Skip to main content

Full text of "Novum Testamentum graece. Ad antiquissimos testes denuo recensuit, apparatum criticum omni studio perfectum apposuit commentationem isagogicam praetexuit"

See other formats


Vi > Ot 'S. 

^r1 
If v. I- dI. U' r<-c- A-^- c.<-" ■■- -^. ' /' >- ''-''■ ' ,-0.-£ cr ',-^« liiltnnu itf 

lUclleriliMj l^j^l (LuHinuv NOVUM TESTAMENTUM 

GKAECE. 

AD ANTIQUISSIMOS TESTES DENUO RECENSUIT 
APPARATUM CRITICIIM OMNI STUDIO PERFECTUM 

APPOSUIT 

COMMENTATIONEM ISAGOGICAM PRAETEXIIIT C0N8TANTINUS TISCHENDORR EDITIO OCTAVA (JRITICA lAIOR. VOLUMEN I. LIPSIAE 

GIESECKE & DEVRIENT 

1869. I Postqiiam anno 18G4 novae luiius editionis initium 
factum est, nunc demi;m ciuinquennio post contigit ut quat- 
tuor evangelia absolverem. Quae tarditas non tantum ab 
operis ambitu ac difficultate excusationem habere videtur, 
sed etiam duas caussas alias babuit. Quum enim intra hos 
quinque annos pluva itinera bibliothecas obeundi caussa 
faciunda vel potius repetenda erant, in Angliam, Parisios, 
Romam et Neapolin, Petropolin et Mosqiiam, turn plures 
libri, quos maturare debebam, edendi curam poscebant, ut 
duo Monumentorum sacrorum ineditorum volumina, Novum 
Testamentum Vaticanum cum Appendice, Appendix codicum 
celeberrimorum Sinaitici Vaticani Alexandrini, Apocalypses 
apocrypbae maximani partem nunc primum editae, Pliilonea, 
inedita altera, altera ninic demum recte ex vetere scriptura 
eruta, volumen millesimum collectionis scriptorum Britanni- 
corum Taucbnitianae, quod inscribitur : The New Testament : 
the authorised English version; with introduction and va- 
rious readings from the three most celebrated Mss. of the 
original Greek text, brevis ilia evaiigeliorum defensio quam 
inscripsi : Wann wurden unsere Evangelien verfasst, quater 
edita, ter conscripta, quarta Veteris Testameuti secundum 
LXX interpretes editio, alia. Quae intermissiones etsi fieri 
vix potuerunt quin ab operis aequalitate passim discederetur, 
tamen, id quod vehementer gaudeo, ad apparatum criticum 
multis modis locupletandum valuerunt. . Vaticanus quidem 
codex, ut id inprimis dicam, longe alia atque Angeli Maii 
studia flagitabat ut rationi criticae satisfieret. Aegre vero IV 

illud fero, (jiiod non statini ah initio evungt'lii soLnuuluiii 
Matthaeum eadem apparatum copia adoniaiuluiu diixi ((ua 
opere paullum progredieute iisus sum. 

Quiim autem constet diiabus j»<>tissiiiiuui relms cditionis 
lil)r(iruiu Novi Testamenti virtuteni cctutineri, ;i])])aratii (|ticm 
vocant critico et arte ([i;a scri))toruin sacrorum verl)a cimsti- 
tmuitiir, de utraque breviter diceudum erit. Et apparatum 
qiiidem uou ex editione eritica maiore septima, t|uae iueimte 
anno 1859 prodiit, additis passim cjuae vel aug-ereut vel cor- 
rigerent in lianc transt'erre satis liabuimus, sed de integro 
totus repetitis studiis confectus est. Quicquid enim testinio- 
nioriim aftereudiim erat, vel ex Graecis codicibus vel ex 
interpretibus vel ex scriptoribus antiqnis, o])era data est nt 
accuratius quam ante a quopiam factum esset perscribe- 
retur. Illud quidem vitium omnium editionum antiquiorum, 
Wetstenii, Griesbacbii, Schulzii, Scholzii, ex quo auctori- 
tates non adponebantur nisi lectionibus a vulgato quern vo- 
cant textn diversis, iam editione ilia- septima correximus; sed 
praeter cetera iuterpx*etum et scriptorum adnotatio laborabat. 
Quae res cum eo cobaeret (|uod parum perspectum erat, in 
vei'a indaganda apostolorum scriptura ([uanta auctoritas esset 
antif(uissimorum iuterpretum, inter quos Latini Syri Copti 
primum locum tenent. Sed de bac similibusque rebus accu- 
ratius dicemus in Prolegomenis. In praesens satis videtur 
ut indicetur breviter, turn (jui codices quos unciales vocamus 
ex anno 1859 ad apparatum criticum accesserint, turn quos 
labores circa pi-incipales auctoi-itates, ut conlidenter adliiberi 
possent, in me susceperim. 

Accesserunt igitur ad codices unciales iam septimae 
editioni adbibitos in evangeliis hi IH^: kn (aecessit longe 
maior horum fragmentorura pars; folia cnim 12 aliis 33 aucta 
sunt) ((>* : bymni ex psalterio Abraliami de Norofl") (i{ : ac- 

' De omiiiVjus his codicibus accuratiorii vide iufra. cesserunt exiguae quae ante latiierant f'ragmentorum partes) 
T (accessit Lc 22, 20 — 23, 2U) t'' t'^ t'' \v^ w'^ (w**) T (acces- 
senint maiores evaugeliorum Mattliaei et loliannis partes) 
(.)b (-), (.)d (-je et- (-)g ei' Z II. Sequeutur ad actus sti (2, 44 — 3, 
8, saec. VII), p (saec. VIII vel IX, actus fere integros con- 
tinet) : ad epistulas catholicas s p (fere integras liabet) : 
ad epistulas Pauli h (ad folia 14 accedunt alia 7 ex 
2 Cor. 4; Col. 3; 1 Tliess. 2 et 4; Heb. 1 et 10) n (saec. VIII 
vel IX. ex Gal. et Heb.) o (saec. VI. ex 1 Cor.) p (epp. 
fere integrae) q (fragmenta papyracea saeculi fere V. ex 
1 Cor.) R (saec. VL fragmenta caj)itis 4. epistulae ad Epli.) : 
ad apocalypsin sp (fere integra). lam edidimus ex totius 
Novi Testamenti codicibus sbc item f^i. Ex evangeliorum 
codicibus i^lx (folia Lond. Vat. Vind.) o*PQRW^w^'Y0a. Item 
praeparavinius ad edendum x*^ t'' x*^ w'' 6'' "^ "^ "^ *^ ^ ^\ Totos 
transscrij)simus m et n. Accurate cum editis ipsi contulimus 
EGHKOSUx, item FA. Keliquos (plerosque iam ante editos) ipsi 
examinavimus praeter z Matthaeum Dublinensem omnes. Ex 
reliquis autem Novi Testamenti partibus edidimus d Claro- 
montanum epistularum Pauli, m fragmenta epp. Pauli p 
actus, ejiistulas, apocalypsin, b apocalypsin Basilianam Vati- 
canam; ad edendum ex apographis nostris destinavimus e 
actuum, G actuum, h epp. Pauli, noq. Praeter h actuum, 
K epistularum , h actiium et epistularum , nuper etiam e 
Sangermanensem epistularum Pauli Petropoli accuratius in- 
vestigavimus. ■ 

lam ex his satis apparebit quantum proximis his de- 
cem et quod excedit annis apparatus criticus, imperfectae 
conlationis vitiis in editionibus Wetstenii Griesbachii Scholzii, 
etiam Lachmanni, refertus, et copia ])rofecerit et fide. Cepit 
vero etiam alia incrementa quum ex codicibus minusculis 
turn maxime ex versi(mibus et patribus : quae quidem qui 
editionum criticarum usum habent libro vel j)6rlustrando 
facile animadvertent. Ita testimonia eodicum Latinorum, et Italae ot Vuli;atae rationls, pleaius (|iiaui ante a (jiiopiam 
adlata sunt; tameu uonduin alt initio (ijteris ecliti<j 1 codlcis 
Vratislavicnsis in promptu erat, nee niagis codex Fuldcnsis' 
item ad alteram certe evang'eliorum ])artem evans;'eliariuni 
Hierosulymitanum ex editione Veronensi haurirc licohat ; 
Armenam versionem nun tantum ex eis quae Griesbachius 
manu sua margini editionis Wetsteniauae adscri})sit, sed 
etiam ex conlatione a Carole Kieu in usum Treg:ellesii insti- 
tuta sunipsimus ; Aetliiopicas vcro lectionos auxcM'iint curae 
Tliomae I'ell Piatt. ^ De patriLus vero Graecis practer 
ceteros Irenaeiis, Clemens, Origenes, Hippolytus, Eusebius, 
Basilius, Epiphanius, Chrysostomus, Cyrillus Alexandrinus in- 
defesso studio consult! sunt, de Latinis Tertullianus, Cypria- 
nus, Lucifer, alii. Queniadmnduni autcm haec duo testimo- 
niorum genera multo diligeutius quam antea ad apparatum 
criticum adhibita sunt, ita longe maiorem (juam usu venit in 
restituenda antiquissima scriptura apnd nos nacta sunt aucto- 
ritatem. Quod non sine idonea caussa factum est. Satis 
enim plurimis exemplis perspecti;m est, anti(|uissimos inter- 
pretes cum antiquissimis Graecis codicibus nostris ita con- 
scntire, ut ex eisdem vol siniillimis fontibus hausisse cen- 
sendi sint. Qua in re nihil gravius est mira ilia necessitu- 
dine quae inter Sinaiticum codicem et Italos testes intercedit, 
baud raro consensione Syri Nitrieusis Curetoniani aucta. 
Nequc enim pauca quae vel Sinaiticum vel Palatinum (Ita- 
lorum e), ut liunc praeter Italos ceteros afferam, per sin- 
gularem licentiam tueri suspicabare, altero ad alterum 
accedente ex anti(|uiorc utrum(|ue fonte Graeco habere pro- 
batum est. 

Circumspectis autem omnibus unde historia tcxtus quem 
vocant sacri percipi potest duae inprimis res ad liquid um ' Arabictis ct Slavonicas lectiones plcraM|UP pro ambigiiitato qua 
laboraiit et exiguo rjuod habcut prctiy a1) appaiatu .ircerc maluimus. VII perductae sunt. L t eniin dubitari iiequit quiii ipsis primis 
rei Christianae temporlbus a siiicera apostolorum scriptura 
multif'ariam discessiim sit, qua qiiidem in re nihil imprnbi- 
tatis aut doli suberat, ita prudenter ac scite adhibitis auti- 
quissimis quibns etiamnum gaudemus testibus ea librovuin 
apostolicornm ratio, quae secundu saeculo vel maxime in usu 
erat, plerumque probabiliter restitui potest. Quam quidem 
rationem ad ipsam scripturae sacrae integritatem multo pro- 
pi us accedere quam libros eos qui post quintum fere saeculuni 
per ecclesiam Byzantinam circumferebautur nioxque tantum 
non soli propagabantur, omnes data opera intellecturos puto, 
nisi qui aut falsa ducti pietate consuetudineni a veritate di- 
stinguere dedidicerunt, aut eis quae Griesbacbius Hugius 
Scbolzius alii de recensionibus librorum Novi Testament! 
comment! sunt etiamnum capti tenentur. Quorum uti-ique 
ut ad veriorem sententiam , ad iustiorem de re critica existi- 
mationem adducantur, in Prolegomenis, quae tertium huius 
editionis volumen efficient, quicquid hue valet explicate et 
subtiliter pertractare in animo est. Nunc quidem ad eos 
attendi velim locos, quibus ad exiguam auctoritatem Graecam, 
exiguam dico testium numero, maximam vero pondere, acce- 
dente plerumque ex Italis testimonio, scripturam apostolicam 
conformavimus. Hoc enim saepe ita factum est ut insignis 
accederet probabilitatis commendatio. Neque tamen obli- 
viscendum est, in maximo errore illos versari qui arbitrium 
suum anteponant auctoritati testium , non numero sed anti- 
quitate aestimandae illi quidem, ipsos vero antiquissimos 
testes nostros, pro Alexandrinorum calligraphorum de ser- 
mone Graeco ignoratione, non tam suae sequi aetatis consue- 
tudinem, quam longe antiquiora exempla fideliter quamvis 
vitiose repetere. 

Ipsi quidem, ut repetamus quod nuper alibi diximus — 
in conlatione critica codicis Sinaitici etc. pag. XIII. — , dum 
Sinaiticum Vaticanum similesque Graecos alios paucos, con- seusioiie pleruiiii|ue nomuillorum interprotuui vetcrrlmorum, 
inpi'iiiiis LatiiiDruin nuctos, ])assiin etiaui patruui tcstimuuii>, 
tantiun nun solos atl restituuudani evanj^elisfarum ct apostolo- 
rum scrijituraiii ndliilu'iidiis ceiiscnius, }»(istliabit(i iiigcuti nu- 
mero codiciuu postcrioriuu <(iiainvis niiriiice c(>ni;Tiientiuni, 
niagnopero IJicliardi Hentlcji suffragio delet-tamur. Ille cniui, 
cnius vcstigiis etiani Carolus Laclnnanuus iusistebat, quum 
ante lios centum et quiuquaginta annus eniendandis vol putius 
rcstituendis scriptorum sacrorum vcrliis incumljebat , candem 
tore cum nobis viani ingvediendani iudicavit. Qu(j in ncgotio 
pustquaui i)cntl('jus, (jucni ]-ursus Lachiiiainiiis se(|Uiitiis est, 
ea ratioue ac({uiesccndum censuit quae tempore ccmcilii Ni- 
caeni per ecclcsiam legi solcbat, t'elicissime providente dec 
evenit ut no])is ad Ircnaei ccrtc tcmpora red ire liceat. 

Scribcbam J^ipsiae die discessus (Ihristi ad caclns a. 
1860. NOTANTUR INTERIM 

QUAE APPARATUM CRITICUM EVANGELIORUM AUHIBITURIS 
INPRIMIS NECESSARIA VIDENTUR. 

» codex Sinaiticus Petropolitanus saeculi IV. medii. Totum 
Novum Testamentum continet integrum, s^ aetate vix differt 
ab ipso scriptore; eiusdera certe saeculi (juarti est quicquid 
lectionum iiota s* insignivimus. s'd saeculi fere VI. habendus 
est. Praeter IMatthaeum, cuius primas paginas curiosius tracta- 
vit, paucos tantum locos attigit. s^ ineuntis fere saeculi VII. 
est, neque longo intervallo a s^a (qui nc nobis dicitur nisi ubi ab 
eo scb discedit) distat scb Edidi totum codicem quattuor voll. 
splendidissimis anno 1862; item Novum Testamentum Sinai- 
ticum in communem usum anno insequenti. Cuius exemjilis 
omnibus eodem anno exhaustis se(iuutum est auctumuo anni 
1864 (in titulo est 1865; Novum Testamentum Graece ex Sinai- 
tico codice omnium antiquissimo. Vatieana itemque Elzcviriana 
lectione notata. * 

A codex Alexandrinus Musei Britannici saeculi V. eiusque fere 
exeuntis. Hiat in evangeliis ab initio evangelii secundum Mat- 
thaeum usque 25, 6 Bi^Xoa - o vvfKf^ioa, item loh. 6, 50 usque 
8, 52 ,v(( - kiyti. Edidit splendide C. G. Woide 1786. Quam 
editionem passim emendatam in usum vulgarem rejietiit B. H. 
Cowper 186(1. 

B codex Vaticanus num. 1209. saeculi IV. Vix differt aetate a 
codice Sinaitico. Evangelia continet Integra; deficit vero inde 
ab ep. ad Hebr. 9, 14, deperditis quattuor Pauli epistulis (1 et 2 
ad Tim., ad Titum, ad Pliilemonem) et apocalyjisi. Errores 
editionum Angeli Maii (Komae 1857 et 1859**) plus 400 cor- * Hiiic editioni accessit meiise Maio huiiis anni Suppl emen turn , 
quod inprimis ad leetiones Vaticanas pertinet. 

** Maius quae erraverat tantum non onnnia etiam ad editiuncs 
transiere ad exemplum Maii conformatas. Inter has nulla peior est reximus Novo Tcstameiito Vaticauo, quod anno 18G7 cdidiinus. 
Qiiam editioneni excepit medio anno 18(jS Novum Testamentum 
Romae typis meis JSinaiticis cxseriptum. Ediderunt adhibitis 
schedis nieis auni 186(i Carolus Vercellone et losephus Cozza. 
Quo volumiue (oditionis totius codicis ijarte cpiinta) excusso 
foias dedinuis iucunte anno 18(39 Appendicem Novi Tcstamenti 
Vaticaui, notatis turn (piae uostram supplcrent editionem, turn 
quae corrigerent Komanam.* n- a n* aetate vix differt, is^ G vel 
7 sacculis. 
c codex Ephrnemi Syri rescriptus Parisiensis saeculi V. tVre 
medii. c"^ saeculi VI. videtur, <•■* saeculi IX. Edidimus ad 
.->imilitudinem codicis quicquid liln-orum Novi Testamenti con- 
tiuct anno 1843. Evangeliorum fVagmenta liacc continct : 
M 1 1, 1-V, 15. VII, 5 — XVII 2G. XVlll, 28— XXll, 20. XXlll, 
■ 17 — XXIV, 10. XXIV, 45-XXV, 30. XXVI, 22 — XXVII, 11. 
47 — XXVIII, 14. Mc I, 17 -VI, 31. VIII, 5 -XII, 29. XIII, 

19 usque finem. Lc I, 1 — II, 5. II, 42— III, 21. IV, 25— VI, 4. 
VI, 37-VII, 16. VIII, 28-XII, 3. XIX, 42 — XX, 27 XXI, 
21 -XXII, 19. XXIII, 25 -XXIV, 7. XXIV, 46 usque finem. 
I oh I, 1—41. Ill, 33-A^ 16. VI, 38— VII, 3. VIII, 34 — IX, 11. 
XI, 8-46. XIII, 8-XIV, 7. XVI, 21-XVIlI, 36. XX, 26 
usque finem. Passim vero de his nonuihil poriit, ut primi 
versus cuiusvis libri minio scripti. 

D codex Bezae Cautabrigiensis Graecus et Latinus stichometrice 
scriptus, saeculi fere VI. medii. iMutilus est Mt I, 1 — 20. VI, 

20 — IX, 2. XXVII, 2 — 12. loh 1, 16—3, 26. Suppleta sunt 
post X. fere saec. (osuppi velsupp) Mt 3, 7—16. (Latine 2, 20—3, 8 
suppleta IX. fere saec.) Mc 16, 15 usque finem. (Latine 16, 6 
usque finem suppleta ut ante) loh 18, 14 — 20, 13. (Latine 18, 
2 — 20, 1. suppleta ut ante.) Videntur autem supjilementa Graeca 
(non item Latina) ex ipsis antiquissimis foliis Huxisse, inprimis 
quae ad lohannis evglium pertinent. 

K codex Basilecnsis K IV. 35. Saeculi videtur VI 11. medii. Evan- 
gelia contiuet integra exceptis Lc 3, 4 — 15. 24, 47 usque finem. 
Praeterea tria folia minutis littoris suppleta sunt: Lc 1, 69 — 2, 4. Londinensi (ex officina Teiibneriana Lipsiensi), quae vitiis inniimcris 
vitiositatcm au.xit exempli Roriiatii quod sequuta est. 

* Quum fasciculi huius editionis I. et II. eum parte tertii (usque 
Mc 7, 22) praecessi.ssent nostrum Vaticani codicis exarnen (vere aiini 
1866 institutum), his pagiuis quas evangeliis praepo.suimus ea quae 
emeiidatioiie inprimis opus habebaut emendata sunt. In Prolegg. vero 
omnia accurate indicabuntur. 12, 58— lo, 12. 15, 5 — 20. Quibus siipplomeiitis et ipais in com- 
inentario uotam e dediiuus. 
F codex Boreeli, nunc Rlieuo-Traiectiniis saeculi IX. Accura- 
tam fragmentoruni quae supersunt conlationem anno 1843 
H. E. Vinke edidit. Incipit Mt 9, 1 (sed 7, 6 — 8, 34 Wetstenii 
tempore nondum avulsa erant) •, exit loli 13, 34. Desunt prae- 
terea de omnibus quattuor evv. plura quorum nonuihil Wetstenii 
tempore nondum desiderabatur (bine passim apud nos est p^ vel 

pwtst). 

F'^ codex Coislinianus Parisiensis. Sunt scbolia nonnulla in mar- 

gine codicis Coisl. 1., qui Octateucbum cum Regum libris con- 

tinet, a mc inventa. Saeculi videntur ineuntis VII. 
G codex Andr. Seidelii, nunc Harlejanus 5684 Musei Britannici. 

Saeculi est IX vel X. Contiuet evangelia, sed locis multis muti- 

lus est. Incipit Mt 6, 6. Quae in Mt Mc Lc loh recentior mamis 

litteris minusculis supplevit, u^^upp diximus. 
H codex Andr. Seidelii, nunc Hamburgensis bibliotbecae publicae. 

Eiusdem cum codice a aetatis et rationis est. Incipit Mt 15, 30 

ac passim per 4 evv. deficit. 
I codex palimpsestus Petropolitanus, septem Novi Testamenti 

codicum reliquias coutinens. Saeculi V. sunt quae ex loh capji. 

11. 12. 15. 16. 19. ex Mt 14. 24. 25. 26. ex Mc 9. 14. supersunt. 

Sexti videntur quae Mt 17 — 19. Lc 18. lob 4. 5. 20. rursusque 

Lc 7. 24. spectant. 
it> Musei Britannici num. 17,136. Fragmenta palimpscsta ex lob 

capp. 13 ct 16. Saeculi certe V. Edidi in Monum. Nov. Coll. 

vol. II. rursusque nupcr exegi edita ad ipsum codicem (In 

ed. VII. dixeram nIj.) 
K codex Cyprius Parisiensis num. 63. Quattuor evv. Integra con- 

tinet Saeculi IX. 
h Parisiensis num. 62. Evv. Integra continet praeter Mt 4, 22 — 5, 

14. 28, 17 usque finem. Mc 10, 16—30. 15, 2—20. lob 21, 15 usque 

finem. Saeculi VIII. Edidi 1846 in Monumentis sacr. ined. 
M Parisiensis num. 48 (dim Francisci des Camps). Post medium 

saec. IX exaratum j)uto. Totum descripsi 1841. 
n sunt evangeliorum fragmenta in membranis purpureis argento 

auroque scripta. Folia 4 Londini (ex Mt et lob), 2 Vindobonae 

(ex Lc), 6 Romae (ex Mt), 33 in Patmo insula (ex Mc) adservan- 

tur. Saeculi VI. videntur. Edidi in Monumentis 1846 praeter 

Patmia nuper ab lob. Sakkelione inventa, quae Mon. novae 

collectionis volumine IX. sequentur. 
o fragmenta Mosquensia ex lob capi^. 1 et 20- saeculi IX. Edidit 

Matthaeius 1785 et ipse nuper ex codice descripsi. 
oa ob oc od 0^ of; his notis insignivimus hymnos Mariae, Zacba- xn 

riae, Simeonis, Lc 1, 46 — 55. 68 — 79. 2, 29 — 32. in psaltoriis 
inveiitos. o^ est Giielferbytauus, t>^ Bodleiamis, o*^ Vcronciibis, 
<>•' Turifi'iisis, o^ Sjiiij^allonsis, of Mosqiu-usis. Noiii sacculi 
videutur o^ o^ oe of, sexti o^', sciitiini o''. 

r codex Guclferbytanus palimpsestus saec. VI. Contiuet fragmenta 
ex Alt Mc Lc loh. Post imperfcetissimum Knittelii laborem 
iiuper edidi in Monunientornm vol. VI. 

Q codex Guelferl)ytanus jjalimpsestus sacc. V. Sunt fragmenta 
Lucac et loliannis. Post Knittelium (vide ad i>) edidi 1860 in 
Monumentorum vol. 111. 

K codex i)alinii)s. Nitriensis Musei Britanuici. Sunt reliquiae evan- 
gelii sec. Lucam sexto fere saeculo scripti. Edidi 1857 in Monu- 
nientor. vol. II. Quae cpuun nu])er ad ij)sani veterem scripturani 
denno exigerem, nonnulla euni Tregcllesio corrigenda esse villi, 
alia invito Treg. eonlirmata sunt. Aecessit vero etiani studio 
Guiliehni Wright nonnihil fragnientorum (ex capj). VI. VII. 
VIII.) (juod antea nondum ex foliis Syriacis protractuni orat. 

6 codex Vaticanus num. 854. seri])tus anno 949, Evv. ((uattuor 
Integra habet. liircliii conlationcni i])se inijicr multis loeis auxi 
et correxi.* 

T codex Borgianus I. collegii Komani pro propngnnda fide. Sunt 
fragmenta lohannis Graeca, quae versi(nu!m .Saliidicani adiectam 
habent. Edidit Georgius Eomai! 1789: 6,28 — 67. 7,6 — 8,31. 
Sed accuratius jMonumentor. vol. IX. ipse dabo. Folium quod 
excejjit Georgiana (usque 8, 42) non innotuit nisi ex conlatione 
Woidii, in qua etiam Lc 12, 15—13,32 inventum est, unde apud 
nos Twoi dicitur. Praeterea nuper ;diam jjartem eiusdem codi- 
cis, unde Georgius sua liausit, i])si Komae descriitsimus. quam 
Bradley H. Alford Cantal>rigiensis pri)aus aniinadverterat et in 
usum clarissimi fi-atris Hou-ici contulerat. Sunt auteni ista, 
quemadmodum ;i])n(l Tregellesiuin exbibentur, et manca et vi- 
tiosa. Ipsi in connnentariis a])Ogr;ipbum nostrum sequuti sumus, 
quod proj^ediem in lucem prodibit. 

tV) fragmenta sunt Petrojxditana (ivkngidii secundum lohannem 
ex capp. 1. 2. 4. Et scri])tura et indole ad similitudinem fragmen- 
torum Btn-gianorum accedunt, etsi non ante saec. VI. scri2)ta vi- 
dentur. Idem in ea fragmenta evglii sec. Mt (ex capp. 14 et 15) 
quadrat (juibus notam t^ dedimus. Ex collectionibus hausimus 
episcopi Por])liyrii. r'' vero significat reliquias evangelistarii 
Graeci Sahiilici (puis ij)si demum ex liorgianis membranis anno 
1866eruimus, saeculi fere VII. Insunt loh 19,23-27.20, 30—31. 
Item, quae partim ad commentarios nondum adiiiliitii sunt * Hiiic noniiiliil tiupijleiiiciitoruin ad Mt ct Mc dabimus. Vide supra. sed infra cxcevpcntur, Mt IG, 13 — 20. Mc 1. 3 — S. 12, 35 — 37. 
Prodibuut brevi in Monunientis t^ t^ id. 

V codex est olim Nauianus, nunc Venetus Mareianus. Evangelia 
quattuor integra saeculi IX. exeuntis vel X. 

V codjex Moaquensis saeculi IX. Evangelia quattuor continet 
usque ad loli. 7, 39. lieliqua saeculo XIII. suppleta. Prae- 
terea perierunt Mt 5, 44 — 6, 12 et 9, 18 — 10, 1. 

w^ fraguienta sunt Parisiensia evaugelii sec. Lucam, capitum 9 
et 10, addita codici 314, saeculi fere VIII. Edidi in Monunientis 
anno 1846. 

Av^ codex palimpsestus Neapolitanus saeculi VllI vel IX. Legi 
anno 1866 quicquid fragmeutorum Mattliaei (ex capp. 19. 20. 21. 
26), Marci (13, 21 — 14, 67), Lucae (3, 1—4, 20) superest. 

wc tria folia sunt Sangallensia saeculi noui. Insunt Mc 2, 8 — 16. 
Lc 1, 20 — 32. 64 — 79. Edidi quae legere jjotueram anno I860 
in Monumentorum volumine III. 

wd sunt fragmenta trium cajiituni (7. 8. 9.) evangelii sec. Marcum 
saeculo fere IX scrijjta , in collegio S. Trinitatis Cantabrig. a 
viro clarissimo Bradshaw detecta.* 

we sunt fragmenta j)auca capitis IV. evaugelii secundum loban- 
nem (4. 9 14). quae anno 1865, quum Oxonii versabar, ex libris 
coUegii ad aedem Cliristi primus protraxit doctissimus socius 
eius coUegii Kitcbin. .Sunt autem forma simillima cum fragmeu- 
tis eiusdem evangelii Mosquensibus (o): et ipsa enim commen- 
tarii in evangelium lobaunis partem efficiebant. Hunc ad com- 
meutarium (uon ad capita Ammonii) spectaut numeri A J' - P. ■'> ' 
singulis versibus (9 — 14) praepositi. ** 

X codex bibliotliecae universitatis Monaceusis. Fragmenta sunt 
evangeliorum cum commentariis. Saeculi IX exeuntis vel X. 

V fragmenta evangelii sec. loh. (16, 3 — 19,41), inter libros biblio- 
tbecae principalis Barberinae numero 225 uotata. Videutur 
octavi saeculi. Edidi in Monumentis anno 1846. 

z codex palinijisestus Duljlinensis collegii S. Trinitatis. Insunt 
plurima fragmenta evangelii sec. Mattli. sexto fere saeculo 
scripta. Edidit lob. Barrett anno 1801. Nuper accesserunt 
studia virorum clarissimorum Todd et Tregelles. 

r codex quattuor evangeliorum ex oriente a me adlatus annis 1853 
et 1859. Quae prius inveneram (Lucam totum et Marci pleraque 
cum fragmentis Mattbaei et lobannis), ad bibliotbecam Bod- * Xonnulla per iucuriam in commentariis omissa infra supple- 
bimus. 

** Vide infra .supplementa ad loh 4, 9 — 14. XIV 

leiauani transiere, reluiiia ad bibi. Imp. Petropolitaiiam. Pauca 

de Mt desunt (ex capp. 5. <i. 7. 21. 22), de Mc 3, 35 — 6, 20. Sub- 

scriptus est, si reote computatio indirtiomiin facta est, annus 

Christi 844. 
A codex Sangallensis cum versione Latina interlineavi (J). Quat- 

tuor cvv. Integra exeeptis loh 19, 17 — 35. Edidit liettig 

Miuio 1836. 
t)a codex Tiscliendorfiauus I. bibl. univers. Lips, saeculi fere VII. 

Sunt fragmenta eviingelii sec. Matthaeura (ex cai)p. 12. 13. 14. 

15.) Edidi in MonunuMitis anno IS 16, (jujie ]iaucis supjjleta sunt 

a. 1857 novae coUectiouis volumine II. 
0^ fragmenta Petroijolitann evangcliorum sec. Mt (cap]j. 22. 23.) 

et sec. Mc (capp. 4. 5) saeculi VI vel VII. 
0C fragmenta evangelii sec. Mt (21, 19 — 24) Petropolitana etevan- 

gelii sec. loh. (18, 29 — 35) Porphyriana. Utraque VI. saeculi 

videntur. 
t)d fragmenta pauca ca])itis XI. evangelii sec. Lucam Petropoli- 
tana, saeculi fere VIII. 
©e cum fragmento ev. sec. Mt (26, 2 s'ni.), ©^ cum fragmentis evv. 

sec. Mt (capp. 26. 27) et sec. Mc (cai)p. 1 et 2), ©g cum fragmento 

ev. sec. loh (6, 13 sqq.) ex Porphyrii coUectionibus aecesserunt. 

Omnia tria eiusdem saeculi VI. videntur. Addenda sunt folia 

tria Graeca Arabica saeculi IX vel X," quae ad Matthaei capita 

14 et 25 pertinent. Diximus q^. 
Quae notis eb c d e f g h iusignivimus, Monunuintorum volumini IX. 

destinata sunt, prodituro illi quidem ut speramus ainio 1871. 
A codex Oxoniensis a nobis anno 1853 in oriente detcctus, noni 

potius quam octavi saeculi. Evv. Lucae et lohannis continet 

Integra. 
.'. sunt fragmenta evangelii Lucae 2)alim})sesta saeculi fere VIll, 

ex Zacyutho insula in bibliothecam societatis biblicae Londi- 

nensis perlata. Edidit fS. P. Tregelles 1861. 
u codex evangcliorum fere integer saeculi IX. Inventum Smyrnae 

Petropolin attuli a. 1859. 

Acceduiit noiimdla evangel i sta ri a uncialibus litteris 
scripta. Ex his jjarb diximus liarberiimm palimpscstum sae- 
culi VIII., ven Venetum palimpscstum saeculi eiusdem. Utriusque 
fragmenta edita sunt in Monumentis meis, novae collectionis vol. I. 
Carpentoractense saeculi IX. diximus carp, de quo videnda suiit 
Anecdota mea sacr. et prof. ]»ag. 151 sqq. XV DE ANTIQUIS VERSIONIBUS. 

Italae (t'actae in Africa saeciilo seciindo) codices sunt: a Ver- 
cellensis saec. IV. b Veronensis saec. V. c Colbertinus saec. XI. 
d Cantabrigiensis saec. VI. e Palatinus Vindobonensis saec. V. 
f Brixianus saec. VI. ff'- et fF"2- codices olim Corbejenses (tF'- 
nunc est Petropolitanus). g'- et g^- codices Sangermanenses 
h Claromontanus nunc Vaticanus saec. V. i Vindobonensis V. 
vel VI. saec. k Bobbieusis nunc Taurinensis saec. V. 1 Rliedi- 
geranus Vratislaviensis saec. fere VII. m significat SpecuU 
quod Augustino adscribi solet lectiones (saec. fere VI.) n San- 
gallensis saec. V. (o fragmentum Sangallense Mc 16, 14 — '20. 
VII. fere saeculi, p fragmentum Sangallense lohll, 14— 44 
saec. fere VIII.) q Monacensis VI. saeculi s Ambrosianus saec. 
fere VI. 

NonnuUi ex his partes tantum evangeliorum continent, ut i k ni 
n s; li per evangelium Mattliael tantum ratione itala utitur, per 
reliqua tria, quae edita non sunt, vulgata. Nullus vero praeter 
c codicem recentissimum ad nos integer pervenit. Editi sunt 
a b f per Blancliinum, c per Sabatarium, d per Kiplingium et 
Scrivenerum, ff '• per Martianay et alios, h (evang. Matth. cum 
lacuuis) per Ang. Maium, i per Alteram (sed" Blancliinus iam 
ante Alteram contulerat, hiuc ibianj^ l per Fridericum Haase, 
s per Cerianum *, e et k per me. Totos edendi caussa descripsi 
n (o p) q. Conlati tantum sunt ff'-^- (a Sabatario et Blancbino, 
hinc est ff^-sab^ ff-2. bianj gi. g2. ,uterque a Babatario). 

Vulgatae codices antiquissimi sunt am fu san for prag reg pe 
fos-, item gat harl ing mm mt taur tol. Accedunt lectionaria 
flor gue lux mar mich. 

aeth i. e. aethiopica ex edd. Rom. et jjolyglottis et P. Piatt arm 
i. e. armenica ex edd. Uscani (1660) et Zokrabi (1789. 1805) cop 
i. e. mempbitica ex edd. Wilkinsii et Schwartzii sab i. e. sahidica 
basm i. e. basmurica (et sah et basm adhibuit Schwartzius, sed 
sah etiam saepe ex Woidio et Miintero attulimus) syr^u i. e. 
syriaca Curetoni ex cod. Nitriensi saec. V. syr^ch i_ q syriaca 
Peschittbo ex ed. Schaafii s y r p i. e. syriaca posterior ex ed. 
losepbi White syr^"" i. e. syriaca ex evangeliario Hierosolyini- 
tano go i. e. gothica ex ed. Loeb. et. Gabelentz fr i. e. francica 
(ad evang. Mattliaei) ex ed. Schmelleri sax i. e. anglosaxonica 
(fluxit ex vulgata Latina proptereaque cum antiquioribus codi- 
cibus eius componenda est) ex ed. Benjamini Thorpe. Raro tan- * Idem fragmenta italae pauca ex vetcre in Lucam cnmmentario 
edidit, quae amb''*"''''' apud no.s dicta sunt. XVI 

turn adliibuiiiuiri anibiciis lectioues (arurr), persicas (persP 
i. e. ox polyglottis, per a "lie i. e. ex ed. Wheloei), slavouieas (si, 
si'-'-- etc). Videntur autem syi-cu saeculi II. fere medii, syr-^ch 
saec. II. exeuutis, syri>'' saec. V., syrp aunoruin 508 et GIG, 
aegyptiaci saec. III., arm aetb go saec. IV. 

Patrum nomina pleraque per se clara erunt. Sed in Prolego- 
menis quicquid pjitrum usum spectat, accuratissime illustrabitur. 
Xaas'^s i (, Xaasseiii in Pliilusoph. Ilippul. ed. priuc. Item alia 
similia. Marc'en i. e. Marciou ap Tertull., Marcepiph i. e. ap. 
Epipban. Cbrgue i. o, Cbrys. e cod. Guelf. saec. VI. Damparcod 
i. e. lob. Dainasceni parallela sacra ex cod. Ku])et\ic. saeculi 
fere 8. Eus"'*'-^^ i q jt^^ quaest. ad Marimuu a])iul Mai. Xov. 
PP. Bibliotb. vol. IV. 

al i. e. alii aliq i. e. aliquot vel aliiiuuties c. et cum significant 
auctoritate. Ita Gb" c. a i. e. Griesb. omitti vult auctoritate 
codicis A. mu i. e. multi pni, permu i. e. permulti pier i. e. 
pleriqne pauciss i. e. paucissinii et. (cum jjuncto) i. e. etiam 
evgg vel evgU i. e. evangelistaria rell i. e. reliqui 4I)ev etc i. e. 
evglstar. ur. 49. etc. min i. e. minusculi ing i. e. margo unc 
i. e. unciales yscr etc. sunt codd. a F. II. Scrivener conlati. 
2pe etc. sunt codd. Petropolitani ab Ed. de Aluralt conlati. cat 
i. e. catena 

? i. e. ed. Elzev. auni 1G24. unaque ed. Kob. Stepb. 1550. Quae 
ubi diiierunt, ? est Kob. Sttipb., ?« Elz. 

Ln i. e. Lacbmanni ed. mai. 1842. 1850. Ln mecum consentit si 
non nominatur. 

Sz. i. e. Scbolzii ed. 1830. 1836. 

Ti i. e. ed. Tiscb. anni 1859. 

Gb i. e. Griesb. ed. evv. 1827 (cura Dav. .Scbulzii). Gb" et Gb"" signi- 
ficant omissionem Griesbacbio probabilem et valde probabilem 
visam; item Gb' et Gb" lectionem a Griesbacbio commendatam 
et valde commendatam; Gb+ aliquid a Griesbacbio cum aliqua 
dubitatione in textum receptum. .Scbu: i. e. Dav. Scliulz. in ed. 
evv. Griesb. 1827. 6b et Sz consentiunt cum g, si non nominan- 
tur. ? (= Gb Sz) i. e. ? exceptis Gb Sz. EMENDANDA ET ADDENDA. 

Mt 1, 18 ad ZI) yT- et uvrjaifvUeiorja locus Epiplnmii est*''*^ sive 
haer5i,n, I Jem confirmat ytvrrjaia et 1, 22 om oAov confirniatque 
vno sine lou, spectat et ad 1, 24 et 25 1, 25 lege n* om Mt 3, 1 cf 
Lc 3, 1 ubi initium evglii Ebionitarum notatum est. 3, IG lin. 2 scribe c^usupp pro d-"'csupp. Locus Hip^D esfJ«^op'is (nonS) 5, 13 
BcoiT f((i, ,)\ r aln 5, 22 locus Cyrilli est ''-^'ch '<3s^ item ad vv. 27 
et 28. 5, 27. 31. 33. 38. 43. confirmat h* tontO^r], u^ foQrjS)] 5, 31 
lin. 4 scribe praem on 5, 48 lin. 6 scribe g o tv rocff 6, 4. liu. 
penult post (e spatio) adde ah al pier. Lectiouem r] aov iXirjfj. 
confirmat etiam DamPai*'*'0'i (om vero etiam ut ^ rj post -vrj), b 
vero rj (Tov t] iXf. liabet. 6, 34 n* liabet kuttjo, b^ tavrrja 8, 2 adde 
c ante t).,'io)v 8,3 adde ? Ln ante tyaOaoiax^. 8, 6 *ri<p/f om et. 
Hil"^' 8, 27 lin. 3 dele om 9, 5 b confirmat tyaiQcn (uon -q^) 
9, 30 lin. 2 lege c* pro c lU, 8 lin. 3 lege cop pro ap 10, 3G b" 
oixiaxoi, B^ otxtiaxoi 11, 4 b* iwavtt, n^ iwavrj 11,5 lin. 1 dele a 
ante n; lin. 2 post Chrsue adde Eas^euso n^ § edendum erat 
(auctoritate codicis s) in textu £|»;A,'>«Tf ,- avdQwnov n^av etc contra 
? Ln Ti iit]^')-. i<ifti'; av^'^Qwnov etc cum testibus rell (Or Imnc 
locum non aftert) :: of ad 11, 9. 11, 9 b* scripturus erat iStir ante 
TiQoqrjT. sed se statim correxit 11, 23 b^ volebat rj (pro /ld]) et 
vipw&sina 12, 4 dS'' noooOfaeoja 12, 22 lin. 11 dele arm 12, 46 
B* lairix. Item 13, 2. 13, 8 b* tnsafv siG, sed ipse* substituit fn. 
S7TI 13, 24 B^^i'^i tXuXi]atv pro Tzcc^t&rjxtj' 13, 35 in textu scriben- 
dum erat J"/« i-joaiov tov mjoifrirov, hoc ordine 13, 30 b* xktcix. 
avTcta 13, 40 lin. 5 lege Or'ut^.sTu ig^ 43 \[^ 1 ad d etc adde 
XetfA,xpovan' 14, 6 — 11 comparandus erat g^, sed is ubique cum 
? facit, nisi quod v. 11 ante rjVfyxsr add to xooaaiov pariter ac 299. 
al pauc b c f ff ■^- gi- h (non g-- 1 q vg) s\ r^u cop 14, 16 lin. 2 post 
en adde al pier etc 16, 12 lin. 5 lege twv kqtcov 16, 21 lin. 4 lege 
Ir pro Irt et v. 22 lin. 7 lege al om pro al m 16, 26 etiam b* 
avTaXayuxi 17, 7 lin. 1 post itp'er adde vg 17, 11 i]Xtt(ca, ? Ln Ti 
r]XiKo: ut ad 17, 10 18, 11 lin. 12 lege Lc 19, K) 18, 15 male sban 
18, 19 B confirmat ov/uqwvriaojfiiv (non -Govaiv) 18, 35 lin. 7 post 
vine'- adde ai pier 19, 6 lin. 2 lege cf ad Mc 19, 14 lin. 6 post 
unc"" adde al omn^id 21, 17 b* fia ^rj&avia 21, 33 b* *|6(yfTf sic 
21, 43 B* om oTi 21, 44 lin. 3 lege avv&Xaaih'jOtTcu • 22, 17 lin. 2 
lege Mc 13, 4 22, 10 etiam b* ova pro oaova (ita demum b'*), ita ut 
ova in textum recipiendum videatur 22, 21 lin. 10 add finem adde 
om 22, 28 lin. 1. dele x 22, 30 lin. 13 dele l ante r\ '22, 39 lin. 7 
pro unci" iggg ^^j^(.7 22, 44 lin. 4 dele u post ms 24, 15 lin. 5 jiost 
?e Gb Sz adde tarwa 26, 10 etiam v.-qoyaaajo 26, 14 b* uoynt- 
QEia 26,41 textum interpunge sic: TToontvyja&a, ivu et ibidem 
pro 298 scribe 297, item ad v. 42 scribe 298 pro 299 26, 58 lege 
unc^ pro unc'J 26, 69 liu. 2 post n adde unc rell 27, 13 lin. 2 
scribendum: vide ad 27, 2 27, 35 lin. 13 ante iva infer addit 27, 
49 lin. 22 verba xai xaTaxevT. in Barn' om .s. Habet enim xki 
s^ov!)sr)jatcufv (ipse* suppl xca) (jATiTvaavifa pro vulgatis t'iovUtvt]- 
auvTfa x(u xcucixn'TrjGcwTfa xcti fuTiniiui'Tfa 28, 15 etiam b* out t«. 

b Practeroa pleruiiKjue (tamen non vibiqiie) pro u-' scribendiim 
est B^ (uec Mains nee alius coi)latonim quisquain viderat b- et n^ 
distiiiguendos esse). Huius est uc<t,'Icciov in inscriptione evaugelii 
et 9, 5t TtaaaoKxovTd 4, 2 ruCctQfj 4, 13 n 7, 14 7iQot(frjT. 7, 22 
fxaO-nnia&r] 8, ."i (j'f^oiutjaaro M, ,'50 etc. Aliqiiotics etiam nnlla 
eorrectoris h^ ratio liabita est, qneniadmodum 1, 8 s(i outcv oCina 
substituit 1, 10 sq iwantv iioaitta 1, 10 uaT!i«r 9, o(! ((loiuufvoi etc. 
Quae omnia in Prolegg. indicabnntur. 

Ex uostro codicis s examine ad apparatum evangelii sec. Alt 
haec accedunt: s 2,9 et 10 f /Jov 2, 23 et 4, lij vaCuoeH 3, 16. 4. 18 et 21 
aiSfV 5, 19 SiSccin 5, 20 vuwv rj (Sixnioavvrj 5, 23 xat txa b, 27. 31. 
33. 38. 43. soorj'irj 5, 31 om uvtov 5, 45 ev roia ovn. G, 6 laaitiov 
6, 24 Jiiff/ et uct/Li(or(c (J, 27 jinoaHtivai G, 21 s- TTf^Qi^nloinHa 8, 4 
«A/.« et uMvarja 8. 12 f/rffi- 8, 20 x).irti 9, 9 fij^v 9, 13 «/.A« 9, If) om 
01 et Jf 9, 17 om ftAA« ,SuXlovair uscjue avritjoovrTcd 9, 28 tin ovn 
Ss KVT(o 9, 36 eot^fisvoi 11, 14 )yA/«(7 11, 21 ywQai^tiv 11, 23 fwff 
ovottVQV 12, 29 SiaoTtuar] 12, 32 off ff<i/ 12, 41 vivfv'iTai 12, 46 fiarrj- 
xiiaav 13, 2 eiarrjxit 13, 3 anttota 13, 13 avvioiiatv 13, 14 om ?; 
ante >lfvoi'fff<, ibidem habet ctxovarjvf ei ^).s\lir]T8 13, 15 fmmQf- 
ipovaiv 13, 17 fffJ'oi' 13, 23 avvuov 13, 24 onuoca'Tt 13, 28 (jj^A.- 
).e'^ousv 13, 5() T«yT. TTftyr. 14, 14 f/Jii' 15, 32 vrjaTno 15, 39 
fl'f^r] 16, 2 et 3 nvoaCfi 16, 4 xctTtiXnTTMV 16, 12 «AA« 16, 13 xcaau- 
osiua 17, 3 et 4 /xojvorja et ^ucovaei 17, 12 wAAk 18, 5 7/f<i J. toiouto 
6V 18, 12 sq fi'f« 18, 30 kAA« 18, 31 iccvTcov 19, 7 et 8 f^wvatjO 19, 9 
yccjurjaet 19, 28 xa^rjaead^e 20, 3 {((Ttr 20, 4 z<a f;fff vo/ff 20, 5 tvHjrjV 

21, 11 vaCnoefi 21, 12 Z5 21, 17 xKitdiniov 21, 23 om A'«/ 22, 9 6«i' 

22, 11 ftSiv 22, 24 ucovai^a 22, 27 *r o/r; zwoJ/ft et er oli] ipv/t] 23, 2 
ficovata>a 23, 3 off« f«i' 23, 7 o«/J,'?/ 23, 35 fx/urouevov 23, 3(5 77f<:yr. 
ruvT. 24, 2 TKiT. TiavT. 24, 3 dnov 24, 15 ^thki^vyfiu 24, 21 oi'df ,u»/ 
24, 26 Tuuietoia 24, 32 4z(/5i;^ 24, 36 ;;«* wp«ff 24, 49 fafitu Se xui 
Tzivei 25, 3 luun. avKav 25, 37. 38. 39. 44 tidofxfv 26, 15 xm iytu 
26, 25 ou^^i 26, 29 ytvi]fAHToa 26, 31 diaaxoQTi in&rjaovTcu 26, 35 
uTTuovriGwfiai et ouokdo 6e x«i 26, 36 nQoatv'iofxfu "2^, 48 f«j' 26, 
49 pft,-?^?* 2(i, 58 om «7/o 26, 71 niStv 27, 32 fcooi' 27, 42 maTti'aio- 
^tv 27, 45 sq tvar. 27, 46 iyxartlinta 28, 3 *<()'*« 28, 9 Ti 

Mc 1, 3 — 8: ad h 1. addendus est t^i. Contirmat 1, 3 fa;roi' 
1, 4 o /S«:7T/fwy 1, 5 e^snoQSvsTo, itQoaohifxitat, navrta ante xai 
i^cmr., vn avxov ante av toy ioQ(f. noScc/nw (sic, noSufxoj) 1, 6 xai 
7]V o Kouvvrjo et aaOiwv 1, 8 fyw sine ^tv, item 6j/ j;(r«T/ et n' Tivfv- 
uuTi 1, 6 s twavv. 1, 8 lin. 7 post unc« adde al pier 1, 36 s 
contirmat xartihioitv 1, 38 u f/ou8va. Ibidem s xai exfi 1, 42 
lin. 9 lege ipsa pri manu 1, 44 s «AA« et uwvoria 2, 4. 9. 11. 12 u* 
ubique xou^uttov., b^ xqu^^utov. Etiam s vv. 9. 11. 12 xna^aiTov, 
V. 4 xoftfi^ccTov, sed correctum xQa^^uTxov (alterum /S videtur ex in- curia intaetum mansisse) 2, 9 lin. 18 post emm lege cop pro go 

2. 11 et 12 s xou^axTov (ut ante) 2, 12 lin. 2 post unc^ adde al pier 
2, 14 etiam s kivi 2, 21 lin. 18 post syrP (?) adde nn uvtov to nkrj- 
QCDju.. 2, 26 shent errat 3, 3 b* ytioKV 4, 8 et 20 etiam s ter tv 

4. 12 s nxovacoair 4, 27 b ut]xvvrjT((t, s fyfiosirci et ^rjxwtTui 4, 33 
s iSvvavTo, item 5, 3 sSwcno 5, 1 lin. 8 adde sc ante lua 5, 4 
etiam s an pro vn 5, 15 b non ItyioDva sed keyewva 5, 16 s JtTj- 
yr]a. (U 5, 23 lin. 17 post uuc» adde al pier 5, 34 lin. 2 scribe 
(:: ut ? Mt) 5, 40 etiam s navraa 6, 5 lin. 1 lege b*c pro bc*; ibi- 
dem b3 pro B'^. Etiam s sSvv. 6, 13 s fSi^akov 6, 14 etiam s add 
TT]i' f(xor]V 77' 6, 23 s foja r]fiiaeoo 6, 31 s uvaTiavaaaHf et rjuxaif). 

7, 3 etiam w«l mpovita 7, 8 wd confirmat i^annafAovG etc 7, 9 
Bbeiiti errat 7, 10 s ^wvariG 7, 25 lin. 1 lege 33 pro 83 8, 22 
lin. 4 post sABi. dele n 8, 23 lin. 12 dele „Scriv. non indicat cor- 
rectionem", revera euim indicat 8, 27 xaiaaoiaa (etiam Mt 16, 
18) eadem avictoritate utitur qua similes formae quas recepimus 

8, 29 lin. 6 post rn adde unc rell 9, 7 wd ^oc o ccyanriT. ov eisls- 
^ttUTjV, axovers avrov 9, 8 etiam w^ fv.fioja Ibidem wl ei /ut] 
irjaovv juovov, omissis /usd- (kvtcjv 9, 12 lin. 15 sqq scribe sic: 
fi^oDtV-f- cum sLN 69, contra g Ln iiov^t- cum abcdx unc^^ ^1 pier. 
Item -vcj&i] cum !<AcxrAn unc^ al pier, contra Ln -vrji'it] cum bdln 
2pe 9, 16 lin. 2 ante cum adde Tova yQa/bi/uanta. Ibidem lin. 5 
lege TTQoa eaviova (pro ccvt.) 9, 18 lin. 5 lege unc rell 9, 26 lin. 5 
post unc^ adde al omn^id 9, 38 lin. ultim. lege ovx pro avx 9, 42 
lin. 4 post syrscii adde tout, tcov fj.ixo. 9, 43 lin. 8 lege ? Ti eia t. 
t,(a. eiasXf^. 9, 49 lin. 10 post unc^ adde al pier 10, 29 lin. 3 ab 
imo post An adde unc rell 10, 52 lin. 6 lege rjxo).ov&r]asv 15, 35 
lin. 7 rjlsiciv etiam p 16, 9 — 20 agnoscit etiam syr^rwR. Pag. 407 
lin. 16 scribe allusisse. 

Lc 1, 62 lin. 4 dele uvtoi' 2, 12 lin. 7 pro ,,? add" lege ? (=Gb 
Sz) !praem 2, 52 lin. 11 post et'^'' adde r^lix. xui aoq. 3, 20 lin. 5 
post (fv?.axrj) adde ... g Ln Ti xai xcmxlti. cum scacl etc, ut iam 
pj^g449 iudicatum est 8, 28 rov icoat](f< confirmat etiam Kespofthod us 
(ap lust 3i2.9") 4, 25 lin. 9 lege -).ik(t pro -Xdna 5, 21 lin. 6 ante 
cop adde vg 6, 28 lin. 14 lege Terfnarc 4,10 g^ 34 \[y^ 3 ad davsi- 
adde e^ et scribe „semel et. eV 6,37 lin. 3 dele a 7, 32 lin. 2 ab imo 
dele vg, et lin. 4 post g^- ^- 1 adde vg 8, 54 lin. 4 post e 11. pp. adde : 
cum ACRrAg''An unc^ al pier f q em sah cop (et. cop om s^(o) syruii- 
eti"" arm go 9, 23 lin. 6 scribe (Schu 9, 85 dele „p /hov o vioa'^, 
confirmat ille enim o v. /j.ov 9, 57 lin 2 dele d ante taah 10, 15 
lin. 11 lege ab^'i, pro nb^l 10, 27 lin. 6 lege lx pro az 14, 28 lin. 4 
ab imo dele n j^ost taa 14, 81 lin. 3 ab imo ante drx adde al 17, 4 
lin. 6 ab imo pro taa scribe tah 17, 30 lin. 5 pro ab scribe ad 18, 16 
lin. 4 pro unc'' scribe unc*^ 18, 25 lin. 3 ab imo ad ^nXdeiv adde ita Lu IS, 27 lin. 5 post r^An adde unc^ 19, 2 liii. 3 ab imo pro 
xc<i ovToa scribe y.m nvjoa 19, 42 liu. 8 pro (a) scribe (ad) 20, 3 
lin. 2 ab imo ad prorsus om *)■« adde loyov 21, 23 liu. 2 scribe 
TAAn 22, 43. 44 lin. 3 r obelos non liabet, qiiod spectat etiam ad 
p. 695 lin. 16 (17) 23, 44 lin. 5 pro sac* scribe sacS. 

lob 1, 18 pag. ''5 lin. 11 al imo ante Jri"t adde &(.oa (Ti^y"ops), 
item 1, 25 lin. 4 ])ost ovts adde cum 2, 8 lin. 3 pro unc^ scribe 
vinc^ 2, 11 liu. 2. pro Axr scribe »xr 4, 7 lin. 5 lege iinc^ 4,9—13 
we ubique cum ? tacit exceptis his: v. 9 confirmat liyii sine copula, 
item act/naoiTia, an/itaiuriSoa, aafiaonata, et v. 13 confirmat Ti | 4, 
40 liu. 6 dele a ante bc 4, 51 lin. 9 ante urrjyy. adde xca 5, 14 
liu. 4 ante al plu adde unc rell 5, 35 is (cycdhcditimi 6, 23 in textu 
repone fi'/«oiaTtjo(crToa 7, 4 lin. 7 scribe sug' "^ 7, 6 lin 1 dele* 
post Dgr pag. 832 pro ? ? ? repone d d d 8, 57. etiam b* fooax. 
10, 3 lin. 5 scribe v^au 13, 11 lin. 3 lege c om cum 15, 8 liu. 2 
lege TAH pro taa 16, 7 lin. 3 lege Gb + 

Paginae 1 — 2, 15 — 16 fasciculi primi uouuuUis locis perperam 
exscriptis (Mt 1, 2 'PaQta pro 'rdvSav) iam tum quum fasciculus 
tertius foras daliatur duobus foliis emeudatrs compensatae sunt. 
Quae res pro2)terea h. 1. iudicanda erat ({uod folia emondat;! non 
ad onuies perveuisse videntur. 

Ceterum pergratum mihi fecerit si (juis quod vitiose typis 
exscriptum viilevif iudicaro vohierit. ' ' Utor hac occasione ad indicanda duo vitia in ed. mea epistulae 
Cleiiiiiutis Komani. Pro di,ay.ovi,av Append, codd. celeberr. 41, 2, 25 
scribeudum erat diavmav, et 43, 2, 7 tousulta rursus ima^^ine photo- 
graphica ratr xf pro raa d( legenduni videtur. Praeterea pag. XIV, 1. 
dele quod de anavTMV et nuvxmv dictum est. Contra epist. II, G revera 
code.\ TTavTfC! ]iro eo quod edi consuevit nnavTia praebet. NOTANTUR INTERIM 

QUAE AD SIGNA APPARATUS CRITICI IN EVANGELIIS 
INTELLEPtENDA INPRIMIS -NECESSARIA VIDENTUR. s cod. Sinait. Petrop. saec. IV' med. 

A cod. Alex. Lond. saec. V. 

B cod. Vatic. Rom. saec. IV. 

c cod. Ephraemi palimps. Par. V. 

D cod Bezae Cantabr. VI. 

E cod. Basil. VIII. 

F cod. Boreeli Rheno-Traject. IX. 

F^ mavgo Octateuchi Coisl. VII. 

G cod. Seidelii Loud. IX — X. 

H cod. Seidelii Hamb. IX — X. 

I cod. Petrop. palimps. V. VI. 

i"^ (autea x'^) palimps. Lond. V. 

K cod. Cyprius Par. IX. 

L cod Par. VIII. 

M cod. des Camps Par. IX. 

N Lond. (foil. 4) Vind. (2) Vat. (G) 

(Patm. 33) VI. 
o cod. Mosq. IX. 
o^ cod. Guelph. IX. 
o'' cod. Bodl. IX. 
0"^ cod. Veroii. VI. 
o'J cod. Turic. Vll. 
0^ cod. Sang. IX. 
o*" cod. Noroff. Petrop. IX. 
p cod. Guelpli. palimps. VI. 
Q cod. Guelph. palimps. V. 
K cod. Nitr. palimps. Lond. VI. 
s cod. Vat. Rom. a. 949. 
T'* cod. Borg. Rom. V. 
t"^ cod. Petrop. VI. 
T*^ cod. Porph. Petrop. VI 
U cod. Nan. Venet. X. 
V cod. Mosc. IX. 
wa cod. Par. VIII. 
w'' cod. palimps. Neap. VIII. wc cod. Sang. IX. 

w'* cod. Cantabr. IX. 

X cod. Landish. Monac IX — X. 

Y cod. Barb. Rom. VIII. 

z cod. Dubl. palimps. VI. 

r cod. Oxon. et Petrop. IX. 

A cod. Sangall. IX. 

ea cod. Tisch. Lips. VII. 

©'^ cod. Petrop. VI. 

0C cod. Petrop. VI. 

©"1 cod Petrop VIII. 

©e cod. Porph. Petr. VI. 

©f cod. Porph. Petr. VL 

©s cod. Porph. Petr. VI. 

0^ cod. Porph. Petr. IX. 

A cod. Oxon. IX. 

z cod. Lond. VIU. 

II cod. Petrop. IX. ITALAE (saec. II.) CODD. 

■ (PLERIQDE SAEC. V. ET VI.) 

a Vercell. b Veron. c Colb. Par. d 
Cantabr. e Palat. Vind. f Brix. 
ifi-Corboj. if-- Corbej. g^- San- 
germ. g'^-Sangerm. hClarom.Vat. 
i Vind. k Bobb. Taur. 1 Rhedig. 
Vratisl. m Vatic, n Sangall. o 
Saugali. p Sangall. q Monac. 

VULG. (saec. lY.) CODD. 

(SAEC. TI. VII. VIII.) 

am VI. bodl demid em erl for VI. 
fos i'u VI. gat harl ing mm mt 
pe prag VI. reg san VI. taur tol flor giie lux mar: sunt lectionarin 
Latiiia. 

VERSIONES RELIQUAE : 

aeth i. e. aetliiopicu ex edd. limTi. 

et polygl. et P. Piatt, 
arm i. e. armeniia 
arr i e. arabicae 
cop i. e. mempliitica 
sah i. e. sahidica 
hasm i. e. basmurica 
syj-cu i. e syriaca (\iretoj)i e cod. 

Nitr. saec. V. 
syi-soh j e. syriaca os. ed. Schaafii 
syri' i. e. syriaca ex ed. Whit, 
gyj.hr i_ e. syr. e cod. Hicrosolyin. 
persP i. e. persic. e polygl. 
pers"'"' i. e. persic. Wlieloci 
" ) i. e. gothica 
fr i. e. francica 
sax i. e. anglosaxonica 
si i. e. slavonica 

Patkum nomiiia pleraque per se 
clara erunt. 

Naas *"® i. e. Naasseni in Pliilosopli. 
Hippol. ed. princ. Item alia simi- 
lia. Marctert i.e. l\Iarcion ap. Ter- 
tull. Marcepjpli i. e. ap. Epiphau. 

ChrS»« i. e. Clirys. e cod. Guelf. 
s. VI. 

al i. e. alii 

aliq i. e. aliquot vel aliquuties 

c. i. e. cum s. auctoritate. Ita Gli*' 
c. A i. e. Griesb. omitti vult au- 
ctoritate cod. A. 

mu i. e. multi 

pm i. e. permulti 

pier i. e. plerique pauciss 1. e. paucissimi 

et. (cum puncto) i. e. etiani 

evgg vel evgU i. e. evangelistaria 

reil i. e. jreliqui 

49ev etc. i. e. evglstar. nr. 49. etc. 

barb i. e. evglst. Barberin. palimps. 
saec. VII. 

carp i.e. evglst. Carpentor. saec. IX . 

veu i. e. e^•glst.Venet. palimps. saec. 
VIII. 

min i. e. minusculi 

nig i. e. mar go 

uiic i. e. unciales 

yscr etc. sunt eodd. a F. H. Scrive- 
ner conlati. 

2 i'" etc sunt codd. Petropolitani ab 
Ed. de Muralt conlati. 

cat i. e. catena 

g i e. ed. Elzev. 1024. unaque ed. 
Rob. Steph. IS.'jO. Quae ubi dif- 
ferunt, ? estEob. Steph., g^ Elz. 

Ln i. e. Lacbmanni cd. mai. 1842. 
1850. Ln mecum consentit si non 
ipse nominatur. 

Sz i.e. ed. Scholzii ed. 1830. 

Ti i. e. ed. Tisch. anni 1859. 

Gb i. e. Griesb. ed. Evv. 1827. Gb" 
et Gb"" significant omissionem 
Griesbachio probabilem et val- 
de probabilem visam. Item Gb' 
et Gb" lectionem a Griesbachio 
commendatam et valde commen- 
datam ; (Jb + aliquid a Griesba- 
chio cum aliqua dubitatione in 
textum receptum. Schu: i. e.Dav. 
Schulz. in ed. Griesb. 1827. Gb 
et Sz consentiunt cum ?, si non 
ipsi nominantur. ? (=Gb Sz) i. e. 
■: exceptis Gb Sz. RATA MA00AION. 1 '■" Bi^Xoa jsvfaema 'Itjaov Xqig'tov vlov /iavsld vlov j^c s.^'Is-sr 
'y/l^Qudfi. 2 'Al^Qaafi tyt'vv/jcisp tov haan, 'laaay. 5« ^V^'^J'/zfeJ' iciu^%-is 
TOf '/axcj^, luxti)^ 8i: iytvvtiasv tov foydav xai tovG ddsXq:'OV(y 
(ii'tov, 3 ^lovdaa 8s iytvvtjaev rov fltagta nai tbv Zaga iy. ttjcf /^r g, 
QafiaQ, fDuQta ds eyswrjasv rov 'EGQWfA,, 'Eagmfi ds iyhvtjasv tov 
'AqccH, 4 'yigafi di iytvvrjoev tov 'Afiivccdd§, 'yijiivada^ ds sysv- onss, less 

* xa. fia&tt. c". SB (-&■&- etiam d sah). Eaudem formam antiquissimam 
confij'jnant cdd'' et^g nonnulli, ut e ad finem Mt habet secundum mat- 
'ulieum explicit incipit secundum iohannem (ad finem lo evangelium cata 
ioh. exp. inc. cata lucan) q ad fiu loh sec. ioh. expl. amen inc. sec. luTcan. 
Etiam d (ut sb) ubique in summa pagina nil nisi xara fia&9ai,ov 
habet, item a b e q al for al syr^u ... Gb Sz Ln Ti ivayyihov xa. 
(.lar&avov (Ln Ti fta&d-.) cum CEKMSUvr (add ayt.ov evayyf^-i'Oii to 
avctyvo)Gfiu) ii. (n periit titulus) al pi (l om, sed praecedit (vayyiXiOv 
xa. f(oir&. Ta xfcficp.); item cddi' et^g pi cop syr'^'Jd. Ceterum cf sub- 
scriptiones evgliorum et inscriptiones rell evgliorum ... ? to xara 
itar&. ayMV {g^ om) tvayy. cum minusc pi 

1. Savfid ubique: ita ubi pleiie seriptum habent sABCDHLTT'^Ae'^z sab, 
jjepp E^^ct (g Lc 3, 31 daiid) . .. Gb Sz Savid , ut passim plena scri- 
buut B^EMVrA pepp G^PP al unc et min ... codd unc omn plerumque 
SaS, ita semper FKNPQRDzn, pact epp ap^ item unc al et min pi ... ? 
(6b") dafiiS cum min pm 

2. d^Q.: ita Depp^EKMUn al pm (r et ct- et a-); 1. al pi d/?^. | laaax (et. 
s'b, isaac a c fF^' g^" q vg; { isaach): s* k urax bis. Cf ad 22, 32 Mc 
12, 26 Lc 3, 34 Ro 9, 7 etc | 6i pr: n* (s^ suppl) c fif'- g^* k q om, 
gi* k om et. sec; syr^u et hie et in seqq om ; k in sqq ubique et (et 
ivdas genuit fares et fares genuit etc), rursus vero om v. 4 post aQnfi, 
V. 12 habet iechonias autem (om /*(ra di r. /hit. (iafi.) et v. 13 et ahius 
autem | k al aliq tov lovda 

3. TOP sec : V om ] ^a^a : b ^ct^a (am zarad, for zaret, sed fu em. tol a f 
ffi- gimg q sjcsj-a, c vg^d zaram). Verba xat t. tctg. ex r. &afi. g^' k 
om I KJ()0)n: ita et. a f fip- (gi- sec loc) q am fu em al ; c (g^- pri loc) 
k (sed efron bis) vged esron (cf Lc) 

4. afiivaS- bis c. KCEKLMSUvrn al pier (item LXxedetsA): Ti annvaS- 
cum BA sah (item Lxx passim ex cdd veterrim). Cf ad Lc. Item -iJa/? 
cum K(pri tantum loc)BCEKLMSUVAn al pi ... «(sec tantum loc)r al 
mu -Sa/i (item Epiphanc59). j ^1 semel -Sa/i semel -8a^ 

TischendobfJ N. T. ed. 8. 1 1, 5. KATA MAeeATON 10-2.1 rtjaer tor Naaaamv, Namocov 8l fynv^csv rov JSaXfiar, 5 -TfJ.- 

"" '■ " ,«or df iy^wnatv zhv Bola h rija 'Faya^ , Boh 8l fy^'vi^an' ror 

o. a 12,24 7co/3;/5 f'x T'r,a 'Pov&, l(of>,8 dt iyn'pr,aBv rov 'haaal, G 'haoa, 8l 

fytrn^asv rov Javsld rov ^aaiXm. Jave)d di iy£vv>j<jsv rov ^olo- 

,co:-'fo.,i"«mfxr//<T rov OhQiiyv, 7 ^ohnmv 8l e'yi-'vrtiaev rov'Pojiodfi, 

'Po^oufi dl ^ytvviiGEv ror'J^id, 'J(iia dl fV'J'''"/^*'' rov'JGaq,, 

8 L^trag! 8f iysvv7jaev rov Icooacftdr, 'Jcoaacpdr 8t iyfvritafv rov 

'/«(.«,*, 7co(.fV 8i iym'fjasv rov '0:etav, 9 'O^mcr c'i; fyHvijaev rbj 

'JcodOafi, '/(od&cifi dl fyf'vv7j6sv rov "Jial "Aial 8l ^yf'vvt^asv rov 

'Elu'Mav, 10 Kfxmff 8l f'yir'vvTjaev rov Mavaaoij , Mavaaa^a Sf- 

iyl'vvriGsv rov 'J (ma, 'Jn^a 8f fyH'rrj(J8v rov 'ffmfiav, 11 'fcoast'aa 

8f! iyevvrjasv rov 'Is%m'av ■Aiii-m!f!j_^,^]^<^v^ "■'''''''' ^n, riia finToixe- 

4. Li cop vacrrfo))' | aa).fiotv (1. om r. na. aa. df fy.): syr'^'' tie. ' 

5. fiofff cum SB k sah cop . . . Ln fiooa cum c 33. ... ? Ti /5ooC cum 
MSUvrA (om Tov) n al pier a, c t ff'" g' 2vid q yg etc | a* a om tx r. 
^ax- I r al k (ict/a/t (k pacham) \ vo>(ir]S cum «bc*a (om toc) al^ (33. 
-/9//A) sah cop aeth arm (et. Epiphanc59 Hiernom ebr^ item Lxx a) ... 
? Mi3i]d c.c^E(*oft>ji pri loc)KL(o/:^//())MSUvrri al pier; it vg obeth, obed 

6. darnd: cf ad 1, 1 | 6av. th cum kbi' 1. 71. pS"' g>' (om f)> ) g*^ k for 
sah cop syrcuets<^li arm persP . . . ? add o [iaaihva cum CEKLMSUvan 
al pier a c f ff'" q vg syrP aeth | aolofuuva c. BCEKLMSurvn al pi, n* 
1. (Tcc).oiio)v, st* aci).(i)iLio)va , 33. aakofimva . .. ? Ln -fKovra cum a al 
vix mu. ItP'^'" vg salomonem ; g*' q solonionevi \ b ov^fioii 

7. N^ (jaXo)fiu)v, 1. 33. aaXofiMV \ D'"cae gyrp mg apwud', abiud c g^ q, 
abiuth g*', aJiM k | »* 131. fi"'" vg (sed am em al abia autem) sah a(-haa (3f 

7 sq «(Ta</ cum sBCo'ucae i. 209. c g^'^- k q sah cop syrP ">? arm aeth 
persP (Epiph*"c59^ uonhaeJ,''^ ... ^ Ti otffa cum EKLMSUVr(a(J<ra sec 
loc)An al pier a f ff'- vg syr^u etsch et P txt 

8. C* Ktiaa,q)f* (dIuc -(pa.S) \ i.u)^aft rff lytw^jan': syr^^" aeth^ (item d'oc^^) 
add Ocltoziatn, Ochozias genuit loas , loas genuit Amaziam, Amazias 
genuit. item Epiph '.'' etauc^^ 

8 sq otfi'Ctv' otfiaa (t* -vaa) cum k*b*d'uc^ sah ... ? o'C,i,av otiaff cum 
CEKLMsuvrn al omn^ifi 

9. a/a?: cd'"c k q ajraa, item n sec loco, n^ vel'^ etiam pri loc 

9 sq f^fxtar* ?^?xtaff c. sBCEKLMSUvrAn al omn^i<l (et.isah) . . . d'"'' f t?xf «* 

10. A al mu ftaraoGtiv (a** -vv-, turn a fiavvairtTtja) | st'B ftavaaatj df 
(k et manassem) \ a^iota bis cum snCD'^i'^'MrAn* al mu eft''' g''^' k q 
sah cop arm aeth (^Epiphhae '> ' et »•>« 59^ . . . ^ aiimv cum EKLMSUvn^ al 
pi a f vg syromn 

10 sq voiafini'' imanaa cum hbd'"c^ gah ... ? (49.) -trtav (et. h'') -(Ti^ckt 
cum (H'')CEKLMSUvrn al omn^'i'J 

11. TOJ' if/oriai' cum HBCEKLSvrAn al pi it vg sah cop syr^^u syr^ch arm 
aeth Eussteph243 (^\arl rnv iMaxflii if/oi'lav ova/id^fi ; Item^at Je KATA MAeeAION 1, 17. oiaa Ba^vXaioG. 12 ^isra df tIjv ^iszoixeainv Ba^vXavoa 'hjoriaa 
e'yt'rvtjGev rov ^aXadn'jX, ^aXu{>iijX 8s iyt'vviiGEv rov ZoQO^d^sX, 
13 ZoQO^d^eX 8s iytrvijaev tor '^flt.ov8, 'A^tov8 8s iyt'vvtjasv tor 
'Ehaxeifi, 'EXiaxsifi 8s iyivvrjasv rov '^^coq, 14 'A^ojq 8s iysvvijasv 
TOP ^«fi(JOX, ^aScox 8s sysviniosv rov 'A^si'fi, ^A^s]^ 8s sysvvijasv 
rov 'EXiov8, 15 'EXiov8 8s sysvvr^osv rov 'EXscti^aQ, ^EXsai^ctQ 8s 
syt'vvtjaEv rov Ma&&dv, MaO&dv 8s sysvvr^asv rov Taxm^, IG '/«- 
xco^ 8s lyswijasv rov 'Iwaricf) rov av8Qa MuQi'aa, «| ija sysvvt'j&rj 
'Tqanvg 6 Xsyofisvoa XQiarog. 17 ^'^° ffdaai ovv at ysvsa) dnh 
Ai^Qadu '^^^ Aavei8 ysvsai SexarsaaaQsa, xai. dnh Aavs)8 soja 
rtja fisroixsaiaa Ba^vXcovoa ysvsai 8snart'a<J(XQS<y , xal dnh rya 
fisroixsaiaa Ba^vXtavoa taa rov XQiarov ysvsai 8s/.at£aGaQsa . lech, et loak. ila (5^ ^r xcd 6 alzoa, duMvv^ila •/qo')tifvoa) Hier'^^^l'' 
(sciamus igitur lechovmm prior em ipsum esse quern et loahim, secun- 
dum autem filitim , non patrem , quorum prior per k et m , sequens per ch 
et n scribitur, quod scriptorum vitio et longitudine temporum apud Grae- 
cos Latinosqtie confusuvi est. Quo respiciens initio comm. in Dan. Por- 
phyrium carpit generationem apud Mt deesse calumniantem) etc ... 
MU al plus^" syr^ii' syrP c* rov tuaxii^ff vMaxuft (al vay.etfi bis vel se- 
me!) Sf fyivvtjaa tov os/ovcar. Eadem confirmat IriDt3,2i,9 (^Josepli 
loacim et lechoniae filius ostenditur, qnemadmoditm et Mt generationem 
eius exponit). Etiam Epipli ''^ vult vno Tivm' d/iadoiv tmv h' rm fvayy. 
fla dftcfi^okiav wa xarti SioodwGiv oKpavi^a&h' ^tjrov, inque gratiam 
eorum qui Tct dy.qi(i>] xmv dmy^difoyv y.a.Ta).a[i^dviiv volunt notat 
lechoniam , qui et ffekovfi et d/taaiaa diceretur, lechoniam rov xa- 
AotYjevov aidixfav xal ioxuxil/ii genuisse. Videntur enim ei in te.xtu 
vulgato excidisse verba if/otiarr 6i iyfvvrjafv rov if^oviav. 
11 sq EKLUvn al mu {.iixoiy.tjaictfr (e -y.iaiaa) et fiirovxtjaictv. Item v. 17 

12. fyivvtjaiv bis c. sCEKLMPSuvrAn etc ... b yivva* | b k (syr<"^ Seal- 
thiel) afla&ttjX | A t,OQO/niSa^ajifX et v. sq 'Qoqo^t^a^ 

13. B yivva x. a/Jt. | s* xov aiJiovx, it^''tl d abivth | Mvn al cop flianut 

14. N* c f* g^"2- aaSo)x bis . .. r al aaSax \ a/itfi c. N*BCEKPcrn etc ... 
ad'"" al a/ftj' (al vv aliq a/w, ctx^l'') ■ ■ ■ ^''lmsv al a/i/t | s* iXioin, 
E** ikiiovd' 

15. s* fitoi'T, E iliiovd', { eliuth bis, b (q sec loc) elium bis | j.iad'Qav c. 
B*£)luc ... g fiax&av c. scEKLMPSuvrAn etc 

16. rov (a om) avdqa usq lyfvvrjd-t]: a g'' k q cut desponsata virgo (q 
cm) maria genuit, similiter bed syrC" arm al Gaud Op | 1. G4. om 
irja. I 64. b d (peperit christ. iesum) syr<^i om o Xfyofi. 

17. (VaiifKy: cf ad 1, 1 | Ad finem versus b c aeth add omnes itaque gene- 
ratio7ies ab abraham usque in (c ad) adventum iesu christi generationes 
sunt XLII. 

1* 1, 18. RATA MAeeAION 18 Tov de 'Ir^aov X()iarov // yt'vtoiG ovzco.; l^v. ^'^ firtjartvO^si'- 
(j},6 Ttj6 f.ir^rQoa avtov MaQia-; tm kool^q, nQiv i} avyeXOeir avrom 
evQi&ij £1 y«6T()) 8Xovaa ex nnvfiujoa ayiav. 19 *'" /cocr/ygi 8i u 
avtjQ avtija, diy.aioa wi' xai fiij ■O-t'kar avrtjv deiyncttioui, t^ovh'j&tj 
Xa&Qu anoXvaai avtt'jv. 20 ravta 8t avtov fvV^vfUj&i'rtoG , i8ov 
ayytXoG xvQi'ov xur' ovaQ eq)dvij avtw Xt'ycov' Icocycp vioa /Javeid, 
fiij cpo^i^&^a TiaQuXa^eir MuQiufi tijv yvtaixd aov' to yaQ «' avrij 
Lc ?, 21 ysvvij&iv ix nvevfiazua iariv dyiov. 21 Tt^stat df v'lov, y.ui /.uXt- 

18. liarl"'g** genealogia IntCKuque , incipit ev. sec. mt \ iv 'jnj c. hceklm 
psivzi'in al fere omii sali cop syr"''' arm aeth Or^-'"''' (e schedis Grab, 
et Comb.) Eusdem 320 Didtri '«" Epiph^.i-s etc; H Or'nt 3, aes j^ ^ _ _ 
Ti Gb' /li c. (i) periit sed videtur quia d) 71. it vg sax fr syr"" pers»^ 
Ii-iut bis (p. 204 sq ceterum j'otuerat dicere Mt : lesu vero generatio 
aic erat, sed pracvidens s2)ir. sa. depravatores et praemuniens contra 
fraudulentiam eorum per Mt ait: Christi autem gener. sic erat. Ita et. 
p. 191, sed g'-ap Germ «)^) Ps-Atb^-''^ Thpbcod Aug al ; 74. persi" etc'^'l 
Max<l'al Tv \ yfv(ai(T (Gb) c. SBCPSZi al syrP Eus<leni Ps-Ath Max^ial ■^■''' 
(»/ yiviai-(T (inn\ ov/l t] yiirt^ava. iv v, ovyl dvo. nfjuirov yiviaiv axoc- 
aov Toi' vaoi' y.otl rori yivvtjaiv.) ... g (Gb') ytvvtjai,(T c. eklmuvi'H al 
pier syr (vv pier non satis liquet utrum expresserint. Ita it et vg h. 1. 
generatio pariter ac 1 , 1 liber gencrationis habent; contra Lc 1, 14 
in nativitate legitur) Did'""' '^' al | fivtjcmvO^. c. sbc*z 1. 209* Didt'"' 
Epiph^, 1, 5 Chrwos Max^ial it vg sab cop syronin arm al Ir'nt . . . ? Ti 
add yag c. c^EKLMPSUvrAii al pier d Eus'^em Bas'-'^'*'' al | d Op' cm 
T^ff ((Tj. cairov , 446'^ Irint om /^ajjiaa 

19. dityftaT. (Gb'» c. sayel ^uz 1. Eusstephaai (j^, ygi,,, y^^i j.^ ^,,) f/i_ 
/.Mv avrfjv dfiy/tiaT^aat. fiQija&ai doxil VTio rov ivayyihoTov' oi'' 
yap f(f}ja( fiii &iko)v ai')r/}r Tzauoidii'y/itaTi'aai , «AA« fifj deiyfiariaat 
&i).mv, 7io).)S\(j ovatja ir tovtoic Sinqogda — to [uv ydo 7zai}adfiyf(. 
T»)(' inl y.ay.oJrr nndiarTi iia ndvtaa q:avi(ji»a(v rt xat di,<xpo/.i,i' vno- 
jid).).fv rof'tv, TO d'f dfiyn. to (tiavf(Jov anh'ja nnnjaai. Eadem fere in 
scholiis leguiitur, sed in catena in coiitrariam lectionem conveisa 
vel potius corrupta sunt. Aliud scholion vide post) ; d pracpalarc, 
k et Aug divulgare, \ig defegere... g 7ta^a()ftyi(a.T. c. s*et'^ cicki-m 
PSUVrAn al fere omu; if' vg traducere (schol iti] O^ilwv aintjv zarat- 
ayjvai i] xoil xirdvvfvcfat.' rovTo ycio tart- to ncii}a()fiyfiarf(Tai,. dfiy- 
juaT. jiih' yd(> tan to ani.ma a,no).v(Tai , 7Ta(jadnyfi.d'f to fnl xay.oi 
(fiavfooiaai xal Tiaoadovi'at tia x)divaTOv uta iiOiyu).(i)a) Eus'^^m al 

20. V al pauc tv&i\uoi'/nvoti | /(a^j«/t c. scDEKMPSLVzrAii al pier Or''^*' 
Eusdem Chr Ps-Ath^""- ^" al . .. bl 1. Eus^s Chr'no ' Cyr sah cop ^m- 
Qiav I KA yft'Tj&iv I far. ayi,. c. sbcekjipsuvziaii al fere omn (et. 
Protcdd*) Eussteph dera e.s Didt" etc... dl y^cr (et. Prot^-ddS) Or'-^**' 
it vg Ir''^' ay. tat. 

21. y.a/.tatta : l* al ' {-an) g'- Amb -ahv \ s* om^id aiToi' pr | r. ).a. aiT. : 
syrcu mundum KATA MA00AION 2, 2. <rei(y to ovo^ia nvrov biaovv ' avroa yaq amasi rov Xahv avrov 
ano TMP afiaQtrnv avtdor. 22 tovto ds olov ytyovev ha. TzXriQco-d-y 
to Q^x)-sv VTio xvQi'ov dicc Tov TZfiocpr^zov Xtyovtoa ' 23 i8ov // naQO^- ks ?, u 
voa fv yaatQi t%H xai te'^srai vlov, y,ai xaXtaovaiv zo ovofia avrov 
Efiftavov/jX, mriv fte\)-sni^(tjvsv6fAevov [i6&' t)fmr 6 &e6a. 24 iysQ- 
d-sia (^f foiaijcp dno rov vttpov moti^aev cog nQoaha^sv avrc^ 6 
(V/ysXoG xvQim, xai naQhla^sv rijr yvvaixa avrov' 25 xal ovx 
syircoaxii' avrtjv fcoa ov srexsp vlov, xat ixdXtaev ro oiof^a avrov Lea, 7et2i 
'Ttjaovr. _._ 

1 Tov 8e 'It]Gov yevvtj&hroa iv BijO^Xem rtj<T 'Iov8a(aa iv 
fjlifgaiaf/QcoSov rov ^aaiXma, idov fidyoi dno dvaroXav naqeyt- 
vnvro tiG fsQOGoXvfia 2 Xiyovraa' nov iarlv b rei&eia ^aaiXeva 
r(av lovdaicov ; eidofisv ydg avrov rov dart'gu iv r^ dvaroXrj , xai (Nm 24, i?) 22. olov: syi-cn Ii-int bis -Epiph'il) om | vno c. sbcdza 1. 33. 127* ... ? 
(Gb") add rov c. EKLMSUvni al pier Eusf^em al | t. nqotprir. (et. 
Eusdem Irintbis Aug etc): D al it?' syrcu etP ethr al Irintsis praem 
rjffcttov I liyovToa (Ir'nt^^^): al^ f syr^ch arm al Ir'n'bis om 

23. /.aXiaovaiv c. SBCEKLMSUVzrAn etc (et. Eus<iem98 Athter Ir'n' 'er 
HieresaiT ^^^ vocabis Mt vocabunt): d (d* vocabit, d** -bis) yscr aP 
Eusflem32o Epiph^, 1.5 lib Vig (alii pplat vocabit , -litis , -bitur) xalt- 
atia (sic lxx) | avrov: s*^'"! om | Ln om o c. b ex errorebirch 

24. fyigd: c. sbc*z 1. 209. Epiph''f^ ... ? Ti duyfQd-. c. c^DEKLMSUvrin 
etc (it vg exsurgens) \ loiaijrp c. NKzrAn al pm ... <; Ln Ti o twff. c. b 
CDELMSUV al pi I Ttjv (s^a Ciir™" ' praem /£a^(a/<, item sah cop Chr™o5 
ftciQiav) yv. «Mroi/ (i^^z fai'T., aeth add Mariam): syrcu Mai-iam 

25. iyi,v(i)axii' (syrP, vg Aug cognoscebat) : d syr^^^'i it Hil al iyvot (co- 
gnovit) (syr<"ii et caste cum ea vivebat donee) | b om ov \ vior c. nbz 1. 
33. a^id b c g*- k sah (tov vi. avtrja) cop (rov l/^.) syr^u Amb^is al . . . 
^ TOV Diof avrrja (d^ l d q om) tov nqwrnroxov (g^- unigenitum) c. 
CDEKLMSUVTAU al pier f flf^- g^- q syr"''" arm aeth al Ath ''*^- ''*'• Ps- 
Ath**^ Epiph al Ang al (Hier™' ex h. I. quidam perversissitne suspican- 
tvr et alios filios habuisse Mariami , dicentes primogenitum non did nisi 
qui habeat et fratres) : : ex Lc 2, 7. ubi nemo lectionem mutavit 

II. 1. df. M* al item evgg om (it vg cum ergo, et cum) \ Tv ... 9.1^ add 
/T' \ iv: r fit I T. vQvSaiaa (itpler am for, syrP) : vged syr^u ^i^'^^iuda, 
ffi- g2- em al Cyp al mu indae. Similiter v. 5. (ubi et. k* iuda) Hier™* 
2> •'' iudaeae, addens : Librariorum hie error est ; pvtavms enim ab evglsta 
primum editum, ut in ipso hebraico legimus, iudae, non iudaeae. Item 
alibi. I (VT. fjfi. t]Q. Tor (n^ om , s" restit) ^arr: aH om j i,eQoaoXvf.(a c. 
HBC^DMSZr al pi Eusdem 374 c*EKLUYin Ensdem bis Epiph vf^ovaaXtj}) 

2. iidofiiv c. «bijijLur^ al pi ... s*et'= CEKMVzn al mu tdo/i. | wi'toj: ta 
al avTov 6 2, 3. KATA MAOeAlON i'lh&o^iEv TTQoaxvvijGai avxqj. 3 axovaao dt 6 ^aaiXsm ' ffQcodt;a 
truQCiX&'ii y-(ii naau Isnoauhvfiu fter' uvtov, 4 xai aviuyayoav 
naiTiw Toha «r>;j/i^i:jcr xui ynufifiuTsia lov Xuov invpOaiszo nuQ 
avimv nov 6 Xgiarog yervdrui. 5 ^'' oi dt i-inuv avnp' f'r BijO- 
Xttfi rija^ lovduiaa' ovtioa yao ytyQanicu 8ia rov TiQoq^ljtov' 6 x«) 
011 Bij&ket'fi, yij '/ov8a, ovdufiMa ihcxiatij ei iv tula l^yefwmv 
'fovda' ix GOV yoQ i^eXsvastai i}yovfjis,roa , oatia TioifiaiH ror 7m6v 
fiov rov 'JaQcc)]!. 7 '^' '" rote 'Hqo}8),(j hti^QU xuXt'aaa Tohg fidyovo 
tlxQi'^Kiaev naQ avzoov tov iquvov rov cpatvofxtvov uattQoa, 8 xai 
mjiypaa airova sia BtjOXsift elnsv ' noQsv&tvzta i^ezdaats dxQt- 
fi(i)a TTfQi zui Tiaidiw mdv 8i svQtjts, dnayyelXazt fioi , oncoG 
xdym ik&av nQoaxvitjaco avT(p. 9 ot dt dxovaarzea ruv ijuaiXt'ooG 
fTTOQev&tjaav ' xai iduv 6 darrjQ , or sldov iv rfj dratoXy , nout^ysp 
avzova noa fX{>(jov i'azd&ij fndrco ov rjv to naidi'ov. 10 iSorrm dt 
zov daztQU iidQt^aar '/^aQar fitydXijr acpodQU . 11 xai iXOovrsa eia 3. |?a. ?iQ0t. c. SBDZ 1. 124. 131. 1.57. b c k cop Eu8<lemM2 ^ ^ ^^^^, 

fta. c. CEKLMSUvrAn al pier itmu vg sah al inu | naaa (z al Eus 
add ?;) : D om 

4. A tfQit.a I Dr aP sax om naq avriov 

5. ft^nav c. SB ... ? Ln (t,nov c, CDEKLMSUVzrAn etc I airw : sb Cln "lo ■'' 
om I r apscr ^^^ | t. lovdaiaa : cf ad 2, 1 | ya() : L al •' om | 5. t. 
n(Joqi.: 4. add i-tiyaiov hyorroa, item syr'^n'Scod Micha 

6. ytj (non expri syr<^u etscb) lovSa. (vg Hier al ten-a iuda) ... r> 61. a c f 
g'- q Tiyff toi'(5ata(T, Hil indae, b iudaea, flf^- terra iudeorum \ oi'da- 
fioxr (vg nequaqitam) : d fttj, fif'- tol numquid, itP' Tert Hil al non 
(item syrfu etsch al) | n iv: E** ft, ?) tv {ovda/x. usq uovScc suppl E**) 

1 fx aov : «B*CD al i^ (d (x) ov (b* aoi<) \ yaQ (s* om ; Chr'no ^'' ori, f. a.) : 
CKr al mu arm Thdrt Prot^dd^ add f^ol \ d noifiiyn, (d regat) 

7. 7jXQi^o)a(v (b tjxQf !,[}.) : d rixQtifiaacr. Item v. 16. 

8. r tv pr]0).. | u (v. 16. d* ^t&haHi) ^i&lff/K, l al (item el al v. 5) 
^lOXifft, item alibi | ii,7Tfv (male Sz de m) : d al syr^u etscli add ai/- 
Totff I *J*T. ax^t/S. (Gb') c. SBC*D 1. 33. 124. 209. al it vg sah cop syr? 
(syrsch etcu axQifi. post Trcttdtoi') EusdemS43 ^„g ^j (ite^-, Protedi ava- 
^tjt'TjaaTf aaqiahixr) ... ? axQ. (et, omittitur) f^ir. c. c^EKLMSUvrAn 
al pier Or s- ««!•'"'•'' (et Protcd i) | (nw (et. Protc'id2^ .. d o^av, Protcddfi 
{«»' I D* inayytdari (et. ai'ayy. legitur) 

9. L al mu om o | iidov c. ^bBDELMurn^ al pi ... N*CKVAn* almu idov \ 
lara&Tj (Gb') c. nbcd 1. 33. 209. Or^, Eusdem4i« ... ^ fffti; c. eklm 
BUvrAii al pier Eusdem.'Ms (Protedd omn) | „„ ^jp ^g nai,d. (et. Or Eus) : 
D b c g'- k q Toil nai.di,ov. Aliter Prot 

10. K*c offTfpav (item s* vid y. 2 pro act. tv) KATA MA00AION 2, 18. rijv otxiav sldof to Ttaibiov iastcc MaQi'aa t/jct fifjZQOG avrov, xal 
neoortm nQoasmviiaav avzdo, xai dvoi^avzea rova &ijaavQova 
avzmv TiQoat'ji'syAav avici) Smqu, y^Qvohv y,ai Xi'^avoi' nai o/xiiqiuv. (esgo, 6) 
12 xui iQiiiJiatiod^tvrso yMX ovuq ftij dvaxdfxxpai tiqog 'HQoodtiv, 
8i' dlXijG odov dvsy^aQriaav eia tijv xcogav avzwv. 

13 [AvuiaQi^Gdrzmr 8t avzwv, i8ov dyyeXoa avgiov (palvszai 
y,az' uruQ 7(5 7co(7//g) XtyMv' iyeQxf^sia naQdla^s zh naibiov xai 
ztjv fitjZiQa avzov y y.ai qisvyt eia A'lyvnzov^ xai 'la&i sxei tcoa dv 
i-'iTiod aoi' fxtlXsi yuQ ' H()c68t^G Qijzaiv zo 7zai8i'ov zov dnoXioai 
avzo. 14 8l iysQ&eiG naQtXa^sv zo nai8iov xai ztjv fii^ztfja 
avzov vvxzoa, xai ave/^coQt/Gsv eto yliyvnzov, 10 nai yv shsi two 
zijG zeXsvzijG 'Hq(68ov ' I'vu nXi^Qcj&rj zh Qii&tv vno 'avqiov 8ia zov 
7iQO(pt'jZov )JyovzoG' i^ AiyvTizov ixdXeoa zov vlov fwv. 

16 Tozs HQcoStjO t8a)v ozi ivsnaiy^O-ij vtto zkv fidyow, s&v- "° "• ^ 
fio3i)tj liav, xa) dnoozi-lXaa drsiXsv ndvzaa zovg 7idi8aG zova Iv 
Brj&lslfi y,ai iv ndoi zola oqioig avzya dnb 8iezovg xai xazcoztQco, 
xazd zov XQOi'ov or tiy.Qt^coGsv naQU zcop [idycov. 17 zozs enXij- 
Q(6&i] zo Qtj&tv 8id ItQsiiiov zov 7TQoq)tjzov Xi'yopzoG' 18 qxavij ip ler 31, 15 11. iiSov c. st'BDLMiirAii^ al pi, item s*CEKvn* al mu iSov, a f k q syi-c" 
etutr sah cop arm aeth al Or 3, Eus<ieia bis a] Op al . . . ? (= Gb Sz) m- 
Qov c. mill pi b c fF^-g^- vg Promiss Vig | d ror Tzaidct | aiiiw: r al 
avTo , al avTOV | D &t\i'aavQova (item a b f k d for etc thensaur.) et 
tfiv^vav I syrcu et'^'^'^ aeth fffivfjv. x. h(i. 

12. t<* 1. 157. t. T. tavTWV yioqar 

13. ava/. di avro)i' (c^d^ al item evv pier ro)v f.iayo)v, b add iiff tiji' 
)rij){jav avTiov) . . . D avr. St ara/. (it''' vg qui qmim recessissent) \ ifai- 
viTca c. scDEKLMSUVFAn etc ... B alMt vg Ir'°t ppla'fgjav/j (Ln): : cf 
1, 20. I xat OVUQ h. 1. c. SDELMSUvrA al pier it vg etc . . . BCKn al '" 
fere Thph ante (faiv. (((pavrj) pon (49. Ln):: cf 1, 20. | d tov naiSa 
bis et T. anol. avrov \ d al ffot n^TtD) \ l o 7j(jwd. 

14. o tff (f k tile autem, d qui autem, fif'- vg qui): syr^u etsch Joseph au- 
tem • item a b c g'- q surgens autem ioseph \ lyiiJd-fia (itP' surgens, flf^* 
vg consurgens) ... d al d'liyiQ&ita (d k exsicrg.) | d xov naiSct, 

15. vno xvQ. (Gb') c. sBCDZrAn al . . . ? vTi. Toi» hvq. c. eklmsuv al pier | 

A cm TOD 

16. ano JtfToi/ff (et. Orbis) ; d* «. diiritaa (it vg a bimatu) \ xaTunigo) 
(et. Orbis) : d xarw (it vg infra) 

17. dia (Gb') c, sbcdz apo fere it vg syr^tr al (lusttr") Chrmoe^ sed d 
al^ praem ioto (al add tov) xD^jtoi) ... ? i/;ro c. EKLMSUvrAn(n* add 
Toc) al pier, syrP 'uggr | ^^1^1,011 (u* tj^fftiov, D^n^ i,Tigifiiov. Item 16, 
14. D i,r](iffiii,av et 27, 9. c*d iti^i/^iov): al' cd'^' (ap Wtst) cm 8 2, 19, ' KATA MAeeAION Pafitt rjHOvad^ii, yXav&nhG xai odvQfioa ttoXvg, Paj^tjX xXaiovcra ra 
Tfxva avti^a, xtxi aim /Ji^fP.fr n(iQiCA}jj{yiiria , on ovx fhlv. 

19 TsXsvTi'^aai'Toa df rov f^()(o^ov, idov ajyaXofj •avqwv fpai- 
leTui xar ovkq 7(f) Icoat/cp iv Aiyvnxc^ 20 Xeymv ' fysQ&siG naQa- 
Xn(is TO naidi'ov xat rtji- fajr^na ctvtov, xni TtoQtvov eta y^v fanat^X' 

(Ex 4, IP) re&pt'jxamv yuQ oi C'l'^ovPTea t\i> i/^i'///>' roi) Tiaidiov. 21 o 8l 
f'yeQ&eia TiaQt'Xu^ev ro Tzatdt'ov xul r)iv fir^Tt'oa avrov, xai eiWi/Xdev 
fin }•;;>' '/(jQai^X. 22 dxomact dt oti .^oyJXuoa ^-iaaiXsvet ri^a 'fov- 
8<(iua dm tov nazQoa avrov 'JtQOjdov, icpo^tj-l}/^ fxsi aTitXO^ili'' 
XQ'^ficirtaOsiG 8e xar ovaQ avsymoijaev eia to, fUQtj rrjG FaXiXaiaa . 
23 xai sXx}a)v xarorxr^asv ei'a noXiv Xtyof-isvi^v j\a^aQe&' OTzcorr 

(E» 11,1) uXr^Qco&y TO Qij&h dia zcor TtQocfijtav oti JVa^conaioa xXi^xyf^nntai. 18. iv Qafxa (-a, c. leu, KMr 1. -d): L iqqffta. Or^at ^'a/<a (Ttjfiaivfi, 
roTtov vxpri).6t', od'jv ?>> Tim roiv avrtyociqioyv rnv nQocpt'jrov yiy^a- 
ntat' fpo)V}j iv xji I't/''?^^ t]y.ov(T&ri (schol'^iosc J^q xai iv ciXXoia «i't«- 
ygdcpoKr (po). iv I'l//. xiItm) \ x).av&/to(T (Gb") c. hbz 1. 22. it vg pp'at 
sah cop syrsch syr^i" al lusttr''^ {xai rovro infnijoqifjtfvto /li/.kfiv 
yivia&ai, i)t,u h^fniov, ilnovtoa dt* avrov Tof' ay. nv. ovtoxr' (fiotvt) 
iv usque oti oix tiaiv: invitis lxx plane facit cum Mt, de quo Hier 
nee iu'xta hebralcnm nee iuxta lxx) . . . c dQtji'orF xai xXavO/i. (e al mu 
xXaOfi.) c. CDEKLMSUvrAii al pier syrci etP arm (Lxx^d item ><A 9\i>]- 
vov A. xlav&fiov etc) | oSv()fioa: z ^^vyfioa j rj&iXfv c. sbceklmsu 
vrin al fere omn lust Naas "^ etc . .. dz al cat t]&f/.tj(rn' (Ln). Latini 
omn noluit 

19. ifaiv. (it vg etc apparuit) x. ovao c. sbdz al '" fere a c g'- k q vg (b 
f ffi- g2' ann syr'ch appa. angel, domini in somnis) sah al . . . ? x. ov. 
(faiv. c. CEKLMSUvrAn al pier syrP 

20. D rov naifia, ut supra identidem. Item v. 21. 

21. tyiQ&dff (itP'*^'' vg tiurgens vel consurg.) . . . d al Si(yfQ9-fi.a (k cxsnr- 
rexit, item v. 20. exsurge) \ narjkO-. c. nbc cop . . . 5 Ti r]l&fv c. deklm 
SUVrAii al oinn^id it vg sah syro«»n etc | y}]v: d rtjv (drecens terrain) 

22. D aqxilaoa (item d archilaus, cop a^/rjk.), la aqx'^^il. | T/jff (Gb') 
c. NB 1. 13. 33. 124. 127. al-° fere arm Eusflerase.-. ^ r£[ praem im 
c. CDEKLMSUvrAn al pi etc (it vg regnaret in iudaea) : : ^aff. im in 
LXX frequentissimum | tou na. av. tjQoyii. c sbc* ... ; Ti tj(). t. nu. 
av. c. c^DEKLMSUVrAn etc 

23. fiben xa&ojxtjffiv \ t'a^aqi& c. Bl^encEKMUVni al plus^" (21, 11 et. 
HBD) it'''"" ( k nazaiein) vg sah cop al ; A 1. va^aQa& . . . ? va^aQft c. 
nb™*'dls etc I dia (n^c ti* al vno) rwv n(jf)<pj]t(»v (et. g'-- q vg) . . . 
ilP' harl* sax syrcuet^ch syrpcod arm^^^h aeth al dia tov /i^otptjtov | 
va'<iot(iaio<T (k al r«^o^.) : Eus'lf™ ^'*'' o d* aonljQ xai xvQioa t'lfioiv xara 
ifvaiv ixo)v ro uyiov xai to cio^ixrov xai to d(po)qiaf(i>'ov, ov Stojuvoa KATA MA00AIOi\ 3, 7. 9 III. 

1—12 

1 ^' * 'Ev 8l tuia iifitQaia hsivaia naQaytvEtai. 'Icodvprid o mc i, i- lo 1, 6ss 4, 17 ^antiaz7ia nr^Qvaamv Iv tfj fQt'ji*c^ rtjo 'lovdaiua , 2 Xeycav ' fitza- 
voeits' j/yyixev yuQ tj [-iaoiXsia rojv ovqupcov. 3*** ovroa yuQ 
iativ 6 Qfj&siG dia Haaiov rov 7TQoq)7]tov XtyovtOG ' cprnvii ^oav- ks m, 3 
roG iv ty sQt/fjici^' etotixaGare rijv odov xvqi'ov, sv&siaG noiHte tclg 
TQi'^ovG avrov. 4 ^"^ avroG 8s 6 'ImdvnjG ei'xsp to t'vdvfia avrov 
dno TQi^mv xafit'jXov }iat ^mviiv 8sQfiarivijv tzeqi tIjv OGqjVv avrov ' 
rj 8s tQoqjy yv ainov dxQiSsG nai fit'Xi. dyQiov. 5 rots i^snoQSvsro 
TTQOG avrov IsQOGoXvfia yiai TzccGa tj 'Iov8aia nat nccGa 7) tisqi'xm- 
()0G rov 'JoQ8dvov, 6 k«J ii^anti^ovro iv rco 'logSdvy norafxch vn 
avrov i^ofioXoyov(xsvoi. raG dfiaQriaG avtmv. 7 ^""^ 18mv 8s ttoXXovg T( /()/ff/faroo' avd-QWTTivnv, ofioxT rrjd xov vaL,vQaiov TigoatjyoQiaff 
7ra(j' civ&Qo'iTtoka I'tv/iv, ovx dno rov KaXovj-tivov vatf() i).alov va.X,i- 
Qaioa yiyovoja, dXX' wv (.uv rji (pvdiv rowvToa , ytkrj&Ha 6f xal naq 
dv&QOjnnia vaC^tQouoa dno rija vatage&. In ipso vero textu Mt* va- 
t,(,)Qaloff (antea editum val^aQolna , ut it^dd vg nazareus) scribit. 
ril. 1. iff c. KBCUr 1. 33. al pi itP' vg sah copcdd2 gyrutr (syrcu x«t fv) 
etc ... DEKLMSVAn al plus^** b ff^-g^- q tol copcdi etc Chrmo^ jjii 
om (Gb") I B* iiDavTja 

2. Xiyo)v c. SB sah cop g^- q aeth Hil ... ? Ti xat kiy. c. CDEKLMSUvrin etc 

3. Sm (Gb') c. SBCD 1. 13. 33. 124. 157 209. al it vg al (IrintiM ^ dommo 
per) ... g vno c. EKLMSBvrAii etc | kiyovroa : 360. b* syr^ch ettif armcdd 
Ii-int om I axnov (b syr^u Cyr'o'i-*^ Irint dei nostri) : a b* c g^- gat Ir'nt 
Arn add omnis vallis implebitur et oinnis mens et collis humiliabitnr et 
erunt (a add omnia) prava (Ir tortuosa) in directa (Ir -chim) et aspera in 
vias planas {-am -nam c), et videbit omnis caro salutare {-rem a) dei (gat 
om et videbit etc) : : ex Lc 3 , 5 sq 

4. 6 . . . D al plus'° om | b tojavrjfr \ tjv avrov c. hbcd 1. 209. ... ? av- 
rov -rjv c. EKLMSUVrAn etc (it vg etc) | axoiS. x. /.it. aygiov : Epiph^"-'^ 
ex ev. Ebion. haec sic mutata affert: xalro ^ooiita avrov f.ulb aygmv, 
ou t'j yeiKTKT tjv TO? /.tdvra, oja iyxqla iv llalo) (lege potius f.v /ttXiTt.) 
subiuncta liac censura- iva dti&fv fteraarQeilioiao rov rtja akrj&ilaa 
Xoyov ila ^nvdoa xal dvri axQiSow noiTjaoxTiv iyxgldaa iv /.liXirv. 

5. ifQoaoXvfia: 1. ti^ al* a 1 aeth Orsemel4,i27 p^aem naaa (1. add >/) 
I t] pr c. SBCDEKSUvn etc . . . lmfa al plus^" om 

G. fjianrit,ovro: c^ 33. Hil add navriff , Ln [7r«.] : : cf ad Mc 1, 5. | no- 
raiiw c. SBC*MA al plus^" sah cop syr<"i et"t'" ethr arm aeth Or*. '2^- '^^ 
al ... s Ti om c, c^DEKLSUVni al pi it vg Or*' '2'' libera al | s* om 
vn avr. 10 3, 8. KATA ]VI\00AION Mc J, 9-11 
Lc 3, 12 s tool' flhomaicor y.ai ^a88ovx<u'o3r tnjf^Ofu'rova mi to ^ianrtana 
elntv avrula' yftrij^ara f/tdimi', ri'a VTTtSaiiey vfilr cfvytli' anh 
Ttjd fji£).Xuvaija UQyrja ; 8 tzou'jguts ovr yMQnbv a^ioi' t/jg fieza- 
voiaa, 9 y.ai. fitj do^tjzs Xeysiv iv savroia' nathQa e/o/iij' zm'^A^qa- 
dfi' Xir'yoj }'«o vfih' on 8vvarai 6 O-tba tx rav h'licov rovrcov iysi- 
nai rt'xva 7(o yJ^QudfJi. 10 i'jd/j di tj dhitj nnha rijv Ql^av tmv &V- 
d()cov Hshai' ndv ovv dtpdQov f*>j noiovv •/.aQnov yMlhv ixxunzsrai 
xai EiG TivQ [idXlsrai . 11 '' ^ fya fitv vfida iiunriL,oi ev vdazi eia 
fitrdroiup' b dt oTiiaco fiov fQyofisvoa layvQottQoa fiov tariv, ov 
uvx eifii ixai'oa rd vnodi'jfiara ^aatdaai ' avzoG vfida ^unri'ast iv 
nrevfian dyim nai tivqi. 12 '^'^ oh to ntvof iv rij yeiQi avtov, 
y.ai diaxaO-anisT rt]v dXmva avtov, xai avvd^ei tov alrov avrov 
eia z}ji- d7To{))jy.i^v, zb 8f u'/^vqov xazaxavan ttvqi da^iazff). 

13 '■^■'" Toze TiaQuyirszai b Ji^aovg anb zijg PahXuiuG ini 7. TMv: A om ] ^amta/ia c. s*b sah Or*''-''-^^''-"' Hil ... 5 Ti ;idd avtov 
c. sbcDEKLMSUVrAH ctc | & yfrtifiuta 

8. y.aqnnv a^iov (Gb Sz) c. SBCDSupplKKMSVrin al pier if' vg sah cop 
syrP al mu Or*'^^* (sYQTjrai ivixma xao/inv d^wr) al Ii-iut Jsi jjjj al . . . 
? y.aqTiova a^iova c. LU al mu a g^- m syr*^» etscli ppaliq gr et'^t : : cf 
Lc 3, 8 I Dsuppl om Ti/ff 

9. iv lavTOia (Li acr.) : Chi-niofi om 

10. rji^ <h (Gb') c. NBCDSuppljii al« d sah c-oj) .syrcu etsch al Or"*, 1^4 
jj.3i4gr etlatal, item (iam enim) it vg pp'at , ,, q }jS. di y.ai, v. EKLSUvrn 
al pier syrP :: cf Lc 3, 9. | a om t] 

11. inv: s add yan \ vjiau panr. c. n(h'j Or'-'^'-^^^ tv vH. (ia.) b 1. 33. 
209. fF'' g^- m am for lustt""*!' (jy^j, ^,j:,, ,'^j_ ^a/ir. iv. v()'. fla fift. //'lit 
(if 6 iuy. ftov, of' nvx tifil usque 7Zv()t dnftfar. ad verbum consentiens 
nisi quod habet xal Tor alrov (Tvydifi ttir r. diroiy.) Clcuiccios'' (ly/. 
v(). pa.) Orl»'s Cyr al Cyp al . . . ? pa. v/i. e. cnS"PP'EKi,MSUVrAii al pier 
iti'' (et. d) vged sah cop al Maxt" *•''» Hil al : : cf Lc et Mc | y.at, nvoi c. 
SBCDSupplKLMurAii al pi it vg sah cop syrcu et"tr al lust Or'' ^'^'5-^'"' 
Euses37i Cyr4-:««c,24».:i29 ^1 Cyp al . . . esv al fere"" in syrhr si 
(sedcdd var) Thph Euthdis om 

12. T. (TtT. ttKTOii c. wBCD^uppl KMSVFA al pi c d f ui Vg sah cop al Hil . . . 
ELU al plus'-*" a b ff '• gi- q barl* syr^i etutr arm al luster Clemee; Cyr 
Irint273 ^mV) al om avrov (Gb") | aTToO-ijy.tiv c. sc])S"PP'KMSVrA al pi 
a c d f q vg sah cop al lusttf Clemf'<-1 Jrint Hil ... belu aP° fere b 
ff '• g'- m harl* syr^u etuf arm al Cyr Amb al add avrov (Ln) 

13. b towi'f/)'. Ad h. 1. spectat teste Hier (adv. Pelag. 3, 1) hoc addita- 
mentum cv'Hebr: ecce mater domiiii et fratres eius dicehant ci: loh. 
haptista baptizat in rcmissionem iieccatorum , canius et baptizcmur ah co. KATA MA00AION 3, 17. 11 TOP JoQdurijv TTQoa TOP 'laawtp Tov (iantio&rjvai vii avrov. 14 o 
8l di£y.c6Xvsv avtov Xt'ycov' tyoj /Qeiav t/co vnh oov ^anriG&iifm, 
Mil Gv iQXii nQOG jUt ; 15 dno'/.Qi{J£ta 8l o IiiOOVi; siner tzqug 
avtov ' acfta uqti ' ovzmg yaQ nQtnov lativ ijfuv TrhjQMGai nd- 
auv dinatoGvrtjv. tore uq^li^Gir avtov. 16 ^*'^ ^antiG&siG 8s 6 
'Ii/Govg sv&vG drt'^y dno tov vSatoG' y.ai idov dveo//^x}ijGuv ol 
ovQavoi, xai eidev nvtv^a deov y.ata^alvor coGei TiSQiattQav, iQ- 
][6^£vov in avtov. 17 x«/ t8ov q^mvtj ix tmv ovquvcov XiyovGa' 
ovtoG iGttv 6 vioG [iov dyanr^toG , ir to iivdoyj^Ga. Dixit autem cis : Qidd peccavi ut vadam et baptizer ah eo? Nisi forte 
hoc ipsum quod dixi ignorantia est. 

14. o di c. s*B sah EusP^*"'' . .. g Ti add lojaiTija c s^JcDsupplEKLMPSUVrd 
al ut vdtr omii vv fere omn (d qui autem prohibebat eum ioh. , abed 
gi- q et prohibebat eum ioh.) 

15. ng. avr. c. ncdsupp EKLMPSUvrA etc . . . b al^ it vg (g^- om) cop (sah 
om) EusPs awo) (Ln). Cf ad Lc 24, 44. 5, 22. 8, 21. 9, 62. | s* ov- 
ru) I tjfdv: a* tj/itaa \ avtov: syr'^" add nt baptizarettir, et haptizabat 
lesum. Item a g^- add et cum baptizaretur (g^- add lesus) lumen iiifjens 
(gi- magmim) circumfulsit (g^- fulgebat) de aqua ita ut timerent omnes 
qui advenerant (g^- qui congregati erant). Vide ad v. 17. 

16. ,Sam. dt c. sbc* al* flf^' 1 vg sah cop syrscb Op ... ? Ti y.ai fianr. 
c. D^csupPEKLMPSUVr al pier itP^ (et. d) syrcu etP al Hipptl^eophs Chr 
Hil al ... A om | o t5: 435. 1 am for syr^u cm | iv&. oiri^. c. sBDSupp 
al^ itP' vg sah cop syrcu etsch aeth Hipptheoph Chr Hil Op al ... 
? ai'i^. tvO-. c. CEKLMPSIJVTA al pier d h m syrP arm | avioi/S-. (b 
Hipptheoph rjveojx^^. '• ita Ln) c. s*b tol sah syrCu Ir'nt ^^^ cdd (ut vidomn) 
jjilbis Vig ... g Ti add avrot, Ln [cei'.] c. s^'CDSuppEKLMPSUvrA al 
omnvid vvPler Hipptlieoph Eusdem43ii cjjr Iriut ed Aug al | tidiv c. 
HBEMur al pi ... CDSupPKLPVA al mu idfv I nvivfi. (et. cop) &iov c. 
HB ... f Ln Ti TO Tiv. TOV &i. c. CDSuppEKLMSUvrA al omnvid Hipp 
theoph Eus^em etP^*^^ al | xaTa[^mvov (d -rovra, Iri"t om) : D itP' gat 
mm Hil al add fx tov ov^)aiov \ ojan (et. Eus'lem) ; d EusP"**" o)a \ 
fQ/of^i. c. N*B a b c g^- h am tol harl* cop (sah om fg/oy,.) Hil ... ? 
Ti y.ai tQ/. c. sccdeklmpsuvpa al omu'^'d f ffi- m vg (for et sicnt co- 
lumha venientem) etc (et. Eusp^) | in c. sbc^d'^e-klmpsuvpa etc . . . 
u* EusP^ iia, c*E* al>° fere nqoa. Ev. Ebion. teste Epiph: xcu wa 
dvriXQ-tv dno tov vdaroa, rji'ofytjaav ol oi'(j. xal f76( to nr. rov ■&(. 
TO ayiov iv ("idn niqiatf^da KatflO-ovrrtja xal liatk&ovatja fia avtov. 

17. qwvt]: h (post ot'(j.) syr''" add audita est \ Xiyovaa: d ab g*- h syrc" 
add (gi- praem) nuoa avtov \ ovt. fat. (et. Or^is Eus^aepe al Ir>nt 
HiP al muj ...Da syr^u Aug'oli ' av n, \ ijvdoxtjffa c. «*etccLp al 
pm (idem editum in Or'^is al mu) . . f Ln Ti ivd. c. «''BDEKMSUvrA Ps 2, 7 1— n 

Lc 4, 1—13 
Mc J, 12 s 12 4, 1. RATA MA00\ION 

IV. 

1 ''^■' ToTt fijaovg avijx&t] eia rr^v iQijfiov vno rov nvsv^a- 
Toa, 7ifinuo(yijvia vno xov duc^oXov. 2 ' ' xai vi]axev<yaci ijfit'QfM 
Tfaaeouxopta xm ti-aoeQaxovta vvxraa, voteoov fTreircmev. 3 xui 
nQoatX&mv nsiQci^oav siTlsv avTcp' ei v'loa ti rov Osov, tint ivit 
Deu s, 3 ollid-oi ovToi uoToi ytvbivtat . 4 8t dnoy.oiOsia tlncv' ytynanrai' 
oifH in anroi fioroj 1^/^aetai 6 av&QMnoa , aXl tni nam nijfiart al pi. Ev. Ebion. teste Epiph sic: x. (pwi'ij iyi'v. ix toi" ovq. Xtyovaa' 
av finv f I o ir/orr o dya/i., iv aol tjvS. y.al nnXuV ^yoi aij/n^ov yfye'i'- 
I'tjxcc (Ti. y.al fv&\i(T nfodla/LUpf Tor ronoy (foJ<T fdya. ov (n7) tSwv, 
(fTjah', o 10). kiyii avtw' av xia il xvou ; y.al na'/.iv (pojvtj ^^ ovi>. niton 
nvTov' ovToa ^(tt. o vi. ftov 6 ay., i<p oV j]v3. xal ton, qtjad', 6 ho. 
7ino(TnfC!o)v avto) tkeyi' diofiaf ffov xvQif , av /itf fSdnriaov . o f5f ^xoj- 
ivfv avTfJ) ).iyo)f aqea , on oi/roic iari noircov nltjooi&^vat ndvra. 
Similiter lust''' los ^f(Q^ ^j) dva^tivai, avrnv ano tov Trora/foP toi' 
innS. Ttja ff:o>v7]a arrw ).(■/&■( la tja' vloa fiov fiai, iyo) afj/ifQ. yfye'rv. 
(If. Riirsus ibidem ^*' y.aTfl&ovTna Tofi Zv inl to iSo)o xal nvn dvt]<p8-ri 
(potius -ti<pO-au) ii' TO) load. etc. Tractat. de non iterando baptism. 
(Cypr. opp. ed. Rigalt. p. 142): in quo libra {qui inscrihitiir Praedi- 
catio Pauli) contra omnes scripturns et de peccato propria con/iten- 

tem incenies Christum item, quum baptizaretur , ignem super aquam 

esse oistim. Ex Ev. Naz. Hier haec affert: Factum est autem quum 
ascendisset dominus de aqua, descendit fans omnis sp. s. et requievit 
super eum et dixit illi: Fili mi, in omnibus prophetis exspectabam te ut 
venires et requiescerem in te. Tu es enim requies mea, tu es Jilius meus 
primofjenitus , qui regnas in sempiternum. Teste Op ,,libri secretiores": 
et loh. quidem baptizavit ilium in aqua, ille autem lohannem in spiritii. 
IV. 1. o ^5 c. «CDEKLMPSVr al omn^'d (c*l at'tixS^ df o <s) ... Ti «s c. 
BUA I NK 157. al syrcu et-^ch y^o rov nv. (syrca et^ch a sp. sancto) 

Ha T. (Q. 

2. TfaatQax. bis c. nb*clpa . . . ? Ln riaaanax. c. B**EKMSUvr etc, item 
D sec loco, priore "ju | x. naa. (130. cm) vvxx. c. so (it vg cop al 
Tiaa. rjti. X. naa. vvxt) ... ? Ln Ti z. vv. n. c. BCEKLMPSUvrA etc . .. 
1. al '" fere syrcu cm:: ut Lc et Mc 

.J. nooa. nn. tm. avro) c. sb 1. 13. 33. 124. 157. 209. al ffi- k 1 vg cop 
syrsch arm aeth Chrroos g nooa. anTOJ o nii. (in. c. CEKLMPSUvri 
al pier f g'- sah syr? al . . . u al a b c g^- h syrcu nooa. (d nooat]).i9(v, 
item itcdd; avzM o no,, (d add xah, item it<=d(I) ^^^ avru) (Ln) | «'J 
finov tva 

4. nb o ()' anoy.(j. | d (it™" syi-cu sax) anoxo. ()i o itiaova \ o (Gb''') c. 
NBCDELPUVZA al 2<| fere (Lxx^d et A etc) . . . ? cm c. kmsp al longe pi 
(l.xx*''''' pi) I c ak).a | (m c. sBEKLMPSUvri al pier (Lxx«d et A etc) . . . 
Ob" Ln Ti iv c. cd al'' (lxx™'" et pp™") ; it vg utroq loc in | ixnoo. 
<). atoii.: D b g'-2- (k om aXk usq ^foi;) syrl"" pplat aliq om KATA MA00AION 4, 11. 13 innoQSvofjitvi^ dta arof^aroa &£ov . 5 tore 7za(jaXaix^dvei avrur u 

Sid^oXoa 8i(j tyv ayi'av nokiv, xai eatiiGSv avzov mi to 7Z'ze()vyiov 

Tov isQOv , 6 nui It'ysi avrm ' si viua ei rov &tov , ^dXs (jsuvzov 

Harm' yiygajitat yaQ on tola dyytXoia avrov irrtXsitai nsQi aoii ps ai, n 

xui em lEiQmv aQOvaiv oe, [^d/tiuts 7iQOGx6xf.>ija ttqog liUov rov 

TioSa aov. 7 i'qp// avTco o ^Ljaovg' nakiv ytyQanrai' ovy. ixneiQo.- ueu e, i6 

atiG HVQiov TOV Oeov GOV. 8 TTaXip naQaXafi^dvei avwr o 8id- 

^oXoG HiG oQOG vxpt^Xov Xuiv Mil dam'VGtv amm ndouG tug ^aGi- 

XtiuG TOV '/iOGfiov nai rt^v So^ar avtcov, 9 xai tinsv uvtco' ravtd 

Goi naiTa dcoGco, idv neGOJV TZQOG'Avv/jGriG fioi. 10 rote Xt'yei uvzco 

ItiGOvg' vnayt Guravd' ytyQumai yd(>' y.vQioi> tor &wr gov dcu g, is 

7lQ0GXVVr/G£tG Kttl UV7(^ fiOVCa XuTQSVGElG . 11 "' "^ TOZE dcpir^GlV 

umov 6 did^oXoG , xai idov dyyeXoi hqogiiXx) ov xaJ dujxovovv avrm . 5. r naqaka^uv, sed retiiiet xat sq | far>i<j(i' (Gb') c. sbcdz 1. 33. 209. 
al sah (vv plei-'ib vel<^"t)i^ it vg adsumpsit et statuit) ... ? Ti caTTjaw 
c. EKLMPSUvrA al pier. Eus*i6™*^'''b: 7T<XQoi,Xa(im' avrov lia rfjv dyiav 
noXiv iattjafv aiToi' inl to TttfjJvyt'Ov tov b(>ov x. iiniv avroj' ft vtoa 
ft T. &i. (idXi atav. iVTiv&fv xcixai usq Jioda aov. . 

G. ).iyii c. s*etcBCDEKLMPSUvrA alomn fere sah cop a (ait) k (dicit) al .. . 
«bz 157. al itP' vg iiTTtv (Lu) | d* om tov | c* sah cop syr? ™& al iv- 
rivQiv xarw | D atQavaiv (sed d tollent) 

7. naXiv (47ev sah om) : c. sqq eonjg cdklmuz etc . . . c. antecdd nCe 
33. al itiuu (a c arm ante o t>/(7. , syr^u ante «??;) | ovy. iXTZfi^aaiia (ls 
al -aria) ... d ov miQaana (lxx ovk ty.n. iion var) 

8. K Xa^jicxrf] | s dixwii, d tdti^iv 

9. fi.niv c. SBCDZ 13. 33. 157. it vg . . . ? Ti kiyn c. eklmpsuvfa etc | 
Tai/. ffot 7ia. c. «BC*z 1. 33. 209. al 1 am lor Or'^i' (et^'^*" na. a. rav.) 
Chr'oo'' . . . ? Ln Tai>. na. aoi c. c^DEKLMPSUvrA al pier vvpler (^irintsao 
meminit Lucas: Haec omnia tibi daho , quoniam viihi tradita sunt etc) | 
TiQoay.vvfjatja c. HBDKMPSUvrz etc ... cela al mii -rtjatia 

10. vnayi c. sbc*kpsva 1. al pi f k vg (harl**) fr sah cop syr^cli eti' 
Qj.3,510 (^I'^Qiyf. (jaravd , x<u^la r/ja 6n(ao) fiov TtQoa&i'jy.tja) IgnP'"''PP '^ 
(ovx tiniv • vnayt onlau) /iiov • ov yd(j vnuGX(jixpat oloa ti, dkkd ' vnayt 
aaroLvd) Petr^lex (ap. Rou. 4, 24) al Iri^it^i^ (vade, inquit, sat ana ; 
scriptum est enim etc) Tert Hier^i' (non, ut jjleriq. putant, eadem sata- 
nas et Petrus sententia condemnantur, Petro enim dicitur : Vade retro 
me satana — hie vera audit: Vade satana) al . . . Gb (sed Gb**) Sz 
Ln [o. |(.] Ti add oniaa) fiov c. c^delmui'Z al ^^" fere itP''^'' harl* syr^u 
et (vel cum* vel sine*) syr'' arm aeth lusfr ^^^ (fii/(Jt rov tlnilv avriJ)' 
n^)oay.vvrjaov /jloi,, xal avtw dnox(iU'a,a9(*i, tov jfT' vnayt onlau) fiuv 
aaravd ' xv^i.ov etc) Ath 2i5.4-'5.658. ^i Aug Amb al :: e 16, 23 | slp al 
n^oaxvvriafja , item l al iar ^tvaija 14 4, 12. KATA MAGGAION 

12 ss L^i'us ^^ '*" * ^^^ovaaa dt ori'Jadvvria tzuqsSo&i], dvs^coQtjasv sie 

TijP ruhha'ai'. 13 "'' xcci xarahmov rtjr Na^aod flO-Mv xa- 
t«YAtjG£v eia KncpccQt'Uovfi rtjv nana&uXaaGiav er oQtoia Za^ov- 
Xcof •/.((! iVtcfxhuXtt'fi, 14 I'va TrhjQco&ij ru (oiO-i-v did ' tfadiov rov 

•E8 9, 19 nijocfi^tov h'yorroG' 15 yij Za^ovXcov xra yij Nsq<OaXei'fi, bdov 
{)-aXaaa>j(7 ntQav rov 'fo(j8dvov, FaXiXaia rwv lOvcor , 16 o Xaoa 
o xuO-tjfievoG fv axorsi qpwfT elSsv (itya, xai roia xaOi](iivoiG tv 
XcoQft xat axid ^uvdzov cpcoa dvttsiXtv avroia. 17 ^°''^ \47io tore 
?, 2 tjQ^aro o 'LjGom x^qvggeiv xa) Xt'ysir' fieTaroeirs' rjyyixev ydo 
1} ^ciGiXfia rav ovQarav. 

Mci, 16— 20 18 risQiTTUTcov dt nuod rtjv d-dXciGGUv rr/G FaXiXamG elSsv 

lo 1, 3r,—i3 Svo aSsXqjovG, ^ificova rov Xsyoi-tevov IhrQUv xai \4i'8(>hiv tov 

12. ax. St c. SBC*DZ al k am for cop aeth Or'er Eiisli' etJem Aug .. . ? 
(Ln) add (Gb*"") o trjaov^ c. c**EKLMPSuvr4 al pier itP'"'' syro™" al 
Hil Gaud | b to)ai'?,ff 

13. xaTah7i(/)t' c. SBCKPur etc . . . delmza etc /.atalnniDy (d S relinqiienx, 
item Hier ; itPl"='" vg relicta) | ra'Caoa c. x''b*z 33. k Or"*. '''^; cpa -(^mi9 
(Ln) ... ? -Qtt c. n'-'LSr al pi Or*-'™ . . . Ti -of.9^ c. s*dekmuv al pm 
itpier yg pQp Qrter Eus^em | d y.aroiy.tjaiv \ i om fia \ >iacpa()i'unvit 
(Gb") c. NBDZ 33. it vg sax fr cop Or Epiph Nonn. Accedunt pas- 
.sim (ut Lc 7, 1. lo 4, 46. 6, 59) c, Mt 17, 24 i, Lc 4, 23. 7,1 x (4, 31 
y.wpfov.) Lc 10, 1.5 R, in lo t et t^, in Mc eoque .solo i, in Lc x; item 
sah go; item Cyr (e.saun^ j^^ j^ g^ J7^ g^^ ^ y.antQvaovfi c. ceki.m 
PSUvrA (sed S cabamawn) alotnn fej-g Eus etc [ h* na(}a Q-alanrsav 
(-fai'*corr? et^), d Cyi-es ^*^ naonQalanaiov (-rnov Cyr) [ l al vfqOa- 
).?]/(, L'V al -).i/ii 

14. D Toif ).fyovroa 

15. D al'' am om yi] sec ) n ifcfj&a).fi)' , l al -^-ijii , mv al -hn \ nSov 
(item d g'- h) : if' vg via \ d*i. if'''' (non k al) am for (non fuld al) 
ya).i).ataff 

16. iv: V fv rtj \ axorii c. N*CKKLMPSCvrA alom" ut'*'''' Hippfragmisi 
Or3,7i2 (4,91 ffyinto)) Eusf'em43s Cyrcs i49 . . . Ln Ti ffxorta (-rna d) c. 
sbBD Or'-fiS'* I tpoia h. 1. c. sbc 1. 13. 3.3. 124. 209. itP'«'- am for Or"-*" 
Eus'lem4s3 (jhr'^o'' Cyres i^o .. . ^ ante /leya (D*-yai>) c. DEKLMPSUVri 
al pier k vg Hipp'^'"^g'" Or'>is | fi,(S(v c. s^'bemua al pi , s*cklpv al 
mu iSfv ... D al itP'" (iSnv, r Ki'fTw (lxx iStti) \ n ifi" om y.ai | d 
ni. xaOtjfifvrK,, itP"' qui sedebant), Eus'^em Totu yaroiy.ovatv \ xotqa y.ai 
(D*d om, ut LXxeJ) axia: b g'- h in recfionc (-ncm) tmibrae ... a c k 
gyrcu in rimbra 

17. D ann rnrt ycco, Eus'lem ». to. yovv \ D om o | /tirat'Oftri : syr^" 
Eusd«"" '^°^ om. Item syr^n om yaQ, Eus'^e™ ort tyy. 

18. HfQt.71. (ambiilans) c. sBCEKLMPSUVrin al"""" ^iil flfi- vg etc ... D itP''^'' 
Eus'leni nanayotv (cum transiret):: cf Mc | Of (Gb Sz; c. hbcdrmpsuvp KATA MA00AION 4, 24. 15 dSsXcpov avrov, ^aXkovraa dfiqji'^ltjaTQOi' t'(<j rt^r dakaaaar' l^aav 
yoQ aXeeia- 19 '"' " xai Xt'ysi avroio' devTS dnlao) fiov, xui ttoi/joo) 
vfida aXesia dv&QcoTicov. 20 ot St niOt'caa dcpivma rd S/xrva i]xn- 
hiv&rjaav avzm. 21 ^^'^ Kai riQo^da ixeWsr etdev dXXovG 8vo 
ddeXq)OvG, 'faxoi^ov rhv rnv Ze^sdaiov xai Icodrri/V thv ddsX(fov 
avrov, fv tw nXont) fisrd Zs^sdat'ov rov narnoa avrcor xazuQTi- 
L,ovraa rd dixrva avtmv' xai ixdXsaev avrova. 22 ol 8l siii^fOiG 
drpt'vtea to nXolov xai rov nariqa avrmv tjXoXov&tjdar avrcn. 

23 ^^"^ Kai TTHQUiysv fV oXri rfj faXiXai'a, diddaxcov fv ruio ilcllu 
ovvaycoyala avrmv xai xtjQvGCCov rd evayyeXiov riJG ^aGiXFiaa xai 
■OsQanfiKov naGav voaov xai naGav fiaXaxi'av iv tco Xaw. 24 xai mo, 28 
dTtijX&tr ij dxoij avrov siG oXt^r ryv J^vQtav' xai TTQOGyrsyxar 
avrm navraG rovG xaxcoG f'lorraG noixiXaiG vogoig xai ^UGavoiG 
Gwejofrn'ovG xai 8ai[ion^ofit'vovG xat GsXtjnaCof^s'vovG xa) naoa- 

{niQ. Ya())n aP'^" fere b f ff' • g^' k 1 q am for fu harl tol cop syr"*'" 
aeth Eusdem^ss gj-j. ^ ^dd o irjtyniiiT c. E(*om ()f)h (xai nfQ. o tija.) 
A al pm a c h m vged em arm (syrcu domin. noster) \ naqa (k nfQa) : 
alpauc yxfQi \ fit), c. sBDEMUrAn'^ al pi : CKLPvn* al iSiv \ Xfyofi. : r. al 
Chr^em fniyaXnuft. , «*• al mu Eus<lem xa?.oii/t. \ alftia c. n*b*c - . . ?• 
Ln Ti alifta cum sbfi^DEKLMSUvrAn al omnvid. item v. 19 (l ahjfia) 

19. Mi/TOtff (b f ff'- k 1 vg): c^ (invitis*et-'') a c h m syrcu et sch aeth Cyr 
esi*9 add o utjanva , Ln [o »?/.] | i\ua<y: s1»d al a b c f ff'- k (iit sitis) 1 
(noil item h m) vg syrschgtp odd aeth Cyresi^a add yfrta&at, :: cf Mc 

20. Ev&f(i)(T: al'5 fere harl* Or^'^^'' (non item®**^-^^^) al om | rytxTiia: Kn 
al a b c g'' h m (non f ft'*' k 1 vg) syrC" et^ch pop aeth add civtidv 

21. ixfi'O-iv. A add ohyov \ n,Sfv cum BDEMUrAii^ al pi . . . scKLvn* al 
idfv I aPToii (s*etc): st> favrov 

22. fv&fMG (k post aqi. pon): alP'usio a b gi-2- h k om | to nl. (et. Irgr 
etla233 Eusdem438. j,* add avroiv): 126. b c ff'- gi-^- h I vg syrcu t« 
(JtxTi'a (b c g'' add m'Ttov) \ 122* syrcu om x. r. nar. aiir. 

23. fv (Ln om ex errore de b) oA^ (n* om) t. yak. cum s*BC 157. cop 
syi-cu etutr aeth ... ? Ti oXrji' Ttjv yaXi,).aiav cum s*'DEKMSUvrAn al 
omn^^ere it vg (circumibaf totam galilaeani) Eusdem a] | nfQitjy. et yahl. 
absque o irja. cum b 157. 20ev k syrC". .. nc*d aP" fere itP'er vg cop 
syrutr arm aeth Eus'^em post iTfQirjy. add (Ln), ? post yak. cum c^ek 
MSUVrAD al pier | d^Saaxotv : n* add auroiin ( a om na. voff. xai (cum 
spatio post na)MK.) 

24. a7irjk&. cum BDEKMStivrAn al longe pi it vg {abiit) Eus'^em439 etc... 
sc 1. 33. al mu cop syrP mg Or^.'ss f^^lg-f,, ;; cf Mc 1. 28 Lc 4, 14 | 
dS"" atitoi' (a om) 17 axo. \ oXtjv: h rraaav | ax'iJiav: r ffi'vopiav \ e* 
om xat (iaaa. \ xai d'aiii. cum NC'^DEKSUvrn al pier it vg syr'^"et"t'' 
al ; item Ln Ti ciai/n. omisso xai cum bc* 13. 235. cop Eus<3em ... ma 
al*" fere om (al aliq om x. in-X. vel x. dai. x. <TfX.) 16 4, 25. KATA MAf)0AION XvT(yov(T, xai fOsQanevaev avrovo. 25 y,ai i^xoXov&jjaav avrep 
oyXoi TToXXoi ano tlja PahXaiua xai /JsKanoXecoa nai JsQonoXv- 
iicov xai 'lovdai'aa nai ntqav rov 'Togdarov. 

V. 

1 ^^■'" Jdmv dfi tova '6%XovG dvt'^tj tia to ogoa' x«) na&i'accv- 
70(7 avrov TZoontjXihiv avTqi oi ina{h7jrai avrov. 2"^'^ xai avoii.aa 
TO (TTO/irt ainov fdidaoxei' avTova Xtycoi' 3 ^laxaQioi oi tztco'/^o) 
T(p TivsvfinTi, oTi uvToov fOTiv i] ^uotXeiu T(av ovQavav. 4 "®' *" fia- 
•MCQioi 01 nnu?7a , oti c.vtoi y.Xtjooiofii'^cyovaii' ti/v yrjv. 5 ^^'^ /ua- 
y.doioi 01 TTsrOovvTea, oti uvtoi nunanXtjOfjaovTcu. 6 ^^' '' /M«x«()(ot 
01 nsivmvTsa nai diipavTecr ttjv Smaioavvijv ^ oti avToi xoQTad&tj- 
norrai. 7 ^®" fiaxdoioi ol iXs^fiovsa, oti uvto) e).sti&t'jC!ovTici. 

8 fiayctQioi 01 KaOagoi tij '/M()8ia, oti avTo) tov \>wr oxpovTai. 

9 fiaxdoioi 01 Ei'gtjVOTroioi', oti viol &eov '/.Xij&f'jcjovTai. 10 fiaxd- 

24. y.. i&f(j. avTOi'O (k haec om): d a b c g*' h (non f ff*' 1 q vg) x. nav- 

raa i&ffj. , syr^u et in singulos eorum manum suam posuit et omnes sa- 

navit 
V. 1. n^oaril&av cum s*b* ... ? Ln -l&ov cum sbBScDEKiisuvrAn al 

omn^'i'l I avxot (et. it vg, item Or''22'et3.i5i*8o Eusdem«2j . . . Ln om 

cum B Or^'-'^*' 

2. D idida'^iv (d docuit; contra it vg docebat) 

3. TOK ij* om (dc add) 

4. 5. f(a. 01 TZQafia etc ante /<«. oo nivO-. cum d 33. a c ffi" g^'^' h k 1 vg 
fr syr^u Clem^'^^ (post wax. o^ nqa. etc explicatione uberiore inter- 
posita pergit ad ^ay.. oi nfvS-. etc. Turn transit ad ^fot. ot f?.e^n., iam 
ante enim-'''-^ v. 6 cum v. 3 coniunctum explicuit) Or^-''"' (tV ofir, i. e. 
TotrT /.a. i-tatO. f.<ay.u^ianoZis , f<ftd to fia/.. ol nro)/. etc t^tja yf'yQa- 
nra.1, to //ax. ol noatla etc: ad haec exigendum est^''**" ubi textus 
V. 3 sqqli'^ere exscriptus est mutato ordine) Amm et Eus''*" (videtur 
ita, sed ipsi numeri qui liuc pertinent in cdde^ pier mutati inveniun- 
turj Nyss''"^ {on ntjoa toiro i^idhara to nd&oo o Xoyoa pkinii,, 
dtj/.ov iariv ix rni fA,nd jr]v ■t(xnti,ro<ii(Joavvriv vofiofyfrrjaai' fj/.ih' tiji' 
7ii>nnTt]Ta' toiy.t ydi^i tyia&ai, Tor triijov to irfQov) Bas '>'*' '^'''^ (post- 
quam oi tzto). t. nv. adhibuit ad explicationem ps. 33, rursus ex ^mm- 
xaQiOfiOKj affert oi 7i(iana) Hil"'**''^^"®^^ Hier"i' al ... g juan. oi>niv&. 
(s'^ add I'd') etc ante /<«. oi. noa. cum sBCEKMSUvrAn al omw fere b f 
q syrschetP cop arm aeth Chrrat TcrtPat'entn (gic) Op (Hilps "« vide- 
tur, sed tantum v. 3. v. .5. v. 44. coniunctim exscribit) 

7. aiToi: K* om 

9. K om ot I oTi cum sen 13. 124. a b c flf^* g^'^' h 1 q vg (et. for al) syr 
"ch Hil . . . ? (Gb*") Ti add aiToi. Ln [a.v.] cum BEKMsnvrin al pier f 
k am gat 8yr<^"etP cop arm aeth Qr^nti,6M Cyp (Clem'''*'i vide post) KATA MAeeAION 5, 16. 17 Qioi ol dedicoyfif'voi, ev£xev diaatoavriiG, on avrav ioriv ?] ^aGi).et'a 
t(or ovQUVMv. 11 ^"^ (layMQun tats orav oi'SidiacoGH' vfiao y.ai 
8(coicuan' y.ai eittojoiv nar TTorz/Qor yud^ vucov xptvS(jfi8)>oi t'vuysv 
tfwv. 12 laiQSTS y.ni dyaXXiaa&s, on o fiiaOoG i'licov noVva iv 
Tula ovQccvuia' ovzcoa yan fSicohiv tova Tiooqu'^raG roha ttqo I'luor. 
13 '■" Tfista iort ru dXaa rijG yr/o' idv S^ to dXaa fuonavOjj, 
fV rivi dXiax))jGerai ; sig ov8tv ig^vsi hi. si /iij ^Xi^'O'lr f^w xara- 
TTaniGO-ai vno tcov drOQCOTZoyp. 14 "'^ TfisiG icrl to (fxoG rov 
xoGfiov. ov dvrana noXiG y.nv^ijvat mdva oqovg xeintvi/ 15 ovS'f 
■AKt'ovGiv Xv^vov xca nOtciGiv avtov vno rov /^oStor, d)X Ini rtjV 
XtJfi'iav, xai Xdfmai ndGiv toTg iv t(j oma. 16 ovtcog XafixlHtrco 
TO qpcoff vfimv sfiTTQOG&ev tcov dr&QOJTZOJV, onoiG idaGiv vficov ru 
y,aXk fgya xai doiaocoGir rov nartQa vfiav rov tv roia ovQavoiG . 10. fvixfr: B -y.a \ c t)/t {)ty.av. | (anv: d iGXf, d erit. Clein''^^ jiax., (j tj- 
(Ti'v, 01 ()'fd'. i'vf/.iv i)iy. on avTol I'l. 0(. x^.tjO^'jiT. (sic) /; old tivfa Tuir 
^iftaTi&fvrwv TM fvayy. ftax., q^ijufr, ol dfd. vnn Ttjd diy-awrrvvrja, 
on avTol I'rfnvrai lilfioi' y.ai ttay., ol df(ho)y/i. tvfy.a f/iov , on i^ovai 
roTtnv oTtov ov Svo)yd-ri(Tovrai . Imitationern vv. 3 sqq habent Act. 
Paul, et Thecl. .5. p. 42. 

11. orft.(h(TM(T. v/(. y.. d'u>>^(»(J. (><A -foi'fTn'): d .33. ()io)^ov<7t.v vfi. x«t 
ovft,SL(TovaifV (33 -(i)mi''^'s). Eodem ordine h k syr*"^' (syrcu et^"" add 
filii Iwminmn) cop aeth | novfjQor c. sbd b c f fif '• g'--- h k 1 m v{j cop 
syi-hi" aeth Cyr^-^se Lcif Hil al . . . ? Ti add (q OpPraem) ^,j^,„ c. cekm 
suvrAn alomn vifl q syr"*!" al Or^-S'^a Const 2- «'i- 5. 3, 2. Op | y.a<9- r/torr 
h. 1. (et. Or Const ^'3. 2 etc) . . . Ti ante Tiar c. d h k m flor syrc" et""' 
(excPcod) Const 2.S'i- Tert Lcif | ^pevdofi. c. SBCEKMSuvrAn alo™" viW 
f ff 1- g2. 1 q vg syi-cu et"tr cop arm aeth Constbis Cyr Chr (tVi'o rtQnxf 
{ii.ooia/iova, orav y.ai (Sv avrov y.ai ififvdii ■»] rd If/Ofuva) al Aug'^i'^ 
Op al . . . Gbo Ti om c. D b c gi- h k m flor Oi=',272 j^pif Hilter al (: : nil 
simile Lc ; videbatur minuere vim sententiae? Praeterea vide ad tr. 
efiov) I evfy. f/iov: d 47. a (antea hiat) b c g'- k fvfy.. ()iyaioGvr>j(T .. . 
flor Lcif om 

12. roia ovgayniG (et. Or Cyr Const): d 258. itii^" Hilter al mu to; -ro) \ 
rovcf (k om) ttqo v/ioiv: d add xmaQyoinaG (*-vto)v)^ d qid ante vos 
fiierunt (similiter Latt'"^') . .. u b c k syrcu add ot TtaifQiff (kfratres) 
ai'TWj' (syr<^" vestri), item g^- nolite gaiulere ami hcnedixerint — patres 
eonim ex Lc 6, 26 

13. s a).a bis, d pr loco | /aoQavOt]: aP fiaQarOtj, if' vg evanvert't (alii 
cdd et pp faivuni vel mfatuatumfuerit) \ v ali,a&'tl(TovTai> \ in: d it™" 
mm syrcu et^cli al Cyp al om | (i/.rjdfv f^oi xar. c. sbc 1. 33. syr?'^'"' 
Qj.1,79'. __ ^ rpi ^Xtj'&Tjvat, f^. y.av y.ar. c. DEKMstivrAii a) pier (it vg etc) 

14. xiftfua: A add Si 

15. D aU.a I A om t/jj' et tokt 

TiscnENDORp, N. T. ed. s. 2 18 5,17. KATA MA00AION 17 ^^'^ Mi] voiiiatjte on ijl-O-ov xaraXvoai rbv vofiov rj rova noo- 
m'lzaa' ovx tjl&ov y.HtaXvaca alia Trh^Qcoaui. 18 " dfiijv yag 

Lci6, n li-'yco vfiir, t'ma otv 7iant)Jh] o ovgavoa -/.at tj yij, mta h ij (xta 
xeoai'a ov fiij naQtl&tj ano rov vonov, fcoa av ndvra ytvijrai. 
19 ^^'^ Off ikv ovv Ivarj fifav rav ipzolcor rovtcov rcov fla^lataiv 
Ka) diddhj ovrcoG tov6 dvd-Qmnova , ild'naroa xhj&ijaErai iv rrj 
^aoiltla t(ov ovoavav' OG 8' dr non'^aij nai 8i8dhj , ovtoa fityaa 
ulrjd-t'jaerai iv tt] ^aoilei'a Tcor ovQarojy. 20 Isya ydg vfuv on 
lay fi>i TzeoiGaevG)] vfmv i] 8i>iai0Gvvrj nlelov zav yQafifiUTt'cov nai 
(huQiGiUMv , oi) fiij ei'GtlVi^rt sig rtjv ^aGilsiav xmv ovQavcJv. 

Ei-20. 13 21 'HxovGare on SQQkhj roiG dnyai'oiG' ov cpovevGSiG' og 8' av (po- 
vsvGTj, h'oiOG fGrat rtj yjuGsi. 22 syco 8e h'yco vfiiv on TiaG o vgyi- 
CofiEvoG no dSelqw avrov ho^og tGzai tij -/.qigsi' og 8 av etmj np 17. ov/. TikSov etc (et. Clem^iomS.si p^oi floras, 5). Mcion testibiis Dial 
marc63 (xorro ol iovdaLatal tyQaU'av , to' oi'x tjk&ov xara/rcrai. rov 
vofiov d?.ld TzhjQioaai'' ovy oitojo Sk fmtv 6 /5, Xeyft. yd^' ovy. f'jl&ov 
nXriqCiaai, t. voii. a.).).d y.ara/J'acti,) et Isid^'^'^ sic corrupit: ri doxitrf 
0T^ VflOov 7i).r]()i7)(Tau rov vo^iov 7/ TOi'ff 7tooq>/jTa(T ; nvx ij/.Oov TzXrj- 
qwaa.!, dlkd y.axaXvaai, . 

18. yaf) (italiq vg amen qui^pc): al^ itoo" sah al om | ano r. rofwv 
(Clemhom3,5i Or2.527); i^ i24. al arm syrli'" Iriu'^Ts ^dd xat rwv ntjio- 
qi?jro)v ... Valentt ap Ir'^er et'^^ om | av sec: B* om | D yfi'rjr. TiavT. 

19. (av (dc 33. av): D* om, it?' vg pplatmu non exprim (contra d h Lcif 
etc quicumque) \ ovv (itP' al enim): l al mu arm Cyp Lcif om | dl al 
Ai/ff*!. I A om TOJJ' pr | ovrwa (Cyp al ante Si,fia'i.): d om \ oa d av usq 
01'^. (»a): s*D al g2- om ] ovto(t : 13. 157. al i" fere itP' go Cyp al 
oi'TWff (Cyp ante Si,(i.) vel (ut b c h m go) ovrota ovToa | rmv oii(>«- 
v(,j,.bis: M* al rov &sov 

20. Xiyo) uaq ov(tav(j)v (lusttrioj raT'Ta fl^^-y.ivai, [rov /r] iv roTtX ano- 
nvrifiovfvftaau yiyiianrai,' idv /^ifj TifQ. v/(wv rj dr/.. nXflov twv y(j. x. 
q>aQ. ov fiij daiXO. f. r. [i. r. ovq., Clembis Oj-^.toi Const^-ss Bas al 
jfint242 jjji al): d om | L 7TfQi,aaiv(Tfi>, a -aav \ vfi. tj Si/.. (Gb') c. 
sBEKLMvrAn al plus^" lust Clem^-^ Const Bas 2' sso- 658.664 ^i ... g (Ln 
49.) t] dl/.. vn. c. su al pi Clem526 Or al | s* al Cyr'».««o Baster ChrmoC 
nXiov, L nXtjova 

21. fqqtOfj c. slmsuah al pi ... Ln Ti fQnri,9r] c. BDKK(f(5(n07/) vr al mu. 
Vide et. ad sqq | L al (fovivan- 

22. rot ad. aur. c. nba^ 48. 1.98. vg (exc mm) sax fr aeth ari' Or^' "2. isi 
Bas (i. e. auct. de bapt.^- ^) Ps-Ath (ep. 2. ad Castor. oiItw ydo rwv dvn,- 
YQdqo)v Tci d/.tnilTj nioiixti' to yds) fiy.rj ix TToofrOt'j/.ija triOtj) lust-'^P ''*" 
(off f)' dv o(jyt.(TOl, ivoy. iariv lia to nvfj) Ptolfloi'33, o (^^/, y^^ o,', 
qiovtvaita etc tw fitj&^ oQyia&tjvai^ etc niQt,iiXtj7irai:) schol '■'i-sst. al KATA MA00AION 5, 27. 19 ddeXcp(p avTov Qaxd, hoxoa 'iatai tco avveSQim' oa 5' civ ei'nrj 
ficoQS, €voxoa total sia rijv yhvvav tov nvQoa. 23 lav ovv tzqoo- 
qjt'QTjo TO dmQov aov ini to x)voiaat7jQtov xdy.ii fii'iiO&fjo on 6 dSeX- 
cpoG aov eysi ri y.ard aov , 24 dcpsa fy.H ru Sanov gov i-'fi7TQ00x)sv 
tov ■OvGiaatj^Qi'uv y.ai vTTaye Trnator dialXdytjdi tm dStlq^m aov, 

HKI tote fX{)d)V 7T()6oCf£Q£ TO dcOQOJ' GOV. 25 ^'^'^ i'gOi tVVOCOV TfO 

avtidi'y.q^ gov tayv i'coo btov ti fitt nvtov iv ty 68qi' (xt'iTiott ge 
7TaQa8(p di'tidixoG too y.Qitij y.ai o y.oitiiG tqj vTzijQttij, y.ai eig 
q)vXayJp' ^h^-Oi'iGij. 26 dpjv Xtyoj goi , ov fiij E^tlOyG ixEii^sr tmo 
dv d7To8(i)G tar tGiatov yo8QdvT>iv. 27 ^'''^° HaomatE oti iQQtOy' {xivta q/aauv on /iidrtjv vTTn nvoiv Ttooairi&t] to dxij) cddg'" ap Aug 
retract 19 c,j,j ap Hier(pelag in plerisq cdd antiquis sine causa additum 
non est; item™' in qiiibusdam cdd additur sine causa; ceterum in veris 
definita sententia est et ira penitus toliitiir) Tert^id (orat lo quomodo pla- 
cabit patrem mm omnis ira ab initio interdicta sit nobis ? iram in fra- 
trem homicidio siiperponit ; item^pol^'^ quid plenius dictum est: Non oc- 
cides, an: Ne irascaris quidem?) al . . . c add fr/.tj c. DEKLMSuvrA*n 
al pier it syi-cu et«t'" etl>r cop arm go al Ps-Iusl,zen n,9 Eugdem444 Qy^. 
Chr'iott'^'' (oi' Tolrvv to 6(jylll,iadatr 7ia(ja.vonor , akla to ay.aioMa 
rovTo TTovnv) itemliomi' (^fjil ^,£j, ^^g- o^y^ff di,0i)i.a/A6v rt,ra riOfi-- 
■/.fv , dnm' TO (i/.rj viai /udrTjv) al mu Irint24.i.-J47 (contra esse videtur 
quod^'-fi" liabet: ^^j-o eo quod est: Non occides, neque irasci quidem 
praccepit) Cyp Lcif al mu | iiayct c. s*d a b c (rachab) d (raccha) f * 
ff ^' li q al am fu al Tert Cjp al . . . 5 Ln Ti Qa/.a c. n^be unc rell min 
certe pier (al ^jaxzw) f** k vged etc | fatai, sec: m (eari. hoc ace.) 299. 
fffTt I /(b)Qf: L 1. 13. al ffi- syr*'" cop arm al praem toj adeXqio) ai^Tor 

23. TT^JoaiffQTja: i. al plus^** ~Qii,a \ xay.fi, c. sBLsr al sat mu Or^'^^* 
ChrMosc Quaestantioch2:i4 _ Tj ^^^ ^.^^^ cdekmuvah al plus^^Const^-^s 
Cyrhr Cln-montf 

24. D y.a7 allay >iOi \ Tr^ioaqi^if (f ** ff ^- k fu for oj'er, c d g-- h q vged 
mm offeres, g*- auferes) : d* -fJtia (a b f * am offers) 

25. iO)<j: D* om | fifr cm-t. h. 1. (Gb'j c. sbdi, 1. 13. 28. 33. 124. 209. 
a b c g^- h q syr^u etsch cop arm aeth Amb al . . . ? post o()o) e. ekmsu 
vr^n al pier f ff^- g^- k vg syrP sah go Carpocepiph27,5 ciem^^o Chrmt 
al I o x^irrjiT c. SB 1. 13. 124. 127** k arm aeth Carpocepiph (item ap 
Ii-inti,23,4j chr'iomi5 ^^20 Hil Arn ... ? Ti add ai Txagado) {d* -Smgh, 
item autea) c. DEKLMSUVrAn al pier itP''^'' vg syrcu et^tr cop sah go 
Hier:: cf Lc | pltjOijat] (d* al -j/fff : u^l -&tj(T (l -Oii,a) 

26. av: L aP" fere ov , 33. al om | aTiodioa: l -(Jwffto' 

27. iQQfx>7j c. xKLMSUAn** al pi ... Ln Ti i()^ij&f] c. BDEVrn* al mu | 
foo. (Gb Sz) c. sBDEKSUvrn al plus^"" a b f k m go syr^ch cop arm 
aeth Or^,^^'' Cyr al . . . ? add roiff a^/aioia c. lma al certe pm c ff '• 
gi-2. h vg syrcii syr^ c* Eus^em ter gti''' Clir Irint242 

2* 20 5, 28. KATA MA00AION Ex -20, 14 ov noiin'OSiG. 28 iya 8s Xf'yco vfuv ott ndo 6 ^Xi'mov yvraTiia 
TiQua rh ini&vfiJ^aat ijdi] ([xoiysvaev avtrjv fV tij x«o5/« uvtov. 

Mc%^4- 29 ei di oq'&uliwa gov o~ 8ehoG axardrdufi as , i'^tle uvror xai 
p'«P.6 ciTTu gov' GviicftQei yuQ Got iru dnoh^rui tv rcov fieXcor gov 

Mo p. « y.ai filj oXov to GMfid gov {^hjx^ij tiG ytsyrnv. 30 xai ei y de^ia 
GOV ytiQ G'/.ur8a)A^ei gs, exxoifrnv avTtjV y.ai ^^dle dnoGov' GVficp- 
Qtt yuQ Got ira aTTohjrai ir rcov fielcor gov y,ai lUj oXor to G(o/ia 

ncu24, 1 (jov fiG ynvrar uni-'XOfj. 31 I'jQQt'&ij dt'. og dv dnoXmij ri^v yv- 
Mcio. Us raiy.u nvTOv, 8('ir(o avrij unoGraGiov. 32 fyM 8e Xi-'yo) vfur on 
nuG 6 anoXvMv ti^r yvvuiya avrov nuQsyroG Xoyov TTOQiFiaG, noiH 
avtijv iioiievdi^vai, xai og tuv dTXoXsXvfit'vr/v yafiijGy, iwiydrai . Lp IC, 18 28. plmoiv c. «BDKLMSLVAn al pier Athenlega2.3 Clem '^5* Or'''^^" al . . . 
K 117. \f>l. 243. aPscrClein-»6i-«''Quaestaiitioch-2.'i8f^,^^,y,aff (lustap 
1, 1.-. Q^3,iKi,3%iiA,n'2.i-(i OQ. g,,, jy,^AfV''/, Const '•! oaria ff4{iXfit'n na), 
item r al plus'" Chrmo* Thdrt al ffiplfnoi', Thpliil'''" Kywc | iTnOv- 
fjrjtjai c. «* 236. Clem'"^* Or ■'-•''^f'- '' "2- 1.470 Q(,aestantioch2,3s ciir'""!' 
254.25S (ct.mofi.semel) Isid*''-^ Tert'er yell''"' ... Gh" Sz Ln Ti add 
avrtjv c. RDEKLSUvriii al pi Tliphil Or''"''^'' Eusde'" '-'■ Const Ps-Atli 
castorsm ciu-txt; item c avrtja c. ^^u al ccrtc pm Inst Athen Or-'''''"'; 
item it vg etc | avzfjv: A (lust Thphil) om, 11 supplms | mi'toc: n lav- 
Tov (Ln) 

29. D (non d) o O'pO: (h^. aor \ l al mu <ry.ccv<)ahttj \ xai ftah: l om | 
ft).9]0rj (h fiXt]0-t](TH): D (sed om v. 30.) anf).0)j, item eat abed g'- 
h syr*^" cop | l al iia rt^v ynvv. 

30. D om versum | ft: l om | la al axavHahtij | a zoi/'oi' | z«t fitj (s^*): 
s* ^ I f. y. anf).&rj (d itP' vg Lcif a. f. y.) c. nh (itein d, propterea 
enim om versum; vide ad v. 29.) 1. 21. 22. 33. 157, iti''«'" vg syr<"» 
cop aeth (Or^-^^o libere) Lcif al . . . ? ^Xtj&rj (l -Otjan) f. (l al add 
T/yi') y. c. EGKLMSUvrA (scd (V eat) 11 al pier f go syrutr ^rm Chr 

31. ifjQi,'})] c. sLMSUAn** al pi ... Ln Ti t^otjiOrj c. BDEGKVrn* al mu | 
fVf c. sbuDEGLMSUvrA al pier it vg etc ... h^kii 124. 127. 131. 200. al 
plus 20 syrcu etscb arr om | oa c. snnL 1. 13. 21. 33. 124. 127. 131. 
209. aP" fere it vg Chr (et.mo") ... c (Gl)") add art. c. kgkmsuvaii 
etc I L al mu <xno).v(!fi 

32. OTt (c f ff '• g-- vg) : D a b g'- h k Aug om | na,(j o annl. c. skklmaii 
al plus'* c f ff'- g'-'- 1 m vg go syr^cli etP arm aetli cdd ap Aug'"""J"K 
adult (ca;x. alia habent: Quicumque dimiserit, alia: Omuis qui dimise- 
nt) ... ? Ti Off av ann'/.iKrt] (Or -ffft) c. dkgsuv al pi a b g'- h k cdd 
aj) Aug syr^u cop Or^'*"^' (Chr off av anoXraij et annf.vinv) ■'• pote- 
rat haec ex 31 ct 19, 9 oriri, ilia ex Lc I s al Tinovi-aiT \ finv/ivOtivai 
c. «BD 1. 13. 22. 33. 124. 209. TliphiP-'-' Or*'""-'''*^ Chrtxt efom 
(et.moG) al . .. ? Ti nni,yanOai c. KKi.MSUVAn al pier (Bas-'-^^' allud)..; KATA MA00AION 5, 39. 21 33 IlciXiv Jjy.ovours on ^'no/S/j rola doiaioiG' ovx eTiiOQXfjGeiG, ^HH' ^l 
dnodcoGEiG ds rm xviJicp torn oqkovg gov. 34 eym di- Ityco vf.uv 
fjiij ofioGai oXcoG ' fi/jTE iv rco ovQavm , an dQOvoG idnv rov ■&eov ' 
35 fii'jTE s)> r\i ft] , on vTioTzoSiov eGnv tmv tioSmv avrov ' firjxs sig 
' feQOGoXvfia , on ttoXig mnv rov [leydXov ^uGiXt'coG' 36 ^i'jTS iv rr^ 
xecpaXy gov bfiOGtjG, on oh bvvfCGai fiiav rql'ia Xevy.t]v noitJGat ij 
(ii-Xaivav. 37 sGtco 81 6 XoyoG vhmv rat vai, ov ov' to ds tteqiggov lacs, 12 
rovro3i> iy. rov novijQOv IgtIv. 38 'Hy.omars on iQQt%>)j' oqjOaXfibv »ex-2i, 24 
dvn 6q}&(iXfi0v y.ai odovra dvn bSortoG. 39 syd) 8s Xt'yco vfiii' fiij lcg, 29 
di'TiGtijvai t(p novrjQoy ^^'^ dXX ogxig gs (iciTiiXsi sig r}p> 8e^idv Thorn ^^^ [toiya.'tau 6 nrtjo, |(Oi./f I'fTwt d'e l] yi'vij. At iiou est quod 
talem distinctionem potius evglstam quam scriptores codicum pute- 
mus negJexisse, quibus ftoij^aa&ai, quod haud dubie eodem sensu usiir- 
pabatur, accommodatius ad /tot/arai. (et h. 1. et 19, 9) poni videri po- 
terat | oa far (st>; s*k* al av) anol. yajitjatj (l al -aei^) c. seklmsuvah 
etc : B 80. al^ o an. ya/ntjaaff | d G4. a b k odd ap Aug (cjuamvis illud 
■ultimum — in eo sermone quein dominus fecit in monte , nonmdli cdd et 
gr et lat non haheant) cm y.ai off usq /noi/. 
33. iQ^f&Tj c. SLSUAn** al pi . . . Lu Ti kj^tjOij c. bdekmvii* al mu | s 
ffpto^xz/fffiff I Tw: LA 1. 209. al om 

36. fcrjTi (s* etc): i>.b /t?]df | /a. T^v/a, (s*el al -;^«>') ^iv- ttov. (124. h n. 
A.) rj (l, persPom) /tfA. c. sbl al a b c f ff^- g'-^- h 1 m vg cop aetb 
arm Cyp^o^ Augsemel al . .. ? /tt. tqo. Xfv. f] fteX. not., c. ekmsutaii al 
pier syri'go ... d 1. k Clem-*^- Cyp "*^ Aiigsemel noutjtr. (d* noifvv) 
r(>. fit. (1. /(. T., Clem om /it.) Xev. Tj/uiX. 

37. fffToj e. SDEKLMSUVAn al omn fiere lust^poi, 16 ciem'^o™^'^^-^'''^ Clem 
7U7.872. item sit it vg Irint Tert Cyp etc ... b 245. EusiJemas fffrai. \ 
L al italiq syr^u et^ch arm y.ai. on ov (item lust CIemliomi9,2 Clem Cyr 
3''"^^ al TO vai votb xai, to Oii oc) 

38. f^^f)9^7y c. «E*LMSUAn**- al pi . . . Ln Ti f^j^jjj&rj c. BDE%vn* al mu | 
xai, (et. Ptol3«>6 Or^''" al): d 13. itP' Orint^.^oc jjH ^1 om (: : ut 
Lxxed et™ss) 

39. avroarrjvav (et. Ptolflo)-8.%6 Diaimarc62 q^i,ii2.2,39o Eusdem24). ^ 
-(TTCtd-iivau I oanotfi, c. SB 33. pascr 48ev . . . 5- Ti -a(i c. DEGKLMSUVAn 
al omn fere Eusdem Chr(bscr Ptol Dial^'' Bas^'^^^ tav Ttff fff Qamatj, 
it vg si quis te percusscrit) \ tva c. «*b 435. al ^^ fere Dial Eus'^em cod 
Bas Chr (et.mo<i) ... 5- Ti fTTt c. sCdegklmsuvah al pier Eusdem ed 
Basbapt637 | Sili^av: D k ar? cdd lat ap Augadimaiitw (dexteram: sic in 
cxx. Gr. qtdbvs maior fides adhihenda est. Nam multa Latina maxil- 
1am tantum hahent, non etiam dexteram) Dial Amb Adimant^ug al om : : 
cf Lc I atayova c. « 1, 33. 127. 157. 435. al plus^o a f h em Dial 
Basi'*i9 Basbapt637 qj^j. (et.moo^ Dam Orii^t^.MG . . . Ln atay. gov c. 
bd (it™w vg) EusiieHi^ ^ Ti ffoi» (jiay. c. egklmsuvah al pi c g^- k go al 22 5, 40. KATA MA00AION ainyova, arnfxl^ov avrco xa) rtjv aXhjv' 40 yMi ro) Oihnri aoi 

■/.QiiyJ^vai y,ai rov ;i(<Tc5j'a aav Xu^siv, acpsa avtm y.ut to ({(dzior' 

41 '''''" y.ai (JGTta ae dyjunsmti ^tihov tv, vnays (.iht avzov Svo. 

i.c6, 30 42 Tfi) (utovvrl G£ Sua, xai tor \}tXovTa dnh gov davlauaOai /«// 

Lev 10, 18 dnoazQacffiG . 43 '"'^ 'Hxomare on iQQt&i^' dyanijaeia zov nh]- 

Lc6,27s at'ov GOV xcii i^iG>jGetG rov iid'Qov jgov. 44 iyd) 8i Xtyco vfih>, dya- 

ndrs TOvG s/ihtoha vncov nai TinoGev/eG&e vTZftj rap SiMy.6pr(ov 

Lc6, 32 ss VfiUO 40 OTlbJG ytVt^GUS VlOl ZOV TZCiZQOG Vf.1,b)P tOV iV OVQUVOIG, 40. Toj &().ovri:: d o &iXo)v, A rov <9-fAoi'Ta i a^fd (Or^'''^'* Ir'nt-^3^ : d 
J3asbapt637 acprjatta (dimittes) | auroj («<>): s* tovto) \ i,/L(Ctti.ov: n 33. 
al ^*' fere cop arm aetli add ffov 

41. OffTKT (Basbapt off, Cbr'xt etconi fciv riij) at (Bas^apt tav fff , LA om 
fff, SA add far, w^cr av) \ ayya^fvati: c. blmsuii al pi ; d -odni ... 
SEGKVA al mu Basbapt Chr'^' etcom ayyaQivaij (s ivyuQ. cf ad Mc 15, 
21.) I dvo (et. f cop syi-utr aetli go Bas^Japt Chr^is) : d a b c g^- k Clirom 
tzi «//« dvo, item et alia duo h vg, alia duo fl'^- 1 am for syr^u Iriut Aug 

42. Of (sb): i<* yscr o■o^ | doa c. nbd 13. 124. Clem^se ... 5^ rfuJoi/ c. 
EGKLMSDVAn ctc : : ef Lc I D al* toj &iXovti., item itP'^'' vg volenti nm- 
tuari a te ne avertaris (-taris b f flf ^' vg ; -teris g^- ; -teris te a c ; g'- -tas 
te ab eo ; contra k Cyp ab eo qui voluerit mutuari ne aoersatus fueris) \ 
ano aov: d k m Clem Cyp om | i^avi^aaaO-. c. sb*da etc (Lc 6, 34 -i- 
et. ALPz) . . . f Ln Ti i)a>'ii,(S. c. B**EGKMUn etc ; l tiavyja. 

43. i^^i&ri c. sLSUAn** al pi . . Ln Ti iQQyj&rj c. BDEGKMvn* al mu 

44. T. 'cx&q. vfuov c. SB 1. 22. 209. al* a b flfi- g^-^- k 1 vg sax fr cop 
syrcu Thphil^'i* Qr*' 32*- 329-351^ item i> 768. 4, 353 Dial 20 EusP^s^b ji-intaio 
Cyp^^r al ... g (Gb"") add (vloyft.Tt rnva jtaraQMinvova iniaa (d* 
vfiir, Athen om) c. deklmsuaii a4 pier c f h go syr^ch gt'' arm aeth 
Athenlegaii ciem^''^ (omnino propter sqq e Mt vdtr) EusP''''«'i2'' 
(omnino e Mt vdtr) Const ''2 Chr:: cf. Lc | zctt n^oatv. c. SB 1. 22. 
209. al6 k cop syrcu Thphil Athen Clem^''^ Or (ut ante) Dial EusP™« 
Ii.mt2io Cypter al . . . ? (Gb°") praem /.ahna novftn rovff fAiffovvtcKT 
(c. min; Gb Sz tokt fuaovffiv c. unc omn) v/iaa c. deklmsuaii al pier 
jfpier yg gQ syj.utr arm aeth Const ^> 2 Chr Aug al:: cf Lc | (htoxovr. 
(al 2. scr Thphil Or i- '"58.4,353 go mrj^fatovT.) c. hb 1. 22. 209. al2 (item 
al2scr) k m em syrcu cop aeth (go Thphil) Athen Dial Or^'324-329.35] 
(item bis) Iriot2io (-^^ orate pro eis qui vos oderunt) Cyp*^'' al ... <; 
(Gb'') praem tntjoinCovtoiv v/xaa (d. 157. Eus om) /.at c. deklmsuad 
al pier a b c f h go syr"tf arm (Clem*'"^ /. no. vmo r. titrjo. rjinv, y.ai 
ra ofint,a, oiff 7tijoari,&tjni,v (,vu y(v>;ad-s etc) EusP''*'^ etes Const Chr; 
item (dioiy. ante fntjQ.) ff^- g^-2' vg:: cf. Lc 

45. ov()avoiff (et. Ori"«'«'' Eus"s):.KUn 13. 33. 124. ti* al plus'-" Athen 
Clem Or'er Const Chr (indc xc*"") ^otff ovo. | on (et. Const Chr ; k 
quoniam, d fu quia) : itP'""" vg syrcu etutralClem''""!-'?,." allud Athen 'eg " 
jj,int2so Xert al off, qui; EusP^ae offTtff ] novrjo. x. aya&. (et. b d k KATA MAeeAION 6, 1. 23 on toy ijXiov avrov avarsXXei ini novrjQOva xal aya&om xai ^Qtjsi 
ini dtxaiuva xai dSf/iOva. 46 "" iav yag ayamiGiirz rova dya- 
navraa vfida, rira (Ma&ov sx^rs ; ov^i hm ot rsXavai zb avrb 
7Z0I0VGIV ; 47 x«/ f'«^' doTidor^aOs rom ddsXq)Ova vfxcov ^tovoi , ri 
TzeQiGGOv TTOteire ; ovxi xat ot i{>i>fAO( to uvro noioioiv ; 48 tasa&s oeuis, 13 
01*1' vf^eia tskeiot ojg naTtjQ vfioov 6 ovQdrioa rsXetoG iartv. 

VI. 

1 ^''"^^ llQOGtysrs ds tijv dixaioGvprjv vijuov f^iij nuieh s/xttqog- 
&£i' rojv dt'&QOJTZcov TTQOG TO 'Q-ea&iivui avtoiG' st'ds fii'iye, {iigOov syrP go al Atheii Oi-saep eusI""*".' etes^'-G Const Chr Iriut28o.325- 
Cf et. lust^P ^' ^^ Tov tjX. acT. avar. iniy afiaQrioXova x. di/.aioi)a x. 
novti()ova, ettrss ^ ^_ ^^ avaxiXXovra inv ayaqi^aTova x. dtx. x. fioi- 
yovxa iTiv oaiova x. novtjq. Naass^"^ off avax. x. i]. an. tTti> Six. x. 
aSix, X. ii^f/it fTti oaiova x. afiaQxuiX.): a c f if ^- h syrP etsch Clem 
hom3,57 (^^g. apdx, TOV rjX. in. aya&oia x. novriQoia x (piQii, xov I'lxov 
ini di,x. X. ad\ Similiter"- 12) Irinti« Ori°t^667.686.69e etalibi Tert Lcif 
Aug al aya&. x. nnrijQ. | s* (suppl^)' om x. pQf/. in. dt-x. x. adi>/.. Cf 
supra lustap ^'^^ 

46. fXfii c. SBZ line rail et min pier ff i- g^- Thphil ^' 1* etc: d 18. 124. 
j(.pier Yg Cyp Lcif al fiixf. Cf et. Athenl^S'-^ lav yaQ ayanaxi , (ptj- 
aiv, X. ayano)vraa x. davii,tfxi xoia darei,toi'(Tcv Vfuv, xiva fii. f^ixi ; | 
ov/i' («**): >** om, item syr^u (sic enim et etc) et Thphil (vide post) | 
TO avTO c. t^BEKLMSUAii al pier go syru''' arm etc (1. al toi'to, item 
jfpier yg Qp J^Qg ^ Lcif t'sta, g^- haec) Thphil 3' ^* xovxo xai, ot Xijaxat 
xai, 01 xiXwvav 7Toiovai,v) . . . Ln Ti ovxwa c. dz 33. al* h k syr<^u cop 
aeth Cyp Lcif 

47. adiXqi. c. SBDZ 1. 13. 124. al mu if'"' (k om vcrsiim) vg fr sax syrcu 
etsch cop aeth arr perss Cyp al ... Gb (pt/oi'd c. eklmsuaii al plus ^^"^ 
f h syrP arm go Bas'-^'*"^ Lcif al qyiXova (ti r. (pvXovrxaa npaa) \ i&nxot, 
(Gb) c. SBDZ 1. 22. 33. 209. al ^^ fere itP'«'' vg syrcu et? et^ir cop aeth 
al Bas Cyp Lcif al ... c (Gb') xiXonav c. EKLMSUAn al pi h k syr^cli 
syi-pcod go (arm add et peccatores) \ xo ai'To (Gb') c. sbdmuz ti* al 
plus^'^ (al Bas'^'i'^ toi;to) syr^^h go arm aeth al Cyp et Lcif (id ipsum) 
Aug (hoc ipsum) ; item hoc \iv^^'^ vg , haec g^- . . . ? ovxo) (-wa) c. eklsah 
al pi h cop syrcu et p Based 

48. wff c. SBpaLZ 1. 13. 33. 124. al ClemWs Orbis Eusdemioi Athi-^o.'ie' 
(Chr laa xai,, Bas^is xadoja xai,) al . . . ? Ti Mamq c. dekmsuah al 
pier I o ovQavi,o(S (Gb") c. SBobEF^Luz ti- al^" fere a f flf^- g^- 1 vg 
syrP arm aeth al Clemssiallud Ori'522-2.26 ^thbis Bas I'^ssssi Chr Cyp 
&\ ... g iv To^ff (d* om) ovgavova c. D*E2KMSAn al pi b c d g^- h k syr^u 
etsch al Clem'®"^allud Lcif 

VL 1. df c. SLz 1. 22. 33. 209. al plus i" g^- cop syr^tr aeth persP Op ... c 
Ln om c. bdekmsuah al pi it?'®'' vg go syrcu al Chr Hil al | Svxavo- 
avvtjf (Gb) c. s*etbBD 1. 209. al itP'^'' vg Orint^'^i^ Hil Aug Hier 24 6, 2, KATA MAeSAION ovx hxere TiaQa rep narni v^mv rm iv ovQitvoiG- 2 otav ovr TToifjCr 
iXstfUoavvr^v , //// aaknioiia tfinQoa&tv gov, (ogtzsq oi vTzo-Aoirai 
Ttuiovatv iv raiG GvvaycoyaiG '/.ai iv taiG nvfiUiG, otiojg dn^uGOMGiv 
vnb loSv ar&QCOTTcov' dfiijv Xiyoa vfuv, aniitxvGiv rap ^ugUov av- 
twv. 3 Gm 8t noiuvrroG iXi:i,noGvviiv fiij yvcorco 7] dQtGrsoa gov t( 

TZOIEl 1] ds^ld GOV, 4 OTTMG IJ GOV iXHiflOGVVlj 1j fV TW yiQVmiO, HtCI 

Tiuri^Q GOV 6 i^XiriMv iv tco x^f jttcjj dnodaGHi goi . 5 yMi orav ttqog- 
£vj[),G&s, ovx iGeGiie COG 01 vno-Aonal' on cpiXovGir iv rniG Gwayoi- 
yuiG y,ai iv raiG ycovi'uiG rojv TzXarsiMV iGZMZtG nnoGi^v/iiiGOai, oticog 
qjavmGiv toIg ctvO qcotioig . d^ujv Xiyoo vfiiv, dnt'/^ovGiv zhv {xigOov (iustitiam hoc est eleemosynam) al ... ? i?.eT]iu,o(nii't]v c. kklmsuzah al 
pier f k syrP (et.™ggr) go arm al Chr ... «a (joffw (scriptum est 
-fffn'), item ut^'d syrcu | a n^oa to /nfi \ ovitavoi,a c. s* d 1. 33. Chr 
(et.^o-) . . . ? Ln Ti praem tokt c. scbeklmsuah al pier: : cf ad 5, 45 

2. LU al Tioisia \ a om Tattr sec | s* af.ifjv afitjv \ z^id aP" fere h ori, 
amy. 

3. (et. presbyter ap Irin'^os^ l t/;j' iXftj^io. Cf ad h. v. Thphil-'*' " /itj yvio- 
ro), ipr^cFit', 11 XftQ coi' t} a^iaTi(ja T^ noiei^ t] yii,!) aov tj Si^t,a. 

4. f] GOV (Xf. (d f. a., item it vg) rj (ba om ?j post -vtj) c. N*i!nA 33. ... 
g Ln Ti tj aov tj fXi. c. s''EKLMSUAii(zvid ^isi c. ba) etc | anodoiafi c 
8BKLUZ 1. 22. 33. 124. 157. 209. al plus'*^ it?'" vg cop syr^u arm 
aeth al Or*.256 Const-^'"lib Chr (et.mo6) Cyp Aug al ... ? (Gb") Ti 
praem avroa c. DEMSxvi(l(e spatio)An al pi h q syr**^!! eti". Item v. 6. 
al pauc h; v. 18 al pauc syr^ch | aoi, c. sbdz 1. 22. 108. 209. al"' 
odds'" ap Aug (mult a exx. Latina sic — reddet tibi palam — in Grae- 
cis quae priora sunt non invenimus palam) ff ^- k vg fr sax cop syr'''* 
^Qj. J, 2.5G cdd; uon liquet quo spectet) Cyp Aug Hier Chrom al . . . f 
(Gb"") add fv rut (favt^o) c. KKLMSUxvid (e spatio) a b c f g^- h q syrsch 
ef go arm aeth al Const Chr Op al 

5. 7ZQO(Tfi'xtj<yO-( o. i(Tta&. {n^-yt^cs&i omissis ovy. la., s^. -ytj o. tataO., n*^ 
-ytj<T&f o. ffffad-.) c. K* etc bz 1. 22. 118. it?'" vg go sah cop syr'' "'S 
aeth arm^dd Ori'--' Chr (et.moe^ 4ug al . . . ? n^offivytl o. latj c. 
DEKLMSUxvid (e spatio, itemcom) ^ (non f)) ii al pier q syr^u etsd' ef t^' 
al I ojff c. WBDZ 33. . . . g Ti w(T7if(> c. eklmsuaii al fere omn Or Chr | if)t,- 
Xovat,v: d a b c h k q (non f fl" '•) add (TTtjvai,, g-- salutarc. Item omisso 
laronia sah cop syr^u et^ch | laronta (k om) TTQoaevyfaO-ai,: D h 
iffT. x«t 7i()oaivyonivou, a b c g'^- q stantes orare (q ado7-.), k et stan- 
tes adorant ; contra sah cop syr<"i et^ch nil nisi ut oreiit \ onuxj c. 
sBDKLZii* 1. 13. 33. 118. 124. 157. al plus"*" Or^-'-^^s Qj^ ... ^ 
(Gb"") add av c. emsuao** al pi | ocyttj/v: syrc" om | amy. c. nbdz 1. 
13. 33. 118. 124. aP" fere it (exc f) vg arm aeth Or^.^as Bas^.sse.ess 
Chr (et.iao^) Aug al ... g (Gb""; praem ort c. eklmsuah al pier f KATA MA00AION 6, 12. 25 avtav. 6 Gv dt otav nnoaEvj^n, einslVs ei'a to rnfieiov aov -/mi -/kft- 

aaa Trjr {)-VQap aov tiqooev^cu rco naiQi gov toj Iv rm xovrnm, xai 

6 narriQ gov 6 [SXmcov iv t^i XQVTZtm anobaasi goi . 7 ^^'^' IIqog- 

sviofisvoi 8t fi}i ^arraJMyt'jGtirs cogttsq oi i&vvAoi' doxomiv yaQ on 

if tf] noXvloyia avrwv si'au'AovG&i'jGOPtat . 8 jM// ovv ofioim&Jire av- 

zotG ' oidsv yaQ o TzartjQ vfxwv kiv )[qI:iixv 6^f re ttqo rov v/xaG airij- 

aat avror. 9 ovzcog ovv nQOGBv^m&e v/hsig' tzuzsq tjumv 6 iv roiG Lc^lt^2-4 

ovQavoiG, ayraG&ijtco to ovo/^id gov' 10 iX&dtco tj (iaGiXem gov' 

yiprj&ijrco ro d^iXijiid gov ojg iv ovQavm xai. ini yi/o' 11 tov dnrov 

tjfi<av Tov S7Z10VGI0V 8oG 7j[xiv GijfiSQOp' 12 y.ai dq]£G I'jf^cv rd oqjSiX//- 6. an ^e etc: k vos autem aim adoraveritis (**or.) introite usq reddet vo- , 
bis. Eodem modo Aug^emel | natX&f. A -k9-o)v \ ra^ftoi' (sD -[n,ov) 
c. SBDEL al ... f Ln Ti ta^imov c. KMUxzAn al pi | tw sec: D 1. 13. 
124. 232. om (it vg al nou exprim), hinc Gb" | ffo.- c. sbdz 1. 209. al ■'^ 
flfi-gi-k vg sax fr sah cop syrc" etl"'* Or i' ^-^s- a. *23 EusP«3.37.63i hII 
Amb al. Cf et. Clemhoms, 55 ^qI^ §'g nKmiiovatv - - iv roi XQiinrm 
iv/fad'f, iiTitv, y.ai 6 nar. Vfi. 6 (t'/.tn. tcc y.Qvnra dno^'oxTn vfdv . . . 
? (Gb"") add tv tm qtaveQO) c. eklmsuxah al pier a b c f g^- h q syr'^'^t' 
eti* go arm aeth 

7. fiaTTakoytjcr. c. sb (d"* pXaxrixX., d* [j'XarroX.) ... ? Ln Ti fiaTToXoy. 
c. KLMUZ (certe -toA-) ah al pier; eg al syrP'^iggr fiaroXoy. | iQ-vt,- 
xot (et. Ori'22«j: b syrcu unoxQi^rai- 

8. o Trar. v^o)v (1. al ///twr, aF syrPaethcod q^. i,2u4 ^q^ ,,^j_j ^^j^j „ o„_ 
Qavioa, item x - - ovgavoua): n*b sah praein o &ioa \ air. avrov : d 
h avoi^i TO aro/xa 

10. fAS-aroj c. sde^ga ... ? Lu tX&itM e. BE*KLMSUZAn al omuvid | lou -. 
D* a b c k Tert Augsemel om | tnv yrjG c. sbza 1. 22. 406. Clem'^ssiibere 
Oi-i,2wter24i.24-2Qj,j.mo2 . .. ^ f. -j-^/cr Y- c- degklmsuah al pier Or^-"^'^*^ 
Const 3,18.7,24 Eusl«c2oi cijj. Max 1' 357 

11. T. i 71 10 vff 1.0V : Chr rovriari, rov iwrjuioov , sah eenientem , cop crasti- 
nnm, syr^ necessarinm (syrsch iruUgentiae nostrae) it mm lux Tert Cyp 
Aug al cottidlanum (ootid.) ^ vg supersubstantialem. Hier iTioovai'OV i. e. 
2)raecij)uum ^ egregium , pecidiarevi - - Quidam, quod super omnes ovalaa 
sit h. e. super universas substa7itias - - non viultum ab eo sensu differt quern 
exposuimus : lib. 2. ad Tit. 4, 432. Quod nos supersubstantialem expres- 
simus , in Graeco habetur iTtiOvaiov , quod verbum Lxx nt^vovaiov fre- 
quentissime transfet'unt — in Hebraeo sgolla, Srjmm. i^ai^erov - - in 
evang. sec. Hebr. reperi mabar, crastinuvi - - possumus supersubst. ^pa- 
nem et aliter intelligere, qui super omnes substantias sit et universas stipe- 
ret creaturas: ad Mt col. 21. Panem nostrum substantivum sive super- 
venturum: ad Ez. 18. 3, 822. Amb (lib. 5. de sacram. 4, 24) supersub- 
stantialem — Latinus hunc panem quotidianum dixit , quem Oraeci ad- 
venientem, quia Graeci dicunt rtjv imoiniav tjfii^av advenientem diem. 26 6, 13. KATA MAGeAION 

fiara tjficor, axy nal i;im<7 dtp/jxa^tep tola (Kfeih'raiG tjfidov' 13 x«/ 
|M// sio£vtyy.\iG ijfida eia TzstQuofioi', dlXd qvctui tj^da dnb ruv novtf- 

18,35 - 1 -1 14.6 'f* ^ ' - ~ ' n ' ^ ' 

Men, -20 Qov. i-± hav ya]o aqjtjte roia avvQMnuia za TraQanrcoi^iaTa 

avTMv, dcp/jasi xui vf.uv 6 no.7\Q i'l^icov 6 ovQavioa' 15 idv de fiij Victorin (lib. 2. contr. Avium p. 273) ini,n{a. denominatum a substan- 
tia — hoc Latini vel noti intelligentes vel non valentes exprimere tan- 
tummodo quotidianum posuerunt - - (p. 262.) unde enim deductuin ini-ov- 
(Tiov quam a stibstantia f — (p. 270) consuhstantialem. Cf et. ad Lc 

12. D OipiXfuata, kl o<fifh]fiaT. \ aip?]/.. c. s*]iZ 1. 124ing harl* for fu 
syi-P Ori'22''-252 jfyg^orats jjas^'^"® (wfna ijfi. r. ofp. (Jton a^j/x. x. 
>;/(fKT) . . . DELin** al a(fi,oinv (l -o^ffv) .. . ? acf>i-f/t<(v c. sCGKMSUn* al 
pier it vg (et. am) syr'^u et^ch go arm aeth Or^'^^^ (nil affert nisi wff 
y.a(, usq tj/to)v) Const^J's Chr Cyp al:: cf Lc 

13. nov7!(jov (Gb Sz) c. nbdz 1. 17. (add ant;v) 118. 130, 209. (al mu 
verba on aov etc in mg tantum vel rubro scripta habent) scholia 
odd multorum: to (5e on aov tarh etc fV naov ov xtlrat fit/^i^ rov 
ct/nijv, item schol codicis 36. ad Lc 11. (postquam dixit orationem 
apud Lc terminari verbis eia nii(ja(Tfi6v, addit 6 di yi f(ar&. ivqi- 
a/.ixai, n(Joafv('/xo')v' aA/« (jva. fj/^i. a. r. 7Tov>i(jov.) a b c fl"*- g^- 1 vg 
(ita am fu for tol emm gat mm etc; vgud add amen, item sax) sax 
fr cop arredd etcdd persw Or i' 227 (et.27isq) Nyssi-'^^ (dno r. novtj- 
Qov rov Iv T. y.oafi. rovroj tc/j' layyv Kaxrrjfiivoii , ov ^vad-fitjiJiiv yd- 
QiTt xov /v, oTt avTW t] d'uva'fiva xai I'j doia d/ta riji naTQi xal tw 
ay. TtviVfi.vvv xvci ad y.ai fia rova aim'. tw»' aiojv. afi/jv: his conclu- 
dit totius orationis dominicae explicationem.) Caes-''' ^^^ («x liturgia 
non e textu sacro affert formulam doxologicam: rijv naqd rmv Ihiimv 
axovofiiv Tw &io) ivya(ji(jzlav ava(p(()6vrij)v xai, — oti q>aai' to y.qd- 
roff y.ai. tj /5a<7. /.al >i dvv. xal tj do^a rov naxQoa xal x. vtov x. x. 
ay. Tii'ivfi. vvv xal dd etc ut Nyss. Similiter ^'2" — iv xw xaiqoi xtja 
&iiaa xoiv /ni)an.y.uiv xfXivxtja (jOmvxkt ' oxv aov to xudxoa xal r] 
fiaa. xal ?/ dvv. xal ij d'oia. Hue quadrat quod Eutliym victor, de 
Massalianis anath. 7. ap Gall.^^'2"'' to naod xiiiv Ofliov (['(iiaTi'j()o)v xal 
rtja ixxhjaiaa xad-ijytjxm' n()oatiOiv dy.(joxf?.fvxvov i7Ti>(iio')vtj/.(.a di- 
cit.) Cyrl"'23,Mi («;jo f novijf^ov. novti(j6a ()'« 6 avn.xii/uvoa dal/dov 
aip 01/ (jvaSijvai' fvyofisd'a. ilxa /itxa nhtjfjdiai-v xija fvytja kiyit,a 
dfitjv, iniaifiQayiCwv did xov d/'ifjv — xd It' xjj Otodtddxrm (vyji) Max 
(diserte explicat totam orationem dominicam, sed concludit verbis 
WTTo Toi' novt](jov: 1, 363) Cyp (add amen) Terti^^'^^'*^ respondet clau- 
sula — sed evehe nos a malo) rell omn (exc Op) . .. ? add ot( aov 
laxiv ij [iaai,).it,a xai tj dvvafna (syr^u om x. ?/ Svv.) xai, ?/ (to^a na 
xova auDvaa. afitjv c. kghlmsuvah al pier f g'- (om amen) q syr"''" etcu 
et'"' aeth arm go si (item sah quoniam tuum est robur et potentia in 
aevum aevi amen, et k quoniam est tibi virtus in saecula saeculorum) 
Const2'i'* et (omissis y.ai, tj dvv. x. »/ (JoJ.)''^^ ^''i" ^^ ^P 

14. yaq: n*h al^ om | xai, vjlhv: d b c f g^- h k q Vfii,v xai, \ ovQavi,oa: KATA MA00AION 6, 22. 27 drfijte tola dv&QcoTroia , ovSs o narijo v^ioiv dcf^osi td naqantta- 
fjiaza vficov. 16 '^^' ^^ "Otav 8s vtjatsvtjts, fii/ yivsa&e d>a ot vno- 
HQirai Guvi^QOJTtoi' d(pavi^ovGiv yaQ id nQoamna avtav onwa 
(pavaaiv roTa dvdQanoia vTjarsvovrea . df^tjv ^/vco vfjiiv, dnkxovaiv 
tov fiiG&hv ai'Twv. 11 ov ds vrjorsvcov dXaixpai gov Ttiv ■usqjak^iv 
xai to 7Tq6g(07tov gov vixpai, 18 otzcog jH/} rfav\iG roiG dv&QMTtoiG 
vijGTSvojv dXXd rep natQi gov rro iv t(^ xQvcpadp, y.ai o Trati^o gov 
^Xtncov iv roj xQvcfaim dnodcoGei goi . 19 3I/y ■O-ijGcwoli^frs v^iv 
d^ijGavQovG Im rijG yi^G, otzov gi^g xai ^qcjgig dcfavi'Cst, '/mi ottov 
ulentai 8ioqvggovgiv xai 'AlmrovGiv' 20 ^^'^'OijGavQiCsrs d& vfiiv i,c "12,33s 
&7jGavQ0VG iv ovnaiq), ojtov ovre g>jg ovts (^qmgig dqjaiiUi, nal 
onov vXinxai ov Sioqvggovgiv ov8s yikinrovoiv. 21 onov yaQ iariv 
6 d-t^GavQOG GOV, ixst tGtai /Ml tj xaQdia gov. 22 "''^ IvyvoG Lc^'u%i—3 

L al^itmuvvg cop syi-lir aetli al EusP^^s Clu'om al add ra naqaTtioy- 
fiaxa Vfiwv 

15. av&(JO)noi,a c. sd 1. 118. 209. al a c ff^- g^ h k 1 vg sax fr syrsch 
arP Aug al . . . ? (Gb"") Ln add ra TCaiJanrio^iara avriov c. begklm 
SDVAH al pier b (om avr.) f q sah cop syrc^^etPgo al Op | nar. 
Vfi<i)V (s 301. v/nv, item vobis post dimittet c f ; m s'^cr add o ovQavuoa) 
a(pr](jik (d 21. a b if i- h k q vged [non am fu for al] al mu add [li 
praem] v/it,vj 

16. s* jt«t orav ^i \ loa c. «bda 1. 118. al'^ . . . ? Ti oxsthq c. EGKLMSUvrAn 
al pier | «* om ot | syr^u om a-AvQ-QMn. \ s* k syr'^^h ^^g ^q rc(ioa- 
M7T0V I Ln iavTbiv c. B al pauc | a al onoia av \ s* a/Liijv yao \ amy. 
c. SBD 1. 22. 118. 124. al^abfbkmq arm aeth Aug al . . . ? praem 
0X1, c. EGKLMSUvrAH al pier c ff^- g^''^- vg 

17. otXivxpa-v: d al^ -i^'oi' | syr^u et^ch ^q n^oa. a. vvxji. ttai, ahtri'. etc 

18. oTTwcr: d t,va | b k vtjaT. tokt avdq. (Ln) | xQvqiauo) bis (Gb') c. kbd 
(pr loco D^ f. TO) xQvqi., d* f. y.Qvqjoa , sec D fv y.QWf.) 1. 22. . . . ? xgvTzro} 
c. EGKLMSuvrAn al pier | aov sec: n*a om | aoi, (Gb Sz) c. sbdgklm 
suvrn al plus ^^'^ f ff^- 1 m q vg syrcu et"tr et^n' cop go arm^oh al 
Thph Euth Aug Amb al . . . g add iv to) <fiavf()<i) c. ea al certe pm a 
b c g\ h k aeth arm^dd aliq 

19. D Stjaav^LGfrai. (d hiat) | a iv vftn' \ acfav^'Cfi- (lust^P I'l^Clem^^'-^'^): 
D* Or^'^^^ -^ouffiv I y.ai on. v.k. (p^ add xat) 8ioq. x. Y.X. : lust xat Kt]- 
arau diog. 

