ^Oi7fli(^0)V' j^ £(AftV£V ln^- Kai 'UToX'Aoi TjXhv 'UT^OQ dl'TCV, /^ 

eXsyoV On "it^dvvrii; ft£v cfiiJ-eiov hoiria-sv a'jJ'sy 'UTXvjcx. ^s ^caoc. ansv 'iw- 

42 uvvi)C '^^{^ 7878, dXYj^rj nv. Koi i'Ki^svaoLV ZToXXoi ixei elg avTov. 

XI HN Js 7is da-^svuiv Aoc^'X^©^ uno Bri^xviccg, ix 7ri<; xu^^^ Moc^iuc ^ 

2 Mx^h,^ 7r,c dhx(pn; xmrig. C^Hv (Jh Mx^tx rf dxsi^xax toj/ Kv^iov 
[xv^U) iij ixyx^xax ra; tjjo^xq xvtS 7Xiq d^i^iv xvt^c' hi x^sXcpoQ 

3 AoL^a^og ria^svei.) 'AzsiraMv av xl d$£X(pxl 'st^oq xv7ov, xiysaxi' Kv- 

4 ^rs, rjs, ov (piXiiCi do-^sva. ^ kx^axQ S's 'l^^aSf, slnzv Auttj h da^ivax 
\iX s^i 'ST^og JxvxloVy «AX vne^ tjqj oo^jj? t8 0£8, ua dczaaB)] vio; 7s 

5 0£a (5f' auT??. 'Hyxnx, ^s 'incrSs tw Mec^Sav, ;^ t>)v d^eX<pyjv aJrJJf, 

6 -^ Tov Ai;f(^a^oy. 'Hf ay vlxmev 071 aVSsm, roVe jwsy siahvsv h w j^y tottw 

7 (Juo riiKi^XQ. '^ETTf/ra //£t« t^to Aeyf/ 70"? y.x^Yj7x'Lc' ^'Ayw^wev f/? 7)2v 

8 'JsJa/^v 'UjX'Kiv. AiyEdiv auVw 0; iix^ri7Xi' 'PaS^, ]/uv b<^y]78v ce. /\/9«- 

9 cTiz; 0/ 'la^«ro;, -^ 'nrdxiv mxyviQ ixa; ^Ansx^i^r} h 'ina^i;' Ovy) ^u^sxd 

ilaiV a^Xl 7YIQ Yl^fA^XQ', ixV 7ig 'UTS^iTTXJn ^V 7rj '^ys^Xy H 'UT^OaXQ-Kia' 071 
10 70 (p'jiQ 78 x6a[/.8 7878 (SXSTCci. 'ExV ^S 71Q 'UTZ^l'Kxlyi iV tJ) VVX7]f 'US^Od- 

1 1 ;ro7r7«' 'o7i 70 <p^Q 8X eg-iv iv aurw. Txv7U sJns' ;^ (A£70i t5to Xeya xv- 

7o7i' Ax(^x^(^ cpiX(^ ^y.uv X£xoip]lxi' dXKoL 'U^o^evoyxi Tvx i^vnviaia 

ji>i3 X-J70]/. EtTTov ay ol [ax^^x^i av78' Kv^is, « X£Xoi(Ai^x:j au^rjfjfixi. El- 

^n'i'^i o£ iYicr8g zre^i. ts Jaycita xv78 £xavoi as £Qot,xv 071 iir£^i 7yiq 

14 xoii/.-/ia£ug 78 V7:v8 T^iya. Tots ay £lz£v xv7o1q '1y}(T8c 'utxp^yi^ix' Ax- 

15 ^x^oQ dne^xvs, Kx) %ai'^w ^i vyxi; {(vx 'n7i<r£va-/)J£) 071 m ni^VJ sxir 

16 a'AX ayw^gy -sr^o^ atVoy. Eh£V ay ©uyxc, As^/Z^/sy©^ A/(^u^<(^, 
7o7g (JviAiAx(i'/}lx7g' '^Ayooysv ^ )?jWt7f, Tvx dzo^xwy.£V [/£t aura. 

C c c 'EA^wy 190 TO KATA lOANNHN Cap. xi. 

T 7 'EX^xv Sv 'iriasCi sv^iv otmov Tscraix^ixc Y][Ai^iXi n^'tj %yona. h tw 

1 8 ^vYi[Xf^cp. f'Hv §e '0 B'/t^ccviOi iP/uc tuv 'is^oo-oAu^wv, w^ diro <roi^im ^z- 

19 mneyjs.) Kotl 'uroXXoi h twv 'laJbd/cov IXYiku^iiaav "us^oq rot; zrspl Mup- 

20 ^oiv ft, Ma^ioiv, "ivcc 'uyoi^xiA.v^ao^vTUi uvtoIs ra-g^t ts a.^sX(^8 aurwv. 'H 
8y Mx^^oc ic riy-^osv on [0] ^nuBQ s^'x^stoii, vnijvTrjas]/ uvtu' Manioc ^k 

21 iv TW oThw im^si^flo. eTttjv h [n] Ma^^OL ^^'oq tcd) \y](7h' Kv^is, a rjg 

22 wJVj d^i'X^oc IJ.S BK av inhriyM, "AXKoi k^ vvv oI^ix oti oaot dv ah-^ar} 

23 Toj/ GeoV) ^(/oa^ aoi QioQ. Kkyn. ixmri 'ijjcaf 'Avari^crfTai c d^sX' 

24 (pos (7a. A£7« auTw M<;<^^95i' Oi^oi oti uvoiTYiasTUi iv t^ dvoi<rdafi h 

25 T^ ^(TydTYi rius^oc. ElTTsy c.Jt^ 'ij^ay?' 'E9/W £//// ;^ dvd^ixaic ^ n CwJ5* 

26 'tj/rsuwv £i'; £[/.£, Kviv di^o^dv/}, ^-fiaBTOLi' ii^ "maQ ^Kv ^ -sr/rfuwv sIq 

27 l^ufj 8 jwJi dnoddr/j d; tov ^./wv;;:* 'sri^ivag tSto; As'/f/ aurw" No;, 
Ku^is" l^w 'UTSTti^evHOi on av a X^ito; mog rs QeS, slg rov Koa- 

28 ^xQV ^')(pif.£Vo;. Kat rauTa sh8(T0i dnri^^s, i^ icpmricrB Moi^ioiv t^v d^sX- 

29 (^j^i; (%utJ]?, xd^^x slnsaix.' 'O ^i^ddmX©^ "uid^B^i^ }c, (pm^ cf. 'Ex^vyi 

30 wc 7]}C8(7£V, lyH^Biai TOiyvy Kj £^-)(Bro(.i 'ur^oc uvtov. (Outtw (Je eXrjXv^a 
'ijjcrS? £fV T^v m[J.-rir dxx' y]v iv tw tottw otts uTD^VTJitrsv «utw ^ Md^~ 

31 OiZ.) O; av 'l8^ixioi ot 'ovng ^£t avTYjg iv 77} oIhioc, ;^ 'wa^aixv^BiASVo^ 
ocvTYjV, l^ov'jss T^v Moi^iuv OTI T/xy^eug dvi^Yi ;^ i^nXkv, ■^HoX^lriJOiv oiVTyjy 

3 2 XeyovjeC '^Oti vTidy^ elg to |MV>jf.«ov, iva xXavcrri Im, 'H 8v M(Z^;«« wf 

^aOsv otts ^v 'lr]t75?, f(Ja(7a auTov, ensasv ams slg t^q 'mo^oiQ, xiysax 

33 avT^' Kv^iBy fi m (>:^£, hk dv dni^xvs y.B d^£X(poc. "iriaSg Svy ug sl^ev 

aVTnV XXXiBJUV, Kj TB? CTVVSX^OVJCiC CL\)TY\ "l^^UlBC XXOiiOVJOid ivB^^l^'fi<^alo 

34>35 TW 'urvsviAOijii Jij ird^ix^iv io^VToV ^ she' US TB^axoije avTcv; Aiynaiv 

36 auTw* Ku^;£, '^X^ ^ '^^^' 'E^da^vcrBV "ir^crSg. '^EXsyov 5v ol 'la^ouoi' 

37 '^iJ's "CTcof £(piXei avTov. T/vec ^^ i^ oiVTicv etnoV Ovx n^vvcilo htoq, dvoi- 

38 ?(5Cf T^Q D^^otXiAEg 78 7V(pxS, 'UTOiYiTCCi Tvx )Cj ^Tog [XYJ di:o^dvr\\ 'lW8Q h 
'^dxiv ijjM^iiAwiABVog Iv ioiVTK, £^x^7«; sk to ^vrii^eiov. "^Hv ^£ aTrnXocioVy «> 


Cap. xi. E T A r r E A I O N. 191 

39 ;^ "ki^o; iTnUalo sV aurw. Aiy^t 'Iyit^q' ' A^ocje tov A<Oov. Asy^ avru 

40 Aiyci xinri 'irjasC Ovy. einov aoi, oti Ixv 'uri^eva'/iCi othn tj^v ^o^olv ts 

41 ©£8; "^H^txy h Toy "hi^ov, s nv Ti^vn'/MQ xsii^isvo;. 'O ^s 'l/^aa^ rj^s t^, 

42 o^9aA/^af avwj Kj ihe' Udrs^, sv^aci^o: aoi, oti r]K8a-dc [ah. 'Ey} ^ 
Tj^av cTi 'STXVTOTS y.s (/.HB&/^' aAA(% ^ix TOV o)/7,ov rh 'uxs^iz^'l^rx iiwov, 

43 tvcx. "UTi^svaxaiv on av [xs aiiZ^ciAOLg. Kxi TXVTOi shccv, (pxv^ [/.syxT^ri 

44 ixoxvyxae' Axi^xps, ^sv^o s^w. Kcii i^ryXOsv TfGy/j.y^r, ^ecs[A£v(^ rng 
^o^xc J^ Txc yJipXQ YM^ixiQ' ii^ h cT^iC 01VT8 aa^x^iu) ■ure^ii^iSsJo, Ai^ci 
amo'ig ^lr}a8g' Avaixjs xvtcv, ;^ x(p£]s mxyaV' 

45 DoAAci h h Twv 'Is^:!'.kov 01 ix^ovjsg 'sr^cg tyjv Ma^ixv, t^ dexaxy.svoi 

46 K iKotyiasv 'Ij^aa?', sni^£V(7XV dg xvtov. Tivs; ^s i^ xvt'2v xnril\^ov 

47 'UTpo; T8f ^xpiaxiaCi ;^ sinov xmol; ^ sitoiyiTiv ^l-/}aug. ^vvYiyxyov tv 
ol'A^yjSj^ag i^ ot i^xoiaxioi av/e^^iov, :-^ sT^syov' T^ -^c/LY'tsy; oti iiro; 

48 civ^^'XT:©-" "moXKoi crri[xax tuqih. 'Exv d(P'2iJ.£v xvrov arw, 'urxvjsi; ^i- 

?'£V(T80'lV sIq XVTOV' J^ S'KeVJO'JjXi ol 'PuyxJoi, ^ Ci^SaiV Y}y.'2v ^ TOV TOtOV 

49 ^ 70 %h©^. EIq h Tig i^ amuv Kxix^xg, d^'/jecsvg wv ts svixvtS 

50 imva, £VK£V avTolg' 'Tyag hk oUoije t^sv, s^s ^LxXcyii^eah 'on crvy.(pspei 
YjyAV Xvx slg oiv^^'xzog x-ko^xvi^ vns^ ts Aas, tCj yY] Xxov to Uvog dTroXrjJxi; 

5 ^ (Tbto (Jg dp' ixvjs 8/, ehsv' xTO^x doyj^oevg uv tS svixvlS ix£iv8, zopos- 

52 ^ry7£U(7SV OTI s'^sAAsv ^lrj<78g diiO^-fiuKciV vnlp ts e^vdg' >^ sy^ viisp ts 
£^V8g yovoVf cc'aa' hx k^ tx tsxvx ts 0£g tx ^isa-xo^ziay.svx avvxyxyyj 

53 SLgsv.) 'Att' ixar^g Sh TYig riyt^xg (jvv2^8'Kz'j<7Xv\o Xvx dnoxj^ii/'xaiv xCtov. 

54 'lY}78g 8V HK £Ti TiTx^^ncrix 'HjsoiimT&i iv Tolg 'l8^xfoigj Ci?^XX aV^Adtv 
sxa^eV slg tyjv /^w^iJiv iyyvg Tyjg e^ny^y dg 'E(p^xi[A 7^£yoyJvr,v zroXiy' 

55 ^dxS ^isT^i^£ yijd twv yx^'/jjl/:v ams. "^Yiv ^e iyyvg to •mx'jyx t^v 'ia- 
cxixv' ;^ dviSi^a-xv 'u:oXko\ £ig 'Uooo-oXvyx in TYig yj^i^^ '^f° "^^ T^xa^yx^ 

5" fva dyvicru^aiv ixvTsg. 'Ei^rjTav tv tov 'IjitS^, }^ sXByov y£T dxX'o^Mv iv 


192 TO KATA lOANNHN Cap. xi. 

;^f/a":xv (S's ;^ oi 'A^yjz^eiQ ^ o{ (^o'.^iaoCioi. ivTQXr}y» 'im idv tiq /vw -srs hi, 

XII O OTN 'liicraj T^r^o I? ^//s^i'y 78 ■VTCKa-)(jx, n^kv sic BYi^JLvtav , ons 
a ^v Adi^oiooQ Tshnn'^^Ci ov rf/ti^iv in vsx^uv. 'E'KoiYiaoLv Sv auTW ^amov 

i/Mj Kj Y) Mx^^oi ^iriKov&i' Ss Aaa^a^og etc ^v twv dmyMy.svav avv aura. 
3 *H h Moi^ioi, mSbctx Xn^av jwu^s ra^Ja "m-ig-ixyjc 'sroAux/fty, )^^A«4;2 t8^ 

'STO^ug 78 'ij^crsj >^ i^e^oc^s rale S^^it^v oiVTrJc tsj tJSo^iXQ auTs* '/^ J's o/- 

6 TO jwu^ov a;^; sK^d^y} T^ioixoaiuv ^fivx^iu^v^ e^ i^o^Y] 'uflaiyo'ic,^ EItts J'I t5to, 
8;j( OTZ ws^i Twv zfja-xuv £]W£A£)/ auTw, (zAA' ot< y.T^iixlriQ yiV, it^ to ^/Awcr- 

7 aoHoy,ov £!;(£, ;^ ra. (SotXT^oi^LSva, l&Vat^sv. eTttsv bv o 'Ij^aa^' '■'A(p£? au- 

8 TYjv' sic Tnv Jlftffav T8 ii^oi(pioi<7iAH /^s T£T'^^y}X£v oiVTo. Taf 'nfl'jj-xHc yx^ 

'SrOiVJols fp(£/£ |M.£9 SOiVjaVy £^£ 0£ 8 'BOLVlOiZ sysls. 

9 '■'Et^vw Sv o;^Aof •sroAuf f;i; twv 'laJkfwv oTf l;^^? If/* j^ ^aSov « ^ix rov 

I o 'ir^aa V ^ovov, ciAA' tya j^ tov KolIol^qv TJojct/!/, ov yj/^^sv 1;^ vsx^ooy, 'eSs- 

I I T^svaavjo §s ol 'A^yje^eic 'ivx >^ Toy Aai^u^ov dnoxlsfvuni)/' qti TsioXKoi ^i 
avrov mw/ov 7o:v 'laJaiwv, Kj ini^svov sic tov 'ijjcrav. 

12 TJj huv^iov o)(X@^ ivoXvc I A^ccv £if T^y Jo^TJ^v, dx'daunsc or; £^- 

13 p^£Ta/ 'lipase slc'ls^oaoXv^iy.i 'sT^ottov 7oi ^oCicx. twv (pomxcav, i^ f|"^A9ov 
£<V wavTYiaiv auVw, ;^ 'sx^ol^qV "Q.auvvUi svXoyTji^h©^ s^x^y.sv(^ sv 

14 ov6{ACiji Kv^(8, [0] ^oiaiXsvc rS 'la^a.n'k. Eu^wv Jf 'l?](ra; cvd^m, Ixci^i" 

1 5 CSV h' avTO, xoi^uc hi ysf^oiy.^ivor Mrj cpotsy dvftxls^ Xit^y /Ja, ^x~ 

16 (TiXsvc (7S 's^yjTCi',, xoiM[Jtsv@^ £7ri '^^ccXov 0V8. Tavjoi ^s 4x syv^am ol 
ficcSj^TiXi avTH 70 'Sj^o:Tor aAA' ot£ i^o^cij^n '\y]78Cj 707S i[/.rficr^n<^U)f 

17 07/ Taura ^v sn avTu ysf^oLix^sva^ ic^Taviot. inoiYi^av avTu.- 'EuGi^7v^ei 

h 6 OX^®^ UV (JtST' aVT8 OTS 70V AX^OL^OV S(pmi7SV h 73 [/.VYJlAciH, ^ Cap. xii. E Y A r r E A I O N. 193 

18 r,'y^^£V uvTov ix vsx^av. Aix tbto fc^ vnY}v]Y)(X£V otvT<a o)(Ko;, on riKsas 

19 tSto avTov "rxre-KQiYiyAvxt to cnr^iUHov. Ol bv ^a^iaouoi siTtov 'ur^o; koivj^;' 
Qeu^aTe on bk. ^(PsxSts a'Jev; Us, xocry.o; onicro) uvvd ccT:ri>.^£v, 

ao '^Hjxv ^s TiV£Q '^E'AhrivsQ in t'2v xvoi^xivonm tvx 'nr^oaxvynau^aiv sv tjj 
a I eo^rJj. Ovtoi Sv ij-^oc7^a9ov ^iXinm tw xzo Br}^<Tx'idx iri; Tx7.iXxixcy it^ 

22 jj^WTWv xvroy, 'Xsyonsg' Kv^is, dsXoiASv tov 'irjcrav ISHv. '""E^p^sra/ ^i- 
>^i7:7:(^y Kj "ksyn tw 'Av^^sx' >^ uxXlv ^Av^^sxc ^ ^fxi7:n(^ "hiystji tw 

23 'ly)C78. 'O (Js '1)5(78? dnsx^ivoCio xvTOis, T^iym' 'E^ij^XuStv h w^x Ivx ^0- 

24 ^acrfljj vio^ T8 dv^'^za, ^hfmv dixriv Tilyw Uj^rv, Ixv (j.yJ xoxxoc ts 
(71T8 'STsaav els rriv yriv dno^xvYji xvrog [xov^ ^ivn' iuv Ss aVoSavr?, 

25 tiroXvv xxmoy (pip ft. 'O (piT^av tj^v ^v/yiv xmS, dzo'Xea'a aur/jv* kj 
(Aiauv 7iiv ^vx^^v auT8 Iv Tw xoai^ci) tstw, eiV ^wj^v xl'hiov (puXx^a xv- 

26 Tjg^j/. 'Ectv £/:^oi ^ixxovrj Tig, SfAot dxoXa^siTW k^ ona ily^ syw, ixfi >^ 
hxxov©^ ifxog eTXi* k^ ixv Tig £[j(,oi ^ixxovrjy 7i^riaa xvtov 'mx\ri^. 

27 Nuv 7] -^livyji [X3 Tslx^xxjxi' >ij n s'lkw, Uxts^, amov (AS ix rric u^xg 

28 TXVTYjCi xXT^oc ^id T8T0 nTi^ov el; tyjv u^xv txvtyjv. TlxTS^y So^xaov an 
TO ovoy,x. '^HaSsv h ^wy>] ix rS a'^avs' Kxl i^o^xarx, j^ IjTxXiv Jo^ajw. 

29 'O 81/ oyX<^ sVw? K^ dxmxQy Ixzyz /S^ovt^v ysyovivxi. AXXoi eAe- 

30 yoV '^AyfsXos xvtu ?^s'KxXriX£v. 'Attzx^i^y} "lYianc, ^ shsy' Gv J;' £[/.£ 

31 avrr, n ipuvr] yiyonvy dWx ^i v^axc- Nuv x^mc lr< rS xoaixa rata* 

32 vvv xpyjjiv 73 xocr[X3 rara ix^y^Yj^aeTXi e^w. Kdyl>iy ixv v^cc^a ix tj-;? 

33 y^^y 'sydfixc £A;ruaw -zzr^o? iixxvjov. (Taro Jf fAsyf, ariixxivM 'srotu dx- 

34 varw yi[A£XX£y dno^vrio-Xfiy.) 'Attsxoi^i^ xvtc2 oyX<^' '^H^h; nx^aaixiv 
ix T8 vo[f.3 oTi X^i<roc ftevf/ sk ^ou xluvx' f^ -srwc cv xiya; on $h 

35 t»ipw9^v«/ TOV viov T8 avd^wTra; t/? eV^v 3t(^ viog ts avQ^wyra; Eiitev 
Sv xvtoIq 'l)5(785' '''Et; ^ix^ov y^ovov to cfa^s' jwsfl' u^wv lr<* 'urs^ntoclaTS 
euQ TO ^w? s'x^l^j '^^''^ f**J axoTix if.XQ xxTxXx^n' ic^y 'sts^i'KXtSv- iv rij 

36 <7X0nX, BX oTJg -278 UTT^yf/. '''EWff TO (Pwj £;i(£Tf, T!7i?£V£T£ sk TO <pco?> 

D d d rv« 194 TO K A T A I fl A N N H N Cap. xii. OLvmv. 40 78T0 a;^ >5^LJva:vTo 'UTi<rsv6iV, oTi 'uidxiv eh£v'Haa.tocg' TsTvcpXuxev uvrm 

41 ^oCKiioig, it^ voYiaucri ryj xx^^x, ^ £7:i^^x(px(7(f -^ txaui^xi xvii.Q. Txvix 
4^ f<7r£v 'Hcrx'ixc ore aJ'fi tj^v <5*o^av aura, j^ i?^xXYjas ^utb^) xvrs. "Oy.us 

[AiVToi ^ ix Tuy d^yovrt^v 'sroXT^ot Ini^^vaxv ilg xvtov' xXKoi ^lot ihq 
43 ^x^iaxi-dQ ^-/^ u^oXoysv, Yvx [ay} xTtoa'Vvoi'/Uj'yoi yhojvjxi-') 'HyxTtYjcrxv 
yx^ rnv ^o^av twv dv^^unuv [ixXKov rizs^ 7r}v ^o^xv 73 ©fa. 

45 ik Tov 'uyifAii/xvTX |M£. Ka; ^cw^wv fjWf, di^^et ra 'ureii'^xvrx [/,£. 
4^ 'Eyw <pwc £fV 70V xoa^ov iXnXv^Xy Xyx 'uixq izr/f suwv £Iq I^ws, Iv tjJ axo- 

47 7-;a ^/^ jk^vj^. Mxi ixv tic fta a^^acr)? Twy ^yj(axtuVj icj fxri 'cn<^£V(jYiy iyu 
8 Ai^fvco auTov* (a yx^ ^a9ov iW /f^/vw tov xoafAoVj aAA' tW crwcw tov 

48 xoa[,iov.) 'O d^ij'^v ifAS, Xj y.Y} AaftSxvcoy tx ^ri{A.xjx (ah, 'i'^n rev xoivoi^x 
avTov' 7,cy^ tv eAaArjaoc, lx»v(^ x^ivei xvrh iv rrj iayxry] jjjwe^a. 

49 Ot; iy-}) i ^ l^xms ix iXxXYjcrx' aAA' i;js[/.\]jxc |W£ TO"aT)i^, o:utc<' jMOf 

50 vj\o7.ri]i edux£ t; £i7rw ;^ r/ T.xXriaw. Kxi oiox on r) £vloM xvts L,^y\ xi" 
mioQ i^Lv. a. h AaAw iyu, xx^'2c^^^yi>i^ Jwo< "^xl^t «tw AaAw. 

XIII IIPO Js iTi; £0^TYiQ IS ^dayXj d^^c ° 'iJ^^y^ or/ sAj^AuSsi' aJry 4 

w^a Tyix [ii\x^r] ix th ;;o£7^/8 t8T8 Tzr^of tov n^xji^x, drxzriaxQ 7^q l^isg 

1 r^c iv Tw xocfMy dg liT^^ riyd7:y](T£V xuTHg. Kdl ^/imH-yiVoy.iva^ (t5 

^ix^oT^a 7t^r) ^i^Mxor©^ f/f rrp xx^Mxv "Ih^x T.i^m'^ "lay.y.^im-Sy '(vx 

3 xmo)) ijux^yja') s/d'cof 'ij^aS^ on Tsrxnx H^o^xsv xvt^ 'Uj-oclrj^ £lc txq 

4 X^"^f^'^' '^ '''^^ '^'^''''^ ®^^ f'l»iA6e, ;^ OT^o^ Toy ©£ov vmyfi' iy^ptlxi Ix t5 Cap. xiii. E Y A r r E A I O N. 195 

5 hkvUi ;^ T<3»](r; ra IfAiXTicx,' ic^ 7.«^wv a/vt/ov, ^if^wtrsv Ii^^utov. Erra 

'l»3(78f, j^ flTTSv aJrw* 'O lyco 'sroioo, cv iz qI^xq oi^Ti, yvuayj ^1 [abtx 

8 Taura. Aiya uvtu UsT^og' Ov [ayj vi\\jYic 7^^ 'r^o^oi; [as sic tov ocmvoc. 

9 Alyft «UTW 2/jWWV IlsT^l^' Kv^iSi i^n ibc 'uroSu; [kh ixovcv, dXhoi jc^ txc 

10 yji^oLQ ^ T)9V X£(poc?>nv. Kiyei ol\)i^ 'ijjcryc* 'O 'Kz'K'd^iv(^ h x^aoiv 
'iyn '/5 Ta? OToJaf wi|;a(79«/, aAX' £«■< xa^oc^cc oA©-" ;^ Ujwa'f m^oi^oi 

1 1 eVs, aAA' a;)(^i iirixylsc- ''^H(JW yi^^ rev luoc^oi^t^ovjoi OivroV §ioi tSto eJnev' 

12 Ot£ ay 'evi^s tb; vrc^xc xtnuv, k^ s'Aa^s toc li^oiria ams, dvx7::<7u:y 

13 "sraA/Vj flTTsy «UTor?* riyuaxijs 71 zrszoiiqxx v[mv; 'T/^^/c (po:vene y.Sy 

14 A;Jfli(7mA(^ ;^ Kt^;©"' ^ ;i;aAoo? Xiysjs' sI^m yx^. E/ ay f^w fy/i[;(;£ 
t'^wy ra^ TiTo^xCt Kv^i(^' ^ A;J'(xV-vaA(S>-, ^ u^wfy^ o<p;-^}K6iJ£ ceAA'AjAwy 

15 v/7r7tyy Ta^ 'sro^xC' 'Tixa^ayiix yx^ fJw.'ca uiwFy, tya A'aflw^" s'vw Ittotjo-^ 

16 v^juVi ^ t;//«f 'ri70/>]T£. 'A^u^y x^kw Ae^^co ly/ry, a;^ sr/ (JaA©-* jwf/i^wy Ta 

17 ^fu^ia aura, a(J"£ aTrofoA©' ]Wf/^wy ra 'Z3-£|Ui|;«yT©' ai^roy. Ei raura oi- 
I 8 ^cilz, [/.xxx^ioi eVs ixv tzto/JJts aura. Ou -srs^i 'utxvtc/cv vy.Zv xiyu) (iy2 

olix aV iKs>iS^X[Ari'^) «AA', TyiX rl y^xipn tjAyj^ccO^^ * 'O rpccyxv jwst' epa 

19 Toy x^Tov, inrjse)) in Ijws tj^v liyjs^vxv xvth. 'An x^tl T^syu) vi.uv mno 

20 Ta ymc^xh fW orocy yivrilxiy 'uriTsvc-nje or; £5/^0 s/'jUi, 'A/z'^y a/zj^y AsfM 
Ujwry* 'O AocpSxywy, eay T/ya xcfjwqya'j s^^g ?^xy.^oiy^' $} iy.s Aa^Sjj'ywy, 
Aaju£xy« Toy 'sr£|u4/'ayTiX jite. 

3 1 Txi/TX ilnm ^Irifj^Q hx^xy^n tw '^vivfxx^i, x^ iy.x^rvpYjaSi li sjiviv. 

22 "Ai^yjv x[j,Yiv 7.iya vf^ui/i 07i ilg £0 i',uwy zjx^x^'jcch [X£. '''iioAsTroy ay e/; 

23 a'AA-zfAaf 0/ |/,ocS)iTa?, dno^s^ivoi 'urspl 7ii>^ ?\iya, ''Ely J'e dyxxa^Liv©^ 

4 gfc 196 TO KATA lOANNHN Cap. xiii. 

24 sTf Twv jKaO)5Twv aura Iv t^ /iw^Xttw ts 'l)^£7y> h Yiyxiix 'I>](r5?. N£u« 

25 81^ TSTW s/ftwi/ Il£T^(^ ^vUa^oii iiQ^ oiv cffj OTE^t « Xiya. "ETCizeauv $s 

26 emv(^ im TO g-Y}^^ 78 'innS, "Xiy^i oivr(^' Kii^ie, rif eV^v; 'Azox^i- 
vijai 'Ijjo-af* 'Exiivos Wiv w eyw /Sc^ij^cif to ;]yw/xiov, eni^wuu. Kocl 1^- 

27 Sxilyia^ TO i};cof/tioy, (J^itS'cocrii/ 'laJa s/jwcov®-* 'lc;;a^/WTj7. K«i ]H£Ta to ipw- 
jn/ov TOTe ela-YiT^kv sIq i/SiVov ^(/.tolvoLq. hiyn ay c^utw 'l>]cr5?. '^O 

2 8 -nsoitiQ^ TS'oiYjcrov tv.y^iov. Taro (Je a'J'cVi s^yw twv (ha.}t£i^evm tst^oq ri st- 
ag Tiiv OLVT^. Tivec yx^ iSoxsv, litii 70 y'XoicrcroxoiAov {lyev 'la<JiZ<', ot* 
T^iya at'TW 'ixjiraf' 'Ayo^xaov uv X^^^^ £;>(0]MSV elg tyjv so^tyiv' yj to7c 

30 Tifluiy/iQ '(vol Tt Jw. AaS'wy av to ipw^/oy eV^v©^, fuflew; l^/iXflsy* ^v ^g 
yu^ oT£ l^rfh^s. 

3 1 As^/c^ 'ij^traf Nuv IJb^aafljj wof t8 av9^w7ra, ;^ ©go^ l^o^oia^r] 

32 Iv ai;TW. Ei ©eo^ sSo^ua^Y} h auVw, ;^ ©so; (Jb^ac7« auVcv Iv lauTW, 

33 ;^ £u6u^ ^o^oia^ uvtov. Tsxvix, bti (MX^ov |t/f9' u/:/.oov f/^a;. ^rijrjafls jW£, j^ 
;fa9wc ft/Tov toI? 'la Jbc/o/;* Ot/ oTra vnoiyu iy'2, v^tiQ a Jiymafls sAOf^y* 

34 j^ u/zly A^yo) a^n. 'EvtoAj^v xxivyiv (J/J'w^; UjWiV, IW dyxnoiTS dXkY]K^Q* 

35 >;(xdwf r^ymwx viaxC) Tvx ii^ v^Sk; dyxmrs dT^'KrikHQ* 'Ev TaVw ymaov- 

36 Tai 's:xvTBQ on iy.Qi fix^riixi sVs, ixv xyxTtYjv 'ix^^ ^^ xXkriXoi;. Asyft 
auTw 2///WV rigT^os' Kv^i£, 'UT8 vnxy£ici "ATtstc^i^ri xvtu 'ijjo-af '"''Ottu 

37 wxy^i 8 ^vmaxt [aoi vvv xxoXH^ncrxi, vgs^ov J's xxoXs^a^c y-o^- Atyn 
auTW Ilf T^®"* Ku^;£, JiaTr a $vvxy,xi aoi xKoXa^ricrxi x^ti ; tyjv ipu- 

38 }(;}]v ]wa vns^ (7a ^j^crw. 'ATrs^^ifl)^ auTw 'ij^aaf* Tr^v i];u}(^)iv era V7:s^ 
I'^H d^<j&iQ ; 'A^xjjy x^Yiv Afiyw cro/, a' /:<>i x'hiXTU^ (puvm^ fwf a X7:x^~ 
VYicrri (X£ 7^lQ. 

XIV Mji TX^xacrscr^'j) J/nwv /] xx^^fx' iJS-iirivsJB ilg 7ov ©£oy, ;^ fff £jwe ui- 

2 czvijs. "Ev t^ olxix 78 zTXT^og f*a ftovat 'uro'Khxi slaiv d Ss i^rj, slnov 

3 av upy, no^£uo]Ka< i7oiy.X(TXi toVov uftTy. Ka< f«y •aro^Eu^w, [;^] £TGf- 
jwao-w u/xlv TOTTO)/, -CTaA;!/ e^X'^i^xiy k^ 'uix^x'kn-^o^xi v^Axg 'ux^og 1^xv7qv' 


Cap. xiv. 'e Y A r r E A I O N. 197 

'ivcL 07:8 £1[a1 iyu, ^ viiHQ Y\i£. Kou oVa iy^ vTrdyu, o'l^dTSf ;^ ryjv o^ov 

5 ol^xjs. Asyti uvTu Q^iAoi;' Kv^is, 8X ofJajMsv -sra vTroiyeti;' j^ -srwV (Ju- 

6 vuixe^a. tyjv o^ov a^ivotij Aiy^ ocvtu q 'l^jcra;* 'Eyx bI^jli r] l^og, ^ r\ ix'k'fi- 

7 ^6ia, ii^ h ^UT^' 8$^s 's^X^TOii 'UT^oQ Tov 'STOcJs^ocj (i ^r\ J*;' eVa. E/ iyv(^- 
xajs //£, ^ TOV ijuUTS^oi (AB syymfiTS uV ^ aV uoti yima-xsjs oLmov, ii 

8 sa^ixxocls OLmov ' Aiy&t aurw (^iKi7:n(^' Kv^is, Sa^ov ^[a7v tov zroiTspocj 

9 )^ d^m ^iMV. hiya auVw 'ijjaSf * Toahov ^f^vov /icsQ' v[auv ^[ai, ,^ 8^ 
iyvuy.dcc [^s, ^iXmns; iu^oiyMc l^s, eu^xxs tov uoiis^oi' ;^ uu; c7v Xe- 

10 y^i' ^^^ov riiuv tov tuolt^ol', Ov 'urit^ivag oti iyu iv tu "otoltpI, jl 
fnTOLTri^ iv iy,oi hi ; tx ^ni^c^Of. d iyu A«Aw v[/iVi aV f'/zauTs a AaAw, 

11 $e TUXTYi^ iv iixo'i y.£vuv' amos 'cioia m %^yx. n;rf ustI aoi or; 
lyw sv Tw -sraT^i, ^ 'srari^f £V lf(o/ kir si S's [jirj, ^ix toc s^yx xvtx, 

1 2 'UTig-£V£T£ [Aoi. 'A//^v a^)^v ?,£ya v[mv, -sr/reuwv dc sy^s, tx spyx x 
iyia 'UToiu.'i xxmy(^ 'moincrei, ii^ [A£1(^ovx t8twv 'uroiriaei' on f^/ij zitpoc 

13 TOV 'STXTS^x (A8 'UTo^zvoiKXi. Kxl o^Ti XV xhrjcrrije iv to; ovoiaocJi y.^^ thto 

14 'UToiricru' Xvx ^o^xa^ ijTxlrj^ iv tS ww. 'Exv ti xiTnai^s iv tw ovouxji 
1X8, lyi^ Turoiriau. 

J5>i6 'Eav xyxzxTB y.s, txc evJoXxc txc l]wa? TYj^mocjs. Kxl sya i^uj^cru 

TOV 'UuOijS^Xi K^ XXhOV 'UTX^XKXYiloV ^m&i V[JUV, TvX ^ivY) jWfd' U//WV sic TOV xl- 

1 7 mx' TO 'U7VSVIXX Trie xT^n^hXC, zoa[A(^ s Svvotjxi XxS&lv, oti s ^smfi 

xvTo, 8^s yivuaxfi xvto' v^a^s ^£ yivmKsjs xvTOy oti ihx^ vfjuv yevfiy ^ 

18,19 ^v v(/iv 'hxi- OvK x<pi^<T(f) vy.xg o^(pxv8Q' f^p^OjWijf/ 'CT^o? viix;. '^Eti [xixpov, 

^ XOJIAOC [AS 8X STl ^SU^a' V[AHQ ^S dsU^fnS [AS' OTI iyu ^^^, ^ V[A6iQ 

2^0 ^Yiasa^s. 'Ev sxfivn r^ yi[is^x yvocasa^s v[Afic 'oti syu iv tw uoijpi [A8, jl 
2 1 v[AHC iv l[Aoly xdyu iv v[a7v. 'O iyuv txq ivjoXxc //», Xj Tn^m xvtxc, ixei- 
voQ i<riv xyxnuv [AS' Js xyxi:m /x£, dyx-i^Yi^naslxi vko tS 'sroijpoc [A8, 
2.2 ^ syu dyxTiqau xvtov, Xj i[A(pxviau xvtu i[AxvTov. Aey^ xvtco 'l8^xg 
23 («;( 'lax^xoiuTTii') Kv^iSf Xj ti yeyovsv oti ri[A7v jWsAA^f i[A(pxvt^HV as- 

E e e xuToVi 198 TO KATA laANNHN Cap. xiv. 

23 avrh, Kj i)() tw xocr^^ui; 'A7:£H^i^y} 'ina^Ct ^ Snsv avr^' 'Eav rig dfx- 
Tta. [xSi Tov 7\o'yQV y.H iri^Tia^' £j 'stcctyj^ ia8 dyoinriaei ocvToVi ^ izpoQ 

24 o(.vrov i}i£va6y.£^u, Ej y.ovnv "sra^' avm T/Toi^croiAev. 'O (xrj dyxnuv i^Sj 

v^xnoQ y.£ njTXT^oc. 
25,26 TiXUTiZ T.z'kdT^riHX uftTv, 'ura^ v^lv /iilvwv. 'O ^e 'mxody:ky\x(^^ to 
Yi))£\)[xx 70 dyioV) 'UT£(A\\ja 'UTOilr]^ h tw ovoy-uli jwa, ix^v©- v^Aoic J'i- 

v[juv, d^YiVYiv trjv ifAriv ^i^^ixi vim' s xxd^s nocry.©-' (5;Jw(7;v, iyx Si- 

28 ^ujAi vylr iji,rj Ta^xdasa^u vym y) m^^ix, (xri^e ^etXiXTO). "Hx^crxls oti 
iyu sinov Jpy* 'Tnxyu h, %^-)(oyxi 'ui^oc vixxc' £i riyx7:xT£ [as, i^d^^^s 
XV, oTi sIkoVj 'nro^evoixxi 'ur^oc ^h "srare^a* on 'stxtti^ jmb [ask^uv fts 

29 ia. Kai vvv ii^Yixx v[juv 'ur^iv ysvsa^xi' 'ivx oix)) yhrirxi, 'unTsvarHs. 

30 Ou;^ £Ti -sroAAa A(ZA)5t7W f/CsS' v[xm' %^)(Z7Xi yx^ t8 xoaiAn [rars] 

31 x^)(uVi ;^ iv sfAol in tya i^ir x7.7^ Xvx ym l xiay(^ oti dyxnu tcv 
TiTXTSPx, £j xx^oig IvsTf/AaTo [Aoi 'STXT'^^, 8TW 'zsTo/w. l/^^so-Qf, xyay.£v 
ivT£v^£y. 

XV Ern £i]W{ n (x//(7r£A@^ h xM^ivy], ^ -srar^]^ f.a y£(^^yoQ i<ri. Tlxv 
Ky^n^iLX h £iAol y.n <p£^ov m^novy xX^h xvto' ic^ 'usxv to xx^nov ^£^ov, m~ 

3 da/^^ XVTO, IvX TtS'kMVX XXPTCOV <Pi^Y\' "''HJjJ V^AiiC XX^X^Ol £<r£ ^IX TOV 

4 ?<.ofov ov 'K£\d'h'(\xx v\uv. Miiyx^£ iv £/^o<, xdyu iv ^wv* xx^uic to xM^kx 
8 ^vvx7Xi xx^-Kov <p£^ctv d<^ ixvjsf ixv [AYj yeiVYi iv TYj cc/zttIAw* arwf a(5'£ 

5 iif<^?, £av //>! Iv £f(oi y.£^VYjTS. 'Eya s/jw; Ji ajuTTfiA®^, u/<f?$' ra x>Jiy.XTX' 
[xivuv iv iyo], xdy^ iv xvtu, ar©-* (ps^&i xx^nov luoT^vv' oti yyi^iQ £(A8 

6 8 ^vvxa^s tzoiav b^£V. 'Exv [xy] tiq yavn iv ifAo't, iSxi^^Y) s^cc uc to xMixXy 

7 ii^ i^Yj^Xi^n' ^ avvdyBcnv xvtx, ic^ sk '^v^ /SixAAsa;, ^ xxi£txu 'Exv 

lJ(.eiVYiT£ iv iyo], fCf TX ^YJlAXTX [AH iv V^A^IV [AtiVYly £XV -^IAj^TS, xlTV\(7£(jhi 

8 K^ y£vr\tj£TXi, vfAlv. 'Ev tstu i^o^da^n o 'urxTn^ [J.^, Xvx Hx^n:ov TffoT^JV (pi- 

6 ^)1T£' Cap. XV. E Y A r r E A I O N. 199 

9 ^^^' ^ ysiiricsc^e £y.oi {Ax^njoiu KaSwj nydTtno's y,s 'urocjn^y myc!} rr/oi- 
I o 7:y}coi v[Aoic' i^^voijs iv 7ri dydtri tyi lyi.Yi' 'Exv raf ivfoXu? ya TYj^mi^is, 

11^ jWSVW C£UT8 2V T^ dyCiT:^. TOiVTU XZ'KV.M^^ V[MVi YvOi Yj y^CiOX Yj i[.i^ iv 

1 2 viuv ii^vri, K^ n xfx.^^ '^F'^^ 'cj'kn^'^^- AuTjj sViv h hTo'kn n iy-nj ''>'^ 

13 uyoLTtoiTS aAAjgAa; m9wf Y,yxzri(ioi v[j.oic' M/^^ovx tocvtyi? dyxKr^y aJf/; 

14 £";>(«, tS'« T/f 7YJv ^vyYlv OiVTB dri vns^ twv (p;A«v ccoVa. 'TyeiQ <piXoi [j.a 

15 Irf, eav 'ZC-o/yJTS oaot iyixi iv\iXkoiKix.i vylv. OvKsn Ujwaf T^iyx SbXh;^ on 

1 6 « naacra 'UTOi^d th 'mal^H (jlh, iyvc^j^iaa vylv. Ovy^ ^[^^C ^s f^sXs^xaky 
dT^Ti iycc i^sTii^dixYiv vy.dc, ^ UYjkx vyxQ Xvx vys^c vndyYJJs, ;^ Hoc^nov 
(pipYjjSj 1^ xoc^zoc vyZv yevyy Yvoc Oyji dv alTYjrnls to; zroiTs^oi iv tw 

17 ovoyoLTi [A8, ^(p vyiv. Tolvtol ivTiXKoyoti vy7v, hot dyunxTS dxXYjXaC' 

1 8 Ei y.oay<^ vyuQ yiaei, yivuaxBTS oti iye 'ut^xtov vyl^)/ ysyicr-zixsv. 

19 El £X in xojys 7]T£, xocry(^ av to ^qiov s(pi7^ei on os sx th xoaya ax 
Irsj «AA' iyo: i^sXs^dynv vydg ix ts xoay^, ^lu t5to yia&^ vydc o xoa- 

20 p©--. Mv)5jaov£'J£T£ T8 Xoys 8 iyx sIkov vy7v' Ovx £<ri (JSA(^ yc-:lo:v 
78 XVP18 av78' sl iys i^iic^xv, ;^ vyd; (J'iwfsc/V d rov Xcyoy y8 ii-^- 

21 ^Yjcrav, K^ 70V vysTS^ov 7y]ori!j8(jiv. 'AAAa Tumcc 'CjdvTCi zroiYjasaiv ly'rj 

22 ^id 70 ovoyd y8, oti bx ot^uai Toy zriy^^jand ys. E/ yn nX^ov ^ ixd~ 
?iY]7X OLVTolg^ dycip7iotv sx slyov vvv Jg 'nr^ocpaaiv sx ej^acrz zrssl 7rjc 

23,24 dyx^Tiocc avTcov' 'O iys yiaw ^ tov 'urixji^x y8 yiaei. Ei tu spyu yn 
inoiYicroi iv ccvTo7cj u 8^£ic aAA^ ijrs-xoiYjy.ev, dyx^Tixv 8X dyov vvv ^s 

25 Xj expdxxai, ^ ysyianxoKTi ;^ iys Kj tov 'utxts^x y8. 'AAA' Ivx •srA/^^wS^' 
Xoy(^' ysysxy/Asv^ iv tw vcyu avTav' Oti iyiaYiadv yz ou^sdv. 

2.6 Ora)/ ^s sAOjj 'urx^dxXyiToCy ov iy'2 'STsy^!^ vy7v 'uixpd tS ■uTUt^oCj (to 
'UTVivyx TYjs dXYi^.^xCi zfa^x ts ztxt^oc iy.7:oosvsTui) ixavoc yxpjvc;](j6i 

27 nos^l iy8. K«i vye/g ^s yx^TVpfiTS, oti dii d^yji^ ysT iys sVf. 200 TO KATA laANNHN Cap. xvi. 

XVI TavTOi AsAaA^jm upv, Im [xr] amv^(X'Xia^ri''^£' 'ATtocrvvaydy-dc 'uioiYr 
(jHdiv v[Aois' dXT^ 'z^yilai u^x 'im uras o dnoiclfims vixoccy ^o^n T^oCIpbixv 

3 'UTPoa<p£^£iy tw Qsu. Kul ravjcc 'uroiYia^cnv [upv], qti bk eyvxaav tov 

4 Tsyare^iXi s^s s/^s. 'AAAiz TCCVTOi XsXuXrjHOi I'imVj Xvol orav f aSj^ yi upoCy 
lJ.VYi^ovsvY}}£ ocvT^y, oTi iyu dzov v[juv. ravTX Je v^aIv II d^)(i^c ^^ sinov, 

5 oTi //£§' viJ.m ri[xi^v. Nuv ^s VKoiyu zr^og tov 'UT£iJi.\\jO!,vjoi y.£y it^ h^hq I| 

6 v^u}v l^wxa ^£' Uh vmy^Cy 'AAA' or; Tavrx AsAaAyjm vjjuVj >5 Autdj 

7 ':^£T:7\Yi^tj)H£V ujwwy t/jv xu^^uxv. 'AAA' I^/'w tjjv dXri^aav Afyco u^wrj/' au//- 
ip£^« i^/^Iv jS<z £7*^ aTTsAflw* £ay 9/;;^^ £5/w jw^ aTrlAdw, 'stoc^xxXyjt'^ ^k 

.8 £?^evcr£Toa zy^og vfiaQ' iolv J£ OTo^fuQw, OTliwipw aurov -nr^o^ Jfta^. Ka; 

f aSwv £mv(^ I'hiy^H tov k6<7[aqv zt£^) uy,oi^Tiug i^ 'ursfi i'lmiocrvvYjc i^ 

9,10 -STfi^i >i^i(j£aQ. Yl£^i a.^u^'Tiixg jW£V, oTi 8 'uri<^£V8(nv sic ^V^* ^^^^ ^'~ 

1 1 n£^i ^£ x^iasug, OTI a^p^wv ra /^ocrfta t8T8 ksk^itui. 

12,13 '■^Exi ZTo'KXoi eyjii T^iy&tv v^tvy uXX' a J'urao-^s ^OL<roi^e-tv a^ri. '■'Orav 

^£ £A9)] £mv(^i (to t!tv£V[/.o(, tJj? OLkfi^eiOLQ) o^YiyridH viAixg slg 'uraaav t^v 

d?iyj^eiav' (s yd^ TiUXricr^ d<p* hoivrS, aAA' oVa av dx^any MXiocrfi} ^ 

^f^ I 14 Tct i^-x^oixsvot dva,yl's>,f} v[lIv. 'Exfiv(^ £y,£ ^o^dcfi, on ix t8 e/xb A)^- 

j 1 5 4^£Ta<, ;^ dvaykXti ^'/xTv. UdvTOL 'oaot 'iyn 'rnoLiYj^t ijM £<^l' hd tSto 

1 6 eTttov* '"''Ot; I;^ T8 I/xS Mix^dvei^ iCj dvaykXii viTiv. Mix^ov, ^ a d£u^&}T£ 
(/.£' Kj wdxiv [Jjix^ov, j^ o\]^£a^£ [i£, OTI f/w uTTayw "ST^oc TOV -sraTl^a. 

1 7 ErTTov 8V f';^ Twv jaa9/)]wv auT8 ct^o^ dxXnXaQ' Ti hi tSto Aly^ »j/x<V 
M;;f^ov, il^ b d£0)^^T£ ii£' it^ turd'hiv (MH^oVi it^ 'o-i]^j£<jh //£* xai' Oti syu 

18 vTrdyu 'urpcc tov 'nridls^a,; "E7\£yov bv' Tbto Ti e^iv As^f/, to Ma^ov, 
jQ ix oUoc[ji.£v Ti T^oi'ha. '^Eyva h ^Iyjjbc 'oti TjflfAov auTov i^uToiv, ^ shsv 

UVT0"lS' Uspi T8T8 ^Y}T£7t£ jW,£t' OiAAj^AWV, OT/ £koV MlX^OV, }Cj 8 ^£6J- 

20 f fi^TS ]W,£* ;|^ 'ZzraAiV [j^ix^ov, fCj oi]^£a^£ [X£ ; 'A//,>]V «//.)5y Alyw t-jarv, ot/ ;^A«u- 
c7£T£ j^ ^^^i/)^c7£T£ O/AElf, Jfi xo^iJ.^ yji(.^r^(7£T(X.i' v[/.£7g ^f AuTTrjAjfo-fcrdf, 

«aa' Cap. xvi. EYArrEAlON. 20 r 

21 aAA')? }iVnYi Jftwv ek yj;ioh ysvwfjixu H ywn otuv rixjri, Xvn^^v s-/^ei, 
oTi ^X^sv Yj u^oc amric' oroiv ^e yswr^crrj ro 'ujonciovy iy. 'ill fxvY}iJi.ov£V£i rric 

22 dxix^isu^y $ix TJ]y X'^^^^y °'^' iysvrnh avfl^coTr©" ik rov y.ocr^ov. Kou 
vfjiejc h XiT/jv [xh vvv syjli' 'unxXiv Ss o^oiaxi v^uq, >c^ yci^YiffiloLi Ujwa;y 

23 75 yap^:oi, i^ t)]V xa^oiv L//cJy aJfi^ ai^tt atp' i;/,ia-v. Kcu sv ixsivYj iy] ri^xspx 
i^e sz i^wTJiVsTS 3^iv. 'Aftijy diArjv Asyw I'pv, or/ oax uv ahyja-rils tov 

24 ISTXTS^X h TW OyO[.'.XTi ]M8, J'w{7f/ UpV. '^Ewf a^Ti 8;^ ri7Yl<7Ci]£ iiJ'sV £1/ TW 

25 QVoi/.!xjf y.s' xhms, ;^ Aj^ipfo-Qs, Tva n y^oi^^ L'f/.wv j^ 'uren'Xrj^uy.ivri. Txvroc 

' iv 'UTXpOllJJXlQ 'K'c'hA'kYlKX V[UV' CSAA' 'e^^^TXl Oi^X CT£ in £Tl SV 'uTX^OlfAi-' 

26 xic XxXiiiu v'Aiy, aXXx "crxp^ndix iji£^i rs tstxt^o? xvxyh'k'j^ v^vj. ^Ev 

ixSlVY] TYl Tilf-hx iv TW CVOy.XTl [XB ulT/l7£a^£' K^ 8 As/W VjUV OTI. iy'2 

27 ipuTftau} rov -urxii^x 'UTi^l v>m)/' xuto; yx^ o 'Trxiri^ <piX6i v^xq, qti 
v^elg £[/.£ laTitpiXrixoilii }i 'UT£7:i^£vxofis oti iyu Tirxcx ra 0£8 i^rjX^ov. 

28 'e^^jaOov tiracx tS 'urxT^Qi;.^ k^ IxyiKv^x ilg tov x6ay.ov' titxKiv x<pir]iJt.i rov 
xoa^xov, ^ "Gjopvjo^xi 'UJooQ tov 'vrxTs^x. 

29 Aiysaiv xmcfi ol ixx^i^jxl amS' '^l^s, vvv zTx^oy^aLX XxX^^j k^ 'utx^oi- 

30 fxixv b^sfAixv Xsytic. Nyv o'l^xfMV oti ci'Jx^ zrxvjxy ^ 8 y^^ttxv 'iyttQ '(vx 

31 riQ as iponx' iv rarw 'uxigsvoij.sv 071 dno 0£a i^riX^iC' ^Az£y.oi^r] xvro7c 

32 & 'lj3C7af' "A^n 'STi<r£vfi£; 'iJs, £^x^rxi ucx, !^ vvv iXrikyhv, Xvx axo^- 
zia^riT£ '£y.x^(^ slg ^a 'i^iXj icj £y.£ ^ovov d(priT£' jc. -dx f/^< ix6v(^, oti 

33 zjocJYi^ ix£T lixs £<ri. TaCra ?,£XxXy}xx vtMVy Ivx iv iiAoi il^rivriv 'i'/jiji' 

iv TW X0(7[/.'ji ^Ai\l>iV £X^-' ^'^'^^ dxP7^iT£, iyU y£VlKY]y.X TOV x6cr[Aov. 

XVII TATTA ixxXTidBV 'lr,<JBCi x^ inri^s t8? o<P^x7\iahi; civts ili; rov 3^x- 
voV) Xj bIks' UxTS^f iXr}Xv'hv /j cc^x, ^o^xaov era tov liov, 'ivx x^ vioi; 

2 (78 $o^X7ri as. KizSwf 'i^c^xxg xvTcp i^aaixv -urxuric crx^xcc, Xvx t>txv 

3 ^£^ii)xxc xvTO) ^(^(7Y) xvtoIq ^^y^v xluviov. AvTYj ^£ i^iv ^ xlmt©^ ^uy}, 
Yvx yivuaxuai as tov (Jt-ovov aXn^ivov @bov, x^ ov xzi^aXxg ^lYicav X^t^ov, 

4 Eyw as £doi;x7X btil tyjc y^ii ro ecyov £T£MixiJx Qt:cu:xx; [xoi ivx 

F t f 's:oif,7U}, 20 2 TO KATA IHANNHN Cap. xvii. 

' 6 'UT^O T8 TOV }iC(7fJ.0V ilvCil, 'UTOi^lX COi. 'E(pCiVi^K(J(X. CH 70 "cVOl/LOL Tol; dv^ 

7 /^ 70V T^oyov era ril'^orimai. NDv 'iyvwmv on 'muvrx oa-a is^ljKoc; (aoi, 

8 7!T0C^(X. as ig-iv. '""'Or; ra ^riy,oijoi a: ^e^^mg [xoi, ^io'xxoc amolg' ^ avroi 
eXoc^ov, ^ 'sy'JuuoLV aAj^Swj on zra^x as f^^ASoj/, it^ siiigsva-av on av y.s 

9 d'Ksi^a'Kag. 'E^w "niB^i ocinuv i^ulu. s cts^; rs yJ<T[X8 i^u^Ju^ <xKKoi tsrspi 
I lo wi/ ^i^xy.di; [J.oi, 07 i aoi slat. Kou tcc i[xx 'uyanot aol i?-i^ ,^ to ax if/,t£' 

II iij $e^o'^ixa[xoii h o(,v7o7c' Kcci 8K sn eI[Ai iv tw xoa[A(fj jCj 8to; iv tw 

Koa(J.(j) slal, JCj £yw -zzr^oc as i^-)(piicn. IlaTf^ a^/fj 7Yionaov uvT'd; iv tw 

>^' 12 ovoijiocji aiij w ^s^uzxg [aoi, '(vot. uaiv ev na^ccg ^j.hq. Ore j^/z'/^y jw£t ocu- 

Twv £y Tw y.cai'.o:^ tyw sjyj^bv 0(.v7bq h tm ovoy.cCii an' tg Ss^uxxc l^ot 

£(pvXoi^oc, ^ yj'sic f ^ -OCVTuv dnwXsTo, « |c^ wof tJ}^ a7rcioA««$" tW J7 

1 3 y^ot.(pri 'S7>.>5^w9^^. Nuv J's -sr^of cs 's^y^oi/.oiti k^ ra.v70i XocXui iv tw zoaixw^ 

14 iW SX'^''''' '"^"^^ X'-^'^^^ '^'^^ ^V'^" 'niE7:?,Yi^uf/.evr]v iv avTolg. 'Eyu: ^i^uxx 
av7o'ic Tov Xoyov as, ^ z6ay.o; ifxiaYjasv 0iV7iiCi 071 iz dah sx ts xoa~ 

15 [AH, xa^xg iy'2 ax ely.} ix 7s xoa^KH. Ovx I^wtm 'iva d^yjg uvrag ix th 

16 xoa[ji.s, aAA' Yvcc 7Y}^narig av78g ix th 'uiovYi^a. 'Ex 7s xoa[Xii ax slal, xol- 

17 Sw? £'/w £X T8 ;^0(7^B aji! Sift;. ^ Kyixaov avTag iv t)^ xkf\^ziCL an' o Ao- 

18 7^ c7o^ u'KrMnx. i?i. Kis:9'j;$ f/^s di:i<^a7.ag slg tov xoa[Aov, xdyoo 

19 aVIrr/Aa aura^ £/^ '^ov xoa[Aov. Kxl vns^ xvtwv iy^ dyitxlij) l^auToy, 

20 tW ^ aUTOf W£T/V Y]yiXa[J,£VOl iv XT^n^SlX. Ov TJJZ^). TBTWV ^l £^WTW jMOVOV, 

21 aAAa /^ '5r£^i tccv -sr/rsuoyTwy J;^ xa Ac^/a aurwi/ s^V Sjws* Xvx 'srxvjeg h 
uai, xx^'2g av 'uixtzo iv i[j..oi^ xxy^ji iv ao], Ivx Xj av70i iv riixiv h SaiV 

= 22 "ivx xoa^JLog '5r<r£i5cr>5 'on av [A£ xnig-aXxg. Kxl iy'2 t^v oo^xv y]v ^i^ooxxg 

23 fto;, ^e^axx xv7olg' '(vx miv £y, xx^^g Yi^etg'iv ia[xzv. 'Eyu iv xvrolg, 
)i av iv i^Jto^f Ivx uai 7£JeXa'j)[xevoi slg £V, Xj Ivx yivuaxri xda^JL©^ on 

24 av 1/1.2 xnifeiXxg) Xj r\yx-Kr\axg um^g, xvMg iiJ.1 Yiyxi:Yiaxg. TIxts^, k Cap. xvii. EYArrEAION. 203 

af ^i^umc ^01, dsXu '(vol oTra z\\n iyu, mmvoi Sen [.tST 2^h' ivx decc- 
^ujai TriV ^o^oiv tyjv s^j^v rjv 'i^o^xoic y.oi, on Yi'yoL'Kriaug /as 'Vt^'o Kc<]oL^o7^r\(; 

25 Koa^a. naT£^ ^imis, k^ xoay^og as i% eyvw, s'^w §s ae syv^^v, j^ htoi 

26 syvcca-uv 'oti av y,s oini<r^i'kaQ. ¥.ai iyvu^^iacc amolQ to ovo[.ix ca, -^ 
yi/u^iaw' X-jy. r\ dyunri y}V YiyxTrriaac f{£> £i' ocvtoIc jIj icdyu: Iv otmoic- 

xviii Ti^TTA dn^v 'irjcra?, s^jjA^s cOv tol; y.cM^cAg aviS zrspav 7s 
yji^idp^ii Tujv Ks^^'xVj 07i8 riv x'^z(^, slg dv slayiX^ev avTog ^ ol [xci^rjToil 

1 a'JT8. '^y(^ii ^£ Kj 'iS^XC, ZTd^OiM^g OlVTCVj Toy TOTTOV, OTl TiTO'K}Jl}llQ avv~ 

3 >?X^^ ° 'Iyi<j5q em ij^stoc, tuv iax^-oJo))^ avis. 'O Sv 'Ih^ixq T^u^'mv r-i]v az^l- 

4 v'2v j^ AajuTTiZiJwv }lj trrAwv. ^h^asc Zv slau; zkxvtsc to. i^-)(o^£y!x. ii: au- 

5 Tov^ s'^eAdwv ihzv ocvTols' T^vx ^rj-.^ns; 'Attsk^i^-^ctuv avroy 'Iyjchv tov 
'Nu(^oopouov. Asyet olvtoI; 'I-^cHq' 'Ey^ sli^u EWrixet ^s k^ 'laJ'iXf, •sra- 

6 px^i^ac oiVTov, [JI.ST auTwv. 'flc Sv iirtsv ix-vtoiq' 'Oji iyx zl^i' dnriX- 

7 h)i .ih Ta 07r/c7w, it^ Irrsacv yv.\/.7.i. WoCkiv Sv uvt^c hvi^'^TYiaB' Tivx 

8 ^YiTiiTS'', Of $1 eTnor 'Ijjijav rev Ncii^u^ix7ov. 'Azsx^i^y] 'lr]78c' Ehov 
g v^Aiv on f'^'M elfW il Hv iy.B C^T^rs^y u<pijs rara; v-Kv.yav. 'ha 'mT^riP^Ari 

Xoy^ ov tiKsV ^Oti a; Ss^o^y.xc [■^oi, ^x. d'n^'kzaa s^ ot,mm s^hx. 
10 2</AWV av YIsT^^ s-)(U)V [AOC)(jxi^y.Vj ei>.xv(7£V ocvr^,Vy k^ sTTXicr-e lov ts 'A^- 

yji^mg .JaApy, y^ di^ixo^isv aura to mtov to ^s^iov' riv J'l oyO|U.« tw JaAw 
■I I MxKyJ^. EtTTEj/ av 0' 'ij^aa^ tw rieT^aj* B«A£ t>)v (xiyui^ixv [era] f/j 

12 'H av cTca^x ^ j(f Afiz^^o; ;^ ol viiYi^hoLi twv 'laobc/ccv cvvb.oitov tov 

13 'ijjcravj ;^ fJi^o-av aurov. K«i aVj^^/ayov aJrov -sr^oV '^Avvocv 'urpmor nv 

14 7iZ^ 'sr£v9550f Ta Ka.l'x(pXy o; ^v d^yiB^^VQ is ivixvrs ixavn. "^Hv ^s 
Kix.\'x<pxc avixtaXivcuQ rotg 'laJlx/o/f, ot< au[ji.(pspM bvo, xv^px-kov dno' 

1 5 Xia^xi ms^ Ta A^.a. 'H;ioAa5^/ (5e tw 'ij^o'a Siftwv IlsTpoc, ^ o aXKos 
IKvMtyi^' J'= ^oL^riTYiz hiiv(^ ^v ym'^og tw 'AoyjBouy ^ auyt^/a^Afle tm 

't " 

I)30-a 204 TO RATA lOANNHN Cap. xviii. 

1 6 'lj5o-8 uc TTiV iXuA)i V T8 'A^p(;£^£Wf . 'O Js n£T^(^ ikYjkei tjy^oc TY} dvpx. 
g^w. i^Y]>Asv h ^OL^YiiYiQ ciXKoQ^ og riv yv^<;oQ tw 'Aoy^is^ei, f^ sins 

17 T>^ ^v^uPUj ^ SiVj^^^afs Tov risT^ov. As^^ sv )9 'UTXi^iaxY] )5 ^vpupoc TW 
risT^w' Mr) ;^ cri) e;;; twv (AOi^riTccv a tS dv^^an^ Tara ; Aiy^ imv(^' 

18 Ou<>i s/jwA EiV>^;^^/o'av J^s o< J'aAo; ic^ ol vm^Peroii dv^^XKioiv TfTSTtof^zoTSc, 
oTi ^Ijvy^oc Yiv, -^ Ih^iMivovjo' v\y ^s [xst aurcov n£T^(^ Irwf ;^ ^s^- 

19 {/Mivoy,svoc- 'O av 'A^y^is^sv; ■^^urrias rh 'lr]a8V zts^I tuv y,OL^Y]}uv olvtS, 
2,0 /Cj tzTf^t tJ]$' ^i^xyjic oiVTii. ^Azsx^i^y] avTU 'ir/aa;* 'E^w 'srxispYjaix 

i'k(i'Ky\70i. TW Koa[/M' iyui -woiyjoje i^l^oi^a, h tri avvoiyx'y^j ;^ Iv tw /sfw^ 
2 1 oTTB 'srai'TOTS oi 'l8^ouoi (jvvs^yonoLii Jij iv x^vifja iXuXrio-x a Jev. Ti jwe 

SKsouTac}, i'ns^mt'io-ov t8S dkYiKooTU?, Ti iXoiMo'X avToiC IJf, aro/ ol- 
2 2 (5'(X(7;v a sTttov syw. ToiiiTX ^s ocvtS zl-Kon(^) hq twv vtcyj^btuv 'utx^s- 

^yivm; £^(f)KS ^oiniai^x tw 'l^cra, si/rwy Outw^ dnox^ivyj tw ^A^yjt^a'f 

23 'A7r£;^^/9)5 auTW 'I'/^tjaf Ei ;(:(?:;^w; i/vxMf^oc, y.u^rv^YiJov 'srs^l Ta ATiz^a* 

24 £{ J's xaT^uCf n ixs ^s^eic; (Anh^T^sv [av] «utov ' Avvxs ^shyhov 
'ui^oQ Ka.'ioi<poiv TOV ^ A^-)(j.2^ia.') 

25 "^Hi/ J'fi S/jWwy n£T^(^ eVwc ;^ d£^(jt.ciivo[xsv(^' einov hv xvtu' Myj ^ 

26 au ix TKV f/(«9>i]wv auTs f?; 'Hpv^a-oc^o Ixeivoc-, yt^ eizsv Ovx sli^i, Aiya 
fff Ix Twv (^'aAwv Ta 'A^;)^;£^£Wf, avPyzvric wv a dmxo^s. HIt^®-' to w't^oV 

27 Ou/£ f'yw eg fTJbv £V TW ;^r'7rw (/£t' aura; Hi/.'Kiv iv ^^vncrixjo IlsT^f^, 
K^ fuOgws dT^sxjo^^ i(pK)Jn7£y. 

28 AFOTSINay tov 'l^o-ay aVo Ta Ku'idipix, sk to 'UT^OLnu)^io])' rjv ^e 
'UTp(*)'U' ttj avroi ^x thrihkov tig to 'uy^ocnu^^iov, Ivu [xri [/.ixv^ocaiVi «AA' 

29 IW <pdyji7i TO ^oLT/jx.. 'E^^aOsv ay IlAaT®^ ct^o^ auTaf, ;^ £/7r£' 

30 TiW xoLTYiyo^iav (ps^fjs xocjoc Ta avS^wTra TaTa; 'A7:BX^i^Y]aa.v >^ ftTTov 

31 aJrw' E/ /xj) ^v aT(^ xaxonoio^, ^x av aoi -moi^i^oiXOiyBV olvtov. Y^lnsv 
h avToiQ UiXoLTOQ' Aoi'^ijs olvtov Vf^aCj ft^ xoijoc tov vcy.ov vyuv xpivixjs 

32 uvtIv. Ehov bv ocJtw ol 'laJccIoi* 'Himv hx 'f^BTivaTtoxlfiVoii a'J*£ViX. "^Ivx 

Ao7^ Cap. xviii. ETATrEAION. 205 

33 Acy©^ 73 ''l-/}a8 'srA/^^wSjj, ov slnsj (7yiy.Kivuv 'uroia ^^varw ^'//CSAAtV aVo9- 

34 Tov 'iriasr 1^ slnsv avm' 2u sJ ^xcnXsvc tm 'JaJ^^^iwv; 'ATisxpi^Yi olxj- 
Tw 'J)?(78S'' 'A^' f<xuT8 ai) t5to aI/^?, /^ «AAo; cor Snov 'srspi i[/.8; 

35 'A7r£;^^/9)^ n<AaT@— MjjV/ I7W 'Ih^ckioc f/fc/; to £9v(^ to croj/ )i 01 

36 'A^y^is^^s 'UTu^i^uxdiv c£ £[^01' ti hoiricraCi 'ATtex^i^ri h 'ij^craf 'H /3«- 
o-;A£/i% >5 eixYi m %?iv Ik ts kocixh thth' el ix tb xoaij^a t8T8 ^v n /3aa<- 
As/a )j £/x)i, oi vTrri^STXi av ol £[^ol io'yc^vf(^ovjo 'ivx (jlyj -cra^aJoSw toJc 'la- 

37 ^scioic' vw J's Ji ^X(TiX£ioi n f/A)5 «;£ eV/v £VT£i!9fv. Et7:£v Sv auTw n<- 
Aax®-" Ou;j8y l3x(nX£vc S (xv; ^Az£X^i&yj 'inaS^' 2i) A£y«f ou jSix- 
ai7^£VQ sliM f^w. £yw f/f tSto ysyhvYJlJ^xiy )^ £U T8to ^A)i)Au9a £iV tov 
HOdixoVy Yvx iJLOi^ru^riao) tjj oi7\Yi^^x. "woc^ uv ix Trjc olXr}h'ioi;f axnet />t,a 

38 T^; (^ww. Af/ft auTW n;A«T(^* Ti hiv dxri^fiot; Kou t5to e^Vcoj/, 
WAfv £^}5a9£ -cd-^oc T8f 'l8(5«i8f, }^ Tiiya oivtoIq' 'Eyw sJf/Aiay a/T/av 

39 iv^icrxu iv avru. "'E<ri Ss avvYi^£iX v[mv Yvu hx i'lMV dnoT^vau iv tw 

40 ^oia"xx' /SaAEo-flfi av u/aTv dzoT^vcru tov ^xaiXix tuv ^la^xiuv; ^Ex^xv- 
yxaxv av 'sraA/v "cravTff, Al^ovTff* Mrj tStov, aAAa tov Bx^xS§xv' rjv 

XIX (J"£ Bx^xSSoic A>5r>i?. To''t£ av £A«^£V 0* ITiAaT©- tov 'I'/jijSv, ;^ £/x«r/- 
2 ywcr£. Kai o< r^ocTiwra/, 'srA£^avT£^ ^£<pxvov 1^ xxxv^l^v, fVffl^jmv auT8 

3 T^ X£<Px'KYiy Xj 1[J,XT10V WO^cpU^Sv 'U!£^l£^XX0V XVTOV Kxl sT^SyOV' Xx7^£f 

4 ^xaiXsvc Tuv 'laoauov ;^ sJ^/Jav auTw ^V.7ricr/xaTa. 'eSa§£v av 'usx'kiv 
£^K n/AaT(^j >^ A£/f/ aJroTf' '^iJ'f, «yco u^vtrv auVov £^w, tW ^/^/aJif 

5 ot; £V «-jtw i^ixixv xhixv £v^icrxK. (E^r/T^kv av 'lrj(78f £^w, (po^sov 
TOV xxcxv^ivov <r£<pxvov, K To 'sro^(pv^sv I1/.XT10V.) Kxl "^.iyei xvtoIq' "'i^s 

6 avd^WTT©^. ^Ot£ 8V £l^ov XVTOV ol ^ Aoyjz^aQ Kj ol vTtncsTXiy h.pxiyx^ 
axvj 'K£yovT£^' STau^wacv, ra'J^cc(70V xvtov. Aiy^i uvtoIq h UiXxi©^' 
Ax^fl£ XVTOV vixfig, Xj cxu^uia-ciJ£. iy'2 yx^ iy^ iv^iaxu sv 'uvtu xItuv- 

7 "AKcX^i^Yiaxv xvTU ol 'laJalo;. '^Hi^eiQ vofj.ov ey^ojjisv, ;^ xxtx tov vo[xov 

r^lMv o'^ftAft xno^xvHVy %ti ixvTh vm [t«] Qbh hoi-fitjev. 2o6 TO K A T A I H A N N H N Cap. xix* 

8, 9 ^Ore h 'riKnosv o IlAflfT©-' tbtcv tcv Aoyov, (xxXXov i<poSrM. Kai 

«£7)]A&£V d; TO u^otiT'^^iov 'WCi^.iVy ^ T^iyti tw 'Ij^o-h' IloSsy f? cv'-, 'O (J^s 

lo 'lj](ra; dtoK^iaiv ■•dn \^<x)XVJ cuvrS. Aiyet Zv avru o II/A^'t©"* 'E//oi s 

7vCeAft'f ; a^ oiJiXf or/ s^8<Jta,v £;\^w ray^c^cT'^i' crs, ;^ i^ajiuv lp(w octtoAu- 

1 2 f^ft. 'E;^ rata £(^>jt« o H/Acct©-' aTroAucr^i aurov o{ J's 'la^n'ioi %k^o(.~ 

IpVf XsyovTs;' ^Eixv tStov dno7\vayic, in ei <pix©-' 78 Kxiaoi^©-"' TiSoiQ 

130 (SoicriT^sa avTov 'sroiuv, dviiXiya tw Kocicra^i. 'O av fliAiJCT©^ axscrotg 

' tStov tov T^oyov, rf/c^yz)) s^a rh 'iriaZv, j^ sm^iasv Im is /3)^jU!Xt@-', £iV 

' 1 5 ujocwv. Oi (5s ix^xvyxcroiV '^A^ovy d^ov, g-ixv^oxrov avTov. Aiya OLVTcig 

UiXa.j(^' Tov ^uaiXsoc J//wy rau^coaw; ^ AT^iy.^t^wuv ol 'Aoyjz^aQ' 

1 6 o^x. t-yoiizv jScidt'hioi « /A)5 Koiiaix^x. Tots h 's^x^iiuKev otvTO]/ uvtois 

l^rjAdsv slg TOV "Kzyoij^ivov Koxvm Tczovy bV T^syerxi 'ES'^aiVt FoAyoda* 
^ ^ oTra (XlItoi/ sVau^wcriZV, ,^ jwst' aura aAAaf Juo, iffsv^sv i^ svjevhVi iaecov 
^9 ^e TOV 'ijjaav. '^Eypx^z §s ic^ titXov nzAaT©-*, ^ £3)5;i:£V im ts fflfu^a. 

^v J^£ yiy^xixyhor IHSOTS O NAZaPAIOS O BASIAETS THN 
20 lOTAAinN. TStoi^ 8V Toy t/tAov tjto'KTkoI dviyvuidxv twv 'la(5'(>:/coy ot; 

sTyui' ^v TYi; zjoXsojr To-KOQ oTT's hxv.oo)^'/} 'ij^craf* ,^ j^v yzyoxiii^^aov 
2,1 'ES'i'lxiri, 'EAA)iv/r<, 'Pwjaai"o. '^E'Xzyov m tw ITiAaTW o; 'A^y^ts^^^; twv 

'l8(J'(X/'wV M)5 y^y.ips' 'O ^xaiXsvc twv 'Jaob^/wv ocAA' oti izav®^ ehi" 
12 Bxai?,£v; £l[Ai twv 'la^xm. "ATit-x^i^ri o YUXxt'^' '^O yiy^oi.(px, ys" 
23 yox'^-'X- Oi ay ^'^XTimxiy ot£ £<ro(.vo(/^axv tov ^Iyitsv, 'eXxSov tx ly.xTix 

avTH, (^ £7:oir,!T7.v T£a<JXox [J.s^ri^ ha7'{> ^^xtixtyj p£^©">) }^ tov yj.- 

TUiV'SC- Cap. xiK. E T A r r E A I O N. '207 

24 Ti;y«* nv ^i '/jt!^)) oio^x^^, i>i ixv (ivu)hv \)(!^av:o(; ^i 0A8. Einov Sy 
TJTpcc dXhitX^Q' l\\y] crytcrxiiiv o(.-orh, dXXof. Aa;)(w^£y "vrs^] avrS, iiv'^ 

25 O; [jXv Sv (T^oiTiltiTUi TUVTOL i7toiY}7iXV' El?Y}y.et<7Civ ^£ TJTiX^x Tw rat-'^w 

T8 ']y](78 n [iriTYlO iX'JT8, ^ Yj Oi^ST^^r] TYlQ fJ^'YlT^OC CUVtS, Md^lOl Yj T8 KAoj- 

26 7:0c, }^ Mapix n May^oiMvyi' 'iJlcra; Sv iJwv tyiv [ayitsox, ^ tov y,y/^rJJY}v 

2 7 'STxps^ooTa, ov YryocTTa, Xiya tyJ fxriT^I otvrS' Tuva;, /J'a -J/cf o-h. Eini 

A£7« Tw ixa^ri'iTi'* 'iJa rj //jfrj^c aa. Kai aV ImtiriQ ^'^i ^^<^C f Aci^sv aJ- 
28 Tj^y jX'yA-i]7Yji; il; tx I'iiX' Mstoc tuto s/J'w? ^Iyi^^q oil Vja.iijci Yi^Jti t£- 
2 (J TsAtra;, Tva TsAfiCofl^ j^ y^0L(prii y^iyci' A/ij^w. 2;^£u©" av £Arr/To 0^8^ 

[i£(ro'/ ol ^£y ztXyjo-uvtsc (77:of<yov o^'dCy -^ uc7i7W7rw 'srg^iOsvTSf, -w^ocrYivsy- 
30 ^av a'JT8 Tw ^cfxixli. '"''Ots 8v sAa^g TO c^oc 'l>ja-5?j fT;T£' T£r/A£rar 

Kj HT^iVX; tY}V H£(poCknV, t^Oi^S^UXS TO 'WVSVIXOC. 

3 I 0< Sv 'iH^aioi, Tvx [XYj [leiVYi em ra rau^a ra accyocjx iv tw coi^hxTcc, 

izH 'urx^xcrxsvY} ^v, (Jiv yxo y.zyx'kn h Yiy.s^x imm ts (TX^SxTa) ti^xtyi- 

32 (Txv Tov TliXxTov Xvx xxTSxyxcTiv xvTUV TX axsAY], iu ddxaiv. ^HX^ov Sv 
ol <^^x\i^Txii )ij T8 /x£y -sr^wTa x:<lix^xv tx cksayi^ ,^ th aAAs ra cirat;- 

33 ^co9£i/7of ai^TW. 'Em ^e tov 'irjaav £A9c'j/7£;j w^ £i^ov auroy rjJVj T£9j')i;i:oTiir, 

34 8 xxTsx^xv «v't8 Ta aKz7.YC x70\ Sg toov (r^XTiaro)v y^oyyY) xinS tyjv- 

35 -srAfu^ay fvuH£> -^ £u9iV s^rMsv xl[/.x Xj v^x^. Kul o iu^xxug [xsy.x^v~ 
^Y]xs, Xj xXti^ivyi xvtS hiv Y] [xxPTv^ix' xdxfiv(^' cl^tv cTi x?^n^n ^-^y^i 

36 hx v^kPsQ iz-i^bv^yHs. "Eysvijo yap txvtx tvx yj y^^x^ri 'ui'Kyi^'-'M' 'OfH.v 

37 8 avvToitYia-slxi xCth. Kxi -rnxXiy stepx y^x(pyj Xiya' '^Q-i\)0))TXi ilg c'V 

i^£X£VTli)7XV. 

38 META J'fi Txmx r5^wTJ5cr£ tov HiT^xtov o ^lx7ri^ o xno A^i[xx^xixc.i 
(ujv y.x^y]TYig T8 'irjfjS) xiKpv(ji[AS)/@-' Ss $iu 7Ci/ (pcCo)/ rxv 'Jb'Jxhcv,) Yvfl 
x^)] TO a^^x T8 'l^<J^' y^ hh^zxi^zv o IliAaTOf. iihhv Zv it^ ■^os to a'l'iJ^cc 

TH 208 TO K A T A I £1 A N N H N Cap. xix. 

39 78 'I/JO'S. "^HaSs $s ^ N;;^oJ)5jM(^ (o sX^m 'ur^oc tov 'ij^tray vvxjoc to 

40 w^uToy) (p£^m [Aiyjj.x cry.v^VY]^ ;^ dXorigy ucrei xh^xg izxTov. "EXx^ov hv 
TO (TCciAX T8 ly]aS, Kj £^rj70(.v avro iv ohvioig [xstx twv a^WjwaTwi', m^xc 

41 lOf^ Ir/ ToT; 'is^xioic hTix(pi!XC^eiV. "^Hv S's iv tw tottwj otch sVau^wO^, 

42 ;i:>57r©-', ;^ Iv tw ;r)?7rw ftv^j^^ov xxivov, iv w jJJ'sTrco hJ"^; ItsO)]. 'E;ki5 bv 
(5;a Trjj/ •UTOi^xaxivnv tuv 'la^xiuvy on ifyv; riv to //vjjjWf/o)', Urimv tov 

XX TH J's ^ijc Toiv aoL^SxTuv Mx^ix yj Mxy^xXrivr) 's^'/bIch ot^wI, axoTixs 

2 STi ^aYj^j els TO (xyY)y.6iov' it^ /Sastt^ tov Xi^ov T^^i^ivov h ts [AVY}y.eiis, 
Tfs;)(« 5v j^ s^-xjETXi "rn^Q 2i]wwva UsT^oVf f^ zr^os tcv otXXov [ax^yi- 
TYJv ov s'pixei 'ijjtrSf, ii^ Xeyn avroHs' '^H^av tov Kv^iov ix tb /av>j- 

3 j(A«», f^ 8K o'Qx^zv 'STs Urjmv xvtov* "E^yjX^sv av IleT^of, ;^ «A- 

4 Aof [AX^iolriCi i^ n^x°^i° ^^'^ ''"'^ ftvjjjt/cwov. 'Er^s^t^oy J'e of Jb'o 0^8, ;^ oA- 

Ao; [/.X^nJYig 'UTPOi^oXlf.Z TXyjOV T8 n£T^8, J^ ^Aflg 'ST^UT^ ilQ TO IMYi" 

5 'jw«oy. Kat tz'oi ^xxvt\jxq ^xi-Kei xh[j(,£vx tx o^mx' s fj^ivToi ilariX^iv* 
-6 ''E^xi^TXi tv lifyMv risT^©- dy.oXa^m aurw, ;|^ s/V^Aflgy «V to {jivr]y.£iov, 

7 ^ ^ew^^ ra odov/« x^[Ji,bvx, j^ to a^^x^iov, rjv ht tyiq Xi(pxXnQ «Jt», 
8 ^BTX Twy ohvim x^i^svov, xXXx x^f^^ ivTeTuXi<yy.svov ^q svx Toitov. 

8 ToT£ «v s/ct^aOs >^ xXX^ (xxh'^nc fAScov 'zrr^wT®- f/V to ^vjj^f/ov, j(^ 

9 ???£, j^ iirig-Evasv. Ov^szu yx^ -pciaxv TYJy '/^x(prih ot; (3« auVov s-ii ye- 
jo, II x^usv xvxqrivxu 'An:J}A9ov ay -zirccAiv u^q sxvt^c ol [xx^nJui Mx^ix (5s 

ekrjHa tu^os to i^vrifAaov xXxtHfTX sfw. wV 8V £;i;Aa<£, ^x^sxv^sv sic to 
I 2 ftvjjftft'oy, ;^ dsiti^a Juo xfyiXa; iv Xsuxo^c xix^£<^oy.£V8Cj svx Tir^og tJj ;ff- 

1 3 (pi;iA-^, j^ Bvx 'cr^oc toI^' 'C7ocr<y, 'ona sxfijo to (rwjwa t8 'J)jas. Kat Al^/ac/v 
aur^ ixHVor Fvvai, Ti nXxifii^ hiyn xmolc; Oti rj^xv tov xv^iov [xn, 

14 ^ 8X ol^x -zzra g'O'/jmy auroy. K«< T^.j~Ta shsjXj iir^x<pY] slg tx oT^iira, 
i ^ ^ ^i'j^Pi"! TOV 'hjQsv Irwra* k^ ix ri^ei 'oti 'iriasg i^i- Asyet auV^ 

'kio-'d;' Tvmi) ti xXxi^Ct T/y^ii ^rjTfiC', ^Exavri, ^ox5ax oti xn^d^os 

ici, €ap. XX. ETArrEAION. 209 

eV/j ^^^yii otVTu' Kv^i£) si cru iSx^oiaotc avTov, she ^01 to-h avTcv %^n~ 

16 HOic-» }C(xyu} oivjov d^a. hiyn auT)^ 'ij^traf MiX^;a. l,T^a(peiaci ernvn 

17 Af/ei Oi'JT^' 'PaS^ay/. (0 xiysrui, ^i^xaxoiXt.) Aeya oiVTrj '\Y\(ji(,' 
M)) /AS K7r]8* (aTTw 7^^ dvci€s^y}y.o: vr^oc tov 'uyxTe^oc, y.H') zro^evs ^s 
'GTPo^ T8f d^s}^<pE; {Jis, )c^ sins avro7c' 'AmSx^vw 'vr^oc rov 'urdTs^x y.s j^ 

1 8 'nroiTs^x Ujwcov, i^ ®sov y.8 k^ Qsov L'/awv. "E^ysrai Moc^tcx. >j Moiy^aT^riyn 
dnoifyeXXsax 701Q ixoi^riToCiQ oti su^xxs tov Kv^iovy j^ ravTix. slnsv aurjj. 

19 Oucry^c yv oip;«f, tJj >]|we^a ixHvy], rri [/.iS. rwy cra^^iZTWj', ;^ twj/ 5'u^wy 
xsxXeiaiASvaVy 07ra ^aav o{ //aflj^r^Pii awnyiJ'SVOif ^u tov (poSov Ti;y 'la- 
Ja/wf, )f?i9fv 'irjaS^ ;^ ef/j sic to ftlcrov, <^ ?if7« auVorf EI^yivyj vy.lv. 

ao Kat t5to f;Vwv, s^a^sv olvtoiq txq x^^xq >i^ tw vlsv^xv ocvtS' ^yv.^ 
1 1 ^r\i7ix.v ay q\ ixx^yjtou l^ovrsg 7ov Kv^iov. Einsv av auroTf '1)9(7^^ 'gsvM-j" 
2i2 Et'^J^V)] upv* ;f«9w; x'KS'^x'Kxs [AS 'sroijrj^, xdyta ^£,017:0) Ujwa;. K«; tSti? 

23 shav, ivs(pvaria-Sy i^Xsfet olvtoIq' Adc^sjs YIvsviax ctyiov. '^Av rivav d(piirz 

24 Txg diJiX^Tixc, d<pisvjxi xmoiQ' dv rivm K^xrYirSi xsx^xtyivtx'' ©w^xq 
(Je, sJq £X mv icc^sxXi XsyofAsyoc A;c5u/A0f, sx ^y [xst xvtc^v c'ts ■/jXkv 

250 'l^cra?. ^^EAsyov av aurw of aAAoi [/.x^yUxi' 'Eu^x.mi/,sv tov Kv^iov. 'O 
^£ sJmv auTo7$* 'Eixv /a>j kJw iv txtg yj.^crh aura tov tvzov twv ^Awv, ;^ 

jSaAW TOV Mx}v7.0V (Xa sIq t'oV IVZOV TWV JJXWV, ;^ /SiZACO T'/^V }/ft^^:^' ]W8 fiV 

26 T^V 'UT'XSV^XV XVT^j S ^1,7] 'Gn^BVfTOi. KOU /AsQ' Yj^/iS^XQ OZTOO 'UJXT.IV 7i(TXV 

scroo ol i^x^YiTX^ xmS, j^ @uy,x; [xsr xmm' s^-x/jxi o 'bjaa? twv dvoujv 

27 ■ xex>iacrfMV(cv, x^ s^ri si; to [/.saovy ;^ sli:sr El^nvY} vfJAi/. EItx Asy^ Tw 

©Wjwa" <^s^s TOV oxxlvT^dv C3 w!?£, ^ fJfi T«c yp^dQ /Aa* ;^ ipi^s TJ7V )/f/- 
^d era, ;^ jSocXs £/'? tj^v 'utT^sv^xv jw.a* ;^ /xJi ytvd x-kk^, dXXx 'cr/roV* 
28,29 Kat dnsx^i^Y} @uiax;, i^ £T7r£v auTw* 'O Ky^/of /Aa, k^ Qshr, //a. Asfe 
tiLmf^ 'l)i7af * '^Ot; ia^xxdg /k£, [0w^^,] 'STST^t^svxx; ; jaxxx^iqi cl pi 
UcvTSCf i^ 'UTig-svaxvT£i» 

H h h noAAa aio r O K ATA 1 a A N N H N Gap. xx. 

.30 no?kAa [xh HV Hj vXKoL crrif/.fiOi inoinasv 'irja^c ivuniov twv ^ccSjjtwj^ 

31 ccvrS, a ex i^i 'ysf^<x[j.i/.£vx h tw /Si^Aiw t8tw. Tovto. (J'e ysy^OiTtjociy 

hoc 'UTi'Tivar^s on 'ina^^ eV/v X^KTod Cio^ th ©£«, ;^ Tva 'STU^svovlig 

XXI MET A TauTCi i(pav£^U(7£V iixvrov ijsdxiv 'irjaSg roic (xoc^n'^ouc inl 

rric ra?J?.aiug, ;^ ol t8 Zs'^s^xiBy ^ aAAof 1;^ xwv fxo(.^Y]To:i/ amS $60* 

3 Af7<^/ auToTf S/[/wv nsT^©-*' 'TTrdyu dXievav^ Aiyaaiv auTW" '£fj(o- 

//.sSa j^ J5f/(ft'$' cruy cror. f^yjAOov, ;^ ivs^rjO'CiV zlg to 'mXom sufluf, ^ £j/ 

5 Tov ah/iixXov' a f/si/roi '/^^acrav 01 [Aot^Y]TOii on 'Jjjcra? fV/.. Azyei ay au- 
ToiV \ncr31;' Yloii^iUi i/.Yj n 'UT^ocrcpxyiov s^^ts; 'ATrsK^i^yjaxv ocvtu' 

6 Oij. 'O ^s sTttsv ccuTor^' B^cAi]^ sk Ta J'f^ia /xf|ji)7 t8 ztXois to ^ikIvov^ 
Kj £Ccrj7i]s. '■^ESxAov av, ;^ a;:: ex/ avTo eXKvaoii Xa'/yaoK.v dzo t8 'ZzrA)j3af 

7 Twv l-)(J}v(t)v. hiyn Sv ^OL^-firriQ l^^v©^, ov YiytXT^ot. Irjcr^Ct 7w IlgT^w* 
'O Ki^ioc ici- Sijwwv 8V UsT^oc, dzBcroic on Kv^iog £<ri, rov insvS'vTyiV 

8 ^i£i:^(^a-ix]o, (^v ydp yvfJLVoc) ic^ £^aAev iavTov els tjjv ddXaaaoLV^ Ol ^s 
uXKoi [/.x^YjTCii Tw 'm'KQia^iic ^X^oVf (a ya^ ^(raj/ y-xx^dv dzo rrjc y^d ^ 

9 dxx' uc di:o 'utyjx^^ ^locKoaim) (tv^ovJsc to ^ihJvov tuv ly^vm* 'dg ay 
dm^Y\(70iv dc T^v yyjv, ^xi-Knaiv d'AooDiidv xei[A£vriv, ^ o^d^iov him^zvov, 

10 ;^ d^ov. hiyn uvto7c 'Iyjct^;' ^Evsyxocjs df^o twv o^tx^im wv sTtidcrale 

1 1 vvv. 'Avib)5 I.i[Auv nh^^, i^ iiKxvcre to $ixjvov im Ti^c yrjc, [xstov l-^~ 
kvm iiiydxm Imrov 'ursvjriy.ovloij^iar j^ Toaarcoy ovjuv bx iayia^n to 

1 2 A=}/« auTor^' 0* 'I'/^o-af • Afurf, d^i^naocjs- Ov^ag $£ iroXya twv ]K«- 

1 3 fliOT&iv s^smcra; aurov* 2u ri; fl; s/J'ots? ot; Kv^loq ig-iv^ "E^-)(£Toa 
Sv Q 'Iy}78c, ^ Mjj.'odya TOV d^ovj )^ J^Jwa;!/ avTo7c, ;^ to oi\jd^ioy oi^omQ, 

4 TSTO Cap. xxi. ETArrEAION. 211 

15 '''OTg Sv Yi^i^YicroLV, X£/« Toi ^i^'jjvi UsT^u 'l)jo-aV* lij^uv ""ixvoi, dfi/.- 
za; [xs TtTXeiov thtwv; Aeya avTW' Nccf, Ku^is, av oioix; or; (piXu) as. 

16 A£y« auTw' Boffxs m a^v-a //ca. Asy^ «'Jtw T^OLkiy Szvtsoov' ^ijxocv 
luvxj oifxTtac //s; Al/r/ aJrw* N«i, Ku^/f, ai) ot^aQ on (piX'2 as. As- 

17 yet auTw' Yloiixaivs ru 'urpo^ccjd //a. As^^-^i aurw to tpitov' l^i^ocv 'ico- 
va, (piTifiC [xs; 'ET^vnriH o nir^of, or; shsv aviw to j^nov (lH}\ac //s; 
j^ stTTSv «uTw* Ku^/s, av 'UjOlvtol oi^xc' av yivusaxag ox; (piT^x ai' hsy^ 

18 auTW 'l)^cr8f* Boc7;^£ ra 'sr^obocjix. //a' 'A]w>iv a'^-^v Ajyw aoi-, ots YiQ ve- 
fcTff©-' s^t^vvvsQ asoLvr^v, >^ 'ws^iSTtXTac ons j^QtAs^* orav J'f ^//j^^o-^r, 

19 ixTSVfic lag X^^xi aa, >^ aXK(^ aB ^'^aety /^ otaa ozs s dsT^ag, Tsto 
Je shsy a'CjJMivuv 'utoi'j) davuTU) ^o^oLaa tov 0£ov. ;^ t5to sixajj', Xsy^ 

20 «UTW' 'AxoXb^^ lAoi. 'E7rir^a(pr7f Jg o ngT,^©" (Sxszfi tov [xahrriVj &V 
>5y'^;r« 'iriaicy caoXs^ivTUi oc ^ xveKsasv iv tw $simu iiii to r^fl©-* 

21 ixuVa, ;^ £i7r£' Ku^/f, t;; sViv o ■vra^a^i^^g as'j, Taroy iJ&;v oIIst^o^ Ae- 

22 ya 7u 'irias' Kv^is,. aVoj J'g t/j A£y« aurw o 'iriaSc' 'Eav oivt'cv dsXu 

23 //tfVftV £Wf s^ypinxi, Ti 'UT^og as; av drnxi^et [aoi. 'E^yjX^sv h o Xcy(^ 
aT(^ slg rsg d^£X(p8Ci oti o ^ol^yit^q eV«j/®" a^ uTio^vnaxei' ^ a;i: £r?r£y 
auTw 'Jyjaaf, on a'^: dzo^TinaKei' d?X, 'Eoii/ avzov dsXu ^sniv sag sa- 
X°(^oiiy t; TiT^og as; 

24 OYT02 fV/v lAX^i^TYig o (au^tv^Zv ■s;£^< rarwy, <^ }'^ai|;aj? raura' 
;^ ot^U[iSV oti dXrj^g hiv n (mx^Iv^U uvtS. "'E<Ti ^s j^ aXXoc 'nroXXd oax 

25 i-Koir\<TSv 'lYia^g, uTivcc idv y^oc^pyiTxi m^'' tv, h^s olvtqv oly-oii tov xoa- 
l^ov yvi^aM Toi y^0L(pojxkvQ(. Bi^'hix, 'A^>5v. nPAHElX 
212 riPAa'EIS Cap. i. nPAHElS TON ATION AnOSTOAriN. 

5 Ol; fc, 'urixp£i;'Yi(7sv socvtov ^(^vjiX. (iastoc to OTaOwv aurov) h 'sroXXolg tsz" 
fj^n^ioiCi ^i 39ft£f wv Tsacra^oiZovTOi oTrJavo^sv®^ ccvtoiq', i^ "Ktym tx -ars^f 

4 Tijg ^naiXiiaQ ts 0£S. K«i avm?^i<^ofx£voc 'wa^riyfaXsv ocvtoI; dno Is- 

c poao?.v[Am jW'/^ ■xj^^i(^s7^xij uXkoi 'urs^iy.h^v rnv inwyfs'Xioiv iS TsTotr^lQy 

7iv n^^(TOijs //(8j 0T< 'luocvvrig //CSV l^«7f]/cr£!/ uJbcl/j u/!Af7f ^£ ^UTfjia^asa^s 

6 £V UvsviAOiTi ayto) 8 [ASTOC 'STQ}i}iXc TXVTixs ^l^s^ixS' Ol //fv 8y auvsX- 
flo'vTf? iitYj^cioro^v ixvTcv, XiyovTSc' Kv^is, « £V Tw Xf°'^?' "^^^ dnom^i- 

7 r«v«c 7y)y ^cx.(nX£iocv tw 'lo-^a>]A; Er/rs Jg 'CT^c^ ccvthc' Ov)(^ vfjLcicv hi 

8 yvavcii x^ovac n hohphq af o 'urot.Tvi^ 'i^ilo iv t^ I^lx i^acriot", d?^xd ?.yi~ 
\\;£ak ^vvai^iv IttsaQovti^ t8 ay/a riygu/xaT'^ Itp' Ujwa?* ;^ 'iaeaU [aoi 

fJCXPTVpSS SV T£ 'l£^8J0CXYj[Jt' iij £V Uoio-yi TJ) 'laJ'iK^^ -^ XoLlXOl^HOty itj fWf £a"-\ 

9 ya.r^ tviq ynQ' K«i Tixura £<7rwy, /Saettovtcov auTwv hri^^rii ^ V£<pi'KYi 

10 UTTsAa^fv auTov aVo twv oip^oO^iiLm auTwv. K«< w? ut£vi^ovt£c riaav £/V 
Tov ^pxvoVi 'STop£UoiA£V8 «UT8, ;^ {Jh, OiV^^s? §vo 'UTX^fi^'^K^crocv avTolg h 

1 1 eVSJJt; X£u;f5?* oi" ^ sTttov* '■^A)/(^^fS' TaXi'kcaQi, ri hn^XT£ £^^A£7rovT£f f/V 
Tcy a^avcv ; ar©^ o 'Ij^aa? o dvx'ky](p^eiQ d<p' vy.m elg tov b^xvov, htwq 

I 2 iX£V(7£Tai h T^OTTOl/ £'9£(XCrac79£ OCUTOV 't!XO^£VOlA£VOV ilQ TOV SOXVOV, ToTS 

u7r£Vf£4^Jci' £<V 'is^acrxT^niJ^ dno o^sc 78 hxX8^£V8 hxmog, o fV/v If/uf 
']£^acraAj]|Wj ax^xT8 £X°v o^ov. 
1 3 Kai 0T£ fiVrJAflov, dvE^Yicxv f<V to m£^mv, a i^irav xxTX^ivonsc o,t£ 
nsT^^ ^ 'ixmS^, ^ 'Icoayyjj; /J 'Aj/J^^f(Xf, <^i'X/7r7r(^ <^ Qw^aa^, Cap. i. TaNAnoSTOAaN. 2i^ 

15 KAI iv Tcc7g rj[jJ^iXic roiVTaic dvuToci; nlr^©- iv //-eVw rSv f/.tzhj^Vy 

16 g/TTfv* (ij:/ T£ oy>^(^ ovoiJLV.x(j)V in] to scvto o:q exxrov slzocriy.) '\\v^^c; 
ol^£?^(poiy eJW 'Sj^Yisi-^drimi t^v ypocprjv Tuvriqv, y)v Tsx^oans to Uvsv^a. to 
ayiov Sioi ro^ar©- AaoiJ" cts^i 'laJa t8 ysvoiJ.sva o^riys to7; avXXa- 

1 7 ^8cri Tov 'l>]crav* 07< xctji^^i'^ixriiuvo; Yjv cm ri[/iy, ;^ £?iax£ 7tv xXyj^ov trjc 

I 8 ^lOLHoviac TOivryj^. OOt©-* |msv bv ixTrjcraTo -^oj^iov ix th [xia^s tyjc cc^i- 

K'.a;' it^ ZT^Yjvic ysvoiASvoc iXccxyjcrB [AecroQ^ ii^ i^s-)(y^Y} 'UJoivTX tx uKXaf^vx 

19 avT8. (Ka; 'yvu(rov lysvijo zroiai to^c snxToiK^aiv ^h^aaoty.rJiXy cJrs x?,^' 
&^vxi TO "yjxpiov imvo Tr] Ihx ^iixXsxjff avrav, 'AxO^ooiy-oci Tiiji^ij ywpiov 

20 uiixdil^.) Fsy^aTfjcii yx^ iv /S/S?iw ipaA/xwy* Tevri^fiTu h szavXic amS 
B^Y)[jt.^i il ^n eVw KXTOixm iv otvTrj. Kur TriV i7:io-xo7:r}v xvtS T^d^oi 

I I £T£^©-'. Af? "sv tcov crvvBX^6vj(iiv nyuv dv^^uv iv 'Utxvt] x^^^^y ^'^ ? ^''^~ 

22 JjTiOs lij izn^^sv i(p' ■^[ixc Kv^i(^ 'ino'Sc, (d^^dfASVoc d-Ko tk (SxTfjia- 
[xxTog ludvvs) £ug tyic nixi^XQ i]Q dv£XY}(p^Yi d(p' YiiiSiVy (xd^u^x TTjC dvx- 

23 ^xo-eug avT8 yevia^xi avv yjixiv evx TSTm' Ka\ s^Yiaav Svo, 'lxa^<p tcv 

24 xx7^3{/.svov Bx^axSxv, bV in2x}\n^r] "intr©", ii^ Mxt^ixv. K«i 'urpoa-ev^d' 
[xsvoi sIkoV 2u, Kv^is xx^^ioyv(^<rx '^dvjuv, dvx^eiL^oy ov i^eXe^u ix ra- 

25 TU)V Twv $vo evXj XxShv tov X/\yj^ov Trie ^ixxovixQ txvttiQ k^ dno^roXri;, i^ 

26 )')g 'UTX^i^Yi 'laJa?, 'UToosv^yjvxi dc tov Tonov tov l^iov. K^; ih:xxv xXyi^bq 
xvTwv^ K^ ensasv hMp^^ In] Mxt^ixV k. (jv\':id]i^Yiipia^Y] [xstx twv Tv- 
^sxx dno<^o}Mv. 

II KAI iv Tw aviJ^nXYj^sc^xi Tr,v riixe^xv Trx UsvTrjXoirric, r^cxv xnxvrsi; 

2 ojxo^vixx^ov en] to xvto. Kx] lyhilo x^vu ix th i^xv^ Yiy^oQ mmp (ps~ 

^ofj.svYji; TsvdriQ ^ixix;, Xj inXviouasv oXov tov olxov k i]7xv xx^ixsvoi. Kxl 

I i i ■' u:(^(ir,(7xy, 2 14 nPAHEIS Cap. ii. 

oo(p^Y]axv, DLVTol; ^ixiAS^K^oiJisvoiii yXaaaai dcra 'zzrii^of, ixoi^ias ts e(^ hex. 

4 szoi?'ov uvTUV. Koii inT^rju^Yicroi)' ctTrav]-^ YlvsviAOijog d'/iii, st^ rip^oivjo Xoc- 
A^v he^oiis yXwjaixiCj xa^oJc to T[v£V[xx eJiJ^a ctVTOig dnoip^s'yfBa^ai. 

5 ^Haav ^s h "is^aaxKriy, mroixs'fjsi 'iaJkro;, ixv^^sc evXx^ac, XTto 'urxvloQ 

6 's^vnQ Twv v-Ko lov i^avov. Tevo^svYj^ J's rri; <P'My\q TocvTYjd crvvrjX^s to 
-sr^f/O©^, Kj avvsyjj^rj' oti yJx^oVj hq sxa^©-' rrj l^ix ^lotXexjo:;^ AaAavTWj/ 

7 DLVToiv. ^E^i^afjo J's wxvlsi; j^ s^avfAai^ov, Xiyovjsc zn^o; aAAj^Aa^* Ovz 

8 iJa 'sravlsf Stoi daiv ol XocX^^vrec raA/Aalo;; Kai "muc i^eiQ dnioiisv, 
exuTo; 77} i^ix ^iocT^ixju} Yi^itJoVy iv '/] iyivvYi^nixiV, Tld^^oi ^ Mri^oi jc^ 'EAa- 

9 [JUTai, Kj ol HOiTouBvJ^g T^v MsaoTTora/x/av, 'ln^xioiv ts k^ KuTtTtoi^oxixVy 
Hovrov }Cj rnv 'Aaiocv, 'l^^vyioiv ts ^ na]w(pi;A/(ZV, At'}/u7r7oVj ;^ t^ iiicr\ 

I o Tj]/- Ai6;)7; Tjj; ;ia]:x Ku^^ivj^v, ;^ o; sViJjjjaSvTSf 'Pco/x^ro; 'laJixro/ ts ;^ 

I I t^poa'fiXvjoi, K^YiTs; Kj "'A^oc^sc ; (kkboiasv ?.ot?^iivluv auTcoy Toug Y)[A£Ji^oiig 

1 2 yXmioLig Toc \f.iyx'h^ci 78 0£8. "E^i^avjo ^s 'nruvrsg ^ ^iri'^c^sv, cUXKoc 

13 CTpof aAAoy 7\iyovj£Q' Ti xv ^sAoi tSto sTva;; Etspoi Je ^Asua^ovTtc 

14 2Ta9«; (J's risT^©" cruv toI^ sv^skx, s'tt^^s tjjv (fcovi^i/ «ut8, ;^ a7rt(55- 
Os'y^aTo ocvTolg' '^Av^pBQ 'l8{5aro;, ;^ o< xocjoixinsg 'is^ytraAri/x iXTravTSf, 

1 5 T8T0 v[juv yvw<;'ov srw, ;^ ivooYiaaa^s Toi ^rj[AXT(X, [a.8. Ov /a^, ug u/xft'C 

16 vzoMfx^iXvsJs, ovToi y,s^v8(7ir £<ri yoc^ u^x T^iTYi lYiQ Yiiu^XQ' dxXx 

1 7 T8T0 sr; TO sl^ni^ivov §ix tS Zu^ocp^T^ 'lurjX' Kx] s^xt iv txIq layxtxiQ 
Yiixspxic {Xzyet ©ioQ) Ixy^z'^ xzo 7S 'nTVBV[/^XTOi y.^ im 'urxaxv cx^xx' 
ii ^po<pritiv(j8cnv ol u»oi u/xwv j^ al dvyxTs^s; v^uvj ^ ol vsxviaxoi v[x(i!V 

1 8 hpdaag ot^jovJxi, ^ ol 'UT^sa&JTS^oi v^im bwkvix hvTtvixa^wovixi. Kxi ys 
im T8C (TaAac jwa ^ sm rxs ^sT^xq //.b h •xou.q r\\j.B^xig ixnvxic sx'/^sco dzo 

1 9 T8 'uTVBvi/.xtoQ /x^, ^ ':!y^o(pri7£vcT8(7i. Kxl 0W(7W Ts^ola s'y TW B^xvu avw, 
ao ;^ cj^iWiSa f TTi T^f 7»5? ;i^TW, xTy.x j^ '^vo ft^ xtim^x xxttvS. 'O nXioc jas- 

TX'?ox(pri(jilxi bIq axoTo^y >^ n criT^nvn iU OiT^oCi 'Lirm n i'k^eiv tj^v YjiKi^xv 
6 Ku^;a Cap. ii. T n N A H O 2 T O A H N. 215 

21 Ku^ia 7/)y ^£yci7\y}V ;^ InKpavri' ¥.ou £<roii, "mac 'oq uv i2iy.y.'hi(jr]ioLi ro 

'j/jaSv Toy 'NiX<^o:pouov, oiv^^x duo is QsS d-Koh^ayyivov sk vy.di ^vvd- 
[xsai JCj Ts^ixai )^ cf^yMoii; oIq l-Kointjs h" aura ©£of h y.iao) v<mv, xx^(^c 

23 ;^ ocvToi ot^cijs, T«Tov irj 'lpiay.£v^ ^s?^yj ^ 'uypoyvxcei th ©is sx^ojoy Aiz- 

24 ^ovT£f, ^ia X^C'^^ dvofAUV 'UJ^oanviZ.O'.viiQ dvsiXsjs. "Ov ©sof dviTViCrs, 
T^vaac rote u^'tvoc; ra ^ixmxa, xa^oTi sx i)v ^vvutov x^xrtio^ixi aviov in' 

25 xms. AaS'iJ' ;^a^ A£y« il; ocvior U^cK^x[r/}v rov Kv^iov svxzioy pa 

26 J/ii -zzTiXVTcf, OTi ex ^s^jxv [AH fViVj Ivoc y.rj uaAsuOw. Aic^ raro sicp^dvir] 
r) xap^ix /xa, ;^ riyxXT^iaaalo n yV^arrd />(,8* £Ti ^l y^ r\ ud^ ya xx]a&- 

27 xrivuaei in sXni^/ Or; hx i'yxocjxXeixl^ag Trjv xljvyjiv pa el; drhf aJ'f J*:!;- 

28 vet; 70V oaiov era l^&tv ^iix(^^o^dv. 'Eyvui^iad; yoi cJ'a^ 'C'^'iK' TiTy.nP'la&iQ 

29 jas eiippoavvric ysrd is 'sr^cdi^irs era. 'Avo^e; dSsT^cpo], e'Qv eln^v yerd 
'Gyxp^ridixQ 'urpoQ vyoic "^e^l "s 'sraT^/a^^^a Aa^J", Zii ^ JteAsutjjcts ;r 

30 eidtprij y^ 10 [/.vrifAX am 8 hiv ev ri[MV dy[Pi rriQ r\[f.epx; 'txvTf\(;- Y\oo~ 
(priTYji; Si/ \)%d^-/jj)Vj K^ il^w; oti o^xu ccyoaev xvm ©go;, ix xxp-kh rr.g 

31 oa(pvoQ avis to xofjix aapxa dva<rwf:v tov X^/rov, xa^iaai em ra ^pcvH 

32 aCts' 'sr^oi'J'wv eXaX'tias 'ure^i rri; dva^dcec^:; iS X^/ra-, on a' xaje?^£i(p-JY) 

33 V ^v^^ xvtS el; a^a, s^i yi ad^'^ ams el'h $iO!.(p]opdv. Taroy tc> 'iijo-av 
dve'^-/](jev 0£cf, a Tndv^eQ ^xaQ sV/xsv yd^jv^s;. Tri Se^id av Ta ©£a 

34 -JiJ/iajOc^)^, TJiv T£ en!X'yfe?aav th ay/a nvtupa]"? Aa^iJj/ 'zcra/ji:^ tS 'uTd]po;y 
£^£p(;££ raro vfy upf^? pT^eT^sje it^ a/.Hiie. Gv yap ISaZio ave'c-ri ei; ihq 
ioQiviQ' T^eyn Jt amoc,' YLlr.zv Ku^<©^ tu' K-j^/w /xa, K(xOa sx Jf^iwy 

35 pa, £W^ txy 3ciJ Ta; e^^'^'^Q ca -:;:ro7roJ'.'oy 7a:y -us-o^xv as. 'Aa<pa7MC av '^,'- 
30 yo)7X£ra vrd; olxo; 'lo-^^'/^A, oxi >^ Ku^.'oy >^ X^irov umcv ©eoQ ino-'jirs, 

T3T0V TOV 'lri7sv, ov v^ei; eTavPO^aajs. 

37 'Aks(jUv]£q ^£ xdjevvywav rn xxp^iz, ehov t£ ziT^o; tov UeTpov jc, ts; 

38 Xoins; d'Kogo'hSQ' Ti TS-QiriacixEV, dvhj; dhl<poi; Uhp^ ^s %(pn Tuioq; 

aVTSQ' ,ai6 n P A H E I 2 Cap. ii. 

39 'T/xTy yi^ eVfv yj snufyeXia j^ toI^ tskvoic UjUwv, ^ -sracr; toI; £i^ [xoizpxvj 

JiSjWa^T'j^sTo, j^ 'uiaPSKCx.'Keriy XeycoV 2ai9)i7£ aTTo tj^^ ycvsxi; rrj^ cxo'Kixi; 

41 T^UTJic. Oi jW£V BV daiihtfiQ ol7:o^i'£ci[x£voi 70V Xoyov uvtS, i^xnlia^yjaxv' 
}L zTPoa-STS^y^crxv tyj yjixs^x ix/ivri t^vx^xI uac^ T^i<7-)(}Xixi' 

42 "'Hcrxv ^£ ZT^oaxx^TS^BVTSc ^n ^loxyj] rav dno^c^^ccv, j^ tyj novimix^ j^ 
42 tJj ySKxaa ts x^ts, i^ txIq 'nr^odzvyxlQ. 'Eyevfio ^s ^xarj ^vxrj (po^o;' 
41 'otqXKx t£ Tsooijx iCj (TYiy.HX iix Twv XTtog-oXuv iyrjijo. Ilxvjs; §s ol 'un- 
A" g-evovjs; naxv Im to xvTOy ^ zlyjDv xnxyjx koivx- K«i tx xjrjy.xjx Kj txs 

vKXP^aQ imn^xo-XQ)/, 1^ ^le^s^i^ov xvrx Z!Txai, ax^oTi kv ri; x^^^^ ^9C^* 
45 KaO' Yiiiepxv t£ -tir^oaKX^s^SvTs; oixohiKX^ov h tw U^^, hXuvtsc t£ kxt 

ouiov uPToVj i/.b7£Xx[aQxvov T^o^rjc iv xyxXkiiati )ij dipeXoiYiti xx^^ixc, 
47 cc/vavTS? Tov ©£cv, ;^ gp^oi'ie; X'^^tv 'cr^of oXov tov Xxov. 'O ^s Kv^i(^ 

'uypoaiTi^^ Ts? acio(^o[xsv8c xx^' ri[xi^xv tn ixxXriaix. 
Ill Em TO xvTo ^£ Usr^o; ;^ 'luxvvYiQ dvs^xivov siQ to h^ov ini tyjv u^xv 

T8 'JTTiZPp^WV, i€x<roi(^£TO' OV hi^HV m9' Yl^e^XV IS^^OQ TYlV dv^XV T8 /£^8 

TJ^v "kiyoiJ-ivriv "CIpxIxv^ ts «iTt5v iXsYiixoavPYiv "utxpix tccv £lcr7:o^£voy.ivuv 

3 £jV 'TO UpOV. "^Oc l^'2v Hir^OV J^ '1'j)XVVY\V l^iXkoiilxQ £l(Tl£VXl UQ TO U.COV, 

4 '/j.-JMia iX£Y}y.oavvri)i A«&v)/. ^ATiviaxQ ^£ Her^©^ f/; ccutov auv tw 'Ioj- 

5 ayy>i, £lt£' BA£iJ;ov siV j^jwa?. 'O ^l ina'xsv ixvtoIi;^ '[u^oa^ox'xv t; 'rzra^' 

6 auToJ)/ Aa^f7y. eTtte ^£ Ust^^' 'A^yvpiov sl^ x^^^'°^ ^'x ^'^ra^X^ ^^°'* 
J'fi £^(^1 T3T0 001 ^Ihiii' 'Ev Tw ovoi.KXTi ' InaH X^/fs T^" N^i^w^aia 

7 Xyeioxi ^ 'aT£mzxTfi. Kx^i Ts^ixaxQ x\jTh t1]q ^s^ix; x^f^^ r,y^t^£' ua- 

8 pxxpnjJf'Oi. J£ £<:£^£(^^y]<jxv amS xl ^xaaq x^ tx a(pu^x. Kxt £^xXXo[/,£voi; 

srrn f^ ^£^i£nxTti' x^ iiariKh avv qlvtqIq £15 7o <£^oy, 'Gj£^ii:x\uiv ^ aAAo- 

/A£>(^, Cap. iii. ThN AIlOSTOAnN. 217 

9 jxsv^, f^ odmv 70V Qeov. Kou si^sv uviov 'utoc^ Xxo^ CTS^iTrarSyTa ^ 

10 odv'ivTX, 70V @£ov» 'Ensyivucrxov 7S uvtov oti 8t©^ riv 'sit-jo^ tj^v sAs- 

Yiy.o(xvvy}V xx^[xevog im tJj 'n^xix ctuAj? t8 h^s' k^ inXriu^wo^v dxa^B; 

tJT^'oQ am^Q 'UTCtg Xo(.oQ im tyj <^ox 7n xaX8[xsvi^ I,o?.o[j.ccn@-'f ey.^oiy.Soi. 

12 'lJa)v Js nsTi^o^ d'Ksy.sivciJo 'sr^cc tov T^oiov' ' Av^^sq 'lcr^ciY}>dTaii ri dav^ 
[AOi^sle £7:1 T8TW, n ripv 71 dTm<^£JSy uc l^lx ^uv^iiei ri evasSax. ztszol- 

13 7]ii6(n Ts 'UTEpiKCij^v oiVTcvj 'O &£oc 'A^^aw// ;^ ^laxxK j^ 'l(Ji;icio^, Qso^ 
Twv 'uTX7£^o)v «/xwVj scJ'o^aa'S Tov -zzTixrcSa «b'T8 'l>5(7av, vv vy,Ss y,h 'stocps- 
^c^xccjej >^ Yi^VYifjaa^B amov xixjx 'ur^ocroozov IliAarB, K^tvav\oQ imva aVo- 

14 Auflv. 'T]M^7j (5*£ Tov ocyrov ic^ $tmiov ^^vwotu^s, >^ j^V/^crao-Os ocv^^a (povsix, 

1 5 j(a^;o-S)ly«< upv* Tov Js d^'/Yiyov 7yiq ^^VC dnsxlavoCls, ov ©£of rjyfipzv 

78) 78T0V, OV ^fW^f/TS J^ oIJflCTf, £r£^£WC7£ TO OVO^>ta aUT8' J^ J^ tZr/f/^ ^ 

17 ^i <x,v7H e^ooxsv ainw t;^v oT^oxT^yj^ixv 7xmY\v d,nevxv]i "nsdnm u/xw. Kai 
vuv, dhypoi-i ol^x 071 Kccjoi dyvoixv in^d^Oijs, uarts^ ;^ ol oi^yovlsQ v[Auv' 

18 J's Gsoc d "^^oKoflYiyf^Xs Sid '^'cy^oilo; 'urdvjujv 7uv "sr^oipi^lxv avrS, tra.'- 

19 9«y 7QV X^/rov, inXYj^uasv 8tw. M£7xvowxJ£ Sv xx\ iTr/r^fipa]^, f/; to 
i^xXfi(p^rivxi v[J.oov 7dc a/xa^T;aCj ottw? ccv gAflcocz A:a;^o< dvxiljv^suc dno 

fiO /[s-poauns t« Ku^/h, ;^ dno^aKYj 7ov ir^oxzyfi^iaixsvov vjuv 'lYjaSv Xpi<roy' 
tz I ov Ss7 a'^avov piy Si^xa^xi dy^^i yfj)vm d7:oxx7X<:x7£XQ 'Gixv7m uv ixx- 

7\r\7£v @£og Sid ';oixd]oQ Tjjdvim Twy a^/zwj/ xv7h 'ur^o(pr,70)v olz xlavoc* 
2 2 Mwt7>5? //sv ya^ 'zs'^^o^ ra^' 'Stx7£^xc uzzv' ''Ot; 'ut^o^'^tyiv v[j.7v dvxTricrci 

Kv^i(^ @£c; vjim ix 7uv dS£X<puv v[MV, a; £[/.£' xms dx^uEah xxjd 
23 'STuiP.x oax XV XxXnan -ar^o^ u/zaf. 'Eg-xi Ss, Tsdax ^vyji^ y\7iQ oiv fi-^ 

24 dx3aY) 78 'nT^0^rj73 £XtiV8, £i;oXO^^£V^r}f7£TX( £X 78 7.XS. Kx\ 1ITXV7£C Ss 

ol izr^o<pri7Xt, XKo "Zxi^sriX ;^ to-'v xx^s^ri';, oaoi £AaA»3t7«v, x^ xx7YiyfaMv \ 2i8 n P A H E I 2 Cap. iii. 

^ie^ejo @£o; 'UT^oc t8? "uruje^a; Yiy.Wi y^syxv ■ur^cc 'A^^a^jW* Kocl h tw 

IV AAAOTNTQN J's aurwv 'zzr^o? tov A^cov, izsg-rjcxv avToiQ ol Upeig jl 

3 Tov Xotov, ;^ mTuPyixXeiV in tw 'l/jo-a tj^v dvoc^xaiv tyjv iz vsz^uV' Kou 

ini^aXov olvtoIq tuc yji^xq^ ^ X^zno el; rri^Yiij'.v ilg triv oiv^m' ^y yixp 

- 4 iazs^oi i/i^Y}. TloM.oi ^s twv dxaaoivTuy tov "hoyoy, izi^svcrocv' y.ou iye~ 

5 VYj^Y} d^i^^QQ Tuv dv^^av mil yp.idhQ zrhrs. 'Eyivsjo ^s em tyjv au- 
^iov crvvoiy^^Yivai amm t^q a^yovloLg ic^ ZT^eaSvlso^c ^ r^oi[AiJt,oc}ac elg 'ic— 

6 ^iiaocXy^[A, ;^ '^Avmv tgv d^yje^ix, 1^ Kx'ix(pxv, ;^ 'Iwavv^jy, ^ 'AXe^xv^^oVy 

7 ;^ oaoi Yi(7xv ey. ysvHQ doyje^xTiKs. Ka< ^Yi(TX)J\eQ xvthq iv [tw] [xicruy 
invv^xvovjo' 'Ev zToix ^vvxixei n iv 'usoiw ovoy^ocji enoina-x^s t5to u^w^;; 

8 Tots Ust^©^, 'U7>.Yicr^&)c Uvev[j^XT(^ xyiHy eine 'ur^oi; xvthq' " A^ypyl&g 

9 T8 Aaa, j^ 'Co^ea^vTe^oi ts ^la^XYj?^, el yija^q gyiiu^ov dvxK^ivoi^e^x im 

10 evepysaix avO^wTra aVfltva^, Iv tivi bt©-" aeau^g-xr ^yvw^ov srw 'vyxatv 
ufxlv j^ Tnxvu Tw AaM 'lc7^a>3A, or; £V tw ovojxxti 'Iyigs X^i?-5 t5 N(a:(^w,- 
^«iaj ov l^iiQ i<TXVPuaoc}s, ov Geo; Y]y^i^ev in vex^w^ iv t8tw aro^ ^a- 

1 1 ^icYiKsv ivmiov v[xm vyiYiQ. oZtoq i^iv Ai9©^ e^a^evY^^aQ v<p^ v[xuy 
I 2 Twv olxo^o[jisyTuv, y£v6[.ieyoc etc xe(pxXnv yj^vixQ. Kat hk Wiv iv «AAw 

3^£n )5 cr(aly]Pix' are y^'^i oj/o/v(,iPC fViV sts^ov utto rov b^xvov to ^eh^evoy 

iv dv^p6noic, ev w ^sl au^YJvxi yijaxq. 
i 3 ©ea^syreg Je ty\v ts IIsT^a vfx^^Yi^^txv ic^ 'lw«vv8, ;^ KXTxXx^ai^evoi 

oTi dy^^uzoi dy^d^iix\oi elai ic^ I^mtxi, e^xv[A,X(^oy,. £7:eyfvu(TXov t£ xvtb^ 
14 OTi auv TW 'hj(7S ^trav. Toy ^e xv^^unov ^XenovTsg avv xvtoiq e^mx^ I 5 iqy Te^£^x::£V[.'Jyov, t^h elyoy dyjeimy. K^'KevaxvieQ ^e xvt^c f|w ra ffvve^^f^ Cap. iv. T n N A n O S T O A Q N. 219 

1 5 crvvi^ia dzBX^^iV, avvi^xXov tjt^oc d7\.7:i]KHQ, "Xiyovle;' T< zjor/}7cixsv To7g 
dv^pxnois T^Toic'j oTi [Ah yoi^ yvag-cv ari[xaoy yiyovs §1,' avTxy, zix^i 

17 iqIq Ho[\oiHmiv 'j£^a0-aA)5ft (pxvB^oVy ^ « J'uya^sQa a.^vnaoLc^^vA. 'AX?:' hx 

18 xsn /\aA«v snl tw oyofj^xTi T8tw [AYi^evi ayO^wTrwy. Kai mT^sauvTSi; uv- 
raf, 'cr«^)9yrr/A«v auTaTf to ;^a9oA8 p] (pUyha^ai y.rj^e ^i^xaxav snl tu 

19 ovofAOiji T8 'l)!^^. 'O J'l rifT^©-' ;^ 'ladvvriQ d'i:oxoiUv\2C 'ut^oq ccuVaf, fi- 
TToV Et ^imiov i^iv IvwTT/oy xa ©£», u/^wv dy.aav paAAov >) t8 058, ^^Z- 

20,21 ViX^s. Ou hmixz^a. yx^ ^/Af??, «^ £tc5"o]W£y ^ r';i8cra,u.£y, f<r) AaArTv. O; (Js 
'srpoac.7:aMo'oi[^svoi aTrh^vcruv aura^, (/j^t^sy sv^iay^oyjEg to, 7:7!^^ Ho?^a(7UV- 
TCii ayVsf, J/cc Toy Aaov* ot/ 'uroivrsQ l^o^a^ov tov Qsov im tw ^/jfovoT;. 

22 'Etwv ya^ YjV nsTT.eiov'j^v Ticrcra^oixovlot «yd^cc7r©^, i<p' cv iyiyov^i to cy^- 
[KHov tSto Tr]g IxaswQ, 

23 'A7roAu9£v7s^ ^£ ^aOov xcr^o; T8; rjis^j it^ dt^y^y^OLV 0<7X TiT^og- XVT^C ol 

24 ^Apyj.ipHQ j^ oi Il^sa^vTSooi sTttov. 0< J's UK^auvTSC, o[f.Q^v[xx^ov TiPxy 

^(j^VYlV 'UT^OC TOV ©SOVj ^ siZOV AfCTTTOTiX, (7U @ZOQ TffOlY]<TCtQ TOV 8Ml^ 

25 vov ic^ TYiv yr\y Kj tyjv d'cii.Xxacroiv, >^ TiruvTOi toI iv xvTolg' o ^ix ^oy^XT©^ 
AxQ^ [t8] TJTxi^o; as slnctiV '^Ivx ti i(p^vx^xy t^yy], Kj Aao; ii^sXeTiiaxy 

26 Ksvx; nx^i<rY}crxv ol ^xaiKetQ Trig yrig, ;^ ol a^x^vjsc (yvy'f\')(^-f\ax% im to 

27 xvTo xotjx T8 Kv^i8 ^ Hxjx T8 X^i^S XVT^' {Zvyfiy^^Yitrxv yx^ eV ocA)^- 
^AxQ em Toy xyioy ^xl^oi era 'inasy, ov 'iyfjaxg, 'H^wJi^j ts >^ Ylovii®^ 

28 riiAiXTi^, (7UV i^vzai Kj Xxolg 'lo-^xrjX, 'sroirjaxi ocx "0- yji^ as k^ y] BaXri 

29 (J3 'ST^o'l^KjB yzvic^xi.) Kcd Tx vuv, K.v^i2, sTCi^s im TXQ xKaXxg xv- 
TW)/, jij ^og Tolg ^EXoig ca y.ijx "^ssap^rtaixg icrxcrug XxXav Toy Xoyoy era, 

30 iy Tw T'/jv x^^^ ^"^ ixlayny crs slg Ixaiy, k^ crriiJiax it^ Tecxjx 'yiyea'^xi ^itx- 

3 1 T8 oyo^KXT^ T8 dyis Tffxi^og an "l-^as. Kai <5£>]&£vtwj/ auVwy iaxXsv^^i 
Tmog iy w ^axv awnfi^iyot.' ^ inX^na^Yjauv X7i:xvTeg Uviu^iXT^ dyiisi 
K^ lAaAav tov Xcyoy T8 ©fa- |/£t« 'urxoo-ziaixg:.. 

TOT 2 20 11 P A H E I 2 Cap. iv. 

3 2 TOT ^s 'UTXnh; rm 'VTi(r£V(rocnuv ^v 7} m^^ix i^ y) ^vx/j ^ux' ii^ h^s 

bT; Ti T'2v vKa^yJvTOov aurw sAs/sv t^iov slvai, dXTv riv amoiQ oinoLvrx 

33 Koivx. Koii jMZ'yu^.ri hvocf.iC'i dns^i^uv to [/.ot^Tv^iov ol a,7:c<ro7^oi triQ dvoL- 

34 <rd(T£(j)C 78 Ku^za 'J>]asj X'^C^'^ "^^ (xsyxXr} rj)/ iiii 'urdvTOic avTBg. Ov^s 
yx^ evhriQ rig vttyi^x^v sv xvtoIq' oaoi yx^ xlmo^s? p^w^/wv rj omm vn- 

35 ^X"^' 'UT^'hBvrzQ 'i(pi^ov txq tiixxq rocy T!yi7:^X(7XoiA.sv'j0Vf ^ Ir/Qay titxpx 
78g ijjO^xq Twy dixo<^o7My ^is^i^ojo J's ixx^ia hxUti xv tic X^^xv ilx^^' 

3 6 'lwo">5? (J'f } STUxM^^C Bx^vx€xc vko tuv d7:og'6X(/)Vf (o eV^ [xs^s^i.{Y}V£V' 
3y OIJ.2V0V, vioQ ZTX^xxXmsKi;}) Asv'hriCi Kutt^;©-* tw ylvf^, mx^yov]^ xv- 

Tw a/^a, 'u^^^YiaxQ 7]V£y>C£ to x^W^i ^ ^^''^^ 'cr^^a t8^ tjto^xq tuv 

1 xnoToT^uV' "Avri^ ^£ Ti; 'Avxvix; ovojxocji, cvv I,xn(p£i^y] tyj yvvxixi xvtSj 

2 InuXY^CB xjriixx' )Cj hoa^piaxjo di:o tyu T/]U^f, crvvfi^vixs ^ tyiQ yvvxixoQ 
r, xvts' Ji^ Iviymg ^%®" tz, c^iz^a thq 'sjo^xc tb x'Ko<ToXtav £^riK£y. ETtts 

^1 Il£Tp(^' 'Kvxvtxy §iXTi in?,Y)^ua£v o Xxtxvxq T>jy KX^^ixv asj ij^sy- 
axa^xi <J£ TO Wnv^x to xyiovy x^ vo7^i<tx<j^xi x-ko tyiq Tiling th }(«^<a ; 

4 Ovyj, ]W£j/ov, coi fjU-evs; <^ 'vr^x^hy iv t^ on l^aatx uV^^p^s; ti oti Ua iv 
T~rj xxpSix era to 'sr^xy^x t5to; 8K l4*£ucrco dv^^unoic^ aAAa tw 0fco. 

5 'A;i:8wy J's 'hvxvix; thq Xoyni; T8T8f, 'UT£auv £^si|;u^£* ;^ iy£V£To (pQS(^ 

6 [J^eyxg im UjXVtxq tsq dx^ovTxg tccCtoc. 'Av'ixravT£$' Jf o< v£ut£^oi aw-' 
y i^ei'Xxv xCrov, ^ £^£V£yxxvJ£C fdaipav. 'Eyzvflo §1 cog w^wv t^/wv J/a- 
8 rr)/.^^} ;^ y) '>^uv)5 £ijut8, |W>) £l^v7x to yByov^Sy £la-^X^£v. "ATrBX^i^n $£ xvtyj 

IIIt^©"' eItt/ //Co;, « T0(7aT8 TO ^(co^/ov xnB^oah; 'H J^e £T7r£' Na<, 

g TOCTfcTa. 'O J*£ IIIt^®^ £T7r£ ZT^OC XVTr]V' T/ OT; (TVV£^b}Vr}^Y) V^nV TtTei^X" 
(7X1 TO 'U^V£V[XX Ku^/s; iJs, Of 'SrO(j£$' TWV dx^XvJoOV TOV XV^^X (T8 im TYj 

10 3u^^j ^5 £^oi(78ai as. ''^ETrsafi Jf 'uix^xx^^l^oi lajx^x tbc ino^xg xvtb, ic^ 

£^£^V^£V' £^a£'K^6vT£; §£ ol VBXViaXOl £V^OV aVTiiv V£X^XV) J^ £^£V£yXXVJ£S 

1 1 sQaipav t!T^oc TOV xv^^x xinrjc* Kxt iyivijo (pXoQ [xiyxQ f^' oT^riv tyjv ix- 
x7:fi(Tixv, Xj iiii ijtxvJxs t^c xx^ovjxs txvtx, A<<?c ^s tuv x^f^v twv dzoco- Cap. V. T n N A n O 2 T O A a N. aai 

Piwv iyivsTo cYi^Hd j^ ts^octoi iv t5 Aaa! "uroXKoL' (^ TtUXV c^Q^vy.OL^ov 

13 ocTtxvjsc iv TYj roa XoXonmr©^' twv (?■£ "koimv 8^^c iroT^ixx xoXXoia^xi 

14 avTo'ic' «AX' i^iyoL'Kvviv uvTsg Xo(,oq. (a.xX'Kgv J'e 'ur^oaeji^evlo ^/rsu- 

15 ov7fC Tw Ku^iwj tzrAji^^j dv^^'^v 12. il^ yu'ioiixuv') wre xixjx roic 'UT>MT£i(Xs 

16 TlsT^s mv n axix iiriaxida-yj tivI ocvtu^v. ^vvri^x^'Jo ^c x^ to -srAo^^^ twv 
'STs^i^ OToAswv SIC 'le^aa-aA/5/x, <pe^o)i\sg da^eve^g ^ oy^T^sy-iViig vzo 'urvsv^ 
y.UTuv dxoc^x^TU)/' oXtivbq i^s^otnivovjo dtixvlii;. 

1 7 'Avixra; J*£ 'A^-x^iBpevc ;^ ■cravTSi' o{ auv au'rw, (j^ Sdoc ai^BaiQ rm 

1 8 ^oi^^8XUimi) iz?,rj(T^nao:v ^ri'^a' Kou iniSoiXov rdg yji^xq odit^v im ra; 

19 dnoi^oKiig, x^ s^svjo uvtbc iv TYj^rjaet ^ri[xocriix. '^AyhX(^ as Ku^/s ^tic 

20 TTiC vvxjoc rivoi^s Tuc dv^ot; tyic <pv7^0Lxrii' s^afixyuiv ts olvt^q sins' Yio- 
^susafls, x^ ^olUvtsq XaXitTS iv tw Is^u) m ?.oiSi zrixna to. ^yiholtx ztiq 

1 1 ^(iiriQ TUVTYiC' 'Ax^croivjsc $s slari'h^ov vko tov o^^^ov sic to Is^ov, Xj i^i- 
^txaxov. 'UTCii^Oi'/svoy.sv(^ ^s ^ A^-)(j;sosvc x^ ol avv aura;, avvsxd'Ksa-otv to 
avvs^^iov x^ 'Giaaay tjjv ys^aaiixv twv viicv ^laoxriX' x^ dns^a'Kciv slg to 

22 h(7iA(^ri^iQV, dy^rivoLi avTsg. Ol Ss v^K^iiui 'ura^ocysvoiJ.svoi 8;^ sv^ov 

23 (X.VT8S sv TJj (pv'Kc/.xri' dvQ!.^^ST\)ixv\sg Js «7rjiyr«Aay, XiyovjsC ^Oti to ^h 
^scriAUTYi^iov sv^ofxsv xsxT^eiJixsvov iv zrdayi dcr(po!,7\Hay x^ tbc (pvMxug 

24 [s|w] s^mac 'ur^o tuv d'v^i^v* dvoi^xvjsc Ss, Ww ^^svx sv^oixsv. 'Of ^s 
rjXBcroiV t^c "h^y^Q t8tb^ o,t2 Is^svc x^ ^ i^^XTYjyoc TS U^S >^ ol "A^yjs- 

25 ^eTcj Sir}no^8V 'uys^i auVwv, tI dv yivono tSto. no(^oiysvo[x£v(^ ^s tiq 
dnriyfaXsv oiVTo7s, [Asywv] '^On l^s, ol oivo^SQ ^c s^sa^s iv Tfi (pvXixx^, 

26 fiViv £v ju Is^u huTsc Xj ^i^daxovjsc tov Accoy. Tots aTrsAScov (r^otJYiyoc 
cvv TOLC vTrrj^STOiic, Tiyxfsv avT^c, s y.sTd (Stoic' i(po?HVTO yx^ Toy Aaov 

27 tW i^ri A/9acr9a;(7/y. 'Ayxyovjeg ^s olvtsc B<rn<^oiv iv tw avvs^^Kxt' x^ sm]- 

28 ^'JcT'i^crsv avT^c ^A^-x^ispsvCj Xsyccv' Ov 'ura^ayfsXiix 'UToi^Y}fy^'Xx[/.£v vf/iv 
(AYi ^i^xaxav sm tw Qv6[A0iji t^tw; x^ /Ja, tjts'kIyi^'J^xxIs tyjv 'is^yaccA/]// 

L 1 1 . Ti)C 1^1 .' n P A H E I 2 " Cap. v. 

iY\c .^iooi.yYi<; vii'^Vs ;^ /SaAscrSs i-Kayayeiv icp' riimc to ouiaci tS ocv^^mis 
29 T8T8. 'AzoK^i^^ic ^£ UsT^o; }^ ol cl%Q<;Q'ho\,', siTtov' Ha^ot^yjiv JVr @m 

31 §i£)(^fi^icoia^s x^e^dc-ixvjsc im ^uAa. Tarov o Geo; d^xW^^ ^ crwrJi^a 
• v'vj^wcrg 7/1 J'efi^ aura, ^yyaf inzTOivoidv tw 'Ic^cjtjA, >^ dcpsviv dixa^rm. 

