Skip to main content

Full text of "Novum Testamentum Graece; ad codices ... iterum recensuit, sectiones majores et minores Eusebii, Euthalii et Andreae Caesariensis notavit; primum quoque nunc Lectiones Ecclesiasticas ex usu Ecclesiae Graecae designavit ac Synaxaria Evangeliarii et praxapostoli addidit et criticis interpositis aimadversionibus"

See other formats


NOVUM 

TESTAMENTUM 

G R A E C E. 

A D 

CODICES MOSQUENSES UTRIUSQUE EIBLIOTHECAE SS. 
SYNODI, TABULARll IMPERIALJS, ATQUE UNIVERSITATIS. 
ITEM AUGUSTAJNOS, DRESDENSES, GOETT1KGENSES, GOTHA- 
NOS, GUELPHERKYTANOS, LANGERI, MONACHIENSES , LIP- 
S1ENSES, N1CEPHORI ET Z1TTAVIENSEM, ADHIBITIS PATRILM 
GRAECORUM LECTIONIBUS , EDITIONIBUS N. TESTAMENTI 
PR1NC1P1BUS ET DOCTORUM VIRORUM LIBELLIS CRITiCIS. 
JTERUM RECENSU1T, SECTIONES MAIORES ET M1NORES 
EUSEB1I, EUTHALU ET ANDREAE CAESARIENS1S NOTAVIT, 

I'RIMUM QUO QUE NUNC 

LECTIONES ECGLESIASTICAS 

EX USU 

ECCLESIAE GRAECAE DESIGNAVIT 

A C 

SYNAXARIA EVANGELIARII 

E T 

P R A X A P O S T O L I 

A D D I D I T 

E T 

CRITICIS INTERPOSITIS ANIMADVERSIONIBUS 

E D I D I T 

CHRISTIANUS FRIDERICUS db MATTHAEI, 

L1TTERARUM CRAECARUM LATISARUMQUB IN UMVERSITATE CAESAREA 
MOSQLEXSI PROFESSOR V. O. ET CONSLLIARIUS AULICUS. 

TOM. III. CONTJOJENS EPISTOLAS PaULI ET JOAKNJS 

ApOcalypsin. RONNEBUIIGI. ANKO MDCCCVII. 

A P V t) A '» G U St V M S CHUM A N A". 
4 .% A AUGUSTISSIMO 

ET 

POTENTISSIMO 

PRINCIPI ET DOMINO 

t it? v h >/r t% i} jr% JU j£ A A m U K KJ 
IMPERATORI A ET 

A U T O C R A T O R I 

ROSSORUM OMNIUM 

ETC. ETC. ETC. 

I SuMWA ANMMI P/LTAfR rOXSECRAl I'M, N o t a. 

IN alio modo hie filentio praetermittere poffum nome** 
I^iri longe PracfiantiJJimi _, cuius cura, ope et im- 
pends haec editio nunc eft perfecta tota. Eft is 
.FniDERicu.? Adoi.phus Wimmer, a pluribus annis Rector 
fcliolae Plauienfis in Variscis, Vir copiofa et lectiflima 
doctrina praeditus, inprimisque litteris orientalibus, 
item graecis et latinis eruditiflimus. Hie ergo fnis ac 
familjae fuae imp ends, conatu forti, conftanti, ac pro- 
pemodum periculofo, perfecit, ut hie liber, luce 
dignifiimus, in lucem prodiret. Quod ergo olim 
Joaxni Millio, in edenda nova Novi Teftamenti edi- 
tione, beneficium praeftitit Joanjstes Fell, Epifcopus 
Oxonienfis, haud exlguis, nt credibile eft, opibus ab- 
undans : idem milii , multo generouore etiam animo, 
praeftitit Frider.icus Adolphus Wimmer, vix mediocris 
fortunae homo, certe nullis Anglicanis the fa oris locu- 
ples. Etil vero pro hoc, propemodum plus, quam 
humane auxilio, etiam poll obitum meum, quamdiu 
liaec legentur, me habebit gratiffimum: tamen, ut ipfe 
et familia eius pro hoc merito aliquid emolument! 
habeat, ex animi iententia exopto. 
Mofquae , d. g g Oct. 1S0G. 

CHRISTIANUS FKIDERIGUS de MATTHAEI. APOCALYPSIS I O A N N I S. PRAEFATIO* 

dontextum, quern vocant, in hoc libello exprefll 
ex priore editione mea , quae cum duplici com." 
in Ontario critico prodiit Rigae et Lipfiae 1785* 8* 
Ad hunc contextum accommodatae funt variae le- 
ctiones et animadverfiones, quas hie deinceps fub* 
iecimus. Probabiliores lectiones Codicunij littera 
A., minus probabiles, littera B. notavimus. Reli- 
quas, his inferiores, interdum etiam indicayimusj 
addita littera C. De locis, admodum paucis, hid 
copioMus ep,imus ; cum pleraque in editione priore 
occupaviilemus* 

Veteruin et receiitiorum de hoc iibelloj et 
auctore eiusj contrariae fententiae, noli funt igno- 
tae* Hoc quilibet ipfe yidet^ inventionem eiu3 
haud adeo fuifle difficilem^ cum omnis repetita (it 
evqeaiKoylocs d(po^fxri a numeris. Quod UOs attinetj 
bona fide teftari pofmmusj nos, ut virurri honeftunt 
decet, tractaffe hunc libellurhj tanquam divinumj 
fumma, et cura, et diligentia, et reli^ione* 

a a. Poft 4. P r a e f a t i o. 

Poft priorem editionem meam feptem Codices 
denuo examinavi, quos appello 7, 15. 17. 19. 21. 
22. 25. Lectiones Ioannis Hentenii, ex eius Are- 
thae exemplari, ab aliis editoribus neglectae, hie 
notantur numero 20. Hos octo Codices interdum 
hie latidavi. Eorum autem variae lectiones cum 
reliquorum in totum N. Teftamentum brevi poft 
prodibunt. Omnes prioris meae, et liuius editio- 
nis Codices Apocalypfeos pro cuiusque auctoritate 
in quinque claffes diftribuo. Praeftantifiimi ac pri- 
niae claflis funt r. 21. I. 17. p. i5. fecandae clallis 
k. 19. Tertiae o. 20. 23. Quartae 7. Quintae 23. 

Poft meam priorem editionem Birgius ad edit. 
Steph. maiorem examinavi t, certe notavit, Codices 
fere quatuordecim. Quos fi cum mea editione 
contendere potuiffet, vix emerfura fuiffet tertia 
pars variarum Iectionum , fi praefertim vitio forum 
Codicum Andreae et ex Andrea corruptorum, vel- 
uti Latir. IV, 32. etc. lectiones excludantur. Evi- 
d enter hoc apparebit, cum meorum Codd. variae 
lectiones prodierint. Ex Birchii Codicibus octo 
omnino, quos etiam frequentius appellat, funt no- 
tabiles. 

Alterus Praefatio. 5 

Alterus quatuor examinavit, quos eo ordine, 
quo varietates lectionum notavit, appello, Vind. i. 
2. 5. 4. Tertius et quartus commentarium An- 
dreae habet. 

Editores priores, qui fere Erasmum fecuti funr, 
procul in hoc libro aberraverunt a vero. Erasmus 
enim uno folo Codice Reuchlini, eoque adeo muti- 
lo, inftructus fuit. Ifte autem Codex, ut perhibenr, 
adiunctum habebat commentarium Arethae et An- 
dreae. Cum yero hos commentarios in nullo Codice 
confufos invenerim: probabile mihi videtur, folum 
Andreae, aut Arethae commentarium additum Fuifle. 
Inde tot corruptiones reperiuntur in editione 
Erasmij quas ipfe etiam, adhibitis Codicibus Lati- 
nis, fuis coniecturis, ac fuis corruptionibus auxit. 
Poftea Erasmus adhibuit eriam edition em Complu- 
teniium^ Verum hi quoque, vel uno folo Codice 
Andreae, meliore tamen, inftructi fuerunt, vel cer- 
te eius generis Codicem potifllmum fecuti funt. 
Inde accidit, ut editio Complutenus fimillima lit 
meo Mofquenli Codici o.. Textus ergo receptus, 
ut vocatur, repetitus eft ex vitiolis Arethae et An- 
dreae Codicibus, quod dudum in priore editione 
demonftravio. 

Cum 6 Praefatio. 

Cum Benc;elius in hoc libello, quern inulHs de 
cau/Tis accuratius et religiofms tractare decreverat, 
ab una parte, per veriionem Latinam vulaatam, 
per Cod. Alexandrinum, per corruptiones Andreae 
ei Amhae, ab altera, per lectiones praeliautilTmio- 
rum Codd. ad extremas anguftias fe compul[um 
videret, per fummam defperationem, quod nemo 
criticus, ni.G idoneis ac in primis hiftoricis argu- 
mentis inotus fa cere folet, excogitavit rccenjioneni 
Airicanam et Aiiaticam. Codicem ergo Andreae 
Palatinum refert ad recenfionem Afianam: Codi- 
cem 3 utem eiusdein Andreae Auguftanum, quern 
nos quoque tractavimus, Africanam recenfionem 
exhibere opinatur, (v, Apparat, crit, p. 780. §. IX.) 
Qa\ vero accuratius ad Codices atteuderit, ac Co- 
dices Andreae, Arethae, et ex his corruptos, a ce^ 
teris praeftantiorihus feparavorint, ii facile aid inad- 
vertent, hie de diverfis cogitare recenfionibus, 
prori'us vanum e/Te atque temerarium. 

Simile aliquid uiu venit mihi in EvangeJiis, 
p.ojft priorem editionem pieam. Inter ceteros Co- 
dices enim, examinavi qaoque tres Auguftanos, 
|nj fiis duo £mt cum Theophylacti fcholiis io, et 
\U Hi yehcaiervter, et inter fe, $\ a, ceteris prae- 

ftan- Praefatio. 7 

ftantioribus Codicibus diffentiunt. Scnbae enim 
fuerunt, et leves, et audaces. Codex ir. >u7rcypc&- 
(pyjv habet hanc: iyfc&tpy %&!} ccvrefihySi} etc rx>v U(>o- 

GOAUfAiTteV 7Td\cil00V CCVTtygCCtpGOV, TOOV SV TO) CcyiO) Q^€t 

a.7ioY.etfxhct;v. lam fi quis iftiusmodi fpecioiis men- 
daciis fcribaram /idem habeat, facile hunc Codi- 
cem cum recenfionum fabris referre pofllt ad re- 
cenfionem Hierofolymitanam , alterum vero, quod 
Theophylactus Bulgarorum fuit epifcopus, ad Bui- 
garicam. Ut enim Bengelius alterum ex iftis Co- 
dicibus ad Afiaticam, alterum ad Africanam recen- 
fionem referret, ne quidem uno huiusmodi men- 
daci teftimonio unius iftorum duorum fcribarum 
moveri potuit. Tertius Codex, quern 12 appello, 
fcliolia excerpta habet ex Chryfoiiomo, et ex eo 
pedime atque impudentifiime corruptus eft. Ita 
ergo evadit recenfio tertia, feu, ut Griesbacliius 
vocat, Chryfoftomica. Verum huiusmodi commen- 
Ta rifum movent Griticis, qui integrcs et adulte- 
ratos Codices difcernere didicerunt. Obiter addo, 
quod in Catena in Marcum, quae vulgo Victori 
Antiocheno tribuitur, legitur. (v. edit, meam Mof- 
quenfem Voll. II. pag. 122. et edit. N. Teft. Bir- 
chianam pag. 316.) Nam ibi memoratur wakoH- 
~w$iw iuayysAiQv pccoy.ov* His ergo confirmari pot- 
ent 8 Praefatio. 

erit Semleri recenfio Palaeftina. Verum ex Ills 
nihil licet colligere, nifi. hoc, ac ne id quid em 
fatis certo : faille evangelium, et antiquillimum, et 
accuratiiiimum , in Palaeftina, forte Hierofolymis, 
idque poftero tempore translatum e^[e, auctore 
fcribae Codicis Aug, if, in montem Atho, Ve- 
rum fcriba ifte eo exemplari aut omnino non eft 
ufus, aut profecto negligentiilime, nifi adeo totam 
iftam v7roy$ot<prjv , quod et ab aliis fcribis factum 
effe compertum habeo, ex alio Codice vetuftiore 
repetierit. Alii alias coniecturas interponent, certo 
autem nihil dehniri poterit. s Av9gf'« 'A V $ $ S V d i U> i £ i (T i 2-. 9 'i\»^gfet» tieio-Koirov KUitrn^tixi x-HTrTUdtKicCi OioCtgsrts TKi &ir*K.*\vytos 
in xsip«A<»<# Ken Xoyovz- K.p(^. A. x) Key. «•) Ttqcclfxiov tyis d 7toy.ocXv^\jsois , KS*/ 

©Ti o; dyyehov dvrcZ $e$oretj. Cap. I, veri. i. 
BO (fSftAffM , t'v 9 T6V <*j<70i;V sBsoiaocro iV ixeaco Ati%v/<yy 

b- %tfWW hoiOVfAiiVCV 7100YI(>Y\. I, 9« 

r.) r« ysy^ufAfxhcc mqos rov ty\s s<p scrim skkX^Iocs uy- 

yshov. II, i. 
A. /3.) rot $v\X(c§svTct rep r%s eixvgvcclm eKKAijalccs «y. 

yeAa:. II, 8- 
jE.) t« cv}(ActvBsvTci tm rrjs T>sqyd{j.oov hychijaloif dy* 

yeXa. II, 12. 
5.) Tec ysyqccpixhct ra> t7,s h Svccr&qois sKuXyialccs dy~ 

yeho). II, i8. 
Z. 7.) ra i7Fs^oiXiASva r<*> rH\s h cdqasaiv sxxXrjcjlots dy- 

yeXca. HI, i, 

H-) T05 yqcttpsVTCt T&J TJJff £V (piXobdektp&CC SMXy\<tIxs 

dyyeXoc, Ill, 7. 
©.) to: $Y}Aa)BhT06 itqoi rov rris Xccc&xem ixKhtielccs 
oiyyekov. Ill, 14. 

XO. 7T%8o[0uT£gm. IV j I* 

IA) 

l) Aoyet numerantur »^, propter g^, 7rpo-/Zv7if>6u<;t quorum hie fir, 
mentio. lite numerus ter luoptua ellicit «>#, i oudeni er^o iu,ut ca^ 
pita. ^Myitice ! io 'A v $ $ s o v 

IA ) 7te(>) rys /3//3Acu rrjs €<rG>$ccyi(rfXEviis <r(b%ctyicnv £ 
rjv ov^ets rr\s KTt^yjs (pCascos Suvctrctj dvol^aj. V, i. 

IB ) 7regi rou dqvhv rov rd £. xsgc&TCi s%Gvros, chocs ty\v 
(6'Shev dvtMJ*ev. V, 6. 

ir. e.) Kvaig rr\s TfftoTvis c-(pf»y7JW, rv\v clTTGZofaxijv <£- 
dxX'iv ayj/Jiccivovc-cc. VI, i. 

IA.) \vats tyjs /3. aCpfjxyioos •> Stikovva rov tZv diiUm 
Kctrcc roov TtrtaoV uoKeuov. VI, 3. 

IE.) Xvitis rns y. crtyganylooc, oyhovaoi toqv ui) 7/ccyiMS 
'jfi^evtrocvToov ra> %£*76> ryv eK7irccaiv. VI, 5. 

13. T ) A vcris rr,s 0. <r(p§aylJoff , sptpoiivovaot rds eTTciyo- 
Hevas 7tcuoe\)Tix.ois pd^iycts rots 61 dvv7rcu:ciii7i(zs dq~ 
VY\Gciuhcts rev Kvgscv. VI, 7. 

IZ.) kuartf rrjs nkymxys atpquyioos , cri fxa.lv cvaoi nh tow 

ccyloov jrfeV }cl£<cv we£< rfc uvvreXeiecs KocrafScriatv. 

VI, 9. 
IH.) Au<x»£ •njs' 5*. atyqccylhs rds ev r# avvreXeiot eTrc&yo- 

fxh'ccs 7t\t\yus i(A(pcclvcvao6. VI, 12. 
I© £) cTff) T«v coo&phoov Ik wAjr/ifc raw rezrcrccgoov cty- 

ysAoov %thidaoov gfxo. VII, 1. 
K-) 7T?f< tou dvctqiSfxqrou o%Kgv roov l£ iSvwv A«/-czr£o- 

(pogovvrav, VII, 9. 
KA.) AuV/s" r?s £@$o(jitis (Ttpgotyloos , oyiKgvgoc. dyysXixds 

$wdfxsts TTgcsccyetv rco 3-?£ ras* row dymv 'n^oaev'xjxs-x 

60s ^oyndfxoara,. VIII, 1. 
KB.. >J.) 57f£; tcov Izrra dyysKatv, a>v rou 7T(jootov cccK- 

yivxvtos, %dAct£oc, yeft sf$j> ^/ «;^« fwll Tflf -y^ff e£s- 

KF.) Kr\) 7fee) rov 13. clyy&hcv %&/ rrys ocTtccKetccs tmv Ij> 

BxAvcgg-ij s/j.-^iv%rav. VIII, 8- 
KA-) 7r?(>\ rov y. ccyyshcv ncq rev 7rnt^ccaiAou rxv tsotx* 

fAiXV VOOtTCiTOOV. VIII, 10, 

KE. ■$.) &€$ ro'v o. clyyshou x&j rov cxoTiS-fxov roo-9 

(px^riQxv. VIII, 12. 
K5.) Tfsg) rov s. dyysAov v^ rwv voqrxv duplfioov ^^ 

TOU TZClKthoV Tjfc (AOgffis CCUTWV. IX, I. 

KZ.) 7>ept rov $• dyysAcv y^c) roov Its\ tw IvCpeciry Avo« 

fAivoQv dyyshoov. IX, 13, 
KH. /.) 7ts%) rov ccyysAou rov 7tse^s(^Af\f*svQv Tgiv %c$ 

ve(psAr,v ygy rv\v crvvrsAeioov iseoyty]Vhovrog. X, 1. 
K0.) luces ro &{&?\iooc : gtcv £k rov dyysAov o ivctyysAtzris 

etAvQev. X, S* 
A-) Tftqi fW% %Xf n\!c6. XT, 3. 
AA. ice.) 7Toos dvccipsShrss 'uTTo rov avTi%«;V<?u hm% %&£ 

Yjklccs ctvczwcrcvrctf. XI, 1 !. 
AB.) 7is(>) rr,s £ vxAitiyyog >{cc{ rxv vfjivyjvrxv rov 

Ssov clyloov fc'zr) r# fueAAovcij Kphet. XI, 15, 
AF.) TTff* to/v oiM-yfAcov TJjff Iy.k'K'wIxs rvv Tzgorsfuv x&f 

rty tn\ rov civrr/^l^sv. XI, 19. 
A A. //3. : 57?^} rou ttoA^ov rxv ix.yykh.xv y$j r£v $ca* 

ficvcov- >gy ~;)j rzv aocroivoo TtTiAQSGOS, XII, 7, 
AE. ) C/Tajs 1 QgajtoiV dix/.oov rqv &ax,Ar,7 lew ov tfxvsretf*. 

XII, 13. 
A5 ) &§$ tou SqeUv rov h'Ad'Asqoirev y&\ tzrxzeCpdAoiii 

XII. 18. 
AZ ;y,) tts^; row \|U?: -ooTrpoQr.ron. XIII, n* 
AH.) ^r^* rcu ^«fga« gre'fiusTes t<?w §gg«u« XIII, 18. 

A©-) 13 'A n I j ? o u 

AG>«) *«£* rou oc^viov Kg) roov fph %iXtoi$m. XIV, I. 
M- to.) 7reg) rov ccyyeXov rov 71 gooey oqsvovros rrjv iyyv- 

TYircc rv\s v.^laeoag. XIV, 6. 
MA, ) 7te$i rov ccyyeXcv rov rqv 7trol><jtv (3oc@vXoo'vos 

Kv$ri7covTcff. XIV, 8. 
MB.) 7re%} rov olyyzXov rov cccQzAi&fjtevov Tovs 7i^ovi-, 

\XV\ ! c~X J i-?§Oj TOV tZVTi%Oi50V. XI V, (J. 
MH 16.) 07I00S £V Tfl VtQsXy KOcSilfAeVCS TOO ^STtOiVO) 

GvvTeAe* roc h rtj yy (sXccs ocvovroc. XIV, 1 4. 
MA.) /7f^i rov ocyy'eXov toy r^vymrcg rv\v rrjg 7tm(>iocs 

u^sXov. XIV, 17. 
ME-' 7ie(A roov £ dyysXoov roov litotyovroov rots ccvSgoo- 

7101s 7t(>o rJjsr trvvrsXeixs rocs 7iXnyois, x&{ weft rv\s 

vcchlvqs Scthocaaii?, XV, 1. 
M3, /?•) 07S&S , rris 7T^ccrt]s (ptocXtjs iK%v$et<7i>i£ , sXkos 

xocroo roov duo^ocrcuv ylvsroq. XVI, 2. 
MZ,) 7iXyyrj hvrsgoc Kocroc roov h SccXdvay ^\jv%oov. 

XVI, 3. 
MH-) o7ta£ It 7rorcc{xo) hoi rvjs y. 7rXf}ytjs ets oiifA.ce, 

fAsrocKs^otvvvrccf. XVf, 4. 
M®. '£•) o7i oos otoc ryjs h TTXyy yjs KccvfAocri^ovrcif ot ocv* 

Sfoonot. XVI, 8. 
K,) onus diet rns s. 7fXt]yi)f q fiocaiAeioc rov fyyjglov <tko-. 

r farcy. XVI, 10. 
NA. ) 07ices hoc rns g*. (pie&Xris *j 000s hoc rov evtyoi-. 

rov rols 0,7:0 oivccrohuv qXlcv Qoco'tA.evcrty dyolyerocf, 

XVI, 12. 

NB- tv\. ) C7T60S hoc rr t s £ (ptxXw %dXccfe jyq ceiay.os 
KUT& r&v cci&f><wnani ylveTUf. XVI , 17. 

Nr. o ; cc J f s a i s. ij 

NF. Tteq) ha toov £. dyy^Xoov tcZ oetwuvrcs too fj.ctv.ci- 
%'ix ioodvvy ryv tr\s Trcgvrjs 7icK?&$ Y.a,bctiP?<Tiv , ^y 
7He<n Toov £. y.s(pcc\oov H&j Toov i- K?(fxToov. XVI', i. 

NA.) 07100s o ayysAos to cgctBh ccvtm jjiv^rigiov v\%fj.r\- 
vevzev. XVII, 6. 

NE. ;9") Tregi £ts(>cv dyyeXov ty]v tttocitiv /3 x(3v\oovos $y\- 
howtts , ?>#/ 7ie(>i cugxvlcv (Poovrjs ty\v sk rtjs Ttoke&s 
(fivyw IfTfAAojUfci ■*??, }{&} 7re$) ty\s «Vc/3oA^ toov Teg- 

TtVOOV dvTYJS. XVIII, I. 
KS.) 7T€(H TVS TOOV dyiooV VfJVOOOtCtS H_<W Tov t^ittKov dK- 

hyhovioi, c7re(> Iti\ t% y.ocBcc^het (6ctQ>vKoc\os ctAcvcm.'. 
XIX, I. 

NZ. ) 7T££i TCiv [AVlMGU yCifxCV 7{C£j 06i7TVCV TOV CtfVIOU. 

XIX, 7. ngy y\ yv\y k. r. A. 
NH. K.) o7ioos tov "Xgi^cv SeoKcycs %(pm7iov et^s jMTtl 
dwdpsoov dyysXtv.ocv. XIX, 11. 

N0.) TTS^l TOV dvTl%$fccU X&f TfcV (TVV cL)T<5 j2xKhcfJli- 

vocv its tyiv yhviocv. XIX, 17. 
£. ) c^as" c accTccvccs io^Brj oc7ro Tr s s tov %f/9ou <?av- 

Qooascos (*?X? 1 T *i ff cvvTsh&ocs, %gy 7isfi toov %t,\ioov 

iroov. XX, 1. 
£A. xa.) 7Tf^< Tcov Y\Totfj.ot(Tfj.hoov Sqgvoov Tols (pvXdpctat 

TY\v Xftscv OfjtoXoylccv dv^oiqvYiTov. XX, 4. 
j^B.) t/ &37V )? 7TgOOTf] dvd^OC7tS, ^/ T/V hvrs^os Bd- 

vcctos. XX, 5. 
3r.) 7T?^ rou y&vy ^y fxuyooy. XX, 7. 
jS"A. x/3.) Tr^; tou xaS^^ou in) tov Sgovcv* 'jgjf Ttjg 

v.otvtjs dvctsdaeoos xgj Kglceoos. XX, 1 1. 
aE.) 7ie{l not iv gov cvgccvcv ts y&{ yrjs, x&} Trjs olvoo Ufov" 
aechqfx. XXI, 1. %$} 1 4 'A 1> £ £ V i DC I q S <T i S. 

}£$?) 7T£{H W «7rFV gV T<£ BgOVM V.Oi^V.fJ.PMO?. XXI, $. 

£Z. Ky.) ^f^ ccyyiXov o&mvvtgs ccvtm tv\v t&'' dyloov 

WofaV H&f TO 706'JTtlS TiiX GS C ^ V To ^ s 7ivKeooGi 6iCCfJ.S- 

r^oCvros. XX f, 9. 
SH.) 7Tf?; tov jtaS'ofCou TtoTCCfjiou rov iKTrcgevopevov Ik 

rev §(>q\>cv. xxn, 1. 
£©. 1 or< 3"pos ro>v 7t^o(pr)rm 6 %^cs^ %gy osuTicrrfi 

roov ccyysAcov. XX Hi 6. 
O. xr>. ) 92^ ret> c£fcio7rfcov rwv re&ecCfjihoQV Tea KTto^okco. 

XXII, 8. 

uTfrndhv^fv. XXII, io. 

OB- ) O7r0t>rT i] SKxhYjaiCt h'&f TO fV OCUTJ? TtVSVpX 7T(>0<TV.OC<- 

h.ov\>Tct> ty\v tou x^t^sv evac^cv S7rt<pcivestxv^ ?<#/ *#?£< 
T*j> d%xg, y vTrcQcihAwTocf ci ty\v /3//3Acv tuvty\v 7ict- 
$K%x%<xTrovTes. XXHj 16. "i#wwcu iS 0) cl V V u 'ATroKochv-^if, A. «. AtfoK&sAinp/s' <j?<rcu %f^ou, »jv I'dWsv aura; I, i. 
o 3"£cV, $et£otj vols oovKas olvrov, & at* ys- 
vsa^oti iv Toi%et' ?(oc/ eatifjuzvev d^o^etKcts 
$icc rev ciyyshov ccutcu too oouA&j aurou 
loocivvq os ijjiocgTugYjve tgv Aoyov Tou Sfou, 2. 
^^ T*?V fAct(*Tvgiuv Irjaov XgiSov, caoc eih. 
(AccKccgics o dvayiVoouKoov , ^c/ c; cckgvcvtss^, 

TOVS Xcyovs T~}£ 7T(?Q(Pf}T6tCC£ , 7{Cft TVJfOVVTSS 

Tec h txvTg ysy^ocfx^hoc' o yccg *otn>ls 
iyyvs. )a)civ\v]s reus tnrcc skk^vktIocis 4. 
reus h t% cca-'ict' %ol(>ts vf/iv qgy ft^ffvg 
diso Bscv, oov x&j *iv x&j igxw svos ' 

X&j CC7IQ T&V ZTtToi TTVSUfAOtTOO^ CC £\007flOY 

tcv Sgovov ocvTov' %$} dito lyjaoo xtjisov, 5. 

lACigTVS 7tl<$C£ , WgOOTOTOKOS T»V V&- 

XfO>V, 

ex, A, X ctj. 
1,4' «^« «• B. «^-# r«v #. I. «»*-S t«» £«*£ #• G« i6 CtyJS-ZZ'l a, cc v v c v 

k^oov, %cy o oc^%oiV toov QoxriAscov Trjs yr,s' 
r£> ayccnoovTi y\(acIs x&j Aovaocvrt yi^us 

CtTTO TVV d/AOCfTlOOV $(AOOV SV Top C^lfACCTl 
6. C&VTQU. Kg£j 27tolY\GEV YlfJLOtS QoUJlAetOtV, 

tenets r& Beoo y^ 7totT$i dvrov' dvrct »j 

$GJrC6 H&{ TO KgKTOS «V TOVS UlOOVCtS TOOV 

7* dtoovoov, ctfJiYiv. Idoi), egxsrocj fxsroi roov 
vetpsAwv, Hey c-^jstoj dvrov noes ctySocA* 
pes, ygj cirtvss dvrov s^sKsvrr\aocv' x&j 
Kc^cvroij hi dvrov vtoctfctf aj (pvAoij tyis 

8. yvjs' vocj , dfxY\v. syoo it/jti to A %gy to £1, 
Asyet xvfjtcs o Beos, o cov j<#/ o r\v ncft o 

9. 2^%OfA€Vos i 7rotvToKoccToo(i. sycio Icodvvvis B. 
dhh&os vpoov, ?$£/ KatvcQVOs sv ry BAl-^et 
j(gc/ QoccriAetci ^/ vnofxovy sv X^Z tya-ov, 
eyevGjjiqv sv ry vrivoo rjjf xaAovphy f 7idv\xco i 
hd rov Koyav rov Becv, %&} Six ty\v fxotQ- 

1.0. rv^lccv irjeov %$&ov. iysvcfAfjv sv 7ivevfjtct' 

Tl SV T# KVqiCiKtjj rjfASfOC' X&j VJKOVtTCC <P r J0\>Y)V 

1 1 . c7ilvod fiov fxeyxAviv, cos auATtiyyos, Asyov- 
crjs' @Ae7reiS, y?d\pov its @i@Atcv 9 K&j 
ws/ji^ov TotTis S7rrd SKKAyjatoiis , its styscroVy 
Kg) its GfAvqvocv, toy its 7sk$yctfxov , }{&} its 
Bvdreigcc-, %&f sis carets , %&} sis (piAcc* 

12. $eA<petotv , ^j/ sis AccoSUetctv. %gif sK€t 

iTrs^e^oc $Ae7retv ty\v (poavm, qrts sAxAet 

f.t€T sjaoZ' x&j im^e^ds «<Jcv surd AvX' 

vices 

5- uyct.7ruvTt ] dyct7rK<rtti>Tt. C. «y<t?r« iicrua' fan tret 
f<p*7r*£. Ita ego arburor. 1 J. vlots x^vcois. xcft ev jutVa; tccv tTrra 
hwxyioiv cfxoiov vim dvB^oo7tov-, evoeduphov 
7M(iri(>7]-> v^ 7re^te^ocafxevov 7tqcs to7s petrols 

iM$#vt\v %(>v7if}v. *J $e y.s(pxKv\ dvrcv \\& ctj 
T£<%fS" Aevy.cij, oeaet £$igv Aevxcv, 00s %hx>v' 

T&j CI OpBahjAc) dvTOV 60S (pAcj* 7Tv(;0S' 

1 5'H9 : f w wooes dvTov ofxetot %ctKxo'KiQ)dioo 9 
00s ev y.My.lva 7re7Tv(>oofjievct° y^j q (p&.r, ecu- 

16. tov 00s <Puo\rj voxtcov woXKoov. ygy fs%9Mf 
iv t# ^toc dvTcv %etqi d^eqets eWToi' ncy 

eX, TOV ^OfACCTOS dvTOV §0[x(pOCl(X Oi^CfXOS 

c^tioCf sK7fo^evofj.e\-Y\' y&j rj 'c^is dvrcv 00s 
17.0 Y\Kics (p»h'et Iv rtj duvdfxet dvTov. y^j 

rl ? ft y 1 M \ < /ft 

ore etoov a*jrcv, ewecrcv tt^os tovs wcoccs 
ccvtcv, 00s levies' %gi/ sBnxs rfjv dej~tdv dv- 
rov Itt' f/u?, heym' f**j (popov' eyoo eijju 

i-8- a wQojros Hoy e<T%ccTos' :{ofi £oqv, ngq 
eyevoy.qv vskqcs , xoy loov gjw etjju els tovs 
dioovots roov diooiooV dfAr,v. ?&/ e'%00 rds 

iQ-xAeis tov Bocioctov ^c/ Tov udov. yf>d- 
\J/ov cuv, a etdeS) y&f u «<J7, x&i d jUt'AAe* 

20. ylvearBoif (Astoo tocZtoc. To fj.vsr\(>icv toov 
S7ITX dzegoov, cov eides S7ii Trjs deltas //of, i3. uttZclt,] Aliqui ftit*$7s t quod vulgo credutlt uocrlr 
effe nuilierum, putt* virorum. Ita certe Ammon. 
Contra Tunc exempla probatorum auctorura. 

14* An*«> xttj »i X Xivxaf »<;. A. i& uif/jo 'I en d v v e v CfyZ A -j? 

Kp# ra$ z7tra, Xv%\lxs rds xqvccc^'. ci 
tnroc ccss$£Sy dyy shot roov tTtrcz tay.Xr}7ioov 
&<rt' Ticy otj hv%vlccf a] lurcc evrrd fxkAjj- 
V'vlccf hat. T<£ dyy'choo tqs iv ^s<rx> IIj r, 
sKxhriaixs ygtiifyov* rd$e hkyei o jc^tov 

rovs z7SToi cizifccs £V Tfl Otfrtt CiVTCV, G 
m?(^7tcCToi)> iv y.ha) twv §VTes hv%vi£v rxv 
%qv7oov. hacc rd e$ya gov , %ctf rev 2. 

KQ7TCV CCV, XUj 7J/V V7ToyCVr\V (TCV, T^lf OTt 

ev oCvq Qcisdcct] xuxoCs' %&} £7r£igct(rcis 
revs hsyevras, iavrovs diro^ohevs snotfi 
H&j ovk icri' j(c,if svgss dvrovs ^evosls' 
?(#/ VTtClfJtoVty £%«£•, ?(#/ e&d^OKJOtS J<«3« 
to ovoyd yov, ncy cvk ex,Q7[ioc<;a£. «AA'4> 
t%oo Kotrd gov, oft rqv dydyrnv gov rv\v 
zrgdrriv dffiKcu;. yvqyovsvs cvv, TteBsv !$, 
7JS7?TooKots , %gj y&rccvcr,Gcv , }\cfj rd 
tracer a egyct TToiyjGoV h He yrj, s*x°P&'f 

(TCt T«%u, HCfJ fUVfoob TYiV b.\)%\iXV (TOM 

*« •tcv ro7Tov dvrTjs, tdv yrj ysrezvowqs. 
«AA« touto 8%*W* Zri yiGsls rd egycc6> 
rw njcoAtfi'rwv, d vdyd ytGoo. o sx® v 7' 
cvs, dxovGurco, ri re 7rvevy.ee Keyet ruts 

§KKAi]vicci£' rX> vtxofort Jftjcrw dvrcZ (fictyslv 

» U, i. Erasfhi i*\ fdrf nee Alter, nee Birch, invenit, 
v. P. 241. 

S, Ut ego edicll , habent rnei oxnnes , etiam a«. prta- 
ter dual Andreas Cc.'J, fe/4-2; &^/2> 'A it o x d A v \p i sv 19 

sic Toy $vXcv rr\s ^aj'Jjfj c EtT/v $v r£ 
8'7tx^aca&<Too rou Bscu fxov. fgy riA. p. 

ocyysAco ty\s iv (rfxvgvtf ixKArja-iots y^d^o\> i 
rcide Aeyet 7J(jootos ?<#/ fcr%otr<?s-, oV 
^-jgysvero vsxgos, ^ e$wr?V' f?d« ecu 
Tot e'aycG 7{cy rvjv SAo(/<v, -jgy r*}v 7tru- 
■X,&xv, ocAAx TtKo-jQiog «' KS^ t*)i> /3Ao5- 
c<Pr!fjiict\> in rm Keyovranr, tovaetioos eivecf 
eotvTQVSi, j(cy ovk haiv ^ clAAcc 'awecyooyq 
to. rou ac&Tcivoi. uYtfh (pcfooi, « ptshhsti 
Vfct&iiv' Idcv drj peAAet /3c*Ae7v oioiiooKos 
e£ vfim' hs 0uA«JC»jVi woe Tisi^crbrire' 
%gy e^ere BAi^iv y pilots diax' ylvox) 
7tnos oc%$t SocvcLtgV) }&f od<ra> <roi rev 
kl.%e($OtVOV Tfjs £&%£: e'xoov cvs , cckov- 
goctoo, rl to 7tvevfxx Key si reus €kk\y]<s leas' 
vtKxv ou /u>) uotKYi&y Ik rev Sccvolrov 
ii.fov Sevrefov. ngij rtjo ccyyeAco rrjs eVE. 
Ttegyxpioo £Kxhr}<rioc£ ygciipcv' roios Atyet 
e%xv jYiv gopQalotv rrjv dUcpov rrjv 
l%.t%eiotv' OiSoc tab sgydc gov, ngj ttov 
KotrotKsis i ofrov Sgovcc rou accrotvoc' 
xc$ Kfxrels T9 bvcfxct jtfiu, qcfij ova tjgvfooi) 
ri\v ftl<Stv f*ov i\> reels Yipegcus, uis 
ccvrlftccs, jAoigrvs jaqv e 7ti^os> hs 

CC7F6KTCCV- 8, ir%»Thi hi) hi — C. v. P. Sic mox t. t$ U, 

poifc TTifli a'.iqui omittuat. 

b* 2.0C»p2, i ff—/&'\ 0) CO V V v 

0t7teXTCi\§Y\ 7T<X(>' Vpfa, C7I0V CCCTUlCCi 

XfftTCiKsZ aAA* !'%a> Kocrx gov cA»'y«, 14. 

Oft 2%£IS fJCfT KfCtTOVVTCtS TY)V C;OCi%riV 

fixkaclfx, Is to loot £e rov QccAcck Qxkih 
(?K<x.\oxKcv evecfftev " t£v CiSav lagoctjh ncy 
(pccyeiv itoaoXcSvTcc, %$ 7Jo^vsvcrocj. gvtvs i 5- 
£%£/£• *(gy <ru KgcerovvTCts try otocx-xriV 

liKOACtlToZv CfAClOOS. fJl£TCC\CVj(TCV CVV , f i 1 6. 

ft* *' ,v ' s » * * ^ 

dfc" ftfj, t%%opcu act Tot%\) , x&] TtcAspwco 

per ccvtoov ev ry qcfx(^cuu rev sopctros 

fAOV. O S%W CVC, CCKOVCT0CT00-, Tt TO 7TVSV- 1J. 

\xcc Aeyei rctis iKKAVjcrioctg' r&> vtnavrt 
oqugoo avT&j rev n<xv\ct rov JteKjjvfApetoVi 
7<&f 6oodca xvtcv ^(pov Asvky\v , %$ s7t) 
riiv ^YJ(pov cvcfxcc kuh/cv ycy^ctfufjihoi; o 
: ..cvde)s cidsv, it jay\ o Aa/w/3cu-o>v. x&j ra i&. 
dyyeAcc r7\s ev Bvccretgcts eKKAvKriots 
ygoc-tyoV Ttxos ?\eyei o vtcs rov Ssov, o 

i%OHV TQVS 6<P$C6AlACV£ dvTQV OOS QAcyci 

i<4« &$x%e "tof fix^tix. cum reliquis habet etiam 20. 
v. P. In iJVJaft non accurate inl'pecti videntur 
Codd. v. Alter. 

i5. litems cum reliquis meis 20. Sed Andreae 7. ijv 
fito-Z. v. Alter. Birch. 

18. 9v*rsipt» 9 quod Erasm. laudat, legitur folum in 
Codd. non nullis in indice cap. 6. apud Andream. 
Dicitur res B- voir tt got , etfi Steph. de Urbb. dicat, 
dlim dictum elle i'tott 3-ijXvx.a. Sic enirn Je- 
gendum ce;ueo. Ad manus eit ic!a edit. Ualil. 

1 568. C&pZj[t$~£4- 'A * o K * A w f ; ;. 21 

itv^cs, vgj ci 7icoes dvroZ ciuciot %«A*0- 
1Q. Kipxvo). ciax crov rcc ?fy«, Xj& TY]V 
ccyc<7i;y]v y yey rrjv &»$H> ngy rr,v hotxcvlxv, 
y$j rr,v C-7TcfAGvtjv aou, y&j t« egyot <rcv, 
20. t<* eey&Tcc 7thetovoc r£v TTguTaw. dh?C 
£%(*> xcci'oc, <Tov, art d<peis rr\v yvvcttxd 
<rev legd&eA, v\ Ksyei £otuT$» 7tqo^r\Ti\' 

}{&j 0t$0C(TK8l }{&j TlXwcL TOVS $(A0VS Jct- 

Aouf, 7F0£vsv(rcef y^ (p&yelv itSxh-cSuroc. 
21.9&J eaawat dvry X^vev, w* l*8Totvofoy 9 

Ji&j cv BsApi (AFTctvoijvoif in rrjs 7icg\'etcc£ 
ars. «vT^. loov-j (3ccAXa> dvTrjv h<; xhhtjv 

X&j TOVS fJ.0L%eV0VTCtS fJLST UVTViS its 

Shtyiv fxeydAtjVy idv fxrj /xerccvoriaoocriV 

23. Ik rocv egyvv dvrr,s ' %cy roc reKVtt 
f&VTHS dnoKTsvoo iv Bravdrco, 7<gj yvoocov- 
roij 7ixacq aj i%Khii<riot{, oti Iya» hya a 
Iqsvvoov vetyoous Key unquiets ' ?(#/ $x<ra> 

24. vfuv ekocsco kxtoc rd egyec vpoov. v/xlv 
oe heyeo Tols Kot7To7s, rots h &v<x,t4qois, 

a 

effoi 20. «,fi7<; et oc<pei<; Codd. Notius erat lY.ribis u.$tU. 
Sed in hoc fcriptore, ut alia, ferendum videtur 
<l<pi7i , loco dCmTg feu x<pl>n. 'E«? ft uiptxcts 
corrections funr. Opportune Wetlt. laudavit 
Exod. 32, 32. Ita quoque Chryf. VI, 2. «<^i7?. 
Neque tamen lilentio praetermittendum, quod 
aptid eundem in eodem loco u$7,s, aQir,$ et 
a$tuf legitur. Eaedem varietates 1'unt ia Codd. 
rZv o, quos nos examiuavimus. 

21; xeef to &eA§j u-Tccvovrcif] cum reliquis 20. 9901 &flC 0.'*'-"» T> : v ft0O%l|) rv.-.r. 
itrtns MM I ', x'::: tx '.x-Zix t;-j 

aocrx'.x, US \r/:i7-^' cv {socKKv 1$ 

■; x\\o £x;:J. 7,?iv c tyj r '^ *9***5: 

flgBj ~C>j.X'--~i tlvtOVS iv 3iC/£X"2-7' 

X, TX ", < :' r. TX '/.S^XjUi/.X 7W T^i z'-toj, 

us Rdpy« FfAif^ci srajff r:Z varies uzw. 

xgt] Zj^~x xtx t.". x~c,x t:. Tfficu :v. 2$« 
j egi ;t - b s x-'.z-.zxrx ■> ki r; svreuftfs /•-,-. 1 <. 

n toifiovu $*Kkwlov yfatysr' ncA &rycj 
-' iggM tx e^ra 9fMor|MTai r;~ 9es5 y^y 
ftfu* i-ros svs&fots' otid tun tx tff*i 
in bop* htfis-i *£H 8fc* nsi **& h 

'/'>'*• 'i<' / c ^-'- ' W Wf'S 8 * ra i --~.x* 2. 
* 'ipiW'rS ovMc&oiKktn. bu yjtf rugffMf 
PMI t* i^Mi 77S77?,r^xfxi\cc tMVMSOf t:j 
S<uT ,u:.. p'.Y u:\c-S 9Vt f tjxs iifY.Zxs^. 

ygf ^rv.:;-::. g£J cw ^J) y§ryc^t ~r:, 

■ ^5 H npco 1-. iooaa rncksctus torrexit, «* *|«- I 

••erf. 27. in {ocabojo l+fiif litteram ,3. cor- 

:• ■ • . '; 1 ea forma, ut faepe eii if ColJ. 
e~. u l g I '■ P. ; *e. 3& 14 ,. 

EI, a ck ?,.'•• h| Cod ■•?. ifiqni rxbibe»: 

aJto Lac a, 5i. -i> 3a. Prc'-erb. i5. :>• Ceyy ^5- <S *A it o k c& A v \f/ i f. ' s3 

»j|<W 1711 fff, cJ<T %\i7TTV\S, WCft OV [IY\ yVQ)? t 

«4« ttoiocv oofctv vjfya $7ti as. aAA' ohlyco 
syjis cvcfJiccrcc h adqhctv, cc cvk f/xo'A'j- 

VCLV TCi {/.tOCTtX d'JToiv, %CZJ 7Segl7£CtTYl<T0VQi 

per f//.ov iv AsvkcTs' cr; cc£icl itvw. 