20. r ps*^"" om di | ovrf (u 01'' e.xeunte versu) l3Q0)(na: syr^u om (antea 
ov pro oi'Tf) I ovdi (et. Clem Or; c fifi- Cyp^^^; syr^ti" go al) : s 1. a 
b f (et fiirantur) g^-^- h q (k om ov8. aX.) vg syr^u (sah cop) Gyp ^°* 
Aug Chrom al y.ai^ 

21. (TOV bis (Gb') c. sb 1. 28. sah cop syrPmg cd aeth it (exc f) vg sax 
fr Bas^, 33'i-5i Mac Ephr Max '■ "^ (sec om) Tert al . . . ? vfuov c. egklm 
SUvrAn al pier syr<=u etuti- go al | mrai, xat (et. Orlib 3. is'- 1^^ B^sbi? 6, 23. KATA MA00AION tov Gcofiatoa sGrir o oqihiXiwa. far tj o o{f\}(0.fwa aov anhiva, 
olov ru acofid aov (fcortivhi> tarai ' 23 ikr 8k 6 iiqihO.iwa gov 
Tiovi^QOG // , o)mi> to G<x)iJ,d GOV Gy.oTeiwv tGzai . ti oin' to qooG ro 

I.eie, 13 fV GOI GV.OXOG iGttl-, to Gy.OtOG 7T0G0V. 24 ^^''' Ov^UG ^VlUtUl 

8vGi y.vinoiG bovlutir ' >] ydo toy t'ra fUGi'^Gi( xui tor tzaooi' uya- 

Ti/^Gti, }j tioG uiOt'istai y.ai tov ttt'oov y.tirucfiQOyi'jGf:! . ov dvi'UGile 

.e il>%i--ai ''^'^^'^P ^ovXevtii' y.ai fiuficoru. '2b ^^'^ Jiu tnvTO Xi-'yco i'fitr, fiij 

lUQifiruts tij xpv'/i] v/iojr tl cfdytjtt, in,dl ten GM/A,uti vfioJr ti 

H'8vGllGl)i:. OV/I Ij XpV/JJ Tllaldv iGtIV tijG tQOlfi^G yMi to GMUa 

tov erdvfiatoG ; 2b i[i^jh'\pute sig t« nuzsivd tov ovqhvov, <hi 
ov GTtsiQovGiv oi'St {hQuovGiv ovSi GvvdyovGiy eia dnoOt'iyMG , xai etc) : li om /.at (Ln). Cf lust'^P ^' ^■''' ottoi' ya^i o O^z/ff. i(TTiv, i/.n y.ai, o 
voi'G avO(tiiJ7iov 
22. o o(p&. c- SEGKLMSUVi'Aii al oiiui'^'itl f uin I'll for til sail co]) syi<'u 
et"ti" go arm Clem-''* .Eusi"*^^ al . . . Lu add aov c. u iti'''^'' vgi''l aetii 
Oriiit2, io9.i6i piii al I far c. s al« a ffi- q vg syrcu Hil Aiiib ... g Ln 
Ti add ovv c. HKGKLMSL'vrAn al pier f g^- li k (b emm) syr^^*'' (Jhr Aug | 
jl h. I. c. sijbscr f gi- am ill for al ... g Ln Ti post anlova c. egklw 
suvrAU al pier iti'' (vg^d ante a;rA.) Chr Aug al 
•23. fi: N*(t> post Ttov.) post dt, 33. om 

24. oi'rffKT: LA al pauc add oiy.irtia : : e Lc | fivat.: ita (non -w) sbegkl 
MUrAn etc | tvoa: 28. z^cr praem rov \ fta/iojva (Gb Sz) c. unc oinn et 
mill pier a b k am fu cop arm . . . ? fiati/KOva c. min ut vid pane c f 
if 1. gi- h q vged for al sah go (et. edituni Or^-'^^) 

25. (layrjxi c. n 1. 4. 22. cdd quos sequitur Hier (in epist. ad Damasuin 
iisum se testatiir codicum (jraccornm emenduta coulationc ned et veterum) 
a b fi"'- k 1 vg sax fr syr^ aeth pers"' ar"" Clem^'"'-' (sed non accurate 
inter Mt et Lc distinxit) Atbi,3«9 (accurate affert 25-30) Bas^.M-sss 
(iitroq loc i'i(0)v bis, sed-.-'''' add y.at r. no.) Chrte'" (ad ipsum locum, 
ubi etiam scripsit: dkoni^ oi'()f otTrAwff ilnf fii] [(iQofm'jatjTi ri qd- 
ytjTi y.ai ri ivdi'(r?](T&i , dD.d tw o•w/«a^^ y.ai rri yn'/ji) al Hil al . . . c 
(Gb"") Ti add y.ai. Tt 7ii,t]ri c. KGKLMSUvrAii al pier syr^tr go al ; item 
Lu // (sah om) rt nujri c. li al ^" ,,cdd iionnull " ap Hier c f g^- li iii q 
gat lux (sah) cop arm (Or ^''^ '■'"''''■"os /.iij f(f(Jt/iv. xi, cpaytjri ij ti 
TTiijTt' y.aTavnrjdati ra nirii^va tov nv(). ij xaravotjaari Tova y.0(ja- 
/.a<j , on etc) (EusP''^-''" ,MJ/Jf rt TTt.) (Ath ''*''* /i;/ /ii-(^H/ivf](Ti]rf ri qiay. 
Ij TI. ni,. tj Tl ivd.) Mcmon Max i' •"'■'^'' : : cf v. 31. Spectat hue lustapi.is. 
/(// /uoi/ivdri di ri (jjdytjTt rj ri hdvarjaO-i . ovy v/idla rwv ntrfivdiv 
/.. rwv &t]oi(i)v <)(,a(i)t(tfTi ; y.ai 6 Oioff r^iipei. avrd. /ii) ovv /(f^o/nvtj- 
atjri ri (pay. tj r( ivd. oid'tr yai) 6 nar. vfi. o ov(). oTt rovTMr ynffav 
t/fTf. '^TjTiiTi de Ttjv jJaG. riiiv ov(). y.ai ravr. nd. 7H)0(jrtO . vfi. 

26. on: E^oDTf I sbjj al ^ ^cr _A.th '' ■''*''' f. raa anoO. | v/((i)v: h al ij/uiti' | 
ai'TOJj' : E rovrwv KATA MA00AION 6, 34 29 

u 7tari]Q vncor 6 ovQavioa iQ^cfsi avtd ' ovx t'/'f 'cr [luXXov diacpt'- 
Qsze uvrwv ; 21 tig Ss i^ v{.mv fi8QifAi'MV di'varai, TZQoaOeii'Ui fni 
rtjv }jXr/.i'av avroi) ntiYyv tva ; 28 xui Trtni fvdvfiaroa ri fiSQi- 
fiidze; •/.aru[id{)srt rd y.ni'ra rov dynov ttmcj av^dvovaiv' ov xo- lu.si 
Ttmaiv ov8? I'ij&ovaiv. 29 Xt'yco Ss vfiiv on ovSi ^oXo/uov sv TTdaij 
7tJ 8uhj avTOV TZSQIS^'iaXETO COG i-v Tovzcor. oO fl 8^ jov i6q7()v 

rov dyQov Gt'ififQor uvra y.al cwqiov cig •/It^avov ^allonevov o 
■d-eoG ovTooG diiCfdrvvGiv, ov nolXm ^idXXov vfidG, oXiyoniGTOi ; 
31 fuj oil}' tiSQifxrijGiits XsyovTSG' ri' Cfdycofisr ij ti Tii'cofisr rj rt 
7t8Qi^aXcofiE&a ; 32 ndrta yuQ ravra rd sOr// mi^ijrovGir' oi8sr 
yaQ narijQ vfiKtv 6 ovgdvioG on 'j^Qy^ers rovrcor andvroiv. 33 L,rj- 
rsTts ds TTQarov rijv ^ciGiXefav y.ai ztjv dixai0Gvpi]v' avroif, y-ai 
ravra ndvra 7TQ0Gredt]GErai v[aTv. 34 /lij ovv (A,SQifiv}iGiirs fh 27. i-'S,: A om (it vg qiiis vestrnni) \ /if()Lfivo)v (iti'' vg syrutr etc) : 59. a b 
li k m syrcii Hil (non Aug al) om | 7i()0csi}{ivav (sBMVAn etc) : egklttp 
al pm TZQorr&tjv. 

28. aviarovni,!' o. xottuoxtiv (i? 33. -torffn') o. viji^ovrriv e. SB 1. 4. 33. 
118. 209. Ath^j^sD Chrcom (et. catox ex Clir) ... g av'iavfi- o. y.fmin o. 
vijOii, c. EGKLMSDVrin al pier Bas^'^''^ 

29. anXoitdw. sed CFoko/toir EGKLMurn: itaque nullns cdd antiquiss ali- 
ter I L 7ifQi()f(iXjjTf 

30. 01' 7in)J.(f): l ovnio , a noao) (it vg qiianto) 

31. Gii* al plus^" TifQipaXXoj/if&a, s* al 7TfQiPaXXo[i. 

32. A al c f if^-vg al Aug al tmit. y. nnvr. (a b k Cyp om na.) | ra 
sOvTj: syrcu et^cli arPChr (ad ipsum locum; et.moe^ Max^-^s" add 
roil y.oafiov:: ut Lc | iTti'Cfjrovaiv c. sb 1. 4. 13. 22. 124. 207. Max^-^^g 
. . . g -Lj/Tft c. KGKLMStiVAn al pier Chr | ya^ sec: s" al pauc b c g^- cop 
syr.sch al Cyp al ()'f \ v/limv: l om | o ovq. (et. f h syruf go arm aeth 
Clemlioms, 55 Kpty otf)". y. o na. lift, o or(j. nri '/Q'r^- toi'. anavr., item 
lustap 1' 15 vide ad v. 25) : s (^sed s* o &io(T o nnr. nft., «<= om o &f.) 28. 
237. itP'*^'' vg syrcu cop Clem'''''9(f92 alludit: otd. y. o nar. o)v /ofi-ar 
f/fts) Cyp al om | aTTavroyv: syr'^" om 

33. TTQonov (27. tiqotiq., 225. add anavrctv): Gl. b ari'persP lust (vide 
ante) Chr (et.moo^ Qp om | t. paaiX. (b doy.ainffvvijv : ita Ln) sine ad- 
ditamento c. sb g'- k m am Eus?'" i^.ie Ps-Ath^'^vs . . . 5. Ti add rov 
f)fo}i c. KGKLMSUVAn al pier itP'^'"vg syrcn et«tral Clem^^-'i'J Mc™"" 
Chr al Cyp al ; item 301. lust (vide ad v. 25) Clem^'S etlit'^w chr^xt 
etcom ^„„, oi'^avfDV, item 236. 440. vcant.scr eop aeth avrov | x. r. liv- 
y.ni,. (n paavXriav: ita Ln) anTOt; (k Ps-Ath t. Qiqv, Clem^'S' EusP'"'' 
om): 119. 245. Inst (vide ante) Clem'-^^.gga Cbrtxt (et.raoG^ sed yar 
cdd nl) etcom om. -Hue cf Or i' "'item i' 219-2, 200. 3, 762 etalibi (J'^aS^f 
j'a^ wTTo ToT itjaoTr) ahflre rd fiiydXa, xal rd fiixQu nQoarfStj- 30 7, 1. KATA MA00AION y.ay.iii avrija. 

VII. 

La 6, 37 s 1 ^ " ^I^ y.QtvsTS , iva luj y.oiihjTS. 2 H' (h yao y.Qi'uati xni- 
rsTS y.nt&tjaeaOe , y.ai iv cp fttTQO] nst{)eiTE fAeTntjxh'josrai vfiir. 

Lc6, 41s 3 ''^ ' ri de ^XtTiEia to xaQifoa to iv rep o(jPi9«A/<w rov aSsXcpov 
ouv, T/^ r 8t iv rep crcp oqiOaXfiw do'/ov ov xarrn'osia ; 4 /} Ticoa tQnia 
Tw adslqco oov' aqsa i-A^dXa) rh ydoqtoa sa tov 6(p\)alfwv gov, 
y.ai idoh /j 8o/.ha fr rm 6q>0aX[m gov. 5 v7ioy.nnd, fx^aXe ttqw- 
tor iy. rov 6q}{^aXuov gov tijv 8uy.6r, y.ui zort diu^XixpeiG ix^aXeiv 
TO yMQcpoG iy. tov 6q)d aXfiov rov d8aXcpov gov. 6 ^"" '" My 8djre 
rh dytov roiG y.vGir, fVj8i ^dXyrt rovG fxaoyaQnaG v^icor iiinQOGQEv 
r(ov yoiQcov, fiynozE y.UTaTTUTijGovGiv avzovG ir roiG ttogiv avnoi' 

Lcu, 9-13 y.ai GTQacpivrsG Qy^coGiv vnaG. 7"^" Alrthii, y.u\ 8oO)]Gsrai 
Vfiiv' ^ijreirs, y.ai EvntiGezs' y.oovEZt', xai di'uiyijGi-Tai viiir. 8 ttug 

(jiTau v/ilii' y.ai aitfttt xa tnovjjdviO,, y.ai ra IniyHo, nitoariOt'i- 
Gitav. Item Clem*^'' uitflaOf yd^) q tjav Tci /ifydXa, y.ai rd fnxod 
vfdv 7iQO<yTiO-f}(Jixav . Quo respiciens^"^ ad x. ilaa. totv ovq. y.ai r. 
dry.ato. addit: ravra yaQ ra /ti-ydka' t« de fiuQa xai Tifpi rov /S/oi', 
ravta 7T^offri&. v/niv. 

34. ?eio24 fu^ufivtiatTf ex errore | lavTtjG (Gb") c. sBGLsv(n*LA avTTja) al 
plus^**, item it vg {sollicitus erit sibi ipse [ipsi c Aug] a? b c vg Hil 
Aug ; ipse cogitahit sibi k Cyp, de se cogit. g'-, ipse pro se cogit. f ) . . . 
<; ra lavrrja c. EKMun al pi, a ra niQt aurrja \ g* al pauc om a()y.i- 
rov usq avTtja 

VII. 1. y.Qi&tjTe: t, add iitj y.aTadiy.aCfrt y.ai ov^ij y.aTadry.afFO rjtf : : e Lc 

2. iiifr^7jOr](jfrai. fGb Sz) c. sBEGKLjiSLVXiii al pi a b k am fu for tol cop 
syr<=^ et"tr ai Clemi'o™^^ (oj fur^xo furottrt ir avro) furiJijO ijiT. vinv) 
Or3,239 al mu Hil ... ? avTi/.(iT()i]'9-. c. inin iti"' vg^d^ item (parum 
inter Lc et Mt distingu.) pp aliqfe''' (ut Polyc-) et'*' 

3. H* 235. ChrJnos ^^j, ^f ^qkov rijv iv r. a. oif . 

4. fQfia (sb; ffi- gi- dices): s* a b c f g-- h k vg Liif al Ajj'kt (dicis) \ 
ro) u6. aov: s Gild add aSiXi/it:: ut Lc | ix c. «b 1. 13. 28. 33. 124. 
209. 23.5. al ^ (it vg de) . . . ? Ti ano c. EGKLMSUVXAn etc (item 124. 
157. ano pro fx sec v. sq) 

5. (y. r. o. a. rr/v <Joz. c. nbc . . . ? rf]v dox. tx r. o. a. c. egklmsuvxaii 
al omnvid it vg (et. Ir'nt^"**) Chr:: cf Lc | na Dam^'^os fxfia/.Xnv 

6. MS l.al pIusi-SSoTf I roayiov (et. Or^.*^! etc) : 157. al^o fere Or^.'sslib 
^tj,i,]05.9.v2 Ps-Ath2.8*' Chr ra ayia I k al fiahirf, j. ftaUtri, al /?aA- 
krin. Cf Basilid ap Epipli-*' "' ^t?/ /^aXfjn rorrr /(nQyag. (et. al jjauc 
ayrcu Orter Ath^''"^ Chr°'o* al om vfio)v) f/in^naO-. ro)v xoi,q. /iirjdt KATA MABGAION 7, 13. 31 yag 6 aitav Xafi^arsi , xai o Ct^rcor evQiaxH, y.ai rm y.Qovorri dvoi- 
yVfOStai. 9 // riG foriv t^ vficov avOQConoG, ov am]Gsi o vlba 
avTOv aQtov, fitj Xi'&ov iTZiScoasi avrm ; 10 // x«/ lyOvv atn]aei, 
fii] i'xptv mtdwGei avToi ; 11 d ovv vjiatG novijQui ovtsG o'l'Sars 
Sofiara dyad a 8i86rca roig rty.roiG I'lmv, ttogco ikDJmv 6 TtarijQ 
vfioov 6 iv roiG ov()aroiG dcooei ay add roiG akovGiv avrov. 12^^'^ lc6, 31 
Tidvra oi'v ugu fdv ■&t'Xtjr£ iva ttokogiv v^uv 01 dv&Qwnoi, oviojg 
Mil vfiHG TTOishs uvtoig' ovtog yuQ tGtiv vofioG xui 01 nQorfijrai . 
13^^'^ siGi'li^ats did r?jG GnevTjG ttvIi^g' on nlarsla [^ 7ivX)j\ xui i^cis, 24 
evQvyojQOG ?/ 080G 1] dnayovGa big Ttjv dnakstav, y.ai noXkot sigiv rfotf TO ayiov tomt xvaiv. \ y.atanaTijdovaiv c. bclx 33. (et. Qijiova.) 
s^cv . . . g -aoatv c. sEGKMSUVAn al pier (et. Clem 3^**) 

8. ai'Oi,yfjfJirai, c. i<CEGKLMSUVXin al omn^''<3 it vg sah al Clem^^'' al Aug 
al . . . B cop syrcu et^ti" avoiyftai, (Ln) 

9. fj (u om) Ttff (Ln ij tkt) iart-v c. sB^CEGKMSUVXAn al longe pi a f fF'- 
gi. 2. jj q vg Cyp Aug al . . . b*l b c h emm syrcu et'^'^' sab cop al om 
fCTTM' (Gb" Ln) I ov c. s*bc 13. 235. al pauc a b c g^- h mm Augbis (hi 
Latini omnes a quo petit -[b petet]) sab cop arm (et.vid syr^u et"f aetb) 
... ? Ti ov (m al Off; lav (k*la av) c. «l)EGKLMSUVXAn al pier f ff^- 
g^- k q vg Cyp Aug^emel (hi Latini quern si petierit [q petat]) \ aiTtj- 
aii, c. NBCLA 131. 157. aP" fere . . . ? aoTtjaij c. EGKMSUVxn al pier 

10. Tj y.au (sab non expri) c. sbc 1. 33. 435. al arm sab; item k (totus 
vers, suppl in mg ; plane om Clir) Msn al plus^"?/ xai tav (Ti); it 
vg cop syrcii aut si . . . g xai, iav (l av) c. egluvxa al pi syrut"" aeth | 
ai,rt]aii c. sbcla 33. . . . g aiTtjarj c. EGKMSUVsn al pier. Cf et. Clem 
horn 3, 56 T^l^ia avrriGii vuoa a^Toi', ftij Xi&. ini^dwniv avroj ; rj /.ai^ i/Ovi' 
aiTrjatii , ^it] o<p. imd. avTM ; 

11. doftata (1. a b c f g^- b k q vged Cyp al post aya&.) : l 48ev ff 1. o2. 
1 am fu for to! harl* em** iac Hier om | a om 6 sec | m al plus-^ Cyp 
oi'^ai'toff. Clembom pergit: 11, oi'i' vftfiff -- (ad verbura consentiens) 
o Tiar. lift, o ovgavioa dthofv ayada. TOttr aixovfitvoKT ccvrov xat roiff 
noiovaiv to &f}.'rjf.ia ai/Toi'. 

12. ffiT (cop df, Clirmo^ ya^) c. xbBCEGKMSuvxAn al pier it vg sab syrc" 
etP al ... s*L al plus^ syr^ch arm arPom | far c. sc al Cbr (et.^o*^) 
... ? Ln Ti av c. begklmsuvxah al pier | ex al Oi/.tre, itP'«'' vg vultis 
(b k Cyp voliteritis) | c*L noiovaiv \ ovTwa (al^ post I'/r) : L al c ff '• 1 
vg syrcu om | ovroa: lx al plus^" syrPtxt ovrtoa 

13. fiatldatf c. ><BCLA 157. aP . . . c -dtrf c. EGKMSuvxn al pier | ort 
(et. c f ffi- gi-2- k vg Gaud armcdds etc): 118* a b b 1 q armZ"h Cyp 
Lcif al Tt (118* >t«t TI.), quam \ rj nvXtj c. s^'BCGKLMSUVXAn rell omn'^'i'l 

• syrcu etutr sab cop arm aetb f ff i- g^-^- q vg go al Chr {nttta 1; arfvij 
y.ai TiOhfifiivt] QaSfa, ; ori> oSni; iari xal nvXrj. otaTifQ ovv xal rj EttQa, 
y-av 7i).ari(a y.av (v{)vymqoa , y.al avrrj o(i6a xal nvXt] - - rfOXi/tifilvf] 
yd(^ t] odoa xai tTttvtj ?; tzvXtj, ccAA' ov/ rj noXia) Orints, sss ^^gsemel 32 7, 14. KATA MA00AION 

01 siasQxofisvoi di' avr}^<j' 14 on armj \t] 7ivXii\ y.cd re&Xififitrr/ 
ij odoO 7] (Inayovaa sia r?jr Ccoiiv, xai uh'yoi tiaiv ot n<()i'Gy.m'tt(j 
avti'iv. lo '"^'^^ nQOGt-'y/.Te dno rojr il'FvdoTToocpijtcJr, oirnea I'o- 
lovrai TTQoa Vfina ir frdv/iaGn' nQO^atMv, i-'aorO-np di' eiatv Xvxoi 
Lco.'43-4G aoTTayta . IG dno rear huqttwv uvtwv fTnyvwasads avrom. '"' ' 
^it'jri av)J.i-)'ovmr unh (c/mvO^mv aracfvXaa ]] dnh toiIjoXmv avy.a ; Fulff . . . N* a b (' h k m foi- Naass (vide post) CIemb's(G6J ,),'.„ ndoi-n 
i-TrnTiKtf/dvnv roi" fiayy. y.ai zwv dnn. — z«i T//7' fitv xakovvTiov art- 
I'ljv y.ui TfiyXifinivtjV - - Tijij' Sk — TrAaTflrti' z. fi'()i'/(i)^ov. Item''"' fz).a- 
rrln ■/.. fvoi"/- o()6(T andyii, fl(T rtjv dndi)..) Or''-"** (o rtjv TT^ntfiar 
y.ai fv()i</(i)Q. nSfvo)v orJov Ti]v anayovaav iirt, Ttjv art.) 2,8oo^^ n/.ar. 
/.. i-v[)vy. 0()'off aTraj'ft ini r. an.) 3>27o jtem ad Prov. 7, 6 ss (cf No- 
tit, ed. cod. bibl. Sinait. p. 87. roia ^ovXof(fvoi,(T oSfi'fir rjp' nXnTnnr 
ofVor z«t (vo\<y<i)Qov y.ai anaynvaav inu rt]v and))..) EusP'-'*'' Or'"t-'^**' 
Cyp Lcif al om : ita Ln | fiaiv: s* sah (al V) cm | fidfQXOft.: i, l.'i. 
124. al plus'" fnytiii., s'> no(i(vof( fvoi, 1. 118. 157. nanof}. 

14. on (Gb') c. s*n*x (on') 1** al baud dubie imi m vgcdd ap Gb sah'"'"" 
cop arm^cdd Naas'"' (()ia(j()tj(St]v ftQ^y-fv o cmt//^ 0T^ arfvtj /.. rfO}.i/i/i. 
frrrir -rj orTofT 9] anny. fia rrjv lw. xai ohy. naiv oi, fi,afQX- *'<'' avrfp'. 
n).arfia Hf y.ai ii'^jv/. rj oJoff ■>; an. iirr t. anw).. y.ai, noXX. tin. ni (liffi/. 
()i, rtvTrjn) Oi'^'''"^' (f«i' Tt(T — /.fy.Tfor avToi ov fiovnv to noXlni y.).}j- 
rni — aX}.a y.ai — to iv to) y.a. fiarO-. yfyoa/ififvov ronrov rov tqo- 
nnv m]Ttov' nri atft'Tj etc) Gaiulsemel ... Qb Sz Ln n c. ^b vid qxc 
n'-K(;KLMSUVAn al plus'"'" it?''^'' vg syr^u et^tr go arm^'Oh aetb Epbr 
al Cyp al . . . 209. Ps-Ath (ad Castor.^'^) Chr (et.moc) ^„,,^ 47ev j,|anc 
om. Ceterum u add d'f , item sah^'^oid | ,^ (k h, l om) nv/.ij (et. b c f 
ff 1. gi.2. q syi-cu etutr sah cop arm aeth go Or-''> •'"'■" Ps-Athcastor 31.5 c^^ 
fvidc ante] al Augpassim al) . . . 113. 182* pscr a h k m Naass (vide 
ante) Clem (vide ad v. 13) Clem^io""'**' ''' (o ()i()a(jy.aXo(T - fmtv (-kt- 
fkfhiTi dia rtja nrivtia x. rfOXi/'fii-vtjn oiTor, 1)1 tja natkfvrTfaOf fin 
rtp' ttiiTjv) Or ''"''2 (aTfvrj y.. TiOh/i/nrtj ij otVoff tj ancty. na Ttjv touyr) 
2, 71.3.3, ]4j. 220 (o()n(T ffTfi'j; fitv — alia xat ■zfOliii/ifvi])'^^''^^' (imvtj x. 
TfOhiifi. t] OfVorr etc) ■••'-" Eus ?«"••'*''« Eus«cl i"". Ps-Ath2,«3(-^^„,,^ ^ 
ridli/t(/(. >i n()o(T ij anayovna na r. Zd).) Cyj) al 0111; hiiic ctiam Lii 
[// ni'.] 

l.'i. n(>()af/. absque <)f c. SR 435. aP"' it''''"'' vg syr'^i' ot'^cli j^ali .'irm aotli 
lustl'"^^ (n(toaf/fTf usq aonay^a, plcrisque ad vcrbum consenfienti- 
bus) Atli '.•-'■"• Chr (et.moc^ Ps-Atb lata.ci.s L^jf pij] al . . . ? Ti add .)> 
c. CKGKLMSUVXAii al pier f cop syrP go 

16. (TTai/i'lan (et. Scbu probat) c. iiii(c* -X.ijv el -Ian coniunxit in nraift'- 
liiran) 1.22. 118. 209. al ''' it vg syrcu et""' go IJas '' "»•"•'' Chr (et.moO) 
rrert^"''"^' et nemo de, npinin nutat ficus et dc tribitlis uvas) Ilil Anib 
Augsemt'l al ... c Ti nTaifvltp' c. c-i:GKi,MSi:vXiin al pier arm actb 
Lcif Augsemel .•; cf Lc KATA MA00AION 7, 23. 17 ^"■'^ ovtccxJ Tiav di'i'dQOv ayaO-uv yMnnova •/.alova numi, ru Sl 12,33 
canoov 8tv8(>ov xaQTTova novtjQovo ncm. 18 oi' dvvarcu dt'rdQOv 
dya^Ooi' 'ACLonom TtortjQova f'veyy.elv, uvds dt'vdQuv guttqov "/mqttovg 
•Aokma svsyxsiv. 19 Tidv dt'rdQOv [itj ttoiovv yMQirhv y.aXbv fxyoTTrs- 3. "j 
tea Hca eta tivq ^uXXstat. 20 aQUys dnh rojv naQnotv avrcov im- 
yvoaoea&s ahrom. 21 ^^'^ Ov Jtda Xt'ytor ^loi y.vQis xvqis, eiGsXev- 
oezat sh tijv ^uoilsiav rav ovQavojv, dXX o Tioiav to i)t'X>jfia rov 
TiarQoa fiov tov iv roia ovQavoia. 22 °"'"' ttoXXoi fQuvaiv ^loi iv \.ciz,'2b- 
sxsivy t\i yi^tQCi' yvQia kvqis, ov tq) oco ovoixu'n tTtQoqi/tsmafisv, xai 
T(ji (J(p ovofiari daifiovia 8^s[idXofi€v , yea Tfp aco ovofxari dwd^aia 
TioXXaG inoii]<safji.Ev ; 23 yat tors ufioXoyi^aco avzoia on ovdmots 
eyvojp vfida, aTioxcoQslzs an f\iov 01 iQyaL.o^voi rijv dvofii'av. 17. B xuQTi. Ttovii YMf-ova, A xa/.. noun xaon. 

18. ivfyxfuv pr c. s*v'd b DiaH" (ivfyy.nv) ef*' (nijoaivfyx.) Or (cum He- 
racl)^'^'-^ (affert tantum ov dinrarai, dfi'^o. aya&ov y.aon. TtovijQot'cr 
ivfyxfii'), item (veyyfiv sec c. s Dial ^^ (fviy/.ai') et*' (TTQoafvfyxai) Or 
^i^*^' (affert tantum ov dWarat divd'Q. nnv)](JOv y.aQnova aya&ova 
[ayaO. et. al pauc Cyr ■*'^^i*^^J iviyy.ftv) ... ? Lii Ti bis noieiv c. 
(x*corr priore tautum loco; B sec tantum loco) CEGKLMSDVxzin etc | 
ov8( : L add naXiv 

19. nav c. «BC*EGKMSUVXAn al longe pi a ff ^- k q vg cop syrutr go arm 
al etc ... C**LZ al plus 3" b c g^- li (f JrintssT cnim, g^- autem) syrcu 
sah add ovv, Ln [ovv] 

20. ano c. SBEGKLMSUVxzAn etc . . . Ln i/. c. c, item ex itP'"" vg Lcif 
Aug, de k Hil (contra a i) 

21. s* T« d-i/.rjiiara \ rota c. SBC(*et**)z 1. 33. 124. 131. al paiic lustap^' 1° 
Naass "'^ Cyr-*' "s.sts g- Ti om c. egklmsuvxah al pier Or-- ss'' Cyr 
■t-s"' Bas2'3-29 Chr | oi^^iaroKT: c** 33. itt'''"'' vg .syr^u sax fr Cyp al 
add ovToa naflfvaetai, iva rriv [laaiXnav Ton' onyaro;)' 

22. fioi: z om, nisi forte (ut e spatio vdtr) ante i^ovffiv habebat pariter 
atque itP' Cyp al | a om t// | y.vo. xvoif. syrcu add ov tm au) oro/Liari, 
f<f.ayo/ifv y.ai fTiioitev (pergit zat toj ao) ov. inQO(i<.). Vide post | fTiQO- 
q>t]r. c. «B*CLZ 13. 33. 124. 48ev nscv ... nQoof,. c. b-ecikmsuvxah al 
pier I Sautovia : ti* add tioDm \ s*l al Dam^-'^"^ f'if(3alXo^iiv (l -o)/(iv). 

Cf hue Iusttr'6 (^et^P ^' ^^) xv(j. xvij. oV tw ffw ovo/tarv Kpayofttv y.ai 

tnifOfifv xai, 7iQ0fc()tjriv<Taf.i. x. Sai,fi. fifj3aX. (apol y__ iiivvafiBia enoDjaa- 
fifv pro X. ncjoi. X. S. fi.). Similiter Or ^' ^'^^ _ _ 00 to) or. ffoc i(payo/tH' 
y.at TOJ ov. aov fniofifi' xai xw ov. a. Sai^io. t^cpaloinv xon, dvva/u. 
no).Xaa fTToirjiT., item variantibus nonnullis i' ^^s- ■'•''■-i-^'^^; similia et 
Aug et Hier 

23. K oi)()f/T(;j I vfxaa: E* ai'Toofi | Lu al'^" fere b arm Hil al nama 01 
fijya'C. 

TiSCHENDORF, N. T. Ed. 8. 3 34 7,24. IvATA MA00AI()\ '24- G, 47ss 2-4 *" "' 11 nr; ovr oaTin dy.oviii iinv rova Xoyox'a Tovrova -/.ai ttoii-i 
avTohfi ofioiwOi^atrat arlSi>i q(>()ri/m, oozia o}xoc)w/</^f7fi' avrov 
r]p' or/Jar tm tijp ntrour. 2;) -/.ai y.art^)! ij [iooyij aui lilOov oi 
TTOTHiioi y.a( ^'nrn'Guv a! uri-fioi xai TtnuatTzmuv 7\i <>iy.l(f. iy.en')j, 
y.tu ui'x tTnasv' rtOtfieliono yan ^n) Ujr TitTnui'. 20 xui nita o 
a'AOVinv f.iov tuva Xojova rovrova xai ^lij noicov avrovo U[iot(oih]- 
astai dvdni ficoocp, naiia (trA()dui.ii^<)tr uvrov tijv oixiav em Tt/v 
dfiuor. 27 xHi y.art'^ij // ^Qox'tj ani tjlih)v oi TTorufioi xai mvevGar 
oi dve^oi Hat nQUGty.()\\Hiv rij oiy.in r/.tirij , yMi meaev, y.a) yv /} 
nrcooiG avTtjO nsyuh, . 

28 ""■" Kat fytvsTo ore htknGsv o 'fijGum tovct loyovG zuvtovo, 
t^ETihlGaoizn ui. oyhn mi t^ ^i^ayj} c-vtov' 29 tjv yan diduG/Mr 
avTuvG WG f^ovGircr ryMv, -Aai ov^ wrr ol yQCififiazHG avnov. 

24. oi'v: KX al pauc a k m (item aliae vv) Cyp al om | /loi': l ante 
n/.iiin, vv plor ppl-'''' post koyorrr \ toi'Toikt: n* al* a g'-k m go syr'"" 
Cyp al om, Lu [tout.] | oiifumO^tirjiT. (et. Scliu prob) c. snz 1. i;5. 22. 
.3.3. 124. al" fere cdd ap Eittiiy a b c fF^- g'- 1 vg sali arm aeth syri'"'- 
Or^"'2(sod o azoiwi- pro oar. nxovti,) Bas i'*''"Cyres'"'"'0-»^ Chr(ot.ni""^ 
Amb al . . . ; Ti n/iouoao) avrov c. cegklmsuv.kaii al pier 1" li k m q 
pyi-cu et"**"'' ef'^' cop go Cyp Lcif Ifil al | c* oiy.of)o/)tj(rfv \ wit. t. 
oiz. c. siHZ 1. .33. Or *••''"'• ^"''■-" ... c t. or/., avr. c. egklmsuvxaii al 
pier Has al 

2.^). fj/.Oov c. scEGKLMSUVXin etc . . . n rjlOav \ noorsfnfnav (Ln -ncuaav 
de coiiiectura) c. sbckxza al plus '" syr'' "'8 S"" Cyr>^'*''' Ciir Dam . . . g 
-aov c. Ki.MSUVn al pier; al pane TTQocsfy.ox^iav (et. Eusi"^"''), 7t^o(T- 

f(J()tj'iav, 7Ti)0(TfTllfiti.V 

2G. TonToi'ff: al pane f k .syr'"' go Cyp LcitOm | oiioKoOrjCTFrai, (Or'-"'- 
o/ioioff fffrn'): coji Cyp Lcif al similaho eum | c* oixoiHoiirjrTfv \ am. 
T. orx. c. NJ?z 1. . .'. g r. oix. avr. c. CEKLMSUVxran al fere omn Or^'^'- 
Bas al I a/ii/wr: n'^'^ 41. Chr Thphyl %pafi/<ov 

27. 7]?.0ov c, BCEKi.MSUVxrdn etc . . . s TjXO-av | «* om /.. i/iv. ot avFfi. \ 
7i()0(Tfy.o\i>ai' c. snEKLSUV.xzrAn . . . cm al pauc Bas''''iP '■''■''" (ChrS'^'"-'", 
nou ad locum) 7roofTf()(i//|a*' | /ifyakt]: 13. 33. 124. al pauc syrli"" arm 
add ffi/'n(Vr)« 

28. irfhaw (et. Schu) c. siu^zviil (e spatio) r 1. 33. 124. aP'' Or •''' «•''•''' 
Chr (et."!"*^) . . . ; avvfrihatv c. eklmsuvxaii al pier | rona ?.o. rovr.: 
M al-^ arm sl^- praem Ttat'raa \ n (item Eusf'ein-iv et***) f^fnXijrrovro \ 
ot oyj.. (s* post fnt r. ti. av. pou): a 1. 118. Or praem navrta (Eu3 
deni Hi navx. pro ot oy.).) 

29. a!;rwv c. >»BC-''KAri'ct3 1. 13. 22. 118* 124. al pauc f sab cop syrhr 
armddaeth Eusfl*^'"*** Aug; item avrwv nat ov qiatJiaai^oi (Ln) (;'- 33. 
al a c ff'- g^'-- h 1 q (k quasi far hrwi H acrihae enrum) vg syr<^" et""" KATA MAeeAION 8, 6. 35 VIII. 

1-4 

ICQ o r^ 1 ' c^^ 1 - ' 1 - -" ' 1 'n ) ~ Jfc 1,40—44 

Karapavti os avrco ano tovoqovg, yy.OA.ov(hj(jav avtm r.cs, i-2-i4 

vyloi noD.oi. 2 y.a\ i8ov Ietzqog TZQoaeXOav nQOGsy.vvsi avzo) 

Xtycov' y.vQis, iav ■O'tO.rjG, 8vvaoai (is y.a&aQiGai. 3 y.ai iyasiraG 

zljv x^^Qf^ ijxpaTO avzov Xe'ycov' Ot'Xco, y.a&aoiGd ijti . xai sv&tcoG 

iy.aOsQiGd^i] avtov tj JJnQCi. 4 y.al ktyei «vrfp b 'Ljgovg' oqu {xr^dsvi r.ev i4, 2 

a'l'nri^, dXXu vTiaye Geavrbv dsi^ov rco i£qsi y.ai TZQOGtyeyyMv ro 

SojQOP 6 TiQOGha^sv MavGt^G, eiG (lanrvQiov avzutG. 

5 °^'^ EiGsXxtvvTOG ds avzov £iG KacfaQpaov[i, TiQOGijXOep 

avzo^ hMrorzc'a/itjG 7za()ay,aXmv avzov 6 x«f Xtyav' avQis, naiG 5—13 
Lc 7, 1-10 al Eus<iem27 (jjii alludeus) . qI nil add nisi xat. nt, tpaQia., b et pharis. 
eoi-um, . . . ? om c. ELMSUVxrn^ al pier go : : cf Mc 1, 22 Lc 5, 30 
VUI. 1. y.ara^lavTk Si auroi (v*A om av.) c. s*EKLMSUVxrAn al pier (k 
€t descendentem - - saecuti sunt eum) . . . s^iBC al i" fere -/.axapnvxna (1. 
al xaTaflan'ovT.) rff «t)TO!', z xat xaTaftavToa amov (Ln). Item a b c 
g^- q nil et descendente eo, i descendente aiitem eo ; fF^' h vg cnm aidem 
(h €t cum) descendisset 

2. nuo(Ts}.&o)v (Gb') c. sbema 1. 13. 108, 131. 157. 209. aHo fere sah go 
syrP arm aetli (k introivit) Cyr<'^'^''"' Chr (nQoarjXde kiTTQoa) Dam . . . 
ik&(i}v C-. CKLSUVxrn al longe pi ; item veniens itP'*"^ vg syr<^'^ etsch cop 
al Didtrii^i (iSov kfTtq. rjXSfv y.ai, TT^ioam. a.) Hil 

3. «* etc 124. syrci etsch t. /ft^. avxov \ rjif.'aT. air. c. SBC^z^'d 1. 13. 
33. 118. 124. 209. al pauc ff^- k am sah cop aeth go ... ? (Gb") add 
(praem a c f gi--- vg syrc" et^ch) o t5 c. c-EKLMSUVxrAn al pier b h q 
syrP arm Hil ] ivOioxr: s* om | f/.a&fqiad-ti c. B*ELxn* al'^scr (et 
baud dubie plurib) . . . f/.aQ-aQoaO-. c. SB-CKMSUvrAn^ al pier | s al 
paae an avzov 

4. /.f;'f i. : s* k fiTifv (dixit; contra itP''^^' vg ait) \ /t?;()ivi: r al* add /.i?j- 
div I a)./.a (et. 56 Gb Sz) ... g a).), c. LMUr alisscr(et baud dubie al 
pm) I 7Z()oafVfy/.ov c. bc . . . g -yy.i c. sEKLSisuvrAn etc | ^ib)vat](F c. 
>«BC-ivzn al pm sah cop a b c f ft'"- h q vg . . . ? /io)(Tt]<T c. c*ELMTJVxrA 
al pi k am for go 

5. ciirfkOovToa <h avTov c. sbcz 1. 13. 21. 22.-33. 108. 118. 124. 209. 
h^<^^ (Or^'^''^ (i(TeX&ovTO(T tov y.vQi,ov--Tov cuaTovxaoyov avxo) nooa- 
(hilvOtvai, — ). Item itP'^'^vg etc cum autem {post liaec autem cum) 
introisset . . . Gb Sz Ti nafXS-ovxi de (vx al om) avxo) (e* avxov) c. 
EpwetstgjisDVxrAn al plus^''" Chr ... 1; ivailOnvrv di xo) Tv c. c-''l al 
pm (c syr^ch etP cod _ _ cum introisset icsus) | y.a/fiaQvaov/ii, c. SB 33. sail 
cop it vg go sax fr Or (praem rtjv). Praeterea cf ad 4, 13 .. . c y.a- 
TifQvaovfi c. CEKLMSUVxrAii etc I i/.axorxaity^a c. s* al . . . ? Ln Ti 
-aq/oa e. sb unc rell min pier. Cf ad vv. 8 et 13, item ad 27, 54 

C. zii(jtf : .s* syrcu om 

3* 36 8, 7. K\T\ MAfie\l()\ fiov ^t'^XiiZai iv TTJ oma nanc.lvrr/.nG, Servcorr ^aaari^ufisvoa. 7 Xt- 
yst avTCp' fj'O) ili^cor {hn(i7Ttvaco avzor. 8 d7tuy.ni0iiin 8i u txa- 
TO}'7aQX',(> tcftj' y.vnis, ovx ^v//) (xuwg I'ra fiov vnu rtjv art'ytjv 
fhtXiht'ia' (Ola fivvov «/W Xuyoi, -aui ia{>i'^(T{:Tai o naTa fiov. 9 ■/.ai 
yai) f j'w (crOncoTioG eqii vnh f^ovdiav, ty^cov vn tiiavrhv aroazuo- 

ZUG, •Mil )Jybi ZOVZCJ}' TTOntV&ljTI , YMI TTOQHViZCU, X«/ (/.Xh'V ti>X<>V, 

y.ai eQXSzai, y.ai zco Sovho finv' mn'i^aor znorn, y.ai nom. 10 (vauv- 
caG di o li^GovG tOavfiaGtv y,ai eiTiei' zutG uxiAovOomiv' afxtji- 
Lci3, -28 8 Xt'yco vfiiv, oi'df H' zo) iGQuip. zuGavztjv TziGZir evQUv. 11 ''''■■' Xt'yco 
Si vfih' ozi TToXXoi dno dvazoXav 'ACii dvGfioav ij^ovGiv xal dvaxXi- 
{ytjGoizai fieza A^iiadfi y.ai 'JGudy. y.at 'lay.co^i tv zi] [iuGi}j'(a zcor 
ovQavdor' 12 ui Si viol ziJG ^uGiXiinG f^sXemovzai hig zh gz/jzug 
zo i^^cozeQor' r/,H iGzai o xXavO^fwa nai o ^ovyfioG zmv odovzcov. 7. /.fytt c. B 47ev b h k q am fu syi^^" et^ch sail arm . . . ? xat /.tyn c. 
scEKLMSUVxrAH etc I ai'Tw c. sn k cop . . . ? add o Z5 c. c et rell qui 
xat kiy. I fyo) : s* praein axnXovO-ii, //ot 

8. anoy.tJ. i)f c. s*J5 33. sah ... c Ti xai anoy.(>. c. s'*c ct rell qui modo 
xai, Xfy. Praeterea u f k add auro), item post j^j; a b g'- h (neutro 
loco c ff '• q vg) I fxaTovrao/tja c. x* al . . . g Lu Ti -(j/off. Cf nd 

V. 5 I f<ffj: H*C 33. flTtfV \ U VTIO /IOV TIjV \ Xoyo) C. SBCEF^^etstKLMSU 

vxAn al pier Or*?278 ^i jj^y^ ■^^^,^^ ^n^ verba if'^'' vg sah cop syrt^i et"''" 
go al ...?(= Gb Sz) Xoyov c. r al pm g'- ff ^- aeth Bas •''' '-' ed | o 7iai>a 
ftov: 1. 118. 209. a k sah cm 

9. V7T0 I'iovauav c. CEKLMSUVxrAn al pier f fif'- am fu for syr^ch eti' arm 
aetli go (Valentt ap Ir^'' xai, yuQ fyo) vno ttjv fftavrov f^ovaiav f/io 
ariinxiunaa y.at, doii/.ovrr) Chrl''s (ad ipsum locum; insiiperque notat : 
Tirfff rif y.ai. ovTO)(T avayn'oKTicovni. rovrl to yoiQuov' ft yaQ fyo) av- 
O^jjojTi. o)v, y.ai fifta^v an-iavrta fnayovaiV X'no i^ovai-av ;/on' vn 
f/iat'Tov GTitariunaa) . . . sb 4. 238. 421. qscr itP''^'' vged Chrseinel (ad 
ipsum locum; et."'"^) Ilil al add Tao-fjo/ffi'Off (Ln) : : ut Lc | x Chr 
seniel mo* y_a,i tw (in x scriptum est to) a).Xit) \ t. HoiiX. /xov (f tl'^" k q 
vg syr^fetc): a b c g'--^- h syr^u add dico 

10. uy.o).uvDov(Ttv . .. Lu add avxm c. c 13. 28. 33. 235. 435. b^cr Chr, 
item it vg (exc gat) syrC" et^tr sah cop aeth (iion go arm) | ovSt usq 
fi'^or (gv al riv().) c. HCEGKLMSCVxrAii al pier it''' vg {i nee in isra- 
hel - -, b c ff '• g'-'- h 1 vg non inveni tant. fid. in isr.) syr^cli ef txt arm 
al (Or*' 3" potest et. ex Lc esse) Chr Dam-'"'"'' ... Lii naQ ovihvi. ron. 
mar. tv rot ia(j. (1. 118* 209. om f. r. i,a(j.) fvjj. c. b 1. 4. 22. 118* 209. 
a k q (g'- non inveni in nullo etc) gat sah cop syr^u et P ™S aeth Aug al 

11. N a b h k Laay. lita k et. 1, 2. ubi a b h hiant) 

12. ftaadiinff : a add aurija, b c f g^-- h (non a ff'^- k q vg) Aiig'iempl 
Iniins I f'ifXfvffovTai. (ihunt a b c g'- h q Irint^Hi ^ugsaepo^ exibnnt Cyp KATA MAeeAION 8, 20. 37 13 "^'^ xai einsv 6 'Jiigvvg rm syMiovraoyi^' vnaja, wa miGrev- 
aao ■j'tri/i^^ijTO} aoi. y.at I'a&ij o naXa h iij mqk r/.t'i'i'ij. 

14 '^'■■^ Kat iXdar 6 'l>;aovg sia tip' oiy.lav lltzQuv tiSev Ttjv ^]^ llsi-Ti 
Trsv&foai' avrov ^e^hj/itvt/v y-cu TTVQtaoovaav. 15 xa/ fj-iparo rr^a 
%tiQOG avrr^G , yea aq:t]y.tv avrtjv 6 nvostua' y.at ijyt'QOtj, yai dn^- 
y.urai ai'tcp. 16 ux^naG St ysvofit'vijG TiooGrivnyyMv avrq) dai[A.ori^o- 
f^itvuvG ttoXXovg' yal l^t^aknv ra Tivevfiaza Xoycp, yal nditaG tovg 
yaycoG s'xonaG IdEQunavGi-v, 1 7 onmG TrXtjfjcoif^rj to ot^dsv 8i(t '^'^^ ^^' ' 
HGdiov rov TTQaqi/^ruv XtyorxuG ' avrhG raG aG-fysreiaG yficov tXa- 
^tv y.ai raG voguvg i^aGiaGtv. 

18 Idbiv 8l o Vf^GovG ttqXXovg oyXuvG TiiiQi avrov extXevGi-r jic4.'35 
(ItisX&siv eiG to TiiQav. 19 *" yMi TznaGsX&av t'lG yQciiuarn'G lcu, 57— so 
alnev avioi' diSaGxaXe, dyoXov&i'iobi GOi onov lav untQ/i]. 20 yai 
Xtyai. avziii 'JifiovG' al uXMnsym qcoXtui'G tjovGiv xai %a ntttivd 
rov ovQavoi) yazuGyjjrcoGtiG , di vtoG rov (h'{}Qa7iov ovx Hyn ttov semel^ exieiit k) c. s* itP'^^' syrcu et^ch Heracl np Or ^'^'Sii-int Cypsemel 
Augsaepe al . . . ;■ Ln Ti fxfilTi&riaoviab c. n^^bc unc rell et min omn t' 
g-i. g2 yg gjji^ g^-jp gQ g^i (jypsemel (Jhr | el xXaO/ioa 

13. txarovTaiJ/ri c. s*BCEGKLMSVxrn al plus^""^ ... ? ( = Gb Sz) -i>/(» t'- 
H^u\ al certe pm \ oxj- c. «b al pauc a b g^''^- li k q syr*^i et^ch gali cop 
Chi-semel (et.mo^^ Iri"t . . . g Ti y.ai, wff c. CEGKLMSUVxrAn al lon^e 
pier c f ffi- vg syi-i* arm go aetli Ov^^s Bas^' ^^^ Chrsew^' | o naia v. 
SB 1. 22. 33. 118 it vg cop syr'"' Bas-'^-^-'' ... g Ti add nvrnv c. CECiK 
i.MSUvxrin al pier syr^u et"t'' salt go arm aeth Chr | iv rij wjj. t-x. i'. 
sBEGKLMSUVxrn al pier f fl'^- k vg syr'^'* et"ti' cop go arm aeth . . . Lii 
ann rijir oi^jacr i/.tvv)jn c. ca 33. al* a b c g^-^- h 1 q sail Bas^'^-' Chr 
semel Bas'^eleu. Praeterea s*etc CE (cum asteriscis) MUX alplus^"g^- 
syi-p syrl^'^i" aeth add y.av iirroffTiitii-iaa o exarovtaQ/oa (min pave 
-p/flff) fuT rov oixov avTOi' fv avxr] tt/ Mqa (s* al aeth om tv a. t. m.) 
tvQiv rov Ttaida (m al add ai)roi», 33. aiirov pro t. tt.) vyiaivovra 
(variant al) : : of Lc . . . non add sbuGKLgvi^Aii etc 

14. iiiStv c. sBCEGLMUVxrAii etc: k al u)iv \ avrov: e* tt^toov 

15. ai'TO) (Gb') c. «*B(;EFGKM-suvxrn aP'" fere k q syr<^"'l eti" go arm 
al Or *'2's Chr al . . . 9 avrooa c. Nt>M*LA 1. 33. al mu iti''*='' vg syrcu 
etscli cop aeth 

IG. Ta Trrn'iH. : a add axaOaoroq (iT et iti''"^"" siiiritus wimundos) 

17. 7]/iu)i': L** v/icn- | i).a[S;v: Kii aP" fere CUv^^nii (xvf).a(t. 

18. nol).. oyj- (108. a b fl'- li k 1 q vg oy).. no.) c. sCcEGKLMSUVxrAii a! 
pier ifi'''^'" vg etc . . . s* cop oy/.ovff, B oyj.ov (Ln), al^ no'/.vv oy'/.ov, 
turbavi multani c g'- sah | fxi?.(i'aev: iti'^"' (nou ff' • k nee vg) syr^u 
(nun syr"tr^ go al Ilil add TOi'cr fiaOijrcKj auToi' (go om ai'T.) 38 8, -21. KM A MAHWAIUN 

rijv xsq'.aXi'jv xXivy. 21 itEQoc ds rav fiai^iitav slnev wvtco' '/.vqis, 
iniiQt\p6%' not Ttoarov dnsX&sTv xai ■0-dipai zor Tzart'oa fiov. 22 6 
fif )Jyti avzm' d/MXov&ei [Wi, -/.ai dcfSG tovg rsy.oova {ydxpai rova 
ifcvzdip v£y.(jvv(7 . 

23—27 ^ 

Let; 22-25 23 ^"'^ Kcii t^^ldrzi avTM fiia ro nlolor, ij-z-olovOiicav avTo) 

01 nadtjza) uvrov- 24 y.ul i8ov ai^iaiioa [ityaa fytvuro iv rtj I'^a- 
hi.aaij, More to ttXoIov xaXvTZTtaOai vno rav y.vfiaTOJv' avrba fit 
iy.d&svdsv. 25 yMi TiQoaeX&ovrsa yyeinav amor Xt'yortto' y.vnis 
GooGov, dnoXXvitsO-a. 26 y.(a Xtyti avxoiG' il 8siXoi fGte, oXiyo- 
niGZoi ; tors iytoOtiG inm'iu^Ger roiG avtfioiG yMi tij ■OuXdGG)], 
xa) sytvtro yaXt'jvtj fieydXtj. 27 oi ds dv&Qanoi iOavnaGuv Xt'yor- 
tEG' noranoG iGnv ovtog, oti y.ai ot drefioi aai ij ■Od'/.aGGa uvtm 
vnayMvovGiv ; 20. y.Xt.vtj c wBCKLSLViiii etc: gkmx al mu Clem^^^ y.Xuvn, v al xXwai 

21. fiaOt]ro)v c. sn 33. aP*^ a b c li q (b c li q alius disciimlus, item g^- 
addito eius) sah . . . ? add avrov c. CEGKLMSUVxrAii al pier ff"^- g^- k 
m vg cop syi-c» et^tr go al (cf 8, 25. 14, 22. 19, 25. 20. 3G. 45; item 
15, 12. 33. 3C. 16, 5. 20. 2G, 8. 5G.) 

22. o Hi c. K 33. b c k (nil nisi ilicit ilU) q . . . g Ln Ti add triaova c. 
BCEGKLMSUVxran etc | Af;'ft c. wise 1. 33. al k (item ait a b c fF^- q 
vg) . . . f ftTTM' c. KGKLMSUvxrAii al pier g'- m | avtot: Clem''-- too 
■/.voiov XfyovToa tm (piXmno)' aqia - - vty.^ova, av ()> a/.okovOii fun 

23. aiTOK u al syr-^ch tw ZD | to (a toi') 7rAo^. c. s*etcEGKLJisuvxrAn al 
pier Chr ... slJnc 1. 33. 118. 124. al mu (Or*' I'si'l'eie) om to (Ln):: 
ut Lc 

24. r al'-scr tyivtr. fifyaa | x'tto : is- ano | y.r/tar(ov: 108. 2G2. al " g-- 
gat syr^i" add tjv ya(> o avifioa fvuvnoa avTota 

25. 7Z(>oafX0ovTf(T (c*vi<i sah vged add anTo)) c. sn 33.vid sah cop a c ft'i- 
k 1 am fu for harl emm sax Hier al . . . Gb Sz Ti add ot, /uadijTai, et 
Ln [ot i<aO.] c. c^EFKLMSuvrAii al plus'"" h arm persPEusi'"'^'''; item 
g addito aizov c. c*vid x 1. al baud dubie mu b g'- q (post i]y. avr.) 
vged syrscli ef go aeth | ffwo-oi' c. sue 1. 13. 1,18. 209. (Titcat miscens 
Lc et Mt iTZioraTa, aotaov, ano).)..) . . ? add ///(aff c. EKLMSUVxrAn 
al pier it vg syr^itr sah cop go etc Eusi'^'^^^ Chr | a <>ri cinn).).. 

2C. ai'Totff (et. a g^- k q am fu for etc): be ff '• h voe<I ^y,..sch arincrld go 
add lesiis \ tokt ctyi/ioia (sbuc etc): s" 1. 13. 22. 124. 209. a b g'- h 
q am sah syr^cli Eus^'^™"-'' r<» avtftoj:: ut Mc et Lc 

27. zat pr c. siiEKLMSUVXAn al fere omn d f k am for go syri' arm al . . . 
Ln om c. v al pauc a b c ffi- g'- h q vg sah cop syr^cli aeth Mil Op 
om I avTOj vnax. c. wb 1. 33. EusdtnHio Oij. £- Ti ina/.. avr. c. 
CEKi.MSUVXAii al pier it vg etc RATA MA00A1ON 8,31. S9 28 Kai ilVovToa uvzov tva to rrtQCv tla ti^v '/mouv tmv Fa- \]^srx-\i 
duQifvar, vTi/jvrijaav i/.vrco 8vu daifWii'Co/i^i'ui r/. rcor fiviniekiiv 
ii:i:irj[Ofitrui , '/(cXsttui Xlar, coGTt f^ij iOj[vi:ir rivu TTaQtlOtlv 8ta ti^g 
u8ov i-Ativrjo. 21) ymi iSvv 6X(<«i«;' Xt'yoiteo' ti yfiiv y.ai aof, v!t 
70V dsov ; ijXOsG cods noo y.uioov ^aaaiiaui i^fiuo ; oO /jv 6V [lu- 
•AQuv an avTcov dyt'lij ;(o/oai/' nolXcov ^oGy.o(Jiivi] . 31 oi 8t 8((i- 28. ikSovToa avrov c. «bBC 1. 13. 22. 33. 118* 124. bscr al pnuc (it vg 
fere ut 8, 1 ; sed nee v. 23 aliter); s* tXdovtMv avroiv ... ? Ti i-lOovn 
(a -I'Tf, f) veniente) avro) c. EKLMSUVXin al jiler Atli (?)2.3''5 | a nf(ja \ 
ya6ao)lV(iiv (Gb'Sz) c. (i>.* yaLaiJ7]vo)v) iic*u\ (yaiiadtjvow) bscr al i^ fere 
syi-sch eti'txt jjerss Epijili (*'^" liaer. GG, 33. firf to. ftiiit; rm' yi-iiyfaii- 
voir, oia 6 /id()y.oa }.fyn,, ij tv rolff ojj/'okj t. yf^iytaiivm' (scribe potius 
yf()aaiiv.) , ota o loux, (fjtjaii', i] yad'a^TjvoJv, wtr o /larOal., ■;/ yf(i- 
ytdaiujv, (i)(T avrfytjuqicc rira l^ft) cat°^ (kov h yudayoia) jjoAtya" 
apOr'''^^" (// nn)l rova vnn twi' daifiovi'iov xataxi)r]/n'itofni'oi'a - - 
oixovofii'a dvaytyijaTitai, yi-yovtrai iv tTj /o'jiicc tuiv ytjjaixfjviijv. yi- 
(jaaa Jf r-^a d(japiaa tail ttoAict ovrf dd^.aaanv oi'Tt Xi[ivt]v nXtj- 
Gi'ov I'yovaa. xni ovx ar oi'Tojff n(JOqiavfa xjuvdoa y.al tiif'XfyxTOV oi 
ivayytliaxal iifjfjy.faav, dvd(ifa t7ii/u?.oJa yivioay-mnfa rci miii ti]v 
lovdaiav. tmi di. iv oklyoia fvi)n/.ifv' eia rtjv /(liootf rwv yada^tjvoiv, 
xai TtQoa rovto Ify.riov. yddaoa ydo nohrr /titv i<jri> rfjrr lovdaiaff, 
nf(jl ijv rd nf(Jip6i]i:a. Oi-of(d rvy/dvn^, li'/ivt] ()'f y.()>jtivola naQaxit,- 
fiivt] ovdafioia iarlv iv aiixTj ?/ OdXaffCfa. d).kd yfityiact, dif 7j(j oi 
yf(jyf(Taloi, noXi-a diiyaia TTfjjl tIjv vvv y.aXoiifilvfjv riftf (Jidda }.l/nvtjv, 
ntql vv y.QTjiii'oa nafja/.ttntvoa ttJ ).l/.ivij, dqi or dtixt'iiTai, rniia Xol(t. 
vno rG)r dai,[i6v(t}v yiar a(i i pXria ai, . ii)f.irivivtzav Si. ?] yt(jytaa TzaQOi- 
y.i'oc. iy.jiij3).>]x6ro)v, ino')vi'f(0(T uraix rd/a rcitoqtjTiy.Ma nv n^iji toi' aoi- 
rij^a TZfTZOiijAaai naijay.a,ki(savT ta aurui' /(fra/j^i'at tx tuyv oofun' an- 
rwv oi Twi' ;^o;o/wj' Tro/.lrai,. Eadem fere e.\scripta sunt in sclioliis et 
i-atenis (cf cat^^ ad Mc 5, 1). Ceterum Or ad onines tres evglstas 
(jui banc historiam i)erscripserunt spectare videtur; certe inter sin- 
gulos uon distinxit. Cf et.^' i'-' ^''^ . . . Gb" Ln yfoa<srjv(i)v c. (cdd ap 
Or) it (et. d et c5) vg sah syri''"g (sod etiani Gcrgusenorum et yfQyt- 
(jMv habet) Ath C?)'^, 375 jjji ^j g y^jytanvow c. s*'c^eklsuvxii al 
pier (c^LX al -ai^voiv) cop go arm aeth. Ita Or, ut ex*'^^" ajtparet, in 
evgliis legi voluit, sed iuvitis ut videtur suis cdd. 

29. vti c. SBC*L. 1. 33. 209. al plus^" ff i- k 1 m am for tol harl* cop Ot^"^ 
liusdeniiG3.2T2. itemesioi itemi'«i83-3^5 Qy^ Victorin ... 5(=Gb) praem 
Tv c. c^EKMSUVXAii al pier a b c d f g^' h q vg sah syrut"" go arm aeth 
Eus<Jera 133. J3J cijr Proniiss al : : cf Mc et Lc | n(j. y.ai^. paaai'Kjai (cop 
Aug Premiss Amb'^ciuel pe7-dere) ijfi.: ')>•* ijiiaa anohcaai {ii^ paaav. 
I'lf'-) Tin. y.aii). 

30. iiay.(>av (et. d k q ()): a b o f If- g^- li 1 vg s;i.\ iion lo)i<jc \ poa/.n- 
/(f)'//: X al- it (ct. d) top -/ifiwv 40 8, 32. RATA MABBAION fiuvea netQS-Aakovv avtov XtyovTsa' el f'x^dV.eia tjfida, dnoartiXov 
tjfido eiG iijv dythjV tmv 'loiitbiv. 32 'aui Elnev avxoia' vndysre. 
Of 8e tiiX'OuvTi-a dui/XO-ov eio tova ;(o/()oticr' xal idov ojQ^tjGev 
Tzdaa tj dythj nard lov xnijfivov sta iijv {hilaaaav, nai dmOu- 
vov iv roia vdamv- 33 oi dt ^ooxovTeG kfvyov, xa< dnslOuvTEG 
eia Ttiv nuXiv dn)]yysi)Mv ndvra xai ia tav daifioii^o^trcov. 34 xai 
idov Tidaa ij noha ihj).{)^£v eia VTrdrxr^otv ruv Ii^aov, aat idovrea 
avthp nanr/.dleouv ancoa fieza^y dno rcor oo/cor avrav. 

IX. 

5 "1^ '0 1 j^f^^i (fi^SfiG eia Trhnor dtenHmGer, y.at \}.dev eia tr^v 
idittv noXtv. 2 -/.ai iduv TTooatqeoor uvtoi TtaQaXvrr/.hv ini -aXii^g 
^e^7.illi'croy. y.ut idcov o Ji^govg T/yr ttIgxiv nvzcov eiTrev roi ttuqu- 
Xvtix^' OdoGH ry/.vov, dcfievrai gov at afia(>riai . 3 y.fti idov 31. f/.pa'/.hia: Lx al -f]a).);(T, ek* al -paltva \ ano(nii).. r.ii. (Gb) c. sB 1. 
22. (add anflOnv) 33. 118 (om yju.) a b c d ff i- g^- k 1 vg sah cop syri* 
iMgcod arr aetli Cyrat-'^'. . . ? (Gb' prob Schu) fTTiTiifil'Ov tj/uv (>i\^ om, 
al * fjiiaa) anO-Onv c. ceklmsuvxah al pier (f h iuhc nos ire) q (j'er- 
mitte Hos ire) syrw''" go arm : : cf Lc 

32. civxoia: c b c g^- h syr^ch add o Z^-, Ln [o Z5] | antp.Oov c. sceklm 
suvxin etc . . . Ln Ti -(yav c. b | ftff Toitr ;fot«. c. «bc* 1. 22. 33. 118. 
bscr al* itP'^"" (et. d) vg sah cop syi-sch aeth al . . . c Ti (Schu prob) 
*. ttjv ayf^.fiv TMv ynt.Qt>yv (11. pp. non praecessit f. t. aytk. r. /o^.) c. 
c^EKLMSDVXAii al pier t' h syr'' go arm | l al o^nrjatv \ naaci (b^cr 
al'^ om; c* 21. cop syri' post ay.) fj ciyi}.?} c. sbc*ma 1. 13. 33. 118. 
124. 157. b^cr* al pauc it (et. d) vg sah syr"''" arm go aeth al ... ? 
(::=Gbj Ti add tojj' /ot^ror c. c^EKLSuvxn al pier cop Chr | h'^ am- 
Ottvav, C 2G2. -rjj' 

34. ven ctnavra, \ v7iavrt]Giv c. SK 1. 33. ... ? Ti awuvrtjai,}' c. ceki.ms 
uvxin al pier CyresJo^:: cf ad 25, 1. lo 12, 13 | tod Tu c. sc 33. y^cr 
Gyres 105. . . ; Ln Ti tw TD c. b une rell rain pier | onoia . . . b n'a (Ln) 

IX. 1. fiifjatj: c''e al plus^" add o Z5, item c* aM post nkoiov \ nlouov 
(Gb'j c. SBC^Lvmgx 1. 13. 33. 124. 209. al^" fere sah go Or*'"» Chrmoi 
. . . ? Ti TO nL c. c*EFKMSUVAii al longe pi cop Chr \ kIiuv no)., (a no. 
id., if^ vg ill civit. suam): f iovdaiav no).., in civit. iudeae a g^' 

2. 7i()oafqf(Jov c. sBEFKLMSUVXAii al omnvid (ff i- vg offerehant, item cop 
syrP ; if'"'' syrs^li oiitulcrnnt [oht.]) . . . Ln n(iO(Ttf>fiioii(ni' e. c | ccqufvT. 
c. 8B Or *>*"', D aifi.ovT., item rcmiltuntnr d f fl'^- k vg syr"'>' go aeth 
Ii-int3i3 . . . f Ti a(fjio)vr. c. cefklmsuvxaii al omnvid Or^' i'^" Eusecl2-29, 
item remissa sunt a b c g'- h q Hil | (sov ai ai^iaox. (Gb') c. nbca* 1. 
33. 209. al plus '" Or"^' '-'^ Chrmo'"' et^^^c montf^ item addito aov m al i" 
fere . . . uS' ^- k for Or ', ^-''^ ir'"'^^-' semel ^q^ ai, a/na(jT., ? aoi at ix^iaij- KATA 1MA00AION 9, 9. 41 ttpta tmv yQanfia'z ^oiv etTiov tv iavrota ' ovroG ^Xaocpi^el . 4 y.at 
i8o3v 'L;aovG taa lvOvfxi]ai:ia avrdjv emev' ti'uri ivOi'iisiaOe tto- 
vi^na iv zaia y.ao8iuia vfioJv ; 5 ri yaQ fanv evxonaretjov, eineiv' 
dq<iei>rai GOV a'l ufiaort'ai, )} smeiv' tjsiQe xai TTSQmdtEt ; G I'va ds 
tiStjte on iiovaiav e'yei. o vtoa rov dvOQanov ini riia yi^a uq'it- 
vai a^iaQTi'aa, rure Xt'ysi tea ttuquXvti/ci^' eye^Osia uquv oov t//*' 
■aXi'i'/jv -/mi vTTuys aia thv oi'-aov gov. 7 xai i-ytQ-OsiG cinJilOtv eiG 
rbv oixov avTov. 8 iSoitsg dt: at oxXoi icfo^ii&s^Guv y,ai idu^aauv 
zuv ■Oeor lov Soi'ia t^uvGt'av Toiavxi^r tuTg uv&itmnoiG. o-is 

9 "'^ Kai TTUQuywi' 6 'Ii^govg iy.tiOsp sidsv dv&Qionov nadff \.^^ l] ■i'i-:ii 
fisvov ini to Ttlmnor, MaOOatuv Xeyofitvor, y.ai Xt'yei avray ' av.o- rtat aov c. efklsuvxh al pier 11?'*='" (et. d) vg al pier Irint-'"^ semel 

3. (ITZOV C. SCDEFKLMSUVXAn otc . . . Lii Ti ilTtaV c. B I L al h' avToia 

4. idoiv e. «CDE*FKLSUVXAn^ al pi it vg cop al . . . bme^h^ 1, 209. al plus^" 
fu sah syrutr go arm al Chred et cdd pi nSoja (Gb' Ln) | raa ivOv/i.: 
1. 209. al Toi'ff JtaAo;'t(T/(0(/(T | luntv: d aP c h sah syr^ch arm add 
avTQVG I ivoLTi, (prob Schu) c. sbcd 1. 22. 33. 209. al it vg al Cln-seniel 
etmo5 Cyp al . . . ? Ti add v/ina c. EFKLMSUVxan al pier (al'^ Cln-ed semel 
post ivO-v.) go syrP arm 

>'). yao: KMcn al a b c ff^- q vg al om | aipviyr. c. «cB (et aquovr. h*d) 
d f fF^- k q vg syr"t'' go aetli . . ? Ti aqiKitvr. c. CE uiic rell min 
omn'vid a b c g^- h | anv au a/ia^jT. c. sbcdefklmvx aP"*' fere (pec- 
cata hia k) . . . ? (= Gb Sz ; sed prob Schu) cot at afia(jx. c. suaii 1. 
al mu b d for go ; item addito anv al ^^ fere it ''' vg al pi | f/f t^f (Gb" 
Sz) c. SBCDEFKLMSVXii etc . . . c tynoai, c. u (a lyiLoav) al pi | zat (n'I* 
unc rell et min it vg etc): s* sah om 

G. fuhjti (sciatis itP'*''" d vg etc) c. SEKMtJVAn etc: cd^'eflx al mu idijTf, 
item k videatis \ d 33. itP'®' (non k) vg ort o vi. r. arO-g. t^ov. */. 
(itrau vg Jiabet potestatem) \ rori : M al ^ om | a om 6 et toc, item in- 
fra Tw I tyiQ&fiO c. scEFKLMSUVXAn al omn^id q (surgeii^ tolle) go 
arm . . . b b c f ff^- 1 vg sah cop syr^tr lyfcQs (Ln :: ut Mc), item ad- 
dito xai D a gi'"^" h k aeth Hil | vnayi : s* noQivnti 

8. f(i:ofiii&. (Gh") xon c. «BD 1. 22. 33.59. 118. it (sed f go admirantes tinme- 
runt et) vg sah cop syrsch aeth al Hil Aug . . . g (Oav[(aanv (e* -Cav) 
y.at, c. CEFKLMSLVFAii al pier (et. xconi^ syrP arm . . . x Ir'iit^^-"' om 

9. o Z5 f/.itd-. c. NCj3CEi,-gLj[guvxrAn al omn^ere syr^tr sah go arm aeth ; 
item D 124. cop it vg Eus<3emi-2o ett'ieoph 135 iy_fiQ- o Ti . . . n*l gscr 
(item evv initio pericopae) om fxfn9-. | tidev c. sbdfmufaii^ al pi . . . 
CEKLVxn^ ven al mu idiv \ fm r. rfhiU'iov (33. 124. cat^^t _7'f toi') : c 
21. Cbr™o0^yg ante y.aOij/i. | /nad&, c. sb*d sah go . . . -^ ftarO. c. 
B^C unc rell et min cop etc | Ifyoitivov: s al Eus^em ett'ii^'^pli ovo- 
/laii, item it vg arm | y.ai, '/.lyn, (sl> etc): s* om y.cu 42 9j 10. UATA MAeeAIOiN hn>{)tt HOI . y.u( uvamaa i/xoXovOei avTO). 10 '■" '/mi tytitto avrov 
aru/.ti^tiov tr Tij oixia, idov 7zo)Jmi ztlaria xai afmnT(o).ot eX- 
OujTto ()Vinir/.eivto tw ' h^ouv -/.ai zuia fittih^rala avruv. 11 xa) 
tdovrea u'l (haQiaaloi tXeyov rota fiaOtjtaiG avruv' diari fiara rav 
ttXcorbJv xui cifiaQtcokcop faifiti 6 8i8aGy.ah)a v(iatv; 12 '^'^ b 8l 
dy.uvaaa tmtv ' oh ynaiav tyovaiv ol tayvovtua lutQuv aXX' oi x«- 
xioa t'/ovtm. 13 TioQev&iirea 8t fidd^re ti iativ' HXeoo {ftXo) xai 
(TV {)vai'av. ov ydo tiX{)vv y.uXtaat 8iy.uiuv6 uXXd diiuQzoiXova. 'J. )-/.o/.i)i<On, c SD 1. 21. 209. . . . ? Lii Ti -0 tirav c. uc uiic rell miii jiler 
(item mcutiis est it vg) Eu.s<lui" 

10. y.ai, lytv. ai'T. avay..: s* syr^cU ycii aiaxfL/icVwr \ arror ai'ixy.fi/i. e. 
BDEFKLMSLVxrAn al omiivi<l (d ; k** cum ijjsc [*om] rccumberct) . . . 
s^C jt''''^'' vg Eus'l'^'u aray.. aiTov | ot/.ta: sah add ai'TOC, cop ar^' <SV- 
moms, ari" 3Jatthaci \ cdov (syr^cli oin) c. »D a b c f ft''- g'- vg sail cop 
aeth Hier . . g Ln Ti xai k). c. isc unc rell et min li k q go arm syr P 
Eusdeiu I c al'^ cop aeih Cyr"'^ '"^ auam. /.. ri/.o)i'. \ i-'/.'Joit. (s'^etc): 
«* al pauc a sali om | d* avvixuvto 

11. y.ai k).: d sail lud. di \ a om ot | thyov c. sucl 1. 21. 33. 115. 118. 
(jyi-es 105^ Mam dicelant it^''^'' vg syr**^'^ ... ? Ti anov c. UEKMSUVxrAii 
al pier, d k syr'' dixerunt (k pergit discipuli cms) \ d sah Cyr^''* '"'' 
afiafjT. y.. Tf/ow. | fa&uei: M al •''" fere g-- mm Tliph add xut 7Ti,vh | o 
di,i)a(Tx. vit. h. 1. c. NUC^EKLMSUVxrAn al pier fff'- g'-^- syr""' arm aeth 
go Cyresios qjj^ ... c* 1. al sah co]) ante taO., d b c g'- h q ante 
iiira ... a om (k quare cum puhl. ct jjccc. sides) 

12. o (Vf c. SBD (sic) 248. sah aeth . . . ? Ti n d'f t5 c. ce uiic roll ct min 
omii fere it (sed iioii d) vg cop syr""" go al | finn' c. »BC*DV'dx b c 
ffi. gi. jj 1 yg g^i, a^gfjj hiqy ... 5 (Gb") add wi'tokt c. c-''KKLMsuvrAn 
al omnvid a f h q cop syr^tr arm go | s lUJiioiv | a).), c. scd luic rell 
etc . . . Ln Ti aUa c. b (Kus<leni les. ic8^ 

13. c/foo- (Gb') c. sisc*D 1. 33. 209. Otcm Clemlioiu3,r,ii j,^,,,. „ ^.f„g. 
■chna Ot).n y.ai, ov d-vmaa) ... ? fliov (k al f/.aiov) c. c^ei'gklmsuvx 
TAii al pier Clem^^''-^*' Bas'^'^''^ (lxx fXfoa, sed min mu t/.tov) | 
tj}.>9ov: V f/.tj).v&a :: ut Lc | c* dixak. /.nXea. \ aAAa c. SKCDELjiuxrAii 
etc ... g Ln a/./, c. gkv etc | a/iia(ir<i>/.ova c. siiDV*r*A 1* 22. 33 
corr* 118* 209. al phis'"' a b f ft"'- h k 1 q vg syruti- perss arm go 
aeth al Kas^'^'"^ (totum locum affert; unus tantum cod add jkt fnr.) 
Hier"''' Aug consens -2,61 (-gQi; L(, verba fua fifr. addita adscribit) ... 
f (=1 Gb) add ftff furavoiav c. CEGKLMSUV'n&xr'^eii al pier c g'-- 
sah cop syri'ing Clirtl'^erte Bas-'^"". Pleraque jjp testimonia non sa- 
tis liquet uride pendeant; Lc enim fid /ler. addidisse ccrtum est, 
a quo ad Mt et Mc transferre iam antiquitus adamarunt. JJarn'' tva 
dti^i] on ovy. if/.On' /.aX. di,/.. uU.a. nii. (invitis k et interpr. vetere 
(.(!(] gr recent add fi,(T /ut.) Clem'^'CO''- fTf^^a ()t yi>a<ft] ^.tyn oti. oi'x 
ij).d. y.ai.. ()tx. «A/« aix. lusf'^s'"'' y-aOwa qijati'' oiz iik&. xai. dvy.. KATA MAeeAION 9, 17. 4B 14 TuTE TiQOGiQiovrai avrc^ oi fia&ijrai 'Tadvvov Xt'yovreo' mc2,ir-2-2 
SiuTi iiiiHa '/Ml ui (haQiaaioi rt]Grn'Ofiei' , oi 5f fia&ijrai' gov oh 

D^GTtVOVOlV ; 15 '/Mi eiTTEV ui'tOlO o]flfiOVG' /<// bvvaVTCa 01 viui 

10V hVfiq^arvG nti'dm' icp' ogop /^ler' mncov tcrh' o ivficp'oo; 
iXevGOi'tai ds ijfUQca orav UTiaQx))] utt' ahrcov o rv/icfi'oG, '/.ai 
Tore n^Grn'GGVGiv. IG ovdtiG ds i7Ti[iuXk(n i7Ti[ih^^a qc'c/.ovg dyvu- 
Cfov iTTi ifiarnp tkOmio)' a'loei yuQ lo TzXiiQcof^m avrov dno tov 
i/iariov, '/Ml yi'ioov GyiGfia yivsrca. 17 ov8f ^dXXovGiv oiruv rt'uv 
EiG dGxovG nahuovG' si 8i fii/ys, Qi'iyrvvTca oi aGzui, '/mi u oivog 
r/.yshai '/mi oi dcxoi dTTolXvrtar d)J.d [jdXXuvGiv uirov rt'uv tiG 
aG'/ovG '/MivovG, '/Ml duqutsQvi oviri^Qoi'irai. a)J.a a/ii. Or*'i*^TOi' (Xijkvd-oroa y.ak. ov tJ'tx. (xDm a/.iaQT. Contra 
lust^P^'^^ on yaQ rover doy.. ovd'e toi'O" aoxpQovaa na fitr. fy.aXiatv 

/5 a?J.a Toi'ff aaefifKT x. axoXaarova x. adoy.ova. ii,Ttt Jf oi'tojct" 
OCX fj/i&ov y.aX. (Six. a. a/(. utr fier. Or*'^®^ wu yuQ vnat^xovrotv riov 
layvovrMV y.cu f(t]df roaovvrotv qirjGiv' oi' yjjuav — xai wrr ovTdir 
diy.atoiv /.fytf ovx fA^/Ac/^a (lit Lc) y.ak. dyx. a)J.a a/n. (la /.ut. Eus 
laud. Const. 11 (Vfirf , /.fyojv, nQoa fif na.vtia — y.on avQia' ovx 
-tp.O-ov y.ak. ()tx. a. af.1. i-i.a /tfr. y.ai TTuoGTiO-ijm yt to airiov <(<a(7y.o)V 
oil ya^ y^iictv fy. ot to"/. etc Ps-BasP^suit^, gu5 q,,j, j-XQ^,. ^^j^. (jMcai 
(y.aXfaai,'^) a. a/i. cpijaiv na fiir. 

14. avTo) (k^cr post Xfy.): x go om | D loiavov \ niarfvo/i. c. t<*B 27. 71. 
gscr ... f Ti add TznV.a c. sccDKGKLMSUVxrAii al pier it vg sah cop 
syi-utr etc; item «b vel^^ TTvxva (::utLc) | /lad. aov: m al aooftaO. 

15. o Zi: M* .54* om | d firjri, (it vg iiumquid) | ot: LS al* om | vv/titMvncr 
(sah syr"t'' arm): d (et ,,Colb." i. e. Par. ap Wtst) vvvtfuov, item sponsi 
it vg cop aetli go | nnQfiv (k vg cop go arm syrP aeth Bas-'-*' 
Augsemel): d 61* a b c f fl'i- g^- h 1 q sah syrscli etP mg Chr (et.moGj 
Hil al rtjanveiv : : iit Mc et Lc | d* 59. 61. ai ^jiiiQai \ anauOtj: 
D 1. 71. gscr al pauc a^jOtj | rrjaxivaovaw {l.t\ -gmgw , dS'"*x al 
-ovatv): D al a b c gi- h q (non ftfi- k vg) syri' ^S Bas^-'-^ Orint'^'-s^ 
add iv iy.iivai,a raua rj/ufQaKT :: e Lc 

16. df : V dscr p'scr cop syrsch arm aeth om | dga 33. al (in/.y.nva \ 
c ayvwiiova, al pane axvuqiov (schol ad Avistopli. Pint. 166. mtt/xov 
n'tv (Vid TOV X, yoivov de did toT y. Cf et. ad Mc 9, 3) | to nlijo.: 
4 n/.tjoo)v 1 avTov: s* om | wtto t. t/iar. (a om) : l* c q Hiercod add 
TOV nalaiov 

17. L* al [lalovaiv \ /ii/y:: B 301. fitj : : ut Mc | Qijyvvrr. (i, Qrjyvovvr.) 

01 aaxoi,: d g^' k syr^^'' Arn (Jfjaaii o olvog o vtoa (g^' k syrhf Arn om) 
TOI'O- ao-zoi'iT :: cf Mc et Lc | ixyjvrai (vg effunditur , itP'<?'' -cZe^'.w) 
xai o^ aax. ano).).. : d k Arn ocroAAiirat y.ai, oi aax., a (nil nisi) peribif | 
anoXXvvr. e. «B 1. 13. iiH" fere f vg sah cop syr"t'' go (item D k Arn: 
vide ante) ... ? Ti aTTo/.ovrrai. c. CEF'GKLMSUVxrAit al pier itl'lc arm 44 'J, 18. KATA AlAee.MON' 

18 — 2G 

Mc5 -22-43 18 '^-^ Tavra avrov ^.aXovvToa avtoTa, tdoh ao'mv fiaeXOcov 

Uc 8 41 — 56 ^ '^ 

7ZQ0asy.vrti avToi, Xt'yojv' ij ■0-vydT>,Q fwv dim irs}^VTi,ai:v, u}la 
fXi^Mv tnlOao T/^r y/ind oov iTi' avT)[r, •/.ca ^i^ctrcu. 19 yMi tytQ- 
{^eiG b 'tt^aova tjy.oXovOci avzo) yMi ui fial) i^rui avrov. 20 yjii iSov 
yvvlj aiaonnooma doodty.a tri, TTooaeXOoma umadtv yxpato rov 
y.ouGTTt'do'V 70V ifiari'ov avrov' 21 t').Eyev ydn fV tavnj' iav ftovov 
diL'cofiai rov ifiartov avzov, oaO/^GOfiai. 22 6 8l ornaqitia y.ai 
iSmp avr\v tint)' Odnati (f^vyartn, y niarta aov otocoxtr at. 
y.ai tCbiOii II yvrtj dno rJfi oinaa ty.ti'vi^G. 23 y.ai iXOcor o liiGova 
Etc ri^v oiy.iav rov uQ'/arTua y.ai iSwr rcva avXi^rda xai rhr oyXor aeth I a).)., pal)., (l al paXnvai/v, d k (ia).).. <if) ov. vf. na aay.. y.auv. 
(i al I'foi'ff) c. BDEi'GKLMUvxrin (s al"^ om aD.a usq avvrtjQ.) al pier 
k q syr""" go ... sc al- itP'^r vg aV. (ita s, c «/A«) oiv. vf. ftff aax. 
pa}.X. y.air. (itP'*^'" vg Aug zatr. pa/.).., s y.ai,f. p/.tjTiov): Ln c. c | 
a/(f/'OTfoot c. uuc omn al j)lus*^" ... ? {= Gb Sz) -x(()a c. min | 
avvTtjoovvr. (f ff i* vg consercaiitur): d* riniorvrcii (itP' servantur) 

18. Tatira: L aP cop add di | avtoia (u* al tokt o/Z-okt): 1. al '" fere 
cop nil om I fi(jf).f>o)7' (Gb') c. wccdemx al plus-''" Bas-'-"** Chr 
(et.nioSj^ item fla 0.0 mv (ut Gb Sz) ksvah aH" fere; d f go wins 
(d un. princ.) veniens, item syr"tr arm aeth ... i>\>r na ntioaii-Ouw (Ln), 
item unns accessit e^ a b c ff^* vg ... c^Glu al mu tkt 7i()oa().0-u)v 
(et F riG TiQoarilOtv), v al mu tkt ilQtm', al na naflO^. vel tkt •ctad!)-., 
tj7iida7)i jartnc. veniens k h , g^" quid, princ. accessit et . . . ? f/.Oo)i' c. min 
(princess veniens q, item cop); «* 13. 157. al (sah) n(jnaf).&(i)v. 
Praeterea c%glu al mu (et. evgg) add tw w (.sali ad emu) \ ).i-ymv 
c. »D 1. 13. 33. 124. 127. 262. al aliq itpl am fu for sah cop syr^ch 
arm aeth Bas^'-^** (invitis odd duob) Chr (et.mo^); item addito zn^if 
M al* f ff'- h vged Hil ... c Ln Ti add on c. BCEFGKLSUxrAii al pier 
q.go syrP Bas (ex cdd duob) | l yji.Qav 

19. t]y.oXovd-ii c. NCD 33. al pauc; sequelatur itpler vg ... c Ti tj/.o/ov- 
&rj(Tfv c. i3FGKLSU.\rAn al pier Bas ■^■2^" Chr. secutus est f k sali cop al ; 
item EM al syr^ch rjy.olov&tjaav \ y.ai,: M al"^ om | a om ot 

20. v.* aifiauoovaa («c ai,fn>(jo.), LaP^cr aiiiofjovaa, k aM scr ct,^,o^,_ 
Qovaa I nt] : l add f/ovaa iv rrj aa&ivrja (:: cf loh 5, 5) 

21. L fv aurti | ^oroi' (et. Or-'''*^'^): D b c f fl'^- g^- k vg post n^:, s* a 
g'-* h om I r y'**^'" al aliq atfJOfiai | o-W(9/;(To/<at (l al -aw/iai)-' c add 
et continuo stetit projluvius sanguinis. At ille conversus dixit discipidis 
suis: Qtiis me tetiyit - - quomodo sanata esset: similia iis quae Lc et Mc 

22. o (5* c. N*D a b c k q . .. ? Ln Ti add « c. a^nc uiic rell et min f ff^- 
g'- h vg etc I ffToai/fKT c. sBO 13. 33. 124. aP" fere (d al- praem 
tartl) ... g tni.(n()aq:ita c. cEFGKLMSuraii al pier :: ut Mc | d-vyarfo 
c. siiCEFKMSuraii al omnviJ (item Orl>is) . . . Ti OvyaTtju c. UGL 

23. A om Toj/o- I thrfv (Gb') c. suu 1. 13. 33. 118. 124. al Chr (ct."'"^), KATA MA00AI()N 9, 32. 45 VoQv^ovfist'ov ir'Xsysv' 24 avay^MQslrt' ov jaQ (tTis&avev to xoQa- 
aiuv alia xnO-svdsi. -/.ai xatejtXoji' avrov. 25 ore ds iie^b'jO^i/ 
V uyXoa, eiatlO-ajp sAoutt^oti' tijg xhiqug uvtijo, '/Mt ijyt'Q{)-ti ro 
aoQaotov. 26 x«« siijXxf^ep tj 9"/P/ avrtj sia oXijv riji' ytjr i/>efv)jr. I'l-v, n 

27 '''''^" Kai Tzanuyovzi i/isT&sr rm 'Ii^GOv, rj-AolavO/^Guv aimp 
8vu rvq-lo) yMd^orrsa y.al It'yovrsG' iXti^oov tj^ida, vim /Javeid. 
28 iXduvri 8f: siG r'>]i> or/Jav nQOGijXdov avrcn ol rvqtXoi, xai Xi-yt-i 
avroia 6 'fijGova' TiiGtsvers on. Swafua rovro TZoiSJGca; XtjovGtv 
avTco' vai, "Avqis. 29 rors ijiparo rear ocp&aXfxcov avrcov Xt'ycxjv' 
Kara t}/v rriGtiv v^mp ysvi/xi^ijrco v^uv. 30 -/.(u drecp)[0-i^Gav avrcov 
ol hif.OaXim. xat sre^oifii'jihj avroiG o 'Ii^govg Xtycov' OQurf [ii^i^tiG 
yit'coGxtro}. 31 oi 8s s^sX&ovreG 8isq:/]fxiGa}> avzbv iv oXi] t// j)j 

32 Avrwv 8s s^soyofimov , i8ov TTQOG/irsyxuv avrw af{}(>omup 1-2. -j-j^s item dicebat itP' vg sah cop aetli go; c g^' h k dixit (sed g^* for go 
add ad eos, {its) ... ? Ifyti, avroia c. CEFGKLMSUrAn al pier etc 

24. K zscr itarfyfXoiiv (yscr y.aTayfXovv) \ avrov {d* avTot'): s* Gl. add 
ftrfoTfff OTu aiti&avBv : : e Lc 

25. ft,cff/.do)>>: D a b k q tX&o)v | d t//)' yjiQn 

26. (xvTfi c. BEFGKLMSurAn al pier it vg syr"*'' go al ... sc 1, 33. 118. 
124. cop avrtja, item d 71. 435. gscr al'^ sah avrnv 

27. avro) c. scEFGKLMSurAn al pier ... Ln cm c. kd 126. 36ev* Chr™o^ | 
s xonvyatovTfa \ xai Xtyovifa: c*"'^^i. al- a k cm | vt,oa (Gb') c. bguii 
al®" fere Ps-Ath'-^'^'^ Dam (al pauc moa , a o ctf, sed vi,( rescri- 
ptum) ... ? vii c. sc'^DEFKi.Msr al baud dubie pm Chr | (VaofK) : 
cf ad 1, 1. 

28. rX&ovTi (s* fiGfl&ovTi,) df (u al i" fere add airoj) : d a b c g^' h k 
xai f^/frai \ nooiytjkO-ov c. scd unc rell etc ... Ln Ti -O-av c. b; 
D a b c g'" k Kai, 7ZQ0(ttj}.&. \ «*d a b g'^" b (non c f ff^' g^- k q vg) 
syrhr ot ,)"(;o rvcpX. \ o (s* om) Tg: aP" fere cm | dtiva/u. (s* etl> add 
lyttj', aetc om) tovt. (g*" add vohis) noitjcr. (a c f ff^* g^' k 1 vg arm 
add vohis) c. sc^DEFGKLMSurAn al omn^id itP'er am fii for etc ... 
B q vged TOi'T. Svv. novTjff. (Ln), c* d'vv. notrja. tovt. 

29. oqiO-aXfiojv: D afifiaxo)v \ Xfyiov: d 1. h y.ai, fi,niv \ l,vn* yfrvrj&fjTo) 

30. avfo)/^. c. sc^EFGRLMSurAn al omn fere . . . Ln Ti 7]i'Bo)x&. c- bd 33. 
Clii-mo 1; c tjvnt/O-. I avTun' (e* avroi, s* om) 01 oqiQ-.: d it vg 01 oq&. 
ai'T. \ ev/^ii^i/LiyjOtj c. sb* 1. 22. 118. ... g fvefjouitjaaro (l fvfjo.) c. 
B'^CDEFGKLMSUFAn al pier I o (d om) F^: al pane om 

31. o).r] (sb): s* om 

32. F 131. duifQ/ofifvoii' \ avOQwn. c. cdeegklmsufaii al pier it vg go 
syri' arm al ... Ln om c. sb al * sah cop syr^ch aetb:: cf 12, 22 | 40 9, 33. KATA iMA00AION ■Acocfor duiiioruonerov. 33 xai fy..^)h,{yH'roa rov dai/wi'mv ^hikt^mr 

xto(/of7. xai iO-uviKcaav oi oy/.oi Xh'yovrsa' ovi^tmitp Hfdnj ovTcoa 

iv TO) '/(TQHi^h 34 01 8t (iH'.Qiaidoi tXsyov' ir ro) do/ofTi tcor dai- 

iwiicov r/.3d/.X^( rd dainovia. 

Mo6, G 35 '*''■ AV^( TzeQiiii'sv fi^aovG rda 7r6},eia ndoaa xal zda 

awfiaa, dtSdaxcov iv rata avraycoyuia avrmv y.ai y./^nvaocoi' ro 

evayyt)jov tiJG ^aciXeiua y.ai O-innTZsvcoy ndaav roGov y.ai ndauv 

Mc6, 34 nakccMdv. 30 ""^ i^Ktv 8l tovG u'/},ova ianXay/riaOij nen) avrcov, 

xIniT'tv "'^' tjGai> iaxvlfii'voi. xai iQifintfOi aoei ttqu^utu fit] t/uvra notfikva. 

37 '**" TOts Xtyei. toig na&i]raiG avtov' 6 fuv Yleo/cr/wfT ttoXvg, 

i.cio, 2 oi de fQyatui dXi'yoi' 38 ds/iOijis ovv rov xvniov rov d£QiG{wv 

oncoG iy.^dXri fQyuzuG f/rr top {Jsqigiiov avrov. 

X. 

etc. 7 1 '"■'" Kai 7iiioGy.aX£G('qi(:roG rum dcodsy.a fiaO^r^ruG avrov y.OKfov (mutnm l'** ff'- k vg; d surdum) : a b c f* g'-'^- h q mntum cf 
surdum: Hier ad h. 1. Qvod autem Graece dicitiir /.oirpoi' , inagis trititm est 
sermone communi ut surdus magis quam mutus intelllgatnr . Bed moris 
est scripturai-um /.oiifov indifferenter vel mutum vel surdum dicere. 

33. y.a,t f&aii/.i. ot o/Aot: Chr (et.Jno") oi (U oyl. f&avfiaaav (montf _^or), 
Iiine et. x^om | liynvxta c..><nCD unc rell (exc v) et rain plus^^° itP'^r 
vg al pi ... ? (■= Gb Sz) add oti, c. V al mu a arm | frpar. ovrmfr 
(Lr ovron): D 33. itP'^'' vg go ovr. up. \ d* om toj 

34- Dak Hil luv om versum | fv: b g^-"^- h gat add behebnl (b g''^, 
belzehtb (gat, g"^- beelz.), behebiit (h) 

35. «* om (supplb) xai, ante -/.rjovaa. \ /ia).a/.tav c. sbi5t*DSA 1* 22. 33. 
118* 157. 209. al5" fore itP'er vg sah cop syr«f go aeth al Chr 
(et.moG^ ... 5- (= Gb Sz) add iv tw Awdj c. s*c2EFGKLMU.xrri al pi c 
gi- tol gat arm (:: cf 4, 23). Praeterea n*l 13. 124. 262. aF a b g^- 
h gat** add (vel omissis vel servatis fv to) Actw) y.ai, noV.ot (s om) 

fj/.okovO tidUV CllTIl) 

36. TOi'ff o/).oi>a: cm al add et G al g^-'^- syr'' c* praem o 75 | fcrxv?./!. 
(Gb Sz) c. sBCDEFGKMSUxrAn aP''''* fere, item vexati it vg Hi! Hier etc 
(sed d/atigati), Bas-'-"^ Chr al ... ? fy.kfXvftfi'oi c. L al certe mu | 
(Qtfififvoi c. wbcd'^l (fOj^jMfvot) 126. y^'^'" ... d* ^jf^Jt/f/ffvot (Ln); f 
intn/iftfvoi, (fa al f^Qififvoi, X b^cr f^otj/iifvoi,) c. KFGKSUxrA al pier; 
M 299. ftjotjYf.i. ... II 33. al arm^sc orn x. f^^/f/«. | ojffft c. kbegksux 
FAii al longe pi ... cdflm al plus*" Bas^.'^oo Chr (et.moO) „,o- 

38. roe xr^toc (et. OrlU'i'f'): d* tot /.loiov \ f/.iJa).?j: lx al -A.h 
X. 1. 7i()n(Tyct).f(ja/(no(r: c^l al mu h add o 75 | A om rova \ f^nv<nav c. 
><ncDGKMSUvrAii al pier it vg etc ... efl al**" fere (syr"'"" al ut vidctur) RATA M\e0AION • 10, 4. 47 tScoxirr nvToicr f^ovniav m'SVfidrmv dy.aQanrav, cogts i-A^akXeiv 
nvtd y.«i OeoaTTn'tiv naGav voaov y.ai ndaav naXaxiav. 

2 '*"■"' Tcor ds dood^yM anootolav t« ovouara mriv T«i'r«" mc:;, n-.-m 
TiQcotoa l7ficoi' 6 Xsyuiitvoa Ih'zQOff hoi '^vdQt'ao 6 ddsXq'oa avrov, ^''^ '• '■' 
y.(a 'Jaxco^OG 6 rov Ze^sdai'ov y.cu 'Tadrv^G b dSsXffOG avrov, 
3 fhlXiTTTiOG y.ai BanOoXofiaiOG, OcofiaG yai MadOaioG v reXcovi^G, 
Idyco^oG b rov 'Jhpat'ov y-al As§§aioG, 4 ^((xav b KavuvaToG 
xcii 'loi'dciG b 'iGxaoicoTijG b y.(u TranadovG avrov. Cyract47 .j1 add xata \ CD al pane f-AjJaXfii' \ ftala/.i-av : h 157. .il b 
gi- Cyr'*''* al add ev to) Aao) 

2. (h : Dgr* om | tariv: l al^" fere fiaiv (-fft) \ y.uv ;mte la/.. c s*b d 
syi-sch etPing ... ? Ti om c. sCcDgrEFGKLMSUVxrin al omnvid it vg 
etc I o TO(i: D*F al'^ Tor 

3. M 111. om d^w/t. (ab q ante fff/KDr poii) >t. /fa. o TfA. | iiad^Q-. c. sbd . .. 
? ftctrd-. c. CEFGKLMSuvxrAn etc 1 a b am fa for syrP™? Or'"' z«t 
^MJt. I o Tor: M 299. toc | jsae (122. om) ;.f|5p\ (Gb') c. d 122; edd ap 
AugConsens2, 70 (-jT^^ ^ 3/^ ,jo^ discrepat nisi in nomine ludae laeobi, 
quern Bit Thaddaeum appellat; nonmtlli autcm cdd hahent Ijehhuenm) 
k (*iebbaeus s. lebb. , ** -bd-) Hesych (in lexico lay. akcpaiov o xal 
0-ad()\ xai Xfvt naoa tm fid^y.n), na^jo, (is riji /iarO\ /.(jSaioff, Tiaod 
()i lovx, lovd'aa lay.mfiov) Ori"''^'^°" (in praef. comm. in epist. ad Kom. 
„Mt in catalogo app. dicit post nmltos: Matthaeus publicanus et lacobus 
Alphei et Lebbacus et Sim. Chan. - - Htmc eundem tftem Mt Lebbaeum, 
il/c Tliaddaeum posuit — Igitur eundem quern Mt Lebbaeum et Mc 
Thaddaeum dixit, Lucas ludam laeobi scripsit." Hoc testimonium 
omnino ab ipso Or pendere censendum est, non a Rufino interprete 
(itPler contra Af/->/9. testantur). Proptereaque hue etiam traheiidum 
videtur Or Qontr. Cels. 1, 62 ecrto) ()e y.al Xiptju riXiovtja (praeter 
3Iatthacmn jmblicanum) ciy.o).ovO-iiaaa tw Tv. aAA ol'Tiyi rnv a(ji.Ofior 
TMv ami. avTOi' fjv el fii] xard tivct rwv uvTuyndqimv ro~' y.ard /laoy.. 
(si liuc pertinet potius /tarO-. legendum) ftayy. ... sb 17. 124. sah cop 
c ff^- g-- 1 vg sax fr xai, (s* om, suppl '^) O-ati'iiai.nrF (Ln) :: ut Mc ... 
g X. Xfp[iaioa (lx al lepavna) o imy.hjOfia {ini.y.alfv<rO-. nusquam Mt) 
0-afh)ai,o(T (i, ai)f na item al) c. c'^EFGKLMSUVxrAn al pier syr^''" 
arm aeth; item 13. 346. y.. Oa()<)\ o fni/.l. lfp[j. (item c*vid nisi forte 
OacM. om, cf c in append.); item 243. iov()aa o y.au 'kfpatoa o fmy.l. 
8-ad'((. ... a b g^- h gat mm et iudas zelotes. Chr ad h. 1. fi-ra ftnon' 
h^fjaioi' rov (alii libri add im^yXtjO-fi'Ta) xau 0-a<)()at,ov (videtur haec 
ipse Chr addere) xac Gifiu)va toy ti]hi)Tr]v , nv xai y.avavi,rtjv xalfi, 
inii rnv Tiiiot)otfiv fo/fTai, — mi'S. i,axa^i,(intj(T. tjv yao xai, fTf()o(T 
i,ov()\ o Xffi[jaio<j , o x(xv ini^xlijO-iKT &ai)i)., ov iaxo)i]ov <{'rj(nv fivau 
o kovx. keyo)v' mviiaff laxotfjov. 

4. aifiotv: d h q syr^ch x^i, ff',"'| zarai'ctioff (Gb') c. bcdl 1. 22. 33. 
118. ISev alms it (et. (i) vg cop (n a c f If- vg [non am] Or '»t ;/«!'.) . .. 48 10, 5. • KAf.V i\IAf)e\IO\ 5 ^'■"* Tovrova rov<j dmSsaa amai^ilBv b ^lr,aov(S nnQayysl- 

Xaa avroiG )Jya)i>' ei'a o8hp iO^voov fa/ ciTit'XOfjts , y.ai ela nohv 

15, -24 ^afiaQird}^ [irj siat').{)ijre' 6 nonEvtadE 8l f<d).Xov 7i()ba ta noo- 

i,c9. 2 |3«T« T« d7To)M).ota o'lxov '/(rncc)]).. 7 *'" " m)Q8v6fi£i'(n 8e xijova- 

10, 5 GUTS XiyoyzsG on ijyyvAsv ij paoiXeia lav ovnarav. o aGOsvovvraa 

{>6nci7Z£veT£ , vsy.noi'G f'yeiQEts, Xetiqovg '/.uOaQiXsTS , daiftovia r/.- 

Mc 0.8-11 ^dV^tt' dMosdv fhi^szs, 8co()i;dy dors. 9 fiij uTtjGijG&e XQvabr 

Mf), 3s9 jM//(Ji doyvQOv fiiids j^aXxov hg iolg LfiivaG v\mv, 10 ,«)/ TiiiQav eig 

oSbv [irjdt dvo yiicovuG iiijds v7io8)\nara f(i^8i: ncc^8oi>' dhoG ydn ? y.avavvTTja c. sefgkmsuvxi'Aii al pier sail syr'' al Clir | «* o {i>^ om) 
tovS. I o ante la/.. (et. ?e Qb Sz) c. s*BDKMSAn al pi Chr ... ? om 
c. sbcEFGLUVXi' al plus ^" : : ut Mc et Lc j uaxaQtuntja c. sisefgklms 
L'vxrin al omn fere g^" vgeJ sah cop syrP aeth Chr (Or'''''"^ lov- 
fiaa aiuMv^a KJAauiwrnv), item B f k 1 am fu for syrs<=^ arm axaoiu)- 
rna, q scariota, g"-^- scariothis ... C hbutlscr ioy.oii)i,b)0 (Lii), item itP' 
scarioth vel carioth | o zat (f al pane itpl sah cop syr^tr ^1 cm) na- 
^on)ova (sh [non* neccj fxa al -i)ii)(n<n): l 13. 124. 34G al Or='''"» 
Off /.at 7ia,oiii(i)xfv 

5. c^ al mu om t. fVwrff/ta | f anoaTH-Aan \ Ifyiov (et. Or^, ''" s* 80. 
om) : D itP't^r (nou if^') am fu for praem xat \ a fit] iktiIO-. — f(>] 
arti).^. I <Tct,uaoi,TO)v c. scd-glii* al (s aaiiaoirai,, aai-tamri^a, aaf-iatna 
constauter) ...-g Ln Ti ffa/t«oftro))' c bekmuxfau** (fsv e sil) al 
pier ... D* (it vg) aaf{a(ii,rav(i)v 

C. noQfVia&i da (et. Eusdcmiis etps2»2 Cyrcsaw; [j* ^1 Cyr glaphsw) 
om dt): D i';r«yiTf 

7. oTt c. sCDEFGKLMPSUVXFAn al omuviJ it (g-- iq/propiiiq. eiiiin) vg etc 
(sah fiiravofjaan' riyy. yct^): u om 

8. D &iQann'(Tccre | vexQ. lytt^fTf (d -^art) h. 1. (et. Gb) c. s* etc bc*d 
1. 13. 33. 108. 157. 346. al i» fere a b c ffi- g^-^- h k 1 q vg (for ante 
aaO-fv.) sax fr ap aeth pers^he arr Cyrsemel Chris's Hil; item g ante 
Sarfi. fy.fi. c. min syr^chj item post (fai/A.. i/.p. pa al pauc syrP Chrl^'s ,. . 
Sz Ti om c. slJ(vel^) c^'EFGKLMsuvxrn al plus^^" f sah arm syrcdd 
etedprinc persP aethcdii2 Eus^em^^^ Bas--^'^ Chr (ad h. 1. ettxt [exc 
odd aliq] ctcom) al Hiero™ {dat potestatevi injirmos curare , leprosos 
mundare , daemones eiicere , vt magjiitudinem promissorum probet magni- 
tudo signorum) Iiiv | D /.(x&aQnfTatf \ df al f/.fiahTi | GL al Jojt* 

9. s* (b suppl) om /itj(). aoyvQOV \ firidi c. sbcefgkmpsuvxfaii al pier: 
DL al pauc /(»/Tf 

10. fit]-. D k sah cop syrsch f,rjTf (nee) | /(tjdf ter: dl al pauc /(//Tf | 
D* /ji&i»vaa I oap<)ov c. sbd 1. 33. 118. al b c f ff^- g^' h 1 q »y vg 
sah (cop anceps) syr^ch gyrPcdd arm aeth al EusIucig9 (ycira <h rova 
).ot,nova x«t TOJ' avrov /tarO. fit] fntTQaninv avroia fitjTf Qafjdov 
firjti n>i()av fititf vnoiiiinara fiTjTt di>n /ixMvaa) etPs3i« Chr Hil ... KATA MAeeAION ' 10, 15. 49 o fQydrtjG rija rQoqjija avtov. 11 ^^'^ f/c ijv 5' av nohi' ij xcafxi^v 
eiutki^ifte, i^eraaars ria Iv avty a^iuo iariv' naxsi fistrurs fwa 
ar f|Ai^/^T£. 12 ^ ■ EicEQionivoi 8s sig rtjv omav dandaaaOs 
avti'iv. 13 '/.ai idv fifv tj rj oma d^ia, iX&dta) /} eiq/jv/j vfmv 
in avT)]v' loLv 88 fitj y dh'a, ij siQijVtj vftcov TZQoa v^ida fniaxQa- 
rpiitoo. 14 ^^' y.ai ba dv fi?j 8t'^)jr(u vfida fitj8s dy.ovGij rova 
loyoviy v^wv, i^BQ^onevoi t^a ttjC oi'/Jua tj rija tioXscog ixsmja 
r/,Ttvd^are rbv xovioqtov t'x rm> no8cov vimr. 15 d^rjV Xhyco viiir, ii,m 
dveyaoreQOP sarai yy J^o86{i(av aat foftoQQcov iv iJiAtQO. xQiaeaa Gb"Sz Ti (jafjdova c. CEFGKLMPSi;vxrig''n aP^" feie a k syr? ed 
ChrJno^ (:: similiter lectio Lc fluctuat). Praeterea a b c g*" h q Hil 
(non item d f fi'*- k vg) add in munibus vestris {vestr. om q) | ycty : 
C* 258. om I rria T^O(p. (et. Irinf"''): KJin 299. al plus*" a b c f ff'- 
gi- h q (non d k 1 vg) syrPm^ aeth'^o'^ Hil rov /Ltia&nv :: ut Lc 
(ClemhomS, 71 ^^ koyiaafifvoi, on ajtoff tar. n fuy. rov fuaS-. avrnii) | 
avTOv e. NBCL 1. 22. 118. 124. 209. al h sah cop Thph Irintaavcdd ... 
; (Gbo) add fffrtv c. EFGKMPSUVxrAn al pier arm ; item post ya(j d al ^, 
item est enim vel enim est itPler vg a! (Ir'»t e cod uno) Hil 

11. fia ^v S av Tin. tj y.wfi. (rj y.o). l 124. sah post nfffA^-., 1. 118. 209. 
a b flf^' h k Hil al om) {va('/.i>. c. NBCEFGKMPSUVxrAn etc (l etc): 
n 28. fj Tcoliff fia t]r av nfffXO-. fta avrtjv \ ri(j iv avrrj: sk pST 
(V avT. Tta I L om lartv \ itiivatf: x 28. 243. 301. nivni \ una av 
f'iilO .: X Amb om 

12. aanaa. avrtjv c. st> vldetcBCEFGKMPSUVxrin al pi k am cop syr"*"" 
persP Chr ... H*etcbDL 1. 22. 209. ti** al plus^o itPler vg arm aeth 
Thph Hil add leyovTea fi,Qr]vri tw otxw rovrot (c omissis aaTZ. avr. 
dicetis: Pax etc; similiter sah ask) : ; cf Lc 10, 5 

13. -/.ai fav (d si enim): D om y.ai \ tj: C* fjv \ U al^ f] ot/.ia ixfivrj | 
a'it,a: L om | fk&ato) c. «CL 13. 33. 346. al ... g Ln t).&iT«> c. befgkm 
PUXFAn al pier; item sv al plus^^ ftfffAi9fToj ... d farai, 99. b^cr* 
om I lav (l al pauc ft) (h /trj tj (l al^ om) a^ta: d ft, de firjyi \ 
u* om t] I nqoa c. CDEFGKLMPSUvxFAn al omn fere (it vg ad vos, 
antea super earn) ... SB 243. Chr (et. mo-'i) ;y (243 f. i>. avay.afiti<ft.) : : 
praecedente jtt, cf et. Lc 10, 5 

14. Off etc: L b c g^* h k aeth ocrot a. fi. d'liovtai v. fi. ay.ovffioaiv 
(k audierit) [ av e. sbdkl al mu ... ? Ti far c. cef unc rell min pi | 
f|w c. »BD 33. 157. aP" it vg (foras , /oris , extra) cop aeth (item l 
al^ Bas^''^^^^*'*^ [sed non Garner.] fx) ... f Ti om c. cef unc rell min 
pier arm | TTjff oi,xiaa t] (l om tj) : d arm^oli om | tj rfja nolmiff: 
V. tj noXiOiff tj y-Mfitja \ ly.iiv^ff: d al^ itP'^r (non f ; b post oiy..) vg om | 
ly. c. NC 33. 157. aF it vg (itP^er vg de\ k a) arm syr? ... ? Ti om 
c. BD unc rell min pier cop al Chr (:: cf Act 13, 51. Lc 9, 5) 

15. afiriv (1. 22. ufi. aft.): L aP add ya(i [ yoftooQ.: sc praem ytj \ 

TiscHENDORF, N. T. ed. 8. 4 5() 10, 1<;. KATA IVIABHAION LeU), 3 ^ Tf/ TioXti exsiri^. 16 ^'^ 'Jdov fym anoartTlco vfida ma noo^ara 
iv fitao^ Xvxcov' yhsa&e ovv cpQonfioi ma o! urpE«s na) dxt-Qcaoi coa 

■13, ilia ai ntntareijai. li TTQoaiyETE of ano rcov aviTQatnav naQa- 

dwGovaty yan v/ida eia ovitSnia , xai iv rata avraycoyala avrcov 
ftaariycoaovaiv vfida' 18 xca mi rjye.fiovaa Sf y.ai ^aaiXsia dy^f^- 
aeai)^8 ivexer ifiov , eia ^lOQrvQiov avroia xai roia t{}vsaiv. 

ic 12,11s 19 ** ' orar t)V Tiaiui8(oaiv vfida, fiij fitoifti/^at^TS nasa tj ri' Xnh'j- 
aije' do{}t^af:rni ydn i^ftir fr fy.eivtj rij conu ri Xah^aijte' 20 ov 
ydn vfiala iats ui )M)MvvTta , dXXd to nvEVfia rov natnoa v/mv 
TO XaXov)' f'j' vfuv. 21 TTuoudcoati 8f dStXcpoa ddtXrpoi' eia {ydva- 
rnr yju 7r«r/;o rrAvov, xm inavaaxi^aoiTai rt/.ra em yorela xa) 

■24. 9. i,s {}av(itcoaovaiv avtova. 22 xai eaeaife fiiaoviieroi imh ndrrcov yi)/ioo(jo)f c. SDEFGKSUVxrAii ill pi a b c f {;'• q vg Bas '-'-''- Chrcof'd . . . 
Gb' Ti yofion(ja<T (dl -/tn^aa) c. cdlmp 1. 22. al plus^" ff'' h k 
(If*' sodomae et gomorrae, k soilome ct gomore) Clir"'<"i'f ct™"*' (item 
Clem^'""-'''''^ xai a/./]i9(ii(r v^n.v }.f'/n/ifv [Petrus loquitur], nvfy.Torfi>nv 
fffrat yr] aoi)oiion> xai yo/inoQaa fv fjiifjja y.(ii,(JKo(J t] rot rrj(T nnfiOfiaa 
TOTTot fvdiaxf/.fiv. Item presbyteri ap Ir'"'*''^"'' et quoniam tolera- 
hilius Sodomae [alii Sodomis] et Gomorrae erit in iudicio qiiam civitati 
illi quae noii recepit [alii reciptt] sermones discipidorum eius) 

16. L anoatiXo) | (v (cl f/i) fifmu: k na iifanv | ntn o«: L aP" fere axTfi \ 
s* Or^'- (i)iT o (n^ oi) of/,'nT (Or yivf(rOf (f^tovifKn w<t o n(fua) \ axtnaioi 
(it vg sbnpllces): T> arcXovaTaxoi, | tna at: lx al pauc wcrft 

17. fit: T) al pauc a c g^* k m flor (Or^-^®-'') om | c* oin vfiaa | iv r. 
away. (et. Or Petr*'^^): d aa raa aurayoiyaa 

18. X. fTii TiyffiovatT i)f (c. SBCEKMPSUVrn al pi Or >' ^'"'' ^' ^■''* Potr ^' ''' ; 
FGLXi ai mu Or^'-"''* om) x. fiaaiXfta: d 111. xa/. i-nv Tjyffinrtov 
(Or^'^^*^ iTZt, [Jaailfiitv x. fjyf/novoir etc libere e Mt et Me) | a/O-ijafa&t 
(et. 0r'l»'iterpetr): d 111. (Tra&tjafa&i, item stahitis itP'er (non f vg) 
Cyp Hil, item (Irint2ioiibernmc) OrJnt3.-*^-534 .. cf Mc 13, 9 

19. 7ta^a(hi)(nv c. see* 1. 22. cscr item (tradiderint , k -ritvt) d f g*- k 
C'ypsaepe al . . . DGLX 33. al^" fere (a b c ff^- g^- h m q floriac vg Hil 
Amb tradent) naqaSuxjovaiv (Gb'), item -ifotaaiaiv al plus '" Ot^<^^^' 
Clir (et.nio-) ... ? Ti 7Ta^ai)i()oi(Ti,v c. cE-FKMSUvrAii al pi | r al fif(ji- 
ftvtjafTf I 7io>a J/ : a b k floriac Cyp'l"^''*^'' (sed^eMol habet) al om | /a- 
/.tjaijTf: Kr al plus^" Or Chr"io* -afXf \ doOtjrrtTai — o)Qa (c* cop 
gyrhr Tjftf^a) r. ).a}.i](Ttjrf (-atjrf o. wncEFGVxrii** al pm, -(XoTf a; ? 
Ln Ti -ffftf c. KMSUn* al pi) : dl al plus '" k floriac liarl* arm Or''^"-'' 
(sed habetint3,.w2j ^i (jyp.seiuel (ged'cr habct) Op om ; hinc Gbo et Ln 

[(HoO: -;.«/..] 

21. Tf/.vov (ct. Or '.2^'' Kus''cm208). ubont ro Tfxv. j tnavaaTtjGnvrai (et. 
Or Eus): ba al pauc -(Tfrni, RATA MAeeAION 10, 27. 51 dia TO uvofid fiov' 6 8s vTZOfisfrao si'a rf'Xoa, ovrva ooaV/joetai. 
23 '^"■'^ uzar ds 8ic6-a(o(jiv i'liao iv rr/ tzoXsi ruvTt], qtsvyeTS eta 
T//)' htQav' dfitjv yaQ )Jyo3 vfilv, ov fvj lelsor^rs laa TioXsia rov 
'/(TQuijl tcoa tl&ij 6 vivo -zov dr{)Q(6;iuv. 24 ^""^ Ov-a iotiv fiai>rj- '['^fa'*"^ 
rijG vTifQ 70V dtddoy.aXov , ovds dovXua vtzsq top 'avqiov avtov. 
25 dny-tzur tco n.ax}ijrrj ira ytn^rai oja o 8i8dG'/.aXoG avtov, •/.at 
(') dovkoa COG xvQioG nvrov. "'■'" ei rov oixodeGTZOTiiv Bselu^o'vX 
hnv/.dXEGav , TTOGCii (id)Xov rvvG or/jaxovG uvtov. 26 fii^ ovv (po^ij- 
x}yTS avtovG' *'^'^ ov8iv yaQ tGnv y.tyMXv^ifit'wv o ovy. dnoxa- 
IvcpOtjGexm , y.ai ynvntov o ov ynoGdijGerai. 27 "^'^ o A/j'co vfdv 
i'v Ttj Gxartn, e'lnaTS ti> tco gicor/' y.ai it fiG rh ovg dyovtre, yj^Qv- Mc 4, 2-2 
].i- R. 17 23. (Si.w/.uxji'V. Di al -y.ovrsiv \ Petr'''^' ix rija nnlfoia ravrtja \ cffvy. na r. 
irfQav c. KB 33. 265. Or 3- «3-*- ass. (item3-'»ocddj Petr Athi- 9' ef'^* Cyr 
glaphii2. item g Ti (p. f. r. aXitjv c. CEFGKMSUVxrAn al pier Clem'^^' 
Oj-s.^oDcdd Const ^'^i"^; item alterutrum c f 1 q vg {fugite in aliam, ita 
et. IulP*P ap Ath'^'^"®; sed q fug. in alteram) cop syr"''' go aetli ... 
DL 1. 13. 22. 118. 124. 209. 247. al a b ffi- gi-2- h kgat mm arm 
Qj.1, 380. 295 (fjil ex una deinde in diias urbes fugam suadet) qiivy. fia r. 
fTfjjar (dl 247. aU.tjv)' y.av (d iav St) fv rtj ftfQa (d iv rt] aXl7j, 
L aP Or^'-®° i/. Taiirtjrr: ita Gb) (ho>y.o)aiv (d -xuvair, l 247. fxSio)- 
^oviTif) v/itaiT (Or ^'3^" nahv omisso Vfiaa) qifvyfre iva rtjv aV.fiv: 
ita Gb, Ln <f. f. r. ir. [/.av — akhjv] \ yag (et. k am fu syr^tr go al 
Or 1-295): DM al^5 j^pier vg cop arm aeth al om (Gbo) | c* ti** al 
oTt or /itj I r().i(7Tjrf: ti al pauc Or''^^^ _(7fff | rnv tcr^. c. scefgklm 
snvxrAn al omn^i'l Or ^'^^^ Ohr _ _ Ljj om rov c. ed | (idg c. sbx al ,.. 
? Ln Ti add av c. CD unc rell min pier Or ^-'-^^ ciir; item sc al add oi' 

24. i)ida(j/.aXof: c. BCDEGKLsrvxrdn al pi it vg al mu Or*'*^* Cy].4, aos 
etador-ws ^1 ... sfm 13. al plus^"* syr^tr armcdd aeth add auroi' 
(al pauc a b q Hil om avrov post xv^iov) 

2.5. o (hvXna (et. a c g^" h q am; a* add ai'rov): i- al pauc b f ff^' g^' k 
vg Cyr^"''''^ Toj dnv).o) | rov oty.oS. et rova oix. c. sb'^cd unc rell min 
omnvid .. Ln to) o i,y. o ()f(T7i or rj et tokt otxtaxoifT c. B* | /SffXtf^ov). 
c. CEFGKMSUvrAiral pier a { S^' g^- h q syrP etmsgi" arm aeth go ; item 
ftf?.t- DLX b (vehebul) k cop . . . sb i^iftfpov). ... c g"-^" vg sax frsyrsfli 
persP beelzebub- mm belzebud \ fjifxaXicav c. s<^BCEFGKMSVxrAn -il 
plus^" Athi'°s« Cyrador596 etes^oo ^1 ; item fnixaXfaavro s* 4.59; 
item' anixaXiaav u al^" fere ... ? (= Gb Sz) fxnliaav c. 1. al ut^i'l 
mu ; L fv.aXfaavro) , D xaXovmv | oixtax. c.sBEFGKLVXPAn al pi . . . 
Gb" oiy.fi,ax. c. CDMtr al pi. Cf ad v. 36 

26. xfxaXv^iiii. : x al pauc xfy.(jvf(fi. \ ou yroJc/X. : e ovx anoxaXiKfiQ-ifafrni. 

27. fLu: M al^ Bas^.ase ^oorr \ axoitrf (et. Clem bis EusP'^bis- ^ -trai): 
1. 22. al Chrmo" Bas'-''^^^ tjxovaarf, Oi^'^'^^^^oil ay.rjxoaTf, item a al 10,28. KVTA MU-»VI()\ i«T£ ini rcor Swfintmv. 28 x«f /</) (po^tiailt: anh roiv dnoyaswov- 
tav TO GMfiu, rijv dt xpvpjv jiy dvyafitrcor dnoHtslvar (po^eiaO-e 
8i fjiakXor rhv dvrafitvov xai Ti't'/z/J' uni ato[ia UTZoXt'oni iv yet'rvT}. 
29 oi'Xi 8vo arQOvO^iu doaani'ov nukarai; xia fr f^ uvtcor ov 
Tieaeitat ini ri^r yi^v drtv rov TTurnha viixor. oO vfmv ^l x«/ al audintis \ xTjov^aTf: r> Or-''"'''^^ Eusps-^^""^*"' xf;(>i'(T(TfTf (n -rai, sod d 
2>raedicate) , l y.tj<it'/&tj(TfTf 
28. fit] i^olhiaOf c. siJCEF«LMi;vxrAn al plus""' EusP"" '•''''" Bas -'-'*■'• -^" 
f;yrapol2Jii al^ item K al niii -p';/ff5^? (lu.stap'-io ;</y (pofiitrfOf rorff 
ai-at^oi'j'Totff I'fiafT xni fura rctvTa fttj ()vvni((vova ti, TToujacii^, finf, 
qiOptjd'titf Si rov jitfTW TO ano&avnv (Hiivatifvoi' y.ai ^'i'/. x. a(i)ii. fi0 
yfU'vaf tupaXiw. Clem^"*^^'"^ xa.o v/ifi<T /itj <poftfi(Tdf roro aTioxTi-v- 
roj'Tceff vfiaa xat. /it]<)'fv I'fiiv Swafttrovo noncv , aAA« qiopfioOf rov 
fifTa TO anoOayn,v T/tarF f^orra f^oiiaiav V't'/'jo xni abtitnroa rov 
ftctXftr na yifrvav 7iti()f)<T.) ... ? (= Gb Sz) (poiJijiOrirf c. ns 1. al sat 
inu^'i'l (CIem''°iH'?, 5 XtyotV /ft/ iiOfjtjO^rjrf ano rati anny.Turnvrna to 
ffw/<a, rri »Vf ^'vyt] firj i)'vraufvov Ti. nouriaai,' qoiitj&rjrf rnv drraiurnv 
y.ai ao)fi. v.. wv/. fia r. yttw. toc iivnorr palny. vai ).fyio n/dv , rocTor 
iin/hiO^ijTf :: cf'Lc) Or^'^^G EusPs^os Const-'^'*'^ :: cf Lc | annxtfvrov- 
Tb)v c. NCDLTAn^ 1. ti** al plus*' (Clem 2' ^^f""); item (Jb Sz anoxrt- 
vovTO)v c. EpweoKLMSV-xn* al plus ^'^'^ ... ?■ (Schu prob) anoxTn^vorr. 
c. B al pm (item Or Ens Const Cyr) | aTZitxTfivai: d* aifa^ai, | 
(finfifiaOf c. NBCna'ed "'■■aq)o al ... ? Ln Ti q!0[itj&?jTf c. D unc rell 
min pier Or Const Bas Cyr :: in Lc (pnfiijO-rjTf quater nee fluctuat | 
c)f: L 1. al^ Isid3''^^s (sed^od ,y,) om | thrct/t. y.ai (et. lustap '■ '" 
Clemhom Thdot9'=2 Or'er al Irint2io Q^inti,6w> etc): a b c gi- h m q 
(uon f ff»- k vg) cop syruf arm aeth Ori-^se Orint3,87G Terts^mel 
al cm y.a.t, hinc Ln [y.av] \ ^m/. y.ai <To>iia (Clemhon' Iri"* Tert'c Lcif 
ao). X. t/'i'/.) c. (h Or'-'-''^'' V'- ^- to ao)f.i.) bcdlxii al pm lust Ciem^ioni 
Thdot Or»'29« etalibi Const Bas Cyr al ... sCEFweoKMSUvrA al plus^" 
rrit' i/'i'. y.. to aojft. | fv yievt'tj: d iirr yfivvar, item itP'*^"" (non k) vp 
Ir'it Tert al 

29. D* Or-''^^ (non item '• '^''*') tod aa<ra()iov (l aaao.) \ D noU.ovvrai- | 
ini (Or3.3«5 ^(Q- 1,296. giipgr itpl vg; hi if^- h k) T-rji' ytjv (et. Or'''-'* 
Bas'^'2«<; X al-''' CyrS^^V^^^^ rtjn ytitr) ... Or »• *«•'*• I'is 794 et'^'«2-2 et^'S^J 
Chrmontf ctmo6 juyvid „„ ^rjy (^Q^. i, i9i. 2, mz cjjr om) nayid'ci. Cf 
Clemhom 12.31 c(,,f,, y^p T/jff Ton 0-fov floiO.tjir ovSf OTonvOoa fv 
nayiili ffintaitv f/fv ... h Or^'''^^ Novatian Op om (non item Ir'n* 
Cyp Tert Hil al), hinc Gboo | otrm (itP'^r [non k 1 vg] go copcd'i2 
al Or>'28'> etint*'5"3 irintif-.i Tert Cyp al add t7/(I (iovlrja, vide ante 
Clemboin) Toi' TiaTQ. vfnov (u al Athc^d ,^.^,<,„,^ Or '2'"22 Ath cd ^oi', 
Qr 1,290 et2.«22 „m): 4.35. al-""' fere itmu cop aeth cod Or'-oo et2.«22 
et^-s" Ath '.3"0 CyriJl:WJh23 OrinU- '^2 add Tor ly froiff] oroavoia 

30. v,mv Jif (et. Or'-29« EusPs2W'357 Bas2.28< Cyrglapbis ptadorioJ etc): KATA MA©0AIOi\ 10, 37 53 TQiX^o rtjo xecpaXija naaai tjQi&fitjfxsvat eiaiv. 31 ^// ovv qjo^eiaOi:' &, -26 
7zu)J.cov aTQovOiwv 8iufpt()Ere v^isTg. 32 I Ida ovv oaria ofwlo- 
J7y(7£f iv ffioi ffi7ZQ00\}£v T(av dvif^QcoTiMV, u^uXopjaco 'AaybJ tv 
avTc^ t'fiTiQOG&EP rov TtaxQoa fiov rov iv ovQavdia ' 33 ^*' ^ mTia 
8 dp dnviiaijrai fis efiTZQaaOev rcjv dv&QcoTimv, aQv/jaofiai Kayoi 

' ^ " n _ ~ ' * 3 1 * O I 95. 5 71 T^ 34 — 36 

avTor sfiTZtJuavcv rov narQoa fA.ov tov sv ovQavoia. o-± Mij lc 12, 51-53 

vofii'aijte on ijXOov ^aksiv eiQ/jrf/v ml ryv yijv' ovx yXVor ^aXetr 

ftQijviiv dXXa fidxaiQar. 35 ijXOov yaQ diidaat dvd^Qwnov autd Midi 7, « 

ruv nariioa avrov 'Aai O^vyanQa xard ti^a fitjTQoa avrtja xai fvfi- 

qiijv xatd tijG TTSvO^sgda avzi/a, 36 xai ix'f^Qoi rov dv{yQ(anov 

01 oixiaxoi avtov. 37 ^^-"'Q qsiXav nurtQa // [iijiiQa vnlQ ffis lc 14,26 s 

D itpl (non f g^- 1) Clem2«3 Hil al aAAa | i.x al ai XQiyai (l i et -•/() j 
xetiiaXijG: dl itP' cop go syrsch al Clem Hil al add n/ioiv 

31. q>o[lfi,a8t (Gb') c. sbdl 1. 13. 33. al^ Or ^-^sg Cyrador^oi ,. ^,o(},j_ 
&ijxi (m al add avrova) c. CEGKMSUVxrAn al pier Bas^t^^* Clir | ttoI- 
k<Dv: aP" fere a b c g^- li q Bas'^o'l et*^"^^ (ged uon Garneri) Hil noXkot 
(multo) 

■32. ovv (et. Clem 595 Qr^'-^-^''^^* Cyr^'^ss etc) : ^ al pauc (Or3''i91>bere) 
Chr (et.mo3) o,^ | o/io/.oytjaii, (et. Or ^-^ss-s.ssi Cyr Chr): euv al pauc 
-ytlfftj (item Clem oana eav o/i., Or '."^**"' ^^9. 3, 719 qq- f^^ „^j | ^^ ^^ 
cm) aurv) (et. Clem Orsaep Cyr^'^ss Xert al) : dl (ante ttay.) al pauc 
(Did^^aiibere) ctvTov (iti''"'' [non k] vg confitehititr me - - et ego euni) | 
fv ov(jav. c. NDEFGLMSUxrAn al pier Clem Or^--'*"'^^''-^^^ Clir ... Ln 
I. T0K7 o«^. c. BCKV al8 Or3,"9 (et 3, 513 libere) Cyr*. ^^s 

33. S' av c. sDEFGKMSUvxrAn al pier Or2'2S6.298 Cyj. i.ges chr . . . bl 300. 
i)e (Lu), item C rV (sed sequente ana()v. pro cc^'C.) | afjvtjfffjxat (lx al 
-aerat): v 1. Or^is (sed^'^^^ afjvtja.) an:a(jvtiatjrat. \ a(jvt]ffofiai (kl 
al -aoifiai): 1. Or^is (sed^'-''''^ a^jv.) a7ia(jv. \ xayoi avr. c. hbda 1. 33. 
al plusi5 0ri''^98et3.5«Cyr'''965Chr (et.mo5) ^j . ^^f,^ ^ vg arm go . . . 

c Ti aoroj' y.ayo) c. CEFGKLMSUVXrn al pier Or'-'^^e^ item syr"t'' aetli | 
fv ovQ. c. KtuEGKLMSUrAn al pier Or^--^''--^' Chr... bvx al pauc 
Or 1.298 Cyr f. Totff ovo. (Ln) 

34. vofivatj'Tf : r al -atrt | /^aXtiv (k al pauc j'ja/.k'fi,v, sed k -XXflv) iuqtj- 
vtjv (ita et. a b c f am fu for Hieresai^: ^ gi. fpi. q Tert Hil hq. ;'ja/. 
(h k vgeil jJac. veni [vg venerim] mittere) | r al ab it^tjvijv pr ad ft^. 
sec transiliunt. Totum versum syr*'" sic: non veni mittere pac. in ler- 
ram sed divisionem voluntatum et gladium. Similiter Or ^' "*^ /<>/ ro/tt- 
^T^T* on t]).0-. jiaX. ftjjtjvtjv (et ^'298- 4, 37 libere add fjii' rtjv ytir) akXci 
fi,ayai{iar. 

35. ()(;j'affat : D*A (sed d ()^separare) dv/.aaai, \ avd()()inov: d 42. 114** 
iti'''^"' (non f k vg Ir'ut325 fert al) syrcu Hil Op vi,ov j L SryariQuv 

3G. v> i:nf}(JOv I otxtctzot (B^ent otxoixot?) c. scuEFGKLMVXAn ac longe 
pi: ur al plus'*" oi-xftaxot (Gb"). Apud Zonaram „0(Xftax6ff 6 oly.iZoa, 54 lU, 38. IvATA MAHH AlU-N ' uv/. hziv fiov a^ida, x«J 6 cftXav viov 7/ ^vyartQU vnln iftt ova 

Lc 17, 33 •' "V- _ •>w> ^ '" ' T 1 ' > ^ 1 - > 

loii, -25 batir fiov aiiua, oo xai oa ov /Mftpavei rov GTavQOv avtov xai 

J%ls «^0^-<>l't^il OTTIGW HOV, OV-/, tGZIV flOV UiKXT . o9 "'■ ^ l:VnO}V ZtjV 

Wv/J/V uvTuv dnoXt'aH avzi'jV, /.al 6 dnoh'aaa rijv Uw/J^v uvzav 
lo isliu svf/.ev ef^ov evni'iGsi avxi^v. 40 ^'^'^ O dexofxewG vfida ifie di-'xstca, 
■/.at (') £uf d8/()tisruG dr/ezai zov dnoaztdavza fie. 41 ^^'^" u dt-xo- 
fisyoa nnocp^xi^v eio uvofia TToucpijZov fiioO^oi' TTQocfijZuv h'^ftxpezai, 
■/ai u 8i:XOfitvo(S dixcaov eia oioua dr/.aiov fuaVhv 8r/.a(uv Xfjfi'^is- 
Mc y. 41 rai . 42 '""■ xca ba tap nuziaij tva zcuiv fuy.ocov zovzcoi' ttoz/jOiuv 
xlwxQOv fiviuv tio uiuiia fiaif^t^zov, dfit^v XtyM vfitv, ov [xi] dTzoXtoy 
TO J' ftiGitoy avzuv. 

XI. 

1 ""■ '" Aai t'ytt'szo ozs ht'hasp o 'h^Gova SiazdGGOJV zoig 

Sadsxa fiaOt^zaiG avzov, iiszi-'^ij ixel&ev zov dtSuGnnv -/.at y.i^ovG- 

Gtiv tv zaiG noXnGiv avzojv. 

i,c 7, IS— -23 J U ot Jbiarvi^G ay.ovGaG ev z(o ofrr/tcoT/^o/w za tnya 

zov Xqigzov, TitfiipaG did zcov fia{)->jzd)v avzov '6 nintv avzco' gv ntxi,ay.6a (Hi o iv Toi olV.w. Coraes ad Plut. Cic. 20. nl/.ia/.d ftm> ra 
y.ard rljv olxiav // rot, rtja ol/.taa, olov taxi to i/0(joi rou,(xvd^6a oi 
olxiaxot avTov, oi al'vovy.ov' oly.n,axa <) av /.tyono, t'lyi- iD.hxj -/.ai 
/.iyirai., tcc xwv oi/.tCotv.). Cf ad v. 25 

37. zat o (fik. VK ri (s zat, i add o) 5 17. usq aii,oa (et. Oi-^''^^^ Eus">coph 
us.ui Or'nt3,2o Cypbis ; semel om) : li^D 17. 243. syr i* cod om 

38. zat Off 01' kafifJavn, (k al -)'//) u.sq a'Si,oa : M* om 

39. >!«^ : D Tert o i)t 

41. ?.tjf(ii'(rai, bis c. hkcdlza Chrsue . . . ;■ /.rjiji. c. iCFdKMSUVxrii al 
omnvid | d al^ om y.ai, o di/. dix. usq ).t;/inp. 

42. iav c. 8CEFGKLMPSUVzr.\n al pier . . . bd 33. av (Ln) | noTi^urj: l 33* 
al pauc -ffft I rojv pii,xnu)v: d rwr t).ayi,atwv, item ininimis it vg go al 
(157. T. ixixij. roi'T. TO)!' f?.a/i,(jT.) | i/'i'/^oo (d iti'''^'' [iion k] vg syrc" 
[non syrutr] cop arm aeth go Or'''*'-''*"'*'^'^"* praem vel add vdu- 
roff): Mxz 33. ti* al plus'" ypv/i>ovv \ /j,ovov: u al^ syrcu cop Cyp om 
(A* 4'i'Xi>ovfitvov, ** ip !•/(). juovov) I /.laOtiroi' (k* omfiov. ftrr ov. /uaO.): 
h ff^- g'-"-' (non c f h k q vg) meo \ anoXiar] (Lzr al fere"'^" -J<t) t. 
uiaO: aiT. : d a b c g*- li k q cop aetli Cyp al ano^.tjrai o itiaOoa 
avroi' 

XI. 1. fTfAffffj' e. sncDEFGKLPSUV.\zrAii etc: m al plus'" aivirtk. 

2. axovana: M post f(jya pon j i-Lx al <)njii(irr^(ii.D> \ rov /T'l d al"^" i'crc 
syri^u aeth'o"" Chr'no" too Iv (item Or''''"" za. nf(i(, rov Tu) \ dia (Gb' 
prob Scliu) c. Nitc*Di'ZA 33. 124. q {mUttns iicr disc.) syr""" arm go RATA MA00AION 11, 9. Es 35, 5 f 
G], 1 

•20, IS f £t 6 8Q)(6fievoa, j} tTSQUv 7T(ioadoy.()}f4i;i' ; 4 xai dTroxoti^tia o 'Ji^govg i>eu a, is 
tiTZEv avruia' nofjsv&tvrm anayytilurt hodvv\i il amvsrs xui 
^Xmsrs ■ 5 TvcfJjjl dva^XtTiavaiv xai yiolo) nsniTzaTOVGiv, Xstiqoi 
xu&UQi'i^orrai. xai yMq^oi ccaovovgiv, xui rey.ou( eyeioovrai nai ntb)- 
101 evayyeXi^oi'Tat' 6 y,ai (layMQiua iorir bo hw fUj a-Aav8aXiG0ij 

iv £fA.Ut'. 7 TuVTCOV 8t TTOQSVOfit'vCOV ijQ^aTO U ftiGOVG XtyHV 701G Lc 7, a 

uilviG nsoi'hodvvoV il iit^Xlhim niG riji' tmjfiot' {imGuaVui; xa- 
).afiov vno drt'fiov GaXsvufievov ; 8 dXXd ri ih/Xihizs I'dslv; di'{h^)co- 
710V tv fiaXaxoTa ijfiCfieGfiivov ; iSov ol rd [xaXaxd q)OQOvrzeG ir loln 
u't'xoiG rav ^UGtltcor. 9 dXXd zt sh'^X&aTe ; TrQoq^ijTijv i8nr; vui (item a b c f h k syr^u discipulos, item DiaP'' eTTi/tiU'E rova f.(a9tj~ 
raa) . . . g dvo c. c^EFGKLMSUVxrn al pier if ^- g^- vg cojj aeth syrP mg 
Or 3.^60 (jijr al:: e Lc 

3. avro): M avTOicr, item b illis (itP'" om) | o tQxofavoa (et. Or Dial etc): 

4. D a b c S^- g*- h ano-xq. (5« | imavni (s* to) toj.) c. SBCE(-rj'»j»')FGKLMP 
siTVXzrn etc: da -vvfv \ h 435. cop syr«i Or*' ^^" (et^'''^* fK^fTf x. ti/.ov- 
aax() (iXiTi. y.ai, a/.ov.:: e Lc 

5. y.ai, /o)L c. SBCEFGKLMPSUvxrAii rell omn"^id a b k 1 q go syrcu et""" 
etc ... za28. cf flfi- gi-2-h vg cop arm aeth Or^.^se-i, no Qh^gue omxai, 
Ln [zat] (d om y.ai, yo)X. nutinaT.) | ?.f7T(joi,: k k syr^i etutr Chr™o'^ 
y.ai Xf. I xat y.oxpov: c f ff i- g'^- h vg fr sax cop aeth Or*'^*" om y.ai,, 
Ln [y.ai,] \ xa^ vfy.(j. c. sbdlpza 1. 13. al a b g^- k 1 q for syr^u et^^^' arm 
go Chr (et.ino^^ Bas^el . . . ^ om xai, c. cefgkmsuvx al pier cop c f ff*- g^" 
h vg (non for, sed am) sax fr Or'-^'^*" 'il*, Ln [y.ai,] (syrcu x. viy.(i. fy. 
post ivayy. pon ; Or^'^^^om; Clem ^^^ 1"^ et Or-'^"^'"^ aViaravTai, 
pro ly.) I xat nrnixoi, : c f ff ^- (non a b g^--- h k q) vg (et. am, sed non 
for) item (ubi et. ante X"'^- ^^ y-o)<p. om, item om x. vfy.(j. ty.) Or*'"" 
om >{at, Ln [y.ai] 

6. mriv (h k erit) : x 235. Chr (et.™o6j ^ b jjji pi-om Quaest om | off fw 
c. «CEFGKLMPSUVXzrAn al pier Clem^^^ Chr ... bd 1. 33. off av (Ln) 

7. B i,o)avov, item vv. 11. 12. 13. | fi?]).&aTf c. sbcdglpz aP ChrS^e ... 
g fifjk&ftt c. EKMSUVxrn al pier ... fa fifXtjkv&arf 

8. ftrjX&aTf c. SBCDLPZA aP Chrgue ... 5^ fit]Xd(Ti c. EGKMSUvxrn al 
pier . . . f lifkrjXvOati | fi' (d* it vg om) /(aActn. c. sbdz 47 ev a c ff *• 
g*'^- k q vg (exc gat) Tert Hil al . . . ? add iiiarwia, Ln [t/*.] c. cefgklm 
PSUVXPAn al omn fere syr<^" et"''' cop arm aeth go (cop aeth et. post 
ttakay.a add) : : ita Lc | D i]/.i(piaa/Lifvov \ e* (fooovaii' \ (^aaJ.io)i' c. sbcd 
LMPUZPAn'^ al pi ... EFGKSVxn* al fere^" paavliiij)v (ron ti* al pier) 
vel (ita Gb' Sz) -Xifotv (k -Xiloiv) : : cf Lc. Praeterea ? Ln Ti add it.<ji,v 
c. sCcD unc rell etc . . . om c. s*b 

9. ihjX&aTt c. SBCDLPZA al' Chrg"e ... ^ t'^tjXOfTi c. EGKMSUVxrn al pier 
(idem in Or edituni^ . . . f fifXtjXiiOaTf \ TXQoqi. k). c. s*bz Or-''' *''-(quam- 56 11, 10. KATA MxVeeAlON h'yo) v^uv, xai n^maaoxsooy 7TQO(fijTov. 10 "'^ ' oi'Toa iarrv TteQi ov 

M^ijS.i ytynanrat' iSov tyo) aTiuartVxo thv uyyElov fiov nno nQoaanov 

GOV, oa -/.aTaaxivdaei ■z\v oSur gov ifiTTnoaOt'v aov. 11 '"^"^ ai^i/jv 

7Jy(o vfuv, ovx iyijysQTUi. iv yspvtjtoia yvvar/MV fiel^cov 'loidvvov 

rov ^UTiTiarov' 6 dt fir/.ourfouG iV rij [Saadtia tcov ovnarav f^ieiXcov 

Lci6,i6 civzw iativ. 12 "'^■■' (Ittu 81 rwr ij^HQCof '/codivov rov ^amtarov 

icog aQZi T] ^aailst'a rcof ovoavav ^id^STut, xa) [iiaaTai aQTidCwatv 

avjfjv. 13 '"*'■ '" ndi'Tso ydo ui TTnurptjtai ■/.(u 6 rofioa tcoa 'f(odp- 

Moi 3. -23 vuv inno<:p]tev6av, 14 y.at ti OtltTS 8t^uo{)^ui, uvroa tariv HXniaa 

.<■ 7,^31-35 ^ iitkXoav 'iQiea&ai. 15 o 'iiMV ihra dwvt'rco. IG ^"''^ Thi 8i 

o^uxcoGco rtjv yersav Tavtijv ; 6[xotn iGZiP naibioiG >ia{)i^imutG iv 

TuiG dyonaiG, a TTQOGCpcovuvvra toIg hiooiG 11 Xh'yovGiv' t^vh]Ga[/.E)> vis Mt et Lc miscere videatur) Chrcomm catoxsov (^^^^ eatmarc^ sed 
,,ex Mf' ista verba a(feruntur) (f k cop coniung videre prophetaiii) . . . f 
(Ln) n)nv ; 7T(>oqtjTi^v (ii Tor n()0(f).) ; quem ordinem tueiitur s<"Cdefg 
KLMPSuvxrAn al omnvid Or^'ii' Chrtxt;.- jta et. Lc 

10. ocToiT c. SBDZ b g*- k syrcu aeth Or^'"" Amb Op Qiiaest .. . ? add 
ya^), Ln [j'.] c. CKFOKLMPSUVxrAii al omnvid c f ff i- y"^- h q cop syr^"" 
go arm Chr : : cf 3, 3 ubi yct^ non fliutuat | fyo) (et. Or ^' '''• "^ Eus^cl 35^ . 
z c ft'*- g-' cop Chr (et.'nf^) Amb om, Ln [fy.] | x al pauc a7ToaT().o) \ 

• Off xaraax. c. HBCDEFGKLjisuvxrAn al omnviJ f ft"'- g' h q vg syr^u 
etsch syrP mgcod arm aeth go Or'''"^ Eusecl3.-, -pg^j j^| r^j ^^^ ^^_ 
raay.. c. p a b c k cop syri* Chrn3o2etgue Ambsym'=l Hier'na'ach 

11. KFGLX al pm fynytQxat \ D* *. tout y. ton' yuvaix. | «iit. far. c. 
HBDEFGKLMSUVXzrAn al omn^'d b k Cyr*- "^. . . Ti fffT. aiT. c. c itP'^vg 

12. df. dS''* cop Amb om | d* uoavvora | fJiaarai, (et. lust''"''^): d (item 
ClemS") ot /?mffT. 

13. c al mu t,avvov | iniio(firjr. c. sb*cdz 1. 13. a**''"', a niioqirjTfuffav . . . ? 
7r()0H(>t]r. c. B**EFGKLMSUvxrn al pier 

14. df^aaOai (it accipere, scire, audire, recipere, perciperc, vg recipere) . . . 
EL al mu -(j(yt I 7;A- hoc ace. e. egklm etc, item hcUas it vg . . . ? y}/.- 
c. Frn etc | -).iiaa c. b*d (alibi passim et. n) . . . ; Ln Ti -haa c. xb-c 
unc rell et min omn^id 

15. una c. BD 32. k (Sever'^*'*'"'*'' to <)> tyow otra avTu rov o fyo)v dia- 
voiav i.oyixtjv) ... ? (Ln) add axovtiv c. sCKFGKLMSUVxriii etc Docet 
hipp2oo.iug(;tr5] Or^'81 etin'-'''"'^ et alibi al :: sine ax. semper Mt (13, 9 
et 43 et. nj; in Mc et Lc a/., nusquam fluctuat 

16. 7Tai,dioi,<T c. NBCDEFGKLMSuvxzFAn al plus '•'''". . . ? (— Gb Sz) 7r«K)a- 
()i,oia c. min | xaOtj/i. ante iv (Gb) c. hbculmza al fere'-" it vg al pi 
Chr . . . ff post ayo(j. c. EFGKSUvxrn al pier Clem *"'' (magis e Mt quam 
Lc vidctur):: cf Lc | fv T«i.fT ayooaia c. hbz 124. 157, cop syrP(l. iv 
ayo(ta, xaO^jfi. iv Tcttff ayoiiaia) . . . 5 Ti iv ayoi^ava c. cefgklmslvx KATA MA00AIOi\ 11, 21. 57 vfj.iv, y.ai ovy. (OQitjoaGOe' sOQ>]i't'j(TU[i.sv, xai ovx ixoxpaaOs. 18 tjl- 
Osv yan '/(odivrjG fit'iZS iG&iiov fi/jts nivcor, y,ai Xtyovoiv ' dai[i6itov lo lo, 20 
f][ei. 19 ylO^ev 6 vloa ruv av&Q(07tov iadmv xai mvcov, xai It- 
yovaiv' idov ui{yQ(x)noG (payoG x«) oiionottiG, tsXcovmi' qnXoG y.tu 
('ifiaQtmlMV. xai e8rA(i((o&/i // Goqifa dno rav tQywv avrr^G. 

20 '"''■^ Tors t^Q^azo uvsidi'Csiv tao nolsiG iv a'lG iyivovto 

< , ^ t> ' , - « , r . O-l ' ' 21—23 

ai nXeiGzat ovrufisiG avrov, on ov nsrevorjGav ^l ovai ffof lc 10, 13-15 
XoQai^Eii', oval goi B/^i) Gaidar, on si iv TvQoi -Aai ^idcSn iyi- rin al pi Clem . . . d iv it] ayo^a, Ln (ex errore) Gb' iv ayoqa c. al 
pi Euth Thph ; item in/oro it vg syrcu et**ch arm aeth go al : : cf Lc | 
a (Chr y.ai.) Tifjoaq^uivovvra et hyovaif (Gb') c. »bdz all" g-i. g2. 1 ,k ,^„j 
atclamant aliis dicentes) vg cop syr^ "^s Chr^o™?"^; c a, 7T^oa(fo)vni'ai,v 
et y.ai Xfy. . . . j xat rrstoaqxm'ovav et xai '/.iy. c. efcklmsuyxi etc, c etcla- 
mantibus - - dicentibus, h ih et clamantihus - - dicentes) : : cf Lc | TOtff tri- 
(>oia (Gb') c.BCDEFKLMXzrAn*aI plus^", item aU.riloia Chrcom gue, in- 
vicem vel in inv. vel ad inciccm a b c g'' q cop, aliis d g- k go, ad alter- 
utrum f ; absque avTMV (Gb") c. sbdz 1. al it vg cop go ... ? (Ln) Totff 
iTai(jO(.(X c. Gsuvn^ al pi syrcu et""" arm aeth ff' • 1 vg (coaequalihis, 
aeqtialib.), adduntque avrojv crunc iisdem et CEFKLMXrAii* al pi syr*""" 
arm aeth 

17. hyovai,v . . g y.ai, }.iyovai4> : vide ad v. 16. | LU al mu oqyiiaaad^f \ 
i&qrjvtiaafitv (prob Schu) c. «bdz 1, 248. 48ev c f ff^- g'-"^- k 1 vg cop 
go al Clem '"'^ Chr^om g"e semel ^ug . . . j add I'/tiv c. CEFGKLMSUVxrAii 
al pier a b h q syro™" arm aeth : : ita Le 

18. ya^: L 7i(>oa I'/iaa, al '- syrcu syrP/a^ no. v/li. | b i,ojavtja | a /(//t laO. 

19. (fiuoa (h. 1. et. k): «L al ^ c f h cop Clem^^^ Aug''is ante tiko)v. pen:: 
ut Lc, a b flf '• g'- q Vg post aj-iafjT. \ y.at, idi,y.. usq avrtjrr: b om | 13. 
124. 35G. k aTro navrwv rviv:: e Lc | fgyo)v c. sb* 124. codd ap Hier 
(in h. 1. in quibusdam em. Icgitnr: iustificata est sapientia ab operibus 
eius. Saj)ientia quippe non quaerit vocis testimonium sed operum) cop 
syi-sch et,P cop arm'^'i'l aeth (et aeth'^o'^ post fjjyow add xai, ano taiv 
TfAVMV avrtia) persP pers*^°'i (seholl: rfto xai idix. f] aoifi. ano t. ny.v. 
avTtia tjToi inv tokt i(jyoi,a etc; aliud: (iixaiovxai dt y.ai ano t^jyinv 
(loifia xrtT« ao(f:iav fmri/.ovfifvtj t] ano /.oyoiv) ... ? Ln Ti rtxvmv 
c. B'^CDEFGKLMSUVXrAn al omufere jtpier vg syr<^i» etP™g armed go a! 
(Valentt ap Ir*" et Or^-^** e Lc an e MtV Praeterea Or 3, 211 -j« <)> rtxi: 
TTjtT ao(f'. y.ai fv Tw ivayy. avaytyfjumai, y.ai anoarilkfi ry (joip. ra 
tixv. avr>ia.) Chr Hil 

20. iio'iaro c. SBDEFGMSUVxrA etc ... cklh al'''' fere (et evglstaria) g'-(?) 
h syr^n et"tr aeth al add o T5, item Chr (et.^o^) praem | fyivovro : d yi- 
yoviiaav (d /actae sunt; k vcro /act. Jtierant) \ ai'Tov: d g'- syr*^** om 

21. /o^at,fiv c. sBCEFGKMSVAn (r -trjv) etc ; item ? (Ln) ;fo^atn' c. U al 
pi ... X al mu /oigatcu; item yjnoativ vel (ut Or) -/wga Civ ti** 126. 
aP" Or-'ii^- 1'^". . . L /Qtia'ltti, D xo^a'C,a'iv, vg b g'- h corozain (char.), 58 11, 22. RATA MAeeAION loiro (d ISvvdfieia at yttofitiui tr i'fur, ndha ilv tv (7«xxf;) x«) 
oTTorV) ^itTti'oi^oav. 22 7i}.\v h'yoo vfur, Ti^xp yud ^iSmii dn-yao- 
Ttoor koTca iv t;fitocc xntoicoa ij vfup. 25 y,at av Kaq,u()tuovfi, 
{It/ icoa ovQuvov vxpojOtjGrj; two fidov nar a^i^aa&t'iGy, ^"''■^'' urt it 
if ^udofioia tyev>jx)^i^aav at dvrdfieia at ysivfisiai iv goi, tfittrei' 
i.l"iu,\-2 "'' /**'/?' ''^'i^ Gt'i^iifouv. 24 nlrjV It'yoi vfxlv ort yy Sodo^cov drexru- 
reoop tGtat iv iiut'oa y.QiGfi03G i} Got. 

25 ""■■' 'Ef i^Htvcji Tcjj y.atnd) dnoyjn&etG 6 'fi^GOvG slnev' i^o- 
fwXoyovfiai eot ndreQ, y.vnts rov ovoavov y.ai zt^G yijG, on sxQvypaG Lc lu, il af ff^- q am corazain (chor.), c corozaim, k chorazuu \ or«t aou sec (et. 
Or etc): D h^^" (iion f q nee vg) Hil xav \ [itiOaaidav c. s*ui;kgkmsux 
TAH (s*etcn* /J/ycVo-.) ti* etc ... s^orr (c ut vid) en {[ifO-(jati,()a) l Q]i&o.) v 
al9" (vv pier vel omn) Or-'^'^ al fjr](>aa'ii)a (Gb" Lii) | i{*a afi.f)o)i'i. 
(et. V. sq) I f'/fvovTo: d fyfynvftaai' , 33. 157. a.\^ iyfvti&?]irai' | (Tno<)h> 
c. BDEFGKLMSVxrin al pier it vg cop syrcu etsch etc ... scu 33. al 
Or->"8 etinti, 87 Qaud al add xaOrj/iurnv et a 1. al" fere Bas-'-^^ 
-fitvai, item syrP : : e Lc 
<J2. r om ).fyo> I'fuv 

23. xa<fia()vaovf.i (Gb") c. sbd 33. it (d caparnanm) vg sa.x fr cop go 
Irjnt27s g(.g ___ g. y.a7Tf(jvaoii,n c. CEFGKLMSUVxrAn etc. Cf ad 4, 13. j 
/Lifj (d*l tj, praecedit -ovfi) et vwM&riar] (l -ffft) c. sbcdl 1** 22. 42. 
a b c flf^" g^' 1 {usque ad cael. exaltaveris) (g^" quae [fj pro fttj ut 
d*l] et exaltaberis ; k ?je quomodo in caelum elata es usq. ad inferos 
descendas) vg syr^u cop arm aeth pers™'' Irint'-"* Hier (ad h. 1. ex cdd 
suis) . . . 5- ^7 et mpmO-fiaa c. kmxah* al pi go Caes-''' "* Clir g"e^ item Gb' 
Ti f] et v^o)0-tj<T c. E (ipse * 9^T]ff ex ^tjact) FGsuvrn- al pins'"" Chr, item 
{quae — exaltata es) f g'- h q cod ap Hier (in altera exemplari reperi- 
mus) syr^'rpersP et^od (apWhel.); Max'fin ^23 fj(j, fO)a x.ov(>.v\f'0)d^Tja^ 
aXk KixT ac^. zar. | oi'oaj'oc c. nbda al Caes Chrg"^ _ _ g ^o,, ov(i. c. 
CEFGKLMSUVxni a! pier ] fioa a<)ov: dl a b praem tj (l ?/, a b d ant), 
item g'^" et, c et si exaltata fueris, Max'"" a)J. | y.axapiffiaaOijaij 
(-(7ft l) c. NCEFGKLMSUVxrAn al omnvid syrcu etutr cop arm al . . . Ln 
Ti y.axa^ri<Ttj c. bd Caes, item (descendes) it vg Irint aeth, item (vadis) 
go (:: in Lc iidera fere i. e. bd syrcii aeth xarafit^trtj) \ fyivrjO-fja:. 
c. SBCD 1. 157. al ... ? fytvovTO c. EFGKLMSUvxrAn al pier Chr | yev. 
IV aoi: B fv aot, ytv. (Ln) | ffifivfv c. sbc 1. 33. al ... ?• Ti tfinvav 
c. DEFGKSUvrn al pier ... lxa ti** Chrg^e ttiftvov, m al ffifvov 

24. VfiiA- (syrcii om): al^ syr^ch gyr? ffoi. | on: s*etc 33. Ir'nt om ] sir'"'' 
ai>fxt. f. yi] aoS. | aou dm™S it (exc f 1) IriitavH ^|^^^^ 

25. t/.Qinpaff c. SBD 12. Clemho"^'*.^ (i^Oftoi.. aoi narfQ rov ov(). /.. rtja 
y. ort fxomi'. ravTa ano (Toqojv 7i()ia(ivTH)wv xai, anty.aXini'aa avta 
vri7ii,ot.a Qjildiovaiv. Cf et. '">''' et i" - - fttj Xtyi' tjaifStjcTfv (iff rova 
aoifoi'ff, y.(iini'aa acra an avror) ... ? anhy.t)v\\\ c. CEFGKLMSUvrAii 
al omn fere Ir"'' (('iof.toXoyriaof.(ai aoi^ naxni y.i'(Ji,i roiv ovQuvotv /.. KATA ]MA00AI()N 11, 30. 59 TuvTu oLTio Gocfoop y.ui aiHtrMv , '/.at dTisxaXvil^'aG avtd viinluia' 
26 vol) nari'in, on ovxmo evdoxia iytvtxo iimQoaOtv gov. 
21 ^^^'^ ndvra fioi TTUQsdoOi] vno tov nazQUG fiov, "^'^'^ xal 
ovdttG iTTiyivcoG-AH TOV viov 81 fitj o TTUTi'jn, ovds TOV nattQii ria 
fTZiytvcoGXH ei fiy 6 viog xai cp idv ^ovhjrai 6 vioG dnoxaXvipat. 
28 "^•^" /levre tiqog /he tiuvtsg ot •/.onimtiG y.ai TzecfOQTiOfitrot, 
xdyo) dvanavGco v^ug. 29 uQars ruv ^vyov fwv kp' v^ido y.at 
fidx^ers dn e^iov, oti noam eifu xai raiteivoG rij y.ao8la, y.at tvot]- 
GEte didnavGiv raiG xlw/juG v(mv. 30 o ydq ■^vjog fiov ^qi^gtog 
y.at TO cfOQTiov ^wv iXacpoor fGTir. Tijff y. OTt a7iiy.o\i\paa ['nt add Tavra] ano — avxa vrj7noi,a) Or^-'^'' 
EusP'*^^ (sed possunt hi tres etiam a Lc pendere) al :: cf Lc ubi noii 
variat | ravra: l avra | avvno)v ... 1* SvvaToiv \ d anixalinpia 

26. vat,: Marcos ap Ir ova, j fvdoy.. fyev. c. sb 1. 33. k {placitum factum 
est) cop, item (ut ante) Marcos ap Ir {nxi, (iutzq. gov (vS. /.tot, ['it cm] 
fyii fT.) ... ? Ti fyiv. ivdox. c. CDEFGKLMSDvrAn al pier (Or^-'^'' nt 
ante) Chr, item fuit placitum, fuit henepl. itP' (sed f ff^- co7iplacuit, 
placuit) vg Hil al. Similiter lectio in Le fluct. 

27. na-tQoa ftov (et. s^): «* lusttr'"" Marcos ap Irint93 (non ap Epiph) 
Hil om ^01' ] (jTiyivoiaxfi (et. Clem^^^''^ Eus^ia^'cs-ss^ item cognoscit 
Irint233.235j. c gscr lusttn"" Eus™arc88cdd Didt"^''-''^ („e Mt") Chr 
(et.mo6) y„,(,j(xx« (: : ut Lc) ; item Clemhom "• *• 'S-^-^-^o Marcos ap Ir 

• Iustapi'63 ciemsaepe Qrsaepe synod antio (in ep. ad Paul. Samos. ap 
Routh 3, 290) Eusdem 149-216 jtempr etecl Did^'^Hb (yvo), similiterque 

■ iidem.postea | o) tap c. SBCEFGKLMSUvrAn al omn fere Clem^''''... 
n al Clemliom Marcos ap Ir lustf etap Clemsaep Orsaep al oj 

■ (Clemliom lust Irinti'^"^ et-^s ^la) av, ita Ln | povlrjrai (l al -kirai) 
. o Vina anoxahnp. (et. Clembom i7,i- 18,4 iriut233 gtc) : luster etap 

Marcos ap Ir Clemsaep Orsaep gynantio al h-int 122.234 rpg^t „ „^_ „;^„- 
y.aXvipri. Iri"t233 (postquam scripsit: Nemo cognoscit filium nisi pater, 
nequc patrem quis cognoscit etc addiditque: Sic et 3It posuit et Lc simi- 
liter et Mc [memoria fefellit] idem ipsum ; loh. enim praeteriit loc. hunc, 
pergit:): Hi aiitem qui peritiores apostolis volimt esse sic describimt: 
Nemo cognovit patrem nisi Jilius , nee filium nisi pater et cui voluerit fil. 
revelare. At eodem ordine ipse Irinti22-'234 pj eMarcos^^; idem est 
ap ClemhoiM lustf etap Marctert4,25 Epiph saepe (sedq^ater alter, 
ord. tenet) al 

28. TtffpooTtafifi'Oi,: d add tarai (it vg qui - - estis) 

29. an f/(ov (sa): n* om | n(java c. hbc*d Clem^s Or^' is^-"* Athi-^^icdd 
Bas 1-1*5 Cy^esiflo _ g nijaoff c. c^efg uncrell et min omn^id Orsaep 
EusPssaep Athi'''9" Bas-. i«2-39o.67o Cyrglaphss Qi,r 

30. yq^aroa: e (ipse* '/tnar. ex /(Jijar.) kl al mu yj)i,at<>(T (scribitur et. 
passim /^) 60 12, 1. RATA 31AeeAI0iN XII. 

Mc -2. 23-28 X " Er r/.smo tco -Auinco tnoQiviyi, o Jt^Gova tola aa^^^aaii' 

8ia Tcor onoQificor' oi St na&t-reu uvrov fTTsi'vaaav, xui t'jQ^avto 

tDJmv OTuxvao y.ui ia&kiv. 2 ol dt Wuniaaioi idovrsa alnav avtdr 
Ex2ofi«r t^^^ <^* f*(it-&>itai aov noiovaiv o ov-a, t^taxiv Tzoisiv iv (7«/5(i«rtt\ 
1 sifm2i,6 3 6 5i elnev avtoia' ovx drtyvcoTt ri moii^Gtv Javet'd, ore inma- 

aev xai oi fist' avrov; 4 naa eiaip.&ep eia rov oixov rov -O-eov xai 
Ex2'j, 33 TovG unrova rtjO nQo&tascoa tcfayov, '6 ov-a i^ov tiv avtc^ <j)ayetv 

ovSi rolo fit'z' avrov, ei fitj rata I'eosvaiv fiuroia; 5 "^■''' // ovx 
Niu -28, 9 a dn'yv(otE iv Tfp p6[m on rota ad^^aaiv ol lEoela iv to) teoco ro 

Gaji^iarov ^e^tj}.ovatv aai dvatzm eiaiv; 6 h'yo) ds vtiir on rov 
ijoso', 6 "-('w fitl^oy tar IV (ods. 7 8i 8t iyvbi-Anire ri toriv' D.eoa i/Aco 'aui 

ov \}valaVy ova dv xaredixdaars rova dvairiova. 8 -Avnioa ydn tanv 

rov Gct^^drov 6 v'loa rov dvOnconov. XII. 1. fTToQdi&tj: u al -()fiifTn \ roin : r> om | nappaaiv (k aapaai) 
c. scDEGKLMSUVTAn rell omn ... u rsa^![jntuta (Ln) | atayvaa: d (ante 
ri)./..) u al plus^-' Toi'(T ffta/. (:: ut Lc et Mp). Praeterea c syr<=" add 
et coiifricantes eas (syr^i confricare) inanihus suis (c pergit mandnca- 
bant) : : e Lc 

2. (fVo»Tf<T c. 8BEGKMSUvrn al pier f k q vg cop syr? al ... cdla 13. 124. 
a b c fF'" g*" h syr<^'i etsch add avrova \ iiTtav c. «bc 33. ... ? finnv 
c. DEGKLMSUvrAii al pier | iHov: syr^i* cur :: e Lc | iv a^ifjpatoj: 
k syr'^'i om ; item ff'' om not. fv aafJfi. 

3. (yaiftfT, g (fctfJid, Gb Sz I'tai'Kl: cf ad 1, 1. | orf. r on | fnn^vantv 
c. «Bi:DEFGKMSUVrAii aP"" ferc k I vg syrc" et"tr (-op aetli Eiisps i3o _ _ 
f (= Gh Sz) add avroa c. L al sat mu itP'er ani^ syri'U'g (j|,r .; jj-i 
Lc et Mc ' 

4. *(^ayor (praegresso fiarjX&f><) c. nb o^cr (;.• nil simile 11. pp.) ... ? Ti 
Kfiayn' c. en unc et min rell it vg rell EusP^ Chr | o c. bd 13. 124. 
b k q harl* ... ? ova c. scKGKMSurAii (v off) al pier itpl vg rell 
Qr3.«3iib EusPs Chr :: ut Mc et Lc | fiov tjv (Chr*:"'" et'""" om tjv): 
I) ijv f'iov, Or fifjv, C al e^fari/v (:: ita Lc et Mc) | fiovina: la tiovov 

5. r om Tj I Toia aapiiaai^v: CD al Cyr^ct« ^^ ^q^^ aapp. 

G. r)f: D k syr^'i ya^) | fidtov (Gb' Sz) c. HBDEGKMSUvrn al plus'"" 
(al pane ;r/fto»') flf»- q cop Chr (et.moO) Cyracfiv jyint (plm), (c* /m- 
^0(i)t' o eraso) ? -trnv c. (c vide ante) la al pi itpler (et. d) vg etc 

7. {}.fO(T c. XBCD 1. 33. 124. Or-'"*^ ... ? f/foi- c. KGKLMSUvrAii al pier 
Q,.3.289 (ji,^ (i,xx fhna, sed min mu tlfov) \ ov: a otxi' \ ot'x av: v ov 

8. iffTiv c. SBc(ei* et3)DKGKLMSivi-An al plus'"" it pier syrcu etsch 
cop arm aetb Or^'C" Qy^i.ou:, ^j '^-gj-t al ... ? (= Gb Sa) tart xat KATA MA00AION 12. 14. 61 1 \ \ , 1 1 \ \ 1 - 9—14 

9 "*^''' Kui fismi^iaa rAtl&sv i,Xd-£v sia rijv avvayoayip' nvtcov. mcs. i-c 
10 xn) i8ov avx^QOjnoa x^^Qf^ H^^' hiQ(^^''' *<«' mrjQarr^aav avruv 
}.tyor78G' ei t'^soTir roTa Gu{i[ja()iv OiQanemai ; iva yM7i]yoQiiaoiaiv 
avtov. 11 6 df HTTSv avroiG' ric icsrai f| vnwv avO-QcoTzoa aa f^n i.cu. f. 
TTQO^arov tv , -Aa) iav ffirn'oij zovro TOia (jd^^noiv eiG ^6{>vmr, 
oi>£i HQar/jG£( avth vm) fjsQH; 12 noGw ovv dincptnei avO-QCOTZoG 
TiQO^drov' wGts s^EGTiv toiG Ga^^ocGiv xalooG 7101 sh>. 13 tore Xt'yn 
7(0 drx^QMnoy f/aeivov gov rip' x^Qa. aai iit'reivsr, xai d7isy,are- 
Grdd^il vyujG (og tj dllij. 14 "''^ i^eldovrsG 8i oi fUaQiGoioi GVfi- 
(hvXioi' flavor x«t' nvrov, uttcog avtov anoUGOiGiv. c. min f vg syrP (1. 33. 157. al mu vg xat xov (7a/5/5. post ccv&o.) :: 
e Lc et Mc 

9. fy.fi,&fv: CEG al c g^- h syrsch al add o Z5 

10. avf>Q. /fiQ. c. HBC k 1 vg (et. am fu for; sed non gat mm) cop syr*''* 
(add dextram post f/wi') aeth (item avOq. ?/. r>ir /fio. Chr"io®) ... 
c avOQ. T]v rtjv Xfi^a (r -qav) c. GKSV.xrn al pi b c g^' ; item dlm.! 
al pm it™i syr"'»" arm al avd-u. (e al post fxft. ii al post /;r) j^i' fxfi 
xtiv Xfi(>cL (l al -Qav) | ex al f7Tf(Jo)Ttjaav \ avrov: x «i«roJ' | &nja- 
Tifvaat c. HDL al pauc ... ? Ln Ti -Tin'fiv c. bcegkm unc rell min 
pier I xaTriyo(JtjGo)aiv: dx al -aovrri^v. Spectat hue quod Hier (ad h. 1.) 
ex evang quo utuntur Nazaretii et Ebionitae affert: Homo iste q^n aridam 
hahet manum caementarius scribitiir, intiusmodi vocibus auxilium precans : 
Caementarius eram , manibus victum quaeritans ; precor te , lesu , ut mihi 
restituas sanitatem, ne turpiter mendicem cibos. 

11. Ttff farai c. SBC^EOKMSuvrAn al pi c g'^' vg syri*, item tia (Dgr n) 
ffTTiv D al plus 2" f k q al Chr Vict ed ex^dds __ Ti tkt c. c*lx 61. 124. 
ff^- cop Victcdd2 (ed.Mosq.). Item if'' h q^ds ex (de) vobis homo habens; 
b g'* quis ex vobis homo (b om) habet | if vftoiv: d fv vinvv | av&QOJTzntr: 
L, 47^^ a b om | ftfi: d c^cr f^fi (^ q al qui habet , g^' vg qui habeat 

. etc) I f I' (noil exprim flf*" g^" k syr^u); k ante 7100(1. \ fctv (l ar): d 234. 
b om I f^iTifat] (s^n* tvTi., L frniafi) ... s*r al mat] \ rovro: d itpl 
syi-cu etsch al om | fia: l al^ add rov \ y.oaTfjfffi (d k xfjarn) xai: 
» ff*' h y.^artjaaa \ wcto : x c ff*" ff'^- h vg post f/f^fi, U om | fyfQfi: 
CDL (g fyft^n) 124. k syr<=u et«tr eynQfi: ita Ln 

12. noab) (al -gov): l noxr , s noio) \ d* toc ngofiaroi' \ aapjJaaiv: 
B (TafifiaToia (Ln) 

13. (Toil T. /figct (cscr_^ce„) c. s*etcbBL 1. 33. 124. 157. 34G. al ... 
f T. /. (Ton c. s<^^CDEGKMSUVxrAn al pier Chr | t^ttfirfv: 209. itP' 
syrcu etsch etP c* add Ttjv '/fiQot, at/ror | aTifxarfarccO-r] (Gb') c. 
SBC^EFGLMSVxrA aP" fere, item iin anfy-arfartj ... ? nnoxarforaOtj 
c. DK al certe pm (1. annxaTfart]) | tiyiija (lx etc -if iff): al pauc itP'er 
gyrcu etsch Hil om ( our tj : l oirrtv 

14. f^fk&. <h (d it ?'«'>■ al y.av ff.) usq y.ar aurov (Gb' prob Schu) c. xbcd 62 12, 15. KATA iMAeOAION 15 "**■'" dt '/ijaova p'om aveym^t^GSv fAH&sv. y.ai ijxo).ov- 
{ytfCttw avro) ttoD.oi, y.ci) i&enaTTtvaer avrovG nartaa, 16 '/.(li 
f7isrifit,(Tef ai'Tula na ^// qarfQor avrhr TTODjacoair' 17 I'ra tt).),- 
Es'42Ti-4 pwv?-^ TO Qij&iv 8(a 'Hcaiov rov nnuq:)^Tuv h'yoiTOo' 18 idov o 
TKua fiov or {jniTiaa, 6 aynni^rm finv tio or i^vdoy.ijatr tj xf-W//^ fiov' 
{yt]a(f) TO nvtviid [lov in' avror, y.ai y-Qioir lola hihyeair dnayyi^XH. 
ID ovy. iQiGBt ov8l y,Qavydasi, ovds axovati jia ev rata 7r).arti'uia 
7)jv qcor)jP avTov. 20 y.d).aftnr avrTeTQififiHov ov yanaifi y.ai 
llvov rvcpo^isrov ov attest , i'coa clr ^y^idhj aia viy.oa tip' xnioiy. 
21 y.cii Tfp oiviiati, avtov tdvij i).7iiovair. aV it vg cop syrcu et^ch persi' aeth Eus'^em-fM. item L al arm Clir 
(et.™°®) ot di qaf). f^f).0-. a- f. ■/.. avrnv . . . ? ot ()f (/ao. (Tvfifi. t).. 
■/.a,T avrnv fif).&. c. EGKMSUVxrn al pier syrP ... a al om f^fJM. I 
avfi[i. sXafiov: L lyscr ^i f7ioi,rj(Tav (itP^^^ Yg/aciebant, fecernnt ; sed 
d k q accepertint) 
15. yrnrn: xr om | nnl/.nt c. SB a b c ff^' g*' k vg aeth Eusccl^oi 
? Ti o//.ot no. c. cDEGKLMSUvrAn al pier f h q cop al Or^-^'"' 
Eusdeni«2. item x al (Hil pluresg. cum turbae) no. o/).. 

15. 16. navraa (al" fere anavraa) /.ai, (et. Eusbis); o 1. a b c ff*- (li) k 
navxaa di ova i&iQanmatv (f om x. lOtg. av. na.) 

16. fnfTifi. aiTOKT (u*Aal-T0i«T): D 1. Eas<^^^*-''^ (noii^f^^-'>^) fnfnltj^fv 
(1. Eus^od -nafv) avroirr (1. -rova) | nmriaoxsuv: d** noiMaur 

17. iva c. SBCD 1. 33. Or*'^^ Eusdem etecl ... ^ oTroxr c. KGKLMSUvxrAii 
al pier Chr | (ha: c'^ Chr (et.'no'^) vnn | l](jaio»: ita KKMrn etc; 
G (sed alibi jyiT.) l om spiritum; it vg .spiritum non exprim: itP'" vg 
esaiavi, a b h k eseiam, c uaiani \ a om rov, item v. sq om 6 pr 

18. 01' ?;«fT.: D fiiT ov tjgir. \ ov c. k*b 115. 244. (ff^' qitem snscepit) 
Eusecliui etmarcETcod ._. ^ Ti fia ov c. s^c-EGKLMSUVxrAn al pier 
Eus'iein45-2semel et 'na""*: e<i Chr ... c*vidD 1. 33. Eus dem «2.semel 
(item DiaP^ ex Esaia) fv w, item in quo {in qtio bene jjlacuit [compl. g-- h] 

anima mea a b g"^' h q, bene coviplacuit animae meae c g'" vg; 

bene sensit ani. mea k Irint) itP'er vg lr'"i Hil | i]vtioy.. c. s (* et'' 

etc) CD al EusKiarcBv ... ^ Ln Ti fi'iJoz. c. n uiic lell min pier Eus'l^'" 
etecl Chr | Dgr aTrayyf A/.f t , al avayyf//f« 

19. L xuavaan (Or^-^sHb x^a^i) \ Dgr a/.ovn, 

20. livnv: hoc ace. EKrn** {*ilv.) aliique unc {ulrfVOv) \ d or ii-t] (»** om) 
'CfinTd \ av: T.X al om | fy-fJa/.tj (lf -pdhi,): x al (xfJaf.lfi, (-alXfj), 
it vg eiciat \ xqktw: x aP syri' Chr cdd (ap jMontf) efno-i add avtov. 
Quae apud Esaiam h. 1. interiecta leguntur, de iis Hier (ad Algas. 
1, 849) sic: quod autem de assumto testimonio in ev<jlio minus est videtur 
mihi accidisse primi snnptoris errore, qui le'jens superiorem sententiam. 
a verba iudieii essefinitam, pntavit inferioris sententiae ultimum verbum 
esse iudiciura, et pauca verba quae in 7nedio h. e. inter iudicium et KATA MA00A1ON 12, 26. 63 22 119-^ Tors TTQOGi^rtjd-ij avrqj 8aifiovi^6fievoa tvq^loa xni lc "11^14-23 
'/Mcpoa' Kai i&SQansvaer avrov, coats rur acocpuv Xaleiv aat ^XtTisiv. 
23 ^"""'^ aai i^i'aravro navtsG 01 oyloi aal tleyov' ^i/jti ovz/xs iorir 
6 vioG zJavsi'd; 24 ''^' " ui dl (Jiapiaaioi daovGarrsa alnov' ovtoo uc 3, a-a'.t 
ovy. ix^idlXet rd daifiona si fit/ sv rm Bes)Xs[SovX aQyorri rwv 
duijiormv. 25 ^'"" sidoia St tka iv%}vfi.tj6eiG avrcjv sinsv avroia' 
Tidaa ^aaiXeia (lenrnd^uoa xaO-' snvrija sQijfiovzai, nai Ttdaa noXia 
ij oix/a [leniaO-EiGa K«t'>' iavTTJa ov azu&tjGerai. 26 '/.ai ei' 6 aa- 
zavda rov Gatardv ex^aXXei, fcp savrov efieQio&ij' tzcog ovv ata- iudichim fuerant, irraetermisit. Idemesa-iS. ^^splendebit et non con- 
teretur donee ponat super terrain iudicium" Mtth. evglsta non posuit, 
sive inter ,, iudicium" et ,, iudicium" media scriptoris errore suhlata sunt. 
Origeiie*'^^ vero iudice o /itctr&. /wtjaOela aTTo fitQoi'iT rijcr ntoi- 
xoTTrja. Nee ullo niodo oft'endit Eus Mtt'haei textu, quern totuni 
a V. 15 usque 21 exscripsit dem. evang. 9, 15. 

21. TO) ovo/(. c. uncEFGKLMSUVxrAn al plus^"" Chr (et.mo^) al (126. 
Tw (TO) ovoji(.) ... g (-= Gb Sz) fv toj or. c. d al ut vdtr mil it vg arm 
Eus<lem97 (ex Esa.) Irintwa al ; al pauc Eiisdem452 al fni to) or. | 
D gr* e?.nitovat,t' 

22. 7T(}oatjVfx&Tj a. daipoviCo/ifvotr rv. x. xw. (c* om^^id rn. xai.- b ff^' 
h em vel post mntus vel post caecus add [ut alterum vel tertium] 
et surdus) c. scDEGKLMSUVxrAn al omn^id Jt vg etc . . . b syrc" etutr 
cop aeth nuoarjvfyxav a. dai.fioyi.tou fvov TX'ipXov x. y.o)q)ov (Ln) | 
aDTOv: N* avrova \ rov xo)q)ov c. nbd flf^' k (hi duo surdus) g*' (mutus) 
cop syrcu aeth ... g r. xvcpkov /.at, xo)q>. c. CEGKMSuvrn al pier arni 
syrPcodbodI (al tantum r. rvcfil., al t. xoi. x. til?) al ; item lxa a! 
plus*" syrsch t-. xiDq^. xau rvfXov ... itpl vg sax fr om plane | ).a).fi,v 
c. s*BD al plus*" it vg cop arm (237. b [ff*' h transp singg] syr^" 
XaX. X. /9Af7r. xai, axoi'ftr) ... ? xat A«A. c. sfCEOKLMSUvxrAn al pier 
syrP arm al 

23. xai, fXfyor; u al pauc Xiyovrfa \ fttjTi: Dgi'* add otj. | o V[.off (passim 
0/^0 VI,.): L add xov \ d'avfi^d': vide ad 1 , 1 

24. TO): E 33. al*" fere om | pukCiilov). c. CDEGKMSUVxrAn etc, item L 
al fifXtfi^ovl ... HB /Jiit,fliovX. De versionibus cf ad 10, 25. (Beelzebub 
et. syrcu) 

25. f«5o)o- (s* etc): s^p al3 ff*- k syrcu cop Chr^dd kJ^v | (h c. hbd k 
cop syr^u ... <; add o <5 c. cEGKLMSUVxrAen etc (itP^^^ vg lesus autem 
sciens) \ xa.0- favrtja pr: d al pauc Chr com gue fg, faiiT//r, Lx al plus-'' 
Ath*'-"^* (;jj,.mo5 yf^g- fcn(T?;»' | eQTjfiovrat, — ov ara&tjcurai (d* al 

artjcFfTai,): k ov aTa&. *?'?,«■ (a om iQfjfi. usq xaO tavr.) \ xa& 

favrrjij sec (al pauc Chr mo '^ -rrjv): d Chr cod f^ favrtjv 

26. xao u (f vg et si, k si et): d ft (5? xat (d simitem)- b ff^' g*' q si cnim, 
c if*' h si ergo:, a si \ rov: x al om 04 12, 27. KATA 1MA00A1ON O-tjaerai t) ^aaiXeia avrav ; 27 x«) si iyo) iv BeeX^e^ovX SH^aXkoi 
T« daifiuyta, ol vim viiav iv ri'vt ix^dklovatv ; 8ta tovro avzoi 
y.otiai ioovtai v^mv. 28 si ds iv nvtvfiUTi ■{}eov iyw ix^allco ra 
dcauuvia, (tQU tq&aaev iq:' vfida rj ^aailsiu lov {ysuv. 29 rj noia 
di'varai tia eias).{}etv sia ri/v oixiav rov layvnov x«/ t« ay.£V)j 
avrov aQTidaat, iar faj ttqcStov d/jcri] toy layvQav, -au) totc tijV 
oixiav avtov ^nwnaGri; 30 o n)j wv fitr' ii^wv xat' i^uv iart'r, 
xai 6 fitj Gvvdycor fter' ifiov gxoqtii'^si. 31 ^'^''' /Jid rovzo Xiyco 
vfuv, ndaa aiiaotta xui p.aacpi^fua drfSxti^GeTui tola dv&Qanuia, 
i.d2, 10 7y 8t rov nvsviiaroG ^XuGcpjiua ovx uq:t{))jGsrai. 32 xai OG iav 
ei'ni] Xoyov -/.lad rov viov rov dvO qootiov , dcpE&TjGEtai avrco' og 
5' dv einrj xara rov 7zrevf/,aT0G rov uyi'ov, ovx dcps{)-i'jGtTia avT(p 27. y.ai, ft: D 1. 33. al k n ()f (it P'er ,y„oJ si) | ^htltifiovX: vide ad v. 24 | 
LX al fxfldlo) (l et. v. 26 f/./Sdlfi,) \ oi: L al pauc om | I'lion' bis: 
X al tjifoiv I fy.fia).).ovan' (e* -fidlovtnv) : L al mu ff^- Cyr acHT Chr&»« 
fy.[ia).ovavv \ h^it.ktovt. jy*. c. sbd alab f fl'^-'-'- g^'h k Iqain for Cyr^<^', 
item 1. 124. c g-- vged etmssmu Ambrst Op Chr (et.woe etguehomiS) 
x(). i'/t. fff. ... f I'fi. i(J. xQ. c. CEGKMSUVxrAn etc ; l al Chr 8"^ vft.. y^. ta. 

28. fv nv. &f. fyo) c. sncDEGKLSUVxrAn al plus^u a flf^"^' h q cop syrsch 
Ath'-^* al ... g fyo) (m al*^ b c g'- k syrP om) f. nv. &f. c. rain f m 
vg syrcu al ChrKue 

29. ti<T: A g-' h ante iJivruT., L om | n,a().d-(v>' : a al pauc post i,ay;^'{>ni' 
pon [ (tonaaai c. BC*x 1. a'^ (Valentt ex Thdot ap Ciem^**' (Irjaai, 
Ttanaivfu y.ai atjnaaai, ma tcr/vnov ra axuif] — o rtomj^) ... ? (Vta^- 
Ttaaai c. NC**DEGKLMSUvrAn al pier EusP** ™*''"° Chr (it vg diri- 
pere) :: cf Mc | driOTj (l al -an.) t. iff/.: a al t. tff/. dtja. \ dia^naari 
c. KDGKn* al plus*' Chrgiie; item ? -aft c. bcelmstivxi-h'^ al pi; a al 
pauc -(Tat ... Ln Ti aunaaii c. 1. al pauc (ex errore de b) 

30. r ftntv o xi/ptoo" o ft?; ojv | axoonitfi (et. Or •''•'**''): h 33. cop ChrS"'* 
add /(f , syrP ™e mihi 

31. Totff (a om) ai'&Q. pr (et. Or etc): b 1. Ath^'^''' praem t'/uc | ?j lit 
rov Tiv. usq fin (b ff'' h m syr^u qu{ antem in sj). s. hlasphemaverit non 
remittetur illi [pcccatiim]) : x al ^ a g'- 1 for Victorin om | ovx a<fifO-f]a. 
c. »B al'" g-- k vg cop arm actli al Ath^''''^" Cyr'i'""'" IJas^^eicod 
Hil al ... al'o Chr (ct.gi'e etmo^) Did'^s add avroia, item ? (Gbo) Ti 
roia atd^oojTzoia c. CDKGKLMSUVxrAn al pier c f ff-' q syruf Bas 
2.2flied al 

32. Off far (Gb") c. SBCEFGKLMUVxiAn al pi Or^-^' ChrBue __ cr off ar 
CDS al certemu Ath ''•^^' Chr Did | a(ffi9^);fffTatpr (et. Or Clir Cyp etc) : 
B* ovx atfiiQ-. I n* rov nv. ayiov \ ovx (s* or /<>/) aqfO-. c. H*et'>et* 
CDEGKLMSUvxrAii al omii^'f' Ath''^' al ... u oi; /irj aqii&tj (Ln) | RATA MAeeAION 12, 38. 05 nvrs fv Tovrw reo aioon ovrs tv t« utlXorri. 33 ^^^•^'' '7/ tioi/j- mht. ig-ir 

" " ^ , , \ , ^. , ,\ , I.c 6, 43-45 

Gars TO dtrdgov xaXov '/.at rov xaQTiov avrov ymIov, ij Tzott/Gats 
rh dt'vdQor oanQov xa) ruv xaQnov avrov aanQov' Iv. 7«(» rov 
xuQTTOV rh St'idnov yn'&)Gy,trai. 34 yevwifiara f';(j5jcof, nwo 8v- 
raaOE dya-{yk XaXsiv tiovtjqoi mrea; ix yag rov neQiaasvfiaroa 
rtJG '/MQ^tao ru arofia XaXst. 35 '"^'^ o ayadoa av&Qconoa ix 
rov dyaO-ov {)tjGavQov ix^dXlsi rd dyad a, xai 6 noviiQoa dv&Qa- 
TTog fx rov 7tov>;qov d^r^aavQOv ix^dXXsi jioitjQa. 36 ^-^-^^ Xsyco dl 
vfAti' on ndv nrina dnyov b XaXrjaovGir o'l dvfl-Qconoi , dnodcoaovair 
TTeQi avrov Xoyov tv tji^i^'oa xQiatcaa. 37 t'x yaQ r(ov Xoycor gov 
f^ixaico&TjG)] , xai ix rcov Xoycov gov xaradixaGd^/jGri . 

38 ^'"'^ Tore drzsxoi&tjGav avrm nvtG rcSv yQafifiarmv xal ^■''J^-^f 
<haoiGuiav Xtyovrec:' SidaGxaXs, deXofiev dnh gov Gimeiov idnv. Toi'T. T. aiojv. c. NBCD al mu Or*' 3*"; item kxah al Or*-^^ et-^^ Chr 

(et-Jno^) Did Cyr'i'" ro) at. toi'tw ... EFGLMSUVr al plus '^'^ Bas^-ssi 

Epiph^i'^^ al mu ro) I'ci' aiv)i'i (Sz Gb') 
3.S. D rov divdQ. -/.a?.. \ a al yivoxjy.iTf 
.34. A al pauc yfvtjfiara | Lxr al nfQtafVfi. \ kaXfu: d* et d add aya&a, 

ff '^* mala ( — wmsquisque loquitur de ore sua mala) 

35. o ayaOoa: d* (item Or ^, ^'''''i''e''e) om 6 | aya&. &riffavQoi' c. sbcd 
EFGKMSUVxrAn al plus^^" it (exc f* ff^-) vg (exc gat mm) sax fr cop 
syi-sch etP perss Or^'Ses Dial-*! (mixtis quidem Mt et Lc) Did ^-^ Chr 
(et.ino4_) al Gyp al ...?(= Gb Sz) add rrja xa^ihac c. l 1. 22. 33. al 
mu f * ff2- gat mm syr^u arm aeth (sed l 1. etc t. xa. ai'Toi') Clem^*' 
Or2.64i al 1 ra ayaO-. c. sclua al pm O^'Ses chr (Clem»« to aya- 
&QV et TO xay.ov) . . . Gb' Sz Ln Ti om ra c. BDEGKMSVxrn al plus''" 
DiaP'2^ Did ^-8 Chrmo ' | nov. 9-tja.: L al syrcu arm add TT/ff y.a^Si-aa 
avrov I 7tovi]qa c. sBCDEGKMSVxrn al pier Did . . . lua al plus"" Chr 
Ta nov. 

36. aqyov (al pauc ttovijoov): x aP om | o c. sbd (item qziod it [e.xc h 
quodcunque] vg Ir'"' Cyp) . . . ? o lav c. CEGKMSUVxrAn al pier, item 
L al Or^'*^"^" av \ /.a).rjrFovai.v c. sbc, item d }.a).ovaiv . . . g (Ln) Aa- 
IrjGoyaiv c. EGKLMSUVxrAn al omn'^id Oy (it vg pplat locuti fnerint) | 
anndojaovaiv (s*et'^) : s^ doiaovaiv | l c vg al Xoy. n. avr. (v om m. av.) 

37. L al (hxauod-fjCfti^ | xai, (/. (et. Clem Or etc): d*?'" a c g*- Hil Paulin 
;/ fx I aov sec: s om | xaraSixanO-. c. sbcdekmsuvaii (sed xav tx etc 
suppleta sunt) al pier Clem '^*' Or^'^*' al . . . GLxr ti** al-'' Bas^i'^-'' 
Chr (et.mo*') al xaraxQk&rjar] (l al -ffft) 

38. anexQiOfjaav: b syri^u adierunt \ ai-Toi c. nbcdlm al '" it (g'- ad iesum) 
vg cop syromn (gedsch post ).fyovr.) arm aeth al Chr (et."'o^) ... ? om 
c. EGKSUVxrAn etc | r. yQa/i/i. x. (fag. (k al Chr'''t gue t_ ,^,«. x. yi).) 

TiSCHENDORF, N. T. 6(1. 8. .') ()G 1-2, 8!l. K\TA MA00AION 16.4 39 *'*'^ u dt UTioxniOtiG ulnev avzola' y£vea 7Tot'ij()a xai fwixc^Xia 
GtjfiHuv t'TTuijH, y.ia ai^fttlov ov doO/jaerui avzij f/jU/y to at^fyisiov 

Ion 2, 1 '/(ova ruv TioocfijTuv. 40 (onneQ yao ?]r loiraa iv Tij xoilia rov 
■/j'jTovG tQsla ijiitQuo y.ai tosig vvntaa, ovrcoa torui o vioa ruv 
avOfiOiTiov iv ry xnndt'a ri/G yija tQeia i](iiQag nai rQsla vvyaaa. 

iom3, 5 41 (ir8i)eG AivevnTui dv(tGri[aovrai iv t)] yjuasi fiera t//^* ytreaty 
ravTija •/.at y.uruy.oirovaiv avzijv, OTi fitTeruiiOar ela to yi]Qvyfia 
1 ucgii), 1 'Icovd, y.fu idov TrXeiov'Icovd aSe. 42 ^aaihaaa votov iysQOy'jGsrai 
iv T\i 'AQiGti fierd zqa yeveda TavztjG xut xaraxQivd aimp, oti 
7/X&i:V ix zMv TisQuzcov zfja yijG dxovaai t}jv aoqiiav J^oloficovoG, 
i.o iii^-i6 '''-f^' "^ov tiIhov ^o).onm'OG code. 43 ^'^^'^'Ozav 8s to dy.uihiQzor 
Ttvsvfia i^il{)rj dnb zov dvdQwnov, diiQ^nzai St' dvvd()cov zotiwv 
^t/zovv dvdnavGtv, x«/ ov/ svQiGxst. 44 rozs h'yei' eig zov olxov 
fiov iniGZQt'ipo} oiHv i^iilOov. y.Hi ilOuv evQiGxei G/^old^uvzu y.ai 
GfGriQoafiivov y.(u xexcGfit^fiivov. 45 z6zs noQuvtzai yua TraQuXufi- c. scDEGLMSUVxrAn al pier it vg syi-cu etui'" ^op etc . .. n al- Chrom 
om xai, (faQ. (Ln) | t, al Oihii/ifv 

39. fni-ttjTfi, (et. lustt""*"" etc) : l al trjr^ \ wi'tt; (lust ainoia): d*S'' aoi, | 
lust om roil nQOtp. (:: ut Lc et infra Mt) 

40. o)(T7TfQ (Or feiff): d* Mantqi \ d^"" cscr om (al post i,(i)v., al fytviro) tjv \ 
G iv y.oUva. I fffToet c. SBCGKMSUVxrAn al pier c f q vg syr'*''" aeth . . . 
DEFL al 15 fere itP' syrcucop al EusP^^ev eteclne Cyr^.s" o,,. ^^ i,.i,u33i 
Orint2,23o et *. 525 al tar. y.ai. 

41. vvvivn,Tav c. NBCD(*i'trfi)iTat)LXA . . . f Ln rivn>ira,v {-It at ekmii ; r 
etc -trat) c. EGKMSuvrn etc | a avrria pro fninfja \ ita: l int. \ o 
transiluit a y.araxfj. avxrjv ad yMran^i^vfi aurtjr v. sq 

42. ELX a! ^ia<jun,aaa \ iy.: 13. Or ano (item a Jinibus it vg) | aoXofiw- 
voa (d* pr loc rov ao?..) bis (Gb Sz) c. sb (c sec loc)DEGKLMSUvxrn 
(bis Goi.Q[(o)vo(T) etc . . . ? -fiMvtoa c. (c pr loco) a al Or-'^''^ et^l't>' 

43. d( (Chr [et."io^] ya()): L al pauc om | tyjroi'v (s* etc): sa velt>L -rmv \ 
ovy: i,x al nv/. 

44. na r.o. ft. f7Ti^ar(). (z al i" ChrSie vnoarQ.) c. kbdz 33. aeth . . . g int.- 
aT(j. na T. o. /(. c. CEGKLJiSuvxrAn al omn fere it vg syrorati arm Orin' 
2.^57.. cf Lc I ().Qov («* om) c. »aBCEKLMSUVAn (u t^fkOov, A tjlOov) al 
longe pi . . . Ti fldo)v c. DFGxr al plus^* Chrg"«. Similiter ap Lc j 
H'^iffufi: D add rov ot/.ov \ y.au Gfaa()oiiu. c. kc*z^'<J al plus'" a c ft''- 
(om X. y.fy.oa/i.) h q syr^u etuf Chr (et.moS). l„ [y.at]. ... ? Ti om 
yai. c. BC^DEFGKLMSUVxrAii al pier b f g^- k cop arm aeth (syr'' »"e sr 
Vnotae illae Graecae ff/n^.at. aiaaq. xaixoaf/fi/u,. non videntur ad xai. 
jjertinere) | xai, xtxoafi.: el al pauc k om xau (sod el xaiy.0G/ii]/i., ut 
syri'ing) 

\ KATA MA00AION 12, 50. 67 S, lU- (i«i'i7 /<£i9-' savTov mra treQa nvEvnaia nori^QoreQa iavruv, -/.ai 
stosl-Oovra yMTuixsi ixsi, '/mi yirsrai ra ioyara rov dv&QcoTZOV 
r/.siiov 'iflQOva r(ov ttqmtcov. ovtojg tatai x«f tj/ yevsri ravztj r^ 

7T0V)jQ(i. 