32 Kai j^jW^? eVjWSV auTs [xol^zv^sc twv ^'/^//arwv ryVcov, j^ to nv£u/^c;c Jie to 

33j34 ^*' ^^ diiiaciVTiC JltSTT^iovTo, ;^ i^sXsvovro dvsX^iV uvtb;. 'AvoL^dg ^s 
Tie £V Tw avvs^^io) '^oc^iaaloCi ov6(Jt,cCj( rct[AOi?uri'^., voiio^i^damXoQy ii^moq 

35 Tuy.vii Tw Aa:wj iicsT^evasv e^oo ^^otyv ti tbs dr.o^o'KBg tiToiiaai' Eli:i ts 
'uTpoc oiVTBC' '^Av^psc 'l<T(^oiy]7uTOii, 'ur^o!j£yj7e iavTo7g, sm toli; dv^oa-Koii; 

36 r^Toi.; 71 psAAsls 'uspdaaH)/' IT^o yy.^ Tarwy tm ;^jw£^wy av£r>? Giv^dQ^ 
Asywy ava/ t^j^iX sauToy, w tjt^ojskXi^y} d^i^[Aoi; dv^^m wcrel Ter^ukoaiav' 
og dvYipi^Yjy -^ 'urdyjeg oaoi STrsi^ovjo avra, (J/sAiiSj^aay, ^ iysvovjo slg aJ'si/. 

37 MsTa tStov dvi^n 'laJa; o raA/Aa?©", sv Tal; Yj(X€^ocig rric d7:o'y^a(prig, 
K, d7:£<ry]TS Actov wavov oTTfcw uvts' mmv^ dnooT^STOj ^ -srcdvTSf oaoi 

38 l7r£r(]ov]o auTW, ^isaxo^ma^no'ocv. K«< Ta vuv Aeyw u/^ry, d-n'ot^rHs d-Ko twv 
dv^pu)7:uy tstwv, -^ £ao-(z]£ aurac' (ot< ecty v £^ avO^WTrwv )i /SaAji ocv7yi 

39 -^'' TO £<;7oy TSTO, xeila?.v^f,c£T(xi' £i Ss h ©sa eV<v, « JuvacrSf xaj(x?SJ(TOit 

40 auTo) ixTiTiOTZ K^ dsoixdyoi £u^£9?3T£. 'E7:£ia^y]<7av ^£ ocvtw' Kj OT^oa-KaAs- 
cdif-ivoi T^g ditocoXsg, ^ii^xnsg 'sroi^rr/fa'kciv [/.n A«A«y sVi tw ov6[xoi]i 

41 T8 'ij^o-a, ^ ditiXvaav avTsg. Ol /xsv av inoPivovJo •x^oii^ovJ£g dno -us^o- 
(Twrra tb (juv£j^''8, ot< U7r£^ Ta ovo^oit(^ avis mrri^i^^wocv dTifMxa^^' 

42 vot.i. ndcrdv rs -hl^spoiv h tm Is^u ^ ;(raT oImv ^x i7t<xvov}o mdcrxoyjsg ^ 
£U!xr7£A<(^0jV-£V3i 'iJ^cray roy X^iTov. 

VI EN ^£ Tal^ hi^s^oiig TXVTOitg 'w?\.yi^vv6v7UV tmv /AaOj^Twv, iyivijo <yoy- 

yvafxcg rav 'EAAj^wrwy 'Z^r^of tsV 'E^^aisg, on 'sra^sSfw^ayTO £V TJi J'/a- 

1 xoyia rr} Kahy-£^ivn cil yji^'Xi auVwv. U^ocrxoi?.£7d[A£voi ^s ol ^oohy.cx. to 

-crA^iS®- Cap. vi/ THN AnOSTOAON. 223, 

3 }^oyov is Qssy ^ixxovfiv T^X7:i(^oiiC' 'Eniaxs^oia^s 8V, aJ'fA(^o?, oiv^^ug 

5 ^ov/^ T8 Xo}/'8 t^^ocrm^TS^woy^v. K«t h^^crsv Aoy©^ ivuiniov tt^anlg 

73 'm'k^^iii' K) £^£?,£^Oiv}o I.T£(pCiVOVj UV^POi 'S7A/^^J] 'STiVfWf ;^ UV£V[X0C7(^ 

6 "Niy-oMov 'srpoariXvTov 'Av]/o^£«* OtV £'^W0<.^ ivxziov tuv dzo^oXt^v ^ 

7 ZT^aa£V^oiijf.£voi £7:£^rixxv cuvto'ic txc yJi^suQ. Ka< Aofof t5^ ©fa riu^KVf, 
^ - ;^ £7rA>j9uy5T0 OL^i^ioQ nm [xoc^yituv iv 'l£^8o-aA/),u (j(po^ox' th-qT^vc ts. 

8 2TE$AN02 J'e "uyT^n^y); "sr/Vfco; ;^ (Juva/aswf £7ro/« T£^aT« >^ oiy.iioi. 

9 yiyxXoi h tw Aaw. 'Avfr>5(7«v J'i t;!/£$ toov £;^ t^; cruva^^w}^^; -r^j^" As^fo- 
jwsyj^? Ai^s^Tivav, ^ Ku^>5va/cov, ^ 'AAs^a^J'^/wy, ;^ tccv cctts Yiihinixi; ^ 

II Tw 'mv£viJi.ocji) (h iXoiXei. Tots utteoczAov av^^uc Xs'yovju;' ' On (Xxy]y,ooiix£y 
I 2 «UT8 >,0iXiin^ ^riy.cc]x (ST^uatpriyx sic Mcoo^v ;^ tov ©£5V. l.vvsmYiO'xy 

7£ TOy AaoV J^ T^C 'STP£(J^VT£^8S fC^ 78? T^XfAyXTfi^' >^ STtlTXVTSC CVvio- 

"KiyovlxQ' 'O avd^wTT©" St©" « 'urxvslxi pny^xlx (^7^xa(priy.x AaAwv ;wa7« 

14 T8 TOTra T8 a^/^fa t8T8 ;i t8 vo^/h. ^Axrixoxysv yx^ avis xiyovr^, on 

'IyjO-^C ]<ixi^^^aioQ HTOQ Xxlx'KlCei TOV 70T:oV T8T0V, ,^ d7^7^IXt,ci 7X Uy]) 

1 5 cc 'UTx^so'xxsy rj[MV MojiJa^i;. Kal dr£vi(7Xvr£c sic xmov dnxvTZQ ol xx^s- 
<^oy.£voi iv T(^ (jvv£^^i(p, sioov 70 Zj^oau)nO)) xvtS' ia^i 's:poa'j^i:o]) xfysXHk 

VII 2 eTtts ^£ \\^-)(j£0£vc,' E/ x^x. Txvrx bTW? 2^^; ^O Js '£(pri' "hy^P£Q 

aJfA^'o; K^ '^X7£^£C, olx4axi£' 'O Gsoc tyjc So^n; wy3'/j tw 'utxt^I r.ij.k.v 

3 ^A^^xx[/. 'ovri Iv Tji M£(T07:o7a[jJ'X, zj^.v h xxloixr](TXi xvtov iv Xxopxv,^^ 

she u^oQ Oiv7ov' '''E^eaSs ix t^c y^f ca ^ h 7rig avfyevciOiS fffc-,,;^ tTs-j^o •224 ri P A ^ E I 2 Cap. Vii. 

4 sk yn'^i ^J' o(.)> <7oi ^6i^u. Tots f^eT^^uv h y^s Xa^Ja/wv, xaTuxyjosv iv 
Xoi^^uv. Kdxa^sv, [astoc to dno^ocveiv tov tstoctspx uvtS, fjt,£TmL(7£V 

5 avTov sIq TYiv yri)) tolvtyiv^ zIq ^i/ vi^aQ vZv xoijoixeiTS. Kou 8K s^axev uv- 
Tw xM^ovoy,ioiv iv avT^y 8^e ^Yi^ix iJTo^oi' x^ enriPy^XciTO ocvtu Java; slg 
xoiTixax^o'^v avTYiv, z^ tw o-Tre^/xar^ aJrs /aet' uvtov, bk ovt(^ aurw 

6 TBKVB. 'EXaMcrs §s btuq o Sbcq' ''Or; 'Uxi to a7:£^y.oc ocvts 'srixpoizov iv 

7 yy) dXKoT^ioiy k^ JaAwcsciy olvto ^ xoixxasaiv, £ty} TtT^ocxoaioi. Kou to 
fSv©^, w ioiv ^BXevaucrii x^ivu e/w, ht^sv o Qiog' ;^ ^w-sia tolvtx i^z- 

8 >,sv<Tovjoii, )^ 7^cij^sva8ai [j.oi iv tw rona Tarw. K«{ s^axsv aura (J/afljj^j^v 
'srepno^riC' ^ a'^wj iyswrjcre tov 'laoLixXy j^ TS's^iBTZ^ev oiVTov tt) h^i^x 

9 tJj oy^oYi' Kj "laoLoix tov 'loixiti^, It^ o 'l«;fw^ ra^ ^u^sxoi 'nro^TPid^yjxC' 
Kai Of 'UTOiloicx.^xoii (^YjXucroivJsCi tov 'lw<7^(p xzi^ovjo sic AtyvKJoV k^ y,'J o 

10 QsoQ [/.ff OiVT8' Kai i^eiXijo avTov ix ^ocauv twv dxii\^£uv otvrS, ^ s^a- 
xsv CiVTa }(a^iv ^ (70(p:oiv svoivjiov <I>a^aw ^oicriXiu; Ai^u/rja, i^ xoc]£<;-ricr£V 

11 auTov Yiy8y.svov sV AlyvKJov j^ oAov tov owov aura. '^'HASf J^g A/^uof l<p' 
oAjji/ t>3V ynv AlyvT^a ;^ Xavaav, ;;^ ^A/ip/c {f.syoi'hYi' x sx. SL'^i^^ov p^^o^- 

1 2 Toi(T[J!,oijx ol wixls^SQ YjlJ^m. " Ax^aotQ §s 'loiX(ji^ ovloi g1to(. iv AiyvT^uif l^a'K- 

1 3 £r«A£ Taf 'CJ-ocjs^oig ri^wv -st^wtov. Kat ev tw ^svjs^u), dvzyvu^ia^ri 'lwo-3^(p 
Tol^ dh'K(po1(; auT8, ;^ (pavs^ov iysvsjo tw $a^aw to ^/IvC^ t8 'iwc^jji^. 

14 'ATTor^Aac (J's 'lwo-J5(p [isTSXOt.'Ksad^o tov -zs-aTs^a auTa 'laxiioS^ x, ':iTd.7DiV 

15 T5QV cruf^ivf/av auTs, iv Tj^v/^a^c iS^oiiYiKovJanevJs. Kotjs^ri ^s 'loixuS els 

1 6 A'fyvTfloV) Xj ItsAsutj^csv ocvTog, j^ o< 'uto.ts^sc ^[auv. Ka; i^ST£T£^r,(TOiv 
sIq 2u)/eja' ;^ iTS^ndixv iv tu pnixoiTi (0 myiadjo 'Ab^xxy, Ti[AY]S dpyv- 

17 /5^8) -zzra^a twv viu^v 'Ey.if.op ts Xvyi^i' KaOw? ^£ nyU^sv p^^ovC^-^ t^? 
iTTuyfsT^iocc, ^? w^0(7£V 0£of TW 'A^'^a^jM, jju^jjcrsv Aa^j j^ inT^-Yi^uv^r) 

18 £y AlyvTfj'j}, Dcx^iC « av£r>] ^otcri'Ksvc £T6^©", oV a-!!: J^<5'« tov 'icoan^P' 

19 Out©" xix.Ta.(io(pi(idysy(^ to yiv^ i^iMVy ixaKoocrs t^q vrxTs^oic Jijwioy, 

20 T8 'cro;ft'V f-«S£7a ra jS^£<pj] ocvtuv, sIq to (ay) ^vofov^icr^xi. 'Ev 5 xui^u 

4 iysvvri^n Cap. vii. TON A n S T O A a N. 225 

2 1 o'CxM 78 zrxT^oc avrS. ^EiijsUvjoi Ss ocvtov, dv&/XsTO uvtov ji dvyxry}^ 

22 ^oc^x^f Kj dve^os^ocjo xvtov Ixvtyi sic ^'^ov. K«t inxioeC^ri Maay^c '^dcyj 

23 (To<pix Aiyvifjiuv 5]v (Je ^vvxto^ h Xoyoic >^ ^^ 'i^yoi;. 'Q.c ^s lz7:fjP3T0 
ccuTw Tscrax^xxovjxflric x,^ov(^, ocvzSr} Itu Tr,y xx^Sixv xvtS iZicKix^jxcT' 

24 ^xt r^Q x$i7^(p^c xviBy T^Q vi^s^lapx-^?,. Kat l^'Jv tivx d^Ly.^[xsvoV) riy.v^ 

VXTO, Kj inOiYlCTiV h^lXYjiTiV t2 XXTX7:0VHIXSVU, 'UTXTX^XQ TOV AlyvTfjiov. 

25 'Eyc[JA(^£ J*£ (TWtivxi T8C x^e}^(p^c olvtS, oTi Qeoc ^ix y^et^o^ xvrs (J'iJw- 
2'6 o-;v xvTo"c (J!jo\-/]^ixv' o\ ^i H crvvYjxxv. TJ5 (5'c ii:i8(7rj -i^ixspx lc(p^Yi xvtoIq 

[AXxo[/evoic, K^ (j\>Vf\7.X(jzv xvt8C slg sl^w/]v, slzdoV ^Kv^iQ doO,(poi i?s 

27 vy-^c' IvxtI d^iVMTB dXT^Yj'Kiii; 'O ^s d^ix^v tov 'ur'knatovy dnmoPiO. aJ- 

28 TO)/, iUm' tIq as xxls<TYi7sy x^'^ovlx ;^ ^ixx^riv s(p' n[^xg', M>) dvs'Xeiy 

29 ^£ cru ^sAf/f, oy t^ozov dveiXzQ y^SQ tov Alyvifjiov', ' Epvfs Je Mwa^j s'y 
Tw Xoyu T8TW, j^ iysvsjo 'stx^qikoq iv yri Mx^idfji,, s iysvr/icrsy vlbc Jua. 

30 K«i -crAj^ocicQivlwv huv rstxax^xxoi/jxy u(p^Y} xvtu iv rri i^rjjAca T8 o^8S 
3 I 2<V(^ ayr£A(^ Ky^/8 f 1/ (pXayl zrv^o; ^xt8. 'O J's Mco£7^-? /Jcov, sSau- 

^ai^s TO c^xiAX' 'nr^oas^yoiJLsvH ^s aura xocjxvoria-xiy iyivsjo ^wvii Ki/^/a 

32 'cr^o/' auTcv. 'E^^w ©£&f twv uxts^kv an, ©so; "A^^xxfA, >^ Gso; 
'laxxx, it^ Gsoc 'ixxaS. '^Evl^o^(B^ ^s ysyo[jisv(^ Mwcr-^^ ^x £toX[ax 

33 xxtxyor\<Jxu Ei/rs ^s aurw Ku^/o^* AUaoy to vTro^riy.x rxv 'cro^'xy era' 

34 7^^^ TOTTo; sy w erJi^af, ^Jj a^/zci hiv. 'l(5"wv sTtJ'oj/ T^y xxx!^7iy ts Aas 
^8 t5 Jy Aiyvnjtfy ^ t8 fsmi^/a auToJv riXBax, )^ xuii^Yjy s^sXstT^xi xv- 

35 Taj" ^ yuy J^su^o, dno^sXcd as sIq ATyvifjoy. T'aroy Toy MwOVJjv ov r\o^ 
voaxyjo) sinoyjss' Tig as xXTS^no'^^ '^^X°'^^ 'b ^'■*'^^'i^5 tStov Qso; 
x^ypyjx ^ AfT^wTj^y di^s^eiksy sy y/i^i dfysXa ts o(pUv](^ xvtu iy tyj 

36 /SaTW. Out@^ i^^yxysv auV^^, "uroirtaxc Ts^oijx k^ aniicix sv yr) Al- 

37 yvT^^i ^ sv i^v^^x dxXdaaYi, i^ iv tjj H^)?f<tw, st>) Tsaax^xxovlx. Ovto; 
£r;y MwOVjjj siVcov toTj u^oI? 'Icr^a^A* U^o(pmyiy v^h dvxT'/jJei Kvnoc 

M m m a Qcos 226 n P A H E I 2 - Cap. vii. 

38 Qsc'C v[A'2v m Twv oih\(pu)v v^m uc s^ab' uvtb u>cs(T£7^£' Ovtos hiv 

Tw £V Tw c^« 2im, ;^ Twv ZTstTs^oiv r;//oiJvj bV i^e^ocjo T^oyix ^oovjct, ^5vixi 

40 ;_^ hpi<P'i]<TCiv TOiQ KX^^ioiig a-Jrcov £iV AI^uttJov, slnovjsg tw \\ci^h' Hoi- 
n<Tov riu7v S'SBf o7 "sy^ozofliCcro-Jjixi ^wwV ^ /^.-^ Mwo-j^s- ar©", of s^riyoifBV 

41 j)|V.af £;;: ^/j^ A/^urr/y, 8^ cioa[JLSV t; j^t/ovsv (J^l-'tw. K«< i^oayoi^oiYiaav 
h Tcu; Yjixi^ai; ezavixic, /^ dviyxyov dvaiav tw sliuT^Wy i^ £v(pmivovjo iv 

42 Tolj s^yoic Tc^v y^(-i^u:v avTori/. ' Ec^siIjs ^£ 0£ocj it^ 'utoi^s^c/jxsv avT^c 

Mr\ a(pci'yix )^ dvaixc 'rs'^oarivs'/xxTS [moi £t;^ isaaoc^oizovlx iv tjj s^yj[Jt>y, 

43 ouof 'Io-^«J5A; Kai xy£?MSfjs t/V cxxrivriv rS MoAo;)(, >^ to ar^ov 78 ^fa 

44 sKsxaviX, BiZ&^Awvi^. 'H (7a;)iv59 t8 [xoc^Tu^m ^v [ly] 70?^ 'usoi.r^dciv l^m 
iv 7ri i^^Wy KOi^ijg ^ieja^cijo XocXuv tw Mwfjj^, 'sro/^cra; uvTr]v xotjix, Toy 

45 TUTTov QV I'x^OLK&i. '^Hv j^ slariyxyov ^lu^s^oc^svoi ol th-uts^b; ri[xuv (/.btx 
'lYjaS iv Tn KCLtCLayiaH 7o^v f'Sv^y, wv t^wafv 0£&f di^o 'srpoauTtB t£v 

46 "STOiTSpCCV Y][Ati:Vi S^C TWV >)]W£^WV AocQS' Of £U^£ X^^''' SVUTtlOV 78 @£8, ^ 

47 jJTricrolo ft'^fti'V cry.yivOi>y.o(, tw ©£a; 'lam^. 2oXoy,'2v ^s yho^oixnasv oiVTU) oi- 

48 ;i:o);. 'AAA' a;;^ o u4^;r(^ iv yji^Q7:oiYiroig vaoiQ xaroiyJiy xoi^'2g o u^o- 

49 ^J^TTjf Af^/ft* 'O 8^a,voc [Aoi d^ov(^y yi ^e yyj vnono^iov tuv 'sroJwj/ jUs* 
'srorov owov olxo^o^Yiaeri fioi ; Af^^ Ku^i©"* ^ t;^ tot:©-' T>5f xocjocnocv- 

50 (7£cof ]WS; Ou;(i 39 ^f/^ ]M8 i-KOlYiaS JOLVlOt. TJTXvJx', 

5 I XxXr^QT^oL'/Yihoi H^ (3C7r£^rT]W)i/o; T^ xoi^^iu. Xj roiQ ualv, vjiaQ as] tw 

52 JIvBviAOcji tw a^iw dvJiTriifjsJsf wf 0; tuoLTi^B? Jf/cov ;^ Ujaci'f. T/t'a twi/ 

'STpo(pnloiv ix i^m^av ol 'srixjs^s; u/z/Uy; >^ diiixj^vocv Ta; 'nT^oxajixfya}^ixV'- 

7aQ 'UTsfl TYjC i?^BV(T£UC 78 ^1X0118, 8 VVV Vftftf TJT^O^OTOH' X^ ^OVe't; y£y£- 

S 3 ^j^crfls. OmvEf Ixdtilz ih vofxov sk ^lOiTCiydg dfyixuvj x^ 8ji i^vXd^ocls^ 
3 ^Ax'dovyQ Cap. vii. TON A n O S T O A D. N. 227 

5 5 sVr' ocvTov. 'Tr^dpyav ^s tjTTKriPrii liviv^uloQ ayi^, drsvidoic sic '^cy iica.~ 
^6 vov, sJ^s ^o^oiv 0£8, )Cj 'l^cr^v si^o^Td iy. ^i'^iccv ts QiS. Koii iiriS)/' 'iJ'a, 

57 ©£8. Kpd^oivjsc ^s <p&,'VJ9 [Asyd^^y], avvsa-x^ov id St7. aurwv, k^ oj^(j.Yi70i)/ 

58 o^o^ixoi^ov eii avTov. Ka] ex^txT^o'^jc f'^^ '^^iC '^oT.suc, IXi^o^oXav' ;^ ol 
[.id^TV^s; aVt'Sfj^/o T« li^iy.Ticc avTuv 'srot^x t^q mo^xc vsxvfa xxT^nj/^sva 

59 Sa'JAa, ^ e^.iOo&Ayy tov lrs(pxvov izixxT^sy^syov, ;^ >^ifov}x' Kv^is, 'irjcSi 

60 ^c'liijji TO 'STVSvy.x jwa. ©c^f J'^ r.^ '/ovx]x, sxi^x^s (pxvy] iizyxT^Yi' Kvoi;, 
VIII i^ri ^ficryjc xvtoIq irjv djixoTixv Txvryjv. Kx] tuto slnuvj izoiy.Yi^-/}. I.xv~ 

?,0Q ^B YiV avvzuhmv t;j dvxi^iaa xvtb. 'Eyhsjo ^i h sk^/vyj tyj riixs^z 
SiooyiJ.o; fj-iyx; eVf t>]V £KK'KTi7.xv Trjy iv 'is^oaoXviioiQ' 'urdSjiQ t£ J/£<77r«- 
^Tioxv KCiTX TXQ ')(^^XQ lYiQ 'vd^xlxQ Kj I.xy.x^iiXCi 'UjXtiV T'2v d7!:o<ro?^o:v. 

2 XvvsxoiJi'.crxv ^£ Toy I,T£<pxyov dv^^sc suAaSWV, ;^ iiroifiG-xvJo xottstov i/i- 

3 yxv err' aJrw. ^xvXoq Ji IXvixxiviTo Tr\v exxKricrixv, xxrd Tis; ousg sh- 

4 zo^evo^ev^, av^uv re dvhxi; k^ yvvx7xxcj ■cra^sJ'i'Ja sig (pvXxH:^v. Ol 
[^h Sv ^ixa-zx^ifisc ^ir]7^^ov, ivw/fsKit^oixsyoi tov Xcyov. 

5 ^lAinnOS Se >:x7£'X^'2y sic '^o'Kiv iric llx^x^axCi hriPvacrsv xvtoIq 

6 Toy X^i^oy. JJooa-eiy^oy ts ol oyXoi to7c T^syoixsvoic vzo rS i^iT^tzzs ci/,(y- 

7 flujUacoy, iy tw dxi^iv ocvTic -^ /SAett^v tx CYifXfix d szoia' IToAAwv yxo 
Twy £-)(py](t)y -STViviiaTX xxx^xptx, (3oo:ylx iizyxM (pmrj, i^iiP-xzio' ruolz- 

8 Aoi ds ZoX^xT^iT^vi^zyoi ;^ yjnT^ol i^B^aneu^Yia-xy. Kx} iysyero y^xpd jaf- 

9 yx'kf\ h rri zroT^a h:£ivy). 'Avyj^ ^£ 7ic% oyofAxJi 2/]ac<;y, ZT^ovnripx^BV iv tJj 
tiTo'Ka [xxyruav }Cj e^i^uy to 'ihoc TrtC IxpiX^axCf Xsyav em/ rivx £xv~ 

10 TDV y.£yxy' w ■srcojay^oy ZTdyT£C dito y.ix^s sw? [xeydXH) liyoyrsc Ov~ 

1 1 Toc hiy n ^vyxfAic 78 ©£8 ^ lAsyxM' U^oaax^ov $£ xvtm, ^id to Ixxy^ 

1 2 XS°^V '^^''f {lay/iXic i^£^xx£vxi xuriic- '^Ots Js i7[i^£vcrxv tw (piT^inna 
£vayf£}^iCoijji);'^ tx 'uT£c'i rviC ^'OcaiX/iXQ t5 ©ea ;^ la ovo^.x\og rS 'hps 228 n P A H E I 2. Cap. viii. 

,14 jMydXac yivofjisvoic, iU^CiJo. 'Axsjoc'Jjs; os ol h 'hPQcroXv[XOic dno^oXoi 

OTl UoiiilOLl 7] I.Ci[/.CiOflX TOV TiOyOV IS ©£S, dniC^iXuV ' 'GTPOC aVT^S 70V 

16 ^cco-i nv£!;/i«a ixywy (yrrw ya^ yiv eV Hij'syi auxwv sKiTteTfjooKoCj fxoyov is 

1 7 l3i^'X7flicriJ.ivoi vT/hoy^ov sk to ovop.os rs Kv^fd 'bja-8.) Tore izsn^Hv role 
I 8 yJiPaQ £7! avT^c, .^ ixdy.^uvov nv£i[xa. ayiov. ©tOi<Toly.£v@^ ^b z,iy.uv 

071 iioi 7ri; i-KiUai^Q 7xv y^^'^v twv dT:o^o>Mv iiio7X.i to nvBV[xci to 

19 ayioVi TffpodWihzv o(V7o'i,'; y^pYii.iX7Ci, Xsyxv' AoVe y-xixo] 7^v i^saixv 

20 7XV7nv, 'ivx w uy sViOw T«? X^^'^^i "hXfj.vxvY) Uysv[j.x xyiov. nsT^'^ ^£ 
sTtts "uipoq av7o))' To dpyu^iov as cvv (joi ttY\ elg xkuX^xv, Q71 7r}v cL- 

21 psxv T8 ©£8 ivoiAiaxg iiot x^ny-dTm y"lx(7^xi. Ojx sVi o"o: jws^i^ eJs 
;^Avi^(^ £V TW Ac'^^w Tyxw* yj yx^ xx^iix era ^k e<riv sv^atx ivxniov ts 

22 0s8. M£T^yo>3(7ov ay aVo 7yic my.ixQ crn 7av7nu y^ hn^rili Ta ©£«, «' 

23 xpx x^z^mCixi (JOI Y} inmoix 7Yiq xx^iixc cry. eIc ya^ xo'kr^y thjix^ixc k^ 

24 cvyhayov dimxQ o^u) as ovjx. 'Anoxn^eiC is 2.',wc«jv stVs' Asj^Sj^^s 
UM«? u7r£/3 £jU8 -sr^o? Toy Ku^iov, oTTw^ jWJiJ'ly It/aOji Itt' sys m slprimls. 

25 0( yh 2v iixy.x^7V^:iysvoij itj XxXriaxvjs; 7ov Xiyov 78 Kv^ia, vns- 
^PS'^uv sk 'is^aaxT^nix, uoT^Xxg t£ X'^ixxq Twy Xxyx^ei7oiv suriyfsXiaxvJo. 

26 ''^ Afys'Koc is Kv^iH s'hxT^riaz "^^^C ^I^/AiTTTrov xiym' 'AvarJjS; /^ -aroiflE'Ja 
x<x\x ysany^{^xv, in T^y oJ^oy tjjv xotjxSxivaaxv xzo 'is^saxhny £'V Tci- 

27 c^ay* auT^ fVly £^)if<©"- Ka; ay«r«; ho^sv^n' ^ i^«> ^J'^f AiS/oip £u- 
V8X<^> ivvx<;-ri? Kxvixxm tJj? ^xaiXiaariQ A(9<07rwy, oj ^y fVi -sraajjf t^^ 

28 yxlr\Q oi.\)7Ti?i 0; sT^riKv^^i w^oaxvvYja^v sic 'is^saxT^ny.. "'Hy t£ vnog-^s- 
(pcoy, Kj xx^ysv(^ in th a^yx7o; xv7h, x^ dvsyivmxz tov 'a7^o(pri77iv 

29 'UaxixV' Ehs is to Uvsvydi tu (I)^/^^* n^oVfXQf, ;^ xoXkn^i tw a^- 

30 jw,a]{ TaTw. n^o(7(5'^iJC|Kwy J^e ^/A/TTTr©" J^;i:sa£y (XuVa dyxymaxovl(^ Toy Cap. viii. THN AnoSTOAQN. 229 

31 'UT^oipri'TYiv 'HcraJav, it^ siKSv' '^A^x ys yivuam; « uva.'yDKj^dmCi O J'e 
um' Uwc yoi^ oiv ^vvot.i[xriVy loiv [xn tic o^Yiynayi f(£; Ua^iKo.'hsas ts tov 

32 ^I'KiTi'Kov oivx^xvlx Kx^iiTUi avv civTU. 'H Ss 'ure^ioyji jyi; y^x(pr]; r]y xvb~ 
yivcixjxev ^v xvrn' 'Hf 'sr^oSoijov eV/ a^pxyrtv ny^v], it^ iic ximoq svxvjiov ts 

33 m^ovjoQ xmov (X(puvocj '^tu; hk xvoiyet to ^oiix xvt^- 'Ev tt^ TXTteivudet 
XV78 »? KPicns avTs rj^^r}' Trjv $£ yevsdv xvts tiq ^r/iyocejxi; on xlpejxi 

34 ^'^0 tJj; 5/JJ; ri ^oorj avrS. 'Anox^i^a; J's £uyy;^o^ tw <I>;A(7r7r60, drte' Ai- ■ 
ojxxi ca, ZTSpi Tivog 'UT^o<priinQ "kiya tSto ; 'nisoi Ixvrs, ri '^t^l hepa 

35 Tivoi'y 'Avoi'^x; ^s 0/A/7r7r(5>- to ro/^a xvtS, ic^ a^^ajW£v(^ dno t^^ 

36 y^x<pYi<; TXVTYjc, £vriyfs?,iaoi]o xvtu tov 'lYjo-8y. 'H; Js ino^svovjo xcijx Trjv 
oJoj/, ^a3ov Itt/ t/ uJ'w^' ;^ij:/ (^j^tr/i/ £w5;)(^(^' 'iJs uJco^* t/ mXvet \kz 

37 ^XTfjia^rivxi ; [EIks Ss ^nXinn'^' El 'uyiT£V£iC £^ oT^y]? tyiq xxo^ixc, 

£^£^iV. 'AnoK^l^aC ^£ B^B' Ul^SVa TCV ViDV T8 @iS sjvxi TCV 'h]THV 

38 X^;roV'] Kai ixsXsvas <rrivxi to a^jwa* k^ xxt£^7XV xy.poTS^oi sl^ to 

39 v^ci)^, o,TS 4>/Ai7r7r(^ ;^ evv^x©"' -^ i^xnlicrsv avTOV- '"''Ot£ (?■£ xvi^Yi" 
crxv ix T8 uJ^Ti©", nv£y/x« Ku^fa Yi^zxas tov ^iXinzoVf ^ Ja; tiS'sv av~ 

40 TOV a^£Ti ZVVHX.^' (}T^O^£vi\o yX^ TTtV oJ'oV XVTii yXl^WV.) ^I'KlK'K©^ 

Ss f u^lOrj f/^ '''A(^C!;7ov' ;^ ^iB^yoi^^v^ svrjfyeT^i^s'Jo tx; rooAtV^ -utxjxC} 
£Wf TH IaS^v auToy f/; Kxiax^cixv. 
IX O AE S«uAo$' £Tf i[jf.zviuv aTr^ArJ^ ,^ tpova e/^ T8f ]Ma9)i];^f t8 Ku^/y, 

2 zr^odBX^uv TW 'A^y^is^a, ^tyi(jx\o 'uix^ xvtS fViroAiZ^ £/V Ax[.'.xcrxov 
^^oc Tx; avvxyi/^yxct 'ontj^Q iocv tivxq £v^'^ t^c oJs' ovtxc xv^^xc t£ ic^ 

3 yvvx7xxc, ^£^£y.£V3c xyxyyj slg ^l£^HaxJXri[.i. '£v J"! tw TiTooivBa^xi, sy£~ 

4 V£TO avrov ilyti^^iv t^" Ax[j:,X(TX'2' icj i^xipric 'UT£Pi-ri7PX.-^£V xvtov (pug 

dzo TS H^XVS' ^ ZtTSCrWV £771 T^V yTiVy hx8(7£ (pUVr}V ?i£fiiCrXV XVT'2' J.XH}., 

5 2asA, Ti'//.£ ^K^xeiCi Elrrf (?■£• T/^ //, Ku^/£; 'O (?■£ Ku/swf £{7r£v' "EyJ) 

6 elyj 'I);(t5;, ov cj ^kIxc-h;. 'AAAa [cr>;Aj9^cy ao< ■sr^of ;^£v7^« Xxxl'.^^iv. 
T^i^KV TB ;^ dxy^xv £Tt£' Kv^i£, Ti [A£ diXt^s zroiwy-t} KiZi Ku^/0^ N n n -sr^of 230 IT P A H E I 2 Cap. ix. 

7 'UT^o; auTW*] 'Avci<rrik ;^ eiaeXh sic tjiv "^oXiv, it^ Xot.l.Yi^riailo'u aoi ri as 
(5« T!foiay. Of §£ oiv^^ec ol avvo^Bvovjss cc'jtw, slfriz&iaixv evvm, dxsovjeg 

8 y,}v TYJg (pwj/Jjf, [/.Yi^ivx ^s deu^Hvjeg. 'llyi^^-zi ^e o I.a.vXoc uzo tjjc yni' 
dvsafiASVUV ^£ Tuv o^9ixA//,wv auTH, s^sva. £^A£7r£* yet^ay^Ydvlir o= ^u- 

9 Tov, iloYfyc/.'yov zIq AoiiAOca/ov. Kou rfj r}[As^ot,i; T^e^g [iri /SAeTrcoi/' jCj tz 

10 sfpotysvy ^^£ ms)/. "^Hv J'a rig jwafl^jr^j Iv Aotixoccrxo) oyoy.oiji 'AvaviuCj j^ 
bIks 'sipog ciVTov Ku^;©-* iv o^ci[jjOi]i' ^Avotyioc. 'O §e slnsv' 'liJ^a, lyxj 

1 1 Kvpte. 'O ^£ Ki^i©^ ZT^og ctmov' 'Av^ri^^ ■mo^iv^nii iixi iriv ^'u^xj^y t^jv 
KCiX8(i£vriv Eu9«avj ;^ C'l'^>3C7ov Iv oui« 'luSx ZauXov ovoy.cili, Tu^ascc^ 

12 /(?8 ^a^ 'UT^oaev-x/lui, f^ slhv iv c^u[xu}i ^v^^x cvoixoiTi'Avoiviocv dasX- 
^onuj }Cj £7ii^syja aura X^^'^f ^'^''^^ cicva^Agip^. 'An£K^i^)i ^£ h 'Avoiviocg' 

13 K'J^/£, dy^xooi dzo 'uro'KXicy 'ut£^i ts dv^^og t8T8, oaoc xazd £'noiria£ 7o7g 

14 dyioig as iv 'is^^aaXr^. Kat ciJ's sy^^ i^aaiav zra^d twv 'A^yjz^im^ 

1 5 J'/jVa; -urdiijoig ra^ £7rimAB|U£ya? ra ci'o//.i?£ aa. EiVs J^s -sr^iof aurov Ku- 
^log' Uo^£i8, 'on cxzvog ixXcyrig ^01 £<rh kiog^ ra ^ciL<;d(jQLi to ovoixd 

16 jMB ivu'Kiov i^v^Vi lij ^ucriXixVf viav t£ 'la^aftX, 'E.yia ya.^ viro^a^d: avTu 

17 'ATrrjA^s ^£ 'Avocviocg, i^ fiV'/JAfigy slg tJ^v cI/juv" k^ ini^cig iii avrov 
jxg '-/Jip^ag-i Sne' lanX dhX(p£y Kv^t(^ d7:i<;cx.XK£ [as ('Ij^cra; l(p^ag 
(joi iv T}j o^a yj r:f/ji) onug d'i/xSX£\\jr,gy k^ 'utAj^o-S^c Ilv£vy.U7@-' d'yi8. 

18 Kat £vUo)g dninBaov dno rm o(p^oiXy.uv aura ug-&i XsTti^BCy av£SA£i|;£ ts 

19 'UTX^aypYii/.x' K^ dvot-^dg i^xTiliQ^n. Kou X(xSiv T^o(pnV} £vi(7X'ucr£V. 'Eyi- 

20 yg^o J'£o SccUa©-' //,£Ta Twi' £V /:^oc[jtjOiaxM //a9)^Twv y^ix^ag Tivdg. Kai J 
£ut}fa;c £V TaTc cuyaycc^^ar; £XY\^va(7£ tov X^/rov, oTi aroc fr^y viog T8 1 

21 ©£s. ^E^J<;oLv\o ^£ 'nTdv\£g ol d/.Hovjsg, k^ sXiyor Ov^ ^"^og i<riv -uro^- 
^■ficxg iv 'lspiiaotXr}[A. 7e.g inixxXsyJv^g to ovoida tbto' Kj wJ'£ Big raro 

22 £A)^AuJ« tvct ^ihi/ivag amng dyxyn S/i^i t8^ 'A^yjB^e"!;', I'auA©" J^s 
lAclXXov iv£rhvxjji.^roj j^ ovjB-/yv£ TiJj 'k^a/aj thj KZToiXbi/rag iv Aa- Cap. ix. TON A n O S T O A a N. 231 

24 mj, avvs'os'Xivcrciyjo ol 'laJ^To; dvsT^fiv Oiirov, (iyjoia^n ^^ tw ZauAw 53 
STTi^aA)^ aurwv) 'UTOc^sjyl^iiv t£ ret; wJAa? )'I,w£f^-? ts ^^ vuz/cc, oaW? «utov 

25 avsAwa/. Aoi^ovlsc ^s cuto:/ 01 y.oi^YiTCil vvxloc, y.u^yiiiOiv ^liX 7s Tr/}(;ar, 

26 y^oiXoi^ixi^ii; iv aKv^i^i. Ha^a'yevoiizv'^ J's Xxv7.(^ iiQ 'i£pso-ci?.rji.(j 
iiTci^oiTO xoy^T^aa^xi iqiq [aol^yi-vouq' il^ 'uiccvlsc lipocaj'7o clvtcv, [a^ 'S'/rsu- 

27 oyjsg oTi eVt ]wa9^]Ti^C' Boi^yd^xc ^s f>r;Aatoo//£v(^ c/jtoj/, j^^^^i^^s "ZTtfo^ 
78^ d'Ko?o7,Hg, ;^ ^iny^croijo avTolg zru-g iv rri oJw fiJg tov Ku'^/ov, ^, c,t; 
i?^d?^Yia£V at;Tw, ;^ ZEroof £v. hxi/.OLo-yM i'^rcJ^riaidaocjo iv ra ovo[Mxji rS 'ly]~ 

28 cS. Kal YiV [A£T avmv £1<t7:op£voij.sv(^ ji^ ix7:o^£vo[X£v(B^ £/; 'h^atrocT^riiJ^y 

29 K^ 'ujoio^Y}<^ici'^c^{iVog iv Tw o'yo^a]^ tS Ku^/a ^lr,<78. ^ExdXa ts £j <TVV£^-/]T&t 

30 'OT^o; T8C 'EX?^YjVi<;dc' ol ^s i%£)(^^^iiv avTov dv£7SiV. 'Eziyvovjs; (Je 0! 
d^£X(po'l KCijriYuyov avTov si; Kcna-d^^avy ii^ i^uTii^^jT^oiv ainov £1$ Tap- 

3 1 cov. hi i^h av i>:/.7\r,7iui rad' oXiig rrig 'la^xwc ^ Ti/MT^ixiccc ^ I.a[j.x- 

^6i0iS £V)(OV sl^WfiV' . olKOODy.ii^£VOLl K^ 'SIO^£VO^£VOIA TW (pi&J TH Kv PI'S fit 

32 EFENETO J^f UiJ^ov J;j^p(fjW£yov J*i:x ^dv70)V, mTsX^av itj 'utpoq riic 

33 ccymc rsc KXTouhrcQ Ai^^ccv. Eves Ss ixfs kv^p'^tcov riyx Aiviixv cvo- 
l.i.d]i, £^ ircjjv ok}oj y.ocTOiHt'i^evov st:] x^yMdr^f, oV ^v ■maptxXs'hviAiv©". 

34 i^o:* £t7r£v avTa nsT^(^' Aivix, idrui as 'l>](j5c Xpi^cc' dvd<rri^if 

35 j^ r^cccrov asavTCf. Kcu sv^sus dvi?n>. K,ai sltJ^oy avrh ZTdv7£c ol koitoi- 
XBvjec Av^rJav tc^ tov 1.dp^vot.^ o'fnvsg eTr/r^sij^av im rov Kv^iov. 

36 Ev 'loTTTFjj. (J'e TIC Yiv fAa^YiTotci o)/c[j,d]i Tix^i^df Yj J/£|5jwi]Vfuo//£VJ] T^eye- 
rai ttO^KOig' avjYi >1y 'urT.rip;']!; dyyMi^v f^^cov k^ ixs'iii-icavvxv cl'v inoi^. 

37 E^/'svi]^. Jg gy TOUQ Tit/s^oLiQ ixcivai; du^ivficroLaav olCtyiv dzo^xvfiV Aa- 

38 aotvjs; Q£ avTi]v -'idvixxv iv vksokx- 'Efyv; ^s '^cryig Av^^nQ iyj "loixuriy ol 
/-taSrjTiXf dx-dcrxvlsg oti ngT^©-- eViv iv xvtyi, aVeVaA^sv $vo dv^^xc '^^og 

39 civiQVy 'urapXXxXBpiiC //--^ oKvridXi h£7.^&rj skq xvih. "Avx^do^JsJ^STooc 

■ avvy]7.hv ^3 2 n P A H E I 2 Cap. ix. 

cruvjpv^jv clvtoIq' h 'wx^ayBvofxzvo); dv^yxyov bIc to v7!zpmv' jc 'srxpi- 
cmav ciVTlf 'uraaxi al yjiooci xXocfscrxiy j^ sKi^anvvi^evoii yjjmoic f^ l[JtXTici. 

40 oa-oi sTiOifi [J.2T avTxv Sju '^ ^o^y.d^. 'ExCxT.u))) ^e %'ia furoLvrxg Hi- 
T^(^, 3.-/C rk yovxjx 'is-^oarjv^xjo' ic^ hi<r^i^oic 'ur^oc to crl^^oi, sine' 
TaSi^oi, ixva<rri^i' 'H ^s yivol^b tec o^3(xA//a^ avTriCy ;^ l^sax tov Yle- 

41 T^ov, dvsm^KTS. Aac ^e avtyj yfi^ot.-> dvscwsv ocvTYiV' (p^vmoLQ ^s t»c 

42 dyi'dCj Kj TOc? X^f'^'^' 'SJ'iJJf£r>]o"£v avTYJv ^moiv. Tvco^ov J'e iysvijo m^' 

43 oA>5? rr,: 'loitZYjC' ^ otoAAo; iniTSva-oiv hi tov Kv^iov. 'Eyevejo is i^/AS- 
^xc havcig fxmxi amoy h 'lo^xnyj 'ujx^d tivi ^qxmi (Svpaa, 

X A'NHF is TIC nv iy Koaax^fiX 6vDiJt,ocji Ko^vyjXi(^^, sKXToyjix^yric h 
1 aza^c TYiQ xxXsiASVYji; 'haXixyigj svcrs^YJg £j (pc^i^.sv©-' tov ©soy, avv 

tS-Oivfi TW olxa aVT3f TSOuhv T£ £XSr][X0(7UVXC '^OXXOCC TU) AaW, ^ isOl^SVOQ 'I 

3 78 @SB iixnavTOQ. Elisv iv o^oi[JLOi}i (pxvs^ic;, w(7« w^ai/ ivvdcTYiv T^g 
^fxi^xcj xyfsXov Ts ®ss slasX^ovJa, 'uT^'oq avT^v^ it^ shovjoi ^utw* Ko^vyjXis. 

4 'O (J's uTSViaxg oiVTW jij sfxipoSoc ysvoiAsvoc, sins' Ti s<rh Kv^is; eTtts Js 
ocuTW* Al TiT^ccrsvyjxi ca )^ al iXsr][Aoa-vvoii an dvs^wxv sic iiVYiy^oavvov 

5 svmicv TH @sS. Kxl vvv insiXT^iov sic 'icnnriv uvi^xd Ji^ [xsld'Ksif.v^xi 2'- 

6 jwcova TOV inixxXafAsvov UsT^oy btoc ^sn<^£\xi tux^x tivi lif^uvi ^v^aei, 

7 w eV/v olkix Tjrx^d ddXxaa-OiV' [arc; XoiXrjcrfi coi ti as ia -sro/^v.] '£lg 
is dnT^X^sv ayfsXoc AaAwv tw Ko^yjjA/w, (pxvri7(xc ivo twv olxsjoiv av- 

S TS, iCj ^pXTidCTYiV SVaS'oYj TiCV 'UT^OaXX^S^BvjwV OCVTU^, )^ e^YjyY}7d[ASV0C OiV- 

■*9 To7c anxvTX, dts^aXsv avTbC sic tyiv 'loTtTcrjv- Tri is snxv^iov oiomoo^v- 

. Tuv ixavav >ij TY] 'uso'Kei ifyic^ovjav, dvi^n YIst^oc sm to Jwjwa 'ur^ocrsv^- 

10 acr^xij 'UTspi ccpxv sxj'^y> 'Eyivsjo is z^T^ounnv©^^ h^ rihXs ysvaaa^xi' 

1 r 'UJxpX'O-xsvx^cv'jijcv i) sx/ivm, insnsasv sV olvtov sx?xaic' x^ dsu^a tov 

Qpcivov dvsu^fjxsvoVf ^ xxloi'tiXAVov sii avTov axsvoc ti uc c^ovy^v [xiyxXrjv, 

1 2 Tsacxpaiv d^yjxlc ish^isvov, ^ xx^is^svov sm tyjc y^^' ^v w vnr^^ys 'dtxv- 

TX. Tx, TST^xnoix. TYiC yrid ^ tx dr,^iXj ^ tx s^nsTXj ;^ t^ t^st^vx ts 

I e^x)/8. Cap. X. T n N A n O 2 T O A n N. 233 

13 ^^xvS. Ksu iysvejo (pu:vn 'sy^o; avrov' ^AvuTxcy Usr^s^ dvcrov k, <pxy£. 

14 'O J's nir^©-' tTrre* MvjJajwil;?, Kv^ie' hi ihi^Ca 't<pyJov wa.v Komv n 

15 ccxx^as'io)/. Kx] (pxvri iitxaiv ix ^svji^s nr^oc amoi/' '\\ ©eo; ikx^x^ictiy 

16 au ]W59 Korjs. Tato ^l lyivsjo ini T^ii' k^ vrxXiv a\£A?/p9;i to cxiv^- 

17 n^ Oi iV iCtVTiC OlYi'KCP&i nST^©^ 71 UV ilYj TO O^Ciy.OC ilOtj «j its, 

ol oiv^PBQ o\ d-Ki<;Df.7'.iJi.ivoi xno zb Koe:T,7j}if §i£^ccny]7avi£( Tr,v olxiocv Xi~ 

18 [/.uvoCy ins^nuixv izl tov 'GruAwva. Kal (px)/n'^ocvjec snv'Axvovjo a 2iyav 
10 £7tiX0c7^^[A.£v(^ nlr^®^ evSaJe ^£Vi(^fixi. T« (J^e IlgV^B ^fSvOi-Tiiaplya 

'ETE^t 78 o^c<|waT(^, sTTrEv a'JTW TO nv£uja«, 'iJs, XV^^SQ \j^^i\ ^nTHCfl 
20 ce. 'AAAa xvx<^<xc xxtx^yi^i, >^ TSyo^Bva auv xvroi^, [xr^^h $ixx^ivo.jj.svoi' 
1 [ ^i'oii iyu xni^xT^xx xvth;. Kxtx^xq ^l I\i7^(^ "B^og 7bc xv^^x; [th; 

a7r£r«AjM8y8f xno ts Ko^vjjAia 'sr^of xvtov,^ bIksv' 'iJh, lyiti si[jii ov t^t]- 
22 T«T£* t/; >9 atVia, (J'i' r]V 'srx^s<rSj Ol ^e shov, Ko^vriXi(^ £Xscjovlx^)(r];, 

di'TjO ^tXXl©-' l^ <PCI&'/X£V©" TOV @£0V, (XXij}v^ii[/.£v'ii T£ VTIO oXH T8 U'J8C 

Twv 'laixiwVj i)(_^Yi[jt.XTia(iYi vno xyfsXa xyis i/,£TX7:£fx^xa^xi a£ £iV to)/ 
■23 oIko;/ auT8, ;^ xxicrxi ^/jixixlx srx^x ay. Elay.xX£<TX[Mvoc Sv xvTag i^i- 

vi7£. Ty) $£ l-Kxv^ioy neT^(^ e^rjASe aDv auTorc* ;^«r tiv£q twv ac£A- 
24 (pwy TW!/ a'/To [t^^] 'loTTTrrjc cuv^aSoi/ xvTic. Ka( t^ izxv^iov bIj^X^ov £ig 

t^v Kxiax^^xv. 'O ^s Ka^vj)Ai@- ^v tsr^oa^oxi^v auTaf, <7vhxXs<7X^£V0Q 

THQ crifytvac xmSj j^ tsj xvxfxx'-s; f/Aa?. 
■25 'Of (5^8 iyivfio el(X£X^Siy tov IIbt^ovj cwuvTYiaxi; xvtu o KooyrjXii^, 

26 vj£crm £-Ki T8C wo^i3C<, ^PoaBxvvYiasv. 'O J^l nlri©- «'jto)^ ^y^f£> As- 

27 ywv* 'Aj/«r>i9i* ;fa7W aijTof Uv^^xTto; elfxi. K«i cruvo^/zAwv auTo;, fiV- 

28 ^A9f, ^ £v^icxet <7VV£XyiXv^otx; -sroAAaf' '£<?}? t£ -b-^o^ «Jt8(* 'T[Jifis 
ini'i^X(j^£ wc oi^£(Ji^iT6v iiriv xv^^l ^laSxM xoXXxa^xi n t;T^o(T£p)(£a^xt aA- 
Ao(puAw' j^ £]t/.o( ©£0? £!?r/^£ [XYi^svx KQivh rj xxx^xoTov "xiyav ocv^pw 

20 zov. Ato ;|^ dvxvTispYiTQ)^ ^aOov /x£Ta7r£/x,ip9«f, nu)/9«V(3^;({ av, T/yi Xo,^ 

' O o o f^grg- fi34 n P A H E I S Cap. X. 

30 i^£7£7:sy,^0C(T^s f/.£', Kou Ko^vriXi^ l(pri' 'Atto tstiz^tjj^ riy.£^u; //s^^f 
70iVTY}C T^V W^af YjfXr^V VY)7£VUV, Kj Tyjv ivVUTYjV u-^oiv 'UTpoasvyJ^£v@^ iv 

K0^VY}?^1£, £l(7Yiy.8a^Yl an >J 'UT^0<7£V)(Yiy K^ Ocl £X£ri(AOaVVXl an £lXVi,7^Y]<7aiV 

32 hmnioy is ©fa. IlSjMil^oy av s/j 'loTTTrjjv, j^ y.£}xy.dX£aoii ^.fwKva, oV sV;- 
mXciTUi Y\£T^(^' (hj^ ^£vi(^ilxi £v olxix I.f^w/og (Svpaiu; 'unxpoL doc- 

33 y^x<Tcrav} dc mci^iX'/£'Joij,:y^ "KoChr^CH (joi. ^E^avrrj,; av %-K£ij.i\>x 'Ut/cq 
crs' av T£ kolXxq inoirjaac 'UTU^y.y£voiA£v(^. vvv 5v 'ur:xy7£c rj/xi/; ivxTtigv 

; T^ ©sa 'nycip£(7^i£)'y d'/.^aoLi indvlot. tcc vao^ijafniva. aoi vno ra 05s. 

34 'Avoit,Oig ^£ rT£T^©- TO ro/^iz, ftTTfv* 'Etc' ocXyj^huc xciTaXui/.^ixvo[A(xi 

35 ot; a'^ 'tr< ZT^oau^zo^.YiTfJYi; ©£0f* aAA' £v uavu 'e^-jH (po^^^£v(^ uv- 

36 ToVy K^'if'yx(^ojj.£voc ^ixocioavyYiVy ^shIoc ocutm eV'* Tov xiyov oj/ dnig-nX-e 
To7c viol; 'la-pOiYiXj £vaf'/:?.i(^ofj(.£v(^ £l^Yivriv Sid 'jj^aa X^;ra'* (aro^ i<ri 

37 "UTdvTUV Kvpi^y VIXHQ cl$d]£i TO y£VO[JI,£VOV ^ril^OL y.OC^' cTiYlC TYj^ 'ibSoilXSy 

d^^d^£yay dno rrig TaXi'hxtxg^ y.£Td to ^difjiai^x £zri^v^£v 'lu:dyvYic' 

38 'Jr;(7av tov dno Nx^aph, a; £-)(^^io-£y oiVToy &£cg Uy£viMxji dyi^ k^ (5u- 
vajM«, Of (J^/^aSsv £V£^yi7(iiy il^ iccia£v(^ tsrdyraQ Taf xx\xSvyx<^£voii£v^g 

39 UTTO Ta SlX^O?iii, OTl 0£Cf ?V F'^' U'JTd. Kxl ll^ei; £a^£V llX^TV^£Q 

'urdyruv uv fVo/ji^sv £y t£ t^ X'^f^ ''"'^^ 'la(^:J£/6i;v jj^ lu 'Js^acrizAjo/// cv. ^ 
4© dy/iXoy^ x^£[/.d(7xy]£'i: inl ^'JAa- Tarov ©£of iiy^^s TJf- t^/tjj. jg/.te^a, ^, 
41 l'Jw;;£!/ auTov iiAtpxvrj 'y£y£cr^xi' a' izrocvTi tw Aaw, aAAi^, (/.x^Tvai to7c' 

':ixpox£')(^cipoTOVY}[Jt,iyoic vno 7a 0£a, j],u^>*, EiTrj£g avvc(px'yoiMv- ^ avy£ziOT 
Ai iA£v (xJtw,. //£7jc to aVsi^^iui aJiov £;<: vix^oiv-^ Ka; 'src'j^jj^/feAsv ^^iwly xi^- 

^u^cct Tw Aaw, ;^ Sixiix^Tv^oiakxi ar; aurof fV^v ui^ta^hoQ mo Ta- ©£a 

43 ;^^/?r]; <^^^vTfcV- y^ y£X^(^y^ Tarw OTavTS? ot 'nr^c(pi^TX!i. f^x^rv^'daiv, u(p£au/ 
d(xxpTto:v. AftS./v Sid 7S oyo^XT(^ aura 'uydvrx roy 'axi^ivovlx £k xvtov.. 

44 "Et; AocAav]®" ^a ns'r^a tot prifjidlx txvtoCj £7r£7r£(rf to flvfL/jW^c to oifioi; 0(70/ Cap. X. T n N A n O 2 T O A n N. 235 

ocroi avvYi'Xdov tw Ile'T^ci', on Kj im tx e^vrj ri ^ic^soi ra dyis Ilv£-'[xoiToc 

47 @£ov. Tors dzsxpii^r} IlfT^®-" M/^t/ to h^'j^p Ku^'Kvaai ^vvaicci riCt 

78 [AYJ (3oC7fll7^iiv3ll T8T8f, olriVS; 70 JTIvei/xa TO UyiOV SXOcSoV XOi^'Xg )L 

48 rifxfi;', n^ocriTix^e ts uvT^g (3oi7fjia^/,yc(i iv tu ovoixuji rs Kvofa. Tens 
Yi^'^TYidXv av7ov ini[jt,fivxi rifxe^xc nvdi;. 

XI HKOTSAN ^e cl ockotoXoi j^ ol d^£}.(p:'i ol ovtsc xoijcc rrjv 'is^sit- 
. 2 aVjOT/ ii^ TX UvYi i^s^,o(vlo 70V "Koyov tS QiS. Ka; ore dntr\ Us70(^ 
. 3 iU 'l£Poac>iV[xx, ^i£){^ivo)J]o ijj^oQ ocvtcv cl iy. 'UJs^iJo^riCy yJyo'PiSc' '0,7i 

4 T3-^oi d'j^^oic cty^oSog-ioiv ey^ovrxc fiV^Afls;, ;^ avvitpxysQ o(.v7o";\ 'Ap^d- 

5 jctsy®- ^e risr^^ i^eTi^sJo ckv7o7c mk^riZ-i "kiy^r 'E/w Yiix;f\v iv -sro- 
T^H 'loTTTrjj 7sp^oai'jyo^i.iv^' ^ il^ov h ix<rdaa o^cj^a, xdJoiCjuvov axevo^ 
71 wV o^ovnv iJ.iydMV') 7sa-aocoa-iv df/^aJc xa^isyJvyjy h in a'^ava, k, nX- 

6 hv dx^iQ fV^- E(V }^v drsviaxc Hxitvisv ^ fTJov ra T£T^a7roJa t^C 

8 vj^f Xiy^artg y.oi' 'Avocrxc, FIsT^f, 3i3t7ov ;^ (faTe. eJkov ^s' Mjj(3auwr, 
Ku'^ic' cVi izrav Hoivov yj dxd^a^ov t^snoTS f^aiiX^ev v.q to e^ouoc us. 

9 ' Aney^i^Yi $i [J^oi (pmr] ix ^ivreoH iz t8 -e^oivS' 'V\ o Qscg inoL^dpi^s, au 

10 ij.r] zoivii. TaTO J's syivijo em 7^ic,' j^ 'crdxiv dvianda^ri dKocv7oi zIq toi/ 

1 1 ioavov. Kcii i^8i eKccvj^.Q T^r/f dv^^sg hti^riaoiv inl 7iv olxiuv iv rj mriVf 
I 2 d7:£<roc7.[i2Voi dno Kaiaoc^tiag Ti^pc^ y.c. h'ins ^3 y.oi ro Uvivp^a avveX- 

fifi'y CiVTo7;, jujjrjev ^i<xy^ivc[x£vov. ^a9ov J's aOv ^'/-^oi tc^ 01 t^ disXi^cl ^70:^ 

13 j^ ilaYiAh[J.zv ii; 7CV ouov rS dy^^oq' ' A-K'ify'iei'hk rs y:{A]'v- Tno-i sVh 7ov 
d.yhXov iv tw oix'j> ocv~,8 'rci^e-Pju ;^ ihovTU (klt'x' 'ATTccftAov d; 'lonn^v 

14 dvhact y^ /.is-raTrfjUipai 2'jWa;vc£ 7oy izixcO.i-'.fjtsvov Uirpovy cq XxXricra 0')^ 
I 5 jus^liSi 'cr^o^ (75, iv oIq (jx^i,(jy) av il 'uid; ohoQ an, ^i'v §e tw di>xo(.u^o(.t 

y.s AjcAfafj/, iaimai 70 UveiJiAx 70 xy ov sV aOryf , 'xa-\io y i(p' ;;uaf gV 
16 <x^^x.^".. 'Lfivriodnv (J'fi 7a i.a^«loi' Ki/^/a, 4' eAsfcV 'ixwvn; (J^h i^xiPucnv 236 n P A H E I 2- '* Capi xK 

gj'ij^rev auToTf o ©go? c^"? -^ V-'"^' '^i^-^^'^ciaiv in] tqv Kv^iov 'ijjuay X^KTcVy 

1 8 ty^; Jg T/c ^jW)5v; Jbrnlof xuXixTXi rev 0£ov> 'Avacrav]-? <5*£ Taura, j^au- 

yjiaoLV^ ii iSc^aCov tov ©fc07, }viyovJ6^' 'Ai^ot ys j^ toT^ t^'Jiaiv o Qioc 

20 ft ]w>5 pvoy 'laJ'jt/oi^. '^Ho-av (J'i rivec e^ ai^roj!/ av(^^£f KuTr^ioi ^ Ku^ij- 
yalo;, oiri^'Si eiaiX^ovjii ik 'Avjio-x^^ixv, SAaAsv -sr^o; ra^ 'EAAr/Vir«r> £i^- 

2 1 ayli'ki^oiJLSVoi TOV Kv^iov 'Ij55"Sv. Kaf ^v -/^a^ Kv^is jwst ocutwi/' "croAuc 

T5i wra T7J5 sicx'hYi'^ias rriC iv ^l£ooao}^v[xoii; -s-s^t aurav* ;^ i^u'Ki^a'Xa.v 

23 Bxpvx^xv ^isASatv Iw; 'Av7<o)^f/5C?. '''O; Ztra^aycvc/x-svo? ;^ /(J'cov t^v X^^'^ 
Ta ©£8, ixoipfl^ J^ ijscx.ozKy.'Kti 'dxvTa; t^ ra-^oSeV^ T>5f xxo^Iolq m^oay-s- 

24 vftv TW Ku^iiJ" fcTi )^v avr]^ ayjt^o^, <^ 'm'KY\oy]<; Uvevyocjoc a.yia j^ Tir/re- 

25 wf. 2 ©■,50o-cT&9y) o;^A^ i^iiavof Tw Ku^iw* 'E^i^aSs (Je f/? Ta«o-av 'Qx^- 
VOL^XQ dvx(^n'^Yi(70(.i SauAoj/' ;^ su^^jv otUTov, >^9<'ar£v auTov d; 'Avjio^^xv. 

26 '£y£V£7o J'= Oivr^t; ivixvTov oXov avvxy^Y^mi iv tJj ixx2.riaioc, ^ J'iJ'ilat 
ox,Aov Ixxvov-, y^^Yiiixtlaxi t£ ijt^^tov iv 'Avjioy^MX tbc w^Jr.TKf X^ir<- 

27 ctvac* '1^" rauTat^ el's TCttV nixi^xK; KXTYiTAot d'no 'is^ocroT^vyxv tir^oipriTxi 
2S ^; ^Avjioyjixv. 'Avxcoi^ Js S; ix olvi^v ovoyxji " AyxQo;, ianyxvs ^ix 

Ts Il'je''i/.XT(^i >.i.ixov [xzyxv ixiXkav eaea^xi f<^' oA>]y tj^v oh^yivny 

29 c^i; ii eyivijo iiii KT^xv^is Kxia-x^ot;. Txv ^e [AX^riliov, mSw^ YivnoHiTO 
TiCy upitjxv 'sxxToc auTO)!/ f(V ^lOixonxv 'ut£[a^/xi role xxjaixmiv iv tyj la- 

30 $xioi xh'hfpoii;' y^ hoimxy, oi7:o(;aXxv\iQ 'ut^oq Ta? Tir^sa^vTS^ac <5''^ 
y^fipo; Bx^vx^x j^ SauAa. 

XII KAT' ixfivov ^£ TOV xxi^ov izs^a'Xfv 'H^'^^ric iSxaiT^evc rxs X^"f^^ 
2 HxyMaai rivxc twv dno Trig ixx?.Yi(riKi. 'AvarAs ^i 'ixxa^oVf tov xh>.(pov 

'iwavva. Cap. xii. T a N ■ A n O 2 T C A a N. 237 

4 Xix^e'iv )^ YliT^ov' {n<TXV ^e ri[j£^oii tojv ix(^v^uv') ov y^ -isriaVa^ I^jsto sic 
(puT^dKYiV, 'UTupx^'dc Teacrocoai rsT^x^ioi; <r^y?lM~m (p-jhccaac-iV amov, /3a- 

5 A(?]W£V©^ y.sjx TO 'UTUcry^x dvufotyav ocvrcv tw Akw. 'O [xI'J h Usts'^ 
hn^rcTQ iv T/'j (pvXotx'^' 'nr^ocivyri §e ^v ixievYjg yivoy/syrj vko ty}? iy.y.Xrr 
aiag t^poq tov Qsov vze^ avT8» 

6 '"''Ots ^s e[/.£X?^sv ocvrov Tjr^ody^tv ''H^wJ}^;, tyj WKii ixftVi) yjv Us- 

7 T^x/J? T£ 'sy^o 7ric dv^ag hn^ay t^v (p-j'Xa.y.riv. Kcd /da, ix.yk'X©" Kvet-d 
in^Yiy ^ <P^C £A5C/x4^£V fv Tw ouYJiAOili' liToijx^xg $£ tyjv 'ut'Ksv^xv ra Ui- 
T^a, Tiyc-iozy c^inov, As'^cov* 'Avanz iv ixy^&i' K^4 i^insaov xv78 xl 

8 xkiaitQ iz T'xv -/H^li)). EiVs ts xykX®^ 'ur^og xvtoV Il£^i(^ioaxii ^ 
v7:6^-/j(7xi TX (TxvaxXid an. 'Enoip.crs Se htu. Kxt 7.sy^i xvru' Tls^i- 

9 ^izAs TO lyxrtQV ca, ^ o.kq'K^^^ y.oi. Kx] i^sX^uv riKokH^a aJrw, ^ aV 
>fc5W 07/ (xXrihiQ hi TO yivoiASvov ^ix tS dfyiXa' i^oKii Js o^X[JiX (^Xzzetv. 

10 A<£A9ovt£? el's 'zzr^wT'/jv (pvXxzriV k^ hvTs^xv, rjx^ov im r?iv wuAjjv tj^v c/- 
^Yjcxv, Trj'j (ps^aaxv sic t^v 'utqXiv, Jjt;; auT0|a5tT)) Jivo/;^9/] auTo7f' ^ i^- 

Jf I £XUv\sQ TtT^OriX^OV ^V[JLYIV ^IXV 1^ SV^iug XT:£TYi XykXOQ OcV XV1S. Kx\ 

YlsT^oQ ysvoiASvoc sv Iau7^j ff'J's' Nuy ot'J'tX uXyj^uc oti i^xn£<reiX£ Ki5- 
^i'^ TOV xyfiXov avTs, ic^ s^aXsTo [xs iz y^^^oQ 'H^W(Ja, it^ zTxarjc tj^? 

I 2 lu^OCr^OXtXC TH A«8 TWV 'l8^«/wV. SUViJwV TS ^AOsV STTl T/^V o/^iaV Mx^fxS 

tJjV jW,J17^o^ 'luxvva, TS snixxXaiAsva Ma^;f8, a ^crav /-^rccvo; avvYi^ooia[A£voi 

Kj 'UT^O(TtVy(Oy£)iOl. 

13 K^ao-^vToj (J's 78 n£T^8 Ty)v ^u^av 78 'STvXuvoc, •oT^oa^xh 'urai^ia-XYi 

14 U7ra;i5cra/, ovo/xo]* 'Ps'o^/j. Kaf izfyv^aix Trjv cp'xvrtv tS Ust-s, x-ko tyic 
yjx^xQ ^y. ■fiVQi^s Toy TjirvXuyXy sla^^xy.Hcrx Js ixTii^yfciXsv hxyxi tov Ili- 

15 T^ov u^o tS zivX^yoc. Ol ^s 'iz^og xvTriv flTrov* Mxivt]. 'H o£ ^ihyy- 
j 6 fit'^slo hue 'syjiv. O; cJ^s sXsyor 'O xyh^J^ xvj'^ hiy. 'O $£ Ylk^oc 

P p P i~£'/.£ys 238 n P A H E I 2 Cap. xii. 

17 iTisiASVt H^^m' dvoi^oi'JJec ^s d^ov auroy, j^ i^s^yiaxv. Kocjocaaaxc J's au- 
Toic 7Yj y/i^i aiyxvy SiYiyricroilo otvToi; TSiCQ Ku^i®-* a'jTcv i^Yiyafsv iz 
7YIQ (pvXocxYic' sTtts (5'i* 'A7cayfei?,ixls 'ixKu^^ j^ ToTc dh'K(poiQ rotmu. Koci 

1 8 JIsaQcov £7:o^sv^ri ek srsso)/ ronov. Fevo^ivnc ^^ hi^f'^otCi n^ rd^otyoQ ^k 

19 oXiyoc iv role rfariwra/^, it ot^ot YliT^®^ iysvPio. 'H^X'^yic ^s buk^t]- 
ir\<JCf.i avTov, ;^ iifj evpuv, dvax^ivai; raj (pv}>.<xxu(, i/csXivaev d-ntxyJiYivxi' 

ToVi ^ 'UTiio-ci^BQ BX^roy tcv Itti th zoiiw©^ 78 ^aaixiucj yit^vto a^Y\- 

a'yO' wy a.? X^ojxb 7^v ^o^uv tw 0£w* j^ y£)/oy.£v®^ crxwM)io€^UT(^i i^i- 

■ ■ ^onsc i^ "ladvwiv tov iniyM^svjx Md^xov. 
XIII H2AN J's Tins h ' kvrioy/ix xccjd t7]i/ Zjxv ixx7^n<^i<xv zir^o(pJ]Tar ;^ 
Si^daxu'Koi, o,T£ B5C4!ya^;c? ^ 2d//£wv ;/^a4'-£>'(!^ N/^c^, ;^ AawC^ 

TB^yavTwv (^e aurwy tw Ku^/w ;^ vs^rsuovTwy, sks to Uv£V[j.x to ayiov"' 

'A(popi(7Cc]£ (5)5 jwoi Toy [te] Bsc^ya^av ^ tov XiXuAov f/^ to s^yov b, '27^0(7- 

3 xsiiX'/)imi av78C. Tots vn?BV(7xvje; ^ 'ujpoaev^ciy.svoi, ^ hMviei;- txq 

A yfioxQ avTole, didXvaav. Outoi jwIv av £X7:£y.(pUvT£C vko rS rivsu/^o]"? 

T8 dy'iJ, xarnX^ov sk '^W Zi'KsvKaxv, ixa^h rz d'K£-KX£V(Tca ek t5> Ku- 

5 TT^ov. Kai ycVciJ.£)/oi h loi}.X(/.7vi, xaliykXkov tcv T^oyov is &£8 h ix7c 

6 avvxy:^ya.7c twv 'luhiur b^x'^v ^e j^ 'imvvnv vnnpeinV' ^i£X(iovT£c J's 
TJjy vri7D]/ 'dxPi na(p8j su^oy nvx ixdyov \])£v^oK^o(pnTY}y 'lahhv, w ovoy.oi Cap. xiii. TflN AnOSTOAON. 239 

7 Ba^iV^C) oc r)V cvv tw avQuTrarw 2£^y;w ITiZuAw, avJ'^t ctuvstw. St©-' 
'urpocrKv.'KZ(jo!.^iv(^ Bx^vixSxv i^ 2auAoy, £;rf(^/]T)icr£V duBaxi lov T.oyov is ' 

8 0£8. 'AvSiValo (J'g cuiioiQ 'E}iV[ji,xc [my©^, (arw ya^ y.£^s^ixYjysv£T:-ci 

9 TO oyo,w:« ajxa) <^}3Tc«;v ^/ar^sipa; 701; dv^vTrocjov dzo ir^Q -cr/rswf. SauAo? 

10 Js (0 ^ ncivA(^) '5rX'/3c7S«; Yly£V[xuT(^ ayfa, ^ UTSvicrxg ilc ocv^ov, u- 
7:£y' '^D. 'siXri^Y); 'utolvjcq io)\s j^ 'stiXcd^? ^xSiH^yixCi vis ^loc^oXSj i^^i^ 

11 'urxdM ^ixaiotjvvri^y s 'uraCoYj $ix<r^£(P'j)'J tXQ o^sq Ku^<b jixq sudt^^^; K«t 
vuv loBi ')(/i^ 78 Kv^iH hi c£' /^ eurj rv^Xoc, [J.r] ^T^stt'xv tov 7]?4ov cc)(^i 
kolipH. Ila^xx^'^l^x $s Ininifjiv h'' ainov cJivAi'C 1^ a;c6i(^' ;^ 'urzciu,- 

I 2 -^wy £(^^]T« y^ctoxyxl^Q. Tort /:^C(;;' aySuTrar©^ to ysyoycc, iiii^vj^cV^ 

£K'K7^Yl<T<J0^£y(^ £7rt T!^ ^l^X'/jl TH Kt'^iH. 

13 'Avxx^^vT£i ^£ dno T;l; na-(pa o{ -srs^l th ITauAoy, ^A§ov £<; Ylt^Yfiy 
tYi; Ilaixtpvliui' 'icca'i/vj^C ^£ XKoyj^^fi-Jxg xti auri^i/, u7r£V^£ip£v SiV 'Uco- 

14 (7oXv[j.x> AuTOi ^£ $i£'kUn£Q XKo Tj-jf Ils^y/);^ 'UTX^£y£VOy'}o f/j 'AVTiO- 
;(c.'5U^ T'^j IlitJ/fJiizr, ;^ f/crsASoyTt^ s/; tj^v o-0'y;iPu;5/;^y t)^ >1,w£5'JC twv cxiZo- 

1 5 SxTwy, £xx^i<7xy. Msrx $e t-^v xyxyyojiiv ts vo'^/a ;^ twv 'ur^o^ri'j'xv, di:- 
heiT^xy ol do-^/iavyxys^yoi 'ur^c; ubTbd Asyoyjsc' ' Av'j^£C d^i'K'poi, f/ eV^ 

I 6 -xiy^ iy v^ily 'UjX^X)i'KT,7£^Q iJ^ooi; Toy A«oyj X£ysJ£. ^A.yx<rxg $1 Ylxv- 

7.0s, lij y.xrxaeiGXQ rn X^^f'> fi/tcV '^\y^^£Q 'laoxriX^rxi, Kj ol (po§ii[A£VGi 
17 Tcy &£oy, d/.iicry^s. 'O 0£oc 7a Aaa tbtb icr^a?]A IfsAs^o]*' "^^C "^aTi- 

f«; >).w.jjy, ;i, Toy T^xoy v'J/j^crey ev rrj ■mXpouix Iv yr\ AlyuT^:*}, z. [Mtx 
^ ^^ci'^^oy(^ u^^r^As £^r,yxf£y xvTi:; £Z uvtyj;.- Kai cof T£<J(7X^XKoy7X£JY\ 
19 Xif°^^^ £7^or.o(po^na£y xm^Q iv t^ f^;i/xw. Kaf ^aflsAwv g^y/^ I<t7!X £y y>j 
-^ Xuyuciv, KcPiti0^n^oyoixT,7£y xvTolg liyj yrp auVwy. Kat //£Ti^ tccuto: co^' 

£T£7; T£~^Xh:ocrioig ^ ^£y'[riKov\x^ £^xxs x^nxQ exc ^xjj.BrjX ts 'sr^o^'jjTa. 
-I Ka';i:f;§£v )]7-/^(7ay7o ^xarA£Ci, >Cj edw^sv uvtoI; Qsoc tov 2«8A wov Kif, 
^^^ ayj^fz in (puA'/ic B£y/iJ:;/iV, £7}^ 7£<j(JX^xy.ov\x. Ka; i^ilx^mocg avToVf Y\fei- 

^£V auVoIV Toy A^^cJ" g/f (SxaiT^h, w ;^ elirf [xx^rvpri^rxQ" Ev^oy Aa^J* 

5 TOJ/ a4o n P A S" E I 2 Cap. xlii. 

70V 78 'hcrcrou, avS^x xu]ix 7Y}v m^^iav [ms, oc 'SToir,cr^ nsw.noL 7oL ds7.rr 
■23 ixofjoi [AH, Tara ©sof djco th 01:2^11017^ k(/.7 £7:Qif'ys7jo(y riy^pz tw 

24 'la^a^X au7rj^o(, 'I)^(J8V, "ur^oxri^v^avi®^ 'iwavva -nr^c 'UTpocoms rfjV ^/iroJa 

25 auT« (SxtFIio-^oc i^iSTOivoiocc 'sioivj} Tw ?iaa 'Ic^xyiK. 'Of J"! i^'Xri^a 'I'X' 
dvvYig Toy ^^o[a.ov, 'sT^sys' Tivx y,s vnovofns shxi; 8X uim ly^^ dx^ /(js, 

26 i^ysloLi jasr' Ijwe, a jJa: £//xt a^zof to I'TroJjj/^a twv 'croJ'wv Ai'(7a;. '^Av^pb^ 
d^sT^cpoi, vioi yivac 'A^oxoi[j,, -^ oi iv v^7v (po^s^ivoi rov ©soy, ly/Fv Ao- 

27 y;^ 7riQ vuTi'i^iac 7ixv7r,; dns^aM^ Ol yd^ za7o;KBnsc h 'ls^S(Ta>,r,y.f 
K^ ol a^)(pvJ£S avTuVj tbt«v dyvoriaoivjir^ k^ 7CfC (p^vdc 7av 'nr^oipyiT^v 7ds 

28 xocjd Tudv crd.^SdJo)/ dvoLyivo^^zofxhotc, J^^ivayjsc, l-K'Kripta'jotv' jCj [ayi^sij.ixv 

29 uhioiv ^ccvQiTs ev^ovJQCi VTWOivJo Jlt'KdTov dvai^e^vai oivTov. 'Qc ^£ 
STBXscrocv dTtavjoc. Ta -nis^t ams ysy^cy^svoi, m^sT^onsg dno 7s ^uAa, 

^0,31 'i^ny.ocv iiQ [xvYifXHOv. 'O ^e Qeoc; rjya^iv am'oy iz vsh^kv. '^Oi; u(ph] em 
Vf/Jpixc "wA^a? 7o7c avvixvoioUJiv avTU dzo rJjf TuT^iMiOiC ^k 'l£PiiociXrif/.j 

32 oiTivsc slot {xd^TV^sc avis 's^^o; tov A«oi/. Kou yjixiig v[Jt,dg ivayk'hi^O' 
{Ae^x T^v 'UJ^o; 7^g ^'djs^xc sKxyfsXtxv ysvo/xev/jy, on 7XV7riv Qso; iy.- 

33 TTizT^'fj^uys 7o7g 7sx.voiq otv7uv, ri[uv, dva^wx; 'iriaav' u; ;^ h tw 4/ciA,uw 

34 Tw JsiiTf^w ysy^xTfiar 'Ti'cq /x8 S av, iyta aYiy.i^oy yiyevvnzd ae. Ot; 
^£ avfri^cfv OLVToy ex vexptov^ (/.-/jxhi [/e},7\oPiX vnoT^i^PtiV elc ^ix(p^o^xv, 

35 BTuc iXp'fiXiV OTi i^wcrw v^lv Ta 0!7;a d.xQ^ 7X 'mi^'d. Aio jc^ iv fVf^w 

36 Ae''}/'^* Ov ^6<7tiQ TOV Dcrzo'v <7a Ui'iv ^ix<p^o^dv. AaSiJ' //£V /a^, /J/Jt ye- 
veci vTfioe7Yi<JXQ 7ri ts QsS /SaA-^, exoiy.r,^Y}, ^ 'ur^ocsji^Yj tjT^o^ 7^c '^X7e- 

37 ^a$ aura, ,>^ ^J'e ^ix(p^o^dv. '\)v o^s ©sec r^yeipev, hx elh ^ix<ph^dv. 

38 rvwfov ai; erw C//rv, dv^pe; dh?^<pci, cti ^td raxa ti/ziV u^eaiQ dy,7.P7io:v 

39 xxlxP/sXXejxi. Kai «7ro -zzrciVTwy, Sv a';:; '^J'yvj^Ojjls sv tw vo//w Moj^euc ^i' 
.40 ;^:iiciij9/jv«/, 5V TaVw 'Z3'«^ -zzr/rsuwy ^ikxistxi. BXezsls tv [x^ h£')\.^n l<p' 
41 'j/'/a^' TO elprjixevov Iv ToTf 'Uj^o(p-f\7XtQ' "i^eie ol }i'xlx(p^ovi^xi, ic^ dxvydcrdjs, 

;l x(pxvia^-/ile' oti 'iofov iy^ i^yd(^o^xi iv 7x7$ rjjxe^xig v(xuv, s^fov a' [xrj 
-sr/rsiVjilf, idv 7is eyJiy]yn7ai v^/iv. 'E^iovJkv Cap. xiii. T n N A tl O 2 T O A O N. 241 

"E^iovja)/ OS Ik Ttii aumfccyy}^ tuv 'in^xf'jjv, ViOtciKa'XHv rx i^/] si; t') 

43 [jt.sTCi^v aJcSQxTov AaAjjO^viz; y.vroiQ tx ^r^y-xlx rixvTX. Av^/icy]; rj^ trig 

(rvvxyxyrj^y rjXoXiiyi(Txv vroTO'A Twy 'is^xixv ;^ Tojy cs^oiMvm i^stoqcyiKv- 

Twv Tw n^cuAw ^ TW Bx^vx^x" onivzg t^^ojXx'K^VTSC xvto7;, £7r^5oy «u- 

45 Ac/ov T8 0£8. 'l(JovTef (J'g w 'InJ^ro; ts; oj(A8c, iix'ki(jlr,7av ^yi^.c', ^ 
avTeX^yov loig VTiq^ T8 IlauAa XsyoiASVoic, xniT^iyovjic ^ ^Xxapyi[/.ivr£C' 

46 Ilu^^y}(TiX7X[/.svoi ^e EfauAo^ ^^ Bx^vd^Xd mov' 'TjMy ^v dvxyy.yAO'j 
'ST^mov XxXn^nvxi 7CV T^oyov ru ©fa* fVft^i] J's aVwOf/crQe auroy, ^ ^x 

X^inQ H^lviji ixviBC TYjC Oilmn K^niy i^^y T^S'^'Ojagfla sis TX UvY]. OUTW 

47 yx^ ivT£TxXTXi riixiv Ku^/©-' Te^l^xx ere sk ^^S i^voJv, ts slvxi cs 

48 f<V <TooJY}^:xv ioo( hyxTH iy\c yriC' ^AxEOvjx $£ tx Uvy) 'iyjxi^ovi k^ i^c^x- 
(^ov Tov Xoyov T8 Ku^ia' fij int^evaxv oaoi wxv Tilxy^ivoi\ slg ^^^v xl- 

49,50 wv/o!/. Ai£(p£^fio J's Xcy<^ ts Ku^/a ^f' oA)5C tyjs X^'^'^^' ^' ^^ '^■^' 

^x7oi 'STX^ooT^vmy txq as^ofjchxc yvvxlxx; ic^ txq zvayr^iiovxct k^ t^c 

'Uj-^UT8S TYiS "moXsKCi ^ iTiYiy^^xv ^iKyfiov im TOV ITauAoi; /^ tov Bxpvx- 

;5 1 ^av, ic^ i^sSxXov xvT^c dno tuv o^ixv xvtuv. Of §e exlivx^xy.£voi tov xo^ 

52 vio^Tov Twy 'STO^uv xvTav e.K aJra;, ^aOov sig "ixoviov-* Ol Je ^^Sr^Tc:* 

XIV EFENETO ^s h 'ixovw^ xoijx to xvto siasX^^v aura^ sk tyiv crvviZ- 
yt^yriV tuv 'laJa/wv, ic, XxX^crxi 8tuc wVf 'UJi'^ivaxi ^Id^xiav t£ it^ 'EAA)^- 

2 mv Q-oAu -srA^d®". (O; Je xixa^svlsQ ^la^xtoi hY,y^^xv ^ ixxxccaxv txq 

3 i^uX''^^ '^'^'' sOviwy ;««7^ twv x^£X(puv.) 'ixxvov [xh Sv y^ovov ^ih^i^xv 
Ts-x^^YlcriXf^oy.ivoi im tw Kv^ico tu [xx^TVoldVTi t'2 Xoyu) tyjc xx^itoq xv- 

4 T8j [^] (Jl(J'ov]< cYiixftx Xj T£^x\x ylv£(j^xi ^ix Twv yji^^v auTwv. *Ecr5(icr9>j 
(5*1 TO 'srA^d(^ T)ic "StoAew^* j^ o< \ih rjaxv avv toI; 'l^^xiOiCy 01 J'e cvv 

-5 ToIV aVoroAo<c» '■Hf (5s iyivfjo o^///j toJv iflywv re ^ 'l8(3«/cv';', avv to7c 24^ n P A H E I 2 Cap. xiv. 

8 KoLi TIC <^vri^ hi kC^^qi; d^vyxr(^ 7o7g 'uroanv ixx^rijoj )/wXo^ iy. y.oi^ 

9 Aiac [J^Y}T^oc OiVT8 vnoi^-xuv, oc ^^inojs 'nrs^msTtixIrixei. Ov7<^ r}y.8£ ts 
UtxvT^s AaAsvT(^' of ccTSviarxc aura, j^ /^wv oti m(;iv 'iyn th' (7wdJ5i'«r, 

1 1 'ms^isnuTa. O; J's o;)^Ao< I^ovtbc » inoirj<7£v o IlaiJAi^, innpocv tyjv (pu- 
vriv oiwuv, AvKaovi^l xiyovjeg' Ol dso] oy.oiuMvT£C ixv^^uttoic mTs^Yi^otiH 

12 73- ^oc mile- 'ExxXhv t£ tov [uv Bx^voiSxvy Aia" tov ^s IJauAoy, 'E^- 
1 3" ja^y' l7r«(5)3 auroj ^v o ^ya^/sv©- ra Aoy». 'O (J^s- h^Bvg tb A;^f ^s 

ov]of 'UT^o rrtc ZEraAsw^' 0ivr2vy txv^hc j^ ^si/.y.oclcc im isg 'urv'Xmy.g hzy 

14 ;^af, (7UV ToTf o)(\QiQ YihX2- dveiV. " hx8ao(.v\iQ ^l 01 d-Ko<^o7^oi Bx^voi^oi^ 

>Cj TLoivXoCi ^la^^n^uvlsc tu l[Aoi7toi avTuy, slasTtri^Yiauv eig ^ov oyO^ov, 

ia[X£V vyAV ocv^^uTtoi, zm'^e'Ki^oy.ivoi ifji^olc ocTiO Tarcvv tuv lAOiTxtm im- 

^^S(P^IV im 70V @£0V 70V (^UV70(y 0$ SnOlYitTS 7^V^'8P0iVCV H^ 7YiV yYlV Kj T^V 

1 6 ddxaacaVi ^ 'nrocvja ra iv uv7o7g. "^Og iv 70uc 'isa^'^yriiiivoLii; ysvsocTc- 

17 etixas 'UTXvla. 70t. Uvri 'uro^svea-^Ui TXig o$o7c ocvtoov. Km toi ys tx oiy.x^-- 
7v^ov ioivjov dcprjXBVi oiyahiioimr i^xvo^iv YjfAiv vfj^; ^i^^c ^ xxi^ss xu^" 

1 8 7ro(p'i^8f , £/x7r/7rAoov t^d(Pyj; ;^ £v<ppoavvYiQ 70lq xoL^Yia; r}[j>uv. Kai 7a,vT0t 
.jdyovlZQ, [xo'Kk; xx7£7:xvo-av ra; 'o-xX8g tS [xyj dveiV &.v7o1g. 

I 9 'Et:iI]K^ov Je dno 'Avjio)(6iOiC ^ 'ixovta 'la^xloit Ji^ ^fiffuvjsc 7ts o;>(Aaf, 
^ TiiMa-oivjec 70V IloivXov, lav^ov s^u 7YiC 'uroXsug, vo^taxvlsQ <x.v7ov Tfd- 

20 vdvoii. KvxT^o^advJoov ^s oiv7ov twv /^a§>jTwv, dvoii^dc siV/JAOgv ng 7rjv mo- 

21 A/v* )^ rn inoiv^iov i^r}7\^B avv tw Ba^ydSoc dg Ae^^/jv. Evwyfsyucrdixs- 
vol T£ T^y -SToAr; ixavnV) ixa^n'^tvcravjsg Ixxvag, v7:£^^£^oiv Big t>5V Ay- 

22 r^ccv .^ 'ixoviov }c^ ^Avlioynxv hi<:ri(i^Qv[£i 7dg <\i\)')(dg twv ^«9))7wv, -sr^z- 

7 ^axxXSniS Cap. xiv. T n N A 11 O 2 T O A fl N. 243 

KXT haXricrUv y Ts-ooa£v^x[/.£)ioi [jcstx vy]<reiWf Txrx^ikyjo xvT^g tw Ku^/w 

24 £ic '^v ueniTiVH^axv. Kxl ^leX^ovjig t^v Ili(7i^ixVy ^aSov sk Hxy.(pV' 

25 ?,ixv. Kat y^xXriaavjec iv Ui^yn tov A&yov, KX7S^r\(TXV slg ' Ailx'X^txV'. 

26 KaV/^sv d7:hXsvaav ek 'Avti6-)(^^xv' odcv ^crav 'UjX^xh^o^ivQi iyj }(a^i]* 

27 T8 ©£8 £<V TO g^y^v i7:M^'-^''^oiv, Y]ci^a'/£vo[/.£]/oi Je ;^ avvxyxycvTSQ 
Ty}V exK^cixVi OLvif/itiKxv oax enoiriaiv 6 Geo; /xst xvtccv, Kj oti rivoi^s 

28 Toig Uveal -dvpxv uifsug. hier^iCov ^i ha y^phvov iix oxiyov avv Toig 
fxx^r]Tx7g- 

XV KAI rtveg kxtsX^ovtsc di^o t^? 'is^xixcy l^'^aamv rac dS'£X(pB;' '''Ou- 

■ 2' lay iMTj ■VTSpiTS[A-vr}i7h -Tw e^ti Muvaewcy s tJuvaaSs crcofl^va;. rsyo/zlvj^c 

5v <^X(7£xg iCj L^Y]TTli(7£u; 3X oTiiyYiQ 7W n«uAw it^ TW Ba^vib^c Zo'^cc aurafj 

%7X^xv- (xvx^xiveiv Yla'vXoy j^ Bx^voi^xv xxi Tivac xTOkhq i^ oc'Jtwv 'ur^os 

ra? cii'Ko<;'oXiiQ ^ m^eatovrs^n-c eh 'l^^ii(TX'Xr)^y'!!T£^l T8 i^i^rri^XT®-' rara. 

3 0/ //cey sy 'sr^oTrspipQsvief uto t^c ly.n'kricix^y ^irioyov\o rriv^oivixajv ^ SiX'- 
ixd^axvy iyJiYiy^fAsyoi T>?y i7ri<r^o(pnv twv g'OvwV ;^ £7ra/ay X'^^^^ iisyx'KYi)/ 

4 Tiraa/ ro?^ d^eX<p'o7c' Ux^aysyoiASvoi ^b etc 'l£^B<r«A^]W, d-Ki^iy^Y^axv vno 
Tn; iiix7^WiXQ K^ Twy d7:ci^c?MV Kj Twy -ur^sa^vTspccv, dvYiyfaXxv ts oo-<z 

5 0£a? izoiYice [abt xvtocv. 'E^xvs^naxv ^e nve; tuv dno 7y\q xl^'zasu.^ 
Tuv ^x^'.crxim 'nT£7:i<rsvx6T£Cj XeyovTsg' '"''Ori JW uepnii^mv xvr^Cj- xcra— 

6 2uvr/;)(_9>l(T«y J^g 0/ dxog-oXoi ^ ci '^^£a'^VT£^oi l^av zj-e^) tS Xoys Tmai- 
j noAA>i? J^s (jv^YiTYi<7£'j^Q yBVoiAivyi^y dvx<rx; nlr^of f?;r£ -zzr^of auraf '''Av- 

^^S5 d^BXcpoi, v[AHC im<rxah oti d(p yji^s^oov d^yxtm o Q£oq h ri^Hv i^s" 
A'f^aro ^id tS ^o^xtoq f»;8 dxncrxi id Mvri 7ov Xoyov tb £vxyf£7\i8y ^ 

8 'STKivcrxi. Kai m^^toyyug-zj; ©eo^ £[xxpTvoyi(7£y xvtoTcj ^h; xvtoIqto- 

9 Un'v^a 10 o(Sm> xx^iat; ^ r^pv* ^ s^h^isxotvs ^slx^v ^[JLwrs.^xuTxvy, 144 n P A ^ E I 2 Cap. XV. 

10 T^ m'^si jix^oL^taoLQ rxc m^^Uc uvtuv. Nuv ay li •uTtiodt^ilz tov ©sdvy 

ill are )^j«f?^ Idyycrai/^zv ^:t<rix,70iij 'AXXx ^lu tyj^ %^^i]o^ ts Ku^/a 'Jj^cra 
I 2 X^/ra 'UTi^svoiJisv. a-(t)^nvcih ^«S' 3y r^oTroy xdzavoi. 'Euiy^crs J's ts-^v to 
.;.,. TO'A)3S(^, ;^ '/ix'doy BoL^vd^x ^ UavXa i^nyaixsvuv ocrx hotter ev o Qsoq 
13, cTjiXciX Kj Ts^txjx h loiQ t^viai ^i auTWV. Me\oL $\ to uiyriiixi au'ra^, 
14 dnsy.oi^Y] ^loiKu€(^i Aeywv '^Av^^s; d^£A<pol, dxiaxli jwa. 'Xv[j^suJv s^r,- 

y/jcroilQ xx^wg t^^mov ©sof i7:£o-X£^GiJo M^^v i^ i^vuv A«oy im tw 

'15 ov6[jixji auTH. K«i rarw <rv[j.(puvZ(rtv ol Koyoi rwy zT^o<pYiTooVi xx^a; yi- 

16 y^XT^jai' Meroi Txmx av;cf^£i];w, ;^ uvoixo^o[xriau t^v c7;^))vJ5V Aaoij" t^v 

'STSTfjuixvixv, Kj-TX xx\i(jxx[^yi.ivx xvTYii xvoixo^oixrj7oc, f^ dvo^^uau (xmrw, 
ij '^Ona; dv £X(^n'^n<^ucnv ol xxTxXomoi twv avS^wTrwv toi/ Ku^/oy, ;^ "urdntx. 

rx 'e^vY] £((>' aj iirixhT^n^xi to ovoi^d ^/.s in uvtbc' 7<i[H Kv^ioq woiuv 
,18,19 TXUTX 'UTxvlx. Fywrec aV a/ajyo^' eV/ tw 0£w iSTj^vJa ra f^ia ot.vTs, Aio 

eyu x^iv'ji [a^ 'UTX^£vo')(JK6iv to7c xtto twv i^vuv £7:i<r^£<p8(7iv im tov ©soy, 
4LO xXkx im^^TiXi xvToiQ T8 dn£y£a^xi d-Ko tuv dXiayriixxTUV tuv £i^aXuv, 
0.1 li) T?)V 12-o^vaxc, i^ 78 wvixIb, >^ T8 x(iid\oi;. M'jifjriQ yoc^ ix y£V£uv d^- 

yxim xxTX voXiv raf xyi^vaaovjxg xvtov \y(/ty iv tx7s avvotyul'xlg xxtoc 
4 : TtTXV ax^oijoy dvxyivuaxoy.£v(^. 
Sta, ,■- ToTg IJo|f To7c dT:o(ro'KoiQ j^ Toig 'UT^£G^VT£^oig cvv oAj) rp ixx>^r}ai(Xy 

ix>^£^uiJ^£V8S dv^^XQ i^ xmuv -zrra^ij^a; f<V 'Ayjiox^OiVt avv tu EfauTiw -»^ 

Bx^vdSx. 'laJbcy roy irnxx^^^iievov Bx^ax^xv, ji^ X^Mv, dv^^XQ nfBiAhns iv 
33 ToTf xh'Kipdii' ypx^xvl£Q ^id x^^^C ai'rwy tx^s' Ol dito^o'Koi Hj ol tzr^fo- 
-V €vT£Poi fCf ol xh'X<poh Tolg xxld TYiv 'Av}i6xHXV ^ Xv^fxv j^ KiTiixixv aJsTi- 
24 (po'^c Tolg i ^ E^ywy, xxi^av* 'Exsi^n r\x8(7xy.£V oti Tmc i^ hy-<^v I^sASo'v- 
I T£s hd^u^xv v^XQ XoyoiC) dvx(7X£vdi^ov1es t«? ^vx<^S (/[auv, "hiyovTZQ 

35 Tpe^nipia^xii ic^ tyi^^v tov vo[xov, oTq a ^i£<reihd(i£^x' sJo^ey ri[i7v y£VO^ 
„'i'__- ^ivoic qiAQ^vixxSoVi iKM^xiiivag dv^^x; T^i^^^/xivr^og u/*«f, cvv toJc dfo^^ 
r.-, 7:r^o7s Cap. XV. TUN A n O 2 T O A a N. 245 

28 'laJfitJ/ Jj^ 2iA«i«, 1^ «UT8C ^J^« Acya drcaf'/eXXovla.i rx xvtoc. '''EiJ'o^s y<z^ 
Tw ayiw nv£Ujw,a7< j^ ^/xTv, /jhjJcv -zzrXgoy iTrir/flscT-Qai 1//^!)' ^x^©^ 'ST'hr\v 

29 Twy inxmyxsc tstwv' 'ATrej^scrflai s/^wAodurwv, -^ al/^ar©^, ^ tiyviMJSf 
^ 'STo^VHXQ' i^ wv $iXTYi^8nss £«UT8;, a» 'uy^x^sjs. ''E^^uak. 

30 0< f.gy ay xnoXv^svj'sc riX^'ov sk ^hv\ioy6iXV' j^ avvxyxyovjiQ to "crA^- 

31 S®-*, hs^uxxv T-Jjy gV/roAj^v. *Avxyi)on2Q J"s, e'/jx^ricrxy in) r^ 'sra^x- 

32 k'Kri^ii' 'laJo^ Tf i^ XiXxCj j^ auTot tr^o^jjTai ovre?, <?<a Ao^^a 'S7oAA« 

33 "STX^SKxT^scxv TBf a^sA^af, :«^ hz^^i^xv. Uoiriaxvlsc (5s Xf^^^"' ^''^^~ 

34 Au9»j(7ay /AST el^YiVYig aTro twj/ a^gAifwj/ 'sr^oj ts^ xnog-oXu^. ['''E^o^s ^e 

35 Tw s/Aa imfiL£ivxi auVs.] IlauA©" ^e ;(^ Bx^vx^c ^ist^i^qv sv 'Avjio- 
yJiXt SiMaxovjeig ^ ivxf/iXii^o^svoi, [asJx i^ h^^m •aroAAccf, tov Ac^ov 
T8 Ku^/a. 

36 MET A ^£ TU'o^ Yiixisxg elite Hxv}i(^ tst^o^ BxPVxSxr *Ezicp£^xv- 
T£c S'^ iT:icrx£^\ju[U^x t^c aJsAipa; ^wv ;^«7a TSTxaxv 'uroXiv, iv xT; ax- 

37 TJifyf/AajMcy tov Aoyov ts Ku^/a, -srw; l;(acr/. Bx^vx^x; $£ iCnTiSvaocjo 

38 cv^-Kx^xXx^m Toy 'Icoayvijv tov -xxXBfjLBWj Mx^kov. nxvX(B^ $e jj^/a, 
Toy XT:o<;x)i\x «V auTwy «7ro n«jU(55uA/af» «! ft^ (TuvfiAfloy^a «t^Toif fij to 

39 e^7oy, //:^ av^izx^xXx^v tStov. 'Eysvijo ai/ zrx^o^vo-iAoCy u^s aVoj^w- 
^<(79^y«i a^Ta? aV dXhriXaV tov n Bx^vx^xv "vrx^xM^ovJx tov Mx^KoVf 

40 ixzXsvaxi £<V Kvn^ov. UxvX^ oe iziXs^xysvoc XiXxVy i^riXk, 'st^px- 

41 ^o^iiQ TYi X'^S^^ "^^ ®^^ ^^° '^^*' d^^^^(pm> /^lYi^y^fjo is T^^y Xvpixv j^ 
XVI KiXmxv, i.7:i<rYi^i(^uv to.; ixxXYjcrixc^ Ko^-^vtyios Ss sIq Ae^^rtV j^ Av^^xr 

K) IJa, (JLX^YiJri; T/f nv hS c]/oy.x1i TiyJ^io^, (uof yvvxixcg t/voc 'la^xixc 

2 OT/r^f, -zzral^of OS E-AAj^v®"') of sij^x^v^hto vno twv e'y Avc^oi; j^ 'l;;o- 

3 y/w ac^sAipMy. Tarov •/i!3='A>icr£y IlauA©-' crOy auTW £^£Al-7y ;^ AkCwv 
'srf^<£T£/jC-sv «;3Toy, (J'^i^ Ti;^ 'laJjc/af raj ovrX'S iv toIq touzi; s/./ivoii' 

R r r ^^ct<7xv 24^ n F A H- E I X Cap. XVI. 

Tro^svovjo zoic "ZtToAc^^, "UTOips^ilisv aviQiQ (pvT^uaaiiV t« oo'/fAOijoc. rot xsufii- 

' • h ixxTi-njcrtui i<r£-^£8VT0 tjj ur/V^? >^ iitB^iaa-Bvov ru ol^i^[m xa^' yi^j^^oiv. m 

7 Ta ay/s n>£i;^a54T©-' XaMaoii tw \oyov sv tjj "Acriay^ h.^ovtsg xotjx t/ji/ 

■ ;,.vi,Mucr/ii:v, inc'i^ca^oy sl^ 7^v Bi^vi/ioiv 'uio^svsa^ai' ^ 8x i(aa£v dlvtbc^to 

S-,. g-rivstJjwa. Uo(.^£}MvJ£; ^1 rrjv Mvaioiv, xaji^rjaoiv sk T^xciSa. Kocl o^o^- 

> -./■.-•jW« ^/cc T^5 vi;;i'io? u(p^y) tm UoiuXM.' 'Avjj^ t;? ^v Mscxs^-2]/ sVw^. •moLPV.- 

10 mAccy auTov, ;^ \iym' Aio<.€oig ek MoiKS^oviuv, ^on^-i^tTov yjimv. 'Q.c.^s 

TO o^xiMZ ftJsv, suSewj s(^n'^ficrci[.isv i'^sX^^v ilg rriv Maxs^mocv, cru/i.S'i^i- 

XI i^ovlsc oTi 'ST^oux£x?,)^ciL Yii/.olc Ku^;©- svotyfiXiaaa^oii avT^i;^ 'Avoi/r- 

^eiijsg h dno tr.Q. T^uu^od £uSu(5'^ojU)^t7a]W£v sic I.O!,[j.o^^mY]Vj 7^ rs iniBo-y} 

1 2 s/f N£iX7roAiv. 'E;i«0£y t£ slg <X>iAOT7rsf, j^t;; ff* 'uramn t.^C /vc^^/Jb? t)5?, 
Moixs^oviocc TsjoXic xo'huivioc.- 

13 '^H]ot£V- (S's ly Ta&T)7 tJj •rzroAf/ ^ixT^i^ovjec ^[f-S'^occ rtvocc- T?^ Tf yi[a£^X' 

14 n^ocr£'j}(}i fTy^i.* ;^ ;iaO/'crav]£f iT^otX^iAev tsCiq avvsT^^^aon; yvmi^i' Kai 
7IC yvvY] ovcixciji AuJ;«, -sro^^u^orrwA;;, TToAfcof Guar^^covj, aitoiASVYj 7cv 

-;., ,(5)£ov, ^^A;a£v' ?i? Ku^^^oc ^irlvoits ty,)!. xot^^ixVy tt^^oGsx^v 7qIq A«Aa/-<£Wif 
l;5;.:«3:« t5i IlauAB. 'X^; J'e i^x-K]i(j^Yi, ^ ow^o? auT?;;,. 'Sira^£mA£cr£, As^^a- 

- -ii^.rffa •..:£/ KSX^lKOcli lf.£ ilZl^YiV TM Kuf/w fTv«/,.. slcTSX^CnSC sk 70^. OWOV /^»i 

i6-«-]x4j?aT£. Koil 'us-oi^eSixa-aT.o 'hif.5.;. 'EyivsTo $1 zro^zvo^iwv Yii^iov sic 
■ . . . Upoaevxnh '^c/j^'O-y.nv iivcl 'i^^ac/.v 'nTV£V[j.o(. nv^u)/(^y ccTtotvJYicroii >i[.uvy. 

1 7 ■ Y17IC i^yoccrioiv 'ZD'oAA^v 'mu^&iyz 7olc xu^ioic oi.vtyj;9 imkvtsvoiabvy}'- Avty) 

xxzaxo7\.8^Yi(jaax tw IlauAw ;^ j^/^tV, ?';^^5d^£ Tly^av.' Ovra ol avO^wTTo;, 
^aAo; TS ©£8 T8 i;i};/Va ^Vlv, otTiV£C KOiTa^yiXkHGiv rj[MV cSov aujr^^ioiC' 

1 8 Tyro o^s £7rc</i inl -zs-oAA^; r'/xl^^;. ^/iX/rovn^r^f (Jf o ITscuAof , ^ ki^^i^lJOiC) .;€ap» xvi. TON AnoSTOAaN. , -^a^ 

- 19 '«V uvTrn. Koii fl^AOfv avT^ tn wf^« 'l^ovi^g Ss ol xv^ioi otvTnc on 
'■.■'■ f^^AsSj/ Yi iXmg tyis i^yxaiac uvTUVf iniXx-^o^iEvoi tov HocvXov Hj tov !.{- 
•,2.0 ?;«)/, uXKvcroiv SIC' jy})/ ■oi'yo^.siv £7ri t8^ a^'/ovjoL;. Kou ttr^oaotyayovziQ 
,-;,; (Kyt^Q lolQ^^tXiriyoiQ, ,elKof Ovrot ol uv^^ccz-oi sKloLpdca^aiv ^/awv 7r\v 

■ 2 1 -ET&Aiv, 'l^^ouQi vrnx^x^ofjec' j^ Hxr^fyeTOiBc-iv Un a a^ sleni' J^Z/on/ 'srot^X" 

24 Ts; Tw ^i(7i/.o(pvXccyj da<pci7Mg Trjofiv auraf. "'O; 'unx^oLyh'hiix.v roiavTYiv 
f/Aj](f'CCf, s^aAsv aJrac f/^ t>jv iaccJB^ocv (pvXxxrjVj Kj t^c 'sro^oic v.v'xm 

■ 25 /3cr<paA-/(7«7o s/'? to ^uAov., K«7'^ ^s to [Ascrovvicjio'j Uciv?.c; i^ l.i'Xai; 'uT^oa— 
2,6 £up(OjW£vof t;/AV8y Tov Giov* i-TCifik^o'^vJo J's auTcJjy 0; JfVf./o/. '^A^vw J"! 

C6i<T[jf,oc iyivijo {Asyxd wrs craAsuOJ^vai Ti^ ^iy.i'Km is. haiKo^Yi^i^' dvs- 

or/^^)1<TXV T£ 'uTd^ax^riiAoi at dv^xi 'sroiaoiiy Kj ^xvtuv toc ha^oi d'/dri* 
27 ''E^vkv©^ ^s ysvD^evQ^ (Jscr^.oijtuAa^, >^ 1^'jov clvsuyi/Jvu; tuc dvp<xQ 

7nc <pvXaiiYi(9- (j7:o!.a(XiA£v(^ [/.d-x^oci^uvj fjwsAAcv ioivrov uvai^^y, vo[ai(^uv 

■28 iKnsipsvyivai ts; Jecft/Bf. 'Etpwi'j^tjg Js (^wvi^ y-^yxX)] DauAof, Xzyxv' 

•2g Myi^sv 'ST^d^rig cjcCcutw i:ix;io>' aTToivJec yoc^ fVftsy svQaJ's. aItyjo-ixc ^£ 

(p(iiT« daznri^riaSy k^ hT^o[ji.(^ 'yBvo^£v(^ 'ur^oas-Ksas. t2 HolvTk'^ ^ tw 

30 2(Aa. Ka< 'uyooaywyuv avrti; l^o;, fi^jj* Kv^ioi, ti. i^b JV? -sro/cTv jvci 

3 1 (TCc'Sai J Oi Js s/ttov* YJisrsvao]/ em tgv Kv^iov 'ij^aSv X^/rov, -^ crwOj^a-?^ ci) 
■32 ;^ oIkoc (78. Ka; eAfXAj^aav auTW Toy Acyov T8 Ky^^a,, >^ zndai rojg Ij 

^^ TTj olxioi aura. Kocl 'uru^aT^x^m avr^g h imvYi iri w^x T^f vvkJoi;, jAa- 

c£v arro twv TsXriym' ^ iSocTfjia-^Y] olvioq ;^ ol aura, 'snx.vjsc 'uTx^a.y^^tifxu^ 

3'4 ^ Kvv.y&.'ym ts auTa^ f;V tov oaov aura, THOt^i^riHS. r^xn£(^oiv, ;^ r);^;iA- 

7>.iCiaiilo, 'STOLVQIhI- W£7:IT£VXUS TW 0£W.. 

7 H//e^a5. 248 n P A S E I 2 Cap. xvi* 

TBTBf 'sr^ef Tov IlauXoy. *Ot/ d7:£7oi}^maiv oi Cf«]»jyoi, Tva aTroXud^re* 

37 vDv BV i^eXOovTCf, tEro^gyeo-ds h sl^^vi^. *0 ^f nauAof lip^j lir^off aursf* 
A^^xvTic ^ftaf ^rinocixy oixxTOiX^iTBC, dv^^uituc ^PoxfiXiss vm^ypnocct 
c&cXov g/f <puX««)3y, ^ vvv X«d^« ^ftaf Ex&xAXscny; » ya^* «XXa eX- 

38 Sovlsf avTw ^fAolc g^ayaysTcotrav. 'AvryyfftXav Js ToTf r^aljiyoTf 0; ^af- 

39 ^B^''* '^'^ f^ift^l* T«uTa* i^ i^o?)iQ»3(7«y axsaxvles oti '?wy.xioi elau Kxl 
fXfloyJfc Tsx^uxXtaxv ccyTBf, ;^ i^xfxyovfsc »j^«Twy e^exfl^y rijc woXiEWf. 

40 'E^sXdoyJ^? <5e f/« rrj; <puX«;«^f eiVjjXfloy tr^o^' Tjjy Av$wv' ^ l^onss T8ff 

XVII AIOAET2ANTE2 ^e t»]V 'Ai^pinoXiv j^ 'A;roXXwy/ay, ^xfloy eij Ggor- 

2 ax'KovixriVf ona nv n crvvxfwyr} rwy 'laJa/wy. Ka7i^ ^s to c/wSo; tw nceuX&) 

3 SiVJjXdg -sr^of flcuTaf, ^ m axS^ocjx r^ix JieXeyflo avToic, aVo Twy y^oc- 
^wy ^ixvoiyuv ^ •nra^«T<Sfja£Voc> or/ r&y X^/foy sJw •tzraS^y ;^ dvx^i^vxi 

4 g;£ vsx^uv, Kj oTi Hrog i^iv Xpi^os 'ino'^Cy ov iyu xx\x9yiXkta V[juv> Kxi 
rm; i^ xvtuv Izacr^riCXVi ^ <UT^o(TSX>.7i^w^ri<^xv tw Dau^.w ^ tw 2/Xa» 
Twv T£ aetofxivifiv 'EXXrjywy -ziroXu Q-XrjO®^, yvvximv ts tuv -sr^wTwy ajK 

5 o}il'yxu ZrjXwfl-avTE? J's o< aTTf/Savrfff 'laJccro/, j^ zr^oaT^x^oftsvoi rm 

XyOPXlKV TIVXC XV^^XC T!T0VY}08Ci f^ 0y>^QT^0lYl<7X)i\igt i^0^Vh8V TYjV 'UTOXlV* 

6 izig-xvJBC 7£ TY) olxix 'lx(70V0Sj ii^n'^BV XVT8S xyxyHV dg toy $rilf''JV. Mjj 
sv^ovjsg ^£ xvTsCi scrv^ov Toy ^Ixtrovx xxi rivxg xhyp^c Im Taf -croXiJa^- 
^a?, iSouvTsc' 'On 01 tyjv olx^ixhriv xmg-ocluffxyjiii kroi k^ iv^xSs tstx^" 

7 (icriVi «V vzo^ihxjxt 'ixaojv' x^ sTot iirxvTec xzivxvji tuv ^of^xTiav Kxf 

8 ax^^ zt^xtJ8(71, ^x<nKix XiyovjeC 'irs^ov iTvxi, 'l))cray. 'Etx^x^xv Jf 

9 TOV 'oyXov j^ Tkf 'a?Q\irx^y(MQ xxsovjxg rxvix* Ka< Xa^isvTEf to Ixxyh 
10 -nra^a t8 'J<?tcroy(5^ ^ Twy X^;;rocy, xniXvaxv auTBf. 0< J^s dh'K^oi £u- 

flsw; (5f« Tr^ vi/^^lo^ £^ize^T]^xv 7BV T£ Uxvhov ^ Tcv SiXay £/? Be^oixV 

Qirmg Cap. xvii. T n N A il O S T A H N. 249 

1 1 QiriVzQ 'UTOt^OL'yzvoixzvQi^ ilg ij^y avw.yxyYjV t(^v 'la^xiu^v ccTr^scav. Cvroi 
Js rjaciv evysvs^s^oi twv iv QsacrotXovix'^' ohm; iSs^xvJo 7ov Xcyov /xs7a 
'sraarjc iSTpoljvfAicii;, lo xad' rifxi^av clvaH^ivovjic ra^ ^^a^pac, a sy^a ravroc. 

13 TwV £ucr)/5^|Uoycoyj ;^ dv^^uv hk oXiyoi. 'D.g ^s 'iyvo^auv ol dno iyiQ ©ea- 

14 T8 0£8, ^a9ov zy.Ht" caT^ivovjsc ^y; o-)(Xb;. EJSsco^ J^s tots tov ElaL'Aoi/ 

15 o,T£ s/a^^ ;^ Ti[xo^e<^ £)uu ol is y.si^i^ohnsc tov IlauAoy, y'lyaycv 
OiVTov fwf 'AOi^yw)/' ;^ Aa^ovTs; iyio'KriV "uroo^ tcv s/akv -^ Tz/xoOeoy, r>(;t 

16 'Ev Jc TaT^ 'ASrjyaji' i/Ji-xoixsvs otm^c t8 ITauAH, 'cr^^cn-^'JysTo to 

17 'srvsbfxoi oiVTB Iv avTo:, ^cw^SvTi A'aTfiJ'wAov aaav tj^v 'UTo7dv. Li0^iys]o 
jwiv bv s'y 7Y\ avvayoiyri rol; 'laiaioi; ic^ toi; cre€oy.£voiCi il iv ^l^ dyopx' 

18 xof.TX "usdaav riy-s^oiv 'STpo; ra? 'ma^'xjvfxj^vo^jixc- Tivsc is rZy 'E-ki/.h- 
^6im -^ Tccv ^tmy.m (pi'koaoipm avvi^aXhov ocvTCfi' y.ai tivzg sXiyov' Ti 
uv 3£Aot cj-KS^fj^oT^oy©-' bT(^ Asit'/y; O; H' Bivav iaiixovt'j^v ioaa m- 
7Cify£?^£v; sivoii' oti tov 'iria^v e^ t?,v dvoL^OL<7t,v airoli; evY.yfsT^if^ero. 

19 'Ezi?.ocooix£voi T£ auT8, m TO)/ ^A^fiov 'jjdycv riyc^yov, AsyovJsL' Avvd- 

20 ix£^x yv(t:vxi ti; ri xchvy) uvtyj y] utto as 7.0L'K^ii£)/y] iiici-)^,; SBVii^ovla ydp 
TivoL ilci(p£'^ei(; its ToiQ dKodg r,i/'j:v' ^ii}^c^i£^oc Sv yvo^vai 11 olv dh.oi Tdv- 

21 TOi £ivxi. ['A^rivaloi ii 'SuO<.vt£C j^ ol £niini/j^yl£C ^svoi si'^ L'c'cy '£T£pov sv- 
xoti^nv, YJ T^iyav 71 £j dx^av xxi/oTS^oy.) 

22 2Ta6^f ie naiJA(^ iv yJca T8 "A^aa 'rnxys, %<pYi' '^Avip£c 'A^yj- 

23 voiloi, Ka\d 'uidvTa, uc iaiTiioii[xov£<r£^8c v[Jtoi<; 3fw^w. Li£oyJiy£v(^ yoio 
j^ avaSscc^wv Ta as^d.(7[Axroc uf/wv, iv^ov ^ ^u^.h iv a iT:£y£ypi^-K]o' 
AFNIlCTfl 0En. ov ^v dyvoHV7£Q £V(7£^tiT£j T8T0V iyu mTal^'AAw 

24 vf/iv. 'O 0go; THoiYi'JO^Q Tov xo(Ty.ov )^ 'Sfdvjoi id iv auTW, ar©-* 8^x)^s 

Sss / ' ^ 2,50 n P A H E I 2 Cap. xvii. 

^wv dAp'J^T^m ds^azsvsjxi 'UT^oahoix.svoQ 7iv(^, avToc iiS^i; 'oroiai ^ocriv 

26 ;^ ^vonv y.oila ztxvtx. 'ETro/jjas t£ i^ ivoc aiixulos uoiv s^vo; dv^^uTruv 
xiiJoi;cav im 'zzray to 'ur^oaanov rnc yrig [ooiaotQ ZT^o^ficifyJva^ xaiosg ^ 

27 7UC Goo^saixc ir\Q xaToiyJuc avTm') i^Yirav tov Kv^iovy « u^oc yz \.\jYiXx- 
(p-/j0-eiixv avTov ^ Bv^oisy' mhoiyc s [my.^olv dno svoc iy.oi<rii hy-uv md^- 

28 y(Q)PiU. 'E-j (xJtw ya,^ ^wjwsv, Kj yjviiiJi.s^a, xoif £a-[xsv' u; xai tivs; tuv 

29 zx^' viuiQ TiToirjav elfirimui' Ts yoc^ ;^ yh®^ fV^£v. Tev©^ hv vzu^- 
X^'i^^S 78 0£8j ^y. o(p^iXo[/.£v vo[ji.i(^av x.^va^ jj d^yv^^ yj Ar9w, yjx.c^yyoili 

30 7£yyYiQ ;^ ii^vyr}7£Ct}c dv^^uJTiH, to Jaov iivai o[a.oiov. T8c (^h Sv x^a'n; 
triQ dyvoioig vTcs^i^oiv ©go;, TOivvv zya^xfysT^T^et ioIq dv^^oozoic Tsruai 

31 ^avjocx^ [jLeTOivoav. Aioti 'i<rw£V rj[ie^(x.v iv f} y.iX7\ei ti^ivav 7YJy olxa- 
l^evYiV iv S'ly.xioavvYji iv dyS^I y u^ias, 'uri'^iv luix^ixdyj^v -sracr/v, avacrj- 

32 CO.; auTov ix vsx^Zv. "Ax^auvjsc J"! dvd^uaiv vsxouv, ol [asv i)(Xev(X(^ov' 
$3 ol §£ ehoV 'AxaaoiM^d cs zs-aMv zrsfi tbt^. Kai arwf IlccvT^^ i^- 
54 YiX^iv ix f^scTH avTu':v. T*v£f (5*e a^^^s; xoT^Xri^svTic ai^Vw, ItkivaccV iv 

DiQ ;^ ^mv(Xi(^ 'Apsonoiynrs, x^ yvvri ovofAOJi Adi^oi^ii;, x^ ers^oi aw 
avioi;. 
XVIII META J~£ T(x.vro(. yij^^ia^^Q IlxvT^oc ex ToJy 'Aflj]vw>', ^aOsv sk K%/v- 

2 9ov. Kaf £va'J)v 71V0C 'la^ouov ovoy.o-^i 'Axv7.a,Vj novrixcv tw ysv^j 'uf^oa-' 
(pdruc fAj^A'jSora dno tyic 'iraAiaCj J^ H^icrxiT^Mv yvvoCux a.vT8y (J*;a 
TO oiixTflu'/^hoii K?.avSiov j(co^/(^£a9ar 'nTd'Piuc78c 'laJ'.x/yf s;;: tJ]^ 'Pwjiaj^Cj) 

3 'Er^oa^lASs!^ avToic' Ka< Jia to oy.oTsyjov iivxi^ f/x?v£ 'srct'^' auToFf ;i, si^^ 

4 ydi^zlo' 'iiGCiv y^.p axr]vonoioi t'^v Tty^ir^v. b.iO\iyi\o ^s iv tyj avvxyxy^ 

5 Ar(:;«Ti^ 'urdv adS^ocJoVf 'enaU ts 'laJbc/y? ;^ ^EAA/jva^. 'O? (Ts xd]n}^^ov dno 
7ri; Mau^ovtui; (;,t£ SiAa^' ic^ TifJio^iQ;, avvayjlo tw 'urvivjxali u Hoiu- 

6 Ao;, ^'.aif-v.^v^mivoQ 7oic 'li^^Moig tov X^;roi/ 'lYiasv. 'AvTijacraoiAivccv Ss 
avTi>:v ^ ^\(X(j<p-n[J.h7KV, ixlivu^diAsyog Ta ly.<X7i<y.) iiTis w^og avi^i' To Cap. xviii. THN AnOSTOAON. 251 

oit^jt^x vinm iiu TJiv xsipx'Krjv v[j^'2v' y^ot^x^c^ iyu, (Xt^o ts hvv sis t^oi. s^vyj 

7 Tsro^svaoiixi. Kou [MpiU'^iii; exa^sv, ^aSsv dc olxiuv rivoc overall 'laVa, a- 

8 Soy^sva tqv QsoVj a rj olySx ^v o^vvoiJio^Haoc rri avvyS'j^'yri. K^iano; ^s dc- 

9 Ko^/vO/wv ocx^ovjsg ini^Bvov, .^ i^xiCiii^ovjo. EItts $s Kv^io^ J;' o^ajjcCjo; 
iv vvxli 7'2 Ilxv'K'xi' Mri (poo8, d}.Xu AaA^/j j^ [/.rj (TMnriarj;' ^lon iyu: 

10 £/jM< jit£](Z cry, ^ H^ci; Ira^wilxi aa is xxxuxjxi as' ^i.oti "hxoQ sg-i [x,oi 

1 1 "UToXvc iv 7Y] Tffo'Ka ravrr]. 'Exx^iji ts ivixvTov ^ ppxc g^, ^iMcrxo:v 
iv xvToic Tov y.tyov TS 0£^. 

I 2 TxX7J'j:ivoq $s x'AvKXJBvon^ ing 'Ay^xixs, xxTZTtsTrtcrxv o^o^v^x^ov 
■I 3 0/ ^Ed^xloi Tw FJauAw, ^^ Jiyjcfoy xvjov btu. to l3^[AXy T^ifovj:;' '^Oti ztxpx 
14 70V vo//oy fcx©-' dvxTta^H T8f dv^^xzuQ aiSia^xi tcv ©£ov. MeAAov/©" 

J's T8 DauAa xvoiyetv to ro//iX) fiVev FaAAiwy -sr^o^ raf 'laJaiaf E; 

/Asv ay ^y d^iXYJiAX n rj ^x^m^yniAX Tsyovyj^ov, w "iH^xloty xxjx "Koyov xv 
^5 W£0")(^oiAYjV vixuv. El ^£ ^YiTYjixx £^1 'UTS^l T^oys K^ ovo^^xrwv J^ )/oy.8 TS 

1 6 HX^' vy.xc, oij^sads xvTof x^nYi; yxo lyj^ rarcov a (S8Xo[AXi iivxi. ■ Kxl 

17 dzYj^-xcrev xvthc dno rs ^rjf/.x'l'^. 'EziXx^oy^svoi ^s zrxvjss ol '^EAAj^i/f^ 
SccaSiy/jy rev d^yjavvx'yu'yoVj 'eTvnjov s^n^oakv is ^-q^XTfB^* ^ aJsv 

TSTWV TW TxXT^iCCVl fjWSASV. 

18 'O AE n«uA©" sri 'ur^ocry.avx^ vy-s^'XC Ixxvxc, to7c d^£X(po7c dzo- 
TX^xf/ievoc, £^£7rA.^ £iV T>;y St'^'/ay" iij avv xvtm U^icrxiXM, j^ 'hxv'kxg, 

19 Xfi^X[Mv(^ TYi^ Xi(pxXyiv iv KEyy^^sxl'i' il^'/J yd^ £v)(rrJ. KxirivTYiaB ^£ 

sk '^E<P£(70V (xdx6iV8C XXTiXtTtEV XVTS') XVTO? §S E/VsAflojJ/ f/f TJ^V aUVX~ 

3 yo.yi^v, oi£?i£)(^^y] iqIq 'lii^xioiC' ' E^'Jj'J)VTu)v J's auTa;v fV; Tji'Xaovx x^ovov 

2 1 f(^/y«i isra^' auTor^ , a;;: fTrsvffasv* «AA' dt£rd^d]o xvto7c, ihm' A^ ,ae 
'UTXvjuC TYiv lo^jiV tYiv l^yoyiVYiv ZToiY.crxi il; 'l£^o(TiXv[xx' mdXiv ^e dvx- 

22 xxy.\lj'j} 'UT^oQ vyxci 78 Qi's ^iXovioQ. Y.x] xvY]-)(^r] dno Tr,c 'E(pi(T8. Kx^i 
xcijeX^t/^v ik Kxicd^eixVi dyx^x;^ -^ dcnxa-xiASv^ 7nv ixxMaixv, xxjiyr) £52 n'PAS'EIS Cap. xviii. 

23 el; 'Avjioy^^xv. K«i 'nroina-oic Xf"'^''^ '^^>''^' s^J^ASej J<2^)/o/xsv0- mSs^'/jc 

24 'latJixroi J's T/j, 'AttoXAw^ oyc^nxlij ' A7^ciuv^^sv; tw ^5v«, aj/j^^ Xoyiod 

- 26 S'occ ra -srs^i ts Ku^fa, ini<ry^[j^sv©-' [xovov to I3d7fjiij^.ci 'loj^vya. Outo^ 
T£ '/L-'^'Ji]'' 'UTCiPpni^idii^£(r^on £v t5] avvcif^^yri' 'AMBauvjsc os otvrS 'AkvXocc 
^ Upiaxi'KXa, ^^odOJi^ovTo avrov, ;^ dK^iSig-B^ov avru i^ihvro rriv ts 

27 ©£8 oJ'cv. BaXo/-{£y8 J^s aura ^ieX^fjv dg iriv 'Ay^:i'h.v, ,'nT^oT^st^oc^svoi 
ol d^£X(pol Xy^(x^OLV Toi; (xoc^'riToi; dzo^s^aa^ui avTov' eg ^a^xysvcixs^ 

28 voc ovvs&xTiflo vTo7cj ro'ic 'uTsnKrivxcai ^iol tJ^V yd^n(<^. 'Lvromc yd^ 
loiQ "la^xioiQ ^ixxajrixiyx^fjcj ^riixoaioc i-K&i^eiK'jVQ hd roiy yo<x<p:xiVy sksit 
70V X^t<^ov 'imsv. 

XIX EFENETO Js h tw tov 'AttoAAw sImi Iv Ko^/vSw, HocjTkOV JisASsna 

2 T(% dvoPiS^im ixs^n* £AOf/y sk^Ecpeaov ;^ su^wv T;va? ixixli^ldg, siite zj^og 
oim^c,' V.l rirsujua a/iov Ixd^ilz -wiTivaix.vjsi;', Ol Ss ilnov 'zzr^c^ «Jtov' 

3 'AAA' aJ'i- £t nvfiY/a «y'c>' eViv, Wdcra^ev. eTtte t£ 'zs-^of aJra^' EiV 

4 T^ ay iSarfjialnls ; 0( J'f flTrcV Elg to 'iwavva (Sdjijiaim. ETtts (5s Ilizu- 
Aoc' 'I'^dyviK '-^sv iSdTfjias ^di^i^iicx. [JiSTXVOiocgy tw A«w a£}^wv SiV tov 

5 hx°F''''°^ F^'^' '^^'^^^ '''^^ 'STi?"£L'crC(.'cr;, 7bl£<riv, ek tov X^/^-ov 'Ij^aav. 'A;(;a- 

6 uavlf? (J'e iSoiifticr^ria-av ek ^o fyojua ts Ku^/8 'I/^cts. Koii snMvTog dlxj- 
Tol; T8 Uoivla rdc yJiPOiQt -^a9£ to nv£?/Aa to a^/ov fV aJrac* I'hd'k&D 

n T£ y'h'^aaaii;., k^ 'n:^o£<pfiTivov. '^Haoiv ^s ol 'usdv7Z(;^ dv^^scy iiaci hxoi- 

. 8 ^(io. Ei7£A0a)v ^i sk T^v avvxfo:yyjv, sTCx^^midi^sjo, sm (^jjva,; 7^aQ ^ix- 

g ?.£yo[xevo;, iCj vreihv 70, 'srsfi t^? ^xaiT^^xg T8 ©fa. 'Q.c ^s 71V£q. ia- 

kMp^^o'^o ^ n'^^'i^sVi KOiKoXoy^nsg t'^v o^ov ivooniov T8 wXn^sCf dzoTdg 

dn oiV7UVj d(pa^i(TZ ts? |wa9)iT(X?, mh" )5/^£^av ^ictT^syoixsyog iv tJJ (7XoAJ? 

10 Tupdvv8 7ivog. Taro Js £y£V£7o sVi £Tjj (S'uo" wVs 'mdvlix.g ts; y.ixloixiv7oc5 

5 '^'»' Cap. xlx. TON A n O S T O A n N. 253 

ii>i2 ^vvocjxas 7S s Txc 7vy^B(jciC zi^oU-i Gsog ^loc 7uy X^i^^ Yicf.i'K'd' c<,ts 

fia, Ej dixciXhddcrza^xi aV avrm rdc voaa;, rd ts 'dTvsvf^ajx toc 'Stovyicz 

1 3 i^e^^sa^ui «V aorwv. 'E7r£p/«^}3(7a:v cJ^f rrjsc dzo tojv 'zzrj^/g^j^^o/xsi'wy 
'l3^'Xio)v e^o-^ziTo:y ovoy.ds^eiV in ra; 'iyovluQ rd 'U7V£V(.f.d]ci rd 'crcvj^^a ro 
oyo//(fl: 78 Ku^/a 'l^aa, T^iyovlei;' 'OoKf(^oy,£V v[xd; tcv 'irjasv, ov Tlav- 

14 A©- KYipvafj^. C^Hjay J'g t/vs^ t^ici 2;i;£ua 'laJ'ixi'a dpyji^io^Q syfld, ol ra- 

15 TO 'UToiSvTS;.) ^A-Koy.pi^h is to 'STUSv^.x to uovYjooVi siite' Tcv 'irjcrBV 

16 ymaxw, £, Tov UavT^ov STticciixoii' v[xfti; J's Tii'sc -Vf'; K«< l<^ci7J.o^iVQQ 
h' uvT^c dv^^ujn(^ iv w j^j/ to uvivfix to TsyovYjoov, ^ xuTOcy.v^isvaoic 
auTWJ', ro-)('jo-£ aj^t' abTccv, wrc yUjUva? j^ TST^oiV[j.oi.Tia-[Aev8c h<pv'yStv ix 

17 T8 oua ImvB. Taro &= sysvfjo yvcog-ov 'mdaiv 'iH^aioi; ts z^ HAA/jfrf 
TcI? xd^oiK^ai Tri'/^E(psorov' itj insnsae (pdQ^ snl 'utuvtoic auTaf, ;^ l^s- 

1 8 yoiT^vvsjo TO ovo^oi ts Ku^;a 'libera. IloAAo; t£ toJv (urBZiTiVKoro^v yj^y^ovjo, 

19 i^oy.oXoyBiASVoi ^ dvoifysT^XovJsc tx^ 'nrod^jiQ OiVTOJV. 'imvol Js twv tcc 
'uTSpUpya 'Cu^x^dvTJJV, avvevsfmvjsc txc (SiSa^c, KXTemiov ivuTtiov Tudv- 
Tuv' ii (7VV£\]jri(piauv txc tiixxq xvt^v, }t^ sv^ov d^yvota yvoidixg zjivjs. 

ao OuTW Kixjd yodT©^ "Koy^ ts Ku^.a Y,v^ave k^ '(ayyeV' 

21 'OS ^£ £7rA>5^Cf;9>5 Taura, sfifilo IIxvXoq iv tw 7!7V£V[j,oiji, J'/saSwv Tj^y 
Mxy^iovixv i^ ^Ayjx'ixv, •sro^evsa^xi hq "li^sax'KriiJ.i ihm' '^Oti [xstx to 

22 ysvscr^xi [xs i/^cv, is7 [j,b it^ 'PwftJ^v jJ^^v. ' Ai:o<;ei'kxQ is ek T/jv Mxxsio- 
vixv ivo Twv iiXKoviiilt^v xvT(fy Ti[j.o^£ov Kj E^acov, avTo_^ insays ypovov 

23 bIq TYiv 'Aaixv. ^Eysvijo ie >ta\d tov mi^ov la&ivov TX^xyJ^ s% o'hiyoQ 

24 "vsi^i TYiQ oca. Arj[xr]T^it^ <yx^ ti; ovo^x\i^ d^yj^oxonC^, 'nroiuv vase 

25 d^fuis; 'A^Tf/AiJ'o;, ■nsx^s'ixflQ toIq Tex^iTXic e^yxaixv en oXyYiV' Ovg 

26 crvva^maxg, ^ tsc "^soi -rd toixvtx icyXTXc, si^iV 'Avi^B;, int<rxa^s 

QTl h TUVTYig TYig i^yXdtxQ Yj sCtCO^'OC Y]y>!^V i^l' y^ d£U:^aTS J^ UK-dSTS 

T t t OTl 254 ■■ n P A H E I S Cap. xix. 

071 8- (xovov ^E(p£a8.> d70\a (jyj^'h 'uxdariC trig 'Aaiag o Uav7\(^ 2t@' 
iffe-jaxc ]a£T£V'/]3"5v iKUvh cj^^^.oy, Asywv on iz ilal deo] ol ^iix y^mZv yi'- 

27 voy.s-^oi. Ov [XQvov Js t5to xivSvvsvei YiiMV TO y,£poc dc d7:£7\.ifij^dv ih^avy 
' d/J'.d iLj TO TYjg MeyaAjjf ©sclg 'A^Tey,i^oc Upov sk «<^£v Mfia^voii, fisA- 

?My T£ j^ xa^oii^aa^ai ty]v [j.Byx'XeiOTi^TSi avirjCi ^1^ ^"^-^ ^ ^A<tioi j^ n ol~ 

28 ;.'«/..t£j/"/) asSfjiXi. 'AK'diya^ic. o^s, ;^ yevopevo; 'urT^ri^eiC dvyS, ez^a^ov As- 

29 yov/sf" MgyaA)^ )5 ' A^TSfMc 'Ecpsaiwy. Kka sVAi^crSj^ ;o 'sr^Aij oA)5 auy- 
^vcrscoc* ^pixY)aoiv IS c^aSujwaJ'oy e/j '^'^ dear^ov^ avvoi^ncidoiiijsc Txiov ^ 

30 'Api(;cip'/ov Mazs^ovaCi avvzy^riiJ-'di; 73 UxvXs. Ts c^s IlauAs /2yAo/x£va 
3 E elaeX^tiV slg '^^^ §n[/.oVi bx fiwv auTO)/ oi ju;%9)2]a/. T;;/£; os ;^ twv 'Ao-;- 

32 JafTov £i; TO dea7^0V' '"'aaAo; |W£V Sv aAAo t< £K^y.(^or riv yd^ r) iaxM- 

33 aia Gvhiy^viAvY]^ ^ oi '^'Kaag ^k i^^acnxv tivoQ evexev avv£?.Y}?Meiaav. 'E31 
^£ T8 oj^Aa 'UTPOzQi^ocaa.y ' AT^s^uvS'^ov , 'uy^o^aT^.Xovjojv amov tcov 'iyJ'a/C(;v*' 
(Jl 'AAs^aj^J'^®^ Kuji^aaaocg rrtv X'^^f^J )i'()£A£i' dnoAcyaa^ui tw (^/(iWW. 

34 '£7r{yvoi/T£; J's oTi 'laJ'ixrof e^i, <pcf)v^ eyevijo [xiOL ix TArayjuVt cog inl t^pag 

35 ^vo x^ci^cvTm' MiydXri n "A^s(/.i; 'E(psaim. Kajoc<r6^Xxc ^e y^ay-i^oc- 
T£u^ Tov ox^°'>'} 'PWiv' '^Av^^iQ 'Ecpscnoif 7iQ yoc^ hm dv^^(»:7:oc oc s yi- 

36 v'J>aKti 7-^v 'Eipeaiuv vroMv viuzo^ov Saxv t^]? MsyuT^rj? 0£ac 'A^7£[m^oc 

a T8 AiOTTfTo^ ; ' AV0Lv\iP^Yi7KV Sv OVTWy_ TaTWVj JsOV fWv t^^iX? XXTB^OiX" 

37 piva; mdiryeiv, j^ ^^^(J'fv 7!T^oz£7es ^^dTJav. 'Hydysjs yd^ Tac avJ'^fXf 

38 Taraf, aT£ is^oo-uAa^, bT£ ^'hO!.<j<Pnif.iv\o(.5 r^v d£ov O/xi'v. El [xh bv Aj^- 
uYiTPi©-' !ij ol avv amtp 7£yy7Tai 'st^oq T/va Aofoy £;(^acr;v, ayo^dioi cSov- 

39 T«i, ^ avfiuTralo/ fiVi)/* (yxo^x/iTuaoiv dxXnXoig. hi C£ n 7s-£^l £7£^'^v 

40 £7r;(^HT«T£, £v T'/f ivvof^u £Kxk/](ji'x Ir.iXv^Yia^ai. Y^ou ydp xi]/^vv£vo^£V 
lyxoCheia^M ^da£uc OTE^i Trie aYj{X£^ov, y.Yi^hvoi; ahia v^d^ypvl©^ ■STf^i a- 

41 Jvi'^(70ja£3« dno^hai Aofoy t^5 7V^^o(pYig ixvrns- Ka* t«ut« s/ttwv, ccV- 

IAucts Tr\v ixxM'^^siv.. 