5. o vmgoV) euros 7iegt!3oi\s7rci{ ev tjxctriotf 

hevKcls' X£LJ CV fXV\ *£csA«vJ;<» ro cvopob 
CCVTOV $K Tt}£ (oiQXcV Tt\£ £«$P, 3<&f OfAO- 

Kcyr,cco To ovoy.oo olvrov svmkuv tov 
TiccT^os /jlov, jigj ivGcTncv rocv czyysXvv 

6. CiVTOU. '£%OQV OV2 CCKOV7GCT&) , Tl TO 

7. TTvsvfJia heyet reus MnXrivtecte, %&f rwH. 
dyy?ka> r~\s h (p>koi$sk(p=ico Iy.kXyigIccs 
yect^ov ' tc:$s ksysi olyiotg , dkr$t- 
voe-, t%ocv ty\v Kkslv rev ocwlo' ewe'tr 
yxv, }<cfj ovhU xh&xrsi durrjv, it /*}? ^ 

S. dvclyc-jv, , T^gZj o\oAs dvoi^si. bioa. gov 

TOC tfyX iOOV OidcoKM SVX7T10V GOV >JV^CiT/ 

tixeooyfisv^v , r,v ivmls ovvuTcq Kkslictj 
durqv' on ixmqctv €%£& cCvcc(aiv ■, %c$ 
tTYtqyads [Aov rev Ao-ycv, ncq cvk rjevrica 
f). To cvoiak {aov. loov , oiOoofAi in rrfi 
evvecyaryris Tov gcctccmoc tojv ksyovroov\ 
tctvTGvs hvoouevff etvctj, %ffj ovk itff&i 
dkkd TpsvfisvTotj' $ov\ 7Soir\o<a du-Tov?, I'va 

J. Hvotym — «\«/|«<} Its afoa 29. qui um<m i.» 
fin« addit , It un '» %Xtlcn- v. P. Zf. z$5. Z+C&rt^ C J-// I Q) 00 v * V Y\£jM7l ■ s(C£f 7rg03KVVrjG&<7W SVtSlflOV TOCV 

7todoov (tov, %gj yyoovw, on tjyo&Tnucc ae' 
oTt hr^yjaocs rov Xeycv rr t s v7ro(xovt>> pcv, 10. 
Kooyco as rr^rjaM Ik rr>s oo^otg rov tjsi- 
goccrpcv, Tvs peKkOvaqs ef%s^Botf st;\ t% 
emoufxevrji l.Krjg, 7isi^d70Lj rovs kcctcikovv- 
Tcts \isi rtjs yr*s. i"?%ojwa/ r»%v' HfdrMtn. 
o s%eis , 'i'voc ixt}S'*)e A«/3g rlv sstpocvov 

GOV. llXVV ) 7tGlT[(JX CiVTGV %lA0V £V 12. 

rZ veca rev Bsov povy y&j %qb cv jj.y\ 
I|*aS# gr#" ;<#/ y^d-^co e^' oturov ro 

OVOfXOi TQV BeOV (XGV , ?(#/ TO CVOfACt TV'S 

rnoheoos fou Bsov {aov rqs Kawv>)£ iefoujos- 
A>)/x, jj' KccTcc&cavei dito rov ov^avou duo 

TOV BtCV jJLCV, ?(£)£/ TO CVCjACC TO KOilVOV. 

€X°° V CUff, UKOVudrco, T* TO TTVfU/^OS Agy« 1 5. 

0. ra7s- iv.v.Xmlais. x&j roo dyyehv rns 14. 
Iv Actooi/.tioc eKKAijiTicts ygd-^ov' T»<w 
Asy?< o' ccfAyjV) ixu^rvs raises y^cy 
d-AvjBivcSi y\ dgx>y\ rtjs xrheoos rev Btov r 
add (rov roc sgyct, on ovre "v^-'Xfcv h, 15. 
hvrs £esos " oipeAcv \|>u%f of »)f 1? $"?«£. 
cutojs", or; %Kiu$os si-, x&f ov fr^as, ours 10. 
tyVJCfos ', /ufAA&) a? tjjihoti i% rev sepecros 
jjiov. ort Ksysis' 7SAOVJICS lifts, HzH 17. 

7TS7TA0VT71KCC, V^J CVQSVCS %(?01XV i%'j). 
H&f OVK OiOdi, OTl JV 111 TCCAUiTTOCgC?, X&j 

%\8giVQS) ^/ srftojgcff y £H rvtyAoc, n&j 

yv^.\cc. t 

!7- tcedj a it.lftyas. A. <-ty?^ /&--2Z 'A s c k a A u \[/ / ?. 25 

a/cv Tra^ t//.ou Tteftvfy&fthov ex tjv$c£, ucc 
7i\ovTt]<r%s ' HSfy i,ucs>7ic& Asvzct , ivci 71 ZQl- 
&ocKy ■> ;<#/ />;>? v^esv^aS'y J? aw<r%Jj'»j rijfff 
yv/jAcrriTcz oo\j' )&} v.oKKkhov , JVat 
tyXffoji TC ^ S cCpBuXyovs gov, i'vois pA«7^t 
19-eyfio occi^ lav (pihoo, etjyxfi) t&f wc&idsCv' 
zo.^tjheve ovv 7{gj [Aerotvoiivcv. Mov, s^r.Kci 
in) ty\v Svgctv, no/Lj Kgovoo' eciv rt$ xtcoJap 
rr\s tyavys /uou, ^vj/ ocvoifcfl rtfv &v(ptv 9 > j *• 21.[A€T CCVTCV, y&f CCVTOS (APT SpCJ. WXftJV, 

o&ora) aura; y.xSl'Jcq jj.st ey.ov sv rZ 
§qo\m juou, atf x.ccya) faUtiatt t H&f (KuBarcc 

fJt?TCC TOV 7TOIT(>OS fXOV SV TCO SgOVfO CiVTCV. 

23.8 g^ojy ous", otxooaaTaj, t/ tc 7T';?vy.ct 
IV, i.Ksysi rms skkavc-Ixis. M?r« raurctfl. J 1 . 
r<dvV, ?(£./ Jji»J S'Jfoc dvsa>y jj.hr] h t& 

CVQXVOC-, H&l >] <Pwt} Yl 7TP0O7}}, Y)v r.KOVGCi. 

nos a^Kxiyyos KotKovcris fj.sr t>xcv, Keyyoy' 
\\vci2>cc a;d(?, ngij oA'£oo trot, a c-7ye^Bctf 

i.y.ijci TocvTct. iu&ias eyivojxriv iv wvev- 
fxxn' Jig:) loov 9 Btfofos sKetto fa too 
ovgotvcc, K&f 'im tov Bgovov KCtStiftpvcg, 

"S.cuctcs c^aasi Ak)o> ht-JTJidi %uj aot,^6.oo" 
Key tfis xvkAqSsv roZ Sgovov, opoltts cru- 
ets 

IV, 3. Scribae variant in xvXmibif et xvxAoS** r.vr.Xn ■ 
Ssv vero non iolum. Andr. et Aretb. b. 1. habenr. 

ferf cr*> (TjAccfayoivay. %cy kvkXoBsv rev i\. 
&(>ovov, Sgovct finoa-iTsara-cc^es, ?(#/ Itu 
T'cuff Sgovcv? rovs eiKCJiTeaaocgecz 7Z$e<r- 
(Bvrsgovs KuSt](jUvGVS:\ 7fe^l3f^^rjfxevovc h 
Ifxxrlois TievKoTff* ^cy fas) rus v.s(pochccs 
etvToiV <ze(p<xvGvs xgu7o\J?. %$ itc rov^. 
Bgovcv ey.7iO°tyovTcij el$(*&7fct} K#Z <pa>vuf 

xciioixsidf htx-TJicv rev fyovcu auTcu, «/ 
Lartv i/ircc mevfAUTM rev Seov. %&j6. 
Ivdzitiov rev bt>o\cv as §ct,XctffCM vciXlvtj, 
eyelet vgvzotXXw' xgq iv fxsa-o) rev Bgovov 
;(^c/ kvkXm rev Sgcvov rhaotecc £ojoe>, 
yspovrcc c(pBcthiAoov efJLX^-oaBsv x&\ 'c7t> 
crSev. }(cy ro groo* ro irgoorcv ofAowvj. 
hsoytti y&4 ro dsvrs^ov £®ov cfAotov 
fXQ<j%co, y^cft ro r^lrcv £aov %%<» 7r$o<ra)» 
%ov uvBgooTiQU) }{cy ro rerctgroy gjaciov 

dzrei Fed et Lvfras p. a85. edit. Pteiik. Ds utroqye mo 
net Phavcrinuj. 

4.] Alii Codd. y,cf^ poft i'ly.art omittunt et uno voca- 
bulo exliibent iix,o<rtTt<ra-xp:,$ , alii 1'cribunt «J". 
Rmfus alii poft 3-govovs non foliim h^ov omilTum 
notant, Jed et rov<;. Subdubito. "Ec-^av, qucil 
exclufi, nee mei Cod. Andreae agnorcunt. 

S.j Ajii , viXi'jvj, ut la\e% et vtX«fj quanquam Gaza 
hoc tlamnat. In Codd. non nuliia fcribiiur etiam 

f. m *%«v x^ir-t c&y$.£6>?zov babat adeo alter Aackeaa Cod. 

ap«4 C*f> ¥, & " J * 'A it o x, d A v \J> i § . ©7 

$. ds-rZ 'nsrofxhcp. y&j ret rhvet^t* £&&, 
ev- ku& ev syjov dvd Ttr^vyas s£ kvzAc- 
£kv, H$i scooBev ys paver tv e0Sw&fe&y* 

Tigf clv0C7T0iV7lV CVX tyjJVGM IfifASQ.CiS 7<Cft 

vvtros ■» hzyovres* ayios , dytos > ctytos 
xv§tes 6 Beos o wo&vTOKgctToog, o y\v x&j 

9,- &>Y >{&{ S^%6fXlVGf. t{£M CTCCV $®<Jt 

I'd &CC pcjZlXV }(&} TIUIJV ^i/ iv%OC(?t?i%V 

r& xci&Vfjievco Inl Too B(*ovoy 9 Tm g&W* 
io.i'/iT rovs ctiwus roov ccwvoov, TieaovvTctf 
oi iiKotjiTtaaaqez 7igea(DuTego( svecTTtev rov 
KetStijAsvcv em rov $^ovou, %&f 7T(>o<tkvvv~ 
a oven rcc &oovn hs rovs diwas r-av dtd- 
\.MV-> ;(#/ (Bahovat revs setydvov* dvrZv 
l 1 . hootfiov rev S^o'y&u , Ksyovrss ' ccfyos 
si a zvqios %gq o &.£cs Yipcov-, o ay;w, 
hs6@ew rv\v oofcay *<#/ rr\v rtfArfv }&} rqv 
auvct/juv' on cv ekrurets itd\rot 9 ^cy Sid 
70 Behyj^d cov v\axv ;<#/ ex,riaSii<rciv, 

k4 apud Svlburg. : TliTaifitv.* imperiti eorrexarun?, 
ipiod fortafie Tr'tropcy non reperiebapt in Scbre- 
velio. Nam Platonem et alios eiu6 generis fcri- 
ptores editorurn N. Teft. plcbs Jiudioja , ut Huib,» 
nerus vocat, nuoqjuam le&it. JNec fine caufla. 

8.] Permultt ac probi Codd, novies habeflt ay<aj. 

SI,] Gxaece ell ei<r\ funt, non erant. Erasm, Scili- 
cet ita em in uno , cjuem foluna babuit, Andrei* 

Codice, •±§Qy}$J-r *I » U V V V '* 

IA. Ktf/ eww On rviv S'efyccv roZ KccSq phov V f I . 
f/j) rev Sfovov fitfoAiov ysyfotfAftsi/ov eaoo' 

yioiv envoi. ngy eioov ayysKev <V%u?ov, 2. 
Wf^tWcvrw h> <^aa»|f ju?y#A#* rk ocfycs 
i~tv ocvo7^<Xf ro l3((6Xicv, ygj A?(xety rets 
atpgctylozs cevrevj y^cj ov$eU- efivvecro iv 3« 
ry ov^a\cy etxoo-, evTTf l/x) TJjfs" yris , cvrs 
vTiocKccrcio tyis yys , KiotgXf re /3//3a/gv, 
cur? @Ae7ieiv dure. y^j iyoo sxXaicv 4. 
ttcA-J, or/ ofdfjtf? a^os- ttgeSii czveitcq to 

/3/;3A<W, Cure /3At'7Xf«V # ! JT<3. ?{#/ Sfff 5* 

ett Toov tcqsgQv t^qoov A?yf / fj.ci ' fj.ii hKcc'if ' 
1$cv ivlx'trw o heoov o Ik ri]s <pu?^g kvooc, 
v\ ql^on cfxvio, o dvolyoov ro i3;/3A/ov yc£ 
IB. rcls Inrd o(p(>ccy~icicts dvrcv. y^j ei^ov 6. 
h jueaoj rev Sgovov ycy roov reaaotqoov 
£oooov , ygf iv {Ataac roov Trfea&JTtgecv, 
cifvlcv felfHtt-, oo : eatyxyfAevovi t%ov Jt?a«n* 
ejr&x, y&j otfiSxhfxovs sTtroo' cc h?i roc 
iTiroc 7Hvi:Vjj.ciroe> rev Bsou dxo^eXKcfiSvot 
hs nxzciv rr,v y*jv* y&f r,h&e H&j hKr\- r r, 

<Psv Codice. Atrjui H^ntenii exemplar Arethae habe- 
bat adeo y<roi.v. Audream exbibuifle hri , conitat 
ex meis c. 7. et Palatin. Sylburgii. 

V, 1. t|w3-«i/j 'sTrirS-iv fufpicor nullius eJle Codicis. 
v.. P. 

4- Ketf dvetyteHvenf nee so. babet. ^/^-/3 ; >'A it o k d A u $ ;*iv ' &Q 

(psv l» tjjs - Sefcicle roZ KocStjfAgvzo Itt< tou 

8- S^oicu. tfgif ore eAafie r<? £,/3a/cv, t« 

rhcrocqcc £cocc yc^j oi itno&tte&tctiffs &fB&- 

fivre^a STieaov hooitiov tcv ccqviov, j?%ov- 

9- rwy ceylm. f(fff oloovrnv mvft. kki>s^ 

XeycvTss ' civics ii Aotfoslv to [3 1(0 A lev, 
y^j dvol^xj toes (rtpflctyldcts «urcu, cr/ 
ea<poLyY\s •» ycy r\y caucus tm Bex ripcis 
iv too os.if.iurl acv, e* ttcivyis <Pvhvjs K$j 

xo.yXooatrqs y$Cf KccoZ H&f tSvcvs' yx) 

tTfoiriaccs d\>T&us tco Sty rjfAocv QuaiAeis 
y&j h^fis* ngft fixers Asv<rov(TiV IttJ rtje 

n.yifc. Kgtj eiocv, ncif %kcv<toc &s <pwr>v 
ctyyehoov 7toKA.olv kukXco rev Sgovov \cej 
tosv QwiV ?{C)Cf T(Zv qge&BvrsfW KM r,v 

df&ftOS CCVTteV (AVgtOCOe? lAV^idoXV, }{Uf 

yocAy' ctjZicv e$t to ccfviov to iatpccy/jttvov 

Kot@s7v TYjV djVCtfMV KPV TCV 7FAOVTCV ycy 

coQiotv H&j h%Cv K&j T'pnv >[& $o%xv 

I 5«:<5V ivAoylocv y&j tt«v ktIct^x, iv 

TW CVgCUcJi, Kofi fat) TYiS yvjs, X&j V7FO- 

xut'j) Tqs yr,s vgj im tyis SotXciaaqs £51, 
X&j f» iv ccvrolst TtdvTots i}Kovac& Xeycv- 

rue ' xi. xuj sj»] ut ego edidi, babet adeo ao, sum rtliquia 
rneis cmnibiWt OQ<bfi&/ft , »t i t*\ CO OC V V u L&n6 r /~2>* 

reus* rev Y.oc&nixsvcp Im too §$tvoo\ affj 

$c%06 y&\ to Kgxros hs revs cuoovtts rxv 
cctoovoov ccpriv. H&j roc rhzotfee £ootc i4« 
KsycvTK ro ccpi'iv. >$«/ is iTgctrQuTeqo-t 
IT. e. £7ts<rov, xgj 7t%o<rmuv%*at¥* Kg/ i-idov, VI) i-. 
en qvotfce to ctfviov {aIocv Ijc rcov cirrm 
ctpfxyl&vv , H&f Yixovaoi hoc in rocv r?<7= 
ccc^uv £tt6if XeyovToSi cos fywri f&fovrqs* 
£$X SV W&\ •"'* %£H '"°" r i7»7tos heuxos' 1. 
%gj o KOiBrifjievoff faf* uvtov, £%a>v refcev' 
%gi $oQil dura 5£<pccvei»i H&j Zj*rjX$s 
I A. vMoov , x$ wot vr/.wij. ^ exs *jic<£g 5* 
tjjv (fevregotv aQfotymfi,* %kov<tx rov <$W- 

TPfCU i3. It* t» ^goVw] Hie amor nullam certain ratib- 
nem lequitur. Modo genitivum liabet, quod legi- 
timum elt, modo accufativura, qui irequens eii 
in "his Icriptoribus, modo denique dativuni. Prd- 
prie iit\ Tevi elt 8*JjTJ lw^ r« , ol/cn uber . oder, 
oben drauf. Intcrdum eft etiam auf. '£*•} T ov, 
graeci non dicunt. 

'4- 3 Appendicem huiua verfus nee poffc priorem edit, 
id Codd. inveni. Omittit earn adeo Andrea* et 
Areihas. Debeiet fattem effe t* £*m. Erasmus 
id fabiicavit ad Jiiam latinam. vulgatam. v. Alter:* 
Birch. 

VI, >•] Noflri cod. habent <p»»«s , ait Erasmus. Qui, 
qiAaeio? Tuus Reiclilini? <£>#)»} habet adeo meua 
b, et 7. nee tamen Palatin. Sylburgii. *< P. a5av 
Alter. Birch; X. t»f \ifa» i omiuit adeo %*> C*f6] i h-& 'A 71 o » d A v \J; t si 3* 

4. ti^ou g&u ^sycvros' %$%ov. i{gj ?|*?A- 

&FC oihhoS tTC7t96 Ttvoqcs' ygj to: X«Sfj- 

y.ha HW dvTov soqQy] durca ?\k{2s7v rr,v 
iigtjwv lx T^i 1 yrjc, *U iftAftfjKeUtf c(pd- 
%oo(Tt' }{$ edcBi] ccvtx }Acl%cttqtx, psydhtj. 

5- y v cy cts w'Ci£e tfrjv a-tPgocyJda rr,v Tf/r;;v,IE. 
iJKQva-cc roZ rqlrov £sJcu hl-yovros' ff%et> 
?(#/ 7dV. j(g^ w»t), fan'os /K-rAaw, ?(#/ © 
KocBrijAsvcs It? dvTcv, zy&v &P& * v T V 

6. %eigi dvrov. w&j y\kcv7cc Qeovjjv h yhtu 
Toov rea&dfoBv £oocav Ksyovauv' %cim^ 
alrov oriva^lcvy ^cy rgsls %olviK8S. fy&$£ 

OtfVOtQlOV* Kg] TO ihotfOV T^Xf TCV CiVCV [A*\ 

J^d&nritrys. ygj cts %vdt£e rrjv a^ayiSx 15, <y. 

rrjv rerdgT/iv, tjkovtcc rov tstuqtco £ocov 
S.heyovTos' s'(fX, 0V X£H '^ St H&4 **w) M7ios 

%h<xf>cs> %&j o Ka&}jfAeva; iitdvca dvrov 4-] Codd. baud contemriendi et hie et alibi eodem 
Tenfu exhibent 7rv%o<;. Sic iidem babent t^u(S- 
Sla-B-y), fganrlrrB-Tj et alia. De neglect'o ^<5rAes- 
e-ictc-ux in huiusmodi verbis v. Euitath. ad Horn. 
Idem vero srctgga; probat. Andreas utrumque ex- 
plicat. Sic idem fecit 3, 7. m axv\$ et v'^cv, 
2, 2. id x.ci7ov et xrx.c-Ai.Yi 1 , 6. in Acus-jor* et 
*v<r*>Tt, i0, 6. in /A«v et Ai.9-<sv, 18, 8. in ;>.«<- 
/Kc» et Xip,l» ac in aliis eliam, de cjuibus moni- 
tum eit in P. Mox uniis Andr. 7. babet xwrst- 
cp«!«i<r< , quod et Aietbas videtur apud eum in- 
veniHe. 

i. ] Codd. babent etiam ^«/y»|. fed %«tnxet ap. Hott> 

eft dactjlut. 5^ Cbyj^S-Jt 'I Qt U V V Q 'J 

GVCjAX UMTO) C §XVUTc£' y^tf o «dV Y\*Q. 

KovSet ctvru,' x&j e$oSvi civrv ifccvalct 
S7:; ro rhoiQrov rrjg yyje xncKrftvxf W 
$cf*$xicc xjje/ h Aipy h&i h Bxvxrx, KW 
IZ. v7ro roov Srjtiw r^s yr t s. y&j ors r,vo^s 9- 
jyv ytepnxtiv <r(p?styi$cCi htiov vttoxoctoo rev 
&v9i&?ti§iw rxs \J/u%#V r£v htyotyfAi-vtov 
fax tqv Kcycy rev SecZ. y&j Stx tjjv ju«£- 

ri'^av TO'J C6(*VU\ii W €l%OV' HgJf SK0CC' io. 

£«v <£ay>ji/ psyxhw K&ytres ' gate nors, 
o astiftrofHie c ayics v$j ccArjStv*?, cv velvets 
Kgty eKdotfis" ro a^cc *;jUu;v j?« raw K«rci- 
xcui'T&jv &ri rys- 7^ ; ?<#/ eW^j? (£*?<& ii. 
So At] Aevxri , ^gc/ tgftS'fl c&vrc7s r r /vcc dvx~ 
Trxvcoovrxf IV? %(?c\tv, ecas 7tKv.0oo<?oo<n ygj 
c< c-L/idofAo; aurojv, ^c/ c; xoeACpa cevrav 
y^p. ot ptAAcvres ct7roKreve7&otf cos y&j 

dvToL 

8. ixcXolB-ii kvtu] habet adeo 20. 

g. et it-.] attingit Clem. Alex. 201. On£. IV, i53. a 
Cvriil. I, a. 188. ubi eriam obiter du ;<poeaivpii : 
• ^/ii/iXtey") r.v.t ToCis tu» VtitT&Qvi Tirif.tr.raf 
•d/>»<pe<?. T<wv «>.^«T(j» nee O. nee 7. agnoicit, 
ird Palatin. et Vindob. 4. Ex eiusmodi Cod. in 
Complut. venit. 

It. uiKr^v] nee 20. babot. De tXvpucuci v. P. 61. 
254. Bircb. Alter. TiXt-.^onro/rt , mmirum Toy ££0'- 
vnv- -rXr^vS-xs-i fictum eft ad Pauli rtXno>B-Z<n % 
quod in fc'nolio babet Andr. ■xXr^bxrwrtv babent 
adeo Codd. Andr. o. 7. Palatin. in textu et in 
lcholio. 'AircKTfvirS-aj et u7rix.riv>trS-ej pro viiio 

tidetur ^ wf/2__/<f 'A. 97 c x a A u \(/ i.^ v 33 

ii.oivtol, i\cy l^ftcv, ors ^Vc;^s T)jv (r<P$c6- IH. 
y<oae t>jv iKtv\v, "4gj asta^os ftzyotc iye- 
vero, x&j 6 yiKios fAiXas syevsro oos cotKxos 
T(>i%wos<i x&j y crehriwi oKt] iyhsto Jos 

i5« #'/«#• ?<#/ o* d^sges rov cvgc&voZ s7re<rov 
hs tvjv yqv as cvwji (ZccXcvcrcc rods oKvv- 
Sovs ccvTtjs, v7io ccvifAov yueyaAcu (TeiOfxhYl. 

sKiwojxevos , x&j 7Tkv cqos j(gy vijcoi 1 €K 
i^.roov To7Tciov ccvroov iKivyBrjcrccv. v&j ot 
QoccrtXels tyis yrjs-, Key oi fxsyi^divss » Kgtf 
ot XiKlotgxot vgj ot 7ihovaici , >($ ot 
h%v(>o), 9<cy 7rx£ <$cuAcff T^cy ihevBegos 
exgw^otv iotvrovs its roc (T7iY\Kutoc ^/ hs 
16. tocs 7tsTQots roov cgeav. ^/ Key ova t rols 

oqegi 

videtur habuiffo Birch, r. Alter. Wetft. In rneo 
19. manus rec. ex i. fecit tl. Ipl'e adeo Sylburg. 
hoc nou notavit ex Cod. 7. v. Mattb. 10, a8. 
et ibi Wetft. P. atque ipfum etiam Birch. HabeC 
hoc verbum diverlas formas in pracjenti. 

12. 11s uiux. C. v. Alter. Birch. 

i3. Mens 7. /S«/A!« et lupra fcriptum «tt«, id eft, 
ct7r«,&xAtei' Ergo vel explicatio , vel correctio. 
Scriba enim graeca doctus fuit. 

^J^. Non nulli tXtTTo/xivof et ti\i<r<ro/*fyof. V. Euftatb. 
ad II. p. 892. v. 2^5. edit. Rom. 

i5. tvjzrtt, loco tT%vf>ol, in nullo reperi. i<r%u%»\ 
primus notavit Steph. ex Coinpl. et Parif. i«< 
Erasmus et Beaa Jllent. 54 ^ <£ // 1 » * n c » @f>ry A- 4" 

e^?x/ ^c/ rods Ttsrgccis' where e(tf w/uasV 
?<9c/ x^''\J/«T5 ajju^sr «770 7i(?o<7oo7tcv rov 
xxBripevov em rv S^qigo, j^ ano rvs 
cqyris rov dgvlov. eft *jA$fv r\ rip^a 17. 
v\ /AsyccAt] rr.s ogyijs xvro~' j^/ rts ovvx- 
J®« £• rx\ zotSqiocji K<#/ /uftjk rovro hSov VII, r, 
reavxgas dyyeAovs, sources em rocs re<r- 
autoes yoovlccs rijs 7^, XfaTouvTas 1 rovs 
rhjcegcts dvepovs rv\s 7^, 7vo6 f*rj meg 
ms/acc em rtjs 7»fcj fx^rs em rrjs 
Bcchotaayic, y.Y\re em rt Sevfycv. ?(#/ 2. 
h$ov uAhov uyyeAcv t dvxQcuvoyrx duo 
dvxroAris r\hlov > e%ovroc aQqxyiSx Bsov 
^vros' *{&/ iK£xj£e (pmy fxeyxArj rots 
recyarx^aiv ccyy&Aots, en eooBr\ dvrols doi- 
M\G&ij rriv yw %oy T»j* BxAxcraxv. Aeyoov' 3. 
fxrj d^KY\<yy\Ts rr\y 7*7v, imre rr\v BxAxv- 
cxv, fj.)]re t« toof«, &X(^ S cu <r<Pgxyl- 
aoQfXBV rovs oo'jAcvs rov Seov yfxxv em 

rOQV fAeT(jQ7lOOV XVTQOV. ?(#/ i)KOV(TX TCV 4. 

d^Bjxov r®y eaCp^xyio-fxhw fjuo. %thtol' %J. <ru%-nva4, loco zx&vvctj , ex uno norat Birch. Ita 
in e'lito Aretb \> 709. d. Elt explicatio , quae 
cinque Graeco in raentem venire poterat. Ipfd 
tamen in uno tanfum inveni. Alter in 3. et 4* 
invenit r~,vaj, quod de Grae«ismo fufpectum eit. 
De zv.h-r^cq ft **iviq in evangeliis monitum. 
s'ttS-iifcu, ut minus graecnm, peperit etiam <ru&r,- 
»«/• Rurfus «rgo, ut <~pnries dixi, duplex cor-rectio, 
quae, quid lequendum lit, docet. Ses h(p^xyi7fxhxv ex Trctarjs @v\r,£ viixv 

KFjfctfiK ex <pvKr,s lovoct , ;/3 %/A<«dW 

5« icripfxyirfjihctf ' ex (pvXtis $ov&yjv , i,Q. 

yjXixSes' ix (pvhv.s ycco % //3. ytKixdes. 

6. ex ®i>X~£ dnr\q , <j0. yiXixdss' ix (fivAijs 
ve(pBx\s)[jt, //3. %tkix3es' ex <PvKv.s fux- 

7. vacrT/f, </3 %<\/aJdfS". t'tf (pvhZs cv/jieoov, 
1$. %<A/*JW' ex <pvXY\s Aft;', //3. %ihix- 

8. ex (pvkYCi £ot&ovAooVy i/3. %/A/adW' «c 
(£>u>-*?ff \oo3Y\<P-> //3. 'XiXictoeg' ex <£uXiis 
/3fi<a^)v, </3. %iXidoe£ ea<p^xynjfxevocf. 

tyjxercc txvtcc ewev, v^d\ ioov c&Xcs 7icXis^K 
ov u\i§fj.ri(Tctj ovosls eovvc&ro , ?jc 7ix\ros 
e§\cv$~ x&i (pvhoov H&j Xotoov y^j yAooaaoov, 
ijeoTcts e\<atiov rov Sgovov ^ey evanrtov 
rev cifJov, TreftfDeQKtjfAevovs Sohots Aeu- 
xaV' Xi# tyomxcCS h rxis %e$cr)v ccvtoov. 
10.^ x$oc£cuat <pm^ fAeyxhy, Xeyovres' y\ 
goutyiqIx too Bea ijpxv, too xot&rifjtevu Itt; too VII, 5] Alii govJZtv , £ov(Zs\ft, gevfiif*. De J«y, loco 
y*? 1 v. P. Id nee poftea inveni. 

g.] De omiflb ccvto* poit «g«S-^?cr«/ v. P. Ego nee 
poftea inveni. 

jo. tm b-iZ >),«»»] babet adeo 20. ante rm z-ctS-K/u'vai. 

3Nec aliter elt in Andr. o. et Palatin. Sed 7. ra 

xt&Vfti»& liri tov B-^ivov &i» nfun* Ex huius- 

raodi Cod. Erasmua videtur fmxilTe nZ 3-iav 

C 2 tiuZv. rep S?ov&>, y&f rep device. Key Tidvresn- 
ot clyyeXoi ii^^Keiaocv kvkKcc rov Bfovov 
H&{ root 7r£sai3vT£goov noy rojv reaaccgecv 
£oooov , t(&j eiteaov heoiUov rov Sgcvov cevrov 
im ret 7r^oaao7rc6 dvr&v, ^ 7fPoas%Mvr\- 
accv roo Sect*, Xeyovr?s' dixiv' *? ivhoyloiii. 
Ti&j rj U^ec x&j r] aoCplet xgtj r, ivy^up^la 
^cy rj rifxyj t&j r] SvvctiM? ^/ rj la%vs rep 
Sew YijAQov its rovs etto:.vczs roov dtoovoov. 

UyLYiM, jf&l dTt£K()i§Y) hlS SK rooV TtPSa- l3« 

fivrePeov, Xeyocv pot' ovret at 7J£P$e&Xri- 
fxhot rocs <soXas ras hsv/.ctSy rives hai, 
tigfi 7TgBsv rjA$cv$ ngjj 8i7i6V dvrep' i4« 
xvPte fjLov? av oidccs' xcy eme pot' bvrot 
itatv ci eg%0{jievof ix rrjs Sktyeeos rrjs 
fjieydXqs' i{cfi tTtKvvccv rets ^oXds dvroov, 
Y&\ iXevxctvocv iv rep dijxart rov cigvlov. 
otoc rovro itaiv ivootfiov rev Bpovov rov *5* 
&eov, %gLJ Xetrpsvcvaiv dvrep rj/xepots ?(#/ 
wktos iv rep votep dvrov ' ?(<^/ o %cc$ti[Jievos 
iff) rep Bpovoo, aurjvooaii e7f dvrovs. cv 16. 

Ttetvoi- HftSr. Tamen aliqui apud Birch. Ulent pro hac 
lectione. v. Alter. 

• 4- ttirhvMv] habet etiam 20. quod diferte explicat 
Areth. Nee Codices Andr. o. 7. Palatin. habent 
*7TXu.rtjytty > cuiusmodi tamen Codicem ad manut 
habuit Erasm. v. P. 258. Idem tamen reperic* 
apud Birch. DiJfentiuut duo Codd. 3. 4. Andreae 
«t 1. ■>. apud Alter, v. 22, 14. flipfi //- 'Arte % d A v \J/ » f. 07 

7re(Voc<7ov(Tiv en, cvoe o;\J/jf<rcuo-/v en, cvF 
cv fxr\ Tifay iii dvTovg rihtog , ov$e 7Fctv 
iJ.Kccvixot' crt ro dgviov ro dvd jAsaov rov 
Bgcvov TtoifJicuvsi dvrovg, i{cft coajyel dvrovg 
em £oot\g 7iY\yd.g CoxtcoV x&\ ej*x\etyet 

C Sscg 7TXV OCtXfVCV «K TOCV 0<p§ CCXfAQOV 

VIII, i.clvroov. Kx) ore wot^e rrjv aQfccyiooiKA. 
tyjv tlBoofxriv, eyhsto <riyy\ iv too ovqxvZ 

2. dog YjfjiMQtov, K&j lihv rovg e7ird dyyk- 
Xovs , hi evoo7Ticv rov Bscv e^r,Kxai' ngq 

Z-eooByiaxv dvrolg e-nrd cdhmyyes. 7{gij 
uKKos ocyysKog Y,KBe, 3<gfi e^xBtj en) 
rev Bvaiot^yqlcv , e%oov X$xvoorov %qvaovv' 
x&\ eooBr\ dvroo Bvy.id\xccrct> 7toXhd, 'ivoc 
ox77j roug Tt^ouevxjoug roov dylocv tcxvToov, 
£7*} to Bvaiocsr^iov ro ygvacZv TO evdoHlOV 

4. TOV B^OVCV. Hgj dlkjDY] KX7tvcg roov 

Svptxpxrojv ruig 7t%Qiev%cug roov dyiccv, 
ex, %siQcg rev dyyeXov, evooitiov rov Beov. 

5. K&j eiXytyev dyyeXcg rov XiQxvootov, > t Htf eyejxiaev cevrov ex rov itvgcg rov 

Bvaioc- 17. £uk;] babet adeo ao. v. P. a58. x«) IZxtefya 
y„ t. A. interpretatur Aretb. Servant ea omnes 
mei , fed lx loco «tto hdbent, ut Aretb. p. 716. d. 
717. c. v. Alter. Apud Bircb. unus oroittit Vat. 
679. Saltus ab vourw ad «,vtmi. 

VIII, 2.3 In uno inveni i^oB-tj, in altero l$oO , quod, 
p.routi fententia poltulat, utrumque notare poteft. 
Ab aliii ex uno Alex, notatur. $§tiy,$5-JJ 'I oo co y v o v 

SwixZHtflco, n&{ e@xA.ev hs rr,v yr t v. 
Hgj\ iyhovtfi' fyovTctf H^Cf Qwol) nyy oi^gcc- 
7icy y&j (TeK7iJ.cs. v&f oi tUTot, uyyeAot-,6, 
c* sxovtss r * s tn™ (Toch7Ttyyoa , Virol- . 
KB. V\. fAotcrxv iWTcvs , tvoc (TotKnlawvi. x&f cj, 
TTguras IpcLhBKJSi x^ syhsto %xKa^cc 
jtgy <xvf, {JiSfAiyfAvoc h> ft;pj06r/, ngtj e@>XY]$*\ 
hs rriv yrtv' vgi ro rqirov tyis yrs xktf- 
Ktil, xc*j to rqirov rm ohfyoov kutskccyj, 
Kr. n&j ncis yj.%Tos %Xa>qos n»nK%n, t&j S. 
o buregos uyysKos e<jcLhiii(j? t %gif cos 
egos fxeyce nocic jxevov i&K*}§v\ its rr,v 
SctAx?<Totv' y&j iymro to t^Itcv t?s 
SciXxavris, olt/jax. >\$M cinsBoue to Tgl- g. 

TOV TOOV KTHJ/AOtTOOV SV T% Bo&A.CC7a% , TCC 

e%ovTX \J/l»%#£* y^j To Tgirov To>v 71 hciocv 

KA. Sti(pBcc^rj. yd] o t^Itos uyyekes tWA- io. 

9m?, x&j tTrecrev ex tov cugocvou oi^'<\(> 

fJltyOCS KCiiOfAevOS CCS h.CC^7t%S , V&j e7I&GSV 

em to TgiTcv rav TroTcifAcav-, HCtf em tocs 
Trnyacs txv vdxroov. j^ to Uo/acc TCV 11, 
d^egos XtysTctj o cc-^ivBos' y&i eyevero 

TO TgiTCV TQOV V0C6TOW US CZ^hBcv , K&f 

yrs a hot 7. x.uf ra r^irov t~s y>!i xctT;*.*?,] babet cum meis 
omnibus etlam 20. v. W*>tit. f>irch. P. pag. 7a. 
a5g. Alii hoc, alii proximum membrum omife- 
rant. Prtus haber , po/l*rius omittit Compfut. 
E/aniiiS ergo debebat banc cum Cod. Reuchl. 
compar-'.re. His enira folis copiie ipltiuctus «rat, Tto^Xoi Txv cciSg&7rxv <%7rs&xvov Ik roov 
xz.vootToov, or i iTTMftxiSricrtxv. %0 o reTxq- KE. 3", 
res ayy^hos saoihmas, y&j e^Knyv] to 
rfiTov tou v\hiov, hch to t$!tov rr,s csKy[- 
\t]S, y^j to T^irov tqov cc^egotv' wet 
(rsoTKrSg to t^Itov ccvtcov-, yctf to Tglrcv 
U'TyJs fxr, <£«>y, v\ riASPOC ygy jj vv£ 
*3»o/*pjW. Ktyf gtpov, %gi{ yzovaoc foos olerov 
nsrofjisiov h fjisrov^civnfxoi^i heycvrcS 
(p*vy ixeyx tj' cW/, ovxj, cycy tqvs v.octqi- 
kc vtxs en) ty\s yj?-, Ik jov hotTtolv 
CpM'tov rrs 7tt,7ti /y <> Too* rfiooy dyyehwv 
IX. } i.Tm jUfAAcv;cyv tra.h'xiQiV. Key a nsfx- K3. 
7iTcs ic.yyeh.QS ItrochTTK^e., ho/lj etdoy oc^sq^ 
£K T'<Z c (>oc.\cv nex~<A>Y.oioz hs TW y>jv, 
?<#/ i$o$r) ocvtu, r\ xAfk ToZ (p^eotTos rrjs 

l3. ettrav, loco ecyy tXev » habet en'am to. Poll fit- 
yxMi addit Andreae o et \ ino'ob 4. t«/;. Con- 
tra lunt 7 et Paiatin. fgU habet etiarn Vat. 366. 
cjui etli multjs probas lecionas b a beat, tamen 
aotabiliter ex Andrei interpolatus fit Multo me- 
lior eit I'io - \ At. 5o. qn.mqu.im propter (pecimen 
a Dirchio exbibitum ntillo oxoda ad Src. XII. re- 
ferri po ell Conm-rent. r Iperirnina mtorum 
Codd Ik p. r. o. in priore editions raea ad 
epiltt. a<i Coinb. et ad Rom. De Cod 1. tan. 
turn addo , eum effe formae sniuimae. E'j^o mi- 
nutdlimae funt eius litterae. Erasmus primo 
uKrovpxurfict,, deinde ex corrections deteriore 
etiam ft,ioroufv.-jvi<ry.u. exhibuit. v. "Wet It. P. 269. 
260. fita-ov^Mt^nv non occurtit : ex fcsrwgoctui 
autem nou jit fits-Qv^eiy;<r;.(.A, ^oCoffJ/Z-/ 'I oo d y v o v 

d&v<jGov. ?(#/ dvefiq KOiUvos Ik rov i, 

(PgSOtTCS 00S K0t7IVCS tCCCfAiVOV KCUOfASVIlS' }<&f 

i<TKoTia$vi o ykios j^gy o d^Y\(> in rov 
xct7rvov rov (p^eotros. ^/ etc rov xomvoZ 3. 
sj$)&ov dug loss sis rrjv ytjv -, y&{ eooBtj 

UVtOCiS ££ov<TiOC, OOS £%QV(Ji efcoVVtCtV 01 CTKCfKlOt 

rys yrjs. wcy iggeSri dvrccls, not fxrf(. 
ccofKqacoat rov %c'fT<?v rr\s y/js*, ovos <noLv 
%Xg)(>qv, ovSs tiuv ohoqov' h pr] rovs 

dv$$007IQVS, ClttVSS OVK £%0VVl TY]V (rCfi^CC' 

ylocc rov &sov iff) roov iastoottoov dvrc*v. 
%gi} e$c&ri oivTMiS, 'ivcc fxr\ U7roKTeivoo<rtv $. 
dvrovs, dAK tvu $occrctviaB , wo~i fjt,r,\ccs 
■TTevta' nofi o QctauvicriAOS dvroov oos @>cvrot- 
vtapos cko^uIov , orav 7?cua% ocv&gocTTcv. 

H&f h TORS ^{ASOOitS tK&lVCLlS £Y]TYl?CVGtV Ci 6. 

o\\^^oo7Soi rov Sdvotrov, x&f ou y.v\ £u^>f- 
acvatv dvroV i{ctf e7Fi!jvfxY)(Tcvaiv dTio^ot- 
vtiVf X&f (fiev^eroif dw dvroov o Bdvctrcz. 
^cy rd 0{ac 100 puree roov dxgtoccv c(j.okx.j. 
'mnQiSi qToifxaaphots its wchsfxov ' xcy zti) 

rds IX, 2. xt'jj r,voi%s r« pplttp tjjs tx.fivnrov'] otnittit etlam 
20. Ex meis habet folm k. et duo Andreae o. 7. 
Kttisftenhi habent omnes mei , etiara 20. Solus 
Andreae 7. exhibet ftiyuXvs. Repugnat meu$ o. 

5. w«t;V»i] retinent adeo Andr. 7. Palatin. et alii An- 
dreae contra meum o. Ita editur etiam apud 
Areth. qui tI/^uati-, non «-A>i|ii explicavit. t-Sj*~ 
>.:» obiter nolo ex Theocriu Id. 4* 55. ay*) ?-/H- 'A it o K d A v %f/ /V v;jyJ 4t 
raff k~s$x\ccs ctvroov oos seQxvoi %f>vaoi-i 

' 1{ffj TCC 7t%QGCti7t<X, CCVTOOV COS 7t%0<Jto7Z0t> 

8- ccvB»GJ7rxv. K£? et%ov r%l%xs oos rql%ocs 
yvvcuxoov, vgj ti coovrss clvroov oos /\eov- 

9. Toov r,uxv. %£$ ei%ov SoegccKccs oos §oo(>u- 
nets a-Jrj^ovs' H&j rj (fioovrj roov uregvyoov 
ccvtoov oos <Poovt] ctqixdrcavt 'iititoov HohXoov 

lO.T$?%0VT0CV itS ItoKsfAOV, ?(#/ %%OVGlV 

CVgcis C^olcCS (TKCQTtlotS, Jig/ XSVTgX. %C]if 

iv reels cvgccls cevroov i^ova-ixv 'ixovatv rov 
ccomrjaotf rovs ccvB§oo7:cvs fxrjvxs mevre, 

1 1 . £%cvac£f (sxuhex Iti ccvtoov ccyyeXov rris 
ccfiua-acv' cvoy.ee xvroc g/B^ai'^, x(2>x$$oov, 

h OS Tlj eKhY\Vl\Uri OVCJAX '{%St OC7toKXvOOV. 

12. Y\ OVCCf tj fX(X CC7JY}h$eV, tSov i$%STXf ett 

10'Ouo cva) fxerx tccutcc. ^f 6 euros KZ. 
ccyyehos e<JxK7ii(re, s^cy ijkcvctx (poovrp 
ylccv etc toov Tso-crxgoov y.eqxroov rev Bvcrtcc- 
syglov rov xqvaov rov ivoo7ttov rov $sov y 

1 4» Aey ovros too ex.rcc xyyeKao, eyjjov rqv 
cxKuiyyx^ Kvaov revs reaaxgxs olyyeKovs 

revs 10. Key h reus — ecoix,>icrixf) fed omiffo t*v , cum re- 
licjuis meis, 20. 

ii.] Hieronymus, qui ad exemplum Origenis fui, ubi- 
cunque poteJt, nomina propria vexat, habet, Lab- 
baddon. Sic idem 16, 16. finxit, Armageddon. 