^g 130. 2 "£^i avrov lalovvToa zoia oyXoia, i8ov ij /i?/r//(> mo s. ,3i- 
y.ai 01 dSsXq^oi ainov eiarijy.eiaav t^co ^ijiointeo avxc^ la}Sj(jni , 
[47 tinev dt r(g avtm' idov // (ii]tiiq gov y.ai oi dSekcpoi aov i^co 
^(iTifAaaiv Crjovrrta aoi J.aXijaai.] 48 o df dnoyoidiia finer toj 
XbjovTi avTo' Ti'a ionv >) fo'/T>;Q fiov, 'Aai rivsa elah oi d8el(f)0i fxov ; 
49 yMi ixzEivaa rtp lEioa ini tova fi.a&7]rd<J avrov si'ttsv' idov 
Tj iiyttjQ f^ov xai oi dSuXqoi (lov' 50 oariG yccQ dv Tionjat] to -Ot'- 45. fnra fTf^a: z al b c q Chr (et.™"') fTf^. f;it. | farron: de* ti* al 
pauc avTov \ nailOovTu c. »BCDFGKMSUVxrA**n etc (e*l 13. 124. . 
ivafX&otv, E^ -kd-.ov) ... a* al pauc fkOoi'za | d* ra iff/, ai'ton t. a. 
fx. /iioova (d* -qov) t. 7i(),, d novissima eius peiora prioribus homirds 
illius I latau v.olv. u a b g^- 1) arm<^<Jd jjii om xat 

4G. ill avT. )Mkovvr. c. sb 33. al* c f vg cop, item a b flf^- g^- h haec eo 
loquente , k haec cum loqueretur (g^- et adhuc eo loqu., syr^i et loquente 
eo) . . . g Ti ixi di aur. laX. c. CEFGKMSUVxrAn al pier q syr? aeth ; 
item DLZ 2. ff^' syi-sch Or^.^su ^Mlovvroff df (ffi- Or om) avrov (2. 
Toi/ iv) I J] fti]rtjQ (al* a b f flfi-^- gi- h k vg cop Or^-^so ChrmoT 
add «(iT0i', item a* fiov) x. ov aSiX<}>. avrov: sb (non* nec^) z al^ 
a b f ff' • 2' g*' h (non c g^" k q nee cop) Or Chr°io om aiiToc, 
Ln [aiT.] I fiartjiciiaav (scfgx al uarrjy.ivaav , a larixursav , E fiartj- 
y.KjCrav): z, iarijxaat. \ ttjrovvr. avr. laL (av. A«. c. s^bcz unc rell etc: 
Di. 33. 124. 346. it vg syrom" Or^-iso ;„ j^,,). j,* (,„, 

47. fi,7T. df Ttff arro) (s* tkt ro)i' /la&rjrMV aiTO!' sine avro)) — - ito) 
(1. om ; D al a post fOTj/x.) lartjy.aaiv (d* 28. 54. -xfiaav, d^ -xnaav) 
L>]T. ffot kal. (D b e f g^- ff-- h q syr "*>" kaX. aoi, 258. fff ka).., al^ a 
Orint3'835 (ji i^fir, s^ 1 vg cop are efo nil nisi ai: ita Gb') c. sacDE 
FGKMSUVXZAn al pier itP' vg syr^tr cop arm aeth (Eussteph223 .j-^o- 
/(TjrQocr X. TO))' adihp. fdTonojv f^io x. trjroi'vrov ).a).rj<jai, ai'Tw ivrif 
Ttff avriif idov 1] /Lttjr. aoy x. oi adi?,(f. a. (artjxaat-v ffo) idiiv ai 
.9-fAorTfOT e Lc potius) Chr (com 'Qrjrovai at pro f|w ktt. tijr. aou ).al.) 
Orint3,835 __ N*BLr 126. 225. 238. 400* ff'- k syrcu om 

48. r. Ityovrv avr. c. SBDzn*vid 33. 49 ev al ... ? Ti t. fvnnvri avr. 
(Chrnjo' om avr., in comm'il'eie rcQoa rov ftnovra) c. cefgklmsuv 
FAncorr* al pier (x om to) hyovri,) \ tj /itirfj^: x om ->; | xairiifn: 
D a ffi-^- h k q arm rj ri,vic \ adfhf. /uov: b* om //oi» 

49. ;ffi^a («* -gar) c. s*d aP° fere a b ff^- g^- k q vg Or^'**" Aug ... 
? Ln Ti add avrov c. Bczrn unc rell et min pier c f h etc (Chrnaoi 
fai'T.) I ai'Tor: a Or^'***" Chr™o^ om 

.'iO. offTiff: L al pauc orr (e k qui) \ av (al pauc lav): d al pauc om | 08 13, ]. KMA IM\H(-)\I().\ Xi^fiit rov narQoa f*ov rov fv ovQunna, avtoa ficv a8sXq)oa xni 
ai^f-hjij y.ai ih'iTijq farfv. 

XIII. 

Mr 4, 1-9 1 *•'"•- 'Ev r(j tli*i-'()rc futlvri f^eXOwr o 7tjanva fx ri^a omaa 

fxdO^ijto TiaQct Ttjv dakaaaav. 2 nai (Tvrij'/^xyt^aav tiqog avtbv 
ox^oi noXkot, Mate avTOV eia nXolov ift^dvza xa&rjcOai, xa) nda 
o 'o'f}j)G hni 7(>r aiyialov ti(jT/jy.ei. 3 xai fXaXijatv avroia nuXXa 
fv 7Tai)i^io7.aiG , Xtyair ' iSov fiijXx}-sr u .aneiQCor 70V GnstQtir. 
4 y.ai er tco anfiQm' nvthr d ftfv msGev naQcc rijv odor, xai 

noitjaf] (-Oft KLzr al) c. sBEFGMSrvxn al pier, item klzp al (fecerif 
it vg) . . . Ti noi7j c. ca 2.'j1 ; item d notft, (facit) | avroa: la al pauc 
e !!"'• k syr'''"g oiirocr | aStXqioa: 13. al fere"" b e {mens et mater 
et sorm- et f rater) ff '• h am for Or^'*"" Amb xnt ad. Epi[>h-''°' " ex evg. 
Ebion. haec affert: aijvovvrai, (nl ffho)ratoi) nvai ainov (t. /^tat.) 
dvO()0)nov drjO-fv and rov Xoyov ov fifjtjxfv o aont'jQ, iv tw avayyi- 
iJivai [;r^o(T?] avrov on Idoo i] iiiijtrj() cfov y.ai oi a,(i. t'^oj iarrjuaaiv, on, 
t/Vt i^iov iati /iijTfio (/toil li. 1. repetit Petav.) y.ai di)f).(f'o(; y.ai ixrihaa 
ini Toi'ff fiafyrjrdfT rtjv /ft^'w eift]' ovrol fiaiv oi d<). fion xai -rj itit'jT. 
01 noiovvTfd T« O-ikvifiaxa rov nar^off fiov. (Similiter Clem^-*^"'" 
flnw 6 xi''(>iorF' adf).(f:oi' f(ov ovroi tlaiv ol noiovma to 0-(}.. rov 
Tza. ft.) 

XIII. 1. f}' c. SBZ 16. 33. 61. a b c e ff^^gi-k vg arm aeth Or3.2et'' ... 
? Ti add rV? c. CDKFGKLMStivxrAn al pier f h q syru^r cop | e* al pauc 
fv i)f raiG tjiiK^ai.a ixfivava (sed K statim ab initio fxfivri) | t^f^.O^oji' 
etc: D itP' (lion c f q nee vg) syr^u etsi^'i Orints.sss Hil fitjX&fr et 
y.ai. fy.a&7jto \ t/. c. sz 33. (item dc dome c f h q vg Or'i') Or^'- Chr 
(et. mo') ... ? Ti aTTo c. CEFGKLMSuvxrAn al pier ... b 1. 124. al'scr 
Or ^' ^ cm . . . D a b e IF*' ^' g'' k om ex ttjo oi^y.taff 

2 nkotov c. «BCLz 1. 33. aP''' fere ... ? Ti ro nXoi. c. UEFGKMSUVxrAii 
al pier cop arm | fnpavra: l om; al pauc fftptji'ai., omisso xadtiaO^nt, 
(a xa&tiaai, al y.ad-t.tTai.) \ nanjy.n: itaBDeKMum etc, scefgi>xza etc 
tffTtjxfi,, DC 234. iartjy.fi> 

:'>. f).aXtj(tiv: L fXahj \ noV.a c. SBDEFGKMSUXzrAn etc (et. Or-^'*); c 
aP" fere Or^'^^" (f. Tta. aur. no.) post 7ia(iaf}. (:: ut Mc) ... LV al'^ 
1 om I ).fyo)v: Or-'*'^ (Chr) om | toi' (et. Orsaep); d om | anfionv' 
c. ncEFGKSLVzrAii al pi Or>'3"'*et-'''<"-3''6" Chr>n"ntf ... ndlmx al 
plus*"' Or 3' 3 Chrmo.'i Thph nnni^ai (Gb') :: ut Mc et Lc nee fiuctuat 
lectio (lust'^'"'-'': o ffioa xvQioa ivniv' firjlO-fv o an. ton aniifiai rov 
anoiiov, y.ai, o fuv fTifaiv fia rtjV odov, o df ftff t. axavSaa, o df 
tm ra nfrQOX^, o <)f fm t. y. r. xahp'). Praeterea (ex Lc) al '" fere 
b fl'i- sax add rov (inoQOV aviov 

4. c om xm t. r. anut). (a annQ. ad antiq. transiliens), Or"'-''^" om 
fv ro) an. avrov (iibere) | tjXd-fv (dlz al -i9^or, servato -yiv sq: itii KATA MAeeAION 13, 11. 69 IlX&sv ra TiaiHva xai yMztqjaysv uvtd. 5 ciXka 8s mtan ini ra 
nsTQmdrj onuv ovx si%sv yijv 7ioXh]v, yMi evdtcaa f^art'TeiXev 8ia 
to fiij i^eiv [id&oa yfjG' 6 tjXt'ov 81 dvareiXartoc) ey,avfiaTiG&ij, 
yal 8id to fii/ t^siv Qi^av i^ijQavihj. 7 dXXa 8s enecsv mi raa 
dxdr&aa, y.ai dvt'^tjGav ai dxavOai xcti invi'^av avtd. 8 dXXu 
8e msasr mrr'rjv yijv t/jv y.aX')jV y.ai t8i8ov yaonov, o fitv sxatov, 
8s i^yyui'za, u 8s ZQidyoi'Ta. 9 o s'/cor coxa dxovstb). 

10 K(u TTQOGsX&ovrsa ot [laih/Tca sin(iv avxM' 8ia7i tv na{)a- mc4, m- 
^oXaia XaXsiG avtoiG; 11 o 8s dnuxoiOtiG sinsv' on vfilr 8s'8oria, 
pojiai ra ivvGri]nia riJG ^aoiXsiuG rcov ovnuvoov, sksi'vuig 8s ov Ln) et xai, xatfcpayii' e. HCEFGKMSUVxrAii al pier Or^'"'" Clir, item 
DLZ al ... Ti iX&ovra, et itarf q.ayti' c. B 13. 124. al | fa mriua: 
E*KMn al'^o fere b tl''' h vged syY<^^ eti' arm aeth Or^-'fi" add roc 
ovQUVov :: ita Lc 

5. akka Sb (et. Or): u Chr (et.'no''j a df (itP' qi(aedam aiUem) \ fvOtuta 
(d 40. iv&va): l post avarii'lavToff v. sq. transp | i^avfTuXiv c. scd 
EFGKLMSUVXzr^n etc: u -lav \ ytja c. iisdem (sed z hiat; syr*^^^ terrac 
multae) . . . b ttjc ytja (Lu) 

G. tjliov lie (et. z): d tov dt ijMov | fxaiiftartoO-ij (i* -latv confusis 
litteris d-fj et tv , d -taO-ijaav, l praem EV&ioa: vide ante): a -Tbtdtj I 
D i^tjfjavStjaai' (e* aTZf^tjfJctvd-i]) 

7. aXXa Jf : Chr (et.mo') « J'f , item v. sq. | tTzi: n 13. 124. 346. (lust 
vide ad v. 3) Or^>'^" eid (:: utMc), similiter it vg «»* sjJMirts, in s})inis \ 
fnvtiav c. ND 13. 124. 346. ... ? Ln Ti ajitnvilav (: : ut Lc ; Mc avvinv.) 
e. BCZ unc rell et min pier 

8. imaiv: c 33. 243. intaav (33. et. v. 7.), 247. -aof \ d tdi,i)ovv 
ixarov etc : DX etc ^' |' A' (A' et. s). Item v. 34 

9. WTw c. SBL a (e spatio) e if'" k (Tert™»'>"c-'' i" ^,iila quoqite j^roimiitiatio 
eius [Esaiae] ad populum: Aure aiidietis et uon audietis, dedit Christo 

frequenter inculcare: Qui liabet aures audiat." Haec pari iure ad 11, 15. 
13, 9 et 43 adhibentur.) . . . ? (Ln) add axovnv v. cdefgkmsuvxi'ah 
etc :: cf ad 11, 15 

10. TTQOffekOot'TKj (et. Or^'W" Eusdem«4 (;]„. Bas^'S'O): c cop add 
avTo) I 01 /tad-7]T. c. sBDEFUKLMSUVzrAii al pier e ft"'" g"^" k vg arm 
OrS.iso Orint3,835 _ ^.^ al phis'" itP' syrcu gtsch gyr^ c* cop aetli 
Eus<3era Chr'"o* ot /ua. avrov (Ln) | fiTrai' c. nbl 33. ... ; (Ln) finov 
c. CDEFGKMSUVXzrA ctc | MDTOKT (n* Eus <lem ante kaX.): am Tert om 

11. i(,n:iv c. scz ffi- k cop aeth Eusdem«i (j}jj.moi ... f Ln Ti add auroKT 
c. BDEFGKLMSUVxrAii etc | oTu (it vg qiioiiiam , quia): M aP" fere 
Eus'lem om I Tct nvartiQia (et. Eusdem«j Bas2'279. Oj..-), «i gt^"' 
miscet Mt et Lc): a c d f ff'-- g'- k 1 q (non item b e ff- h) syr*^" 
Clem^^* lriut-.!CG ^^ jiivarfjoi.ov \ roiv ovitav. (et. Clem Or-'' '"'• ^•^'- '"' 70 13, 1-2 RATA MAWeAION i.fs.'is dtSorat. 12 "'■ " ooTiG jan t/et , SoOi'iOtKa uvro) x«/ ntQiaatv- 
^/jaerai' oatia 81 ova r/si, y.ui u i-'yet anOi]o£tai an avrov. 
13 ""■* 8ia roi'TO fi> TTuoa^oXuia ainoio hOxo , I'm ^/.tnovTea ov 

lorl'L' ^^f^^i'c^"' 5<«' uy-ovotTsa ovy. dy.ovovoiv ov8l avriovoiv. 14 y.ui 

•" ^ araTi)j,novT(u (d'lola ij Tioocfi^ttla' Hacdov ?] It'yovoa' dyofj dy.uv- 

aete y.ai ov id; avn]Ts , yat p.tmn'tta lilh^'tzt y.a) ov /</; /'5/^Tf. 

15 inaivvdi, yan ^ y.ao8la rov ).aov rovTov, yua tola mo)v (iaQma 

ijnovaar, yea Tom oqjilaX^ova (dzcor y/.uiifivouv, fii'^noze 'i8coojr 

Bas 2.279 ifintacG. 157 ^1 rov (^fov): al pane it"'" (G^- arcatui dei) 
mm Eusdem om 

12. offTiff: Clir"!"** off | a «)• f/ft, al pauc av t/t; \ y.ai, f/fi. (301. i)o/.fi 
f/ti'V) : M* om 

13. avxoi.a (d 1.13. 33. 124. 346. yscr al^ it pier vg syrcu etsch arm Chr 
[et.moe] Oriuts.sss Xert post Aa/.. pon) /aAw {bS'^* ).ahi, d^ t).ahi) 
c. sBCEFGKMSivxrAii al pier e syt'^ Clem^" Eus<i6m«4 Bas^'-^^ etc 
(Ii-inf.!6G iiiig (lutem in paraholis loqnor) ... l c Cyrli'"cat59 om avr. \ 
0T^ (et. Clem Bias Chr) usq avnoran' (i-'MUn -lovffiv, EGr -loi'aiv : 
ita et. Erasm Ln ; b* -»or7»'''ent2 [-toi'ffu'™^'], b** ai'vi'o)ffiv^^^ avvio)- 
fl-tv bent item al, Clem (Tvvi.a(Ji,v): d al '^ fere itP'er (,jon f g^- q nee 
vg) syrcii Eiisdem Cyr^r Ir'n' (Tert) i,va f]}.. fiij [D.fnvtaif x. ax. /iij 
axovOioaiV (vel -oxti-v) xai /.itj avvoxTtv (vel -toxitv, Eus om x. /i. aw., 
Ir'nt intelli<jentes non inteUigant) fitjTtorf fTTKTT^n/'ojffu' (al Ir'"' om 
/I't}^. iniarq., Eus iusuper add y.ai laaonai, avrova) 

14. y.av: D 1. al itP' (non f q nee vg) xai TOTf (Eus'lem -j-oTf hnltj^M&tj 
(TZ avtoia etc), f*vid (certe en'im* adim2)leretur) g-- (et nt) am harl 
gat mm (contra fu for san) Ir"°t ut {adimpleatur vel -erctur) \ ava- 
7i).r^{)ovrav (1. 243. Chr nhjQ.): d al ^° fere c fif*- g^- h k nlt}Qi))Oti<jt- 
TMt I avroia c. kbc unc rell (exc dm*) al plus *•'"' q am for harl* arm 

. syri* Bas'-.'279 Chr (et.mo Jj ... ^ (_ qjj g^) ^^ (al pauc iv) avtoia c. 
DM* al mu k (super eos) cop syr^'d aeth Eusdem Ir'nt (enja eos) ; item 
in eis (iliis) h i S'^-^- g^- h 1 vg (et. fu san) . . . a c g^- syrcu plane om | 
tjaaiov (d rnv //ff.) : 126. al* b Chr^o- om (zscr toi; rja. post tj Xty.) \ 
t] (d ti* al pauc om) hyovaa: d itP'er (non f q nee vg ; nee k ubi et. 
«zoJ/ usq n)tiTt desunt; nee Ir'"') Eus<'ein add nnoevO-i^ri, y.ai itnt 
(Eus iiTtov) Tw Aao> toi/toj :: ut Lxx | axovaixi (b* -aart) et ilh^txt 
(h -ifitiTf) c. («)(b)C'DKLSXaii al pi Or^''-!" (Eus^em affert tantum usq 
avvrjTf) Chr . . . EFGMUvr al pm ny.nvatjTi (et. Or^-^''" uhi tantum usq 
avyi]Tf, ^■•-^" -atjn et -xjnn) et pii^'tixt (-yniri et. ») | td'/^Tf : x al idirt 
15. T. (i>aii' c. BD unc rell (exc sc) al oinnvid a (vide post) f flf'-^. gi- q 
vg syr'' . . . N(; b c g-- h k cop syr^u (et awes sitas graves fcceinmt nc 
audiant) et'*'^'' arm aeth Ir'"'' add avtotv, hine Ln [ai'T.J : : ut i.xx. 
Ccterum a k Ir'"' incrassa - - ohtura (a post poxjuli huius pergit aiircs 
et oculos eoriim (jrava) -- grava (Ir cTcacca) \ rova oifO.: V*x tokt 
(U* rova) oiida}.f.ioia \ o>aiv: i<^ 157. al add hitmi' (al pauc et. i)ost KATA I\IA00AI()N 13, 20. 71 lU, 13 : 18—23 roiG d(px}ttkixoiG aai toig mgiv axoyoMGiv xai tij nciQdi'a avrcoaiv 
•/Ml miorQt'\p03Oiv, xat idaofiai avr ova. 16 '^^■'' vimv 8e fiaxd- 
Q(oi 01 6q)0aX^ioi on ^Xmovaiv, xai ra cora v^icov I'm dxovovaiv. 
17 dfOjV )JyM vfuv ozi TTolloi nQoqtjrai •/.at diyMioi mexhi'manv 
idtiv d ^Xf7TET8, xai ovx 'i8av, xai dxovaca d dxovsre, xai ovx 
i]y.ovoar. 18 ^"^"''^ v/ma ovv dxomars Tt]v naQCi^oXrjP rov ansi- L^t'n-js 
Qavtoo. 19 nuvtoG dxovoproa rov h'jjov tijg [iaoiXei'aa xai jaI] 
(jvvii'vroa, fQ^^stni o ttoviiqog xai dondi^si ro iGTTUQfii-rvv iv rrj 
•/Modia nvrov' ovtoG Igtiv o nana tjjv o8ov onafitiG- 20 o dc ini 

id Jl8TQa)8lj GTZaQSIG, 0V70G SOriV 70V XoyOV d'AOVCOV nai sv&vg 

oq)&. add) I ay.ov(T(i)(Ti,v: c om | avvoxrti' (ita et. ? 1550, item ?g 1624. 
1633; postea plerumq ut a Wtst avvtoxri' pro ?e habitum et editum) . . . 
o al ut videtur mu avnoxji (c -nojffti'): ita Gb' Sz [ fTrtffT^fi/'Oiffti' c. 
SBCDLMSUxrA al longe pi . . . EFGKVn al plus-" -tj-'ovcnv \ caan/iat, (Gh) 
c. NBCDE*et%GLMSvrA**n al plus 5". . . ? -ao)ftat c. e**kuxa* al pFi'i Chr 

16. ot (et.Heges ap Photbibl232 Or ^-^oa Cyrg>aphi29 etes ^^2 evador 225). 
DM* om I xat: syr^^w add naXi,v \ to, (ut ot) : d om | xifx'j)V sec c. scd 
unc rell (exc b) min pier f ff '• g'^" h k vg syr^u et»tr al Heges Or al 
Ii-lnt266 Ln Qjjr, c B al pauc a b c ff'^- g^- q Chrnioi jjil | ay.ovovaw 
c. HBCDMX al^^ fere Or EusP*^*'^ Chr"io^ Cyr'er al (Heges /la/.aQ. ot 
ofp&. lilt, o^ [iXiTiovTia x. xa on. c/f. ra ay.ovovTa, xai xa it'Jff) ■ ■ ■ g 
axoiKt c. EFGKLSUvrin al pi Chr 

17. afitjv c. sx aP" fere a b c f ff'-"^- g'-^- h arm aeth Hil al (Gyres "2 
a/xfiv a^i'.jv) . . . g Ln Ti add ya^ (: : ut Lc Xtyo) ya(i vinv) c. BCD unc rell 
et min pier k (q autcm) syromn cop al | y.ai (iixaioo (Chr">o ^ horn. 26 ad 
Hebr dufaffxaXoi,): B* om (Clem hoin 3,53 ^oXk. 7iQ0(f. xai, (iaatlfin [ut 
Lc] fnfO-i'firjaav tS. « I'^uia [ut Lc] filfn. y.av axnvaai a v/iififf axov., 
xai, 'afitjv Xfyoj vftiv, ovtf ft()ov ovtf 9]xovaav) | iihtv a (et. Or*'""^ 
Gyres «2 al): al pauc itmu Or*- io5-258 Eusdem Hil al add vfinff (b c f 
Eus et. ce vfina axor.) | idav (s 33. id., B fiS. : ita Ln Ti) c. sb 33. . . . 
? ftSov c. CEFGLMUrA al pi ; Kxvn al mu k)'oi', item s, item Or Eus . . . 
D riSvvrjQtjaav ndfiv. Hue et. spectare videtur quod Ir^^ deMarcosiis 
scribit (nna lih xai tw>' ^v itiayyeXlo) xfi/i,ivo)p fia rovTnv xov /agax- 
TfJQa iii(ya()fiQC,ovavv — akXa xai tv to" ii()rjXEvai' no}.Xdy.ia infdi'- 
fiijaa d/.oT'Oat eVa toIv Ao'/wi' toi''To>)', xai nvx ia/ov rnv toovvxa, i/i,- 
(fiaivovxoiT tfaai, dtlv f)'t« xov iron xov dXtj&oia 'iva O-iov) 

18. Tov anii,^avxn(T c. «*BX 33. 4ev syrP Ghr™°"2 ... ? Ti xov (a om) 
amiQovxoa c. sCcDEFGKLMSUvrAn al pier (it vg seminantis) 

19. avvvivxoa : df al pauc avviovxoa (f -iovxoir), l rrcv/jwrToo' | a om 6 
lanaQfKvov (et. Or^'Sos. jt yg seminatum) : d anfi^ofiet'ov (d qnvd 
seminatur) j ni'Tor: dS'' avxoiv 

20. our. laxiv : V om | ^.o^'oi': XA al pniic f* syrP add fiov \ iiOva: eu 
. al pauc Or^''*^'^ nOdDO 72 13, 21 KATA MA00AlOi\ fitTu yuQila }.afi^c'a'(oi' avror ' 21 ovx i'ysi 8f /)/^«r f'r snvrai dXla 
TZfjuaxaioua lativ, yevoiikvt,a 8t {yh'xpstoo tj diayftuv dia wv luyuv 
evOm axavdaXi^etai . 22 6 8f aio taa axdvOaa anuQsia, ovrua 
fOTiv ruv Xuyov ay.ovcov, xat tj fu'oii^iva rov akovoa 7.at tj dndri, tov 
nlovzuv Gvvnviyei rov }jjyuv, y.ut d-AU()7ioa yimui. 23 u St in) rijv 
•AixXijv yijv GTiaQEiG, ovzuG sGTtv 6 rov Xuyov dxovatv itu) gvvisig, og 8tj 
•/MQTiOffOQH -Mil TioiEi u ^iv ixaiSv, 6 5i s^t'j'/.ovtu, 6 fii TQiaxovta. 
24 '*'■ ^" "AXktjV TTaoa^oXijV TraQt&r^xev avtoiG Xt'yatv' cofwico&ij 
ij ^aGiXeia rwv ovQurav dvd^nano) GnsiQUvTi -/.aXov Gntofia iv tcjI 
dyQ(^ avzov. 25 iv de toj xuOsvdeiv tovG dvOQojTtovG ijXOev avrov 
i'/^&QOG xat iniGTZEtnav ^i^dvia dvd ^liaor rov gitov xat dnijXOsv. 21. Jf pr: FL al pauc om | tv: D*S'" om | tavzo): la al pane arrw | g al 
ftra (g lira) yfvoftfft^a (G add (ft) : : e Mc | fv&va: D al pauc n'Oioxr 

22. anaQua (b f ff '• g'. h q vg est seminaUis): D ann,(>oiifvo(j (a c d g'- 
ff^' k seminatur) | ,«f^i,^ti'« : K fiiQtjfivt} \ x. aion'oa c. s*bd al^^cr a ff'-^- 
g^- h k arm . . g r. ai,. toutoi' c. «bcEFGKLMSUVxrAn al pier b c f ff '• 
q cop syr°™° al (Or^'^"'*^''!^'! tj rov cttwj'. rtmr. /iif(ji,/iva) | anarij (f ff *• 
g2. yg fallacia): al pauc aya^rti, c ff'^- g '• h q voluptas, b volitptaten 
(a vulimtates) , k oblcctamentiim | 7r/oiiT,oii: l'"° add y.au nt^t, t« ).v7za 
fTtfOvfitja naTTonivofdvao (sic, cf Mc) | ai'v/rviyfi (B[beni2 ^^fjyn^ d 
-nviiyn) c. sBCDLXA ... g (Ln) avium', c. EFCJKMSUvni al certe pier 

23. Ttiv /.a).. yt]v c. nbcla 1. 33. 124. 262. al^ Or',''"" ... g rrjv yrjv rrjv 
xmA. c. DEFGKMSUVxrn al pier :: cf. v. 8. | t. Ao/. a>tovo)v (u a.xov- 
aaa): d it (exc q verb, memn audit) vg syr^ii et^ch (i,on itemi") ax. r. 
/oy. I avvKiiT c. sbd 238. Or ^^"^ . . . ? avviotv c. CEFGKLMSuvxrAn al 
pier (o avviiMV, gl avvmv, EMUXrn avvivJi', k avvtun'):: cf ad v. 19; 
item Rom 3, 11 ubi nemo lectiouem avvLwv mutavit | o<7 dt] (a y^cr 
(>f, al- om): D a b c h q tot*, k* et tunc ; f If ^- g^-^- k** 1 m vg syr^" 
L.fsch arm aeth et \ ixaroi' etc: DX al ut v. 8; item s | rotay.oi'ra: gm** 
al mu evv pier b m arm^'oh add o f/o)V mra ay.oviw (b om) axovfru) 

24. o)fiot,v>0-tj c. sBDEUKLMSUVxrn al pier: cfa ti* al ChrSue o/ioioiO >j j 
antktiavti c. nbmxah 13. 33. 34G. al^" fere schol (Origenis, apMtthaci) 
item qui seminavit itP^ vg cop syr""'n ai Amb ... ? Ti aniifjorTi, 
c. cuEFGKLSUvr al pier syrP >"g cod Buses las-sss (jj,r (et.ffue)^ item 
semiuanti d h k f) Aug | ay(j(i) avrov (« iavrov) : D Buses bis t,)^,^ ayfJM 

25. ai'Toi; (122'* h Irint-'« om) o f/Ol). (d ir.Oo.): al pauc (itp'er vg etc) 
o f/.Oo. a«/T. I fntonmiiv c. »•' (et* f;rf o'.Tra^z**') b 1. 13. 22. 119. 157. 
48 ev Antitact (ap C'lem^^^ ktyovaif nru o [ifv &ioa — naiO oaa 
TKnoiri'/.tv aya&a iativ, na di rt,<r rojv vn avrov yiyovoroiv f-nt- 
a7i(i,[iiv Tc» 'C,iC,a., et ap Thdrt'-"' - - ivarLva roj>> vit avrov ytyoia- 
riov tnianiviiai, 'C.iC,avi.a) (Ir'-«v alluci q Ofoa rov /.tiv na(i ai'Tor kaOou 
iniaTiiiiiavTa to C,i!^avi,ov — ammiiaf rt^a idiaa f<trovaiaa , Clciii'''' 
alhiduiLs fnitj/iaiiij ra li'Cavta, Or-'''-'''' fnionniiaG ru'Qit. faaov rov KATA MAeOAION 13, 30. 73 '2(j ore di: f^iXuGT^otv o i6(^Toa xai naQnuv inoir^asv, roie f'qjdry 
y,al ra L,iL,dvia. 27 nQoatXiiovruG 81 ol dovloi rov oixudsoTZurov 
tinov avtw' y.v(>is, ovxi xa^w aniQfia hnHQUG ir rep acp dyg^; 
no&ev ovr sisi L,it,ct.via; 28 o 8l tqj)j avrola' ix&QOd dv&Qconoa 
rovTo inoit^atv. ol 8i Sovloi ItyovGtv avrm ' &tlei(7 ovr dnsXdovrta 
GvXXi'^(x)f4,£v avrd; 29 o 8s qiijaiv' ov, fii^nors cvDJyovrea ra 
L,i^dvia ixQf^coG/jre dfia avrola rov airov. 30 dcpers avvav^drs(Jx)^ai 
ducforeQa nt^Qt rov &eQtGfiov, xai tv 'AaiQw rov -O^sqio^wv sqm 
rouj {teQioraia' ovXXt'^ars nQoorov ra ^iL,dvia '/,ai SijOare avrd atxov) item superseminavit itPle"" (et. d 6) vg Irint287 (sedS"^ ex catenis 
lannQf) Amb al ... ? lanft^s c. CDo''EFGKLMSTJVxrAn al pier e q 
(Irgr vide ante) Chr (et.giiej gedcom ron intGitiiQfv ovrorj) 

26. y.ai ra: D 13. 124. 248. 346. Chrn>oi itpler (non f ffi-) syrcu om xai, 

27. nooaeXO'. df. r y.ai n^oaiXO'. \ d toi/ oixodian. caiivov | ia7ifi,^a(T 
c. sBKLSurAn al pi Chr (et. g"e) ; m -^afiev . . . Ti lanfutfa e. cdefgvx 
al*^ I (Tw. K aH" fere k* om (Chr f. r. a. aov) \ ?^?a)'. c. n^bcdefu 
KMSUvr^n al plus^** syrP armzob syrP'^t Chr (et.gue) ... ,; ra 'CiC. 
c. n*LX al ut vdtr mu cop syr^™? arm'=''<l 

28. 01 de doidot. c. scEFGKLMStJVxrAii al omnfere f ffi- q yg syrP (syr"" 
arm aeth) ; d a b c e fif''^' g^" k syr sch oj dovX. post Xiy. avr. . . . b 157. 
cop om rfoi'Aot (Ti); item g^' h | Xfyovai'V avrot (bc ai'T. liy.: ita Ln 
Ti) c. «BCD 157. zscr a {dicunt et pro di. ei?) b c e ff^. gi- jj gyr^^i 
ets^li . . . ? imov avro) c. EFGKLMSUvxrAn al pier f fif' • q vg cop syr^ 
arm aeth Chr (et.gie) | o,,^: d 252* itpler (non f q) vg syrsch (non 
syrP) arm al om | avV.fiiof^iiv (d avvX.) c. sbcd uuc' min pi Chr 
(et.gue) ... FKLMn 1. 22. 262. al^o fere Chrmoa .to/ffv 

29. o Si qitjaii' c. «BC q (at ille ait) syrPnagcod^ item et ait c ff^'^" g^'- 
vg . . . D b f o rff Xfyfi, avTOia (at ille [b om] ait illis), item h k ait 
(dicit) illis, a dixit eis ... f o di fq)i] (al pauc finfv) c. efgklmsuvx 
TAn etc I D avvXfy. \ r i/.^ito)airi | d al k syr<=u arm cifia y.ai> (xai, 
add et. itPl [sed om ai'TOia] cop syrP c* al) rov at,Tov (d aft,x.) aw 
avTova , r ff ^' g'^" vg syr^ch fx^a aw avroia xai, (r om) rov air. 

30. avvav%(xv. (d it vg post afi(pot.): l 1. 247. 262. al plus^ ovv ai'4«»'. 
(prob Schu) , u aP" fere Chr ovv avvav^. | i^ifX^i' c sbcEFGKMSUVxrAii 
al pier Chr&>ie, item s*etCL Chr (et.mo^) a-/Qi, (:: ctyQv ubi seriptum 
est non fluctuare solet) . . . Ln (uta (: : quod saepe pro ftf/iji, substi- 
tutum ut 28, 15 Mc 13, 30 Lc 16, 16 Phil 2, 30) c. bd Chrm"i Eulog | 
ft' y.aioo) c. sbBDFGKMSUVxrAn aP"" fere Chrffue . . . ^ (= Gb Sz) 
i. TO) yaiQ. c. s* etc cel al certe pm syr^u cop | d anvXit.. | avra tia 
(Gboo) SifTftaa (lh 1. dtafida, km diaftaa , ? Ln dia^iaa, al pauc 
Sia/Ao, et dia/tioia) c. XBCEFGKMSUvrn al pier ff i' vged cop arm'^'i'l 
syrP aeth Chrgie ... xi acra dfafiaa c. lxa 1. al^ Chr (et.mos^, 
item adligate ea fuscicidos (san mm -lis) a b c g^'^" fi'^' q am for em 
gat san mm syr^u etsch arm''^"'^; item diaftaa omisso acta d e f h k 74 13, 31. KATA MAeeAION sia dea^iua ttoog to •/.wcuy.avaai uvtd, ror 8s airov avvHyciyetn 

avruia h'ycop' ofwi'a ioriv /} ^aaileia tmv ovquvwv xoxxro aiva- 
71H0G, or ),a^03p arx}()(o7To<y ianeiosv tv tw aj'pfjj amov' 32 o ^i- 
■/.oortnov fit'f fOTip 7iuvT(ov rav aneofidrcor , ornr ds av'S.rj{h'i, 
ftsi^ov tav Xaxcivav farlv y.at yi'vsrat dtvdnur, aors ikdnlv rd 
rrtrena rov uvoavov -mh y.ataa'A.rjVolv iv tola xXddota avtov. 

i,ii3, ji bo ' " 'L4X)jir TKion^oV/^r tldh^asv avtoia' oiwi'a htiv /} ^aai- 
Xeia rav vvQuicor ^vf^iy, i'jr hi^oma yvvij iyy/.Qinptv sh dXtvnov 
adra ZQia, icocj ov e^vficoOT^ oXuv. 

Mc 4*33 8 34 ^ '^ TavTu Tzdita iXdhjcei' 6 'it^Gova Iv na{)a^i())MiG ruin 

PsTs, 2 oyXoiG, xai yaqiG TTanicj^uXijG ovdtr iXdln ai'tuiG, 35 oticog n).i^- (Or^'^-''^ driaar( dfff/iiaa ra, ^t^. y.ai. naQuSoTs avxu 7iv(Jt. Iriit'''^'' 
— colUgere prinmm zizaiiia et fasciculos alligare). Vide infra Epiph | 
naxa-/.. «i'Ta: » al- itP'^"'' (non f k) vg Aug om avx. \ avrayayir. c. 
NCEFGKLMSUVXAn al omiife'e Clir (ct gne) . . . Ln (Twayitf c. Br 1. ... 
D avi'/.fyirai,. Manich. ap Epiph '''^'''■'' (ex ev. Hebr?) o/fot« tarw // 
{1. T. (Hi(j. av9-Q. oiAodnTTtortj oa eauftos ror ay(j. ai'T. xak. ffTTfu/ita. 
x«t •/.aOivdovrotv xoiv ai'Oo. f/O^. ar&Qom. rjl&f y.ai lan. uC. fira 
/.lyovGif avtu) oi SoiiX. avrnir ovyj xa,).. an. taniioaa ? r tw ayi)o); 
o di ftp>]' vat.. TToOfi' ovr xa tit.; o di ano-/.(jvrai^tfvoa nmv' f/S-Q. ct. 
X fTi. oi> iSi ()'. nt). avx. fi,nov' Of)., nvv a7if).&. fXQitoiamfiiv xa t'C-j 
o df 7t^, avx. iq>r]' ov, fit]7i<i)(T ly.oiCovi'XKT xa tit. fxoit. y.ai x. atr. al). 
aqfxt fojff y.aioov xov dff}. y.ai f^M xoia d-ei). avlXfiaxf x. tit. x. drjrr. 
()f(Tiiaa diOftaa (ita Dind.), xov de aix. anoO-fa&t fv xr^ a,7rri(y. y.ai 
fxoifiaaaxf xa tit. fi<s to y.axa/.arivai, nvqi afffii-rrxo). 

31. TTaof&tjxer c. i<BCEFGKL*<=<"'''MSUVxrAn al pier If'- g^-^- q vg cop 
syr""" al . . . dl* 1. 13. 124. 346. itP' syrC" iXaXtjaiv \ avxoia: L* add 
o Ti I o/<. faxui'i I, Gl. 243. armc'l<l ii>ftni,o)dtj (243. o/ioi.) \ la al xo/.o) 

32. nat'xwv xiov: d* 124. om xoiv j av^tj&t]: sb(sed nee* necc)D 13. 124. 
346. av'itjatj j ^ifitov: d g'' al* Chre^e JC,ojv j xo)v: Kn al plus"" it vg syr*^" 
et"'f aeth al Eiith Hil al navxaiv xo)v :: lU Mc | m 299. e om ik&nv et 
y.ai sq [ xaxaaxtjvoiv c. b*d ... ? -vow c. sB'*CEFGKLMSi;vxrAii etc 

33. fla/.tjOiv: c 243. TzaQiOtj/.iv \ avxoia c. BEFGKSvrAii al pier itP' vg 
(exc am) cop syri'tr ... sclmux 13. 124. 126. 243. aP" fere g^- h 1 am 
arm add j.fymv (al pauc Xty. o Ti vel o Ti Xty., syrP c* o li) ... 
D (aJ.Xijv naiiaj}o).r]V nil amplius) 76. k {alia siniilitudo) syr*!"* om 
f^a^.. a(iT. I yvvtj: syr'^'^femma sapiens | ji'fxoi'r/'. c. wbcd unc^' et min 
certe pm (Valentt ap Ir^" xtjv xtjff t,''f^1<^ na^afSeXtjv , 'tjv tj yvvi] 
fy/.ex()V(^fvai Xfyexai fia aXfV(jov aaxa xfiia) Clem*'^* ClirS"^ ... Gi. 
al pins"" Cyr*'''«'^ Chrm^ntf al f/.(,v\pfv (Gb') :: of Lc 

34. o('()fj' c. s*i!(.MA al'-'"' fere f syr>' arm Clemens Or'''--'' Chrl>'8 (et. S"« KATA MA00AION 13, 35. 75 

Qmdf] to Qii&iv dta rov TTQoqifjtov 'Haalov h'yovroa' droi'^M ii> 
naQa^oXula to otofia f^wv, eQsv^of^ica ■Aey.nvj.ifit'va dno -/.ara- 

^oXija . etinoSj ... ? 01'/. c. ScDEFGKLSUVxrn al pier itP'er vg syrcu et^ch al 
Qy3,iis EusPs«2sq Orint2,202 ^1 :; ut Mc | (Aakei (EMr al iXakij): 
c. kCjjcd unc rell et min pier it vg etc ... n*a al pauc flaXTjaiv 
35. ?jaai.ov c. s* 1. 13. 33. 124. 25"3'. aethcodm cdd ap EusP^J62 (^^^^^ nniou 
rfe TT^ocprjTov toivra, t'lfirirai, tj dtci rov TTQo/.fi/uivov aawp ; 6 /^ifj avvu- 
ivna ruvta Ti()0(Xt9^ri/.av (v rui fvayy. to rftcc ijaatnv tov 7t<JO(ft'iroi'. 
iv di ys tola ay.(Hfii(ji.v avri,y^ci([iouff oirtii rrja 7t()oa0 ty/.fja Ttja ()ict 
tjffa'tov anXoia oi'itojcr it^Tjrai, . Similiter cat inP^), item cdd Porphyrii 
et cdd nonuull ap Hier (ad h. 1.) : Legi in nonnullis cdd. et stiidiosiis 
lector forte reperiet id ipsum , in eo loco ubi nos posuimus et vidgata ha- 
bet editio — per prophetam dicentem, ibi scriptum per Isaiam pro- 
phetam dicentem. Quod quia minime inveniebatur in Isaia, arbitror 
postea a prudentibus viris esse sublatum. Sed mihi videtur in principio 
ita editum: quod scriptum est per Asaph prophetam dicentem — et 
primiim scriptorein non intellexisse Asaph et putasse scriptoris vitiunt 
atque emendasse nomen Isaiae, cuius vocabidum manifestius erat. Idem 
rursus in breviar. in ps. 77 sic: Dicitur ergo in Mt: Haec, inquit, facta 
sunt ut impleretur quod scriptum est in Asaph propheta. Sic in- 
oenitur in omnibus veteribus cdd. ('?At nihil eiusmodi testatus est ad 
ipsum locum nee magis ipse edidit. An de cdd. psalmorum accipi 
vult?) sed homilies igiwrantes tulerunt illud. Denique imdta evangelia 
usque hodie ita habent: Ut impleretur --Isaiam prophetam :Aperiam-- 
Hoc Isaias non loquitur sed Asaph. Denique et impius llle Porphyrius 
proponit adversum nos hoc ipsum et dicit : Evglista cester Aft tarn impe- 
ritus fuit ut diceret: quod scriptum est per Isaiam prophetam: Ape- 
riam - - error fuit scriptorum , ut pro Asaph Isaiam scriberent. Scimus 
enim quia prima ecclesia de imperitis congregata fuit gentibiis. Ergo cum 
legerent in eoglio — in Asaph propheta, ille qui primus scribebat ev- 
glium coepit dicer e: Quis est iste Asaph p)rophetcc? Non erat notus in po- 
pulo, et hoc fecit ut, dum errorem emendaret , factret errorem. Eodem 
loco eundem in modum Mt 27, 9 nQf^ivov {pro Zacharia) et Mc 15, 25 
M^a rfjkTij (pro sexta) ,,errori scriptorum" tribuit. Ceterum et Clem 
homis, 15 Ygfg,.j.ima^,jj scripturam tjaaiov contirmat: toj /.ao rov rjaa'iav 
iiTiivv' arotjo) TO aro^i. ix. tv 7ra^a/j. y.ai, tQivt. nfx^v/.tfi. ano AarafJ. 
■/.oGfi. . . . ? Ln Ti om c. «bBCD unc'^ et min pier it vg syr*^'^ et"'"" cop 
arm rell Eus i** '^''"-^ '^•i (vide ante) Chr (in comm non attigit) Hier (vide 
ante) | xaT«,JoAv/(T c. h^b 1. 22. e k syr'^'^' Or-'', ®^^ (quod enim nude 
ponit y.arafio).r]a, id omniiio ab evglio non a psalmo pendere statuen- 
dum est. Item Clem'^^* Eus i*^) ... ? add /.ocfiov c. s*etccDEFGKLMS 
uvxrAn al pier it?'*"' vg syrwti- cop al Clemhom (vide ante) Chr (:: lxx 
an ayx'ja habet. Sed an. /.aTap. xoff/t. legitur Mt 25, 34 Lc 11. 50 
lo 17, 24 etc nee fluctuare solet) 76 13, 36. KATA MA00AION 36 ""■^" Tore dqeiGTovG vih)VG i/X&ev tio r'tjv umav. -/.ai 
7inoGt/).l)ui' uvzcj 01 ft(d}i^t(a avtov Xt'yoprea' (fouGov f/filv T7jv 
TTunu.MJ^y rcov ^t^aricov ruv uynoi'. 37 6 St dmrAodtnio tlntv' u 
antiQcav to '/.uXov antQua fazir 6 v'lha rov dvd^Qanov, 38 o 8i 
ayiniG £GTir o xoGfiOG' ru ds y.aXhv Gnto^ia, ovroi' siGiy at viui rt^g 
^-iuGiXttuG ' TCi dt ^i^dvid eiGiv at vioi rov nort^oov, 39 o 8t s^^qog 
() GTzeiQUG avid eGtiv o 8td^o).OG' 6 ^s x)sqigi.iug Gvvrfksia ampoa 
tGTir, u'l 8l {ysQiGTut dyyAoi f-iGiv. 40 (ogttso uvv GvXXtysrai rd 
^i^una -/.ai nvQi yMxaxaistai, ovtwg tGrat iv tij GvvTeXtia tov aico- 
lOG. 41 dnoGTtXsl 6 vtoG tov dvi^Qconov torn dyytXovG avzov, nal 
GvXXi^ovGir iy. ztJG ^uGiXtiuG uvTov ndvra td GxdrduXu xai tovG 
TToiovvtuG rijp dvufu'av, 42 y.ai ^aXovGiv avtuvG tiG t)jv xdixivov 
tov nvQOG' exEi tGtai 6 xXavO^og nai 6 ^QvyfWG tdiv odovtcov, 

36. fjX»iv: N Or^'Sbis f^„„l{y_ (a b h q Chr aTtijk&tv) \ oixiay (Gb") c. 
SBD itP'®"^ v(f syr^u cop aeth air, item addito avTov 1. al-^ sl"^- et^- 
Qj. 3, 3. 4. 442. «i (jj^j. (et.^o ^) . . . ? add o t5 c. cEFGKLMSuvxAn al pier f 
h q syri'tr al ; r arm post i]k&. \ n^ioatjXOov c. scDKFGKLMStJVxrAii 
etc . . . Lii Ti -).&av c. h 33. | (fQaanv c. s^cu unc rell et miii omnviJ 
0r<iuater etc . . . «*B Or^'-^* (a b g'- h q euarra, ff-- k narra ; contra c 
f ff*- g-- vg edissere vel dissere) Smaaq<naov (Ln):: quod 15, 15 ipoa- 
aov nou fiuct,^id noii satis est ad probaiiduin h. 1. diaa. 

37. ti,ntv c. SBD a b ff^-'^- g** k 1 (e qnibus ait omissis rell) am fu Cor em 
cop aetli arr al Or 3' ^*^ . . . ? add uvxokt c. CEFGKLMSUVxrAii al omiivid 
syrcu et"'i' arm c f g-- li vge<i gat Chr 

38. tvaiv 01, (m al om, item al om oi pr loc) moi sec loc: a it?' syr^u o* 
I't. ti,a. I Toii (a om, item om aiitea 6) TToi/tjoov: g-- ff^' 1 vg iiequam, 
a c ff"^' g*- nequitiae ; sed b m iniqid, k mali, d e f h q malijni 

39. L al pauc o a/iiioo>v j avra,: d al pane ff '• om | lari^v (iia, et. if' vg): 
B post f/&i)n<j (ita Ln) ; a b h k (e inimic. autem dial, est qni seniiiia- 
vit ea) post Si,a[j. (g-- zabulus, k ziabolns) j avvrikua,: al plus'" Chr 
(et.mos) ,j avvT. \ aiwvoa c. «bd 13. 33. 124. 346. Or*."^'"'* ... ? tov 
aioivoff c. »ccKFGKLMSUVxrAn (g al pauc add rovtov) al pier (Or •"'>"'' 
paullo liberius) Chr. Ceterum s* om o dt &f{)i,an. usq fOTiv, suppl S'l- 

40. avV.tyitai, (l post ra 'lit.) : i> avvkiyovxat, j xara.y.ai,ixai (d -orrat) 
c. SBD 1. al certe pm Cyr'"' '-^^ (itP'*"^ vg comhnruntur, e k exnruntnr) . . . 
Gb Sz Ti xaufxat c. CEFGKLMSUVxrAn 13. 33. 124. 157. al plus '•^'' Chr 
(et rao5j al I larat,: k* (k om iv sq) e g^* add xat, \ tov cumvoa (Gb') 
c. sBDr 1. al '" fere it ''''='' vg syrcu arm aeth Cyr""' •''-'' Iri"t-" Or'it"" 
Hil al . . . ? add toi'Toh c. cr unc ''^ et min pier f h q cop syrit"" Chr 

41. anoarilii, c. hbcdp unc'^ al pier Or""'*^ Cyr>nl al: x -ikn, r -tl- 
}.il, al pauc -fkkii,, item e viittit (turn colligunt) \ avtov pr: nf al om | 
D avvkf^. I tova Ttoinvvt.: syr^u et"''" praem omnes 

42. [lakoraiv: «*i>x ai e vg^od (ap Ln) fkckkotaiv \ i: /.kaO^/ioa RATA MA0BAIO\ 13, 48. 77 43 rdtE 01 di'itaioi £y,X<ifi\povaiv ao a ijlioG iv ri] ^aaiXeia tov 'nam-z, .•? 
nmQoa avrm>. o f/cor wroc dttovt'tco. 44 Ofwia iartv tj ^aaiXei'a 
rarr ovQarav ^yaavQco 'AEHQViifit'ico fV rro dyQ(p, ov svQmv dr&Qco- 
TToa rAQvxper, 'ach dno rtja yaoaG avtov vnaysi aai TicoXet ndvra 
oaa sisi. xai dyoQciCsi rbv dyQov axsivov. 45 TldXiv o^oi'a fariv 7] 
^aaiXei'a rav ovQavcor dv&QcoTim ffmoQw ^7jtovv7i. aaXom finQya- 
Qi'raa' 46 svnojv 8a t'ra TZoXvtifior fiaQyaQtTiir dneXd^av 7Tt7ZQay.£i' 
ndvra oan, eixsr y.ai rjyoQaasv avtov. 47 HdXiv Oftuia forlr ;} 
^iaoiXda rcov ovQaroiv cayt'ivri ^X7/&fiay sia rijv ^dXaaanv y,al 
f/. nartha yt'rovo avrayayovatj' 48 ijv ors mXi^QcoOtj dva^i^d- 
aavrsa ini ruv aiyiaXhv y.ai xa&iaavTsa GvvtXs^av rd yaXd sio 43. tAXafitliovaiv c. sbcp unc'- min pier: d 124. 238. Or 3- "-iter Cyri^'^-^ 
(lustS'P^''^ TOTf xXaii&fi. ffFTai, x. /5^i'j'/(. t. odovT. orav ot /ifv Six. 
i.afnl.io)fTi,v ii)(T o tjk. 01 df <x(hxoi, TZffinojvTai na ro aiit)vi.ov tti'p) I ojtw 
c. H*B a b e k am for san Hildd . .. g add axovftv, Ln [ax.] c. «ccdj;f 
GKLMPSUVxrAn al omnvid iti'' vgd syrcu et"tr cop al Or^. "^. Cf ad 11, 
15. Explicatio parabolae ap Epiph similiter diftert ut ipsa parabola. 

44. Ofiota c. «*(«'' o/mt. d'l) bd a c e ff^--- g^- '^- k 1 vg syrcu cop aeth 
(Chr) . . . g praem naXt-v, Ln [ttw.] c. CEFGKLMPSUVxrAn al omnvid f h 
q (b praem aliam similitudinem adiecit dtcens) syrutr arm Or ^' ^^'^ Hil 
(:: vv. 45 et 47 non flucl) | d &t]t'aavQoj, item thensauro a b e f h k q | 
IV TO) (d al plus^" Chr om) a^/^o) : s* om (suppla) | nrnk. navr. (b 28. 
61. 435. al'' armcdd Or^-iJe om) ona ty. e. sbd 1. 61. 108. 118. 127. 
it pier vg syrcu etsch cop (Or3'"e -- xai nmlii, oaa f/fi)Chr Orint3,39 _ 
g navt. off. f/- not)., c. cefgklmp uiic' min pier f q syr^ arm aetli 

Qj.1, 186 

45. av&QMTiM (et. Or^-^s Cyrg'aphm etnest32 Qy^ j^j, _ _ j^* (add'') B 
50. 59. Ath'^'Sae Cyradorio2 chr Amb om 

46. ivQOJV de (Gb, item Sz confusis lectionibus) c. nbdl 1. 33. al it^''''' 
vg syrcu etsch arm aeth Cyrnestsa gtadorio2 (g j. Qy^ „jj autem invc- 
nit) ... f Off ivQO)v c. CEFGKMPSuvxrAn al pier f q cop syr^* Cyrsiap''"'' 
Chr I fia: d 124. a b e g'- h k syr^u Cyp om | niTtQaxtv (e* al -/fi'): 
D i7io)X>]ffiv I navra oaa: d S^- a, (quae); a c h quaecunque (contra 
itP' omnia qtiaecimque vel omnia quae) 

47. avvayayovffrj (a ciivanayoiiaTj): ef al Orbis cod avi'ayova)j, l avva- 
yovatv 

48. i]v on: D itP'*''" (non c ff^" nee vg) (syrcu) Amb Aug on df \ 
ava^i,paaavna (d itP'^r cop aeth avf(it(iaaav) sine arrf/v c. nbcefg 
KLMUVxrn al pier c ff^- q vg arm aeth Cyr^'S^** etes34i (cj,r [gtmosj 
r^v avivtyxavna aa x. aiy. xa&taavna xai ffvXXiiavna ret xaXa tiff 
ayyiiov f^aAov, ta S. a. f|. f/5.) ... Ln Ti add avrijv c. psa al®, 
item D itPl®'' (syr''" et^ch) Amb Aug | fTTi. r. ctuy. (e -dXov) zat c. 
«*etCBDP unc'2 min pier b e f ff'^' g'' h k q syrCu et^tr cop arm aeth; 78 13. 49. K\TA MAeeAION ayyi'i, ra ds aanQo. f|a) e^aXov. 49 ovzcog sazai iv rfj ovpreXst'a 
Tov aiavoo' i^eXsvGovrni nl ayysloi x«) dq)OQiovaiv rum nort^Qova 
fx fAt'aov rmv dr/Mtcor, 50 hm ^akovaiv avrova sia rr^v '/.d^ivov 
rov TZVQoa' ixsi tarai o yXnv&fioa xai o ^ovy^ocr twv oSovTar. 
51 Gvvi^xars tavta ndvzn; Xtyovaiv avrai' ral. 52 b de slnev 
avtdiG' did. rovto nda yQUfifiarsva /lad-timiOeia rt] ^aaiXein twv 
oi'Qavm' ofioiocr iariv dr{}Q(!07i(f) oiy.o8ea7ioTii, oariG tA^aXXti ix 
rov &r^aavQov avrov xaird xai naXaid. 

53 Kai iytvsro ore trtXaasv 6 'hjoom rka nana^oXda ravraa, 

roB I'-G f'f^^^lQ^'' iy-fif^nt'- 54 '"■* zui iXOoji' siG rtjv naroi8a avrov fSi'- 

daGxtv avrova iv ry (rvraycoyi'i avzojv , coors ixTrXtjaasaOai avrova 

'/.(ii Xiyeii'' no\}i:v rovrco ?} oocfi'a avri] xa) ai dvidima; 55 vvx 

ovroa ioriv o rov rtxrovoa vioo; ov)[ ?] f^ijrtjQ avrov Xiytrai MaQid/i itemLnzwt fTT. T. aiy. c. »^c 1. c if^' g-' vg Cyr^'^^^ (pergit ff.y.vactiTKj) 
ctessii Or'nt3,259 Gi,' xi fTi. r. acy. (omisso /.at) c. L 13. 124. 34G. 
a I za/.a (et. Or Cyr Chr etc): D xa/.AtoTa (d meliora), item optimos, 
optima itPl syr^u arm Amb Aug | ay/tj c. sbcm** 1. 124. 48ev Or 
.•!, 154- «6sq Cyr bis Isid^'"^"'' ... ? (Ln) ayyfia c. d (tm aj';'.)KKGKLM* 
psuvxrAii (dpx ayyi.a, l ayia) etc. (: : 25, 4 ayyfioia non fluctuat. 
Uesych ciyyofr et ciyyfa [utrumq rarius] per dyynoi> et ayyuct ex- 
plicat) I f/jaAov (et. Vi^; d -lav): s*Va al -AAov, x iii(]aX).ov 

49. auo)votT (et. Or^-^^'^) (pauc add toutoi'): d xoafiov 

50. ftalonfftv (et. «•>): «*Dg''*x al pauc -).Xov(ri,v | e xlaO/ion 

51. avifjxatf (Gb") c. sbd bee flf^'^" g^' k 1 vg cop aeth Or^-^''' ... 
? praem /.fyfi wdtokj o is c. CEFGKLMSUVXrA al omnvid (a g''^) f li ij 
syromn arm (a et dixit, g^' dixit autem eis; syr^u Jesus ait illis disci- 
jmlis suis etc) Chr'^'d | M navra tnvra \ vai- (Gb') c. «bd 1. 13« 124. 
lfi.2. 1- vg syrcu syrhr cop aeth^P Or^-*-" Ath>'860Hil ... c add xll^^f 
c. CEFGKLMSUVxrAn al pier itP' syrui"" cop arm Chr OrinK.ss* 

52. o (h (itpl [sed f at ille] Hil et) c. nb unc^^ j^^jn pje^ g^c (^^u al syrP mpr 
add li): r> ff^- g^- vg syr^u et^ch om | aniv c. HB*CEFGKT.MSUVxrAn 
etc: B^D (item it vg ait) hyfi (Ln) | d /laO^Tjdni&na \ rrj panvhm 
(Gb) c. HBCKn 1. 13. 33. 124. 346. al« e k cop arm aeth Or^-^^s Ath'^-^^ 
Cyr <- 316. 750. 880 ,^] jj^j 42. jtpler vg Chr (et.mos^ ij.iut Hil al tv rtj 
/5a(7. (Gb' Ln) .. . ? fvcr trjv ftaadiiav c. efgi. (corrupte naOriTivOtj: 
na rrjv ,5a.) suvxrA0n™g etc | egl etc fy.fidlit,, al fy.fia'/.r] 

54. t/.0(,)v: h ^).Oii' (non addito x«t in sqq) | 7iaT()i(ia (s^ vel''): w* 
avTtnaro. | fxTrXtjTcjfa'J. c. sbcdefgluvxah (efl fy.7T).t]aKT>9.) etc ... 
g (y.nhjTT. c. KMSi- etc | ri (Toqua (et. Or-''.''"- EusP^sts^. ^ aeth Eu.s 
steph2'2.3 etps39s praem naaa 

55. rfy.Tovna (et. Or-'''«2 ^1,115. sen Eussteph2-3 etpsbis); a b ff^' g'- li 
gat mm syrc" praem (h gat mm add) losephi. Cf Iust'r**u) vo/ti'Co- KATA MAeOAIOiN 14, 2. 71) 

aai 01 aSelffol avrov Td'/M^oa xal 'ImGrjcp yMi JJifiajv x«J 'lovdcco ; 
56 xal ai dSsXcpai avrov ovit ndaai ttqoo ij^ida e/ai'r; noOtv ovv 
rovrcp tavza ndvra; bl y-ai iGyMv8aktL.ovro iv avTcp^ "^' * 6 dt io''4,'44 
IifGOVG sinsv ai'TUia' ovy. tativ 7i()0cp)'^r)iG drifioG ei piij iv tij idi'n 
TTatQi'di xai iv rij oiyJa avrov. 58 y.ai ovy tTioiifGEv iyel SviufitiG 
TToXXaG 8ia rip' dniGrlav avrcor. 

XIV. 

1 "^'^ 'El' iyst'i'cp Tfw yaiQm ijyovGSV '^Hqw8),g b rarQadgyr^G Mec/ui 
T/^r dyoiiv Tijgov, 2 y.ai dnsv roiG naiGir avrov' ovruG fGrir 
IbidvvijG ^anriGri'jG' avroG yji-'gOij dnb rcov vexQcov, yai 8id /livnv io)a>j(f> Toi' rixToroa viov vna^/ftv. Item act. Andr. et Mattli. 
p. 143: fit] oil/ oi'Toa iariv o vioa iMatjcf rov rfy.rovoa y.ai ?j iitjr/io 
ai'Toii ftagiaft ■ y.ai> ni (xfl().qiov ctmnv vaxm^oa xao aifiu)v; | ov/ ij 
c. SBCMi 33. al pauc Orter EusP^s" Bas'^'^^i Cyr*'6-22 _ ^ xi oi/;/t 7/ 
c. DEFGKLSUVxrn al pier Eussteph2-23 qi,^ (;; q^,^ pj. non fluct; itP'ei- 
vg utroque loco nonne) | fia^iafi c. «BDEGKLMSUVxrAn al pier cop cdd2 
etc Or3''"^2 g(.4,ii5.269 Bag2,28i __ c al pauc copcodi (it yg nusquam 
Mariam sed ubique Maria) Or^'^®^ (ov rj fi/jT. iliynn naqia etc) 
Chr (et.mo^) fiafjia \ iMariq, c. i^^BC 1. 33. yscr syr^u cop arm syrP™g 
it (exc k q**) vg Or^. «2-^'"5 Eussteph223 Hjej. g imaria c. klah" 

al certe pi k q** arm 2°'i aeth syr sch syrP Bas^'^^i; item tojo">/ 
sDig al plus^^ ... s*DEFGMSDVxr al plus^" Or^'^®'^ Koavvtja (gat mm 
et Johannes et Joseph; 12. 17. 236. om y.ai lo).) 

56. TTQoa rifiaa: a al Chr na^ rjfiiv \ ovv: m om | rain. navr. c. sbcm 
sum al pi EusPs3'3 _ _ ^i navr. (Chr [et. 1"°*] om) tki't. c. defg 
KLVXA al pi it (ffi' ista sapientia) vg Or*'^^^ Bas"'-'^^ 

57. tv OLvro) (et. Or): x 28. fia avrov, 247. e7C avro) | Z5: « cm | finn- 
(it vg dixit): z Or^-'*^* Xcyti \ vSia najQ. c. »z al^ ff^' {7iisi in sva 
civitate et in domo sua) Or 3' '^s^ item C idi. narq. avrov ... ? Ti Tiarij. 
avrov c. EGKLMSUVxrAn al pier itPl vg cop syromn al Or3'*62.464 
Bas2.28i Chr ... bd 33. 346. a k narqiSi (Ln) | l al^ f g^- harl* 
(Qj.3, 464 jjj[ al non plene afferunt versum) om xai iv ttj otx. ai't. 

58. D k dia racF aniattiaa (increduUtates) avr. 

XIV. 1. IV ixiivot: D al pauc syr^u et^eh cop al add ()i , al pauc praem 
xai I X al pauc o ijQO)d. (y^^'^ om rjQo)^.) | rfr^aaqytia c. scza cop 
(ita H ubique: Lc 3, 19. 9, 7. Act 13, 1, item Lc 3, 1 ter, accedente 
[exc Act] c ubique) ... c Lii Ti rir{)a(jy. c. bd rell testibus 

2. oi'TOff (et. Or^'''"' ef''-^): d it^w gat mm praem //j/ti | b iMavtjrr \ 
o pannartja: d 5. a b ff ^' g"^' h gat tol sax add ov fyti) anty.f(iiaXi(ja j 
avroff c. SBDEGKLMSUVxzrA etc Or-'''*'^^ et^^^: c 1. 61. d Or ^i-'"''^* cod 
ovTOG (k* om) I b* om fJia tovto | d* ivatiyovaiv \ M* al pauc trf^jy. 
ai Svr. I iv: z aP- om 80 14. 3. KATA 1MA00AION Mc6, 17SS tovTo ni 8vvdfi£i(T fveQyomiv iv avr<^. 3 "*"^ 6 yaQ'HQcadija xqk- 
Tijaaa rov ^Icodvvijv sdr^asr xai. iv cpvXaxy dntOfto did ' HQcodidSa 
rrjv yviuTxa [(l^th'TiTiov] rov ddsXcfov avrov. 4 tXey^v ydo '/a)drv);G 
•2i,2fi avToi' ovx tifGTif Goi t/^tir (Lvrt'iv. 5 'Mu xhi-').(ov avTov dnoyaehai 
Mco'^t-ag ifo^ijxy)] rov oylov, on ma nQoqtrjtr^v avrbr eiyor. G "'"^ ysveama 
ds yevofitroia rov IfQcodov (aQyi^aaro ?} xhvydri^Q t/](T Jf^adiddoa 
iV Tfo jt/frrq) y.ai yneaer ro) '7/(jco5j/, 7 o&sv /i£&' oqxov oifiuXoyt]- 
aev avry dovrcu o idv air/jaijTai. 8 ?} 5^ TTQO^i^aa&eiaa vno rtja 
fn^rtyoa avrtjo' 8oa fioi , rpriai'i, (ode ini Trirav.i ri^v -/.frpaltiv 'Jmdv- 
rov rov ^antiGzov. 9 y.(a Xv7i>^{)ei(T b ^aotlsva 8id rova OQxovff 

3. KQaTfjaaa (et. Or): u 13. 124. tot? y.^. \ b i,(j>av7j)' \ (dijrTfv c. s*b ff^' li 
(q add avT. post f^*To) Or^.^-o (item^'^libere (hjaaff ant&tr. (v) ... 
<; Ln Ti add avfov c. saetccD unc rell etc Or^*^^ | xrt« fv (b** al 
.idd rr;) qv).. am&ix. c. s*b* (om rri teste Btl^-) et** I.S.? 124, 346. 
al? ff^- h; item Or"-*" x«i oi.nt&. fv rt] fvX., »c 33. Or^-^'"*)- (s" 
add rtj) qivX. xai aniOfTO (item z f. rrj (f,v. sequentibus ut^''' sed de- 
lierditis xai amO.) ... ? Ti /.av f&tro n- (Tirtj) qui. c. CEGKLjisuvxrAn 
al pier item itpl vg syr<"°° cop arm ... D 61. e k (item a^id) aeth 
0^3,469 jjii nisi fv Trj (61. om) qiv).. :: cf Mc | tpvlmnov c. sbcegklm 
suvxzFAn al omn^i'l (238. add nti, fyaftrjaiv avrtjv) b f ff^' g^' h q 

.. gat mm (sed b g-' ff-' gat mm post t. ad. a. pen) cop syr own arm 
aeth al Or^.^'o Chr . . . Ti om c. d a c e flf*- g^- k vg Augcons2,92 
(:: ap Mc nomeu certum est; ap Lc baud dubie intrusum. Apud Mt 
et ipsum mihi intrusum videtur; poterat tamen etiam ad modum Lcae 
omitti.) 

4. loiavv. c. »* ef^ D al-'' . . . ? Ln Ti o loi. (b twar^c) c. ncz unc " min 
pier Or 3- *''° \ aiToj h. 1. c. hc («♦ 24* 28. al om) bz 251. ... ? Ti post. 
yaQ c. CD unc^'^ min pier it vg al Or Chr | ovx: m al pauc praem OTt 1 
avrtjv (f ff *• uxorem fratris tui): k syr^" ef^ch add nxorem 

.'). fqofjti&tj: al*'' fere -^fno \ on: b* fTZfi 

G. Ytvfat-ota d'. yivoutvoia (1. 22. 59. ayo/ifvoua) c. sbdlz (aP), item 
- -ui)v fT. -fjifvoyv CK aH Chr; item vv pi (itP'**" vg die antem natalis ; 

k cum esset autem d. n., d natale autem facto; fF*- sed aim advenisset 
d. n.) syr°ni'* cop arm aeth . . . g y(viai,ii)y d. ayofifvo)v c. EOMSUVxrAii 
al pier syrPaig | L al pauc oo/z/rraTO | dS"^ t] 0-vy. acror 7ji)0)()iaff :: 
cf ad Mc 

7. ,«fi9: s ftfta, x /tfx \ oif(0/.nytj(ifv: z 13. 124. 346. yscr syrscli Chr 
(et.raoG^ of^oafv \ kii 1. al' ff'- rfoi'i'. avTtj \ o tav c. ncegklmsuvxzi'aii 
al pier : : bd al pauc o ar (Ln) 

8. lioa HOI' qitjaiv ... d itP''^'' syr^u etsch aeth finfv don jiot. \ wcVf : al 
pauc itP'*"" cop al om | tni TZivaxi,: d om | r/yr : d* om | a rov k«». | 
B toiavov 

9. }.ii7it]0ti,(T (ita ex itcdd tantum a, b if ^ -• g'- h q** flvntjO-rj sine <h 
ut L*) et dia TOi'ff c. BD (l* t).v7i7}&t] et dca rova) 1. 13. 124. 346. RATA MA00AION 14, 15. 81 y.a) rovG GVvavan&fitvovG ext'Xsvaev do&ijvai , 10 xai 7it(i\paG ant- 

•/.sqsdXiGev 'Icodvvtjv iv zy qjvXaxy. 11 x«« ^j'//i>// ?} 'Af-cpalii avrov 

£711 nil (CM xal iduOt] z(p '/.oquguo, nal ijvsyASv ry fn^ZQi avryG. 

12 x«} TTQOGeXOvvrsG 01 [luxfi^rai. avrov ijQur to nrcofia xai tda- 

ipav avrov, y.ai iXOovrm dnfiyysi'kav rc(> 'Tijgov. 13 """^ dxovGaG ^l^s^w^ 

de 6 'JtjGOVG dvex(OQ>/Gsi> iy.eWsv iv nh)u<> sig t'Qijfiov ronov y.ar 

I8(av' vmI dxovGavrta at. '6%koi ^xolovQijGav avrm ntQoi dno rav 

TTOXSCOV. ' 

14 Kai i^eXdcov eldtv nolvv oxXov, y.at iGTika'^yviGd-ri eti Yco'ri~\^ 
avroiG y.ui i&eodntvGev rovG doQcoorovG avrav. 15 "'"' o^naG "''>'"" 
dl yevofiivijG TiQOGt'Xx^ov avrm ol [lad^ijrai ItyovrsG' toijfivG fGrir a (b S^-^- gi- h q**) ... g ilvnrj&i] et dia di rocff c. CEFGKL%SUVxrAn 
(z hiat pr loco sed habet dia, df) al plei- c f k q* cop syromn arm [ 
D itP'fi'" syr"^" aeth y.at, di,a xova avvav. \ So&tjvan 1. 13. 124. 346. 
gyi-cu et^ch arm aeth al add <xvt>] 

10. Koavv. c. «*BZ0 1. (al) ... ? rov lO). c. scCDEFGKLMSUVxrAn al pier 

11. fTTt: D I. to; (1. 13. fv toj) | rjviyy.fv: m aV leve add avrrjv 

12. TiQQaildovxia (accedentes it vg) : z 99. Or^'^'^ ik&ot'na \ e* xai 
tjQav I 7iTa)iiia (Gb'j c. wbodl 1. 13. 22. 33. 124. 346. aP" fere k 
(cataver) cop syr^u etsch ... ;■ Ti ao)fia c. EFGKMSUVxrAn al pier 
syrP (itpler vg corpus, quo eodem vocabulo in Mc nxM^ia reddi- 
derunt) : : in Me quidem 7iro}/ict non fluct. Praeterea s*(t> vel '^^ del, 
sed cavelcb restituitj dl al^" fere itpl vg (non item a b g^" k am san) 
syrcu etsch aeth add avrov (:: ut Mc); non item ^corrgc unc relP- 
min pi cop arm syrP | s&axpav: yscr i&afiii'av \ avrof c. s*b0 a fif^' 
(Hil et sepulto eo discipuli eius ad dominum transienint) ... ? (Ln) anTO 

C. sbcDEFGKLMSUVXrAn etc 

13. ay.ovaaa Si c. sbdlz al^^fere f k (cop syrcuetsch) Or^i^'^ QjjrmoG 

q Ti y.ai, axovaaa c. CEFGKMSUVxrAG al pier syrP arm (quo audita, 
quod cum audisset itpler vg) \ o ii: e al^ om | fv nkoio): r syrcu om | 
TTfLoi. c. siLZ al* it pier vg (pedestres, pedestrae) syrP ™ff . . . ? (Ln 49.) 
ni-'Ct] c. BCDEFGKMSUVxrAen al pier a ff^- (pedibus) Or^'*'* (:: netrj 
ap Mc non fluct) 

14. /vat: G al om j e'ifkdotv (Gb") c. sbd 1. 22* 33. 61. 118. 124. 219. 
b c fF'2' gi- k vg syrcu cop arm aeth ... g add o Zs c. cefgikmsuvx 
FAn al pier f h q syr^^r Or^'Sos (item l al a post ii3fv) \ nSfv c. sbd 
FGiMUFAn etc . .. CEKLx ctc i^dtv \ noX. n/X. (et. Or^'^^^et^"^;: d 33. 
435. it vg etc Chr o/A. Tin).. \ iTt avroia c. SBCEFGKMSUvxrAen (l fv 
avtoiij) al plus^o" Or^'^si __ ^ (_ qj^ g^) fn avrova c. min; d TtfQt 

•avxMV, I Or^'S"*' fn avrov \ aQ()o)arova (et. Or): d a(iQmaTovvra(y 
(d infirmos) 
\h. Ttijoatildov c. HCD unc^^ min omn'id ... Ln Ti -&av c. b 33. | 
01 jiaOtirai c. SBZ (e spatio) 33. 346. b k arm Or^.^si-soo __ ^ add 
'I'l.sciiENDORF, N. T. ed. 8. G 82 M, If, KVTA MAHBAION i) roTToG x«J // c3p« 7tfCQijX-&ep ijdij' anoXvaov ohv rovG uiXova, iva 
aTzeXiiortsa tia rua xdjfiacr nyoQuacoaip savroia ^Qcofiara. IG o 
5f sItih' avtola' uv X(ii:lui' t/ovcrir dntX&siv' Sure avrola v/mcT 
Cfayslv. 1 7 01 8t X^yovaiv avro} ' ovx r/ofiEv code ei fd^ nepte «(>- 
rovd y.ai dvo iyjOvaa. 18 o dt einei' cfeQere' ftoi mds avtova. 19 x«< 
•/.eXevGUf! rov6 oyhtva avtv/XiO^rai mi rov yuQtov, Xa^mv tovg 
nevre dnrova -aui roha l^vo lyO-iuca dvaiiXnpaa eia rhv ovQavor 
evXoytjffsv, x(a xXuGaa i-'S(oxei' roia /tuih^taia rom dinova, ol de 
fiafhjTrii roia ir/XoiG. 2i) y.ni exfnyov naviea xai eyoQrdaOi^aar, 
y.ai tjoav to neQiocsevov tmv xXttOfidrcov dcoSey.u •Aoqivava TiXi^Qeia. 
21 or de eaOi'orreG Ijaav drdgea atasi nBvtamGy^iXioi xohqk^ jwai- 
xdiv x«t naidiojv. 

avTov c. CDEFGKLMSUVxrAGn al pier itP'er yg cop syr"«nn aeth 
Oi-s, «5gt47G ciir (sed om arroi) :: cf ad 8, 21 | 7za(jrjk0. tjdi] c sz 1. 
QfS, 475 3^509 g Ln Ti tjt'it] naQ. c. nCDi unc'-'niin omii fere (it vg etc) 
Chr (Or3'"''oin7j()//) | oi/>' c. scz 1. 238. cop syrPmg Or^- "•'■■et^"« ... 
? Ln om c. nnKFOiKLMSUVXAWii al pier it vg al mu Or'*' ^^* (: : ut Mc) | 
iia taa: c* 33. al syrPnig et'"" arm add y.vy.lo):: ut Lc et Mc ) y.M^iaa 
(et. Or^'^^et^''' sc etc :: item 11. pp.): N*igi' /ojona 
IC. o d( c. H*D 61. k syrci etscli pers'' cop arm aeth ... ? Ln Ti add Z5 
c. scncEFGiKLMPSUVxrAGn I fiTtfv avTOKT (a b flf'^- k q cop arm om 
air.): 1. f/»;<7t»' | avroitT sec: d post (faynv 

17. Xiyovrsi,v (d dicunt , k aiunt): z — nv (fiTTorviti vel i)-iy.), f ff'" g'- 
dixei-unt (itP' vg reapondenmt) | c/oittv: KLure al mu f/wfdv \ s* a(iTova 

18. UTtfr: p add mitokt | (fxh cihtoikt c. snz 33. ... ? Ti avr. ojJf c. cefg 
KLMPSUVxrAen al omn fere f ff '■ vg (g-' am for san syr""" aeth illos 
mild hue) ... v 1. itP'er (aferte eos nd me) syr^u cop persP om e»()> 
(ff ^' arm om /loi) 

19. xfXivfTaff c. B2(*-aaTf)CDEFGiKLMPSUVxrAGn etc ... hz ff^' Or^'i'""> 
fxfXfrafv (Or^'^'>°et-'^" y.t).ffH) \ rnva 0x^01x7 (et. Or^'*''^): ngritpler 
(non dg2) vg arm''"h rov nyhtv \ tni rov xoQtov c. nbc*i (l fjii, roi' 
•/oitTova) 1. 22. 33. aP Or^'^'^ etter, d 16. Gl. (n. rov /ofjror , item 
super faenum it vg syr^u efch syrP mg cop arm aeth . . . ? Ti jtti tocit 
yoiixova c. c-EFGKMPSUvxrA0n al pier syrPt"' Chr | kafJo)v c. bc-efg 
KLMPSUVFA (A«;1(/jwv) 11 al plus '^^ itP'^r vg syrP (syr f^i^ etsch aeth) 
Or''''"» ...?(= Gb Sz) y.ai, lallMv c. hc*i(x?) al muvid ffi- h cop 
arm ... d fAw/jn- | tvXfty. c. SBEFGKLMSUVxrAeii al pier Or-''-''^' ... 
Ln Ti riiO.oy. c. cdiptc al Or^'^'^'et'^" Chr | t. aoTOi'ff: 242* b tt'i- 
gy,.sch om I ftad^rw,: b syr<^^" etsch cop fi\].d posucrunt 

20. To)i' xXaaiiatMv: e a ff ^- g'- {iV"^^ post xovn'. pen) om 

21. mafi c. sBCEFGKLMPST'^uvxrii al pier Chr; item dia 1. 33. 48 e^' oxr, 
item f arm syrP aeth ... 241. 247. itP'" (exc f) vg SyrC" etsch cop 
Or3-"«om I yvv. x. naiS. c. HBCEFOiKLMPSx'^uvxrAen rell fere omu KATA MA00AlOiV 14, 2(j. 83 22 "^'^ Kai ^vdynaaev rova (la&iiraa sfi^TJvai tia io nXulov mcb, 45-52 
•/Mt TiQoayEiv avTov sia to ntQav, sma ov aTToXvarj rove oilovG. 
23 "^'^ yMi anoXvoua zova o^Xovg dvs^t] eh to ogoa '/.at" idiav 
TiQoaev^aa&ai . ^^"''^ oxpiaa ds yevo^tvija ■ /iiopua Ijv txei. 24 to 
8^ nXolov r]8)j fitaop t//(T O^aXdaoija ijv [iaGavi^ufisvov vnb twv 
■AVfiaTcop' ijv yciQ ivavxioa 6 dvsfiuG. 25 TEzdQTij 8s q)vXay. 
Ttja vvxtoa rikO-ev nQoa uvzum neQinarav ini rtjv {)-aXa<jaav. 
26 i86vrsG 8s avrhv ml ttja d-aldoai^o nsQinatovvra s7aQax&>r f vg syr^u etsch gyrP etc ... d 1. iti''^'' cop Or^, -tis et^'^ Amb ttockV. 
x. yvv. (Ln ; ct' ad 15, 38. de d etc) 

22. y.ai, pr c. K*c* S^' syrcu Chrcdd ... ^ Ln Ti add tvQ^ima (_:: ut Mc 
ubi nemo om) c. sbfic^ unc rell min omnvid itv''^"' vg al pier Or^-^""-^'^- 
tlvay-A. c. SBC*DIPA0 al'^s fgj-e e f ff ^- am fu for san tol em syrcu et^ch 
syrP syr^iT cop arm aeth al Or 3> i^^-i^^^ Clir ... ? (= Gb Sz) add o Z5 c. 
(■•"'EFGKLMSuvxrn al pi iti'^ vged (iti"' ante rivayy-. pon) | t. /ita&Tjr. c. 
scDGiLMSUvrAe aH" fere e f 1 vg arm al Or^'^^^^et ^*^ (et.c'iserte) Chr .. . 
? (= Gb Sz) Lu add avrov c. befkpxh al pi itP'"^"" syro^nn cop aeth | to 
ttA. c. scDEFGiKLMPST<^uvxrA0n al pier Or^'^*^" et^aep . . . jj 1. 33. 124. 
al plus '3 arm Eusdem446 Chr"io2 q^ ^q | avtov (10 aP ccvrova, 218. 
avTo)): D al'' itf' arm Arn om | anokvarj: kv al pauc -Oft \ f* arm'^'if' 
TO I' o/Aor 

23. s* om a7io?.v(T. r. o/A. (suppl ) | d y.a& i^di^av \ fiovoa: f om 

24. >]dfj : D al'-^ a f ff 1- 1 vg syr^u et**'!' cop arm aeth om | f(ia. T»/cr &a).. tjr 
/Jairav. c. NCEFGKLMPST'^uvxrAnal pier it vgsyr''aeth (*Or2'^'*3. jsj^qj^j.. 
item D tjv fia /maov (in medmm) Ttjc &al. /5a., Eus<l6m446 f^, ^^ /mffo) r. 
&ak. ... B 13. 124. 238. 34G. syrcu etsch gyrlir perss cop ar? arm ora- 
Siova Tiollova (cop ar? atad'.ua fixoai n:f)'Ti::ex Io G,19)a7ro rrjd yrja 
(238. om a. r. y). ajtir/t (syr'ir haec add post i.k(JOV rria &a.) ^aaaviC,. 

25. D maortia ih (piO.ay.ria \ tjlOiv (Gb") c. sbc^t<= aP" it vg syrcu etscl" 
etPnig cop arm aeth Or^-^ss EugdemO-z etP'^^^Chr (et.moSj __ 5. -pi 
a7ifjl&. c. c*vidDEF(iKLMPSUVxrA0n al pier syrPt^t | ^q_ ccvt. (Gb 
Sz) c. sBC*D(post 7rf^t7r.)psTCvrA0 al plus^" ff '• g^- 1 q vg cop syrP 
aeth Or^'^'*^ Chr (et.i"o5^ al . . . ? add t5 c. c^efgklmuxh al pi itP' 
fjyi.cu etsch arm al Eusdem9-2 (ante nq. a.) etP^'^'*^ | fm ttjv &aL c. 
sbft'^ao 1. 13. 124. 238. 346. Or^''***^ (praeterea notat: oi' yfyQanTai' 
?]kd-f TtQ. avr. niom. fm. ra xv/jiaTa, akX ini ra vdara) ... ? ;. rtja 
&ai.aaorj(T c. CDEFGKLMSuvxrn al pier Eusli's 

2G. tdoi'T. d'f am. c. s* a b e g'- ff'-'^- h q Eus'le'"^**'; item zat ti). avr. 
1. c g-- vg Eusdem92 Augcons2,E9 . . . Ln ov di f(adf]Tai tdovr. avr. c. 
s*HD al * (i videntes autem eiim discip. ems), item <; Ti y.ai lSovt. avr. 
m tia&tjrai c. CEFGKLMPSuvxrA0n al pier syr^™" cop aeth (arm) | 
ini Tt]a Oakctaatja c. sbcdtc 1.13. 33.124. 346. al plu-s i^Eus'lem92 gt 
lom nti)i,Tca.)*^^ Chr (et.^o'^) ... ? Ti fni, rr/r &a).. c. EFGKLMPSUVxr 
AOn al pier | nfoiTiaToxnna: Tc 33. al g'- syronm Eust^emsa ante fni 

G* 84 14,27. K.VTA MVHHVION aav Xtyot'Tea uzi dpavraGfid iarir, xai dnh tov cpo^ov fXQa^ar. 
27 evOva dt fXdXrjatr avroicr )Jy(ov' {haQaHre, fyco sifii' fiij cpo- 
^HG&s. 2'^ i-^i- 10 ano-AindtiG 8e uvto) o IltTQoa smev' xvQte, f/ 
av el, xtlsvaor fis f?.{h?r ngoa ge im rd vdara. 29 6 8s einsv' 
t),{}£. xai xuTfi^do dnh tov nXoiov 1 Ittooa neQiendtt^asv mi 
zd vdcaa xai J/XOsv nnha rhv 'hjoovv. 30 liXi-'ncov 8a tov dvtfiov 
irfu^i]-&i^, xai do^dfitroG xaTanoi'Tueaiyai t-xoa^sv Xi-'yojv' xv- 
Qie, amaov [is. 31 evx)^s(OG 8t o f/iGom sxrsivaG tijv %siQa ins- 
Xd(isto uvrov xai Xi-'ysi avtm' oXiyvTTiGts, sig ri fSiGtaGUG; 
32 ^^''^ xai dra^-juvTcor avtcjr f/<7 to rrXoior sxonaGsr o drs- 
f«)G. 33 Of 8i- ir Tw nXom TTQo'GSxvri^Gar avT(o Xi-'yovtsG ' aXij^OcoG 
ilfov vtoG si. 
Mro^si^^^sc 34 ^''*^'" Kai SiansQaGavrsG JjXOop stz) t^v yijv sig rsriijGaQST. 27. fvSva c. sbdtc ... c Ti fv&fo}a c. CEFGKLMPSUVxrAen rcll omn^i'l 
Kusdemiw Chr I fiai. avToia c. s*dtc 231. ff'- syrcu cop arr Eus'lc" 
^^*'... ? Ti add o Z5 c. CEBGKLMPSUVxrAQri al pier f s^r'' arm aeth ; 
item s^B 131. o Ti avt. (Lii) ; it'''*^"' vg syr^^'i lesiis locutns est eis \ u 

28. ai'To) (a al plus""' a c 1 vg aeth om) o (d om) nf. tvn. c. scdkfgklm 
pscvxren al pier it?' syr? arm Eus<iem92 j, 47ev al'* g'- cop syrscli 
o TZf. fiTT. avt. (Ln) | s it, av ii y.vQuf \ xfA. /<? : ca al - xi).. fioi \ fkO. 
(346. ani'/.&.fTit). ffi c. sbcdab 1. 13. 33. 124. 157. 238. 47ev al >" fere 
it am sail syro"'" cop arm aeth Eus^'cni caf^ . .. ? ttq. (Ti fAi>. e. efg 
KLMPSUVxrn etc (126. 27ev om n^. af) 

29. E syrsch al o (Jf 75 | nfr^. c. mbd Eus'^emM . . . g Ti o 7Tiri>. c. cei'gklm 
PSLVxrAii rell omn^''' | d 7i(^t,naxrj(rfv\ y.av tjX&fv c. 1(0*^! J syrc" arm 
Chr (et.mo <)...? (Ln) (k&itv c. scc-DEFGKLMPSUVxrAn etc (it vg itt 
veniret) . . . s* f\&n,v tjl&fv ovv 

30. avfftov c. sii* 33. cop ... ? Ln Ti add i,(T/i'()Ov c. b'-cd unc ^^ min 
omn fere it vg al pi 

31. s ev&vG I o (d om) 75 : e* om 

32. avufJctvr. c. hbdtc 13. 33. 124. Or 3'^**^ Cyr'T ... g Ti t/ifJavTMv c. 
CEFGKLMPSUVXFAn al plcr (Chr^ fTTifJavr.) 

33. o^ Si c. nbc^tC 1. 22. al i" fere ff '• cop aeth (Or •"'' ^«« l'l>) Did "" . . . c Ln 
Ti add ikdovxia (13. 124. 346. 7H)oaild., 28. 118. ovtia) c. defgklm 
PSUVXFAn al pier it (exc ff *•) vg syr^u et"tr arm | &i. in. *t (et. Or^aepe 
Amb) : D it (exc f g^-) vg vi. &i. n, av (it vg om av) 

34. ril&Qv: tC -Qav \ im c. hbcdtca 13. 33. 124. 157. 238. 245. Chrmo"' 
. . . cr Ln Ti iia c. KFGKLMPSUVXrn al pier cop arm (it vg [in terram, 
e ad terram] etc vix inter utramq lectionem distinx.) Or'''-''*'-''''! ■'"•™'- 
Chrm^n'f | iia yirv. c. sbut'^a 33. syr<"" ef item me fe'"" arm . . . ? Ln Ti 
om it.a c. cefgklmpscvxfii al omn fere it vg syrs'lJ aeth Or (at ante) KATA JVIA00AION 15, 4. 85 35 xat imyvovreo avtov ol ardoeg tov ronov ixsivov dmorstXav 
ei(j ohp' ryv TisQi^oiQov t'xeii'tjv, aai nQOGtirey'/Mv avrm ndvraa torn 
•/,a-/Ma txovraa, 36 xai TZaQexaXovv avtbp iva fiovov dxpcovrai 
tov xoaaTTsdov tov ifxatiov avtov' nat oaoi Tjxpavto dteaa&r^aav. 

XV. 

1 ^^*- *' Tore TTQoasQXOvtai tw 'Iijaov dno 'leQOGoXvficov (PaQi- Jie 7, i-i 
Gatoi -Acu yQuimatsia Xtjovtsa' 2 diuti 01 ^u{))jtai gov nuQa- 
liaivovGiv tijp TiaQadoGti' tcov TZQSG^ivttQcov ; ov yuQ vmtovtia 
taG yeiQUG orav dotov iG-O-loiGiv. 3 8l d7ro'/.nii)-eiG eiTzsv av- 
toiG' diati' xai v^ietG naoajSaipets t/jv ivtoXt^v tov ■Oeov did tijv 
TtaQaboGiv vfiojr ; 4 o yuQ ■Osog irstsilato Xtyav' ti^a tov no.- ^oj^'V"^ 
teqa YMi tip fitjtiQU, yMi b xaxoXoycov nattQce. i] fii^tiQU ■O^uvdtm yirvtjaa^iT c. «BCT'^r 1. 33. al pm^i'^ f {(jenesarei) syrP et^gg'' {yii'vi- 
aatjiT) arm, item Or^'^*'' et''"'- yivrjaa^ix (vitiose ut vdtr^' *«3 sq j,^. 
t'laaittT) . . . Lu Ti yii')'ti(Ta^(& c. EFGKLMruvxiii al pi g"- q cop aeth 
(sed FLi al g'^- aeth yit'tja.) . . . d* (d1 yst'i'Tjaafjar, d (jennasar) it^*' vg 
(sed b c flf "^- g^- vged (jencsar) syr^u et^*''^ yevnjGaQ 

35. ixfiivov: NT*^ om (346 ante t. tott.) ; a b c If ^.'-- Hil add adorabant 
(ffi- -raverunt) eum et (uon item e g^''^' q vg) 

36. ainov: B* Or^'^^' (uon itemS-^se^ Chr (et.moSj q^ | j,,^^: 1. 22. 33. 
346. al plus^^ Or*'''* add y.av (ut vel Jimbriam vest, eius tangerent itP^ 
vg) I EX 1. aP** fere ati'ovrai \ a om toi; sfec | c al oaot av \ i* al pauc 
fau&fjaav (:: Mc iao>^ovro) 

XV. 1. dS''* TtQOfQ/oi'rai,, Orcom aTrtfj/ovrai \0r^^^ njjoafu/.) | toj Iv c. 
SBCEFGKLMPSUVXTAU al omn fere f q syr'^w et"ti' cop al : d it ''''='' vg aeth 
Hil Augcons 2, w- Tiijoa avtov, 1. Or ^j ''**'' avroi:: cf Mc | ann c. sbd 1. 
124* al' Or 3'*"' t^is . . . ? Ti 01 a.710 c. CEFGKLMPSUVxrAn al pier | qictq. 
v.. yqaf.ifi. c. SBD 1. 13. 33. 124. 346. e cop arm syrsch Or 3^***' Ij's . . . g 
Lu Ti y(iaju/.i. x. (paQi^a. c. iisdem qui ot ano, item iti''*^'' vg syro^ ef 
aeth (sed ponuiit ante ano 1. itP' [non e flf' • g-- q vg] syroui'i Hil) 

2. E*FLn* al Tiaijadioaiv | r. /fiQ. c. sbt^a 1. al f g^- arm Or^'**' et^'^*" 
(jyrgIapU2i3 Chri""^... ? Ln Ti add aiixoiv c. CDEPGKLMSUVxrn al 
pier itP'^"^ vg al mu | ii* al rnv a^Toi' | 346. al Cyr^sio i(jdi-ov(ji,v 

;j. anTOKT: D e cop om ] xat: s* Ir'^t-^s ef^*' om 

4. ivfTfX. kiy. c. s* et^b cKFGKLMSUVxrAen rell fere omn f syrP... «"^'^ 
bdto 1. 124. it (exc f) vg syr^u etsoh syiPmg cop arm aeth al Ptol^S'* 
(o yac) d-ioa, (prjaiv [o aontiQ], it,7tt ' Tv[.ia r. no,, gov v.. x. fiij. gov, vva 
fv (jot yii'tjxai,. vfAivG dt, (firjGtv, fiQTjxaxf, rnia TT^fGfjvxfQoiG Xtyoiv ' 
dhionv xo) &iO) o iav o)(fi. f^ ffiov ' xai 7jxvQ0)aaxi x. vofi. x. &t. ()ia x- 
7Ta^a.(i. xoiv n()i:Gfivxi(Jii)v vf(<ar. xovxo Si tjaaiaa i'iiqx/JVfjGfv ftno)!'' 
o la. ODT. TOKT - - ivxalit. av&().) Cyrglaph-2i3etes26(Or3, ^891ib) Irint23s 86 15, 5. RATA MAeeAIO.V rsXevTurco' 5 vfxeia 8e hjsre' oa «;■ ti'TTij rm nazQi /} t;/ jxiitqi' 
SmQOv i'av f J hwv coqtXi^ih^a, av /«} Tifi/^ati tov nurhQu avrov 
ij rtji' jiii^rtou avrov . G y.ai tjxv^Koaare tov vofiov rov {itov dia Tijr 
TiciQadoGiv vficjv. 7 VTTOXQiTfu', '/iu/xoo sJiQoq^tjtevGev nsg) vficov 
Ks-20. 13 J/aa'iua Xtycov' 8 u Xaoa uvtugjoig letXtaiv /<i' Tf//«, /) l^t xanSiu 
avrwv 7ioQQ(o dntyei an' ifiov' 9 ^idri^v dt at'^orrai [le didda-Aor- Hier UTifv (Gb', iaiprob Schu, Lii):: cf Me | natf^a c. si5t'*DErGST*^ 
vxrAG al 1"" fere e ft"'- g'--'- vged (et. for harl* al, sed non am al) aeth 
Or3,«o Cyres-^5 Chrsemel (et.moii^ irint al . . . ? (= Gb S/) add aov c. 
c**KLMun (iu E* certe iain a scriptum erat) al certe pm iti*' am syri^" 
etsch syrP c.ot'- cop arm Ptol Or^'^^^:: ut Mc; item aP" fere it>»u 
syrcugtsch cop Ptol Or-''' ^"9 al add anv post ni^n^a:: ut Mc (Lxxed 
(Tor utroq loco, A sec loco om; passim et. prius omittitur) 

5. Off «!' c. sBCDEFGKMivxrAii ctc ... LSO al Sat mu Off far | o far: d* 
odav, D** 1. o ar | <(/;to/. (v al add avrui'): r add >iOii[iav o ((xrt,v | 
o)ciif?.tji9tj<T: s* add nvdfr taruv (om s^^ vel b) | ov ftt] c. sbcdtc 1. 33. 
al3 itPi syrcu cop aeth si 3- (Or-'''*''^ Cyr&'aplisis gtesze Ori"is.mi ... 
g (Gb"") Ti praem y.ai c. efgklmsuvxta©!! al pier c f q vg syrSch gyrP 
arm Hier Quaest | Ti/ntjafi, (dh) c. sucDE-x'^Aen- 1. 13. 33. 124, 34G. 
al" Or^'^si (omisso «/;) Cyrelapli-2i3 etes'^o^ item it vg etc . . . c Tt((»/ff»; 
c. E*KGKLMSUVXrii^ ctc j ■;; T. firj. avx. (t*' 13. 33. 124. 34G. aP'" fere 
it"iu am al Chr Cyres-s i^jgr al om avxov; 1. al Or om am. pr) c. 
CEKGKLMSUVxrAeii al omnvid jt vg syr""" cop arm aeth Or Cyr al . . . 
.SBD syrcu om (Ln) 

G. Tor vnfi. c. «*etcbcT'' 13. 124. 346. Ptol . . . f Ttjv (a om) (vtok)]>' c. 
EFGKLMSUVXrAen al pier c f g'-q vg arm^dd syri" t-^t (0^:1,400 Oi-iuts.^^i 
(jyrg'aph'^i3ete.s->0al (; ; utv.3.)... n'^^nn ab ffi-- e syrcu ets^b syri""« 
cop arm aeth al Or'''^"" Kus^s '« iri'it Aug rov inyov (Ln) : : ita Mc 
iiec fluctuat 

7. fTTooqrjT. c. SB*CDLT'^ 124. 48ev ascr Or^'*-*, item TTSJOqijTfvafi' A .. . 
g nuoKj t]T. c. B**EFGKMSUVxrt)n etc | kii33. al Bas^apt ,yo-. (,'jaa. ct 
»)ffa. cf ad 12, 17) Tif^i v/i. 

8. o ;.«. OCT. etc (Gb) c. sbdlt<= 33. 124. it (exc f) vg syrC" ctscb coj) 
perss arm aeth Ptol Clem ^®' Or^i^^^ {naQf&iro [/tatS.] orjrof ano tot 
tjuu. 07if(> avTUKJ '/.t^i0i,v ovToia f/fi' xai nm y.vjiioa' eyyt^fi, /'oi 
o Aa. oi)T. iv TO) axo[.i. avroii; xai ra fiija. xat. nQoitnopiiv ye oti ova 
avraia kf'if(nv avfyoaifxv o /narO: to ncioqitjti/.ov) item -''-•' et*' '-^ 
]^ygP3 47.-)etniai'75 BasbaptcG4 Qyres"3 Qhr (et.i"o«) Tert Gyp al mu, 
item Clem''o™ '' *•"' {kiyn, yai) nov' onroa o A«. rotff etc) Clem'^-cor 
(/.fyfi de fr to) tjaaia' n A«. oi't. roia) ... g fyyiQtt, fioi n ).a. ovt. 
(a om) Tw aroitaxi avxwr, y.ai, xoia /f 'A. c. CKFGKMSUVxrAGii al pier 
(1. o A«. our. eyyiQft. fioi, rova xn-X. etc) f syrP;: Lxx^d f^^. ^^ot o 
t.a. oi'T. (V TO) ffT. avxov, y.ai, tv xoia etc, A om iv tw usq «at iv \ 
fintyft, (Clem'"oro '''■'■ et-'c'"' amanv, Clem taxiv, Eus"'*'^"' aifitaxtj- KATA lMA00Ai()N 15. 14. 87 Tfa 8i8a(>y.aXiaa ivraXuata avxhmnMr. 10 Kai nooaHaXeadfieroa mc?, kj 
Tov o'jXov slnev ainolo' dxovtrt x«/ Gvvitzt' 11 ov to eiGSi)x6- 
[xevov Eia to arvua xoiroi zov dv&QOJTTor, uXXd rh iy.7ioQtvo(ierov 
fx TOV aro/xaroa, tovro '/.oirol ruv dv&Qwnov. 12 ''''^•^" lort ngoa- 
sX^O-ovreG oi fia&ijrtti Xtyovoiv avrcii ' oidaa uri ui (JJagiaaloi dxuv- 
aarrsG rhv Xoyov iGttavdaXi'a&tjGur ; 13 o (5f dnoy.nt-{}siG einsv ' 
ndca cpvreia i}v ovx sqjvtsvGsv 6 nartjQ fiov 6 ovQaviOG ixni^oj- 
i)7jGETai.. 14 ^^^-^ dcpsre avrom' oSi^yoi ei'giv TvcfXoi Tvq^Xcov' L'co, al 
tv<f)X6G dt rvcfXbv edv odtjyy , dfiCfUTSQai eig ^oi^vvov tiegovvtui . xfv) an f/toii; d fariv an fi(nv, item est a me it vg ppl'it pier (Tert 
absistit a me , Cyp separatum est a me) 

9. A om /<f I i:VTa).nara: iti^'"^'' vg Cyp al praem ct 

10. A nQoax. T(i)v o/Xo>v, d adcocatls turbis 

11. oil-. D (item persi'sed etiam akka nav to) add nav \ ro natiiy. (,et. 
Orterj Clem""- ^^^Or^'^''^' "'^ Clir ra fi,a{(ixofiit'a, Clem ^'^•'ra n,aiovTa): 
B TO c(»/o|i. I N* Toi'To xoivoi, I Koirou (et. saepius Clem et Orj bis: d* 
xoiro)i'fi,, d comrmmicat, item c sec loco, item Tert Aug; Hier: verbum 
communicat proprie scnpturarum est et publico sermone conteritur (it P'*"' 
vg inquinat, coinquinat) \ to fxnoo. (et. Or^'^^'^i): E* (sed ipse* scri- 
pturam nondum absolutam nmtavit) Or^'^^^TO (ifijp^nfi., Chr^oe ^c^ 
fxnog., Clembis Or^is t« fS*^'/., Clem ^'^^ ta a^iovra | toiito (d mnvo, 
Clem'"^^ imna:: of Mc ; 22. a e S^- om) xotv. r. avdiJO)nov: 1. 124. 
al Clem i^^ Orubique ciir Tert Amb om 

12. nQoaf).&.: f al pauc if ^ e cop syri'(Chr) add atno) | ot /(aO. e. i^BD 
13. 61. 124. 245. 346. e Chr (n!JO(T(/.&ovr. yaQ , iftiait', ot fta&tirai 
avTO) ftnov avrw) . . . ? add ainov c. CEFGiiLMSUVxrA0n al pier itP'"^'' 
vg al omnvid. Cf ad 8, 21 | ktyovatr c. bd (d dicuiit) 1. 13. 33. 61. 124. 
346. syr^^u ets^li arm (ft"'- accesserunt ad eum - - dicentcs) . . . s unav, 
? c. CEFGKLMSUVxrA0n al pier it vg al Chr finov{dixerunt) \ rov Xoyov: 
K al'^ aeth om 

13. finfv (itP''^'' vg ait) : a al pauc add atroKT | naaa etc : ita et. Clciii''""' 
3.5- (omisso tantum fiov) 

14. aurova (et. Or etc): d rnva rvifXova \ odtjy. na. rvqikoi c. s*etclJcK 
FGMSUVxrAen (k om rvq/).oi.) a! pier q syrci Qlirseiuel ... s<^bdlz 1. 
13. 33. 124. 346. al pauc itP''='" vg (vged caeci sunt et duces) syr""" al 
Oi.3,497 Bas-'-'S' Cyrglapl»i-i9 Orint^'-*s« Cyp al (Chrs<^mel rvtfX. na. 
v.ai, 0().) tvqiloi, ii,ai,v oSr]yoi> (Ln) | rvqltnv c. scacEpjjKLMSUVXzrAen 
al omn fere it vg syr^tr eop (sed^dcia qj^j-) j^j.jjj ^eth Or Bas Cyr Ori"' 
Cyp al . . . N*etct'BD 209. syrcu copcdda q^ | ^^^^ ndijyij (i> odayrj): 
13. 124. 346. (arm) oiYrjyoiv praetereaque add a^akijairai. y.ui | fin 
(13. add Tor) (io&vv. (Cyr jio&oov) nfaovvt. (f al mu Cyr Bas i.eoocdd 
et;2,203 cfjr f/unta.) c. NBCEFGKMsuvxrAen al pier it vg al mu Cyr''' '^'^ 
Bas Chr ... dlz 1. 124. 346. ntaovvT. (d ivn^j.) iia (346. add rar) 
fio&vrov (d 1. j3o&(JOv) 88 15, 15. RATA MAeeAlOiN •21- -28 
Mc 7, -24 -30 lO ''''■*' dnoy.niO-eiGi 8e o Iltrnoa sinev avToi' CfQaaor ijfiiv r\v 
naQa^uhjv. 16 u dt Einsv' dxfiijv xat vixeio dovvezui ioz£ ; 11 ov 
vosite on ndv to siGTzoosvofisvov sia to arofxa tia zijv xoiliav 
ycooH •/.at £iG aqiedomva iy.i^dXXetfu ; 18 ra 5s ixnooevofisva sx 
rou azofiuroa fx rija xaQdiaa i^tQ^stca, naxsTva xotvui rov dv- 
■OQbanov. 19 «x yaQ tPjG -MigdiaG l^tQyovtai 8iuh)ytGi.ioi 7tov>;qui, 
Cfovoi , fioiyetai, noQvsiai, uXoTial , \i>8vdofiaQrvQi'ai , ^Xaacptjuiai . 
20 lavrd iotiv id •AoivovpTa top dvd^Qmnor' to 5f dvlnroiG ysn- 
Giv cpayelv ov noivoi zhv dvdQKinov. 

21 Kai i^sXO-dov fxsWev 6 'JifOvva dvsyaQtjaev aiG rd [it'Qt] 
TvQOv xai J^idavoG. 22 y.ui i8ov yvvij Xcwavuta dnh zmv oqi'cov 
ixsi'vojp f'^eXOuvGCi ty.oa^sv Xtyovaa' sXt/^aoi' ^le, xvQie vlbo /iavsi'8' 

15. o TifTQoa: syrc^i etscb Simon Ftcr. | nn. avro) (ita et. it 1''*='' vg ; flf ^- arm 
om ai'T.j: B avr. fiTt. \ rrji' Tza^afi. c. nbz 1. cop Or^'^^** ... g- Ti add 
TuvTrjv c. CDEFGKLMSUVxr0n (a avTrjv, a istam) al pier (13. 124. 346. 
ante xriv na(i. pon) it vg syr°™n arm aelh Ghr 

1 G. o Jf (Gb') c. SBDZ 33. if'*"^ vg syr^i et^cli cop aeth perss arr . . . ? add 
t5 c. CEFGKLMSUVxrAn al omn fere f q syri' | uTtiv: 157. 301. syr^u ef 
c.*add avTO), item eis q (ff i- quibus aif ) cop'^'^^- syr^'^^ | uxioivip ay.vtiv): 
it vg adJmc 

17. ov c. BDZ 33. 238. it^''^'" vg syrcu etscb aeth arm al (Or^'^s^ ixt. 
ov) . . . g ovTi(i) c. scEFGKLMSUvxrAn al pier q cop syrP:: ita mu et. 
in Mc, praeterea cf Mt 16, 9 Mc 8, 17 | uanootvoft. (et. Or^.-^ss): b 
()(.3,498 nfffqyofj^, I j<r al Chr na tov atpidq. :: ut Mc 

18. f^ftjyiTai, («* om f'iiQ/ir. usq /ta^f^. , suppl s^): fm aP" -Q'/ovTctv \ 
■/.ay.ivva (al xai fz.): d ti* al pauc c fT^' cop sr.uva \ xoivoi: d* d | 
Augsemel y.oiroii'd 

19. (f.ov. [loijr. (a om) no^v. (et. Or-''"'"" Eusi'""''") : l noov. f(ni,y. q/ov. \ 
E om TioQv. I i}*^' e syrci' cf aeth i^f.aafiiufia (e blai^femia) 

20. D TttHTW ii^aiv ra y.oii'ojvovvra (ita d*, d quae communicant) item (com- 
municant) e fif'- k Aug'^enicl (Hil quae communem Jiominem faciunt) \ 
y.oivoi: D* xon'OJvei, d k Aug^ef^el communicat 

22. fy^a'ifv c. s*z 13. 124. Or^'^"-'' Clir™o*; clamavit a e f g'-- vg syri* 
Augcons2, 103 jjii- item (Ln) s<=bd 1. al Cbrnioi ly.Qo'c^i,,^ c ff'- q cla- 
mabat, k exclamabat, syr^u cop arm ... g Ti f/.QavYaotv (e*l -aca- 
Oiv, A -avayaaiv) c. CEGKLSUVxrAii al pier Bas"^'-"^ Chr"io"'f, item 
M 299. -yai^ir \ hyovna c. SBCZ 1. 13. 124. 346. al a e g"^ q am fu syrCu 
etscli cop arm aeth Or^-''"^ Chrinoi . . . 5 Ti praem ai/toj c. kgklmsu 
vxrAii al pier Bas, item {clam, ad eum) f ff '■ k syr'', item d otzktoj 
ai'Tor, item post hyovaa c g^- vge<l | inoff c. bd al^ Bas'-'-''^ . . . ? vn 
c. HCEGKEMSUVxzrAn al omn fere Or^-'^"^ (: : similiter lectio fluct 9, 
27. 20, 30. 31 ; vioa dav. non fluct 1, 20) | da,vii,d: cf ad 1, 1. | y.a~ 
/.ma: 1. Or ^' ''"'•''• •''"'•'' dnvaxj, item a sevissime KATA MAeeAlON 15, 28. 89 // ih'ydrt/Q fiov xa-Acoa daifioviXsrai . 23 u 8s ohx dnr/.Qt'-dij am>j 
loyov . K«/ TiQOGsXO-ui'tea oi fxadt^ral avrov ijQmrovv avruv Is- 
yorrea' ciTToXvaot' avri'iv, on xQuLei (jniG&sv ijfim'. 24 ^^^'^ o i", s 
ds dno'AQidsiG eiTisv' ova dnmraXijV si" fitj eta rd nQo^ara t« 
dTtolojh'jta o'i'xov 'toQat'jX. 25 ^^^''^ tj 8s eX&ovaa ttqoos'avvsi 
avzci) h'yovGct' xvQtt, ihi'j&si. fioi. 26 6 8s dnoy.Qids'iG sinsv' ovx 
s^EGTiv Xa^jSiv TOP aQtov roip Ts-Avav y.ui (iaXsiv rota y.vvaf>t'otG. 
21 tj 8& Einsv' vai, xvqis' y.ai ydo rd y.vraQia iaOisi dno rciov 
\jiiyiojv Tcov nimovrMV dno ztja TQans^i^a roiv yvQicop avrcov. 
28 rots dnoxQi&sia o 'hjaovG sinsv avrij' a yvvcu, [xsyaXtj gov 
t) niGtiG' ysvijihjTco goi cog dslsiG. xia id&ij i] dvydxtjQ uvrijG 
dno TiiG diQaG rASivifO. 23. Xoyov (13. al koyoi) : z om | ijqojtovv c. sbcdx(e*m al -rov) ... ? 
-Ton' c. E**GKLSUvrAn (e*m) al omnvid 

24. ovy. aTziarakfjv etc: eadem ex evg. Ebion. aflfert Or '> '^^^ (lav qiaaxtj 
o aonrjQ' ovx — (.G^at])., ovx ly.Xa^i [lavoniv ravra. otcs ov mur/oi, tt] 
diavoia fp^wi'aiot — o)Gti vnoXa(jnv tni xova aaoxwova vOQar^liraa 
7t(io)jyovf(ivo}a rov yJ' fnidtdi]fi)]x(rai,) | TiQo^ara: D add xacra (d 
ad oves has qiiae etc) | u* om ra sec 

5. ilOo vaa: v al anfX&., a al n^oafkO., al I'iiXO. \ niJOffi/.vvfv c. s*bdm 
(-rr/) 1. 13. 33. 124, al Or^^o^ item (venit eth c g'---, venieiis ff i" k) ad- 
orahat b c ff ^- g^-^- k arm . . . s'^cefgklsuvxa al plus^"o Chr (item [oenit 
et, veniens] adoravit a fl q vg cop al) n()oaey.vvriai>' (Gb") | A acTor 

26. I'iiariv c. d a b c ff^-^- g^- 1 pers? et^od (Clemliom2,i9j Or^.sosbis 
Bassel (ad h. 1.) Hil Amb Ambrst Hier, item fati. EusPsss Tertmarc 
^'■^ ... ? fan xalov c. sBCEGK^MSUvxrAn al omnvid (mu xak. ear.) e f 
g-- k q vg cop syromn al Or'-^'*^'-^' Chr (et.com) ; .• ut Mc nee fluct 

27. xai, yafJ (et. itPle'' vg syr^u etP Or^.sus al): B e syrsth om ya^ | 
taOifi,: D yscrsemel -lovotv \ ^iiyiwv: d i^'ei/o)!' \ r. xtu. aiiTwr: syr'^u 
etsch syr^"" pers^ et^od add et vivunt 

28. r fu xai rort | anoxQ^&ica: fu syr^ch et^r om | o Zg: Dr al- fu syr'^u 
om 1 Cfj: dS"" 259. for om ] lb* yfvmj&riTo), Or^^soG yivia&o). Ad h. 1. 
spectat Clemlioni^' ^^: iovara, tig iv iifuv iarlv av(jotfoivixiaaa, to 
yi'vocF xaavvXria, -^ff to d-vydtfjwi' (post nominatur pfovixt]) vno 
jfaXintja vocrov avvilyixo, ij xal tw. xvuio) ?jfio)v n^oa7\).&tv (iowaa, 
xal ixixfvovaa onma avr-tja to d-vydt(jMv (cf Mc) dn^anfiafi. n tik 
■/.al V(f}' -^fioiv a.ii,(j)Otlff iiTZsv' ovx e^iari^v ida&av rd t&vrj, iovxora, 
xvalv Sid TO dianioQova xQrjaOai (Cotel. /^d(T(y.) r^oqiala xal n(ia- 
^taiv, dnodido/itvtjff tr^a xard rrjv (^afftlelav r(>antCij(j rola v'lnlff 
t(T^a//A. ti d's Tovto dxovaaaa xal rt^a avT>i(T rQa7ifC,t]a wcr xvo)v xvi- 
Xi'ov aTtoninxovrnrv av/i/tirala/ijSdt'iiv [diofiirfj] , fiiraOf^iivij onto 
fjv, Tw Ojuoi'wa di,aird(jOai, xola tfja fiaai^Xtfaa viola, rtjiT da rtji' 
dvyaxioa wff ifilwaiv trvyiv taoiwa. 90 15, 29. KATA MA00AION i^ah(GGar Ti/cr raXiXutaa, xdi dia^aa tier to oQoa i/.aOijo y/.u 
oi) y.at TtQoaiikiyov ainm uyXoi nolloi f/ovTiO jU£i>' tavrdop ;(&»- 
).ova TvqiXmia xaifovG xvX}.ov() y.ui i-thoova ttoXXovg, xai i^niwar 

UVTOVG TTUOa TOVG TTOt^UG (WTOV' XUI iii^FnaTTSVatl' ((VTOm , 31 COdTt 

TO/' u-/).oy xJavfuiGat ^).t7iof7ua xcog;oycr ).alovvta<j, xvlhiva vyiHa 
y.ai pfcoAoi'fj nunmajovvraa hcu tvcfikova ^Xmovtaa' y.at idu^ai^ov 
ruv {feov '/(jofoj).. 

32 O dt JtiGovG TTQoaxaXeaufitioo rova (laO-i^raa avzov hIttev' 
onlay p'tC,on(a ini rov u-/).op, on ijdtj tjfUQai TQeiG TiQoafit'i'OVGiv 32 - 39 
Me S. I-l(j 29. o Is: r om | ijlOiv: a b c f fl'"-- g''-- venit ilcrnm (iion item e ff'- 
k q vg) 

30. X b fif-* g'- om nokkoi \ -/wX. ri'^pA. (s om) xoxfi. (sab ff-. post y.v„ 
LMA al mu am fu q syri* ante ym., CKii al post ■/<»., d al ■'' g^- 1 om) 
y.v).).. (b ante ti'^A.) c. ECiPUVxr al pi f cop syrcuetsch arm; item 

• sBCKLMAn etc; 1. 33. vg^d for aeth Or^'^"'-^"* y.oj^. tit^A. /oV.. y.v).).. 
Variant al | y.ai ftio. (syr''" add aerp-ofos) no).)..: h 71. Chr (et.'^o") 
om I f()n/'a»' c. NDL ... ? Ln Ti foon|i. c. BCEUKMPSuvxrAn al omnvi'i. 
Cf ad 9, 36 et alibi | na(ja roca: d b vno rova, c* om \ avrou (Gb") 
c. SBDL 13. 33. 56. 58. 124. yscr itpler yg syr^u cop arm arr Chr 
(et.i"oCj ^ug g ^„„ jj) c cEGKMPSivxrAii al pier f q syr^s'i syri' 
aeth persP | avrova: D b c ff-- g'- add nayxaa 

31. Tor o/).ov (sequente ftkfTTOiraa) c. scdua 1. 13. 124. 157. aP" 
fere (in his 33. 237. sequente [D.fnovta, item d) Or ^' •'''"« (Chr mo i 
sequente /S/f/rorra) ... ? (l.in) rova oyknva c. BEFGKLMPSVxni al 
longe pi Clir (item vv fere omn) (Qr.^-''"^) | d-av/naaoii, (Or*'-'''"' -tfw, 
item E*, sed ipse* corr -aai) [iktnovraa (a -vrta, de -vra vide ante): 
B (iXfn. 3avfi. \ XaXovrtaa: B 59. 115. 238. syri"ng aeth axovovraa, 
aP^' fere axovovzaa, aXakova XaXovvraa :: cf Mc 7, 37 | y.v).).. (d 13, 
157. syrscUetP xai, xv.) vyt.fi,a: s 1. y^cr eop syrcu persPaeth arr 
itpler (non f q; a vero om y.o)(p. usq ftXfnovr.) vg Aug om ; Hier de 
interprete Latino: de xvXXokj tacuit quia quid e contr aria dicer et non 
hahehat \ y.ai, yta. c. nbcdmpa 1. 4. 13. 124. 157. f k for syr^u et""" 
cop aeth ... ? om y.ai c. EFGHKLSUV.xni al pier itP'^r yg (exc for) 
arm al ( rvqkova: d rova rv. \ idoSctLov c. sl 1. al plus-"'-'' it vg 
(jnaguificahant\ e k** clarijicahant, h* -cant) syr^u arm Or ^' •''"*' Chr 
(et.moGj ___ c Ln Ti -^aaav (d (jlorificaverunt) c. BCD unc rell et min 
pi syrutr al | la^ayj). (al pane Chr'no^ .j.^,, kx^., a b k d istrahel, 
e f * isdrahel, am for al israhel) : x Chr™'' * om 

32. fLTTfv (it vg dixit, c ).f'yn :: ut Mc): »<:cKn al plus'" cop al add 
avtoia :: ut Mc | l a7iXayyvi'Ci))/iai \ oykor: de'^ al'" fere c f g^- (b ff'- 
huic turhae, Amb'J'" huius turb.) cop Hil Clirmo-i flil add rovrov \ 
fjdr] (cop syroiin tHov, fu ccce - - iam) : b 106. 301. 1 om | t]fif()ai r(t. KATA MA00AION 15, 37. 91 fioi xai ovx 8)(^ovaiv ri cfuycooiv' xai dnuXvoai avruva vi^gtho ov 
t'/slft), [x/j7i07S iylv-tymatv fV' r?) o^qj. 33 -/.a) It'jovaiv avrco oi 
fjtadTjTca' Tiodsv ijiuv iv tQi,nin anroi roauvroi maze ivQtaaai 
oyXov roffovTOv; 34 xai Ityti avruia 6 'Ji^aova' noaova urnova 
exsTS; ui 8^ tlnov' snra, '/.ai uXiya ly&v8ta. 35 y,at TraQayysiXaa 
zm o)[Xci) dvuTTEaeiP ini rijv yijv, 36 eXa^ev rova mra uqjovg 
•/Ml rovG ti&vaa wd sviaQiaT^GaG tuXaasv xai idi'dov rolo fia&ii- 
taiG, vt ds naiyijiai tola oyloia. 37 xai t'cpayov ndrrso xui iyoQ- 
rdadtjGav, xai tu Tteoiaaevov zmv xXaafidrcov ijQav tma onvQi- c. BCDEFGHKLMPSUVxrii al plus^"" Biis 2' -^^ (d add ivavv Y.av, item it 
triduum est quod vel similiter) ...?(= Gb Sz) ij/iifiJcccF tq. c. >< al mu 
Qi.8,509.519 ci^f txt etcom I ^,ot: \ /(ov \ f/oiKjir: xr al mu f/o)(7H' | 
vtjGTfi'Cr c. unc pier al pm . . . s al pi -ana 

33. ot /laO: c. HB 1. 116. 124.* 237. itPler vg cop arm al . . . ? add auroc 
c. CDEFGHKLMPSUVxrAn al pier c f q syr""'" aeth :: ut Mc. Praeterea 
cf ad 8, 21 I no&ev: D 1. it (exc f) vg aeth al noO: ovv (ita Mt 13, 
27. 56; non item Mc 8, 4), 238. y.ai nn&iv \ f^tj/aa: c cop Or^'^io 
e^ilf(O) Tono) :: cf Lc 9, 12 Mt 14, 15 

34. iiTtov (n 33. -Tzav): D g"" al pauc syro^"" add avTM 

35 sq nauayyuXaa et fkafiiv c. sbd 1. 13. 33. 124. 346. OrSi'^io (i,,d-a,yf 
di ov xf/fiift [cf 14, 19] M^.Aa nagayyf/.lfi, ro) o/Jm aiay.Xi,Ot]rai. 
Addit etiam n'Oadi di i-Tiitfjv yi]v [comparat 14, 19 (mrova )fri(jroia] 
aramntovai) ... ? Ti fy.eXfvaa et zat Aa/^ofi' c. CEFGHKLMPSUVxrAii 
al pier; praecepit (praecipit) — et accipiens (accepit, fF'- acceptis) it vg; 
cum mssisset - - accepit d (Hil turhis iuhetrtr - -) 

o.i. TO) oyXb) c. KEDgr 1. 33. alio fere b c flf' •-• g^-'-- 1 vg syrP arm aeth 
Q^.3, 510 _ g Ti TOtff n-/).oia (cu* al"** fere Chr [et.mosj ^o,,^ ox^ova) c. 
EFGHKLMPSuvxr^n (cu* etc) al pier a d e f k q syr^u et^ch cop al Hil 

36. into.: d l, idem et s antea y pro xqua v. 32, similiterque alibi | 
Y.ai, rova («* add dvo) t.y9vaa: L cm | y.ai ivxaoiatrjacta c. sbd 1. 13. 
124. al (if' vg) syrcu etsch . . . g Ti (vxaoiaT>iaaa c. efghklmpsuvx 
i-An al pier e (** vel*) f flf'- arm syrP aeth Chr . . . c*vid a fv/aiiMrt]- 
aiv omisso fy.kaafv. Or^-^^" fi'&adf d'f v)a f(ar&. /.ai, fiarjx. ai'iyoaipat' 
ivyaoiaxiiaaa o Z5 fy-laat (contra supra araiJ/.ni'aa na r. ovq. rjvXo- 
ytjOfv) I (didov c.sBD (dabat d) 1. 13. 33. 124 157. 346. Chr (et.mo^^') 
Thdor>"op schol . . . j Ln Ti edo)y.fv c. CEF unc^^ al pier it vg cop syro™" 
arm | tokt fiad-. c. kbd 1. 13. 22. 33. 124. 243. al pauc c ff'- g"^- emni 
cop arm Chr (et.moSj ,. ^dd avrov, Ln [avT.] c. cefghklmpsuvx 
TMi al pier a b e f flf 2- g^- vg syro^n | f,a&fjTai (r q add avrov): it 
vg syrcu etseh cop add dederunt \ roia oyl. (prob Schu) c. sbklmii 1. 
13. 33. 124. 157. 238. 243. 346. al '"- e f ifi- cop syrcu etsch al . . . ? 
(Ln) TO) o;^Ao) e. cdefghpsuxfa al pier iti'' vg syr? arm Chr 

37. TO TtiQiaa. rov y.l. t}(jav c. bd 1. 33. n b c e ff'-- g^'^- 1 vg aeth ... g 92 15, 38. KATA MAOeAION 8aa nhjQEia . 38 ui dt iodiovTsa tjaav rsrnnxKJXihoi dvdQto ^cop/d 
naidiMv xai yvidr/Mv. 39 xal anokmaa torn o~f)MVG ivt'^t^ nia to 
TiXoiov, xui i/X&si' eia tu uqiu Mdjuduv. XVI. 

1-4 
Mcs, n-13 -, itii. 4 i.ci2,54-r.G 1 '"''* AVa TrQoasX&oi'teo o! ^iHomaiui y.ui ^addovxam nni- 
na^ovxm iTTi^Qcorcor aviov ai^fmov ix zuv uvouruv imdd^ut av- 
roia. 2 ^*'"" 6 8i dnoxftiOe'ia tintv avtola' [oi/7«ff ynvo^tviia hjere' 
ev8(a, TTVQoa^Ei yuo o ovQavm' 3 xui tzooji' oijfieoop leifmv, 
nvQoa^ei. yuQ atvyvdCoiv u ovQurua . to fitv tiqogmtiov tov ovqu- 
vov ytP(6ax£Te diaxofiEiv, rii 8i aijiieia rear xaincop ov dvvaaO-e;] ijftati TO 7Zf. T. yJ.. c. sCEFGiiKLMPSUVxrAH 111 pier f ff ^- k q cop arm :il 
Chr : : ut Mc et Mt 14, 20 | D aqivijidaa 

38. tjffav: B 1. 13. 22. 33. 124. 34G. flfi-syrP arm aeth add oa (item ti)ffft 
al-**) :: ut Mc | naid. x. ymaix. c. sd 1. 124. itP^*^'" (k om ayS(J(a usq fin) 
vg syrcu cop aeth . .. g Lu Ti yi'v. x. natd. c. bc unc rell min f pier 
syruT arm Chr 

39. fi'ifJij c. SBS(?) 1. 33. al muvi'l (u irliaivfi) ... Gb Ti av(;hi (improh 
Schu) c. CEFGHKLMUVxr.:^n al fere i"" Chr (et.mos^ [ (; ^^iQiyy | fiaya- 
dav c. NBD (rrja fiay.) syr^" (-don) syr^"" perss, s*^ fiayidav, item ma- 
(jedan (c if-- magcdam, g-- magidan, k magcda, d magadan) iti''*^'' vg 
Hier Aug {Mc hoc idem suhiicit quod 31t, nitii quod Dalmaimtha, quod 
in quibusd. cdd. legitur, non dixit Mt sed Magedan) ... VM 33. al" et'^ 
in schol q cop fiaydalav . . . ? fiaySala c. EFGHKLSUVxrAS'^n al pier 
arm syrP aeth Chr 

XVI. 1. Of: 1. 33. 124. al" Or^'''" om | s'=a al pauc zat ot (Tadd. \ i7i)]- 
i)0)ro)i' e. «*etcb i. 13. 346. al cop Or-'''-''" (Chi- t]oo)TO)i') ... g Ln Ti 
fTTtiQontjaay c. (s^a -ijfiojT.) bcd (post arr. pon) uuc rell et rain pier vv 
pi (syr 1' ra& g>") (c tentantes eum . et rogaverunt ilium) 

2. o di anoxo. (syr<^i aeth om) an. avzoia: d y^cr itmu om avx. \ ()\piaa 
usque ov dinaa&i (v. 3) c. CD(F)GiiKL!MSU.m 1. 22. 33. al pier (item K 
cum*) it vg syrsch syr? cop aeth al Euscauon Chr catoxxcom Tliph Euth 
Hil luv .. . NBVxr 13* 124* 157. al '' cdd'''*^'' ap Hier („hoc in j'lerisq 
cdd non habetur") syr^" (cop ap Mill?) arm (sed^^c g Latino) Or-''''''" 
(omiiino vdtr, non enim attingit et responsum lesu a verbis ytvia 
Tzoi'tjoa inciijiti om | TinoQaQ. c. dkuah al pi . . . cefghlm al mu tiv- 
^a^ft I M yscr om ya.Q \ o ovijavna (e* -vio<t, a b c g'- IF- praem cnni 
nubibus, non item e f ff^- g-- q vg): K add y.ai, yivtrai ovroxT :: cf Lc 

.■J. xai nowi, usq ovq.: f al pauc syr p cod bars om | y.ai: k add TiaXtv \ 
noon: em"'S 33. al plus^" -taa | nvQQ. c. cdkmuaii al pi . . . egul 
al mu nvQat^ii \ o nvg.: d^^'" arjo \ to (c** 33. praem x«t: ita Ln) 
fifv (f al2 b om, itmu vg ergo) c. c*(et**)DLA 1. 22. 33. 262. al' a c 
g-- S-- 1 q vg syr'* aeth Auy . . . g (Gb"") praem vno/.i^ii/tai c. efghm KATA MA00AIOi\ 16, 9. J)3 4 "^■'■'^ ysvm TTOvijQa x«) [ior/a).]a at]fisior emi^i^rsT, x«J Gi]fmov 12,3:1 
01; 8oi^)jaerai avrrj ei /«/ rh ojfxsi'or Icovu . xui xaraXiTicov avtova 

5 Kai iX&ovzsa 01 [xa&rjral eh to ntQav sTzsld-O-ovto aQtova Mc'sTii-si 
Xa^stv. 6 ^^^'^6 ds 'ItjGOva sittsv avrola' oodrs y.ta TTQoatjEzs 1.01-2,1 
aTTO rtja L,vfiija tmv flianiaaiMv y.ai ^aSSovxuicov. 7 ^'^^'^ 01 8e 
8(sXoyiCovto sv savroTa Xtyovrsa on aQtova ovx ihi^ofisv. 8 yvova 
ds 'hjaovG sJtzsv' ti diaXoyt'CsG&s iv eavtoia , oXiyomoroi , on 
aQTOvG oi'x iXd^ets; 9 ovno) vohze, oiiSi ^ivtjfiovsveTe ram mvre sun al pier b e f g^- ff ^- syrseli cop al : : e Lc | SvvaaSi c. CDEFHKAn al 
pi f gi-2- q am san cop syr? . . . gmu al mu syr^cli ^w, doKif^ta'Cn,!', al"^" 
itP' vg dvv. yvMvat (c e ff ^- 1 vg scire, a nosse, b fF'-^- cognoscere) . . . l 
dmi/ici'QfTf (:: ut Lc), s aP" fere vv aliq avrierf, al (et. x^om) aeth 
yivo)(jy.frf 

4. y.ai [(oiyali<T (et. b c f q vg ; Or^'^^*): d 4. a e fif^'^' Prosp om | (Ttjfi. 
fjTiC,. (b* ait(t) . . . jyS'^* t.r]Tfc (ytjfi; bee quaerit sigmim (: : ut Mc), d** 
a}]fi. ^tjtfu I Kiji'w c. SBDL 2G2. fif*- g^- 1 am fu for san harl em tol 
Hillib . .. 5 (Gb") add ton TToocptjTov c. CEFGHKMSUVxrAn al pier if' 
vged fr sax syromi cop arm aeth Or : : cf 12, 39. | EFHXra al y.ara- 
XiiTiMv (sed -non' iidem pier) 

5. fl&ovTia: a b c IF-- g^- Hil cum venisset \ ot, ;iaS. c. sBcn 209. 346. 
yscr e arm Hil^^^ ... g ov fta. avtoxi c. EFGHKLMSUVxrn etc (cf ad 
8, 21) ... A 301. om. Praeterea d itP'<"" (non f g-- q) syrcu Hil post 
fTTilad-. pen, similiter post nff to nsQav cop | agr. Xap. (et. itP'^'" 
vg ; item Or) : BKn escr e k Aa/?. (e emere, k inponcrc) agr. : : ut Mc 

G. Z5 (et. itP' syrcii etP): ff'- g-- k vg syrs<^li om | o^«Tf xai: a b c ff'-^- 
q (item Irintsss L^if al) om | y.ai aadSnvx. (et. Oi-bis Irint Lcif Hil al) : 
u 115. 235. yscr sem a Chrrao 1 catox Amb Ambrst om (131. aaSd. xai 
ante tpaQ.). In k inter 16, 1 et 5 plura perierunt; tum pergit: et obliti 
sunt inponere panes cumqiie unum solummodo panem haberent in navi 
fregerit (corrige fregit f) illis dicens cavete a fermento farisaeorum et a 
ferin. herodianomm. 

1. 01 Si: D 4. a b c e ff^- Lcif rozf (g^- tunc illi, q illi ergo, k ci) | l iv 
avToia I ).fyovTfiT: k syrci om | f).afiofifv: syrcu et^ch acceperunt 

8. fiTifi' c. NBDKLMsxAn al 3" fere itP'"^'" vg syrP arm aeth Or3.52o jj^jf 
al ...?(= Gb Sz) add avrnoa c. cefghuvf al pi a ff^- syr^u et^^^ cop 
al I fi' favroia: l ir avroia [ fAa/JfTf c. CEFGHKLMSUVXrAn al fere 
omn f syrcu etsch syrP Or 3'5i9Eusdem92 q]^^ (et.n^o'^) ... sbd 13. 124. 
346. it (exc f) vg syrPmgcod copvid arm aeth al catox Lcif f/fTt 
(Ln) :: e Mco, apud quem f/ovan' (f/o/tfv) et f/fTf, ut apud Mt fAa- 
(io^iiv et f AafJfTf scriptum est 

9. N*x om oi'J'f ^ivt]ft.ov, I DA /tvt]^uov. oTf {quando) \ n Totff nivraxvaxi- 
Xtiouj, item in milia quinqne c f S^- g-- ; syr<^" ct quinq. milia qui ex eis 
comederunt U4 16, 10. KATA 1MA00AION Mc s. 27-31) uQtova rojf 7iEvray.iaiilmv -/.at noaova yMCfirova skaters; 10 ov8s 
rova tTTtH aotuva tmv TEToay,tayjXicov y.ai nhaaa ajrvot'Sua i).a- 
1^676, • 11 Ttoia ov rosiTS on ov Tzetti (iOTcov tiTior vuir; nQoatisrc 
8l d/To tij(T ^i'to^o rcor (haQtaamv xa) ^u88(yv/,a(aiv. 12 rorf 
avvi,y.(cr oTi ov/, einev nQoar/tiv anh rijo a'fi/^ff rcjv flUioiadiiov 
y.ai ^((ddavy.aiiov, iDJm dno ti^g SidayJjO rcor (huoiaaiMr y.(a 
^ttdSovy.uicoi'. 

13 ^"""^ 'E/.dojv St 6 'Ti^aovo sia zd fu\nj KairruQei'afT rijo 
fbiXlnnov ijQOiru roho (.iaOijrda avTOv If-'yior' rira h'yovair oi 
avd^Qoanoi elvai tor viuv rnv dr&nbOTTdv; 14 o'l 8l tinav' ui fifv 
'fadvvijv rov ^antiGti'iv, dlloi 8l ID.niar , tTtovi dt 'isQeiMnv i} 10. D TOtfT riTQaxfKT/fi'Xfi.ota, similiter in (a b g*-^' ff"^' q Lcif e<) qtiat- 
tiior (Lcif septem) milia c f fF^- vg | anv^ifinn c. scEFGHKLMSUVxrin 
al omn fere . .. bd pscr a(iiv(}i,S. (Ln), cf ad 15, 37 

1 1. (xoTMV (Gb") c. SBCKLMSii al ''" fere d e f coj) syrPcJ si Clir (et.™"'^) ... 
? «(_iTOi' c. D^rEFGHUVxrA al pi itP' vg al inu Or^. ^'^ Lcif Arab | 
nn, Vfiiv (c al^ I'/tt. fm.): nab ff-- Lcif om i'/(. | nfjoaiyftt f)> (6b") 
c. !<BC*L 1. al^ cop (syrscli) aeth persf Or, item absque iVf d* 13. 124. 
itpler (et. d) vg Lcif ... c** 33. 346. al plus'-^" q nQorrf/fiv; nnoaf/fTf 
ih (q om df) ... g TtQoaf/ftv c. EFGHKMSuvx(add (h post 'Ci'/iti(T)r\n 
al pier syr^uetP arm (m** al '^ Thph add akka vel <xXk) j (pan. x. irai)(). : 
aP g'- ffadd. ■/.. (faq. 

12. TJ/ff ti'^. TbW <taq. y.ai, aa()d\ pr c. s* 33. (sed om y.. irad().) if'- 
syrcu ... sCbl 157. 48 ev yscr gi.2. j vg cop aeth syri'^od j,jff ^„. rmr 
aQrv)v (Ln), item ? r. 'Qv. rov ajjTov c. CEFGUKMSUVxrAn al pier c f q 
syrscheti' ... Ti c. D 124* a b flP'^- arm Lcif nil nisi rtjo tvixtja, item 1. 
6 Or^'^'® nil nisi ot^JToJi' | a).).a c. SBCDGHKLMUXAn al pl^id ... 5^ Ln 
a).l c. EFr(sv?) al pm^id | Ma/ija (et. sc Or): s* 153. Chr (et.mo.".) 
(itdctay.ahaa \ qiao. x. aa(')(). sec (et. s* 33. syrcu; item Or): b (jaiW. 
x. (fiao., 13. a b Lcif qia^j., z^cr aadiH., ff' eorum 

13. f).Oo)v: H al mu^id syr? Chr (et.nx"^) t^t/.O: (: : cf Mc) j di : c^vcFk 
al om I y.aiaaofiaT: ita h. 1. BFGKMurAn ... scdelx -inaa, sed cf 
alibi (potissimum in actis) | ai'TOi»: D om ) rira c. SB c vg (et. am 
san gat mm harl**, non for) cop syr^""" aeth arr jiers^ sax fr Ir'n'cod 
Quints, 521 Amb'^em ... 5- add iA,f, Ln [fit] c. DEFGHKLMSUvxrAn (item 
C post IfyovGiv) al omnvid \iv^ fori bar* syrcu et"t'" al (Or^.^su om t. 
vu. X. avO(j.) Hil al (test mu ante rov I't. distinguunt) : : cf Me et Lc, 
uterque nra fit absque t. vi. r. avOq. \ s* ot av&. fiv. Kty. , s^D a 
b g"^- q Ir ""'-'" ot avO. f.iy. fn'., 1. ft'- Af/. nv. oi uvO. \ rnv nor: 
D om TO)' 

14. ivnav c. Bii* 33. ... s unc rell et miii fere omn fi.;ro)' | m fiiv (f q 
quidam, c g-' fll"'^' vg alii): a aAAot ... d a b c fl"'- g'- om :: cf Mc et Lc \ 
8B to>aj'»jvi allot f)i (et. Or'*'"'^): B Eus«teph-2'23 (;|„. (gt.*""'''') 01 (Vf KATA MA0eAI()i\ 16, 19. 95 iia rcor TiQOcpijTOJv. 15 Xt'ysi ainuia' vfista dt tiva fis Xi-'ysTS sirai; 
IG aTzoxQi&eiG 8s Si'^cov lltzQoa tinfr' av ei 6 Xqiotoo 6 vlbcj io8, os 
70V \)-eov 70V ^corTOff. 17 '"■^" anoxoiOtta 8l 6 Ti^Gova slnev amcl)' 
fiaaaQioG ei, ^Lificov BdQioitd, mi aii(>^ y.ai aifia ovx dTTf/MXv- 
-i/ifV aoi dXX' 6 nari'iQ fiov 6 ii> 70ig ovQavola. 18 yMyoj 8t aoi 
Xtyco OTi Gv ti Ilt'tQoa, xal em tavry 7i]' 7Tt7Qrc orAo8ofii^O(:o fiov 
7ijP i-A'/.h^aiar, y.(ii nvXai aSov ov yMXiGyyaovaiv amtjG. 19 Smgm ir, is 
Goi 70.G xXsiSuG rrjG ^aGiXsiUG Tcoj' ovQavMV , y,ai o idv 8ijGiiG ml (Ln) I tjXdai' c. bd ... g TjXtav c. sc unc rell et min (de i]k. lit li. 1. 
et. H et fjk. cf ad 11, 14) | d irj^fiitdav, EGn** I'tjifj., u fjQf/i. 

15. Xeyfi,: k add (h | ax'TOKT: c al pauc b c f ff"^- g^-^- q (non a e ff^) 
vg (sed non am san for al) arm zoh fr (non sax) add o 15, Ln (o Z5] 

16. fiTiev: D fifi- arm use add avro) \ tm-roa (et. Orsaep Eus<Joiiii-2i Ir'»t 
etc; alludit et. Clem'iomi'', is p,,;, oifia ovv [Petr. loquitur] tzoxt ft/ror" 
ffc ft o in. TOO ^oji'T. &inv) : d* d* (TcoLovrotr {salvatoris) 

17. ano/.^. (Jf c.NBD 1.13.33. 124.346. b cgi-'-- ff^- 1 vg cop Eus<3emi2i ... 
c /.«t annxQ. c. CEFGHKLMSUVxrAn al pier f ff '■ q syrP ... a e syr^ch 
arm anoxQ., syrcu om | A 33. Eus^d cm 6 | avrin: d am fu om ; 
Bafjioji'o. (l j3(XQi,o)va) ... ? fido 'Jo)ra (ita EFKrn aliique unc et min). 
Similiter fbrmata sunt Bafjafifida, Bafjijjffova, Baoi9olof(aXna, Buq- 
vdpaa. I oTt: b* om | s a)J.a | f. rova ov^. c. sCDEFGHKLMSUVxrAn al 
omn fere Clem 80' Or'^-^Sets.es* Eusdemeistepli223 Cyr<'3«et»85-i«"9 .. . 
B yscr Or-''''^"^^ om tokt (Ln). Et. ovQavma (Or*'^^" Eusmarc77j ^^ 
fnovQavioa legitur. 

18. y.ayo) (Ens Chr y.ixi, fyo)) ()s: L al^ fere it (exc d; a er/o enim) vg cop 
arm Eus Chr Cyp al om ()i (a post ani, pon) | on: 1. Eus Chr Phot 
m,an2, q^ | j^y^ ravrtj (x add fiov, E* rav. post TtfTo. pon) rr] mrqa 
(et. Ortei"^: D Eus'lsmiai ^ ravrrjv (et. a) tiji' TTfryai' (it vg super 
hanc petram) | ftnv t. txyl. (et. Orter Eus'1'""etes etPS Phot etc): D it 
vg Tert Cyp t. fxx).. uov \ \ xaria/iovaiv 

19. do)ao) aov (vide post) sine xat c. «b*c^d 1. 33. ff^- syrouet^ch .. 
? Ln Ti praem y.ai c. B^^c^et^E unc rell et min pier itPl^r vg cop syri' 
al Eus<lem Phot Cyp al (Chr y.ai, eyai df, ™o5 f^)X ^y^,)^ syri'niK dabo 
tihi aiitem (item 33.?) | (5wff«) ffoi- c. SBCEFGHKMSUvxrAii al omn^iil 
a q etc Or^aepe Eus Phot Tert sera al . . . dl itP'er vg Chr Cyp al mii 
Got doia. I T. xAeKJaff c. s*B*L Or 3- 525- 529.530 (itg^, 3,011^ . ? Ti T. zAf iff 
c. scgagp y„(. pell min omn^id Or^-^is Eus^em Chr Phot (:: Phryn. 
xkfida ■ TO doxiiiov xXflv lariV Antiatt. xXhlv diiovav Xiynv, ov xXtifia.. 
Similiter Moeris et Thomas. Sed utraeque formae, xXiXv xAfTff et 
xXil8a jtAfuVaff, iam apud veteres Graecos.) | o ia.v pr c. scefghklm 
suvxrAii al fere omn, item o f«r sec (sed x om xau o lav Xiitrrja etc) 
c. iisdem et b ... bd pr loco o av (Ln); item n sec loco o cti' ... ]. 
(Oi-3,r,-2r,.au p^iora tantiim aft'ert) Eus'lem Chr (et.'"" '"'), item it (e.xc a) 96 16, 20. KVTA MA(-)(-)AI()i\ rija yijo totui deSsfinor fv rula uv(>avui(T , kui o iav XvcrrjO ini tijo 
ytja b'azai Xelviarov Iv roiG oviiavoia. 20 '*"^ ' tore SieaTtiXaTO ruin 
Hai}),tala tia fujdeii t'lnMair on uvrua iariv 6 XQiarua. 
Mcs. 31-33 21 \47To rote iiQ^uTo 6 'IijCovG deixvvf.tv ToiG fia&rjZaia ctvtov 
vTi 8sT uvrov tia leooaoXvfia dnslOstv y.ai noXXa nndnv ano 
rcoy TiosGiivztQCOf y.ai uoyjeomr y.(ct youfifiartcor y.m a7ioy.rarO)jV(a 
y.(ci T// tQirrj IjfitQn iy&jO-ijvat. 22 "^"'^ xal jiQoaXa^ufiEvoa amov o 
IliTooa ijo^uTO ^nniaav avxw Ih'yav' t).ecoa aoi, y.vQie' ov [Oj tazui 
GUI TuvTO. 23 u dt GXQcujtia ei'TTSv ToJ Ih'zQio' VTiaye uniGbi [lov, 
Garaid' GxdvdaXov si efiuv, ort ov cpQoidG zd tuv -Owv dlXd rd 

tav dvO'QOJTlCOV. for Tert al mu utroq loco offa av (Or''>'''^ lav). lidcm ()(()f/ifva et /fAr- 
fifva I «* fTTt rtjv yrjv 

20. Si,faTidato (praecepit, imperavit itv^^i^' vg) c. «B**CEFGHKLMSUVxrAn 
al omn'^'d cop syrschgtP aeth Or^i-''^"^-'^'"-'''*''^-''^'' Chr ... b*d (commi- 
natus est) cdd^l'l ap Or'''^^"^ (o /<?»' ovv f(ar&. 7tfnni,?jy.f xara, tn'ct 
tMv avTiyooKfMv to tot* (5"tfOTf(Aaro — i,ax(or df oti riva ro)v arxiyQ. 
xov y.nra /.iaT&. fyti, to fTiiTiutjafv) syr^u e (increpavit) arm^'''l (mri- 
[iriafv (Ln) :: e Mc et Lc | t. /la&tjr. c. sbcd arm Or^' ^•''"^et •''"*' Ilil ... 
? add acTon c. EFGHKLMSUVXi'An al omn^'d it vg cop syrO">" aeth 
Or3'S32aet537.7io .. ^f ad 8, 21 | ai'TOff (et. Or; ipse it vg; e om) : 
DU ovTOff I o /5 c. sBLxnii al''" fere a b e flf^- g^- syrcuetsch pers'* 
arP arm sled Or^aep chr al Hil al ... Dgr c ff^- fu al o ^ t5, item ? 
t5 o p c. hCcefghkmsuv etc d f g'^' I vg (et. am for san) cop syrP aetli 

21. o (Ln om c. b-d) 75 c. KcbcEFGHKLMSUVxrAn al omn^id Or^aop cat"^', 
item B-D ... n*b* cop t5/5 ... sca Qj-hsm chr (et.moe^ Irint2io pja^y 
om I dfi/.vvtiv (et. ()r-'*''P): B Or^-''^" dHy.rvvai \ ftff i.(Q. an. c. nboS"^ 
1. 13. 33. 124. 157. 346. ys" e Or^aep catox Irtin' Hil ... ? an. na if(). 
e. CEFGHKLMSUVxrAH al pier itpler vg al mu | a;ro (et. Or): d vno, 
pscr ;zaoa \ A itPler (non e flf^- q) vg (sed non fu) yqa^ifi. x. aqy. \ 
rtj TO. tjii. (et. Or Ir'nt, item f ff'- g-- q vg sah syromn arm aeth. 
Cf et. lusttrsi'fi): d cop fKTa tqikT tjufQaa, \\.Qm post tertium diem, 
a b c e ff2- gJ- :: e Mc | r/f(>0-rirai, (et. Orb's): d aP" (et. E*^''d, sed 
ipse*corrj item lust) avaartjvat :: ut Mc et Lc 

22. tj^S- fniT. (Dgr Or ■''■''" 1. 124. al post avto) pon: ita Ln) aiTw (a b c 
2-2. gi. jum om) hyoiv (d 238. a b c ff'^- g^- xai, hyuv, f xai hymv) 
c. scEGHKi.MSUVxrAii al pier e f g-- q vg Or ^'^3*' [non add Xfyoiv etc], 
item DF al ifn^i Or'"'-''^'' ... B 346. Af/ft avTM fnirt/uon' (:: cf b ad 
Mc 14, 69, A ad Mc 10, 41), ff^- coepit dicere \ iXioia: d* aXtoa, p al 
mu i,).io(T I aot, Toi'To (et. Or^'is): d tocto (haec) aoi, (itm" syr^u Hil 
al m oaoi) 

23. (TToaqifia (et. Or''''*) : dklh al plus'^" tniarQatii. \ a f/zov c. s*b 13. 
124; item h^c fi /tov, item d Marcell^us m jtpler yg ti. iftoi ... ? Ti KATA MA00AION 16, 28. 97 O A 170 2 rri ' f'r -"j ^ *-» * 3*'^^ 24 — 28 

Z^ ' lots o Jmova SI7ISV roia uairtiraiG avtov si Tfc mc 8,34—9,1 

/ \ Lc 9, 23-27 

^yt'Xsi OTTiGca fiov eX&siv, cinaQV)iGaa&c<3 Havrov xca aQcirco top 
aravQov avrov, xai dxoXov&st'ra) fioi. 25 oa yuQ iuv ^iXy tijv L^'i'/^gg 
ipvxtjv avrov acoaai., aTZoXsasi aiittjv' oa 5' ai> dnoXtari ttjv %pv][7]v ^° ^^' ^* 
avrov Bvexsv ifiov, svQijaei avrijv. 26 ri yaq coqjshj&ijGerai av- 
d^QanoG , iav rov xoGfiov oXov •asqSi/Gtj, rtiv 8f ^vxip' avrov ^1/- 
lucod-ri; Tj ri dmGsi dv&QcoTtoG uvraXXajfia rrJG ipv^tJG avrov; 
27 '"■ ^° fit'XXsi yciQ 6 vioG rov (IvVqcottov ^Qimdai iv rij d6^7j 
rov narQOG avrov fisrd rav dyytXmv avrov, nai rors dnodcoGei 
*x«(7Tcp xard ri/r Trgd^iv avrov. 28 "^' ^ durjv Xtyto vfuv on smv ko ?, e 
rivsG rav aSs mrwrav oirivsG ov fit/ ysmoavrai ^avdrov sojg dv 
idaGiv rov viov rov dv&Qanov igiofisvov iv ri] ^aGiXsia avrov. fiov (I. c. EFGHKLMSUxrAn al pier Orsaep Cyr '^--^ e.t *. wis- "SS; item 
V e f Victant (ex cattposseto^ in Mc 8, 33) Hil Enf Aug | aUa. ra: 
D all a (d* sedque, d** seel quae sunt, item itP^er sed quae vel s. q. sunt) \ 
D ff *• q sah aeth rov av&^oJTtov 

24. o t5 (et. Or) : b* (itabif; om tantum 6 mai) 157, 209. om : : deest apud 
Mc et Lc I E*FLU al mu axolov&rjro) 

25. fav c. SBC al mu ^i*! ... g av c. DEFGHKLMSUVxrAn al pier Or^'"*' 
et ^'^■'^ I S-fkr; : hk al -Aft | anoXfarj c. sBCEFGKMSUVxrn al pier Oi-bis. . . 
DHLi al -ffft I (VQr\afv. 1. 33. 209. Or'-^^' ninoa amati 

26. (o<ff).t}d-r}asrai, c. sbl 1. 13. 22. 33. 61. 124. 157. 346. ys" e f q gat 
sail cop syrutr Or^'^si et 3,545 gt 4,295 Cyr g'aphzsT gt saep ChrmoSsem. . . 
g (ii(fi).n,Tai c. CDEFGHKMSUVxrAn al pier itPl vg arm (lustapi.is 
IgnromB) ciem ^'s Hil Lcif al : : cf ad Lc et Mc (Clem^-cor .^C yoQ 
TO oififkoa iciv na rov okov y.6. xf. rriv S. iiiv. C»//*-) | *«'' («* et cb); 
sca i57_ oT«r I y.fQ<hjff7]: LH al pane -dfu (Or^'^^ y.iQSav?i) | ELxr al 
mil avraXay/ia 

27. A om o I Ton' (d Chr add ayi,wv : : ut Lc) ayy. avroi' : c t. ayy. ro)v 
ayimv (: : ut Mc). Similiter al b {cum angelis suis Sanctis) Avit (ut b) | 
T. TZQaii-v c. sCgcD unc ^" al pi e g^- am gat al aeth Or^'^^^ et 3,549_ 
N* F 1. 22. 28. al fere 20 itPler (et. d) vg sah cop syro™° arm Cyr 
Chrsemel (ged varcdd) cato^ Avit al ta fgya 

28. afifiv (Or 3.550) ; l+* 1. al plus^" add St, item k al plusS yag , item 
49ev Or^.sGS Chrmo 3 c(/<?/t' | otv c. sbl 33. 124. 157. 346. al b c e f 
g'1.2. gi. syromn Epiph^s-''^ Chr Hil (: : ut Mc)... g Ti om (: : ut Lc) 
c. CD unc 13 al pier a q vg arm al Or3>55o gt *,366 | ^^,j, ^yj-^ fffTOiTon' 
(Gb)c. «BCDLSU 1. 13. 22. 33. 124. 157. al plus 20 OrS.sso gt 4,366 (;r«_ 
Qartjofi, yag on ol rqiZa to' ila<, rivsa rwv Mdt farwrotv, ij' ivdi tivta 
ro)v farrjxorwv (oSe , oifia ((Qtjxaai, etc) Epiph (mi'tok pro o)de) Chr 
(etmos-) ^]. jtgu, g- ^^,^ (,)§_ fffTT/xoTW)' c. kmd al mu Valentt ap Clem 
(ex Thdot^"); item alterutrum it vg syrc" etscli gy^p (ggd ex his c.*) 
sah cop arm aeth . . . Sz Ti o)di f aroma c. EFGHVxrA al plus^" (syrP). . . 

TiSCHENDORF, N. T. ed. S. 7 98 17, 1. KATA MAeGAlON Lc9, 28-:ii; XVII. 

Mclra-io 1 '^"' i"^'^' y'*'c«*^ ^^ TZOQCiXafi^di'Si o Jijaovo rbv IltTQOV 

xai fuHa^ov x«/ 'laKivvijv rov ddsXqjbv avrov, xai dvaqiiQa avrova 
sta oQoa v\p7jlor y.wi idi'av. 2 xai fiEtefioQCpm&tj f/iTZQoa&Er avrav, 
■Aia khifjipsv TO TTQocjMTTov avtov 03a ijhoa, t« 8? ijidria avzov 
fytrsro kevxd mg rb cfooa. 3 y.ai idov cogii//; avroia MojvaijG xul 49^^ aP x<t)vo)S. farMTKT \ yfvaMvtcu (et. ()r''i-i Epiph etc) : hlux ti- 
al mu Valentt (c;^^>;^j' zazfu'o)' 7iXti(to)0'tjvai. tov koyov roi' (ronrjgoa ov 
iiTifV etGi: Tti'fff Twi' (;)(Vf KTttjy.oTojv OV OV fir] yfiiffoT'Tai. &av. fO)a av 
iS. T. VI. Toi/ avO-Q. IV (fo^tj) al yivaovrat | (iaailfi-a, (Or'*'^*^^ fv r. 
fiaa. ai)T. i] iv x. (io^rj art.) : sc -js. 113. 245. 435. ys^r a cop syrP i^g 
aethcdd Valentt Epiph Basse22i bis al do^t] (sc al Bas^is add tov 
nctrqoa). Syr^" iv r. [iaad. /.cu rtj ^01?; «i'toi', item Or^'^''" tv t. /5aff. 
awT. IV Tfi do^. aiT. 
XVn. 1. Kai (syroi om) /luO^: d itP'er (non { q) Hil xav eyivtro fiiO \ 
xat ictxM. cum BC unc rell al pier Or^'^^'' (Chr om et. ror ante nt.). .. 
SD 33. 157. Cyresi32 .^ ^^^ uaxo). (: : cf Mc); item d* 253. Cyres x. 
Toi' iwa. I SB iwavijv \ avacpfQfv: dS'" (cf et. ad Mc) 1. Or^'^^' (Eus<lcui 
208^ civayii (itPler vg duxit, ducit; dlevavtt; & imposuit) | xwc vi)t,av 
(et. Or^'-^ST Cyresi33j. q ;„cjy {nimis), item Eusdemaos^ Spectat hue 
ut vdtr quod Or^'^^* et ^'^^ affert ex evglio sec Hebr: iav dt n()oa- 
hxaC rte to xa&' efig. evayy., ip&a ai>xoa 6 aoni'itJ (frjaw ' aQn ika^i 
fit 1] fitjTtjg fiov TO ciyiov Tivfvfia. iv fua rojv T^t;fwi' /tiov xal dntj- 
viyxi /.le eia to 6qo(T to fisya &a(iV)q. Cf et. Hier (in Mich. 7, 6): 
modo tulit me mater mea, spir. sanctns, in una capillorum vieornm. 

2. ftit(fio(}qio>&ti (et. Or-VS'-55» Eusdemsos (jyres w.t. jtpler nil add o <5, 
non item f q vg): d ftfrai.ioQrpoy&iia o ti omisso xai sq | tyivtxo cum 
sBCDEFGKMVAii al pi Eus^'ein 208 Qy^^'s*'^" (Or libere qaivitai, paullo 
post etiam yn'o/ifva et yivovrai) : HLur 13. 22. 33. tisch* al pins'*" 
fyifovTO .. . s 245. 47ev om | to ^pojff (et. Valentt ex Thdot ap Clem^^' 
ov rd /xiv ift. o'xr (f)(t)a ilajurpfv, to 7t(j. de w<T o ■^l., Or^i^''^et-''''-''et'^''^ 
Eusdem et marc 338 Basse 222 Cyres): d it (exc q) vg Syr^u aeth 
armdd (Oioualex ap Mill) Hil al /tojv (d yjKitv) : : cf ad Mc 

3. iSov: 28. syr^u om | oxt&tj cum sbd 13. 33. 124. 244. yscr (oj^^. 
avxbi) a b c e g '• 2- 1 n am em gat mm toi (J Bed . . . g oKfO-fjaav cum 
CEFGHKLMSUvrAii al pier f fif'- q vg (et. for) Cyresisspttios | /(.o)v(jr;a 
cum sBDKLii 33. al it (vide ad 8, 4; accedunt h. 1. e n) vg (sed vide 
post) sah cop. . . g /<o>(T/;r7 cum CEFUiiMSUvrA al pi am fu for al (non 
d) I ^Xivaa (de »;A. cf ad 11, 14. 16, 14; h. 1. et. n: ? rjk.) cum 
NB*D . . . g Ln Ti Tjhaa cum rell | avvka).. (cum hbda, l avXak. ; g Ln 
Ti av).}.a?.. cum c unc rell etc) fit. ai>x. cum nb 1, ff'-^- q syr^u et sch 
sah cop aeth Cyresi33(et696 „„, f^, aD.rihov) Chr (et. mo 6) Orint2,n3 
et3,868 . ^ Tj ^j gf,,^ avXXaX. cum cDEFGHKLMSUvrAii al pier itP' 
vg syrP arm Or^> ^^^ KATA MA00AION 17, 7. 99 'HXsi'aa ovvXaXovvtsG fier avrov. 4 dnoxQi&sia 8s o IletQOG siTzev 
rm ^Jijaoi)' xvqis, xc/lov ioriv ij^ido cods sirai' nt 'O-iXsia, noiriaa} 
mds TQsTa Gxr^vdo, go) fiiav x«) Maimsi fxiav •acu HXeia ^u'av. 5 m 
avtov XaXovvtoa, idov v^^ssXt] (pateivij insaxiaasv aviovo, nai 
i8ov cpavij h r?ja vscpsXija Xtyovoa ovtoa iariv o vioa fxov o ay a- ^pI'"" 
mjToa, iv w £v86x7]Ga' dxovsts avtov- 6 aat dv-ovGavrsG ol (la&i]- 
rai msGav im ttqogcottov avtmv aal sq}0^fj'&ijGav Gq}6dQa. 7 nai 
TTQUGi^Xxf^Ev 6 'IijGovG 'Ml dxpaf^svog avtdov einev' iysQ&tjrs xai f^iij 4. anoKQ. Sf. syrcu om | h al om o | y.vQuf. s^cr syr^u om | f al ft &s- 
kfja I TtonjiTO) cum sbc* b fF*-... ? -aojfiiv (1. al aliq -aofiiv) cum 
c^DEFGHKLMSuvrin al certe pier itpl vg syt^^ et""^ sah cop arm 
aeth al Or^-ssn et ^65 Basse223 Orint""' : : ut Mc et Lc | toSe sec : 252* 
ffi. gi- for harl* arm sl Or^, ^eo q^ j jq ^jt^^. (et. Or^is Bas^e): b e 
ay.. TQ. : : ut Lc ; cf et. ad Mc | fA.bw- cum sbdklh al . . . g /im- cum 
CEFGHMSUVFA al pi; item -ffn cum sBDKin* al pm Or Chr (et.rao^) 
Basse... g -arj cum CEFGHLMSUvrn- al pi ] i]X. (-Xsia cum nb*d: ? 
Ln Ti -ha cum rell) /mav cum scDKLin 1. 33. 124. al plus-^ itpler vg 
syrcu etutr aeth Basse Chr (et.mo<') :: cum Mc... g fu. >jL cum 
BEFGHMStTvr al loDgc pi q arm al (sah cop /ft. aoi x. f.iv. [loi. x. /a. 
i^A.) Ephr : : cum Lc 

5. q)0)T(H'T] (cELin* al -xivjf) et. Or^-^^*. .. Gb (improb Schu) qiwtoa cum 
13. 124. 209. 238. 346. uscr al pauc Ephr I iniaxMcrev (et. Or 3, 564. 
item obumbravit, imimbravit it vg) : d* d i7ifay.i>al^fv : : ut Lc | idov sec : 
syj-cu audita est (item a. n et ecce vox de nube audita est-, cop [non 
item sah] et ecce - - facta est) \ o ayanrjroff : syr^u et dilectus mens., 
sah cop dilecttis mens | fvdoy.fjaa cum KBEFHKLMSUvrAn al ut vdtr 
pier (EusPs 186 Chr) . . . LiU tjvdoxijaa cum cdg aP" fere (Homcl 
Oi.3,564sq Hipp*' EusPs352) ; ; cf ad 3, 17. 12, 18. | axov. avx. (haec 
om syrlir)cum sbd 1. 33. ff*- Or^'-ss^ Hippos TertP«"ax23 . _ 5. ^^ ay.ovi. 
(a ay.ovaati) cum c unc^^ rell pier itpler yg Chr Tertpraxw Cyp al : : 
cf ad Lc et Mc (Hom<^l^'^^ alia ttai «f ov(javo)v ^taqxva qxtivrj tjxovaO-rj 
Ityovaa' oi'TOff farov /aov o vt. ay. tva ov ■rjvd'oxfjaa' todtoc axoufxi. 
Etiam Hipp'*' fia ov tjvdox. toi'toi' axoveri.) 

6. D sah axovcF. da \ tneaav c. sbcd 33. 124. .. . ? -aov c. efghklmsuv 
FAn al pier | ai^TOJi' : l iavxotv \ Kpo^. aqi.: syr^u pen ante xai 
fTiia. En. nq. avx. 

7. xai TiQoaTjl&ev o Is xai cum sbd itpler syr^u et sch_, , g Ti jtat TTQoa- 
fl&iov o IS cum c unc'^ et al pier q syrP arm Chr. Item a-qjafisvoa 
avx(i)v cum sB (124. x. nqoatld". o Ts xav at/'a/f.; item 13. 346. omisso 
xat see?)... ? Ti rj^'ato avx. xav cum CD unc'^ et al pier. Latini 
vero sic : et accessit Jesus et tetigit (q et accedens Jes. tetigit) eos dixit- 
que (gi- dicens, ff^- et ait, d e q ei dix.) eis (d e ff^' g^' q om. Addit eis 
etiam syrC", non item syr^f) | fyiQ&tjxf : d 33^^ fynofa&f. Syr^u 
et 111" om iyatQ. xai, 

1* 100 17, 8. IfATA MAeeAION qo^eiaO-s. 8 inaQavtEc 8s rova 6q)'&aXfiOVG avtav ovdti'u sldop si 
[iij ruv 'fijaovv fiovov. 9 nut yMra^aivovrcm' avrcov r/. rov OQOva 
svstsiXaro avrola o Itjaova Xt'ycov fn^dsvl s'lmjts to oga/na scog oh 
Mc9rn-i3 viha rov avd-Qcanov h rexQwr iysQ&tj. 10 "^-^ Kai, mrjQcori,- 
aav avrov oi fia&ijrai ).syovrsa' ri ovv oi yQafifzareicr It'yovair on 
HXsiav 8si i).xfsii' ngmrov; 11. o 8s dnonQidsio slnsv' ' /JXsiua /isv 
SQXsrai xai anoHcaaattjasi navta. 12 Xsym 8s vfiiv on 'HXsiaa 
ij8tj 7jX-&sv, nai ovx msyraGctv avrov, dlV iTToi'tjaav sv avz(o ona 
ri&shiaav. ovrcoa xat 6 vim rov drxf^QcoTtov nsXXsi ndcisiv vn uv- ' 8. D* iTZfQfvtia I ovSfva, : c* ovxiXi, nvd. : : e Mc | (idov cum SBDn'^unc^ 
etc.. . CKLVn* etc tdor | tov Ir (ut Mc lectione non fluctuante) : s tv 
ai'Tov, B* avtov TP... D it (exc q) vg post ^ovov | /lovov: c'^ 33. add 
fiiO- fuvTiov : : e Mc 

9. y.aTa§ai,vovt(jn' axno)v: D xara^awovTea \ t/. (GV) Sz) cum kbcd unc^^ 
(jjcorr sed ipse* vdtr fx ex ano restituisse) al plus '"'* (it vgtfe tnoiite) 
Or3,566 chr (et.mo«)... <; ano cum K*^dtr al mu Or^.^es ;; cfMcet 
Lc I iyiq&-r\ cum ed... ? avaaxri cum sc unc^^ et omnvltr rell Or^'^^^ 
et 3.566 ciif . . at ita Mc, ut solet; nusquam Mt 

10. ot iJiad-fjx. cum klz 1. 33. 124. itPler yg sah cop arm Or^'SS',.. ^ add 
avtov cum bcd unc^^ al pier f q syron^'' aeth Chr | T^Ajtav cum 
NB*DA... <; Ln Ti rikiav cum B^c unc rell etc. De •^A- et ij}.- of ad 
11, 14. 16, 14. 17, 3 ; rursus n ad rjX- accedit. | dti: ^* add iQ/trai 

11. o ih (Gb") cum nbdlz 1. 33. aH syro'ii'i (sed syr^u om o de a,no- 
nQtO-.) sah cop it (exc f q) vg al .. . ? add Z5 cum c uuc '"^ al pier f q 
aeth (arm post anoxQid:) \ unsv cum bd 33. 124. a b c e ff'^- am sah 
cop . .. ? add avzoicT cum scz unc'^ al pier (1. ante im.) f flf^- g'- g"- 
q syro™i arm aeth : : ut Mc | fjXiMa cum sbd . . . c Ln Ti rihaa. Prae- 
terea « on ijl. | (Q/nai (Gb') cum sbd 1. 22. 33. 435. yscr itpler yg 
sah cop syr*^" arm arr (luat^"^*^ - - (iQtjy.n tni y?ja rots tokt Xfyovat 
7TQ0 Too/S 9j).t,av ihiv fX&fi.v rjki,a(X /(fv ikiuaerau yai anoxaTaaTijafi 
navra' hym ds v/iiv oxt, 7jXia(j tjdtj tjlOf, xat oi'x fTifyvwaav avxov, «AA 
i7Zoi7]iTav aiiTOJ oaa tjO-ilfjau)'. y.av yiyQanxai, oxi xoxf avvrjxav oi 
fiaO-rjxai OTt ttiqi, uo. tov (ianxiar. fin. avx.) Aug Hil... g add nnoj- 
xov cum CEFGHKMSUVzriu(item i, post xai anoaa.) al pier f q syr"''' 
aeth : : e Mc | y.ai ano-ttaxaatyjai-i (l k. anoy.a&KfXfjai, ttqwxov): i> 
a b c g>* ff^- (item ff '• ut omnia restituat) syr^u et ^ch gah (non item 
6 f g^" q vg syrP arm aeth) aTioxaxaaxijfTai \ navxa: syrP cum obel. 
add sictd scriptum est 

12. 9]dri (et. lust^ Or-V67 et s'l); z^id syrc" et (sed add ecce)sch om | 
iTiiyvoiaav: ur al Chr tyvoxsav \ avxov: a om | a).X cum sbkfghluz 
ri etc ... Ti akXa cum cDKiin al | iv (251. tn) ccvto) cum bceghklm 
svzn (r lavxio pro fv avx.) al pi e (in cum) vg (in eo) Or^.^^'' et 
s'^sq.. 8DFII al plus-" itPlei" lustf Chr'^'^'^ ^ avxo) : : ut Mc . . . a 
om I ovToa usque vtz avx(o>> (lustt"" praeterit haec; vide ad v. 11.): KATA MA00AION 17, 17. 101 Lc9, 37-42 rav. 13 tors Gwij-Aav oi [la&ijrai on rreQl Imavvov tov ^aTZriGtov 
slnev avtoTi,'. 

14 "*■'" Kal sX&oi'toov TTQoa tov ('r/lov , TTQoaijX&si' avtm mc'9,"i4- 
av&QcoTToa yovvnstav avtov 15 nai Xt'yav' hvqis, sXs't^aov fiov 
tov vluv, oti GsXtjvtdtsrai nai x«xco(T rrdax^i' noXkd-A.ia yccQ TiiTZtei 
eia to 71VQ xai noXXdxia eia to vdcaQ. 16 nai ngoGi/vsyHa avtov 
tola fiu&tjtatG GOV, not ovn tjdvvtj&tjGav avtov ^SQansmai. 11 dno- D a b c e (praem et ait illis) ff ^' fF^- g'- (non item f g^ q vg) post fumv 
avtoiG V. 13. pon 

13. KB twavoi' I avTOKT (et. lust''" Or^'^"): z'^'id am for om (syi-cu dixit 
eis sic) 

14. ild-ovTO)v cum SBZ 1. 124. 245. sah ... g Ti iX&ovr. avXMv cum c 
unc'^ al pier cop syrsch et P arm aeth Or^'^''' ... d it (exc q) vg 
cop<lz arr Hil Aug il&o)v (cum venisset) , 253* ik&ovtoa avtov, item 
et cum venit Jesus syr^u et hr : : cf Mc | avrw. f (toj Ti> avro)) G al ^^ 
fere rw Tv \ av&Qwnna: FHrn" al plus"" syr^u arm add ria (g^* quidam 
pro homo) \ avtov (-ov e correxit ex o) vel w~, item in m est -w~) cum 
sBCEFGHKLMSUVxzrAn etc ... ? (= Grb Sz) avto) cum e*?m*? al mu 
Or 3, 574 bis (sedsemel ed. Huet. avtov)... d itmu (sed e f ff*- 1 Hil 
plane o™, item syrcuet^ch arm) vg syrP tvnQoadiv ai)Toi'(: :cf 27, 29), 
Addunt et rogabat eiim syr<"^ aeth (sah rogans eum pro yovvTZ. avt.) 

15. xvQif (et. Or ^'5'^; item it vg sah cop syr^u et u*"^ etc): sz om(: : cf 
9, 27. 15, 22. 20, 30 et 31) | b* fiov tov vi,. fiov \ y.ax. naaxn' (itPl vg 
male patitur, b male torqtietur, ff^- male vexatur) cum cdefghkmsuvx 
FAH al omn'^i'i it vg syrcu et P (syr^cli male afficitur-, cop male affici- 
ttir; sah laborat) Chr ... Ln zaa. fXii. cum sBLZ^id (Or^''^ taxa ovx 
av a/iiaQtoKT Xfywv tova totovtova -nvevfiatmoxj aikr]Vt,a'C,ha&ai,-Kai, 
y.a-AMa f;/fn' noXXa-Aia rcafta toj' xaiQov toiv etc. Paullo ante: xat tt 
to nuTitHV tov naaxovta etc) Chrdd 2 . . xajtoiff i/f tv (it vg male 
habere) 4, 24. 8, 16. 9, 12. 14, 35; item Mc quater, Lc bis; nusquam 
alibi y.ax. naax- \ nolXaxia sec: D 1. 22. Or^-^''' {noXXaxvq, ote niv 
aa TiVQ, iviotf Sf fia I'dw^); [item^'^ (oto /iifv ovv oi-naaxovxiC! 
tvioti ioa to vdb}Q TtifTltovai, dtjXov tativ' ort di xai {i>a to ttvq, ana- 
ViiotiQOv fiiv, nlrjv xav avto (Tv/i^ai,vov ifftii) ivioti, item it {aliqiiando 
vel aliquotiens] sed q aliquotiens enim, — et aliquotiens ; contra d ali- 
quotiens enim cadit in igne , saepius in aqua ) vg (nam, saepe -- et cre- 
bro) arm 

16. fjdvvti&Tjaai' cum «CDEFGHLMSUVsrA etc; item Kn al idwijOtjaav: 
B Tjdvvaa&Tjaav , z tjd'vvavto | ai'tov &i()a7Tivaav. d it (exc e ff' ■) 
vg 0-fQ. avt. (q eicere eum) 

17. anoy.()i,0. di cum BCDEFGHKLMSUVxrAn al omnfere c e (respondit 
autem Je. et) f q vg syrP . . . s^z y scr semel for cop aeth toti anoxQvO. 
(y TOT. li an.) ...an et respondens, bff*- S"-g^- 1 am syr*^" et^t^l' sah 
respondens .. .^* o St anoxfj. omisso o Z5 (: : Mc o St anoxQ. avtoiffkeyei, 102 17, 18. KATA MAeSAION y.ni&ei(j dt 6 Iijaova tlnev' w ysrsa aniaroa y.ai disotQafifAtvt], ema 
7z6t£ /t£^ vf^iMv t'oofuu ,' HOG TTOTS (trt^ofjcu vjjm' ; qt'oert fun avtov 
(ods. 18 nai msrifU/aev avTco o Iijoovg, hui f^t/X{}sr dn avrov 
to dai/xoptop , xf« tO^enuTTtvOij 6 nala ano rtja mquct eHSi'vija. 
19 "^'^ Tots nQoaeli^^ovTta oi (xu&i^Ta) zcyit^Guv xat i8iar ulnov 
dia ri TjfAeia ovx i^8vi'r^0)jfAtv iy,^(ilHv uvtu; 20 6 St Xtysi avrota' 
8ia Ttjv oXiyomatiav viim>' dfitjv yuQ Xt'yo) vfiiv, idv s^^re Tiianv 
ma x6-i<y.ov aivaTiHoa, fnsitt rot oQii tovraf (istd^a sv&ev inEi, aai 
fieta^rjaszai, nai ovdtv ddvvart'jasi vf^iv. Lc anoxQ. Ha o is fi'TZ.) | finiv: s add avroia \ anuatoa (142. gscr 
Or3,5V9 EusPs SM -an): z y scr semel ;7oj'?;oa : : cf 12, 39. 16, 4. | 
()i'farQafif/(vti (syr'^^ diftrr^. x. ant..): z (hEar()s/t(./Lt(VTj \ [ti. i\u. taoj-i. 
cum SBCDZ 1. 33. 124. al'-^ ff'- Or EusPs (sed ff^- Eus [it. v^t. fi^ui.).. . 
g iffo/ii. fii. I'll, cum LX uuc^" al pier a b c e f flf^- g*- n q (sed a b c 
g !• ff'-^' n fojff no. ta. fx. x'ft. post toya no. avi^. v/ju. pon) vg syi-oo^" 
aeth Chr Hil : : cf Lc et Mc | e*l nvi^o)fiai | e(i)a norf sec: syr"^" 
xat :: ut Lc 

18. o naia : n om 

19. /.at id. cum sc unc^* etc: b*d y.ci& k). (: : ita passim modo s modo B 
modo D, vel etiam alter cum altero coniunctus; passim vero omnes 
XMT confirmant) | B*Kn idvvy}d-ijfifv \ l ix^dknv, al -aXluv 

20. o 3i cum SBD 33. 124. 243. 258. a fif^-^- gi-2. n am for tol sax syrc" 
sah cop arm aeth al . . . g add is cum c unc " al pier bee f q vg (et. 
fu) syrsch etP | Xiyti, cum nbd 1. 13. 33. 124. 346. bee ff '•2- gi- n 
am fu for al (dicit-^ e ff '• ait) ... g iimv cum c unc^* al pier a f g^- q 
vgcd arm | oXiyoniari-av turn sn 1. 13. 22. 33. 124. 346. syr^u sah 
cop arm aeth Or^'^'^'^Chr'noi (rvoiiv o '/- ;ovx fine Simtjv aniffTiav ti/iio>v, 
a)Ja<)iaT}jv ohyoniar. vfiojv ff>/ffu'. SedChr^ddef^'^'^ P'erpro ovx usque 
(p»;fftviiiluisi: rfiar. anvar. i</ii. f/i»yfftv. Vetustum schol apMtthaeium: ov 
yaQ oXoTeXtj aninnav auroKT cyy.aXfi a).X ohyomnr iat')\)a.vn. par 465 cod 
Hil (yespondit de inopia fidei effectum esse ne possent) ... c Ti ani^ariav 
(DEFGHLr al -fiav) cum cd unc" al pier it vg syr^cli etP arm^od i al 
Chr (sed vide ante) : : ohyon. secundo certe saec. vulgatum fuisse 
pro testium auctoritate dubitari nequit, nee vero eodem saec. poste- 
rius esse amnr. probatur itala. Proclive est dicere substituto nXiy. 
pro an. mitigatam esse vituperationem. At talem mitigationem potius 
a postcrioribus exspectarcs testibus , qui magno consensu an. ex- 
hibent. Poterat an. substitui propter sequentia, quibus omnis mana 
e.xcludi videbatur: quam mutationem suadebat etiam 13, 58. Certum 
hoc est, locis huiusmodi , si reiicimus quod in summa antiquitate vul- 
gatissimum coniuncta codicum patrum interpretum testimonia pro- 
bant, nimium tribui arbitrio. | ).tyo) n/uv: c, 27cv sah cop Or-'''^"^ 
add OTt I iyrixi: h al mu txtrt \ xoxxov : a xuxov, l xoko, d* xoxxoa | 
Utrafia cum nb 1.13. 124. 340. Or-^^u-^ gj dtu Cyrhr77 (. . cf Apoc 4, 1. KATA MA00AION 17, 24. 103 22 "^'" ^vGrQtffOfm'Mv dt ai'Tcor ir rij ruXtXaia f/jzei' avrola Meg! 30-32 
Irjaova' [leXXsi v'lba rov ai>{)'Q(onov naQaSiboa&ai sh %dQaa 
dv&QcoTZcov, 23 xai anoKtEvovoiv avtov, xat ty tQiry ri(iiQ^. iyeQ- 
^tjaerca. y.at iXvnti&tjaav Gfjod^a. 

24 "'^" 'EX&6i'i«iv St avtcov st'a Kacpagvaovfi ttqogijX&ov 01 mcs.ss 
TO. SidQaxfia Xan^dvovisa rm IlaTQcp xai slnav ' 6 8i8doKaXoa Mc 15,30)... g fdrafirjai. cum CD unc" al pier Or^'SW et *66 EusPsw^ | 
f)'i9^fr cum sbd 1. 435. Or ■''''^""^ et *^^ et S''''. . . g imv&fv cum c unc^* 
al pier EusPs Cyrlir (: : cf ad Lc 16, 26) | ixn et. Or 3. 202 gt 466 gusPs 
Cyrlir ; 33 om, item g^- 1 am for fu tol syrcu et sch aeth 

21. ? Ln Ti rovTO d^ to yivoa (aethPPl et talis) oix ixTtOQevirai (n^ ly.- 
(iaXXer., ti^ aP^ i^eQ/it.) fl /u-fj iv 7TQoaivyr\ y.al vtjardu (aethPPl vtj. 
X. no.) cum s^CDEFGHKLMSUVxrin al omnfere jtpler yg syi'sch et P 
copwi et schw arm al Or3>5™ Chr Hil Amb Aug . . . om cum s*b 33. e 
ffi. syrcu syr^r sah copcd (e cdd. Mareschalli apud Mill, vide pro- 
leggi«2^ aethrom et cdd Euscanou (Mc 9, 28 sq i. e. sect. 92. in canoue 
10. posuit uhi recensentur singulis propria; Mt vero 17, 19-21 canone 
5. cum solo Lc 17, 5 sq composuit) : : hunc versum antiquissima au- 
ctoritate deseri apparet, etsi iam sec. saec. textui eum intrusum fuisse 
certum est. Quod Marci scripturam libere tantum repetit, id minime 
a consuetudine antiquorum iuterpolatorum alienum est, ut certissimis 
exemplis docemur. Ceterum cf Ath'^'^gin 87 (^^,,0 fiagrv^i^av ev tokj' 
ivayy. naQa rov awrrjQoa ii,Qi]^iivr]V fjQWTtjaav ai'Tov ot f(a&. avr. 
XfyovTia' y.vQU, Sn-^ov 7]/ii,v noio) tqotio) ta aKad-aiJxa, nviv^iara tpv- 
yadivovrat,. una Si xiiQioa' tocto to yivoa ovx ix^aXXixai ft [.itj iv 
nQoaavxuKj x. vrjarii-ocia. 

22. avaTQiqio/K. Ss an. cum sb 1., item convcrsaiitibus autem cis (ijisis) 
f g-*' ^" q vg, item ijisis autem conversantihus a b ff^- □ jjii 5. xi 
avaGTQ. St avt. (d avr. S. ava.) cum CD unc^* al omnfere^ item re- 
deuntih. autem illis ff^- syrsch gt P arm; item ipsis autem revertentib. 
c (syrcu); cum autem vertissent se sah cop, sed sah cod euntibus autem 
iis\ e cum autem, regrederetur ipse ... Or^'^" azQtqiofisvwv di am. 

23. Dgr anoy.Tfivovaiv \ rrj TQ^rrj fjufQa (et. Or^i^^^ et *.3"i): d cop /Liiia 
xQiia tjfitgaff, item ^Josi tertium diem a b c n q, j>ost triduum e [ ayfo&Tja. 
cum xcDi unci* ^1 longe pi Or*; 3"^. . . Ln avaffttjair. cum b al^" fere 
Or 3, 583 (jjj,. (et. mo"^:: e Mc j xat fXvn. aqiodfj.: k al mu om 

24. el&ovTO)v 61 (et. Or^^'Ss*): d it (exc f) vg syrcu et scli (non item 
syrP ) xat iX&. | /ia(if)a^i'. cum sbd 33. Praeterea cf ad 4, 13. ... c 
zw/Tf^fj'aoiYt.cum ci unc** etc (et. q) | SvSitayjta bis cum sbckmsuv 
FAn al pi syrPnio'gr Or 3, 58* et ^st Cyract« (Cyr*-'"* to SiSQayjtov); 
item G sec loco et i (pri loc hiat)... defhlx (item G pri loc) al sat 
mu (et.carp) Basctb^eo ^,,,)Vjct;Y«o( (d pri loc al pane -y^iaxa,). Item c g^- 
(sec loc) vged didrachma ; b ff'^- q am fu for gat al didragma (g^- pri 
loc dragma), g'- -gmam; a e f fP* n ttibutum \ ro) ntTQO): d 27^^ syr^^i" 
post X. it,n. pon I iinav cum )^'^v,v> . . . g smov cum s*ci unc rell etc | 104 17, 25. RATA MAeOAION vfimv ov teXei dt'dQccxfia ; 25 Xf'ysi' rai. xai niosl&ovta eia riiv 
omav TiQOfCf&aaev avtop 6 'Itjaova h'yMv' ri not 8oxtT, JLififov; 
01 ^aailEiG rtja yija ano tircav Xccfi^uvovaiy rtXtj // Ttijvaov ; ano 
tmv vtwv avrmv ^ ano rmv dlXotQi<av ; 26 Einovtoa dt' dnb xmv 
aXXornicov, i^cpij avtm 6 'ftjaom' aQays fXsv&iQOi' emv ol viol. 
27 IV a 8t fi7] OAavduXiXcofisi' amova, noQsv&e^a tia ddXaaaav ^oXe 
ay^iatQOv xai tov dva^drra TiQatov i^^vv dqov, y,ai drot'^aa rh 
arena avtov evQ^aeia arartJQa' ixttvov Xa^cov doo ahtola dvzi 
ifiov xa< aov. 

XVIII. 

1 — 5 i 178.2 'ir» ' ' ~ rr ~^ n ' n ^ «. ~ 'r ~ 

Mc 9, 33-37 1 t.v sHSivti TV cortrt TtQomiX&ov 01 im&j]7ai Tfo Jmov 

Lc 9, 46-48 s . s I I < 

StS^. sec absq ra cum n*d ... g Ln Ti tw (pri loc nemo om) dii(). 
cum n^'bci unc rell etc 

25. Xeyet: syr^u add Simon | v om liy. vai \ vav: h ntiqne non \ fuatk- 
&ovTa (ita n* et ^b^ d -vtu, N^a b 1. aeth fXd., d inrjresso, b n intranti) 
cum N (* et cb^ item ca) bd 1. b n aeth Cyractis gt ioh W9^ item Dam 
par cod (ad a iX&ovti avto) et ad qi fKTiX&ovtna d'f toi» TTfT^oi') . . . 
? Ti on ii(Ttj?.&fv cum KFGHiKLMSV.xrAn al pier , item cum intrasset 
(introisset) c e f fif '• g^- 2- q vg sah cop syr^ch et P arm (fif^- etintravit 
etc); u apo fere syrcu OTf natiX&ov, c 27ev or* jjld-oi', item 13. 124. 
346. tiatX&ovTbJv , a intrantes, 33. ikd-ovrmv avrittv \ ano rivwv (et. 
Or 3, 585 CjT^'>,iQi etioh 189 chr Hil): b arm aeth Cyract« etes66i „^ 
TM'Off I ai'Twr : A om 

26. (vnovroa fit (c Cyr add avtov) cum nbcl 1. sah cop arm aethrom Or-''-^"'^ 
{ii^novroa d{ tov nirqov ort oi'it cctto xwv iSvo)v vi.o)v aXl ano rwv 
aXXoxQ. avXMv (pfjaiv o <5) Chr (et. mo 6^ Cyj-iohiR9 (similiter es66i ()Yft- 
novToa dt rov /^a&tjrov r aXyj&ta etc; ioh79i ^q„ j-j -^kxqov - o/toAo- 
yriaavroa), Dam P^^'" cod (ad a et (p) addito tiitqov, sed ncl aethrom 
praem Xfyii, avxo) o ntTQoa (n o Si f(j)fj) ano xmv alloxQvwv ... g Ti 
liyii, ( { et dixit) aj)TOJ o (h 28. om) ntTQoa (syr^u et P Simon, d 
aethPPl syrbr pers™ om: Gb"") cum DEFGHKMSUVxrin al pier f q 
syrcu et P et hr al Basethseo. ^ b ff 2- gi- 2- n vg et ille dixit, c at ille 
dix.; ffi- at ille respondens ait, e ille auteni respondit; Cyr^cti^ ^j^j 
df I o»: X 13. 346. 43.5. al^ om 

27. df:E*GMal om | a>iavdaXiL,w[ifv cwm^i^z ... g Ln Ti -ff(/Y«f r cum bdi 
unc'3 al omnvid Or''''685 CyriolJ^^'^ | *kt cum SBiKLMUVzrAn 1. 33.262. 
435. al plus"' Didtris, 17 g ^dd xfjv cum defghsx al pi CyrJ^bisg 
et 63 662 Qtjr (01-3,585 qqj ^ d-uX.) | ara/9ai'Ta cum NBDK*nKLMDVn al 
pi Or Gyres 602 Baseth26o Chr ... E^FGiSXZvidrA al pi Cyriob W9 ava- 
jiat-rovxa | L om xat ante avoi^. | ev()7j(Tfi(7: D a b c g'' n add ixfi>, 
item (in eo, e in ilium (nil add flp*- q vg) | avxi, : z avT 

XVm. 1. IV ntft,vrj cum ndz unc*'* al omn^'d it vg (syr^u praem et) syr"'"^ 
sahcod al Or3''''*''8q Chr... bm sahcod cop add dt \ ojQa cum hbdiz RATA MAeeAlON 18, 7. 10e5 Xt'yorrsff' jig uQa fisi^Mv iariv iv ty ^aaiXsia rmv ovQavav; 2 y.ai 
TtQOGxaXsGttiievoa Traidc'ov eaxr^Gsv avtb iv fit'aq) avrm> 3 y.ai 
dnev dfiijv Xt'yco Vfuv, iav (mj orQaq))jtE xai yt'vtja&e coa ra nai- 
8t'a, ov fi7j etat'X'&tjte sia r/jv ^aaiXeiav rmv ovQUvav. 4 oatia ovv 
tuTTeivojaei savtuv cog to nai8(ov rovto, ovzog SGrtv 6 iisi^cov fv 
7(1 ^uGtXetn rwv ovQavmv. 5 xai og iav ds^t]tat iv naidiov roi- 
ovro im tqt ovoiiati fiov, if^s Siietai. 6 "^'"^ og d' av GxavSa- 
XiGTj iva tav fiixQcov tovtcov rmv niGtevovrmv eiG i/ii, GV[icpiQsi 
avTqi iva ^QSfuiG&ri (xvIog oviwg tzsqI tov tQapiXov avrov nai 
•/.ata7tovtiG&y iv tco ntXayst tiJg ■O^uXuggi^g. 7 Oval T(p xoGfxm 
djio rcov GxavSaXuv' dvdyxtj ydq iGtiv iX%9eiv id GxdvdaXa, TrXt/v unci* ai pier f q vg sah cop syr^'r al odd a.p Or (xara nav nva xotv 
avnygaqiow ^v bxsivtj rrj o)qci nqoayjXd-. o^ ftad- . toj iv, xarm d'l aXXa 
iv fxiiv. Tt] rjiiiqa) Christ et com . . Gb" Ln rij.ifQa cum 1. 33. 24ev 
3iev itpler syi-cu arm Or^'^^^sq jjil | toj tv Xiyovria: syr^u rov Tv xai, 
fkfyov avro) 

2. nQoaxahaanivoa cum sbflv* 1. 33^i'l al pauc cop aetli arr Chr (et. 
mo 6^ _ ^ Ln xi add o Zs cum DECiHiKMSUv'^xrAn al pier e f g^' q vg 
(item ante nqoffn. a b c ff^^ g^- n; post naiS. ff^') syr^u et utr arm 
Qj.3,.591 I ^ciidiov: D e syr^u add iv \ avro: f al pauc om ( l ifi ^uao) 

3. arqaqttjre: H atQaq)tia&-t \ ra naidKn: syr^u M?ii<s exhis pueris\ c Amb 
Opsemel puer iste, e fF^- infans iste {hie &,) ; Hier tmus de pueris (alibi 
infans, item Ruf), Max'aur non dixit sicut pueri isti, sed sicut puer iste ; 
item Chr (ad h. 1.) to 7tat,diov tovxo, Bas^eiss gt im ^q nauS. 