META Cap. XX. T ri N A n O S T O A a N. 255 

XX META cs 10 •vyavcroia^A tov docv^ov, zt^ojxuXs^txiasv'^ UcaA(^ 

3 f<V TJ^v 'E?;Aa(5(Z. noiricras ts /xj^vac r^fif^, ysvof/^hrig aurw £7r;c8A>3? utto 
Twv 'laJa/wv y-iXXovji dvocyia^cti dc tyiV 2v^iciVi iyevijo yyccyn rs vzo- 

6 6ovT£; s[jf,£vov Tiixdc iv T^oox^i. 'HfAfig ^s i^£nXBvcruy.ev i^i\u toiq r![j.s^ocg 
im cl^vi/MV ocno (I>/Aa7rwy, ;^ ^aQo^ev -et^o^ auT8? f/V tj^!' T^u^d^x oiy^^ig 

avri]y^£vociv roJv ^y^T'-^v t8 y?Mcrxi v.^rcvy IlauA'^ J;£A£yi]o «uro7f, 

8 jwsAAwy i^isvui t^ hotv^ioV 'uraoBTeivi is 7ov x'oyov //.s^f' [^scovvxjiH' 

9 ^cTiZy (S's Aa/zTraJf^ Ixavai iv tw utts^ww a 3^//ev (jvvY,y>x2voi. Koi^[X£v(^ 
§£ Tic v£0!,vio!.Q cvoy.ocji eItvx^^ in 7V\Q ^voi^'^, xc<.7U(p£^oy.£v^ vnvu) 
^a^fj, ^laXsyo^iva T8 IlauAs sV* 'nrXaovj Kcclzyv/jnai; dno t8 i^TTva, Itts- 

10 c£V dno rS Tpi^Byd y.dru' ^ '^^^yi v£X^0C' K(xj:y,^xc Js IlavX(^ £7r£- 
7r£cr£V auTW, /^ (7LY/7r£,5/A«€iuv £t?r£* Mjg So^'Us^o'Sf' j^' ;^;^3 ^^X'^ i?£UT8 iv 

1 1 auTw Ir/y. 'Ava^xg ^b, fCj yJ^dcronQ u^tov k^ y£hcroi[j.£v(^i i(p' Ikxvcv ts 

1 2 o^i7.Y\'70t.Q (x,y^oiQ ot.vy'ii);^ 'ird^Q i^rjX^By. '^Hfufov Je tov fsrou^x i^'xi^oCf ^ :i <x- 

13 P£KXy]'j^)']<7:iv B y.s'jpixC' 'Hy.f}; ^e 'syposX^ovTBC £7:1 to 'urXoiov, oivriy^fiiASV 
dc T'/^y '■'Acrcroy, laH^vj y.sXXovjeg dyxXccixCxvav tov UxvXov' btw ya^ '^y 

14 ^iXT£l(xy[/.£y(^, i^ixxm a.moQ ■vtb^svhv. "CIq J's avvi^xXvj Tif/iv £;'? ttiV 

15 '■'A(7aoy, dvxXuooflec ciinov JfASoy,£y £i^ Mi]uA/)yyiv. KprtvOsv oi7ro7rA£LV,;cy- 
Tsg, TYJ i-KiiiaY] xaTri-Pirjax(x£V civTUov X/a* 7fj Ss £T£ox t^o.cs^xXof/.sv £ic 
1.xyor K^ [x/iv(Xvt£c iv TioyvXXiMy t>3 iyofx vr) j^A9ow,£y sic MiXyjtov, 

3^6 '^Ez^ivs yu^ rii-.iAo? izx^a.'K'Xsvaai Triv"'E(ps^0Vy ottw^- ^ii yivriTixi amu 
y^povoT^i^i'j-xi £v T}j 'Aatx' tjTcsv^s yxo,, el ^vrnih ^y a'jTWj rj^y rii/.£^x)/ 
TYiC n£fl)}}Co<TriC yiiia^oii slg 'icsocrcAu/y.i)'.. 'Atto // 2^6 n P A H E I 2 Cap. xx. 

19 |U£'d' viA'2v Tov 'STUVTU ')(^^ovov £y£vo[irjv' ^hXsuxv TO Kvpiw [xfioi znua^ic 
TX7:eivo<p^oavvrig, ;^ 'Cto7\Xo:v doix^v-jiv it. vja^oLa^iiV^ iZv ai\aSoin(av (loi iv 

20 7(^7; izto8?M'ig Twv 'laJ'a/aV ug aJ'cv u-ert^Aap?])/ twv av^ipspov'cm .ts 
2-1 f/)} i/'j/af/^/Ai^c; uuiv, ;^ Si'Ja^xi vfixg oi]yjOcriOi ji^ kxt oXy.Bg' ^laiioiptvpo- 

[XSVOg ^I'dhJoig T£ ^ '■'EAAj^ai T^V £.{$■ tov ©£0V fisTUVOlXV, J^ TSshlV 7YiV -bIq 'I 

-22 TOV Ku^j/oy j^ja^y 'IjjijSv X^ktov. Keel vvv /Ja, s^csj oc^susvC^y' tw rifsu- 
//.a]^ 'Ufo^svofAai s.1; "h^sasxT^rifi, rot iv auT>5 avvoivj-r^aovjtx ^loi yi-ri hMq' 

23 <uT},Y\v on 70 n.vsi'i.iiX TO ayiov xxjx 'uXoXiv ^ia^xix^v^fiC'ii, Xsfov on ha^x 

24 ^£ ii^ dxi'ljac [j,svii(7iv. 'AAA' s^svog Xoyov "UToisiAaiy aJ'e s-)(a Tip 4^v)()]v 
jW8 Tifx^uv 5//,ai;7co, csjf T£Af/'wa< TOV o^ofA.oy 1^^ jxilix yjx^dg^ tCj iriv iioixo- 
viuv fjv £AK»oy 'STOi^oi T8 Ku^/a 'ij^as, ^ixjAix^TV^ocor^xi TO evoifyeXiov tyjc 

-.25 yxpiT©'' tS ©£8. Kcci vuv /Ja, £761; oi^oc. on b% sti o\^Bah to ^^oaw^ 
26 T^ov (AH vfJMQ 'UToivisgy iv ol; ^irjT^^ov xn^vcrauv tyjv ^aaiXeiXv ts 0£8. Aio 

[/.oiPTvpo^Ui ii/.h iv TTj afj^BPOv riixs^cif oti koc^u^o; eyu) ano th ck.\^o(,tqs 
-27 tsTKVTwy. Ov yx^ m£(ra}^oiiAYiV ts [xrj avxPyaXui vf/iv vrocaav tyjv ^hXyi'J 
.28 T8 ©£8. Il^ociyili. tv IxvtoIq, iCj ztxvti tw 'UTQiiiviuii iv S v^dg to 

IbiVfj^x TO xyiov Usjo inicrxon^g, tJToi^xtve-tv Tjgv i)tKXn<^iOiV tS Ku^/8, yj]/ 

29 <nr£^isZoiy;crcijo ^ix ts Um ouiAx^og. 'E^^w yx^ oi^x t8T0, oti ei<T£7\£ucrov~ 
TXi fxijx t^v d(pi^iv [jijH Xvxoi ^x^ac bIc v^xQj y.Y} ^a^o[.'.£Voi ts 'uroipi^* 

30 KiXi £^ Ujtxoiv auTwy dvx<rno'ovjxi dv^^£C XxX^VTsg ^i£<r^x[jj[^£vx, tb xnoa- 

3 1 T^dv T8C i^x^^xc omao) avTm. Aio y^rifo^eiTSj iavy}[^ov£vovJ£c oti T^iijixv 
\^2 vvxlix, ^ ri[A£^av hk i7:xvady.Yiv [xfld SxK^mv vaSsrajv ivx £mcov. Kal 

Tuvvv ■moi^xjikiAXi vf/dgj dh'hph tw ©sw {ii^ tw Aoyw tyiq x^C^'^°^ ^^~ 

Ts) tw ^vvxiJ.evw inoi/.o^oiAYJaxh icj Sbvxi v[a]'v %Xrj^ovo[A.ixv iv toIq riyixd' 

33; 34 iJihoig 'mdaiv, 'A^fu^-'ia n y^WQiii n ii/.xjia[j.8 aJgyo^ ine^vi^-ncrx. Avtoi 

6 ^ m Cap. XX. TON A n O 2 T O A a N. 257 

[J^s] yiyoicrxsls "on roCiQ '/^^/kxi; jub k^ 7oiq ^ai //st £y,8 vT/i^sir^axv at 
2>5 X^f'S (X.VTOCI. Uxvjci vni^ti^a vyAv, oil arw zoTtmrocs (5V? dvii'hoi^/.^a.-' 

36 roc shi' MoimPiov sVi iiol70\qv ^iSovai >] 7\Ci[.f.hdvHV. Kou roiVTOi, sln-uv, 

37 ^tVf Ta yovoijix. aura, auv zuo-aiv avtoiQ ■2r^oaj]u^a7o. 'imv^^ J's iysvfio 

38 auTov* o^vv'ji^ivoi [j^dT^iTCC im tw Ao-^w w a^{]Xiiy oti ^ahi plAAau; 71^ 

XXI 02 J"! iysvijo dvcx.'/^rivon rj[Mc dnocrzua^inixg ctV ocutwv, fuSud^c^w}]- 
cravjs? r}X^o[Aiv sic 7^v Kco, t>5 J's g^JJc d; '^'iv 'Po'J'oVj Kxxakv sk Hcd- 

2 T(X^«. Kai sv^ovjsg ziXoioy ^/cctts^wv £i^ ^oiviy.Y]Vf skiCuvtsc dvY}x^ri[jf.sv. 

3 'ArafpscvivTff J'e TJ^v KvTtpov, ;^ xaraXinonec avT^v £vuvv[aov, l-K'keoiiiv 
&Iq 1.v^iav, K) KCiiYiy^Yiixiv sIq Tv^ov' ixaas yx^ yjv to tuT^olov d-Ko<po^ii- 

4 ^6y.£yov Tov 'yoyov, Kcd dvsv^ovjsg tbc /xaSrj]af, iiteiAavoiy.sv avrQ ri^xs • 
POLQ eTfjoi' oiTivsQ Tw Yl&.v'hui eT^iyov ^ix ra ni/su/xaT©", (xyi dvuSxiveiv 

5 £('f 'l£fS(7aAJ^//C. Ot£ J"! iysvijo rifi.uc i^x^riaxi Tocg yii^s^xi;, t^oMmg 
£7ro^£uc//,£d«, 'UT^OTrsfxnoviav riiKUQ tstoIvtuv avv yvvxi^l, ic^ TeKVoid £w? f^w 

6 T/]c -jD-oAfw;* ;^ ^£v]£f ra yovxjx sm tov aiyixXov, 'UT^oaYiv'^d[ji.i^x. Kxi 
dunxaxijjsvoi aAAr^Aaf, iTte^ny.ev elg to ^XqIov' exmoi ie U7r£r^£i];av g/? 

7 Ta t^"'<«. 'Hftif?? §£ TOV otASv ^'.avv(xav\£;i oiixo Tu^a %XTY}VTYi<70iy.£V slg 
YlToT^syaiSx' iCj da7:aadc[j'.£Voi th; iztJfAcpa?, iyavxysv 5^/x£^av jwr^v 'S"«p' 

8 aoTOiV. T>) §£ i-Kuv^iov slfASovrs; o{ zce^i toj/ Ila'jAoy, ri>Aoy.£y £lc 
Kxiadc^axV ^ £lcr£X^on£c £1; '^ov ohov OiA/TTTra T8 £vay[£'Ki^S) [rs] 

9 ovT®^ £;;: twi/ £7r7ct, £[MivyM£y zru^' avTw. Tana (Jl ^crijy dvyxT£p£c 

10 zTa^^£voi TB(Taa^£c 'mpoipriT£Viiaxi. ^E7:i[/.£vo-J]av J's *,^juwv riyspa; ■zzrAftaf, 

1 1 ;;aT^A9£ t;; ^tto tyjc 'la^xtocc 'UT^o(pnTri; cvoyccji "AyxS(^' ;^ IaSojv -sr^oj 
j'ijUa?, >^ u^xc T^v i^(J)VYiV Ts n^uAa, ^r.axQ 7£ Kura t^^ X^'C^^ ^ '^^^ 
'uTcSxCj £i7r£' T«(5'£ Xifi-i TO Ilv£v[j,x TO xyiO]/' Toy a,vhxy a sV/v 5g ^'hr] 

U u u auT>?, 2S8 II P A H E I 2 Cap. xxi. 

avTYi) BTW ^ncaaiv iv 'h^saa?,^!^ ci 'l8^tx7oi, jc^ ^jroi^oL^maaiv etc ■yjicia(i 

1 3 /A^ dvaSuivtiv avTov sic 'h^so-uTiYJiA. "Azs^c^i^n ^f. o ITauA©^' it vroi- 

14 f/a 'li?as. M5^ -src-iSo^sj/a (S's aura, Y}(Tvyjx.aa[A£V, ihcvuQ' To ^il-n^oi, 
TS Ku^/a ycvsa^oo. 

1 5 rvit7(^ (^s Tc«? '^i^i^oiQ TOivTxs i7:ia}i£vocau[^ivoi dvsQxivoiASV slg "h^scru- 

W fsWO-QwjWSV, MviffWVi TZV< KvTT^iUJ, d^yoiiui [Xa^YjT^. 

17 FENOMENON (?■£ j^jwcov ik 'is^oaoXvy^Xj aVjWsVw? i^s^oiiJJo ri[xocc ol 

1 8 udeT^cpot. T)3 J'g sTtimr) slcrri^ HoivT.©^ crvv loyAV 'ut^oq 'idy.aSov' -wdv- 

19 T£s T£ 'UTX^sysvovjo ol 'UTPZu^vTZ^Qi, Kou ccfT'KOiaoiiAev^ avT^^i e^r/yeno 
KOL^ t)i sxtXTov ujV izoiYjasv @eoc h roic ihsai Siot tyjC ^iotxovixc aviS. 

20 Oi J'g dxiaavjsc i^o^OL^ov 7ov Kv^m' sTttov rg c(.vt(^' ©sw^a-f, a.h7,<p£, 
<mo(joK.i y,v^icfj£s elah 'Ib^ocixv tuv 'Uj£T:i^£vy.oTm' it^ 'cs-uvtz^ ^yj'Xc^tou tS 

21 yo^tis v7roc^)(ii(ji. KxTri)(;$Yi(!'Civ ^s -zs-s^i crs, on drco^xaiuv ^i^ocaxac dzo 
M(f^a£^Q TBC xocjoc Toi. £^V7} •urdvTOCS 'l8^{Xi84y Myuy [xyj 'UT£^n£iAveiv uvthq 

2 2 m T£xy(Ki y-Yj^i Toig £^£(n 'ur£^i7CU7^y^ Ti Sv hi ; -zzravTw; J« isrAJiQ©^ 

23 auv£X^av' dx^crovjai yoi^ on £?//i7,v^ac. TSto Sv 'STotr}<Tov aoi }^syoy£v' 

24 E/(7iy niMV av^os; 7£acroi^£g ivyjiv '£yovl£Q £<f lauray. TsVaj 'UJii^CiiXix.- 
Qy dyvia^-^i avv amolcf it^ ^UTtdvYiaov sV aurorc, iW ^v^YicKvlai tyjv x£~ 
^oiT^nv K^ yvmi 'sravTf^ or; £v xoiTrj-x^'^vjui ■uy£^^i as h^£v hiv, «AAa ro;- 

^5 X^^ ^ auTo^ Toy yo]woy (pvT^daam. Ils^f J'g twv U£7:i(r£vxoTuy i^vuv To^fic 
£7r£r£^'AajW£v, x^ivof.v\£Q fXYi^h to;5tov tjj^^v aura^, ff //>] (pvXdaff£<j^(Xi xv- 

-6 Ta^ Tc,TS sl^UAO^vjov, icj TO aJyoii f^ wvixjov, -^ zro^vfiuv. Tors Uav-" 
T^OQ ztu^olmSuv tss dv^POLQi TYi Byoyh-^ riyi^ot avv avTo7c uyvia&^c £lc 
Yi&i stg TO k^ovy J/«/7fAAwy t^v hnT^rj^oiaiv T«y riys^av Ta dyviaySi h)c 

7 « Cap. xxi. TON AnOSTOAON. 259 

•2.J s '^PoaYiviy}.ri vKi^ hoc £y-(X<rii c/.'ut^v yi -ur^odipocx. 'D.1; ^s s'/^tsAAov at 

STfjx Yi'xzpai avvli'Keh^oii, ol dno rti^; 'Aaiotc ^It'Ja'ioi dBxaa[j.ivoi amcv 

iv Tw /s^Wj avvs-x^sov zroivjn lov %-j(l\ov,_ ;^ ins^^iT^ov ra; "/c-i^oic in amov' 

'28 x^oti^ovjcc '^/\y^c?c 'l(rco(}f/urai, Bon^^'its' HtoQ hiv at'OvW/r^-" xxlcx. 

tS T^aS }L TS vcfj^H )c 7a Torra THra 'uja.fia; 'uroivjocy^S ^I'Jixay.ojv' en is ;^ 

29 '''E'KXyiv&.i; sljyifaftv si; ro Isooy, e^ xexoivms rh dfioy roKov riiroy. ("'Hcray 
yi^p vxpoeuoaxoTSs Tcr-piij.ov tov 'E<pi(jtov Iv tj^ ^oT^fi cvv cc'Jtw, ov ivo~ 

30 y,!,(^ov on slg TO h^ov elcri'yxfev n«uA©^.) 'Eyjvri^r) ts yj 'ujoT^iq oAjj, 
K^ eyhsio avu^pop] rs ?\xs' ;^ skiXolSoixsvoc th JJixvXis, slAxov avTov t^ta 

31 7s U^ii' ^ fJO/wf iy.laah]7ix.v at du^au ZrirbVTm ^s ocvtov ciT^sxjfivixij 
dvi^n (potaig tw X^'^^'^^X'? '"*3f crrif/^i^f, on oXri aiyxi-zylai 'h^aaaXrJi/. 

32 '^Of s^otvjn; ':ira.oo(.Xy.Q2v <r^(zjiaTXC )^ y.aloiilx^yjig, xajsS'^ixi/.sv i-K avt'^Q' 
ol Se l^ovrsc 7qv yjiXiot^yov ^ teq ^^anuna.;, ST^oivcoiVTO rvTfjovJsc tov 

33 Uca'Aoy. Tore iPyiaag yji'Kicf.oypQ sTtsXciSelo avrs, ;^ sxs?,£V(7£ ^s^rivxi 

34 d7\v(j£(n $vcn' Xj ii^vv^hilo tic av £ihy ic^ ti eVf 'UjZ'Koir\xi^C' '^AaXci ^3 
aAAo Ti ihoxy ev tw oyX'^y jjiyj ^vvxaivoc Ss yviavxi to da^paXsc ^id tov 

2S do^v^ov, ixsXsvirzv aye^r^ai clvtov dc tjV 'uyacsi/.ooXriv. '''Ots Ss iyhijo 
im T8C dvxSx^i^^Cy <^vv£&'] ^ix<;'d(^£a^iXi cojtov utto twv <Tp^d]\.{^(j)V hd t)]v 

36 /3/ixv 78 'oyKii' 'H;^oAa9f/ yd^ to otAjjO®" tS Xas, xodt^ov' aT^s avToy. 

37 MsAAwv T£ £iau'y£a(^xi elc TriV •ara^'Sft^cAJ^y nciVA(^j Xsyfi tw p;;;^- 
Xid^yu' El £^£^i y,oi theiv ti tjt^oc C£\ 'O J^e £(p>3' '£AA/]V/r< yivmxeiC'-, 

38 O'J;!; a^ijc o-u £t Aiyviiji^ -zr^o Tarwj/ Ta;v i^[ji,£^uv dva^UTxaoic li. £K- 

39 ocyxy^v dc tyiv s^rjf^ov rac Tfl^axKry^iXiHc olv^^xc tuv crixx^iuv'i eItts ^s 
.0 YlxvX(^' 'Eyoj dv&st^n^ /xsy ei^i 'laJb^r©", TaoasvCi tyjc KiXuuxc 
ax da)iy.ii 'SToX£uc 'uro?UTr];' ^ioy-oti Jg aa, imTPS^ov [loi XxXiicxi 'urpog 
TOV Xxov. 

40 'EKiT^i'i^jxvT^ J'l avT8, TlavX^ h^c eVt twv dvxbx^[A(^'v xocTi- 
cii(j£ TYj, x^^i Tw Aaw' 'uroXXric ^^ criyns ysvo^hrjc, w^o^eip'MYiut t^ 

''eSpxmJi i6o n P A H E I 2 Cap. xxii. 

XXII 'ESpci\% ^iOi7.£y?,(f, "Kiym' "Avo^sq dk7\<pol, ^ 'UTxre^sd oiaiauis /xa t^'c 
1 'mfso; viAOCc vvvl UTtoT^cyioiQ. {\\y.iiOCiV':iQ Si on tyj 'E^px'ioi SiOiXeicj'j) 

3 'ni^oas(pxyii avioic, [x5.'k'Kov ifTaoiayov T,cFV'/j'Xv' y.ui (priaiv') 'Eyx [xiv sliai 

S's iv iri VToXei Tuvrriy "UJ-z^oi 7bg •srctJaj roiy.OiXiYj7\. 'UTiTtoLih'JiAvoQ xoiTix 
dx^tSeiOiV T8 Uff.T^ifii yo[j/d) tyiXurri; VTid^yjj^v 78 0£a, xoc^iio; 'uroivTSc 

4 uf/.^^ £?•£ OYiiJ^i^ov' oQ TiXUT'/^v TYiv oSov s^Ka^cc a)(^^i ^dViXT's, Ssay.ivo:v Kj 

5 'STOCooiM^s UQ (pv'Xy.mQ ocvS^xc ts ^ yvvouxaC' '0.g ^ o 'A^j^is^sD; iaup- 
Tvpa ]Wo;, ;^ Tiroiv to 'urfiB<j'SvTS^io])' 'stoip uv ^ l-Ki?o7^oiQ St^d^ivog Tupoq 
78C aiJsAfpa^, dg ^ot-y-dCKov ho^svcy.YjV, a^wv li^ raf ixaas ovTOid SsSs- 

6 /-tsva; SIC 'h^B7ix7\r,yi 'ivx Tiyu^^Yi^licriv. "Eyivsjo Si yoi 'sxo^svousvu ^ 

y i^jxi £pw^ Ixoivov -zzTS^i £ft£. ' Ensaov ts si; to '£Sx(p®^y ^ rJHS'joi (pmM 

T^syia'ilC yoi' SaaA, 2a8A, t/ |!X£ Si^Xc^Cj 'Eyw ^£ oi-Kix^i^YiV' Tig eT, 

8 Kti^ifi; EiTTf T£ -sr^of ]M£' 'Eyu s/jw; 'ij^aaV o 'Noli^copouoCj ov av Siuxeic- 

g O; 0£ .CUV SyOi OVTS; TO /X£V (pW$' iliSaaOiVlo, ^ Sy^ObOl SySVOViO 77\V OS 

lo (pwvj^v 8;^ V«o-civ T8 AaXai^TOf |Wo;. eTttov (J's* T/ -sroir/crw, Ky^/s; 'O ^e 
Kv^i(^ sins 'UToog |W£* 'Amr^? izo^sva si; /^^ayoiaxov' xdxfi aoi "KoOwi- 

I I ^'h'^slai TSSS^l VT0lvj(jJV WV TiTOiXJaJ aOl 7)101^71X1. 'Clc S^ BX svst'Kszo)) alio 
7YIQ So^Yig 78 (pO)70C SXiiV8, yjiPXytj^y^ySV®^ VKO TWV aVV0V7U)V [XOlj ^T^^ov 

1 2, sis ^dfj^aaxov. 'Avccviccg Ss 7ic, dvri^ svjs^r^c xoijix tov voyovy y.oc^7V^8- 

13 ysv(^ mo Tz-ocnoiv Twy xxtoiksvJ'xv 'I^Sxi'jjvj £A9wv 'dtpos y.Sy ;^ sni^dg 

sins yoi' SiXaA dSs7\(psy ay«bA£U/'oy. Kdy^ ocvrri 7^ wpx dve^?.£^JOt slg 

lA oiVTov. 'O Si sinsv' O Qsog toJv 'UTCiC7£po)v YifMV 7!s^osy&i^i<jo(,7Q as yyu- 

voci TO dtMyoi oiv78y icj ISirj 7ov Sixoiiov, K, dy.^croLi (P'j)vriV sx ts rc//aToj 

■^y 15 auT8, oTi sari yd^7VQ auTW TJipog Tsrdncn; avfi^'WTrw;, wv s^^xxxg ii^ riX8~ 

J 6 (7^C' -f^^t J'tJ!^ 7/ |W£AA«^; avarcc? ^dn'jiayj, iCj d7:ol8axi tus dy.x^7[cii 

J 7 aa, hiKoiT^sadysv'^ to oyojWi% ts Ku^ia. 'Eylvf^o ^£ fioi v'Ko^^ii\iciV7i 

sk Cap. xxii. TON' A n O 2 T C A Q N. 261 

ds 'hpiia<x}^Y}[Ji, )^ 'uy^otTeuy^oy.eya jwa iv tw /s^^, ysvia^xt ^£ sv ey.<;ixaet, 

.19 ^lOTi y 'uTu^a^e^oi^xL C8 T-^^v [AOc^TV^iav 'U7£^) i[/.8. Kayu Ltzor Kv^is, 
y:] uyroi irJ^ocvjiXioTi fysJ J]U)W (pvXvifii^m ^ J's^wv mix tx; a-vrnfii^y.; raj 

20 '!j:i<^ivo)i]oL'Q iz( ae. Kod ors iziX^^ro to. oJiaoi ZT£<p4vii rs (xd^rvcc; era, 

21 /ifACiTlX TWV OtVUl^BVTOOV XVTOV. Kxl UUB 'US^O^ [Xi' Ho^iV'd' Oil iyx £ig 

e^yy] ^uy.^uv i^xnoTsT^o) as- 
■22 '''Hxsov Se avTs oix,^i rara ra Xoya' ^ hyjoxv t/]V pxvr,v avjuivj \i- 

23 yovjsc' Ai^s dzo t^? y^; tov tqibtoV 8 <yx^ y.x^T^mv xCtcv ^^y. K^xv- 
yx^ovjuv ^£ xvTuv, j^ ^'/ttJsvt&jv t« liiXTia, ^ y.ovio^ov ^x'KV/ovl'xy sis tiv 

24 ae^a, ixeXevasv xvtov x^'^^^^X'^ dyeaha zIq "t^v -zzra^s/xboA^y, s/Trwy 
jm^i^iv xv£Jx(^£a^xi xvtov' '(vx eTriyyia it t]V xhixv btx; BKS^tcv^y xvru' 

25 'n? ^£ 'urpohayBv -XVTOV to?? lixxaiv, SiTre 'sr^of tov st'^tx Xkxi'ovxxpxj^v 
n«u?i(^* E/ dv^^unov 'PwiJi,x7ov K, dxxTdy^iTov £^£^iy vy-'i'v y.xifi^ay; 

26 "Axnaxs ^£ sxxtovtx^x'^' -sr^otrexdcoy dnriyfiiy^i tm X^^^'^^XV* ?J'y(cv' 

27 '■'O^a t/ lii'KK^Q 'UToiHy' yx^ xv^^uTCog Stoc 'PwjMaTo^ eVi. n^0(7£X9wy 
J^g xP^^^'^y^ ^'^^^ auTw* Aeys /ao;, [^] cru 'Po.Y/al''^ f/; 'O J'e 

28 f^«' N^r. 'Attsx^i^yj t£ X^^^'^^X'^' '-^7^ 'croAAa X£(px7^xi8 t^v 'uto- 
?,ij/ixv TXVTYiv £xlri<JXiiY\y' 'O $e IlauA®- £(p)j' 'E^^w J'e ;^ y£y£vvrji/.X(. 

29 Euflfoof ay xnig'Tiaxv dn aura ot jMfAXovJsi' ai^^ov xy£Jx(^eiV' >^ ^/A/a^- 

J^Of j£ £<POb)o9}l, hiyVBQ OTl 'Pccy-Xloi ii^li K^ OTl YiV XVTOV JfJg^Wf, 

30 T^.J's irtxv^ioy ^aT.o^sy©-' yvt^vxi to d<j<px'K£;i 7o, t/ xxlriyo^e-nxi 
TiTxpd Twv 'laJbc/co)/, 'iXvcrsv xvtov dzo Tm ^sajj^'^Vy x^ ixBXsvaev fASft-v 
Ta; 'Apx^sp^c Kj oAov TO avvB^^iov xvtuV ^ xxTxyxym tov DauAo!/, 

xxni fVj^afv £iV auVaf. 'Atzvkjxq §£ n.xv}^(B-' tw cruvfJ^/w, £T7r£v" ^'Aj^^^e^ 

d^£>^(po], iy'2 'uidcYi avvet^ridH dyx^ri 'uxe7:o?in£vy.xi tw 0£w a^^i Taurrj^ 

2 T^f ripA^x;, 'O Jf d^x^£0£vs 'Avxvixs hiTx^e toIq zsx^£<To:aiv auVw 

X X X TL)7r7«y 262 IT P A H E I 2 Cap.'xxiii. 

3 TVTtJetv avT8 to coi^ot. Tots o IlaDA®- isr^o; kvtov she. TvTtJsiv ere 
[A£}i},£i Qso;, TOiyj x£xovixy.ivs' k^ (tv xa.^ x^ivm [/.£ xotjoi tov voixov, 

4 K^ CTa^avoftwv xtXzv&iQ ftg TVTfjea^xi ; 0/ §£ •sra^srwrsf iizov Tov 'A^- 

5 x^^S^'^ '^^ ®^^ >.oi^o^ii^\ '''E(p}3 re o HauAC^* Ou« ^JWv, d^eXipoi, on 
sViv 'Af j^ie^suc* yey^xTiJoci yxf "A^ypvlx ts Aas as s;z g^«ff xxxuc* 

6 TvBC ie UavX^ on to h [xs^os Iri l.t/J^axxiuv ', to $} eTspov $««<- 
coLiuv, ix^x^iv h Tw avn^^it^' '^Av^^ss dh}i(poi, iyu ^xpiax^os dfjUf 

7 vio; (^x^iaxiH' 'sre^'l iTaiih^ j^ xvx^oiaitas vex^uv iyia x^ivo[xxt. Tbto 
§£ avTs ?,x}iYicrxv}oCf iysvslo ^xai; tuv <tx^i<jxm j^ twv 'S.x^hxxim' -^ 

8 iaytu^n to ■zjrX^do?. 'Ex^^axxhi ^lev yx^ xiy^ai jw^ ilvxi xvoi^xtnVt f«j- 

9 (^^e xyfsXoVj [iriTS 'asvevyx' ^x^iaxloi $s oixoXoy^ai tx a/x(^oTf^a. 'EyI- 
v£7o ^£ x^xvyvi [kiyxM' ic^ xvx^xvjsc ol r^ajWfta]^^ th fts^a; twi/ ^a^/- 
cra/wv ^isiixyovloy T^iyovlss' Ov$h xxxov £v^i(TXoiJi,iv iv tw avd^wTrw Tarw* 

3 O « (?"£ T!TV£V[AX iXxXridSV XVTU, Y) OC/fsTi^, jK^ ^iOI^Xyjcy^)). YloXAYiQ S& 

yzvoysvnc <roi(T£w^, suAa^jO^f o x^^^°^^X'^ f"^ ^lOicrTtxa^ o nauA©- ik' 

auTwv, ixixsvas to ^^xtsvi^x xocjxiiivxi, j^ x^maxi xvtdv ix [Asaa «u- 

TcTvj ayav ts sk tj^v Tffx^ejjiMoT^Yiv* 
1 1 TH J'g £7r/8o-)i wxjl £Zt<rxs xvTca Ky^i(^ mi' Qx^crei, UxvTiS' ug 

yxo §i£y.!x.^rv^oi tx •nrf^f l/xs f;'f 'is^aaaArj/A, stw cs J'a? j^ ilg 'PwjW/jy 
1 2 [Aoc^/jeYjo-xi. r£yoy.£vr)g ^s Yiys^xc, Tjjoiricrxvisc 7iv£( twv 'laJa/wv av^^C" 

(P^V, dv£^£yXTl<7XV faUT«?, 7SyOv\£Q' [JLYiTS (pxySv, jKJJTf -Cr/^y, fWf 8 

T 3 dzo:^/iVu)a-i tov IIxvXov. "^Hcrxv Ss 'dXaHQ Teaax^xxovlx ol txvti^v Tr,v 

14 (7vvu(xoaixv 'us£T:oiYiXOT£Q' cmv£C tsT^oasX^onsc tqIq "A^x^s^sv^i i^ toIq 
'nT/o£a^vT£poiCi ihov' "AvxUyxli xvihyoLliaxiizv ixvJBC, [ayi^svoc yrj(TXc- 

15 ^xi £^Q s xnoxl^vuyev tov UxvXqv. Nvv Sv vyeic £ii(pxvi<Tx\£ tw X'^'" 
a/5j(W <j\jy Tw avvi^pitfi 'onccg xv^iov xvtov xxlxyxyi^ -sr^of vyxQ, uc y.£X' 
Aovjocc ^ixyiymxeiv xx^i^i^s^ov tx 'ctb^i xvts' YtyetQ $£, tu^o tS llyicxi 

16 iscL'Tcv, hoiyoi ia(X£v ts «veA«v xvtov. 'Axscrxg (Jf ms Tnc xhX(priQ 

7 n«i'Aa Cap, xxiii. TflN AnoSTOAHN. 263 

17 dnriyf^^.s tw IlauXw. n^ocr;f«Xe(7«]U£Vof ^£ naCA©" sva toov hocjov" 
7X^-/jj)Vi 'eipYj' Toy vsxvixv jerov h:ot.yoSi ij:^^ tov x^ySx^yo^' syji yoc^ 

i8 t; dnoify^Mi auTw. 'O ftev 8V ts-x^xmQv ocvtov riyoifs zr^og rov X'^'" 
ccpxpvy XXI (pY}(7iv' 'O $sa-[ii(^ IlauA®-' TJT^o(jm7^i(TX[uyoQ ftg, ^^xTYias 

19 T8T0V Tov vexvixv ocyxyHV 'ut^oq cf, fj^ovla t; "^xMaxi coi. 'EttA^c^o- 
/Kfivof (Je T^f X^f°f *^'^^ ° X'^''''fX^» ^ xvxy^it^^ricrxc xxf l^ixv, iTcvv- 

20 flavelo* Tt e<riv 'iy/iQ xzxP/Sxxi [aoi; eItts J'e* '''Ori ol 'laJaloi (7uv£- 
fiev/o T8 i^ulnaxi as mug xv^iov sic to cvve^^iov xoclxyxyYig tov riauAoy, 

2 1 wf [xiXKovjig ti xx^i^e^e^ov 'STvv^xvsa^xi ZTi^t xvtS. 2u av f*^ 'ur^a^g 
avTo7;' hs^^svHcri yx^ xvtov i^ xvtI^v xv^^eg 'crA^s? Tsaax^xxovjx, ot- 
Tivs; avsOejuat/cray gaura^ ]w,y]T£ (pxyav, [x^ts ztihv £w; « xvixucriv xv~ 

22 Toy' j^ vvv BTOi[ji>ot slai, 'sr^oa^s^xofAevoi t^v xno as hxfysXixv. 'O (asv 
«y X'^'^^fX®" xzixvas tov vsxvtxv, TSTX^xfyaXxg iiri^m ixT^xTjiaxi on 

23 raura hi<pxviaxQ 'Ut^oq fts. Kai •5r^oo'mA£(7a//£y®- <Juo r/vaj twv £;i(jc- 
7ov\x^X^'^i sTTrev' 'EToifji^occrotls ^-^ocJi'J^txc ^ixxoai8c, onui "sto^sv^uuiv £ug 
Kxia'«o(iaCi ic^ h'Ka; i^$oy.^xovjXi ^ J'e^ioXa^a? ^ixxoaind xno t^idiq / 

^4 w^«f tJ]? yux]o'^' ;^7'li'>? t£ 'sra^ac^cra/, '(vx sTri^i^xaavlsc tov IlauAoy ^/a- 

25 auauai tsr^og ^rjT^ixx tov rfyi^cvx' y^x^xg iziToy^nv Tss^if/jecxv tov 

a6j27 TtTToy T8Toy KAauJ'iOf Avaixg tw x^xtU^ rf/sy.6yi ^riXixi yxt^&iv* Tov 

XV^^X TBTOV, GV\'KYi(p^iv\x VKO TUV 'Ih^XIKV, X^ fASXXovlx XVXlO^a^Xi VTC 

auTo-y, hiTxg avv tw g-^XTSviJtxji i^6iX6y,Yiv avrcv, [/.x^'^v oti 'Pw|u«rcf 

28 ffi. BbXo|W£v©-' (?■£ yyu,vxi t^v xItixv Si" rjv Ivixx'X^v xvTCf, xxlriyxycv 

29 avTov slg to cvviS^iov xvt^v. '^Oy ivpov lym'kiiJ.zvov 'crc^i ^riTYiy^XTxv 

30 T8 yo^t^a auTwy, ^/jiJ'fy J'e x^iov ^xvxtb rj j£o-/Ltwy tyx.M^x 'i-)(pv\x. Mr^- 
vvL4ar}g $e fxoi eiri^aXrig slg tov xv^^x [lixheiv Icna^xi ino tkv '\iihj'j:Vi 
i^x\J\ni %'Ks^'C^x ijj^og (7£, 'UTX^x^'yiiXxg it^ To7g y.xlrfyo^oig T^iyfiv tx -ur^og xmov £;Ti <7s' "Eeoxao* Ol a-64 n P A 3" E I 2 Cap. xxiii. 

31 Ci (xh a)/ T^OiTiuTXi, xajix 10 ^iujsj'Xyi/svov olvtoI;, dvuM^ovlfc tov 

32 UoivXoyy Tfiyoiyov $ioc tyj; vviijoc sic "^YiV 'Ayjino[jpi^x. Tjj ^s hxC^iov ix- 
criX'P,sg T'dg hneic i^ro^evsahj cvv wjtU) uTTfV^sij^ay si; r^y 'urocpsy.SoT^'/iv. 

34 iioyi, "CJOL^zgriaoLV it^ rov IlocvXov avrlf. "Avoiyvs; ^s r^ys^'jiVi >^ in£pu~ 

35 Triactc iy- 'UTOiix; hsx-^yjc; id) >^ •ttrudo/xev©-' on mo KiXihuxc' Aiocxh- 
(101J.XI a8, s(pY}, oTUv ;^ ol xixj^yo^oi era 'srx^xyevuyjtxi. 'Ex£?.£V(TS ts aJ* 
70V iv t2 zs'^xijupiu 78 *H^coJa (pv7\X7az(j^xi. 

XXIV META ^e 'srivje riiis^xQ hxtsSy} d^yiB^ivQ ^Avxvixc {Ji.£Jx tuv vr^sir- 
oUTS^ccy, .'i. ^Y]7o^©^ TsoroXK^ r/vof, onivsQ iv£<pxvi(jxv tw i^ysf^ovi xoijcc 

2 78 Ilxv7,8- K^ijjOgVTOf J'e auTa, j^^^«7o xoiJY)yo^^v Te^^TuAAo^, Aeywv* 

3 IloAA'^f sl^YjVYig 7vf)(XV0VJ£5 ^IX (78, ^ XX70^^Ci}[XX7UV yiVO[A£VUiV TW £l9vf/ 

rarco J;a t^^ a^g tsr^ovotXQ 'Wocv7ri 7£ ^ 7JTxy\xy8, d'Ko$£yp^£^Xi x^X7i^s 

4 ^^X<0, y.flx 'STxaYji £vxx^i?ixc' '^bx J's /xjj stt^ 'nr'Kaov a£ iyxorfju, tux- 

5 ^xxxT^ii xx8(jxi C£ ri[x'2v avvjo[jLi)c 'Z'J? o^j^ hiax^iX- EJ^ovts; ya^ roy aV 
(5*^a 78T0V T^oi^oy, it^ xiV8V7X ^xaiv 'sixai 7o"ig 'laJbsio/^ 7olc xocjx 7Y}V ol~ 

6 X8(JL£vriVf OT^w7or«T)5v t£ t^c 7wy Na^w^aiwv xI^£<t£Uc' oc .^ to /g^oj/ eW- 
^aae ^£^r,X^7Xi, ov x^ ix^X7)^<TX[X£Vj >^ ;^uc7a rov r]y.£7£^ov )/c[xov n^£Xricroi' 

7 |M£V ;^^/v«v* IliX^sAOcov ^£ KvcixQ xiySx^yo;, [xilx 'nsoXKrii; ^ixq ix 7wv 

8 )/«pv ny,xv xnriyxfi' X£X£U(TXc t8; xoi}riyo^8c xvrS 'i^yza^xi im ae* 
Tsxp 8 ^vvr\Tf\ xm^a; dvxx^ivxc 'srsfi ^xvjuv rarcov iziyvuvxi, m yifieiQ 

9 xx7riyo^s[i£y aura. Svvsrredgy]" ^^ ^ 0; 'laJ^ro;, <pxcrxov}£S raura arw^ 

10 'A'K£X^i^Yi ^£ TixyXogi V£vaxv\oQ auVw ts riy£[x6yoc T^iyeiV' ^Ex •vroX- 
7\.uv Itwv oy]a 0"£ ;^^iTJ3V tw eSyfY rarw £7:i<rx(X£v(^, £v^u[mo7£^ov 7X 'Uj£^i 

1 1 £[AXV7s x7:o7ioy8{xxi' (J'uva/x/va £78 yvuvxi 071 8 -zcrA^a^ £<£r/ /Ao; ri{X£^xi 

12 [)^^] ^£XX^voj a(p' ^^ av£?>2V Tix^oaxvvriauv h ^l£08crx7^ri[-'" Kwi 8T£ £V to; 
/f^w £u^oj/ //£ 'Zzr^oV T;ya ^ixMyo^svov, n iTnaiTxaiv 'STOi^vjx cy7\8, are fj' Cap. xxiv. T a N A H O 2 T O A O N. 265 

13 fv Tx'i; cvvU'/'jr/x'iCi ars xaTix irjv 'SToT.tv' are 'jzr«^«^xj(7a{ quvxvico, 

14 Tir'etfi wy vuV y-XiYiyc^Eci (xa, 'OjaoAoyiJ J*s t5t5 c70/, on xujx tyjv ooov JiJ/ 

15 Toy yojuov, ;^ sv tcI? iiT^o(pyiryJCy ysfpuiJ-y-svoi;' iXTCi^x fp^wv £if tov ©soy, 
i)y ^ a'Jxci sroi -rsr^oahyiovlxi, oi.vx'^xaiv [xb^Xti^j eosa^A vSK^ojVf ^uxixv 

16 T£ £ d^lmv' 'Ey Tarw J'e aurJ^ day.t^, d'^PocrxoTtov (Tvva^nmv sj^^wy ot^oj 

1 7 Tcy 0£oy ^^ 7h; dv^^'Jn:^; iix-xxfio^. Ai' srajy J's -crAftcywy 'sra^zyBvoi^nv 

1 8 b^^mocvvxQ 'moir\au})> d; to s^^'o* /-^aj ^^ 'Uj^o7<po^d/;' iv oi; sv^ov [as ir/- 

19,20 'larj^Ior, iV ^a hi as 'mx^nvxi, ;^ Kixlrr/o^i'iv si t; e;(^oi£y 'zc'^oj' ^s* 'H 
aJro; «to< f/7r:;<:Ta;o-av, Ti su/fcy gy l/^of d^iZYjfxUj <^dv\oi; y.ii iu ra cryir* 
2, 1 £ J'^/a, j5 "Sirs/Ji fAidg 7xvinQ <t'^^'^Ki ^C sy^x^x sVwf iv xvto7s' '^Oti 'crg^i 
dyxcdasxc lex^^v ly^ x^ivo[xai ari[XB^cv i(p v[xxv. 

22 'Ax8crxg Ss txvtx ^^riXi'^ dvs^dxflo xvts;, dx^i^s<rs^ov s/tJctf Tct 
^spl 7r}C oSsy £i7twy, orxv Avjix^ yp^lxp/^ xxlx'^r}^ ^ixyvucro^AXi ix 

23 xx^" v[ix;' ^ia.Tx^xi/.£Vog ts tw hix\ov'ix^yri irjoaa^xi rov UxvXov, ^X^'^ 
TB xvsaiV) ;^ y.n^ivx mxCetv tcov Uk-:v auTs vT/i^ileiv, j^ 'sr^oas^'/j^a^'^i 

aUTW. 

f 

24 Mi]^^ (^'i 'hy-s^xc rivxc •ayx^xysvoij.svog 6 <I>)5>.i^ crOy l^^aaiXKn tJj yu- 
j'k;;^; a-jTa acr)^ 'laJ'a/i.^j f/STSTre^r^-alo Try Ylxv7.ov-i ic^ nxHCSV xvts 'uts^I 

25 rr,i; dig Xpii^ov -zzrirew?. l^ixT^sfoyAva is c/Jra ciTf^i oixxioavvYjC k^ tyx^x- 
rdxc /^ T8 H^iixx\oQ iH yAX7:Qy}og sVstrSa/, £y.<po€(^ yBwysv<^ ih'iXi^ 
d-Kzxpl^ri' To vvv %yo-]/ 'Sto^svh' xxi^oy ii ysTxTixCuv jxirxxxT^eaoyxi cs* 

26 '''Afj.x is lij £A7r/(^&;y ok y^^riyx^a oo^ricrsTXi auTw utto ts DauAa, ottw^ 

27 Aucrji auToy iio ^ 'OTvxvoTeoov amov ixilxirsixzoys'^osj ojjmX^ xvtu. Ais- 
Ti'ac <5'£ ■uj'\Yipu:^daYjC eM^e iidioyjiv (^riKi^ Ho^xiov ^ri^oV deXu^v rs 
ydpijxc Hxjx^ia^xi toIj 'l^uxioig ^)?iAi^, xd]iXi7>£ rov UxvXov hhydov. 

Y y y ^ <J)HVTOv •a66 n P A H E I 2 Cap. xxv. 

XXV ^HSTOS 5v imC^.g tti ho'.oyjx, (xs^ix r^ii; ri[jJ^xc uvscY} ek 'is^o- 
2 c-oXvy.z d-Ko KuiJot^tiXC' ''EviC'dvtcra.v ds otincp h 'A^yjspcv^ ;^ ol 'urpi^- 

KUT (KVT8, 'di:'j:(; iJ.srccT:s[V4jrJlcii cvih el; 'if^aaaAj^jx* ivs^pxv ■moiiivriQ 

4 dvi%av avTov mid -rriv l^ov. 'O ».t=v 5v <IV;r'©" dzi'/.^i^-fi^ Trisaa-^oci lov 

5 nrc'Aov s'y Kxiaoc^^'ix, hxvrov ^i [jAxXhv ev Tayj-i izno^cvsa^oii. Ol tv 
ovyd]u hj v;mv, (prjol,, cvfy.cPi'X^dvm, si ti sViv iv rri avJVi raT^-, uy]r}- 

;{Ci70>.Sdc dc l\oiicrd<>e-iav, 7ri Inav^iov y.x^fa-x^ srd 73 (Syji.ixT'^, iy.b.BKjs 

7 Toy Uxvaov dyj^r,\iai. Yla^ayivoixivH ^s otinS, tj:-spi£^}-)7Civ ol 0.1:0 'is.co- 
aQXv[xxv xd^oc€:^yjy.oT:C 'I'd^yiioi, 'sroAA^i £^ (^uoex cdTio:[.',d]iZ Os^oi^sc y.a- 

8 rd rs YlxvXti, d sx layvov dzo^a^xi,' d.noAcysi.v^'Js civrs' \)Ti b-rs s!^ 

9 Tcy vcijiov TcJy 'is'laAoy, 'ars si; to Is^gv, ars el; Kxiia^d ri rji/xojov. 'O 
•I'j^r©-' ^e To7g ^lii^'xfo^; ^eX'xv '/d^iv y.XJaha^xi^ di^oy^i^dt; 7'7) IIav?-.:o 
ejTte' Ss7.a; si; 'iscocroT'.vy.x dvxSx;, exff trg^i Tarwy x^ivsa^xi £"' f^ua; 

I o fTtts d's Uxi'?.(B-" 'E7U J8 (Sr.[iX7(§)^ Kai7Xc{^ eTtj:; el[/A, a /.cs J'ei' 

I I y.oivea^X'.' ^ahds; -doh 'oSixncXy d; j^ av yxX7\tov iiriyiyxjyei;. E/ f/})/ 
ydp^ doiEx, ii^ d^io'j dxydra 'ursTrpxyx t/, a' 'VJXPxnliuxi to arroOjivfyy* 
£;' el's a'cJ'ey sV^v cJv i^oi KXTnyoa^ai jt<a, aJ'r/j' /^s ^v\alxi xinoi; yji^tcaa- 

L 2 9:a* Kaic-^iJa eKiy.x?^i>iJ,yj. Tots ^y,t(^, avXT^aXritja; [.'.fix ra crvi-iS^- 
?J8, ciTtenpio'iy Kacax^x £T:iyJi:?.Yi,crxr, hi llxLao'ca. iso^^evcn. 

13 'HiiE^dv ^: cixye-jcydy.'^y Ttvxv, ^AypiT^nx; (^•c.cnXev; d. Be^viy.y] xd]- 

14 )^yTj]75iy si; Y^xicdpctav^ dazx-jo[/£):ot Toy <1'Y}Tov. 'CL; os 'usXhh; ViyJca; 
^iiTpitov iKd, Oj^r'S)" t:o ^xcrO'.d dvsl^elo 7X kcC\d. tov UxuXcv, Xiym' 

15 ^ riVY\p Ti; Idl XX7XXz7.itm'.VJ;0 bTiO <-WiXiX(^ CeC-[.^i^'' 'uTtri a, yiVOUSi/B 

[J.8 el; 'l-.i}o7c?.v[jt.ot, ivs<pdviax-J ol ^A^yje^dt; ;^ cl ^urPsaSvTe^of rojy 'la- 

r6 hiav, cdvty.e-joi xkt xvrS ^ly/ip. Uidog a*.; dnsK^i^v, on ix sav so'^ 

'P'x-jajt/o;; yjxpiiec^ai tvm ayO^wrrsy slg d.i^dl^&axv^ -urfiv n x^xlrifo^Hi^evo; 

y.djd Cap. XXV. T n N A n O i' T O A n N. 267 

17 iy:iXrjy.xr(^'. ^vviX^ov\'j^v av avixv hAxh, d'.'C.bo'hy,v y.tYJSuiixv 'n:oiY}7oc- 

fAsvo:, ryj k^-n; nx^taxi; Irn rs |6/]W5:t(S>', i/J?.su7:i cr/jirjvxi rov avocx. 

1 S Ylsri 8 <rx(^iVTs; ol y.xiYiyopo: s^Byjx)/ ahixv t'/rsps^ov uv vnevo^v ly^' 

1 9 l^ri-'i)ixx]x ^s rivx 'urs^i t)]; l^io'.c ^acn^xiy-ovixc «X^^ ra"f 0^ avTcvj )^ "wspi 

20 7iyo; 'l}^78 izhfiy.oro!;, iv iipxaziv Uxv7.(^ t^rjV, 'Azo^vy.£v(^ $i iyu 

21 y.x;ca xp'vsaOxi vrsn ^irxV' Is os UxvT^a i7:[zx'\£7Xy.svy rri^r/jr;vxi c.v- 
70V ei; Ti^y t8 2£?a;r8' ^rJ.yvxaiv^ iyJXsvax 7rip^:c^xi cv'^lvy euc a 'jssu- 

11 ipi-J c^uToy -cr^of Ka-'cru:^;*:. ' hy^ir.r.ac, l\ i^'^Iq rev (l>ri^ov i(l.ri' 'E&Ao- 
^r}V !ij xvTo; rs civS^WTra dxscrxi. 'O J^i' Ab^/ov, (pn^hj xyAar\ xvts. 

23 Tj; 8V iirxCoiov i'K^ovr©-' is 'Ay^i'Tix y, t-^c Bsa)^iy.Yic ysTOC 'cro'h'KriC; 
cpxfixaix^y ^ ehsy.^on'jjv si; 70 d}<poxl-i]oioy civ ts 70?^ ""^ihaxpyoiQ, ii 
dv'^^X(7i 7oi; kxt' i^oyj]v Zai 7r,; moXsxCi Ji, X£?.si'(7xvjog ts <I'j;r», vxH 

24 UavXoc. Kxi (p-/\7rj <\''t,^oq' 'Aya-^ina (SxaiT^iVj it^ tjTxvrsg ol avy,~ 
zascv7sc }J/.tjy a'^J'^sf, dccLp^irs tstov, ^e^] 8 'S'iy to ■5t>,),'!5(^ 7uv 'la- 
cccicov £vItv;)(_cv yoi iv le 'lspo(To}.{'yoic it^ vAxoi^ em^c^vTsc yrj Sav i^yi'j 

25 avrcv y.r.y.iri. Fy2 ^i yxixT^a^oy.svoQ y.n^zv u.c,iov dxvxis ai'Tov 'zs- 
Tt^xyj^vxiy Hj xvj's 0} Ttfra iiiixxTKicrxyh^ 7ov Ss^jircy, 'exuiya, ■nr/aTr^y 

26 C'.v:cv. Us^t s da<px7dQ r; y)^oii\iVA tw KUij'/w iy tyjj:. ^10 -cr^oriyxfov 
xvTov £(p' vyxv, ,^ yA7,i<;x hi cs, ^X7ilsv 'Ayomzx, In-xQ 7^-: xvxy-oi- 

27 asu; ysvoysvn;, cry^ 71 y:x^xi. '''AT^cyov yxo y.Qi ^oy.c-i, 'U7iy7:o^Pjx ^ia- 
yjov, y.Y} it^ ra; yy.r xi78 cdrixQ cnyxvxi. 

XXVI ArPinriAS os ^^ci; 7oy Ilxv7.ov £(pr}' 'Ennokflxi aoi vt:1^ axviH 

2 7.iy;vj. Tots HyFjlf^' dv.O^oyaro, iHlavx; 7)]v yj'^p^x' Yli(\. -mdn'xv 
oyj £yyx7:8yxi C-^o 'Vdhiicv^ I3x'7i7,£v 'AysiTrTtx, hyiyyXi ly.xinh [xxy.x- 

3 o'.ov, y.0^7.'^v u'7o7\oya7oyA stu av. ariye^oV y.aXiTX yjx(ryiv cvtx as 'uydv- 

7CCV Tvi7 yxjx iadxvd; ihv rs y^ irfrnydrxv' oio ^coy.xi Cc, uxy^odvycoc 
6 " , - / 

" 6iy.8ffXl a68 • n P A H E I 2 Cap. xxvi. 

4 di^GOLi (/.H. Tyjv f<£V ai/ ^looav ^s tj^v sic yso7y]Tc;j tj^v uk ds-^/jiQ yi- 

5 vo^xivriv iv T(f i^vet fxs iv ^\e^ocro7iV[Migj iaaai 'uroiii'iig ol ^iHh'ioi' "uT^o- 
yimaxoviec fts avwS^v, (iav d£?/xai (Aa^rv^civ) on y.otjix r^^v ixz^i'^s.7d7r,v 

6 cupsaiv r'ri; ri[XBr£^ac d'^ricrmcx.; en^woc <l^apiaal(^. (Kat vvv ir:' Ixt/l^i 
iy]Q '^ph Ta; 'Ujars^ois zno(.yh7\iot.Q y:VoiA£vr}C i^^o rs ©£s, sr/if^cc ypivc- 

7 jU-sv^' iU /)v TO ^xhy.o((pv}.ov yjfxxv iv iyJBviiOC. vvxjo!. ic^ Y][jAooiv ?.ix,r^£vo)> 
iX7ti(^6i ycciOiCiYjiJoci' 'uys^] i]; Iatt/o^ iyKxX^^ixi, (Sota-iXiv 'Ay^iV-TCf, vno 

8 [twv] 'laJjc/wv. T/ oc7ti<rov x^ivflai 'stup upv, fz o ©soc ver^a; iyii^a;) 

9 'E^w jwjy av IJ^o^^t s/x^iJJ^ ot^oc to ovo/xa 'Ij3C78 T8 Na^c-J^'ajy Jl'-zv 'STo?^hx 

10 ivanix 'urox^oci. "^O ^ iKoiY](TOi iv 'le^oa-oXvfxoic' ic^ 'ZjoAAa? twv ay^wv 
fyw (puXocxcil; xXTSKXeKiXy t^v ■aiao^c tgcv ' Ac)(ii^S(.cv i^sauv Aa^coi-' 

1 1 dvai^iiy,ivo)v T£ auTwj' ;faT^]V£r;(:(Z ip^cpov. Kat ;fa']a '5ra<7(Xf tk? avvayu- 
yxc 'OToXAoitcig ti[j/j:^xv auia^j '^•jxfxcii^ov ^XacrcpYiy.Hy' 'osioicraiioQ rs s'jw- 

I 2 (.IXIV0(A£V^ aVTOt^y I^IKKOV IwQ K^ sk T^f £^W "CTOAftf . 'Ev OI; ;^ WO^iV- 

o]W£V(^ £i; Tigv iSxiiaaKov [X2t iz,'6aio(,Q ^ 'h^poniijc rn; ■vra.^'l twv 'A^- 

j T yispim, Yjuspuc [xiariCf kxIoc rriv coov ci^oV) (Sx^iXev, H^otvc^ev, vnso tj^v 

A(Z^7r^oT)i]a T8 jJA/a, •arS/SiAajWipav /as <pxc j^ Ta? crOv £/^oi TiTo^svoy.evs^. 

14 navrwv J^s ^iatraTTEo-ovTwv r)uijy £f'c tj^v /^v, fj;i:aa-a cpxvnv XxxScroiV tjt^oi; 
/,<,?, ;£^ "Keysaoi.v tjj 'Ei^^ai'^i ^ixXsxju' SaaA, 2aaA, t/ //.s ^i'Jixetc', a>i7\r\- 

15 ^oy (70{ "CT^o^ ;;£)/7^a AOCKJi^^rj. 'Eyu ^s ihov' Tis sT, Kv^is', 'O ^s £t- 

1 6 7r£V 'E^i; £17// 'l/jcra; oV cru ^rn'm;. 'AAAa ay5cV)l5', j^ crjOi Irrt Ta^ -mo- 
IxQ an' ik Taro yx^ o:((.[}nv (Joi, -vT^oyjioicxij^xi as vnYi^i-rriVi )Cj fxx^- 

1 7 Tvpx U.V T£ aJ'sf, £v T£ 6<p^y](T0[jf.xi CTOij l^ui^'d^svo; as iz. 78 Aaa, j^ twv 

18 i^v!>^v, ii; ^Q -V^ ^'^^ ^^ ccVorlAAco, xvoi^xi o(p^xX[x^c ocvtuv, ts sttk^S' 
X^jxi diio axoTn^ d; (p'^^i J^ "^^^ i^mixi; rs Ixjxvoi em rov @£ov, t8 M- 
^av (XVT^i xipsaiv d[M^iuv, ,^ xXn^ov iv ioIq iyixaiKiyoi;^ 'mi^et t^ zIq 

19 £jWf. '^oQsi/, (3xaiXBv ' hy^k-Kdi ^x iy£VO[xnv dnei^n? rri a^av/w oifjxaix' 

20 ocAAa to?? £v AajKaa^w ot^wtov ;^ 'h^oaoXv^ois, si; •urdadv ts 7r]v x^'V^" Cap. xxvi. THN AnOSTOAON. 269 

22 crv>^7ia^o^£voi iv tw Is^Uj l-KH^oivjo ^nxy&ipiaota^xi. ''Ezikh^iuq ^v ivxuv 
T^C -mx^x. tS ©£8, x-x^^i 7^c hl-^i^xg txvty]; £<ry]>'x [Ax^v^o[x£yoc y.ty^'^ ts 
jij y.iyx.'Xa', H^h sktoc Asywv wy ts ol "UT^oiprjTai h.x}:)]7xv [xz'Wov^m yl- 

23 Via^xi^ j^ Mcocrifjj* ei 'UTX^yjroc X^i^o^, h ■5r^iiT(^ e^ xvx<rxaiccc vs- 

24 xsc^'v <puQ ft£7iAf/ KxixPyiXKeiV tw Ajjw ;^ roT; \^v£cn. Txvtx ^s ainS 
aTroAofajMsyy, <lyf,<roQ ix£yx7\y\ ryj (pmri e(f)ri' Mxivrjy UavXe' tx 'ujoWx 

25 (7£ y^xixY-xix dc[J.xvixv "uye^ir^sT:^. 'O Si' Ov (j^xivoixxi, (prial, x^a-nre 
.26 ^>)5rfj a?vA' xM^^iXc i^ aoxp^oavvYi; ^rijji,x}x clno^^i'/foixxi. 'Ett/V^Jo:/ yxfl 

'STS^l 7^rwv ^xaiXsvCi "s^i^oc ov ^ ^x^^Y](nx<^o(x£v(^ Xx?,u' TiXv^xvtiv 
yx^ xvTov Ti rarwv * ^rf-zOojaai aJ'fV a ^a^ i^iv fV ^i-'w'x 'Uo£T:^ayii£VQV 

27 tSto. n;reu«c> ^xiyi'K£u 'AyciTtnXf to7c 'sr^o(pr}rxici oi§x oti zxi<r£vaC' 

28 'O Ss ^Aypi-K-KXQ 'ur^oQ tcv IlxvT^ov '£(pr}' 'Ev oxfy'j) [/.£ T/ia^ei; Xpi^iuvov 

29 y£V£j^xt, 'O Je TlxvX(^ eTttei/* Ev^aifJiriv av tw 0£w, ;_^ £v oA^yw ;^ sj/ 
'sro}JM 8 y.ovov a£, xKhx j^ ztxi/txi; i^g XHHonxg y.8 a^y.£poVi y^v^^xi 

30 T0tST8C OK07(^ XXyJ £l[Alj 'U7X^£HJ05 tZv JfJ^/WV T3TUV. Kx) TXUTX bI~ 

7:onoi; xvtS, uvi^Y} ^xaiXiVQ it^ ny^l^Vj ig ts Bs^vwr], ^ 0; o-ur;ra9?5- 

31 ixsvoi avToiQ. Kat xvxyw^riax)^£g lAaAsv -sr^o; aAA^Aa;, 'h£yo)i\£Q' ^'Oti 
scTey ^^vara a^/oi/ ^ haixm "ur^xacr^ xv^^'j)7:(^ St(^. "Ay^iTtna^ Se 

32 Tw $)!?•« ff/j* 'ATToAsAuaSflCi iSCvxJo xv^^un^ iiT@^, s; /uj^ (■K£K£x7.r2o 
Kxicx^x- 

XXVII £|v J'g c;f^/3)5 78 d-KonT^eiv ^[xxc £k 7ry)/ 'ir^xAiav, 'UjX^£SiSiiv tov ts 
ITauAov AJcci Tiv«$' hi^HQ S£a[xonxc £Kx\ov\x^y^i^^ cvc[ACiji 'laA/^, Cnc^oriQ 

2 2£S:zr^f. 'E.7nSxvT£C §£ ZuXoia 'AS^X[wfl)pu, ij.£7\Xofl£c 'siXhv ry; ;^!x]« 
T^y ' Aaixv tott^^, uvrixHlJ^sv, ovto; avv rj[MV ''A^K^xpjQi Mxk£Sovoi; ©fo— 

3 Crx7\0VlKiui. Tjj TS £T£^a XOiJnX^nf^SV £IC XlS'MX. (plXXV^^'J^Z'^Q T£ 'la- 

Ai.©-* TW n«LiAw ■)(^^y}croc[Jj£Vog, £/T£T^£ip£ w^of raf ^/Ayi" zto^sv&svJxj fVi- 

Z z z ixzX^xi ayo n P A H E I 2 Cap. xxvii. 

4 y.sT^.eiCiC foytiV. KuxH^ev dvoL'/}iV7iQ 'Jti-:i7xzvija[izv triv Kutt^ov, $ioi to 

5 raf uviy.^; smi ivocvjiac^ To, ts 'srsT^ufog to xocjoi r^i; KiT^mocv i^ noc[A- 

6 (puT^iciv hx-KXzvaavlzc, xoilrjT^^oiuv il; MlW tji^ AvyAOtg. K(xy.a iu^icv o 
iy.oiTovjoi^X'^ "57^070^ 'AXs^xv^^'lvov 'mT.iov zlg t^v 'iraiAiav, Ivs^/Sxjsy 

7 >]/>:i^ £iV ocvTo. 'Ev Ixxvouc i^£ ri[X£^aic (S^oc^VKXo^vjsCi >^ [.i^oT^n; yevoy.svoi 
xujoi TYjv Kvi^ov, [xri 'CJ^ouimTOQ riy.ac ib dvi[j.ii, vns'K'Kivcotiuv triv Kpr,- 

8 lYiv Hojoi XuT^iJ-mw [/.oXiq ts, 'moL^uT^zyoiAiVoi ix-Jr/^v, ^aOc;/x£V sIq tokov 

9 Tivx xa7^8iJt.£vov KaXa^ X/;/£V«Cj w ^Pyv; TiV 'sroXts AxacJa. *lm)/H ^e 
X^ovH ^icity£)/oijJy3, k^ qvioq y\^r\ l-Kin^y.'kiQ th '5irJ\oof, ha. to i^ t^v vrr 

3 o (Ta-cx.)/ Yi^Yi •nra^sAjjAuOlva;, iSTO(.^^va o IlauA©^, T^syxv olvtoIq' ''^Av^ps^^ 
^£!i:^'j) oTi lAsjoi v^^swc fi) 'utoXKyiq ^rijjJixc a [u.ovov ts (popta )^ ts 'Z^Xo/y, 

1 1 ixKKa. K^ TCdv ^\iV)(jcy yi[A'2v ftsAA^v £crec7Sa< Toy wAsy. 'O J's Bxa\o-J'iy.pyo^ 
TW .liu^s^vj^Tjj ^ TM vscu^fAi^^w £7t£i^f!o iJ^o.'XXoy r] To7g v7:o ra IlauAa Ai}<'0~ 

1 2 [AiVOi;. 'AV£V^£TS ^£ T8 A;//.f V©"' mU^yoVT©^ tJ^Oi ZJCC^Of)(_ei/.X(jiU'J, Oi 

i^oivixx TiriX/soix^iAxaixij T^iixivx rri; K^i^tjjc /jAlTrojJ]^ ;fa]a AiSx ^ ;^ct7'5i 

1 3 Xw^ov. 'T7ro7:y£V(jxv7(^ ^£ Nora, ^o^xvl£S tyiq TST^o^£a£o:c XBx^XTYjkivxij 

14 xpxvJ£Ci aaaov TJTxp£'KiyQvlo ty\v K^j^tjiv. M£t' a' -zzroA!) (^e IbsxAs ;^aT' 

15 xviYi? oiv£iKOQ TV(puivixcCf xci\8^£yo^ Ev^okXv^'xv. Suva^TraaSfVT©-' ^£ 
ra 'urXofnf ^ y.?] ^vyxy.£V8 dvTo(p^a?^[Aiiv tw (Xv/^s/w, £7:i$ovT£c £<p£^cf.£^X' 

16 Nr^aioy Je t< v7io^^xiAon£; xx'k'6if.£VQV V^kaQ-ftV, [^-.cXic icryjjax[x£y 'W£^i- 

17 x^XTiiQ 'y£yia^(Xi Trie ffXX(pY}C' riv a^xvJ£C, ^o'n^^xic h/^^ayjoj v7:oi^uyyvyT£; 
TO -srAoToV (po€eix£VOi ts [xri £l? t>jv '^v^tiy £xr:ccxai, yxkdcxyTB^ to 

18 axfooQf bTWf i(p£^oylo. llipo^^uc ^£ x^f-^'^°l^^^^'' ''-i^'^^j "^J? ^'?''^* h^oT^riV 
15,20 £7ro<5v]o* j^ T)j T^n-j-j uvT0')(/i^£C TYiy axevny is 'CT/o/a i^^i^ixii£v. M-fiTs 

^£ r{hJii) ^r\T£ uT^uiV ini(pxivovjwy im zsT^fhya; hl^^s^oiCi x^[J.^yo'; ts 8x 

21 o}Jfii f7r;;rft/A£ya, Ao<7roy •nrf^/jj^^TO -crao-a iXmc ^a aoo<^£c^xi Vjixoic' IloA- 

?i^; ^e dantxs vTix^x^aYi;, tots <rx^ag o Uxv'k'^ iv ^hf eiUTwVj sTksv 

''Eh Cap. xxvii. T n N A TI O ^ T 0"A H N. 271 

22 xs^^-ncroii T£ tYiV v^^iv TV.mny ^ 7>iv ^Yiy.iav. Kt/} toivvv 's^cc^uivu v^clg 
iv^vixm' dzc€o}\n yoi^ ^vxns b^s(.Aix e^at i^ vjjMv, 'uj'XyiV -re zjXoh. 

23 n«^£V>) yx^ if.01 rn wilt vccvrYi iiyh7\.^ 78 ©sa a £/'«/, w ;_^ AciT^sta-, 

24 "kiy'j^r M)j <J^of5, ria'jAs* Kaiax^i a ^^ 'urotpct'^rivai' ^ /J";^, y.iya^i<roii 

25 croi ©toc '^^civ'iac i^Q 'ns7^iov]oi.Q y.e}(X. cs. i^io ^vdv^ufiTS, oa^^sg' 'uri- 

26 rsi'co yiX4) TM ©£w, '(,71 arwf eVcii ;rfl:6' cv T^br^cv XiXix^.r^loii y.ci' hlc nflov 

27 Jc' T/va ^f7 }5ju5f sxnsaeiv. 'Hi; $s Tsaaa^scryai^sxiXTri vv^ iyhfjc, ^loc^pB^ 
poyAv'j^v Yiyuv iv 70) "A^-^ia, xccr^ ysaov i)]; vvii\oQ vttsvchv 01 vcvrai 

28 i^pca-xyav tivx ocv7p7g "XJ^^xv. Kul ^cXuavjeCy tv^ov o^yvicc; hkooi' 

29 ^^x-^o Sb ^ix<;Yiax'v\£^'i it^ 'ujoi'kiv ,6oA/o-iZv7sC) ^'^^ov c^fvi(x.c ^ezocTrsfls. <l?o~ 
^I'jxivoi T£ jMy'TTWf £ic i^uyJiQ loziig £xn£ao:{/£V, ix ■ur^viAVYi^ ^'it];ixv7e$' dy~ 

30 kv^oic 7i<jcx^XQ, ivyj:'vlo yj[j£^xv ysvia^ui' Tccy is mvjcoy triTiiVTOov cpu- 
yav £K 78 'syT.oia^ ^ •y^aT^a.axvTUv 7v^v cxoi^TiV iU 7Yiv dix7\ixa<TixVj "vrpo^ 

31 (px(TH w? iz 'UT^'^^XQ ^sAAovlwv dyKv^xc £ii}aveiv, u-n£V Ylav'Koc 7W Ixx- 
Tovlc/.p^yri ;^ 7oi; r^ar/ccTa/f 'E(%v yri kioL y^'vuaiv iv 7W 'urlciw, vyac 

32 cr&,'9r]v«/ a' iv)/xa^£. Tots 0/ g-^XTMJXi d7:£xoi]jxv rx ayomx 7yiq chx~ 

33 <P'i=j -^ iiXQXV xmriv £y.'K£a^iV' " ^TX^ ^^ ^ lyi'k'Kvj r\iX£PX yiv£ahxi^ zira- 
^£y.d7\Ci ITauA^ xiixvlac y£ra},x€fiv 7^c^r]f, "kiyxv' T£aaa^£a-xaii£~ 
kXTYiV CYij^s^cv y'/xe^wv, 'nT^oaioxxy7£Cy daijoi iid^£?,fi7£i fjiYjih 'u^rpoaT^oiSo- 

34 ^Evo/. Aio 'VTa^xxx?,^ vyuc z^^ou'haQHV 7^D(p7,c' 7870 ya^ Tzrcof tjjj. 
vys^c^xc (xmYi^txQ l^xp^yn' idhvcc yx^ vy^v 3fj^ ly, tj^c y£<px\Y}-Q '^s- 

35 ot"7Xi. Yizuv Js 7auTa, ^ AaQv a^Tov, ivyx^KY\a£ tw 0fw huKiov 

36 -srai'Twyj ;^ x7.dcrxc y,^.x\o 1(j^'.h)i. Ev^vyoi Js ^svojuevo; •sriyTf^, £ au- 

37 70t 'nT^oa£7\d^ov]o 7^oiprx> '^Hy£V is Iv 7W -srAofco af -srac-ai i]>u-^a?, c>i(X- 

38 ^^^'C/ai iQcy.Yixo'Pixi'^. Kq^£<jUvI£q is T^oipYiCy exBcpK^ov TO tnTiOLoVysy^aX- 

39 'kcysvci 70V crlrov sic 7Y,v dxXxcrcrxv^ '^Ote is r^uspoi eysvsjo, 7yjv yriviz 
£7iiyivucrxor y.oX-KQV a rtvoi xoijevoav sx°'^^ aifixXoVy elg ov iS^T^svauvJo, 272 I1PAHEI2; Cap. xxvii. 

40 £1 ^vvo(,TO]/i i^oJcroci to iitXoIov. Koci 7a; dyy.vf^ai; i:nipi0^om^-) eTav sIq 
77jv daJ^XG-uaVy ay.oi dvhrBQ tu; ^svxjrioia; tZv 'uiY\h.7mv' ^ i-Kot^xvJs; 

41 Tov d^Tsixovx 7rj 'sr!/£sV/7, xulayov el; tcv oiiyix?Jy. Uspizsa-ovjs; Js elg. 
ronov Si^xXocaaov, i'KooxaT^ocv rr,)/ vavv' •;^ n (J-h 'Ci^uipx i^aaaacK. ([xsivsv 

42 da-oiXsvT©^, Y] ^£ 'sr^'JjMva IXvsro 117:0 7ri; (Sfccc twv %V[JUXTm. Twv h 
C^c{jiwj'2v ^sKrj iyevPiO 'iva ts; Jscp-COTiXf (XTioicj^imcri, i^-^ri; ix;{o?\V[xCricra; 

43 oia(pi'yy]. 'O ^e iKOLTovia^x.^^ /?8Aoy.ev@H ^lota^^aai tov Uxv}^ov, Im- 
T^vaev aura^ 73 ^aXni^oii^^, izzT^vjcz ts Taj ^vvxfxsv^c kqTwik^xv, dzop- 

44 pi^cx.vjoi;, w^m^g im tj^v yriv s^isvxi' )l^ tsj TiOiz^;, aV [J^h kina-anaiv, 
^Q ^£ ini riyu'j twv dno tS VT?^Dii^' ;^ btcc; iyevfiO Tnunoc; (Jiaaa'SJJya; 
im 7f}V yiiv. 

Kxvni KAI ^ixaa^svjscy tots STrsyvucrav on MeAirj] ri vrii7(^ xolXhtoli. Ol 

Tsvpdy 'uipoaBXd^ovjo Tjrdvlou; riixdc, $ix TovviTov tov £(p£<rmci, ^ §id to 

3 t]ji%o;. I.vT^£^oivj(^ OS t5 nixv?^8 (p^vydvccv •zcArjOi^, k^ e7rtflev7(^ in 
T^v tuvpxv, 'i'/jho'. iy. 7yiq ^i^fxr}; $i£^£7,(^ii<7(X xoc^ri^B ttJ; yji^Q 0iV78, 

4 'Clg Se sl^ov ol -^otx^oi x^£[m[A£vov to dyjoiov sz tyi; x^'^S^^ ai/Va, sXe- 
yov vxpoc d'K'Kr,7^.BQ' Yldv\o^; (ponvQ ictv i^'vS^WTr©-' aV©-, ov ^lOiau^S'PiX 

5 £K 7YIQ dxT^do-ar,; n ^iky] ^/7V s^x £Tci(rev. 'O [xh sv, dnorivd^ac to dri^iov 

6 £i; 70 zsvp, fTraflsv ^^h xaxov' ol ^s tn^ocrz^omv ocvtov //sAAf/v -cr/^wT^ao"- 

§«<, 7} KxlxZlTfjeiV d(pVO} VSX^OV' ItTI TO'oAO ^£ aVTCCV 'ST^0(7^0yJ)VJ0)V, J^ d£(a- 

P^vjuv fJiYi^ev aTOZov si; avTov yivojj.Bvov, /x£]«^«AAo//£vo; eAffov.Qfov au- 

7 TOV fTva;. 'Ev J's toI; 73"£^< TOV ToVov ixfivov vnri^x^ X'^if' ^ "^^ "ar^wTco 
T^if vj^Va, lvoy.u]i rioTrAiw, bV dvix^e^d[^£v(^ riixx;, t^hq riy.i^x; (pi7^o(p^o~ 

8 vwc i^£Via£V. "Eyivfjo J's tov tjixtspx ts IIoTrA/s Zi'v^STo7; k^ h(T£VT£^ix 
«7yv£^o//£Voy Hxlxma^xi' w^og ov n«'jAoj elcrsX^^v, ;^ 'cr^ocr£u|a^gvo?j 

9 £7r<9«; Tag' x^^^S ocvTUj Idaoijo xvtov. TaTa h ysvoy-ivs, jc^ ol Tiomoi 
10 0; '^xons; d.Q^vjaxg h tyj vm^h '^Mo-Yi^yono, ^ i^i^xKivovTo. 0\ ^ '5roAA(JC/j Cap. xxviii. TON A 11 O S T O A O N. 273 

'CTQl.XouQ Tipict"; iTi^7)7CiV %<%f, j^ umyoyAvoig izikyTo tcc 'zt^o; Tr,v 

11 y^i^/ixv. Mijx ^a T^aQ [j.rivag dvYiyJ-ziixsv iv -srAow, 'wuociy.sycd/.axcni iv 

1 2 T^ V/](ra), ^ hT^i^xv^^iva, 'nTX^xcrrj(Jiu) Aio(TX3^gi;. Hoc] KxrayhvTSi; uq 
i:.vo%KH(joLif irtsiAfivaixs)/ riy.s^xc r^^c. '^Ohv 'UTc^isT^^oyJsc xx7rjfl>ijxy,iv 

13 SIC 'P/jyiov' jij yfjix [xixv Y,tiUxv iTriysvofAsya vara, ^suJsoaAoi 'r]X^oy.cv sir 

14 rioTZoAaj- 06 BVpovJsc d^iT^psd 'urx^sy.Xri^Yjyev z-k xvtoiq eniyJivat )]y.i- 

15 ^XQ sTflx' tij arwf sk 7^v 'Pw/Arjv j^AOojUSf. )\xK6ihv cl a.$eX<po} dxiinxilsc 
TOL 'CTf^i riyMVi i^ri'X^ov sic XKxi^Yidiv viylv xy^ic 'ATTTr/a cpc^a ^ Tcfh la- 
'bspvujy' ^c /(Jcoy rixvTiOC, sv)(jx^i^i^7XC tk 0fw, sAa^'s dxoao;. 

16 OTE J"! ^'Adojusy sic 'Pi^fOjV) smrovra^X^ 'utx^s^'j^xs i^c oerry.id; 
TW ^^XTOTtsM^yri' tw J's IltxyAw s7:st^x7^y} yivetv kx^ ioiVTcv, crvv rx 

17 (pvTiXaaovji xvtov t^xti'Joti^. 'Eyivijo Je ftfl^ viy^oic t^^c (TuyxxXscrc^.^- 
0«{ Yov TlxvXov T^c cvTXc 7'2y 'la^xiiav 'st^^tsc' o-uvsxUvjav ^2 xiii'lv, 
sXsys TtT^oc XVT8C' ^Av^^sc xhX(poi, lyw atJ^fV svxvjioy TsroiYicrxc tw Aai', 
Pi Tolc s^scri roic 'urxT^ifioid Uay,i(^ s^ '\s^oaoXvy.(jiv 'urx^s^o^riv sic tj:; 

18 yp^xc Twy 'Pw/x«/wv' oiTivsc xvxx^iyxvjic ys e^aAovJo xnoXvaxij Six to 

19 yn^syixy ahixv dxvx73 vnx^yi^y iv sy.o!. 'AvTiXsyoPiuy $s tuv 'ly- 
SxMV, nvoiyxxa^Yiy sT^ixxXsaxa^xi Kxicx^x, ^y^ uc ra eOya; //-s f;(wv t; 

20 xalri^o^riaxi. Aix ixvTriy sv tyiv xItixv 'mx^sxxKsax vyxc l^^v ic^ ZTpoa- 
XxXwxi' svsxsy yx^ tvjc sXniooc ts '1(t^xyjX tj^v aXvaiy rauTjjy zrs^ixei- 

21 //ta^ O; ^s iir^oc xvToy si^oy' 'Hyfic ^7£ y^xyyocjx T^s^t as sh'^xys^x 
xi:o i^c 'Vd^xixCi aT£ 'srx^xysyo[j,syoc tic 7wv xSsXip'2v x7:r,yfeiXsv jj sXx~ 

22 Xyi<ts Ti TtTS^) (78 'nTovYj^oy. 'A^iiy.sy ^s 'ura^x an xxSaxi x (p^oyf/c' 
tsTs^i yh yx^ 7r\c xl^saswc Txvrnc yvu<roy hiy YiyAV oti Txyxvjxys xvn- 

23 Xsyslxi. Tx^xysvoi $s xvtm riys^xv, yjxoy 'ur^oc xmoy sic ^yjy ^sv'xy 
CTAf/oiSC* olc s^STi^slo ^ixyx^Tv^oysv®^ t^v iSxaiX/ixv is Qssy -cr^/Swy 
T£ xvT^c Ta -ars^i Ta 'j^o-a, xzo re is voys Mujjiuc }^ Twy z!ypo(pY}Tccyf 

24 «7ro -sr^yj' SCO? hnisxc* Kxl ol yh sixti^o^o role Xsfoysvoid ol $s rizWay. 

4 A ^havy- 274 IT P A ^ E I 2), ;^. T. A. Gap. xxviii. 

25 'A(7Ll//C(f)wvo; ^e ovtsc 'st^oc dX^T^Ksct iXTteXvoiilo, eirnvT^ ra YIxOkh ^riiii.x 

£v' '^On kol>m; to Uvsufjix to ciyiov iXaT^rj^s Sioi 'Hcraia ts t^^otpyim 

' <i 6 ■sr^of THQ 'orxTi^ccc jj/amv, AsyoV Uo^£v^y]Ti 'gt^oq tov Xaoy tStov, k^ si- 

av '/fw uf^rv ot; toT; Uvscriv aTTsraArj to a^ri^iov tb Gsa' auTot ;^ aVa- 
29 c^clv7a^ Ka< TaCra aurs f;7roy7i?f>,^7r^?^9oy o< 'la^^ro;, 'UJolXny ex°^^^ ^'^ 

eoiVTolc (JV^Y\Tri(Jiv. 
.30 EMEINE ^£ riauXi^ J'iSTrav oXj^i' Iv <dYw [Aia^u [/.oPii' ic^ d-KsUyJlo 

3 t 'USaVTUQ T'BQ sho^SVOlxivHQ "ST^OQ OLVTOV, KYl^Vaam TW ^a.m'hmV T8 ©fS, 
ii^ h^OLCKVlV TO. 'S7£ft T8 Ku^/h 'ij^ffg X^<r8 f(£T« 'G^XaYlS 'STOi^^WiCCC, HATAOT C 275 ] nAYAOY TOY AnoSTOAOY H HPOS PHMAIOYS 

EniSTOAH. I 1 ¥ AYA02, ^iXoQ 'iwB X^i^^i kKyitoq dnkol!^, (x<p(i}^ia^£Voc si; 
a JL J_. svccfyiT^iov @is, {0 'W^osz^fy^i^^ocjo ^loc tuv •sr^o(prjTWV aura iv 

3 ypa(px7c (xytut;,) 'srs^} rs vis ocvtS, (t8 ysvofxevs ex o-TTS^/AaT^ Aa^<(J 

4 xoiloc coL^KOi.' Ts Q^iaUv\oQ VIS 0£8 h hvui^^i xala. IIvfu/Aa ay/W(7uy)jc> 

5 £0 dm^xas^i vsk^uv) 'I^b X^i^s is Kv^is jj^wv, (()'<' s ixd^o^iv x^^'*' 
;^ aTToroAj^)^ zIq v-xolxoyiv ijrii^-so)^ iv 'srciat 7oIq 'i^naiv, vite^ ts ovoiaxt(^ 

6> 7 avTs' iv oJc i'TS k^ ujMf?^} Khritoi 'Ij^ch X^^ra-) tiraai toI; acr/v sy Pw^j;, 
ayaTrj^ToIf ©£B, xMto^C dyioic' Xix^i; via7v z^ (i^nvn di^o @zs 'srct.T^oQ 
ri[A'2v, ;^ Ku^/a 'ir^aS X^i?"8. 

9 oTi ri '^iTiQ vfxav xocjafyiXTiiJoii iv oAw tw ;i:oV/^w. Moc^tv; yd^ y.s fViV 

GfiCf, U A«T^£UW £V TW 'Crj/fL'/AiZ"/ ftH, Iv TW eVOtPysXiU} 78 W8 aUT8, OJC 

10 d^iOtT^/iniag [avholv u/xcov -nroiBy.o'j' zjdvjo^ie £Ti twv "urooaevyjiv [xs ^io^B- 
ioc, iinwQ n^rj Tfro7£ £uoJa;6);cro/x«;, £V 1^ ^iKr\\f.CL'xi is Qss, ix^av 'ut^oq 
I t i;//(Xf. 'ETTiTToSw yd^ l^eiv t/xaf, Tya t; [jt.£T(/J'2 y^dpijy.x viuv 'vrvsvy.XTi- 
1 2, ;^ov, £;V T3 r-^^iy4r,\'ai v^d^' thto j£ fV/, avy.~oc^oixM^nyoii iv v[MV ^ta 
1 3 rr,; iv d/Js.Xag •nr/r£K^, uy.cov t£ ^ £p.8. O-J ^IXw Jt u/Zii? aTyotii/, ac£X- 
(^cl, or: 'jToTK'hdxi^ iiT^odeiJ.Y]v i'K^tiv irpo; vjAd;, (Kj im'hv^v dy^Pi ".s 

hZ^O,) 'viiOL Tivd XOL^-KQV (7}(_W ^ iv VjMV, XCi^UC Kj SV TOIQ T^OlTiOlQ i^i/iCriV. 

14^15 '"''EAX/jct/ t£ K^.Bo'.oQd^oic, cc<po"c ^f ii dvoYiioiQ o(pa?iiTy}i sly.r btu to HOtj 
16. 5/.CS Txypo^vy.ov y^ vulv toIq iv '?'j:y;fi evocP/BXiaaa^oii. Ov yx^ inxtayyvo- 
y.xi ro Bva^ybjov ra Xci^s' avvaiMg ydo ©=5 fV;y £/; cruTYj^ioiv "urxvn 
1 7 T^3 -un^svoPiiy 'la^aio) t£ i^ciiroy /i! '"''E?.?w';;,'. d^iKxioffi'VYj ydo ©£s- Iv ayrw 

7 d-oyoc- 27^ E n I 2 T O A H Cap, i. 

1 8 AfTOKAATnTETAI yx^ ooyrj QsS aV ^sav8 in 'DToicrixv da&^eiSiy 

19 ^ d^iKiav ai/fl^wTTWv twv Tj)y d'k)]^ciOiv h d^mu xccjexo'jj'^v' ^ioji to yva- 

20 fov Ts ©£8 <pxv£^oy hiv h oivToli' <yd^ Qsoc CiVTo7c £(pXVS^(;)a£. (Ta 
yx^ do^xjx avTB, dno xjiaso); koctiah tqiq 'uromixxcri voH^csra, xcL^o^dion^ 

21 J)T£ aitT^o^ ciUTS ^vvoiiii; k^ daory}^) sic to iivxi olvts; dvd'Ko'KoyYiisi' 
^lOTi yvovjs^ Tov Seov, ^x ^"^ ®^^* i^o^aaocVy yj evya^kviGixv' d?X i[AX- 
roiiu^Yjcrxi/ iv toiq ^ix>^ofi(TiA.oi<; auTwV, ^ iazolia^n n davvilac au'ttoi/ xa.^- 

22,23 ^ix. ^duxoy\sQ iivxi ao(po1, s^w^avQj^aay, ;^ j^AAa^av tJjv ^o^xv tS a^- 
Oa^^TB 0£8 iv oiAoit^ixxji sIkdv<^ cp^x^Ts avS^WTTa, i^ 'Gril&ivm k^ tsJ^xtto- 

24 ^m K^ e^TTtTwy. Aw ;^ 'nrx^s^axsv xvtb; @soc iv touq im^vi/uxic ruv 
xxo^i(^v xvTuv sig dxx^x^aixv, ra dTiy.X(^£a^xi tx acdy^oclx xvtuv iv • 

25 sxvTOii' onivss [f-iTYiXXx^av tr^j d7<n^nxv tS Gsh iv tw ^zv^^i, il gVs- 
^aaS)]7iZV ^ i'Kxr^ivaxv tyi xltcm 'nra^d rov xjicrxyjx, %q i<riv svXoyYiTos 

26 d? 7Bg clivxg. dfiriv. Aid t3to 'stx^s^uxev xvt^c Sscg dc 'Utx^y) xn- 
jxix;' xT T£ yx^ dri>^£ixi avrm [mttiTO^x^xv t/jv (pvaixriv y^^i^riv sk rriv 

27 vrx^x (pCaiV o[/.cixc ts )^ ol x^psvsc xipivTS^ rnv <pvaixy]v y^fri^nv ty)c ^n- 
A«ac, £^£xxv^y]cxv iv rri o^i^ei xvmv sk dx'KYi'XB^y xocrsve; iv x^asai rnv 
da")(r,[io(7vvriv xcijs^yx(^diABVoi, x^ Tnv dviiy.ii7^ixv, ^v sJ^, tyJi; 'ur'KxvYig «'j- 

28 Twy iv ixvToi^ dnoy^xii^dvovjsc. Kcct xx^u; ix s^oxijAxaxv tov Qsov 
'i')(£iv iv i'KiyvmH, -mx^i^xxsv aura? ©so? sU x^my.ov vSy, 'sroiav tx 

29 |!/)9 xx^nxovix' 'me-KXYi^^ixivai; 'UTxcrt xSixiXj 'mo^veiX, -nrovYi^Lx, 'urT^sovs^ix, 

30 xxzix' jKSfatf (^Sovy, (povs, £^i§(^, ^oXa, xxKOYiWixc' \\)Av^Kxi;, xxtx- 
AaA8;, d£c<;-vyeii, v^oi^x;, v7T£^Yi(pxv8i, d'Kx^ovxQ', iipsv^ijd; xxxm, yo- 

31 v=vcnv dzsi^S^, davvBTac, aViivS/rsf, dro^ynQi da-Kov^Ct dvs^sni^ovxc 

32 Ontvs; TO ^ixxiay.x tS Qss hiyvovTSC, (oti ol tx toixvtx 'uroxaaovlzQ 
x^ioi dxvx73 slah,) a ^imv xvjd tstoi^jiVj aAAa x^ avvsv^ox^cn toiq Ciip.-ii. n P O 2 P n M A I O T 2. 277 

II AIO dvoL-::o'XoyYiio^ iU w ^'vO^wtts 'bol; x^ivxV b co ^^r^ Xj^iVeiC ih 

2 ere^ov, azxvzo-j Kociuy.rAvaQ' ra ya^ aura 'u:pu^(J£iq x^ivm. Cidafxz'j 

$e oTt TO }c^ii.'.a Ta ©£8 ki Hoijoi d'An^fioiv hi 7^c TCd roiocvroi w^daaov^ 

4 j^ -crotiiv auT^, en gv h<pi()^Yi to K^i[xci ts ©£a; '^H ts ZT7,Hrs Tnc 
X^n'r<^ryi'^og ai^ra, li ty,; dio-xric, ;^ tyi; p^xx^ohixioiQ zatlaip^ovclc, dyvoh 

5 oTi TO x^'^'°^ "^^ ®'^ ^''» y-^'^dvoidv as aya; Kci]d J^s Tm (jk7.risoTiiid- 
(Ts Kj diLZTOLVonlov xoiP^ixv, drjaau^ii^ei; asavTu c^yviV iv yi[jJ^oc. o^ync^ ^ 

6 dnomXviysai; ^ Six.<xiox^i<jlcitQ ts Gss' oc di^o^'^cet ixdc^u y.uld ra s^yx 

7 avrS-' ToiQ [uv, y.sc^' vnofjioniV s^ys dya.^s, ^o^av ;^ T/jwj^y ^ d(p^Oi^ai<xv 

8 ^i^ratr;, 4a-?v ottlcviov' tcI; Oi 5'^ s^i^aot-t;., it, dr.a^mi y-iv tjj aA>]14^, . 

9 TO-f/io/zsvoi^ J'i TJ] d^iXi%, ^vixoi; ^ c^ynj ©a/iJ;;^ ;^ C£)/o-)(WPtoc hi 'ojd- 
cxv ^vyji-'j dv^p(t)nii t8 xxzs^yxi^oyJvs to kxxov, 'IhSulu ts 'sjr^'^rov ^ 

10 '"''EAA/j!/®"* ^o^a J's ;^ Tiji/./] i^ el^yyvY] 'cravrl tw i^yxC^cixiv'^ to dyx^oVf - 

1 1 'laJjdfw T£ -uTpmoy ^ ''''EAAj^yt. OJ 'j^a^ ert 'H'^oo-co7roA)it]vi« -zzra^a tw 
I 2 ._©ew. '''O(70i yd^ dvoau; r]ya^ov, dvoyo:^ z^ d-noXnvTXL' ;^ laoi iv voyM 
13 Yjy^xpioVj '^id voy.8 x^i^r,(7ofjai, (a yd{^ ol dx^od]a.l tS voya ^iKxioi Ttra^x 
j-4 Tw ©£&:, «AA' qI 'UjciTitai is voya §r/.xi'j^^ricrQv]ai' ^Orav yx^ 1^vy\ tx yr\ 

voyov 'syovla (pvacij tx ts voy/d zjoiyj, yroi voyov yyj £p(0'.'7ff, ixvTo7c nai ■ 

1 5 voy(^' cTiivsg iv'J^'y.vvvjxi to scyov th V£[X'd y^xTfjov sv tx7; xxohxiQ - 
QivTm-i avyyx^lv^^'JYig c^Crcoy tyjc avVH^riCSo^c, fi^ yfjX^v d?,?.riMv toov Ap- 

16 yiayMV xxTYiyocsvTo:y t] Hj dnoXoyayAvuv,) iv riys^x ors xsivcl ©ice rd- 
xpvT^d Twv av9^w:r(/:vj yoijd TO svxlyi'Kiov ya, ax 'Jrj(7S Xfii^S. 

17 'iSsf av ^lii^O''o? szovoyd(^ri, icj inxvxTtxvYi tw v{yx, ,^ xxvy^daxi i-j ■ 

18 ©sw, }^ y.vmx ■; to db.riyx^ k^ hxiyd^ei^ -tx ^ia(pioovix, xxrnx'^l^'^©" 

19 SK T8 VOy.H' -STfTTOiOa; TS diXVTOV oh^ynV dvXl TU^AWVj (^XQ TWy £V cxc- 

20 Tf/, '5rafJ'£'J]/)V afp^ovwvj ^iMaxx7\ov VYiTxmv, '2')(ov[X T.rjV y.62<px(7rj tyiq. '■/yi- ■ 
2.1 ai^z ^ TY](; d7:f^^.xz h tw /oy^'j^. 'O Sj/ ^i^day.'xv jte^ov, a^auTav k cV 

4,B id(Txar, ^ 1 1 27^ E n I 2 T O A H Cap. iL 

-'2.3 j(£u<?/f.; (S^sT^vcraof.i.svo^ 7^ .sth^^Xf l£Poav7\Sc', ^'^Os h vo^oxxonxocaai, 
■24 oix 7)]; 'sr(X(^oc'oOt(7£o:c ra vows rov 0£oy d^ii^a^Hi;; To 9/Je^ • ovor/iX T8 

^t£v yelp cJy'tA^/, £Civ v'c^ao!/ izpotcraT];' ixv ^s 'uroi^Oi^ix7r]g voy^a j|^, ri 'sre- 

26 ^i7ou'i) tjs aK^o^vg-ioc yiyovsv. 'Eolv Sv ri dn^o^'j^ioi 7^ Sixauc^cqix. 78 

27 vc/xs ^vT^daari, J^j 30 ocx^o^vTiX auVa fi^ 'Sis^iTojwi^y Xcyia^yjasjaiy Kal 

KOiVei Yl BK (pVJSOCC UfipOhV^ria, 70V VOfiOV 7i7.'i(TDL^ cl 7DV §HX 'y^U(X[JI.OijoS ^ 

28 'urs^noixYi; •ma^a^oLiYiv vofA's; Ov yoco iv tw (pocvs^Uy 'is^ouoc i^iv ^^s 

29 TO iv Tw (poivsoa^ iv aoioxij ^£^i70[/.fi' aAA' 6 iv tw xpv7f]ui, 'i8^oi7(^' <^ 
•sfS^iJoixYJ xx^^ioic, iv iiTyBvi^CiJh s y^xfAi/.otji' 8 £7r(X/vof ^x i^ oiv^^u- 

III TTWv, aAA' s;/ 78 ©£8. T/ Sv 70 -STi^iaaov ts 'isJiz/a; yj 7ic 'n cJ^eA^^ 

2 7ri<; -zTf^i^oy.^? ; IToAu, ;^a7::^ Wv^iZ t^ottov. D^wtov ]W£j/ t^^pc^ ot; ini^sv-' 

3 0)5(7ay TCd Ac'^ix T8 ©£8. T/ ^/-i^, £i rjnkno'^v tivsc, [^rj ri dziirioc uv- 

4 Tcov T)5V 'Er/civ 78. ©£8 y.ocja^yyjaf^ ; M)j yivoijo' yivea^a ^s @£oc d-'kir 
S;^^, ■ZD-^V (^£ ayS^w7r(^ 4^£ur>]^, a;«9co^ yiy^uTfloii' '^Onus oiv ^ixoiiu^^g iv 

5 Tolff Xoyot; an, i^ viKricr-i)Q iv tw x^ivsa^xi as. Ei is 73 diiKix rjj^m QsS 
iiKcaoavr,iv cvvi^Yici, 71 i^8y.sv; y.r] oiiiKo; Qsos izups^ojv 7Y\y o^yriv; 

6 {hoJiz oiv^p'jiTiov xiyx.) Mrj yhoijo' i-K^i 'stj:; xsivei &sog 7cv xocr[Aov', 

7 E/ yd^ Y\ dT^Yi^eiOL 7s @£s iv 7W e/aw T^jsvaixaji hs^iaasvasv sk rrjv io^oiv 

8 «UT8, 71 S7i /.cly'2 dg dy.oc^7u7^oc H^iVoy,cii; ;^ /xj? [xoc^'2c (3?^iX(7(pY)ixiif.<.B^(X, 
^ Hu^^c (pOLa: 7'.vsQ Tiixd; A£/<^.'V,) 071 'U^oi)]<jOjysv t« y.O(.Kdi Ivx sX^n 7d 
dyiX^d', wv 70 Hc'iyof. sviiKov s<^u 

9 T; hv 'uu^osyjjixs^x', 8 -sravTwj* 'ur^o-^Tixa-dys^u yd^ 'JaJaiia; re, ;^ 
10 '^EAAjjvac 'srdv7a,g v<p' dyoi^7ixv sJvoir xo!.^uc ysy^oiifiOLi' 'O71 bh sr; J/- 
,12 mi(^ iis sTg' in s^iv (TvvixVi ^K s^iv iH(^v}7xv 7ov Qscv. n.oiV7£.g 

i^sxXimVi d[j.x. YiXPti^h<^o(.r Qa s<^i luom Xf'3^°'^^'7^j ^'-^ '^^^^ ''-^-^ ''^°f • 
Td<po; dve(iiy>Aiv(B^ 7\d^vy^ oiv7(tiv' 70ug y7Maaoiig avTm i^oXibuixv' ■T '» I OS Cap. iii. n P O 2 P a M A I O T ^. 279 .'^ 14 loQ aaixiot^v vno iu yeilr.ri uvtujv. ' Q.v to ro,u>z u^ac ^ 'uriy.ouQ yey.a' 
15.16 c^cl; ol 'urooi^ avx^v zKyjoLi aliJM. IvvjctfALiO. ^ TO'J^xiTiK^tx Iv ~y"iQ oooic 
17,18 uvTc:v. Kcii o^ov el^fiVYi; ^•'^ eyvwcrav. oCx s^i (poS'^ ©cs ayrgy^i'/i 

19 Twy o^9aA/xi'i/ «utwV. ofJljc^/sv J's arz cVa vo//o? ?.i'ye.', tc;;- £V 7w 
>of(w AaAt7* Ira -CTiXV ro]W« ^'^a/jij ^ v-kooik®^- <}4vi]jai "uruc yJcry.(^ 

20 T« ©£w' A/ot; i'^ i^ym vc^'d u aimix^wejai 'sraacc crx^^ hxr.iov aim' 

23 £{V '^dnccQ K, h\ vjocvTCiC Tac 'vri<rsvoylxc' « 7«^ eVz ^to(.<^o7,Yi. Han^c 

24 5/a^ -^(xx^oVj Jij vg-s^HVTXi rrji; ao^ri; ts ©£«, §i)coii8[.i.£voi ^u^sxv 7ri av73 

25 yjx,^ili, ^ix TYic aVoAuT^coaswf t)j; £V X^/rw 'lijcrs* ov 'ur^os^fio Gsog 
IXxc^^ioVj ^ix iriQ w/Vewf, ly tw cturs aiy.ocji, sk h^et^iv inQ ^iKXioavvr.; 

26 aura, (J<(Z tj^v 'nrx^BO'iv twv •uT^oyeyovoTuy di/jX^Y)y.xruVf iv tjj «vo}(.'^ '^^ 
©£8' 'cr^of gyj'ftl/v T>j$' ^iKXioavvrjs xvtS, h tm vuy y.xi^ca' e^g to eh-ca 

27 auToi/ ^imiov, ;^ ^uxi^vtx tov h mc£KS '1)5(78. ITh 5y >3 A:iZi;;)()^o-ij,'; 
'E^ZHXeid^n- A/a 'sro/a vo/xa; Twv e^fwi;; «}(/* aAAcic J;a vofta wi^eo:^. 

28,29 AoH^o^sSfi* ay, -zir/rr/ ^ixxiscr^xi ocv^^xttov, yj^^iQ s^fav voys* ''"H 'laoxixv 

30 ©50^ iiovov, iyl ie 1^ i^voiiv; Nr-'j Ji^ i&vuv. 'Ett^^tts^ £tV ©£ofj o;; 

3 1 Jim/wo-r/ 'STi^ijoiJ.rtv sx •sxi^suc, i^ xx^c€v^ixy J/a rri? 'UTiTSug. No//oy ai/ 

IV TI ay i^8[A£V', 'A§^xx[j(, rov tzrarf^a jijawv su^rizivxi xocjx ax^xx; 

2 El yx^ "A^^xxfjt. i^ 's^ym i^imioi^r]) iyet xx\)'^{iXt «AX' a tss^jq roy 

3 0£oy. T; yx^ r\ y^x<prj Xsyci; 'Ezigsvas ^s 'A^oxxja tw ©£w, ^ fAo- 

4 y/o-flj^ auiij dc ^ixxioavvriv. Tw J"! i^fxc^oiAsva ft/a9of a 7^oyi<^flxi kx- 

5 ra pc^^'^' xXhx xx[x [to] o<pti'k(\\jLX' tw J"! ^-/j £^yx(^oy.iv(fi zuiTSvoUli 
(?£ £7r< Tcv ^imiBvrx tov xai^rii "hoyti^ilxi ri •sr<V<? auTa £;V ^ixxioavvriv . 

6 K£;iS(K7r£^ j^ Aao<^ AeT^ Toy i/.xkx^17[j.ov th xv^^wkh, £ 0£oc T^oyt^ilxi 

7 SlHXlOJVVYlVy •2 8o. E n. I 2 T O A H Cap. iv, 

9 djAOi^Tixv.- 'O lAcm^tG-ixc; bv 8t©", inl 7n'J isrsoiToiArivy rj it^ im T^y. 

' ocH^OoVCioii/; T^syofxev yx^ on iT^cyta^y] tw 'A^^aa^t 3^ 'SJiV/c £''? ^ixaio- 

1 o cri7^i/. riwf «)> iXoyta^i/] ; g'y 'sre^ijoixYj ovjiy j^ Iv dx^o'^v^icc ; oJ;i: gy -zirs- 

1 I pnoySjy aA'A' s'y dy.^o^v^tx. K«i CTn[xeioy sAa^s '5r£^i]o/:/t)jf, o(p^o'.y1^oL t'^j 

iiHULoavvYig tyic •ar/rswc T/Jf fv rvj (xx^o€v<rix' ek "J'o ^^^'''^f auVov 'urxri^o: 

OTavTwy Tojy 'STKi'uovjav ^l dK^o^v^ix;, d; '^^ AoHcr^^va/ ^ uvto7c tyjv (Ji- 

1 2, miotrvvYiV Kj 'UKxli^CL ZTSPiloixnCr TO?? 8;^ £;^ tiTS^.i]oixyi^ iiovQV, aAAa ;^ mff 

^or/pci role t^^ysai -t^c '^i^sus ^M h- rrj dz^o^v^ioc rS 'utxt^q yi^awj 

1 3 "A^adiA. Ov ydp ^lot vo[jLii ri inxfysT^ict tw 'A^pad^j rj tw aTci^fxaTi 
amSj TO KhYi^ovo-^ov (X.VTO.V elvoii re ;iO(7]wy, aAAa tJ'itx ^iKonoavvriQ tif.fTecci;^ 

14 Ei 7«^ ol ix vcy,iiy xM^ovDiioiy xexivJjoti n ot/V/?, Xj xoLj^yniixi n hay 

15 yB'hioL. 'O 9^(xa voy.^ o^yh xix.T£^yd(^flo(.r k yd^ 'dy/i<;i vo[x(^, h^s i 

16 iJTapdSaa-iC' A<« thto h mgzxQy '(vx xdjd yd^iVy sk ro styui ^sSaiuv 

1 7 t';^ -zzTiVscof 'A^^oidyj a? tV^ 'utxtyi^ zrdvjvv riyuvy {xoc^ug yiy^ocTfjoa' On 

tuciTspa •EToAA-wv s^vccv re^axd as) xaTsvavji a iTii^iuae &£s' rS ^Konci- 

iS 8VT(^ T8; vexp^^y }^ xa.XhV7^' rd yrj ovTOi uc onu. "^Oc '^oc^' e'KTCi^ix, 

iz iXTti^i inhevaevy ek ro ysvh^ui olvtov 'nrons^oi 'sroAA^y ihaVy xdjd 

19 TO dpr\aivov' Ovto^q £<^ai to crrte^yx uh. Ka; /.c^ aVOsv^cra? tjj Tsr/rf/? 
a xoiTSVoYidS TO kuTscTio^^a n^jj vsv£XP'j)y.evoVy IxxTovlxi-rnQ ^s vnd^yj/^Vy 

20 £ Tr/i/ vix^uaiy rriQ yw^oi.c id^^XQ. EiV <Js tj^v htufys^^ixv t5 ©fs y 

21 d'^eWS)! t}5 di^i^iXy dXT^ hs^vmyu)^'/) tn 'nrWay^&Q $o^xv rw ©gw* x^. 

2 3 -crAjicoipc^/iStVf oTi eT^YiyfeXTOCt, ^vvdjos i?i i^ 'uroiria-xi. ^10 j^ sAoyicrfl^rJ 

a 3 auTW uc ^ixxioavvYjy . Qvx ly^d<p-/i J'e <J<' xvtov yovov, on ixoyia^r) av-i 

0,4 Tw* aAA« ;^ ^<' >?//«;, wj ]t<£AA« 7ioyi(^£a^aiy lolc 'urKTSvaaiV h) tvv lyt^i- 

25 ^x))\x 'ino-iiv Tov liv^iQV ny^v ex vsx^^Vy dc'STx^i^o^n-^id rd •mx^xT^'J^y.-x- 

'. X r,[Aujyy Ki Yiys^^n Six t^v hxxmaiv yj[^(^v. 

AIKAIQ-J Cap. V. n p o 2 pa M A I O T r. 28 1 

V AIKAIQSENTES 'av iz VTi^i'j^i, ile-fivnv SX'^F'^^ '^^°^ '^°''' ^^'''^ ^'^ 
c^/ £1? Tjjy x«^iv Tai'Tj^v, iy 37 £OV<oi^£V ;t xciv)(^ui.ii^ci in It^t^i^i i-f[Q So- 

4 TSf 7/ 3^ 3Ar4''/f v7rcixovr,v xocTB^yixn^e'la.i' n Ss uttojwcv}^ Soklij^yiv^ ri Si Sc- 

5 ;(;.Y/>^ gArr/Ja* 3^ iJ's eArr;; a xoiTonayyi'^i on ^ uydnv] ts @is ixxsy^vjxi 

6 £]/ 7iyjc xot^SiiXiC iljW&iv Siot U^iiiAOir©- dyis th So(\iv7(^ r,ixiv. '^Eti yoto 

7 K^Kr^g, 0V7UV riy-(^v aVSsvccv, zxloi y.xi^ov Cr.zo dai^xv dni^otvi. MoA/c 
yelp vne^ Sixxis 7}; dnoh-vcnoa' vt:}^ yx^ 7s dyx^S 7&y^a 7]; y^ toAjMiZ 

8 dno^xviiV' 2vvi<rwi Ss Trjv sxvJh dyxTtm bIc Vl^d; 0gcc, or/ 'in dfjixp- 
g 7&jAwv ovjuv Yjuuvy Xft^'og vks^ ri[rxv dne^xvs. IIoAAw av juaAAov, Stxxm- 

I o 9£VT£$' vuv £ V Tw aj|MaTi ai;Ta,. ca^n^oui^x Si amS dno 7riQ c^^f . Ef 

yd^ ly(^^ol 0V7£S KX7riXkdyn[Ji^V TW 0£'IJ J'^.X TS 3x^X73 78 Vi5 XV7Bj 

T I ^oAAw fji^dXXov xcilx?J^xy£v}£; aiiC^iitTojxdx iv 7r\ L,'xri izh7k* OJ i^vov Si, 
d'K7\d ^ zxvyJ:[Xivoi iv 7u ©£tj Sid 7s Kt'sia jjjwicv 'irjcra Xpi<rSj Si^ s vv» 
Tt'jv KX7X'K'KxyriV Ixdhofizv. 

1 2 Ai(X T8T0 coo-TTg^ J'/ f vof dy^cma n dux^7tx fic rci/ xoa-[j.ov SiVJjASf, 2 
^id 7riC dixx^iiXQ ddvx7(^f ;^ arwf elg zydnx^ dv^pdnac ddvx7(^ 

13 SiYj'X^BV, i<p w zrdvTs; yii^x^ov. 'A-ypi yd^ voya dixxo7ix nv iv t&J xoJ' 

14 jaw* d.y.x^7ix Se 8IC l70\oyH7Xi y.rj ovrof vojwa. 'AAA' i^xci^svasv dd~ 
VX7©^ dzo 'aSxix [/.ix^i Micaeu^j ic^ im T8f jmjj dyx^7Xiaxv7XQ im tw 

15 ojMo;c«;ft«7i 7)]^ UTX^xSdasu-; 'ASdjMi oq Ui tutt©- 7h iisXK0V7©^. 'AAA' 
yp(^ co^ TO ■mxoxifjociJ.Xy arw ;^ to ydpKxyx' el yxa tw T8 Ivof isrxpxifjd- 
fiocji ol 'zzroAAoi «7r£S«vov, Ti^oT^Xu iJ,dXkov y) }(iX^<f Ta Q£s ;^ rj Sxped iv 

16 ^a^i]/ T^ T8 ivoQ dv^odna 'iriaS X^i^S sis t^S tsoXK^q i7:spi!T(X£V7S. Kxl 
'dX w? Si £vlg diJ!.x^7rjaxv7(^, to Sd^YjiJ.x' to [j.sv yd^ xpiy.x i^ ivo^ 
sk xx7xx^iy.x' 70 Si yd^ia-yx sk •za-oAAwv 7!Ta^xri}i}(.id7Jjcv ilg Sixxiooya. 

1 7 Ei yd^ tm T8 ivoi 'srxoxi^di/.oili ddvocjoc s^zaiXivcs Sid ra bos, tzroAAw 

4 G i/.dxXo)/ ^83 _ E n I 2 T O A H Cap. v. 

18 Qxvovlzcj sv ^osTi 0(xai?^sv(Tiiai oax ra hoc 'ly]a8 X^/r5. ''Apx Sv w? ^l 
evo; 'ura^oi.Tflxi.v^ioiy si; 'sra.VTOic uv^axzac, sk y.y.rdy.^iy.OL' hTx Kj ^t hoc. 
j() duxijjixxT^oiiy el; 'urdnac ocv^^ukh^j sic ^.miaaiv. ^mC' ''''O.cms^ yoLp $ioi 

2'0 ^r} 7)]; vixaxTfic Ta Jvoj ^i)ioi.\,Qi y.cijotcoc&Yi7ov]oii ol'UT.oXkoi.. Nop; §s ■zzratf— 
HJYihh)) ivx 'UT7^SQ)>x^y)-7o 'OTCif.^dnlwiJiOi. 8 ii h^.sovoiciv >5 dy.aplia^ vtts^e- 
21 r.i^i(Tusvijs-j--h yjx^Lc'' '^'i'O'. m-nz^ i^ocaiXsvasv n aJAoc^Tia iv tw 3«m7&;,, 
arw ^- y]')(jx,^ic ^xoiTiSvarj ma.: $ixiXio<Tvyr]c, el; ^cc^v alayioy,. ^m- 'IyiUH- 
X^i'5 rS Ku^fa Y}[Aiio.v. 
VI 2 TI 5'V f^£jU£v;: i7:i[AS)/^{ASv TYj. ufAOC^itx, Tvx ^ yjx.^iQ ZTXsovocaYj ', Mrj yi- 
3- yoi]o' chivsg dns^xvofxsv rri a/xa^l/ijc, era;; ert ^yi(TOfx£v h avTr/j '^H dyvc— 
• HIS oTi-oaoi eQx7flio^r}!.isv sic X^ltov 'iTi](TBV,.sk tov ddvoijov «Jt8 S^XTtjia-- 
4, ^ny,sv',- 'Xvvslix(pr,(Asv ay «utw otx ts (Sxnliay.ofloc elc tov ^xvocJov "ivx uct 
"KS^ nys^^Yj Ys^i7^i sx.usx-^xv ^ix nr^coo^'^c 78 mcPii^ocaTU i^ ny-e^c h.mi-- 

5 yoiYili ^(j^TiC 'ZS'£^izoc]y]cr^y£v. El yx^ avyipujoi ysyovxysv tw cyoi'JcyoiJi ts 

6 dxvxTH xvtS, xXXcu }Cj TYic dvx^xist^c saoys^x. Taro yivo:(7Xo)Pls;, OTi.h 
'UTx'Xaioc 'Yj[A'2)j x'v^-^cczoc cvvs<rxv.^^^riy Tvx xxtx^Iyj^ to auiyx triQ d[AXpji- 

7 «C) '« yTtXSTi ^iiXsvav y][xdcT'{i dyx^Tix.. 'O yxo d7:&^xm)/ ^s^ihxik\xi 

8 ^7:0 7ric duxprix;. Ei-^s dnsidvofAsv avy XmcZ^.'STi^siaci/.sv on !i^ avi^t]^ 

9 (TOjxsv avTU'- sl^GTSc oTi.X^ii^cc lyso^&iQ ix vsii^Z-Vy ixsTi XTT-o^yfid^a' dx- 
10 vx?lo^ XV78 in In xv^isieu \) yd^ d.ni^xvsy.zy] dyjx^ix xzs^xvsv iipdnx^', 
i I Jg <^', ^yj 7U Qsui. Qvj'A ;^ lyeic }icy.t^£a^£y.sxvj^c v^y.^^C ysv.simi tJj 
£-2 awav5//5j,.^coy'];z;^(5'£ Tw &£^ SV X^.irw 'l)^<7a Tw Kv^ia. riyHJv. Mnh (Sxcri- 

7.evhx n dyxpTix f> Tw ^vjjtw i.|Mui! a-uyocji, etc 70 vTiXyJavavTrj iv -7x7^ 
13. im^vi/ixi; XV78. Mn^s 'sra^i^dvs'Js 7X yb.Yi vy^v o-nXx d^mxQ. tj? dyx^- 

7 IX' xXax mx^Xi^ncd^s sxvi^^ tw ©ecj, cof h vsh^^v i^uflxcy.ic, rx y.s'Xn 
^4. u^wy. 077 Ajj. ^iXxioaCvYjc m 0£w. 'Ayx^Tix yd^ vym a xv^uvaa' a ^a^ Cap. vr. n P O S P n M A I O T r. 283 

1-5 fVe VTio vojwoy, aA?v' vko "yxovj. T/av; ch/a^Tyiaoi^-v, cn-vx £i7[j.sv ino 
16 V01AOV3 aA?i' LiTo }(i,;i>'; M^ yi'JOLJo. Ojx o'lh^B oti w '3j:uoi<;-ctV£]s-£Xvj^-g 

18 vTtYjHisaals.: c5s £;i m^^la; st; av -Jzra^gJ'oSrjls tuttov ^iSocxjOC' 'E?.e'j^tou:^s-{J£i; 

1.9.- (J"! aTTo Tri; uiAXo'lixCi s^aXui^ioie t^ ^ixocioavvri. 'Ai/fi^ooTriyov Xf^i;, ^<a 7^y 
da^BV^ocv TYiQ aapxcQ v[xxv. o^ansp yx^ vra^£<;riaotie loi [MT^ri v^i'xv ^i^M 
7Yj 'AxcK^ocpaioc ic^ 7^ dvo^iLx. tl^ Tr;y dvofjiixv' arw. vuv -ujot^x^iaxiz to. 

2.0 /x/a>j t^jMWV JSxa T^ l^iKxioaC'vy] si; ayixcrixov. Ots ^a^ J^iiXo; i^r; ti^'c 

21 diMXPTixc, i?i£v^£Poi rjTS tyj SixuioavvY]. TivxBvxoiP7:.ov slyjls rors, £<p' 

22 ok vv'j inxid-xyvia^s y ro yd^ i£'K(^ ixuv:>:v^ ^xvxt©^, Nuvi J'glAsu- 
^£^'x^£v\£; dno 7)% u[^x^rixc, ^i^Xo:^ ivjs;. ^e toj- 0£u, £yj\z-- Toy xxpt^jv 

23 u/^iy iU dyixa^ov' to ^g tI?.^, i^C(;y;y alu.'Jiov. Td ydo c^'Jjvix lYiQ 
diA.ci^Tixc,.ddvixT^^' TO J'g yjx.oi<T^!x Ta-0£8j C^tJl Oil'MVi^ f'y X<J:rw 'irj,- 
(78 TW K'jffw j^pwy.. 

VII *H d-yyoHTSy d$£'K(fiol, (y4yx(TX8ai..yd^-voiAov AaAot') or; vhj.'^ xvpt^- 
2u £uf/ 78 a'yfljWTra ftp' ocoy y^^ovov X'j\ H ya^ L'7rayJco;..yyy)5.Tw ^iy'y7i ay- 

J'^f ^i^ijxrvo^i}' idv $e dno^dvY) dv^Py-XX7r,^y)]}xi drco ts vofxa th «y^ 
3- $^0;.. ' A^oi Sy i^uno; ts dvS^oc i/LoiyjxXi; yoYi^XTiai^j idv yivvUxi dv^^t 

i7£fi'^' £dv v£. d-^o^dvYj o.dv^Ot £7,£v^£px iViy dr.o rs vo^h' t8 //,^ sTy^ 
4. Oil^riv jxorx^x7\i^Xj ysyoy.£vriV dv^ol- hs^w- '^Q.^£y d^sX(poi |M8, ^ ujwc^'^ 

i^xvx7U^i^,e. Tw-. ycjww J'/a 73 axiJ.0CT@^ 78 X^;r5*' f/ij 70 yivs^^xi vy^di 

5 iTS^!^) ToJ. £X vixpHjV ■ iys^Uvtiy .\vix xxpzo^o^r,7'ji:fU)i 7W 0£il. '^OTf 5/;^^ 
^i^gy £y 7Yt ax^xXi Td-.'sr-tx^Yif/SjiX t^v d[jiX^riuv rd (^td t5 voiAa^JvYjcySiTo 

6 f'y ToTj y.£?.£<7iv r,y.(^y , uq lo xaoTtotpo^rjCXi ru davd.r'j). Nuyt ^£ xx\y\syr,-^ 
^•/jf/.£V diro 78 voj[i8,-«7ro9ayoyT£;j gy Z- xoi.Ta-)(cy£^x' wVs JaAs-J^y r.^accf £j/ 
;i:i?c/yoT)i];-'5ry£U|itaT(^j.^;^ i-'mxlxmrili y^dyfAXT^' 


^84 E n I 2 T O A H Cap. vii. 

, 8 eAs^sj;* Ovk inAvixi]7e!g. ^Aipooijji^j J's A;!;^iicr« jj dy.a^riiXi ^ix rti^ h- 

9 v£;i!^i. 'F/j; o£ l^ojy ^^oo^t; vo/xii .is-ots ' l^iSaV}^? tTa t^; hroM;^ h dy.ot.p- 
io T/iJd dv£(^yi<^£r iyi ^= d-T:iixvov' ti Bvpi^T] (xoi r] zvro'hri n el/; i^iojjy, avrr) 
1 I £ic ^dv(£\ov. 'B •yxp dy,xo7ix d(po^n,Y\v Aa^acra, Jia t^^ hioXrii; i^Y}7:d- 
la T)2a-£ /.(£, j^ (Jj* «UT^^ dnsKJHViv. ''Q^s o yh voy(^ oiyi(^^ >^ y\ ivToXy] 

13 a^/a ^ ^<;ifij:/fl; ^ (X/i;^)^'. To h dyaMv, iiAo] ysyove ddvdjoc', Mt] ys- 
voi'lo' aXA(X y} d[xa^Tix' fvx ^pxvri daxorix Sid ra dyx^s [xoi Kxr£^[x<^a- 
y.bn ddvdjoy^ \vx yivr?ixi x.x^ vzBo^o}.r,v d[xx^rxXcs 7] d[^xprix Jia tj?; 

14 £VToA^;. OtdiXiUSv 9/i^ or; vofA©-" vsv'vixxtikoq e<riv' iy2 $s (xx^'/akoq 

15 il^Ki, 'SJSTt^ui.iiu'^ vzo TYj'j d(.{x^7ixv. '^O ydp Kxli^yd^o[xxii s yiv^am' 
*i 6 8 yxp ^sXa, th'to 'us^xaa'^' aAA' ^rtrw, raro -sroiw. Et J's a ^/aoj, 
.17 t5to 'Cto/w, avix^r,y.i tw vcjwio ot; y.x?Jc' Nwi Jg t^ £Ti I/jo xarspydt^o- 
J 8 ]wa< «UTo, aAA' ^ olmux iv ey.ol df.x^ix. QlSx yx^ or; in oha iv i[Xdi 

(tstsVo' iv iri axoKi fis) dyx^ov' to yx^ de'XeiV wx^dxeilxi [xoi, to ^s 
1 9 KXT£^yxi^s<T^xi TO xxT^DVf Bp^ sv^iaKO). Ov yxoy ^IAw, "syo/w dyx^cv 
ao «AA' 8 ^IAw ;^;£^oy, raro -sr^ao-crw. E/ J'e a ds'Aw g^w raro 'sro/-c?, 
0,1 ^x BTi iyoo xxn^yxC^oixxi xino^ dxx' y} olx^crx iv luoi u[xa^rix, Ev- 

picrxu} X^x 7GV voy.ov tw di)\.o{iJi iixo] woieiv to xxT^ov, oti £/xo< to xxxoy 
:2 2 TtTx^dr.fPiXi. 2vvfi<^oy.xi yxp tw vc^w tS 0£8 ;f«/:^ tov sew aj/^^ccTTo)/' 
,33 (SXiT^u Si BTSaov vcyov iv Tol; [xsXsai (XH dvTi<r^XT£voyivov TM yo^y.u t5 

voof ]W8, ;^ xlyjxx'K(^i<^ov\x ys tw vojww t^c d[xx^T(xc tw ovt; ev to?? ^£- 

.!^4 Aeo-/ |M8. TaA«i7rco^(^ l^"^ ai/Q^WTr®^* r/^ [xz ^vasTxi ix Ta (twij,xI<^ 

2,5 t5 ^i:^ViXTa rara; Eu;)(a:^/rw tw ©£w JiiX 'l?9(7a X^/ra tb Ku^/a )j//*;V 

'■'A^a av xvTOi ly2 tw /xsv voi^aAsuw i/o]ww ©sa" t^ Jg a-x^ki, voixu x[xx^- 

yill r/^f. Ou(Jfi' d^x vvv xxidy-oiixx Toi; b X^ig-(f 'ijj^a, (xrj xard ad^xx "WS'ITTX' Cap. viii. n P O 2 P O M A I O T 2. , 285 

3 vira. To ^a^ d^vvoclov is vojwy, Iv w jjVOsj/f/ J<ix rijc aa^y.cc^ Qtos 
Tov ixvT^ viov 'sri^/ij^af, iv o[ji.oidcy.oili gc/l^koq dfAa^Tixg, ic^ ■aZf^t diJi.:x^Ti- 

4 a?, mlsK^ivs 7Y}v uy.x^Tfotv iv iy] a-cc^xr ^ivot to ^uoao^j.ot tb vojub 'stAji- 

5 ^c«;9^ iv >5py toIq [iri xoijix ad^xa "ms^aonsaiv^ d'hT^d xocjd 'crvsv/.-ta. Ol 
yd^ xocjix aoc^xx ovrsf, rd Tr,c anx^xoc ^^oi/ao-iv* ol Se xd^jd mviv^y tx 

6 ra Tn'VSV[xxT(^. To yd^ (p^ovri[jiQi 7Y]Q croc^xo^j ddvxroc' to ^s i:p^ovnfJ^<x, 

7 T8 'UTV£vy,UT(B^j i^coj) ;|^ ^^TiVY]. AioTi TO <p^ovny.ix 7YiQ GOioxo;, '^y^^cx. ilg 

8 0£oy Tw yd^ voyw ra ©ea a';;^ vTtoTdaaslon' aJs 5/a^ ^vvoTlai. Ol J's Iv 

9 cra^A;; ovTSf, ©£w d^iaoti a ^vvtxvjoii. 'Ti^^s ^e 8X Ire ev cra^;ri, aAA' gy 
'urvsvuoiji, sins^ -srvsG/^a ©sa oiV^ |y uj^rv. ef Js t;? ^viviiix. X^i<^s bk 

i o £j(«, 8t(^ a';i 'e^iv au'ia. E/ J'e X^/fof Iv t^jan/, to jiasv (7(^]w« vsx^h ^i 

1 1 d[ji.u^Tioiv' TO J*£ 'jzrv£'j//a ^wj^ J^^i^ ^ixxioavvriv. Ei §s to 'Ervsuji/a Ta sfsi- 
poiVT^ 'Jjjaay 1;^ vex^uv olxa iv vyivj lyci^xQ tov X^i<roy ix vsxp'^v^ 
l^o:o%oiYi<yH K^ Td ^n]Td co^jy.oclix. v^i'^v, ^id ts ivoixtvTo; uvis -OTVEu^alof 
iv v(juv. 

1 2 APA ay, dJ£}^(po1, o(pit\iTC(.i i(jixh a' tyj aot^xi^ ts xd]d ad^xx ^/v: 

13 El yd^ xoird cd^xx (^'h?, jWf^AAsTS d-Ko^vr.axav' ft Js ■STVSVfxciTi Tag 

14 TtT^d^etQ TS au[xoijos doivixjiTS, ^riaia^e. '^Oaoi yd^ iz:nvyd]i Gss 'uyov- 

15 Ta;, aroi ehiv viol ©sa. Ov yd^ i}^d€£J£ 'syvevi^^x JaA^a^ 'csd'hiv d; Po~ 

16 ^ov, ocAA' ixd€ejs ■srysu/xa woOsc/a?, iv w Xj^dc^oysv, 'A^^a Zuxjy}^. Auto 

1 7 TO 'ujvevyx (;vy.y.x^7V^a tw iJuV£V[/.uji j^iwwy or/ gV^t/^y T£;^ya ©£a. Ei Jt 
T£;dya, j^ xT^rjcovoixor xT^m^cvofjioi jtt£y ©£a, crvyxXyj^ovofAoi Jt Xpi^s' e'lTtsp 

18 av[/,i:da"x^o[A.ev, ho: }ij auyJb^«cr9w//£y. Aoyi(^oyai ydp oti sx d^ix toC' 

'HTX^YJI/.OCJX TS VVV XXt^S 'ST^OQ TYiV [XSXT^SaXV $0^0:V dZ0XX7^V(p^^V0(.l SIC 

19 >5//a?. H ya^ anoxx^xS'oxix Trig xliai'j^g tyiv di:oxdXv^iv tu)V viw Ta 

20 ©sa dnexSsyflxi' Tj5 /a^ fAXJxioTnli J] ;!;]iV/j u7r£Tay>), a';^ l^iacr;^, ctAAce 

4 D J'/a' // 2 a86 E n I 2 T O A H Cap. viir. 

2 1 ^ix Tov v7:oTa£uvJGi> In ixru^ii on ;^ aviri yi MJfaic hev^ipoi^riasjon dno 

2,23 ofJa/xsv yix^ oTi 'UJadd i} lij-o'ic <JV<rzvci(^^ icj Gvvt^¥ivti cly^pi tb vvv. Ov 
[jLGVov (Jf, aAPvct ^ civrol rnv d-KOi^y^v th 'urvivy.otlog 'syovlzi;,- k^ riiisiQ ot,v- 
Tol h eavToig g-£vdi(^oijLsy, ino^ici-xv a.7:£/J&^oi/.evoi, tj^v dTioT^vrpuaiv rS 

24 a^iAOiT©^ ri[i'2v. Tyj y^^ ixni^i iact^^riiAsV ixiiic ^£ (S7^s7:o[j.ivi]y bh. fV;y 

25 ikixtg' yx^ ^Xst:^ n,;, ti ;^ i?^7:i^a', El ^s a (S?\£7:o[j(jSV, 2Xmipij.zv, 

26 J'i' vi:oixovriQ Ci7:2X^c)(^ciu^oi. 'flaoiVTac ^^ ^ to vrvsvy.x avvavjiXociJL^oi.i'SJoti 
TOUQ da^sv^oiic Yi^m' to yx^ 71 -sr^ocrsulw/xsQfX m^o Sei, bh. Qt^oi[X£V, 

27 dx?' OLVTo 70 •wvi.ZiJ.o'. mt^vj]vy/dva mt^ i^iAo:y gsvxfimc dXotXnToi?. 'O 
OS iozvvm 7oic xa^^ioic, ol^s rt to (p^ovmot, tb ■mvsvy.cilocy on xd[\d @£ov 

28 hJlvy')(dvei vns^ dyim> q\^xij.2V Ss on tdIq dyxTrxai 7ov ©gov tudnoL 
S9 crvvspyfi sic dyu^oi/) ioIq }cd]x iir^o^saiv nXnTolQ h<jiv. '^Gn ^g 'urpoiyvUf. 

;^ iiT^ou^ias uvm/oo^pBQ Trie bIkqvoq tb vib auin, uq to elvxi uvtov 'uy^w 

30 T070K0V iv 'U^oXKoIq d^£X(polg. CvQ ^S 'HT^OiC^iaSy 7^78^ }^ EXXXSCre' iij ^g 

31 ixxXsas, T3T8C )i^ i^iXXiuaev' a^ ^s i^iKxio^aSy tbtbq ;^ i^o^xas. Ti Sv 

32 ips'/.£v Ts-^o; txvto.', E/ o ©scg vt^s^ yj^xoov, tic y-ot^' '/jjwwv;. '"''Of ys ts 

iJ/a vi8 BX i<p&ia(£\o, dxx^ mh riy.uv "urdnuv 'utx^s^u^ksv ixvTov^T>yccg b)^i 

33 it avv avra tx. 'urdvjx r.fuv yxoi(T£\ui\ Tig iynxXsaei xxld ixXsJiJuv ©fa J- 

34 Qscg ^"ly.xiuv'j Tig o xxjxx^ivojv ', X^i<rog o aVoSavwv, i^xXXov Ss k^ sfs^- 

35 ^^/?, eg Ji^ X(Ti)i iv uiZix TB @£8, og k^ invyydva vns^ i^yMv; Tig /j/xa^ 
yyioifjn dno T35? dyxT^g th Xoig-s; dxi^ig, >] f£i'o;)(w^;a, n J'/wl^o^, n 

36 A(//.cV> n yvixvoTYig, n Kivhv©^, rj i^xyjxi^x', (xx^xg ysy^XT^xi' Or; 
£y£xx (JH dxvxT8y.£^a oXyiv tyjv ri[X£^xv' iXoyia^Y}y.£V ug zr^oSocjoi g'^x- 

?il y^fO 'AAA' £V t^to/? vixdi)) v7:£pvi>coo[A£V $ix 78 dyxTii^avT©^ Yiimg- 

38. YLinenJiixi ytx^ or; are ^xvxToCi ars ^w/?, axs xykXoiy bts d^yxiy are 

39 hvxixeig-, are in^mx^ b7£ (asXXovJx, ars uipw/xc., ars /3a9of, are t;^ 

iPjatg £.7^x hvYt(j£TXi Yiiixg •/u^iaai duo TYJg dydnrig 78 ©fa, Tr,g iv 

' * * AAH0EIAN / Cap. ix. n P O S P n M A I O T 2. 287 

IX AAH0EIAN As'yw iv X^/rw, a i]j£v^o[xxi, {rrvfimo-rv^ban; [-toi ttiC 

2 avVii^ri(J2UiQ JMB £V I\viviK<x\i dyiw,) oil TiVTtrj i^oi sVi [J.syd?'.r], li ddidy^itiX' 

3 T®-' o^vv'/i rn yM^^i'X jwa (Hv/^oyvri)) yx^ avroc iy^ uvdAiy.x iivoci dr^o 

4 T8 X^;ra) vnl^ tmv dh7,(p:jcv ]W», twv crti^fsyiiy ^f/a ;f(x]a ad^y.x' odiviQ il- 
(xiv 'id^XYpCnxi, Zv n viohaix, k^ yj ^o^a, ^ at ^ix^rixxij it yi voixohuix, f^ 
'/J "Kai^^a, Kj al iirufysyJoci' ccv ol ^xrs^iCi 5 £^ wv X,'5/ro; to Xi:{loi 

5, 6 ad^xoCf 'O fcv fVt tiravTcov 0£o; sJao^/'/jto^ ilg T8f umvolc. 'A[ji.yivo Ou-^ 
ciov Js ot; ix'/TiTfluKsv 7<.oy(^ is Qes' a yi,^ tuocvts; ol s^ ^laflXYjXf 

7 arof ^la^OLYiK' a^' or; SiVf (yKi^^ix 'A^oxxfji^ -mdiijec tsxvx' c'aa' sv 'ici'.a^ 

8 x?vYi^n<^sjxi aoi cTti^ixx. Taifr/v, a t<;« T£;^ViZ tyjc aa^Ko;, tuvtx rhva 

9 T3 0£8' cicAAiz TiZ T£;i:va Tnc enxfysT^ixCf 7^oyi<^e\xi si; aneoij^x. 'Ezxy- 
ysTiiug yx^ 'hcy'^ 8t(^* Kxtx tov xxi^ov tStov s^svaofj^xi, j^ l<^xi 

10 Tj) 2k^^3£ uiof. Ou //oyoi/ dt, aAAa k^ Pt^sz/.x, it, ivoQ xonyjv sy^scrXj 

I I 'l(TXiXK 78 'STXT^o; J^^WV. Mj^TTW ^^^ 'y£VVY}UPiXl>j [XYl^S 'Cr^X^CiVT'XV ll 

12 aAA* ix ra xxT^svto;,) ijop-Jj^n amn' On ^.a^oov '^sXsuara tw ixdaa-on. 