12. piTx t<xZtx~\ haud contemuendi Codd. ad fequea- 
tia referunt. Sed Andreas ad praecedenlia rttWt. 
Ex litis unus mo>t omiuit xa(. 42<2y?2 /6 T#*r a cc v v o u 

fous osoa/jthovs S7i) tm 7rorxfjiGo roo pit- 

access ocyyekot, It YirotiAotajxhot et: rr\y 
to^iv x&i its tyjv Yi^otv %gj pr, cc KSH 
ifwaurcv, 'l\ot a7rcxr«ia><7< to t^tov twv 

UV§%007IOOV. }{^f CC^fXOi. TOO* ^(>%T6V- iQ. 

fjtctroov roZ 'i7t7tov y fAv^iccoeff pi fi ceo gov 
i\*o era rev ot^B/ji:v cc-jtgov. ^cy ovroos ij. 
two* to £ "t^us iv rig o?oc7et, Hcq tovS 

KuB^jAtVO'-'i! S7I OCiTOOV, i^OVTUS SjCgCCXOCS 

7tv*ivo s x&f uouwSfaovs xcy Bstooosis ' }{cfi 
&j KeQiKctj toov 'Imtoov cos XF$aA«/ Aeo'v- 

T<W»>, '^Cft SK TOOV ^O/XitTOOV CCVIOOV €K7I0QSV6' 

TOCf TtZq X&i K&7IVOS Hffif tieM. duo 18. 

* 

16. ] In nullo mporum ante ptvgio&is reppri tvo , Ted 
in uno Viudoo. 4. ei m^o i5- $7«. lite diffenCua 
inter £*<$ et %vo , quod apud Areth. editur, iam. 
fufp*>ctam reddit hanr lectionem , cum pr>tei'ertim 
tor pra-ltintes Codices contra liut, atque adeo 
Andreae. P. 82. et corrigenda. Item 26a. ubi 
fecundo loco pro Er. 2. 5- lpgendum S. 5- For- 
talTa in aliquo Cod. graeco fciiptum erat M M, 

ttet/f 

aut etiam >/. p u. cum linoola defcendente ex 

ilnillra parte primi p, cum lineola in fuperiori 
parte feiundi et terui p.. Id ergo alii ^5 f.t,vpix~ 
$is, alii $v» ftvpido'is explicarunt. Exinde po- 
itremo tertia lectio extitit, 2\? leu Jvo /uvgiU^ss 
uv?i*frav. Veruntamen in nullo rneorum hie 
reperi numerum iitum ita fcriptum. Avo plure» 
omittunt apud Birch. ^5 nullus hahet. De meo 
i5. adhuc addo, eum et a graeco fcriptum ac 
minims ex latina vulgata corruptum effe. 

TO TglTQV TCOV CCvBgOOnocV , Ct7!C TOV TtV^OS 

*\xy too hoc 7i ov x^ rev Setov, rev g$c- 

1 9' 7T:^iV'./Jt'.CV €K TWV ^OjJLCirooV dvTtoV. 

i] yt(j ;^ o-'m txv 'innw iv ru> s-fActrt 

ccvioov i^l y$j sv reels ovorils avrotv. ocj 

&o.yct? ov^ccf . ocvroov cpoixi (.(prm, s%~v?ccf 

Y.e$a\ocs' ttgy fv dvrous ddiV.oZot. >&f 

Ot Kci7lo\ TM dlSfOOffGOV, Ot OVK 0C7Tev.T0CV 

Sr t (rotv iv reus nhqyocis roovieus^ ov ps- 
rs\cY\ootv ex, rZv iqyoov rccv %bi c ^v uvtccv, 
noo fxi\ 7i*ccntvvYj<7a>at roc oocifxcvix, >g$ 
rd eioonAoc tcc %(*vgoI n^f roc d^yv^oo 
x&j too h Stvct %uj roc jrvAivot, oc ovrt 
2,i./SAf^fiV dvvocvrecj , ovrs ccKovsiv y ovrs 
7is^i7iocrsiv. j^ ov fAsrevcfjaccv in roov 
<Povoov dvrav, cvtb lie roov (potgfjtocxoov 
X, i.ocvrooV) ovrs £k rr\S 7rc^vetocs dvrocvy cvrsy^, ^ 
sk roov KhepudjcuV dvrwv. Key eJov 

txyys/Xov 

19. %^)t«r\ editur etiam apud Aretri. Ex raeis duo 
tantum Andreae et 17 fed hie ex correct, hab^nt 
etpuri*. In «^i(«f eQiuv commode poteit intt-lligi 

ao. *.c>4 rx x* x **] ex me ' s r,a ^ Pnt f"'i °- 7- ^ed 
nee Arethae etlitio agnof- it. Id^m valet de f/.j- 
u.a,v.iiui verf. 21. Quoinodo unti» et item alter 
in his et fimilibns locis examinaverit Codices, ex 
Wetltenii et mea editione licet qtiodammodo 
fulpirari. Sic et rnox, 10, I. pro omifl'o ecXXaif 
etc. nimis pauci Cold, notantur. Credo, tjuem- 
libet criticum lagacem hie ali^uid oifacere. 44^/^^ 'I » cc v 

olyyeXov 'kt%v$ov, xxrctQcuvovroi Ix rov 
cvgccvovy 7regi@€@XtiiAevov vetpiXvw, ;(#/ >) 
tlf/s- in) rrjs KsQccXris dvrov' ygy ro 
7t{>o<T(C7rw dvrov cos o r\Xtcs, y&j ct irohs 
dvrov ccs SvXct 7tv(>cs. ygij e%«v iv ry 2. 
%eifi dvrov ptfdXtov dveccyixsvov' x&j 
sBflM Tov moocc dvrov rov 3ej*tov im rr\s 
§aXd<J(TY\s , Tov oe ivccvvfjLov i%\ rrjs yrjs. 
X&j eK$ct%8 (poovy ixeyocAy, acnef Xsoovo* 
fXVKxrctf' H&J or 8 sk^oc^sv, iXxXmotv Of 
*7trd @>$ovtolj rocs eavroo (ptevoiiZ ygj 4. 
ore iXxXtjcro&v ct) enrol fyevrot) , epeXXov 
y^ot<psiV' yeft faovcroo <p&>v»jv, Ijc Tov ovgxvov 
Xeyovaxv' cCp^dytaov, oc iXxXtjaxv ct) surd 
Qpovrcij , y&f fJLfi dvrd yqct-^qs. y&j 5« 
ctyyeXos, cv ewov i^ooroc im ty\s BxXxa- 
ays ye/j fail rt}s yris , yqe rv\v %elgo6 
ccvrov rrjv $e£;xv its rov cvgxvov , ygjf 6. 
6-fjtoas ru> £<xvri iis Tovs cctoovocs roov 
diocvoov , os exTitre rov cv^ccvcv ycy rd iv 
aural, Kofi rr,v yqv y&j rd iv dvrq , y&f 
rr,v BxXocfTdxv y&j rd iv dvrtj , ort 
y£o\os ovksti s^otj. dXXx iv reels $[*£- 7. 
qxts rrjs (poovrjs rov ijdoQpou dyyeXov, 

<7 

0T06V X., 2.] Pe diverfi* formis vocabuli ftt/ixlcv vide P. et 
Pollux. VII. §. ?»•• 

5. 'tT/UTCC — J5« LOpfO /— J* *A 9* o x « A u \p r*v v Vi 45 

otuv /ueAA# (rcth7ri£ttv, xgj ereXsaS*} To 
fxv^Yi^ov tov Ssov, oos iwiyyeXias tovs 

8,8ou\ovs cIvtqZ tovs 7tQo(pY\ra,s. y&j >jK0. 
(poovrj, r\v %kqv(tcc ex tov ov^xvov-, 57«A<v 
Xxhovax (AST sjaov, y&j Keyovox" v7iccys 9 
hoi&e to @$htooiftw To civeayfJLevov h 
T V %*'?' Tov oiyyekov^ tov e^ooTos em t^s? 

9. Bxhxa-arjs H&f eiii ty\s yrjs ' y&j uifr{k- 
Bcv it^os tov olyysKcv y Xtyo&v oivToZ oov- 
vai pot to @'@Ki$oc$(ov. x&f hey si pot 9 
hot (3s y&f KotTccCficcys oivTo' Y&\ TTMgotvei 
aov ty\v 'tothluV) «AA' ev ToZ so/xxTt aov 

10. £5 elf yhvKv dog fxeXt. ygj\ sKu&qv to 
&$hlov etc TY\s %ei^os tov xyyihov , y^f 
xuTeQccyov ocvto ' ngtj rjv ev too sojxxtI 
fxov, 00s /ueA/, yKvKv' ngq ots etyxyov 

1 1 . ocvto , €7riK(?oiv$yi t) tcoiKlx fxov. y&j 
Xsyoval f/.oi ' oe't <rs 7txKiv 7T^o<PfjTevcroif 
Itu Kxols }(&} £7t\ suvsai xg:] yXooao-ous 

XI, !•#$$ Qxaiheuai 7JoKKols. Kccj eo^oBrj pot 
KctAx/Jios Ojxoios f>d$occ, heyoov' eyetgotf, 

7. (x«f) TiA«»-S-»i. Andr. nXio-B-^iriTetj Areth. Ex ar- 

bitraria correctione. Secunda x «f Tihtr9-yrsrcq, 
tancjuam interpretatio , ferri poteit. Centies iu 
eft praeteritum pro future 

8. V7rxyi xcif A«/3s. B. 

10.] Origenes haec comparar cum Ezech. a, g. i®. 
3» 1. vide I, 633. e. ft P. 89 — 91. 

XI, 1.] De verbis, xet) « uy"ys?,e>; t\isi*$i T« P- 9~>- 

365. 4(5*^^^-3 "I U U V v o u 

K%i fxh(>Y\!Tov rev votov rov Seou, %&} ro 
SjG-tct^rifioVy y&j rovs 7i^07Kv\c\vrctg iv 

vocov ex&xAe h£cc, %gj f*Y\ Uvrrn fAsr^r^s, 
cri HScByi Tote sBvevi' nsfij rm 7to\w rv\v 
ccylxv TictTYiGcvvi fxrjvccs rejaagxY.cvTcc xgjf 
A. liio. Ygq doo7co rois ova) ftot^rval y.ov^. 
Hey 7T^o<Pr,rsv<Tov(Tiv ypegecs %t\nxg <jWxo- 

Gvroi 265. Ex Birchli Codd. unus id add'*.. Ad pno- 
rem animadverlionem meam nunc tantum addo ; 
in Cod. 7. in icbolio legi , eLx.r,Ko'ivcq %■ x e du- 
rev et u i r p o v , loi_o ftirfov. Quin etiam Art- 
dreae 7. et Palatin. omittunt x«) — \i?r,%it. Ergo 
hi repugnant meo o. in quo haec ita trarsspoiita 
funt, xctj ttffmt&t lyytXos- Ceterum 7. ex meis 
folus hie exliibet: gctfida, x.ctf tyaw \iyov<rtt' 
i'yuet. Meus o. folum, tanquam aliam lectionem, 
notaverat x'zyevtrct, loco x'tyuv. Ex hoc ergo 7, 
fecit, x«f Qwvn xtyovtrx,, Ita inter manus fenba- 
rum multiplicantur variae lectiones. Si x'tyovo-x 
omnino defendendum fuifi'et, potuiffet ita expli- 
cari: xiysvrx* nirnirum q gxfiiot, tovti?iv, a 
*«/.a«t55. De i'yitgt et tyitfaf fupra iarn moDi.- 
tum in evangeliis. Vix dubiio , quin faltem ia 
hoc Hbello fenbendum lit i'yagt. 

3. i|«9-ii'] habent omnes omnino mei, praeter fol-.im 
7. qui habet i'ruB-w. Idem exhibet mox ff#3-fy» 
loco i|«. Repugnant adeo duo alii Andreae o, 
et Palatin. nee non Vindob. 4. Etiam Areth. 
Pro i'o-u^Tiv ex uno Eirch. notat tonu5-e», led f|<y- 
S-iv ex nullo. Miror. Ergo Welftenius et ego 
fomniavimus, qui i'trmSs* in duobus tantum repe- 
rimoff. fyj,ji ij- —$ *A 5* o % cc X v \p -/ f . s. x - : 47 

4. euro; i«nv cw avo lActiotj xgtj oc] avo 
Au%j/#/, a/ ivcantov rev kv^ov ty\s yw?, 

5. is&Tss. xgj si Tts clvTovi BsAst dotttifa 
acq, 7iv(> f%7tc^shSTocj ix. rov scfAccrcg 
ccvtoov, y$H xctTsaSiet rovs Ix^^ovs ocvroov' 
Jt^cy si ns BeAti oivrovs otoiwaotj , turbo 

6. Oil CCVTOV U7T0KT0CvBrii0lf» QVTCl i%CUOt 

rev ovgo&vov sfcovalxv Khelaoq, 'i-.ot, yu\ 
Cstos fye%y Tois r,(JS.£^OCS tyis nqotyYiTbtois 
ccvTtxv' ygj ifcovsiocv t%ovaw in) rav 
voctroov, s^Cfisiv ccvtcc lis a//x«, ^c/ 
7Tcctcc^ocj rrv 7?fv, oaccKts ten BehYicooaiv^ 

7. h wxay 3fA»jyjp- Key otcw TeKeaooai 
rriv fjiC^QTvqlocv uvroov , to SrigioVy to ccvcc- 
Qotivcv sk Ttji cKdvaaov, 7ioiY\aei (ast oIvtoov 
71 As jaov-, Key viKraet ocvtovs, tyy octtoktS' 

5' Vet CCVTOVS. X&j TO 7TT<x)fJtCl OCVTOO)> S7U 

Trie 7rActTeiocs ty\s 7ioAe&£ Trjs fxsyotAy?, 

VJTIS 

4. £7«ir«/] non nifi in Andre.te Codd. o. et 7. et in 
uno k. inveni Contra elf adeo Areth. tr^Ttf 
ref'ertur ad ovrei- v. Birch. Alter. 

5.] Pro fecundo xfriKKraj habet 7. KTocrj?^. Re- 
pugrj-it o. et Areth. 

7.] Non miror, Erasmum ex fuo Reuchlini dedifle, 
on TtXta-evTt. Sic enim liabet mens Andreae 7. 
Contra eft o. Areth. et reliqui omues raei. 

$.] MfU» 7. X«f TX 7TT U. U.XTX XV701'/ IXTil f~*i — fZt- 

yxXvs xiv.tpx. Repugnant o. et P.ilaiin. cum 
ceteria meis. Alii incuJcarunt «V«y» xstrxX-Qzi, 

ctreiQt* t&fofMfi-lS 1 a a v v o v . v 

#r/s- xccXeZrotj TrvsvpoiTMus acdoiJ.cc x&j 
ctiywrros, litov ngy g xvgtos dvroov fcctv- 
gooSq. %&} $Ke7rov<JiV h rZv Kaoov ^/9* 
(fivKoov }@ij yhooaaoov y&j sBvwv ro wrapcc 

CCVTOOV YjfJLSQCtS T$flS VfJUO-U, %&j TCC TtTMfACt- 

roc dvroov cvk d(pr](Tov(Tt reBrjvecf us 
lAwpco. ngq oi xaroMcvvres em r?\s yrjs io. 

%CUgCV!TiV W dvTo7Sy %&j lv(p(>0t\§ri<7QVT6tj % 

%gLJ d&gcc oooaovaiv dk\Y\Kois , crt ovrot 
oi $vo 7T§o(priTC£f i^ccadviaxv revs xocroi- 
AA. toe. xovvrus en) rqs 7«<r. ?(#/ pert* rdsn- 
rqus n^qocs x&f vif*i<rv itvsvyi.ee £oqyJs Ik 
rov Beou iiaqhSev lis cevrovs' ^cy sfiHorotv 
liti rows TioSots dvroov ^ )(&} (pofios fAsyocs 

€7IS<TSV 17!) TOVS BsoOgCvVTCCS CXVTCVS. ?(#/ 1 2. 

yxovcrcc <poovi]v fjtsyocAqv in rov ovgocvcv, 
heyovcrccv dvrois' dvd@i]rs ooas. 7{gif dv?- 
@Yj(rccv its rov ovqocvov iv ry vsQehy' ^ofi 
iSsoogqo-ccv dvrovs ci e%S(?o} ctvroov. iv 1 3. 
ixeivg ry ypegee iysvsro vexr/Acs jjisycts, 

Pretty* fr^/. 3 Ecc<ru habet unus apud Birch. 
Vindobonenlium nullus agnolcit. 

II. 't7rs7rt<riv. C. In primis ita habent aliqui Codd. 
Andreae. Contra eft Palatin. et Areth. et omne« 
probi Codd. Scribae graeci hoc, ut elegantius, 
alibi etiam intuierunt. 

l3. yphoi] habet etiam 20. u^ce. ex meia folus 7. qui 
folus etiam mox yivopivoi > loco hyii/avro »«/» 
habet. Utronue loco repugnat Palatin. o. Areth. H&j TO dtXXTGV vfjS 7/oAsOCS tVfiTF, T^j 

U : 7T€KTCH'B r y}<rxv sv to) ffitfffiica cyo/xxrr-i «Y- 

Bg6O7T0OV %'A/^oW Z7TTC6' ;(£/ fa AoiTI:) 
Sf-ltpofioi iyhoVTG-, Titfj t'iooKccv Oo^piV T& 

Bev, r\ ovotf y\ Tgini idov £$%stccj Tovyji. 

i5-H#/ e&aopos clyyeXos hcthTtus, K£/AB« 
iysvovro (pcovctf peyccAuf iv rS> ovgavS* 
Xeyovcrof' iyh&to rj QctGiXeioi rov koc-jacv 
rou KVflov >?/>ca>v> K#/ roZ %$i~qi> uvtov., 
Hcfi @c&<ri\?v<TEi us revs dizvcts roov 

i6.a/<wi'<w. jyij of itKoaiTewrctges 7?(>scr£vTs- 

got ut de aliis taceam. Cum baec mecum reputo, 
doleo profecto vices Jjengpiii, qui, cum ipfe in 
f'ronte cum interprete latino vulgato et cum mili- 
tibus mercenariis , African:* et Afiaticis, pro aris 
et focis mylticis pugnaret, Codicem vero Alexan- 
driimm praefeciffet ilextro cornu , liunc nitnirum 
fcribam Cod. 7., transfugam Andreae, Jin iltri fecit 
ducem , qui apud me nee c-vo&yoZ itipemiia me« 
ret. Codicum ratio bab<-nda erat , non Afrorum, 
nee Afianorum, nee myfteriorutn. Primo cnim 
conltitueuda elt lectio , delude enucleanda funt 
roylleria. Quid? quod iffce transfuga , lit ego 
ai:itnadverti , Bengelium laepe nurnero latuit et 
decepit. Furtafle, cjuod alienis oculis videbat. 
Vix eaim mibi perfauadeo, IJeugelium Codd. Au- 
gultanoa habtiille ante oculos. 

14. nafixScv > loco urT:x5-2Vy ut liipeiius. 7. quod id 
magis graecura eit. 

1 5. ^iyo/n;. A. 5o<jy,//,/o-/^l oo d v v o v ' vivJ^VVv-t** 
got oi hooHiov Too B^ovov tov Bsou , o< 

KOcB^VTCCf i7l) TOVS B^CVGVS OCVTcZv, 27tS(T0V 

to* Be®, heycvres* iyXfif&oviJtey ac/' £ 7* 
xvgis o Sets o 7tctVTeKgo6TOQ(> i o ooVi ?(#/ 
o ?V| oti hKt](pas ty\v ouvctfjiiv crcv rrjv 
[xeyuhriVy ?<#/ efiaaiAsvaus' >&f too i8« 

sBvy] ocgyhB ;;?&>■, ^/ yjaBi-v rj cqyY\ gov' 
y{$q o Ktxseos toov vin$G6V\, KfiSPj voy , Key 
$ovvctj tov yarBov Tols oovhas gov toIs 
7H- zfynTais , r&f to?s s olylois KS 1 '-/ fois 
(pG@ovjj.hois: To ovo/ACt crou, rets (mk^o7s 
y&j toIs fj.eyxAois' x&f oioo^Bsi^olj rovs 
AT.hatpB&fovTcts rijv yyv. ncy *jW%3ij 019. 
votes rov BeoZ irv too evgecvoo , Xgf ooCpBq 

r] Kl(3ooTcS TJJi" OiCcBriKVlS TOV KV^iOV h TM 

xoioo uutov' ?(#/ iyh'OVTo czzgccTJUj xgj 

(pea) a} *(£«/ QqovTot) xcy %d\oc£c& ytyuKr\. 

K«/ (rvifjLtiov fuiycc oo(pByj h too cufo«va5'XII, 1. 

yvvv\ 7ts^siihr l fj.i:\Yi tov ijKiov, ncy y\ 18. ^ixtpB-iigsi/ras etiarti Areth. cum aliis. Alii ex grae- 
cisnrio })'tu.<p'-)-iisz.'jTa.s- Alii ex inco^itantia , ut 
PdLiiia. (ergo etiam Erasmi. ) <pS-e:gwTXs. Melior 
ergo hie erat Codex Andreae Complutenfium, 
quam Erasmi. 

19.] In cjuibiisdam verbis ulitatiu* dicitur aor. 2. quam 
aor. 1. Ergo faepe temere in 1'criptoribus graecij 
ex aor. 2. tactus eit aor. 1. Dherl'a eit ratio 
horum fcriptorum, in quibus laepius eit aor. 1. 
etiam in iis verbis, ubi grasci aor. 2. praciwri.nn lAf>/fyj~ ^A 7S K oc A v yp I s . 5i .. / < ' - ~ t 1 - » «• \ 

<7fAtj'>/ V7i0'<0CTO) TOO]/ 7rC0XV CCvttjS , XOCf 

h'.\ Tljs KtQu'AYlS CCVTYIS S?(pC&\OS OC^S^uOV 

a. aajopKcc' xcq sv yet^q) e%ev(roi e'xgcc£sv 

'o.vdAQvact. Key fixaccvi^ofA&tj renew. xa) 
oo$$y) otKKo <Trfj>?7cv ev ru> evfccvp , xccj 
Idou ogOiKoov 7iv${>cs ueyctSy e%oov Ke@oth.cis 
t7iT0t v.otj xe^otroc dexct' XOCf e7ti rots 

^.Keipahois dvTov euroi oioiorjfjiccTu. xot) 
r\ cvqco oivTcu auget ro rj°lrov toov ct^e^jcv 
rev cvqotvcu, xccj eQcthev eevtovs hs rrjv 
yy\v' xocj o o^xxcov ezrjxsv iiooniov iris 
yvvotixcs rrjs fxe\KovoY]s *e*&fy\ i'>«, orocv 

S-rexy, ro rtKvev ctvrr,s Y,x r a$)ot.yyi. xctf 
I'rgJtfv viov u^evoCy Is lAeAhsi 7rcifJtcuveiv 
7T oil tec ret sS'ijj h i>oi$nop oion^ci' xctj 
>T^7iccaB'r} ro rexvov cevrys tt^cs rev becv 

6. xocj irges rev Sgcvov civrcv. xcxj r\ ywrj 
e(pvyev sis ri]v effiftoV.i o7rov e%ei exe'i 
rc7iov Yircifjocv/ueiov \jtio rov Beou, <Vce 
exel exrqi<pooav ctvrriv ilfxe^ots %/A/aff <$<#• XII, 2.] Auctorifate Codd. b. 1. praeferendum ixeu^iy, 
tametJI in N-. Teit. laepe fit in his aor. I. v. P. 
Bircli; 

3. ] De -Ttv^ixi et Wii\(&'% Tupra monni. v; Birch. 

6. tx.'T(>i<pM<ri\i] etiam Areth. r^tiputrt'v Codd. Andreae, 

fe'l non Complutenfitim. Forte exs? abforpfit f V_, 

aut quia fKrff'<p£iv de aduliis, n iii forte in malam 

partem, ut itrgiipitr its tto^vg-u.^ kIuv , non dici- 

d 2 tur. A A? $• Koalas ttyxsvrx. Kctf eyhsTc wfaey.osj. 
iv Too cvgccvco' o jju%cwA koj ot uyysKot 
ccvtov TroAe^axf percc rou ogctKovfos 9 kttf 
I agdxow lnohf^Gc) xctj ci ccyysXop dvrov' 

KCt) CIK = /(7%UCr£y, Gl'ds T07S0S ev^sBtJ clvT&S. 

%Ti h tw ovqxvZ. y.oc) iioKtfit) o dqdv.avg- 
o fxeyas, o oipis o xqyjxios, o nccAcvpsvcs 
&ct0o?\os kc£j axrxvas, o ttXxvocv ri\v 
iiKcvpLhw oAj?v, £$Xri§r] hs «njv yh' K<*j 
ct xyysXot ccvtov per dvrov iioKr,^t\axv. 
r.oif tyttotxres <pmr\v psydhYw iv rco ov^xvmio. 
Aeycvauv' clfn iyheto tj tw&tfict tutf v\ 
Svvctfjiis Ka) v\ Qxaih&x Too Bscv '*?/*^ r > 
y.ocj Yf e£cvaic6 tov ygrtcu dvrov' oti 

i&h.Yl&/\ KXTqycgOS TtoV dds?\ipUV J?/^ 1 '' 

tur. v. Birck. Alter. Weill. Alii ergo ty.ii , alii 
ix, omiieruut. 

g.] Defectum vocum f&tr ttvreZ <-x aliis et tx Oxon. 

editiona notavit Wetlt. Aliae editf. habent. Ex 

prioribus editt. Erasmi haud dubie calu -e*cide- 
ram. 

io. ffiXr,S->i'} babet adeo j. contra o. et Palatin. Item 
Aretb. Ut b. 1. Cod. Alex, habet K-xrir/a^t loco 
x#TT,yopo$i ita etiara in Cant. 7, i5. babet pixy 
^puye^is. Videtur ergo tenninationes in <w£ vehe- 
raenier adamafie. FortalTe fuit ex lamiiia finX<Pi- 
yo>e. v. Cyril!. Ill, 77. d. Quaero hie auxilium 
divini Vat. B. feu 1209. qucm Apocalypfiu etiara 
habere, tradit Bircb. in varr. lectt. ad evangelia. 
Scd in Apocalynfi nullas apud euin reperi lectio- 

nes, 6 XCCTVyCgSOV C&VTWV hcoTtiOV rev Sscv Y^XUV 

li.^ixe^ca; Koc} vvxro?. r.uf c&vto) ivty.qG-otv 

C6VT0V OlCfi TO di(A06 YCV CCgViOV, %$ $iC6 

rev koyov rr : £ y.<x^fj§!os^ mrrm* v&j ouz 

W^7H'(pClV rfjV "iwffliv C6VT00V «%£/ &&v:c- 
12. rev. $;& revro hjCpflcaVscr&s cvpccvo) v&f 
ct h durol? G'/.ipQvws?' ova) ry yjjf r^j 
ry Botketavy, on xotTsfo'/j b 6td&okoe, 7SpIs 
vpcts 'iyjjiv Bv^ov fxiyeev, moo?, on oklycv 

or; efikn&ii its rrjv yjjy, totajh rv,v 

i^.ywo&7/.cA.y v\?is %re-As rev cigfevct. *(#/ 

ioo&Vi<rccv ry yvycciiu ovo Ttr'cPyy?? rcZ 

olerov rev psyahev , r ivcc 7remraf fo r*)v ne«, qnas tamen Wvtaueraf f^vrvret.. Fortafle 
conilagrarant in iito inceudio. Erasmu9 in prio- 
ri bus editt. ediderat y.arq'/orZv xvrovf. Atrjutj ka 
roperio nunc in Vind. 4. 

12. Ta~Z% KXTaixcvri tni »• r. A. ex meis babet [bin* 7. 
Repugnat o. Palatin. Aretb. 

14.} Erasmus cum typothetis fuis per quinque ediff. 
•jTSTitTcq- Hand dubie voluit ■xiTa.rcq. Quatcr 
enim edidit ■sriTwu.mtx;. Trlr&req ex 11110 laudat 
etiam Wetlt. Ex una eliam, fed line acceniu, 
w.'UTaj. Birch. Jam enim lingua graeca in Euro- 
pa, ut vernacula, nota eft. Ergo accentibus am- 
p!ius non elt opus. Addo foium. hoc, in meo- 
xum nullo efi'e TrtT&ruf aut n-srarccf. v, fupra ad 
4, 7. Erasmum poftea milium feci , cum noium 
lit, quam negligens , perndus et milerabilis lue- 

rir 54£W2/^#*I <*> d v v o v f ~V %V *•*..♦ 

€^*JjUOV g/<T TOV TC7SOV dvT?iS, CTtOOS TgftPtf- 

tccj eKel kcu^cv ngj Kcctqcvs , ^gc/ *7/uicru 
KooigoZt ana 7?%c(roi!>7rov rov ctyecag. X&j i$' 
eficcAev o c$?s I* rev ^Ofxocros dvrov 
O7ilaoo Tijg yjvoctKcs vdooq us ftoTctfxcv' hot 
olvTtjv 7torocfjLO<Po^Yirov wowcy. Hcfi i[3ori- 16. 
Br,7sv r\ yr\ rj? yuvctt&h, n&j woifcev q yrj 

TO ^CfJLCC 0SUT3JJ. , ?(#/ KCt7£7TlS TCV 7rOTCly,Gl>, 

ov eftxhev o o^ockoov in rov <=;o\j.otrog 
oIvtov. xgj wgyhBn o o^ccaoov fzr< Tij ij. 

yv\dty.\ i %&} <Z7iyjr&£ 7IQIY\V0U\. TToKefXCV 
fiSTOC T<£v KCITIOOV TCV (T7lS^}J.XTOS aUT^ff, 

rcoy t'aqqvut&v rots hrohxs rov &eov* ygjj 
A3. 1%c\tw rv{V fxctftTVficcv lyvco. xgjf t^otStiv ift. 

in) TY\V (XfUfACV Tr t s BccAccjo-qs. Key hocvuLlll) 1. 
?K T*?£ BctAxGutfs Brjglov ccvxj3oc7vov , s%ov . 
ksqoctx dtKX K5H xsT>aAcis tTTTci' xyjj 
i7t\ roov v.fqxTuv ctvrov oeKcc ototdy puree, 

K<Z\ ITU roCS K?(petA0CS CCVTOV CVCfXCCTOi 

(2,Accj(fcv! plots* y&f to Bij^lov-, b eiocv, ?v2. 
Ojj.oiov WKftfocXiii nay ci Tiohs olvrov ocs 
CtgKCV, H&j TO <^0\JLCC OCVTOV cog sopot Afcy- 

TGSy lit Mirnr N. Tefl. Plnra ppti poflunt ex priore 
mo* ApiJcalvplpos ediiione. Dudum id ante me 
in evangel;^ docuerat doctiilimus Hentenius ad 
Euthyrn Zigab. 

XIII, 3.1 He $jj*a% v. P. xoS. 273. et MontF. ad Chry- 
folt Ml, (If. nota, a. etj>%ov hie notarunt etiam 
A.tcr et Uircb. re*", *(#/ eoWev ocutw o fyocicoov rv\v Svvce- 
fAiV dvTou, ncy rov Sgovov clvrov , ^/ 

3-ij*pv7luv (AsyocA'/jv. ^ plxv fjc tocv ksOx- 
hoov uvtoZ ootre < 67(pot,y/jievriv its Ijuvcctov ' 
%cfi *j 7iKr\yy\ rov bocvccrcv ccvrcv e$e$cc- 
TieuSrii ncq iBocvfAOiasv oAyj *j yr\ c7lhoo 

h' Tov Br.^iou. t{cAj 7iQoasKvvr,70iV too fifioi- 
kovTi, toZ deaooKOTt Ti]v efcovvlotv too $r,%loo, 
Hgij 7rgo<jgKvvYi<rotv too Btij^ioo<, Keyovrss' 
rls ofACtos ToZ Brj^iooj tit hvcCTos woXspYi- 

(TOCj 5.] Edit. Steph. quam Birch, contulit, habet 13-oiv- 
/Ltxa-9-ij gy 'a\y\ ty, yr,. Et go cmnes Codd. Birch, 
habent eoHem inodn. Nihil enim varietatis. nota- 
vir. Mlror. Cur vero idr-tn, ut in evangi liis, actt. 
et epiJlt. non notavit Codices Yindobonenfes ? 
Mei omnes praeter unum 7. tj ui i$otvuu.r3-Y) oXn 
jj y.7 exbibet, h.ibent, ut edidi. hero Complut. 
Ex qustuor Vindobb. tres ita etiam habejjf,, quar- 
tua, ut Steph. v. Alter. Denique lecticni aieae 
accedit et Areth. 'eB-avicxtB-i; ergo ex Andrea 
venit, cui tamen repugn.u Complut. et ni;u\ o, 
Codices vero Aadreae duo iSylburgii inter fe con- 
leutiunt. Nam Palat. habet iBxvftxe-B-v Iv o/ij 7% 
yy. Alter 7. habet iB-a^yAa-B-yi o,^j? ij yq. Oua- 
tuor Codd. Wetft. A. C. 12, 28. qui fcli a rnea. 
lectione recedunt, ipfi quoque inter fe diliontiunt. 
Notum praeterea is. et 28. efi'e intirnos, ut ta- 
ceam de A. et C. Nonne. denique vulg^ta, l.ttina 
etiam exprimit iB-zvpeis-zv o'ayj >j yn \ v. P. no. 
2.73. (km haec 1'criplil'iVm , reperi in 20. i?~'/.v 
ft-xtrB-r) in eXvi Ty, v*m in 22. vero ita ?U , ci:ii!.(o 
h. Uter(jue Andreae. commenta^ium habet. Re- 
pngnat divinus Monachienlis at. qui, ut ego edi- 
di , exbibet. caj fA.gr dvrovj sigtf IdcBr] dvr& scf.icc$. 
h.cc'AoZv fA£y<x?\c& 3{gj ^hxaCpiifxiccv , tig) 
idcBii ccvtm i^ovaloi 7ioX?y.ov TTottjaoci fXYivcc^ 
7 effcoigoizovrcc ouo. xgtj r\vot£s to zcptxS. 
c&urou us frhUG<pYiy.le&v 7igos rov Beov-t 

&}\tt<T<pY\\M\<7CVI TO OVOfJ.CC j&VTCV^ %&j TV\V 
GKYiYYiV UVTOV , TCVS £V TOj OVgCCl'OO (TV.tfVOVV- 

retf: axj eo^oBtj dura Trcwcrey 7ioK?fxovj t 
fJtsTK taw dylav, ngt{ vtKijtrxf durovs' %gy 
ioc&y} dvTm e^ovo-toc e7t) TtciccLv (pvhrjv 7<^j 
Kccov 2{tyj ykcoovccv n&4 e&vos. H&fS* 

TFgOGiCVVWOVffiV dutOV TldvtSS 01 KCiTOfKCiVV- 5 ] De 7r'>.;/zcu Tretyrej v. P. ito. 275. Mei omnino 
oiniics liabcnt 7roXsfiov Tranicaj, etiam 20. folus 7. 
omi;tit ■z-otejki.ov. Lectioni a me probatae accedit 
<iiam Areth. et Complut. Pro omiffo voXsftcy, 
qnocl deelt in edit. Steph. filcnt omnes omnino 
(,'odd. Birchii, quod marito mireris , cum prader- 
tim praeitantiores eius cum meis probent fix*.s-<p>i~ 
pisk?. Ex quatuor Vindobonenilbus tres habent 
rrh.'.r.cv Troivrcif , Ted idem ille quartus, de quo 
ynodo dixi, omittit TcXty.av- Addo l'olum hoc, 
hone Codicem habere icbolia Amlreae. Nemo 
ergo mirabitur, cur folus diffentiat. Ceterurn lo- 
cus Diouy/ii , de quo dixi, legitur etiam, baud 
dubie ex Eufebio , apud Georgium Syncellum 
p. 383. b. ubi Co<L Aug. exhibet : i^cS-v '/up 
v::tv , <pii<ri , T<3f.M X.ttXovv (AtyokXtt, y-uj fiXKG-tytfAol. 
y<>.f iuo&t) ctvr»i i%ei<ricCy xuf /uwei TtFirot^tixoyrx 
i va. 

jA Hie nirfus cliqui codd. Audreae omittunt x.a\ Xxov. 
In bis V'indob. 4. Habet meus 7. et Areth. cum 
rsliquis,, Nota hoc ad veri. 5. res in) rTjs 7*fc, cov eu yky^otitrty to 
evoftot iv 7m /3//3a/<>j r~]s £wjs Tov dfvlcv 
rev scr<Pccy}xhcv dr.o Kc&rcc@o?\$s koo-jagv. 

). [iO.J?/ tl£ £%Si OVSj dx.CVG0t.r00. £( rtS CCl%{X06- 

A&atotv, vtfocysi' si ns iv ftcc%c«c«, osi 

CCVrcV <X7tGK?C0l<£r?jVCi{. Odds Z^IV Y\ V7Z0(J.0VY\ 

i i . %&j i\ 7ifcis roov ccylccy. y&j sidcv <xXKq AZ. <y. 
Silglcvi dvct&ouvcv w rqs yJjff, K&J h%s 
v.egccrx cjACfot, dfpioo' y&j iXciXsi oos 

ogctxocv. to.] Eft baec elliptica oratio, ut n, 8. ubi alii alia 
intulerunt. Hoc loco intulerunt ^a, ervt/xyei, 
uiruyti, et tic,, in altero membro autem direicri- 
ti7. Loca finiilia , ubi itidem diverfa inteliigenda 
Jiint, rcperiuntur Philipp. a, i. Rom. 17, 6. 7. 8. 
Unice probabilis lectio eil, quam aliqui meorum 
exhibent, quamque hie exprelfi. 'Earn ita non cor- 
rigendam, led lupplendam iudico : i't rtc ect%ux- 
huri'av (intellig«, inwyg. Nam iy/.t abfurdum 
elt. Si vero cum aliquibus Codd. probetur etc, 
intelligetur tcirxy't. Sed prius probo. ) vTrayst 
(uimiruin, la ut^uciXaxrteiy-') i't ra h (loco rily") 
{KX.%c1.t1>*. (intellige, Is-tV. Ergo non opus alt ad- 
dere, tbirexfitli. ) bit etvror a.?rty.7. E>e inra.yu 
v. 17, 8. 11. Cum altero membro compara 
?.lattb. 5.6, 5%. Rdiguas interpolatione* vide apud 
Welit. et Alterum. 

ji.] Apud ledum Erssmum et qui eum fequuntnr repe- 
rio ofAota. u^v'tev. Ita tamen babet mens 7. lupra 
tamen fcripto u. Si id explicandum efl"et, intelli- 
gerem yj^oto-tv, ut f'upra 9, 19. 0/u.eiaf otitis, fcili- 
cet et>g«<{. Etli ergo Erasmus propter Cod. Reucb- 
! :n. excufari pottlt : tamen contra iunt ceteii 
Codd. Andreae et Aretb. Stepbaniana tertia babet ^ukxv. ycy rr,v efovrrlctv rev TtqooTov 12. 
Brjq'uv Kita-ciV T»a?i hocmov dvrov y aofj 
enoict Ti)v yyjv 7^/ rovs iv ctvrg kcctomcvv- 

T«>, i'l'Ctf 7?(>G!TKUVYIG6Q'7l TO -S'J^/oV TO TtQV- 

tov, ov zSeQQCitev&n r\ Tth'/jyvj toy Sotvurov 
cavtov, ygj 7toiei av.y.fict, psyoiXct, %$$ ij. 

7Tb£, 'fVX £K TOV CVgCCVCV XCCTCtQoCtvy CTTi 

t>\v yh , haoyttpv rwv dv^qcaTn^v. %gij *4- 

7TA«V?5 rc.S' SfAOVg, TOW KOCTClXOVVTCtS STIi 

tyJs yqS) hoc tcc arj^sloiy & IJ'JSjj cZvtgc 
TJoir^aj svxTttov tov BtjpIoV h?yuv ro'is 

KCtTCtKOvVlV STt) TYlS 7^, TFCirJTCtf hxoVM 

too S*?fo>, !*%« wAjjy^v, ^$ ey!*** dno 
ty\s fjicc%cuqot,s. H&j eocSt] dvTas 7TV£vy.ct. i5<- 
oovvotj Ttj eixcvi Tov Srighv, tvee Hey 
AaAJjVfl n iiKM Tov Sqglov, ^9^ 7f cilery 9 
oxrett fc-cev ^ 7tqo<TKvvy\(T(»Gt r% stv.ovi tov 
Sngiov ciirwToiv&xtTi' ;(#/ ixoiii 7io&vTcic, 16. 
rovg fiin^ovs x$j rays, fxeydhovg , *(#/ reus" 
nhovalovs v&\ rovg Trrccxovg, K£M rovg 

lAeo- mpvim. Ergo Birch, nihil notavit. Sed bonus 
Sieph. in edit. i65o. pag. 189. tacite intulit ttevim. 
In edit. 1646. pag. 335. eit adhuc ex, Erasrno 

r/j. revs ifiovi"} addit etiam 20. v. P. n5. 

i5 sf* ««f ] jcm/ — B> In tsi iucovt et njv !ix.tv» 
auctor Hbi noti conliat. /»#, ante #/roxrosj>9-&i<3-»i/, 
quod exclufi, omittunt etiam praeitantiore* a pud 
Birch, et apud Alttrum oraaei. ttevSegovs kuj revs covhevs, "vet oooaa>7iv 

olvTClS %<X$Cty fXCLTCC &7l) yjl(>QS dvTOOV r7\S 

ij.ds^teis-, r\ em ro fxeTooTiov ocvtogv. y^\ 
not, (AYi rts 8vvY}Totj dycQoccrcif y\ •xwKrjGctf, 
ii fj.Y\ o e%oov ro %af»7/u«, ro cvcjj.cc, 
rov Bri^iov, h rov dgtS'fj.cv rov gvo/amtos 
yS^civTcu. tz)8e r\ ucCpivc iziv. o s%gov vcuv, AH. 
yl/YiQiaciTco rov ocqiS/jiov rev St^/ou* ctgiS- 
fuos y«f cc\Bqoo7Iqv g$i, o (xgtBfAcs cevrov 
XIV i.%&- Koc/ eJov, x&j Idev ro ctgvlov |*$f-A®. 
kos S7i\ to c^cs atoov, ngjj \a?t ccvtcv 
uq&pcs skdctov rs<r<rct(>ctKo)>TctTtcr(Jct$es 
yjKixdes-, i%ov(joij ro gvo/acg civrov y&j 
ro ovcfAOC rev tjoct^cs ccvtgv yeygccfjifjievGV 

2. £7i\ rxv fjerccnocv olvrccv. ygj y)y.ovgcc 
(Poovrv eK tou cvgcc\ou oos (fiwYjV vdxr&v 
voKXoov, x&j ocs (poovvjv (5%ovty\s fjisycc^tji ' 
y&f y\ <Pqo\v)i hv rjKoujoc oos x&etftoSoiv 
k&oC(>i£cvtg0V ev reus KiSotgctis olvroov. 

5'^SV cc^ovutv cooriv y.cctvriv iyoo7rtov rev 

BgGVOV) 

XIV, i. 'it mi, neutro genere, 7. Sed Palatin. t9nxJ(. 
In fcholiis Andreae autem fit Wax;, qnod mafcu- 
lino genere retertur ad Chriitiim. Erasmus primo 
edidsrat £r«j , deinde vero exbibnit cs-o's. \a£i£- 
uos aduunt mei omnes praeier 7. Erasmi y.a,tou.i- 
voy , loco yiygKuuiitot , nullibi reperire potui. 