4. ovv'- G om (13. ffi- itav oar., g'- quicunq. enim) \ ramivMaiu (Gb" Sz) 
cum sBDz unc" al pi Or^-''^^ Bas^eiss al . . . ? -ai] cum minusc (itpler 
vg humiliaverit; c humiliavit i. e. -hit'i , Clem i*''' oa iav lavr. ranii- 
voxrrj) I aavrot': lfa al avrov \ a Bas^e iss om 6 

5. fav cum xb unc ^^ al pier Or ^'^^' et ^^^ Chr . . . Ln av cum dlz yscr 
01-3,593 I iv^aid. Toi. cum bdlz 1. 124. 346. yscr jtpler vg aeth Or3'S93 
et 586 sq Lcif ... ? 7tai,d. rov. iv cum EFHKMUvrn al pi q'^Chr codi _ _ 
NG syrP arm natS. iv roi. (syrcu talem unum ex his pueris) . ■ . SXA al 
plus^® e sah cop syrsch al om iv \ rovovro cum xBKLMVzrAn 1. al 
Or ubiq Chrcod . . . <; Ln Ti rovovrov cum defghsux al pi Chr | tni, tw 
etc (et. Or^'^93^: z fTTt to (sic) ovofia (ita videtur) n,ov , a om 

6. axavSaliaf] (et. Or3>6'^i et ^''^ al mu): hl yScr al pauc -an \ [ivl. ovtx. 
(Or3.593 gt 596 al mu) : L yscr h&oa (.ivkixoa , z ii,vkoa..vhy.oq : : cf ad 
Mc et Lc I niQv cum nblz ti* 28. 157. yscr al plus^ Or^-sss gaseth^sg 
Bas>"eg bre 64 Cyrador 2so gj ose82 Basse i55 (. _. ^^.^ gt Lc niQiviivr. niqi. 
Apud Mt verbo xQffiaa&rj aptius videri poterat (la vel itti,) ... ? ini. 
cum DTI al ... Gb" Ti na cum EFGHKMSVxrAii 1. 13. 22. ti^ al plus^"" 
Or3>s96 Chr (e sah cop arm in colliiin, itpler in collo, ff !• m Aug Paulin cello) 

7. axavSaXoiv: syr^u add quae veniunt \ lariv cum «D unc*-' al pier (item Mc 9, 4-2 
Lc 17, 2 106 18, 8. KATA MA00AION Mcofisf^s ovai rep df&Qcomi) di' ov to a-/.dv8ah)v hjierai. 8 ^^^'^ si dt /} 
XEiQ GOV /} 6 nova aov cataydaXii^si ere, txy,u\pov avruv xa) §dls 
dnb aoi)' KaXov aoi tariv eiaslO-etv sia tijv C«>V»' nvXlbv ?/ X'*^^'^' 
/; dvo xeiQaa rj dm nuduG '^lovza ^hj&i/vai f/d to tzvq to «/'ca- 
Mc'9;47 nov. 9 x«t sf 6 6(p\}alfi6a aov axarSaXi'^^ei as, t^sXe avtbv xai 
^aXs ano aov ' xuXov aoi iariv fiov6q){f^HXfiui' sia ttjv ^atjv siasX- 
{}eiv, ij dvo 6q;d-aXfiOva sxovra i^hj&ijvcu sia rvjV yhvvav tov TTVQoa. 
10 "^■"' Oqccts fiij xaraq^noi'ijatjTS swa rcov [.uxqcov rovjav' 
Xsyco yciQ vfuv on ol iiyysXoi avtcop iv ovQuvoia 8id navrha [iXknov- it vg, syi-cii et P al) Or^-soo sq chr (et. >ao g) ,_ Gb" Ln om cum bl 1 . 
33. ap5 fere syrsch sah aeth Chrmo i Cyr^ncnGO DamPar cod cat ox 
(: : Heb 9, IG. 23. Ro 13, 5 avay/.t] absque f OTtv acriptum non fluctiiat) | 
nXfiv: D* add St (it vg verum tamen vae) \ av&qumu) cum »ufl 1. 22.al^ 
gi- am for san syi-cu ct utr cop (Or-'''6o2j catox ... ^ (sed Gb^') Ti add 
i/.it,vo) cum ]{EGH unc^ al pier itP'^r vg (et. fu al) sah arm aeth Basetli 
281 Lcif Hil (Dial 8- ovau ixfivo) cli ov ro ffx. i§x-) Cyr^^o 3Go DamPar 

8. ay.avdalil^fi: flvx al mu -tfi, al pauc -an vel -a?] | fy.xo^ov: s* 
f^iXt 1 avrov (Gb") cum hbdl 1. 13. 124. 157. 243. 245. 346. it vg 
sah syrcu et sch arm aeth Lcif Hil ; item u 28. avniv . ■• ? aura cum 
EFGnKMSVxrAn al pier cop syrP | xwAoi': u Chr (et.moS) add yai} \ 
iiaiX9-ivv: ku al pauc itPler (non e q) vg post jkt t. ^o). | av'kX- t] X"'^- 
cum SB 157. f«cr itpler yg (sed ff-- for al tan turn dcbilem i. e. xidL). . . 
g Ti /w. ij y.v. cum de unc^'* al pier e q sah cop syr«" et "*'' arm aeth 
Qj.3,Bi)3 I ^(i,()ctq (r om rj ^v. yii,.) et noSaa (et. f q vg): u itpler Chr 
cdd4 TjroJ. et XiiQ. (Or^'^'''' ^A^/5■>/I'a^ jkj rtjv ytt. rov nvi>. itira tow 
(Jt'o nod. Tf run' dv. yj'^li) I '^o nv. ro ai,o>.: 1. ff^- gat syrcu Or^'^f^ 
rfjv ytivvav toii nvi)oa, c gchennam aeternam 

9. xat ii: D TO auro ft xat (d similiter ct si) \ i y^cr al om 6 | ay.avdah- 
t^^ (b axavdaXfi,): fla al -^t] ) ftafA^fU': al pauc e ff^- Chr ante iia 
r. ^w. I iyovra,: L 13. 124. 346. fytiv v.ai (l om x.) | yfji'vav (eflxt 
al ytivav) Tor (i om) nv^oa (d om t. nv.): e i igneni aetcrnum 

10. r 346. fscr y.araf(jovriafra | Twr /tt. to(/t. c. HBEFGiiKMSUVxrin al 
omn^id c e f q sah cop syrP arm Thdot'*''" Clem^^s Or^.o"'"' Or^t^.ssH 
et 936 Const -• »« Hil . . . DL a b ff>- m n syrcu et sch Or^.es' gj 3,6o9 Lcif 
al TOiT. (g^' if2- Eusps^iu om) r. fnxQ. praetereaque d b c ff^'^" g*"^" 
syr^u sah sax (non fr) Hil add twj' niarivovnov na ffii, item Or^'®^' 
OrintV«8 e(;930 Eusps^io add trwr fv rij txidtjaia (Eus add ^lov) | Afyoj 
usq ovQavoKT: sax om | *i' (u al add Toia) ov(). c. sDEFGiiKLMSUVxrAit 
al pier itpl^"" vg syrcu gyrP cop arm aeth Lcif; item b 33. tv ro> (33. 
om) ovQavo) (ita Ln) ... r 1. 13. 22. al^ e ff'" sali syr^^b (sed habet cd 
ap Jouesj al ThdotO"'«b Clem ^ss lib Or '.''«' et 2.027 Orint3,35H ^ M" 
etalib EusP'*2oi Baseunom272 gt virgin 6I6 Chr al Hil om; hinc Ln [tv 
nv(javo)] I /tor: H om | Toi^ fv ovQ. (et. Or'.ses etalib et2>627et3.8o« Bas 
virgin Chr): DV 33. al Ori'2i'> EusPs2oi Baseunom272 ^ j, .^offf 010. KATA MA00AION 18, 15. 107 L,c 15, 4—7 aiV TO TTQOGWTTOV lOV TZatQOa flOV tOV £V OVgaVOlG. 12 *^^'^ Tl. 12-14 

vfuv 8oy.ei; far yi'vtjrai rivi dv&Qconcp sxarbv nQu^ata y,ai nXavij&i] 
kp s^ avTcov, ovxi dcpsia id iievtj'AOfta ivvta ini ta ogy noQsv&eta 
Cfjtsi to Tzlavafisvov ; 13 x«/ sdv Ymjtai evQSiv avto, dfiip' Xtyco 
vfA-iv on xuiQsi in avTcp fidXXov ij ini toia ivevtjwvra ivvia roio 
fAij TTSTzXaviifit'voio. 14 ovraa am iariv &aX)j^ia t'[j,7TQoo&sv rov 
naiQOG VjMCOf rov iv ovQavoia iva dnoXritai sv r<ar fxixQcof zovtav. 
15 ^^^'^ 'Edv ds dfA.aQrtjGy b ddsXqjoa aov, vnays sXey^ov avtov 11. g TiX&i yaq (a n Si, b om 5 syr^u hunc versum ita cum praegres- 
sis coniungit ut pendeat a vei'bis Xtyo) yaQ v^av, ita fere : y.at, ort 
tjXdev etc) 6 (a om) vloff toT dv&gomoi' awaat (L^mg t,rjTfj(n ffwfff, G 
al plus^o c copood 1 aeth ^TjTJ/ffat y.aii crojaat) to oi,7ZoXo)Xda c. defgh 
iKMSUVxrAn al plei- itPl vg syr^u et utr arm aeth al Chr cato^ al ... 
om (Gb"") c. «BL* 1* 13. 33. e if^' sah cop (in plerisq cdd, sed cd' 
habet) syr'i'^ aeth^od Or^'^^** (quum enim a v. 10 ad v. 14, transeat, 
interiectis verbis: ra d'i TZfQi rotv fxatoj' TiQoparMv f/ivGiua Tnrr y.ara 
Aoiiz. o^ftAtMff, versus veroll. non ad istam 23arabolam pertiueat, appa- 
ret eum hunc versum non agnovisse.) Eus (in canone; componit enim 
Lc 19, 10 cum Mt 15, 24 i. e. Lc 226. cum Mt 158.) Hil Hier luv : : 
frustra negant hunc versum e Lc 19, 20 hue illatum esse quum non 
ubique t,rjr)iaa,i, y.ai additum legatur. At enim nihil magis usu venit 
quam simili modo diiferre imitationem a proposito exemplo. Cf ad 
Mt 8, 13 ; ad Lc 9, 56 ; ad Mt 21, 44 etc 

12. Ti: D qscr a cop syr^u add di \ mpua et noqsv&na cum sefghikmstj 
VxrAH al pier q syro™^. . . Ln a^rjafi ( d ff^" vged for san al aipwtjatv) 
et xa^ TTOQivdii'a (d TtOQivo/niroa) cum bl (d) 124. 157. 346. it (exc 
q) am (item vged et cdd al) arm aeth | iVivtixovr. cum unc omnib et al 
pi .. . ? fvvivtjit. cum minusc mu. Item v. 13. | ivvia (al pauc ?rfa): e 
13. 346. arm add nQopara (e* iam scripserat ttqo) \ s* om ini, ta oQt] 
(suppl s^) I fjjfft: H 13. 124. 346. d (e h gat al vadet quaerere) Lfjiijaii- 

13. yotoqti, (et. e vged fu al): a* y.a.Qii', it (et. t5) am for gat mm (jaudehit | 

GLD al iViiX 

14. i[A,7tqoad-iv: s syrcu cop Or^'''i" om | (i,'.twj' (dSI'* al pauc harl* i/jitojr) 
cum SDEGKLMSUVXAn al longe pi it vg syrcu et sch gyrP mg al Aug . . . 
Ln (.lov cum BFHir al"^ sah cop syrcod gyrp txt arm aeth al Or^'^'^^^l 
et ^12 ; : V. 10 (AOV non fluct | ovQavota (et. Or^'^"^) : Dv* (item E*?) 
33. al 01-3.610 et "^ roia ovg. \ iv (Gb') cum sBDLMmg 33. 157. al^ e* 
harl* ... ? ftff cum i unc^^ al pier itPler vg Or^.sogsqq 

15. a/.iaQrtj(T7] (B^art? ^ al -ffft, item l axovcFfi) et. Cyradorioi; 33 al^" 
Or3,6io Basepp J26 Basi-eg bra 493 et sw gt alib Chr aftaQti] \ a/na^T. 
sine it(T ae cum hb 1. 22. 234* sah Or^'Sio etinta.m Cyr^dor Basepp 
426 et regfusssi et reg bressi ... ^ Ti add fta trt cum di unc" al pier 
it vg cop syrcu et itr al Basethavs Basregbre493 et sis cijj. L^if Hil | 
vnayt (syrcu Bas^PP om) cum .sbd 1. 33. al plus^" ffi"^- sah syrntr arm 108 18, 16. KATA MA00AION fiera^i) gov x«/ avrov fwrov' lav aov d-/,ov6\], ixtgdijaaa tbv 
adeXq'Ov aov. 16 *^*' '" mv dt fi?) dxova)j, naQoila^s [isrd asavrov 
2 c" \^' V ^'^' ^'''" '/ ^^^' " " *^' '^'^OfiUTOG t^i'O iiUQTVQOir tj TQidJr Gta&ij ndv 
Qtjfia. 17 idv ds naQaHOvatj avtmv, eiTTov t'q i^nX^ala' lav Se 
xcu tfjG ixxXijGi'nff TiaQaxom)], t'ato) aoi motieq o i{}vixoG nai a 
zaXoiviia. 18 '**^"' 'AfVfV Xtyco vfiiv, ma tar d/jOt^TS mi rijo p/a 
16, i:> sGzai dsdeui'va iv ovQavqi, nal oca idv ImijZE im rtja yiJ6 sarai 
XsXvfiiva iv ovnavm. 19 ^®^''" UdXiv Xiyco vfiir on iav dvo 
GVfiqicari^aovaiv f'| vfimv im tJjg yija tzsqi narroG TtQayfiaroG ov al Or3.6io et int 2,i9i Bas^egg Cyrador Chr ... ? ( = Gb) add xav cum 
I imc^'' itpl®'^' vg cop aeth Lcif Hil al | d fxiQdtjaia 
IG. f)> ftrj: LA 33. al pauc it (exc q) vg (sed non for al) sah cop (syr<^" 
et sch sed non syrP) arm aeth CyradorKH Basmonasvs Bas^PP ^26 (^nte 
ftfj) OrJnt2,i94 (non item Or^'*'^^) add aov \ (Tfctntov cum sklm 1. 13. 
33. 69. 157. 346. al plus^" Or^-S" Basepp et mona Chr ... ? Ln Ti gov 
cum BDI unc'' al pier Cyr^^or. Praetcrea n IT*' cop jliit. a. post rfco pen | 
lia(iri'Qi))v (h. 1. et. a b c f n am for fu san syrP) : L al ante Svo, h 1. al e 
g-1.2- g 1. 2- ii q vged sail cop syrcu etscb arm aeth Or^'^" et'P* 2,i94 Qy^ 
adoriiMXert alpostTOtwj'. .. d 435. (Augsemel)om | (TTaO^T/cum SBD unc" 
al pier Cyrador . . . jmua 33. 2G2. al plu.s'" (e in ore enim - stabit; flf'" et 
-stabit) Or'''^'^ (jra&>i<mai (:: ita vel fft>i<r(rat. lxx, sed non praece- 
dit i/va) 

17. ii.nov cum «l Or'*''"* ..-. g Ln Ti fi-TZi cum bdi unc rell al omnvid 
Cyrador Bas^PP | aot (1. 22. 59. Bas^PP add kotnov, item Or^.^J^ fjj^ 
avrov n,vai, TiQoa TO Xomov): L cm | d 301. fiP' syrC" etP xai, wa o tiX. 

18. a/Lif}v: M c a/t. «/«., v* al afi. dt, 157. syrP a/*. ya.Q | oaa ?«»' pri cum 
NEFGHIMSUVXA al pier Or^'Si'''sq(bis oaaeav apLomm. legitur; ap Ru. 
semel o tav); item sec cum s^* et^ befghkmsuvxaii al pier ... BDKLrn 
al plus'*' Baseth234 q^^^ f^^ pj-i Joc (Ln) ; item s* D^upp g t, aV fere 
Bas sec loc (d* ab en. r, ytja pr ad sec transilit, item r n ab ov^avo) pr 
ad sec) | ev nv(iavo) pri cum b 124. Or, sec cum sb 124. Or (•''j^'* con- 
lato 16, 19 urget h. 1. iv (H)(>«)'o;, non ut ad Petrum fv ovQavova di- 
ctum esse, ovx iv ov^avoiff, wff fTTi' tiitqov, alk iv ovfjavo) fvt,) ... t; 
Ti bis iv TW ovQavo) cum EFGHKSUVxrAn (m pri loc) al pier (Orl'b 
ovSivoa xun> (v ovqoivo) ava).vovto(T tov (5>()>/xoToff et Ma (tfdfftivov 
Tov roiovTOv fv TW ovQ.) Baseth234 .._ d (pj.; loc D^upp g) l 22. 33. 
157. al pauc f sah cop bis iv Toia ovQavotff, pri loc et. n, sec loc et. 
M :: cf 16, 19 

19. na).iv cum sdlmfa 1. al sat mu ff^' 1 vg (et. am fu for al) cop arm 
syrP Or^'8" Chr (sed ma Chr add <» , item aeth) ; e iterum audite . . . 
Ti nal. aijfjv cum BEKGHiKSUVxn al plus'"" a b c f g'"^' h n mm 
syrcu (gyi-sch et avien) sah Baseth2.s4 _ l,, (•p^ errore) «/*»;(' cum 
miuusc pauc fF'" Cyp | lav Svo : Dg"" dvo far | avfKfmvijUovaiv cum KATA MA00AION 18, 24. 109 sav amjamvtai, ysv?jasr(a avroia TiuQa rov nargoo fiov zov ev 
ovQavoia. 20 ov yuQ eiaiv t^vn y tqsTg Gvi'tjyfiH'oi afa rb i/nop 
ovofJia., ixsi si^i iv ^leaco avtoii'. 

21 '^''^ Tote TTQoasl&MV b Jh'zQoa slnsv avt<^' xvQie, noad- lc'it^s 
xt(j dfiaQt/jOSi siG tfu o ddeXqoG fiov xui dcprjOM avrm ; hog mtd- 
xia ; 22 It'ysi avrm 6 'Iijgovg' ov Xt'yco goi. hog intay.iG, dkX tcoG 
s^dopixovrdwG mrd. 23 ^"""^ 8ui tovto cofioia'Oij i) ^aGiXsia 
rmv ovQavMv dv&Qcanm ^aGiXsi, og TjO-e'h/Gsr GwaQca Xbyov i^erd 
rcov dovXcov avrov. 24: aQ^ufikvov 8t avrov Gvvai()eiv, ttqogi^vi-j&i] NBDEHiLVA 33. al mu ... ? -aoimv cum FGKMSUxrn al pi Or^-swef^" 
Baseth Chr | f| vfuov (13. 69. 124. al itPl vg syrr ante (ji'fitp.) cum 
i^BDL 13. 69. 124. al itP' vg (syromn) Qr^'''^^ Chr (et. mos^ Qy^ al . . . 
? Ti i'fio)v ante avfif. cum EFGHiKMSDVxrin al pier q (chio vestmm) 
arm Or^'^w Baset^i ... 33. a flf '• n vgodd (sed non am for al) om fj i'/'. I 
D* Ttavt. roll Tt^ay/A.. \ ov lav (d av): x^ al o eav \ ai.tija(>n'Tav. g*h 
L*x al mu -aovrai, \ s avroi.a yivijair. | ovQavoia: v al pane Chr 
praem rova 

20. 01) (ita et. Or^-sis gt eis qj^j.; sed onov sb Ori'39iet3,302etalib E^sdem 
et es et Ps saepe ConstV* Ath virgin ss Bas^eg fussis gj 383) y^^^ g(-p . ^ 
ovK ii,ai/v ya() (d^ ov yaQ (kj., item d) dv. t] tq. aw. ii,a r. i. nvoft. 
naq oia ovx ihik, ev /.if. avT0)v. Similiter g^" post in medio eornm add: 
non enim su7it congregati in nomine meo inter quos ego non sum. | Li al 

tflpillTh} 

21. nQoailB. (d om) tis. h^tt. avxoi (s* DamP^^r 328 qjjj) g^jj ^*bj) 300. 
49ev Or3.6i9 ... j Ti ai<Toj o m. fvn. cum «cef(}hkl unc* al pier syrP 
arm Chr. Item a b c e f ft'V^- gi- h syrcu et sch aeth sah cop Lcif ac- 
cedens{-ve\ accessit - et ut e f syrr aeth) ad cum Fetr. dixit ei (e Lcif'^e^iel 
om), g"' vg accedens Petr. ad eum dixit | kv(ji( : g* e^cr om | eha al 
a/ii(X(jrrjari | ftff iftf- B 69. 124. 346. post o ad.^ioi' pen | l om /lov 

22. aXX cum s unc^^ al omn"*''d . . . Ln Ti aXka cum bd | enta : d* (ma- 
XKT. Spectat hue locus evglii Nazar. ab Hier (adv. Pelag. 3, 2) ex- 
scriptus: Si peccaverit, inquit (Christus) , /rater tmts in verbo et satis 
tihifecerit, septies in die susclpe cum. Dixit illi Simon discipulus eius: 
Septies in die ? Besjiondit dominus et dixit ei : Etiam ego dico tibi, usque 
septuagies septies. Etenim in proplietis quoque postqitam uncti stmt spiritu 
sancto, inventus est sermo peccati. Idem testatur codex evv. saec. 9. 
vel 10. nuper ex oriente a me Petropolin perlatus (cf Notitia ed. cod. 
Sinait. p. 58.) hunc in modum: to iovtHaii^ov I'itja i'/n> fiira to il^do- 
fitjuovraK. enrd' nal yaQ iv tola 7T(iorf>7]Tai(T /iifrd to /^la&rjvai avrova 
iv nviiifi. dy(M tti^fay.iTo iv avroia Xoyoa anaqrfaa. 

23. Hr yscr al ojnoiOjS-t] \ avQ-qMnoi : G aP om | a om ixfra, 

24. TtQoarjvfx&rj cum HEFGHKLMSUVxrAn al omn'^id (it vg ohlatus est) 
Or3,62vc et63- bi.s Chr DamParsas ... Ln Ti nQoai]x&r] cum bd Or^.^ai 
(in inscriptione 7rf^^ rov (iaai)..-- w 7iQoarj/0->} etc) et ^"■^'"> (item ali- 110 18, 25. RATA MA00AION eh avrm 6q)EiXtr7jG /^ivQicor ra)Mvrcov. 25 (lij fiovtoa 8l avrov 
ano8ovv(a, sxt'Xevosv nlnhv o xvQioa TTQax^ijrai xai T/yr yvraixa 
•Ao.) ra tixru yjii Travra ooa fi%sv, nea nnodoxhjvai. 26 neamv 
ovr o dovXoa f/.eiroG TTQoaexwst avrm Xtyrior' fianQod^v(jtriaor in 
ffwt, y.ai TTicrru dnodcoab) aui. 27 anXayinndfiia 8l 6 xvqiog rov 
^(tvXov fx^irov dniXvaev avrov , y.ai to Sdmor dq)fjyer avrm. 
28 i^eXdar ds o SovXoa ixthoG tvQev tra rcov avvSovXav avrov 
OG mcfSiXsp avrcp iy.aror di^rdnia, y.ai XQar/jaan avrov innyev 
Xiycov' dnodoG si n ocpsiXeiG. 29 neaar ovi> 6 gvv8ovXog avrov quoties allu-dens o n()O(Ta/0fi,a) :: TTQoan'fyy.ai frequentatur a Mt; 
ntiotrctyii/v nusquam habet | f kt civto) cum s*jj . . . g Ln Ti avto) f kt 
cum s'^n unc'* (it vg ei unns) Or^'^^^ Chr | fiv(ii(i)v (ct. Or^'*^'-* in in- 
.scriptione et Or ^nt 3,975^. j,* ^^^ Q^p Qj. 3,621 gj- 627sciq(gexies) TiolXo)!' 
(luvenc multa)^ c centum 

25. o (a om) xvQi^off cum shdl yscr a g-- am for em liarl san fr Lcif 
Hier ... g Ln add kktoi' c. e unc^^al plerb c e f fT''^"li q vg syrutfsah 
cop arm aeth Dam pa>' •"'■^s ... 1. g i- syrcw Chr om (Orlibere i^affi,- 
Afrff) j yvvaixa cum sB 1. 258. (al ut vidctur) h ... ? Ln Ti add avtov 
cum D unc^* al pier vv pier DamParsas | ^i.y,,^. ^ djj. (et. w^) ncti- 
dva 1 ii,y(v cum SDKFGHKLMSUvrAii al pier it vg etc Or^."''^ (f/f-, w(T 
anoSiSo}/.afH%', yvvaiy.a y.ai ri/.va, aruva TTQorfQov fuv fxiXfvai n^a- 
drjfoii, fiita. , k(}a&ijvav $( y.ai navxa a 11-/ fv) Dam P<'^r Lcif . . . Ln 
Ti f/ft cum I! 1. 56. 58. 124. (item syrrV item sah quae sunt et; cop 
(piae eius) Or"'"-" (nkTjv i.(tj fyinv anodovvai, - f/iv yvv. y.au rima y.ui 
a).Xa Ttcqi, 0)v yi-yQanxai' navra oaa f/ft) 

2C. oi'i': D yscr jt (cxc q) vg sah syrP (sed in marg o\v) arm Lcif (if 
(299. syr^u et^ch al x«t neaojv) | fxtivoa cum s^'dla 33. aP it (exc q) 
vg syr^u et utr cop aeth Lcif ... g Ln om cum s*n uuc^' al pier q 
sah arm DamP-"'-'^^-" | avro): c e f syr^^u dominmn swivi (h ad pedes 
domini sui adorab. euiri) | Xtyun' absque xcpif cum nn yscr is, 47ev* a 
c e ffi" g^' 1 vg (et. am al, sed non for al) syrcu Or^'^^^ Chr Lcif ... 
g add kvqu cum » unc^^ al pier f fif^' g^' (h gat mm post tn ffi., b 
post fiay.Q. omissis f?r ?/«.) sah cop syr"'"" arm aeth DamP^^ | tn (a 
tv) ffioi cum SB unc''^ al omn'^''! Or'''"-^ Chr Dam: dl in ff.ii | ano- 
iloxT. (T0^ cum «BL 13. 33. 69. 124. 157. a c g''^* h vg sah cop syromn 
arm aeth Or^-''-^ Lcif... g aoi, anoS. cum r. unc^' al pier f q Chr 
Dam ... Ti om nov cum d b e (om et. navra) ff^"^" 

27. (/.fi,vov cum hd unc^^ ^i pier it vg etc ... Lu om cum b 1. 124. (syrcu 
et misertus est ems dominus eius) \ to iSavfiov (sela 124. al -viov): 1. 
Qj.3,629 (-(, j'j (j7i),ay/viodfia in avro) unQvoa ovx -aqitjxiv avrov /tiovov 
a).).a - naaav tijv 0(f. a(p7jxfv avro)) naaav rtjv o(ffi,Xijv (sah cop de- 
bitum eius omne) :: ut v. 32. 

28. (y.ftvoa: Ln om cum v. arm^'-o'' | fxar. St]va(iia: d Sriv. ^ item d 
denarios centztm | anodna cum nbdhi* 1. 33. 114. yscr it (exc e f) vg KATA MA00AION 18, 34. Ill Goi. 30 tV om iiOsXsi', dXXu dnBXdm> ^[iaXsv avrov sig (pv- 
Xamjv icoG aTToSm to 6q)BiXvfji.8vov . 31 i8uvT£G ovv oi gvvSovXoi, 
avzoii ra yivofifva iXvnrjdiiGuv Gq)6d()a, nal iX&ovtsa SieGcicprjGav 
no KV()im mvnov ndvra t« yevofisva. 32 roT£ TTQOG'AaXsGccusroG 
avzhv HVQioG avrov Xiyai avrof SovXs tiov^qe, nuGav Tip ocpeiXiji' 
iy.Eivijv dcptjud goi, msl naQSYMXeGm fis ' 33 ovx e8si xal gs iXeijGai. 
rov GvrdovXop gov, cog y.dyco gs tjXt'ijGa; 34 x«J OQyiG&s^G 6 kvqiog 

sah cop aeth Or^.e- et s^o DamPar Lcif ... g (Gbo") add /tot cum crn^ 
unc'" al pier e f syro"i"i arm Chr | ft rt cum sbcd unc ''^ al plus '•''" q 
(si quid) Or^'*^'^- et '^^^ Chr DamParS-^s . . . 5- (= Gb Sz) o,ru cum miuusc 
mu (itpler yg quod, d quae) arm aeth | aqxiXaa (e'*f al -A)/<t): syrP 
c. ob. add mild 

29. nta. ovv o av. anT. cum ><bc*dgl al^ itpler yg syr^u sah aeth Or^'^^^ 
(0 ds maiDV ov nQOCSiy.vvit, aXXa nixQixaliv) Lcif . .. 5 Ti add ftcr tova 
noSaa avrov cum c^efukmsuvtaii al pier f q syr^oh gt p arm (cop 
quum proiecisset se Imnii vel in partem inferiorem) DamPar. Versu 26. 
a h ad nfuojv add ad pedes domini sui. Praeterea cf Mc 4, 22 Lc 8, 41 
Act 10, 25 loh 11, 32 ] hn f/toi. cum sb unc" al omn^id ... Ln m e/ti 
cum CDL I >fai (d jtayoj) sine rtavra (Gb" Sz) cum s*bc*dkfgiimsuva 
al plus^o^a b e ff'^' g*- h syrcu syrod (ap Jones) etP txt arm DamPar 
Lcif... g add navra (69. 124. aTraj'T.) cum scc^i-rn (k post anoS. 
aoi,) 1. 33. al mu c f ff^' g'^" 1 q vg syr^ch et P mg sah cop aeth Chr; 
item Ln [na.] | anod. aoi (syrc" om trot): cVn 13. 33. G9. 114. 124. 
346. yscr aPo fere f Chr aoi artod. 

30. fj&iliv (syr^u add o Gwdoi^l. wotod) : d 69. 124. al pins'"' DamPar 328 
rj&iXTjan' (it vg noluit) \ alia cum s*^ (s* y.ai,) BCDEGHKLMurn al pi . . . 
56 (= g (Jb Sz) all cum fa al pm | l al mu f. rijv (pv. (Or^'*'^* o Ss 
ovyxojgrj&iia ((ialiv avrov eiff ttjv q)vlax.) \ loa cum nbcl arm ... 
?Ti lOiG ov cum d unc^^ al certe pier | to : c aP g'' tol DamPar nav to 

31. oi/>' cum s* etcb bd 33, e ... g Ti St cum xoa c unc*^ al omn fere 
itpler vg sah cop syromu aeth DamPar Chr Lcif | ot avvS. avrov (al 
pauc om avr.) cum SCD unc rell al omn fere etc : Ln ai'Too ot avvS- 
cum B I T. ytvo^iiva (s^a d yf^,) cum soanL aU'' Chrmoi (Chrn^o^om), 
item fiehant it (exc e) vg Lcif ... g Ln t. ytvofi. cum n* et cb bc unc^^ e 
{quae acta erant) DaniPar | jaiirwi' cum SBC unc^" al^° fere (Or^'"-^ 
aaqioia Tiagaarrjaavncf ro) xvg. tavrwv na. r. yev.) ... g avrwv cum 
DHLS al pi (sed hl al avrutv) \ ra (a om) yfvo^Eva {quae facta erant 
it vg) : H e {quae agehantur) ytvo/A,fva 

32. TOT£ Tzgoax.: n al ng. di \ arroj (et. Or^''^^*): d al pauc om | /At: 
M |ttot 

33. idii: D add ovv, item itPle"" (non e m) vg (exc for al) syrcu sah arm 
nonne {non) ergo oportuit \ nayo) cum sbdl 33. al Or''-'''' ... g xat lyo) 
cum C unc'^ al pier 112 18, 35. KATA MA00AION ai'TOv 7T(coir'd(oy.Fr avrhr rota ^aaaviataia hog ov aTToSm ndv rb 
ocfSiXDfisror avzM. bij ovrcoa Hat u Tiari^Q finv o ovQUVtoa TTOtytrtt 
vfiir, ear fiij dcfijts i-'-Auaroo tco ddekt^ch avrov dnh zmv iia()8t(ov 
Vfimv. 

XIX. 

"'■ '"• * 1 '*'■ ® Kai iyivsTO ore irt'lsasv 6 'fi^Gova rova Xoyovc tov- 

T0V6, f^ieTriQfv dnh rija raXiXai'aa -/.ca J^X^yev eia t« OQta rt^a lov- 
bat'aa nt'oav rov 'Io()8drov. 2 y.ta tfAoXovOt^Gur avrm o'/Xot noXXoi, 
xat i&SQdnsvGSv avzova s-ah. 

3 Kat TTQOGtjX&oi' ai'Tco oi (haQiaam Tisti^d^ovrsG avrhv xat 
XtyovzsG' ei f^eGTiv dnoXvGut 7>iv yvrcMa avrov xard ndaav 

•Gen 1,27 atrlav, 4 6 8l aTToxQixtiiG hIttev' ovx drt'yvcors on u TiottjGaG dn 3-9 
Mc 10, -2 34. iwa ov: Ln om ov cum b arm (Or^>"''^ j^aXirs avrov fua r. qsnA. fojff 
a;ro(yo; nav to 0(fn,k.) \ nav: d yscr al pauc Chr (itaroo^) om : : ut 
V. 30 I avTM cum s* etcb c unc^^ al pier sah cop syr^ch etP aeth 
DamP*''^-'* . . . Ln om cum H^aBD 124* aP" fere (Or''^^*) , item univer- 
sum debitum it vg syr^u arm : : ut v. 30, ubi nemo avrn) add 

35. oi'^wwoff cum KBC^DKLn ti* 33. aF" fere Or'-^si et 3.634 DamPar . . . 
? Ti fTTov^ai'toa cum c*EFGiiMsuvri al longe pi \ nouifjn vfiiv (ita 
et. f g2- q vg): D itPl oi'T. y.ai vfii,i' Tionjaei, o na. fi. o ov^. Similiter 
Q^.i,^r,i p,,^_ jjpfj „^_ Q j^pj p „„^ TTOM/cr. (et 3)634 o,,.j._ ^i/)' nairj. xai v/n. 
o Tza. etc) I xagd. v/io)v cum sbdl 1. 22* al^ it (exc f h) vg syr^u sah 
(sed vide post) cop aeth arr Or^'--''* Lcif Aug al . . . ? (= Gb) add ra 
7ia^a7tT(i)ftara avro)v cum c unc '^ f h syrsch etP sah'^f'"' arm Chr 
DamPar 

XIX. 1. irfXiaiv (minusc aliq avvfTfl.) cum sbc unc^^ al omii^'f' f g^' h 
q vg Or3'634.sq (o^^ ftovoG fTfhof Tovff Xoyova o Ti o ik&o)v rdoa 
irti&tivav rotff noayfiaffi) : n ab c e flf'" ^' g^' Hil fXaXrjafV \ r>]<s pr: 
f ® male om 

3. 7Z()0(TtjX&ov : 33. -Oc(v | ot ^a^. cum sdefghksuvp al pier sah Or3'636 
NazorS'.s ... Ln om ot cum bclmar aP^ fere cop DamPar64ocod ; ; cf 
Mc, item adMtlG, 1 ( Afyoj'Tfff(Gb")cum sbcklmi'u 1. al ^° fere itP^er 
vg syrcu et schgah cop arm aeth al Or^'^^c (Chr nfi^ga'CovTffT sXtyov) 
Nazorsv.s jjji g Afj-oiT. (d* d Xfyovai^v) arro; cum DM>ng unc^ c h 
q syrPDamPar Op | fifarii' cum nblf 125* 301. f^cr sl^- Aug (Clem 
^•''■^o xvQioa fi7tfv-(i i^KTztv ano).vaai> yvvaixa , fnovciiwa iniTQf^'av- 
TOff) ... gT'i add av,9(J(j)7Zo) (cscr Or''>636 _;roj') cum .sCcd uiic" al pier 
(4. avd(ii, : : ut Mc) it vg syr"™n sah cop al Or^.^^e et 637 Nazor-''7,5 
DamPar JiJi al : : av(\n in Mc non omittitur 

4. iiTifv cum NBDL al pauc a c e flP^^- h sah cop aeth Or''; 637 . ^ add 
avroKT cum c unci- al pier b f g'' ^- (m) q vg syrom" al DamPar Qp : .- KATA MAeeAION 19, 8. 113 aQxijG ciQGSv xai Otj^.v luou^oEv avrova; 5 xai sittsv' evexa rov- 
zov yMTCilsixpei liv&Qconoo rov nariqa. x«J r^r fitjrtQa vmi xoXXtj- 
di'iasrai rtj yvvaixi avrov , xai f'aovrai pi dvo eio aaQ'/M fiiav. 
6 W(7Te ovyJti f-iotv dvo dXla auQ^ ^(n. o ovv 6 dsha ovvfC^v^sv, 
avOQiOTToa fitj ybwiUrco. 7 Ihyovoiv avrco' xi ovv MamijC) ivsrei- 
laro dovvai ^i^liov anooraowv '/mi dnoXvaai ; 8 Xe'jsi avzoia' 
on McovGti<j 71Q0G ti]v GxXtjQoyMQdi'civ vfiav smtQsxpsv v(uv dno- ut Mc. Praeterea itpl (a b c ff^' g^" b; f Jesus autem respondens) et 
respondens Jesus etc. Contra g^' vg qui respondens , S^' quihus respon- 
dens, e ille autem respondii et, q at ille respondens | Ttoitiaars cum SCDZ 
nnci^alpler it vg al Const«''* Nazo^a?, 5 qy^^ DamPar Orint2,330 _4ug 
(schol vetus ap Mtthaei oixoro/nxMa St ovy. imfv fyo) o ztkt«(7 tov 
avO^Q. a).l TToK/ffaiT u7t a()/i]a) ... B 1. 22. 33. 124. (sah cop) arm 
Or3>637bis Methi-esurr 772 xitmanieh wo Athi'39 et *" (addens: ano yuQ 
aq-/tj(r Ttvoa tov /iirj fivat non ytynvi y.ai fy.Ti,(7&rj ra yfvrjta) itriaaa. 
Ct'et. Hom'^' ^'^* (jaddovy.aioi.(T nvv O-avoi-uvoia y.aO ov Xoyov /ttoiv. (ma. 
avve/oiofiaev ya^uw , ftprj' /low. y.ara r. ay.Xtjuoy.. 17; wv infTQi^'tv 
vfiii', an an/, ya^ ot'Tojff ovx eyfriTO' o yctg y.riaaiy an air/, xnv 
av&q. aohiv x. OfjXv fnoiTjrjfv avrov \ a^aiv (syr<^i ante an): E al 
pauc (Or^'^^'^sqq passim aqntv editum est) a^^jj/ | d* &i]h<v 

5. ii,n(v: iS* J add oti/Toto' ] fVfza cum sblz Or^'®^^ (non distinguens inter 
LXX et Mt) ... ? Ti fV(y.fv cum CD unc^^ ^l certe pier Const^'i* Metli"^ 
al : : ad Gen 2, 24 (b deficit) non notati sunt cdd a forma fvfxfv dis- 
cedentes | narioa cum sbdz unc^^ al pi it vg al Or^'^^^ Ath''^^ Orii' 
2^305 . CEIA 1. 33. al plus^o sail cop syromn arm^dd aeth Const Tit^oo 
Chr DamparalOr'"i2'^3°Op add ai'Toi' : : ita Lxx disoedentib. paucis | 
/KTjTfQa: r 69. al" fere sah cop syromn aeth al Ath'.ss DamPar Oriit 
2,330 (non Const Tit Chr Orint2,3u5^ add avrov : : deest Lxxe<i sed add 
cdd mu I xoXXrjdfjff. (Gb") cum bdefghisuv al^° fere (Or^'®^^ xai 
ixnXltjOr} rrj -yvvaixi, wi'To?') ... ? nQouyoXXijO-. (: : ut LXx) cum nck 
LMzrAn al pi Tit Ath''^^ Chr DamPar (minusc mu Ath Chr Dam per- 
guiit nooa rr^v yv. ut lxx | ot : z om 

6. ffct^S f/ia cum ECEFGHiKLMSUVzrAn al omn^id m q Or^'^^' Ath''^® 
DamPar ... sd it (exc m q) vg fiu. ff«^| :: cf ad Lc | &(oa: Z 6. 
Cyrnest59 q^ „ | awftfvSiv (et. Ath^s Cyr^est etc): D a e** flf^- 2- h 
Aug Chrom add fi,(j fv | d ano/oiuutfrb) 

7. ju(i)vat](7 (d o f(o)v.) cum s (s^ etc v. 7 ; s v. 8) bdkmnzh (l v. 7) al 
mu ... ;■ /iiojaija c. (s* v. 7) cefghisuvfa (l v. 8.) al pi. Item v. sq. 
Praeterea cf ad 8, 4 | fvtXivXaro (28. fyqaxptv) : n add rjtuv \ anolv- 
ffaicum SDLZ 1. 22. a e ffigi-2. j, j ^g gyi-hr arm sahntt"°t aeth Or^-®*" sq 
Aug Op ... g add avrrjv cum bcefghikmnsdvtaii al pier f q syr^c^i 
etP DamPar (sah cop eas, b c ff^' m gat mm Ir'"t Amb uxorem; syr^u 
ut quicumqiie vult uxorem dimittere det illi libellum repudii) 

8. Xfyn (n*sr aelh xat Xf.): M a b c add o ts (non e f ff^'^' g^'^' h q vg) I 
i«w. (vide ad V. 7; u al pauc add /.kv): d itP'er (non g^" q, nee vg) 

TiscHENDORF, N. T. ed. ». ' 8 114 19, 9. KATA MA00AION Xvaai r«(7 yvrauao vfiwr' an ocQyya 8t ov yt'yoisr ovtcao. 9 *^"' 
Lc^ie!^ Afyo) §8 vfuv mi ba av aTToXmr] rtjv yvvalxa ainov fxtj mi ttoq- 
rsia xal yaf/t'iatj tilh^r, fxaixatai. 10 ^®'" Xtyovaiv avTco ot fia- 
■&riTai' ei ovrcoa iariv rj ahia rov av&Qconov (isra tija yvvamoa, 
oil avficpFQei ya^fjoai. 11 o da einsv avroia' ov narrsa yaoovatr 
rov Xoyov zovrov, all' oh dtdurat. 12 sioir yaQ si'iovxoi Qi'riifa post iTTiTo. vniv I OV yiyoriv (Or^'^"'^^^ et ^*^ Eus'uarc-.J.Wj . j, 4g^ 
Chr (et.moSj q,,;, fyivf^o. Cf Homdem ad v. 4. 

9. OTt cum scEFGHiKLMNSUvrAn al omn^id f flP' g'" m q vg syromn sah 
cop arm aeth Bas^tli^"" Chr DamP^r eio _ l^ -p- ^^ ^^^ ^^^ a b c 
e fif^'g'^' h :: cf ad 5, 32 | off av: cm off tav \ ctnokvatj: H al -an \ /.itj 
(Tiv noovfM (SI -!.«) cum scinz uuc^^ aP^'' fere g^" vg {nisi ob forni- 
catiojiem) syr"tr arm aeth DamPai"; item ? (= Gb Sz) praemisso f^ 
cum minusc pauc Bas*^'*! (Clem — libere, et quaeritur quorsum spe- 
ctet — ^^'^ /wQiff ).oyov 7tot)v. et^"'' nhiv *t fvi] tni. i.oyo) ttoqv.) ... Ln 
TiaoixrofT j.oyou 7zo(JVit,aa (: : ex 5, 32) cum bd 1. 33. al^ itP^er (c d 
flf*" m excepta causa adulterii- e praeter causavi fornicatiom's ; a b f ff^' 
g'' h q nisi ob causam fornic. Item Aug excepta causa fonifcat. , nisi ex 
causa forn.^ nisi ob causam for n.'^ 'Pert'^islittere om /.itj in. nogv., item 
Athenag'eg^^) syr^u sah cop Or^'^^^'^qq (Clem^^^ ;^o)()tff P.oyor no()v.) 
Basetli Chr (et.moGj | y,^,, yaf.itiatj (niir al -ffft) aV.rjv cum scdiz unc^^ 
al pier it (exc fiP) vg syrO"^" sah arm aeth Dampar Aug'er (sic, quam- 
vis libere) .. . bn 1.4. ff'* cop sP" Or^'^^'sq om | ^loiyaxai cum wc^diz 
unc^3 al pier it (exc ff^' et m^^^, non item m**") vg syrutr (syrci adul- 
terium committit adv. earn) sah arm aeth Basett ... bc*n 1. 4. fF^' m^'"*^ 
cop syrhr vid Or^'^" sq Aug noui avTtjV /a.oixi ii& rjvai (Clem°'"' o di 
anoXflvixivtjv Xa/n^avoiv yvvaixa fioi^yartxi,' tav yaq Tiff anokvatj 
yvv(ti,y.a, HOixaxav ai/r/yj', ToiiTfffTtv avayy.aQn, iioi,ytvdt]vai,) \ ^loiya- 
tai sine additamento cum «c%LS 69. aP'' a b e fF^'^- gi- h 1 m**" (ex- 
scripti vv. 9 usq 12) gat mm syr<=ii sah copCo<iOr^>®*'sq (certe non tan- 
git; verba enim o)anf() de iiot.yal.ia taxi yvvtj, xav d'oxfj yaf.in.a&ai, 
avSgi, itt, 'C,o)VToa tov Trgorigov, ocrojff y.ai> avtjg doxo)v yaftiiv ano- 
XtXvutvriv ov yafKi, xotra tt^i' rov atortjgoa rjfioyv anocpaaiv oaov [.(oi,- 
;^*ii« potius ad 5, 32 vel Lc 16, 18 spectant) Chr(et.m"«) ... ? Ln Ti 
add xat o anohlv^ivrjv yau^aaa (c*inaii 1- 13. 33. 124. 346. y^cr al 
yafiojv) ixouyaiai cum Bc'iNZ unc'' al pier c f g^" m^*® q vg syr"tretbr 
copedd arm aeth Bas^tb DamPa>" (Tert potius ad 5, 32 spectat) : : pe- 
titum est ex parallelis 

10.ajiToj:s*om|ot^(a*»;T. cumsBal^effig'-sahcod DamPar cod ...^ add 
ai'TOt/ cum CDINZ unc^^ al pier itPl.vg al mu | avOgonov (et. e f g^' 1 vg ; 
Oj-3,649^. o ardgoa, item viri a b c flf^- (ffi- om) g^' h m q Amb al 

11. df. KMn aP" fere m add T5, item a b c ff' • syr^u dixit (ait) autem 
■illis Jesus \ rovrnv cum scdinz unc''' al pier it (exc e) al pier Clem 
58* DamPareio Or'nt^.ns ^mb Aug al . . . B 1. yscr e aeth Or^.e^^sq KATA MAeOAlON 19, 16. 115 in -AOikiaa firjiQoa iysvvridriaav ovtma, y.a\ eiaiv avvov^oi omvsa 
svvovyia&ijGav vno rav dv&QcoTKov , xai eioiv evvovyoi otzivsa 
tvvovy^iaav savrovG dice rtjv ^aaiXet'av rcov ovQavo.iv . o dwuixuvoa 

'J[(0081V "J^biQehb). 

13 "''^ ToTt TZQoativi'x&ijGav avrc^ Tzaidia, ivu rao xsiQua uc^io^ls-i^ 

, \ ,y ' s.^ r. » ' ' , ^ Lc 18,' 15-17 

tnivrj avTOiG xai 7iQ0Gev§i,r{u' oi os fiam^rai eneri^r^aav avroia. 
14 o 8s 'hjoova si/zEV avioia' acpEza ta naibia xui fxr/ y.coXvEte 
avta sX&slv ttqog efit'' tmv yag toiovtav iariv ?} ^aoiXeia rav 
ovQuvoJv. 15 •Aoi iTTi&eia raa i^Tgaa avroTa moQSv&t] exei'O-ev. 

16 "^'^ Kai iSov e'lG nQoaeXOoiv avzm dnsv' diddoxaXE, ti ■M.c\o^n-2i 

■ Lc 18, 18—23 

Cypbis om; hinc Ln [toiit.] | ded'orai: syr<=" add a deo. Pertinet hue 
Clem^'''^" ^i^"** sq : qi (xno ^aaiLiiSov (ex ev. Hebr?) - anoxQivaa&ai 
XfyovffiTov xvyi/ov' on narr. y_o)(i. rov Xoy. tovtov (i,(Ju ya^ mvov/oi 
01 f.uv (■/. yivfrjjff, o^ de ff avayntja. Item Epiphanes teste Epiph^-''': 
k(yi))v 0}O iv ro) mayy. fft(fiQaTai, rov <T0JT>]Qoa tfiaaxovroa T^fta fttv 
fvvovyova in'ao, rov rt fj av&Qoynwv ii'vov/itofiivov xat rov (/. yt- 
virr\(S y.ocii tov dva rrjv /Jaa. tojj' oi'^. favrov ey.ovaioja fvvovyi'CFavra. 

12. ya^ (t<^ et c): s* om | d tjiivov/i-a&-rjaav | ivvovyoi, tert: m syr^uom | 
B* dwoi-iivoa. Ceterum cf lust^P ^'is - nmv - tuai^ nvta ouri/viO evvov- 
Xi,a97](jav vno ro)v av&Q., nai de ot fyivvtjS tjffav ivvovyou , fiav ds ot 
ivvovyvaav tavrova dva rriv fjaff. t. ovq. nkrjv ov navna rovro 
yo)^ovavv. 

13. nQ0(TTjVfx9?]aav cum sbcdl aP^ Qr^'^^^ ... ? -y&'f] cum EFGHi^i'^KM 
suvrAii al pier Or^'^^^ Chr | d sah cop Or^'^^^ (in inscriptione peri- 
copae; non item 3,659^ ini,d-. r. yfiQ. avxoia , u it vg r. yiiQ. avr. 
f7ii.&fj,et aliter transponitur | imn/icrjauv: c itvg inirt/itow \ avroia: 

14. avroia cum scdlm al pauc f g^"^' 1 vg syr^u etsch syrP c* cop aeth 
al Chr (et.™*"") . . . ? Ln Ti om cum bi unc^" al pier itpl sah arm | ra 
Tzaidia: syr<^" add iX&it,v ttq. f/.ti (non mutatis iis quae sequuntur); 
syrsch hue transfert tld-. n^. ffii : : cf Mc et Lc | xojXverf: d 13. 69** 
124. -arjTt (69* -aare, 237. -rjn) | tt^. t^ts cum sla ... g Ln Ti 7t(j. 
fii cum BCD unc^" 

15 T. yno. avroia (s itz avrova, al pauc itt ai'Tct) cum (s)bdla* 69. 
124. aP" fere syr^i efsch sah cop aeth Or^'^^^ et ^^^ . . . ? avroia r. 
ynQ. cum CEFGHKMSUVA*''oi''' al pier it vg syrP arm Chr 

16. c^G^ al mu (inprimis evglstaria): ro) xai(Jo) (xhvm (g^ om, al r. y.ai(j. 
ly.. om) vianaxoa ria n^oatjXd-iv (g^ -tX&wv) toj a; yovvnttiuv avrov 
xai hywv (g^ fintv avTM pro yov. usq }.ty.) \ nooa. arroj tin. (a b usq 
Hil add acrw, item cop) cum sb 13. 157. 346. f e (item a b c ff^-^" g^' 
h q Hil, cop) sah arm aeth Chr Op (vide et. lust) ... ? nooa. nn. (d 
Xiyn, vg ait) avru) cum CDEFGHKLMSBVrA al pier vg syro™° Or3>66* 
Baseth242 et 279 i S^S^ax. cum sbdl 1. 22. ti^ 5ev a e &■ aethOr^.e^ibis 116 19, 17. KATA MA00AION dya&bv Tiou'^aco rva (t;(co i^ojijv aiariov; 17 o bt slnsv ecvrcp' ri ^s 

Hilmatth ... ^ (Gb"") add uya&f cum CEFGHKMStvrA al pier b c f 
ff2. gi.2. l^ q vg syromn gah cop Baseth bis Cyi-h'' 18-3" Clir (Hiltri" 
vix e Mt). Praeterea cf infra lust Marcos etc | ayadov (Ov^'^^^^'i'i): 
238. 248. fi"2- syrcu sah copcod Cyrbris.so gjjr (et.nio6) om | not^ijaw 
iva: HL 28. 33. 157. Baseth 279 (uon^*^) Clir (et.mo«) irint24i noirjaaa | 
a/0) cum bd(c*?) Or3.«64txt .. g f^f,, cu^j c(c2?)EFGHKMSUvrA al 
pier Baseth 242 cijr Cyr'^ ... sL 28. 33. 77. 157. 238. (e ut vitam aet. 
consequar) syr'u etP in& cop aeth arr OrS.ss-tcomm Base^'i-"^ Irint24i (g; 
qui interrogaeit eum quid faciens vitam aet. hfreditaret sic respondens : 
Si vis in vitam introire, cnstodi praecepta. Illo autem intcrrogante : Quae f 
rursus domimts: Non moechaberis etc) y./.tjoovofitjao), idque SL al e aeth 
Or Ir'o' post ^o). am. pon : : cf Lc et Mc. Praeterea cf liuc Homdeni 
'8,3 o 8i,8aay.a'/.oa rjfioiv no (inom qaijiaato) " ri noitjaaff Lw. atv). 
y.XtjQovo^itjaiu (iteia^^'" iQon>j(TavToa nvoa' rt novriaaato). at. /.hiii.) 
TT^imov fq?f /LC7J fif Xfye aya&ov' o yao ayaOoa ii(T tativ o Tiar^jQ 
iv Totff oi'(jafoi(r (cf et. '*'^ et ">* et ^r'"'). fvSva ina^aa hyic *i. df 
&i).j]an,a (Ofltja) n,a t. "Qm. n.o-f/5. rt]Qr;aov (cod -Qfi') taa fvro'/.aa. 
Tou Si n.novToa' noiaa; tni raa toi' vnitov 7Ta(}f7Tffnf.'fv(f7Tffi^'.; ^^'^'' 
raa tov vofi . ivrolcca vnidn^tv). Item lustapo"''** nQoatX&ortoa 
avTiii Tivoff y.ai (i^nortoa (cf et.tryph ^'^'^ kfyovtoa mi'toj Ti,voa) di.<)ct- 
axali aya&f, a.ntxQi/va'to Xeyuv' ovSfi.<T ayaQ-na n firj fiot'oa Sf. o 
novTiaaa ret navra (*"" ^"^ anixQiraTO' rt ^ii ).fyna aya&ov ; foa tat. 
aya&. o naTtjg /liov o fv tokt oii().). Item Marcosii ap Ir''^"'^: tw 
fiTTO'Tt avToy di,()a(Ty.a).( ayadi, rov a).tj&o)a ayaO'ov &fOV o)/iioloyt]- 
y.ivai unovTa' rt fit kfyna aya&oi'; iia ear. nya&. natrjQ fv tokt 
OJ'O. Alludentes accedunt Valentinus ap ClemS''"o '^'**^ : 7Z()na riraa 
i7itaTf?J.o)r avratcs If^eai y(jaq>it- (v<t di fCtLV ayaO^oa et PtoKl""" ap 
Epiph23,7. f,,„ .,^^ /iiovov ftvat. ayaO-ov Oiov %ov favTov TTatt^a o 
aon?]Q rjixdiv anKpjvaTo. Orint3,67o (ijj Graecis non est; an ipse inter- 
pres addidit ?) : scriptum est in evangelio quodam, quod dicitur secundum 
Hehraeos — Dixit , inquit, ad eum alter divitum : Magister , quid bonum 

faciens vivamf Dixit ei: Homo, legem et prophetas fac. Respondit ad 
eum: Feci. Dixit ei: Vade vende omnia quae possides et divide pauper ib. 
et vent sequere me. Coepit autem dives scalpere caput stium , et non pla- 
cuit ei. Et dixit ad eum dominus: Quomodo dicis: Legem feci et prophetas, 
quoniam scriptum est in lege: Diliges proximum tmim sicut te ipsum; et 
ecce mtdti fratres tui flii Abrahae amicti sunt stercore , morientes prae 

fame, et domus tua plena est mnltis bonis , et non egreditnr omnino ali- 
quid ex ea ad eos. Et conrersus dixit Simoni discipulo suo sedenti apud 
se: Simon fili lohannae , facilius est camelum intrare per foramt-n acus 
quam divitem in regnum caelonim. 
17. Sf : EM 33. al mu a b c ff^'^' h (at Jes. dixit, h Jes. vero dix., ff'- cui 
respondit Jes.) syrcu aeth add t5 | n /^f ifjonaa tk^i- toc (d 251. Or^-^^* 
om) aya(y.cum hbdl 1.22. (251. versum 17. ut ? habet, sed post noiaa 
pergit: o di is itntv arroi' t«. fte ffjonaa nt. aya&ov; oviina ay. ft 
uri usq. tvxokaa.) a b c e fiF*'^" g*' h 1 vg syreu etP ™g et^"" cop arm KATA MAeeAION 19, 19 117 fQcotaa TisQi rov aya&ov ; em sativ 6 ctyad'Off . si' ds ■d'tXsia do 
TVjvXcotjV etasX&siv, rriQijaov taa ivrokaa. 18 Tzolao ; cpr^aiv. 6 8s 
hjaova sinsv' rb ov cpnrsvasia, ov norisvcsio, ov xXt'xpsia, ov xpsvdo- 
HaQTVQt'jGSia, 19 rijia rov narsQa y.ai t7]i> fiyts'Qai aai ayamjosia 

aeth Or^'^^* ■'^'J<1 (^^^ sic: o /'tv ovv uax&. ota niQi aya&ov (qyov igoj- 
rij&ivroa rov (TinTijqoa fi' tw ti, aya&ov noirjao) ; avfygarpsv o df 
/ia(jy.. y.. Xovx. qtaai rov aonrjQa fi^ijy.ivaf Tt /<f XiyiCff ayad-ov; ovS. 
nyad . n /<?/ fia o Si.) EHsP''^en,2i ^q ffontjQioa Xoyoa nqoa rov mgi 
roi'dt iQ0fiivQV an((p7ivaTo ii7Zo)V ro /tti ffjoir. TTfQi rov ay.; ovd, aya&. 
n /^7] fva o &f.) Dionysareo i-sis A.ntiochhom i Hier Aug (consens 2,123 
sic : de illo ergo clwite - potest videri distare aliquid, quod sec. Mt dici- 
tnr: Quid me, interrogas de bono, sec. illos atitem [Lc et Mc] : Quid me 
dicis bonumV Nam: Quid me interrogas de bono, ad illud magis referri 
potest quod ait ille quaerens: Quid boni faciam? Ibi enim et honum 
nominavit et interrogatio est ; Magister autem bone , nondum est interro- 
gatio.) Nov al . . . ? (= Gb, sed rursus Gb') rv {.ts }.fyii,G(\ om) aya&ov 
cum CEFGHKMSUVA (r om Tt ,<(. kt. ay.) al pier f q syrsch etP txt sali 
arr Chr (et.i»o^) Euthy Thphyl Hil. Praeterea vide supra lust Homcl 
Marcos ap Ir, et adde Naass^''' rovrov tipau (ptjaiv aya&ov fiovov, xai, 
7i(Qi rovrov }.fXfy&av ro vno tod awrrigoa }.iyo^iivoV ri fie liyita 
aya&ov ; fiff larw aya&oG, o nari]g /lov o iv tokt ovq., off avareXXei, 
rov rjhov avrov fni- ()o/i. y.at adtx. xai, (jQf/n inv oai,ovG aav afiaqroyk. \ 
HG far. (d 1. om, item lust Valent Marcos Naass: vide supra) aya- 
&oa cum KBDL 1. 22. a syrl^^' arm Or^'^^^et^^^^; item addito o &ioa h 
c flf^'2' 1 vg syr^u Hier Nov; item addito 2mter e. Cf et. Clem^*^ jtff 
aya&oa o TtartjiJ, item lust*'" ^"^ Marcos Naas ftff sffT. aya&. o 7TaTt]Q 
fiov (Mcos om fiov o) iv rota ovg., item Homd o yag aya&. na 
iar. nar. o tv rota ovgavoia . . . ? (= Gb) ovdfia aya&oa at fitj na 
(Dion novoa) o (v om) &ioa (Chr „o &foa"', y.at ova funtv iv nrj o 
nanig /lOv, iva /^la&rja ort ovx e^fxakvipev tavrov rM viaviaxiti) cum 
CEFGHKMSUVrA al pier f g^' h m q syr^ch etP sah aeth EusP^'^e Cbr 
Antiochhom Dion^^'^o ; Clem^*"^ ovSna aya&. n, /.irj o Tiartjg avrov. 
Cf et. Ius-tapoli.16 ad v. 16. | diksia: f al pauc dflt]a | ita r. ^o). (a^ 
h h Amb add aio)viov) eiafX&. (ita f S^' vg ; sed D a b c e ff^" g^' h Cyp 
Lcif Amb i'/.On,v) cum sbcdkl 33. 124. 248. it (exc q) vg aeth 
Oi-3.667sq ji.int2ii Cyp Hier al ; item Homd ... ? iiael&. (g^cr Aug Op 
f/.&fiv) i. r. ^oi. cum efghmsdvfa al pier q syromn g^h cop al Chr 
Aug Op I rtjgrjaov cum ncl unc^^ al omn'>''(5 (Hom cl) Or^>^^'sq ter 
Chr .. . Ln Ti rrjQiu cum bd (item Homcl cod) 

18. noiaa qijaiv cum «l . . . Ln ftpt} (dixit) wdto) noiaa cum b 13. c t'u (f 
at ille dixit ei) ... ? Ti Xeyn, (1. o dt Xfy.) avro) noi. c. CD unc^* al omn 
fere itpl vg al mu (Or^'®®*^ o Si axovaaa -Xiytv' notaa, item Chr unov- 
roa - Xiyiu' notaa) \ Is: F 13. 124. al e om \ unev (h al it^liq syr^u 
etscb sah cop arm add ai'Toj) cum SCD unc'^ etc... Ln f<ftj cum b 13. 
124. I to: dm yscr om | ov fiotx- ov xkiip. (sa) : s* om 

19. TTanga cum sbc*d unc'^ ^1 plus''^ c e g*'2- q am (for om ri/iia usq 118 19, 20. KATA MA0eAIO^' tov TzXtjaiov oov cog (rsuvrov. 20 }.syei «vT(p 6 veavianoa' navta 
ravra Hfvla^a' ri hi vgtsqco; 21 ^^^'' kprj avtm 6 hjaova' ei 
v>ile/(T tileioa ehai, vnays ncoXijoov gov ra vnaQiovta -/.a) 8og 
ntmjpiG, nai e^eia ■&7jGavQov iv ovgavw, xra devQo axoXov&si fwi. 
22 ^^^'^ dxovGUG df 6 vsavi'GxoG d7itjX-&sp XvnovfxsvoG' 7jv yciQ 
BldiV XTijfiaTa TToXXa. Ht;r(Q.) arm Or3.668sq irint24i Cyp ^1 ... g (= Gb Sz) add froi' cum c^ 
33. 69. al pi a b f ff''^- h vg syroni° sah cop aeth Aug al; item vero 
al pauc a b ff^-^- vg (sed non am al) syrcuetsch gah cop aeth Aug 
aov post firjteoa add : : of Lc et Mc | y.ai, ayantjafKT-aiavrnr (ita 
unc omnes; 69. 124. 157 al"" fere fai'Tor): syr^ir cm. Or^.s'o ^,)o(j/ia 
ovv fi Svra/ti&a nooa trjv nQO/.f I'/.iivrjV triT7](nr -ovtoxt anavrrjaoiv, 
OTt fifjnori TO" aynn>jaft'<T - (jfavTov, t'novonaSau Ji'i-arai, wff ox/ 
V7Z0 Toi' ao)Ttjoo<T tvTav&a 7iaQft,X7j(pi'}at, ak). vno rivoa Ttjv ax^»/?ftai' 
^17] I'Df/aavTocr to;i' lfyo/(H'o)v n()oaTi&ei,(s&ai,. avvayoon<aii, Si rtj 
vnovovjani tov nQoaTi&fvaO-at. fVTan&a to' ayanr^aiKj etc i; run' 
otioib)r naqa. to) fiagxa) xav tm '/.ovy.a fy.&fairr, o)v ovSfrrqoa n^oatt- 
&fixc rava-ivtoXaia to' ayaniidaa etc 

20. A om 6 I navx. raiir. cum nckfclsuvfa al jfl it vg al mu Cyp al . . . 
Ln Tai'T. navx. cum bdhkm al^o fere syromn Or^.eessq Ath^'^sa Chr 
: : ut Lc et Mc; cf et. ad 13, 56 | fq.vla^a (Gb') cum kbdl 1. 22. 
Athcod ... 5^ -^afirjv cum C unc^' al fere omn Or^'^^^ Ath Chr. Item 
absque additamento cum hbl 1. 22. flf^* gi"^' 1 am for fu emm harl sax 
Ii-int24i Qyp Hier al ... g (Gb") add ix viotritoa juov (d om /*-.) cum 
H^bcD unc^^ al pier abcefff^'hq vg^d fj- gyi-omn gah cop arm aeth 
OrS-e^o Hil al : : cf Mc, item Lc 

21. ((prj cum SCD unc rell al fere omn . . . Ln ?.fyfi cum b 69. 124. (ait, 
dicit it vg) I &f?.fi,a: f al pauc -Ifja \ ii^vai,: n* ytvia&ai, \ tttoj/okt 
cum »cz unci2 al omn^id Clem^s^ Or^'^^sqq et ^'^ et ess Cyradories 
Athi'699 Bas2.5i et55 g^ 59 g^ 203^ itemregf^s .sw et ssi Cyr^r^.e Chr (et.gu) 
. . . Ln Ti TOKT TiTMy. cum bd sah cop | Er al f|>;ff | fv (cop add toj) 
ovoavui cum sefghklmsuvza al pier it (exc^) vg cop arm Or^'^™ et ^^s 
Ath 1-699 Bas^eg fus 351 Q^m\,i,\ii gt "8 Ln Ti fv (sah add tokt) 
oi'oavoKT cum bcdf al^o fere e gi' sah Cyr^r Chr Cyrador463 hq | 
xat SftQo: syrcu praem et tolle crucem tnarn; item Ath y.ai, ka^o)V rov 
aravQ. aov a/.okov&ii fioi 

22. ()f : D f h (f h hoc audita) for om (Dgr inter o et vfav. suprascriptum 
babet i/, unde inepto quidem modo our illatum videtur) ] o viav. sine 
additam cum slz Chr (et.^oe^^ jtem (e et cum hoc audisset , f h hoc 
audito) e f h, item aeth ... ? add toj' koyov cum CD unc'^ al pier f33. 
al Or ante o viav.) ff^" g*" ^' q vg cop syrP arm Or^'^'*; item Ln t. Any. 
TOJiTor c. B 5 lev a b c fiP" n (a c n hoc verbum, b fl"*" verb, hoc) syr^u 
etscb sah | y.r}]fiara (it vg possessiones) et. Or^'^''^: b Chr (et.^o^) 
X^fj/nnta (item D in Mc) KATA MAeOAION 19, 25. 119 23 8i- 'LjGova slnsr rola fia&tjtaia avrov' afitjv Xt'yco v^lv 23-26 
oti nXomioa Svoxokaia etoeltmszai eia Ttjv ^aoileiur tmv ovQCivav. ^^ '*' "*~"^' 
24 Tidhv 8i X^yai i'fuv on svy.OTTcoTSQOv fGTiv y.dfDjXoi' 8id iQVTi^fjia- 
roa Qaqiidoa eiGeXrhlv ?/ nXovaiov sh Ttjv ^cmiXeiav rmv ovQdvav. 
2b dxovaavtsG 8t 01 fia&ijtai e^sTzX^oaovro aq^odQa X/yovtso' ria 23. nlova. dvanol. cum sucdlz 1. 33. al'' a b c ft'^' g^' -' 11 vg aeth 
Oi-3,670sem Cbrom ... g dvan. nXova. cum EFGiiKMSUVxrA al pier e f 
fif^- h q syi-omn arm Or^-e'Ssem DamPar^j ^^g al | m om twv 

24. naXuv di: al pauc c g^-' h q vg yiav nahv , flv* aP" fere a b d flfi' 
n naXuv \ oto cum sclmz al sab cop syrCu et^tr aetb ... g Ln Ti om 
cum BDx unc^ al pier it vg arm | xafit^kov cum sbcdxz et uneomn 
al pier (EusesS's verba zcti fj^ovai, aoi, ay flat, Kaf-ifjlmv etc 60, 6 cum 
his componit) ... x-'c aP** fere xafuXov, b camillum (itpler vg camel- 
lum, camelum), item syrP (exc^od barsa), Scholion ( Origeni adscri- 
ptum): y.di(7]'/.oi' dt oidf ov to tiTwr Xsya, d).?.(k to nayv Gyot,viov, w 
SiG/iovai, rda dyavQaa oi%<avrav. Similiter Thph ad b. 1. Aliud schol: 
y.ajiii]Xov oi uev TO axotvi'ov rTja fitj/av^a, oi di to t,o)ov. to 71qo)xov 
df roil SevTf\)Ov f^spacoTiQav xar' al'ffd^jaiv, xard db vovv vofo. Suid 
vero et scbol Aristopb: y.afiijloa to [dx&oifoqov] "QCmv' adf-iokoa Sk 
TO naxii ayntviov [did to? (]. \ rQiiTTtjfiaroa cum scdefghlsvxzfa al 
pier Clem^^fi (vide post) Or et Cels ap Or^-^''^ et ^*- {xt]v-anoqiaaiv 
xov W finovToa ivxoTiwTfQov >ta/i(,tjXnv ioaeX&tiv Sva, tQHTTtj/A,. gaqi. tj 
- &fov , cp7j(nv avTLy.Qva ano nXaroivoa ii.Qj]a&ai, , rov Tv nccijaqi&ii- 
QavToa TO 7tXat(i)vi,y.ov - on ayadov ovra diacpeQovToxr xai nXovaiov 
iivai 6vaif)iQ0VT0)a advi'aTov) Cbr Dampar^si ^*b Qr^'^^^ cod tqtj- 
(.laToa (:: ut in Lc edidimus), ckmd al^*^ fere Or^'^^^ 'E\x&'^^^''^ TQV^a- 
Xvaa (:: ut Mc),Or3'8*" rovTZTja (y^^r T()V7TaToa) \ itaiX&eiv cum sce 
FHKi.MiiZA al plus^°°sab cop syrutr arm Or (et Cels ap Or)i''5^isq et s.esi 
Euges575 Qjjj. ^^g ... 5 Ln d\(Xd-ii,v (: : cf ad Mc et Lc) cum BDGSVxr 
al sat mu it vg (transire , e pertransire) syr^^'^^id Or^'®^° DamPar*84 
Hil Arnob | to)v ovQavo)v cum z 1. 33. 124. 157. 48^^ it vg syr^u arP 
persw Clem^^^ (libere Qaov nafiriXoa Sua TQVTzrj/u. ^a,(pt,do(T Siiy.dvaiTav 
rj nXovoioa na r. /Sa. rwr ovg.) Or^'^^o Euses575 qi^j. (^Q^moe-^ jjjgr 
Aug ... ? Toii >9^foi( cum «bcd uiic^^ al pier sah cop syr^ch etP arm 
aeth sax Or (et Cels ap Or)i'®"s<l et ^^i DamPar484 Aroob : : ut Mc et 
Lc. Idque sine additam cum «LZ 1. 33. al pauc ff^' syr^u Or (et Cels 
ap Or)>''5«sq et^.esi Eus^s Chr Aug Arn ... g add tuafX&av cum cx 
unc^^ al pier syrP Dampar^ item Ln ante iva cum bd it (exc fif^') vg 
sah cop syrsch aeth Or^'^^" : : cf Mc et Lc, quorum in neutro omit- 
titur 

25. ax.ova. di (syrcu 7taX.iv di a/oi;.) : n* om 61 (s* add), item c (his audi- 
tis) ff*" {quo audita) \ oi. /^a&tjT. cum i<Bc*DKLZA aP^ fere it (exc ffi) 
vg sah cop syrutr arm Hil ... g (= Gb Sz) add cti'Toi' cum c^efghms 
0VXr al pier ff'' syrcu aeth DamPar^si | tii^iXtjaaovTo: d a b c e ff-' 
g^' (non item f ffi' g^' h q vgj syr^u add jtat Kpofirj&rjaav 120 19, 26. RATA MA00A1ON 

aqa 8vvarai aa&rivai ; 26 tfi^Xtxpao 8t o 'hjaova slnev avtoia' 
noQCi dv&QcoTioiG rovro abwcaor iatir , naoa 8l Oscv dvvara 
Tzdvra. 
Mc]or28-3i 27 Tuts dnoxoiOeiG u Iltrpoo emsv avra' (dov vueia doiri- 

Lcl8, M-30 , , . , , , „ ,] , omoR in 

Lc2-', 30 x«/<er mtvra %(u f^-AO/MvOijau/Aiv Got' ri aoa fGtai rmlv; 28 

o 8t J^GuvG EiTiEv uvtoig' dfitjv ktyco vfiXv 6t( vfitiG 01 dy.oX(w&fi- 
GCiVTtG fA.01, tv rg nahvysveGia, orav y.a&iG)j 6 vtoG rov avOijanov 
in) dQorov 86^rjG avtov, ^^"'^ na&iGHG&e aa). amo] in) 8(ohna 
■&q6vovg •AQivorxEG TUG 8m8e>ia q^vXaG rov 'Jgqui'jX. 29 '""'^ xa) 
nuG oGTtG dqi/xer a8eXcf0VG i] d8iiX(pdG ?} nariga t] fit^Tiga /} rixva 
TJ dyQOVG 7j omaG tvexa rov ifiov ovofiaroG, noXXanXuGiova Xtj^- 26. fintv: k al'" fere Af^ft | s* om. na^. uv&^i. (suppl s*) | ,9-t<o (et. Or 
3,681. item Iust3-P''i9 ra ctdwara naga avO-QOinniG Jerara naija Q-fm, 
Thphir^'i^ xa yag Tiaga (xv&gutnoia ai)vvara dvvara fffri, Ttagct &t<i)): 
DM al'" fere DamP^r^si ^^ ^^^, | ,)i,y«r. navr. cum slz, item Gb Sz 
Ln Ti navr. dvvat. cum BC*HKSUV*xrA al**" fere Or ChrDamP^'", item 
syrsch etP (syr<^u deus autem omnia potest facer e) arm ... ? navt. <)v%'. 
iatt, cum C'^EFGMV- al sat mu it vg aeth (sah cop libere vertunt) 

27. TOTf : c om; item vnJg yscr 44ev pergentes ano>ig. dt | tdov: MX al 
mu (inprimis evglstaria) praem xiign | rjxokov&Tjaaiufv (et. Clem^" 
Ori,283 et 3,682- 684J. „* _,fct/Li(r :: ut Mc 

28. avTOia (et. Or'-^^^et^'^^^): d al pauc ai'To) | TtaXvvytvfrft.a cum nb*c 
DELZA al ... ? Ln Ti naXiyyt. cum B^FGHKMSUVxr al pier | xa&t.arj: 
EGHL al xa&tja?] (h al pauc -ffii) | y.aOiatade ut CD*EFHKvr al pi: 
HBD^LMUXA al pm y.a&tjaiad: (item in Or^'*^" et^^'^^^ editum, sed non 
ed. Lommatzsch; item Basvirgsis Ath^^ss^ ... z 435. Didt"n3,29 ^„_ 
O-fcrdtjaffjO-f, item Bas*-'^^ alludens /.a&fa&Tjffovrai \ y.ai, avtoi, cum 
SDLZ 1. 124. Or''"^^3et 3,688 Amb^'s (gf {psi) . . . ? Ln Ti /.ai, I'l-ina cum 
BCX unc" al pier it vg al Cyr^>2" Chr Bas^irgeiSDamPar 6.32 (omlibere 
Or3,4R0et alibi Ath^'^^" Hil) | raa: D* om | dutdty.a (k bis^^).• d pri loc 
SiYMdvo (sec loc ut ») I &Qovov(T : Didt"" Bas^'rg cdd Basse isssq 
&govo)v 

29. offTiff (et. Gb prob Schu) cum sbcde*kla al^o fere Or''2«-''et='.8S5-688 
Bas'''"g Cyr^dor 21 Chr D;imPar632^ jte^j omnis quicumque c e ff'' h 
(item omisso omnis Irin''S'^3,2^ ,. pg- ^um e^x unc^ al pi a b f flf ^' 
gi-2- q vg I t/ nan. (d b ff^'^' m syr*^" Hil Paulin om haec) i] pt]T(iia: 
1. e Or J'283et 3.689 jj.int ^ yovft,a : : ut Lc | /nrjTfQa absque rj yvvai,. cum 
BD 1. a b e ff'-2 m n Syrhr Or^'^'^^sq (oi' (Tvyy.arrigi&^tTjtai d'f rovroia 
yvvt]) Ir'i'Hil Paulin . . . ? add rj yvvaixa cum sckx unc" al omn fere 
c f g'-2- h 1 q syrcu etuf sah cop arm Chr Cyra^or Bas^i^g DamPar :: 
ita Lc; cf et. ad Mc \ ■>] oi,/.vaa idque h. 1. cum s^ (s* om plane) c*l 
1. for {ant domos, sed retiuet et. domum vel post aqtjy.fv) syr'"" cop 
aethrora Qr^-'^^^ets.fiSGCyrador Chr(»; oixiav), item Ir'nt aut domos post KATA MA00AIOi\ 20, 3. 121 [petal xai CmjV aiooviov ahjfJovofn'jGSi. 30 ^^^" ^ ttoXIo) 8b baortai 
TiQcazoi eoxatoi xa) iaxazoi ttqcotoi. 

XX. 

1 ^"" *" Ofioi'tt yocQ iGtir tj ^aaiXeia roov ovquvoov dv&QooTiqp 
oixodEGTiOTri, oatia i^^XOsr ccfia ttqco]' ixia&coaaa&cu ioyaraa big 
rbv afiTzslmva avrov. 2 GVfiCpioviiGUG ds (lera rcov (Qyurcor tx dtj- 
vagiov Ttjv tjfitQav ansGrsiksv avrom hIg rov dftTreXmpa avrov. 
3 x«J s^eX&cov nsQi tqitijv mQav sldsv dXlovG sGrwraG iv rrj dyoQa agros . .. ? Ln oixickt ij post aqit]yt. cum bc^dx unc^i al fere omn it 
(e dimiserit domos et agros aut fratres) vg sjr^'"- etutr g^h arm Bas'"''? 
DamPa^r (ged k al plus-''*' a b c f ff^"^' g^'^' h m n [non e q] vg arm Hil 
oiy.tav rf) :: ita (sed ov/.iav tj) Mc et Lc | frtxa cum «d Cyr^^ioi' .. . ? 
Ln Ti ivfy.fv cum bc unc rell al omn^'d Or al | rov ffinv orofi. cum 
NB 124. (carp fvfxiv f//oi', item Ir''**) . . . g Ln Ti rov ovo/a,. f.tov cum 
CD unc rell al fere omn Or^'2*-''sq al | 7io^XanXa.a. cum bl sah syr'^"' 
Ori>283bis et28*et^'^s*'*q('-'^^^ addit tj o)a o fia^y.. (ptjaiv fxarovranla- 
fftoj'a, et ^fi^^ 7ioXXanla(f. yaQ xat, ii 6ii- ovtmg ovonnaat,, amioonXcta. 
et paullo post TtoXXanlaaiovaa fitv yuQ a(hXq}ov(T - TToX/.anXaaioi'a - 
etc) Cyr^^ioi" (EusP'^-*^ zat it' toj aiojvi, tovxw TToXvn/.aai^ova Ajyi/'fTat, 
y.ai fv TOi ftiX.Xoi'Tv Qio. aiwr. xhjQovofiTjaii) . .. g ixar ovranXaGiova 
(d* -(Tior) cum «CDX unc^i al omn'^'d it vg cop syrc« et"tr al (Clem^^^ 
TO) S( anXoia neniartuxoTt fia^ri'Qtv fxctTovTanXaaiova lov anoXiXoi- 
nir) Bas^ir? Chr Iri°t Hil | X.i]/iii'iTat cum hbcdl ... g Xtj^'ir. cum 
EFGHKMSTJVxrA etc | xMt : syrcu add in mundo futuro (vide ante Eus); 
item Ir'nt centvjil. accipiet in hoc seculo , et in futuro vit. aet. hered. \ 
M al xXtjQovofirjar] 

30. (h: E* (? sed ipse*<^o" dt) al pauc ff^' cop yag | nqon. fa-/, xat (cm 
ti2 13. 22. 69. aPo fere add oi :: ut Mc) fa/- nqtoroi (et. Or^-eei 69o 
et®"*): L aethrom fa-/. nQott. v.. nqtuT. tcy. 

XX. I. c^ (et evglstaria) sic: Eumv oiixrjv TKXQa^oXtjv raxittjv of-tvo- 
&(i (i. e. ofioi(o9f]) tj (}a(r. \ yag (et. a f n q am fu sah syr^f Or^-'''*; 
h syrcu autem): b c e fif^ g^"^' yg (et. for) cop (Or^-^^*) om' 

2. ai\i((po). d'i cum sbcdlsa (^* xai an., sed ipse*corr q-,,, ^f^ j ]^3 33 
69. 124. al sat mu it vg sah cop syrutr Cyrglapli264 . . . Gb' y.cu (v* 
om) avitqi. cum EFGHKMUVxrA* aP^" fere e syr^u al Chr 

3. f^fX&Mv (et. Or'''"o): d dutiX.&otv \ moi cum nbcdh unc" aP^o fgj.g 
Or3,695et7oo eyrglaph264 ... 5. (^ Gb Sz) add xrjv cum va al mu j 
XQix. o)g. (et. Or Cyr&laph); da al it (exc e q) vg o)Q. rgt,T. \ iidev 
(lid- NBEFGHLMurAn^; CKVxn* vd-) : D 245. a b c fr^- h n (non item 
e f flfi- gi-2- q vg) ivg(v (Or^'^®^ rj ayoga iv t] laronaa rova agyova 
(vgf dii'Tigioa fffA^o^r, sed ^''"'° accurate textum exscribens habet 122 20, 4. KATA MA00AION KQyova, 4 x«; ixeh'oia eiTZEv' vndyaze \cii v^sia eia tov a^TitXm'u, 
•/,ai o tar \} dixcuov daaa vixtv. 5 ol ds amjXO^oy. ndhv ds f^slOar 
TieQi i'xrrjV xat ivdnjv ojQav tnohjasv ooaavtcoa. 6 neQi 8s rtjv iv- 
SexdtrjV i^sX'&mv evQsv dXXova sarmzaa, xal Xtysi avtoia' ti ade 
saTfjxare oXijv t^ r ijiitgav aQyol; 7 Xtyovair uvtm' on ovdeia rjfi.da 
if^uc&oacaro . Xtyei avroiG' vnayere xai vfida eia rov dfineXoiva. 
8 oxpiaG de yavofisviia Xs'yei 6 xvQioa rov ajXTZEXcovoG T(p miXQono) 
avTOv' yMXenov rova egyazaa y.at dnoSoa rov fiia&ov, un^ufif.voa 
dno rcjv taxdrcor taa rcov TTooncor. 9 xui tX&orrea ol ntQi rt^v i. y.ai (Xftvoua (Gh") cum srekghmuvxi'a al pi ... ? Ln Ti xa/.ii,vot,(j 
cum CDKLSii al mu Chr CyrS'^pli | ctfintlMva, cum bd unc^^ al pi b q 
am for syrcu et«tr cop Or^-^'^''' Chr ... sen 13. 33. 69. 124. al'-*'^ fere 
itpler vg gah arm aeth CyrClapli Clir^dd add /a.ov \ o lav cum »BCX 
unc^'- al pier OrVo2 chr . .. dl 1. Or^.ess Cyrglaph Chrcdd „ av 

5. nakiv Si cum scdl 33. al pauc fi"-' gi'^' 1 vg (exc mm) sah syrP c* 
al CyrS'-'^Ph Op ... c Ln naltv c. Bx unc'- al pier a b c e flf^" h n q 
mm cop (f m syr<5" et^ch et iteruiri) \ t^flOoiv: A* add ivfitv alXova 
i<jTO)VTOt,rs I ivary\v (Gb") c. SBcn unc^' al pin ... q fvrar. c. DGr al pi | 
ojoav : D f Op Arn ante fXTfiv pon 

6. ffSiy.artjv cum sbdl 11. a b ff^-^- gi-2. h 1 u vg sahmiin' aeth Or8,699 
et'"" Cyr'i'lorss g (Gb"") add wquv cum c unc'-'' al fere omn c e f q 
gyi-omn sah cop arm Hil | tisk&on' (n* fA^ojv, sed ipse*corr (^f}.&.): 
D f'irj/.0(v x«t, item it (exc q) vg exiit et; et. s* f^rild-iv (sine y.ai,), 
sed ipse* vel* f^().&(i>v reposuit | laronaa c. nbc^dl 33. ab c e ^^■'^' 
gi-2-1 n vg syrcu sah cop aethOrS.GongtTOo Cyrglaphaes Arn... ?(=Gb) 
add (xoyova c. C* unc^^ al fere omn f h m q syrut"" arm (Cyr>'''<io''83 
omisso fffToJTWff) Chr 

7. fj/iaa: »* om (suppl s^) | afi7ii).o)va cum NBC*Nr unc^^ ^l pier c ff'' m 
q am for syrcu et«'»" cop arm Or^-ess Chrc^Ms ^.rn ... c^ozn al^" fere 
itPl vg (et.mss aliq) sah aeth CyrglaphaeSytadorss chr (et.mo 4) Op add 
fiov, hinc Ln[^.]. Item sine additamento cum nbdlz 1. a b c e flf'" ^' 
gi*2- 1 m n vg (et. sax fr) sah copdz perss Or^'^^^ (addit etiam : roitr Si 
TiiQi, TrjV rqi^rrjv y.kfj&siaiv - to' o lav t] Stuatov Siaau) v^ii/v - nqoa- 
iviTfov Si ort ojffat'Twff (Tzoirjai TOtff nifjii xrjv ixr. o)Qav xai ivar. 
y.).fidiiat>, /.(xt, oTi TOfff mqi r. fvSix. timv -to" vnaytxi v.. v/.i. na t. 
afiTC.) Cyrg'a,ph etador Arn Hier ... ;■ (Gb"") add y.ai o lav i\ Sixaiov 
IrHpiad^i (CNX hi/iyji.., tol syr^u et^"" copcdd 2 ^eth arr Op Smao) v/iw) 
cum CEFGHKMNSUVxrin al fere omn f h q tol syrcu ethr et"tr copcdds 
aeth arr Chr Op (:: cf ad 18, 11) 

8. anoSoa (Chr Soa) cum SCLZ Or^'^^^'jiset"-* ... ?• Ln add aiTotff cum 
BDN unc'^ al omn'^'' it vg syr"™n sah cop al Chr | una ro>v noonoiv: 
X om 

9. xat e).0-. cum sCEFGHKLMNStiVXzrin al pier syr«tr cop aeth . .. Ln 
(/.&. Si cum B syr^u sah (arm) . . . d 33. 69. 124. 346. it vg ikO^. ovv KATA MAeeAlON 20, 15. 128 ivdexartjv anur tXa^ov did Si^vaQior. 10 iXx)6rrsG dl oi TiQwtoi 
fvofiiaar on nXetova Xij^iiporrai' -/.ai eXa^ov to did Siivdoiov xai 
avroi. 1 1 Xa^ovtuG 8e iyoyyvLov aatd rov orAodsGTTOtov 1 2 Xt'yor- 
7SG' oinoi oi 6cr/«rof ni'av wquv mohjaav, yMi iaova umovG tj/dv 
tnoir^GaG toTg ^uGraGaGi to ^aQOG rfjG ij^tQaG y.ai rov xamwvu. 
13 8i dno'/.Qi&eiG in avrcor sinev' itaiQe, ovx ddr/M gs' ov/^i 
d)jvaQiov Gvvscfm'TjGdG fioi ; 14 aQOV to gov aat vnaye. &f'Xco de 
rovrm rm fGydroj dovvai cog 'Am Goi' 15 ?} ot'x e^tGTi'v [io( o x^t'Xco 
noujGai fv toTg ifioiG ; tj 6 ocfdaXfWG gov tiovijqog fGTiv oTt eyob 10. {l&. Sf cum «EFGHKLMSUVxzrAn al pier q cop syrP (arm), item ad- 
dito xat N dscr itpler yg (sah iX&. xai) . . . Ti xai, iX&. cum BCD 13. 
33. 69. 124. 346. e syrcii etsch aeth (Chrmo^ etal y,ai sine iX&.) \ 
nXiiova cum sc^vel^EFGHKLMSUVxrAn al pier Chr, item D TiXftw ... 
Ln Ti TT/.fiov c. bc*nz al** (Or^'*^^ o^ df TiQunot woj'to on nlfiov 
Xtjxi'OfT., ^'""^^ nXdov T^ - o)>]&>iaav XtjtUioO'-, "'''®^' vo/uitovTaa on nXtov 
Xtj4'.). Praeterea it -vg plus (vgcdd aliq amplius) \ Xrj/(xli. cum »b*cdln 
xz ... ? Xfixp. cum EFGHKMSUvrAn al omn'^''i | xai, fXafiov: d it (exc 
q) vg (lap. dt I TO otva cum sclnz 33. . . . ? Ln om to cum bd unc^'' 
al fere omn Chr | xai avrot, post Srjvag. cum nblz 33. syr^ch arm 
aetli ... ? Lii Ti post fXaftov cum cdn unc^'' it (d om) vg syr^u etP 
sah cop 

11. Aa/J. iSn itpler (non d e q) vg et accipientes , syrcu et cum viderent \ 
lyoyyvtov (al pauc tSuiyoyy.) ita et. f g^" vg syrP Or^'®^^: D itPler 
syrcu etsch -yvaav 

12. XiyovT. cum sbc^d 1. it (exc q) vg syromi aeth Or'^'^^* Chr ... q add 
OTt c. c*^<iNZ unc^*al fere omn q arm Or^'®^^ | c*h* (sed ipse* add) om 
01 I ai'Toifff fif^uv cum «di-z al^ itP'^^i" vg syr^'u etsch sah cop aeth 
(Qj.3,694 (^,,^ fnov. fj/iiiv) ... g Ti 7jf<Lv aurova c. bcn unc^^ al pier c 
arm (syrP) Or^'^^^ Chr | rjfiiqaa: syrci diei totiits 

13. (vvavrow (b avr. (vu) im. cum s(b)d 124. itP'er yg arm Or^'™^ (et^^' 
(VI f^7^. am.) Chr . . . <; Ln Ti an. tvv (a /Jiovadi) avt. cum CNz unc'* 
al pier e q etc | ovx: s nvy \ avvfqxitvtjaaa f^iot, cum kbcdn unc^^ al 
fere omn it vg syrcu etuir arm Or^'^S' Chr Orint^.ooT Qp al . . . lz 33. 
sah cop aeth Or^''^'^ Nysseunom n avvcqiwrtiaa aoi 

14. &iX(,i St (et. Orint3,907j. £ al pauc it (exc e) vg Chr &i. dt y.ai (Or 
3,705 Q-i, yaq xai), B aeth ^f. fyo), sah d-s. Se fyo), syr^u arm xai ft &^f. | 
Toi'Toj (ef Toi^To) : D post TO^ fCf/aT. 

15. 7] oiiy. cum scnxfh unc^** al omn'^'id it vg sah cop syr^ch etP aeth 
Chr . . . Ln ovx cum bdlz syr^u arm | iSffftiv: d* i<Tri>v (d licet) \ o &(L 
noiija. cum «bdlz 13. 33. 69. 124. 157. 346. ace fl'^- g^" h 1 vg syr^ch 
aeth Chr . . . ? noi,. o 9-iX. cum cnx unc^^ al pier b f (facere de meiim 
quodvolo) fiP- g^" q syrcu etP sah cop arm | fv r. i/aokt : h ff^' g^'^' 1 
om I ij sec (et. ?e Qb Sz) cum NB*CDNXzn unc^ al certe pm (d e h 124 20, 16 KATA MAeeAION aya&oo eifii ; 16 ovtmg taopTut oi l-'Gyicroi ttqcotoi xui ol niicoroi 
iGiatoi . 
Mc io,32-:h 17 ^'"'" Kai dra^aiiav 6 Itfaova tio hooGvXvfia TzaQtXce^sv 

Lp 18, 31 — 33 „ , 

zovG dcodexa y.ar i8lur , xai sv rij 6d^ ein^v avroiG' 18 i8ov 
dva^ahofitv eiG fsnoGulvfiu , y.ai 6 vIog ruv uvO-qcotiov TTfinado- 
{yl^GEZca roiG anyitQsvGir ■/.at yQu^ifiarevGir , y.cct ■/.aray.QivovGiv 
avrov eia ddiaroi. 19 xai TZciQadcoGovGiv avtor toIg HO-veGiv 
siG TO ijiiTiaihii y.(u fiuGriywGai y.ca GTavocoGui , yai t\^ rQirrj 
tjHtQn iyeoOi'^GSTUi . 
Mc 10*35145 ■^O '*'" " Tor? nQOGtiX-Q^tv avro) tj iit'j'rijQ roiv vioiv Zs^eSaiov 
fiEtd rcov vlav avzjiG, nQOGyvvovGct yea ahovGu, ri nuQ avrov. 
21 6 8s eiTiEv avrri' ri ■0-t'XsiG ; 7Jyet avrdo' eini ivn ya&i'GOJGiv Voc aut) Nysseunon ... ^ Gb" Ti n cum B'^Hsr 1. 13. 22. 69. 108. 
118. 124. 131.157. 209. al pi Didt'in i,i« Chr (itPler vg an) 

16. 01 ante'fff/. et ante Tzoonni: l om | fa/aroi sine additamento cum 
snLZ 36. sah cop aothcod . . . c Ln Ti add noD.oi ya() fiav xXtjtoi, 
ohyoi- (h fK/.iy.Toi, cum cdn unc^^ al fere omn it vg syr"™^ arm aeth 
Or^'^^*(in testu)et"'''(post f(T;^arot habet y.ai^ycxo oi y.XijToi uiv noD.oi, 
01 St ix).. fKTi'i' oXiyoi). Sine ulla loci unde petiit indications Ir^nf^ss 
(sic et hie vocati multi, pauci vero electi), item Barn* Homc' "'"* Clem 
^■■'■'': liaec i,gitur non hue trahenda sed ad 22, 14. 

17. xai ar«,5«t»'(>Ji' cum scdkz uuc'* al omn fere it vg syr^" ctP arm aeth 
Or*'»»" Chr ... B 1. sah syrsch Or^.'"* sq et '^2 „fU(ov (haval^airnv 
(sed 1. Orter arafi. post o «5 pen) | b om o \ ()o)df/.a (sD t(5) cum «dlz 
1. syrcu cop arm aethrom Or3-'"8 text et ".""«• '-^^et^.soo ... ^ (Gb") Ln 
add iia&i]Taa cum BCNXn unc'" al pier itP' vg syrP sah aethPP' Chr, 
item addito ctiTor r aP** fere ace g^" n syr^ch (. ; passim test mu ad 
ot SmS. add pn&ijT. ut Mt 26, 20. Lc 9, 1 ; saepius certe pauc add ut 
Mc 6, 7. 11, 11. Lc 8, 1. 9, 12. 18, 31. loh 6, 67. Alibi non fluct) | 
B* xa& uhav \ xai fv rt} oSo> cum sblz 1. 13. 33. 61. 69. 12'4. 48ev 
sah cop (et dixit iis in via) arm persP Qr^-^'^'et^''"'^ ... ?• fr t. od. xai 
cum CDNxrn unc'" al pier e f h q (a c n in via seorsum et) syr°"in aeth 
Or3.'"'8text Chr .. . b fif^-^- g'-2- i yg pers^^ Hil om fv r. odw 

18. ava^aivo^ifv: x -vm/kv \ f(,<j Oavarov cum s ... B aeth om ... ? Ln 
Ti Q-avaro) (: : ut Mc, nee fluct) cum cdnz unc rell al omnvid Or*'-"""' 

19. HCXZA ffinfiat, de tvTiaiiai \ x om x. fftav(j. \ xai quart: suppi n^ 
vel ipse* I fyf(j{>t]a. c. sc*lnz 50. Or'*'-'""' Chr Cyr>oh"36 .. 5. l„ 
n>'affT7;<7fTat c. BC-DEGHKMSUVXiin al fere omn Or^'"'" Bas^e i66sq .•. 
e Mc et Lc 

20. r 'C,i-^tdScunv I lifta tun'-, u add f)i'0 | ncto cum kcnxz unc'^ al omn 
vid Basse 132 DamPar »'« ... Ln Ti an cum bd C: cf Lc 8, 49. 12, 48. 
Mc 14, 43; sed et. 1 lo 5, 15) 

21. n St: h add Ti \ anTiji E* aurot-a \ ktyn (mn al praem tj df) avto) KATA MA00AION 20, 24. 125 ovroi 01 dvo vioi fj,uv eia fx StlfcSr xai slo i^ svcovvficov aov iv 
rfj ^aaiXei'a gov. 22 aTzo-AQi&i^G fif 6 'L^aovo sin^v' ovt, o'ldars ti 
uiri;iGi}e. Svraa&s tzieiv to TroTi^Qtov o iyco fAt'XJ.oj nirsir ; ItyovGiv 
uvrw' 8vidfxs&a. 23 X^y^i avroia' rh ntv TzorijQiov fmv ttisgOs, 
70 8l y.a&iGui ix 8s^im> ^lov y.ai i^ svmvv/^mv, om sariv ifiov 
tovio dovviu, alX o'lG tjioiuaGtai vno toy natQOG (i.ov. 24 ""^" cum scDNZ uiic^3 f gi' '^" q vg cop al . . . B sab DamP^-r ^ (Vf mn^^ e et ilia 
dixit . . . a b c 1]P" b m u ait (c ff"^" n ait et, b ait ei, m dicii) ilia, ff^" et ait \ 
(1711 : syrcu domine | oiiTot cum sbdn uuc^^ etc . . . c 56. 58. a e n sah cop 
Basse 131 et 133 bis isiji,i37 oijj . jjjjjc Ln [o'JT.] | h al om dvo | ()fi,io)v 
cum NB DamPar378cod ___ g Ti add aov cum cdn unci3 (z hiat) al 
omn^i'J it vg syr"™" sah cop al Bas'^ Isid (:: cf Mc) | tvut. aov cum 
«BCNZ unci* al longe pi a f g^'^' h 1 n q harl tol syi-oi"" sab cop aetb 
Basse Isid DamP^i" cod Op . . . g (= Gb Sz) om aov cum D al b e e 
ff^''^' m vg arm | ^aaik. aov: syr^u add et in gloria tua :: e Mc 

22. 8i o: ge jnepte o Ss | ansv (ita g^' h q vg; mlil") : b c f ff^'^' g^' n 
add avToia, e syrcu avrt] | avma&t: d* airiiTi \ nuiv: or aeth post 
TO nor. \ ntvHv cum scdx unc'^ al pier Or^''" etc: bg al* Bas^e i34 
nifiv (sed g nuiv). Item absque additamento cum sbdlz 1. 22. itpler 
vg syrcu sah cop aetb pers^^ Or3!''i^ (post fiiXXo) ttii'ilv addit i} wa 6 
^tiXQXoa dviyQaipiv' drraa&i to ttot. nvfiv o fyo) rtiVM t] to panr. o 
(y. /?«. /Ja;7-T.) Epipb'^iet '*2 DamParsvscod Hil Hier al ... ? (= Gb) 
add y.ai (Sz rj cum uncomn exc s all**" fere f h q syr"'"" arm) to fta- 
ntiafia (yu) (^ciTirvUoftai, fJanna&rjvai' cum CEFGHKMSUVxrAn al pier 
f b q syru'r arm Chr Bas^*^'^* :: e Mc | cti'Tw: d am syr"! aeth om 
(m illi autem dixerunt) 

23. Af; ft cum sBDZ^i'l al° it (exc b q) vg syr^n efsch gab arm DamParS's 
... i y.ai, Xfyei cum ex unc'^ al pier h q cop syrP aetb. Sed x>\ 13. 69. 
346. a b c e ffi*^' g'^" b m n (non item f gi' q) syr^u cop arm post 
ai'TOtff add o H \ nifaO-i cum «bdlz 1. 22. insuperque al'' it (exc^) vg 
tjyrcu sah cop aetb pers^ Epipb DamPar cod Hier al . .. ? (= Gb) xai 
(Sz inepte t]) to panriaiia o (yo) fianTiL,0fiai l^aTTXiaSTjaia &( (n -nrv- 
ata&f) cum ex unci^ al pier f b q syruf arm Cbr Bas^e i3* al Op j x<xi f^ 
(a om fS) cum SCDZ uuc'3 al pier ffi' gi' q am san syromn cop arm aeth 
(Or3,55o^ etin'834Chr DamPar... BL 1.33.ab cefff^-hm n vg (et. for 
al) sab Or3.'i' tj t^ :: cf Mc | (vu)vvf.(0)v (Gb'jc sBeDKLMSzn* al plus^" 
ab ef ffi-2- gi-nqvg Or^.^'et 'nt^siEpiph'sa cijj. DamPar cod Hier al 

. . . ? add ^01' c. EGHUVxrAn'^ al pier c g^' h 1 (m, sed om ftov post dt^t,.) 
syromn gah cop arm aetb Bas^e | xovxo cum eDini (post (Jo it. I 33. 
346. aP^q (mo?i est hoc memn dare) sah cop syrP Cbrsemel cato^°" , item 
ante oi'x u al^ syrcu ... q Ln om ( :: ut Mc) cum sBzn'^ unci" ^j pjg,. 
it (exc q) vg syrsch arm aeth Or3.''i'' Epiph Bas^e DamP*'". Habent 
dare vohis it (exc q) vg syrcu | all ova (it vg sed quihvs) : 225. a'AAoiff, 
d aliis (item Hil Aug, sed videntuv a Mc 10, 40 pendere ubi itwu 
aliis verterunt) | vtzo: l a;ro, 126. 131. al^ naoa 126 20, 25 KATA MAeGAION r,c-2V2il27 iy'OVGuirea dt ui dtxa tjyavd-ATtiCeiv tisq) twv 8vo a.de).q}coy. 25 6 
8t I/^Gova Tzouay.aleadfiei'oa avzoha Einev' u'l'dure on ol an/ovrta 
Tcoy sO-fcor y.atuxvQiEvovaiv avzcav xal ol ftsyaloi y.Hrt^ovotdCov- 
Gtv ai'Tcov. 26 ovx ovtaa larai iv Vfitv' d)X oa idp x^tlg iv 
Mc 9, 35 viuv fityaa yevtaO-ui, sarai vjxwv 8iay.ovoa, "21 zai oa av {ytlrj ev 
vf.iiv f-hcu TiQWToa, iarui vfxcov Sovloa' 28 """*' ' cjGTzeo 6 viba zov 
av&Qbinov ovx tp.&ev 8iay.ovri{y>jvai , dlXd 8tuy.ovfjaai xai 8ovrai 
Ttjv \pv)[tjv avzov XvtQOv dvTt Tzollwv. ' 24. axova. dt cum sClz 13. 33. 69. for sah cop syr^^ch Or^-'^^ C'-* a/.ov- 
aavxta, (ftjffi^v, oi di/.a, etc) ... ? Lu y.ai a/.ova. (:: ut Mc) c. n*bcd 
unc^"^ al pier it vg syr^uetP arm aeth | rjyava/.ttjaav. n 253. d^cr ^^_ 
laiTO ayavaxruv :: e Mc | twc Jco aSihp.: r iay.Mflov y.at, i,wavvov :: 
e Mc 

25. lijtiv (et. Or^''-^): d 238. e syr<=u et^ch sah cop aeth add avxoia :: 
ut Mc I y.axa/.vQin'ovGiv (i -ivtaaiv, r -ivai.v) cum scdz unc'" (et ri) 
al pier it vg et rell Or'-'^et^-'^' ... b 124. al pauc Chi-cdd -ivaovaiv 

26. oi'TWff c. sBDzri unc'-' al pi it (exc ff^) vg sail arm DamPai' cod (sub t) 
...?(= Gb Sz) add Ut (:: ut Mc) cum CMxr al sat niu ff-' syromn 
cop aeth Ori"'^>^'^ | tarai, cum scEGHKLMSUVxrAU al omnvid it vg 
syromn cop aeth arm Chr (et.'""^) DamParcod Orin' . . . Ln iotiv 
(:: e Mc) cum bdz m sah Chr^dd aliq | j^^y (g om) cum »C unc^^ ^\ 
omn''^'d . . . Ln av cum bd | iv vfitv sec loc (b al sah cop post ftiyaa, 
c al ff^' post yff(aS.)cum sbcd unc^^ etc (:: sane cum Mc) : Lz Vfiotv | 
fffTMt sec (Gb") cum sBCDE2(*om aAA usq ()tax.)GKUVxrAn al^" fere 
a b c e flP- h m n q sah cop (Did'" 3,39 ex Mt?j DamPar cod (gub v) ... 
% Ti fffTw cum nchlms al pi f &• gi-2- l arm aeth Chr (sedl'''<*'"e) Dam 
par cod (s,uij ^) ;; similiter in Mc lectio fluct 

27. <xv (n^ al om) cum hbdz ... f Ti tav cum cii"^ uuc'- al omnyid | iv 
iii^iiv fiv. (l om fn'.) cum SCDZ unc''^ al omn^id it vg ... b (ivat, v/l(o)v, 
X Vfiojv iivui :: cf Mc | (ittui (Gb") cum scdklmuzaii* al'" fere it vg 
DamParcod (svib i^) Orin'^-*'''** . . . g Ti laxo) cum jiEGHSVxni^ al pi | 
v/A,ujv: M Trai'Ton' : : e Mc 

28. MSTifQ: X add j-a^j | am noXhov: u add Vfiii,a ()'f triTiiTf i/. [(eiyQov 
av'irjfjaiy.ai, t/. /.intorors (f.axiov nvai.naiityoiKvoi' fii yai na()ay.).>jOfi'- 
Tfff ihtnvijaai,, ^tj avay.Xitvfa&ai, (icr xnva (if/ovxaa ronova, fiTjTtoxi 
(vi)o^oxf(JO<T (Toil iJCi).d-r] , y.at' 7T<)oai).i)(irv o d'ti7Tvny).fjxo)i) ii,nr] aoi' 
*T(. >;«To) yjoqii, y.ui, y.axaiayvv Qt](ir\. tav df aianfrrja fia xov rjxxova, 
Tonov y.ao im'K&t] aov tjrxoiv,n)(t aot o divnvo/.XrjXinQ' avvctyt fxi avo), 
y.ai ioxai aoi xovxo y()t;aifiov. Item syrcu itP' (noii f g'^' 1 q) i. e. a b 
ode ff^''^' g^' h m n pariterque and emm et thootisc vos autem (e enim) 
quaeritis de (m in) imsillo (d minimo , m modicis, emm modico) crescere 
(m extolli) et (syrcu nee) de maiore (d magna , and magnii , m maximis, 
emm maximo, b g^' tlieo minore) minores (c minor, d m emm mimd ct e 
minorari .sine esse, b g'* and theo maiores) esse (flf*' g^' fieri). Quae ab KATA MA00AIOiN 20, 30. 127 —34 
. 46- 
Le 18, 33-43 29 "^''^' ^ Ka\ ixTTOQSvofit'vcov avrav ano 'ItQUX^} ^xoXov&rjGev mc 10^46-52 
avrm ofhic noXva . 30 ymi i8ov dvo rvqikoi ■/.a&r'j^ievoi naQcc ryv 
udov, dyMvoavrsG on 'hjaova 7za()dysi, e-AQa^av Ityorjea' iXt'tjGuv hoc inde loco sequuntur, habent a b c d e ff^'-' g-" h n (non item f g^" 
1 m q) pariterqiie aud emm theo syr'^'i. Intrantes (d introeuntes , m g'^' 
emm cum atitem introieritis) autem (theo om) et (e ff^' om, and om 
et rog., syr''^ om intr. aut. et) rogati (ff^* ad ce. rog., m g^" emm ad ce. 
vocati) ad cenani (d theo cenare) nolite recmnbere (fl'^' h nol. disc, d me 
discubueritis) in (ff-om) locis eniinentioribus (and eminentib., e ff-' emin. 
loc, d eminentib. loc. , g-" emm theo suj^erionb. loc. m honorificis loc), 
ne forte clarior (d m g"^' emm theo dignior, e honoratior) te superveniat 
et accedens (syrcu om ; g'^' emm add is) qui ad cenam vocavit te (e te 
voc, ffi* qui invitacit te, g^' emm qui te inv. , ff-' te vocav. ad cen. , theo 
te ad ceil. voc.,m.invitator, d cenae invitator) dicat tibi: Adhuc (e syr'^i 
om) deorsum (g-' emm inferius, m infra) accede (e ace. dears.), et con- 
fundaris (ff^" theo et erit tibi covfusio ; .syrC" add in conspectu discum- 
bentium). Si autem in loco inferiori recubueris (ff^' h disc. , m g-" emm 
rec. in inf. lo. , c rec. in lo. inf., d disc, in minimum locum?) et super- 
venerit (g^' emm adv., m adveniet omisso et , pergens inferior te et:, d 
superveniat) humilior (d minor) te , (e add tunc) dicet (c dicat , d fit"-' 
dicit) tibi (theo om) qtd te Q) post vocavit, h om) ad cenam vocavit (and 
invitav., d invitator cenae, fif^' g^" emm ut supra): Accede (d collige, 
theo post superius) adhuc (e om) supenus (b ff^" h and sursum, m in 
superiori loco), et erit hoc (d S^' g^' h emm theo post tibi, and ante 
ei~it, c om) tibi utilius (d utile ; e et tunc erit tibi gloriam coram discum- 
bentibus, item syr'^"). Accedit syrP codmg (ggt cod. 1. Asseman., vide 
Adler. ad h. 1.) cum d maxime conveniens, addita jmsuper hac nota: 
Haec quidem in exemplis antiquis in Lc tantum leguntur capite 53 (i. e. 
Lc 14, 7 sqq) ; inveniuntur autem in exx. graecis (an polius in exemplo 
graeco?) hoc loco; quapropter hie etiam a nobis adiecta sunt), item (cf 
Sabatier ad h. 1.) sax^dd. Agnoscunt et. Hil (exc prioiibus ut g-') Leo 
■^'d luvenc 

29. iy.7zo(Jsvof((v())v avrwv c. sbc^dkklmnsuyxzu etc: fha 33. al f 
copcdd armcdd aeth'^'Jd Bas^e 'R' ixTZogevofifvov aurov , item c^Gr al 
(inpiimis evglstaria) e syr^ch txTTog. rovTv \ iiQii.yM cum bclz, item 
alibi (cf Lc) dpqa (Mc et. f) . . . ? Ln i,fi)i,yo) cum N(D)GHKMNSUvxr(i)n 
al omn'^'i'i (ita et. sah cop, item go) | tjy.olnvfyr^aiv (r al aliq -aav, 
item sah cop adnotante Schw. : in lingua Copt, numerus sing, vocis mul- 
titudo, tuvha, , constrttitur cum num. plur. verbi) avx. (s* om, suppl^) 
oyXoa noXva (et. Or^'^'-'et'^^) : D al pauc c e flf^" g^' q vgcdd (sed non 
am for san) syrP Clir Ba.sse Tjy.olovSrjaav a. o/Aot noD.oi, 

30. idov: syr^u om | axovaavzia etc: d tjxovoai' or. Zi Tia^ay. y.ai, item 
it (exc f ut audierunt etc) vg audierunt — et (en om) | fkttja. ?jf-t. 
absque y.vQis cum nd 13. 69. 118. 209. 346. bee flf^- h n syri^ii arm... 
Ln Ti praem ;ti'^i.f cum blz 124. g^*"^' 1 vg sah cop syr^^ aetli ; item 
? add xv^n cum CEGHKMNSUVxrAn al pier f ff^' q syruti'Or^.'-'sqq Dam 128 20, 31. KATA MA00AION rjuda , vii /JavsiS. 31 o iif oyXoe insri'iAijasr avtoia (va aiMTiij- 
acaaiv' ot 8s fidCov txQuinr Xtyovisa' y.vQis , iXtrjGOv ijiida , vif 
/Javeid. 32 yjii arda o 'Ji,aovG icpwi'tjaer avtom xra einar' ii 
d^tkers TToitjGco vj.dv ; 33 Xt'yovatv uvTcp' xvqis, irn dvoiyaaiv 6i 
ocpihaXfioi 7/ficov. 34 GTrkayyria'&siG ds o Ir^Govo ijiparo rair 
ofifidrcoi' avtav, x«) sv&tooG di'ir'^lsilfav, xai )jy.olov&)jGav «vzcp. 

XXI. 1—9 
Mc 11. 1—10 
Lc 19, 2;i-3H 1 ■"*■ " Kai ut£ iiyyiGav tiG JioOGolviiu y.ai /jXi}or eiG B)j&- 
lo 1-2,' I'i- 15 q^ayt^ tiG rb oqog ratv iXuiav , totb Ii^guvg dntGtHXev dvo fia- par553 Op I Hit cum sCDEFLNn* 1. 33. 69. al^o fere Or^.'^a Eusecl-^so 
Chr (et.™o4^ Dampar cod . . . j- Ti moa cum BGHKMSUVxzrAn'^ al longe 
pi Or^''^'et''^3. Praeterea sln 69. al c e h n syi-lir cop arm praem Tv \ 
Savnd': of ad 1, 1. Item v. sq. 

31. N flf*' syrcu et^ch o^ di o/Aoi, intri^nriaav \ aio)n}](ro)ai,v cum nbcdxz 
rn unc® al omn^'d ... Ti -aovaiv cum lxa | /nfitov. « 710^0) fjaU.nv 
(:: at L^ et Mc), u nltnv | fy.ga^av cum sBDLzn' al sah cop syr^" 
etsch . . . ? Ti -tov c. CNn^ unc" al pier it vg syrP (13. 69. 124. txaav- 
yatov) :: Mc et Lc fx^wsfj/ | nvfjif h. 1. cum sbdlz 69. 124. 34G. b c 
ffi- gi. 2- ]j 1 jj yg g^j, pQp syj.sch arm aeth ... g post Tjfiacr cum CN 
unc'2 al pier f fiF^- q syi-cu etP . . . 13. 209. e (add Tv post »/,«.) syrl^r 
om I vii cum n (sed x<f ex vv corr) cdln 33. al mu ... ? Ti vtoa c. BZ 
unc^'^ al pier 

32. avTova: r ax'Toia \ noi,rj(jo) cum n*bcdn unc^^ al pier (a b e u vultis 
faciam, item syr-'ch arm aeth) Clir DamParSSS . . . lz 106. 238. (c d f 
g'i-2- gi-2- j^ q yg 'u'niiig ut faciam, item syr'^** etP) Or^'-^-'et'^" praem 
lAxx, bine Ln [vra] \ avoiyoxriv cum kbdlz 13. 33. 69* 124. 346. al 
Orl>is Chr... ? Ti avoi.yQi,tai,v c. cn unc^^ al jjler Basse iss (DamPar 
avio)x9^) 1 01 oqQ-. 7]/io))' cum sbdlz 33. (it vg) Or^''-'* . .. ? Ti fjiio)v 
ni Off)-, cum CN unc'2 al fere omn Basse Chr. Praeterea syr^u add et 
videhimiis (iiideamus) te; item c: Quihus dixit Jesus : Creditis posse me 
hoc facere? Qui responderunt ei: Ita, domine. 

34. fl: syrcuetsch om | Oft/iariov cum bdlz 13. G9. 124. 346. OrVSS 
... ? Ti 0(p&a)./io)v cum NCN unc^'^ al pier (Or^i'"^^ Uberrime axia/dvoa 
ai'TOJV T&jr o(p&ci/./ii.) Bas^e iss DamPars^s | c(vto)v: b ante t. o^m^. pon | 
avfilkiyfj. cum sedlz al*'' it (exc q) vg sab cop syr^" syrPJ^Ketbr arm 
aeth Basse DamParssscod .. 5 Ti add aiiTo;i' 01 mp&aXfiOi cum CN 
unc'^ al pier q syrsch (aperti sunt oculi eorum) syrP ix' 

XXI. 1. 7iYYi,aav cum NBC*DEFGHKLMNSUVxrAn al pier itP'cr yg sah cop 
syrP Or^-'-^et''^* ... c^v^g al mu (inprimis cvglstaria) b e gat sax 
syrcu etsch ethr copdz aeth Or^>i8i Chr riyyiaiv (c^vn'i? al add h. 1. o 
Zs et om postea) | rji&ov (ita et. »c b aeth cop^z) . . . n*c%uv'ngA al e 
q gat sax syr^^^etscl) et'i'" Or^''^' Chr ^/.&ev | fKX sec: a om | ^riO(p(xyri KATi MA00AION 21, 4. 129 {h]rci,G 2 Xe'yav avrola ' 7ioqevs(T&8 sia njv xcoiitjv tjjv xazt'varri 
viimv, xa( Ev&va evQ)]oere bvov de8sfi,tv7jv xai ttooXov fj.sr avrya' 
Xvaavna ayaysxt fioi. 3 xai idv tia vfiiv simj ti, fQsizs on o xv- 
Qioa avrdov iQSiav e^^si ' sv&va 8s aTioareXei avrom. 4 "'' ' rovro 
5f yt'yorsv iva TilijQw&fj to ^)i&8V did tov nQOcpijtov Xtyovroa' cum SB*c2(*Iatet)DEGHM*N2sVA al pi it vg (it pier vg hethphafje, d bet- 
phage, e vethpagae, h am fu al bethfagc, for betkfaget) syr^mn (gt. syrP 
mg graece) Or3.'3«-"3eft,i8i-i9> Chr ; item z sah cop firjSq.ay}] ... Ti 
pij&Gif>ay. cum B%KM^N*uxrn al'"" fere; item L 47ev firjnqtay. Prae- 
terea c- 1.3. 33. 69. al syrl^f add /.at, (iijOavtav :: e Mc et Lc | ftff (c^ 
xai, ftfr) TO cum BC^(*latet) 33. g'^"'", item {in montem) b c e If'"^" h n 
qOr^'''2^(:: ita nemo in Mc, u tantum in Lc) . . . ? n^oa to (: : ut Mc et 
Lc) eum><i)KGHKLMNSUVxrAn al pier, item (acZ?«o?*tem)f g^'^ vgOr^-'^s 
ef*'''^i Chr I t5 cum bdehv 22* al mu Or*''*** ■ ■ ■ <; Ln o Zs cum sc^gk 
LMNSUxrAn al longe pi (n al post amar., M al post /mfl. pon) Or^'''-^ 
(:: Mt e5 rare sed passim, loh plerumq, testibus plurimis o t5 substi- 
tuentibus. Tamen fit etiam ut o « praeferendum videatur altei-i 
scripturae.) \ ixn&iiraa : 13. 28.33.124.157.243.346. arm Chr (utmo^ 
etS'l), item it (non item vg) Hi! add wdtov (et quidem h Hil duos ex 
discip. svis) 

2. noQfVia&i (Gb') cum sbdlz aP Or*-'^' 'Exx^^^^'^^''^ {vLaratov i-tax&ai. 
ii7tiv)Q\\y: ...gTinnQ(v6-t]'tf cum CEGHKMNSUVxrAnal pler| y.aTfvaviv 
(Gb') cum «BCDLZ aF Or*'«'eti«'cod Eusdemsvg qjjj. _. . 5- Ti amvavrv 
c. EGHKMNSUVxrAn al pier Or^-^'^'e'l Eusdemise (^lib jiOQivfhfvna ii,a 
TTjv am. x())ix. evQtjaiTf) et<icli25 | ^ii^iig- cum ^^2 ... 5: Ln Ti fvO-tuxr 
c. BCDN unc»2 al omnvid Or*-'*' Eusdemsvg . . . al^ a b c flf'- h n cop 
syrcu (irJoi) pro mO:) Chr (Eus'i'sl'bere) Ori»t2,324 qj^ | ayayfTS cum 
scLNZ unci3 al fere omn Or*'i8i Eusdem379gt 456etecli26 catox Chr ... 
Ln ayire cum bd 56. 58. (:: ayayfte et. Lc; sed cf ad 13, 30. 
21, 18) 

3. far: D av \ ti (OrV-i0et*.i«8item ^-i**' Chr): d 157. aethOr-^'is' Eus'lem 
4.i6gtecli26 ^^ yioiyftri :: cf Mc | anTwv: s avron | XQ- ^X^''- D*^''lipse* 
corr?) fx- XQ- I fv&va cum sbl Or^'^^'eti^^ ... g Ln Ti ivdioia cum 
CDN unci2 al omnvifl Or''''*" Chr | bv&. Si (et. Orter): d 33. al pauc it 
(exc q) vg syr^u etscli (non itemP) xat tv&. | anoarihi (prob Scliu) 
cum sBDg'"HM(H -ih], M -eAft) 69. al it (et. ()', exc d h) vg sah cop arm 
cddaeth Or3.'37et'Met^.'8i-«'sq Op ... Gb Sz anoaTiXXii, cum cegk 
LNSUVXzrAn aP^" fere d h syromn arm^^oh pers"*^ Chr :: cf Mc 

4. Toi'To Si cum sc*DLZ itPler am fu for emm sau fr syr^u cop aeth pers^"^ 
Or^'181 Chr (et.mos) Hil al .. . g (Gb"") Ti add oAoi- cum bc% unc^^ 
al omnvid g2- q vged (et. gat) sax syr^ch etP sah arm persP Op : : cf 
1, 22. 26, 56 I Sm (et. Or-i'isi): lz al* vno \ noo(p?irov: 42. a c h Chr 
Hil praem fita et. a c h Hil) vel add (ut Chr) 'Qa/aQi^ov (sic M al in 
marg notatum habent), item al^ aeth tjaa'iov 

TiscHENDORp, N. T. ed. 8. ^ 130 21,5. KATA MA00AION ♦eT62!'ii ^ ^'^c-te Tfi dvyatQi. J!i.cov ' idov 6 ^aaiXem aov sgxstat aoi nQctva 
xai sm^e^ijxaa sm ovov xai in) tzcoXov vlhv vnoCvyiov. 6 ^"^'^ no- 
Qsv&i'nea dt o'l fia&tjTat xni noiijoavtsa xu&ooa TTooai-'raisr av- 
701G u li;aova, 7 I'jyayov rr,v ovov xai ruv ncoXov, xui int&ijxav 
sn avrdov ra ijidtia, xai mexdd-iasv indvco avroiv. 8 6 ds nXei- 5. jr^ai'iff (Or'^'^^^et^''^^*' disei'te: niiOTftay/if'i'a to7i n(>ava ovx iii&iTO 
6 fiaT&. ovrwa txovxa' Slxauoa xai amX^otv ainoa.): syrC" aetliio*" 
praem iustus et (:: ut lxx) | xat imlh^J. cum sncNZ unc^'' al omn fere 
c f g'-2- q am for emm Or-*>i8ieti8'sq Chr (:: ita et. lxx) ... Ti om 
y.ai cum d 61. a b e fF*' ^' h vg^d fu san gat fr aeth Cyp al | y.ai tnv 
710)).. cum HBLN 1. 124. syrcu et^cb syrP c* sah aeth ... s om im cum 
CDEFGHKMSUvxrAii al omn fere it vg cop arm Or*''^' et^^'' :: ut lxx | 
xnov vnnC^vyi.ov cum «*etcBCDaN unc^" al omn'i'l f q vg syron*" (et. 
pmggraec) sah Or*'^8'et^88 qjjj. „ . d* i,tor vnotvyiov (d omisso viov 
pullum snhiut/alem) , item jjullum novellum subiugalem b c ff^" h (sed b 

. sedens super pullum asinae nov. subi.) Hil . . . s^ vel '' Lz e am* lOTo^nytoii 
absque I'tor, 1. nil nisi viov, Cyrglapb^silib fntfif ^ifjx. int xi7rot,iiyi,ov 
xai, no)Xov vtov (Or'''''^^ avrt ton [apud Mt] ' xai, fnififfi. ini ovnv x. 
nii)X. m. iiTTot. TO [ap. Zach]' xai, tTti^ffi. im vno^vyvov xai, no)).ovvfov, 
t] wff fi' Ttfft" notXov v7toC,vyiov. Paullo post vero de loco Zach sic: 
yori Si xai, touto ftfVfi'at, on ntVTf 7Zf()i'ti'/ovTia fyiSoatav mv ?a/«- 
(jiov, naqa ftev tukt ijidojufjx. xai, roi axvXa fvfjoftfv to' ainoa nQava 
xai ini^i. ini, vno^vyiov xai, niiiXov vfov, rj' tni oroii xai nwkov viov 
ovaSoiv' naqa dt &fodoTio)vi' aoroff fnaxovMv xai inv(i(. ini ovov 
xai, no)).. X'lov ovoir Tia^a dt avfi/iayo)' avTOir nxwyoa y.ai fniftifi. 
iTii ovov X. 7T0)X. viov ovadoa' iv di Ttj TZfiinTt] fxJoffft' avroir nTmyroij 
xai iTiifii. (TCi i<7iotxiyvov x. ttidAov viov ovov.) 

6. d( : F om I xai noirjaavTia et >]yayov: D al" sah it vg fnoiriaav et 
xai (hoc et. «» adscripsit sed rursus cxstinxit) rjyuyov (similiter 
syrcu et^cli e( abiei-unt - et fecerunt - et adduxerunt) | xaOwa: G Eus 
dem456 ;<o(^oj | n^oaixai. cum NKi'GHKLMNSUVXzrAii al fere omn Or 
3,744 et 4,181. 187 Eusecli26 etdem isG , Lq j; o-,,,,fT«v. c. BCD 33. 48 ev 
(:: avviTai. apud solum Mt 2G, 19. 27,10; sed nee irrvfT. nee nQoatr. 
ut 1, 24. 8, 4. fluctuare solct) 

7. Tiyayov: vide ad v. 6 j in cum sbdlz 33. 69. Or'*''**'et^" ... ? Ti 
inavo) cum CN unc'^ al fere omn | avTiov: D a b e f flf^"^' g^' q (non 
item c g*" nee vg) Or^'^^'cod avTov \ r. i^aTta cum s*bd b e ff*'^' g'^' 
gat arm ... ? Ti add uvtidv, Ln [avx.] cum n^cnz unc" al omn^'d a c 
f gi- q syrcu etutr etbr sah cop arm^d aetli Oi-t'isi (et ^s' *ai/TOj)') : : 
ut Mc (et Lc) I inixaO^ifffv (et. g Gb Sz) cum bcfmsuvxpa (item n al 
ffT(xa&t](Tfv, z certe fn....) al pi sah syrP arm Or^'^^^et '"''^1 ; item Nn 
al ixafhiatv, k al (/.aOrjirfv, d ixa&riTO] item sedebat a b c d e ff''^', 
sedit f h q; et eqnitavit Jesus syr^u et*'^*^ aeth .. . ?^ tJifxa&iaav cum 
nc al; l al fnixa&tjaav , »* ixaO-iaav, item g''^' vg cop sedere fece- 
runt ... KG 1. al om xai f/ifxaO-. in. ant. \ tnav. avTiuv (g^* 1 vg Op KATA MAeeAION 21, 11. 131 Gtoa oyXoa taiQcaaav savrmv ra ijiaiia sv rij o8co, aXXoi ds 
k'xoTirov xXdSovG ano tap StvdQbiv y,ai eatQOiaav iv rij o5cp. 
9 '°^'^ 01 8f ojXoi 01 noodyovTsa avtbv urn ot duoXov&ovvTsa 
k'xQa^of Xt'yovrea' coaavvd tmvko zlavsiS, nvXoyijUtvoo 6 iQio^svoa 'Psiis, ae 
iv ovofiati HVQi'ov, aaavvd sv tola vipiaruia. 10 "^""' '° Kal sia- 
sX'&ovroG avTov eia ' JsQOGokvua meiG'O'ij nuGa /) tzoXig Xe'yovGa ' 
TIG icnv oiitoG ; 11 oi ds 'o'fXoi sXsyov' ovroG eGTiv o TZQoqjtjzrjG 
'IijGovG 6 dnh Na^aQs& riJG faXiXauiG. nil nisi desvper): d 27ev beef ff^"'^' g^' h q (hi omnes super etim; a ut 
puto siqjer ea, Blanch, super ea..) syrsch et^'' tTZ. ainoiK . . s* inavw in 
avTo)i', s'5 inavo) avrov 

8. fcccroj)' cum hsBCNZ vinc*"^ al pier Or^'"*' ... dla al pliis^" avroiv, idque 
13. 262. al (ut et. it vg al) post v^iat. pon | ano: n m :: cf Mc | 
((TrQo)aav (straverunt) sec cum s*d (a iar^oj'^v) c e ff'-^' q cop Or*''®' 
(totum versum citat) ... ? Ln Ti iarQo)vvvoii {sternebaut) cum s^cBCnz 
unc'^ al omuvid b f fl''" g^'^' h vg sah syrr (:: videtur hoc magis ad 
ixonzov accommodatum - nemo iy!.o^<av - quam farooxruv ad id quod 
praecessit. Lc vmaTQMVvvov zct i.|MaT. a. et Mc xa i/.i. a. iar^waav, 
sed neuter repetit.) | iv: ef al om 

9. ctDTor cum sbcdl 1. 33. 69. 124. 157. ff^" sah cop syrr aeth Or*''^! 
Eus<lem«9 (y.ata rov d-eiov ivayyfharrjv oi o/Aot n(JoayovTi(j avrov 
y.ai ay.oXnvd-ovvxKT infviptjfiovv Ityovxia etc) ... ? om cum efghkmn 
SDVxrAn al pier it (exc ff^") vg arm : : ut Mc | a om ot ante axoX. | 
fy.Qa^ov (d -ta/', d clamahant) : l al pane Or'*'^^^ (sed om h. 1. li- 
yovTia , contra ^'^^^ exQat^ov Ityovtiff) fx^a^av \ waavva (f waavva, 
u* oaaava, l taadva et infra waava): huic spir. couveniunt osanna 
(vg c f ffi"'-^" h q) ozanna (g-') ossanna (a b g'') ossana (d e); in pier 
(ut n, non tamen omn) cdder o)(rcivva vel (haavvci (? oxravvct) legitur | 
daviid: cf ad 1, 1 | iv iupccrrOKj: syr^" add et egressi sunt in occursuin 
eius multi (i^tjXO^ov ftcr vnavrrjCFi^v ai'TOJ loh 12, 15) et gcmdehant et 
laudabant deum propter omne quod viderunt (tjfj^avro - yai^jiovna aivdv 
Tov &^ov - ntQt, na. wv (idov dvvafi. Lc 19, 37). 

10. iiOiX&ovtoa (ita s^): s* 237. 238. bscr iX&ovrocf 

11. Ot 6s o/Aot (et. Or*>^****, item if^" g^* vg populi et f txirhae , g'' am po- 
puhis, q turbo) : d a b c e fl"^" h ot dt nolloi, item 1. 22. ot (1. om) 
noXXoi, di (Or^''*' noV.ou) \ tXtyov (di'cebant vel dicebat f flfi'^- gi-2- h q 
vg): D ivnov (a b c d e dixerunt). Praeterea N add OTt ( o nQOftjr. li 
cum NBD 157. sah cop arm Or^.i**' Eus<iem459 . . . ^ Ti Z5 (13. 124. al^ 
a om; e Clinstus) o (a om) nQogt?]. cum CEPGHKLMNSUVxrAn al fere 
omn it vg syrr aeth Or^''*' et^'^®*^ Chr | o ano: da om o | racw^fS" 
(et. ge) cum sbcdehkuvxii al pi itPler vg sah cop Eus'lera^ item a 
-^ad- ... g Gb Sz vat,a!Jfr cum fglmnsf al certe mu d e (a propheta 
Nazareti Galil.) Or3.'"-*.i»"etalib Chr 

9* 132 21, 12. KATA MA00AION Mc 11. 1'^n 12 ^"' * Ka) siatjX&sv ^LjGova eia to isqov rpv xf-sov , xal 

Lcl9, 45 8 ,. , , , ^ , , ,^ . _ , . 

io2, 13-17 e^apaA-ev navraa tovg ncoKovrraa xai ayoQaL,ovtao sr rco iSQ(o, 
x«) rua TQctTit^uct rcor y.oXkv^i()T(iJi' ii((.tt(jr(>e\Vsi' nai rko xnO^'dQaa 
•lerT^'ii Tcor TicoXovitMr TUG 7Ti:<)ia7E()dG, 13 xui h'yei ainota' yt'yQanrai' 
6 olma fiov olxoa nQoaevpia HXtj&rjGerai , v^ihg 8i- uvtov nomrs 
GTitiXmov XriGTcor . 14 "^'"" '" Kcii ttoogijXOoi' avTw rvqXoi xn) 
XoiXoii iv roi k()^ , xai iOsQaTzevaev avtovG. lb ^^^' ^' iduvteG df 
01 aQyiaQSiG moi ol yQafifiardG ra d-av^aGia a mot'ijGSP xai rovG 
TiaiduG rovG xQU^ni'TaG iv tq) Uqco xai XiyovtaG' (OGarva rq) vim 
•Ps8, 3 zfavsid, tjyavuxTijGav, 16 xca einav avrqi' axoma rl ovroi Xiyov- 12. ft.(Tt]).&fv (g nat/.&wv)- y.at: Chr auaiX&o)v \ Z5 cum H*(etclJ)BCEHMV 
xi aPS fere Or''>''S"et^''""' '"' . . . ? o t5 cum npGKLNSUrn al longe pi 
Q].3,748 I ^Qi, 0-foi< cum CDEFGHKMNSUVxrin al fere omn it'(exc b) vg 
syrcu etutr Or^.'^^sciq ter Baseth 258 . . Ln om cum sbl al^ b sah cop 
arm aeth sax Or*'i'*° et i**' Meth**** Chr Hil : : at deest in Mc et Lc, nee 
alibi t. ifQ. r. &f. \ f^ffiakfv: syrcu add m tou ^f(». rov &eov, omisso 

fV 1(1) if Qb) 

13. 6: D* om I ■/.Iti&tiaixa.i.: syr"^" add omnibns (jentibvs \ nvrov: n al^ 
post f;Tot»;(7«T. pon (item it vg Iv'"t Hil fecistis illam) \ nouite cum 
NBL 124. cop aeth Or''''**''et^8' Eus<iem-toi g fTioufjaarf cum cdefg 
iiKMNSUVxrAn al pier Bas^tli^ss (:; ut Lc) ; item 1. lusttn' ((ivax^i]- 
arna yao xntiv edo^iv ivvai fto(i)v na^ vfiuv' yfyQanrai' n otx. /ion o^>^. 
nijoa. latw, vftaa d'l ntnovij/., avr. antjk. hjat. xai, raa TQanfX,. run' 
iv TW va. xoXhifi. xaTfffT^fi/'f ) Or^''-'''-^et '■''■'' TifnovrjyiaTf (:: ut Mc). 
Item fecistis it vg sah arm IrJntaao 

14. TiQoarjk&ov : ita in s ipsa prima manu? ex -iX&ovtkj factum | rv(t<X. 
x. yo>X. cum sbdl 1. 33. 69.' 124. al it vg cop arm aeth syi-scli (syr^w 
xvq)k. X. xojqioi,, syr^"" rv. x. xoxp. x. /&)/) Or^-'^^Ws ... (Jij" ^(i,X. y.. 
Tvq>k. cum CEFGHKMNSUvrAn al'"" fere sah syrP Meth"'^'' Chr (:: cf ad 
Lc 14, 21) 

15. ot aqx- y.w ot (Kn* al om) yQa^u/n. (et. Or^.'ss) : 69. 124. 346. yscr 
syrcu ot Y()afif(,,x. ot aQX I iytoi?j(Tiv: 28. al itpler (non item e g*' q 
vg) Or^''^'' {[(fta tovTO yiyfjanrao oTi. o^ uq/- ^-^ ot^ yQ- /.airoiyf liiov- 
na Ta &a.vf.(. a inou. o li xai twv naidox' axot'ovna doiaL.ovr(j)i' etc) 
add «5 I Toi'fT xoat- cum nbdln . . . ? om tova c. c unc'^ al omnv><l 
Or2,383 Meth^"^^ | waavi'a (d* rursus oaaava) : cf ad v. 9 | viot : Or-'"^**" 
tiTfTtjafKi a notfnov xavtov iativ otxoff dav. xai vioa Sav. xai il fitj 
raiitov ianv , rj/^tdQX'rirai' to xara /.tari} . yQannxioa' oipiilov ?/ftr 
iJTOi Sia' TW oi'xw (iav. ijroi,' tw vlw dai'. Sunt haec in vv. 9. et 15. 
dicta; altero igitur loco otxw, altero luw scriptum invenit: at nunc 
quidem Or neutro loco aliter quam rto; legisse invenitur. | davti,d: cf 
ad 1, 1 

16. unav cum sbdl ... ? (mov cum cn unc*'' al omn^id | axotifi,(T (et. 
Q,.2,.w3et3,'!56 ii-intaio). ,,jj 28. 108. 157. 238. 346. al-" fere syr^i cop KATA MAeeAION 21, 22. 1S3 (jiv; 6 ds 'ItjGom Xtyei avroTa' vai' ovbmors dvsyvcozs on ix aro- 
fiatoa vtjTTimv nai -dijhi^optojv xarijQtiaa) alvov; 17 ^"'^ xai 
xuTaXmwp avrova i^ijX&sv f^co rtja nolmia eia Bij&avi'av, nui 
tjvXi'a&tj ixsT. 

18 TlQcot 8ii inavayayKtv eia zijv noXiv indvaasv . 19 'mu mcii^v2~u 
iSmv Gvxijii fiiav im riJG oSov t]X&£v in avrrjv, Y,al ovdh evgev 
Iv ainy si fiij (fvXXa fxovov, nai Xsysi avrrj' ov fitjHeri in aov xaQ- 
7io<y yiv/jtai tia top ampa . aai i^t/Qavih/ nagaxQijitcc tj avxij. 
20 xai idoptsG o( fia&tjrai i&avfiaaav Xeyoprsa' 7io3a TragaxQi^f^a 
i^tjQccv&ij rj avxrj; 21 ^^'^'^ anoxQtS'HG ds 6 'ftjaova einsv avroia' 
dfitjv Xiyco vfup , iav ix^ts TZiariv aai fiij diaHQi/&ijr8 , ov ^wpop to 
r/j6 avuTjG TzotijGSTe, dXXd nap rm oqei rovrco e'tmjrE' aQd-ijri nai 
^Xr]&TjZi eiartjv •d'dXaaaav, yev^GEtai' 22 ^'^'^ nai ndpta ooa dv 
akijGi]ts sp trj tzqogsv^tj niarsvoPTsa Xjjfixpeade. 

Chr praem ovy. \ ).(yfi: K al^" fere it vg (sed non am for san) rnttv | 
cti'TOKT: D*g'' «('TW I 0X1, cum BCN uuc'-'' al pier c f g'*^' I vg syro™ii 
cop arm Clem^s Or2.583et3.''56bis EusP«-" ... i<D al^ b e ffi'^- h aeth 
Meth^^s Chr (Or^'"'^"!* nhjijovxai in avxow to " ex etc hue uou valet, 
nee '^'' wff /iTj vei'Ofjuoraa to" (x etc) Irint24o qj^ 

17. xaraXino)v c. SBE^HNrn al pi ... cde*fklmua (l -hlnwv, pier 
-ndiv, M -Ttwv) al -kunoiv: cf 4, 13. 16, 4. | f|w t. TZoXiom: s* (supple) 
om I r]vh<j&7i (a vXiatv) exit,: c* -rjidta&tjaav. Praeterea mm sax add 
et docebat eos de regno dei, item alii cdd'^S testante correctorio : 
,,Ecclesia addit quod Graeci , Hier. , Rabau., antiqui et glossati non 
habent." 

18. TiQWi cum s*BD x^cr ... ^ Ln (ex errore) Ti nQwiaa cum cn unc^^ al 
omn fere Chr | inavayayayv c. n*b*l ... g Ln inccvayov c. ^cb^cefgh 
KMNSUvrAn al omn^id (Or^''^' tot? tnavayii, na t^v noXw t]v y.ata- 
XihovTti - xat, fTtavaywv 6«r avrtjv nfiva nil probat); item D TtaQayurv 
et itPl syr^u Hil transiens (f g''^" q vg revertens) : : cf ad 13,30. 21, 2. 
Praeterea m al pauc a c add o t5 

19. tn avTfjv: l tn ai'rrja \ ivgiv: s* (^•Isuppl) om ] ov /tnjy.. cum bl . . . 
g om ov cum SCD unci^ al omnvid Or ^.'S' ef^^osq Meth'^s Petr^-'-'' 
(:: /.tfixsTt Mc, nee ullus praem ov) \ ix gov: d al f^ov (cf ad 2, 6) | 
yevfjTai,: s Ql•s,^5^■'l6o■^6l yfj/otro ( M ?j avx. na^iayj). 

20. fj (Dcorr om: ex errore?) (Tvxi]: 238. bee (om et. v. 19.) ffi-2- gi-2- 
1 vg Hier om (non item f h q gat Op) 

21. TToitjCFexf. H yscr al -atjxe \ xav etc: D al xai, xo) oq. xovx. fav nn. \ 
yfvtjrTfxai (h praem xai,} : syr^w add vobis sic 

22. av cum sbhubc al mu Or^-''^' . . . Ti lav c. CEFGKLMsvin al longe pi 
Clem^**'' Or^''^^ ... d om | L txuxfjafia&ai, \ k?j/Ltiii. cum sb*dl0c ... g 
XrjiiJ. cum b^c unc^^ al onin^'d 134 21, 23. KATA MAeOAION Mcnr27-3s 23. ^"'^ Kai tXd^ovroa avrov sia to ieqov, nnomikdov avt(p 
di8d(TxorTi oi aQXi£Q£i(y ^m oi nQea^vrsQoi rov laov Xtyorrea' iv 
noia e^ovai'a tavta noisia; xai ria aot tdcoHSv t;;j' f'^ovaiav rav- 
rijv; 24 dnonQidsia dt o 'hjaova elnsv avzoia' fQoiTtjab) vfida xdya 
Xoyov fva, ov ear e'mrjti i-ioi , '^dybi vfiiv foca iv noin i^ovai'a tavra 
noia ' 25 TO ^dnriGna to 'fadi'vov Tio&ev Jjv ; f| ovquvov i} f'| dv- 
{hgconcov ; ot 8s dieXoytiovzo nuQ iavroia Xs'yovrea' 26 iav e't'7i(0fisv' 
f^ ovoavov, igei ijfiiv' did ri ovv om sniatsmars avrm; lav 8s 
siTTMfiev' £^ av&Qmnav, q:o(iovfiEt)-a rov oylov' ndvtm yaQ ma 
ngocprjrtjv siovaiv rov lojdvvtjV. 21 xai dnoxgi&tvTta rm 'Ir/aov 
slnav' ovK oi8afjiEv . ecpt] amola 'acu avToa' ovSt tjco Xsya v/aTv iv 23. U&ovroa avrov cum nbcdl 1. 13. 33. C9. 124. Or^.'s^et^i" . . . f Ti 
ik&ovTi (k al (i,ai).&.) axno) cum EFGHKMSUVAnoc al pier | TiiJOfftjX- 
&ov: 33. -&av | ()t.daay.ovTi (et. Or^.^eJet"!"): 44ev a b c e flP' g^- h I 
(non item f AT-' g'- q vg) syr^u om | a om ot sec | xat tkt: c ff^" g'^" »/ 
Ttff :: lit Mc etLc | ido»tiv: ©c post f|oi'. ranT. pen (157. post fSor.) 
: : ut Mc 

24. 6f cum NBCD0C unc^' al omn^id f g^- q syrP Op ... Ti Ln om c. lz 
itPl vg cop (syrcu et^ch arm aeth) | fgontjao): d al mu tntQwrrjao) :: 
ut Mc; cf et. d ad Lc | xayo) bis: « xai lyoj, sec loc et. 33. 69. al | 
Xoy. tva cum nbz©^ unc" al pier ... cdf al plus^'' it (exc q) vg Or 
*>i3o j,,gj loyov :: cf Mc et Lc | ov (l o): d* om, item d si dixeritis 
mihi, et ego ; c e ff^' h dicite mihi, et ego 

25. TO sec cum nbcz 33. 48ev (l. ran iw.) Or*-'-''" ... ? om cum n unc'^ 
al pier CyrSlapli 2^'- (;; cf ad Mc et Lc, ubi similiter lectio fluct) | b 
twavoi' I (^tfAoyt^oi'To: a nanfXoy. \ naq cum scDEFGHKMSUVAn al 
pier ... Ln (v cum BhU^Sz al^ CyrS's-pl^ (it vg inter ne, Aug apud 
semetipsos) :: cf 16, 7. 8 ubi dt,f).oy. fv fai'T. non fluct | fai/Toiff : L 
aiiTOtff 

26. t]fnv: H al pauc vfiiv \ ovv c. HBCEFGHKMSUVZin al longe pi c f flf'* 
g»-2- h vg syrcu etP cop arm aeth Cyrglaph232 ps.Athmaced«7 Chr. .. 
DL 28. 126. al plus^o a b e fif^" q syrsch Or*-"" om :: ut Mc et Lc | 
ovx (TiifTT. : H b e Op ov niffravire \ ota n^oqit^x. h. 1. cum sbclz 33. 
157. 238. syr^u etsch Cyrg'apb (Auglibere quia tawj. proph. habebant 
loh., quia proph. habent loh.) ... g post r. vwavv. cum defghkmsuvaii 
al pier it (ffi" omnes enim loh. ut proph. habuenmt) vg syrP arm | 
f/ovtrw: 1. al pauc a c f ff'" (vide ante) g^" h q vg (non item b e ff^" 
g'' am san) syr*"! et^ch arm^dd CyrSl^pl* fi,^ov : : ut Mc | B i,(i)av7jv 

27. fvnav cum kd ... <; Ln Ti (inov c. bcz unc'^ al omn'^id | ^at avxoa 
(ita ot. b f g''^" q vg syrP): h (a) e fiP" h syr"*' et^ch q j^^ Jtem et Je- 
sus c flf^' I kiyo) vftiv (:: ut et. Mc et Lc): mad aP" fere b c e f flF*-2- h 
q (non g''^- vg) OrVSiefes v/^. Uy. KATA MA00AION 21, 30. 135 noia f^ovala ravra nom. 28 ^^^' ^° Tt df v(jilv doxst; av&Qanoc 
sijcv Ti'mu 8vo ' TTQoaek&mv rep TiQaro^ siTrev ' rt'xvov, vTiays otj^s- 
Qov sQyd^ov iv rto afiTieXm'i- 29 o ds dnoxQt&Eia slnsv' ov ^tXa, 
VGTSQOV fietafisXi^-&si(j amjldnr. 30 TtQoasXdwv 8s rco htQco eiTZev 28. av&Qom. cum sBDLzn unc^ al pi g^' am for harl* gat aeth Or^'''"' 
ef''* Chr ... Ln add na cum cemua 1. 33. al plus™ itP^er vg (et. fu 
san emm) syrr arm Ox^'"^<^ Eusluois" Cyr&laph io3 Ps-Atli<iispui7i Qp j 
Tfxv. (5Vo cumscDLxzn uncJ»al pier Or^.^oef'^et'^e Eus'uc Cyrglapli 
(Chr viova Svo, seddd et. dv. vi., n. Svo, Sv. tj.) ... Ln duo nxr. 
cum B 142. 299. (item it vg Hil) (Ps-Athd>spu ^v. wova) \ TiQoafWmv 
absq xctt cum s*lz e if^' cop (syr<^u nee y.ai, nee nQOOil^. habet) Or 
3,77ops.Atljclispu.. . ^ Ln praem zat cum scrcdxh unc^o al omn'*''<i itpler 
vg syr«tr al Eusluc Cyrg'aph | f,, ^^ aftjr. (et. ffi-2-g2- vg) : d a b c e f 
gi* h q for emm (non item am san al) Ps-Ath'^isp'i Chr Dam^j^o^ ikj 
rov (d* to) afiTTtXuva | a/untX. sine f,iov cum NC*DKLMAn* al^" fere a 
b e f flfi'2- h q syrcu et^tr gt^r arm aeth Or3."0a Chr Dam^-sos ... ^ 
(Grb"") Ln add fiov c. Bc^xzn^ unc' al pi c g^'^- 1 vg cop Or'''"''o Eus 
luc Cyrglaph Ps-Ath^ispu Qp 

29. o Sf anoyiQi>9-ii>a: syr^u om | ov &i?.o), rarif). (ita cum s*h b e g^' 
h, item b v. 30 ; a ff^' etpostea ; nee Or^'''" agnoscit (5^f : ? Ti add §f cum 
sCcDLXZ unc^i al omnvJd itmu vg syr^u et"'"" al Eus Cyr) cum ncdlxz 
unc^' al pier it vg syr^w et^tr al Or^''""(commentatur his: rjvy/.a ftivroi, 
o nQonoa fi,7iiv' ov Qi)M, n^oafjX&tv o narTjQ to) etfooj - ara, anongi,- 
&ii(T o dfiiTiQoa (iTTi (.iiv' lyo) xvgtfj ovx iX^Xv&i Si etc) Eusl"c Cyrglaph 
Chr Irint^so (agnoscit ordinem nostrum his: quorum alter quidem con- 
tradixit patri et postea poenitetur — alter autem pollicitus est abire^ 
statim promittens patri, non ahiit autem etc) Hil (similiter agnoscit : 
filius senior qui iturum se ad opus ncgaverit etc) ... b 4. 13. 69. 124. 
238. 262. 346. tol^ cop syr^r arm aethcdds arP are Ps-Ath<3ispu ^y^ 
(13. 69. 124. tol^ arm vTtayo)) xvQif, xai ovx anrjlO-iv. Hunc ordinem 
confirmant Isid*'^^ (q g^ ^ ^,;(, yj^oi^ftcr evoff natgoa naidair, rov /xiv 
ay.ovaavta iva r. af,i7i. aniX&fuv x. i^yaaaa&ai, x. vnoaxo^nvov [itv, 
;iTj anfXt]Xv&oTa df ffii/mi'aro' rov df /jii] inayyfiXa/ifvov, igyaaa/m- 
vov 6i anfdfi,aTo) et Dam (hom. in ficum p. 808 sq dvo yag viov, 
qitjaiv, tjaav ivi, narqi,, x«t nmv rw ivi' nogevov igyatov aa rov a/n- 
TiiXojva. d'l vTria/fTo iniv, ovx inXijgoiat de rtjv vnoayjoiv. ivra qiriai 
TZQoa Tor at f gov o d's amigi'tjaaro fiiv Xoyo), fgyo) di to Tzgoata/div 
i'ifnfgat'i.) \ antjX&fv: D itPl (non f g^-^" q) syr^u (syr^r ad v. 30) 
add iia tov afinfXon'a 

30. 7igoaiX&. d'e cum sbdlz 1. 33. 69. 124. it (exc h q) vg cop syr^ii' arm 
CyrS'aP^ io3 __^ ^ ^^^ ngoaiX&. cum cxAn unc^ al pier h q syrutr (syr^u 
aeth xai sine ng.) Eusliciee ^jjr | {Tfooj cum «*c*DEFGHKUXAn aP"° 
fere (item ad alterum it vg, item syrr arm aeth) Or^'"'' (vide ad v. 29) 
Eusluc Cyrglaph Ps-Ath<J'spu ... g (^ Qb Sz, sed Gb') Ln dfVTfgo) 
cum nCbc^lmsvz al mu Chr (Or^'"** ftTa anoy.go&iia o divrigoa vix 136 21, 31. KATA MAeeAlON 

moavrcoG. 6 8f anoxQt&tiG tlntv' tym xvi>te, xai ovh dm^k&^r. 
31 r/(T fx Toov 8vo inohjaev to '&t'hjfia rov nurQua; Xtyovaiv' 6 

probat, minus etiam ^'"'^ on, tmtv o Sivtiq. vtoa) | o df anoy.(j. fm. («« 
suppl): N*om I fyo>(itvg eo; videl3.69. etc v.29))!i'^uf (d add i/jrayw), 
xMj. or/ anJ]).9-n' cum iisdem qui v. 29 or .9^fP.o», varn)ov etc.B al'tol'^ 
cop syi-'ir arm acthtdda ^rr Ps-Athdispu „,, Qi.)m, xiarnjov (minusc 
Ps-Ath add ^f , item vv aliq?) fifTa/((),>j&(i.(T ct/itjf.&iv (syrt"" add (la 

31. Svo (d* (yi'o)): syrcu add ?<i ^•oJ^■s videtur \ enoujatv: n ff'" post t. 
i9-«. T. 7raT(). (v al'syi-cu cop Ps-Athdispu add ai'Toi-) | Xtyovaiv cum 
HBDL 13. 33. 69. 124. al^'d g'- 1 am for emm saii tol fr sax cop arm 
aeth Chr . . . ? add wctw cum cxin unc^ al pier it!''t!i" yg (et. gat mm 
al) syrr Eus^uc | o nqiinoa cum sclxar unc^ al pier c f g^- q vg (et. 
emm gat mm al) fr syr^u et^^'i' aeth arc Hipp {'^^^ e catena Nicephori 
in pentat. etc y.av iv tw ivayy. df xov noi/tiaavra to &t).}]/t. tnv na- 
T(»off ftTTiV o 7i(to)TO(T. Sed vide post) Euslwciee ^gj rursus "'' fy.fi,t'0)v 
i)t oi.ioloytjaavtMv ori, o nQMXoa , ri.fi tjv orroa o Ttfjior. (haaaqifi, 
kfyup' ot TeXon'ctu etc) Chr Ilier et quidem ex veris (veteribus?) quae 
dicit exemplaribus (in h. 1. Quod dicitur: Quis ex diiobus fecit voluu- 
tatcm patris , et Hit diamt Novissimus ; sciendum est in veris exemplarib. 
non liaberi Novissimum sed Primum , ut 2^'roprio iudicio coudemnentur . 
Si autem Novissimum voluerimus Icgere , manifesta est inter pretatio , ut 
dicamus intelligere quidem veritatcm ludaeos, sed tergicersari^ et nolle 
dicere quod sentiunt ; sicut et baptismum lohannis scientes esse de caelo 
dicere noluerunt.) ... Ln o vatf^na cum b; 4. o devtf^oa (Dam**"^ 
pergit xa^ ipfytTai^ fiiv o ngori^oa, fvqit]/^(fi,rai- (Vf o d'fVTfQoa), d 13. 

69. 124. 238. 262. 346. Hipp ('»« e codice Mus. Brit. burn. 34 

fiTiiV o taxo^Toa. Vide supra) Ps-Athdispu (f^ojra St o xv^ooa' ria - - 
a7ioy.Qi& fvrea ()f ot i,ovdai,oi. ipaaiv' o ta/ar. vioa) o fffxcttoa. Item 
Twmssimus (quod multo rectius ad o fa/at. quam ad o vatifjoir trahi 
in promtu est; probat etiam d) a b e ffi'2- gi- ^ j am fu for san tol 
harl* and sax Aug; item exprimunt tdtimum cop syr^r arm aetbcdd2 
arP. Cf praeterea Hil in h. 1.(1 2) Deinde ipsaPharisaeortmi responsio quid 
momenti habeat quaerendum est. Dicunt voluntati iuniorem obedissc. 
Hoc reriim ratio non patitur ut simulata profcssio meritum per/ectae 
veritatis obtineat, ut plus sit fefellisse spondentem quam p erf ecisse omnia 
non pollicentem. Quis autem non malit neyari sibi id quod poscat, ditm- 
modo id quod poposcerit fiat, quam non fieri qtiod sjjondeatur ut fiat -Hi) 
Denique non ait noluisse sed non abisse. Bes extra culpani infidelitatis 
est, quia in facti erat difficnltate ne fieret. Non igitur ire statim ad opus 
quod praeceptum est noluit, sed quia ire non poterat non iit. In eo enini 
necessitatis mora sine crimine voluntatis ostcndittcr. Et in responsione 
quidem Pharisaeorum guaedam est necessitas prophetiae. Nam inviti 
licet confitentur quis obsccutus sit voluntati, iunior scilicet filius, obediens 
professione, licet non ejfficiens in tempore: quia fides sola iustificat. Or 
vero ^i'^" verba kiyovaiv usque Xfyn avtoia o li (e* xr^toc, sed ipse* KATA MA00AION 21, 35. 137 TTQoJrua. Xt'yti avroia 6 JijOovg' dfiijV Xt'jco v^ur on ol reXcovai 
xui at noQvai TTQOuyovoiv vfida sto rt/v ^aaiXeiav rov dtov. 

32 t/X&av yuQ ladvviiG nQoa vfida tv u8(a diMuoawi^G, nai ova 
miotsvaatE avtm' ol 8t rsXoJvai aai ai noqvai iniGrevaav avzoV 
vfma 8l iSovrsG ov fisre^iXt'i&ijTs vatsQov rov niGrnvtym avtm. 

33 '^^^'" "AXhiV nanafjoXlv uxovaare. dr&nconoa in> oixodsanoTija, mci27i-i2 

f/ , / , J \ , , - , y, he 21), 9—1 

uGtiG fqivzevoiv a^nsXava, zat (pQayfiov avzq) tzsqih&ij'asv y.ai 'ess, i 
(OQv^tv ii> avrcp Xijiov '/.ai cp>iod6fi7j6tv nvQyov, xai i^i:8s70 avrov 
ysMQyoiG, xui dnsdt'ipjGtv. 34 ore 8h ijyyiaev o naiQoa tmv nag- 
Ticiov , dnt'dreiXev tovG 8ovXovg avrov tiqog tovg yeoigyovG Xa[Mv 
rovG xttQTZovG avtov. 35 aai Xa^ovttG ol yscoQyoi rovG 8ovXovg 
avrov ov fuv sdsiQav, ov 8s dTTt'xretrav, ov 5* sXi'&o^ohjGav. corr (5) plane praeterit, ita ut in suo codice non invenisse credi possit 
(id quod credidit ac probavit Ln in praef. ed. mai. torn. 2. pag. V.). 
Addit enim Or 1. 1. tanquam de suo: xat ipavi^ov oTi o fmojv' -ov 
&fXo), y.ai varfQOV jufTafifXij&ii.rr xai aniX&u))' y.ai fQyaaafifvoa fia 
TO)' afinel. i7Toi.tjai to Sfkrjiun toii naxQoa to) i^yo)' o yaQ ro) Xoyo) 
inayyfulafdvon ■/.at /.itj TioitjacccF , tokt iqyoKT tjfjvrjcfaro noifiv to 
&iX. Tov narooG. Ttgocr/ia d'l av (ivvaaav /jj^cjQ-at- rt] naQa^oXr] y.ai 
TTQoa TQva iXaTTova fjiv rj /jfjdtv (nayyfXXofuvova etc. Confirmat 
autem codicem qui videtur Origenis Cyrglaphios. postquam enim 
textum (-- Sua naQafioXrja fjfiaa (d'ldaiiv o ^. icpfi yao ovroja') inde 
a verbis avQ-(j<))noa tkt ayi rtuv. d'vo usque tkt fx -t. dvo (not,, to 
&i. T. TtarQoa exscripsit, pergit o amk&oiv drikovoru, xat, fi, ftfiaxv 
fiira^v TiaQfiaid'v to adQavia , oxveiv avaTifv&ov to vma/ri^ifvov. \ 
OTt ov: s* cm oxi, (suppl^) 

32. maw. (b mavtia) ttq. v/u. cum sbcl 33. 157. 209. 48ev c aeth Or3."i 
Chr ... f TTQ. lift, viaavv. cum DXAn unc^ al pier itPler vg syrr cop j 
ot Si (f om) Tfl. K. av noQv. (x om y.. au no.) iniat. anTo; : g om | 
vfift,G Si usq TivaT. avio): A om | ov cum nclxah unc^ al pier Or^''''" 
et"i Chr ... Ln ovSi cum b 1. 13. 22. 33. al^ it (exc c e) vg syrr 
cop aeth Hil Op .. . d c e om (c e vos autem videntes haec [e om haec] 
paenitentiam habuistis postea quod non credidistis [e add ei]) \ avTo> ult: 
33. Or3>"osq f„ etii-rw 

33. av&Qo)noa cum sBC*DKLSV4n al^" tere itPl vg cop syrP aeth Or^.''^ 
ef86 Chrodd2 Lcif Hil ... ? (= Gb Sz) add tug cum c^yrngx unc^ al 
pi e f h m syrcu etsch arm Eustheoph 122 Cyj.e.s66o chr Ifiut277 | ^ ^j_ 
Qu&riKav I iv ai/T(i): s* (supple) y 69. al^ om (al eavro)) :: cf Mc | 
fl^^fTo cum «*B*CL (in Lc et. A, in Mc et. ak) ... ? Ln i^iSoro c. 
sCfi^DXin unc^ al omn^'d 

34. avtov ult: ff' • syr^ch vineac eius; syr^u om, item Cyrlib Chr 

35. tSii,(jav: u al plus^" iSijoai' \ amxr. tum iXi&ofloL (ita et. f ff*' g*-2- 138 21, 36. KATA iMA00AION 36 Ttrchr anta7ei7.8v "Olova Sovhwo nXsloraa rcov nijMtMv , x«) 
iTZoi'ijaar avroia coauvrtoa. 37 votSQor ds dntar^iXsv nQoa avtava 
Tov viov avtov, h'ycov' ertQUTTijaorrai rnr v'lov fwv. 38 oi dsYSoogyol 
idoiTEG 7ur vior elnov ir kanola' ovroa tartv o >cX)jnnv6noG' Sivts 
u7Toy,r8in(}nsv avtov nai aj^cofier tljv •/.h^Qovoniav avtov. 39 xui 
Xa^ovrsa avrhr fit\-iaXoi' t'^co rov dtinsXcoioG xa} dnsureirav. 
40 orav ovv tXOy u avnioa rov dfiTieXcaroo , ii Tioi)]aei tola yscon- 
yota £y,et'roiG; 41 Xtyovaiv avroy ■/MT.ova na-/,(aa aTZoXmei avrova, 
y.ai TOV dfinsXcoya ixdcoaerai dXXoia yecoQyoia, oviivsa dnodthaovaiv 
avzm rova -/.aoTzova ev tola xaiQoic avrcov. 42 Xt'yei avroia 6 
ft^aova' ovdtnors dvtyvcore iv rata yQucpaia' Xi'&ov op dnsdoxi'f^a- 
cav o( oixodofiovptea, ovroa iyev/jxf^tj sia xsq}aXfjv ymvt'aa' naQa 
xvQi'ov iyt'vEzo avrij, y.ai 'iaziv ^avfiaart/ iv ocp&aXfioTa tjfjimv; 
43 8td rovro Xtym vfiTv on do&i^anrat dcp v^mv /; ^amXet'a rov in vg cop arm syrP Or^'"^ Eust^eoph); a b c e fF^- h q syrcu etsch aeth 
Cyrzach679 jrint277 Lcif f ;.i5-o;9. turn anty.T. 

36. nahv: s* syr®<''i xao (sc om) nahv, u naX. ovv, d iterum vero (ff*" 
rursus itentm), cop rursus etiam 

37. TiQoa avtoufT (et. f g^'-" q vg, item Eustbeophj; u aH a b c S"' h 
Irint277 Lcif avroKT . . . al^* e ff'" m Or^.'**^ (Gyres 66o) o,^ | ^_ y,^ cti^roi/: 
a b c e flf'''^" h m Ir'^' Lcif (non g^'-' q vg) add unicum, f uniyenitum \ 
).(yo)v: 61. bee ff-' h (non a f flf*" g''^" m q vg) syr^u etsch arm (non 
syrP cop aeth) Chr (diserte) Ir'"' Op (non Eus Lcif Arab) add tffwff 
(forte , forsitan) :: e Lc 

38. IV (avroia (l ai'T.):vom | ff/ov**'' (Crb') cum sbdlz 1. 22. 33. arm 
Or3,776 Cyriohiio.261 et (addito f«i)T0(ff)es660etdeipar ap Mai«", item 
habebiniits,habeamiis itV^^^ vg Ir'^tLcif .. . gnaTa<jyb)fiiv cum cx^n unc'^ 
al pier (ff^" m possideamus, Op obtinebimus) Eust^^eo Chr 

39. i^efialov cum bcxah unci" al omnvid Or''."'^ Eus'^eoph Cyrdeipar; 
N f^alnv (:: fx/9aAAfH' apud Mc et Lc), D f|f/5aAav, z (^((iaklov \ 
xai. ani/.Tin'av(itSi et. f flf'' g^'^' m q vg Iriit277^. d a b c c ff"' h mm 
Lcif luvenc amxr. xai ante fsf/9. t^. r. a/tn. :: ut Mc et Lc 

41. Xty. avTO) (Cyressso q^ Jj nqon avTov): 69. 122* om | ano).f(Tn,: l 
ava}M(jn I avrova: it (exc ff*') vg Ir"!!^ Aug al (non item Lcif) om | 
fxddXjfTai, (et. Gb Sz) cum sbdeghklmuxaii (item fsv e sileiitio) al 
longe pi; item c al pane Cyr^s fzcVoiffft ... ? (ita et ? et ?« 1624. 
1633. 1670; sed alii tacite substituerunt ixdiorr.) ix()ioiTfTai(Gh") cum 
minusc ut videtur vix mu (ut 49ev 5oev) 

42. fv Tata (z add ...kt: ayiaiff?) y^aijpccKT (et. OrV^^ Eus^'^eo) ; 6. e 
(Qr2,79i?) Chrcdde jrint om | or : l om | n* al pauc lyivvrjOri \ s* nct(ja 
xvQio) (c -tor) I rjnojv: D* 1. 13. 22. al'^ fere d sled et^' v/nwv RATA MA00AION 21, 46. 139 t^eov xn) bo&fjasrai f&vet noiovvri fov(y -/.('.Qnova avtycj. 45 
daovaavrea 8e o'l. dQiieQSia xai oi. fbaQixyaloi rka nuQa^oXaa 
avrov sp'ojoav on. tzsqi avtarv Xt'yei' 46 xai ^i^rovvrm avrov xQa- 
tijcai icpo^i'id-r^oav torn oyXova, Inst sia 7TQoq»'jTtjv avrov si'xov. 43. avrria: s* 238. Or^.'^os (sedsaep avrija) avrov («c avT7]a), ff^- syrcu 
etsch om 

44. ? (Gbo) et Ln [] /.ai (124. al q om; syr«u naa ya^ , syrP Chrcom 
[nontxt] zat naa) 6 mnwv (Chi-com bis 7ti,7iro)v) tnl rbv llQ-ov tovtov 
(sic Or^'^^et^^^ e Lc pro fTi ixeivov r. Xv&-.) avvO-kaadrjaitav tip ov 
(v o) d' (a St) civ TZfaji (x al -(Tft) h/./nt'iaa- wi'toV cum XBCxzin unc'" 
al omnvid c f g^-^- h q vg syromn cop arm aeth Chr Op Augconsens 2,133 
. . . om (prob Schu) cum d 33. a b e fF^'^' Or^'"*^ (-;_ g. comm ad h. 1. Ex- 
plicat diligenter omnia u.sque ad rova xaQTZ. avrrja, turn fine eius para- 
bolae dicto - y.ai ravra /tf r i];ih.(t tia rov tonov fnrjTTogrjaa/LUv xai to 
qiavfv rjfiiv fiiQtjtai - transit ad sqq: xai axovaavrta o» a^;/. etc. Hinc 
dubitari nequit quin codex Origenis versum 44. omiserit. Nee magis 
*>'-^5 hue trahi potest: to fitv fvayyfXiov oviota' ovSfTioti aviyrtoTC 
Xi&oa ov a7TiSoy.i,i.taaav - ywvtaa ; naa Ttiaoiv - XixfiTjffit auroi'. Licet 
enim verba oi'tyfTT. avfyvone [absque iv r. yiictcp., ut etiam^''^*] a Mt 
pendere videantur, tamen totum locum ex Lc afferri clarissimum inde 
est quod a verbis na y.fqiaXfjv yon'iaa cum solo Lc pergitur naa o 
TZiaow.) Eus"^6o i22^ojjji)i^jyg enim a v. 33. usq 43 ad verbum exscriptis 
addere debebat, opiuor , v. 44, si in cdd. suis invenisset. Pergit vero : 
fCFTi' Si rj nagnpoXri avyyivria t7j naQa to) 7ya'ata)Iri"'^''''(et ipse vv. 33 
-43 exscripsit non addito v. 44). Praeterit et. Lcif. Cf et. Cyr^s 660^ 
qui postquam parabolam usque iv t. xat,Q. avrmv v. 41 tractavit, 
addit: jtat ngoa ye ravra (friaiv o ](i' (ha TorTO Xfyo) v(tuv, aQdfjairai 
a<p VfA<i)v rj fiaa. rwv ovgavo)v xai Sod-. tO-vii iriQO) noioxivro rova xa. 
avrtja, sed praeterea nihil add. Contra idem'uc ap Mai*"* tira finow 
(iia rovro - t. xagn. avrija , ron inijyayiv' xau o niawv tni etc 
(: : omnino ex Lc assumpta videntur, apud quern istis oratio conclu- 
ditur ut versu 43. apud Mt. Accommodavit vero corrector verba 
Lucae libera ad Mt, ut in interpolationibus eiusmodi usu venit; qua 
de re iam identidem dictum est) 

45. axoi)(7. d( cum SLZ 33. syrcu cop. . . ? LnTi xat. axova. cum bcdxah 
unc^ al omn fere it vg syrsch etP aeth Or^'^^^ | raa nagaft. avrov (v 
arrwi'): d aP cat^xou ^^,, jtagajJoXfjv avrov 

46. TOi'ff oyXova cum sCBDLXin unc^ al pier it vg {hirhas , populos) syrP 
al Or^>'^^ ... s*c al paue b syr^u et^ch toj' oyXov (:: ut Mc; item Lc 
Tov Xaov) I init (prob Schu) cum hbdl 1. 22. 33. Or^-'sSet'sssq ... 
<; Ln (ex errore) Ti iniiSri cum cxan unc^ al longe pier | aa (Gb') 
cum NBL 1. 22. Or^'^^^et '"^sq . . . q ^a cum cdxaii unc^ al longe pier 
(it vg etc sicut prophetam eum habebant vix probant) : : cf 21, 26 ubi 
nemo fua pro Ma\ item 14, 5. Contra vero et. in Or duobus locis (de 
sex) codex praebet wa pro na 140 22, 1. RATA MAeeAION XXII. 

1 ''^^' ^ Kai dnoxQi&sia o 'Jijaom naXiv elntv Iv nctQa^oXala 
i.c'i4. 16-24 «i'T(»(7, }Jy(.m>' 2 (o^ioico&ij ?} ^aGilsia rmv ovQarcov «/'t>(Ko;ro) 
(iaailtT, uatta molr^oav yanovo roj viw uvtov. 3 x«l dneareiXtv 
rom doiXovG avtov xaXiauf torn xs>iXtjii,t'i'ova nia rova ydfiova, 
y.ai ovx ij&eXov iX&m'. 4 TtdXtv dmateiXev dXXova dovXova Xt'ycov ' 
tiTzars tola x«x?.///ih'OJ(t" i8ov to aQiarov fiov rixoqiana, oi ravQOi 
fiov xat ta aiTiard re&vi^fva, xca navra txoifia' dsvrn eia rova 
yc'cfiova. 5 oi df dfieXtjaavrsa dnijX&or , oa (isv eia rbv tSiov dygov, 
6a dt em tijv ffiTZoniar avrov' 6 oi df- Xomo) xQat/jaavrsa roiia 

XXII. 1. naXi.1' (33. g-- vg Or^.''^' Chr post unfv, item aliter transp 
itP'er syrr al, ut syr^u itenmi respondit Jesus et dixit illis in paraholis) : 
F om; E om nn. avrova \ tv (s* om; ^suppl) 7iai>a(inX. avTottr cum 
SBDL 1. 33. 69. 124. 209. g'^* vg Or^'-'^' ... ? avToia (syrsch aeth Chr 
om) IV 7ra(>a/9oA. cum cxin uuc** al pier ff^' q (et itPler .sed nahv post 
avToi^a posito) syr^u etP arm | ).fy<i)v: ff^- h 1 arm om (syr^u vide 
ante, similiter et. syrsch) 

2. o)fioi,oj&ri: f al^ (nee noii alii) DamP-i' '•'"*'-cod ofioio)&T] | fnoiriaiv se- 
quente xtu (et. EusPs«6): 1. OrV9i (^f et."^*) nouon' sine kul 

3. Toi'ff (i^v'/.nva wiiroi': Hier ad h. 1. et misit servnm sunm vocarc invi- 
tatos. ,,IIaud dubium quin Mosen" — ,,si autem servos legerimus, ut 
pleraque habent exx., ad prophetas referendum est." ,,Servi qui 
secundo missi sunt, melius est ut prophetae intelligantur quam apo- 
stoli, ita tamen si supra se?'f?«s scriptus fuerit. Sin autem servos ibi- 
dem legas, hie secundi servi apostoli intelligendi sunt." Cf Lc 14, 
17, unde lectio ista flu.xit. 

4. anfTTfdiv: L anoajillu \ fiov pr (et. Cyrglaplnonj . j Qr^-soo om | 
fjroiitaxa (Gb') cum sbc*dl 1. 22. 33. . . . ? //TOi/tada cum c%Aii unc^ 
al pier Or3.«»o Cyrglaph loo ch,. DamParssa _, al'" fere Mac^om is,.-!! 
riToifiaaTai, \ ftov sec (et. Or Cyrg'apli Chr): Abe ff^" DamPa'' om | 
ffiTKTTa (et. Or3'»o"W.set'93 Cyrglaph Chr): g al^ (OrV921ibere m if 
rirot/.ia(T/.i(vor afjiarov , ir w ot tmc. tod [iaai. xav ra auTivra avrov 
Tf&vinva rjv etc) fftTfura. Practerea x al-^ fere ff^" g^" h q syrr aeth 
Chrcdd2 add nov 

5. Off (sc o, 33. hiat) fifv et off di cum hbc*l 1. 22. 33. 69. 124. 238. 
346. al'^ Or3.'92et''9i (Macl'bere „„ ^,fy et a)J.o(T) ...go /tuv et o dt 
cum c^XAiiu(an potius ut sc?) unc" al pier Chr (et. CyrS'aph ggj cuqi 
Lc miscet) DamPar ... d bcff^' h (nou item f fif^* g''^- q vg) Irint279 
Lcif ot fiiv et 01 ()> I ft,a toi' (et. it vg in, exc f ad): Or^'"'^ tn', (sed 
'^^ ii,a)rov I tnt, Ttjv (Gh' prob Schu) cum sbcd 13. 33. 69. 125' 157. 
346. (et. it vg Lcif ad, exc q in) Or^-'^^et''"^ Chr ... ? fta tjjj' cum 
LXAii unc^ al pier DamPar, item in q Irini^'" Op | ai^TOc: d avTMv 
(d ad negotiationem suam, ut et. it vg) KATA MAeOAION 22, 12. 141 dovXovG avtov v^Qiaav xai dn^Kteivav. 1 o 8l ^aaiXem MQytd&tj, 
xai Ti^fixpaa ta arQarev^iuTu nvrov dncoXEasv torn (foreiG inslrova 
xai ri]V nokvv avtm> svk'nQijGtr. 8 ruts Xtysi roio dovXoia avtov' 
fisv yafioa etotfioa lariv , ol 8t y.sy.X)ifitvoi ovx Ijam^ d^iot. 
9 noQsvaGd^s ovv mi tka dis^oSova rav o8mv, y,ai oaova fdv 
svQ7]7£ xaXiaars si'a rovG jdfiuva. 10 xai i^sX&SvTsa ol SovXoi 
sxsh'Oi si'a 7UG odovG Gvvi'iyayov navrao OGOva tvQOv, norijOovG 
re Hdi dya&ovG , aai mXi'iGdij 6 vvfiqicov dvnxetfii'vmv. 1 1 ^'^^" '" 
etGsX&oov ds 6 ^aGiXtvG {>mGaGdm. rovG dvayMjitvovG sidsp exeT 
dv&Q037Zov ovH IvSsSvfit'pov hdv/Aa ydfwv. 12 nai Xt'ysi avTM' 
iratQS, Tiaa siaijX&SG mde fo/ ^imv hdvfta ydfiov ; 6 8s iqn\A(a&rj. 6. ai/Toii cum sbcdxaii unc^ etc (et. Or^'"^, item avrov r. dovX.'^^'^): l 
Or3,i94 (Eugps436iibernme o^ J? nqoa to /t;; &i).tjaai anavrrjaai, , iri, 
yiav Siala^iOVTfa rova dovk. vfiqifOav x. aniy.r.) Iri^t-'''' (ex cdd 4) om 

7. o Sf /9a<TtA.(Gb")cum sbl 1. 22. 118. 209. 1 sah cop^lz (syi-cu aeth y.ai, 
(i)Qy. o fiaa. et syrC" add fxftroff) CyrzacbiM. item addito axovaaa 
13. 69. 124. 346. flfi- gi- 2- h vg cop^i (etcod ij arm Chr Eusps «6 jriut 
-'^, atque ita Ln ... Gb' Sz Ti xai ayiova. o /Jacr. ixf^voa cum cxAn 
unc^ aP^" fere f q syrP si DamP^i'-''®'^; item ? axovaaa (h o jiaad. (Gb 
huic lectioni add + ixn,voa cum 33.) cum minusc ut vdtr pauc syr^cl'; 
item D a b c e ff"^' Lcif ixeivocr (ace tf-" ille autem) o (iaavX. axova. \ 
X yscv o(jyva&7] | ra (g om) aToaTfv/nara (et. g^'-' vg sah syrwtr arm 
aeth Or3>so3 EusPs*36 Meth«" Chr Irint Hil) : d 1. 118. 209. 238. a b 
c e f ffi-2- h q syrcii cop Or^.'^^^ (etalibi lib) EusPs"^ (xai, nfft^^aa, 
fftiav, TO arqax. avrov ivin^yijai etc; item Eus'uciseiib xai atQariv/ia 
xt,vov/iiivov xara etc) Lcif to arqanvfia {cxercitmn) \ ano)Xfafv: 1. 
22. 118. 209. Or''''^'-^ (rursus alludens**"^ avaujjovai, rova (fovfi^a) 
avii.l{v 

8. lariv: a Or^-'S'^ Chrcdds Dampar3R2 q^^ 

9. far cum sbcefhmuvxa al^" fere Or^'*'"^ ... ? av cum dgklsh al sat 
mu OrV92 Cjir Baseth296 

10. (xivvoi (et. f ; arm Chr Lcif om) : d 49. it (exc f) vg Irint279 otoToc | 
oaova: (itP'er omnes quoscumque, omnes quotquot): nd 124. al pauc oca 
(f gi- vg omnes quos) | evqov: d ivqav \ %'Vfiqo)v cum sb*L ... ? Ln Ti 
yaftoa (c vitiose aya/ii.) cum B™SCDXAn unc^ al omnvid Or^-'s^et*'''"^ 
Chr I avaKSi-f.iivu)v (k -vov): d 13. 61. 69. 346. twv avax. 

11. fidiv cum sBDEFGHMUAn- al pi ... CKLVxn* al mu idfv \ fxfi: s* Chr 
om (suppl sc) I ovx cum sBc*LXAn unc^ al pier Or-''-^''^ c% al pauc 
(Or^.3'91'b) ,,(/; 

12. sravQt (et. Ori^t i-87.3,.s68 irint279 Ephr^lfetc): Or^.'ss cm; item 
testatur schol codicum* ap Matthaei: tv not. xiirat,ro' irai-iJi \ fi,atjX- 
&ia (et. Or^'-'^^etint): d b c e ffi^- gi- (non f g'^- h q nee vg) syrC" 
(non item"''") Ir'"' Aug 7jXi9-(a (Lcif utrumq) [ o Sf. d oa ih 142 22, 13. RATA MA00AION 13 TOTS 6 ^aaO-sva dnev tola diaxovoic' drjaavrea avxov nobaa 

y.ui /dQUG tx^dXers avtuv sia to oxoToa to i^ocireQot'' fxn tOTui 

■20,10 -AlavOfilxj xai 6 ^ovyfiba tmv oSurrcov. 14 noXXoi yuQ utatv 

nh^Tot, uXiyoi 8i exXsyaoi- 

Mci2^3-n 15 """"'^"^ Tore noQsvOtvrsG ol <l)UQiaaiui ovii^hvXiov iXa^ov 

Lc 20,' 20-26 ., , , , , , , i / • ^ ' '1-1 

onoio avrov naywsvaaaiv iv Xoyo). io /.ui anoartKKovan' nvrcp 
Toi'cr fiH&rjzaG uvtcov /Mta tmv HQcadiurdJi' Xtyortuo' SiddaxuXs, 
oi'dufier oTi dXiixlijC eixai Ttjr odop tov ■Osov iv dXii&sia didaaxeia, 
■Aui ov fitXti Got TiEQi ovSevoG , uv yd(J ^XfTzeia eia Ufjoaanov av- 
Oqcoticop' 17 etm)i' ovv yfiir, ti aui doxsi; t^eOTd' dovvfu Kp/vaor 1.3. i^j'aad. (ff^- om) htt. cimi sbl i3. 33. 69. 124. 346. (item ff^' et h 
ap Sabat. non ap Mai) ... g Ti itTz. o paa. cum cDXin unc^ ai longe 
pier itpler vg al Ii-intsvs Lcif | dtiaavr. avxov no6. n. yji'Q- (et. f flf*- 
gi-2- am fu for san arm Or^'^^'^etsaepius EusPs-""; vide et. post): M 
al®'' fere 1 (vide et. post) vged emm (a!) sax (non fr) sah cop syr^tr 
aeth Ephr'i'i'J'et^j'? Or'ut^'**' Sria. an. x(i(t. v.. nodctff . . . d a b c e ff'^" 
h q syrC" Irift Lcif al a^are avrov noSov xat yiiQoni (c S^' /ftp. f. 
noS.) y-ai | i/.fialiTf (vs. al mu iy.[>a}.).iTi , a fy.fiaXarf, dh 13. 28. 69. 
124. ar23 fere ^ahri) avrov turn sbl 1. 13. 22. 69. 124* 300. g^*''^' 1 
vg sah cop syrsch arm aeth OrM's (^^^^^ alluditV* et'^*) etint i,87 
EusPs^so (Ephr f^fi'^^'zarf ai'Tov) Chr Aug al ; adde eos qui antea 
aours avrov etc ... g Ti aqart avrov y.ai. ix^ial. (fx, a, h etc vide 
ante) cum cxiii unc" al pier f flpi' syrP (Ambrst Victtun tollite ilium 
et [Vict e?Mft] Ugatis manihus et pedihus [Vict add et] mittite in tenebr. 
etc) I E y.'/.a&fioa 

14. yan (et. OrS'-^'et^"'' Irint'-'» Ilil): a b c g^-^- h (non item e f ff'-^- q) 
am for fu san emmiacllier(adh. l.)awfem | z;.?;T0t(et. OrV9i-'?9*et**''3<l): 
L 1. Or3.*«c 01 ill. I ixhy.rot, (ita et. Orui^iq): i, 1. ot fxA. Cf Barn* 
f.tTj7iora oi<T yf/oanrai, nolXoi y.hjroi. ohyoi Si fxXfxroi fVQfd<t)iifv. 

15. avfifiovX. (dk avvfi.) ilailov (s* om fAa/S.): c2(non item*)A 1. 33. 
al pauc cop arm Oi^'**"*et'*i" add zaT avrov, item C% al mu (inpri- 
mis evglstar) /.ara rov Iv \ onoxj (et. Orl>i'j; u f gyrr /rwa | t<* 
(c suppl) om IV Xoyoj (item Cyrglap'i ^^^) 

16. awTo; (et. flf^' g^-2- h vg): d a c f n^oa avrov (b e ff^' q plane om) | 
hyovraa cum sbl 27. (item^id syrcu etsch aeth; it vg al utrique 
lectioni respondent) ... ? Ti Xiyovna cum CDXAn unc^ al omn fere 
DamParcd (sub v) | iv aXtjOna cum SBCZ etc Or3.«"« EusPs^^s. ij2 
EusPsi" Cyrglaphi3* f„ aX^i&naa (n* -ua), Athps«" rt\v aXtjOnav \ 
fiiXfi: EFGHMU al pi nilliv I avO-QO)nwv: G 1. 28. 118. 157. 209. al* 
for syrcu etsch armed aeth Or^.^ue EusPs^s" (hiqiq av&().) Athpss" 
Chrixt montf etcomin cato^o" av&Qoinov 

17. nnov (cum lz 33. ... c Ln (im c. sbc unc'- al pier EusPs'" Chr 
::cf ad 18,17 Lc 10,40. 22, 60 Mc 13, 14; sed etiam ad 4,3. 24,2) ovv KATA MA00AION 22, 23. 143 KuiGaQir} o'v; 18 yvova 8s 6 'JijCOvG rijv novtjQmv avTmv slnsv' ti 
(jiE TreiQoiCste, vnoKQtrai; 19 iniSsi^att ^oi to roiaofia rov xtjvoov. 
01 ds TTQoaifVsyxav avrco dij)U(j(or. 20 xai h'ysi avroTa 6 'Iijaova' 
riroG ij ei'AMV avrij y-ai // t'ntyQaqij ; 21 Xt'yovoir' KaiauQoo. tote 
Xtysi. avroiG' dnodotE ovv ra KalaaQOO Kai'aa(Ji xai ra rov 
\)-Eov Tcp &sm. 22 xai dxovGavtea t&avfxaoav , ymi dcftvtm avror 
dmjX&U)'. 

23 'Er Exai'vri rn tjutva nooariXdov avrm J!a8dovy.am ItyovTea mc 12, is-aa 

' ^ ' ' ' Lc 20, -27-39 Tjfiuv: D ab e fF^et-" q CyrS'^^Pl' "^ om | y.rji'uov: a* om, sed ipse* 
ante Joi'i'. siippl 
18. fiTTiv: 33. e sah syr^" aeth add civtnia 

20. -/««(. liya cum sblxah unc^ al omn fere a c f q vg cop syrr al . . . c 
o di Af/ft .. . Ti liyn cum D 69. (ap Wtst; silet Treg) b e ff^'^'g^- h sah 
(et. Pist) I o Ti cum dlz 13. 33. 69. 157. 346. it (exc f) vg syrcu 
etsch cop arm'^'J'i aeth arr perss ... ? om cum sb (c vide ante)XAn unc^ 
al pier f sah syrP armed gi ;; ^t Mc j avtrj post n,xo)v cum sbcdxao 
unc^ rell omn fere it vg (imago haec, exc ff^' haec imago) etc (sah cop 
haec imago et haec inscriptio) . . . Ti post eni^yQaqitj cum Lz 157. (l t/ 
fi,y.o)va xai: videtur a ab altera lectione pendere) . . . 253. Valentt ap 
Clem^''^ (fTTu rov nQOxofnaS fvr oa vo/tdafiaroa xvQioa tvntv ov' 
nvoa TO xTtjf,<a, akXa' rwoa 1] nx. xai, tj (TZiyQaffij ;) Or^'**"' (itno)v' 
iTiudfiyiarf - xrjvaov, fTtvO-fxo ni'on tj ii,x. y.at, tj iniyQ.) Amb Promiss 
om (: : ap Mc post fixcuf, nee fluct) 

21. kfyovaiv cum sb g^' syr^ch arm Promiss ... ? Ln Ti add avTio cum 
DLXZAn unc^ rell omnvid itpler yg syrci etP sah cop | ainoia: 49ev a 
b c f ffi' g^' h (non item e ff'-^' g^' q vg) add o Ti | ovv (et. f ft'-" g*' g-' q 
vg sah syr^tr^ item Or^'^^"; cf et. lust^po^^'^' rji)0)ro)v avrov fi dfi 
xaiaafji, (poQova ifXsvv, xai amxQuvaro' ftTrarf /.loi, ri-voa fixova, to 
rofiia/na f/fi'. ot (f( tqiaaav xaiaa(joa. y.ai, nakw avraTtfxQivaro 
avroua' anodoTi ovv ra y.ai.aaQna TOi xauGftQi, xav etc) : D al'' a b c e 
ft'i" syrcii cop arm aeth (Or3'*"**''is^ at in tali causa multo plus probat 
quod addit semel quam quod bis om ; nee magis probant Didt'"' ''-■'^ 
Chr ; Tert vero aliiq Latt revera ab italis cdd. pendere videntur.) | 
xaiaafju cum sblxz unc** al omn fere Clem*"^ Didtri Chr ... dkah al 
pauc lust (vide ante) Or^'**"'^Ws gf^Jo (Clem"'^ libere alludit tm zat- 
aafjoff anodova to> y.aiaaQi,) Bas^ou^^stsjx (seA et. ra rov xava.) 
DamP'^rcod (gub v) to) xaiaaqi : : similiter Lc fluct 

22. antjX&av cum bd 59. 61. 70. 91. ... g -X&ov cum slxzah unc^ al 
pier Or3.«"^et8"9 

23. ev: s* (^om) praem xai, (cop inilla autem die) | avrb): s* om (suppl*^) | 
aatidovxaioo : 13. 69. 124. 209. 346. al pauc arm praem 01 | XiyovriG 
cum SBDMSzn* (a ad hyoma sq traiisilit) al-''" fere aeth (confirmant 
eandem scripturam syrcu etscli et diceiites ei- et interrog.) Or^'*"''et®*^ 
(libere*""-^7r^off;;A9oj' ovv ru) Ti' aaddovy.aioi, otri-vfa fXiyov etc) Meth'''** 144 22, 24. KATA MA00AION fit] sJvai dvdaraatv , nai fnijQcoTtjaav avtov 24 Xfyovrsa' didd- 
•Deu23, 5 cTx«?.£ , M(o'mfj(j eiTifv' Hiv tio dnoxtdvi] (iij ^lav th^va, fmyafi- 
^nsvasi b dSeXqha avtov tIjv yvraina avtov aai dvaattj(Tfi anf-'Qfia 
tM ddflq^m avtov. 25 ijaav ds naq ijfiiv mtd dStXqoi, kui 6 
TiQatOG y/^fiaa htXevtijGSv , xai fiij i/cov an^Qfia dcpijxsv rtjv 
yvtaixa avtov tco dSeXcfm avtov. 26 o^oiwo x«/ 6 SevtfQoa nai 
6 tQiToa, i'doa tbjv mtd. 21 vategor df ndvtMv dufdavsv /; yvvri. 
28 iv ty draatdau ovv tivoa tav mtd htai yw?j; ndvtsa yaQ 
'^ayov avtt'jv. 29 dnoxQi&sia df a 'T>;aom einsv avtoia' nXavd- 
aifs, fi}j i-idotfa tda ygacfda i^uj8i tijv dvvnfiiv tov d^EOv. 30 iv 
ydg tij dvaatdaei ovte yafxavaiv ovte yafii^ovtai, dXX cog dyysXoi Epiph^^' . . . g Ln ot hyoiTfa cum sCEFGHKLUvn^ al pi sah cop syrP 
arm; item qui dmtnt it (fl''* nef/nntes] d dicentes) vg | f7T7jQ0)Ttjaav: u 

24. fio}v<7rja c. bdklmzii al mii it vg (et. for gat mm al , sed non am fu) 
sax fr. .. ? fiwarja c. sKFCiiisuvi al pi am fu (et. Or^'^'-'^-i) | n,7iiv (e 
scripsit, mm viandarit): e mm syrc eX^<^^ cop add tjfuv: : cf Mc et Lc ] 
t7tiyafifj(iniait, cum hblah unc^ al fere omii (13. 69. praem xai,) Or"*'"*^ 
Chr, item syrr sah arm aeth . . . Ln praem iva cum DZ'^i'J, item cop it 
vg (ut ducat, d nt nubat) :: Mc et Lc iva ?.a(irj \ Tfy.va: bee ff-' g'"^" 
q vgjilhim (f flT^' h filios) \ r. yi'rat. avtoit (et. Or^-*^''^): d om | ava- 
aTfjait: fhm aP" fere f^avaar. :: ut Mc et Lc 

2.5. lis (et. Or3.82i;' ffi- h ergo): d q om | yrjf^aff cum sBi. 1. 22. 33. 124. 
157. 209. 299. al^ Or^'"-^' ... g yainfjaaa cnm or ^&^^ iinc^ al pier 
Chr I yi<v. aiiTOii: L al pauc for om anr. 

26. Ofini'dXT: U al aliq add ii( | tMa: M* syr^cli xat luxj 

27. TtavToiv. A e Chr om | tj yvvTj cum NBLUin* 1. al''' e syr^u aeth ... g 
Ln Ti xat tj yvv?] c. orn^ unc^ al pier itpler vg syrn'r g^h cop al Chr 

28. avaar. ovv cum nbdl 1. 69. 124. ... g ovv avaat. cum xrin uncial 
pier . .. b c e i?j resurr. autem | tojv f;rTC» fcrrai (ita f) : d lar. r. inr., 
item c flf^'^* g*'^' h q vg erit de septem ...be syrcw om x. tnr. \ yvvTj: 
r 1. al arm rj yvvt] \ navtKT: b e syr<^" (iidem qui ante ruiv (nt. om) 
septem \ avrrjv: GM™S 28. 33. al pauc arm syrP add yvvuixa :: e Mc 
et Lc 

29. anoAqiO. dn s y.ai, ctno/.i)i&. , h e h syr^u ct^^h nil nisi respondens 
(vel respoudit ct) | avtoi,a: sv al'''' fere om 

30. yani'Covt. (Gb') cum nbdl 1. al' (Clcm''''^ a?J.a /ffra rtjv avatTta- 
Oiv , if'7j(Tiv, oiiTf ya/inv(7i.v ovrt yafiiCovrat) Or-'''"-^ et "^■* Ath''"*^^ 
Isid^>"^ ... ? Ti f>iya/iit,. cum KFGUKMSUvrAit al pier Or'-''^- ... 33. 
124. 157. OrJ.2Mef>«2' Meth"** (ete^^*) Epiplr'" et '"•''^ Chr yn/iiaxovr. 
(al pauc tyya/tiax. et tyyaiut,.) (:: formae fxyafut. et fxycifdax. ap 
antiq. Graecos ut vdtr plane non inventae sunt; nee magis fereya/u^. 
nisi quod Apollon. de syntax, habet: tari, ydo to fi'fv ya/tiZ ya^ov KATA MA00AIO1V 22, 33. 145 d-Eov iv t(^ ovQuvcp sioiv. 31 neQi 8e Tija dvaatdaecoa rav vsxqcov 
ovx dvi'yvcots to nii&ev vfilv vnu tov {}eov Xiyovroa' 32 lyco ti^i o 
d-WG '^^Qudfi not 6 ■0-wo laady. y.(ii 6 -Owa laxco^; om eoiiv 
dsba vsxgmv dXXd ^aivrojv. 33 xai dxomatrea at oyloi t^STzlrjo- 
aovro ini ry diSaxfj avrov. fifTa}.af([]a.vo), to Jf ya/.ilL,o) ydftoi' rivl fdrad/dio/n. ynfuax. ex plurib. 
locis, ut Aristot. Heiadid. Florileg. ap Stob. Clem, affertur. Praetere-i 
^■/.yafOj&rjvai, iniquum enubendi sensum [orai' ela irtnov yivoa iy.dodfi 
noiQ&hoa, oiovil Tola f^crj TtQoar'jKOvaiv Suid] habet.) | all: d aXka \ 
ayyiloi: 1. 22. Ori'^s^et 3,823 sqet*" oi. ayy. \ Qiov cum «l 13. 28. 
33. G9. 124. 157 al^^ fere Chr; item ? Ti tov &eov cum LrA0l*n unc^ 
(in E TOV &f. usq nffiv in rasura scripta sunt; nonnihil defuerat) al 
pier Meth Epiph Chr; item del ffi- g^'^' 1 vg syrsch etP cop aetli Or 
hit 4,493 et 66' (503- 537-) _ Qi,o j^u om cum BD 1. 209. a b c e f ff'^- li q 
harl* syrcu sah arm Or i'^^* et 3.8^3 sqeL 8^7 (etmts.ovs') j^^]^ ^1 :: ut Mc | 
fv: V al 01 fv \ toj ov^. cum «bl 1. 33. 69. 124. 157. 209. 346. 4Sev 
pscr sah cop Or3,823sq 61827 (i,284 Q^ ayy. ot fv Toin ni'Qavova) ... g om 
TOJ cum DrA0^ ^'i^n unc^ al pier Meth Epiph Chr | itai,v: 1. it vg sah 
cop arm Or^'^84gj;3,823sqq post aAA pon :: ut Mc 

31. viA,t,v (et. Or3>828 et 4,340 . jtpl [non c h q] vg [nou tor al] post Uyovt. 
pon): KAn aP^ fere e syrC" etP Ir'"t-32 ^jj^ 

32. uaaay. (et. »<=) ; s*d b e li tortx | o Oi. la. y.ao o l}i. i,ax.: s om 6 
utrumq (Or3'8-8 ov yqg yfyQ.' (yo) de. apo. v.. lis. k. va. all' lyo) ii,j.ti 
d'i. a[ip. v.. Qt. K7. X. d-i. ta. jtat ovTwa yt avFy()axi'av ftaTd-. x. f^ia. x. 
kovK.) :: similiter in Mc fiuct lectio | foru' Oiocr (cum SD etc, Ln o 9-s. 
cum BL4 etc: accuratiora vide post) vixq. cum sbdla aP° fere it vg 
sah cop syrcu et^ch arP perss Ori-'^^ets-'^^" EusPs^^ Chr (Homcl3,55) 
Ii.lnt232 Qj.inti,85 jjj[saep .. g fffTtc o (h om) &ioa O-ioa vfx(}. cum 
EFGHKMSUVre'' '^'i'^n al pier syrP arm Or^-^'^s et829 inprimis ■',341 Const 
6,30 Chrmo2 catoxon | ,9.foo- absque 6 c. «D 28. 67. al EusPs^ss (f{,,^cc- 
ffr o eontjo (iTTOiV o &io<T a(3^. usq t,(i)VTOJv) Chr; of et. Homc'3,55 
(to tff Xtyovaiv 0T^ a^^. /.. kj. x. t«, anfOavov, f(p>]' ovx kttiv &ina 
vtxQ. a. Coji'T.), itemOr3,29o (fyw o Sf. «(■?(>. usq lax., w fTiTjVcyxev o x^' 
&-(oa de ovx igt. viXQ. a. ^wrr.) . . . Ln o dioa c. bla 1. 33. 157* 209. 
238. ys"^"^ sah cop (Or^''*^ fiad-ovTia xav to' o d(oa ovx far. vi/.q. a. 
twi'T.) Ceterum si Origenis auctoritas aritiquissimis cdd praestaret, 
cum ? edeudum esset. lUe enim 4, 341 plenis totius loci scripturis 
ex Mt et Mc et Lc allatis Matthaeo dat o >9f0(T 5-fO(T, Mco et Lcae o 
Sioa. At invitis h. 1. omnibus antiquissimis quibuscum consentire 
solet testibus - quod enim alibi nullius evglstae nomine apposito 
contrariae lection! accedit parum valet -vereor ne librariorum licentia 
byzantinam lectionem intruserit. Antiquitatis certe laudem nostra (et 
Ireuaei) scriptura communem cum Origene ""'S*! habet. Origeuis vero 
lectionem commendat quod Matthaeo proprium quid et a Mc diver- 
sum tribuit. 