13 KaSco? ysy^xTfJai' Ton 'ixxu:^ rr/dny^a-Xi tov ^e 'Haxv iiMancrx,- 

14,15 T/ av eos[xsv; {/.ri d^ixix 'utx^x tw ©so;; Mrj yivoPiO, Tw ^/^z^ Mwcr^ 

16 A£y«* 'EAej^o-w ov av IAsw, ;^ olxja^Yjao) h dv olxr/iPW. '^ hpx av a T8 

.1 7 3£Aovt(^, aJ^g Ts T^£}(ovT©^, «AAa th £A£ai"r(^ 0£a. As^/^^z }/i^^ ^ 

y^x^Ti TW Oa^;cw* ^Oxi s/f ct-Jro raro Vc^rfyei^d as, orrwc £V^£i^'j)[j(,xi iv 

1 8 (Toi T>5V Suvx^iiv [J.8, ^ cTTw^ (5';ar5/£AJ3 T& ovofjid y.3 sv vrxari 77) yi], '^Apx 

19 av ov dsT^Cif £A£f7' ov ^s dsT^f/p axXYjPvv^t. ^E^a; Sv [j.or Ti hi y.s(A(ps- 

20 TXi; Tw 7^^ i6aA)5/ACc7' ^t^'^a t/^ xAkriKs; Msv^ys, S xv^o'j^zs, av 7tQ 
s\ xvTX7:ox^ivoiJ.svoc TW 0£w; Mi9, £^t? TO 'usxday.x t5 'mT^xaxvli' Ti 

21 ^,£ hoinaxQ arwfy '""H a;f £j,^f/ s^aatxv xs^xfAsvc rs tzD^Ay, l;^ Ta au- 

22 T8 (pv^xiiXT^ 'STotriaai, //£v s/j T/u/jy cr;/£Cof, ij£ s/v dniimi Ei 
$s diXuv 0£of iv^/i^xadxi t?jV cfyly, ;^ yvxjoiaxi to ^vvxih. avrs, 

^ysyxsv 288 E n I 2 T O A H Cap. ix, 

Yivsyntv iv VToT^T&i [/.oczook'i/AX aKSVYj o^yric miYi^riaiiivof. sic ocVwA^a-v' 
23 /^ tW yvK^iarj tov -zs-Aaroy tyic ^o^ni olvis Iw <jKivr] sAsa;, « 'urpoy]joiiAOi- 
•24 C7£V g/? J'o^ay" fcV J^ iy.ci?,£(T£Vy rj^'Sig, a ^tvov s^ 'laJ'aii'wj/, aAAa ;^ i^ 13- 

25 vocv' w^ j^ £v TW 'HcDjs As^f/* KaAsaw tov g Aasv f<a, A«'jv [/.a' ^ t))!/ 

26 a;^ ■^yixnTr^y.svriVj i^yotnniASVYiv. Koii e^xtj iv tw tottw a £^'^V^>9 auror^'* Ov 
2 7 Aceo? fX8 y//f7?, ixei x}^Y}^f,aoii]oii viol ©sb ^(xm(^. 'H^aioLC ^£ x^oi(^et 

uTTe^ 78 'lai^ocriX' 'Eav n d^i^y.oc tuv viav 'icr^a'/jA w; ^ ajWjMOf tJjj ^iz- 

2 8 2.diaaY}c, TO K0i7ix}^£i[Jt.i/,x cru^(js}oii. Aoyoy yoi^ cvvtsXccv ^ avvrsfjijVitiV Iv 

29 ^imiodvvYii on }^c</ov avn£J[ji.Yiy.£Vov "uroiria^ Ku^i®-* ei^i tyjc 9/j^f. Kott 
xa^'2; ^^ost^riK2v 'Haoiiocg' El ftjj Kv^ios Xct€oif2^ iyxoijeT^iTtsy v]^lv azs^- 

30 /XiXj w^ X6^o(xcx. ocv iysvYi^niASVj k^ wc Toy-o^^x «v u[Aoiu^Y}y,sv. Ti bv 
i^sjMv ; oTi s^vY] 7X [An ^luxovlx ^imio(7vvYiv, xoclsM^s ^imioavvYjVi ^imiQ- 

3 1 avvriv ^s tyiv iz 'uri^swC 'la^x^Ti ^s ^h^kuv vojxov ^imioavvYiSi £15 vofiov 

32 ^imioavv^; ^k £<p^xcr£; A/ar/; '''on 8X ix 'sriVsw;, aAA* uc i^ f^^wj/ 

3 3 V0]W8. 'UT^(J£XOi\jXV yoL^ TW ArSw T8 "T/T^OtTXClKlloiloQ' XX^^^ yil'^XT^Xl' 'jJ'h, 

T/9^^; £V 2«wv a/3ov 'nT^o(Txc>[ji,yxT@^, ^ 'uih^xv (XXxv^xXh' ^ Tzraf tzi' 

rsucov Itt' a-jTW, 8 xxrxi(jyjjv^ri(T£Jxi. 
X AAEA^OI, y) jwsv £v^oxix tyic fft^^ xx^Sixc, >^ >] J^sj^aif j^ -sr^o^ tov 
2 0£oy, t^Tre^ th 'icrpxriX i^iv f/V cr(^,rioixv. Mx^vpS) yx^ xvro7c oti ^ri'Kov 
■ q 0t8 'iysaiVi oiXT^ a ;^aT hiyvaaiv. 'AyvohreQ yx^ iriv rS 0£8 ^ixxio- 

avvYjV, >^ Trjv l^ixv ^ixxioavvYjV ^y]iHVT£Q (rmxi^ ly] ^ixxiocrvv^ is &£8 v.y^ 
A m£7ixyri(jxv. TiXoc y^^ voi^a X^irof, £z^ ^ixxioavvrjv 'nixvii tw ot/itsli- 
c oPii. Mooans yx^ ypx<pH iriv ^ixxioavvriv t^v ix ts voya' Ox/ zrotri- 

^ (7XC XVTX avd^WTT©"} ^■^(7£JXI iV XVToli;' 'M (Js £;C 'UTl<r£UC ^tXXloauVYl BTW 

Alyf^' Mji sfTDj^ £V T^ xx^^ix an' lk dvx€ri(j£\xi iiQ tov a'^avov; t8t' 

7 £ri X^Kyov xxTX-yxyav. ''H, t/c xxja^ws'Jxi iig "^nv x^uaaov, t«t' ea 

8 X^iroy s;^ v£X^w -xmyxy^v. 'AAAa t/ As^^ ; 'Efyu; (78 to ^'jj^a Uiy 
h Tw roiwal/ o-a, i^ h in xx^^ix era, tst £r; to ^J]^^ tjjj 'u/Ztsw? a:)5- 

■^ ^vccroi/,£v' Cap. X. n p o :^ p a m a i o t i. 289 

10 ayjc iv 7ri m^^ix an cTi o Qboc avrh Yiyei^iv Ik vsji^ooVy aoo^riari' xa^^io: 

1 1 yoi^ 'usl^^Utoh slg ^iZXtoavvYjv, <^oix'x]i Ss hixoXcy^TOii ek aurnoioiv. At- 
J2 yet yx^ n ypci(^n' Hix? o 'Utk^v'jcv eV aura-, s KXTOLia'/yv^m^xi. OJ 

13 'UjXaru:)! sic zTanxQ xa; lT:im'K'diiev'6Q amov. YIxq yx^ eg a,v sKimT^i-- 

14 a^TXi TO QVO[Mix KVjiiti, coi^riffSTXU ll'2c Su Iruxx'kiaovlai sk oy Sn hi.- 
^svaxv; 'utS; J's TzriTSvascriv S ^z rjxsaxvi' •srwf (5t dy.^anai XJ^fic y-^r 

15. ^va-crovjoc;. Dw? Js -ft;j^^t;^acr;v, ixv jm^ dnQ^ocTMaTr /^aSco^ yEf^XTfjxr '£Lg. 
upxloi ol ZTo^&i Twv £vxyfs7^i<^oyh(f)v el^rjVYjV, tcov £vay[e?j^o[M]/oov tix 

16 dyx^oi.. 'AAA' a -sxavTf? vrtrixsa-xv rw £ua9/r£?i<w. 'Haai^f }^iX^ "Xiyet' 

17 Ku^is, T/f ini^tvas 7Y1 xxoYj r)ftwv; "^A^jx j^ ot/V/? f| a;^o^f /j ^s axon §i<x- 

18 fJ^f<(ZT©" 0£s. 'A?iA« Ast'W M^ a;i; yik^ctxv', Msvs^yz sk 'oroiaoLV iViV 
yr\v l^rfkhv (p^cfyo; xvtI^Vj k^ slg tx tjss^xtx tyiq oIkSfiivriQ tx ^rij/,oijx' 

19 xvTm. 'AAAc« Agfw* Mn ^K tym 'icr^aj^A;- -cr^wTo^.MwcrjJf 7\sy&t, 'Eyw 
20. OTW^ai^jjAwcrw 'j/^a^ ett' a;i e^j-'^/,-, Im- %^v^. davvsTU 'six^o^yiu vixxC' 'H- 

ffociixs ^^ dnoToXy,x, ^ T^syei' Ev^i^Yiv Totg. i^s //>) C'^racr/v, i[jifavris il'e- 
21 vojwjjv ToT? l/^£ jar) £7r£^w]wV;. 17^0^ Jg tov^la^XYiKT^iya' ^OAjjv t^v j5//e- 

f«y i^snsTXcrx rcc-g yJt^xQ 1x3 'sj.^oc 7\Xov d-Ket^nvlx^ ii^ dvTiXsyovjx* 
XI AEFO Sv' Mn (XTiutjolo @£og rov T^ctov auia; Mr] ysvoijo' icj ya^ 
■2 iyu 'la^XYihiTfiQ sli-d,. iz axe^i^ocjoc 'h^^xxfM (pvXric Bsv'ixyiv. Ovx aTrcc- 

croiio Qsos 70V Mov xvvd,- h isi^oiyvwo '^H hh, ol^ixjs iv 'HXix t/ A£y« 

3 h y^x(p-^y us ivTvyyxv^i ra ©£w xoilx ra 'la^xriT^, T^syo^v' Kv^is, ts? 
'jjT^o(pn7XQ ca dnsxjeiVXVy ^ tx ^vuixg'n^iix a^ Kxisam^xV xxy^ i^tts- 

4 Af/^9)jv if-QVOQi K^ ^YiTsai rnv ^vx/iv ^.a, 'AAAa r/ A£y^ aurw x^W^' 
7ta-[jjOS ; KarlAirrov ifxxvTcp £7{]xxia)(^tXi8c xv^^xg, ohivsc hk exxy-^xv 

5 yovv TTi B«iXA. CuTcof av ,^ iv tw vvv xxi^u T^slyyx xxt IxXoyriv yx^^i" 

6 TOf yiyovsv* E; ^£ y^xpijiy ix 'sri 1^ l^ywv* sVf) )5 X^'^'f ^'''^ '^'^^ yivijxi 

4. E. X'^'^'^' S90 E n I 2 T O A H Cap. ^i. 

yjx.(^i; \_zi. OS £? e^^wv, a-ii er; £:?< X'^f'' ^^^ "^^ e^T^oy a;*; £t; iqi^j fa- 

8 7vx^sv, o; (J'e Ao^Troi lrrw^wS>j7^v, (;!;a9w$' yiy^oLixloLi' "E^u^kzv (nino'i; h ©£- 

II Toc avymiAfljov. Asya aV M;^ STflaiaoiv, 'im -sricrwo-f; M;^ ysvoPiO. dx- 

I a auraf. E.' J'c .t« 'urx^iX'KJoiy.y. avTUV 'srAarC^ xoa^s^ f^ to r)TJr)y,ix. avTuv 
,13 .C7A5t(^ ihck'-, Ts^oaM [/.oiXKov to 'Ut'Kyi^u^iux auiwv; 'T^wv 9/iZ^ A£yw toIj 

i^ViiiVi i(p' oaov .y.iv.£l^i iy^ i^vuiv d-irog-oXoc^ Trjy ^ixxoviixv [a,8 ^o^a^co* 
14,1.5 sCnu; 'UTCi^oi.ir]k<Ji(j(ti [ji,s TYJv (Tu^m, ;^ awaw Tivdc i^ ocvtuv. EI yoi^ ^ 

dT^o^oXn aJrwv, xxTOiXMyn xoo-iah' rig rj 'ur^oaM^igi si {/.n ^'^yi £>(■ ve- 
:.i6 Af^Mv; Et Js y dTtx^yr) dyttXy iCj to (pv^oiy.ot.' i^ d n ^i<^oi dytoc, ^ ol xXd^ 
•1 7 ib;. Ei J"/ T<V£? Twy xXd^tav s^sKXdcr^r^JUV, av J's dy^ii'Koii^ m ivsxsv- 

T^icr^Yjs iv oiVToig, )^ (Tvyxoivavag Tti; ^((^nC-f^ tJJ; 'u:mrtr(^ ttiQ iMiocg 
•18 i'ysv8, y.n xxtocxolvx^ 7wv xkd^m. eI $e mTX'mv)(dcrxi, s cru tyiv ^it^xv 
■•19 i6ar4^«?, aAX' ^ ^/(fa (7£. 'E^a?? sV 'E^sKT^dalnaxv ol x'hd^oi, Xvx eyia 

20 iyxsvT^ia^u. KaAw^ ' t^ «7r/.r% .i^sxXcia^n<^xv, cv ^s tJ5 -zzriV^ e^mo^C 

21 jw,>) 1(4^5^ Ao^^o;'^., .a-AAa (SoS'b, (Ei W^ 0£oc ruv xxjx (puaiv y.}\d^u)V sx 
.2 2 J:paaxlOi) /xj^ttw? acJ's ca .^aaerou. '^ik Sv y^^rig-oTY]TU jc^ d7:oToy.ixv Qen* 

hu ft£v T8ff 'urecrovrxct dnoTop^v' irii ^s as, -^^n^oTnTX, ixv hiiiavnQ 
23 Tr\ y^^TiTQTYiTi' eVw x^ av JxaoT/iari- Kx^l Uavoi ^s, ixv /x>? iTT/ftf^vwa; t^ 

M7i:iCiX, iyxsvT^ia^aovjxi' hvxTOQ yx^ hiv ©£of 'craA/v iyxsn^icrxi 
34 aury^. E< yx^ av h tyiq xoijx (p(jcnv l^ixozni; x-y^isXxiih x, 'nrx^x (pvciv 

JvBKVJT^icr^ns sk xxXkitXxmy ^oau [lxXXov hoi ol xxjx (pvaiv, syxiv- 
25 Tpia^n<^ovTXi T^ l^. h.xix', Gv yx^ diXa v^x^ dyn^v, -d^tT^tpo), to Cap. xi. n P O 2 P a M A I O T S. 291 

28 0T5«v d<piXo)ixcii Tus diiaoTixQ xvrwv. Kara jwsy to svxPyhjov, ly^poi 

29 oi' viJiy.Q' xcc}x ^s TYJv ixXoyriVi xyxnYiTol ciu rag 'stxts^xc. 'Ajt/sr^nyi- 

30 },Y}jx yot^ TX '/x^ii7ixx\x ;^ ri xTjicric ts QbS. Clazs^ yx^ j^ •jjwi/? vjots 

31 Y^7:a^Y\(rx\z Tw 0£w, vtJv J's )^A£?j9/]7- "^^ TaTcov aV(:-/9«5£' aTco ;^ ^to; vCy 
3^ r^nM-^axVi tw vfjiil's^o) eAe« Tva ;^ auVai iXsrjSwcr/. I,wen?^cicr£ yxp ©=- 

33 Of Ta; 'UTXVTxg dg di^MeiXV, \m Tsg ztxvtxc I'^^wn' ^^ (Sx^'^ zrX^Td 
i^ (To<pixg ii^ yvJoasug Qs8' ug dvs^t^svvrijx tx H^iiJLOiJx xins, y^ dvi^iyyi' 

34 «ro; xl oh] ccuth; Tig yx^ syvia vav Kv^ia; ^ rig avixS^Xo; xvtS lyi- 

35 viloj '""H lig 'u:^q2^xuv ai/Ty, >^ x'JTXTTohMio-sJxi auTw; Ot; £? auVs, -^ 

36 ^t' «UT8, j^ Si? auTov TX 'usxnX' xvru 7] h^x slg rtg xUmg. 'A//4v. 
XII IIAPAKAAQ Sv vjxxg, dhX(po'i, ^ix ruv olx}i^y.uv 78 Gis, ^x^x<rrr 

CXI TX auiixoijx vix'2y dvafxv ^uaxv, xyixvj £vx^s<rov to G£w, t^v Myi- 

2 xrjv "Kocl^axv vjxujv' k^ fXYJ (jvayriixci\ii^£<jh tw xlmi tbtw, x>JKx (asJxiaoo' 
^Sa^e t)7 dvxmivma ts voog J|mw)/j slg to hxiy.x(^ii)/ vixxg ti to dsXy^ij^x 

3 T8 0£K TO dyx^ov it^ ivx^ii^ov y^ Ti'Kc-ioV' Asyu yx^ ^ix Trig yd.piv'^ 
Tr\g h^^GY\g ^01, 'Utxvt), tw ovti iv vi/7v, J105 v'xs^^p^ovav, zrx^^ J*(f? (p^o- 
vSv' xXKx (p^oviiv eig to ac/xpoov^)/, hcifji i^g @Bog syJ^us (astpov tsI' 

4 rswc* Kx.^XK£^ yxo iv m aufxxTi jxe?,y) iifoT^Xx 'syoy.iv, tx ^s ^h.Y] 

5 'UJXVTX 8 TYiV xvTYiV tyji Ti^^x^DT 8T0)g ol TjyoXXoi £V a-oJ[j,x hjjjv iv 

6 X^^rw, ^s xx^' Big, d>\.?^Yi'\uv [xsXy}, 's)(^ovl£g Js y^x^icr[xxjx xxjx tyjv yx- 
^iv TYiv h^aaxv r]y.7v ^ix(po^x' sTts T>r^o<pY}T(iXV, xxjx t^-j dvxXoy'xv tyiq 

7 "DTi^sag' SITS ^ixxovixv, iv t^ ^ixxovix' srrs ^i^xa-xuv, iv tyj ^i^xcrxx- 

8 ?iix' £n£ 'nrx^xxxXuv, iv tyi TiSxaxySkriCH' q y.sTK^i^eg, iv «/TAoTr]T;* 
Ti^-^o'kd^syog, iv cna^ri' ixsmj iv l7^XP0Tri'!'i> 

'H XyXTTYl, 292 E 11 I 2: T O A H Cap. xii. 

9 'H u'yunY}, dvvKox^n^' ^ Anogwynvn^ to -zjrovjs^oy, xqXXc^[X£iioi tw 

10 dyoc^'2. T^ (piXaosXipiOi sic d^.'KYilsc (PiXo^c^foL" i^ tz/a^j dxhrfk^; ^pori- 

11 ys[j,£V0i' 7rj ana^yj [jd] ozvYjPor tw 'aTvevi^ocji ^sonsC tw Kvpio) JaAsuov- 
I 2. T£$* 7^ sAtt/J"; -vai^ovJiC iri d7d^ei vnoixevovlsc' t>5 'uj^oasv^Q) 'sr^oaxxp- 
1 3 TS^SvTSi' TouQ yj^aoLiQ T^v dyiuv y.oivuv^m;' ryjv (piT^o^svtoLV ^imonss* 

14,15 £'JAo7«t£ ra? ^i(A)xoP,occ v[M(;' £vXoy6iT£, fc^ ^r, Karx^xak' X^'?^'^ !^^^ 

16 yjx.i^on'xy k^ xXaU/v (.isroi xkaiovim' to amo ^Iq d'A7\.fiX8c ^^ovinsc' 
[AYi T(X uijyJiAcc (^'^oy-avTEfj aAAa toI^ TOfKciVolg crvviX7rciyo[Mvcr y,YJ yU 

17 Veo-Os (p^oviixoL "us-.a^ £XVTo7c [xy}^£H xxxov uvil xoiX'J diio^i^ovTSc' 'srpo- 

1 8 !/'08[/£yoi xoiTid £vu)7:iov zsrai/Twy av3^w7rwV ei ^vvarov, to I^ Ly/wv, jmst^ 

19 i^dnuiV dAooonav £l^riv£vo]iJ£c<^ Myj Iuvt^c ix^tX8VT£i;, dyuTtriTor dxkix 
Jots toVov tjj o^/j?" yiy^uTfloci yd^' 'E/^ot ixhxYiaiQ.' lyw dnu'Ko^uau, 

20 A£5^« KL'^i(^"o. 'E^y ?v OT^va £)(}^0Q cruy T];w//;^e auVoiv* lay J<iJ;5, 

1I707li^£ aVTOV' TSTO ydp 'UTQIW,. dv^^OLXOLQ 'UIV^OQ U(C^£6<J£iQ £7U TTiV X£<pX' 

21 A)5i/ avTH' M^ viXM vt^o th xux^'^ dXkd vixcc iv tS dy^^(p to xolxov.- 
XIII IIASA "^vyji l^aaLOLiQ ■uZ£^£-)(4<70liq vnojaaaia&o:' Ov yx^ hiv l^aaix 

2 £i jWj) CCTTO ©£8* xl §£ ScTXl l^^fJlXl, V%0 78 @£8 THaf^ivXl SIGIV. '^Q.^& 

3 dvTiTxaaoiASVo; 7n i^aaiU) t^ ts ©£« S'latuyn dv^kn^sv. O; J^l a'y- 
^£?r\xoT£i;, SXV701C x^iim ?.ri^ov}xi" ol yx^ x^ypvltQ ix sic) cpoSo; tuv 
dyx^av s^yuv, «AAa twv xxxuJv. Gi'keiQ ^b ^-^ (poQla^xi irjy l^aaixv ; to 

4 dyx^ov 'motet, it^ s^hq 'szxivov i^ amnC' ©'« yd^ ^ixxovcg sti <joi sic 
TO dyxUv' 'Eav ^s to xxkcv 'uioiYiCy ^0^8° a yx^ shn t-^v [ixyxi^xv (po- 
p^. ©£8 yxp §ixxovog l^iv, sx^ixoc sIq o^yw tw to kxxov "W^xaaovji. 

5 A/0 dvxyxri v^ordaasa^xh 8 [xovov ^ix tj^v o^ynh ocAAa i^ S'ix tyjv crvv^' 

6 ^no'iv. A;a T^TO yxo k^ (po^sg is'Ke'ns' T^mB^yoi yd^ ©fa £iV;y, slq 

7 auTo t5to 'UT^ocrxxpTspiivTSS'- 'Ano^oTE 8V ^xcn T«f o(pa'kdi' tw tov 

(p'opOVy TOil (po^or TCO to tIA©", to T£A(^' TW TOV <po^OVy TOV (pQ^of TW 

8 7nv 7ty,nh Trjv rz/^tp. MniJ'^yi l^-n^h cfp.^'hsls, si ^rj to dyamv aAAjjAy^- G Cap. xiii. 11 P O 2 P O M A I O T 2. 293 

9 yoi^ dyXTticv tov ste^ov, voy.ov 'mt'K'KYioms. To ydo- a i^oix^vdtn;' a 

|K« 8V V0/A8 )9 dyuTtn' 

1 1 KAI T8T0, £i(J'oT£ff TOV ;^a/^oj', hi u^x nfJ^ois nh i^ urrva iys^^rivxi' 

12 J'uv yaf IfyvTS^ov rj[AWV ri aurrjoix, rj ots i7:i<r£vauix£V. 'H vv^ Ts-ooixo" 

1 4 jwvj ;^w7/o/f ;^ jweOa/^, (irj xoimtg ic^ d(T£}^ymiCi M £^i^i ^ C>iAw* «AA' £y- 
$vax(7h TOV Kv^iov 'in^Sv X^i^oV) t^ T^g au^xog 'ur^ovoixv [^n 'sroieiak £iq 

XIV TON $£ dakvavTX rjj -zzr/Vw, 'ur^o<TM[Ji.^xv£a^£f (/.rj ek ^ixx^iaetc ^ix- 
1 },oyia[MV, '^O; y.£V 'uri^svfi <pxy^v 'sravT«, $s dahv£v "kxyoLVX lo^ia, 
3 'O ia^io)V, TOV |w>5 ia^iovjx iayj E^aflsmrw* ;^ /a)5 ia^iuvy tov ia^iovjx [jlyj 

A KPiViTK. @£oc yoip xvTcv '!:!T^oa£Xu€£lo. SO Tig H K^IVUV dKKOTPlOV 
oi)i£rnvi Tw l^iifi Hv^:u ^r^m r\ zrinlfi. ^x^asloii §£. SvvxTog yx^ i<riv 

5 ©£o; ^Yiaxi xvTov. '^Og fih x^ivfi '^/-ts^av -sra^' riiAe^xVy og §£ x^iva 'usd- 

6 cxv rifxe^xv' %kx<t©^ iv tw /J/w vot 'STXY}^o(posaa^cc. 'O (p^ovuv tyjv /j/xe- 
^av, KW|5/w <p^ovH' iij ft'/) (p^ovuv t^v yj[j.s^xv, Kv^ia a (p^ovfi. ic^ ia^i- 
wv, Ku^iw eVSi^* ivyjx^Krsi yu^ tw ©sw* ;^ f^'O £V9;wi', Ku^/w a';^ icr- 

7 9/^) -^ £V')(jxoi<r£i 7w ©£oc. CuJ't^f ^a^ '/j/zwi/ kxVTO) ^rjj jij a'JcVf ItXUTW 

8 x7:ohri<Txei. 'Exv t£ yx^ ^wpj/, tw Ku^/w ^w//£v' liv tb d-i:o^vr]a-y.(;:yi£Vy 
T,w Ku^/w dr:ohY^(7)ioii£V. ixv ts 5v (^w^ev, iav ts xko^vyjo-x'xixsvj Ta Ku^iia 

9 fVf<£V. E<V Taro y^^ X^i<rog Kj dzi^xvs k^ dysfri )^ tt^Yiav, '(vx ii^ vsx^av 

10 j^ ^uvjoiv Kv^i£V'7Y]. 2v J'l Ti x^iV9ig TOV dhX(pov an', n ^ (TV Ti i^alisvfig 

11 TOV d^£'\(pov 0-a; 'UTXVT£g yx^ 'gix^x<^y\(To^.£^x t^ ^r]u.ocji ts X^i^s. Ff- 
y^XT^xi yxfi' Zoti iyca 7xiya Ku^i®-* on iiAo] xd^^et "urxv yovv, k^ 

4 ^ '^XCCL 294 E H I 2 T O A H Gap. xiv. 

1 3 lai/TS Acyov J'wa^ tw ©sw. M)3a:£t; ay dXhYihuQ nptvai/^zr ocAAa t£to 
x^i)/ocr£ [iciXKov, TO iayj Ti^ivai 'cr^ocr'^oy.y.oL tw dh'K(p!^, rj a-xdv^oiXov* 

1 5 "Xoyii^oiism t< ;^o;vov £»/«/, Ia;«vw ;^oivoy. E* (J's J;« ^^!^y,cc o a.h}i(p6; an 
XvK^'Txif HZ In xxTOc dyoinriv -urs^mxTt^c- ft*) 7m /S^o'/xar/ o-a £A;iifVov 

1 6 dnoXKvz, ms^ k X^i^oc dzs^ccve' [xri ^?.oia<pY]iJ!.fia^(a h v[Ji,uv to dya^ov^ 

1 7 oJ ya^ sViv )9 ^xai'\^x T8 ©£« /J^wcr;? .^ 'sroaic, d'KKx ^imtoavni) x^ d- 

1 8 ^jjvj^j ^ X^'^f ^ ^'^ nvsujwa]^ ayiw. 'O ^^a^ f v t^toiq JaAsuwv tw X^/rw, 

19 £ua^£r©- TW ©SW, >^ ^OXiy.(^ TOIQ d'A^UZOlC' ' A^X Sv TX TY)( £l^Y}VYii 

20 ^iOJXU^llSVf J^ TX TY)S qIkO^O^KYIQ TYIQ ilQ d70\Y\K3Q. Mj] BVSKiV ^0!£^XT(^ 
KXTXXVZ 70 S^yOV 78 ©£H. TlToivTX [J.h KX^XDX' XXXX XXKCV TW avO^WTTW 

'2-1 7a Six 'UT^QiJKO^lJLXT(^ IctS/ov]/. Y.X'KqV 70 /X^ (pxyfiV X^SX, [XYi^S 'UTIHV 

2 2 oTvoy, ja>3^ £V w o xSe?.(poc era 'ur^oaxoTfJei rj (rxxvSx'Ki^elxi rj da^sm. Iv 
i^iTiv tyeiQ ; ;^a]a (TSXV7qv 'iyjc iviJ^TTiov ra 0£h. Mxy-d^i®-" o [xri x^ivuv 

23 socvTov iv S SoxiiiX(^a. 'O SI Sixx^ivcfxevocy ixv (pdy^, xxTXxex^ijxi, oti 

"4 -^x ix zr/Vswf* tzTipev J'g o a;^ 1;/ -zjiVEWf, x[Jt.x^Tix i<riv. Tw J's Svmy.£vai 
vy.oic ^n^t^oci xx\x to svafysTiiov [j,8 x^ to xrifivfi^x 'ijjaa X^/ra, ;^tx]'^ 

25 xKoxocT^uT^iv iw^Yi^iH yjovQiQ xluvioig asaiyriijJva' (pxvs^c^^Bvjos Ss vv]f Six 
7£ y^x(pxv 'CT^o(prilixuy xxt ii^fixy^v ts aiwv/a ©sa, ek vnxxoriv znTBuCt 

2 5 £i% -KravTa ra eOvj^ yvt^i^iaUvT^' [Mm ao(pw ©£w, Jii^ 'irjaa X^/ra, w )5 
XV I So^x ilg Ta^ xI^vxq. 'Ajwjjv. *0(p«Ao/A£V (J'e /jjWf/? 0/ c5*uva7ot ra aVflfy)^- 

2 |Wix]a Tuv dSuvxTccv ^x^oi(^^Vj x^ [xri ixv7o7c d^scrxeiv. "'Exx<^(^ [y^f] 

3 ^uojv TW 'srA^cr/oy dpeaxsTOJ sis to dyx^ov •nr^o; oIxqSoi^^yiv. Kxi yx^ 
Xpi^o^ a';/ ioculw ^^sasv, «'AAa, mSw? yiy^xi^xi' Ol omSiaiio) 7uv ova- 

4 ^/^ovTwv o-£, kiruQov sV Ijas. '"''Ocra y«^ 'u:^oiy^d(pni sk tjjv r}[x-£T£^xv 
SiSxaxxXiXV 'UT^o£y^x(pn' '(vol Six tyiq vKoi^ovrjc ^ T)5f zTx^xxXn<^£US twv 

5 y^a(pa)V, T^y sATr/Jbc £yj^i^£V' 'O ^g 0£Of t)]? uTTo/^ovJjf ^ t^j wx^xxTKYr ■ 

7 ^£ajj Cap. XV. n P O 2 P n M A I O T 2. 295 

8 y)p(xc fits' Jo^av 0£a. Ajy'^ ^£ 'ijiuav X^itov oixy.ovov yeyswicr'^ixi vrt^i- 

9 T« ^e gOv>j uTTf^ fAsa; ^oiduai tov ©£ci/, m^(X!Q- yiy^v.'Kloti' Aiix teto 

10 i^ofio}^o'yYio-ojxxi (TOi h Uvsai, j^ tw ovoiaxti era tj^ixAw. Kat vsccXiv T^ifn' 

11 Ej<p^a>9?jTf, £§v>3, |tt£]a ra Aaa aura. Ka; •EraA;i'" Ali/f/re rev Kv^m 

1 2 -zjTtfcvTa T(jc edvr], ;^ irconveaoijs aurov 'urxne-; ol "hOLoi. liou "uudydv 'Ho-ai- 

pxc K) il^nv^S iv TM 'UTi^eveiVf £ig to 'nrs^KTcrevciv vixxc iv f/) i?<.zi^i, iv 
^vvccfA6< Hvsvi^XT©^ uyin- 

14 riEriEISMAI Jg, a.$eX(poi jwa, i^ oiVTog iy^ 'uri^i iixl^v, oti jc uvtoI 
[iB^oi fVe ayaOwcrwjjf, 'LiTS7:?.Y}^c>)[xivoi nroiaYic yvxasuc, ^vvixixivoi ;^ aAAaj 

15 vaSsTftV. To'Xy.Yj^oTS^ov Se Xy^oL^ot, upv, oc^£'h(po}f dzo fxe^HCi uic i'KOLVX- 

16 lAtfAvi^axm vfjLOLQ Siu T^v x^oc^iv Triv ^o^acrixv y.01 vt:o is @sS, sic to slvat 
(AS AffTa^^ov 'Irjfra X^/ra s/s" tu s^vy], U^a^ysvtoL to evxfyiT^iov ts 0£s, 
iva yivrHai /} tjs^oaipo^oi twv idvwv svnpoc^ixj^-'i Yiyioiaixevy) iv UveviAaji 

17,18 ay/w. ''^Ej^w av HCivyYidiv Iv X^/rw 'Irjtra Ta -nr^o? tov ©£oy. Ou yoi^ 
ToA/XJicrw T.x'Xeiv Ti wy a' xara^yddixlo X^;ro^ (^i' f/^aj f'V vnuKoriv i^vuvt 

1 9 A05/W ;^ '^f T^W) ey ^vvxy.fi CYifXHrn k^ Ts^arwy, ey ^vvd^xci TlvevixaToc ©sa* 
core ]w.£ aVo 'h^aa-xXrliJi. k^ xvxT^a y.£X^^ ra "iXKv^ixs 'msz^^Yj^uxsvoa to su- 

20 ocfyi>,iov Ta X^/5'a. Outw iJe (piXoTi^i^svov BvoifyBXi(^£a^(X.i, a'j^ oTra wvo- 

21 [ACca&Yi X^troCj Tya jwr^ eV dXXorpiov dsi-iiT^iov oho^oyM' aAA«j ;^«Si,'^ 
yiy^xi^xi' Oiq "sk xvrilyiXY^ "urspl auTa, oi|;ov]ar ;^ oi" a>; dxriKoxcrii crvv- 

^2j23 i^cra^/. A<3 ;^ iy£X07floy.riv tx -nroAAa ts eAO^y OT^of t3jW«?. Nyy< J'e 
/A)3;i£T/ TOTTO £j(wy s'y To7f xhi^XQi 78701S, ini7:o^ixv is 'eywv Ta i ASf/v 296 E n I 2 T O A H Cap. xv. 4 

24 TtT^oi vy.xc xzo nroXKuv irw' us ^oiv 'sro^svufxxi sic t^v ^Ttoivixv, ixsu' 
aoi^xi 'ST^oc v^occ' ixmi^o) yx^ ^ioc7:o^£vo^£voc d£dc<7X<x^oti vjji.oig, ii v<p^ 

26 J^c TiTo^ivoiAXi ilg 'le^aaoiXYi^j ^ixxovuv tqIq dyioig. Ev^oXYjaxv yolp Ma- 
xs^ovioi ^ 'Ayjxix xoimixv Ttvx Tsroiria'Xff^xi sk ts^ i^luyjiQ xm otym 

27 7UV iv 'l£^saci?.T^iA. Ev^oxYiO'OiV yoc^f ^ ocp^XsTOci avTUV slcriv £1 yocfl j 
7o7c 'STV£viAa7ixo7g civmv ixoivuvnaocv ra gd;*)], 6(pa?i8Q-t jc^ iv to7c (rupxi^ 

28 xoig T^eii^^yriaoLi aumf. Taro sy £7:iT£X£(TXCi >^ <7(p^x'yia'oi^£V<^ olvtoic 

29 TOV XX^nOV T^TOV, d7:£\£VaOlJt.Xl $1 V[AUV £IQ TYIV ^"KXVIXV. OTJ« $£ 07 1 

30 iX£vaoy.xi. Ilx^xxx?^!^ $£ u/^a;, oih'K(poly $ix ts Kvpib rjuuv 'ir^aS 

X^lTBy Xj OIX T^C dyXTtYjC t5 lJv£V[AXT(^t CVVXyUvtaXd^xt [XOl £V 7XIQ 

3 1 'ui^o(j£vyjuQ v7:\o f//8 OT^of tov ©sov* \yx ^va^io dno tuv Ciiret^^VTuy iv 
TJj 'l8§xix' Xj Yvx n ^ixxonx lis )5 sic 'le^ao-aXrj/x £V7:^oa^£x}(^ yivriroLi 

3 2 Tolf xytoic' iva sv X'^'f ^ '^'^^^^ "^f ^^ ^i^*^^ ^'''^ ^£Ml^<xl^ ©f «, >^ crui^a- 
33 vx7:xva-a[xxi ufiTy. 'O (Je 0£o? t^c fff'li'JJ? ft£7« vrxvTUV v[aoov. 'Ay.riv. 
XVI 2TNI2THMI ^e 'j/^trv $o/Siv tt))/ xh7^(pYiv ■^[/.uvt Saxv ^ixxovov t^c 

2 ixx^aiac rric iv Kefx^^£x7c' Tvx xvTrjv 'ur^ocrU^Yi^h iv Kv^iy x^iuc twv 
dyUvi Kj tsa^xc;r{i£ av7ri iv w xv v[xuv X?^'^^ 'sr^d'yiMicjr Xj yx^ xvrv\ 

3 'UTPoi^dric 'GJoXy^tlv iyivn^Yii J^ olvib e^s. ^Aa-KxaxcrU H^'.axxv x^ 'Axv" 

4 A«v T»c avvs^ytc l^s ev X^;fw 'libera* (oItiv£c v-ks^ tyic ^vxj^c-[iii tov 
ixvTxv T^xyriKov vzi^rjxxV olc 8X iyu (aovoc eup(«^<rw, aAAa ^ ZTxaai 

5 «i ixxXYjcrixi Tuv i^vuv') x^ t)?v mr ouoy xvtuiv £xxXY}aixv. 'Aa-Kxaxah 
'Emivijov 70V dyxnrijov jws, oc i^iv dzx^x^ tJjj 'Ayx'ixc £lc Xpktov. 

6, 7 'AcTTracrao-Qe Mx^idfAi rixic 'sroATta ixozixasv £lc YiixxQ. 'Aanxaxcrk 'Av- 

7 ^povixov Xj 'isvixv 7SC avfy£v^c jwa. J^ aumixy.xT^^na; [ah' omvic £l<Tiv 

8 iniariiAoi iv 7<hc drcocoXoid 01 x^ t^^q £[a5 ytyovxaiv iv X^/cw. ^Aciid- 

9 caafls 'AunPJciV tov dyxKYiTov [ah iv Ku^/w. 'AcrTr^Vacrflf Ou^Sxvoy 7ov 

cvvB^yov '€ap. xvi. nPOS PHMAIOYS. 297 

I o auvs^'/ov r.y.uv iv X^<rw, j^ 'Zroi'xyv 7ov dfotni^ov fta. 'A(T7CxaxaB$ 'AttsX- 

II ?^nv Tov ^oxi[xov-h X^iirif. 'Aanda-xak 7BS ^x Toov 'A^i^oSaT^s. 'AcrTra- 
crocak 'H^wJ/wm tov (rvfyivrj jwa. ^Aanoiaixak 7sc ix rav 'Na^xiacrBi 

1 2 Ta? ovraf £v Ku^/w. ' Acrmaoiak T^v(poamv iCj T^v(po:cr(XV tixc xoTtiuaxc 
iv Ku^/w. 'AaTtddixa^s Us^ai^x tjjv dyxTCYirnv, yjtic "SToXTiX honiaazv £V 

13 Kvffiu}. ' AcrTiXaoiak 'P5<pov rev ixT^SKlh h Ku^;w, ;^ tj^v [xr]j£^x auT« -^ 

14 g/xs. 'AaTColaotak 'Aavfx^iTov, ^Xiyovjoc, 'E^jwav, UocT^o^xVi 'E^^xriVy ;^ 
T 5 ra^ cruv auTor? at^sAfpa'f . 'Ao-TT^xVao-Sfi ^I'Ko'hoyov k^ 'l^'Kiuv, Nn^ioc ;^ t/;!/ 

16 d^£?,(pr}v IXV78, X) 'OXv^Tihi ii^ i^q <7vv olvtoIq 'stuvtccc aytsQ. ' Aam- 
(Tuak dT^yJiKnQ iv (pi}.ri[xixii ot,yttf, "AandlovroLi vy.clc (xl ixxMatixi ra 

17 X^/ra. Hix^olxixTm Je J/Aaf, oc^£?^(poif axo-Keiv tBQ T«f ^i)(^ofccaiocc x, toc 
axdv^ocXcc, uoi^ol Tnv JiJa^Jiv ^V ujitaf ifAX^ijSy 'UTOisvjoc;' ic^ £XX'Ktvc^£ aV 

18 auTwy. 0< ^a^ toi^toi tw Ku^iw r^jwwv 'l)]<78 X^ira a JaAsuac/v, «A?^iZ 
TJ) eau/'^v xoi'xtoL' ^ J;iPc t)5? ^^JjroAo^/ia? ;^ suXoyioic i^OL'Kc^mi tuc yoc.^- 

19 <5/ccf Twy XKoixm. 'H yx^ i^^wv v7:o(.xori zIq 'btocvtixc d(pui\o. Xoci^u av 
TO f(p* v[x7v' ^£Xu ^£ v[ji,oic ao(p^g [/.£v sTvoii sis to dyot^ovy uxs^ixiag ^s 

ao £fV TO xxxoV' 'O Jg ©£c^ Tj^f £l^rivnQ avvr^i^a tov ^oiTOCvdv mo mc 
'sro^ac L'jWc^v iv idy^i. 'H yd^iQ rs Kv^is yijauiv 'irias X^/rs jicsfl' t'^awv. 

21 [Ajaj^v.] 'AaTrd^ovjoci vixolq T/]Mo9f(^ cuvs^yoc jms, ;^ Asa;/^ <^ 'lao-wv 

22 >^ XuakocT^oCi ol Gvly£Viic 1/8, 'Aa-7cd(^o[xoii vfjijois iyu T£^ti(^ y^d- 
I2f ^XQ TYJv ini^oT^^v iv Kv^iu. ''Acr7:d(^£loii v[jjois Fai'©-* ^ivog y,s i^ tyiq 

ixxTiYjaiixc oT^riC' " Ao'Koi^ilot.t v[j^dc '^E^o(.<^(^ olxovo^og tyis '^oKsuCi ^ 
Kaa^T©" d§£'h<poQ, 
24 'H x^f'f '^^ Ky^/a Yifxviy ^Iy^cb X^i^s [Asm 'srdvTuv vi^uiv, 'A^j^v*. 

[n^of 'Pa'^wa/s? iy^d<pYi duo Ko^tv^a $ioc ^oi^ric rri; ^ioixov8 rric iv 
K£y^^£ous ixxXrj(TiixS' *Ev ci^oiS ivvsxxoaioic stxoai-} 

* Quae fequuntur in Edd. viz. Tm Si Swa/^jyo;, &c, ad finem cap. xiv. collocantur. 

4 G nATAOY HAYAOY TOY AnoSTOAOY H nP02 KOPINGIOTS^ 
EniSTOAH nPHTH- I I I AYAOS xXnToc aVoVoA(^ 'irjo-a X^irs, M di?,ri[AOi':(^ SiS, )^ 
2- _fi. JL XuaUvYiS d^£?i(poCf TYj lu'kfifjiix. 7b @£8 7n '^cTYj h Ko^ivflwy 

70 'ovo^a, 78 Kv^ia yiijluv 'lr]crS X^/ra, iv -zjavTi totw aurwj/ ts ^ hyMV 

4 Euj(a^;rw tw 0ew f<8 ^u^dnols 'urs^t v[auv, im- t/j p(a^/]/ 7s ©sa t^ 

5 J'oO^crj? v[A7y iv X^/rw 'I/)C7S' or; h uxvli STrAsJio-ftjjls Iv- au'rw, iv TsroLvfi 

6 Aoyw i^ CT^o-jj yvucra, xaflwc 7o iJLOt^7v^iov ts X^/ra l^£S«<co9)j h v[mv' 

7 coff u^^ff ^/>i vTs^fia^Qii iv y.Yi^sv'i )(a^i<rf<a7/,- dT^inhyoiihsQ 7r^v dnoxoi^ 

8 Au4^<v T» Ki;^;8 jj^coy 'Ij^cjS X^/ra*" bV -^ ^i^ximet vfAoic £W? T£X8f av£y- 

9 K'kriT^Q iv tJj 5^|W£^« t» Ku^/a j^ftwv 'lr)crs X^i^S. Uig-oc o Geo^y ^i b 

i)l}\Yl^Yile dc XQlVUVtOiV 78 V18 OiV78 'll^JE X^l^8 78 Ku^8 J^jWWV. 

X^/ra, Iva to aoro Xeynls 'uroLvJegy Kj [ay) ^ iv vy.7v ax^f^l^oijix, ^ts §s xocj- 

1 1 ripjiaiAsvoi iv tcj aurw vai, j^ £v tJj aur^ yvu)^^. 'eJjjPiwSjj 9/ix^ /5(0f -erf ^i 

1 2 vi^i^v-y di^£}^(poi y,8, viro 7uv XXoric, 071 'e^i^sg iv v[juv slcru Aiyw 3s ra- 
70, 071 im<:oQ vfJtoJv T^iyei' lyw ^iv zli^ lioLvXs, iyo^ 3s 'AttoAAm' lyw 

13 Je K>)(pct, iyta 3s X^ifa. Msfxe^Kixi X^/rof ; jwi^ n«oA(^ i<ruv^u^Yi 

14 uTTf^ Ojawv, J) f<V 70 ovojwa nauAa iSix7f}ia&YjJ£ ;■ Eu;)((Z^/fw tw 0fw, ct; 

15 a'tJa/a u/i/twv sSocTfjia-iXy si y.n K^iazov k^ Foc't'ov' Yvoc fxn 71q sIttj;, q71 sIq t^ 

16 f'py oj/ojw« sSdciTJiax. 'E^ciTfjiax 3s ^ tov Z7S(pxvgi qIkoV Aoaov aV oTJx 
erTiva aAAov l^di^iaa. 

1 7 Ou ^a^ dnig-fi'Xs [as X^icoc (2x'!fji<^£iVt oc'aa' smfys'Xi^sa^ixi' 8fc iv ao- 

1 8 f.ce Aoya, ISa //>] ;f£VwS)j ^oiv^og Ta X^/ra. 'O ^070$' yd^ tb <:ix.v^h 

7(fig. Cap. i. n P O 2 K O P I N © I O- T 2 K. 299 

ioIq y.h dno'X.XviJf.evot; y.oioioc sVi, to7c $s auj<^oy.ivots rifuv ^vvx^iq 0£8 
19 eVr. riy^ciTflxi yi^' 'ATroXw iy^v (70(piav tuv ao<pu)V, k^ ty]V avvscriv ruv 

21 voc TaT8j OvyJ i[/.a^xvsv @£os rnv (To(p(av tS xoaixn raraj 'ETrf/!?)^ 
yx^ Iv 7"^ aoipix ts 0£a a;^ e^vw KoafiOQ Jia t^j ao^ixc tov 0£ov, fJ- 

22,23 'ETT^^r} ^ 'l3^x7oi ayjiAeiov xItsci, ic^ ''^E7\.},Yivec ao(piav ^YjT^jiV i][j.ctc is 

24 ^/«JA* auTor^ is TOii x?^Y}To7c 'laixioic 7g ;^ EP^Aj^j; X^/roi/ ©ea iivxyju 

25 ;^ 0£S (JO^ixV. ('■'Ot/ to //-W^OV T8 ©£8, C0(p0JT£^GV TKV XV^^UZUV ift' 

26 Kj TO xa^svsi T8 0£B, layru^oTS^ov twv xv^^muv i^i. Bxinijs yx^ t^^v 
hMuiv vyl^Vy disX<poh 071 8 'uroXXoi (jo(po1 xocjx ax^y.Xy d. otoAAo; ivvxioi, 

278 '^noWoi ivyBVHQ' xXXx 7X [/.a^x T8 x6a[x8 l^B'Ki^xlo ©£of, '{vx 7Hg 
ao^p^c xoclxi(7)(vvY)' f^ 7X xu^iVYi T8 xoc^^ i^sXs^ocjo Qiog, 'ivx xxjxia-- 

28 yJjvY} 7x l(7)(y^x' -^ 7X xyiVYi T8 xcaya, i^ 7X i^ahvYiiuvx i^sXs^ocJoo 

29 ©£o;, j^ T^ yr] 'onXi '(vx tx ovjx xxjx^yYia-y)' 07:0:5 (j.yj xxvyr^ai^xi 'ssxax 

30 (7x^^ iyuziov T8 ©£». 'E0 XV78 is vyHQ sft lu X^/^w 'ijjca, oQ syswri^Y) 
^f/iv aocpix xno ©fa, iixxiocrvvri t£ ;^ xfixajj.os jc^ aVoAi'T^wo-;?' Tva, a;<xOwc 

II yiyaxTflxi' 'O xxvx/^ixsvoc, Iv Kvoiic xxv/^xa^u.) Kxyji saScov zr-pog 
i'lA'XC) xio7\(poX, YiX^QV 8 xx^ ins^oyjjV Xoya r^ ao^ix^, xx7xSytKKm \j\mh 

2 TO [X^f.STVit-OV TH ©fa. Ov yx^ 'SX^IVX 78 iloiVXl 71 t'v IjUV^ sl [XY} 'ijjjTav 

3 Xfii^oVy fij 7870V i(rxvp'j:yAvov. Kxi lya h da^syiix !^ h (potx y^ h 7^6- 

4 jAU} 'SToAAw iy£vcyY}V ir^oc vyxg. Ka} "koyoQ [Jt,8 Xj to xr.ovfux |Wa- ^y, 
£V TSTei^oi; xv^^univric cropx; Xofoic, «aA' iv xzoiet'^a TJSVzvfMxl.o; ^ ouvx- 

5 y.£(>:c' (vx n w/n? Cyxv y.r\ y] iv aotpix xvhmti:VyX>S. ev ovvxixu ©£a. 

6 l,o(pixv is XxXsysv iv 7oIq 7£?uiois' aotpixv is a ts xloovo; Tara, aJs 

7 7UV x^x.6vTuv Ta xlxvoc 7bT8 7CCV KX7xo\'8ysvo:r xXKx XxX^/xsv ao(piSiV 
0£a iv fAV^ri^i(t)j 7r;j d'Qy.sx^vyyhriVyYi'j TfT^CAPiaiv Qzoi 'u^so T^y a/oiy^v 300 E H I 2 T O A H Cap. ii. 

8 sli; ^o^oiv ri[j.wv, j^v yJf)^ twv v-^yovtm tb odm<^ tbth ^syvtoKSV si <yoip 

9 %yytji(JOLV, !dx uv tov Kv^iqv Trig ^o^r\i; s<roLv^(^(joLV' dl.'hoi m^'^Q 'yiy^uTfjotr 

10 nToi[ji,y.a£V Geog rolg dyxi^miv amov-' ']^iuv $s o Gsog dicsxocT^v^s ^id 

78 TSVSV^fxloQ OtVT8' TO yd^ •mVBV^Oi 'UsdvTX i^SVvd-) }L^ Td (Sd^Yj TS ©ga. 

1 1 Tif yd^ ol^iv dv^^x7s;uv Td ts dv^^xirs, si ^59 to 'utvsvixx tS avS^WTra to 

I 2 £V «UTW; 8TW Kj Td T8 GsS JJW^ oi^SV^ si [AYi TO 'nTVSV[J,X TH ©£8. 'H^«f 
^S 8 TO TtTVSVlJjX T8 ;^0(7/X,B S'hd^OlXSVy d'KKd TO •STVSVy.Oi TO £Z 78 0£8, Tv^ 

13 sl^iJoiuv Td vzo Ts 0£8 "x^cioia^evTOi ri(Mv. '^A ^ AaAajwei', 8;^ Iv Monijo'Li 
dv^^umvnc t7Q(pio(.Q Xoyoig, dl.'k ev ^iSaxjolg Uvsvixocjos dyi8, 'urvsvy.ixJiHcilc 

14 "urvsvy-oijim avh^tvov\sQ. "^vx^xoc ^s avS^wTrof 8 ^syjloa tx ts Uysvy-x- 
TQQ T8 ©£s' [xa^tx yd^ OLVTUi s^i, il^ 8 ^vvocjui yvoivoci, %Ti "uyvsvptOiTixuc 

15 dvoix^ivsjoci. 'O is 'UTVSvixoijixoc dvoLX^iv^ [Jt.sv "aydyjui uvTog is vk ^isvog 

16 dvxHpivsjxi. Tig yd^ sfvoi V8V Kv^is, og avi^^i^daei cuvtov, riinSig is vSv 
III X^/r8 sypinsy, KotX iyu, disX<po], ix Ji'Juvjffljjv 'KoCkhaoLi v\fiv w^ -stj/su- 

2 \jLXTixolg^ d70\ wg coi^xixoig, ug v^moig iv X^<roo. FdXoi vjxdg inoTiacty 

a f^ 8 ^Pt^^x' 8TC0 yd^ Yiivvoia^s, «AA' 8T£ hi vvv ivvxa^s' 'sti yd^ 

cx^xixoi £?•£. '^07:8 yd^ iv v^ny ^YiT,®^ x^ s^ig k^ iiyjx^aatoLi, 8)() cu^xi- 

4 xoths^y K^ xoijd avfl^wTToi/ 'uis^iTroiTfiTS ; '^Otocv yd^ "ksyn Tij * 'Eyw [liy 
il^i n«uA8' £T£^(^ is' 'Eyw ' K'KQ'hT.id' 8)(l (jci^xixoi ks ; 

5 TiV 8V hi n«uA©", Tic ^s 'AitoTiT^agi dK>^ n iidxovoi ii' wv sni^sv- 

6 (r«]£, j^ sxd<r(p oog o Ku^;©" f(]&;;^£v; 'E^^w s(pvTSvaoi) 'Atto^iAw? stoTiasy-, 

7 a'XA' ©£o? Yiv^uvsy. "Q.<;-s 8T£ o (^DTfuwv Ir/ t/, 8T£ -aroT/'^wv a^x' i 

8 at^^avwv 0£o?. 'O (pvTSvwv is x^ o Ttrovi^wv h slffiV sxx^(^ is tov 

9 Xiioy i^ia^ov 7,-fi\\^slxi xoijd 7ov 'liiov xozov. ©£8 yd^ sai^sy avysfoi' 0£8 

10 yfwff/ov, 0£8 oiXoiofXYj ks. Koijd tyjv xd^iv T8 0£8 TYiV io^fiady [xoij ug 
' (To<pog d^x^Tsxjmf dsixsXiov ts^^xx' a?vA(^ is koixoio^ei' sxxg-(^ Jf 

11 /SAsTTfiTW 'uiug hoixoioixfi. (dsi^i'hm yd^ «AAoy ^ieig ivvxTXi davxi 

'STX^X Cap. iii. nPOS KOPINGIOTS A'. 301 

12 'STOt^Oi Tov xii^svoVi 0^ i^iv 'iriatc [o] X^^rof. E; h tic snoiHoooixS inl 
Tov dsfxixiov 78T0Vy ^^vaoVy u^yu^oVi ?iihc 7i(Ai8g, ^vXay xo^ov, holT^x- 

13 jwrjv' £iiix.(;^ 70's^foy (pavs^ov yBv^crsjxi' ri yaorjy.s^oi §Yi>^6o-6i' on ivurv^i 

14 dzom'kvi^zroLi' il^ ix.a^B To's^yov ozo'iov i<ri, to 'stu^ ^oHi^nxcrei. Ei ti- 

15 voc TO l^yov [Asva inuxo^ciAYicrt, jU/aSov Xn'^'sjoii. Ei t/v^ to e^yov 

16,17 O'JX ol7xjs OTi VXOQ &S8 £?£, il^ TO 'OTVZ'viJ.Ot. TS QiS cl/M h U/xTv ; Ei TiQ 
TOV ViXOV TS ©£8 Cp^/i^eif <P^£pii TBTOV ©£C^' yOC^ vdoC T8 ©£8 OCyiOQ 

18 eViV, oTnvsc fVe V[Af^(, MjjJ"^; suvtov i^Ciza.TciT(f)' It tiq ^oxei ao<poQ sl- 

^9 vxi iv vfjuvy iv Tw dluvi T8TW jwco^of ysvia^a \vx yiviUxi uo(poQ. H yx^ 

ao(pix Tit zo(T[j.ii T3T8j y.oo^ix TjToc^x Tw 0£w fV*' ysy^xiflxi ydf 'O 

20 ^pxaa'C[j.£v(^ Tsg co(p3Q iv tyj 'srxvs^yio. uvtccv. Kat TsaXiv' Kv^i'^ 

21 yivxcxa TBC ^11x7^0 fi^i-ibg Tuv ao(puVj on £iV; (xxTaioi. ^Q-ts [Ui^eiQ mv- 

22 yjXQ^U^ iv dv^^tA-KOlQ' 'UTIXVTX yOi^ UjMWV i^lV &iT£ IlXV'k©^, fiTE 'AtTOA- 
XW?, ftTS Kri(pa.C, 6iT£ y.Or;[A<^, tiT£ ^O;^, liT£ dxVOcjo^, liT£ ivS<rOJTX, ftTE 

IV [AsXTiOvjx' "usdyTX \)y.m eTir v^fic ^h X^ira* X^iro^' J"f> ©£«. Oltwj 

j^juaj 7^ofi(^£a^u avS^a-Tror, cJ^ vTii^^sTXC X^i^s, tCj oIkovoiivq (jlvoi^I'j^v ©£8. 

2, 3 '^O (J's Tkoitiov, l^-i]x^iiai iv toIq cIkovoixok-, \vx "vrKrc-; rig £i^£^rj. 'EfAoi Os 

£iV iT^xyjirov ii'iv Xvx i(p u^cta-v dvxy:^Ao:, r) mo d'A^'jji^irii; riy£^xc' ocXtC 

4 B^t i^/LXvlov dvxKph"ji. O'JJIy yxp i[j,xvTcp avvoi^x' xTiK ix iv thtw C£- 

5 ^^y.xi'xy.xi' o ^s xvxx^ivav ]W£, Kv^ioc i^iV ^D.<^s [xri 'nr^o xxips ti xpi- 
vPjS, fa'; dv i?^^rj o Kii^t©-"' oc ic^ (puTiaet tx x^VTfjd ra axoTS^, k^ (p-x- 
V£0(j^!jh tx; ^hXxq tuv kxo^mv' j^ TOTS £7r«<v(^ y£vr,7£Jxt yj.<^'j} dno 

TB ©£8. 

6 Taura J's, a Jf A(pot, yBTSo-XYJixdriaa si; iyxvjov Kj 'AttcAXco, J";' t^ftac^* 
iKX fv ri[j"v p.aSjiJe TO juig utts^ o yiypxTfjxi (ppovav, hx yrj si; v^re^ th 

7 hoc (f>u<r<b(7§£ xocjx ts £T£^8. Tic yd^ cr£ ^lax^ivet ; r/ ^l '£'xsiQ o &ii 

8 iAX^e;; el as Kj txa^sc, ti Kxvydcrxi ^q /a>} Aabi;^; '^H^ri xsxo^Bayivoi 

4 H ir.^ 302i E n I 2 T O A H Cap. iv. 

9 (ra]^} ivoL ii^ r,^.aQ vtMv avii^oiaiXivawix^v. Aom yot^ gti q @bcq ri[ixc 
78C ocTio^oXBg hydinQ dne^^i^sy us STti^oLVoclnii;, oTi diarpov iyivn^miv 

10 Tw HoaiJM ^ ffSys'hoiQ k, dv^punoi;. 'H[Afir ^r^coi ^loc X^irov, Uf(«^ ^s 

1 1 J'g unaoi. 'Ay^^i i:r\Q d^ri uoql^ ^ -nrea^iiiv^ k^ J'iipWjasv, iu yvfivrHivo^zVi 

13 /^oi^op^fisyoij ivXo'y'5[j!.£V' ^iuy.c[xevoi, dvs'/^oixe^st.' ^MapiiJ^^f^iSvoi, t^oc^ol- 

14 £iof a^n. OvH ivTssiruv v^olc y^d(pu zamx, dxx' t^Q rhva jwa dya.- 
^ 5 mJla Vchlcc. 'Ech yu^ [xv^isc '^oti^afo^ysc 'iyj\\z h X^/rw, dX'K a ■sroA- 

"kss TiTOi]:^ccs' iv yoL^ X^/rw 'Iyi<7^ ^loc T8 gUixJ^sA^a £yw v[Ad; iyivvi^ax* 
1 5,17 na^ix;^aAw av v[xocc, fiij.y]i(xi /^y yrvsaOs. Afa tbto snefAx^a. v[juv T</ac- 

toLQ oJg; /^a T^f £y X^/fw, ;ia9a;s' 'uroivroi-xs iv "urdari suXyiaix ^iMaxifi' 

3:8,19 'fig [jf,^ i^-)(^oy,£V8 S'i [AH 'sr^og v[ji.dc, i(pvaiu^ri<^dv tivsq* 'EXivao^ai ^e 

7a,y£txiQ 'urpl; v[Aolgj kdv Kv^i<^ dsXno'rij Kj yyuaofAOit 8 tov Xoyov tuv 

20 'ST£(pvai<^yJvuv^ dxXx t^v ^uva//iv. Ov yd^ iv Xofw v] ^xcriXfiOi ts 0£», 

21 aAA £V ovvoi^&i' Ti JBXsjs, £V ^(Xbaw £A9w 'nr^og v^xc, n sv ayxzYj, 

V OAOS d.KH2ro(.i iv vyJv 'nro^vaoiy k^ toiolvtyi 'SJo^vaoc, yitiq h^£ iv 7olc 

^ 'shBCiV ovofix^ilxit wf£ yvviuxd rivot t5 •utolt^'oq 'iyfiV, Ka* vi^hq 'Z3"£- 

(pvcriuiAhoi £$■£? i^ a'x* 1^^^^°^ iTHiv^nijuli, Xvx f^«^9)3 f;^ jaeVa u/awv to 

3 £^5^0!^ tSt:? 'moiYiaxQ', 'Eyui ^ih yd^ C^q aVwi; tw cuixd^i, -zira^wv 0£ tw 

4 'UjVBviJ.ocjii n^n xix^ixx ug TJTX^m, TOV arw tSto xx7£^yxad[ASVov, iv tw 
ovoy.xli TH liv^is Yii/MV 'irjaS X^;rS, avvxx^ivTm l^uv -^ th l/za -ctveu- 

5 i/.X705i (Jiv 7YI Juv«jw« T8 Ku^fa jjftwv 'is^aa X^<ra, "mx^x^hxi tov To;a- 
Tsy TW 5;«T«v^ f/j oAsS^ov tJj? aiPf^^^o?, tva to 'zzrysu^a o-wS^^ £v TJJ riif.£^x 

18 Cap. V. n P O 2 K O P I N e I O T 2 A'. 303 

6 78 Ku^ia 'l>jo-«. OJ xaXov to Kc>.\jyr\\iy. vffMVr ^k oQo(]i on iiixou, (^vixri 

7 cXov TO (pv^oiixa. ^vixo7; 'Exxoc^ot^xjs h tj^'v zraMiocv <^ujf/)]V, Im ms viov 
(pv^a^a, xoi^^; fVs oc^vfxoi' ;^ yx^ to 'mir/a. ri[xooy vtts^ ni^v hvUi 

9, 10 "E'yooi.T\iix viMV iv tyj £7:i<ro}^yij [xrj auvavu[Ai'yvva(^ixi tsd^voi^. Kal s 
'urdvlKQ toIq ■STo^yoi; th xccij^h t8T8, n toic 'urXeovsiFloiiCi h oi^ita^^cv, ri n- 

1 1 ^^'Xo'KdT^a.iQ' ina c(paXi\i ol^ol ix ra xooi^-d I^zK^hv- Nun ^\ \y^v.^(x. 
viMV y.Y) a-vvxyxixiyvva^xi, idv tic dh7^<poi; ovoij,x^o[/,sv(^ ^ W^v(^, ri 
'STT^sovixJYi?) n d^o^XoXxT^riCi n Xoi^o^©^, rj [/Mva(^i n d^T:<x^' tZ tqih- 

12 TW [/.y]^z (jvvBa^itVJ. Ti <yd^ [xoi k^ t^c g^w x^ivav, OvyJ ra^ eau v^k^q 

13 xpivejs; T8? ^£ i^u Geoc x^iva' ;^ i^x^eliz tov 'Utovyipov i^ i3^wv cx.vtuv» 
VI TOAMA T/c U]wwj/, 'ST^xy[/.ci iyj/^v tst^os tov %t2^ov, x^ivsa^oci im tuv 

2 d^ixuvj K^ 3-)^i im Tccv (xyioov; Ovx o'lSotls oti ol aUoi tov xoa^ov x^iv8ai; 

3 Kal si £V vi/iv x^ivijxi xo(7[x^, dvd^iol eVs x^ijn^i'j^v i}.oix^<ruy; Ovx 

4 oi^oijs oTi dfysXac x^ivbijisv; ftJjT; ys (3iu1ixd; Biujixx [asv Sv x^ijri^ix 

5 idv sx^^i "^^C i^ii^£VYjiA£V8c iv t^ ixxXn<TiXi T8T8^ xx^iti^els ; U^oc iv- 
T^QTtnv v^7v Asyw BTWf ^x hi iv v(/iv aQ(poQ 8<5'e elf, oq hvv\ai\xi ^ixx^- 

6 vxi dvx [iiaov ts d^£'K(p^ xvtb ', 'AAAa «^£A(pof [xijx dh7^(pB x^ivsjxiy 

7 ^ T8T0 im <JC7r;Vwv; '^HSri [Ah Sv oAwf Y\T]ri[xx [Iv] v^lv i<riVi oti x^ijaoiJx 
sy^ije [Ji.£^' exvTccv. Sixti ^-x) y.xXXov d^ixaak ; ^ixti 8y) [xxXkov xTtogs' 

8, 9 ^6i<7^£ ; 'AAAa ujMftff x^iXfiTs )^ dno<r£^^T£i x^ txvtx « J'sAipa; . '^H sx 01- 
(5ix7£ OTI x^ixoi ^xaiKHXv ©es 8 x?.ri^ovo[x-fi(78ar, [xri 'nr'kxvxah' htb wo^- 

10 voif ars sl^o^XoXxT^xif ars (xoixoh ars fxxMxo^y aVs d^(T£Voxo"iTXi, aVs 
x'XsTiJxii 8T£ 'UT}i£ov£xjxt, 8TS fxi^vaoii 8 Xot^Q^oi, B^ oc^Ttxysi; ^XCriX/iXV 

1 1 068 8 xXr]^oyoiAy]a8ai. Kat rauTa T/ve^ ^re* aAAa aVeAaVaaS^, ^AA^j 
Yiyixa^nJs, aAA' i^ixxioc^rils iv tw ovoixocji ra Ku^ia 'ijjcra, ;^ iV tw wysu- 304 E n I 2 T O A H Cap. vL 

1 2 Iloii^x [J.01 'e^e^iv, dxx^ a 73-xvjx av[i(pe^a' i!Tdv}oc [Aoi s^e^iv, aAX' tx 

13 fj/w i^mioia^aoiACii vno nvoQ. Ta ^^(;cy,oi]o(, t^ xoiXiXf z^ n y.oi'hioi toIq 
(S^aiAOtaiv' §s @£oc ^ rxvTYjv ;^ tocvtoc xura^yriaei. to ie auy.o(. h t^ 

1 4 tiro^vaa, dXha. tw Ku^iw, j^ Ki;^;of tw aufxailu O ^s ©so; ^ 7ov Ku- : 

15 ^{ov Yty^PS} J^ riy^XQ i^sys^si ^ix tyj? ^uvci[ASUc olvtS. Om ol^ccjs on tx 
a6y,oijx vfjic^v ixi?iy} X^i^S hiV, a^XQ Sv 7X [j(.£Xy) t5 X^i^S, 'sro/j^crw 

1 6 'CTo^vni; (ASM i Myi yivoijo, '^li bx o't^ocje on A;oAAw^£j/<gH rrj 'uro^y/i, h 

17 au[AX i<riv; ' Eaofjxi yx^, (pviahj ol $vo elg ax^xx [aixv. 'O J's -AfoAAw- 

1 8 /xsv©-* TM Kv^Wy h 'srvsujwa eVi. ^^evyije t^v zro^ve^uv. 'ujoiv xiux^tyiixx 
SUV TH'oiYia-/) avO^WTT®^, shJoc ts au^i^xloQ hir Jt 'uro^vsvm, sis to 

19 t^iov aw^x xif.x^rixya. '^H ix oUxjs oti to crw/xa uftwv, vxoc tb ev vfMV 

20 ay is UvsvimToc hiV) s f^^ls «7ro Gea, ^ a;^ irs ixvTuv; 'Hyo^xa^rjTS 
yx^ 7i[X^C' ^o^xaoils ^ri tov ©eov sv tw au^x^i^ v^Zv^- j^ sv tw 'nrvsvixocji 

VlJt,(^Vi UTIVX hi 7B ©sS. 

VII nEPI Js uv ly^xT\jX7s [/.oir xx'hov avO^JWTTw yuvxixoc p.Yj aiflsa^xi.- 

2 A<« <Js T(Z J '(so^vtiXQ- %xxg@^ 7yiv SXV7S ywvxixx sy^h^j), x^ sxairr] tov 

3 'i^iov uv^px e'x^TW. T^ yvvxixi dvri^ 7nv o(p&i'KoiKSvy]V evvoixv dzo^i- 

4 (5*oTW* oy.oio)c ^s J^ J? }^i^V)^ Tw avJ'^i'^ 'H yvvri 7S Wis a-c^}A,x7<^ hx s'^a- 
aix<^^i aTJ^ o dvfiO' ofxoiu; J'c )^ dvYjP ts i^is axiJ.x7@^ sx s^saidi^eir 

5 aAA' Y] yvVYi' M^ d'Koi^s^aTS d7J\.riksg, d [xn 7i dv ix o-v[xpu!yd is-^oc 
xxipoy, Yvx ax'^'^d<^r\\z 7ri vri?-^x ic^ rp -m^oosvx^' -^ WA^y im to xv7o 
cvvspx^a^s, Tvx if-Y] TUii^d^n v[.ixc Zx7xvxc $ix 7rjv dx^aaixv v[xo>v. 

6, 7 TgTO J'g Af^/w ;^(?f]a aufyvu)fXYiV, s XX7' hnoLyr^v, ©sAco yx^ tj^xvtxq 
dv^^unsc slvxi uc Xj sff.xv7or dx?^ %xx<;@^ 'i^iov ;)(a^io-/iCi sy^et iz ©sS, 

OC fXSV bTMf, Of Oc bTW;. 

8 Afvco J'e TO?; dydiixoic )Cj 7X1^ X^f^'^> ;f«Aov av7o7c hiv idv navo:(nv 

9 wf ;^ocyw. E< ^£ 8;^ iyx^XTSvovjxi, yx[XYicrxTuaaV x^shaov yx^ ici yx- 
10 maxi n "STvr/i^a^xi' To7c ^s ysyx^rixoa-i vrxsxfyeXAu sx lyiy aAA' 

- 5 Kv^i(^i Cap. vii. n P O 2 K O P I N G I O T 2 A'. 305 

1 1 Ku^j/©-*, "/vvoclxGC 0.7:0 dvhoQ [xrj yaoia^ri-jci. 'Eav ae ;^ X^'f^^^^'' f^^^'c'^w 

12 oiyaixoC) n Tw ccW^i mroLXKaYr\ioi' ^ avJ'^a yvjxiKOt [j.ri d^pisvai. Toi; 
^s 7.017:01; iyu Xey'j), hy^ Ki^i^' et ti; d^i7.(poQ yvvouxx tyn clr.i<:ov^ 

13 -^ avTYi avviv^oKa ohav ^bt «uts, y.Y) d(pi£Tu cvj7r,y. Kca yvYi] y)Ti; iyj^i 
Giv^^oi dni'^oVi K^ amoQ avveu^ox^ olySiv ]W£t oivTri;, /^i^ (/.(ptiru Oivroy, 

14 'Hyiu^xi yd^ dv7]^ uzi<roc iv rri yvvcun' .^ ■},'yiu<rcci -ri yvy/j ri uni^o; 

15 h TO) dv^^i' sVft oi^x rd tixvoc via'xv dyJ.^oi^d hi' vvi/ ^i dfid hiv. (ill 
§£ uTTi^o; J^ct'fi'^fla/, p^co^it^fVflw' 8 ^sS'JX'Jlui dh7^(po; n >] dh'X<pri i-j 

1 6 to'i; TQiHTOig' iv ^s siotiVyi y.sxXrjy.£v y][j/as Qzcq.) T< ydo oll^f, yjva;, 

17 si rh dv^^x auafiCy '^PI 7; ci^xc, dvs^, zl tjjv yvyx^y.x crwo-f/f; El jU)} 
€;farw us iiJt^s^i'^sv ©so;, s^aroy uc }i£yM^'V Ku^/oj', stw TuspizxT/iTC):. 

^° Kj ^Tuc iv 7x7s iKkMcrixic 'urdcraic ^ixtd.aaoif.y.i. ns^/T^Tf^j^jMsy©-- ti; 
^9 hXri^Yi'-, y.Y] sKianxa-^w iv dx^o^v<rix tic i/iXn^ri; [/.yj ZTSorisiJivsa^'j). 'U 

'CTS^iJoy.rj B$sv i^i, y^ yj xk^oSv^ix ^Uv i<:iv, aAAa Trj^naic IvroX^y Qi8. 

20,21 "Ekxtoq iv TJj )iKrifTei ij ixXrj^Y], iv TxCjy] (asvsto). AaAo^ £a?43>5;; [ay} aoi 

3.2 ftsxha' dxx' el ^ ivvxaxi sPifuSf^of ysvsa^xi, jwaAAov ypr.axi' 'O yd^ 

Iv Ku^^w y:XYi^iiC JIbA®", aVsAsuSf^©- Kv^ta i(^tr o,'/o/co; itj i},Bvk^«: 

23 y.?^yi^»Cj i^aAcf s^i X^ica. T//x^C J^V^f^''''^^^-' /-^'^ y^'i'^c^s t^^Aoi dv^x- 

24 TT&JV. ^EAfar©" ly w ixXyj^r^j a'J'sAcpoi, ev raVw /AfViVi; ■arc^^ix [to] 0£w. 

25 ris^t Jg Twy Tffx^Uvm eziTxy^v Kv^is ^k lyjc' yv^fj^YiV ^e oiIu'At k; 

26 YiKiTi'/ivog vno KWa ':^i(;oi; sivxu No[M^u3 Sv t8to kxXov v~dpyjiv ^id 

27 TYiv ivs^wcxv dvdyy.y]Vj on xx?,ov dv^ouitM to iiru; ilvxi- ^ihaxi yu- 

28 vxur, [j.^ £;)T« Xv(Tiv' 7\iXv(jXi dno ywxuiod i^n ^riTt/ yvvxlxx. 'Ex'j 
^s !ij yn^riii ^X ni^oc^Ts;' ;^ idv yoi^n h •nr^t^Oiv®", a}( rijAxeTe' d?uipiv 

29 (S'g 7J7 ax^x] s^saiv ol Toimoi' iy'2 Js y//w> cpii^oy.oit' t5to $i ^>3f./> 
d^sT^cpol, [oTi] >r(z;^oc avvs<;x7^i^evoi to Xoirtov eV/v, IS<?: £ 0/ 'sy^oir:; yj- 

30 VxlxxCi w; jM!9 sypvjsc t^Ji' ^ ol x'XxioiJjeCy w? /j^J^ x?iXiO'J]iC ic cl yxtpov 

31 Tfj-j wf ^»j y^xi^ovjii' ^ o< dyo^xi:^oy]£:) wg ^rj xxTsy^o-^is;' ^ olypx'Mvoi 

4 1 7W 3o6 E n I 2 T O A H Cap. vii. 

7a y.oa^M t8t«, cJ^ [^-n Harixy^p'^iizvo'.. 'uici^dyii yoi^ to ayjiim ts ^oV/xa 

32 T8T8. ©fAw tJ'f vij^y.Q diis^ips; ilvoLi. 'O a'yxy.(^ [xs^(-ij.vx lot tS Ku- 

33 ^la, woic d^zGii t2 ¥.vom' J's yxixnaxg [/.s^iixvd rd ts ;^ocr,a8, 'zd-wj: 

34 ix^lo-ti TJ5 yvvoiiyJ. Msftf^ir^i ;^ )5 yi'J'J?^ >^ 5^ "vroc^^sv©^. 'H dyotii^ 
[xs^ipd Td 78 Kv^i8, Tvoi n dyici ;^ crw/.^ix]/ j^ 'urviviAixjr yj §s yxynaoicroc. 

55 [■'■^^'l^vd 7d 7s y.o(7y,i^f 'uruc d^scr^/ tw dv^^i. Tsto ^s tn^og to v[ji,uv ocv- 
Twy aviA(ps^ov Asyu^' ^y^ Xvx (S^oyov vixlv iniSdX'j:, dxxd 7>t^q to £vayn- 

36 1,1,0V Kj £V7:^o(j£^^ov Toi Kv^iM aVe^faTrarcof. Ei §i rig dayYjfxovav iiii tyiv 
TnaoYitiQV avra voyJc^f^, idv ■^ v-Ks^iXky©^^ k^ htw^ oip«A« -yivsa-^xi' 

37 ^£Af/ tETo/f^'rco, 8;)^ dyxprdvei' yaiuiTuaxv. 'Oi ^s 'egriKSV k^poCioq h 71^ 
xoi^^i-x, fj.rj £yo)v dvdyxYiv, s^amay §£ 'iyn tsrs^l Ta /J'/a SsAj^jw^t©-', ^ 
t5to niKPiKzy iv rj? m^^ioi c.viS, 78 7Yi^^y ■7ny Iolv7h •mx^^eyov, mT^xg 

38 'uroif}. '"'firs >^ ixyoiiMn^uv, xx'kwg 'uroi^r S's jxy} InyxyK^w, K^aacrov 

'STOift'. ■ - 

39 Tvy)] oi^iTOii vcyM ip" oaoy y^oyov ^ dvrj^ ocvtyj;' idy $£ xoiyri^r) 

40 dv^o ixv7YiCi i'Kzv^i^a hiv w ^£A« yxyri^'rivxi' yovoy iy Kv^iu. Mx- 
m^iu)T£PX ^£ £<^Ly Idy stw y^'iyy], K(x\d tj^v iy^y yyuyriv' Jo;cw ^l ndyia 

VIII . riEPI J'i 7^y sl^uXo^vTCcVf o'iox[x£y on 'ujdy7£i; yyucriy £)(^oy.£y. ri /vw- 

2 aic (pvuioii n ^B dydi:}] oho^oya. El Si 71; Som £lS£VUi t/, aJ'sVco JJIi/ 

3 iyvtfiKS xx^xc S^ yyuvxi. El §£ 71; dyxnd 7ov ©soy, Out©- 'iyyx<^at 

4 vi: UV78. ITt^i tJJc /S^wcrsco? av twv e/J'wAoSutw)'', olSxyev on E^h s'lSw 

5 Aov s'y xoayo:, !ij cti aJ'w? ©£oc £7£^o;, £l yrj eff. Kai ya^ eke^ swri 
7'.£'yo(/.£yoi ^£oI, fn-fi £V i^xvK^ ens im t55? ;/~;' {m-K£^ em dsol ^oX~ 

6 Aoij >^ rJ^ioi 'SToT.Xoi') xaX' riyuy slg ©£o^, •7ux7Y}^, i^ 8 7d ZTdy7X, ^ 
■ ji/xf/f £iV xv7oy' iij £ig Kv^i®", 'lrio-8c X^i<roc, Si 8 7d zrdyTX, ^ ^^i^.-ig 

7 S:,' XVT8. 'AAA' 'dz iy Zudaiy ri yM^ic. Tiveg Ss 7ri avv^iria^ t8 f/J'a;A8 
£KS ^.P7ij wf £lSx}\o(jvioy h^fdJh ^ >2 (JvyiiSn<Ti5 auTwy, (?fVO£V^; fca^x, /v,o- 

7\vy£Jxi. Cap. viii. H' P O S K O P I N I O T 2 A'. 307 

8 Xwijoit, B^wjwa J's jj^uaj ^ vrapkw, rip ©sw* yrs yoio iolv (pxyufAsy,, 

II dahysc ovTog, olKo^oixrj^afiai slg to tx £/J'wAoflu](X ia^iav; Kca (xno}.fi- 

I 2 7X1 dcrhvoiv ol^£}^(poc im in a'j ymaa, ^i ov X^iTog dzi^avsv j Oinu 

(5s diAXPTxyovjes dg 7^g aJ'sA^af, j^ 7vz\o)i\zQ uvto^v t^v cvv/ih.ai]/ dah- 

13 vsaxv, bIq X^iToy uiAX^TCtvsjs. AioTts^ el /3^ai/>oa aKxv^xjJ^a rov d^i?^- 

(pov ja«, 8 iM\ (pxyu x^ex slg tov xmXj hx [jt^rj Toy x.h'Kpov ^a ckxi- 

^x?\faa. 

IX OTK fi|Wi aTTcroA©-; ty. slyii sAsuSs^o^ ; 'd/J 'jj^aSv Xaiq-ov roy Kj- 

^- ^lov Yji^m £!^:^XKx; y to 'i^yoy ]W8 v^ieiQ sVe £V Kv^m', Ei xX}.oig 4x si- 

p xnc<ro}.(^j dCKhx ys v[jAy £l(ii' ri yx^ <j(p^xylg tyic i[^Y,g xr.Q^Q7S]Q 

3 i^«^ sVs ty Ku^/w.. 'H fjW)5 d-KoXoyix toiq IjwI xvxH^iyacriy, avTi) ig-i 

4, 5 M^ 8;£ sX°i^^^ s^aaixy (pxyety ^ ■srif/i'; M)5 a^j 'tyPV-^'" ^^^^'^^'') xhx&r.-j 

yvvxixx 'ms^idcyav, uc ^ ol T^omoi xnoco?,oi, <^ ol d^sXi^o] ts K-oma, ;^ 

6 Kr;^«? ; '^H y.oy(^ iya it^ Bx^vx^xc in £X°l^^^ s^^aixv rs yr^ s^yd^ea- 

7 ^xi\ TiQ ?oxTiV£TXi l^ioig oi\jmioig 'ujots; Tig (pvTSVt^ a/xTTsAwra, i^ ix 
tS kx^ns xvTs sx ia^iet; ri Tig 'urcinxiytt 'UjOifj.yYiV^ ;^ Ix th yxXxx]^ 

8 Tnc Tffoipng ix la^'ui ; Mj^ Kd]x x'A^-j^TCoy raura AaAo; ; ''H bx^ k^ vo- 
9, iiog TXVTX As^if/; 'Ev y2o tw Muasxg vcfj^a yiy^xi^xi' Qv (^iiA'lcreiQ 

10 ^sv d}.o'2yTX. Mrj twv /Sowv ^/£A« tw ©ew; '^H Si.Yji^ug 'srciyTi^^g Xiyci ; 
A<' ^/ixa^ 5/^^ iy^x(pri, oti ii: sAtt/J*; ocpa'kei d^orpiwy uootpixv' ii^ 

1 1 dy^oxv, -Trig sAmJ'©-' auVs ii^vnyav-i li: ixnt^i. El y]i.Uig l^Jv tx ■vt'jSj- 
1^2 fAX^ixx £cr7:tiPX[jL£Vj [Aiyx il Yjixag vi.Axy TX axpy.ixx d£^iCG[My',- El d?S\oi 

Tijg i^aalxg vij/xy iJ.£T£x^a-rj, 3 y.x?.Xoy jiftf??; cc'AA' ^x-ix^Yj/jxai^x ty] 

i^aaix TX'jTYj' aAAa "JidvTX <;£yoiJi.zv, Xvx fA^ iyxon-YjV tivx ^'J:ix£y tcj 

1 3 mxfytT^ip 78 Xoi<;i, Q-oh. q'^jxIs en ol tx k^x hyx(^ou£yot ex th h^s fV3tt'(7/i/ ; 3o8 E n I 2 T O A H Cap. ix. 

14 rxr, OuTW Kj Kv^i(^ Mra^z tqIq to evxtyiXiov mrcn.fybs.Ts.sc'.v, h t5 

Tvoi, bTW "yhmai h lixoi" kcJKov -"yx^ ,iJ.oi ^.{aT^T^ov d'/co^ODiay^ ri to xoivyn- 

1 6 y.ci ps Tvfl: 7i; xbv:c(Jyi. 'Eav ycc^ BvocyfeT^K^ocixoiriy '^x %<ri ^jloC HOLvyridot.' 

17 dy(y,'yK;'] yixo ^xoi i-Kiy.ei\c<.r sixi M (mi ig-h, ioiy [xri £iicf'ycXt(^o)(AOii. El 
yx^ ix'j)v Tsro 'ur^xaau, /x<(t6ov '£)(u' it $£ umVy ohovoi/ixv 'ST^m^svixoLU 

18 Ti; bv [KQi hiv pa^oQ\ m £vx\''yz7\i^oiJi£V©^ d^unxvov vJjVw to svuf- 
yi'Kiov Ts Xi'/r«> sk TO [JjY} KXTxy^^YflXQ^Xi T)j i^8(xfa. [Mi iv TW svxfyi" 

20 'ujX^ovxq y.s^$yj70o' ;_^ iyBvoy-riV 70ig 'is^xioic ug 'isJa?©^, i><x 'kJa/sc 

2 I XEC^iicrOJ* Toii VTiO VOIMV U>C V'KO v6(A0V, 'wX TB? liTTO VQ\f.Qy XSpOna^" ToIq 

ixvofAois u; xvoiJ.C^j {y.rj wv uvo[k(^ Qeu, aAX' evvo[j.©-' X^«-w) Tva Aiea- 
22 J')^(7w dvoy.8;. 'E<yivo[j.Y)v rolg xa^eviaiv ug dahvyig, Yvx Ta; xahvas x£p- 
-23 J'j'jo-w. Tolf 'UTxai yiyovx Ta TjyxvTXj Tvx wxvtwc 7ivxc c&aw. Taro (Js 

24 'D'ciw (Jia TO ivxfysT^ioVi Xvx uvyxoimvoi xv7s yivo^xxi" Ovk otSxjs on 
ol ev ^x^.w T^exo'^^Ci tjtxvtbq (/.h T^iyja^iv, Big Ss ?,xy,€uv£^ to ^px^siovi 

25 2tw ^^sy^ijs tvx xxTxTixSriJi' IliJCf ^s dyoovi(^oy.sv(^, 'urxvjx ifxpX7£v- 
£7X1' ixavoi [ih Zv Xvx (p^x^7ov C£<poiVov "Kx^o^criv, yiixhq ^g x^^x^7oy. 

26 'E^^cO 70tVVV bTW 7^£-XU, UQ ^K d^flKa^' bTW WVXJBVU., UQ tX XE^X SsPOiV* 

27 'AAA' t;rra;7r/«!^w [xa to (7C?/Aa, ;^ (JaAc^yi-yw* [iriiii^g ci7<Koig xrio6t,xg^ xC- 
■ Tog x^cKi[x<^ yivo^^xi. 

X OT ^s'Aw J's v|uaf xyvociv^ d^£X(poi, 071 ol 'WX7£^£C riy,ccu •urxvis; vzo 

2 7riV V£(piMV mOtV, Ji^ "Urxvlsc ^IX tJJc ^X'kXa-CrnQ ^m'^^OVy )^ 7ffXV7£Q Big 7h 

3 MwcrJjy l^xixliaxvio iv tJj vstpsA)? >^ sv t^ dx'kdcrarii Xj 'Uixv7£q to ^Jto 

4 ^p'xixx .'njV£v^X7ixov 'idpxyov, Xj lirxvjss to auro -zirc/^is 7!7V£v^^X7LKoy bkiov" 
£T.ivov yx^ ix 'v:y£v^.X7ixriQ xxoT^a^mri; 'ut£7P'ac, 2] h zt£t^x i}v X^ig-cg, 

5 'AAA' ^k h 7o1q ':u'haQ(7iy av7ay sv^onnasv &£og' y.a7£g^'x^Yiaxv ya^ iv 

T>j Cap. X. n P O 2 K O P I N e I O T 2 A'. 309 

6 TYj ipril-^'^- TotvTC, Ss Tvnoi t^[au!V lymi^wcLV, s.Iq to [jt] iivcj r,'^ciQ hi- 

7 Su/zjiTa^ y-d/Mv, y.yMc y.dxirjoi i7:e^v[/.YiaoLV. M'jjJ'g ilotj^XoXdr^xi yivea^tf 
xa^u; rivi; avr^v' o:q ysy^oiTfjoii' 'Em^KJiv Moq (pocy^iv ^ •srif/v, ;^ 

9 enza-ov iv [xioi ny.s^x SLHoaiT^fic ■x}7^io(.h(;. J\\riU ixna^Ui^uy.sv tov K'j- 

I o piovj y.0i^'2c Hdi iivsQ CiVTUV Izc'i^oLcroLVi ii^ v7:o tcJv c(p2xv (xnwT^oyJo, Mj^os 

yof'/V(^s]s, m^'j^C xoii Tivsc DLVTm iycfyvaav, Jij dnaXovJo- vno ts cT^.o^^sv- 

I I TH. TuvTiX (Js sydnot rinoi cvviQaivov Ikc'ivoiq' iyooc(pr} ^£ '^^0; ysk- 

1 2 cr/av riy.uJVi s;; ^c 7« tcAj^ twv aluivc/jv y.oitrivTnasv. n<r£ ^omv i<;'ocvai, 

1 3 /iA£7:£ TW ji/t-^ -srsa^j. n^/^ao-jut; vjauc v:y. siAY}(psv el ixyi di/^^uzivo;' 'ung-oc 

14 aDv Tw 'UT^tpof.Qih'jii ^ T^v SK^aaiv, ih ^vvxa^oLi v[xx; iTtsvsfyJiV' A/ottsj, 

1 5 uyxTtriroi fta, <PcvyiJB dno triQ s.l^o)'ko7,xr^axQ. - '£1; <p^oviy.oi; As^w, ;?^i'- 

16 mis U/x/ic (P/^//r To THOT^^lOV TYlQ ivXoyilXQ 'u £vXcyH[Jt,eV, 'd)(l XOIVUVIX 

73 cCi^(xl(^ 78 X^ifH sV/; Tov czWov ov xXui^sv, iy^i HOIVUVIX 78 ao^[j.x- 
17 70S 78 X^/ra fV/y; "^Oxf sic a^T(^, sv ciJ/za o; 'syoXXoi iufASV ol yx^ 

l8 'uTXl^TSg SX 78 hoS DC^73 jW£T£}(0^/ej/. BAfTTfls TOV 'l(J^a^A ^«7<X ffX^XX' 

ig 8)() ol ia^iovjsc 7XQ dvaixc, xoimvol T8 dvaix^-Yi^ia ilci', T; h <pri[J!.i; 

20 oTi aowAoy, T/ £r;v; )? or; sidwAoOu/ov, t; fS"^v; ccAA or; ct wva 7X zHvYit 
^xiy.ovtois dvayXj a' ©£^. 8 di7\u J'e v[jixi; xoivkv^^q twv ^xiimvikv yivea- 

2 1 Sa<. OJ ouvao'Ss vorri^iov Ku^/a 'cr/v^/v, ;^ 'utotyj^lov ^xi[J.ovii^v' 'J h- 

2 2 ViXjSs TPXTli^YlQ Kv^l8 y.£T£)(&V, J^ T^Xnit^YjC ^Xiy.OVlUV. "^H 'STX^X(^Y}}^8[J,£V 

23 TOV Ki'^/ov; ]uj) la)(v^o7£^oi XV78 iay.sv; Hxvtx y.01 f^£ny, ^AA' 8 

24 "OT'XVTX cv[f.(p£^ei' Tisxndi y,oi s^sr^v, aAA'_ s Turavrx oixo^ofAfi. Mrs^^g 

25 TO la'JT8 (^rjTcVTW, aAAa to TS £7£^8'£XX^0C' UxV 70 iv lJiXX£?i?i&3 'CTU". 

26 A8^£vov IcfliSTS, /-t-jj^lv dvxx^lvoiijes $iix 7yiv auvei^i](Tiv' 78 yx^^ Kv^ih 7i 

27 7^, -^ TO 'crA)5^wjt/Ci5i ciUT^f. . E/ (Js Tie ^<xAf? Ujwoc^' Twv dnii^m) lij ^5A£7£ 
•sro^£i'£a9«<, ;Wav to 'criX^iXTifis^svov u/zrv ia^iijs, [j.Yj^h dyxx^my]£s ^id 3TO E n I 2 T O A H Cap.x. 

28 TY]V avv/i^no'iv- 'Exv ^e TIC ^'[^^v iwn^ TsTo d$(i!Xo^vjov ii^i' //>j h^i's}^, 
Jt iySi.vay rav [XYivvaaiioc, k^ t^v av)/H^-/}7ir ra yoc^ Kv^is n yr;, f^ to 

29 'mln^'jii/.ot. amri^. Xvvci^n^iv §s ^f^w s-/) t-^v gaura, aAAce Trjv th- hi- 

30 ^8. IvocTi y).^ )] IXi'ohotcc /x8 xpivijcii vno aX'Xri!; (jvvei^n<^£:c;; El [(J^e] 

31 iya X^f*?-^ l^^^X'^'y "^^ (3?\uo-(pYilJ<'^l^Oii uVf^ 2^ l^i) eu^/^x^zfa r Eixs ay gV- 

32 fl/t7?) siTS zuivsjsj sirs Ti ZTGifm, zroiylx els- io^av QsS zroifiTS^ 'Att^oo-^- 
3 3 %o7:oi- yivsah '2^ 'lah.Lcig y^ '^E7.Xifirn j^ ty] hy.'Krtiix ts ©ss* xx^'2g my 2 

TiJCivTCi "uraaTj- dssuxu:, [xn ^riToiv ro sixocutS avixips^ovj aT^Koi to Tm 
XI I TSToTOiay, Iva, au^^iat. Mip]jxi pg yivsa^e, mSwf xxyu: XpurS. 

1 EnAINfl ^£ Ujwaf, aJ£?i(po;, o"n 'SToivTot [xs [xsix^vYia^s, )^ xyMc "^xpi- 

3 oxxa vy.7v, tx^ 'ura^^ccreiQ xoiTs-xijs. GiXx o^e v^xxi; sl^smij on uxi^os 
dv^^oc r} Xi(px7.ri X^iTcg i<ri' X2(px?.ri §s yvmixog, dvrjf xs^pxXyj Ss 

4 X^KSj ©eaf. Uoic dvT]^ 'ur^oasvyoiJ.zvoc n iff^otpriT^Cm, xocjix XB(px'\ris 

5 '^'XJ^'^t }(OLTai<iyyvet rnv xs<pc(X^v ovts. Uxax Je •yvvrj zcr^oasvy^oixivn n 

U00(p)]TZVii7X d'/.XTaXX^.VTxlojl TYJ X£(px7^^^ XXTXlC'XyVci TriV KSCpa'XYjV iXV- 

6 Tri;' £V ydo eV; ^ to aura t^ l^vpY\y^ivr\. El yd^ s xxtxxxXut^JsJxi yv 
VT^i J^ xei^xa^W ' el ^b xlrry^^h yvvxixl to Xii^xa^xi >) ^v^da^xi, xxtxxx- 

7 ?,v7fl£(T^u. 'AvYj^ y.sv yd^ ix -o(p/i'Ka xxTXXxXvTfjsa^xi t^v xs(pxXr}Vf sl- 

8 x'2v ^1 §o^x ©£8 vTtdr/^t^v' yvvY] os ^o^x dv^^oQ hiV 8 yx^ iciv dvri^ 

9 ix yvvxixoc, d70\d yvvri sK dv^^oQ' ic^ yx^ a^ lx\ia^Yi dvri^' ^ix tw yv- 
10 vxux, «AA^ yvyrj ^td tov xv^^x, (A<(X tsto oipsi'het n yvvri i^^aixv 
T I fp(ftv fVi- TYis x£(pxMc, ^id T'dc dfyiTis-?'} FIAj^v bt£ dvTJ^- x^f^S yvvxi- 

1 2 xof, 8T£ yvvT] X'^'f '^ dv^^oc, iv Kv^iu' wazs^ yd^ y) yvvrj ix th dvo^oa 

1 3 STW K, dvrj^ $id Tiic yvvxixc;' tx ^e "mdvTX Ix ts, 05s. Ev ufxlv xv- 
To7c x^iVQcji" TS-^i-KQV hi yvvxlxx- dxxrxxd'kVKloy tZ @m u^oasvxs^^^xi; 

14 "^H B^i (ivTn h <pv(Tic MdcrXH vy,x?, oti dvri^ [xh idv xo[xXj dTi[xix xv^ 

15 TW fcr yvy'^ ^s sxv xoixdy ^6'^x xmri hiv, oti yi xo^yj a'vTi 'urs^i^oMii^ 

16 $e^olxi «Jt59. E< ^£ Tic ^oxfi <piXoyfiX<B^ smtf rj[xei^ toixvtyiv avvn^fixy 

8X tXOf'S^? ^^^ *' ixx7^Yi<^ixi T8 05H. 

TfcT5 Cap. xi. n P O 2 K P I N © I O r S A'. 5,1 1 

17 T8T0 0£ 'src^^af^jA^cyy ^z hcuvx^ otl hk £i( TO H^c'i'f^ovi dxx si; to 

1 9 dx'du <j'/J(Ji/.x\x iv I'l-uv vzx^yj-tV it^ [f-i^oQ t; •sr/rtuW ^ei yoi^ ;^ alaiij^i;. 

20 £v UjuTv iiva.1, Tvx ol iczi^oi (pxvi^ol ysyuvjxi h vpuv. Suvs^^^o^wsi^wv ay 
v^xv eVi TO aJro, 8;j 's^i Kv^ioixov JcVTrvov i^xyav' %y.xi^^ yx^ to TJiov 

22 ofiTtvov Zo^oAxy.€ocv^ iv T'2 (poiy^iV ii^ oq [j.h 'cr&tvS.y of ^1 ixi^vet. Mn 
yx^ ohixQ ^K £X^7s ih TO ia^iav )ij 'uriv^v, rj tyic lyM^YiaixQ ts ©fs zx- 
TX(p^ovaT£j ^ xoijxiiT'xyvsJe t^s [^^i '-X'^'''1<xCj 7< v[mv siTt'x; BTrxividu v[xxq 

23 Iv Tarw; ^K iTtxivu. 'Eyu yx^ •sra^J'AaS'oy aVo ra Ku^/», i^ Tsrxpi- 

24 (5'w;^<z L]wrv, Iti Kv^l(^ 'lr](7aj ev tti vvicfi n 'srup^^i^ojoy \7,x^sv x^tov, >^ 
£i)yjx^i<^r](jxc 'i.iCKXGZy k^ aire' Ax^sle, (pxyije' t^to fta fVi to crcc^xx to 

25 VKE^ VfAWV XXu^SVOy t5tO TiTOliiTS sIq T^V f/A'/JJ' XVX{AVy}<7iV. 'Q.aOiVTUS J^ 

70 vroT^^iov, y.ijx to ^^nvYjaxiy Xiyuv' TaTo to 'aTOTrj^iov, ri xxivn ^lOi- 
^XYj lov iv TW I//W xYiMxji' T3T0 OTo/ftTf, caxKic XV iJTivrilif sk Tijv iixrjV 

26 dvxfivYiaiv. 'OaxHic yx^ av ia^irili tov xotov t8tov, ^ to zroTri^iov tS- 

27 TO mvi^s, TOV dxvxjov TH Ku^/8 KXTxfysXXeJs xy^iQ S oiv £A3)7. '"■'nrf 0^ 
av faO/>3 TOV x^tov thtov, n 'uytvri to 'stotyjoiov Ta Kv^m xvx^m;^ svoyj^ 

28 ^V«i T8 au}[xx1oc -^ at/x^T©" th Ku^/a. Ao;^;jW«(^£TCtj J'e av9^w7r©- eau- 

29 TOV, ^ 8TCt!f s';^ T8 a^TB fV?<£TW, j^ 1/^ T3 'oyoTYi^iH 'aTivsTU' yx^ ia^ixv 
^ mvxv dvx^iuCi y.^i[ix ixuT^i iaYiet k^ "vriva^ y.n ^ixx^ivuv to auyoc ts 

30 KD^/a. A;^ t^to iv vim -cioA^.ot xahviii ^ ot^^u:<roi, z^ XQiywIxi Ixx" 
ji,32 vol. Va yxo 2XVTHQ ^i£X^ivoii£Vi ^x XV ixoivoyz^x' xoivoysyoi Jf, vno 

33 KvPin 'zrcc/Jsuo'atO'iZ, Tvx yn cDv tw xoayM xxtxx^i^^ixsv. ^'n^e, dh7.(poi 

34 ]wa, avvs^x^y.£Voi ek to (pxyciv, xXKri7^EQ ixU)(£ah, (sl Js t;$' 'nravx^ iv 
cXr^ iakhu) '(vx [Ar\ slg xoi^LX crvv£^)(Yii7^£, Tx J'^ >.oi7:Xf wf «j/ IaSwv 
d'iiPtTa^on/a/. 

xn r, : IlEPI Js Twv TtivivyxTiyMVf.- aJsAif 0?, H ^5Aw v]wa$' dyvoriv. oX^xle 

0T{ tOVJJ >;Tf, 'U:ooQ TX £I.Q'X7\IX TX X^P^VXy Wf X.V Yiyia^Sj ci7;xyoy£voi diO 

yvu^^ilj. a> 312 E n I 2 T O A H Cap. xiL 

4 j^ yJV/? ^vvotjoii shUv Kv^iov 'ligaay, f/ //^ s'y UvBviiocli uyiw, AixipBaeic 

5 J^E yxpi(7iJt.oi.tKV slai, to Jg (X'jto IlviviJ.x' K^ ^lOLi^iaHQ ^iixy.cvi!^y slat, it. o 

6 avrcc Kv^ioi' ;^ moLi^iasiQ eyg^y^/xMTWV siViv, o Js ccuVof eVf 0so^, o 
ivspyoov TOi TuravTOi Iv "sraaiV' 

j«£y yixp aix ts UvsviJ^OiJo; oidiPiai T^oyoQ ao(pi(x.Q, ocAAw J'g Aoyof 'yvmsu^, 

9 ;ccc7« TO zxJto nv£uf/.a' hssu Js 'sr/V/^j £V tw avm nvsu/zo]** aAAw Jg 

10 y(^Ci^iaixoPiOi i^jaaVcov, Iv tw «utw nv£u//a]r aAAw J's ivs^yriiActjx hvix- 

jaewv, aAAw J^^ lu^oipiqlfiu, aAA-w ^£ ^loix^iaeis 'utvsvijAtuv, Its^w J'I ylv^j 
■I I yT^aaai^v, aAAw (J'e £oy.nvacc yXudcrl^v. Davra (5'£ T«uTi« ivs^yfi to gy >^ 

TO auTo nv£LJ//a, ^ixip^v l^ix imi^oi ^'aScoj (S^'Aslau 

1 2 Ka6a;r£^ /a^ to cwf/.a £!/ i^i, ^ (/.sT^n h/et tsroT.T.u, zruvlot. §£ loL jwl- 
Xtj t8 crw/zaT©" T8 Ivof, 'ojo'X'Koi. ovT«, fv fV< craJjUa* 8tw ;^ o X^/rof. 

13 Kai yoi^ iv in YlvsviAuji y)[^^C "urunsi; sic h au^a. i€oi7fjia^ni-^sv, sirs 
'la^ouoi, gm '"''EAAjjVEf , giTS (JaAo;, etrs sXsv^s^oi' Kj -utuvtsc sIq h Uvsv- 

14 fta hortu^Yil'-^v- Ka< yot^ to aufxcc iz 'eciv h /x/a©", d?J.oi tJTo'K'Ka.. 

15 'Eaj/ erTTJj OTa^* '"''Otf ^k sliu yji^^ in il\n U Ta auii^oijO^' a -sra^^ 

16 TJdTO 8)c £f;y £;i: ts (J^^xtoi;. Kcci Ixv shn to S;' ''Oti in £l[j.1 o(p^xX- 

1 7 pf, 8^ £ifci i}i T8 (7W|!^o:7(^* 8 tzT^^ct T8T0 tx 'kiv iz TH auy.a}(^. El 

18 oAoy TO (7U[m oip^oChixo;, 'cra y\ ukoyi', si oXov dx-on, 'sra r^ ccnp^no-ic'. Nun 
§s ©soQ Uijo 7X /A£A)5, h hocTov ckvtZv sv tw auiy.cili, xa^Q ^^sXnarsy. 

19,20 E{ J'e ^v t« 'S7avT« fv iAS?\(^) Tijs TO auJ[AX , Nuv (J£ ZToXXoc [^h y,sMi 
2 1 h ^s crw//«. Ou ^vvoi\ai is o<p^x7iy.oc ehfiv tyj yji^i' X^£iXV era aK s^u. 

'2-2 Y] 'UTOf.TilV Y) y.S(pxXn TQIQ 'OTOUl' X^dxV l^/AWV BK SyW. 'AAAa THO'h'h^ii [AUX- 

23 Aov Ta ioxBvjx (Ji-sXy) ts au/Aotjos dakvks^x v-nx^yeiv, dmfmix ici' Kou 
oi ioxHiASV UTiiioTS^x sTvxi TH m^xlo^i T'^ToiQ Ti[xnv -ms^iacTOTS^xv ^S^l- 

24 Ti'Sff.tsV K^ Tct daxw°^oi %wy gwyYijJ^oavvnv 'srs^iaaojs^xv 'syH' tx Ss 

3 gva^x/if-'-om Cap. xii. n F O S K O P I N © I O Y 2 A'. 313, 

£va)(f>novo(. ri[AWf a X^f/av '^X^^' ^^"^ ° ©eoc a'JV£xe^ci<7B to a^^x, tw 
25 c-Vf^avr; 'siys^iaaoTi^oiv ^aj T/jUJjy,, iW jwrj rj a^icry-cc iv tw axyoiji, dx?,oi 

a8 K«i a$ jw,£y sOsJo 0eof Iv rjj IkkT^yiuiol 'st^utov aTroroAa?, J's'j-j^o 

•30 -nr^of jjxa/ ; f/.j^ ziToi'JJic ^i^uarnXoi; yn "^oivjsc wvixy^Cy y.rj -uyoivTSc xjx.- 
fii^iJi^sclx 'iy^aiv locyocTm ; (xn uroiiPiec yh^aaoLiQ "Kxy.icn ; yn "uyoivjsc ^i&p— 

XIII EAN ra'ig yX'joccrcti; rm ccvfl^wrrwv XaAw j^ twv d^fixuVi dyoinriv cJe 

2 jW)] f'x^'j ysyovoi yjxXxv; r'^wy, >? xvy.txXov d^.axdi^o)/' )^ iolv eyu irrpo- 

^acDLV T)]y wirn') ct-Vs 0^55 yi^i^xv^iv, dyoinnv J's //^ s^"*"? ^'^^'^ £'V'* 

3 K«i lav 4^&;rzi(rw TirdvTix, 7Ci vr^6.-oyov[V. ya, k^ idv TfTx^OL^M to o-£^« |t/tij 

4 tm xc(.v^ri(7!/C[/;C(i, dy.d'K'^v Si [j,yi iyjj), ai^sv oJ^sAfejWiX/. 'H dyxTry] [xxxpo-- 
^■j[j.':i,x^ri<;iii7X^' r, dyxnYj.B ^)i?>o? /^ dydnYi 8 iJTt^nrs^siiSTOii, s (pvai- 

5 'eT'Xi, 8x dyy/iyxvi^iy s l-fi7ii tx kvoiiK, s "urx^o^vvfjai, i. 7.c,yi^z{x\, 70 
6) 7 xxxov, y yxict-j inl' 7?, dSixix, avfyaiaa- Sc 7ri dXri^ax' "urdnx ^tya, 

8 'STCiVTX 2!Ti<rs(a'y ZTXVTX sXiTic^eiy 'STiXV7(X. i)r.oy.vjH,- 'H dydnri 'MsTtols Ix- 
zirfja. sirs Si '^^o^YiTaaiyxara^yYi^aovjo'.r ens y7,o:aaxi, 'urxtaoiilxi' 

9 £iT£ yvi^aii^y xx7X^yr!^)](jria.i. "Ex yJ^^; yd^ yivuaxoyjsv,.. i^ ix [xspsQ 

10 7iyoo(pri7tvoy£v' oTOcy S^ sX^ri to 7S?,^ov, tots to ix y/spsg xx7xpfr}^'ficr£Jxi. 

11 '^Ot£ YjiJ^nv vri'Ki(^r '1q vmi©-' ixdXbVj c^c vriZi(^ ^(paoviiv, u:q vriKi(^ 
1L2 £Xofi(^oyy})/' 076 oe yeyovx d^ric, xx7Yi^yY}XX 7X tb vj^Tr/a. BXiyroyEV ydp 

dp7i Si iaor^^a h xlnifyxji, tots. Ss TAT^oo-uirov ^ooq Tfr^oawKov x^7l 

4. ^-'- y;ywcr;^Cdv 314 E II I 2 T O A 11 Gap. xiv. 

13 yjyciVxw i)i }xi^HCi tots i*£ sni'yv^IxToy.xi *!aOcof j^ inByv^a^riv. Nuvi ^s 

XIV AIQKETE Tnv dydnnh ^n'hBre ^s m ^vsvy.otTiKx' [xoiXXov ^s tvx 
3 Qea' aJV)c 7^^ a>;a«, •STVsvy.oiJi ^£ Xa>i« y.v<^Yjsix> 'O (J^s 'sr^otpjjTSL'WV, 
-5 yAwcrij)^, liXUTcv oly.oooiJ,6^i' ^s 'ur^c(pr)Tsvo)Vi kya'kriaicf.v olxo^oySu Qb?m 

6 kMo'iCi ohio^oy.rty Aa^?j. Nvn ^s, dSe?^<polj iuv b?^^o) zj^oc v^xxq y'Km^ 
axic AaXiy, t/ V[Aoi; cJ^sAj^Vw, ioiv (x/i V(juv A«A)^crw yj sv a/ro/^^AtiiJ;.^, jg 

7 £V yvwcft^, >^ Iv 'OT^Q(pYiT^oi, YJ iv JiJizj^^; ^0[jMg T(X «ipy;)(a ij5wv»3v J/Jov- 
TiZ, e'lre aL>Aoc> £tT£ kM^x, idv ^lOt'^oXy^v toig (p^ofyoig [/.n ^u, Tzri^g 

•8 ynxalncrilod to aJAs/vCSi/ov yj to xi^oi^i(^oi/.svov', ^ ya^ iixv a^riXov (puvnv 

.9 ci'K-Ki'y^ ^y TiQ 'STU^aaKevccafloii slg tsro'Ksixov '■, Outw k^ v[/.^jc Jia t)^? 

yT^uacTYic £oiv //j^ Bvari^ov "Koyov Jcot?, -zu-w? yvxa^afloci to AaA8//£vov; 

JO fc7£afi£ ya^ t/; a£f<z AaAavTff. ToaauTa, £i tu;)^o/, ylyjj (puvuv i^iv h 

1 I xc(riJ.u:, Kj aJ'sv aurwv oiipuvov. ixv h y-n giJ'w tj^v S'jm[A.iv rrig ^wvJj?, eVo- 

I 2 pai Tw AaAavTi ^d^^cc^oQ' k^ AaAwv, s'y £//o{ (Sd^Sx^oC 8too ^ ujocf?^, 

f'TTfJ t,y]KiPixi eVs 'STHVyMTUVi TJT^OC T^V oho^O^YlV Trie SKKMaiCiQ lYjTfiTS 

13 Tva Tnspio-aiVYi'^z. Aioze^ AaAwv yAcccrcrj^, 'ur^oasv/ja^u Im Ois^(AY}- 

14 i'£i^>3. 'Eccv T'iXp 'si7^oa'£U}(&jjwa/ yT^'xaarii to -nrvfu^i^ f<a 'ur^oaivy/lxii 
J ^ Ss vsc y.B KKxpT^os hi' T/ 2v fV<; ttr^oafJ^o/zai tw iisv£vy.x]i, 'or^oa- 
16 £v^oy.xi $£ }Cj TW voi'' 4^aAw tw 'STV£{:>Ax1t, iJxxAw J's ;^ Tw voi''. 'Ett^/ iuv 

£VAcy{]aYiQ TW 'UTV£i(/.x^h ° oiva7:7\n^oov tov io-kov t8 l^iUTH) 'srwf l^w to 
ay (Z/a)iv im rri an £v'xoi^i^iix, inei^n u A£y«, ix oJ^£i av [A£V yx^ xxT^aQ 
I 8 £vyjj^Pi(^.HCi aAA' £T£^oc ^;i olxoooixHrxi. Evyx^n^ui tw ©f w /as, -srav- 
j-9 T&;v 17/wv f^^AAov 7Aw(7(7«/; AwAx;;" ^'aa' ev ixxT^riaU ^sAw 'crlvrg AoV^ff Cap xiv. n P O 2 K O P I N e I O T S A. 315 

^lol 78 vooc [A8 7.a7S'iT0ii, \'vcf. y^ aXkag KCf.iriyj\(j'x^ ri //u^;a; /.c^yj h 
20 y'k'^<JGr\. 'A^s7^(poi, [JLYJ 'STXioiu yivsa^s touq (pr.sciv' a.'hT^d ty) xoty.iy, vy}- 

22 sljuyJaovJaJ /viy, Xf-y^ Ku^/©-*. "'Hrs at yT^xaaat ac crniieiov el(Tiv, a 
70?; •crir£i.''3criv, aAXcc 70'/; dni^oic ri §e 'Z-^o!pY}jaoc, 8 xoIq 0,7:11^01;) aTO.v. 

2'^ tolg GTirsi'BiJ/y. 'Eav bv cuvsaS^ j] ix/Joiaix 0?:/} iru to kvto, ;^ Wii^vTSC 
yXiauaai; "KoLhuaiv^ d<;b^.^tj^(jL ^l l^ixrxi n Uni^oi, ^k 1^^<tiv on y.OiL~ 

24 vsa^s; 'E^.v Ss T!ya.vT5; 'nroo<py]T£V'X(;iv, uasT^^n ^s 71; oczi^©-", >) i§iO)77}c^ 

25 I'Xi'yyJlai v::o zrdvTUVy dvccx^ivflai C~o TsdvTii^v' ^ arw 7a XPVTfjx tm 

Tw ©£w, oinxfysT^Xwv on Geo; ovra; sv vy.7v hi. 

^i^otx^^ '^X^^ i y'^^^'^o-^v eyei; d7:oKoc7^vT^iv sy^a; l^n'^vaixv 'iyet'-, 'unx.vlcK. 

27 'UT^oQ oixo^oix^v ysvea^W sirs yT^uacryj ric AaAa' xoijx J'uo, J] 70 -crA^rov 

28 7^r/;, <^ dva i/.i^(^' K^ etc ^is^iiYiviviro:. 'E«v J's f<j) ^^ ^ii^[j.'/}vevTr)Ci 

29 ffiyuTU iv iXK>.Yi(jtx' £UVt2 J'I A«A«7W ;^ 7W ©£w. n^o(py]roii J'g J*uo i) 

30 T^as AaAr/7&;«rav, ;^ 0/ aAAo/ ^lOiX^ivsTioaotv. 'Eav (J'g aAAco a7ro;^aAi*(p9^ 

31 xa^'onsv'jjj 'sy^o.r©-' aiyuTW. Avvxa^s ya^ ^ad' hx uxvts; 'U7^o<prr 

32 7£Ur/y, ivix munsc ixxv^xmai, ^ ztxvtsc "urx^xxxTMvrxi' -^ 'nrviv^AOtix 

33 'ar^o<pY]-:/:v Zu^ocp-fiTXic vnoTxuffsjxi, (a ^a^ eV'v xxxtxtxjixc 0£o;, 

34 aAA' sIo^VT];) uc £y '!:^X(jX.iq tx7s £XK7.YicnaiQ tocv dyim. Al yvvxixsg 
i5]Mwy £y Talc sxxT^rjiTixic aiyXTuaxV b yx^ sziTST^XTfjxi SiVTX^c A«Ac?j^ 

35 aAA' v7:oTucra£crl^xii xx^u; j^ yoki(^ Tlya. Ei Js 7^ |!,{(x9//v ^fAacr/y, 1)/ 
ol'^w 7a$ iWa; xv^^xg izs^UTXTo^axv alay^ov yx^ hi yvvxiBv h ixxT^n]' 

36 crfa AaA«y. '^H aV ^V'*^^ ° Xoy^ 78 0£8 e^j^aSsv; >) slg ^(xxq iaovhc 

37 xxiwiYifyiv'-, 'EX iiQ ^oK&i 'UT^o(pYiT^Q sivxi Tj TirvsviJixjixoi;, i7:iyiva7XS7(/i ^ 

38 ysx0'^ v^HVj 071 78 Kv^ia £(V?y ivToMi' El ii 7ig xymi, uyvoiiTCth 

5 Hff, 31 6 Eni2TOAH Gap. XV. 

XV i'NOPIZn ^s vyAV, acJsAt^ci, to svxPysXiov d ivr^yh'KKnxii'^y v^nvy 

2 ^ TffxccT^Ci^flSf iv S ^ sVjjmlsj ^i' 8 J^ ao}(^eak, rivi A05/W £vr,yfs>^ia-(xy.Yiv 

3' -J/.uv s/ xdTi-x^iJB^ sHJoc si ^rj dy^ inKsvjcijs. Uot^s^^KU yx^ v^iv iv 

4 furpdroiQ ic^ 'OTOioeXa.^ov, oti X^i<ro; dni^xvsv vns^ rwv ajj-oc^nctiv yj^wVi 

xoijoi Txg y^u(pol(' iij 071 sVacpj], ic^ on iy^yspjoti t^ t^ityi iq[j(,£^ocj y.di\x 

5, 6 7aQ y^x(p<xi' Kj on ioip^ri K??^5, mx ioIq ^x^s/.x' £7r«7« W(p9j) sVavw 

'sysvTXXoaioic xh7^(polQ £(p«7ra^, 1^ wi/ ol 'so-A^b^ i^h^aaiv euc x^ti, rmg 

7 (3s ^ ixoi[iri^Y}<Jxv. ''ETteijx lc<p^Yi "iff.m^cc' shx To7^-x7:o?6?\oic tsTxa-iv* 

8> 9 '^Eayxlov ^s •srayTwv, u^Ks^a tw £;c7^WjW«7i, wipflji xx^oi, 'E^w ya^ f/^t 

l\xy}<;oQ Tuv xt^o^oXuv, 05 bx sl(u Imvoc xxT^Sa^xi XTto^oX©^, ^lori 

10 i^iu^oi TJ7V ix)l>^Y}<7lXV TH 0£8. Xx^lTi ^S &SS S.1^1 £1^1' ^ J) X'^'^'f^^ 

a'jTs )i £/V £/jO£j 8 ;^£V)^ f^^i/'/fSj^j aAA(Z wspidaoii^ov xmuiv 'mxvrm ho- 

ri •Kixux' iy. iya Je, aAA' )j X'^f'' '"^ ®^^ ^ ^'^^ ^'f°^' ^''^^ ^^ ^V'^^ ^''^^ 

12 ix^ivoi, aTW xy]^va<7oi/.£y, Xj Stuc iirK^svaxls. El ^s X^/fo; xi^^vaailxi 

oTi ix vzx^o:v lyiys^xi, 'urv:; ?,ey8ai tivsc £v v[/iv, on dvx^xuig vzx^^v 

i3»H HX %<^iv'. El §£ xvx<;xaK v£X^'2v 8X £OV, aJ'e^ X^i^oc £yr,y£^TXi' (d (Je 

X^iTog ^x lyrife^xi, X£Vov x^x to xfj^vfiJLX yi[^uv,x£v^ §e- i^ >1 wiV/f- v^m/> 

^■5 EvpicrxoyMx Js ^ \li£v^oixx^TV^£C Ta 0S8*^- or; l^t.a^'vv^ricxixzv xocjx- tS 

©£a oTt y/^f?^£ 7oy Xfii<rcv' h bx rjyii^£Vy siVrf^ ix^x V£X^o\.''6X ly&i^ov- 

16,17 Tai. E; yx.^ vix^ol 8X iyii^ovjxir ^£ X^k'oq- lyiye^cu'- El ^£ Xpi^o^. sx 

18 iyr^ys^xi, ^xrxix y) 'n^Ui; v^ko^v' sn ics iv ixIq xix-x^ixk v^v'x^x ^/ 

19 ol xoiiAYiUvT£g iv X^;rwj XTTi^Xovjo. El iv 7Y] ^a^ txvt^ riXnixoT£c i<7[j(.£v 

20 iv Xpi^a ^ovov, ixseiVOTS^oi iJTXVTm avS^wTTJcv. iuiA£v.) Nuw ^s X^ig-og 
31 iyfiyipjxi £x-V£X^tioVi d7:x^)(Yi 7c^y X£Xoiy.'^iJ.h{^v iyivijo, ['ETrfiS'r] yx^-^t 
12 dv^pana o dxvx7(^, ^ J/' ai/9^w7ra dvx^xciQ vsx^m' m-K£^ yx^ iv tw 

'A^df. 'ujxvTti; dno^vnaxisaiVy^TU ;^ iv tw X^/rw "^x-vTsg ^KonoiriHo-oP;xi^ ■ 

''Exx<;^- Cap. XV. II P O 2 K O P I N e I O T 2 A'. 317 

23 '''£;^«c(§^ ^l iv Tw l^'u TayfAOiji' oitOL^-)(Y\ 1\^i<;oq, %-Kaix ol ra X^/ra, iv 

it^ 'UTxr^i' oTOiV mTX^yricrY) 'uroiaxv doyr^v it^ rssuaxv i^aaiuv ^ avvoL[xiv' 

25 J'« yoi^ avTov (2x(7i}^ivavt olx^i; S h 3jj 'cjhix; t«5 ^X^^^Q ^^^ ^^C 

26,27 'uro^xc av78. '^?^a-)(0(]oQ ix^^°C xxix^yekai dho(,7(^. Uxnx yx^ 

vnsTX^sv vno tbc 'cto^xq auVa. ''■'Orav ^s iinr] cti 'uruvrx woTiixxlxi} 

28 (J)5aov 071 ikjo; 73 vT:o7a^xv\oQ uvtu 7x ■sravTa" crav Js uVoTayJj 0(.v7M 
7cl udna, TOTS j^ xmoQ vioq vT:o7xyriCri\xi tw v7C07ix^xvli xvicc 7a 

29 TiTCivjXf Xvx Yj Qso; 7oi 'urx'vlx iv 'urxcriv.) 'Ent-i 71 'UJOiia^GfJ ol (Sxifli- 
(^oiASVoi vns^ 7UV vsx^ocv, si o?,ioc VEJi^cl i-A ty/i^oP^xh 71 ;^ ^xi^i^ovixi 

30.31 vTch 7'2v vsx^Zv; 71 ^ hy-^iC xn'^vvsvo[jiSV zrxaxv cc^av; KaS' rti^e^xv aVoQ- 
vmy'(^i yy} ti^v v[/.£7£^xv xxv-xj^oriv, riv fj^w iv X^/rw 'Irto-Q tw Kv^tu Yiy.xV' 

32 Ei Hxjx xv^^anov i^Y]^^oy.x-xria-x iv 'E<pi(TU, 71 [mi 70 o(pO<.ci; it. vsK^ot hk 

33 ly^povlxi, ^dy^lJiV K^mo:iJi.£v' xv^iov yx^ x-KohwKoixzv. Mn ^>^xvxah' 

^^^£ip8aiV )%) Xf»:O"0' 01117.1X1 KXXXl- 

34 'Exv{]T]^x\i §iKxio\:, Kj fAYJ xiix^7xvfli' uymaixv yx^ ©sS 7ivs; ex^ci* 
Tixpoc sv7po7:riv v[juv T^eyu. 

35 'AAA' i^ei t;V JJoog iy/i^ovjxi ol vsx^oi; 'onoia J'g a'Ji[JLX7i s^-x^ovjxi't 
s'^'Sl ' Aip^oV) av (TKa^eiC, s Cwo7roi«T«;, ixv y.y) xt^o^xvy)' ic^ anei^acj a to 

cTfcJ/xa TO ysvYiaofASVov an^^^c;^ xX'A% yvpov xoxxov, si 7vy^ci, cr;ra, n 7i~ 

38 yof 7^j; Xoi7:uy ^s ©sec XV7U h^xai awy.x y.x^.t^c i^SsAj^^f, ^ karw t&Jv 

39 a-7Csp[AX7XV 70 t^iov crwjwjc. Ou "zs-acJiX C7a^?, >3 cjutj^ ca^l* aAA{X aAAii 
y.h [c-ix^^] (XvO^wTTwy, aAA)] el's adp^ ;^7^vccv, aAAjj J's fx^uwv, aAA'/j J's 

40j4I zfl'/jVU^V. K«f CU-^iUJx i^KH^XVlX, K^ CV>lXx\x iz',yHX' XXX' S7S^X [ih h 

Twv iniSPXVi'j)V ^ozx, hs^x ^s ri toov sniy/iuV aAAi^ iJc|a jgA/a, «, aAA)5 

oo5« asT^rjVY}?, j^ aAA>] (J'o^<:)C x^e^m' d<^ri^ yx^ ixVsif©" ^ix<p£^tt, iv ^c^ri» 

42' OuTW ;^ '(^ xvx<rxatc Tiav V£;^^wi/* Gi:tips\xi iv (pOo^z, iyeips\xi iv dcp^x^- 

43 a/ix' G-Ka^s\xi iv d7i[Xix, iyct^fiXi iv oo^X CTi^^fiXi iv d-G^vet'/.j iya~ 

4 M p^CLi 3i8 £ n I 2 T O A H Cap. xv. 

45 fV< <7w//.<z ■CiifivyjKov, ;^ eV/ crw]W<?: 'urvivi/.oijuov. Outco i^ yiy^otTfjoii' 'Eyi- 

46 -sirvsu/Aa ^woTTOiSv* kAA' 8 -jir^aiTov to 'OTV2V[xo(.Tmv, dXha, to ^vx^txovj 

47 £7r«]« TO 'STVBV[/,o!.TizoV' 'O 'St^xt'^ ocv^^u7:<^ h yrjc, yoUoi,' cTguTS- 

48 POQ ay^^wTT©^, Kj^i©^ s^ a^^vs. Oi(^ youo^'i roiSTOi ;^ oi youoi' 

49 -^ oi(^ s'KB^uvi©^) roi^TOi ^ ol sTtsd^vioi' j^ iiaSojf i<po^s(7aiJ!.BV TYJy si- 

50 Taro J'g (priiii, d^s'Aipol, oti ad^^ i^ al^a (SuaiXaoiv ©£« KM°ovoif.riaui 
51a ^vyixv}oit, aJs }5 (pSo^cj t-zjv d(p^Oi^7iocv H7\ri^o)joy.ei. 'iJa, y.v<rri^io]/ v^juv 

52 ?^£yco* riiXVTSS' jw-sv 8 ;^o//^y30>3aojM£9(X' 'muvjsc ^s aXXayYiaoiAs^a,' iv (xto- 
jww, Iv ^'iTT^ o(p^oi.'h[f.8, iv TTi i(sy6.Tn aikkKiyW aaTjcidet yoc^t k^ ol vbk^oI 

53 iysp^no'ovjxi c(.<p^x^Qi, ^ hy^^'C dxy^ccfriacixs^o:. A^ yd^ to (p^x^Tov r8ro 
-54 iy^vaua^j d(p^x^aioiv, Kj to 3'v)i/ov t5to iv^vaoia^xi d^xvudiixv. '''Orav 

^£ TO (p^Ul^TOV T8T0 iv^vaYlTXl d(p^!X.^(nDlV) ^ TO dvYilh 78T0 iv^vaYjTXi 

d^avoicriav, tots ysvYiaijoii T.oy©-' ysy^x^iiizv©^' Koltsuo^yi 3d~ 
5 5 vsi7'^ SIC vIk(^. nS (78) ddvul^i TO xsvT^ov ; Us (78, d^Y], TO m©-' ; 

56 To J'g xsi'T^ov T8 ^i^mVy, ^j d[m^rtoi.' h (Js ^um[xn; Tns dy^x^TfoiCi vo- 

57 /-05C* TW ^£ 0£W }(a'^!? TW (J^iJ'oVTi )9]WrV TO vh©^ did 78 Kv^i8 Yiy.^v 

5 8 'i>jo'8 X^;ry. '''HrSj d^sX(po'i y.8 dyair-^oi, sd^ouoi yivsa^s, dixejocm^ioi, 
TKTsptaasvoiijsc sv tw 'f^/w ts Ku^/a '[^rdnojs, sl§07sg 071 Hon©' vj^ui; 
8K 's<ri xsvoQ iv Ku^iW. 
XVI riEPI ^£ 7r,; "Koyic/.Q 7y\Q slg 78C dyi8s, uaits^ Mtch^ql 7CU-; iuT^WiOiic 

2 T^f TuM7ixCi 87W ^ viJi.Sc 'UToiYiaxls. Kojd [xioiv ffx€SdTXV sm<^(^ 
vyav 'Gsxp iciV7^ T/OsTW, dricrav^((^av, o,7i dv svodaTOiL' hex. [/.n ctocv 

3 sXOw, TOTS Aoyioii yivavjxi. '''O701V ds 'sra^oiysvocixai, fe? sdv domydurils, 
Si ini<ro7MV 787KQ 'srs/xvpw dr:svsfKav tyjV yd^iv v[au)V slg 'l£P8<Jx7\riiA. 

4, 5 *E«y ^e n d^iov 78 m^As 'mo^zvsQ^oi.h c^Dv simI 'Uio^svaovlcii. 'ET^svaoyMi Cap. xvi. nP02 KOPIN0IOT2 A'. 319 

Js "zzr^oc ^'[^olc orxv Msixsaonoiv JisA^w* {MotHB^oviav yx^ ^is^x'^fjixi') 

7 Ttsy^YjTS 8 eo(V 'UTo^sv'xy.xi. Ov ^£?iw yxo vyxQ a.^11 h 'sr^^oJw U&t)>' 

iX7ri(^a ^£ y^^ovov Tivci £7:iy.^vxi -sr^oj vyoi;, Ixv Kv^i©^ hiT^szYj. 

8, 9 'Ett/^svco ^£ iv ^E(p£a(t> sue tJ)? 'uysvTrjKO(rrj;' dv^x yx^ y.01 dvei^ys ys- 

10 'Eccv si £A0/1 Tz/xcfls©", ^Xi-Kils 'ivx oi<poQ'£^ yivYiTXi -vT^o; vyxQ' ro 

1 1 yx^ spfov Kv^ia s^yxt^ejxi. i; >^ ^y^"^- Mn tic av avTov i^B^evYjcri' 'sr^o- 
7r£jMi};a7- S^ xvTov iv sl^Yjvri, Xvx f?i9>7 ijT^cz ys' iK^sy^oyxi yx^ xvtov [xs- 

12 Ta Tuv ot(^e>^(poJv. ITe^i Ss 'AttoAAw 78 dSiX(ps, 'molJ^oi 'mx^ey.xXscrx av^ 

70V TvX 'hM 'ST^DC Vyx; yijcc 70)V (xJsA^pC^V ^ 'UJXVTU; HZ riV d£}iY}y,X Tvx 

13 yvy £?\.^y}' £?.svj£]xi Ss otxv svr.xi^ria-/]. T^riyo^eiTS, ^rixsTS iv rri tnk^, 

14 dvS^i(^£a^s, y^XTXiBa^i' ztxvtx vym iv xyxr^y] yivia-^x. 

15 Ux^xxxTkI^ J'g vfxxCi dh'X(poi^ {oiSxts. rj^v oUixv XT£(pxvXf on igh 

16 diix^yj] TYi? 'A)((X{<zf, K^ £Iq Sixxovixv 7o7c xyioiQ £Tx'^xv ixvT'di') Xvx K^ 
vyaQ vKorxaari^^e toIq TOi'droig, j^ 'urxvu ru crvvs^ysvTi sc^ hozio'^vti. 

17 Xa/^w §£ iKL Trj vrx^aaix I.T£(pxvx Zj '^^^avxTd ^ 'Ap^aws, 'in to vyiv 

1 8 v^i^Yiyx Sxoi div£7i:'hY]^(jjaxv' uv£7txv(TXv yxo to iyh zr^fsvyx i^ to vym' ' 

1 9 ■ imyivmKiJs Sv Tsg toi^thi;. 'A<j7tx(^o)i]xi vyxQ at iuMiiXi tyi^ ^ halxi^' 

20 d^'Kxlovlxi vyxc iv Kv^ia 'uroT^Xx "AkvT^xc )^ Il^iaxtXXXf avv ta xxf oUov 
avTuv iuT^naix' xajcoct^ovlxi vyxg 01 xh7.^o) zuxvts;. 'Aairdo-xa^s: u?.- 
XriKaQ iv (piT^riyxii xym. 

21, 2z 'O xaTtxjfA©-' TYi iyri y/t^i HxvTvH. E; tiq h (piXei tov Kv^iov 'Jj^-jsv 

23 Xoi<;-ov, nro) dvx^syx^ yoi^xv x^x. 'H X'^'f'5' ''^ Kyfi« *h]7B X^/rs ftefi' 

24 vym. 'H dyxnr] ya yfid 'urxvrm vyav ev X^/rw ^h](7s. \\lrriv. 

[n^c^ Ko^iv^inQ 'ST^UTY) iy^x(pri dixo cI'^Awttcov Six '2.T£<pxvx, ^ $y^- 
T3VX7ii, ;^ 'AyxiKbf ;^ T/^/cSes. ^Ev ^iXj^ig wo.] 

HAYAOT 
[ 3^0 ] nAYAOT TOT AnoSTOAOT H HPOS KOPIN0IOT2 
Eni2T0AH AETTEPA. 

ATA02 aVoVoA©" 'h)as X^/ra ^lol dsT^nfJ^oirfB^ 0£8, Kj T/fto- 

@£s 'sra.r^o; rii-Aoiv, ^ Kvpis 'irias X^igS. 
4 oiy^t^[j/2v, }Cj 0£o; 'sida-t]^ 'uraoocxT^Yiasui, o 'UT(xpoi%a.7^uv ri[.iOig im 'nrdcYi 

6 % '^ 'Sfcx.pd.Ky^W^Q ^i[j.^v. ¥Jt£ ^2 dxi'ooi/.e^x, vns^ tyj; v^m 'srx^oiH'hYiae'ji;, 
^ crujYipiXi, 7Yii ivs^fsi/crr]; iv moy,ovyj twv aurcov 'sra9ji/:taTwv wv ^ njAtiQ 
udayoi^V (;^ r; £?v7ri; ^^cov ^£hxi7. vzip vjmv') sirs 'wa^aKoiXsiMQix, 

7 u7r£P T^5 Ujawv UTD(.^ci'/k\(j£<jiQ ii^ auTYj^iu;' sl^oisg on uans^ Koivuvoi sVs 

8 tZv TjraSjjjUaTWV, arw ;^ t?^; 'UjOi^oLK7,ricf£'x<;. Cv yd^ ^sAo^sv u^wa? ay- 
voftfy, d^£?^(po1, vn}^ iyi; dxi^i^Q -^^oov im yvjoihivY^Q riy.7v iv tyj Aaix, 
oTi xcK.^" v7:£p^oXyiv iSx^{]^rjix£v ms^ ^vva^iv, c^Vs i^oizo^n^nvoii Yiy.ds ftj xa 

9 ^?5'/ aAAa Kurof £V hoiVTots to d-Kox^ii^x ra ^jcvira iaxfl^^^^^i '^^'^ {-^^ 

10 'S7£7roiOoT£$ Wja£y f^p' iocvjold dxx" im rw ©eco t5 lyn^ovli 78; V£k^8;' bV 
l;i TYiXiHSTB 3xvd73 sp^vaoijo Yi^d^i K^ ^vfiai' £.'; ov YihT:imiJ.£V on k, £t; 

1 1 ^Caijocr cvvvTi^pydyTUi/ ;^ uf^o^v utj^ YifAuv 7^ ^£W(h *^^ ^-"^ 'u:o\'kuiV 
-ST^oauiTixv 70 £i; )]^aa? yj.mif.cx. ^id zroXXuv £uj^a:^;TJl'5)5 t7r£,5 Yjy/^v. 

12 'H y^;0 mvyjiiiQ TiiJ.oJv avTY} iri, T() jxocotv^iov rriQ avv£i^'j£t^Q {y^xyy 
ct; £j/ (XttAotjjt; ;^ £l7^imvax ©£3, ha: £v acipi^c aa^aixrj, ocXX' in yj.^'ili 

13 0£8 dv£?^d(pYijj,£v ij 7w KC(7[j.w, 'Uf£^i(jao7smc ^£ 'UT^og v<j.d;. Ov yd^ 

I «AA;£ Cap. i. nPOS KOPIN01OT2 B'. . 321 

p^J3|W« vyMV i{T[ji.sv, xsi^dirsio j^ v[X^c ^^/^'^V) h rj^ Vl^^^^ ^^ Kv^i8 'ij^cra. 

15 Kai rauTj? tJj ■vsi-Koi^riaei i^nT^oiXny 'sy^oc v^cIq Ix^av 'Z'^qts^ov, hoc ^su- 

16 Ts^oiv X'^i^^ '^X''^^' ^ ^^' ^V^^ ^i^'k^civ sk M(XX£^ona.i'i Kj tzo-Xiv uno Mx- 
xs^ovioic i?s^av '^^os viAoici -^ u^' v(auv 'UT^o7:£[x(p^y]voii s.Iq iyi^ 'Ib^iXioiv- 

17 TSto av ^■dXsvoix£v(^f y.n n a^x t^ i?^oi(p^i<x, ix^wdy.riv, n oc /SaAeuo- 

18 i^oii, Kocjoi aoL^xx ^^XsvcycKi, \vx n 'CTX^ IfJLoi TO vxl vxij >^ TO a a^; n<- 

19 re? ^s Qs}^, on Aoy©-" rijiav OT^of Vjw,«f a^ iyivijo vou Zj a. 'O 

20 Aaava j^ T///(c9fa, s;^ s'/ivsjo voti tCj a, aXXa ya< ev auiw ysyovsv. ^QaoLt 
yap sirufysXioii 0£a, e'y auxw to va?, ,^ iv aurw to ^jt'j^v, tw 0£w -cr^off 

21 J'oH^i' (J*' vy^v. 'O J'e ^i^xilcv riyoi; avv vix7v sic X^ig'ov, i^ X^{i<70ii )5fc5f, 

70UC aocp^ioci; riym. 
II 23 'E^co (Je [jApTV^ix, 70V Gsov l-KixaX^yxi skI t^v sy.riv i];'j}(>]y, of/ ^;/- 

24 ^0[J.iV(^ U|UCOV, a/^ETi ^ASo!/ s/f Ko^ivOoV. OU)^ OT/ XU^lSVOySV VyZv TYjC 

I, 2 "Expivx ^= ifxavTw raro, to /xr) 'uid\iv zK^etv iv XvKrj "m^og vj^dg. El ydo 
£yw AuTTw ;5//af, j^ t/; env £v(p^ixivav fts, f/ jw^ AuTrajWSv©^ g^ e^ua; 

3 Ka< ty^tx.'^x vylv tSto auxo, tva |M^ eAdwv Aur/jv e^^w a't^' wv f(^f/ />ts 
j^«;^«v* OTSTTOiSco? gVi 'srdvTac vyug, on ri eyri X'^-°^^ 'U^dvim v(auv it;iv. 