3. i$\ ante w$}>> , addit folus 7. Omittit adeo Palar. , 
led bic habet dhovruv, Joco ccdovri, quod nemo 
notavit, nee Bengelius Adeo frgo contemfk Afia- 
ticam recenlionem luam, v. Sylburg. p. 5g. 
verf. 5i. 6o^/f/#3-J? '1 « * y v h * -\ .ft M 

&$6vov« x&f hoc>7tiQV r&v rsccrdgccv y»tifr, 

v&j ruiv ^sjfovri^coV ;<#/ ovSzis iovvccTc 

fActSelv rr\v <3t$>)»s h jjtr, a} skccTov reca-ct- 

$cLv.o*rraTe(T(ic{(i?<; %A/#<5W, ot yycgacrjAboi 

wno rr t s yif$* bvrol hmv hi fxeru ywoth 4» 

xxv ovx, ejAokvv^ijcrotv' -rtttfi'dvot yccg ecriv' 

enrol haiv 01 d'ltoKov&ovvrss t» otgvleo , 
csov idv v7tciy%' ovrci vt?o hjvov r,ycQc&- 

cBrjcrav duo rav cw&gto7ivv , di!oigyj\ ra> 

S?o> y$) r£> device. }{$ ov% ivge&fl ^5« 

too ^OfAOCtl ttLTW -J/cUdOf" UjAXfAOl */<&(> 

M. tfi.htnv. %&} hSov ciyyshov tisto/asvcv iv6. 
fA?(Tcvgccv>j(Ac6Tiy e%cvrx ivccyyeKicv ccicaviovj 
ivccyyshlcrccj rove xctSniAevov? litl rrje yvj^y 
Hgy em irdv e&vee xc$ <pvhx\v ^j yhotV' 
cc&v y^jf Kotiv ' htyotv iv (^covy fAeydhy ' J* 
(po&r&irs rev Kvf/ov, V^f Sots dvrco Sofcctv, 
on yhSsv jj oo^oo rr\s Kglcrev? dvrov' v&f 
<7[Qc<yy.'jV7\a , WTs cevrov, rov 7ion\ f Jctvrci rov 
cv^osvev x&f rr\v yr,v %&f rt\v BccKcctro-oiv 
MA. ?(#/ unyols v$dr<x>v. v&\ cck\os dsvre^os 8. 
ccyyshos wohovQwe » hkfW &f*?9 /3«/3u- 

KOOV Y\ \A?.ydM , I'fi TOV OiVOV rOV SvjJ.OV 

rr\s &&vdc6f dvrr,s 7rs7?QtiY.s tfdvroi roc 
MB.H&'tf' ksH uKKog uyy fKo? r^itos fao-g. 
kovSwsv avtci's, Kt-yoov iv (poovjj fAsydhy' 

u 

5. 4>ft£«f ] ooXd. C lu folus 7. 
8. wafriim rcturn<;' B. e* Tts 7r$CG"/Ms7 to Silglov :<$</ [rriv ilKOVCt 
dvrov-, net] J\cijx[occv£i %d$ccy>/.cc> llt\ Tov 
fASToo7?ov dvTov i] &} T)]v Xeltjcc dvrov, 
l0 -?(#/ CiVTOS TtieTCCf fc*C TW otvov TOV Svjjlov 
TOV &SOV, TcZ KcKegOKJjAt'VQV CtKgCWOV h TM 
7lQTY]%ic0 TY\S CgynS UVTOV' 9f0j joXcrCCVKjSij- 

csroif lv 7tv%\ ftctf S&m hdo7j;iQV roZv dyioov 
1 1 . dyyt'Twv y&f hoxjftw rov dgvlov* x&j o 
KK7IV0S tov @oi<rccv(0'(Acv cLvtoov hs dtoovoos 
ccsx'jow ccvaficcivsj* }(C$ cvx t%cucr<v «W- 
7rccvcriv tfjAepccs ;(#/ vvktcs- ot thjogkvvovv- 

r£> TO StJgtGV tiff) T/JV SMOVCC dvtOV, Xgj 

si Tts hcipfDuvst to yjx^oLy yoo rev ovopoC' 
12..TOS dvrov. obos r\ vrtojuovri TfV dyioov 

l^lv' Ot TYlgcZ'VTSS TX2 ivToKoiS TOV Bsov, 
lO"i&{ TYIV TfkiV h,70V' HCtf qXOUGCt <pmtjs 

Ik Tov cvgcwov Keyovcrr]?, y^x-^jov' juosjeee- 
gtot ot ve%Qo)-> ot h KVgtco <x,7ro$vqaKovre£ 
ccTTccgn' hey st yocf to 7rvevpcc, 7ycc uvontocu- 

COOMTCCj i% TMV K07!W tXVTOOV' Tol pe e^yoc 

i'\.ixuTo)V dyjoXovSet per dvroov, ^/ fi<5evjMr. is. 
Tigij td'cu vs(p£hr] Aewij, r^fj liii ty\\> vstye- 
Krjv Kct&}'[Aevov oy-otov vioo dvB^ooTfoVy t%a>V 
en) tyis Ke(pcc?$s dvrov ^etyocvov %fvaovv y 
W *v tJ %€t$ dvrov tyenxvov o£6. 

i5. tZcrx^Ti] alii referunt ad yg^*" » a '" ac * pxxcLfiiof, 
alii ad Aiyu. Mox aliqui, uyx-xis-eyTaj- B. 

14. f ttfion da, UI i, 1 j. Mox aliqui, tk» KStyxXyp. B. 6a foj»IH- ; l$'lf\ u J v v o v i - - ?' ^■•-5S» 

j(9^ ceXXos olyysXcs ej^iXBev i» rev vcecv,i$. 
Kgot^oov ev (pcovy /a syce Kg reo KdcStjfASico &m 
T*JS" VstpeXW 7TF{jt^'0V to fyslrotvcv OGV, 
^gt/ ctf^G-cv or; vihijsv r\ vget rov ije^roej 
on sfyfxvSrj o 8 r e(>io~y.os ryjs y»j<r. 'x&f i 6. 
fBoiMv o Kcc^rifj.FVo^ i7j) ty\v VfQkhip TO 
<§qe7ict\ov cevrov em Tjjv'ySjv* ?(££/ ideglaSvi 
MA. >| yj?. ^ olXKos clyyeXcs styhSev en 17. 

TC~ V«CJJ TOU I» TO) CVO'OIVCC-, £%OOV %0/Lf 

olvros o$s7tce\ov e£v. Hey c\hXcs ci-yysKos 18. 
efcqXBev sk rov Swrtcc^Yiqlov , eX m ^cva-lcty 
S7i) rev 7ivqos' ;(£>c/ etpccvYjcrsv ev ^ctvyg 
fAsyxhtj rca syjsvri ro dge7rcevcv ro e£u> 
hiyoov' we/x\[/cv aov ro o%s7icc\ov ro c!*v, 
xgj r%vyr\acv rovs ficrgvots rris ccfAJjehoi) 
rr\s yr\s, on tjKfAuaev >j socQvXy] rris yY\Q. 
%cy s^sBceXsv ctyysXos ro oqsTtcevov 19. 
cevrov its rt]v yyfv, *{cy srgvyqae rrjv 
cifxTTsKov rye 7^, ^cy eBoehev hs rv\v 
Xv\\ov rov SvpLov rov Ssov rev (Asycev* 

15. vo&oii ] cvgXtav- C. 

Teu S-egtc-cq] Tov — A. 

16. t?, vstpfXy,- B. Andreas, tjj? vilpsXr,!;. C. 

18. t«5 y?? fecundum] ocvtvs. C. 

ig. II^^Asv] ex tribus notat Alter. Birch, ex nullo. 
Etli Anclr. habeat t/ZxXtv , tamea miror. 

tjjc Ajjvok — rov myoct] exhibit etiam Aretb. led 
in Icholio nihil de eo monet, Andreas habet 

20. :<#/ 17Tclty\§i\ r\ hyves e£oo$ev rye Ttohsoos, 
K9H %<$%$& dtjJLcc \k Ti]S A*jveu <x>%Qi Txv 

%«AJV0>V T<WV 'illTSteV , C&7I0 SCCoitiV %;AlO)V 

XV, i.zfcxxoaiooV: Kccj hocv «AAc cY^fioM s'v ME. 
too ovqcivco [jieycc ^w BavfAX^ov i uyyeXovs 
tnrcc, e'xcvTccs nhrr/ots ir,?cc rels £<r%ot- 
r«S", on iv dvrx'is ereKeaBq o Svpls rev 
2 '§eov. xgj etacy &s BuKaaaxv CaKi'rjv 
fAsy.tyuUtjv &v$k x&j ' rsvs ukvVtc.s i& 
r7 t s sixmos xj£j en rou S">?<o;cu cevrev ^cj 
en tov ccfdjftQy tov qv'cjxoltos c&vtcv, 

i=;ojyus 

quid'em rriv /zeyxXnv, led in fcholio difcr^pant 
Codices eius inter yj.yxc, et piyxkn , ut me inirjo 
ante me monufr.it Syibtirgiiis. Nam Sylburgii 
ediiione carebam in Rcliia. v. P. Alii tov ante 
/jj/oj., alii t<?v ftsycc^K-j corrigun^, alii iov [Atyeu 
prorlus ornittuot. J)e o A<J>«S \aide quii'em du- 
bito, cum apud Icrip lores eccleliaiticos t-tiam, ut 
apud Cbivl'olt. Gregor. JSa^ npererirn ;• A«»o'j- 
lmnio in Apocalypli et alibi et bic coiumuo elt 
sj aWs- Vide) ig, i5. ex quo loco aliqui liic 
adoptarunt on/tv- Ouid igitur huic loco opirula- 
bitur. Nam tov t/Ayxv propter Codices line ullo 
dubio legendum. Ret'ero ergo tod fely'c&ri nor) ad 
A«vov, led ad SfuyJjv. Aijva? p lt ir.mslatum, B-v/nlx; 
proprium. Ergo ad proprium retulit. Sic 1 1 , 4. 
Warts non ad fhttiajf et Kv%»leu\ quae translata 
lunt, led ad perl'onas, quae cum iitis comparan- 
. tur, hoc elt, ad evroi leu (ii^rvpi% retulit. Prima, 
lius, (nam in morbis del'peratis eiiarri a vetulis 
non nulli medicamenta recjuirunt : ) I'nmaiius 
ergo monet eriam de i'erninino et mal'culino. v. 
Sabat. Sed 1'riina/io nos non babebamus opus. 
XV, 2. (k tcj yxgayficiTos Mvrev ] ex meis habent 64. Cbp/fy2>-u'l oo <x v v o v 

fcwTccs Its) ttjv Sxhccaaccv rr t v vahJvfjVy 
%%qvtccs rocs KiBccgccs rou Ssqu* *(9$3» 
ct$0'jct rrjv alorjv (Jtoovc-eas covkov Tov Bscu^ 
Kcfi my wfljfy rev ccgviov, htyovres* 
fueyo(.,\a ycy Socvpa^x rtx, tpyct, cou, Kvgis 

$£QS 7rCtvr0X£CCTXg' GiKCilKf V&f «A*J- 

Bi\xj aj odd crov, o {Img-iai-us r&v iBvoov. 
tis ov pi] (po&'Sry as, K'Sgis , y^Cj oo^ccvei 4« 
To cvcfAd aovj cri fxo\os ocytcs' c?i 7Tixvtss 

qjrQVai >($£/ 7!QO(TKU\Yi(7QVtTtV hooHlOV COV' OtS 

roc hxaiccuoiTct gov itp&vegxSqcrccv. ?{#/5« 
ixsrx roevrx £socv> k£/ fiVQtyt\ o vczoff ri\s 

CKJJvJfr TOV IJLCtgTVqlov h T& GVgCLVU' 3$£6. 

l£7A- foli k. et 7. et, quem poltea conlului, Codex An- 
dreae 23. Ommit ad™ Cod. Andreae o. v. WetJt. 
Birch. Ordinem a litem, quern hoc verlu probavi, 
lequitur etiam divinus Mouachieufis 21. v. P. pag. 
128. i2g. 284. iS5. 

3. 15-tmv, loco uyluvy habent mei omuiiio omnes. 
Hie ubi nee Bengtlius temperare potuil, quia cou- 
tra Erasinum et eii^s Latinistiium, hoc eit, ut fgo 
interpreter, Barbarismum cxclamaret. Eodein mo- 
do Miilius non J'emel exe'amavit contra Cod. 
Alexandr. et Cantabrig. Recordabar iitorum apud 
Aefch. oratorem : Tri^i^avraj x.u,ra rui w/ooctr 
ecXn^-u-; x.xt etWyXwv t%ovTe$ $0^x5 auf Xoyevs 
iv •y/ivdc7{ $ix<r7?ii£ovTt$. Ceteruni de IB-vun v. 
Wetit. Alter. Birch, qui hie octo Codd. memorar. 
Tot enitn ex univerfo numero eiua paidlo accura- 
tius videntur examiuati eflc. Sed horum ipi'orum 
lilentiuiii mihi iaterdum fufpecturn i'uit. 

4- J'«|«V»i> B. ctyioi , loco • «-<«? > Label adeo Palatin. <-*^/^, &—& 'A is o k a A v \f/ i sv A 65 

iffihSov ot §7TTcc CLyyshci, ci i%ovrss rots 
surd 7r?\r l y<xs- t ct qaocv eiveovfAsvot Ktvov 

7» rd syiSyi £&vccs %qv<tus. v$4 fa in roov 
T€<T(Tcig(A>v £<aovv sd'soKS rols rSTtt dyy'zhcis 
enrol (fiidhots /CfVGxS) y?\j.ovcocs TOV 
Qvpou rev Bsov rov %mvof iiS rovs 

8. dtxvccs r&>v cLioovcov* y&j syetiicrSv vocos 

SK T(Z KCC7TVOV SK TVJS QsjjtfS TCU &6QV , ^/ 

ex TYji oovoifiHos dvrov' wgjj ivdsis iavvwrt 

heeXBeiv hs rov \ocov > «%f< rehscrScco-iv 

aj e%ru TiKrr/xj r&v enrd dyysXoov. 

XVI, i.Kaj YjKcvvx (poivriz fteyd&Wi \tyovaf\s nk 

€7Stoc ccyyiXas' v7rocyere ;<gc/ sk%suts rots 

eTtroc Qioihois tov Bvpcv rov &sou its tijv 

z.ytiv. v&j d-nrihSsv 6 n^rcs, xcy ?Q%es M3. <?. 

rwj (pidhyjv ccvTov hs rtiv yqv' xjxj tysvtro 

'chncs Kocy.cv n&j Tsowigcv €7s) revs «i«S^a> 

7Sovs-> rovs sy^evras to yjx^xypot rov 

Silglov, xgy rovs ^oexwevvrus ry ItKovt 

5. dvrov* x&j 6 §svT€Qos olyyshos *£j%?s V[Z. 

ryjv (pidhrjv dvrov its rv\v Sechcca-trotv , t^j 

syeysro ccifxx ocs vengQu' ^gi) vugm %|/l»%^ 

d7ie$ct- G. xlB-ey pertlnet ad o L tTr?yrx<p!xs Andreae, de qiiibus 
fupra monui 6, 4- Xtvivt aliqui Codd. habsnt Ja 
fcliol. Andreae, in his 7. Sed non ut leciionem, 
v'erum ut interpretationein. Inveni eiiam i7ro* ef 

e 66^/^-/^*1 «» d V V V '** '*' 

MH. cc7rsBcc\-fv h ry Bcthct'iay. %&j o rqlros h 
?t)yj s TY l v (PtciArjv dvrov hs rovs Trora- 

fJlOVS ){C£j hs Tols 7IY\yols TOOV VOXTOOV' }{Ctf 

syexsro cct/ACC. y&j t]Kovcroc rov dyyskov 5. 

TOOV VOCCTOOV ktyoVTOS' OiKOCtCS l<, oov, 

H&\ o tjv, laics, ott roovroc SKgtVOCS* CT<6. 
di\xa dyloov xgif 7i£c(pv]7oov e£?X €Clv ■> %£$ 
diy.oc dvrols eoxzcts Ttieiv" uQol ittrt. Hffj'J* 

7jK0V(TX TOV BvCtX^Yj^tOV XsyoVTOS' YCty KVgiS, 

c Bsos 6 7iavroKpoircioq , dkvjStvetj -40$ 
M©. *£• otKctiXf cc} xgfoets crov. ygj rerccgros 8» 
sfy-yjs r>]v <$iuk'<\v ccvtov km rov yjktov' 

Y&f taoSf] CCVTM XCCVpcCTtGOtj W 7IVg) TOVS 
CCV$gOC77CVS. %Ctf eKOCV(ACCTi(T^yiaCCV CI OCV-Q. 

$q&7XGl V.CCvlAOO (JtsyX, XCtf l^>kCC(7^)Y\\JL^tICCV 

a 6cv§(>o)7i0t ro hvcy.cc rov &eov, rov €%0V~ 
ros ejrovcrlccv Itu rds 7s\'f\ycls rocvrccs" 
7&f ov /ASTSvoYjaotv oovvcCj dvrtZ oo£ocv. 
£J. K94 Tthyitros ^s%s8 rv\v ($l%kY\V ccvrcv I O. 
in] rov Sgovov rov $y}$lov' ngq lyhsro ?\ 
(Zoca'tk.etco ccvrcv etrxoTooyevv)' :<&\ eyccaawro 
rocs yhtaracts dvroov ex rov novov. ^g{/ii. 
tfiAccij<pyi(ji7i(rccv rov Bscv rov cv^ocvcv sk 
roav Trc'yocv ccvroov ng{ (k roov sAk&v 
ccvrav ' %ctj ov (j.etsvqy]qccv sk Toiv egyoov 
NA. dvroov. ygj 6 sktos e$4-yje rqv (pidk'/\v 12. 
dvrov stt) rov 7ICTUJX0V rev ysyotv, svtygec- 

5- « cirtct. P. &p*M, /1~ /J* 'A 7S o x a K v \J/ / s. 67 

rqv' %cy eglgocvBfi ro ui$a>£ ctvrcv, ace 
grotfAOiaSy v\ coos reov /3oc<rt/ soov roov cLtio 
i3 . «i circus Y\Xlcv. v&j etoov sk rov sepec- 
ros rev opxxovtos \\a<\ sk rov qc[Jictrcs rov 
S'/lgtov y^cy sk rov ^cfxxres rev ^svSo7T^O' 

QtlTOV TTVSVfJtOCTCC CiKuScigTM T^/cG, COS 

i^.!3cir^ccx oi ' f'O"' 7#f nvevfjtotTct oatfjicvioov 

TtOIOWTa ffflfA&tt, d SK7JC^SVST0tf sn) revs 

(oocat\s7s trjs omovfxhtjs oArjs, avvayccyuv 
cevrovs sis rov 7Sohe(Aov rrjs yfjiegcts sv.mijs, 
rys fAeyocArjs rev &?cv rev r nce\rev.ooirO' 

l5. $QS. loOV , £g%C(A%j OOS KXSTTTYIS. fJLOCKCC- 

(>ios y^Y}yc°oov, %c/cf tyh>qov rcc licence 
cc'jtcv-, ace (Jir\ yvfjins 7*e%t7rceTy , ^a/ 

i§.$\h:oo<Ji ryjv dL<y%v\\jLO'tvvt\\> rivrov. >{&f 
avvr\yceysv cevrovs hs rev reixcv rev kotXov* 

i^.fxsvov IjSfaft) /jtxysficov. ngq efioopoi NB. tyj. 

10.] v. P. 1 58. — 140. 287. Birch. Sylburg. Alter. 

14* « fx.7ra^iv£r«/] fervat adeo Palat. et Areth. Until 
Alteri Cod. Andr. k, fKTroPzvsvTai- Hoc loco mihi 
fufpecta eft diligentia Birchii v. Wetit. Alter. 
Birch. 

16.] Tarn quia pracltantiores Codd. habent fttpyti'atp 
quam quia Hisronymus, foite ex Origene , proba- 
vit Armageddon , probo (kaysS'av. Kotum enitn 
eft, Origeiiem, eiusque afleclam Hteronvmum, nul- 
lum f'c-re nomen pioprium praetermiiilTc , quod 
i;on vexarint. v. q. it. lAzyiB-ai' poftea iaveni 
etiam in divino Monacaienli 21. 

C 2. QSCewlV/ft-^Vl oo d v v o v i" .Jfc" % 

€£zyj s T ^ v tptcchyv dvrov en) rov dsgct' 
H&j ifgihSe (poovrj fAsycchti ctr.o rov \otoZ 
tov ovqccvdZ , cc7ro tov Bgcvav, Asyovact* 
ysyo\e. %ffj iyevovTg d^quTictj x#/ &%o\~ 13. 
rot) }{&/ (fimuj Kg) (Tsi7iJLC£ fxeycts , cioe 
ev* syevsto <x($ cv ot ocvBgooTrci sysvovTo 
hi) r%£ yriS.f ryAixovros aei7jjtcs cvtco 
/Atyocs, licy iyevrro >] 7toAis rj fj.eyoLkr\ ig. 
us Tgioc />c^J7, X&j Uj 7:oKeis roov tBvoov 
eueacv' y^uj 0ck(2vAoov t) fxeyaAtj 2/jviiaS*} 

hoo7tlOV TOV BsOV, OQVVCCj UVTfj TO 71QTJ\- 

giov rev civov tov Svpov rris cgyrjs UVTOV. 
;($/ Tiocact vqaos sfpvys, v&j eg*} ov% Zvfs- 20. 
By}(TUv. xcy %ocAu£a fAsycthrj 00s tccAccv- 21. 

TlOUOC KOLTOL&OUVSl 1% TOV GVgOCVOV £7r) 

Tavs oi&qooTiQvs x&j €&Acca(pvifjir}<rocv ot 

OLV$£00?TCi TOV BsOV €K TY\S 7lXV]yYiS Trjs 

%-xAu^yjs ' ort jjLsyccKv) te)v y\ 7iMyY\ dvTrjs 
Nl\ aQodftot. Koij qhSsv sis en Toov t7lToe XVII, r. 
dyyeAoov, toov 1%ovtqov rccs eitrd (ptxAocs, 
xgjj iAuAvjas per sfxov Aeyoov' Afufo, 
oȣto croi to x$l[AC6 ty\s 7Ig(>\y\s tyJs fxeyd- 

Kr\Si TY\S KOcByifAlVVjS in) TOOV VOO6T00V TOOV 

tjoAAgZv ' /uf^' tjs l7io%vev<sot,v ot (3ocaiAus 2,' 

rr,s yv\s, JiCjtj efjiebvaBtiaocv ci. kcctcmovv- 

res rrjv yJjv in tov caov t7]s 7io^vetois 

dvTtiS. y&j ditrivsynk \as us egyjfAcv iv 5. 

TivsvpuTi' x&\ eiooy yvveuKCt xolSyipsvyiv 

> \ 

i7H C*?»'ts ***- V 'A 7t K CC k V \\j I £. f/7< SrigloV KOKXIVCV, ySfAOV OlCfAXTCC (3hx- 

gQiUaIms , f%cv v.eCpocKus i-nroi xgLf rceguTcc 

7io^v^oZv y&{ KOKKtvev, KexgvaoopeMi %£u- 
c/ftj ^/ A/$<a rifx'icc t(cq fj.aQyccQlrui<; 9 
sxovtroi, TfoTvgicv xqvacZv iv rq "Xsig) 
ccvrqg yefxcv fidehvypccTccv, 7$ roc 

S-CCKO&SotgTX TY\S 7iO^GiXS TY)S yijs' Y^tf 

liti to fj.etoc7fov dvTYis cvojxoc yeygccfjtui- 

ypv* /xvwgiov' &oL&vhoov *f fxtyxki], r\ 
priTYH* roov Ttcgvav ?(#/ Toov Qdefoy fAccrtav 
6. Tfji" yjjff. %£$ eioov tyiv ywcfixcc /abBuov- NA. 
am rov cupxros rocv dyl&y, h rov ctipx- 

ros 

XVII, 3. To 9-ilg'o* To y.oxKU/ev t $-r,p!ov To xoxxtver. 
C. Nam eiusmodi anim.ilis antea iion eft facta 
mentio. Quanquam vsrf. 4 eft yspov jg^sA. tamen 
hie Ivo^'xiu, confiftere poteft. ac debet propter 
Codices. 

4. ] De Cod. Vat. 579- apud Birch, v. P. pag. 147. pt 

Sylburg. p. 74. tZv uxxS-eigTuv habet foius Areth. 
led in fine t?? y??. Sic etiam in 20. 

5. irogvuv , non ■xhqiZ') legendum eJl. line loco Pt ii, 

qui Codd. tr.ictarunt, et fcribae Codd. videntur 
erraffe. In meo 17. erat etiam 7tc^>mv , fVd rcccn- 
tior manus ex edit. Erapmi , ut videtur, correxit 
7r»gvto» , addita nota Al. id eft, alius a;u alibi, 
tropvsiuv ex Andreae fcholiis venit. Apud Areth. 
etiam in textu eft vrefvsiS/i, in fcholio ireevoj*- 
Complutenlps eiusmodi Cod. ad maims habuerunr, 
cuimmodi eft meus o. qui -xUvoiy exhibet. Vide 
inferius 21 ,8. 22, i5. 

6.] Hie rurfus in meo 17. poft mB-iavftu infertum 

•ft yoCdf/r/-/^ S I <» cc v v o v \ ', * 

rog toov lAotgrvgvv fyaov' r&j &xuy.o&a-ot, 
ifiuov olvrrjv, BuZfxcc peycc. xcy ems poiy. 
o dyysXos' diUTi iSoivfAcctrcis' eyco lf>Z 
cot to fAvstigicv ty\s ywxiK.cs ;<cfj toZ 
Br^lcv tov (ooi^cifovTcs dvrvy , tcv e%ov- 
tos Tots bTTTcc v.s^oc'hds Hey toc ohoc 
xegctTU. to Sijqlcv , o 2/dW, *,v, x&f cv/.S. 
Vsi>" ?(9V jweAAs; dvcxficuvetv ex, ty\s d&va- 
aov i{ffj hs dnoiK^icdv vTiccysw' H&f S"«u- 
fxccvcvTctf oi xctTOMyjvTes Try yr,v, oov cv 
yiycd7IT0tj TO OVCfJUX S7l) tov /3//3a<ou Tr t s 
fans U7I0 KCiTCiQoAriS KC<TfAOV> @Xe7JoV700Vi 

0Ti rjv to Srgicv ncfj ovk e^i, y&i uaqhcy. 

WOS VOVS C £%®V GCfyiP.V. CCj 87?TCi '/.SyJCi-Q* 

Act/, Izrros \p\ iioh, qtjcv n yuvt) xciSyTcq 
Its durav. ){cy QwJtXe'is itvh hiTcc' oHO. 
•zsvts e7te<rov, o sts few, o ciKXos oviica 
7jKBs' %£<} QTctv eA3"#, cAlycv del uvtcv 

fASlvOij. 

eft a retrentiore Ik. et poit ayt'uv v.cq- Utrumrjua 

ex Andrea venit. Praeftantiores Codd. neutrum 

agnolcunt. v, P. Quin etiam Areib. ix. et x.ci> 
omittit, 

8. ra ivSftctT* C mox, t« ,Si^xtov. B. ra> fiiS\!a>. C, 
*«} ■Aa^is-c.] habet etiam 20. De toio verfu v. 
Bircli. IS'ili mea prior editio prodiiffet anno 1785. 
Birchii autem 1798. dicerent, raeam in plerisque 
locii conKormatam efl'e ad praeltantiores Bircbii 
Codicef. Sed ego eo tempore Lircbium nondum 
noram et eius prima evangeliorum editio prodiit 
demucri J788. 4, cum mea prodiiffec ab anno 
178* — 88, 4J^/ -V— ~/0 'A 7! o x c£ K V t^l I s. ii.jxelvoef. }{$ to S^f/cv, o Vfy , k^/ cux eV/» 
?ttf/ cures' oyooos e?i , ^oi/ sjc tvv zxtcc 

.12. g^i, j^./ f# ocTTcoAetccv v7?ccy?i. '*{& rcc 
oskdc K^czra-t u sides, omoc @<zcriAe7s h<rtf t 
cirives (IxviKeiccv cvftoo eActficv, clA'A i£cv- 
clav-) oos QaciKfiSx ftiotv cvquv XocfjiQxvovai 

1 3«jMgT« TOU SilglOV' OVTOl fAlOCV sx cvai 

yv&piiv, y^f t))v ovvccfAiv 7{c£\ ifcovalocv 

l k'C6vT(tiV TX Bi]p/iCO OiOOOLVlV. CVTOl (XSTC6 

Tov dgvlov TTcAs/jiYia-cuai , ^>y To ccgvlov 
viKYjeei dvtevs, on xvftoc Kvgloov I?) ;<#/ 
QuaiAeis QaaiAsxv' xcy ci jjlst clvtou, 

iB'XXyjto) 7{£y ixAsxTc} k&\ Ttfioi. y&i Atyei 
pot, rcc vSixtx, & sides, bu y\ Ttcfvt) y,dBr r 
rctj, Acco) K$j oxAot ii<ri 9 r^j e&vri n&j 

i6.yAaaaoif, ngy rcc oeKcc yJgetTci, ct iioes y II. Key uvrls cyd'oo?. E- kvtI; ayoedSt fjuod per fe 
inrellioitur , uon ad S-q^lov, led ad fiectrtXtvf ret'er- 
tur. Loca iimilia fupra notara Hint. 

l3.] De 1$Uti v. P. i5s. 290. Wetit. Bircli. Ita 
quoque tres ex quatuor habent apud Alcerum at- 
que omnes onmino mei praeter 7. qui cue-eve-;* 
exbibet. 

l5] Polt Los? addunt, xccj sj yvri) > rneus !. i5- 19. 
Aretb. qui tamc-n nilnl de eo h.ibet in fchol. De 
hoc a nullo monitum eit. Erjuidem arbitror, jj 
yvnn adlcriptuni luifle vocabulo jrepvfi ex verl'u 3. 
aut 18. Id deinde, addito y.ccf, relatum eit in 
contextual. Eodeni modo verl. 16. ex eodem 
verfu 5. ante to 9-y,"lot, loco y.c) , illatum e(i: It!. s > • 

%&} to Sr,glov , ovroi (jufffoovjt ty\v rnogiiiv-, 
j(#/ Yi^',ifxooyi.hY\v Koiqv&vvtv avrriv, ngi} rets 
cuijKcce dvjqs (pdycVTOj , acy cxvrriv xotroc- 
Kocvasuatv iv tivoi. o ydq Bsos edccKSvij. 
hs rets notices ocvroov 7r©i*)Va/ ri}v yvoofAi]V 
ctuTovi i^ff 7tQtri<rctf yvdopqv plow, xofi 

GOVVOtf 

|6. evrei] hie rurfus nee ad v^xret, nee ad xiget-ret* 
nee ad S-^glev refertur, fed ad xxtt. Ceterum in- 
ter verfum in. et i(i. nulla debet effe maior di- 
ftinctio. Nam non folurr. ru voxrtt , fed et ret 
Kigccrei et ro B-ti^lo)), ut paidlo ante docuit, funt 
Xxei feu (Zxa-tXiHq- Recentiores ergo fivTcq x,cq 
fivrxyojyo), mutata lectione, aliam interpretatio- 
nem exco^itare coguntur. v. P. i52. i53. 290. 
Birch. W'etft. Mox polt, Ke tj vgqftatftitHf fco^rov^ 
(Tiv d-jT/iv, addunt aliqui , Kttj yuu.rvi. Iftud 
yvfuqv eit iniprpretatio rov ■/itvif.ioiyAvti?- Ergo 
etiam acrurati Codices xc-jj yvfcvn» omiuunt, alii 
a recentiore manu id adferiptum ha bent in mar. 
gine. Hac appeudice alii non content! , addebant 
ciiam 77oi^c-otic-i)> uvT?,t/y fjiiod permuHi Codd. ex- 
cludunl. Ergo et kcu yvpvv-v, eE *.«/ yvpvw 
7roi.t)<ro"j<rtv , ut interpretatio et int<?rpoiano exciii- 
deuda lunt. Codices Andreae adeo in .iddito et 
oraifib , Key yv/nwv* diffentiunt. v. 1'. i53 — i^5. 
290. Birch, Wetit. Alrerum, cuim primus et qua*- 
tus haec prorfus omittit. Propter vuigatae Lati- 
nae drfolatnm et uudam comparciur 3, 18. igtti- 
l it tn p>o!>at.trr>i. 

tr. %*j ■xoiAeruj y.xLt^t /*!xv j contra Miilium tuentuc 
ctiam Codd. Bircbii et Alteri. E.\ meis ijnus 7, 
omiujt. Contra eit mem Andreae o. et apud Svl- 
btir«. PaJatiaus et J'.juaiicus, Vole-bat -Mjllius 
fcilicet ifulgatam laiinam et divinum Cod, Alex, 
ficf-rufrre v, P. i$$, De proximo Tih%0§Srtt eft. 

dsru eit cidis. dovvoij TY]V BoiaiA&otv UVTOOV rw Sttlfla, 

J 8. &%(>i tsa??Sm<tiv Aoyot rev Beov. y^j 

r, yvvYJ^ r\v sidsst i'Siv r\ tscais yi //syaA»j, 

v\ s%ov<tcc (cict'jiAejctv stt) toov f^aathsoov 

tyillj 1 . T^i' *$s. M?Toi roevrx £~t$ev aAAcvNE. >S» 

UyySAOV KUTGCJ3cUV0V7CC EX TOV OVfCCVCVy 

i%ovrc6 fjroucriotv (jtsyotAYiv' ygj n 7*7 e(Pco- 

2.TtcS?i Ik tJjs 1 $9^!S ccvTov. y&j 'ixqot^sv 

iv laxvgcc (Pooiy , AtyooV £71 ecs (2cc!3vacov 

v\ f^eydhVi H#V lysvero katT<UM)T%g»v fan- 

fJlOVOOV y^j $vh0tK7} 7IUVT0S 7IVSVfJLd>T0S 
CCitCcSotgTOV) Hgf CpvKotKY] 'ZOLVTOS CQVSOV 

S.dxczBdgrcv ycy f^sfxtayjfAevov. ort ix rev 
civov tou Sv/jlgv ty\s Trofveiccs dvrris srsaraj- 
xotvi ffdvrct Tec kBvt}' y$j et ficcviAele 
7r\S yr,s fxer cevrrjz S7ic^\evau\ , y&j a 
SftTtogot rr,s yris ix rvts owoiftstos Tcv 

4. ?{lp0Uf &UTYIS t7TA0V7y]<TOiV, y&f Y\XOVGCt 

«AA»JV 

lo. hrl nii '/*!$• B. 

XVJII, 2. itr^v^tcv (poivr.v t ifi%ofec tyurq. b. 'Ey fortafle 
a proximo tKg»^iY ablorpium elt. Poft <pu»v ali- 
qui Codd. Andreae addunt piyaXvi , quod tamen 
met o. et 7. omittunt, Allerus ex einsmodi Cod. 
Jaudnt kmj {j.iytl\v\. 'Ev f<r%vi Erasmin videtur 
finxiife ex latino in Jortitudino. v. P. i55. 291. 

e£soi>] 3-qgiev- C. v. P. ac ibid, de utuvcurpttvou. 
Bonus Erasmus ab ogvts primo fabricaverat «>j/«v u 
Deinde 'cgvtor correxit. Sic mox cibibuerat svijw 
Graece ! 

5.] De nriwoTixt et •xijrrtix.ei.v. v. P. r jkfoplS / l j—& 'I 03 06 V V V 

aKKv\v (pocvvjv sk rov cvgctvcv, XsyovactV 
zfyK&e i% ccvTri? o Koi.cs /ucu, woe fxrj 
crvyKoivtovyafiTe reels dyLOi^rlccis ctvTr.s, y&j 
sk roov wXYiyxv dvTrjS 'l\Ct jJ.Y\ Xct&YJTS' 
on iKoXhriB^aav dvrris ot\ dpcigTiaf «%f*5- 
Tcu cvgocvov, H&J ifAVtl/Jtcieuvev &vw\s o 

&SGS TOG CidtKrilXG6TC6 UvTYlS. 00716 §6TS 6. 

cevrrj clos ^/ cevrrj cc7t?oooy.s , j^/ or/iAoo- 

CCCTS TOG Sl7tAc&, COS %Ctf dvTt\ , 7{Ctf KCiTOG 

roc egyct oivrns, iv tw 7jotyk>Ico oIvtyis, <v 
iicsgoevs, KegcctTUTs dvrq Smhovv. oactj* 
ictd^ciaev durrjv n&j isgyvlocae, roaoZrov 
Sots dvry @xa otviapov ngjf wevSos' on 
iv T# Kccgdlct cGVTtjs Keyet ' on KOiBrjfAOtf 
Qcc-foiSGa , ny) %y$o6 cvx h/xt, ^/ Ttzv- 
&:s ov fAYi 'idea. aid rovro iv fxioc f/fAsgctg, 4. «|.'>5-£ri] per Andream ex Jefaia venit, ut verf. 3. 

$-*l£iov. v. P. 

5. ] De iuwuivivrsv cevry,-;. v. P. Alter. Eirch. 

6.] Hunc verfura denuo ad Codices plures et meo», 
et aliorum examinavi , nee tamen inveni, quod 
lTiutatum veliai contra priorem editionem meam. 
Repetitiones Fraudi iuerunt fcribis non nullis. 

7. xceB-iit&ttf] Ktt^-ui. A- De utroque nihil definio. 
Alterus laudat , y.;i3-&i xuS-tpcq , ( deberet ells, 
y.u.^v,u.ujf-, xetS-as. et iyu x.oc$ /ip-ccf. Ncutrum pro>- 
babile. Sigla ui in rnea priore editione hie in- 
enie expreffj eft. Vide ergo in evangelio Lucae 
meae prions editionis fpecimen Cod. M. in *&- 

*af, M.K^(&0/i. V. P. I il£cv(7iv a\ 7>My&j ccvTqe, BuvocTos <, Ttev- 

BoS 7{c£l KlUCS' H&J iv 7IV(H YMTCWCfrj§Y\« 

cercy, oTt Ii%vqqs kv^ics Sscc, Kghct? 

9. d\)T?>y. ^j Kkctvacvat x&j v.q^ovtclj en 

dvTtjv 01 ftotaiXels tyis yijs, 01 /xst dvrvis 

%o§veu(rcbVT8$ ^c/ zgwiciauvTec, crccv /3aJ- 

7J3CCI TOV KCC71VQV TVJS 7TV^O0(T£O0S CtVTriS. 

IO.U7IQ {/.ux^cBsv Z^YfAOTSS , Cid TOV (pc&ov 

Tov (BotffcevMTfJiov dvTY\s^ 7\tycxTes' ovotj-, 

cv&j , »j 7tcXis i\ jj.syothYj /S«/3uA(WV, Y\ tioKis 

fi fo%V(j0Ci CTl JAM 60*CC YjhSsV Y\ XglatS 

1 1 . aov. %&) 01 efjnrogoi tt\s yns xXuvaovat 
%gij wevBcuatv 271 ccvry , ot: Tov yofjov 

iz.ccvToov ovos)s dyo?u£st. gvxeti yofxov 
X$'j<tcv Hffj dgyvgsv Hey hiSov Tiplcv, nc(j 
IxxfyctgiTov y 7^ (BvuahGV, x&j 7Jog(pvgov, 
v&i crjgtxovy ?(#/ xoxxlvov' H&j nccv %vhov 
Bvl'vov, HSty wdv (tkeZcs ihs(pdvTtvov xcy 

TIM GKiVCS JjC £JAcU TlfJUXTXTOV, %$ 

%«Akou, 12, ovKtTi] plerique Codd. hue reFerunt, fed Andreas 
ad luperiora retert, certo in meo o. Nam et in 
Andrea in aliis Codd. hue refertur. v. Sylburg. p. 
82. verf. 48. Loco /.ix^kcc^ov in duobus meis re- 
peri ftxgyctgev- Idem erat in tertio , fed a recen- 
tiore correctum. Credo id repetitum effe ex pcoc£- 
yxgiTov. Certe his, quae in fine verfus memoran- 
tur, magis convenit ftx^ua^av , quam ftapyccgev, 
Exempla tamen notavi in P. De margaritis co- 
piofe dtfputat Orig. Ill, 448. feqq. PertinebanE 
ea i'ci licet ad interpretationem Alexandrinam gram» 
maticam Matlh. i5, 45. j5&/> /&,/$-/<> 'I 00 06 V V v ** ; 

XccXkov, %£$ <«dV?cu, HsU y.agiAct{>ov, 

Y&j KlVXfXCOpOV, X&I Sv/AtCCfjlCCTOC, XCft (JLVPOV, I^. 

tig] Xl&uvov, ygj eXouov, k&j oivov, weft 
cefjiflocXtv, HSH <rfrov, K£/ TrgofcxTct, %&} 

Tons %&! i\>v%ols dvSgooTtoov. %&} V *4» 
c7ioo°cc rr\s iTri^v/xiccs tJjs 1 "4/u%ifc <rou 

aTt^hBsv «7T0 ffOU, ?(#/ TfCCVTM TCC \l7ICl$CC 

Xgy rol Xot\A7f(*o6 o&vrooAero oItio gov, x&{ 
ewett oivrol ov fA?) %v§gs. oi zymogen i£, 
rovroov Si 7tXovTflff#vrss 0I7S oivrris, duo 
fxotv.goSev wo-ovrotf, woo rev (pc&ov rcu 
po&o-ctVKrfxov ccvTrjs, kXaiovrss '/$ 7revSovv- 
res, }(c/lj Ksyovtes' ovotj, y tiqKis y 16. 
(xeyoihq, *j 7?e$i@s@XqiAevii (Bvacov ^/ iS. ] Alii, kuj otvav, alii, x«/ i>,ettov omiferant. Hinc 
poilea in aliis transpoiita funt. Rheda notum. 
JScribae graeci exhibent, h. 1. p cti^am , P i ctioo)i/ i 
pib mi , ^ie'tivi iiblwi. De r&iftxrav , item de La- 
tiniltarum, mancipiorurn , porcorum et diverji 
generis animalia v. P. 

i4- ivtcirt olvtu."\ dvrec non nulli poll I'voy,; habent. 

x5- ] Nonnulli, «< ifAio^a mvtZv, trahunt ad praece- 
tlentia. Inde in aliquibus paulio ante ortum 
\vnrovtrn> Aliqui, (ex meis duo) ante xAztcv- 
tj; addunt koj . et mox ante 'Atyevra (ex meis 
duo) id omittunt. Vide mox verf. ig. 

i6- J Aliqui bis habent avau. Mox aequalitas paitulat 
fivs-irtvev propter -Ko^tp, et x.ix.x.. Cum vero fil<r- 
<re» repsriretur, alii Tcripfcrunt Ttt^i^M, Neu- 

trupa GTi fXiCC 00$&> YI$Y\IJ.xSv\ TCGCVTOS 7??\0VTC<,\ 

1 7'"^f 7i &s xv(3e f vy\tt/[s , ^/ TT'as - It?) tg/7cv 
tiKsoov-, act) vccZroj-, xcc} ojoi rt]v Bothaa- 
(txv If yctgovTcq -> duo fjuxxgoBev %taikv-> 

l8. K«/ S'tfOt&V, fihe7rcVTS£ TOV K0C7IV0V TY\S rrum probari poteft per Codd. De %fivrla>, quod 
ego edideram , v. Birch. Wetlt. Alteram , cuius 
unus Andreae Codex, ut meus 7. XV JS ~? exhibet. 