33 dii^a/tji M diifarfxaXia 

TiSCHENDORF, N. T. Ed. 8. 10 146 22, 34. KATA MAO0AION 31 — 40 Q/l •22-4.6 Mo 12, 2s -31 
l.c 10, iS-'JT 34 "^'^■*' Oi de fbaQiaaloi dxovaarrsG on kpijiaxTsr rova 
^udfiovxai'ova , (Jvrt'jxO^tjaar fV) to avrn , 35 y.a) fmjncortjGSP ela 
*5 avTMv roiaxoa TtetnaUwr avrov 3G diSdaxciX^ , not a frrolij [is- 

•♦j)eu6, r, yah] fv Tfo rofm; 37 6 (^f i^'(|7^ aurm' dyunmsK} xvnior rhr x^for 
nov fv dhj rrj xaQdin rroii y.ai fV oX)j t\i xi'v/ji nov •/.at fv ohj rt] 
liiainiu GOV. 38 avT)^ tarir y (isydhj -/.(u nouni^ iVToh}. 39 8ev- 

•j-ev I'.i.is ri-'oi/ Diinuc avz)f uyaTri^GSKJ rov ttXi^oIov gov mg gfccvtov. 40 /r rav- 

TfCIG TCUG <)vGir irtoXciG o).0G O VOflOG y.ObllC.Tt'.l yj'.l oi TTQOfp^TCa. 34. ay.oxKjavtfC!: e .syr<^" ciim vidisaent | ini' to avrn (ita et. ff'' g''"' q 
vg cop syrutr arm Or""*-'*'^''; sah inter se): D b f e fl'-* h (f.innniim ad 
envi) syi-c" acth Hil fTi ai'rov 

;d.'). y.cti pr : A om | I'o/uzoff (fgii al ackl tkt) : 1. al- e arm Or'"t^''*^''om | 
TifuoaC. a\nov cum hbl 33. e ff'' g'-' 1 q vg sah cop syr^<^'' aetli Or'"' 
... ?• Tl add y.ai, ?.iyo)v cum dtaw''!! iinc" al omii fere b c f fi"-' li fu 
sax syr<^" etP arm Chr 

30. [ifyaXrj (syr^u magmim ct jorimnm :: cf Mc): D 122. post ro/i<i> jion 

37. o dt Kfitj avTif) cum siu. 33. sah cop Or'"'-'''"^" ... d it (exc q) vg 
syrcii f(f,rj nvTD) t5 • . . Gb Sz o <)f 75 fipf] avrot cum EFGHKMSUVrAe'^n 
al'-"'" fere ; item ? o J? t5 finrv avro) cum minusc vix mu q; adde syr"''' 
arm aeth | t;/ prim cum sCDumszn al pm . . . x*BKKCJiiuvrA(-)'' al 
phi.s"'" Clem*'* om (Gb""). Item t;/ sec cum sdklmszii al pi Clem ... 
jjinaiuFGHUVrAe^ al-''" fere om (Gb"). Item rjj tert cum unc oranib al 
pier Clem ... al pauc om | thavoin aov (et. it exc^ vg sah cop syrP 
arm Or'nti'S"'- -VS" etter»3i gj s.saj . ^ syr"' Clem Ori'" •''.='" et ^'«'« t«7;/i't 
anil (Or'"' ex toils virihns tuts, c in onini virtnte tna) ... o'J 13. 68. 69. 
124. 2Gev syr^cli ethior cop'l''- aeth Lff/vi aov xai fv oil] rtj rVtarota aav, 
similiter e in omni institia et in tota cogitatione tua (Bas^''''^-''^ ff oA. t. 
y.aQii. a. /.. ti o).. x. ipv. a. x. f^ oX. r. kt;^!'. «t. x. fi oA. t. dtav. o., item 
reg fas .1.1.5^ mixtis Mt et Mc) :: cf Mc 

38. }j (ji om) ft f yak. /.ao (l add tj) TTfiontj (Gb') cum sr.DS''LZ 1. 13. 33.69. 
118. 124. 209. 346. 26ev it (exc f q) vg sali cop syr^u ctscliet'iiei-aeth 
al Oi-int =''***'« 'I a Hil AugCO"«ens ... ^ ;rowT. (ac-)'' Bas ?/ n^.) y.ai (tty. 
cum TAe'^ii unc" al pier d f q syrP arm persP Bas't'' O]) 

39. (VfrTf(ja sine <)> cum sn ... ? Ln Ti finn. d'f cum Di.rAh''ii unc" al 
omn^''"! it vg (Cyp'*'-'' al et secundimi, item syr'"") syr"*'" sah cop al 
Bas^tli'^^T Oi.int],a5 | o/(o^a: R ounmta | wi'ttJ: sic 1. 33. 69 ti al baud 
dubie mu it vg syrr sail cop al; D al pauc (Bas''eg bre icoj ranrii, a 
238. nurtja (Chrcl'l TaiTtja, avrfja, avrri) ... KFGiiKMUVni al" pi al'ri] 
(r avrt] ut et. alii; i. avr'tj sine accentu): ila Gb' : : cf Mc .. . h plane 
om I ayantjana: r. -aiia \ afavxov cum HBDH^Li-An unc'^ al pi Clom*'* 
Bases •''*'' et«'''' ... fjb' favrov cum h*V0'> al plus-'^'" Bas<="i 

40. TrtifX: M om | oAod: s* (suppl*^) syr^" etsc'' sah cop om (Aug^crm dom 
non tavtum ait lex pendet et prophetae, sed etiam nddidit tota lex et 
prophetae) | yf^furtTni y. ot nonif. (Gb') cum sisDl.z 33. it vg syro KATA MA00AION 23, 1. 147 41 ^'^^'^ J!vv)jyntvo3V ds rav (OaQiaat'cov mtjQcottjoev avrovG m/i-2, ss-st 
o J?jaov(j 4Z k^ycav ri vniv ooxsi tteqi ruv A()i07ov; tnoa vtoa 
fotiv; ItyovGir avroV rov /Javei'd. 43 A/j'f/ avroia' TTooa ovv 
/Javeid iv TTrevficn y.aln y.vniov avror , Xt'ycov' 44 eiTTsv y,vQioa 'p^no, i 
rep 'AVQio) fiov' y.aOuv r/. &^/toj' fiov tcoG av i/co tova f'ldQOva gov 
vnoy.arco tcov noSav gov. 45 et ovv zJuveid xaXsi avror yvoiov, 
ntoG vioG avTov tcrt'i; 46 '"'*'"'■' y.ui ovShg idrraro d7Toxoi{)ijvai 
avrw Xoyov, ovdl: iroXfajGtv rtG an extiri^G tijg /j[n'i>aG mi-ifcortj- 
Gat avrbv uvxt'ri. 

XXIII. 

1 "■^"' '" Tors o fi^GovG iXah^Gsr roiG of}.oiG xai ro'iG fia{h^- jl"".,^^'^^ etsch aeth Bases 5G7 Qr'nt i.^"' et •"''^y et ^'^ et '♦■eis lac'iisn Tevt al ... 

f xao 01 TiQocp. xQifiavrai cum rAG^'n xmc^ al omn t'ere sah cop syrP 

Clein^"^ Or-"''^**^ fragin etint 3,83i Bas''eg f«s ^^o 
41. TD)v: A om ( ai'roi'ff: FKrn al avToia \ o ii: yS"" somcl gyi-tui om 
42 sqq (lavfid (ita h. 1 et. e^*) : of ad 1, 1. | tod t)ati. : n om rot' 

43. kiyft avroiff cum sBDi'An unc^ itP'er vg sah syrr al Aug al . . . lz 
1. 33. al-'"' f ffi- cop arm aeth DiaP^' Orint3,833 (at ^-essiibere at iUi 
responderunt: David. Et dominus: Quomodo ergo etc) Amb add o 75 | 
fv nviiifiari,: Gl. al syr^u et'n'**aeth (Didtii-'''^3)add ayio) | y.aXii, y.v^. 
avr. cum SLz; item Ln y.aX. arr. xxhj. cum bd 33. itP'^r vg (item syr.''" 
etsch sah cop) Didti'i Cyr'^e'Pa''^ Aug al ... <; Ti xr^noo' avrov y.aX. 
cum TAii uiic'' al pier e q arm (syrP xc. y.a. an.) DiaP'-' Clir Thdrt 

1,]391 Ori"t3,833bis et 1.633 ^ q^ ^„^, 

44. xi'^toff c. SUDZ ... 5 Ti o y.v(j. c. i.rAe'^n uncial omn'^"lDiaP-" Did''' 
(Epipli*^^") I av: f* om | d ty.&fioi^a | vno/.aro) (Gb') cum SBDGLUzr 
al-^ fere b e h q syr^u etscb sah cop Aug ... g vnnnoSt-ov cum efhk 
MSUVAe''ii al pier itPl vg syrP arm aeth Cyrdeipaoa Ori"t-'''«^3 Hil :: cf 
Lc et Mc 

45. xa/fi. cum sblfg'^ uuc' al pi e fl"'* g'" q vg fr sah copfl^ syr"" et^cli 
Cyrdeipa99 ciir Ori»t3.«33 . . . oKMAn ti* ais" a b c f ff^- g^- h 1 fu sax 
syi-hr syrP C* copwi etcod Dial'^v EusPS™^ Nyj.>5eiinom7 Thdrt i'"9i 
[y.a. av. iv nv. y.v.) Cyp Hil praem iv 7i%'iv/iaTi [ y.nXii avr. y.vfj. (et. 
EusPs Nyss Cyrtlcip Chr): (Bbeiu!^ non item ma' ) 235. 44ev Dia)!-' 
Or'nt^i^'^^ y.vij. ar'T. xa).. (syr^" aeth xv. y.a. av.) 

46. ifivvarn cum si!*nLzre''n unc^ (a JcrrtTo) al ut vdtr pi ... b- 1. al 
plus'"" Cyr^'eip t]livvaTn \ anoy.^iQ-. avrm (prob Schu) cum SBDKLZAn 
al plus==" a b c g'--' h 1 q arm fu for tol syrr Cyr'leip99 Or"'t3,K33 Qp 
... g avT. unox(>. cum KFGHMSUvre'' al pi e f H'l'-" vged et gat cmin 
Amb I rjftf^afT (et. itPl*^'" vg sah cop syr^ch etP arm aeth): DE*vid aH 
a q syr^u gtP mg cod Cyrdeip o,.int .3,833 Qp woaa 

XXIII. 1. o 75 cum sDLzrAo'JU unc" al pier ... Ti om o cum iiv nl pauc. 

10* 148 23, 2. KATA MAOeAION raiG ('.vrov 2 P./j'cor' fTii rJjG Mcovat'coo y.a{}i-'di)ua iy.d&iaav oi 
■/ndjiiuiiTticT '/.(/.! 01 (I^(i()i(>(d()t. 2 ndrra ovv oaa ikv e'lTTcooiv Vfiir 
7Tui)](jari' y.ai r/^oftTf, xuTa dl rd toya uvtmv fuj noifirt' Xtyovair 
i,ci"i,4« yuQ y.ai ov noiovotr. 4 "'"**" duG^evovaiv dt qoQtia ^aoea nai 
fTTiriilt'uair ini rovo tofwva rear dvilQconMi, avroi df rqi SaxrvXii) 
uvTcor uv Otlovair y.n>](jca uvtd. 5 ""^^'"^ ndrxa 8t id iQya avrcor 
7TO(ovoir TToua ro {ytax^ijvai tola dv&QtoTioia' nXarvvovaiv yuQ 
Mci2,'38s rd cpvXaHTtjQia avrar aai ueyuXvrovGir id ynaanuba , 6 cfO.ovan' II, 43 
•20, 46 Praeterea d G9. 124. 346.syrcii jvetli Or'nt-'''"'''^ post f).ah,a. poii. Totuin 
vers, e sic: Et dixit illis: Super etc 

2. XfyMv: syr<^i om | ^lowaiota cum sbdklzii al sat mu ... ? ftdiaioia c. 
rA©'J unc** al pi; ceterinn vide ad 8,4. 17, .H. 19,7. | fio). y.aOfd^. 
(syrP ing gr &oovov) cum sBLZrAw^^n unc^ al pier Eplir?^* Chr Dam 
parsic _ _ ij 13 (59 238. 34C. it vg (Or^'-'^a „t im rtin y.a&hdiJ. fio). 
av/ovi'Tfa y.aOttfa&ai) EusPs'"^ Cyr^ri's ii.int24] Orinta.ssr, {|il xa.'>. 
fiM. (cf et. Hom''^'"* fnv rijC ■/.a&. fio)V(T. ixaOtjaav ot yg. y.ai oi (pa.' 
Ttavra out' oaa ).i-yi>>ai-v t'/inv, ay.ot'fri avto)i'.) | fxa^«T«»': KGHK al mu 
-&7jaav 

3. far (Gb') cum slza(-)1'ii unc« 1.13. 22. 33. C9. 124. 34C. al plus^" 
Epbr^^f ... g Lu av cum BDFKSr al pm EusPs Ephr"^ Chr DamPar | 
fv7Zb)fft.v (Chr Dampar IfyMoiv, item Homd) vftiv (dBi" om) sine Tt]^fiv 
(Gb' pro!) Sehu) cum sbdlz 1. 124. 209. itP'ei' vg syrcu sah cop arm 
aeth arr EusPs Iriiif-24i Or'n'^'^'^-et^^is Hil ... ? add TtjoHv cum A0''n 
unc** a! pier f*vid q syrsch etP perss D.impai"^"' ; item r 2Gev EphrC'^'f 
et« Chr DamPaul-" Ori"t 3,836 ^j-oiftr | noitjaaxi (d 1. 209. nouni) 
■/.ai rrjonTf cum n (s* omissis xai r>j(j., w^ suppl) bdlz 1. 124. 209. 
fu for sah cop syr^r arm aeth EusP** Hil^em ... g rtiQfiTf -/.ai noifvxf 
cum A9''n unc^ al pier it vg (et. am emm) syr<^ii et"'!' DamPar5i6 j^int 
Hilsem ... r f.scr* Ephr^is Chr DamPaul Or'"' 3,83.5 8(1 (et 3.3«2 audite. 
etfacite) Hilsem Augsaep ^rowtTf 

4. (if (Gb') cum SBLMAii 1. 33 al plus-" a b c ff'"-' s^'"^' 1 q am tol emm 
iac sah cop syrP (syr*!" etsch z«^ dtafi.) Op al .. . c yao cum d*kfgh 
KSUV al pi e f h vg (et. for al) si Chr Dampar Irint24i .. . d**i' aP 
arm arr sax fr om | /S'«^fa (s fifya).a ^ci^jta) cum si. 1. 209. a b e ft-' 
h syrcu efcfi cop arr persP Ir'nt24i . . . c j,i, Ti add /.ai (hafJaaraxTa 
(d* ruhiafi.) cum BOrAobji unc^ al jilcr c f ft' ^^•-' 1 q vg sah arm 
syrP aeth Chr DamP^rSie .. cf Lc | avrni. i)f rm cum sBin. 33. 157. 
syrcu etsch sah cop aeth IrJni24i Hier (sed uon ad h. 1.) Amb Op ... 
g Ti Tto df cum rA0bn uncial pier it vg arm syrP Chr DamP^'" 

5. nXar. ya(j (Gb') cum sbul 1. 13. 22. 33. al*' fere it vg sah cop 
syruf Chr DamParsie catox (xconim^ Or'"t3,»38 g. fi ttIut. iVf cum 
TAe'Ti unc" al longe pi (syr^" zat n).aT.) Basctb3oo | y_f)a(T7iH)a cum 
KBD 1. 22. a e ft'" g' "■^' I vg (et. am fu for ing tol emm), item addito 
avToiv h c sail sah aetli cat"''"" ... g (Gb") add rwr iftaruDV ai'TiDV KATA MA00AION 23, 10. 149 (^f Tip' TTQcoroxXtaiav fv toTa bslnvoia xai taa- 7iQMro'/,a&E8Qiaa ir 
rata avvaymyala 7 ^ai torn donaGfiova iv rata ayuQula -Am 
y.aXsiG\}ai imh rcor avx)QM7T0}v na^^sL 8 ''^"' ^" vtma 8s (A7] y.Xtj- 
ft^ijTt Qa^^si' eia yuQ iartr v(mv 6 SiddaxaXoG, Tidvrsa de Vfjisia 
ddsXcfoi iats. 9 y,ai nartQa (iij aaXtwjrs vfiwv em, rtjG yijo' sia 
yuQ sariv vfiav 6 TtatijQ 6 ovQitvioa. 10 nr^ds 'aXij&ijTS xaxfijyijrai, cum rel'n nnc^ al pier f ff^' h q mm gat (mm gat vestimenti sui) syrr 
coparm (Epiph''3alIud)-Baseth3oochrDamP;"- Ori"t3,837sq; item omisso 
rti'Tow Lz 243. 

6. (jptA. de cum KBDKLM-An* al^" fere it (exc e) vg (et. san for emm) sah 
cop syrP ... c tfn,).. rt cum EFGHM^suve^'n^ al pi (syr^u etsoh aeth) 
Baseth DamPai" ; 157. al^ e am fu Chr (ft,X. j/a^ ... r arm Cyp nil nisi 
(pd. I rtiv nqo)xo/.ha. {-y.lvatav cum s*BD[7r^«»>!AfKTi«)']EKMSun: fghv 
rA0*> -/.Irjat-av, item l -xltjaiaa) : s<"l 1. 33. al pauc itP' (non b e ft'^' q) 
vg syrr arm aeth Baseth DamP^'" Hil Op raa -aiaa 

7. y.ai, Toi'ff usq ayoqaia: r al pauc om | Qapji. semel, non bis, (Gb') 
cum NBLi0b2 1. 13. 22. 33. al^^ it vg sah cop syrsch aeth arr perss 
Baseth cod Chr DamPar5i6 Cyp al . . . ? Ti ^a(9/5. ^«/9/J. cum Dr0b*n 
unc" al pier syrcu etP arm Basethsoo (-^.f g^^ lust'""'^^ eav oiiv f.n] rwv 
diSayiuaroiv tmv lavrovrs t'4>ovvro)v nai d-fXovrojv qa^pv qapfii, xa- 
kiiud-ai y.araq]<Jov}iaiirs - -). Praeterea ^a/9/Jf <• cum sBDEFKrAe^' (alibi 
et. acmfxa) sah (alibi et. go) ...5' Ln Qa^(iii c. ghlmu(sv ut vdtr)n 
al certe pier 

8. Qaftpn, ut ante (exc Kr) . . . <; Ln -/-j/'ji (et. kf h. 1.) | s* (suppl*) sah 
om vftna usq (ja^(i. \ o Si^daaaak. (Gb' prob Schu) cum scasu ti* 6. 
11. 33. 61. 108. al^° fere (et. syrr ut videtur, aliud enim nomen v. 10 
adhibent) Clem^'^^ (f^ di fia did'a(Txa).o(T fv ovijavrna , o)(T (priaiv rj 
yqacfir], ofioloynvfifvuxj ot. irti, ytja iiy.orwa av ncivna xXrjiT-fjaovtai- 
/la&fjtai) Or^'^^^ (xat, vunr! fit] /.aXeatixf dtdaaxalov mi itja yrjcf eia 
yaq tcrriv vf.mv o Sidaax. o ttkt//^ o fv tokt ovq.) EusP^ ^^^^^(fxnffi- 
Tliv rova ciTiTT. (711, TO) nad-rizivaau naira ta idvr], 7TQ0Te(jni' Trauhi- 
aaa avrova /.irj xaXin' d'ldaaxakov im, rrja yfja) Chr ...90 xa& tjyijTfja 
cum N* etcb DLFAel'n unc^ al pi Nysseunoio Q^j xalerrtjre xa&riyrjrrjv 
imr. yfjG' (la yag far. vf-imv xa&'tiy. o ^) Basett DamPai'. Praeterea 
g (= Gb) add o (hu om) xs cum E*FGHKMSUvrA al pier syr^u etP c* 
(itemcodmg) Dampar . . . om c. sBDE^L&t) vid (e spatio) n 1, al plus^^ it 
vg sah cop syr^ch (etP cod) syrli"' arm actli perss (Or^'^^"-^ vide ante) 
Baseth 300 q^j. Qyp j,] j ^ctirta (syrC" om navr.) usq eara : U al plus'" 
ad fiuem v. 9 transpon 

9. v/nwv pr (et. Basethsoo Cyrador324 £)j^mpar5i6); ^ 26ev f,f,iv (d -tiv), 
item vobis it vg sali cop etc; item Clem^si (eia f.ier ovv o nax. vj-imv 
ev TOia oti(j. — /it>j xakea-tjTi ovv v^uv em, r. y. nctnga) \ v/.i(ov o 
nax. cum sbu 33. 48ev al"" Nysseimo 10 (q^^ o) ... ? Ti o nax. vfi. cum 
DLrA0bn unc^ al pier (it vg etc) Baseth Cyr^dor Qt^ude^ al | on^a- 150 23, 11. KATA MA00AION 20,26 OTi KCi'&tjyijrijG vfiwv iariv eta o Xgiaroa. 11 ^^'•'' o df fisiXajv 
viio'ir tnrai vfiMf didxoroa. 12 oaTia de vxpcoaEi fuVTor zunfno)- 
ih'^atTui, y,m ookc! TUTTtiiaxset tavrhv vilK<)d)]<ii:rai. 

-cii,.v2 j^g 23-... Qyff_f ^^ v^ilv, yQumiutHa xai (Ituntoam hmmnirai, 

07/ /.leins Ttjv ^aaiXei'av rav ovQavmv SfinQOGif^tr rcor drxfQMncor' 
vfifia yan ovx etot'o'/eax)!:, uvt^i- rova i:iGt(>'/<>f<t'rova dcfitze eiaslO-ttr. 

rioff cum snL 33. G9. 124. 238. arm aetli Baseuno2r,9 (jy,.luc2B2 . . ^ 
o IV TOtff (d4 1. al pane Dam om) ov(jarut(r cum di"a©1'ii unc" al pier 
it vg al mu (Clem''-'"'" ct Or^.'**- vide aiite)'Nysse"uo lo gasetliS'^'" Cyr 
ador324 DamP'i'"''''' 
lO.OTtxadrjy.^'/ii. lariv {bom ;dc ff^"'^' g'^-hlvg post ftff pon ; emat/ister 
est vobis) iitT (1. 124. 26ev a d e syr^u arm Hil om ; 1. om ct. itrr.) 
(Gb') cum BDGL 1. 33. 124. 26ev 48ev xscr sem a b c e ff^-' g»-''- h 1 
vg syr*=" arm Hil al . . . g na ycn) vfiwv (s0l*A 34fi. al Nyss*^""" post 
tfst., 13. 69. al Bascth post y.udijy. pon ; Kn* al plus^" om) ftrrn' o (u 
al om) y.adi,yiir. cum spab'^ii uiic" al pier f q cop syrscl» (?) etP aetli 
Basetli *'" Nysseuno i" 

11. f)* : D itP'cr (lion e f (p vg om (syr*^" et qui rolttcrit inter vos ut sit 
magnus) \ iffrai: G al plus^" ChrCfld^ (item xconim) lOTO) 

12. df. 1. oiT, syrcw etsch Clir (et.™"") ynij \ fctcToi': pr l hvtov, sec m 
avTOt' 

13. (h (ill orat di vfuv prime post in/'wO-j/fffTca posito): servamus isto 
loco pariter ac ? Ln Ti cum testibus plerisque, sed om s* (suppla) v 
al pauc h (it'e'l omu gt vg habent) syrcu et""' copwi etcod arm aeth 
Or'"t3,839 (^j^j ipsum huiic loc) (EusP^^''* n,0- fiijff ane'/.ty/oiv avrova 
fi<T ai'TUv niiuauinov iliyfv' ovai vj^iiv etc; item Cyre'^pl» -'•'' afl'erl 
V. 13. sineryj) Hil (ad li.l.) | \'7T0it(jnai: a om | ori. (quia itP'ervg): ft'g^' 
for emm tol al (sed non am san) Hil al qm{ok). Similiter h Hil al qui 
decoratis {comeditis) pro ort xuTurOi-frf | yuQ (u iu ft"'^- df): a 48®'^ 
al arm om | ii,(Tt).Onv: v al'^ om 

14. ?6 Oval v/nv yttaftfiuTfTn xcd (/ aot-rftuoi V7i ity.(ii,rni' (a oin), 0T^ xrtT*- 
(7&iixf Taa{\ om) oi/.iaa roiy />]{>ojv y-»i 7i(to(fda; i [(ax(jci (ngi' 13./(txoct, 
K al mu iiax^d: vertuiit xm. nooif. i>ay.(j. n(>. b c ff"" occasione longa 
orantes, b occasione prolixae orationis , f sub optentu proiixae oi'ationis; 
vged orationes lomjas orantes) tt^ off* I'/d/ffrot • dtct toTto ItpptaOt {id^ 
}.rjfiip.) TttQKTaoTiiiuv y.i>(iuit,: liaec post nafXd-dv minusc vi.\ mu b c 
ff-2- ]j vgR'l saniig tol fr syr^^" Hil; eadem vcro g Gb Sz ante v. no- 
strum 13. (illonim 14.) pon, adsiiiiipto f)* ex hoc, indeque versum 13. 
constituunt cum KFGHKMSUvrAwl'ii al pier f copwi et^od syrutr aeth 
arr sP'«- eted Chr DamPar-^'^ed (()> ad v. 14 trauslato) Oj) ... plane 
om (Gb"" prob Schu) cum hbdlz 1. 28. 33. 118. 209. 346. a e ff'- gi-2- 
(q ab V. 12 ad v. 27 trausilit) am emm for fu gat harl ing mm san 
sax sah (teste Miint. p. 12.) copdz armzoh et c'ld on>n ar^od Or<>352 
(fv Tb) y.a. /larO. o nooa roi'a yoafi/icir. x. <i<a(jia. J* vr iQoa raXa- 
vtff^oa oi'Twff f/^^ ■ nvai lyt. yii. x. (fa. vnoxo. ort nfiiiayirt etc) item KATA MA00AION 23, 22. 151 

15 ^^^ '" oval v[ui', yQCifinaTsla xai (l>a{tioalot vnoxQiTai, on 
TTifjiuyers rtjv duXaaaav aai rifP ^IjQuv Tioiijaui tva 7i(juG/jXvTor, 
•/.ai oxav ytvtitai, noislm ccvtov viuv yi-ipvi^a ^tnlortQuv vfiar. 

16 oval v[A,iv, odijyoi Tvcflo) oi Xtyovrea' oa av oftoaij tv rw vcm, 
nvdtv iartv oa 8' uv ofioGij iv tm X(J^''^V '^^^ vuov, ocfieiXai. 17 [iw- 
Qoi aai tvcpXoi', ti'a yaQ [.itiCcov lariv, o j^qvgog ij o vaoo v uyiaaua 
toi> iQVGov; 18 y.(U' og uv 6fx6o)j h' rm dvGiaG7)i(jf(i>, ovdtr tarir' 
iiG 8' dp OfiOGy iP Tfo Smqcii rw fTTurco avrov, ocpallsi. 19 Tvcpkoi, 
11 yaQ fxtil^op, to 8oJi)OP ij to {yvGtaGTijQiop to ayidCov to 8o^()op ; 
20 6 ovp ofioGaa tp rw OvGiaGTiiQm oupvm ip avroi nai tv ndaip 
totG indvco avrov' 21 '/.at 6 ofioGUG iv tm P(U[) onrvei tp ainio 
Hai ip Tfo xazoiHovvri avrov' 22 xai o ofxoGaG av ro) ovfjuno Oriut3,R39sq (transit eiiim in comm. a versii nostro 13 ad v. 15.) Eus 
canon (ponit enim ista canone 8, quo conlinentur quae Koli Mc et Lt 
Iiabentj Hier (praeterit enim in comm.) DrutLm (:: sunt e Mc 12, 40 
et Lc 20, 47 hue translata et ad hunc locum accouunodata) 

15. TTOtz/ffott (cfaccrc; et. Or^-'''^'-^ CyrSl-iI'l'^^''): a 13. G9. rov noiijaca . . . 
1) vra nouiaijtai' (itP'^i" vg utfaciatis) \ nomrc. v al Tioujrt 

16. H* odt]y. o^ ( scorr erasit) tit/iA. | ot: u* om | orj «i' : im al pauc oa 
lai' I G ab ofioaij pr ad nfioarj sec trausilit 

17. TtfT ya^ fui,^(i)v (d -to^, f -t,ov) cum NBDLrAii unc^ al omiiviil (d quis 
enim maior) .. . Ln ru ya^) /mitov cum z; item it vg (at in Latinis et 
praeceduut et sequunturfeMJ^^fem et aurum) quid enim maius(g"' maior) \ 
ayiacfaa cum sbdz (d qid sanctijicavit accuratissime •, it vg quod aaii- 
ctijicat) ... <; aytat.MV cum CLrAii unc^ al omn'^'fl : : ut v. 19. (Clir 
praeterit vv. 16-22.) 

18. Off «)' (prob Schu) cum sbcdfklu al mu ... g Ti oa lav c. egiimsu 
vrA al pi I syr''" transilit ab o/toaii pr ad oitoatj sec ( trtavo) avrov: 
ti* syrcu etliiei- mav. rov 0-vai,aartiiti,ov 

19. TvifXoi, cum SDLZ 1. 209. a c fl"'*-' g*'-' li I vg syr"" aetb (cop*^^'<^'';') 
... g pracm /hojqoi,' mu et Ln [/.lot. •/..} cum BcrAn unc" al longe [iler c 
f syrs<;li etP c* sah (teste Mitnt.) cop arm Orint-'*'''^^ | rt (fii 33. al-' 
Tta, nou item Gr) yaq ^m'Cov (d -tw, GHr al^ fere -Coiv, non item v 
33.) I 7/ TO : V nai to | ceh al mu to ayia'liov 

20. mavo) : z fTt ut videtur 

21. o/itoaua : v 22. 28 al plus^" (al per errorem ut vdtr ad v. 20. tra- 
huntur) o^tyuoiv | KaroixovvTo cum sbhs^ silentio i. 13. ()()_ 124. al mu 
(it vg in eo qui habitat [inhabitat], d in habitanti. item i)raes. expri- 
munt syrr arm aeth. At inde vix licet narotixovvri, potius quam xa- 
Toiy.ijoavTv efiiceie) ... Gl) 8z Ti >taroi,y}jaavri cum cdlzfaii unc' al 
plus"" DamP''*!"'^'" | «iiTor (d cum; it vg in ij^so , c m« eo): G a! plus'^" 
DamP*'" <^°'^ fv avto), al ita avrov 152 23, 23. KATA MA00AION Ojirvsi tv TW '&Qorcp rov {}sov -/mi ft' rm •A.aihjfitrdi mdvco avtov. 

lp 11, 42 Z5 ■ ovni vfur, ynannarsia y.ai (paQiaaun vnoy.Qnai , oxi ano- 
dsxaTOvrs to ridvoouov xai to ariiOov y.a( ro y.viuiov, y.ai drfi'/yars 
rd ^fiQvreQU tov v6[wv, Tt]i> y.ohtv y.ui ro eXioa xai rt/v nlarvv' 
ravrn td& notr^icj xaxsha fiij dqeivai. 24 ^'''" " o5;^}'o) Ti'gpP.o/, 

Lc 11, 39 01 l^ivh'^orteo rov yxoiana, rr^v 8l yMin^.or xaraTTirovrsa. '2b '^'^'^ 
ovai vixlv, yoafifUiTSic! yea (luwiaaioi vnoyoir ('.(■, int wi&a{)iLete 
TO t^coder tov notiiQtov y.ui ti^o TTunoxl'idoa , iGOjOev 8f jifiovon' 22. fv Tw x)(jovo): r ty avro) toi &o. 

23. avtjxiov: G a)'>'f;.9or, L avOov \ aqtjy.atf. Ji* -xfti | pagvTfQa: I. 209. 
Epiph^s Chi-cdds ^„^fc( | ^o fktoa cum nbdl 33. 124* Chr CyrzachTcs 
(,^es«2.324.75o _ _ f TOV (m al^ to) f Af 0)' cum crAn uncial pier Epiph^'^ 
Chr(et.g"e^ DamPar^" :: cf et. ad 9, 13. 12, 7 etc | Twi-Ta ab.sque df 
cum HDr uDc' al pi c e f fif''^" g^' (g-' et haec) 1 vg arm Bas>3th267 qij^ 
ter . ,. Gb (sed Gb") Ln Ti add di cum bcklmaii al^o fere a d h syrcu 
etutr cop aeth Chrsemel Or>"t^'*-*"2txt (sed^*'''c"n' et haec) \ aqxwai 
cum SBL xscr* 7petr .. . ; agitfj'at cum CDr^n uiic" al loiige pier :: cf 
ad Le 11, 42. 

24. rxiqiloi ot cum »(*et<')cD2rin unc" (sed c* div).i.C.o>'xat) rail omnvid 
Basetli267 L„ q^ q^ ^y^ s^velcajiD*L (it vg Or'^t excolantes, 
Uquantes) \ rrjv ds : D tov e^f | m al pauc Ka/ulov 

25. floidfv (et. Homcl Orcat ox) ; d 238. Clem^s^ Chrmo i (item xcomm) 
f|oj I naooxpiSoa (a 7Ta()afiaxi'i,d'oiT, H parabsidis): u a.l'^" {an; syrP c* 
etgr mg add tou nuvaxoa (syr^u rov mva-Aoa pio t. nauoip., item 
Epiph^'^j I yifioiKJii': 157. al xcoram yffKi, | ff cum SBLraii unc^ al pier 
... Lii cm cum CD al plus'^ Chr (et. x<^o™ni) (it vg Or^'^*' plent [jdena] 
rapina). Cf Hom'^^^'^'-^ niioa rova vnonQiraa f).iy(V ovai iifiiv yQ. x. 
q:a. vnoy.Q. or ii y.a{yct(ji.tfTi ron Tior. nat, rtja na(joi!'. ro (io)dfv, iuoj- 
&tv de yi/uii, Qvnov. qiaoiaaii rvfflf , viaO-aQiaov nnmrov rov no. xav 
rria Tia^oH'. to laojOiv, i.va yfvrjrai, xai ra f^oi axiro)v (^^^avrov) no.- 
da(ja. I a/.QaaiacT (Gb') cum WBDLiiii 1. 13. 33. 69. 124. 238. al arm 
syrP Baseth236et249^ intemperantia a c d ff-' li , incontinentia e (Oi-mt 
.3,843 inteinj)erantia et dolo; syrP ^'J etcodbodl ad uxQaa. add c. obelo 
/ai aSiy.vaa), item 66. 71. ffi- gi- 2- 1 vg sah (teste Munt.) cop axa,- 
da^aiaa (inmunditia), item (omisso aoncty. y.aC) Clem^^^. . . Gb Sz acJ't- 
ztaffcum CEFGHKSuvr al pluses" fiiyr^clietP cod Basethssecod Chrmos 
Op ... M Chr"""itf Damparsn nUovil.iaa , aeth aSiy.. xat nliovi^.. 
Liberrime Epiph^^ to Si ivroa far. fiiarov axaO-afjataa v.. ax^aaict^. 

26. c* qia(it,rfai.oifriitf?.f sic, c pharisnei caeci (pergens mundate) \ ivroa 
(Clem"''^"^ fvdor): kma aP' (ao)On' (vide et. supra Hom*^') | norij^iov 
sine additamento (Gb") cum d 1. 209. 2iev a e Clem2«2 Chrsem 
Irint25o (vide jjost Or'nt844) _ g Ljj ^dd xai, rrja na^oxfJi'tina cum 
xBCLrAii unc^ al pier itP'er yg syruf cop arm aeth Baset'i^^^et'^*^ 
Ciirsem DamPa'"'^" Ormts.sis (j g txt^ sed in comm«" bonum est ergo KATA MA00AIOIV 23, 31. 153 £^ aQnufijG y.ai duoaaiaa. 26 (l^aoiaais tvcf/J, xa{)a(j(aov nQwrov 
10 evroa lov noTriQiov, ira yn'ijrai y.ai rb fy-rba avtov y.uxhiQOi'. 
Zi ' ovai v/^uv , y(juf.(fA.aTi-iG xat WuQiaatoi v7iox(iirai , on (lc 11,44) 
TtaQOfioid^sre rdcpoio xeyoriafu'roio , oirivto i^oyD^ev (ilr (f.aivovtai 
mQuiui, eatoOsv ds jt'fiovoiv boTtiav vey^av y.ai ndGi^G (v/.a-Ouoaiaa. 
2'S ovrma yai vfisla iico&tr filv qui'vioih tola dv'O-Qoonoia dixuioi, 
eaad^v 8t iars [isarol vnoxQiaecoa xa/ dvof^daa. 29 ^^^'^ vvai lo"i]?47s 
vjiuv, yQUfxfUiTeiG aai (DuiJiGuiot vnoyQirai, on oiyodufisire tova 
tacpovG tcov 7iQ0cpi]tav xai xoGfiehs ra uvrjfisia tcov 8iy.at'cov, 30 y.ca 
Xt'jEte' ei Tifjia&a iv rccio yfitQcaa rwv nartQav rjfiav, ovy. dv ijfi£&a 
■Aoivavoi, avtcav iv rm aifiazi nov 7TQoq)>jrcov . 31 mare fi.a{nv(jeits ab intus caute mimdare calicit; vcl parqpsidis vel catini, quia ei qui mun- 
daverit jirimtcm quod ah intus est calicis, fiunt etiam ea quae foris sunt 
vere mundata) | to (a om) iy.roa: d Clem t. t'^M&iv \ avrov (Gb") cum 
B*DE* 1. 13. 28. 69. 124. 157. al^o fere a e aeth Baseth249 DamParS" 
(: : avrov plurium testium qui y.ac tfja naijoij'. tuentur ad confirman- 
dam scripturam noxrjQiov sine additam valet) ... ? avroiv cum sb^CE^ 
Lr^n uncs al longe pi syr"'"" cop arm Baseth236 __ 53 2ev c f fifi- 2- 
gi-2- h 1 vg Clem282 Chr (item xcomm) cutox I1.int2.50 Qrint.i.sissq Amb 
al plane om 

27. naoofioiat. cum scdlfah unc^ al omn fere EusP^^'* Ephr''/5 {iva 
/i(ri 7Ta(>ofioi,b)&(j)fiev Taifoia xfx. ou e^ti)&. fiiv <pavv. Xtvy.Oi etc) Cyr 
iuliansso DamPai-517 __ l,i o/(oia^fTf cum B 1. (Clem282 Basbapten 

Ofioini icrrt) I raq). y.ixoviaa.: cf Naass^'® toijto, q)ijaiv, laro ro loQtj- 
fiii'ov raqioi tart y.fy.oi'vafifvov, yffiortfa , qirjaiv, iaudiv oano^v 
viittJo)r. Item lustti'^^"^ (item i'') ttq. avrovff eq>f] o ijfiere^oa yvg. Is xs' 
ra^ot y.fxoviafiei'oi, i^0)&fv (ijcm'Of.ttvoti o)tJ. J<at iab)&. yifiovr. oar. 
vixq. I ocrivia («* om; suppl^) i^u)&. f.i. (dom) qaivovT. (f x^cr al it exc 
e vg lac'iis Lcif al add roia av&^ojnoia , uon item Ori'it^'^*^ in h. 1., 
alludens vero ad totum versum*'^"' quae foris quideni speciosa videntvr 
homiitibus, intus autem plena sunt omni immunditia) w^. ta. d'. yf/iovaiv 
cum SBC unc^^ai Qm^ fere it vg syrr cop rell Bas^aptDamParOri'^'^'**'* 
lacnis 9" Lcif al . . . D Clem^*^ Cyriilian3.35 ij.int250 (omnes tres et. quae 
praecedunt afferunt) i^o)&iv (Irjvris enim) o raqina (fmivtrai b>Qai,o(J, 
iaioO-. (Clem (vdov) Si yt/^tei, 

28. (ffre /(fffr. cum «bcdl 13. 33. 69. 124. al-'' ... g /liigt. lar. cum xriii 
unc9alpler(it vg etc) BasbaptDamPar (Orintli-int Lcif etc) j avOfAMCT : 
V dolov, al adiKiaa (aeth pleni iniquiiate et rapina et hy])ocrisi) 

29. T(j)v diy.a,K»v: H* om 

30. tjfif&a bis cum «BCUEFGHLM™gvxri al'° fere (ex his''" nonnulli altei-o 
loc r],uf&-. altero tjfifv, etiam M™g pri tantum loc rjiuida notatum 
habet; item Cyr pr locrif-itv, sec ij/aOa) Or^.'^^cod et2i cod (^^Qyi-malssi^ 
... g (= Gb Sz) tj/iifv cum KMSUn al pi Oredbis Chr | xoh'oj. ai'To)*- 154 23, 32. KATA MA00AION tavTOiO on vioi faze Tcor cponvaarTcoy tovo nQoqijraa. 6Z 
•Aiu vfiHla TihjoojGurs to furnor tioi' tuct^qmi vfuor. 33 orptia, 
jtriiific.ra r/iSiiov, ttmct qvyijte dno t/)(7 -/.(jloaMG ri^a yttrri^G ; 
i.c u,4*-.'ii 34 ' "■' i^Ki TvvTo ibov fyco dnoGTtXXo} noon vf^um nQOffijraa y.(u 
aocpxwa 'mu yonfiiuittia' t^ avTcor dno'/.THvulri: y.a) aravncoGSTe, 
xai f5 ai'zcov fiaaTiyMaern fv ralo ovvaycoycda vfimi> xui dtoo^are 
dno noXicoa tia nokiv' 35 onaa tk&ri icp Vfida ndv aif^ia brMuov 
r/.yynoiarov tni ri^a yi^a dno ruv at'natva ^^jM tov ^r/.uiov twa fum sc'LXrAii unc-' al pli'i- (it vg etc) Oi''''-"' et^i Cyr'4al Clir^^'-^ ... Ln 
Ti avT. y.niVM. cum nu al" Chr'^ein cato^on 

31. fai'TOjrx: M ti* 1. al pauc Cyi'ualsM avmia 

32. nkfioiixjan cum Ni{'-ci,xrAH uiic** al pier a h c IT'-' g' -' li 1 q vg 
syr"t'" cop rell Or'-^" Eusdemssj (jy,.ador loi eli'ia'"" el"^^^ (item 
glaplin-2 arankrio.) Clir al Ori»t''''«*5 A„g .ji _ jj* gQ. g ai-e arP perss 
7T).t]i)ot(TfTi {adi'inplibitis.) . . . dh al''' fere tTTlijiimacirt {(!yv''-''^y^'^^" avi- 
n).>io(i)(TaTi), f gat nun impletis \ v al ;//(&)»' 

33. H yfvtjfiaTct | iiryjjTf (et. Or'-^" DiiU''-''" ; it [ et. d] \g fiiijiclis): 
dK'hx al plus'' if)vytTi \ ctno: v om 

34. itfov: K*" 13. '22. 124. yscr aP om | fyo) (et. Or'.«' eti"t=''"<^ Didt" 
Leifsemel al): i> 13. 33. 124. al pauc Or^.^" Iriut2i() etssv Lcifl'is om | 
aTiofjTfUo) (ita it [et. d] vg syr"f arm aeth, item Or'-^" (;ti"t«*'' Ir'nt 
bi.s Didti-i'''" etc): i)E'' 33. al plus-" cop Or'''"'"!' (Clir utrumq) cat 
0X011 a/rourt?.!!) (prob Scliu :: ut Lc) | noorr (Or'-"' ftff, sed'-^" ct'"t 
TTiioff) vfiaa: u y^<='" om | aoqoiiT y.av (l al' vgi^^d [ged noii am for 
einm ing al] coji sax oni): X om | i^ pri cum sbwaii 1. 13; 33. 69.124. 
aF e q am fu liarl* syr'^^h arm Or'-^" . . . ? praeni zat cum CDLxr uuc" 
itpler vg(et. for ing cmm al) cop syrP c. obelo arm^dd aeth (Or'-^'^'"'' 
kfyMV' t,i)nv fyo) a/romtlo) iia vtiaa antp. •/.. y()(xi([.i. y.at i^ ui't. ano- 
/.roovai YMv ffTai)()f«)<roi'(Tt.) Did'" •"''^i Clir Ir'^t l^is (sed^i" non affert 
ultra axa.v(t{)\<5ixi^ ^" ab a.noAXi. ad y.ai Umi^ixi pergit) Or'"'-''''*''^ 
Lcif al :: ut Lc | d vi.no/.xnviixi \ y.cu (s* jiost t^ avt. pen; s^ corr) 
ii cii'T. (e om y.. f. nv.) jLiarrxiy. (baec e* om) iv r. wva. i'fto)r: v a 
Lcif om (nil probat Ir'ut qui-'*^ ccce mitto usq et criicifigetis affert, et''"" 
ad verba et ex eis occidctis nil adiUnisi et effugahitis a civ. ad civ.) 

35. ono)a: ^a-^Mmg 33. 09. 124. al'" add av | fXOrj: h alpauc (nil&ti | 
Tiav: s*(suppl'') G9. om | ty.yjn>i>ofiivov (u tXX*') C"m sbcdguaii 1.33. 
al ... c fx/vvofifrov c. EFHKLMvr al pier | ano xov: dl 33. y'*'^'' om 
xov (P]us"'^°I'^'""^''' — dl tji' fy.di,y.rjOti<Ttxai, ff nvrtnv nav ai/ew ctno 
aiiiar. aftf?. r. dix. ^lyjivu cufinx. uaya. , itemdemSHS (JvJctffxft hytov 
nnv ai/tia ixxi'Oft' ano y.axctfS. xoafi. ano cuftaroa a/S. t. dix. foxr aifi. 
Qayao. t]iiM' mv xtjv yirtav ravxrji' :: cf Lc; item'Jein i« iy.dfdt,y.tjrai. 
ynvv fx TOV Xaoii i/.nvov nav ai/ict f/.xvO'it' im xtja ytjO ano oii/t. «/9. 
«w<r at/i. Qot/a. xatf avtov yi ini> naai xov /v) \ two xov: d 1. 33. (vide KATA MA0eAION 23, 37. 155 Tov aiiiaroG Zaya^iov viov Baftayov, ov fcfovsmars f^eta^v rov 
vaov y.ai rov ■OvaiuGTijQt'vv. 30 d(i^r Ityco vfAtr, tj^si tavra ndvra 
mi zijp yevt'di' ravr>iv. 37 '^"'^ ' InQOvaaViiii. ' hiiuvaaXijfi, /y dno- 
xTtiiovaa raha TTQOfpi'jTUG y,ai hOoihXomu torn dnfiaraXntrovo 
TTQOG avttjV, TToaaxio >]i)i-hjGa fTTiovrayuydv xk Tt'xra aov, uv 1.1- 13 et. Eus) oin toi' | luov puQayiov: et. Or''""et^* Ir'^il"'" etc. Praeterea 
Oi.iDt3,.s4a iiaee liabet (eademS>" ex catena in Lc adsciipsit Delarue): 
non autem jiossiciit qui exprobrantur a CJiristo dicer e Zachariam filium 
Barachiae nnum fidsse ex prophetis duodecim , quorum scripta habemus 
in manibus ; sed Zachm-iam dicit pairem Johannis, de quo pci' scripturas 
quidem canonican ostendere non possumus, nee quoniam Jilius fuit Bara- 
chiae nee quia scribac et Fharisaei interfecerunt eum inter templum et 
altare. Sed venit ad nos qnaedam traditio talis,' quasi sit aliquis locus in 
. tempJo ubi virginibus quidem consistere licet et orare deum; expertae 
autem thoriim virilem non permittebantur in co consistere. Maria autem 
postquam genuit salvatorcm, inyrcdiens adorare stetit in illo virgimim 
loco ; prohibentibus autem cis qui noverant adhuc earn iam filium genuissc, 
Zacharias stetit atque dixit prohibentibus earn quoniam digna est virginuni 
loco , cum sit virgo. Ergo quasi manifcstissimc Zachariam adv. legem 
agentem et in loco virginimi permitterdem stare mrdicrcm occiderunt inter 
templum et altare viri gcnerationis illius ... s* (supplcb) Qnv igev oni, 
item Eus"'eoph i25 g^demass gj-^ ^^^^^^ Jq^us inprimis ad probandum ido- 
neus videtur,'"'' (vide ante). Schol vetiis : Qa/aiJiav <)f rov lojdai (al* 
uodavt) liyiu' dvo)vti/.ioG ya^ tjv. Schol aliud: icxoa 'Caxa(jia(T vvv 
Ifyfffdat, rov iwavvoi; narffja. (Cuius, de morte plura in eodem scho- 
lio narrantur: cl' Mttliaeii notam ad li. 1., item Euth et Thph. Alia 
traduntur Protev. 23 et 24. Rursus alia ex yirra f.ia(jiaa refert Epiph 
26, 12.) Hiei' ad li. 1 : i/i cvglio , quo utuntur Nazareni, pro fillo Bara- 
chiae filium loladae reperimus scriptum. 

30. n^ti, cum SBDL 1. 124. al it (exc f) vg arm aetli h-iftsio Lcif al . .. 
Gb (sed rursus Gb"j Sz ort ri^fi cum cxrAn unc^ al pliis^^" f syr"''' 
Or^>'^' Chr | lavr. Tiavr. cum KCDg''LMS al pm it (e om rarr.) vg cop 
Ori'2« Chrh's (item xcomm) Lcif al . . . Ln Ti navT. ravr. cum BxrAii 
unc'' al«o fere d Iriatsio ;; cf ad 13, 56. 

37. ij (ita et. Clem Or^ibiq Eust^em Caes Cyr etc) : s* (suppl'') om (: : apud 
Lcunus 69. om) ( anoxr. r. nsjoq^. hoc ordine et. Clem^^* Or^'^'et^''^""' 
212.321 (p]usdemiR9) Caegdial 65 Bageth 258et3"i Cyres 9- Wgt.i.iso i,.iut28i 
Oi-int 3,848 etalib Hil al , item sC; s* Or^-"" t. 7r(>0(p. ano/.r. (et. Epiph 
cantics,s qnae X'rophetas occidis et eOs qui- lajndas) : : ita ap Lc non legi tur | 
anoy.rfivovira cum EDLXrii uni' al pi Clem Or'aepEus'^em Kasetli Cyr 
<,i60Thdrt2.i262 etalib al . . . «* etCA (n'nstaurator) 33. 69. al plus*" Caes'^'-'^l 
Cyres9et^°a7To;<rf j/QCffrt (Gb"), item cuk ti'^aP^ fere annxrivi'ovaa, Or 
1,213(3,293 Thdrt^jS-s (ygfi et /.t,9o[)nXi]aaaa) anoKTHvaaa :: ad 10,28 | 
n^i. avrrjv (nvrtiv niTGn etc ; m«i't.) : D al'^ 7r(>. (Ti, y^'^^ 7i(i. aicmtor (it vg 
li-intOr'nt etc ad te) \ 1711-avvayayn.v (Clemi*^ (Jaes<^'al ffiD'ay.) et. «C:s 156 23, 38. KATA MA00A1ON tQQTTor ooria tmavrayei ta voaaia avrtja vno taa ntegvyao, 
x«) oi'x ijiynhjonze. 38 idoh aqjierai. vfilv 6 oinoo vfuor fQtjfioa. 
-psii's,26 39 ).tyo3 yoQ vfiip, ov jxi'j fis idijre an uqh iwa aitini^Ti-' tvXo- 
yi^Hivoa o EQXOfJSPoa ir ovofiart xvQt'ov. 

XXIV. 

Mcisi^^i-g 1 '^^'^ AV^/ i^eX-doji' 6 Iraova anh rnv leQOv fnoQevito, xai 

r.c2l,5-12 . , ^^~,„^ ,-\)5,v 

nQOGifkdov 01 fia&ijtai uvrov fTnoei^ai avtw laa orAooo^taG rov 
isQOV. 2 dt dTioy,Qi&eia slTrei' amola' ov ^Xmtzu ravta nnvra; 

*7rKTi'ray*n'(0i-'''^^^eta''l'Eus<l^™ '"^fTnffi'rrtiwt eLc) I iynvia nTKrvvayn- 
(KxScr_c^;/a;'6^,Clem^'isCaes'^ialo•,t,.«y^^)cumsBDK^ 1 . 13. 33. 69. 124. al 
pane it vg cop ClemWSeti" Or 3. 167- 20.-. etalib Eused "S etps i^s- 436- 
etalib Baseth bis Caesdial Cyr^'isoetesio- 197 Tlidrti'«9«ef2.i2ft2. 1-258 Qrinta, 
et^. ef*'. . . ? Ti iniaiv. o^v. cum cxiAii unc'^ al pier syr""" Cyr^^® . ■ ■ 
108. (Eus^em) Chr Ir""t Aug al om iTTiavvayn :: lit Lc | ret roffaia 
(xn al niu voffia) amija cum N*BnigDMA 33. al Clem'*'' Or^.^ss Eusdem 
etec) Cyi-esSet-*" Thdrti'^^^cod ; item ? ra m. mrrz/ff cum sccLxrn 
uncial pi Ori'2ietV2 Cyr*.i50et "^-^ Basethassgtsoi Caesd'al Chr Thdrt 
2,i252gt i258j,j.i,698ed J pullos suos it Vg etc, item r t»/v voai^av taiixtja 
...a* Clemi"6 OrS-ie^etZoe EusPs'^Sett'^'- Gyp om acTJ/ff, ita Ln | nxt- 
Qvycta cum sBCDLrn unc^ al pier ff i' vg (et. am for al) arm Or*'^' 
et 3,205. 293. .')22 EusPs 138 etal'b Cyr*.i50eti95etesWeti97 Thdrt^^'^oa ij.int 
28isq 0r'nt3,8i8 _ -pi ^^^ avTtia, Ln [avr.] cum XA al pauc itP'er fu 
gat mm fr sax cop syr^tr etlr aeth Clemens et"3 OrS.isv Thdrt'-ess 
Orint 4.691 Cyp al (: : et. in Lc absque avrtja, sed patres qui ipsi in 
hac re tantopere fluctuant parum probant) 

38. ifivv (et. Ori'-'et3-2^i5etalib Eusdem i89 .gtecl iso etps«6etc Cyr^''^" 
etes 197 ij.int etc) : 6. 243. 435. al plus^oClemi^ Qr^.^ss Chr om | v/xiav : dS''* 
rjju. I fQtjfioa cum scDxrAn unc" al omn^id it (exc fl'^-) vg sah (teste 
Miint.) copedd etcod gyi-uf arm aeth Clem"'''0ri''-iet3, saepe EuseoUss 
eti7o etdem ter etes.359 g^theo i27 Cyr^s o Chr Or^'^*** g^saep Ii.int28i.sq 
Cyp al ... Ln om (:: ut Lc) cum bl fl'^- topd* Or3.i6''codsemel 

39. vmv: D 1. 13. 22. 69. 124. al'-" fere a b c ff^- h q (non e flf*' g^-'^' 1 
vg) syr^t"" arm Orint3,84s ^dd ort :: ut Lc | ^t : x om j idtirt (e al -ixt): 
CMA al ti,S7jTt\iivQiov (et. Clem"S0rini3,848sqqi,itxtetter comni):D &ioi< 

XXiV. 1. ano (b 4. fy., atque ita Ln) r. t,tQ. fnoQ. cum «bdla al'^" fere 
it (sed e et aim exisset Jesus de templo, accessernnt) vg (Latiui de templo 
quod et iK et a.no exprimit; d quidemS"" ano, ''^' de) cop syr"''" et'^'' 
arm aeth Chr Orim^.R-w jjjj al . . . ? Ti tn. a. r. kq. cum cxrn unc^ 
al pier | nitoatjk&ov: f al plus"^^ a (post discip. eius) c f ff"^' g*' aeth 
Oi-intsso Chrcdds add avro) 

2. f)f aTiox()id-. cum nbdl aP" fere it (exc f 1 q) vg cop syrl'i^arni aeth 
Chr . . . s ()f Z^ (h 2. 1 syrsch persP om) cum cxrAn unc" (et h) al 
pier f syrP . . . q Oriit3,85u Qp Jesus autem respondens \ av cum sBcrAii RATA MA00AION 24, 7. 157 dfATjv Xsyoj v(MV, ov (ATI dqjs&y code Xldoa im Xi'&ov, oa oh yutra- 
Xv&tlGsrai. 3 ^*^' ^ yia-QTiUH'Ov 8s avzov im tov oqovg rav iXaicov 
nQoaiiX&ov avrw ol fiaOijtai xar t8(av Xt'yovjta' eitzs /^filv, /lOTt 
ravra iorai, am rt jo ainxdov rija o^a naQOvalao y.a) GvrrsXsi'aa 
tuv amvoG; 4 xa/ unoxQi&EtG 6 'Ljgovg ei'ttsv avroiG' ^Xmers fit'j 
riG vficcG TrXart'/G)]. 5 ttoXXoi ydn iXsmovrai mi rro urofiari fiov 
Xk'yorrsG' iyco Ei]it o Xqigtog, y.ai ttoXXovg TrXav/jGOVGiv. 6 fisX- 
Xt'/Gsre ds dyovsiv noXt'fiOVG y.ai dy.ouG noXi-'/nav ' UQdrs fitj {)qo8i- 
G&s' 8si ydo ysi'eGi)ai, aXX' ovnM Igtiv to rtXoG. 7 iysQ&t^Gerai 
-)'d{> ExIvoG in eSvog xai ^aGiXei'a ini ^actXeiav, y.ui 'iGovrai Xifioi unc^ al longe pi q syr"t'" Chr Or'"*^''^ ... dlx al-""^' fere it (esc q) vg 
sah (teste Miint.) cop arm aeth Oriiit3,8so ^ujig Qp om (Gb"" prob 
Schu conferente Mc 13, 2. Lc 7, 44) | rai-ra Trarra (s*om vid etasupplj 
cum sBCHLMUVxrn al plus-'" it (exe e) vg cop syr^cli arm Chr Or'"' 
3,850e[873 ^]^ ... ? Ti narr. rai/T. cum defgksa al pi e syrP | I'/ur: d 
syrP add oTt | off on cum nbcdlsfa unc^ al plus"" Chr (Mac*'-'') ... ? 
(= Gb Sz) add /.iii cum GKUn al mu 

3. tXaioiv: c add xaxfrwi'Tt rov i-bqov :: e Me | ot, /la&rir. cum nbdl uiic** 
al longe pi itpler yg syrP arm Chr ... curAn al-" fere c h cop syr^*^** 
aeth Orint^'85^ add acToi', hinc Ln [ai'T.] | sb* y.aO idiav | fmi cum 
f^BCDTAn unc^ al pier Ath^'^^* Cyr^""^^^ al ... l 1. 33. emnv | noti : c 
vitiose rote | T>/ff atja Ttaq. (et. Ath^'^^' Cyr*""-"^^ al) : d t. na^. anv 
(it vg adventtis tui) \ xai, avvreX. cum sbcl 1. 33. 157. 209. Cyr^i'-'^'^ 
. . . g xai rtjiT avvr. cum dtaii unc'' al pier Chr 

4. xai anoiifj.: 1. 33. anny.(j. de \ avTota: a b e om (h quibus resi^ondens 
Jes. dixit) \ /ilavrjatj: c ti* al pauc -OTt 

5. liyovTia: c* al'" fere f syr"t'' arm Or'^t^'^^* (iion item^^'^et**^^) add 
oTt I n* nlavfjffojaiv 

G. fifXhjCffrf. D pscr Or2''«s (Ori"t s'^^quater a„(^iefjs) fulltrf \ yiviad: 
sine navra vel ravt. cum sbdl 1. 33. 209. g^* sah (teste Miint.) cop 
aetl) Ps-Ath<lispu !•'« Orints.srjs _ ,- (Gb") Ti praem navra cum ci'An 
unc^ al pier syrutr Chr; item aH navta ravra, f arm al haec omnia 
(itemsyrr?); item 47ev itpler yg syr^i" Cyp ravra {haec; e ista) \ 
ovno): V aP" fere aeth ov/. fv&iojij :: e Lc | laruv- u 33. 108. 127. al 
plus^ Chr om : : ut Lc 

7. fyiQd-rjairai,: L al- (i. e. 417. et a ap Matth) -aovrav \ tn cum «CKLn 
1. aP . . . f Ln Ti fni, cum BDrA unc** al pier Chr Ps-Ath^ispu ;.. eodem 
modo apud Mc et Lc lectio fluct | h[(oi- (s ana/i. xat hfi.) sine Aot/*. 
cum SBDE* 102. 414. 13eY a b e ff^- Hil Arnob ... ? Ti Xi^t. aai, Xo^- 
fiok cum CE^rAn unc^ al pier h cop syr^'r (et.P ™s eraeoe) arm aeth 
Chr Ps-Ath'^''5pu Oiint^i^ss (agnoscit enim in comm; practerea textui 
subiungit : i(/aj-CMs eadem, addit aiitem: et tnrhelns; Lvcas similiter 
ipsa, addit autem: terroresque de caelo et sigua magna eruut et 158 24, 8. KATA MAGBAION M'o'isfis >««' Gfto/io) x«T« romwG. 8 navta 8s ravra aQX^i wi'/Vwr. 9 """' * 
TOT£ TranudMaovair vfid(T e/c ■{})Jipir xai dnoy.Tsrovctir Vfido, nai 
^crf(7i'>i fiiGovfisvoi vTTo Tidvrcor r(or iO^rcov did to orofid fwv. 
10 x(a rdrf axarduhGO/jtJOi'Tni. noXkoi y.iu aVf.i^Xova nuoatiMmw- 
aiv y.ui fuaijaovaiv dl).>j).ova. 11 xai nnXhu Wsi'doTrnnqi/rci tyen- 
x)i]ao}rai xia TThai^aovaiv nullova. 12 y.(u hd rh nh^Uvvth^rai 

Mo iV,'"!^ ihr driniic.r xWyi'asTai v aydni, rav ttoHmv. lo o (<^ vjTotaivao 
I'K) rt).na, it'vToa GMOi^onrui. 14 "'^'''^ y.ai yj^iw/Oi'^atTia rovro to 
tvayyt)M)V tijG ^jaaO.i'li'.a yy ohi tij oixovfu'iij tia imoTVf>i()r ndaiv 

M.i3,i4--23ror(7 ^Vitair, y.ai torn i'.iti to rtXua. If) '^''^"Otuv ovv I'dhTh- rh 

I,r- -21, -20 BS ' /- / 

■rianii, 27 . 

hyemes.); item r. 33. Jil- c f fV'- g'-"'* 1 q vg ).oi,/(. x. hn. (Gyp ct ermit 
fames ct terrae motus et pestilent, per sing, lac.) :: cf Lc 

8. nnvT. Si (a b om) ravr. (et. a b h q syrP arm actb): 1. 69. 124. 200. 
34fi. al5 c e f S^--- g'--- 1 cop syi-sch Ori"t-%«^5 t«i-t. df (g-- Oi-i'it 
enim) navT. | d* oiivvMV (it vg dolornm) 

9. 7taQa()u)(T<nai,v: a -nu\aiv \ 0-}.i,xf'iv: r, 1. 157. 209. al''' fere d e f 
syi-c'ld syrPms arm'"'''' l's-Atb'1'sP" Or''it3,8" et'^t ef'omm O-Uijina 
(Gl)') I Dgi" anny.Tuvot'CFiv \ 7iavru)v: s* om (suppl<=) | toji' (ita et. ? 
Gl) Sz; ?e om cum D* al pane) fOvm' (et. Or'nt«-"txt eti-o"™) : c 1. 
131. ti* al plus-"' (syrP habet c.*) Chr Ps-Ath'l'spw om :: ut Mc et Lc | 
ni'oit. fioi': c^M"i?r al jiauc add o d'f vnofi.^wae fiC! Tt'lna orrorr ffw- 
x) tiff IT at, 

10. x«t ftorrrianvavi' nXhjlovn : s pro his na CyXni'iv, .similitor Ainnl) ad 
mortem (et tradent se altcrutrum ad mart.) 

11. fyf()0-ij(TO%'tai, (fF'' vg snrr/ent): D i:'iiyi-i),9-i]fiovtcu fa d c q Cyp Lcif 
al exsnrf/ent, .sod ita Latini passim ubi ab omnib Graecis lyi-iiO. legi- 
tur, ut 24, 24; b c f ff"-' g^'-' h inanrijent)^ 4. 262. ccvaarijaovTai \ 
nkav. na).).. cum nci) uiicP''^'' al omu fere it vg syr"tr cop al Ps-Atb 
flispu Chr Or'nt^'"" etc: sl 33. 1.57. no).)., nla.. (:: ut v. 5.) Cf lust 
t''"- fini ya() - y.ai' ort \\nvtioTn>o(f). z. \\<fvSoyj)i,. nnklnu fnt- tw oi'o/(. 
avToii TzaQfXiviToi'T. x. noD.nva n).arti(jnv(nv. 

12. 7rA;;.9ii)'t'>>/)'«(.(Or'''i^^et-'" Hipp'"" ct [fy. ya(j Ton TrXijOvvfl. T.anaoT. 
etc]"' EusPs-'""' Bas'^PP-'"" etc): d 7T).r]0i'vau (d 'jnia rcpkta est iuiqni- 
tits) I K xliv/ijfTircu 

14. touto: I) al"' Or'-""" (noii item'nts^s.w) E„s'lem we [;]„■ Cyp post 
fiayy. ... v al jilus-" a arm Ps-Ath'''«Pii "" om (EusPs-''«* nno),'- i).-, 
/.!]() v/Of]vai TO iv. T. ftaG. iv oXtj etc e Mt et Mc mixtum) | rrn 
(iuadfuw. g' sax Or''*"" ('"' yrjuv/O. to ?i'. tott. fv ()).i<t t. zoff/<. 
[ita et. al pauc Ciir Ps-Ath'li'^P"] f.^,y /laor. airoiir y.ui. t. tOvtaiv) 
Chr Op al om | naa. r. lOr.: v avroiff x«^ rnin lOv. (ita et. Or''^'^":: 
ex 10, 18) 

15. oi'i' (et. Ath''-"^" Cyr'"" -■-'): n<"i. al** fere emm coji syr^'''" (aeth) Kus 
tiein4o3 Basse-.!oi Chr Ir'nt:'-- ,), (.. „(. Mc ct Lc) ... nl |inuc llipi) ICATA MA00AION 24,21. 159 ^deXvyfia nja fQi^fibiaeaiG to qijOi-v Si a zJantjl. rov TTQOcpijrov 
tazoa ir tottco nyi'o), o drayirmGXCor vosirco, IG rote, ui «V rij 
'Iuv8ai'u cfUvytrMcav mi r« o(</; , 1 7 "'^^' ^ 6 Ini rov tM^iaroa iiy r,p 17, 31 
•ACita^nrco uqcu ra txrija ur/Jao avrov, 18 y.ai o fvro) dy 001 /</) 
miaiQUxpdrbi ottigo:) unai ro iftuTiov uvtov. 19 ~*^-- ovai Ss 7iua 
fv yuari)! y/ovaaio xai raia di^Xa^ovaaia fV sxei'vaia rnla r^in-'niao. 
20 "'"■° TTQoaev^eaOs 8s rva [Uj yt'rijrai ?y cfvyi/ vficor 'ibijiMioa 
[H]ds aa^^idro). 21 "'''■"' t-'arni yuQ rote OXi'^^a imydh^, oia ovy. antichr32 irint3-23 Orint3,8r,R ^m (:: sed omissio talis ap patres parum 
probat) I D* 6ia dctvitjlof \ larocF (et. ? Gb') cum sB*D'iFGniiVAn al 
plus^*'(qui notati sunt) (editmn et. Cyrl""--''Ath ''-''**) . . . ?e Gb Sz cum 
B2D*EKMSur al pi (editum et. Hipp^nti Eusdem Ohr) 

16. fTii' cum *<Lzrii unc^ al pier Ath''-'^** Caesflial^''^aj item ad montes f 
ffi- gi- 2. .^g Hier (et ad h. 1. et alibi) Aug al ... Ln fia (:: e Mc et Lc) 
cum BDA al plus-'^ Hipp^^nti "" (sed non accurate Mt e.xscribit) Eus'i'c^^" 
Atlicod CJaes'ii'il "^^ c (ged in explicatione rursus eno, babet enim: fm 
Tfjv vxjiijhiv xararpvyt]}' yj' aqiOQarMijar) Chr Cyr'""^^"-^ (sed non certum 
an ex Mt) Isid''-^". Item in montihus a b c e ff-" h q, m montes Irint •'''-- 
Cyp Or'nt3>**fio. Augcons 2,150^^ jjt _ (j^; montes, Lc-m montes^^ 

17. o fTTt cum NBLZ uncPler al pi Or^.^s^ ^th'.^ss ... n 33. e Isid'-^io ^ ^^ 
^TTt, item al^" fere it (exc e) vg syrr cop aeth Cacs'^'^.l loi (_;},j. jj.iiit322 
Cyp al y.ai, o f/n. \ yarafiara) (:: et. Mc) cum hbdlz al"" Or'''-'^'' Caes 
dial ir.i 4 isijji.aio chr (item xatafitjTi,) Ath Caes'sia) ... ?• Ti xarafiai- 
vfTM cum TAn unc^ al pier Hipp''*"'' | ta cum s<'(*To)BE-LzrAn unc**al 
plus^'"'" cop syrr Or Ath Chr ...<;{= Gh Sz) Tt cum d(e*t»/vh1) 1. 33. 
al it vg arm aeth Hippanti (lib ^at o tni r. ()'o)/i. ftrj xaTafiaivfroi «(>«». 
TO i/(..ai'T. y.ai o tv ayp. fitj (TuaTQ. fiCTct on. aoauTt fx t. my., avr.) 
Caesdialbis Isid^'^io jj-int Orint 2,224 :• ut Mc | wuror (et. Or Hipp Ath 
Caes Chr) : d a b ff-- q Irint Cyp Hil cm 

18. OTtucTO): oxprim e q Cyp Amb, non item itP'^r y^ | .^o ifiaTinv (Gb") 
cum SBDKi.zn al^" lere it (exc f) vg sah (teste Miint.) cnp syr'^ch ;,ef|, 
Hippaiiti (vide ante) CaesfliaH'''il'is isid''^!" Orint-%sco Cyp Hil (:: sane 
ita et. Mc) ... c Ti ra iitart.n cum ta unc** al longe pi f .syrP arm 
AtlP.'^s''' Chr 

19. 0-tjf.aCovoai(r (h fv&iil.) et. Clem^-"'-' Ilipp^nti Eiis^ii^t^,? CaescHal etc: 
D -'Qouivnia (sed d lactantilms). Or>"t3,8G2 jgi aiitem, sicut in miiltis 
exemplarih. scrijHiim est: vae sugentibus, dicendvm est quoniam animae 
sunt quae lactantvr adlivc. 

20. aalipaTOJ cum HBKSUVrAn al plus*'^'" (itpl<"" vg Or'"*' ^'"'^" etc sahhalo) 
Q,.],i98 j^(,ghisi 3,7 _,, q (— fjlj >^7,) f)> (TafipaTi/i cum efgh(z?) al mu 
arm Ciir^xt (f,» ^f',". !"i^f fi' irafiji.) Caes^'''^' '"'' (fv it«/5/J. »/ fv yjifi.) 
Thdrt2, J2«7 . . . r)r,M al plus'" Chr'-omm ''i-* (sed lectio fliict) Thdrfcod 
nn^^liaTOi', e sahhatornm fd sahhato) 

21 TOTt (et. Ii-iiit :i-^-' „lii totnm locum iifTert; ininime |irol):int "'-''ant -''■* 160 24, 22. KATA MA00AION 

fp'rsTO an d()yji\G xuafiov fwa rov rvr ovd' ov (Vj p'rt^rai. 
22"''^''^ -Aca ei /<// i-AoXo^ia)\)iiGar ai Ijuhoia rASuai, nv/. av ia(o{hj 
TTUou ai'M^' 8ik df! rova iylsxrova •/.o).o^co0^i]ao)r<a ai ij^i^Qat 
sy.eirai. 23 ""''^■"" rots iuv ria vfur ^i7t\]' idov (oSf 6 Xqigtug, i} 
(o8e, fii^ martva),ts. 24 "^°*''' iysnOljOovrai yaQ HievSoyQiatoi xai 
\i<sv8onQO(ft^rai, y.ai dcoaovGiv at^fisia finydhi xca rtQaxa, biaze 
TrJMvi^ihjvai , ai' dwaroi', -/.ai ruva r/lsxroiG. 25 idov 7tQoeiQ7jy.a 

-6 s < ~ k)0 255.5 '< T " ' ~ . H> X 5 ~ , r , , \ 

i.ci7,-23 3 vfiiv. ^o fay ovv ei7T(x)G(r Vfiir loov fr rtj fQtjjKri fGtiv, fi?] omissionem) : k* al" b fF"-" g^' for liarl* Ps-Ath''ispii"" om | ov/. tyt- 
Vito cum SD Eus^^is'^'' Chr cato^on (et. xcomm) ... 5- l^ 'fi ov yiyo- 
viv cum BLZ unc veil al omnvid (Eus'^'eoph 133 f,ji affgi-t nisi flAnf'. 
oia ovdiTzoTi yfyoviv) Cyrl^'"^^'^ Cyrglaph iss Ps-Ath<3ispu ;; ut Me | 
fwa rov: d om xov | ovd ov /xtj c. sBLZrii unc rell al pier Eus*^"^ Cyr 
glaphi38 Ps-Athdispu ... dxj^ al plus^o Eusl^'sts.Ted Chrsemel (item 
xcomm) Thdrt'^'*^^'G<J (ovdf pij yiVfjatrcti, , sed^od oi;()' oi' /uq yivtir., 
item-''-"** ovd ov /itj ytvtjT. et^od octyf fiij yt.) ovdf fifj \ yfrrirat,: d* 
yivoiTO 

22. y.oXofjot&iiaovT. (et. «<=): s* fy.o).of]o>Oijaai' | at sec: e om. Hunc ver- 
sumPistsic: ixo).o[iO)aa, tova y.ainouT dia rova iyJ.ixrova ftov' li 
in'j, ova av ndija, 4<v/)j i(jo)0}]. i/.oXoftotaa di rova y.aioova y.ai rova 
Xoovova <)ta tov aQiOnov rov rU.fior rmv ^'vxotv «V /.tj^'ovrcu ro /uv- 
artj(tioV avraC itan' ol i/.Xfy.roi' y.ai tl /lij i/.o).6p(i)aa rova xi'ovova. 
ovy. civ Ttaaa ^'vyt] vX.i/.ij iaojOrj. 

23. I'/di' HTiii (et. Ori.''23 Cyrl""^-' Ps-Athdispu i7o al): l d e Cyp al an. 
vfi. I ;/ o)di cum sblz unc rell etc: d l6t'v Thdrf^''"^**'ed ^ fnn^ item 
aut illic f ff '■ g-' vg; 61. 157. Ps-Atlidispu idov fx*t, b e q ecce illic; a 
c gi' h Cyr^'" aut ecce illic (// id. fx.) | niarivar]ri cum ndlz unc rell 
al omn fere OrM'^Sedet odd etc ... Ln TTKXTfi'fTf cum is* (b^ -tiri) 262. 
OfCdd : : g Mc »^ 

24. ■xi'ivdoyj)!. y.ai (vide Iustt''ad v..*). \pi-vdo7T(i. y.. xVfvdoyQ. item Atlj^'-'^J: 
A al paue h om | z d(i>a(i)ai,v | fieyaXa (28. 300. post rigara, item Aug 
siyna et prodigia miilta): s om (: : ut Mc) | TiXavtjO ijVai cum nd , item 
(ut in errorem inducantur) b flf'^" g^'"' q Ori"'^'***** Hier Amb et (in 
(ptibus seducautur) Promiss (ut errent) Rebapt (d nt seducantur - et 
electos sic); item LZ 1. 22. 33. Or'-'*-'' (ita edd ex cdd; antea ed. nla- 
vijaai) et^'"''' (''b y.ai novtjaft' arjiu. y.. rtjcj. o I'/.tvao^itvoa oiarc ano- 
n/.aiaa&ai etc) Cyrl'^'-^^* Ath'-^is (ex cdd 7; postea^^^li'^ ori. fyt(),'). 
xpyo. /.. if'7i(j. mart nlavtiaav no).X.) nXavaaOai ... ? Ln Ti nlavtjaai 
(: : inMc anonXavav) cum nxi'An unc" al pier c e f ff^" h Op Archel'^^- 
(hi Latt in errorem mittant, in err. inducant • Aug fallant), item al, 
item Baseth2K7 o,,. | fy.Xry.rova: c ff'-h cop Thdotclem960(o5f,, ,i^j,y-ra, 
- nlarrjOtjaiaOai' aJiD'aror di rova ix).., dio fp/^ixt' xai ft, di'va- 
Tor rova txX. ftoi') add /tiov 

26. ovv (ita et. c fl' g'--* q O r'"i •*'**«* txtj contra ante7n a b c f ff-- h q): KATA MA00AION 24, 31. 161 Lc 17, 37 
■2'J-3S i^£X&)]rs' iSov iv roia rafxsma, fiy matevojts. 27 ^^®' ^ atansQ yuQ 

rj dotQumj i^tQietui dnh dvatoXcop nai cpaii'srai i'ma dvcf^Kv, 

ovTCoa sat at. ij naQuvaia rov viov rov dvOQconov. 28 '^^''^ ottov 

eav ri to ntrnf^a, shsi Gvva)['&rjGOvrai. ol deroi. 29 "''^'^ Ev&t'coa 5£Mci3,2+-3 

(.isra rtjv &Xi\piv rcov i/fiSQcov ixst'vcov o tjhoa ay.0Tia&>]GE7ui xat 

Tj ashiv)/ ov dcoasi ro qtyyoa avrijG , nai ot daTtgea ttsgovvtui ix 

rov ovgavov, xat at SwdfisiG rcov ovQaroSv oaXev&^aovrai. 30 xal M->oc 1,7 

rots q)av)jGsrai ro Gtjfieiov rov viov rov dv&Qanov iv ovQavm, 

^^^'^xal xoipovrai nuGui cu qjvlai rtjG yriG xai oxpovrai rov viov 

rov dv&QcoTTov sQiofievov mi roiv veq;e)Mv rov ovnavov fitrd dv- 

vafiEooG xat 8o^)^g TToXXiJG. 31 xat dnoGrekti rovG dyye'XuvG avrov K oin (suppl demnmcb)^ item Orint^.sei j,j coinmb's (sed habet Or^'*-^) 
Archel^^^ | f /iirjdf f^iX&rjT, \ idov sec: 33. b fif^' syi-sch aeth -rj (,dov \ 
Tafi(t.oi-(T («E*G al mu -totff) cum sBDin unc^ al pi ... Lxr 1. 33. al 
pauc rafdiuoia (et. ed. in Or^'*^^) 

27. (faivitai, (et. Ori'*23 Hippantins Dial^s Cyrli>'229 etcj: dg 1. 118. 
'(>avvii I fffTcet sine zat cum sBDxrn unc pier aF" fere a flf^" h q harl 
sah (teste MUnt.) cop syrsch arm Or (et.int3,864 etalib) Dial etc ... g 
(= Sz ; Gb''*') add xau cum ma al sat mu itpl vg syrP aeth Hippanti 
Cyrti- Chr Dami.-ss Cyp al 

28. onov (h* nov) sine yaq (Gb' prob Schu) cum «bdl 1. 33. 102. aP 
itPl vg sahmuntcop aeth (Iri^t^w Or'iit3,95_i ^on probant) Cyp al . . . 
c Ti add y«^ cum xr^n unc^ al pier e ff ^" q syrP arm Hippauti lis 
(certe sic e Pico ap Lag.) Chr Orint3,864 (gyrsch Ps-Athdlspu no ^-^j j 
iav: D al pauc Hippauti Ps-Ath<^ispu Chr av \ nrojfia (d Ir'nt Qrint 
Cyp cadaver) : s* (<= tttm.) aoj/ia, item corpus it vg Hil al (:: ut Lc) | ot : 
al plusi° 1 vged (sed non am fu for emm etc) Hippanti Qi^j. i^mt ^a^ ot 

29. r 01/ /(tj do)aei' \ ly. cum so 54. bscr yscr sem (et baud dubie al) 
Euses489 etpsew Bas'^.s' Cyrhr225 (jt vg Orint Cyp de, quod plerumque 
fy. reddit) ... ? Ln Ti ano cum BLxrAn unc rell al pier (Ps-Athdispu 
*'" om ey. vel ano, Chr om fy. [an.] t. ovq.) 

30. >tat pr: 6. cop syrP om ] iv ovquvo) cum sel ... ? Ti fr ro) ovq. cum 
xrAn unc^ al omnvid Euses«9 (;;;yj.hr235g(.353 Ps-Ath^ispu "o (Thdrt 
•2,295 jjjj^ .jQ^j oifjovT. TO ctc) Chr DamPar345 ... d ran fv ovqavoia \ 
xoipovrai absque rare cum s* 13. 237. 238. 6ev 49ev yscr sem g Cyp 
. . . ;■ Ln Ti praem tots cum k^^bl unc^^ al pier itP'^' vg cop syr"*'" 
al (Thdrt 2>295) Qri'its.ses Aug al ; item postpon roxf d 1. 69. 124. 
209. a :: respondet tot* istud simili tot? ap Mc 13, 26 et Lc 21, 27 | 
y.ai, dn^. noX).. (ct. f q sah'niint cop syrr arm aeth EusPs^oi xbdrt'^'*'^"^ 
Orint3,868sq Op etc): d 115. itPler vg Cyp Amb al noU. x. do^tja :: 
cf Mc et Lc 

31. (xnoaxehi, (et. Hippantisi EusPs Cyr'"' Thdrt al Orint s,870gt 872 al): 

TiSCHENDORF, N. T. ed. 8. 11 162 24, 32. KATA MA00AION fitra GdXnijyoc) fieydhja, •/.at minvrd^ovGiv rova inlBurova avrov 
fx Tcor itaadoMv artinov dn dxQcor uv()avtor h'aa uxqcov avrcov. 
32. 'yfm) l^i- TijG avAija [id&nre zyr TTUQU^oh^v. mav 'i[8)i 6 
y.).ddoa uvtijo ytrr^iai dnuloa -/.ai id (fivXka ixq)tnj, yivcoaxETe on 
fyym w OtQoa' 33 (wtm(7 yja vfma orav \%jrt ravra ndvru, 
I'lvcoaatrE on fyyva fanv mi ihvQaia. 34 «/</}/■ Ib'yco VfiTv, ov ^i7j 
jiaQt'k^rj i] yeved hvtij hog dr ndvia ravra ytvi^rai. 35 o ov(ia- HX al pauc h annmiiXn^ (sed ii al -Xld) \ /ityaltja cum nla 1. 118. 
209. yscr al' e cop syrsch arm EusPs"'"i Cyrl"-229 ciir Thdrt^.i^oo cat 
oxon Orint3,87i)gjS72 Qyp ^ Lu Ti praem (po)vij(r cum Bxrn unc^ al 
pier sahmiint j item ante aalmyy. syr^'' syrP (sed tpon'. c.*) aeth ; item 
D al pins'" itPlor yg DamP^''^^" Hil al praem y.ai, qwvtja (:: Schu: 
„aut i£ai qo). legeiidum aut <iio). expellendum") | imavva'iovaiv (et. 
sc) : s* al pauc Hippanti 34iib Hil (accurate citat) -atft, :: ut Mc | an 
(et. syrP ™g sr) -. dx al pauc ano \ mxr cum HDLxrAn unc rell al 
fero omn EusPs-""'"' Chr DamPar^^e . . . Ln add tow cum b 1. 13. 
C9. Thdrt2.i2o9cod (ged 13. G9. Chrdds Thdrted etcod et. to;^ or^a.) | 
a-/.^o)i' (r ay.tjuv, item ita Ins 7petr) avTwv : D b c h q add ccq/o- 
fifvojv df TovTMV ytu'fd&ai arafiXiifiatf (Lc avay.vyjuTf xai, ena- 
(jaTf rcKT y.fqalaa vi^iwv (c om) dwxi tyyuX^iii (c approx'inquit , b d ad- 
proinat, h adpropinqtiahit^ // aTroAi'T^fufffKT vtiwv (q cum coeperint haec 
omnia fieri, respicite et elevate [bed Icvate, h adlevate] capyd, quoniam 
adpropiat redemtio vestra) :: e Lc 

32. oral' //()>/: H vitiose oTt | ra: s* (sujjpl^ vel ipse*) 300. al pauc om | 
l/.tf!Vi,: hoc accentu b-ux ti 1.33. 69. 124. 126. al sat mu ; item ff' 
procreaverit, Or'^^^'**'''^ producit et^'^- miserit, item arm (Hil afquefron- 
dtierit) ... Gb" Ln h.(f)in\: hoc ace. EFGHKMvrn al pi; item a b flf^' q 
nascnntitr , c nascenttir , f g^'^" vg nata, h natafiiierint , d gcrminant | 
yu'WffzfTf (it vg cognoscitis , scitis): B^Dgi^r al mu -axitai, \ fyyva: D 
an (33. post O((joa) add mnv, itein it vg Orim 

33. ravT. navr. (Gb') cum ndhkuv* 1. 28. 33. 69. 102. al pius«" itP'er 
vg cop syrsch arm Chr Ori°t 3,kt2 5- Lh Ti Tict. rai'. cum BLV-xrAn 
unc^ al pi e q syrP. Praeterea 33. a c f h (non item b e ff'^' g'"^' q 
vg) add yivo/iiiva (fieri) 

34. aittp': L al plus'" add Hi \ ov /.itj cum sxi'aii unc** al pier cop arm 
aeth Chr Op ... Ln ort, ov (.ti] (:: ut Mc et Lc) cum bdfl aP it vg 
syrutr Ps-Athflispu "0 Qrint.V2sq | navx. ravr. cum HBxrin unc" al 
pier c q vg syrP Or'"*^'*'^ ... diil al plus'^" a e ff-' g^'^' h 1 cop syr 
sch arm Chr ravr. navra . . . barb al^" fere b f K^- for harl^ Or>"t3,872 
om ravra 

35. Totum versum om s* : quod quum ncqueat per Ofiniottlivrov factum 
esse, utroque vcro loco parallelo eadem prorsus verba scripta sint, 
dubium videtur an ipse Mt dederit. Secundo . quidcm .saeculo in 
Mtthacum a jjlerisque iam rccepta fuisse pro testimonio italorum KATA MA00AION 24, 37. 168 vba xat rj yrj naQtXsmerai, o'l Sf ).6yoi fiov ov /luj TTaQtXd^coaiv. 
36 '^^^''^ Iht)i 8l rijG ii^is-Qaa f'/.ti'vijG y.ai ojQaa uvSsig aider, oi'dt 
oi ayyelot tmv ovQavcor uv8t 6 vioa, i/ jtt/y 6 Tzarr^o fioroa. 37 '""'■"' codieum et Origenis (Or'"' in h. 1. uberius explicat) certum est. Ire- 
naeus an legerit, dici nequit; uno enim tantum loco alludit verbis 
eiusmodi (5, 35, 2. ^Similiter dictum est: Terra et caelum transiet." 
Transiet et ap Lc et Me plures testes antiquissimi praebent.) quae 
pari iixre ad Me et Lc trahi possunt. Idem in Tert valet: of. adv. 
Hermog. 34. ! naqikivaixai cum bdl barb al^" fere e {transiet) (item, 
sed non liquet uude afFerant, Or^'^*'**^'!'!^ ['i^®^ ftJoTfff ort xai' od^. 
xai yri naQeXd-rj nil probat praesertira quum subsequatur rov (onovtoa' 
ovQ. X. ti ytj naQikivaovxai, etc] EusPs"''^ etps maios Macoratn Cyres 
355 etioh894 Bas^.S'et i.^cdds ^t 2.630ed al) Chr (Ir'nt^^e unde?) ... ? 
(= Gb) na^fXfvaovTai cum s^xrAn unc^ al longe pi (item unde? 
01-1,594 et 3,568 Cyrhr225Bas2.222et655j, item transihunt, transient itP'er vg 
Orint 3,873 Tert al 
36. nat 0)Qaa cum SBDrdn uncial plus'"^" Cyr^'^chsoo (praecedit paullo 
ante iv&foia Sc etc 24, 29 ; pariter ea quae sequuntur in Mt quadrant) 
... ? (■= Gb Sz) y.at rrja i,)(ja(T cum s (e silentio) al sat mu syrP m^ gi" 
Basepp 361 ed ciir DamPaf3J6 . . . l aP Bascdd aliq om (Eusm:i'"in ex cat 
ap Mai-*^* XiXfyf(fvov (v tw ntQi Si ttjct rififfjaa fxiivrjff ovSf iir oi,()fv 
ovdi Oi ayy. rov &iov vix quidquam probat) | ovdf n iwoa (e Hildt^ 
add hominis; ff^' sed necjil.) cum «(*etcb)BD 13. 28. 8fi. 124. a b c e 
f ff^" -■ h 1 q for emm trevirens (ap Beng) quattuor ap Luc. Brug. al 
syr^J" aeth arm Ir (intiss _ ^^ g^ dominus , ipse filius dei, ipsum iudieii 
diem et horam concessit scire solum patrem, manifeste dicens : JDe 
die autem ilia et hora nemo scit , neqne filius, nisi pater solus. Si igitur 
scientiam diei illius filius non erubuit referre ad patrem — dimittere 
itaque oportet agnitionem banc deo, quemadmodum et dominus horae 
et diei'': haec Irenaeum vix dixisse probabile est si verba apud Mt 
lion pariter atque in Me iuvenisset. Etiam solus quod addit proprium 
est Matthaeo. ) Or (int3,87ia postquam ipsum textum posuit uberius 
tractat: ,,Et seipsum salvator secundum hunc locum coniungit igno- 
rantibus diem ilium et horam. Et rationabiliter est quaerendum quo- 
modo qui confidit se cognoscere patrem, dicens: Nemo 7iovit patrem 
nisi filius etc, patrem quidem novit, diem autem et horam consumma- 
tionis non novit? et quomodo hoc abscondit pater afilio? Forsitan 
autem et quod ait nescire se diem consummationis et horam , ante 
dispensationum suam dixit, quia nemo scit neque angeli neque filius 
nisi solus pater. — Alia expositio quae famosior est eis quae iam 
tradita sunt aliud dicit de eo quod scriptum est: neque filius, nisi solus 
pater. Dicit, inquit, alicubi de salvatore apostolus et de rebus in fine 
saeculi ordinandis hoc modo: Cum autem subiecta ilUfuerint ovinia''^ 
etc. Ex prolixa hac Origenis de verbis ovSi o woa disputatione , ad 
quam etiam famosam aliorum explicationem adhibet, non modo eum 
in cdd. suis invenisse ista verba planissimum fit, sed etiam ignorasse 

11* 164 24, 37. RATA MA00AION aa/zeQ 8t ai ij^u'qw tov AVoi , orrcorr tGTai y naQovaia rov viov 

in aliis cdd. deesse. Ceterum contrn tain luculentum commentarii 
ipsius Origeiiis testimonium non valet quod de ,,Adainautii et Pierii" 
cdd. testatur Hier.) Chr (ad h. I. lo) fiiv itnitV ovdt ot ayy., iniaro- 
fiiafv avTova, omrf /(»; t»;T>/(Ta^ fta&fiv 07Tf(j fy.iivoi orx irraai' rm Sf 
n-TTfiv' oiif^f o utoff, xo)Xvii. ov /lorov ftaOfuv akXa y.ai tf/TJ/rrat. - - nu)a 
d'f, ^^ navTct di ai'tox^ tyiviro etc, ttjv rj/xiQav tjyvoTjafv; etc) Cyr^'^'^'' 
^" (vide paullo ante ; tii^i, de nja fj/iifo. f-x. y-ctt it){>a<j ovSna oiSiv 
oi'ty? ot aj'j'. (V ovQavo) ovds o xivoa, fi fit] o nar. ftovoa. Cf et. excerpt 

ap Mai ■*«'). Agncscunt et. Hil Amb Op ? Ti om cum »caEF 

GHKi.MSiivrAii al pier g^-' vg (et. am gat mm tol iac erl ; (a harmo- 
niam evv praebens ex Mc habere videtur) sax fr sah>n"nt (hoc Miint. 
testatur, non contrarium) cop syr"''" al cdd ap Hier (in h. 1. ,,ln qui- 
busdam Latinis cdd. additum est neque filius, quum in Graecis et 
maxime Adamantii et Pierii exemplarib. hoc non habeatur additum; 
sed quia in nonnullis legitur, disserendum videtur. Gaudct Arius et 
Eunomius , quasi ignorantia magistri" — Nihilominus postquam 
probavit aliter explicandum esse locum ac verba sonent, pergit: 
,,igitur quia probavimus non ignorare filium consummationis diem, 
caussa reddenda est cur ignorare dicatur," unde ditiidere videtur co- 
dicibus qui non habent.) Bas^P'-'^s (p. 361. t] /^tv ovv rov /lard-. Afjtff 
oiTWff f/f(.' 7ii()i de rtja ?]fi. ex. xai rija o)(t. [cdd plures om x. r. m.] 
oi'd'eia oiS. ovSe oi ayy. ro)v ovq. fo fn] o na. f(ovoa. // de toc fia^xov' 
nf()i - xai> [odd-'' >/] ojq. ovd. ovd. ovde ot ayy. oi> [cod' om] ev oti(>ai'b) 
oiifVf o vio(T, f^ fAtj o TzaTfjQ. ri toivvv eaxtv ev rovroia eTTcati/Ktivaa&ai 
aitor; ort o /lev fiarO-. ovd'ev erne neQi rtja rov mov ayvo)aia(T' doxei 
de Til) ^ia()x. avfiquqeaO-ai y.ara Tip' ivvotav ex toi' (favau' ei fi.fj o nax. 
[tovoa. Plura ex liis in scholia Vetera transiere.) Didt""' '^^ ^j g^ 3^ 22 
allatis Marci verbis pergit: /larO-. fiev yaq 7t(jo avrov — ovx etnev 
rov I'toi' a;'ro5n', aD.a xai to axtj/iict avro rod reXova ei^devai e^e&ero 
Toioiade' neqi, de rija tjft. ex. ?/ t»;(J (i)q. — o 7Tar>](> ftovoa' b)ane(j 
yrtQ etc. Additque plura explicationis caussa, respiciens a Basilio iu 
ep. ad AmpJiil scripta.) Ps-Ath<l'**P" '''" (ev /lev rm luarS-. ov qie^ieraf 
oi'de o Vioa 0i,dt rtji' rjfi. ex. - fioi'ojraroa de ftafjxoa eqit]' ovde o luoa 
oide rtjy »/|Mf^rt)'.)DamP'i'"^*'' Euthy (axoTzei, de ttoxt TTctijn /.tev roi fiard. 
y.eirai /(ev ro /(orna, oii f(vt]i(ovei'{rai de o viocj) Phoebad-^' Paulin^''-^ 
(,,in autiquariis evgliorum quae penes nos et in scrinio sanctae nostrae 
retinentur ecclesiae , ^it/ vocabulum in eodem evglii loco insertum 
minime valuit reperiri."). Praeterea Amb de fide 5,8 omnino negare 
videtur ovde o vtoa in evv legi; dicit enim: ,,veteres non habent 
codices Graeci quia nee filius scit; sed non mirum est si et hoc falsa- 
runt qui scrijjturas interpolavere divina8."(Amphiloch in excerptis ap 
Galland 6, 499. verbis orav de emi]' ovde o vioa, et firj o Tiartjo, ovx 
ayvoiav rov viov xararpevderai, otD.a rtjv airtav rtjCF yv<>>(Teo)a tQ/ntj- 
revet ad Mc potius quam ad Mt spectat.) :: ex omnibus quae allata 
sunt perspicuum fit, saeculo certe 4. in plerisque Graecis (nonnullis 
etiam Latinis) codd. locum Matthaei sine verbis ovde o noa scriptum KATA MA00AION 24, 42. 165 rov av&QWTTov. 38 cocr yctQ ^guv iv rata rjfi^Qaia zaXa TtQO tov 

yiaranlvGiiov tQfayovrea ymI mvovtm, yafiovvrsa x«f ymi^ovtsa, 

u^Qi ya iifitQaa siofjX&ev Ncoe eia ryv m^cotor, 39 xai oim 'iyvm- 

oav tcoG >jX{yer 6 xata'AlvG/^vG xai ijQev anavraG, ovrooG mrai 

'/Ml tj TzaQCVGia roil vi'ov rov ardQoonov. 40 ^^^''^ rote sGovrat 8vo lcvi^sos 

tr rep dyQip, sig TTUQaXamjurerai xar eiG drpitrai' 41 8vo dXt'j- 

,, J ~ /-I / 1 ,J ' \ / ) / Ai.) 26S. 6 25,13 

\}ovGui sr rw jwmfp, fita TTaQulafipursrar xui fiia acfisrai. 4/ mo 13, 33. 35 fuisse, 2. vero saeculo cum his verbis omnino fuisse vulgatiim. Locus 
est ad testandam summam textus codicum hbd antiquitatem ipsoi'um- 
que italorum codicum luculentissimus. Parum probabiliter dixeris 
verba suspecta e Mc hue translata esse. Matthaei autem evglium 
quum usu atque auctoritate longe aiitecederet Marco, facile iiitellegi- 
tur cur in Mt, uon item in Mc sublata ilia sint. | Ttanj^ sine /ton 
cum KBDLAii* 1. 33. 69. 102. al^" t'ere it (exc f) vg sahmiint cop syr^tr 
etlir arm aeth Cyrzachsuo Bas^PP 3^' Didt"!^'^ Ps-Ath<lispu Chr Dam 
par346irmti58 Orint3,874^mlj al ... ? (= Gb improb Sclm) Ti add 
fiov cum EFGHKMSDVrn^ al pi f Thphyl 

37. df cum SLFAH unc^ al omn fere itP'er vg syrs'^t' etP t^^^ arm aeth 
Ciein533 Qr3,568 . . . Ln yaQ cum bdi e m cop syrP mg Did'ri ^^^ Or'nt3,875 
t^t Op I 6(TT«( cum sBLur barb 102. al^ c d ff^- h q harl* cop syrsch 
arm Clem-'^^ Qr^-^^^ Didtnss . . . ? add aat, cum Dg>"iAn unc^ al pier a 
b e f ff2- gi- 2- 1 m vg syrP aeth Ori"t3,875 Qp ;; ut Lc 

38. o)a cum s^bl 33. 102. Or^'-^eo ... <; oxynut cum Dir^n uncial pier 
Didtriiss (^(Ji)r o)ff;r. dt tjaav iv t. tj/iit^. tov wit rguy. etc) :: v. 37 
(ixTTiiQ non fluct | T«i.ff tt^o rot' cum sir^n unc^ 1. 33. al pier (44. 
7petr om taca) Didtn ... b c'^cr itnuvata raitr nq. r. (ita Ln), d al^ 
ixftvaia TiQO TOV, l 13ev a e fl'" sah'"iiut Or'''''®^ (loan. di at tifieQav - 
(oa ya^ ijaai' e. t. rjiufQava rov naray.k. y.av ra ff »j<t. Ibidem ^>3^' ojott. 
ya^ iv T. rjfifoaia tov Kar. xat Tava tj,a. tov Xon ra pioniyxa navrta 
(Ttoiovv etc) nil nisi tov (ita Ti). Item ratff ttqo absq emivava (in 
diebus ante) g^' ^' q vg cop arm (aeth) Ori"''^''-^; in diebus illis ante b c 
f fl"^- h m syrP | yctf^iovvTta (et. Didti' Orint'^'S'S): sCdl a m syrsoh Op 
y.at yafi. \ yafML.ovT. cum sn 33. Chr (ex cdd^j ... ?■ Ti ixyai-uQavT. 
cum iLFAn unc^ al pier Didtri Chrcdd, Ln yafnaitovr. cum b 

39. iO)a: rA 6. 33. aP" Chr add ov \ anavTaa (et. Or^.s"): di al"* Did 
trii95 yi(X)'raa \ (arai y.ai, cum nilfaii unc^ al fere omn c e f ff'-* g^" m 
vg syrP arm Didti"' Orint^-S'"' . . . Ln Ti om /at cum bd 102. a b ffi- g^- 
h q cop syrscliaeth 

40. (aovT. fivo cum n*b 102. p^cr j, f^ for ... ? Ti iv. laovT. cum dilfaii 
unc^ al longe jiler it (exc h) vg (et. am tol emm san) cop al Caes^*" 
Chr Orint3,876 Victorin Op : : similiter in Lc fluct lectio | fKT bis 
cum NBDiL (sed i sec loco hiat) (et. a pri loc) 1. 33. 102. 124. 262. 
a.\^^ fere Chr (sed,differunt sec loc cdd aliq) ...go iia cum rn (a sec 
loc) unc^ al pier Caes^*" 

41. ftvXo) (Gb') cum SBiLrAn unc' al plus^-^ Or^'''^* (itP^er vg inmola) ... 166 24, 43. KATA MA00AION ygtiyoQEire ovv, on ovu ofdars noia TjfiiQct 6 kvqiog vfioav sQ^stai. 

LcA^3'.'s '^^ "^* ' '^^^"'O ^* ytvcoGxere , on ei ^dm 6 oixo8s<jn6n^(j nola 
qv)M>{\jO •/ktmi^G i-Q'/STdi, f'yo/^yoni^asr nr xai ovx av tiaai-r Siu- 
oviihj^ui rtjv oixi'ur avrov. 44 diu rovro xfa vfieia j/Vedt'/f i^'toi- 

i2?42*-4G i""'' ^''^' S ^^' ^^''^^^"^^ w'cc^ Vim toi) dr{yQC07Tov bQiEtai. 45"^®^"^ 
T(G ccQCi fonv o TuaroG 8ov).og xai qoun^oa , op nartorijaev 6 
y.vQi06 ini ri^a oixfreiao avrov rov Sovvai avzolo tIjV tfjocp/jv iv g fivXiavi cum dhm al longe pi Caes^^" Chr (d Victorin in pistrino, e in 
molendino) \ aqutrai: n 13. 69. a b c e f ff''^' h q (non item g^'^' 
1) gat mm tol al ap Lucbrug (uon item vged am fu for emm) sax 
(non fr) aetli Or'"'^'**''® (exponens in comm) Hil al (contra soli Lucae 
vindicant Victorin Op „Lc evglista exponit de duobus in lecto et de 
duobus ad molam; praesens autem Mt de duobus in agro et de duo- 
bus ad molam. Ubi enim Lc posuit duo in lecto, ibi Mt posuit duo in 
agro") add (sed ff '• ^' omisso v. 41, e vero ante v. 41) dco fTti. x).fivti<j 
(y.h.) fifiaa (fii., it [exc e f] gat mm sax Hil al om), tta naoaAa/n^a- 
vftai y.ai fia atfifTai 

42. ?]ftiQa cum sbdia 1. 13. 33. 69. 115. 124. 2;58. f flf^- syrP ethr 
Cyrhr226 Athi'-"icdd2 et474cddplur irint278 jjji. ;tem g gat mm qua 
hora aut (vel) qua die, EusPs^^i ^_ tjf.i((ja yioti uqu , similiter aeth 
. . . g ojua cum Lrii uuc^ al pier itP' vg cop syr^ch arm Cbr Ath''*'* ed 
et«<ed exfdd2 Thdrt^.ius Orint^-S'" Op (:: cf v. 44) 

43. di: F* om | yi,vb)(Xy.fT(: a* om | qvlaxri (et. Or'its.sTv EusPs"*^** Chr): 
M 13. 33. 69. 124. 6f'v it vg cop syr^r aeth arP Aug Op (»i>a (() 
vifjilia aut hwa aut custodia) \ a yQtjyo^tjaiv \ av sec: D 33. 76. 230. 
7petr Chrcdde o„., | dloQvx&tjv. cum sdil 1. 33. 124. al pauc . . . ? Ln 
Ti dioQvytjrai, cum Ki'An unc" al pier Chr | rrjv otxtai': l al pauc rov 
otxov I avrov: I 33. 63*^^ lavrov 

44. Tj ov dox. o)oa cum kbdi 102. vg (tjua nescitis hora,, d qtca non spera- 
tis hora) cop Ath'''"' et "^ ... ? t} tD^a (l add >;) ov doxfiTf cum LrAn 
unc^ al fere omn (et. barb) e f g^' q (e g*' q qiia hora non pntatis [q non 
speratis, g*" nescitis], f hora qua nescitis) syr"''' arm aeth Chr Ori'*''^'*"'' 
(qua custodia non speratis); itP' gat tol al Hil nescitis qua hora 

45. Ttff a^a (et. Bas^thsoi gy,.p mg gr j J,.int26.'? ,^,</s igitur, e quis est ergo, 
gi- vg quis putas): d yscr ^((^ yao, item q Or'nt3,«7H Qp ^j^^'s cnim, itP'^r 
quisnam, Hil quis namque | xatfaTfjatv: SM cop Chr*^'"* y.ataaxri<j(v :: 
ut Lc. Vide et. Hom^l ad v. 51 | o xv{>vna sine axnov (:: ut et. Lc) 
cum HBDiL 1. 33. 102. al-' a e g^' h m for Basctli ."ioi Ephr*^/' (sed mi- 
scet paullum Mt et Lc) Irint263 (jriiit.s.sso Hil al . . . <; (Gb") Ti add 
«i)T0i' cum lAii unc" al pier b c f ff'' '■^" g'" 1 q vg cop syr"^ arm aeth 
Chr Or'ntvs | oixttnaa cum hilaii* 13. 33. al^ ... s 69. 238. 48ev 
aP" Ephr"^/^ Uasetli (Jhr oixiaa , item doviuvi q Or'"'""... g &iQa- 
Tifiacr cum di'ii- unc" al pier. Item it vg Ur^^^**'*" familiam | ai'tov: 
c fai'Toi' I rov: » al pauc Chr Ejihr om | <)uvvai, cum hbcdilua al^" RATA MAeeAION 24, 51. 167 xaiQcp ; 46 "^^' ^ fxanaQioa 6 dovXoa ty.elvoa ov sX&oov 6 xvqiog 
uvrov EVQ/'jGf:! ovzcoa noiovvra. 47 diiijv hjco viuv on In) Ticlmp 
Tola vTTUQiovGtv uvTov xuraGTijati uvrov. 48 ^*^^' ^ iav 8t si'ny 6 
yuc/Mf) SovXua av rtj xaQdi'a ainov ' '/Qovi^ti ^ov o '/.vQioa, 49 -aui 
ai/^tjtai Tvmeni rom avvdovXova ainov, iaOin 8s xai Ttirtj (itra 
7C0V fie-fyvovTcoi'' 50 ij^si 6 kvqiog tov dovXov rASi'rov iv yfiSQa y 
ov TZQoodona -/Ml iv coqu y ov yivcoaxsi, 51 xai Siiorofiyasi aviov, 
xai TO nt'()00 avTOv fisra roiv vtzoxqitojv &>]a£i' ixei iarai. 6 
xXuv&fxba xui 6 ^(jvy^oG roiv oSovtojv. fere Bas^th Ciir ... c (— Gb, sed rursus Gb') SvSovai, cum efghkmsv 
rn al pi Ejjhr :: ut Lc | y.ai,Qo): i 63cv add avroiv 

46. OUT. noifOvvT. (prob Schu) cum sbcdil sii^^ it (exc f q) vg aeth 
Ephrff/9 Irint263 jjjj al . . . f not. ovr. cum rAn unc^ al pier t' q syintr 
arm Baseth.soi etbapteoi chr OriDt^.sso ;. ^t Lc 

47. T. vnaQX. avrov: Kii al pauc avT. t. vnaay. 

48. o xax. (Epbr novtjQ.) doj'A. absq ex. cum «*r 56. 58. 243. d^c'" y^cr 
(al ; pleriq. euim coUatores neglexer.) Ephr'^/'^ Chr (et.™o'^) Irin'^^- 
(Ori"'''''^^") Aug ... ? Ln Ti add ixturoa (:: ut Lc) cum sCBCDiLAn 
uuc^ al pier it (ff^' om xa/..) vg cop syrut'' al Baseth Op | s xagd. tan- 
Toii I fiov o xvf). cum SBCDiL al^ (Or'''^) Epbr cat"^"" ... ? o xi'q. 
ftov cum TAn unc'' al pier Bas^tti Clir DauiP''^'"''''' (vide et. infra Hom'^^j 
:: ut Lc. Praeterea absq fAi9^*i.)' (:: Lc fu/iaScu) cum sb 6. 33. sab 
miiut cop arrEplirlr'"^^''-. . . g Ti add fX&fiv cum cdilfah unc" al pier 
it vg syrutral Chr DamPar Qri'its.Rso. item 1. 157. 209. Ori.i« Baseth 

49. aurijv (,s lai'r.) cum sbcdil al®" fere it vg sabiiu'it cop syr^^tr ai-m 
aeth Epbr Baseth ed Chr DamParen ^ (^ qj, g^^ gg^ rursus Gb') 
Ti om cum taii unc^ al pi Baseth cdd (h-int 262 ab his inde verbis ad 
Lc deflexit: cacdere servos et ancillas et manduc. et bib. et inebriari - 
cam infidelib. poaet) \ la&ii] d'l (c 1. 33. al'^ fere syrsch aeth Epbr 
Bas'^th x-f);f. ni,vr] cum SBCDEiLSUVAn- aV fere (et. carp) Baseth Chr, 
et la&tii, (m 33. -itj) et ttk'h. FHKMr 33. al mu, item it (exc a) vg cop 
syi-utr arm aeth ... ? (= Gb Sz) taOifiv d. ■/.. ni,vn,v (g -vtiv) cum on' 
al sat mu a Epbr DamParsn 

51. &TjGfi': D it (exc q; a e hiaut) vg Hil ante fiira pen | el yXaS-fcoa. 
Totum locum Hom^l^'^** sic exhibet: &iov ya^ f]ovktj avadfixvurai, 
licay.aQloa o av&Qomoa (xavoa , ov ^araaxtjafi o xiijjioa ai'Toc tnv T?ja 
&iQa7iii,aa xo)v avvd'ovXwv avroxi roc di^dovai, avTOKj xaa rgoqiaa fv 
xaiQW avTO)v, (.itj ivvoovfiivov xai leyovta iv xrj xagS. avrov' /Qovutiv 
o xi'Q. jLiov iX&fiv' xai aijifjrai- xiintnv xova avvdovl. wiiTOf, ta&votv 
y.au 7iiv(i)v i-iixa xf noiJvwv xav fu&vovxwv' xai> ri^iu o xvQ. xov SovX. 
ixuvoii IV (i)Q(x — xai xo amaxovv aiixov f(f(^)na fitxa x. vnoxqi-t. 
S-rjaii. 168 25, 1. KATA MA00AION XXV. 

1 '°^' *" Tote ofwioi&i'joerat // ^aoiXela rcoi' ovQunov dt'xa 
TTUQ&svoiG , ai'tivsa Xu^omai raa lafinddaG avroov e^f^XOoi' sia 
vndvTijGiv rov rvficpiov. 2 Tit'rre de s^ uvtMr Jjaav fiMQai xh) 
nf'i'ts cpQovi^oi. 3 «/ yu() ^coqui Xa^ovaai taa XufinddaG ovx sXa- 
^ov fie&' iavrwv sXatov ' 4 at 8i q)Q6vif.ioi i'Xa^ov fXaiov iv 
tola ayyet'oio fierd rcov XufiTTudcov iuvTtor. 5 yooviXovToo 8t XXV. 1. avTow (? <xvr.) cum scixrAU unc'' al omn feve Or^'**"^ Meth^''''g 
'05 Basetli235et2iK ethapteca ^hr DamPar3S2 . . . Ln Ti iavro)v cum kdl 
124. I fSf]^&. usq /.cifiTT. [aiiro)r] v. 3 : r al^ om | vnarrriavv cum src 
1. (Meth apPhot^"^et^'"'g""'' anarttjaovaat. et'^is vTravrtiaovaav) ... ? 
Ti anavr. cum DLxrAii unc'' al pier Baseth et^apt (jhi- | ^q^, rvficf.ioi' 
(c TW vvi(ifiiu)) cum SBCLX-rAii unc^ al pier sahm"nt cop aeth Meth 
vivg705 {anavTfiaovaat et vTictvr. ro) vr/icf:.) Basp"ibis et^Japt Chr Dam 
pai" (Or'nt **•''* veniunt in obviani salvatori qui semper parattis est venire 
ad virgines eas ut simul ingrediantur cum ditjnis eoriim ad beatam spon- 
sam ecclesiam) ... DX* 1* 124* 209. 262* aH it vg arm syrsch etP c* 
(nig: sjwnsa non in omnibus exx. invenitur, 7iominatim hi alexandrino) 
perss Oriit^'^tx' Hil al add y.ai, rr^a rvficfija 

2. TtivTf ^i: z ai> m. St \ (^ avx. f]a. cum sbcdlza* 1. 102. 124. 157. 
247. it (exc q) vg arm Basethaw QhrmoJ (ed om ?f am.) Orint**-^"" 
... ? Ti »/(T. f^ avT. cum xrA% unc^ al pier q Bas^tli'-ss gtbapt [ ^oj. 
(*«t - q()ovi/ioi, cum HPCDLZ 1. 12. 33. 102. 157. 209. it (exc f) vg cop 
syr^"" arm aeth arr Or'"* ... g Ti (pgor. - fA(i)Q. (a /hwqou) cum xvi^n 
unc^ al pier f syrutr Basethbis et^apt Chr | xai nnrt (et. ?e Gb') cum 
NBCDKLzn 1.33.102.157. alplus'" Baseths.ss _ ^ Gb Sz Ti (prob Schu) 
■Acu at nivx. cum EHMS^iduvxrA al pier BaseHi248 et,bapt663 qjjj. ^gg^i 
odd 2 om y.a,C)\ item G at Si nevt. 

3. at yuQ cum «bcl 33. cop; item Ln at r)f cum z 157. b c f ff'" g''-' h 
1 q vg (itpl vg sed quinque fatuae) aeth Aug al (1. 209. lafiavaav St 
«( /(w^y.); D flf^" at ovv ... ? Ti aiTtvfff cum xrin unc* al pier Basetli 
et*'apt Chr, item syrP arm persP (syrs^'b syrP cod xai, ni) \ ).a/(TiaSaa 
cum NL 44. ff^"2' g*'^' 1 vg arm ... Gb Sz Ln Ti add avrwr cum hcd 
xrAn unc' al pier BasctU et'^apt^ item ? laviotv cum z'^'d s^'' al ; item 
aiterutrum b c f h q cop syrr | ftiQ- (z f.ifr) fai'Taiv (a avrim') fAaior: 
D al^ if*' Arn add fi' tokt ayyfiOKT avrmv fff^' om avx.) 

4. wyyuoKT (NCE*KLxrAn al -tOKj) cum NUDerLZ 1. 102. 124. h q for syr 
sch arm arr Arn ... ;• Ti add avxoiv cum cxrAir unc^ al pier itp'er yg 
cop syrP aeth Baset'J et^apt (bapt om /«fT. x. )m. avx.) Chr Aug ; ff* 
secnm (omissis iv x. ayy. usq lann. favx<i)v) | favtoiv cum sn ; item f Ti 
ai'xwv cum DE^LxrAn unc" al pier Bas"*'!'''-' Chr; item aiterutrum b c 
h q cop syr""' al Arn . . . cz al f ff2' gi-2- i yg om ; e* Basljapt om 
/Aix. T. Xa/xn. tav., v uix. x. ).. avx. pon post ikai.. KATA MAeOAION 25, 13. 169 tov wiiqiiov ivvara^av naaai xat ixd&svdor. 6 //.trnja 8f rv- 
y.toa xQuvyy ytyovsr' idov o vv(Ji(fiioG, s^sQXSG&e eia anuvtijGip. 
7 rots tjytQ&iioav naaai ai naQdtvot inmm xai. fy.6afii;oav 
zao Xa^madaa savtav. 8 at ds [xoogat raiG q^govifioiG elnav' Sots 
riiuv f'x 70V iXai'ov vfim>, on al Xa/ATzadeG tjfjiav G^t'vvvvrai. 
9 dntxQiOijGav 8s al. CfQortfAoi Xt'yovGui ' firjTtors am aQxemj tji-ur 
nai vfiiv' 7tOQ£vsax}€ fialXov ttqog tovg TTcoXovvraG xai dyoQaGam 
savraiG. 10 d7T£Q')[Ojxt't>coi> ds avrcov dyoQaGai J/XOsv o vvfiqioG, 
xai al i'rotf^ioi eiGijXx^ov fist' uvtov sig tovg ydfiovG, y.ai fyXeiGd?! 
?j d^vQCi. 11 vGTSQOv de tQiovrcu nai al Xoinal nuQ-O-tvoi Xi'yovGai' 
•M'Qi8 nvQis , dvoi^ov ?jfitv. \2 6 ds dnonQid^siG sinev ' dfiijv Xtya 
vfiiv, ovx oida v^taG. 13 yQjjyoQeite ovv, on ovx o'ldars r>jv i)f.a'()av 24,42 r,e 13, -27 5. ei'vffTa^. Tt. ■/.. fxa&.i S^' fatiiac obdormierunt 

6. yiyovfv.s tyiviro \ o vv[.t(f). (Gb') c. kbc*dlz 102.sah™"nt coparPMeth 
phot 3ioQyj.ioh293 g add ffjyiTcti, c. c^xrAn unc^ al fere omn \t{^^' est) 
vg syr^f arm aeth Meth'^^fi Ephr'"^*'*'? (et^"' tJ'oi; ijX&tv n vv/xfp.) Bas 
eth236 etbaptees (j\^j. Op | f^fQ;)^f(Tdf (d* -irai,): 1. 157. b c ff"- Oriitssi 
fyiMfff&e (sitrgite, exiirgite) \ ciTTavTrjffiv (c avvavt., 157. Cyr vnavT.) 
sine additam cum kb 102. MethPhotsiu ^^1,4,393 , _ , ^ l^ xi add cei-Tor 
cum ADLxrAH uuc^ al pier (it vg Or'^t obviam el) Meth''"*' Ephr Bas 
Chr; item c 63ev add olvtm 

7. fy.ii.vai: D 22ev arm om | aavTon' cum kablz al'^ ... g avTiov cum cdx 
rAn unc^ al fere omn Baseth et^apt 

8. fi,7iai' cum bcl 33. . . . ? Ln fi,nov cum sadz unc rell al fere omn 
Baseth etl^^ipt Chr | 7//(n': a add fXaiov \ at sec: 4 om | 7j/.io)v: c*Lvn* 
al v/yiojv I Gpivvvvxai (h -vvrav): d tfievv. 

9. f.iyovaai,: &^ (ittov (sic, supplendum xai) \ ovx cum kalz 33. 126. al 
pi (ut vdtr) Ephr^''/Baseth236 q]^" j^^ Ln Ti 011 /ufi cum BCDXAehn 
unc^ (r om) al plus""" Bas^^P'^®^ Chr | aQxiat; cum sabclz unc rell al 
pier Ephr Baseth et^apt Chr ... d 28. 33. 12C. ti* al plus^o aQxian | 
tjfiiv X. iifiiv: s 247. Bas^aptcod n^nv x. ij/ittv \ rroQivifrdf cum sabde 
GHSvrA aP° fere itPler vg copschwgxdz arm aeth Orint^'^*'! et^'^**! Aug 
Op (Chr omisso etiam /taXXov) ...?(= Gb Sz) Ti add di cum cfkl 
Muxze^n al pi ff'^- copwi et<^of^ syrut'" Baseth etbapt | ayoQaactre: e-** 
1. wscr _(rfrf I favtata: l al ai/T«K7 

10. a7ifqxoi.i. (3'f avrmv (©h* om am.: q Or'ot Op abemitibus autcni illis; 
f g'' vg dum autem irent; ff*" illae autem duvi vadunt) : d fwff vnnyov- 
fTi,v, h ff~' dum eunt, c h et dum emit, g^- dmii irent | ai, (l 69. al'^ om) 
itoifiov: A yscrsem «t ixoifxau 

11. f(JXOvtat: D c f Or'^t tjlOov \ nat ai cum sABCLxrA&^n unc'' al oinn 
vidffi-2. gi.2- vg (et. am gat ram emm) syrwt>" arm Baseth 236 etbapt'^"" 
Orint Aug Op . . . Ln om xai, cum dhz b c f h q for tol fr 170 25, 14 RATA MA00AION Lcutli-27w5fi Ttjv aQuv. 14: ^'^^' ^ "SioTZSQ yuQ av&Qmnoa ano8rj(Amv ixd- 
Xeasv rova idi'ova bovXova xai TruQi'dcoxev avzoia ta vnaQyovta 
avrov, 15 ""'""^ y.at cj) fifv tdcoxer nivm rakavra, o) di di'O, q) ds 
f'v, ixdarrti xicza ti/v (diav dwafxir , xai uTiediifit^aev. sv&tcoa 
16 notin'Oeia o rd ntvre rdlavra Xa^mv ijQjdGato iv avtoia xai 
iTroiijasv liXKu ntrrs rdXavta. 17 aaavtMa o xk dvo txt^dtjaer 
dXXa dvo. 18 de to tr Xu^mv dnskdodv mqv^hv yFjv xai sxQVxpEv 13. oi^av cum sABC*DLXA0lin 1* 33. al plus'^" it vg syrutr et'ir'xtbis gali 
miintcop arm aeth EusPs ^•S Ath>.«-- Bas'>"Pt663 chr Orint3,882 jjji ^l 
... ? ( := Gb Sz) add tv >/ o l'^off toi' ai'i>^&)7roii ((lyttau cum c^rn^ 
unc^ al longe pi syrl^i' ^^ sem 

14. yct^i (et. Eustlieoph 154 Basetli2'9): b arm om (Or^.e:" ,,^ _ jio-iia^ohii 
fUTi' ()r}).ov<f CI on oxj av&Q. anodtj/tow etc) | ctvO-iiionoa: c^fm al mu 
(inprimis evglstar omissis oxrn. yau , ut c^ notat: nmv o xc^toa nv 
7ia(ia^(i)hv Tai>Tvv' avi9(>. rrja) arm Or'nt«H2 (jncipit: Homo (piidam 
peregre prnficiscens) add na :: iit Lc | a* t. <)ov).. iiii,. | avtov: A 
ai'Twi' 

15. nivrf, di'O, tr: D t /5 tva \ o^ al rfnw | t,diav dvt'ajuiv: d dvv. avron 
15. 16. ni&(v)a no()Hi&tt<T cum !<*b b g^', item.(quibus eadem lectio con- 

firmatur) *i;. dt no. 1. 118. 124. 243. 26ev c f ff-- h q .syr'"' Op; ff^' 
et coHtinuo ahiit, aeth ct abit't statim, arm abut autcm statim (IG^v Chr 
cop cm fvd.) ... g Ln Ti n>&i(i)a. nutJU'd. di, Lii t. n. [Sf\ cum s^acd 
LxrA0lin line rell al pier g^- vg syri'tr BasetU279 Or'nl^'"*" 
IC. tjQyaaaro cum s*b*dl 69. ...5' Ln (ignorabat is) ii(iyaaa,xQ cum 
8''AB-cxrA0lin unc^ al fere omn. Cf Cram. Auecd. 4, 412: f^yato^tat, 
n(jya1^o/i'^v, 07ii() xai ()ii(fO(Jit.rc(o' rivfa fitv ya^ duartjo ft dvq'O'oyyov 
ygatpovani avro, tivia fit dia rov tj. \ y.ai ^7ro^^;ff. cum »*A*xrA0lin 
unc" al longe pi q syrPtxt Baseth279 _._ q.^' (prob Schu) Ln x. ixtQ- 
dijaip (:: invectum e sqq) cum sca^bcdl al^" fere, item lucratus est 
itpler vg cop syrsch etPmg arm aeth Orin* 3,883 _ , ^P b ff^- om ; x add 
tv avzoKT I raXavta sec cum «ACDxrin unc^ al pier f q syrP aeth 
Baseth279 Orint ... Qb" Ln om cum bl 1. 33. 50. 102. 124. itP'er yg 
syrsch etlir sah™""' cop arm Op :: ut infra 

17. oxTctiiroja (d Oftotmcf) sine additam cum hc*l 33. b g2- am for emm 
tol fu^ Orint3,8H3 __ g Ti add y.ai,, Ln [y.ai,] cum NCBC-''Dxran uuc^ al 
pier a c f fifi- (ff2- ct similiter qui) g'' q vgi^d fu* cop syrr al Bas^tt Op ; 
item A al'' h add f)'e /.ai \ ra dvo: d c fr aeth'"o (nonPPl) Op add ra- 
kavra Awjijwr, item 253. it (exc c) vg coj) (noii item syrui'' arm) Or 
'113,883 add kupM)' I (/.((idtjaiv sine additam cum hkc*l 33. 59. 102. it 
(exc li) vg sali>"""t cop syrsch arm aeth Bas""!-^^ Or'nt'''''*'*'^ ... ?(Gb'') 
Ti add (d praem) xai, avroa cum AC^(i))xrAii uiic" al pier h syrP. 
Praeterea a b c fF*'2- q add in eis, f et 

18. TO tv cum t^JicuL unc rell al omn fere q vg coj) syrW" al Or'n'.. . Ln 
add TaAavTor cum a p>""H scr itpler | ani'kdo)v{&i. f h q vg Or'n*): D al^ KATA MA00AION 25, 22. 171 TO aQyvQiov rov xvqi'ov uvtov. 19 [/.sra ds noXvv iqovov sQXsrai 6 
xvQioa rmv dovlcov ixeivmv xai avvaiQSt luyov fiSt avrmr. 20 aai 
TZQoaeX'&oiv 6 ra ntvre rakavra Xa^Mv TZQoatjvsyHEv aXla nt'vre 
takuvra Xt'ymv' •avqie, Tztvrs taXarra f.wi naQt'ScoxaG, ids aXXu 
nivTS rakavra ixtgdi^aa. 21 fxp?] avrch o -/.vqiog avrov' ev, dovXs 
dyaxf^e x«f mart', in) oXiya rj(S marca, ini noXXmv as Haraartjoco' 
ei'asX&s sio rtjv laQav rov kvqIov cov. 22 TiQoatXduiv xai o ra 
dvo raXavra sinei'' xvqis, dvo raXavra fwi naQkiiwAaG, ids aXXa ■ itpler om I L al pane o^cSf r | yrjv (c* rtjv y.) cum si3(c*)l 33. ff'" arm 
aeth (ff-" plane om) . . . ? Ln Ti fv rtj ytj cum AC^Dxrin iinc^ al omn 
fere itpler yg {in terram vel ut g^' am emm in terra) syrut'' Orii^' {in 
ter7-am) | fxqvijiiv (Gb' prob Sclui) cum sABCDL 33. ti* aF ... s am- 
iffJinp. cum xrAn unc^ al pier 

19. Tiok. XQOv. cum «BCDGL al plus^" it vg arm cop Or^'^^^ eti'^''^^* ... 5 
XQov. TToA. (p TToAAoi) cum AxrAn unc^ al pier syrutr al | Aoy. nf. 
dvxojv (prob Schu conlato 18, 23) cum kbcdl al^^ fere it (exc ffi' q) 
vg cop arm aeth . . . ? /«*. «i't. loy. cum AxrAn unc^ al pi ff^' q syr"tr 
Or3.63ibis 

20. >f«t 7iQoaik&. (et. Oriit^'****^): A cop tiq. de \ rakavra pr: k om ; sec: 
A yscrsem li syr^ch aeth om; quart: c*(suppl2)L it (exc q^) vg (exc 
for al) syrscb aeth Oriiit3,88itxt(jjon ibidemcomm) om | natJidrnxaa: 1. 
1 2 2. b ff>- q syrscli etP mg arm aeth Ori"t (fidomaa {dedisti) \ i/.i^Srjaa (ff'- 
g'" Amb lucratus sum] d arm in(-xf(jdt](ja, itP'er yg Or'nttxt sujperlu- 
cratus mm) sine additam (Gb' prob Schu) cum sb(d)l 33. 71. 102. 124. 
127. 131. it vg cop arm aeth Orii' ^^^ Amb . . . ? Ti add fn avroia cum 
AcxrAn unc' al pier syr^tr Ori^i' comm {lucratus sum stiper ea), item 
EG ti* 28. 238. al plus^" add iv avroia 

21. iq>rj cum sbcdeklmlt al plus^" itpler yg syrsch arm Orin'^.ssi ^ 
add di cum AFGHSVXAn al pi cop syrP (f if^" aeth et ait) \ tv (et. Or 
2,64ie(.M63 ex Philocalia EusPrae 12,2 Cyrbr39 Ath "."Oet^si Basetli25o 
Chr, item Homcl): A*vid (sed Cowp coniecit iv av) Or^'^®^ (pergit 
aya&. d'. x. ni. posito aya&e ante d'ovk. cum Lc, ex quo et. fvye me- 
moriter adsuiiipsisse videtur) Basefi (in ed. Par.) tvyf, item euge it 
(et. ()) vg Iriut-*" Orint3,8H4 gtquater | f^^ pr (et. Or^.seSgft.^es itemi"* 
4,636 etese Euspi" Cyrl"' Baseth Chr): d it vg arm Irint Orint 3,884 ^t 2,467 
Lcif al tnfi (d inu) en (quia vel quoniam super) \ -rja : vx al ftff 

22. niJoaflQ-, xav cum s*b 102. (ff^" et cum accessissef , gat accessit alter 
et ; syrsch et accessit) ... f Ln Ti ;r^. St xav (u b tf^- cop om y.ao) 
cum s^ACDLXi'An unc^ al pier itP' vg syrP al Orint 3,884 | j,,,, ralavr. 
cum ABCLA(sed spatio relicto)n 1. 33. 69. 102. 124. al« syrutr . . . ; 
(Gb") add Xa^iojv cum SDxr unc'' al pier (sed al pauc nk-tj^fwa) it vg 
cop arm aeth Or'nt3,8s4 | ^^ii^^f; f< om.| d naqidoixia \ iSi: D idov | 
ralavta tert: vi' 435. itP' (non f ii''' q) vg cop syr^ch Orint om | ixtQ- 
dtjaa(D i7iexi(jd'., i superlucratus sum) cum ><bdl 33, 102. 124. 127. 131, 172 25, 23. KATA MA00AION dm rdXavra exeQdijaa. 23 eqp// avr(^ 6 nvQioa avrov' sv, 8ovXs 
uya&t xai moTt, ini ally a i^a niaroa ^ hni 7To}.7xov at y.ara- 
ari^Ob}' sioeXiis tia ri^v ;(«(>/(:/' tuv xvoiov ouv. 24 TzooatlOap 
di Aut 6 TO h' rdXairov tih^qcoo eintv' y.v()te, tyroiv oe on oxh^ooo 
ft dvO-QcoTToa , iho/^ap' onov ovx toneiQua, -/.hi avtdyoov ox^ev ov 
diea-AOQTTiaua' 25 xca qo^iiitt'io aTTsl&cor t>i{)vif.Hi ro tdXuvrur 
oov ii' 7)j yrj' ide t'lmo to oor. 2(j dnoy.QiUtia 8e u xvQioa uvtov 
tinsv avT(ii ' tzovijqs doi'Xe yua oxv/jQe, ijdfia utt i)i:Qt'is(o onov ovk 
tan&QU, yui avruyM oOer ov Sn-axooTTiaa ; 27 t'dii at pvv ^aXtlv 
T« uoyvotd fiov tola TQcmt^tixaia , -mu sXOcop iyoo tyMiuauntiV dv 
to i[mv 6VV roxqi. 28 aQurt ovv utt uvtov to tdXavtov yui 8ott 242. (iion item 71.) it vg cop arm aetli Oriu' (h. 1. itpler vg- Ori"t 
hicratns S2im) . . . g (Gb" prob Schu) Ti add tn avroia cum ACXi^Aii 
line'' al pier syrw'^j item al pane iv ainoia 

23. iv: A*vid (ged Cowp. lit v. 21) rursus tvyt , item euge it (et. d) vg 
Ofint I fTj-t pr: d jt vg arm Oriut^''**'^ fntv (d inv) fTt {quia vel quoniam 
super) I na Ttvaroa: u 102. (item h et v. 23 et v. 21) m-ar. iju (eodem 
ordine Iriat2io V 21? v. 23 ? Item Amb al). Versus 22.23. praeter- 
mittunt a et vgcd ap Lu 

24. <)f y.ai: D 1. a b c g^' om xat | iv: d* (ra \ (i}.t)<f>o)<T: F al psiuc Aa- 
(5(.)v I iyv(rtv (k -vwff, V -rw) ae: t> 46. Chrl"!"* (Cyi*'^^^^^^) om ai, item 
itPler (contra fh te quia etc, ff^' te - esse) vg arm Or'"' Hil Op | anhj- 
QOff: s 1. 22. avatij()oa, item b austeris (if^^ vg dnrus) et quidem s b 
av&(). avar. ft :: ut Lc 19, 21 | f^ (a al pauc Cyr^-^^^ post avO^.): e* 
om I o&iv : D 50. onui' (1. of^f)' pro ottod), item (et h. v. et v. 26) ubi 
it vg 

25. anflOoiv: u 252*viJ antilOov xai, , item it vg aeth Oria' | idi: u 
f 1(5011 

26. Tzovt]^. dovL cet. Clem^" Or^.^cs ex Philoc etin'^'Ssa Cyr^-O" al) : A 
it (sed c nequam serve male) vg DamP''^''''''^ Or^"''*'*'^^ Lcif al dov. nov. 
Cf et. infra Homcl 

27. at ovv cum sncx 33. 102. yscr sem gyj-p . . . 5^ Ln ovv at cum ADxrAn 
iinc^ al pier it vg cop Orii'^'''^''' (liberrime citantes om ovv Clem''^'' Or 
J, 463 0^^4,901^ item om 36. arm Chr) | ra aciyvfjia cums*B syrP (:: to uq- 
yvQiov ap Lc uon fluct; id etiam aptius de uno taleuto dici videbatui-) 
... g Ln Ti ro agyvQiov cum «cacd unc rell al omnvid it vg etc Or 
3,29.5 lib et^.-iss lib Cyr*'9"> al Orints.sa^ gtubiq (QlemS" to f/^or) | r(ja- 
TitCuzaia cum mb*d (: : distinxeruut grammatlci inter -'Qft.tav et -^trat, 
at et. in.scriptiones -'C,fi,Tai. noslro sensu. Cf Steph. Thes.) ... Ln Ti 
-tnaifS cum AJt^C et reliquls | xav f).&o)v lyoi: A icant scr ffi- g2. jj Qr 
3,29.5 etinta.iv.^etsea (geds.sss ut veniens recejnssem) Cyr^.^^i etes^s chr 
Cassiod al xat tyo) (Cyr Chr xayoj) iXS-. :: ut Lc | ar: L ante tym 

pon I A (TVV TO) TOXft) 

28. ovv (syrP habet c.*) : U al pauc ff'' aeth om | dfxa: d mvrt KATA MA00AION 25, 32. 173 tm fjovTi r« dr/a rdXcora. 29 ^"' "^ rep ;«(> r/ovTi navri dodijoe- 13, 13 
rai 'Aui TTi:Qioaav{y)]asrai' rov 8s i^itj sx^vroa, xai o ijsi doih^Gerai 
an' uvrov. 30 "''^"'^ '/Mt tor d^Q^iOv dovXov f'x^dXsTS sia to axoruG 
70 f^COTSQOV ' fX8l tGrCd O X^«Vl>/<0(T xui ^QvyfivG Tar oSoi'Tcor. 
31 -"-"^ "Orur St sX-Orj o v'loa rov (IvOqcotiov tv rfj 86hj 
uvrov Kul 7T(iir£(j ol dyyeXoi /^isr uvrov, rors y.u{)iaei mi {y^ovav 
do^tja avrov' 32 xui avruy&ijaorrut f^(77Q0O&sv uvrov nuvra ru 
8&rtj, xui dcpoQiOH uvrovo un ulXijXcor, motisq o ttoiiiIjV ucpoQiC^i 

29. navri, (Or'^-^'J- 46«-76iet4,*"-"9 ubique libere, nee patet utrum e Lc 
an Mt atferat) : d al^ syr^^^'^ Chr om (it vg Or^'^^^fi^^ omni enim habenti 
:: ut Lc) (: : omitti vult Schu eonlatis 13, 12 et Lc 19, 26) | 7ifQi,aaii'&. 
(xT al TtiQiaivS-.): d nifiKjafvatrai | ton di /itj (Gb") cum nbdl 1. 
33. 102. 124. it (exc q Victtun) vg syi-scU cop (itPler yg ei autem qui 
non hahet - miferctur ab eo' h Hil al qni auterti non hahet - auferetur 
ah eo; cop hie autem cui non est, hoc quod ei sument ab eo) ... g ano 
di rov fnj cum .4CxrAn unc^ al pier q syrP Chr DamP^''^"'' (Or^'"^' 
et*.*" unde?) Orints.sss ..; ut Lc | o f/«t (e f/7]): la 33. 69. apo fere 
f gi-2- 1 vg syrP (sed var cdd) slCOr^.'sigt *.*") Qrint 3,888 et 889 (^t non 
^^^) (Chr^^is o f/f^ scripsit ut videtur, sed var testes) Amb Hier(Tert 
fiign etenim cui hahet ilahitur ei; ah eo autem qui non hahet, etiam 
quod videtur habere auferetur omnino est Lc 8, 18, nee hue trahi debet) 
al o doy.fi (yii'V {:: e Lc 8, 18) | an avrov: c^F2G%M™&(sic)Y'- al sat 
mu (inprimis .evglstar) add rai'Ta Xiywv eqiojvev (al om r. A. f(fi.)' o 
f/(i)i' una axoviiv a/.ovtroj, eadem i' al plus-" versu 30. post odovroiv 
add, nisi quod r al om t«. Xi. f^. 

30. ty.paliti cum sABCLxrAn unc^ etc, item d 51. (taXtn I'io) (it [exc f 
g*' nee vg] proicite foras) ... g (~ Gb Sz) iX(^aXXirs cum FG"(*om 
versum)H al sat mu | E al xXad-fioa. Specfat hue Homcl3,6i __ y^^i, 
avroa 7t(joaSo>tct.Tu> axovaaf SovXf Tiovfj^f xav oy.vtj^e , idfi at to 
afjyvQvov fiov nQOpaXii^v im ri))V r(j an iCiru)v, xai. lyo) av fXO-(i)v tnQa^a 
TO ffiov (xpaXin tov ayQikov SovXov eia to anoroa to fjwTf^oc. 
Item3>65 — (I'M fir SovXf uya&f xav man a/.ovfftja etc. 

31. oTar di: r praem finfv o xv^voa, item al omisso dt \ ayyiXoi cum 
sBDLn* al plus^° it (exc f) vg cop syr^"" arm aeth ari' are Or3>''i5 etiut 
3'886 Eusma'c 19" efeliq3i5 Cyrhr237 Ps-Athti'n «^ Chrg»e etcdcia Didt" 
2o*et*2(sed aliter26) Cyractw ^i Cyp al... ? (=Gb prob Schu) praem 
ayioi cum ArAn^ iinc^ al pier f syr"*'' si Chr^d etmosec (:.• cf *Zach 
14, 5 rj^ei xv^. o df. fiov xai, navr. ov ayioi, [nr ai'TOii) | y.aO-uaii, (ku 
al mu xa&rjaft.): l xa&iia?j, r y.a&tjar] 

32. avvay&ijaoirai cum sBDGKLUn al plus*'" Hippa"tiii8 gu^marc iw 
Thdrtcuriei . . . j^ -airai, cum AEFHMSVPA al pi Eusreliq.-iis Bassets 
Thdrf'«2 ciir | aipotJiatv cum s*la 1. 209. c^cr Cyrlir238 Thdrt*'*'''-^ 
etcuv 102 . . cr Ln Ti ai^ootf t cum s^ABDrn unc^ al pier Hipp^nti Eus 
marc Basse Thdrt''^"" Chr | mtt: d ano \ a<fjOQi,'C,f-- A -Qi,aii, al -i>tH 
... V 87. om I iQKfion': b -r/]to)i' 174 25, 33. RATA MAeSAION T« nnn^aru citio rar fQi'q^ar, 33 -Am (jrijasi ra fdv TTQO^ura ex 
fif-iicoy avrov, ra 6> iQiq^ia ii nicoivficov. 34 rati: i^qh 6 ^-iacuXsm 
toTg fx ds^iav avTOv' dsvrs oi svh)yi^iuvui tuv Traroua fiov, xXijno- 
vofii'inare r/)v r^rotfiaainrt^v vfuv ^aaiXsiar dnh xaza[io)jiG xmnov. 
35 sTTshaan ;■«« xai iScoxatt' fioi cpaysir, idiip>,(ya xai inotlaart 
ftE, it'voa rjn^r xai avnjydysrt f*E , 36 yvfivba xai 7ieQie^d).£Ts fis, 
iiaOk'vr^aa xai fTZsaxt'ipaa-Ot fie, tv Cfv).ax)j i/fitjr xai ijlOare TtQoa 
fie. 37 Tote ciTruxQiOijaovrai avtco oi di'xaioi Xtjopteo' xvQie, note 
ae s'i'8ofiei> nsivcovra xai eO Qk\\)afiev; tj di^pmvta xai enoriaafiev ; 
38 note 8e oe eidofiev t,evov xa) GvvVjydyofiev ; t] yvfivov xai neQi- 
e^dXofiev ; 39 note dt ae e'iSofiev da&et'ovvza ?j iv (fvXax^ xa) yX- 33. fifV (et. gi-2- ff2- q vg cop syrP Hippami Eus"iarci90 Cyri^al ses Bas^e 
1*^): D itpl syrsch etP cod arm aeth om | aiiTor cum BDiLi'iii unc^ al 
pier it vg (et. am for emm ing) cop syr"*'" al Hippanti Eus'"arc Cypbis 
al ... «A aP fii i'^^'^, item vgcdd al?j aeth (Clem"" o yan laraa roi'a 
fiiv (x dft rov(T df f^ fvoj.) Cyr'nal Basse Or'nt*.8"-- Cyp'^em Avit om ; 
sed s (item cop syr"''') add ai'Tov post ii'o). 

34. ivkoytiufvoi. (et. ClemS^^ctSOT Hippanti sSetus Or>.»'2eti6« Const''.' 
Eusnjarc et^s etps Cyrmal»69 ^\y j^ m'loy. \ v/nt,v: K al rj/uv 

35. f(Jn/"?ff« (et. Clem952 etalib Or>'"2et3,2i3 Const^.i EusPs i69 Bas^.^o 
et^i" Basse 1*6 al irinf2r,iy ^ gyrsch etP c* praem xai :: cf v. 42. Ce- 
terum hue comparari potest Chi dictum ap Or^'^'^: y.ai, li yovv it<tiai' 
Sia Toi'ff aa&tvovvTaa tja&ivoiiii y.ai Jta rova mivoivxaa (TTuvmv -/.at, 
Sia Tova Jn^wj'Twff idi,tpoiv. Item illud apud lust*''^'': dto xai, o fifitn- 
Qorr y.i'p. t5 /5 univ' tv ma av vfiaa y.araXa^o) , iv xainoia xai, x^ivo). 
Quod idem ap Clem^^'' (et ex Nilo ap Anast. Sin. qu. 3. oi,ov ya(j fi'^^oj 
fff, roi-ovtov at xQivtn , ifiijaiv o xvQioa) legitur: fifi oia ya(t av tvQo) 
vf.iaa, tfifjaiv, tin, rovroia xai, y.(ji,)'0). 

ZQ.' 7TfQif(3a).(rt fit: haec (sed -fia?.arf) a primum (ex errore) ante avi'tj- 
yaytTi scripserat | tjlOan (prob Schu) cum sabdefgla 28. 33 69. 
124. 157. al^ fere ChrK^e ... ^ Tjk&ire cum KMSUvrn al pier (editum 
et. in Clem Or Const EusP' Bas'^e Chr) | n 7t(). ffif 

37. ot (hxaiou: \ om | udo/nv (klah* aH" fere Const k).) cum sab-defg 
KLMSUvrin al omn'^'id ... Ti n,<)ajLifv (r k)'.) cum b*i 

38. dt: II* al sah Cyp om | fvdofitv (d Clem ante fff pon, item 124. 
V. 39. ap Beh): i idajiiv, klii al Const i,()o/ifv \ tj yvjivov: D y.ai,yvfiv. \ 
jifou^iaXofiiv : D al pauc -alXofiev 

39. nnxf ih (et. Cypte'' quando mitem; \i* al ft"'' s;ih arm om ()>): 1> it 
(exc fli-) vg cop (ita cop et. v. 38.) Clem^^-i (Or'nt 3'"*'1>'^) t] noxt (aut 
quando) \ fid'outv {-Of/fv h. 1. et. i) : klii al Const ido/i. \ aa&fvovvTa 
cum BD 124. 237. 259. Clem^'^''^ Cyp^em (infirmari) ... c aaOn'i] (^ 
pparh scr sem -vijv, item pscr y. 44) cum sAiLrAii unc** al pier (it vg 
infirmum, ita et. d, et. Cyp'^'^) Const^-' al :: ut vv. 30 et 39 ijaOfftjaa RATA MAeeAION 25, 44. 175 Sofxsv nQoa as; 40 x«} anoHQideia o ^aaihm iQel avroia' dfitjv 
Xe'yco i'fnr, sq) oaov moujaarf- in rovrcov riov ddsXqxar fiov lav 
iXaxiGtrnv, f^ioi Inoirjaars. 41 ruzs Iqh 'aui toTg i^ emovvi^icov' 
TTOQSvsa&s an ifiov xarynufmoi eia rh nvQ to aicoviov to ijtoi- 
fiaafu'rov tco 8ia[J6Xm ara rota dyytXoiG avrov. 42 ineivaaa yccQ 
nai ovy. fdcoaart' fiot qayeiv, Idt'xptjaa •xai ovy, moriaajH [is, 
43 ^droa rJi^D/V x«} ov ovrtjjdysrt' fis, yv^iwa y,ca ov nsQieiSdlsrt' 
fis, da&avijG xa) iv ^vXaafj xca ovk in(iG'Ai\paadi fis. 44 ruze et aa&fvovvTa, ita vv. 43 et 44 aaQirrjfT et aa&ivij sibi i-espondent | 
7] fv: I 48ev Cyp'er xau iv \ >j}.&o/i(v: D pparh scr sem _a^«fj, 

40. paailiva (et. Clem^^"- Cyptei'); d post f^. wdt. pon , a fif'" {respon- 
dens autem dix. illis) Const^'' oin | ivv tovtwv: i add ruv /,ny.(ju)v, reli- 
quis non mutatis | ruiv adiXqi. fiov cum sAB^DiLPAn unc^ al omnvi'l(sed 
al pane transpon) itpler yg sah (om /tor) cop syrutr al Clem^^^ (ubi 
vv. 34-40 aflfert) Ori"t^''^^^sq (,,ad iustos quidem dicit: -fratribus 
meis ~ ad iniustos autem sic - non adiiciens /ra<n6z(S meis, quemad- 
modum cum loqueretur ad iustos. Nam" etc) Const^'* EusP^is^Bas 
monast535 ^1 Cypter al mu ... B* fifi-2- Clem2"et«' (utroq loc libera: 
fy oaov ()i ipriaw ivi Toi'Toiv fnourjaaTi roiv iXayiat. fftot' inoirinaTi. 
o yaq fvt, Tovxotv ro)i' f^cc/. neTTottjy.are (fioi 7ti7ioi,riy.ars. Item^"' 
Xhyun': ftp offoi' fnoitjaatf roia /ti,x(Jo^(7 tovroid ffioi inoufjffarf) (item 
libere Ov'^i' ^'*'^'* dovuni dicentis: Quamdiu uni ex minimis istis fecistis, 
milii fecistis. EusPs^oa y^p wi' rjjiqofavoa Af|or fcp oaov fTToirja. ivi- 
TOUT. T. fXa/. ifiou fTTou.) Hil^emel (alibisem add) Amb^aep al mu om, 
hinc Ln [t. «()'. jli.] 

41. TTo^fina&e: s Hippanti^s (item lust^''^ et HomcHs.-^: vide post) 
vnayiTi \ nctrtjQafifvoi' cum sbl 33. 102. Cyrio^su . . . g- Ln Ti o^ 
y.aTtjfj. cum adfah unc** al j)ler Or^'^^^gt^i^ss pjjppantiss Const-'"'' Eus 
ps67< Caes'^^efs Cyi-iolisw Basetli287 ejalib Basse "e .j | f^^ .^o n. t. 
aiw. (40* i^one^ov): cf lusttr^e gj Homcli9>2 fto- to axotoa to ht,oni- 
Qov I to rjroi-/ia,a/.(. (ef -/ifvo)) cum NABiLrie^n unc^ al pier f g'^' 1 q 
vg sah cop syruti'go al Or*.'*63 etiuts,! et us Hippanti as (ggd post to 
tjToift. TO) usq ai)Toi/ add o riroi/Liaaiv o nax. fioi') Euses^s? etpss'i 
etalib Const^.i Didmani i3 Cyrioh bis Baseth etalib Basse al Tertsem Augte'" 
.. .D 1.22. a b c fifi-2- gi-hlriat22iet2'3 et^sv Oriiit3,885et2,i"- 298 Qypter 
Hilter Augsaep al o ^tomaafv o narriQ [.lov (Gb'), item Clem'^^allud 
o >jT. o y.vQioa (Clem'o ap Iriiiti'S deum omnipotentcm ~ qui ignevi 
praeparaverit diabolo et angelis ems nil probat, neque magis Tertsem 
diaholus abler it in ignevi quern praeparaverit illi dens et angelis eius). 
Accedunt vero luster 'o et Homd i9.2 (post to ax. to fJtJT.) o t^toi- 
fiaaiv o 7Tar?jo tw {iia,[}oXM (ita Hom ; lust toj aatava) x. xoia (tyy. occt. 

A2. i^ix\'^^[cl (et. EusPsS'* Consts.' Baseth287 Basse "S): bl syrsch aetli 

praem z«( (:: cf ad v. 35.) 
43. yvfAV. y.. ov ni(ii,f(i. fit: s* (suppK) 124. 127* om 176 25, 45. KATA MA0eAION d7Toy.()ii)^tj(7orr(u y.at avrot hjoirea' 'avqis, mite as e'l'dofiev nei- 
icovra tj diipcorra >] ^tvov // yvfuvr i] aa&tvtj tj iv qivXax^, nai ov 
8ir^xovijGaiif')> Goi ; 45 tors anoaQidljaezai avroia Xsycor ' d^r^v 
h'yco vfilv, i(p' oaov oi'x eTTOir'jaajt tv) Tovrcor tmv ikaxi'arcov, ov8l 
f^wi tnoiijoare. 46 xat dnEksmoviai ovtoi tio wiXuatv aiarior, 
at St dixaioi sia CioijV uicopior. 

XXVI. 

1 ''*'^ Kai r/t'rtzo ore ir^.satv o 'Ii^aova ndvruG tovu Xoyova 

Lc22'/ TOVtUVG, sinSV TUIG flU-dl^rUlG Ul'TUV ' 2 oidutS OTI fxstd 8vo tjfieQaG 

TO TTUG/a yiinrai , y.ia o viog tov dv&QcoTzov TTUQadi'dorai tvcr ro 

GrcwQcoi^ijvui. 

Me iCi 8 3 "'"■ ® Tuts Gvrr/'/%)^r^Gar oi doyitQeiG xai o'l nQm^vrfQot tov 

loll. 47 Xuov siG r)jV cd'XljP rov dn-j^ieot'coG rov Xsyofitruv Ka'i'dcpa, 4 xal 

Gvvt^ovXevGarto iva tor I/jgovv 86Xo} xQurijGMGiv xai dnonteiva- 44. anoKi)if>ri(jot't. cum nhdilo'^ unc" aP^** fere itP> am for san sah cop 
syi-uti- arm aeth go Const'"'' Cyp al ... ?■ (= Gb Sz) add avto) cum 
minusc vix mu (1. post y.ai avroi) f ff^" h vged et gat mm emm ing | 
xat: s* (supple) cop<l=5 om | nori: G al add di \ fidouev: aklo^i al 
mil td'ofi. I A* 01^ diaxov^jfja/mv, s ovx f}d'i7]y.ort]ffa/ifv 

45. ano/.Qi&rj(T(rai,: v add xai \ tovtmi' tow: r 124. 157. al'*^ fere Chr 
montf etg"6 add adiXqiow /unii tojc (et. E* iam scripserat ad'fXqi sed 
interrupit scripturam); Chrmo*' et^I habet t. t?.a. toj't. toji' ad. uon. 
At cf Or'iit^'^^'' supra ad v. 40, quocum consentit schol vetus. 

XXVI. 1. oTf : u o)a | frtXiaiv: M 248. Chr (et.mo^, non itemcdda^ avvt- 
TfXiatv I navtua (itP'er yg sermones hos omnes, q Iws serm. omn. ; sed 
d omnes serm. hos et h omnia verba haec): Er 124* 157. al*" fere (vg^od 
ap Gb, sed non am fu for emm san ing al) om. Contra Or'nt3,89o ^^g(. 
vide quia non dixit simpliciter postqnam consiimmatyit omnes sermones, 
sed addidit hos omnes, id est quos iain locutus fuerat, non quos adhuc 
fuerat locuturus." | aiToi': d 47ev om (238. om t. /ia&: av.) 

2. oid'aTf. D om | yivfrai, {di fit) et ^raoafJVJoTrti (b traditur): it vg Or 
int 3,891 j^gf et (et. d, sed exc b) tradetnr 

3. ()b no/if^. (Gb') cum sABDL0e al iilus^'' a b U'-' g'" 1 vg sail cop aeth 
arP Or'ut3,s9i ipcomm Aug ... g add y.ai oi (SA om) yfja/ifiarna cum 
FAIT unc" al pier c f g'^ h gat syr"*"" arm Chr Or'n'^-**^' intxt :.. of Mc 
et Lc I R* om toi' Aaoi' | xaiaif^a (ita et. q am al cop etc): d 64. it 
(exc q) vg (exc am) sah y.a'i(i<a 

4. ffvvfjinv).ivaavTO (it vg consilium fecerunt): D Chr (ex<^ddv^ sedg"e 
-iTwi'To) -kivorto (d consHiabantur) ( do}.o) y.oartja. cum HABDLrAn 
unc" al longe pi it vg syi-ut'" arm aeth Chr Or>»t ... ? (=:Gb Sz) y.qax. KATA MA00AION 26, 12. 177 (jiv. 5 'iXsyov ds' fit] iv r^ soQzy, iva fitj doQV^oa ysvi]tai iv 
rm lam. 

6 ^'®" ^ Tov 8l 'Tmov yavoim'ov tv Bridavia iv oixia Siucovoa mc u, 3-9 

~ rr ~1 . - » „ ■<-,'-, " > I012, 1-8 

rov XsTiQov, 7 nQOGTiLdsv avrcp yvvij E^ovaa ai.upuotQOv [.wqov no- (l^ 7, se ss) 
Xvti(AOv nai 'liaxbfHsv im zija x€q)aXija avrov dvansifiavov. 8 idoi- 
T£G ds oifici'Otjrai i^yavuxttjaav Xsyovrsa' eia ti. tj aTtcoXsia avrt]; 

9 idvvato yaQ tovro TZQa&tjvai noXXoii xai du&ijvai nrafola. 

10 yvovG d£ 6 'JijGOVG sItzsv avtoiG' ri'aoTiovG Tiaqtisrs ty yvvcwAi; 
fQyov yan yMXov ijQyaGatu aiG ifis. 11 Ttavtote yccQ tovG 7iX(SiyovG 
ifBtB fisiy savrdov, s^s df oh nuvzors 'iisrs. 12 ^"' ^ ^aXoma yaQ Soi.. cum minusc sah cop | /.av a7roy.rii,v(i)ai,v (aP" fere anoliawaiv): 
B* 36. 40. 61. 258. om 

5. t)'« fit]: L /iirjnoti (a f fif^' g^'^' vg ne forte) \ yevt^rai-: f al pauc yi~ 
vsrai 

6. kfTTQOv (it vg leprosi): t>* kfnooxToii 

7. f^ov. a;.a/9. /livq. (prob Schu) cum sBDLee 13. 33. 69. 102. 124. 48ev 
it vg sah cop syru*"" arm aeth ChrSue Orint3,89-2 __ ^ -pj ciXapuar(). 
fivQ. f/. cum AFAU unc^ al pier Basetli202 (Chredd gtmoscc) | nnhm- 
jtfoi; cum sADLMn 33. 157. aP^ fere syr^cli etP m& (sali"^'i'l cop^i'l) Chr 
gue ... f Ti fiaQHTLfiov cum bfags unc" al longe pi Baseth (Clir^dd 
etmoscc) I f^i ^^(j xfcfakijff cum SBDMoe 1. 13. 69. 106. aP'' fere 
Chr (et.giiej ... ^ xi in. rtjr KicpaXtjv cum alfah unc® al pier Baseth j 
avaxiifiivov (et. d ff^- g^"'^" 1 vg): dS'" a b c f £f^- h q mm Amb Ori^t 
3,892 a,j,j at'Toc (supra cainit eivs recumbente ipso [eo]) 

8. 01, fici&t]r. cum sBDL0e 33. 69. 102. 124. 48ev it (exc^) vg sah 
cop arm ... f (Gb"*') add wltoi' cum afah unc^ al pier c f q syrutr 
aeth Baseth Chr Orim | avrr]: 61. 63. 71. 157. a b syrhr arm Baseth 
add TOV fniQov (b [non a] al huius unguenti) 

9. idvvaxo cum NB*KLA0en aP" ac plurib Amphil**'^sq .._ ^ Ln rjSvvaTO 
cum AB^Dr unc^ al pier Chrgue Baseth Basse | rovro cum HABDE*Li 
0en (in E iam scriptum erat tiq , quo eraso to /avq. repositum) al'^" 
fere it (exe^) vg sah cop syr^tr arm aeth Baseth 262 Basse i69 Qj.int 3,892 
...?(= Gb Sz) add to /((•^ov cum Ecorrp unc^ al longe pi c q Chr 
(et.gi^e) : ; cf Mc et lo | nroixoia cum sBPGLMUee 1. 33. 69. al sat mu 
AmphiH^- Baseth (Ohred) . . . Gb + Sz Ln Ti praem tokt cum adehksv 
TAD al'o fere ChrSte efno 1 (gtfi; :: Mc tokt, Io sine To«r 

10. o «: D om o I yuQ (et. b f flf^- h q vged cop syrP Baseth) ; j^ca (.sedeb 
restituit) 1. al pauc a c fl'^' gt 2- am fu for ing al sah cop^'z gyi-sch arm 
aeth (Ori>it3,894j 0,^ | ^^yaaato cum s*d xser(;: cf ad 25, 16 Mcl4, 6) 
... ? Ln Ti ti^iyaa. cum ^e^BL unc^^ al fere omn | fur i^i: m iv fftoo 

11. Traj'TOT. yaQ r. nro)-/- cum sABDgklsuvaii al pi it vg sah syruti- arm 
Chrgue (Oriiit3,iv nisi est e Mc) .. . ephmf al plus"" cop aeth Amphil 
**^ Chred et'uo'' toi'O" ttto^/. ya(j navTOX. 

TiscHENDORF, N. T. ed. 8. • 12 178 26, 13. KATA MA00AION avTtj TO fivQor tovto im tov OMjiaToa fiov tzqog to iriacpiaaai 
[le inoiiiOev. 13 «/</^i' Xt'yoi vfiir, ottov hci- 'a/iOv/O)] to ivayjtXiov 
rovto iv ol(a to) xoa/icp, ).ahi{)i\a£t(u xai o ■inoiiiOsi' avTt\ eia fivij- 
ftoavvov avrtja. 
Mc u, 10 s 14 ^'*'^ Tots Troosvihia ela tmv dcodey.u, o Xtro/isvoG fovdaa 

he ii, 3-C , , , ,, 11-T //, / t,- 

(Ziioh 11, 1-2) io-xaptcorz/O', ttqog tovg UQj[iSQeia io sinti'' ti Hilett ^loi oovtui, 
y.ui iya> vfMv nagadcoaco avtov; oi ds mrtjouv ainco TQ(dy.ovTa 
dgyvQiu. 16 yua dno tote B^t'jTEi svxu(Qtav i'ra avrov TTUQudm. 

Mc'uTia-is 17 Tij ds TTQcozij Tmv d^vfiav nQoar^X&ov ol ^laOijTCii tco 

Lc-22, 7-13 , . , ' - ' '1 c ' / y ' ' 

/rjGOv kiyovrsa' nov O^tlsia STOijiaaaiisv aoi (paysiv to naa'^a; 
18 5fi sinsv' vndysTS sia r?jv noXiv ngoa rhv dslra xa) smdTS 
avr(p * 6 8i8danu}.oa Xsysi ' 6 natQoa fiov iyym Igtiv , tiqoo as 

13. afi7]v: B^A q arm add de (syr^cl' et amen) :: e Mc | far: di. al paue 
Or*'i^ catox av 

14. iaxaQionvja cum sabl unc'- al omn'^icl vged (tol iscarioth) sah cop 
syrP Or^'385 Ens<iem468et"9 Chr: D f for syi-sch ay.aQiontia (-thes f), 
c q scariotha (-ta q), a b flf"^' g*'^' ing mm gat scarioth, h carioth, S^' 
am Or'i'-'''^^* scariot 

14. 15. 7iOQivO-ii,a et UTTif. d no^. et xat itniv, it vg syr^ch aeth Or'"' 
abiit (d abit) - et ait (dixit). Praeterea d it vg cop syr^ch aetli Eusc'^'" 
•i68et479 Or>iit3,s94et2.iei (non item Or^.^ss Chr) add auTOia 

15. y.ai, f>'w(Gb')cum SDE^FGiiMUvrA al pi Const^-o Chrseni(et.eiie etmoC) 
... ? Ln Ti xayo) cum ABE*KLssiln al pm Or^'^^s Eus^ein bis Athps^^i 
Amphil^**3Chrsem (et.g"e etmoB) | anTOJ : A ai'TOJV | r^iay.oi'Ta: hd r| 
ai)yvQi.a cum sblfah unc^ al pier Or Eus'^'^™*''^ Coust Amphil Chr, 
item argenteos c f ff^* 2' g^''^' vg, item A a()yvQa, ... Da b q Eus^ein 
479 Orint3,89i aratrioaa (staferes) , 1. 209, h araTtjoaa a!)yvQiov (sta. 
argenteos) : : cf lxx: xcct. lattia. tov fuaO-. /.lov tqi^ux. a^y^'^ova 

10. naQud'o) cum sABLrAn uncial omnvid jtpl (et. d) vg sah syr^tr aeth 
Chr . . . D b c h q cop syr^r arm Eusdemiss Orint 3,894 ^^^ nvroia 

17. M™g al pauc n^jorfrjlO-ov avrm ov fia&ijr. acron liyoi't. arrw | Af- 
ynvTfa absque ai'TO) cum sbdklaii 1. 0-iy. to) Jv) 33. al"^" fere it 
(exc^) vg sah cop syrP arm Hil ... ? (Gb"" prob Schu) Ti add cti'toj 
cum Ar uuc** al louge pi f q syr^*^'* aeth Or'"' ^'^^^ | itoi/naaoi/tiv cum 
wABLFAn unc'' al pi Tliphiale^eM cj^^ ... dku 1. 69. al plus^" OrS-^i^G 
(certe sic Delarue) Chr^ddaliq iToi/ttaaofiiv. Spectat hue quod Epiph 
30,22 gx evgl Ebionitarum affert: fTronyffar - ot f(ito)i'aioi - rnva fta- 
d-tjtaa niv XfyovTcta" nov OfXfKX froi/naao/nv o•o^ to naa/cc <i<ay(iv; 
xai (cf Lc 22, 15) avrov dijSiv kiyorra' [.it] fni,8vfHa fntOiifitjCfa 
x(}iaa rovro to naoxa qiaynv [itQ vfio)v ; 

18. o ()f : LM 13. 33. C9. al^o fere a flf'- g^- (non item b c f ff^' g-^- h 
q) vg aeth Or»nt3,895 ^^^ ^ | ^^^ly- Kiir al mu abed sah cop syr-^^^li 
arm aeth add avtoia | v vnays \ o ()td'. X(yn: A om \iyyva (et. kab) : 
D fvyva I noio) (itP'er yg/acio): d noi^tjao), d q Or'"'^'^''®/acia?w KATA MA00AION 26, 25. 179 TToico to naa^a \is,xa. rmv fJiad^Tjrmv fiov. 19 xa< inoi^aav ol fxa- 

■O^rirai ma avvtra^sv avToia o 'LjGova, xoc/ ijroi[inGav to naaf^a. 

20 'O\\nao de ysvofiiviiG dptasiro fisia rav. dcodsxa na{)^iiTmv. 

r>1 279. 4 ^'<^' )~ 7 •'^^/ r~(V rj?- 20—29 

Ji y,ai iciriovrav avrcov smev auriv knyco vutv on fi^ff «g mc 14,17-25 

s,' 00 280.1 ^ 1 ' ';i " t Lc 22, 14-23 

•\ t •) " r ft ./ j/3 ' 00 281. 2 ^ !t^ ' 

kfysiv avTcp sta txaaroa fii^ri syco sifxi, xvgis; Zo o« ano- 
xQi&sla einev' 6 ifi^dxpaa fisr sfwv ti]v ^HQa iv rm rgv^Xt'op, 
ovroG ;U£ Tzagadcoasi. 24 6 (Jilv viba rov dv&QooTrov vndysi na&aG 
ytyQanrat. tteqi avrov. ^^""^ ovni de rep dv-O-Qano^ shsi'vco di' ov 
6 vioG rov av&Q(onov TzaQadidotai yMlbv tjv avrm eiovx eysvvtj&tj 
b drOQcoTioG IxeivoG. 25 ^^^•^** dnoxQidsiG 8l 'lovdaa 6 naQadi- 
dovG avrov s'lnev' (11,11 iym sifii, ga^^ei; It'yei avrm' gv elnaG. 

19. avvira^tv: M*u al*° fere ttqocfitcc^. ( x. tjtov. to naaya: g om. Chr 
totum versum praeterit, 

20. ^MiiiK. (sD t/5) fia&tjr. (106. a b c h vg exc am aeth add ai'Toii) cuin 
NALMAn 33. 157. al'o fere it vg cop syrP et^^ arm aeth Chrsem (syrsch 
Ori>3t 3,896 gy„j discip. sxds sine diod.) . . . ; om fia&tjr. cum BDr unc*^ al 
pier sah Chrsem (Eus'3em475 at'(x(i.ro fiir. rwv ()oj()fza, Kr&iovro)v rs 
avrwv iimV aft. af(. Xiyo) vfnv etc) :: Me 14, 17 /nit. t. Swdix. non 
fluct, nee aliter ibi it vg etc 

21. ii,7ifv: N Xfytv I a/i?]v: v add Si 

22. avTO): d 69. 102. 124. al pauc it vg cop (non item sah) aeth 
Eusdem475 Orint3,896 (Q^i.^se y^i Acjt. rrg-o. fj^^avto hynv /oyrt lyo) 
fif.1. xi'Q.) om I ftff iy.a(sr. (Gb') cum sbclz 33. 102. sah aeth (it vg 
Ot'^'Cii singuli) , item addito avroyv dm al^" sy v^'^^ {unus unus) syrP''^S 
cop (d unusquisque eorum) ... q ixaar. arrow cum ArAn unc^ al pier 
arm syrP t^t Eusdem (Chredd etcdd exaat. sine ccdtoji-) 

23. o f/f/5ai//a(T (et. Or^'*"'et"2) : d o ivfiaTZrofavoff :: ut Mc | hit (ft. t. 
/eiQ. (V TO) TQi'lSX. (Or''*"' ftff to t^i',^A.) cum sAblz aP it vg aeth 
(arm, sed^dd r. yji,. /i. f/i.) Or'-*"' Ori°t3'897bis^ item sed tijv yji. {(f. 
ffi. syr"tr (iv toj T^i'/5AtDj syrP etiammg graec) Or*'**'^ ; item D sah cop 
T. /ft. fu. f/(. fia TO TQvfi).. (d T^vfiaXiov , d par ap side) ... ?■ Ti ^st 
f^. iv T. XQv^X. T. ;^fǤ. cum crAn unc^ al pier 

24. o /(fv cum nabcl unc*-^ al pier it vg etc (209. c q syr'^*' Ori'^t^'^^' 
praeni xai) . . . dz al* Ohr^dds ^(j^j q,,,, | ^ nigv lavTov \ xaXov: d 
praem dia tocto (d^>'02?ier Aoc), item'^i'J a propterea vero \ it, ovx: aa 
al 1] nvx I A fysvtjO-tj. Comparari liuc (et ad 18, 6 sq) potestClem'-corie. 
firrja&^Tf t(i)v Xoyoiv Tv rov xi'Q. tj^iow. ivniv yaq' ovav toj aii9go)7io> 
fxiivo)' jfaAov rjv avioi ft ovx lyivvri&Tj, rj Eva tojv fxXexTo)i' ftov axav- 
SaXiaai. 

25. iovSaa: d al pauc o tovd. ] ()a;)[^ln, cum sabdefka (alibi et. CMPxrA) 
ppaih 8cr gah ... 5- Ln Qa^ii^i, cum cghlmu (sv e silentio) al fere 
omn cop I Xfy. auTo): n v^ant scr a b c f fif^- h q Or'"t3,898 ^dd « 

12* 180 26, 26. KATA MA00AION icoiv23-26 26 ^^*' ^ 'Ea&i6vt(ov 8s avrcSv la^ay 6 'hiGova uqzov xai evXop'j- 
GUG tyluGtv -/Ml 8ovG ToiG ^a&yTuiG eiTTn' Xd^ste quyere' rovro 
tGztr ru Gcofiu fiov. 27 "**''" ^ xui ka^oiv noti'jQiov -/mi £viaQiGtr,GaG 
tdojxsv (ivroiG Ityoiv' nkm f| avtov jzavreG' 28 rovro yuQ iariv 
ro alfid fwv riJG diadi'im^G to ttsqi ttoXIcov fxyvnofieror si'g acfe- 

26. ffT&i. <)( «i'T. (ita et. f ffi- vg Oi-int 3,898) . d 69. a b c ff^- h q 
(gi-2- ?) syrii'r ^i,^. f)f fai9i. \ o (m om) <5: v> ante ).afio>v, a om | apTor 
cum HBCDGLZ 1. 33. 102. al2" fere CbrlJis ... ? Ti ror a^r. cum afaii 
unc** al pier Basetli254 j fiiXoytjaaa cum sbcdglz 33. al vix mu it vg 
sail cop syrsch etP mg arm aeth ... Gb" Sz tvya()i,(jTt}(sa(T cum ArAii 
unc^ 1. al plus^o syrPt^' are ar' Baseth Chr Orints.sos | (Jonff tokj 
/(«. antv cum .s(sed doia ex fdidov corr, ab N^y^uDLZ 1. 13. 33. 69. 
118. 209. cop (d ct dans - dixit) ... ? Ti tSiSov r. /n. xai im. cum 
Acrin unc^ al pier (al pauc Chr fSMxiv) Basetli^ item et dedit (b if'' 
vg deditque) - et ait itpler (ged c h Orint sah et [h sah om] dedit- dicens) 
vg syr"" arm aeth | ftaQ-T;tai(T: V al mu it vg syrscli j^gth Or'nt add 
ai'Toi' 

27. TioTrjomv cum sbefglza 1. 28. 33. 102. a.]^° fere (sah cop) Chrfi ... 
? Ln TO nortj. cum ACDHKMSUvni al pier | xat tvya(). cimi SABDrji 
unc^ al pier cop Chr Or'"' ^'^^*^ (itP'^'" vg et accipiens caliccm gratias 
egit et dedit) ... Ln om xat cum clza 1. 33. 157. 252* q {accipiens 
colic, yratias aycns dedit) arm | nuxf. b g'- h cop syr^cli Clem^^^lib 
0,-3,i94 1ib (sed OrJnt3,898 q^^ )^.]y Cyr^'^^n Amb Epphcantic Aa^f^f (b 
g^" h Amb Epph accipite et) men \ nut. (S. a.vr. navr. {navr. om b, 
item DgJ'sed deficit membrana): a c om 

28. yao (et. Cyr^'36" Or'n'^-''^^ Cyp al): c^ 1. 22. al plus3" (inprimis 
evglstar) a c syr^ch aeth Chr Iri^tssa om (Or^'^^^lib TOJ'ro nov tax. 
TO ai/ji. TO vn. vfi. ixy_. na (*(f. afi.) \ fiov rrja cum sbdlz 33. (102^''<') 
cop syrsch Qy^i,a6o . . . ^ ^toir to T»;ff cum AcrAii unc^ al fere oran syrP 
Chr (it vg Irint aanguis meus novi testamenti, sed g^' Cyp Or'"' in*^' 
etcom om meus) \ rrja Sia&r^A. cum sblz 33. 102. (sah, vide Pist ad 
h. v.) Cyr*'3S" _ j Ln t. >icuv7ja di,a&. cum AcnrAn unc^ al fere omn 
it (b novi ct aeterni test.) vg cop syr"t»' arm aeth Irint332 Qy3,h9» Qyp 
al, item Cbr'xt (gedcom lib to a///, /ion ro ixy. ho atf. apaQT.) \ nf(ti 
(et. Clem'*'«): d Or^-'^Mvide ante) Cyr^-^eo cj,,. ,,^f^ | f^^wvo/ittmi' 
cum sABCDLZAii* 1. 33. al (23, 35 et. g) . . . ? ixywo/ti. cum efghkms 
uvrn- al pier. Cf ad vv. 27 et 28 Pist: ila^ov to ttotj/^ioi' toi; omois 
nyaotarrjaa aino, ido)xa muto vfiiv, ort toi'To (ati^r ro «t/<a ri]a 
HiaOijxtja, o (yyi'Orjairai ntQu vfi<t)j' fia wp. a/ii. v/ao)v. 

26-28. Hue et ad 11. pp. spectat lust^P^'^®: ot anoarokov ir rot<j yfvo- 
[dvoia vn avToiv anoKi'tjuni'iv/Liaatv , a xaXfirai, tvayytXia, ovroja 
nuQtdi)»iav imrakOat, avtoia tovTT', ).afiovra aorov (ii/a^iarrjanvra 
ii^niiv roiiTo noinri fi,a rtjv aya/ivvjaw fiov, rovnari ro ao)ixa /lov' 
xai ro nortjQiov Ofinimfr Xaj-jot'ta zat fiyaoKTrtjaavrcc ftniiv' rovrn 
tattv aifia f(OV, xcti itoroiO airoia /iiradovyai.. Item""'": OTi /Atv ovv RATA MA00AION 26, 33. 181 air afia(>Tiwv. 29 Xt'yoj 8e vf.uv, ov fiij ni(o an anri iy. rovzov rov 
ysi'tj/j-uroG rtjo afintkov hog zi^g ijntQaa e'y.si'it^G otuv avro ttivm 
lisO-" v(.mv xaivov ir rij ^aailein rov natQoa [lov. 

oU " Kai vfirtjGai'TEG e^tjivov sig to oqog tojp skaiav. mc u, 26— si 

^ ^ LiC 22, 39 

31 ^*''* Tore Af'j'Sf avrorcr o L^govg' navrsG vfisiG Gxai>8ahG0-fj- zactis, v 
GSG{}^e Iv ifio} iv rij rvxti ravrij. ^^"'^ ytyQanrai yao' natd^co 

ror notfit'ta, xai 8iaGyMQ7nGdt]Gorrut ra 7TQ6[iata tTja TzoqivijG. 

32 fisTu 8f TO ii'8Q&7jvai fie TTnoa^oi vfida sia tijv rahXaiar. 

33 ''^^°' ^ dTzo'^Qi&eiG 8s 6 Ih'r^oG dntv avtc^ ' si rrdirsG oxav8a- xai IV raiitf] rrj nQOffitjrua nsQi toii aQTOv , ov 7taQiSo)y.iv ij/iw o 
tjfifTfQ. xi Ttonn' (la avafiyrjaiv tov t? a(»/iaTn7Tni,rj(ja<T&ai avrov 
din Toiiff TZtarci'nvTaa tia ai'Toi', Si ova y.ai- Tta&tjToa yiyovfr, y.ao 
TTiov Toi' noTfjQvov, o fKT avaf.tvijai,v roii avf^aroa avrov TiaQidojy.iv 
ivyaoKSTovi'xaa ttouiv. Ibidem ■" : tj rtja (jf;iida}.f(o(T St 7tqoa<i)OQa 
■tvnoa fjv rov agrov r'tja ivyaqiarvaa , ov eia arafii'tjCFii' toc naS-ovcr 
ov ina&iv - Zs /?• o xvq. 7j/a.o)v TtaQfSMXf noinv. 
29. ov f(tj cum SDZ 1. 33.. G9. 102. 116. 209. 241* 8Pe a b e ffi- gi- h q 
vg arm aeth (Clem ^^^ 7T(j. t. /ua&tjr. IfywV ov foj rcio) etc, item 
Buses *5< Epiph'toi Xfyovroa' ov fA.?j nio)) Oi-S'i^* Cyr*'*'^« Chr Ii-int 
33- Cyp al . . . ? oTt ov fitj cum ABCLrAn unc^ al pier f ff ^' g^' gat mm 
cop syr"'i" Epiph'""*^ {Ityovroa on ov /i(rj nio)) Or'nt^.ssg ._. ■^^^ jyj^ | 
roDTOi' tov: s*cl om tod, a al arm om rovr. \ yfvijf^aroa cum sabc 
DEFHLMUvrAii al pi . . . ? yit'vtjfi. cum gks^'I al sat mu (ytwri/na syrP 
™g gr) (ffi' g^'2' vg Eucher genimine, f Iri^t Oi-i^it (leneratione , a b c 
fif2- h q Cyp creatura) \ nwo) (et. Cyr^'^'^s): d 25. Chrsem (sedsem gt. 
tuvm) 7rK;)(Clem^''® t. afiniX. ravr tj(T ^a/oiaav ntu) avro fit&vft.iv etc 
Qj.3,194 f^^Q ^Q„ y„y ifiifj ai'TO Tiio) ^it& vfi. xaiv. Eusesis* ilfyfv' ov 
firjv ntoi avrov \r. oiror] naa av ttku avrov xai-v. fii. I'/t., item*^** 
finojv' fwff av nib) aero yiaiv. [ti. vfi. Ejjiph^^^et *°^) | /(f&- vfi. xaiv. 
cum SABDrAn unc^ al pier itP'er vg cop syrutr al Or3>i9* (vide ante) 
etint3,899 etsaep irint332 ^I . . . cLZ 1. 28. 33. 209. al^ scv aeth Euses 
etps (vide ante) Cyr^-^^s Epiph^^'^ Chr xaiv. (q Clem om) iui& vfi. (c 
om ft. V.) 

31. IV ifiQi: L tv ftol I SiaaxogniaOrjaovrat. cum sabcgh*ilm al''*' fere 
Oi-i.iM _ g- _ff(xai, cum DEFH-KSUVrAii al pi Or'*'*^'^ EusecUso ^^ ivay- 
yfhartja to' nara^ov [ita et. lusttr^s item lxx ex a; EusP^Traralo)] 
TOV novft. X. JtMffz. ra nq. rija not,.) etps383 qjjj. q( Barn^ Xeyn, yaq o 
&ioa - orav nara'^waiv rov novn. lavrwv (ita s; ed q^. Ttara^o) r. 
7101.) rors anoltiTKrav (ita «*, item «^ tot. anogTna^rjafrai. yat, ano- 
AftTat, seded TOTf ay.oqma d^tiafrai,) ra nq. r->]ff rtoi,. 

32. Cf hue Valentt ap Thdot^'* xat, nqoa^o) vfiaa , kiyn, rt; roirtj to>v 
t]/iifqo)v (Iff rrjv yah).. 

33. fi (s* om ; scriptum fuisse siispicor in, unde facillime I excidit) cum 182 26, 34. KATA MA00AION Lral', 34 hG&rjaovrai iv aoi, iyoo ovdinore ay.ur8aha{yi]Goiua. 34 tq})j 
avtcp 6 'Iijaom' dpiv Xt'yco aoi on iv zavtij t)] vvuri ttqiv akin- 
roga (fmvrjGai tqic dnaQvr^Gi] fie. 35 ^^"'^ Xtysi avro^ 6 IltrQoa' 
v.a,v di'rj fis Gvv GOt dno&areiv, ov (ii] gs dnuQv/jGOfiai . ofwicoG 
ytat ndvreG ot iiaiy^rai etnov. 

3G-41 nn 291.1 T" ' " ^ ■> ~ r r,j ~ •, / . r 

Mci4, 3J-SS OD lore tQierat fist avrav o Ji^govg sig imQiov keyo- 

Lc 2-2, 40-46 , o„ g \ , / 1 - 

i-oK,i [i£vov r£&G)jiJ,apsi, ' " '/Ml Itysi roiG fia&i^rcuG' xa&iGare avrov 
icoG ov dneX&oji' ixei 7inoGtv^c<:)fmi. 37 y.at TraQaXa^cov zhv Tlt- 
tQov Kui TovG dvo VtUVG Zt^tbuiov ijnhiTO IvTTtlGOat XCii ddi]fW- 

ABCDEGHiLMSUvrA al plus^'"*, item si ah c S" q sah cop Or^'^°''bis . .. 
? (— Gb Sz) ft xat (et si f ff'" g^'"' h vg) cum wCpun al sat mu'^''^ it''' 
vg syrutr arm aetli OH'^'^et*^'' Bas^.is^ (etetb24i ^^^^ Chrsem ;,«, f^) 
Chr Orin'3,9oosem (ei si) :: ut Mc | fyo) cum sABC*DiLSVAn al pi itP''''" 
vg syi-ut"" Or^>*i2et437 item^"* ... Gb + ^dd di cum c^KFGiiKMur al 
plus'"^ h sah cop arm aeth Bas^'li"^^* (item"^''''^ et Chr nX). lyo)) \ (jy-av- 
daXt-adtjao/nai,: F add tv aoi' 

34. fv (et. f fifi- gi-2- vg Orintbis): d a b c ff-' h q fu Chr om | n(). 
aXixr. qiMvtjaai: l 1. 209. a Or'''***' noa' (l tt^. tj, Or 7T(jo) alcATogo- 
ij (i)vvaa , ante galli cantiim \ TQi^a : A post anagv. /if, item sah cop | 
ctna^vtjG^ cum sADiLFAn unc^ al pier . . . bc al'" fere catoxon _]»7^cth | 
/<f : s*(cpostpon) 33. 157. it vg Orint3,9oosq ter Hil ante a7ia(jv. 

35. o TifrQoa: d om o | anaQvrjao/iai, (h agv.) cum sbcdfhilmsta al pi 
Chr'^'S _,, Gb' -ffw/'ctt cum AEGKUvn al'"' fere | o/ioioia xai cum sbcd 
i^'i<3LS al mu^'i'l it (exc q; a similiter etiam et) vg syr^tr arm Ori"t3,9oo 
. . . Gb (sed -)- St) Sz o/<ot. di x«t cum AEFGHKMUvrAn al plus'^"* sah 
cop aeth | unov: 33. 69. n,na.v 

36. ^if.avr. o t5 (cop om o Z5) ifa et.f h Orints.goijjii. ^ ab cff'-2- gi-2- q 
arm o 7i ft. avr. | yf&arj- c. NABCFKLM*surn al pi sah cop syrPmg gr^ 
item D arm ya&aa-, m'^ copcd yijQ-ati-, k yt]&a(rt]- .. . EG*et%VA 126. 
etc yiaarj-. Item gethse-fi^' g^'^' vg(et. san ing ti.\) , c/ethsa- d^ f gat mm, 
getsa- d*S^',gedsa-a,h] gesse-q,gese- am fu, gessa- ch | -/iiavii(Gh"Sz) 
c. ABCDEFG'^iksva al longe pi sah, item nlufii al mu cop it vg syrP ™g 
-fiavi- ... g -/Aavrj c. G*HM al sat mu. Adde aeth gethascnian, syr'*^'' 
gedsimon \ r. fiaOtjr. cum Bi^idLp^n unc^ al longe pi sah Chr ... Ln 
T. fictO. avrov (:: ut Mc) cum hacd 1. 131. 209. al^s fere it vg top 
syrutr aeth Hil ... 69. 124. 300. al pauc arm avtoia \ elu al mu 
xa&Tjaari \ avrov (et. syrP ™g g^"; 33. oj()>, al^ ixn): hc* 61. 300. om | 
fojrr ov cum befghisuvf al longe pi; item A io)a ov av (ita Ln) . .. 
DKLM^FA al"' Chrtxt catoxon i^a av .. . ncm* 22. 28. 33. al'* Chrconi 
fo)a (:: ita Mc) | ixn n^oacv^. cum sbdl 33. 69. 102. 157. a b 
c f ff"^- h q sah cop aeth Ori"'^'-'"^ Ilil (item fif'- g'-2- vg illuc et orem) 
... f Ti TtQ. iKii, cum ACiFAn unc^ al pier syrP (syr'^^h arm om fy.fi) 
Chr I nqoafvlMfiai cum «abcilaii unc^ al pi ... dfhf 22. 28. 262. ti* 
aP" fere Chrsemel etsem ex cdd^ cato^o" -konai, 

37. r "Qfpiddaiov, ut solet KATA MAOeAION 26, 40 183 retv. oo " ' ■ tore Atysi avtoia neQilvnoa tanv tj "^'vpj /aov tcoa 
Ouratov' fieivaTS mSs aui yQi^yoQeirs fist ifioi'. 39 ^^*'^ x«/ 
nQooeXdm' f.iiy.QV)> bn^oEv int nQvawnov av%ov 7TQOoev)[('ifitvo(j xai 
h'ycov' ndtSQ, si 8vrut6v ioiiv , TTaQtlOdroj an ifxuv to ttut/jqiov 
Tovro' "^°' ^ TzXijv ovx (OG f'j'oj -OtXa) (DX ma ov. 40 ''^^'"^ ymi fQX^' 
tat TTQOO rovG na-Oijiaa xai evQiaxsi avrom xa&ev8orraa, xai 
Xt'yei Tco IlitQm' ovTOoa ov'a iGyvGurs f.iiav coaav yQtjyoQf^Gut net 38. avToia sine additam cum sabc*dil 1. 33. 69. al vix mu b c ffi"^- 
gi.2. 1 q yg syrschgah cop arm aeth Chr ... Gb -j- Sz Ti add o i^ cum 
c^rAH unc9 22. 131. 157. 238. 262. al^^o fere a f b syrP si 

39. TiQoailQ. (Gb' Sz prob Schu conlatis 21,28. 28, 2. 9. 18. et noniox. 
inauditum ap Mt dicit) cum SACDiLrAn^ unc" 1. 33. 69. aP"" fere syrP 
(d accedens) Chrcdd pier g Ln Ti nQOt/.O. cum BMn* al sat mu, item 
progressus it vg Ori"^* Hil al, item ut vdtr sah cop al | natfQ cum la 
1. 209. apo a am lustti^^^ {rjir/fco liyuiV natfQ , bv ()'(/. fffTt, na^). ro 
no. rov. an ift. y.ai, fteta rovro fvyo^itroa liyif /Lcrj mo tyoj [iOvXofi. 
a).k ojff ff(i 5fAfKr) Valentt aplr^^ (f r TO) imfiV naTC(j,ii dvvaro%', nn- 
QekdfTo) an ifLto nor.) Or^'^^^ et'^^'^^^^ (o /^ler fiaT&. areyQaut }.fyovra 
TOP xii()iov, additis et. Leae et Mci locis) item ^'^°9 (ibidem Cels oj 
natiQ, n dvrcirai, ro nor>]. rovro na^ik&nv) ^'"'^^iteva'^'-^^et^*^ nee 
noni"t ^'^'^'^sq et^^"'^ Eus<l6>""^"^''etes '^^^ g^psEs-.w-sso-ssa _^^})],456- 709g(ps8i7 
Ps-Ath2.'i"" Didt'i3.2i (to ff /larQ. ffupirQOfnvov) Cyr*.33i Basi.29oter 
et'""^ Basse 170 ssquater Chr Cyp^is Hilbis (et. de ps. 41 ap Galland 
5, 91) Hier (sed non ad b. 1.) Aug^Hq (sed nonconss.ioj ^1 :: tam mira 
patrum auctoritas accedit' ad gravitatem codicis L, qui toties solus 
vel fere solus s etB confirmat... ? Ln add [.lov cum sABCDirn unc^ al 
pier it (exc a) vg (exc am; praeterea g^"^' vged et^dd pier mi pater, 
contra V. 42. it vg pater mi vel meus non fluct) sah cop syr"*"" arm 
aeth Hilter AmbPlerumq Hier (ad h. 1.) Augcous (;; cf infra v. 42.) | 
tariv (et. lusttr Or'.292biset«o) : Valentt ap Ir^s OrMos gt "^et^.^^s- «3 
Eusdem etes gtquater p.s Ath'er Ps-Atb Did'" Cyr Basq»ater Bas^e 
quater Chr cm | na^iXdano cum nacdefgla 28. 33. 124. pparh scr __ 
g -Oiro) cum BHiKMSUVrn al pier (idem editum in lust Ir Or Eus etc) | 
aXk wa av: post haec in evglstariis adduntur Lc 22, 43 sq oyipOri de 
avTo) ayyikoa etc, similiter addita habent c^mg 69. 124. al pauc vel 
txt vel™S (MiDg vnayi na }.ovx. y.fcf. any' ok/i&i] di avro)) 

40. /tat: c™8M™gr 69. al mu (inprimis evglstar) add avaaraff ano TTja 
nqoaiv/r}a (: : e Lc 22, 45) | f(ad?jTaa: D^orr* al it (exc g"'^') vg (sed 
non am sau ing^ emm al) cop (non item sah) syr^cli aeth Ori"t^>®''3 
Hil add aiToi', D* Chr avrova pro rova f(a&. \ avtova: l post 
xa&ivS. I TOJ nirQO): ekmh 69.248. al plus'° syrP uig cci'tokt (:: ut 
Lc) I ovro)(T: a 1. om | i-axvaan (et. Cyr^-^si Orints.aoSgtDoB^. ^ ^a. 
g^' gat armcdd gyrP "'S Chr luveuc layvaaa 184 26, 41. KATA MAOeAION 4*01'; 41 jQtjyoQsirs xai nooa^vyeG&e iva f*i] eiasX&tjte th ttei- 
Quafiov. ^^^'* 10 niv nvsvfiu ttqo&viaov , // 8s aao^ aa&svija. 
Mc 14, 39-43 42 '^^'^ TiaXiv £x 8fivztQov aTzsl&cov TiQOGt]v^aro h'yav' nuteQ ftov, 
ei ov dvvarai tovro naQskd-eiv iav fitj avrb ni'co, ysvrjdljra to 
&8).7jfia aov. 43 y.ai iX'O^av nahv fVQSv avTom xa&evdovzaG' 
Ijaav yag avrav 01 6q)x)a).fioi ^s^aQrjfit'roi . 44 xai aqtio avrova 
Tfokiv dnsX&oov TTQoatjv^aro ex tqitov, rov avrov Xoyor smav 
nahv. 45 '^^' ^ t6t£ eQXtrai nQoa roiva fmOr^raa xaJ Xt'yn ahrolo' 
Mi&evdett to Xoinhv y.u\ dvunuvtade. iduv tjyytxnv // mqu x«/ 6 42. TTQOfffjvlaTo: «» velb (rursus erasit") l 1. 69. 124. al pauc arm 
add o i^ I hywv: n 102. gi- om | fiov (et. Or^'*'" et>nt s.Doibis Hilsem 
etc): 48ev a c EusPs^^^et^^- Chr Hil^is om | narfo ftov: r non. in 
mg suppletum habet | Svvarcxi,: E*vid dvvarov (item Euses544itgm 
dvv. *ffTtrdem224^ sedps ^'^^ Svvarat.) | tovxo cum sabcila (sed to not, 
ante lav [ut et. 157.] habet, sed deletum) n* 1. 33. 102. al" b fif^- q 
sah syrP aeth Or^'-'o^ et**'* etint3,9u4 EusPs^^" et'^s- (item sed nino 
pro xnvto Eusdem224 etessii) Chr Amb ... c (Gb"") add to tiottj^iov 
cum EFGHKMSuvrn^ (v al^ om touto) al pier itpl vg cop syrsch arm 
Hilsem; item add ante tovro d 69. 238. 243.' c^cr 1 fu Hiisem | 
Tiaqi).&nv (h al pauc aTtilQ:) sine additam cum nbdl 1. 33v'<J 53.69. 
102. 209. it (exc f ff -• q) vg sah cop syrsch aeth Ori'^^^et*'" Eusdem 
224 etps55o.552 Hilbis Amb ...<; (Gb"") et Ln [ ] add an f/iiov cum Aci 
TAn unc^ al pier f flF-- q syrP arm Chr Orints.iwi Hilsem | n* al yivv?;- 

■O-tjTb) 

43. naXi,i' h. 1. (Gb") cum nbcdilf 1. 33. 124. 157. 209. al pane it (exc^) 
vg syrsch etPnig arm sah (nal. fX&.) cop (add ad discipulos suos) aeth 
... f ante y.a&fvd. cum aah unc^ al pier a q syrP t^* | fi'Ofi'(Gb")cum 
sABCDiKLn al^Tere Chr...? f r^no-xft cum EFGHMSUvr al pi :: cf v. 40 

44. naXiv h. 1. (prob Schu) cum sbcdil 28. 33. 102. al^ b c ff'-2- gi-2. jj 
1 vg sah (aq. nctX. avr.) cop .. . akah aP" fere q syrP (arm post fx 
TQi) post nooatjviaro (r\ al pauc 7r(»offf)'|.); item ;■ post an(}.&. cum 
EFGUMsnmev al longe pi f syrsch aeth ... u'xt 1. 69. 118. 124. al^ 
a for san plane om | fx (e* om) t^it. (s* post to»' ai^Tov, k^ ante pon) 
cum HBCiLTA unc** al pier it (exc^j vg sah cop syr"*'' arm aeth ... ad 
Kn 1. 157. yscr al^ a b om, hinc Gb" et Ln [] | nn. naXiv cum sbl 
124. al- a cop ... 5- Ln Ti om naX. cum ACDi'^id unc rell al pier itP'er 
vg sah syru'r al 

45. fia&Tjraa cum habcklmah aP** q sah syrP arm . . . ? add ai/Toi< cum 
Dr unc'' al pier it (exc') vg cop syrsch aeth Orint3,9o.5 | ^^ lomov 
cum sADFAn unc^ al pier Ath^^^et^^** cato^on . . . bcl al^ Chr om to | 
Schu avanav(a&t] interpungi vult et in Mt et Mc (confirmat h. 1. u 
teste Treg , ego non notavi) | k)oi' (et. Ori"' 3-®*^^) : be al"* sah arm 
Athl"'* add y«^ (item 1. 209. post, ^//y^. omisso k)oi;) | v.at, o vi. r. 
ay&o. na^adtd.: L toii vi'OV r. avd-^. xat na^ad. KATA MA00AION 26, 53. 185 vlha rov av&Qanov naQadi'dotca e/rr i^iQaa afiagtajyoov. 46 iyei- 
QSG&s, aycofxsv' idov yyyixEv o TTaQadidom fis. 

47 ^°°' ^ Kai en avrov Xalovvtoa, tSov 'Tovdaa s'la rav dmSsna mc u, 43-50 

_ Lc 22, 47-53 

tjX&sv, >iai fAsr avtov ox^oa noVva fieta ^mxatgdov nai ivXmv ^°^^'^ 
ttTzb tcjv aQXiSQmv nca TtQea^vtfQwv tov Xaov. 48 ^°*"^ 6 ds na- 
gadiSova avrov sdcoxev uvtoia af]fieTov Xt'ycov' ov iav q)iX7jaco, 
avtoa iativ' 'AQattjaazs avrov. 49 nat ev&tcoa riQOGsXdav rep 
^lijffov slnsv' x^^Q^ Q(^^^^h ^f^( xareq)i'Xtj<7er avrov. 50 8s 'Itjaova 
sIttsv avrci)' iraiQS, f(jp' TzaQSi; rare nQoaeX&ovrsG mf^aXov raa 
X^iQaa em rov 'fijaovv y.at exQarijaav avrov. 51 ^"^' ^ aal tdov lofs.^ws 
s'lG rav [xera Ljgov enrei'vaG r)iv x^^Q^ dneGnaGev rtjv fidxaigav 
avrov, nai Ttard^aa rov dovXov rov aQXisQecoG dcfstXev avrov to 
wrt'ov. 52 ^'^^' ^° rore Xeyei avrm "hjGovG ' dTtOGrgs-ypov rijv ^id- 
Xaigdr gov efG rov ronov avriJG' navreG ydg 01 Xa^ovrsG (idxaiQuv 
ev fiaxaiQlj dnoXovvrai. 53 // doxeiG on ov dvvai^iai naQaxaXeGai 46. ayo)/iiv: G al plus^ a arm Chr add ivrev&iv (-&i g) | TcaQadidoiiff 
(et. sc ; in Mc non fluct) : s* -dvdav 

47. y.ai in (et. f q Or'nt^.soe jjil): d arv de , 28. itpler yg (exc for) Lcif 
uil nisi ixii \ 7ti)f(rpiiTiQ0)v: A al pauc tmv ttq. 

48. ov iav cum «ArAn unc'' al plus^** Or'-^^s (jf^ j^ni ed. Spenc. et al) 
Eustlemivs g Ln ov av cum bcdlu al sat mu Or^'^^^ Chr 

49. ii,7iiv: c cop aeth Eus'^^''^ ^''^ add avroj | ^a/5/9ft cum sabdefhkma 
69. xscr sah ... ? Ln Qafi^i, cum CGLurn (sv?) al pier cop. Cf et. ad 
V. 25. 