4 '¥^y. yx^ 7tTo7JKr\; 3Au];£Wf j^ crLivo;;^>5; xx^^ixc Xy^x'^x Ci/iv ^id ':soXKm 
h.KoCm', -dy^ '(vx AfTDjflijTf, aAAa t/jv dydi^fiV "vx yvme rjv !;)(&; 'urs^tuao- 

5 E( Jg Tij AeA'j:r/5A:£V, a'^: Ijwl AfAuTD^Arsy, ix'AA' «Vo /-tf^ac, tW |a>5 sVf- 

6 o;£p 'HTxvTx; vyd;. "ixxvov tw To;aTw y\ hSliyix OivTYj n vno twj/ -srAffo- 

7 vccj/" wfg Ttvxvnov y.^AAov vp;j?; );;;a^i'i7ip;jr9iX;j j^ ■v^x^xxxXiaxi, yrjzu; t>j 

4 N tJTl^L^aOTi^X 322 E n I 2 T O A il Gap. ii. 

to £{V '^dnx vnnxooi hi. "^n $i ti "^x^i^ea^s, k^ iy/)' j^ yoip ly^ ii ti 
1 1 xzyu^KTiJ.OLii w x£)(^a^ia^cii) J";' ujwaf, fv -n-^oo-wTrw X^ffs, IW ixrj •m'KioviHr 

I 2 'EA^wv Jg f/^ T^v T^waJa 5/V TO ivof.lyi'hiov tb X^/rs, ^ du^oic y.oi 

1 3 dv£(iifiAivric iv Ku^;w, a;^ 'sa-x/jm dvscriv tw 'crvsujwaTi' jm8, tw jmji evpav i^i 
TiTov 70V dh'kcpQV [^3' dxxoi uzoTci^ci^£v(^ avTo7c, £^>2A9ov £iV Moixs- 

14 ioviav. Tw (J'g 0£w x,'^^'^ Tw TffdvTOTS d^i(X[x€svovji YJiAUC £V Tw X^/rw, 
i_5 ;^ T)5v oa^'/jV T^c 9^vc«;(7£Wf uotb cpccve^avri $i rj^uv h "UTan) roTiu, oti 

X^/ra fuwJ/a £a(xev tw ©ew Iv to;V cw^oiKiVoi; ^ iv tqiq CKZo7\Xv[Jievoig' 

I 6 off jMfv, cVjajQ doivdj^ ik ^dvotjoy' oTc ^h "'^/^^ ^^^iC ^k f^wrj'v ;^ w^oc 

17 Ti>:LTa t/,j /;(«i;oc> (Ov yd^ say-eVi ui; ol otoAAoj, xaTtriXevoyJsc tcv Ac- 

^ov T8 ©sa, aAA* wf i^ ilT^iK^ivaot.;^ dX7i ac ix ©en, xotjsvuniov ts ©ea, 

III I fv X^i^M AaAajwsi/. 'A^yoixi^x ijidxiv Iolvt^; avvi^dveiv; a jmjj XC^^°~ 

2 jt'.ey, wf t;v£;, cruri:^T/;^wv Itt/s-oAwv -cr^oV i^/^i??? ^ £^ Ujwwv o-ur«T/;fwv; 'H 
ini^oXri ri[jf,'2v viAtig iirsy iyfsy^ci[ji.[ji,£vri iv touc hcl^^iohq riy-m, yivu^axa- 

3 iiivYi K^ dvocytvuaxofjt.ByYi mo 'UTdvTwv d'A^o^TtuV (poLve^By-syoi oti hs £7r;- 
f oA)9 X^/ra .^ixxQVYt^^iaoi u(p' )9/l<wv, eyfe^yocixf^svn] a jj^sMvii dxkd CTVfu- 
jwal^ ©£8 ^ccvT©"* «;d f j/ "nrAali A/Q/^a/f, aAA' Iv 'srAa^t xoc^^iocs aa^xt- 

4,, 5 V««f.) Ilf TTo/fl'/JC/V ^l TOlOiVTYiV iXO^SV $ld 78 X^ifS OT^O^ TOV ©gOV' 8}^ 

CT< /;favo<' f(7]U£v a(p' lauTwv ^^oyiaaa^xi t;, w^ f^ lai^TcTv, aAA' )l uavo- 

6 ryjc YjiAoiv ix 7s ©fS* cV J^ Ixdvaasv ri(jt.oci Sioixovac xuivric ^ioc^Hy]C, B 
ypdy.[X(xior,, dxxd 'UJveiy:ijog' to yd^ yodyyix. dnox}iiVH, to ^e 'CSViZya. 

7 ^a;o7ro/«. Ei J'f )5 ^ixxoviu ts davd7B iv y^dyyixcnv, ivTe7VKay£VY} iv 
3 A/Soify iysvn^r} iv ^o^yj, ^<;£ yrj ^vvtxa^'Xi d7v/iaai tk^ u/a; '\cp&.y\K £/V to 

trr/cc'au.Trcv Mwcr£w?, Q:d 7y\v $o^av 78 'ur^oa'Jona c.vtS, tyjv x%7(X^yHiJ.ivriV' 
83 9 'uTt'f b';)(< ydXhov n aioixoviu 78 -SiJVfiiJ/i^aTCO^^ fr^^ Ev (^cljr; El yd^. ij 

7 J'i7./.'QV/(X Cap. iii. n P O 2 K O P I N I O T 2 B'. 323 

10 ^ixtxioavv/i; iv J'o^jj. Koc] y$.^ a ^c^c^xtcxi to ^£^o^oL(T[ji.hov, iv t87W tw 

1 I jmI^.-/, iviKiv TYii m£/o^(xX>.'daY}C ^o^rjc. El yx^ to xxTd^y^iuvov, ^loc 

I 2 Sc^ti;' "^^0X7/2 1J.&XK0V TO (xsvovj iv ^c^y}' ''^Ey^^ovjsi sv toiolviyiv h.Tii^oiy 

13 moXT^rj "urao^Yiaicx. y^^'x^i^x' k^ 8 xx^dns^ M'j)(7Yig zTi^c-i xoi}^vix[A<x im to 

t!T^C(TUn0V laVTH, 'UJ^OQ TO [XVJ <XT£ViGOCl T^f VI81; 'lapUYik 21; TO TEA©-* TS 

14 xxTU^ysixevB. 'AXX' ettw^wO^j tix voy}[j.x}x avTOor uy^^i yoi^ tyiq ari[iz^oy 
TO ixvTo xoiXviii^^ix. iM TYj ocvocfvo^xTei TY\Q ^xT^ociocc ^nx^nxTt]/; (/.sv^, [/.YJ dvcx.- 

15 xoiXvi^cfASVoVj Oil iy X^/rw KOLTd^yaTXi' aAA' EWf ai^[xs^ov, rtvixoc ocvocyi- 

1 6 vuffxsjoii Mcc(7>]^, xd'Kvi/.iKX. im t^v xu^^Uv txvTxy khtcli' yjvixx ^ av ini' 
ly <r^i^Yi iJT^oc Kv^ioVi Tsi^iai^c-nxi to y.d'Xvix^x. *0 os Kv^i©^ to Txrvev' 
18 jMct i^i)/' a J's TO 'n-vfi/xa Ku^;y, sVc? ixsv^s^ia. 'H^Sic $£ 'urdvleQ dvx" 

X£xciXu^lJ.£vuj 'ST^oauzu TYiV ^o^av Ku^/a xoHjoTfj^K^o^juvoi, Ttiv avTYiv slxovx 
IV I /Aela/vco^fpa^sfla: aVo J'j^jij azV ^o^otv, xx^xtts^ dno Kv^ia wv£vy,x1oc. Aix 

2 T8T0 ey^ovl£g TYjV ^ixxovixv txvty]Vj xx^xq Y{\£y]^Yiix£v , HX hxxxiiiizr xXX' 
d-nei-Kxiii^x tx x^vnlx t^q cihyJJvr]^, ij.r\ Ti:£^i-KO(]iv\£Q iv 'nrxva^yix, jujjoe 
JoAavTS^ Tov Xoyov tS 0^8, x?\.?m t^ <pxv£^m^ TYtQ xhri^AxQ cvvi<;mTiQ 

3 £Xvtb; vr^cc zyxaxv avva^Yiciv xv^^dmwv, £V(C7:iov tS 0f8. E< J's ^ 'igi 
X£XxXv[j.ijj£voy TO £vxf'y£7\.iov ri(/.uv, iv toIq xnoXXvfxivoic fVt ;^£;^aAyjM^£- 

4 yov* iv olc Qsos th ximoc t^th ETUipAcocrs tx voyiij^xIx txv xni^uv, ilg 
to IA.YI xvyxa-xi xvtoIq tov (po^Tia^ov tS £vx'yf£Xiii tyiq So^y}C T8 Xpursy 

5 oc £<riv elxwv th ©sa. Ov yx^ Ixvtb; XYj^vaaofxev, x'K'Kx X^i^ov 'irjaav 

6 Kv^ioV £XVT8C (J'f, (5aAa^ v(jmv ^ix 'lY]<jh. '^Oti o ©go; o g/Trwy e^ ct^ko- 
T8^ ^wf Aa^ipa/, oV gAa^wilsv iv tx7c xx^^ixi? Yiy.uv, 'sr^o; (pmiaiAov tyiq 
yvu!a£x; t^; (Jc^yj; Ta 0£a iv 'sr^ouunu 'Iyj<j-8 X^/ra.- 

7 ^Eyoy.ev S's tov ^Yi(7Xv^ov t8tov iv 6<^^xxivoiQ ax£V£aiv, 'ivx y\ \jr:£^o'kY] 

8 TYiC, hv^Y-i'^Q ^ T8 0£8, K^ ^Yj £^ J^/XWV' iV T^X.Vt) dXl€6[X£V0l, CtAA' 8 CS- 

9, voxo:^8Yzyoi' dzo^iiJ.£yo!y «AA' sV f^aTro^'ajWEVOf' ^iKXoy,£voi^ xXX' tx iy- 

KXTV.7u-lZ0lJ.VJ0i.'- 3^4 . E n I 2 T O A H Cap. iv. 

la, 13 ji/zwv. '"''nre jM£V ddvcijog ev rif/^v ivs^faTOii, n $£ ^arj iv viuv. '^E-x^ovjsg 
^s TO oiVTo 'UTvsvy.OL T^C "sr/Vewfj xoijx to yzy^oLi^iiivoy' 'Ezi^svaiXy ^10 

14 1'KxKyi(T0L* it^ yi^K-siQ zng-svoiJLSVi ^10 Kj AaXs/Asy. EI^otb; oti iyc^^x^ tov 

1 5 Kv^iov 'iriasv, Kj rj^ocg Ji« 'l>ja-8 iys^^, 2^ 'nrx^XTYjcrei avv v^uv. Tx yxp 
'uranoi J";' v(Aoic, Ivot r} yd^iQ tsXiovoLfJOLax ^loc twv 'mXmv^n tt^v ivyy.^:- 

i6' ^r/av 7zr£^icr(7£ua5^ £('; Tr\-i ^o^av Ta @sS. Aio bh. hy-XKH^itv' aAX' ^' ^^ 
f^ctj /5'jocw)/ ixvS^WTTOi' $ia(p^/i^sjyjf aAA' ea-u^sv dvxKXiv^rxi ri>j.e^x -^ J^as- 

17 ^5(. To y<%^ 'CuX^xvTixx i'hxcp^h t7)<; ^Afij^'fw? j^ii/ca;!/, ;i;a9' Otts^^oAj^v si; 

1 8 u7r£^^oA»]>', xiaviov ^xooq oc^rj; xxTS^yxi^STxi riim' y.^ crKoTisnav ri[X^v 
Tx ^'ki'KoiiivXi aAAa tx [j.^ ^a£7:o[isvx' (tx yx^ ^?,£7:o[j,£vx, "UT^^cami^x" 

V I TX ^£ y.^ ^Xzr,oy.£)/x, xlc^via.) O'0ixy.£v yxo, on ixv f} hiyci(^ t^yuv 
olxix TSs aXYiva; xxjxXi^riy olxo^oyriV ex GeS lyjaixvj, olx'.xv X)(^ei^o7:oiriTov, 

2 xlocviov Iv To7; s^xvoic' K«{ yx^ h rarw fsvi^o/xsv, to oIxyityi^iov riyocv 

3 TO !£ B^xv8 inev^vaxd^xi £7:i7:o^tvT£s. {E'i ys ^ iv^vaxf^zvoh a yvyvoi 

4 £v^£^'if]croy£^x.) Kat yxo ol 'ov7£q Iv tw ax^vc-i csva^^owfy ^x^Byzvoi' i(p' 
w 8 diXoysv ix^vaxa^xij aAA' ezcv^v(;xa^xi, Tvx xxrxzo^ri to dvrjTov v-ko 

' 6 T^c ^w)]?. 'O ^£ xxTS^yxaxy.syoc rjyx; ilg xvto tsto, Q£oc, k^ Shc 
rifjAV Tov d^^x^uvx tS vtv^viaxt©". Qx^^Svts; ay 'urxvTOT£, j^ zI^otzq 

7 oTf h^y^y^vTsc h tw a'^yoClh Ix^riy^ixzy X7i:o is Kvna' (§ix w/rfw; yx^ 

8 'nT£^i7:xTSfA£Vy 8 ^id ft?s;*) dx^^tyzv ^s /^ £L'c^o;;Sft£y p:xAAov5 ix^iiy.riaxi 
ix 18 aocyx7(^, ^ ivonfJ^ricxi -m^oc rov Kv^ioV' 

9 Aio ^ (pl?.0Tiysy.dx, sns zv^.y^hrzc-, hte h^r,iJ.av7£c, svx^iToi xvt^ 
10 flviX/. Ttc yxo trxvTXQ Y,y(xg (pxve^'x^;]vai cV/ Sjx-pojh)-' lu /Sri/x^r©" 

T8 X^ir?5 r>t!i xoyAcrriTXi %hxt^' tx 'Jix ts cjw/aS'.t©-', "Ct^c^ ti^ S7r,ix^sv, Cap. V. • n P O 2 K O P I N e I O T 2 B'. 325 

1 1 ^(tb dyoL^cv, sirs xaxoy. EI^otsc av tov (po^ov th Kv^iHf av^^xTtag zra- 

^oy.£Vt ©Hw J"£ 'n:£(pxvs^'xi/Mcc' iXrttc^u) Ss k^ iv tali; avvaSi'jasaiv Cf.t(^v 

I 2 zTEipuvs^uia^ai. Ov yx^ ludxiv soivt^c a-vvicocvoy.sy vfMVj d'h'hoi ufpo^^x^v 

1 3 xavxicy-svaCi -^ s xcn^^ix. Etrg yx^ itJ';-Y][xsvi ©ei* Ins auippovSy.eVt 

14,15 iiJAV. 'H yd^ dyoiTrri is X^i^S cvjsy^ei ny.c/.Q' x^ivavjui; Tare, on et eiQ 

vje^ -zravToov aVsOaysy, d^a ol zrciVTEg arreOavoV k^ Cnei^ 'urotVT'jrj dz'dx- 

V£V, I'vx 01 (^ccnsc [JiYiy.eTi iavToi; 'Q71V, dXT^oc. tw vne^ oiVTUv d-Kc^uvoiTi 

*l6 }Cj eys^Uni- '^Hts n;^^; dno t8 vvv yJsva o'i^x[A£v )cdjd adokix' si ^l k. 

1 7 iyvrnxiASV xdjd au(^xx X^;roy, d'AT^d vuv y/c sti ymi(7Koy.£v. 'CI<;b s It;; 
iv X^;rw, xxivri xlia-is' rd d^youa ux^rf^^hVi l^s yiyovs xoiivd id ind.))- 

18 T«. ^d. §e "urdvTOL Ix tS ©sa ra xxTx?.xd^ix.vj(^ ri^dg ixvTo: ^id 'iria'ii 

19 X^;r8, K^ ionoc riiuv t^v ^ixxovixv rnc xxTu}.7\ixyric' wV oti Qeog y)V h 
X^;rwj XQCiKov xdtot.'h.'Kdtja'jiv iocvTWy y.j) Tioyin^oy.sv^ OLviolg ra 'UTxpxz' 

20 Ti^ydjx auTocVj )ij d£iABv(^ Iv YJiMV 70V ?,6yo)i 7ric xxTu2.My^C' 'Tnsp 
X^ics ay 'UT^sabBvoysv, uc ts 0£a 'stx^xxxT^^vtdc ^i riimv' ^soys^oi vnsp 

21 X^/ra, xocjuXMy^e tw ©sw. Toy /a^ ^j] ^yoyra dyx^nxv, ms^ riyuv 
VI I dyx^Tixv hoiwvjt \m t^ya^ yivu^ys^x ^ixxiocCvn ©Ja £v xvtu. Xuisa- 

yavlsc Ss ic^ ^x^xxxT^nysv (ay) £15 X£vov TJjy X'^^^^ '^^ ®^^ Si^xa^xi vydct 
1 {xiy^ yd^' Kai^'Z ^£xj'2 hrixncrd aa, ic^ iv riys^x aoijn^ixg l^oYi^n^d aoi, 

3 /(Ja vvv xxt^og £vn^o(7^£x}(^, /Ja vvv riyi^x aurri^ixc) yrihixixv h yY\^£yi 

4 .§t^on£C ijy^oaxoznvt Ivx yrj ytayi^^rj n ^ixxovfx' aX?i' iv 'urxn'i (jvvi<:lt:vr£Q 

ixvJH; uc ©£a ^idxovoi' h vncyovn "utoTJ^yij bv ^An|;£o-/y, h dvdyxxic, ev 

5 ^£vo-xo:^ixic, iv 'Uj'KiryxIZ'i h (pvXxxx7sj iv dxxTX<rxa-fxiCj iv xoTtotc, iv 

6 dy^vKvtxigf iv vn^eixi;, iv dyvoT^i, iv yv^tjti^ iv [Axx^o^vyix, iv Xf>3«'o- 

7 T)5T/. iv 7ffV£V[xx']i, xyicf, iv dyditYi dvvKoxstru, iv Xoyuj dXYiL4x^, iv Ju- 

8 vdye-i 0£a, Jia Twy crrAwv tj^c ^ixxioavvn; ruv hc,im j^ dpi<r£p'^v, ^id 

9 J'o^jjj, ^ dnyiXif ^ix haipniMx; j^ ivP'fiy.iXQ' us mXdvoij )^ xM^aQ' us 

4 O dyvoBi^svoii 32& E n I S T O A PI Cap. vi. 

dyvoiii/.£]foiy )^ hiyiVj^GKoixivoi' w; dno^vTqcrxovjsCy ^ 't^a tZ[i£V' ocg 'utoli- 

10 hvoiAsvoi, }^ {j.y] duvoiT8[jLSvoi' us 2,V7:^y.£voi3 dei Je yoLi^ovleQ' ug 'm^wyoi, 

11 To g-oy.oi Y}[^m dv£^y£ 'cj^oq vfrnd Ko^ivkoij n xa^^iot yi[Auv -zzTSTrAa- 

12 TViiJoii. Ov ^ivoyjji^eiah Iv ri[/iv' rsvoj^co^aafls ^£ iv To7g cr'i:7^d'y)(yoig 

1 3 UjMwv. Tj^v J's cimnv dni[/,ia^iocVi uc t£}cvois T^iytc, TsrXaTvv^YjTS jc, vfji^^c. 

14 M)3 'yiv£a^£ kn^ot^vytvjss diri^oi;' t/; yx^ y-£TO)(Y} ^ixaioavvr} j^ dvoiMx; 

1 5 t/c $) Koivmux. (P'xrl tsr^oQ ckot©^ ; tIq Je avii<puvY}(Tic X^<rw -sr^of Bs- 

16 AiiZ^; J^ TIC ii£^is •z3-;rw ftcTcc a7r/rs; Ti; §£ avfxxTd^£(jis vx^ ©fs y,£T * 
£<Jw?^wvj U]M^c y<Jf^ voioc &£8 fVs tun(^' xd^uc flTTf)/ ©eo'f* '"''Orf. 
svoiXYjaa iv OiVTOiSt Kj £[A7:£^ina7r}(j-u' ^ sao^AXi otvTuv ©fof, ;^ auro; 

17 'saovjoci [JLOI "KxoQ. Aio I^IaSste I;^ jtxsVa aurwr^;^ atpo^/aSj^Tf, As^-'c/ Ku- 
18; ^<©^' j^ dxx^x^T3 y.n aTrjso-Ss.* Aiayw sla^i^ay-xi vixdc, ^ laoiiui viuv, 

sk 'n7XT£^0Cy ;^ UjWftf £a£aU noi . slg vi^c Xj dv'yxT£^xcy A£y« Kvot^ 
Till 'L!7XV7ox^d7u^» TotZiXQ sv £X°'^^S ^ds £-KySy£'hixCi dyxm^Toij y.x^a^t^ 

«/ico.cruv)5V Iv ^o&j ©fa. 
•2 Xw^^(7oP,£ ri[ji.d;' i^hx ri^ixnaxixev, iUvx i(^^/i^x[^£Vi ^Mvx i-ifk£QV£X-- 

3. 7Yi<TXlKVJ. Ov ZU^OQ XXTXXPKTIV Af/W 'ST^OH^YIXX yd^ OTl £V IxIq XOC^^ 

4. ^laig Yii^icv iVs ds TO uvrnzo^xvc'iv x^ avi^v. noAA)^ (j.oi Tua^^ri^ix 'ur^o^ 
vfxdc) TtToTOiYi (JLOL xxvyjiatQ ^^£^ v[/My' 'urszXri^d^y.xi Tri'UJ.x^XK7^ricrH,v'K£^ 

5 7i£^i(7a-£vcfAZi.7yj X'^^^ sVi ■zEraVj) t^ ^Aul^t/ jj/xocy. Kx^i yxo £?^^ovtojv 
i^^v. ilg MxK£^ov'.av, ^^£iuxv %(j')(riX£v dv£aiv n ad^ riixccV) aAA' iv 

6 'dfltm dXiocij.£yoi' l^aiSfv yx}(och fVcoQsv ^c&;. 'AAA' o . 'ujx^xxx'h^ 

7 TSif 7X7:.aty^Cj-'^o<-^£xdMu£v rtiAx; o ©s^^, .Iv tJj 'UTX^Baix TiTn. oJ /xo- 
vov Je Iv tJ) 'nrxpaaioi xvT^^.d'Kkd x^ h tJ? 'nTsx.^xx}\Yi!ja n '^x^£X},n^Yi. itp* 

Vl/lVj dvxfyiTOM)/ n^MV Tr,V. V[/.UV I TT/TTcflj^cr/V, - TOV VIAUV O^V^l^OVy TOV VfAO-V 

8 ^^jA^v UTTf^ f/^a" a;f£ //f [xdXKov x^^^'"'^^' '^Orrsi ;^ iXvnrjQ-x v^dg iv 

TY} Cap. vii. n P O 2 K O P I N I O Y 2 b'. 527 

aAA* 07/ fAU7:r;9>5T£ £iV y.BToivOlOtr eAUTD^SjJTS /a^ ;f^7-^ ©£oy, ivx £> /A^- 

10 (S'fvi (^rj/xz&jS^TS £^ ;^]wwy. 'H /iZ^* xoijoc @bov T^ukyi (j.ijuvoiocv ek cri^ln^uv 
dixeTOiiAs'hriToy xoiTS^yx^sJoii' n ^s t8 xo7y.H ?.v7:y} ddvccjoy KXis^ydt^ilxi. 

1 1 'iJa yoi^ avio t5to to Hol]oi ©£ov AD7r))(5J]y«i u]w^f , -zs-ocjjiv xxT^^yoluoiTO 
vyvj cna^nVi dX'Xix dno'koyioLV, dxXx dyxvayjno'^v, aAA^ (poSoi/f «AA5c 
i'Kii:o^n(nVi d-XKoL ^n^^ov^ d'KT^ ix^iXY]criv\ h -sravrt cri/j/fif/icrcXTE soivr^c 

12 ayv8^ fn/a< Iv Tw 'UT^dyyoili. '^Aooc el z^ sy^x^oi vimv, 85^ ftyf;^£y ts 
d^iHncrotfl(^i aJ's ^'v£;^ev t« d^iX^^ivT©^' aAX' «v£;^£v ra (5DiXV£^w9-^v<x/ 

13 TnV (TKii^n^ J^/OOV TJ^V UTTS^ L'jMWV 'SiJ'^0^ U]W«f huniOV TS ©£8. Au 7870 

'srxpxy.sy.T^nfAe^x im tjJ "urx^xxTiW^ lyxcov* itrsoia-aoTs^uc ^s ^^AAov l;)^a- 
f>j//£y IttI t^ X^f?^ T(T«, oTi dvx7:i7:xv\cLi to 'nrv£u/x« aura aTro -srjcvTOJV 

14 vyuV oTi li Ti «UTW vnl^ VIJ.UV xiy.xvyji[ji.ah a y.XTYicryjj^i^riv' aAA* coV 
•sravl^ £1' dXYi^/ix eM}^r,ax[j.;v v[x7v, 2tu k^ n yxCyriCrig riy^Vi "h ^/^"i T^ry, 

15 d?^r}U!X iysvr^n' ^ "^d (mT^df'/vx xvtS 'JTcfii^joTS^xc sk ^ydQ hiv, dvx- 
mpriaxoyhs tyIv 'mxvrm vy^iv vnaxoriv' u; [Aejx (poSa Xj T^cya i^i^a(T^i 

VIII rNHPIZOMEN (^£ u]Mrv, aJ'sA^oi, t/]v X'^f'^ '^^ ®-^ ''"^'' ^£^o[jJr/iV 

2 ill Tx7c IxxT^wixig Tie Mxxi^ovtxi' 'on iv -aroAA^ $oxiy.ri ^A/vj^sa;^ '0 "^S" 
fiiaafix rri; yxoxQ auTwv, ;^ -^ xx\x (SyAsc "ml^yjix xinu^v hs^iaa^vasv 

3 Hq tov 'u:7Jd7QV im i^-rtTiOTYji®-' xvruv' oti xoijx ^C)/x'/.iv (yu^TVooc) ' Xj 
4' vTTso ^vmyrj x-j^xtaf,ot, yfix "croAArj^ "sruoxxT^riasKg hoyzvoi riyj^v, ttiv 

yx^iv X) TYiV xoivwvixv 7Y,q ^ixy.o/ix'Q lYiQ ik T8C dyfdc, [^oi^.xa^xi riyxc,'] 

5 ;^ a xyAt^'C n^^7:iaxysy, aAA Ixur^g %$xxxv -vr^^^rov tw Ku^/w, ^ r]iMV ^ioc 

6 ds'k^yxTQ^ ©£8* £/V 70 'urx^xxu'kifjxi Yiydg TiTOv, \vx y.&.^x; 'st^obv- 

7 Ti^^ctiOy arw ^ iznsAScryj sic vy.dc x^ rfiV ydsiv txvtyiv. AA?J ujaTiSjO sv 
'nrxvfi ziTSsij.-iCfis, -uri^.-i Xj Ac^ii .x, yrlcsi y^ tndcri az^^'r, ;^ 7rj i^ iyxu 5 3.28 E n I 2 T O A H Cap. viii. 

9 oo){iixo(.(^uv. TiV'jcay.sjs yoi^ tjjv yo-^iv ra Ku^/a }^//wy 'lijaa Xpi<;s, on <Ji' , 
Oiwac lixl'J^yivaSy ■srAaai©-* wv* iViX ;;//«; di hJiva 'w\'jj-)(Jiy. TffXiiv^aYils. 

10 K«i yywf^KjV s'v Tt^TW JiJ^w/zr tbto ya^ Cjuri/ (Tvy.(ps^^, o'l Tivsg i {/ovov to 

1 1 'STOfj^CTix;, aAAa ^ TO diX^'tv 'm^osvTiO^ua^B diio 'ssi^vcri. Nuv; J"! i^ to 
"^fToiYjaoii SKiTsXijOije' oKui; xx^unso "/] 'ur^ohixioi T8 ^iAf/y, arw ;^ to 

1 2 hiTiKsaoii iz is £}(«y. E/ yoi^ r) 'sjod^v[jaix Z7^oKei\xi, kol^o lot)) %'/Yi 

1 3 T/c, £vz^oa^sxjoc, a xa^o bk £;(«. Ov yoi^ {W c/Js.'Koiq oivia'.g, vimv ^e 
dXi^iC' aAA' £0 laoTYjTi^, iv tw >uy ;fai^w to v[j.xv 'UTZ^iauzvp.OL sic to 

14 ixeivuv v<rs^r![j.a.' Ivx ^ to ixavo:v 'DTS^iaaevixoi yivYiroLi uq to L'//,iV urs- 

15 f}3|w«j cTTw^' 'j/evj^TiJc; Icotyjc,' m^xc y^y^ocnlon' O to 'zreAv? a;^ i7:}^eo- 
voicrs' fc^ TO o7\iyoVi ^'* YjXocT'Jovricrs. 

1 6 Xa^if (5"t Tw 0£y, TW (J/J'ov]^ T)^y at;T)^v ana^riy vm^ vi^xv iv tyj m^^ioi 
I'j TiVa* cTi TYi^ [Siv TS'a^iXKXYiaiv i^i^oijo' aza^ocioTS^C^ ^s vnx^x'^^i '''^'~ 
1 8 Sa/^ST©" i^y}Xk tzt^oV i5/^ac. Suv£7r£//(4/iX^a£V J's'" //£t' aviB 7ov cl^£}^(pov, 
ig ii szoiivos iv 7^ svotPysT^io:, ^ix Tsa.am tm inKhriUm' (a' yLovov §St dx- 

T^d K^ yft^oTQVYi^eiQ vr.o 7o:v inxMuixv cvviK^y][ii.(^ Yi[ixv, avv tjj }(af<7i 

ravTY) TYj ^iocy.ov8^£vr] v<p' yi^auv tstpoq tyiV civt8 78 Kv^m ^ot^av, x^ -zzr^o- 

20 Su/x'av v[j.xv.) 2T£AAc/x£voi TaTo, //i^T/j Yi^dc ixxiiyigyitoli iv tJj aJ'^oTj^n 

1 1 T«UT)7 tJ) ^lOiKOVSl/AvY) VCp' )]]WW>* 'C^^QVD^lJ.ZVQl KOiXd S [XOVOV ivxKlOV Kv 

2 2 ^ia, aAA« j^ ivmiov dv^^xnuv. SuvsTri^w^^tJ^/^gv J's auror? tov dh>>(po)f 

YjlAxv, ov i^oxi[Adcra^£V iv wqT^T^oIq TxroXhdyAQ ona^alov ovtoi,. vvii Js iiroT^v 

23 (TTlii^UlOTS^OV' 'UTE'KoM.tJei 'uToXX^ T^ £1$ V[Jl,XC, £17 £ V^S^ TiT8, XOIVUVOQ 

i^oc >Cj sic viidc avv£pyoc' s'frs aJfA^o; ri[A.Zv, dno^oXoi ixxXyjcixv, oozx 

24 X^/ra. Triv av 'iv^ei^iv 7yic dyditric v^xVy ;^ )i/xwv ;^au;()i(7£Wf utts^ u^wy, 
IX I £iV auTa^ £vJV^^aa9f, [;^] f/ff Tir^oauzov 7uv ixxXmiuv. Us ft /i£V ya^ 

2 7nc ^laxoviocc 7r,c sic ^ec dyfac ^s^iaaov [xoi l<;i to y^d<phv v^lv. Oi^x 
3 yd^ Cap. ix. n P O 2 K O P I N I T 2 B'. 329 

3 ^E'Ki^^OL Ss T8f aJ'sAfpSf, hoc [AYJ TO XOiV)(Y}[J^X Yj^OCV TO Vn£^ V//Wy XSVW^ii 

4 iv Tw fjis^ti THTW* iW (m9wc sy^syov) 'UTx^saxsviXcr[/.£yoi yjts' [xyi -ssitiQ lay 
sX^Cfiat crvy £^01 MxxeiovsCf f^ sv^waiv v[j.c(s uzy.^oiaxsvx^8;, xa.nx.iayyv 
^HoiASV YiiKaQ (tvix 1^.7) "xiywy.zv v^eio) Iv TJ5 vno<rd7^ TCiVTY] irii xavyjiffs- 

5 u:;. 'Avoiyxouov h iy^^^l^'^'^ 'moL^oLXOLT^icxi rt; d^£?.<p8Cy Xvcu. 'sr^osA^ifi' 
uiv els vfj^Sc, JCj 'GT^oxciTDL^'iiauxyi tr^v 'UT^oxoiTrify£}^[A£VYiv £'jXo'yiixv vy^my 

6 TUVTrjv £Tot[ji.y)V £lvoii 8TWf wV £i>?,o'yixv, f^ [iri (^c 's:X£ov£^ioLV. TQto ^£j 
anti^uv <pa^oiKhwCi (pn^oixhwQ ii^ d£^i(7^' ;^ ctei^m lit" £v'Koyiot.i;y In 

7 ivXoyiui; Kj d£^iaa. '^EKOi<r(^ xa^u; "UJ^oai^aTOLi in xot^^ioc' [xyi iz ?^v- 

8 T^Yiif n £? dvixfxYig. Ixoi^ov yoc^ ^oty}v uyxnx @£og. Avvixtos ^£ @£o^ 
'BT0i70iv xoi^iv 'nT£^i(7a£V(7<xi £lc v[ji,occ' 'ivu iv 'uyotvu ZTdvTojs ZTuaoiv av" 

9 7x^x£ixv £yo)^£Qi 'UJ£^i!ja£VYiTS bIq 'nTotv £^yov dyoi^ov' (y.a^ioc yiy^xi^OLi" 
Ecrx6^Kia£Vf £^ux£ toiq 'UT£vn(Tiv' h dixxicavvYi xvis (j.ivei £ig rov uluvu. 

10 'O ^£ iniy^o^rjySv (T7:£^[j,x tw anii^ovjif x^ a^rov bIq ^omiv, yjj^^rfy/iaxi ^ 
'Su7\rji^vvxi Tov ano^ov u^wj/, x^ xv^iaxi tx y£vvYiiACilx t'/jV ^ixxicavvrj; i[xu)v'] 

1 1 ey ■aravTi 'UT>\iiTi^oy.£voi bIq 'vrxaxv xnXojrjra, rjTig xx7£^yx^flxi J";' jj/zwv 

12 £vyx^i(^txv Tw ©£W' oil ri hxxoyix iriQ T^tita^yixQ rxmriQ s [/.oyov fVi 
TiT^oaxvx'KT^riomx t« v^s^YJUOijx rxv dyixvy d?J^d Xj 'ST£^iacr£V3crx ^id 

13 'CTOXAWJ/ £VyXOl(^lb:y TW 0£W* ^id T^f ^OXljAYig TYjC ^iXXOVlXQ TXVTYIC ^o^d- 
^Ovl£C TOV ©£0V £m TJ^ vnOTXy^ TYiQ 0[JjO?^OyiXC V[/.WV £iC TO £VXfy£?JOV TS 

14 X^/fH, x^ d7:\oTy]Ti T^g xorMvix; £lg aura? ,^ ilg 'nrdnx;, ^ xvtuv hn<TH 
vnio vy.o:v, izino^ivTxv vy,xc ^id t^v vTTS^'^xXXsaxv yd^oiy ts ©28 £(p' 

I 5 hyvi. Xx^ic ^£ TW ©£&; im tyi dv£x^iYjyrjTo: avT8 ^'j)^£d. 
X I ATT02 J's fyco YlxvXo-; 'JTXoxxx>.a vyxc ^id tyjc 'U7^xoty\t(^ k^ iixi^ 
Hxetxg T8 X^/ra, c? xo^lx 'uTooau7:ov yh Txnavog in vyh, dituv ^s dx^rj) 
3 £ig vyxg. Aioyxi ^£ to yrl 'U7XO'2v dx^c-ijcroci rp 'cr£7ro/9/]o-« rj ?.oyi(^oy.xi 

4 P To?^y.r,axi 33© E n I S T O A H Cap. x. 

3j 4 'Ev aa^Ki ya^ 'urs^i'KocliivisCi 4 xixju aa^noL r^aTSuojasStJc* (joL yoip oTcXot. 
7Yi5 ^^ixjauc J^'f/tcov 8 au^yjHx, dXkx, hvixjoi tw Gsw ■nr^&f xoc^xipsaiv oyu- 

7 TiX >:a]ix 'UT^caunov ^},£7:£js ; a t/; 'utszoi^sv iavTU X^i^S bTvoiIj tbto 
T^oyK^ia^w 'usd'hi)) dif saviS, ct; w.Ocof amog X^i<;^, arw ;^ jjjWa'f Xpi^^, 

8 '£ay T£ 9/a^ ^ ms^ia(jori^ov ri KOLvyjia^mi tnz^i Trig i^aaiag i^fjtuv, ^g 
f Jw-Ksv Ku^;(^ j^jwlv £iV oho^oy^v z^ hh, dg m^at^sai)/ vym, ax alayvv- 

9, 10 ^oro[JixL' tvx //^j ^o^!f) wg «v ix(po^fiV vixclg ^i^ 7uv gV/roAiiiy. '^Oti at 

1 1 Ssv^Cj J^ Xoy(^ i^a^svYiijh©^ . Taro 7\cyi(^£a^u to/5t©^, ot; ofo/ 
£Vw£V Tw Ac^^w ^i £7r;roAwv di:cmg, tcihtoi j^ "ura^ovTsg tw f^T'W. 

1 2 Oi; ya.^ toA/<cw/<£V lyxfivi^i n avhfivoLi ixvrag 7i(7i twv JiZutb; avvi- 
^■ocvovTm' dXKoi OLvrdi in sa,v7o7g iocvT^g {AeT^smg, ^ avfx^ivovjig h.u^ 

13 78g iav7o7gi [a auvi80-iv.'] 'H,WAff Ss 8)() ilg ra d[AST^x xuv)(r}(7oy,s^oij 
dX7\d xd]ot TO y.iT^ov 78 y.oLvov©-' 8 h^d^itjiv ri^lv ©sog iast^b, i^ixia- 

14 0(Xi ax^i' ^ vyuiv. Ov yoi^ ag [Ar] Icpavy/^svo; slg vy,ocg, ms^sxlaD/o^iSif 

15 iocv78g' v.y^^i yap x^ viJt.m £(p^xarx[jt.£v iv tw ivvSyiXi'xi 78 X^ir«. Ovx 
£ig 7X a/A£T^a xoLvyJiiJ.vjoi iv dXKo7^iQig xozoig, ixni^oc ^£ ey^ovl£g, ecu- 
^avo[f.£v/\g 7Yig 'nTi<;-£cog vjwwj/, h v[mv ysyoiXw^nvoiii xuld tov xamoi r}[Am 

16 ci^ ZT£^l<T<7/iCiV, £lg 7^ VKB^ix^^VX U/Z-COV £VQcfy£Xiarxa^Oll, 8X h iZAAOT^/w 

17 X'Xvoyi £lg 7oi hoiiia xs^vy^ficfaa^ai. 'O ^£ xoLvyJinBv®^, iv Kv^m xsiv- 
iS yjxa^u)' 8 yx^ o ioivjov avvi^ljcv, hfrjog hi ioxiiAOCy aAA' ov o Ki'^/©^ 

OcI^EAON Cap. xi. IIPOS KOPIN0IOT2 B'. 331 

XI r O^EAON dvci-xzaU //a yjx^ov 7n d(ppotJvv^' aT^Xu ic^ avsj^scrOs ^aa. 
2 (Z)3?iW yx^ v[j^oig GsS ^Yi>^a. ri^ixoad^ny yot,^ v^aQ kn dv^fi 'mx^Uvov 

7Y}(7£)f iv TJj wavapyiix, ocvtS, arw (pdot^ri roi vojj^oj^t u/xwj/, aVo rrj? ^Tr^o- 

4 TjjT®" TjJ; £/f Tcy X^irov.) Ei /A£V ^a^ i^-)(cy,£v^ a'K'KQy "inaav Ky\' 

5 (x.fyi'Km £T£^ov ^x £^i^ixa-^£, xxXuc dv/r/j.<^^£' Ac'yi(^c[j,xi ya^ [^ri^h 

6 v^£pYii{ivxi Twy vKs^ T^ixv di:o<;oX<cv» E< J'g tc^ l^mriQ tw ^lO/w, aAX' s 

7 T)5 yvma* dx^ h 'sroivn <pxv£^'xUvT£i sv 'unxijiv £iq v[Aac» 'H ociax^- 
Tixv £-Koir\(nx., iy,o(,VTov rot-ixsiv^y '(vx v[i^c ij^^wQ^ts, 'oTi ^ui^sdv 70 is 0£s 

8 ivalyiXm £VYify£'hi<7d[AYiv u/^Tv; "AAAac hy.l.n'^txi lav'Kw^'i M&2v o4^w% 

9 £vd^KY\<JX ihvoQ. To y«^ v^'i^ny-d (j^s 'nT^oaxv£T:Xn^ucruv ol a J'sA^ci £A- 
flovTs; «7ro MoiKi^ovixg' }Cj iv 'urxnl dSx^r) v^lv iixxvTov hT,^'^<JX, h^ tjj- 

10 fiicrW. "E<:1)) d'KYi^6iX X^l^8 iv lixoi, OTi fl XXV)(Y}71S kvtyj 8 (7(p^oiyi<j£lxi 

11 £k £y-£ £V 'toic xTa^aai 7Y\Q *A;(aia^ Aiaii', on ^x dyxm v[xdcy 

1 2 @£oc ol^£V' Ss OTo/w, fc^ OTo/j^crw, Yvx ixxQ\\,'{a ri^v d<po^iA^v twv ^£'KC)nm 

13 dipo^iJ^^Vj Yvx £V w xxvyuinxii su^sQwcr; /^aSw? ^ ^/v^^* C); yix^ 70i870i 
iJ>£U(J'a7roVoAo/, e^yxTXi ^oXioi, iJ.£7xa')(riiiX7i^oif.£voi £U dno^o?^8s X^/fH* 

14 ;^ 8 dxvi/.x<;or avToc yx^ Tx7XVxq ix£7xayj}f.iX7i<^£TXi £lc dyfsT^ov 

1 5 (P'ji7o^. Ov ^£yx 8J/ f { Xi ol ^idxQVQi xvTs iA£7XGyy]i^X7t^ov\xi. uc oixxo- 
,j 6 vci ^iXXioavvYis' wv to t/a@" sV^i ^(xla ra s^yci aJrcov. n<xArv Asyw, 

/LtJl T/? //£ (5*0^?] X(p^OVX £lvXL' £i ^£ /y//5 y£i XXV UC X<p^QVX ^i^Xd^S ^£, IvX 

17 lAiX^ov 71 xdy^ xxvyjiTts^iKXi' '^O AaAw, 8 AaAw ajoJjz Ki^^zoj/, kAA wj 

1 8 h dip^oavvYif iv 7XV7Y} 7yi v'Ko<;daH iric, xxvyjicnai;. 'Et:^ 'sioTJ^oi xxv- 

19 xuv7Xi xoilx 7nv (TX^xx, xxyo} xx\))(ri<70[xxi. 'H^s'jos yxo dvix^ah 7wv 

20 dtp^ovuv, <p^ovtiJi.oi 'ov7£C. ^Anyic^B yx^y ^ tiq vy^xQ xx7X^ii7io7, a 71; 
Koijio-^iay (i 71; "Kxjxtdvtij et 7ic iKxi^flxty h 7iq vyxg g/j 'UT^ofStj^'Kov h^^t' 

{Kd]x 33^ E n I 2 T O A H Cap. xi. 

1 2 (h dtpsoavvYj As'yw) toT^i^u Hayu' 'E^^ouoi shi ; ndyJ)' "la^ix-^TCnai sicri ; 

2 3 ^ayw* aire^i^oi 'A^^oidy. elar, xdyt^' Aidnovoi X^ira ftV/; {vTapufppo- 

vm ?i«?iw) Li7r£^ £yaj* iv xo^roig ^s^KraoTs^ug, iv 'bM^ouq v7:£^€oi}^}^ovtuc, 

24 iv (pv7^0ixa7c 's:£^ii7(70T£^o:cy iv doLvdioiQ 'uso7\7'.dKiQ. 'Ttto la^oLim "urev 

25 rdyjc 7£craof.^dKov\oL 'vra^d i^iav sXa^oVy Tpig i^^ot^^ia^Yiv, uTtu^ fA/OjcVSjjv, 

26 T^i? ivavdyyia-X) wxjriys^ov iv tw /3u9w fursnoinicx' o^otno^iixic TsroXT^xKig, 
Hiv^vvoig 'UTo\oijA^Vi Hiv^vvoiQ "hrii^m, hiv^vvoiq in. yivag, kiv^vvoiq i^ i^vuvy 
xiv^vvoig iv 'UToXBiy xiv^vvoig iv i^riixiiXy mvhvoig iv dos.'hdaaYn xiv^vvoig iv 

27 ■i\j£v^O!.^i7,(poig' iv kotco: ^ y°X^V> ^^ dy^vnvioiig "moXKaxig, iv "hiim /^ Ji- 

28 4^^} iv VYi'^^Oiig zsoXXuKig, iv '^vy^^ ^ yvpori^r X'^f^^ "^^^ 'Uja^sxlogy ri 

29 Iniav^aaig [ah yi hu^' ni^^i^xV) ri iii^ipof, •^^<sm twv ixxT^w^^V Tig ua- 

30 kvfi, iij ^'li aVflsvw; Tig amv^uXin^ijxi, Jij ix iyw 'sru^S^aa;; E; xxvy^o- 

31 9a; J'f/j T« lYig dakv6ixg f/a xavyjiuoiKixi. 'O &Bog, x^ "ujolty,^ tS Ku^is 
r}(jMV 'I>ii7a X^ig-S, oWev, wy £v?iOyY]Tog elg ts? ul^votgi on s il/sv^oi-ioii' 

32 iv Aocy,oi(jX^ i^vd^x^^ 'A^sra T8 I3xai7\ewg i(p^H^&i tyjv A(xy,OiaxYivuv 

33 'uiq7\IV, 'siidcroLi [/.£ ^fAwv* ;^ Jia dv^i^(^ iv (TX^ydvn iyxT^da^nv ^id t» 
XII I T&iX^g, x^ l^e<pvyQV idg x^i^^ ocvts. Kixvxdcr^oii ^rj s avix(ps^^ [aoi' 

2 ixsvaoyoii yxo slg oiflxaixg x^ d-KoxxX'j^etg Ku^/a. Ol^x dv^^xKov iv 
XoL<ru, 'urpo huv ^sxxTsaad^oiV (sfrs iv crocy^xji, ix oTJa* £tT£ i^log 7b 
ffuiiXTogf ix ol^x' Qsog ol^sv') d^'KxysvTX tcv toibtov €t/:g t^/th b^x- 

3 vs. KC£i ot^X 70V TOl^TOV XV^^OitOV, (fiTS iv (T^llXili £tT£ ixlog 73 «7W^a- 

4 7(^, BX ol^X' &£0g oJ^BV) 071 YlpTrdyYi slg 70V 'STX^d^^ffOVf K^ Y]X8<7£V 
C d^pn'^X pniAOilXi X ix i^OV XV^^mU} T.X'hYlfTXl. 'Tks^ TH 701B78 xx\)X}r 

6 (Toyxi" vTisp ^£ £[/,xvl^ 8 Kxvxwoy^^ii sl jw)^ iv Txlg dahvaxtg [A8, 'Exv 
yx^ d£7^W^ xxvyjidxij^xh ^}i 'eaoyxi x<p^m' d'KYi^eiXv yx^ i^w* (p&t^G^ 
ftai (J'fj f{)j ng slg f/^^ >>oyiar^oii hi^ o ^xiitet /xs, n dxia 71 If l^«a. 

Kxi Cap. xii. n P O 2 K O P I N I O Y 2 B'. 333 

8, 9 'Tits^ T8T8 rfic 70V Kv^tov TiTX^smMaXf I'vx oinog-ri aV Ijks* ^ f/^»j;^£ 
jwof* 'A^kh coi Yi X^^^'^ i^^* ^ y^'^f ^vvxfxig y-n iv dahv&lx TiT^aHTxi. 
'''nJ/rtX ay [m'KkQV xxvyJiaoiAXi h Txlg dakmxig f/L-, I'vx eniaKYivua-y) h' 

10 f/^e Yi ^vvxiAis 78 X^;ra. Aio evSom h xa^svciXi^i iv v^^satVy iv xvxf- 
xxiCi h ^luyiAol;, iv ^ivo-)(o^^ixiQt vnl^ X^its' 07a v yx^ da^svocf tote 

1 1 $vm7oc £l[AU Teyovx u<p^c^v zxvyj:ij.iv(^' v[ji.ac [iS rivxhdcrxls. iyu 
yx^ ic<pH\ov vp" vy.Zv cvvicxc^Xi' t^iv yx^ v^s^riax rwy V7:£^ "Kixv xno' 

1 2 roTiWV, £i j^ atJiv £i[JLi. Tx fxh (rnif^^x 78 oi-Ko<;o7,^ Jixr^.^yxa^y} iv v^/av 

13 iv 'STXaYI UTTOjWOV^, iv CrYj[Jt.6i0li K^ TS^XJl fij ^VVX[Jf,Sai. Tt yx^ sViV 317- 

7-^^Yi7£ vns^ 7XQ Xoizxi; sxxXTtcrixif £1 y,r) oti auVo; lyw a x.X7Bvxoxnax 

14 i5jM,wv; yx^iaxaU [xoi tyjv d^uixv 7xmriv. 'iJb, t^;7ov Itqiixu^ iyjti ix- 

^^V TtTOOQ U/,(5(f, ^ 8 XOilxVX^XriaU VIAUV. 8 yx^ ^1^'2 7CC I'/KWV, XXX' Vf/XQ. 

» yxo o^pf/Af/ 7X 7ixvx 7oig yovsvat dr]crxv^i(^eiVi aAA' ol yoy^g toi; tsx^ 

15 voic gyw ^£ ri^i^x ^xnxvnau Kj ix^xzxvy]Ho'0[xxi uVe^ twv A^^X^^ vij/xv' 

16 f i ^ iJuS^KTaoTs^uc vy.xc a.yx7:uv, rifjov xyxz^^xi. ' Ecw ^i, iyoo s xx- 

1 7 Ti^x^Yiax v[j.x;' xXX' vnd^x^^ 'srxvB^y©-', ^oXa v'xx; %7.ahov. Mri 7i)/x 

1 8 wv x'KUx'hxx TiT^og u/xiiV) ^i olv78 in7^eov£fiY}ax u//^? ; llx^sxxXeax Ti- 
70Vy ^ cvmne^aXx 7ov x^sX(p6v' [ayi 71 hXsoysxjriasv v^xq T/Vo; ; a tw 

19 DaAiv ^ox^7S 071 v^lv X7:oXoy8iJ.&^X3 xx7£vijc7:icy 78 0f8, £v X^<rw 

2 A«A8//,£V* 7a J*g 7ffXV7Xi XyXTTT^O^L, UTTS^ 7?f U]WWy clxoSoiJ.riC. ^0^8[J,Xl 

yx^y [AYj -zzrw; £?i9a;v 8}/ olaf ^sAw eu^w L^jWtJf, Xizyw sC^eSo; 'J/-try o/ov a 

diXejt' ixri zfu; £^«?> <)]Ao;, dvixol, i^i^clxiy xxTxXaXix'l, 4^i9u^/(7]wcl, 

2.1 (pvai'^7eiCi xxx7X<7X!TiX\: [xr\ 'UjxXiv ix^ov7X y,s 7X'n&iymYi o ©iog ^a 

'OT^OQ V[KXQi K^ 7iJ£V^(7U "SJOXX^C 7UV 'ST^Or^y.X^TYjXOTUV , ilj [AY]' IX£TXyO}-j(7Xy-m 

Twv £7r< 7J5 xxx^xpcrlx, }l 'UTosvHXi K, XQiTryi-iX n gn/^x^xv. 

4 Q TPirON 334 E n I 2 T O A H C^p. xiii. 

XIII TPITON t5to 'i^ypjj.tx.t 'ur^oc v[xus' m ?o[jlo(.7(^ ^vo (/a^Tu^coy i^ 

^ov, ii) <xn!f^y vvv y^a^w, 7oHs 'or^oTi^f.x^Tn'/ocn it^ toIq Tiomois 'SJ'xaVi on 
3 iav f?i9w ilg to 'csoihiVf a (p^cro[j.oii' Itt^ ^oxi[Ariv Cit^ts ts sv sjaw A«- 

0£>fc^u£V s'y auTw, aA?a ^T^aoy^s^x aiJv uvtu Ik ^vvxiASug ©ga f/j v^af. 

5 'Exvt8c 'ur^i^a.(^£]£ « fVs iv rn -ro^iVflj mvz^c $0HiiJt.iX(^£J$' y) hk imyivxa^ 

6 Aisjs £«iiT8;, OTI 'l7}aic X^/fof ev ujwly sViv ; f/ |W3^ t/, d^oKiixoi eVs. 'EA- 

7 tt/^w J'e ot; yvcccrsaOs or/ >j//f?? ^x iaiJi,h d^oxiy.oi. Ev)(piJ.xi $b 'nr^os 
Toy Geov [jltj 'usoiri^xi v[j.dQ xuxov [ayi^sV ^x '^^'^ W^^ ^oxi[AOi <pxvuii£y, 

8 dXK' Im Cyac TO y.xXov 'sro/^Tf, rii^aQ ^s. ug dSoxiixoL u^zV' Ov ydp $v- 
^ vdjAi^d t; xalot rrJQ dT^ri^axCf aXX' vT^e^ rris dXri^HXC. Xxi^o^iv yx^ 

ItXV Yl^f-etQ ^O-QsVWfCSV, VlAiiQ $£ ^VVXTol ^Tf THTO Jg >^ iVyOlf^i^X^ T)JV 

IQ UjKwv xotjoc^i7iv. Aw t5to t«utc{ «7rwy ^^^(pw, IW lux^^y /ajj dnojoixug 
"^^Yiaay^xiy y.ot\x t^v i^aaixv nv i^uxs i^oi o Kv^i^ ilg clxo^oi^-^v, ^ a;« 

11 Ao/TToy, d^£X(po), X'^^C^^> xxTX^Ti^sa^Sf 'urx^xxxT^na^i, to xvto (ppo- 

1 2 vaTS, sI^Y^vsvsjz' ic^ Geog T^g dyxnrig k^ si^nvyjg £<^xi //ad' u^wy. 'Acr- 
TTjcVacrfls dXhriKnQ iy dyia (PlT^yji^^xIi: da-ndi^ovjxL viaxq ol xyioi 'uioivTiQ. 

1 3 'H X'^^^^ '^^ \^v^i!d "irii^ XoLi^Sj K^ h xyuTtYi ts ©sy, ii^ n xoivmtx is 
dyia Xlysu/vt^T©^ [iijoi -srayTCcy v^ioiy, 'A//>iy. 

'Ij^oc Ko^i)/^i8s ^zvje^x [iy^x(pT^ xko ^O^k-K'^v TnC Mxxs^oyixgt (J/ct" 
TiVa j^ Aaxx. 'Ev ^lyoig tp^-] HATAOT Gap. i. nP02 TAAATAS. 335 nAYAOY TOY AnoSTOAOY H nP02 TAAATAS 

EniSTOAH. 

I I I I AYA02 a7roVoA(^j ^}i oat a v9^w7rcov, 8 J'g J^i' avd^wTry, aAA« J<« \ 

2 J^ JL '1)3(78 X^<r«, ;^ ©£» 'orxT^os Ts i'yii^oivl<^ ckvtov ix vsx^uv, ;^ 

3 o; aOv l//oi 'nrxnss oiS£X<poiy tolIq iuMo-ixic rns T&.'Kix.iixQ' Xu^ic v[ih 

LTTf^ Twv oi[jLa^riuv Yii^wv, onus e^iMTOii )?//«; f« ts IvsrwT©^ cniuv(^ 

5 'UTovYi^s, xcijoi TO deXniAOi Ta ©fs -^ To-iXt^o^ /3]wwv, w )? J"o^« £iV Ts; a/w-* 

6 ©«Ujw«(^w ot; 8TC0 lOLyji^Q [ASTOiTika^s dzo t8 KoChhoLVi^ v^olq iv 
8 Tx^xaaovjs; ujwccf, ;^ ^fAovJs? /Ae7ar^fi|/'ix; to svuP/e^^iov rS X^z-rs. 'AA- 

avfl^wTTag' -CT^Sw /J TO V ^£oy ; ri CiTw dv^^unoig d^iaxav ; . «' /cc^ £t; av- 

I I rvw^/i^w (J'e u^wr^, cichX(poiy to smfyiXiov to £vctPy£7^t7^)y uV l/zs, -oti 

1 2 4j;i er* ^fa??^ av^^uTtov. Ov^s y^^ syu ttriK^oi avO^wTTs Tuya^e^.a^ov avTo, , 

13 HTS lh^<x'/))]r d?^Xoi (Ji' a7ro^(XXui|>'£fc!f 'Ij^aa X^/ra*. ^Hx^aotji yx^ tyiV 
f/n)3V dvoif^oip^v Zuols h Tw 'l8dixi(7|uw, cT/ ,^«9' ws^^oAjjv .f J'/w^ov T^v £*:-- 

1 4 x}.y)aioi,y t8 ©sa, ;^ iTro^flav a Jzi^i'* ;^ Ts-^oixoTfjov h tw 'la^aicr^ww t'TTf^ • 
TtSoXKnQ avvYiXixt'^Tdc ev tw 5/ivff |i(8, 'CTi^KTaoTi^O); ^r}7^(SjrJc v-Kct^yj^v twv 

15 'UKX.T^ixm f<;8 Ttxx^cjcaeu:)/. '''Ots (Js tv^oxYiCiV .0 &ioQ {0 d(popiaac (as ix 

X017J01S . 336 E n I 2 t O A H Cap. U 

1 6 KooSoLiQ iirj^o; 1^8, i^ xaXscrac ^ix tyjC XH^"^^ ocvrs) d-Koy.OLXv^yA Toy 
viov auTS £V f/vtoi, iW £j(ziy£Ar^w^a/ auTov gi; tqiq 'ihiuiv, bvUu^ 8 

17 'UTpoaa.vi^i^YiV cx^>ii Kj afij^ocjii ^^s dvn^^ov d^ 'h^070}^V[j.x upoq tbc "srpo 
i[X3 ol'Ko^'oT^BCi kAA' (XTr^Adoj/ £<? 'A^U&oiVi J^ ^'^^^^ vniir^£^x tl; Aa- 

18 [ACtaKov. '^Ensijoi lAijtx hri t^iX dilrih^ov si; 'Is^o(ToXv[xx ho^^axi Ust^qv* ■ 
ig ic, IrAineiVX 'nr^os kvtov yi^s^xq ^sHOinsns. ''Ets^ov $£ twv dnog-oXuv m 

■20 slhvi 6i [AYJ "idm^ov Tcv d^sX(pov ts Ku^/a. '^A ^s ycdi<p^ v^lv, ids 

2 1 hmiov 78 ©f^, oT< fi ^i;eti(JojUa^ "Eneijoi ^aOov £iV ta xXiixoPiOi tti? Su- 

22 ^faj ;^ Tiiii KiAa/a?. '^H^>5v o^g uyyo^fAiv^^ tw 'nr^ouma rou; iKKT^'^ci- 
24 a<? T)); 'laJ'ix/ac ral^ h X^/ra* //ivov J's dx^o'Tlsg rjaaVi oti ^i^zm 

Yj[Aoi; "urol^, vvv svoi.f'y£7j!^£l<x,i tyiV "UTKiv r])f 'Urojs inop^et' ^ i^o^oi(^ov iv 

II i g'jwot Toy @soi/: '^ETreijoi ^loi ^axxTsaaot^av iruv 'mx'kiv ave&jv d; "h^oao' 

2 2.vy.x jW£]c« Bx^vd^c'., tjvii.'Kx^xT.x^m k^ Tnov' dvs^nv ^s xxjd ditornXv- 

tpiv, 2 dvi^s^y}v avTOi; to svaPysXiov XYj^vcraia iv rmc ehsai' xoCf Wixv 

io g ^£ 7o7c $o)CHcr[i jwJ5 *croj< sk xsvov r^ix^ ^ %^^y.jxov. 'AAA' i^e T/t©-- 

- '4 (Tuv £]i/.o<, '"''EAAijy wy, i^mfxda^r) 'S7£^i]^>]d)^va/. Am ^e t8? 'UT-x^eiadxluQ 

:l^£v^x^£X(p'sCy onivss iffx^etanX^ov mJxaxoTrrjaai iyjv Ixsvk^ixv y][^uv nv 

5 £X°[^'^ ^^ 'X^ffw 'l)]as, tva yiiaxc xxrxh'Koiatcvlxi' oiq y^£ "CT^of w^xv 
ft^«/x,£V T^^ uTTOTayJi, Tva 5^ dxri^&ix ts £'Jary£A[8 $ix[A£ivri 'ut^o; v^ix^. 

6 'Atto ^£ Twv SoyJvjm Smi ti moioi ijtots mavt ^^£v ij.oi ^ixips^^^ (vt^oiT' 
mov @£oc dv^^(^nii s Xxixtdvei) li^oi yx^ ol §ok8vtsc ^^^^ 'ur^oaxvi^siijo, 

7 'AAAa TavavT/Vv, l^ovrec on 'uymTSViJ.xi to ivxf/eXm t^; xx^o^vtixc, -^ 

8 xx^aQ n£T^©- rng zjE^iropiQ' (0 T^^f hz^y^xQ n/r^w £;'; XTTo^oXriv 

9 t^'c srs^noiJi.ki h^ywz n^ iy,oi. sk rx Uvn') ^ yvovTSf t^v x^V'^ '^^^'^ 
(^oQatrav |t/to; 'id/M^o; ^ Ki^tpa? j^ 'iwavvjj?, ol ^okbvtsc cvXoi zmiy Sihk 
e^mxv £//to{ J^ Bx^vd^x mvmxc, 'im r)[AHC si; t« tOj/j?, xvToi Ss sk Trjv 

10 iiTspnoixnv' IJi-ovov, Tccv zfjax^v Yvx p)iftov£uw^£V ^ iazskcrx xmo 

11 t5to tzrof^cra;. ''Ots Je ^a9£ Uer^^ sk 'Amox^^aVj xx\x 'Uj^oat^-Kov 

1 «UTW Cap. ii. n P O 2 F A A A T A S. 337 

^luK'J^Sa, [/.i]x Tcov Iflvwy c[^yr,a^i£y ore ^s riX^oVj uTrgfcAAs Kj <i(pi^i^iv 

13 Ixvthi cpo<^^^.2v(^ Ts; iz 'ufs^noiAri^. Koii avvvKey.^i^Yiaav aurw <^ ol 

14 Xomol 'l8^a7oi' wrs j^ Boi^vdiSxc crvvxTriX^-^ uvtuv tjj vzoxoiafi. 'A>.?l' 

^Y}[ASV }^ oiVToi oi[Aa^TuXolf x^x X^icog dim^nuQ ^iukov^B^; Mn yivoijo. 

1 8 Ei yu^ u mT£Xv70ii tocvtoc "uyaKiv oUo^o^Ki 'nrxooL^oiTip i^otVTov avvi- 

19,20 rJ]//<. '£yiJ y«^ ^id vo^a vo/<w UTti^OiVoVi Yvx ©sw (^j^Vw. X^/rw cuvs- 

h 'uii'^a ^w Tjj T8 ws t« ©fs, tb dyar^YicanoQ y.s, j^ zroi^x^onoc eav 
21 Tov uTTs^ l/x«. OvK d^ijZ Triv yd^iv t5 ©sa. f< ^«^ J'ii;; j/c^8 Simioavvrjy 

III I O. ANOHTOI TaT^ciTXh Tig u//a? iSxa-y.avs 7^ oLKr^aix. p] 'UTt^ka^xi; 

[Mvov dsXu /xa9f7v a<p' u//wy, s'^ f^ywv V0//8 to nvsU/za £?.ix^f7f, >] £^ 

3 a;^o^; 'Bi<^s(ac ; Outwc dvoviToi i^s ; hx^^dy.£Voi '57J/£U|wa7'> yt^^ aa^Art 

4, 5 iZijsXeicr^s ; ToaxvTX i7:d^fiB £a^; ^72 j^ £u-^. 'O ay hiyomyZv vyJiv 

70 Uvevy.Xf ^ ivs^yxv hyd^K^iQ h vylv, e^ e^yxv voiah n s^ dKonQ 'sr/- 

6 raws; Ka3wf 'A'Soadi/. inigsvas tw 0£w, ;^ eXoyta^Y] avru ilg iinxtoaj- 

7, 8 v»jv. Tivuiay.ijs d^x oti ol h zrig-sud troi slaiv Cioi 'A^^aa//. n^ol- 

^^(7X (Jg )2 ^/^acp^ QTi ix 'zzTfWw; ^imiol 7x t^vri Qsod 'UTPo^vrifys'kiaxlo 

9 Tw 'A^^aa/A* '"''Ok ivevXoyri^ao^iii h croi T/Txnx t« '/^y^j. '"''Ors ol s;^ 

4 R TjjkvxCf 338 E n I S T O A II Cap. iil. 

10 •cnrscof, suXoysyroii avv t5 w/rw 'A^^aoiiJL' '''Oaoi yocp i'^ s^yu^y vofxa 
Biah, vKo xaid^oLV slm' yty^otTfjai yd^' 'E7rim7a^a](^ 'sruc h ^it- iy-- 
jM£v« iv 'ouUdi ToiQ ysf^ocyj[ji,ivois iv Tw ^iQxiw T8 vojMB, T8 •nroiTiGix.i ocvm. 

1 1 '''Gn ^s Iv vojOtw aJW^ ^imi^TXi "ura^x tw 0£w, J'^Xov, ot; o ¥ikoli(^ in 

12 'CT/Vscc? ^nafiai. 'O ^£ Vii'jU©-' a;i: £r/v £;iJ m^^o^c' «A?i' o •sro/jfo-aj auxix 

1 3 avQ^wTT©", i^riaijui h amoiQ' X^i<ros hyocQ e^riyo^xasv In iyiq xxToi^as 
78 V0/A8, y£voy.svoc vn^^ Yifiiv xoiTOiooL' ysy^oiTfjoci yd^' 'ETT/mra^aT©^ 

14 "UTixc x^syxyijsvos erii ^vXa' \m si; 7oi 'i^vri n svMyioc tb 'A^^uocy, ys- 
)JY}TOii iv X^/rw 'l^crs, 'ivoc inv izotfysXiiXV tb 'urvsvyciloc Aa^w^sv ^loi tyjs: 

15 "cr/Vewf. "A^sXipol, Kix\a ocv^^o^nov T^syu. oywg dv^^-Kn %£xv^uy£vr}v Ji«- 

16 ^x^v 8o^c dhra ri hi^idTixiJcrijixi' tw ^s 'A^^uay i^^n^n^xv at sTtoty 
yz'kiOLi, Kj TW aTri^yoiji otvTu. « Xsya' Kou toic ans^yoiaiv, uc eV; 'sroX- 

17 Xuv' dx>^ uQ i(p' ivoQ' Kca tw aTts^yotif era, oc hi X^t^oc- Thto $e 
Xsyu, ^ia.^xnv 'ur^oxzxv^uysvriv ^tto t8 @£8 sic X^/roVj ytju sty) ts- 
r^cixocria. )^ T^ioixovjix ysyovuc voy©^ ^x dxv^oiy sIq to xxTd^yno'Xi Tr]V 

18 inxfysXiotv- El yx^ sx voya n xXYjoovoyix, 8X sti i^ inafysXixc* tw ^s 

19 'A^^xdy J';' sirxfysXix; xs-)(X^i<rcii Qscg. Ti h vvy,(^; tuv Txyx'^X' 
^xasm yxpiv 'urooasTS^rif oiy^^iQ a saSjj to azs^yx w sTiYi^ysXixh ^ixtX" 

ao yiiQ ^i dfysXoiV, sv "/ei^i ysaha' ^s ysairrj^i ivoc^x s<riv' Jg QsoCy 
2:1 sTc s?iv. 'O Hv voyoQ XGijx Twv snoifysXiuv ra ©£&; Mn ysvoijo. si ya^ 
l^'o^Yi voyoQ ^vvdysvog ^'mt^oiyjctxi, cnag xv sx voyn nv n ^ixxiouvvYi. 
1 2 ^AXKx ffvvsxXfi(T:v 7) y^x(p^ TX 'UTXVTX vno xyx^iixv^ IW Yi i'!:oify£Xtx sx ■ ^ 

23 Wi<r-S(^c 'iJ^ca X^;rK §0^^ To7g ijTK^iv^ax. Il^o' ts J'e sX^hv 7W 'UTK^iV, 
vno vcyov iip^s^sye^x, cvfxsxy^tiaysvoiy sis ^i^!' ysXXaaxv ZTi(fiv x'KO' 

24 x'j.Xv(p^YiVXi. '"''rirs ovoyoc 'UTXi^Cifo:yoc ryfcwv yeyovsv £t; X^tg-ov, ivx 
25" ix -sr/rsw; ^ixxio^^lcysv. 'EX^kay]; ^£ rm '^ksinCi ix sti v'/^o ^xi^afu^yav 

26,27 iayiv. UxvTEC yd^ vioi ©sS hs ^ix Tnc 'sti^zlc; Iv X^ktSi 'Im^' oaoi 
28 yxi) dg- X^/rcv iSxTflia^vils, X^i^ov sH'^uaavk. Ovx: hi 'laJ^^I©-,-. ad's Cap. iv. n P O 2 r A A A T A 2. 339 

IV I ff7is^[A0i Iff, j"^ ;^<pct' ETTaJysAiV.v KXYj^ovoy.oi. Asyu §Sj £<f oaov p(^ovoy 

2 xMoQvoy.oQ WjiXioQ sTiVi ^^h $ix(ps^ri JaAa, xv^i(^ 'ui<kv\m m' dxhx vt:o 

3 inir^o-K^Q fV< >^ oUovoiahc ccy^pi iriQ 'nrpo^sai/.iois 78 'zzrar^of. Outw ;^ 

5 ^e ^aOs to 'mXri^b^iAOC, is y^^ova, i^omii'iiXsv 0£oj tov wov ams •yzvo- 
fASVov Ih. yuvoiiKoc (sysvo^ivov vko vo[xov, '(vol Tsg vno voi^ov l^ayo^dayi) 

6 (voi 7r\v viohaioiv oizoXaQ^iizV' '^Oti ie fVe viol, s^aTTsraAsv Qso; to 
nv£v[Ax T8 u;8 auT8 slg Tocc HX^^iocg v[mv, x^oin^oVf 'A^S,?, 'nrccTrj/s. 

7 n^s ^x £t; fT JSa©-', aAA* vioq' d J'l wof, ;^ x>,r]sov6i/.(^ ©sS ^ix 

8 X^;r8. 'AAAa tot£ [ih bx bI^otsc ©sov, i^aXsucnxjs toiq [j^yj (pva^ tai. 

9 ^£o7c' vvv J^e, yvovrs; Qsdv, ^loiXKov Jfi yywcrSfVTf; mo GsS, "uxoos sVi- 
^^£(p£T£ TuxXiv im T'X dahvY] ic^ '^o^yd (^oiyfioii oIq vrdxiv dvu^£v (Ja^ 

10 A£u«v 3£A£]£; 'Hfii^xg t!rx^XTYi^a<j^£, K^ [jrivaCi k^ xxioss, x^ iviavT8C. 

1 I ^0^8[JlXl Vl^Xi;, jM>i "STU; dlHYl X£XaTlixKX £15 V[JiXg. 

12 riv£a^£ uc ly^i CT< xdyoi ag V[A^c, dh'K<poi, ^£oimi u/xwv* B^iv y.£ 

13 YioiKri(Jx\£' o(§x?i£ $£ oTi ^i" xa^hfixv TTJg cx^xoQ £vy)f'y£7uax[AYiv vyjv to 

14 'UT^0T£^OVy icj TOV 'uT ci ^XCT [XOV [XS TCV £V Tf] (TX^Xi |M8 ^X £^S^£Vi](70ijS)'e^£ 

1.5 £^£7flvcroiJ£) ^AA' dg ciyhXov ©£8 i'Js^xaM iJ!.£, ug Xoi<rov 'hiaav. Tig 
'dv TiV [/.xxx^ijixog vyMv; i.'.xotvo'2 yx^ vy.7v, oTiy h ^vvxih, r^g' o(p~ 

1.6 OaAjMB? vy,Zy £^oov^xvj£g xv i^ocxxle y.oi. '"''nrs £X%°^ ^!^^^ ysfovx d^- 

17 hCwv v(/iv; Z>3A5cr/y vij.xg s KX'Kwg, d'K'kx IxxT^^cry.i vy.xg ^£Aacr;y, hx 

18 xvT^g Z3iA8T£. K«Acy J'£ 70 ^nXZa^xiiv xx7S: fnTxyTojSy j^ (jin [aovov k 

19 Tu 'UTX^tiVXi [iz zj^og vy.xg, isxvix y.8, a; 'uJX'Kiv dofvx, xy^^ig S yo^- 
ao (p'Afi X^/rt? £V vylv. '^HhXov §£ 'urxoavxi 'sr-^cg,viJixg xini, x^ d70JXxi 

rnv (pxviiv y.a' oV; d-Koo-djixi h u^uly. 

Aiyiji 340 E n I 2 T O A H Cap. XV. 

21,22 Asyfls (XQi ol vno vo[/.ov dixovjsc ii'vxi^ rh vo^ov in uasfis; riypoii:' 
TXi ya^, 'on 'A^pjiaii ivo m^g so-yjVi £voi in 7yiq iraioiaxYic, k, sm ix 

23 rrig sAzv^E^aC' 'AAA' [xh in tyiq 'uio'.i¥iGHYi;, xxjoi (rd^m ysyivv^oii' 

24 $i in lYjQ i?:Sv^£^oiCi ^iix rrj; inoifyBT^ioiC' '"''A Tivoi s<riv oi7^7cf,yopH^evx* 

UVTUl yX^ 2I7IV [oLl] JuO mOL^YiKOLl' [J.(oi ^h 1X710 0^8^ XlVXj £ij SsX^Xit 

25 ysvvlticra, y]TiQ hh ' kyx^' (to yx^ ' hrycf.^^ 2/vcc %^oq i^iv iv tji 'A^ot- 
€ix) (j\)<;ov)(jri J's ir\ v\))i 'is^saaAj^jU, ^■dkzvei ^i [xejoi twv ^invm auV^j. 

26 'H Js avw 'h^!iaa.7vri[/.f ixsv^s^x ig'h, riz-.g i?i ^r^ino zrixnwv rjfAuv, 

27 Tey^aTflxi y/xa' Ev(p^xv^Yi'lh raf^j vi » rlxls^x' ^y\^ov k^ ^oyi(tov ^ 8K 
u^ivscrx' 071 -EroAAa tx rinvx tyi; i^fjixH ixoi?J^ov n tyj; iy^crviQ rov xv- 

28,29 ^^x. 'H^&i; ^s, aJfA^po;, rnxjx 'laxxZy inxfyOMc Tsnvx iafxiv. 'AAA' 
U(7K£o TOTS nxi'Z (Tx^xx yzwYi^HQ i^ixns Toy noijx 'wvsv[xx' stw n^ vvvm 

30 'AAAa 71 A£7« yi y^x(prii "'En€x>.s 7nv 'UTXi^ianriv j^ tov viov umri;' d 
yxp [ir] K7\Yi^ovQiJ.ri(TY] o vioc tyiq 'uixi^^ani/]; y.ejx ts vi3 t^c lAsuQe^aj. 

31 '''Aox, xie'Xtpoh in ia^h 'UTXt^ianYiS T^nvx, xXKx tyiq iXsv^s^xC' 

V I TH fAsuOs^/a 8V ^ X^;rof riy.xs riXsv^s^ocaSj ^i^nsjs, £^ (xyj 'urx'Kiv ^vy^ 

■2 ^uXhxc inyBQ^E' '1(5*?, f/w lixvX^ 7Jyu v^lv %ti ixv 'urs^irsiJ.VYiaki 

3 Xpi<;'oc vfixc s^h (^(pO:fi7a. Mx^v^oy.xi J'e 'urx'Xi)/ 'urv.vii av9^w7rw ws^i- 

4 ispo^iviCt ot; o(p&tkiTY\Q sVtv oAov tov vo^ov 'uioir^axi. Kxry^^yfi^i^s dito 

5 TS Xpi^S, oT Ti)/£c iv voixa ^inxi'iia^e' tj^? yx^ir©^ s^sT^iaoijs. 'HjWf/j 

6 yx^ TuvsviAxli in 'uskso^s ixni^x ^ixxioavvrig XTisn^ty^oixsdx. 'Ev yx^ 
XpiTU) 'lYias HTS zTS^tjop] n Id'/ysii bts xn^o'^vfix, aAA(Z zrnriC ^i dyoi- 

7 Tcnc evspy8[ifjt]- 'Et^Ij^s]^ ^aAwj* tic V[j(.xc ivino^l/s t^ dXri^fiX (xyj 'sra-i 
85 9 ^sa^xi ; 'H zraa^ovn in in tb nxXivjog v^xq. Mix^x Ijjp/fi oXov to <pv- 

10 pxiM ^v{Xo7. 'Eyia ukoi^x ek ^[^ois iv Ky^/w, on i^h xXko (p^ovmijs' 

11 §£ TX^xaaKV vi^XQ ^xcxcrfi to n^((xx, o?ic xv ^. 'Eyoj ^s, d^s^-ipol, d \ 
•urepnoixyjv sti nn^vaau, ti %ti oiookojaxi; d^x KXTn^ynlxi to czxv^x'kov 

T2 tS TXv^S', "0(p£7\oy ic^ d7:ono\]jovlxi ol dm^XTtVTSc I'lAxg. 

3 "Tiiekl Cap. V. nPOS TAAATAS. 34^ 

1 3 'TjM^; yoi^ eV h'cvk^M ixXnh'^h d^£}^(po'r [xovov, (iri tyjv hsvk^ixv 

14 si; oi(po^(x^v T>5 aoc^xif aXXa Six tyiq dyxnvic hTiSvije dX}iriXoic' 'O yx^ 
isoii vo^jLog h In "koyui 'UThY}^8TXi, iv tw* "Ayxz^aeic tov uMaiov (xa aQ 

1 5 kxviov. El Se a'^iAj^Aaf SxKvili ii^ HXTsa^isls, ^T^inejs ^>] uVo dxhriho^^ 
amXw9/]Te. 

16 Ag^/w Jr nvsv[xccli •nrf^;7raT«T£, j^ ini^i'ixixv (Tx^xoc « jm>3 TSAeVi^TE. 

1 7 'H 9/a^ o-a^^ eV/fluftar ;^(x7'^ Ta 'nrv£ujwa7(^> to (J'g ■crveu/Aa ;fa]a T>if aa^- 
;^of* T«um ^£ dvTixeijxi xTO^n'KoiQi Tvx [^n « «»' 3£A)]7e, raOra '57o<)5ts. 

j8, 19 E/ J"! -uTvsvixoiJi dysa^B, hk hs mo vofiov. ^xvs^x Si hi tx s^yx rric 

20 ax^xog' xTivx hh (xoiyax, 'uro^mx, xxx^x^aiXt dakhy^iXy iUin'Ko'Xx-' 

T^£iXf (px^y.xxax, s'x^faf, f^«?> ^n^oii dvfAoiy f^ifli/a/, Si-/o<:x<jiXi, xloi- 

21 (TeiQ, (p^OVOl, (poVOly [AS^Xl, xdoiUQli K^ TX OfAOlX TiiTOi;' ^ OT^oAS/W V[/AV, 

m^uc }^ isr^oanoVi on ol tx toixvtx ^^ua-crovisc ^X(7i7,&ixv @£8 s xlri- 

22 ^ovoy.ri(j8(7iv. *0 Ss xx^TiOC T8 nvsu/Ao]©", fV/v xyxTTYiy XH^^ ^^nvr]9 

23 y.xH^o^v[ji,iXf 5(^)icoT»3f, ayaSwcruv)], m<riCi 'sr^xoTnCt iyx^xreix' xxjx tuv 

24 TOihav 8X £5"; vo^o^. 0< Ss ts X^ifs, t^v ax^xx i^-xv^aaxv cvv to7s 

25 'UTx^Yjimai K^Txl; hihif.ixiQ> E/ ^W]t<£y T!:)/ev[Aocji, iJiyevixxji k^ <;oiyjioy.tv. 

26 M)i yivr^^jLi^x xivoSo^oi, aAAJjAaff 'ST^oxx7^8[i£Voi, dTiXriKoig ^Sovsvts?. 
VI I 'AjfAt^oi, lav ii^ 'sr^o'Xy](p^ xv^^wzo; h tivi 'Utx^X7^u[ax]i, v(^Sc 01 srvsv 

y.XTixoi xxTX^7i(^£}£ TOV T018T0V Iv 'V^vsvfJiocli 'n7^xoTY}T(^' axoTtuv asxu^ 

2 TOV [xn )^ av 'uia^xa^c. 'AAA59XWV t« ^d^r) /S^rai^fjs, i^ sTWf xvx-kM" 

3 ^W(7«7s TOV VO^OV T8 X^ifH. E< y«^ (Jo«Af TIQ itvXl T/, /-(}5(^£V WV, eXV70i> 

4 (p^SVXZOijX. To J'fi £^y0V f«UT8 $0XtlJX(^i7U £««?■©", ;^ TOTS ftf £«UTOy 

5 jwovov TO xxv-xjoy-Oi £^«j J^ 8« ek TOV fT£^ov. ^£;^«5"(^ 7^^ TO rJiov <55of- 

6 rfov ^x<rxa-ei. Koivuv^tu Ss xxrny^^fisvoc tov >.cyov tw mTjjj^avT/, f 1/ 
y 'STxaiv dyx^o7c' Mrj -^Mydc-^e" Gioc s fXVxlYj^'i^flxi' yx^ idv ani-i^r) 
8 «v3^w7r©-, t5to icf ds^iaa' oti an^^uv tU t^v (txpxx laurs, 1;^ tyiQ 

ax^xog ds^iaa (p^o^xr $i (ttt^'^wv u'j to 'cryfi/'^aj ix ra CTVSu^aT©^ 

4 S de^U^ 34^ E n I 2 T O A II Gap. vi. 

9 d^s^iaei ^o)^v almiQV. To ^e xoiXov 'uroi^vTBs jwjj iHmy^iJijSv' mipu yotp 

TO dyx^ov 'uy^o4 'urdvTix.Qi jxaKi^oi, $s TjT^oq t^g olm^g rrjj -cr/Vew?. 
11,12 lAETE 'GTn'hiy.oi; v[juv y^uixy.aaiv ey^aipa rri e/aJj x^f** '"''Oo'o; dg- 
?18(t;v £V7:^o(7U7:ri(TCii iv crx^xl, htoi avoifxcK^saiv v{mc 'srf^<T£]t/tv£cr9«;, mo- 

13 yov Im jjirj Tw rau^w ts X^irs $iux(*ivjo:i. Ov^s ya^ ol 'nr£^iT£iAVo{A£Vot 
avToi vc^ov (pvT^cio-ascriv' dKkot dsT^HJiv vfjiocc 'n7£^tTS[jLVBa&oiif Yvix. iv tJj 

14 vjj^STs^x (TX^ki Hxvxwuvjxi. 'E]W0{ ^b jt/t>3 yivoijo xxvy^xa^xi bI y.n bv tw 
ray^w ts Ku^^b j^/xwv 'I»J(78 X^/rs* J*/ 8 e/^of xofffA(^ hxv^t^xi, myta 

1 5 TW XO^IJIU. *Ev 9/;*^ X^;rW 'l)3£7a 8T£ "VTB^ITOIAYI 71 layVH^ 8T£ XX^O^VTlXy 

1 6 «AAa ;faiv>) ^7i''7''?' Kai oo-o< tw xxvovi tstw ^oi)(/ja8aiV) el^^vY} eV «J- 

17 Ta AoCTa, ;i07rac ^/o; [XYi^fic 'urx^ByBTJ^' iyu yot^ tx ?'if[ji,ot}x ra Ky- 

18 ^i8 ^Iy}(78 iv Tw ?'u[ixji y,8 /Sara^w. 'H X'^C^^ '^^ Ky^fa ^^uv 'l/jcs 
X^;ra |«e7a Ta 'bvbv[j(,X7(^ vimvy x^BX<poL 'Ai^riv* 

[IT^of TxT^XTxg ly^x(pn xko 'Pu[in;. 'Ev ^t^oiS cr^y.] HATAOY TOT AnoSTOAOT H DPOS E$E2IOT2 EHISTOAH. 

I I 1 T AYA02 aTToroX©- 'Ijjtra X^/ra, J;^ 5f A;?jm«t(^ ©fa, toT; ay/- 
a _L JL o<? Tolf Hciv h 'EcpsffUf ^ 'UTHTols h Xf/rw 'Ijjaa* Xa^/j uftrv ^ 
£<'^riv»] «7ro ©£a 'UTXT^oQ YJiA^v, K, Ky^A? 'lyjaa Xf<ra. 

3 EyAoy»j7of o ©sof j^ isTXTn^ ra Ky^/a ^/kwv 'Ijjcra X^ira, o BvT^oyYiaac 

4 >5jwac iv 'mx7Yi BvTioyU 'syvsviAXTix^ h to7c ina^avioic iv X^/rw* xu^us 
1^b>^b'^x\o ri^XQ iv xvTM iff^o xxIx^oXrjg xoa^^^ sJvxi hl^XQ xyias ^ a'^w- 

1 u .. /A«f Cap. i. n P O 2 E a> E S I O Y 2. 343 

jw-sv TY}V aVoAuT^wyiv ^loi 78 aYfjLScloc uvTSj Try oi(pzcnv 7^v zroc^xTfjujy.ix- 

8 TUVj XOijiX TOV tsT^HlOV 7YlC Xoi^ljo^ OCVTB' hC hs^KJCTSVaSV sIq ^[^OCC iv 

9 'urdari <To(pio(. ic^ (p^Qvriu&i' yvmoiauQ tiimv to i^v^ri^iov ts d£'hf,iAOi](^ avis 

10 xoijx TYiv sv^oyJocv avTSf r]v zr^os^ijo iv aviu:, ilg ohovoixixv t8 'm'K)'}^u:~ 
[x<xj<^ Twy kxi^cov, dvay.^^^oi7\oiimaa^ixi ra 'usdvra. h tw X^/rw, id [re] 

1 1 iv ToiQ i^oLVQiQ -^ T« iiu, im yM' iv auTw, iv S Kj ix?,7)^u^ni^sv, 'sr^oo^ij- 

&£V7£C XCCJoi TfT^chaiV T8 TOt 'UTUVTCi ivS^ySVT®-' XOcJx TYiV ^H7.riV T8 ^£- 

13 YiXTrixoTug iv Tw X^irw. 'Ev w Xj Ujww^, dxsaxvlsi; tov "Koyov triS d'hrj^a- 
OL^i TO svocPyiXiov Trie oktyi^mq u/xwv, iv w it^ "sri^BvauvJei;, iacp^wyia^yjjs 

14 Tw 'UTVBV[j.ot]i TYiQ inocPysT^ioic Tu ayw, oq i^iv d^^x^m ty\q xXyj^ovoiaixc 
ri[AUVy sk d-KoT^vT^uaiv TYiQ 'UTS^iTtoiriasa;, sk £7:ocivov tyi; ^o^n? olvth. 

1 _5 A<« T8T0 xdyi^, dx^acx-Q tyiv xx^' vixde rzi(^iy iv tw Ku^rw 'ij^cra, ^^ tjjv 

16 dyxTCYiv TYIV elc "urdvTx; Ttg dyia^y s -crauo/zaf £v-xjx^i^u.v v^e^ tJ/awv, 

17 [xvfiav VI/.OCV 'S7o/8^£V©-' fVi Twv TiT^ocBvyj^v jwy, ;;/« 0£oc 78 Ky^^a 

18 Xut];SWf, iv iTtiyVUff&i OCVTB' 'ST£(pUTiaiJI.£V8S T8? C(p^Cl?^[X^( TYiQ XX^^IXIQ 

vuuvy £15 TO sl^ivai Vfidc tiq i^iv )5 iXmc iriQ xlwB^Q «ut8, k^ ti; 

19 tsT^toq TYis So^YiC 7'/i? xM^ovoiAioic olvtS iv TOif dyioic, j^ t; to vzs^^d}:- 

20 y«av T8 x^xTHQ TYiQ lc7yy(^ avT3, Yjv ivY,^yy\a£v iv tx Xpiitoj, lyciov.^ 

21 CLVTov ix VBX^av' Xj ixd^iaBv iv ^s^id olvt^ iv toIq iriHoxvioiCi iVs^avw 
'urdcYiQ d^y/ic k^ i^aaixi )^ ovvdixB^g ^ xv^iqty]t®^, k^ z::xvtoc ovcy.xi^B^ 

2 2 ovo^«(^o^fva » [xovov iv tw atuvi t8tw, a'XAa ic^ iv tw [xi>,}^ovji' Xj wdvjx 

vneTOL^BV mo T^c Tffo^txs ami, k^ olvtov ii'^x£ x£(px'hYiv uVe^ 'uidvTa. tt, 

ixxA'ticri^y 344 E n I ' 2 T O A H Cap. i. 

23 ixxlriaiiXy r]7ii fVi to ao:y.c(, avrsy to fnjT^Yi^ujxoi t5 OTav/a Iv TiToicri -nrJ^jj- 

II I ^iiy,£V8. Koii v[/jXS ovTug vsh^bc tqIq 'uixpc<.ix\'j)^aai j^ touq diioLpuxiQ* 

z iv ffJg ZtTOTs 'SuS^ismcurrjiTixle K(xjd tov (xlo:m th jioa[ji,s rara, xotjoi tov up- 

yovliy, ms izsaiocQ t5 di^^f ts 'urviviAixl(^ tS vvv ivs^ysn^ iv toic 

3 violg TYi; aVf/Sr/as* iv clg ;^ ri[Aac 'sramg dv£T^oc(pY}[xiv -mols iv roug ini- I 

4 vom' ^ riiJj£V TiKVOi (pvaa o^y^g, w? ^ ol "koi-xoi' is ©eo^, TtrXsaiog m 

5 iv ixi^t ^^oi iriv •JzroAA^v dyd'Kr^v kvtS rjv Yiydnriatv Y)[^ug, k^ ovtchq t^^xq 
vsfio^i ToTff ':3'a^X7fioo[AOiai, (jvvei^m-noi-^cTS tw X^/rw" (x<^f<7'' ers o-£crwa- 

6, 7 fjJvoi') ;^ avvriymiy ii^ cvvsmkasv iv ioIq iiZB^oivioic iv X^rrw 'lijcrs* iv« 

ivia^T^ri/A iv to7c ocl^ai idle i'KS^X'^iAvois tov v7:£P§di},7,ov}x •zztaStov t)}; jrf 

8 yd^iT©^ XVT8, iv Xf^J^o^J^l^ ^V J^iwaj li/ X4>irw 'Ijjcts. TJ3 5/a^ X^V*'^*' 

9 sVfi azauaiJiivoi iix tyiq Tsu^it^c,' h^ tbto hk i^ vfjic^v, 0£8 to iu^ov' 8X 

10 if f^ywy, iW f()9 Ti; mvx/ianjxi. Aut5 }^a^ ecr/xsy woir}y.Xf kjiaUvTSs 
iv X^rrw 'ij^aS im s^yoig dyx^o^^i olg ^^oriToty.aaiv Qsogy Yvx iv au- 
ToT? z:£^inxTriau[J.£v. 

1 1 Aio t/.vYjfJi.ov£v£l£, oTi vi^HQ isroje Tx s^VYj £V ffxp/At [ol "Xzyo^iBvoi dnpo' 
I 2 ^v^ix vno TfiQ ?.£'yo[ji.svYiC "^B^iToy.YiQ iv croc^xl yjioonoiriTB) oti rJTS iv tw 

xxi^u ixavu) x^i^^ X^ira, dnYiX>iOT^iuix£voi Trig inoT^n^ag tb 'icr^a^A, x^ 

13 ^£VOl TWV ilX^YimV TYlQ iTTXpysT^lUCf iXniix [AY] BX°^yCi J§ 0C&£01 iv TW 

xca^AU' vvvt is iv X-^i^uJ 'l^jcrs t']w«c ol tsroii ovTsg [^ax^xvy ifyvc iysvri' 

14 0>3T£ £V Tw xii^ocji t5 X^^fa* AuToV 5/;z^ i^iv >3 f/^rjvjj jj^awv, -moiricxs 

15 TCC «]W<pOT£^a fVj i^ TO lJi.£(JOTOiyOV TH (p^xl^S "KvaXQ' TYjV 'sX^^'^V iv 7^ 

(Tao/d aura, tov j/ojwov tcov ivToXu'v Iv ioyy.xcn xxTXcyrjaxg' Yvx T»f ivo 

16 ^j^iVpi £y /auTw sk 'i^^ xxivov xv&^uzov, tstoiuv sl^w^v x^ d7:oxxTX'h7\x^Y\ 
T^i dy.(pors^8s iv sn cuyxli tw ©£w iix t» rau^?> d-Koxinvxc t^v 5;^- 

17 flf'ay £v «Jtw. Kx) I'K^viV svrifysT^iaoijo si^rivrtv vy7v toiq yxx^xVi x^ toiq 

18 ifyvg' o7i ii^'-xi'TS iyoyiv ttjV nrpoaxfo^yriv ol dy(poT£^oi iv ivl 'urvevyocji Cap. iii. n P O 2 E ^I) E 2 I O T 2. 545 

20 Toti riv d'yiu:Vi it^ ohStoi tis ©fs* inouo^oiArt^svTeg in tw ^s^sTv/w twv 

21 dnoi^cT^av jc^ 'STpo(pr,Tu:Vi ovjoi dx^oymaxtH uvtb 'hias X^/ra* £V w israca 

22 ^ obccSoixri avyxs[j.oXchiy.iirj ocv^ti sic vxcv dyiov Iv Kv^m' iv w k^ v^hq 
av'JOiKQ^ou^a^e slg xc<Tcixri7tj^iov rs @is iv 'nTViV[/(x]i. 

Ill I TOTTOT x^^^^ ^7^ n«iJA(^ ^iaixi@^ t8 X^ira 'ijjaa Jtts^ J/xwv 

2 Ta;v sdi^cc'v' (sl^c r,KE(7x\2 lYiv olxovoy-iav iriQ X^f'^"^ '^^ ®^^ '^'5^ (^oS^ajjg 

3 ^01 iU vjjyxrj on )cd]oi d7:cxd?.v\]jiv ifvjj^ue y.oi to yv^ri^iov xa^uc 'sr^o- 

4 sypoiT^a. iv o'KiyiCj 'ut^oq Svvocah dvxfivucrxovjes voYjaoii rriv cvvsaiv [xb iv 

5 TW [J.VTYl^iM 78 X^i^8' [t'v] ili^OLlQ yiVSOUQ 8K iyVU^ia^Y) role L'ioT^ TCOU 

^yO^ccTrajv, dj vuv a7r£;^a?^uip5j3 ToTf ayioiQ aTroroAo/^ «Jt8 ^ 'U7^o(pr,T0iiQ 

6 £v Ilvsujua]*' srvfJi' T« lOvj^ <7vfx7irj^ovo[xx. k^ avaauiyot, k^ uvixiAioyjx. triQ 

7 hafyBy^ixQ aura Iv tw X^.tw, (J'ia ts su^fygA/a* k iysvcfxriv ^idxov(B" 
xocjd rriv ^o^osdv Tr,; yd^ii©^ T8 ©£8 iw ^o^aaav yoi xajx tjjv svs^fcixv 

S T^c Jbvixpsw? auT8. 'Eftoi tw £Mx^i<ro7£^cp TiTdvTUV ray a/Zccv fJoSjj )5 

j(a^;; aiTjj, iv roTf eSvscrzv £vufy£?u(7xa^xi tov dvs^iyvix^cv waStov ra 

9 X^/rsj ;^ <puriaoii 'urdvrxi; tiq h olxovopx 73 [xv^rifiiH rs dnoxex^vyyivs 

10 dno rZv al'xvxv h t5 ©£0", tw t« ■srayra xjiaxyji $id 'lyjcra X^;r8' ti-a 
yvcc^ro-SJ] vuv T^r? d^xP'-lQ H^ 7xlc i^saiixi; iv 7o"iq inn^xvioiCy ^id 7ric £X' 

11 xXriUioc;, n -croXuTromA©" ao<pix 7s 0£8" xoi}d •sr^o'Sscr/v ra-v al'xvuiv, r)y 
I 2 iTToiYiasv iv Xpi<r^ 'Jj^as tw Kf^/co )^^/5v' Iv w £yo[/.£v 7r,v 'usx^^wixv y^ 

13 t;}V 'UT^oaxy^yriv h 'u:£'KoiUi(j6i, ^id 7M -sr/Vew^ «ut8. Afo OLh^yxi [/.yj 

14 ixxoixeiv iv 7x1q d'ki^£(ji y.B tVe^ uf(wv, ^'t/; sVi o^c^a l/xc?v. - TaT8 ;(a- 
^/v xoi^TpiU T« yovoijd ya 'ur^og tov TzraTf^a, th Kf^/a ^/xav Ijjcg X^/s'a 

15.16 || a to-flco-a 'srxr^id iv h^xvoIq k^ inl yu lyoyd^slxi' '(vx ^'fn vinv^ xd](K. 

70V 'E'AaTOV T^ij ^O^Y}!; XV7S, S'vvdya X^xjXia^YlVXl ^id 78 ZuViUIJ-Oijo; 01V7H 

1 7 sk TOV £(70J dv^^xnov' xd]oixr,cxxi rov X^trov J'/a t^? 'srirEW? £v Taff ;f«^- 
1 8 (5~(«;; O/zc/^v' iv dydnri io^K^^xivoi ^ t£9£/-<£A;c<;/xIvc.', im i'iiayyurHs xxlx- 

4 T mUq^oii »■ 346 E n I 2 T O A H Cap. iii. 

T^xtia^ai avv wu7i lo"^ dyioic, ii to '3rAaT(^", it^ piy^Q^f ^ (3d^(^,.i^ 

20 'srAyj^ccS^TS si^ 'srav to ■srAj^^a.va^t t5 ©jy. To; J^s Svvci[j.£V(f Cnlp 'ura.i'TCi 

2 1 ivs^fsi^hriv iv 'hp^Vi auVw >] J'o^a £ v tjj iy.K?^Y}cna h Xok;-^ 'l/jaSj ilg uoi^ 
axQ idg yEvsols th ct/oiv©-' twv oilmuv. 'A/xj^v.) 

IV I riAPAKAAn 8!/ u^tca; s^co o ^sayji^ Iv Ku^/w, a^/coc 'ure^ntOiTipjoci 
1 T^f KT^VifTiK^ r)c ix>^ri^Y]TS) ixijci woccDig 70i7:^ivo(pQoavv'^c ^ 'sr^aoTj^T®-, 

5 'VTViviMa, m^(^Q it^ iy.}^'^^YjT£ iv [xix iXni^i t^c k^riai'j.'c v[ACd]i' bIq KvpiQ- 

6 yjx "CT/r/^, ev ^ocTflicrfAX' ilc Gsog ^ zrotryj^ -sravrwy, o in] 'ir^.dvru^v, /^ 

7 (J'ia OTiXj^Twy, <^ iv 'ujoiaiv vjjav. 'En ^s ixd^w Y)y.wv i^c^ri yj "x^a.^ic y-ocjoi 

8 TO (xh^ov lYiQ Su^sug is XoigS. A;o T^sya' 'AvocvXC sk u4>©^'j >?XF^~ 

9 "Kmvjcsv (xlyj^x'Ku:aixVt j^ £(Jw;^£ ^oy.txjoi rolg dv^^'xzoiQ. (To (J'f, 'Avs&j, 

■ lO Tl i^lV d p] OTl Z) HXTe^n 'ST^UTOV £/V T^ XX7U)T£^!X, [/.i^Y] TYlQ yrjC *0 
XiXTxSocCi aVTOQ l^l K^ dvX^XQ VnS^'XVU 'CraVTCOV TWV ^^XVUVy hx ZTT^YI" 

'- 1 1 ^'J^ari zx vrxvTX') Kaf avroc t^uxs, Ta; //£V, x7to<roXiic' tsc ^h "sr^o- 

"12 (pJ^iT^^* T8^ ^S, £VXpy£?\l<rX^' I^Q ^£, "mOiyhxQ K^ ^l^XJXXXS^j 'DT^OC TOV 

mTX^Ticryov tuv dyicov, sic 'i^yov ^ixKoviXd sk oho^oynv iS crwjwaT*^ 

13 T8 X^/?a' jWfXf^ mTXV7rj<7c>:[X£V ol 'mxvT£g diQ Tfiv hoirUx 7YiC 'zs'/rfcof, it^ 
7^C iniyvuicrsu; 7s uS t5 0£8, sis av^^x t£A«ov, sIq yir^ov riXmxQ tS 

14 luXYjOCCfAUrf^ T8 X^irS' {ViX y.YiK£Tl SySV VYIZtOly X.'hV^lj^Vl^oy.SVOl K^ 'HTS^il- 

(ps^oy£voi TjTXvrl dviyo: tyic §i^a(7xx?dx;, iv t^ Kv^ax tccv avS^wTTWv, Iv 

15 's-xra/yylx 'C7^oc iriv /y£9oJV/«y iyji; to-A^vj^;' d'hYi^zvovls; ^£ iv dyxTtriy 
I 6 xv'iYi(jtj:y.£v &k xvrov tx ivdvrX) cc i<:iv yi y.£(px?^YJ, o X^itoc' iz, a 'nrxv 

70 auyx avvxpyoXoysysvov ;^ <jvy.t,i,^X(^oy.£vov, ^id 'UjXuyiq oc(pYi5 7Y)S £7ri- 

7 x'^^'y^'^s Cap. iv. n P O 2 E fl> E 2 I O T 2. 347 

yo^Ytyio!.^ kctT ivs^yaav iv [xsTpu ivo; uxts jWeVa^, tj^v Oivt,y](7iv th cru- 

17 Taro Zv T^iyji k. [Aixp7vpo[/.yii in Kt'^.'w, y.-/)y.2Ti v[j.a,c "Bzp'.ncCiHVy xoc^'^c 

iS Hj TOi "KoiT.oi i1],Y] 'UTSpi-KCpjaf h [JiiXiaiOlYi-tl 1U )iOCg (X.VT(j:V' ii7K0TllJ[J.£V0l 

7Y1 ^lavciot, onsc dni^'K'KoT^m^.uoi itiQ ^'j-Yiq ts ©£s, ^ix tyiv dyvoiuv iyiV 

19 uacnv iv avToIc, ^ix tj^v 'sru^'joaiv tJ]? y.xohxQ avrm' oirivsc d7:yi7.yiqzoT£; 

ixvi'dc ^ci^£^(/:y.av 7n dari'XftiOi, ik i^fxciav dm^x^crix; ':;rdc;nQ iv 'utT^b- 

ao,2i ov£^ix. 'T^fig $e By^ arw? iiAx^fjt rov X^^roi'' £iy£ xvtov y\Xii(jd\£t ^ 

22 iv xin'2 i^i^x/^^nijiy xx^(^q l<^iv d'hri^ctx iv tw 'iriai: d'Ko^iu^xi v[j.ds 
y.xid ir^v ist^ots^xv dvx^^opriVf tov -uxxXaiov dv^ouizov icv ^^:iPoy.£vo)/. 

23 XXTX Txc irciti'iJ^ia; in; dzxTYic' dvxv£8a^xi Ss tw ziTV£vy.xri t5 vcog 

24 vi/MVj ;^ iv^vaxa^of.i tov xxivov dvhmiiov,. 7ov xxld &£ov ^laUvTX iv tJi- 
y.xioavvTj }^ caicnriji iri; dM^/ixg. 

25 A<3 dno^€[/.£voi 70 ^Bv^@^, ?.x?SiT£ dXn^fjxv £xx<r®^ ix£lx t5 -nTXy}-^ 
2.6 aiov aura" on iafxh dxXri}'/^-yv y.s},r). ''Opyit^£a^:, it^ [j^rj d[/,xpTdv£}£' 

27 >j'A;(3)- jwji iixi^v'trw in] 7a'TJTX^o^yi(j^(^ V[MUVy /xjjts Ji'J^ors ronov tw ^ix~ 

28 So]\U. 'O XXilfjuV [XYlXBTl ;iA£7f]£TW, /A^AXoy $£ X07tld7U, £^fai^C[J.£V<^ TO 

2.9 dyx^ov 7x7; X^f^^^' ''^^'^ ^VJ) l^£7X^i^ovxi tw y^p^iixv 'i^^^'" Haf Xoyoi; 
axTi^oc ix 7H ?"o/.<-;ZT@^ vfjMv ^YJ ixKoaevia^w d?X htiq dyx^oc 'uTpos 

30 olxoiofxnv T)K yp^HXQi XvX. J'w yX^^'^ '^°'^^ dx88<Tl' Kj [J.Y) XVKH7£ 70 nV£V^X 

70 xyiov 7H @£8, iv u ia'P^xyic^ri'iB £Iq nfxipxv dzoXvTpuia£Ui, 

31 Uxax VTix^ix, Kj dvfjioc, k^ o^yri, ^ xoxvyn, ft^ ^M(7(pY}i/.ix x^^itu d(p' 

32 vy.ci)v, aw vrxarj y.xxix, Tiv£a^£ J's £ig xT.'hriKiiQ ypri^diy £iia'K\xfyy<yi, 
V I yjx^i^6^£voi £Xvto7cj xx^ojg -^ G£oc iv X^^rw iyx^iad^o vi/iv. Tiv£(jh 

2. 8y pix-^7x\ 78 0V8, w? 7£xvx dyxmiijx' )Cj 'nirs^inxTt^TS iv dyxnrjj xx^'2c 
j^ 6 X^KTog rfyxi:w£V Yif^xC) ^ 'u:xc£^xH£v. ixvTov vne^ I^jMWV '!JTp0(7(p00XV 

3 }ij dvaixv 7u Q£(f,. £ig o(7[jt.y)V £vojSixc> Ylc^vaa ^£ j^ mxcrx dxx^xpaix n 
T'hiovitjx [xpXb QvoiJ^xlia^'j) iv v^h, xx^i>:; 'Giphci xyioiC it. ouay-piiri:^ 348 E n I 2 T O A H Cap. v. 

lij m^Q>,oyioc, ri evTootKBXiu tx in dvriHovjiXi dxXoi [xuXXov w-)(jxpi<^ta.. 

5 Thto yix^ sVc yiv^oKQvliQi oil 'STV.Q 'us'opv'^j ri dxu^oipT(^f 7} uXeoviy.- 
T>3f, o; sViV slSo)?^oXa.T^y}^, in \-)(jd )CKr\oovo\Kio'.v h iy\ ^OLCfiK^a. th XpigS 

6 jCj 0£8. MjjJV/c ujua; dTtoiTaTU XByoiQ T^iyoir' ^ix TavTd yoi^ ip-)(^sia.i ri 

7 O^'Y'^ 78 ©£8 £7r( T^Q Vi^Q tYlQ dna^&iOtQ' [AY} HV yiVSah <7VfJl.lA£T0)(0i ocu- 

8 Tuv. '^Ht£ yoc^ "UTojs (7x6toc9 vvv §s (pS)^ Iv Ku^iw' uq tsxvx (pUTos -sre- 

9 ^fKixlan' {o yx^ xx^noc t8 Ilys'j'uaTC^ iv "uyx^n dyx^uiavvri ^ Sixxio- 
10,11 avvYj lij dcXri^eiX') ^oxinxi^ovlei; ii STiv £vd^£<rov rS Kv^icp. Kxl [ayi avf-' 

xoivuviiTS ioIq 's^yoic toIq ocxd^zoic 73 (TX0T8Ci {xxXXoy J*£ )^ sxiyyjis, 
12,13 T« yoLp xpv<pr] yivoy.£vx vn ocvtoovj a.lcr')(p6v eVf ^ XiyfiV tx ^s "srxvTx 

£M[y^o[xsyx, vzo tS (puToc (pxvs^sTXi' uxv yx^ to (pxys^sfjcsvov pi^c -Vr 

14 (5^0 Xsyt-r '^Eyii^xi xa^£vSu)V, x^ dvd^x ex tcov vsxoooVf Xj hi(pxva» aoi 

150 Xpi<roC' Bxineje h zruiQ dx^i&2c 'STS^ixxTfiTe' [j^n uc dac(po(j dx?i 0:; 

16,17 aoipoi' e^xyopx^ciAivoi rov xxipov, on xl ri[j.£^XL 'movYisxi slai. Aix 

18 T8T0 [AYj yivsah x<ppov£;i xKhd avvisvTSC n to dixri^x is Kv^ib. Kxl 

.19 [xn ixs^vcrxsa^e ofyw, iv w i<riv dauTix, dxXx 'srXrjPHcr^e iv Uvtvixxli' Xx- 

XivTsg ixTj\dlQ ^x^ixoIq x^ v^voic, Xj w^xIq '^V£V[xoiJ!Xx7q' xhvlsg ^ t];«A- 
20 Xqv\£; iv TYj xx^SiCi C[jl(^v tw Kvci(>)' svyjx^nrBVTsg 'stxvtoJb vns^ tirdvruv, 

2 I £V OVO^XJI 78 Kv^m Yl^m 'lri<J3 X^Hri^y 7W 0£W Kj 'STXT^i' VK0TX7(T0y,£V0l 

dX7\.r}Xoic £V (po^w ©£S. 
22,23 A{ yvvx'ix£Ci Toig Ihoi; dv^pdcriv u7roT«cra£cr9£, ic 7W Kv^ia' oti 
dvy]^ £<;i x£(pxXn tyjS yvvxixo;, '2c x^ X^i<roc X£<pxXY} ttj; ixxXriaiXQ' it^ 

24 xvTOQ ht aury]^ ra ao:y.X7©~" dxx' acr7:£^ Y) hxXnaiot. v-Kordaailxi tw 

25 X^/rco, HT(f) x^ xl yvvouxsc toIq Uioic xv^pxgiv iv 'mxvn. Ol xv^^£Cy 
dyxzxiB idc yvvx'ixxQ IxvtkVj xx^xc k^ Xci<;oc riydiiriuz ryjv ixxXn- 

26 aixVi it ixvTcv 'UTapsrh)H£v ms^ xvtv.c' hoc avTrjv dyixayji xx^x^ktxq tw 

27 XiiTpHo 78 uJbcTi^ £V ^^IXJi' XvX T/TX^X^TiTri XVTTIV £XV7U h^O^OV, TJ^l/ 

ixxX^iaixv fi>3 %y^(jxv aiii'AOV, ri PVTiSoi., 'r> ti tcov To/arwy, ccAA' hx fj 

xyix Cap. V. n P O S E * E 2 I O Y S. 349 

a 8 ccyici ;^ v.yL^iiL(^, O'jtw; ipaXn^iv ol av^^s; dyoinxv tocc sauTiJy yv- 

voumcy wj T« ixvTuv crw|W«7«. o ocyxzuiv tj^v iuvrs yvvouicUi ixvrov 

a 9 dyxna. OvSi^g yx^ ziiole rrjv ixvrS ax^y.x s^ianT^Vj xxx' £%l^e(pa ^ 

30 dxX7t£i auTjjv, xx^'i; k^ Ku^';©- tijv ixy.Xn<7ixv' oti fjJy^Y) ia-^^h 78 (7C<;- 

31 [Axr(^ XVT8, ix Trie (rx^xos xmS, j^ ix tuv oVswv uvtb. 'Avu raTa 
«aTaA«i];« avfl^WTr®- tov tstxts^x xvzs -^ irjy [jli^ts^x' Xj t^^oaxoTO^ri^n- 

32 crel^f OT^off Trjy yvvxlxx aura, ij iaovjxi 01 $vo etc crx^xx (aixv. To /au- 
fjl^/ov TbTo fAsyx S0V' f'yw J'e Asyw ilg X^trov, ;^ £;V 7)i)V Ixx'hnGixv. 

33 IIAj^v ;^ u/zf?^ ol xx^' hx, hxT©^ rrtV ixvT8 yvvxlxx arcof xyx-KXiu a'f 
SXV70V' fj $e yvyyj Xvx <po€riTXi tov xv^x* 

VI I TA 7sxvxi vKxxaijs toii yovsvaiv v[jt.uv h Kv^i^' tSto yx^ i^i ^i- 

^ xxm. TifjiX TOV 'STXTe^x an i^ ttiV jw,>]T£^a' {yjtic fV<v ivToXn 'uj^mri h 

3» 4 £nxfy£?\,tx) '(vx cS aoi yevriTXi, i^ eVrj jjLXX^oy^^ovi©^ stt; tJ;^ y^C* Kai 

ol Tffxr^z;, jujij 'mx^o^yi<^£J£ tx T£xyx v^m^ dX}\ ixjp£<p{l£ xvtx iv tuxi- 

$/iX. Xj V8^£aix Kv^is. 

5 ol (5aAo/, vTTxx^asTS to"; xv^ioi4 y.x\x cx^xx, (/.fjcc (pXa ^ t^c^s, Iv 

6 xTi'hoTYili TYiQ xxo^ixc v[f.^Vi U!Q Tw X^/cw* ^.^ xocf of'SaA/xoJ'sAt^av ac CfV- 
^^xzx^saxoij x}X UQ (J's?vo: t5 XpkS^ Turoi^vTsg to di}^Y}[AX th Qes ix 

7 J 8 i|;uj(?if, jK£T evvoixc ^nT^svovlsc tw Ku^;w, j^ a;i xv^^'jczci;" sJ^otsc oti 

ixv Ti ixx^®^ 'UJOiT^dYi xyx^ovj tSto xofAiaTXi tux^x th Ku^/a, sirs J'a- 

9 ^of> £iT£ £A£u9e^o;. Kat ol xvpioi tx xvtx 'Ujoihts vr^oc xvts^j xvisv- 

Tii TYIV X'Ket'hYiV' il^OTiQ OTl X^ V^UV XVTUV Kv^LO^ hlV £V ^^XVO^Qy <^ 

•cr^ocra;7roX)ji|>z« ix £?i tsx^ xvtm. 

I o To Xomovy x^£>.(poi JM8, iv^vvxix^c^£ £V Kv^tu, icj iv Tw x^XTet TYiQ la- 

I I yy©^ auT8. ^Ev^vaxah tyiv 'usxvoi^'Kixv tb 0£s, w^o; to Svvxa^xi 
12 OjKfitf ^Yjvxi rz^lQ TXQ {A£^o^f'ix; T8 ^iXboT^n. '^Oti ix fCiv /^un/ n tiTX>^r} 

•BT^Oi xly.X X^ ffX^XX, XX?,X 'CT^OC tx; X^-XXCi 'uT^O^ TXQ i^BCTlXC., OT^O^ 78^ 
XOff^OX^XTO^Xg IH CfXOTHQ t5 xluVOQ 78TH, Zo^OQ TX 'UJViVlJ.XTlXX 7»]^ 'UJO- 

4 U v^ixi 350 E n I S T O A H Cap, vt. 

13 vr,^iotc sv 7QIQ hasavioiC' Aia tSto avaAa^sre t^v 'uravo7:7Jciv 78 ©ss, 

14 vci ^rivoLi> 27'/5T£ HV ■UTioi^'xaaiJ.svoi, iriv oai^Zv vi.wv iv d}.)'i^iiUi ii^ ivSv 

15 aoc[/.S)/oi Tov doicaxo: t/ic ^imioavvYic, ^ vno^y}a(X[JiSvoi jsg tso^ag h hoi- 

16 [Auaiot 13 2va.lys7.iii r/ic slorir/}c' in] 'usaa-iv Qcva.?>oio0]i7sg 7ov dvoeoy 7-^q 
'sr/rswf, iv S hyviCta^s 7nof.))7ix. 7V. /SsA;^ tb 'usovrthi 7X tsiTivotj^nivx. 

17 c^iaai' K^ 7r\y 'sr£^u£(pixMi,av t5 aurn^is os^oia^s, ;^ tj^v ^d)(C(i^ocy 78 

yo^iwi h TnavTi xai^Si iv Ilv£uf<a7^> -^ dg oiv7o 7^70 dy^vmnnz; iv 

1 9 Tjrdan 7!T^Q(jKtx.^7i^Yi<J^ '^ ^iYi^ei ■njs^'l 'mdnt^v tkv ay/wy, ^ vn}^ i^8, Tvx 
[jLoi Jbfi^ >.c'y(^ Iv dvoi^a 78 ^oy,X7cc jm^j iv 7uaPOYi(jio(, yvu^iaxi 70 (jlv 

20 ^Yj^iov 78 £vxP/b7^18' vns^ 8 'DT^sabWU) Iv xXvaei, Tya iv amu) •ura^^i^aioi" 
(7W]M«/, w^ JV/ /i<s AaA^CiXf. 

21 '"''iva ^£ s/^^TS ;^ vy.fig ra A'a?' r'^f, t; "Str^aVcw, ZTdv7a. I'luv ym^iafi 

22 Ty;)(f;^of d'yxzri7cc aJ*£A^of, ;»^ -zz-iroj §ixxov(^ iv Ku^;w* ov STrs/ziJ^a 

23 HX^^ixg U//WV. E/^jfv)] To;f dh?i(po7s i^ dyd'Kn ft^I^f Tnksag duo 0es 
34 'UTCi7^oc f^ Kv^i8 '1)2(78 X^/ra. 'H x^^'? f^sja -sranwv twv dyxmvim 

iQV Kv^iov >5]wwy 'l)3(78y X^/rov £V d(p^a^aix. ''A^riv. DAYAOT Cap. i, nP02 *IAinnH2IOY2. 35^ HATAOT TOT AnoSTOAOT H OPOS ^lAinnilSIOYr 

liniSTOAIL 

I. I I I ATAOS }^ Tif.^ok'^ JaAoi 'ln7s X^frs, w^V/ toic (xyion; iv 
A -1- X^/ri" 'hpS, 7qIq iaiv Iv <j[>i?..'::7ro;;, aCv hiano-KoiQ ;^ ciiXKOvoi;' 
2 XiZ^j; u/^rv ^ elci^yri una ©£« 'stoct^cc rji^uvy k^ K.voih "inTH Xoi^8. 
3> 4 Ev^ix^iTo: Tw 0£w //a, [im 'srdan tyj (xvax fjwiJv, ztccvtoJs, iv zixda^ 

5 J's)^<3"f/ [xa vzsp 'UToiyTCcy vyMV [xejol X^E^^ "^^^ hwiv "moi^ixsvoc) in] t)7 

6 xoivavix UjMwv sk to svocP/BXioVi dno 'sy^xTYic i)y.£^xg ix)(_pj i^ yvv zrsTtoi- 
^'2c avTo T8T0, oTi ivoi^^ciix£yoc h u/zlv sofov dya^ov, InrnT^eaa ky^^iQ 

7 Yii^s^xc 'Iy}(73 X^/ra* ;{x^xc sV/ Siy.xiov iy^ol t5to (p^ov&ty i)-/:^^ 'stccvtuv 

dnoT^cyix k^ ^i^ximn 78 svtxf/ByjB) dvfxoiyxy^; y.s 7V]c ■/d^'^oQ 'utuvtuc 

8 vy.xc oyTOcC' Mot^rvc yd^ jua eV^v o Qsod us £7r<7roSa) •zzravraf ujk«? Iv 
Q azT^df-xyoiQ 'irjaa X^/rn. Kai t5t-o 'sy^oasv'XpiAOiij Xvx y\ dydnri v[jijU)y 'sri 

10 y-dXhoy ii^ [idTJ^oy zrs^icrasuY) iv iziyyua^ k^ 'urdarj ctla^cra* si; to ^oxt- 
[idt^fiV vfAug rd ^loitps^ovjxf Yvot ^t£ slxoi^iv^c j^ dn^oaxonoi slg ri^s^av 

1 1 X^iTs' 'mi%'hno(*i^ivoi xx^nuv ^ixxioavvn; luv ^ix 'l^jus X^zrs, sk ^o^xv 
^ snxivov 0f8. 

1 2 Tiyi^axHV Js v^ixi; ^BKoiixii d^£'K<pQi, 'on tx xocj' f/^£ ind'KXov dg ot^o- 

13 xonriv 78 evxfysxis lAi^AuSfv. '''nrs T«f h^^ig [xa (pxye^^g sy X^/fw 

14 9/£Vfa9«< fv oAw 7w 'UT^xtjo^^iay ^ roiV >.on:olQ iirdai' i^ 78$ 'us'haQVx; tuv 
dai>^(pj)y, iv Kv^iia 'nrsnoi^oTug rdic ^£aiMo7s fta* Tire^iacroTS^Kg To?.[Ady 

.15 d<p6^'xc 7o,y "Koyoy 'kx'Kiiy. T;v£f iiXy x^ $u <p^oyov it^ e^iv rmg Je x^ ^i' 

1 6 ivooxixv 70V X^KTov xrjsv(T(78aiy. 0\ y^h i^ i^i^axg^ rov X^i<roy xxTxf' 

1 7 y£}<.X8(7iy a;^ dyyug, oio^syoi ^Anl^/v hi<p£^eiy to7c ^ea^dig jwa* oi J'e 1^ 

18 ay^Tn^f, si'J'oTs^ oTi slg dnoXoyixv tb £vxfys?\.is x^[Jt,Oii. Ti ydg; TsT^nv 

7 'u^xvtX 35* E n I 2 T O A H ' €ap.l 

'WXVtI TfoTTw, eiTS 'DT^o<pix7eit bItb (zAjj^a;, y^Kof mTxfysK^iJxi, j^ e'y 

19 T8TW yjxi^u, «XAa i^ yot^moiioLi. oTJa ya^ ot< tSto jmo/ dno^riaejxt els 
ci^n^ixy $ix Trie i^/*wy h^aeuci ;^ i7:i)(^o^Yi'yixc ra Ylv£V[^oilo; 'ijjas X^/r5* 

20 ;^a7« T^i' dnom^oi^oHiav i^ sXn^x /ica, on ii/ aVsvi (xl(rxyv^n7oy.on, aAA* 

/ fts, £iT£ oix CwJ?f> £tTe o<« Jxvxm. 

21,22 'Eftoi ya^ TO ^Vi Xf/fc^' j^ TO dno^xviiV) hs^^oc, EI ^s to ^riv h 

2 3 (TiX^w, t5to [jboi xx^nos g^fa, -^ t/ xl^n'^o[xxi i yyw^^i^w. I^V£)(p^xi $e sjt 

Twv ^uo, Tigv im^vjAixv e-xley ek to xvxXvo-Xh ^ o'vv X^rrw fTva/ (wo?,Xa 

24 [7«^] [xxXkoy u^Saaov') to ^s iTtiiAsmv Iv TJj crff.^;^], xvxfmioTS^oy $1' 

2 5 ij/xac. Kai tSto 'nrsitoi^uc oi^x oti [j-svu ^ (ruft7ra^«/x£w 'srxffiv vfjuVf elg 

26 Tjjv tjfcwy ST^oxon^v ^ X^^^^ "^^^ 'ST^rswff' IW to nxvxyiy^'x- vijcwv 'UTi^i(7aevr\ 

27 |y X-s/rw 'l>3(ra ev Ifco;, J'^ix ttt,; ei^yjg 'sra^aaix; TuxXiv zr^o; v[xxc» Movov, 
d^iu; tS fJalysXia ri X^fca -vroXiTivsa^e, Tvx sirs ix^m Kj l^uv v[ix;, 
mz xn^aVf xxHau tx ^efi vy-uv, oti ^n^^ils iv ivi 'ctvbv[/.di}ij yjx ^vxr] 

28 avva^XHvnc tyi fsikei ts £vxPye7\,iii, -^ ja>] thIv^o^svoi sv jMj^Jsvi vno t&)V 
avTimj/^hav (rjTi? otvTol; fisv hiv svJW^/; aVwAr/af, vylv Js a-(^y}oixs, i^ 

2Q T^TQ XTIO QiB' OTI VfJUV S;)(_a^ii79jj 70 VZS^ X^iS'S, 8 [AOVOV TO sl; XVTOV 

30 'S7L<rBUM'j d7.Xd ii^ TO vns^ xvtb 'urxaxeiv') tov xutov ocyuvx 'sxovlsc oiov 

II I Y^sjs £v ifxo^f j^ vuv dx8£T£ iv ifAOi. E'i Ti; h zTx^dxT^naig sv X^/rw, £i 

Ti 'CTx;^xy.v&.ov dyxizYiCf tT Tig koivuvix Ilvsv[xocl(^, £i tivx anT^xP/vx ^ 

2 olxji^y.o'i, 'STT^rj^uaocjs jms tjjv X'^f^^* *'^^ ''"° *^'^° (poovriTt, tyjv xvtyiv xyx- 

3 TTjjv %xov\£gt cy/z^^uxo/, TO gv (p^oyHvJBC' jJiri^h xctlx i^i^axv n xsvo^o^ixv, 

4 ctXXa Tjj TX'!teivo(p^QO'vvY) dXKriXHi iy^^zvoi w:£OiX(>iJjxc £Xvtu)V. Mri rx 

5 ixvT'h 'i/MiT©^ ffXOTtHTS, aT^T^x Xj tx Its^kv £XX^(^. Taro yx^ (p^o- 

6 vfraSco £v vy-h Kj iv X^icw 'lijcra* o^ ev ^of<P^ ©£« vzx^x^Vy h^ af- 
I 7 zxf[xov iiylaxjo to ijvai hx &£u' dxx' ixvlov ixsiuas, ixc^(pnv h^^a 7a- 

8 t'hj £V h^oixy^oPii di^^^kicv yivoi^ev®-, ^ crXW'^l^ iC^s^ag wf «v9^W7r(^, 

iTxn/zmaev Cap. ii. nPOS $ I A innHS I O T 2. 353 

9 ^8. A<o Kf Qscc oiVTov vKS^v^l^ioas, Jij £yjy.^i(TOi]o avra ovoixx to vzsa 

10 'UTXV 6vo[xx' Im iv tw ovo[j.x\i 'ijjaa •arav yovv KOL^^i^n iT^a^aviav ^ stu- 

1 1 yciuv ic^ xocTOix^oviuv' K) 'urxaoc y'kwcx i^oixoXc'yYicn]lxi oti Kv^i^ 'Ir}- 

v7i:Y}X8axjS) ^ri uc iv rjj 'urx^saiix. fta ixovov, ix.'KKot vvv ^q}0\S> (xxT^Xov iv 
13 TY) d'Kumix, y.8f iiiloi (poSs 1^ r^o^n.^ t^v l<x,V7m aoiiYi^ixv mjicyxi^iah' 

<d£OQ yd^ sViV Ivs^ym iv vfjuv )^ to dsXfiV ic^ to ive^ynvt vns^ tyic sv- 
i4>i5 ^oyJxC' HoivTX uoi€iT£ x^f^f yofyvqxwv i^ hoCKoyia^iov' Xvx yivm^e 

aixsy,77joi )^ dxe^Kioiy tsxvx 0£a ciy.uy.nlx iv yiau ysvsxg cxo'Kixq ic^ §ib- 
16 ^^xyyivYiQ' iv 0T5 (pxivsah us <pwr^^f; iv xocryu, T^oyov ^uris e7:£-)(ovjec* 

slg xxv-xy][J.x syoi slg -ny^i^xv X^;r8, oti 8X zIq xevov t^^xyov, t^e sIq xs- vov ixoKixarx- 1 7 'AT^a' si ic^ anevSoyxi im rJj ^vaix icj 7,^8^yix tyiq m^su; vyuv, •xxi- 

1 8 ^w ;^ avf^xi^u Tffxaiv vy'tv' to $' xvto j^ vyaQ x^^^^^i ^ (Tvlyxi^ile yoi. 

1 9 "EX-ki^u ^£ iv Kv^ia 'Ijiaa, Tiyc^sov txx^uc "srsy^xi vy7vf Yvx xcly'2 

20 £u4^y^w, yv8S TX "UTt^i vy/2v. Ov^ivx yx^ ej/w I<to^vxov, og-ig yvncriooc 

2 1 T<Jt TZTf^t vyu)V yz^iyvYi^ci. Ol zsxvtzq yx^ tx Ixvtuv ^YiTScriVf s tx ts 

22 X^ffa 'ij^aa. Tr\v §e ^oxiyriv oivt8 yivuaxsjsi 'oti uq 'LuXt^i tsxvqv, cvv 

23 iyoi io3X£va£V slg to svxfysXiov. TStov yh Sv Iatt/^co -uysy^l^xt, uq ff.v 

24 c?7r/Jw TX 'nr£^i iys, I^xvtyh' 'sriKoi^x Js iv Ku^^w, oti j^ xviqq TxyJuQ 

25 ixevaoyxi' 'Avxfxx7ov §£ riywxyYiVy "E-Kxtp^ohiov tov x^£X<pov ii^ a-vvso- 
y^v J^ crv(T^XTiuTY^v y8f iiyuv Ss xnoToXov, >^ 'KuTH^y'ov tyiq y^^siixQ ya, 

26 Tzre/zilya; 'ur^os vyxQ* ina^Y} inizo^uv nv 'u^xvtxq vyxc, X) d^nyovuvj ^ioti 

27 YjK^axls QTl Yi<T^£VT,<J£, KXA yx^ n^^UvW^ 'UTX^XTlXntJ m dxVXT^p' «AA' 

GioC Of.vTov r^xi'/iasv' ix x-otIv (Js yovoVi xX7,x j^ iysj Yvx y^ Xvnrjv im 

28 AuTTjj (Tj^w. I,7:8^xioT£^u; 5v iKEyr^jx xvTov, ux i^ovTsg xvtov 'nrxTiiv, 

29 y^xoriT£t xxy^ dX\moT£o^' 5. H^c^rJ'g^/scrOs ay xvtov iv Kvp^u ysjx 

4 X TsxanQ 354 E 11 I 2 T O A H Cap. iii. 

Ill I TO 7\0iK0Vi d^iT^cpot 1x8, yjx.i^i\z h Kv^f(f' ra uvtoc y^y.(p^v v^mv^ 

2 h^oi [jjh 8X. oxvn^ov, v^tv ^l dapoi.'KiC' BT^hejz raj ;{vvoig, (Sxinijs ra^ 

3 xoiH8c £^0i7aCi ^^^snfjs 7Y]v m7(xlo[xriV. 'HiAiHc ya^ hiuv r^ T^s^noiJ!.^, 
ol 'UTVzv^ccli Q£8 ?^iX7^£von£Cj J^ mv/j^fxivoi iv X^/rw 'ijjcrs, )^ 8x h 

4 (tu^kI <Zo£7:oi^oT£g' xams^ iyoo 6)(U)V isisnoi^riaiv k, h aoi^n. E't 71c ^ox&J 

5 aAA(^ T^srcoi^ivai iv auoM, iy;^ [xaXKov 'ST£^t70^Yi o)i\ariii£^^i h yi- 
V8C 'icr^an^i <pv?i^s BevioiiJAV) 'ES^a.7<^ i^ 'E^^a/wv, xujx voy.ov ^oi^i- 

6 o-0'a(^, y.ccloi ^y\Kqv ^ikkuv t^v ixy.?^Y}<^iciVi xsP,ix, cixuioavvYiv 7rjv iv vo[/a> 

7 yevo^sv^ ociASiJt,nl(^. 'AAA' ccnva nv [J^oi xs^^ri, 7av70i riyyii^oii ^loi 7ov 

8 X^ig-ov (^YiyAXV. 'AAAcc [/.svinyB Xj y]y8y.<xi 7!Tunix, ^riy.iav slvxi $iu to 
vKi^zyov T^f yvcaasag X^/ra 'Iyi78 7h Ku^ia //a, J<' ov 7(x 'mv.not. i(^]T 

9 |w;w9)3v, ^ YiyBixoLi axvQo(.Xx elvai, tvoi X^/cov xs^^w^i ^ su^sSw iv aurw, 
jM'/j £}^wv f//t/)y ^ixuiocrvv^v 7nv ix vojws, aAAct tj^v ^/ix 'zu/rfwf X^ir^j tj^i* 

10 f'^ 0f^ ^xaioavvYiv Im 7Y] Ttrket' t5 yi/wva/ auVov, ^ ri^v ^vvotpv 7yiq 
dvoi^ocasuc UV78, ^ T)^y xoivoivioiv twv 'nToc^Yiyoc7UV oiv78y (JVjj.yo^tpdyev©^ 

1 1 Tw ^aviXTW «i;t8' sf Tzrccf ;^aTavT)2Vw s/j tj^v i^otvu^ocaiv 7wv vsx^m* 
I 2 Oi';)(; 07/ JjJ"^ eT^uSoVy vj ^^r) 7£7£X6iuy.oii' ^iui)X(o Js a i^ xof.7oCKoi^(^, £<p^ u 

13 ^ xci7£}\^^^-^y uno 78 X^/ra 'lri(J8. 'aJ'sA^o/, lyw £y.(x.V7oy 8 "Koyl^oyoLi 

14 x^7fi7^ri(pivoii' h ^£ (rcl yh oniau l;r;Aav6avo^£VOf, to7c ^£ syTt^oakv 
£7:£x\£iVoy.£voi;) xocjoi axozov §tuxu im to (S^ot^eiov 7^s uvco x7^Yia£Uc 78 

15 ©£8 iv X^/rW 'ifJO'a. '"''O(70; ^V 7i7\(i0l, t5tO (p^OVUfABV X) £i 71 hspuS' 

16 (ppovSiTc, X. 7870 @£0Q vylv c<7:oHix?^6\\jei. IlAjjy s^V e(p^ocaoi[A£y, tw- 
£>:'Jtw ^oiyav xavovi, to auro <p^ovav. 

17 1.VlJLlJ.iy.y\70Li [J.8 yiv£7^£, d^£'K<poi, ;^ CXOnaTZ 78Q 8TW 'mi^l-KX78V70lCi 

18 ;i;;tS^^ fy^f/£ tuttoj^ ;^/i(i?^ (lIsAAoi y^c^ ^£^ina.78(7iy^ a; "usoyo^dxiq £?\£yov vy.iv J Cap. iii. n P O 2 ^X> I A I n n H 2 I O T 2. 355 

19 'jfjuv, vw Jf /^ xMmv Tiiyif^i Tbg ^y)o^c ^s itxvph ts Xpi^b' (hv to -ii- 

ao imycix ^oovSnec-) 'H[Aviv yx^ to t^o7jTiV[xot h ^oxvoig vnxoyji, £> a 

21 ;^ caTYi^x d-nisihyo^i^a. Ku^iov 'l73cr2v Y-o'.^oV 0; yj£TCicryji[xXTi(Ta to 

awyx TYiC TWKeiviasKQ YjfXKVi zU TO ycVi7^Jxi xvro uuiiixoooov tm c^nxji 

TfiQ §o!^YiC oivtZ, Hx}oi T/jv hs^yeixv ts ^uvxcr^xi avih jij vnord^xi mvrui TX 'UTXnX: IV I nSTE, xh7.<poi fxa dyxirnjol^ j^ sV^ttoSjito;, ysi^x j^ <ri(pxvo; ^a, arw 
a cm^s ev Kvp(pi ayxitrijoi. Evu^ixv 'urxoix.mT.Ki it^ Zvv\vyY\v VTX^xy.xT.^a 
2 TO avTo (ppov&iV iv Ku^/o/V N<xi s^wtw xxi cs, ov(^v'ys yr/iciSy av7\.7\X^- 

^XV^ OiVTx'iCj OUTIVBC SV' TW £VXpy£?,lM CXWYj^'/Ji^Xi/ [/.Oi, ^flX K^ KXY}y.£vlvCi 

z^ Tuv "koi-Kxv avvicyxv ]ua, £v tx ovoimxJx iy ^/oAc/j ^mc- 
4S 5- Xxi^sje iv Ku^/w tstxvtoIs' "cr^A/v i^w, X'^^'f'?^* To inifiyec vixZv 

6 yvua^nTO) uxiiv dv^omoi;' Kv^i(^ IfyvQ. Mr^^h {.u^iiavxts' aAA' 
iv tjjxvtI ty] 'u:^Oinv)(ri fCj tt) ^sricr^ [jf.i]x svyx^i<rixg tx xItyiixxIx v'^mv 

7 yJ'w^'^so'Qw tst^Iq tov QsoV x^ yj bI^^vy] th ©£a )j h-KZ^iynax nnxvTX mvy 
(poa^Yiaet TX? xx^^iuq u]Mwv k^ tx voiofAOclx t^jwwi; h X^ig-co 'ijjffH. 

8 To XoiTtoVy xh'htpol.i o<jx sVjv aArjOJ], oax aipx^ oax ^iKXix, oax 
dyvx-i OCX tjs ooa'Pikfi'^ oax sv^prjixx, u Tig x^ej'^ k^ h tiq izxiv®-", Txinx 

9 Aoy/^safis* « ^ efxMfiB, Kj 'mx^i'KxQi\i, it^ r^K^axle, ;^ i{^i\z iv iy.o], txu- 
TX 'ur^xacfls) ;^ @£cg t'/j; sl^rjvn; £<rxi ftsQ' u/xcoj/. 

10 ^Eyx^YjV ^£ iv Kv^i'j) [j.syxXuCj cri yj^y} TffOTi xvitxT^ijs to vns^ syS 

1 1 <ppovav' £<p' w icj i(f>povfiT£, Yi)ixt^c'ia^£ o£. Ovy oTi m^' v<^£^-/)cnv AsyW 
ra jyco yxp syx^ov, £V ag £iyi, xuTx^x't^c £ivxi. Otox a^ Txiteivaatixi, oidx 

Kj 'usB^KJCivav iv wxvjt £j iv 'stxci [/.£ixi'y}ixxi, ^ yji^x^sa^xi li^ 'uxavxVf 

J 3, 14 ^ Zu£^i(Ta£veiV f^ v(;-£^aa^xi- Uxvtx hyvu iv tw ivhvxyiiVTi ys X^arif' 

15 nXriV hx7mq inor^70cJ£, (Xvfxoivxv{.axVT£<; [/.s ty] dXi^a. Oliocjz ^e }c, 

vy^i, ^iXi'KiXYidioi, OTI iv d^y^Yi t8 cvxfyzy^rdi gts l^ri?^^ov di:o Mxxsdo- 

7 w«i3 356 E n I 2 T O A H Cap. iv. 

1 6 viA^g [XQVoi* on it^ iv @t(jacx.Xoviiiri k^ ocza^ ^ $lg tig tyj)/ 'X£^'^v i^o' ins^- 

1 7 ;J;a7s« Ov)(^ on eVi^jjrw to Jo^«, aAA' Itt/^ijtw rh m^T:ov tov •nrAsova- 
i8 (^oyjoc. sic ^oyov ujkwv. 'Attsj^w (Je 'srdvTix, i^ 'ure^ia'crevoi' 'UtskT^yipuiaxi 

S£^ol[Jt.£VOC 'Ll^K^X 'ETta^^O^iTB Tot 'UTIX,^ U//W1/, 0<T^^V evuSlXd dvplXV §£X- 

19 7nVy SVX^S^OV TW 0£W. 'O Js ©£0^ //^B '5r?lJ]^Wcr« 'STXCOiV X^SiOCV VfJlUV 

20 ;ia7'^ 7oy -crAaToy aura, sv Jofjj, Iv X^;rw 'ln<T8» Tw (3g ©ew j^ ■craT^t 

a I 'Ao-TTaacicxfls 'sravlci ciiioy iv X^/rw 'irjo-a. 'Acm^ovlo:i. vfj^xg ol <7vv i(Aoi 

2 2 dhX(poL 'AuT^cii^ovjxi viAxc 'ura.vlzc ol ufioiy y.diXi^x J^e ol ix Trie Kociax^oc 

23 oly.ioic* 'H X'^^^^ '^^ Ku^/a )]/awj/ 'ijjo-a X^;5"a ^iloi •urdvjo^v v^jiZv. 'Ay-nv. nATAOT TOT AnOSTOAOT H OPOS KOA022AEI2 

EniZTOAH. 