17. iir\ roirav] mirabile videbatur nou nuili9. Corre- 
xerunt ergo, t7r) rav 7r\6iuf. Jam vero, cum 
ncrao iO dfi*%av Trhhtv loleat, crAfjyv quoque ia 
c efaXo; mutacum eit. V. Alter. Birch. P. Meus 
7. exhibet, 5*-«s la** ruv ttXoIuv otuXes , fere ut 
Erasm. quod nullo naodo mirabile eit, cum et 
Erasm. unum Pieuch. Cod. cum fchol. Andr. fecu- 
tus Ut. Repugnat meus o. Compl. Alteri quar- 
tus, Palatin. et Areth. Meliores Codd. Latini 
adeo locum, pro locum habent. Fruitra ergo 
Velefius, homo nequam, in) rT.g xluimi correxit. 
Sanctus Caryopbilus , Laiiniitarum patronus opti- 
mum mavimus, ex Vaticaniiiimis Codicibus notat: 
xuf Trxi (Trl To7rc** tXiuv. Itane ergo habent 
quatuor Vaticani ? Eraamus in tribus ediit. loco 
t^/x^otTKji ( ut mox v. 19. i7rX6vB-t)TU>,') error© 
et fuo , et typotbetarum ediderat tgyd^evres. Id 
repetierunt Aid. Colin. Ex eodem Wetlt. Cod. 
18. poltea fecit i^yet^oumat , ut magis graecum 
ellet. Suntne hae lectiones difcrepantes Codi- 
cuin? — Quicfni vero? Sed ex fabrica Cvclo- 
pum occideut3lium et Alexandrinorutn. Divinus 
MbnachienJls Cod. ar. quern poiiremo conlului, 
plane hunc vv.nurn exhibet, Ul eo nondum i»- 
Jpecto edidetam. 7 8^/#/*MfI 00 00 V V o v %> *' ' u 

TTu^ooasccs dvTYjs , heyovres' rk ifxcla t% 
7ToAs( ry fxsydAy'y Kdtj e@>xAov %cvv 19. 
en) Toes xeQctXxs dvTaov, xocj exgecgov 
xAcuqvtfs x<xj Ttevljovvres Key Keycvres' 
ova}-, ovecj , *| 7tcXis y\ jueyxAth Iv >? 
€7?KcvTY,(rctv 7FocvTes-> 01 eXovTeS roc Tthciod 
iv r$ Sxhxaaq, ex Trjs Ttfxtorijtos uvrris, 
on fAici agee tj^ftooSq. ivtpgcuvov f7i 20. 
cevry cvgctvs , xgj ct ocyioi, n&{ ct oino^o- 
Xoi }{gCf ot Tt 1? c(pn r otj , on 'ixpvsv Sees 

TO KglfACC VfXOOV e£ OCVTYIS. m t\&j f)(>8V sis 21. 

ccyyeAos \<T%vgos hlSov, 00s y.vAcv fxsyccw 
X&j 'eQocAev em mjv Scthciaaav, Aeyoov' 

OVTCCS OgjUtj/JLCCTt $hY]§Y,CSTCq /SflfjSuAoof \] 

fAeyochrj Tiohis , ^c/ cv (juj evfeBy en. 
7{Ctf (poovrj xtSagcccoov %rfj (aovo-ikoov %gj 22. 

dvTW.TGOV X$j GCthTtl^CCV, CV JAY] UKOOfSp 

iv ao) en' nyj[ ttxs Tsyjlrvs Todays 
?e%vv\s ov fArj eugeSq ev act en ' s<g} 
(pcovyj (avAcv cv ff/j dxcvaBy ev ao) en. 
Kg) (poos Au%iou ov fj.)] (peevy iv ac) sn ' 23. 
7{ffj Cpoovrj vvuQhv y&\ ivytyqs , cv fx-/\ 
axovaBy ev ac) en ' en ct efX7icQol acv 
vjaxv ct (Jisy (Solves T)js yrjsi on h rq 

(PoC^fXCCK€iCC GOV e7lX0CVY\§r l 'JCt,V 7TCtVtC6 TO& 

eBvr]. Hoy ev dvry difAtxres 7i(>o<pr\roJv 24. 

23. ort > ante «< VfA-ro^oi, omittunt tre3 boni mei et 
apud Birch, quatuor haud conteranendi. Facile 
excidit ante *< , quod deeii in uno Alteri. cV/7/—^ 'A 7t o k d A v \f/ i f. 79 

^c/ ay'*" £»$&?!■> ?(2$ 7tdvroiV tmv 
XIX, i.iaCpxyiAevoov lm tyis yflff. M?7# t«lt«N3. 
jjxeuaa go? <pa»»ii/ fxsydhyv c%Acu TTcAAeu 
gy t» ivgcivco, heyovrcav' cc}\Kr,Kovi'c6 ' r\ 
ccen^loc v&j >j ouiufxis H&j V oZfccc rev 

Z.BsOV YjfJLGQV. OT I CChYjBfVCtf 7{Ctf dtKCCl&j Of 

xgicrsts ccvtov. oTi eKgive ty\v 7lc(>\t]V th\v 
ixsydhriv , v\Tis hetpBeige rrjv yriv iv tjj 
TJtogveict ccvryjs, x&j k^eoUqcs to dtftoo 
Toov oovAoov avrou m %et^os dvTr t s. 
5'H&{ osvTs^ov etgww dKXt]\ovioc. x&f 6 
x&TZvos dvrris dvccficdtet hs ToiiS uioovccs 

l\.TCOV dlOOVOOV. 7<&j S7/S70V Of 7J^S7^)VTS^Of 

6t itKoatrhaoc^eff, ngq td rhaocgcc £dcc 9 
y&l 7i^casKvvyj<Totv too Bea>^ too KocBr lt uevco 
S7i) Too SgovoO) KeyovTes. a/uifv" aAA»j- 

5.Aoui«. 7{^j (pcevfi duo rov Sgsvcv I^AS'e, 
?Jyovao6' diverts tov Sscv yj/xoov 7totvTes 
oi oovXoi aorov, ■xgj oi (po(3ov[jLevot dvrcv y 

6.oi fxiK^o) %cy oi fJi.eyoc.Koi. xgJl rjucvcroc 
oos (pw\>t}v c%Aou ttoAAou, %gj ds (pmrjv 
Codroov ttcAA&jv, Hey ds (pavriv QgovToov 
fo%v%MV-> KeyovTes' dk7\Y]kcvioc. ort e@ct- 
(jihevae xvgtos o Beos Yifxoov o iruvTo^droi^. 

rj ,%tu(joofAev 7{Ctf dyaKKtdiAsBcc , Koif Soopev 
Ttjy ocj^ccv dvTou' on yABev o ydjAcs rov 

dgvlov, 

XIX, 7. ccyaXXiMftiv habet 7. nee aliter edidit. Sylburg. 
Ita c:iam Altec: tertius et quartus. Ut Luci t, 

47- NZ. ccgvicv, Kdj $ ymrj clvrcZ yrolfxcso-fv 
iocvTry. xccj eooSt] uvt%, tv& 7rsPi@xh'/i-8. 
Toy /3uo"cr;vov Kcc}jltjqov y.ocj KctSocPoy* . to 
yccQ Qvcaivov , roc oiKUtoo/xocToi toov ctyloov 
«?». ko/ Afy?< jwo;* y£«\J/tfv" [AotY.xPicig* 
c* e/f To oii7tvov rov yxfAcv rov ocpvIov 
r.s%XmAvot° xcq Xzyei fjtot' evTot c; Kcyot 
uXi}§i\o) tqZ Bf-ov hat. y.cLj e7ieaov i o. 

€fX7T§0cBsV TOOV 7SC000V C6VT0U TrgCGV.WVjiTCij 

. dvrSj' Koif Keyei fj.oi' qpcc /ujj* awdcohcff 
gov hfx) Key roov cco?A(ptov <rou, r*v !%fv- 
t<dv tjjv fxotgrvglecv Irjaov. too &sm 7Tgo(r%w 
vricrcv ' v\ yup jAaqTvp'ioc rov \v\ooZ I?) to 

NH« K. yVeuftOS T»y£ 7TPc(pY]T6tCC?. K&) hdov TOVll. 

ovPotvov uveooyfji&ovi xctj Idov fanes Ast> 

XOS y Y.Kf O XCtBttj&VOS ill IXVTOV , X«Aov- 
JU6V0S* TfGOS K&j dMBtVGSt JCCty £V &KGC10' 

euvy 

9.3 Alii, t«v teimav. In bis meus i5. v. verf. 17. Da 
hoc in evangeliis monui. 

eo. ] Bengelius folus ex Andr. t. hoc eft, ut ipfe vo» 
cat, ex recenilone At'ricana, (nam alterum Pala- 
tinum Cod. Andreae ad recenfionem Aliaticam 
retert v. p. 780. edit. 1734- ~) loco Trgoc-xvwcrcijf 
laudat KUf 7rgo<rixvvi)ex. Sed contra eft nun fo- 
lum Palat. verum eliam Mofq. o. qui tamen ad 
recenfionem Conitantiuopolitanam fortafle perti* 
net. Vindobonenlis 4. etiam contra eft. 

ft. xxXevtitt*;] ex meis omittunt 1. i5. 19. 7. et 
Arelh. v. Wetit. P. x.xXolfteve<; , ut arbitror , omit* 
tcbant, quod difcrimen faciabaat inter KaM~rfraf 
et iitui. Sed id vanum eff, u^/jr,/^-// ' A 7T K d X V %J/ /■ i. 8 1 

12. civvy xglvsi acq 7Toasjas7. ct $e GipBuA/Ao) 
uvtuv (phot nv$os-> kcc] iv) rr,v KeCpctAtjv 

CXVTOV CtUOt'lfACCTO, 7l0Ahd' £%OQV CVCfJUXTCC 

ysyqctfj.y.hct xcq cvcfj.cc yeygotfjtijthcv , o 

iS-cfo^ e«wy, f; fty dvros. kcc) 7*egt$e@>hv\- 

fjihoe Ifxxrtov, BefiotfA/xh-ov dinar i' xctf 

KeKAYjrOCf TO CVOfAOC CCVTGv' AoyOS TOV 

i4'S?ct;. xccf roc IgccTevuctToty rcc iv rco 

cvfotvcy, yaoAovBei dvrZ S7i\ 77i7icts asvkcTs, 

iS'Syaeov/xhot Gvcrtrtvov afvkqv, KotSctgov. net) 

iK, TOO <ZQfAOCTCS C4VT0V ixHC^hSrctj t>Q}A~ 

(paicc dljcfAcs, o^sioty \vcc iv ccvry 7ic&ru£y 
rd g'SvJj * Kocf dvros TSGifxotvsi dvrovs iv 
^dBoso aifoifcc' xcc] dvros 7iccrsl rtjv Atjvov 
rov ctvcv rov Bl/ao-j ri\s c^ytis rov Sreov, 
1 6. rov 7ict\>roY.(>dro(>os. xctf syji lift to 

t{A0tr(GV KOij Z7II roV fAtHfCV OCvrov Ol'GfACC 

yFygctf/.fAevcv' BocaiXsvs Bocchasoov xaj 

ij.kvqios Kvfloov. v.ot) hoov dyyshov^ g^r«N0, 

iy ra rJAia' xotj sKgafcev iv (fioivy fxeydXy, 

Xeywv 7td<ii rols ogvkois-t rcls 7ieroiA.svois 

iv 

l3. fis/Zctfitfttvov] igetifio-tisver. »9- v. P. 174. 296. In 
fchol, Andr. eli fixQiTcrK. Reieriur calm ad c-*^|. 
Sic et Areth. 

17.] Hie rurlus meus i5. tK%ci%s <$mw pttyi&w, Alii 
/» omittunt. Erasmus hie rurfus ev pua-tvgci' 
jne-f^xtt TTSTXT&.f cum iitia avibus feu o|kbT«<. feic 
enim babet in edit. i5ig. pap. 669, Wetlt. 
vgn'en laudat. Alii, to titTrvat t« ftiytt, a. fed 
£ An. Iv fAecov^ocv^fAdri' <5Vure, avvct%Bi/ite he 
rev ofmvov rov fxsyuv rov Sscv, Yvoi i§. 
(fidyyire axgxctc ftaaiheacv ■> y&j aocgKots 
X^'KfX 00 * ■> W ac *(?x<x s i<r%vfuv, x&f 

GOi^XOtS UiTTOOV }^f TOOV KUuYlj/,h<UV lit 
olvTOOV i KpW <T0t(>XCCS 7ICC\>T0QV ■> ehSl'BsgOOV 

Ts X&j Sovhoov, ?(#/ ptngoov re H&t fttyoi- 
hoov. ncy sJov re Sr,(>ioi> t HCtf Tct'ffig. 

(oounhels ty\s yqs, %gy rcc sfccrev/jocrco 
cevroov a-uvtiyphtx, 7ictrj(roLj rev 7iqKsjj.ov 
(Astoc rev nccBrjfj.svou iff; rev mtiov, agij 
fxsroc rov <^qocvivfj.ccTGS olvrov. ^C/20. 

i7rtolaQrj to Br^iov, 1*0$ o per olvrov 
^sv<$o7i£o(pi',rY\s •> o Ttotyacts roc aijfxsloi 
ivoorricv cevrov , Iv cts e7tKoivY\ae revs Aoc- 
fiovras to %ot$otyfA<x rov Bqglov, Hgtj 
rov\- 7T^oaKvvovvrocs r% I/kov; oevtov' £<wv- 
rss il^AviByjrocv oi 8vo its rv\v hlpvyv 
rev 7?v(?o£, rnv v.citefAsvY}v sv 3"«a». x&jii. 

01 KotTIo) 0t7T£KT0tvBtJ7C6V €V r*j ^O^CpOtiCC 

rov KocBrifjihov Iti\ rov r l7J7lcv-> ry f£sA- 
fjovay Ik rov sqjjicctgs olvrov' naj Ttoivroc 
roc Gf>vta £%o$Tcc(rBYi<rcov in roov aotgKoov 

oivToov. Andreae o. 7. to esTsrvei/ rev utyxXev, c. Re- 
pugnat Palat. Accedit tamen Viudob. 4. ~Zvvx%- 
&?iii in top i~t7?rvcv rot yJyuv etiam Areth. 

so_ /ZXTiS-fctitetf] Palat. And/pae. Contra eit 7. o. 
Areth. Compl. accedit tamtn Viudob. 4. XX, i.ktuToov. Kocf stoov uyyeXov KctTctQcuvcvrctZ,' 

SK TOV CV0XVQV , tyjOVroi, T^V KXe7v TYiS 

ctfiva-crcv-, ygij ochvetv fAeydArjv Itt) ryjv 
2.%^gct oevrov. ygj wtfxrrive rev fydy.ov- 
t«, rev l(piv rov d%%dlov, Is est hd$o~ 
Xos ncf.) axrocvus , o 7rA«vo>v ri\v cikov 
/asvy]v cAyjv' yccj e%<rev dvrov %l\iot, styj. 
3-H9$ eQocksv oevrov its rv\v oc&vcaov n$ 
suhsias y^j ia(p^ocyiasv indvoo dvroi", 
\vo& f.ivj 7ikot\oi sti rx tSvTj, ol%$t 
rsKeaSy rd %iKicc 'irv\' y.erd roevroc Jt7 
^.KvBrjvocf dvrov y.tK(jcv %%c\ov. y^j eiSovSA. kk. 
B^cvovs y^ ixecSicrotv lit dvrovs-, HjXf 
Kffipx eooBtj octrois' y&j rocs ypv^xs 
roov 7t?7ieKsKi(TfAevoov oid rrv fjictgrvgiccv 
Jyiaou, ng) otoc rov Koyov rov Bsov, x&j 
otrtves ov 7igocr8Kvvv}<Tocv ro Brj^iov^ cu$s 
rrjv itKoico dvrov, ycy ovk vAccQov ro 
%oe^oty pot em ro ykromov y&j em rqv 
%fi^oi dvroov' KM sgtjvuv, y&f i&ouri- 
Ksvaccv fxsroc rov xgiSov roc %/A<« erv\. 
5« [6.] Avrr} r\ dvd^ct7ts rj it^drv\. pccKctgtcs ZB. 

XX, 2. o 7rXetv. — e\*iv omittit 7. Repugnat Palatin. 
o. Areth. 20. Haben: praeitantiores apud Bircb. 
tres Vin<Joboncnles. Nam quartus a ig, 20. de- 
ficit, v. Wetit. 

O. KOj tUTtf. TXVtCC. B. 

5. j A principio huius serins ia priore editione intlu- 

f 2. feraro y ^/$ft ^ ? 03 CO V V V v ■* i ^ 

K£? <x'/ic$, o £%ccv pegcs h ry uvctzcoffei 

70S foram haec verba: y.cy It ( ci e £ } XotTtot rut 
vixtvv (dyS-?w7ruv~) fVX 'ICzg-xv Qctvi^>icrccv) a.%Qt 
CtW) TcXia-9-y, rx yjXix w'rj. Ea iam.plunum 
ac prcboriim (.'odd. auctoritate prorfus excludo. 
Andreas cr Aicthas haec exj.licare poteraut, etii 
ia confextu non a.vTo>.i%Ci reperirentnr. Inlunt 
enim f| u.y.e/.cu§la<; x«/ rvXXoytc-pov- Quid? 
quod neuter baec duroXsiel in icholiis repetit? 
I'raoterei hoc mirabile eit , et in Andrea, et in 
Aretha, quod haec non coniunguntur cum verfii 
quarto, cjuo neccflario referenda client. Immo 
contra primo ponunti:r verba textus in utroque 
ad fine'rn verl'us 4. Deinde fubiiciuntur fcholia. 
l'oit fcholia eit in utroque index capitis EB. ac 
poll: hunc indicem demurn , ante uvtv sj xvxtxg-isj 
inleruiitur. Quivis autem inteiligit , haec cum 
verbis , iSWjj <j v.v£.<?. , commode non pol'fe copu- 
iari. Haec verba ergo , ante otvrv n tcvxs-xcrts* 
pro ultima parte indicia lubeo, Indices capitum 
alibi etiam in contextum relatos effe, noturn eit. 
Praeterca haec verba facilljme coaleicunt cum 
indice, II modo poit auj addatur fo!um en. In- 
dex ergo totus erit: T< ir<v jj 7rg«rs» uvxfecrtsx 
(Sic continuo inripit textus poit hunc indicem.) 

SiCU Tii i/cVTt^fii SuvXTOS-, XCfj CT < Ot 'AolTToi TU» 

vticgMv ofK i'Zttrxv «*#£< 7t3\£<rS->7 tx ^<A«* iTV}. 
Hactenua index. Continuo textus, verlii 5. "Avt*i 
A xvuzxra k. r- A. In huiusmodi Jocis oculos 
Codicibus admovere nos oportet. Nonne eodem 
modo fupra 17, 3. poit verium 3, verl'us eiusdem 
capitis 18. temere in quibnsdam Codd. infmus 
eit? Scilicet, quod explicandi caufla ibi legeba- 
tur, quamvis in medio fcholio. Immo eo in loco 
aliqui fciibae margini adeo adfcripferunt : xkiftg- 
-,cv. Exat iane xiiftfvpv, verum non eo in loco, 

led -t u* <*?£& 6-j'A 'A is o x d A v y *i V.)w\ ^ TOf CUtt £%P< V^OVG'lCiV, «AA' SfCVTCtf \?o?is 
rov Beou xg) rov %(?t~ovi x&f (oxviXsv- 
7. owor/ /wftm ravroi yjhict try, ncy fxsrd ~X. 

ra %lh.icc srq KvBr t (jsrstj ascfdv&s ek 
8« rijs CfivKctxYis dvrov. Kct) k^sAevcrsrotj 
irhccvtjaocf res. fc&wj roc h reus rheroiqvi 
yoovictis rris yr,s, rev ycay xoc} rev fidyay, 
cvvocyccysiv dvrovs sis rov itoXsfLdV) coy 
dqiBpos dvrocv as y ufx/xes rr,£ BccXda- 
9. oris. xcq ccv£@'/j<tc6v In) ro isXdros rv>s 
yY\S y xctj Ixv^Xevaocv rr\y itoc^pQoKrp rotv 
ccyicoVi xa} rrjv irohiv rv\v yycc7S7}(Agvfiv' 
xtxf xecre(3t] 97uf ix rov evgetvov drta rov 

10. Bsov xuj xxre(paysv dvrovs. xcq 

oid&oXos, TTAocvtoV dvrovs, s@XyBri eie 
rr\v Kifjcvtjv rov nv^os xa) Beiov, o7rov xcq 
ro Br^lov xotj •^svdoTTgctyrirTjs' xctj (ha* 
cocvurBijaovrctf qjxegxs xctj vvxres hs rovs 

n.dicovc&s ra>v dioovoov. xctj %i6ov Bqovcv £\, y.fi. 
fAsyuv Xev/.ov-, xctj rov xaB^svov In 

dvrov t 

fed paullo inferius. De Erasmiro '( U q et «£§< 
v. P. 299. Omnom intellectum fupcrat iltius ho- 
minis levitas. Tamen Aldum et Colinaeum ha- 
buit etiam in his fectatores. Sylburgium oporte- 
bat edere N. Teftamentum , non Eranmum , non 
Complutenfes , immo adeo nee Sleph.iruim. De 
iis, quae bic incluli, vida P. non [clump. 180. 
led et in corrigenciis ad p. 180. non, ut vitiolo 
legitur, ad 10S. Cum haec ft rip Jiff em , intellexi 
etiam, in divino Monacbienfi at. iiU omnia 
sxcludi. 8&&/S&/M~'/2> , l 03 CC V V C V i ^ ^ 

QturoV) OV dlSO 7tQ0<TO07tCV £<pvysV *) yq 

koc} o ov^ocvos ' y.clj roves ov% . tuf eSrj 
ocvrc'is. KUf etpov rots mskqovs., rovs 1,2. 
jxeyocAcvs y aocf revs (xikpovs, sources sVoa- 
7C'.ov rev S^o'vou, Key Qifchix yiigi^ocv, y,oj 
aAAo /3</3a/ov WsaoxSri, i^i rHjs £oor t s' 
Key lx.(>'&i)3oiv ot vfKfo) Ik toov ysy^ccjXfAS' 
Vpv h rols BShlots-i xccrcc roc 'iqyce 

OCVTOOV. KOCj e$00KfV Y\ SdhotVCOb rovs i3» 

vsKgcvs, rovs iv civvy, koj Bocvotros xoi} 

c 12.] Ex Codd. qui haec verba fervant , intelligitur, 
legendurn cfT^ , rov, /uiyaXevs y*cu\ roui pz.tK£av<;> 
Haec aliqui propter limilitudinem vix.gov$ — ftt- 
xfiavs omiferaot. D.l'n.t igitiir in non nullis. 
Ala vero eadem poftea alitno loco et turbato 
ordine, rc/tituernnt. Er^o in a ! iis ante, in aliis 
poll (TzJrus l^iiiiiiir. f .>!ii.lam vero etiam trans- 
poiueiunt, .rem ft.ti'.fovs y.cq ret.; f&syotXov ; > aut 
/xt-A^ovs xetj fx.iyi.Xovc,. Omnem tamen lulpicio- 
nem contra haec verba , tancjuam ex locis ilmi- 
libus hue translata , ipl'e a me amoliri nequeo. 
Praeter Codices in primis ea fufpecta mini rcd- 
dunt verba Andreae , ui Trgaftpvusv, pag. nj. 
JJsfi piA^av xe<j ft.iyi.Xm autem ad alia loca 
dixerat pag. 48. 85. edit. Sylburg. ' H»ot%ctv et 
iumfs poitea Birchius esiam in probis Coda, repe- 
rit. Accipi ergo poiJlt in hoc fcriptore pro 
m»(»ys- lAbri apcruerunt f e , feu apcrli funt. 
Nihil tamen impedit, quo minus hm^xv uiitato 
niodo dicatur, iihros aperuerunC, o mi fib Icilicet 
Jubiccio, Intelligi enim poillnt at In revra 
T*^.^-5yT»c , baud dubie. etyyiXnt. Alii exhibent 
VD/is-fi-Yta-ctv , yyo(%$-/)c-tx\i , avivz-firxv , nvclyna-av. 
v. P. Modo video, ftucgevt Kttj fayixevi abtffe 
ciiam a divino Monacbienfi at. ccovis sosokccv rovs vsxgovff, revs h dvTots' 

K(Xf eKglSqactv sku^os Kotrci rot soya 

lq.ocuTov. Kocf 6 hoL\ocros v.ncj octirjs ((dhr.- 

Bqcrciv hs TY\v KIjmyiv rov tzvqcs' cvrcs 

BdvccTos devrsqos lw, tj Kljx\i] tov 

i^-Tlvgos. xoq st Tic ov% zvgiBtj iv rco 

QiQkico iy\s &y\s ysy^xfji^evos , l/Bfti}$}7 

XXJ, 1. Its. tyjv \1{jl\y\v rev 7tv(>os. Kctj hacv'ETL. 

ovgxvov Koctvcv kolj yqv v.UiVY\v. yccq 

TIQOOTOS CVQCtVQS KOtj ff 7T(>WTVI r /J? CC7Fr}k' 
2. 3*01/ ' KOt) Yf §Ctkct7<TCC CVK S^iV ETt. KOtj 

rv\v 7tohiv rr t v dyiotv (sgevacchYJ/x, Kcuvtiv 

SIOOV KOtrccftcUVOVQUV ?K TOV OvfOCVOv CC7f9 

rev &ecv, r,roi}xoc!T(xsv7\v 00s vv{x<pr,v ksxo- 
o.a/Ati/jihriv roj ccvSgl cevrtis. Kct) wkcVgcc, 
(Pccvyis fJisyxKys fx rov cvgocvov , keyevtrr,?' 
toov tj g?kv\vy\ rov Seov fxeroc roiv dv&(>x- 
Ttoov, Kdf cy.r}voo7st y.sT cevrnv, net) olvrci 

kotos 

l3. tgyct etvrev] pole priorein editionem , loco tgy& 
ccvTOH , reperi in meo perbono i5. et a pud Alte- 
ram. Aliqui. qui Codices examinaruut, videntur 
hoc neglexiife. 

14- evroi — jrt/go?.} Eodera ordine Alter etiam notat. 
v. P. 1 85. 3oi. 

XXI, r.] Andreas non hie iblum, fed et fuperius 
KXeyXS-i dedit loco «7r?A3-<j»» »t o, 12. n, i/j- 
v. P. 

3] Pro a-y.-ffjua-a ex Andr. I. Bengelius laudat x,otvv- 
Writ, idque etiam fcbpliis firman , credit. Sed 

■ Icbolia *** *J • SSUpZJ/fy-V 'I 00 06 V V v, *£ 

Aacf osurcu s'jovrotf, \cy ctvros o Seos 
psT dvrZv szoq. %gif i£aAenJ;f< dis '4» 

ccurcov gray d«-/-:^ucv ofc7/o tcov oCpBccXpav 
ccvrHov , j($c/ o 5-avaros- cub eVo/ eT*" 
cure Tthbos , cuts tigauy/} , outs tzo\<o£ 
cvk t^ocj in' or i rcc 71^00 rcc ci7iyh$?. 

?$CU, 7ZXVTCC KCtiVCC 7101®. Y&j hh/Sl' 

ygc&^jov' on ot hcyoi 7Tt^c] :{c^f dto}§ivo) 

TOU BsOU Sl7t. %C£f 817IS fAOl' ytycV0j6. 

iyx, ro a. ^cy tcJ cc. x&j >•] <x$%yi ^ 
to TeAcs 1 . Iy<w T& ai-^vvrt oacrw oivroo I'cholu ifta pertinent ad tSat^u'-^'et 7ru> ^olk^vov. 
Contra Andr. i. feu Aug. 7. funt Aadreae Codd. 
o. Palatin Scriba Cod. 7. baud dwbie voluerat 
Icribere nXTcttrxiivdiast- Sic enim idem exhibuic 
7, i5. 6ed ibi Bengelius de Andr, 1. nihil mo- 
nuit, ut locis jluribus. De verl. 5. et 4- v. Birch. 
Alter P. Accedit etiara 20. <|ui , $■■)>$ uvruvt 
omittit, led mox ex parte vitiofe exhibet: ixXi'- 

I^St TTJfJ 0KKi>V6V. 

4' «wi)A3-= , loco «3-ijA.9-«y poilea ia pluribus ac bonis 
reperi. 

5\ v •, \ _ 

6.] Polt yiyova. addunt lya mei 7. i5- 19- 20. 1. k, 
Aiteri 1. Areth. Ergo recepi. Vide de ytyavit. 
etc. Birch. P. iSg. 3o2. Erasmus bic haud dubie 
de fuo Reuchlino mentitus eit , cum dix.it, eum 
confentire cum vulgata latina. Contra enim funt, 
ac y*yo\x, habent Audreae Codd. o. 7. Palatin. 
Complut. Areth. Beza de i'uis Codd. prorfus filet, 
*c yiyoiitu icterpretstur. Ijc rr,s nnyHs rov vdares rr\S £ocriS ooogectv. 

rj.h VIKWV 000700 dvTQp TC&VTCC, 7{0^ iUOfAQtj 

civru Sees* y^j avres s?ctj fxci vios. 

S. Tois hi oziXels x&j oc7xhcts t(g$ dpaqrs>- 

Xe7s H&j l/3$eAu7JK&ws ?£LJ <pc\sujt %gq 

ms^mts ngy (f>c6QfJtsw&s nc£j itdv\ohargats f 

%Ctf 7loi<Jl roit \J/'?Ud£3W, TO fXi^CS CCV7GOV 

9. izw Bdvxrcs divre^os. %gif £Z. >cy. 

yhBev kis ix rZv Z7rrx dyysXccv, roov 
eyjvrceii ras inja (pidhas, ys/uovc-as 
t7*ru TiXviyoov roov sayjdroov* %cy ixdXtjtrs 
fxsr tfJLov , XsyooV ' oevgo, oe't^oo act ryjv 

10. yvvci7x.ee, rv]v vvjj.($r,v rov a^vlev. -^f 
dr t r t \>?yv.k ps h 7xvevpxri In gqos fxsyce 
%#j laJ/jjAov, v&j soetj*s poi rr,v 7icXiv y 
rr\v ay lav Ugo'jaxXr.p , v.xra&euvovauv 

1 1 . 1'A rov cvgxvcv sk rev Bsov. syevaav 
rr\v oo^av rev Bsov' <poo~>}(} dvrrjg 
opens X'&co rtjxiooTccrec , des XlBoo Idaui^t 

i2.K%vzaAXi&ri' t%ovaa rsiyos p'tya, 
K&i u\|//jAcv, 'i%cv<JOC, TivKwas $d$£xoe 9 J. ouru etvTM T£~tu] habet etiam 20. et alii, quoi 
poitea confului. 

8.] De Qx£uxkc74 v. Demofth. 794. edir. Reisk. Ly- 
iiam p. 255. et Harpocrat. in hoc vocabulo. Co» 
dices hie etiam in accentu varianr. 

5. tt£g; pti , polt ijxS-s , nullus jneorum habet, Qoakf»2i f tZ~tcfl co ot v v » v - N^» ; 

Hoy %7r\ rots 7ivXooaiv olyyeXovs Scodexoc, 
Key ovopurot e7riyey(>tx,(jifJt.evM) co i$iv 
cvgiumtco roov ooooskcc tyvKocv vioov la^otrfX. 
cc7r oivotroXuv, 7tvXooves rests' v&\ duo 13. 

@0§tiCC> 7tvXoo\€S T^SIS' ){&i 0,710 VOTOV, 

7ivXooves rests' v&j ctTto oWyuaJv, 7tvXooves 
rgets. . n&j re rei%os r r\s noketos e%ov 14. 
BsfxeXtovs $x$skc6> }(&f lit ctvroov ooofiexot 
ovofjictroc roov ooooskoc oiito^oXoov rev oiqvlov* 
Xcq XctXscv jxsr ipov-, ei%s pergov, 15. 
KotAupov xgvaovv, wot (jter§Yia% rr\v ttcA/v, 
%gif revs 7fvhoovots oivrqs. y^Jf v\ TioXts 16. 
rsTgoiyoovcs Kstretft n<M ro /xtikos civrrjsi 
eaev ro TtXoiros* ^c/ e/j.sr^as rr\v TtoXw 
rap KothccfAO) %7i\ lotolovs oskocovo %iXtdooov, 
SoofieKot ro iayJxcs HSM to nXoircs ugLf ro 
vi\jos dvrtjs foot i^l. K&f re ril%cs 17. 

olvr7)s wctrov retTcrcLfccxcvrotreo-acigGov rv\- 
%oov, per gov clvB^oo^ov, i^tv dyyeXov. 
K*/ W *i woo prints rov rei%ovs ccvTtjs 1$. 

"tUTTtiS' Kg} V 7toKiS %$V(71QV KCtSctgOV, 

cpciov voLXto KctBccgaJ. 01 BepeXtot rov 19. 
reixevs rtjs TJoXeoos Tfotvr) XiSco rtplco 

KSKOOrfXfl" 12. ■xvfcZo-i'] et hie et in reliquis locis Erasmus, vir 
graece doctus , haud dubie ex Eratoithene haule* 
rat. Locum laudat Scholiaita ad Apoll. Rhod. 
edit. Steph' p. 47- '*$> v*J/*kev ■xvXivio';- Otov- 
rav autem, quod babet Biox verC. \6. apud Era- 
toiibenem reperire non potui. jn < . •»* ■*■ 

»o. <!)gov ' o rsru^ros, cpciqccyocs' o TTffc- 
7rrc£, aotgdc-.vjr' o "iv.ros , cru^diov' o 

c evxros, ronuQov' o oskxtos , %^va-o7r^oc- 
aoi' o h$eK&Tcs ■» ua / )c;v^oi• , o ocoosKxroZy 

2 1 . txprSusos. ?(#/ o/ SwoeKCt 7ivAccvis-, 
doodena y.x^yxqlrcij , ava g/s 1 ttnaSos Toov 
TJvXmcav *jv e£ has fjuxgyccgirov ' Ji&f r\ 
TiActreicc rns Ttohsoos, %(>vaiov xxSagov-, 

22. &£ ZctXos $iavyqs. ;<#/ vciov ovk haov 
£v clvrjj' o yoiq Kvgioe, o fbeos o 7txvTo- 
Kfolroog , vacs oivrns I?/, ^c/ to a^wov. 

cvpe rris asXvpms* 'ivx (pcclvsocrw. ccvrri yxQ 
rj oojfcx tov Beov etpoonaev e*Vn}v, ^c# a 

2 4- Au^VCS" civTYlS TO OCgVlOV. Ji£/Lf 7IS$17IX- 

rv\aovai rx g'Snj a\x rov (fiooTos auras' 
7<&( ct ftxaiAs'is tJjs" yrjc (pegovatv dvrw 20. dutS-vs-oi; fcribi oportere, contendunt viri docti 
apud Hei'ych. Plutarch, et alios. I)e amethyito 
exponit etiam Plin. Hoc loco et alii, et ego re- 
peri in multis ctjusB-veos. 'AutB-va-es reperio etiam 
Heliodor. pag. 102. io3. ubi late de hoc lapide 
exponit. Hi lapides rnemorantur etiam Ezech. 
28, i3. 

^4' 3 Ediram in priore editione lectionem pollea vidi 
a plurimis Codd. confirmatam efle. Tuv <rft/£«,«l- 
tuv omittit etiam 20. v. Birch. $*Cy2J / 4ih$ % l *> i V V v ' "£— 0$9l 

co£civ Kg] ri/xrjv Toov eSioov hs ccvrvlv. 
9<gLJ n tivXoovss cLvrv\s ov /wj) xKeiaSxaiv 25. 
THANKS. vv£ «y«£ cvx, szotf sxel. y&j 26, 
ciacvcrt ryjv oo^ccv ycy ryv rty.Y\V roov 
iSvoov hs dvrriv-, 7vo& haehSooai. ygj ovuj, 
y.y\ iifrth&y its ecvrfiv 7Txv koivqv, H&j o 
Ttoioov @fchvyfioo }{£j ypsv^os' li jj,y\ ot 
ysygxpfxhot h ru /3;/3a/o) rr\s ^ostjs rev 
jZH.cigvlou. K#/ €oei£e y.oi tiotx^ov udesres - XXII, f'« 
£ooijg, XcciJi7r%ov oog y^v^uKhov, EK7So^svcfj.s- 
y>QV Ik rov Bgovov rov Bsov ygy rov 

CCgVlOV. SV \X2U0Q TY\$ Tt'kOiT&tCLS CCVTqS ' 2. 

xcfj rov TiorotjAov ivrsvBsv ^/ iiisi&ev 
£v?\ov £«Jj£-, Trotovv yaqnovs oocosxoc, v.c&roi 

fA^VCi UttcSlSovS tKWjOV TOV KCtg7tCV C6VTOV* £C. <W UrsxS-an] poftea a multis probatum vidi, in 
his a 20. Erasmus in prioribus editt. hunc totum 
veiTum in graoco et in latino omilerat. 

XXII, r. 2.] Suhlectum h. 1. eit I irorafios , non tS 
zvhov- Ergo Ptiam pvacdicatum , $t$oi,cq x.ug7row;» 
non |tl>.a , hoc eft apud hos fcriptores , arl>ori m 
Ted ?rorcc-/LiM tribuitur. Quomodo vero totoi/xo{ 
lert fruttus? Scilicet, ut Andreas nionet, -prorl- 

Z^UVy id eit, U^'tVUV TCL 7rclQ!&7ri!pvTiV[6i]IOt. otv^^cc. 

Ita ergo «7ro^il'ovf t quod omnes non correcti, 
nee interpolati Codd. exhibent, con/iitere poteit. 
"Ev p.'io>:>i — ciuTiji; rerero ad fuperiora. Ante, x.uj 
roZ ■yrora.u.iZ y pono diltinctionem minorom. la 
priore editione ex p.yiix iatellexeram Jy<#nr«?» 
quod nee nunc prorlus abfurdiim cealeo. De 
KCCTttyy'iXteTUf monui in priore editions. Ita 

enim ^^ Ta (fivXXoc rov %uXov us SegotTtetccv 

5.T0QV gQvtoV. XCflf Tioiv KUTOcSstAM CVK 

£<Zccj sTi' x&f o Sieves rov Bsov V$j 

rov dgviov iv dvry efo&t* T^f oi acvXoi 

A'OCvtgv Xocrgevaoucrtv ctvra. }\C/f h^povrctf 

ro TFgOJGOTlOV CiVTCV , 7{C£{ ro OVOfXOC OCVTOV 

5«fc'7rl roov {A£Too7iO0V dvroov. %&f w£ ov% 
eZotf' HSH ° u %?&<* Au%jou nffj (poor os, 
on Kvgios o Bsos (fiooriel dvrovs' xgij 
(oottriXevirovaiv hs rovs dtoovcts roov dioovoov. 

6.}&f Xsyst fxa' ovrot oi Xoyoi 7ti~o) x&j £0, 
cikY\ht\oi' >(#/ kvpics o Sees roov 7n\?u/ji«- 
roiv roov TJgoCpyiToov d7ie^stXs rov coyyeXov 
dvrov ($e~i£ctf ro7s oovXots cevrov) d $s7 

yevfaSotf 

enim in Cod. o. reperi, non, ut in edito rr^e- 
y.oc.Txyy'(XXiruf' Apud Bircli. nullus id haber. 
Ex quataor Alteri duo hie deficiunt. Primus ba« 
bet, tertius omittit. Ex meis duo babent. Hie 
per Andream etiam deceptum puto Aretbam. 
Nam is pag. 852. a. habet; KC of roi <pyAA«> 
<Pn*r\ TOV %vXcv 11? B-i^ttTTtiCCV xctTctyyixXitrS-ouy 
ci evil <p y\ ft t £s <r$- ctf , tuv iS-yat. Sed iitud 
y.ctTtx.yyiWsTaj, etiamii noa lit xura Asfu in 
contextu, tamen kutx ovvxutv ineit. Intelligitur 
enim ex vocabulis, I*; 3-igU7rn'uy. 

3. eV<] iKt~. A. De xctTccB-ijuu. v. P. 

6. ^f7|«/ to~? tovXa% xvtoZ~] Alii exhibont, c't^'u^aj 
rovq ^ovAov? uvrcu , alii iita prorfus omittunt, in 
his cjuattior divini mei r. p. 17. 21. Refpondebi- 
Iur: exciderunt propter duplex oivrcZ. I\*on re- 
pugno. Sic ip'e iudicaveram iu prior* edirione 

raea, g4 CM) $Z,f~H I « « v v o u *_M1 ♦At-*. t«%u ' fAOCY.ocPto* rr.Pwv tovs Koyovs rr\s 
O. xo. TtpcQrjr slots row @i@Atov tovtov. Kolyoo 3. 
looxnys, cckcvoov ?<#/ QheTioov Totvrot' 
%c$ ors TiKcvvoc nstt ors eiScv, sTJsaov 
7tPa?v,v\ri<ictj ef).7rf6&&ev rZv 'Tioooov too 
ccyyekov, rov osikvvovtos (tot tuvtoc. y&\ g. 
Ksyst plot* cpu fjt,r\' avvoovKcs aov fiui, ngq 

TOOV OidcK(p60V (TOV 700V 71 P0(pY\T OOV * X&j TOOV 

TYiPovvroov rovs Koyovs TOV @t@Klcv rov- 
OA.tov' tw &s£) 7tPoay,vvY](Tov. xguj Ksyst 10. 
pot' fxY\ o<ppoc,yl(rq£ rovs Key ovs Trjs 7tpo' 
(py\r slots tov (2ij3hlov tovtov. 6 Kccipcs yup 
syyvs t<>/v» o ocotKoov, ciomricrctTw erVii. mea, Codice 17. et 2.1. nondurn infpecto. Nunc 
credo, ea hue translata elfe vel ex cap. 1. verf. 1. 
vel ex Andreae ad hunc locum fcholio, in cjuo 
KvroXi^i\ legitur os7f«/ r<?7? &ot,Xoi< uvtov. 
Accedit diffenfus, cum alii legant, tt^Ji^cu revs 
e)'ov?.evs eivrov , quod in duobus Codd. Andreae 
7. et 23. in contextu reperi , et/i alii duo o. et 
22. babeant, ^s7|«/ role, $ov\ok; uvtov , ut elt in 
ii.liolio. Aretlias p, 855. liaec prorfus /Ilemio 
iranlit in fcbolio. Abruptam autem ita elle ora- 
tion em, opponi nerjuit. Ita enim plura abrunta 
et rimola in hoc ipfo libro inculc.mdis comple- 
mentis eflent explenda. Saltern ergo haec inclu- 
firaus. Ex quatuor Codicibus Alteri duo hie pror- 
fua deficiunt. 

9' udiX^ipJV <riv , rcov 7rgo<pr t T6uV , ray rvgevvTAW. A. 
Cyrill. V, a. 149. ogu — ir^^^rZy x«j t«> ip v A « r« 
v Iv t u v •— Ttvrav. %g$ o qvitagos, §v7roc^svBr,rco en' x&j o 

S'lKOClOSy $l%<Xi07Vir]V ftCHflGCCTOO £Tt' X&f 

nz.uytos, dyiaabrjToo 'in. loov , sfXpfMtf 

Tot%v' HCfi o /uia&cs /uou per Ifxov-, dito- 

Sovvctf boot^a-, ds to sgyov i^otj dvrov. 

l^.iyoo to cc. jigtf to oo. o tjqvtqs x&f o 

1 4- '£g%cctos , yi ocg%yj H&f to TkKos. pccxot- 

ftCl Ot 7IOIOVVTSS TUS ZVToActS UVTOV, 'hot 

ezctf y\ s^ovaloc uutoov Itu to j*vAcv ty\s 

far,?, Hey tcIs 7lvKcaTiV itaeA&ooftv hs Tqv 

\§.7toKtv. s^oo ot kvvss K&f °i (PotgfJicCKo) 

HCtf It Tio^vot Ji&j ot Cpovits x&j ot itaaho* 

hUT^CC], %&f 71 'CCS <Pl7\6QV %£$ 7IOIOOV \J/ftJ- 

16.80s. iyoo ttjaous ensfx-^joc tov ccyysAov OB. 
lJt.ov fAocgTvgqaoq C/jCiv tocvtoc lilt tccJs 
ittKhrjffictiS' iyoo it/At v\ $i£c6 tyq to yhcs 
dav)o ', o dsY]<* o AocfA7t(;C£, o Tt^mvos. 

ij.H&f to 7fv£v{Aoc Jigif r\ vv/A<pyj Azyovatv' 
£$%ov. y&f o dnovoov ImaTa' £(>%ov. -/&j 

e 


ii. gv7ruv3-r,Ta] meus 29. et Orig. IV, / t ig. 441. Pote- 
rat id cuilibet Graeco facile venire in mentem. 
v. P. 

i4- «' not. — ivtoXxs] in fcholio repetit etiam Antir. 
p. in. verl. 1. 7tXvvo>itss et -xXctrvystTii T*; 
?e\cti uvtuv venit ex 7, 14. Nam ibi tTrXtHrvvot* 
in paucis Jegitur, Joco t7rXvincv. Ibidem eit, iv 
tu aiftctrt rov u^vlcv , quod ipfum aliqui hie ad- 
dunt. Ex meis nullus corruptus eft. Ex Uirchii 
unus , quem lupra etiam conuctum efle, donii. 
Duo Alteri, qui foli hunc locum habenl, nibil 
n:urant. Alteri enini duo liic deficiunt. 

o o^xv t'^%eo"S'4J, o B&ktav Act & trot vdx(> 
£<»y\s Qa/Qet&y. fjLXgTvgw iyto tiuvt), rat i8» 
cixcvcyTi revs Aoyovs rrjs 7!(>o(py]ielxs rov 
fsiiohiov rovrov, ltx.v ris £7r<0y stt octree, 
€7nSri<jCtj o &ece sn clvrcv rus 7rAv\y ois, 
rocs y~eyqotu;/.hc&s h ra> (oi&Kia) rovrco' 
Key kctv rts ct(£)ihy duo rcov Aoyoov rov ig. 
(Si&Aiov rr\s vtqotyvfrems rocvrr;s, cKpsAot 
o Sees ro fjte§cs uvtcv duo rov $vKov rr,s l8. ] Apud Erasmum /Ltetgrveevficq* medium, eft ex 
fchol. ad verl. i6. et 18. <rv{t. vero eit ex Latino 
contej'tor. Idem in prioribus editt. exhibuerat, 
it ft-, nr'mS-if j deinde, cum in Compl. reperiffet 
tan, loco it, edidit: e»n i't ti$ ixirtB-Hi- Eodem 
modo 2.0, 5. in eius Reuchl. Cod. legebatur £<y?» 
deinde in Compl. invenerat oc%pi. Ita volebat 
corrigere. Pro eo autem, adeo in quinta edi- 
lione, utrumque pofuit. Legitur ergo : ovx «y;-'C'> 
ccty, tats rsXia-B-yi rx %tAi* i'rr, a % £ t. Ad me- 
talla oiusmodi editores! apage ! 'Ett^jjc-^/ pefiime 
vexatum elt a fchbis. Alii habent iir^e-etfi alii 
fx-tS-t, ut aliqui Andreae, alii l,rtB-r,Tot , aid iTt- 
Stcmf, alii izrtS-i'; <nrnj. 'ETrtSric-uf dd'plicebat, Ut 
videtur, dogma tic is. Cavere enim volebant, na 
Apoitolus, ut credebant, mala imprecaii vidcretur. 
Huic occurri pofie, opinabantnr, A corrigerent 
i7rtB-';e-;i. Eodem modo corruperunt 2. Tim. 4» 
14. ubi loco amfrfti fuppeditarunt u-xol)w7ii. 
v. P. 