50. o Sf Is (^ zscr om) h. nvr. (ita et. q for fr cop syr^tr al Eus<lem475 
Orint 3,906^. jj it (exc q) vg (exc for) aeth Lcif fi,7iiv di (dixit avtem, 
dixitque, dixit; cui dixit) avro) o Z5 | frniQi (h. 1. et. Or>nt Eusf^em); 
D a c f syrsch Lcif post naqit \ tip (et. Gb Sz) cum sabcdlaii unc^ 
al^o fere Epiph^sz. . . g (Gb') iqi o) c. ur al pi Eus^em Chr (et.cdd pier) 

51. fitra (l al pauc add rov) Iv: b /ler ai/roi/ | naxa^aa - aqxiXev (et. 
fifi* vg Orint^'^"') : D inaraiiv - xav (xai et. U*) acpn,X., item itpler gyr 
utr Lcif 

52. TOTf : M om (Baseth Afyft df) | t. /.lay.aov cum nbdl 1. 69. 102. 118. 
209. al3 (it vg etc) Or '.395 Cyrglaphis' gtioh 1019 Baseth27i ^ Ti 
aov T. |t<a^«t^. cum Acri unc' al pier . . . Kun al^" fere cop syr^ch Chr 
om aov I /laxctiQr] cum sab*c(**?*?)l 33. 124. ... ? -Qa cum B^orAn 
unc^ al pier (Or etc) | anoXovvtai, cum nabcdkglii 1. 33. 124. al mu 
Ori'395 (et653) Cyr'*'««i9 et&laph Baseth etregbrsoo Chrquater^ jtem peri- 
bunt it vg cop (sah cadent) Orint3,907 __ FHKMSUVrA al plus'^** syr"''' 
aeth Orcod Basepp326 gti'eg br excdd2 Chrsem Aug<l"ater al anoda- 
vovvrai, (ita Gb ") 

53. doxna: c*vicl 1. al-'' syrP mg Or''395 j^^j^ ^^^ | 3+ dvvofiai 186 26, 54. KATA MAGeAlON rbi> nartoa fiov , nut ndQaati^aei not aQZi ttXei'io dcodsxa Xeyioo- 
var dyytXoav; 54 ttmc ovv 7rhiQ(oi)(aGtv at yi)ucfai,ori ovzcoa del 
yfvt'o&ai; 55 ^"*"^ i'v iumn] rij wQa tinsv 6 'fi^aova toia ox^oia' 
Ma em Xyari/v i^tjlOare fiSTO. fiayaiQoJv nai ivXon' avXXa(ii:iv fxs' 
x«i9-' 7ifit()av fv Tfi)' iSQCo f'/.aiye^6f^iijv dtduGy.cov , xcii ovu iaQarij- 
au7t fie. 56 ^"■'■'' tovto St u)mv ytyoiav iva nh^QcoOwotv at yQuqui 
Tcor TtQoqijTcor. rure oi faUh^zca ndrtea dq^trtea avtbv 'icfmyov. 
Mru,r.3s 57 ^"'^■' 0/ 8t noarqaavzta rur Ii^aovv dnijyayov nQoa Ka'i- 

aqiav ruv doyie/jt'u , utzov ol yQaiifiattlo xai ol nQtc^vreQoi avv- 53. a^Tt post ncioaiTT. /(oi- c. s*(sed«*cop (oSe apri, 6Pe Baseun273 j,jjj 
tantum, 1. Oi-cofl li. 1. lodi sed uqti ante 7ra(;a>{.)etCBL SS.ff^'g^' vg sah 
cop syi-scharm Cyr^'^o" Chr^ sem (Bas oidf) Hier ... ? Ln Ti ante na- 
(ja/.ahaai cum ACor^n unc^ al longe pier a b if '^* g^" h q (c post t. 
narfi>. ii.) syrP Or'>395 eti"t3,907 q,.os ... 2G2. al pauc f 1 aeth Chrsem 
Or'"i3,908 Qni I yzkao) cum k*hd (it \g plus) ... f nliiova cum s<^ACLr 
An unc^ al omn'^'id Or Bas Chr | doidfy.a cum sbdl (b d jjZms duodecim, 
reW plus quam duod.) ... ? t] do)d'. cum ACrin unc^ al omii^iil Qr Bas 
Chr; Ln [rj] db)6. \ ).fyLO}vo)t' (-t- cum n*b*dl; ? Ln Ti -t- cum n^^ab^c 
rell unc et minusc; AA -yfov-, item syrP >ng gr) cum «*ACKLin* 33. 
2Pe 42. 72. 114. . .. ? Ln Ti -vna (d* XfyHCovtja, d^ -novan, sc -aiut- 
vaa) cum sCjjDEj-GHMSUVrn^ al pier Or Bas Chr (Cyr do), hyuovad 
ayyif.ojv omissis tiIiud) \ ayyilwv cum «*etcBDKrAU^ unc^ 33. al pier 
Or Bas Chr . .. saAcm* 2Pe aP ayyilova 

54. nh]{)i!)Ouiaii' (et. Or''^"''): d Trf^rjQtoOtjaovTav, item implehuntur 
{compl. d Ores) it vg Oros ] Sn: c 1. 28. aP si Or^net ^Jf , 

bb. ft,niv t5: D a o <5 fi>n. \ i^ij/.&azf cum sabcepgla 28. 33. C9. 124. 
22ev pparh scr c x y^cr al pauc , item D ijlOari (item venistis a b c 
fi'2- g2- ij q gat) ... ? fiijXOitf cum UKiistivrri al pier (editum et. 
EusJem476 Cyr*.J"i''et''^8 al) | xaO i^ftiQav sine additam cum nbl 33. 
102. sah cop Cyrl^is Chr (posteal'isl'bere ^,^^9 yaojv >/,m>;i') (Or""* c"mm 
quoniam quotidie sedens in loco sancti templi - manifestnham etc) ... ? 
(Gb") Ln add tt^oit x^ftaa cum cnrAii unc^ al pier it vg syr"tf arm 
Eusdein Orint3,9u6 gt 9o8^ item A aeth post fxadiX,. {■•■ e Mc) | hv t. u. 
f/.aO. dt.daay.. cum sbl 33. 102. 124. 157. syr^oh arm Chr (ubi accu- 
rate citat) Cyr^'i"'' efest i33 .Or'nt^.sos. itg^ omisso ()k)«(Tx. (Gb") 1. 
209. . . . Ln iy.aOft,nf<. (d (xaOfjiuriv) (v r. ^f . did. cum cdku al'^ fere 
a b c flf'^* g"^' h q arm^dd (sah cop ixaO. y.a& tj^it. fv etc) Eus'^'^"" Cyr 
■''*®^ ... ? fy.a&i'C,o^(. didaffx. iv to; ifQi» cum apa unc** al j)l f if'" 
g'- vg syrP 

56. (H /laO. (Oriut 3,908 ojj^) ^m^ sacdl unc''^ al pier itP'er vg syr"ti' al 
. . . li ;il'" fure a h n gat mm sah aeth Chr add avrov, hinc Ln [aur.] 

57. ftpvyov •''' Oi ()t y.(jaTt](javTta: haec b perpcram repetit, sed altero 
loco uncis inclusa suut | anijyayov (et. Or^'^^*";: c aTTrjyui' | y.a'iaij.av RATA MAeeAION 26, 61. 187 I'l'jlOi^aav. 58 ^"''^ 6 8s IlhQoa jjxolov&ei. avtm [lanQuO^sv ioaa 
rtjG avXtjG rov d.Q'^ieQEMa, xai si'oeXx)^a}v eoco sKad^ijTO fiEta, zav 
vmjQercov I'Seiv to ttXoG. 

59 ^"*" ^ Ol 8s OLQueQEia x«< to cvvs'Sqiov olov iL,i]rovv ■\psv8o- mc li, ss-ei 
HaQtvQiav nark rov 'h^Gov, onaa avrov ■O-ararcooovoiv, 60 xai 
ovx svQov TToXXcop TiQoatl&ovrcov \l<sv8ofxaQrvQC)}v. ^"^'^ varsQov 8s 
TtQooslduvrsG 8vo 61 slnov' ovroG kptj' Sinui^iai xaraXvGui rov I'fi.fg (et. q am cop, item go ubi superest; h al -(fa, r rov y.a.): d y.amiay, 
wsci" xaiV/ai', itP'er yg (exc am) caiphan {-fan, -pham), item sah 

58. ^lay.QO&iv cum scflah* 1. 33. al^'^ fere arm ... ? Ln Ti praeni ano 
cum ABDNn^ uuc** al longe pi (:: ut Mc; cf et. ad Lc) 

59. ot Si aQ/jf^fia (et. Or^'-sse etiuts,909 EusPssse Cyr^.^ss): a n (uterque 
princeps vero) sah cop^i etcod Qr^'^*^ et^'^^^cod o J'f aQ/ifQfva \ a^- 
/ufQ. sine X. ot Trgiaj^vr. cum sbdl 69. 102. 157. it (exc f q) vg sah 
cop arm Or'-si^et -^'S^e EusPs Cyr Augcons (addit „sicut Mt dicit") ... 
g (Gb"") Ti add xa^ oi Tt^KTfivtfQoi (:: qui plerumq cum a^/if^. coii- 
jgtur ut 2G,47. 27, 1. 3. 12. 20) cum ACNrAefn al pier f q syr«f aeth 
Orint3,9u9 I gXov (28ev Orbis om) : N aP^ fere it (non d) vg al Or'nt 
ante to avvid^. (:: ut Mc) | avr. &avar. cum NBCDgi'LNe^' 1. 33. 69. 
124. al muvid it (non d) vg Cyr^'S^s Qrints.sog __ q^" Sz (prob Schu) 
■d^avar. avt. cum ArAn unc^ al plus®" d arm Ort>is EusP^ | Oavaiot- 
aovavv cum Ac(**?*?)DEFGHr.NA0<'n* al plus^^ ... ? -aoxfi cum hbkmsu 
vrn^ al pier (et. editum in Or Eus Cyr) 

60. xat ovy (n ovyi, item vide post) ivQov (n tjVQoi', item vide post; 124. 
iv^i(Tiiov)7to).X.7T^O(Tf.-ti'evd'oft. (de horum verborum ordine vide post; 
Gb 770. ii'fv. TTQoai.) cum (et. Gb) «bc*ln* 1. 51. 102. 118. 124. 209. 
23ev* b ffi- gi-2- 1 n vg sah cop arm pers" Ori'SiSgt 4,386 Cyr*.8''5, item 
(quod explicantis magis quam vertentis esse videtur) «at ante ttoAAwi' 
addito syrsch et^^'' arr perss . . . n^ al* c xat no).k. ■Kpfvd. 7i(J0ffi. ony. 
(-/) r]vQov (evQ.) . .. ? x«^ ov/ (a al ovy.) fVQov (eg al f]'i^.y >tat (a om) 
noXl. xptv. TZ^oai. (k al fX&., de ord. hor. verb, vide post) ov/ iv^ov 
(eg al 1VQ.; a vero add exitmnrei, { czilpam) cum AC^EFGHKMSUVrAefii 
al pier a f q syrP aeth Orii'^'^"^ . . . d ff-' h y.ai oi/x ti'Qoi' to ff?/ff (d 
scquentia, fif^- exiticm, h exitum ret)' xai nokXoo 7TQoar]X&ov ^'tvSofta^- 
TVQfG xat ovx (vqov to f|r/(r (d rei seque7itia , ff^' quicquam in eo, h in 
eum quicquam) ... Ln (e coniectura; tamen ita fere a, vide ante) xat 
ovyjivQ. noil. TiQoai. xpevd. [ovx ivq.]. Restat ut de ordine verborum 
nokk. 7TQ. yiivd. dicamus: hunc ordinem dedimus cum sablq^ 33. 102. 
124. 301. Or'.3i5etM86 Cyr*'«55; item d; 1. 118. 209. sah cop (syrsch 
etli'' aeth) Tzgoae. no. ^>ivd. ... ? no. \iivS. n^oat. cum CNPAn unc^ al 
pier it vg syrP arm ... eadem verba plane om 24* 36. 39. 180. 198. 
28ev* al pauc (Gb" prob Schu) | nQoaikOovrta (pscr f A^.) - unov (q 
Or'"* accedentes - dixerunt): d it (exc q) vg tikOov (venerunt) - aai 
fiTT. (et dixerunt), Chr'''' il&ortia Si ipivdo/^aoTi'^in iltyov \ Svo (s /j) 188 26, 62. RATA M\eeAIO\ laor rov x)^eov y.ai 8ta tqimi' ijfUQMy avrov oi'yodofi^aai. 62 xal 
aiHdTUd o dayn(jn'(T shur avTm' nv8tv dnoxQi'vij ri oinoi gov 
•/.aTUfiuorvoovaiv ; 63 6 8l ^l),aova iaiana. y.Hi dnoxniOsic) 6 
doyjEQSva iiini:r uvko' fio(>xuw rxf x«r« rov {f^eov rov ^avtoa, 
t'ra tji^itv e'iTDjG f / av eJ o Xoiaroa o v'toa tov {}eov. 64 ^"'' ' Xtysi 
ai'Toi J^aova' ov ulnaa' nXt^v h'yM vfili; dn u{m oxpsaOe tor 
viov rov ardQionov •/.aO/iitevov tn dn^iav riia dwdixscoa xai sqxo- 
^Evoi fnt rwv itqsXoJv rov ovQarov. 65 ^"'^ rors 6 aQyiSQEVG 
dtt'()(Jtj^er rd (fidria avrov Xt'ycov' i]jX(iacf7'ifitjoev' ^^^' ^ ri sri XQ^'C^^' 
tXOfiev (laQrvQCov ; i'8t vvv tjHOvoare ryr (iXccacpy^iav, 66 ri vfuv cum WBL 1. 102. 118. 124. 209. sah cop syrsch ^i^r aeth arr persP 
Or3,3i5 (^citat 59-63 iaiwna) ... ? Ln add ^'iiidn/LiaQri'Qfa cum a-cdf 
Ae<'n unc^ al pier it vg syrP arm pers^Or^'^^s (59.66 citat) etint3,9o9 
(,,non arbitreris Matthaeiun duos hos testes sine causa falsos dixisse, 
cum vera viderentur esse testimoiiia eorum ex eo quod exponit Johan- 
nes Christum dixisse"); item n 157. al pauc nvea i//ft'()'o/(aoT. , item 
A*vid /iia(JtvQiff (:: ap Mc tivta - nfjn'dnttagriiQovv) 

61. unov: s -Tiav | oi'toq- iqtj (et. a ff>- g'-2- q vg Or'-^'-'^et 39<- 4,200^^386 
item'nt^'^*'''): d tovtov rjxovaa/ifv Xfyovra, b c f ff -• h audivimns hunc 
({ hunc mid.) dirisse \ t. va. rov Qf. (b c flf^" h tempi, hoc dei): c^ r. va. 
TOVTOV I avTov oixo<)oi(>j(jau (a f g''^- ff i" am san for aedificarc, h c 
S^' h q vged ing gat emm Or'"' reaedi/., mm resuscitare , Or'-^^'' ava- 
artjcrai,, sed^od otxad. ai/r.) cum nclw^ 33. b h q (item c almd reaed.) 
Q,.4,20() gjint3,909 J. Ljj otxod. ctvTov cum ADNFin unc'* al pier a i' 
ffi-2 gi-2. yg syru'r Orint 3,931 _ q^o rpj ^^ avTov cum u 1. G9. 102. 
209. arm aeth Ori-3i5et^.3«« (item''S94 vj^e ante) 

62. anof.^vvrj: h al pauc -vii \ aov: A* al^ ffot ] s* ab ft/rfr aero) ad 
ti^ntf wnTW V. sq transilit (supple) | ^ anoxitivi] ; n 

63. (5: EF al pauc (Chr o <)( laiya) cm :: ut Mc | xm anoKi^i. (d anotiq. 
ovi' , u anoxQ. di) cum Ac(D)KFHKMNS(u)vrA0fn al pier a b c f ff^' 
h q sah syrutr arm ... NC(de* vide ad v. 62)bglz 1. 13. 33. 69. 
102. fr»- g»-2- 1 vg cop aeth Or<.3«8 etint^.gio Cyractw ^^^ anoiiQi,&. \ 
f^oQxi,to) (et. Or^.386 Cyres482). dl al'2 Cyractis opxt^w | it: 0^126. 
aP"fere Or^'^se om | rov &fOV sec (et. Or et'nt Cyres482): c*NA(-j<'al''^ 
fere flf^- sah cop syrP Chr add rov Qon'toff 

64. nnaa: a 22ev add on, tyo) h/lu | n/.tiv: a* (syrsch) add cJf | Af/. \i/,uv: 
D al pauc syr^ch add oTt | Tjyff dWa/n. (virtutis): vged add dei, invitis 
am fu emm for ing iac san mm al (sed cdd^liq ap Lii om ipsum vir- 
tutis) 

65. 6: in s suppla | ©f iii,i()rjift' \ ifyiov (s* syr^cli /.at hyfi, iidem et 
aeth persP add tf)f) sine on cum kcbc^dlz©^ 33. 102. it vg syr"''' arm 
aeth Or^'386 etiut3,9ii Cyres <82 Chr . . . c (Gb") add on cum AC*rAn 
unc" al fere omn | nr al (yo)t(tv \ /ictQTVQO)v: « fia()rv<)io)v (:: MC|Ha^- RATA MA00AION 26, 71. 189 Mc 14, 65 
Le '22,6388 Soxei; oi 8l dnoyiQidivrm sinov' evo)[UG &avarov iarir. 67 ^'^'^ 
Tore ivmtvaav sta to tiqugootzov avrov xai exoXdq^iaav avrur, 
01 ds (QaniGUv 68 Xtjovreo' TTQoqi'jtivaov rjiuv, Xqiart, tia iartv 
o TTaiaaG as; 

69 ^"' ^ '0 ds TltTQoa ind&ijto f^co sr tij avXij ' x«) ttqoc- ucfi~w-i2 

-, „ , ~ / f., ,, . ^ « t' ' y ,. . , Lc-2-2,55-60 

rjKirEv avzci) fiia naioiaxij Ktyovaa aui av t^ova fisra Jt^aov ruv lo is, is as 
PaXiXaiov. 70 6 8s ^Qvtjaazo sfinQOG&sv navtav Xf-'ycor' ovy. oldn 
11 XtysiG. 71 ^'^" ^ s^sX&ovta ds avrov si'a rov nvXma, sldsr avrhv 
dXhj xai Xsysi tola iy.si' ovtog yv ^isra li^aov rov Aa^coQuiov. Tt'^aw, Lc jivaQrvQiua) \ rtjii ^kaaqi^j/j^iav (e^ 157. Clir rt]<T -ickt) cum 
SBDLZ 102. a c ff^' gi; h 1 vg (et. am fu for ing san tol al) fr sah cop 
Chr ... g add aurot', Ln [a.] cum ACTAe^n unc^ al omn fere b f fF^' 
g^" q gat mm emra sax go syru'r arm aeth Or*'^8^ et'nt^'^^^ 

66. a7T0/.^i{}(v7fa (et. f ff*"^" [res2)onde')"unt et] g^'-' q vg Or'*'^'"') : d a b 
c h gat antx()i,&r]<jav navna xai \ unov (et. sc): s* 33. -nav 

67. 01 (Hi (itpler vg Ori"' alii auteni , g'-' eJ ; a b ff^'* om ot Sf fpan.): d 
(sah go) aXXot, 6i | (Qanvaav cum xABCDLzrA©^ al mu ... g f^^aTt. 
cum EFGHKMSUvn al pi. Praeterea dg 1. syr"ti" add arTov (c h vge<l 
fu gat mm palmas in faciem eius dedenmt, t' g'' ff^' q am for san Or'"' 
3,911 _ infac. ei ~ , g^' -in faciem -) 

69. mad-, tlw cum ^BDLZe^ 1. 33. 102. 124. 157. it vg sail cop syrsch 
etbi-arm aeth Oriut^.Dia ^ ^i ffo> iy.a&.. cum Acxricorrn (a* f|. tv 
r. av. sy.) al pier syrP go (Chr ex^dd pier tx, iv r. av. liu)) \ yaXdaiov: 
c 238. 252* syrsch persl' vatciQaiov (:: cf Lc) 

70. navTMV cum sBC-DEGLze^ 33. 69. al vix muvifl it vg sah cop syrr al 
Orint 3,912 et 900 . . . Gb Sz Ti avrwv nai'Toyv cum Ac*FHMSUVxrA 1. 22. 
108. 124. 209. al plus"" go sl^- pers^ Chr . . . kh al plus^" acTo/)' | n 
Afj/ftff: da((J non vertit)0l' 1. 209. a b n mm guelect gyj-hr add ovda 
(a orTf) fTTccTTafiai (nee novi vel neqne intellego). Cf Rebapt^ ,,cum a 
muliercula conterritu.s diceret : iV^esc/o qidddicas, neqne novi te."(: : cf Mc) 

71. i^ikd-ot'Ta d'e ctvxov cum AcxrAn unc^ al pier b {exenntem autem 
ilium ianuam vidit ilium) go arm ; item d 17ev f'SfX&ovroa di avrov, 
item sah cop, item c f ff-*"'^' g''^' h q Or'n' 3,912 exeunte mdem illo ia- 
nuam vidit ettm (q Orint ilium) ; contra a n egressns autem ad ianuam, 
vidit ilium . . . nblz aF Chr^ddi f tf^^orta Si omisso avrov (1. 209. al 
om ai'Toi' sec), hinc Ln [«t/T.] | f(,df%' cum SBDEFGHMUzrAn^ al pi . . . 
ACKLxn* al vix mu idiv \ akXTj: D a b c S^' h n q vg (sed non am for 
san) arm Or'i' add naiSiaxti \ tokt fxei, cum WBDE^GKSn* al mu^'d^ 
item itP' vg his (ft"-' eis) qui erant ibi, a n illis qui ihi erant (go ad hos 
illic ap. Gabel. et Loeb.). . . Sz Gb' Ti avroia (Sz Gb' avroi,<T' ut ce* 
FHMUn'^ al pi, non item al al) ixfi cum ACE*FHLMUVxzrAn2 1.33. aP^" 
fere q (eis - ibi); Or"!' ei (?) ibi \ ovtoa cum nbd sah (syr?) ... g Ln 
Ti xai, ovtoa (:: cf Lc 22, 59) cum aclfah unc^ al omn^id it vg cop 
syrP al Orint Chr 190 26, 72. K\TA MA00AION 12 xa) ndXiv i^Qvijcaro fisTa oqhov on ovx o28a rov av&QcoTiov. 

73 fisra lAixQOv 8t nQoatX-Oovrsa ot iarmrea slnov rro IlttQCo' 
uXifO-coG xai Gv e^ avrojv ei" xai yag tj Xaha gov 8ijX6v ge tzoisi. 

74 Tore t^Q^aro HarudsnaTi^siv xai ofirvEiv on ova oi8a rov av- 
O^QOJTTOv' y.ai ev&t'ooG akturcoQ icpcoviiGBv. 75 ^^'^'^ nat ffiPtjG&t] o 
Ilf-'rnoG rov n/jfiaroG 'It^Gov sini^noroG on ttqiv dXexroga (fartjoai 
rgiG unaQi)]o\\ fie' xai t^e)Aycov f'io) txluvcev ntxQcoa. 

XXVII. 

Mo to, 1 1 ■''"• ^ JlQcoidG 8e yevufit'ri^G Gv/xlhvXiuv tXa^ov narreG ot 

ciQ'jueQeiG '/Ml 01 TTneG^vzeQui rov Xaov xara rov IijGov , ojGre ■Oa- 

lo i'h,'28 rurcoG(a avrov. I ' xai otiGuvreG avrov ant^yayov nai ttuq- 
i8b)xav ILeiXdroa tco tjyefiovi. 72. ftfra cum kabcklah* al pauc . . . ? fif& cum Dxrn^ unc^ al pier | on 
(et. ff^'g^' ^' n q vg; f h dicens qtiia): k36. 40. al- om, item sed substi- 
tuto Xfyiav D be fif^* 

73. xat av (ita f ffi"2- gi"2- vg; item a n* vere ex ij)sis es et tu): v> 1. om; 
item b c h 1 n^ q gue^^ct Or'"', habent enim vere ex illis (n^ ipsis) es 
tu I xat yaQ (c* syrP c* add ya).i-laio(T ii yat, : : of Mc) j; Xa. a. d'^X. 
ai Ttoi,. (d o/tota^ft, a b c ff^- h q gue'ect similis est): L 32ev om 

74. xaTctOffiar. cum sABCDLxrin unc'' al"" fere Chr ... f (= Gb Sz) 
y.aTCivaSff^at. cum minusc vix mu | fv&nixr cum sACDxriii unc^ al 
oniiivid . . . BL ivd-('(T. Evgl. sec. Hebr. (to lovdaiy.ov) sic: xat fj()vrj- 
aaro xat oj/uoafv xai y.aT>i()aaaTO (vide Notitiam meam editiouis codic. 
Sinait. p. 58.) 

75. Tv (Gb") cum sABC*DEFGHxrAn'^ al*^" fere ... ? roe Tv cum c%lmsu 
vn* 1. al pi Baseth235 q},^ I (amParSTS | f,(,,y^,oroa (Gb' prob Scliu) Cum 
KBDL 33. 57. 61. 102. c ff'"^' g^"^" h 1 vg sah arm Chr ... g add avrvi, 
Ln [«.] cum ACxrAn une^ al pier b f q cop syruf aeth Baa'^^^^^^ Dam 
par Or'n''^'®!"^ (: : Mc et Lc w<7 fi,nfv acToj) | ort (et. q for Or'n'): D 61. 
47ev it (exc q) vg (exc for) aeth om | 7i^i,v: A 238. Baseth ttqw f] \ 
a7T0ii)irj'J>i: C 69. al pauc caf'^ou .Q-f^ 

XXVII. 1. tlafiov (b ff2- h q Or'"' accepcrunt, fi'' g^'''^' vg mierunt): d a 
c f fnoi^tjaav (fecerunt) \ (oarf (s onioa) &avato)aai, (69™g -rwaov- 
aiv): D t)'a O-avatMaovaiv 

2. nci.i>H)(,)y.av sine avrov cum src*kl 33. 247. Sl^v hscr yscr jt (et. d) vg 
arm rsyrP avrov c. obelo habet) Or*'''35et'nt3,9i4(^g^ vinctum cum addux. 
et tradider. Pa. Pi.) ... ? Ti add wi-tov cum Ac^xriii unc" al pier sah 
cop syrsch (etP c. ob.) go Or'ntS'^'*b (affert tantum et tradider. eum 
Po. Pi.) Petr^'33 I nukario {-n- ubique tuetur b, item saepissime D, 
saepe etiam a et [in Mc decies i. e. ubique] s, passim accedunt cm: 
i. e. habcdir; h. 1. unus u [u hiat], nac rell omn -(.-) absq novr. (prob KATA MA00AION 21, 6. 191 3 ^'^•^" Tors tdcov lovdao u TTUQaSiduva avzov on xanxfjiOij, 
fierufisXi^&eia e'aTQSxpar ra tQicty.ovra aQyi'Qia tola aQXisQumd' 
y.ai TiQm^vTtQoia 4 Xijcov' ijnaQZor TTUQudova aljua d'Omov. ol de 
einov' ri ttqog ijuccG ; gv ox^nj. 5 xai Qi'ipaa ra ctQyvQia eia rbv 
vaov avsxcoQijaev , xai anelVav dnfjy^aro. 6 ol 8l aQiieoHo ).a- ^ct i, is Schu) cum SBL 33. 102. sah cop syr^ch persP arP Or-^-^^s Petr*'^^ ... ^ 
Ln Ti TToi'Tuw 7ii,}.a.ro) cum ACxrAii unc^ al fere omn it (et. d) vg syrP 
arm aeth go al Or'i'^'^^^ (traetat in ipso comm: ,,utrum autem etiam 
iiomina utraque praesidis habeant aliquam ratiouem convenicntem 
dispensationi domini salvatoris, nou facile est senteiitialiter respon- 
dere. Poterunt euim aliquem movere principalia ex quibus haec vo- 
cabula deducuntur, Pontius et Pilatus") :: utrumque nomen Lc 3,1. 
Act 4, 27. 1 Tim 6, 13. In ecclesia utrumque coniunctum invaluit, ut 
Ign Trail 9, Magn 11, Smyrn 1; item ap lust plerumque. Ap losepli 
antiqq 18,2 sqq plerumq nvXaroa^ primo loco TrorTtoo- jnlmoa. \ t&j: 
A om (Petr om t. fjyf/i.) 

3. ioi'daa : 1. Or^'^^^ o i,ovd\ | o TTccQadidni'a cum sacxtaii unc^ al pier 
01-1,396 Eus''em48o chr . .. Ln o naoadoi'G cum bl 33. 259. (item qui 
eum tradidlt it vg sah cop syrP [s.yv^'^^ jjroditor] al Oriut3,9H^ | ttira- 
fieh]&fi,a (ho): «* /.(iTf/iiXfj&ri -/.at, | fffr^si/'- (pi'ob Schu) cum sbl 102. 
yscr sem Ori'^aSgt^.'isse (ef*35o fffr(Ji(pf) ... ? Ln aniarQfxp. cum Acx 
TAn unc^ al fere omn Eus^^e^n Chr cato^*"^ ... d misit (it vg retulit) \ 
TytaxovTa: s k | xai n^fafi. cum kbcl 33. 102. aU^ fere Ort^r Eust^^'^ 
... ? Ti y.. roKT n(j. cum axfah unc^ al pier Chr 

4. a&o)ov cum KAB*cxrAn unc^ al omn^id syr^tr (et.P ™g S'') go Ori-^sscod 
et*'^3" Eusdem J80 Cyrliris9 Chr . . . Gb" (prob Schu) dt.y.aMv cum B^mgi, 
sah. cop syrlir arm (aeth utrumque) Or^'SSGed ef»>^36et*i5, item iustum 
it (et. d) vg Or'"t3,9iig|. -1,664 Cyptestira2,H (^^quod ipse sit iustus quern 
ludaei occisuri essent", allatis variis locis V. T. addit „item in evglio: 
ludas poenitentia ductus -- tradens sanguin. iustum") Lcif al | finor 
cum SABC unc rell al fere omn Or^'^se . . . xi finav cum L 33. Eus 
dem Chrgue [ ou<rj (Gb" Sz) cum SABCLXAn uiic^ aPO fere syrP mg gr 
Or<'^35 Chrgue ... ^ oi/ft (prob Schu) cum ur 1. al longe pi Or^'^ss 
Eusdem 

5. ra: H 122. Chrgue add A, TQia/.ovra | aa to*' vaov cum sbl 33. 69. 
124. Ori'396 Eusdemisoeftsi chr (et.gue) , item go aeth ... ? Ln Ti tv 
Tw vao) cum ACXrAn unc^ al pier it vg syrr Or^od Cyr^iriss | ave/ojij-r]- 
aiv: c amy. \ anriy^axo : exPapiaThphyl (ad h.l.) et Oec (in act c. 2.) 
item catoxon (ad h. 1.) de exitu ludae referunt. Scripsit enim (lib. 4. 
litjytja. Aoyt. xvpiay..): ^nya, aatpfiacx vnnddyfta iv tocto) toj xoaf<o) 
nf()if7Tarr](j(v lovdaa. 7itJ)ioOii(T yajJ inv roaovrov rijV cra^xa, wdT* 
/(>; dvvaaOai, JtfAflfn' a/tia^rja Qaf)i,u)(j dieQ/ofdvijCf, vno rija afxa^}]a 
iTTuKJ&ri, man ra, (yy.ara avTOV fy./.ivui&iivai. Cui testimonio in catena 
et in scholiis (ad acta ap Matthaeium p. 304) praejjonilur Apollinaris 
(Laodiceni) nomen hune in modum: aTtolivajjiOv' lariov on, o lovdaa 192 27, 7. KATA MA00AION Deu23, 19 ^oytec td aQyvQiu elnav' ovy, i^£(jtiv ^aXeiv avra fia rov koq- 

[^(trdr, iTiet rifirj «//<«TOcr fatir. 7 avft^ovhov dt Xa^ortta rjyo- 

nuaav i^ uviav rov dygov rov xsQa^t'ooa Eta raqip' tola ^t'voiG. 

Act 1, 1'j 8 Sio ixX/j&tj o dygoG ixsivoa dygoa at'fiurocT taa tt/G arjiASQOv. 

9 TOT£ inXllQm&tj TO Qtl&iV due 'ifQEfilOV TOV TTQOq/jtOV Xiyoi'tOG' livy. fvanf&avi Ttj ay/ovtj aXX im^t-oixi, xaTfvf/&ti'(7 tzqo too ano- 
Tii'i'Ytjvai — Toi'To ()f oaifiarfQov i-ato^ii nctniaa ~ '/.tyoyv' fttya etc 

6. finav cum bl 33. Eus'^^ni ^so _ _ ^ _q^ gum ^^^ unc^^ al fere omn^'d 
Chr (et-g""^) j xo^i^Javav cum sAB-CLrAH unc^ al pi syrP (etP mg gr) arm 
Eus'Jeii ChrSue^ item corbanan am fu for ing emm Hil , -nam ff^' mm 
... EKM al mu vged gat Chr^d Cyrl»r '"^OriutS'^^Augcons 3,28 y,o^,^ovav 
(Cyr -fi'o)-), coi-bonam; x 157. actPil ven (syrsch et^^) -(iavci, sah cop 
go corbanon . .. B* y.o(i^Jav, item corban f g^' q aeth, corbam a d h (h 
c ff^" loculnvi) 

7. avn(i. dt: hm al actpil ^eu av^tl^. xi, Chr (et.gue) z«t 017*/?. 

8. ay^off mttvoa: it (exc f) vg Or'"'^'*'^* add acheldemach (b c g*'^" fl"^' h 
1 am emm ing Or""*, d echeldemach, a acheldamac , ff^' acheldamach, 
vgc^ aceldamac; q aceldema, san achcldema, ior aceldemae [-mac'i]') quod 
est (ita itPler Ori"*, a d ff^* vg hoc est ; am san fu cm) :: ex act 1, 19 | 
loxT tfja: G aP (*ap Scriv) io)a rtji' 

9. TOTi (><c) : s* xai, , am et tunc \ i,i^f/iiov (AC*n- [* ttjtQfft.] al ChrSue 
oj^f//.) cum NABCLxrAn unc^ al fere omn itpler (et. d, liinc nee aliter 
D liabuisse concludeudum) vg sah cop syrPt^t et'^er arm aeth go 
Eusfiemisi (vi(je post) Chr (non tractat in comm) actpilven Orint3,9u 
(vide post) Aug (vide post) Hier (vide post) ... 33. 157. a b cdd ap 
Aug cod ap Lucbrug syr^ch persP om; item 22. syrPmg ar^od ^a;^a- 
^loi', 1 esaiam. Cf Or'^'^'^'^: „inter ea quae scripta sunt non invenitur 
hoc leremias alicubi prophetasse in libris suis, qui vel in ecclesiis 
leguntur vel apud ludaeos referuntur; si quis autem potest scire, 
ostendat ubi sit seriptum: suspicor aiit errorem esse scripturae et pro 
Zacharia positum leremiam, aut esse aliquam secretam leremiae scri- 
pturam in qua scribitur. Talis est autem textus apud Zachariam pro- 
phetam — Si autem haec dicens aliquis existimat se offendere, videat 
ne alicubi in secretis leremiae hoc prophetalur, sciens quoniam et 
apostolus scripturas quasdam secretorum profert, sicut dieit alicubi: 
Quod oculus non vidit nee auris audivit; in nullo enim regulari libro 
hoc positum invenitur nisi in secretis Eliae prophetae. item quod ait: 
Sicut lamnes et Mambres rcstiterunt Moysi, non invenitur in publicis 
scripturis sed in libro secreto, qui snprascribitur : lamnes et Mambres 
liber. Unde ausi sunt quidam ep. ad Tim. repellere, quasi habentem 
in se textum alieuius secreti, sed non potuerunt. Primam autem ep. 
ad Cor. propter hoc aliquem refutasse quasi adulterinam , ad aures 
meas nunquam pervenit." Item Eus'i''"^ ■^'*' iniaTtjafifr, fmi /ifj raura 
(fjfQiTai IV Tfj rot' i.f()fiuoii nttuqijTfia, fiTf y^t] vnovnii,v nf^i>j(tfja&ci.i- 
avra f| avrtja xara riva ^adi^ovfjytav, // y.at aq)aX/.ia y^aipixov ytyo- KATA MA00AION 27, 9. 193 

\ „. r, \ ' ' ' ^ \ - ' ^ Zachll,13 

nai sKapov ra XQianovra agyvQia, ryv rifxijv rov tetifirjfitvov Of (leiis.i) vivai Twv afiihariQov xa rwv kqmv fvayy(Xio)t' avri^y^acpa Tifnovi]- 
/iifVMV (T<paXfvroa tLvoa y.av avn /uiv rov Ccejifa^toi/ le^ifdyuv n&ii^y.o- 
roa. Item Augcons3,29. ^^gj qyjg autem moveatur, quod hoc testimo- 
nium non invenitur in scriptura leremiae prophetae, et ideo putat 
fidei evglistae aliquid derogandum, primo noverit non omnes codices 
evaugeliorum habere quod per leremiam dictum sit, sed tantummodo 
per prophetam. Possemus ergo dicere his potius codicibus esse cre- 
dendum, qui leremiae nomen non habent: dictum est enim hoc per 
prophetam, sed Zachariam: unde piitatur codices esse mendosos qui 
habent uomen leremiae, quia vel Zachariae habere debuerunt, vel 
nullius, sicut quidam, sed tantum per prophetam dicentem, qui utique 
intelligitur Zacharias. Sed utatur ista defensione cui placet: mihi 
autem cur nou placeat, haec caussa est, quia et plures codices habent 
leremiae nomen, et qui diligentius in Graecis exx. evglium conside- 
raveruut, in antiquis Graecis ita se perhibent invenisse: et nulla fuit 
caussa cur adderetur hoc nomen, ut meudositas fieret; cur autem de 
nonnullis cdd. toUeretur, fuit utique caussa ut hoc audax imperitia 
faceret, cum turbaretur quaestione quod hoc testimonium ap. lerem. 
non inveniretur. Quid ergo intelligendum est, nisi hoc actum esse 
secretiore consilio providentiae dei qua mentes evglstarum sunt gu- 
bernatae? Potuit euim fieri ut animo Matthaei evglium conscribentis 
pro Zacharia leremias occurreret, ut fieri solet, quod tamen sine ulla 
dubitatione emendaret, saltern ab aliis admouitus qui ipso adhuc in 
carne vivente hoc legere potuerunt, nisi cogitaret recordationi suae, 
quae s. sp. regebatur, non frustra occurrisse aliud pro alio nomen 
prophetae, nisi quia ita dominus hoc scribi constituit. Cur autem ita 
constituerit dominus, prima ilia caussa utilissima debet facillime co- 
gitari, etiam sic esse insinuatum , ita omnes sanctos prophetas uno 
spiritu locutos mirabili inter se consensione constare - - Cum igitur 
et quae dicta sunt per lerem. tarn sint leremiae quam Zachariae, et 
quae dicta sunt per Zachariam tarn sint leremiae quam Zachariae, 
quid opus erat ut emendaret Mt, cum aliud pro alio sibi nomen oc- 
currens a se scriptum relegisset — ?" Item Hier ad h. 1. ,,Hoc testi- 
monium in leremia non invenitur ; in Zacharia vero, qui paene ultimus 
est duodecim prophetarum, quaedam similitudo fertur, et quamquam 
sensus non multum discrepet, tamen et ordo et verba diversa sunt. 
Legi nuper in quodam Hebraico volumine, quodNazaren'ae sectae mihi 
Hebraeusobtulit, leremiae apocryphum,in quo haec ad verbumscripta 
reperi. Sed tamen mihi videtur magis de Zacharia sumtum testimo- 
nium evglstarum et apostolorum more vulgato, qui verborum ordine 
praetermisso sensus tantum de V. T. proferunt in exemplum." Rursus 
in breviario in ps.77 tractate loco Mt. 13,35 post verba „dum errorem 
emendaret, faceret errorem" (vide supra p. 75) pergitita: ,,Dicamus 
aliquid simile et in alio loco in ev. sec. Mt, quando ludas retulit 
triginta argenteos" -- ,, Sicut scriptum est, inquit, in leremia pro- 
pheta. Hoc in Mt scriptum est. Requisivimus in leremia proplieta, 
TiscHENDORP, N. T. ed. 8. .13 194 27, 10. KATA MA00AION H— !4 itifiTjGavzo ano vloov 'lagat'jX, 10 xai sdaxav avta eia lov dyQov 
rov xeQCifiioja, ya&a evn'taii'v fioi xvoioa. 
^V^'s^ ^^' ^^"^ '^ ^^ 'fijGova £<Ttd&tj tfiTZQuaOev rov ijyefiuvoa' nai 
lo 18, 33 g^,jQ(^jjj(j£j; avrbv 6 Ijyefimv Xsycov ' av el 6 ^aai}.sv(! rav 'lov- 
dttioiv ; 6 ds 'fijaovG sqjtf av Xt'ysia. 12 ^"'^ xai iv rco xaii/yaQSi- 
a&ai avrbv vtzo rcov dnxiegt'coi' aai nQea^vTtQcov ovdh dnexQi'varo. 
13 rots Xtyei avrq) 6 IhtXdroa' ovx axovsKJ m')aa aov xarafiuQ- 
rvQovGiv ; 14 xai ovx dnsxQiiytj avrm ttqog ovds h Qjjfia, coars 

15—26 « r^ \ < r ^z -<c 322. 2 r' ^ s.> c v ' ' n. ' 

Mci5, 6-15 -^aviia^ttv rov tiysuova kiav. 10 Kara os soonii' sicoi/si o 

Lc 23. 17-25 " 

lo 18, 39 s 

et hoc penitus invenire non potuimus, sed invenimus illud in Zacha- 
ria. Videtis ergo quia et hie error fuit sicut ibi." Tractat locum etiam 
Cyrliri88sq gt multus est in demoustranda prophetiae et evangelii 
consensioue , componeus Zacliariae locum cum Mattliaeo, sed nee 
adscribit prophetae uomen nee tangit. Idem in Epiphanium-^^ quadrat: 
xai (xnfaTQf^'f ra aQyvQ., iiKjuit, y.aOwa rjv mtiv avxov yiyfjajuf-t. fv 
roia 7roo^//TaKT" xai ani(TT(j(ii.'e rova Xfjia/.. a^yvQova etc. xa^ jiahv 
fv oc).hi) TT^OifitjTtj' tt, (ii/.aiov fativ Vfuv , d'oTf rov /.4i,a9-. f,ioi' i] anii,- 
naa&(. y.cti. nahv fv a).)M 7T(>o(pr]Ttj' xcti, f(5o)x«)' to «py. etc. Denique 
mire Thphyl (teste Vallars. ad Hier'^o™™): iinnxovi to x«t, xat araj'j.- 
vo)ax(' iJ'ta tf()ffi. v.a.1 rov niJOif.rjrov, tjyovv taxaQi,ov etc. | r^iay.ovra: 
N T I (,aQafj'/. : k om (exeunte versu) 

10. fJ'ojxai' (et. Eusdem^sied bis _ sed invito utroque codice Gaisfordi - 
Orint3,9i4-) . ^*vid (do)Xfv . . . « 122. 24ev siev hbarl scrgyrutr ellir persP 
Eusdem bis ex cddP^"^ eto^on iSo)y.a, 69. t^aXov 

11. fata&tj cum nbcl 1. 33. Or^'^'^cod ... 5^ ji iffrti (ek al lan) cum 
A.\rAn unc^ al pier Or^>'''^^ed Chr \ o di Is: i. a.P om « | fqir; cum Hh 
al* a d (consensisse d probabile) sah cop syi-lir arm Chr (9t.™o6 etg"e) 
... g Ln Ti add awroj cum ABxr.in unc" al pier itpler yg syr""" al 
Ori.3i5etlnt 3,916 I ),fyf^a {dicis it vg): d dixisti (item Chi-com [et.g"e] 
Ti ovv o ^; av imaa). At Orin'^-^'^: ,,ad quam interrogationem quod 
putavit esse condecens respondit, dicens: Tu dicis. Etaprincipe qui- 
dem sacerdotum adiuratus ut diceret si ipse est Chr. fil. dei, respon- 
dit: Tu dixisti; a Pilato autem interrogatus: Tu es rex Judaeorumf 
respondit: Tu dicis. Vide" — 

12. x«t ngtapvt. cum SB*Lxr 1. 69. al^s fere Or^'Sis et *,386 chr (et.gue) 
... 5 Ln Ti X. XMV n^fap. cum AB^^n uuc^ al pier | ant/.ovraro (et. 
OrMiSed^ item itpl d vg respondit): Dgr Or^'^iscod et *'385 anfy.QiviTO 
(d -ti-), item b ff2- h q Orin'^.sn respondebat 

13. Tioaa: d* roffa, B* o<Ta | rsov y.aTafia^r. (1. 209. KartjyoQ.): d y.ccra/.i. 
aov I nivlaxoa et ? Ln Ti m^X. vide ad 17,2 

14. n()oa ovde tv (l al pauc Or'-^'^ ov<)iiv): D (omissis n^. ocJ?) fv 
(wiurn), item nil nisi iilliim it (non item vg) gat tol sah (aim al?) | 
T. Tjyfiiova : syr-^''^' om 

15. iOfJTtjv: D T/yv io(JT. I tva rto 0/}.. SiOfi. cum habliah unc^ al pier KATA MA00AION 27, 18. 195 tjysfim' dnoXveir t'va rep ox^w Seafiiov 6v ij&sXov. 16 ^^^'^ siypv 8s 
rote di'afiiov sTTiGr^fiov, XsyoiAsvov BaQa^^av. 17 Gvvtjyfit'vcov ovv 
avtMV slnsv avroiG o IlsiXcitoa' riva {)t'Xsrs anoXvacx) vf^uv , Ba- 
oa^^av TJ 'IijGovv tov Xsyo^svov Xqigzov; 18 \^8sl yag uri 8ia 

sah aeth go ... d 63^^ cop syr'^'^l' (sed di. iv.) etP iva dfOft. to) o/X., 
M al'-'^ fere it am ing gat al (vged populo dimittere un. vinct.) syr^"" Or 
int3,9i7 ^(,j oyk. IV. d'ta/i. \ ov tjOiXov (et. n"): h* ov na(jtirovvTo : : 
ut Mc 

16. fi.;k'or: 49ev yscr sem ffi- gi- yg Orint3,9i8 j^^^^ | Xfyopfvov (go om) : 
D TOV Xfy. I paQappav (ita et. itP'er yg gt syrP mg gr^ 243. al pauc gat 
emm ftaijaficiv [sic l al v. 20], 69. g^' ^aQQajjar [ita et. actP'l ^ cod™o°], 
item syrli'" fiafiocipftav i. e.Jil. Rahban) cum nABDLrAn unc^ al longe 
pier it vg sah cop syrwtr aeth go Ori^'^'^^^ (certe sic in textu, ex- 
scribens vv. 16. 17. 18) ... 1* 118. 209* 241** 299** syr^r arm praem 
i,tl<jovv. Cf ad versum sq 

17. GUI' (et. ffi- vg Orint; 243. arm om): d 13. 69. cscr itpler for go di \ 
anol. v/ti,v (d i'^«. anol., E* om tiv. &f. an. v/a..): a 73. 301. 47ev sem 
75ev yscr a (vobis de dtiob. mittam) syr^rarm sled Or^'^iQ etim^'^^s (non 
item^'Si^)Cyrzach''93pfagm ruvdvo(iitCi Or) vel ano tcdi' (Jro (ut 73 etc, 
Cyr IX T. c5'.) ; 1. 1 1 8. 209* add toiv dvo \ /?a^n/9/5ar (b Or'-^i^ rov /9«^a/?/5., 
sed absque irjaovv): 1* 118. 209* 241** 299** syrlr (et. Salomo Basso- 
rensis saec. 13 te.staturBarrabbam ilium appellatuni simulfuisselesum : 
vide Adler p. 173) arm Ori^t^'^^^ schol codicis s aliorumque t>;(joi'r 
rov pa(j. Quam in rem Orint (praeposito textu versuum 16. 17. 18) 
sic: ,,In multis exx. non continetur quod Barabbas etiam lesus dice- 
batur, et forsitan recte , ut ne nomen lesu conveniat alicui iniquo- 
rum. In tanta enim multitudine scripturarum neminem scimus lesum 
peccatorem, sicut in aliis nomiuibus invenimus iustorum, ut eiusdem 
nominis inveniantur esse etiam iniqui" — ,,non autem conveniebat 
esse tale aliquid et in nomine lesu. Et puto quod in haeresibus tale 
aliquid superadditura est ut habeant aliqua convenieutia dicere fabulis 
suis de similitudine nominis lesu et Barabbae. Existimo enim in istis 

verum aliquod mysterium demonstrari" Scholion codicis s et 

aliorum^" fere, quod plerumque Anastasii episc. Antioch. dicitur, 
alibi Chrysostomi (at is nihil eiusmodi in comm. ad h. 1.), sic habet 
in ipso codice s: avaaraaoov tniax. avnox. HciXaiyOia navv ctvri,- 
yQa(pot,(T (vxvxoiv tvQov y.ai avrov rov fiaga^fiav iTjffovv kfyo^ifvoi. 
ovrwff yovv n,-/tv t} tou ni-Xatov ntvaia ixfi,' nva &fhri ano rwv 
dvo anoXvffb) vfn/t>, ujaovv rov ftaga(ipav tj ujjaovv rov kfyofnvov yot,- 
arov ; ma yag lomtv nur^ojvuftia rov X^jtrrov rjv o pagapfiaa, onig 
i^fiTjvivirai i)vSaay.a).ov laoff. Hier ad h. 1. ,,iste in evglio quod scri- 
bitur iuxta Hebraeos^ZjMs magistri eoruni iuterpretatur." Ex hac nota 
conclusum est egregie, in illo evglio nomen lesu praecessisse nomini 
Barrabban sive Barrabbon. Quod si est, -nihil est verosimilius quam 
inde in codices Matthaei invectum esse. Poterat etiam, ut iam Treg. 
adnotavit, scriptura continua uncialis ad inveniendum (magis vero ad 

13* 196 27, 19. KATA MA00AION q:0-6vov nagsdaxav avtov. 19 ^^*' ^" na&rjuhofv 81 avtov ini tov 
^r'/fiaroa amoreiXsp tiqog avrhv 7) yvv7j avtov h'yuvaa' firjdh 601 
xal ro) dixaioj) fysnm' noXXa yaQ tTiudov ai'i^SQor xar muQ di' 
avtov. 20 *^''" ' 01 '8i ciQXieQSiG nai 01 nQeo^vtsgoi sneuyar rova 
oy)Mva iva aitj'^ocovtui tov BuQa^^dv, ruv 81 IiiOovv dnoXtacooir. 
21 dnoxQi&eia Ss 6 tjyEfiav einev avroia' ri'ra x)t).t7t dnb rmv 
8vo dndkvoa vfih", 01 8s elnav' rhv BuQu^^dv. 22 ^'^'^ Xtysi 
avTola risiXfiToa' ri ovv non'jooa 'JtjGovr rhv Isyofteior XQiarm", 
kt'yovaip ndvTEa' (jrav()co\}}jrco. 23 6 5f t'q}rj' rt yuQ -/.axur inot- 
r/asv; 01 8s negiaadoa shquCov Xsyovtsa' GtavQco&tjTco. 24 ^^''- ^" 
i8a)v 8s 6 IIsOmtog on ov8sp mcptlsi uXXd ^dXXov doQV^ucr yivsrui, 
Xa^mv vScoQ dnsv(\\)aTO raa ysigaa dnsvavxi rov '6y(l.ov Xsyav ' omittendum) alteram nomen valere, ut pro yMlN reponeretur 
YMININ (lesii enim nomen in omnibus antiquissimis cdd hoc com- 
pendio scribitur). Facit autein ad reiiciendum alterum nomen, ut 
rectissime vidit Ln, quod vv. 20 et 26 nude scriptuiii est rov (ia,()a^- 
/5ar, Tor Si TP. 

19. St : r cm | toj Siy.. ixuvo) (Or^od Chr Hil touto;) : Or'-*^^ tw avOQianoj 
Toi'To) TO) (Jt/t., item actP'l '"■ "^"d (ex aliis edidi t. av9Q. r. Si,ii. rouro), 
rursus al ut Mt toj Six. fxftvw) | arj^nQov: cop (item arP pers) /lac 
node. Cf actP" ^ cap 2. no'/.Xa yaq (na&ov Si, avxov vv/.toa (ttj vimti 
taiiTti, Si-a rtjCF vvy.xoa, atjftfQOv y.ax ovaQ Si, avrov tv rt] vvxrt Tavrri). 
Ibidem codex unus addit nomen Proclae. Idem nomen ti uncialib. 
litteris rubris in margine notatum habet: ■»] ovofia TiQoxXa. 

20. ot, Sf a()yi(Q(ia: f h q axn jirinceps autem sacerdotum | Tr^jfff/Si'Tf^ot: 
F add Toi' Aaoii | atTtjaMvrai (EusP^^**' -ffojfft): EF^HVr al mu -aov- 
rai I ^aga^fiav: vide ad v. IG. 

21. 01 Sf : I. 01 S' I ii,nar cum dl 33. . . . ? Ln (i,nov cum SABFAn unc^ al 
fere omn ( rov cum sbl 1. 33. 122. . . . ? Ln Ti om cum adfaii unc^ 
al pier 

22. TToitjao) (f flfi- gi--- vg; d vide post): Dgr a b c fi"-- h q Orint3-»" 
(item actP'l a codj not,7jao)ftii; faciemws (d/aciem sic) | hyovaiv cum 
NABDKAn* ali2 fere it (exc f) vg sah cop syr"*"^ et^r arm Or'nt-'^'^'s Aug 
... ? (Gb"") add avrco cum Lrn- unc^ al pier f aeth | kii* 300. al-"* 
aeth (Trav^o)&tjrM araii()OjO?iTO) 

23. o Sf f<f7j cum WB 33. 69. 102. sah syr^ii" arm Chr (et.g"e) ... ^ o Si 
'r}yffio)t' fqitj cum afah unc® al pier syrP ... dl 1. al pauc it (sed g*' 
om versum propter fio tor i'/..) vg cop aeth A^y^^ avroia o 7jyf/io)v (mm 
gyi-sch [sed var cdd] dicit eis Pilatus) | fy.(iai^ov (it d vg clamahant, 
item syrP et^r): Dgr ix(jaSav \ j.fyovria: kii* 1. aP** a b sah Chr (sed 
6"" nf(jt,aa. t'/.tyov) om 

24. anfvavti cum salfaii unc^ al omn^id Chr (item aclP'') ... Ln xari- 
varrt cum bd | xov ox^ou: actP'^ (ex cdd^; contra cd^ et Latt t. o/^-) KATA MAeeAION 27, 29. 197 dd-cpoa sifxi ano rov aqiaroa rovrov' vf-isla oxpea&s. 25 aai 
ano'AQi-&sia naa o laoa sinev' to a'lfia avrov icp rj^aa xai ini 
rk ti-Ava tjfxav. 26 ^^*' ^ rots drnXvaev avroia rov Baqa^^dv, 
rov di '/rioovv qiQaysXlojaaa nagt'dcoxsv iva oravQo.i&fi. 

27 ^^®' * Tore 01 (rrQarmrai rov ijysfiovoG naQaXa^ovrsa rov mc is, 16-20 
'IijGovv sta ro ttquitcoqiov avvrjyayov fV avrov oXijv rijv cnsiQav. 

28 'Am ixdvaavrsa avrov yXafxvda xoy.xivtjv TTSQis&ijuav avrcp, 

29 xai nXe^avrsa art'cparov e^ dxav{)wv i7Tt&7]}iav mi rtja y,s(fia- rov rjXiox' \ fif^t (it vg ego sum): d ii-fii lyo) (sum ego) | rovrov (prob 
Schu) cum BD 102. a b mm Orints.engt 919 et 2,245 c^r (et.g"e) Ps-Ath 
passio69 ,.. f rov dixatov rovrov (ita etiam actP'' ^) cum SLrn unc^ 
al pier c ffi-2- gi-2- q yg syrP Const^.'s Cyrhrisi Cyr^-^SS; item aa f h 
sah cop syrsch et^r arm aeth rovrov rov di>!ai,ov , hinc Ln tout, [toi' 
Six.] (ita et. actP'I cod ^) | v/a,ii,<t: «* add Se (com) 

25. naff o Xaoff: L o let. naa 

26. (fqaydXoiaaa: d* (flay., r al (fqayyilX. , n* al (pQuytkoJa. \ TragtSo)- 
y.(v cum s*ABrAn unc^ al pier b q sah cop syr"*"" arm Chr (:: ita et. 
Mc) . . . Nca (rursus omcb) dfln 1. 209. 48ev al'* it (exc^) vg syrlir aeth 
Augcons add avroKj \ aravqoi&ij (et. f ff^" g^'^' q vg syr^'i' etc): d a 
b c fi"^' h gat syrlir aeth aravgo)ao)ffi,v avrov (h gat ai;. arav.) 

28. cxdvaavrta cum N*etcbALNrAn unc^ al omn fere f ff*' g^'^' h 1 sah 
cop syrutr et^ir arm (aeth om exS. av.) Eusdemsoi chr'xt ed etcom 
(- ti/5^tc,fT0 - to ao)fia oXov Sia tojj' /taortj'wr , Si.a rov yvf.ivova&ai 
[excdd*^ sedfl om S. r. yvf(v.], dta rtja nfgtfioltja rrja yXaviSoa [cdd^ 
yXafAvS.\ -) Ori°t 3,919 com (^^gt expoliaverunt eum vestimenta eius 
quae desursum habebat, tunicam inconsutilem et stolam, haec enim 
vestimenta eius talia describit loh., et induerunt eum deludentes 
propter uomen eius regale coccineam chlamydem") Augcons. Addunt 
vero etiam post tud. acT. (explicationis caussa) 33. 238. syrP ^g t« 
t,jtari,a avrov, similiter lux et exuentes eum vestimentis suis induerunt 
eum tonicam purpuream et chlamydem ... scagD 157. a b c fF^" q (Chr 
gue etcddi ^at (viSvaav avrov yXanSa \yXanv§.]yioKK. omissis n(Qi.i&. 
avr.) Ori^t t^' (sed vide post) tvSvaavr. (ita Ln , sed ipse improbat. 
Defendunt eo quod quum nudus flagellum passus esset, tunica inte- 
riore vestiendus fuerit, super quam chlamys coccinea indueretur. At 
vide V. 31 Ta i/xar. ai/T.). Praeterea d 157. a b c f fif'^' h gat mm (q 
Ori"t) post ai'Tor add (i^iariov {i^^.) noqqivgovv y.ai (Or™* et induenmt 
eum chlam. coccin. et purpuram circumdeder. ei , q et induer. eum chl. 
cocc, cii-cumdeder. eum et pur pur.) \ yXaj-ivda (d al -dav) y.oxx. 7iiQi,i&. 
avr. cum sbdl 69. 102. 124. 48ev it (sed q vide ante) vg sah cop 
syrhr Eusdemsoi Chrgue (om ai/T.) . . . ? tuqkO-. avr. yla. xoxx. cum 
ANFAH unc^ al pier syru'r arm (aeth om xoxx.) 

29. TtXt^avna (f ff^' gi- 2- vg): a b c fF^' h qOriit non exprim | fm&tjy.ar 
cum KADLr unc** al pier Eusdemsoi chr (et.g«e) ... g 131. al pauc 198 27, 30. KATA MAOeAION Xrjff avtov xal xdlauov sr rrj 8shd avtov, nui yorvTiETtjaaftsa 
ffiTiQoa'&sv airov ivi-nat^av avrcp Xsjorrsa' X"K'* ^ ^uaiXeva twv 
TovSat'cov, 30 ^^"'^ y.ni ffinrvoavTEa Eta avrhv iXa^ov tor xdXa- 
fiov xai ervmov sia xijV vi,Eq)aXijv avrov. 31 -/Mt ore Irmm^av 
ainm, exdvaavrsa avrov rtjr xXa^vda h't'dvaar avrhv rd tudtia 
avrov, xai dntjyayov avrov eta ro aravQcoaat. 
Mc 15,11-26 S2 ^^^'^'E^eQxofiEvoi ds evQoi> dvx^QcoTiov KvQtjvaTov, ovofiuri 
lo 19,' 17 " ^i^icova ' rovrov tjyydoEvaar i'va aQtj rov aravQov avrov. 33 ^^' ^ 
x«) iX&ovrEa Eta ronov XEy6}iEvov FoXyodd , o toriv xfjavt'ov ronoa Chrnio^ 7Zt(}if0^7jx. (item actPil a) ; knaii 1. 69. 124. aP" f&rjxav \ t. 
ttiff xfqp. cum MBL 69. 124.48evEus<iemClirgue... ^ Ln f. Ttiv mqiahriv 
cum ADNr^n unc^ al pier Chred; h3.3. t// xfi^w/// (3.3. acron tj; niq>.) \ 
(V Tf] (l iTTf] pro f. T.) df^ia (Gb') cum sabdln 1. 33. 69. 124. 209. 
47ev 48ev a c flf*- g^'^- q* vg (exc for) syr^cli et P mg syrhr sah cop 
arm aeth (Eus'lem f^ rr] yjiQi avxov) Chi&ue etcdd4 0riiit3,9i9 ^ugcons 
... i; 1711 rrjv Sitiav cum rin unc^ al pier b f ff-" li q- for syrP txt 
Chr^d I ivinai^av cum sBDLr 33. 63. 56. 58. (d inluserunt) ... g Ln 
Ti fvfnail^ov cum anah unc^ al pier it vg syrr Eus^em Chr (et.gue) | 
Ki'TOJ (r* [sed ipse* correxit] 48^^ al'" fere avrov): 7. b ff^" g^'^- 1 am 
for fu emm san tol mm gat syrP '^°^ arm Augco"** om | liyovrta: A di- 
Q0VTK7 I o i^aatlnKT cum sALNr unc^ al pier Eus'^o™ Chr (et.sue) .. _ 
Ln paaifi^iv cum bdah al plus^** 

31. acTw: r 157. al*<* fere ainov \ f^Svaavrta «. t. yX. (l add y.on,) 
ivfdva. cum hl 33. (sah cop<iz t^fSvaav sed om xcii ante (Vfd.) ... <; 
Ln Ti i^fdvaav et xai, (Vfdva. (:: ut Mc) cum BDNrAn unc^ al pier (it 
vg etc) Eus^em | xai aTZTjyayov: v>* (et. d*) sah om xat. 

32. fVQov cum KABDLrAn unc^ al pier . .. efgn al rjvQov | xvQfjvaiov: d 
add fKT anai'TTjai^v avTov (obviam sibi venientem) , item venientem ob- 
viam sibi (ei) vel in obv. illis (ita tantum mm) a b c ff^' g^" h gat harl 
ing lux mm sax (non item f fif^* g^' I q j nee vgcd am fu for san ft) ( 
rjYyctQ. : d tjvya., L tiya., al fjyxa. 

33. fkS^ovTKT (ji al pauc (iik&.): r al add oi aTfjaTmrai, \ tottov: b toj' 
(ita et. 47ev) lonov rov : : ut Lc | Xiyofifvov (et. s^).- x* om :: cf Mc | 
yoAyoi^a cum wABDLrn unc** al pier, item golgotha c f fif^"^- gi-2. h q 
vg sah cop arm aeth ... f yoXlyo&a, a syr''"" yo).yo).&a , h golgotha, 
a golgotaha, syr>itr gogoltha . . . N al plus^" yoXyo&av :: ut Mc \ 6 cum 
HBDE*FGHKLMNUr al plus^" fi^', item ifell vg sah cop, Ps-Athpassio6i 
... g (= Gb Sz) 0(7 cum ae^svaii al sat mu | hqoiv. ran. Xfyo/iit'oa 
cum w*etcbBL 1. 33.102.157. 209. ff'- Ps-Athpassei, jtem g Xfyo/ifvotr 
x^«v. ron. cum efghkui' et (qui ante oc) ASVAh al pi syrP, item mn^ 
47ev syrsch fif&fo/ii-t}vfvoft(voa (n^ f(i/u7]v.) x^ar. ron. . . . n* aP" X.iyo- 
fiivov y.Q. ro. et al^** fere fifdtQfitjVivofifvov x(). ronorr- . . . s^a d 124. 
248. 300. al^ it (exc ff'') vg sah cop arm Augcon-s al om Xfyo/u. (prob 
Schu) KATA MAeeAION 27, 37. 199 XeyofJisvoG, 34 ^^^' ^ t'Scoxar avrcp neiv oTvov ftsra xoXija f^efiiyi-ievov ' (ps 6b, 22) 
>cai ysvGafisi'oa ova r]d-thi6ev nsiv. 35 ^^^' ' GtavQoiaavrsa 8s 
uvtbv dtSfisQioarro ra ((.utriu avrov ^aXovrsa '.iXiJQOv, 36 xai 
xa&i'jfisvoi izi'jQovv avrov iy.d . 37 ^^^'^ y.ai me&yxav mdvco rrja 
'ASCfahja avrov ryv airiav avrov yeyQau{A,tv)jv' ovrua ioriv 'Irjaova 
6 ^aaiXeva rmv 'JovSamv. 

34. iSo)itctv: D yiao f^. (autea xai iX&ovncr, et venientes). Cf it (exc f et 
venientes - dederunt) vg et venerunt - et dederunt | 7iei,v bis (s Ttiv) cum 
s*D . . . ? Ln Ti TTtfn' cum nc^bn une rell al omiivid (editum et. Or 
h'^"^) . . . L cop armcdd om priore loco | oirov (Gb') cum sedklh* aP^ 
a b ffi"2- gi-2- 1 yg ga,h cop syrP mg syrt"" bis arm aeth Ps-Athpass6i 
Dam^daas jjjj al . . . ? Ti o^oa cum anfah^ unc^ al pier c f h q syr^ch 
et Ptxt syrlir2semChr(et.Siie)Ori°t3,9i9 (addit quidem^'^" „aliud au(em 
vinum iion mixtum cum felle nee cum aliquo contrario accepit et bibit 
et gratias agens discipulis dedit" , rursus vero^'^' habet: „secundum 
Mt quidem lesus aceipiens acetum cum felle permixtum gustavit et 
noluit bibere; sec Mc autem, cum daretur et [ei?] myrrhatum vinum, 
non accepit"). Cf et. Barn' arai'QOj&sia fnoriQfto o%iv y.ai xoktj. In 
psalmo est: y.ai, fJwxaj' na ^QWfia /loi' /oAr/j', xai fia rtjv dixfjav fiov 
fTtoTvaav fte o^oa :: ad Mt cf Mc 15, 23 et lo 19, 29 | -tj&fltjffiv cum 
s*etcbBDE2L 1. 33. 69. 124. 48ev Chr (et.g"e) gevant jncatox (it vg Or 
i"i noluit) ... g TjOtXe cum H<:aAE*rAn unc^ al pier Ps-Athpass6i gjjj. 
cM 3 Damfid 

35. palovtia cum nadh* 1. 209. aP" fere Eusdemsos pg.^thcdda ... ^ Ti 
fiaU.ovrsff cum BLFAn^ unc^ al longe pi Ps-Athpass6i | y^XfjQQv sine 
additam cum NABDLrn unc^ al^**" fere f ffi'^' gi" 1 fu for emm iac ing 
"sau tol* (al mu ap Hentenium et ap Luc^rug et ap Vallars) sixt sab 
cop syrsch etP™g (,,hic locus prophetae non inventus est in duobus 
[cdd. Assemani habent ,,tribus"] exx. Graecis neque in ipso antiquo 
Syriaco") aeth persP Chr al.Orint Hil Augoons (Apud Hier in h. 1. 
verba de quibus quaeritur edita quidem sunt, sed contra videtur esse 
quod ipse Hier adnotat. Addit enim ad Matthaei verba: ,,et hoc in 
eodem psalmo [de quo ad v. 36 modo dixerat] fuerat prophetatum: 
Diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt sortem." 
Haec psalmi verba eum non adiecturum fuisse puto, si eadem exhi- 
buisset in textu.) ... ? (= Gb Sz , sed prob Schu) i'va nlrj^oi&ri to 
qtj&fv (loh i-va 7] yqatprj 7ikrjQ0)&rj [tj Af^oi'ffa]) vno (a al Eusdem pg- 
Ath s' dua, item ifdd vg per) xov nQoqirjrov diii^KQiaccvTo ta tf.idri,d 
/iiou iavrnTa (a ainotff) , y.ai enl rov i.fiaTi,af(6v ft-ov 8/5aAov xlrjijov 
cum A 1. al vix mu a b c g^' h q vged am lux fr sax syr^dd aliq gyrP 
tx' arm Eusdem sos ^y^^ „ ^cer^. fiaQTv^fi Xiyotv etc) Ps-Athpass6i et^' 
(Hier ad h. 1., sed vide ante) :: cf loh 19,24 

36. ixii (et. Orint3,920'). 229* it (exc f) vg Augcons Hier arm Eusdem 

505 Q^^ 

37. fTifd-fjy.av: a -O-tjaav \ yfyQaKfifvtjv : h add haehreice graece et latine 
:: ex loh | « (et. Orints.gaietsas) . 3^ q 40* q^ ^^g 435^ ^1*0 fere a b 200 27, 38. KATA MASeAION 38-44 
Mc 15, 27-33 Lc 23, 32 89 38 336. 1 jr^^g oiavoovvrai Gvv avrm dvo XmtaL eh i/. dehmv 

lo 19, 18 8» "■ > ,( 7 3 

p»22, 7 xa) eio f'l svcovv^cor. 39 ^^'"^o/ de naQanoQevoiitiot i^Xaacft'ii^iovv 
avtoi' , 'MPOvvTea ra<y xe^aXaa avtcov 40 xat Xtyovrea ' 6 xara- 
XtHav rhv vaov xai iv rgtaip iji^ifQaia oixodofiuv , oojaov aeavtov, 
ei vioa el tov deov, xai y.ata^}jdi anh lov aravQov. 41 ^^^'^ 
o^otcoa 01 ciQyieoeia ^inui^ovTea fieta zcor yQanfinrtav aai TZQe- 
G^vteQcov 'iXeyov ' 42 aXXova eaaaev, eavrbv ov Svvarai acooai ' 
^aai)-eva 'IgqchjX ecriv , '/.ara^aroi vvv anh tov aravQov xai ni- ffi' q gat mm sah cop arP sl^'^"^* Thphyl (et. Eus ap Mill ex eoque 
ap Wtst: ex errore ut vdtr) om :: cf Mc et Lc 

38. fx Si^voiv: c add nomine zoatham, item post fvo)rvfia>v nomine camma. 
Alia nomina {Dismas vel Dimas et Gestas) praebent actP': cf in ed. 
mea p. 231 et 286. 

39. avrov: e om | raa mqialaa (et. Eusdem477et498 Qj.int 3,92i) . ^ cop<lz 
TTiv xeq,aX7]v (: : ut ps ixn'tjaav y.fcfa/.tjv) 

40. xarah'. cum sABLrn unc** al pier f flF'' g^' am san for sah cop syr 
sch aeth Eusdem^?? etps396 Qhr Cyrzachvss jj;] ^ma al pauc a b c 
flp- g2- h 1 q vged etcdflpl (ut ing emm tol) fr sax syrP (et.mg graec) 
et^r arm Eusdem«98 etps82bis Or'nt3,92i.sq Hier Amb praem oi'« (:: e 
Mc) I vaov (ita et. g^h syr^tr sah arm aeth Eusf^em etps Ori»t3,02i): 
a b c f flF'-2- g2- q vg cop syr^^r Oriiit3,922 jjji Hjgj. ^dd dei \ iv: l d 
om I oinnSo/^iov (et. Eus<lem498 qij^ Cyr'-ach 783 Or'nt3,92i^ . 131 238. 
it vg sah syrhi- EusPs«2bis et^ss (fyf^^ai,. avrov) Cyr^'^3^ etnest ii9 Or 
int3,922 jjii add vel praem (ita it vg) ctiitov \ ft tod &iov cum kadl 
Tin unc^ al omn^id q (et. d d) Eus^lem gtps (Chr, sedA ft vi. toi/ i9-«. 
ifftiv, antea om verba ft ut. ft t. &f.) . . . b &fov ft, item si/il. dei es 
jtpler vg Orint 3,921 et^.629^ atque sic Ln | zat xarafi. cum sad 2Petr al* 
a b c h syrsch etlir Chrgue Cyrnest ii9. . . 5^ Ti om >tat cum BLrAn unc^ 
al pier f flfi-2- gi-2- l q vg sah cop syrP Eus^em etPs Chred (Cyr*'^^^ 
et**^^ sed citat tantum verba ft t/to<7 etc) Or'nt-^saisq 

41. onoMff cum MALn* 71. 114. b for copwi et<lz ... bk 1. 33. 69. 102. 
al^ a c d f &-■ gi'2- h q syrsch copschw arm EusPs**^ OrJii's,92i add 
xat, item ? add St xat, Ln [S. x.] cum DS^rAn^ unc** al pier ff' ' syrP 
aeth (sah d'c omisso x«t) Eusdem i98 | y^a^,^,. x. n(if(T^. (s 238. Eusdem 
*98 Tig. X. yQ.) cum NABL 1. 33. 69. 124. 238. al vix mu ff>- g^'^- vg 
sah cop aeth syrP cod Eusdem498 ... d aP" fere a b c ff^* h q gat 
(Eusps82j Cassiod yqaftf/. xai qaQiaatojv (Eus t. (pa. x. r.yq.) .,. efg 
HKMSUVAn al plus^^" f syrsch etP arr persP si Orii'3,92i Thphyl yQ. x. 
not. xai, qiaQKTaifjjv ... r 6pe sem arm^d nil nisi yga/*fi. | f^fyov (et. 
Eusde™ etps Oi-io*): Dgr 7pe gi'2- am «an kiyovxta {\tevix illndebant 
[illuserunt] - - dicentes sah cop syrP aeth) 

42. aoxrai: add ao)aai ; | ^anvXivn cum sbdl 33. 102. sah ... ? (= Gb) 
Ln praem ft cum afah unc^ al pier it vg cop syr^*"" arm aeth Eusd^m 
498 etps'*2et398 Ps-Athpass 75 Orint=',92i | j,^,,. ^ al pauc om | mattv- KATA MA00AION 27, 46. 201 (jzsvGOJfisv in avTOv ' 43 7Tmoi{)-ev int. rbv S^sor, Qvada&co vvv ps 22, a 
si {^t'Xst avrov' slnsv yaQ on -O^eov eqil vioG. 44 ^^^■"" to 5' avrb 
•/Ml 01 XviGtai 01 avvoravQ03{}^vrEG ovv avrco ccvsi'diCov avrov. 

40 ■ .y4:;ro on f/itija coqug anotoo sytvexo em naaav ttjv mc 15, 33-36 
ytjv icoa mgaa ivartjG. 46 ^^^' ^ ttsqi di rtjv ivarr^v agav dv£^07ja£v 
6 Ijjoom qojvf] fieydXr] Xeyojv' ijXsi ijXsi Xsfid oa^ax&avti; rovt (Ps-22,2) 

aoiniv cum SEFHLMrA 33. 69. 124. 131. 157. al^o fere (f syrsch ed go 
vt videavius et credamus, sah ut credamus) ... ? Ti ni^axivaofitv cum 
BDGKSDvn al pi cop syrP arm aeth Eusdem etps Cyr^-^^^et^s* etnestii9 
Ps-Athpass . . . Ln marn'Ofifv cum A 244. 258. cscr Jtpler vg Orint 3,396 [ 
fTt avrov cum sBl 33. 42. 46. 238. 243. 60ev (al^ na ainov) Cyroest 
12" (alibil'is aoi) ... <;• (= Gb Sz) Ln avro) cum ad 1. 69. al vix mu 
(it vg arm go Orint) Eus^leni etPs Ps-Athpass 75^^83 ... Gb (sed + tn) 
Sz ITT auTOJ EFGHKMSUvrAn al pluses" 

43. TtfTtoi&fv usq &eXii avTov: r om | ninoi&fv (et. c f fif^' g^'^' q vg 
syrr go EusPs Orint3,92i). q 1 ng. 209. a b h 1 sah cop arm aeth 
Eusdemws praem h \ ini rov i9eov (et. Eus'^emias^ jtem c d f g'- fu 
Orint Augcons Amb in de%im) . . . Ln inii rw &10) cum B (itPl vg m deo 
vel domino) EusPssa | ,,,,y (gt. Eugdem Or'nt) ; ahh* al .plus^^ ^2- cop 
EusP^ om :: ut lxx | Qva. vvv sine avrov cum sbl 33. vg^d (ffi- gi-2- 
am san ing for al Orint3,92i Aug^ons om avrnv post &fX.) .. . g Ln Ti 
add ai'Tov cum ADdn unc^ al pier itpl vgcddpl syr^tr sah cop arm 
Eusdem etPs (:: lxx qvaaa&o) avrov, ao)aaro) acToi', ort &iXfi av- 
rov) I &fXii,: F al pauc -X'tj 

44. TO S: D ro d'f \ avvaravqvi&. cum sABEGAefSQ. al; item ? avaravQ. 
cum FHKMUrn (sv?) al pier... dl arav(JO)&. | crvv avro) cum kbdl, 
item ©f/ffT avrov ... ? Ti ai/rw cum ArAn unc^ al omn^d [ avrov c. 
NABDLrAn unc omn aP^<^ fere ... f (= Gb Sz) acrw c. minusc vix mu 

45. ano St ixrtjd (ita et. itpl vg Or'"' Aug al) : a b c (Promiss) et post- 
qiiam crucijixus est , a sexta \ axor. fyiv. (et. EttsPs369 etdem292gt 486 
[et^®" Kara toc fiarO-. addit sed magis Mc sequitur: yevo/ti. Si w^. ixr. 
(Txo. lyf. icp oXfjv - aai, rrj ivartj o)Qa ipo. etc] Chr Or'nt3,92'); pp^ 
aP syrr go tyiv. ay.o. \ tnt. naaav (k^ 12. 245. ClirS^s itp oXtjv) r. yrji' 
(et. Eusdem etPs Or'it Gyp al) : s* 248. 1 Lactant^.is om : : in Mc et 
Lc hoc non fluct j ivarrja (d ante oiqaa pon) et versu sq fvarijr cum 
NABEFHKLMUvrAe^n al pi, item d ivarriij ... <; ivvartja cum g al sat 
mu, item ivvart]v cum dg al sat mu 

46. ai'f/5o7;(T«' cum sADrAO^n unc'' al pier Eusdem ise gtpsseg gasetb 285 
(a ff2- g2- h exclamamt) . . . bl 33. 69. 124. (Eusdem 49o gx Mc est, vide 
ante) iporjaiv (itP' vg OriJit clamavit) :: ut Mc | o'tg: d om 6 | tiXiu 
t]Xfi, (t/- EFJir al mu, heli a b d f ff*" gi" q am emm for fu ing gat mm 
san; »;- ut g Kun al pi, eli c fP' g^' h vged) cum deao^ 1. al Buses Sifi 
etdem49o (gge loc) etPs369; item g Ln Ti rj).c cum AFGHKMiTrn(sv?) al 
pier (ClemecI993^^ Baseth28.5 Epiph^^.^s^ item L Eusdem ise gxcddz ^^^^ 
aijXii (h drjh cl^At) . , . B fXoxi iXojii (Eusdem 49o ppj jgg ^g^ jyjg potius] 20E 27, 47. KATA MA00AION eariv' &ee jxov 0-es iiov, Ivari fi8 iyKaxtkmm ; 47 nvh 8e rmv 

sxei satijuorcor dxomavrsa slsyop on 'HXsiav (pcarnl ovroa. 48 ^^^"^ 

I'o It.; 29 x«f ev&t'ma doauMv sla i^ avrcoi' na} Xa8b}v anoyyor nXfiOaa rs 

(rs68, 22) ^ , , / , , , , ' , V 

o^ovG xai TieQi&tia xaXa^tm inori^av uviov. 49 ol 8t loino] sls- 
yov' acpea i'doofisv si tQ^srca 'HXst'aa acoacov avrov. f).o)fifi f).o)iift), « 33. al pauc cop harl ChrE^e f^wt:: ut Mc | Xtnacnm. 
KBL 33. al pauc (a apud Blanch.) ff'- g*- am emm for ing harl san cop 
(elema) syrsch (lemono) Eusdem 486 exccld i (item *»" bis) etps 369 ._ _ l^ Xfifia 
(cum B ex errore Birchii), item EpipliB^-^s _ j; Xi,fia cum AKUrAo/n 
al pi f q go s>-rP Eusess" Chrg^e Basethcod^ item efghmsv al mu 
Basethcdd ;.fj„a ... f Aa«a cum D 1. al a (teste Iric) b h gat mm 
(item c g2- vged Baseth28,5ed lamma) arm aefch Eusdemissed (item^^" 
bis) Baseth cod Orint3,924 | aafiax&avn (b aaftaxravH) cum ha(b)a 1. 
69. al Eusessii^ item EFGHKLMSUvrftfn al pier Eus^iemwe (yt 49o) g^ps 
369 Chrg"eBaseth-285Epiph aa/Sax&avi (ita?Ti), item c f S^-' g'-2- 1 q 
vg sahacthani (g^' zah., if*" san sabachth., q sib., vgcd ap Ln sabactani) , 
hinc Ln aafta/.davi, . . . d i^arp&ai'fu (po aa(p9:), d h zaj^thani, for^ zep- 
tani, b zaptani, a zahthani \ (yy.arihnta cum SBDLurn-(sv?) al pi 
(item editum Irgrss Qri-^STiib Eusdem Didf'iss Baseth Epiph^ietalib) 
. .. AEFGHKMiofn* al mu -Xn7tf<j (cscral QhxS^^ -).(i,na(j). In Syrosch 
deest rovr iati,v usq lyxax. 

47. (ari]y.0T(i)v cum hbcl 33. ... ? Ln Ti iGTunon' cum ADFAe^ n unc^ al 
pier I OTt cum ABCrAsfn unc^ alpler f q go syrP Or'"t^'^-*Chr (et.S^e) 
. .. HDL, al pauc itP'^r vg syrsch arm aeth om (:: Mc trTf) | tiXnav cum 
ABDL4 .. ■ ? Ln Ti t]hci,v cum «cr0*'ii unc" al omnvid. Praeterea cf ad 
11,14. 16,14. 17,3 etc 

48. t^ ctvTijtv (et. Ori"t3,925) . ^ qjq | jtf.TjacKj rt: d om rt. | D 69. o^ov 

49. Hunc versum Or'nt^.^--^ ante v. 48 ponit; 59. 239. 253. 433. plane 
om I -fXfyov cum SACLFie^ n unc^ al pier f ff*' g*' h vg syru'r Or'"t3,925 
Augcou.s . . . Ln finctf cum B 124. et (^tTToi') D 69., item a b c ff^- g2- q | 
a(fiKJ: ©f 33. 157. syrsch acpeti | ti'Kfvaa cum bd ... ? Ln Ti rihacr 
cum NACL0^ unc rell etc. Cf ad v. 46 | (tmaiDv cum «CABCLef unc*^ al 
pier, item liberans ff*" g*' vg arm aeth . . . s* 69. yscr sem al^ autaai, 
item liberare f g'-' syrutrgo(:: Schu notat: .,es Mt more, cf 2, 2. 5, 17. 
9,13. 10,34 sq al") ... d 1. 209. a b c ff'-^- h 1 q (Ot^^^^fi^^ si veniet 
El. et [ut?] liberet eitm) xai ffojffft (d et liberat) \ avrov sine additam 
cum ADEFGHKMSVAii al plcr it vg (exc gat mm) syr"tr (ethrsemel) cop 
arm go Or'ii'3>B26 (,j^,i nijjii de hoc additamento commemorat; sed 
etiam Or''**^ afl5rmat lesu iam mortuo militem lancea latus pupugis?e. 
Dicit eo loco c'ontra Celsum: ?tT« (fitjGi,v o y.ikaoa' ti, (prjai y.ai, ava- 
ij/.o?.07it'Coftfvov novoa '■xo)Q , „oioa7rf(i rt Qtii naxaQiaa^ &ioi,aiv'''; 
ty.iivoa fifv ovv 7r«t^f^. rjfin(r di otno rwv anovSaiwv fvayythuiv, xav 
firj xfAffoff ^ovXtjiai, TTaoaffTTjaofifv ort t/w^ fnv o fin&iy.oa xat ofttj- 
^ly.oa ovx {()(jfv(Ttv ai'Toi' wtto toi; GMnatoa' tjStj fi ai'tov anoSavov- 
xoa fto" XMv atfiationdiv Xoy/tj ttjv n\. auroc ivv'ii. etc. Suspiceris KATA MA00AION 27, 50. 203 50 ''"' ^ '0 §f 'hjaovcj ndXiv and^iXG orcor j/ fisydXy dqtynev to lc i\ 3*7-39 

Me 23, 45—47 iam turn evangelicam Matthaei scripturam traditione de puncto vivo 
lesu corpore auctam fuisse. Eiindem in sensum accipi possit Barn' 
01'/ oi'TOff eariv ov nori ijftna iaravQO)an/ttv, c'^ov&ivriaavria aai 
yarccy.fi'rrjfravria xai i[.(nat.la.vria. At scripta haec quidem sunt ni- 
mis libere.) Euscaii (ponit enim loli 19,31 usq 37 canone decimo quo 
quae singulis sunt propria continentur ; praeterea etiam<ieni 10,8 pro- 
plieticum illud oxTft vSmq fifyv&riv impletum asserit iis quae ,,Ioh" 
de milite latus lesu pungente tradidit) Hil Hier Aug^ons _ _. sBCLur 
5. 48. 67. 115. 127* gat mm syrl^'sem aeth add nUoa Sf ).apo)v loyx^jv 
fri'^f cturov Tfjv nXivqar y.ai (u add fvdfioa) f^tjldiv vSo)q xat ai/iia 
(u at|« . /.. vd.) : : cf loh 1 9, 34. Eadem vero etiam testantur C h r (alla- 
tis enim libere, ut toties alibi, textus verbis: frtgoa df nqoafl&on' 
).oy/fj ai'TOi' TTjv nkfvgav ii'ii^e, addit: rt yivoi.r av toxito)v na^avn- 
fto)TfQor, Tt (h &-t](nb)dfateQnr , 01, /'*/(>« Toaoi<rov Tt]v eavTo)V fiariav 
fffTf n'ai' y.ai, fta vfy.fjov - hoc eum non sensu proprio dicere apparet - 
aoijxa kovnov vfiqiQovTfa ; av fJf ^(ot axonfi. 7to)0 rata 7iaQai'o/nai.<T 
aiiTo)y ficF rjfifTf^av y.iyQrjTai, ffojTtj^iav. /lera yuQ rr^v nf.ijyijV at, 7t}.7j- 
yai xria aiori]Qi,aa tj/iojv fxci&fv avfpXvffav. df Z5 y(>aiaa qoivri /tf- 
yaXij aq)fjy.e to TTVfv/ja.) Cyr ap Seva^"*'" (vide post) scholionCod^2 
(oTi fia TO ita& larooiat' ivayytXwv di'oSoiQon xai Tariavov xai, 
aWo;i' SictqoQMv ayiwv nuriQon' toi'To nQoaxfirai - rovro Xtyii. xai^ 
X()i'aoarofto(j. orav oi'v ftaT&. rtQO TfXfvTtja avroxi a(pat,oiufvov vno 
rov (TToaTi-onov rtj Xoy/tj fiff rtjv nld'^av idrjXoKTev, ii& oi'toxt vv- 
ydivra rfXfVTijffai/, o d'f yt i<j)avvi](r tovtov fqiTj Xoyyrfvvy&fjvai [lira 
TO TfXfiojOtjvai , o?i fiayrja to nQtj/Ltfvov a/i<qjoTfooi. yaQ to aXrjdfa 
ifit}vvaciv. o /<ev yaQ f.tard-. oia nliiarayid rov Xoyov noiov/ifioa ra- 
yfbXT rtja avayQacftjff , fTZi/ivtja&fi'fT y.ai rtja acpayrja rtjcr fiira rov 
Q-avarov avaf.u^ rrjv ygaqirjv ninovtirai, o ()( un. rtjv ronroii ay.Qi.fir] 
yrwaiv ffitjvvfffv, /ifra rov Oavarov xav rtp' a(fiayt]v vnodi^aadau ro 
(jo)fia. Haec inde a verbis: orav ovv o /A-ar&. etiam in scholiocod238 
quod Severo adscribitur leguntur, priora vero de evv. Diodori et 
Tatiani alibi non inventa sunt.) nonnuUi ap Sever um^ot'O (cf 
Asseman. bibl. orient. II, 81 , ubi legitur: ,,Petrus lunior [f 591] pro- 
fert ex ep. 26. libri 9, quam Severus [f 539] post exilium ad Thom. 
Germaniciae episc. scripsit: Quod autem latus clomini ac dei nostri les. 
Chr., postqua7n spiritum. tradidit, a milite lancea percussum sit et ex eo 
sanyuis et aqua mirahiliter efflux erint , div. evglsta loh scripsit , cuius 
quidem facti nemo alius meminit. NonnuUi vero Matthaei evglio vim, 
palam infer entes id ibi obtrusere quod contra evfjlistae mentem est, ut 
scilicet ostendereut Christi adhuc viventis latus a. milite lancea prius per- 
cussum fuisse quam is spiriium tradidisset. Haec res summo studio dis- 
cussa est quum mea tenuitas in urbe regia esset Macedonii eiusdem urbis 
quondam archiepiscopi causa. Producto igitur in medium Matthaei evglio, 
quod magnifice descriptum erat et in regia aede summa cum veneratione 
servabatur , quodque imperante Zenone in urbe Cypri insulae una cum 
S. Barnaba repertum fuisse ferebant , eoque aperto deprehensum est 204 27, 51. RATA MAeOAION nvevfta. 51 ^"■" xai I'dov rb ^arantraana tov vaov iaiiod^ij 
avco&sy hoct xdzoj Ei'd dvo, ^^■^'^ x«/ /} yij i(yei'(y-&>i, y.ai at mTQai 
iaiiG&iiaav, 52 x«/ t« fivf/fiEia dvsco^dtjaav xai ndkXd aa^iatn 
T(av xexoifir^fifvcov dyiav tjyfQ&tjaav' 53 xai i^sX'&ovrsa ex zmv 
fivii/Lteicov fiETcc Tijv ejEQair hvtov eiatjX&or sia rijv djt'av nokiv 
x«) ivEf^av'iGdiftav noXkola. 54 ^^® " 6 bt iy.arorzdQ)(^>;a xa) oi huiusmodi historiae niilitis et lanceae additamenUtm in ipso haudquarjuam 
exstare. Subiungit antiquorum expositorum neminem huius rei memi- 
nisse praeter Chrysostomum et Cyrillum alexandrinum, 
quorum in commentaria id additamentum obrepsit." [Cyrilli comm 
ad Mt perisse constat.]) Ceterum opinionem, ex ilia ev. Matth. lectione 
ortam, lesu adhuc vivi latus lancea apertum fuisse, Clemens V. in 
concilio Viennensi a. 1311 damnavit, docens lohannem tenuisse re- 
ctum rei gestae ordinem. 

50. naXi,v (et. Orint3,926 EusPs369 Cyrzachvgv). p^ aP" fere h Cyract^s 
Chr (et.S'ie) om (Or*'-^** ft iiiv yao urn nu (Tvaraiig. avtw Itjarai, - oi'x 
«)' f),fYOftfv OTi f&rj/.i T. ii'VXfjv aiiToi' acp faiiTOi/ - rvvv (h o Ts y.QcciafT 
etc nil probat) 

51. TO xcttant. toi' vaov: of Hier ad h. 1.: in evglio, cuius saepefecimus 
mentionem, sicperliminare templi injinitae ma(jnitudinis fractum esse 
atque divisum legitnvs. Vide etiam ep. ad Damasum 18. ubi ad verba 
lesaiae 6,4 dc sublato superliminari et domo impleta fumo addit: 
nonnulli - superlinwtare suhlatwn illo tempore praedicant, quando velum 
templi scissvm est. Rursus in ep. ad Hedibiam 120 ait: in evglio autem 
quod Hehraicis litteris scriptum est legimus non velum templi scissum sed 
superlimiiiare templi mirae magnitndinis corruisse. \ na <ivo (d hAA niQtj, 
quemadmodum it vg Ori"'^ in dims partes) post xmtw cum bc*l 33. 
102. cop aeth ... ? Ln post fff/t-aOtj (:: ut Mc) cum HAC^Drie^n unc^ 
al fere omn it vg syr^trarm go Cyr^ach797 etact48 0rint3,923et926 Qr 
4,298 ("et i,4Uiib) Eus'iem292 (sed unde? itemed le* yarn r^v jirtv fvay- 
yjAioji' yQuqitjv) om :: ut Le | avoj&fr cum «L Or^-^^" Cyr^ct^s ^ Ln 
Ti praem ano (:: ut Mc) cum Adfah unc^ al pier Cyr^ach (-q^i.^h Eus 
bis); item BCef al pauc art (69. in) \ ioia: n iia to 

52. H* om y.. T. nvr,. a,viO)y&-. \ /uvtiufM (et. Or*'^^^ EusPs^^g Cyr^is Ps- 
Athpass al): A fivrj^ara \ avfw/t^Tjffav cum s^BDrAn^ unc" al pier Or 
M98 EusP8 389 Cyrzaclngs. jtem c-Uef 1. 33. 157. al"» fere Cyract^s 
tlvtMX&rjaa.v.i al pauc Ps-AthPass77 tjvoi,}(&tiaav . . . An* al pauc aifw- 
X&^i c* al pauc fjvio)xO^^ | 'tjyfQOijanv cum sbdgl 1. 33. 69. 124. 209. 
aP" fere Or^-^^" et 2-552 Eusps369 (Cyi-act avtoxTjaav) ... ? tjytod-r] cum 
AcrA0f n unc* al pier Cyrzach798 

53. tx r. /nvtii(fi,o)v: syr^ch ar"" et^ perss om | yft. r. f/f^<r. anToi) (30. 
220. 326^^8610 aeth [postquam resurrexerant apud Bode] «i'To;r, 243. 
om): syr^r om | natjlQov (et. Or^'-"^ et'"*®^'; d it [exc f q] vg rjk&ov): 
s om una cum zat sq | ireq'aviaO-tjaav: d* igjavfjaav, d^ (vffavfuirav 

54. i/.arovTai^)Xi](T cum «d Or'-*'® ... ? Ln Ti -('/oa cum abclo^ unc rell RATA MAeeAION 27, 56. 205 fiET avTov tr.QOvvrEa top It^oovv Idovrm tov astofiov xal ta 
ycpofisva icfo^li&ijaav aqodna, Ityovrta' dXt]&MG &eov vIog tjv 
ovroG. 55 ^*'" ^ ^Haav 8s ixtl yvnuxm noXlai ano uaxpo&sv mc is, 4o > 

V ~ ~ - Lc 23, 49 

'&sa)Q0V6ai , anivea lixokov&t/Guv t(» Ii^ooii ano ziJG raXdai'aa ^° *^' ^^ 
SiaxorovGai uvrm' 56 iv aia Jjv Maqla ij Maydahjv/j, xal MuQia 
y tov laxco^ov xai laiafjCp fu^rtjQ, xai // fitjTijQ jav vmv Zs^e- 
dni'ov. al omnvid (- cf ad 8, 5. 8. 13. Lc 23, 47 et alibij | yivoufva cum bd 
33. 69sem 258. 47ev Or^'^^, item quae fiehant it vg Ori"t3,928sq ... ^ 
yft'o/iieva cum MACLrAQ^n unc^ al pier (Or''''^^^ (oa tov ixarovTaoxov 
y.ai Tova f(. a. rtjQovvxaa etc) | Qtov vioa c. sc^CLrie^n unc^ al omn 
fere a c d f &'■• ^' g^'^" q am fu for ing gat go Or^''*^''et*'"^** . .. Ln I't. 
'&f. (:: ut Mc) cum BDgf 102. b h 1 vged Orints-^^s Augcons Hier (ad 
h. 1.); s* vioa fjv tod &e. (:: cf ad Mc) | fjv (et. Orl^'s et'it): c f gi- 
go Augioli (at noncons) Vig lariv 

55. fxii (h xaxft, unde sane reliquae lectiones ortae videutur) cum (s)a 
BCEGHMSLVrAef al pi it vg cop syruf go al Euses 462 g^uaarin aeo cj,j,e.i 
(et.mo et al) Qrint 3,929 . . ; d aP" fere Chrgue y.at (:: ut Mc), FKLn 33. 
al^" fere (syrP ™g, nisi potius cum d facit) ixft, xai (al pauc xai, yv. 
fn.) I a;TO (:: ita et. Mc) cum sBCDLrefunc^ al pier Eus^s etraarin ... 
AKAn al»" fere Chr (et.g"e) om | d-iMQOvaat, (300. oQu)aai): fifi- gi- I 
(non a b c f If^' h q) vg om (: : in Mc nou omittitur) | to) Ti> (et. Chr 
g«e; seded om): f 80. Euses et™arin axno) \ ano (r male add /nay.fjo- 
&tv) T. yaXiL (a a cana galilea) : Eusmai'in et Chr (et.gue) ooi 

56. fv a«T r]v (al pauc Tjaav) : : cf Mc : Chr (et.gu^j om | /iiciQia (c* praem 
xai, delet c^) j] (d* om) /aayd. xai, cum sCji^BDrG^n unc^ al omn fere 
Eus^s etmarin Chr (et.gue)^ item CLA 1. syrP jua^jM/t f] fia. xat . . . n* 
om I fiauia sec (h. 1. et. L 1. syrP): ca ftciiJiafi \ ?/ toc (486v Chr^d 
etgiie om): E aP" fere Euses (non itemmarin) Chr™o '^ om | zat tojff. 
fititf](): s* xai, >i finQia fj to)ar]<p, s" ::ai, t] (videtur per oscitantiam in- 
tactum remansisse) twff. /ufjr. \ t,o)af]qi cum K*et<'D*L 59°^g 69** 157. 
55ev it vg cop aeth syrP«ig Eus'narin Oriiit3,929 i^txt etcom (ubi ipsum 
nomen tractat) ... g Ln Ti loxTtj (d<= -arjToa) cum ABCrAn uncial pier 
syi-sch etPtx' arm go Eus^s Chr. Cf hue Chrcom; xuvia di fjuav ; ?/ 
firjrrj^ avtov rccvxtiv ya(j ).fyfi, rrjv laxot^nv etc. HesychWer jn cat 
oxon256. ijifiSri di 7ToXXo)v i^aQuiitv iv TOi-ff tiiayy . cpfQerai, f^tvrifitj, 
iQiia fu'Mt xaa naaaa yivMaxav o(fisi,Xo/iiv - fiuQiar ya(j ttjv tax. xai 
vwari /ntjTiQa xai, aXXrjv /u-a^iav (cf v. 61) na^a tokt niayysXi.atai,a otvo- 
fiaafitvtjv rriv &fotoxov nvai xai ovx aXXrjv niTTionvxa/ufV. Contra 
Oi'int 3,929. gj.^f autem inter praecipuas et Maria lacobi et Joseph mater, 
aut, sicut Mc dicit , lacobi minoris et loseph mater. Item Eus™avin26u 
TtaaaQaa yovv raa nuaaa /laoiaa na^ovaaa toj naSii rov diuTrjQOff 
/.lita TOJV aklojv yvvai,xo)v fV(ji<Txofiiv. 7T(JOjrov fifv ovv Ttjv Qtoxoxov 
r?]i' at'Tov TOD ffWT. ^r]Xi(ja' divxf(jai' di xrjv xavxtja adthpTjv i^a(jiav 206 27, 57. KATA MA00AION Mc 15,4-2-47 
J.c -23, 50—5 
lo 19,38 - 57. ^*^' ' ^OxpiuG 6i ytvo^H't^cT ijlOsp caO-Qconoa ttXovoiug dno 

58 ovTOcr TiQoafXOcov rep Ihi).dtcp rjriiaaro to oojfia ruv hfaov. 
tore 6 fletXdtoa sxt'Xevaev dTrudodijvui. 59 ^^^" ' 'mu )M§oiv to 
Gco^ia 6 lojatjCp ivHtvXi^sv uvrh atpdmt yM{)aQa, 60 •aui e^rjuev 
avTO fv Tco xaivm avrov [4.v)][iei(p o skazonr^aev tv r// ntiQcc, xai 
TZQoay.vliaaa )J&ov fityav ly Ovqa tov fU'r/fieiov dnr/kdev. 61 ^°'^ Trjv Tciv y.).u)ncf fircc T(ji,r?ji' ^laoiav rrjv /Kuyd'., xau rfraQTtjv rrjv »«x. 
XMJ n>)(Tr](p fttjTfQa. y.ai tojv [.((v Tuionoiv tqioiv f.iaut,oiv t^ivrjfiovfvaev 
to). - rrjff df rfrci(jrtja /uciQiaa xt]a /(t/t^j. tax. y.av Koatjip ot Xotnot, 
Xfjtia (/i!vrif.iovfvaav tvayy. - fiard-. fifv onroxT unwv' rjaav Si fnit - 
rj tov i«x. X. i-o)aii(f, quibus statiin addit: at (&iaaai'TO tov ton. nnv 
tv&itai,. His accedit fragmentuin Papiae (ex cod. Lat. Bodl. 2397 a. 
1302 sq prope Oxon. scripto a Grabio editum; at iate Papias potius 
est is qui saec. 12. floruit, et cuius e dictionario excerpta praebet cod. 
Oxon. 1752 [Digb.151], quam Polycarpi aequalis. Alius etiam Papias 
est cuius excerpta Allat. de Symeon. 2,22 sqq exscripsit.) : Maria 
mater domini ; Maria Cleopliae sice Alphaei uxor, quae fuit mater lacohi 
episcopi et apostoli et Symonis et Thadei et cuiusdam Joseph; Maria Sa- 
lome, uxor Zebedaei , mater lohannis evglistae et lacobi; Maria Magda- 
lene. Istae quatuor in evijlio reperiuntur etc (Grab. Spicil. 2, 34; item 
liouth. Reliqq. 1,16. J | nfiti]() pr: b c gat non exprim | xat rj nt]t. 
to)v (et. «c) : N* xai. rj /to^ta tj to)v | r (ut solet) tfp^fi)()«toi' 

57. ()i: A* om | a(jifiaO-av(X(j (et. fl"'- vged mm tol , item sanvid -thea): 
D a^jfifia&eiaa , al- aQi,f(a&iary , item it (exc ff' ■; h q arimatia) am I'u 
for emm ing gat Or'it (syrP ™g 7?«»na) | tovi'Of(a: d to ovo/(a | f/ta- 
&ririv&rj cum SCD 1. 33. 17ov (syrr^id) ... ? Ti ffici&tjtuKyfr cum 
ABLrAH unc^ al pier 

58. nqoaf).&o)v: n 7i()0(Tt]X&iv addito xat post net!., item it vg Or'ot | 
to): n* w-scr om | nfilatii} et TTfiAaroff cum abd, sec et. A . . . ? Ln 
Ti TTtAarw et mlatoa cum SCL unc rell al omiivi'l | anoSoOijvat cum 
»HL 1. 33. 40. 118* 209. all" fere (237. add ctiiTO)) syr'"" ... c Ln Ti 
add to aojfta cum AcrAii unc^ al pier it vg syr"^"" arm aeth go (syr 
P rag si add tov Iv) Or'^' ; cop avto 

59. ).afio)v: d naoaka^mv \ to iro/it. (l al pauc om) vMarjip: D a syr'^^h 
Ki)at}(f> to <jo)/t. I (TtrJovt cum MAci.rAn unc^ al pier g^" Hil^" (in h. 1.) 
. . . Ti (V (TH'J. cum BD al'"', item involvit in it (exc g'') vg cop Oi-iii' Aug 
(: : D al cop it^dd Aug et. in Lc fv ai'i'S. Cf et. actP'la) 

60. avro: L 69. arm om | o: Lzscr Ci (z w) (sed l et. antea fv{tvk. avrio 
et eiusmodi saepe) | fv sec: r om | fjfyav: uv 1. 69. al° fuya | ttj 
&i(ja cum SBCDL unti"^ al pier (d osteo) ... Ln (tti ttj dvtJct cum A 
242. 243. (et. 59. fnt ttjv &vQav), item it vg Or'"t ad ostium (-eum) :: 
cf Mc KATA MAeOAION 27, 66. 207 ijv 8s ixel MuQiafi tj MaydaXiirt/ xui y cilhj MoQia, xa&t'jfisvai 
dmvavti rov rdrpov. 

62 ^^^' ^" T^ 8s inavQiov , yrio iariv [isru r)jv TTafjac'Aevtjv, 
Gvvtji&rjaav ot dQiisqela aai ol fDuoioaioi tiqog JJeikatov 63 Xt- 
yoirsa' xvQts, e[iv/iadiifi8v on sy.EivoG u nXavoa sitzsv kti ^c5r' ^istd 
TQHG Tjfii'Qua £yEi'(jo(A,ai. 64 yJXsvaov ovv daqiaXiaO-ifVui rov rucpov 
icao xfjG TQir/^a ijfitQaa, iit^Tzors iXdovtEG at i^ia&i^rai •/JJxpcjGH' 
avTOv y,at e'lncoGiv rm Xam' rjyt'Q&r/ dnb rap rexQCov, xai t'crai 
I] iGydrtj TzXdvti xeiqiov rfjo TiQatr^G. 65 icfrj avioiG 6 TleiXdroG' 
s][srs '/.ovGrmSiav' vndysrs dGcpaXiGaG%}s mg o'i8ars. 66 oi 8s 
noQsv&svrsG TJGCfaXiGarro rov rdqiov , Gq)QayiGavreG rov Xl&ov 
fisrd riJG xovGro38iaG. 

61. iKfi: r k^"^'" Chr om | /na^ia/Li cum sbcla 1. . . . g- Ln Ti /aagia cum 
ADrn uuc^ al fere omn | ^ pr: d* om ] xat tj aXXrj (itP'er yg Or'^i' et 
altera) cum SBCLrdn unc^ al omn'^i'* ... ad (d h et alia) y.ai, aXXrj \ 
fiuQi^a: A -^lau \ ctntvavri,: d Kurfvcwx. 

62. fit: L om | nfilonov cum abd ... f Ln Ti ni>X. cum «cl unc rell al 
omnvid. Cf et. ad 27, 2. 

63. iKuv. nkuv. cum sAB*(c*vid)j)E2pjjj^LMSUvrAn al pier q syr^*'" go 
Clu-txt (et.gue) Damsabb829 Ori°t3,93i Aug {llle planus id est ille im- 
postor-^ sed Augcons sediictor ille) . . . B2c2E*vid g 33. 69. 124. 157. al^o 
fere it (exc q) vg cop arm Did^ri^^^ (oro nn. o nX. ixii.) Cbrcom (et. 
g"6) Orinf'^^i Augcons q jiXav. iniuvoa \ eiTifv in (Schu: coniiciasne 
on?) ^oif fiixa sic cgkmta etc (e ttniv, in, ^o)v, fiixa), item d 157. 
al^ Chr (et.gue etmo) addito ori ante /tfra (Chr ir. ^o)v unfv on,), 
item Oriitiii*! (dixit, dum adhnc viveret , quia post) et^t^^^^^o^ (dix. 
adhuc vivens, quoniam post etc. Eodem modo per totum comm di- 
stinguit haec verba.): l finiv en ^wc /Afra 

64. io)a rrja: dl aP^ Chrmoa q^ ^^^ | xQiTt]a tjfifQaa: v it vg Or'"''^'^-"'! 
rj/^ifQ. T^tT. I ot /u-a&t}rai, cum hb . . . g Ln Ti add avrov cum acdl unc 
rell al omn'^id it vg syr^tr cop al Or'"* | xAfii'oiffu' (k -V'Oixni') avTov 
sine vvxr. cum «ABc*DEHKVAn al^" fere it vg cop go syrP arr Chr (et 
gue) Danisabb829 Orint3,93i ... ^ (= Gb Sz) praem vvxroa cum c^fgl 
Mur al pi arm, item postpon s al pauc syrscb aeth :: cf 18, 13 | 
iinwaiv (dicant it vg Or'^i') : d fQovaiv (dicent). Praeterea 33. al-'' 
fere a ff^" syr*^*"" arm add on | yivQuiv: s 69. yjkQor, d yugo), l /f«0J 
(exeunte versu) 

65. fffiTj cum BEFGHKLM-r aF" fere it vg cop syr^ch arm go . . . ? (= Gb 
Sz) add rff cum sACDM*suVAn al sat mu syrP c* Or'^'^'^^' | xovaroj- 
Hcav {V^KOvatovdiar, 69. -odiav) et. syrP™gfe''", item if'' g^' 1 vg Aug 
cons custodiam: d* armu^c cprXaxarr, item ciistodes a b c f fl"^' g'' q for 
Orint 3,931 gQ^ milites h gat | sen aaq^aXcuaaOat. \ ojot l fo)(r 

66. D* ria(paXvaar \ //. t. xoi'dTwrffoKK a kmgtoih)., D^''^-ov<)va<r, 69 -ofyi.«<T): 
D* arm ,«. X{,)v qivXanoiv, item cum custodibus it vg (go hiat) 208 28, 1. KATA MA00AION 1—10 
Me 16. 1-8 
l.c 24, 1—9 XXVIII. 

1 ^^^' ^ 'Oxpe 8s aa^^dtav, tj] iTTiq^coayMvat] eia fiiar aa^^drcov, 
ijki)-ev Maguifi ij MaydaXtiVtj xai rj dXh^ MaQia xisojQtjGai xov 
Tacfov. 2 v.ai tSov Geiafwa fytrsro fityaa' uyysXoa ydg kvqiov 
x«T«(3«(T e'l ovQavov not TZQuasX&ar aTTtuvhoev rov Xi'dov nai 
fy.u&rjro indrm avrov. 3 yv df ij stdta avrov coa aoxQanrj, km 
rh fvdvfia avrov Xsvxor cog i^v. 4 dno bl rov cpo^ov avrov iGei'- 
GO-tiGav 01 rtjouvvTSG xal iynvijO-i^Gav cog ishqoi. 5 ^^^' anoxQi-O'SiG XX VIII. 1. di (et. Dioncani ap GalP-sosb et ap Eou2.387 Eusmai'^a 257 
Chred etsue Cyi-esssoj. jjl 6. 33. al^" fere et evglstaria om (minime 
omissionem prob Dion^'^"-^ xat oi/'f aa^p. o)a o fiarO-. Xfyfv Or^'**" 
yfy()a7iTat, ya()-oTi, oipf aapft. Or'"'-''^ ihi invenies scriptum quia ve- 
spere sabbati etc Eusfieni *'*■'' xat o /iiaT&, di, it xai ot^'f act^^. hqtjxiv) | 
aa(iparu}V (it vg Or''^' Aug al vespere avtem sahbati [d -torurn], item 
postea in prima [primam, ima] sabbati [d if-" -torum]) : la aF ChrS'"® 
(Ta/?/5aTw I fiaoLUfi cum scla ... c Ln Ti fiaQta cum abd unc rell al 
omnvid (editum etiam in Or Dion Eus Chr Cyr) | ^ pr: D*om | xai tj 
ccXlt] (et. Or Dion Eusma>'n et dem Chr): A 90. xav aXkt] (d rursus ut 
27, 61. et alia, it vg et altera) \ /ta^ta (h om): la fiagtaf-t 

2. f| (et. Or Dion Eus^^is^ Chi-ed etgue fx ton, it vg de caelo): d an (d 
de) I xai TiQ. cum nbcl 33. 157. al^ Or''**" Dion (ap Rou, npn item 
ap Gall) Chr- (et.guej J jt vg descendit - et accedens, item cop syrscU 
aeth ... g Ln Ti om xai, cum ADrAn unc^ al pier arm syrP Eus''^'" | 
t<BMn etc aniKvliiTi , sed acdelfa etc ~<j(v \ Xi&or absque additam 
cum KBD 60. 84. 6Pe a b cffi-2- gi-2- 1 n vg aeth Or^'"" (post roc 
).iOov pergit xai fiix ohya (ptjffi'V o fiatO.) Dion . . . ? add aTro ftja 
Orgaa cum ACE*GHKM*SVAn al pi f h syr-'ch arm (Eusmarinssg ^j( ^ 
&VQ.), item E^FLM'^ur 1. 33. aP" fere cop syrP Eus^em Chr (et.gue) 
a;ro t. &vq. toc jLtvtjufiov :: cf Mc 

3. ftSia cum Na^BCDEHM ti* 124. aP'^o'^tis Chr^dd aliq («* om rjv di f} 
lid. av.) ... ? Ln idia cum FGKLSUvrAji al pier (et. Chrgue) | Xivxov 
(a b e f fiP- h q): c ffi- gi-2- 1 vg Augcons om (item Chrcdd2) | ^,fj 
cum H*BDKn* 1. al^" fere ... ? Ti ojffft (wc G9. 47ev (,)atj, quod et o'>a i] 
et o'xjfl esse potest) cum ^^^(xrAU^ unc** al pier Dion^ani Chr 

4. (fio^Jov (a (fiogov) avrov (21<^v auroiv): aa al pauc aeth om avrov \ 
eyfrtjOrjffav (l -vv-) cum sbc*dl 33. ... ? lyivovto cum Ac^rAn unc® 
al pier Dion Eus™a''iu^**''' (ex catena) | o)a vixq. cum kabdla 1. 209. 
(item (i)(T ot 69. 6pe) ... f toaii vixQ. cum crn unc® al pier Dion Eus 
marin283 (g velut mortui ut an tea vehd cortiscatio , sed albtis id nix; d 
tanquam mortiii, antea bis sicut; a b f ff'* h q vg vehd, antea bis sictd\ 
c prim loco sicut, sec et tert velut) KATA MAOeAION 28, 9. 209 8s 6 ayyskoG sinev rma yvrai^i'v' //tj qo^elO'd'S vfisTa' oi8a yccQ 
uti 'hjaovv rhv foravQcofu'vov (^/jiEirs- 6 ovx sgtiv cods' iiytQ&tj 
yag, Ka&036 dnsv' dsvrs i'ders top ronov ottov v/.stro. 7 nai ra^v 
TioQsv&siGai eiTzare rota nad)]raiG avrov on yyfQ-O't] ano rcov 
rsHQoov, xa] i8ov nQoayai vfiao sia rt]v F'aXdaiav, fxsi amov 6\ps- 
ods. (8ov eiTZOv v/mv. 8 ^^*' ^ xai dnslduvaai tafv ano rov fivi]- 
fisi'ov [Asra (po^ov nai laqaa iisydhjC t8Qa[j,ov anayyEiXai zoia 
liadrjtala avrov. 9^^^'^°x«} i8ov'I)]aova vm'jVTijGEv avraio Xtycov' 
XaiQSZE.. al 8s nQoasl&ovaai s>i()drijOav avrov roha 7T68aG xa< 5. ih : c omvid | rai,a yvvav^i-v (t<^ etc) Jta et. Dioncan i ; s* om | cpojifi- 
a&s (ut et. Dioii Eusm^rin 266 Cyj.es sso^ . „* q,ofifi&r]Ti (C-/JfKT5f) | 
Zt': syrP add c* Nazareivwm (sed in™g liabet: in tribus exx Graecis 
et uno Syriaco , antiquo illo, non inventum est nomen Nazareiuim) :: 
e Mc 

6. yaQ ret. Dioucani Eusmarin266 Cyres 38") : a 33. 238. al plus^" ff'^- Or 
int2,i55 ojjj (Ciii. riyiQ&rj. no&fv dtjXov ; vix probat) | fxftro absque 
additam (prob Schu) cum sb 33. 102. e cop arm aeth arP Ori"t^'^^^ 
Chi-ed et^os (ged nongue etaU) Cyressso eatoxon . . . ^ Ti add o xvQWff 
cum ACDLFAn unc^ al pier it (exc^) vg syrsch (dominus noster) etP Chr 
gue etcddi 

7. ra)(. noQBvOfiaai,: a om , item Chrsd etgue (Or'it^'^^^ et ite dicite) \ 
ano T. viXQ. (et. c f ff^- g2. q foj. g^t^ et. Gyres): d 7Pe a b e flf^' g^' 
h 1 vg arm Orint^'^^'^ Aug om (item Gyr^'^"^^^ on rjyfQ&rj, xat ra e^tjff) \ 
idov: D pser a b c ft"^' h Ori"f^'^^^ om (item Cyrlir '^' on avfaxi] y.av 
TiQoaytv vfi. iia r. yaX., i>dov unov Vfivv) \ v()ov sinov (et. s^ ^ ged s* 
iona) vfiiv ig^' ^' vg [sed san al dixi] ecce praedixt vobis): 126. cscr 
(om fx. avx. o4'ia&.) f y.a&oja fimv Vfnv, sicut dixit vobis 

8. anfldovrsai, cum sbcl 33. 69. 124. e (et cum abissent velociter) . . . ?■ 
Ln i^iX&ovaai (:: ut Mc) cum adfah unc^ al pier (itpler vg et ex- 
ierunt cite) | avrov: 69. 242. 253. 433. e f q arm om 

9. xat, id'ov (Gb" prob Schu) cum sbd 33. 69. 435. yscr al^o fere a b c e 
fpi-a- gi.2- h I n vg cop syrsch et^r arm perss arP, item Or^'**° (--?"/- 
ffn' o narQ-. xai idov o 75 vnrjvr. etc) Eus'^emsos (__ j,„j q ^larO: di^Sa- 
ffxft Xfyo)v' Y.at, i,Sov o Is etc) Cyrli^'^^'* (x«t (ftjcn to tvayy. xat tf)'oi» o tS 
etc) Cyr^^^^'^ (xai fiiTct yt xaa rov ayytXov qiojraa, i()ov IS v7trjvr7](Tn' 
ai'TaKT etc) ... ? oxr d't fnoQfvovro aTtayyaXai, toicf /ua&rirai(T avrov 
(al^ om anayy. etc., 235 om t. fia. avt., q om ai'T.) xai (aP om) i,Sov c. 
ACLrAn unc^ al longe pi f q syrP aeth ] 15 (Gb') c. nabcah unc^ 22. 102. 
al plus^^Chrgue Gyres Thphyl... ^Ln o Zs cum DLSsilr al sat muOri-*-"' 
Eus'leni Cyrhr^i" ChrSd | vnrivrTiafv cum KBcn 1. 124. 209. ti^ wscr aP'^ 
Or Gyres ChrSue . . . j Ln Ti anrivrtja. cum sCj^DLrA unc® al pier Eus 
dem Cyrlir 210 Chred | a avtoia | avrov r. noSaa (et. Or Eusdem 
etmarin263 Chred Cyrlii'^ii Cyres) : d GhrS^e f. ^o<)'. «i/t., item it vg 

TiscuENDORP, N. T. Ed. S. 14 210 28, 10. KATA MAeOAION TZQOffexvvijaav uvtm. 10 tors Xt'yei avraia o 'li^aova' fttj qo^uotys' 
vTzdysTf anayyeihtXE tola nSeXqioia fiov i'ra aTTtXihonti' sia tifv 
FahXalav, aai r/.el fis biportai. 

11. IIoQEVOfjifvcov 8s avrcav, (8ov rufa rija Kovata^lnG iXd^op- 
Tfff si'a T)]v TtoXiv dvf/yyeiXar rota dQyifQtvGiv unuvra ra ytrofieta. 
12. xa) avvaixHvTSG fi^rd rav TZQea^vTi-'ooir avfi^uvXior te Xa^uv- 
rsa aqyvQia I'xard sSoixuf roia GTQazmraia, V6 Xt'yorrsa' dnars 
on 01 fiaO-tjrai avrov vvxtog iX&ovrEa ixXeiVar avrov Tjfimv xoi- 
fKOfii'rmv. 14 x«) idv duavaO^ rovro mt rov tjysfioroa , iifisTa 
naiaoiiev xa) VjUacr cl^ieQifivovG 7ion]GO\Aiv. 15 oi 8t Xu^ovtsg xk 
aQyvQia iTToi/jGur (og i8tddj[{}tjGar' xui i(fi,niG{)ij o XoyoG ovtog 
nuQa 'lovdaioiG fitjQ' '^'/^ gtjusqov. 

10. o Is (et. Eusdem Gyres); b e om | ad'iX<{. (157. Cyres fiaO^tjraiff) /nov 
(et. h'^): s* om fiov | i,va a7TfX&oi(nv'(et. s"^) : s* tr. fX&oxjiv, itP'^'' vg 
ut eatit, h quia praecedo vos \ ttjv: d* om | y.ai ^xf^ (Gb") cum nac*? 
EFHKUvrin 6. 22. 69. aP° fere ... ? Ln Ti xaxii cum bc^?dglms 1. 
33. al sat mu^'id Eusdem Chr Cyres etsl'^pb >e2 _ _ qsct fy,fi^ a b c e ffi" 
gi-2. jj Yg {i){ (contra et ibi d f fF^" h q Ami)) | nxpovrai, (et. Eusdem 

. Chr Cyres etglaph j u al pane oipwvt.) : d lOPe e h o^'iffOf (-at) 

11. rrja yiOvarutdMa (A -Sitaa, G9. -o^uia): it vg de ctistodibtis | oij'tjyyfi.}.. 
cum ND Or^'^***^ Chr (et.gue) . . . ^ Ln Ti a.n^yy. cum ABclfau unc rell 
al omn'^id | a-navia: A Or nctvxa \ yfvo/Liiva: u al pauc yiv. 

12. aufi^. re (d al^ om ; itP' vg consilio aceepto , a e ff^" h consilium accepe- 
runt et) Xafiovrfa: i^* av/xfi. n tnoirjaav, «"• supplet xai, )jxftot'TfG, sca 
ffD^/S. Tf Aa^oiTfff, sl"^ (rursus ut-''') avftfi. n inov. xai, Jxip. | a(iyvQi.a 
ixava (et. Or*'-''*^ cop syrP, ff'^' pccunias copiosas): n aQyv^iov ixavov, 
item itP'er vg syrs^li arm 

13. «7raTf OTJ. (et. Or*.3S6eti.36^ Cyrhi-anef-is Chr, item EnsmariM ,y,,y«. 
a/.ovxai diaqitj/iuaai' OTt ot etc): s on fmarf, 33. ivTzmf | ■?;/?. xoinojii.: 
F ante ot ^<a5-. ai'T. pon (item Or*'^^^ ante vvxr.) 

14. y.at lav (Or*'^"^): d*l xat av, 1. Or^'-'^se Qy^hr^i-i ^^y | f^^ c^^ saci. 
FAD unc9 al fere omn syr>i'r al Or^v-Jsv et^'^^s Cyrl'r Chr(et.g'ie) cat"x , . . 
Ln vno cum bd 59. (Or'-^^' ap Guietum teste Delar.), item itpler yg 
si hoc auditum fuerit a praeside, h si hoc audierit praeses nosier I nii,ao- 
fifv cum NABCDE^FKLMSVAii al pier Ortiis Cyrlir Chr (ct.gue) ... E*GHur 
69. al mu ntt^OM^nv. Item absq avrov cum nb 33. 102. e Or'-^'^^et ^i^"" 
c°d ... q Ln Ti add aiiroj' cum acdlfaii unc^ al fere omn itP'er yg 
syrr cop al Or*>8^*'ed Cyr^^'" Chr | noDiaofiiv cum abcde-klsuvfah al 
pi Orbis Chr ... SE*FGnM 33. 69. 124. 157. al pm Chrgue l.is .nm/av 

15. Tct (sc suppl): N* om | otcT (et. n*): nc na&oKT \ efii^^ayOrjaav: h 
TZ^oatrax&tliTctv \ Kpfjfiia&?i cum na 33. 60. Or' '-''^et ■*'■'■''•'' ... ;• Ln Ti 
SufpTjit. cum ABCDL unc'2 ^j pig^ Chr (et.gue) | toi'JatOKr: d praem 
xoia I fifXQ'' ^""1 K<=ABCL unc'"2 al omn'^'id Or^j'^*" Chrg»e ... ^*d Or KATA MAeeAION 28, 19. 211 16 Oi de svSexa ixa^r^tal iTTOQev&r^aav sia rtjv FahXaiav, 
siG to oQoa oi) hd^aro avroXa 6 Iijaova, 17 vmi idovrsa avtov 
TZfjoatxvrifaav, oi d8 idiot aaav. 18 x«f TZQuatldoov 6 'hjaom sla- 
h^asi' avtoia Xt'yoov ' sdo&ij (loi ndou i^ovoi'a ir ovQCivm mu mi 
yya. 19 TZOQev&t'vtSG fia&tjtsmats ndvta td sdrtj , i^anti^ovtsa [«'• is, is] 
avtova sia to ovona tov natQuo '/.ai tuv viov xai tov ajtov 

*>*55 Chr (et.™o) ftaff (:: nee /«?/(»« t. gt]. 11, 23 nee foicr r. arj. 27, 8 
fluct; sed ef ad 13,30) | ffr//(*^ov sine additam cum «ArAn unc^ al 
omii fere e (usque in hodiernum) Ox'^fi^^ ef^>^^^-> ... Ln add rjfiiQaa eum 
BDL 7ev (alPe?) it (exc e) vg (at istae versiones ibi quoque additum 
habent ubi Graecorum nemo confirmat , ut 11,23 excepto d) Chr (et. 
gue) 
IC. fiff T. yahL : 33. Eusmarin (ex Anast ap Mai3"i) om | f/ff to n^oa: 
1 om; Chr (et.gue) om aia to oq. usq o 75 | o Zs : d om 6 . 

17. Ttooaiximjaav sine additam cum nbd 33. 102. it (exc q) vgEusn>a"» 
301 (ex Anast) Chr^d etg"© (Chrgue [et^d] sic: oi. Si ivS. anfk&ovrfc 
[antjX&ov] tiff r. yal. ot [y-ni, ou] fitv nqoaex. oi> de tSovx. avt. iSiar.) 
... ? Ti add ai'TOJ cum Ain unc" al pier (item r al^"^ fere anxov) q 
syrutr cop al 

18. ainoua (sc): s* om | ovQaroi (Ori.^^sq Baseuuomago etbapteai Marc 
diad246 Cyres bis Chr) : D Baseuuo 289 _,,0Kr | fTTi yTja cum SAEFGSUPPI 
HKMSUvrAn al fere omn Or^is Base""o'289gt295 Bas^apt Marc^iad Cyr 
esss^et'ss (^^ ri ovq. etc) et^^s Ps-Ath^.s" Chred etmo catoxon ... Ln 
tni t'Tjff yriG cum bd 90** (cop, sed et. iv to) ovq.) EusPs328et6i6 Chr 
gue Cyrluc236 (j,, ^^ o„^_ ej^) : : cf ad 6,10. Multo usitatius est ic 
oi'(>. quam f/rt ytja) 

19. noQiv&iVTia (d 7io(j(v«Jd-a vvv fiad. , Or*'-^- no^tvta&i iiaO-rjnv- 
aars iteming '''^^^ets^s Tert ite docete , e syr^tr Cyp al ite ergo et [syrP 
om ei], cop ite ergo [sed^i et^od autem] docete) cum saefg^uppIhrmsu 
vr al plusi'^" syi-cod arP persP sled gt*- Ori'^^'^ (etV262) i^jppnoetss Eyg 
dom6-9 etalib itemmarcs jtemPs-iei etalib itemes*25 Const^.^Set'-^^ Ath 
88.188.522 etaIibBasfid228 gteth252.294 (itempsii8 eteimom ter noQivOtvr. 
PanriL.i'ti) Basbapt624 ^mphil^se Epiphs^etsea (sed *'■"'■ 'S"- 922 j^^f 2- 
&ovt(a jjaTTtuaari, item'^^et^"!) Nysseuno2 gtepp (ap Galieos) Chr 
(et.giie; Cyres'oSetsso al lrint208 Lcjf al ... f (= Gb Sz) add oi'j', Ln 
[onv] cum BAn 1. 33. al vix mu c e f ffi'^- gi- q vg syrw'r arm aeth; 
item D a b h n Victorin Hilter add vvv (gat mm Faustin Leo ergo 
nunc) I (i(x,nxt,tovrt(j cum nafah unc'-* al omnvid Hippno^tss Const'^>^^ 
et'''22 Eus™arc 3 ^tji ss- iss- 522-528 Amphil ^«9 Basfid'-^^s etbapt624 etetU25-2- 
291 Cyrlir2« Nysseunos gtepp (ap Gall6"<5) Epiph^^^ e(;863 Chr (et.gue) 
Cyr-*'" etes'-^""- •'53et859 al (it vg Irint al haptizantes , Cyp al tingentes) 
... BD ^aTtri^aavria (d haptizantes) \ na to ovofi. (Tertbapt j,j nonien; 
praescr -{ussit ire et docere nationes tinguendas in patrem et in fil. et in 
sp. s.) : it vg Ir'n' Cyp Hil al pi in nomine \ D om toii anie vioii, al^ 
SCI- ante ayinv, Epiph"^- '»"• ^-^ Cyi-cssoe om roti ter 

14* 212 28, 20. KATA MA00AION TzvsvfiaToa, 20 diddaxurzea avrova rr^qdv natra oaa iversdcifxr^v 
vfuv. xat idov f JO) fiexf vficior «//i/ naGcm zaa ij^it-Qao noa rija 
avrreXeiaa rov almvoa. 20. //(& vfi. ei/iii, cum ABrin unc^ al omn^<J it vg Or'-^^^et^^s item^'^^i. 

519. 554 item 4,169 sq 265- 453 CODsf'^^ EuS<^em 139- 25-2 ^^^^^ mSLTC ISJ item ps "• 

62.407etalib itemes5"-523 Athps^^s. 906. Basbapteoo (jij^ (et.gue) Cyi-ador 
385etanthrop387 ett"i»32 itemlui^^so al ... so Or3."''et302 „^,_ ^^^ ^,^^ | 
a^wvoo• sine additam cum na*bd 1. 22. 33. 102. al pauc e ff''^' gi"^" h 
n q vg (et. ing mm tol al, non am for san gat) cop arm fr Chr^'^etgue 
(nee usqtiam aliter Or Eus Ath Cyr etc) ... ? (= Gb) add a/i?jv cum 
A^rAii unc^ al pier a b c f am for emm gat san sax syr"'r cop''z aeth 

Subscriptiones : skm al item a am uil subscriptum habent (CL etc 
hiant) ... b xara juaO&ctiov (et. e om evanf/elinm , vide post) ... akh 
KUVin al pi fvayyi?.i.ov Kara /uar&avnv (e -for), item n secimdwn 
mattheum evangelium , iff^' am explicit evanyeUum secundum mattfieum, 
h evangelium secundum mattheum explicit, c explicit evangelium mat- 
thaei) ... D fvayyfXtov -/.ata /iia&&ai,or frf'/.ffs&ri ai>yfrai fvay- 
yiXiov y.ara io)ayvtjv. Eodem mode utuntur cdd'at pier, ut for gat 
explicit evang. sec. matth. (gat add item), incipit (gat add evang.) sec. 
viarcum, san evang. sec. mattheum explicit item incipit sec. marc, mm 
explicit ev. sec. matth. item nunc orditur ev. ihesu christi. Item b e f q 
evang. (e om) sec. matth. explicit (q txTtXiKn) incipit evangelium (e om) 
sec. iohannem (b -new). Eundem ordinem cum D etiam a ff-' sequun- 
tur. Codd minusc mu Tfkoa rov y.ct. ftarO-. [aytof] (vayy(ki,ov (r n- 
rfXtarat ayantjToa o y.vuioa j^tarO-. o fvayyfXiffttiff /tijvi, avyovOTo)!). 
Praeterea gs^ppIhks (nou item unc rell) al pi additum habent ver- 
suum ((Ttixon') numerum: hk al mu //t//, G^uPP's 12G. al pi /5/' (w^cr 
di^a/i').. f^ay.oa.) , al mu /?</)', p'qiid' et aliter ; pauciores etiam Qtj/.iara 
{(iqiy.p' , axot , /So)x/5', y<i)y' etc), zf^aAoeta (rf), rvxlovd i^'r]). Sectiones 
Ammonianae inimeraiitur rvt (item 355 am et autiquissimi canonum 
indices) in s ad v. 9, Tvd' in A ad v. 8 (at hoc non recte liabet, non 
enim possunt sequentia cum v. 8 ad canonem 2 trahi, sed pertinent, 
ut est in » et am, ad can. 10), xvg in En ad v. 11, ti/^' in M ad v. 16, 
tv&' in HK ad v. 19. In codice b evgMt in cajjp 170 divisum est (vide 
ad Lc, ubi eadem capitum ratio ex x adnotatur). Sensim vero variis 
additamentis subscriptiones auitae sunt. Ita K habet: to xa. fiar&-. 
tvayy. tlido&ri v!z ai'Toc fv iiQoaokvfioia fiixa xQovova ij rtjCF tok^ 
avaX^ipfo)a, item G^ec exceptis vn am. fV kq. Cod. 126. (rvvfytjagirj 
TO y.a. fiard-. aywv ivayy. fiira oxro) XQOv. rtja ^ rov &iov ijfiojv 
(al mu om t. &. ■>/.) avaXtj\\ifma ' tiidoStj (ta i,f(JOiiaaXtjfi (al pi tv if(j. 
vel tv iifJofjoXvftoia, 174. fia TraAaiffTH/yv, 293. tomt iv avatoXtj 
(^(jaioia) (fbtvt] Ttj tp^a'iiii, (idem exprimuut al mu, plerumque sic: t/; 
ffifiaidt diaXiy.ro) vel fft^aiari). Alibi additur et. >jQ/^?jvnidr] ((Qft.) df 
vno Murvov (ita 5. 29. 132. 133. 176. dscr etc, 53. imo rov ^axw/5ol', 
al V7Z0 tay.. adfXqiOi' too xv(>., 293. i/(TTf()Ot' di 7ia(ja fJa^3oXn//ai,or KATA MA00AIOIV Subscript. 213 rov navfiKftjfiov anoGTolov iQfitjVfi'dfi' rt] iX).t}vi3i diaXfXTO), ota Si 
Tn'ia qiaffiv vno vw. lov &foloyov , oi, y.ai aXrj&ma fifjtjxacnr. Syrsch 
finitum est evangelium sanctum praedicaiionis Matthaei, quod praedicavit 
Hehraice in regione Palaestinae , item syrP finitum est evangelium san- 
ctum Matthaei evglstae, quod loquutus est Hebraice in Palaestina. AethP 
finitum est evangelium Matthaei. Voces eius 20U6. PersP finitum est evan- 
gelium Matthaei unius ex numero duodecim apostolorum. KATA MAPKON. 
I. 

1 ''^ .^QXh '^ov EvayysXiov 'Itjoov Xgioroi , 2 •/.aOco<j jt'yQn- *xaT. fxctQx. cum sbf . . . Gb Sz Ln Ti tvayytXior j<mt« fiai/y.. cum adeii 
KLMurAn al pi (G^uPPl to xara fiaijy.Gv sed praecedit tou xa. fiaQy.. 
(vayy().voii ra xeqqi., C9. fy. Ton za. fia^x. ivayyiXiov [itaS", Treg 
-Atoi'], 258. f I'ay/fAfta [sed ad Mt -li,ov] xa. [.ia,(jx.) ... ? to xwtm 
fiaqx. (? add aytov cum minusc mu, sed ?e om cum minusc pm) may- 
yihov cum minusc sat mu 

1. Ti) XV sine additam cum s* 28. 255. Ir '^' (/tarO-. df rtjv xara arO-Qo)- 
Tiov aiiTOc yivvridiv xtjQvrrfi Xtyo)V ^ijiXofT yfyeaima tv /v inov dai'. 
vvov a/9^aa/« - fia()xo(T 6'f ano rov 7T(Joqifirnioii 7ivivi.iaroa rox> f| 
iixjjova fTHovToa roi,(T av&Q0)noi,a rt/i' «(>;jfr/i' inoujaato Xeyo>v a^/tj 
TOi' ivayy. Iv xit, mo yiyqanxai, iv tjn. to) 7i()0(p., ttjv nrfQomxfiv 
fry.ova roti fvayyfXiOv d(i,xviio>v. Ir^^^ „imtium /ecit : luitium, dicens, 
evglii quemadmodum scriptum" etc; om igitur interpres ipsum Ti) /r, 
consentiente scholio codicum 237. 238. 259, quo Irenaei verba tacito 
quidem ipsius nomine: /iiaoxocF o fvayy. ano TOi' usque d(ixvi'v)v repe- 
tuntur. Similiter Epipli^-'zat (f^jaiV uoyt] rov mayyehov, nxr yfyijanr. 
IV etc) O r ^'^^^ (aAAa xai^ fi>a twv fvayyiXiaxinv o //a(>y,o(i qitiauv' ccpx^] 
10V ivayy. ij/[io)v w xv' ota yfyoanrai, fv tjacti. ro> tiq. usq ifinq. aox') 
4,15 bis ((ptjffi, yafj o avroff fxccoy.oa' ctQ/f] tov evayy. tv xv ^ xa&wa 
yiyiianr. fv tjit. to; Tiq. iSov usq raff tQi'p. avrov. Paucis verbis ante 
paullo liberius: 0)a ipf]ffi,v o fia^xoa' aQytj rov fvayy. 'yv Tv.) ^,i2s 
(na()cc df to) ii(X(jx(i) om (*QXV ■^*'" fvayy. Tv xv xata rtjv rjaalov yqa- 
qifjv (*vayfy()c(7izat- ovrutff' a^/tj toi' fvayy. Tv xv, xa&ioa ytyQ. iv ro> 
tiff, ro) 7i(to(f. usq r. TQi/i. ai/roi') item Or'^t*'''®^ (,,segregatus, inquit, 
in evglium dei. In aliis locis scripturae evglium Christi esse dicunt, 
aicut et Marcus evglsta scribit: Iiiitium evglii lesu Christi, sicut scri- 
ptum est in Esaia proplieta. Verum qitoniam Christxis verbum. est, et in 
priricipio erat verbum et verbum erat apud deum et deus erat verbum, 
unum atque idem est diet evglium dei et evglium Christi, vel quia ipse 
dominus dicit - ergo et evglium patris evglium filii est") Bascunomaoo 
(o ftiv /KarO-. rrjff xctra craqxa ytvvtjffdna f^tjyrjTtiff ytynnv, (off avroff 
g)r}fft' jJtfiXoff yiviaiO)ff Tv xv viov dav. [cod add vtov a/5^na/(]" o d'e / KATA MAPKON 1, 2. 215 mm iv r^ Haa'in tq> 7TQoq)Tj7rj ' i8ov f'ya ccTZoateXXm thv ayyeXov J^i"' 3, i 

. ■ Lc 7/27 

fiagxoa aiiyriv rov irayy. to iwavvov nfnovrjy.i xfjQiiyfia, (i,7io)v' tt^jf*/ 
Tov ivayyihov Iv ^v, xa&oxr ytyqanr. iv tja. no TZQocp. (poyvrj fioavtoa 
e. T. (Q. o Si Xovxaa etc) Tit n^^iich 3 (^ap Gall^^^: ii> d( fia^xoff }.fyfi' 
ct()xri TO 11 fi'ciyyiXi,ov Tv ^, y.a&coa ytyQanxav sv tja. to) ng. o Se fiar- 
&ai.o(T' /^tj^Aoff yfvf (710X7 Tv ^ vtov Sav. vuov apgaafi, xai juiv etc) 
Serap™a"ich25 (^p(^^^ ^ ivayy. «) %v, xa&ua ytyQ. sv rja. ru TtQ.) Cyr 
hr42 (^i(,)fjtvrrj(7 ya.Q ■J/r ct^/fjyoa - TfAoo" fiev 7iQO(f7jrwv Ttavna yaq ot 
7TQoq)fjTai xat o vo/io(7 io)a I'OJavvov. imv d'l ivayyfXixoiv nnay/Ltarojv 
ana^X*}' '^QXV Y^Q '''*'" ^^o^Yy- ^' W' y (f'ti<7i', xcti, ta ft'/ff, fyiviTo 
Miavvrja (V r. fQ. pnTtrt'Con') (S e veri ansigill ^66 yi^^ infra) Vi c torin 
apoc (ap GalP^ ,,3Iarc. itaqne evglista sic incipiens: Initium evangelii 
lesii Christi , sicut scriptum est in Esaia propheta: Vox clamantis in 
deserto, leonis habet effigiem. ilatth. autem: Liber generationis les. Chr. 
filii David filii Abraham: haec est fades hominis^^) Hier^is (in Ma- 
lach. 3, 1 ,,Marc. quoque evglista - ita exorsvs est: Initium evglii les. 
Christi , sicut scrii^tiim est in Esaia proph. — viam tuam ; item de 
opt. gen. interpr. ad Pammach. ep. 101 ,, Marcus - ita suum orditur 
evglimn: Princij)ium evglii lesu Christi, sicut scriptum est in Esaia 
proph. — semitas eius) :: pro tam luculento patrum testimonio 
- Orl'^iinqiiies _ dubitari nequit quin codicis s scriptura summae anti- 
quitatis textum referat, etsi iam Irenaei aetate nobili additamento 
auctum legerint. Videtur illud vero huic quidem loco parum apte 
illatum. lueptum certe totique textus sacri historiae repugnaus foret, 
tale quid potius modica fide sublatum quam pietate male sedula illa- 
tum dicere Ln Ti add j'toi' -Bfov cum s^'BDl 102. (Severian 

sigill566 /KxXci' o uaxaQ. /^ta(jy.o(7, ■/.a&na tavrov na to avayyfkiov y.ao 
O^aqariaaa tokt Tzooytyv/iivaaftivoiff Xfyei^ /.tiv viov &-iOv, akX fi'S-fWff 
avviareiXi tov ?.oyov nat fxoXofioiGf rtjy evroiar - Xfyo)v' aqyti rov 
ivayy. Tv xv , y:a&o)G yiyQantai, fv rja. tw noocp. i^ov anoffx. - fftnQ. 
GOV. Agnoscit igitur ajierte additamentum viov deov, in ipso vero 
textu non exhibuit, ut certe editum est) cato^on catpossj item ? v^ov 
Tov Oiov cum AEFGSupplHKMSUvrAn al pier Cyriu'isn^^o Item Jilii dei 
it vg (sed gat mm domini nostri I. Chr. fil. del) cop syr^tr arm aeth 
Ii-iiitisv (addit manifcste initium evglii esse dicens ss. prophetarum voces, 
et cum, quern ipsi dominnm et deum confessi sunt , hunc patreni domini 
nostril. Chr. pracmonstrajis) et^^^ (Jilius dei , hominis Jilivs /actus , tit 
per enm adoptioncm percipiamus , portante homine et complcctente filixim 
dei. Propter hoc et Mc ait: Initium evglii I. Chr. filii dei) Amb Ilier 
scmel (ad Mt 3, 3 ,,Porpliyritis istimi locum Marci evglstae principio com- 
parat, in quo scriptum est: Initium evglii I. Chr. fil. dei, sicut scriptum 
est in Isaia proplieta - semitas eius. Quum eniin testimonium de Mala- 
chia Isaiaque contextum sit , quaerit quomodo vclut ah una Isaia exem- 
plum putemus assumptum") Augconssg ai | ^ Wtst Matthaeius Ti tffor. 
2 o)ff [y.a&oja] - avxov. ^lyivixo, item Gb sed - anTon' ^lyiiixo, Sz 
5^foi'" - aiiToic ^lyivtxii, Ln &iov {^ma - ctvxov) '^eycvfro 
2. xa&oiG cum siiKLAn* 1. 33. 209. al plus^ Or^'i^ et lasgt i^e Tit>"'i"icli ^ 216 1, 3. KATA MAPKON Mt 3,3 fiov 7100 71QOGC07IOV oov , OG xaraaxsvuati zijV odor gov' 3 "" cpojr// 

Lc 3, 4 

lo 1, -23 

Baseuno25o gerapmanichaa SeverianS'giH 5«8 ... g Ln oxr cum adkfg 
supplHMPSUVrn^ al pier Irgr^^i Or^.^ss Epipli*^' catoxon etposs al | fv 
Tw (toj cum SBLA 33. al^ Or^'^^^et^^^; d 1. 22. al's fere Irgnai Ori>889 
eti,i5 TitmanicU Baseunom Serapmanich Epiph*27 o,jj. jt^ Gb Sz) fjaa. 
T. TiQoqi. cum SBDLA 33. al^^ fere it vg cop (cod * * r tokt n(io(fyiirai,a 
fv T. Tjff. r. TZQoqi. utraque lectione conflata) syr^ch et^^ etP "ig (ita 
White; item ap Adl ,,Ass. l™g Maleachi, in alio exemplo: in Esaia pro- 
pheta. Ass. 2. iw Esaia propheta et in Maleachi propheta) armcdd ar^ 
perss go Ir'^* etS'' et'^t Or<l"ater (^i,i26 q^^ q ^ia()x. dro TiQocffjTfiaa tv 
diaq>0{)ni(T fior]f(fvaa tonova vno Svo 7n>oqiriTo)v na iv avvayoiv m- 
notTjy.i' xa&i))(T yiyg. iv to) etc) Porphyr (ap Hier ad Mt3, 3: vide 
supra; denique vero addit ..nos autem nomen Isaiae puta-nms addituvi 
scriptorum vitio, quod et in aliis locis probare possumns, ant certe de diver- 
sis testimoniis scripturarum unum corpus effectum. Cf et. in Malach 3, 1 
evglista duo testimonia Malachiae et Isaiae sub unius proj/hetae sermone 
contexens. Item ad Pammach ep 101.) Titmanichs j}aseunom25o gg^.^p 
manich25 Epiph''-' Severiausig-'^''6 (Victant ju catPoss gt in schol codi- 
cis 41 aliorumq: - f7Tt.rf/^o)v ovv o ivayyihartia o)a mo rjOoiiov f (■()>]- 
(.iivaa raa d'vo yjjijaiia Tia^fO^jxfv. Item Eus in cat"^"" et iii scholiis 
codicum aliquot [ap Mai'-^^]: rovto nooq ijTt/.ov i,ia,).axiov fariv, oc/ 
■rjrra'iov. yQaifewrr toivxiv fan aqia/./(a, oia qiijaiv ivcs([it,o<j o yMiaaQtiair 
fv Tw n^oa ftaoivov tuqi/ r?ja SoxoixTrja n' tokt fvayyilioi^a niQi rtjcr 
avaaraafcxj di-(xqo)viaa.) al Victorinapocss jjier (locis laudatis) Aug 
(^cons2,25 j^^ verba Mtthaei: Hie est enim qui dictus est per Isaiam etc 
adnotat : ,, Marcus quoque et Lucas cousentiuut hoclsaiae testimonium 

esse de loanne") al ? (Gfb') fj' tokj TCQOtprj'ca.i.a cum Aefg^^PPI 

HKMPSDvrn al pier (cojjcod' vide ante) syrP i^' arm^oh aeth ari'o etpo 
si Photmanich 4,9 (non item Titmanich^ ut passim male asseritur: vide 
supra. Pessime vero Sz : ,,cum scriptoribus ecclesiasticis plurimis"; 
quod statim addit: „v. g. Chrys." id ipsum error est) Thphyl (ad 
h. 1.) Irint i87g(-205 (ipsa verba vide supra; quae priore loco addit: 
ss. prophetanim voces, et altero: unum et eundem sciens fil. dei I. Chr. 
qui a prophetis annunciatus est, videiitur eonfirmare revera eum iv xoia 
7TQ0(f. scripsisse, quamvis^^^et Graece et ex interprete contrarium 
probetur.) . . . codbarb ap Caryopliilum iv ro) nQOcprjrtj, tol* plane om : 
neutrum horum testimoniorum vel miuimam auctoritatem habet | 
fyo) cum sALPFAn unc^ al fere omn vged syrP arm aeth go Or^'^^^ 
g(;4,i5.i25- 126 (non ad Mc adhiberi potest ^i^"^: y.at oizorj tjv nt^t oc o 
nqoqitjrfja fktyiv' id'ov tyo) a/toariXaj [cod idov anoariXko), nec>ntvet 
exprimit tyoi] t. ciyy. ft. etc) Eus<Jem43o (-^xftj/ov to>' (it,a ton nQoifitj- 
tov dt]).ovfitro)' y.arct ro' tSov lyo) anoar. - (fi,n()oa&. aov. xfXQti'tav 
yovv TTj na(tad((Tei, xai xavxrja rr^a yQCifprja ftaQy.oa o irayy.) Pliot 
manich4,9 ^1 1]ier^Jis (ad Malach 3, 1 et ep 101 ad Pammach ; vide supra) 
... Ln Ti om cum bd 28. it am emm fu gat ing mm mt san taur tol 
Severiansig568 ifint i87 (Or'^it 2,403 jj^. jjo^ valet : „exploratores isti qui 
mittuntur [in Jericho] ante faciem lesu, possunt et augeli dei putari, KATA MAPKON 1, 4. 217 ^oavTOO iv T)] sQijf^cy iroifiaaare rrjv o8ov xvqiov, 8v&eta<y ttoi- 4-8 ehs tao rni^ovo avrov . 4 ^■*' iytvszo 'Icodpi't/G 6 ^anriXoiv tp Mts, i 
rri fQtji^co y.ai m^Qvoawr ^aTrjiafut ixsTavot'aa eio uqmiv afiaQrioov. ^^ i' ^ ' sicut scriptum est: Eece mitto" etc) Hiersemel (ad Mt 3, 3) al (sed Tert 
adv. lud. 9 ex Mai. potius) :: lectio et. 11. pp. fliictuat; Lxx ex A aliisq 
pi fyo) additum habent, non item ex s et B | anoariklo): s al pauc 
(Qj.3,769vide ante) cop -iXi» \ r. odov aon sine additam cum hedklph* 
36. 102. wsci* a b c 1 q am emm fu ing san taur tol (al mu ap Luc 
brug et ap Vallars) copschw syr^cli etlir aeth persP Or*.i5 et^^s (xrjv d 
oixovav (niTO[.ir^v 7if7T0if;rai, [o fictgy.aa] xai tni ton' idov lyo) usq ff-inq, 
aov ' CIV naQt&iro ya(j ro 7T(joy.fifi8i'Ov ro ffi7Z(jo(T&iv aov. Hinc paullo 
ante*'^^^ f/tn^. trov ab ipso Or addita esse non credibile est, leguntur 
vero addita etiam ^'^^o. De tertio loco^''®^ iam diximus.) cato^con et 
(ubi Victant verba afferri dicuntur) catposs jfintis? jjierma'ach etmatth 
al ... ? (= Gb Sz) add ifATTooa&tv aov cum Ariii^ unc** al pier fff^"^" 
gi-2- vgecl (et gat mm al) cop^' syrP arm go arr si (Ori'^''^et*>'25 vide 
ante, item Eus'l^m) Severiansigs^a Photmanich 4,9 al Hiersem (ep 101 
ad Pammach) al. Ceterum Baseunom2so Epiph*'^' Victorinapocss pogt 
verba ijaa. x. nqn<f. statim pergunt ad ifUivri [iooii'roa; omissis kJou 
eyo) etc 

3. fv rt] fQfj/io)' fTot/iaaarf etc: hunc in modiim (quern et. Or^'^'^^ al 
agnoscunt) ipsos lxx distingui voluisse cum iisque evglstas , dudum 
observatum est. Aliter fit apud prophetam , apud quem fv rtj iqm-Hi) 
et tv a^aTi)) (ex interpretatione Symmacbi, in soUtudine vg) ante fi'- 
Ofiaff TTOKiri sibi invicem respondent. (Treg vero edidit ad normam 
textus Hebraici.) | ai'Toi' cum sABLPrAn unc^ al fere omn If^" g^' 1 q 
vg (et. am emm fu ing san taur etc) cop syr^ch etP txt arm aeth Or^'^^ 
et^^^et^'^^ (o f((v yaQ nQOftirfja rf'Tj(Xi.v iToi/iaaare - r. TQtfi. rov 
&iov viAOJV o Se ftaijy.oa' eroi,f.iaaari - r. xqu^. avrov) Vict^ut (jq cat 
- xaa T^t/?. avTov , fitj iyovaav [t. Qrjai.v] ovroxj iv roj n()oip7]Tti aAAw 
r. T^t/9. TOD diov rjf-iMv) Hier (ad Mai. 5. pro eo quod LXX transtulemnt 
dei nostri. Marc. Lucasque dixerunt eius) al . . . d 'iAy^S tou &iov v/noir, 
item dei nostri a. h c f fl^' g'^' mt go syrP™g in^dda^ item a7ite deum 
nostrum Irint^^'bis, Praeterea c haec addita hnbet (:: e Lc 3,5sq et 
Es 40, 4 sqq) : omnia vallis replebitur,et omnis mons et collis htmiiliabitur, 
et omnia prava erunt recta et aspera in planitiem: et videbitur gloria 
domini, et videbit omnis caro salutare dei nostri, quoniam deus locutus 
est. Vox dicentis: Clama. Et dixit: Quid claniabof omnis caro femmi 
et omnis gloria eius sicut Jlos feni: aruit femim et flos cecidit ; verbum 
autem domini manet in aeternum. 

4. lyiviTo: s* nat (^om) eyfv., copwi et^od fy_ Jf | b io)avrj(T \ o fiami- 
'C,o)v cum KBLA 33. pparhscr cop ... ? Ln Ti cm d cum ADPrn unc^ al 
fere omn (it vg baptizans), sed d 28. it (exc f) vg syr^ch (non item 
cop syrP arm aeth go) Eus'^em^i Cyj.hr42 p^gj. ^ ^ iQrjfi. pon | xat 
y.7]Qv<ja. cum sadlpa unc" al pier it vg cop syr^tr etc ... b 33. 73. 
102. cm xa^ 218 1, 5. KATA MAPKON x«f e^eTZOQEvsro TiQoa avrov naaa rj 'lovdai'a ^co^« nul oi 'It-QO- 
aoXv^eitai navTsa, xat f'^anriUnro vn uvrov iv tm 'loQdavy 
Tzozafuo ihifiokoyovfitroi tug dfiaoTiaa uvtmv. 6 hoi ijv 6 'JwdvvtjG 
irSedvfxt'voa tQtxna xafxjjXov x«) Cf^rtjv deQfiari'vt^v tisqI zijv ocqvv 
avTov , xai ea&cov dxoiSua y.al f^it).! ayoinv. 7 ■*• ' >{«) iy.ijQvaaev 
Xtymv' BQfttai o layvQOTEQua /.wv dntmo fiov, ov cm eifii ixuvoa 
xvipaa Xvaai top i^dvra rav vnodtjudrcov uvrov. 8 tym i^ditrusa 5. (IfTtoQivtto cum sABDC.supplKMPUAn al pi a c (retiiebat) f ff^- vg (et. 
am fu ing emm.san) copschw syr^ti" al Or*>^29 Eusdem^si _,_ (j^" 
-QfiovTo cum KFHLSVr al plus''*' b fl'^' g^- q harl* taur go copwi et<Jz 
Tlipliyl I tj: HM al aliq om | ot: D c^cr oiu (syrP mg gr y_cti- oi. Kooaolv- 
Itvxai) I i,f()o<To}.vfiiiTai cum sab*da 69. 124., item r al -^lijrcti, ... f 
Ln Ti -final cum B-Lpn unc^ al pier | navxta b. 1. cum .sbdla 28.33. 
102. a b 1 q (al^id; c flf^- syr^cli ante ot tf^xiaok.) vg cop arm arr perss 
Ori.130 (itemlih ■*. 126 et ]27j Eusdem«i _ ^ post ipanri,L,. cum APrn 
unc^ al pier syrP go (aetb), item 13. 124. 346. 2Pe 8Pe . . . 11. 32. 69. 
108. 126. f sic'i'12 plane om | xai i(]a7zr. (et. nc): n* 69. a om xai | 
iiTt ctvrov ante iv toj to^t). nor. cum sbl 33. 102. it (exc a) vg arm 
Oi-*.i30(eti26j Eusdem ... ^ Ln post ioqS. tzot. (:: ut Mt) cum ADPrin 
unc^ al pier a syrP go | iv tw (D*-om) to^x)'. : b d g"^* m iordanen \ no- 
ra^ib) cum sABLPrAn unc^ al omnvid f gi-'-i- fji' yg cop syr"**" al Or 
4.130 ... D a b c ff2- mt (Or^.i^') Eusdem om 

6. xat fjv cum srl 33. h d ffi* g^' (et^'vid) q yg (et. am t'u san ing taur 
etc) copwi etcod. .. g tjv ^e cum ADPrin unc'' al pier a c f fi^" mt cops'''' 
etdz syru'r arm aeth go :: cf Mt | o loxxvv. (b -avtja) cum sblpp unc'' 1. 
69. al plus**" syrP (c iohannes ipse) ... ? Ln om o cum ADiiSAn 33. al 
sat mu I T()i.ya<j: Dg"" i)((>^tjv , a pellem | xa/ojlon (d* -fifkov): G^UPP' 
aFscr nafAiXov | xat twvtjv usq oacp. avtov: Dab ff-' (non item c f fl'i" 
gi"^' q) mt om | kt&wv cum sbl*a 33. ... j Ln iaOimv cum ADL^prn 
unc" al omn fere | a totum v. 6 post v. 8 ponit 

7. fxtjQxiary. (r fnfttQaycv) Xeyow. d a f?.eyfi' aiTOKT | ifiyjiat, etc: u sic: 
fyii) iiiv xiftaa fianri,t,M iv iidan' iQ/jraodt oniaw /itov n i,GxvQor(Qoa 
fioi\ ov OVA itfti ly.avoa Xvaav tov tftavra twv vnodtijtaro)V avrov^ xat 
avtoa v[(aa fiaTTZil^d (d baptizavlt) fv nvivftari ayio) , item a ff^' C()0 
quidem vos bwptizavi in aqua (ff-' baptize vos in aquam) ; venit (fS'^' veniet) 
antem post me (ff^' om aut. po. me) fortior me , cuiiis non' sum digtiiis sol- 
vere corrigiam, calciamentorum eius: ipse vos baptizavit in spiritu sancto. \ 
la/vijotfQoa (et. Or*'"ieti34): A xscr itjxt'QOff \ omao) /tov (et. Or*'"< 
T« ftao/.ov •/.aruvotjnuifu V, off aviyQa^l'i y.7jQV(j(Tovra tov loi. ravra /uv 
fiorjxfvai y.ara to" i()ytrai o layvitnrntoa fiov ottkto) ftov): B 102. 
Or-i'i^i om fiov, a pparh scr ff2- om on. fiov \ y.vipaa (csci^r^i//.) ('Or'''"2' 
134 gt 135 ^,fj avf^trarTTov df tatr&o) to yotQia rov xi'»/iaff nftoititij natta, 
10) lovx. y.. tojaw. ftotj/ifvov. Item Augcon.s-2,26. j)^, calceavientis ergo 
hoc a Lc distat qiiod addidit procumbons.) : D (vide ante) 28. 256. 2Pe KATA MAPKON 1, 10. 219 viA,dG vdati, avroG 8s ^amloH vfiac sv Tzvsvfiati ayi'qp. 9 ^'^ Kai nts^il-n 
syti'Sto iv sxeivaiG laia ?i[A,e'Qata J^X&sv 'Ji^aova ano Na^aQst ztja lo'^i, -io Js 
raXiXai'uG nai f^anTia&ii eia zov 'JoQddirjV vnh 'Imolvvov. 10 'mu 
£v-&hG dva^cuvoiv en toil vdaroa sidsv gxiCo[^svovg tovg ovQavova a b c fiP" gi' mt (non item f ff^" g-' vg) Amb om | tojv ii7Todt]/Liaro)v (Or 
4,136 j^^ TifQiy ti))v vnod'?j/i(aro)v to))' na^a roia rQiai.v ovto)g oi'Of(a- 
G&ivxo)v ivayy f ).i,ar aid dtaXafico/av, (Tiyx^n'ovTfcr fxfu'w toj naua ni) 
f.(ad-t]Tr] tojavvij iviy.oxj ovofiaaOivri) : l al pauc syrP tod vnodtmaroa. 
(Clem^''-' ovx n,ftv, (ftjai-v, afioff Tor t/(«i'T« tod i'noSi]f(. At'crat xv^iov 
propter «ftO(7 a loh pendere videtur; item Bas^aptesa f,Tt orx (i/a 
i,xav. Xvaai, rov if.iavT. rov vnoSm-t. satis libere afleruntur.) 

8. fj'w sine /<«>' (prob Schu) cum «bl 33. 69. 102. 124. b c ffi' g'-^- vg 
cop syrsch arm pers'"' Or*'^32 A.ugCons2,26 g ^dd ftn; Ln [n.] cum 
ADPi'An unc^ al pier a f ff^' mt syrP aeth go : : ut Mc et Lc | fpanrvaa 
v/ti. (69. al pauc a I'fi. ffianr.) et. Or*'^32. j, ^1 pauc b c f fif^' g'" mt 
v/i(aa fianrito) (b c f if'" g^" mt baptize vos) \ v§axi (:: ita Lc) cum 
SBHA 16. 33. 56. 58. 258. al^pe vg (et. am fu ing san al) Or'''i32 ^^g 
con.s ... ^ Lu iv iidari, (: : ut Mt et Id) cum ADLPrn unc^ it gat mm mt 
cop. Praeterea a. ixdd in paenitentiam. Contra Or*'^^^ inoa'off ^aTi9-atoff 
Toi/TW 7tQoat0i]Ki TO fKT fi ST ct I' ovav. I fianxiOiv v/uckt: s*(suppl<^) b om 
v/A^aa ... D (totum textum ad v. 7 exscripsimus) 69. (om Si) a ii"^' 
(utrumq vide ad v. 7) v/^i. (ianr. (sed Dg"^ -ttfi-) | *>' 7iviv[(. cum kadhp 
Tin unc^ 33. al pier it (exc b) gat mm mt cop Or^'^^s ... Ln [tv] nv-, 
Ti om iv (:: accommodatum ad vdari,, Mt iv vS. et fv nv.) cum bl, h 
vg (Augcons jntxt. non itemcom) | aytoj (et. Or^-'^^; Augt^o'is'^.as de 
baptisnio autem hoc ab utroque [distat], quia non dixit et igni, sed tantum 
in spiritu sancto): p al'' syrP c* add xai, ttvqv 

9. xat iyiv. cum sADLPrAn unc® (G deficit tisq v. 13) al omu fere itP'^^'' 
vg al pier Or*'^^'', item ff^' mt cop^i et^od ly- <5f ... b om zcct, hinc 
Ln [)f«f], a om x. tytv. \ ixtivaua (h. I. et. Or*'!^",): da 48ev b f ffi''^* 
gi- (non a c) vg (exc mt) post rj/if^aia pon [ is cum sablph unc' al 
pi Or^'iS" . .. DMPA 13. 28. 69. al plus-''^ o is (Schu: „ex Mci usu recte, 
cf 11, 22 varr") | aTio: f fuo. Similiter ppaili ser alevgst fer-ei" ii.(TTt]v 
yah?Mt.av \ vaC,aQir (ita etiam ? Gb Sz) cum sblpa 33. 69** al pi a 
b d f (Or^'i5"), item AP -^aT . . . ?e Ti vataqiO cum D&rEFHKMUVn 1. 
69* 124. 262. 346. al pi c vg (et. am fu ing etc) cop go | na rov (d* 
rtiv) i,nQ(). vn. lojavvov (b -avov) cum sbdl 13. 33. 69. 102. 124. al'° 
fere a b flf''^' g^'^' (1 om x'TZ. m).) am fu ing tol sax cop syrscli Or*''5o^ 
item 1. 28. 131. 209. fv toj vn^d'. xm. to). . . . $ vno vo). eiff r. M^d'. cum 
APPAn unc'^ al pier c f vged (item emm al) syrP arm aeth go 

10. ivd^va cum sbla 33. ... s Ln tvOtota (m al -foff) cum APrn um** al 
omnfere... d a b om | fx (Gb") cum hbdl 13.28. 33. 69. 124. aP" go 
arm (item it vg de aqua) ... <; ano cum Apr An unc*' al pier (:: ut Mt) | 
ai'a/S. IX T. ii^aTOff : copwi et*'"'' veniens sursum in aqua \ i(,Stv c. sbdef 
HKMUrn al jil ... alpva al mu ider | axi'^of.iivovG: d rjvvy/iiirovff (it vg 220 1, 11. KATA MAPKON x«J to mevfia coa TTSQiareriav xata^aivov eia avrov. 11 x«/ r/cai'// 
2 Pel, 17 fx Tc5; ovQavwv' av el 6 v'loo fiov 6 ayant^rvG, iv aot evdowjaa. 
12 "'"^ Kai sv&va to mevfta avrov h.^akX£i eia ti]v 'tQtj^ioi'. 
13 xai Ijv iv ry eQi'jficp rsaceQaxovta iifieQaa Tieina^ufievoa vnb 
10V aaraid, ''^ xai ijv inera rcoj' {)-tjQicor, '/mi oi ayyeXoi. diijy.ovovv 

aVTCQ. Xft -1, 1 
l.c 4, 1 apertos vel aperiri) :: e Mt et Lc | mo cum sABDLrAn unc' al pi (et. 
syrP iDg S^) ... ? (= Gb Sz) man cum mp al mu'^id (;; cf 11 pp) | nara- 
jiaivov (d* al -von-) cum ABDLPrin uiic rell al pier a c f syr""' copscliw 
arm go . . . s (a spatium habet verbis x. /n. aptum) 33. 262. aP*^ b 
fl-1'2- gi-'-- 1 vg cop^i etcod aeth add xai fuvov (:: deest Me et Lc, 
tamen ex loh ortum vdtr) | ?kt ai'Tov cum bd 13. 69. 124. al pauc a 
{in eum\ item g^" et manentem in ipsum) ... g in avrov (: : ut Mt Lc lo) 
cum MALPrAn unc^ al pier; f svper eum, flf^' siqjer ilium (add et manen- 
tem: vide Blanch., ap Sab. add etiam in ipso); item (praemisso c< 
manentem) h ff^' g^' vg in ipso (b eo) 

11. (fb)v?] cum K*D ff^" mt ... ? Ln Ti add fyevfro cum sCablp unc^^ al 
fere omn itP' (sed b de caeloyacta est) vg cop syr"'r al ; item a venit 
vox, {vox venit; 28. 2P^ g^" tiy.ova&tj post ovq. (:: Mt xai iSov (pw. r. r. 
ovQ. kfyovaa, Lc xai qojvtjv fi ovq. yfvfa&cci,) | iv aoi, (Gb ) cum sbdE"" 
LPA 1. 13. 22. 33. 69. al pluses a c fif^- (et. ffi- utvid) g2- \ vg copschw 
syr^ch etPt'^t arm^o'^ aeth go ... ? ?»> w cum Arn uuc^ al pi b d {in 
quern complacui) g^' (f qui mihi bene complacuiati) :: ita Mt, fv aoi et. 
Lc; cf et. evg. Ebion. ad Mt 3, 17 j frdo/.tiaa cum sABD*KLMun al pi 
. . . D%FHVi'A al pm Tivdox. 

12. fv&va cum sBE^rnLMsuvrin'^S al pi . . . Ln fvOfottj cum ADE*KM™&n* 
al plus^" I TO nvivjua: D add to ayi,ov \ avrov fxjJaXla, cum nabl 
unc^° arm go ... da 33. 69. 124. (ante to tiv.) 346. al pauc (it vg al) 
fx/S. avr. 

13. fv T. f^. sine fxft cum nabdl 13. 33. 102. 346. al pauc it vg cop 
aeth go Or^.16'^ Eusflem43.3 _ ^ (_ gb) ^^^^ ,y ^. j^^^,_ (defendit Schu) 
cum EFHMSUvrAn^ al pier syr"'"' arm ... kh* 1. G9. 124. 131. 209. 
aP^ fere arm (a Et protinus spiritus daxit ilium in deserto per XL dies 
etc) ixti omissis ev r. (q. \ rtaatoax. (-f- cum AB*LAn2; 5 Ln -a- cum 
B^rn* unc** al certe pier; nd /( ) i//<f^. cum sbl 33. 102. a b f ff*"^- 
gi-2- 1 vg cop aeth Or^'^^^ Eusf^emos (praemissis Mt" verbis avriy&t] 
iva frjv f^fjft. n((,()aaO-i]vaL vno rov SiapoXov pergit cum Mc xai tjr 
ev T1J (Q. tiaa. tjnn). x. naa. vvxraa nHQaX,0[t. vno r. oar. xai tjr, 
o)a fvayytf.iartia fiaqrvqti, ficra ron' &riQio)v) ... g Ln ^'(fo. riaa. 
(:: ut Mt et Lc) cum adfaii uncial pier (sed 1. 13. 28. G9. 124. 131. 
209. 346. 2Pe praem ini) c syru'r arm go. Praeterea LM 13. 33. 102. 
346. al3 scr c ffi- gi- 1 vg cop syrP »g aeth arr Or^-'^i ed (non itemcod bodl 
etal) Eusdem add xai naaaQax. (l -*-) vvxtaa (m 13. 346. al syrP ™g 
vvxT. tiaa.) :: e Mt | nii()uCofifvoa: Dgr xai niiga^. (d it vg et tem- 
ptahatur) | oi (et. Or): am 33. aP'' fere om :: cf Mt KATA MAPKON 1, 17. 221 14 ^'* Msra ds to TtaQado&tjvai rbv 'Icoavvijv Jjldsv 6 'Iijaom mlfn.n 
eta irjv Fahlaiav , ^'^ x7]Qvoacoi> ru Evayyhliov rov &sov, 15 oti 
nsTrXt/Qcorai o Haigoa y.ai ijyyi'ASv /} ^aaiXst'a rov -Otov ' fistavosirs 
y.(u TZiarsvezs iv tco svayysXm. 

16 Kai nnQccymv naQa rr^v &dXaGoav iria rahXai'aa sid^v MtT.Tfi— 22 
Sifimva aai 'Av8()tav rov d8£Xq)6v ^ifxcovoa dfiqi^aXXovraa fV rjj 
■O-aXdaay' ^Gav yaQ dXtsiG. 17 '""^ nai eitzev avroiG 6 'It^govg' 14. (.lixa, 6i cum SALrAn unc^ al omnvid b d f ff^' (ff 2' nil nisi postquam) 
gi- 2- vg {■postquam autevi, sed postqitam) syr"'"" cop'^^ arm aetli go Or 
*''^^ Eus'iist^'^* .. . Ln Ti y.av /tfra cum BBg"" a (c et factum est post- 
qziam) copedd | rov cum SBDG-KLMAn al pi Or*''*^' (et"") Euslii'*t3''^*<=dd 
. .. AEFG*HSDvr al'"'" fere Eus^d om | « cum «bdgla al sat mu Or 
^'161 ... Ti Is cum AV-i'n unc® al*" fere Eus^Jis* ... v* al pauc om | 
yalilcttav: L add (iidaay.o))' y.ai \ toi' <9«oi' (Gb") cum sbl 1. 28. 33. 
69. 209. al^ fere b e ff^- mt cop arm syrPed Or^'i^igti'" ... g praem 
TTjcr /5acrtAfia(T, Ln [t. /?«.] cum adtaii uiic^ al pier a f fl"*" g^''^' vg 
syi-sch et P cofl aeth go (:: cf Mt 4, 23. 9,35) 

15. oTt cum s* c mt Or^'^^^ (citat y.ai- t}i' iv rrj iQtjftw usq niativ. T(f 
fvayy.) ... Gb" Ti praem Xfyo)v cuui s^ADEFGHSUvr al^" ferefff^- g^" 
go, item g Ln y.ao Xtyoiv cum bklmaii al pi a b ff^' g^" vg cop syr"''" 
al I 7ifn:Xrj^o)r. o xatfjoa: d a b c ff'^ g^" (non f ff^' g'^' vg) mt nijilri- 
uo)vrai, ot y.aiQov \ cv (a d g^' fu in evglio, c fl"-" m evglium): 36ev o'^cr 
Qj.4,161 Q,^^ item (evangelio) b f ff^" g^' vg 

16. y.ai, nanaywv (Gb") cum nbdl 13. 33. 69. 124. 346. al pauc (al'^ Tiao. 
()f) it vg cop arm syrP ™S (notat tantum na^ay. pro nffJtn.) go ... g 
7tfQt>7taro)v di (:: ut Mt) cum AFAn unc^ al pier syr^cli (y.ai, nf^in.) et 
P txt I ft()f,, cum «*ABDEFGHUrAii^ al pi ... ^fKLMvn* al mu tiiiv \ ai- 
fioiva: D 28. 69. l24. 34'6. rov aufi. \ ai>/ton'oa cum sblm 102. z'<^'" al 
a cop arm; item ae'^a 1. 69. al'^" fere toi' ai[((j)vo(y (ita Gb" Ln); item 
E*FHKSUVii al plus'-" syrP go si avrov rov at/fowoo- (ita Sz) ... g av- 
rov cum dgf 33. al vix mu itpler yg syr^*^!' aeth | a/iftficiXXovTaa 
(a* -Tiff, K -akovraa) cum «ABDE*FGHKLSuvAn* aH" fere ... 5- (=Gb 
Sz, sed Gb') paXXoyraa (: : ut Mt) cum E^Mrn'^ al pi arm | iv rrj &aX. 
cum SBL 33. aeth^'''^ ... f Ln praem a[iii>i[jXriar(jnr cum APAn unc^ a I 
pier b fiP' (uterque retiam) cop syrP go, item 1. aU" fere a/ii(f)i,p).>jffT^a 
(sed minusc mu -ar^a vel -otqov ante afi(fi.f]. vel /?aAA.), item d 13. 
28. 69. 124. 346. al praem ra dtxrva, item t-etia (a retias) a c f fP" 
gi-2. 1 yg syi-sch arm al (: : in Mt /SaAA. afiipopX. non fluctj | iv rrj &a- 
Xaaatj: k* (sed ipse*corr j^ .j^) 13 28. G9. aP" fere na rtjv &alaaaav 
(K-ffff;j, mutavit igitur ii,ff ttjv antequam scripsisset &aX.) | aXina h. 1. 
cum AB*LPorr(inter f et f erasum est *? 7/? t?jA (c hiat) , item v. 17 
cum SAB*CLA (similiter in Lc s*aclq; in Mt vcro b* bis aXiifiir, s*c 
[sed A hiat] aXifia) ... ? Ln Ti aXt,(i,a (d v. 16. aXiuia) cum sb'^dfii 
unc^ al omnvi<l, item v. 17. cum B^orn uncial omnvid (leant scr aXuita) 222 1, 18. KATA MAPKON I..- -1. 31 3 
Mt7,28.s dei'TS oTiiao) fwv , xui non^aa) vficca yen'a&at aXetio arOQiontov. 
18 y.at avOva dcftrrsG ta Siiirva )^y.oXnvi))^cs(U' avrm. 19 "'^ xai 
nQO[jaa oliyov eiSpv Icv/xo^ov rhv rov Ze^tSaiuv -aui iMuvvtjv rov 
a8eX<f6v avtuv, y.m (wzova Iv rw nXoi'co yMruQti^^uvraa ra diHtva. 
20 acii evV ha r/.dleaep avrom' xca ucpt'rrta rhv 7t at i-'qu avroiv 
Zt^sSalov fv Tfi) TiXoi'tr) fieta rojp ftio&MToir uniildov onloa avtuv. 
21 ^■'■'* Kai £i6noQSvovrai sio Kaq)n(}raovfi' xai ev&va toia 
Guii^aGiv iSidnay.er eiG rijr Gviuycoyr/v. 22 '"''■"" /.at i^snh'jaaovzo 17. yivta&at: 1. 13. 28. G9. 118. 209. aP" b syisoh aeth perss om :: ut 
Mt I otAfffff et g Ln Ti ah(ia : vide ad v. IG 

18. fv&va cum sl 33. . . . ? Ln Ti fvQioxJ cum abcd uiic^- al pier | ra 
()ii./.r. (Gb") cum kbcl aP" ff^' g-' vg cop arm ... ? Ti t. d\. avtwv cum 
AFAii unc^ al pier f g^' syr^^tr aeth go . . . d a b c fl"-' navxa \ i\y.oXov- 
d-rjaav (it vg secuti sunt): b Tjy.oXovd-nvv 

19. nQOjJacy (d* nqo(jpo(.(y) sine fy.fi,&. (Gb" prob Sehu) cum bdl 1. 28. 
118. 124. 131. 209. 2pe a b fiP- g*- cop syrsch arr persP ... ? add 
f/.ft,0(v, Ln [ly..] cum N*(sed omisso ohynv) acfah unc^ al pier c f fl"'" 
g2- vg gyvp arm aeth go, item »c 33. post oli^yov :: Mt 71^0/9. ixfi&tv 
sine o).iy. \ ftdiv cum bdefghuiu* al pi ... wACKLMVin^ al mu iSiv | 
r tf/?^(5()a^ou et v. sq t,fi9id()aiov, Ut solet | ra dr/.r. cum NABC*DLAn^ 
unc^ al pi it vg cop al , . . c%Mrn* al plus^"* syrscli etP c* aeth al add 
avro)v : : ut Mt 

20. (v&va cum sbl 13.28. 33.346. ... ? Ln (vOima cum ACDr(A)ri uuc^ 
al pier; sed a 124. al (item 34G?) c fiP" syrsch arm transpon antejac/f)'- 
na (:: ut Mt); 13. 69. al utroque loco (et. 69. sec loc tvOva), 433. b 
aeth neutro habent | aTtrikf)-. on. avTou: d tjy.olovO t](Tav avro), item 
it vg secuti stmt eum, item cop^'*"' ef^^ 

21. fianoQiiiovrcti (d ff^'-' g''-' vgingrediimtur ; et. Or^'^'") : 1. 6. 22. 71' 131. 
al pauc iKTjTo^fviroii (Or^'^^' xwt tianoi>i:vo^in'oa ficr y.atfi. y.at, n'Oiwa 
etc ; c et in(jrediens cum eis sahb. in si/nag. Capharnauni docehat popu- 
lum ; e et iiujredientes Caph. continuo intravit sabbatis in synagoga et 
doccbat eos) . . . Dg''33.61. fia(7io{i(vovro (61. ()«7ro^.), ^i ingressi sunt, 
b introicrunt, item go iverunt | K«f;cc^<i'. cum hsBDA 33. 69. it vg cop go 
Or-*.""J et ^'" ... ? xaniQV. cum ACLrii unc'' al pier syrr al | tv&va 
faeth om) cum kl 1. 28. 33. 131. Or^.i'" ... g Lu Ti iv&iwa cum abc 
DTAii unc'' al pier Or*''^^ | tokt aafJfi. cum nabdl unc" al pier Or'^''* 
... CG 433. al pauc fv r. a. \ tSi>6aaxiv (et. «cj * .ai,iv, d itPler vg 
syrP c* arm aeth go add avrova , item c populum) post aapp. cum 
«L 28. 33. 69. 124. 346. 2Pe al Or*'i«i et""; item post ivO. C cop^i 
etdz (etsclnv jjj sabb. ingressus docebat in synag.) syr^cli ... g Ln post 
avvw/My. (a add avtwv) cum abdi'aii unc^ al pier it vg rell pier | fta 
T//V (g^ om cum minusc pauc) avvayo)y. (a syrscli add aurwj') sine 
ii,(Ti).,9o>v cum SCLA 28. 69. 346. 2pe aP copwi etdz'syrsch Qrbis ... g 
(Gb"") Ln praem tiaf).i9o)V (a.V- f).i)Mv , item go) cum abdih unc^ al KATA MAPKON 1, 25. 223 STii t^ dida/^y avtov' ijv juq diddaxav avrovo cog i^ovaiav s^cov, 
xai ovx ooG 01 yQcmfxatEiG. 

OO 14.8 T' ^ ' /I ^ f ' - ~ ' ~ " i\ ' 23-2S 

Zo Kai EVxrvG ijv tv tij Gviayco'j'y uvrorr aV'UQoynoG tv lc 4, 32-37 
nvsvfian dxU'&dQtq), xai dvt'xQa^sv 24 Xtjcov' ri i]^uv yua goi, 
[ijGOv NaL,ciQ>iVt; ijXdsG dnoliGcu ijudG' oidufiev ge tig si, o dyioG 
tov &£ov. 25 xai sTTsti'fujGei' «vr(w 'Jijgovg' cfifiMOijii xai pier it (sed vide antea c) vg copschw (ex cod ^) syrP arm aeth go (: : ab 
ii^ail&ow intruso verborum singulorum tam multiplex transpositio 
pendebat) 

22. ai;Tot)«r: e* avtota, al pauc b q om | xat ov/: dS'* b c d e om y.cu \ 
Oi- f^tanfi. cum sABDLrn unc^ al pier b e ff'" ^' g^' q vg cop arm go . . . 
Lu add [avToyv] cum cma 33. aP^ fere c f g^' syr"'^'" aeth (e g'^' add et 
farisaei) 

23. tv&va cum sbl 1.33. 131. 209. cop Or^>"° ... ? Ln om cum ACDi-^n 
unc^ al pier it vg syr"*"" arm aeth go | ?iv: c Or post avva. avroiv 
pon :: ut Lc | avrorv cum wABcrAn unc^ al fere omn f ff^" g^" q vg 
copschvv sy,-utv arm go Or ... dl 72. be e ff^' g^' cop^"^! (item'^z sed 
synagogis) om (evgstaria mu Twr lOj'Jatoj?') | avfXQa^iv (et. Or) : d 
ivr/.()a^(Vi al pauc (y.(ja^. 

24. liyon' sine la cum s*bd 102. 157. 2pe it vg cop syr^ch aeth arr perss 
. . .g (Gb") Ti add la (: : ut Lc) cum s^'ACLrAn unc^ al pier syrP arm go 
Qj.4,no Euster (nullo quidem nomine addito: dem272 ^^ ^^ tj/^uv xai, 
aou vvi r. dfov ; fjXO-fa nqo xav^ov fiaaaviaat, mtaa ; oida^dv at tkt 
ii, o ay. T. d-e. etPs^^^ ot davftoria iv rota ivayy. - i^owv kfyovtur' 
EW Tt tj/A. X. ffoo ID va\^a(>tii'i ; otJa// . ae tia ti^, o ay. r. &f. etps^"" ta 
Tt rif-i. x. (TOif VIE T. &10V ; oiSafA. ae roa 11, o ay. r. &(.) Cyr^doriss | 
(Tot (scDEGKLMUn ctc): ABrA al ail, cuiusmodi non rara in cdd anti- 
quissimis nostris | anoXt. fi/nacj (g g^ Ln t^fiaa ;) : c cato^on et Victual 
rii.1. anok. \ Oidafttv cum sla cop arm aeth Or*'""" ^^^ etint^'^^^ Eus 
quater (vide ante'er; acceditps,279 01 Saif-iovta - ffioorv Xfyovtiff' ntda- 
fi(v (Tf Tiff ft, o ay. T. &i. Id ipsum quod quater otdaftiv habet, Mcum 
indicat non Lcam) Baseunom269 Cyj-hrns cbri>334.892 5^2,287 ^[",305 
Cyradori85 ii.int234 XertPi'ax26 (contra ubi Lc citat, adv. Mciou. 4,7, 
scio qui sis , sanctus dei habet) HilP-^^^ etP^^' (pri loco ,,cui daemones 
clamant: scimus quia tu sanctus dei es", altero ,, daemones clamant: 
Scinrns qui sis, sanctus dei") Aug'ol^ Paulin^mbr (;; hi pp praeter Or et 
Cyr quaeritur utrum Lucae anMarci scripturam afferant. Quum autem 
oidafKv in Mc tantum ab antiquissimis cdd et interpretibus nee non 
ab Origeue auctoritatem habeat, in Lc vero okJ« certissimum sit, dis- 
cedente solo Armeuo iuterprete, dubitare vix licet quin quae ad- 
scripsimus patrum testimonia in Marciim valeant.) ... g Ln ok)'« (:: ut 
Lc) cum ABCcrn unc^ al omn^id it vg syr«ti' al catt 

25. o t5 (d 142* b g^" om) absque Xfyo)v cum n*a* DamParsnied ... g Ln 
Ti add Xiymv (:: ut Lc nee fluct) cum saA2BCDL unc rell minusc omn 
vi'l it vg (itPl vg dicens, b e ei dixit, c dixitque ei) syr'it'" cop al Or^'"" 224 1, 26. KATA MAPKON s^sX&s fi avrov. 26 y.ai anaQo^av avzov ro nievna zb dua&aQ- 
Tor y.ai (fforijGav q^rar)] /<f;'«A?/ i^);l\)ei' i^ avrov. 27 xai s&afi- 
^I'lOr^aav anavrsa , aars awCytslv avrova }Jyovraa' ri i'ariv 
TOVTO; didaxtj y-aiv/j aar l^ovatav' wa roia Trrevfmni rota «xa- 
{yuQtotG fTTnaaaei , xa) imay.ovovoiv avra. 28 x«) i^ijX&ev ij 
dy.Oij avzov evdva navza-fov eia ohjv zrjv TTfQtycoQov zijaraXiXalaa. 

Daincod j ,| avrov (d 8Pe it exc f vg t/. [SP" ann] rov ar&fiomov, 
vide post ab et de): hl 33. 433. aP^ fere DamPaiR'''*ed an, item ah 
{ah homine) c f g'' (b d e if 2' g^- q de homine) :: ut Lc (ad quem et. 
referendus Or'n'^.sssj Praeterea d 8Pe b c e flf^- gi-2- q gat mm aeth 
go add Tivev/tia (SP^ ro nv. to) ajia^a^TO)' : : cf 5,8. 

26. y.ai, ana(ia%av etc: d e flf-' x«t litjX&fi' to nvivfia to axa&aQtov (e 
cm axaO.) xat anaoataa avrov (ff-^* anai). avr. post * £i;A5fr pon) xai 
y.ga^aa qo)vt] iifya/.T} fitj/.&fv an auroi; | to ni'fv/i. to axaOafirnv: n 
102. om TO nvfvfta | ifiovtjaa)' cum sbl 33. Or*'^"* Damparsoicod __^ 
g Ln KQa^av (: : ut 9, 26) cum Ac(D)rAn unc^ al pier | fi cum NABLrn 
unc^ al pier arm go Or ... Gb" Ln an cum c(d)ma 33. aP" fere Dam 
par (et.cod) 

27. f<9afipt]&Tiaav : d Or*>i™ tSafipijCjav | anarrfo cum »bl(u?) 157. 
433. al pauc Or . . . g Ln navrfd cum ACorAn unc^ al pier | (TI'V^i/t. 
cum SABCDGLA ... g av'CtjT. cum KFHKMSDvrn al certe pier | avTOva 
cum KB b e ff^' q '(hi Latiiii jtro ojctt. ffcrj. ai'T. kfyovraa et conquire- 
bant [e exqidr.]) ... Ln Ti n^na favrova cum ACDrAn unc'' al^" fere; 
item g nq. avrova cum Gr.s al mu^id^ item c f ff^' g''^- vg cop syruf 
al (:: Lc avvtkakovv nq. al'/.r]}.. Ityovrta) \ ?.fyovraa cum sudk^fghk 
LSUVi'A* al pi ... ACE*ma2 13. 33. 238. 346. 48ev aP^ fere hyovrfa | 
Tt fffTu' Toi'TO (et. f g^' vged am fu emm iug san taur tol): d 19^^ 
360V 49ev bee flf'-^ g2- q om | (ii,i)a-/t] xantj (b c e ff^' cm) y.ar i^ov- 
oiav' (y.ar i^ova. ita coniunxi cum l al, item b quaenam esset doctrina 
ista cum potestate , c quaenam esset haec doctrina in potestate , q quae 
esset doctr. ista nova cum potestate, e quaenam enset dortr. Jiacc inpoten- 
tabilis, fp' quaenam esset haec doctr. potestatis: Ln y.utvt] ' x. fSovai-av) 
xai cum SBL 33. 102., item addito avrtj post xatvi} 1. 118. 131. 205. 
206. 209. 2P®* (om Ttff rj ante (iiti. etiam cop arm aeth) ... g ria tj 
dida/t] tj xaivt] avrrj (a tkT fj xcuvrj aurrj d'lil., al t] xaivrj et avrri vel 
transpon vel om) ; oTt xat ftovaiav y.ai cum (A)crAn unc^ al pier f 
ff'' gi" (om xat) g2- vg syrsch (om OTt) etP go (tkt t; et. b c e ff^- q sed 
omis^sis T< tax. rov., vide supra; on xav etc et. cop arm aeth) ... d 
TK7 ;; diday. (xei^vrj -rj y.au't] avrrj tj i^ovffia on, xott (d quaenam est do- 
ctrina ista nova haec potestas quia et) ... Gb' ,,fortasse" riff tj di,S. t] 
xatvij; y.ar (tovrstav xai, | nvfviiaffi cum nbi.muii : acekfa -ffiv \ Ln 
y.ai, vnaxovnvffw ai'Tw; 

28. xai fiti).&. cum sbcdlma 33. y^cr al" it (exc f) vg cop syr^c'' aeth ... 
g fiti>.&. ()f cum Am unc** al pier f syrP arm go | fvOvff (et. »f^) : n* 1. 
28. 33. 131. 435. v"ant scr b c e ff^- (gi- et processit iterum in omnem 
etc) q cop^^J eflz arm aeth om | navra/ov (h^l -/>/) cum nCbcl 69. KATA MAPKON 1, 34. 225 rrjv oixiav ^I'ftoavocr aai 'AvbQtov (isra laxm^ov y.ai 'Tcoavvov. 
30 Tj ds TTSv&eQO. Si'ficoJOG yMtf-Asno nvQtaaovaa, nai svdva Xt'- 
yovaiv avrm tisqi avrtjG. 31 xat TZQoasXd'cov i'^yeiQev avr'/jv x(*«- 
TijauG rtjO y^^eiQoa' xai dcpTJy.ev avtijr o nvQstoa, 'xai di>ixuvsi 
avzoTa. 32 'Oxplaa 8s ysvofit'rtja , ore sdv 6 rjXioa, tqiegov TZQoa 
avtbv navtaa rova xccxcoo" s^ovtug xai torn daijiovi^ofifvova' 
33 xai rjv ol>i ij noXia iTtvavvtiy^tvtj tzqoo ttjv ■OvQav. 34 xat 124. b e q cop ... ? Ln om cum s*ADrAn unc^ al pier c f ff^'^' g^'^" 
vg syr"'i' arm go | rtjff -yakiXaiaa (kc): s* t. lovdauaa, 28. toi' uo^Sa- 
vov, s^cr* fxiivtjv 

29. fii&va cum sbla 1. 28. 33. 69. 118** 131. 209. 346. ... ? iv&ewa 
cum ACrn unc^ al pier ... D c e ff^" g'" syi-sch aeth om | (^fk&oi'ri(T 
rjkdov (l i]).&av, fa aP" fere narjX&oi) cum saclfah unc^ al pier vg 
cop syrsch etP txt go ... b 1. 22. 69. 1 24. 131. 209. 346. al plus^o f gi* 
(et egressus de syna.) gat mm syrP cod mg arm aeth (^t).0-o)v tjXOiv: ita 
Gb' Ln; item d b c e q (^iX&o)v de (b q add fvd-.} tx rrja avvayoiYtlo 
rjX&tv, flT^" et egressus aiitem de syna. lesus venit (et. c et evglstar add 
lesus, o li), ffi" 1 mt tol egrediens - venerunt | bd vwolvov 

Zd. tj 6e 7Tiv&. (lma 1. 69. al'^^ fere add Toi') fft/t. y.artudTo: d it (exc f) 
vg xaTfxftTo di t] 711V&. (Ti.f.1. I (vO-vG cum hbdl 33. 69. 346. al pauc 
... ? ev&iii)(T cum ACrAn unc^ al pier ...be ff^' g^' q (non item e f 
flP" g2- 1 vg) syrsch aeth arr persP om 

31. ijyfw. avr. xQarrjaaa r. yfvQoa: d (b f q) fxrfwaa t»;v /f t^a xQart]- 
acta vyii'Q. avTrji', b q extendens (in utroq praecedit ille autem venit et) 
manuni adprehendit earn et levavit^ f adpraehensa manu eius elevabit 
earn \ r. xttona absque avTrja cum nbl item (vide ante) d b q . . . ? 
T. X- oniTtja cum acfah unc^ al omnvid itpler vg cop syrutr al | o nv- 
QiToa absque additam cum sbcl 1. 28. 33. 102. 118. 131. 209. e cop 
arm . . . ? Ln Ti add fv&«j)a (: : videbatur hac in re aptissimum, hinc 
vel h. 1. vel alio intulerunt quod vel maxime ex mente Mci existimari 
debebat) cum afah unc^ al pier syrP aeth go, item b q praem ; item 
D c f ff^- g^-2- (et. ff*- 1 utvid) vg syrscli ante aipTjxiV add, item 253. 
ante dtrjxovii'. Praeterea 16. syrP c* aeth ante zat dirjx. add (:: e Mt) 
xat fjyiQ&f} 

32. idv cum WACLFAn unc^ (h deficit) al fere omn . . . Ln idiKTiv cum 
BD 28. I tqxQov: D -goaav \ y.ixxoxr txovtaa (ab his verbis s* tran- 
siluit ad jtaxojff ixovt. v. 34; suppl^): d b c e if^" g^' q add voaoia 
(it^ post Trot, pon) 7ro^x^Aal,ff (:: ut Lc, vide et. v. 34). Post dai,fiovt,i^of^. 
b add et eiciehat daemonia ab eis , e et eiciebat ilia ah Hits 

33. xat, ijV - fmavvTjyft. cum hbcdl 7. 33. 102. 36ev 48ev yscr zscr 3pe 
b e 1 q vg copschw Aug . . . ? x«t - imavvfiyii. -tjv (69. 124. 346. 2Pe 
al pauc tjv avvTjy/tifvtj, g^' erat congregata , c f fif'-' g^' conveniebat) cum 
AAn unc'' al pier c f ff'^" g^'^' copwi syr"''" arm aeth go . . . rr om -tjv \ 

TiscHENDORF, N.T. ed. 8. l"^ 226 1, 35. K\TA IMAl'kON i&SQdjzevGSv tioXXovg xaxma BjovTaG noiHiXaiG voaoia, v,ai 8ai- 
fioyia TToXXa e^i^aXtr., ^°'^ xui ovx '>](ft£v XuAtit' ra daifWKa, on 
ijdsiaav avrov. 
LcT,^!;-44 35 ""^ Km TiQcoi evvvxci Xiav dvacrka e^t^X&er xcii dmjX&sv 
fta fQiifWv ronor, xdxei TiQUGt^ir/^eTO. 36 xui y.arndico^ty avrov 
HtfMov x«J ol fier avrov, 37 xai evnoi avror, y.ai Xt'jovoiv avroi o).fi t] noX. cum nbcdl 33. 102. 48^^ al it vg ... c f/ noX. oh] cum 
AFin uuc* al pier cop syrutr go al | 7i(>. rtjv &v()a>' (d c fl'^* g'' q add 
avTov): U al pauc n^. ti; Ov^a, 28. 124. 2Pe ng. raff OvfJaa 

34. D totum versum sic habet: x«t (Of^anfi'aiv avr ova , x«^ rova dai- 
/uovia lyovxaa f^tpalfv avxa an avrov, xat ovx tjifuv ai/Ta Xaknv 
0T^ 7jdfv(jai' arror" xai lO-iQanfvafv TioXXova y.axioa lyovraa noi^xi,- 
A«KT j'offOKT, y.at dat-fioi'ta noXka i^f^aXfv \ nom.voaoia: n* (a xaxo>a 
tyovraa v. 32 ad /.«x, i-yovx. v. 34 transilieus) L om | v.av d'atfi. noXX. 
fif^iaXfv (eiecit c e; « al^scr a f ff^'^- g^'^- q vg f^fflaXXfv , eiciehat): 
flf2- gi- et qui daemonia habebant (ff^' add et) eiiciebat ilia ab eis \ XaXnv 
ra iHauff. cum SACLrAii unc** al fere omn f cop syrut"" a! . . . B ra daifi. 
XaXdv ... D (vide ante) it (exc f) vg aeth ai'Tot XaX. (am fu ing loqui 
ea) I tjdnanv avrov cum »AD(vide ante)EFKSUvrA(-)''n al pi a b c e f 
fj'S- g2. q Yg syrsch go Vict^nt (jy caten.a: o avro<T [Xovx.] fjii-ri/uuv 
oi'x (i,a avta XaXfiv, 0T^ TjdiKT. acTov fn'at roi'/r' to df T^A^nTatoj' 
ftaQy.oa ovx f/fi) ... sCbcglm 1. 28. 33. 69. 124. 131. 209. 238. 2G2. 
346. 435. al plus"" flP' g'" I mt sax cop aeth arm syrP c* ijihta. avrov 
(c flf*" g^" 1 post ^ pon; Cyr''''Jo'" ^**^ ex Lc) yj- (s'"cgm al mu toj' ^r) 
tvvai, : : e Lc 

35. (vvvya (Gb') cum sBCDLef 1. 28. 33. 131. 209. al plusi'^ ... f -yov 
cum Arin une^ al pier (al pauc -yiov) Or^-^"' | avaaraa: US'" 226. a 
c om I XM an/jXdfv cum SACiJLr.i0^n uiic** al pier a c (cxiens inde 
ahiit) f ff^" g"" cop syrP (syrsch antevertit et surrexit et uhiit) arm aeth 
go Ori.216 ,.. B 28. 56. 102. 235. 2pe ff^- g»- copwi etdi! om (b d e q 
om (SrjXO: xai,). Praeterea c^fgv al''" fere catt add o Ti (mt post ff ?/A^. 
add) I fKT: D add tov | xaxti, cum sucLrAwfn uiic*^ al pier Or catt . . . 
Ln xai fXfi. cum AD al pauc | 7i()oa}]vytTo (d orubat): usr ttqug- 

T^I'IfTO 

36. xarft%o)^iv cum sbmu 28. 40. ysc aP" fere if- g'^' vg (et. <)) cop . . . 
? Ln Ti xaxidm'iav cum ACDLrAG*" n unc** al pier a b c e f ff^- g'- q 
syrutr al | (Ti,i/,(i}v cum nbi. 33. 102. al* . . . ? Ln Ti o fft/t. cum Acrd<-j*^ 
unc8 al pier catt ... Kii 1. 28. G9. 124. 209. al plus'^ o t* fft//. (u* xt 
atfi., D^ d TOTf o■^/f.) I 01. (b* om) fiix avrov: a add tjaar (it vg qui 
- erant) 

37. xav ivfjov (invenerunt) avr. xav Xtyova. (dicuiit) cum sbl e copcod 
aeth ... ? Ln xa^ fV(jovxfa avrov X(y. cum AcrAe^n unc** al pier; D 
xai oxi tr^ov ai'T. Xiy., a d f ff^- gi-2- q vg et cum invenisaent (ff'- mt 
vidisscnt) cum dixerunt (ita if vg, etiam uopcod syi-'ch go -A, seii q 
syrP dicvnt) , item .syr"'"" (mm invem'ssent) copedd arm go . . . be nil KATA MAPKON 1, 41. 227 on TTCivrsa ^rjtovaiv as. 38 Kai Xfjsi avzoia' ajcofiev dXXuxov eta 
raa liontvaa xcofionvlsiG, ira xaxsi '/.i]Qv^<x) ' £ia tovto yocQ s^ijX- 
&0V. 39 x«/ ijk&Ev x7]QVGacor ei'a rdo avvaycoyaa avzav sla oXr/v 
rijv FahXcuav xat za Saifiopia fa^dXXojv. 