I. I "¥~^ ATAO2 d-Ko^Q7\^ 'l)i£Tw X^irs, (^it« ^sAjf/^ar©^ ©fa, j^ T/jmo- 

2 _&. ^ Os®- ol^£X(poCi 7o7c h YLoXauudlc dyioic k^ 'usk^o'ic aJgAipor? 
iv X^/rw* Xa^/tf vfuv K^ el^rjvn dzo <Bss "vroiT^oc rifj^oiv, )^ Kv^/a 'Iy}C8 
X^ffa. 

3 Euj^cj^/ra/zsy t^ 0£w ^^ -sraT^i ra Ku^/a J5//{wy 'Iy}(tb X^/ra, 'nrdvTojs 

4 'crs^t ujw-wv 'UT^oasvyo^ii.svoi, dxBcrixvisc "i^v 'crkiv v[xoov iv X^;rw 'l)gcra, ^ 

5 T^^v dyoi-KYjV TYJy sis 'STUVTOic Ta? dyiag, ^id Tyjv sAvr/Jbt t^v dTCoy^eiy-hnv 
v[.nv iv ioIq BPixvo^Cy yjv "ur^oYix^adje iv tw Ao^/w t^j ctAjjOt/a^ ra svixf- 

6 ye7\.i8i 78 'ST^^ovToc sk u^dc, xot^'^g ,^ iv 'uravTl tw koai^f it^ £<ri mo~ 

7:c(poc^^i£VoVf Cap. i. ' nPOS K O A O S 2 A E I S. 357 

9 y)iuv TTiV vy.'2v dyi-nnv iv <rr'j=v[xOiji^. Aiol tZto ;^ jjfift?^ a<p' M Yi[J.i^C(.i 
Y}Xbaoi(JL£V) 8 -urayojweOa irisp vfxocv 'STooatvx^cfj..£voi, f^ (xiTk^xsvoi i.i>oc 'cAjj- 
fCt)9)3T£ Triv iT:i'yy'j:(7iv ra ds7in[xur(^ avis iv -md^^i] ao(pix J^ avvicci 

lo ZTViVj/rOLTixri' 'sre^maTYiaai vy.uc d^mi; t« Ku^'a bIq nrccaotv d^scrxfiXV 
■iv 'STOin} 'i^yw dyoi^S xoip7:o(po^avT£c ^ av^xvofAivoi f/f r^v imyv^aiv ra 

I T ©£8* iv 'srdan ^vvd[xei ^vvaixi^ivoi xocjd to x^dt©^ tr]Q ^o^ri? aiVa, slg 

1 2 'srdcroiv vnoiAovnv k, [ji.xx^o^v{jt.ixv jwija X'^^^^' ^"^XOL^n^mrBQ tw •araT^/ tw 

13 Ixoivuaoivji riy-di sk ^nv [is^i^oi. rs xM^a twv o<.'y'.u:v Iv tw fw/C o; i^^v- 
aoijo ri(xac ex tyiq i^naiocc 78 axore^y ;^ niiit^Yiaiv iiQ iry fioccriXciOiv t« 

14 vi8 TYic dyuTtTiC avis' iv w tyciizv rriv dno7\iiT^(t:aiV [J;« 78 «(^aT(^ 

1 5 auTs',] 7riv OL(Picnv twv di/oc^m' 0; iciv sI/mv ts ©£« t8 do^dr^i zr^u- f 

16 TOTo;^!^ "vrdaY)/; xjiaeuc' Iti iv avTU ixjia^n ra CTavra ra Iv rdi; t^x- 
vdis fij Ta im TTic ynCi 7ot o^ara ^ ra do^oijocj she d^ovoty firs xv^iotK- 
7e;, s'lTS d^xj^-h ^^'^^ i^saiXL' 7d wdvTOi Ji' xms x^ sic xmov 'sxji^xi' 

17,18 j^ OLVToc i^i "UT^o nrdvTUiVf ;^ ra 'Ujdv7X iv aurw avvUrixe' ^ aorof sr/v ' 
>3 X£(px'k^ T8 {TWjMaT©-, T«f ixxXrimxQ' OS eg- IV d^yji, -sr^wTOTo/fof i;« twj/ 

19 vsx^wv, Yvx 'ysvrilxi iv udaiv avTc: 'ur^ujevxv' on iv auTw fuJoAj^ae VToiv 

20 TO "crAJj^wjwa xuTotxyjaoii' j^ (5<' ai^VS d7:oxx7a>,7\d^xi m isdvrx slg xv- < 
Tov, £l^Y)vonoiYi(^xc ^id 78 aY[JiXT(^ 78 faufs «Jt8, (JV auT8, sire ra Itt* 

2 1 Tflff 9^^^, £17S TX iv 707s 80XVo7C' K«{ V[xdc TSoIb QvJxC X7:Yl'k?^07^lU[A£V8; 

i^ iy^^HQ 7J7 iixvoix iv 7o7; 'e^foic 70!^ 'srovri^olc, vvv) Se xzoxx7i^7.?.x^£v, 

22 iv Tw ccJ^fJiotji T>3? ax^xoQ xu78y iid T8 dxvd78, 'cra^arW' t^'f'^? aV/aj 

^3 ^ xiAt^jjLBc )^ dv£fxXri78; xx7£vu7:iov aiJTs* ei ys izi^xivsjB t^ w/r^ rgfls- 

[ABT^iuiliivot Xj i^^xloiy il^ i^ri (i£7xxiV8y.£Voi dno 7ric £A7r.'J'(^ T8 sJal^sA^s 

e i^x8aoil£, T8 XYj^vx^inos iv uxa^ tJj ;f7'<''^^ '"]? ^''f" ''f^*' ^^oivov' 8 /ye- 

4 Y v6[AYlV 358 E n 1 2 Tf O A H Cap. i. 

26 vo^ ;^«]^ '^'^1' oiKovoiAiocv 78 ©08 J T^v ^Q^aadv y.01 sis v[/.oicy "urXri^moii tov 

T^cyoy tb ©sa* to fiv^n^iov to d-KOKSx^viKiKivov dzo r^v almuv k^ aVo 

■ 27 7av yevew, vvn ^l i<poiV£^u^Y] Toig dyioiQ av7B' ok ri^eT^i^criv @ecg ym- 

^icra.1 7iQ 'ST?870S 7YiQ $O^V}g T8 ^V^Yj^lB T8T8 iv 701Q UvSaiVy OQ hi 

28 X^i7oc iv v(Ahi n eATTtf T^f $o^r}C cv Yiy-^Q xci7a\'yi70^oiizvy vadsravTSff 
'ujdvTot dp^^'j)7:oyf ^ $i$daxovJ£s 7iTdv7X av^^toKoy ey zndaYi co(piot, Xvcx, 'zzra- 

29 ^a^YjauiAev 'nrdvloc dv^^unov TsXtioy sv X^/rw 'inaS. Eig j^ xoTtiu, dy^u" 
VK^cfAsvoc xocjd 7^y ivs^faoiy auTs 7riv iys^fufxevriv iv i[xoi iv ^vvd^&i. 

II I ©EAH yd^ v^dg sl^svai yj'Kixov dyma 'sy^u 'sre^i u[xwv, ftj 70)y iv Acx.- 
1 o^ix^a, iij oaoi «p( iu^dxoicri to ■sr^oo-wTrov //,» iv cot^xi' 'ivot 7!Toi^oixX^^w~ j 
aiv Oil xoi^^iai av7U!V, crv(Ji€i^ixa^BV7uy iv dydnrji Kj si; Txrdvrcx. -srTiaToy 
TYjC 'ai}^Yi^o(pooicic 7iic avvhiwg, etc iTtiyvuaiv T8 /xuD^^/a t5 ©es ;^ •nrx- 

3 T^Of J^ 78 X^/rS* £V W fiVf WaVTSC 0/ dYjaOCV^o) 7Yi<; UOipiaQ <^ 7YIQ yvU' 

4 cr£w$' d'Kox^v(poi. T^to (5*£ T^lyw (m ]w>] tiq v^dg ■w(x^cx.'Koyi^ri7ai iv wi- 

5 ^OiVoXoyi/x' £1 yd^ ^ 7Yj aa^xi d-Ket^i, dxxd tw iffvsvfAOcIt avv v[juv sifiif 
yai^o^y k^ /SAsTrcisJV vimv ti^v Tcc^iv, ^ to gs^£U[f.x 7y\q sig X^ktov mg-eug 

6 U//WV. 'n? Sv "UJOiPiT^dQili 70V X^/coy I/^aav tov Kv^ioVi iv CiV7U) -mspi- 

7 ■K0t7f'i7£' £ppi!^o:(/Jvoi K^ inoiXooofAeixevoi iv aurw, ^ (SsSxi'd^svoi iy tjj 
•zzr/Vf/, ^aSi;? i^iSdy^^riTs, TiTS^iaasvovJsc iv OLmn iv svxci^nrix. 

8 BAsTTsls jw^j Ti? i3jwaf f^iZi QvKay^ym hd t^? <pi}^o<7o(pixc J^ xsvyiS 

aVaTj^Cj ^a7a tj^v zrx^d§o(nv twv dv^^iCTcav, xcijx Ta <;oi')(Jix t8 x6a[X8y 

g i^ 8 xocjd X^t^cy. '"''Ot/ Iv ai^'rw xcnoix&i Tsrdv to -srAj^^Wjwa t)5? ^sot^- I 

'' lO TO? awjM«T/;^w?* ;fa/ £?•£ £V aura •5r£7rAj9^W|M£vo;, o? fV/v ^ X£(pxXri Ttrdaric 

1 1 a^x,^)C -^ i^HQLXQ' iv w ^ 'UT£^iiJiAr}^r}7e 'urs^noy/^ dyji^o'!:oiYi7Uiy iy t^ 

d7r£X^vae{ 78 crco/xaT©-* tccv dyM^7iicy 7riQ aa^xog, iv tjj 'uy£^i70[x^ ts 

X^ifs* Cap. ii. nPOS KOA022AEI2. 359 

13 OT/Vew? tJj? iys^yaxs ra 0ea t5 iya^xi^©-' ocvtov ix. tccv vey^u.v. Koci 
Vjxoic vsx^^c 'ovTOts e'y 7o7c 'n^ix^a7fju:[jt.ciia-i ^ t)5 dx^o^v^ix tyJ; guokoq 

14 [j^otjiXi i^ot>.&i^xc TO KoJ^ Yi^K^v yji^o'y^u(pov toIq ^ofixa^iv^ Y\y vnsvuvjiov 

15 riiMV, j^ ccvTo Yj^Kiv sK Ts [xejUf 'UT^ocriKu.crciQ auxo tw <^ixvou' UTtsxhad- 

16 Myj »v T/f i;^«? y.^ivha in ^^uaei, rj ev 'Ujcaet, t] iv [jJ^Si io^rriCj n 

17 V8[xYi''^iixCi n ax^^XTO^v' X i<ri axix To-y fv<£XX&vTcov, to Je aoijoca ra X^;r». 

18 MjjJV/f i^af xxTx^pa^sviruj dsT^uv ev TXZavocppoavvYj ii dp^a-xax tuv 
dP/sT^oiVj X [j^YJ soj^xy.sv i[/.Sx7£voi)Vj imi (pvcTrJ[jjSvoc mo t5 voo; tyJ; axp- 

19 xos xvrSy iij a x^xrS>v Tjgv y.i<px7^YiVi i^ a 'urxv ro ao.[/x ^ix ruv d(P'2v ^ 
(jvv^ic^.'j^v iT:i-)(o^Y]Y6iJ.svov it^ av[j^StCx(^o^svoVf xv^et tyjv xvL,T^aiv rs ©sa. 

20 Ef av xns^xvijs crvv tu> X^irw xno tuv (^'oiyjtav ra xocixs, t/ wV ^covtsj 
21,22 |y xoay,u hyiixjii^za^ey [Mn x^yi, ^n^e yevar!, [xyj^s diyrj;' x sV* tzray- 

TX dc (p^o^xv lYi xnoy^pia&i) xocjx ix ivzx'K^oilx y^ ^i^xaxx'KiXQ tuv xv 
23 ^^'Jjzav; xrivx iri TJoyov \tAv 'iyQv\x aopxc iv l^i'Ko^YiTxeiX ic^ TXTTeiVo- 

(p^oavvYj K) x<p0hx (Tuixoijocj ex iv ti[xyj rivi 'sr^oc 'arA)ga-jMoyr)y Ty;c crx^xog. 
Ill I E; ay avvr,y^^-/]li tw X^ifw, rx xvv> ^j^tots, a X^irc^ fViv Iv §e^ix 
2, 3 ra 0£a xx^r.[.K£v(^. Tx xvu (p^ovtuSt [^n tx in ryj^ yriQ. 'ATti^xvijs 

4 yx^i Kj n Cm v^m xix^vn'jxi avv tw X^/^-m iv tw ©sk. '^Otxv q Xoig-og 

(pXVS^Ui^^, Yj ^UYJ Y)y.UV, TOTS K^ V^K^Q CVV aUTW <f>XV£^(>:^Yi(7£C7^S £V ^O^YJ. 

5 Nsx^u^axJB av t« j!A£;\r3 ujkwv TOt im tj5; y^f, zro^vaxvj uxx^x^a-ixVj 

6 'E3"(zOo$', ini^v[JAXV xxxYWi K^ T>jy 'SiTA£ov£|iocy, >3T/f fViV uhT^oXixl^eix' ^t X 
y i^^flxi h o^yYi Ta Q£a fTrl Taf wa; tji? xi:a^axQ' iv oIq x^ vf/ific 'ursois- 

8 TiXTYiaOcji 'UXolSj r<T£ i(^Y)r£ iv XVI oIq' WA si XnO^£a^£ i&j VfJ^aS TX TiTXvlXi 

o^yi^y, dv^oVf xxxixv, ^Ma(pYiiAixy, xhx^°^°7'<^^ ^^ '■^ rc/^ix]©-' v(a2v. 360 E n I 2 T O A H Cap. iii. 

9 Mi] i};«u^£(79s sk dTOaiXa;^ d'KSKdvcdiiBvoi tov -uroiXotiov av^^uzov avv Totlg 

10 'UTpd^iaiv ocvT^' K^ iv$vcra.[/.svoi lov viov, tov dvoixxiv^iJLSvov elg iziymaiv 

1 1 xoiT suovoe. 78 xjiaavloc ccvtov' ona bx hi '^EAAj^y ;^ \b^ou<^' 'unpnoii-^ 
il^ aK^o^vTiOi' /Sa^Sx^^, I,kv^y};' (J'aA®", sAsuOf^of* «AA« ra vrcivjx ^ 

I 2 iv 'srdat X^icog. 'Ev^vaxa^s ay, wf IkXzkIoI ra ©fa a}/io/ ;^ riyanniiS'' 
vol, a%'K(xS)(yot. olxji^fA^, y^^n'^'OTT^ot, TCx.7:avo<p^oavv'nVi IlT^ixot^x, fAOcxpo- 

1 3 ^uixioiV dvc-)(0[A.£voi aAAJiAwv, ;^ yx^K^oixsvoi iavTolc, exv iiQ tsr^oQ tivx 

14 £j()7 iJLOfjt,(pY)v' xc:^'2s iCj Y^oK^oQ iyjx.otacilQ v[mv, htu ^ v^fi^. 'Ezi 

1 5 TATOCai $S TldTOl? TJ^V dyXZYjVy YlTlQ Hi <7VV^£l7[JiOC TYlQ T£?,aOTYlTOC' i^ »? £<- 

^YiVY} 78 ©fa (S^O(,SsvsTU iv TOUQ xoi^^ixig UjMwv, f/f ^v Xj ixXri^YiT£ iv hi 

16 a(J:(Ji,oi]i, x^ £\)ya^i<;oi yivsa^e. O ?^cy^ ra X^/ra ivoixaru iv vfjuv 
•nrAac/wf, f v 'craV)] o-oip/as SiSxcrxovjsg ^ vadfravrf^ fccurac, ipaAjwoTf, j^ 
v[xvotCi Xj (f^oug nifvsv(Jixlixouc h yjx.p^i a^ovjsc iv 7ri xot^^ix ufjLOov tw Ku- 

1 7 f'V' ^^'^'^ '^'^^ '^J*^' ^^ Tiyoirirs, iv T^cyu, ri iv f^yw, -cravTa Iv h6y.({li 1 
Kwia 'libera, svy^oi^i^hTe; tw ©fw j^ ^oiT^l Ji' aura. 

18 /^( 5/uvauff, uTTOTaacrfaSs toI^ l^ioic olv^^daiv, u; dvnxsv h Kvpiui. 
^9? 20 o< av^^sc-, dyxT:x'TB rdc yvvxlxac, X) [J^n "Coix^xivia^z ivr^oc xvtx^. Tot 

7£xvx, vTrxxssjs 7oic yovBVdi xocjx 'ujdv\x' T8T0 yx^ i<riv evd^s^ov iv [tw] 

21,22 Kuf/w. 0/ "WXTs^eCi l^y} fffQ'i^f'Is 70C tsxvx viim) tW //Ji dh[/.Saiv. Oi 

J'aAo/, vzxxefis xxid 'srxv7x 7olc ^d^d crd^xx xv^ioid [ay] iv o^flaAjWoJa- 

7.HxiQf uc dy^^uzxpsa-xoi^ aAA* iv xTrTiOTviJi xx^^fxiC', <po^s[jij£voi tov ©foy. 

23 Kat -srav c,t' eav tiroi^Tf, ix ^v^nc i^yd^eak, uc tw Kv^ia j^ 8X aV- 

24 OtfwTTo/f * iUoTSQ 071 xzo Ku^iB aVoArfil^fcrdf tj^v dv7X7Co^o(7iv 7Yis xXn^o- 

25 voijdxQ' Tw ya^ Ku^/w X^/fw JaAfUf]£. 'O ^1 d^ixuv xoiii^7Xi ri^t" 
:IV I ;^y)(7f ;^ a;« £?•< -cr^otTCOTToA/jipia. 0< ;iy^ro/, to Sixxiov ^ 7rjv la67-^x rotg 

§8Xoic -mx^zysah, sI^otsc 07i icj v^a; eyJlB Ku^/ov iv 8^xvotc. 

2 Tri 'uT^oasvxn i!r^otrxx^7£^fns, y^riyo^hTBC iv xv7^ iv £V')(x^i^ix' 

3 'uy^o(i£vxpi-<^voi ^V^ ^ '^^^^ )?/^»;^j Tv^ 0£OS avo<|)? ^^rv 3u^«v ra 

7icy8f Cap. iv. nP02 ROA022AEI2. 3^1 

5 auTo, cJ^ ^li lAS 7^aM<70(.u 'Ei/ ao^fcc 'sre^i'Ka.Te'nz zt^oq tb; I^w, tov 

7 /^/yof, sl^svcii njjo)Q dftf ujwSs' £Vi £;carw dnox^ivsa^xi. Td mr iy.e isroii^Jx 
•yvuipiaa vix'i'v Tv/^ixos o dyci'KriToc dh7^(^o;, j^ 1iTI<toq ^idkov©-") ^ ovv- 

8 ^sX©^ iv Kvi^'i'^' uv ensy^il^ix, 'sr^oc v-lJ^dg iU Of.vTo tbto, \m yvio id irs^i 

9 L'^MC^v, it^ 'CTOt^xxaXsan ^dg xot^^ioi? Vf^wv, avv 'Or/ja/ftw tw -srirw j^ a^*- 

10 TTjjTai aJ'sAtpw, o^^ eV^v £^ u/kw'i/* 'ordvjx vimv yvj^PiZai rd Zh. 'Aorrai^g- 
rai v^idg 'A^i^cn^yJ^ o avvoiixy-d.T^aTo; |wa, ^ Md^K^ o dvB\\jioc Boi^- 

1 1 vaSa, -sre^; a Ia^^sts ivroxd^' idv eX^r) 'ur^og u/^a?, J's^auOs auToV ^ 
'IjjctSc Aeyojasv©-* 'lar©-, ol ovtsc £^ 'ur£^i70[/,riC' aro; ^oyof cvvz^yoi 

12 ftV T>))/ ^oLaiX^OLV Ta ©fa, otr/i's; iysvn^ricrdv iJ.01 •Jsrot^Yiyo^ix. 'Atrrra^s-' 
TJj< Ujwa^ 'E7:oc<p^dg i^ u^wv J'^Ao; X^/^i?, 'urdvTols dymi(^oy.ivoi vns^ 

1 3 i^/Aoiv £v Tal; •5r^0(7£i;p,;;«;V, Tvx rJJrs TsXetoi jc^ 'UTBZ'Kn^^iuvoi Iv T/TUvti de- 

1 4 A^'jU«7' 78 ©£8. Ma.OTU^W T-a^ OiVTU OTl lyn i^nXOV TJSQXVV VTCi^ LijWWV, >^ 

15 Twv iv Aoio^ixaXf ic^ tuv iv'ls^ociroXei. 'Aazd^ejoii vfAoig Aamg ld]^oQ 
uyx7tY)Toc, )^ ^ri[j.xs. 'AcrTracaaSs t8^ iv Aao^ixeiix, d^£X(p8g, >^ Nvy.- 

16 (pdv, iCj 7r,v xoct' ohov 0iV73 iy.KXriaiuy. Koii otxv dvoifvua^i^ 'sioc^' v[mv >J 
f7ri5"oA)5, Tuoiriud]^ 'ivof. ii^ iv 7Y} AoioSixiuv ikxXYiaix dvayvKo^n' Kj 7r,v ix 

17 Axo^ixaac '(vol j^ u^awc ccvi^rvcoTS. K«i zinalz 'A^p^/ttttw' BAstts 7Y\v ^isi- 

1 8 xovixv ^y 'SjU^iXu^sg iv Ku^iw, iv« aur^v 'usM^oIq. 'O dazaMixog 7yi i^ri 
yft^i nauA8. MvYiinonvile [/.a rwy ^i(j[j.^v. 'H XH^^ /^'^' ^i^'«^'^" 'A/a)1!/. 

[n^o? KoAo(7cra£rf iypd,(pn dno 'Poof/./j; J/!X Tu^aa ;^ 'Oyj^a/^as^. 'Ej/ 4 Z nATAOT 363 E n I 2 T O A H Cap. i. 

nATAOT TOT AnOSTOAOT H DPOS 
©ESSAAONIKEIS EniSTOAII nPOTH. 

I. 1 ^1" W A T A O 2; H, XiX'dixvoc il Tiuo^s©^ 7n iul^mia. QscraaXovixsm'^ 

GcB "uroiT^oc Yi[^o^v, ^ Kv^is ^hias X^i^S. 

2 ETXAPI2TOTMEN tw ©£w ^avlojs -srf^i "Ziraj/lwv u/^wy, ^j/^'av 

4 T8 Ku^<8 )]/XWV '1/3(78 X^i^S,) Sl^TC^Oahv T8 0f8 /^ 'UOil^Oi; YjIXCOV' sl^OTS^y 

5 d^s?^(po1 Yfyoi.TriiJ.vjoi vno @£3, Trjv ixXoyrjv vyMV' oti to svoLpyeT^iov ^[a^v 
BX iysv'fi^Yi sk vy.oii; iv Xoycc y,ovov, dX7\oi i^ h ^vvdy.^, k^ iv Uv£V(Aaji 
ciyi(f, )^ h 'uiT^riPoipo^ix 'utoTJS]' xa&ojc oUocje oioi sysni^riiAsv iv vfuv ii 

6 vyLXQ. Kcci u//(«f ^ip'ilou ri[J.m iysiin^nls ic^ ts Ku^/a, Se^uiJ^si/oi rh T^cfov 
y iv dXi^^ 'usoXkri lifld yot^^Q nv£viJ.ix]og dyia' wrs ysvsa^xi v^dQ vj- 

. 8 Tsc "urdcn toIq 'urig'sv^cnv iv tJ? Mazi^oviot ic tjj ^Ayoi'ia.' 'A(p' u^uctv yd^ 

kt,r,yri\oLi T^oyo; t8 Ku^/a, 8 [xdvcv iv in Maxs^ovici ^ 'Ay^a'iXy aAA« <^ 

iv- 'unxffl TOTiO) >i 'aX:'V/; vyS:v 10 tir^cc tov Qsov s^^TdiAuQsi', wrs /xj^ x^t'tav 

9 )5]wai' e'x.'^i^v T^ot.'heiv ri. AvToi ydo 'uTS^] rii^icv dnUiyiTJ^'dCiV onoixv acro^bv 

'iayoiKZV tiSPOQ vijxcr i^ wtJ? iz£^^e\]jxls 'nr^o^ tcv Qecv dno tSiv sl^xT^ocv, 

10 (J'aAsuflv 0£M <^wv]' >^ uT'.r^ivSi' ;^ dvufASvav tcv vlov av-is sa tuv b^ccvxv, 

ov nffi^iv ix vBn^ocv, lr,at.VTov ^vo[a£vov ly-ag dno tyiq o^ynQ T-i]g l^ypiJ.BVii;.- 

II I ATT 01 yd^' o'ikiii, d^eT^pol, t^v e^-ac^av r]yav tyjv zt^oc tpo;^, oTi s 

3 y.£VYi yeyovsv dXkd \ju\ 'UT^o7:ci^ovT£g ii^ v€^iaUvT£$, m^c oldoi]£j sv ^i- 

7\IKK0!C, £n(^op)'i(n.X(jdy.£^0(. £V TW 0£W J^/XWV AaA^cr^i 'UT^OQ Vfldc TO f'JaA 

. 3 ysAiov 78 0£s ly -uToAAoJ dyilvu 'H ya^ ^cJ.^dKki\(jiQ riyuv sk in 'ni'ivd- 

4 Vij;, aJ's Jl dmtxpcrio:^) ars sv (^cAm* aAA« ;^i?cflwf ^s^oyj!j,d<iy£Lx V7i0 th 

6 ef8 Cap. ii. nPOS 0E22AAONIKEIS. z^s 

5 aAAa tw 0£co tw ^oxt^xdi^oi^i Tag y.a^^ia; j'^wwy. OLts 7i:(^ •tzrole Iv ?<o- 
5/-^ y.o'XocyMac ^hvyMuiv., m^^Q ot^oijs, are e'v 'U'^o(pdcrti 'utT^sovs^iixc' ©£oj 

7 ^vvai^svoi £V ^x^ci ilvotiy wf X^<ra c<no^o?,oi, dl.}^ lycvi^YiiKVJ h'^ioi iv 

8 ^Icrw vy.(t;v' '0.c uv T^o^o; duXzrj loi savin? rsHvx, yrcoj", IfAa^oy^voi 
v[X(j:v, ev^oKiif.vj [Asnx'hyxi i[/a)/ s [xcvov to svuP/bT^iov is @sS, dh'hoi ^ 

9 TUQ iciVTuJv i^jvy^OiC) ^lOTi dyxTi^Tc] YjiuD yiyiv^a^.i. MvrjuoviViTS yciPf 
d^i7\(pol, lov HOKov YjiJ'UV ^ Tov [j^oyJoV vvxjoc yd^ y^ riy.i^O'.g i^fx<^o^ii.B^ot, 
'UTooQ 70 [//^ sTuSoi^nc^oti Tivoi v[jSn', ixYjPv^ixixzy elg vfidc to evoiP/EXm rs 

10 ©58. 'T^Acic i^.d^TV^£c ,^ 0£o^, ug oai'j^i; ;^ ^ixaiag f^ diJ.sy.7f}'j)g u^7v 

1 1 Tor^ funi^iVHaiv iysvri^yjf/.sv, yciMits^ ol^djs, ag hx exoc^ov vyMV, ug "ura- 
l 2 TYj^ izKva £(XUTa, "UTix^oimXBvjsc vy,dc f^ 'Uja^aixv^Bfj.ivoiy ^ jmx^v^sij.svci, 

sis TO ■vss^i'KaTYiaoLi v^d-Q d^l'xc t8 ©£s tk yci?J<iV7oc v^xQ el; tj^v savrS 

I 3 ^X(Tl7i6iXV )Cj ^O^XV* Aid TbZO K, Ti^^iQ £VyX pig's ^ASV TM ©£W d^lXT^/iT^j'XCt 

Oil 'U7X^x'Ka^ovT£Q Xcyov dy.or\Q "gsx^ rji^.uvj ts ©£8, iSi^xah s Xoyov 
avO^coTTwv, dxxd (mSo;; i<riv «Ar)SaV) Aoyov ©£8, og ^ he^yaTXi. h vjwiv 

14 rdlg 'UTtg'svBcnv. 'T/X;7C ydp fjiiy.YiToil lysviipnTSi dS£X(pol, ruv exn'XYiai'-j.yj 
IB ©£8 7(2v aVwv iv TTj 'ibJbiijfj £V XpKi) 'l/jcS, 071 7Civ7d inddcTS /^ 

15 vy-iiC vno 7o:v l^iocv av^^v7\£7m, kx^xg ;_^ av7c] tVo 7'2v 'la^xiu))' 7u:v & 
•Tov Ku^;ov diioiijfivdvlccv 'lr}75v ;^ t^; l^isg 'UT^o:prj70c;, -^ rji^dc ix^icc^o:v- 

1 6 Twv, fij ©£y /v<..)7 d^eaycnojV) ;^ 'sri;io-iy dv^'lzoiQ iyav\ixv' y(/j7\vD'Jjm< rji^cig 
7o7c e^viai XxT^Tjaxi \vx u'x^xaiv, sic ^o xvanT^noZcrxi av7Zv 7xg d[j.o(p- 
7ixc udvToJi' 'i(p^x(js ^s sn xv7t; yj o^yri dg tIa©".. 

17 TIME IS as, d2s7\(poi, dzo^(pxvioUv7SQ d<p'' vy-m 'ny^cg y.xi^lv u^^aCr 
'UT^ouom'Xf s xx^^ix, 'Uj£oi<j(T07s^():; ia'!:sM(JX[x£V to 'Sj.^ogut^ov vy/xv /-T.'/y 

18 £)» tzro?.A>5' STti^vyjX' Aio YM7\riax[Asv s'A^c-rj 'uo^og ty.dc (.syui y.hj Uxv- 

1 9 Ao;) .K, xnx:; iCj ^tg, ,^ svsxoiJ^zy Y]ydg o X^lX'/dg. Tig yx^ riy.^y sT^zlr^ n 

XXody 364 E n I 2 T O A H Cap. iii. 

III I yoLPOf.' Aio ^Yi'dii g-iyovjscj sv^oxriacii/.£v KX,r{KXei(p^^vyj vj "A^rivoLiQ [Ao- 

2 vol, K^ sn£y.T]^oi[j.£)i TiiAo^zov Tov dh'K'poy ri[/.(^v e^ ^ixkovov t8 ©£« ^ avv- 
s^yov YJiMv iv Tw svdPys'hia tS X^;r5, f/j to <^n^i^ai vyx^ ic^ •wa^xxoi- 

3 T^scroii v^JLaQ tjss^i ir,g 'sr/Vsw? u^acov tw [xri^svot. axivsa^ai iv t(x.7c dXi^sai 

4 TixvTCiis' auToi ya^ cirJoijs on dg t5to Kei[j.£^o(.' i^ yx^ ors 'ut^oc; v^axq 
rj[/,sv, tar^ozXeyo^iv v(/iv oti //£A?vO//,£v dXi^ia^xi, xa^i^g it^ iyBvfjo, t^ oT- 

_5 ^xjs. Aix tSto xiyjo [/,y]y.STi ^eyxvj insjXTj^x ek to yvccvxi 7y]v 'OTig'iv 

v[xa)v' y.yi7:ac £7:a^x(TiV v[axc 'UTSi^x^o^Vy k^ sic xsvcv ysr/irxi y/oi:®^ 
6 ryjwwy. '^A^i ^s sX^ovjog Tz/xoSsa vr^og YiiJ.xg d(f v[aoov, jCj svufysXiaaiAEva 

riy.7v rriv -sr/riv ;^ tyjv dyxTtriv vjjmV) ic^ oti 'sysTS ixv&ixv riiMV dyx^riv 
y 'mxvTojSj sttizo^Qvtsc Tiy.xg U^v, xx^xks^ £ r,y.^c v[xxg' $ix t5to Tffxpi- 

xXy]^r\y.£Vj d^£X(pol, l<^ vylv, im ziTdan tt] ^A/ipf/ «, dvdyxY\ riyiMVy ^ix 
S, 9 TYJg vym 'nTi<r£wg' on vvv ^c^yev, idv vyMg r^Ms iv Kv^m. Tivx yxp 

svyxpi^ixv ^vvdys^x tw 0£w dvTXTio^'dvxi 'nT£pi vy^v^ im "urxarj ty] yx- 
1.0 px'r) ypd^o[K£V ^i vydg s/zTT^oo-Ofiv ts 0£a ry/xwy, vvxiog k^ Yiyi^xg vt:}^ ix- 

"Kioiiras hoii£Voi slg to Wav v[aoov to 'm'^oa'aTrov, icj xxtx^tkjxi tx v^z^r^- 

11 i^xlx Trig "MriVsw? u^c^v; Auto; Si Q£og x^ iJTXTri^ yjy^v, x^ Kv^i^ 

12 j^jW-wv 'iTjsrac X^/ro? xxt£v^vvxi tyIv oSqv riixu^v "uy^og vyxg. 'T/^ac Ss 
Kvpi(^ 'njX£ovdaxi Xj 'urs^iacrsvaxi tyj dyxirri £lg dXhriXBg Xj sig "rnxvlxg, 

13 {xx^X7:£^ Xj riycig slg v[xxg') slg to ?y\^i^xi vy/2v Txg xx^Sixg dy^iy^Tpiag 
iv dyia(TvvYjj %y,T:po(j^£v tb Qsh x^ "urxTPog i^yuiv, iv tyj 'mx^aaix tb Ku- 
piB Yiy^m 'l7](7s X^KB y^ijx 'ujxvtuv twv dyiu:v avTd. 

IV I TO AoiTTov avj xS£X(po'i, i^ujccy^sv vy^y.g Xj vrxoxxxXBiJ.£V iv Kv^m 'l)j- 

(Ta, xx^(^g uxpzXd^ETS tsTx^ r]yav to inug (5V/ vy.ocg 'UT£^izoc}av Xj d^scrxav 

' a ©£'f, "ivx 'ur£^i<j(T£()nrs y^xKhov' otSoiJs yd^ Tivxg 'UTX^x\y£Xixg iSujxayjSV 

3 CyAV ^ix TH Kv^iB 'indB. Taro yd^ i<fi diMiM tb ©ea, dyixtry^cQ 

vy,m, Cap. iv. n P 2 e E 2 S A A O N I K E I 2 A'. 365 

4 u/A^v, (X7:sx£(T^0ii vijixc ccno TYjc ■wo^veii/.Q' fiMvai sm^ov v^ku^v 10 iocviis 

6 gQvjj m \hr\ sISoto. rov Gsov to [j,^ vns^^xiv^v, ;^ 'm'Xiovi'/\^iv Iv tw z^^xf- 
[jt^Oiji Tov (x.Se7,(pov auT«* ^lori Xk^ikoq q Kv^ioq 'sts^I T/TCtvjccv rarccv, xa^x; 

7 ^ 7!y^oano([j,ev VfMVf ;^ ^L£ijt,xoTv^o!.[.j^^^x. Ov yx^ ixd'hiiiv rifAu; Geo; 

5 gVt dxx^xpaix, dyX iv clyiOKTiJ/p' ToifxoHv u^eJxVf -dx ai/9^a;~oy (X^f,a,- 

UAXx tov QsoV tov }^ ^CVTOi TO UveilXX Otl'IS TO OiyiOV sk IjJyXS. 

9 Ilg^; $s TYjC (pi'KxhT.fplxQ a yi^^^OLV ex^^ 'y^oc<p&iV tpv avTo] yx^ 

10 ty/f/c dso^i^ocxjoi fVe sk to (xyx'Kxv oCKK7ih>iQ> Ka{ yx^ tsoihts. avro hq 
'UTOLVTOti THQ <xh7^(p^g THQ iv oT^Yj Tr, MxxsSovix. 'ura^xxa'K^^^v Ss vy-oic, 

1 1 aJ'iAcpof, msptacrsv^v iixXkoV k^ <pi7^ojiyaa^xi y\Q\)yJi.l^eiv^ ^ lu^xaanv tx 
UiXi )c^ spyd(^ia^ai txIq I^ioliq ^^^t^iv u/xiv, ;^«9w; vi/iv z:u^rifyei?^x[A£v' 

1 2 Yvx ^s^mocjriTS ivayri^ovij^Q thoo^ TdQ 'i^u, k^ [MYj^evcc y^^eixv bxioJb. 

13 Ov deXo[j(.ev Ss vikxq dyvoHV, dh'K<pol,, 'ujs^i twv xsnoiyrjiJisvuVi hoc (j^n 

14 T^vnyja^s, m^u; i^ cl Xomot ol [jlt, syovjsi; £?.7ri'J'a. El yx^ ■:!xi<r£vo[/.sv or; 
"iriaSs dni^xvs ^ dv£<rYii axw ^ Qsoc t^c xoiy.r}^ivjxCf ^id ts 'inaS x^a 

15 cvv (XUTW. Thto yxp v^juv ?^eyoy,sv iv Xoyu Ku^;y, or; rifxeic ol <^ccvTf;, 
0; 'S7S^i}^a-::o[jL£voi dg t^v vrx^aaixv ts Kv^iHy a ]w-^ (p^xauijt^sv raj xoifxri- 

16 Oev]^?* 07/ auTc^ Ky^i©^ ev xsT^sva-yoiliy h <pmfi d^-xjxfyiT^Hj k^ iv adx~ 
zifyi QsS xd^xb-^cfixi dii boxvS, k^ ol Vsx^ol iv X^i^u dm^Yi<jov\xi •sr^w- 

17 ToV ii:ci\x hy-^i ol c^xvTSCi ol 'UTS^i'Xei7:oiAevot, (Z//a cr^v xvto7c doTrxfrjao- 
jwefla iv vi<pixaic ^k d-KXVTr/jiv ts Kvoia bIq dzox, ^ arw tsruvToje avv 

18 Kv^iiti eVojweSa. "'D.its 'u^xPXXxT.aTZ dKMXac iv toI^ >^cyoi; tbtqiq, 

V I rie^t J*£ Tm x^ovuv t^ tuv xixi^ivy aoe>.<po/, s y^c'.xv tyj\z vfjuv y^x- 
1 (pza^xi' xvTol yd^ dx^i^'2c o'l^otiSf qti yj rfi^x Kv^i^ &!•; xMiPrrjc iv vvx}ly 

3 aTOJf i^yilxi. "'Orav yx^ "Kiyxaiv^ sl^Yivn k^ aV<p«A««, tots al(pyi^i<^ 
amok i<pkc[\xi c'Ae9^of, waTre^ ij wJ'iv t^ e'y yx<r^i iyj^^ff ^ « /^t-^ ixi^v- 

4 ywcny. *T|/«c ^e, dh'h.i^oit tx iVe e'v o-;foTrtj tvx yi Yj^i^oi vi^xc uc xT^s'j^Jyic 

5 A xxTX'kd^ri. 366 E n I 2 T O A H Cap. v. 

5 xoiTOiXd^Y]' TIoivTSc v[jl^s vioi (p^log hsj ^ viol yj[X£^XQ' bk say.h yvxjos, 

6 aJ'e (XXOTHC' '^A^« av y,n xoi^sv^ufxev uc ic, cl XoiT^oli dxXx y^Yiyo^ui/^sv i^ 

7 VYi(pay.zv. Ol yxp y.oc^sv^ovjs;, vuKJo; xxhv^sar k^ ol fAs^vcrxo^svoi, vvx}oc 

8 ^£^va<7iv. 'HjMft? Ss rifJ^s^xc ovts;, vri<p'j^ix£Vi ivhaaysvoi dui^axx •sri^eu; 

9 ic^ dyxnY}^, k^ zrs^ixiipxMixv, ixm^x amri^ixc. '"''Ot; ix Ufjo yj^axc o 
Qsog etc o^ynVy dxx' ds 'sn^iitoimiv auTYj^ixg ^ix ts Ku^/s r)^wy 'lyjas 

10 Xpi<rS' t5 XTio^xvovjog me^ ri^m, Xvx ms y^riyo^ui/.£Vi ars xx^iv^uiASVy J 

1 1 «/xa avv xvTu C>i<^W]M£v. A<o 'crx^xxx'Kei'iz dXhriK^Q, ^ oIxo^oia^ts sTg 
Tov hx, xx^(^g ic^ 'Stoi&its. 

13 'UT^o'kx^iv^Q v[Ji.m iv Ku^/w, j^ vahrhrxc v[axc' k^ Yf/eia^xi xvt8c v7i:£^ 

14 ixns^iaaS £V dydn^j ^id to s^fov xvtuv. £1^yiv£v^£ £v Ixvioiq. Ua^xxx- 
A8jM£y ^£ vfAXCi d^£'K(poi, vaflfTf/TS T8f XTXxj^Ci 'HJ'X^xy.v^fiak ra^ cXiyo^ 

15 ''l^^X^^^ dvT£')(£ah TWV d<T^£VUVj lJt,XX^O^Vl/.ST£ >UT^OC 'STXVTXQ. 'O^XTZ y,:^ 

715 xxxov dvii xxys rivi dito^ui' dXKx 'nrdvrols to dyx^h ^ioox£'J£ ^ f/^ 

16,17 dXhrp^HQ Kj ilg 'UTXVTXQ. Udyrols x^^^^^' 'A^iaA^7r]wf iz-^0(7£v-)(£a^s. 

1 8 "Ev ■zzravTi £vyjx^i<^oi7£' tuto yd^ dsT^ny-x 0£8 £V X^i^a 'lri(73 fiV vixxc. 

">• 1° To Uv£Ufix iJ.Yj aSivvvJi' 'or^o^nTaxg [in f^aflfv^rs. Udvrx ^oxiiAx^iJe' 

22,23 "^^ xx'Xov xoilsyjiv dzo 'sravjoc ff^a? movyj^B di^i^^a^^' Avtoq ^s @£os 

iTtQ £Urivni; dyidcrxi v^idg o'Kor£'k&iQ' it^ oXoxXn^ov v[.iuv to ixrv£V[xX) i^ j^ 

i|;uX,>3> X} TO crwjua «^£//C7r7wc iv TJ) TSXoHaix 78 Ku^ia Yiikm 'iriaB X^/ra 

24. TYi'^n^^iY)' Tlt^oc xxT^o^v vy.xc, og x^ 'uroiria-et. 

25,26 'Aj'£A(poij Tnpoa£vy£(j^£ tiT£^] jj/xwv. 'AaTracraafls ra; aJ'f^K^a^ 'sray- 

27 rac £!/ (pil.-{iiio!]i dyi'j). 'O^xi(^oi) vy.x; tov Kv^iov, dmfvu(7^r,vxi tyjv fV/- 

28 g-oT^nv -ujuai to7c dyioig d^£7^(po7g. 'H X'^C'^ '^^ Ku^^a ^ftav 'Irian X^ira 

[yi^oc QsacrxT^ovixas zt^uty} £y^x<pri dno 'Afljjvccv. 'Ev r/x^/? ^^ t^''.] 

nATAOY Gap. I. nPOS GESSAAONIKEIS B'. 367 HAYAOT TOT A D O 2 T O A O T H UPOX 
eE22AAONIKEI2 EDISTOAH AETTEPA. 

I. I I I ATA02 ^ XiT^axvoc ic, T/]Mofl£(^ tJj ixx}.y]ai!X. @£(T<Ta7.ovixsuv, 

2 A A £V 0£w 'STdT^'i jJjMwv, Kj Kv^tu 'lr}a8 X^K^u' Xu^is v^nv ^ il^r^yn 
uTto 0£8 'UTOLT^oQ ri[j(,xv, }i^ Ku^/a 'iriaS X^/rs. 

3 Evyxpi<r^v o(pH'?\c^.ey tw ©£w udvTojs Tzrf^t vy.o(V, dh7^(poi, xa.^~ 
uc oi^iov hiVt on vne^xv^oiva rj tzt/t^? u/xaJv, ^ m?,£ovd(^ei n dyixnr) 

4 hoc ixx<rs 'nroinuv v{accv sk oi'X7\.ri'XiiQ' wVs rjjita? avr^Q h v[MV xcf.vya.a- 

xuiac xpia£KQ rs Qss, sk 7o xoija^w^^voii u,aaf tyjc ^uai'XciXC ts ©£«, 

6 vnh ^c X, 'uyua-^els. E'ittb^ ^ixaiov 'ura^oi 0£w olvjoiTtoSiivcii 7o7c ^T^i^aaiv 

7 UjwaV ^A/iJ^iv" ;^ UjCcTv Tol^ dXi^oi-dvoiQ (xnaiv jmeS' )5i«i'J'} £V rj^ a7ro-)^aAL'4^« 

8 T8 Ku/jiiJ 'I>5t78 aV a'^avs ftsr dfysT^ocv cvva[^rxg avrs, vj OTu^t ^Xoyoc, 
^i^onoQ ix^iXYiaiv to7; ]W^ s/J'otri 0£ov, ;^ 70?^ [An VTrocx^sai tw sixfysT^iu} 

9 Ta K'j^/a )5j!.tiJ)/ 'ijjaa X^/ra* o'i tivsc ^i^^yiv ^icraaiv, 'o7.i^ooy ai(cviov, dzo 

10 •UT^oauna is Ky^ia, ii^ olzo ttx ^o^yj; 7r\Q lox^®" aura* otuv s7\^ri ivSo' 
^aa^Yivai ev rol; dyioiQ avr^j Xj dxviAUa^nvoa iv ttmi tcIq ^i^ivaoicnv, 
(on gViCfuSr] TO fioi^rvciov rjjwcov i(p' vy.xc,) iv TJj r]/x£^ ixcivri- E/; ^ 

1 1 nT^oa£V)(6[X£^x 'isfoinols tzrs^i ujt/.wv, iW uf/«f d^nJcari tyjc xT^msu:; QiOQ 
YijMuiVi Kj z:7^Yipmi^ tiraaav sv^oxioiv dyx^uavvYjc, y^ e^yov 'orKrsac iv Ju- 

12 vxy.H* 'o-KfUQ iv^o^^xa^rj to ovo[xx is Kv^ia y,ixu)V 'lYjas X^i<;S iv v[mv, i^ 
t)/Aftrf Iv auTK, xoiju tj^v p^o^iv ra 0fa -/i/xwy, ;^ Kt;^'a 'l)]aa X^i^-a. 

11 I 'E^wtw/xsv ^e u/a^Cj xh}.(poiy vne^ iy\q TSX^aaiXQ ra Ku^^a i^f^cov 
2 'l)5<7a X^ifa, -^ r'/AWv £7r;auvi:zyc(;}/^f in xviovy els to ^^ t«}^£w^ caAsu- 368 E n I 2 T O A H Cap. n, 

Q^m; vuoic di:o ts voo^, iir\iB d^oaa^xi^ ftj^rs Six '5rv£u/xa](^, fAYjTS Six 

3 Mi^T/c i5//(Z5 i^XTtotlwyi }iocl<^ [/.YiSevx t^cttov" ot( f'av //•/] £A9>j j^ xTroi^xaix 

4 upmov, K^ d-KoxxXvip^ o 0iv^^u7:(^ t/iq txy^x^ix?, o dog ty^ x-K'^'Keixz-, o 
dvTix^lAsvoc «I v7:s^xi^oiJi.£yoc in "WXVtx T^syci/.svov Qsov yj aiSxcriAx' wrs 
avTov slg tov vxov tS @£h uc ©sov m^iaxi, d-KoSeiavvvrx Ixvroy on Igl 

5, 6 0£of. Ov pri[A0vsvfl£ ot;, sti wv tzr^of u,uaf, TaCra sT^syov v^7v; Kxi 

VVV TO KXTBXP^ o'lSoijS) slc TO XZOXXXV^p^YlVXl OCVTOV iv TW SXVTB XXl^M. 

7 To yxp i^vi^n^iov riSyj svs^y&iTXi iri; dvoixixc^ [aovov, o kx7£)(uv xpti, sac 

8 ix. i^iaa ysvriTXi' it^ tots dnoKxXv^p^Yjcrelxi o xvoy.'^j ov o Ku^i(^ dvx- 
T^^aa Tw 'HTyiv^ocjt ts ro/^«T(^ aura, ^ KXTX^yri^a tj^ i'Ki(pxvax rJif 

9 'urxpsaixg xvts' S hiv h ■vrx^aa-ix mr ivs^yaxv th XxTxvd iv -us-xa-y} 

10 Svvx[JLeii ^ crYi[ifioii;, i^ TZ^xtn T\izvSiiQi k^ b ^dan dmTri tJjc dSmac iv 
toIq d-KoXKviKmiQ' avS' m 7p dydi^rp Tm d'kiM^Q a^ iSs^xvJo dg to 

1 1 au^nvxi xvTSQ. Kxl Six tsto TffejKi\isi xvtoXq o ©sog ivi^y^xv uXxvyig, 

1 2 sig to 'STiirsvcrxi xvt^c tw 4^£uJW* Tva x^i^uicri -mdvTSQ ol y,r} •nrigsvaxvlss 

13 T^ aA)59«a, ocXA' £vSoKr,(7XvJ£s h Tn dSmx. 'H/Aftrf ^e o(p^},oix£v £vx^x- 
pi<rav Tu &£u 'nrxvToje tub^i viiiov, dS£}^{po^i riyxKYif^ivoi vno Kv^ih, oti 
^"hilo UjW-scf @£0Q d-K dpyr\g £\g am^ixv h dyixafM'^ Uv£v(axt(^, j^ 

1 4 -STiV^ xM^^OLQ' £k £m7\.£a£v vfAXC Six Ts sCxfysTiiH hlJ^w, £Iq Tisrs^inoi- 

15 Yi<^iv So^^c 78 Kv^iH ri}iw 'incr^ X^;?8. ""h^x av, dS£7.(po), ^mls, ^ 
xpx7aT£ Txg 'UTX^xSoaeig, xq iSiSdy^^m^ s^ts Six ?^cy8, ihs Si i7:i?'o?iris 

1 6 Yjixiiy. AvTog S} Kv^i^ ri^ii^v 'l/jaaf X^K^og, j^ Gboc ^ 'crai^J^f ^ftwi/ 
dyxnna-xg ril^xgi k^ Ssg 'mxoxKM'y^i' xioopixv j^ sATr/ck dyx^n'-> iv x«- 

1 7 piji, -uTx^xxxT^iaxi u/xwv ri^ xx^Sixgy Kj ^ri^i^xi v[Axg iv 'ctxvTi 7^oy<ii ^ 
'ipy^ dyx^a. 
Ill I To AoiTTov 'cr/'ocrsux-'^S^j dS£>.<pol, T!r£^i 'rj^!av, m. "hoy^ t« Ku^ia 
2 t^sxIj J|5 So^dlriTXi -Axh^g i^ '^^og v^xg' it^ m ^a^ij^sv xt^o tuv XToiim Cai% iii. nP02 0E22AAONIKEI2 B'. 369 

4 OS <^Yi$i^ei VI/.XS j^ (pvXd^ii dzo rs 'urovn^s. UsTtoi^xy-iv os b Ku^/w l<p 

5 u/uaV) 071 ^ 'U70t^xf'ysX>^oy.sv v[x7v, k^ 'vroifns k^ 'nroinaejs. 'O (?£ Kv^i©^ 

6 T]x^oiP/iX'Ko{A£v $e vpv, d^iX(po), iv ovoixxti iS Kv^ia j^ftcov 'ims 
X^;r8, (^ilXza^xi v^xuc oii{o 'sruvTcg d^i'h(ps (xtuxIkc 'Cu£^17:olt5v}<^, Xj 

7 y.yi xoilix tyjV 'ma^ddocriv m zjoi^sM^ov 'uru^ r,^<Zy amol yd^ ouTaTS 

8 'ufuc ^si yAy,aa^iXi ^(J-oIc' on iK -^Taiijrt^y.ysv sv v[mv' aJ^s ^u^suv a^rov 
£(pci'yo[j.£V ivOi^x T/vof, aAX' sv y.oitu ;^ [^°X^Vi wxjx k^ rii^s^av i^yoc^^o- 

9 iJtsvoi, "urpoc TO [AY) hito(,^ri<j(x.i tlvx u/xwy. Ovy^ on ix. sx^!-^'^ i^aaiocvt ■ 
10 aAX' '(va Iolvt^c tv-kov Ji'/zsv iiuv sk to [/.([A^icry.i ny^ds' K«< yoc^ 'ors 

yjy.sv vrpo; vyocC) t£to 'moL^-rfyi'^T^oyzv v[mv, on « n; s dsAf/ i^ydc^id" 
I T Oa/, yri^e ia^isru. 'Ah80[Mv yd^ nvx; 'UTS^iTtonhTixc sv vy.Tv aVaiiaif, 

1 2 yn^h i^yoL^oy,iviiCi aAAa 'urs^is^yai^oysviiC' To7; §s ^oihioiq 'sra^af- 
ysT^Xoyzv, it^ 'cux^tx.m'Kiyiv ^id th Ku^/a jj/xwv 'ijltra X^<ra, 'ivoi ysrd 

13 riavyjot? i^yoc(^cy£voi, tcv euvTuv d^Tov la^iucnv. 'Tyijc ^h dh7^<po\^ 

14 |W)1 ixmxrjcr7]le xoLXozoihieQ. Ei U nc ^x ^^^^^^ t-w T^oya riyZv^ Sid 
Tiis hi^oMQ T8T0V ariyaEak' Xj yri (jvvoi\:ixyiyvv(j^s otvru^ \vol evT^anYi' 

J5.16 icj yn ^C ^x)^^y riy^7^£f «AAa va^eraTS ccf dh'h^ov. Avro^ Se Ku- 
^z©-* 7m il^Y\vr\Q ^Y] vyh 7Yiv sl^rjVYiV Sid 'uravTog h CTiXVTi t^ozw, O 
Kv^i(^ yi\d 'urdvrm vyav. 

17 *0 dcTroiffyo^ ivj syr} x^^^'' HauAyj i<ri c"iiy,^ov Iv TSsdaY), fV/roA^^' arw 

1 8 y^d<^^' 'H x^^'^ "^^ Ku^/a iym 'lr]a-8 X^jfa ju£]« 'i^rdvjwv vym. 'Ayyiv* 5 B nATAOT 370 E n I 2 T O A H Cap. i. nAYAOT TOT AnOSTOAOT H nP02 
TIMO0EON EniSTOAH nPOTH. 

I, I I I ATAOS aVcroAC^ 'irjcrS X^ira, y.ocr hnoLyriV 0£g c^n^og- 

Tsxvu) iv 'Uji^siy X^f'^' £A£(^, il^YiVY^ di^o ©fa izroLT^oc yi[A'2v, k^ X^;r» 

3 '1)5(78 T8 Ku^fs Ji/xwy. KaSa)^ 'srx^emT^Bcroi as 'vr^oo'iA^ivxi iv 'E^piaw, 'sro- 

4 p£vo^£Voc £ig Maxs^oviaVf Yvx 'Uja^alyaT^riQ 7<(7f [xy] h£^o^i^aay.0f.7^»v, p^Yi^s 
'ST^o<ji')(jiV [Mv^oiCf >tj yEVBotT^oyiixic dns^dvjoi^y aniviQ ^riTYiuag ijsix.^iyjia-^ 

5 i^dTJ^ov n ohovoi^iKX-V Oss Trjv iv ■zzrfr«. To ^s TsXog tJJ? 'sru^oifysXiois 
hh dyxTTYi ix xa^x^d; kol^^ix;, il^ avva^m^^-^C dyx^ric, ^ "zriVsw^ dvvzo* 

6, 7 H^nii' '^Ov iiv£Q d<^o-)(j,(jxv\ii;, i^s7^d'!:Y}(7CiV dg jj^XTixioXoyixv' deT^ovlsg 
elvai voiK.o^iMaKX'Koi, [j.rj vo^vTsg (ay]T£ d "xiyaai, p]r£ ^£^i jivw ^;a^e- 

8 ^xiivTXi. oX^x^iV ^£ oTi xaAo; o vo[jjo;, sdv tig xvjcc vo[Mi[j.ug -^^Tiixr 

9 sjcJoe^ raro, 'on J'aa/'w vo/xoc a xe^^xi, dvoy.oig Se ^ dvvnojdxjoigj daE^scrf 
Kj aiix^iOi'Koig, dvoaioig Xj ^i^viXQig^ 'u^xi^x'k'xaig Xj fAYir^xT^cfxig, dv^o(po-' 

10 voig^ tiTo^voig, d^tjivoxonxig, dv^^xzo^tg-alg, ipgu-raif,. sTtio^xoig, x^ It ti 

1 1 iT£poy 771 i-yixivsan ^i^aaxuT^iX dnix^ijxi' Hxid to £TjxP/e?uov lYjg So^Yjg 

1 2 T8 [nxxx^iii ©£a, i7ii<r£v^riv ly'j)' ic^ yjx^iv V/w tco hovvx[j.fjiaxvli [AS 
X^irw 'ij^aa Toi Kv^ia Y,[xiv, on ':zi<;ov ^b riyrido^o, d£i/.£vog slg ^ixxovixV 

13 Toy TjjpoTBpov cyjx ^7j.o<priiJ.o'j Xj ai'JPmv x^ I'coi^ry xA?' yjAS/j^j^v,- oti xy 

14 vom hoir.ax iv xnig-ix. 'Tz£^£n?.£cvxijs $s h x^^'^ "^^ Kv^i8 j^jWc-jv [j^ld 
I 5 'uii^£'j^g x^ dydnng t'ig iv Xpic.xi 'inas. JJarog Kcyoi;, ^ 'urdarig x'Ko^O' 

yt,g x^i'^-'i cri Xpi^og 'iri'jSg jjA^fy slg lov xdaiiov x[j.x^To:7^-eg cu:(txu '^v 

16 'm^x7og clyA iyi' d'/J.d ^'.d Jiiio Y,7.£r!'^v., \'vx iv ifMi, ■sir^wTa) iv^tHz.Ytixi 
^-fliig XpiTc; 7Yiv 'crdco'.v iaxx^o^v[UXVj Tiy^cg iTiOiVnCcaiv tojv [j.£?^XovTCt)» 

17 cj-.TJUvv sV a-Jrw £ig tu:7.v xl'hiov. Tw ^l ^xcrtXci tw' xrJyxv d(py.play 

2 d.opiio^y Cap. i, n P O 2 T I M O E O N A'. 371 

«o^aTW, ftovw <jo(pii 0£w t;/a!1 >i^ ^o^x sk ^a? oclwmc twv a/wj/wv. 'A/zj^v. 

18 TauTTjy T)5v 'uroc^xfye^^ioiv zroc^XTi^iy.xi aoi, tsxvov Tz/aoSss, m^a Tctf 
•w^oa'yd(TOic hi as 'Oj-^ocp^^xd '(vol ^^ulevi^ iv avTOUQ rriV xxT^nv r^«]f/«v, 

19 £-/jxiV 'UTi^iv y^ dyx^iiv avva^riaiV w rivsc d7:ucriX[ji£)^ot, tstsoI ttiv ^i^iv 

20 irnvxyn'^av' m hiv 'T[j.ivxiog j^ 'A'^i^xv^^og' aj ^x^shxx tw ^xlxvx, 

XvX -UTXl^SV^OCJl jM/] /3A«a(p/]]W«V. 

II I riAPAKAAO h Tzr^wTov 'srxvjuv 'uroisia^xi hri7a^, 'njooazv/x;, ivjsv- 

2 ^a^y ivyxpKix; vnsp zTxvJm avO^ctJTrwv* vns^ (3xai?^£0)v, ^ -uravlwy ruv iv 
vzs^oy/i ovTcer hx nP^'wv y^ Yicrvyjov iSiov ^nxy^/jy-sv iv 'mxar) svae^eix ;^ 

3 aspotrili. TsTO yx^ xx7^ov ^ xzo^sxjo)) ivuniov ts awTjj^of r][AUV ©£8' 
4, 5 og 'wxvjxg «v9^W7r8j ^£A« oru^rivxi, ^ £/? i-KiyvuiCiv xM^cix^ ix^etv. EIq 

6 9/;/^ 0£of, ffj ii^ [XiaiTYi; 0£8 ;^ xv^p(C7:uv, xv^ouzo; X^htoc 'lijca?, *> (Jaj 

7 lixUTov dvTiXvj^oy vtis^ 'nixv\m' to ixx^tv^iov kxipoIq Uioig, tl; '^ iri^riv 
iyx XYi^v^ )c^ xno^oT^os {x'hri^eixv T^iyji iv Xpi^o)) s iJ^tuJof^a/), di^xaxx- 

8 >.0Q ihav iv 'n:i<:&i it^ xKn^e'iX. BaAo/:/C«< "iv 'ur^oasvyjaf^xi T«f bv^^XQ iv 

9 ZTXvri Tcnccj inxiio-Pixc qgihq yJ^^XQ yjti^iQ i^yn^ ^ ^ix?^ofia'^s . 'Claxv- 
Tocc )ij TXQ yvvxixxQ iv xoCjx^oT^Yi Koa[ji,w, .[j.flx xl^i^c ^ au(p^oavvY!; xocr- 
[i^v ixvTX^j !^yi iv 'C7Xsf[maiv, ri y^vau, n (jtx^yxonxic, rj ly.xji(;i.i'2 'uro- 

10 AuT£A«' aAX' (0 •SD-^£7r« yvvxtlh inxfysy.XoiASVXic dsoaiSfiXv) Ji' e^yav 

1,12 xyu^uv. TvvT} iv r,avxjx 'ixv^aviiw iv 'urxcr] v'K^xyr,. TvvxiyA ae oi- 

3 ^xdXfiv Bx iTriTPsnci:, a^s xi^svjfiv xvc^oc, aA.V iivy.i iv rjavyjx. ^Aox[a 

14 yy.P -uipxTcg sTiT^xa^jr,, eWx Eva- Kx} 'Aoxy. ^x '^TiXTfi^Y], '/j oe yvvt] 

x~x\rl^^.ax. Iv Tnxcc.ty.crc-i ylyovz' cru:^(Tfly.i ^e ^iz tj^c TSy.vcyovixCy ixv 

I 5 iia',"j:aiv iv wi<^ei y^ dyxt'Yi ,^ xyix(j[m (/sjx (jj^<p^oavvr]Q' 

III 1 niSTOS 72y^. it 7i; inicxoTiris c^syfjxtt xx?\B 'i^ys izi^'j[j.6i, 
2, A.-/ Sv Tcy iniaxonov xviTiixriixlov ilvxi, y,iy.g yvixixog xv^oa, vn'px'KicVy 

3 G'JipoovX) xoayAoVi <ptX6t,£vov, Si^xxjixcv' [xri 'srx^oivov, [xrj •srAj^;^]'^^, fxr] 

4 xljycoxec^r^' d\x' iziaari, uyayov, dCi7\d^yv^ov' 78 iWa oua xx7^u:s I 
I 37 2 E n I 2 T O A H Cap. iii, 

4> 5 ■ZtTiiolVa/AsVOJ, reW. sxoi^oi h vzoruy^, iasJoc 'm/xcriQ <TBpoinl(^° (si Js 

6 Ti; 78 1^18 oXkh 'UT^og-nvoci 8X ol^Sf 'ujHoq ha'k^ijioLC 0£b iniiJ^^Xricrsjoii;) ^ 

7 v£o(pvjor Yva [j^n TUipcoS.^j elg K^i[f.O(. i[A7:£<7ri T8 $10:^0X8. La ^s uvtov k 
pot^Tv^ioiv HQ(.7\yiv 'iyav dno Twy l^wSsv* Tm [An sk om^ia^iov iijj^scrn ^ 

8 ^otyiSoi T8 J;aboAa. Aixkovbc uauvTif^g crs/zvaf, ]aji J'tAo^af, ftji oH/o? 

•10 ly KOL^oi^x avvfi^no"^' f^ 8Toi Ss ^oHL[XX(^£a-^xaciv -ct^wtov, sTra ^ixy^ovarw 

•I I cay, avsyxXy^loi ovtsC yvmlms (^aoivru; a-SjxvaS) [m] ^iixSoX^i, j^jj^aAss;, 

12 -zs-zrac s'v vraai. Aiciaovoi £^wao(.v fxixg yvvxixos av^^scy tsxvuv xolTms 

■13 'ST^o'kdiJi.svoi, j^ 7'2y l^iuv oiHOiv. Oi yoc^ koCKHoq ^iixxovrjaavjscf ^OL^^h 

i^^S 'lyjcTB. ToiVTCi (701 '^^^(pw, iXiiii^m sA9«y "ur^oc as tx-x^iov. 'E«v ^s 
JS^xSvvUi Yvx sl^^c 'SJ'w? J« Iv oww 0£s dvx<r^£<p£(J^xi, YiiiQ eViv Ixy.TiYi- 

1 6 KAI o[Ao?<of8[j,£VUC [Asyx sVi TO T^; fucrs^ftix; iJ.v<^ri^iov' <3boq l(pxn- 

f«9)] £V ax^Kii i^ixxi^^Yi iv ZTVSviJ.ocji, u(p^Yi dlyi'koiQi ixri^vx^r) h Uvsaiv, 

IV I ini^sv^ri iv xoaiiw, xv£'\ri(p^Y} iv $o^yj. To Js 'uivsviix ^yituq T^sy&iy on 

iv v<^i^oiQ xai^oiQ xTtQirrio'ovTXi TiV£Q Trie 'cr;r£Wf, 'ur^oasyovTsg ZTV£V[j(.xcn 

2 'urXxvoig j^ ^i^xaxx'KixiQ ^xiijt^oviuv, h v-Koz^iaet ipsuJ'oAo^wj', x£XXvJyj^iX(X' 

3 f*£vwv T>]v iWav avva^r}<^iv, xuXvovtuv ya/Aft-v, X7:£)(£a^xi /S^w^aTWV, « 
©£of sxjiasv tie [J^£Tx7^Y}^iv [j^ilx £V)(Xoi^ixc Tol; 'uii(;olg j^ £K£fvxxo<7i rriv 

4 Oikn^eixv, '"''Ot; -zzr^v ;?J/(7/:/ca 0£8 ;^aAcy, ;^ aJ'sv xncSxnjoV) [^ijx sv)(jx^i- 
5, 6 ra? MiA.Sxvoy.svov. 'Aytx^flxi yx^ ^ix 7^cy8 ©58 -^ ivJ£v^£UC' Txvtx 

vnoTi^£lA£Vog 701C x^£>^(po7ct xx'KoQ ear] hxxovoQ 'irias X^K8j ivT^£(p6[A£Vog 

7o7s Tioyoig r^C mcsuct )^ ttiQ xxMs ^i^xaxxXixc, ^ ux^nxoXb&rjyxS' 

7 T8? ^£ /Ss&iAs^ Kj 7^aw(5W; [Av^85 'stx^xiIh' yvfAVXt^s Js cr£xvjov 'nr^og 

-S Euo-f^^av. 'H yx^ cu[j.x1ixn yvi^vxalx 'ur^oc oXiyov i^tv wi^sA/^of' r] Ss 

svG-iSeiot 'Lj^og uxyTO. u(piXiiM5 hiVj i^xfyeXixv ly^cx t,m\g im v\)v ^ Cap. iv. n P O 2 T I M O E O N A'. 373 

9, 10 TYtC iiiXk^CYiC' YIktoq T^oyoQ j^ TnoiaYiQ dzo^oyjiQ «^i(^. E;^ T8to 
ya^ K^ xo7:iK[ji.£v Jij ova^K^cfjie^oc, or; Yi'KiximiJSV im ©so? ^covt;, 05 In 

12 Mj](5f/f C7-8 T^; ViOTnJ@-' mTX(p^OViiTWi XXXX TVTTOS yUn tfioV 'CT/S'WV Iv 

13 A05/W, £V dva^^oipii, h uyxTtrif iv "srvsviAOiji, h mi^et, iv ixyvax. ^Euq 

a//lAt/ T8 £V (70f yoL^i(JiJ.uloQy i^o^y} aoi ^ix zr^otpioTtiOiCi (^ijoi izi^euzwc 
1 5 7WV yjrio^Vt 73 'UT^ta^vTs^ia. Tuvtcc /xsAera, Iv Taroi? TcrSi* Yvx as ii 
1 6 TST^oy.o-KYi <pxv£^ix ^ Iv 'U7ocaiv. '^Ezzye (Tsxvju, jc^ t/j ^i^xaxxT^ioi' iniij.zvs 

V I nPESBTTEPn y.^ sT^inM^Y);, dXT^oi 'uix^xm'Kei tig vtxts^x' vso^ts- 
2 ^8S, uc ^(JfiA^Hf* Ts-^sa^vri^xg, u:q [Ai]ls^xs' vsuts^x;, wV xhX<pxCi iv 

3> 4 •nraajj xyvHX. Xi^^xc 7i[*x ixq cvtu? xM^^' ^^' ^'^ '"'^ X^f" '^^'^^^ ^ 
g^fova £}(«, fAXV^xvhuaxv •nr^wrov tov TJiov or;i^ov iv^ttaVi -^ d[j.oi^xQ 
u-KQ^i^ovxi Toic 'ST^oyovoii' raro yo^ fV< [^laAov ;^] xzohx\ov iy'jiT:iov ra 

5 ©£a. 'H Js ovTWf ;()i^a k^ if-z^^Qv^inivn ri^THKiv im tov ©eov, ;^ zr^ocr- 

6 jM£v« TaT; ^iYicsai k^ tx7c 'uy^oo'Bvxoiic vvhJoc x^ r,[j.i^xc' n ^s anixJxTiio'X 
7, 8 ^uax Ti^v/iKS. K«i Taura "cra^ai^eAAe, Tva xvim^^ri^oi Saiv. Ei §i 

TiQ Twv lYim i^ [/.xT^ig-x twv oIxhuv a 'sr^ovo^, t^v ■sr/r/v rj^v/il^i, ;^ fr/v 
9 ocTT/Va x^^^^' X)^^« xxTxT^iyia^u nn eAarlov sVwv i^movlx ysyovifx, 

I o £vof avcj'^of 9/UVJ5* f V g^fo/^ KX'Kolc [AX^TV^Bixsvri, el iTexvol^o(pYi7SVj d i^e- 

vo^oy(Y]a£Vi el xyiav "uroSxc £v/iptv, e( d}.iSoy,ivoic iTtn^xeffiV, el 'mof.vn 

I I f^fw a/aflw inrixo^J^Yjas. Nsari^xc Js x*^f^^ 'srx^xijS' otxv yx^ xx- 

I 2 7X.ir^Y}VlX(7U(7l 73 X^/CS, yX^^V ^SABtJiV* ^X'^'^Oil X^l[/X 071 7Y\V 'ST^TJIV 

13 ■zzr/r/v y'S£T»]o-«v. '^A]wa (Js ;^ d^yx\ (ji.xi'^xv^ai zrs^is^x^l^'^^^ "^^^ olxtxc' 
s /jCovov ^I x^yxl, aAAa ;^ (pxvx^oi ii^ -urs^is^foi, AaAaaa; ra //Ji Jsovja- 

14 BaAo/Afiti BV vfWTS^iZ; ya/x-r^v, 7£Xvofove'iVi clxo^ianoj^v, [ay^^iaixv x<po^[/jriV 

15 ^i^ovxii Tw dvTixnjxivui }.oih^iXQ x^^ftv. "HtJjj 7^^ T/vej i^ZT^xT/iCXV 

5 G Ca/(7W 374 EniSTOAH Cap. v. 

1 6 hlaa Ts XoiTxvoi, Ef 7ic '^iToc n 's^'fi^ ex^ X%'^^» £7r«^;;f?Tco a Jrar?, 

18 Koi^mtSQ h Aoyw' j^ ii^xaxotXioc. Asya yx^ ri y^x(pn' ^av aAowvra 8 

19 (piiKmsiQ. xxr '^A^i©^ i^yxTY]; ?« [Mcr^s ocviS. Koijix CT^ea^uTs^s 
ao HXTYiyo^mv ja>] •z«ra'^aJ*£x^, £;i]of 2/ ft»3 sVi ^uo J-) T^jwy (mx^tv^kv. Ttg 
21 (KiJt.oc^civov]oiCt evi^Ttiov 'croiiilxv sT^sf^Si iva ;^ 0; >.o;;ro< (po^ov ex^<^^' Ata- 

|t««fju^0jw,a; huT^iov iS QsSy ic^ Ku^/a 'Ijjcrs X^/rsj .^ tojv ix}<.SHluy ixfys- 

2-2 cr<y. X«^«c TOL'/iwQ y.Yi^evi iKnl^^,^ [xri^s xoivavet dy^x^ixiQ dxhol^m?, 

24 5-o/A«x°'' ^^»^ ^ "^^^ 'srvxvKi cm da^vsixQ. T;vwv avd^wTTwj/ a; ix[j^x^ioii 

25 'UTPo^ri^oi elai, 'ur^ooLy^axi zIq x^taiv' ticI- $e ;^ e7r«;£oA-8S8(r;y. 'ncrauTtV' 
^ Tce ;i:<xA« e^fx 'ur^o^n'^^oi hi' ii^ ra aAAwf '^xovjxf H^vSrjvxi 8 ^umfxi. 

VI I 0201 £{V/v Ctto ^u}/ov (5'tAa;, raj /J'/a? SsanoTXC 'STX(Tn; tipiQ x^las 
2 y;9/t7a.0wcrav, tW im to ovoixx ts ©es -^ 75 ^i^xamT^lx ^'kxc(priy.nTXi. Of. 
^£ -sr/fa; '^XPvliQ hd-KoTXQ, i^n xxjx(p^ov^TuaxVyOTi xh'K(poi ilaiv'' xTO^x 
[j.xXkov JaA£U£Twaav, ot< -cr/ro/ efV/y j^ dyxKYiloi, ol 7'nc svs^fecnxs avw- 

3 T^Oi^SxVOlJLSVOl. TXVTX Sl^XO-XSi i^ 'UTX^XXXl.ei. EX TIQ ST£^0^l$X<TXX7ifiy. 

iij /ATj 'ST^oce^x^'^^ vyixmci >,oyoiQ lois ts Kv^ib ri[j.'2v 'Ijjjs X^iray- i^ 

4 T»3 a:«t' svas^etxv ^i^xaxx'kix, T£7v(p\sjxi, jwjj^fv £7:ig'X{X€Vos, aAA« voaaJv 
"zzrg^i ^>3T>)cr«c J^ 'KoyoinxylxC £? wi/ 7<v£7a' ^Oovo^, t^ii;, ^%xa(pni^iXh 

5 u7ro>o/«/ -STOvjj^ai, hx7!X^xl^i.^x\ ^i£(p^x^[j>evuv xv^^iiozuv Toy vav, ^ dzi- 
cspYii^hm TYii xTkYi^hxC) vo[ji,i(^ovTuv 'sro^ia[ji,ov sJvxi tyiv £vji€axv> xp- 

6 ^xao diro twv To;aTWV. "'E^t Jf 'STo^ia[Aos [xsyx; n £va£^HX [^sjx amx^- 

7 ;if/a?. OvUv yx^ £iar}vifxx[A£V iiQ tov xoayov, ^riT^ov on t^£ i^evefxav 

8 Ti ^yvajLtE^a. "'ExovI^Q ^s hxT^o(pxQ j^ ax£ZX(T[^oijXf t^tqiq d^x£(jh<ro' 

9 /^0;x. 0/ ^f ^iiKofA£VQi •srAy]«v, iy^nnjaaiv sk 'STf^^x<j(^h i^ 'urxyih, ^ 

i'Ki^uyixs Cap. vU n P O 2 T I M E O N A'. 375 

TO oAffl^ov K^ a.Tiu'haoLv. *P/^a yoi^ 'usoivTUV tuv xctxwv hiv n (piM^yv^ia.' 
tjs 7iv£s c^syofxevoi oi7:£7:?,oiyrih<^otv oiTto rnc 'sriCfwcj x, layraf 'vrs^isnei' 

1 1 ^xv o^jvoLiQ 'stoXKolIc. 20 J'e, to oiv^^une ts 0f8, raura (pevye' ^iuxs 

1 2 (J*! SixxioavvYiVt svffiSfiOiVy 'sr/ov, ayaTrrjv, vno[/.ovr\Vy 'ut^xotyHx. 'Afuvi(^ii 

13^ uiAoT^oyrivxc t;^v ;£aA^v ofAoXoyixv ivumov tsoXXI^v [j^x^v^uv. Ux^xl- 
ysXT^u ffoi ivilimov ts ©£« ts ^uonoiBVToc T« TtToivjXy K^ X^irs 'Ij3(78 Ta 

14 fjjx^v^wxvloQ hi HoniH UiXxta t^v ;faA)5V oi^oT^oyixv' 7Y}^naxi as t^v 
ivTo},riv xaniXoVi xveTCtT^YiTfjoVj [Ji'ix^i 7m hKpxvaxQ ts Ku^/a )5]i<wy 'l;3cra 

1 5 X^rr 8* ^V xxi^oIq Uioiq Jft^« [ji,xx(X^i(^ j^ jwovoj (3bvas"))f, ^xa'Kivc 

16 7WV ^xaiT^svonusvr jj Ku^;@^ Twy xv^isvovTUVf i^dvoQ fj^ccv ad«vacr/«v, 
i^cof ouwv XTi^offijoVi ov UQiv HQHQ xvQ^unuVi aae laetv ovvxixi w t/^)J ;^ 
xoxroQ xl<aviov. ^A^jiYiV. 

I 7 Toi"? zjXBafoic iv TW vyv a/wj//, 'urx^xfysTJ^s [Jiri v^YjXo(p^oviiVf /aJjJ's 
Yi7j:mvxi inl wAara oi^riKoT^iy aATi' 1)/ tw 0fw tw ^cJvr/j tw 'urx^^ypvli 

1 8 ^j^ry 'srAaa/wf 'craj/Ta g/j obio'hxvaiv* xyx^oe^yfiV, ztT^ht^v iv 'e^foiQ xx- 

19 Aor^, su^sraJoTaf f]ya;, xoivmix^C dno^riaxv^i^onx? IuvtoIq ^5//lAioy 
ao ;f«Aov f/f TO ^iXT^oVy Xvx hiXxSuvJxi T))? a<wwa ^wjjf. "^D, T/jWodss, tjjv 

'zzr«^ad)];^>3V pvXx^ov,. ixl^i-Kc^ivoQ txc /SsSjAa^ xeyotpmix^, -^ xnMaeti 
2 1 T^^ 4^£i;Jwj'u/>'.a yvocaeus' W ^mg iTrafysAAo/zevo/, -cre^i t^v OT/r/v ^Vc- 

[n^o^ T/^o6foy •cr^aT/j iy^x<pri xno Axo^iXfiXCy Y^tiQ fVi (/.riTsoKoTitc HATAOT 376 E n I 2 T O A H Cap. i* nAYAOY TOY AnoSTOAOY H nPOS TIMOeEON 

EniSTOAH AEYTEPA. 

I. I I I AYAOS (x.i:o?o'hoQ- 'Ij^as X^/r», ^i^ deT^YJiiocjo; Qss, mr inxf- 

4 ^XQ. 'ETTOToQwy ff£ <(5«y ([J^£pn[UVOC (78 TWV ^XHOmv) 'iVX yOt^O(.Q 'UT^.Yi" 

•cr^wToi/ h TYi [AXixi^n 0*8 AwilJ/, j^ T)j [ii^T^i as EimxT^' 'srhHaiiif.i Js or; 

6 ;|^ £v o-or. A/ yjV aiT/av xvoiy,iiAVYi7XU} as dv<X(^wnv^av to •/a.^iaiJ.x th 

7 ©£8, lf;v Iv troi ^loi t^? ini^easuc twj/ x^f^'' f^* ^^^ >'''^f £Jw;^£v 
Jljwry @soc 'STvsv(AOC ^eiTaxCi (x.'Khot. hvxiAsag x^ dyxT^nc >^ cu(p^ovia^8. 

8 Mri 8V hoLKTyyv^YiQ to [xx^v^iov ts Kv^ib jJ/awi/, {j^yi^s if^s tov ^iafji^iov 

9 auT8* dXT^oi crvlmHo-KOL^riaoy tw guafycA/w A:a7a ^vvx[aiv ©ss* ts arnxv- 
Toc r;/Aaf, ;^ xxXsaxiijoc xXricrei dyiXy s xxlx tx 's^fx Ytimvy (hXx xxr 
l^ixv 'urpo^eaiv x^ X'^S^^ "^^^ ^o^eiaxv i^fuv Iv X^irw 'ijjas -ur^o x^ovuv xl- 

10 wv/wv* <pxv£pu^a(7xv ^B vvv ^ix Trie £T^i<pxmxQ Ts (jurri^oQ yjiaSv 'irias 
X^zrs, xxTX^yT^axvjoc [xh tov dxvocjovj (pctijiaxvjoc $s ^u:rjv Xj dip^x^aixv 

1 1 $ix t5 suxf'/e'Xiii' sic iri^^v iyia xri^v^ x^ x'k6<^q'Koq x^ ^i^xaxxXoQ fflvwv. 

12 Ai' r)i/ xhixv li Taura "mxax-^' d70^ ix lnxiayyvo[xxi' oi^x yx^ u Tare- 
-Kkwxxy x^ 'srineiay.xi oti ivvoiloc eVz t^v isix^x^m^ ^a (pvXx^xi sU £xa~ 

1 3 VYiv Trjv >j/xe^ixv. 'TTroruTTwo-iV fj^e vyixivcvjuv Ao/wv, wv -cj-a^' £//5 y}X8- 

14 cra^, iv ot/Vw i^ x-yxzy) tJj £V X^zrw *Ir]c78. T>2» ;^«AJ5V •urx^x^nxn'i (pv- 

15 Xx^ov ^ix nvsvi^oijos xyi8 tb IvoikSvJoc iv yjijav. OtJbcf T8to, on xns" 
^^oi(pY}0'xv ft£ Tffxvjss ol h TJ5 'Ao-/«, wv hi ^vyeXXog x^ 'E^ixcyivr}?, 

3 " ^'f^ Cap. ii. nPOS TIMO0EON B'. 377 

16 Aw)j £A£©^ Kv^i®^ TW 'OvYiaKpopa oty.u' oti 'croWdyAQ [xs avii^jv^Si >^ 

1 8 i^YfiYiai jwe, ^ eu^g* (Jojjj aJrw KL'^i©- f u^^v eAs©" 'cra^a Ku^/a f >» 
II 2 2T av, Tf«voy fta, svJuvafcs f'y tjj x.^'^V^' '^f' ^'^ X^'^'? 'lino's' ^ a >3';^l'- 

3 T/vff ly.xvoi saovjai k, sts^sc ^t^oi^xi' Iv 5v xoixo7:c(^r]Tov, co; xaT^oi 

4 r^ar/WTJjf 'ijjaa X^i<;s. OJJW^ g-^ociBvo(ASVos ejjjnMxeJoii tckI; ts (3i8 

5 'ST^xf[Ji,ocl^OiiCi <W Tw <r^ixlo?^o'yncroivlt d^iari. 'Eoiv (?! ^ ocSaj^ t;;, a ?■£- 

6 (pav^Txi) ioiv (iYJ yoixi^tj^Q d^l.w'^. Tov xomuvTOi ysu^yov ^a ztp^tov 

7 Twv xoi^nuv [ji.e7xXocy.bdveiV. Nof/ a AsyW J'&f)^ ya^ cro/ Kvpi<^ aw- 
9 Sff/v ev Ziracr/. Mv)]//.oy£i;£ 'Jjicrav X^/rov iyrifs^jj^vov ix v£X^o:V} ex cnip- 

fjiixlog Aa^J", xocju 70 evxfysT^iov jwa' iv u xy.Hona^So [jA^^i haixo^Vy ic 

10 xxx^^foi' olTO^ Xoyoc ts 0£s a ^sSejoti, Aioc tbto "urdvlix. vzofASvoi 

^ix Taf ixT^siiJHCy Yvu ^ auVoi auJYioix; jvyjt^cn 7r,Q iv Xsig-a 'irjas, (xsjd 

11,12 J*o|)jf oiluvi8' Il/rcf XoyoQ' si yu^ avyxzi^dvoixsVi j^ <jv<^fi<7o^iv' d 

13 vno[ji>£VO[UV, K, avi/.^ou7iX£V(70[ji.£v' il d^vs^B^cc, xdxHVOQ dovwBJxi Yi^dc,* 
d a7r/cafx£y, ixavos OT/roj /a£V«* a^vx)o-:za-9a< lauj^" « ^vvoClxi. 

14 TaDra vnofAiiJLytiaxSf ^ixu.x^7V^oiuvoq ivuiZiov ra Ku^/a //}} T^oyonoc^ 

15 X^"' ^^^ ^"^^^ x^^'^'l^^^f ^'^* xcnu^^o^rj tcov dxaovrt^v.^ ^.-k^^olcvv csxv 
70V $oxi[MV 'iirx^x^Yiaxt 7U ©fw, ioyd~ny dyenxicyyvjov, o^^QTC[x^nx 7cv 

16 Acyov T)7^ d'kr^HXQ. Ta^ J's /SefyjAaf Afyo^cov/a^ 'crs^iir^o'o* f;rt TexScy- 

17 ya^ 'Cj^okc^\jHaiv daiQauQ' (j^ ^05/0^ ayTwy c^V yxfyotxivx yciArjv £^^' 
iS wv eViv 'TjaEvai©- j^ ^/Xjjto^* omvff ■srs^'i Trjy dXr^eixv Y,<royj]7CiVj >s- 
1-9 yoj-lff T^v dvdg-xaiv r^^ri yiyovivxi' it^ Ui^uiT^ircaa-i ttiv 7ivocy t./qv.) 'O 

{jL£V7oi rs^p-o^ d.six£X'.<^ Ta 0£a fC^i^'^Vj SX'^"^ "^'''^ a(^^ciyicx TuurriV' 
^Eyj'ji Ku^iv^H Taf ovT«f «uTa' ;far 'ATrorr^To; ano dcixia; ^dc c-'v;- 
ao I'.d^av TO oy6/A;c Ku^/a. 'Ev [J-iydXi) ^s oly.i% ^z Wi y.cvoy ctxsvti ')(j>^jad'. 37 S EHISTOAH Gap. ii. 

K. chyvoa, aAXa j^ ^vXim j^ o^odxiva' ^ ix y.sv sIq ti'x^)), i^ ^s sic «t<- 
21 'Mxv. 'EiXV Sv Tig luK^x^n loi-jjo]/ dno Tarwv, Woe/ axev(^ sU TijxyiVf 

2 2 TiJ:^ (J's veti^i^iKoiQ i'KihyAO',; ^^^7^' (^'"wa's J's ^ixocioavvYjv, ^i^iv, dydzy^Vj 

23 slpriVY^v fj.fl(x. Twy sTtixxT^By.ivtcv rev Kv^iov h. xot^a^dc xu^^iag. Td'c (Ts. 

24 iM^ot's r% dnxioevra; ^Y}-n(rc-i; "moi^oiil^i f/iJw? oti yzrjmi, [jA)(ac,. Aa- 
Aov Js Ku^ffc! 8 ^c^ i^xysa^aii aAX* r^TTiov £|ya< •sr^o; -rjTavjoiCj ^i^oixjixoi/f 
dvs^uoixovj iv 'urpy.orriii TncuhvovloL thq dvTi§iocli^£[xsviic' [iY)7:ojs (Jw civ~ 

26 7o7; ©£o? y^STUvoiixv sli sTTiyvuiaiv d.Ts.r^enxc,', ;^ dvxvrii^jxaiv kn tYi'i ra 
^liXboT^B •uTctyi^oi;^ s(^ooy,oniA£voi vk OLmSi iiQ to exava ^i?ir)[x<x. 
in I TOTTO J's yivuj7xs, on iv ia")(djaic ri^s^oiic iv^yiaovjoci xoii^oi )(ol' 

2 Jisrrof. "'^(jov\y.i yd^ ol av^^c/^noi (pi?.oivjot, (piXd^fu^oi, dXoi(^ov£c, UTre^)]'- 

3 ipxvoif l3xda(py}f>-oi, yovsvam dixe-t^nd dyd^Koii dvoaioif d<;-o^foi, xarcov^oiy 

4 ^id^oXoi, dx^oijiiCj dvYjfAS^oij dipixdyx^oi, Tir^o^oTaii 'ny^07:fjfiCj tstv^u- 

5 [Asvoiy ipi'hYi^ovoi iioiT^y.ov n ipi^^okoi' £X°'^^^ iio^<P'j)inv evcri^axCi tjjv J'e 

6 ^vvci[xiy avTric ^ovy)[^svci. Kxl raraf dnoT^eza. 'Ex tbtcov yd^ Biaiv ol 

7 iv^vuovjes bU rdg olxix;, ^ ocl'x^iAX'Xwjsvovles tu yvvxixd^ix a£act:^£viJi.hx 
aTOi^ixiCj dyoy.evx sTti^vyJaJc womAaic* rudyjojs [j^xv^dvovjoc, Xj ixn^iytajs 

8 sk BTr'yvuaiv d'hri^eiXQ eA^r/v hvdixsm. "^Ov r^cTtov is 'lavvm ^ 'la//- 
€orj; dvl£<rriaocv MmlW, stu; Xj Stoi dv^i<rxvlxi tyj aAj^fl^a, av^^unoi xoij- 

9 £(p(^XPl.'.hoi 70V VBVi dJoXt[/,Ol tJTS^) TYIV "GlWiV. 'AAA' S 'UT^OXO^^aiV hi 

•srAif/ov 7] ydp dvoiot cvrm sx^riXoc £^xi tndaiVy ug t^ n ix£-/vuv iyevijo. 

10 Su Js i;TX^-/]''^OAb^nxxs [/.a tJ^ §i^X(TXOi}Jix, tyj dfuyri, iri TiT^oUcra, rrj 'UTi<rei, 

1 1 T)] iAax^Gk>iJ(x, 771 dydrcni tJj V7to[xovri, toIq ^lufy.did 7oIq "mixHiAXcnv, old 
(jioi iyivflo iv ' Avlioy/iX, ev 'ixovta, iv Av^poiq' oXuq ^iufy.sc vm]v&kx, x^ 

I 2 ix tsd'^w y,£ ip^vaoCjo Ku^iof. Kdl 'nrdvTSQ Js ol diXovjsc £va£&2s i^p 

1 3 iv X^/fw 'lfj(78, ^K-'^x^Yicoviai' Hovri^o] i£ av^^xzoi x^ yorhc zy^oxo^limi'j 

I 4 im 70 yjip^y, vrTiSivavls; x^ 'Uj7^xv'XfX£Voi. Su J's /*£)/£ iv oiq 'sj/Msq ^ iirt" 

2 <rw§i]f, Cap. iii. nP02 TIMO0EO'N A'. 379 

1 5 rcofl)^?, d^o:^ wu^ci rivoQ e^aSsc* ^ ^t/ d-Ko ^^i<p^Q ra 'a^oi. y^OLixiialx c1- 
J«f, Tix Jbya/A£i/a as ao(pi(70ci d; atfjjrj^ioiVf ^nx -sriVscof tJ^J tv X^/ri" 'l?;(78. 

1 7 -ZcT^&i £7ravo^9w(7<v, w^o? •zcraiJ'^av t^v Iv ^imioavvr]' tm upIioc ^' t8 0f8 

IV I avS^wTTOf, ■sr^of tzray e^fov ayaQov i^yj^iaixivoc. /SiociJi^ot^voo^ai Sv eyu) 

ivc^Ttiov Ts @sS, £j T8 Ku^/8 'jjjaa X^iTii T8 iib.'hQvloQ K^lvetv L,WTai ;^ 

yov, l'Ki<^Yi^L svmi^o^c, dxoii^uc sMy^ov, iTtiTijxriaoVi zra^dXcf.TiSjov iv 

3 'STxcrri ,ixoc>i^o^vy.i'Z Kj JiJ«j(>J. ''Era/ yx^ xxi^oc ors iriQ CyiuniiaYj? Ji- 

4 cK^svaaai ^i^xam'XBg, KVi/]Yoiiivoi tj^v xxonv' ;^ ^tto jmev t-^^ d?ir}^/ixc T^y 

5 a'/ro-^v a7ror^£i];8(riv, Itu ^e Tsg [/v^^i; ixJ^xTcriaovJon. 2u $£ vri<p£ iv ■urclai, 
xxxonoi^riaov, s^fov 'uroiYjaov £vaSys?,i(r8, iyjv ^ixxovixv as 'n:'hr]oo<popy]7ov. 

6, 7 'E^^o; yx^ rM cTC£V^o[j,iiif jc^ xxi^cc rrx i[xri; xyxT^vasxc i(pi<^YiK£' tov 

xy'j^vx, Tov xxTiCV Ytymiaiixi, rev ^^cixov tstsT^sxx, rnv 'u^kiv tbt/jpyi^-x' 

8 y^oinoVj xZQH^xi -[loi tyjc ^ixxioavvrig cs^pxyoc, ov xno^^xa-a [moi Kv^i©^ 

h ixavn Tj] Yi^d^y., ^ihxi®-" x^ilrn' i i.6yov Jg e'/xoi, xXKx ic^ tuxai role 

r,yxnY}xoai rriv lT:i<pxvaxv xvtS. 

9, 10 STTaJacrov ix^eiv vr^oc />c£ txyk'-xn;,' Ay}[j.x<; yx^ 112 syxxjeXiTtBy, xyx- 

znaxg Tcy vvv xluvx, Kj ho^sv^Yj sk ©ecraaAom:3^y K^r,a%r]; ds FaAa- 

II 71XV, Tnoc ik AaAjW,a]/iXV Aaxxg Ui [xovqq ^st l^is. Md^>m dvx'ha' 

J 1 Qy xy£ [xfjx asxvjs' e^i yx^ [xoi sv/^^r-^-oc d; ^ixxovixy. Tvyjxov §s 

13 xnka'kx sk "Etpsaoy. Toy ^•£Aov^y ov xzm-Koy h T^ocx^i 'urx^x 

14 Kcf^TTw, i^Yo[xzyoQ (ps^s, k, tx ^ibXix, ftaA/ra rx^ iJ.sfj.t-jphxQ. 'AAe^- 
avo^oQ yjx'hxiVQ -croAA^x pi xxxx svs^c'i^xjo' dno^y) xmu \\('pi^ 

15 xx]x IX io\x XVT8' oy fij av (pvXxaaa' Tdxy yx^ xy^i(:r\y.z 7ol^ Yj^fjifiOi; 

1 6 T^cyoi;. 'Ey t'!) tir^uTri jwa chc7xyix tS/i; [jioi (JV[/.7:x^£yh{jo, aAAc?' 
I 7 'Uidylsc f<£ iyxxisXinoy' j^yj xvtoI^ Xoyiu^dn- 'O ^s Kv^iog fAoi 'u;xpkni '3 3 So E n I 2 T O A H Cap. iv. 

j^ In^vvd^jxae [xs, Ym J'/ iy.s to xnovfy.oi 'rsxTJiootpo^T^Tty j^ dnHCYi ztcIvtx 

X^^o\ovriUvlXf iy^(x.<pri <x.7io 'PufAYic, Its ix hvTs^a ux^kri IlauAo^ ITATAOT TOT AHOSITOAOT H nP02 
TIT ON EniSTOAH.. 

L I I I ATA02 ^SXoc ©£s, oi-KQ^Q7,oQ. ^ 'l/jaa" X^ifg, ;fa7^ m^iv sxT^sji- 

2 J__ JL Twv 0£8, j^ hiyvuaiv dT^ri^ciOic Tyii xdcf ivdi^axv fV f Att/J/ ^w^c 

3 ociwvia, ^V hrifyaX(xlo ob\>2v^riQ ®^oq. tzr^o yjovtt^y ouu^wocVj i(pxve^U7£ J^s 
mipoiQ l^ioiQ Tov Aoyov aura, Iv XY)^vfiJi.ocj.i ini^sv^rjv iyia xxr hnxyriv 

4 T8 (joiTYiPoc ny-^v 0£s* T/tw yvjjcr/w Tf^vw ;(«7« ^o^yjiv 'Ci;V/y> X'^^^^y 
£Ae®^, £('^i^vjj ctTTo ©£8 'sraT^ofv^ Ku^ia 'ijjcra X^;r8 ts amrj^os nyuv. 

dviy^i^njosf yixg yvmixog dvrj^i rexvx 'iy^v -cr/ra, jaji fV xvMo^ix «Vw- //' Cap. i. n P O 2 T I T O N. 3^1 

7 7iuCj n dvvTCoraxjX' Af/ yoi^ tov It/kjkotcov dviyx>.r,tOV sby.ij w; Bra o:- 

S, 9 xi^^Yi' oiTJ^ol (piT^o'^svoVi (pi'^oiycx.hV) aw(p^c\/Xj ^^/oiiov, ccioVj i\;ipa]r,^ dv- 

Tsyjysvov ra xotjoi Trj^ ^ih.)(^,v ':ri^8 'hoyv^ Ivoc Svvdjo; ri ^ tsa^dKOi'h.-.)) 

lO £v TYi ^i^aaKOiXio. lYi vyiotiVdaY], k^ raf dvrihiyo-vlo'.i; iXsf)(^av. Eiat yxf} 

•sroAAot ^ dvvKOTOixjoii ixajotioT^oyDi ic^ (p^sm-nuTxi, [jJ?u<rot, cl h 'nrs^ijojAYiCi 

12 alax^^ xip^a; XF'Piv. ElTrs ti; £^ uvtxv Ui'^ avruv vx^cpriTnc,' 

13 'H [xx^v^ix OLViY] eVlv dXn^C ^<' nv ochiav e^^sf/j aura? dzojoyuc, M 

14 vyixivuaiv h ty] m^et' [xyj 'ur^ousyovlss 'la^ximc yh^oii;, ^ tvlo'Xx'iQ dv- 

15 ^pm'jiy dKoc^B(poiJ,ivuv zrjv dTJihrnv. Hxnx [xh xx^x^x toic xx^x^o7c.' 
tdiQ ^s iJi.£[xiX(7[A£yoii; k^ dnkoiQ ^^h xx^xpov, d'KXx iJ.By,ixv1xi xCto^v k^ 

16 v^Q }t^ Yi avv^^n^iQ. &£ov oi/.o'koyiaiv Bi^svxit 7o7c ^£ e^foig dovHvta,!, 
^hXvKloi 'onsQ ^ drra^aci >^ tst^oq 'uixv s^fov xyx^ov d^oicyoi. 

II 2 2T is XxXei X 'nr^ket tJj vyixiv^an iihcrxxxix' 'sr^sa^vrxc VYi^xXiaQ 

slvXli CSyVSCj aU(p^OVXCy VyixivOvlxQ Tjj OT/r^, T^ dyX'KYjt TYj VKOyOi/ri' 

3 tsT^ea&jTiixQ cJtrauTWf h xxjx^nyocji Is^oTr^iT^Ci yn iioc'^o?^8c, yn o'lvci) 

4 'moKKio ^sJaXw/xsViZf, xx'Koiiixc-xx'K^Ci Xvx a(/:(p^oyi^u)ai rxQ vsxc;' <pi7^cif ■ 

5 i^nQ etvx(, (piXojsxvsC) <7u:<p^ovxc, dyvxci olxe^^Ci dyx^x^, vzoJx(7(TO[xhxc 

6 To7c liioii dvhxtnVi tW yr) T^oyoQ 78 0£« ^Xxa(prjiirirxi. Tat; vsccje^s; 

7 aaoLVTUc 'cjxoxxx'Kh (Tuxp^ov^r ■ms^'i 'urxvjx aexviov 'srx^syjysv©-' Tvnov 
S xxXw s^fwy, iv Tri Mxcrxxxtx diix(p^o^ixVi asy.voTi^x, {^dcp^x^mxvj'] Xofcv 

vyirii dxoildfvu^oVf '(vx s'l Ivxvlui; ivj^XT:?,, yriih e^^coy vxs^t riyiv "hel v 

9 <pxvXoy. AaAsf iiioic ha-KcnxiQ vzojxa-asa^xh ^v 'Ufdaiv svxoe^e; sivxi, 

10 /A)? dvjiT^iyovjxg, yn voa^pK^oyb^Cy dxKx m<riv wdamv hleixwiuvsQ dh- 

5 E 'En£(px'.Y) ■y 382 E n I 2 T O A H Cap. ii, 

iiji2 'ETts-pcint yv.0 yi xo!-piQ ts ©sk t] crtSiYiSio; -mucnv d)/^^u)noi;' 'ssxi^iVBcx 
YiiJLV.Zi 'iva dfivr,(7XiJ.s'joi t/]V dcfiQeta-j ;^ tiXq kotimkx,c inL^vfj^ioid (7u<ppovo:s 

14 X^i<rs' og £^o)xev eocvjov vt^s^ ri(AW, Yvoc. 7'.vj^o'jay^o!,i )^]waV aVo zrucTrji; dvo- 

Ill I TIIOMIMNHSKE auraf d^youc 'l iKno-^otic vno]dcraia^ai, mh^oi^- 

1 yjiv, '^poQ "Drdv 'i^fov dytx^ov iToi^ag eivxi, (j.Yi^£vci (2?^oia(pYjiAav, d^dx^^Q- 

elvcct, hinxa;, 'uidam h^eixw^vj^i 'uy^xorr^x 'ut^oq 'srdvjac dv^^ooTt^c. 

3 "^H/Asv ydp 'nrojs ^ Yi!-^^? dvcYiloi, drta^iic, 's:7^amy.£voi, JaA£uoiJ]e? inih[Aiug 
y^ YihwAQ TtTOiKiT^aiCi h xoixioc. ;^ (p9oj/w ^idyovjsc, ^vynldiy i^ia^vjec dxXy]- 

4 Aa;. '"''Ots $£ Yj x^^'^o'^^^ ^ '^ (pi'Xot'Aoania i%s(pdyn t8_o-w7%o? ^/xwv ©ta, 

5 8}i i^ epfxv Twv £j/ ^uaioavvYi uv inoi^^xjj.sv 3i//«f> aA?i« Kofju rh kvts 
sAeov, saxcTBV Yiy-d^,y ^^d Aa?^S 'uroLT^tPyevsatag, ^ dvxKxivwsoJC Uvsviixjoc 

// 6 a/fa, (8 e^fx^^"^ ^'^' ^^i^*^^ '^JrT^.^aiac Sid 'Iyjcts X^ks ts cmn^oi; rjfxa^v} 

8 oilxvis. Ui^h Xcyoc, icj tzrs^i tbtwv (28?,o[aui as Six^iSoasa-^ai, Yvof. 

9 id xa'hd j^ o:<phi[j.x toTc dv^'xnoiQ. Mco^^f (^£ ^jjir'af/f, ;^ ysvBxT^oyixg, 
" ;^ fPtvr, j^ iidyxg vo[Mxdc 'uys^u^xcxo' ilai yx^ dvu(ps}^f/c ^ y.XTXiou 

10,11 Alpfluov xv^^u-Kov |Wf]i /vi^ixv -^ Sevje^xv v^^saixv 'srx^xflSy dS'2c oil f?£- 
^pxifjxi 7oi8TO(y Kj d[j.x^dva m xvToxoijdx^P,o5o 
I 2 "Orav -ZD-fjitt];:*: "A^sij.xv 'vt^oc as n Tu^wov, a7:8Sx(T0)i iT^^av zr^og y.s 

13 sk 't^ixonoT^iV i/M yx^ xex^ixx 'mx^xy^eif-daxi. Zrivdv rov yofxiy^v ^ 

1 4 'AttoAAw aKE^xio^i; 'CT^o7r£|Wij;ov, U'X /xy)(^£V aL'ToI; Af/yrj;. Mxv^xvhuo-xv 
Sb }l ol ■^iij.ks^oi xaAwv f'^rwv -uTPo'i^xahi si; idg dmfxxixg yp/ixg, "ivx 

5 . y'^i Cap. i. n P O S 0) I A H M O N A. 383 

X HATAOT TOY AnoSTOAOY H DPOS 
OIAHMONA Eni2TOAH. 

I. I 1 I" ATA02 osa^jtif^ X^ics 'ijjo-a, k, Tz/^o'Sg©- d^eX(p'oc, ^l>i7^riiMn 
2 A JL "^^ dyomrij^ ;^ avvs^yu y'jwwv, ic^ 'Azipix 7^ uyoiTTYjjri, -^ 'A^P^/ttttw 
2 Tw ai;r^a];wT>5 riy/jov, j^ rrj kxt oixov cd IxxKt,(jlx' Xoc^i; vi^iv ^ sl^rjr/} 
0.7:0 ©£8 'STXT^og jj^wv, )^ Ku^/a 'ij^aa X^/rs. 

6 'l»2(78y ^ f/j "^XVlXi TBC dyi8Ci) OTTCO? 59 XOlVO)ViOl 7YIQ 'CjI<^£!X>Q (73 ivS^y}]Q 

7 yivi^aij sv hi^v^axn 'Brxvjog dya^S th iv r}[JUVy it; Xoi^h 'Jj^o-ay. Xdoiv 
yd^ syofxev T/ToAa'/jv jc^ 'urot^dx'KYidiv iiii tyj dydzY) era, or; t« o'K'kdyy^icx. 

8 Tocv ocT'iwy dvxzsnxvjxi J/ct ca, d^sXipL Aio -croAAj^v £y X^/rw "sra^V/]- 
o c/av sx'^'' iT^ilxca&tv (joi TO dvYiytoVy ^ix Triv dydnnv jwaAAov ^cii^xxx?<x' 

lo TQinTOC (j^v uc n«uAoc 'sr^saS'i^Tj^f, vun (S's ;^ hc^i^ 'irias X^i^s' 'urx- 

^xxotT^u as "UTS^] 78 £[AS Tsxvuy h iyevvYiCX iv Tolg haixolg //», 'Ovwiy.ov* 

11,12 7oy 'urors coi dy^^n^ov, vvn ^£ aoi k^ liio) ivy^Yii^-Qv, h dvs7:s^\[)X' lO 

13 J's aUTOV, 73T£<ri, TX i[J.X C'K\x\yyOf.i 'STCOaXX^S' OV iyU ibiiXD(AnV 'UT^OQ 

llixv\ov xx7By/iV, Xvx. vns^ aS ^ixxovri y.oi h toIc ^£(7y.o7c 78 £vufy£Xi3' 
14 yu^]; $s Trjf crig yvJyj.Yi; i^h riVE?.Yi7X 'U^oiYiciKi) \vix tf.r\ u; xxjd d'jdyxriv 

70 384 E n I 2 T O A H Cap. i. 

1 5 TO dyx^ov as rj, otAX(x xccjoc h.saiov. Tayjx. ya.^ ^loi tuto s)(^upiai^yi 

1 6 zr^'og cc^xv, Ivct. al'Joviov avTov uiri'/ri;' a/sri wq oSXov, a?vX* vzso JaAov, 

ffJi7^(pov dyxny^jov, yJ.Xt(^ot ifj^o], 'uroaa ^: j7,5aAoi/ aoi !Cj iv craoxl ic^ iv 
17. iS Kv^iu; £1 ay i[M ^X^^ Koivmov, OT^oaAa^a uvtov C)Q s^e. E/ §s ri ri^r 

1 9 XTias c£, Y} cipa'heti '^^'^'o ^V'^ i^^T^oy^. 'Eyu UocvXog iyoa^oi tyj i^iYi 
y^ii°h iy^ ocnojiauj' hx yrj Af^^w aoi oti j^ aexvlov iioi 'UJ^o(jo(pii7^ciQ. 

20 N<%/j a'JsA^e, iy^ an ovixt[xriy iv Kv^iu' dvoczoivcrov ^a to. an'^-oifyyct iv 

2 I Kv^i:f. ne7toi^'2c '^y) vtuxxoy] an \y^oiT\)X aoi, fIJ'wf oti ic^ vne^ "Kiyta 

22 -cro/j^aftf. '^A^o(, $s ;^ iroiy.ix<^i ^loi ^svixV ixni^o) yx^ oti Six tZv 

23 "W^oasvxfiv viJi^uv xx^ia^rja-of/.xi viiiv. ^Acr7:x(^ovlai as, 'Enx(p^x; aw- 

24 xixi-z^xXtSloc jwa iv X^/rw 'ij^crs, Mx^xoc, ' A^K^x^yo^, Ayifj^xCf Abxxc, ol 

25 avvs^yoi fj^a. 'll yx^iQ is Kvpia )ijuwv 'Ijjcs X^i?-8 yi\x th 'ujvsvy.ocjog 
v^m. *A[xy}v. 

[U^o^ ^il.Yi^ovx if^x(pn dvio 'Puyn; Six 'OvYjai^s ohiia, 'Ev <rtyj}iQ A^^.] nATAOT TOT An02T0A0T H HPOS 
EBPAIOY2 Eni2TOAH. 

I, I "^ i'OATMEPOS ic^ woT^vt ^o-kwq ts-xXxi @£oc T^xXriaxQ toIq 'ujx- 
\_ _JL rpxaiv iv toIq 'sr^ocpri'^xtCi in layxtn twv j^/jCS^wv Tarwv £A«A>j- 

2 aiv riiuv iv viu, ov Uyihs iO^ri^ovo^oy is-xvjuv, J**' S ic, TSf umxg iTion^asV 

3 oc wv x-KXhyxaikX tjj; J'o^j^;, ;^ yx^X)>\Yi^ rric vzo<;-xa£UC xvts, (p£^m 7£ 
7X -mxylx Tw ^ny-oilt rric Svvx[Ji£0)c xvtS, Jit' exvjs KX^xoiafAov 'UioiYiaxiAS- 
voQ Twv x[Ax^iSv Yiiim, £m^ia£V iv Ss^ix t^c y,^yx},uavvYj<; iv vt^jyiXo^s' 

4 TO1J8TW K^ailm y£vo[j,hog txv a/ysAwy? ocw Six<po^mB^ov tstx^ xvtbc xS' 

5 H?^r}^oyoyy]K£v ovoyx. Tiyi yx^ £h£ 'srdjs twv xfyiT^m" 'Tioc i^a si o'u, 

> \ 

£J^W Cap. i. n P O 2 E B P A I O T 2. 385 

i'y:a cr^fjijS^ov yByswriKcx, as ; j^ vdxiv' ^Eycc iao[xai auTji dc "sralsf ^> ^ 

6 amoQ e^oci [aoi, el; vici/', oTdv-^s tsaT^iv ila-aydyrj lov tsr^u^otoxoy h; i^v 

7 oiX8ijjSVYjv, AsTr* Kou 'sr^Qcr%vvri<TX7(icaocv avTw 'mavje; wyfsXoi 0£8. Kcu 
'urpog y.h T8J dfyix^c, T^eya' 'O moixv ra? dlyiT^a; oivrS Zjvevy,'x}oi, ^ 

8 7^c T^arspyHQ olvts uv^oq (pXoysL' "ut^oq Ss 7ov vm' 'O d^ovo; ff8, 
©£of, ek Tov alum ts uluvoi' ^ol^^o; sv^vtyjIoc ri ^ciQoQ iyiq ^xtnT^auc 

9 o-y. 'Hy 1x^71(7 oiQ ^imiouvvriv ;^ iiAidmocs dyoy.iixv' ^ix TdTo s^f"''^ '^^ ° 

10 &£cc, Qeog an 'e'KoLiov ixyy.>^7^id(n(^Q 'uroc^a t^q ^zroyjdQ a8. Kou' Xv 
XXT dpyoiCi KvpUi rnv yw £9e//£?^i'w(7«f, j^ s^fa im x^^^^ ^^ ^^^^^ °* 

11 b^oivoi. AvToi dnoxSvTai, cv Se ^ioi[jf,£veic' ^ 'ut^vtsc <^C If^xnov 'srx- 

12 7\xiu^wovjoit, K) ma 'Gsz^i^oMiov zXi^dQ aura?, k^ dXT^oiyYiaovjoci. av Js 
130 oivToc elf i^ Toi hn an nx £K?.&i'^\jiiai. U^oc t.W ^s twv dfy£7.uiv sipriy.s 

Tuols' KaOs SK ^e'^ixv [/.a, lo-'c dv do: ra; £X^^^? ca v7:on6oiov TCijy 'uio^m 

14 era; Ov^i '^^dvrs; da] T^^iTHoftxd TuvsvixoiloCi sk Sioixovixv aVoreAAo/vCSva 

II I ^ix raf iAZ?^?<ovliiC xXrj^ovo[xfiV aiSln^ixv; Aid Taro (J't^/ 'STe^iaaojs^tc; r]y,d; 

2 m^oasx^v ^oli" dnna^aaii [ayj zjojs 'sra^a^'^'uwftsv. E/ ^ix,^ J'i' dfysT^'xv 
7taA>)9«^ Ao^of iyhijo ^itxi(^, i^ 'oidax "vrx^d^xaic ^ 'urx^xxon £Aa?£!/ 

3 £vJ;wy [j.ia^a'Ko^oaixr 'orccc hl^^^Q ix(psv£oix£^Xi TYi>^ixxvTr}g diAsT^naxvjsg 
a(>^Y]pixi;y rji; d^x^^ "hx^nax XxT^na^xi $ix ra Kv^ia, vzo twv dxaaxv- 

4 7wi/ £<V J^Z-^-i^C e^i^xiu^^Tt' avv£7:i[xa^v^5vloc ts ©£a ariyjaotc t£ ;^ zs^xaij ^ 
'uioixi'kxii; ^vvdiAsai, k^ Ylvsv^ulo; xyis [is^ia[xoli;, xoCjx tj^v ai'Ta SfAj^aiV. 

5 Ov ydp dSyi'KoiQ vnirx^i rnv olxaiAsv^v tyiv ^iXkHaxVy 'srs^i 7]q AaAa- 

6 |M£V ^iSiAX^v^xjo ^e 'sra tic, Af^wv T^ fV^v avS^ctJTro;, ot; (/.iixvYiaxri xv- 

7 Ta* >) wo^ dv^p'jcza, on intaxsTfjy) xvtov; 'hlxdrjojaxc xvtcv jS^aj^u 71 
"zzra^' dfysT^'di' Jo^jj >^ t<jw^ iir£(pxvuaac xvtov, [;^ xoCls^Yjaxc xvtov sm 

8 Ta g^fa Twv y/tpav era*] Tjrdvjx vitirx^x; vnoxdra twv ■sroJaJv aura. 'Eii 
•^a^ TW vTtojx^xi avTU 7x ijiTxnx, s^h d^riuv avTO) dvvKoixxlor vZv ol 

9 HTiiii o^uifABv auTw 7X Tjjx'nx vnqsjxf[jij£vx. Tov ^e ^^oixy 7< tjtx^ dfyi' 

5 F ?^a5 386 E n I 2 T O A H Cap. ii. 

^sns ya.^ avru, ^i ov rot 'aravjoc, Kj ^i i tgc 'ViotVTiXy 'SsoXkBQ waf iiQ J'o- 
^av dyotyovj^, Toy li^yjfpv tyji; aooj-iri^iixc aJrwv Six -sraSrjjwaTwv T£A«w- 

1 1 (7X1. '^OjTS yoiP dyi'Xn^o^v Kj ol dfioi.(^oiMvoi, i^ svog 'nTxvjsc' $1 ^v ochixv 

12 ^:i i'!:iXiayJjvfjoii dSs?^<pac aura; KCKXetVi /Ksym' 'A-KOifysT^u 70 ovofjix ca 

13 TOiC dhy^ipolQ '.'.a, Iv [J^scrta Iu'Kyiqixq Vjxvnaa crs. Ka.) 'oroiXiv' 'E5/6O %(tq~ 
[j,xi tzTSTToiOc^? ire avTW. Kxi 'utxT.iV 'iJs ly^ ^ t^ mxiSiU oi iioi liJw- 

lA XiV h 0£O?. 'ETTf) Sv TX 'UTaioix X£y.OlV'jCVY}X£ aX^'MQ K^ OU[A0i}oi;j Jij UVTOS 

'UTxm-K'knaiwQ lJ.i\i<Ty£ twv auTwy, \vx Six ts dxvuTB Hxjx^ymi^ tov to 

1 5 xpxroc 'iyj^vlx 78 S'iXVaTH, Tsje^i, tov Six^oXoV ;^ x-KxWxhi\ Tars?, oVo; 

16 "^c^w ^avara J'ia 'cravlof T8 <^:^v £VO)/oi y\(jxv J'aAf/^^. Ou ^^a^ JjiTrs a'P- 

1 7 ysAwv hiKxiJfJ^ocvsjxij dxxx ans^y.x'Joc 'A^^aa/x hiT^xii'oxviJxi' Usv wip^- 
;>i£ ;f«7a 'C7ii/']a toT; xSs}^(po7c o^oiu:^rivxi, tvx iXBri[xuy yivrijxi k^ TO-;ro$ d^- 

1 8 X'^f ^^^ '"'^ "^^"f "^^^ 0£oy, bIq to lxx(jx£a^xi txq dy-a^ixc th 'Kxs. 'Ev 
w y;cp Ttse-Kovhv avToc "UTti^xc^^s, Svvd]xi ToiQ ij^ei^Xi^oiJi^miQ ^oYj^axu 

III I O0EN, dSe'h^oi xyioi, n'hwi'^r ha^xvia y^sToy^oi, xxtxvoyjo-xIs tov 

1 d'KC'^oXTj ^ dpyji^zx tyjc oi^'koyiXQ j^^wv, X^i(;lv 'irjaSv iir/roy ovt« tw 

3 'uroifjCrxvji avToVy wg 2 Mwci^c £v oAw tw ot;i:w «i;7h. IlT^aovoc yd^ So^ris 
aVof -Scra/sa Mujyjv ri^iwlxh y^ot.^'' 'oaov 'uj'kmvx Tifxriv 'zyfi 78 oua kx- 

4 Txaxwxcrx; xvtov' "Utxq yxp oIkoq xdjxaxsvdn^ejxi vTto Tivog' Ss. tx 

5 'utxvtx xdjxjxevxaxg, Qso;. Kxl Muanc fJ^h ijTtTcc iv cAw tw oixu xv~ 

6 78, uc ^s^dnmy sk iJf'Oi^v^iov twv A«ArjSr)cro^£vwv' X^i<roc ^£, wf wo; £7ri 

TOV olxOV XVTB' 8 oT;iOC £C3-f{£V )1/Aft'f} MvKS^ TYjV 'STX^^WIXV Kj TO XXVyYilM 

7 tJ5; i?,7:ii@-' fJ^sy^i TsXac ^ioxixv Hoilxcryo:fi£V' Aio, (m^ug T^iyet t$ 

8 nv£u//.a TO dyiov' I.TifJ^s^ov idv tm (pmng xvtS dxi^anTBt (.irj axT^ri^vvriTS 
rug xxpSixc i'iawv, o^q iv 7w tjix^x-kix^xgiiw, xdjx tyjv ny-s^xv tS Tsru^XfT- 

9 ]v-8 iv Tr] i^Tiyi^'f 8 im^xaxv /as ol 'moils^sg u/awj/, ihxiy,x7xv ys Kj sJSov 

Toi Cap. iii. nPOS; EBPAIOT2. 387 

I o ra £^fx |wy> TBuaa^iy.xovjoc. eTYj, Jio 'otpo(T'j)-)(^i<jol 7ri ysvex ix^r/^, k^ sJkoV 

I I A« zyXavunoci tti huo^ix' ainol §e bx e'yv(>:auv tdlq oJyf ^8* wj U[JjO(tx 

1 2 f V 7ri o^yrj ^as' E/ eiasXivdo^Jixi sk T'^v xotruKoivaiv /X8') ^XsTisjs, u^iX- 
(poi, y.Yi7:oT£ £<rxi h Tivi tjU'^y xu^^ix 'nrov/jox dziaxc, sv tw dirocnvxi 

13 ajro ©£8 i^ivToC' 'AAAa •moioaxaKtm IocvIhc ;^ad' exxc/iv n^is^xv, a'/i^ic 
8 TO a-/j[j,s^ov xx?^tiTXtf hx jMJ5 axM°vv^Yi 71; i^ v^^v UTtXTri rriC ck[j.x^- 

14 T/a^* ^iiiTojoi yx^ yiyovaiizy T8 X^/r«, £d]/-K2^ tyiV d^yj^v 7riQ vi:o<^x- 

15 VeCt'f //£X^' teAb^ ^i^xixv xxTxa'/j^ixsy) iv tw Xsysa^oa' Sjf/^s^oy lixV 
T'^^ (pcovjjj auTs dxHa'/iJi, [J.ri ax?.Yj.;^vvr}l£ t«c xxp^ixQ vixxv, 00c iv tw -src^i- 

I 6 ^X7tlX^X<7[AU. TiVSQ yX^ dxH<JXv\iQ 'OTX^SZIX^XVXV, dxK' 8 isjdvlsQ ol i^- 

17 £A9ovT£f £^ Alyvnla §ix Muasu'C' Tiai ^s 'ur^ocJ^y^iiz Tscrcx^dxofix 

18 £TJ5; 8;i(< 70?; d[j.x^r,aautv, icv rd X'^Xx sT^sasv iv 7^ ipr.[Ji''^'i Tiai Js 
oo^cas. ^n fiVgAfucrscrQar uq '^nv xa7X7tx'jaiv avrs, si [jcyj to?; dira^n^ocai ; 

19 IV Kxi ^XinoiJ^ev oVt ^x T^^vr/i^wuv ilaO.^^iv J;' dTri^ixv. ^ob/jSc^/vtcv av /x;]- 

7ro"g xxTaT^anojxsvYi; ezaPys'Xixc zlaO-.^ay sic 7^v xmrdzxvarj aJrs, ioxj^ 

■2 7i; i^ v(A'xy v^e^Yixivxi' Kxi yd^ sc-y.sv evy]fy£Xi7[j.£voti xx^diisp ndxa- 

voi' d?iX' ix u(p£7\Yia£y T^cyo; 7rjc dxcr,; ixavdc, [j,^ avfxBxpxiASV'cJc t^ 

3 "urt^et Tol; dx^axaiv. Elas^ypijAx yd^ si; tyiv xxzdnxvaiy ol -jji^sv- 
ffxvjsc, xx^uic sl^YjXSV' 'Hf d[xo(jx sv t^ o^yr\ [18, si slasXsvacyjtxi si; '^yi'j 

4 xxTXTCXvaiv (j.a' xxi rd? twi/ s^fojv dno xxTXooXijs xoa[j.8 ysvn^siPiCcv. Et~ 
^Yjxs yd^ iJSH 'u^s^i 7riQ sQofi.'riQ htu)' Kxl xxl£7cuv7£y Qso; iv tJj V/ixscx 

5 '^^ s^^c^Yi dno 'wdv70)v rc^y f^fwv «u78. Kxl iv t8tw ^dXiv' El slcrs' 

6 T^svaovjxi sic tj^j/ xx7di:xv<jiv /X8. 'Ena 2y dr.o^AnSjai 7ivxg sUsjJ^i'iV 

7 Si? auTi^Vj i^ oi 'ur^oT£^ov svcify£?,ia^£VT£c 8X slar,xky Ji* d7:a^f!xv' vfd.liv 
Tivx 0^'^ei r;ij/ioxVi 1.Yty.£0QVy iv Aa^/tS" T^iyxv^ i/,£Td tojhtov y^oovoy 
xx^x; £i^n7Xi' I.^iJf£^ov ixv TIT,; (P'j^'jyj; xvts d.XHa)]7£, p] crxT^ri^uvi'jTs 7d; 

8 xx^hxQ v^m. El yxp ai'ra? 'ij^txaj xx7£i:xv(j£v,- ix dv 'unpi aAAjj; sT^.d- 

9 Aft lis\x 7XV701 YilX^X.;' '^A^X dno7<.£i7:£JXi <7X^Sxji(TlX0g TW M'2 7H 9;y. 388 E n I 2 T O A H Cap. iv. 

10 'O yy.p EiVfAQ'^v sk "^n^ mraitxviriv auVa, iij amoc Honsnocvusv a,7to tcov 

1 1 spfuv CKvis, uans^ dto twv /J/wv o 0£of. 27r8J'a(7w/x£V av daeX^iiv sic 
imvY]V Tj^y xara-KOiVJiy hoc [ay] iv tw aurw t;c vKoSiifixoiJi 'sueo'jj tjjc 

I 2 uTrei^axC' "Zojv yx^ o >.dyoQ th 0f8, k^ ivs^y/jc, ^ To^awTS^o^ utts^ OTa- 
crav (/.a)(^oii^xv ¥i<Toif.oVi k^ ^ay.VH^zvoQ ay^oi [xs^iay^s ^vx/iC 7s z^ 'st]I£V[X0C' 

1 3 to;, a^y.m ts Xj [/.vsXxv, ic^ }i^d,iKoc iv^v[XYj7£UV Kj ivvoMV m^^ioiQ. Kou 
iy. sTi xjiais (/.(pxvYic ivuiniov avis' 'izdncf. ^\ yvijijvx ^ TeT^x-)(YiXt!7[Ju£m 

IoIq CKp^OCXllLOlQ OtVTSy "VS^OQ OV Y}[My Ac}/(^. • 

14 '^E}(^cvlsc Sv ocp'x^ispsoi [xiyaVi ^aXriXv^oro!. tbq a^avsf, Ina^v tov viov 

1 5 78 ©£8, M^XTO)[A£y T>jf oi^oXoyloiC- Ov yot^ £X°y-^^ d^^ii^zoi, fAY) hvdi- 
^i£vov ffv^jmu^ricroii toIq du^£vaix.ii riij^uv, 'ST£Zfioxi7iA£vov ^£ h<x]^ 'nroivlx 

16 XC(.(i' C^OlOTYjIx, yj^^lQ (X^Ol^lOCC' n^O(T£^'XJ^[J,£^X bV [/jijiX ZTU^^YjaiXC TW 

dpovu TY}; ydono;, '(vol T^dSaysv £A£ov iu yd^iv su^w/zsv zIq £vxoii^ov ^on- 

V I ^aav. HxQ yap oc^x.^so£vc £^ avQ^wTrwv ?i(Z]MS«vo/A£vo?, vrcs^ avfl^wTrwv 

xa^'i^ciloii Toc OTf af Tov @£ov, hot 'w^oa(p£^ri Jw^a ts ;^ dvaioi; vns^ cx[xu^~ 

3 'UT£^iy^ui da^ivaoiV z^ iix lotlirp cxpaXfi, xa^w; "ursfi, ts Ms, Stw ^ 

4 'STspi idvlS 'UT^oa(pe^^y vTre^ a/wa^T/wv. Kcti i^. ^t^^^ "^'^ M[j.€oim rriv 

5 T<]M)^v, aA?i(X X(x7\sy.£voi; vko t8 ©£8, xot^di:;^ Xj o 'Aa^wv. Outw ;^ o 
X^Koc 8X ^''^^l^J' i^^^oiae y£vn^nvoii d^x}^^£(X^TXo AaAj^cra; '^''f o? au- 

6 TOV* 'Tiof jW8 fT au, lyt^ ari^s^ov yiymrim <t£' m^c^Q k^ iv Ite^w AsTf/* 

7 25) is^su; £i? TOV aiwv;^ xajx iriv ru^tv Mz'hyjasUk. '^Oq iv toaq riid- 
poLiQ 7Y\Q ca^Koc avTB, ^iYi'^etc TS x^ lx£TYi^iix; 'm^os TOV hvdix£vov a(^^eiv 
OLVTOV in doLvd'cHi [j^ijot K^oLvym 1<^X^^^^ ^ ^ax^vuv "^^oasveymcj ^ s/c- 

8 oiUBC^eiC dno tm evM'Saix;, xxks^ av vioc, e^xkv, d<f wv £7r«fls, tj^v 

9 vnxaoT^h K^ T£A«w9«c iyevijo lol; moi%88aiv otv7(a 'urScriv airi^ ao^n^iocs 
10 oilo^via' 'UT^oaocyo^ev^as vno iS ©£» d^yj£^£v^ xsijoi t>]v rd^iv MsAp^/- Cap. V. n P O 2 E B P A I O T 2. 389 

1 1 Ui^i 8 ijyoXvc Yi[MV 7.oyoQ i^ ^vi7S^[M]V£vlo; xiyaVt hii vu^^ol yiyo' 

1 2 ]/oc}e TOUQ duooTi;. Ka< yol^ o(pa'Kon2Q slvxi ^i^ciamXoi ^ix tov x^oj/ov, 

T^oytuv 7s Qes' j^ yEycvoilB yj^i^tOLV 'iyj^viiQ yixT^uxj'^y j^ s ^E^mg t^o- 

13 (pr.;. I\aQ yx^ ^giiyjjiv yx'KxHloQy xnetooc "Koyd ^ixxioavvns' (vyiki®-' 

14 yoco sVr) TsAwwv ^s i^iv >3 rs^fa Tfl^^p/], twv J^a tj^v g^/v ra xla-^YJIn^ix 
VI I ^/s/D/zvacfitsva iyovTi^v 'Ut^'oc ^nxx^icnv y.x7.ii t£ >^ ;i(X;i;8. A<o 0i<pev7£c 

70V iriQ ^^yyiC 7a X^<ra ?^cyov, im t^v TsT^eiOTnJx <p£^o)[xB^x, {(ayj 'stxXiv 

d£[j£?.iov mrxQxXKo^BVQi [iSTXVoixc xno y£)i^:^v f^fcov k^ •sr/csw? Im Osovy 

1 ^X7tjicr{jiuv ^i^xyriCi liiiUaso^i ts y^^^j^v, avacacrscof tz vex^uvy ^ x^ij/^x- 

3, 4 70C almta.) Kat raro 'nroi^aoiAev, ixvzs^ iTrn^sTtY] ©so;. 'A^uvx'jov 

yx^ Taj X7:x^ (puTiaUnxc^ ysvaxfjiiviis ts Tjjf q'^^sxq iyiq ha^xvia, k^ 

5 -[ji^SToyjic ysvri^svjxi Tlv£V[ji.oijog dyia, icj xxT^ov y£v<7XU£V8g @£8 ^niiXj h- 

6 vdciAe^c 7£ ixi'kT.ovloQ xlmoCi k^ Tsra^xnzaovTXS) "mxXiv dvxmmi^av bI; [ji.£- 

TXVOIXV, XVXCXV^8VTXS £XVTo1g 70V VIOV 78 0£S, ^ 'nTX^X^6if[XX7i(^0V7XC, 

7 Ty) yx^ h 'nrisax 7h in xvtyis 'utoT^Xx/jc e^ycij.£vov u£tov, j^ 7ixJ8ax ^o- 
7XVYIV £vk7ov hdvoic $1 8$ K^ y£u^yH7Xi, [AilxMix^xv^i evXoyixc dno 78 

8 0£a* ix<p£^8crx ^£ dxxv^aQ ii^ 7^1^0X8/;, x^omimq j^ xxtx^xq ifyvg, ^f to 
•9 TfAof £k xxvaiv. n£7t6ia[jj£^x §£ zTzfi UjOtwi', dyxzYi7o'i, 7X x^eiilovx K^ 

I o iy^oj/^svx aiSJYj^ixCi si it) aTW ?i«xS/x£v. Ov yx^ a^ixoc ©sog IziXx^icr- 

^xi Ta f^fa u/KWV, k^ Ta xo7:8 7rig dyx-KYic, ng hzSa^xah ilg 70 'cvoy.x 

I I aura, ^ixKovYiarxyjsi; 7o1q dyloig, tt^ ^ixxov8V7£Q. 'E7r<9uj«a//£v §£ £XX<rov 
vy,uv 7YJv avTYiv iv^iixvvcr^xi a-K8^nv, 'sr^og 7YJv 7iT>.v]OQ(po^tay 7rjg iT^zi^og, 

1 2 dx^i 7£X8g' 'im //,r) vu^^ol yhnaht [xi^f-nlx), Si twv Sx m<;£t£ig j^ ^xxpo~ 

1 3 ^viiixg x}^Y}^ovoy.8vluv 7dg iirxfysT^ixg. Tw yx^ 'aS^xx[a Inx^ya'kdif.zvQC 
140 ©£of, £7r« xxt' 8hvog slyj fi/i(^ovog oiAoa^i, a/x3(7£ xx^' eaura, >.£yav' 

15 'H [AYiv £v},oyuv svT^cyria'u a£, k^ ctXj^Ouvwv 'stXyi^vvu crV (i^ arw [.ixxpo- 

16 ^uixr.axg hiTvy^^ 7^; hxlyiT^ixg') xv^^uzoi [asv yx^ xxld ra [xei^ovog 

5 G o^vvHai, 390 E n I 2 T O A H Cap. vi. 

17 cpvaaiy i^ 'uraayjc avroig ccvjiXoyioiC Tsri^oic sk ^s'ooiiuaiv 'o^ko?. 'Ev w 

1 8 TO d^SToi^crov tyjc ^sMC o-vtS, iy.eaiTSva-£v o^xu)' Xvcl ^loL ^vo T^pufi-ia.-' 
7UV dixsTU^iTuv, £v olc d^vvoiiov ^]^£viJoca^iXi &£ov, layy^uv 'sra^oixT'.YiJiv 

19 eyaiLZV ol Hujoi(pv'yovT£c x^arrjcrixi xi"; 'sr^oxay.hYiQ iXm^os' riv wj uyxv- 
^OLV £Xoii£v lYiQ \}^V)(riQ da^dM T£ Zj ^£^xixvy z^ sla-£^x°[^^^^^ £'V 70 sVm- 

2 7£^0V 78 X0i}0i7:£Jdl7lJij0iJoi' C^KH 'Ur^O^^O[XOC V'K£^ YI[Jj'xy £l(jrik^£V 'ijjo-Sf, XO^iX 

VII I Tjjv 7a^iy M£'kyja£^}x oc^x^£^£vs y£voiJL£vo; iiQ tw oiluvx- Outos yoi^ o 

M£?^'X^l(T£^£Xy ^OL(Jlk£Vg I.0l7^YJlAi U^SVS 78 &£8 T8 Ulfv/ry? aVVOLVT^CTXi; 

2 'A^^xocy. v7ro<r^i(povji aVo t)j$ xoT^y^c twv iSuatT^imi k^ £vXo'yfiaxc c<,v7ov' (w 
<^ hxxTTiV 1x7:0 fnToivJay £y.£^i(j£v 'A^^oi(X[A) Tur^mov ^/.h i^iAYiv£vo[jL£vos /?a- 

Cl}i£VC ^iXOtiOaVVnCy £'^eiloi ^£ ^ ^Xdl'XZVQ ^Ot,>.ri[J. (0 i^l ^0(.(JI'K£VQ £imVYlcy 

3 d'K0!,7U^i d^i^Tu^y dy£)i£0(.7,oyYiioQ' [inTS d^x^^ JjftE^wv, ^kj^ts ^ojy]/; Tf A©^ 

4 f;)(wy, d(ptj^iKom^£VOQ cis tw uiw 78 ©£8, [Xivet l£^£vg sic to hi]y£K£<;. ©£- 
w^f?Tf ^£ 'u:r{KlxoQ aro?, w k^ ^£xd7Yiv 'A^^aa/^ f Jw/^ei/ sx twv dx^o^muv o 

5 T-roLTPidpyrii, K.ou ol jm£V 1;^ tcov wwv Asut' tj^v U^on^xv M[ji.SxvovJ£Cs. 

inoT^YiV %)(8<7l)) dzo^£Xc{l8V Toy 2.X0V XXJlX 70V VO[X0V, 78T£Clj 73C d^£'K(p8Q 

6 auTwy, miTrs^ £^£XYi^v^070(C ^^ '^yiC oa(pv(^ 'A^^aa^* o ^s ixrj 'y£V£CiXo- 
yiy.iVOQ l^ ocuTwv, hhxd7<jiKS 70V 'A€:oid(A, lij 70V '£yQvlo(, 701C iy^ocfysT^ioic 

7 iv?^o'yY}y.£' x^^f'^ ^^ 'UjdiriQ dniXoyioLQ^ to eXcuTJov vko ts x^^tIovoq sv- 

8 Tioyarai. Kou Z^£ [ih hmiai; d'Ko^vY]t7Xov[£Q avO^wTro; "Xoiii^dvaaiv" 

9 £-!^ft' Js, iiot^7v^iii£)/OQ on l^yj. Ka?j. cJ; eTTo; £lT:av, ^id 'A^^aa^w >^ Afu^ 

10 ^£xd7(nc Xoi[/j^dvuv Os^£xdTuroii' £Ji j'd^ iv rrj oa^v't ts uxt^o; rjv, 

1 1 0T£ (7i^v)gvT)5(7£V UVTU yi£'Kyj(j£$iK. E< jM£V 8V li'keiacnQ ^id 7Yii A£v'i~ 
7iyaiQ ho'j^avvfiQ tjv' [o "Kxoq yd^ fV avrn vsvo^o^styjto,') 7ic £Ti Xf^^» 
xoijd z^v Ta^iv M£7^x^a£^£X erf^ov dvkoLc^ixi k^ix, ^ 8 xxjd 7rjy zd^iv 

12 'Aa^ojv 'K£y£Q-^xi\ M£7X7 ikixhni yd^ 7riQ U^mvvnCi ^'^ dvdyxnc ^ J^oV^ 
" 13 iii.(\dkuiQ yivilai.- 'E^' ov yd^ T^syslxi 7XVJo:, (pvT^nS ksox^ [■.ifliayjjy.sv^ Cap. vii. nPOS EBPAI0T2. 391 

1 5 f AaArjas. Kou TJss^iaaoTS^ov hi KCiioi^riKov hiv, d xocjx tJ^v o^omviTOL 

16 'M.i'K-/j(7£^l}i dvi^otjcd k^svg srs^o;, dc s xoija, vci/^ov iv~o?:riC croimxr,c ye- 

17 yovsvy aAAci Hocjoi ^vvo-iiiv C^nc dxujixXvTB. Mix^7v^a yao' 'On av k- 

1 8 psi); sis Tov tx-luvoi %<x]oi 7^v id'^iv MsXy^iaiSex^ 'A^srnaig y.sv yx^ yi- 

19 viTXi "sxpoxy^an? ivToT^riCf ^ioi to uvt^c ftVOfvec j^ dvo:<p£Xsc, (aJ'sv yixp 
sTeT^accas)/ voixoc) en^axyicyri Ss x^6^'fiovog ixnl^o^f $1 i]c ifyi^o'ASv tw 

20 ©£0?. Kai xoi^' oaov s x^i^^ o^xuy.oaixcy (ol [xh yoc^ X,^fi? o^xu-jMaixc 
31 slah le^^c ysyovoTSC ^s, y^ijoi o^xuy.oaixSi Six th "kiyovloQ zr^og xv- 

Tov* "'n.[ji.oae Kv^i'^, ^ 8 i/.£Txy.£XYi^ria£Jxi' cv Is^svc si; tcv xI'j^vx 

22 xol]x TYJv TX^iv MiX-x^iasSix'} xoijx ToanTov x^a-tlovoQ Six^Y\xns ytyovsv 

23 'syfvf^ 'Ijl7«f. K«t 01 [xh -srAftovf? slai ysyovcm; U^£iCi Stx lo dx~ 

24 varw xw^.vsa^xi 'ujx^xy.ivm' Ss, Six to (/h&iv xvrcv hq 7ov aioivx, 

25 xnx^x^xTov \yH iw Is^uavvnV oOsv k^ ooic^tiy hq to zixnsXsc Svvxtxi 
Taf 'UTpo7£^y^o{xevei; Si avrS tw Qsu, 'Ujxv70l£ ^xv £1; to IvlvfyxvE-iv vn£fl 

26 auTwy. ToiHTOQ yx^ yi^Iv f7r^£7r£V XQ^is^iv;, oji©^, axxxor, x[/ixvjoi;r 
K£'/jx)^i(Jlx£VOQ xno TU)V dy.xoTwXu!Vy ^ vr\jY}>.oT£Pos Txv 'd^xv'j^v y£)ioix£y®-" 

27 o> HX 'iy&i md' r,[j.£^xy xvxfxi^v, uans^ 01 x^x^s^c-iC) 'ur^oTs^oy vns^ 7o:v 
iSiujV Oiy.x^ri'2y duaix; xvxipepaVf 'inftjx toov th >.xh' (ihto yx^ inoiTtJEV 

28 dipxTta^, IxvTcv dv£yiyxxi') ycfAog yx^ KvO^ocTra; xx^i^r^aiy dp^'/j£^^,^y. 
£Xoy]x; dc^heixv' Xcyoc Ss iyiq c^xxfj^oaixQ Trig (A£tx Tcy y6[A0V, viov 
sic 70K xlxvx 7£r£}^fi'xy.£yov. 