!<}. i'vAof] habent omnes mei , etiam Andreae o. et 7. 
Tamen /St&\lov babet Palatin. Ergo propter Cod. 
Reucbl. hie exculari potelt Erasm. %vXov exhibent 
fex Birchii , duo Akeri. Nam reliqui duo hie 
denciunt. Idem Arcth. habet. €*)22,*?#-2il tooLvv *v "K H o K d A v \f/ ; g. 97 

%aoiis\ ?($£/ ex, ty\s 7roKeoos rr,s ttylots, TUV 
20. yey fcciu/Asvoov $v t<£ p;pA/a? rovrco. Xsyst 

(AUgrvgav rocvToc' vcy i^%ofxetf ruyj>' 
Zi.ccfxnv. vet} s(?X 0V i xvgts irjcou. q %ccgis 

rev Kvglcv hjaov xqt^ov (abtu 7tdvrcisv tw 

dyloov, ctfA^v. Appen- 93 ifctfiijtvt* A p p e n d i x. 

i-J e Codicibus nonnullis, ac potii'fiiuum de Codke apocalvpfeos 
Univerfitatis Mofquenfis , feu 25. 

Janx ante meum in RoDiam reditum "Wittembergae hoc ipfo 
tomo tcrtio huius editionis pag. 57. nota 13. de coniectura 
fcripfcram, Petropoli hand dubie a me repertmu hi Codi- 
cem Wetftenii epiilolarum Pauli vel D. vel E. Ad earn con- 
iecturam ductus fuerara breviori quadam notitia Friderici Acle- 
lungii, Roffiei Confiliaiii Aulici , llluitris atque Eiuditiffimi 
Viri, quam in Jenenfibns lie dictis Aifg. Litt. Zeitungen ex- 
hibuerat. Petropolim delatus eodem duce accefli ad Dubrows- 
kium, RoiTum nobilem , ibique iftos Codices omnes, quos pau- 
cis annis ante Pariliis emerat, perluitravi. Inter alios ergo 
reperi etiam Codicem epiftolarum Pauli Sangermancnfe-m E. 
Codicem iftura ab impoftore, eoquo ftultiffimo, e\- Codice D. 
tranferiptum efic, et antea iudicaveram , ct nunc, oculoram 
etiam tefiimonio confirmatus , pro certo affirmo, Nura eius 
aliquando accuratioi em traditurus fim notitiam , cum praefertim 
nulla mentione dignus lit, ipfe adhuc ignoro. Quorundatn vero 
hominum in aeftimanda huius Codicis aetate five cupiditas, live 
credulitas rifum mibi movit. Inter alia cnim in ipfo textu fub- 
inde funt figna crucis cham punctis, fimili fere modo, uti in 
Hexaplis Origenis repcriuntur. litis {ignis notantur defectus tex- 

tus, ... Appendix. 99 

tiis , uti res ipfa docet. Yerum illi ex litis [ignis colligunt, euni 
Codlcem, qui fortaffe Seculo XV. fcriptus eft, adt30 vetuflum 
ette , ut proxime ad Origenis aetatem accedat. Inter iftos Codi- 
ces autem, qui quidem olim in bibliotheca Coisliniana, poftremo 
in lie dicta Sangermanenfi fuerunt, modo vero Petropoli in 
bibliotlieca imperiali fervantur, aliqui taraen videntur efle, qui 
nondum collati fhir. In bis vidi unura quatuor evangeliorum, 
qui fcriptus eft Sec. XI. a JMichaele Ccrulario , patriarcha 
quondam Coiiitantinopolitano. 

Ex iftis quondam Parifinis Codicibus beneficio et liberalitate 
Michaelis Nicetidis a MuRAWiEw, Univerfitatis Mofquenfij 
Curatoris , Viri IlluJiriJJimi , ExceUeiiLiffimi et litter arum 
Amantijjimi , duo pervenerunt m huius Univerfitatis bibliothe- 
cam publicam. 

Alter continet Lyfiae XXXI. nee non Gorgiae Leontini 
Alcidamantis , Antiftbenis et Demadis aliquot orationes. Expo> 
fuit de eo Montefalconius in bibl. Coislin. Cod. CCCXLII. pag 
455 — 457- qui Tayloro etiam variantcs ex eo lectioues fuppe 
ditavit. 

Alter notatus eft a Montefalconio ibid. Cod. CCXXIX. pag 
292. Complectitur inter alia inligne fragment um ex Apocaiypl 
Joanuis a cap. 16. veiT. 20. vocabulis, t-'tyvys :{uj opq , ad linen 
libri. Nam in fine non eft mutilus, uti Montefalconius per erro 
rem fcriplit. Conyenit hoc fragmentum a principio cum optimi 
Codicibus, interdum tamen in eo permutantur litterae fon 
fimilis, ut of et s, y\ et / , et aliae. Poftrema vero capita ex 
prefla funt ex Codice, ex Andreae Caefarienlis comment.ario e 
capitum indicibus notabilirer interpolate Forte ergo exemplai 
quod fcriba exprimebat, in fine erat mutilum, ut alium Codicen 
adhibere cogeretur. Contuli hoc fragmentum cum priore edi 

g 2, tion ioo Appendix. 

tione inea atque hie fubieci difcrepantes lectiones, Wetftenius, 
qui Codices N. Teftamenti Coislinianos examinavit, hunc prorfus 
neglexit, ncc alius poft eum- editor eo ufus eft. 

Cnp. 1 6. v. 21. rctkotvrtcttik, Mox, irpo$ rcv\ uvSpwnovs. Ex 
uno ita noiat Weill, fed oiniflb tovq. lb. y vfajyyj xvttj atyofpx. 
Cap. 17. v. 3. iy, ante m'svficirt% deeit. Mox, ye^ov cv6,uxtx, 
ut edidi. Eodem mo do plures lectiones, a me probatas, exhibet. 
4* 'o ( ? XfPVMptiyTj. Ex confufione littcrarum cq et g. Inde ab 
aliis eilictum, y^u} xa%ova. 5- iropvwy. 16. poft vopjaovaiv dvT}jv t 
addit, yjzj yvpurijy Tonjaovcriv uvryju. lb. xzvo-ova-iv. 18- fiziihsxv 
iwl TrjQ yrjg. Cnp. iS- v. 2. expx^av la%vpx (pwvy, fie. 11. rejfc. 
dyvovaiu, et mox, -yo'^oy zvrijt;. Pofterius ex nullo notat Wetit. 
13- mjvz.uoou.ov. Mox deeit, ^gt/ o/vci/. Deinde vitiofe, eksoy. 
Mox, pzi'6'uou. i5- K9J y.Xxt'ovrt;. 17. Codex etiam h. 1. confentit 
eum mea editione. 21. fivkou 22. j(o/ <pa>y;/ xtd'ctpgieSv ad ivpedy 
i-j go) en, exciderunt propter duplex, y^j tpyyq. Ita propter 
duplex, £y aoi en, in. aliis alia exciderunt. 25. on, ante 61 e/inro- 
pa :, abeft. Mox, fieyt;xv&;. Cap. 19. v. 4« o* £r,io7iricr7zp&Q. 9. 
HGxksifiivoti confufo >;. 12. >^ 0vo/uf yeypotfifievov* Antea vera 
per errorem fcriptum erat ovofixret, quod i'atis docet additum 
yzypzy./zevov, 0. Ergo fyllaba xx deleta 17. tv tZ /xaaovpzv^txxTU 
Ibid, to oWvoy to jutyx. Cap. 20. v. 2. ;;y/ gztxvxq. 5. Omit- 
tit omnia ab, ^gt/ fa Xoirol ad %/A/a £tj/, quae ego in prioro 
editione incluferam, in hac autem prorfus exclufi. Vide etiam 
pnorem editionem in corrigenda. $. oaeel uauot;. 9. ixuxXevaxv, 
uti ipfe quoque iam in prima editione volueram. 12. uixpovQ i(gtf 
ftsyicKwct abfuiit. Ergo huiua quoque Codicis accedit auctoritas, 
Mox idem firmai, ',;voi£xy. i r j. e'6'xxxv rove; iv xvroTi. vsxpovq. 
Cap, a l. v. 1. yuf j; yij ciiryk&ev. 5. Xzot xvtov. Mox deelt xgj, 
poll t-<7Q-j7cu. in iine poft hxf addit, Uvtuv #eo£. 4« Deeft, aV Appendix. 101 

&vt3v , et mox, ovts ttovoz, ac denique or/. 5- v^j kSyst 6 xxSrj- 
fisvoQ. Mox, iSou HevorotS} ( fie. ) ttxvtx, i[aj yptyov. In fine 
deeft., too dsov. 6. yiyuvx (fie.) &ya? to kktyx j(ge/ to to. xpx>j HS'j 
T£ko$. Mox, Sxacv ex tov v6xto<; Tijg r;;v?Je t7]q gtoSfci 7. v/«a;V 
( fie. ) xkypovouysat txvtx. j($t/ acouctj uvtmv 6 d'aoQ , jgw «t/ to; 
Krevra/ fioi vtot. i>. jyt/ dfixprwXoTg abfunt. Mox , <pxpuxxo:g. 
Deinde, xxicyJvy iv irvpi ycy &efcp , eV/i/ davrapog $xvxto$. g. 
tyixkxg Txt; yspovcxQ twv kiTTx. Mox , T?/y vvfiQijv t;]v yvvxTxx. 
10. jjgcjf uwyvsyxi /lie i-rr opoQ. Syllabis, ;rt jets' inferiptum five 7. 
five y. Credo pofterius, ut fit «7r>/y£-yj<6y. Mox, utya fyrhov. 
Deinde, jrokiv Tr]v /usyxkyv tiff) xytxv. In fine: xiro tov Saov. 
•21. 0, ante (Pwsrjp* deeft. Mox, xpowsxkkt^ovTi. 12. yjzf dirl to7$ 
irvkweiv olyyikovg dudexx, abfunt. Mox, « few tx ovcyxTx. 
Deinde deeft, viwv. i5- Poll trvkixivxi; xvt7jq addit: xaj to tsT-^oq 
xut)J$. 16. irokiv iv rw xxkxixu. Mox, <;x$(ovs c&6axx %/A./a'du!i/ 
to ^xoq. 17. y&j ipeTpijGE to th%oc; ceorijG* M,x, ir^fa?v. itf.' 
yctf ij oiKoSojuij tov rai-^ovi;. Mox defunt, oyoiov vxkca xxdxpw. 
19. x&j 01 de/udkioi. Mox, cxutyipoQ. (fie.) 20. fBypikhov. (ftc.) 
Mox, to Trx<£(ov , et, xpvGoirpxawoi;- ax. Secundum dudexx, abeit. 
In line legitur, vakog. 22. vxog xvtov tztv. 25. (pxivweiv iv uvttj. 
jj yup Scljx. 24. (pipovvt Trjv do^xv xvtuv iig xvty,v. 25. In fine 
iST/, loco ixsi, habet. 26. 7vx iiGikSuai, defunt. 27. xoivov, ovde 
iroiwv. Mox, xjfj ttxv ^/av$og. Cap. 22. v. 1. iroTxpov xxSxpov 
vixTog. (Kx-Jxpov efi, in alia fimilia, ex Andreae indice capitis 
LXVIII. Vide fupra cap. 20. v. 5.) 2. ivTevdav i(&j ivTavdev. 
Mox, /Lttjvx exxsov xrodiSovv Tovg xxprovQ xvtov. 5- eVa/ £u, x&j 
Xpsi'xv ovx i^ovai (pug Xv%vov r^t] ($>£$ ykiov. (fie.) on xvpio$, 
6. y^ snriv fioi' gvtoi. Mox dee/l, Tigot xxj- Deinde: msv- 
fixTccv ^a/ twv Tcpoty* §. v^j £yw iteuvvTjQ. Mox, jjxevax ycy 
efiksypx, k'reaov. 10. xiixefrx. Mox abeit, v^ pvrrxpoQ pvrrx- 
pevdyTCo iV;. 12. r&j sSov ep%ofiaf» Mox, to' t-pyov , fav xvtov* 

i5. ro2 Appendix. 

15. Ante irpwroi; addit: ij a/3%); ;<&} to rtv.c;. omittit autem 
eadem haec poft e<j%xT0<;. 15- <Pocp<j.ccxoi. lit: vcc; 6 fyikuv. 16'. 
Ante a'syp addit: jfcgy Ac'yos xa/. 18. iWidyjcy ivl ravrx, £m- 
dyfy iv civrov 6 Ssoq. 1 9. a^eAf?. 20. rat/rot * &tr tj3%c,ua/ ra%y* 
voty l'j5%oy, «y^/£ /j/ffov %$&&• 21. «y/wv civroZ. ttp^tf. 

Ante raenra in Rofilam reditum tradidi AuguJIo Schuman. 
no t bibbopolae R.ozmeburgenii , duos libellos . a me confcriptos, 
hoc pacto, ut uterque eius cnra et impenfis in mercatu Lipfienfi 
poft Pafcha anno 1805. prodiret. Alter arctifilme copulatus eft 
cum hac fecunda mea N. Teliamenti editione. Continet enim 
difcrepantes'lectiones ex viginti quatuor Codicibus, quos partim 
primo , partim denuo poft priorem editionem cxaminavi.. Ipfe 
in hunc lib ell um multum pecuniae impendi , ut Codices Augufta 
Vindelicorum, Monachio et aliunde ad me transmitterentur et 
remitterentur. Alter libdlus complectitur LII. eclogas novas ex 
omnibus S. Chryfoftomi operibus cum commentario et indice 
vocabulorum copioliffimo. Utrum ifti libri iam prodierint, nee 
ne, nondum f actus fum certior. Certe id Yehementer opto. 
Scribebam Mofquae, die -?f Maii 1S05. 2 u v a, $ d g * o v roy Hf«J«»fl5«Aev. rod vpxgxirozokbu , up%oa<ivov xxo ttjq p,kya\7]4 nvsixy.rc toy 
-xx7X x v&j xxTxkijyov ru ueycihy gxi3j3xt<o> 7re^/e%ov v&j to 
fxijvo)\.6yiov. A Y[ K <» et t £• 

tug iu (TvvrotM vspi tov 7rpx£x-rrc?okov t 

Aei iidevctft on 01 xirczokoi ccvxyivwanovrcq ovfix}g~. ^iro x ) 
tov TTxaxx V-tXP 1 T "V* TreitTqx.QsyQ, cij Trpxg&g tocv Xirosok'xv" 
drco 6s Ttjg iirctvptov tvji; 7f6yTi}KC?)jg f-'Jxpi Ty$ r.vpixxyjg rtj$ 
rvpotyxyow ukkx UGfj trj xy/x. Tsvexpctxosrj .uexpi t0 ^ tJ-syxkot) 
cxfiSxrov , roTg axfifixai ;;a/ rxTg Hvptxncug , oi!f iirosokx) rod 
dyi'ov irxvkov , ijts vpcg px\ux'io'jg noy ctj koiztxj uj 6s. xjxj 
iig ro ixtpokoyiov too 'okou %povov' to 6s vtyog rJJv xirosokwv 
dvxyivaoo'Y.ETCij ovrtag. 

'Airo Tjjg y. TTjg /ustx rrjv irevTtiHosTjv > 7 irpog pcouxtove, 
[lexpi TJ/g /3. rrj$ <?. ij36oux6og, v^j xvTTjg. ;(o/ xvo tTj4 y. tj/$ 
s. ij36oux6og, y\ irpog xvpty&i'ovi x. yJx? 1 T VG $■ r ?l$ '• */3d'o- 
fj.x6og, v^j uuTyg. xto 6s rr t g e. Ttjg 1. t36oy.x6og , jj it pig /.o- 
pvdiovg p. p-sXpi r V$ $• T V$ l &- tfitiotixSog, %cf{ durrjg ng} 
xtto r?;g e. Tijg t6, ifidopxiot , rj irpog yxkxrxg, jiiexpt ryg 6. 

rift 

1) A Patribufl ita inftitutum effe , lit legefentur Actus Apoftoloruin a 
Pafchate ad Pentecolten , cliferte docet etiam Cbrvfoih HI, 85, e, 
fe<j. 8S. a. 89. d. feq. ion. a. b.- 

A 2 4 "Evvcc^cA^tov 

TTfi l*. ift$o,ax6og , v&j dvTiji;. diro 6k ttJq e. rrl$ /.?. t.ft6ou.x* 
ooq , 7] irpog ifyaa'ovg fiexpi ttjq s*. ttJq iyj. ifttiofiddog , ?yc/ xv- 
ttjq. 7\gj dro ttjq ft. 7jjg id: eft&Ofiddog, t] 7rpog (ptXnnnjGicvc, 
fitxpi ttJq ft. 77jg nx. i/36ojU.x6og i nc/ij xvttJq. xtto 6k tTjq y. 
tijq ux. bft6oux6og, t] Trpot; zoXxvuxeig fJ-&%pi tvq 7. r5fc xft. 
ift6oiLx6og, -jc/j dtvrijQ, zj./ xtto ttjq ft. ttJq xy. eft6o^x6og, 7) 
Trpog SeaaxXovixeig a. p£%pi ttJz <s. 77Jg x6. kft6o[£x6o$ , xgtj 
dv-TJg. dito 6k 7jjg ft. 7ijg xs. ij36ofix6og , 7] irpog d"s7<rxXovixeig 

ft. fldXPl TTJQ ?• TTJQ Tie. bft6ou.d.6oQ, 7{!£f XVT2JQ. XTTO 6k TTJQ ft. 

rijg xs. ijS6op.dSog\ 7) irpog riiilSeov x. fit%pt tr\Q e. 7r\g x£. 
tft6o/a.x6og, Tig} xvt7}c,. xiro 6k 77Jg ?. ttjq x£. tftocfixdot, 7] 
-irpog rifiodsov ft. fi£%pi ttJq 0. 77Jg htj. §ft$cux6og, ncy xuTijg. 

X&j XltQ T7JG S. TJ/S HTJ- tft6o/£x6oQ, 7] TTpO$ TttOV , ^%pi TTJS S. 
77] Q ttVTTJQ tftu0fix6<>$, Tjuipcw; ft. p.QVOV. XTTO 6k TTJQ ft. 77]Q X§. 

iftSofixSog, >/ irp.og kftpcuovg y p.i%pi ttjq y. T7Jg Xx. ift&o/idfofy 
7\gi} xvrijg. V$f xtto ttJq 6. ri}$ Xx. ift6oftx6og, tJ xxdoXi-,17) 
ixxwfiov , fik'/;pi TTJg e. rij; Xft. k~ft6o t ux6o$, 7tcy xvTrjg. dro 6k 
771$ <S. rrjg Xft. iftioux6og, irdrpov a. /usxP 1 r ?S e ' T VG Ay. 
tftooux6ot;, x&f eeur}JQ. 7^ xtto 77Jg $. rtjg Xy. ift6oux6og, 
Ttlrpov ft.'fiexpt ryQ $- tiJQ ^- sft6ofx.x6og, %&} xvTTjg. dro 6h 

77]Q S. TTJt; X6. kft60fJLx6oQ, ludwOV TtpMTT], ^XP l rfG E ' T7J$ 
7^8. ift60,Ux60Q, J^C/ UV77JQ. Tt] ST. J*^ Afi. ift6ofJ.x6oQ , 7JT01 TJ/S 

droxpeco, 7} 6evripx tooxvvov xx&oXixy. 77] ft. 77JG 7vpo(pxycv, tj 
7plr7] xxdoXiKT] iaidvvov. t>; 7pi7y y&f ry tts^ttttj 77Jg rvpotyd* 
yov , J/ ^^0X7} iOu6x, y.Bl 7 0V 71 ^OC^XTIO^ohov* TE & $ (4 at A. B. 

t% xytx >(a/ fieyxXy Hvpixxy rlj xvpixxrj roO Sw^x- Tcpx- 

rov irtxff%x. Tpdc^euv. oc. z ) gtoov. is. 

ry j3. tTji; faxzwyvi/.t.ou. -npx- tVj /5. . • *• 

I'ewv. ^8. y. « • ty - y. ex. 

y> 


s. 


6. 


?. 


ۥ 


i 


<?. 


V- 


CX 


#. 

s.3. 


r. 2) In aliis plerisqu'e Codicibus capita notantnr ex divifione Euthalii. 
In aliis per Actus, epiltolas catholicas «>t I'auli omniuo numeran- 
tur lectiones 565, aut 335, ant ethi:n plures , paucioresve. Vche- 
menter enim in his dii'iV.-nfiunt Codd. Aliud etiam mQnendum elt, 
cuius fupra in (Vnaxario Evangeliarii filer am oblitus. Scilicet inter 
lectiones eccleflaiiicas, tam EvangeLarii, quam Praxapoitoli , occur- 
runt dies felti , qui line ulla dubitatione proprii fuerunt eccleliae 
Conttantino[Jolitajiae. Ex, hoc aliqui collegeruut, ilUusmodi Co- 
dices fuiffe in ufu iftius folius eccleliae. Verum id vaniira eft. 
Eteniin non folum onjnia omnitio Evangeliaria , led Pinxupoltoli 
quoque omnes iit.vs lectiones exhibent. Loquor enim hie de integris 
Codd. Accec'it pracleren, quod Codices omnino omnes, tain Evan- 
geliorum , quam Actuum et epiftolarum, qui quidem indices lectio- 
i-um eccleiialticarum, vel in fvaaxariis, vel in marginibus, vcl utro- 
que loco notatos habpnt, iitorutn dierum tieftoruna meutionem fa- 
ciunt. Reliquae ergo eccleliae iitos dies f'eftos videntur ceiebxalfe 
in gratiam na fia.criX&ot; , leu tyis fixe iXiv ever k ', ■> UJ vocant,, tto- 
&$#>$. Neiiue.. v«ro tl.ahiuri ppjteft., quin iltae lectiont^ Ue com- 

m'ini XV. 


rcy TtxpzX 


t/T9V 


Trpxgscoy x$. 


6. 


& 
, 
, 


Xs. 


9. 


y« 
, 
» 


X<$, 


<JX. 


S. 
. 
, 


Is. 
s. 
* 
o 


tf. 
S. 
• 
♦ 


*">}. 


XV, 


<jX« 
« 


& 


9 


A. 
«v, 


Trjq 


cx/uccpc-irtSo^ rp. 


Z^SMV. 


6. 
H$> 


8. 


ft 
i 
t 


Xx. 


Z. 


y. 
< 
. 


' X/3. 


ax 6 ZvV06J£<X(jlOV 

. l\ d. . . Ay. 

I,, 2 * • . for. 

XV. ro/u /JLVpotyopwy irpxgeooy i{. o 

P* ' » "7- A«. , • . A> ; . 

y.^ «. ♦ <$. 

d. x. 3, 

£. , ( K/ 3. - XV. TOV TVtykoV, Ttpi^kW- X& 

<sx. ♦ , xy. ft- • ' f* 

y. . . ft/3 

6, . , fiy. 

s. tyjq avxX-fyeoog. Trp£%soov. x 

; A 48 

z. 

«y, rwv xytav itxtip^v. Ttpx- 
£eav, jus, 

fiy. 

v. 

vx. 

v/3. 

, . i/y. 

H. 

muni cQnfilio et conTend* -uniyerfae eccleflae Graecae defignatae 
fuerint, . C'ryfoitomus cerre, Cvrillus, et alii iltas lpctiones a 
Patnbus, id elt , a maiorihus , ante fua tempora conltitutas effe, 
referunt. Ouin ecclelia Simla eodein initituto fuerit ul'us, in Evan- 
geliario cert?, per Theopbatvem Cerameum , quern nos diligenter 
examinavimus , nullo mode, dtihitare licet. Lertiones in certos ac 
not.ibiliores dies Cdtos, nee non in fabbata et xs^;«;h*s, vetuliilfi- 
mae videntur. Reliquae, in memoriam Sanctorum, leidim lenllm- 
que viiientur accef/iffe. Igitur etiam in utroque iynaxario, lectiones 
I;; o-xfificttct xcif x.vpixkx$ certo quodam online procedunt, Si 
dens v'itam n;ibi diulurniorem etiam largitus tuerit , de bis quoque 
aliquando accuratius exponam. r ov 7i ^a^a 7; o =; o Kg v. H. <7X, y.v. rtji xytxg Trsvrynosr:. 

Trpx^s vv. . g. 

Ttj ($. tou xyiov wsvuxtoii, 

ijroi ty dirxvptov tr\c, tt&v- 

TijKOziji; i(p4<r- • ie. nv. y. poift* 
t7j y. TijQ x. eSiopxco/;. ft. poop. 


. 


a. 


7- 


<y. . 


. 


1 


6\ 


e. 


• • 


8. 


£. 


?• . 


ft • 


£ 


?. 


ffflC. . 


• 


ft 


GX 


Twv 


xytoov TtXVTOOV. 


r 


A. xv. a. eppcu. X$. tv p. ttjq ;3. §j3$0fioc$oi;. poop.. 

v- 
A 

s. 

GX. IX. 

'ft B. XV. 


p. poo ft 


ft 
y* 


. 


s. 

A. KV. 8. pOO ft 
P. 

V- 

6. 
s: 

GX. E. 

XV. 


s. poop.. 


ST. 


ft 


• 


;.J. 


y- 


a. r.vp 


X- 


& 


• 


XX, 


e. 


. xy. 

x?. 
t. *& 

x$. 
X. 

Xx. 

Xp. Xo 

py 
p$ 
fik 
P-P xr,. 

«. 

<?• 

.7. " ) Septimanae quaelibet in riie rlominira terminantur. Ergo dies pro- 
ximi, a fi. ad crap par on > a lerjuenti domiuica a | j jj e 1 1 a o ui r. fcrgo 
h. I. dies iunae poit domiuicara a,, appeilawr /j 8>. rr,s ji. i{2$o- OX, fi'.W. KV. 9, pO)U. 

ft- CC. HOp. 

7- 

d. 

€. * 

?. • «y. <f poo fin 
ft. x. nop. 
V- 

t. 

s. 

9. 

ax. fjOfi. T v v cc j* of g i o v H. XV. 7]. a. y.op. 

ft. 

in 

s. ♦ 

ex. pa p. ©, xv. $. et. xop. tx. y. 

s. ft. y.op. 
9- 

is, 
'£ 

ir l' xv. t. «., nop. 
&' ft. ft. nop, 

y. 

L 
s, 

ax. a. xop. x. 
Xy. y.y .1 Ay. 
?.s. 

K 

K$. fix. IA. xv. ix. x. xop. 

ft. ft. HOp. I 

6: 

ax. at. 

y« i£. 0. x,5. 
'V- 

a. 

19* 

Of, XV. tfi. 


to. 


HOO. , 


ft. 


ft. ft. 


nop 


. 


K„\'. 


y- 
• 


y.,3. 


6. 
» • 


xi. 


e. 
• • 


ue. 


9. 
• • 


*i- 


CX. to. 


xop 


I 


9. IT. rev 7:qc&£X7:&~cKcv* 9 D y.v. ry. ot. v&p. 
[6. [i. nop. 

y. 

CX- X. £00. IX KV. l$- p.- HOp.< 

p. yuk. 

V- 
& 

£> CX. &. y.cJ. IE. XV 


if. 


ft 


KOfr 


r, 


yak 
> 


7- 


. 


6: 


. 


e. 


£$87. 


. 


?. 


» 


r:: 


u. 


:ioo 

I", 
e. 


• 
^. 


o 


w- 


oa 


a. Jtop, 


A. 


;,3. 
12 


a. 


».*/, 


/<f, 0. «C/5, 


e. 


/3- 


stpSG. 


<• 


# • 


. 
6. 


it 
s. 


♦ 


& 


9. 


• 


z. 


CX 


a. xoo., 


V- 
nu 


IX. 
lr- 1 


i3. 
X'J. 


7- 


. 
<?. 


« 
£• 


* 


/. 


£• 


• 


i>. 


ex 


. a. x.Cjp, 


9 


<£. 
IG 


»• 


p. 


xy. 


/-9-. ft nop. 


-v 


ft 


^j..-r. 
7- 


• 
6. 


• 
fc". 

ax 


ft «o^« ift >y- 
/?. 

4 

K. xy. 
a.. 

7- 
«j, 

' £. xr. 

l. 

ft 

K xo kv. k. yaX. 

,3- (PlXtTTC. 

y. y.G\x,7<r. 

6. 

e. 

5". 

ax. fi. nop. "2.vvccj*<%(>io K. KA. KV. 


kx. 


yxX. 


0. 


HQAUOG. 


¥• 
. 


6, 
*> 


g. 
. 


& 
i 


ax. 


/3- 


KOp. KB. jty. k,3. yfcA, 
V- 

£. 

ST. Ki\ ku. jjy- i(psa. 
[1. x. dea?- 
f. 

6: •" y. 

& 

a. 
a. 
s. 
?. 
1- tJ3. 

iy. 
</3. CX. p. HOp. KA. kv. k& £(pea. 
/3. J3. Seas, 
V- 
Si 

6. 

ax. yxX. KE. kv. kb. itPef* 
/3. a. rtp.od'. 

y. 
o. 
e. 
f. 
ax. yxX. K3. KV. HZ. i<PET, 

j3. x. Titt.od'. 
y. 9. j3. rt s uo$. 
ax. yxX. KZ. HV. Jiy i$£<7. 

/3. [6. rt;xod'. 
y. IX. 

H5. X. 

7- i. 

x. iS. 
IX. 

fa 

iy. 
is. 
ec. 

iTJ. i. 
i. T o v 7t^cc^U7to^oAov. a. TtTOV. 
S". 

tJX. iipST. KH. KV. 


HV\. KO} 


y.i<7 


% 


iftpcu. 
7- 
• 


i. 
• 


s. 
♦ 


?. 
• 


fSX 


ityetr. 

K0. KV. K$. KCiXotClT, 
ft. i#fOi. 

7- 

<r. 

s. 

ex. itysv. 

A. 

kv. A. zoXcurcr. 
ft. iftpxt. 
Y- 

(J. IXHUjft. i 

s. 

ex. ko\xg<t.' 

AA. 
kv. kx. x. tl;j.o$. 7- 

7- 7- 

IX. & 

y.x. 

HS. tx 

A/3 ft. lXXX\3. 

7- 

i. 

£. 

$. x. Tsrp. , 

<jX. X. ds7d. 

AB. 

Kv. A3, a. riuod. 
/3. «. 7rerf. 

7- 
d\ 

6. 

<;. ft. irsTp. 

o ' ot 

CX. p. TIUO-J, I I 

6. 

a. 
ij8. ;. 
7- Ar, 

«y. Ay. ro? rgAcovoy 3^57 row 

<P»Ol(TC(dOV. ft. ti/hqS; <,. 

ft. ft. Trtrp. . y. 

y. , J. 

J. 

t. a. txx'jy. . /8 <T#, /3, Ttfwd", AA. j/y. Ad 1 . roD xzmtqv, a. y.op, is. 
ft. a. lifix-j-j. • <?-, 

y. . . £; 

<?, , , f, 

£, * J/, 

AE. s, /3. toxvv. 

<7X. X. XCp-> 12 2y y. co^d q i o v ,AE. 

nv- Ac. ttJq uroKps-j). x. :top. xx. 
ry /5. T7JQ npiviji; y. ixxvv. x. 
y. iov$. . a, 4 ) 

6. /3, ax. s. 

XV. E. x$. 

X,3. <TX. 

xv. 

A3- 
T ? 


nvptxxy t; 


jg rupi 


VTJG pu>/i 


i. hj. 


T V 


^m - 


~oqj ay 


lai'u VTfzetoov. 


T V 


VxfiSxrov 


X. 


rxv 


V7j?emv 


Tlj 


efipcu. 


. 


i 


X. 


TV 
i 


xvpixxy a. 
1 


Ay. 


ry 


ex. fi. 


. 


• 


£ 
XV. /3, 


• 


. 


fi> 


TOO 


gx. y. 


'• 


• 


*<: 
xv. y. 


, 


« 


/. 
<rx. S. 


• 


« 


4$; 


Ttt 


v.v- §° 


♦ 


♦ 


<y. 
4) Cur hie 


omiffa 


fit i J 


et sj jr. 


vide 


86. rov xy/ov Xxfxpov. ■ A?/. 
tm-j px'ijou. (PikiTTT. <y. 

Tijg fxsyxXyjQ £36ou:i:c;. 

xyix ~,{olj fieyetXx e. x. 

■nop. A. 

fieyxXy tcxpxixsvy. Ty oc. 
lupx. yxk x. 
y. wpx. pcofi. iy. 
s\ co px. tfipcu. S. 
& upx. ijSpca. nz. 
dyix ;[cif fieyxh} tcxpx^- 
(tkevn kiicspxc,. x. xop. 6. 
xyt'cv xctf fiayxkw axfifixTto 
iiQ rov op$pov. x. nop. id. 
?igc/ yxk. i. 

xy'cv xyj /LieyxXu) cxfifixTcp 
io-Trcpxg. pxiA. /<?. vide Tom, I. pag. 745. nota 85. et J A?%>? rcv7rgoc£c67;Q5ohcv. i5 A ^> % ?7 rov fjttj v o h a y I o v 9 

T u v £oprx£o/&svooi> ci y f (g V* «t. J\.oy$ ryg ivtifurov Key [ivyyyj rov lufov irxrpog ijjiuvv cv~ 
ftsoov rov ?v\tTOv Tiocj twv "Koiirxv ctyi'wv. 
ttjq Iv&niTov, x. rtfiod: e. 

TOV OdlOV. KOkxiG. IX. 

j0. rov uyiov fixprvpog fixfixvrog. pay., v.8. 

rov cct'ov Imxvvov rov vqlevroZ. £/3pcUi i. 
y. rov clyi'ov t'spouxprvpog xutifpov. fi> ritcod'. oc. arro tjjv * ~) 

fitO-'/JV, 

i. rod uyfov lepo/nxprvpog fixfiuXx. [3- rt/jiod: £. 

s. rov xyiov Trpc(p~/jrov £x%xpi'ov , irxrpog rod 7rpo6pc/u.ou, ij3pa4. 

ty. 
?. rov apxispxryyov fi7j%ci7jX 4 i(ipu(. y. 
7], ro ysvivtov r?jQ virapxyixq $soto'kov (PiXiirrC. 5". 
3. rwv xylwv ngjj $msuuv toMHetfi xgj xvvr\g. yuX, te. 5 ) 

cxfifia- 

i ) Ita ad veitum. Scilicet haec lectio incipit a capite primo medio, 
a") Eodem die celebratur memoria Gonailii Ephe/iai contra Neitcufjji* 
Le^jiuir Hebt. XIII, 7. *4 ^vVU^OLgiOV 

<yxB,3xrou irpo rye v-tydoreug. a. nop. «r. 
xvpixny irpo -n}Q v-^coo-eag. yxX x. 
i./TUJv otyidiv uxprvpcvv fiyvo6&pxg , ju,7jrpo6x>pxg v^ vv/xtyoSojpxg. 

pC'Jfl. (JL$. 

ix. rye oatxg d~so$xpxg rTig iv dXs£xvdpclx. btyev is. 

ifi. tx iyxouvm r?jg ay tag rov %pisov duxsxcreag. xohxvcr* t* 

tSpCii. €. 

i$. y vipctitog rov rifi/ov sxvpov. a. nop. <$. 

GC<.fl;3xTQ!> pLSTX T1JV V\piC<TlV. X. Hop. S, 

Xvptx/S; . . . yocX. <?. 

is. toZ dyiov juxprvpog i/txyra. xoXxccr. s. 
Ki rTig xyixg fixprvpog ivtyyuixg. /3 xop is. 
v.. tov xyt'ov /uxprvpog ivfx&iov. itysa. i&, 
toy. 7j- QvXXr^ig tov vpoSpouov. yxX. is. 
toi. Tijg dyixg irpxtoy.xprvpog ftsytXyg. ft. ri,U6$. 5", 
x?. ?/ usrxsxatg tov xyt'ov twdtvvov tov S'soXoyov. x. iaxvv. <f. 
K7j. tov 6o~fov %gjf ottohoyyrov ^xpiraovog. t ft pen. X&. 

X$. TOV C'JIOV llVpiXY.QV TOV XUX%0t}p7]T0V. yxX. 17} 

h rov xyt'ov ispouccptTjpog ypjjyoptov tyg p-sydXyg dp/xev/xg. Si, 

HOp. /XT}. MvjV ^OKTOQfiglO?. x. rov xyt'ov xttqsoXov xv&tvfx v$j\ tov ogiov ptittxvou tov fieX* 

U)$OV. Tfpxg. Jtfi. 

3. tov xyt'ov xvtrpitzvov ng$ tovZi'vTjg. x riixod. ft. 

y. tov xy/ov hoVvafav tov xpeorxyirov. rrpx%. fix. 

?, rov xy/ov xttoscXov dw/ix. a. nop i3. 

£. tw-j dyiwv (xxprvp'jiv cepyiov xcy $dx%W, tSpcci. X$. 

&. rov xytov xtosoXov ixxu$/3ov rov xkdpaiov* poof*. x$ t 

ix. rov ay tov xnosoXov tyiXliritov, ivog rixiv iitrv. foxxcutev, 

rrpx%. hx. 
f/3, rwv xy/cov fxxprupm irpofioV) rxpx%w fygq xvSpcv/xOv, <$i- 

KiTtlt, lU, 

ty. ;y. rSb> ptytoov t uxprvp:w xxpxov y^c/Jj xxirvkov, ityev. iS. 

16. rcav xyiav jxxprvpwv vx^xpibv, Trporxcr/ov , ytppxaiov j(o/ 

xeki'ov. (piXiinr ix. 
it. rod xylov .uxprvpog koyyivov rod ixxrovrxp^ov. fi. ri/u.Q-d'. fi. 
inj, rod xyi'ov ccirosokov ;(o/ ivxyy&kisod kovxx xokxcytr, iy. 
H. rod xyiou fityxkoiixprvpog xprs,uiov. fi. rtp.o$. fi, 
xx. rod oaiov wxrpog tj/hodv ikxpfavot;- fi nop. xy. 
xfi rod xyiov xSspxiov t'epxTroksccg ifipui i<£. 
xy. rod xyiov xirosokov 'ixxoofiov rov xdektyod'iov, yxk, y. 
%$. rov xyiov usyxkoy.xprvpog xptdrx jjo/ rwv <?vv ctvrqi, topcu. 

ke. 
X£. rav xyiiay fixputxvov :{gJj yxprvpiov. xokxaa t. 
K7. rov xyiov t ueyxkoy.xprvpog dy/uyrpfov, ;{gy dig ysyxkovg uxp- 

rvpxg. fi riuoS. fi. 
xd; rov onlov xfipxyiov xcj] ryg- xyixg laiop.xprvpog kvksxv/kq. 

yxk. i7j. Mqv NoefX-Pgios. a. rwv xylaov (t^j ix/u.xTixwv') xvxpyvoxv xoc/xx %g$ dxuixyoy. 

x. xop. k6. 
y. rwv clyloov p-xprvpoov xxivtivvov v^j rwv o~vv xvry. £ ft pea. ks. 
o. tov 6o~iov iooxvvikIqv. yxk, 17]. 
£. xvpixxrj Tpo ry$ s. rov vos/u-fip/ov, ore ccyxyiyooaxerccf ro ivxy- 

yiktov rov irkovclov. tfipcu. r.s. 
?. rod xyiov Txvkov rod cubkoytjrov. tfipxt. it}. 
tj. y] avvx£ig rccv Ktruifixroov. iv xkkoig' rwv irxpt.p.syi^cov rx£ixp- 

%wi/. iv xkkoig' rod xpxizpxnjyov /nixxTjk. Ifipxi. y, 
ix. rwv xytwv yxprvpcov yrjvx.) filxrxpog v&\ fiixavriov. itysG. 

i$. 
rfi. rod uylov ijoxvvov rod ikt.7jp.6vog. fi. nop ny. 
ty. rov iv xyloiQ irxrpog tjuwv twuwov rov %pvao<;oy.ov, v&] iig 

iripovg ispxp%x<;. tfipcu. i^. 
i6. rod xylov Airorokov (piktTnrov. rpxj;. xx, i6 £wU(*ocgiQy 

is. twit xy'.xv I'.z'rvpxv yovplx, ffctftava ;;a/ dfiifiov, ityeS. id: 
t9. rov cLyfoy cl-rozokov %&} iyayyekizov uxrdcuov. x. jtep. to. 
i£. rev otyiov ypijycp.'ov rov $xv/u.xrovpyov. a nop kft. 

XX. "// 4V TW VCiy £i(To6oQ TiJQ VXSpXylxg SsOTQHOV. tft?:U. X. ' 

xft. rov xylov xTrosohov (pskij/AWog. -rrpog tyik'/]u.ovx. x. 

v.y. rov xylov xuQtko'^hv. ft. riui-jr <£. 

yd. rov ocyfou ypyyop/ov rod xy.pxyzvrhiav £iirt$xQTOV.} x :top i>.7j. 

Us. fwv dyloiv xk^/xsytog pdftTjg y^f irsrpov Gokegxyipfystg, tyi- 

XtVT, ifii 

K$. r\v ogIqv irxrpog yiioov xkvriev. 3. zcp. i. 

y.£. rov ccyi'ov fieyxkefioipTvpog laxwfiou rov xipcov. ft, r^ 

flQ&. , 

k:j- rov xylov oaioucprvpcg Sstyctvov fov vlov. ft. rtuod. x. 
A, to j uyt'ov uircioXo'j avtipsov. x, nop. ift. Myv AsKifxjS^io^ & Tijg uylxg flsyxKbfTxprvptg fixpfezp'xG i(gbf iig iri-'pxg yuvcihixg 

fixprvpxg. y^cj rov oalov iwccjycv rev 6ctju.xex%uov. tijg 

xyl&g. y :■:?.. tft, ::~^ rov ovhv p. Uop. i. 
s. rod co~lov Tr.-crpC; y/.lv pxftx. yak. rrj. x&f tftociu p. 
s\ fov iv c'.yioi; 1rxrp"cg t^jlx-J vixokxov, iftpx:. ;-'.. 
<£ rev on lev Ttxrpog ijttav xuftpoa'.bv. ft. d"e&&, 6. 
Ij. 7] (fukky'if/lg t)jg uylxg xvvrig. yxk te. 
u rcav xyljiv fiupTvpoiv jutjvx , kpaoytvovg yc>.] duypz$Qu> yxk* 

tft. dvp ri]v fitenjv; 
t-j.. rov oirlov oxvnjk rov ?vk!rov. yxk. itj. 
ift. fov'iy xyloi; rrxrpog >/,iiu>y cirvplixvog. £<Pe&. ie t 
iy. rov i'.ylev fisyxkofiuprvpog iv?pxtlou xuJJ tcSu ovv avrZ. 

iQfo. i&. 
/g. rod etytov (ep6fixpfi>pog ikev&splov. 3. riuoS - . «. 
tg. rwv xy'.^-j r^iii-y 'ircufav y^cj Qxvnjk rov irp'ofyytM, tftpxj. 

Ad. 

H. roi- Tov ft f>ot,%ct7to<3cKov. 17 

x. tov xytov lepefictprvpoQ lyvotriov tov Stotyopov. ifipca. 1, ') 

XX. Tijt; iyiocQ /xxpTvpot; iovkixvjjg. yxk- ijB. 

xy> tcov xytmv /uxprvpoov , rwv av Kprjry. xokccra. 1. 

xvpiocKij twv xy/oov *) "rpovxTopcov Hokx<?<7 1. 