40 ^^'^ Kai fQxetai TiQoa avtbv Xengoa, naQanaXtav avtov Lcsl^aiie 

^ -1' >~wjv/,5,r / / Mt8, 1-4 

Y,ai yovvnetav Xnymv avrm on ear ■O-sXya ovvaaai fxe naOaQi- 
aca. 41 xai anXayp'tadsiG ixrsivaa rtp' isioa avtov ?j\paro xai 

nisi dicentes \ ttjTova. ai cum xbcdla 1. 33. al vix mu bee ff' •2' g^"^' 
q (sed bee qitaerunt [e qnaerelmnt] te omnes) vg arm catt'^t . . . Gb" 
Ln ai tfjT. cum Arefn une^ 22. 124. 131. 262. 346. al"o fere (69. om 
(Tf ) a f go Victant 

38. avToi^a: add o Z5 | ayoi/tiiv: s ayofifv | wAAa/oi' cum sbc*l 33. cop 
arm aeth arr ... ? Ln om cum AC^DrAofn unc^ al fere omn it vg syr 
utr go I f^ofiiraa (Btieutl -»>«); d ivyva, it vg nl j>roximos \ xoftoTzn- 
Aftff (a xo)ffo xav noX., S vicos et civitates): x> it vg syr^*^!" go Kb)/ici(T 
Kai, ii<T raff noXiia | y.aufi cum NDLe^ al rau^'<l . . . Gb Sz x«t fxfi cum 
ABCi'An unc' (et s?) al^**" fere | xtj^i'^o): m* cop -^oifnv | ya^: c add 
xa^ I ii?i).&ov (Gb' Schu „recte apud Mc") cum sbcl 33. ... ? Ln 
f^flrjlv&a cum ADi^n uuc^ al pi ... Ae^ (aXilt]h'da) 28. 40. 69. 124. 
262. 346. al plus^" fXt]hi&a (Gb'), item veni it vg copwi etdz arm syr 
et syrP ™g go 

39. r]l&tv cum hbl cop aeth .. . ? Ln Ti rjv (:: ut Lc) cum ACDrAe^n 
unc" al omn^i'l it vg syr"t>" arm go | y.tjQvaaon' (et. sc) : s* -aaiv \ 
ita taa avvaywyaa cum sABCDKLA0fn 1. 69. 118. 124. 131. 157. 209. 
238. 346. 435. al plus^^ ... ? «»' rava avvaywyaia cum EFGMSUvr al 
longe pi (item it vg al) | ex/iaXXwv: G al pauc tx/iaXiDV 

40. naoaxctXoJv (itvg deprecans, et. d): d iQonwv \ xat, yovvnir. cum sl 
1. 209. 300. 2PG al^ fere arm (item e et genibus volutans, q et adgeni- 
rulans se , f ff'' g^" vg et genu flexo) ... g Ti y.. yov. avtov (aP" arroj) 
cum ACA0^n unc'' al pier syrP (et syr'^''^ ante x. naQa/.aX.) cop aeth 
arm ... Ln om plane cum bdgf 102. 124. al^ a b c flP" g'" | Xiywv 
cum N*B 69* e copwi ef^z . . . §■ Ln Ti xai Xty. cum s^^ACDLrAG^n unc^ 
al fere omn vv pier | arro) : D(r?) itP'er (uon e) am emm fu ing tol 
gat mm mt om | ort cum sArAe^n unc^ al pier (sed ©^ post &fXtj(T add 
xvQif) a syrP go, item b xv^ii oti> . . . CL c e fP' g^' mm mt cop^^ etod 
arm aeth al xngie pro ort ... d 28. 69. 71. 238. b f ff^' g^- I q vg syr 
sch plane om : : cf Mc et Lc ubi xvQif sine ort | ^fXtja: D(n*^'^) -Xficr 
(d e volueris, itpler vg vis) \ Svvaffai, cum sACDLPAn unc^ al omn^id 
. . . B dvt'tj 

41. x«t cum SBD 102. a b e fP' copwi etdz ... g Ti o Jf Zi cum AcrAG^ii 
unc^ al omn fere c f g^' vg copschw syrutr arm go, item l q aeth anX. 
dt o T5 \ anXayyv.: d a flf^' oQyia&eoir . . . b g^" om | yji^a: a* al pauc 
-Qctv I avxov ijxparo cum sbl 435. (al^d)^ item avtov tjipat. avtov d 
7pe, item itPler vg extendens (ita a e ff^- gi" q; f g^- vg extendit) ma- 
num suam et tangens (ita a flf'^' g*''^" q vg; a i et tetiglt) enm; c nil nisi 

15* 228 1, 42. RATA MAPKON Xe'yei' ■&^'}m, na&aQia&^ti . 42 x«J sv{}m dntjlOfy an avtuv tj 
XiTtna, xai fy.ax)-eQi'(r&tj. 43 y.ai fft^3nijnt^(jafisioG avrcp sv&m f'|/- 
l3a).ev avtor, 44 xn) Xtysi avra' uqcc fv^dsn fitjdfv si'ntja, dU.a 
i.ev u, 2 vTzaye aeavtbv del^ov tq) leQEi xat TTQoaevsyxs n£Qi rov xa&aQKJfiov 
aov d TiQOGtra^ev Moomija eia fianrvQioy avrola . 45 '^''^ o 8f 
f^fli^coj' ijQ^ato Y.tiQVOGSiv TiuXXa x«) 8iaqt^iii^Hv rov Xoyov, biare 
fiijxtri avrbv 8vvaa&ai eia noXiv qtavsQcoG eiGsX&etv, dX.}.' «|co iV 
ig^fioiG ronoia r^v, xal '/jqxovto ttqog avthv ndvzod^ev. extendens manum suam\ b vei'o ext. manum (pergens ei dixit) ... <; 
TjH'aro a?/TOV (:: ut Mc et Lc lectione non fluctuante) cum AcrAe^^n 
unc® al pier | xai kfyti. (pro his 69. 124. 346. 2Pe Atyow) sine auroj 
cum H 1. 209. c ff'-" (vide etiam supra b) syr^*^^ ... ? Ln Ti add orro^ 
cum ABCDLri0*^n unc rell al pier itP' vg syrP cop al (:: Mc fi-no>v, Lc 
Af;'o>r, quod qui huic loco intulerunt non om aino)) 

42. xai sine additam cum sisdl 16. 69. 102. 2pe a b c e fl"'- g^" cop syr 
sch arPpersP... ? (Gb°) add fi,nnvToa avrov cum AcrA©fn unc** al 
longe pier f g^' 1 q vg syrP arm aeth go | fvSia (b c om) cum nbl 
33. 164. ... ? Ln tv&twa cum ACDrAO^n unc'' al longe pier | anrilO^. 
an ai'T. tj ).(7CQ. cum sbdeglmsuvf al pier it vg copcod syrsch arm 
... AKO^n al plus^*^ syrP anrjkd-. rj Xf. an avT., item omisso an a al 
pauc (aeth), c cop go r] Xf. amiXO-. an avr. \ ly.aOiQKj&t] cum AB*cg 
LA0fu* 1. y*'^'" pparhscr al pauc ... g Ln fxaOa^ta&rj cum nb'^dekmsu 
vrn^alpier.Totum vers. M ipsa prid manusuppletum in margine habet. 

43. fv&va cum nbdl 33. 164. ... g tv&tioa cum ACrAfo^n unc'' al pier, 
idque AKn al pauc arm post ttfli. avr. pon . . . al pauc syr^ch aeth om 
(b c om nai jxai?^*^. usque (^(fiaX. avtov, item e f/.u&f(). usque iv&va) 

44. fiTjSfv cum BCEGKMSUvrefn al pier syrP arm go . . . Ln om cum «ad 
LA 33. 69. 124. 238. al^^ fere it vg syrsdi cop aeth catt et Victa"t 
Tliphyl : : ut Mt et Lc | aXXa cum NABCDEOKLUAefn al pm ... g aXl 
cum Mr(sv?) 1. al pl^id | ff^ai'T. Sii^ov: d it vg Jftf. fffavr. \ r. u^tt,: 
33. 69. al pauc ff*" 1 vg t. a(»/if^ft (g^- g&i principilus sacerdotum, fiP' 
sacerdotibus) \ n^odfvfyxf. CLfe^al mu -yxav \ a : c* aeth xa&o)a, 33. 
xa^^a I fi(i}V(Ti]G cum »BDKVA0fn al sat mu . .. g /fwcz/ff cum aceglm 
BUr al longe pi. Praeterea cf ad 8, 4 et alibi | ainoia: a*^'^ avro) 

45. nnXXa (238. post diaifrj.): d it vg ora | avtor dvvaffS. cum Abclpa 
e^n unc'' al pier . . . s al pauc iii<v. ai/r. . . . d k^*''" om acTor | fia no. 
qiavf(). ivaiX&. cum sci. 28. 33. 124. 2PP- 8Pe al aliq cop ... D vg syr 
sch ifav. (v(nX&. na noXiv ... ? Ln Ti r/ar. ii,a no. h,(T(X&. cum A:5rA 
e'n unc'' al pier it am fu ing (al) syrP arm go ] aXX cum kbegklsuv 
refii al longe pi . . . Ln Ti aXXa cum ACDMA al mu | in cum sbla 28. 
124. al pauc ... ? Ln ?v cum Acorefn unc'' al pier | b 102. om 7jv, h 
e om riv x«t, hinc Ln [//»■] ] navrnStv (et. Gb" Sz) c. NABCDKLMSAofii 
1. 33. 118. 131. 157. 209. 238. al plus-" ... c navraxoOfv (^i-hw: 
,,nusquam in N. T".) cum eguvt al longe pi KATA MAPKON 2, 4. 229 Mt 9. 1— R 
Lc 5, 17—26 II. 

1 ^"'^ Kai ti'aeXVav naktv eia Kaq:aQraoi<[i 8i t/fisgcov, ynov- mATi- 
aV>l oti iv o'lHOp SGTiv. 2 aai aviijx^^tjaav noXXol, coare fit]xt7t 
X03QHV i^Didf tec 7TQO(7 tijv &vQav , uni iXdXsi avroiG rov Xoyov. 
3 y.ai iQXovrai q^tQovrsa TtQoa avrov naQalvnuov aiQO^evov vno 
TeaauQcov. 4 xai fiij dvvdf^evoi ngoGSviynai avt^ 8(a tov bxXov, 
dTTsart'yaaav ttji' areyiiv onov rjv, xai i^ogv^avtsa ;(«^co(7t rov 

II. 1. ii<TiX&b)v (cscr fX&.) naXiv cum sEDgrt 28. 33. 124. 2Pe bscr cscr 
a {mm introisset iterum) c (cum venisset omisso naX.) cop arm aeth 
... Gb" Sz Ln fia>]k&iv naXiv cum ACEKMUVAefn aP"" fere e {venit 
itei-Um) syrP go, item FGr aP^ t'ere syrs<=^ iiarjXd: o Ti naXiv ... ? naX. 
iiariX&tv cum minusc aliq b d f ff^" 2- g^''^- q vg (b q venit, rail vg 
intravit) ... s natjk&fv omisso naliv (om et. evglistnria) | xaqag- 
vaovft cum SBDA 33. GO^vifl ;t (exc q) vg go (cf et. ad Mt 4,13. Mc 
1, 21 et alibi) ... ? /.aniQi'ciovft cum ACLre^n uuc'' al fere omn q syr 
utr al I Tjxovo&f] (a cognitum est, itP'^r yg auditum est) cum »bl 28, 
33. 124. 2pe a c cop arm aeth ... ? y.at ijxovaOTj, Ln [xai] ij-x. cum 
ACDri0fn unc' al pier itpl vg syr"ti' go | fv ni/.oj cum sbdl 33. 67. 
cop, item in domo (et e domi) itP'er vg . . . ? Ti fia oixov cum ACrdO^^n 
unc' al pier g'' in domum 

2. KCiv pr cum sbl 33. 102. b g^' 1 vg cop syrsch arm aeth . . ? Ti add 
tv&to)(T, Ln [ji'<9-.] cum ACDrAe^n unc' al fere omn ace f flP' g^" q 
syrP go I noXkot: 1. 131. 209.o;fAot no/.X. \ MaTi-TrQ.rrjv &iiQav {v^ tiq. 
Tt] Q-vQn) : a d f ff^" q ita (a in tantum) ut iam (f om) non posset capere 
(f ff^- non caperet, q non caperent) usque ad ianuam ; b ita ut iam nee ad 
ianuam caperet, g^' vg ita ut non caperet (emm caperent, g^" gat mm 
add domus) neque ad ianuam ; e ita ut non caperet domus ; c ita ut non 
caperet introitus ianuae \ avTOiff: d b c fT-^' q rtqoa omrova \ rov Xoyov: 
225. om; D om rov 

3. (pft)0VT. Ttq, avt. TtaQaXvr. cum sbl 33. 346. g^' 1 am fu iug mt tol 
(cop adduxerunt ei paral.) ... Ln tiq. ai'T. (fioovna (c e f vide post) 
TtaQaXvr. cum C*DG 1. 69. 124. 131. 209. aPo fere a b c e f ff2- vged 
syrutr arm . . . ? nQ. a,in. nagaX. (piQovr. c. Ac^rAef n unc^ al pier aeth 
go (g^' om 7T^. nut.) 1 at,Q0/L(. vno (l ano, A fTH, yscr ^afjo) riaoa- 
Qwv (n d): f inter quatuor (portantes in grahato paral. inter quatuor); 
b in grabatto, item c {in lecto) e {in grabatto) ante TZa^aXvr. 

4. nQoacriynav (33. -yyiHv) cum «bl 33. 63. 72mg 253. 48ev f l yg (et.J) 
cop syrP aeth arr persP ... ? Ln Ti nqnaiyyvaat, cum ACDriefii unc' 
al pier (al'' tyyiaai) itP^ (ace ff^* g^'^" accedere non possent, b non 
poss. ace.) syrscli arm go | avroj (k% al pauc ante n^oatyy.): dk* al 
pauc itPler copwi etdz arm^dd om | Sia {a, propter) rov oxXov: D ano 
rov oyj.ov, itP'^r \g prae ttirba {-bam e, b multitudine) | onov rjv: da 
al^" fere it (exc b) mt syr^ch arm aeth go add o Ti \ i^oQv^avna : d 
itpler (non f 1 nee vg) syr^cli aeth om | yaXotai cum SBCDEKLMUni 230 2, 5. RATA MAPKON KQa^ariov onov 6 naQalviinoa nart'xeito. 5 xiu iSmv 6 Jijaova 
T/yV nlaxiv avrcov Xt'yei rep TraQaXvrixw' Ti'xror, dcfievrai a(w al 
afKCQtiui. 6 7iaai' 8t' tirsa roj}' yQcmfiaitcor fxsl xa&t}fi8roi xal 
diaXoyi^ufieioi iv redo yuiQdiaia avrdor' 7 ri ovroa ovtcoa XaXel; 
^Xaocpjisl' ria Swarai ucfit'vat a^uQriaa ei fdj tia 6 &£C(j; 8 xrtJ 
svOva tniyvom o Jtjaova no Ttvsvfiari avtov on uvraa duiXoyi- 
tflVTai iv iavzoiG , Xtyei. avToTa' ti ravra 8iaXoylI^md^E Iv rala etc ... AA0f etc ;/aA(i)frn' | xoaftaTrov cum ACDEGHLMUiA0fii(FV certc 
vv. 9. 11. 12.) al pm, item B*(se{lJna'i ;((ja/>'/>aTTOi/)K al mu y.()a(iarov, 
a e am ing al f/rabattum, c d f g^' ff-' al vged et^dd mu grahatnm (item 
infra q), « y.oafiay.rov . . . g y.Qal2(iarov cum b-v (hoc certe versu) al 
pi b q (hoc versu, uon item infra) | onov (Gb) cum sbdl, item {iibi) 
a g^" . . . g Ti f^i m cum ACEGHKMSuvAo^n al pier, item itP' vg cop 
syi-uti- arm aeth go; item r al pauc tqi o, 13. 33. G9. al Kp ov, al k/i 
ov \ u tjv (erat) o nagciX. xaraxn/^ivoa {iacens) 

5. y.ai tJwr cum nbcl 13. 28. 33. 69. 124. 346. 2Pe e cop aeth (: : iicc 
aliter Mt et Lt) . . . ? Ln Ti k). Si cum ADrAe^ n unc" al pier itP'er yg 
gyi-utr arm go | tixrov: k* cop Tfxr. fiov , c Qauan tckv. \ at/tfrrat 
cum B 28. 33. (item s v. 9), a aipMvrai-, item rcmittuntur vel dimithm- 
tur ace g^' flF^'^- vg syr"'''' go (Ot^'^^^>^'''' Jili, dimitUmtur tibi pecc. tua 
propter Jili ex Mc vdtr) ... ? Ti aqiioivrac (g 69. al mu -fovrai) cum 
KACDLr0fn unc^ al pier, item remissa vel dim. sunth fq | aov ai, 
afiuQT. cum sBDgi'GLA 1. 33. 69. 102. aP" fere;" item 0*0^ al pauc b e 
fF^'^' am fu ing emm mt aoi, at a/ia^Ttat .. . p aoi, ai a,[(. (Toe, Ln noi, 
ai a/A,. [(Tov] cum AC^'EnKM^suvrn al pier a c d f q vgod (^Or'^ni^fit'' 
vide supra), item m* 28. 346. aP" gov at afiaQz. aov 

6. Y^afijLt.: syi'scli persP add ct Pharisaeorum \ avrmv: d al pauc itP'^r 
(non f q nee vg) cop<lz add Ityovxta (c e fif^- et dicentes) 

7. Tu: B ps^^*" oTt I ovTota (u -ron-) cum sBDEGHLMtrrAn^ al sat mu . . . ? 
ovTo> cum ACKn* al pi . . . al^o fere syr^ch persP om (item itm" Hbere) | 
AaAft (}).<xaq'i]f(ii cum nedl a f fifi"^- gi-2- yg (c loquitur hlasphemans; 
h q nil nisi Mc blasphemat, quid iste llasfeniat pro ti ovxoa etc) cop 
cod . . . <; lalit, {i?.aaqtTjf(i,a(T (a -/uaa); c. AcrAii unc^ al omn'^id (ged al 
pauc -//tar) e (loquitur hlasfemia) cop^ddgyj- arm aeth go : : ut Lc lection e 
non fluctuante | d* raff ctfiaQXtaa | tia (a unus, ifell vg solus) : dK"" om 

8. f i<«9^i;<T cum SBL 33. . . . ? tv&ntxx cum AciAO^n unc" al pier ... d 28. 
64. 2Pe a b c fif^' g^* q (non item e f g^- vg) syr^ch arm aeth (non item 
syrP cop go) om : : ut Mt et Lc | o is: k* ys^r al om | «iitoi< (et. f g^' 
vg copschw ex cdd^ syr^tr arm aeth go ; g^' gat sancto pro aKTOn) : d 
258. a b c e fi^' q copwi om | ort ovrma cum sACDLrA0<"n unc^ al omn 
fere f g^' vg cop syrP (syrsch quid) arm aeth go (b c e fT- q q^iid) . . . 
Ln om oi'Twff cum b 102., item (quod cogitarent) a g*' | di>a).oyiQ. cum 
HBDGL 1. al it vg cop syr'*<=h arm aeth . . . Gb Sz Ti praem ai'Toi cum 
kcrL&^n unc** 13. 22. 33. 69. al plus'^" syrP go si | iv tavroia: l al^ 
IV aiTOKT I Xiyn, cum «bl 33. e f g^' vg . . . ? Ln lumv cum ACDr40<"n KATA MAPKON 2, 12. 231 xanSfaia v[xcor; 9 ri' tativ svxOTTcorsQOi', einslv tm TiaQaXvrixm' 
dcfitrrai gov at af^iUQtiai, ij sitieiv ' sjsi(>s xat aQOv rbv HQa^arrov 
GOV yMi vTTuyt; 10 rra 8f eidijte on itovciav. fjei 6 viog rov 
(IvOqcotzov mi tiJg yijG dcpitrai dfiUQTiaG, l^yei Tfjj 7iaQaXvrr/.m' 
1 1 go) Xt'yco, t'yeiQE d(>ov rov HQd^atToi' gov xai vnayi- sig rov ohop 
GOV. 12 xai rjyEQ&i], xai sv&va uqug rov xQd^arrov i^ijX-O-sv sfj,- unc^ al fere omn a b c fif^" g^" q :: ut Mt et Lc | avTOia: b 102. ff"^' 
om I Tavru: i. 275* om 

9. TO) naoalvruxo): d t. naQdlvTO), 33. a e oin | d hoc ordiiie: evrr. tw nu- 

QO.).. tyil'Qi CtQ.T. XQC/S. (TOV XCtlf VTTay. (1(7 T. OIX. dOV tj flTTlH' <'.(pai,o)VT . ffOt 

at, «/(. I a(fv(VTc<t c. SB 28. 2pe item remittuntur vol dimittuntur a c e f g'" '•^' 
ffi-2- q yg syr"'"" go . . . §■ Ti a(pio)vrav (69. al -foiroet) c. ACDLrAefn 
unc^ al fere omn b (remissa sunt) (EusP'*^^" ^X^''^ '^ov na^aXvrov - 
rjxovaf y«(> ■ ctqiion'tai aoi at a/t. aov, Koet* aQOv r. x^app. aov quor- 
suin spectet non liquet) | ffou av af-tagr. cum SBKFGnKLMtivn aP^" fere 
.. . f Ln ffot ao afiaijT. cum ACDSrA©*^al vix inu, item tibi peccata e g^* 
vg, b peccata hia ... aX pauc a c f q mt coj) syr"t'' arm aeth go aoi cci 
(til. aov (tibi peccafa tua), 247. 258. al aov en a/i. aov \ fyii^i cum 
sACDEFGHKMSvrn 1. 33. 69. 124. 157. al'^" fere ...?(= Gh Sz) fyti,- 
^«t cum uw'^Aef al pi ... bl 28. eyfiQov \ xai agov cum MABwCpAQ^^n 
unc^ al pier a d g*' (g^" surg. et amb. et tolle gra. tu.) am mt emm go 
cod syrP aeth go . . . Gb Sz Ti om xai cum CDg^L 1. 33. 209. al plus" 
f 1 vg (et. fu ing) syr^ch cop^dd arm ... al^ b c e om jtat «^. t. xq. 
oov I xQafiarrov cum A(B*?)CDEF-GHKLMUVWfrAn al pm , « y.Qapa- 
xToi', B*F* al mu xQaparnr (sed B*niai xQappatrov) ... g y^apparov 
cum B^ al sat mu. De Latinis vide supra. ] tor xg. aov cum nabcdkl 
Mn* al^° fere (item it vg etc) ... ? Ti oovt. xga. cum EFOHSUVw^rAn^ 
al pi I iiJtayt c. hi,w<^a govid^ item D 33. a ff'^' g^' arm vnayi hit rov 
oixov aov (g^' om aoii) ... ? Ln Ti m(jinarfi> cum ABCrn unc^ al omn 
fere b c e f g^' q vg cop syrut^" aeth :: ut Mt et Lc 

10. n6tjri (it vg sciatis) : acl al iStin | e f/ji \ (tii, t. y. aifufv. a/iaQT. 
cum NCDHLMw'^A©*' al plus^'' it (exc b q qui om tn. r. ytja) vg cop 
gy,sch arm go . . . ? (= Gb Sz) Ti atpur. tm r. y. aiiaQt. cum aefgk 
suvrii 1. 69. al sat mu syrP ... b 142. 157. aifiiv. a/iaQt, tni r. y. 

11. tyfi(tf cum sABCDEFGHMSVre^n al*" fere . . . g (=Gb Sz) iyii^av cum 
LUAV'"A al sat nui ... k fy(i,oov | aQov cum sBCDg''Lr 13. 28. 33. al'" 
fere a b e f fl"'"- g' 1 q cop syrsch arm Ephr''''*?^ ... ? (= Gb Sz) xai, 
a^oi', Ln [x.] «<j. cum Aw^^AB^n unc^ al pier c d g^' mt syrP aeth (go 
sumeque) | xQnjiarr. cum sA(B*?)cDEFGHKLMUVW<^rA0fn al pm (de 
Latinis vide ad v. 4) ; B* al mu xQapaxov . . . <; xijapparov c. b^ al pi 

12. tjyffjOtj xai, evOva (c -fwa) cum sbc*l 33. cop^^o"^' arm ... ? Ln 
rjyfQd-tj fvdioia xai, cum Ac^w'^rAe'^n unc^ syr"*'" aeth go, item d al^ 
a f gi- 1 vg (a ct {lie confestim surgens- f et statim ille swrexit) cope'^d 
...bee ff^* q om ivOva \ xoafiarrov : ut v. 11. Praeterea hl 33. al* 
c cop syr'^ffi go add avrov | e(.t7T^oa&(v cum sbl 187™S • • • ? Ln Ti 
fvavrwv cum ACDw^rAn unc^ al pier ... ©f 28. 33. al i^auc ivoininv 232 2, 13. KATA MAPKON 13—17 
Mt 9, 9—13 
Lc 5, 27—32 ngoG&iv ndvrcov, oare i^iaraa&ai ndvraa nai do^d^tiv rov xf-fov 
Xf/otTcca on ovxwa ov8tnors si'dafiev. 

13 '^■■^ Ka( e^ijXx)^tv ndhv eia tijP Oakaaoav' •au.) nda 6 
6'/).oa 'ijQXtTo nQOG avtov, nm idi'Saaxev avrova. 14 x«) nuQayoav 
lidev yhveir zhv rov '^Xcpaiov Ha&i'jfisrop im to reXcopiov, xal 
Xt'ysi avtcp' duoXovOei fioi. nai dvaotda i]noXov{) i^oev avt(^. 
15 ^^'^ x«/ yiverai xaraneiG&at avrhv iv ty oixt'a avxov , nat 
noXXot rsXcovai xca d[iaQrcoXut avruit'xsnro rai 'IijCruv xai zola 
fiax)^>^rul(r avrov' r^aav yuQ noXXvl, y,ai tjxoXov&ovr uvzm 1G nai (:: ut Lc) | natroia: A -tkt | i.tyovTcta cum NACLw^riefn uncial 
omn^id it (exc b) vg cop syr^tr etc . . . d xat Xiyiiv. . . b b om, hiiic Ln 
[If/ovT.] I ovxo)(r ovSfTTOT. cum hbdl 244. arm {e sic nitmquam talitcr, 
b taliter non talia) ... ? Ln ovdtn. oir. cum Acw^rie^n uuc" al fere 
omii a c f flp- q (item rell ut vdtr) vg syr^" | fiJa^Mfv cum CD ... c 
ft.t)'ofiii' cum ^cuLwCr unc^ al pi, item akmvii al mu ido/itfi' ... b vi- 
derant . . . v.* iqiavtj fv to) laijaTjX : : cf Mt 9, 33 

13. ntjX&iv (hc): s* f^TjX&o)' \ nahv (13. C9. 346. flf^- praem o Ti): Dgr 
13. vgcod ap Gb copcd arr om | tta cum n* . . . ? Ln Ti na^a cum 
s^ABCDLrAn unc^ al omn fere (69* (nt,); itpler vg ad mare (quod et 
na(ja et na reddit), f iuxta mare, b secus mare (: : cf ad 7, 31. 3, 7) | 
o o/Ao(t: d* om o | avrov (n"^): h* avrovcr 

14. naQayov: FGHr 13. 262. al plus^'^ (et evglstaria) add o i5 | n3fv 
cum NBDEFGHU al pi ... ACKLMYwCpAn al mu idfv I }.fvit,v Cum t^^BE* 
LM al pauc, item ? Ln Ifv'iv cum ce^fghsuv 124™g {(%> alXoia' Xfviv) 
al ,sat mu, item Levin f ff'- g^- am fu ing emm gat mm mt . . . »* Xn'it, 
AKrin 33. al^" fere vgf^d ).n'i , item go cop syr^itf arm aeth ... d 13. 
69. 124txt scliol237-23sal cdd Origenisvid a b c e fi"-- gi' i.axo)fiov (Or 
1,376 fff^Q) ,ijf x(^i, Q Xf^^r^a ri).o)vt]<T ay.oloiu^ijaao rm «>, aXk ovrtyi rov 
aqiQ- fxov ro)v ann. avrov 'rj)' , ft, fitj xara nva roiv avnyQaqiwv rov 
y.ara fiaQx. ivayytXiov: hinc ipse potius lamofior videtur legisse) \ 
tj/.okov&f]afv: c* 1. 258. i^xoXov&u :: ut Mt Lc 

15. yivixat cum hbl 33. 2pe ... ? Ln tyfvfro (:: ut Mt) cum AcorAn 
unc^ al pier (item it vg etc) ) xaraxfia&at ai'Tor cum «bl 13. 33. 
69. 102. 124. 2Pe cop^i etdz (et fuit accumbens) ... c Ln Ti iv rw 
y.arax. avt. c. Acw^rn unc^ al pier, item cum discumberet f ff^" g^'^' vg, 
disctimbente illo q, item cop^chw gyrutr etc , a fV tw xarax/,iOr]vai . . . 
i> a b c e fiP' xaraxii/iivoiv avTOJj' (6pe sem -vov -TOi') :: vdtr hacc 
omnia ad Mt accommodata | acrov: b c om | xat TroAAot: d 1. 28. 113. 
al-'' om xai., item (sed vide ante) it vg syrsch| awaiixnvro: AC* praem 
fXOovria:: e Mt | TioAAot xat: D b f fl"^* g''^' vg (similiter arm) ttoAAoj. 
ot xai, item 7uulti qui (omisso xai) ace flf^' q mt | rjxo/.ovO-ovv cum 
NBLwCi if'- gi'^' vg (et fl'^' secuti erant) ... ? Ln Ti -&rj(Tav cum acd 
rn unc® al pier a b c e f q syr^^r al 

16. x«t (cum HL 33. b, ba cop om) yfiafi/xar. rv)v (^a(Jia. (ita certe copcod ; RATA MAPKON 2, 17. 233 yQafinarsla rojv (VaQiaaicov. nai idoviea on ija&isv ^eza rojv 
rsXojvmv nai a[xaQTa>XcSv , eXeyov tola lAa&^rala avrov ' on fxtta 
tap reXcoi'cov hui cifiaQtaXcor lad (si yuti nivei; 17 ^^'^ •/.ai dxov- 
oaa 'Ii^aovG X^yei avroia' ov XQeiav 'i'^ovaiv oi lay^vorrta iar^ov 
dXX at x«xco(T tyovTsa' ovk tiXdov xaXtGai dixaiova dXXu dfiUQ- 

TCoXovG. copedd etflz ot yfja^ff. x. ni </«(>.) xav iSovrta (b et viderunt - dicehant 
male omisso et) c. nbla 33. b copcod^ item w^ videtur, sed inter xat et 
Tojv (fiaQi^aaio)!' scripta perierunt ... g Ln Ti xai ni, y^afifiariia y.ai, oi, 
q>aQt,(Taiov (SP^ add oi, , 124. ron' (fauiaaiojv pro x. oi qi.) idoma (Ln 
[xai] iSovT.) cum ACrn unc^ al pier itpl vg (f q \g et scrihae et Phar. 
videntes, a c ff^'-' g^' scribae autem et Phar. videntes [a cum vidissent; 
ff2- viderunt sequente et diceb.]\i e scribae autem et farisaei diceiant 
omissis idovjia etc.) syr*^'"" arm go; item d (praegressis ot xat t/xo- 
Xov&Tjaar avto)) xau ot y^. xai ov <pa(j. xat ftdai' (sequente xai iXiyov): 
quo mode confirmat singulorum coniunctionem quam ex sb etc edi- 
dimus I OTi ^a&iiv cum sdl et {quia manducaret , c quia manducabat) 
c flfi' g*" vg copcod syrP aeth , item (ita Ln) b 33. 2pe oTt fa&ui, et 
(quia manducat) b d flf^' syr^ch copdd q\Az ... ^ Xi avrov iij&tovra 
(a aiiToi' jiiiTa - fa&mvt. fXfyov) cum AcwCpAn uncial pier a f q go | 
TfAoj. xai a/iaoT. cum sACLCorr^-vyCr^n unc^ al fere omn f ff^" vged et 
emm ing al sax syr"''" cop^dd arm go ... Ln Ti a^taQt. xau 
(b^d 33. add toij') Tthnrotv cum bdl 33. 2Pe a b c if ^' g^^ q am mt 
tol copcod aeth (:: vide paullo post; utroque loco idem scri- 
psisse Mc videtur) ... 28. 69. 53ev syr^"" om x. a/ia^ro)k. | otj- 
cum BL 33. 102. 108. 246* ... g Ln ri. ott cum ACrAn unc^ al pier 
(Schu „Tt OTt non dixit Mc, sed Lc saepe") . . . hd diet rt (: : idem ort 
interrogativum infra 9,11 et 28 ; cf et. Barn'et^et i") | TfAoj. z. (b add 
rb)v) afxaqx. cum WABCLrAn unc^ (u nil nisi riXu).) al omn'^^d it (exc a) 
vg cop syrutr arm go . . . Ln Ti a/iaQX. x. ro^r (Ti om) riXw. cum d a 
aeth (b ex errore hue tractus vdtr) | la&vii xai nvrn (g lad-tiizf x. 
nvvfktf, 124. syr^r arm^oh fa&tfri x. nwfTf :: ut Lc) cum acef(g)hk 
LMSDvrAn al pier c f ff'' g^' 1 q vg syr^'"" cop (ante ftira pon) armcdd 
aeth (i(T&i. f(ir. r. aft. ■/.. r. ri. xon nivfv) go Augcons2,6i (allato textu 
et Mti et Mci addit: ,,praetermissum est ergo a Mt quod iste addidit, 
et Mbit'') . . . SED 102. 235. 271. a b e ff^- om xat, nwit (: : ut Mt), hinc 
Ln [n. Tiv.]- Praeterea ncla 69. al plus'" c f flf^" g*' 1 (non item a b e 
ff2" q) vg (et. am ing al, sed non emm-erl iac al) cop aeth arr perss 
sax (non item syr"*'' go) add (sed c aeth ante ea&uv , c ante {.itra, 
copcod ioQ-. y.. ni,. o d'i.S. vfi. f^iira etc.) o Sid'aaaaXoa lyiwr :: e Mt 
17. avTOva: d 1. 209. a b c fif^" g'" q (non item e f g^" vg) om | ov: ba 
art ov I tMT^oi' (n tod tar^.): a b q tar^oji' (uti « in Mt), habent enim: 
non e gent fortes (a sani) medicos \ aXX cum KACDLrAii une^ al omuvid 
. . . Bl^en akla \ ovx cum NABDrAii unc® al pier a b e flf*' g*' q copcod 
syi-utr arm aeth go ... cl al plus^ c f if^" g^" vg cop^-dd qi, ^qh^ ■■ ut 
Mt I akka (k 1. al pauc aXk) a/naor. cum haboklah al plus^" b e f fif^' 234 2, 18. KATA MAPKON Mt!su"li7 18 Kai vaav oi fia&iiTai ^Imawov xa/ ot fhanianm vi:gt£v- 

Lc 5, 33-39 y „ ^^/ '- > t \)/ 

ortsa. xai SQ^ovrca v,at /.fyovatr avrm' ^tari ot ^aO-tjrai hoavvov 
xui 01 fia&rjTui tav fl>UQiaamv rijarsvovair, ot di ooi fia&titfu ov 
iiiGtBvovatr ; 19 xat sinsr avtoia 6 'fijaova' fit] dvvavtai ol viol 
rov ivfiqiMvoa iv (o o rvf/qjim fist' avrojv mrtr vfjGtsvsiv; ooov 
'IQovov syovaiv rov rvficpiov fisr avrcov, ov Sviairni rtjatsvEtv . 
20 iXsvaovtat de Iji^fQai ozav aTTnQ&ij an avrmv 6 vvfjuifioa, nai 
TOTE vijarevoovoip £>> tumi] 7\j i/ftt'oa. 21 Ovdma inl^Xiifia Qtixova g*' i 1 q vg cop syr"'"' arm aeth perss go cattcomm Aug<>o»8^'®' (post- 
quam de Mt et Mc dixit pergit: ,, Lucas autem cum dixisset: non veni 
vocare iustos sed peccatores , addidit: in paenitentiam) ... ? (= Gb Sz) 
add fi,a utravoiav cum cr uiic" al pi a c fF'" g^" cattt^' :: ut Lc; ef 
et. ad Mt 

18. iwcti'vov bis: is -aroi' | ot qiaotrratni. cum sABCDKMn al'^^ fere b.c e 
f flf2- g2- i q vg cop syrPtxt arm go sax Augcon.s2,62 ^ (= Gb Sz, 
sed rursus Gb') ni, roiv (f<aQtaam)v cum ei-ghlsuvfa 1. 33. al loiige 
pi a fF*" g^' 1 syr^*^*! etP '"ff aeth | xcu ot /ta&tjrai, ro)v (puQ. cum sbc*l 
33. 2P6 e syrP '"S aeth ... g hn y.. ni (a al pauc om) t«)i' qao. c. c^orAn 
unc^ al pier c flf'' g*" q vg (b discip. Pharisaeorum et lohannis) syr^ch et 
P txt copscliw eflz . . . 433. al pauc a f ff^- g2- copwi etcod arm go xcte ot 
(faijiaaiov ... A plane om | ot rff ffot fia.&. cum ACDE^Lni uncial pier, 
et SE*A 28. al pauc c (disc, autem tin) ot Sf fiaf)-. aov (a aoii fiaO.), 
item it vg cop syr^tr etc ... b 102. 127. 2V^ .sax om iia&tjTni. : : cf 
Mt et Lc 

19. o <5: n 28. b i q om | toc i't</Aq'0)vu(T (b ff'-' vg nuptiantm) : ace f ff'' 
g'-" i 1 q sponsi, item go aetli. Cf Aug'^o"*--^'' ,, similiter Mt et Mc, 
nisi quod Mc filios mqitiarum appellavit, quos ille sponsi: quod ad rem 
nihil interest". Nimirum pcndet a Latinis cdd. | orxov /oovov - rtj- 
(TTfi'nv: DU 1. 33. 118. 209. 225. 235. 248. a b e ff^- gi- i (non item c 
f ff*' g2" 1 q vg) syr^ch (ggjj addit ncquaquam) aeth arP persP om, hinc 
Gb" I f)rov(T. T. vvftf. (124. c T. vviiif. post /«. avr.) f.i. wit. (/<fT aur. 
cum sue 124., l al /tf .9- f ai t. ita Ln) cum nbcl 28. 124. 131. c (cop^i 
e\A'^ quando sponsvs cum iis; contra copsch fpiQ ggf cum vis sponsus) . . . 
f /<(&■ favrow f/oviri rov vvfiq'. cum ArAii unc" al pier (estr al? jitr 
aiirofr) f ff*' g^' vg {hahcnt sec. spons.) syrP arm go 

20. anaqOtj: c 13. 28 64. 69. 124. 346. aqOri \ vijffTfvaovirci' (e* -goi- 
fftv) cum sABCD^iirA unc' etc: d*fuii 1. al^ go vrjcrTfnovaiv | iv ly.fii't] 
rtj tjfitQa cum HABCDKLAii* al plus-''" ff2" i 1 q arm syr^tr arm aeth go 
... ? (= Gb Sz) fv ixfi'Vaia raicr rjittQaia cum I'li- unc^ al longe pi 
a b c e f ff*' g^'2- vg cop : : ut liC 

21. ovdda cum sabcklsa 1. 13. 33. 69. al^" fere b e f i q vg cop'^'^liw 
etcod syrutr arm go . .. ugm 28. al^ a c ff^- syrP^g add th , item 75** 
g2- mm mt cop™' at^'- yao ... ? (= Gb Sz) >tat ovd(i,a cum efhuviii 
al pi aeth I E* f/iiftnhj/ia | ^axnta cum nbcekllva al certe pi ... Ln KATA MAPKON 2, 22. 235 dyvdifov smfjaTzrsi ini ifidrior Tialaiov ' si fi« [tt'j, a't'Qsi ro ttXi'j- 
()cof4.a ciTt avrov to Hmvov toy naXaiov, xai isiqov axt'oftn yi'vetai. 
22 xai ov8(ua {idXlei oivov rtov sla danova TraXatovG' si dt fitj, 
Qtl^si vlroa tova day.om. Hat o ohoa dnoXkvxai y.at o'l uoy.oi. (taxxova cum ADFGHMrn 33. 69. al mu | ayvaifov (al pane axvaqi.): 
EFGLi al pane ~(fova \ fni^Qunrfi cum sAB*CEFGHLvn 1. 69. 124. al 
mu ... g Ln fTtiiiQanr. cum B%MUr al longe pi . . . d fTTitrvvfjaTiTfi, | 
ini uiariov nalaiov cum sbcdl 33. ... ? iTti, (13. 69. 124. al pauc 
om) i/iatMi naXauo (: : ut Mt) cum Arin unc^ al fere omn | /ui] : K^n* 
28. 33. 346. al-" fere /iriyf :: ut Lc | ai^Qfi,: h agn | to (n om) n).tjQO)i(. 
an avrov (b aq> fanr.) cum sbl 1. 131. 209. 235. 300. 435. 8Pe al 
pavic go, item akah* 33. al^" fere 1 {tollit ah co imdtiUidivem nova jpla- 
gula) syrP (?) ... d 13. 28. 69. 124. (2Pe) a b e f ff^- g2- i q yg (gyrP 
ap White: alioquin aufei-t suppl. novum ex veteri) (cop novum aufert 
supplemenhim veteris) nil nisi to nk7]Qojfia sed pergunt (item syr^cli 
arm praegresso to tzXijq. avrov) ro y.ai,vov ana rov naXaiOv (2Pe to 
nlini. avro to zat. ano etc) (c nil nisi tollit supplementum veteri) ... g 
ro n}.>]Qa)fia aiiTOii(Gb*"' aoTon e.x d etc facta coniectura) c. crn^ unc** 
al longe pi aeth (vide et. syr'^cli et arm) :: ut Mt | xai,vov: h uoivoi' | 
xai, /n.^)oi' (d -(iO)v) (T/v. yivfrai: L om 

22. TTaXaiova: a b c (non item rell vg) add sed in novos | /litj: Clm^ al 
pauc fii]yf : : ut Mt et Lc | Qtj^fi cum «bcdl 33. (al ?) b fif*' g^' i q (ipse* 
ex dirumpit restituit -pet) (a rumpentur utres pro (^r^i. o oiv. r. aax.) 
vg (et. am gat mm mt) ... ? Ti (Jtjaait, cum ArAn unc^ al fere omn c e 
fF^' q* fu emm ing eri iac cop syrP arm aeth (f ne dirumpat etc, item 
gyj-sch go) :: potest Qrjift ex Lc illatum videri ; at et. ap Lc lectio 
inter ^^/fft et (trjaaa, fluctuat, nostro vero loco (Jijaati propter sqq 
aptius videri debebat. Accedit quod iidem nbcdl recte o oiv. sine o 
I'foa tuentur ex Lc adsumpto. Hinc nimis ex arbitrio (*»/^ft antiquis- 
simorum testium propter Lcae locum geminum a Mt arcetur. | o 
ofj^oo- (Gb") cum !<bc*dl 13. 69. 242. 258. 301* bscr alpe c ff^'^- g>-2- 
i 1 q (b om vinum, item a, de quo iam ante) vg cop syrsch arm pers"*^ 
. . . ;• add o vioa cum AC%An unc^ al pier e (vinum novum utres veteres) 
f gat syrP aeth go : : e Lc | anoXXvtav (l 102. fx/ei^rai) xat ot aaxoi 
cum BL 102. cop (et vinum per ditur cum utribus); similiter d a b e fl^' 
i y.au ot, aax. uTZokovvrat, ... g La f>t;/ftTat xat oi, aaxov ajiolovvrai, 
(124. -AAiu'TMt) cum sACrAn unc^ al pier c f fif^' g^'^' q vg (ff^" am 
effunditur, c f g^" q vged et^dd plor effundetur) syrP arm aeth go (syr^cli 
et utres pcreuiit et vinum effunditur) | xai oi. aaxoi, (vide ante) sine 
additam cum Dab ff^" i ... n*b 102. nil add nisi aXla owov viov na 
aaviova xaivova (:: hunc in modum additamentum Lucae hue adscribi 
coeptum est), item g Ln aXka (H%i 1. al mu aAA) oivov viov fv<s 
aaxova xairova pXtjrfoi' (e f cop aeth go mittunt i. e. fiaXkovffiv up 
Mt) cum s^ACLFAn unc^ al fere omn c e f ff'' g^-2. q yg ^.q^ gyr"''" arm 
aeth go. Praeterea 118n'g36eve f g^-gat mm mt aethcddagaxadd etiam 236 2, 23. RATA MAPKON Lc 6, 1-5 23 ■ Kai sytvsro avruv tv toia aaBBaaiv naoanoQsvea&ai 

Mt 1-2, 1—8 , . , V , ^ 1 - V i- < bX / 

oia 703V a7TO()t[Acov, xai oi i^ia&i^zai avruv >j(>^uvtu ooov nomv tiX- 

Kx io, 10 Xovrea lova ara)[vao. 24 xul at fVaQiaaloi tXeyov avTw ' ids ri 

1 Sain -21, 6 noiovGiv toIg Ga^^aGip o ovx e^tariv; 25 xui Xtyei avtoia' ovdt- 

nors avtyrwre rl fTzoitjOet' Javei'd, ozs XQ^i'ar tainv xut infivaotv 

Lev 24, 9 (iVtOa Hdl 01 flET UVtOV ; 26 7ZC0(T f:tG?iXdl:V StG 701' olxOV TOV xai afKpoTf^oi, (7(')'riyoo(irrai (:: ad totum locum tantopere corrumpen- 
dum fecerunt et Lc et Mt) 

23. jyfyfTo: d 13. 69. 124. 346. a flf'-^- gi-2- i 1 q (nou item beef) vg 
add ( 13. 69. 124. praem, item 346?) nakty (Schii „recte ap Mc") | 
ai'Toi' h.l. cum kbdua 69. a ff^' mt (hi tres cum sahbatis ambulare ; sed 
jtplei- vg cum sabbatis ambularet vel similiter) ... f Ti post na(ianoQ. 
(c (Vta^^ro^.) cum acli'ii unc'' al fere omn ] 7Tai)a7zo(>ivfa&. cum nal 
j'iii unc^ al lonj^e pier (itP'er vg amhulare [-ret], c e ff^' transire [ret]) 
... Ln di,n.7T0(iiii:a&. (: : ut Lc) cum bcd; 13. 69. 124. noQivtaO-. \ iv 
(CLA al pluses it [et. d] vg cm : : ut Mt, hinc Gb*"^) aap^ar. h. 1. cum 
KBCDLA a flr^' mt . . . g Ti post na(ianoQ. avtov («. n.) cum Aeghmsu 
vr al longe pier; Kii 205. post <)^a t. anoQ. \ /.at ot tt(x&. avt. (Dg"" 
435. fp- arm om) ri^tavr. cum nbcdl 13. 28. 33. 69. 124. 346. 2pe it 
(c e if^' g2" ot 6t /tad., f q iter /acicntes coeperunt) vg cop arm aeth 
... ? Ti xat tjiJ^ctvT. ot fiad-. ai^T. c. Ar^n unc^ (deficit f) al pier syrP 
(syx-sch uon exprim tjo^avro) go si | odor noui^v (cum sACLrAii unc^ al 
oimnvid ... Ln nfionoinv cum bgh) Tilkoma: 13. 69. 124. 346. oooi- 
noQOvvTia TM.orrKS (346. -).ln,v) , item a f q arm go iter facientes 
vellere, fif** g^" 1 vg progredi ( 1 am fu ing san emm iac erl praegr.) et 
vellere .. d 26ev bee fif^" g'" i nil nisi tilXn^v (sed c e ff^' arm add 
xnt ta&tftv, g'^' et manibus confricantes manducahant :: e Mt et Lc) ' 
TOi'ff: L om 

24. xat ot: D a b c e f fiF^'2" g''^' i (sine dubio et. 1) q vg oi di \ avTW. 
D e i om I noi^ovaw: dm 1. 13. 28. 69. 124. 346. al^ it (exc e) gat (non 
item vg) syr'i'" aeth go (non item syr^tr ^op arm) add (sed varie pon) 
01 f(a&7]rai, aov :: cf Mt | roia aa(i[>. (a 28. post fSffXT., a ante Tt) 
cum HABCDKMAii aP° fere it vg . . > (Gb"") praem iv cum EGHLSUvr 
28. al longe pi | flfffrtr: d a b c fF^' g*' (non item e f ff^' g^' i q vg) 
add at'TOKT 

25. xatpr siue additam c. sbcl 13. 28. 33. 69. 102. 124. 2pe b f IT^- g»- 
i 1 q vg cop ... ? add avroa , Ln [arr.] cum ArAn unc^ al pier c 
{ipse) e {ille) syrP ; d a add ano/.tndna (:: ut Lc), go syr^ch arm aeth 
o ty I kiyt^ cum scL 13. 28. 33. 69. 124. item (ait) b d f gi- i q vg 
copschw ... f xi ihyf cm" ABr^n unc* al pier, Dg"" finiv, item dixit 
(ace flP") vel dicehat il* cop™' et^z syr"tr go | dnviiti, 6b Sz Sa\ii,8, 
? Gb" iafttd: cf ad Mt 1, 1 | ot fur avTon (it vg qui cum eo erant): d 
add ottia, a tjaav 

26. 7To)a cum hacliaii unc** al omn fere it (sed a et) vg et rell . .. bd 
1U2. om I nati).&iv: B^cnt (ex errore ut vdtr) tjXO^iv \ rot/ Ofov: c* KATA MAPKON 3, 2. 237 

i)£ov ml 'A^iadaQ aQXiSQt'coa '/mi rova ccQrova rija TiQo&t'ascoa 
f (payer, ova om 'i^sariv cfayslv si jW// rova isQsia, nai k'dcoxsv Km 
Tola avv avtcp ovaiv ; 27 "^'^ xal fleyev avtoia' to ad^i^arov dia 
70V avQ-QWTTOv iyt'vsro , xai ov^ o avd'QKmoa 8ia to ad^^atov' 
28 aars xi'Qioa lariv 6 vloa rov dv&Qanov xai rov aa^^drov. III. 

1 Kai siafjX&Ev Tidhv eia awaycoytjv , xal ?jv ixsi dvd-Qconoa utilVs-a 

)i. / ,1 \ O ' ' 1 V - 3 ^ Lc6, 6-:i 

tgtjQafifjiEV7jv fjfcoj' Ttjv x«t(*«' ^ >««' TTaQszijQow avrov ei ev roia om rov I iTti apiaS . (cum sBLr unc^ al plus'" go ; g Gb'' add toi' cum 
ACAn 1. 33. 69. al )mi"^<it''j aqxi,fqtb)a (a f go nqiMa): d 271. a b e ft"-* 
i om :: ut Mt et Lc | d Tt^oaQ-fafoxr \ rova (l tokt) iffjua cum sbl 
... Ln Ti roiff i-fQuiaw cum ACorAn unc** al omn'^'i'J; praeterea d 13. 
33. 69. 124. 34G. 7Pe itpl (non item a ft^- i vg) cop^i arm aeth go Hier 
add (vel praem) ftoroia:: e Mt (tokt itg. /uovoi^a) et Lc (f/ovova rova 
tf^fto) I xat id(i)x. xai (d it vg arm al om) tokt avv ctrro) (d al plus'" 
ftiT aDTOi') ovaiv (2pe om): D 2pe a b c e g*' i arm post fipayev poii 
(:: ut Lc), 301. al^ flT^- om (:: ut Mt) 
27. 28. xai, fXfyfv avroia (b dico autem vobis) - dta r. ffa/5/S.2** otart cum 
SABCL unc^* rell f fi"'" g^' q (b) vg cop rell (et. Eus^^^ii, ponit haec enim 
canone 2, quo quae Mt Mc Lc communia liabent continentur): Dace 
ft'"^" i Afyoj St v/A,fiv, dico autem vobis quoniam (d om g?tow.); g^' consentit 
cum his (excepto quoniam), sed de v. 27. sabbattivi ;pro])ter homines 
retinere dicitur : : cf Mt 12, 6 sqq et Lc 6, 5 

27. lyivEto: 1. 131. 209. syrsch fxria&r} \ xat ov/ cum sbc*la 33. ft'^' 
gi-2. J yg gQp gyj. gy^p g ofa acth . . . ? Lu Ti om xat cum Ac^rii unc^ 
al fere omn b f (vide ante syrP) arm go 

28. aa^ifiarov : a add et cum audissent qui ab eo erant, exierunt detinere 
eum; dicebant enim quia extitit viente (:: i. e. 3,21) 

III. 1. tia avvayo>y?jv cum »b 102. ... ? Ln Ti f. rtjv aviay. (:: ut Mt et 
Lc) cum ACDL unc^' al fere omn | xai> tji' exfi, (a fx. tjv) cum unc omnib 
etc: bee (praegressis his et. cum introisset in synagog., eodem haec 
modo i) accessit (b venit) ad eum (b ilium) | (^rjgaftiKvrjv (r al mu 
-gafifvrjv): D 'S,tjiJav. Etiam capitulum in A etc notatur : ntQi rov hjoav 
lynvroa /ft^« | ;ff(^a: G™g (in capitulo quod adnotatur) al pauc -(lav 
(item al pauc v. 3) 

2. naoftfjQovv cum wBC^Lrn unc** al pier ... Ln naQerti^ovvto (:: ut Lc) 
cum AC*DA 1. 10. 67. 118. 238. 6Pe | n,: m* pparh scr* om | fv roia 
aa(ip. cum ncdhm y^c cop ... g Ln Ti om tv cum ABLrAn unc^ al 
certe pier go (it vg, sed non exprimere solent, uti h. 1. nee d exprimit ; 
cf supra) I &iQanf\i(i, (:: ut ex usu est Marci) cum «a 271. ... ? Ln Ti 
-ntvaft cum abcdl unc rell al fere omn (:: idem plerique in Lc 238 3, 3. KATA MAPKON ad^^aaiv ■0-eQanevsi avtov, I'ra xartjyoQy'iGooGiv avzov. 3 xal 
h'ys( Tfo di'xhQoomp tco tijv h^Qnr yttQn tiovri' t'yeiQe nia ro /ii-'oov. 
Hui Kbyei avToia f^fazir roia aup^aaiv ayaOov nonjoai rj 
xaxoTToiTJaai , t/n^/yr aaaai i] dnoKteivai; oi 8i iaicoTimv. 5 xai 
7Teni^).expaf(eroa f(i<r()va /tST oQpjC, (yvvlvnovimoa ini rij tzmqcogsi 
Ti^G xaQdiaa avrav, Xt'yei rw «j'i'>()c6;rcp' ty.mvor rljv ;(««*()«. x«J 
i^t'zeivsv , xat dnsy.ar£Grdd^7j tj x^'Q ctvruv. 6 "**■ ' xai e^eX&urrsG 

posuerunt pro -Tttvn) \ avTO%' sec (kii al pane ante Ofgan. pon): n it 
vg go om I y.arrjYoi)t]a(»ai>v cum SAULrAii uiic*^ al fere oniii .. . Ln Ti 
y.nrtjyoQtjaovaiv cum CD ycantscr (;; eandem formam dx al Mtthaco 
intuleruiit) | anToii: d* avrnv 

3. TO) avd-(}ii)n(ii: 1. c^cr f ff2- add vel (ita f ff'^) praem o 75 | t(i> ryjv i^rj^av 
(bl 102. 2Pe a cop aeth syrP post f/oj'Tt: ita Ln) /fi-iia f/ovti, (l 
f/nv, 33. TO) ^t]. fx- T. /f(.) cum kbc*la 33. 102. 2pe a (qvi manum 
hahebat aridam) cop aeth syrP ... ? Ti tw fiTj()a/.i/iifvtp' (D*r al mu 
-oaftn'tjv, praeterea D 28. post t. pfft^a pon, item itpJ"' vg habenti[qm 
hahebat] manum aridam ; variant al pauc) f/om (eg -rra) rrir xit^x* 
cum (c-''?)(D)rn unc** al pier go (syrsi'li) : : potest tfj^av ex 11. pp. pari 
iure ac i^t]()ai(fi. ex v. 1 ortum credi, nisi testes ponderamus | fyti^a 
cum sABCDLAii unc** (in his est r^'i-'tst^ al pm . .. ? (= Gb Sz) fyfiQcti 
c. ur al pi ; al plus^" fyfo&tjrc. Praeterea d c e f arm aeth add xai (e 
farm om) aTtj>9fi (sta) :: e Le | aa to /ufcrov (et. d e f »w mcdinm): Dgr 
c (V fUGo), in medio 

4. ).fyfi (ff2- g2' vg dicit, ait): d a b c e f g^' i q fiTifv, dixit | avToiir (c 
g-- vg): D a b c f flf^' g'' i q 7r(Joa avrova \ i^iati'V (g*'^' harl* gat 
mt si licet): e* (sed ipse* vdtr correxisse) 1, 118. 131. al-'"' praem ti \ 
TOM aaj3fi. cum sBCLrMi unc' al pier (it vg, vide ante) ... ade al^" 

. cop go (V T. aap^i. I aya&ov (d ti aya&.) noitjaai cum «d e [bonnm 
ali<iuid facer c) item b d g'" aliquid bene facere ... g Ln Ti ayaOonnttj- 
ani, (:: hoc ap Lc non fluct) cum ABCLPAn unc rell al omn^''<i, item 
bene/acere itP' vg | aoaai: D 28. 124. add /laV.nv | anoxTuvat cum 
sABCDFii unc** (item a ipsa prima manu suprascriptum habet ,,aut 
a;ro)tTfn'«t") al longe pi cop syrP aeth ... la* 1. 22. 124. 209. a\^^ 
Vict^nt (in utraq cat, scd"'^: o)«TTf y.ai to) niifiari, avToi'cr tTtianaira- 
rrO-ai ti t^fariv iv ff«/?/jaT0) Q-foanfX'fvv, %'VX- ffoiaai' t] uTTolfCFai) nno- 
ktactv., \icm perdere it vg syr^ch arm go :: e Lc | ffTiomun' (itPl vg tace- 
bant): r, a g^' q faiMniaav (tacuenmt) 

5. avi'lv7iovf(. cum nb*cda etc (l aulvnov/t.) ... g Ln avk}.vnnx<fj,. cum 
AB^KGHKMSUvrn al certe pier | TiMQmafi, (r \\}^^^^^'^'^ noQ(}(,)afi,): i.1 . 
20. ntjQoxjfi^ item caecitatem {-te) a b e f g*' 1 q vg arm aeth; c flT^' i 
vf/.()(i)Gft. (super emorttia illorum corda [i cord, eonim, d cordis eonim]) | 
?.fyfi- (h 2PG f/.(yiv, c d f ff2- gi' q dixit) r. avd-QMTio): m (sed ipse*) 
supplet in mg | t. y/ci^Qa (v -^av) cum BKMSUVr 102. 12G. al plus^". . . 
? Ln add aor (:: at ita ct Mt et Lc) cum sacdghklpaii al pi (al jiauc 
praem) it vg cop .syr"tv rell | a,nfy.aTtaTuOt] (Gb",Sz) cum sABLprAii^ RATA MAPKON 3, 8. 239 oi fVaQiaaioi sv&vg fiara tmv HQOjdiavMv av/^i^ovXiov Inoit^aav 
y.ar avzov, ottojo avrov dnoXtaoiGiv- 

7 Kal 6 'It]GOV(J fitra rcov nadr^rmv avzov are'^iOQipsv sia ttjv MtV" 15 
VakitGGuv, ^^'^ yicu noXv nlijQoa ano rrjG FahXaiaG ymi dnh rfjG 
'fovSaiUG iiKokovd tjGCiv , 8 y.ai dno JeQOGvXv^uov xai dnh tijg 

line" al pliis^", item c 6pe aniy.atfG'cij (c -f- potius quam -o- vdtr) 
. . . ? aTToy.anara&f] cum Dn* 1. al sat mvi^f'tr | -^ y(iQ aiiroi' (haee 
om 237. 238 ; d ff^- i add ivO-io)a, item g^" praem ante maims, g^' ante 
restituta est) sine additam cum SABC*DKPAn aP° fere e f ff-' g^" i q vg 
go cop syriit'' arm aeth arr perss ... f (= Gb Sz) add nyifja (131. a b 
c g^" syrbr om) o)a 1^ aklrj cum c^Lr unc** al pier (it^ syrl^i") :: e Mt; 
cf et. ad Lc 

6. xcti fffASovTfff (et. a e ff''^" i) : D b c f g^' '^' q vg ('^fX&. df | iv&va 
cum KBCA 33. et g Ln fv&ioia cum APrn uncial pier, item f vg syr'ch 
go (et 2Pe a e ante fifk&., I cop arm ante ot <fa(ji,a., 106. syrP post 
■riQO)Si.) . . . DL al^ b c ff'^' gi- 2' i q mt aeth om | avfi^. (et. ke): d avrfi. \ 
f7zoir;aav cum nca 238. 2Pe yscr al*scr copwi etdz Thphyl (a exierunt 
- facientes; DS'' noiovma re)l non mutatis), et g Ln Ti fnoww cum 
APni unc^ al pier itpls'' vg (faciebaut, q iniebant), item arm go ... el 
13. 28. 69. 124. 346. copschw (excod 1) id^^ovr (syrr utram lectionem 
reddant ambigitur; ^<^^ consilium cejierunt, '^^^^ cons, faciebant) :: hoc 
lino loco aiifif}. noieiv, nisi quod 16, 1 lectio inter iTOifAaaavtia et 
jzoitjaavT, fluctuat, nee magis av/i^. did'ovai^ alibi. Mt ubique avup. 

7. xat o li (et. g^" am fu emm erl ing mt san sax): d a b c e f ff^'^' g^' i 
q vged o ($■* Zg I f/fra r. ftad-. avr. avtyoiQ. cum kbcdla aP" a flf*"^- 
gi.2. i vg cop syr^ch arm persP ...?(= Gb) ai'fxoQ. ftir. r. f(a&. am. 
cum APrn unc^ al pier b c e f q go syrP pers"' | na cum dhp 131. 
209. 238. yscr z.scr al^o Thphyl (it vg atZ utriqne lectioni convenit) ... 
g (= Gb) TZfioa cum ^AECLFAn unc^ al pier (Schu ,,7Tuoa tuetur, ikt 
repudiat evglstae usus, cf 2, 13. 4,1. 7,31"); item 13. 28. 69. 124. 
7Ta(ja :: cf ad 2,13 et 7,31. | nolii nkrjdoa: u nokva o^^oa, item it 
vg mnlta turba (a turb. magna) | tjxoXovd tjffav cum sckfhk*uva al pi 
ff'" cops«liw go ... Gb" Ln -Oijatv cum aegk-lmpsfh al*" fere f g'"'^" 
vg copwi Victant (ap Poss) ... D 28. 124. a b c e ff^' i q copdz om 
(sed de b c vide ad i]k&. no. am.). Praeterea g (Gb"") add whtw, Ln 
[a.] cum APrn unc" (et a avrov) al pier (388. toj Tv) f ff'" g'"^" vg go 
syriitr arm aeth: at non add cum «bcl 102. al'' fere cop (item d etc) | 
7]xokov(y. post Lovd. posuimus cum «ca 238. it (i. e. f ff'" g'" ^'1) vg . . . 
§■ Ln Ti post yalilaiaa c. ABLprn unc^ al pier cop syri^t'" go (116. aeth 
arP ante ano x. yah.) \ nau (69. 388. om) ano (d a c e f ff'"^" g'"^" i 1 
vg om ; b q a iudaea et galilaea) rrja (16. 28. 124. om an. trja) i.ov- 
Sai,a(j: 1. 131. 209. post t.tQQaol., 235. 271. plane om 

8. KCLi, (al* am om, non item fu ing emm san) ano (al' cat"^ ^^oroo^ om) 
prim loc | y.ai, ano (d?"" copwi om) Tf/ff (33. om a. r.) i.i)'oi>jiiain(T (haec 
suppl kcj: k* 118. 258. csci" c ft'^" arm om (item qui xav an. r. t^ovd. 240 3, 9. KATA MAKPON ^I8ovfiatar; xat tt^quv tov londdiov xai TTt^i) Tvqov x«/ ^idava, 
Tih^xi^oo TtoXv , dxovoiTen ma inolm, jjXOor n^ha avrov. 9 k«/ 
tinsv tola {.md^iiTcda avzov I'ra nXoiaQiov TTouaxaQzeofj avj^ dia 

Mtii, 15 rov 'i>xXm, ha fitj ■&Xi'ji(aGiv avrov' 10 noXlovo yctQ fOsQaTTsvaev, 
coats inmlnreiv avtco, tva avrov dilmvrai, oaoi slxov fidnrtyaa. 

Lc4, 41 11 xai ra nvuviiara rd dxdi)a()ra, orav avrov tOecoQovv, 
TiQoatTTiTirov avroi ^^'^ xai t'xga^ov Xtywrtn on gv i-l 6 viha hue transp 1. 131. 209.) | xat neoav: nS'^ xai ot. nf^ar (item nscr* 
post X. nf(J. T. to^'f). add y.ai ot ni^. r. i,o()d.), item f et qui ei-aiit trans 
iordanem (pergeiis et circa tyrinn et sid.) | xai (s* om, Cguppl) TTfQi (c 
e fi^" et de circa, ut an tea g-" el de trans iordanem) cum H*etcBCLi b c 
d e (f vide ante) ff-' i q (item ifi- g^- ?) syrsch aeth catox coram . . . 5- Ti 
■/.ai ot ni(ji, Ln xai [o«] ntfji cum ADgrpm unc^ al omn^id a gi- (jvid^ 
vg syrP arm go (cop atcpie etiam turba multa ex his quae Tyro etSidoni) \ 
y.ai. (}i<io)t'a: TiS^ y.ai ot TtfQv rfid., d et circa sidonem | axoiiovtea (au- 
dientes) cum »ba 1. 13. C9. 118. 124. 209. 34G. 2Pe b c d e f flPi^- 
gi-2 i 1 q vg cop aeth go ... f axoi'aavtKj cum ACDf^rLPrn unc* al 
pier a (sed transfert ad v. 7: et cum aridisset turba magna a Galil.') syr 
uf arm catt'^' et^^c et.com | oaa cum sABLPFAn unc^ al pier item 
{quanta) b c e f q syr"'"" arm aeth go ... CD 28. 6pe «, item quae a d 
gi- i vg cop I iTionu cum sACDpriii unc® al fere omn (al^ tnovriaiv), 
item faciebat it vg cop syr"''' go etc ... bl nom \ r\).&ov (n -^ar, 
U -&tv) TiQoa avTov: b c sequebantur ilium (c eum) et quidem ante 
audientes quanta faciebat. Similiter e (pro axovovrfo etc) qtit venerant 
audientes quanta faciebat ut viderent eum 

9. fi,7Ttr: V al^'^cr a^ov \ nloiaomv cum hacdlp unc rell al omn'^'d vv 
omu .. . B 7i).<na(ji,a \ nooay.aijrfQf}: f 69. al aliq -Qii | acTor: d a fi^* 
i add nok).oi (mtdti, ff^" inultitudo) , item 13. 28. 69. 124. 346. ot o/i.01, 

10. f&fQUTtfvaiv (d ff^' syrP sanavit): Kii e^cr •wscr f0ft)a7ifvfv , item 
curabat, sanahat a b c e f flf^* g^' ^' i q vg cop (sed cop'l'^ sanabant) 
syr-sch I avrw. d fv avro) (it vg inruerent in eum) | arroi': f 69. 124. 
cii'Tb) I aijiiiivTai (h al pauc -ovrai,): Kin Av^cr al pauc anrMVTai 

10. 11. offot: A 28. f syrs<^li go sax xat oani, item am mt vgcddal offot 
()h : hi omnes otrot etc cum seqq coiiiungunt | y.ni ra (d 13. 69. 124. 
om) nvivii. ra (d 13. 69. 124. om) axaL>«^<Ta: f mm mt spiritus im- 
miindos,\iexn go sax; ehaberent plagashabentes sed et spiritos immundos 

11. orar: Dg"" orav oi»i' (contra d et spir . immundi cum videret [corrige 
-rent] ilium) | t&foj^ovy cum sBCDGLi 13. 33. 69. 124. 238. 346. al"» 
fere ... ? fOtoxja, (fh -^j;) cum APrn unc** al plor catt | nitorstmnrov 
(b -nrav) cum SA(B)cDFGKLMPrAii al plus^" eattP^ss etox (Gb"j ■.- ? 
n(Joaf7ri7irfv cum ehsuv al pi catwo""^! | avro): r anTor | fx^at,ov 
(Gb") cum KABCDFOKLPFAn al plus''" (al aliq f/.Qavya^nv) .« . £ (xQatt 
cum EHM8UV a! pi catt | Xfyovrfa cum ndk 61. 69. 48ev sem iQpc hharl 
scr*... g Ln Ti Xtyorra cum abclpfaii nnc" al pier | on (et. f q KATA MAPKON 3, 17. 241 rov 'dsov. 12 xai noXka inetifia avroia iva fiij avtbv q)av£(Jov Mti2, le 
noiaGip. 

I g 29.2 j^^j,^ ava^alvei eta to oqoo, xai nQuaxuXsirai ova ii&e- lc g,~2-i6 
Xtv uvToa, xui anijliyov tiqog avrov. 14 xai inon^asv dcodena 
ha &aiv jwer' avrm), xcu (va d7ioar£U.i] aviom xijgmaeiv 15 xat 
k'^sir s^ovfjiav sx^dXXeir za dai/novia. 16 ^"'^ xai moujGEv rova 
dcodtxa, xut mt&tjXi-v ovufia rep JSi/xoivi Ht'tQOv' 17 xai idxa^ov syrP arm go): d itP^^r yg cop syr^ch aeth om | av *t: CMP 16. 121. 
syrP c* add o xs (69. o dfoa, pergens luocr t. &-i.) 

12. ai'Tov q>avtQov cum sBCDgrA 1. 13. 33. 69. 124. 209. 346. al m\\^^ 
eat™osq^ item ne eum palain facerent a, ne eum inanifestarent b e fl"'-^' q 
... Gb Sz (fiaveo. ainov (:: lit Mt) cum ALPrn unc^ al phis'*" catt°x 
etposs^ item (manifestarent ilium) c d f g'-^- i | tzoimgw cum b-dklh* 
13. 42. 69. 72. 124. 346. . . . ? Ln Ttoutjauat, (: : ut Mt; cf et. ad 6, 41) 
cum sAB*crAn- unc^ al pier catt. Praeterea c 2pe** w^cr** a add ori, 
7j(hiffav rov Y>' civrov (2Pe avr. /r, a eum christwni) fi/vai, item b g^' '^' 
q quoniam sciebant eum, if 2" sciebant enim eum., hinc Ln add [ort tjS. 
T. yT' avr. fiv.] : : cf Mc 1, 34 Lc 4, 41 

13. ava^auvfi: F 1. 209. al pauc avf[itj | rj&eXiv: 13. 69. 124. 346. al 
7]9(hj<Tfv I xat. (ita et. it vg cop syr^t"" go etc: NC*ef^A ot di) anrjk&ov 
cum A^Bprn unc^ (item sci) al fere omn ; item d al pauc it vg go x. 
■t]Xd^ov . . . A*i, xat antjkOfv 

14. (^oj^fxa (271. Jfxadiio, d a c i 1 vg Aug post wot oj(nv, a post ftft 
avrov) cum AC^DLPrn unc^ al pier it vg syrsch etP txt arm go . . . sb 
c*vidA 13. 28. 69. 124. 238. 346. cop syrP mg aeth arP add oiia xai, 
aTToaroXova ajvojuaair (:: e Le 6, 31) | xai wa, (b 102. 4:%^'^ om) ano- 
ariXXtj (d*f -ardrj, khup al mu -axsXkiv) avr. xrj(}vaafi,v (d b e f 
£fi. 2- gi. J q arm mt sax add to tvayyiliov) : c g^" gat mm om (sed 
vide ad v. 16) 

15. xai, (X(iv (et. a e q): d b c f ff^' g'"'^" i 1 vg aeth arr xai, idoixir av- 
TOtff I i^ovcriav cum nb€*la 102. cop ... g Ln add &(^a7r(Vivv raa 
voaova xai cum AC'-^DPrn unc^ al fere omn it vg syr"'"" cop™an recent 
arm go (:: e Mt 10, 1) | ta daifiovia: ace g-' gat mm tol add et vt 
(a c om) circueuntes (circumeuntes, a circumirent) praedicarent (a prae- 
dicantes) evangelium 

16. xai iTioiyja. toi'ct (Vo)(5'. cum «bc*a aethcodm __ g Ln 'pi om cum ac^ 
DLPrn unc^ al pier it vg cop syr""" arm aethedci go ... 13. 69. 124. 
346. istorum loco add nqoirov aifitova \ xai fne&rjxfv: 33. 238. aetli 
add avroia oro/tiara \ ovofia (33. om) to) aifiorvi cum nbcla 102. yscr 
aP c e cop arm Vict^°' in catPo^^ (o7'o/fa tw at/ti. ovofia TTftQov caf'^) 
, . . ;■ Ln TO) (d om) aifioivi ovo/ia cum A(n)prn unc^ al pier itPl^r yg 
syr"ti" go I 7TiT(Jov: A ntr(^>oa, iiQin petrus bed f ff^' g^' i vg (contra 
petruvi a e ft'^" g^' q mm mt) 

17. xat laxMpov rov: d x«( Tor laxMpov 

TiscHENDOKr, N. T. ed. 8. 16 242 3, 18 KATA MAPKON rov rov Zs^sdaiov v.at '/axivvtjv tbv ddsXcpor tov 'laxm^ov, xal 
int&tjxsp avroTa otoftaTa Iioar)jQy^'a, o farir v/o) [^mrrija' 18 v.ai 
'^vdQi'av nat (luXinnov xai BaQOoXofiaior xai MaO{)(uov wd 
Ocofidv xni. '/dxoa^ov rov rov ^AXqalov xai Gaddaior y.ai 3- 
ficova rov Kavavalov 19 nai 'lovSar foxuQiMx), oa xai naQt- 
dooxsr avrov. 

^'' '^ Keti BQierai eia olxov' 20 xai ovvigx^iai ndXir o^Xoa, 

17 xat iiitavvriv (n toxxo;!') rov; d xav rov i.(i). rov | toc lax. cum nbdk 
ULMPUvrn (sed e rovt in litura liabet) al pier ... Gh° rov cum cksa 
1. 13. 124. 238. 346. al plus''' ... G 28. G9. 271. al" g^-^- anTOJ' ... 
AF al pauc avrov laxmpov \ ovo^iara cum nach'aii unc rell al fere 
omn it vg cop syrP arm aeth go . . . hdB'" 28. 225. 271. syr^^h ovo/ia \ 
poavtjQYin cum sabcklma-h* 1. 33. 69. e^cr al pauc copdz** (a* vgc<''l 
*''1 /5oai'a^j'fff); item D al pauc co^i^'''^ ^oavfQytja... g fJoaixQyia 
cum EFGHSUvrn^ al pier cop^^z* (lustt^ "* fttra toi' xat. aXkova t)vo 
aHilipova, I'iova t,fpf6ai.ov ovraa, [tirMvofta/.trai nvo/uart rov fioa- 
vfoyiiT [certe sic editum e cdd (recentibus omnibus)] o tartv etc). Cf 
llier ad Mt 10, 4: credendumquc est cum (,,Thaddaeiim" - „qm a I.c 
evr/lista Indus Jacobi dicitur et alibi nppellatur Lebaeus" ) fnisse tri- 
nomirnn, sicut Simon Petrus et filii Zebedaei Boanerges ex firmitate et 
magnitiidine Jidei nominati sunt .Idem vero in Dan. 1,8 (5,625) „non ut 
plenque piitant Boanerges, sed emendatius legitur Benereem." | Pergunt 
e post sirnoni petrum , item b c post fratrem iacobi sic: commnniter 
antem vocavit (c convocavit) eos (b illos) boanerges, qvod est (e add 
interp^-aetatum') fili tonitrui. erant autem hi (c om) simon et andreas, 
iacobiis et iohannes (e -nnis) etc. 

18. /(aO-&ai,oi' cum b*d (et alibi plerumque s) . . . ? nar&. c. NAB^cr.rAii 
uncO al omnvid (13. 16. 69. 124. 346. 2Pe al pauc syrP nig add rov rtf.oi- 
vriv:: eMt) | d^adt)aiov (k {iatVfy., a* d radd. [suprascriptum liabet ,9, sed 
male super () prius, quum super r ponendum esset], item c f vgc<l ap 
Ln; g^' tatheus): Dab flf-' i q lf[li>avov (cdd^l'Q ap Or^'^'": vide ad 
2,14 laro} St xai Xrptja Tf)Mv>jiT etc), e om sed post |'ia()i&oA. add 
iudas I xaravaiov cum sbcdi.a 33. 2pe it vg cop (syr^ch zelotcm) aeth 
persP (eadem forma in actis Tliom. 1.) . . . ? xavavi,r>jv (a -vHrtjv) cum 
Arn unc^ al fere omn syrP arm go 

19. tovSav: D lovd'aa (item, in quibus v. 17 praeccssit cr«w< antem etc, 
b c e) I laxaoimd- cum uncLA 33. 2Pe hharl .scr tol , item axaquofh d 
(avid) b flf^'2' g^''^' i 1 q ing mt (am san al scariot; c syrsch scariothn^ 
e cariotha, f scariotheii) . . . ? iOxafiMr^v cum Arn unc^ al longe pier 
vged eop syrP go | off xat: M ing emm vgC'lrtal om xav \ fQ/frai, cum 
N*jir al pauc b (venit ; c om x. f^x- f- otx. propter ofioior., pergit enim 
et venit iterum) e i ff^- (hi tres introivit) copwi et^z Victa"* (in catPoss 
eto") ... ? Ln Ti f(j;^oi'r«i cum hCclah unc^ al longe pier d i (vene- 
mint) ff'- g^"2* q vg syr'it'" go al; item Dgr cop^chw n(jf(,)fnvrau 

20. avvf()Xirai (m iQ/trai, item c: vide ante): n* 52. 106. 126. al pauc KATA MAPKON 3, 26. 243 co(TT« (4,7] 8vvaad-ai amom fi^re aQtov cpaysiv. 21 xai axovaavtsa 
01 TtaQ avTov i^i/X&ov xQatijaai avrov' sXsyov yccQ on s^t'att]. 
22 ^^'^ xai. 01, yQafijiatsTa ol ano TsQoaoXvficov xara^arrso fksyov Mti2, 24— 32 

„ -1- ,1 V, V ^ <■/ , - V - V / ' /J "n Lcll, 15SS 

on tiESKL,spovK aist, y,ai on tv rqi aQ%ovn rcav oaifiovicor EnpakKH 
ra dainovfa. 23 ^^'^ nai nQOOxaXsadfisroa ainova tv naQa^olaia 
t'Xsysp avroiG ' nma Svvatai aatavdo aaravdv iK^dXlHV ; 24 x«/ 
iav ^aGiXsi'a icp s(iVT?]V fiSQiGxf^y , oh dvvarm OTuO/frai /} (-jaoi- 
Xem SHSivtj. 25 x«/ edv oma icp iavrijv fisQia&y, ov SwtjGerai ?/ 
oiHia ixsivtj araihijvai. 26 x«< ei' 6 aatavaG dvt'arrj icp mvrov. (TvvfQxovTai, al pane ii)yovrai, (ex his 52. 106. al jiauc in sqq o/Aoi., 
non item n* 12G. al) | o/Aocr cum s*CEFGHKL*MSUvrn al pier (1. 61. 
131. al pane aeth add TTolvff) eop^'^ ^^n __ Ln Ti o o;^A. cum k^^bd 
Lcorr^ 209. 300. aP" fere copedd | o)GTf: e*f al pane ojff (f off) | av- 
rova: o go om | fcriTf cum sCDEFGHMSvrn^ al longe pi catt*^* ef^o^q 
et.com ... Ln Ti /(tjih cum abkluah* 28. 33. 300. 346. al^o fere | 
aQtov: Dgi' agtova 

21. xai axova. 00 TtaQ avrov (sic et. syrP ™gsr^ al pane fut avrov vel 
TifQi, avrov vel nag avro), 1 <J vg cop sui, syrut"" aeth al cognati ems, 
mm discipuli, gat disc, sui; de a vide supra ad 2, 28; aliter h. 1.): d 
itpler go xat oTf fjKOvaav niQi avrov 01 yQafifiarfiff xau 01 Xoi,7ioi>, c 
d e f g^'^' ff^' i q et cum audissent de eo scribae et ceteri (e scrib. et cet. 
post exienmt detinere eum ; c j}harisaei pro ceteri) , a b quod ut audie- 
runt de illo scribae et ceteri \ f^farrj (f g^" vg in/urorem versus est, g'' 
demens f actus est; a ad 2,28 exstitit mente) : d* i^iGTatai, (d'^ fiiarai) 
avrova, a b d fT^" i q exentiat (exscntiat) cos, 13. 69. i^iararai, 346. 
fftffTarat, al'** fere ftiari,, c e om ort f^iat. usque xaraft. iXfyov 
(c om et .ort sq) 

22. ot ano (et. b f fl'^' q vg; de c e vide ante): h al plus^ a i praem 
xat I |5ffA^f/?oiiA (cf ad Mt 10, 25; h. 1. jinXuf^ovX et. sadhl, b belze- 
bnl, i behelzehul; g'^" beelzebup): b [itiQf^ovk. Praeterea q sic: quoniam 
beelz. habet principem daemoiiiorum et per eum, eicit demonia. 

23. fhytv (33. (i,7Tiv) avroia (d 33. b om): d a ff*' ^' g^' ^' i add o kvqmo 
itjaova (et. aeth ante fv naQafl.), item u b c o itjaova (et ante tv 
naqali. 2pe al pane syr^ch persP) | ixpakXiiv: D 69. al pane -aXiiv 

24. fav: l av 

25. dvvfjairai, cum sbcla a g^' i fu ing emm mt tol item (qui et. v. 24 
foterit) gat mm . . . ? Ln (Ji/rarat cum ADrn unc^ al omn'*''d beef ff^" 
q vg (et. am) syr"tr go al (g^" om totum versum ut et. 68. al pauc, e 
om 1] om. fx.) 1 1] ovK. ix. ara&tjvai, (sed bl al^ artjvai: sic Ti, d lara- 
vai) cum «CA c f ff^" g*' i q vg syr^cli item bdl al^ ... ? ara&rjvai, 
(kh al pauc artjvai) t] oix. ixinnj cum AEFGHMSUvr(Kn) al pier a (b 
stare non potest damns ilia) syrP cop go 

26. ?«■: D tav \ avfartj (r fart}) iqi (avrov: d a b c e fl"^" g'' i q aaravav 

IG* 244 3, 27. KATA MAPKON fjiEQia&i], nai ov 8vvarm aryvai aXXa tekoo iiai. 27 alX ov 
dtnazai ovStia eia ttjv oixiav zov ia%VQOv eiashOav ra gxewj 
avTOv diaQTzdaai, mv fiij nQaTov ruv laivQOv 8)\ari, xrt« Tore rip 
oixiar avrov oiuQnaam. Zo afiijv ktyco vftiv ott narra acpe- 

x^/jGStai rota viola rmv drO^QConcov rd dftaoTi'jfiaza x«} ai. (iXaa- 
cptjfucu, 06a dv ^XaacpTjfii'iacoair' 29 oa 5' dv i^la(TCf>jftij(7]] sia fy.(}a}.Xn ] iftf(ji,a&r] y.at, ov cum s*c*vid^ { g'2- y^ (ijj Latini dispertitus 
est et non) item (divisus est super se et nou g^*, dividitur super regnum 
eiiis et non flT^) ff"-" g'-. Similiter (certe enim ffif^iff&T] vel /if/if^. non 
adnectuut prioribus , quamquum nee add xat post dividendi verbum) 
D /iffif^iaiai (d* -aOai) irp lavrnv' ov, i q dispertitus est super se, non-^ 
c e divisum est reynum illius , non (vide post d) ; a b dispertitus super 
(b in) se non . . . g Ln Ti zat /.{(/nQi/drai, ov cum Ac'^rn unc^ al oniiivid 
syrutr cop go al, item s^ul xai, iiUQia&yj (sed nc add vel potius retlnet 
h. 1. xat), ov (:: hunc in modum ista ad vv. 24 et 25 accommodata 
videntur; minus recte nostra lectio ex Mt 12, 26 derivari potest) | 
at?jvai cum sbcl ... g Ln aradrjvai cum adpaii unc^ al omn^id. 
Praeterea Dab g^' i q add ri flaaiXim ai'Toc | TfAoa: d to riXoa 

27. aXl cum SBC*vidLi 1. 13. 28. 33. 69. 124. 131. 209. 346. cop arm 
syrp mg item (nemo autem) a d flP" ... C"'^''^G aeth xai. ... g Ln om 
cum ADrn unc** al pier itPl vg syr^^h etP t^t go | ov dvvar. ov()h,(t cum 
sBC*et**A al vix mu (cop sed nulla potestas ut quisquam) . . . Gb Sz Ln 
ovdfia dwarau cum ADLI'II unc^ al plus'^o (item it vg syr"*'* arm go) | 
fiar. otx. rev uax^Q. ei<r(X&o)v (w natlO. ante «tff pon) ra a^iv. ai'Toi; 
(itaon. cum xBCLi 33. 102. cop syr^ch (hi duo intrare in donuim fortis 
et) aeth ... g Ln Ti ra rxxfu/; rov KT/Vfjov (t,aiX&on> na r. oix. avrov 
(n al pane it [exc f g^" 1] vg om anTon, g om fta(X&. f. r. oix. a., h c 
e fiafk&. I. T. OIX. post (Vta^TT.) cum Arn unc^ (item dg) al pier it vg 
syrP arm go | SuaQTiaan cum sbchlmsa al sat mu, Dg^ -TtaC^fi, . .. Gb' 
Staonaai] cum AKFGKUVrn aP*"* fere 

28. Toia VI,. TOJV av&fi. (a 118. al xokt avQ-Qwnoi,a) ra a,((a^T. (Gb") cum 
NABCDLMCorr^ 1. 28. 33. 118. 124. 131. yscr aP" fere a b g'' i 1 q vg 
cop (sed^J^^ singg transp''*^) arm ... ? ra a/iaQX. (f al haoc om) tokt 
I't. ro)v av9Q. (al tokt avOiiomoi,G) cum EGHKM*suvrii al pier syrP 
('<ch transp singgl'b) go (f omne peccatum dimittitur Jiliis hominum etc; 
c remitt. omnia pecc. et blasph. Jiliis horn. , e omnia pecc. remitt. et blas- 
phemiliae filiis horn.) \ xav ai c. sabcefghla al^^ fere cop . . . g (— Gb 
Sz) om at cum DKMSUVrn al longe pi (d*?"" p).a<Tq>iji(a) \ offa (k* off 
av) cum SBDE*GHAn* al"^ fere (et. d quaecumque) . . . g oaaa c. ack"""'' 
(ipse*<^o'''')FKLMSUvrn" al pier | av cum HADEGHKMSuvrn al pier . . . 
Ti tav cum bcfla 33. yscr al pane | off. av fiXaaqjtj/tfjawrnr (l -ffoi- 
(Tiv): a b c e fr^- g'- i q (non item f 1 vg) Cyp^'* Ambrst om 

29. Off () av (it vg qui autem): D off av Sf Ttff (d si quis autem) | /9Artff- 
ififl/ttjatj: H,126. al pauc -an \ tia pr (ita et. c d e f flf-'" g*"^): Dg"" a b KATA MAPKON 3, 33. 245 TO Tirevfiu to aytov, ovx tjei acfsair eiG rhv amva, alia t'roxoG 
tarui atcoviov afiaQZi/fiaTOG. 30 uri eXsyov' nvevfia dsid&aotov 

1 35. 2 t^ ^ ■' ' ' ' - ^ ' ' » 1 ^ 1 ~ \ 31—35 

oi Kai bQ'iEiai tj fOjtfjQ avrov xai oi aoelcfot avrov, aai Mt 12, 46-50 

8^0} OTijxovteG dntareiXuv tiqog avrur xaXovvrea avrov. 32 -mu 
ixd&yro ttsqi avtov o^Xoa, xai Xtyovoiv avro/ idov tj iirjtuQ gov 
nai 01 ddeXffoi gov xai at dSsXcpai gov e'^co ^ijrovGi'v gs. 33 hui Lc 8, I'J— 21 i (Blanch, ex errore manifesto habet in) q om, item go arm | f;^*t (liabet 
et, itPler am fu ing emm gat mt al): c vged copdz aeth Cyp habebit | 
iva T. ai,o)va, cum sABCLr^n unc^ al pier c f g^' 1 vg cop syi-"tr go al 
(gat neque in hoc seculo neque infuturo :: e Mt): D 1. 22. 28. 209. 2Pe 
a b e ff2- gi- q Ath^'^'^^ CypMs om, hinc Gb" :: cf Mt | wAAa cum s.4DLi 
. .. ? aAA cum Bern unc^ al certe pier Ath | iorai cum sdla 33. 433. 
escr sjscr 48ev al pauc a c e f fif^' g^'^' 1 q vg arm aeth^id CyptestSH 
. .. ? Ln Ti ianv cum ABCrn unc^ 1. 69. al pier b cop syr^it"" go Ath 
Cypclericis | a((a(JT7///aT0(T (Gb" prob Schu) cum nbla 28. 33. 2Pe, 
et aixaQTiaa c*^''^d 13. 69. 346. Ath; item delicti ve\ peccati it (exc f) 
vg (esc tol) cop arm go sax Cyp^'^ Aug (item Ps-Ath^ispu no alludens 
vTtivd-vvoa yivirai ai^wvvov aftautiaa) ... g y.(ji(J(0)(j cum Ac'^rn unc^ 
al pier f tol syr^tr 

30. nvfvfia (a 28. al pauc praem on) a/.a&. i/n (c avrov f/ft, item 
Sieih possidet ipsum): d 77. 235. Ttviv/n, ax. fyjiv (d habere eiim), item 
a b c e ff2" gi" q (non item f ff^' g^' vg) eum vel ilbim - habere 

31. xat, tQX- cum nbcdgla 1. 13. 28. 69. 118. 124. 209. 2Pe it vg cop 
syi-sch go aeth (arm iq/. omisso xai) ... ? Ti fQ/. ovv cum Arn unc* 
al pier syrP | fQ/frat c.sdg 1.118.209. 2pe7Pe8Peab e ff^-gi-q... Ln 
Ti ig/ovTau c. ABCLrAn unc^ al pier c f vg cop syrutr go al Augcons 3,87 1 
tj [irir. avrov (1. 118. 209. om) zat ot a6. ai/Ton (a e 1 vg Aug om) 
cum SBCDGLA aP" fere it vg cop Siji^'^^ aetli go .. . ? (^ Gb Sz) Ti ot 
adfAcjp. (Ti add avrov cum akmh al'-" fere) xai, ;/ ^tr]r. avrov cum Arn 
iiiic^ al pier syrP :: ad reiicieudam lectionem autiquissimorum testiura 
non satis valet 11. parallelorum ratio | arijxoi'ria cum bc*a 28 ... s 
aravna, c^vcFgl 1. 118. 124. 131. larrjxorfa (l lartix. ii,(i) pro xat 
t^(t) ar.) ... g Ln taroma cum ADrn uuc^ al pier | xaXovvr. ai'r. cum 
NBCL 1. 13. 28. 69. 118. 124. 131. 209. 346. 2Pe ... g ({.otvovvr. avr. 
cum Drn unc^ al pier; a tfjrovvria avrov ... a (relicto spatio) a om, 
hinc Gb'J 

32. ixad-tjro: a y'**^'' al pauc ixaSijvro . . . e vencrunt | moi avrov oyj.oa 
(Gb') cum s^ABCKLMAn al^" fere b c d f ff^' "' g^' -' q (a et turbae dixe- 
7-unt ei omissis rell) vg syru'r go . . . s* n^oa avrov oyXoa (e et vene- 
runt ad eum turbae), DSr 7T(iog rov oyXov ... g oyX. ni^i «i'T. cum efg 
Hsuvr al pm aeth (cop arm) | x. Xey. cum sbcdla 13. 69. 124. 346. 
b f fl'^2- gi'2' 1 q (item e et dixernnt) vg cop syr'^ch gyj-p mg cod aeth 
... g ii/Tov di cum Arn unc^ al pier (c et sedetites - di.verunt ei, a vide 
ante) syrP go (arm) | xai, at, aS(k(pav aov (et. Gb -f- Sz) cum adefhm 246 3, 34. KATA MAPKON dnoxQix^eia avroia Xtysi ' rla farir /) fii^ri^n [wv xai oi adtX<foi finv; 
34 HUi 7ze()i^Xs\pafieroa tova ntQi avtup xvuXfii naih^nttova hyn' 
ide ri fi}jt7jQ fiov xui 01 ddnXqot' fiov. 35 oa iiv :io(//a>j to %)^tXijfia 
■zov d^sov, ovroa ddtlcpua [wv nai ddehfij xai {Jn'itiiQ iartv. 

IV. 

Mti3,i-9 1 ^'^ Kat nahv ijQ^ato diddaxfiv 7ia()d t'l/V {ydXaaaav. mci 

SDVr 22. 124. 238. 299. 433. al'»" fere a b c f flp- 1 q «yrP mg go si . . . 
? om cum SBCGKLAn 1. 13. 33. 69. al vix mu e S^' g^' '^" vg cop syrsscJi 
aeth arm :: at ista desunt etiam in Mt et Lc, uti nee v. 31 nee 34 
habentur 

33. xa^ <xnoKi>td-it.a avtoies Xtyti, (c ).fy. art.) cum KiiCLA vg cop syrP 
(c g*' flf'^' q qui respondens dixit Mis, e ille antem respondens dixit eis) 
... g Ln xav a7iix(>i&7i avTota lfyo)v cum Aurii unc" al pier f (b ad 
ille respondit ct dixit ; a et respondit illis) ... 1.13. 28. G9. al unfx()t.Otj 
(69. /.cu anfy.i).) ai'toia xat Xfytt., 2pe anfxQv&fi avroia kfyoiv, 33. xao 
untv avroia. Differunt al jjauc | xai. oi (et. Gb') cum hbcgluva 1. 'iV^ 
al^" fere a b g*' 1 (al^icl) cop syr^ch (etP?) ... ? Ti >/ ot (d om ot) cum 
A(D)EFUKMsrn al pi c (azit qui sunt) e f ff"' arm aeth go syrP (ap 
Whit) :: et. ap Mt fj a pluribus praebctur, poteratque aptiu,s vidcri | 
adik(p. f(ov cum nacltaii unc" al fere omn it (ct. d) vg cop .syr"''' go 
. .. Ti om ftov cum EDS'" 102. arm (u etiam in Mt om) 

34. Versum om (ob of(oiorf}.n<Tov) 235. 271. al^^cr g2- | ^,(^4 cum sacu 
Li'AU unc rell al onin fere it vg etc: b 102. om | xvxkoj h. 1. cum .sbcla 
lOp , item Gl)" post rova cum d (sed om tuqi avror, cf Latt) 1. 13. 
28. 69. 118. 124. 2(i9. 346.; b c d f ff^~- g'- 1 q vg cus (d q om) qui 
ill ciraiitu eius (b om) sedebaut, a q^ii circa eum scdchant , e cos qui cir- 
cum scdchant ... ? Ti post nt^i,(3).ixpai(ivua cum Ai'ii unc" al pier go 
arm syrP (syrsch al nvx).. nou esprim ; om et. 16. 61.) | xa&tjfiivova : 
13.09. 124.346. 2Pe arm praem/taO/yraff | Xfyn: dg 28.69. 124.346. 
al pauc a c ff^' nmv (dixit) \ k)> cum kbcefhlsuv al sat mu . . . Gb' 
Ln k)o(/ (:: ut Mt) cum Adgkmaii 1. 13. 28. 33. 69. al^" fere 

35. Off av cum b b e cop, item a c Aug et quicu7nque (c qui) ... ; oa ya(j 
ai' cum «acdlaii unc'' al omn^id f S^- gi- q (item^id {p- g2- 1) vg go syr 
"*•■ al :: ya^ in Mt non fluct | Ttotrjarj: u 340. al pauc TTottjan | to 
&i).?lfia: B T« &cX7jftara (:: ut Epiph ex evg Ebion , cf ad Mt; ra 
&tltlii. freqiiens in psalmis etEsaia ; in N.T. cf Act 13, 22 etEph2,3) | 
adilff. /.tov: i) b e g'' q vg^d ap Ln Aug /(ov lu). (b e Aug mihi /rater, 
rell metis /rat.) :: ut Mt | adtlft] cum sabdla al^'' fere c f ff-" g'' q 
(item b e Aug, vide ante) go arm . . . ? (sed Gb"") Ti add /<o(' cum cii 
unc" al longe pi a fl'i- g-' vg cop syr^tr aeth | fitjrrKj: u* al'''" fere a 1 
cop syrsch al add /itov 

IV. xai (28. 209. om) nahv (13. 69. 124. naX. St) ?i()^aro: d 2Po 3pe 
209. al pauc a b c g'' q (non item f ff** g^' vg) aeth Orim'''**''''' xai 
(209. om nee habet Or"'tj rj^t^ciT. nal. \ TTa^ia: u /I(iO(T \ (Tivuyf- KATA MAPKON i, 4. 247 ovvdjercu ttqug avrhv o^Xoa nXeiaroG, caots avtov ela ttXoiov 
tfx^urru xa-&i/aiha iv rtj 'O^aXuaay, xat nda o ojiXog tiqog tijv 
&dXaGGav im tiJG ytjG IjGav. 2 x«f idiSaGnav avtovG iv TZUQa^o- 
XuiG TTuXXd, •Mu tXeytv avtoiG tv rt] diSaxiJ avtov' 3 dy.ovsrE. 
iduv i^i^X&tv 6 GTiei'ncov GTiHQai. 4 nai iytvsto iv rq) Gnet^siv o 
fitv tnsGtv TTUQa Tt/v o8ov, itat tjX&ev ra Tieteiva v,ai xarecpayev Tat. tum NBCLA 13. 28. 69. 124. (1. 209. awfQXfr.) ... g avvriy&jj cum 
Dn uuc^ al pier, item congrcgata est it vg syrP cod Or'"' cowjregatus 
est (seqiiente populns) ... A 2Pe aP" fere (T\<vt]yO-riaav, item syr"*"" arm 
aeth go (sed arm aetli go sequente turiae) : : cf Mt | oxi-oa: d o Xaoa | 
TrXfiatoff cmn nbcla ... ? Ln noXva cum Ann unc^ al omn^'d (it vg 
turba multa vel magna) \ nXoiov cum SB*CKLMn 1. 33. 118. 131. 209. 
al plus'^ go . . . c Ln Ti to nlot. c. ab^da unc'' al longe pi cop | >■((- 
[iavra (da h';j) h. 1. cum nbcdlua 33. 2Pe 3pe it vg arm Thphyl ... 
? Ti post M(JT. at'Toi' cum An unc^ al pier go syrP (syr^ch ^osi y.a&fiaQ-.) 
aetli (Or'"'' id intraret in navcm et sederet in viari) | xaO tjOt^ai: m* al 
pauc xa&fjffai, D* xa&tjarai: \ cv (2Pe fni,) ttj d akafratj (et. f ff'- g^' vg 
Orint inmari-^ g^'om): DTTf^avxTia OaXaamjff, 131. naiia, rtji' Q-alaa- 
aav, d circa mare, q super mare, a circa litus maris , h e ad littis, c flP" 
proxime litus \ 7inoa{l. 131. TzaQa, Mva) t rjv Oak. f/rt T»jff j'/jT(ff*'g^' vg 
circa mare sriper terram, Or'"* secus mare in terris): uS^ nfijav rrja 
Q-aXaaat]a , a d 1 q circa mare , b c e f ft'-" g*" in litore. Similiter cop | 
tiaav cum .sbcla 33. hliarl scr yscr aP d [turba - erant) ... ? Ln >;i' 
cum ADg^ii unc^ al pier (a b ff'' g^' q vg Or'"* erat; e scdebat ; f ff^' g^' 
stabat; c staret) 

2. TtokXa (et. a f ff^- 2- gi-2- q yg Or'nts.sss-). jj jioXXai,a ... 28. Afywr, b 
c e dicens pro ttoAA. | avroia (fh 435. aP" -tova) : l syr^ch om, item 
omissis simul iv r. SiS. aiir. b c e (c ei docebat illos in parabolis dicens, 
b et doceb. eos in similitudinibus dicens, e et doccb. illos in parabida 
dicens). Etiam Or'"'' om tv t. SiS. avt. 

3. axoviTS : c 2Pe al pauc cnHOvaaxf, al^ c om | ann.Qai, cum s*b 102. 
(item seminare a b c d e flf^" g^' Or'"'^'^^^) ... ? Ti rov a/tiKj. cum 
s^ACLAii unc rell al fere omn (item ad seminandum f if'' g*" vg) (nil 
valet Eub'"''^'"'^ '®^f()»/Ao(' tiiui, (avrov Xiyojv' e^tiXO-. o (T71ii,qo)v rov ann- 
QCit.) . . . Dgr copPe'r om. Contra F al^'^ g'^' go add (: : e Lc) rot' ajio^jov 
avTou 

4. tytviro : df al pauc it (exc a) vg syr**oh (nouP) om : : ut 11. pp. | ann,- 
(jiiv: D antt,(iai | ijkOtv cum kabclii unc'' al pier ... d i]l9av, hka 
33. y**^'' al aliq tjX&ov \ t. TTfTitra cum sabclaii uuc' aP^" lere bee 
f fP' g^' I am fu ing emm iac eri mt trevir tol (item al ap Beng et ap 
Vallars et ap Luct""''e) cop syr'^'r arm aeth go ... ? (= Gb Sz) add 
TOD ov(>at'ov (:: e Lc) cum dgm al vix mu a ff^" g^' i q vgsil gat | 
xatfifaytv: D -ipayav, al pauc -qiayov \ aiiro: h* 38. avrov, 33. al 
aliq at'Ta 248 4, 5. RATA MAPKON avto. 5 x«/ alio 'meaer ini to TTsrncodea, nov orx sly^sv ytjv 
nokX)]v, x«f ev'&vG i^ait'zEihv dia zo fitj ii&v ^a&oa y>jG' 6 x«) 
ore fU't'tsdev 6 tjhoa , exav/j.aria&tj , nai dtu to (iij ejsiv (nXuv 
e^ijQdrdii. 7 xai aX).o insctv eia raa andrdaa, xai dvt^^auv at 
dxar&ai xai ovvtnvt^av avro, xa( xaQTtov ovx idcoxev. 8 xai dlXa 
measv eic ri,v pjv rtjv y.ah]v, xai tSi'dov xaQnov dva^aivovru xai 
av^avofievov , xai eq^SQEv eia tQidxovra '/.at eia eh]y.ortu xa} eia 5. xat aAAo (-A/a dS^ 33. 2pc al pane) cum nbcCdilm^a aP" fere a d coj) 
aeth ... ? aAAo (69. al pauc e -XXct) di cum aii unc** al pier c f flf^' ^■ 
gi-2- i q vg syritr arm go . . . m* 2Vo b nil nisi aAAo | iniatv: d -aav \ 
iTTi' TO nfTQoxhiy cum scabclah unc^ al pier g^' i vgod up Ln (hi tres 
super petrosam) a {sup. pctrosam terram) ... sd 1. 33. 2P'i al"'^ tni, ra 
7ifT!J(i)dr}, item b c e f 1 vg sup. pctrosa, d g*' q su^). loca pctrosa \ onov 
cum HACLAii unc^ al omnvi^l f fi'^' g^'^' vg cop syr"''' go al . . . b a^id 
xat onov, hiuc Ln [xat] onov , item d b c ff^* e i q xat ort (sed e i q 
om xat ante fv&vcr et b c e om dia ro fuj usq y/ja) | ivdva cum nbcdla 
... g iv&iotiJ (h iv&ivbxr) cum An unc^ al omn'^i'l | linvtriUiv (d* 
-(arnXiv): 1. 13. 28. 69. 118. 124. 131. 340. ilfiiXaatriafv (131. 

• fpXaar.) | ^a&oa yria (l yr](T []a&.) cum saclah unc'' al omnvid cop 
go . . . Ln [2aO . rrja ytja cum b ; item dS'" paOoff rrjv yt]v 

6. zat oTf fcrfTftA. o tjXi. (prob Schu) cum sbcdla fl'-* i 1 q vg cop . .. ? 
r^Xiov di avaTtiXarroa (:: ut Mt) cum An unc^ al omn^id a e f (a f 
sole autem arte, e facto autcm sole) item'it' b (ct cito aruit ab aestu) c 
(facto aestu post Qitav) syr^^^'" arm aeth go | fxaiificcnaS-rj cum sACLAn 
unc^ al omn'^'id itpler vg . . . noSr a e -a&^(jav. Item (li]{>avQij : US'" 
e -&7j(Tav (: : -fT&ri<Tav et -&tiaav r> et. in Mt) 

7. aXXo: 28. 33. al pauc e aX).a, item infra avra et (So)y.ar \ firs cum 
NABLAii unc^ al pier itPler vg etc . . cdm^ 33. aP** fere b (supra) cop 
f^rt : : ut Mt | ffvvinvi^av : 33. al plus^** aninv. : : e Mt 

8. aXXa cum s*etcbBCL 28. 33. 124. e (e et. vv. 5 et 7) cop ... ? Lti Ti 
aXXo cum s^aADAn unc^ al pier itP'^r vg go syru'r arm aeth | ftrr t?]v: 
c 1. 28. 118. 124. al plus*^ syrutr fjn rijv : : ut Mt | tdudov: C iSido- 
aav I avi,avo^i(vov (Gb') cum ACDLA 238, item wb -vofuva ... g acSa- 
vovta cum n unc^ al fere omn (:: ctv^aniv sensu intrans. vulgatum 
est, ut Mt 6,28 nwa av^avto Lc 1,80 to naiS. tjv^ave 13,19 Tjv^fjiTt 
xat. lyii: ita dfvdfjov) \ i(jji(>iv cum ABi.n unc^ al fere omn , item d 
124. 2Pe i^fQfi (q adfcrt, b adferet, sed iidem etiam antea dat) . . . sc 
KffQov (e hiat) | tta ter (b na et bis fv, item L da et bis Iv [sed sine 
accentu]) cum «c*a(bl) 28. 2P6 al pauc (item fl(T vel tv cop syrP 
aeth go) ... EFGHKMUvn (qui unciales omiies spiritibus et atcen- 
tibus instructi sunt) aP"" fere (item vide ante „f»ff vel *i'"; h (Gb'), 
item spiritibus et accentibus vacui AC^ (v ... g Ln fV cum n (ipse d 
f I', sed d ter unum) al sat mu^id it (a b f g^" 2* fF'' i q unum ; c fl"^' aliud) 
vg (unum) syr^ch vid (;; j,/ videtur ad o fifv etc ap Mt accommodatum. RATA MAPKON 4, 12. 249 i'Aatov. 9 xai i'Xeyev' ba i'lei ojra dxovsir, (xxovt'tco. 10 Kat ore una, 10—20 

10—23 
Lc 8, 9—15 f'yt'reTO xara iwvaa, ijQmrovv avrbv ol tti-q) avtov avf rvia dccidsxa 
laa naQa^oXda. 11 nai eXsysv avrola' vfiiv to [xvariiQiov di'dorai 
rtjG ^aaiXsi'aa rov O-eov ' '"" ' exeivoio 8s rola e^co iv TzaQa^oXala 
ndvra yivEzai, 12 iva ^Xtnovzea ^XiUbiGiv xuf[j,i/ '('dojoiv , urn es6, o 
duovovtsa dxovmaiv xal f^tj avvmaiv, iirjnotE imGt()t\p(x}Gtv xui Unde fiff inlatum sit vix dixeris.) j r^iax. f^rjx. lAarov : sd ut solent 
Xj"^. Item i al xxx. lx. c. 

9. iXfyfv cum nAbcdlaii unc* al pier it vg cop syr"*'" arm actli go ... g 
(— Gb Sz) add avroia cum M^n'Ps? 3Pe al vix mu | off exit cum sec* 
DA ... go iym' (:: ut Mt et Lc) cum AC^Ln unc^ al omn^id | anoi'fTOJ: 
Dab ff^' g''"* i (non item c f fl'^' q vg) syrP ™g add xat o ovvumv 
avviiero) 

10. xai, oTi cum sbcdla 2Pe al pauc it vg cop go ... <; on di cum An 
unc^ al longe pier syrutr arm aeth | ti^mrovv cum sc, item -r(i)v (ut 
Ln Ti) ABLA 33. al pauc et d al^ fTzrjQonwv (: : ut Lc), item interroga- 
hant a b q Ori"*^'^^^ • • ■ ? rjitotxtjaav cum n unc^ al pier (69. al pauc 
fTitjQ.), item interroyaverunt c f ff^' g^'^- i vg syr^tr | oi niQi' avrov 
(haec omnia L 359. om) avi' Totrr (vg om aw tokt sed non am) do)- 
(5fxa (arm disciimlis pro dw(5.): d 13. 28. 69. 124. 346. 2Pe (item evgl- 
staria) a b c ff^' g^" i q (non item f am cop syr"ti" etc) Or'*** ot fiaO-i]- 
rai avTov (Or'^t om aur.) ( raff na^afinXaa cum wbcla g^' am gat 
ing mm mt copwi gtschw . . . ^ 13. 28. 69. 124. 346. 2Pe a b c f fl"^- g^" 
i 1 q Or^*^' Ttff 7/ nafja^okti arr?; (: : cf Lc) . . . $■ Ln tfiv 7ta,qa(ioi.riv 
cum All unc^ al pier vg^d fu emm copP^tr syr^ch arm aeth go 

11. fAfyfi' (g-" vg dicebat; c ff^' dixit): d kcyn, a dicit, b f g*' i q ait \ 
TO nvGiTji). (cop TO. /iv(TT.) Sid'oT. cum SBC*v''^L 102. cops'1'1, item Ln 
SiSnT. TO [ivaxtjQ. cum akh al plus'" ff^' . .. ? ()'f()oT. (f iitSo)tai,) yvoi- 
vau (Gb"") TO /A,v<JT. (g 1.118. al plus''^ syrP arm^oli ra /tivaxrjQia) cum 
c^DA unc^ al pier itPler vg syr^tr cop<32 arm aeth :: cf Mt et Lc | tokt 
(a om) f|o) (et. Or^i'^u^ ^f^^ „j^ fi^tjrai,' toki df ffoj fv Tra^ct/JoAaiff, 
item ^'^^^ oTf o omt^jq Kpaaxt di,a tovto tokt f^o) fv na(ja(]okaiG 
kaliiv, iva [jlfTtovTia fttj (iXfnoxn y.at, axovovTKT /ttj crvnojai', /itinori 
f7Ti(Tr(jnpoiai y-ai, aifiQ-t] avroirs. Paullo post /ntjTZOTi tdwai nav avn- 
ojffn'.): B T. i^o)6ev \ Tcavxa cum sdkh 28. 124. (ante tv) wscr aP" fere 
(al pauc Tai'Ta) ... <; Ln Ti ra navra .(u* ante iv) cum abcla unc^ 
al pi .. . b c ff^" g^" i (non item a f ff** g^' q vg) om :: cf Mt et Lc | 
yvviiai (et. f ffi- g^- vg): d 28. 64. 124. 2Pe a b c fT^- gi^ i q Xeytrai. 

12. [)}.f!ZO)(jiv cum sABCDE%LMSUvn al pier . . . e*fgha al^" fere Or'-*" 
(xav (ftjaw' iva jiXiTiovTia /.iri [ikinwao xat anovovna axovoxri xat 
jilt] avvioxjw, f.t7jnori fmcfTQUliojcfi xai a([ii&rjafTai avroia) et^2^(vidc 
ante) praem fttj, sed ex his a (item al pauc) Ort>is om xwi /iri id. (v fid.) 
:: ut Mt et Lc | ay.ovo)aiv (28. a Or'-'^^ om anou. ;fat , a praem •/(»)): 
CM 33. 69. 124. al pauc ay.ovaojaii', ii* al pauc axnvovaiv | rnivi(»aiv 
cum sABCDt'Aii unc" al pier Or'-'" et '-^ ... d*l 1. 118. 209. al pauc 250 4, 13. . laiA MAl'kOiN dq)eOij liVTOia. 13 xai Xt'yst avrim' ovx o'iiiars rijV 7Ta(>a(ioXyv 
TttVTijv, xai ncoG naaac raa 7za(>a[ioXaa yroSoea&t ; 14 ^''^ 6 
aneigmv rov Xuyor aneiQSi. 15 uvtoi St eiaiv oi tk/cqu rijV odov 
UTiuv Gni:i()STai Xoyoa, xat orav dxovacoGiv , svV^va '^QX^rai u 
aatcada xui a'lQet rov Xoyov thv iana()(itvor Iv uvzuia. IG xai 
ovzoi ofioioiG eiGiv 01 £711 T« nezQcoo)/ GnsiQOfievoi, ui. orav anov- 

G03GIV TOV Xoyov SV&VG flETU XaQUG Xufi^^dvOVGlV UVTOV , 17 HUt 

ovx txovGiv ()iX(iv iv tavzoiG dXXa nQOGxaiQoi fiGiv, elta yevofuvt/G 
■{}Xi'\peo3G tj diMyfwv 8i(i zbv Xoyov iv»H'(7 GxurdaXiXovrai. 18 xai 
aXXo( etGir ol tni tug dxav&aG GnsiQo^moi' ovroi eiGiv oi zov avvotaiv I (xqiO-tj c. sbcdla unc** al pier Or'-'^^ ... Gb' affiOtjatTai. 
c. AKii al'^ fere (item antea 346. al pane f7rif7T((f i/ocffn') Or'-'i^, d^* 
ai/j/rroj (* aqf&tiao/iai^, item d ff-' g*' i q dimittam (d dem., fi"-' rem.) | 
aiToiff cum SBCL 1. 22. 118. 209. 251. 340* b cop arm Orbis ^^ add 
T(t afta(>ttif.iara (al^" fere 7Ta(jamoif<. , a al pauc syrP c* aeth add 
cturo)*') cum ADAH uncial pier itP'er vg cop syru'^'al; Lu[Ta a/xa()T>iiu.] 

14. (T7ifi(>o)v (et. f ff'" "■ g^" ^" ivg): a b c q qui loquitur | annQO,: s 

15. oTToi' (d 69** if-' g'' Oiff, syrs*:li in quihus) <j7tfi{). o Xoyoa: a b 1' q 
qtii neglef/enter verbuvi suscipiunt , c qui neylujuut vcrhiim susciiyieutes I 
>ta^ orav: B ot orav | axovrTMai^v: d*g axovoxnv \ tvOva (i)rob Schu) 
cum SKCLA 33. 69. yscr al pauc ... ? Ln Ti ivSmia cum adii uuc" al 
pier ... 1. 118. arm om | atoji, (itP' vg aufert vel tollit; c d q uufcrel) 
cum ABLii uijc^ al omu^JJ ... d a<jti(tti,, sca aiinoQn (:: ut Mt) | tv 
MV70HT (Gb') cum «cla c (in eis) cope<lfl syrl> '"S arm, item Ti na 
avTova cum B 1. 13. 28. 69. 118. 209. . . . s Lu iv rava xaiidicua ac- 
TiDv c. Dii unc® al pier itPl^'' (a t'i in cordibus, h &'■' g^''^' q gat mm in 
corde, d fl"-" am ing emm mt in corda) vg syrsth etP txt cop''^^ (sed* in 
sua cwde) arm go ... A 1 aeth ano ttja xafjdicirr avtmv : : e Lc 

16. onoioKT (179. 7Pe o/.iOiOi) (law cum scla 33. 49«v 3Pe h'larl scr (item 
179. 7P<3) copvid aeth ... g Lii Ti iioiv o/kokixj cum abii unc" al pier I' 
ffi- g2. vg go syrP ... D 1. 13. 28. 69. al" a b c ff^- g»- i q syr-sch arm 
(Qj.i,3(isj y,j^ ofiobojff I a7iit,(toi(ivni: m add Aoyoi | ot orai'i u* om oi \ 
ivt9va (i)rob Schuj cum sbcla 13. 33. h^iarl scr aF ... s cum Au uiic^ 
al pier Or ... u 1. 28. al plus'" c fl"'^- i q copwi etpetr om :: ut Lc | 
XafifJavovaiv: 1. 131. 209. al pauc df/ovrai :: e Lc | aiiTor: 1. 13. 
28. 09. 124. 131. 209. arm Or om:: cf Lc 

17. (ju^ctf (al'^s^^r go -^aa): v vdo)(} | iv iavroia (et. Or'--'"**): l al pauc 
tv avToirr | F 7T(io>tai,(iot. \ rj di'0)y[iov (et. Or^'''""): u c f tf"'^' g''^' i 1 
q(non item a b) vg >taK)iojy^<. | tvOva c. nbcla 33. 108. 179.49evy.scr 
l,harl .scr al'' . . . ? Ln irOioja cum adii uiic^ al pier Or | a>ia>'i)aXi.t,ov- 
rai (et. Or): d -XiaO //(Tovtui, 

18. aXXoi fiaiv (b c om na.) cum hbc*dla b c ff^'^' g' " i vg cop . . . ? KATA MAKPON 4, 20. 251 Xoyuv dyMvaai'tsa, 19 'aui at fitQifirai rov uiMVoa nai y anatij 
Tuv Tikovrov xai at nsQi ra loina ijK&vfuui stGTtoQEVo^tvm 6vi- 
nvtyovGiv rov Xoyov , xai cixaQTZoG ylvarai. 20 kui ixsivoi eioir oi (= Gb) ovtoi, naw cum AC% uuc^ 33. al pier f q syr^tr aeth go ... 
1. 13. 28. 69. 124. al mu arm om | ot (k okt) it.a: a (non S) al^ om ot ] 
fTTt cum SCA cop ... ?■ Ln Ti ftff (:: at ita Mt et Lc lectione tantuni 
non fluctuante; item v. 7 praecessit iia) c. abdlh uuc^ al omnvW etc | 
ovrot fi,aiv cum sbc*dla 1. 13. 28. 69. 124. al mu itpl"' vg cop arm 
(syr«tr? syr'''^ „ii autem qui inter spinas seminantur, illi sunt ii qui 
audiv. serraonem"; syrP ap White „et hi sunt qui inter spinas semi- 
nantur, qui verbum audiunt") ... AC^n unc^ 33. al pier f q go aeth 
om (om et. ?e 1633.) :: sequitur duplex oi/Tot (uOiv in nullo cod unc 
esse nee fere in aliis documentis nisi forte paucis | ay.nvaavti<T {Gh') 
cum K(sed ante t. loy. pou, item cop)BCDLA 13. 69. 124. 346. al'' cop 
syrsch ... 5- Ln avinvovtca cnxa An unc^ al pier it vg {qui - audiunt it 
vg) syrP arm aeth g6 (:: -ovna Mt, -anvna Lc) 

19. xai at, /A.iQi,f.tvai (d* -^ratff) etc: vg et aerumnae saeculi et deceptio 
divitiarum et circa reliqua concupiscentiae introeuntes suffocant; item fl'*' 
g2- (ivid)_ Mire vero itcf'<l pl variant: g^" et sollicitudines victus et erro- 
res mundi et deceptio divitiarum et reliquae concupisceutiae simul in- 
cidentes suffocant ; f et per sollicitudines saec. huius et inlecebras diui- 
tiarum et ceterae concupiscentiae introeuntes suffocant; fif"' d e q et 
sollicitudines (q -dine, d -dinem, e incipit ab nes prioribus deperditis) 
victus (e vitae) et delectationes (e oblect., d q errores) mundi (e saeculi) 
simul inccdentes (q, d simtd ineuntes, ff^- uil nisi incendentes, e comitantcs) 
suffocant (q soffucant) ; c et sollicitudinibus vieti et delectationibus viundi 
abalienati offocant, b et per sollicitudines vitae et in errore saeculi simul 
euntes suffocant , i et prae sollicitudine victus et errores mundi simul in- 
cendentes suffoc. I aiwvoa (t>S^ c^cr ^^01% it victus victi vitae: vide ante) 
cum SBCDLA 1. 102. al^ bee flf^-^" g*'^' i q vg arm ... ? (= Gb) add 
TO(/Toi( cum An unc^ al pier f cop syr*!'' aeth go | xat tj anarrj (a 
ayantj , d deceptio a%it dilectio) r. TtlovTov: d arm xat anatai rov 
■/.offfiov , item vide ante e ff^' q, g*", c, i (f) | xat cti nffti^ (et. s*^; s* 
na(ja) ra Act. tnidii/nai, : u 1. a (ap Blanch supersunt litterae li, ap 
Iric di : hinc aut mundi, ut c d flf^" i q, aut saeculi, ut b e, legit. Quum 
vero statim sequatur simul, haec non ad rov aowvoa sed ad t. xo(rf(ov 
[pro nlovT.] adhibenda sunt) b c ff^' i q arm om | awnviy. (abd 
-ni'iiy.) cum sab*cdei.a . . . g Ln avfi7ivi,y. cum b^fghkmsuvii al certe 
pier. Ceterum s* sic: awnviyii rov Xoyov y.ai at, n. ra kom. imOi'fi. 
nanooivofAivat, fa qua scriptura quae multum probabilitatis liabet, 
pendere j)otest quod plures italae cdd om tiai av n. r. lot-. i7n&.), s^ 
add avvnviyovat,r r. loyov , prioribus per incuriam ut videtur non 
deletis. | axaQnoa yn'trai: d 124. bee ff*'"'^' g^' i q (non item f g" ) 
gat mm mt (non vg^d am fu ing al) copdz axa^;roi yfivovtai, (ytv.) 

20. txiivoi, (Schu „ap Mc apte, cf 7, 15. 12, 7 cum 11. pp.") cum sbcla 
syi-scli ... ;• Ln ovxoi, cum Ann unc^ al omnvid (it vg hi, item cop 252 4, 21. KATA MAPKON ini rt/V ytjv Tifv xaXijv cnaQtvTUG, oitiveg dy.omvaiv 7or Xoyov nat 
na()adtxorrai , xat xaQTZucfUQovaiv iv TQiciKorra x«) ip s^/jhovtu 
xat er tnutov. 

■ 8, to .-) 1 39. 2 11, ;ij l,c 8, 17 ^1 ' A.ai tksyev avroia on fitjti. sQ^stai o Ivivoa iva %mo 

rov fU)8iov re&fj tj vtto trjv xXiriiP ; ov^ ha en) Ttjr Xvxri'av Te&y; 

^^^^ 22 *""' ov yciQ satip rt hqvtituv, iuf (itj t'pu qiuvsQcoih] ' ovds eyt- 

v£zo anoxQvcfor , dXX na i:X{>)j eia cput'e()6v. 23 e'l ria 'iiei mra 

axovsiv, axuvtrm. 

'«, 3s 24 *'"^ Kui tXsyev avroirr' ^Xhnnre ri dxovere. ev m lASZQcp jwi- 

i,c8, IS TQehe fietQij&merai vuiv , xai nQoaiE&hOi-rai vulv. 25 ^'^■" ua 

19, 26 

Ml 13, 12 

■^' "'"' syrP arm aeth go) Or^'^"** :: at onrot Lc ovrua Mt lectione nou fluct | 

T>/)' yriv rriv xaA/jv (et. Or): c 28. 124. al pane Tf/r y.a).. yijv | it' ter 
(Gl/): ita EFGHKMUVn (l iv, turn bis h sed non iv) 1. 33. 69. 124. al 
pi, item syrwf . . . ? Ln iv: ita luillus cdd uucialium accentibus aucto- 
rum, sed it vg cop arm go (:: cf ad v. 8). Ceterum b 102. 300. 3G0. 
om IV sec (item c*viJ wscr) et tert (item 40G. dscr) | su iv T, fv 1, 
fV ^ 

21. ihytv: 1. ilS. 131. ktyn | oTi cum I!L ... 13. 28. 69. 124. 346. idin 
... ? Ln om cum SACUAn unc^ al pier (:: ort recitativum quod dicuiit 
ill Mc frequentissimum; testes vero multi saepissime omittunt) | 
tijyirai, (venit ff^' 1 q vg, item copscliw gyrufj a/TTfrat, accenditur 
c e ff^' g^' i cop'^'*'' aetb, adfertur b, accendmit luccrnam f) o Xvyv. cum 
s^BCDLA 1. 33. ys':'" bliarl scr al plus^ it vg cop syrutr aeth . .. ? o (28. 
69. om) ).vyy- *C/fT«t cum Aii unc" al pier (sed 13. 69. 124. al pauc 
xauxai) arm go ( i,va etc (et. s^); ^* „^(, ^„,, ^(oJtor tf&fjrai tj vno \ 
tiOtj pr: G vnoTtOtj \ tj: i. 13. 28. 118. 124. 346. 2Pc add wa, | y.h- 
V7;v: 13. 69. 124. 346. 2Pc add tiStj \ ov/ (a ovyv): d fl'^- i (om rj vn. 
rrjv y.hv.) xat oi';>' ... b c e q sed \ (Tn: hu* 13. 33. 69. vno \ ri&ii 
sec (Gb') cum sbcdla al plus"" . . . g tTTinO tj cum ah unc^ al pi . . . e 
om, sed g"' add ut omnibus hiceat 

22. rt cum sACEFGLSVAn'^ al pm c f fl'i' g'' vg go arm . . . bdhkmuii* al"" 
fere b e fif^' g^' i q (cop?) aeth om; hinc Gb" Ln [n,] :: ut in Lc deest 
lectioue fere non fluctuaute; praeterea post tu' vel rt facillime omit- 
tebatur | lav (1. 13. 28. 69. 131. 2pe it) f.itj tva cum nba (1. 13. 28. 
G9. 131. 2Pe), item omisso tvct (ut Gb' Ti) acklu 33. 102. 209. al 
plus*'', item d 49. b ff^' i q aAA tva ...go lav (off av V) /nfj cum efgu 
MSUV al pier; c f ff*' g*''^* vg gvod non, item go | «AA (a aXla) wa: 1. 
13. al pauc it /ut] iva \ fk&t] ita (paviQov cum kcdla yscr 2Pe al° fere 
cop ... g Lu ita (par. tk&ri cum All unc" al pier it vg arm syrP (: : ita 
Lc) . . . b syrscli aetb q>avn)m&ti 

24. xat iXiyiv (1. 7. 118. ).iyit) usque axomri : 1 om | ft: uS'' t« | x.a,i 
7i(>oari&tja. v/iiv (arm omisso v/ntv post axoinri poii ; item 13. 69. al 
pauc X. nnnax. I'fi. rota aKovnvatv, a quibus verbis pergunt ad oa 
i-/it yci(t [sic 13. 69.] usq a(>9ria. an avrov , ad quae add iv ot fiirtjo) RATA MAPKON 4, 29. 253 

yag s^si, dodr^asrai avrc^' y.ai oa ovu s)[Ei, xai o s^^i aQ&rjastai 
an' avrov. 

26 ^^' " Kai eXsyev' ovraa tariv 7j ^naiXti'a tov dwv, ma 
avd-QcanoG ^aXt] rov gttoqov mi ztja yrja, 27 xaJ 'AadevSi] '/.ai 
sysiQ/jtai war a nai yfttQav, •aui n ottoqog ^Xaara xai fitjxvvrjtni, 
COG ovx olSev avroG. 28 (tv70fidr7j y yij xaQTrorfOQSi , ttqcotov 
lOQtov, siTsr Gtaivv, sktv nXijQijG gitog tv rm arayv'i. 29 mav 
ds TzaQadoi naQnuG, ev&vG anoGrflXsi io dQi'navov, on naQt- 

GtTjXSV 6 ■OsQlGf/.OG. 

f.iiTQ. fier^. v/iiv y.ai TT^naridrjaerai iif<iv, 33. al om iif(i,v) cum sabc 
LAn unc^ al pier c f ff"^ g^' i q vg cop syr^tr aetli go . . . Gb om cum 
DG 114. yscr 2pe (sed G 114. yscr retinent rnia axovovaiv) b e g*' gat 
:: at deest Mt et Lc | vfnv sme additam cum sbcdla 102. 2Pe al pauc 
it (exc^) vg cop arm aeth ... i; (= Gb) add tokt ay.ovniiai,v cum Ae^ii 
unc^ 1. 33. 69. al pier q (item f go credentihus) syi-"tr 

25. syjv pr cum kbcla 13. 28. 69. (it vg qui enim habet) item cw fxti' 
DE*FHK0'J 131. al pauc... ;■ ai'^(M al mu tav) fx>l cum ae^gmsuvh al 
pier :: ut Lc | doO-rjatxai,: d 271. TT^oareO-rjaerat, \ ovx tyii,: E*Gn* 
al oim tyri (g etiam xai o fyji) 

26. fliyiv: c* addvid oTt | ma (13. 28. 69. 124. 2Pe al ManeQ) cum sb 
DgfLA 13. 28. 33. 69. 118. 124. 2pe al^ fere tol cop (modo hominis qui 
iacit) , item 1. (oja arfl'o. oral') e (quomodo homo cum mittit) ... g Ln 
Ti 0)0 fav (c al av, al'" orav) cum Ace^n unc^ al pier itPler vg (itpler 
vg quemadmodum si) go (item syr"''' etc) | fiakrj (f iJaX).f] , al'" fere 
(iaXXii) TOV (c* TO, 69. 124. om) ano^ov: d ano()ov flaXrj 

27. xaO^iVffTi cum SABCDGKLMSve^n al pi (a xadivdav) ... efhu 33.69. 
131. 262. al mu xaO-iv^fi | lyeiQ^jrav cum abcksuvagI*!! al pi ... nef 
GHLM 69. 131. 262. al pm fyfi^frat ... d fyfu&tj | rrxTa: c* vvxroa | 
[ilaara cum bc*dla 2Po al pauc ... g ^XaGravij cum ^AC-GKiisuve^'n 
al longe pi, item efh 33. al mu -azavii, \ /.irjxvvtirai cum naclah unc^ 
al pi ... BDH al plus^" fifixiivirai, 

28. avro^iarj] cum sabcl 102. 48ev zscr al pauc copwi et'c^'^ syrP aeth 
. . . ? (Gb") add yay cum An unc^ al pier it vg (syrscli terra enim omis.so 
avroj-t.) syrP cod copdz go ... d 2Pe arm on amofx. | TtQunov: a add 
fiiv I fitiv bis cum s(sed om aray. ftT.)B*L(pri loc «tTf)A ... g Lu Ti 
ftra bis cum (s^ n/ia axay. itttv) ab'^cdh unc rell al omn^id (et. syr 
p uig gr) I arayiiv: Dgr axayvaa | nXtjQtia (d add o) aiTOff cum bd 
copwi ... c*vid 271. nXtjQia airov, 48ev zscr nXrjQtja aurov, 124. al^ 
vel® nXriQOi airov . . . g nXrjQti (2pe add ror) anov cum sac^laii unc^ 
al pier (it vg plenum frvmentum [triticum, granum] ad utramq lectionem 
train potest; e deinde plenum triticum. spica cum etc) 

29. otav ()'f : D a c f fF'"^' g'"'^' i q vg y.av orav (b e nil nisi oTai'), 71. al 
pauc OT. Y'^Q I Tiaqadoi cum s*BnA ... g na()af)w cum sCACLebji unc^ 
al omnvid | fvOva cum «bcl ... g Ln frOfMff cum ADAfi'^n unc^ al 
omnvid I TO : L tor 254 4, 30. RATA MAPKON tj tv Tin HVTijV nanapokii xIm/ui' ; ol cog xoxxfo niKfTTKon, oa otnv 
GTzany tni rtja yiia, fiixootsoor or ndrroM tmv nTTHjii/cTtot' tcov 
in] r^G yija, 32 xra orav anaQi], dvai^an'si xni yiretai iislCov 
TTartMV Tcoj' }jc/^dvMV, xai nonl -/.Xadova fifyaXiwa, conrs dvvna\)ai 
V7T0 tljr axidv avrov ta nsxEira rov ovquvov xaTucixi^rovv. 
Mt 13, 34 33 *^'^ Kai TOiavtttiG naQa^dkaiG noXkaiG iXdX^i avroiG top 30. ff.fyiv: i^^ 69. add avTota \ nma (Ob') cum xbcla al^-' fere li c syrP 
nig (hue euim trahenda nota) ... c Ln TtJ'i (: : cf Lc) cum Aon unc^ al 
pier c f fT-' (et^i'J ff*' g*""') i <i (a non satis liquet) vg cop syrscli 
etP '■-''' arm acth go Or^'^'*'' | oiuoioxToifiiv cum sABDLin unc** al pi Or 
^'**^ ... c 1. al plus''" Or"^""! o/«oto)<jo/(fr (itcnn it vg adsimilabimus vel 
similabimus), K 28. C9. al pauc armcod Thphyl -oiaoi \ rivi cum hbc*i,4 
al plus-" (it vg cui parabolac , in qnam paraholam , in qua parabola -^ 
similiter cop aeth, syrP mg?) Or^-^"' ... g noia cum AC^Dobn uiic^ al 
pier go arm (syr^ch etP) | avTt]v 7tct(>af3. O^oi/ifv cum shc*la 28. 63. al 
pauc (item 13. 69. 346. pergentes Tiaoafta^.iiififv [-?.ojnff] aiirjjv o)a 
xox/..) b {ponemus) e (damns) cop syrP "ig Or^''*'"^ . . . f ^ccQctfiohj (1. 
118. 131. 209. ofiOKiifiaTi) na^a^ict/.uififf (al mu -(iaXovfitv , -palXo- 
fifv, F al -fiako^tv) avtrjv cum ac'-db'^ii unc'' al pier itP^^'' vg syr^ch 
etP t^' arm 

31. (iiff: D cop (est instar <jrani) o/ioia fariv (c simile est regnum dci sicut) 
: : ut Mt et Lc J zox.xw cum siiDA(zoxojff sed a punctis notato)ii* 124. 
al vi.x mu ... Gb Sz Ln Ti xoxxov cum AOLe^u^ unc" al plus'"" (it vg 
sicut granum) | off (c*A (oa) orav: d* o on av . . . 8* om oa (suppl '-'■) 
posteaque liabet o (^^delet) /nxQoti^ov ov \ aTraQtj: k al pauc ana(in, | 
fTH r>]a ytjO'- dl tni. rrjv y7jv | fii,xooxiQOV (aS'' /LtaxQ.) cum «(ct* et^) 
i!i)*LMA 13* 28. 33. 131. 179. 235. 258. pscr wfant .scr* 7pe ... g Ti 
fuxooT(^o<T cum ACD^elin unc** al pier | ov (l (ov) cum sbla e (minor 
cum sit) b (cu7n sit minus) (arm aeth) ... ? Ti lativ post na. r. aniQ- 
liax. cum (;m*0'jii unc** al pier go, item jiost y»j(T A, item post fiixgo- 
Tf^. (n^ add fitr) dm^ al pauc itPl vg | to;i' (d a fiai.v, itpl vg quae 
sunt) fni (al^ om t. f.) r. ytja: c 271. b e om (:: ut Mt), bine Ln [t, 
f. T. y.] 

32. xai, OT. anaiiti (aP' c q syrP nig av^tjO-tj,, crevcrit) avapaivei. (c q om 
avafi. xat): d i om, e nil nisi crescit, h crescit autem | fiftt,. (vide post) 
Trai'T. T. Xax. cum nbcdlm^a 1. 28. 33. al plus'^ it vg cop (maxim. 
oUrnm omnium) syr"'"" arm aeth ... g Ti navr. t. kayav. fift^. cum 
AM*n unc** al pier go | ^ift^ov cum nabcelv 33. al'" fere ... g Ln Ti 
fifi^hiv c. DFGUKMSUAn al longe pi | ta nttfiva: a al-'"' navra t. ntx. | 
xrxTaaxtjvot'y cum nab^cdlg'^ii unc^ al omn"*'''! . . . Ti xaTuaxfjvoiv cum 
B* (ut ap Mt ex b*d cdidimus) ... a xajaaxtivuta (oniisso at ut inve- 
nerit scriptor -voxjai?) 

33. TtoXXaiff cum sabc"''©'^!! unc" al pier syrP arm, item ante na()a(i. n f 
fl-i-2. gi.2. i 1 q vg copspliw efJ^ go ... c'vid,,^ i. 28. 33. 118. 131. al^" KATA MAPKON 4, 38. 255 Xoyov, na-Oaxj ySvvavto dxvvi-ii ' 34 X(>^Qic> ^f naQa^oXva ot»x iXa- 
Xsi avtdia, *^'^° y.(tT I'Si'ar fif- tola idi'oia (in&ijtala int'lver navra. 

35 *^*^ Km Xhsi avtoiG fv fxairi] rij liiu'na oWi'rtn yhvouhvr.a' Lcs.aa— ar, 

3 K , r,n \ , , \ Jf r Mt 8, 23-27 

Sif'XO-mfisv siG ro na-Qur. bo xai aq^HTsa rov o)[Xov naQaXa^i^a- 
vovair avrov corr ijv iv rm nXoi'm , xai aXXa 8f nXoia ijaav fier 
amov. 37 xai yiverai XalXaip fisydX^] dvt'fiov, nai ta xvfiara in- 
e^aXXev siG to nXolov, aate //5/; yfjii^mdai to nXoiov. 38 xai ^v fere bee cop^' etpetr syi-sch aeth om, hinc Gb" | avroKj: n 2Pe ff2- 
g^' i om; bee syr'^'^'i arr persP om rov Xoyoy (sed e loqncbatnr ilh's, 
secreto autem omissis /.aOoxr tj()vv. xisq fkaXti avrnia) \ tjdvi'avro cum 
sbcf(s?)ua 1. 33. al sat muvi<l (: : ut 6, 19. 14,5.) . . . Gb" Ln Ti k)v- 
vavro cum ADLfe»t»n unc*' al*'" fere (:: ut .5,3) 

34. yoi^ua d'f : b cop (codpetr nil ni.si /{o)()ta) syr^ch xai ;fw^t(T : : ut Mt | 
B*DA xaO- id'iav (non item «acl etc) | t. l()'^OKT uaO-. cum sbcla . .. ? 
Ln T. fiend-. avTov (al pauc fif^" i 1 om aur.) cum ADG^n unc^ al omn 
vid (::cf ad 15, 20) | infkvfv (69. -Xvaf): &^ 229. wscr anfXviv | 
navra (al pauc ante tniX.): d. anavra, d e ff^* i q avtaa 

35. Xtyu: 13. 69. 124. 346. 2Pe 3pe al^scr fXtytv 

36. aqifvxfa rov oyk. (a avrov pro r. oyX.): d 13. 28. 69. 346. 2pe b c 
c fF^' i q ctiftoiiau' (b e dimiserunt) r. oyX. xai, \ xai, aXla Si cum ac^d 
KFGHKMSUVii al pier syrP (d et aliae mdem naves multae) ... Ln om 
St cum sbc*la 28. 102. 157. 292. 433. h^cr it vg (.sed Latt y.ai - St 
nee alibi e.xprimere solent nee magis fere interpretes alii) cop syr^ch 
arm (b i q e< multae simul naves [b nav. sim.] erant [i om] mm illo, e ct 
simnl multi erant cum eo) | nXoia c. SABCDKMAn 1. 13. 33. 69. al plus^*' . . . 
(; {■= Gb) Ti nXoiauia c. efghlsuv al pi | y.. aAA« d'f (vide ante) nX. 
i^ffav (cum SDA ; L om; ? Ln Ti 9]v cum ABcn unc rell al pier) pft av- 
rov (a. al5 copwi etdz syrscU etP mg aurw)'): 1. 28. 118. 131. 209. 2Pe 
arm xai aXXa rcc oi<ra fitr ai'Toi' nXaa (arm nX. post aXXa), d flf^- 
xai aXXa di (flf^' om) nXova noXXn. (d* x. a^Aat St nXniai nnXXai,) 
rjaav (flf^' simul erant) [iir aiiToi/ (ad D of et. b e i q) 

37. yivirai: d b c e f flf^'^- g^' i q (item'^'d g2- j) yg (item cop syr^tr arm 
go etc) fyevero | A i^cr XfXa/irf' \ /ifyaXtj (ita s^; s* 157. fifyaa) avf- 
fiov cum (N*et)NCBDLA 1. 13. 28. 69. 102. 118. 131. 209. 346. 2Pe b c 
£fi.2. gi-2- j q vg gyj-sch arm aeth (cop est magmis ventus /actus) ... ? 
avf fiov fifyaXtj cum An unc^ al pier f syrP go; item c al® e avffiov 
[iiyaXov (e magni venti) \ xa^ ra xvfiar cum sbcdla 13. 28. 69. 131. 
238. 2pe it vg cop syr^ch aeth go ... g t« Si xvfiar. cum An unc^ al 

. pier syrP arm | inf^aXXiv (33. al -aAAo)-, u ivfpaXXiv) c. ABCGHKsVAn^ 
al pi (itPler vg mittcbat, e inmittebantur , g^' mittebantur, i ascendebant) 
... NEFLMn* al plus^" iTTfftaXfv, item d f[JnX(v, al pauc tvffiaXiv | 
oxrrf fiStj (ita a, sed ifell vg aeth om) ytfut. to tiXoiov (Gb") cum 
sanCDLA 2Pe itP'er v'g cop syrP "iff aeth . .. ? (oart avro (102. om , al 
pauc transpon) >;^// yffii'U. (g 1. 33. y^cr al's fere (ivOitKrO-., al pauc xa- 
rannvrt.t,.) cum AEF(G)uKMSUvn al pier syr^^h etP txt arm go . . . «* e om 256 4, 39. KATA MAPKON ainoa tr rfj nnvfiri} mi to TiQoaxexpdhuov xaQevdcoi' xai fysi- 
QOVGir avror xat Xtyovair avno ' didacjy.nXs., ov hAh aoi on anuX- 
).Vfiex)^a; o9 y.ni Sity^nOtia tTTeri'/a^atv ro) un-'/uo >i(a tlntv r(i 
{yaXaooT]' (TicoTza, neq^ifKoao. y.ai fKunaasr o avf-fwa, y.ai tytVETO 
yaX/^rt] fisydh^. 40 xai tintv avroia' rl 8fi}.o(' iars ovrcoa; noia 
oiiy. f'xsTi: TTi'arir; 41 xai Hfo^n'iVi^aar qo^ov fityav, xa) tXeyov 
TiQOG aXXtjXovcr' ti'a uqu uvroa tarip, oti xai o dtsfioG xai // 
'&oiXa<saa am^ vnaxovei ; Mt8, -ik-M 1 A«/ hXdov tia TO TTHjav rfja daXaaara tia rr.r tMnav t(ov 

i.e 8, 2G— 39 

38. xat 7]v avTOfX cum Aon unc^ al oiiiii fere itpl (b e crat nutem ipse) vg 
syrP go . . . sBCLi 48'^'^ xat avx. tjv (a «})se autem erat) \ fv rtj cum HAB 
CDLA aP^ (it vg in inqi[n) . . ? (= Gb sed rursiis Gb') tm ti] cum n 
uiic^ al pier | fjiv to (28. 235. 2pe om) ^rooffx^paAatoj': d 131. ini, 
n(>0(jy.nfin).ai,ov | fyfi()orat,t' cum sb*c*aii al ijauc ...5' Ln Ti Snyn- 
(lot'ffiv cum AB-c-Lii'^ unc^ al pier; i> 28. C9. 2Pe dviyfi,(iavria (et 13. 
69. 124. 346. lyduairia) omisso y.cu sq, item excitantes b c f ff-' i q 
(contra excitant [e excitavcrunt, a suscitavei'.] - et a, e fl''' g^'"' vg) | 
fiiXii: EGV al pm ex vitio frequeiitissimo iiikXei, 

39. (hfyi(>&fi,(T: I) 28. 69. 8?° al pauc iyigOna \ y.ai> imtv usq o avffioa: 
A om I xuiit.7T. (2pe om) ttj Otdaaatj: d 1. 118. 131. 209. b c e flf^* i 
q arm xat rrj &alaaa. »at (q om) (untv (c dicens pro x. ft,n.) \ auuTTa 
(l -TiaT?) et. f fir-' g'' ^' i q vg (EusP'*''"'' alludens <Ti-o)7r. nfq)ifib)(To),: 
bee ff^ om | 7ziq)i,/A,wao (l (fvfi.): d y.av (ita et. am cop) (pi^iutdtjii 

40. univ: n^ ktyii,^ itPler vg ait, L iliytv \ oi/rojff (? outw cum v al mu) 
cum Acn unc" al omn fere (sed 1. 13. 28. C9. 131. 209. 346. arm post 
Tt pon) syr""" (arm) go . . . Ln om cum sbdla 2pe it vg cop aeth | 
noKT ovx (f go quomodo nondum) cum Acii unc^ 33. al pier syr^tr f go 
.. . Gb" Ln ovnw cum hbdla aP" itP'<=r (e q vero nil nisi hahete [q Aa- 
hetote\ fidem) vg cop arm aeth 

41. uvToa tariv (ita ff^- i): d al pauc a^id c f g-' q (itemvid ffi- g' ) vg 
arm tariv ovrna (be ecce quomodo pro tkt aqa out. far.i.v OTt xai) \ 
y.uv o avf f(0(T (f vg et ventus et mare, g'' ventus et mai-e; e viare et ven- 
<ws; et. a anteponit wtare sed quae sequuntur periere): scaDE j. 33^ 
131. al plusi" b c flf2- g2- i q cop syrsch aeth Victant (ex catposs) ^at 
(c i Vict om) ni aviftoi, sed D b ff^' q xai- (b ff^' q om) r; &al. x«t.ot 
avffi. I avTo) vnay.oiKi cum n*ca 1. 13. 28. 69. 118. 209. 346. al pauc 
Victant ex catoxon (auToi' tmax.), item nCbl VTiaxovfi, acTOJ ... ? Ln 
I'TTaxocovaw avro) (:: ut Mt et Lc) cum An unc® al pier (131. a,xir. 
vnax.) b c d e f g*'^' vg (contra fiP' i q ctii - 'obaudiunt) cop arm go 
... D&'' nil nisi vnaxnvovatv 

V. 1. t]lOnv cum sabdii unc' al longe pi it (e.\c q) vg cop<''"'** go KATA MAPKON 5, 2. 257 FsQaGrivwv. 2 y.ai f^eX{}6vt0G avtov ix rov nXoiov , evx)va vnijv- 
Tr^asv avTcp in rcov iiv)j}i£icov av&Qconoo iv nvevf^an ay.aOdQrcp, syrP mg. . . Gb' >i}.9tv cum cglma al plus^" cop^i et^cliw syj-sch etP txt 
arm, praetereaque G al pauc (item evglstaria) add o Z5 | rtja &a).a(T- 
arjiT (c g^' [et.vi'i ff^" g^"] vg trans f return maris, item sed omisso maris 
b f 1 ; e trans mare) : US'" (f . to 7ii(). xat ftff t. /o)Q.) 1 3. 69. 4^^ d i ff^' q 
(d q ultra, i ultra, flf^' trans pro fjff t. Tttgav) aeth om j yfQaatjvo)v 
(Gb) cum «*BD it (et. d) vg . . . g yad'aotlv(i)v cum Acn unc^ al loiige 
pi syrsch etPtxtpersP go ... lua 1. 28. 33. 118. 131. 209. yscr 2Pe 
al^" fere cop syrP™g arm aeth arr yi^jyfatp'wv, item Epiph^^" wcr o 
f-taQy-oa ^-fyn, vide locum ad Mt 8, 28, item Thpbyl ad h. 1. ra ay.Qi,- 
(iiatioa Tciiv avTiyfJaqjoiv firr r. /o). T(i)v yi^ytarp'ojv f/ti. Praeterea 
of Or'*''^" ad Mt 8, 28. Ab O.rigene pendent etiam quae ad liunc Mavci 
locum in catenisPoss et™osq gto^con (i,, catposs praeposito Victorisant 
nomine, quod idem in caf^osq intellegenduni est) adnotantur. Legun- 
tur autem in cat°^o" sic: nxm yadu^r/voiv oi'm ytunatjvoJv ra oiy.Qij3-^ 
f'/fi TO)!' ni'ri.yua.(f'0)v , akka ytuyiarjVO)v. yadaoa ya(j no).t,a tort rijCf 
iot'daiaa, TZfol rjv tcI d'l^aporira df^fici rvy/dvii,' lij.(r>] ds y.griiirolff 
naoaxfifiivt] ovdapiwa iariv iv ainri ?■/ dd/.aaaa. xal yioaau df xtja 
aqafiiaa iari noha , oi;rf' &a.).a(jaav ovri •Xi'/itvrjv nXijaiov tyovaa,' 
y.al oi'iy. civ ovTO) noo(pavf(s y^'ivdoa xal evO.fyy.rov ol tvayyikiaral 
(lt)ij/.(i,aav , avSQia ini^fif ^.oJ<j yi,roj(Xy.ov7ta ra nf^i rTja iovdaiaa. 
ytgyiaa toivvv iarlv «r/) tjcr ot yfQyfatjvoi , nolia a(iyala niql t//v 
vvv y.aXov/itivtjv TtpfQiaiia Xifivrjv , nfot rjv y.^Tjuvoa nafjay-fifiivoa tr, 
ki/Ltv)], dtp' Tjd di{y.vvTaL xova /otfjova vno tmv dctifi6vo)v y.cctccfif^/.^- 
a&ai. t^/n?]vsvititi de ij yigyiou naqoiy-lu Ey.[i([)).riy.6to)v , ETZo'jvi'fioa 
ovau tdya nQoqiriTiySia , ov tuqI tov awrti^u mnoiijy.aai', nu^uy.aki- 
auma ainov /tifrajitjvai, in tvjv oolotv ainiov ol TrjO yojucca nollrai,. 
y.ai ravra woiytvija iptjaiv iv tw k/.to) rofio) twi' eia to y.a. to), fvayy. 
i^tjyrjTiy.oit'. Aug'^o"'* '^' ^^ banc scripturae differentiam non tangit; 
Latini enim cdd apud omnes tres evglstas yfQaarjvo)v tuentur; sed 
nee adponit nomen regionis. 

2. i^d&orroa avtov (Schu „bene, cf 6,54. 11, 12 al. et ad rec. Lc8,27"j 
cum NBCLA 1. 13. 33. 69. 118. 124. 131. 209. 346. yscr 2pe apo fere b 
f (exeimte eo - ei) (itam cop syr"ti" aeth) ... g Ti fifXd-ovri' avro) cum 
An unc^ al pier g^' q am mt emm san tol (hi omnes exeunti ei de navi 
- occurrit ei) go, item (omisso eipost occurrit) i vg^d ing al, item arm 
. . .D c e flf'^' i^f).&ovrct)v avT(i)v(d ff^' et exeuntibus illis, c et descendenti- 
Jms illis, e et cum exissent sequente illis c d, illi e ff^') | ivO la v.. sCLi . . . 
g iv&iwa c.ADn uncial omn^id... Ln om (:: utMt etLc) cumsbcefiP' i 
(non item f g^' q rell^'d vg) syrscharm persP (non item cop syrP aeth 
perswgo) I v7trivxji<Jtv c. SBCDGLiL 1. 13. 28.69. al^" fere DamPar5S4 
? Ti aTztjrrtjffiv cum An unc" al pier | ix ro)i' fivri/.(. avd-OMnoa (ita 
et. f}'^" gi- 1 al'^'id vg cop syr"!*!" al) : d b {de monumento) c e f i q arm go 
av&g. ix r. fivtjfi. 

TiscHENDORP, N. T. ed. 8. 17 258 5, 3. KATA MAPKON 3 OG rijv yaroi'yjiCfiv ei'xsr fv roia fivrftaaiv , xn) ovds aXvast ovx- 
hi ovStia fdvruro uvror di/<7ia, 4 dia to amov noXXumG ni'daia 
xai aXvGbaiv l^fSi-GOai y.ui btsanaadHt im ^j'toi' raa cO.vaeio Y.ai 
raa Trt'dao aiipTeiQicpOai, xai uvf^eia 'tayyav avrhv (^afiuaia, 5 xai 
l^ianavToa rv/aha xat iif^uQua tv role fiv)\na(>ii' xai tr tola ofjmiv 
tjv x()di^03r xai xazaxoTZTCoi tavrov XtOoio. 6 xai IHmv rbv Ii^aovv 
and fiaxQO&ev t'dQCifier xai nooa^xvn^Gtv lanco, 7 xai xqu^uo 3. OfT TT/v /tarntx. (al"^-'' fere otz>;ffn') fi/'^'' C^'- ^ f ff''~' g''"' i 1 q vg) : Dgr 
2Pfi a b c e OT (b et) fi.y. r. xarotx. | fiirj^taair cum sAiiCLAn unc*^ al 
longe pi ... ;^ (= Gb Sz) iivtjfifi-oia cum dh al mu | oi'di cum nik'Dla 
33. 2?" . . . g ovri cum An unc^ al pier | aXvofi cum bc*l 33. 2P'-' c e 
. . . ? aXi<af(nv cum sac^dah unc^ al pier b f ff^'^' g*' (g^' om) i 1 q vg 
cop syr"'"" arm aeth go | ovy.fti, ovdna cum «bc*dla 13. 28. G9. 124. 
346. it (exc i q) vg (it vg et neque-iavi quisqnum) arm'^i'^, item 1. 118. 
131. oDf). fTi ... g om nvxtri, cum AC^n uiic^ al pier i q (item cop 
syri'tr aeth go) | fdi'varo cum sA]{*c*DLAn unc" carp al^" fere ... ? 
rjiStiyaT. cum B"c^FS'*"al sat mu . . . M trolfia,. Praeterea d i am fu iiig 
sail tol post ctvrov poii 

4. ()ia (efh al paue xat (Ua) to «rroi' (sic et. v.'^ , s* (Vtai'Tor, F* 6i,axor)- 
i)ita7znff&. (u al pauc diaaTiaaO.., a <)viana()ctaOt) vn (v al plus-" utt) 
aiiToi' (syr^'^'i om vn: ai'T.) - (Tvi't fxi^nq'S at.: d ort nn).Xaxi,a a(/TO>' 
Sfd'ffifvov TTfdta xai aXvaiaw, iv aia idt^aar, duanaxfvai, xai xaa 
TtiSaa avvrfT(>i(ffrai , similiter if'^' i 1 q quom'am sacpe compedes et 
catenas , qiiibns ligatus erat (q fuisset) disrupisset et compedes (q om) 
comminuisset; 1.28.131.209.251. (similiter 2Pe) rfia to axurov nnlXaa 
Tifdaff xai, a).i'(Tfia, aua idtjaav avtov, duanaxtvau xai, (ri'VTfroKfifvai \ 
xai ov6. layvfv (V 1. 131. 209. al*' fere layvatv) avxov {tax- avrov 
[a auro] cum sAiiCKLMUAn al-" itP' vg cop go; ? «i»t. la/. cum efg 
HSV al pier) dafiaaai (a* om, A StjOat): d xai, /.ttjdtra avrov layviv 
(iaiiuffai (flf"^' i 1 q nee qnisquani jiosset cum [i eum posset euvi\ amplius 
domare [q vincere]) 

a. y.ai, liianavtoa (157. al (5t« naatjrr, a j>er omneni noctcm) vvxtocf (et. f 
alvid vg et semper nocte) : d b c e fl"^' i q vvxroa d'f (nocte antem) \ iv 
T. firtjfiaai,!' (1. al*" fere firtj/i ftma) xai iv r. o()f(nv cum sahcklmuaii 
al^" fere f ff'^" 1 vg (sed fu om ev r. [.ivrj. xai) cop syr"'"' arm aeth go 
catt . ■ . g (= Gb Sz) ev r. o(ieai xai fv (b i om) r. /it'tj/uaaiv (n /tvtj- 
/ifioia) cum D unc® al sat mu b e i q (124. c om fv r. onfcnv Kott) | 
jtoatoiv (d -tor): 69. 124. 225. 346. x(}avyai,if)v | *aiiTor: a avrov 

6. xat idiDv cum nbcla 1. 28. 69. 131. 346. cop ... f Ln i^o)v ih (:: ut 
Lc) c. ADii unc^ al pier b e f ff'"^' g^'^' i 1 q (c post exclamans statim 
pergit et accucurrit et adoravit eum) vg syr"'r arm aeth go | ano /luxg. 
cum «BCDA uiic' al longe pi . . . Gb' (sed improb Schu collatis 11,13. 
14,54. 15,40) fiaxi). sine aTio cum aklmii al plus^" (go) DamP^rssi | 
TiQoafxvv. (f nooafnffTfv : : ut Lc) avro) cum son unc^ al longe pi 
DamPar cod . .. Ti n^. avrov cum abcla aH^ DamPar ed KATA MAPKON 5, 11. 259 qjavrj fisyahj h'ysi' ri ffioi xai aoi, Itjoov vis tov Oeov rov 
vxpiarov ; opx/Cw ere rbv {>£6v , fiy fie ^aaaviaija . 8 flEytv yuQ 
avrcp' s^sXif-s rb nvsvim rb (VAa{}aotov f'x rov dv&ooonov. 9 y,ai 
imiQcota avtov' ti ovofia aoi ; xai Xt'ysi avrm ' Xeyichv brofia [aoi, 
on TToXXoi ?a{iEv. 10 x«J TTUQexaXsi avtov noXXa iva fiy uvra 
dnoGTeiXij f ^oj r/yc x^K'^'^^ • ^ ^ V ^* *'***' TZQba zm oqsi dysXij "^oi- 7. Xtyn (Gb" prob Schu) cum NABCKLMA(n Xiyov) al plus^o 1 am emm 
arm DamP*'' ^^ ... ? unt ( : : ut Lc) cum d unc' al pi b c f e i q vg 
(et. fu ing al) cop go | Tu: 1. .S3, al pauc om (:: cf Mt) | infnaro)': a 
syrP ™& tojftoa \ jiaaai'iaria : h al pauc -ctikt 

8. fXfy. ya.^ (A*vi*lG om): s xa^ fXfyiv \ avro): d ft"^' q fu sax add o Z5 | 
f^ei-d-f. A post axa&aorov \ fu. (a b e de) : a 33. al'' c f i 1 q al^id vg 
ano (ab) 

9. fTirnjuna (et. b f I vg syrP): a a c e ff'^' i q syr^ch DamP^r^si f^ijoomi- 
aiv (:: ut Lc) | ovofia aot, cum SABCKLMin'^' al phis^^ syrP arm (go) 
DamP*'" ... ? am, nrofta, cum Dn™g unc'' al pi it vg Orint2,2i4 (cop 
tuum nomen). Praeterea d it vg Or'"' add fariv (:: cf Lc) | ?.fyfi, ainM 
cum sABCKLMin'''' al plus^^ g'^ 1 vg (et. am ing mm mt al) cop syrutr 
aeth go (g^" et dixit) DamP''-'' ... ? (= Gb Sz) a7Tfy.(ji&tj kfyijiv cum 
EFGHSUViii"S al pi (c vgcd apud Ln qui respondens dixit), item ant- 
y.Qvdt] sine Xfyoiv D 2pe al pauc a b e f i q | Xfytoiv (prob Gbcomni et 
Schu) cum N*B*CDLA it vg syr"''" cop (quae vv omnes eandem formam 
et. in Lc praebent; cf et. Mt 26,53) ... g Xtyfojv cum (sc Xfyaiojv) 
AB^n unc^ al omn^'d go (laigaion) (Or-'''^'' aliudens anox^ivfrai OTt 
).fy(0)V ovo^ia fioi) \ Xiy. ovnua, fiou (syrscb nobis; 1. om) cum SACLin 
unc^ al pier a e (Or'^-ss'') DamPar. . . Ln add fan,!' cum b G9. 124.238. 
346. itP'er vg (f g^- i am fu ingmt san legio nomen mihi est, b g*- mm 
leg. nom. est mihi, c 7wm. mihileg. est, 1 vgcd leg. mihinom. est), item D 
q iariv ftoi ovoiia Xiy. 

10. natiixctlfi cum sbcdlh unc^ al pier b e f i 1 q vg go.. . aa 1. 28. 2PC 
aP" c ff^' g^'"'^' san ygsixt etcd ap Ln (uon item am ing emm gat mm 
mt) go DamP^'"^^'' TtaQfuaXovv (1. noigay..) :: cf 11 pp | aiiroe anoar. 
cum BCA (d g2. i 1 q vg me se ecpelleret) . . . ? Ln Ti avrova anoar. 
(H -axiiki-v) cum DEFGHSUV al pi g'" {eos e.rpelleret), item am al-" fere 
c f if^' fu (expelleret eos hi^) go syrP arm DamPar annar. (Dam i^an.) 
aiiTova, . . . SL 258. b e avrov anoar. [eum, illnm expelleret), item Kn 
al pauc syi-sch aeth anoar. avrov 

11. nqoa to) o^ft (oQfi, om n*, suppl*) cum unc omn aP^ fere it vg rell 
omn, sed AKun'^t(n™s post fxfi.) al plus'^ cop syrP aeth go post 
poaxoft., M al pauc c post ftfyaXtj (sed m 346. fioaxofi. fifyaXtj) pon 
... ? (= Gb Sz) TiQoa ra o(jri cum minusc paucvid... i. (33.?) plane 
om, hinc Gb" | ixiyahj (post fiuaxo/u. pon et. arm, vide ante M 346.) 
c. HABCAn unc^ al pier c f flP^' g''^' 1 (q multorum, ut et. al pauc pers^) 
vg cop syr«tr al . . . dlu 131. yscr al pauc b e flf^' i vgco'l (sed non am 

17* 2(50 5, 12. KATA MAPKON Qorv ^leya/jj ^oa •/..() ^tvrj' 12 ■/.ai nnQexahoav avihv LtyovTea' 
TztuiL'up tjudo sio rova yolaovr;, iva big avrovo siot'lOojf^iirv. 13 xai 
snerneilisi' avTolo. y.ra {hslOovrcc ra TTveufAura ru uy.uOaQTa 
elorjk-&ov £10 roha yoiQOva, '/mi mQfir,0£v ?/ aytXr^ y.aia ruv /.oi^fiiov 
eia Tfjv cO.HOoav , loa diG/ihui , xai inylyovro iv tij {)u/.doar^. 
14 y.ai 01 '^ooy.ovma avrovo tcpvyov y.ai anijyjetXav eio rijv nuhv fu ing emm mm gat mt san) go om , hinc Gb''° (:: at cf Mt et Lc) | 
fioaxofuvij: n^ala al pauc b d q floaxofifvoir (:: ut Lc) 

12. na(jfya}.f(Tai' cum »BCLAn°ig unc' al pier c go syrP eopl'etr ... xuK 
Mn^xtalisfere be f fif^' g^-"^' i 1 q vg cop^^i gtschw syr-sch DamPar Tra^i- 
fy.a^.oi'V (:: cf Mt,item Lc) | hyovna (l -vtaa, D 2pe unovxa: vide 
post) absq additam (Gb") cum sbcla 1. 13. 22. 28. 69. {y.av naqa/.a- 
}.taavrf(j ai'Tor finm) 102. 118. 131. 209. 251. 346. cop aeth (add 
multum) ... ? Ti praem navtfa oi dai/iovfa , Ln [navT.] ot daifi. cum 
AEFGHSUvn'"g al pi a go syrP arm ; item Gb Sz oi dai/iorta omisso 
TiavTfa cum KMiit^t al''^ fere b c ff^- gi-2- 1 1 q vg (hi spiritus vel dae- 
moiies, b sjnr. illi, mm sptV. immundi) syr^^b^ item j) ^P^ra (2P^ navxa 
Ttt) (5at|<o»'ta, e i dacvionia | nat).&o)ntv (k -i>f(fr): dB'" antXOwniv 

13. xat (Titxoixp. viiTOKT sine additamentis cum sbcla 1. 28. 102. 118. 
131. 209. al pauc b e cop syrscli arm ... g (Ln) xat fniT(itH>. avroia 
(u al ai'Toi'ff) (v&K»a (cum An unc^ al pier f g^- vg syrP , item Dae 
ff^' i q post /.at., item al® 1 go post t5, item g^" ante f%(l&ovx<x\ om et. 
praeter sb etc al pauc aeth persP DamP^^rSsi. Q^,o gt Lq [fnO.]) o Ts 
(cum An unc^ al pier f g^" [et g^' dominus lesus] vg syrP aeth DamP^*"; 
item c post et continuo, item d a ff"^ y.vQboa Ti post zat fvOfO)(T, i domi- 
nus post et stalim; plane om et. praeter kb etc E al pauc: Gb" et Ln 
[o t5j . . . D c li^" y.ai, (vdfuia xviiioa (c om) Ti f7rff.(rt'fv avrova n.a rova 
/otoova (et. h al pauc y.ai. fTiffiyj. am. fv&. o Is , 2P'' y.ai- o Is tnt^ixfj. 
avroviT , 2i et protinns dominus lesus permisit ipsis) \ xa nv. xa axaO . 
(33. al pauc xa axaO . nv.): a*f al^ om xa a/.a.&. \ fi,(S7jk0ov: B 73. 
106. 300. aP° fere fiarikQtv (:: cf ad Lc) | rnQfirjatv (e^l al pauc oo/(.) 
- y.axa r. xoti/nvnti: itP' magna impetu - praecipitatus est; d praecipita- 
tus est - 2}er praeceps; vg nil nisi praeripitatus est (item g^" nisi apud 
Sabatier excidit aliquid: et exeuntes spir. immundi grex praecipitatus 
est; ap Mt vg impetu abiit - per praeceps) ; b etfecerunt impetu ire grae- 
gem per praeceps , e et cum introissent in porcos spir. imm. ierunt cum 
impetu in gregem et per praecipium caeciderunt in mare \ wa ()i,<Txtk. (b 

/9, H /^A^o^) cum »BC*DLA 1. 2pe b c 8 ff^" g^' q Vg cop (ovxfo fit-ay..) 
syrsch (ap Widmansladt om etiam ota Siax-) perss (aetli post eia x. 
&a/.. om reliqua usque finem versus) . . . ? praem rjaar df, Ln [tja. di] 
cum AC^n unc* al pier a f g'''' i 1 go (al* syrP tjaar ya^) 

14. y.ai Oi (ioay.ovx. (Gb") cum sabcdlma al^^ fere a e go cop syr"''' 
aeth ... ?■ Oi di {joay.. cum n unc^ al longe pi b c f flf^' gi"^- i 1 q vg 
arm :: ut Mt, cf et. Lc | arroro- cum sbcdla 13. 69. 124. 346. 2Pe it 
vg cop syrsch aeth ... ? (= Gb Sz; rova /oi-fiova cum An unc^ al pier KATA MAPKON 5, 19. 261 y.ai sia rova dyQoia' xai JjX&ov I'deiv ri iativ to ysyovoG. 15 y,ai 
iQlovrai TTQOcr rhv 'Jijoovv , xai d^saQovaiv tov 8ai[Jiovi^6fJisvov 
xai)->'^jievoi> if^riTiOfit'vov xai GOjqiQovovrra, tov f(7'j[)jy.ura rbv Xe- 
ytcova, xai iqio^t'jQtjGav. 16 xat drijy/jaavto avrola oi idovtEa 
nooa fjtvero rep daifioviCofitvu) aal nsQi rav loiQoiv- 17 xai 
rjQ^avTO TzaQaxaXEiv avrov dneX&siv dno rcov ooi'cav avrcov. 
18 ^^'^ xat i/A^aivovroG avzov sia to nXolov, TTaQsxdXsi avrhv b 
daifxoi'ia&eiG iva iisr amov ;]. 19 'Aai ovx dqiijxer avtov , dXXa 
Xt'ysi avrcp' vTzays eia tov oh.ov gov nQoa toho aovo, xai dndy- syrP arm go ( aTirjyyftk. (prob Schu) cum ^(a7Tfjyyi,Xov)A.BCDKhtin al^^ 
fere ... ? {■= Gb Sz) avt]yyn,l. cum efghsuva al pi | tjl^ov (Gb") 
cum «<"ABKLMun* 33. aP'' fere cop syrP go ... ? flrj).&ov (:: ut Lc, cf 
et. Mt). c s*CDEFGHSVAii2 al longe pi b c e f flf^' i 1 (item^ifl g^'^O vg 
(egressi sunt, q ingressi sunt, e exierunt) syr^ch arm aeth | ti taxiv (A* 
ojYjvid f(jx.) : H al^ om : : ut Lc 
15. foyovxai, (sc et iam^'^i'J): «* rj^/ovto, item b c f gat mm venerunt | 
&io)Qovavv: L -^waiv | tov daif.iQvitoftfvov: d avrnv rnv dai,/A. (c d 
ff-* ilium hominem qui etc, b f i al vg eum vel ilium qui) | xa&7jfifvov : 
A cscr e om | ijuaTiafiirov cum sbdla aP^ fere it (exc q, et g^' om) vg 
cop arm ... ? (sed Gb*^) Ti praem xai, c. Acn unc^ (sed m* om x. i^ia- 
TKTft.) al pier q syrP go (syr'^h vestitum et sobrium et sedentem) | tov 
la/tjx. T. Xeyi,o)va (-nova cum n*bla, de vv vide ad v. 9 ; ? -iowct cum 
sc[_aK>jj/a]Acn unc^ al certe pier): D 17* 27. it vg (exc mt) om, hinc 
Gboo 
.16. y.at <hrjyf]a. cum KABCGKLMSAn''^' al pm e f g^" 1 vg cop syrut'" go al 
... Gb" ditjyt]<T. S( cum DEFHUvn™e aP"** fere c fif^" i q (b narraverunt 
etiam) \ iSovria: a ii,dorf<y (rf qui viderant) \ lyiv. xw (d avrm rw, it 
vg ei qui etc: cf ad v. 15) dai.f(nvill,o^f voj: 1. 209. f(To)&rj o Sav/^iovi- 
aO-tvcs : : e Lc 
1.7. f]ot. 7iaQaxa).fir (it vgrogare coeperunt, coeperunt rogare): d 225. 2P6 
a Tia^fxaXoi'v I anik&fiv (h xat an.) : D i,va, aTTiX&ri (it vg ut discederet ; 
sed b tit non recederet) | a/ro : A f x 

18. ffipan'ovroa (d fv/5.) (Gb") cum SABCDKLMAn 1. 33. 124. al'^^ fere 
(itpler vg cumque ascenderet, c et cum conscenderent , b et ascendente 
[sic] eum in nave rogabat eum; go ei ingredientem eum in navem oravit 
eum) ... g ifipavToa cum efghsuv al pi | naQfaaXa (et. b e): d itPler 
vg riQ^aro naQo.yta'keiv \ uva fift avr. rj (b*a 'rji') cum NABCKLMDAn'^'' 
1. 28. 33. 69. al^^ fere e syrutr arm go sax ... g vva rj /.ift avr. cum 
DEFGHSviimgal pi b c f i 1 q (itemvid ff2- gi-^-) vg cop aeth 

19. x«t ovx cum SABCKLMAH 1. 33. 102. al^'' fere f 1 vg (et. am ing emm 
mm san al sed non omn) cop syru'r go, item 13. 28. 69. 124. 346. gat 
xai Is ovx et Ln xai, [o Te] ovx ex errore de c ... g {= Gb Sz) o (h 
IS ovx (h om ovx) cum d unc'' al pi bee ff'" ^' g^" i q vgcdd ap Ln 
sax arm aeth | alXa Xfyfi: d y.ai, iiniv (d et ait) \ anayy fvkov cum 262 5, 20. RATA MAPKON yedov avtoiG oaa 6 nvQwa aot 7r£7ioi\xtv nai ijXHjaiv fff . 20 xai 
dnrjXd^ev , y.ai rjotaro xijovaaur f'r rrj /Js'AanoXti oaa inoiijGiv 
iivro) 6 I/jaova, xai nuvTSG f{)-uvfia^or. 
{^'8%o 21 ^"'^ Kai dianeQaaavToa rov ftjcov iv tep nXom iio to 

7is'(jur ndhr , avv}'ji\)i, oyXoa noXva in avrov , xni IfV nuQa rtp 
Lc 8, 41-56 ■O'dXaaaav. 22 hui tnitrm fia rmv aQyiovruytoyMr, oiofjari Jdn- 

MtSI, 18-J6 X Jft \ > ^ r \ < " ' t, • - l^O ' 

Qoa, -AM 1003V avrov ntTitei tiqog rova nooaa avrov, 26 xui naQa- 
%akel avrov noXXd, Xt'yMV on ro xh'yurtjior fiov taydroio tysi, iva NBCA al pauc ... I) 1. 13. 2K. 69. 131. 209. 340. Atnyyfilnv (:: Lc 
(htjyoii) . . . ? avayyak. cum ALn unc'' al pier ] avtot-rr: k roia aota, 
V om I o xv^. ffot cum bca ff^' (item ffoi post ninnirjy.. s cop syrP) . .. 
f Ln rrni o xi'^. (n 238. o i9-fO(i :: ut Lc) cum adlo unc^ al fere omii 
vid avid b c e t' g^' i 1 q vg syrscli arm go ] nf7Tni,tjK. (e fTTfnoitjx.) cum 
NABCLii unc" aP'* fere (et. Sev et ThdorheracI ;„ catPoss) . . , g (= Qh 
Sz) tnoiijaf cum dk 1. al non ita mu | xai tj^ftjO. (346. al pauc tA?j;ff.) 
fff (ita et. a f 1 q vg; e om x. tjL af): d b c ff^' g'^" i syr^cb ^at (i om) 
0T( (ff-' et quod et, c et quomodo) tjI. at 

20. 0*^1*1 fv oXrj Ttj I Offa : ca a (sed a snjier n suprascriptum liabet oaa 
quanta)^ cop haec quae 

21. fv TOJ (B 102. 447. om) tzIoio) (et. f trans/retasset - in navi, g'" 
ascendisset - innavi, \'g transcendissct - in navi): D 1.28.2pc al^ a b c 
e fP' i q (hi Latt omnes transfretasset [i frctasset]) arm om | nahv 
(copdz om) post fia ro 7zi(>nv fliaec f om) cum hd 2pe a b e fl'^' g'' i q 
(g'" et venisset trans /return iternm convenit) syri't"" . . . c Ln Ti ante fia 
TO TifQ. cum ABCL unc rell al longe pier (13. 69. post naXw add ijX&iVf 
346. y.ai fjk&(v sed nil praeterea) 1 vg (c ante lesus) copcdd al | c*^'^ 
o/Xoa I in: d 13. 28. 69. 90. 346. 2Pe 7I(jo(J (Scliu „sic 4,1. 6,30. 
7,1; rec. vero nusquam ap Mc"). Item it (sed i om) vg ad ilium, ad 
eum I y.oti (a add ipse) tjv (et. a g^" 1 [et ai'^'^l] vg): d b c e f ff^' i q 
aeth om 

22. xat fo/fTai (Gb' prob Schn ,,Mc non iungit y.ai i,t)nv") cum sbdla 
102. (^3pe?) a b e fi'^" g'' 2" i q vg cop syrscl" aeth arr (et. arvat) perss 
... ; xiti tdov f(>x-, Ln xat [tdoi'J f^/. (:: e Lc et Mt) cum ACii unc^ al 
fere omn c f 1 syrP arm go | ftff (b uims) : D al pauc T«r (itP'^r yg 
quidam) \ ovofiart, laii^oa: Dae fl'^' i (non item b c f g^' ^' 1 q vg) 
om : : ut Mt I kJojv «('T0»': d e om | mnrn, (13. 69. 124. 346. Jifjoa- 
ninx.): d n^/OfffTiffffv {d et procidens ad pedes eivs rogans eum et 
dicens, e et cadens ad pedes eins et obsecrans ilium mtdta dicens) | 7T(Joa 
(al3scr al pauc (kt) t. nod', arron: 1. 131. a. avrov (a illi) no. t, 
nod. 

23. xai na^taxa'/ii (Gb' prob Schu) cum «acl 33. 2pe al^" fere ... f Ln 
xai> na^fxaku- (:: ut Lc) cum bdau unc" al pier c f g'^' vg cop arm 
go . . . D a b e fl'^' i q nafjaxakojv (e et obsecrans, fp' et rutjans) \ nok).a 
(et. a e f g'''^' 1 vg): d aF b c ff^" i q om :: ut Lc | Xtyo)v: u a b ff*' KATA MAPKON 5, 28. 263 flxt^wv ini&rja taa xsiQdG uvtij, I'ra amdij aai ^tjay. 24 xai dnt/X- 
{)-ev fist' avtov, nai tjxoXovdei ainw oyXua noXvo , nai ovviifh^ov 
(tvrov. '2b xai yvvtj ovaa iv Qvasi a((jiatoG dcodsy.a itif, 26 xw/ 
TToXka 7za{}ovaa vno noXXav largmv xai danav/joaaa ra nag' 
suvrya navta, y.ai [xtjdev coqjeXi/dsiaa dXXa fiaXXov sia to x^tQOV 
iX&ovaa, 27 dy.omaaa td TreQi rov 'Ii^auv, iX{)uvGa iv rm oxXq) 
OTticd-Ev ^xpuru Tov tfiuriov uvrov ' 2S fXtyev yuQ on lav dxpcafiai i q xat Xeyojv \ on: D 13. 69. ace syr^ch om | wa iXQixtv etc: d iXSi 
axpai avrrjfT ix rav ytiqotv aov , item b i q veni tange earn (b illam) de 
manibus tuis\ c f g^" 2- l vg veni impone manum (1 manus, c g^'^' manum 
tuam) super earn, e veni et tange earn ; fi^" et veniens tange earn de mani- 
bus tuis (contra a td venias et imponas manus ei) | (Tii&ria: u aP iTTid-fj 
(ita d) vel -&r]ari \ raa xnQan (28. 69. 124. al pauc c f g''^" cop syr 
sch xfjy [69. om] Xfi^{)cc, A c g^"^' cop syr aetli add aov) avri] cum sbc 
LA 13. (69.) 131. 209. al plus'^ a (f etc vide supra) syrsch cop aeth . . . 
D b i q etc vide supra ... 5 ainri (ak al plus*^ avrot) raa /ft^ac cum 
An unc^ al pier syrP (ei manus tuas) arm go | iva (Gb' prob Schu) aw&tj 
xat, t,i]arj (et. 'Cfjari prob Schu) cum sbcdla 13. 69. 346. 2Pe (124. al 
07T0XJ sed ttjatj) item ut salva sit et vivat a b f ff^- gi-2- i q vg cop go 
... ? onojG aoiO-tj xai t,f]afrat (al pauc Itjatjrai) cum aii unc^ arm syrP 
(syrsch et sanahitur et vivet), item omissis iva awSfj c e et vivet 

24. ajit]k&t%' (u -ov): d 124. vntiyiv {:: cf Lc) | ijxoXov&fi (fh -Xov&tj) 
(et. it vg sequebatur) : CLM™g (initio lectioais eccles.) al pauc ?/)toAoi'- 

25. yvvri cum sABCLi aP bee flf^' i q (et.^'d g^"^' 1) vg cop syrP aeth 
. . ? (Gb"") Ti add rtc cum on unc^ al pier a f syr^ch arm go (:: deest 

et. Mt et Lc , sed et. in Lc minusc mu itP'er yg a! add) | diiydix. trrj 
cum SBCLA al' cop ... ^ Ln Ti er. ()o)d. cum adh uncial pier it vg go 
syrutr (; : Lc wtto itojv Soid., Mt doid. frtj) 

26. xat ab initio (et. a e vg; q om , habet enimi et mtdier quae erat - 
multa passa erat) : D b c f flf^" i i] , quae | ra naq (d 1. 28. 2Pe aP" fere 
om, item it vg) facrtja cum scdkah al mu . . . Gb Sz Ln Ti ra ttuq 
avrtja cum abl unc^ al'"" fere | fi-a: d (tii \ ildovaa, (d detcrius fta- 
bebat): Dg>" om 

27. ta TziQi cum ><*bc*a 33ev . . . g Ln Ti om ra cum sCAC'^DLn unc^ al 
fere omn (item it vg cop syrutr go al) | iv tw o/Aoj (13. 28. 69. 124. 
346. fKT Toj' ox^ov): D 2?^ a i (in plena textu.s editione) q post Ton 
i/tar. avx. pon, b (i ex errore Blanchini ut videtur) post oma&iv ... 1. 
al pauc e om | s* pparh scr oni&iv \ 'rjyjaTO (d* xai. rjyjaro, item d it 
vg venit - et tetigit, item syrutr sedP et c. ob.): m 1. 33. 209. 48ev add 
Tot; KQaffTtfJiov (: : e Mt et Lc) 

28. iXiyiv yaq (d 2Pe b c ff^' i q aeth Uyovaa) : dkii 1. 33. 209. 2pe al 
plus^" a c flf'^" i q arm add iv lavrt] (: : e Mt) | on: 28. 33. al pauc 
itpler (lion item f vg) arm om | lav axfuDfiai, xav (b supra 11 n earn 
addituHi habet) tojv i^iar. (so 32. it vg cop al rnv i/ictTtov :: ut Mt) 264 5, 29. KATA MAFKON xav rav i^attGiv amov, ow&i^aonai. 29 y.ai ev{)^va fh^Qav'&t] tj 
7T}jy?i rov ai'^iaToa avri,a , xai tyva toj aafxari vzi larcu ano tr,a 
(laoriyoa. 30 •aoa sv&va o 'Ir/aoia iniyvova iv mvrcp rrjv i^ avrov 
dvvKiJiv i^e).xyov(7ar, sTTiarQacftia iv rm o'/}-o^ tlsyfv' tig ^ov 
ijxpato rcov ifiazicov ; 31 y.ai eXsyov avtcp ol ^a&)jTai avrov' [iXe- 
neia rov O'/Xov avv&Xi'^ovrd oe, aai Xs'ysia' ria fiov ij\paro; 32 xai 
negie^Xmsro tdetv r/jv zovro noifjaaaav. 33 rj 5* yvv]j q)0^)j{)siaa 
y.ai TQ^'i^ovaa, eidvia 6 y^'yorsv airTJ , ijldev y.m nQoct'nsaev avrco avr. cum sbcla 49ev . . . g- Ln xav roiv iftartojv iv> etc tov i,fiari,()r) 
ai'TOH (D fai'Toi') ai/'w^<at (ho* 33. 69. al ay<Ofi.) cum A(D)n unc'' al 
fere omn ... 33. fav /aovov axpofi. rov t/^icirvov antov (:: cf Mt), itP^ 
vg si vel etc , a i ff^' vel si, c d nil nisi si, go si vestes eius attingo | k 
69. al pauc ao)0-t}(TO)/iiai, 

29. f i'<9^t'(r cum sbcla 33. 49ev . . . ?• (v&fo)a cum At)n une^ al pier | ano 
TTja (c om) fiaari,}'. (435. al pauc a syr aeth add avtTja): b c om; e 
om y.ai fyvo) usque ano x. ^(«(Tt. 

30. ix:&va (b c ff^* i q om , vide post) cum wbcla 33. 49ev ... ^ Ln fv- 
&io)a cum ADii unc® al pier | o Ti tniyv. (et. f g'"^' am fu ing, item 
les. in semet ipso cognoscens vg^dj . dl 2Pe a (et statim sciens les.) (bee 
fp- i q, vide post) cop aeth fnvyvnva (bS^* q add xai) o ty \ (v (v om) 
lavTo) (l 122. ai'To*): d 226* b c e fif^. j q om. Latt (praeter f g^'^- 
jvid vg) sic: c i ff^' cognovit auteni lesus, q cognovit autem et lesus, b co- 
gnito autem lesus, e et cognovit continuo lesus | ti]i' i^ avr. dwa/u. 
(^f?.&ov(iav (flP' virtvtem exisse a se): D rtjv diira/.i. (d^ add ttjv) f^dS-. 
an ai'TOi' (d quae exierat de illo , e quae exisset a se) \ tniarQaqKitr: 
D e i syr^'^'^ xai iniar(jafp. | tr (z^cr j^j-^) ^(,, o/Aw: a b g^*^" i 1 q vg 
ad turbam, c ff*^' ad turbas, e turbis (b e post dixit, ff^* post ait) ^ item 
cop syr""" al ) tXtytv (g^'^' vg dicebat) : d 2Pe al pauc a b e iiniv, 
dixit (c d f fif^" i q ait) \ [aov (e qnis mild tetigit vestim.): D it (exc e) 
vg al post ifiaTio)v 

31. xai f).fY- (c dixerunt autem, b dicunt omisso xai) avroi ot fia&. avr. 
(et. f g'* vg, item c b): D 2Pe (a) e i q oi <)c /laO-. avrov Xiyovaiv 
(a dixerunt) ai/ro) (a e om), flf^' dicunt ergo discip. eius 

33. rQffioraa: d 50. 124. 2Pe 6pea ff'-- i arm add rft o (d ff^- j qvod,aobhoc 
quod) nfnoifjy.fi (6P^ fnoitj<Tf) lad (>a. Totum loc dff^' i sic: quod fecerat 
occulto (d occultum) sciens factum (d quid esset acti) ipsa venit ; a vero ob hoc 
quod fecerat absconse, sciens quod eicontigit, venit | e id via (s^et iam^?): 
H* xai ftd. I ai/TT; (a ei, d ff^- i ipsa, yscr favrtj) (prob Sclm) cum hbc 
dl(a yfyov. iv avr tj) 3. 9. 102. ys<=r a flf^' i cop (syr"*'" arm illi vel ad 
earn) ... ^ Ti in (c I g^" vg aeth in se ; go de se ; F^etst [sed praeterit 
Heringa] iv , vide et. antea i) avrf] (13. 69. al pauc avrr,v) cum Aii 
unc^ al pier c f g*' vg (contra b e q om nSvia o yiy. avrrj una cum 
xai ^X&. xai, sed e pro his accedens) go aeth | nQoainta. avro): c 6pe KATA MAPKON 5, 38. 265 x«} elnev avrm naaav r?jv dXj'j&eiav. 34 6 5* slnev amy' ^vya- 
rsQ, 1} niatia gov ae'acant'v as' vnaye sia eiQijvr/v , xat i'adi vyirja 
dno 7rja fidariyoa aov. 35 hi avTov Xakovvroa 'fQXoviai dno 
rov aQXiavvaycoyov Xtyovrm on tj ■O-vydzr^Q aov dn^d^avtv, ti hi 
axvXXeia tov 8i8aaxaXov ; 36 o de Ir^aova naQanovaaa rov Xoyov 
XaXov^iivov Xiyu rrp dgxiovvayayo)' fiij (fojSov, fxovov TZiazsve. 
37 xai am d(pijxev ovd/ra fisz' avrov avvanoXovdrjCai ei fiij zovTIs- 
TQOv xai 'Jdxco^ov y.ai 'JcodivTjv rov ddsXqiov 'Iaxc6j3ov. 38 xai sq- TiitoafxiirTjafv avtov (6Pe ckitoj) | (vTifv auro): 13. G9. 124. 346. add 
ffiTiQocr&fv narrwv (:: Lc fvwn. navroa tov Xaov) \ aXtjQsiav: 1. 13. 
28. 69. 346. atTmr (13. 69. 346. add avrtja) :: cf Lc 

34. o di cum SABLM*An uiic^ al jjler e (item g^" ^■?) vg (et. am ing emm 
al) cop syrsch aeth go Quaest . . . Ln add «s (: : ut Mt) cum CDM™g i. 
13. 28.-69. al^^ a b c f tf-' i q mt (al ap Ln) syrP c* arm | axnr] (a 
346. ctiiTft), 1, al om) : C^ aP" fere add da(jafv (:: e Mt) | &vyarfq 
cum «AC^(*latet)Lan unc^ al fere omn ... Ln Ti &vyaTr]Q cum bd e-<^r 
(:: cf ad Mt ubi dgl dvyartj^. Contra lo 12, 15 Ovyartjo magna 
auctoritate editur) | xai, la&o: c* om yai,? certe pauciora, sed latent 

35. Xcc}.ovi'roa : a add avroia | ano r. aQyiavvayotyov: cop aeth arP et 
ar® ad archisynagogum (q ad archisynagogo sic) | XeyovTia: d 33. b i 
add avToi 

36. o diTs absque fv&twa cum nbdla 1. 28. 40. 209. 225. 271. 2Pe ascr 
beef ff^' g^' ^" i 1 q vg cop syr^ch arm aeth arr perss (:: eorum qui 
na^aaoiiaaa nemo confirmat (v&. , quod toties Mco illatum: cf 1,31. 
2,2. 3,5. 9,8. 14, 63 et 68 et alibi. Hine pro 7ra^«K. ve\ fu&fMa ay.ov- 
aaa vel axovaaa dederunt. Defenderam 1859 ivd-fma naQatt.) ... g 
(sed Gb") Ti add ev&ftoc, Ln [fi;5-.] cum acii unc^ al pier a (statim 
les. ut audlit) go syrP | naQaxova. cum «*etcbi5LA e (neglexit) . . . ? Ln 
axo»'CT«ff (:: ut Lc) cum hC'Iacdh uuc^ al omn'^''^ itP'er vg.rell omn'^id | 
rov koy. (b add rov) lalov[,tivov (ita g^*-' vg): d roiirov rov Xoyov, 
item f ff^' i q (hi audita hoc verba, ff^' audiens hoc verb.) a (ut audiit 
verbum) c {audita verba) e (neglexit sermonem) ; b nil nisi audita 

37. oi'cTfj'a (m* om): d ovdf iva (sed d pariter atque it vg nan - quem- 
quam) \ /ifT a,xirov avvaKoXov&. cum sECLA (e secuni - introire, syr^^'i 
ire secum , go cum se sequi) ... g aifToj avvtty.olovdfiaav cum efghmsu 
vn^ al pier; Ln avrw axoXovdrjffai, (33. al an. ai/r.) cum AKn* al^; 
Dgr 1. 28. 124. 209. 2pe 7TaQayoXov,9. axixo) (1. al avr. na^ax.) , item 
itPler am f^ jug al sequi se , d ff^- g^- vged gat al se sequi, item sequi 
se cop syrP | toi' 7iir(>. cum sbca. .. ? Ln om Tor (.•: ut Lc) cum ADLn 
unc^ al omnvid ;; cf 9,2. 14,33. | b i(,)avt]v \ Mxm^ov (fh 124. 8Pe al 
pauc praem rov): dga 1. 36. 61. 106. 48ev 2pe wscr* ^scr a syrP (sed 
add lax. c.*) ttj/Tot/ (Gb') 

38. fq-/ovrat, (Gb" prob Schu) cum kabcdfa 1. 33. al^ b e g*"^' i (vene- 
runt) 1 q vg cop syr-^'^^' persP ... ? (Qytrai cum Ln unc® al pier a c f 266 5, 39. KATA M APKON 'fovtca eta Tor olxor rov dnytavraycoyov , xai ^ffconn {^mv^oi' nai 
•/Xiuoi'taa xai dXahi^orTua ttoXXu, o9 xai siotXx) cov Xt'yei avtoia' 
xi {}^OQV^eiax}s y.ai xXaieTe; ro TiaiSiur ovx dTZtHavtv dXXd x«- 
x>i:vdfi. 40 xft) xarsytXcoi' avrov. avrbn di fx^nXav Tzdrvaa 
TiaQaXan^dvet rov nartQU rov naidiov y.ui rr/r ^r^rfQCi x«) rova 
fisr ainov, nai ehnuQtvsrai onov 1]V ro naiSiov. 41 x«) '/.Qarijoaa 
rijG yeigha rnv nutbiov Xtyei avrfj' raXiOu y.oi'ft, 6 fortr i^is{)e(j- flP" go syrP copP^'"'** arm aetli pers^'^ | toi' oiy.ov: n 2P6 ttjv oiKftai' 
(-lav) I Sfo)^n (h q cop videht, noii item copP*^''"**) : dS"" n9^fw(jf^ (f fi"-" 
gi- vidit, sed d it™" vg vidct) | xai post &oi)x<pov c. sAiiCLMUAn aH" 
fere g^-" 1 vg go syr"*"" arm actli ... f (= Gb Sz) om cum d unc' al 
pi itpl (vide post) cop | xkairtfraa ■/.. aXalaCovraa : dS^ 2Pc a xlautv- 
XMv K. aXa?.a'CovT(ov (2pe /.(ta'Cnvr., a, plorantmm et lament antium) , b d 
f i q turbam Jlentein et {ac) lamentantem (f hciulantem) , c fl'^' flentevi 
turbam et lamentantem (c clamantem), e tnrbas ploranti.es et tdalantes 

39. y.ai y.Xauri (et. ace g^-^- vg) : d 28. b f ff^- i q vgcod ap Lii y.ai. rt, 
x)Mt. I TO 7ta,i,i)iov: k cum y.lai. coniiingit. Hue vel potius ad Mt 9,24 
cf Aug<^o"s2,6K . jjQuod autem nonnulli codices habent sec. Matth : 
Non enim mortua est mulier sed dorniit , cum eam Mc et Lc duodecim 
annorum puellam i'uisse testeiitur, iiitciligas Hebraeo more locutum 
esse Matthaeum". 

40. y.cti pr (et. f vg; ita et. Mt et Lc): n it (exc f) oi df | xanyekwr: k 
228. 447. cscr y.anyikovv \ avroa <)> ( Gb') cum nbcdla 33. 48ev item 
ipse vera it (exc e) vg cop ... g Ti o d( cum An uiic^ al pier (e tile 
autem) syrPtxtarm, item M 118. 124. 209. 238. 271. syrsch etP c* ad- 
dito li I TiavratT cum hAbclaii unc" al pier . .. ? (= Gb Sz) a;rrt)'TarT 
cum s ? al vix mu .. d it (exc a f g^') rov(T o-/Xova (e turhas, sed b c 
d fi^- i q turba). Praeterca d 13. 124. al^ it (exc a item vg) add t^M \ 
rov Ttaidinv: d it (exc c qui x. t. fttjr. om) vg post ^iTjTfija pon | rova 
(lit avTov (124. al pauc in(& iocvt.): d add ovraa (it vg qui secum 
erant) | fianofjivirai,: u 33. 126. emm ing mt vgcod ap Ln aano- 
(tfvovTui ... D 2Pe it (non item vg) ft.(Tf7Tn(ifvfro \ onov: A oc j to 
nat,Si,ov cum hhdla 102. (al ?) a b e If-" i cop aetli arP .. . ? (= Gb) 
add avaxufifi'or cum Acn unc° al pier (sed al-" fere xaraxft^., xnfit- 
vov, xaraxtxh/Kvov, xara[)t[j).rifAivov) c f g-" 1 q vg syr"'"" go arm 

41. Ttid )rfi,(jo(T: D 435. rr^v yiitja \ avri] (L al pauc ctvroi): D add Qafifli 
TaAn9a cum haclii unc^ al pier syrPingg""; b 34G. go raXn^&a, al 
pauc Ta).tj&a, A rakira, item thalitha g^' q ing, talitha f vg, item cop 
syrutr arm . . . D Ta/9tTa, c d thabita, a flF^' g'^^ 1 gat mm tabitha, b i 
thabitha, e tabea acvltha \ xovft cum sbclm 1. 33. 271. zscr al^o fere 
£f2. 815.6.7. gyi^ (gu^ afiiOaxovfi) Thphyl . . . ? Ln y.ov/m (a 69. go -ftfi,, 
al mu -fit}) cum adaii unc" al pier itpl (e cumhi, g'" chumi, rell vg 
eumi- sed a g^' plane om) vg syr^ch (gyrscb perss om o tanv usque 
lyn-fti) syrP et"'e gr cop arm aeth KATA MAPKON 6, 2. 267 fjtrjvevo^evov' to noQuaior, ooi Xsym, iyeigs. 42 koh ev&vo avhani 
TO xoQaaiov 'Aai neQisnarm' tjp y«p hciov dtode'Au' am i^tar/jGav 
sv&ha fxaraoei ntyuhj. 43 xai ditarsiXaro avrola nolXa iva 
fxtjdsia yvol rovro, xai tlntv doOijvai (any qtajsiv. 

VI. 