Villi KE^AAAION Ss ent 7o7c },£yc[X£VoiCy 7ci3tov '£y^xy.£y d^x^£^£Xi eg 

2 £yJAi<j£y h Si'zid th ^^ova t>5c in£yx7^w<jvvYi<; £V toI; s^xvoicy twv dyftaj 
Xei7ii^yoc, icj T^f cxxnni; 7ri; «Ar]Ozv»i^, r]y £7ii^^£V Kv^i®-') v^ sx a>9tfa;- 

3 TTOf. {ndsyxp x^y^i£psvQ diQ TO 'nioo(j(p£^ay Sxod t£ ;^ dvaixc xx(^i(rx- 

4 7X1' cky dyxhouoy 'iyjty Ti >^ tstov vTPOjSi/iyxri.) El [ih yx^ ^v m 39 2 E n I 2 T O A H . Cap. viii, 

•yrici 8^" v.y 'y]V U^bvc, ovtuv tjjv h^sm run zr^oai^s^ovTUV xocjoc tov vouov 

5 Toc ^vi^oL' oinve; vno^/tyiMSili )^ <TKm Aar^suacri rwv ina^xviuv, xot^icg y.£- 
y^^YiiidTK(x.i Mwajjf, ^sAAwy £7:iTe7if/v tyjv axriV^r '''o^x yocpf <P"/3cr<, Tzroi- 

. 6 Y}7ric 'niixvTX xocjx tov rvnov tov ^a-)(^iV70L croi iy toS o^ei. Nvvl ^s ^ix- 

cpo^o^ri^XQ ihevyz T^ara^ioLi^ oau Kj x^htIovoq £<ri ^iaAriKY]g {XsaiTYiCy 

7 nT^S sVi H^£i{\oaiv iTtafysT^ixic V£vof/.-oUTYiTxi. El yx^ n in^mri ixiivr] 

■8 ^y a [xs [/.?{] oc, ^K uv ^svTe^ocg Ic^/jt^to totto^. M£[A(po^£voc yx^, xv7o7s 

xiya' '1^8, ri[A£^xi £^')(pvlaii 7^£yei KiJ^i(^, it^ crvyT£X£au im tov oIhov 

9 'icr^unK ii^ im tov mxov 'li^x ^ixHxrjV xxivriv s xotlx tjjv ^ix^xyjv TiV 

.inoiYicrx toIq 'ajXT^xaiv auraJv, Iv ri^i^ot £7r;XaSo//t£V8 jua t^q X^°°^ ^''^'~ 

Twv., i^w/Qtyav xvtb^ ix yri; AiyvT^a' oti avTol hx iv£[Aavxv iv tyi J;«- 

I o ^y}KY) |/8, xdyu^ YiiiiT^Yicrx auTwv, Aey« K.v^i(^. '^Oti oZtyi rj ^ix^xrj jjy 

^ix^ri<JoiKXi Tw ouw 'la^xriK [JjSJx txc ri[Ji£^xc ixtiVXCf T^iy^t Kv^i(^, (J;Jaj 

yC[A3C [A8 £k TJJV ^IXVOIXV XVT^^V, Xj im XX^^iXC XVTUV iniy^x^u aVTHC' 

I I ;^ £aoiJMi avTOic £1? @£ov, ^ xvto] scrovjxi (aoi £ic "Kxov. Kxi s //>5 J;- 
^x^aaiy 'ixxg^ tov ctoA/t^v auVa, Xj £X0(,<;(^ tov c/j£X(pov xvts, xiym' 

,12 FvwO; Toy Kv^ioV oti t!txvt£c £l^ria8ai [as, xtto (aix^S xvtuv "iuc [Ji£yx?,is 

auTwv* OTI t/\£w^ eVcjwai tx7c x^ixixiq xvtuv, i^ tuv a/xa^r/wv xvtuv j^ 

1 3 Tuv ayo[Mi!V ocvtoov a [/.yj [j.vyjo'^c/) It;. 'Ev tw ^£9/^^ xxivnh '«r£7raAaiw;i£ 

T]^y 'ST^myiV to $£ tzraXfXiajwsvov ;^ yyj^xcrxov, ifyuc d(pxvi<7iA8. 

IX I EIXE ]wey Zv Xj "/5 'sr^urri \_(7XYivn] ^ixx^iixlx ?^XT^/ixg, to,t£ a^ioy 

2 XQCr[JLlKOV. ^KYiVY] yX^ Xxl£(TX£VXa^n >3 "EJ'fWTJJ, £y ^ 31 T£ "kvyVlX Kj Yl T^X" 

3 7r£(^(Z, ;^ Y] ^^0^£(71C TWy X^T'j^V) YiTlQ "klyilxi XyiX- M£JX ^£ TO ^£VT£^OV 

4 XXTX'!^£TX(JllX aXYiVn Y\ ?,£foiA,£VY} XyiX XyiCtiV y^^Va^V £-)(HaX dvif.lXTYi^lOVi 
^ TYiV Xlt^OV TYjS ^IX^XYjC 'UT£^lX£XX'KVlKlf.£Vn'^ 'SjXVJokv X^VCl^i iv ^ TiXjW- 

voQ x^van 'iyjddx to [xxyvX) ^ yi ^xQ(^ "Ax^m y) ^'kx^mxax, ^ xl 

5 'W7^XX£C TYli ^IX^YlXYlC V7:£^Xy0i §£ XVTYiQ X£^iiQ[A ^O^Yj(, XXTXJXlXi^Oyjx 

6 TO iM^n^ioy' wf^i wy dx sr; vvv T^iyav xoijx ia£^(^, Thuv §£ aVw 

3 xxTsaxsv^ Cap. ix. n P O 2 E B P A I O T 2. 393 

xoiT£axBVixcr[ji,irjiVi sk jWfV 7yjv 'UT^u)Ty}v axYivnv ^lOfKuvJog elcrixaiv cl Is^^d 

7 70ig 7^0f.Tpti<x.Q l7r;T£A»VT£5' iU is t^v'^suts^xv uTroi^ is iviOiVTs (xovog o 
dpyjs^zvC, 8 yjfipiQ tx'ifjtoijoci o zr^oa^s^^ vns^ exv^a ^ ruv ra Ms dy- 

8 voY}[ACiTo:v' t5to iriXsn^ 7s nv£V[AOil@-' 73 ccyi^, j!//)7rw 'UT£(pciV£^!i:a^ai 

9 iriv Twv dyiuv oioVf 'in rric 'ur^onti^ aKYivr,g i)(Hay}; ^txcriy rjiic "^otpa- 
€oXrj ilc 70V mi^'ov 70V £V£<rrixo7ix, %oc^' ov ix^d 7£ K^ dv<Tioii 'nrpo7(pspoV' 

10 T«/, ftjij ivvxy-svoii y.oflx avve-'tiriaiv TsA^wo-ai 7ov 'Kixr^£vov\o>., y.ovov inl 
(2^'Ji[j.ot(7t, 1^ 'sro[jjy.ai, itj iiot(po^oic (ja7fjia[j.o7ci i^ iimi'j:[/.xcri aa.^xccj y^zy^^i 

1 1 xxt^s (5*;o^9a;a£w? iniH^iJLSvoC' Xcif^oc is '^aPOi.y£voiuv(B^ doy^is^svg tuv 
(uXKovluv dyoL^m, (iid 7ric i^ti^ovoQ ;^ TsT.eiols^UQ CKYivriii, s y^&i^o'noiriTS, 

I 2 7S7£^lV, S 7XV7YIQ 7y]Q xjlUSaC. a^£ H' oCi^ol®^ l^dyUV Kj IJ.OayKVi il'X is 

78 iii3 aiy.d^oc) slcrrj'K^sv l(pd'KCi^ £k 7!X ocyixy alxviotv "KvTprxtjiv £v^d[.i£- 

1 3 vof. Ei yd^ 70 aTy.oc TOiv^(>)V ,^ 7^dyuVi ;^ ar^oioQ ixi^d'hSKQ pxv7i<^s7X 

14 7^Q K£)iQ'.v:>^iK£V^i;, dyidi^H fCu^oQ 7YiV 7Y\t; axpxoc y.x^x^orrjjx' isicau [xdx-' 
Aov 70 alfji-x 7S XsKTSy d; iid Uv£V[XOijoc aiwvis ixvjcv i;s-^ocrnv£fx£v d^x- 

[J.OV TW @£(ff XX^X^ia 7YIV OVVt^liriQlV V[XO}V UTtO V£X^U)V spfw, £k 70 Aa- 

15 7P£veiV 0fw ^wvT<; Kai iid t5to iia^nxYi; xxiv^C l/scfUriQ hh, ono:^ ^x- 
vd7S ysvoixsvs, £Iq u-KoWor^t^aiv twv iiii 7^ 'u^^mri iix^rixri 'mo(,px^d(T£'jiVy 

1 6 lYiV £7:xfy£7uxv Aa^ocuiV cl K£x7.^iuvoi iric ulmis Kkn^ovoixtac. ''Ottb ydo 

17 iix^nKYii ddvd]ov dvdyx-t] (ps^sa^xi T8 iia^£[j.£vs. Aix^xy} ydp im vs- 

18 x^o7s jSs^a/a* eVr/ /x)i -ro-ols layy^i ot£ ^rj iix^£[A£voc; ''o^sv aT -^ 

19 'uT^ooiri X^f^^ a.'i[jix]oc £fx£xaivi<;-ai. AuT^Yi^ftaYj; yd^ irdayjg £vlo}.riQ xccjd 
vofAov mo Muva£(/:c "sravrf 7W Aaw, Aa^oov 70 at/x,« twv y-oayj^v >^ jpdyuv 
[xsjd vioijo;, ^ f^/8 xoxxivs, Xj v^auny, av7o t£ to /S/Sa/ov <^ -urdvTx tov 

20 Aaov £^^dv7i<7£i T^iym' TSto to al/xjc tj^j (J'raOj^/^jjf, ^f ivsTaXoijo mpoc 

21 Ujwa? 0£c?. Kai tj^v axfivriv is. x^ 7jsdv7x tiX o';i:£u)3 t^c "KmscyloL^ tw 

22 af/xailf 0^0/coj £^^dv7i7£. Koii cysiov h xYixxJi 'srdfjx xx^-xp'o^irxi xd]x. 

23 tov vomVi >l yj>^{iS xlif.d]sxyy<jiXQ s yivslxi 'dipsdi;. 'Avdfxy) Sv tx /asi/ 

5 Ji VKO- 394 E n I 2 T O A H Cap. ix. 

vto^ayimlot Ti£v £j/ toIq B^oivoiCi r^Toig m^a^'K^ia^a'.' OLmot ^l roc £7ra<!«- 

24 VIOL H^£ii\oa:i dvaiocic 'sjoi.^oi lavTUQ. OJ yx^ ilg •x^a^onoirilx ayix elcT' 
^aOsv X^iacc, dvrUvKO, tuv dXri^ivoiVj (x.7J)v sic avTov tov ^^uvov, vvv 

25 i[A(pxvta^rjvxi tw 'sr^ocri^nu th &£s vnh rjy,uv' acl" Yvx "uxoXT^oiyjc "u^poa- 
(ps^Yj idvjovj uiane^ x^yjB^zvQ shs^'x^slxi sIq tx xyix mr ivixvTov Id 

26 aiii!.oi]i dXkoT^iUi' (sTTr/ sJW xvTov ZToXXxmc 'STX^av xt:o xxtx^oXyis }ioa- 
/xa") vvv OS XTtx^ im avvrsXe^x tm a/wvwi', sIq xMt^civ Xfix^TixQ ^ix 

27 tM du7ixc auT8, ^£(pxve^!f)jxi. Kai xx^ oaov xzoxeijxi tqiq xv^pmoig 

28 xnx^ xTto^xvaVi [xslx ^s tbto x^iaiQ' arw? ;^ X^ircc di:x^ 'ur^ocrsviyj- 
^aQ sIq to TJSoXki^v dvsvsy/MV d[j.x^TixCi ifc ^svts^h x^f^? xy,x^7ixs o^' 
^7s]xi Toi; XU7CV dKsyJsxo[Ji.svoi(;, sk o"WT»j^/av. 

X I 2KIAN yx^ e)(jj^v vc^o; twv [asXXovJuv dyx^(^v, ^k aurj^y tj^v hkovx 

1 im TtTpxfiJi^XTUv, xxT svixvTDV txIq xvtxIq dvaixi;, XQ 'U7^oa(p£^8crtv sis 

70 ^lYjVSXSCi ^^s'!:oJ£ ^vvxjxi THf 'UJ^oas^'^o^syiiQ rs'Ketwxi. ^Eixsi bx xv 

£7:xvcrxvlo 'ST^ocf<p£oo[ji,svxi ; ^ix TO ^n^£[/,ixv sx^v ill avva^ri<Jiv dixx^i^v 

3 T8f T^xl^SVOvlxQi XKX^ XSXX^X^IXSVSC' OCAX' SV XVTXIQ XVXy^Vnai; X[JiXp1l(iJv 

4 XXT svixvTov' u^vvxlov yx^ xly.x Txv^m x^ T^xyxv d^xi^etv xfji^x^rixc- 

5 A;o slaspycixsv©^ slg tov xog'^kov, T^iy^' Gvaixv jCj 'ur^oa(po^dv bx yjU- 

6 Arjaa;, (J!xi;.x ^l xxTYj^Tiacc (xor oIoxxvtui/.olJx ^ 'crsfi x[ax^tixc bx sv- 
ir loxficxc,' TOTS shov' 'iJs i^xw (Iv xs^x'hi^i /SiSv/a yiy^xi^xi insfi sfxs) 
8 T8 •moiYiaxii 0£of, to dsMl^^ <^^- 'Avuts^ov Tiiyccv' '^Oti dvaixv ^ 

'urpoa<po^X)) x^ o}ioxxvTU[AOi]x -^ 'srs^i xiax^tixc ix riU'kriQxi;, 8^s sv^oxn- 
Q axe {xXtivsq xx\x tov yoiji,ov '!;T^oa(p£^oylxi') tots si^yjxsv' 'iJis Y}>^(a tS 

TiTOlYiaXl, @SOC, TO diMy-d (78. " AVXl^ei TO VT^ilTOV, \vX TO ^£VT£^OV 

10 ^narj. 'Ev w dsMixoiji iyixaikhoi ia[/.£V ^ix tyiq z^^oacpo^xc tS au- 

1 1 l^xjoc T8 'im^ X^i<rS £(px'na^, Kai tuxq [asv k^svg s^yjxs xx^' nixs^xv 
7<.e?iHcyxv, it^ txq xvtxq inolXxxiQ 'UT^oa(p£^m dvatxCi xitivsq ^SstcoJs §u~ 

1 2 vxyjxi 'uTspii'h^v xi^x^TixC' AvTog ^£ y^ixv virs^ x[AX^Tm "ur^oasviyxxg 

4 dvQixv Cap. X. nPOS EBPAIOTS. 395 

13 dvcrixv iU TO ^irivsxs^, ixx^iaev Iv Ss^iu ra ©£8* to ?to/;rov ix^sXojjLSvoc 

14 £ws TfOwciV ol £)^9^oi otvTS vTiOTioSiov Twv ZTo^uv xvtS. Mix yx^ ZT^oa- 

15 (popx TST£?iif/w;f£V ilc TO ^I'^viKSQ 7HQ a'yiCi(^oy.iv8C' Mx^TVoa Se r)^'iv ^ 

1 6 TO rivsi'/xa TO ayioV [^eju yx^ to "sr^o^^YiHsvxi' Aviy} n Siot^nxYi rjv Six- 
^cro[j.xi 'ST^oc oiVT^s ixejoi Tug ^[ae^xc h.tivxc, T^iysi Kv^i<^, Mag vo/xyc 

17 ]wa sn xx^^ixQ auTcov, ;^ liu. tuv SixvoMV avTuv smyrx^oo uvthi;' j^, 

18 Twv xiAXPTim avTuv >Ci T^v uvoiAiuv xvTuv 8 (x-^ [xvYia^u £T{. ^Ons ^s 

19 '^E-)(^ov}£C 8Vj d^sXipoiy 'OTx^^Yiatxy sic tj^v stao^ov twv ay<wv Iv tw «i- 

20 />(,a7< 'Ijjcs, (r)y ivsxxiviaiv ri^h l^ov zr^otrcpxjov ^^ <!i'i;(r(ZV, J'i^ ts xxtxtts- 
11 Txa^oijoc, TBTfVf t^c (TX^y.oQ «uTs) ;^ /=^£a [xsyxv erct, tov oUov tS ©fa* 

vol Txc xxp^iXQ dno avveiSricrsx; 'stov/}px;' ^ T^iT^B^hoi to awjwa uJa]' 

23 y.x^x^if, HXTB'X^ui/.ev Ty]V oixoT^oylxy tyjC I'kKi^^ dfiT^ivrt' {rjjiqo^ yy,^ 

24 hxfy^tT^ociJ.svoi;') it^ mravolciiiv d?.7\riX8C sk 'nTX^o^va[Aov dyxny}; k^ xx~ 

25 Awv e^fwv |U5i lhx\x'h£i'Kovl£Q TTiV hiavvxytKyYiv ixvJKV, m^'2c sSo? Tiah, 
«AAci 'usa^XKa7\Hn£c,' k^ Tou'e'iW //aAAov ocrw /SAsTTsje efyi(^iiaav ttiV iiiz- 

2 5 fay. 'E;i:«aiw? ya^ ai^x^ix/ovi'xv riy.u-y (if^ot to Aa?«v t'^v iniyyuaiv t^j: 

27 d}-ri^/iXQi ix £Ti ■nrf^i d^.ixi^no'.v d::o7Jir,ilxt dvaix' <po^spx oi 11; sx^oyjj 

28 xpiasuCi ^ "STU^cf C'^Aof, iaS/c'/v [.'.iX'Ko'fi©^ t^Q vnuxyiia;. hhrrioXQ 
T;f vc/^tov Mcocrsa'f, X'^'f'* olxli^^xxy im Jbaiv >] T^;ai [xx^TvaiV dno^y/i^xa* 

29 'uj'o'aa; {hxeiji) y/t^ovog d.ho:^ri<jfixi ny/j^pix^ tcv iiov t8 ©ss xxtx'KO!.- 
7Y\ax^, Xj TO afjwa t^c (^^aOjj;;/]; ;-^oivov riyy}(Tdy.£'i/©^, ev w rrp/'/aaS'/j, ^ to 

30 rivsujwiz tJ]C X^^^°^ hv^oicTXi', Ol'c/a'/xsv 7^'^ tov shcvrx' 'F[^ol ex¥ixy]- 
ci(, E/w dv7X'::oo'xi70c, 7\sya Kv^i@-\ Kx] i'ot?.iv' Kvoi<^ xuvf/ tov 

31,32 Aaov av78. ^o^s^ov 10 iixriscfiv slg x^^'^^ ®^^ i^WToc. 'Ava/Aijayjjc- 

xsa^s ^s 7XC 'm^'oTB^ov rius^x^j iv xlc (P'j^TiaUviBc, 'mo7.7^r,v d^T^Yiaiy vne- 

33 [itivxiz 'STX^ri^dim' t^to f^a', ovf/oV/zcTf ts ;^ ^A/il^sai d£xr^i(^oy.£vor 

T8T0 396 Eni2TOAH Cap. x. 

34 T8T0 Ss, xoivmoi ruv arco^ (xvoi^^B(poiA£vm yBVYi^ivjec- Koii yoc^ toic Jstr- 

'urpoae^i^aa^Sy yivmxovjic 'e-x^eiv [Iv] iuvjolg k^htJovx v-ko^o^iv iv 8^xvo7ci 

37 '5ro.'r;crav7efj KQ[Kiavii7^s 7r,y inoifysT^ixv. '^Eti yx^ [MX^ov oaov ocrov, g^- 

38 yJiA£v(B^ ri^ii, ^ 8 x^oviii. 'O ^l $ixxi(^ h ■et/Vsw? ^rjasjui' it^ iocv 

XI I E2TI ^s "urki;-, £A7r;(^ojW£vwv vko^olciq, T^^oify-ocTuv eT^sfy^oc s ^'hzzo- 

2, 3 uh^v. 'Ev roLvrr] yu^ iixoiorv^n^no'oiv ol •sr^saSuTf^o;. UiTet V08y,£V 

xoLiriPTia^oLi T8S Oilocvac ^np^ocji Qss, sk 7o y,^ ix (poiivoiMzmv iix, ^'Ki-Ko- 

4 ULivcx, ysyovivai. niV« 'crA«ora dvaiotv '^A^sX 'nrtx^oi Kixiv zx^oafivsfxs 
Tw ©£&), J~f' ^? siAOC^TU^n^Y) ilvoLi §ixoii©-'y ^«^ti;^hvt(^ £7r/ To7c Sio^oig 

5 aJT8 Ts ©£s' ;^ J";' auT^f aVoQai/cov ft; MT^aTUi. Hkei 'Ev'xiy^ ]M£T£- 
teSj] T8 jW,;^ iJ'^v 3«vaToy* j^ 8a: svoicrxfjo, ^ioti [j,BT£^r]xsv avTov ©soC 
'uTpo ya^ TYiS iJi£ro(.(i£!T£ac olvis fj.^iAot^rv^n'^xi zm^j<:ri^ivxi tw 0£w. 

6 Xwf'i^ ^a -cir/Vewc d^vvocTov eux^STmott' tsri^ivcrxi ya^ iei 7ov •nT^oas^yo- 
112V0V Tco ©£(?, oT< t'oj i^ 70?^ h<^Yi'^8aiv ccuTov i^ia^oinoSoTYjc yivfloci. 

7 n/Vf/ ypni^y-T^'y^^Q Njts 'ste^z twv iJ^YiUi:'^ ^X£7:o[X£VO)v, £vMbn^as xxT£a- 

X£VX(7£ Xl^iSjh £k Cm^toLV 78 o'lX8 OiVT8' Ji' ^f X<XT£X^iV£ TOV XOafX^OV, J^ 

8 T^f m7a 'SJ.'V/v ^ixoiioavvY]; iyevBJo xMoovoi^o;. UiTei xaT^^iMVOQ 'A^^a- 
oc/vt v-KY\}i8a£V f^£A9«i' £/V 70V TOTTov ov r]y.£X'X£ T.oiy.'oolveiV £k XM^OVOlKlXVi 

9 ^ iH'^AOf, jail ki^diiivoQ TO8 £^x^'7<^'" ^^''^^ 'syoi^axn(T£V £k rriv ynv Tns 
inotfyi'hiaCi ^Q dXT^or^luv, iv axKiml; xoLToixn^OiQ ^i\a. 'laudx j^ 'la^cc^ 

lo Twv o-ur;iA73fovo/'/wy tJ]^ kafy£Xi(XC rric OiVTnc' ih^iy^o yy.^ ir^v T8c ^£- 
lii'hisc 'iy8(jx)) 'u^cXiv, ns 7£yviTrf; ^ ^r}^i8^yo; o Q£og. Cap. xi. IT P O 2 E B P A I O T I. 397 

I 2 miOOV liXlKlOLQ STBXSVi ETTr/ "STirCJ/ r^^/jValo 70V I'KO'SyciT.a^iVOV. AlO X, 

dp hoQ iysvi/ri^Yiaocv, ;^ tocvtx vsv£y.^u:[j,iVH, xot^u; la «r^« t8 «^«V8 tw 
•ZD-Ar;9r/, ;^ wf i] d[/i^cg y] zroc^x to x^Aof tiT}^ du'Xxcrcr}; y dvix^i^yjrfc!^^. 

1 3 Ka7a -cr/riv dns^xvov kroi tiravTS^j jt;)^ "Ka^ivrsQ toLq i-xoifysXiacj d.7^}^d. 

14 TiQ Oil ^svQi fCj 'moi^STTii'ni/^oi slaiv im zri^ yriC' Ol yd^ toixvtu yjyov- 

15 Tfc, £[x(pxvi(:^8(7tv ct; Tffofl^iioi. iTH^r^tici. Kou £1 ^h ly.eiViiQ i[AvrtUcv£i'cv 

16 dip' n? f|"^A9oV} elj^oy dv mi^oy dvoixdiA^^jixi' Nvn os x^aTjovoc c^iyov- 
TXif T8T£r/v, iTta^xvin' Sio 'die £7:oct(7'xyv£lxi avT^i; 05Of, Gbo^ £7:ixa- 

17 Xna^ai amm' YiToifAOtcrs <yd^ umdic u'oT^iv. Ui^ei 'm^ocrevfivoyjv 'At^a- 
a/A Tov 'icxdx 'U7ei^a(^oiJ.£voSi ^ tov [j^ovcysv^ i^^oa£(p£^£v o idg £-K0L9y£- 

18 Tddc dva^£^diJi.£voi' 'sr^oj oV sMT'.rM' '^Oti iv 'laot-dx k?^yiHo-£roii aoi 

19 cTTTf^fta' Xoyicrd[j,£voc on ;^ e;^ vs/^^ccy lya^av ^vvxtoq o ©cof, oflsv aurcv 

20 jt, £V 'nsx^ciL^o7\.r,i £}io[Micrtxjo. Y\i<;a '^£^l ii£Xkovrm sv'Koyfiavj 'icxxux 

21 TOV 'lixm^ ;^ TOV 'H(7au. n;r£^/ 'ixxiS aTto^vwxuv hoi<rov twv wwv 'Iw- 

22 cTTjtp fuAcyj^trf* iij VT^oa£xvvr}cr£V em to dx^ov it,q ^d€^8 avTs. IlKa 

'lW(7r}<P T£?i£UTWV 'CT£^'l T>]5 £^cJa T^V VIXV 'icT^aJ^X iy.VYJl/.6v£Va£, )L -t^f/Ji 

23 Twv oVfWV auTH ly£T^'Aalo. Yli(;ti Mdoari^ y£VVT,^eiQ ix^v^Y} T^^cjjyov vko 

TUV •STiZTf^COy aUTB, (J'iOTi ziSoV d^HOV TO TSOLl^ioV' /^ ix ipoS/i^riCrOLV TO 

24 J'^araipa th ^xaiTiSWC. Yli^a Mutj^c (■^sy^i ytvoixvjog n^yriaujo "hiyca^ 

25 9i)j< uoQ dvyxT^oc ^Moau' itd'KKov lAcjM£y@H ^v^xaxsyfia^oct tw Actw re 

26 ©£8, 39 'ST^caxxi^oy 'iy^nv d[j.oi^TioiC dnoXocvaiV \hiilpvy. tjtX^to'j -iiyn^d- 
(/.£V<^ Tuv iv AiyvT^ju driaoLV^uiy tcv ova^icr[j.oy ts Xpi^S' dneSxens yxp 

27 sU T-/]V (iia^otzo^offiocv. Uk^^i xotJ£7^iZ£v A'fyvTfjov, [xri po^ri^ei; tov dv[MV 

28 78 ^xaiXio^;' tov yd^ do^ocjov 'xq o^wv ixx^Ts^Yiae^ Ui^&i 'srezoiYjxe to 
tacf.a'/ot. «, Tr\v w^o(X)(yiJiv tb a.\[AujoC} "iva. y.n o oXo^^ev^v Td 'sr^ojTOToxiXf 

29 diy^ avTUV' n/rr< ^iBoYiaav tyjv i^v^^dv ddMaanv t^ ^id ^r]odc,' /;; 

5 1 'u^fi^xv 3^- 


398 E n I 2 T O A H Cap. xi. 

30 zra^oiv M^ovTSC ol Alyvifjioi y.XT£r,o^ri70iv. Ui^^ toL lA'/ji 'h^i^^ eTte- 

31 (TS, xvicXuUvjix in] £7f]a Yjixi^iXQ. n/r« 'Piza? »} uo^vr\ b avvoinuT^ijo 
, 2 TO?? dz^i^naoiaij ^s^ocixsvr) raf xxTdcrxoZiii; ]W£t' il^nvYjC' Kai t/ It/ A£- 

^w; £7r<Af/4^« "^1%^ jas hriy^iKZVov x^ovoq "crf^t FstJ's&JV, Bx^ax ts ^ 

rsw^ xoLTYfymiaavlo ^OLuiT^^'ix;^ il^yduoLv\o ^imioavvYiVf insTvy^ov szxPys- 

34. A;coj', £(p^x^oiy (^o^ixla 7,zovrmi sa^eaxv §vmy.iv 'cry^of, %(pv'yov ^-oiAocjoi 

(jiay^ai^iXCi sve^vvairMyjcroiv aVo da^Bvaxct ly£yn^wix.v layy^oi h 'uto}\.s- 

35 jWj;, '^oi^£[x€o?^olc hXivxv a-Xkot^im' 'eXu^ov yvvouxss i^ dyoicocasus ts? 
j/£^^8C aiTwV aAAo; Jf iTvp^-KOLvic^Yicrotv, 8 Tsr^ocrh^oLiiiyoi jj^v di:o7,v7oa~ 

36 0-/V, i1/a x^£i-flQvoQ dva<:da£aQ TvyuaiV sts^oi is i[j!>7:oiif[X(^v >^ (/.XTiyoov 
3-7 "GJtipav i?\iXbov, £Ti $£ isay-uv jc^ (pvXoixrj;' fAiOaVfljjaav, fV^/crfljjaav, f7r«- 

^(XcrSj^o-a)', £V ^ww iJ^ayaii^oLQ dns^oivor -ms^iriT^^ov iv [Ari'XuTouCi iv otlya- 

38 oij i£^y.ixaiv, v<r£^8iA£voi, dXi^o^£voi, xxx8yii[x£voi' Zv ix r\v oi^i^ a 
xo(T[Aoc' £V i^YjiAixi; '5jAavw/x£i'0i ^ o^£ai Kj czrihuioiQ ;^ 7x1^ o-kxIq tyjs 

39 yriC- Kx] HToi 'utxvJbc [Ji^x^rv^n^insc iid tyJc 'uri^suCi ^f^ ixofjifaxvlo 7^v 

40 £7:xfy£?JxV' T8 0£8 1D"£^1 )^'f<WV X^aTJoV 71 'CT^O^Xe^Xf/^hn, 'iVX IM] yj^^iQ 

XII I TOIFAPOTN j^ Yiif.aQ tocthtov sx^'^^^C 'UT£^ix&i[A£vov rifuv i/£<poc /W«^- 

TUfwv, o^;iov (JCTroQI/xsvo; ztxvtx, ^ t>]V £U7r£^;?"a]ov dy,x^Tixv, Ji' hnoyo- 

1 vjJV T^sx'^l^^^ "^^^ 'ur^ox^in.ivov rj[uv dy'2vx' a^o^wvTf? £<? tov t)^^ w/Vswf 

djox^yov Xj T£A«cJ])^v 'JrjcrSy, o^ avrt tJJ; •m^oHfiy.hnc otmu x^^^Si ^^^' 

(jieivs ^xvPDv, xlax^vYic xxTX(p^o)/riaxCi iv i£^id t£ th 3^ov8 th ©£« 

3 X£xx^ix£v. ^AvxXoyiaxa^£ yx^ tov toixviyjv v7:opii£vmo7X vrto twv 
diixoi(/)\m sk o(.vTov dvTi'hoyixvy 'ivx [j^n xxijjYits txIq ■i\!VXous ;;/x,&;y, 

4 O'jTTw iW£Xf'? x'([it,xio; dvTixxT£?'Yir£ v^^oQ T'^v d[xx^rixVj dnayuyi(^o- 

5 /^£yo;, ;^ kX£M<^^^ ins tirx^xxTinasus, ntiS i^p»' wj viol; iixXiyslxi; Tie Cap. xii. nPOS EBPAI0T2. 399 

yoi,^ dyxnx. Ku^/®^, 'ss-xiSsva' iia^iyol Jg tziiXVTiZ woi/ ov 'UTa^o'Ji'/^f,xi. 

7 E/ 'sroii^iioiV vzo^svejs, ug vioIq vfjuv •Ztr^oa^ps^slaf Qsog' rig yd^ i^iv 

8 vios dy 8 'STUiOiva 'uroLrn^', Ei ^s XJ^i^iQ ffs t^xiS^ocC) hc ^itoyjii ysyo- 

9 vxai inToivTSCi a^x vo^oi sVe -^ a'x '^'°''* Etra ra? [xh tyi; gx^koq ^[auv 
'urxTS^xc sixoixsv 'arxihvTXCt Kj £V£T^£7rc///,£9a* s uoXXu [jlx7.Xov vzotx- 

10 yYiaojji^s^x Tw zrxr^] twv OTVsu/^aTwv, ^ ^Yi(TO[j,sy; Of /Key ya^ -zzr^o; oAi- 
ya? YJiAsoxg, xx\x to ^oxsv xvTo^Ct inxi^svov' $e, im to <7V[M<p£^oy, sIq 

1 1 TO [ji,STX?^x€av 771C xyicnrHoQ xvth. Ylxax J'e 'mxi^ax ^^oc [ih to -^a- 
fiov 8 (Jo;^^' yx^xg sivxt, xKKx 7.v-KriQ' v^s^ov ^s xx^ttov sl^nvixov roig $1 

1 2 oiVTric ysyvy.vxo-y.iyoig x7:o$l^o:cn ^imioavvn?. Aw rug "uyx^^jjiivx; x^~ 

13 ^x; f^ 7X -sra^aAsAujwsva yovocjx xvo^^mxli' k^ T^oyjxg o^^xq zroiricroijs 

14 To7g 'uroaiv ujwwv, iW [/.rj to 5(w?.ov ixlpx^rif Ix^rj J'e /xjcAAov. Ei^nvriv 
^luxije [Asjx 'OJXVTUV, Kj tcv xyixaiioVi s j^^w^If aJ'ft? oi\)i\xi 7ov Kv^m' 

15 i'Kivxo'KBvleg iAr\ tic lts^wv aVo Tjjf yx^'ilog t^ Gs5' [xiij tiq ^i^x 'u^ix^ixQ 

16 avw (pvBUX hoy7^r,i k^ ^ix txiityjc jxixv^uai "moTCkoi. Mt] tiq 'sto^v©-', h 
^sSnT^oCf UQ 'HctiXu, Off oin] /S^a'crswff jw/af xnsS'oTO tx. 'sr^uTOToxtx xv78» 

17 '''ire 75^^ oTi itj [ASTSTrajx dixm x7,ri^ovo[X'^axi t^v £v}^oyixv, xns^oxi- 
IJLxa^Yj' [xeTXVoixc yxo toi:ov i,y^ su^f, xxins^ [Asjx $xxovay ix^Y\TYiaxs 

aVTYjV. 

18 Ov yxp 'UT^oai'KYiko^silz iJyjjAafpwjMevw op^ ii^ xsxxvjji^svo} 'urvpi^ k^ yvo- 

19 (^w, K^ crxojcpi ;^ SufAAji, k^ axT^zify^ ^}(W, ;^ (puvY) ^yj[jAtuv, rjg ol xxe- 

20 axvjec TJTXo-^TriaxvJo [xyj "^Arpoirs^rivxi xvTolg T^cyov (bx 'i(p£pov yxp to ^ix- 
fsATiCjWSVov Kuv dri^tov diyy] tb c^nd 7^i^0bo?,r]^(7slxiy [rj ^oT^i^i xxtx- 

ai TO^ev^msjxi'l KjHTU (po^i^ov ^v TO (px''J]x^Q[Ji.svQV, Mxavic UTtsr *'EK(poo6s 

2 2 Sl[ll Kj eVT^Of/jOg') xXkoi 'UTpD(Ti'h'flKv^XT£ SfWV 0^«, ^ OToAf/ 0£8 ^WVTOf, 

23 ^li^Hax'hTii^ ena^xviU}' itj inv^ixaiy dfysXuvt -uTxvriyv^ei, Xj ixx?,riaix 'sr^w- 
TOToxuv iv i^xmg xnoysy^x^xiJijSvuVi ^ xmr] @i'2 'nrxmjoV} ^ 'U^vsv^xai 

^ixxm 40O E n I 2 T O A H Cap. xii. 

26 lAOtJii^oyjoc, 'UTo'Kki) [xa.lXov ^yeiQ ol rh aV s^vuv dzog-^£(po[xsvor s ri 
^uvn TYjV yw iad'hsvas tots' vuy ^e STiyifyeXTOtiy Xsyuv' '''Eti airot^ lyr^ 

27 cH'ji 8 yovov T/5V yriv, dT^Xx Zj lov s^xvvv. To $£' '^Eti avra^, ^>jAo; 
Twv cxTiBvoysvav T^v ysjci^sciv, <x3Q 'nTe-Koii')(/.evo:v, Tvx jw«y?) tx yyj axXsv 

28 oy2vx. Aw ^xcriT^oui dadxsvjov 'urx^xXxfA^uvoflsCi txi^'^sv yd^iv, ^i 

Qsos 7)yiv "nrv/s xxTOinxXicxov. 
XIII 2 H <I>IAAAEA$IA ysvitu. T^s (piho^z/ixg yn sniMv^dvsa^s. ^iol 

3 Tuviri; yd^ sAafloy TiV£$ ^eviax^jsg dfyix^C' MiiAvricrxBcr^s rav ^sayiuvy 

4 uc cvv^s^syevoi' Twv KXHsxiiyimVi, wj ;f^ «uto< o)/7£^ fV cri^yoiji. Tiyi(^ 
ydyoQ Iv 'ardji, ^ ^l aoivfi d[Aixv]oc' tjj-o^v^s ^s ;^ yoiyjdQ x^ivei ©so;, 

5 'A^iTid^fv^oc T^oTTOf* dpxB(xsvoi 7o7g 'urxp'^aiv. auVof /a^ si^yihsv Ov 

6 ^)^ o-£ dvu, b'J' a /A)5 crs iyxxTXXmtc' wrs da^^avixc rii^Q xiyetv' Kv- 

7 f<(^ s'/ico; iSo/iSof, lij 8 (po^n^doyxi ti 'uroiYi(Tet yoi dv&^WT^og, Mvy)y.Q- 
v£UfT£ ray riybysvuv vyuv, onivig sxdxricrx)) v[uv tov Xoyxv tS ©£8* uy 
dvx^su^8VT£c 7)?v 'ixtxatv TYiQ dvu^^o(pyjCf jU'^^^o'Ss rnv zsiq-iv, 

I 8, 9 'lno-8s X^i<^c; y)}^ icj ariye^ov avroc, x^ sk t^C odmoiQ. L^i^xyoug 
•VToixiXui? ii) ^ivxiQ yn '^oi^oitpi^sa^Sy xuXov yx^ X'^^^^ ^i^xim^xi iriv 

10 xoi^SiixVy 8 ^^uyxdiv, iv oTi 8X uipsXrj^yjaxv ol 'UT$^i7:xTn<J0ivJ£S' ' Eyp- 
yiv dvaix<;Y\^toVi i^ 8 <pxyav 8X ^ynciy i^Baixv ol rjj a-XY}v^ XxT^evovjsC' 

1 1 "^Qv yxp slacphfixi t^mv to xTyx 'sss^l xyx^Tixs elc tx xyix Six t8 d^- 

12 x^s^SMCi t8T(£V ra ccicyoilx xxTXXxUrxi s^o) tyiq 'STX^sy^oX^c' Sio f^ 'lJ5- 
cr8C, 'ivx dyixan Sid t8 1S18 a'iy.ocj(^ tov Xxov, efco tyic 'UtvXyis 'sTTxk. 

13 Totvny l^e^x'^/xsOa TiT^oc avTcv £0w Tns 'mx^sytoXn?, tov ovaSiayov au- 
1.4 Ts (pspovlsg. Ov yx^ 'iyioyiv uh ymaoLV 'UJoXiVi «AA^ Tnv yixXnaxv 

4 inK^YiTB^SV- Cap. xiii. IIPOS EBPAI0T2. 401 

1 6 ©f fcv 7iiT£irif m^T.h yjihk'^^y ciMT^cy^TOov tw ovoy.xji olvtb. Ty]; $s sC- 

17 Hakak to"? iya^svoiQ v^'h, icj vTr^Ksjr oivTo) ya^ uy^vTtv^criv V7:£^ 
Twv ^vx^v vfji^iv, d-c },'yov dno^i^aovlsc' *W {/.{}x y^OL^o^Q tuto "sroii^ci, ^ 

18 liYj ^vjdi^QvliQ' ix?,vans?^eg yy.^ vimv tbto. Yl^oa^vyja^e 'sie^l 7]^m' 
"VTS'Koi^aixiv yix^ on xaT^r^v avva^-riaiv iyoi^iv, iv 'oraai xaT^o,? d£?.ovjsg 

1 9 di/occ^£(p£a^cci' 'UT£^iaao\£^(£Q Js- ■ma^oi.K&.'Kfio tSto zroiriaxif 'ivoi. luyiov dno- 

2.0 'o J's Q£cc TYiC ^l^WfiCi dvayoLym Ik v£y.^m toi> 'ujoiiiivot, twv zrpo- 

2 1 €drav 70V [Aiyotv iv ou^uji ^toi^kYjc oiiavis, tov Kv^iov yji^w 'irjahy xoij- 

a^Ticroti vixoLQ iv 'nroiVTl i^fu dyoi^Uf slg to 'ajoir\<jo(.t to 3f?.>]jW« aura* 

'urom iv vjuv to £Cd^£^ov ivumov «ut8, ^id 'ijjcra X^i^S' u n Sc^oi tig 

7bQ Ot.mV(X.Q 7UV OlloiVUV. 'A/AJJ!/. 

2 2 JJa^oiHOcT^^a $£ i'^dc, dh'h(po)i dv£y£i7h rS "koya 7?,^ 'urx^oixTiriaeuc' ^ 

23 yd^ $ix /3^ax,^wv in£<rfi?.o<. v[/iv. FivuaHe^s 7ov d^£X(pov Tiy.6kov d'Kc 

24 AsAu/vtsi'oi'* jasS' 8 {Idv 7dyjov £^-)(YiTOii) 'c\\jo[jiUi v[j,ds. 'A<T7:daa.(;§s 
'Sodyjixs 78C Tofiif^£Vii; u//coy, iij Tjrdvjixc t«? dylnQ' darrdi^ovjxi v^dg ol di^o. 

25 T'^C 'ItiZA/ix;. 'H )(a^^f luld "mdviuv vfj^^v. 'A[^-^v. 

\U^oc 'Eb^aiiJf £y^d(pyi dno tyiQ 'hoi}^i(XC $id Tiy-cka. 'Ev ^iyoic 4'/']' 5 K lAKHBOT 40 a E n I 2 T O A H Cap. i. lAKHBOY TOY An02T0A0Y EmSTOAFI KABOAIKH. 
I- I "TAKflBOS ©£s K, Kv^ia 'iY]a8 X^/ra (JaAof, raTj ^u^sm <pv7^oug touq 1 

1 Ti^dOLV yOU.^^)! rryifl'SOLQ^iy d^:}.(pQl 1X8, OTUy 'ST&i^XO'lAols 'DT£PlK£arjT£ 

3 '^QixL7\oiQ' yivmxovjsc oti to ^oKii^iov viaw tyjc 'izri(rewg iiOiTSp'yx(^sroii 

4 vKoixovriy' rj §£ vTroixovi} t^kv rix^ov I^stw, Yvx ^ts TsX^ioi ^ IXonXviniiy 

5 iv iivihvi ?^^7:6ixsvoi. E; <5g rig v[ji.uv T^a'niloL', ao(pici^, alrfiTCf) is-x^x ts 

6 ^i^ovTOQ ©£8 'UToicnv a'/TAwf, iu fx^ cvti^i^onoCi J^ ^o^crijxi auTw.. A/- 
T^TW (?■£ iy •uri^ei, [x-^^h ^lotHpivoixsyoC o yy.o Sixx^Lvoixevog eoiHS Kko^mi 

7 docT^oiaanc aye//,/(^o/x£vw ^ ^i7:i(^o(Asm. Mv, yx^ oJtaflw o avO^wTTC^- eV.r/- 

9 'syxaaig rouQ o^ol; xvtS. Kotvyua^!*: cs o d^e7^(poc o Tazetuoc iv to v-^^ei 
lo aina' ^s 'urX^ai'^f iv ti^ raiteivuaa avTs' on wg wAog yo^ra 'STix>yS' 
I r Asvafjixi. 'AvIt^As ya^ o v\\i(^ avv 7w mva'j^vi, k Ixh^c-ivz rov ^o^- 

12 8TW j^ TTiX^ai^^ iv ToCii 'OTO^^xig otvTs [xx^ccv^msjoif' MoiKCt^ioc dvrj^ 

bV v7:o[Xiva 'u^et^xaiiov 'oti ^oxi[a(^ yivo^ev©-" TiYjil^sJxi tov ^c(px,vov ti^q. 

^(tiriCf ov i7:nfyei}^oijo o Kv^i©^ toIq dyoinuio'iv avTov. 

I 3 Mri^eig 'u:ei^OL<^Diiiv(^ "KiyBTa^ oti (xko [ts] ©£« vrei^ccc^ofxoii' o yoi^ 

14 0£of ftW^afo^ In Hamv, Tssei^d<^a Jg avTOQ atJfva. "Em^oQ ie ziyc-iPoc- 

&vy.ix av?iM^8croi Tinlei dy.otpTioiv' y} Js dy-oi^riu dTiOTsXea^acoc UTionvei 
docvoijov. 
»6,.i7 My] 'srAavacrOe, d^£X(poi [xu dyocnYilot' 'sroiax ^ouic dyx^rn -^ '^dv Jw- 

^YJIMX. TST^aOV dvuUv hli HOijoiSoUVOV UT^O 78 TTiOlT^OS TUV ^WTWV, "STOC^' W 

5 »« Cap. i. I A K n B O T. 403 

ya d}^r}^a:aCi sic to stvxi YifMs dirix^-xjiv rivix, tuv ocvts sij'icriJ.XTUv. 

19 '"''n^e, d^sXipoi ]M8 dyxTtriroi, frw "vra.; a>9^w7rof rxyyc ek to dKn^Oii, 

20 (S^a^ig ek TO A«A?](7«;, (3ooc^vc sk o^yry o^yn yxo dv^^og ^iy.xiQa6vYiv 

21 ©£8 8 xotTSoyxt^STOii. A/0 ocTto^sixsvoi zyuaxv ^uTid^iiXv jij 'UTs^iaaaa.y 
xoiy.ixc, iv '^^ot-VTYiJi ^e^xa^s tov eiJL'Pvjov T^cyov, tov ^vv<xy.Bvov ao:aoi.i rixc 

2 2 ^vx^x; v[MV. Tivsa^s is "njoinTxl Xiye^ k^ [xrj [j^ovov dy.coajxh 'stupxT^o- 

23 yK^cy-svoi ixvT'eC' ^Oti sX tiq dy.oocClr,Q T^oya hi «, 8 '^iroirj'irii, kioQ soi- 

24 xey dvhl, xxtxvo^vti to 'sr^caunov rrig yBviasuc aura sv iaoTfJi^u' xxt£- 

25 voYicrs yxo Ixvrov, ii^ d'Ki'Krihv^Sy ii^ ivUoiQ l-Ki'Kix^iro o-koI©^ y\V. O Jg 
'srx^xKvi^^xc sk vc[ji,ov t^A^ov tov tyi; sAfuSs^/af, Kj -syamixftmcj "^tos 'die 

26 dx^oocins iniMo'y-'Jvrii ysvoiizvoQ, aAAa 'croii^rjC ffiy, sto; y,xy.x^ioQ iv t^ 
<CToi^(T^ avTs s<rxi. eI tic iom d^YjUXoc ihxi Iv v[jAV, fArj yjx'Xivxyu- 
ym yT^acraxv awTS, aAA' dzxTuv xa^iixv uinS, thth [xxtxi@" ri d^YjU' 

27 xax. Q^yjaxfiX xx^a^d i^ diAixvl''^ 'srx^a [tw] ©ew /^ -sraT^;, uvty} 
fVif, hicrxsTflsa-^xi o^(pxv^c Xj yji^xc iv tj? 5a/i];« xvtuv, xani'KQv sxvioif 
TYipav dzo Ts xoafxa. 

II I AAEAOOI ]M8, [a^ iv -UT^oawKoT^ri^ixic '^X^^ "^^^^ 'stk^iv ts Kv^ia 

2 y]!/.u:v 'lYjCs X^itS tyjc io^riC' 'Eav yxp ffVsAdjj dc t^v avvxyocyriv v^jl^v 
dvYi^ X^v<^oixxjvXi(^ iv £V9>]tz A«//.7r^3(, daeX^ri is t^ Tif\o:y)c iv ^vkx^x 

3 i(j^Y,Ti, K^ iT:iQKiT\iYi\B irci tov (po^avrx Triv ecr^YjTX tyIv 7^xiJ.7:potv, it. siny^TS 
xvtj)' 2u xx^h ccis jjaAcof* j^ tw "sfjux^ £i7tr)js' 1,'j rrj5< £;ft?, yj xx^s u^s 

4 l^TTO TO VTtOnoilOV |M8* j^ 8 ilSX^l^YITS iV ixvjoiC Xj iySV£a^S X^'ilxl (5/(ZA0- 

5 yia[JL(a]; inovTi^m ; ' A^acra]^) dh>.<poi (jlh dfxm^oii s^ o @£dc i^£Xi^C(]o t8c 
'ufl'XiX^C T8 xoj^a [rSTa], irT^mi^c iv ^i^et, Xj x?^Y)^ovoy,8C tyjc ^xaiT^eiXQ 

6 YiC Int'^fyH'Kxlo toiq dyxmaiv xvtcv; 'Tjmw^ is nTii^xaxls. tov 'zr7w;)(^cy. 

^X 01 '7!T\3(T10[ XxlxivVX<rBV8aiV U/AWV, Ki XVTol SMuaiV V^XC sic X^^Yl^lX'y 

7, 8 OvK xvToi ^Xxtj<pYiifJd7i TO xxT^ov ovo^x TO liiixM^sv i(p* V^XC't El [Aivjoi vcy,GV 404 E n I 2 T O A H Cap. iu 

1 1 ^j^af/, 'uflaiaa Jg ev Jv/, ;^£^o>'£ -nravTWi' hoyos' o yx^ slnuv Mrj jMo^• 
p^gucrj^Cj s^TTs ^ar My) cpovsv^f)?, d Jf 8 f,iOi-/^£va&iSj (ponva^g J'e, yeyo- 

1 2 vac '^u^Oi^uTyjC vo^a. Outw 'Aa7.arst jc, «tw 'cuoie^-rs, ccf ^<« vo^b £;i,gu- 

13 fls^/ac [xiT^Xo'Jjsc n^ivzG^ai' ri ydp y.^iaiQ dvt?.£us tw /^^ iJToiYiaoivji sAsi^* 

1 4 T/ to c(psXog, dii'hcpQi [AS, ixv m<riv Asyjj T/f £X«v, l^f^ J"£ jui^ fj^^^i; 

15 ja>5 ivvctjoii ^ 'urkiQ amoii auVov; 'Eav J's oiis7.(poc >) d§B7^<pY} yvuvoi uV- 

16 u^-xccai, ici 7^efKo^.£VQi mi rng i(priix£^3 r^ocpiic. i(i:Y\ is tic (X-vtoIq s^ 
v^m' 'TTiuysjs iv sl^rivy], ds^iiaivsuh j^ yo^Tdi^su^s' [iyj (J'ots is avroiQ 

^1 foL innrji^x tb a^i^ixl^y 71 to otpsXog; Outw i^ y) TffUiQ, ioiv jwjj 'e^fx 

1 8 £)(7], vsx^d hi m^' savj^v. 'AAA' i^^ tiq* "Zv m^iv 'synQ^ myta 's^foc 
'syjxi' ifi^ov iioi TYi)) 'stUiv an ix tocv s^fuv (78, xdyia ia^u aoi ix tuv 

19 'f^fwv //a TTtV "UTi^iv /AS. 2D 'CTi^sveic QTi ©£of sis hi' xxT^uc 'UTOiaQ* 

20 f^ Toi ioLi^/oviOL •zer/ffuso'/, x^ (p^iaasai. GsXac is yvumiy w avd^wTrs x£~ 

21 yS) oTi n "^kiQ X^i^^ '"'^^ s^^oiv vsx^x hiv'y 'A^^aajw, o 'stutyj^ yjiauv 8X 

£5 S^foOV silXOilMY], CiVSVsfxOiC lO'OLOLX TOV Vlh UVT8 in] TO dv(no!.<^rj^iov', 

2 2 BA£7r«c 'oTi y] 'aji<;'iQ avrfjofei toIq s^foig aurs, ^ f';^ twv 's^fwv n -mii^ig sts- 

23 A«wS)2; Kou sTXAYi^'x^Yi Y, y^O(.(pn n ?^£yiicrx' 'E-ni^svas is 'A^^aa/A tw 

24 ©£w, ;i^ h.oyia^Yi auTw £if iixxioavvYiv' x^ <pi7^os ©ea sx'hYi^r,. 'O^uts 

25 To/vuv oTi i^ 'e^fav iixxi^Txi avQ^WTro?, icj bx Ix •nr/r£wc /aovov. 'Op/wf 
^£ j^ 'Paa^ >5 'u^Q^VYi tx i^ s^fu^v iiixoiioo^Yji v7:ois^x[JLsvn th; dlysT^SQ, ^ 

26 £T£^3t oi'ji sH^ocXBaa; '^ClaTcs^ yoi^ to uaynx. X'^f*? 'ni)/sv^cil(^ vsx^ov 
i^iv, 8TC0 Xj n m^iQ 'X.^^i'Q Tuv s^fuv vsk^ol s^i. 

Ill I MH -crcAAoi iiiol7XOi7.oi yhsa^s, dis7\(poi jmb, sHotsq hi (iat^ov x^i[AX 
^ A)3'4;ojW£9i?. noAA« yx^ 'uflxio^sv dnoii^sC' si Tig h T^oycp s 'ufjct.iei, htoq Cap. iii. I A K a B O T. 405 

3 7eM^ dvn^i hv(x]oQ yv,'k\,))OLy^yY\aoL\. h^ 'oXov to "o-wf<a* tJ^f, twv iTTTrwy 
T8f xocXiv^c sk Toi ?-o[Aoiju (3diX7\oiJ(.£v 'UT^oc TO izaha^oLi auT8f }if<rv, ;^ 

4 oAov TO (7W]wa auTwv iisrdyoiizv. 'iJa, ;^ t« 'siT^o/'fle trikixoLVTCi ona^ it^ 
vno crxXri^uv dn[Ji.m i?.otvvoy,£m, [xsTOiyfixi vno ixoiy^i^8 wriSoiT^iiiy okh 
OLV )j o^jW-»3 T8 guSuvovJof /3aA)9]«r arw ;^ 5i yXmcoi [xix^ov //gX©-- sVij j^ 

5 [JL£yoiXQiv)(a. 'iJs, 0A/70V -crG^ j^A^kjjv uA»]v uvxnj&i' Kj t^ yXu:a(7a -sru^, 

6 xoa[Mg tyjc d^ixiug. Outw? ji y'Xccacrx %oi.^i<roijixi h to7c /wsAsa.'v JijawV, 
jg amXtax 'oT^ov to <rwjM«^ ;^ (pxoyit^Haoc tov 'i^oy)v tyiq ysvsasticc, ;^ (pAo- 

7 yi(^oy.£vri ^'^0 T>]f ysivvnc' '^oiaot. yxo (pvaic dri^iuv ts it^ 'sr£Tayu:Vy s^ns- 

8 Twv Te ;^ imXiocy, $oc(AOi(^ejxi x^ $£^ci[X!X<roci rn <pva£i tri dv^^unii^rj' Trjv ^s 
yX(t)aaoiv aJf)f ^vvoijoii avO^WTrwv ^(/.(/.(xacii, ccxardax^Joy xolxov' [X£<;rj iS 

9 d(XVXTrt<po^8. 'Ev oiVTr) £vXoysix£v tov @£ov }i ZTUTs^oi, Xj £V oiVTYj xoc}- 

1 K^a;w,£9« Taf dv^^xnas thq X(X.^' ofxot'^aiv Qes y£fovoTO(c' ix ts uvth ro- 
|w«]^ l^e^yiloLi £i)Xoyi<x. x^ xxTX^oi^ Ov p(^-^, dh'k(po\ jwy, Tavrot. 'idT(ty 

11 yiv£a^xi. MriTi r] UYiyri ix tyjc uvTris otd^j /3^u« to y'Kvxv x^ to "srix^ovi 

12 M)3 ^vvoijxif d^£?.(poi (Jiii, avxri tT^ociotc 'i^rocyio-oii, rj ay.ns?^^ avxx' arwj 
aJs jw.;a OTJj^^il aXvxov Xj yT^vxv TssoiricraL viu^. 

13 Tic cro<pcQ Xj f7r;c)9f{wv iv vijuv; ^et^ciTU Ix tyi; xolMq dmcpo(pric Ta 

14 £pfoi OLVTH £V OT^aUDJT/ dO^llXQ. El §£ 'CnKoV TZIX^OV '^X^^ ^ S^l^SiXV £V 

15 TV] xx^^ioc vyMV, IJ.YI xd\o.xQt.vya.aU y^ y\)£v^£ah xoijx tyjc d>^Y,^//x<;i Ovx 
£^iv «u't>3 y) ao(piX dvu^£V xdlioyoi/iVYiy «AA' iniyn^, ^vxi!<n, ^uiij^oviu- 

16 ^Y)i- Ozs yx^ t^nXoi x^ s^(9«a, h.ii dyX7X<rxGix Xj vroiv (pxv'Kov ■srpxf- 

17 i^x. 'H Se xv(t)hv (Toipix -zs-^cotov jmsv dyvY] hiv^ sneijx £ipriviXY)i iniei- \ 
xnCi svTTfi^Yis, iJ,£<rYi I'kiHC Xj xa^Tiuv uyx^uv, d^id/.^ij^ j^ xvvncixpij(^. 

1 8 Ka^TTOf (is TYjc ^ixxioavvYiC iv £i^YiVY) aniiofjxi toIq lyjoiiaiv £i^fii>Y}v. 

IV I nOGEN 'nyoX£y.oi ^ f<ax^' ^^ uftlv; 4x ivT£- &£v, Ix twv h^ovuvvuicv 

2 Tm ^^ccrsvoixkyuv h toiq [ji.£7^£(TIV V[X'2v; 'r.TriSf^wf/Tf, ^ ^x £X^^' O'onv- 

ije i^ (^r^AbTfj,;^ 8 ^vvoio-k inijv/av. (Ad-xjcrk iu'^o'K^iJ.mZyHx sx^?- [c^t"]? 

5 ^ ^iDi. 4o6 E n I S T O A n Cap. iv. 

3 ^ix TO p] olIt^j^-xi vyjoic' AhmBy k^ a "haij^^dvili^ $mi ma^^c Oihaa^Si 

OTI Y) (piXix TH KO(T[Mi, 'sy^^OL Ta 0£8 hiV, 'oQ «v h /SaAs^Sji (^/Aof slva; 

6 7«* n^Of (p^'oVOV ETtlZO^ii TO UViVfAXf KOLT^HTtaZV iv ri[M)/', M6i(^0VlX. Js 

Si^uai p^aV^j/* $10 T.iya' 'O 0£o? vns^n^xvoii mTiToi(r<7s]oci) txk^vo"; Js 

8 a^' u/L{wv. 'Ef/idocjs tS ©sw, ;^ eTy<^ y/Alv m^x^KTixJs x«faf, a/>(,«^7w- 

9 Xoi, j^ dyvicroils xu^^iag, J'/ipuj^oi' TaAaiTTw^Wl^ J^ "arevSj^cals >^ ;f?iau- 
cra]^' ^'fT^Wi ^/x'-i^v e<V t^£v^(^ jji^STOt^^oKpriru, Kj rj x^^^ ^U y-0!.Tr,(p&iix.y. 

lo TocTt^vuJ^YiTS iyxTtiov TS Ku^fa, ;^ u4^wV« u^«f. 

I E Mn icoijoiMT^aTS dXhrikm^ Gih'K(poi' o xocjaXoi7^(^v aJ'sAf^s, i^ x^ivwv tov 

d^£X(pov avT^y xalotT^oCKei vcjUH, ^ x^ivei voj^or d ^s vofcoj/ x^ii/h^ ^x it 
1 2 -uroiyjT/]; vojwa, aAA;^ x^nriQ. eI? eV<v o vo/aoO/tj^; o ^vyuiAev(^ amoci ^ 

dnoXeaxi' cu t/; sT, cV ;^^i'm5' tov sre^ov ; 

1 3 APE yvv ol XiyovJsC S/^f^s^ov Xj oiv^iov nro^eva-lt'jjije^x sis tyJv^s t^v 
'Ujo'Kiv, k^ ':^oirj<TOJix£V sxei, evixvjov eva, ^ fjWTro^euo-J/xsfla, ^ ajs^Jjjo-w^sv, 

14 {piTivzi 8X ini^xa^z to tyiq x'v^ioV -uoix yx^ n C^J? vfj^m; xt^jus yd^ 

15 hiv Yj TJT^oQ o'hi'yov <pxivo[j,£vr,f £7:alx $£ x<pxvi^oi^ivri') xvt] ts xiym 
v^XQ' 'Eav Ku^i®-* ^£A)]ffj3 ;^ ^riO-u}[j!,£Vj ic^ 'sroiriaoiisv tbto ^ £;^AfVO. 

16 NGv ^g «(Xi;5(^«(79£ £V TaTf x\xlpvHXiQ UjMwV -zzrao-a xxvyviaiQ Toixmri, 

17 'UTOVYJPX i^tV. EiSoTl Sv XX7,0V 'CTOIHV Ki [X^ t/TOlSvTl, X[JLX^IX XVTU S^IV' 

V I APE vvv ol 'UT'kHcnoi, xT^.xvax'js I'KoT.v^ovIsq hi tx7( txMittu^ixis v[jluv 

2 TxIq hzp^OliivXlQ. 'O TST'K^TOQ VjWWV (Tfcr/JTrf, Kj TX IflXTlX UjMWV C7)JT0- 

3 ^^oJJa ylyovgj/. 'O x^vaos v^o^v ii^ o x^fu^os xxTiiS}xi, x^ o \oq xvt^v sis 
(jM^TV^iov I'lJuv eTXi, X) (pxyi\xi txq (tx^xxq v/acov uiq -mv^* i^Yiaxv^iaars 

4 iv icyxTXig r][upxic. 'l(Js, 6 jw/aSoc twv i^fxTuv twj/ x[/,T^axvTUV txq 
yj^pxs uftwi'j xTTSfs^Yj^iVos d<^ v^avj x^d^et' il^ xl ^ox) tuv ds^iadvTUv Cap. V, I A K n B O T^ 40 J- 

xdacijsi i(pov£va-a}s rov hnxioV tx (xvriToicrasjoci v(mv; 

yoQ lyM)(i\iX.i Tov tiiuov xoi^nh rrii yviCi jxax^o^vfjiuv in ocvtw, 'eu^ ci'j 

9 (J/af u/Awi*, 071 Y} 'nra^8(jiix ts Ku^/a rifyixs. Mri Tsvix<^{ls xoir ixXKriKmy 

'Kx.^m TYii xotxonu^tiiXCt dS£>.<poi />(,», i^ lYiC {xotx^ohi-iixCi r^c '^^o<prt7ix^ 
1 1 0? iT^o^'hYiaav Tw 6vo[jLix]i Kv^m. 'lJ«, iJi.axoi^i(^o[jjSv tbc vTtofjivovjaC ti^v- 
vno[j(,ovYJv 'iw^ iox'^(T(xlSf Kj 70 Ts'Xoc Kv^iB siisrSf 071 tjTo'hVGTxT^xfyyog hiv 

13 V0U1 )ij 70 y, s' tm fi^ sk v'Kox^KTiv iirsa^s. KkxokxL^ 71c h v[x7vi 

14 w^o(TSV')(^ia^(f}' ev^u[i$i tie; i].'a?iA/Tw. 'AaOsva^ 71c iv vjjuv; 'UT^oaxa-- 
?i£(racr9w 7^g "sr^Sff^vTs^ac 7ric ixxXnaiots, Kj lar^oaev'^ola^ua-otv It: aJror, 

1 5 (x.Xa^av\tc amh ixxiy iv tw cvo[xali re Ku^/a. K«i Ji svxn ^yjc 'sr/- 
$-£Wf crwc^ TCI/ xoc^vovjoc, III iys^fi OiV7ov Ku^/(^* Aiav diM^Tixs ^ tirs- 

1 6 TCoiYjxt^Ci oL^i^YiailoLi auTw. ^E^oiAoXoynah d>.}^nXotc 7(X 'moL^o(.-Kl6^0Ll(x., it^ 
sv-^ea^e vns^ a'XA^Awv, o?rw^ /ad^re* "sroAu /o-^i^f/ J'£>jo7f (J/^^a/a evf^fa//!- 

17 j/Ji. 'H?i/'a^ uv^^uTtoc YiV o[jLoio'KOL^r}c ^iMVy ii^ Ttj^otjivy^ 'ar^otryiv^ixjo 78 [An 

1 8 ^^i^ai' y^ hx K^e^bv im 7YiS ym ivioivjac T^«f j^ jw^vac £?. Kat Wa/v 
Ts-^oanv^oijo, ^ a'^avo^ ueloy £jaj;^£, k^ n yyi i^>^ix^y)(TS 7ov xoc^nov aoT^f. 

1 9 'A^sXcpol, itxv 7iQ h v[Aliv 'crAavjjSJ) dno t^c uM^aoiCt /^ eV/rf fi]^j? t;; 
ao ciV7cVi yivu(Txs7(a 071 £7r;r^£i};a$' a^a^7wAov 1;^ Tj^'h^vm ois auxa, actcra nETPOT 4o8 E n I 2 T O A H Cap. i. 

nETPOY TOY AnOSTOAOY 
Eni2TOAH KA0OAIKH nPaXH. 

I. 1 i I ETP02 oi.T:o(^o'KoQ 'Ij^o-s X^irn, hXsiilolc {moi^eTn^nf^ois StxaTto^xs 
ymaiv ©£« TS'OiT^o; iv dyixq^ UvsviAOijoc, ik vtcolxoyiv j^ ^xvjiaiAov at- 

3 'Ev'KoyYiToQ @ioQ k^ -arar^^ T8 Kv^ih Yiy.av 'l/jtrg X^/ra> o xotjoc to- 
•ro-oTit) au78 'ixzoc uvufsvvriaixc rjfJMC ih s^^t^i^ol i^'xaocv J*<' (xvoc<rxc£Us 'imS 

4 Xpi^s ix vsx^iiv, sk xXrj^ovoy.ixv a(p^x^ov Xj u[xixvlov icj CKy^x^xvlov, TsJn" 

6 uc auTYjoixv hoiiAYiv dnoxx7iV<p^rivxt h xxi^u hyjiiui. 'Ev a dyxT^Xioia- 

7 9f, oTiiyov x^Ti (si ^eov sVi) AuTrrjOsvTS^ fv •UToixiy^oiQ 'nrei^xciKoig'^ Tvx to 
^oxi^Aov I'jawv T^c "Zzr/Vswff 'sro^u npms^ov x^^'^^^f "^^ xnoXXviJ-iv^f Six 
ii7Vi>og (Jg Soxi[xx^o(xeviii fu^sflj} e/; STrxivov j^ r/^jjv ;^ J'&^av, Iv xtcoxxXv- 

8 tj^t'/ 'I)5a8 XfJirs. '^Ov 8;^ ilSois; xyxTcxTSj el; ov oc^ri /a»3 o^uvts?, tsn- 

9 ^evoi^sc ^h dyx70\ix<yh X.H^ dv£X},xXri7(fi J^ SiSo^xay,£vri' xoiMi^oixtvoi 
-lO 70 TfAof T^? mciu^c vixuvy auTYi^ixv il^u^^wv. ITg^; >if ctutyi^cxc i^£!^rj- 

TYiCXV x^ l^ri^ivvY\axy 'ci^opirxi ol vts^l rnc sk vf^ds x^^^^ •UT^o(pY]Tsv- 

1 1 (TxnBC spsvvuvTSc sk 7<j/a n -moiov xoLi^ov iSriXa to iv ctvToic zs-vsi^xx 

XpifSj in-^OlAxflV^OlASyOV TOi ik X^l?-OV ZTX^fXxlx, Xj rXQ llilx 7XVTX So^xc 

1 2 oIq d7:&xxXv<p^Yi on ix '^°<-^°^Ci viaiv (Te Siyixovhv aura, x viJv dvnP/iT.y} v(uv 

$IX TWV iUxf/iT^lffXlASVUV V[AXS iv HviVfAOljl dyitfi d-KO^X'XivTl d% i^XV8, 

13 sk X £7ridy]W8o-/y oityO^oi tsx^olxv^xi. ^10 dvx(^xffX[M£voi txq 6a(pvxs 
7Yig Sixvoixc hitMVi VYi^ovjsgf TsTiiiug i'hnaxli em tj^v ^f^o/xsv/jy v[mv xd" 
piv Iv dr^QKX'Kv'^ei 'ln<^H X^/ra. 

14 'Q.C Ttxvx VTCXXOT^;, [xn orvaxyif'OiJK^cixivoi Tx"g ^^ore^ov iv rri dyvoix 

15 vj^av iTTi^viJAXis' d'KKx xx\x tov xxT^icrxvIx vjaxq xytov, ^ avTot xyioi iv 

'mday\ Cap. i. n E T P O Y A'. 409 

16 isToiffri ctvoi^^o(p^ ysvri^riTs. Ami ysy^XTfion' 'hyioi ysvea^Sy on eyw 

17 ccyios £11^1' K«< f/ 'UTa,T£^0(. snixxT^aa^s tov (XTt^oauTroTiiQTflui y^ivonx 
xoijx TO hoi<^ii s^fovy iv <po^w tov tJJ? Tsrot^oixioti u/agov y^^mv (XVX^^ix(pY}le' 

1 8 elSoTsc oTi 3 (phx^olg, a^fu^/w '^ X^'^'^'V' ^^^w^^wfljiTe in Trig [xotjxiixc v[/mv 

1 9 uvoi^^oiprig TfTotj^onx^x^oTii' aAAa TZ/xiw «i/A«7{ wf «jmv8 ajww/AB ;^ d<j7Ci?.ii 

20 X^itS' 'ar^osfvudy.im [xh -sr^o xxtol^oMq xoa[JL8, (pxy£^K^£VTo; $£ sV eV- 

21 j^arwv Twv y^^ovm ^i v/asc;, raj ^1' «ut8 'un<;£vov\xQ slg @£ov tcv iy^~ 
^avjx xvTcv h VEX^uVj icj $o^xv au'rw ^ovTXy wVs tJ)v 'St/t^v i^/awv k, sXtti^x 

22 giV«< g/^ ©£oy. T«f 4^yX''^^ ^f''*'^ r,yvikoT£Q iv tJ) vzxxoij rJJf aAj^Offa; 
(5/a ni/£t;jU«]of, £<'f (pi7\X^£'K<pixy xvvnox^ijoVf h xx^x^xc xx^^Ixq xXhri^^nQ 

2.3' xyxnrjaoije ixjevus* xvxy£yvmif.mi ix ix a-Ko^xQ (p^x^TYig^ dhXoi oitp- 

2' 4 da^Tif, ^ix "hcyn i^ivjo; ©fs x^ iJi.ivovjoc sk tov a/wv«. Ami 'ujxcrx <tx^^ 

tof yo^ToSf icj 'nrxax $o^x xv^^uzs cof ocvd(^ X^"^^' '^'^^p^'^^'^I ° yp^"^^* 

2' 5 J^ TO avO®-- auTs i^snscre' to Se ^niJ^x Kv^Ih [xevet sk tov xmvx' thto 

i^ "^ (Tg fV< TO ^'^/x,a TO zvxfyz'hKj^h sk u//«C' 'Akq^sij^svoi bv mxaxv xxxixv 

2 j^ 'STxvTX SoXov Xj vnox^icretc i^ (p^ova; ic^ TsrxaXQ xoijxXxXixCf uq x^riyh^ 
VYilx jS^£<p)5, TO T^oyixov x^oXov yxKx inmo^docjsi 'ivx iv xvtu au^jjfljjrs 

3 sk croPiYj^ixV e'lm^ iytvaxa^e 'oti x^Y]<roc Kv^i(^' 

4 U^oc ov 'UT^oai^x^ixsvoi, x/Sov ^wvra, vno «v9^co7rwv /xsv x7:o^£^oxi[xxar- 

5 ftsvov, xiratfa J^g @£'2 ix'XExjov, svt/juov ;^ auTOi ug Aidoi ^covT£f olxoh^ 
^iiah, okog 'DTV£viAXTiH0Cf l£^xT£V[xx xyiov, xv£V£fxxi "STVEuiMxnxac 3v- 

6 aixct evn^od^sxlag tw 0£w J'ia 'ijjaa Xa/rs. A<otz 'UT£oi£y(^ iv tyj y^x- 
<p^' 'iJa, Tiajj/// £v 2;wv }J^ov xy.^oy(,:yix7ov, ixX£xloVi smiAor x^ zyi- 

7 rsuwv in xvTCf, s [a^ xxTXia'/yv^yi' 'T/xTv h n TifX'o to"iq vricEu^arj' 

dn^^^ffi ^£, A'SoV ov XnZ^OKlimCXV ol olxoSoy.^VT£;, StOC £y£Vr;^Y) £IC X£- 

•8 (pxXnv yuvixgj x^ A/Sof 'm^oaxcixy.xlog, ^ "mh^x axav^xXs' o7 "ST^oaxoifla- 

9 <7i, Tw Xo'yw «7rft9«vT£f, £<? ;^ hi^Yiaxv. 'Tjm^c $£ -yivoc ix>,£xjoVi /S«- 

vikaov lB^XT£V[-iXi X^vog aym, Xxog Eig z:y£oi7:oiYi(;i)/' ottk; txc d^£TXQ 

5 M i^xfy.^}.nJ£ 410 EniSTOAH Cap. ii, 

10 £^0Lfya7sy}l£ 78 h (jkoteq v^a.Q mT^icoivloQ zIq to S'ai^ftarov aurs <pw{* ot 

'uro\z 8 >.aoCi vvv §s Aao^ ©ea* ol in ri?^SY}y.ivoi, yvv ^s lAsjjQeyTff . 
Ii ATA nH TO I, tssoL^cumTM w? 'uroi^oix^c itj 'urx^sni^niJi'iiCi dniyj^a^oLi 

1 2 Twy au^Kimv £7r<9ujw/wy, air/Vf f <r^Oilsvovjai xala t^c ^vx/tc' rriv avar^o- 
(Pyjv vfJMV h ioIq 'i^vscriv 'ixov\iQ mT^Yir Tvx h w xcnTxMT^saiv vixm wq 

i^oixoKoiuVf Ix Twv k(x.7mv e^fuv iTtoiflevaotvjsc, ^o^oiaoiCL rh Qeoy iv Y}y.spx, 

13 I'KicTKO'KYi;' 'T7roT«y>j72 ay 'sr«(7Jj dv^^univ^ xjia^i, Siol tov Ku^iov sits 

1 4 ^oiaiTiHy w? vz£^iyov\^' elie Yiyeixoaiv^ ccf Ji' aura -sre jM7ro/.<,£voi5 f iV e^iJ;'- 

15 «)3!7;v /A£V mxo7:oiuv% sttocivov (5s dyx^ozoiur on axw? fV< to dsT^n^x TBi 

1 6 0sa, ayx^Qnoi^vjxc ^<//-av Tfji' twv d<p^ovm dv^^mm ctyyuaixv' uc iTiSU' 
&£^oi, j^ [JtfYJ uc £7r;MAuf</xa 'iypvltg tnc xaxiuc tyjv sTiSv^s^iaVy aXA* c5f. 

1 7 ^bAo; 0£s. Uxvtxs Tiiimocls' rnv «^£A<poT>j]a dyxmrSf toV ©foy ^0— 
^ftfffls, TOV /3«o";A£a T/jW-itTf. 

18 O; olxhxii v-KojXfTaoiJiSvoi iv ^otVTi (poSca rots SscrnorxiCr^ f^ovov roig: 
19. dyx^oic J^ iiri^ixijiVy aAAce ;^ to7^ cxoXioi;. TSto yo;^ y^d^i^, si $tx 

20 cvvA^ipiv ©£8 vno(p£^^ 7ig TiVTtxCr 'U^xcyji^y x^ixu^C' Ilo7ov yx^ xT^s^,, 
si x[mplxyov]sc ic) XQ7^x(pi<^o^syoi v7roy.syaTS ; aAX' £/ dyx^oTCoisyTSc j^ 

21 ^dayovlsQ v7:oy.£V6i7£, t8to X'^f'^ 'cra^a ©£»• Etc tsto yx^ ixXri^ifiTSy. 
oTi ic^ X^ii;-og szxkv uVf^ Wjwwv, loi^h i/TroA/jWTravcov vnoy^x^i/.DVy Yyx inx- 

22 X0?,3^^(jy)i£ 7olg '(-/ysaiy XV7B' OQ UIKX^IXV ix £7tOiYI7£V, ^^£ £V^£^y) S'oX'^ 

23 Iv Tw g-o[Axji xmS' oc ?.oi^o^3(A£yoc ^x dnsT^oi^o^a, "rnddyjay 3X jjTrftA^/*' 

24 •5r«^£(5'/Js ^£ Tw x^ivoyji ^ixxiui' oc 7x; a.[j.x^iixc Ji/xi;v auTo? dy/ivsfxsy iv 
TW (ru^jt^dji aura Itt/ to ^vT^oy' 'ivx talc dy.xojixic XTtofsvcixsyoifTri S'ixxio-^ 

25 auvj] ^j^crwjwfv* 8 tw iitXiT-d^zi xvtb Ix^rils.. "^Hts yoi^ uc 'ur^oQcilx ■tzrAavw- 
jwgya" aAX' l'K£<;^x<pr]i£ vvv im tov "moiixivx x^ inia-xoTCov- twv ij/'^x^^ U]Mwv. 

30 J 0M0IO2 xl yvyxliy.sc, v7:o}x(Tac[jf,£vxi 7o7g Uioig dv^^xaiV) Tux jc u 

rivsg X7:a^8<7i tw 7\oyUj §ix tijc twv yvyxixojv xva^^o(py]g avsv T^oys xsfi-' 

a ^Yj^fidOivlcii' iK07S,£V7Xvl£g TYJy iy (pc&Ji dyv-qy dyx?'^o(py}y u^wv. '^Q.v sfca Cap. iii; n E T P O- Y ' A'. 41 t 

5 *b 'h<^^X^^ "STHviJLiXJoc, hiv iyuniov t8 QsS zzroAulsTiec. Outw 'yyp 'uro'le 
f^ oil ayixi yvvouxsCi at £>.7:i(^t:(Toct em rov ©sov, ixoaiiav eavjad vTrolua" 

6 (To^svxi toic l^ioic dv^^dair a-; l.a.^^of. v-nrixscs tw 'A^^accjU, xvpioy otu~ 
Toy xoi?^S(TO(.' ri; lyevYi^i^s Tsxvat dya^oTroi^uai, ^ y-n (po^-aiMmt /xjjdfjM;- 

7 av TsioYiaiy. Ol olvS^£C c[/.oi(i);y avvoix^VTsg xoilx yywViy, ic iahvitr^.p^^ 
(jxsvH Tu yuvxixhu) dT^ovsiAovje? ri^rjv, cJf j^ <jvfx?^Yi^ovoiJ.oi x^^^os "s^'^i* 
ds TO (AYJ iyxoTtjea^oci tixq ts'^oasvxptC i^jocujv. 

8 To is 7£'K(^r is7(xvT£S o[x6(p^ov£Ci crujWTraSftf, (pi>iX$£>,poi, e'jjT^Xoifxvoi, 

9 (PiKo<p^ov£;' y.YJ di:oii^ovT£Q xxxh dyii xxxs, rj ?,oiSo^ia.v dvn Xoiiopioic' 
T^vocvjiov Ssy £v7^oy8V7£;" £l$oT£c 071 f/f T8T0 ix>.Yi^ril£y XvoL £vXoyioiv xT^t}- 

10 ^ovoiAn<7Yii£*^ ■ *0 yd^ ^sAwv ^wriv dyoinxVi )^ iiay ■^fji.e^xc dyx^xd 'srxv- 
uxru T^v ykmaxy avze xtto xxxsy ^ X^^''^ ^^"^^ '^^ l^^i ^oi^no'oci $o>.ov, 

1 1 ^Exx'Kivdidi djto xxxS, K, ^oir,ad70} dyx^or ^yityjijxtu el^rjvnV) fCj J;w^«tw 

12 auTjjy. Ot/ ol o(p^x7.i^o] Kv^is im iixxiBCy -^ wra aura elg ieriaiv au- 

13 Tuv' 'nr^oaunov ie Kv^is im Tj^omnxi; xxxx. Kxi t/; xxx'Jiact)v v[axc, 

14 idv T8 dyx^S |M/jit>j7ai ysvyjcrSfj 'AAA' £i ^ 'STixcrx°iJ^ ^id iixxioavntVy 

[/.Xxd^lDl' 70V $c (pc^OV aVT(>jV [lYJ (po&^t^r^TS, lATi^S 7X0ff^/^Yi7£' XVSIOV §£ 

70V Q£ov uyidaxl£ iv 7x7^ xxpiixi; vi/.ccy, 

15 'Eto/jmo; ie d^) isr^o? dr.o7.cyixVy. ■sravrt tw xl78V7i Cfixc ?Jyov tjts^i 

16 7Yii iv vfjuv £A7r/Jof, y.fld 'St^xvt^oc -^ (p-o^a' avvf'^riaiv 'i^P^H dyx^-qv 
Yvx iy w xx7xXxXi<7iy vyuv w; xxxoT:oiu.Vy HxlxiGyyv^iHtjiv ol i7tr]^sd(^oyJ£; 

17 vyiy 7nv dyxHv iv X^zrw dyx<:^o(p--^v. K^a-fjov y^.^ dyc^oiiOiiyixgy £1 

I;8 di}^0l 70 diT^YiyX 78 &£B, TSXOyjrlVy ri XUXOT^OlSvTX;' CTl ^ X^l^OC XKX^ 

7tf£fi diix^Tiuv £7raOf, iixxi^ xJmp diixuv '(vx nyy.; vs^ocxyxyn 7w 

1 9 ®fw, dxvd]^^(iQ yh ax^xiy i^uoiroiri^^c ^i [^i^] '!^vsv[/a']i' iv S ^ 7(h; iv 

20 (pv7<^xxyj 'mvivyxci 'nro^sv^ai; ixn^v^£v,^d7!:ei^(Txai mojSyOTS dns^j^Si-vsJo n 
Ts ©fa iJ.xy.^o(}vi.iix iv -'iiAS^xis Nwf,, xxTX7XUix<^cy.£vri; xi^'^isy iIq 'h^ 

3- o'hiyxiy 


412 EHISTOAH Cap. iv. 

2 2 ins^mriy'Oi £<V 0£ov ^i dm^oiasus '1/5(78 X^trS, oc hiv h Ss^ix is ©£«, 
'STopsv^ac ek a^avoj/, vnoja-ysvlm aurw dfyhMV ^ i^ii7i'2v i^ (5uv«/>(,£wy. 
IV I X^ica ay -sraSovTO^ urre^ ^/xwv <7a^A:<, j^ u/zf/f t)^v aurp evvoiav onTa- 

2 o-acrflf, oTi -craOwv Iv cr^x^w, 'urinoLvjxi d[AX0oc;' iiQ to ^i^xsti «v9^w7rwv 
fTTiOu^iafc, a;\?ia dsXriixoiji ©ea tov sKiT^omov h <xx^xi ^luaoti x^ovov* 

3 'A/sxijas yd^ ri[MV "nra.^iM'^^^^Q X^°^°^ "^^ ''^'^ "^^ dsMf-oi twv I9vwy 
xxT£^yxcroi(7^xi, •sreTro^gu/ASva; Iv da^y^y^m;^ izi^v[/.ioiiCi olvo(pxvyioii(f 

4 x!^y.oii;t 'UToTotCy K) dk[MToic ^^u)Xo'Kd]^ay.iQ' iv w ^mi^ovjocif [xrj avvj^s- 

5 yoUlfjiV vii'^v sk 7)2V ai^TJjv T>5C da'^iOLQ dvdyvcriVy ^?i(xa(py}y.8vJ£c' ot dno" 

6 ^ua87i ?<.oyov tw iToi[AUC sx'^v}^ xfvxi Cwvraf j^ vex^BS* E;V t8to y^c^ 

0£OV 'CrV£Uf*«7'' 

7 riizvTwv Jf TO t/Ao? ^T/i^^e. (ro:<p^oVYi(roiJ£ 5v ;^ vj^vpajs e/^ Toic tsr^oasv'- 
\ 8 p(af. n^o 'sravTwv iJs t]^v £if ixvjsc dydzYiv ixjsvn e-xpvjsQ' on >5 dyd- 

9 7rr) xoCKv-kI^ •57A>j9o; dixoi^i'2v. ^iXo^svoi dc aAXy^?^8f, avsu yofyua[Auv. 

10 '^Exx<TOQ xoc^'2s sXoi^s yd^i7if.Xf el; iocvl^s avTo hoLXovh^z;, w; mAot ot- 

11 xovofji^oi tJTom'Km xd^iioQ Gfs. eI itQ AaXf?, wf Xoy/a ©ss* ii nc Sioc- 
xoviii uc 1^ iVj^i^'off ^f XPi'^y^ ° Qeoc' Yvx Iv 'urddi ^oz^dc^rilxi Qzog §ix 

'jjJCTB X^/fg, 5 i^iV J9 (J^O^a J^ TO K^XTOQ sic T^i XMVXQ TWV at'wVCOV. 'AjM)jy. 

1.2 'Aya7r»5]o<, jw.)i ^mi^sa^s t^ Iv u/;<rv Tsrv^ma zs-^oc Tsrfi^xafMV v[juv yi- 

13 voijJvYi, uc Uva v[MV avix€xivo{](^' xXT^x xx^o xoivccvSts roig is X^/rs 
'UTX^Yjff.xaii 5(a<'^eT£, tW ;^ Iv tjj «7ro;«aAuvp« t/j; J'c'0)3$' xvts x^^"^"^^ 

14 dyx?\.?^iu[^evoi. Ei ov^^i(^e(7^s iv ovciixn X^i^b, fJLXXx^ioi' on to Tra 

^O^n? X^ to T8 ©58 'UTVBVIJjX i<P^ V^IXQ dvXTtXVSJXl' XOtjx jUSV XVT^C /SA«0'- 

15 (prjii^Txif xx\x Ss v[ji,ois §o^X(^&txi. Myj yx^ tic v^w mxax^^u wg <po- 
i 6 vtOf, 15 xXsT^iiCf n xxxozoioct n wc d?^>.oj^io£maxo'Koc' il ^e ug X^t^ixvoc, 

11 ^n «<V;>^UV£<79w, ^O^Xi^iTU $S TCV ©£0V £V TW jXS^H TiiTU. ''QtI XXl^OQ 

. T8 Jap. V. n E T P O Y A'. 4' 3 

Ta x^^aa^xi to x^((.i.u dno la oixs 7s ®£h' el $e 'or^'xiov oi<p riyMVy n 

1 8 to' TsAof Twv oinei^htm tw t8 @is svixPys^^iw; Kou si o hy.xi,®^ [/.o/uc 

19 au(^STOih daeSrig k, d[AOi^u?.oc '^S (p^veiioir, '^CI^b il^ cl tsday^j^^ii 
xkJx to d£}^Yi[j.oi 78 ©fH, dg 'UJiTu xjurn •:^ci^ocjMa^(^(Joiv Tag ^l^vy^olg iocv 
Twv ev dyx^oTtoux. 

V I EPESBTTEPOTS Tsg iv iiinv ziapoiyx}^ av[AZ^Ba&jT£^og i^ /x«4>- 

Tvg T'2v Ts X^<rs TsroL^niJ^dTm, >^ Tr,g jw-eAXbcd^j dzoxuT^vr^sa^oci U^Vig 

1 xoiv'xvog, "SToiiJ.y.vuJs to h v[juv '^soipiov ts ©sa, hiaKozi-jTzg [Arj dvocf' 

3 xairo:g, aAX' haai^g' [xr,^£ alay^oy.i^^u:;, ocX?m 'sy^o^ui^ug' [iri^' ug y.xj- 

4 oixvpievovjeg tuv xT^rj^oiV, oi7\'Koi tv-koi yivofxBvoi 78 'uroi^via' k^ (poiVB^u^sV' 
Tog TH d^yj'KoiiJi.evog, xcy^iaa^s tov d^cn.^dvTivov Tyjg ^o^rig (Ti<poLvov> 

5 'OfAoiugy vsdcTS^oi, vT:oTix')'y]J£ 'uT^ea^vis^oig. tsroinsg Je dXkfiihoig vno~ 
TOia(jo[j,svoi, TYiv TK7:^vo(p^o(7vvi]v efxo[A€6aocahi oti Gsog v7:£^i^(poivoig 

6 dvTndaaejoii, TOL-Ketvoig (5s Jlt'J'wcri ydoiv. T<z7r«v&/'S)^TS ai/ v-ko ttiV x^ol- 

7 Tottdv Xtl^oc 78 ©esj iW v[/dg uipaVji iv xocip^y ZToi(7Civ tyiV y.eoi^voii/ 
u/'-tMV £7:iP^i^\joiv}£g gV avTov, oti ocvtu ^iXet tss^] u/AC«;y. 

8 Nr/ij^olt, ypnyo^ricrixje' [oti] dvTi^uog C^m ^id^oXogy ug Aswv u^vo- 

g [J.SVOg, "UTB^inxjcif ^YITCCV Tim XOlIoL-KITI)' W dvTkYli£ ^c^£o] T^ VTt<r^, bI^OTBQ 
TX XVTX TWV •5r«9j}jXaTWV TY] £V X0(J^(^ U/AWl/ d^£X(pOTyijl £7:fJ£?,£ia^Xl. 

10 'O ^£ Q£og TSTXaYig yd^ijog, xxxiaxg yj[Axg slg t^v xluJviov xvtb ^o^xv 
iv Xpi<;'2 'l}]crs, oxtyov STX^onxg, xvTog xoijx^iaxi v^f-xg^ ^Yi^i^xi, aOnvw- 

1 1 axi) d£iJ,£'Kmaxi. AuTW n ^o^Xy Kj to x^XTog slg Tsg xluvxg Tm a/w- 
ywv. 'A[xy}v. 

1 2 A/a 2</^aav8 vfjuv tS -cnrs a'J'sAfps, aV ?^oyi(^o(AXi, $i I'hiym ey^a- 

4^«, 'U^X^XKXTmV J^ hl[JiX^VQo!lV TXVTW BlVXi d'hYl^n yX^lV 78 ©£8, s/f ^V 

1 3 £~Y\}ix\£» ' Aai^di^BTXi viAxg Yi Iv Ba^uXwvi avv£fCX£}clyj, -^ Mci^;^©-' viog 
T 4. f(8. 'Ac77rac7<xa9£ dXkf{K\ig h <pi'Knif'd]t dyxnrig' sl^nvri viuv "sixai Tolg h 

X^/rw 'l))o-8. 'Aj/riV' 

5 N nETPOT 414 E n I 2 T O A H Cap. i. HETPOT TOT AnOSTOAOT 
Eni2T0AH KA0OAIKH AEYTEPA. 

I. I '^k^ TMEHN Ubt^oc, J'aAo^ k^ diro^oXoc 'ljio-8 X^;$-s, to7c /cotz/xov 
Kvpia Y/^uv. 

4 (Si uy TO. [xsyi^x X[MV ic^ 7i[xix inocPyeT^ixocjoc 5i^o:^-n\oi.i, vm ^loc t8twv 

5 (p^ooSiQ') -^ OLvio t£to §1 ans^nv 'srotaxv 'nrtx^eiasvifxavlscj kziyo^YfyYiaa\& 

6 £V TM -TD-iVf/ t^fta'V TJ^y d^ijrjv, iv ^e rri d^sjri tjjv yvwciv, iv ^s tyj yvuaft 
TYiV ifxpuT^Civ, iv Ss TJ) ifH^ocj/iX Trjv vno[AovYiyi iy ^£ in v7to[Mv^ TYJy sJ- 

7 ciSaocvy iv $£ in wai^iici irjy (piT^x^i'Kpav, iv ^s ifi (pi7^0Lh>.<pi!x, rrjv 

8 dydir^V' Totviix yd^ vyjv v7:d^'xoy\(Xy it^ 'u^T^sovdt^ovjx, iz doyHQ ids 

9 dmo-K'di; xa^i^Yirriy ek in'-' i5 livsm r,iJ.u)v 'lYiaa X^/rs =rAfjij:(jiy' (h yx^ 
y,ri 'osdpi<;i. ixvia, iv(p\or gV;, [M'jozd(^(iiy, T^n^nv T^x^'h is mh.^KJiAs 

10 iioy 'uix\x\. xvTS dixxpliu^V' Aio [xxXKov, dh7.(poi, CTiscdaalB (5it=xixv 
I'l^'jiy inv ithnaiy ;^ iK\oyriv -moiaa^xi' ixvix yx^ 'nioiHVTSc s [j.n -uflxi- 

1 I ariii uols. Outw ydo iJ^XiiQixQ hiyj^^nyn^W-loLi v[j.7v tj iicroh; elg inv 
al'^vtov ^aail^axv m liv^ia r,[Jixy y^ auiri^oc 'Ij^as X^ics. 

I 2 AIO ^K d^sTxYia^a vy^dg dei vno[j^iy,vr](j%^v 'urs^] isiuv, mks^ sl^oixc, 

13 ^ iirnPifljAvsc iy in •sra^ao-ij xT^n^aot. i^iKXiov Ss Yiysi^xi, Itp" oo-ov e/^ut 

14 iy iHioj Tw axnv(^lJ^xJi, ^isyfUav v^ixq iv vnoixvncrer £i^'2g 011 jx^jvyi hiv 
■(] unokoig is (jxnyo)ii2loQ y.Sy xx^-2g ic^ K'j^i(^ ij(/wy 'irjasg X^ifo; i^n- 

S Axcrg Cap. i. n E T P O Y B'. 415 

15 7,uai iioi. STraJacrw Js ^ sxci^oie eyav v[MS [AbIix 7-^v iy.^v g^cJ'oy, rjjv 

16 Ou yoi^ a£a'o(pia-(Ji£VOii jwuSo/^ s^ocxoT^a^riaoivlsc ifi/u^i(xa(A£V v^jav 7rjv ra 
Kv^iH )5//oov 'ij^ffs X^/ra ^vvocyAV k^ zru^aaiavy «AX' enoTflai ysv^Uvjec tyiq 

17 l;^^va iKiyay^aotrilo;. Aa^xv yoi^ isru^x ©sa •srar^of t.'/xj^v ;^ ^o^xvy 

180 uiof /xa dyoinvilo;, e/f c*v f/'^ sv^oxYicx. Ka] 70iVTriV ir^v (pmriv Yjfj.eiQ 

19 Y^K^aixiJ^sv ii, i^CLV-k hi'/jj^iaoiv, avv ainu onsc iv tw o^ei t^ dyiu' & 
'eyoij.iv (Ss^CiicTspov tcv 'iZ^o(py)jiXov TioyoVj w xoiXxc "^oiais 'm^o<j£-/ovlzg^ 
cof Ailj^vw (pxivovji iv avyjAYjoct) tottw, £co$ a )5/y.£^a ^iuvyday], Kj (po:a(popoQ 

20 oivcx]ei'Kri iv roTiQ x/x^StOii; v[auv' raro zt^xtov yivxorxoflsc, or; •ZirixVi:^ -sr^o- 

21 (p>]Tri(jc '/^oi(pY]Ci '^^^oi; hiXvasuQ a yivilixi. Ou 9/a^ ^£Xr:[j.Oiji avd^ojTra 
Jivfp(9)? Tzro^s 'ST^o(pY]j/ia, dxx' vtto UveviAxj^ dyin <ps^o[j,£voi i?^oi?^y}aoiV 
[0;] «}^io; 0ca av^^uzoi. 

II I EFENONTO J"! ^ ipsutJoTr^o^Jjra^ iv tw Aac?, w^ ^ iv vyuv saov'Jxt 
il^sv^o^iSua'xoiXoif onivsc "nru^Hcix^iiaiv ul^ia^i; dnx'Xacii;, -^ tov dyo^d- 
cxvjx oiVT^c ^£(7~cnYjy d^VH^ivoiy STrxyovrsc IolvtoIq layivr^v dnx'Xho.v* 

2 Kat -moyj.ol i^axoXs^nascny oiVToov toug dcrsT^f^iXid ^i aV n oio<; tyi; d?^r}- 

3 ^/locc (3M(7(priy.-nDfia£]xti ic^ iv 'us7.2ov£iiix, irXa^oiQ 'KcyoiQ v[.idc iy.zo^sv70V- 

4 TOti.' cig TO xpiij.x ixnixT^oii 'Jx dcy^iy it^ rj dnxT^eax uvruv a vv^d^ft. El 
ya^ Qsoc dfysMv d[j.x^na-dvjxv ^x i(p47d^io, dXKd u^ioou; ^-.■pa Tap- 

5 Ta^wcraf, -urocpeoccxsv d; x^iaiv Tj^^a^gva^* ;^ df/^txia XQcr[X'd hx i(pacroi]oj 
wAA' cy^ocv NtTs ^ixuioavvrjc XYjovxa. i(pvM^£, xajax7.V9ix.ov xoaiix diaQ)/ 

6 iiiiOL^a;' ^ "UJoT^ac I.oScy.o:v x^ Foixoo^a; i£<p^xaa^ xa1ag-^o(p^ xarix^iv^Vf 

7 vzohflj.oi ix£Xhov7'xv daeo^tv ishiXXQ' /^ ^ixaiov Axt xaiazov^y.svov vno 

8 7ric 7^v ccSfVftwv iv dasT-y/ix dva<roo(pnc, i^pvaalo' ((SasjiimJi yap il 
dxoYiy tiixoLi^ ifxajoixxv iv avrotCj riy^i^av i^ hli^i^XQ ^vyjiv ^ixaiav 

•§ dvcfj^oir Ufoir ioa<7Civi^£v.) oBs Kvci(^ f^Vf^^f ix T^etoaay^ ^^usahij 

aoix3s 4i6 E n I 2 T O A H Cap. ii. 

lO ol^iy.8C (5e sk hlJ^s^OiV ic^iaeuc KoXot^oixivas iri^ar ij,ol1.i<tol §s 7^c onia-u 

COLPKQQ h STCl^VlJltX [Jl.iOiaiJI.8 'BlOCZVOy.SV'dC} li^ KVOlOTYlTOQ X0iTOL(ppOv5v70lC' 

^vvctiJ^ei [A6i(^ov£; 'ovtsCi ^ (ps^aai xocj' aJrwv wa^ia Kv^iu ^Xaaipri^ov h^i^ 
I 2 aiv. OvToi §£, cof oCKoyon ^m <pvaixuj yiyBVYJixsvot el; aAwi7;y icj (p^o^uv, 

13 h of; dyV08(7l ^X0t(7(P't]fJ.!iVT£C, iv T^j (p^O^lX CKVTUV )l(x\(X.(p^OL^riCroy\o<.l' KO^l- 

^l^svoi jMia^ov d^iKiOiCi -n^ovnv riyBiJ.svoi tyjv iv nixs^x i^v(priV, amXoi k^ ftw- 

14 [j.oi, £VTpv(pxPTSs iv 70UQ dndrai^ Oivruv, ovvevo^yjdjxsvoi v[jaV) of^Q^A/xa^ 

%X°^^^ ftsra^ [ioiXP'.tS^oq, it^ dxoijoiTravrac d^ix^ioiCf SeXsu^ovlss \ljvxx5 
OL<Twtxlii;, xa^^iocv yzyvixvoiaixevYiV 'srXsovs^ia.c e-)(pfjsi;, mru^oic rixvx' 

15 mTaT'.inovTsg [tyjv] £u9«av o^ov^ inXocvri^no'CiV, i^ocxoXs^rjo-Qiilsg rri oJw ts 

16 BxXo'.oi[jf, T8 Bodo^j og (xia^ov d^mxc riyikiiriaiv' eXzy^iv Ss sc^y^sv I^Uq 

fUTDLPOivoixiXQ' mo^iyiov oiipuvov, iv dv^^coixii (puvri <pky^oc[j.svoVt ixocXvas 

1 7 tyIv 78 ^Po(py]T3 'unx^xip^oyiotv. Ovtoi slcri Tsri^yoci oivv^^oi, V£(psXxi vkq 

18 MiMno; iMvvcixsvoii, oTg i^c(poc t5 axcTsg sk oiluvix, lilri^iilixi. 'Ttts- 

pofxa yoiP [mioiiornloc (p^sfyoixsvoi ^£Xsa(^8<7iv, iv ini^vixioLii; aa^jioc, [iv"] 

19 direXy^otic, 7^g ov]c<;; dzo^pvyoyjixc Ta; iv TirXxvYi dvx<r^£(poijJv3c' ixsvk- 
piuv amoiQ iT^ocfyiXXoixivoh CiV7ol J'aAoi vzd^x°'-^-^^ '^'^^ <p^o^ds' u yd^ 71Q 

»0- YiTlriJxi, raiw fCj M^Xc^oci. El yx^ d7:o(pvy6{J£g ra y.ida[io(]ot 78 xocfAH 

h eTrifvxtiei ts Ku^.a ,^ a-mripoc 'incri X^/r^j 787oic ^s 'nrdxiv i^-KXaxiv- 
21 T£? r)TJ'ivrxi, yiyovsv ciV7o7c ra Xcyj£\x y/i^ow, twv 7iy^u7uv. K^iiTJov 

yxp nv avToic lAYJ h£fvo)xiyxi rnv o^ov 7riQ ^ixuioavvm, n izifv^aiv hi^^i- 
•22 i|^«i ix- '^nQ -^x^xh^airnQ xmdiQ dym ivjoXnC' 1v[a^£Sy)xs ^e ixv7o7c to 

7Yj; dXn^ss tJ^OL^oi^f-iaQ' Kuwv i'Kii;^£i\iXi iru to '(^lov i^i^x^x' xoii' 'Tg 

Xacrxixh^i £k xvXia[/,x ^o^^o^a. 
Ill I TATTHN ri^ny dyxnnjdl, $£vJ£^oiv v[mv y^d(pu l-KK^QXr^Vy iv ouq J/s- 
2 yap'ji -uftwv iv v-Koif^vYidn 7riv ihix^ivn Mvoixv pria^riva.1 7wv Ts-^oa^Y^iAi- 

yuv PYiy-dim '07:0 twv dym 'uy^o(pnlicv, Xj 7ng twv ccTroroAwv Ji^wv iv7oX^c 

78 I Cap. iii. n E T P O Y B'. 417 

3 78 Kv^ia )^ crujri^oc' raro 'st^utov yivuffxovjs^i on i^^svaovjoii stc' iayjcrs 

4 Toov ri[Ji.£^iov iiJi.7:oi,7xjx(t xoijx tolq I^ixq ocvtuv £7r;9ujW.;ac ^o^svofjt.svoi' icj 
T^syoyjsc Ha i^iv )j hotlyz'hiot. 7ns "nroioaaixc aura; dp nc 7^f ol zra- 

5 Tf^sc BKoiiiYi^YiaoLVi 'UToivJx arw Ji«ft£i/« aV d^-x/ii xltasug. Axv^hei yx^ 
avT^C TaTO dsXovjtxCi ori «^«vot yjaxv SHiraT^xiy -^ yJ] i^ v^oirog' Kj Ji' 

6 v^xloQ awsrwaa, tw ra ©£8 Ao^^w' (J*<' cov tots xoa^cc v^aji KoPia/.T^va" 

7 9r)f dituT^ijo' ol Js vuv B^avo) ^ ig 5^)5 tw auTa >.cyio 7s^wixvoi(7^t.hoi slat 

8 -ziry^i, 7n^8[j^e)/ot sic ri[ji,s^oiv x^iosui; Kj drtuy^eioic 7uv aVs^wv dv^^omu:v. '^Ev 
Js Taro ^J9 "hav^oLvsro^ viaxCi dyxzYiJoi^ on [xiOi hl^s^oc 'moi^x Kv^iu: uq 

9 yjxiix. £T>j, ^ X'''*''''' ^''''^ '^^ )ljM£f« iiix. Ou ^^oi^vvfi 6 Kv^iQ^ ttiq inaf- 
ys},ixcy (w? T/V£f ^^a^vfiiTX yiy^vjoii) dT^'hoi jj,xx^o^v[ji,ei sic ny-dd [J^rj i6a- 

10 Xoy,£voc 71VXC d'Ko'hsa^xh aAAcc 'Sfdvjxc sic f/isldvoioiv y^^^cxi. '^H^« J^ 
Jj r\ixs^x Kv^iB wf xT^sTfjriC sv ivxjl, sv yj ol s^xvu pok^yjSov 'srx^sXsvaovJxiy 
?'oi'X/iX Ss xxvcrki/.svx TiV^riaovJxi, j^ yn ^ 7x Iv avTYj s^fx xoijxxxriasjxu 

1 1 Tarcov ay 'LjXVTuv "Kvo^svkv, tuolxn^c ^^i v'KXoy^t-tv v[Jt.dc iv xyixic dvx- 
I 2 ^^o(pxlc J^ svjsti'iXic' "UT/sou^oxc^nxc ;^ cnsv^ovjxc rnv -urxoHaixv tj^V Ta 

©fa riix'c^xc, ^i rjv ^^xvol 'mv^tf^svoi 7,v^ri<^oi!]xi, ttj <;oiy^HX xxvq^ixsvx 

13 7Yjxijxi; Kxivsc ^s i^xv^c x^ ynv xxivrtv xxlx to i'Kxlys'Xiix xvt3 iirpoa- 

14 Soxccy.sv, h olc ^ixxioavr/j xocjotxa. A;c, xyxn^jol, 7xvtx 'nr^oa^oxc^vlsci 

1 5 ans^daixjs xa-Ki'Xoi icj ajj^'l'iJiriloi auTW sv^e^rivxi sv s/^jjvjj' ^ tj^v t8 Kvpis 
rii/.(^v [Axx^o^v^^ixvy (x^Yi^ixv riyaa^s' xx^uc j^ dyxnrijoc niJ^oov d^s7.<poc 

16 YlxvXoc X(x\x 7YIV xvT^ h^&laxy (jQ(pixv Xy^x\\)sv vijuy 'uc >^ sv 'urdaxtc 
7x7c szi<ro'?\x7ci AaAwv h uvtxJc tirsfi TaTcov, iv olc ^Vi ^vavorilx t/v«, x 
ol dixvAfic -^ d<rfi^ixJoi <r^sCxmiv, uc x^ idc T^omxc y^x(pdc) 'nr^oc rrjv ISf- 

17 XV xvT^v dnuT^eiXV. 'T/y.f/f av, dyxnnjo], "^^cyivt^axovjsc, <pv7^xaasah 
Xvx (AYJ 7rj 7UV dMaiK'jiv 'urXxvn avvxTTxy^^ivJsc ixnsarils 7S i'J/a g-yifif'Ji'S. 

1 8 Av^dvsjs §e iv yd^ili x^ yvm^ Ta Kii^ia ^/ao?v ii^ ffujripoc 'Itjcts Xpi<r2. 
xinu) Y} ^o^x Xj vvv Kj sic ri^s^xv xluvog. 'A^riv. 

5 O lOANNOT 41 8 ' EniSTOAH Cap. i. 

IHANNOT TOT AnoSTOAOT 
EniSTOAH KA0OAIKH nPQTH. 

I. I ^^"^ HN UK OL^yjiQ^ olxriKOOCl^BV, O SU^XKlXlJiSV ToIq Oip^Ot.'klll.OlQ rilAOOVt 

[Mv v[juv ryjv ^'xriv t^v alwviovy niiQ w) '^^oq tov -TSTXTi^oc, k^ i<poivs^'jo^r) 

3' yiyJir) o Bocooixo:y.£V ^ dHYixcoiiASV, iXT^oif'ysXXoy.sv vfjuv, '{vex. ^ vyeiQ xoivoo- 

vioiv £x.^e //£&' )5jMwv* icj ri xoivo^vix $£ n rii/yils^oi [Asjol T8 'skx.t^oc ;^ [Ji,i}x 

4 T8 VIS oiinS 'irias X^;ra. Ka< 7a,vTX y^«(po//,£v 1)//?^, Tva )j X^'f^ '^i'^'^'' 

5 ^ 'SX£7!:?^Y]^u[xivYi' Koii lov auT>3 59 dfys'hix nv dxYixoay.£v ixt: ocmSr ^ 
dmfysT^TiOiuv v[juv, oti 0£of (p^c ich ^ O";fo7'« fi' "Xi^tw a^: £?•/]/ ihyix. 

6 'Eccv stn(>){/.sv on xoivdovioiv 'iyj>ix£)> /ast' auT8, ;^ Iv tw axoret T^s^moclK- 

7 f(£j/, ;|;£U(5'o//C£9a, ic^ a 'nroi^iJisv 7nv d'hri^axv' ixv §£ iv tw (poJIi 'vrB^moija-' 
/!/£v, w^ auTo^ Ir/v iv Tw <pcJ]^) xoivuvioiv £X^iJ^£y i^£T dx'hrj?,uvy j^ to aijM;« 

8 '1^50-8 X^/rs T8 U8 OiUTs m^oi^ii^ei riy-XQ dzo ^dcry]Q d[AX^ixg. '£av £i- 
7rw/x£V oTf diAX^Yixv 8X £-)(oij^£v, Ixvj^c "CTTiavwjUfy, k^ n d'hrihuv. ix £<riv iv 

9 riiMV. 'Edv o[xo}.c'yu![i£V rac d^xaojixc ri[/.o:v, 'ss-i(;6c fV/ -^ ^ixcii(^i tvx 
10 a£p)^ rj[MV rdg &.[xx^(xc, j^ xx^xoiay) r,[AXC dno "dsxQ-f]!; d^ixUc. 'Exv ii- 

■ Trcf-j^fv 'oTi ^x. yilJ''Oc^iny.x(A£v, iJ/Els'j^i' "uroi^ixBV xvtov, k^ T^oy©-- xvis 
'da e(fiv iv -riiuv. 
II I TEKNIA /X8, 7XXJTX 'y^d(pa vy.7vi Xvx (xn di^d^nli' ^ ixv Tig d^d^- 

2 TYit 'UTX^xxT^rHov 'ixPi^zv 'ut^oq tov ^xt£^x, 'l/jfl-av Xpi?-ov ^ixxiov. Kxl 
XVI oc \'Kx<y[j.'j(; i<ri 'vtbcI tcov d[xxP7iicv r)i^'j:v' 8 -crf^r ruv r,[jj£7£^uv J"! /ao- 

3 vov, a?.Aa j^ -aTf^i o?^8 T8 x6i7[/.ii' Kxi iv TUTU yivuay.oiABv oti lyvuixx-- 

4 /xsy a'jTov, lixv ra^ ivjo'hdc xvt5 7yip'j)[X£V. 'O xiym, syvuxx xv70v, )^ 

5 T<Zf ivlo7.xg xviS y.n 7Y}puv, ^£v<rYi; sV^j ^ £V t8tw j^ aTi'^'O^a tx i^iV og 

^' A 

£?V Cap. ii. I n A N N O T A'. 419 

S'uv 7Y}sri av78 Toy Ar'/ov, u?crMc iv raTW aycinY} ra ©£a 7s1iX&/ulxi. 

6 iv Taxco yiv'J^<jKo^iv oti iv avru ia[xev. 'O As/wv iv aurw [AiVHVj o(pH- 

7 A^, ;(;a9w; imvo; Tsrs^iendin'^s, j^ aJrof arw^ 'ujs^n:a\erj. AosA^oi, a;^ 
ivToT^nv KXivriv 'y^d<pu if.7v, aAA IvtoAj^v '5:o(.?.ixiaV) viv six^' '^''^ o^^X^.i' 

8 ri inoT^n r, 'vix'ko'.ioi hiv "hoyoQ h w^jcPiS v.i: !X.^yj,<;' lix'kiv ivTo}^nv ' 
xotivny 7^a<?w v[M'J, i^iv aAr^Qfj ev avrS, ;^ cv up>* on i] axoiix '^^x- 

9 ^oiyejuif j^ to (?iof to ixArfiivh r,^n <Po(.tve'.. 'O yiyu^v h i'.c (^■'jjt] ebxi, 

10 Kj Tov (x.h7^<prj CXV78 jw/crw', iv t^ (TXolix £<rh eo:c ^pti. 'O xyvxm tov 

I I d^iX(p0V «UTH, Iv TW (PX7< [ASVei, lij (TKXV^a'KoV iv aVT'j) 'dy. £^IV. 'O OS 

ji«<r£v Tov dh'k^h avTii, iv 7n axojix eVi? }Cj iv t>5 crxojix 'srs^inofi^i, Kj hk 

12 olh 'UjS vKxy^i ot; ;g crxolix sTu^Awo-e Ta^ o(f;8^.A|L<aC aura. F^afJiw 

U^r^j 7£XVia, 071 d(p£Uvlcil VjUV xt 0,11X^71X1 ^tX 70 OVO[XX XV7S. 

1 3 rPA^n v^lv, •mocji^sCi ot; iyvuxxls 7ov xz d^x^i;. y^d(pu i;//n/, V£- 

14 OLVicxoh 07i vsvixrjHOils 70V •movYiPoy. "'Ey^x^^jx v[/[v, tjtxi^ix, ctl lyvo}Xxls 
70V 'nTX7i^x. ty^x^x viuv, 'STXTS^e;, C7i iyv'xy.xJ£ 7ov xn x^yjiQ. sy^x- 
^x v[juv, vsxvijxoi, 071 lax^^oi i?ii j^ Xcyo; T8 Qes iv v[mv //svf/, k^ 

15 V£VUr\XO^£ 7QV tZOVYl^OV. My} dyX7:X7S 7CV XoafXOVf jXYt^e 7X iv TW Koa- 

16 [M. idv TIC dyx-KX tov x6<7[j,0Vf hk £<riv ri dyd-nn ts ijsxipoc iv xvtu' cti 
tijXV 70 iv TW xcayiU) ri i7:i^V[jf.ix tJ]? ax^xo? -^ >5 £7r:9u/xi« twv otpS^A/xcoy, 

17 i^ )5 d.'Kx^ovtiX 78 /S/a, 8;i: sV/v s;^ th tssxI^c,-, d.TOl ix t8 ^iicV^a sV/. K«i 
x6o-[j.oc Tjsxpdyfixi, -^ )i iiii^vi-ux XV7S' J's 'cro.'cov to dsXrji^x rs 0f8, 

18 /x^Vti dc TO!/ xl'2vx. TlxiSixi iayd7Yi ic^x i<ri' iCj xx^-xg rixaaxis on 
dv7ix^i^©^ '^^yjiof-tj icj vvv dvTixPi'^oi 'uro}J^o'i yiyovxo'iv' o^£V yivxixo- 

T 9 /x£y ot; iayjd7-i] u^x ig-fv. 'E^ r'/xaiv £^r]A9oy,. aAA' 8X rio-xv i'^ r][j/2v' v. 

yx^ ricxv ir, Yiijmv^ {Msy^BVYiXftaxv uv y.£^' -qx^V d'hT^ \vx Oxv£ou.^u:(ny ot; 

20 Hx iioi zyxvjic i^ ri[X!.ov. Kat vy-fj; y^iaixx '£X^^ ^'^° "^^ dyiuj ^ ol^dje 

1 1 7j:dv7X. oJa' i^^^-ij^iX I'py ot; ix oi^X7z 7r\v d'Xrt^etxv, d7\7^ ot; oj'o':>;Te 
2 2 a-JT/jv, ^ ct; tij-(xv ij^fjJ'os ea: iy^; cJajjS^oc; y^ tV;. T;; i<;iv \J^sv^r,;, s; 

5 M 420 E n I 2 T O A H Cap. ii. 

l/,YJ ix^v^y,£Voc on 'ly}7^i in eciv o X^/rocj afoc er/v o oivity^^i^ogy l 

23 d^vs^svog 70V 'UTOCTS^x ^ rov viov. Hois d^vsixsvog tov viov, i^s tov 

24 'SToni^x iy^ei. 'T^^j ai^ i\}L^aix\z aV d^-xr}/;) iv v[mv ijt,2vhu' Idv iv 
VfMV (xaivri an d^-/riQ rjx^aocjs, ;^ vfxac iv tw~u/w k^ iv tw 'utxt^] i^iva- 

25 T£. Ka; «uTjj £?iy 39 inocPycT^iocy yjv avTcg inyiPyaXocjo rjl^h, T'^v ^o:yjv tj^v 
26,27 Oii'j^viov. TocvTU iy^x'^oc v[mv TS'spl tuv "rnXxvunuv v[aocS' K«t v[a^i; 

TO -x^^iafjioi eT^ccSejs aV a'jra, ev 11//?^ ftfVf/, >^ s x.^iiOLV 'ix.^B hx t); 
^i^ccaxn v^xs' dx>^ u; TO avTO y^Pia^a ^iManet v[xocc 'un^i TirdyTUV) ^ 
d'hri^'iQ £<rh >^ ix w ^l^tii^o;' ^ Hx^u:c i^l^x^sv v[jioccj [xzvens h auVw. 

28 Ka< vvv, TSKViUf ixivsjs iv aurw' JW otxv (pavs^cc^'^, 'iyaiiBv 'urocp^Yjaixv, 

29 ^ y.r} Oila-)(yv^U[A.£v aV oivrS, iv rjj 'UTOc^aaix xvtb, 'Eav sI^yJTS on Ji'- 
KxioQ i^if yivucrxijs oti 'utoIq "uroiuv t^v Simio(7vv)iv, i^ uvtS ysysvv^ocu 

III I lAETE 'uioiaTcriv dyxTriv ^e^wxiv yjimv 'uruin^i tm lixvx ©£8 xM- 
1 6w//£!'. ^ix raro x6<7[xog 3 yivwaxet rif/d;, oti ex 'iyv^ xmov. ^Ayxmrr 

Tol, VVV TBXVX ©£8 icfJLSVf X^ iinu i(pOCVe^'X^Yl Tl idOfAi^O,' ot^a[A£V ^£ 071 

3 idv (piXV£^a;9J7, oixoioi oivtx iaoyMa, oti o^oiib^gl xvtov xx^^tiQ i?i. Kou, 
TSToic 'fxjxv TTiv ixmSx TXVTYiv sV avTO), dyvt^ei sxvjoVf xx^uc ixav(^ 

4 dyvoc l<ri' nij TtToio^v TYiv ui^x^iixv, Xj Tr)V dvofAixv "UToiei' ^ jj d[AX^- 

5 Tix i<riv '0 dvoixix. Kx] ot^dje oti ixavoc £(p<zv£^w9»3, Ivx 7x5 d[Axpjfxg 

6 '^u'2v x^n' Xj d[Ax^ix iv xvto: tx £^i. Ux^ iv olvtu [xivuv, e^ X[axo- 

7 Txva' tJSXQ djAX^dvuv, 8)(^ £x^xx£v xvTcVf atJf '£'yvo:x£v xvTov. TixnXr 
lAYi^^C 'ZzrAavarw viaxC 'uroil^v tyjV ^ixxioavvi^v, ^uxio; fV/, xx^uq ixa- 

8 VOQ ^ixXlQQ i<:iV, 'O 'UlOliC'V TYlV d[AX^ixV, ix TS ^IX&o'KH fV/v* OT/ aV 

d^'Xj]Q ^iX^oXoc aiAXOTXva. £k Taro £(pxv£^o)(}yi vioq tS @£8, hx Xvcrri 
g Tx e^fa T^ ^ixSoTiH. llxc y£'y£vvr)[A£Vc; ix ra 0£s, d^AX^ixv a uoi^y 

OTI a7C£^[AX''XVT^ iv XVTU ^£V£i' X^ 8 ^VVCt]xi d[AX^XVtiVt OTI £X 7B ©fa 

10 yByivvr^xi. 'Ev rarw (pxv£^x i^i tx t£Xvx ts 0£8 ^ tx t£xvx ts iix- 
^oAa* TiTds y,^ 'urom ^ixxioavvnh '^y- '^s'iv ix la ©sa, k^ 6 foj dyxnoiv 70V Cap. iii. I a A N N O T A'. 421 

1 1 7oy oc^eX^ov uvts' ou uvtyi hh n ccfyeXiX f)y rj^HaoPi: dn dpyjid I'vx 

12 uyxnuiisv aAAi^Asf. Ov xoc^uq Kai'v h t8 vrovn^S hi J^ £cr(poi^s tou 
d^s7i(pov avTH' j^ X*"'^'^ '^'^^°^ ecripoi^iv oivtov', on tu. s^fx ccvtS CToyj^aa 

13 rivi T{jc Ss 78 ctJf A^« auTH, ^ikxiol. Mn dxv[j^x(^flsj d$s'h(poi /xa, si luacl 

14 u/xaf xoff[Aoc. 'HiJ^fig oUxfASV on ixfixti^mxiiVJ ex la dxvxTH £.1; 7^y 
^wr]v, 0T< xyxnuij.sv t8C x^i'XipHQ' ixY\ dyxTi'^v Tov xh'KipoVi [isvei h iu 

1 5 dxvxiu>. IlxQ i^iam TQV x^sTi^ov XV78, a.v&^U7:oxi6v(^ hi' x^ oUxii 

16 'OTl 'UrXQ XV^p^TiOxloVOQ ix %y^H CuY})/ xl'hlQV eV xCtU [/jSVUJXV. Ev Taiw 

iyvuxxfABV TYiv dyxnyiVj oti ixiivo; uTre^ ri^uv rriv ^vx,nv xv78 e^jke' j^ 

17 ri[jt.fic o<p^Xoit.Bv vne^ twj/ d^sXtpuv ix; ^vyxQ TiHvxi. "^Oc (5" xy 'iyj] 

TX ff7:Xxf)(yx xinS dn aura, "crct-f r^ dyxnT] T8 ©£a /^£Vf/ £v «utw; 

18,19 Tsxvix iMSi y.ri dfxTCui^sv Xofa [xri^s yXuaa-y], d>X h £^f(i) Xj d\r\^iiX. K«t 

sv T8TW yiv:J:<7X0[jf,£)/ oti ex tyic dXn^i'tx; ia-(X£v, x, f/xTr^oaflfv at'ra vraao- 

20 /xsv T«$ xx^^ixQ ri[X'j!iVf o,Ti ixv xxTwyD/^axy] ■^[xoJv y\ xx^SiXy on ju-^^coy 

21 cov @£oc T^; xx^^ix; riy.ccv, ^ yivxaxa riTxvjx. "AyxTtt^jol, ixv rj xx^~ 

22 (Jlfix J^jwiv [J^n xxrxymaxn ri[Awv, 'uyx^pwixv %XPI^^'' '^f°^ '"^^ ©eov. Kai 

£XV xlTU[JI.£Vi XXlJ,^XV0y.£V "UTXp XVTii, OTI TXg ivTO'KXi XVTB TYj^SlASVj ^ 
23 TX d^£<TX ivUZlOV XVT8 'GTOmiX£V. KiX< XVTY\ sV/V >] IvTO'Kri XVTi2,YvX tOil- 

^£V(70)[X£V TW ovofxoili T8 viS XVTH '1/2C78 X^L^Sj x^ xyxn'j:[A£v aAA/jAHf, 
24 A;«9:^f £Jw;f£y inoXriv r^ijuv. Kai tjj^wi/ Tctf IvtoT^xq xvts^, Iv «utw 

/vt£V^, ;^ XVTOQ £V aUTW* ;^ £V TBTW ymaXO^£V OTI ^hfi iv ri[JUVi £X Td 
Uv£V[JiOilo; 8 YjlJUV £^UX£V. 

IV I AFAnHTOI, [jiri 'stxvt) 'orvevfxXTi 'un^£v£T£i xXKx $oxtixxi^£T£ tx 

'L!TV£VH0[lXi £1 Ix TH ©£8 £OV* OTf TSoXho} ^£V^07r^0<prtTXl £^£?.Yi}^V^XaiV 
1 sis 70V X0<71JL0V. 'Ev T8TW yiVmX£\£ TO nV£U|tX« TS ©£S* -ZCaj/ 'ZS'V£U/A<;£ 

3 oiioT^oya 'l/^t78v X^<rov £V aa^;^{ sArjXudoTa, £;« T8 ©fa i^i, Kx) tjtxv 
tsveviAX i^n o^o'Koy^i tcv 'irjasv X^jrov £y crix^;^i £A)1Au3ot«, f;^ t8 ©ca 

5 P aV 4^2 E n I 2 T O A H Cap. iv. 

8/K £0' ^ t5to sV/ to t5 dv^iy^^i^Bi XKYiKooils 'oTi s^y^ejoii) i^ vuv iv tw 

4 xoai^ia i^h n^n- ''^t^^S £X T8 0ea sVf* TSKViXy i^ veviy.rixoiJ£ avTts' oTt 

5 ]K«^wi/ sVtv £v ujuTv )5 fv Tw xoaiiu. AvToi ix. t8 ;iO(7//,s ejV/' (5i« ra- 

6 TO £« 78 ;i:oV//i8 P^aAacr/, j^ o xoafji^og Oivmv uxna. 'H^atj s;^ tS ©sa lo- 
/ASV yivwxttiy Toy QeoVf Oixun r\]Km' of a;^ er^v Ix ra ©sa, b;^ «;i8« 
39jwwv* £;i; TKTa ymaxoihiv to '5rv£u]Ka tjj^ aA)]9^af ;^ to 'srvevf/.x tr\Q 

7 'Zir?;«v)5C' 'Ayxn^olf otyoL-K^^zv aAAj^Aac, ot< ^ ay^TDj f;^ t8 0£a sVi* 

8 J^ tzraj (^ ay^TTwVj £;« Ta ©sa yzyivvi^oLi, x^ yivuaxii tov @sov. 'O ^yi 

9 ay«7rwy, ^x 'syvu tcv ©£oj/* ot; o 0£of dyuTtYi ig'iv. 'Ev tstu i(pxvs- 
pa^Yj n dyciZY) t8 ©fa iv YiyAV) on tov vtov auTa tov [/.ovoyevYj aVeVaA- 

10 xsv ©£o? slg TOV xoaiMOVf 'ivot. ^ffi'j^\>.zv ^i ocutS. 'Ey TaVw fV<y jf 
dyyxn-) a')^ ot< ^jwf/? -^yazriaoiiMV tov Gsov, ocK?^ oti olvtoc riydTTYjasv 

1 1 ^']a^;» Xj d^keiXe tov viov aura IXocajMov 'ure^] twv ocy.oi^iuv r^iim. 'Aya.~ 
7r>i]oi, £f aTWf 0£o; riydi:ri<jzv rif^dcy x^ ■^l^ag o<PciXoiJjev «AA)]Aa? dyx~ 

1 2 Tray. 0£ov aJ'ftf 'ojc^nols TsUoiTOii' idv dyxnufxiv aAAJiAac, o 0£of iv 

13 r'/zi'v /A£m, J^ 7} d.yxTXY\ OLVTH T£T£A«cO|a£V)g fViv iv Yiiuv. 'Ev Tara ;^;- 
vuaxQ^sv oTi iv auTW jxho^tVi ;^ aurof iv yypj') ^V' f^ ^a nvfuf^o]®^ 
aura SiSuxev ^xlv- 

14 Kai )i,««? TsOsiz/LtfiSa, x^ jX'XSTvf^usv oti tjtxtyi^ dnkuXxs tov viov 

15 (jmnpx TH xo(7jj.ii. '^Of XV o^o\oyr\c-i\ "oti 'ij^aa; i<;iv vioq tb 0£a, 

16 ©£5^ Iv auTw /^ey^, i^ a'jTo; iv tw ©£w. K«i )if<«c iyv^xxjj.sv ^ -ZErf- 

7r;?-£u;^ccjw£V tj^v dyx^nv yjv ^X^ ° ®^°^ ^^ '^l^'^^' ° ®'°^ dydzr} fVr ^ 
/xi'ywy £V TYj dyxnrjj iv tuj ©£« [jLSV^i x^ Qsog sv xvru:. 
I 7 '£v T8TW TsjsX^i'Sixi -n dyxnYj ftfS' ;k)/xwv, "ivx 'nrx^^ncixv ix^[^£v iv Tjf- 
rifxecx TY\g x^iai'j^Q' hi xx^-^c ixavog fV;, x^ riif^ni icixev iv to! ;^o(7^w Ta- 

18 TW. (ti'to'^ a';i;-£V<v £y ^^j dyxi^n^ x'h'K n TiXax dyx^Yi I'^w /SaAAf/ tov 

^'bOV- OTi (pot':§^ x'oXX^lV l-Zfi' ti (po^BIXiVOQ 8 TSTSAticSJxi iv tJj 

19 xyx-KY\. 'UySiQ dyxnx^sv xvtdv, Iti xvtoq ■sjoi.Tf^ r]yx7:n(TSV ri[xxc. 

"Exv Cap. V. I a A N N O T A'. 423 

20 'E^'j' 7;^ zi-Kn' 'Oti dyoL-n'Ji lov ©soy, 1^ to)) dh7'.(ph ams [Xiarj, ^£vg-yiQ 
htv 7«f [Ji^n dyoiziy tov dh7\(pov uvth ov soo^ct/ii tov Geov dv a;^ Joj- 

21 ^oixsj -srwc ivvocjoii dyxndv; Kca tocvtyiv t^v ivToT^nv ^X^t^^^ '^^' <^^'^^y 
Tvoi dyoi'Km tov Qsovy dyoizx ^ tov dh7\<pQV xvts. 

V'l nA2 'STl^BVUV oil *lYi<J^Q i<riV X^/ro?, ifi T8 &£ii yZymifiloLl' Kj 

2 "moiQ dycf.'mv tov yznriCQLvloLt dyuixa. k^ tov ysyswYjf.f.ivov i^ auT8. 'Ev 
TaTM yivwaxoiJ^sv oti uyofKu^iiBv toc Tsuvtx, ts ©£a, OTXV TOV @£ov dyx- 

3 TTw/z-ev, ;^ Ta; iv\o'XdQ uvth Tr^ox^iv. Avty) yx^ e<^iv r\ dydzri ts ©eg, 
J. tW Tois v7lo?\CiC xvt5 TT^cu^xiV iiy Oil Ivlo'Kod ocmS ^x^fixi sx slcnv. ^Oti 

rsoLV TO yiy^vvYiijAvov ix tb ©sa, vixx tov xoa[^ov' Kj xviy] hh Y} vikyj j] 

5 viKYiQ-X(TU TOV XGcr[Ji,oVi Yi 'UTi'Tic >]//c<Jv. T<j Ifiv vi;A:a)V tov koc^ov, el //,)] 
iiriir.fuajv oTi 'ij^tra? £f/v 6 u/o^' t8 ©sa; 

6 OuTOf eV/V £A9wv J;' uo«7oc -^ x'l^y.ixjo^, 'ij^o-yj o X^ico;' a/i g'v tw 
0(]^<x]/ jw,ovov, aAA' fv tw uJbc]; ^ tw cti[xc{li' ic^ to Tlv£vy.x hi to /a^^tu- 

7 ^isv, 0T< TO nvev[MX. ig-iv rj dXri^ax. Oti ti>hc slaiv ol {xx^v^^vjec [li' 
Tw spxw, rioc]^^, Aoy(^, ^ to ayiov nvsU/^a* k^ btoi ol t^hq %v 

8 £iVi. Koj{ T^ft-f £iV/v ol ixx^Tv^avjs; iv tyj yri-i] to 'urvevfAX, j^ to v^u)i7, 

g }L TO ai[AX' >^ ol TOHQ ilQ TO £V ildlV. E/ TYlV ^.X^TV^IXV T(x.V Civfl^iVcOV 

7^x[x€xvo[jt.sv, ri y.x^TV^ix ts Qss |W«(^wv eV/v* ot; ^lIt}} fViv >? [ix^tv^ix 

10 T8 ©£«, ^^V [X£IAX^TV^Y]X£ TSS^i. TB VIB XVT8> 'O ZITig-eVXV iU TOV IICV 78 

©£«, £x^ Tr]v /xa^Tu^/av sv ixvTu' o ^>j 'zzr/rsuwv tw ©£w, ijysufjjv -zzts- 
•Koinxzv auTov, oT< « 'ujsnursvxsv dg tj^v [xx^tv^ixv rjv [xsyx^Tv^Yixev o 

TI ©£0^ 'STf^i T8 U/8 aUTH. Kxl. Oi()ir\ hlv >1 \f.X^TV^lX<, OTI ^(i.YJV uhhlOV 
I 2 %^'XX£V ilJUV @£0C' K^ XVTY) Y} LUY] £V TW O^W «UTH sV/V. 'O fiJ^WV TOV 

wov, £j^« Tiiv Ci^j^V ^/>3 fX^i' '^OJ' i^^oi' "^^ 0£8j Tj^v ^a;)'jV a;^ ^X^* 
1.3 Tx-^TXA £yf«4^« t^jW^y, Tor^ ■cr/?-£uao"^v £(V to ovo|wa tk ws T8 0£8' 

Tva £l^YiT£ OTI ^UiYtV £X^'^ xlu^VlOV, K^ XvX Cri<r£L))5T£ ilQ TO CVO[AX T8 VIS T8 

14 0j8. ¥.dCi avT)] liiv Yi 'STXPor,(jix nv 'i')(oiii.£v TUT^l^ KUTov, oTf ixv Tl XL- r'/ 424 E n I 2 T O A H Gap. v. 

1 5 Tcoftsda xocjoi to dsT^rjiAX a Jt2, dxac-i nix^r y^ ioiv oUoifASv oti dmet riuuv, 

16 'E(xv TIC t% Tov d^£X(pov uvtQ dfxz^Tocvovjx diAOi^Tixv (irj 'st^oq ddviXTOVt 
otiTYiafii icj ^'joaei aJrw ^o^rih '^o^C dy.Qi^dv8cn [ay} ts^o^ ddvoijov. er<v «|W«^- 

1 8 d^x^Tix igi' K^ e^iy df/a^Tix a ot^o? ^ai'a'Jov. orJ«f*ey or; 'vrxi; yg- 
yzwYii^hoQ £X T8 @e^., ilj( d[AX^Tdv^' «AX' yevvjjQ^yf l;i« t8 0£«, TYj^ei 

19 fau]ov, i^ 'syovYi^oc ^x ^^1^^^ xvt^^ oUxfj^sv oti ix ts 0c8 £V^/«y, ^ 

20 (? XC<T[10S oXOi iv TU TJJOVYiO^i XHTXi. OX^XjKiV ^£ OTt WOf Ta Qi3 r]X^, 

j^ SeSwxsv ny-7v ^ixvoixv Im yivu^xu^xsv tov aArid/vov* xxi sai^^sv h tw 
d^^iVKi iv TW uiw aura 'ijjaa Xoi<ru. Sto? eV/v o aA)]9iyof ©£0f, ;^ 19 ^o;*] 
21 ai'jovi(^. TsxviXj (pv'Koc^xJe sxvj^c drco tuv f/cJwAwv. ^Afinv* lOANNOT TOY AnOSTOAOT 
Eni2T0AH KA0OAIKH AEYTEPA. 