Gxfiflxrov irpo ry\$ %pi?ov yavvyvaMt;- yxk- $. 

xupixxT} irpo ty\c, xpisov ye>vw7sw<;. ifipcu k. 
x$. its t'/jv TCxpxuovyu rye xptsov yzvvya&XQ. £3p. x. 
xe. y xxfee axpxx yauu/jcrig tov xvp/ov rjfifiv hjuov %pi<zou. 

yxk. ty. 
X?. Ty irxvpiov ttJq xpilov yevvfoewg > tj crvvxgig Tr\g •SeoTOHQU, 

efipat. a. 

cxj3(3xtov ustx T7jv xpisov yiwyatv. X, Tl?lO$. li. 

%vpix%yj jxetk Tijv xpisov yivvr^iv. s ) yxk. y. 
x<£. tov uyi'ov TrpwTOuxpTvpQt; s&tydvov. irpx^. ty» 

X7j. TMV XyiOOV 6tGUVpi(;)V. pOJpt,. HX. 

x$' toou xyiosv VTjirfoov, i^gy /uedsopTOV. pup- is. 
A*. ttj<; oaixQ pekxvqg tt\c, pia/xx'.xq. xokxee. y, 

M^v ^lavvoijdgioe. 

a. 7} trspiTOtiyj tov uvpfov yipLwv fycrov xpisov , v&j P-V7\P-t\ row & 
ay ion; irxTpog jjfioov fixe ikeiov tov {.inyxkx- Hokxaa- $- 

p. irpoeoprix tZv tyd-cov, ^ tov xyiov crikfiizpou -xxirx piapijt;* 
ifipcu. p. 

GxPpXTOV irpO TUV <$COTXV. X. TtfioS. 7], 

XVpiXXT] 

3) Poll hoc alii addunt haec: 

1m v^m tjjj ftiyectos w«^«5-xe«/)}{. bi^tt ». t/ig. &. 

u^a. y. ffit. k?' 
»£* r. s/8f. £• 

4) Scilicet Adam, Eva, Abel, Seth , et reliqui. 

5) In alii? additur: netf ptwpw rZt oiyim *«/ ^tx.xtm, lom$ tov ftn-, 

rogoi , o&vifr Ton B-ieTrdro^oi actf iatxel/iov rou «^ > «A<P ^" ^0, '• 

B i8 Zvvccj'cltjfov 

xvpixxy irpo tmv (Pivtuv. fi. Tiuo-J. t\. 6 ) 
s. ry Ttxpxpo-jy tcov (pcoTMv. x. xop. x$* 
5". tx xyix deotyxvix. ti'tov. $. 

£. 7j GVVX^ig TOV TpoSoGJilOV. Tpx$. flS. 

(7Xj3j3xrov peTx tx (parx. d$e<T. id: 
xvpixKrj parol rx (puirx. ft. npo-J. x. erepov. €<Pe<T. t. 
i. tov ocriov itxrpog -Jjuw'j ypyiyopi'ov vvaarjQ. fi. Tipod~. x. 

IX. TOV OltoV TtXTpOQ 1J/XWV dsodotXlOV TOV XOtVOJ3iXpX ov ' ^fipOU. 

kd". iv akkoig yxk. nt. 
id. txv xyltav ccpjSxtictiv. ifipcu. x£. 

IS. TMV OGIWV TiXTzpuV JjftWV TTXvkoV TOV d"/]3ci'tOV 7{C^j iooxvvou 

tov xxkvfitrov. yxk. it], 
<,?■. 7j upogxvv/jglq Tijg Tiplxg ukvcsug roy xyiov uTOSokov tt6* 

Tpov. xpxg. k. 
i£. toZ cuiov irxrpog ypiav xvtuvi'ov tov peyxkov. yxk. r/j. v&f 

ifipxt. p. 
tv\. Toiy iv dytoiQ irxTspow ypzv dSxvxGi'ov x&j nvplkkov, 

tppcu. kd: 
i&. tov cgi'ov fjLxitxpfov tov xiyvtcrlov. yxk. HJ. 
v.. tov ogi'ov TTxrpot; ypwv iv&vuiov tov peyxkov. fi. xop. i, 
xx, tov o'afov /xx^ljxov tov oy.okoyijTov. (piknrT. y. 
x ; 3. roy xyiov XTtosokov TipoSiov. ft. rifxoS. a. 
xy. rvv xyiov hpopxprvpog xhj,uevrog xyxvpxg xgij uyxSotyyi* 

f.OV. (plklTfK. 1$. 

x$. rijfe ocrfctg ^evtjg. yxk. itj. 

ks. tov xyiov ypyyopiov tov deokcyov. a. xop. A/3. 

X<£. 7j XVXH0,U.l6li} TOV kei^XVOV TOV SV cLy'oiQ (MXVVOV rov Xpiao* 

zcpov. ifipott. i£. 
itij. yov oaiov 7TXT(i6g y/u.wv itypcup. Tov avpov. yxk. iy\. 

V* 

6> Poit hoe alii interponunt lectiones borarum hoc modo. 
o^u, y. 7T£x%. ut' 
*>i* &: T ' T ' ^» T Ov 71 f « £ # 2T $ ?\.0V. 1 9 

H$. y iirxvoftog rov Xer^/avov rod iv dytoig irxrpog yuwv iyvx- 

riov. aftpcu.- 1. 
X. rav uy/oou rpiwv lepxp%MV ftxa-iXaov rod .osya'Aoy, ypyyop/ov 

rod Seo'koyov ^t/ iuxvvov rov xpvrosouov. efipcu. p.. 
Xx. tHov ccytcav ;(gc/ &xvp,Krovpywv xvxpyvpwv , xvpou y&j imxv- 

vov. ityes. id, 

st. rov xy'ov /axprvpog rpvtpcovog. pccju.. x$. 

ft. )j vtcxttxvttj rod nvpiov y(.iwv fyaov %pitov. iftpai. is. 

7. rov o.yiov evpeovv rov «9"£odo%ov, nj^j rq; uylxg xvv»\g. 

eftpou. -aft. 
s. riyc xytctg ficiprvpog xyxd'jjg, yxX. ift. 
<£ rod ccytov (xByxXo/j-xprvpog dsoSapov rov <spxrr\Xxrov. i§&a. 

' &. 
&. rod xyi'ov juxprvpog viKijtycpov. pafjc. x$. 
ix. rov xyiov iepopxprvpcg ftXxzhv. eft peel, i. 
t£. rov xyiov (xsyxXotxxprvpog $eoo*wpov rod njpowog. iftpxi. £. 
no*, y evpevig rrjg ritilxg xetyaXijg rod 7rpoSpo\uov. ft. nop. t. 
us. rod xyiov rxpxQlov TtwsxvTivovxoXeug. ifipcu. ;<*. 

MjJv Magr/os*. 

a. rrjg xylxg omofixprvpog tvSoxixg. i(pso~. is. 
$. rwu xyt'oev aft. fixpfvpcov rwv iv rep xfiicopca. iftpxt. Xs. 
7j. rov oai'ov v^j op-oXoyyrov SeotyvXxxTOv vtKo^o'xg. kftpxi. 1. 
3. r^v xyicov ft. fixprvpaJv ruv iv csftxzeix, (ry Xi' t uvy 7 [ixprv- 
p:pxyrav.) iftpou. Xs. 

t. 77 V~XXXVT7j. ifipVU. IS. 

ift. rod cci'ov dsoCpccvovg rov njg ciyptxvyjg. ft. nop. 1. 
iy, :j dvxxoftii^ rod XepfyzvQV rov xyfov viKytZopoy xtiiotyfivw* 
vo\eto$. tftpxi. fff* 

B 2 *£• - 20 ^VVCC^CC^IOV 

i£. rov xy'qv xksgtov rov xudpuirov rov dsov. yxk. irj. 

He. 6 ivctyye\i<7jtOG ttJq vrrspxy/xg deoronov. efipca. 6. 

HZ. rov apxizpxrrjyov yxBpirjk. iPptiU. y. 

k. rov caiov irxTpog r tt u.x"j iuxuviv rod ryg Kh'pxuog. yxk. iy. 

x. rijg oafxg <ixpixg ry\<; xiyvrrixg. ityer. iij. 

xy. rov xylov /xeyxkojuxprvpog yeiapylov (roy rpovcaodpopov.') 

rrpx%. k. 
hs. rov xylov xrro^okov Key evxyyshzov /uxpxov. x. irerp. ix. 
k$. rov xyiov iepo/j,xprvpog avflecov rov avyysvovg rov xvpiov. 

iiper. rj. 
k. rov xylov xirosokw ixHwfiov, xisktyw rov xylov Iwxvjov rov 
Ssokoyov. rcpxt-. A. 

Myv Maio?. 

>3. rov xylov xSxvxolov rov fieyxkov. ifipcu. A#. 

^. i\ xvxfivyjffig rov 4v ovpxvu (pxvivroi; qt^^ciov rov <;xvpov sitl 

xcovzxvrlov fixaiAeiOQ, vtov rov /nsyxkov xowsxvrlvov. 

?rpx%. vx. 
7], roj xylov xtosikov v&j ivxyyskisov tvoxvvov rov dsokoyov. 

x. Imxvv. u. 
it. rov ozlov rrxrpoc; yuuiv irx%60fitOV. yxk. i7j. 
kx. rwv xyltav fixo-ikicov Hoovsxvriop vol) kkev7\c,. rpx^. vx. si 6s 

tv'X'J &%& ryg v. , xvxyivwaxircq irpog yxkxTXQ xs(p. y. 
no*, rov ccriov q-vuswv rov $xvy.x?oplrov. {rov iv rw dxvpxsw 

opet.') Kokxra. ix. 
ks. y\ rplrij evpeutg rljg ri/ilxg xetyxkijg rov irpq&pofiou* J3. 

nop. i. 
k$» rrjg xylxg oaiop.xprvpog .jso&ovlxg. yxk. i[5. 

Myjv rev 7f^a^ci'7to^oKo\j. m 

Myiv '\o\jvios. 

7j. tov xylov iXeyxXofixprvpoi; deoSwpov rov spxryXxrov. ityec. 

4. 
&. rod xylov xvpiXXov xXei-xvApaxg. x. xop. fxr\. 
tx. rwv xytov xrosbXwv (3zp$oXo[ji.ciiOV ti^j /3xpvx/3x. a. nop. ifi. 
i/3. tov oalov ovovtpp/ov. pw/x. x/3. 
t6. rov xy/ov xpoty-Jirov eXicccuov v^j rov xylov j^.sd'oilov xwv- 

sxvr ivovnoXewg. ixxwfi. tj. tjopM. 1. 
i£. rwv xylwv >xxprvpwv fixvov/jX , axfieX 7^ fofixyX. ityecr. 1$, 
x$. ro yavevtov rov ripuov -KpoSpb^ov. pwjx. Xrj. 
xr\. 7 xvxxo&tSrj twv X&yf/xvwv r«v xylwv uvpov xgJj twxvvov. m. 
nop. X$. 

K&. TWV Xyl'WV V&j XOpvfyxtWV XTTOScXwV idrpOV HOLf txvXqu. j3. 
KOp. XT]. 

X. rwv xylwv t/3. ccirosoXxv. x. xop. i(3. "Myu 'lovAioe. a. Twy xylwv xvxpyvpwv, xoa/nx ngy Sxutxvov. x. nop. Xf. 

/2. tx xxrxdiaix rye ri/xlxg ia&TJros rijg vxepxylxc; dsoroxou. 

kfipM. X. 

rf. rov iv xyloit; Txrpo$ yju.wv xvSp&ov xpr\rt]i. pw,u. xj3. 

7}. rov xylov fteyxXofixprvpog irpoxoirlov. x. r^co^. /. iv ccXXoti;' 

/3. riu.o$. ft. 
ix. t^q xylxQ fixprvpoQ ivtyyulxQ. /3. xop. is. 
ie. twv xylwv ixxprvpwv , xijpvxov -Key IovXIttt]Q< x. nop. X?. 

pvyuy rye, i. (jvvo6ov rwv iv %xXxyj6ovi %X. <3eo<pcpwv vot' 

ripwv. ifipcu. X$. 
t<*. ttji; xylxg juxprvpos fixplvy]$. yxX. t{5. 
x. rod xylov tooOtjtov tjXiov. ixxwfi. r\. 
Xj3. rov xylov ispoiixprvpog tywxx , v&( ">jg xylxg fixplxg ryg 

(ixydxXyvrjQ. fi. riftod'. x. diro rr\v (xiayv. 'Ey xXXw' x. 

xoptv-J. k/3. 

x6. 25 — vvcc'fcdgtov 

h$. tyjq dyix; fidprvpog xptz'vyt. yxk. tfi. 

xe. 7] iioiuYjVic; rye tieylxQ xvvrjc, p.7jrpog rr}$ dsoraxsv. %%\. is. 

x?. rov dy/ov ispoudcrvpot; ip^okxov. x. rifioS. rj. 

n<£. rov xyiov usyxXouxprvpa; irxvrsXs.rjij.ovoQ. /3. rifiod. {3. 

Xx. rod qgIqv sv6'ox'/j.ov. pce/x. x/3. Mvjv "Auyousoe, ex, fcSy dyic/JV fixxxxpuayv. £3pca. X$. 

/3. 3/ xvxHoiLiiij rod Xet^dvov rov xyiov irparojuxprvpci; zstyxvov, 

7rpxg. ty. 
sr. 7\ tisrx'tXopd)mic, rov xvp'ov rjuav h]fjov %pi$ov. /3. Tsrp. j3. 
:/. rov dyt'ov uirofcXoy [ixrdtov. irpxg. Q. 
is. ?] xofuijGiQ (tj ju.srxsxtyii;') T)js v-irspxyixg dsoroxov. ($t~ 

XtTTX. <$• 

IX. [ sv ririv- ] f] dyotuofu&jj rov dy/ov <j.xv$vXiov. p. riuo-J. v t . 

f£. rov xyiov pxprvpoc, diop.7]6'ov<;. /3. niio§. /3. 

x. rov xyiov Ttpofyrfiou crxy.0V7}X t\g.} rov xyiov dtrczoXov $z$. 

dc/iov. a. xop. Xij. 
k$- rov dytuv Uiro'roXov fixp&oXoy.:uov. x. xop. ip. 
xs. rov xyiov xttozqXov rirov. rlrov. x- 
xz. rHov dyluv zipixvov *£.] vxrxXlc.:,. sSpcu. x^. 
x£. rov 6<ylov irxrpoc, ijfifijv TroiaisvoQ. uppcct. X«j"» 
xrj. rov baiov wxrpot; tjuoHv fixvciwQ rov cti&ioTQQ. yxX. itj. 
x$. 7j xitoroixTj r?i; riixixg xetyxkijs rov irpotipofiQV. 'irpx%. XS. 
Kx. rx xxrxdsaix rye ri/u'xg $ut]g rijg virepxyixe dsnoxav. 

'Sfipw. x. ♦ A _ ' 

A7to- r QV 7t f « £ tf 7T <Z A V. 23 

A 71 $ G A t 

ttv xy iVM <tko j&svoi dig Sixty 6 poug uytcvg 

K Mj A < T X 5. 

£/$ xcnafixrovg. (^xyyskovg.') tj3pcu: y. 

dig Ttpo^rxg. ifipca. ty. piajtu X. a. nop. Xtj. a. &sg?. e, T?px%. 

I. txK'xfi. 5/. 

4iq xirosoXovg. x. -nop. ifi. (iwfi. V.&. dtystr. rj. [3. nop. ktj. 

dig juxprvpxg. y.oXx<r<7. s. j3, riftod: {3. dtyecr. i&. pup. no. iSpcu. 

X6. ke. 
dig ispoaxpTvpy.g- tyiXntTt. ij3. noXxctr. ix. pco'i. v.S. [3. rip-oS. 

a. cctto rov txeaov. ifipca. nj. ft.. 
dig yvvcuHxg p,xprvpxg ;&j oatOfixpTvpxg. yxX. if3. i!3pxi. X<£. cc, 

nop. x(3. 
dig kpxpyjxg. /3. Ti,uo&. £. efipcu. i. {i. v&j ty. %$i'- i<£. x. nop. 

A/3. 
dig cviQvg v^j oalxg. yxX. <f. i{3. trj. (3. nop. i. p.yi. x/3. dtysu. 

te. x. nop. kS. 
dig xvop.j3plxv v&j xift&voZvrxg i'xnu/3. tj. 
dig Xiryv. x. riuod'. e. iv ocXoig' dig Xirxv'xv. dtys<r. ty. 
dig dxi$pof.i7jv ddvuv (j3xp(3xpcuv, iroXs/nuw.) dty&tr. e. iy. is. ?(£</ 

x. xtto tou /uesov. x. nop. «?. 
dig tyofiov d/inrpijaruov. dtysv. e. 

dig <y%^!^ot /xowxov. noXxair. ifi. a. p. it&rp. ot. itysv. i$. 
dig d^afioXoy.ifjiv. lxr.w(3. 7j. 
dig <?&? p.ov . kftpcu. A<?. Acf. 

dig dyncuvix vxov. HJ3pcu. s. tytXtrir. ij3. Tfpx^. A$. 
dig noiuyftivrag. a. nop. p.f3. r^j /as. a. $£7<t. -^. fco/n. )*3: a, 

nop. pd. /3. nop. </3. Tcpx£. i£. 
sic tepsTg xoiuijSdvxxg. x. nop. ^e> 

i.: : 

it; xoifUf&evrctQ fiot<Tike7$. fi. xop, t t 3. irpx%. ig. 

iiQ Trokeuov. i(pe(T. a. te. 

iiQ iirivlxtx. /3 riiiod: y. £$>S7. <£. 

itQ oce&evovvrote. ictxwfi. q. pup. /u.fi. oc. nop. x?. Sflpxt. Ay. 

rcp<t% Jj. x6 

ili ijiirpqepw, ifipM, ?.£. 


PRAEFA- PRAEFATIO 

i a 

epi (tolas Paul!. 

JNe poftea in locis fingulis disputandum effet con- 
tra quosdam Codices, qui in epiftolis Pauli inter 
principes, atque adeo , ut principes, ponuntur a 
Griesbachio , hie quaedam praemonenda eile cep.- 
fui. De Codice A. feu Alexandrino, qui editus 
eft, non opus eft multa proloqui. Ulud autem 
criticus attentus facile reperiet, eum in Acit. et 
Epiftolis multo effe deteriorem etiam , quatn in. 
evangeliis. De B. feu Vat. 1209. quern noviflime 
Birchius examinavit, infra interdum monebitur. 
C. feu regius Parif. fragmenta fola continer. Eo- 
rum, cum iam fpongiae devotus eJTet, veftlgia la- 
tent fub foriptis Ephraemi, Syri, quae a recentiore 
manu iftis deletis litteris inferiptae funt. H. feu 
Coislinianus, Graeco-Latinus, continet in foliis 
14. aliquot fragmenta. Ea edidit Montf. bibl. 
Coislin. p. 253 — 261. Reftant quatuor, D. feu 
Claromontanus, E. Sangermanenfts feu Corbeien- 

fis, s6 Praefatio 

fis. F. Augienfis, et G. Boernerianus. Hi quatuor 
funt Graeco - Latini, fcripti a barbaris, alter eft 
alterius apographum, Pendent enim omnes ex D. 
33. vero tranfcriptus eft ex exemplari Codici Alex- 
andrino. fimili, fuperaddita interpretatione Latina, 
ab ea, quae Vulgatae nomine edita eft, in non 
nullis diveffa. In prioribus duobus Codd. D. et 
E. Sabatierius credidit invenilTe interpretationem 
earn, quam, vel nullis, vel incertis argumentis 
motij veterem Italam, aut etiam Anteliieronymia- 
nam appellant. Earn edidit Paiif. 175?. fol. Tom. 
HI, De Codice D. egit Mill. Prolegg. g. 1284. 
Wetft. Prolegg. II. p. 1 -~ 6. Bengel introduct, § f 
XXVIIL p. 386. et ad Rom. p. 641. De E. vide 
Mill. g. 1457. Wetft. p. 7. 8. De utroque Sabat. 
1, 1. p. 591. 592. De F. vide Wetft. p. 8. De G,, 
quern ipfe edidi Mifenae 1791. 4« leguntur iudicia 
virorum doctomm omnium in praefat. p. VII — 
XXIV. Quibus tempus fuppetit, eos humaniiume 
rogo, ut ilia iudicia legant, in primis etiam Ben- 
gelii p. X, de Cod. D. et G. etfi is ipfe etiam 
Latinifiis iufio plus tribuerit. A Bengelio tamen 
fibi oculos apertos effe, Giiesbacliius cum gratia- 
rum aciione palam ipfe praedieat. Verum ipfe 
^engelius 1. 1. ilto.s Codices non pro Codicibus 
ha bet , fed pro rliapfodiis etc. Codicem vero E., 

tan- inepiitt. Fauli. 27 

am apographum Codicis D. pro nullo aefti- 

Sabatierius Codicem D. facit annorum x ) 

E. vero M. Tantae vetuftatis caufiam re- 

tt a litteris uncialibus, quae* ut ait, certiffi- 

num Itabentur antiquitatis fignum. Accedit, 2 ) 

quod D. in graecis nullos accentus habet. Addit 

idem Sabatierius: unum (E.) ex alio (D.) defcri- 

ptinn 3 ) qui nega/verit * in meridiana luce cae" 

entire voluerit. Quod ego ut ne pluribus labo- 

rem often oere* fatis jit animadvert ere* I Cor. 

15, 5. ubi D. habet, a»<p$jj utityoti x&j fjsroc rctvrot, 

rots %vhv.ct,, additis et fuper tuZtcc et $00 fupet i'y- 

dWa. Ergo variam lectionem > Jive correctionem 

exhibetj x&f &r& ro7s fioooexec. Hie E. plane hoc 

mo do habet: ygjf fxsToc, rccvetrcc rcls 8cfv§s%cc. Sic 

etiam Rom. 15, 29. D. iv TtXriqcQcqlci IvKoylas, ad~ 

dito (>x t uccTi fuper TrhtlgcQcgiot. Ergo E. prodigio* 

fe j, 4 ) ut ait Sab at. , iv T,}-Y\$o\JicuTi%\t& ivXoyias, cjo 

bin is 
1 ) Codicem utrumque rcriptum efle a falfariis, nullo. modo dubkaro 
licet. Fortafle tempus futurum ac futurus critiens docebunt, eos 
exeunte feculo XIV. aut ineunte XV. fcriptoa efle lucrandae pe- 
cuniolae cauffa. a fycopliaiitis. Huiuscemodi Codex videtur nunc 
effe Petropoli , quo deo comite proi'icifcor. 

3) Utrumque convenit etiam in Codicrm G. feu Boernerianum, qiiem ipfs 

penitus cognovi et edidi. Is feculo XV. nullo modo poteit effe vetultior. 
3 ) Mirabiii ergo cafu poit ducentos anaos exemplar et apographum ii? 
unam bibliotheeam translata funt. 

4) Monftra effe iftos duos Codices, fjuivis animadvertit , qui ad «omrn 

lectiones accuratius attenderit. 23 Praefatio hints lectionibus unam , quafi hip p o centaur um 3 

effigens. Hactenus Sabatierius. Quae ex his, a 

Sabatierio laudatis locis, in varr. lectt. habet ' 

Wetftenius et ex eo Griesbachius, ea hie repeten- 

cla duxi. Ita ergo exiiibent: «ra] ^ percc, r.avroc. 

D. a prima manu. E. F. G. et : <L'oWa] hh*oc, D. 

a prima manu. E. F. G. Confentiunt ergo qua- 

tuor ifti. Uter vero haec probavit? Neuter. Ac 

Griesbachius p. 70. ne quidem in interiore margi- 

ne ifta oftendit. Altero loco habent: 7tA^«/u«t*] 

irM%o<pof>lot* D. a prima manu. E. F. G. Sed hoc 

tamen Griesbachius p. 38. in interiore margine 

faltem monftravit, cum quatuor ifti confentiant? 

Nee hoc. Cur ergo iftos Codices caeteris praetu- 

lit? Pieftat argumentum Semlerianum huiusmodi, 

quo faepifilme utitur: Sabatierius ex E, laudat 

ruvetrcti Sseioezct, et 7ihr]^ofjLci,ri^ lec , vocabula Grae- 

ciflima et Attica : Sed Wetftenius tria ifta non s ) 

notat. Ergo Sabatierii E. eft diverfus a Wetftenii 

E. adeoque E. non eft E. Acute! Eodem argu- 

mento ulus eft idem de aliis Codicibus, in his de 

F. 

5 ) Ita Wet/ionius et Kuifterus mukas eiusmodi lectiones non nota- 
runt ex Corlice G. quem no« edidimus. Ex horum filontio acutis- 
fimus Sem!eri!S coiligit, Codices F. et G. efle diverfa exemplaria, 
non apogjrapha alterum alterius. InTani profecto f'uerint Wetfte- 
ijius et Ivujitcrus, ix iftas monftrolas lectiones omnes notare ro- 
iyeriat. in epiftt. Pauli. ' 29 

F. et G. Vide eius Hermeneutifcbe Vorberei- 
tung. Wetftenius de D. inter alia pag. 5- habet: 
Frequentijfune textum Graecwn ad Latinam 
five Italam njerfionem corrumpit. Id ibi etiam 
demonftrat exemplis pluribus, in quibus baud pau- 
ca funt adeo ridicula. De Codice E. idem p. 7. 
No?i accurate , fed imperite et negligenter ad- 
modum exaratum effe 3 ex fin git lis fere paginis 
confiare poteft. Scibit enim • \J/svA« , pro \J;eJdW, 
ajcarfvi?, pro «>>A<v?j, §eo5v7t)s , pro Beo^vyeis. Cetera 
eiusmodi a Wetftenio notata praetermitto. Idem 
paullo poft: non eft ifte Codex nifi ^viiiofum ex- 
emplar p? aecedentis (i. e. D.) adeoque* cum, 
KVToyqtxCpov , utide dffumtus eft, extetj reuera nul- 
lius auctoritatis atque pretii. — Idem etiam 
mox exemplis demonftrat: Ubi enim in Claro- 
montano etc. 

Codex F. feu 6 ) Augienns. Hunc et G. , feu 
Boernerianum, in manibus liabuit et comparavit 

Wetfte- 

6) De eo vide Beckium, Virum Eruditifflmum, in monogrammatr. her- 
mineutices p. 43> Lipf. i8o5. ec catalogum bibliothecae Boeneria- 
nae p. 6. 7. Lipf. I/54- Ex comparatione utriuscjiie Joti magna 
oiitur fulpicio contra Codicem Augie.nfem feu Bentleii. Ben^elius 
Satigermanenlem feu E. et Angienfem fe 1 F. in introduce p. 641. 
prorlus neglexit: Boerneriano vero feu G. et Claromontano , feu 
D. attribuit patriam Britauniam. Vide apparatum criticum eius 
edit. 1763. §. XX.YIU. 30 Praef atio 

[Wetftenius. Utrique Codici novae corruptiones 
acceilerunt, notabiliter quidem baud paucae ex 
Hilario, quae non videntur ette in D. et E. fi qui- 
dem fati's accurate examinati fiint, 7 ) de quo ta- 
men vehementer dubitatun Ex ceteris autem cor- 
ruptionibus, quas quatuor ifti Codices D. E. F. G. 
communes habent, cum fint prorfus fmgulares at- 
que a reliquis Codd. omnibus abhorrentes, nifi 
forte cafu una et altera cum aliquo infimo Codice 
confentiat, certo colligitur, icxtum ho rum repeli- 
tum efle ex D. Sed Wetftenium audiamus. Is 
ergo: fcriptus eft ab liomine Latino* (id eft, ut 
ego interpreter, non Graeco* fed fortalle a Belga, 
aut Gallo, aut Britanno.) — Gracca innumeris 
in locis irhperite admodum ad Lalina rcficta 
ac detorta funt* Dc Codice G> Wetftenius ita: 
anunaclverti autem* ijium Cod. non ejje uiji 
apographum praecedentis (uimirum, F. feu Au- 
gieniis.) Omnia enim ad amufjim in utroque ad 
error cs ciiam levifjimos usque fibi invicem rc- 
fpondent: praecipue hoc patet ex omijjionibus 
etc. — JS^olim 8j tamen pertinacius contendere 

cum 

7) Bengelius ante epiftt. Pauli p. 6.^t. Eocnierianum vetufliorem cen- 

fet Claromontano. Mirabilis diflenlus eft criticorum in his Codici- 
cibus, 

8) Haec ergo teitaiur Wetftenius , qui utrmrque vi Jit et comparavir 

Criesbaciiius , ciui neuttaw vidit, ncdum cojnparavir, audacter 

pro- inepiitt. Pauli. 3i 

cum eo j, qui putarefr* potius praecpdentem (F.) 
Codicem iftius (G. ) effe et7Toy$u<pov etc. Gum for- 
taffe Codex Boern. feu G. a me editus in pauco- 
rum fit manibus, aut faltem a paucis examinatus 
fit, aliquot exempla epiftolae ad Galatas ex eo 
hie propofui, ut lectores de ceteris ipfi radicare 
poffent. Gal. I, 6. eft poi£a> 9 9 ) loco SccvfAcigoo, quia 
interpretationis Latinae miror ab littera m iuci- 
pit. Verf. n. eft •nuocL'jaovTES , loco ragxiraoiTs?, 
quia pcrlurbantes a littera p. incipit. Verfu.io. 
eft Zn'&tjo, loco *n &§<*>• Transpofuit ergo s. et *. 
Verf, 13. loco s7ro(>&ouv, eft e7rcXepcvv, in Latino, 
expugnabenn. Sic et verf. 23. s-noXem, (lie. ) loco 
inc^Sei, et in Latino, expugnabat. Verf. 19. loco 
oik ei$cv, eft «dcv evfievee, quod in Latino e£i. f <vidi 
neminem. Cap. II. verf. 21. loco ccvsStuqv, eft cevsfix- 
Ac'/utfv, quod in Vulgata Latina eft contuli , etfi hie 
fit, cxpofui. Cur vero contuli non reddidit crui's- 
(2>ccho [xriVy Scilicet, quia voluit retinere primam fyl- 
labam ex ccveSspnv. Verf. 6. addit, r/ «r«/, quia in 
Latino eft, alicpiid effe. Verf. 7. 7re7rfceuTctj (aoi, 
loco 7rs7rfcevfAocf , quod Latjnum habet, creditum 

pronunciat, Codicem G. eJTe apograplium CocKcis F. Forrafla 
ideo , <]iiod ego Codicem G. edidi. 
9) Hoc nee Wetit. nee Kuiit. notafit. Sed Wetit. additum Ji et omif- 
lum rtt/rw iadicat. Kuiit, iolum ovtu omilfum dicit. De TX%HitJ4 
neuter monim. Ex his et iimi!iljL:s locis Seralerus colligebat , F, 
et G. naa ells aiterum altsrius apograpbum, Acute! 52 Praefatio 

eft mini.- Ridiculum eft, quod hoc verfo. retinuit 
7th ^os et Petrus* cum tarn en poft 7re7il?evTccj pot 
fcribendura fuiifet 7th(jco et Petro. Verf. 8. fere 
totus omifTus propter repetitum TteQtToyMs. VeiT. 
12. poft rcuV Ik 7tsgtT0fjir,g addit ovtccs , cum in Lati- 
no fit, *7?« — erant,. Immo TtsqiTopwovTois adeo 
pro uno vocabulo habixit. Verf. ' 14. ^ars — «Vajy- 
koc&s, loco r/ — ccvetyKufas, et in Latino, quomo- 
do. Cap. III. verf. 19. loco 7tx^afooiasoov %ctgiv 
TfgoGtTeSvi , habet 7Ffct%e>6t<uv heSti, quod in Latino, 
praeter praevaricationum * eft etiam, factorum. 
Ylqdfyixv , loco it£ci%ew-> fciipfit, ut Griesbachius, 
loco xarriycgos, x«T>i7<i?f, et loco Jivit, fuii-vit. Uter- 
que enim in grammaticis eodem praeceptore uli 
funt. Verf. 21. loco ovtccs «v, eft dhviSloc, ( lie. ) et 
in Lat. verticiLe. Verf. 18. «^<r*7s et maf cuius * lo- 
co a^ffffv. Scilicet, ut /xoebriTV}^ di(cipulu$ Cap. 
IV. verf. 17. in fine ex 1 Cor. 12, i3- affuit: grjhou- 
re $s rd Kgettra xa^h/AUTot. Cap. .V, verf. 13. addit 
ex Latino cletis* §ms. Verf. 24. poft %^oZ addit, 
svtss. (Sic, non ovres.) In Latino vero habet: 
pint* id oft, participiurru. Fecit ergo ex Latino 
ens * enteSj evs et eyres. Cap. VI. verf. 13. habet 
vegtrefjnrifjisvQtf loco 7tepysrpn\^voi. Pauca ex eodem 
carptim addam alia. In eoiiis 2 Tim. 2, 17. legi- 
tur: (os ydyy^ctivct vopry e£et. Ex eo hie fcriba fe- 
cit: inepiftt. Pauli. 33 

cit: 00s (Caret enim accentibus et fpiritibus, uti 
ex mea editione conftat. Ex Sabaiierii ereo cri- 
tico iudicio hie quoque fcriptus eft ante miile, aut 
ante mille et ducentos annos.) yotiyga INx ve/jtnv 
e£et. In Latino vero huius Codicis eft : Jicut can- 
cer ut f ej pat. Ergo yxygee eft cancer _, free ei'i ut 3 
vopweZst, uno vocabulo, eft ferpat. Vide meam 
editionem et Godicem ipfum, qui nunc Dresdae 
eft, fob g5. veriii ultimo. 1 Tim. 4, 1. legltur in 
editis : to 0? 7!vsZfAoc qwroos hiyet. Scd in Latino 
eft fpiritiiSj qui eft generis mafculini". Ergo in 
hoc Codice eft: o 10 , rJs mx. Vide fob 88. Cap* 

II. 

10) De boc differ! t Griesbacbius in Particula I. coir.montarii crir. pac. 
3i. **) Ex mea autem Codicis Boeneiiani editione et ex fpechni* 
ne acre expreffo ad primam meam evangelii Mattbaei editionem 
appaiet, in Codice ilto legi O magnum, ac, quod proEe notan- 
durn , non in principio, led prope (inem \r-r!us. Ei^o e us con- 
iectura de omiifo, in principio verlus , T non eit huius loci. 
Conveniret id potitis in i Tim. 3, ib. ubi tol. 88 in principio 
verlus legitur O;, loco Qeig. Quod ibidem autem mi hi conweia- 
tur , quod Codices manit Jcdula , ut ait, verjavi* id rhiriime m"i- 
rum. Ipie enim, Senderi bemerodromus criticus, Codices, ut ipfa 
multis in- locis prolitetur . curjim (!!!) infpexit , uor eft, ut ■ rj 
interpretor, pedil>'.f> pernicious et dolisfis , ut vero ipfe 1. I. expli- 
cat , inienta mentis acie. Mentemne ergo in peaibjtS babel, ut 
iiii apud D"inolibf>nem (edit Rfisk. Vol. I f>. 88. vei . i. 2.) 
cerebellum in plantis? Quid relpondebit Grietbachiaa Ad ■'. 

C M.3- 54 P r a e f a t i o 

II. veif. 10. in editis eft: ywoufyv s7iccyysXXcf,{hoas. 
In hoc Codice reperitur: ywui^etv et fupra fcri- 
ptum: muliercs t (id elt, aut.) infini: ivus. Scili- 
cet a verbo yvvoctKoo-, yvial'£oo, yvvoci^ety. Cnp. VI. 
verf. 6. apucl alios eft, t) euqgftetoc. In hoc Codice, 
>? f"<t?/3;cs £h>, quia in Latino eft: pietas dcL 
2 Cor. io, 5- in editis eft: dtXP<*hoor'>£cvT?s — %°i- 
<*oZ. Id Vulgata reddidit: in capli vita Lent redi- 
geutes. Ergo hie Codex: ctixpo&h®Ti£ov?ss — %u 
ayevres , et in Latino: captiuajiles — chrijto t. 
(id eft, ant. J chrijii perducentes. I. Tim. 5, io. 
legitur, civsyy.hnrot oyre's. Id Vulgatus expofuit: 
nullum crimen habentes. Ergo Codex G. plane 
ita: Avsy\ (fie.) et fupra: nullum, deinde, kXyitciov, 
fupra, crimen, et, r/fivrsst fupra, habentes. Ergo 
avev eft nullum, xA*jtc;cv, crimen. Ephef. 6, 21. 
occurrit nomen proprium, ru%occs-, quod, ft omni- 
no reddere velis verbo Latino, erit foriunatus. 
Ouid hie Codex? r'j%etv.os (he.) funra, tychicus t. 
(ant.) murarius. Scilicet ab t«%cs\ murus. Sed 
ex pluribus millibus inonftrorum fuhlciant haec 

pauca 

r4 , 3. ubi apud Latiniftas eft ampulla , quae eft generis feminini ? 
Nonne il>i divini Codices eius B. et L. exhibeiit , r/,v cIxoc/Sxtpov ; 
Atqui hie T a principio non excidit. Vide tecuhdam edirionem 
meam ad ilium locum. Imprudcnier fecit, quod aul'us sii conua 
me difputare. inepiitt. Pauli. 55 

pauca ad aeftimandam occidentalem Griesbacbii, 
ut vocat, recetifioneni. Quorfum ergo ifti qua- 
tuor Codices? — Ad fterquiliuia. — Ex huius- 
modi Codicibus autem Griesbachius, Lutheranae 
orthodoxae theologiae doctor et profefibr prima- 
rius, idemque intimus eccleiiae clirillianae conli- 
linrius, \ Tim. Ill, ib. impugnat, Sees ?<pxvi>£,ood-ri. 
Scilicet propter liuiusmodi loca excogitatae funt a 
Semlero IX ) iftae recehfiones. Sublata enim aucto- 
ritate Codicam graecorum, quidiibet in textu mu- 
tare pro arbitrio licet. Wetftenius, ut quilibet 
attentior in eius editione animadvertit, id hirnis 
fero fenferat et intellexerat. Eius errorem ergo 
correxerunt Semlerus et Griesbachius. 

De Codice Boerncriano, accurate examinatis 
eius lectionibus, iudicaverain iam in RoOia, an- 
tequam eurn etiam videram. Pofiea, cum iam 
totum edidiflem, Penteniinm tuli in eius editione, 
in praefat. p. XXIV. fed folis fignis S. C. F. G, 

etc. 

ii) Michaelis in feiner EinleifHn£ S. 710. fcheint mir docli melir kon- 
fequent zu feyn. Er fagt: Wetltein konnre ficb 'u< iir melir dar- 
iiber beklagen , ( dafs man ihn von einer reformirten Kircbe , a!s 
Prediger, ausl<lilo!s, ) als ich dariiber, dais ich nicut Isiufci z\\ 
Koniiantinopel werden kann. 

C 2 P r a e f a t i. o etc. Ifta figna licet iam ex parte explicate. Hoc 
ergo ilbi volant: Siehe Ch'riftian Furchtegotfl Gel- 
lerts Fabel vom grunen Efel am Ende. Ibi ergo 
Gellertus, vir divinus, de hoc et ceteris eius ge- 
neris Codicibus, tanquam vates, haec praedixit: 

Ein. Ding — — — 

Drauf komrat die Zeit, tmd denkt an. ihre Villein ; 
Denfi fie verfteht die Kniift., die Narreii zu bektiuen, 
Sie mogen woJlen_, oder nicht. 

Codex Boernerianus fcriptus videlur Sec. XV. aut 
adeo X.V1. Reliqui tres, quos non vidi, fortafle 
paullo ante. 

Fortafie aliquando critieus fagax, poft futu- 
rus, ac tempus futurum docebit, ex qua fabrica 
iftud mdnftrofum Codicum genus prodlerit. Extra 
oranem dubitationem eft, Codices iltos etiam in 
vitlofis, iictis ac mirabilibus lectionibus notabiliter 
contra ceteros Codices confentire cum Codice 
Alexandrino et Parifino fcholiorum Damafcenl, 
quo uuis eft Lequien. Multa etiam fimilia ha- 
berit ediiioni Complutenfium. Praeterea diverli 
ices Latini adhibiti Cunt, ex q'uibus modo 
Graeca, rnoiio Latina corrupta et interpolata funt. 
Pofiremo accefiu etiani variarum lectionum farra- 
go i n e n i ft t. Paul i. 57 

go ex diverfis Patribus, tarn Graecis, quam Lati- 
nis. Eos ergo data opera cofrupt.os effe, lncurrit 
in cculos. F. et G. autem recentiores non folum 
corruptiones, fed et correciiones experts fuht. 
tJtinam alicjuando Codex D. cam diferepantlbus 
lectionibus E. ita, ut Boernerianus,' a viro I2 ) 
docro, diliarente et fide digno edatitr. Nam ifte 
fplendor, quo fulgent ediliones Codieum Alexan- 
diini et Cantabrigienfis, ad criticam fcientiam et 
ad notitiam iftorum Godicum nihil conferunt. 

Ex diverfis de Codice D. rclationibus apud 
Wetftenium Prolegg. T. II. p. 1. feqq. , item ex 
iis , quae idem Prolegg. T. I. p. 29 feqq. , de Co- 
dice Cantabrigienfi. tradit, magna oritur fufpicio 
contra Bezae vel fidem, vel credulitatem. 

In epiftolis catliolicis ad hunc usque diem 
nondum eiusmodi Codicis inventum eft monftrum, 
cuiusmodi funt in evangeliis et actibus D. etc. in 

epi- 

12) Fortafle in eatalogis bibliotbecae Parifinae adbuc invenire licet no- 
titiam, quae doeeat , quando et per quos ilti duo Codices D. et 
E. in iftam bibbotbeeam venerint. Eandem mihi videntur babui£fa 
naiivitatem et fortuuam , quam Codex Ravianus berobnenfis, de 
quo poft duos libellbs Erudiiiifimi Pappelbaumii (1785. 1796.) nca 
mo amplius dubitat, quin ab falfario confcriptus fit. Quid, 1], us 
i'ufpicor, Petropoli, quo per»o, reperiam Cod. D. aut E? 53 Praefatio in epiftt. Panli. 

epiftolis Pgulinis D. E. F. et G. In his eputolis 
ergo prprfus careremus praeftantiofibus iitis receii- 
iionibus, nili hunc defectum fuppleretit Codex 
Alexandrians, Latiniftae et Patrum Graeco.rum 
perveri'a feholia. Forte tainen aliquando aliquis 
exiftet ab inferis Ravius , qui nos iftiusraodi mille 
aimorum CotUce locupletet. II a v Pi o v 'AttocoAou 4i Ti a \j K o v 'A f o ? o A o u TLvecyytXixJi oidarx-aXLU. irsA run i%u yyzeirci; X^ l ~ 

S"OS/ > KO/ t TU)I tit %UflTt, X.Uf TTSQ'. iATftiOi ZCtf ttoXi- 

A. I, i- ['Af%'/f. ] IljfijAoff JouAcs 1 jVjcu XC'^cu, 

Khfiroa ctTioZcAos, a(pcioPiTfj.ivcs its tuoeyye- 
2.A/ov Beov, b tfqosTmyy&Kuro otx roov 
^.7i^oC^)ti]jocv dvrcv h ygx(pu7s olylxis , Trsg} 

TOV VIOV CLV70V, TOV ysVOjX'dVCV ZA (TKiqjjlCC- 

4. ro? ouvio KccTco aocgKX' tov ogtcrBevTos 
viov Bscu h auvelfxet, Karoo 7iv*Z(Acc ccyioo- 
ffyvtis, ££ dvctyoursas vgx'f&Jv, i¥i'<tqv %(?GotJ, 

5. TOV KVf'lCV tffXMV' 01' OV IhcL&OfXSV %CC(jiV 

7{Cfj xtvcZoKw sis vTtacKOtjv 7ti%?a>s h t,oLgi 

V.Tols f3vf3"<V, UTTfe'C TOV CVCfUOTCS dvTQv' iV 

bis g^s y&i CfAeis, xAjjto; \y\gqZ XftZcZ' 

7TX(Ti 

'ExxXya icis ixuv ccvzyvoSv fiuTcav ix i« 
ypxQccj xoq ccp%aj. 

Ij %• A. t»i y. tjjs <*. i/3o. 5r«uA«; 6»vMs ivrcu %Pi~ou, Trcizi rets ovtriv h £&>//#, cLyot-JiYtfols Sccv,?. 
Khtirois dy lots' ['Aot'-] %dqis ypfy x&j B. 

£\)%cc^oo rep Sea) jacv dice hktou %q^ov 
V7Ti» JkaWMV fjftwV; or; >J zr<Vtf J/**?!* jc«r- 
ccyyehhsrscf h ohos ra> K-oafAoe. fAcc^rvsq. 
yxq [xov i^iv o fjgos, m htxrqsvoo iv ra> 
7fV€vf*ecT( fj.o-j i iv too iuovyysXlaj rev Ctov 

CtVTCU, OOS CC3lC£he}7*TCOS fAVeiCLV VfAGOV TtOtQV- 

, fj.cq' TiuvtoTs h;\ roov 7r(jD<rsv%cicv [acu io. 