1 ®"' ' Kai f^t'jXiisv fxeti'^fj', '/mi fo^izcu eia ryv naT()i8a mt isTsa-ss 
avtov , nai dxoXovOovaiv avt^ oi fjia&iirai avtov. 2 xai yevofitvov 
aal-i[idTov /'jq^uto diddffaeir iv rtj avraywyy' xai oi noXXoi dxav- 
uvrsa i^enXrjaoovTo , Ityovrsa' tto&ev rovrw ravra, kcu no 7j 41. TO xOQaffinv. e puella puella \ fyn^i cum sABCDLin unc^ al pi . . . ? 
(= Gb Sz) tyft-Qao cum u al sat mu (al pauc Suid eynQoy) 

42. fv&vff cum SBLA 33. ... ? Ln tvdnDa cum ACDn unc" al fere omii | 
7/r yaf) (et. cop syv"*'" go al) : D 2Pe 7Pe ;t vg rjv dt \ fTo)y cum Abdlh 
unc9 ai pier it vg etc ... «CA 124. add oxth, 1. 33. 118. 238. 2Pe oiT, 
item arm | 1. dixad'vo \ f^iar. iv&va cum «bcla 33. cop aeth ... ? 
Ln om ?iii9^. (:: ut Lc) cum ADn unc^ alpler it vg syrut"" go al. Prae- 
terea d c f if^" g^' i q gat litat. Tiavria, SP'^ 48ev al pauc mm ff f ffr. 
01, yoj'fKT avTtia : : e Lc 

43. TToXXa: D e^cr jtpl (non item a f al ? nee vg) om | yvni cum ABDl ... 
g yro) cum scAn unc^ al omn'^'*! | dnOtjrai,: d (5'oi'rat, sed d dixit dart. 
Etiam dixit (iitssit a b f) dari a b f ft'-" i q, e dixit tit daretnr; contra 
gi- 2- dixit (g"' iussit) dare, c (ut nemini dicerent sed) darent) | avTtj 
(k 71. avrrjv, sed K ai'x^r): 33. 346. amoj 

VI. 1. iqyrtrai, cum sbcla syrP ""S (cop et praes. et perf. esse potest, 
item a venit; itP'ei" vg et egressus indc abiit [mm ibat], e et cum exisset 
inde abiit) ... ? Ln tjkOfv cum An unc^ al pier (it vg vide ante) syrP 
(syi-sch?j arm'^'ld (arm^oh o^i xat ?jX&.) go 0.r^'^^' (uni. o /naQX. di 
iftjaiv y.cti 7j}.&iv fia rtjv etc); d xantjl&iv quod vel ex xat, t]).d-(v 
corruptum est vel ex xat anijXSev: posterius inde commendatur quod 
Latini plerique abiit habcnt | axoXnv&oviTi^v: itpl vg secuti sunt, serjue- 
bautur (sed pro xat axoA. etc bee cuvi discii). suis) 

2. yii'o/.(fvov (Tafi^larov (f al? vg facto sabbato, a sabb. facto): D tj/itfQa 
actpfiarii)!' (d i die sabbatorum , ff'^' die sabbati , q die sabbato, b e sab- 
bato, c sabbatis) \ didacrsi. fv r. a way. cum sbcdla 33. 7Pe f ff^- cop 
syrutr arm ... c Ln Ti iv r. av. didaax. cum An unc^ al pier a b c e 
gi.2. j q yg gQ, I Qj nnkkoi, cum bl 13. 28. 69. 346. ... c Ln om ot 
cum NACDAn unc^ al pier (:: similiter articulum ante noV.ova 9,26 
testes pier eiecerunt, item o ante no?a>a 12,37 sd al) | axni'ovTfa 
cum ><ABC unc' al longe pi (d f fF-' gi-^ i q vg audientes) . . . DS^FBLAn 
al^'^ fere axovaccvrea (a cum audissent) ...bee om | f^fTtltjaaovro: d 
118. yscr 2Pe aP it (exc e) vg syrP arm add tm rtj di^Sayij avrov :: 
ut Mc 1,22 et alibi | racTa cum ABDlu unc^ al pier itpl (c tanta) cop 268 6, 3. KATA MAPKON 

ao(f(u ij do&siaa rovrco; xai dvvafisia roiavtai 8ta rm> yeiQcov 
avtov yh'Oirat ; 3 oi'X ovroa earir b rt'xtcoi', 6 vtba r/^cr MuQi'aa 
xni ddeXqiba 'Janm^ov xai laxyFjioa xai 'lovda xai J^i'ficovoa; xai 
ovx EiGiv at ddsXqiai avrov ads nobo Ijfida; xai iaxavdaXiCovro syrutr al ... NC*et**A al pane f g^"^" vg (aeth) add (a praem) narrci 
(c*a7r«;'Trt, C- na.) : : e Mt | d'oS-. toi'Toj cum kbcla cop (itP'er vg quae 
data est illi) ... ? Ln Ti So&. aino) cum ADn unc® al omiivid a e (a 
quae data est ei, e quae ei data cs<; rell vg illi ^ antea vero it vg huic 
liaec [ista, tanta\) go etc ( y.at Svvait. toicuvt. Sia, r. /ftp. cti'T. yivovrai, 
(AC yfir.) cum AC^EFGHMSUV 1. 13. 28. G9. 131. 157. 209.435. also 
fere a e (a e et virtutes tales per manus illius [eius] efficiuntur) Tliphyl 
... ? (= Gb Sz) eadem praemisso ort cum (u teste Treg omisso y.ai,) 
minusc uf^'d vix mu (s^cr al? om /.at) f go (f go [omisso y.ai]\ quod vir- 
tutes tales per niamis eius eficiuntur) , item c* 124. 271. 346. e^cr ali^^ 
fere (nonnulli om y.ai) praemisso iva sed noii mutato ytrorrat, item 
DKn 247. 251. 253. dscr oscr wscr aP fere b ff^ i. q (syr"tr arm) iva 
sed sequente yivo/rrai, (d yiiv.) (h di qtit[d add et] virtutes istae [b 
tantae] per manus eius efficiantur [b -iuntur], if 2' ut et virtutes eius per 
manus efficiantur) ... s*etcBLA 33. 31^^ c 1 vg cop xat, at, (ita SB4 33., 
et. 86, non l 3iev) Sfrafi.' (kc add at) roiai'Tai, (n^la add ai, item c 
1 vg, non item »*b 33. Sl^v) Sia r. Xf'Q- (c per labia i. e. /futtov pro 
'/(i^.) avrov ytvoiiivcii, (■.: ex hac lectione reliquae derivari nou pos- 
sunt, ipsa vero ad Mt accommodata videtur; quam vero recepimus, 
iam codicibus italis a e accurate expressam , ea prorsus eiusuiodi est 
ut omnes inde reliquae videantur ortae) 
3. ot<y-. D* ovy. \ o TfzTwr (syr^"" om) o inoa c. .sABCDLin unc" al pier f 
fp- q vg (et. am fu ing emm al) cop go syr"''' perss al sax. Cf hue 
lust*'"'*'' Tv - voitit,o/ifvnii io)ijtjcf) xov 'nxrovoa luov x>naijy(i,v - y.ai 
.Tfy.Tovna voftiuoiifvov racTa ya(j ta Tfy.TOVt.y.a fQya ftijyal^fto tv 
av 9-00) no I a oiv, a^OTQa xat, l^iiya etc, item Cels ap Or^'^'^' Trarra/oii 
d fxn TO rria torijtr. fwAor x«t ararrTctaia aaoxoa ano ^vlnv , tii^ori, 
oi^ftai, o ()i,da(Txa?.oa avT(i)v (TTav^o) fvtjhfi&t] xat- tjv rfxroiv rtiv rf/vtjv) 
...10. 13.33.69. 3 lev 48ev yscr gscr 2Pe a b c e gi-2- i gat mm tol vg 
cdd2 jjp Matthaeium arm aeth arr o tov (10. c^cr om) TfJtroroff (13. 
add 6) luoffig^' loseph fabri Jilius ; g^' fabri filiiis loseph) y.ai fc^cr om ; 
item e om). Pertinent hue etiam quae Or''®°^ contra Cels (vide ante) 
seripsit: ov ft).f7T0)v oti, nvd'af.inv roir ir ruvtr fxxXfjaiai-a (f:fgoitfro)v 
fvayyf).t,ii)v rfxtiov avToa o 75 avayfyiianrao I rria f^agtaa cum sbcla 
13. 124. 36ev 49ev yScr hharl scrspeype... g Ln om rtjac.Avn uuc^ al 
pier (28. fiaQiUfi) \ xai (hdl 2Pe add o, non item. ncA 3lev, nee magis 
A etc) at)iXip. cum hbcdla 31^^ 2Pe e cop syr persP ... a b c f g*' 2' 
i (et. ut vdtr ff^" I) vg copdz arm arP &r^ f rater sine copula, zsc.o 
aSfkqioa . . . c adt).q). d'f cum An unc® al pier q go syrP | xat, ihxrtjroe 
cum BDLi 13. 33. 69. 124. 346. 2Pe 3Pe a cop ... n 121. b e f gi-2- q 
vg aeth y.ai, ttoarjqi (:: e Mt vdtr) ... g xat, loiat] cum Acn unc" al pier 
gyrutr go arm . . . c fF^' i plane om | xai ovx (e et non) : d oi'/t xat,, a KATA MAPKON 6, 7. 269 fv avzci). 4 ■ -/.ai tltyev avroiG o Ji/OOVG on ova sonv 7TQ0q)tjrr/a io4, « 
arifioo si fji}j Iv tj/ .TzatQi'di savrov -/m] iv tola ovyynevoiv aviov 
nai iv rri oixia avtov. 5 y.ui ova tbvvaro v/.h noiijoat. ovdtfxiav 
dvvafiip, si 1,1.}/ oXijoia aQQoJaroKy iniVsia rua y^s^{)ao tdsQansvosv. 
6 '/.ai i{)av(.uwsv dia jfjv amartav avtcor. 

Aai nsouirsr tao amuaa y.vxMO oioaGxcov. i aat lc 9,1-6 

K , y >/ y , V ^ /, , / Mc 10, 1-15 

TTQOGy-aXslrai tovo dooSexa, aai tj(j§aro avzovo anuottkkstv 8vo c f g*' i q (vdtr et. flf^' 1) vgnonne ei, b g^ nonne. . . A on (sed d nonne) | 
fiaiv (h. 1. e): D a f g^" i q (vdtr et. ft'^' g"^' 1) vg post n^. rjnaa, b c 
post o)Jf pen I mSi: M* om 

4. y.ot.1, fkfyfv (prob Schu) cum wbcdla 33. 2Pe a b e f i 1 q (vdtr et. tf^" 
gi-2.^ vg cop syr^ch ... 5 eXfyi St cvim An unc^ al pier c go syrP arm 
aeth I OTc Si 13. 69. 124. 2Pe al^o fere syrscli arm aeth om | nar(jv()v 
fMOTOD cum s*L 13. 69. (ante na.) 346. ... ? Ln Ti na. avrov cum 
s^ABCDn unc^ al pier. Praeterea NC.iL praem jJta (:: cf loh et Mt) | 
y.ai fv T. ffi'yy. auroii; k* c e om, e om et. y.ai, iv r. otx. aviov \ rota: 
D*E* raiG, c* rrja \ avyyo'H'mv cum b*d'^efghliiva 1. 33. 69. 124. 

.• 209. 262. 271. 346. al*scr al mu . . . ? Ln avyytvtavv cum saAB^CD*^^ 
Msn al pi (k* zscr rtj avyyevda. Similiter itP'^'" vg in cognatione sua 
vel in genere suo; a tantum in cognatis.)\ avyy. ainov (a iainon) cum 
BC*klm2(a) 28. 71. 218. 235. 48ev 8Pe b d f gi-'^' i Iq vg cop syr^i"' 
aeth...? om avion (et Ln [avrov]) cum saAc2Dg'"EFGHM*suvn al pier 
a ff^* go arm 

5. tSvvaro cum ABC*KLMn al plus'^ ... <; Ln ri<)vvaro cum SB'^DEFGavA 
1. ai certe.pl (in Or^i^^e utrumque editum e.st hunc in modum: nqoayj-a 
yaq TOJ ■ OCX ijd'vvaro ty.ii ovdfft. noi,. dvi'ainv. nv yaQ iimV ovk 
>]i9-fX(v, aAA" nvx fJoraTo). Ceterum a f g^* i q et noluit pro x. ovx 
id'vv. Vide et. post. | not. ov^ff4. di'v. cum sbcla 1. 2pe al pauc cop 
(syrsch aeth) ... d 124. 238. yscr a Or^'^^'^bis onJf/f. 7101,. dvva/Lur ... 
g ovS. dvv. not. cum An unc^ al pier f vg (hi duo virtutem ullain facere) . 
Libere i q mm virtutem midtam (mm mu. virt ) facere , g'^" virtutes mul- 
tas facere. Item h & et non faciebat ihi {illic e) ullam virtutem, c flf "" et 
nonfacieh. illic {fecit ibi ff'^) virtutes multas. 

6. ««<- tdav/xaafv cum hbe*^^'^ 2pe 7pe (alii non notati) . . . ? Ln Ti x. 
fd-ai>/nattv cum ACDLn (a om x. idavft. dia r. amar. avr. spatio re- 
licto) unc roll al pier a c f gi-2- i q (contra b e om y.ai, i&av[.t.) vg, 
item 28. 253. ff^' x. i&av/iaKov \ amariav (ita SBCGKLMun; contra 
AEFH antarfiar): dS"' TTvariv | xoi/tao y.vxko): L 13. 69. 124. 346. al 
pauc arm y.vy.X. y.oj/i.; a {et circuibat joer municipia) g^ {circumibat 
castella) om y.ny.Xo) 

7. Tt^oaxaXurai: d 1. 209. 2ps al^ fere n^oaxaXKra/ufvoa omisso xai 
sequente, item a b c ff'^' i q (non item f g'"''^' vg) Gaud et convocatis 
duodec. (a b xii ; b ff^' i q add discipidis) , e et cum advocasset XII \ 
d(s)6ty.a: d b fif^' g^' i q (non item a c e f g^" vg Gaud) add fia<9fiTaa, 
item al^Bcr jpe al pauc /u.a&rjr. avtov | Ty^faro aiiT. anoar. (f g^'^' q 270 &, 8. KATA MAPKON l^vo, xai fdidov (iimnn iiovniav rcor nin'/aiTbir rcov axaxiaQTCor, 
8 xKi TTUijijy/siXi:)- fivToici i)(i jW/^t^Vj' uincocTiv eia mfor f/ fty nd^Snv 
fim'or, ftij doToi , fii^ tti/^xo', fiij eia rrjr ^m'r,r yal-AOv, 9 dXln 
vTTodsdeuiiovG aui'Sdhn , y.at loj svdvai^a&e dvo yircovacr. lO''^'' 
y.ai irleytf avtola' ondv fur eiohXOi^re tia oiy.t'ar, fxti /Atrtrs i'toa 
iiv t'^i-'Xih^TS exul&sr. 11 ""'' y.ai 6a dv ronoa [itj 6V^;^t«/ vfida 
fir^de dxovacoaiv vfmv, exnoQSvu^ivui sxtl&ev fxrivd^ats rov yovv 
10V VTTOxato) rcjr Tzodcov v/hmv sia fia()zi()ior avrola. 12. ^'^ xni vg): D 2pe a b c e ff'-' i Gaud aniaTnlir avr. \ (5i'0 (^1)0: D 2Pc ara 
[i (fVi'o) .. . e om I xat ifiidov (et. f g-*'"' vg) : D 2Pe Sova^ item c e ff-'' 
dans Ulis potestatem , a b i q data (sed q et data) eis (illis) potestate \ 
f^ovaiav (h rrjv f^ova.): a 238. al aetli (arm) add xara | roir utruin- 
que: ca 13. 28. 33. 69. 124. al om 

8. naotiyyuXfv: Euvn'^ al mii Ttaotjyyfllfv , f al -t]yyihv \ ai^oxTiv cum 
AHDii unc^ al pier ... wcla 13. 69. 2P« al pauc ayojrxu' | fta (28. al'" 
fere add t^;!/ : : e Lc) odov (et. ff"^' i tol): Kaeeflqvg Gaud fv rtj 
odd) ... b om I fiovov: d al pauc cato3ton^fO|^,^y | i,fj (X(tT. fit] ni](ja^ 
cum SBCLA 33. cop (/itjTi - fifjrf) aeth ... g Ln fit] (v> 2Pe a go nfiti) 
nt](). lit] (d 2Pe a go firjtf) a(jr. cum adii unc^ al pier it vg go syr«tr 
arm Gaud :: Lc fttjT. n?j^. fir]r. a(ir. | ,«»/ fia: d 238. 2Pe a b c e f fF'-^" 
{non virg. neque pan. neque) g'" i q (et. Ivid) vg cop go j.i'»]r( na \ r. 
to)vt]v (k llovf]!', A tantum ex errore Woidii): 238. al pauc bee ff'^" 
cop Gaud raff Cwi'acr . . . aS'' cop add k^wv (syrP c.ob sua) 

9. alka cum nabcdi.u ... ? aXi. cum efghkhah al certe pier | fvifv- 
at](j&f (et. f Gb Sz) cum sACDAn- (k idi'a., acd -(Tija&ai,) unc** al 
longe pi a (nolite indui) cop arm go, item b* 33. al pauc irdi^naaOf . . . 
?c tvfivaaad-ai cum B'-'sn* al vix mm, item l aP" fere i-vdn)va&ctt,. 
Item e neque vestiri, b c f ff'^" g^'"^' 1 i q e< ne (i om) induerentur , Gaud 
et ne induerent , item syri'tr aeth 

10. iktytv (a f i alvid vg dicebat, c d fiP dixit) : a al pauc b q Xtyn (b ait, 
q dicit) I o;roii (c* onoi>) lav cum XBCri unc^ al pier . .. adla al pauc 
071. av I fio nr/.MV (b c f q vg itemvid g''^- 1); d a if-" i om 

11. Off av TonoiT /ntj dfi. cum sBi.Agr 13. 28. 69. 124. 346. cop .syrP>ng 
aeth ... Off ar (omisso tott.) /nj <)>f. c*vid l. 1 18** 209. (: : ut Mt) . . . 
? Ln offoi av (ar cum efgmuv al mn, Ln lav cum ac^dhkh al pi) /ntj 
df^ioirai. (iiKii 118* 131. al (Jfjorr.) cum ac'^dii unc* al pier it vg go 
gyi-sch etP'^x' arm (non hue valet Ori"!*'''! g{ ^,^j ,jo^ receperint vos, 
etiam pulverem etc) :: ut Lc | a/.oviTO)(Ti,v (1. 106. 209. syrP add roj'ff 
koyoiff): 1. 209. ay.nvfft] (13. 28. -an?) \ (v.nOev: aS"* 7Pe om | tov 
vTZoxarii) : D 33. 2pe it (exc c: pidverem de pcdib. vestris, quod suhtus 
est) vg arm aeth om (q excutite pedes vestros cum pidvere) :: ut Mt et 
Lc I na fia(JT. arroia sine additam (et. Gb) cum nbcdla 17. 28. 2Pe 
b c fl"^' g'- i 1 vg arm ar"" persw (item cop ap Mill Beng Wtst Gb, at 
invitis VVilk et Schwa) ... ? (= Gb) add a/ii]v Xtyot v/nur, avfy.xoriqov KATA MAPKON 6, 15. 271 sieXOovTSO ix/jQv^av iva fisrarocoGiv , 13 xai duifwria noXka 
s^e'^aXXov, xai tiXtirpov fXai'm nolXova aQQaatovG nai i&efiaTTSvov. 

14 ^''^ Kai ijxovasr 6 ^aaiXtiia HQwbi^a, rparsQai' yuQ iytvsro Mt']4,7f 
TO ovoiia avtov, -/.at iXtysv on 'Jcodrri^G o [janri^cov fp/jtQrai r/. 
vexgav, xai dia rovro ivegyovair ai dvidfieia fv ((.vim. 15 dXXoi ds iarat, andoftoiG tj yoitoQpoia fv tjfitQa x^kj^ djfr ij rij noXfi, ly.ftirj, item 
Ln [af(}]v — fXfivTj] cum An unc^ al longe pier (33. - yrj aodofioiv xat 
yofto^Qaa - ) a f g-' q cop^i etschw gyriitr aetli go : : e Mt; cf et. Lc. 
Ceterum ab Eus [nee aliter Victcap in Monotessero Ammonii quod 
tvanstulisse fertur] Mt" sect. 85 (10, 14 et 15) canone 2. ponitur, quo 
consentientes Mt Mc Lc continentur. Mt' vero sect. 109 (11,23 inde 
ab oTt ft fv usq 24) canoue 10. posita hue non valet. 

12. iy.t]()iiiav cum sbcdla syrseh etP mg go («* add avroia, sa vid del)... 
? Ln ixtjuvaaov cum An unc^ (f -afffv) al omnvid, item praedicabant 
(c -cate) it vg syrP'^* | fiirarowai^i' cum bdl cop (c praedicate utpaenit. 
agant) . . . f /ttiravntiaoiai cum «ACin unc^ al omn^''! (it [et. d] vg ut 

paen. agerent; c vide ante) :: cf 3, 12. 6,8 

13. fff/SaAAov cum nael uiic^ al pier it vg (it vg eiciebant^ et. d; f vero 
om n'ce fiiravooiatv usq (^fj-jaXX.) syr'i'''' ... cdma 33. aP^ fere t^ffia- 
Xov I fiXii(fiov (et. a f g'" 2" vg) : d b c ff^" i q otAf n/'a)'T*(T omisso xat sq 
(g-"' sic: et unguebant oleo et mult, aegrot. sanabant) \ iXaio): G fXaiov \ 
D a^oJffToi'ff I f&f(janivov (h d ft"^" i q sanaverunt- M 13.28.124.346. 
2pe arm add at'Toiid) : h al pauc i&fQanivovro, item f g'^' et ungnebant 
oleo itvultos aegros et sanabantur 

14. o fiaa. ijQwd. cum sABC*Lin unc^ al pi flf"^' g^" (et^id gi- 1) vged (atque 
et. emm al) cop syrP arm go . . . c^df al mu a b c f i q am fu iiig harl 
tol sax syrsch aeth tjQox^. o paa. Praeterea M 13. 69. 131. 346. al plus-^ 
add T//r axorjv Tv :: eMt \ fXtytv cum sACLAn unc^ al pier c f g^' i q 
(ef^'d g-' I) vg cop syr"'!* arm aeth go ... Ln tXfyov (d -yoaav) cum 
BD 6. 271. a b ff2- mt Augoo^sa.gi f^^nigj quod Mc non quod Herodes 
dixerit , sed dicebant, inquit, quia etc; Mt vero de ipso Herode : ait, 
inquit, pwms sz(2s"): :accommodatum ad sqq; inprimis offendit fXtytv 
ob V. 10 I BL i.u)avf](T I o ^amvto)v (ff^- g2. om) : ds 13. 28. 33. 69. 
122. 346. o ftartriGTfja, item baptista a b c f i q (et^'d g^" 1) vg :: ut 
Mt I fyijyfQrai i/. vey.(). c. sbdla 33., item sun-exit a mortuis it vg cop 
syi-sch arm aeth ... c rjyfu&t; fx vix^ojv, g fx vfy.(>. fjyi^iftj cum n^S 
unc^ al pier; item go syrP a mortuis surrexit; Ti m viy.fj. ai'tcrrrj cum 
AKntx' 11. 28. 114. al plusi" Thphyl :; Mt et Lc rjyfQOtj an. t. (tx) 
vfy.(j. I ivipy. at f5'i')'. (f g^' am fu ing al operantur [am inopinantur] virt. 
in illo; i q efficimitur virt. inillo; b operatur virt. in eo) : Kin* 33. al 
plus's a ff'^' (virtutcs in illo ejficiuntur •, c virtutes per ilium e^ciuntur) 
vged (et emm al) syr"^*'' at dwajx. tvtqy. (:: ut Mt) 

15. S( pri (et. 6b + Sz) cum nAbcdehklsah (g vide post) al*" fere it 
vg cop syrP go . . . ? om cum fmuv al sat mu^id syrP arm (G 33. al^liq 
ab OTt pri ad ort sec transiliunt) 272 6, 16. KATA MAPIvON fktyov on HXeiua lath' aXkoi di kkeyov oti nQoq^i'jZija cog eia 
rcor 7ZQoq)r^7(a)\ 16 ^^'^ dxovaaa 5^ 6 'HqcoS/^g thytv' or tjco 
dneAerfdXiau fcodvvtp', ovzoo fiyto&tj. 
Mt u,~3— 12 1 7 °^' ^ Avroa j'rto b HQcadija dnoareiXaty fy.Qd7>j08v tov 
'Icodivijv y.ui tSijaev nvzbv h qvXay.tj did ' Hocodiddn t/jv yiwalyM 
(hih'nnov tov a8elq)0v avtov, on avt'ifV iydiii^asv' 18 eXeysr ydg 17— -29 

U, 3— 

Lc 3, 19 15. rjXfiaa cum B* (:: at alibi et. kadla cf 8,28. 9,4 etc; Mt 27,47. 
17,10 et alibi; de ^/- et ijA- cf ad Mt 11,14) ... ? Ln Ti rjXtaa cum 
sAB^CDLn unc rell al omnvid | lart^v: c venerit, fif^' venit | df sec: v* 
al plus^^ fere om | fXiyovsec c. ABCDLin unc rell al pier f g^'i q vg cop 
syrP al . . . h 1 . 28. 209. 2pe a b c flf^' syrsch arm om | nooqir]ri]a c. «bc*la 
1.28.33.209. 2peOr3.«9 (sed var cdd)...? add fffTtr, Lii [far.] c. Ac^n 
unc^ al pier a f g^' q vg go cop syiutrann aeth ... d b c ff'^- i om noixtitjr. 
oxT, item a om oia na tmv Ti^oq>. \ wa (k oa) cum sABC(et*et**)Lii unc^ 
aPSo fei-e {• gi. j q yg g^ ^^^p gyj.sch aeth Or^'*^^ (sed ed^uet y („o-) .5. 
t] wff cum A 1. al pauc^'^J syrP arm. Praeterea 33. (:: e Lc) pro wd jkt 
etc sic: tkt ■to>v ao/auoiv avfartj 

16. o ante ijoo)^. cum sABEFGHK-LMSAn al pi ... cdk*uv al*'' fere cop 
om I fXfyfv (dtcebat) cum «bcla 33. f ... ? Lii unfv cum adh unc® al 
fere omn, item dixit a c ff"^' (sed b g'"^' i q vg ait), item syr'^t'" | ov 
cum SBi)L 1. 28. 33. 67. 124. 209. 2Pe it vg syr^tr arm aeth (Or^.>'5) 
. .. ? (sed Gb") praem ort cum acah unc® al pier cop go | io)arvtjV 
(b -av>]v) h. 1. cum mc^bclj^h unc rell al pier c f f!'^' g^*^" vg go Or^>^^'' 
...s* (.wavvrja post onroff (oi/roff Loiarvrjcr tjyf^&rj, k* omna iwavvrja, 
ai'TOff 7]y.), item mm (lohannes hie a mortius resurr.)] 1. 2P6 a b i q 
Koavi'Tja post ouToa fanv , item cop syr*^'"" aeth ante ov lyo) anixiq). 
... D om (non cop, vide ante): hinc Gb"° | orroff cum »*etc(vide ante) 
BDLA 69. 102. 346. (item x'^cr ovrors lari-v omissis tjyiQO-tf) c tf^' g^"^' 
vg (cop); similiter 33. f syrsch gtP mg via Ot*<'^^^ avroa {ipse) . .. ? 
ovTocr (ariv acToo", Ln 0(/t. [fartv' avroa] cum Acn unc® al pier a b 
i q (a i q hie est iohannes hie ; b ipse est ioh. hie) go {hie est, hie) syrP 
arm | fjyffj&tj cum sbla 33. 102. cop syr^r ... 5 Ln tjyfqf). ix vix^ojv 
(Latt a mortuis) cum An unc® al longe pi b c d f ff '•^' q go syr""" arm 
aeth, item Dgr 13. 28. 69. 124. 346. 2Pe a gi-2- i vg ix vixo. {a mortuis) 
rjyut&t), item c al*" fere Or*'"'"' r]yi(j9. ano rwr vfxq. (:: cf Mt 14, 2. 
17,9.) 

17. avtna yaij (a g"^' S(, b om) o (d 69. 346. y^cr al^ fere om) cum H* 
etcbfiCAn unc® al pier itPle"" vg etc; item ad etc . . . s^ax, cop go o ya^ \ 
xai, idrjaiv (syr^ch persP (j3aX(v) avrov fv {<; = Gb Sz add rtj cum min 

.ut vdtr pauc) (fivkaxr} (a tv rpvX. x. idtia. avr.): D 13. 28. 69. 124. 346. 
a b f flf ■^* i syrcod ai-m x. {dtjff. arr. xa^ t/iakiv na (2pe alV add triv) 
(pv).axtiv I r'Tjv yvvaixa: B liaec add in mg | otj acr. fyafcrja. (d a c f 
g^' fy. ai/T., b q duxerat earn uxorem): i om (item g^' om una cum toto 
versu 18.) 

18. ihyiv: K -yav \ o (d 28. y'^^'" 6P6 al'" fere om) loiavv. (b uwavrja) r. KATA MAPKON. 6, 22. 273 6 'Icodvvija Tcp 'HQwdtj on ovx s^ean'v aoi tjtir rtjv yvvaivM ruv 
dStXcpov GOV. 19 rj 8s HQtodida ireli^v avt(p xal ijx)sXev avxhv 
UTZoxrsTi'cu , xai ovx tjdvi'uro' 20 6 yuQ 'H(>c68>ja iqjo^sho tor 
'loodwi/V , eiSwG uvrov ar8()a 8i'xaiov Kai dyiov , aai GvrerijQSi 
avtov, xai dxomaG avrov noXkk ijtioqei, '/mi ydtcoG avrov ijxuvev. 
21 ""'^ xa/ yfvuntvijG )jfit'i)aG i-v'AaiQOV , ure IIqw^i^g toig yeve- 
GiuiG ainov 8tmrur mui\Gsr tuIg neyiGzaGiv ctinov xai zoig Xih- 
(iQXoiG y.(ii TuiG TTQCOTUiG ti^G. FaXilaiaG, 22 xai eigeX{)()vg)jg rtjG 
■&vya7Q0G avrtjG t/jg HQCodiddoG xat pQ][ijGafit'piiG, yQEGSv toj i](JO)dti: 33. avTO) o lo). | OTi (a b 1 q goj: b 28. 131. 7pe al^ c f fif^- gi- 
i vg aeth om :: ut Mt | ffot (et. OrM'i Amb al): dS"" a ae \ e/nr: 1. 
post yvvaixa (33. avrriv pro t. yvv. r. ctd. aov :: ut Mt) 

19. 7j di rj()u)(%aa (ff ^" g^herodes, gat mm herodis) ivfi/. (d* tjvi/fi') avto> : 
33. om :: cf Mt | xat pr: e* om | t]Qc).iv cum sabc^dlah unc^ al omn 
vid f ff a- (item "^'^^ g^' '■^" 1) vg go cop . . . Lii i'QriTti- cum C* a b c d i q | 
avtov ctTToxr. (ita b f; Du 2pe a c i q [item rellvid] vg an. uvt.): c* 
at^T. anoXeffai | ovx : d* ov/ \ tjdvvaro cum sbcdl unc*^ al pier ... 
AKAn aP tdvrat. 

20. to)avv>jv : b i.o)avtjv \ avdQCc diy.atov: .syrP ^S prophetam \ xat aytor: 
1. al^ om; d add iivai,, item e (virum esse iuslum et sanctum) g^' i (vir. 
iust. esse et sanct.) \ xat, sec: b 102. om | axocffaff: 28. al plus^*^ 
axovMv, item audiens b f i go (contra ff'^" g^' q vg audita eo, a c cum 
audisset) | nokka etc: a f ff ^' i vg nmltafaciehat ... b quiamultafa- 
ciebat, g^' q qziod midta facicbat ; c (praegressis et cum audisset ilium) 
multafacere ( ijTtoiJii cum sbl cop (cop et audiebat midta ab eo et 
anxio erat corde) . .. s Ln Ti tnovft cum ACDaii unc rell al omn'^id it 
vg syritr go al 

21. xat y(vo/.t. (D*gi" add df): 2P<^ a b c If"" ytvofi. di (c ff^- cum dies 
autem ojip. accidisset; h facta autem opportuna die ; a die antem oppor- 
tuno) I oTf (Ln edidit o Tf) : D a b f q vg om. Latt herodes (non prae- 
posito et) natali sno (ita a b; q vg natalis sui\ f tempore natalis sui) ; 
item c i (post accidisset) natalis herodis fecit etc (contra ff^' et herodis 
natalis sui cenam fecit) | yivtaioi,a: D^ yiviOhoia (d* -/Xtoia) \ fnoirj- 
aiv cum SBCDLA 13. 28. 69. 124. (item fecit it vg) ... ? fTTotft cum An 
unc^ al pier (syr"t'') | acTOd sec: d 1. 131. 2Pe a b f q (al^W^ sq,j non 
c i) vg om I yakilaiaa : syrP mg civitatis 

22. xat Haik&oiaija (et. sc, .sed s* flS-ovarja): T>sr 28. 69. a c ff^- 
(iaek&. di (noil item b d f g-' i q vg) | avrrja (a d ff^' g^" i q vg 
ipsius, et. (); 1. 118. 209. b c f syrscb cop arm aeth go om) xi]a cum 
Acrn unc^ al fere omn itpl vg syrP ... hbdla 2P'3 238. acroK (238. 
add rtja) :: teste los. antt. 18, 5,4 nomen filiae Herodiadis erat aa- 
k<i>iLirj I F a.1^^^1 tiii)x^jna/(iv>i(T | tjotaev cum sbc*i, 33. c ff'^' cop arm 
(accedit a confuse: fjfJioiiiadna. no/iiira^ifi'tjv x«t. of air., non item d) 

TiSCHENDORP, N. T. Ed. 8. IS 274 6, 23. KATA MAPKON 'HQcodtj xai roia avvaraxtii^u'voia. o di ^aathva emev -im xoQaatqy 
an^aov fis 6 mv d-fXija , xu( dcoaco aot' 23 nai Mf4oaev avry on 
6 fdr fiS ait/^arjG dcoaco aui toia ijntoova rija (iuoiXtiaa fwv. 24 xui 
i^sXi)^ovaa eini-v rrj fir^TQi avtijG' ii ak/jGcofiat ; ?] 8e sinsv' rr^v 
•/.ecfcOJii' kodrrov rov ^ami^orroa. 25 x«/ eiaeXx^uvaa sv&va 
[lezu anovbi^a ttqoo rur (ianOJa ijri^aato Xtyovoa ' Ot'kb) iva i^- 
avTTja bma [wi fni nivayj rlr nHfalijv Icodirov rov l^aTitiGtov. . . . ^ xat, aQfactatja cum Ac^Drn unc'* al pier a b f g-' i q vg go (syr 
utr aeth) I o df ftaai,}.. nmv cum nbc*la 33. (item g-'* q vg rex ait) ; 
item Ln univ <)> o fiaai,).. c. A cop (syi-sch aeth); c tniic dixit rex ...g 
fiTCfv o paai).tv(j cum c-^nrn unc^ al pier a b f ff'^" (i nil nisi dixit) go 
syrP arm | airtjaov: s (et 54ev) airrjuai \ o far (69. 237. al av) f)t- 
kTja (hl 118. 47ev al &(Xu(t): d 1. 209. 238. 2Pe al pauc o Otkna (it vg 
quod vis), A o f&tlria. Praeterea Kn* al pauc post xc(^ doiao) aoi, pon 

23. y.ai o)/iioafv (v MfioXoytjaiv :: e Mt) nvrri (hacc 1. i)ost (iaail.. fiov 
pon)usq dioati) aoi: r 131. syr^''oin, item 1. oni ort o tav usq d'oiffoj ffoi. 
Alterutrum et. c* om (inde ab unfv no xo^. usq fii avxtjatia rescri- 
psit C-) I cmrtj (b illi mnlieri; d 28. 2Pe arm uiittj noU.a, a illi nivl- 
ium, d ff-' i q gat illi multa): l (item 28. ap Sz) om ] 0T^ o iav (69. 
2Pe al av) cum kaclh unc^ al pier it vg etc ... ba 124. 435. al pauc 
o Tt lav (237. av), item D&r n rv av | /(f (yscr 2pe al /(ot, HL 13. 69. 
al pauc b cl q vg cop om) ai,Tiiatja (a al -<T»/, al -aiia): AKn* aP" 
fere go arm air. fit \ fwa ij/maovu (K ys^r -aov, n~ -atoa, s 36. Thphyl 
-afloa , f usque ad dimidium) : la iojo rjfiiav , D xat to ti/tiati, item b 
c ti'-' etiamsi dimid., a d i q vg licet dimid., g^' licet etsi dimid. 

24. xai, f^fldovffa (a t/.d.) cum nbla 33. cop aetli ; item c d g^' i q (item 
vld ff2- 1^ vg quae cum exisset ... ? Lu »; df fifk&. cum ACDg'rii unc^ 
al jjler a b f (b f exiit autevi, a ad ilia cum exisset) go syr"*'" | airz/ffoj- 
ftai (Gb') cum sabcdgla 28. 33. 124. 346. al^ . . . ? airtiao/Liai, cum 
EFHKMSOVin al pi I B lomcoi' I TO)i ftanritovToa cum sbla 28. syrP 
(:: ita nullus ap Mt). Item go sed fere ubique (et. Mt 11,11 sq Lc 
7,20.28.) eadem forma utitur- ... ? Ln rov [JnTTTinrnv cmw Af'urii 
unc® al fere omu it vg etc 

25. nnfk&oi'ffa («c) : n* s^cr fA,9-. | ,„^i'(j cum sbca 28. 33. ; ? fv&foxi 
cum Ai-n unc^ al pier; item f fl"^' (al^id) vg syruf arm aeth go . . . dl 
1. al pauc a b c i 1 q cop om | ftfra anovdrjtj (ita f ff^' al^''' vg): D a 
b c i q om | nQoa: h 131. fK7 | fjTTjaarn kfy. (et. f al^'''^ vg go cop 
syrP al): da 1. 28. 118* 209. 2Pe a b ff^- i q syrsch arm fi^ntv (a flf^- i 
dixit, b q ait\ syr add illi). Libere c petit sibi dari caput etc | 9-i)m 
vva (ita f alvi^l vg): d 2pe (item 60. om &fL teste Wtst) a b flf^- i q 
om I tiat'Ttja (ff'^' ante finfv , item q cum UTtfv coniungit) d'oxr /^oi 
cum NBC*LA 2Pe a b (ff^) i q (item al^id) vg cop syrsch aeth ... ? ftot 
Sota f^avTfjfT cum AC^rn unc^ al fere omn arm (syrP des mihi ex hue 
addito c. ob. hora) . . . d ()oa ftov omisso ftavtria. Item om yscr al^ c KATA MAPKON 6, 30. 275 26 xai neQilvTzoG ysrofisvuo 6 ^aoiXtm dia rom oqxovg xai jov(j 
dvaxeifit'rova ovh i)\}thjaev dOsri/aai avr/jr. 27 aai evx)va dno- 
Gteilaa 6 l^aaiXevo onsHovXdroQu intra^sv ivt'yy.ai TifP xeqaX' r 
avTOv. 28 nai dndh&Kv dne'AecpdXtasv avrov iv ty qivXattrj , xca 
yveyxev rtjv asqaX^jv hvtov mi Tii'vaxt hui i'^coxfi' avrr/v rw xoqu- 
ai'm, '/Ml to xoQdoiov tdotxev avryv 7)j fHiTQt avtr^a. 29 vmi dxov- 
aarrtG oi fiaVt^tai avrov ijXdav '/mi IjQav jo ntco^ia avrov, xal 
e{)>f/Mr ainor iv ^ivrifxsiM. 

30 ^^'^ Kai GvvdyovTui oi dnoatoXoi ttqoo rov Jijcovv, '/mi { (td des mihi) go : : cf Mt | mi nwaxi: d add ojtff :: e Mt | bd i,o)avov \ 
pannarov cum sabcd etc: L (ianntovroa 

26. xoetpr: Dg>' om | a 6Pe yiva^uvna \ o paaiXfva: dS'" c.lf'^' g'^' add 
Ota TjKOvfffv (ut audivit, sed g^" mox ut audivit); similiter d i e< contri- 
statits (d add est) rex mox audivit (d avdiit). \ Nil add a b f q al^id vg | 
xai rov(T: D it (exc c) vg go zrjt dia rova (c f ff -■ g^" propter iusiuran- 
dum [g2" inramentum] autem et etc) | avayifvf<(vo\ia cum bc^^'^'la 42. 
gyrsch . . . f Ln atiyavaxfi/u. (k avvaxii/ii.) cum sAC^Drn unc^ al omn 
fere :: ut Mt | ij&ihiair: u* 1. 209. al pauc tj&iXtv \ a&fTija. avTi]v 
c. sBCLi (7Pe e sil) ... ? Lu ai'T. ad ft. cum ADrn unc^ al fere omn 
it fsed c negare pro earn centrist.) vg etc 

27. x«t (ita b q cop syrP go al): d 2Pe a c f ff'^' g^" i 1 vg (gat om) syr^ch 
aXka I fvOva cum sbcla . . . ? Ln tv&fwa cum ADrn unc^ al omnvid 
. . . c ff^' g*" i 1 vg om (non item a b f q gat) | o paauX. (kii al pauc 
ante anoarii}..): d 1. 28. 118. 251. a^cr 2P6 it vg om | (J7i(yov?.a.ro(ja 
(d (TTiixoX., D* cscr -Toi/ai') cum sablh unc** 1. 108. 124. 131. 157. al 
plus^" syrP ™e sr ... g anfxoiO.ariooa cum r al sat mu | ivfyy.ai, cum 
sbca (cop go) ... <; Ln Ti tvixOrjvav cum ADLrn unc^ al omnvid it vg 
etc I Tf]v y.fcp. cci'TOV (Kn* al pauc avrov r. Xfcp., syr'^'^'' ccqnit lohannis) 
. . . Ln add [(m mva/.i,] cum ca al pauc c g'' (non item a b f ff^- i q) 
vg. Praeterea s 33. a verbis Ttjv y.tqial. ai'TOi' transiliunt ad t. xicp. 
ai'T. V. sq 

28. xat (b f q isque) ani).d. cum ncLA 1. 28. 124. y^"" a b c f ff'-" i q 
(item xai. omisso art. g'" vg) copschw (cop™' om xai antXO-. amx. avt. 
f. T. fvX.) syrscli aeth ... g a df an(X&. cum ADrn unc^ al pier go 
syrP arm | ai'TOi' (syr^ch a.eth lohannis ; al pauc ante t. xfip ): D a om | 
avTrjv pr : la 1. u^cr b c q syr^^ch arm Tliphyl om , hinc Gb'^ | fdinxfv 
sec: c 33. 53©^ cop<5°<i ijvfyxiv :: ut Mt | ccirrjv sec; d 33.258. a c ff-* 
i (non item b f qi vg syrsoh arm aeth om :: cf Mt 

29. Kcct axovaavTfcr (ita a; itP'^r vg quo audita): d GPe cop^i axova. <)( 
(2pe 01 di fiaO-. axova.) | rjXOav cum bl 33. . . . ? Ln nX&ov cum sac 
DTAn unc^ al fere omn | avrov (;: «t in Mt ex «*b0 it^) cum » 346. ... 
? Ln Ti avTO (efut avroj) cum ABCLTAn etc | iv fii'fj/u. (et. ?e Qjj s^) 
c. SABCLFAn unc^ al pi . . . ? (et. VVtst al) tv toj /tvtjft. c. d al mm ita mu 30-33 
Lc 9, 10 .s 
Mt 14, 13 

lo 6, 1 s 276 6, 31. KATA MAPKON dnfiyysilav avzw ndvra oaa inohjaav x«) idi'da^av. 31 '^""" ^" x«< 
Xt'yei avroTa' devrs v/mG uvroi xcct iSiar tia f(>/^Y<.or tottov xui 
avHTzavoaaOe oXtyor. ijoar yuQ ot f(j][6iieini xui ui vndyovxEO 
TToXXoi, xui ov8s qtaysiv evxat'Qovv. 32 *'"^" ** aui dnJjXdov etG SQtifiov 
rvnor roj nXom •/.at idiar. 33 xai fiSor uvrom vndyorraG xai 
intyvbiaar nvzova TioXXof, y.ca 77f C// dm) naaMV ToJr noXfoir avvt'- 
Soufior rAii xai ttqoijXOov hvtovg. 30. Tiai'ta oaa (Gb'i cum sbcdelva 1. 28. 33. 102. 131. al plus^" it vg 
cop syr'^ch arm aeth . . . ? Ttavr. xai naa. cum Arn unc" al pi go syrP | 
fTTottiaav (a -Tjaiv) - idtSa^av: kii* al pauc fSidaiav - f7zovrj<T. \ xai^ 
cum N*C* 1. 271. 2Pe al pauc it (exc c et quomodo doctter.) vg al . . . ? 
Ln Ti xai oaa cum HCABC^DLArn unc^ al pier cop syr"^'" al 

31. Afyfi cum SBCLA 33., item ait d itP'er vg ... g Ln n,nfv cum Aurii 
unc*' al pier a (dia-it) \ avToi.a: d 13. 28. 61. 69. 124. 238. 346. a I. c 

i q (non item ff-' al? vg) add o Z5 | i\nfia {vos b q, non eicprim f al ? 
vg) at'TOi. (1. 28.^^6. 58. 209. b f 1 q vg cop arm om) xaT i,<)iai': d a 
. c ff-' i ii7iayo)fni' (eamus; sed a add semsum). Similiter syr^ch aheamus 
in desertum locum nos soli | ii>a: n^'la f;r | avaTiavaaaOi {Gh') (;.um 
ABCMi 40. 69. 108. 238. 346. 435. al'S fere ... <; Lu avanavfa&t cum 
sDLrri unc'' al longe pi | ot j'nayovtfa: c*r'K al'" fere (u?) om oi | 
fi'xaiQot'v (Gb'; la -qov) cum sabkfghlvia al pi . . . ? tjixaifjovv cum 
CKMSsiliiii 1. 33. al sat mu ... d (vy.avqoia (*-poff) uxor (d itP'er vg 
nee manducandi spatium hahebant \ a nee cibum iioterant cnjjere) 

32. xai, antjXOov etc: d 66n'(? it (exc b et ahierunt in desertum loc. seereto) 
vg xai avafiarrfa na to TrAotor a7ttjXt9: it,a fQ. xon. x. id. | anrikdor 
cum sABDKLMSUAii al pi (it vg, vide ante) cop syrwf etc: efghyf 13. 
40. 69. 108. 124. al plus^" anrjX&iv \ na (Qij'i. ron. tm (al pauc tv xm 
vel iv) TtXoi. (1. nloiaouii) cum Arn unc^ al pier syr"*'' aeth ... Ln tv 
(33. al om) tw (s om; nXoio) fia f^>. ron. cum (s)bla 13. (33.) 124. 
346. al pauc cop arm :: ut Mt fv nkomi fia f(). ron. 

33. fiSov (d -ay) cum BDEFGH%rn^ al ut vdtr pi . . . KAH*KLMVAn* al 
mu tryoj' I avrova I'nayovraa sine additain cum SABDLrAii unc^ al 
plus'-'"* it vg cop syrP arm aeth ... ? (= Gb Sz) add ot o/Aot (:: cf 11 
pp) cum 13. 69. 124. al non ita mu (108. syr^'h hue transp noXXoi) | 
intyv(i)aav cum sAB-LrAn unc^ al pier . . . Ln lyi'ioaar cum b*d 1. 1 18. 
209. I avrova cum HAKi.MliAn al'° fere f q cop syruf aeth . . . ?(=:Gb) 
avTov cum efghsyt al sat mu . .. Gb Ln Ti plane om cum bd 1. 13. 
28. 102. 118. 131. 209. al pauc a i 1 (al ?) vg (item b t/nos ut vidernnt 
euntes cognoverunt multi; c et cognoverunt pedestres multi ah omnibus 
civitatihns et coneurrerunt illuc pro xav rnfyvMaav usq finem versus) | 
nf^tj (d pedestre, i de pedestre): l 131. 157. al pauc TTftot, item itP'^r 
vg pedestres \ naaoiv rtov: d navrmv (d de omnem civitatem) \ xai nyo- 
rjk&ov (la 13. yscr n(ioat]l&.) avrova (a avxoia) cum nbla 13. 49ev 
yscr vg (item gi'-^- 1?) cop arm, item d 28. 2Pe b c ft'2- i xai avvri).&ov KATA MAPKON 6, 36. 277 34 Km i^eXdoiv iidav noXvv ojkov , x«f ianXayxviG&i] in ut'ii.u-ii 
nvrovo, on t/aav coo TtQopata fiy tyovta noi\iiva, 'aui 7jQ^aro lo 6,5-13 
diddaxeiv avrova noXka. 35 ^'^' ^ Y,m tjdrj coqug ttoXXjJg yivofjis- ^l^J'sT 
vijG TiQoaek&ovzkG ol {xad-tjttti avrov e'Xejov on tQtjfioa ianv u 
toTiOG, Hai Tjd)} (OQa noXXfi' 36 anoXvaov avrovo, iru dnsX&ov- 
rea sia rova 'avaXco dyQovG xai ncof^iao dyoQaomaiv savzoia ti 

(2pe fjXd-ov) avtnv (28. ai'TOj) (b et conveneruid illuc, c et concun-erunt 
illuc, ff^' i et venerunt illuc), item 1. xat tiX&ov ixn, (omisso ixa post 
avriSg.) atque sic Gb, a et venerunt ... 209. 240. 244. Euthy oin haec. 
omnia post avvid'Qa/A,. imi, ... f (= Gb) Ti uai, nqorjl-Q-. (r al mu ngoa- 
'>]X&.) avrova (r avroi^, al pauc avtoia vel avro), q om) jtat ovv- 
rjXd-ov (69. avviiatikQ-., A avv{<)QafiOf) TiQoa ai»TOi' cum Arn unc^ al 
pi f q syrP aeth 

34. (idiv cum sabefghu al pi ... KLMvrAn al mu i,dfv ... d 2Pe y.ai, 
n,Si))v (2Ps iS.) omisso xai sq , item q et videns , i videns (a b ff^' ap 
Blanch ut vidit , c cum vero les. cidisset iurbam omissis xai fffA^wr, 
ff^' ap Sab et videns les. etc omisso eSfX&.). Idque sine additam cum 
KBL 1. 20. 33. 69. 102. 124. 209. 2Pe gi- cop arm ... ? add Z5 
cum EFGhKMSVA al pi ti"^" syrP; item praem o Ti Aun al plus^"' c fi (et 
exiens les. videns) mm syr^ch aeth, bine Ln [o is] foiiiv, item add Zs 
post o/lov D 253. a b 1 q vg I noXvi' (c om): 33. al pauc a f fi"^- (tur- 
bas nmltas) vg (sed non am fu al) post oxXov \ d f(rnXayri,a&tj, k al 
tanXaxv., r* ivanX. | in avrova cum sbdf 245. 253. (item stiper eos 
b f i 1 q vg) . .. ? in avroia cum alfah unc^ al pier (a eis , c ff ^' illis) 
:: ut Mt I s* om wff nQO^. (suppl^) | didaax. avr. (et. itP'er am fu al) : 
AKrn 2P'^ 11. 253. al pauc ff'-- vg acr. SiSaax. 

35. xat tjdt] : dS'" 2pe a riStj Sf \ yivoftfvrja (d ynv.) cum so , item {cum 
- fieret ; a iam autem cum esset hora midta) i t vg . . . g Ln Ti yivo/iev^ja 
cum ABLFAn unc^ al omn'*''d | 7i(joaeXSovr. sine avro) cum s* 226* 
235. al^scr a i ff^'vid (al ?) vg arm aeth, item cum a et cum dkh 157. 
346. 2Pe al*" fere b g2- . . . 5 Ln Ti add aurw cum sCb^^j, unc** al pier 
c q cop syruf al | ov na&tjr. avrov: a 1. 13. 28. 69. 209. 261. 282. 
346. c arm om avrov, hinc Ln [ai>T.] | fXfyov cum sbla 33. cop ... g 
Ln Ti Xtyovaiv cum ADrn unc rell al pier q (accesserunt - et dicunt 
ei\ contra itpler vg accessei-unt - dicentes). Praeterea dkh 157. 346. 2ps 
aP" fere b. g^' q add awToj, item A praem | dS' om o et xa^ | fjSri sec: 
L 229. ti (1. 7pe xat rj (oqu rjdrj noXX.) 

36. yvxXo) : d lyyiara, item it vg proximas \ ay(>ova xai (d add fjcr raff) 
xo)/iiaa (dS'" post xo)/(. repetit n'a) : 1. 209. al xo)/t. x. «y^., a om xat 
xo)f.(. I ayo(iaaMaiv: c^cr al pauc -aovai,v \ (avroia: kl* y^*^' al pauc 
avrova, M 33. 69. lavrova \ n. (s fi^M^iara n , cf it) ifaywaiv (6b ) 
cum SBLA (item Dgr re qiayiiv) 28. 102. a d ff^' i (q Q'^'os manducent) 
cop, item c g^' 1 vg cibos quos (g^' escas quas) manducent ... ? Ti «^- 
rova (2pe ante ayo^. fai'T. pon ; 1. 22* xaraXvaMatv pro ayoQ. cavt. 
nor.)' ri yao (157. om) (fiayoiaiv ovx (](ovaiv , item I^n [a^rorff'] rv 278 6, 37. KATA MAPKON 

cpdycoGiv . 37 o 8l clnoxni&eia einev avzoiG' dozs avrola 
vfAda q^ayeir . xai h'yovaif uvtcp ' uneXVurtta (iyoQaacofisv 
SijvuQi'mv diaKoamv aQtova , xai dwaosfiEv avroia cpuyeiv ; 38 u 
6'f Xfyti aviota' nnaova aQzova^'iy^srs; vndytre i'dsts. xai yvov- 
Tfcr Xi'yiwair' ntvrt, xa) bvo l^&vaa. 39 xai mhu^sv avroia 
avax).ivai navtaa avfinoGia avfiTZoaia em rep x^'^i'V X^Q'^^?- 40 x«f 
dvtnsaav TtQaatai TToaaiul, Y.ara txurhv xui xara navzi^xovta. 

[Yciii] (faybXTiv [orx f/.] cum Aril unc^ al pier b f syr"t'" aeth arm (b 
panem quod mandticcnt, quia hie non habent ; f panes, quia qxiod mandu- 
cent non habent; arm quid manducent , quia hie mandncare quicquam 
non habent) 

37. o df (et. cop syr"'"" al ; c quibus Ics. dixit; q ipse autem): d itplcr yg 
aeth xat | aiTOKT pr (d a i add o «5, item f ft"-' g-' add ante finiv): 
AL 1. 33. om I x«i pr: 33. ot d* | ayo(jaao>ftfi' (emamus d f g-" i vg) : 
L* 1. al'^ Euthy ayoQaaofnv (emeimis a b c ft"-" q tol ; g'" cmimus) \ 
(hjva^. diaxoa. cum sablah uuc** al plus'" a b f g^' i q am fu iiig tol 
sax syrP . . . ? duix. dtjva^. c. dmt al mu c ft"^' g^" vg syrs^clj aelh arm 
:: lit lo I (hjaio/nfv cum sbd 13. 33. 69. 124. 229** 346., Ln Ti doiaofifv 
cum ALA 2Pe 7P^ al pauc; item dabimus it vg. .. 5 ()<i)ii(v cum rii unc^ 
al pier | i. avrova (faynr , 33. ifay. ixvroia (Lu a^roi'ff; x. iiwa. avr. 
(f,ayiiv. et Ti a^roi'ff, x. d'oia. wt'T. ifaynv-). I'raeterea 13. 69. 124. 
346. add trot txnaroa (itjayv Xafitj :; ex lo 

38. o dt (et. c ft"^") : d 237. a f g'-^' i q vg aeth xat (b om) | ctcToiff: d b 
q add o t5 | afirova f/*Ti cum «ADrii unc" al omnvi'l it vg cop syru'r 
arm ... Ti f/fr. «{jt. cum ula aeth :: ef ad 8,5 | idftt (Gb") cum 
SBDL 1. 33. 102. 118. 240. 244. b e cop syr^ch arm^oh aeth ... ? xai, 
m)>t., Ln [x.] id. cum afaii uiic^ al pier a f ft"-" i q vg syrP | xai (1. 0111) 
yvovTiff (kfguii* al yvo)rt.): «* x. f).&ovT(a (n'= yv.) | kfyovaiv cum 
NBLi-Aii unc rell al pier c vg cop syrP ... AUM"'e 13. 69. aP" fere" a b 
f fl'^- i 1 q tol syrs'^h arm aeth add ai'Tw, liii [«i't.] :: cfMt | Tin'Tf 
(et. b g^' 1 vg, D F): D 2P'- a c ( ft"-' i q gat mm sax syr^i^'' top add 
aQTOva I D* d'vo) (infra ^]) 

39. X. tnfTa^. avroia (et. Or^-'^^et ■'■"^; d!?'" om): u a b ig'^' nit (non item 
c fi'^' i q vg) add o is \ avaxXivui cum AB^DLrAii unc** al pier Or^-^'" 
(navrarr avax)..), item i facerenl eos discnmbcre, vg accumbere facerent ; 
contra itp'er discumberent ... Ln a.iaxJudfjrai cum sb*g 1. 13. 28. 69. 
2pe al'" fere Or'''^''^ (naaii' avaxl.) :: ut Mt ( ov/inon. (l al" om) ar/u.- 
noa. (et. q areas et areas Or^''"^) : n xara tijv awnomav , item itP'er 
vg secundum iv per) contubernia (b add sua) ... a piano oni | tni: n* 
n' I EFGrii* al xXo(><>) 

40. aviniaav cum NBKKfiiiMVA 1. 28. al mu ... g Ln avfjiKfor cum adk 
Lsurn al pi let. edituni in Or-'*'''"'') | 7i(/a(nai, n{iamai (q areas et areas, 
i convicia per coHtubcrma, i per contubernia, b d ft"-' 1 vg in partes, g^' 
vmues in partes, c plurimi, a non expri): si.A al pauc om alterum | 
xara bis cum sbij 2Pe co[) (ipsum rata servat interpres) . . . ? ava, KATA MAPKON 6, 45. 279 41 xai }M^mv ravG nt'vts aQtova xai rova dvo ii&vao dra^Xt^aa 
siG Tov ovQcahi' evXayijasr, xat xart'xXaasi' zovg dittova aal sSiSov 
tola fia&rjtaia iva TiaQan&dotv avroia, xui lova dvu i'/^&vaa 
SfitQiaev ndmv. 42 xai icpayov Tidvzm y,ai iy^OQtda&iioav ' 43 'Mti 
ijQav nXaafxarav dcodsna xoqji'rwv nhjQMfiata, :i(u dno rojv 
ix&vcov. 44 -Acci ijGuv oi qjayuvreo rovG aQTova nsvraynaxiXioi 
dv8Qm. 

45 ^^' ^ Kai tv&i'G ijidyxaffei' rova fiaihtjrda avroii f^^tj- Mt^uT'S-ss 

lo 6, 15-21 

cum ALFAn uiic^ al fere onin Or^'*''^ (sed 33. al pauc a 1 Or om sec loc) 
:: ara in Lc won fluct | s xmt. fyar. x. tiara v^ D y.ar. (t y.. xax. 
nfvTrjx. 

41. Toi'd (d om) TZfVTf etc: Or^'^^** naXiv - avraia kf^faw oi r(j(i(T ivay- 
ytXiurai tpaaiv ori, Xa.[imv xnva nivrt a^r. xanova Svo i,x&. avajUXf- 
ifiaa fi>a t. ov(). ■tjvXnytjafv. \ evXoyTjafv: la 28. 262. 48^^ c^or ijvXoy. \ 
y.aT(xka(Tfr (l fxAafff)') et xai, ft^tdoit (:: ut Lc): N* yscr nXaaaa et 
fdidoii (sc y.at. fthSov , per incuriam xXaaaa noii mutato); 33. (:: ex 
Mt) xXaaaa fdojxf v tokt fia&rjTaia roro- aQTOiiff \ roi'ff (d b c add t; 
quinque) aorova : q om | tokt iu,a&t]Tai,(7 cum sbla 33. 102. al^ d g^" 
cop arm . . . ? Ln add aiiroi» cum ADS^rn unc^ al pier itP'er vg syr"^*'" 

aeth I naQari&o)an' cum s*BLM*An* 42. 63. 122. 229. 251** 253 

g Ln na^a&ojaiv c. sCADM^rn^ unc^ al pier (: : cfad 3,12. 6,8 et 12) | 
avroia: D xarfvavto avrojv, item it vg ante (sed c om) eos ... m* tw 
o/Aw :: of Me et Lc, item Mc 8,6. Mt 15,36 | f)i'o: so ^ | f/nf^iafv (s 
al pauc xat i/.(f(J., al pauc Sii/iifQ., M™g al pauc naQe&rixiv): r fteglaf 
(i. e. -(Tai) 

42. navTta (33. arm^oh om) x. f/o^r.: 1. 209'*'id x. ly. navr. 

43. xXaa/^iaro)!' (ita n 13. 69. 124. 209. 346, bla -fiara, 1. om) dwd. 
(sD (j9) xocpi-vwv (la -vova) nhj^oiftuTa cum sbla 1. 13. 69. 124. 209. 

346 ? Ln xka(T/iaT())v (28. -ara, FU to TifQiaafvov ro)v xX., IP^ c^cr 

Tiov niQt.ffaivovT(iiy [c'scr -aavro)v] xXaaft., 33. t« rnQtaaevnara ro)v 
xX., similiter a f ft"^" g*' g^' i 1 vg reliquias fragmentorum -^ contra nil 
ms\ fragmentcn-umh c d q) Su)d. y.oifAvovff TrXtjfjfia (v -Qia. Etiam itP' 
vg cophinus plenos , sed f i q ova plenos) cum ADi'ii unc rell al pier (it 
vg). Itetn cop duod. cophin. fragmentor. plenos, syr^^^ fragmentor. ditod. 
coph, plenos^ syrP duod. cophiu. plen. fragmeyitorum : : cf Mt 

44. fjaav : M* 111. om ) xovd (m add nevrt) afjiova cum abltah uncial 
pier c f cop syr"''" aeth ... « (c additurus erat t. a^r., sed to quod 
iam scripserat rursus delevit)D 1. 28. 118. 209. itP''^'" vg arm Thphyl 
om (:: ut 11 pp rell omnib). | Tiivraxiax. c. ABDLFAn unc'' al '•'''' fere it 
vg cop syr'ii'' aeth ... ? (= Gb Sz) praem uiff ii, cum minusc vix mu, s 
al o)(T vel (2P<^) oiantQ, item arm :: cfMt (ex quo q{. praetcr fcminas et 
liberos adsumpsere aeth<'<l'l) 

45. m&va cum nbla 28. ... ? Ln iv&tma cum Aorii uncial fere omn 
(item editum in Or^.^^S). Praeterea D a b c ff^' g^' i q (nou f 1 nee vg) 
add i^iyi(jOn(S | Torff i^ia&tfT. ai'toii; Or^-''*"^ f/fi' ()f Tt nXtiov to tovu 280 6, 46. KATA MAPKON rai f/(T TO 7T}.uior xai nnouyttv eia to nt'nur 7T(}0(7 Jh^Ona'i'ddvJ'Ma 
avToa (iTTolvei Tor o/Xor. 4G '""^ mu dnoTc.^afi^rua ahzoia dn- 
y).&sy' eiG TO OQoa nQOGSv^aa&at. 47 *^'' ^ YAii o^ii'uo profiHijO 
TjV TO nXoior f'r f^it'aw tijct {yaXdoaiia, nai avToa /loi'oa Im tijct yijO. 
48 >f.ai iday avTom ^aoavt^o^tvovo iv zq) sXavrsir, yv }'«(> 6 dre- 
[wa ii'UVTioa avTOta, tzsqI rsTdQTtjr cpvXaxijr Ti^a vvxtog hQierai 
TiQOG avTom TtSQiJifiToov int TijG ■OaXdGoi,6. y.ai rfiA^v nageXiyeiv (tad-, arroii nnfta tw fia^xo) yfyQct/tfifvoy naQo, to nnXwa rova /la- 
&rjTa(T. I D (v^irivai \ na to nX. cum ABDLrAn unc-' al pier Or'''*'*^ ... 
si. 33. 253. 2Pe om to (:: cf ad Mt iibi b etc om to) j niionynv (dS''* 
Ti()naay.): D 1. 13. 28. 40. 69. 2Pe aP^ fere Or add ai-Toi', item it (sed 
g-" nt praecederent ante eos) vg cop syr^ch arm aeth :: ut Mt | ikt to 
TZfQav: 1. 118. 209. om | nQoa: 1. 28. 209. 2Pe Or ua \ [hjOaaiiUnv 
cum SBLii unc^ al pier c f ff^' g^" q (a bethsaida) vg arm; item r al 
pauc flii9a. ... A h (a bedsaida) fttjda. et cop bedsaida, d al pauc a {in 

contra bessaida) i (a bessaida) fitjaa., aS"" (irja A&r aP" (et vide it^fld) 

-aaida, | loia artoa: vsr 2pe b ai)Toff ()f ... a corrupte fwff K)fn' 
ai'Toi' sequente anokmt (S donee vidcrcnt eiim dhnittcrc) | anokvfi cvLm 
SKL (da, sed de his vide ante) 1. ... E*Kr 28. 69. al-^ anolvafi' (2Pe 
antUiat) ... ? anolvatj cum .4.k-fghmsuvii al pi : : cf Mt 

46. antjl&iv: 1. 209. avtj)M. 

47. fjv (a om, per incuriam): Dg^ 1. 28. 209. 251. add naXca, item iama. 
i {iam erat) g^ (iam navis erat) b (esset iam factum) | fv (k* om) fttaM 
(ita sBEKGHKM^Uxrn al pi; alm*a al pauc tfi/iKao)) t. OalaaaijO: i) 2Pe 
IV /xiaij Ttj Oalcunat] (itP'*^"" vg in medio viari) \ fni, rrja ytjcr: AV al" 
cop pracm »/)', item m aP add t]v 

48. t.()o)v cum SBDi-A 49^^ al pauc a b f jft'^" q (al^'d) vg cop . . . ? jtJir 
cum EFausS''ui"H- al pi; akmvxii* al idiv, item (videti, invenit c) 
gyrutr arm aeth | fv (a praem fv toj ttXoioi) xm tlativnv (et. f al^'il vg) : 
D y.fu fXavvrivraa, item 2Pe a b ff "^' i q fXain'ovr. x. paaavit,-, rcmiyan- 
tcs et laborantes (c Mi mari trihulari in tcmpestate remiijantes) \ o artf/. 
fvavT. (sA 1. 209. al^ fvavt. o avi/ti. : : ut Mt) ai'TOto- (1. 209. om : : ut 
Mt): 13. 28. 69. 124. 346. c^cr add ntf^odQa, item 2Pe post nayr. \ 
jzfot cum SBLA 102. 18^^ 19ev (a, praegresso cum vidi^set) ... g xav 
TTiQi cum ADxrn unc^ al pier f ff'^' q vg (etsi in his Latt praecessit 
videnn) syrutr arm aeth (c post contrarins pergit: et ipse solus erat 
super terram, et erat hora circiter qnartam vigiliam noctis ; venit cnjo etc ; 
i post contrarins : et erat-lwra circa qnartnm virjiliam noctis ct venit etc) ; 
2P<! b (praegres.so cum viderct) cop (ut b) TTf^t th | f(t/fTcti.: v a {venit 
amhuliins les.) f {venit ud eos les. amb.) ff^' g^' i (non item b c q vg) 
syi-sch add o *5 (item 61. post n(j. avr.) \ nq. avrova : d 2pe a b c flf^' 
i om I 7ifQt,na. tnt t. &a).a<Tatj<T (35. (v rr] O^alaaar^: 1. in. r. Oct. 
7ii(Ji7t. I xai, TjdfXiv (n rjd().ti(Tfv)7Ta(). avTova (lwi'tokt): g om : : ut Mt KATA MAPKON 6, 53. 281 avrovo' 49 oi 8f- idovtSG avrov mi rya QaXnaaiiG neQinarovvta 
tdo^av on. cpdvraafid iotiv, nai dfi'xQu^ai' ' 50 ndvrsa yd(> avrov 
eidav xat izafidx&ijorcr. 6 ds svOva ildhjoev fist uvrav, xal 
Xt'ysf avroia' S^aQaeits, iyco sifju, /j,}/ (po^elode. 51 "**'" x«) dvtl^tj 
TTQoa avTOvG eia to nXoXov, nai ixoTzaaev o dve/ioa' xai Xiar «x 
TtHQiOGOv iv savroio f^tararto. 52 ov yuQ avvijuav mi roio 
aQtoiG, dXX' I'jv avroov // xaQdi'a TZETTcoQcofitvtj. 

53 ^^'^ Kai dtansQdoarreG ml t/jV yfjv tjXdov eh rsfvtjGu- 1111^4734- 49. Dr al fidoma | fni, r. &a/.. nfQi^nar. cum kbla 33. c^cr (; ; idem 
ordo ap Mt sed fiucl) ... g Ln Ti nnjin. fni r. &a).. (: : at hie ordo et 
V. 48 et ap loh nee fluctuat) cum ADxrn unc^ al pier it vg eop syrutr 
arm aeth | ort (pavT. far. cum sbla 33. (:: ap Mt praecedit XfyovTfa) 
... 5 Ln Ti (ftavraa[(a iivao cum ADxni imc'' al pier it vg (ha.tt jinta- 
verunt phantasma esse) arm 

50. yaq niir. f KJaj" (cum nb ; ? Ln tidov cum afau^ unc^ al pi, KLMXvn' 
al idiiv): D 2Pe a b c ff^" i q (non item f al? vg) om (c et exclamantes 
omnes conturbati sunt) '| o df c. sbla 33. c {ipse aideni dixit ad illos) 
cop (2pe (vO^. d'( :: ut Mt) ... ? Ln Ti xai, c. ADxrn unc^ al pier itP'er 
vg syr"''" arm aeth | fvd-vff ct^shx... ?Lnfi'^fo)cr c. Axrnunc^ al pier 
. . . D 33. c (vide ante) i om | /ait avrojv: d 33. a (statimque allocutits 
est ad eos dicens) c (vide ante) ff^' (et locutus est ad eos dicens) i (ut 
jf2.^. 2pe b ( — locutns est illis dicens) avrova \ xav Xtyfi, avrota: d a 
b lf2- i Xfyo)r :: cf Mt | &a(jaeiri (ita et. Mt): G al^ om (:: ut lo) 

51. TTgoa ai'Tova: d 49ev 2Pe a^id c i q cop post iia to nkoi. | Xiav fx 
nfQi,(Taov (a'^i'i d f g^'^' i q vg plus magis , c magis pilus] b tantum 
ahnndaiitivs, mm tantum magis) \ liav: dS^ 1. 28. 2P^ b (vide ante) 
om, hinc Gb** | ix nf^icrffov (1. fy.7Tigt.aGo)(T, d 2P^ nfovaaoya) cum a(ti) 
xrn unc^ al pier (Latt vide ante) syrP arm . . . nbla 102. syrsch aeth 
om, hinc Gb° | ev tavtota: l al pauc iv avroia \ liKTzarro (d* t^t- 
ffxai'T., 1. 118. 209. flfnXtjaaovro) sine additam cum sbla 1. 28. 102. 
118 209. c i 1 (itemvid ff2- gi-a.) vg cop . . . ? (sed Gb«") Ti add xat 
e>9av/.iatov, Ln [x. f Sai'^.] cum ADxrii unc^ al pier a (cum admiratione) 
b f q syr^f^^ (valde admirabanttir et stitpescebant apud seipsos) syrP arm 
aeth (:: cf Act 2,7) 

52. Totff aQtoia: a tokt ai/rofff, 6 de his \ aXk tjv cum nblm-sa 33. aV^ 
fere cop syrP ^S (b cor autem illormn ohtusum erat) . ■ . g Ln Ti tjv yao 
cum ADM*xiii unc'' al pier itP'er vg syr^ch etPt^* arm aeth | mirwv tj 
y.ctoS. (Gb' Sz) cum sABxrn unc^ al longe pi ... <; f] xagd. nvr. cum 
DLA 1. 69. al mu (it vg etc) | xr al m-noQom., 1. al nf7to)QOfi. 

53. Svanitjaaavna: d 45. a b c ff^' i q (non item f g^' ^' 1 vg) add txft- 
9fv (sed i Inde cum transfretassent , a Et inde cum transfr.) \ tTTi, tijv 
ytjv t]X&oi' (28. 2Pe ante f/r^, a om) fia yt. cum nbla 28. 33. 2pe ... g 
Ln Ti rjXiOov (al pauc aTTijkd.) fni (x 13. al* ita, item 69. omisso rtjv) 
Tt]v yfjv yf. cum ADKxrn unc" al pier it (sed i pervenenmt in terram 282 6, 54. IvATA MAPKON Qfr nai 7iQOGco(jfua-&)i<y(H'. 54 xai f^eXxyoircov avzMv h rov nXut'ov 
evOva iniyrovtta uinov o5 7Te()it\taiwi- oXi^v tijv ;(coo«j' txaivt/v 
•/.at i'jQ^uvtu int Tula xQu^dttoiG toho xuhcoo t)[uita(J TitiJiCftQeiv, 
onov ijxovor on iotiv. 56 xai ottov iur eiatTiunevsro tio xojfian^ 

omissso yfvv.) vg cop syr"tr arm aetli sed cop arm cm T»;r y^/r) | yivvrj- 
(u al pauc yivvt-) c. SABOLxriii unc' al pi a fg*- am ing (al) cop ... 
f yit't;- c. NFH 69. al iion ita mu c ft'-' g^- vi J q vgcd et cdd aliq | -aagir 
c. hab'^lmta 33. al pm a . .. B*Nxn luic** al pi f g^'^" q vg cop -^j^ . .. 
Db cff''^' syr'5f''-ffa^ | xai 7TQoao)o/ii,a&. (a* 7i(Joaii)(jii tjQrjaav, x al pane 
7T(jo(Tog,u. , N add fxit): u 1. 28. 209. a b c ff-' i q syrs«li arm perss 
(non item f g*' ^' vg go cop syrP aeth) oni : : of Mt 

54. anTiDv: b* om | fv&va cum hbla 13. 28. 69. 72** ... ? Ln ii&ioxT 
cum ADNxni unc^ al pier | fTiiyi'orrfO {war al -yvoJvTKj): d 2Pe it 
vg cop syr"'"" aeth fTCfyvoiaav (vide post) | nvrov cum sbolnxtu unc" 
al pi itpl vg cop syrP aeth go . . . AGA 1. 13. 28. 33. 69. 2Po al^" fere c 
{hahitantes loci illins) g^' (ivhabUantes loci ill.) giit (viri too. ill.) syr 
arm arr persP add oi avi^Qta rov tonov fnfLvoc (C9. 238. al pauc om 
fxfU'.), hinc Ln [ot n. r. to. m.] :: e Mt 

55. 7if(Ji,fd<jafiov (et xai tjiJ^nvTo) cum hbla 1'. 13. 33. 69. 2P« al plus® 
item (vide supra) cop aeth syr^'^^^ (et cucurreritnt) ... f Lii Ti ntoi- 
()(ja/iovrKT (et tju^ano) cum ANXi'ii unc^ al pier go; item d a 7i((Ji,- 
()(>a/novtf(T df, 1. xat fxniQi,d()afiorrKT, it \g et circumcurreutes (f al vg 
percurr.), syrP et cum cucurrissent \ yotoav cum sbla 33. cop (ipsum 
verbum yw^jav habet) item regionem itP'er vg item syr^ch aeth go . . . 
S Ln TTf 01/0)^0)' (:: ut Mt) cum ADNxrn unc^ al pier, item b q (hi duo 
conjinem regioiiis illius) syrP arm | iTii (a super grabbatos): s tv, item 
jtpler vg j tokt: D 1. 69. 209. 346: 2Pe al pauc om | xfjafJarroia (d 
yi)ct[i.) cum AB*™^'DF^GKMNi)vrii al d1 b am ing, item n xfjafJaxroio, 

• item b*?f*xa al c d f &^' i q vge<J et^dd aliq x^a/Jarota . . . g x^a/Sp'«- 
TOKT cum b^eh al mu a ] rnva xax. tyovraa: d c'cr a b ft"^' q praem 
naviaa : : e Mt | 7zf^i(fif(jnv (a b q adferre ; syrsch adducere t. xax. i/. 
ferentes eon in grabattis , syrP adducere in grab, male affectos) : dm J . 
cscr al5 a b ff2- i cop go cattco'"'" if^n>n,v {ferre), sed d a b ff^ i cop 
ante [navraa, vide ante] Tora xa. i/. | otiov tixovov (h ijxovaO-r] :: ut 
2, 1): D csf a b ff"-'' i q aeth nn}iHff()ov ya(i (b ff'^' i q autem) avTova 
OTTOii av tjxofOav (b q ubicumq. avdiebant , a iibicumij. audis.sent, i ui>i- 
cumq. avdicrant) | ort tariv cum sbla 102. 2pc al^id syr^ch aeth go; 
item eum ease c f 1 vg, illii7n enne i, o a ff"' toj' ir firui, b q esse lesum 
. . ■ <; Ti nxv ixn farit' cum ANxrn unc^ al pier cop syrP arm, item 1. 
28. 209. or. lat. ixn,. Practerea m^ add U, 48^^ ^ j^ 

56. nnoi'. D nov, 2P^ orav, 1. 209. o/ror | iav luni hxpa 33. al mu .. . 
5 Ln av cum akulnh unc" al pi | n(jcnoinvnn cum sbdnxi ii unc* 
al pier ... aj.m ix-V" nainoQtvovro , a n,(j7to{)ivovTav \ xo)[,iaa (f 282. 
-^itjv) - 7io).n(j: M 107. 262. aeth noXfia (m* -P.h') - xo)ftaa \ nn sec 
cum «BU(vide postjFLA ai"^ fere itP' vg syrP arm ... ? Ln Ti om cum 
ANXrn unc" al pier b q lop go; item urj tert lum sudl-a al'^ ac fff'-'' KATA MAPKON 7, 3. 283 i] ei'o TTuXeia i] sia dyQOva, f'v rata dyoQaia ntdaaav ram da&e- 
vovvraa, nai naQEnaXovv avrov iva y.av tov xQuantdov tov ijiartov 
avrov a\fj(ovtai' aai oaoi av ijxpavro avtov eocoi^ono. VII. 

1 '"■ *" Kai GvrayovTui ttqog avrov ol (ha()iGaioi y.ai nveo rcor Mt I'sTi^-u 
YQafifiari-'cor fXOurrea dno Is()OGoXvfiMr. 2 yai idorrsG riiaa rav 
fia&iitmv avrov on -Aotvaia ^eQalv, rovr mriv dtiTzroiG, ia&iov- 
aiv zova aQrova, - 3 ul jaQ fhaQtaaan xat ndirta oi fovdaioi ?'«»■ 
fjitj nvxva riipavrai raG X^^'^'^^ ^'^'''' fai^iovGiv, xQarovvrm ryv 

g*' am mm Aug syrP arm go ... ? Ln Ti om cum ANxrn uncial pier b 
i q vged jng al cop. Praeterea Dab ff^' g^" i q vg (non item c f ) 
aynova ante nolna (d ftcr ay(j. tj na raa no.) pou ; l* 1. 209. g^' syr 
om // ftff ay^ovff \ fv (h ■rj tr) rate ayu(jai(T : D 2P^ h c {ponebant in- 
firmos SJios in plateis) f if 2' g'"^' 1 i q vg (mm et in plateas) go syr"*"" 
tv T. nlarnai(T, a inforo et in plateis \ fri&eaav cum sBLi IS^v IQev 
49ev .. ;• Ln Ti fTvSovv cum ADNxrn unc^ al pier | t. «^«t. anToc: 
r avtov T. t/(«T. I rti/'Oi)'T«t: hkn al mu aipovr. \ av (ur lav) cum abl ' 
Nxrn UDc" al pier . . . sda 1. 33. al^ om : : ut Mt | rjijavTo cum kbdS'" 
LA 1. 13. 28. 33. 69. 124. 346. 2Pe a itetiyerunt) ff'^- tetigissent) . . . ? Ti 
fjnrovrn (h rimwvto) cum ANxrn unc^ al pier item tangebant b c d f i 
q al'^i'l vg syrwtr (:: ut t/i/'mj'to ex Mt potest inlatum credi, ita tjTiTOvr. 
propter laoi^oi'To inlerri i)Oterat) | avrov: d avrov, a b flf^' i q (non 
item c f g*'^') vg om | fao)C,ovro (n 1. 69. al pauc d'tfaoiC.) cum nabdl 
NXDi unc^ al pier itP'er vg syr"tr ... a difaioO tjaav (: : ut Mt), 33. 2Pe 
ia<i)i})j(jav, a sanati sunt 
VII. 1. 01 : 1. 2Pe om | fX&ovTfCT (a b i qui venerant, q qui veniebant, c vg 
venientes] flf^' i om): n oi fXd. 

2. tSovrta (itP'^r d vg cum vidissent, b q cum vlderent): dS^ adorta I OTt 
(a unov 0T^, et. 8) xotv«Kr - ia&iovaw cum nbla 33. (cop syr^c'i) ... 5 
Lu Ti xoti'rtKT - to&iovrafF cum ADNxrn unc^ al pier a (edentes) go; 
contra b c d f flf^' g^' i q alvid vg manducare \ hoiv. y({)a. r. far. annr. : 
h c syrsch aeth nil nisi no7i lotis manibus \ rova (cum «bdlna 13. 33. 
69. 124. 346. 2?*^; ? om cum Axrn uiic^ al pier) a^jrova: aP" fere b c 
d tl"2- 1 q mt syr afjrov (: : ut Mt). Idque sine additam cum habeghlv 
xrA (cum spatio) al plus--'' b cop aeth go ... c (= Gb Sz) add f/^f/i- 
i^'Wi'TO cum FKMNSUn al pi, i> xaTtyruxjav, ilem vitujiei-avernnt itP'^'" vg 

3. nvxva (crebro) cum s f g'" [prius crebro) g^- 1 vg go cop (syrutr sedulo, 
aeth intense) ... s Ln Ti nvyfxt] cum ABLNxrn (d nvKfii], d prima) unc^ 
al omnvi<l syrP '^g g>' Or^'^^* (exscribit textum nullo addito commeu- 
tario), item pugillo c flF*' i q ; a momento, b mibitide ... a om | j'n/'wrrat: 
EN al pauc vnpovr. \ ova iaBiovai>v (r -imoiv) : dh'^ a.]* a b c fl"'' i (non 284 7, 4. KATA MAPKON TTitnd^odtr Tw;' nQsa^VThOMV , 4 ^ai dno dyoodcj fur /<;/ [i(L7ir{- 
GMitiu (W'A faOiovaii, y.at a)Xa noD.u iajtv a 7iaQtkn[-iov XQureiv, 
^antidfwvG TTuTi^nicor xui ^tarcov xai yalyJMV - 5 ''^^ vau tnsQbJ- 
7(0(711' avTov 01 (iHtoiaiuoi xai oi yQaftfianicT' diart' ov nsQina- 
tovatv 01 fi(c{hi7(ii GOV xaT(i tijv naQahoGiv tcoj' TZQtG^ivrt'Qb]!', 
E8 29%3 (i).hc xoivaiG jfgocrrr iGx^iovGir rbv aQrov; G 6 5« Etntv avroiG' 
xa)MG eTiQocpr^revGsv Haa'iaa nsni vficor rear imoxQirMv, (og yt- item f g'' 1 q vg) aeth arm add rt^Tor vel (ita m- aP) tov aQtov (c panem 
sunm) I Tijv naiiadoaiv (D*corr _(nav, EHLMr al mu -()wffn'): k om 

4. ano (ano cum sNxr uiic^ al loiige pi; Ln Ti an cum Abulah al mu 
Or 3> ■*!'■') ayoQafT: d add orav fkOoxTiv, item c^cr de oxav nfffX&oxrn'. 
Similiter cum venerint (c cum aforo vcnerinti a b c flf-' i 1 q, f tol vgsixt 
arm (et redeuates aforo f) redeuntes vel venientes \ /9a;rTKTwrrat cum 
ADK*corr(juMgyvrii al pi (a, nisi bajJlizati fueri7it ■ ifell vg nisi hapti- 
xenlur) Or^'*"*; item knx a! ^amiaovrai,, e*fa al fianru'QwvT., L al 
^anxiKoyroii, ... sb 40. 53. 71. 86. 237. 240. 244. 259. gsti' Eutbym 
(lavTiCTOivrai, | a 7taQt\a[iov (b akfQ fXa^Sov): \> add avroia (c d t" fi'"^' 
g'^' i q alv'd vg quae, tradita suntillis servare; contra a quae acceperwtt 
tradita, b quae accep. tcncre) | x(iaTftr: D rijfjfiv (itP'er vg servare; 
b tenere, anon exprim) | /akxioiv cum SBDxrAii unc^ al pier ... al 
aP" fere (et. editum in Or^'^"') -xfKov. Idque sine additam cum hbla 
102. 48ev zscr cop . . . ? Ln Ti add xat x).i.vo)v cum ADxrn unc^ al pier 
it vg syrutr go arm Or 

5. xctt fTTf^on. (Gb') cum sbdl 1. 33. 209. 2pe it (exc f) vg cop syr^ch 
aeth ... ;■ (TZfira f7if(J0)T. cum Axni unc® al pier f syrP arm go . . . a 
fTTfira (cum spatio) Kat tntQ. \ A om x«t ot ygafifi. (in A fnfira usq 
y.ai o^ y^ait rescripta sunt) | tftart cum KABLxrn unc^ al pier b f q 
alvid vg rell pier ... da 13. 28. 69. 124. 2Pe cscV a ff"^- g^' i praem 
XtyovTta (item c et interrogantes - dicebant) \ ov TZfQuraT. oii naS-. (Fov 
cum SBLA 33. 49ev al pauc cop aeth... ? Ln ot f«x9. anv ov 7Tf(jirtaT. 
cum ADxrn unc" al pier it vg syr"*"" arm go (: : cf Mt) | Tra^iatVoffw : 
HP al -do)aiv (ut eh al v. 8.) | aAAa xoivaitr cum n*bd 1. 28. 33. 118. 
209. 2P6 a (immundis) g^- i q al^id vg (hi comrminibus) cop arm arP 
pcrs"' ... ? {— Gb) alka (r al akk) avi,Tttoia cum sCalxiaii unc^ al 
pier b (• f ff2* syru'i" go . . . 13. 69. 124. 346. akka y.oi,vai(T ;^f()<TM' avt- 
Ttroia I x(()(nv: d 28. rata xf(>(T. | ror: kii al'" om 

6. o if cum HiiLA 33. 102. cop syr^i^l' aeth persP ... c Ln add anox^n- 
&fi<T cum ADxrn unc^ al pier it vg go syrP arm :: ut Mt | y.akoxr 
cum NBLA 33. 102. a c f ff^- i 1 vg syrsch aeth . . . ? Ln ort xako)a cum 
ADXrn unc" al pier b q syrP arm go (cop) | hn()0(frjtfv<Tiv cum »b*dla 
1. 13.33. 124. 346. a^cr . . . 5- TtQOfcfrjr. c. AB^xrii unc^ al pier | tjaaiaa 
(fj- ita EFKLMn al pi; it vg esaias vel isaias: hinc Ln ?/- ubique) Tii^. 
}ifio)v: A al pauc g^' cop syr^ch (g2- syr Esai propheta) 7Tf(). v/n. tja. :: 
ut Mt I ro)v: D om | oj(j yhyi^amav. I) i xai u7Tfv,'c flf'^- dicens (g^- di- RATA MAPKON 7, 11. 285 yQanrai on ovtoa 6 Xaoc roTa i^iXmiv (le rifxa, rj 8s xaQdia av- 
rcjp TtuQQbi anifn an ¥\mv' 7 fidtijv di at'^orrai fis Siddaxovrsa 
8i8uanaXiaa ivtaXf^uTa dv&Qa>7Tcov. ' 8 dqit'irea ryv ' ivroXtjv rov 
■Oeoii xgarsits ir^v naqaboaiv tmv dvd qwtimv . 9 xaJ 'iXtysv avtoia' 
y.aXaa dOsrsize rijv ivroXijv rov deov , ha Ttjv naQciSoaiv vi^icov 

' ^ f\ TIT •• ~ ' ~ . ' ^ ' ' V Ex 20, 1-2 

tilQiioiiXE. iU irltovoiiG yaq eiTtev rifia rov nariQa oov xai tijv 21,16 
f4,tjtsQa GOV, 'Mil' KaxoXojcor TzazfQa /} ftijztQa d^avdif^ TeXsv- 
rdrco. 11 vf*eia St Xt-ysrs' my ti'mj dv&QMTToa rqj TzatQi i] rt] cens ante hypocritis habet, sed peigit sicvt script, est), 1. 2Pe arm oxr 
uTTfv , a b qui dixit \ 0T^ cum nbl (al?) syr^ch ... 5- Ln Ti om cum 
ADxrin unc^ al omn'*''<l it vg etc | oi't. (a ff^' om) Xaoa cum salxtah 
unc^ al omn'*''<l cop syrP arm go . . . Ln o ka. oi'T. (: : ut Mt et lxx) 
cum BD b c f gi' i 1 q vg syr^cli. Cf Clemi'O"' '''^: Xfyii yaQ nov ovroa 
o Aa. TOKT /f'k. iif tt.fia^ tj df xagd. avrtov ttoqooj amativ an if-iov. | 
Tt/(« (et. d f ff^' g^' i q vg): dS'' a b c ayana, (aeth honorant me et 
amant me) \ avTojv: M aP fere aiiToi' ( anfyhi (et. lxx): d aqifartjxfv 
(sequente «(/)), L 2P^ (Clemrom vide ante) anfari^v, a amart], abed 
f g'"^' i 1 q vg (et. am al) est, fu emm ing mt ahest (item flf'^" ap Blanch, 
sed ap Sab. longe habetis a me) 

7. didaanaXiaa: 69«ovr recens a c f g^' i (non item b tt'-' q) vg (sed non 
am fu ing al) add xat 

8. atfiVTia cum nbla* 102. 124. cop arm aeth , item (sed vide post) d 
28. 2Pe 8pe a b c fF"2- i q . . . ? Ti add yao cum Axrn unc^ al pier f 1 vg 
syi-utr go I avdQotnoiv sine additam cum sbla 1. 102. 209. 251. (item 
17gr et'at sed om et. v. 9.) cop armcdd omn . .. ? Ln (seded mm [pant. 
- TToiftT.]) Ti add j^amiaf^iova (a -Gfiov, a d f If -• i haptiaautes ac 
pergunt urceos et calices) ^ffsxwv xat nnni^iiav y.av aXXa (a al pane cm') 
nuQofioia Toiai'ta (al pauc om ; al singg transp) ttoAAw (al om) 7101- 
!i.Tf (syrsch aeth persP om ; FKn al vg ante no).Xa pon) cum Axrn unc^ 
al pier f 1 vg go syr"*'" aeth arm"sc; item d 28. 2pe 8pe a b c ff^- i q 
ante aqifVTia sic: po(.nri,aiiova {baptiaantes vide ante; contra b c q ba- 
ptismos) if (TT. ■/.. norrjQi,. (2pe SP" 28?7ro. x. ff.) y.ai aXlct naQOjii.a(qtiae 
a ff^" i q, non exprim b c, nee inagis habent 28. 2P6 SP^) tzoiuti rni- 
acTa TToAAa (28. 2Pe om ; SP^ naQO^i. rov. noXX. notdr.) 

9. y.cci, fXfyiv amova: Bbentl (non item™*i) 28. om | fvroXfjv: a (ioiXtjv \ 
rrjQfjatjtf (b 15^^ TTjQfjTi) (et. vg servetis, item syrP aeth cop^'d) : dS"" 
(d trudatis) 1. 28. 209. a b c f ff^" i q (hi omnes statuatis , item Cyp 
Hier Zen) syrsch arm go^id artiatjTf (Gb") :: cf Rom 3,31. 10,3 

10. /LKOiifffja cum sbdhmah a.1 sat mu ... i imtaija cum Ai.xr unc'' al pi. 
Praeterea cf ad Mt 8,4. Mc 1,44 et alibi | ffor sec: d 13. 69. 271. al 
pauc arm om | D riXivtfiTO) (d morietur:, contra it vg moriatiir) 

11. fav pr (al pauc praem 0T^): A 33. (sed 33. om av&()0)7i.) off cty :: cf 
Mt I T. nar(ji (et. b f alvid vg syrP arm): d 2Pe al^ fere a c ff-' g-' i q 
go cop syrsoh aeth Avit add at'TOv | rtj (i n^^i* om) fiijTQi,: k aP" fere 286 7, 12. RATA MAPKON /^iijToi' xoQ^dv, o tariv dconoi', o hcv i^ tfiiw (oq^Xt^OfiO, 12 ovxi-'ri 
jcqi'tTf avtov ovISi-i notifaai Tfo Trarni i^ ry fHj7{>i , 13 dm'QovvTfa 
70V Xoyor tlw Veov rfj TTaoadua^i vjicoy y naQedcoxare. xai nago- 
iKua TOiainii noXla TToitire. 14 xai n(>()ax(i).¥G((.f(i:VO(T ndhv rbv 
(r/)j)v t'Xsyiv avTola' dymxyan' fwv nuvrtG xni ovrtte. 15 ovStv 
f'aTiv f|fot'>tr Tov dviyQconov tianoQevofinrov tia avtov o dvvarai 
xoiiioaai avror' dXXu td inrov dv{}Qc6nox' FX7ro()n'6fi£vd iairv rd 
Mti5,i2-2u Koivovvta tov dv-OQOinov. 17 '''' K<a ozs eiaijX&ev sia tov oiy,ov cop syr^'^'i aeth (non item it vg go syrP arm) add avion \ xOQpav: sed 
EKMrn al mu xo(J^(iv \ o far. d'o)(jov: syi-sch aeth om | o (a 69. 346. al 
pauc om) iav (d av) \ j| fftov: d ff f supra lineam suppletum habet 
(item V. 9 iv in h'toXtjv) 

12. ovxfTi (osr ovx fv confusisTI et N?, al pauc a syrscli cop ovy.) cum 
NBDA 1. 13. 28. 69. 102. 346. 2Pe 7pe a b c flf^- i q cop aeth ... ? Ti 
praem jtwt cum Axni uuc^ al pier f g-" vg go syr'"'' arm, item l ort | 
ai'Tor ; i' avT(o \ A om toj nartj. tj r. /"?t(). | 7Tar(ii cum «bdli' 28.69. 
240. 244. 245. 340. 2pe a b c i q arm Avit ... ? Ti add auroi; cum 
Axn unc^ al pier f ff -■ g-' 1 vg go cop syr^'r aeth | /i(tjT(i(, cum hbdl 
1. 13. 28. 56. 69. 240. 244. 346. 2Pe it vg arm Avit ... g Ti add ai-Toc 
cum Axrii unc^ al jjler syr""" aetli go : : el' Mt 

13. TOJ' Xoyof. 1. TTjV tvroXfjv | tc/ naoadoofi (fmi' al mu -doxTii) vfiiov 
(et. f al? vg) : D a b c ft""-" g^' i ii q sax syrP n>g add ri] /iwQa \ A na- 
()adfd(imaTf \ rovavra (Dg'' ra avra , d^ praem rat, quo videtur rot, 
pro T« repositurus fuisse; z^cr xciiTa, b ista): cum addlm-xtii unc^ 
al pier it vg etc: sm* 1. 13. 69. al plus^ post noXXa pon , a hliarl sci- 
plane om 

14. TiaXiv (Gb') cum nbdla a (post turbam) b flf^' g^'^' i 1 n q (om male 
TtQoay.a)..) vg cop aeth syrP ™g ■ .. ? navra (y^*^"" anavt.) cum Axrn 
unc^ (r al pauc syr^'^'' praem o i^) al pier f syr^cli gtP ^^^ arm go . . . 
235. 238. 2Pe (fscr* o Ti pro na.) c om | tXtytv (itPler vg dicebat; a n 
syi-sch di.c)t :: ut Mt) : b 59. ktyn, \ ajtonffarf cum Bdhl 2Pe al pauc 
... i axoi'tri (:: ut Mt) cum H.txrAn unc^ al pier | /lov: a om :: ut 
Mt I navTta (h navta) cum ABDxrii unc^ al pier it vg syr"'"' etc: 
HLA al"* cop orn : : ut Mt | avvm cum 1!Hla238; d avmi ... g^'jvnrf 
(:: ut Mt) cum NAxni unc** al fere omii 

15. oinhv: dS""* nvd | fiff (h^): k* jtt | o (a a n ante (vano().) (Vci'. xotrojff. 
avror (xot. avr. cum sla, vide et. b Aug; <; Ln Ti avr. xok. cum 
ADXrn unc^ al pier it vg ; 2pe om ai'T.) ... B to y.onovv acToi', Aug 
coinquinans eum \ ra fx rov av&Q. (cop-ea; ore hominis) fxTioQfv. cum 
HBDLA 33. 2P« it vg go cop aeth persP . . . g ra tx7T0(>. an (al pauc ?f ) 
anroii (al^ om an avr.) cum Axrri unc^ al pier syr^t'" arm Aug | 
foriv ra cum «bla 102. 2P« 48ev 49ev hl'arl scr al pauc copPetr etsch 
(item copwi et''^ sed om et. for. ra xov. t. ardQ.) ... ? Ln Ti praem 
fxuva (:: cf v. 20. > cum ADxrn uiic'^ al pier it vg etc | rov: b om KATA MAPKON 7, 21. 287 dnb rov oyXov, fTHjQcorojv avtov ol fia&rirat avrov Tyv nctQa^o- 
Xtjv. 18 Wit li-jsi avtoia' ovtcoa x«J vfma davvstoi fqrs; ov 
voHte on Tidv to etcodsv eioTioQevofisvor Eta ruv drx)Qa37TOv ov 
dvrarai avrov KOiraaai, 19 on om fJanoQsmrai avrov eta ryv 
naQdiav dXX sia r^r xoiXt'ar, y.at sia rov dcpeSQCora hnogsvErai, 
yia&aQt'CoJi' ndvra ra ^Qcofiara; 20 eXsysv dl on rh ex rov dv- 
x)Q(jjnov £X7ioQ£v6[ievov , (xsTvo xori'oT rov dv&Qoonov. 21 saoadsv 
yuQ iy. Ttja y.aQ8iaa rwv dr&QcoTTMv ol. diaXoyianoi ol ycaaoi ixno- 16. ? Ln Ti hunc versum ita exhibent: ft tkt E/ft oJtci axoi'fH', axovinn 
cum ADxrA<^o''''*n imc^ al pier it vg go syr'it'' arm aetli (catf^"™ g^" o 
f^o)v oJTot etc) (48^'^ 49©'^ transpon ad finem insequentis lectionis eccle- 
siasticae), sed om cum sbla* 28. 102. cop 

17. iiatjXSfv (s evglstaria syr^'^h persP sax add o Tg) cum ABDxrAn etc: 
NU 131. 435. aP^ fere copwi aatilSov \ rov oi>kov cum Si al^ fere, item 
D 2Ps al pauc rriv oixitav (-tar) . .. g Ln Ti om rov cum AELxrn unc^ 

"al pier I (TtriQtotMi' (x iTieQOJT., 1. 33. al f7itj(J0)rt}aav, c syr'ch iaterro- 
gavenmt): M xai, tntiQ. \ avrov: a arm om | t/;i' na^afloXtjv (Gb') 
cum NBDLA 33. (item 38. aj) Wtst?) it vg ... g nfQt, rrja Tra^afioXrja 
cum Axrn unc^ al pier go (etc) 

18. oi'Tojff cum xc^pDLxrn unc' (et sv V) al pm... ? nvro) cum «*a etc | 
oil vofiri c. ABDxrn uuc* al pi itPl^"" vg syr^ch etP '^' cop go al . . . «lua 
1. al'^" fere f syrP ^Soi'Tto) ro. (:: eodem modo lectio fluet in Mt, iiec 
certum est utrum scripseriiit evglstae, nisi quod ovtto) vocin utroq 
loco ad Mt 16,9 Mc 8, 17 conformatum vdtr) | flojSfi': a om | Jtff r. 
avdQojTiov (cop in as hominis): s om | ov dvv. ai'T. y.oijVOiaai: s ov xot- 
voi rov at'dQioTtov (:: potest lectio vulgata fia tov avOg. etc ad priora 
conformata credi ; vix enim Sinaitica lectio ex sqq fluxit) 

19. oTt ovu : D a b i n q (non item c f ff"" g*' -' 1? vg) (go nam nan intrat) 
ov ya(j I fianoQiVfrai: d nai^yirai \ avrov (al pauc om) fto r. xaQ- 
diav: DA (it vg etc) t. r. -/.a. ai'T. | a)j. : aa 69. akXa | ftff Tor (s 1. al 
pauc om) aqiid'Qo)va (r al mc^wk)"^., x al -dQova): d ^kt rov oytrov (it 
vg in secessuvi) ( fxnojjfvirai,: s al^ exfiaXXfrai :: ut Mt, D tiffj/frai, | 
xa&a(jiQMv cum «abefghlsxa 1. 13. 28. 69. 124. yscr 2Pe al mu Or 
^' *^* {akla TO i^iQyo/A^ivov i/. r. arofi., xai. fxakiara (mi xdra rov 
fiagxov fXiyf ravra o aoir-tjfj' xa&a(Jit(»v navra ra fi^oifiara) (Greg 
taumss (J aojTi](j o navra xaOaoiCniv ra i-jQOjfiara) ... g xad^aqiCnt' 
cum KMUVrn al pi ... dS^ go (et in exitn exit, purgat omnes escas) xa- 
{)a(jit,fi,, zscr ycii. KaO-aQiC,fi , i et purgat (contra a b c d f ff'^' g'"'^' 1? 
n q vg piirgans). Post ra f}(jojft. a n add et exit in rivum 

20. fktyiv (d8''f -yov) rVf on to : syr^ch persP ro Sf \ ro (n* om) - tx- 
TTOQtvo/tfvor (et. Dgr); it (et. d) vg quae (c qiiaecunque) - exeunt \ 
ixiivo: D it vg ixivva 

21. TOW avd^wTTotv (m toi' av&iiioTZov, 1.209. om) : a28. post diaXoymfi. 
pon I oe (d* om) xaxoi (241. 7TOV>]qoi): 22.5. 237. om 288 7, 22. RATA MAPkON 24 - S(l 
MH5,21-28 (isvoiTdi, TTonvtiai, nhmal , ifoioi, 22 fioijHiu , TrXeovi-^i'ai , rtovi]- 
Qii'.t, i\',).oa, dat').yeia, oqOaluoo norijQoa, fihiaq^iju'a , v7Tt()i/ifa- 
ri'a, ucfnoGvri, ' 23 narza ruvra ru TionjQU eaooOtr fxTZOfievtzai 

y.UI XOIIVl 70V iClOoOJTTOV. 

24 I'jXhOitV 8'f- ((.mmua d;Ti]).%yfy tio ru oQut. Tvqov . xni. 
eiasXO-ooi' tia tuAiav ovSt'ra tj{y>hiahy yvMiua , xui uvk )]8vrnG{)i/ 
Xn&f-iv' 25 dU.u svOvo uxovaaaa yvi'l TThii} uvruv, i/a i-ixtr ro 21. nopvfiai (ha al -i'j«t) xXhtt. (f avoir- fioi/. cum sbla cop aeth; simi- 
liter dS"" Tio^veta x).ifi/.iara /fot/Kwi. ipovoa, item a b c d i q /loix- 
xXoTT. 7to(ir. qiov., go 7ro(jv. fioi/. q)or. xlon. ... s Ln /toi/iiai. no^v. 
(:: liaec et. Mt componit lectione non fluctuante) ^poi'. xXon. (1. 33. al 
syrsch arm x).o. (po.) euin ANxrii uiic^ al pier 1' ff-' g'' (om ifiov.) al? 
vg syrP (syrscli arm) (Orint-'-'"'' dt corde procidnnt coyitationes nialae, 
homlcidia , adtdteria, /ufta, falsa tcstlvionia , hlasphcmiae , et ista sunt 
ijuae coinquinant hominem: Iiaec ad Mt non ad Mc spectant) 

22. Tikiovi^iai.: d 2pe a b c f ff-' g-* i q fu emm syrscli nXiovtr^ia {ava- 
ritia, c ciipiditas) \ 7iovij(ti,ai (a b c f ft"-' i q syr'^c'i malitia , nequitia ; 
g-" 1 om) JoAoff: D fioXna 7iovi](ji,oi, 2P<* doXoi 7tovt]Qiai, \ aaiXyfta: 69. 
al plu.s-''" vgi!'' etc<ld aliq (ged non am ing al) cop (sed cop et. rfoAot et 
oqi^aXfiot novinjoi): -yucti \ ^Xaaiftj/ma: US'" al plus'-*^ b c g'-' vg^dd 
aliq cop"' et'l'- go -faai, a om | v7T(()r](farui: dS"" 2Pe (et. aiirioavyai) 
al^ b -viat, 

23. nai'ta (l om; Kr 13. 28. 33. yscr aP syrsch go post T«i'ra pon) rant. 
ra (e b^'^"' al pane om) novtjija (1. 2Pe al pauc om ra ttuv.) i<to)Siv 
(a post fXTioQ.) ixno^fiifrai, (gkna 28. ys'"" al^^'Q -ovrai) 

24. txiv&fv (b* -&f) dt avaar. cum hbla syrP ""& (item 33. cop xaxftd. 
S( av.). .. 5 Ln Ti xai, ixn&iv (a b c i n om; D f £F'^' g^' post avaar.) 
avaax. cum A(D)Nxrn unc^ al fere omn (1 g^" ut videtur) vg go syrP 
txt (contra syr-sch inde surrexit Testis et venit) arm aeth (item itP'er) ; ; 
cfMt j anriXOiv: la i^rjX&iv, m 28. evgginu arm Or^'^osbis ,iXdfr \ 
of^na cum hbdla I. 13. 28. 6lnig 69. 209. 346. 2pe OrS'^o^ W:i ... ^ Ti 
fAt&OQta cum ANxrn unc^ al pier | rvoov (Gb') cum dla 28. 2pe a b 
ffi. i ,j Or^'^'''"'''' ... ? Ln add xai, Oidotvoa (:: ut Mt nee fluct lectio) 
cum HABNxrii UDc^ al pier c f g''-' l^'d q vg cop .syr"^'' arm aetli go | 
iia otxMV (Gb" Sz) cum SABLNXrAii unc^ al louge pi syrs^li {domurn 
quandam) go ... ? n-fi Tt/v oix. cum d al mu Or3;5o-2 | tjOfltjatv cum 
HA 13. 69. 124. 346. 2pe yscr aialiq OrVO'2 (^ b d f ff^- gi-2. jvid i n vg 
voluit) ... f Ln Ti rjSiXiv cum audlnxiii unc® al pier (c q volebat) j 
TidvvuaOi] cum «b ... ? Ln Ti ijdvvtjOtj cum adlnxp unc** al pier; 
KAU alscr< al fdnftj&rj | XaOnv: s* XaXfkv 

25. aXXa (ita s; BLA 83 a.XX) tvO. axova. yi'i'. cum sula .'i.'l. f cop"'' 
etP^''" (item^iz y(~^i ^,,,9. etc) syrP '"S ; item d mt yi'vtj ()( ft'Oeotti (dS''* 
add oj<T) axovfjaffa (d iil audlit) , b c ff"^' (g^') i 1 V vg mulier enim sta- 
tim (g^' om) ut andivit (g'" mulier enim quaedam, cuius filia habeh. sp. K\TA MAPKON 7, 28. 289 dvydtQwv avrija nvevfia ay.ci.{)aQxov , sias'Woma Ttgoameaer ngoa 
zova TTodao avrov' 26 ij 8l yvv'ij yi' 'EXlyria, J^vQOCpoivty.iGaa to) 
yt'vsi' '^'"^ y.ai ijqcotu avrov t'va to daifwnor ix^dXri fx tz/ct Ovya- 
TQOG avrr^G. 27 y.at t'Xsysr avnj' dqita nQwror lOQraothivai 
■Til tvAva' oh ydo iariv xaXov Xa^siv rov uqtoi' rav rt'xiojp xai 
roio y,vva{f(oiG ^aXeir. 28 1/ 8f d7Tey.(>i'{)ij xai Xt'ysi uvrm' vai, 
y.vQis' y.at ta yvidiJiu VTZoxdrco rija rQuntL,rjG iad^iovaiv dno rav vmm., statim ut audivit), syr***^'' statim enim audivit mulier etc ... ? Ln 
ay.ovaaaa ya^ (alaliq Sf) yvvtj (m 69. al i/ Yvvri) cum ANxrn unc® al 
pier a n (hi duo cum audisset enim etc; q cjimque audisset) syrP '^t al | 
i]a (13. 28. 346. pparh scr ,y) ^ly ^o &vY. avr-rja (ita ABLNxrn uuc^ 
al plor; HDi 1. 13. 28. 69. 346. 2Pe al** om; nee exprim it vg etc) 
nvevf.(. a/.adaiJtor (13. 28. 69. 346. ppa'!! scr fr nvfVf.taTi, axaOa^ro)) | 
fiaf}.&o}itTa cum t^LA itP'er (non item a q) d vg cop . .. ? Ln Ti f/.&ovaa, 
cum ABD&''Nxrn unc^ al pier (27. rrooafXd-.) a q syrutr al. Praeterea 
D*A add zat, item a d f fif^' g'' '^' l'^^^ q vg intravit (venit) et (contra b 
intravit ad eum. omissis nqoafn^afv etc ; item e i, sed postea et procidens 
ad ped. eius rogabat) 

26. 7] Jf yvi'. tjv cum sbdla 1. 28. 33. 2Pe aP" fere a cop syr^cb persP ... 
5 tjr df (c fiP' i vged ^tcdd mu [non am ing] etiim) 7] (u al pauc om) 
yvv. (b c fF'^' i non exprim t] yvvri) cum ANxrn unc^ al pi itPleJ* vg 
syrP arm go al | f?.ktjvitr: a flhiv \ ffi'^Of/oirtxKTffa (l -vTjy.taa) cum 
NAKLS™8v™?An 1. nl mu go, item g (=^ Gb; Sz avQOtpoivi-y.i-aaa'^) 
avooqiDiviaffa cum miinisc ut vdtr pauc bed f ff"^" g'- 2" 1 vg; d&>' i 
(fOU'tffffM (d* ifivr.) ... Gb Ti <7v^ctq>nivi-xi(jaa (efh al -y.tjaaa, Ti 
avQU (/'Of. ut EFGHMSVxr etc, Gb (rvQa<fioi.) cum BEFGHMNSVxr al 
plus*"", item u al pauc a q avoaqioiwaaa \ fy.(3a).i] cum sabdegk^ln 
suvxEAn al"o fere (sed mu -aAft) ... 5- (= Gb Sz) Ti f/.(ia).hi (m al 
-a).).ii) cum FHK*M al pm | « (Dgr 115. arto, item c ff^' ; itP'er [et. d] 
vg de): L 1. 13. 69. 2Pe al^ q {daemonmm Jiliae eins) om (Gb"") 

27. xai fXtyfv cum sbla 33. cop, item d a g*" y.a,i, Ifyti, d et dixit, q 
syj-sch gt ait lesus (itpl vg qui dixit ; g-" qui dixit illis lesus) ... <; o fit 
Zs ii,7t(v cum ANxrn unc^ al pier syrP arm go | avrtj: 1. 28. 90* 209. 
c fu om I fat. y.aX. cum sbdla al'"^ fere it vg syrut'" . . . ? y.aX. (ar. 
cum ANxrn unc^ al pier arm go | t. y.vr. (ial. cum sb 1. 28. 209. 49ev 
hharl scrq . . . ;• j^n ^JQf,l_ j ^„^,_ (^. . ^^ jjt) eum ADi.NxrAn unc^ a) pier 
it (exc q) vg etc 

28. y.a.1 Xfy. avrio: d a f i n q ai'Tui Xfyonaa, item omisso avrw 1. 69. 
2Pe al^ (g^- at ilia respondens a.ii; b c g^' at ilia respondens dir. [b ait] 
ei [illi] ; ff^' vg^"! at ilia respondit et [ff^' cm?] dint ei [illi]) \ vat: d 13. 
69. 2Pe b c ff'^ i (non item a f g*' ^" 1 n q vg) arm om | /.at, cum 
xbha 13. 28. 33. 69. al« fere cop syr^cli arm aetli . . . ? Ln Ti xctt ya^ 
i: : ut Mt) cum ALNxrn unc** al pier a f g'^ '^- 1 n q vg syrP go . . . 
D b c ff2- i aP.Aa y.at \ «* anoy.aTU) KT&ioraii' cum sbdla al plus'"-^ . . . 

TiSCHBNDORF, N. T. ed. S. 19 290 7, 29. KATA MAPKON 

ifjiyt'oir rmr TzuidiMv. 29 xai sinsv avtrj' 8ia tovTov rbv Xoyov vnays, 
^^tXfjXvif^H- fy. rijo Sivyarni'm aov to 8u(fi6vior. 30 xat dnsk&ovaa 
i-ia rhr uixop avrijo tvi)er to nuidt'or fis^hjftt'wr mi r\v y.XivtjV 
■MO TO 8(Ufx6nov t'^ehjXv&6(j. 
Ml IS, 29 31 ' ■ ^" Kai naXiv f^sX&ojv ex toSv oqi'oov Tvqov IjXdtv dta 
yid(oroG eia tijv ^aXaaaav Tyo JTaXiXtttaa dra fisaov Tcof OQi'mv 
/JtnanoXtoaa. 32 nai qt'oovair uvtw xtocphv nai fioyiXdXov, xai na^a- 
y.aXovaiv avTov Ira ini&y avtm r/yr 'iei()a. 33 xat dnoXa^oiiHvoa 

?■ fffi9ift (:: utMt) cum ANxni uncial pier | ilii^/iwv: u 4'i/())v \ naidiuiv: 
D al paue -f)o)r. Add h. I. syr^r e^ viimnt 

29. nn. ccvrtji N add o « -j roc: d oni | vnayi (li. 1. etiam flT^" 1 vg go 
cop syrP arm aeth) : d 1. 209. 2Pe a b c f g^" i q n syr^cU ante dta | tx 
r>ja 9vy. aov to (inifi. eum sbla copwi etP*^''' ... ? Ln to d'at/'- *« 
(r al^ ano, item a e ff-' n q al vged a filia-^ contra d g"^ i am fu ing al 
defilia) rrja Ovy. ffon cum ADNxrn unc^ al pier it (libere b contingat 
tibi de filia tua vt ctqns) vg copschw .syr"tr arm aeth go 

.SO. ftff TOJ' (d om) otxoi' anTJ/ff (» 33. fuvrtja , d 1. 28. b ff'^' i n q [nou 
item a c f g'^' 1 vg] om) | to naid'. (ita «bla 33. al plus^, item puellam 
b c flf^" g^' ^''l g^" 1 i vg; D 1. 209. 2pe al pauc f q Ttjv {yvyari^a 
sequente -/(fvriv) /9f/9^. em (i, imo) tijv y.li,%'i]v (1. 33. al pauc iTii ttja 
xlivija) y.ai to (a om) d'aifio. f^flt}?.. cum sb(d)la al'''' fere itpl<^r vg 
cop syr^cli et'"' aeth perss arr ... ? to dai^o. f^thjlvO^. (x al -&wa, 
K pro -doa xathabet ^oTat: &6ta xat?) y.airfjv O-vynrtfja (y^'^'" -^»ai') 
peli/.7jftfvi]v f7Ti> rt](T xAwj/ff (al pauc f. tijv x}.i.v7]i') cum ANxrn unc^ al 
longe pi a n syrP arm go 

31. t^fkOwt': FGHSVxr 40. C9. 124. 238. 262. al plus'^" (in his evgg"'") 
syr-scli et'"" persP si (item c post tjX&fv omissis f^i?.&o)v usq ti'^oc) 
add o Ti I }jX&. i)'i,a Gi,(io)voa (Gb') cum sbdla 33. 2Pe it (exc q) vg 
cop syr'"' aeth ... g xcu auhovoa >j).&. cum anxi'ii unc^ al pier q syr"''' 
go arm persP si | fin cum «bdi-a 1.13. 33. 69. 124. 209. 282. 346. 
2pe 7pe 20ev ... g (= Gb) nQoa cum ANxrn unc^ al pier | jHfffoi': 
E*KX al mu fif(To)v | dixaTtoXfoxj: d tj/c <hx. 

32. /.mqi. /.at. fio. cum hbda 2Pe it vg arm^"') aeth Synops'-"** cafo^ coin 
Vict^nt comm ex^od fl . . 5^ t; om xat cum ALNxrii unc^ al fere omn 
cop syr"t'' go arm^'i | /loydak. cum SAB*DGKMSUvn 1. al sat mu . . . 
B3EF(p2a,p Wtst)HLNxrA 28. 33. 69. 131. 157. 262. 271. 346. al'" fere 
Syiiops fioyyv/.a/.. (x -vy-) (ita Gb') | x. naQaxui.nvaw (a rot/antes, 
1 am H deprccantvr) : 33. b c d f !!-■ i q (item g'- 2- vid) vged em ing 
(al) syr^ch x. na(>iy.a'/.ovv \ uornr: v al pauc avro) | Ttyv /fujo. (d z^^r 
-Qav) cum sCAUDLxrn unc^ al fe;-e omn itPler yg syr"'"' cop etc ... 
s*NA 33. a racT •/ft.t)aa (:: ita solet dici, ut Mt 19, 13 Mc .5, 23. 6, 5. 
8, 23 et 25. nee fere fluctuat) 

33. anolapOfifvofT: E*r 131. 271. y^^r al plus"" iTrt/.a^Jofiivoa , a 63** 
?.ufiof<fvoir I ttTTo: ta yscr a.1^ {x (itPl vg de turla; c f li"-' a tiirba) \ 
an. Tor ayl. xax itVi. (ita et. it vg etc): s cop xar n)t. an. t. nyl. \ KATA MAPKON 7, 37. 291 avTOv ano tov oxXov x«t' i8iav f^aXsv torn daxTvXova sia ta mta 
avtov xui nvvaaa tjx^iato rija yXojGOtja avrov, 34 nai dva^Xt'xpaa 
tia tor ovQavor iatn'aitv, xai Xeysi amo) ' iq)q)a{fd, 6 iariv 8ia- 
vut'idtiri. 35 xai tji'oiyijGav avrov ai ocAoai, xai evxfva eXvx//j u 
SKy/ioa trjG yXcoaa/jG avruv, xui eXdXsi oq&mg. 36 xai SisaieiXaro 
nvroia iva fii]8svl Xt'ycoair' '"'^ oaop 8s uvrola SisateXXsro , amoi 
fidXXor TreQKJGutEQov iyj^Qvaaov. 37 yai vnsQTTeQtaaaG e^mXtja- Mtis.sus 
auiro Xt'yorrsa' '^'^ auXma navza ttsttoujxsv, y.ai rova xMcpuvo 
noiei dxoveiv xai dXdXova XaXeir. w^ (incipit d'ai^ftov. f^fXtjXvd.): 30 vdtr ut sb etc 31 aTTo pro ix, 
xai, aiSo). tjX&., fta, rrja dfxannX. 32 /inyyiXa).., x. TragixaXovv, raff 
yttQaa omisso ai'Tw 33. fTTiXa^. Haee supple ad pag. 290. 
f^aXiv (ita n^j «* f Aa/5.) : 13. 69. 124. f/rtyS. | t. daxrvX. cum SL c i . . . 
? Ln Ti t. daxT. avrov cum ABDNxrAn unc rail al fere omn {7pe avr. 
T. ()aj«T.) itPler yg etc | mvaaa (h. 1. f flf^' 1 vg): d (2pe) a b c i q ante 
(2Pe post) ffiaXiv, 13.69.346. ante foa ra, 124. 6Pe post yXo). avrov | 
yXwaarja (a d yji^QOij) : -aa- unc omn al pi ; min vix mu (ut*scr) _^^_ ; 
item A V. 35. | w^i pro f|5aA?j' etc : fnrvaev iia rova daxr. avrov xai, 
f^aXfv iKT ra una rov xwcpov xavij'ipar. rtja yXm. tok ^loyyiXaXov 

34. fffTfmffj': Dwd 13. 69. 124. 346. wj-fffT. (:: cf 8, 12) | f(p(f'a&a (et. 
syrP ingg'"; A copwiet^dda f^q,,^ copdz aqpgp., aeth ephatah taphateh): 
^CDgr i<pcpf&a, c 1 am effetha, b fu ing effeta, d effecta, vg^d ephpheta, f 
i q eppheta, a epita \ o far. d'iavoi,y9-t]ri (d -vvy.&riri): syrscbetl"" om 

35. xai. prim cum SBDLwd*A 33. 102. a b ft'^" i q cop .. . ? Ti add fv&(0)a, 
Ln [iv&eo)a] cum AEFGHKMNSUvwd^xrn al fere omn c f 1 vg syr"tr 
arm aeth go | fjvoiytjaav cum sbda 1. (124. 2Pe ditjvoi,yijaav, l tjvoi- 
X&tiaav) . .. ? ditjvoi/drjaav c.ANwdxrn uncial pier | avroii at, axoai,: 
D (it vg) at axo. avrov \ ivd-va (l -fwff) c. ><la aeth (post r. yX. avr.) 
. ..g Ln Ti om cum ABDNxrn unc^ al omn'^id it vg etc . . . wd rov fioy- 
yuXaXov omisso avrov sq (: : prorsus igitur om (v&. bd al''^ it^ cop) 

36. i)i,iarii.Xaro: ^ fvitedaro \ ntjdivi, (229. 234. /itjdiv): d 28. 2pe add 
/iirjdev (: : cf 1, 44) | Xfyioaw cum sBLwdA 28, 33. 2pe. . . ;■ ii.no)ai,v cum 
ADNXrnuDc9alpIer(::cf ad 3,12. 6,8.12.41. 8,'30; contra Mt 16, 20) | 
oaov d( usq d'tiariXXfro (x al dt,iariXiro, a utrfXiro): d b c ff^' i (non 
item a f g''^" 1 q vg) om | avroia (prob Schu) cum sABLwdxA 1. aP** a f 
g"' 1 q vg cop ... ? Ti praem (sed 33. 346. d^^r add) avroa cum efg 
HKMNSTTvrn al pier syr"'"" go arm aeth | avrou (d* oi St ai'Tot) cum 
SB(D)LNwdA 33. 61. 2Pe f cop go syrsch arm, item at (ff^- 1 q, atfb d i), 
illi b d fip- i 1 q, illi vera c ... ? om cum AEFGHKMSUVxrn 1. al pier a 
g vg syrP aeth | TtfQiaaorfQOv: Dwd 61. -ri^o)a 

37. v7if(j7if()i'aao)a: du 1. 209. 435. vntQtxnf(ji,aa<t)a .. . vf^ navria \ ii,i- 
7ih]aaovro: 69. c^c" -ttoi'to | xai, (28. 2pe syr^cli om) rova: b cop 
praem wff | nom axovfiv: a* ax. noi,. | aXaXova cum »bla 33. . .. ? 
Ln Ti rova aA«A. cum ADNwdxi'ii unc^ al fere omn 

19* 292 8, 1. -KATA MAPKON vm. 

Mt islli-sg 1 'Ev ixet'raia tuia Iji^tQaia ndXiv ttoXIov oyXov ovroa x«) uh 

Mc 6, 34-41 , , , , , , \ , r > 

f^ovtcov ri (fayoaatv, TrgoaxaXsaafisvoa zova fjia&ijTaa Xiyet avtoia' 
2 anXaypiXofxai int tov o'kXov, on tjdrj tjnt'Qai TQsla TZQoafis'vov- 
aiv (ioi xai ovx t'lovaiv ri (pdycoaiv, 3 nai mv imokvaco avrova 
vr^atia eia olxov avrmv, fyl.v&i\Govrai iv tij oSm' xai' tivfo avrar VIII. 1. t»' {x(ivcci,(T: D 28. a b c f fl'^' i q (non item g"^' 1 vg) syr^ch go 
(non item cop syrP arm) add 6i \ nahv noXkov (Gb') cum sbdglmna 
1. 13. 28. 33. 59. 61. 69. 73. 209. 242. 248. 253. 259. 346. 2Pe it (esc 
q) vg cop go arm aeth arr ... ? Ti na/iinnkXov (s al mu nafinolov, 
X navno/.ov) cum AEFHKSDVwdxrn al longe pi q syrutr perss . . . 124. 
cs*;r naXtp na/nnoklov (: : TtafinoXiia Graecis I'requentatur ; apud LXX 
non invenitur nee in N. T. praeter h. 1.) | ovroa: w'l avvax&ivroa | 
tyovTi))v: D 2P6 add avtrnv \ nooaKoti.iaafuvoa cum SABDKLMNW'lin 1. 
33. al^^ fere it (exc f; g^" cum turha vivlta esset cum lesu) vg go cop 
eyritr arm aeth al . . . ? (= Gb Sz) add o t5 cum EFGHSUvxr al longe 
pi f I T. f<a&7jTaa cum sdlnW^a 1. 28. 209. al plus^ it (exc g") vg go 
cop syrP ... f Lu add ai/roi) cum ABxrn unc^ al pier g^' syr^ch arm 
aeth (: : V. 4 aoroi; non fluct nee in Mt). Praeterea a add nahv 

2. fTit 10V ox)ov (vg super turbam, 1 sup. turbas] item syrP arm aeth): 
L al pauc a b c f flf^' g*" i q gat cop syr^cli i. r. o. tovtov (a f gat turbae 
huic, q supra turbam hanc , g^' super turb. istam, b c ff^' i super istam 
turbam) ; item d inv tov oyXov xovxov \ tj/nfijat, r(>it,a cum MALNWilxrn 
unc^ al pier .. . B tjuiQaua tQiat, g (= Gb Sz) fif.(t(jao r(i(i,a cum a 1. 
69. al vix mu ... D rifif^ai rqia iiaiv ano non o>df tiatv , a b c d 1 
iatn triduum (ita a d , b i trid. iam , c trid. est iam) est ex quo (c quod) 
hie sunt, flP' triduo est iam quod hie sunt. Contra q triduum adherent 
mihi, i g*" 1 vg ecce iam triduo sustinent me (f mecuvi sunt) \ n^oaf.tiy. 
/<oi: Ln om uoi cum b copcdda (i)on<^znecwischw) . . . p jtpl (vide ante) 
(o6f uai,v I f/ovoiv: LNW<ixA 33. ysc al'** fere */W(7n' 

3. xat lav (e 157. om /«»'): L x«v | vrjaria c. sa al^^ fere (*'ap Mtthaei, 
^ap Scriv) et baud dubie plur (: : Lexic. ms. ap Mtthaeium ad h. 1. 
TO nkr^&vvTiy.ov xova v^(Ttkj dt,a xov liaxa. Phrynich. Bekk. An. p. 52. 
V7jaxi,a xat to nXrj&^vvn/.ov v/jaxidia xat vi^axocF) ... ? Ln Ti vrjcrxiia 
c. ABDLNwdxrn unc® al pi | ita: 13.28.69.124.235.346. al pauc add 
TOV 1 ai^Twv (et. c f g^' 1 vg): D a^id ffS- j q q^ | hqh k^ usq ixXv&rja. 
{a fyXv&tia.): d 2P« x«t ctnolvaai. avx. vtj. *kt otxoi' (b om t. otx., item 
2pe?) oil &(X()J /At] (2Pe /.irjTtoxf) m).v&u)avv, item a b flf^* i q (non item 
c f g'*- 1 vg) : : e Mt [ xat xivia cum sbla 1. 13. 28. 33. 209. q {et ali- 
qui) cop item d ot<- xat xt,via, b i quoniam quidem et {h om) aliqui, 
a c d quoniam quidam, ff^- nil nisi quidam.. . f TtvfO" ya^ cum ANW^xm 
unc^ al pier f 1 vg .syrP go arm aeth (llpe xu. Hi , g^ quidam autem, 
item pyrsch) | ai^rwi' {illorum a; b om): d 127. al'^ fere c f ff'^' g^- i 1 RATA MAPKON 8, 8. 293 H7T0 fianQO&sv ij'Aaaiv. 4 xat dTZsuQid tj(jav avrrn oi fia&tjtia nvtov 
on no&ev rovtova dvvtjasrai tia w^e lOQtdaai d()t(nv in igri^ilaa ; 

5 xat TjQOita avrovG' noaovo sx^te aQzova ; ol 8l slnav' mrd. 

6 x«< TiaQuyyikXsi rro oxkm tkvansaslv im rija ytja' y,ai Xa^wv 
rova intd aQtova svx(iQi(JTijau<T enXaosv xal idi'dov tola fxa&tjtaia 
avrov iva nuQari&mciv' xai TzaQi&ijuav rco 0/^9. 7 x«/ eljat' 
ix&vdia oh'ya' •/.at svXoyijOaa uvrd naQt'&tjxsv. 8 xal ecpayov >iai 

q vg f| ai'T. I ano c. sbdla 1. 13. 28. 33. 69. 209. 346. 3Pe al (it vg 
de longe, a longe, de longinqito) . .. ? Ln om c. ANW^xm une^ al pier 
(:: cf Mt 26,58 Mc 5,6. 11,13) | rjy.aGiV (et. ?) cum sadn 1. 28. 33. 
69. 124. al plus^o, item c^ rixovai,v c. EFGHKMSUvw%rn al longe pi, 
item venerunt it vg go syrutr arm aeth . . . Ti fi,ai,v cum bla cop 

4. aiTw: s ff^' om | oti no&fv cum bla . . . s /.at (vnav no&ei' (similiter 
106. 251. 282. syrP Xfyovtia no&tv, c et respondentes — dixerunt unde) 
...g Ln no&iv c. ADNW^xra unc^ al pier (:: cf 4,21 Mt 15, 33) | w^ 
69. 346. al dvvtiatjxat, \ wdf (h. 1. vged am"°iDg em fu; w^ post /oot., 
1.28. 209. 2Pe al a f 1 varie transp): dh 69. b c ff^' i q go om | aQriov: 
FHKr 1. al mu m^toi' ] tn igrj/maa c. sBDLNW'^xrii^ unc* al pier (it vo- 
in deserto, in solitudine vel -nem) . . . akah* al*^ tn i^rj/tiai,a (a -/.laia) 

5. ijQMTa cum »bla ... ? Ln inrjQUTa cum ADNWirn unc^ al pier ; x al 
pauc ETif^ojra, M (nrjQojrrjafv (item' interrogavit b c d f flp- gi- 2- j j q 
vg syrsch ; contra a sy rP interrogabat) \ f/fri aqrova cum ABLNw^^rn 
unc^ al pier go arm . . . sd 28. 33. 124. 131. al plus*" it vg cop syr^tr 
aeth ctQT. i'/ir. (:: cf 6, 38 Mt 15,34) ... x om aorova \ tmav cum 
SBNA . . . g Ln tmov cum ACDLW<^xrn unc^ al omn^id Praeterea l 282. 
i 1 syrsch aeth add (xvxw 

6. nagayyf}.X(i (^* -fkit) c. sbdla item 1 praecipit (cop et naftayyalXfi et 
naQYiyytilf respondet). Respicit hue Or^'^'° y.axd /iiv xikfvii, toia 
oxXova avaxXi,&f]vav t] avamafiv irci, xov xoQrov xai ya(j kovxaa' 
yiataxXivaxi avroua, avtyoaxpf, xai, o fia^xoff ' (TZfta^f, qir;aiv, uvro(,<T 
navraa avaxXivai' fv&ade di ov xiXfVfi ccXXa nagayyiXXn rw oyX. 
avay.Xi&tivai,. . . ? naQtjyyfvXi cum ACNW^xm unc^ al omn^id it (exc 1) 
vg etc I fuxaQi^artjaaa cum NABLNW^xrAn unc' al pi b c i 1 (hi et ac- 
cipiens sept. pan. gratias agens /regit, item'^id fp- gi-2-^ q ^-^^ acceptis 
sept. pan. gratias egit et /regit) vg (ut b etc) cop syrP arm ... cdsv 
al^" fere a d f (a d e^ accepit sept. pan. et gr. agens /regit, f et accipiens 
sept. pan. et gr. agens /regit) go syr^oh aeth xat, fvyoLo., hinc Ln [kwi] 
(vyttQ. I na(}arv&(j)ai'V cum ^sbclma 13. 33. 69. 346. ysd- aj plus'' ... 
? Ln na()a&f))av cum ADNW^xrAn unc^ al pier 

7. nyav cum nbda . . . c nyov c. ALNW^xra uuc^ al omn^id | niXoyTjaaa : 
D q ivynoiaxfjaaa | aura post ivXoy. cum kbcla 6. 10. 28. 116. cop 
aeth; item ante mXoy. MNwd 1. 69. aP^ fej.e it (exc q) vg (Latt ipsos) 
syrutr go arm ... Ln Ti tavra ante evXoy. cum afkh al^" fgj.g 

? om cum EGHSUVxr 33. al pi, item (qui ivya(j. pro ivXny.) d q | 
na^i&tjAiv cum k* ... 5 Ln Ti ti,niv (Dgr sxiXtvatv, it vg iussit sed d 294 8, 9. RATA MAPKON 'J //(T«r (Sf ooa XETQaniajiiXtoi' xai antXvaev avtuva. 
Ml 15, 39 \o j,^(^, fi,^y^ if(^((G tici TO nlolor (iSTO. rwv na&tjxcoi' uvruv dixit) na^aOsiiai (ita ? cum GM'xtNUVxii al pi, item ki'iiksav't al pm 
7Ta(}a.Q-rivai, item ut apponercnt syi-i'T go cop arm; Ti 7iat)ari.&fvai. 
cum S'inDLM™gA al pauc, Ln TzaQaTi&tjvai cum A al pane, item apponi 
it vg; c 33 naoadfTf) y.ai avra (x. wit. cum AEFGiiKMt^'tsuxrn al 
longe pi syrP go, item cop; v aP" fere syr^ch avra: h'^mcl^ 115. q 
x«t Twi'TW ante naoa., d xai avrnvcr ante txfXfva^v: M'"gNw'l 1. 10. 
28. 61. 67. 124. 209. 271. 48ev gscr 2pe it [exc q] vg om, hinc Gb"; 
sed Mnig 48ev ro) o//.w [:: cf Mt 14, 16], N avToirr, siiniliterque cop 
coram Hits) : : cf ad lo 6, 1 1 

8. xau iqiay. cum siJCDLi 1. 28. 33. 40. 124. 2P" it vg cop syrsdi aeth ... 
? Ti f(pay. di cum ANW<lxrn unc^ al pier go syrP. Practerea s (282?) 
add navTfcT, item post (ynQta(T&. KMn 33. 142™e 229. al'^" fere :: cf 
Mt 15,37; item Mc 6,42 et 11 pp | vifQi-iTatvfiara (r al -KXfi'-) cum 
ABLNwdxrin unc^ al fere omn ... kc cop t« ntqiaa., d 2pe to ni^ia- 
(Tfv/ta TO)v ... 33. nfoKTiTitiaai'Ta \ xka(jficnon' (33. -arw): a om | 
fTTTa (d ^, nou item h. 1. h) : dl 2pe q post anvi). \ anvQiSaa cum 
A^BCLNW^xrAii unc^ al omn^id ... Ln aipi'^i,(Jaa c. na*d (:: eandem 
scripturam 8, 20 et Mt 15,37 solus d tuetur, Mt 16,10 bd pscr Act 
9,25 sc: hinc nullo loco sine teste est; at non aptum videbatur hoc 
versu (7<pi'Qi,daa et v. 20 anvq. edere). Praeterea 13. 33. 69. aP° fere 
i add n).i]{Jii,a :: e Mt 

9. tjaav df (Gb') cum nbla 33. 18ev igev 49CV isqpv cop ... g hn add 
ni (payovtffF cum ACDNWlxrn unc^ al pier it vg go syr"t>' etc :: ut 
6,44 I wff (m apo 0)0(1,): s cop om (:: ut Mt) | TfT^axiff/tAtoi : ga al 
pauc ab c fl"^' i q (non f g^'^' 1 vg) add ard()((j :: ut 6,44 

10 fi'&va cum nbcla 1. 13. 28. 69. 253. 346. ... ? tv&ioya c. ANW^xm 
uncial longe pier. Ponitur h.l. cum SBCEFGiiLSVxrA al pier a f g^' g'' 
1 q vg cop arm .. . AKMxrwdu 1.69. 124. al plus^" syr^t^'go post f^/S. ... 
D 8Pe b c fl"-' i om (sed vide ad f/n^Jaa) | t^tpaa (D&r avf^Jri, 2pe fvt^ri 
posteaque uterque xai, fjXOiv, item a. { q ascc7idit sequente et venit; 
d ascendens sequente et venit): b add avron , hinc Lu [ai'T.]; d b i 
praem axnotr (c flf^' lesus antem ascendens) \ to: h 1. 28. 33. 69. 124. 
209. yscr aiw go om | tilOfv: K*Ccoin)L add o w (vide supra c ff^-) \ 
fUQt] : Dg'" o(iia, item c f (hi injiaihus) armii-'c . . . n Ofir] \ ()a/.fiavnvi9a 
(n -vovv,9a): ita et. f g^"^' 1 q „cdd quidam" ap Aug (vide post) cop 
syrutr (et.syrP mggr) aeth (arm) . . . T>* fifXfyada, d^ /ictyada, 28. 2Pe 
iiay(()a,<\ mayidan, atf^' via(jedan,\> \magedain,cma(ieda. CrAugcons'2,3 
Marcus — hoc idem subjicit qtiod Matthaeus. nisi quod Dalmanutha, quod 
ill quibnsdam codicibus legitur, non dixit Matthaeus sed Magedan. Non 
antem dubitandum est eundem locuvi esse sub vtroque nomine. Nam ple- 
rique codd. non habent etiam secundum Marcum nisi Magedan. Ilier de 
Supple ad p. 295: w^ 11 (tv'Qijt. 12 (TtjfA,. (7Tt,'Ct]r. 13 f/iji. na).. fia to 
nloi. 14 em).. 04 ficiOtjt. avr. 15 oiictt. y.ai />'/. 16 71(j. all. /.eyovtiff KATA MAPKON 8, 14. 295 rjXd-sv ei6 r« /<«'(>// ^aXfiavovd-d. 11 "* x«l i^rjldov oi fhaQi- Mt'I.^'il t 
aalot VMi i'lQ^avro Gvv^rjtsir amm , ^ijtom'tsa naQ avzov (Jij/mov 
anh rov ovQavoi, Ttsind^orzeG avtov. 12 "'"' "^ xai dvaGtevdiao 
7C0 TTi'SVfiati avzov Xt'ysi' ri ^ ysrsd avrij Ojtsi oj^hov ; dfAyv 
Xt'yco vfuv ei Soil^i'jGsrai ztj yevea rnvji] G)]fA,£iut'. 13 xai dcpsio 
avrova naXiv ifi^da dnijXS-sv ei'a to ntQav. 

14 A at tTzeXa&orro Xapsiv aQTOva, xai ei /<// i:va aQtuv ova. Mt 16,5-12 11. Hebr. 3, 250: fiaytSav o y^i f7Zfdt]fi7j(jii' , oxr o ftarO-aiocf xai. o 
/la^y.na 6f frjiT fiiyavSav fivrjaovivfo' y.ai tart, vvv rj /A,c(,yai,dai'}j (al. 
fifyaid'avtj) niQv rt]v yt^jaaav ... 1. 13. 69. 209. 271. 347. copmaresch 
fiayifala, go fiay()alav. Scholion^^® xat o /(ar&. ^laySala finfi', o St 
fiaQxoa SalftavnvOa. ov St.a<po)viav Se f/ft rovtn' o /.iiv ya(t rip' 
xo)/(onnkiv o)voftaaiv , o d'l t« tioqqm tov aartoa /ifQ^ ai'f/oai/'aTo" 
/iayda).a yaq y.ai ()aX/.iavoiid-a nlrjaioyoooi, iiaiv. 

11. ;t«t firjXOov (c^cr _Ai9«i', d -l&oactv): 33. 252* c om, 01 tfaQva. post 
yjQiavT. posito | (Ti'vuijt. cum «ABCDE*GLNrA al . . . ? aut,TjT. cum e^fhk 
Msuvxn al pler^i^l | nvvt^jr. axiro) (d haec om, item 69. pergeus (Tutrj- 
TociTfff): Dgr (TovC. ffi'i' aVTo), it vg conquirere cum eo {cum et. i, male 
Blaiuh ab) | tfjt. na{t aiirov: a om | (rrjf^fiov: d to afj/u.., 2?® ri (Jtjii- 
ante nao \ ano (13. 69. 346. ix): s 68. c praem iSav 

12. ai'aoTfj'aSotcr: M* aP" fere artva^aa \ avrov (al ia,x<tov) : DM*r 1. 
282. b g^' i 1 (non item a c f fif^" g^' q vg) om | ktyn: r al pane tim, 
item a dixit (it rell vg ait) |Tt: c Or^'*^^ oxi | ^j^Tft atjfin,. cum «bcdla 
1. 28. 33. 118. 209. 2Pe, item quaerit signum a b c i 1 am fu ing tol 
sax cop syr^ch aeth ... g (T'Tififi.. f7iit,rjTfi (:: ut Mt) cum ANxrn urn;" 
al ioiige pier Or^>*'^^, item signum quaerit f (fl'^-vid^ g''^' q vged em 
syrP go arm | i'/(M' cum xACDKxrn unc^ etc (et. Or) . . . bl om | n> 
(Qr3,429 ^i _ -TOdTfO-TW 01/ So&fjrfi'tai,) i A 5. 13. 69. 124. 346. (item 
cop syrsch al) ov \ taimj: FHLr al «j/t/; 

13. ctipita: N xaraXmiriv :: e Mt | naXi^v tfifiaa (d fvp.) cum sbcdla 
28. 33. 69. 346. 2Pe d^cr a i q aeth ... g f^/J. naX. cum ANXni imc^ 
al pier f ff^* g^'^' vg go syrP ... 108. e^cr b c cop syr^ch om naXiv. 
Praeterea nal. if.ifi. sine additamento cum nbcla flf^* g^' am tol ... 
? (Gb^Oj add nff to nXoiov cum HKNUrn al mu, item Ln iia nkoiov 
cum AEFGMSVX al pi, item in navem, navem a (ascensa nave) b c f g''^' 
i 1 {ill navi) q vg^d (tiavim) em ing al go cop syr^it'" al 

14. fTtfXa&ovro (b* -5^*)'to): d 28. al plus^" c add ot fia&Tjrai , item u 
13. 69. al^" fere vgcdd (ap Ln) si ot /.la&riTai, avrov :: cf Mt | AaybVtr' 
ngrova: 13. 69. fl"^* q vg^d em (al) a^T. Xa(i. :: ut Mt ( xat ft i^ti iva 
rt^roj' ovK t^yov etc: f g'" 1 vg et nisi unum panem non (fu om) hahc- 
bnnt etc ...an /tirj iva a(jrov i^yov, a g^" 7iisi (a et nisi??) unu,m pancm 
habebant etc; d i q nisi unum panem quern (agrov 6V?) habebant secum 
(i q sec. hab.) in navem, c nisi unum, tantum quem secum habebant in 
navi., fl:-' et nisi unum pancm quem sec. habeb. in navem, b et nihil am- 296 8, 15. KATA MAPKON el-jipv HS&' snvtmv sv rep nXoiq). 15 '^"^ 'Mii 8isG7t'lXeto ai'tola 
Xsyar' ognre, ^Xe'nstt: dnb ri^a Cvfir^o toov (huQiaamv x«J tijc 
^vfiria HqcoSov. 16 *^"* x«t dii:).oyiXoito nqoa dXh'jlova oti olq- 
Tova ov'A. ix^^fiei. 17 am yvova Xtysi avrola' ri StaXoyiCea&s on 
uQrova ovH f/^ere ; ov7i(o roeire oi'di (twists ; hi ns7TMQoof.ifviir 
^Xsts rrjv xagdiav vftoiv; 18 ocpifaXiiom sxovrsa ov ^Xsnsts, x«) 

plius habebant nisi uiiuni panem quern secum haheb. in nave . . . 1.13. 28. 
69. 209. 346. 2Pe ?ra f^iovnv (2Pe om) wot. fyorrfa (69. f/. aQT.) \ 
nfi9: n /iit (sequeute favr.) 

15. ()uaTf}.lfro: f.f 13. 28. 69. 131. .'i46. al paue (SifarsdaTO, a nfru,- 
Xato. Item a b c f ff-' i q praecepit, contra g''"' 1 vg praecipiebat \ 
ooare: c 13. 28. 69. 124. 8Pe al pauc c f g-' 1 vged (etddaliq sed non 
am fu ing em gat) sax copschw (non item^^') add xat,, hinc Ln [xat]. . . 
D 1. 2. 118. 209. 2pe a b fF^- i q tol arm om (b ff^- i q videte aferm., 
a d tol cavete aferm.; c f g^^' 1 vg videte [et] cavete); a om ^Ifntri 
(d super ooari habet videte aut cavete) | xai: ga 1. 28. 69. 124. 209. 
346. add ano, item a f g^""'q fu (non item b c fT-" i 1 vg) | riqoidov: 
G 1. 13. 28. 69. 118. 209. 251. 346. 2Pe i tol arm twj' i^omSiavMv 

16. (iii'/.oyt'iovTo (c dicebant): N floyiC,. | ntJ. akXrjX. cum sbd 1. 28. 209. 
2Pe a b c AT- i q . . . g add ktyovjfa cum aclnxpah unc^ al pier f g'' -" 
1 vg go cop syr"tr arm aeth (: : ut Mt) | f/o/iiv (k al -wf-ttv) cum nac 
LNXiAn unc® al pier f g*" 1 vg go syru'r arm aeth; item al* (Xct- 
^Ofiiv :: ut Mt ... Ln Ti f/ovtriv cum b 1. 28. 209. 2Pe c g^- (cop 
nulliis pants ms); item d a b i q (hi quod panes non haberent; contra 
ff^' quot panes haberent) tr/ar 

17. X. yvova cum n^b^* \ cop ... ;• Ln add o (a"-^ om) Zs cum K*ACDNXrA^ 
unc® al longe pier a c f g-' 1 q am fu ing tol al syr'itr go etc, item 
post ai'TOKT L c^or b ff^" vged gm al (: : o ts in Mt non fluct) | Siako- 
yiL.((T&f cum sABCLNXPAn unc' al pier f 1 vg cop syrs<^li go: DU 28. 
67. 124. 238. 271. c^cr 2pe a b c tP- g^- i q syrP c* arm aeth add fv 
TKtrr >iOLQSiai,(j vno)v (: : of 2, 8 Lc 5, 22), item m 13. 61. 69. 346. 8Pe 
fv avTOKT (:: cf Mt). Insuperque 13. 28. 61. 69. 124. 271. 346. 2pe 
(.scr gyrP c* (sed adnotat in margine: fv r. y.ot,Q<i. i'f.(. oXiyoni,ar. non 
invcDtum est in 2 exx Graecis nee in antiquo Syro) arm add oliyo- 
TtifTTov :: e Mt I c/irt: A c^cr 7pe persP f/o/^fv | ovfif (a f) >tat) nt'vvfri 
(b* ai'Vfurf, 2P^ avtjiiorfvtri): 1. 209. om | nfnuwmfitvririv nfnonoirifi.) 
sine iTi cum WBCDgrLNA 1. 28. 33. 124. 209. 225. 245. 2pe a cop arm 
aeth ... ? Ti (tt 7tf7iM()Mu. cum Axrn unc" al pier f g^" 1 q vg syr"*'', 
item oTt (pro fTt) nfn. 106. go, item sic (pro adhuc) obtusa bed flf^' i | 
7ifn(0Q(>)fA . tytxt T. za. vixmv (f g^' 1 vg caecatum habetis cor vestrum) : 
D 2pe nt7i(i)(jo)iifv^ (d* nfTifjQiDfi. sed o> super ?] notato, ab ipso* ut 
vdtr) ffFTir rj za^tVi-a i'/<oji'. item a q obtnsiim est cor vestnim, b c d flf^' 
i obtitsa sunt corda vestra 

18. ? Gb Sz Ti jikfTifTi; (Ti -rt,) -axoi'iti , (Wtst -(Tt\) xai - ftrtj- KATA MAPKON 8,21. 297 

ana iiovtfG ovx axovsts, y.ai ov fivr/fiovevite, 19 ore rova nsrrs 
aorov(7 iylana eia rova TrerzaxiGyjh'ova, -aki noaova y.o(firova -/la- 
afinrcor nXijotia iJQare ; Xtyovaiv avro)' Swdey.a. 20 6t€ vmi rova 
snra aia rova rerQccAiaxih'ova, noacov anvQidcor nh^Qooimra yluana- 
t(ov f'/gare; y.ui Xt'yovaiv' inrd. 21 y.ra sXsysv avrota'.oimoi avvisrE; 

/LioviviTt; OTf .. Ln ftXfnfrf, -axocfTf; - /iivtj/iiovn'iTf, ore | yatona: 
s* (suppla) copdzetpetrs. ^^ y^ai | xav ov (it vg wee) /<vrj/(n.: d ovde 
/(vt]/A.., N ovTio) vofixt, 2P«' ovnw voa-ri ovdi fivrj/i. 

19. on (a 69. 127* 237. al pauc ort) : 28. 60. b c fif^- i k cop om. Eae- 
dem vv item 13. 69. 346. al? (28? 60?) postea ovamXaaa, quosfregi] 
quod idem d voluisse videtur qui habet rovtr (Klaan. Duas enim vero 
D lectiones miscuisse clarissimum fit ex d: nee meministis quando de V 
panibus quos fregi. \ Toi'ff (i\ om) ntviay.vaxvhova : a a b c fF^' g^' '^^ 1 
q (non item f i k vg) add ay&Qoinova (homirmm, S homines praegresso 
milia) I xai notjova cum scdma 1. 33. 48ev 49ev yscr zscr al plus^ f 
gi-2- 1 am fu em ing arm aeth ... g Ln Ti noaova (v oaova) cum ab 
LNxrn unc'' al pier ff^' (a b c i k ex quibus quot) vged cop syr^tr go | 
xoq>. xkaan. nlrjofia cum «bcla 1. 20. 33. 124. 131. 300.49ev yscr 2pe 
al pauc f g^'^' 1 vg syrsch cop (.sed ^^ar* ante xoip.), item Dg^ sed 
r]Qare inter xXaa/4,. et 7tXt](j. pon . . . c xo(p. nXrj^fia (afgm al -o»/<t) 
xXaafi. cum ANxrn unc^ al pier syrP go (arm aeth) ... 13. 69. 237. 
259. 346. a b c d ff2- { (jj Hbere) q om nXt](). 

20. OT? y.at- cum Si g*^- 1 vg (cop nil nisi xai)- item CN f ore Se xat, 
item c syrsch y.ai, or* ... ? Ln Ti OTf (h cum ADxrn unc^ al omn fere 
a ff"^- i q go syrP arm aeth . . . bl 2pe nil nisi on | rova (a om) inrn 
cum ABDLM*Nxrn unc^ al pier a fif^' g* i k cop syr"tv . . . ^cm^ 13. 69. 
124. 346. 48ev alio fere c f g^' 1 q vg go arm aeth add a^iToiffjhinc Ln 
[not.] :: cf Mt | fid rova (la g-^'^'' zS" al pauc om) rfXQa/.iayvliox'a : 
A c g2- q add av&Qionova \ b ab riqan v. 19 ad t]Qan v. 20 transilit | 
noao)v anv^ifdoii' nltj^oiftara (e* -arotv) xXaaft- (f quot sportas plenas 
fragmentorum , item cop syr"*"" go; k quod sportas plenas): d nnaaa 
aifvuidaa xXaa/.iaro)v , item 2Pe addito nXrj^eia, a y.a^ noaova y.o<[.i,- 
vova y.Xaa/x. nlrioeia. Item a c d flf^' g'-^* i 1 q vg quot (quod, g-' et 
quot) sportas fragmentorum \ xai, (a g^' k 1 syrsch om) Xiyovaiv cum 
NBCLA 115. g*'^" k 1 vg cop syrsch aeth ... c Lu oi St finov (at illi 
dixerunt it^; qui dixerunt a) cum ADNxrii unc^ al fere omn (a) be f ff^ 
i q syrP go arm. Praeterea Ti add avrnt cum bcla 115. g^"^' 1 vg 
cop aeth (:: ut v. 19): omisi cum h k syr^ch item cum omnibus qui 
ot Si emoi' 

21. y.ai fXfyev cum sABCEGHLMsuvxrA al pi g''^' 1 vg cop syrP arm (go 
dixit, Limiv). . . dfkh al plus*" abcf ff^'i kq syrsch xai (i ksyrschom) 
Af/ft (itpl ait, a k dicit) \ ovtzo) (k ovnooa) c. scklah 1. 118. 127. 209. 
aP" fere k . . . Ln noya ovttm cum AD^rjunux al^° fere a c fif^" g^"^' i 1 
syr'itr go J item 13. 61** 69. 124.346. f arm nota ovv ovnn), ? nota ov 
cum BEFGHSvr al pi b d q cop aeth (:: noia ex Mt) | avrisn: bd^ 
io(t,n (:: cf Mt), d* avvronn 208 8, 22. KATA MAPKON 22 «i JO ^^, foxovTai eta Br,06a'i'8dv. x«) (ptQOixyir ainm 
Tvq}Xov, nai naocfuaXovaiv avtov iva avrov dipi^rai. 23 x«) m/- 
la^ofiEvon Ttj(T xfi^oa rov rvqjXov i^r/vsyxtv avrbr &o tija xmiar^a, 
Aat nrvGua eia ra ofifiara avzov, fm&e}a rda islQaa aiitcp , in- 
i,Q(OTa avror si' rt ^h'nsi. 24 y.ai dva^Xi'\pa(7 skeysr' (iXhnoj torn 
arx) Qfonova , oti coa df-'vdQa oqco nsQinarovrraa. 25 she. ndhv 
midTjUfv ika /noaa fm tnvo oqrhiXiiova avrov, y.a) 8it'(^lE\pi-v 

22. fg/ovrai. (Gb" prob Schu) cum «cjjcdla 13. 28. 33. 69. 124. 346. al 
pane, item vel vennmt (g'- i k 1 vg cop arm) vel venernnt (a b c f flf^* 
g2- q go aeth) it vg cop arm go aeth .. . c fQ/trai cum N*ANxrn unc" 
al pier syrutr perss | priOacudav cum sAHLNXrn unc» al pier b (het- 
saidam) vged (bethsaidam) syr"<'" arm aeth; item ^tjOauiSa CNi (/9j/?t- 
aavSa) 1. 28. 33. 69. al^^ fere a g^-- k (bedsaida ex emendatione, 
*bettsaida ut vdlr) am fu ing em mt cop {ptj<)aa,vda,) . . . d 262* a f flf^' 
i 1 q go [itj&avMv \ rvifXov: a add Sauftovit,0[itvor 

23. f7Zi'/.a[j. rt](T xfifoa: t> Xa^Ofitvoa rr]v X^'^<* I ''"O" rvifikov: 1. 2Pe 
3Pe ai'Tor, 131. 229. 238. avr. rov rv<f).. \ f^TjVfyxfi' (a f^trfxtv) 
cum sncL 33. . . . ? Ln (^tiyayiv cum adnxfii unc^ al fere omn. La- 
tini sic: b c fiP" g^- i gat duxit , d f 1 vg eduxit, a k produxit, q eicit | 
im&na: G' 1. 13. 28. 69. 124. 346. al pauc praem xat (c et expuit 
- et imposuit, b exspiiens - et impositis manibits, d et expuens - et im- 
positis manibus ; itPl vg et expuens - iraj)ositis manibits , similiter al) | 
avTM (ita a b c fi"^- i q, item k sed confudit et cum ei) : aka 28. 2pe 
aP^fere f g^- (et^'vid) ] yg go cop syr^ch syrP avtov (sed g^' impositis 
illis [sic] manibus smis, item cop syrP cum axno) et. wi'toi' exprimunt) | 
fntjijona: Dgr infijona (d interrogabat), n fTTTjootrfjafv \ [Jltnn cum ha 
D^(Scriv non indicat correctionem)LNxrn unc® al fere omn itc»'n (et. 
d) vg syrut'" go arm . . . Ti ^hnna cum bcd*S''a 2pe cop aeth 

24. iXiyiv cum «CABLXi'An unc^ al pier cop syrP ... h*c al pauc untv, 
item dixit c ff^" k syrP; dn 13. 69. 346. al pauc kfyti,, item ait a b f 
gi-2. i 1 q vg I ort o)ff Jfi'fV^. oooj nfQvnat. (et. ? et ?e 1624; Gb') 
cum «ABC*i.MtxtNxrAn unc** a! longe pi go . . . s-e 1633. Gb Sz mo 
dfvfifj. nnjinar. omissis ort, et oqo) cum c'^djitik 1. al non ita mu it*""" 
vg cop syruir arm aeth | nutmcnovvraa : v 225. -vta 

25. ma (ita a f 1 g'' ^'^^ g2-vid yg cop syrP go): d b c flf^' i k q aeth nai, 
. . . syr^cli arm persP om ] tni&yiy.tv c. NACNxrAti unc^ al fere omn, item 
D 2?" i7Zi,&na (d servat xai sq, 2Pe om) ; item itP'er (et. d) vg inpo- 
suit, a inponens sed postea et fecit . . . bl f&tixiv \ yft,{)aa: N al pauc c 
syrutr cop add avtov \ xai, Si,(^Xf\piv cum nbc*la 1. 28. 209. 346, 
item c2 K. tvffiltxfjiv, item et vidit k cop aeth arr ... d b c g^-vid ff2- 
i 1 vg pers'' >tat tjQhato avaft?.fil'ai ... g Ln >f«t fnovrjafv aiTor twa- 
phxftut (al pauc ^l(t\!av) cum ANxrn unc^ al pier (sed 13. 69. x. (not. 
art. avafi'/.. additis xai d'tt/iloiJiv, similiter arm et aperiiit et videbat) 
a f q go syrP . . . eyrsch om plane (item persP omissis siniul xat ani- 
xat.), hinc Gb" KATA MAPKON 8, 28. 299 xca dnexaTsartj , xui hi^Xunev dtjXavyaa anavta. 26 x«f ccn- 
ffrTfiXtv aviov sin oixov avrov Xeyfor' (iij sia r\r xcof-itji' stfre'X&tjd. 

27 "^'^ Kfii s^fjX&sv \lt,(yom •Aai ol (laV-ijTca avrov eia tua i"rf'is^rir 
xfOfxaa KaiGaQslad rf/a (DiXinnov' xaJ iv r\i 6 do} mtjQMta torn 
fjad^i^tcta avrov XtyMv avroTcj' riva fis Xtyovatv ol av&Qanci 
shai; 28 01 de slnav avrm Xsyoprm on 'Icodiviir rov ^nnriari'iv, 25. anoiariarr] (b anon.) cum sbcla al pauc ... Lii aTZfxarfata&t] 
cum ANXrn^ unc** al pi, item ? anoxarfdTa&t] cum Dun* I. 126. al 
permu | xai fvf(iXin(v (^ 346. avtfiL) cum s^bla 13. 28. 69. 346. (et 
244. K. f^kfTtfv) syi-scli ... j xat n't^Xiipfv c. ACEGHKM'^NSUVxrn al 
pevmu; fm* al^" fere x. avfpXcvpiv, s* xai f/9Aft//fi', item cop syrP .. . 
D it vg m(jti ai'ajiXtii'cu \ (hjXavyoxr (l SiXauyna) cum s*CLi (33. dtj- 
Xo)ff) . . . ? Ln Ti TtjXavyMcf cum s^ABDNxm unc^ al fere omn (:: He- 
sych. TtjXai'y. per XaanQoia, dijXavY. per ayai' (favfuoia explicat) | 
anai'tn- (d 2P« navT.) cum (Gb" prob Schu) sbc*dlm(?)a 1. 13. 69. 
al''' a b f flf^' i 1 q (g'-' ut vdtr) vg syr"tr cop arm aeth (cop syr"''' 
aeth omne) ... ? Ti ancivrcc(7 cum AC^Nxrn unc** al pier go ... c k om 

26. anTov: s* post oi,i<nv pon (transp sc) [ nixov cum s*ABCDEFHKLNSvrn 
al pi go . . . ;■ (= Gb Sz) ruv o^>^. cum scgmuxa al sat mu cop | Xtyior: 
D xat XfyfL, ai/TciJ | /(?/ (ita s*, s^bl 1* 209. cop /(>]')() ftC t. xcofi,. ikt- 
fX&tjff cum N* et nCbl l* 209. cop. Similiter c ne eui diceret in castel- 
lum, k iiemini dixeris in castello . . . ^ Ln Ti fitjds tia rtjv AOJ/^trjv fiaiX- 
>9>j(T /Lirjdi fiTTtjCf iivi (a. itnKT Til', (i noil exprim rtct) tv rt] xio/ii] cum 
ACNxrAn unc^ al pier syr'^h etP '^t go aeth, item arm sed post itfffX- 
&t]a add sed vade in domum tuam , et si in vicuvi introieris ; syrP ™g ad 
/Litj^f f. T. xiofA,. (i,a(X&. adnotat et si in pagum ingrediaris nemini dixe- 
ris in p ago ... d unays it,a rov oixor (Toii xai f,<,r\8(vi finrjir ita rtjv 
xojfirjv. Similiter 13. 28. 61. 69. 346. 2Pe i vTznyi ««r rof nixov aov, 
y.ai. iav fi,a xtjv xoj/itfjv aaiX&rja /(rjd'ivi (28. 61. 346. add firjdev) (inijn 
fUijdi (V rtj xufitj. Eadem habent b f ff ^* g^"^" 1 vg vade in domum 
tuam, et si in vico (g^" vg vicuin, i castella [-?Zo?]) introieris, nemini di- 
xeris , a vade domi apnt te et ne in municipio iritres nee cuiquam dicas, 
q vade in domum tuam et nemini in castello dixeris 

27. (KT raff xoj/uacr xaKxaoftoecr (-oeiaa BKMSurn etc, -^j«(T sacefhlnxa 
etc. Cf ad Mt 16, 13): d a b ff-- i q (non item c f k 1 vg, nee gi-2-vid) 
loa xai,aa(Jiav | avrov sec: a arm om | avroia cum «*etct>ABCNXrn 
unc^ al pier c f ff^' 1 (item gi--vid) yg cop syru^r go . . . j^c^dl^ g,[io 
fere a b i k q tol arm om (: : ut Mt) | nva: k rt | oi av&Q. nvai (et. 
b g2 i k): B a f flP" 1 q vg Tert (contr. Gnostic. 10 de quibus dicit: 
Quern me aiunt esse homines?) Ambr'ncarn f(^/a( no av&Q. (v. me esse 
dicunt homines) 

28. unav cum «BC*et^LA k cop syr^ch aeth ... ? Ln a7ify.^i.&>j(rav cum 
ADNXrn unc^ al omn^id it (exc k) vg syrP go arm. Praeterea arrw 
Xtyovria cum nbc*dla 13. 28. 69. 124. 282. 346. 2Pe a b c i 1 (item 
e silentio ff^- g^---) vg cop; item avru) tantum c'^ 33. 90. 6Pe qscr* 300 8, 29. KATA MAPKON xai aXkoi 'HXeiav, ailoi 8t on t'ta 7wv TZQOcprjrdJr. 29 x«< avroa 

e7i>]Q(ota avTova' vfiela 8t lira fit Xtyers eirai; ummniO-tin o 

riirQOG Xi-'ysi uvtm av el 6 XQiaioa. 30 ^^'' nai enerifitjatT avrola 

Mt 16, 21—23 ivu fitjdei'i ItyMaiv neot uvrov. 31 Kai t/Q^aro diddaxfiv avtova rscr^ nil omnes k, item Xiyovna tantiim t' q arm . . . ? om cum ANxrii 
unc^ al pier syrutr go (: ; offendit h. 1. ut Lc 20, 2 UTiav cum hyoma 
coniunctum. Hinc alii an(XQi&. acT. Xfy., alii it.7i. sine ?.fy., alii anf- 
x(ji,&. sine /.ly. Apud Mt est ot df unav, apud Lc ot (Si aTioy.oidn'TKT 
iiTtav) I ori. pr c. s*B syr^'^'i (cop ut solet) ... c*et**A 13. 69. 124. in 
fiiv (:: e Mt) . . . g Ln plane om cum s'^AC^DLNxrn unc'' al longe pier 
go syrP, item it vg | b wavtjv \ ftanriartiv: 28. 2Pe fianri-^nvTa | y.ai 
a/.'/.oi cum sABCLxrn unc" al pier fF-' i syr"'"" cop go al . . . dn. 13. 69. 
346. 2pe cscr a f k q cop^z uD.ou di ... VA al pauc b c 1 vg nil nisi 
«/Aot I tj/.iiav cum nab* . . . ? Ln Ti rj).tciv cum B^CDLNxm unc^ al 
omn^id; de 1;}.- et ■^?.- vide ad Mt 11, 14 | aUoi 6f: 13- 69. 124. xai 
a).Xoi, cop"'" et cod aXXoi \ ort *k7 cum sbc*l cop, item 2Pe na ... g 
era cum AC^NxrAn unc" al fere omn (k syr"'"" arm go) ; item d it (exc 
k) vg ojff tva, quasi (sed k om) unum 
29. xai, avxoa: d 2pe al pauc a ff-" (c ipsos autem pro ipse aidem) am. dt 
... b f i 1 (item g^'^- utvid) vg tunc (syrsch lesus) ... 1. 28. al pauc 
arm aeth om; item k* om xai avt. (nt]o. am. \ eTitjQona ai'Tocff (Gb' 
prob Schu) cum sbc*dla 53. 2pe a flf^' q (a interrogabat illos, fp- q 
interrogavit eos:, item c inten-ogavit dicens) cop . . . s Xfya. avtoia cum 
AC^Nxrn al pier (al aliq tXtyiv avr.) b i 1 vg (hi omnes itemque'^i'i 
g*'-* dicit illis; item f dicit disciptdis suis, k** et ait ille sive Ipse) go 
arm aeth syrP (et syrsch Jjidt eis lesus) \ anox^i&fva cum bl al pauc 
1 (gi-2-vi(i) vg cop syr«tr Eusdem 121 ^ anoxqi&. Si (: : ut Mt, item 
testes pier in Lc) cum «CDxrAii unc^ al pier f ff^- gQ arm, item Ln 
/.at anoy.(ii&. cum an 33. al^ a b i k {et respondit Petr. et die.) q aeth 
(c cui respondens Petr. ait) | o /5 cum ABCDNxrAii unc^ al longe pier 
iipler vg cop syrP go arm aeth Or^'^^'' (ot yovv avayftaifjavrta fia^xoa 
/.ai Xofy.aa anoxQi&ivta rnv TiftQov fintjxfvai' av ft ^i , xav firj 
TTooa&fi'TfCT TO 7ia(ia tw fiar&aLo) yfififi'ov) Eus^^'^ (relatis iis quae 
Mtth habet inde ab Vfina ()f riva juf usque l(Xv[.ifra (v r. ov{>. addit 
quae sola ex iisdem et ipse Marcus scripserit et dicit de reliquis: raii- 
ra jLifv oi'v o nfrfjoa iixorwa na^aai^wnaaO^ui tj^iov' dio xai, fia^y.oa 
ama naQfXmiv) ... nl 157. item 13. 69. 124. 346. b (Christus lesus 
pro o Y^) syr^cliethr persP add vuorr toi' Oiov insuperque 13 etc add 
ton X,o)vro<T (: : e Mt) 

30. fniriiirfaev avroia (a c avro)): ita et. Or (3' ^^2) o fi(v ovv fiar(}aioa 
-TOTi ditaTtiXatn toia fia&. iva /HTjSivt fi7io)aiv on etc, di fta^xoa' 
f 711X1 fifiaiv ai'Toia , (frjffn', i,va fiTjdn'i^ Xtyojai, ntQif avrov o Si Xov- 
xan - lariov fnvroi, ort riva ton' ai'Tiyt). tov xa. /^arO-. tyti to tntzi- 
iitjatv.) et Eus'lera; j, c add Ti \ Xfyojatv cum nablnxtah unc** al 
omn^'i'J (sed nonnulli Xtyovav) Or Eus ... Ln fvnwaiv cum cdg 

31. avrova: v om | i'tto (Gb') cum nbcdgklii aP*^ (Cf et. lust'rypli's KATA MAPKON 8, 34. 301 on dsi tbv vtov rov dv&Qconov nolXa Tia&siv, xai d7rodoxif^aa&rj- 
v(u vno 7031' TTQeo^viiQav xai rtov aQXiSQf'cot' xal rcov jQafA.fiatscov 
xai dTTOAtav&rjvai xat fiezd ZQeia y/u'^aG dvnarijvai. 32 ura 
TraQQijai'a rov loyov ^'Xdlsi. ^'^ xra nQoaXa^o^sroa o Ih'tQoa 
avrov fjQiaro innifidv avrm. 33 o dt imazQucpera y.ai I'dcor tovg 
fui&ijTaa avTOv eneri'fii^asv Hi-'tqo) y.ai Xt'ysi' vTtaye ottigco fwv, 
Gatavd, on ov cpQovHG id rov t)eov dXXd td rdiv dv&QooTTcov. 

3485.. ^'^^^ TTooGxaXsGafieroG rov oyXov gvv roiG ^la&tjzruG Mt^ia^M--2i 
avrov siTTsv avroiG oGriG xrirlsi. otiigco fiov aaoXovireir , anaorri- 

i^oa yaq nqn rov aravfjio&tjvai,' dfi rov inov r. avOiJ. nnU.a, naOfiv 
v.. a7lodoy.if(<xa d-tjvcti vno TO)v y^afi/iar. x. (papinatwv x. (JTaii^o)&t]t'Oii, 
X. Tt] TQirtj tj/(f(ja ai'acFTiivai.. Eademtryph 100 ujsi quod h. 1. vno t. 
ifa()i(T. ■/.. YQa/^fi.) . . . ? ana cum axfa unc'' al pier (:: ut Le et Mt) | 
y.ai, (d add ana, item a b f [gi-^vidj ^ \ yg syr^clij uon item cff'^'^id 
i q cop syrP arm go) twc ct^/t?^. c. nbcdehmsuvx al plus'" go .. . ? 
(=GbSz) om rb)v c. AFGKLNrAn al sat mu: : cf 1] pp. Item roiv yQafi/ia- 
Tto)v {-riMV NBDNrn unc*' etc; acelxa etc -ravo)v) cum sbcdefhlm 
suvr al plus^" (b om x. r. yQa/iju.) . .. ? (=GbSz) om tw?' cum agk 
NXAn al sat mu go : : cf II pp | xav anoy.rav&rjvai (haec d om): lust 
tryph'eg); 1(10 (vide ante) item''^ crravQOjOrjrai. Cf Ir-"'' Oportet enini, 
inquit, filivm hominis multa pati et reproban et crucifigi et die tertio re- 
surgere. | fiira, tq. tifitQcta (a ^5. post tertium diem): 1. 13. 28. 33. 69. 
124. 2Pe al plus^^ d g'" syrscb (sed alitercod) arm aeih tt; (13. 28. al 
iv Ttj) TQiiT] Tj/ifQa. Item (vide ante) lusttr li-int (. . ut jyjt g^ L(.^ 

32. .B* naQfjaoa, (ut b* passim ; passim et. sdl) | n flalu t. loy. | 
ngoala/iofifvor! : r nQoaxaXiaantvoa \ avtov h.l. cum bl a. .. ? ante 
o nftQocF (:: ut Mt nullo teste variante) cum wACxriii unc^ al omn'^'d 
f k 1 (gi-2-vid) vg cop arm go . . . uSr om ; b c d fif^ i q quern svsci- 

piens (d respiciens) Petrus etc | fninfiav avro): a b n obinrgare (b in- 
crepare) evm dicens : Domine propitius esto , nam hoc non erit (: : e Mt) ; 
c k rogare (k obsecrabat) ne ciii haec (k ilia) diceret'^ i increpare et re- 
vocare eum 

33. o df cum sbcdlxfa unc^ al pier itP'er yg etc ... akii al plus'" f 
syrP (persP Christus) add Ti \ nfTQo) cum «bdl ... ? praem tw cum 
Acxr^n unc^ al omn'^i'^ (;: to) nftQ. in Mt non fluct) | xai Xtyfi, (\ k 
add ai'TOj) cum sbcla ff^' (et dixit) k cop syr^ch aeth ... ?■ Ln kfyatv 

. cum ADxrn unc^ al pmnvid itpler yg gyj.p go arm | aU.a ra (d sed 
quae sunt, item it vg sed quae sunt vel sed quae) : Dgr 225. om Ta 

34. avToia (et. Or et Or'°' f g^'^-vid j q yg gte): dxa itpl <im | offTKr c. 
AC^xrn unc^ al pier cop syrutr go aeth cattt^'et'^ora ... Gb' (prob 
Schu) Ln fi Tia cum hbc*dla aP^ it vg arm syrP™& Or''^8"^et'iit3,543 
Synops'^^(:: at sic et Mt et Lc. Qua re si non offendimur, etiam ?A5fn' 
pro axo).ov&. restituendum est) | axoXovOii'V c.(;*dx(a vide post) unc^ 
1. 28. al plus'"" a b f ff'^' g^- vid j n q vg ( f i q am em post me seqvi, 302 8,35. KATA MAFKON Ml 10. s;< 
l.c 17, 33 adai^o) HcvTOv xai «(j«7co top aravQOv avrov, xai dy.oXovOimo 
fwi. 35 Off yu(j h\i Othj r]^r if't'/i/J avTov oo]gui, anoXtom (cvitjp' 
ua d ar itnoh-'aEi rt^v mvtov ilw/ijt' nextr f)wv yjci ruv tvayyt 
f.lov, oooGti avii'jV. o() rl ya(j (ocptXtl civO^Mnov y.ir{)dijOai rov 
y.ua^or oXur xai ^ijfAtoH^ijiai tljv Wvpir (cvrov; 37 t/ yiiQ Sol ai>- vged me sequi, ft"^' me vrdt sequi, a n seqid me, b sequi pout me) go aeth 
... 5 (= Gb Sz) Ln fX&nv cum «ABC-KLrn (a ().&(i,v xai axof.ovSw) 
al uiu c g^' k 1 gat cop syr"''' arm Or'n' •''»■''■'•'' Synops'^ ( : : e Mt ubi 
non fluctuat; Lc fftytaOav multis fX&fir substituentibus) | anaQvtjO. 
(D a^vijaaa&o)) tavr. y.ai a^jwTW : a nil nisi ^naitaro) \ s t. ffrar^. 
tavTov I FLX al ay.o/.ovO-tiroi 
35. yao lav cum nbckmad 1. 28. 33. al ... c Ln ya(j av cum adekghi.s 
uxr al louge pi Or'--*'^ | t. i/'<'/- ctvrov cum sACf>*LxrAii uhc^ al omn 
v'<l ... B Or^'^"'^ T. fwi'Toi' ^'i'/., D^ T. ^'V/. facToi' I Off (V av anok. t. 
■^'vy. avTOv: D* d* h aeth om, sed k pergit i)ropter evangeliiim autem 
isulva'cit illam ( anolfOft, cum «bcdVa al^** ac plurib. . . <; Ln anolfar] 
cum Ai.xn unc" al longe pi Or*'^"^ | t. \f\<x- axnon cum nAbc*la (ita 
et. e' scripturus erat) 1. 33. al pm ... Gb Sz Ti t. *«i)roi' i^'c/. cum 
c^xn unc® al^" fere ... d^i- i* avTtjv, q Or'''^^^ plane om, bine Gb" ] 
ifioo xav (a •»; sed d' et): D a b i n (k vide ante) arm aeth Or'''^^^ om 
(33. fiP" om xat rov fiiayyd.) \ (jo)ffft (28. 33. fviitjfffi:: e Mt) absque 
oi'TOff cum sabc*dklm*xaii aP^ fere it vg cop syr^tr go arm aetb 
Or"'^*"'^ ...?•(= Gb Sz) praem oiTOff (:: e Le) cum c-KFGHMm&suvr 
al pier 

0(3. ojcfif/.ti {l 0(ffX.) cum SBL a ji q (et. Augl^i^ Hesych'evit ^ro(ies<, sed 
non satis patet unde; vide ap Sabatar.) syrsch arm (copv'd, go utriq 
lectioni respondet) ... ? Ln oxfifkfjan (r al otpf)..) cum ACDxrAn unc® 
al fere omn (33. oxftflfi&rjafTai.) h c f fif^' (g''2vid) i k 1 vg syrP 
Q,.i,2«2 (•; . g ;\jt yt vdtr) I avOQwnov cum sCbksuv al pi go, item (ita 
Ln Ti) xov avOq. AC*Dn al plus^" Or'''^^'^ . . . Gb' avdi>o>nna (: : at ita 
et Mt et Lc) cum «*c"'Ei'GHLMxrA 1. 13. 33. 69. al^" fere | Kti)()r\aai, 
(l vitiose -//ffaff) et ^t//uojd->/rai cum kbl (eandem scripturam trans- 
tulere ad Lc d it^liq) ... ;■ Ln tav /.((idijaii (r al -aii) et "Qrifiiw&ri 
cum ACnxrAn unc^ al omn'*''d Or (:: ut Mt lectione non fluctuante) j 
Tor xnaft. olov (et. ft'^- 1 vg, gi*2- vid ;; jta et. Mt et Lc): l a b c f i k 
n q gat o^.oj' rov y.offii. (c b i gat nniversum mundum, f k totum mun- 
dum, q omnem mimdum, a n totum saecnlum). Praeterea c 33. al pauc 
syi-sch ante yf^dfjatj pon. (Petrc^^" '^ rt yao MipfXtjan avdiooinoa far 
r. y.OiTfi. o'Uiv yf-Qdtjcyij , TtjV fVf rf'vy. avrnv tij/tKofh] tj anoXiatj non a 
Mc vdtr pendere.) 

37. T^ yaq cum sbla 28. 2Pe q cop arm Or'-"^**'^, item Df^'"* ;/ ti> ya(j ... 
g Ln 7/ T^ cum Acu-xi-ii unc" al longe pier it (exc q) vg syr""" go aeth 
:: ut Mt lectione non tluct | (foi cum s*B item k^l ()o> ... <; Ln dojofi 
(: : ut Jit) cum ACDxrii unc^ al omnvid Or 'i^*'^; item dabit it vg | av- 
Ou<i)no(j (b o uvOftiitnon): a om una cum fVot (et. <) ijuid eaim com- KATA MAPKON 9, 2. 303 Vqojtzog avtaXkayfia rtja ipvp]is uvtov ; 38 ^^''^ og yaQ iav snai- l' r2',9^ 

ojyv&fi fis y.at rova e^oia Xoyuvo iv ty ysvta ravrij rfj ^wiyaXiSt 

AUi afxuQtcoXw, Mu vioa rov dvOQMTZov maiayvr ijaetai avzai', 

orav eX'&y tv til do^tj rov natQOG avrov fieza zwv uyyfXojv 

roiv ayt'cor. IX. 1 •*'•- xai iXeytv uvtuia' dfir/v Xt'yoi vfilv on ].ll%^ 

sioiv Tivsa cods tav saiifAOzaiv oi'nrea uv jxij ysvacovrui davaTuv 

ioJG di' Idcoatv Ttji' ^aaiXeiai' rov ^sov iXyXvU^vlav iv dvidfxei. IX. 2 Kai fxera rj^u'Qua f| naQuXufi^dvei u Itjaovo zhv lltrnov ui 
■Au] zhv 'Id^oj^oi' xai ruv 'fmdvrtjV, xu} dvuqit'()St avzova eia oqoo 
v\l»jXbv xar idiav ftoiovo , y.ai atti:ixuQi^oi{ftf if4,7i(ju()d£v av 2-8 
17, 1-8 

r.c 9, is— £6 mutabit pro auima sua). Hinc Ti ti yaq arictAAay/ta (lx al mu av- 
raXayfia, r avTa).yf(a) omissis Sou uv&ti. c. a | ai)TOJ' : b iavxov, c arrw 

38. ya^ lav cum SBCEFLMvxrA al pi; item f ya^ av cum GHKSUn al sat 
mu Clem^^^ ... A yaq omisso lav, d <)' av. Latiui sic : qui autem b c ff'^' 
i k q; quisque eniin a n, qui enim f 1 vg | snavayvv&ri f^ie (a* /.iiv): D 
iTTavaxvv&tjCferai f/id \ aai, rova f/iova ).oyov(T (et. Clem'^^^): k nil 
nisi et meos idque ipsum erasum est | a/^aoTO)Xu}: a -ktj \ tow ayi.utv 
(90* 218. |((fT. TO)v ayt,. ayy.): f al pauc emm (et vgcd'l al ap Luc^rug) 
Qle,i,595 ainov ... 1. 209. vg^od charitin (ap Bang in Gnom) om 

IX. 1. (/idf TO))' fffT. cum BD* (d sunt qicidam hie circumstantium ineeum, 
item tif^" praeter me pro mectim) k* (sunt hie quidam ex eis qui adstans) 
c {sunt hie quidam de hie stantibus); cf et. a q sunt quidam hie stantes 
mecum, quae eadein n tueri videtur ... 1. cop syr'^'^l' Or*'^^*^ to>v tar. 
(OfTf (1. odi) ; b i sunt quidam circumstantes (b de circumstantib . me) 
omisso o)S( ... ? Ln twv o)Si icsr. cum sACD'^LNXrAn unc^ al fere emu 
f 1 (gi" '2" vid) vg {sunt quidam de hie stantibus) syrP go arm (: : cf 11 pp). 
Praeterea d 2pe a b fF^' n q ad tari]-/.. add f^in sftov | tatTjxoTMv: k 
33. larojTon' :: utll pp | oi-rivia: 33. ot | yiuaoivtai cum xabcde'^fg 
MSUVFAn al pi Or*'^^^ . .. £*hklnx al mu Ov^'^^^ ytvaovtav | av: f om 

2. fiiTa cum wbcdla (minusc noii uotati) ... ? /tf.9- cum ANxrn unc^ 
al pier | naoaX. oig: a o Tg na^aX. \ rov tax. cum wABC^idDLNn unc^ 
al pi ... xi'A al mu om toj' | tov iwa. cum scdkluxh 1. 33. 69. 124. 
al sat mu. .. Glj Sz Ln Ti om rov cum abnfa unc'' al pi (:: cf 11 pp) i 
ai'acpefjfi,: v 2Pe avayn,. Latini: itP''^'" vg dncit vel duxit, k* inseruit | 
vtjiriXov (a k altum, f gi-2-vid i q yg excelsum): s 52. 124. 19ev add 
Xuar, item b c flf^" i n altissimum. Sed 52. 19ev 255. sah om xa. i(h,., 
al^ om fiofovff, item syr^'^'i cop /leth. Ex Latinis aa. id. ftov. b c f g'" 
vid i 12 yg reddunt seorsum (c secreto) solos; a d fl'^' g^' 1* n q gat ing 
mt em tol seorsum solus, k solus cum solis | fiSTtft.O(j((iO)d tj (d rarifio(j(p.) : 
13. 28. G9. 124. 346. csc" 2pe praom fv (2Pe rytvito iv) to nooafv- 804 9, 3. KATA MAFRON Ttoj', 3 xai la iftaria uinov lyt'reto aril^m'ta 7.tvy.a Xmr, oia 
yyaqjEm ini tijo yt/a ov Sviajca uvzcoa Xtv/.arai. 4 •acci wqjOtj 
avtuia HXulao ovv Mavati', y.ai )jO(xr avrXaXovirea rm li^aov. 
5 xai anoxQiVem o lltznua h'yci to) 'Jijaov' oa^^ei', xuh'rv ^ariv 

■/(a&m oivTov {avrov c'*^^'' 2Pe, sed 13. 28. C9. 124. aiirora), item te- 
statur Or^'^^": ftra fmi y.ctra rov fiartxoi' littjan. dirjytjaaa&at to' xat 
fv xo) TtQoan'XiaQai avrov /tfTfi[to()q;(o3>] fft7Z(^oad. airiof. (:: cfLc) | 
ifiTTjj. ai'TO)i': Or^'^^ oi'x n.otjTai /ufi' a7Ta^a7rXii)a' /ifTffiofj^oi&tj, itfta 
Jf Tivoa avayy.aiaa ni)oa&^xt\a /;r aviY{)a\)j( ftar&aioa xa^ iiaoxoa' 
xuTa yctit a/Liq,OTfi)oi'a ittTiiio(Jtio)Dtj tuTntooO . aiito)i'. 

3. tyiviro cum nbcefumsua al pi ... Lu Ti fyirovru cum ADGKLNVxrn 
1. aP" fere. Cf Or^''^^" tot* d( y.ata fia()xov yivovrai, ra i^iar. avTOi' 
Aii/xa y.ai ariX^ovxa Ma to (pwff, oia yvatp. uri Ttja yijo on diirarat 
OUT. Xn'xavai. (:: et. ap Mt ULur al"" fere fyn'ovro) | axikpovr. Ifv*. 
hav: ex Latinis a f ff"-'" g*'^' i n q vg fulgentia (a ff^" n, splendentia f 
i vg, spleiidida g''-' q) Candida (a f flP" i u; et candid, g'"-" q vg) 
nimis (i ante candid., g^' cm); contra nil nisi splendida b, Candida 1, 
Candida nimis k, satis fulgentia c | Xiav (cm praeter b g-' 1 etiam 4 go 
aetli Or) sine additamento (Gb") cum sBCLi 1. d k sail cop^od arm 
aeth ... <; Lu add uia (kii al plus*^ laafi) yt,oiv cum ADgi"Nxrii unc^ al 
pier itPler yg go copscliwgt wi syruti-; item 48ev al pauc Or wa to (pwa 
:: cf Mt I Ota yva,q,iva (u* 28. 124. 262. al" fere xvaifiiva , cf Suid : 
TO fiiv dia Toi/ y xoivof, to d'l dia tod x a,rri>y.ov) in. x. y. ov di'v. out. 
/.ivxavai : D syr*'''* mcf ov dvraxai xia Xivxavai (nt xijg yt]ff, b qualia 
quis non potest facert super terrain , i qualia quis super terram Candida 

facere non potest ; persP tit homines intuitum non possent ferre . . . x a n 
om I ovxwa cum suclna 13. 28. 33. 69. 116. 124. 346. 48ev 49ev c-scr 
2Pe al pauc fl"-' {tarn Candida facere) k {sic alba producere) sail cop arm 
aeth arr Or (sed n Itvx. orxoxr) ... ? Lu om cum ADxrii unc^ al pier 
c f g' ^'Vid 1 q (^de rell vide ante) vg go (syr^ch vide ante) 

4. (i)(f)&tj: EM 124. ojcpd-fjaav | tjXii-aa cum u*dh (cf ad 8, 28) ... g Ln 
Ti tjXiaa c. nalnxpaii unc** al omuvid. De rjX- et 7jX- cf ad Mt 11, 14 { 
fiwii- cum NBDKNSAn al permu, item v. 5 accedente u. Item sah cop 
a b c f i 1 q vg (et. fu iiig emm al, sed non am) . . . ? juo)- cum acefgh 
LMUxr(V?J al pi k am go, item v. 5 except© m. Porro -an cum ak^jj 
EFGLMNSVXAii al pi ; item v. 5 cum nabcdefgklmnsxaii al pi . . . ? Ti 
-arj lioc versu cum nb'cukuf al permu, item v. 5 cum Huvr al sat 
mu I xui, iiaav (haec 13. 48ev 49ev g sah om :: ut Mt) awlalovv- 
xta {avvla. cum b*chla etc; ? Ln avlka. cum AB^'Nxrii unc** al certe 
pier, f k conloquentes ; n cscr b d S"^' g^'~' i 1 vg kaXowTfa, loquentes, 
cfabulantes): Dg"" 1. 2Pe an q xai avriXaXovv {et conloquehantur) 

5. anox^ib&iia (i respondit omisso X.fyii) : 2^^ a k (sed k* om xat nn. 
usq i7jaov, k'^ supplet: et ait petrvs) ii q syr'^^'i om | o ntxuoa: r 253. 
om 6 I Xtyti, {ait c f ff^- k I q vg): u 2Pe a b d n syr-^ch n,n!:v {dixit), 
1. 13. 28. 69. 124. 346. iX.tytv \ tw trjaov: N ai'To), k (vide ante) om | 
(ja^ifin, cum nabcuehnx (alibi et. fk.mpi'awI'a) sah . . . ? Ln oafj\Jt. cum KATA MAPKON 9, 9. 305 tjixda code eivai, xai nonjacofiev zQsia oyjjvcm, aoi [iiar y.ai Mowael 
fiiav nm 'HXst'fi fu'av. 6 ov yaQ ijSei ri dTzoy-QiOff sxqjo^oi yaQ 
sytvovro. 7 y.ai fytrezo vscpiXrj mioy.idL,ovaa avtoTa, xai iytvsro 
q)avt] iy- t^iG veqithja ' ovroa iarir o vioo fiov 6 dyaTTtiroa, ayovere 2 Pe i, • 
(iirov. 8 xtti fiaTZiva TTSQi^Xeipctf^swt ovxtri ovdt'va sidor dlXa tor 
'Jrjocwv fiovov jM«i9'' eavzav. 9 Kai yMTa^aivovrcov avrwv ano tov Mt n, 9- FGKLMSurAn al certe pier (alibi et. h) vo\) | xai (x yscr k cop'"' et 
petrs om ; c sah itaqite) Tzoitjaoj/iiv (v 13. 124. a.V^ fere -aof(fv), et. 1 
gi-2-vid vg et faciamiis: D 13. 28. 69. 2pe aP &fXna (28. al « &f}..) 
noi^Tjao) (13. 69. al -aojf^iv), item b d i vis faciam (ff^' vis faciamus ap 
Sabat, si vis faciam ap Blanch), c itaqve si vis faciamus , k^ si vis fa- 
ciamus, a f n q eJ si vis faciamus (:: cf Mt). Praeterea c 2P® e fif^' add 
o}8i :: ut Mt | r^jeia axiivaa (: : ut et. Mt) cum nbcla 33. al^ a b c 
ff-2- gi-2.vid i k 1 n vg syrsch aeth (sah cop ubique sic) ... ? Ti ffzj/i'. 
TO. (: : ut Lc) cum ADNXrn unc^ al pier f q go syrP arm | ^((/ji'ffft: c 
Ln fiioafi', Ti /iiojvar], vide ad versum 4. 

6. anoitQidT] (« Orbis aniy.Qidt]) cum (Gb") NBC*Li 1. 28. 33. 2Pe k cop 
Or3.560gj;562 _ f Ln Xa).tjaij cum c^u* al vix mu; Gb" Ti Xalrjan^ 
cum ADNU^xrn unc^ aP^" fere catt, item loqueretur a c ff^' n q go, di- 
ceret b f i 1 vg sah aeth, item syr"''' | excfio. y. fyivnvr. (Gb') cum 
SBCDLA 33. 2ev 2Pe itP'ei' (c i q timore enim exterriti erant, a b timore 
enim perterriti eraiit [simt a] , n timore enim repleti sunt , k in metu enim 
fiierat] sah (timor enim cepit eos) Chr''^^" . . . ? riaav yaQ fxtfo^oi (ku 
al pauc ifi(fo[i., item Chr^od) c. ANxrn unc^ al loiige pier f 1 g^'^-vid yg 
(hi Latt erant enim timore externti] similiter syrut'' etc) syr'^tr cop go 

7. xa^ fyfviro: n 2ev lyir. di | avroia : H*U 13. 28. 69. 108. 124. 48ev 
al plus^® avrova :: ut Mt et Lc | lyivfro (poivTj (Gb') cum sbcla (item 
300. praemisso idon) cop arm syrsch syrP ™g (ff^- et ecce vox exiit) . . . 
g LuTi t]).&tv qu)vr] c. ADNxrn uuc^al fere omn (sed 28. 69. 1 24. 346.(;'(oi'7/ 
f]X&-iv} a b f g*' i 1 11 q vg sah syrP t^' go aeth ... 1. k syr^odd uj]; nisi 
(pMvrj, c ecce vox (:: offendit lyiviTo paucis verbis interiectis repeti- 
tum, quod non in Lucae textum cadit) | vfqifkijfs sine ).fyovaa cum wb 
CNxrn unc^ al^"^ fere k cop arm^dd go ... g Ln add Ifyovaa (:: ut 
Mt et Lc) cum adl (item a hywv) 1. 28. 33. 69. 124. al mu a b c f flf^ 
g^' i 1 n q vg sah syr^chetP c* arm^o'^ aeth | axov. ai'Toi; cum sbcdl 
1. 28. 33. 209. 2pe a c ff^' g^" i k 1 n vg sah cop .. . g avrov axovir. 
cum ANXrn unc^ al pier b f q syriit"" go . . . a fi' w 9jiido>ii]aa omissis 
axon. avT., item s^, j,, ^j fn^oxtjaa axnvct. ai'Toi' :: cf Mt 

8. f^antva (c ff^' repents, { confestim, k siibito, q contimw): D 28, 66"'^ 
69. 2Pe ivd-fioa (a d g^'^- i 1 n statim), b om | ii,dov cum nabdefghn 
surn'^ al pi ... cklmvxa al pi i,dov (a ante oi'dfj'a) | aAAa cum ACLxr 
An unc^ al pier sah arm ... nbdn 33. 61. 48ev 3pe al^ it vg cop go 
aeth f4 lAtj (nisi) : : ut Mt | ^lovov (2Pe c ante toi' «^) : f om | fii& (b 
,wfTa) tavroni: b 33. c f post nSov pen; 61. a tf^- 1 k om 

9. xai, xara^aivovr. cum nbcdlna 33. (8Pe xai xax. df) it (exc f) vg cop 

TiscHEXDORF, N. T. Kd. 8. 20 306 9, 10. KATA MAPKON OQOva, disareihcro avtoia na fttjdsv) a sldov dn;yT;acovtai , £i fii] 
oral' vlua tov dvd^Qanov ix yr/.()cov avaary. 10 ^' ^^ xal zbv 
Xoyov ixgdztjaav TiQoa mvzova avv^rjtovvzsa ri iartv to ex vexQmv 
' CsM) ilvttaTtjvai. 11 ^^'^ 'Mil mrjQKTOiv avtbv Xt'yovrsa' on Xi'yovaiv 
ol fJiaQtaaioi xai o'l YQafifiateia on HXeiav del iXd^slv nijatov ; 
12 6 81 t'cptj avtoiG' 'HXeiuG eX&av TZQaxov dnoxa'&iGtdvH ndvza. syrsch aeth ... ;• Ti xaTa/9an'. (s utra^.) dt cum Axni unc* al pier 
f syrP arm go (:: vide ad v. sq) | ano cum sACLNxrAn uncial pier 
. . . Ln fx cum bd 33. I'scr jscr (it vg de monte) : : ut Mt | ditatukaxo : 
c 1. duare).}.iro, a Tia^fjyyultv omisso wa j a tidov (fi^d. c. nabcefg 
HMSurin- al pi , d (idoaav, KLNVxn' al mu i.dov) dt.rjyriao)vtai, (hknx 
al plus*° dttjyrjaovtai, 13. 28. 69. 346. ilrjyt]a.) hoc ordiue c. «bcdla 
1. 13. 69. 2Pe a b g*' ^" i k I n q vg ... ; di?]y>]<T. n ii^ov (id. vide 
ante) cum ANxrn unc^ al pier c f ff"--, item syr""" al | a, firi (»») ; 
N* om 

10. xat: 13. 49. 69. 124. 346. 2Pe oi. <)f (sed 69. testib Wtst et Scriv ot 
dt coDJg cum Qi, ftaS-rjrai post fxQar. addito; Treg vero ot /lad. omisso 
xao testatur) ; 262. 300. al ot di y.cii (:: oBendit x«t toties repetitum, 
hinc etiam xaTO/9, dt v. 9 videtur ortumj | auvUtjr. cum sabcdglna 
al . . . ^ aiiCrji. cum EFHKMSuvxrn al pier. Item v. 14 (ibi i' scriptu- 
rus erat avv^.) et v. 16 (sed utroq versu a at^.) | ti fariv: m to ti 
tar. j TO (r toI) ix vix(i. (a om to f. vi.) ai'aattjvat, cum »ABCLNxr(A)n 
unc^ al pier q (quid esset a mortuis resurgere) cop go arm aeth syrP 
(interprete White) . . . Gb' oTai' tx vm^. avaarrj cum d 1. 13. 69. 1 18. 
124. 209. 346. a b c f g'-*' i 1 n'*''d (k quid esset a mortuis resurrexerit) 
vg syr'*cl» (sed vide p