I. I /^^\ nPE2BTTEP02 ix^SKiyj Kv^iXy ^ toIq tsxvoic auT^f, §? lyw 
\_^ dyx.zta iv aXjjfl^'at, ic^ ix ly'2 inovo^y dXhoL ii^ 'sydvTec ol syvuxoTsg 

2 tyIv dl^n^c-iXV Six T^v dxri^eixv Tnv fJ^Bvaaxv iv tiimv, x^ jwed' j^'/.tiov £<rxi sk 

3 TOV xluvx' e^xi ftfd' vixm ydpiQ^ sAs'^, ihr\vfi vrx^x 0c« 'sjxt^os, j^ 
ux^x Kv^ia 'libera X^;ra ra wb Ta 'nr«]^of, gy d'kfi^^x ;^ dyxi:'/]- 

A 'E)(x^riv tSxv oti iv^YjXX ix tuv tsxvuv era TiTs^itXT^vTXC h d'hri^eix^ 
c xx^ug iv\o'KYiV ixdtc^iv txrxox ra -sraT^of. Ka< vuv £^w]w ere, Ku^/ot, a;^ 

a5f ivToTaiv y^x<puv coi xxivriVy aAAa inv £fyj[A£v «V a^^^f, tva dyxnu- 
6 /:^£v d'Kki]K\i;. Ka* «ut)5 tViv ^ dyoktit 'ivx 'nT£^i7:ocjw[x£v xx]x txc ivjo- 

?^xg XVT8. xvTYi i^lv >3 £VtoA)5, ;^«9ft;f ■^y^^axji dn d^yjii;, 'Cm h xvt^ 
5 ' 'rir£o<7ri'(7^T£* Cap. i. I a A N N O Y B'. 4^5 

7 iz-i^inctjriTe' 'on irzoTOioi zrTiOivoi stVi^ASoy sk tov xcaixov, oi iin Qi/.o\ry^)i'. 

X^iTSy @£ov ^x e)(€i' [xhuv iv 7ri Moiy^ ts X^irs, sros j^ tov 'utocJs^x 

lO ;^ Toy WOV £}(«. Er T/J ffX^'^'"* "^f^' UjM«f, J^ TiXUTJJV TJ^V ^i^QLyjhv 8 

Asywv aJrw ya.i^aVf KoivoiVH toic s^foic ckvts toiq tjnovn^olg, 
1 2 rioAAa f x'^'v viJuv y^oi(p^v, 8X n'^aXri^riv J/oc x^^"^^ 'b l^^^<x'^^i «AAa 
IAtt/^co £A9ftV OT^o? uf<«?, ;^ rojua Tsr^og <rcy.x 'KoCkncrcLi^ \m Yi x^f ^ W^''^ 

7.£xlr^i. 'Ajj^nv* lOANNOT TOT A n O 2 T O A O Y 
EniSTOAH KA0OAIKH TPITH. 

I, I \J nPESBTTEPOS Toifa tw ocyoin^'^f ov iya olyoiTcco b uM^^'x^ 

a "Ayocm^Sy 'urspl rsroivroov £vxo[^oci o£ ivo^ia^xi j^ vyiOLiv^Vy xa^ug svo- 

3 ^8TKi a'd n ^^X^' ^^X^^^^ y^^ ^^'^^ ipx'^i^ivi^v ciJsAi^o^i', il^ [xct^iv^HV- 

4 Twv ffn TYi oCKn^^cf.y xoi^uc cu £v «A)i9f/« Tjjs^izxja;. Msi^ojs^oiy tbtuv 

5 Qx sx^i X'^^^^f '^^^ '^^^^ '^'^ ^y-^ Tsxyx iv xkr\^^'^ 'urs^inoij^vjoi. 'Ayx- 

6 TtriJSi 'STi(^oy '^oi^^c o eav i^yxar) sic ^a? d^s}^(p8s j^ sic ^a? ^fva?) o? 
ilj^oi^v^fiddv ffn 7ri ccyunr} ivlniov ixx7\r]aiixc' a? xuTiWC zroiriacic ijT^onsi/.^ 

7 4^a? «'|/Wf T8 0£8. 'TTTf^ 7'iZ^ T8 OVOlJ-XloQ [«Ut£] S^^ASoV, |U>2(J'£V Aa]!X- 

8 €xvovjsC) aVo Twv ISvwv. 'Hr/.^s h o<b6i'koixBV x'KoXoi.ix^xv&iv raj loimui;, 

9 uu auvs^fot yivK^i^x tj? aAjjS^a. '^Ey^ocil^x ty} ixxl.y]aix' aAA' o (^/Ao- 
lo TC^oJjevuv xvTuv AioT^£(pric ix £-Ki^£X^^^ r]^xc- A/sz raro, l(XV sA^fc', 

v7ro[Mri!jta UV7H rx 's^fx a 'nioiei, T^cyoi; •movri^o"; <p}^vot^o)V rif-tuc' Xj p) 
&oxiix£vog im laVofr, ais «utos' iniSix^oii raj xh}.<p^Cj ^ ra; l38>.oiJ.i- 

5 Q y^f* 426 E n I 2 T O A H Cap. i, 

1 1 V8C9 xuTiVei, K) in TYic iM}\.Y](7iocc htxXkei' 'A^iZTTjj]?, ^y\ ^ii/,h to xoLHoVy 
oiTihoi TO dh^ov. dh^ozomv, h t8 0£8 eV/V {^s\ xomoTtoim, iy^ gw- 

12 ^«;^£ Tov Qzov. tyf\\t.r^^i'j) \i.'c\KV.^\)^Y\[t^i VKo 'UTOivlm,^ vt: uvtyic t^j dlri" 

13 Tio'Khd ilyov 'y^d<peiv, dK^ i ^fAw ^i« [jisT^xvoc jj^ mXoi(As aoi ypd" 
14,15 i|;«;. 'EAtt/J^w J's stfifwf ISiiV as, Kj fo/xa 'sr^of ro^a XotXtiaoiJiSV. Ei- 

^;^}^)1 cro/. ^Aandi^ovjoii crs ol (piML' dazdiii t8C ^/Aaj at^t o>o^iz. lOTAA TOT An02T0A0T EDISTOAH KAeOAIKH. 

I. I TOTAAS 'irjcs X^<rs JaAof, d^e'K^pos ^s 'loiKu^^s, to7s iv @eu '^a.T^'l 
a X Ti'yiOt.aiJLSvoiCy ^ 'l>30"S X^ifw isiYj^yji/^iVois iCk^dii' sa£(^ v^uv ic^ £i- 

3 "Ayxnrijdii 'sydauv aTraJj^v 'moiiiizvoQ y^d(p^:v ujmIv OTS^t tJJ? Aio/fJjc crw- 
Trjpiacy dvoiyKYiv 'icyov y^d\\joii u/aTv, 'croi^oimT^i^v £noi'yctivi(^e(T^oii tJ) «7ra^ 

4 -Sira^a^od^ffjj Toic dyiQiQ m^ei. Ux^aaihaxv yd^ tivs; av9^w7ro/, ol 
'nrdXai u^oyiy^ai/i.^ivoi ilc Taro to x^ijJOXf aVs^if/f, 7Y]V ts ©fa Ji^wwv 
p^<z^/v ixsTOLTMvjes elc daiy^yeiOiv' ic^ tov y.oyov ^sa-noTnv Qsov, Kj Kv^iov 

5 ^(jcuv 'lYjah X^/fov d^v^ijisvoi. 'T-Kopriuai Ss v[Adc (SbT^ofxai, elScnoig 
vy.dc d-KOi.^ 78T0f oTi Kv^i'^ Jiaov ix ync Alyvifla a(^ax;, to Ssvts^ov 

6 Ta^ lAYj 'UTi^ivao'.vlot.Q aTTwAfasv. 'Af^sAa; ts 7hq [/.yj TrjOYja-OivJix; tj^v ku- 
Twy d^x^^f d7.l.d dnoT^iTrcvjoig to TJ/ov olxnj^^iov, sk K^taiv [xeyaT^ric rjjws- 

7 flaf, huiXQiQ d'i^ioiQ viio ^o<pov 7s]ri^Yix£y. 'Og I,o^o[ax ic^ roy.o^^ix, k, olI 
"STspi ocindc 'sroT^eiC tov oiaoiov rmoiQ tpoixov ixTro^vsvaoicrai, x^ dn£X^^<r<x,i 
oniau (JOL^xIq hipxc, 'UT^oxavlxi, ^afyoi, '^v^oc alo^vi'Sy ^iXYjv virsy^Buocu 

S 'Ofto/coc jj.hjoi Xj sTOf hvKVKX.^Qysvoiy. ad^Koc (xbv [xiaivacri, xv^ioTrJIa Js 

9 dkzecrh ^o^xq ^1 ^'KoL(j(pnii'^(Jiv. 'O ^z Miyy.n^ d^yJ.^ysKoQ, ore tw 

^i«?oAw hxx^myviiQC ^iO^eyfiO 'uts^l is Mvaiug aui[A,ixlog, -ax fToAjoojo-s 

3 x^Uiv Cap. i. I O T A A. 427 

10 xpiaiv izsnfx^iv ^>^xa(pyil^(<xCf dx>! sinsr 'E-r:i]iiJ.^c;oii aoi Kv^ioc- Oiroi 

1 1 i-Kig-oiv]ui, S.V T^TOic (p^HPOvioLi. Ovou OLVToii;' oil in oi'2 78 Koi'iv fVo- 

1 2 OvToi shiv b Txk d'yoLT.oLiQ v[AWV aniXoiisCi cr'JV£uw}^«/x£vo< a.(po^ui;, 
iixvjes TxrotiAOCivoyiss' v£(p£7^0CL avvS^oi, vno uvei^u^v 'SToi^ix(pe^oi/,svxtf isvrJ^x 

13 f§<V07rw^iva, xxot^zoc, iU dno^xvovjxj ix^ic^u^evlx' y.v[/,oc}x ay^ix daT^xcr- 
GfiQy hxcppi^ovjx Tus ixvjiev xlcyyvxQ' aVe^f? zirAiZvi^Ta;, oIq q ^c(poc ra 

14 cxorec sk [joy'] al2vx TSTYi^rHxi. U^oi(pYir£v<j£ is Kj i^toiq Stoioy.oc dno 

15 'Aixfjt, 'Evoo-x^i Asyojv* 'iJa, ^aOs Ku^;©- vj dyixic [M^idcriy «ut«, 'sto/^- 
axi x^lciv xoijx 'uydvTuVy ic^ s^sXiy^xi T^dnxQ Tdc xcs'^hq xvrciiv 'me^i 
'nrdi^KV t'2v e^fav das^axQ aurwy £y Yias^nf^xv, k^ tns^i tjtxvIuv tuv axXr^r 
gwv wv iXxMcroiv XXT auTs xiax^tuXol das^a;. 

16 OvT of slai yopyv^xlf fASiAi^/i^j^oi^oi, xoijx txc izi^vfj^txc xvtuv 'cto^svo- 
[ji.zvoi' j^ TO cojM5« ocuTwv XxXa vns^ofxxj dxvy.X(^ov}£c '^^oaojnx, d^psXaxc 

17 j^a^iv. 'TjW,f7f is J dyx^KriJoif fAvnc^YjIs ruv ^'/j^axwv 7uv "M^oei^YjiisyjiV 

1 8 vi:o 7UV diro^oXm t8 Kv^ia niMV 'l^jo-a X^/r&* on sXsfov u^wly, on iv la' 
ydvj> yjpv<^ 'saoVTXi syMxIxlxi, Kx\d txq imvrSJv ixi^vufx; 'uo^svoij.svoi 
Tcov d(TS^em. 

19 OvTot ilaiv ol diaoiio^ii^ovjsi [£«u7sf], ^vx^ixoi, 'jyvsvy.x iirj 'syj)v\s^, 

20 'T/x^c il, dyxziojol, tjj dynicJxTr) O/xwy TO-/r« i7:ciy.oio[A5P,£c IxvJbCy sv 

21 TlvsviJ.oc'ii dyiu 'uj^oasvyj^ixsyoi, sxv\^q iv dydnri 0ia TYiofjadJs, 'SJ^oais-' 

22 yo\j.syoi TO £A£©^ Ta Ku^ia -jg^/wv 'ij^aS X^ica s/? C^Jr^v xluviov. Kxi tg. 
33 /yiv sMfiTS iixH^ivciisvQi' y; Js Iv ^o^w ax^^fls, sx [ra] -sru^oj d^zxi^oV' 

TS5, ixKjivjsg Kj Tov d-Ko triQ cx^kqq iaziXu^yAvov y^imx. 
24 Tw OS ivvx[Ava (pvXx^xi v^xq d.-i^xWai;, k^ ^mxi xxJsv^kiov Trig io' 
25, ^yii OimS auw^af h dyxXXixa^/, iJ.ov!^ ac(P'j) 0sw o-wt:'^^/ >5|f/wv J'c^^a ;^ 

^syXrXo:avvYii x^xtoq ;|^ i^aciXi iij vvv t^ ilg indv^xg raj xHtivxc- 'A[j,/iV. 

AnOKAAT^lS. 428 AnOKAAY^IS Cap. i. AnOKAAT^IS lOANNOY TOY GEOAOTOY. 

I, r A nOKAAYYIS 'ln(78 X^/ca, r]v s^oixev OiVTU h Qso^, ^^lai loic 

1 78 dPysXa avTH tw (JbAw uvts ^looixvvrj' 05 ii/,oi^v^ria-£ tov "kcyov T8 ©£8, 

3 fCj lYiV i^x^Jv^iOiv 'iTjoS X^;ra, oacc [rs] ei^s. MoLm^i(^ ixvxh)iu(7xm» 
K^ 01 dxuovjsc ra; Xoyag tyis 'nr^o(pYiltiOCCi fc^ TYj^Bvjsg Toi iv auV^ ys/^a/x- 

4 "ittioivvYiQ 10UQ iTfjoc iM?,Y]aioiig roue Iv tJ5 ^h.<ji(f yy-^ii v^aiv j^ slmvn 
dno [t8] uv k^ ^v )C) i^yoiiivoQ' j^ dT:o twv si^oi ^v£V[aoctuv x 

^ \_i<riv] hmiov Ts ^^ovs kvth' k^ dno 'ij^crg X^/r«, [axptvc w/rof, 

■KuvTi Yi[xo(.i;, i^ X^axvji yiijmc dno twv d^a^nisv ni^ujv h tw octixoijt auVg, 
- 6 j^ inoir^asv yi^olq (SxaiXen; ;^ h^c-ig toj ©£w ^ •sra]^< «Jt8* aurw ;5 Jo|(X 

7 'lo^8, ipyiloii [Aejd rwy j/£{p£Awv, ;^ oi]>'f7<x< aurov "sriXf c(p^Oi'h(/,c;f ^ ot- 
T/v£{ auToy i^£}i£)jlYiaocv' Kj xo^ljovjxi in cuvtov 'urdcrxi at (pv7,ou tyi; yrn. 

8 vou, dixriv. 'Eyoi £('/,(« to oc?.(piX k^ to CI, \_do-xrj j^ tIAo^,] As^^f/ K'j^/oj 

0£Of, WV ;^ ^V ;^ o' £^J(0f<£V0?5 o ■STXVTOX^oiTa^. 

9 'E^w 'iwijcvv)^^ [;^] dS£?^<pog vy^my k^ avfxoivmoc iv tJ5 ^A<4^^ ^ [fV 
tJ5] (Sixai7,^o(i j^ vTto^ovri iv X^iira 'ij^aa, iy£vo[AY}v iv iri vfiaca tyj xxXs- 
[Avri UuT^K, ^lOi 70V Tioyov ts ©fs, ic^ ^id rnv [au^tv^ixv 'ir^as X^/ra. 

10 ^Ey£VO[ji.YiV iv ITyfUjua]' iv t^ kv^iocxrj 'hf^£^<x' ^ '/jAiaaa oV^o'Ct; ^a ^ojv^y 

1 1 iiiyd'hYiV uc crdXnifyoCi 7^£yd<7y]^' ['E^/w £ly.i to A ;^ to O, o w^UTog 
iCj 'i(jyd]oc; xxi'l '^O /SaItt^Cj y^d^\)ov £k (SiS>^iov, /^ 'crf/A^^ov T«iff 
£7r7a hxT^TiutaiQ \jouq iv 'Aatcf], slg '''Ecpfcrov, jc^ £k ^[^v^voiv, fc, elg Ilf^- 
yoi(/.ovy Kj sic QvuT^^x, ^ sig Xd^^^Ci ^ ^k ^iM§i?i(pc-iXVy k^ £Iq Aoco^i- 

I 2 xe^av. Kou ixei i-!:h^£^OL /SaItt^v tj^v i^wi/^y ^t;; iAaA« ftST f^s' <^ Cap. i. I n A N N O T. 429 

1 3 £7r/f^£4^ccf il^^ov snlx y.vyyiiKQ yi^vcrxc' ^ eV ^eaw ruv injoc, T.vyviuv d[aoiov 
viov uv^^u7:8, iv^s^vfyJvov zfo^riPYi, j^ 'ST£.ois^c/ocr(/.svov isr^oj toIj if.(x,<TOii; ^t^- 

14 vYjy y^cvariv. 'H ^s x£^oi,Xy} aiTs j^ at t^9(£? T^svxoii C}aa s^iov >,evjcoVf 

15 w; yj'Ji)/' iCj ol o(p^oi}^[xol avrs wc (pxo^ ■tjtv^oq' k^ 01 vso^q av7s cfjhoioi 
yjf.\Ko'ki.^iw, u; iv y.oc(jt.iV(t! 'cjsnv^cci^iyoi' ;^ n (po^vri avrS ws (pmn v^oi^ 

16 ^uv ■sroAAwi/' k^ e^uv h tr, ^s^ix ocvjs yjt^i XTi^ac i'^<^' ^ sx t« ro- 
/wk7o? avis po[/.(poiix §i<;ro^oc o^ax i/.7:o^evo[Aevn' k^ y\ o^iq auTs wf 

17 Yi'Ki(^ (pxivet iv t55 (5*yyajw.« oil-rS. Kocl qts sl^^ov avToVf snsax u^oc t^s 

vofAYiv vsx^oci icj i'Js C<^v £ijw; fiV T85 aicoyas' twv xi'xvojV Xjj^rj)/' k^ £;)(U 

1 9 T«? ;iAa'j Ts dxvxTS Kj T8 ctJ'a. r^aipov Zv X ei^scf k^ x slaij ^ « jM£AA« 

20 y/y£cr9«< jw,£7a TauTa. To [/.vg-fi^iov rm snlx aV/fwv wv fiiJ'sf in] tyic 
^s^ixc |w»j ;^ T«f £7r7flt T^vyyixQ tx; y^vaxQ, ol irfjix aV/fSf? xfysXoi 
7UV eTfjx hx?^Y}iTMv shi' K^ xl kn'jx T^vyyixi {xq fTtJ'f;,] 1-k\x iaxXrjcriXi 
sia-t. 

II. I Tn af/fiAw rJij fv 'Ef £(7W £Kx7^r}(7ixc y^x^ljov' Tx^s Xsyet x^xruv 
78g enlx x<rs^xi; iv 7J5 ^s^tx aura, 'nrs^i-Kxlm iv i^iaa twi; fTr]^^ -^^X" 

2 vioiv Tuv y^V7m' Oi^x tx s^fx an, ^ tov ;f07rov era, ^ tj^v V7:o[/.ovrjV era, 
j^ OT/ 8 (J^uvj? (3x^xa-xi KXvAc; ^ inti^xaxc xa^ xiyoiilxQ ixvT^c aVorc- 

3 A8f, ;^ {?;« £ia/'. ;^ £U^£c f/ura; v^fuJ^^s' ;^ utto^ovjjv fX^f» 'S iSx<rxiTXCi 

4 J'ta TO ovojwa jwa ;^ a;i ixonixirxC' 'AAA' £;>(W ;^i«](3C cs, oxf x>]V xyxitriV 

5 o-a xrjV •rzr^ooTJiv x<priKxz. Mvri^ovzvs av -Ziroflsi/ ^STfjuxxcj !c^ [xflxvortaov, 

JC^ TX ZT^UTX £^fx ^QlYiaoV' sl $i /U^], S^ypiXXi (TOl TXyVy f^ XlVmU TYJV 

6 "hv/yixv an ix xa xoTra xmriCf ^oiv y.y} [xsTXVomyi;' 'AAA« xaxo £;>(«?» 

7 0T< y,iafis ^a l^fa xwj/ Ni;foA«iTwv, a ;iayw /A<aw. O 'iy^m a^, dx^axTO) 
71 TO n.vevy.x T^iyet rxlg Ixx'XricixiQ' Tw vixii^vli J'waw «utw (pxyav iz 
78 I'JAs T^f C^-'^fj fV/v £V xw ■uTx^x^a(70} xa ©£a /x,a. 

5 R . K«i 430 AOOKAAT-^-IS Cap. ii. 

8 K«{ TW uPysT^u TTiC iV lL[.vj^vy] iKxT^Yiaiixc 'y^Di\\/o)/' Taj's Xiy^ o fGrp^- 

9 TO^ ;^ sa)(^C(]oc, og iysyfio vsx^oc, tc^ e(^r}azv. Oi^d an rik hfx ;^ tj^v 

TO Mj^J'ev ipo^a « ^iXKiHi •srao-vfly' /J'a, ^jAtCKh /Sa?i«v £^ ujawv o Sid^oT^oc 
sk (pvMxnVi '()>0L 'UT^iotxa^Yfi'c' ii^ £^£/- Saoj^/v riiA£^u)v §syxi' yivH zxi^cc 

1 1 oix^i doLvxiHt K^ J'cc!7w ffo; Tov (re(poivoy trig <^&;^f. 'O £;j(wv 8f, axBaccra 
71 10 IlvfUjaa Asj/f/ t«7; h>iKYi<jixq' 'O yacov a ^ii d^ixri^i^ ix th doivx- 

1 2 Ka< Tw dfyc?.a in; h Us^yxf/.w hnXYiaioii; y^d^ov' Tuh T.sya o 

13 iyjj^y TrjV ^oiJ.(pxiav tj^v ^itoi^v tj^v c^aav Oi^x ra, s^fa cry, ^ ztb kix- 
TOiXfiCi '^Tra '^^ovoQ tb 1.0ijxvoi' ;^ x^ajac to 6vo[^(x. [jt^s, ;^ ^x j}V)j(7W 
t;^v 'nriViy ]My, j^ Iv T(;iTc ^isoaHi; \j]i ale'] 'Avrinxg [mx^vi; /as 'sn<roc, 

14 Of dnsxjxv^Y) 'UTXo u^aTy, oVy ^a\avx(; xxloixei. 'AAA' £;)(w i^a^ct C7a 
oXiyx, oTi £X^» "'''''''^ xcxTHVTXQ 7Yiv ^t^X')(r\v BxXxx[A, oV sSi^xaxsv TW 
BaAa;.: ^xXeiv axdy^xT^ov h^niov twv u/wv 'l(7^a»]Aj (pxyiiv £idx}Mv7X, j^ 

1 5 tijo^vsvaui. OuTWf ^^X^^ '^ '^'^ x^xt^vJxc t^v J<J<z}())!/ twv N;;^oAaiVaAj/ 

16 oy.oi'xc- Mijxvcnaov av' £i' J^g //,)?, '£o-)(^o^xi aoi TX^ih J^ 'SHoAe/aj^Vw jWSt' 
I y auToJv £ V tJj po[j.(pxix T8 Tc^AXTog f/.s. 'O £;(wv ar,, dx^axTu 71 to 

ni/£C//a A£y« T^r? IxxXriolxiQ' tw vixxvti J'coaco aura [cpa^/t/v aTro] t» 
y.xvyx T8 xzxoviA^iys, ft^ J'waw a'uTw ip^jcpov Xsvxnv, }{^ em tjjv 4^»i(^oj'.oj'o- 
/:<(X ;i;«i>'ov yey^xiJiiAeyoy, yJ'f/f oT(?£V g/ //j^ A(Z/xo«vwy^ 

1-8 Kat TW dPysT^a 7^c iv Qvocj^i^oig ixxMaixg y^di^joy' Txh 7\sfa oCioc 
t5 ©£8j £}^coy raf o(p9aA/asf auT8 &jf (pXcyx T^v^og, ^ 0/ ■zzr^J'tf aura 

10 ojuoio; ya'KxoT.i^xyM. OiJa era t^ f^fa, -^ tj^v dyxT:r\y^ ^ 7yjy ^ixxovixvy 
ji 77]y mfg-iVj K^ 7^y vTCOfAoy/jV era, «, 7x s^fx o-y, [-^] tx iayjxix -mXaoyix. 

20 Twv -ar^OTwy. 'AAA' '£;)(w m7iZ era [oA/^a,] ori a'<p.^? TJ^y yvvxlxd aa 'ig- 

(^dSs7^3 n T^sy-djx ixvTrrJ^ -zs-^of i^rn', ^5 Mdaxa, ^ whxvd ra; f/^a;- JaAa;, 

3" Tuo^yivdxi Cap. ii. I n A N N O T. 431 

21 'UTo^veviJixi i^ SiJwAcdu]^ (pxySh. Kou t^xy.ix oivrri Xf''^"^ ^^'^ [J.ijxvofitTYi, 

22 K^ i ^£A« iiiTivoridOLi h. Tr,Q TfXo^vaoiC a.'j'iTiQ. 'iJ^j [eV^'l ^^"^"^^ OLViriV 
sU >c?,iW) J^ TBf iKoi'/^d'^ovlaQ [AST oiVTr-c, sk d'Xi\\/iv i/syxM'^'i £0iv [/.ri 

23 iJi.sruvorj7W(7iv ly. tcov e^fwv aurri^* ;^ t<% T5;^ycc aurijc dzoxl^m iv docvcxru' 
Kj yyudovjoii 'urdaai al ly.yJc^axi 071 iyjj il[Ai l^s'jvwv vsip^sc ^ y-oc^" 

24 oiac' >ij ^cojw i^^Iv sWrw XjcJx t« f^fa u^ctcov. 'T/^ri/ Js As^:/;, Tolf Aoi- 
7:0!^ Tolg iy Qvocjc^^oiCi 'oaoi sx syHai 7y,v ^i^xyjjv rotviriv, [^] oiTivei; ax 
eyvuaoiv ra (Sot^ix tS locjavxy ut; Xiyeair oJ ^x7Ch'j) iip' viJ-oi; xXXo 

25,26 (Sx^oC 'm'kriv 'iyj\z, y^XTr,aoijs a^^i; 8 xv ^^w. Kod viy.^v, i i)]- 

27 pm (xyji 7i7.-&Q TX 'spfx /xy, oxcru uvtu; s^HTixv sm twv i(}vicv' {k^ 'uto'.- 
[Axv^ oiVTHi; iv ^xQ'j) (Ti^n^x o)Q TX Ciy,ev7] 7X y£ox[jjiy.x avvj^ihr,o-flxi,) uc 

28 xxyu £lXri(px T^x^x 7s tjsxtoqq ^.a' ^^ oxau uvtm tov x^e^x tov 'zr^&;i- 

29 voV' 'O sy^uv S;. dyaaxrw ti to Uvsvi/.x Asyw txI^c eyyX-/iaixic. 

Ill I Kx] TX xPyeT^u tyi; Iv "Zxp^iuiv £xx7.riaixc ypx^ov' Txh ^sya 

SyjtiV TX BTfjCi TtrVSllJ.Oilx TS 0£8, Z^ T^Q ll^X d<:£^XC OloX £78 TX ipjx, 

2 oTi [to] ovoixx 'syft^ oTi trjc, Kj viXDOQ si. Tiva y^ff/opm, y^ <:ri^i'jov 
TX "Kqit^x a: siJ.s'kT^ov dno^xvfiy' a yxo sv^nm as tx s^fx t!Jz7:}^n^'jC[jJvx 

3 ivuzio'j 78 Qs8 IJ.8. Mr/i[xovsv£ iiv Tirocc si'hri'px; ic^ nydax-^^ ^ Trjoa, ^ 
lUTXvo-fiijov. sxv Sv [xri 'y^riyooYi<7r\Qi y^^w sia as ^q yXsTfln;-, }ij s [xy} yvuc 

4 'CuOixv oc^xv )i^w m as. 'AAA' s^^ic o'Kiyx ovo[xoc]x \_k^^ iv ^Xjo^saiv,, x 

iix S[J.o7^VVXV TX llXXTlX XVT^Vy K^ TJTS^inXTYia'dai y.ST SiJ^H £V T^SVmQ' OTI 

5 x^ioi slaiv. 'O viyMv, arwf zts^i^xXhtxi iv l[xxTioic 7\sv'ao1;' icj ^ fKYJ 
£.^x7Ji^(ji TO oi'Ojjx aviS ix TYii /3<^A8 Ty]Q ^oyriCi it^ o^o'hoyriata to ovofji^oi 

6 OtVT3 VMi:iOV 78 TtJXT^CQ /X8, J^ iVUTClOV TUJV xfysT^UV CiVT^. 'O S}(^0:V 8f, 

dx8aX7a tI to Uvsifix T^iya tx"iq sxyX'ioaixt;. 

7 Kai 7w dfys7^ tyjc Iv- <^i7.xh7.<paix sxx7.mixc y^x'\iov' Txh Tisya 
xyiog^ dXTt^ivoCf 'syu:v Tr\v xT^et^x ts Ax.€i^^ dvofyuv, itj a^.^c xT^aet' ii^ 

8 K}\eiei, it^s^Q dvoiya' oJ^x an tx s^fx' l^^, ^e^xxx IrJiniov era dvpxv 

dn^flf-svYiV, 432 AnOKAATYIS Cap. iii. 

dvBufiASVi]V, YjV B^a^ ^vvcflui )i7^acrci aviriv oti [j^ik^xv s^^^ Jum/Aiv, jl 

9 ET^^YjICiC [f-^ TOV T^cyOV, Kj HK J0^)/1^<JO) TO OVO(Xoi |WS. 'ijs, ^iloOfXl h TYjS 

cvvahyM T^ ^Oijavix. tccv Xeyoyjuv lavj'dc 'la^ciiag stvoii) ic^ bx ilah, d70<.oi 
\\jzv^ov\cii' lis 'uioinao) avT^c f'l'^ rj^aai z, "ur^otjzvyriaiid'. Imnm tcl^v -sto- 

10 ^wv (78, Kj yvucriv 'on iyo) rf/XKridii as. '^Oti eTYi^rj^ac rov "koyo)) irn 
v%o^on\Q jM8, yAyjj ae rri^riau Ik iyiq o:^uq ts 'Via^ocauS tt,; i^sXhrnnc 
epyja^ai iiii tyjc oIkhi/bvyiQ oXt)/;, ZTtiox^jCi ra^ X'XToirs)Pl(xg izi rr,; yvj^. 

1 1 ['iJ'a,] epxof/.di Tocyjj' y.^xret o £X«f, '(vol y-ri^iig ?^u&/j tov <r£ipOiyov (T8, 
1 2 'O vimv, 'UjOiYidU) avTQV <ri>}.ov sv tw vaw ts ©fa ^«, ;^ g^w s [xrj i^sX^y\ 

en' >i ypd.\]ja in avTov to cvo^x ib 0e8 /a8, j^ to oj/OjWa tj5c 'uTcXsac 
78 0£8 /i.a, T^f ;^<?:iv^; 'is^saoiT^hy-) n xaia^onvaaot h th a'^ava aVo ra 

1 3 0£8 /xy, ;^ TO hoi^x fca to mmv> 'O £;)(cov 3f, dxaa-aTu ti to Dj/au/x^ 
^i/r/ Toci"^ iy.x?.yj(jioiic- 

14 Ka/ TOO dfysXu rric iv Aoio^ix/icc IxkM^^olq y^d^ov' Tu^e Xsyet 

15 'AjUj^v, jxd^TVC 'STiToc Kj dXri^ivoc, n a'fX^ "'"'^^ hJkjsuc T8 ©sa* oTJ'flj' 
0-8 T£« g^fiz, on 8T£ ipuxfo? £<", tfT£ C^Toc' o^pB'Koy l2^V/^^0Q n?y ^STOC, 

I 6 OUTW? OTi ^(KlIX^OQ fT, ;^ aT£ VJ/fX^ ^f, 8T£ C^S-Of, /X£A?lCO cr£ £//fO-a; iX Ta 

17 ^ofAoloc jU.8' oTi "KiynQ' '^Oti 'nr7.mioQ fZ/x;, ;^ CTfTrAaTJ^AJot, -^ a'J'fy Xf^" 
OLV £p(Ct', /^ a;^ oTcJ^iXf or/ cru £i TOcAafTTco^of, ;^ i7.£eiV0Q, ^ ■srjwj^o^, ^ tu- 

18 (pAo?, j^ yviiVDQ' cv[xS8'\ivu <joi dyo^dcroii 'uroco l^s -y^^vaiov 'unnv^aiJ.i- 
VQV ex 'STvpc^, Tva. 'vr'hiiTriCYiQ, x^ IfAdTioi A£um, hx 'Uj£oi'^x}^rj, 'it^ [/.rj (pxvi- 
^wQjj Yi Oila'xvvYi lYiQ yvixvoiYiioQ <j's' it^ xoXKv^iov sPx^^io-xi Ta; 0<P^O(.'>\llBQ 

19 ay? Tva /Sactj^c- '-Eyw oas^ J«y <p<Aw, iT^sf/^u x^ 'orxi^evW ^nT^svs Sv, ^ 

20 y^STXVOYicroy. 'l^8, l^Y\y-<x- £7rt iriv dv^otv, x^ x^aW edv ti; ocxaarj tyiC (pco- 

V^C f*«> J^ aVo/^>5 T^V 3u^(X)/, £laS?.£V<TOyXl 'CT^OC OiVTCV, Xf ieiTtVYjCrU [A£T 

21 avTB, Xj ocvTog jwst' i[x8. 'O v/a:wv, (S'wVco ocvtu xa^iaxi y,£T i[/.8 iv tw 
d^ova jW,y, a? ^a/o; evixricrx, ^ hd^ifjx yijoi tQ 'utxt^oq [mb h tw ^^o>w 

22 c«i^78. 'O E^wy af, dxBadiu li to Uvev^oi Ae/^ TOiJg ixx?^ri<^ioiic- 

META Cap. IV, I a A N N O T. 433 

IV I META TavTOi u^ov, k.^ tJs dv^a >5i.'£w//x=«i Iv tw a^ai/ii, ;^- ri (p'j)yy] jj 

2 ;^ (JV^'^co cro< ci J'f; yiVia^M [J^eja. ravTix. Ken iide'^^ lyBVofj.YiV Iv 'UJViv- 

3 {/.^i' ;^ iJa, S^ovos £Kei\o iv tw a^^.vo;, j^ hi 7ov d^ciov mh^iiivoC /^ 

4 ^^ovs oy.oi(^ o^xaa aiAotpaySivo:. K^.i xv/J^chv is d^ova d^ovci slxcan 

5 SvTS^ac m^;/}y.£V8?, 'STS^i^eCT^rji.ieVi^c ^v lyoiTioic 7.ivy.o"<,' ^ L^cp^oi'] ^Vi 
Taf xi<pixXoic amm ^£<pav8S j^^uaSf. Ka< s;^ T8 ^^cva ixTio^svovjoii 
d<rpi>t7tal K^ ^^ovjoii -^ (pxvoii' -^ J7r]iX Aa^Tr^J'ss' '^'fg'ai; xonofXEvoci hx~iov 

^ TS ^/SOVH, «r £/V; T« J7r7a ZfVSVy.XJOi 78 ©£8 ' ^ ivW7:iOV 78 5^oy8 C-!f ^i^- 

7 dpcva Tsaau^oi (^xcc ysiAovja o(p9«A|Ucov sy.TL^ochv ;^ o7r/c7oti/. Kf-i? 70 
i^co'ov 70 TtT^uTov c^oiov T^sovji, icj 70 ^zijTiPov tjcov oyoiov [Aoay^ui, ic, 70 7^;/- 
70V ^a;ov fp(ov to 7j7^o(hci:o)1 ug uv^^xzoc, k^ to TSTOiOTOv i^xov o[miov asTW 

nvKXohv it^ sVwflsv yiiMnaiv c^p^oi'Xyuv' ^ dva.7:otvaiv 8X £-)(jdaiv riyJ^a.; j^ 
vvhIoc, Xiyovjs;' '^Ayi©--, dyi'^, dyioQ Kvoi©^ ©gc; 'nroivjox^iXTUipj 
9 YiV ^ uv Kj £^'/oy£vo;. Kai orav Jwo-ac/ t« i^coa ^o^av ^ t/jW^v £ 
svy^ot^i^ioiv Tw xoiAr,[jAvcp im 7s ^scv'^, tw ^tvT/ si; 7a; oilivotg rxv al- 
io uvuVi 'dTscrbvixi ol Buoai [>^] Tsaaoc^sc iz^za^vrs^oi ivuTticv 7s xa^riyivd 
em 78 d^ovB, Kj 'm^Qcxwridiici 7W (^£vt< iU i^Q alava; twv almuVi ^ 
"11 (^a'kBai 78? <re<pixv8s avriv iv(^7iiov 78 d^oini, Xeyo-JJsc' "'Ar,i®- sT, 
K!J5;£, Aafa'V 7)^1; J'o^av ;^ t)^v 7///^v ^ t^]!^ ^vvayjv' oil av ^xjijot^ 77, 
TJTixvroi, tij ^iix 70 diXnyi U8 jjcr^cv, ;^ £z}ia^Y}70Cv. 
* I KAI siJ'ov e'TTi 7rjv ^e^idv 78 xo(.^Yj[A£Vii sm 78 3^cy8 ^i^Xiov ysypay,- 
ysvov scrcofisv, .^ oTr/crSfv xiX7£a(p^uyicr[jJvov a(p^oi.y"i(jiv enjd. Kal sl^ov 
ayfiXov layy^ov XYj^vaaovjx iv cp'j^vri y.syoi?.y}' Ti; hiv dt,i^ dvoT^ai 

5 S ' 70 2 

V 434 AnoKAAT-^12 Czp. v. 

3 TO ^itXioVy K^ 7\V(Tai Tuc (jip^ofyl^uQ avTs; Kou s^f^c ^^^vvoflo iv iu spol- 
v!f, 'dSs im TYic yn;, 'i^s v7:oy.dTa tyic yMt dvol^ai tc ^iS?uqv, ad's /Sa£- 

4 Ttav aoVo. Kal iyu ey.'hciioy il'o?.v oti aJ'r/f a^i^ iv^i^n avoi^ai [-^ 

5 dvof/mvoLi] TO (Si^Xiov, trs ^T^sirc-iv umo, Kotl ilg ix twv vr^ta^vripm 

pi(^oi Aa^iJ*, avo7^,oii to (3ih?^iov, icj \_Xvaoii'] 7uc STfj^ a^p^xyl^-XQ au78» 

6 Koii u^oVj ;^ /Js iv [jbi(7u: t8 d^cya ^ tuv Tsaaa^xv ^cowv, k^ iv fAau ruv 

eTtjx' o( iWi T(X ir^oi ns Qis 'GJVivixcilcf, d'Ko<;e7.'ho[uvo(. elg luoiaxy jyjv 

7 y^v. Koti ^a9£, Kj stAj^^s [to /SioA/ov] in zni os^tu^ tb Ka^yiiASva im Ta 

8 dooya. Kcii ots eAa^s to ,6iSA;oy, rx Tsaaa^x ^coa ^ o; sixoansaaocpsc 
^P27^vTiOQi %-KZGQV h'Xniov 78 of'^v/y, £X°''^'S iKX<;oQ xM^uv )^ poiM; 

9 Xfucroc? ye/asaac ^vy.ia[Mrayi ai eUiv al "m^oaiv/jn tuv aytu^v. Kou 
aoajiv u^nv Kxmiv, "kiyovlii;' '^A^i(^ it Kx^av to ^i^Xm, ^ dvoi^ou rdg 
(j-<ppa,yi^xQ auT8' ot< la<pxy)]i, ;^ iyo^xcxg tw 0£w jj/^a^ £v tw x{ij.d]i 

10 cHj; l« 'nrdaYji (pvXr>Q k^ yXmanc J^ ^«« J^ sflva;' ^^ eTro/j^c-^^ ^.l'tb? tw 

1 1 ©£0) )9jwwy ^X(ji\ai; ii^ Is^li;' ^ (SxatT^ivaaiv em tyi? ync- Koc< f/Jbv, 
;^ ^^aaa <pmnv dfys'Xxy 'z^-oAAwv Aru-f^Aco th ^^ova ;^ twv <;a;&;v ^ roov zr^sa- 
hVjep'jiV ^ ^y dpi^y.oc xvtwv (av^ix^sc i^^vax^kv, ^ yjT^iXGec yj'hid^m' 

I 2, ?JyovJ£i; (p^vri fj^zyxM' '^At,tov eV^ to a^v'oi' "^o ia^xfi^vjov T^xQeiv tyiV 

13 v-jvxf/jiv icj tuT^^rov j^ ao(plxv Ji. hyyv fCj niJ.nv ^ ^c^xv ^ iv7,oyia.v. Kxi 
'wdv xliaixx, [fV/v] iv tw y^avf^ ;^ fVi rrjc ^^Jl^'j ^ vt^oxxtu t)5^. 719;, ;^ 
£7r< T>ii^ dx7\xacrn4 [a] fV-S ;^ Ta ly iZUToI? zjxvtx, rim^ax. 7JyovJxc' T'2 
^a9>l/x£ViJ £7ri 78 d^ova ^ tw aWw )j EuAo^/a ^^ )^ 7/jW>i Kj ■i].cJoi;x- ^ to. 

14 ;!'^'aTO^ ek 78C od^vxQ 7U^v xh:vo:v. Kal 7X Teaaa^x l<^x fAtycy, 'A/.o"]!/* 
i^ oi [£Uocr;T£cro-a^£c] -sr-^eo-^uTf^o; £7r£(Ji?cv, y^ 'S7^oae}:vvYi7xy [ixni iig- 
T^Q: xli^yxQT^y xlocyav.']. KAI Cap. vi. I n A N N O T. 435 

VI I KAI elSov ore r,voi^£ to d^yiov [xiav ix twv STflu a^p^xyi^uv, ^ nxB^ot 
evoc iy. T'2v zsaax^uv ^uu)> T.iyoyjo;, uc (pcovj^ ^^ovjni' "E^yji ^ (Sxhs. 

2 K«f sl^ov, )^ 1^8 InnoQ T^svxoc J^ o xa^Yiixevog in uinov 'eyj^v ro^oV -^ 

3 Kai 0T£ Yivoi^s im Ssvjs^uv cr^p^uyl^x, ^xaa-x ra ^evTs^a (^8 Xeyov- 

4 70C' '"'EfX^ i^ /37v£7rf.] lial s^riT^^sv aAAo? Innog -urv^^oi;' ij tw mSjj- 
[xhu iV auTov sJ'cSyj «Jtw Xa^fiv rnv sip-ovr]v ex ing yvti,- ;|^ ha olTO^yiT^sq. 

5 (j(p<x,^'^(ji' ^ i^o&Yt avTO) [Aix-xjxi^oi ixtyxM- Koa ots i^voi^e t^v T^iij^y 

;^ /o8 iTTTTo; [xsT^occ, Kj xu^y.svog Ik ainov, eyj^v ^vyov ev rfi xetfL 

6 «UT8. Kxi Yixacix <po:vYiv h [Asaa twv Teacd^m ^fl'uv ylyacrav Xolvi^ 
aUa Srivaoia, k^ T^ag yjiivixsQ xoi^riQ ^rivx^ia' ^ to sAa/ov ^ tov obov y-n 

7 d^LKTiani;. K«i cts -/^voi^s Ty]V <j<p^ocyl^oi iTiV tstix^tyiv, rixaa-a, (p'jovrjV th 

8 ifjd^Tii ^(f)8 Xtycvjo;' 'E^x^ ;^ ^T^iits. Koil iBov, ^ /VJa Innog x^^f'^^y 
i^ xoL^YtijjVjQQ incKVu: avzS, ovoy.x uCtu o ©dvajoC x^ o aStiQ dko7\8^a 
[JET a.vT8' >Cj B^o^rj oivrw i^auiu in to tbtoi^tou im yrii anoxjejyxh sv 
^ofx^uix ^ ly 7.11m H^ iv ^avKTW, x^ mo roJv d^ioiuv rrii yvjC' 

9 KAI oT£ Yivoi^s TYjV wsixTfj^v c(ppoiy7^c<, ii'Sov vTioxd-cx 78 dvaiciirr}^i8 
Toig ^vx'^S "^^v ia(paf[ji.h(^v ^loc. tov Ac'j^ov tb 0:-8, k^ 5i(X. tyiV [xoi^TV^iuv 

10 fjy slx,oy' ^ txPOi^xv cpmYi yiyuM, XByovjs;' '^Eo:; 'uTots o ^eanoTY]^ o 
dyi^' /^ aAjiSivo;, a xpiva; ^ exStx^i; to at/xa Y,iA(t)y Ix 70.V- xcCjoix-d^juv 

l-i im 7Yi; yY,C} Kai soo(}n amciQ 8xd<r(>) roAig hivxr.y ;^ i^^i^-Y^ avro'ig ti'Oi 
dvot.'KOL'ja'jiPiXi ill /STjov uix.^^ov, Bx; ZiT'hnPU^'j:ai x, ol avv^n'Xoi avT^v ii a 
a'J'jAcpci. avT'xVy ol /i£AAov/f^ diioxl/iviG^ai '1q ;t^ a.vro!.^ 

12 Ktxi slaov 0T£ -/^j/oi^s tjov a(poay"i^x tj^v e^f]'^!'* ^^ D'^^^] (^c'.ay.n; jjnyac 
iysvijo, K^ Yi?u(^ iyivijo jj.i?.c(c '2q adxxog t^ix-'Joq, y^ y] gO^yivyi '0:f\ 

13 iyivsjo dg (xiixx' ^ ol dTSPsC 78 'J.^uv8 ensaav elg tyjv yY^v, ug avxri ^dx- 
1.4 Aa Tb; cAtvSaf, auTYjCyino if.iy.dX8 dviiX8 aeiciKVjri^- Kcd 6 'doxvoQ d.r.s^ 

2f, ')(J^^o^n^ 43^ AnOKAAT^Ii: Cap. vi. 

!^ ol wT^siTioiy ;^ ol Icr-xv^olf ;^ -ara^ JaAof ;^ ['sra.S'] i}^£v^iooc sz^vt^clv 

[^syd^iYi TTig opynQ ocvth' j^ tic ^vvccjoii (ra^n'^oir, 
VII. I .KAI iiil^x. T^To il^ov Tsaaix^oLi; dfysT^Hg li^mciQ hi ras riaaoL^otQ yd:' 
vizQ Tr;C yric, xpcijivTac ts; Tzaaa^ciQ dviixag tyjc yiod t^vi^ fJf'Y] ^vsy) avs- 

2 (Ao; hi jyji; yrir, jmj^ts sVt t^Q daXdcdTiQ^ y.riTS iz/i ri J'evJ'^ov. Kai sT- 
Sov a>^?.oy ocPysT^ov dvoc^ocivovjoi dno dvaroT^^c ri^nii '^X'^^^a a^p^ayi^oc Qss 
(^mioQ' K^ sx^oc^s (pm^ fAsyd'Xrj ioIq Tso-aa^arj dfyBy^oic, olg i^o^rj uvtoTs 

3 dSiy.riaxi 7^v yriv Kj tyj^j dix?.cx.a-croiv, "hiym' Mri d^LZYicrrUe tyjv yrjv, [ay)ts 
7^v dd}^o:(T(Tav, ^YjTe TOt ^iv^ooty dy^i; k cr<ppyf(^w,u£y i^; J'aAaj t8 0£8 

4 j^'/vcwv hi 7CCV //.STWTTwv oivTuv. Kal ^Hmoi Tov d^i&ixov Tuv icr<p^o'.'yi(7[j!,i- 

5 vwy' ^/x^' yiT^ixSii; lo<p^ayiaiihoi h TJTUdriC <pv7^hQ ^^^y 'Ic^oly^'K. 'Ex 
(pvMQ 'la^c«5 i^' ypddhc ia(p^a'yi(7y£voi' in (pvT^n? 'Pa&i!^, tS' yj^id^sQ 

6 la(p^xyi(Ty£VQi' h (pvMQ Td^-i iS' yjT^id^Q iacp^a.yta-y.svoi' in (pv'kriQ 
'kar,<Py <b' yj-T^-idhc i(7(ppa'yiaiJisvoi' iz (puMc N£(pSaA«//,, i^' x^'Ktd^sc 

7 ia(pp!X'yi(Tixhci' ex <pu7^^g Muvxaar,, <?'' yiMa^sc iop^y.yiciy.svor ix (pv- 
7.YIC SujUfwy, lC' x^Xid^si; £cr(pPxfic-iASvoi' ix (pvXrjc Aevl', iS -/j'Kidosi; ij~ 

8 ^^ocyiaysvoi' sx (pvMc 'icra^^a^, iS' yjXid^SQ latp^ayiayivoi' ix (pvMQ 
ZatayAwv, i^^ yjXid^iQ i(i(p^ayi<7yevoi' ix (pvMQ 'luan^p, i€' x^Tiid^sc ia- 
(ppayiaysvor ix <pvMi; BfViK/.'.iv, i'^' yjT^idhg ia(p^c'Si(xyhoi. 

9 Mild 7y.v70i suJ'ov, li^ 1^3 o)(\og zroT^vi, cv d^i^yriaxi amov H^ag r)Ju- 
vo/Oj ix 'UTGCVro; s^vbc jCj (pvT^m ic^ Aawy -^ yAa'0"0"wy, srwTf^' evocittov is 
^^oyy, ^ ivuTTiov t5 a^v/y, ra-s^z^t^Aj^/xsva^ roAa? Xsvxdg' ^ (poivixs; iv 

©£W Cap. vii. I n A N N O T. 437 

1 1 0fw y'/jowv Tw >{yMl'>'SVu im ra dsova, ^ tw d^vi'uj. Kat zjoivtsc 01 

1 1 vYiaot-v Tw 0£w, ^.iyovrzQ' 'Aiirir n evMyloc. Kj yj J'o^a ^ n ao(pi(x. ^ rj 

13 wva? Twv oC^vm. 'A/a^jv. Kai dnsk^i^n sk £^ Twy -cr^so-^yTl^wv, As- 
yojv /xo;* Outo; oi tirs^i^s^XniJ'.ivoi toLq ^o'Kxq tixc Aeumf, T/yff £iV?, ^ 

14 1116^6)1 ^a9ov; K«i sf^jjm auTW* Kv^is [j^Ht cv oiSo:?. Koa sins (xof 
Ovroi slaiv ol l^yoiizvoi ix tyjc ^An|>£w; rnc y^'.yxMC ^ snT.vmv txq 

15 roAaf auTWV, j^ i'kivmvotv coT^occ avToov iv tw «r^a7i th oc^via. Aix 

T8TO £iV/V IV'^TIIOV 78 3^0y8 T8 0£8, ;^ XlX.T^£V87lV OiVTU Yl^i^XQ ^ Vuijo^ 

16 £v Tw v«w aura* it^ o xyMf/^ivog im t« ^^ova, axYivJ^afi stt' aJraf OJ 

17 ZtT^V XOLV^Oi' 071 70 d^VlOV TO dvO([JvS(70V T8 ^50V« 'sro</xaj'£/ OC'JTaf ;^ 

o^YiyYia&i 0LV7BC £7U ^ooYii 'njY\yoi.i v^X7m' K^ e?«Aif^4^« 0£of 'srav Jbi- 
VIII KAI 0T£ ^'vo;|£ T>3y a(p^X'yi^x t/jv £€So[^y]V, iysvsjo aiyn £V roi a^«vw 

3 ;^ iic^YjO'XV xmoiQ STfjoi axy^niPyec- Ka; «AAof xfysT^o; ^Adf, >^ fVa^Jj 
£7r; TO dvaixTn^tov, e-xo^v >Mx)iK7h y^^va'ir k^ iSc^ri uvru dvy.txixoclx 
'TToAAa, IW (^wa)3 Tal^ 'zzrioo'Eu;)^^^? Tooy ayuoy Zuxvjuv en 70 dvaiwrrj^tov 

4 TO yp\)Q-d)) TO h'j^TAOV TS dpo'^ii. Kxl Xvi^H] XXl^WQ 7CC)) dv[MaiAX7UV 

5 TocTf 'C7^o.o-£U}(ccrf Twv a^/'iCt';/, £a: y^ei^oc 7s xfyeT^'d, evuTriov rs QeS. Kx} 
iO:fi(pi-j xf'ys?,oc 70V T^i^x^j'Sih , ii^ iysiJjiasv XV70V h 78 "rnv^c; 73 dvai- 
OL^ri^iii, ^ £oiXA£v ek T.riv yhv' ^ eysvoyjo (pa;vcti x. p^c-Pixi x^ X(:px%x] ic^ 

6 Kai ol irpjoi cifyi/.oi cl sy^cPisr tJc ^''1^ c-x7xiP/xC', rj7Ci[xx(TXV Ixv- 

7 7^g \yx caATr/crwiT/. Kai zrp'xnc^ [ify^AOf] lax7\Ziai, ^ iyivijo yji- 

5 T • ^<Ji 438 AIIOKAAY^IS Cap. viii. 

TiOa^tx. ^ 'u:v^ [isiMfjjjhx Iv al^y.aji, j^ i^'Kri^ri sk T'/jv ynv' ^ to t^/tov t^j 
yncy KotrszoiYif ^ TO rpkov 7U)v $sv^^c^v xxTsmYj, ^ "sra; yJ^'^oQ X^^'^^^ 

8 xccTSxdiy}. Koc] o ^svreooc ufyeT^oc iauy^ntaSj x^ wq o^oc [xeyx mv^] xxi~ 
ofxevov i^?^fi^Y} etc tj^v doiXoiaauVi j^ iyevflo to i^nov tJjj day^dacTtd 

9 «;//,«. Kai dni^oLVc to t^/tov twv xjiafxciTU)/ twv Iv t-^ ^aAacraj^, t^c 

10 i-^ov\oL ^vyjXQ' K^ TO t^/tov twv tstT^-oiuv ^i6(p^oi^Y}. Kou T^noQ afysT^oc 
ladxniasi Kj snsosv h t8 ^.^xv8 d^n^ iJ^tyxQ xotioi^ivoQ wj y^ocfj^Kxc, >tj 

1 1 fTTso-fiv im TO t^/tov T&jj' ZTojociJt^xVj )Cj im rag 'u^rfyxQ v^dim. Kou to 
ovoixoi T8 d<rhoQ "keyiloii ^ k^iv^oQ' k^ yiyfjoii to t^^tov twv 'jiJ'aTCcv s/j 
aij;/v9oy, ^ -zzroAXoi av9^w7rwv oc7rs9«vov eV Ta;v uJ^tTwv, or/ iTTix^dv^yjcrxv. 

12 Ka; TiTU^og dfyz'Koc iadX7:ias, k^ i'K'kr,yY\ to t^<tov t8 riKia, Kj to T^i^ 
70V iriQ csMvYjCi J^ TO T^iTov Twv d^s^wV tvoi axolia^rj to tpitov auTwy, -^ 

13 )5 )9]we^a (J.^ <paiVY] to t^/tov auT/^?, ;^ )i vu^ oiAOiug. Koil sWov, j^ ^''«8crct 
gj/o? a£T8 'VT£TXixiV8 iv [xsas^oiv^lAOili, }.lyovjo; <pm^ i/.iyd'hYi' Ovoii iou 
a«i ToiQ xoLtoimaiv liil t^j y/Jf, £■« twv AoiTrwv ^wi/iov t)^; adXitilyoQ rm 
T^;wv dfy£>^wv twv /x£AAojJ]wv ax'kKi^eiV. 

IX I KAI 'STsiJi'KJoc oifys'Koc iad'K-KKJBi ii^ il^ov d<r£^x h t8 J^ava zu-fTrJw- 

2 ^OT(Z g/c T^V y^y, ,^ eJ'oO)] «JtW 71 AlAi/f T8 <P^£x]oQ 7Y\Q d^va<xii. Kai 

JJvo^ls TO (p^£a^ T^c d^vaa3' ;^ avs^jj xamoc sa t8 <p^ixrog uc xxnvoc 
xxiKivs inydMQ' J^ iaxoria^Y] riKi^ ^ a')^^ 1;^ ts ^awa ts (p^ioijoc. 

3 Kai £;f T8 ««7rv8 i^riK^ov dx^ihc sis 7^v 9/^v, ;^ scTofl/j auTa<V £^aa/a, Wf 

4 fX^o'^J' i^aaiuv 01 axopmoi tyjs yri;. Kxl i^^i^Y} oivtix7c Tvx ]M)) d^ix^- 
awai Tcv ypoTov tyiq yriC) ^o£ "^^dv ■)(}^oopoVj t^s wxv ^sv^^ov' si jw-jg T«ff 
dv^P'lzac [jM0V8f] omv£f a^ f'x^'''' '^^'^ c(p^xy"i^x t8 ©£« £7ri twv jUfTcc- 

5 TTwv auTWj/. Kai £(J'c9)9 OiVTx'15 Yvx iiri dTtoxj/ivucriv auTa?, aAX' iW /?a- 
cxvia^mi ^nvxc tusvIs' Kj ^xcroiVio-fioc xvtwv w; ^xaxvia^oQ axo^niHt 

6 oTay Tirxia-yi «v9^w7rov. K«< £v touc Vf^s^xis h/iVXiQ tiqlriasaiy ol avO^co- 
710/ Toy ^ocvj^iloy, ;^ a jW,^ si^Yi^^aaiy «utov* ;^ ini^v^i^aii7iv utco^xv^v, j^ 

I (piv^erat Cap. ix. I n A N N O T. 439 

7 <psv^zrui doivoc]oc an avruv. Kai rot o^oMy.alx tuv dx^i^uy c[xoix 
Iz'KoiQ riTotfjLOcai^svoic tiQ isToXs^ov' fCf em rote XB<pu>^ai oiVTUv wf csipocvoi 

8 oiAoioi Xf'^^^'j 'S '^^ "sr^co-wTra amm in; -sii^oa-ccTra (/.)/(} o;^n'jjr -^ sT/^ov t^i- 

du^XXOCS dec du^OCXOiC Cri^Yj^BQ' ^ Yj (puVY) TOJV 'CT^s^V^WV (XVTC^V UiQ (p!f)iyi 

cxo^moi^i K^ xivT^oc, Kj iv Touc H^oug auTwj/ [^] ri i^scix oivtocv dSixr,<roii 
1 1 78C «>9^w7ry; [Jt^rivotc 'STsvjs' i^ 'iy^acnv l<p^ uvTo:f (3ociji?.six, tov (xPyeXov t/;c 

d^iaati' cvofAOC uvtu 'E^^aiW 'aSzJ'J'cov, ;^ iv rri 'EX}^Y]Vixi] ovq[xx syji 
I 2 'AttoATiuccv. 'H Jai ?} ijaol aTr^xSf v, Uh f^x,^l<3Ci fx; ^vo hou iJ^iJoi tuvtoc. 

13 KAI exjog dfyO.OQ sVaATTicrf, it^ YixmoL (puvnv l^ioiv ix tuv T£cr<7X^uv 

14 XS^XTUV T8 dvaia<^YIPl8 T8 X^^^^ '^^ iVOmiOV 78 0£8, "kiyBCXV TW 'ixl'di 

ftTysAw, £;^wv t)5V axT^irifyx' Avaov T^g Tsactx^x; dfyix^g ra; ^s^iyj- 

I c vyc £7r; tw ■sroraf^w tw lAsyxXu Ei^^xty;. Kxi i'kv^Yiaxv ol Tsaaxpsg 

dfyB'Koi ol ri70i[j.xcrix£voi ilg iw (Jo^xv k^ ri^i^xv ic^ [j,rjvx Kj ivixvjov, '(vx 

16 xnoxjavwai to T^nov luv dv^^muv. Kal dpi^[ji.os twv ^poIsviaxtuv ts 

17 hzixsj $vo iiv^ixhg [AV^idSuv' [;^] Y}X8a-x tov d^i^^ov aurwv. Ka: 
tatiCQ si^ov T8; tTT^af fv 7ij o^xueiy Xj th^ xx^r}[/.£V8g eV auVwv, exovjxg 
du^xxxc 'srv^ivag ^ ua^vivfl/va^ ;^ dau^eiC x^ xl xi(pXAx'i tocv X-Knm wf 
xi^x'hoLi "kiovtttiv-i ^ 1;^ Twv ^oimTbiV xi7u:v ixzo'^zvsTXi "Uiip -^ xxnvog li 

1 8 3^ov. 'Atto tSv ipiijcv tsTT^nyxy 7^to:v dnsxjxv^yjax)/ to rpnov twv «v- 
6^&j7rwv, s;i: Ta wu^of ;^ [l;^] t8 ;fa7rva -^ [j-k] T8 ^i^^'a T8 ixTropevoixha ix 

19 Twv iro[j,XTuv avTocv. 'h yix'f i^satu tuiv 'tiinxv fv tw rc^ua]^ auToJy 
gViv, ^ £V Tx7c 4^x~ig auTW>* «/ 9/a^ J^ai aoVw)/ o//«o;«< o(p£criy, £;)^acraf 

20 x£(px7^dQ' ^ Iv aware d^ixsai. Kx) ol T^omol 7uv dv^^xitxv ol siX dnsx- 
Tav9>](7«v £v rxlg 'ssT^r^yxlg txvtchic, a [jiSTevcYiCrxv ix twv £^f!>:]/ txv ya- 
^'xv auTwv, ivx (/.Y} TJT^oaxvi/^auai to. ^xtiJ-oviXf X) tx fIJ'wAa tx x^vax ii 
7X d^fv^oi K^ 7X yxXxx x^ 7X xi^ivx x^ 7X ^lA/va, x are (Sxkay Juvalor/, 


440 AnOKAAT-^IS Cap. x. 

21 are uK'd&iv, bis vi£^iixa\av' k^ s [Jj£T£voy}70(v iy. twv (povm OLvTUiV, kre In 
Tcov (pa^imy.tim avTuV) ars iz lYji -u^o^v/zoic uvtuv, 'hts Ik t^v XA£[ji.y.oi~ 

X I KAI iJ^ov ^J.T^ov afysXov hyy^h xxTX^oiivovjoc. in t8 BPOivs, 'oiioi^i- 

"^hni-iivo)) V£(pi7.riv' ^ n Ui; sV; -t^; xsipaXri; olvis' k^ to zr^oaujnov avis 

1 o'l; >]A!©^, ^ ol "s^ch; dlvts ug <;'vXoi uv^oc' -^ ^X^^ ^^ '^^ X^-f^ aura 

l3iC?^ci^i^iO)i dvsafixevov' j^ s^nxs toy 'uro^oc aura tcv Je^iov im tt^i; doc- 

3 Aa(7(7/]f, Toy ^'g sv'xvyiAov int iiqi; yri^, ^ f;^^«^£ ^wv^j iwyd'Kv] ojanz^ ?,£uv 
livyotTUi. Kai ots sz/ooc^sv, sAaAjjcr^Pcv at hid ^^ovjoci 7 as eotvjm <pmd^. 

4 K«i 0T£ £}^uXY]crotv al sTfjoc ^^o'ijjou [jus (pwvocc £au7wj/], f/^^sAAov 'y^(x(ph)>* 
}^ ny^saoc (pot)vriv ex t8 a^«vS, "hiyncoiv [jwoz]' ^(p^dyiaov oi iXuXYiaoiV cut 

5 £7r]a ^povjixh f^ jW)] oiurci y^d^riQ. KoCi o uP/bXos ov si^ov i<ruTa, im 
ryj; doi7,d<j(jri; j^ sVi tjj^ y^c? ^e tj^v X'^^s^ ^"^'^^ '''^'^ (J'£^<«v zIq th a^a- 

6 vo'v K. c^i/^aasv iv tco (^covri dg Tac otlavoig twv a/wi'wv, of £;f]/(7£ tov a'^a- 
vov J^ Ti::^ Iy auTw, >^ ttiV yriv k^ tx iv auTjJ, ;^ T'/jv duXacauv ;^ toc 1/ 

7 auT^* oTz Xf^**"^ ^'"^ '^'^' £?■'?'** «AA« iv lOUQ Yi[j.£^xt; rrig (pxvris 7a IQo- 
//,a cifysAaj ot^v ixsTO^n aa'Anit^^-iV, ;^ lt£7^£<j^y]_ io [/.vfri^Lov Ta Gea, co^ 
st'j^r^sA/crs Ta^ J'aAa; aura Taj ZT^o(prjrac- 

8 Kat >i (^wy?) iiv rjKna-O!. ix Ta a'^ava, 'sr«A/v AaAacr^. ^£t' £/j,a> ;_^ A£- 
yaaa* '"''T7r«r£, Aa^e to ^i^'Ka^i^iov to 'nv£uffi£vov iv rv] X^t^ '^^ dP/ix^ 

9. Ta srwro; £7ri Tr;.^ dx?.xaa-Yjc ^ £7fi t^j y/yf. K«{ c^yr^iASoy -zd-^-oj tov 
ufy£}^ov, Txiyccv avro:, ^8V0ii fj.ot 10 ^i^T^.ot.^i^iov^ Kal T^syei [j.oi' AdSs ^ 
XiXToiipxf£ 0C.VT0' ;^ 'uyix^xva an t'/jv xoiXioiv, cc'aa' iv tw rojwa7/ as s^oii 

IQ yAu;!:u wj //£A/. Kai £'Aa6)i' to ^i^?\Oi^i^iov ix 7r,s X^'^°^ '^^ dPyiT^a, j^ 
xc&Ti(pxycv uvTO' ;^ ^v sv tm ^cy.d/li /^y cc'j yJA; yAw.'u' >^ ots s(payov 

1 1; «UTO,. imxpoiv^r) to xoiXtoi /xa. K«i ?Jydai [/or A^/ (T£ ■ur;cA/y -sr^ofpj^-- 
I^^VCR?;.; £7ri ^.oiol; ;^ eSvccr.' ;^ yT.macx.ig ^ ^0f.ui7\£vai ^o.XXo7;.>. Cap. X. I a A N N O Y. 44 r 

XI I Koi) s^o^y} (xoi xoiXixiAoc o(aoi^ ^<:^^^<f) [^ atyzUQ eknx^,'] T^iyu).' 
"'Ey^soitj )^ (/.STpno'ov rov vaov ts 0£8, jc^ to dvaioc^ri^toVf )(j Tag zrpocry.v- 

TYiv ix(lpr,(Tr,';^ on iSo^ri tcIq eOvfo-;" ii^ inv ijJo7\iv tyiv dyixv 'ajolridaai. [/.rr 

3 vo(.Q TsaacipocHoi^Oi Ko. Kixl ^u:(ju) ioIq ^vai ycifivji [ly, y^ '!JT^o(pY}J£Vcr8(nv 

4 riyJ^x? •)(pJ.OLQ ^iciKoaioc; i'^rixo-PiX, ■ujs^i^e^Xny.hoi crxzx8(;. Oinoi ilcriv al 
3 ^60 ixouaiy Jij al Svo Xvynxi al ivxniov t8 Kv^i8 t}^; yri^ sV^'tjc- Kai- 

£1 ri; auTSC SsAt) d'ytzmocij mv^ ixnopsvsjai h ts ^oijjXJo; avTxv, ^ y.oi]- 
sa^Ui ra; ix^^^i avrZi/' scj 6i riQ avr^c ^-'^'{l d^aricai, ara J".-/ aviov- 

6 d-Koylx'Art'jai. Ovioi iysa-iv i^aaiav xketaai rov 8^avov,- Yvx y.YJ ^^iyj]- 
vfTOf Tftf )'jjW-£^af lYiQ 'ST^oipriTeiac avi^v' k^ izuf^iuy £}(8<7iv em tuv Qd~ 
TWVj ^pi<p&iv avToi uq ali/.a, k^ 'uroija^ai rrjv yriv ev "sraVj) -srAj^}^!?, oaxKiQ 

7 iav d£7^rjaucri. Kai oto-v TsXiauai ir])) iKX^iv^iav auiwv, to drjotov to 
dva^xlvov SK Trie dSvaaB VTOirjaei ijj6}^£y.ov [XiT auTwvyj^ vix^aei avT8Ci ^ 

5 dzoylzvet XVT8C' K.(Xi to zfjayx amm Ita tt;? ■wT^XTaag ctoAsw^ Trig 
luyxM^i yi'^^S HX'KaTai 'STvsvi^x'jimc ^o^ojj.x ;^ AiyvTfjoCr oza ^ Kv^ioc: 

9 atTWV havau^Yj. Kai ^xinsaiv ix twv Tixuv j^ ^'jAwv ii^ yT^waauv ;^ i^- 
vwj/ TO vfjooij!.x avTuv Y}y.i^xi t^hq ^ JfjW/cru, ;^ Ta 'ufju'[xxja amm ^k dtpn- 

10 cracr; TfSJjva; e/? [xvriy.a. Kai ol y.xjoiK^vjsc i^t ^M yM x^'f^^'^ ^^ '^'^'" 
TQiQj il svcppxv^ao'Jjxi* £j ax(^x 'uT£[j.\ljiiaiv aAA>jAo;c,, oti kroi ol ^60 Zuoo- 

11 cpyirat iSxffxvicrxv Tbc HctjoiyHvJxc £m ty]c ync- Kai [xsja txq t^hq j^jmI- 
^ac ^ '^iMdVy 'STVEvy.a (^urriQ ix ts 0£8 slaiix^sv in avTHC' ;^ 's^woiv in} 

1-2 Tec 'UTo^u; Qcvrav, ^ ^po'^o; [jAyxi; inzazv inl Tb; deu^kvjag: avTtg. Kal 
TiK^axv <P'j^niV lAsyxMv ix th h^xvh, T^syscrxv avTolc'' 'Avd^rire u^s. 
Kai dvi^Yiaxv dg lov -dpavov iv iyj vs^p/A^^* ;^ l^iu^ricrxv xxjihq ol ix^^ol 

13 auTwv. Kai iv Ixavn t^ u>px iysvfjo cretay^c yiyotCy Xj to ^ixoijoy ryj; 
-sroAswc insaSy ^ dnsxjxv^-i^uxv iv tj) aeityy^ ovoyoiju xv&^u.zuv yj'KidQts 
fTrJa* j^ ol 7.Qino] eyPoSoi iyhovjoy i^ 'i^o:xxv ^o^xv tw 0fw T8 a^avn.. 

14 'H aai Y} hvis^OL dnYih^iVy Ion Yi ixl. n z^nri '^^yjl^i' '^ot.yy. 

5 U " KAI 442 AnOKAAT-'FIS Cap. xi. 

.15 -KAl iQoixoQ afyO.o; icr(x7-.ruGS^ k^ eysvovjo (puvou iizyaT^oti sv tw - 
.i^OLvcc., T^r/ovjii;' 'Eysvfjo ■>] /3acr»A«a 7s y.cay.a, iS Kv^is 'hy-Mi, ic^ iS 

•I 6 Xjoi<;;s 0CVT8, ^ ^^aai?,£vja h^ tbc oiloovocc toJv otluv'jiv. Koii ol i'ly.oci 
[;£,] Tsaaocps^ "UTpiahCTe^oi ol ivuiniov ts 0£8 xd^n'^iai inl ry; d^oyni otV' 

17 TO)v, sTtsaoiv £7:1 70L "UTpoauzoi avTc^v, )i^ ZT^oi7£kvvri(7iXV Tw &s(fi T^syovjeQ' 
Ev)(^c(fii^e[X£v aoii Kv^is 0£Of 'srailox^a.Tcc^, uv y^ r,v {_ii. £^x°~ 

70, UvY] u^yia^mavy k^ rj'^kv n ^yn o"a' ii^ y.aioD; txv vsx^uv, ypilrimif 
-Zj $8vou rh iJLia^ov rol; ^b7.oiq aa joli 'UT^c(prjTOii(, ;^ toi^ dyioiQ k^ toIq 
ipo^siiaoiQ to 'ovo^joi cry, to^c y.iy^o7s i^ 7o7s i^iyoiT^oiQ' k^ ^ioi(p^f/^(Xi Taj 

I g KAI rjVOiyY) vixo; T8 ©is Iv tco a^avw, k^ l:(p^n yj Ki'Sujoc tyjc hoi^rr 
HYi^ avTs iv TW yaw urns' ic^ lysvovjo d^^a.'Kou y^ (pt^vou j^ ^^ovjoa tt^ qhq- 

XII |t<o?) ^ X^'>^^^^ ^iyoiM' Ka< UYJl^eiOV [xsyoi u.<p^Yi ev tw a^avw' yvvri 

•nr^piSi^T^YJixevYj Toy ri'^iovy ic^ t) asMvri vnoHiXTu tuv z:o^uv auTJjf, ^ im 

.2 TYjC y£(po(MQ 0LV1M <^£(po(.voc aVf^wv ^u^sxa.' ^ b yx^ei 'iy^QO^y y^oc^et 

3 d^ivaaoi ^ (3<xaccvi(^o^svY} lixeiv. Ka< L^^r\ a.'k'Ko cyiiihov Iv tw s^avw, 
j^ fJs ^^oimv [Jt.£yixc 'i^rv^pCi '^X^^ yi(poL7.d.Q enld jCj x£^(xIx ^£XOi.' ;^ inl 

4 T«C X£(px7^0iQ OLVIH ^LX^n^^Cijoi ilfjci' fCj n t^X aVT8 (7U^« TO T^fTOV TOOV 

oii^ip'xv 78 i^avS, ^ 'iSoi?^£v avT^g £k t^v yriv. Kal ^^a.xm £<rri>i£v 

ivmiov Trie yvvonxo; iyiq ii£Kk^aYiQ isxfiv, hx otxv ts;!!)?, to ts;^vov olvt^s 

c xuroc(pxyri' x, £T£X£V viov x^^£vx, oj jmsAAw Tsroif/jXii/eiv 'uTxnx tx eOy^j iv 

pdQx (ji^Yipx' iCj Yj^nua^Yj to 7£XVov xvTns 'sr^cj TOV @£0V ^ 'ss-^os TOj; 

6 dpcvov xvrS. Ka't n yvvri '£(pvy£v iiQ rriv 'i^nf^ov, 07:3 s^^ s^^ tottov 

YlTOlj/LXGlKiVOV XKO T8 ©£«, IW I-ICW r^£<pUi<JiV aUTJ^l/ nfi£^X5 X'^'*''^ ^iXXO- 

aixs l^Yjxovjx. 

7 Ka< lybilo 'UJo'X£^o; iv tw a^avw* M/;(a5^A ^ 0; ufyi'koi xvth ts 
'n!Q7^£liT,axi y,£lx t8 ^^xxovjoc^ ^ ^^xxm -iTioT^ii^Yias-, x^ at dPysT^oi xvtS 

7 i Cap. xii. la A N NOT. 443 

8, 9 jl BX layjjcev, ar: 7ozo; i'^e^Yj avTiiv in h tw i^Oivx. Kat I'Sxri'^Yi 

Q ZT}\Xvocv i)]v olxaixsvYi^ 'o7.r\v^ l^'kr^-fi sic rnv yry h. ol d9yi'hoi avin 
10 /x£r' «ut5 £&v'/59)^C(Xv. KoLi rixao-ix cpwvriv (xsydiXnv h tw y^«i'M ?iyB- 

)] i^aaix 78 X^ica atTa* oti xocTi^7^y]^Y} y.OLtiy'x^ TiTv d^i'Xpiv jJ/.'/zy, 
I 1 xocjYi'/o^oJv OiVTOcv iv'lziov 78 ©£8 hf^'^v Yi[xs^iy.; ;^ vvxlo;. Koil auTo; 

iviHYiaoiv av7QV ^ioi to ai[xoi 78 ocfiviSy icj ^ix 7ov "Koyov 7rig [icx.p7vpi!x; 
I 2 oiVTu^v K^ 8X lyd'Kria'Oiv t^v ^v-x/jv aurwi/ a^^< ^tzj^ara. A;a tSto sJ- 

(p^xivsa^s ol ipoLvdi y^ ol iv amo^i; axYiv^vjs?. Ovxl rri yr^ ^ t>j da.'hci.G- 

CYj, OTI xars^Y} ^hx^oXoq -cr^of i/a5; s-)(u>y ^Vf/.h jxiyoiv, s/J'cc^ on c},i~ 

13 ^ov mi^cv 'iyji' K«f ore f/J'sv ^^dixm or; IOki^^yi sk 7r;v yyjv, i^ia^^ 

14 Tr;V T^ymlxa m^Q B7£X£ tov d^^iva.. Kou lU^riaxv t>j yvvoLixi ^vo ■jo^e- 

ffJ/SC T8 a£T8 T8 [XSydT^H, XvX 'S7£T/j7ai s/? TJ^V £^}5/A0V c/f TfV TOTTOV «U- 

15 o(p£wC' K«{ i^uT^iv o(piQ ix 78 fo^ijc]^? auTs oTricrco T^f ymaixoQ v^up 

16 us 'UTOTOCiioV) 'ivot. ixi7nv 'nT07C(y.c(po^T^ov Tf^QiYiCY]. Kdl £§ori^Y}(T£v ^ yri 7yi 
yvvocixl, ^ YiVoi%£y ^ yr\ to ro/-*'" aur^;, ^ xccjiziB tcv iirdlxiAov ov £Soi?^£v 

170 ^odxuv ix T8 ^oixixloQ ccvtS. Koii uflyia^n §^dxuv izt 7Y] yvvxixl-, 

Xj xnriX^£ TffoiYidC.i 'mo'K£^o)> [jiild tuv T^omuv ts a7:£p[Aotjo; amrjc, 7uv tjj- 

^iv\m Taf iv]oAaf T8 0S8, -^ i-yovluv 7nv fMX^v^iOCv [ts] 'ij^cra [X^/?-a]. 

XIII K«< icdhv em t^v ^'///.lov t^^ ^T^daarjc' ^ fTJ'ov !;« tjjc doiT^d^crrjc 

dnoiov dvaCochov, tyj:>y xscujoc ^ixx k^ xi(pot.'hdQ t7i]d' ^ im twv x£^d7xv 

01V78 ^£xx ^la^ni^oiju, >^ £zi 7dQ xi(px7\dc, 0ivr8 Gvoiicila ^?.ot7(pnixtxQ* 

1 Kai TO dn^iov u £i$ov ^v c[mo:ov TJTx^Sd'K&i, ^ ol wooeg avT^ a-f dpX8, ^ 

70 i^o[/.oi. av73 UQ g-c[Aa. T^sovjoc y^ %^m£y ocvtw ^^dxuv 7rjv ^vvaixiv 

3 auVy, ^ Tov d^cvQV ami, ii^ i^aaioiv [xsyxT^nv Kdi [£^0^] imocv h 7kv 

X£(piXK^y OLV1.8 us £a(pocfij/£vnv ilg ^dvoijo' j^ n ^Myn 78 dcivd73 uvtb 

i^ootZiv^Ylf 444 AnoKAAT^IS Cap. xiii. 

£^"69)9 <xJtw rofta ?i«?>5v {^eydcT^a >>^ lSxoia(pY)[j.itxCi ^ i^o^ri olvtu s^aatx 

^?<.CCa<pYJlJil«)> ^OOQ 70V &£0V, l5?.U(J<PY][XY]ljai 70 'oVQlXa. aUT8, ^ TYIV CXYlVYtli 

7 a'jT^,,[;iij] TdQ h rw hso(.V'2 axr^vsvlx;. Kai sSo^y) aurw •uroXsy.ov TiToirjaxi 

K^ Movt- ^ yX^aaav Kj Uvog. 

8 Kal 'LS-poaKuvno'ii(Jiv xvtov zrcinsc ol xxToiy^vjsc stti 7i]; yrid s 8 ys- 
<ymn\xi to cvo/xce at;T8, £V roi /S<^a/w t>5? ^w)^? T8 a^wa t8 i(T<pxfi/Av'dy 

i» 10 ctTTo xocjx^oXnc ^ocTjaa. Ei^Ti^ £)(« 8C» <xxs<Ta7U. Er T^c xl-)(^ixxXKcrixv 
avvxyfi, HQ xlxiJ^oChaaixv vnxy^' si t/; iv [/.x'/xi^x xTroxjsvHy $^ xvtov 
iy (Axyjxtox dnoxlxv^vxi' u^e eV/v n vnoiAovrj ^ 39 -nj-Zo^ twv dyfuv. 

II K«i. elt^'ov aAAo ^))^/oi/ xvx^xtvov h tyiq ymy k^ ely^s xs^ocjx ^60 ofiony, 

ii2 xflvm" }tj l7\.oO\et uV ^^dxuv. Kat T^y it,ii(jixy 7h '^^cotb dn^i^ 'nixaxv 
fUTOiii ivuTTiov xvT'8, ^ TJToi^ 7^v yr\v x^ T8f xocloiK^vjx; iv xvTYi X))X "ur^ocr- 
xvvncc^cn TO ^ripiov to ot^otov,, 8 ede^aTTSufljj :^ 'STT^Yiyrj ra dxvxT8 xvt^" 

l;3 j^ -GToi^ aYi[j.fix iJ^iyx'KXy tW ;^ Tzru^ "zzroij? £^ t8 8^«v8 xocjx^xivav sis ^rjv 

4 y^v, IvwTT/ov Twv. avQ^wTTwy. Ka:- -urMvx ra? xxIqixhvJxc iM 7rjC ym ^ioc 

TX CYii^^x « IJ'od)) ccuTW ■sro/rjca; ivaitiov ra S^^/a' Xsyuv 7o7i; XX701X8~ 

CIV em. Tnc yr\Qy 'uroiriaxi slxoyx t£ dn^ia iy^n 7r\v z:?^Yiynv tyjc iJi^xyxi-- 

3'5 pXQy.x^ii^w^- Ka; i^o^n auTM o^ami 'UTV£v[jt,x tJ5 slxovi 7^ dn^iayAvx 
ii T^aT^wn h slxm Ta ^j^^fa, ^ •sro/j^Vj?, ct70< av fog "w^oa-xwria-uai tj^v e/- 

1.6 ;^ova Ta 3nf'a,, iW ditoxlxv^mi'- Kx'l ■cro;« -syxvTXC, Taf [JjIx^^c i^ 78c 
/aeyiT^af, ;^ Taj wAao-Za? >^ Ta^ 'srl^p^af, ;^ Ta? IxbvU^bq ^ Ta; ^aAa;,, 
Tya J'cca/v auTor? yxp^(i^[xx im 7n? X^f °^ aurwv tjj; hh^;, 7] iu to [as- 

17 TWTTov, !X;;Twy, ;^ iW /Ltrj Tig ^vvi^xi ocyo^xaXi.n 'UTfjiMaxh £' f<>l fX'^v to Cap, xiv. 1 O A N N O Y, 445 

1 8 y^oi^<xfiAa^ [^] to ovoiJt.ix. ry ^i-j^/y, n tov d^i^[Ji,cv ra ovoixz'ioc at7K. ^O^e 

XIV KAI gTJov, ;^ 1^8 70 d^viov styi^o^ im to o^o^ 2wj/j j^ /ast"' auzS e;^^:- 
Toy 7i(7ffOi^xHonaTi7(7ai^?; xiT^MosCi sy^iio'&i to oyc»AOi av78i a to oyef.as 

vy)V ix 7H 8SiivS, CiQ <p<j)),riv vMrm ^o7:My, tCj w; <p^yYJv iSoovinc ntydlnC 

a^aaiv w; u^yjv xoimv h^ixiov t8 ^^qvh, k^ ivt^mov tww 7scraa^wy C^&Jv, j^ 

Twv "urpsovVTS^itiv' i^ ^i^is i^^CvQiJo y.oi^e-iv 7Y]v (f^nVf £i (jiTj Oil Imioy Tgcr- 

4 (TX^oiHoPiOnecraaosi yiT^iuis^, ol Yiyo^staiAivQi dno 7Yi; ^ijf. Outo/ swy 

0? [Asla yvvoiiK^v in. e/^oXuvSjiaay' 'isra^^fi'O/ yv.^ smv. htoi smv c'l dao^ 

6 KAI fTJov a^Xoy oify£}iOy •^iTWjKsyoy gy (Asau^ixviiiAaii, f^ovja 5'jaiys- 

7 ^uX^v K^ y?ic^(7(r«y ;^ ?^aoy" Aeywy iv cpwv?} /AS}^«?k>)' <I>o^;Sj)76 tsv ©sovv ^ 
(JoVe auTW (Tolav, ori ^TiOsv 3^ w^a T^f x^tusa^ avrs* ^ ^^ocxwri^ix]^ tw 

8 ^QiYi70(.v\i Toi/ i^ixvov ^ Tf]v yfji/ j^ T)!)v dd'hu^dSLV ^ ^YYya^ iMim. K«j 
«AAof afysTiOC ^svre^oc YixoX^^riffSf T^sywV '^Ensasv, [sfffee] B3itv?.olv [jj 
-nroAif] J9 ^zy^Mi oti Ik t8 oiva tb ^v/Aa t^^ wo^v^a^ oiVTYtC '^STtirixB 

^wv^ y4yoi)^Y}' Ei Tif to djj^/ov 'w^oaxvv£i x^ Tjjy saom auVs, ^ ?ia^- 

10 ^2cv« yd^Oif^ci izl ts ^sJwtts auTa, >) eVt t/jV p(%« aura* j^ aurof W£- 

7X1. ix 78 OiVa 78 dvixS T8 ©£8j TH XSXtcaaiUVii UH^d7S iv TW ISQTYi^m 

lYiQ o^yYic UVT8' Xj ^ixa-oivic^n<^flxi iv 'nrv^) j^ 5frw ivxzm T&Jy ay/wy 

1 1 dfyixu}y i^ inmiov Ta a^wa. K«i xol-xvoq T8 ^ci(iavii7^.8 avwv am- 

5 X cK/rn 446 AnOKAATTIS Cap. xiv. 

iJToacrkvvBptSi TO dri^toy K) tjjv slx^ovoi ocvts, j^ si tic ?va]MS'«v« to yaooL^^itx. 

vsH^oi cl iv Kvpiu ciTrc^vncrxovJsc ut^ch^ti. N«), >J'/^ to nvsv[A<x, Tvoc 
' ocvofxocvawvlxi ex. tuv hot^ocv auTwi* toc^ 0£ e^yoi ocvTm aaoXu'dii jitsx auTwv. viov avS^wTra, sx'j^^ ^''^^ '^^>C xsipoiMc ocvts cs<pt)ivov x^^^^h ^ ^^ 7^ X^f^' 

15 aura ^^snavov o^v. Kou ol'KT^oq aPys^os £^ri>Mv ex t5 voiSj x^di^wv sv 
(puvri [/.£<yoi7^rj tw xix^yjiasvu stu tyjc V£<p£?^y]g' ne//,i];ov to ^^iTtotvov a^, jc 
di^KjQV- QTi ^'aOs [aoi] n w^5C [ra] ^£Piaof.i' oti efjj^ivO/) ds^taixcc tyjc 

16 y^S"' Kai f&cAsy xx^fAiVoc sVi tijv v£(pi?.Yiv to ^^inoLVov ocvts im tyjv 

17 7^V ;^ i^s^ia^Y} n yr\' K^* aAAoc afysT^og i^jjA^sv £;( ra ««» Ta iv tm 

1 8 a^av^j £X'*'i' ^ ai^TOf ^^ircoivov o^v. K«< aAAo^' af<y£7iOc i^n^kv ix te 
dvaiot^n^iiiy £)(^wv s^^aioiv irii Ta ^vfiCi;' Xj i<pavYi<^£ x^xvy^ i/.£<yoi>^Yi tw 
f'p^ov]^ to §oiT:cf.vQv TO o'^u. Ae'^wv* ns/Atj^ov aa to ^Pixoivov to o^v, )^ 
ToCyYiaov Tac ^It^vxq ty]Q a.^ni'Ka tyiq yr^^y 'oti rjxixocaixv al ^x<pv>^oc'l ol\j~- 

19 TXi^. K«< i%ciCK£v aPye^.oQ to S^enoivov oivrS £ic tyjv y^v,.. x^ h^vyri^s 
TYiV ft/A7r£Aov Trie y>iS) x^ i^ot.7,£V £Iq TYiv Mvov Ta ^y//a ©5fa. T^v jjijiyxT^nv- 

20 Koti £7r«T)^9j] rj Aigvo^ I'^wOgv t^j 'nTo}^£'xc' Kj g^^jxSfy «///.« f;^ t^; Ajj^/S 
^'')(/JZ Twv yioc7dv'2v Twv W7rc«;v, arro ^aSiav yj>,itav i^ocxoaiuv, 

XV KAI ^iJ'ov aAAo o")2^.^ov £V. Tw ^pocvw (Jiiyx x^ do(v[AX^dvy CKfy£?.sc 

£7fjoCy £}(;oy7«C 'SxA/j'j/rxf £7r'](Z T«f ItJXCHTiXQt on iv OLxnoui; iTsXia^ri du'^ 

2 ju,o^ Ta 0£a». Kul eJSov (Lq dixXotadOtv vxT^ivrjV iK£in[^iyi]v 'UJv^r ^ ra^ 

nxu)notQ ix Ta S?9^/a j^ £;iJ Tr,i ilxovo; auVa ;|^ [f*: Ta x<^^df[x(xio; aJra,] 

1^ ra «f«0]aa Ta cvcjasclof auVa, fV.WT«^ £7r< tj^v do^'Kaaaxv tyiv mXivriVy Cap. XV. I £2 A N N O Y. 447 

0£of mxvloxoxTuo' ^imixi k^ a.'Kri^ivx] xl c^oi ca, (SxaiKsvc txv £^~ 

4 vicy. T/c a /><'^ (po^ryOjj aSi Kv^is, >Cj $o^xan to oi/ofxx era; or; jwrvoc 
oat(^' oil 'uidvTX TX £9v»j rj|«!7/, j^ zr^caxvvri^saiv ivioniov as' on tx 
^ixxK^l^oijx (78 i(pxvsccc^ricrxv. 

5 Kai j^iel''' Taura eTtJov, ;^ [/Ja] r^'vo/^^j] vaof r^f axrjvric is [xx^rv^ia 

6 SV TW BOXvS' )^ I^^ASoV 0/ |7r]« Xp/ST^Ol i-XpvjsS 7XC It^x ZS'kfi'yXQ SK Ta 

vaa, ivSs^vjxivoi tSvov xx^x^ov [-^] Aa/^Tr^w, >^ Tss^in^^ci^iyoi 'ur^^i tx 

7 r)l0)5 ^wviXf y^^vaxg. Kxi ev «*: twv Ticax^m ^xuv i^axe toIq stiJx xf- 
yiXoiQ STijx (pix'hXQ y^^vvxc, yei^vaxc T8 dvfAs ra ©£a ra <^wv]oc fi? ^aj 

8 xluvxc Tuv xluvuv. Kx) iysiJi^ta^Yj vxoq xxnvH ix tyiS ^o^M ts ©£a, 
j^ ix TYiQ hvy-ixio^^ XV73' ^ a'J"<;/c j^Juva^o £lcr£>.^av eI; ih vxoVt xyoi ts- 
AfaSwciv «< lixlx 'us7^>rfyx\ txv t'Tflx aTylAwv. 

XVr KAI Yjx^ax (pxvYii [JLi'yx'hYii ix th. y«a Xey^aric toIq inlx xf/iXoiC 

a. ^TTtxyiJs, lij Ixyiotls txq inlx <ptxXxi tS ^u/^a ra ©fa f/V t/]v -^/iv. Kat 

aTT^xOsv -uT^uTogf j^ i^^X^^ '^^^ <pix7:riv Kura s/f 7>iv yjiv j^ iysvijo fA- 

;iOf ;^owcov ;^ vrovri^ov im raf dv^^unac Ta? iypvlxQ 10 xd^ocfixx ra 5)i^/», 

3 >^ Taf TJj siAioy; aJra 'ur^oaxvv^yjxC'. Kxl ^svtb^oc' [ai/sAoc] e^^x^s 
T>)v (pix}^Y}v «UT8 fff T^v dd'kxciaxv' K^ iyivsjo xl>xx 'xsq vexes' ;^ •sracrix 

4 iJ^'^X^ C'*''?'!'' dni^xvvj h tyj dxXd.crar,> ¥.x\ t^to^ [xS'yO.oQ] e^':yzz 
TYjy (^faA'/jy xCra sic 78; 'nrcrxiJ.^c ^ sk txq Tsyf/dc tcov v^druv >c^ iyz- 

5 v(\o al[xx.. Kxt.rUi^cx 73 dfye'hs 7k)i i;J«t&;v, T.syovj'^' Aixxi(^, 
^ [Kt^if,] si,. uv, ^ nvy \_)ij cl oai(^, oil 7uCtx 'ix^ivxQ' on xiy^x 

xyiuv ^ 'uT^o(pyi7o:'V f^j)(£«v, ;^ dtfAX xvTo7g s^xxxc t^iaV xhoi \fyd^\\ 

7 eicri. Kx^.YjXBJX [aAAa ixl ra dvaix^n^iB-) "Xiyovlog: Ni/.j, . Ku^is 

8 0£cc "UTXvJox^dTU^, c<A)i9i>«i ;^ Sixxixi ul x^iaag era.. Kxt'o tstx^oc 
[ctfysAof] l^ix^^ '^''^'•' ^f^Mv x:c7^_ in) Toy PjAiov ^ £^cfl»j ctuTw xxv^X"- 

itaxi . 448 A n K A A T T I S Cap. xvi, 

y-iyx, j^ iSMa<pni/.Yiaav to oyo//54 t8 0£s t8 h/o'j\oQ i^nijiav im rx^ 
'u:7:f\yoiZ TO-urc^.;' ;^ a i/.irzvcYiQQLv Shdi avr^ ^o^ocv^ 

10 Kai zusixnloc [af/sAof] s^sy^ss ttiV (piaT^Yiv avr^ in] tov d^ovpv re 

1 1 <70t.c oiijm Ik t8 zo-ova* ^ sSKixa(pnixnaav tov ©goy ra a^aya e;^ twv -570' 
3/wy auTwv ;^ £;c Tixy h.mv olvtocV i^ a [/.STSVO'/^aotv ex Twy eVfwi/ a'jT&ii'. 

•3 2 Kcci £/^o; [apysXo;'] £?£}(££ jyiv (pixT^^v oivr^ im tov 'uroTOtfAov tov fts- 
yav Ton Ei(p^dTYiy' ii^ g^rj^avSj^ to uJw^ aura, ti'ijt hoii/^OLu^ yj o^oc twv 

J 3 ^xcriT^sdiV Tuv dno dvoLTo'k^v r\'k<.ii' Kai si^ov ik Ta ^ajjijixjof; ra i^iXKOv 
TO?, ;^ Ia: Ta ro//a7o; Ta dj^^ia, ;^ e;^ Ta ^oinalog Ta 4^£uo^7r^o<j£>)iTaj 'srvsy- 

ffYifji,aiXi d Imo^ivilai in Taf ^oicnXi^ii [rr,c yr\^ ^ t^ olxaiAevYj^ oAjjf, 

ffvmyotyav auTa? sic tov ttToXsiJLOv ryj; :^/xs^af ix/tVYis tyic iiiyd'kfiQ tS 

J 5 ©sa TB i!TXvlox^d,To^o;. 'itJa, 'i^yoi^xt a; x7^in]riC' iJ^xxd^i^ o y^Yiyo' 

pUVf Ki TYl^WV Ta 1[AXTIX OiUTB, TviX /A)) yVpOC 'STS^mXTrii i^ (S><i7iUffl 7nv 

1 6 aV;(*3/Aoauv)3v auTa. Kat ffuv/jyaysv aJra^ g<V 7ov tottov tov hxX^^svov 
'E^^aiW 'A^/A«y£(Jc«;v. 

17 K^t 'iQoiiQQ [x[yz'koi] i^ix^s t^v ^locXviV «uts gm tov ae^«' ^ 
l^jjXSe (puvY) fisyxXYi dno tb v<xa Ta a^ava, xzo Ta ^^cva, Xiy^ffoi.' Fl- 

1 8 yovs. Kou iysvovjo (puvxi j^ ^^ovjoci -^ d^^a.nxl, ^ aeiuiMQ iyivslo y,£" 
yxSi oT(^ ix iyhfio d<^ a o< dv^^Moi iysvovjo en t^J yJJf, T>j?i<A:aTo^ 

19 tjaaiMQ aTW if-iyxQ. K«i iysvijo n '^o'aiq ^ [/.syxXi^ sis t^ix //-s^jj, -f^ 
«< 'sro?i«; Toiy fdvwv fTTso-oV >^ Ba^uAwv y) [xsyxXn SfAV^a^n ivumov Ta 

20 ©£a, (Javai at;T^ to tstotyi^iov tS olva Ta 3u//a t^c ofyi? auTa' ;>^ •srao-a 

21 v»5o-of sipufsj ;^ 0^)3 B^.s^^s^Yjcrxv' ic^ yxkx^x y.£ydXY} wf TxXx-^ixix xxlx- 
€xiva ix Ta a^ava in) t^c avQ^wTraf i^ l^Xxa<priyri(jxv ol xv^^unoi tov 
©fov ix Trig T^MynC ^ns XP'dlris' hi ixsyxXr} fV/v n 'u^Myn kutJj; 
ffipo^flOi* "* KAI Cap. xvii. I a A N N O T. 44p 

XVII KAI YiX^sv sTi h Tm enia, dfyiXxv tocv 1-/ovIkv t^; It^Jx (pnxXud ^ 

i'Kd'Kr\7Z [A£T s'^.s, J.syuv [//o;]. ^sv^Oy J'r/^w aoi to y.^iiM Ti'tS^-pro^vfi; 

2 iTiC iiiyd.'hrtQy T^^ y.u^i]y.e)/^g im twv viccT(joy Tccy 'croAXwv' /^eS' y]C ii:o^' 

vsvaocv ol ^oiai^HQ tyj? yrj?, >Cj i [jiS^va^Yiaav iy. is otvs rrjj CTo^vaaf a'J- 

il^ov yvvouxx KX^TiiiivYiv km drj^iov KoyMVov, ^eftov ovoiaxtuv /SA(Xcr(p?3//<5C^, 

s-x8<^K X^^'^^v '^ojn^iov £V rri x^f^ uvTYJii ysiJi.ov ,^^s?.vf[AoiTuv >^ ra dxcH- 

MTSTHPION- BABTAON ,H MEFAAH, H MHTHP TON 

6 nOPNON KAI THN BAEATrMATON TH2 VHX. Kat sj- 

$ov 7^y yvvcilxx [xs^v8C7XV h .ts atiAOtjos rm dyiuv, j^ ex tS ouiixjoc t^jcv 
yM^Tv^m 'l>30-8* K^ i^xv(A,xaXt l^uv xvrnv, ^xv[xx (xiyx. 

7 K«; etni i^oi o xfysXoc' Aixti i^xviAxaxci sV^ '^^^ ^'f^ "^^ [ivtyioiov 
7n; yuvxtzoc, j^ t8 dn^is t8 ^x<rx^ovlos xvTrjv, ts 'ix'^yjo; tx^ Itt]* ;^£- 

8 <}J«A«f j^ Ta (?l^« xs^oijx. To dn^iov o dSs^y ^h,^ ^^ £5"/* ^ i^bj^a 
dvx^xivav ex rijc dSuaa^y jc^ sU diruiX^ocv vnxyeiV il^ dxv[XiXjov^xi ol 
XXT01X8VTSC im TYic yriQi {m 8 yey^jXTtlxi ix ovoiaixIx erii to ^i€?Jov tjj; 
^uYjC dT:o xixIx^qXyjc xckt^^) ^^.inovjuv to dyi^ioVi o,ti rjv )^.Qx sV<,,j^ tstx^- 

9 £f«<* '^D.Se v5j 'ixy^v aoipixv. Ai srfld X£(px7\.ou, c^y) eltnv iT^x, ona 

10 n yvvYj xx^Y}jxi in xvtuv ;^ ^xai>^iic injx elaiv. Ol tnzvls ezetrxv, [^] 

11 s/f fV/Vi xlXoi aTTw riXh' ij^ otxv £?i6)j, oX^yov uvtqv ^h lutvxi. K«I 
TO dri^iov Wj f^^x e^ii k^ olvtoq cy^oos. sTh ^ ix.Tuv £7r7«.£V/> j^ els 

1 2 dnu7i£ixy vndya. Kxl tx $£XX xefiotjot. d sTJsCj ^exx jSxaiXe/c elaiv, oi- 
Tivsi ^xtjiktixv sno) eXx^oVi «AA' i^aaixv wV ^xciX^c ff.ixv u^xv Xa/t/Sx- 

1 3 vsai [Jiejx th dr)^i8. Ovtoi jaixv yvw/^rjv f x^a/, ^ Triv ^vvxi/.iv -^ Tnv 

14 s^avtxv I«u7wj/ Tw ^)j^/w ^i^QXdiV. OvToi ^f\x T8 ix^wa 'uioXeiAYicr'daij j^ 

S Y TO 450 AHOKAAT^IS Cap. xvir. 

TO d^viov viKYi(T&i am^gt oti Kv^i(^ Kv^m sVij j^ Bac/Asi)^ ^oiaiT^im' j^ 

1 6 ildli ;^ f Ol')] ^ y7M(j(T(X.i. Ken t(X. Sshx ks^oltol ol sl^sc ^ to drjoiovy 

17 Tccf aix^mg OiVTYjC (potyovjaiy £ oivtyIv mTxy.oivo-Bcnv iv 'urv^L 'O -yotp 
©eoc e^axsv si; Toig xix^^iac c.vtwv 'moiriaui yvaixriv «uts, ic^ ^sioiYjaxi 
T?iv iiioLv yvui^/.YjVf >ij ^hoLi 7riV ^OL(ii\iiO!,v avTUiv TW ^Yj^Kpt oix^^ TsAscrflji- 

18 a-ovjoii ol "Koyoi t5 0£8. Koii K yvvrji ^v sl^scy £r<v >3 -sroA/f n /^£- 

XVIII KAI ii{\ot TOtvTOi si^ov dxXov xfysT^ov KdijuSxivovjoc In ts J^ava, '(ypvlx 

1 €^8(ri(xv i^ByoiXriy £^ r} yn E^o^ia^ri ix tyiQ ^o^tiQ ctvia. Kou ex^u^sv la- 

X^^^ <pwv>5, T^iyuv "ETisasv, sTreae Ba^uA:^v yj [MydMi ^ iyhflo xoijoi- 

XYiJn^iov ^atptovoiv, Kj (pv'ka.xn 'nrxvioc "urvsviAOijoc ocxoi^d^8y j^ (pv7\.oiX'^ 'srxv- 

5 roc o^vss dxoi^d^a ^ [j^sixiaYJixiva' cri ix rs oiv8 t5 dv^^s t>5^ 'nro^moig 
avTYiQ 'OTBTCuxe mdvjx tu fSvjf Kj ol ^xaiT^^g iyiq yr^Q [ast amri; enooviv- 
ffocv, Xj ol 'ef^no^oi Trjg yri^ Ik 7y\q Jbva/xswg T8 r^j^vaf olvi^q enT^aTricrav. 

4 KAI n>i8aoi aAAjiv (puivriv ix 78 a^ava, Xiy8aocv' 'E^sASfls i^ Oivrris: 

}.aoc f.y, 'ivOr i^ri crvfxoivwv^aiols 70uc a^f^ix^itoLiQ avTYig, k^ Xva iiri "Kix^Yils 

c ix Tuv 'uiT^Yjyl^v aviric' ot< ixoXKn^riaav avTTiQ ctl dixot^Tiui u-^^i th 

6 8PUV8, Kj iy.vri[ji.o]>£va£v ©soc rot cc^iX'^jJiOilix. am'^C' ^Azc^oje amri uc 
^ avTYJ dns^uxBv v[MV, Kj ^inXuKTOijs avrri ^m'kd xdjoi tx 's^fa, aviriC sv 

7 tw TjTOTYt^iw Z ixe^ocaSy xs^daocjs oivr^ ii7:7^8V. '^Oaoi ii'o^oiaev savr^Vf 

Kj ii^^YjVlOiaSi TOdHTOV OOTS «Jt^ ^aiJOLVKJlKOV X^ •Z3"£>0of, OTI iv T^ XX^^IX 

otvTns A£y«* "''Ot; xd^r)[j.xi ^ocaiT^iaax, Xj x^f^ ^'^ ^'V'> ^ 'crivflof a iayj 

8 rj'w. Ai« TSTO £v [j^id ri[X£^ot Yi^bcriv al 'nsMyou. aur^c? ^dvcijog i^ 'mvj- 
fioj ^ "KiiKQi;' fCj h -sju^i xaidKOLv^nailaii %7i layy^oQ Kv^i©-' @£oc 

9 x^ivac avTYiv. Kdi xMva8Civ OivrriVf k^ Kc^\>'oylxi fV oiVT^ ol ^acnTif/c .Cap. xviii. I H A N N O T. 451 

i^S yriCi ol jm£t' avTYjC 'ujo^vsvc-olvJsc ^ <r^rivi(xaavii?i otooi /Sasttwcx; tov 

J I -zzroA;? Yj hyy^oi, oil [ev] ^/^ u^x ^Adfv )i ;!'^/a-ic ca. K«< 0/ iiiTtopoi 
tM y^Q M}iO:iiiai iCj znv^baiv eV ixur^, 01 i tov ycixov ami^v ^^ac dyo- 

^vaaivSf iij zro^cpv^uc, )Cj aY}^ixS) Kj xoxxivh' k^ 'stocv ^i7.ov dvivov, >^ ■srccy 

cxiv(^ iM(pofi>JivoVi iij 'uyav (;x£v(^ ix ^uAa Ti/z/wTara, ;^ yjx.'hx^, k^ ai- 

13 ^/)^a> >^ [KOt^iKX^ii, ^ xiva.f^U[ADVj jil oc[ji,oj[xcv, K^ dv[Aia[Ji,Di]ocy Kj (xv^ov, ;^ Ai- 

SxvoVj ;^ otvov, i^ iXoiioVj j^ csfxi^ocTiiv, ;^ (rlTOV, j|^ ^7i(v)9, ;^ vr^oCocjoc' ^ 

flujw/«c T)9C ^t-'X'^C '^^ aTrJjA^sv «7ro aa, ;^ 'nrcUvTOi to. Tiinoi^oi ^ ra A«/x- 

15 TT^a d'Ko'hilo dixo cs, iij hk sn s [x^ sv^riari; ocvtol. 0/ 'efxno^oi r^rccv ol 
'Brlii7r,<70Lvle^ aV aurrjCj «7ro fjLCX^ckv ^ncovjoci, ^ioi tov (poQov tb /Saaa- 

16 Vic/^a auTj^c? xT^xiovjsc ^ -crsvSavlffj [;^] T^eyovjsc' Ovix)i hou, jj "sroA/f ^ 
fisyxT^Y), r. T!TB^i^i€KY}[X£VY} ^vcaivov fif 'cro^u^av ;^ xoxxivov, ;^ xs'/^^vaw 
{ABVYi iv x^^^h ^ ^'^V nyjx x, [xoc^foi^noiiC on [j,ix u^x j^^j^jMwSj] to- 

1 7 (jaTo? waSto^ . Kai -sra; xv^s^yriTY}Ci J^ 'sra^ £7rt tottov 'srAswv, ^ mG- 

1 8 "T^/) ^ oo'o/ t;jv dixMaaav isyat^ovjoii) dno ^xx^ohv ecriaocvy ^ sxpiX(^ov, 

^T^snovjiC "^ov xocTTvov iTiQ 'u^v^'x^cwc c.vrr]Ci ^syovlsC Tic oiaoix iyj mo'h&i 

197^ [KiydXi^; Kou i'^y.'Ko)/ ynv iiii rac Xi(pix'K^Q avTUVy !Cj 'ixpa^ov x}^ixi- 

ovlsc Xj 'sr£v9av]ff, Tisyovjei, Ovoii, ««(, h "^oT^-iQ h [Kiyd'Krii ^v '^ InT^^in' 

COLV tZicivTSCr ol ixpv\iQ 10L 'uiT^oloL £v TYj du?.ci'7ayh f'^ '^ri? ■njMC'Tnio; av- 

20 T^f, cTi lAiS. oc^a ri^Yiy-(^^yi' Ei(p^aivii fV aur^j b'^<^iV5,. x^ ol dyioi x^ cl 

d'KO^O'hOI, ;^ ol 'CJ^D(pil]TOll^ 071 eX^lVSV &£0C to X^lfAd UpOJV £0 aVTYj^. 

2 1 K«( ri^s)> etc ufysT^o? layyi^'cr y^i^oy u^ ^j.v'hov yjyav, k^ £^kA£v tk t^v 

da'KocaaotVy 7\iym' Omo:c c^[xriy.ixji (SM^asjxi Bot^v'huv r] jwc^ixAji oro- 
22 A/f, ^ a /A^ £u^£S>3 tr/. Kou ipxyn xih,^'j3'}j:v >^ y.^UiXiov ^ auA/jT'^y >^ 4^5^ AH G >K A A Y ^' I S Gap.xix. 

(TxXTnToiv B (Jtn dxaa^^ iv coi hi' i^ -era? li-zynY^i vrxcn^ "isx^nc « [^n 

U2, ivp^^n ^y <^oi 'hi' )Cj (puvrj ^vXb « [/.rj dxsj^n ^^ d^oi hi' x. ^uc ?iu)/va 8 

(xyj .<pxvY] iv croi hi' ;^ (pmn vv[A(piii i^ vv[/,(prjc « (^n dxscr^ri Iv coi hi* 

hi : 01 s[A7:oooi era ^yav ol [xsyi^oinc 7Yii yJ??, hi iv tj? ^x^iJLotkax (TH 

-'XIX [KAl] [xijx rtxvTOc n^sax clci (puvriv 'o-)(\^ 'uio'KKh [AefixXiiv iv tw a^avw, 
^tyovjar 'AXX)iAm' )? aooln^ix j^ )5 <5'<'^a [^ >"/ t//a)i] ;^ >3 ^vvx[xii ra 

2 0£a }]/xccV hi dXn^ivxi ic^ ^imixi xl x^iaet; aura* hi 'ix^ivs t^v 'uroPVYiv 
ir,v fx,SYCi}ir}v, nnc £<p9«f£ tJ^v y^v g'v t^ 'uro^vftx xhn;) i^ i^s^ixncrs to 

3 xi[AX Tiov (S'yAcoi; aura Ia: [t^c] X^f 0? aurJi?. Kat $svtspov a^rjxxvy 'AX- 
■A XyjXaia. Ka< kx-kvoq avrriQ xm^xivH sIq Ta^ oiluvxc t«v aiwvwv. K«t 

iTreaav of 'uy^ea^vrs^oi ol stxoai [j^] r£(7<7X^£Ct Xj tx ihax^x ^w«, a^ 

m-po7£Hvvncrxv tw ©£w tw >5a9)5]t>c£vw £7r{ ra ^^ova, Xsyovjec* 'A/lojV 'AA- 
5 X>)X«ia. Kai '(p()ivn ccTTo Ta ^^ova e^^JAOs, T^iyaax' AivftTS tw Gsw ^'juwy 

liraj/Ta; o{ (JaAo; auTa, ;^ ol (f>o§six£voi xvrov, ol [iix^o] <^ ol jwsyaAo/. 
'•6 K«i >5;^ac7« i; (puynv 'oy^-n tiToWHy k^ wc (pwvj^v i;J(XTWV -croAAwy, ;^ w; (poj- 

• yjiv ^ponuv layy^^^v, >.£yo^m' " hlM'k'&ix' hi l^X(7i'X£V(Ti Kv^i^ 
7 0£o; 'srxvTox^XTU^. Xai^o}[JL£v itj ayaAA/w/^sfla, ;^ Jio/^sy tv)V ^o^xv 

auToi* oTi ^a9£V yxijcos ts a^vfa, j^ n yvvrj ahS n70iixxa£V sxvrriv. 
S Kxt i^o^Yi xhij Yvx 'DT£^i^x'k-nixi ^'oo-aivov xx^x^ov ^ A«/A7r^oy to yx^ 

' 0v(xcrivovt 7X ^ixxiUjjfOijx hi my dyiuv* ,^ 

9 Kat A£7« /AOi* r^ail^ov Mxxx^ioi ol f/f to jy?;rvov Ta yoiAS Ta a^v/a 
10 X£XMlf'^yoi. KoLi "hiy^ it.01' OvToi ol T^oyoi xT^ri^ivoi £ic:i 78 QsS. Kxi 

h£<TOV fftTT^OaflsV TWV 'UTO$m «UTa 'ST^Q7XVVWXl auTco* /^ A£7« jwo;' 

'■'Of a jMJ]* (7ui'(J'8Aoc ca f^V^ ^ '^'^^ a?£A(pwi/ aa t«v. i^ovrnv 7nv (ax^tv 
pixv T8 'l)jaa' 7w ©£w 'nr^oaxvyriiTov' ri yx^ [ax^tv^ix ts 'ijjffs fV/ to 

'srygi'/Afic TJjf 'aT^o(pYiT^xg* 

Koci Cap. xix. I n A N N O Y. 453 

1 1 Kai eTcTov tov b^xvov aj/swljaevov, /^ 1^8 InTtoc Xhu^o?, j^ xu^fi[X£voc gV 

^e o<p^x'Kiioi avTs wg f Ac^ uv^oc, j^ hi t)))' X£(pK>\.nv auVs ^iOi$niJt.o(^x 

13 "UToT^T^oCj £X'^^ 'ovojAOL y£y^a]Mjwevov, aJ^^^ oTJfV £< /x)) aurof ;^ -cre^i^e- 
Q>\riiizvoQ luxTiov ^s^Xf^fAsvov aXiKxli' ic^ m'Kei':xi to oj/o/xa aura* 'O Xo- 

14 yoQ 7H @eS. Kxi tcc ir^XTiV[jiu']x tx iv tw a'^avw rixoXa^fi xvtu f<J>* 

15 {TTTTo/f }^£uxo7cf hh^v^hoi ^vacrivov X£vxov [jj^] xx^x^ov. Ka; ea: T8 ro- 
[xoijoc XVT8 ix7:Q^£V£Txi ^o[ji(pxix o^aix, "vx iv xvTr) •vyotjxo'ari tx i^vYi' j^ 
avToc 'ayoifji.xvfi xvt^; iv ^x^Stfi ci^yi^x' j^ xvioq uxiei 7nv Mvov t« otya 

16 T8 dvif.3 [;|^] 7riQ o^yhc ^s 0£a T8 "StxvJox^xto^oc- Kai f^« eVi to 
l[AXTiov .^ im 7QV (XYj^ov xvrs [to] ovofita 'y£'y^xy.ixivov' Baa;A£uf ^«(7<- 

17 aIwv ;^ Ku^f©- xv^iuv. K«{ sTcSov £va ufyeXov sVwTa iv tw j^Aiw* ^ 
sx^x^s (piovrj [jnyxT^Yij xiyav 'uyxcn toIc o^vioiQ rois 'nT£TCf)iJ.£Voic iv y.£aii- 

18 ^xvn^oiJL' AfUTS avvx}i^r}T£ slg to S^mov to jasya tb 0es* 'ivx (px- 
yr^s cx^xxQ ^xaiXeuVt Xj ax^xxc yj'Kix^yuiVy x^ cx^xxq l<7)(y^^v, x^ <jx^- 
xxQ Tnzm Kj Twv xx^YJi^ivm in auTwy, x^ (jx^xxq 'urxvTCioVf eAsuSf^wv t£ x^ 

19 ^aAwj/, ;^ [j^ix^l^v Xj [AiyxX'M'' Kxl £i^ov to drj^iovj x^ T^g ^xuiXeiQ iyiq 
yyii^y x^ TX CPXTSvfj^oiJx xv7'2v QVVYif^ivx 'moiyicrxi tov 'EroAf/zoy ij.sjx tS 

20 xx^nixiva im ts 'iTtnuy Xj [jf,ilx tS ^px-:£v^xIoq xvt8. KxI imxcj^Yi to 

21 ^Yi^iov, )CfO [xbt' xvts T].£vSo7:^o^nTYj; iJToiYiaxQ TX arj^fix ivomiov xvtb, 
iv ols i7:?.xvY)(T£ t8? }^utovjocc TO x^oxf[AX 78 drin8, }^ T^s TffsoaxvvHvjxc 

TJJ £lxOVl XV18' ^mi£Q loA^jfijJO-ay ol §60 £1; T^V ?^l[Jt.VY]V T8 VTV^og TYJV XXI- 
3 I 0[/.SVYiV iv TW dfi!ti' X) ol ?,Oi7:oi X'K£x\xV^ri(7Xy iv TYj ^01J,<PXIX T8 XX^YilUV8 

siii 78 Ykkbj 7n i'^£'h^8a>] ix tS ^6[j,xjog oiUTa* ^ uxvix tx opv£X ixP^- 

Txa^naxv Ix twv ax^xuv aviwv. 

XX KAI £i^ov xf'y£}^ov xxrx^xivo^jx ix tb a^ava, 'sy^ovlx tyiv x7\a^x tyJc 

2 dSv<7(T8, x^ x>^vcnv [A£'yx'\riv im rr.v yj^-i^x xvtS. Koci ix^XTr]o-£ tov ^ox- 

xovjx, TOV otpiv TOV x^^xlov, cg i^i ^ix^o'hoi; K^ Xxjxvxc' Xj ejjjijsv uvtov 

5 7. yjAix 454 AnOKAAT^FlS Cap. xx. 

3 p(/A/a £7Y}. Kixi i^uT^BV uvtov sk 7)iv u^vaaov, ^ ekXacrsv [oivTov'Ji }^ 

4 p(/A.'a £T>5* ^ jasjiZ rauTOf J^^ !?:Jtov AuOi^va^ jaiA:^ov X^ovov. Kou eltJoi/ 
71VSC i 'UT^oasKvvYicrciV Tw dri^iy, 'ars 7rj ehcvi uvth' ^ ^n. 's?.a€ov to yoi.- 

5 ?itU(7«V [MlOi T8 X^irS TU yJXliX STY}- Ol ^£ ?.0l7tQi TCOJ* VSy.^'^i/ HZ dvi- 

6 (^no'ocv lac T£A£a9>? 7a yOacx. hn. Avtyi y] dm^scaig ri 'sr^'Jjr-^. Motkx- 

VIxloQ §£'JJ£^OQ BK 'iyti i^HOtOiVf (XAA' SffoiiJlXl U^iiQ T8 ©£a ;^ T8 X^/f?, 

j^ /SacT^Asucrya/ f/.sr' aiVa j^/A/a £t>j. 

7 KAI txav TsAsaflj? TiJC x/A/a etj^, Xvdwejxi o I.oijuvoii; sjc rri; (puMxris 

8 auT8' ^ i^jMvafj'Xi 'sy7,xvrit7Xi roi 'i^viri ra h toCI; rsaaoc^ai ymiaiQ tyiq 
ym, Tov Toiy >^ tov Maylly, avvxyxy^y avt^Q eic tov 'ZzroAfjMovj wv o 

9 d^i^ixoQ oiUTCdy aV )l ocf/i/^oc itiq duT^daariC' Kai ixviSriauv em to zrXoi- 
TOQ TYic yri;, ^ izvzTiOoaxv tyjv Tisa^iijMo'Kriv tuv dyiuv, ii^ tyiv tuoXd) t^v 
YiyotTtYiiAsvYiv ^ KXTi^Y] xijv^ dno Ts ©Bs ZH. T8 ^^oivSy Kj mTs^pwysv av- 

10 T8C' fCj Jia^oAo? 'crAavwv avT^c i^TxYi^n sk ^nv "Kipriv t8 tzvpoq ic^ 

3«8, OTi'd Kj TO ^YlpiOV .^ l];£uJ'o7r^O{p>]TJ5;* .^ ^Xa(X.Vl(J^Yl(TOv\xi ri[M^xs ;^ 

1 1 K(Xi £T{J'o;^ d^ovov ?\svHo)/ fXEyxv, ^ tov xuHli^yov in ciuxS, a aVo 
I 2 ra-^ocrcoTTa £(pu'/£v y} yn ;^ o J^avof * <^ roTTOf 8;i( su^sOjj aJToFf. Ki</ sT- 

hv T^Q VSX^HCf (JLIK^BC ^ jJl^SyuXaCy £VwT«f iVUKiOV T8 d^0V8j Jij (jt'oT^lX 

nv£(fx.^Yi(TUv' Kj ^i^xiov a'KT^o Yiv£U)y^Yiy eV/ TJJc <^.^m' ^ h^i^Y^aav ol V£- 

' 13 ;^^oi Ia: twv y£y^oi[ji,^h'xv iv toIq ^i^Xioid xuld to. '£^fx olvtuv. KotX 

'e^xKiv Y] daT^xcrau tbc viy.p^g tsq iv amr,, >^ o duvixJoCi ;^ o aJj^f g^w- 

xoiv Ta; v£X^Bi T8J Iv (^^'jior^'. ^ ix^i^Y^crxv sHx^oc X'XJ(X TX £^fix ocmuv. Cap. xxi. I n A N N O T. 455 

14 Koii davujoc ic^ a.^Y\Q iST^ri^ncrxv ik 7/lv ?J(xvyiv 78 'utv^o(. htcq ig-iv 

15 QiVTS^oc duvoClos 7] ?a[Mn Ts 'uiv^cQ. Kcu i( Ti; iy^ iv^sln ^'J "^n iS/£\w 

XXI KAI iJSov ^^ocvov y.oiivov k^ yriv Kotinj)>' ya^ "U^moQ 'd^uvoc ^ r] 

ocyioiv, 'h^aauT^riiA hclivyiV, il^ov mTtx^oiivao-ocv dno is ©is in ts a^ai'S', 

VYjC i^iyd'knQ l}i.iii ^^OivSj "hiyia-fiC 'lc8, h CKnvri in Qm [j^ejix to:v av- 
^^x-u^Vj ;^ (TxrjVuaei [ast avim, k^ amoi Xoccc avTS njovjoci, k^ uvioq u 

dno Tm o^9«A]U(/~v auTOJV, j^ ddvcijcc iy. sg'ai hi' 'hts 'sxEvSor, ars 
r xpavyri, are wovoc fc^ £<rui 'in' 'cii tx vs^mu d-nr'A^ov. K«; ilniv 

%a^r,iA£vcg em ts d^om' 'l(^y, xonvd 'nrdvTix, 'utdico. Kai "hiyet [xor 
6 Tpd\\/ov' oTi HToi ol "hoyoi dM^iyoi ;^ zsi^oi elai. KcfA sins [xoi' Ti- 

yovs. iyoo slfMi to d'h(po(. e^ to CI, n d^x^ ^ '^° tsA'^. ly!^ tw ^i^Ijuvti 
y Jwcrw iy. rrtc 'u^r\yr,Q rs v^ocjoc trj? ^octjc ^K^sdv. 'O viy.'xv KJ.Yi^ovQuncrci 

8 raura, >^ eooixoii auru Qsoc, >ij Oiviog X^oii //c/ [0] vioq. To7? J's hi- 
TkoIq it^ dnkoiQ ii^ iC^tTwfixhoic Kj (povsvcn Kj 'sto^voiq ^ ^x^f^xmc ;^ ei^i>)- 
2.o}.drpoiiCi Kj 'sracr; 70U ipsuJ'fV/, to /xe^oj'. at;Twv £> t;-! A///y)5 ty] xaiofjA)'^ 
•tiru^f ;^ C/^w, £<ri Jxvocloc Obvts^o;' 

9 Kort -^aOs f/f e^ twv sTfjd dlyOMV luv syjvjuy ro<i inid ^ioc?\2c rdc 
yB[jLsaac twv eyPid 'nrT^Yiyi^v twv iaydiuy ^ fAa?j'j<r£ /^st f^ta, Asya-v' 

"srvsujua]/ Itt' o^of /Asya ;^ CiJ^jjAov, ;^ ecJ'f/^s [aoi ttjv 'mcT.iv \jy,v iMydT.YiVj'] 

11 Tj^v dyiuv 'l£^8aoi}i^iA, xocTU^oiii/saocv U 78 s^civs dno ry ©ai, iysaccv 
7)]v ^o^oLV 78 ©is' \_ii^ (p<jjc:r]^ av7r]Q c[AOi(^ A^5w 7i<Mo;7X7Cf, 0.Q A^Oco 

12 Idozih ypv(ra7\7^i^ovji' 'iysaoL jetyoQ if-iyof. ^ ud-J^Aov, eyju^x 'cruAajj'jtc 
$x§sm, fCj im toIj '^v?Maiy dfyBT^s^ ^^hyM^ j^ ovo^dja, iKifsy^a^iiJ.svix, d 

4 £'/. 456 AnOKAAT^IS Cap. xxi. 

1 3 tVi ovo[ji.ix]o(. Tuv S(^^sm (pvX^v tm vim 'la^oiYi^- 'A.n ocvotJoMij zxvT^k- 

v&Q T^Hi' }c, ocno /So^'^'a, z^vXoovb^ T^ac' >t^ dno vots, 'stvXuvs; r^aC ;^ 

1 4 dno hai^Vy 'urvT^uvsc T^fiQ. Kat to ifiyoQ iriQ tiToXsu^ 'iyo)i ^e/AsX/a; 

15 ^fxihm-, ^ sV «uTwv l^hiLOi. ho\/.OL[cf. im ^vi^KX (x.-Ko<;oXm t5 a^v/a. Kat 
AaAwv ]W£T Bi^By uyB /xIt^ov mXx[wv x^^<^^^i '^^^ //.st^j^o-jj tj^v -stoX/v, 

16 ;^ T8^ -zzruAwvaj auT^f, ;^ to TsijoQ auTj^f. Kai >5 'JJro'^)\/f TST^xy^i^voc 
x&nxi, )^ TO jUJJATo^ auTJic [too-Stov hiv] oaov it^ to ijyXocros' ^ iij^h^rias 
TTjv -ziroAiv TW ;f«?.ajww eVi ra(5/a? ^(^^exx y^iT^id^m' to ^jj/^of ^ to -srAa- 

17 TO? ;^ TO Ul};0? Ot,VTT,Q taX hi- Kai £/A£T^»](r£ TO T^;^Of aUTJjf SXXTOV 

1 8 T£(7ax^(x%ov}x Tscrax^m iiyrix^Vf y.£T^ov «v9^co7ra, Ir/v xPyixa. Kaf ^1/ 
^ Iv^o^ridiQ T8 Tetyjd; xmr,Q, Xx(n:iQ' ii^ y] 'oioXi; y^^V7iov xx^x^cv, oixoiov 

1 9 uaXw ;^a9!;»;/5W. Kai oi de[ji,eXioi tS T^)(iic rnc tjto?^s(>^c "^xvjl Ai'flw t//a/&j 
xexoa-[xYiiJtjSVQi' ^g/xsAi®^ ■bt^wto?, iaa-Tr/c* JeuTe^o?, <xx-K(pfi^oc' b 

20 T^/rof, -xxT^HYi^ooV TSTxaloCj C[Ji^x^xy^oc' TSTsyjifjoCi ax^^ovv^' sxlod 

ov b ^sx/xjo^j y^pvam^xcroQ' b ev^ixcijoCf vxxiv^oc b ^u^ixxjoci (X[as^vtoq' 

2 I Kxl 01 Sx^exx 'Tsv'hmiQ, $'u$bxx fxx^fx^nxi, dvx sTs sxx<roc twv "utvXuvuv 

^y i^ ivoc [xa^yx^na' j^ n '^'hxinx tr\Q woAswi', j(^uo-;ov xx^x^ov, ous 
12 vx'Xor ^ixvym- Kcct vxov HZ si^ov iv avTn' b yx^ K{^i(^ ©soc 

23 zs-xvloxpoiju^) vxos xmriQ hh x^ to x^viov. Kx] n ijrbT^iQ a Xf^^^" ^X^ 
Ta rikia ^^£ tJ5c o"fX>5V)3?, Tvx (pxivoccriv ev xvTn' n yxp ^b^x is Ges 

24 i(pcJ)Tl(7£V XVTYlVi Xj 'XvyVOQ XVIYIQ TO U^VIOV. KiXi TJ^i^LlTxlntriiCl TX 

ehy} ^ix 78 (po^c^ xvrm' x^ ol ^xcrihSc rn; ym (pe^scri tj^v ^o^xy -^ nv 

25 riiAYiy x\jim sU xvrny x^ ol -rnvT^msQ xmn? « //■'9 xXfia^miv lOfAs^xc' vv^ 

26 yx^ sx 'kxi Ixa. Kxl oiaaai t^v W^xv ^ tjjv t//^^v t£v s^vm elg xv- 

27 Tr^v. Kat « jWT) £<VIaO)7 fi'c auTJ^v -nrav A:o<)/sy, -^ 'sroiav /SJ'fAuf/^^, ;^ 
4^£uJ'oj' £< f<ri 0/ yiy^xixy.svoi iv 7'2 /3i?A/w tJJ? ^mc t8 a^wa. Cap. xxii^ I a A N N O T. 457 

XXII K«i s^a^s y.01 [mfla^ov] TuoraiiLQV vSoijoc ^w^f, T^u^n^ov ooc )(^v<ra.X~ 

2 Aov, ik7:opsvo[ji,£vov ix ts d^ova ts ©£8, j^ 78 Ci^vi}i. Ev [/.iau tH? 
TiyXoiTHai avrnCt ^ t5 ZTOTay.S ivTsv^sv Jt, ix^^svy ^v'Kov ^wr,Ci wo/Sv 
Kum^Q ^x^sxoi) xoijd [xrivoc svx exu^ov dixo^i^hy tov xx^zov ocvtb' ic^ rot 

3 (J^u^iAa T8 ^v?,8 slg ds^xmav twv ISvwv. Kou izroiv xoirxk^ioc ^x 's<;xi 

£71' ^ ^^OVOQ TS 0£8 K^ TH «^Vr8 £V OLVT^ S^Oil' Kj ol JaAoi OLVTB 7,0i' 

4 T^svaacriv auTw. K«( 'o\\.'ov}(xi to 'nr^oao^Tnov cuvtb' }Cj to ovo//a aura 

5 im Tuv f(£Ta)7rwv auTwi/. Ka< vv^ ix s^xi ixa' k^ X^^otv ix s^^crf 

6 K«i fTTTE {Aor Ovroi ol Xcyoi zri^oi k^ d?^Y]^iyoi' k^ Ku^;©-* Qsoq 
Twv "UTVSVixciTCov Twv 'nT^o(pY}Twv oi'Ki<^a'KB TOV oifysT.ov oivTS Sa^oii ioIq Jh- 

7 Ao/f «UT8- a J'ij ysvea^oci iv Toiy^et. Koii l^St X^-)(oix(x.i tixyy' [Ji,OiXix^i(^ 

8 TYj^UV T8ff XoySC TYIi 'ST^O(pY}jaOCC T8 ^L^\l3 T8TH. K^f £^0) 'iWaVV'/)^, 

^"hi-Km raura ;^ a,xi(KV' fij ots yixbcoc ^ 's^'Kiiljx^ izsaov 'srpoaxvvnaixi 

9 £//,7r^oo-S£V Twv 'STO^uv T8 dP/sXii 78 ^axvvovjo^ ^01 TavTU- Kou T^eyef 
l^oi' '''o^x ]M\' avy^'dXcc ca \jyxp\ sl[jii, ft^ 7uv d§£>.(pxv an 7uv 'W^o(pYi- 

7UV, Xj 70iv T)5^aVTWV T8f }^0'y8C 78 ^l^'KlH 7878* 7W 0£W 'UT^OaXUVriffOV, ■ 

10 Kcti Asy^ jao/* M)5 (T<p^oLyt(jy)Q 78^ Xoysc 7^f 'ST^o<pT^acic 78 ^i^Xia T8- 

11 78' 07< xxi^oc ifyvc sV/v. 'o d^ix'xv, oc^iXYjcrxTCi 'hi' ^ ^Wa^of, 
^vzx^Bv^riTO^ £Ti) iij ^ixal©-' SixxioavniV izoiricrdTU sti' k^ o dl'yi®^,- 

12 ay;aaS)57w st/. [K^t;] /Ja, £^;)(;o^^a; 7«vu* ^ o fAia^o; jwa /xst' fjWa, 

13 dno^^vxi h(X<fu u^ 70 e^fov auVs fV«;. 'E^w [f///;] to aA^a i^ to n,. 
^'fX^ ^5 TeAof, 0' "U^^moQ ic^ i.<jyj:i\o;. 

1:4 Mxxx^ioi ol "VToiivIsc 70is iV7o7\oi; aviBi iva £r«< 5i i^aaiot amm inl- 
5 c 70 ^uAov TTiS ^w^^j >^ 70?? 'CJvXiccriv tlaix^'j^aiv sk '''^iv tjso'Kiv. *E^im [^i] 

01 xvvss ^ ol (px^iAXXol icj ol vro^voi j^ ol (poveig it^ ol sI^o^XoT^xt^xi, ^ 'rs-xs 

6 A 'E^j-w 458 AHOKAAT^IS lOANNOY. Cap. xxii. 

1 6 'Eyco 'ijjaaf tVs/xi^a tov oifyO^ov fAH iix^Tv^riaxi vimv tolvtx in] touq 

17 hz}\.riinix,ii. syw eZ/^i )) ^V(^<x -^ to ysvof ts A«^<(5*, ar^^ "KctiKn^oQ 
'nT^o^'ivoQ. Kat to wj/Eu/Aa ;^ 31 vu/^wpyj A£y8(7;V 'E^^^a* j^ a^tawv £<- 
7r«TW '''EfX^* ^ '^ (5/4^wv i^)(^£cr^Ut ^eAwv T^oi^iru to l/Jw^ ^w^^ Soo^socv. 

18 Ma^Tu^w iyco tiram tw (xxhovJi th; Aoyac ^J]? 'n7^o(pr\\eiOLQ is ^iSxia j 
T8Ta* eay t^c S7r<9)7 eV auTa, izi^a^t Qsoc fV auTov t«? 'urT^Yiyuc 

1 9 T^f ysy^otiJLi/Avoic ev tw ^iSaiu thtw* ;^ sccv Ti^ a(^£X)j aVo twv Ac^/wv 

^vT^H TYii K'^Mi i^ £« T^i "SToMu; TYjc ocyiaCi [-^1 twv ysy^xi^y-svuv iv tw 

20 ^itkt(c TSTW. A£y« iix^Tv^m TauTa* v<xi 'ipyoimi lOL'yy OL\Kr\)). \yoiX\ 
sp'XJh Ku^/£ 'irjaa. 

2 1 'H X^^'ff ''■^ Ku^/a [f)/Awv] 'I?jc7:s X^ira |C£l<x '^ikvliAV twv cxy''^''' 'A/^'i''* T E A O % [ 459 ] TABULA Chronologica Librorum N. T. juxta J. Millium, ab 
J. Alberto Fabricio concinnata; jam vero corredior. A. D. 52. I & 2 Ep. ad T^hejfalonicenfes^ Corinthi, A£l. xvlii. 5. cum Timo- 
Claud. 12. theus & Silas illuc reverfi effent, i Theff. iii. 6. 2 Thefi". i. i. 

Has refpicit Petrus 2 Ep. iil. 1 6. 
A. D. ^y. I Ep. ad Cor. ante feftum Pafchale, i. Cor. v. 8. Ad. xix. 21. cum 
Neronis 3. Ephefum cogitaret antequam Hierofolymam afcendiflet, & ante 

iter in Macedoniam, i Cor. xvi. 3, 4, 5. 
2 Ep. ad Cor. fub extremum anni, c. xii. 2. Adl. xix. 23. Phllippis, 

per Titum & Lucam, uti habet fubfciiptio. 
A. D. 58. Initio Martii, Ep. ad Romanos, Aft. xx. 2, 3. fcripta Corinthi, cum 
Neronis 4. mox Hierofolymam petiturus effet, Rom. xv. 25. 

Ep. ad Galatas^ c. ii. 10. in itinere Hierofolymam verfus, fortaffis 

Troade. 
A.D. 60. yacobi Minoris epiftola encyclica, fcripta Hierofolymis ante urbis 
Neronis 6. excidium c. v. i. tempore perfecutionis c. ii. 6. uno vel altero 

anno ante Jacobi martyrium, quod circa A. C. 62. pertulit, 
A. D. 61. I Petri, ex Babylone, fcil. Roma, fcripta, c. v. 13. Qu^idni vero 
Neronis 7. ex regione Babylonica, feu Mefopotamia ? quo fit ut viciniores 

redlo ordine falutet, ut Col. iv. 13. Apoc. i. 11. Wetjle'm. 
Evang. Mattho"!, cum Paulus prima vice Romam veniflet. 
A. D. 62. Ep. ad Pljilippenfcs, Acl. xx. 3. Romae fub finem primas captivitatis 
Neronis 8. Pauli, mifla per Epaphroditum, qui fubfidium pecuniarium Paulo 

a Philippenfibus attulerat, & qui, Phil. iv. 3. videtur denotari per 

Jocium gertnatiwn. 

Ep. I 460 1 

f£/i. ad Ephejios, \_Laodicenfei\ Romse per Tychicum. • 
A. D. 62. J Ep. ad Colojfenfes, per Tychicum & Onefimum, ftatim pofi: priorcm 
Neronis 8. : obfignatam. 

l^ Ep. ad Philemonem, Romae per Onefimum. 
A. D. 63. Ep. ad Hebraos Chriftianos Romae degentes, c. xiii. 19. poil Jaco- 
Neronis 9. bum martyrio afFeftum, A. C. 62. Ex Italia per Timotheum cum 

Paulus Romse e carcere dimifl'us eflet. Uncle, c. xiii. 23, 24. Itali 

Romanes, non Ignoti ignotos, falutant ; & brevi fe rediturum fpe- 

rat. Wetjlein. 
Marcl Evang. Romae, poft Petri & Pauli ex ea urbe difceffum. 
A. D. 64. Lnca Evang. & A6fa Apoji. quae fub finem Pauli priorum vinculo- 
Neronis 10. rum Romae definunt, 

Ep. ad 'Titum, ante hyemem, fcripta ColblTis poft Iter per Ifalise eras 

fufceptum. 
A. D. 6^. I Ep. ad Tim. Philippis, ut videtur. 
Neronis it. 

A. D. 67. 2 Ep ad Tim. ante hyemem, Romge, in pofterioribus vinculis, poft 
Neronis 13. apologiam primam, c. iv. 16. cum jam tempus mortis inftaret, 

c. iv. 6. 
2 Ep. Petri y paulo ante martyrlum, c. i. 14. quod accidit Rom^e 

A. C. 68. 
A. D. 90. Ep. Judie, [A. D. 71. vel. 72. ut vifum Dodwello p. 25. ad Ire- 
Domit. 9. naeum:] Certe poft fecundam Petri, quam fefpicit, 

A. D. 91. veil 

92. Domit. Tres Ep. Johannis, Ephefi fcriptse. 
10. vel. 1 1. 

A. D. 96. Joannis Jpocalypjis, in Patmo. 

Domit. 15. \ 

A. D. 97. Joanjiis Evang. Ephefi, cum a Nerva ab exilic revertendi copia fatfla-. 
Nervac I.. eflet. Vide Irenaeum, iii. i, 

FINIS.