OSOfASVOS, £17I00S Y\OY\ 7tOTS ivoddoBiWofAOif iV 
TOO Beto}fJ.OiTl ToZ BcOV, iktitiV 7IQOS VfACCS. 

27imo§oo yxp lo&v vjAttSi hot Tt per uSm ii. 

%UOlC-fAOi V(A?V TWSVJJUtTifcOV , US TO ^Y\$l~ 
%B7jVOf VjAKS' TOVTO OS S^l, CVfATZUgCCKhll- 12. 

Brjv&l iv v(a7v dtoc Tt;s iv c&AAqAots 7tl~ 
TSxfv*» cjeoos, vfAvv rs xj& fyov. [ Tshos. ] 

V« <£c), OTi 7I0KKCCY.IS 7TQOsBifJ.'AV i/\B<~iV TT^CS - 

twos %ccg7rov a-%00 %&} ev Jfuv, JcaStoV ?(#/ 

1, 7. B. cr&tificnu it., U.Z1U. r/,-J Trsiirzy.orr,:; tm ocyiut 

&tx$ Qpot; y p a ty ij x cc] rives ay p si coasts 
I, 10. fiTraii i«i3 Tears'] Eaiil. Ill, 9. |< d»;»-arf> 

r^. x&PTrov TlVtt] TUCt X,Ug7r0i>. T <u /u oc t o v s. Cyoji^/tf./SA'j 

i^.h rcls hour els gSreow. gAA&n Te %cy 
f6aqfooiQois, tropins re y^jj dvovirois c(p &?<.£- 

i&..ivi£ itfAi' cvtoo re v.ar e/ws tx^S'l'/ucv, ngq 

16. •ufXiv rets h qoc/urj evayyehtvczaSruf: ov 
yaf> inourrxuvcjJt.ccf ro euctyy*Xtov rov %$i- 
sot»' ovvecftis yocg &eov l~iv its acerngloLV 
7,-air) too TfsZsvovtt, \ovaa'ta> rs 7?(>'jotcv 

ry. :;£,:) eAAijw, otKcaoavvr, yocq jsc-j ev avra 
ct.7foy.och.v7ir sr otj ex. 7rl<zeoos hs tsI'av' ymSqos 
yly^ctTtruf as oIkooios za 7il~,eo>s Q]5srcq. 
[ Te\os. ] T ' iX ^ «« v- 

A. 7TQ0JTCV U':)> OVV /LISTS', TO- 7T£eGtf.ltOV, 7Ttgl X^KTZUS 

T'/,g Kccrst tS~vav Tom ov <pvXcc<rc-o^ran to, Qvcikx. 

A. l8- ['A£%»f. ] ct7?ox.<xAv7rTeT&j yoc.% oqyq SscZ 

Ci7I 

I, 18. A. rr, 6. T<i u. f3o. ahiXtyol, v.7ro%tt,\v7rTiTan 
ogyrt 9-£»v tt7F ■ 

16. rb Iv&cyyiXiov rov xpiFw] — rco y^i-ov. E. Ha- 
bent Codices orriries omnia© , etiam fepteaij <juos 
poit priorem editionem examin.i.i. v. Wetit. Ex 
Co (Id. Birch ii oinitlit loius B. feu Vat. 1200. 
Auctoritate Qliry folio mi IX, : t , j. b. sxclulum , <}ui 
hie Itatim, poll ctirx'jMiLiuf , Paulum inte.rogar, 
cur non dixerit, xcLv^i-ie/j , rtf&vv vefceu , etcc&pvvo- \ 

p. :J ,. Plures corruptiones ex Chryf. in his cpillt. 
deinceps attenuojes et acutiores repi :■. nt lectores. 
Vulgata vero Laiirta adeo interpretationes Clirv- 
i'oitond exprjmit. Alii f'ortalle excluferunf , quia 
mox eit , rov B-ieu. Ac Ci vero evangeliura Cliri- 
lli , non Jit evangelium dei. Omittunt Ori<*. 
Cyrill. e.r. ad h. 1. Damalceaus. Contra lurlt 
'Iheojliyl Oecum. in Codiribus omnibus. Etiara 
Euthm. Zi^ab. in Ccd. Moaachisnii, quem poitea 
20 appello, 44 &/&p&.2/ np? 

dii- ovpuvov £7i) 7:dactv dasQ&civ y^j dh- 
kIqcv d\$jPj)7*xv roov ryv dhrj&&av tv dl',- ' 
ttlcc y.ocrsX'jvrccv. men re yvooscv rev ig. 
Secv <p%v?Pov e^v ev duTots' o y%p Bees 
dvro7s f<2)x\spoo"s. ra yap doqxrci a'v- .20, 
rev duo krlaeias hc^iacv^ rots TPoiypccat 
voov/Asva, na$ogotrocj 9 tjTs didtos dvrcv ovva- 
fits ;(#/ SetoTYis' hs ro £i\Uj dvrevs dvoc- 
7ToAcy* rev?. otoTi yvovres rov Qeov, c\%<2t. 
cos Beov §oo£ocaob», rj ewx,ccgfetiaotv ' d/\h 
ifxeerccw^yjaoev sv rots mu\oyt r Ty.ois otvroov, 
y^fjf iaKorhByj yj drrvvetcs duToov nag diet,' 
(pdaKovrss etvdj acdpjA, ipcopdv&viaocv, ycfj 9,2,. "?"j, 
yXKci^xv tyjv oofcotv rov d(pBdprov Bsov 
h ofAotooiAuri hnovos (pBctPTov dvuPQTroy 

XCtf 7SSr&V00V K&A rSTPCiTTCdaV %gy tPKST^V. 

mo 7^f TtotQsoccKsv dvrovs Bess Iv reus 2.4. 
i-ji&vuious roov xczpoioov dvroov its dauBx^- 
aiotv , rov drifxy^ea-BoCf ~rd ad par a duroov 
h koivrols. ctTtves /usrvAKcc^ocv ryv d\r r 25. 
Seto&v Tov Beov h rd \pa'jc*, qgy eaepd- 
aByjaxv y^gjj i\drpevaav rv\ Kriaet wccpx 
rov KrlaccvrcCy os &iv iuAoyiircs hs revs' 
dioovas, d/juiv. dice rovto isa^soooKsv ctv. 26. 
revs c Bsos hs TtdSr) driblets' ears ydq 
Br\Keiaj dvrZv fXsr^Khbt^xv rrjv (p-jai%Y\v 
%pv\atv eis r'i\v itetpct, (pv<nv opo'ecs rs 27. 
H&j ci dgPcVSS) d(pevres rrjv (pvcnxtiv xfiaiv 
r>\s BrjAeiccs, i'£sx.ot,vSv}aoiv iv ry cp^et 

ccvtccv oca"X J r;uccrvvriv KocTegyci&fAsvci, %gy ty\v dv- 
ftfAtaBlotv, r\v sde*, tr\9 7i7\ot\Y]z dvrm h 
E. &S. iccyrois d7jcAc&iA&ct,vovTs$. \_TsK:s.~\ ^a/ Ts/os rr.s £. 
['A^%37. ] kczBoos ova epoKtfJtotGaft rev Bsov 
e%etv iv BTFiyvooaef, Trccgeoxiisv dvroug o 
Bees siz daaxjfjiov veuv, 7?ci£tv roc y.ri xocS- 

Z^-^KCVTCC' 7le7ShYH>Q0lAZVWS 7loi<J% ddtxicf , 

< 7IO(l\&CC-, 

I, 28. E. T»J J. T-<; «!. £/3^. Ctl'tXtyol, X«.5-»5 «»X S0«>4<- 

'• J „ ~ A v J.' > / 

ucta-ci.il a a.FZjiiis rev .tioji s%itv tv e7ny"joi<rit- 

28. uSlxiuov VjZv] Semel , ttx9-^ dnyJa<;. Balil. I, 
481. e* verm 26. et ibid. p. L>Z~}. iemel xxS-otrov, 

29. af«<rsj ««»«('*] I>afil. 1, 588, Tc.a-yiq di'S'ucixs. Sic 
et del nilivos habet 11, 2.\5. omiffo ttop- 
h'iu. Vulgatum tamen exliibet A22. ubi ad fin era 
capitis recital. Sed verl'. 32. p'oit \<jeiyvirrt'i ad. 
dit't «yx itoqe-otii , quod per fe valde probabile 
tft. Aildit etid .;i 5"s, poit uovov. Vide etidin 058. 

,ubi appendicem , et/jc Iviqerx* et £"£ omittit. Quid 
hie eiiicittir ex tot Balilii lotis? Idem, quod ex 
Clem. Oiig. Cyrill. Chryf. — Scilicet audiendoa 
eife incorruptos Codd. N. Teft. graecos, — Sed 
verfu 29. omittendum tamen %i\ov f'ortaffe ? Nam 
et Cod. Weill. A. omittit, et, ttiie Wetftenio, 
' Bafiiius. — Quid Griesbachius de Balllio ? — 

Wetltenium exl'criplit. — Uferque ergo mentitur. — 
Alius Codex omittit (fB-Svou- Sed id dileite habet 
Eafil. II, 92. — Verum Balilii aucroritate noa 
elt opus. Scribae negiigentes, ut in locis Jimili- 
bus , ubi plura fimilia cumulantur, alius aliud 
omitcebat.. Ceterum Bafjlius in mult is locis mul- 
tuni confer! ad cognofcendam gelidam Cappado- 
cum i •ecc/ijlo/icn , ijujb jpla ijuofpae una eit ex 

prima- 46 C^J/U-Cyo^U Q o S 

<P 5Jou, (pcv'ouv efiaos, ooAcv. KdinotiSetus' \J/j- 5o« 
Svfzas ■> xccTcefroi'Aovs , 3sc^vyoi<;- ) v@(>t'&xsi 
v7i?<y/!<p&\QU£, gLKu^Ivus, tQsi QSTIXS XC&KXV, 
yovsvcriv ctTt&Q&s, cltrvvitotis t ctvv\<&!--ji. 
tc-js", ot^o^yovs;^ ugtzqvocvs , avsXsy.fj.cvots, 
d'i x es ro oiKccKtiULU rov i/sov n7ityvcvrss i o2. 
erf s< rot rotuvra Tr^acra-cvres" w£o< irava- 
Ton ItoWi ou jucptv otorctf ttgio~giv, dhhd 
*._£* ctuv«ugWou<m toTs 7igc£ccovai. A;c H, r, 

ccvoL7roXcyv]Tcs «, <*> cxy-cr^zre, was" o K£i- 
vsov' Iv co 7«^ K^lveis rev eVefcv, cfaoTov 
xar#Kf /!«£■' r« y«,-> aura HqcMrvets c v.ql- 
voov. hoczfxev of, crj ro Kqly.a rov Bsov 2. 
£?< xarc* uKi]2r&otv ^tjI rovs rob rotavrcc 
7iQ%<i'7G\Tois. Koy.Qj as rcuTo > a uv&goo-j. 
Tic, o Kghav t'6vs roc rcsoc y ra Trgocvaovrccs 
;(a/ TFowoV aura, er< <?u SK(p?v£y ro Kgipoc 
rev Bsov y r, rov 7iAo-'rov r^s - %py]=;oTY]- 4. 
ros" aurct!, ?^t/ tflf ai#%*k, >{c£] rr,s y.oc- 
KgcSrv picis K&Ta<P$ov&s, ecyvocidv.f en ro 
%^'A^ TC ^ Bsov hs ysrocvoixv as oXya ; 
v.otrcl os ty\v cY.Ky}(>oTY\rot crov 'joy dps roc- 5-. 
vot}Tov xcKgoicw-) SriQ-ctvglgeu; aexvTw ogyyjv 

Iv 

pnmariis. Earn ergo amico nolho Griesbachio 
commenclamus, cum ipfe BaJiiium non le^eiir, 
m ilii vero eum » legend um reJiquerit et coiuruen- 
daverit. 

II, t. iv m y«f\ KgiuctfTi addit Ath. Ill, 26. aiox, rot *P 00 p CC i V S.CytS, S-Jp/iJ 

6. dr/.caoKgtcrttts rov Bscv, cs ccffcGooGet skoc^co 

7. KccToc rd egycb dvrov' tcis jasv kk-S"' 
vTroixcvrjv sgyoo dyoL&ov i Ocfcctv ?<#/ t*juj]v 
v&j d<p5<x*crixv £flTvU?t, &oviv didvtov' 

8. rots os ££ igtS&ote, vcft uTretbcZat /uev t# 
dXrfteicc, TFetBafASVOts <$e ry domlcc, Bv/xos 

9- H$ ogyrj' Sxi^is Hgij ssvoX 00 ?'' 06 *ti) 
wdac&v y\jv%Y\v dvBqdcTtov rov Kc&rstjyot^ofAe- 
vcv to xotxcv, Icvocciov rs Ti^olroov x&j eXXv}- 
vos. [TeXos.] Tfoww't. 

si. 7regi x.gi<rt<>jf T<5$ zciTix. icrgxriX* T'jv ftr, (pv?.cca , ircrrai 
rot v of.'. 1 pet. 

x IO< C'Af%»f.] ccircc, $s i\cy ripy ^j h%fai\ vrccvr) 

too §gyct£ofAe>a) to dy&Qcv, lovacdco th ti^w- 

l r rev }{$ eXXqvi. cv yu$ s^i 7I(>o(t<ju7;cXyi^Icc 

12 77 *°^ 5f Tl ? ^* Y ^- C(T01 yXQ UVCfJiOOS V)(JlU^TCV y 

d\o(j!.MS}{c£f <x-7foXcvvTcCf' y^f ccrot h vofu^nncc^- 
jtr Tii', did voy.ov %gt$ri(ro\>rctj-, cv yocq ot dngocC' 

rdj 

II, 10. 3. x.vgtux.~i /3. tidtXtyoi, ol^oc x.uj rtftri- 

5- ci7rcxa&Xv$/iw<;~\ -|- kco/. Sic cum aliis Balil. I, 565. 
Oecum. I, 220. (1. «5 7rgo<; tjjp i^ttrtvsixv-, (.Toictj ;) 
to x. cjj 7T ct^ Xx.lt. Recte cC7roy.tf.Xvyi$ et ff tx.au- 
xgic-ix iun^i.ur. v. 2 Theil". 1, 7. 

7. ^tireva-t ] Chrvl'. V 7 III , 45l. b. rrxuXog — ¥?.£• 
yz — res y.ctB- VTrof&ovKv s'pyuv uycf.B-uv Tf f- 
%ov<rt. Seel nemo T*s%ovrt , loco ^:iro*Jir< pro- 
bavit, At vef'o intra ex eodem i2> i5. probatuin 
eit ftveectis. O lepida cxiticorum capitula ! Vhla 
mox verl'um 26. Atl .ili.i Pauli loca nota h. 1, in 
minativos poit accufarivum , B-vpli > ^"a/^S' Tec}' rev vcy.ov alv.oe.iOi 7;oto% Too §scc-, «AA* 

TiOir^TOtj TOV \cpOU OlY.OCM§YlVOVrotj. 

['A^ff.] oroiv y%(> eSvq rot ytr\ vo/xov e%w- *4« Z. 
rot) Quae* rot rov vofxov ttoljjj, ovroi vofjkov 
fxr} e%cvres , t-ccvrois siai vofxes cir^ss-i^. 

ivoefKViivretf to et^yov rev vofAou yocc-rtrcv ev 
rctis vLciqdlctiS otvrciov, avpfxoiPTugovatiz oiv- 
Toov ty\£ ervv&dY\?eo3S , ;(#/ usroc^-j ocKKn' oov 
roov Koyierpasv KarnyogoQVTow , j; ?(#/ cctto- 
KoyovfsJvGov, gv !f/ue^fl6, ore y.^.v« o £)*••',<, 1 6. 

TCC V.OUTITOC TOOV CUJQOOTtCtiV, KOCTCA TO S Cty* 

Tb.cs TKsyeAiov //cu, oi% ]y]aoZ %^t^ou. [TV Acs - .] 
7r<xiy to) vofinoo, x&j Kxv%ct<rrxj iv 9sw t 

XCft yiVU7KC-tS TO StsA'/ffJLX, 'KCfl OCKifJfx£t1£ 1 8« 

T36 OiCC$£(jOVTCC, KOiTr)%GU[AeV0£ ex tov vo- 
> & ' »" eft * * 

//5t> TJSTioijots re ascivrov coqyov etvotj rg. 
T\j<pXnv, (poos TaJv fcV GXQTet) 7icudt'\)Tv,vo.o. 

II, uj- Z. x>) r- t>j; «. I,3c\ doiXtpo:, orav sQv/j t» (At), 

«5. to g'(>yov rov vcuov ] i. e. tok vof/,ov> Sic D'Og. 
Laert. itatim ia principio : to t£? <p</4!ra(p/tf ; 
i't'/cv. 

if. toe] h $e. E. In option* Coda"; contra vulgares 
regulas grammaticorum reperi < J ^£. Alii fcribebarit 
J»^j aut ii^ir, hinc l< o'f. i'^s elt in Codd. 1 heo- 
phyl. Oecum. et apud Theodore!. Sic etiam 
apud Clein. Alex, legendum cenlent. v. edit, i'et- 
teri p. 4^3. Apud ChryE IX, 472 b. et VII. 21,9. ■ 
'tie. -Sed VI, 10. editur |< ^/. Editores hie in 
culpa limt, qui occidentales crant. Eutbjmii 
Codex hie deficit. '^.\»; 1*. CO ft 05 / v s* Ccyoveo-SejkQ 

octy^'vccv , didcij-Kc&Kov «j^iW, £%cvr# rrjv 

2I.lv TU VCfAOO. OVV OlOOi<TX00V t'rf^OV, (TSMV<* 

rev cv OidocTKeiS j o KV.^aaocv fxi] KA?7rr«v, 
2.2.. y,Xi7rr en; yi \iycov, y.r y.ohyj - «v, /xc/%eu«s J 

23. (odcAvcT'dofASVcs roc SidooAcc, legccrvAeis j o£ ~ 
Iv Vtfjua* jc«u%«0"a/ , o*« t^s TSct^ciQclGtws 

24. tou i-OjUC'j rov £)ecv driy.'x&s $ to y#£ 

G\ : QfXOC TOV &SOV c/ t^ftf^ $ ACC &<£>?, ft eiTW iv 

25. rcTi - t'S'Vfo-i, KctSas yzy(>cz7ircij. yTcgircy.YJ 
fj.h ycof coQehet, lav vojutov ?r£«<r<727£' e#v 
0? TuciociQcci'Vis vofAOv yi\ r, TTc^iroy.)] acv 

26. ccxfc&iTisc ytyovev. eccv t,w vj uk^o(2v-Ioc 

T« ditCUOO/JLCCTCC TOV VCi.lOV QvXoCCTCn] , c i x) 

j? ccagcBvZitz uvrcv its 7ie^ircfir,v X.cytaBq- 

rev vojjiov TeAova-di ere rev dix yqcLuy.ci.Tcs 
H. 28. HSH ifegiTOpfc 7roc^a(ociry\v vo.usi j f.'Af%^'-] 
cu ya^ ev to; (paie^oj icvootics ??<; crj^*? 
'jj Iv rw (pctvsQcc, lv crugKt, it?(>ito\jLr\, 
29. [TtAci - .] ocKK ev ra> xgwroo, Tovo&7o£iTUasT%cf. 

II, 28. H. tjj /S. r«s« /3. «/3o. <x6i\<*ol, oi>x, h tZ 

2t.] Atb. Ill, 26. rlv trs^av, tocuTpr. 

A: <!iamus Chryl. IX, 47U. b. ovx Lttz , a y <- 
tr -9- >j <r £ r «f , uXXat V £ x 7T »; c I r a.j , o?r?f lu.Cpu.v- 
rtx.c!jTigoi/ rv. v. 1*. Obiter npto , ilji pa^. 3i. le- 
geutlusa olfe : <J//i6? vero? Ailquid. 

D - , - . • - 

re z ~ 

ri ", ■-■;■ Z 
i 

-. 5 4- 

■ ■ 

I 

- 
J 

. 

! I > _ 

... . . 

I i . - . &*£. & '? -v u x . 

: - '. : -\ - - 9 .'; j :. r<j r.v,-' - 
■ 

~ :■. rttf 

- P. Po-ft 

■■ . 
- 
I 

- - 

- ~ ■-' - . 

- 

I 

■ 

..■-■"".■ 
?. na.fj e- . 
■ 
bui: - 

- 
- 
in i 
merr. ' \ ■ ; 

■ 
I ' Ulg. 6 » CUB i 

lit 

- 

DCtlloS • - - . 

[ 

I - - | 

; tx -" i G -. i .-. - . 

E F G . 

g - ■ 

- . . CI ..touii, du; i 

D i TtuvTcts \j(fi ctfxu^rlxv etvotf* xctStac ye 10. 
y^cC7!T0ij' oTt ovx e?t Sixcctcs cv$s eis' 

CVK 

vi (At .> a. i _" < , u XXx , 7'; off xdrf^D^!* 
w*£^<o-j-c%; (Mentiris, ii hie de codicibus N. 
T. lorjueris.) lA/\E<w*s 2'g st^Tcif. ocy.cXat.3-oi> yccg 
r/j h-?ri~»' (v. Oecum, I, 256. d. ) ru i x. ;r /- 
Seas $ moo ( o <r v i/ v y. (Tacit ergo Ciiriltinnos 
interrogantes , atque hoc , ut refponfuro, vult luri- 
jilere. *) Hactenus 1'choliai.ta unus. Quae enim 
mox adduntur , alterius funt. Quomodo enim is, 
qui Trgo-zipsB-a, ut contrarium Coilicibus , repu- 
diat , id contimio interpretari fuiiineat? Additur 
enim: to 6e vr.g c s % o y. e $■ a ^o o-r.y.y.ivitv <pae- 
y.is , y to 7TS(>i<ro-o7cf?ov x.UTUKfKPiy-B-c'yf' (condein- 
nan.) urn y _ u ^ n«^«» (pctysv > r</i/ y.XTO'.xt'lTov. 
(Fuit ergo hie fcboliafta graece dt>ctilfimus , ior- 
taffe ex fchola Alexandrina dementis et Orige- 
nis. Argumentatur autem fie- quia ?ve%os notat 
poenis , rationibus reddeiidis obnoriuni , et, quia 
KtTtAiq ?v's%io-S-ccf el"t, criminibus obnoxium ejffe, 
confiquitur, ut 7nzoi%icr3-cq fit condemnari, OIip!) 
jj to 7rgoxsx.t?t<rS-uj' (praeferri, air.rfcrri. ) x.otB-i 
<puy.zv , 7rg»s%n Tovfrs ode hi agsrjjv- (Recte!) 
Sed hie non ell 7rgoi%ei , fed 77Pos;ssto(. Id er- 
go graecos male hahebat. ) x-xto. y.h cvj to 7rpa- 
to'/ o-y,{4.xtvof.t.ivo , j ti ovn, y-XTocKgiTof tovdxtot 7ro» 

\ Jin '' ' y I 

ttxitos tirvovs , aTs voy.a> fin TtTty.ijy.tvei , y^utv 
be TovTca (SzXTtuB-hrzq ; y.af tyno-lr (;re/pondet. x ) 
a-j TrxnTojg. oyoTiy.ui (_ i. e. oy.oto)i. > y«j ■xt>vTt$ 
r,y.&(>Vov , «.aj ovx. uv tfcoilv tuv ev voyv y.XTXzxv- 
X'xtrS-ctf. (nirnirum, li eXXrms.) y-ctra &e to dzv- 
Ttgov o-i)y.cf.tioy.-yov , xxS-dtgeTv fiavhstaj Tiyj ctvB-ec- 

j ■<„ / 3 v ~ ~ , ' \\ ~ * 

OiUC'J TU'J lOVacllOJil S7Ti TY> TOV VOftOV VTCOd 0)^,] ■> 0>i 

ov TCgcrty.qnot Tinv ocXXon tux, rov voy.op, •?/»" «» 
(^ (ttA > feu ijntcriy^ xaf cti>rc\, toTs etXXoi* 
oy.oiui, Ttj{ (Forte, r^y \y..~) $-~iu-; %*etT4S «"<«- 
tkpix'j tcvd'/Kcclci!/ fixXXov -( er g° oiAolui et y,ocX- 

Xom* &f?3 &-J?2 '? cc fx c6 ! o v /• . ,, 55 

ti.ovK e^iV o crvvttov, ovk s^iv o sh&tZv tcv 
xz.Beov. 7rccvTSs ij*eKhtvotV) ctpoc *J%£«gJS»j- 

aW cvk s~i 7toiocv ^yi^ctvjtoc, ovk e^ty eons 
i"5.hos. rd$os oivexyij.svos o AccgvyZ dvroov' 

ra7s yKaxjcocis dvroov MoAtcvcrotv' lbs olcnU 

I^.OOOV V7TQ T<% %«A*7 OCVToJv' &>V TO ^OfUCC 

i^'cigecs X&j 7tiv.Qlccs yspet. c^eis -it -nldss 
i Q. ocvtoov bx%!otf ccipoc. awTQipixoc yg.j rct- 
ly.A-ziiTt&Qioc $v r#<£ coc/s" ccvtoov y&f oocv 
l#.it(>r)VYis ovk syvoo'crcci: cvk e$t (pefcos Bscv 

CC7»hoiVTl TAV c(p&C6AfAay d'OTOcV. [Ti-'Acf. ]Tt'A«;T?5^. 

0. ig. ['A£%J7-J ctdaucV dc, or; o.orflfi o vc//off Atyet-, 

(p^ccyy, i{cy vnodiKos yh'/iTdf vols o Koirftos 
20. too ijsto. diOTi »■£ s^yoov rojj.ov cv dixoctoo- 

Bqaerctf Felice ccigj* hooTiiov dvroZ' oioc 
2 r . yccg vcy,ov ifrlyvooats clpugTicis. vw) os 

%0o£s VCpOV dlK0CtC7WYJ BsOV 7fS($CCVS(>GdTCt{) 
lACi^TV^CVjASVr} V7iO TOV VOJAOV X&f TOOV 7T£0- 

22. <pY\roiv' oiti&toffvvfl os Sesu did 7il~soos 

1H, 19. 0. Tib o-afifixTM tks /3. 'efid- xosXtpot, eiistfttti 
on a<?A. a vef&oc- 

Xev iunxit.') xTTotyaivziv. £ Forte, iirtynv&v , veJ 
potius, d:'&'/y.x7a.\i 'iuiXXoi x7ro$xiv-iv. Ita utraque 
clabitatio tollitur. ) En ^raecitatem i'choliaftieam ! 

20. Jjrtyy«r<5] y»»«.?. E. Ita Clem.. Alex. 3/4- d. *d- 
que etiam repeat p. 5~5- a. 

21. TrQcQqrav] Codex Euthym. Monach. u^)y,-/rtrZv, 
Unde liaec tain mirabilis lectio orca ? Scilicet, Ji7<70U %?<"C~, 1/f 7tcLvTCC$ ^/ fZTi 7iCCVT0CS 

rovs 7Ti^svcvroc' cv yxp hi hcc^oKri. TrccV^S. 
res ydq n\\xot,^rov , >(«/ u~£f<?uvr#/ r)?5 oo'ljjjs 
Tou Secu* oixottovfjipvoi Sags civ r# ocvtcZz^. 
X^'firi, d<cs6 rfc cc7[oK"jrqooasoiS tyis fa 
JCgfta \i\voy' ov 7>(>c£$£Tq c bscs tkcczti- 25. 

(>ICV dlX TtJS 'TIl^SOOS SV TO) CCVTOV tXIfXQ&Ti, 

its gvi&riV t~,s oiKoticavvys ccutcZ, 01% rqv ' 
mccqsviv roov 7r^oyeyovQroov ccfxccPTYifjuxroov' 
h t% dvcxv Tov &sov, nolg evae^tv ■*•*?£■ 26. 

Oi%CCtG(TVVt1? CCuTOVj SV TM VVV KCitQOo' SIS TO 

etvoq ocvtov diKcucv, i{gif oiKccicvvrcc Tov zk 

TcA«« row TrfcstVS IvHTOV. [TtACS. ] 7T0U OVV Y\ Kttb%VI- 2-J. 

(ns ■, e^s'iCA&crijri' dice vroiov vo/aovj toov 
eeycvj cv%i ccXAcc otx vo/xov wiseus. 
[A%%y.] Kcyi&iJL&ot ouv, irket Sixottov* 28. I. 

III, 28. I, ry o-U/S/iiCTOi tjjs y. \(&, xo^iXtpoi, Xoyit^i- 

ex Codicibus conltat, fcribas interdum fvllabam 

■x^o a principio' notaro littera «. Sic inveni , led 

in fclioliis, «/3«r«, id eit, 7f^opxrot, et alia, 

Hie ergo fcriptum erat ctQijTeov. Ex eo ergo alius, 

nort profe<~to inepte , faciebat u.<pyyt)TZv- Nota- 

bile cxemplum elt in Month bibl. Coislin. p, 

lS6- in tabula aere e;preffa. Ibi ad latera Nice- 

pbori inioeratoris 1'unt (juatuor minifiri, feu vph' 

o 
c%a{. Hie rjuater legitur (LiSe, > id elt , wgo's- 

a4« *>J«re&] <-f- ra> xvgio) rtiuy. E. Lafil. I, t<So. vul- 
gatum II, 634. Ex 6, J«. rjuod ibi omittit in 
fine orationis 634- 640, et in media orauone 6*48. 

38, e ^] */<*■*. £• Cyril, femel hunc locum babet V, 

a, 270. ouoOf tp<*£&* P oo fj. cc i o v s. 5 "> 

29. <T$oij xvB^oo7roy , %&)£>}£• I'fyav vojjlov. y -lov- 
occ':oov o Btcg fxcvoi j ou%) o} j^ sBvoov j 

30. »<c*/ ^37 iSvav. i7ret7ieg hs Seos , oV 

a. 270. ubi nexus poltulubat y*£. Sic ibi deeit 
etiam 5r/=rs;. 

29. ^ xetf] h — E. Servat Cyril!. I, a. 35i. V, b. 

280. Si variis lectionibus opus elt , notari cjuo- 

que potelt III, 187. SscrTrinrtai ypuipti jrctvXai" 

(ergo norhinatirn, examinatis Codi.cibus Alexan- 

ciriuis. ) o'jx. lovo cct'jjv a Bsoq (.tivoiv, ccXXu. y.cij sB~~ 

»*». Ex Cvrillo ergo ec confrniribiis eius erhci- 

tur? — Poenitet et pudet iain re!pon<lere am- 

plius — Nihil. — Id autem quisque per le in- 

telligit , qui ipl'e Patres legit, me loca eorurn no- 

luiffe cumulate, tametli , er hie, et alibi ingeii- 

tem uurrurum ad margines duortim exemplorum 

editiouis prions meae adferipta babeam. Ubi 

ergo Cyrillus oinittat \ , non ignoro. Quinc|uies 

liunc locum taudat, id quod Iciiicet dii'citur ex 

edit. Griesb. p. 12. Nam is pro more fuo , nee 

tomum , nee paginam notavit. Nihilo minus ta- 

men (J'g exclude. 

1 

30. 1^-eiVef e<? 0] s'itiq ti<;- E- Cyrill. \ , a. 270. 

g»ws$ In S. I, a. 35i. Ill, 5G7. 

e B-c^i, as] Hoc loco ex Cod. G. feu Boern. difci 
potelt, (juomoilo &so§ et quomodo 0; , e tiara in 
iltis reccnfionis occidentalis Codicibus, feribatur. 
I'.irifini poITuut etiam confulere Codd. D. E. No- 
tour hoc ad 1 Tim. 3, >6. Hoc enirn loco, ubi 
3-£o« et 'lq iungitur , nemo in 0? lineolam reperiet, 
uti nee in aliis locis, verum in S-ii$, 

c? $iy,xiae-:t] ncc fixtHue-ti* E» Cyrili. V, h. 276. 
tficfixottux.; y&g. HI, 187. v, Griesb. Utrum ergo 
pra«t'ereudum ? Licet enina tii^ere. — Mei CoJd. 

amino 56 &y>3 ? 3X U § o s ey9 $,/:&*& &*, 

(Zv^lotv hoi rns Tfhsaos. vofxov cvv Ktxrct(?-"i. 
yovfAev Oid tyis 7F faeces] (Mi ysve/ro' otWcc 
vcijlcv \~x(jl?v. T; ovv ; t 'go? 'jxsv , «,3f ofof/U IV, i. 

TCV 7!CZT>PCC Y t VOO\> iV^Y]KS\Oj XCtTcH (TOCgKCC $ 

ii yxQ dfdQocciiJ!. e£ e ay gov eotKQKooBfl , t%«^. 

y«f r, yQoc(pv\ hiyet', €7Ti^s\Ms 6} <x(o$0Lci<A 

Too 

omuino omn?s nihil mu'ant, nee hoc verfu, nee 
verl 3r. irabile veto eft, quod i'ling notatum 
eit ex Cyrillo, h.iec veio non notata Qini. So- 
lum hunc locum in iiulicibus re peri ran s , refpon- 
det Griticorura plebs. 

31 t "■■,,.. \ ~ , v \ 

I. voftev — tTMfitV J ov yctP XCf-TX^'/CVUSV VOfiOV IX. 

t/is Trfceast «>.>.« ts-otvo/Ltsv uotton Si u.vtk';. E. 
Ita One,. IV, r.;8. frix nlnax, — iravojtiev- CyrHI. 
I, a. 4. &tx, t>;? Trlv.oi; — iTmtsv. II, G' : )5- et 
V, d. 5^. Chryr. fe^, bis. IX, 488 c. d. VII, 
206. b Xil, f)>. a. Codex rJoeni. non habet 
ifctpofisv, led . ,-• , Gne 1 • ntu. Scilicet, quia 
ibi iutcrpretatio larina, Jlatuimns, ab Jt. incipit, 
-Vid'- (tinra r;ra"el ;m. De Cyrillo et Orig. \. 

Griesb. Op s e(l aitentione, et hie, et alrbi , nc 
leciores aut a Griesbachio , ant a; me deripian- 
tur. Verum equidem ubiqnt rm::'>s, paginas , nc 
plerumque etir.n paginarum partes per litteras a. 
b. c. notare loleo. Griesb'aehius contra, nihii 
nili •! exferibit, atque adeo negligenter. 

IV, r.] Bis ordine Chryf, IX., 297. a. c. cum 

codicibus :nti5 omaino oinnibns. 

trahuni y.xr t.- ; ( ':.o ad roa Trartgou. Malej ui 
ego arbitrbr. Kotra o-a.py.it eit, x<x.t-s. trhcPKoctiv 

irsQtrounv. ov yuQ ix Trzgireuvs , ukA Ik irfeea/s 
<7rp\ tav TTiPtrl ■-r.yi'rB-cj to'iKciic.j!r>j , as 7rix,f>at,x.oiTK»s 

iKOriXcTi^C'J OtOSHTXSl Ct7TcroACS* CUf)y>3-Jj T oo y. a I o u s. £7 

r£> Sew, xc£.f eAoyhStfl dura hs d;Kccio<fv- 
IA. 4.v>ji>. [T<-Acs\ ] E'Af%»f.] r£ os e$yto£%- T '*°? *•» 
^tro) fAiGijos cv Aoy^eTdf kutdc %x(>iv, • ^ 

5. ccAAcc xaTtz * o<P&A*ifJtc6' too ol /j.ri t%y(&~ 
£p(jteveo, %i<Ze\>ovTi tie £>r) tov ommowtcc rev 
d>j*&7] , Aoyl^raj , rj 7tkfs dvTov h<; dw.xto- 

6. GvVr,V. KX^f%7iSQ ",{Ctf octvio A^ye* rev 
fjuzxciPiVfjicv rev diQ^coxov , oj Becc Acyl- 

7. £srcif oMcctocrvvy]v %ooo:c e^yoov' - potxcigioi, 
&v d(p?Sr,<r<zv oj dxofjilotf , ;(#/ d>v stjsy.cc- 

S-AiCp&rjo-txv dj dux^rlctj. fxxv.x^cs cti^, 
9 cc. cv jAY} Aoylcr\rctj Kvgtoc djj.x^Tictv. 

IXOCKOLQlVfiCg CW IvTCS, £7>\ TY,V tfegtTOplflVf 

i) :{Xf in) rvjv cfK(io@v%icc) j keyopey yotfr crt 

eAoyiaSyi ra d^axfx ri 7rhis hs dizcao- 
lO.Gwrjv. ttods: ovv fAoytaljii', tv TteQirofjiy 

CVTl, Y\ h dK^ofDVglcCj CVK h 7i£glTC>^%i 

n.uAA h nitqo&vsiof x&f arifjieicy tAocfts 
ftgptTOfAW, oipgotYtox r>js" oiKocioavi^z rr\s 

IV, 4- IA. Tt] y. tks y3. ' fi$ u$sX<Po\, Tea sgyz^c/Lt'i/a). 

11. ar*g<x» t tiJ5£ ] 7rtf>iTepY,v. E. ChnT. IX, 5<ir>. b. 5<n. 
d. ubi data opera expli cat, bis fciabet: try/tiic* 
i'Xetfie Kc.j tr^p^xy'^x, omiflo TreptTefcyg. Utrorjue 
mocio diei potedt , eryueter Tre^iTo/xnc , et^ inifiilev, 
tw jrepitefwv. irtfitteftlis mei oWituno omnes ex- 
hibent, praeter Molq. n. qui babet Icholia Pfeu- 
do - Oecutnenii. Qui Chrviodomum Horn. \ III. 

legerit, ipfe intelli;;it, qjiae iu:bct verlu 11. 12. 

i3. In homilia Hi. aJ 2 Cotinih. uibil reperio 

apud 58 uyo^ti-tfn i o s A ... 

irteeas, rifts h ry dv.^pv-lcc' hs to etrcq 
clvrcv TictTigx Tfdvrcov Tw 7r<^?Jcvro;v tiV 
eexfe/3u?<W, its to hoyKr&tjvcff >{cy dvro7s 
ty\v oiv.cctovvvYiv' H&f TFoc-reqa tj?^tc//«s-, 12. 

Tctf CVK £% 7F€giT0f4,1)£ fxOVOV , OtKKcC X&J 

Toli, sctxcvd rcis 'tjQfe&t rr,s * 7r;gsoos ty\s 

SV T# UV.^i(0'J^lcC TCV TJOtTgCS Vj/UMV OtlS^CCCCfJl. 
TfA»sr>J5y. j" J^Cf. ] ['A^Jf.] CU «/«£ <^« V0/.JOV »?i3. IB. 

httxyyehlcc tm ot&gocx/Jt) y\ too anf^yLocri 

CCVTCU) TO JthtigOVOiAOV OiVTOV &l'Otf TOU KCCT- 
ptOV'i «AA« OtSC CiKCUOGVVYIS TTItSOOS. h i4- 

yxg 01 in vo(aov 9 k\yh>q)/oiaoi, v,evJvct>T&{ v\ 
TtfetSi ^ KccT^yyjTocf v\ mayyshw. *5« 

ya% vcfxcs cgyyv x<xTe(>yct£eTotj' ov yctg 

OUK €51 VOfJiOS , OVOS 7TCl(3CcBcC7i£ t dtcc TCU7C 1 6. 

ex, iffcews, tvot xo&tcc %a^v, its to bv«/ 

QsQxlccv tyjv e7rccyyiKic£v tic&vt) too vnk^- 

fJLCCTf, 

IV, 1 3. IB. rr, 2*. r?« /S. t{jOt uotX<po\ , ou H ** tifioO 

apud Chr\T. fed T. IV^, ?.58. d. elt : x.cy <rn/u.s7av 
f$t)x,£ Tt^iToiAYii > <rQgM.y7o'ct. 4° 2 - ( ' - *«f ftyMtW 
fhotfie > mgtT9fVi»t o-QgetyTd #■ Cyril I. 1, g. 66. 
*«f fftpeti&i 5'X«t/3s ■7ti(£LTop.4<; <r(pgx,ytdx — ooc^ofiv- 
fbt, Sed ifiptTtfiw, — tjjs t» «k^oA. I, a. 53. 
iriPtTou.viv j a-Q?'A-/.Q a, TKi fv cdcgefivrt'si ■ztitzo.'s. 
(Ergo, omiflo r^s OtKXtoTi/tii , rt, transpolitis 
VQcabults , ut mox vcrf, 12.) I, g. 124. Ex ea or. 
go mini efftcitur. 

12,. r?? *y T»f tfxgoSt/S'iat Trfeluf, ] t>;s ^rirj^?, T*;? i« 
qt,Kf>t!Z'JZt<- lt a optimi Codd, Alirpii tamen t >; 
omittunt. Cynll. I, g. 67, tjjs Id «»j. his'sa^ 
item III» 192. V, b. y3- GOyOfy/*~*0 l ? 00 p u I o v s. 59 

uari, cv too e>c rov vojjlcv jj.ovcv, ccA\x 

ygjj too we Trhsoos viz^ocxu, cs i?t 7icx.rr,Q 

1 < - a. v - - « c/ 

ij.tffctvToov iipoov, v,uz!oos ysyooc-^Tdj en 

7!CiTtoet 7JChhw\> IS'VWV TeBetVCC (7?, kccts- 
VCtVTi OU 27ll^SV(TS S'SCU, TC*J £ooC7?CC'J\'TCS' 

rove vefiflavsi "^cj-i kccKcdvtos roc /ah ovtcc 

iS.cJff cvrct' hs 7ia% e\7Tto<x Ivi IAtt/o; Itt'i- 

<Zsv7ev, hs to yFi'laSccj durcv 7i&T?Pot ttoA- 

Xwv sBvolVi v.otTcc, To iigrjfjievov' cvroos esctf 

19. TO <T7t£(IIAC6 GOV. V£tf \XY\ 01<?§SVY)CTC&S T# 

TXo et j ov 'Actrsvcv\fTS to aotvTo-o aooui.ct y,o'/\ 

vsvexgcopivov , sxttfrwtcteTms tiov v freeflow, 

20."<SY t^ vexgooffiv Tr,<; jay\T(>ocs evicts' hs 

os t>)v $7fuyyekl<ty tov Beov ou hsKgiSn 

l8. CTTi^tCX (TtV~\ "4" «"> «f (fie.) cer'^s? To£ OVpXvcv, 

x«/ to (fie.) xfiflbt ^ lie. ) t<j d-«tA«a-0-<cc$. E. 
lea ex divinis F, et G. hoc efi , ex Griesbachii 
Teecnfione pc-cidentali , notat Wetit. Ouomodo 
Griesbachjua (p. 14.) Iiaec ex Iterquiliniis critica 
furca fua eruere potuerit, id fane parunver miror. 
\'erum S. Remigius , rerno iunixus , enm arliuvit 
inier emoliendnra. Solum hoc nolo, in ( od. G. 
legi etiam S-xAxrcn; , line accemu. Ex eodena, 
Jioc eodetn veifu, norari poterat , tix^-'a, contra, 
?n^x, J'pern , t<ps\7rida , lit Jpe, \ i-\e Dfesdae 
CoA. Boem. fol. 6. pag. 2. \erl\ i3, — H-;is 
Sfephanel Cras ut inl'eras ihefauris tuis . .' 
Stella enira generis reminini eft, El, r ) t ,, uu '. 
Nam Jabuhun eit ncutrius geueris. 3 
funt , qui huiusmodi Codices proba'm? hi, 
lurj T. a. principio u\< i'lit , ut Tu, ad *. 
4 1 1 , affeverasj mi (jncsbaclii , V .1 
lime I t#- K7Tt~ic£, dk\' evscvvoifxaSri Ty nl^et, 
8ovs dc^otv Ta Sew' y£ft 7i}\r t QoCpo(>r,beiS,^i , 
cti o gTTjfyyeATot/ ? ovvaros bit ngj 7;otriG(Zj. 
oio %&f i\cy'iT^n dvTco its mKcttotrCyfiv. ^.2. 

ovk sy<<oi(pY\ Oc Oi CtvTCV (AOVOV , CTI £AO.20. 
yicBri cl'jrcv' a A Ace ^/ dY *j/u«£» c/i 24. 
peAAet Koyl^effBo^, ro7s rttgevevatv im- rev 
eyeiqctvTa lifffovv rov Kugtov yjx&s Ik vexqoovi 
cs 7rcc,0e$6&fi Sid t« TtcigciTiToo'iACLTcc f,fjicoV) 25. 
K9 2 / riytgStf w* Tijv dizxloczw ripoov* 

['Af%sf.] hy.oiioo^hrss ovv e% ftfcsoos, £>?*'- V, 1. ir. 
vj i v zyj:\jsv Ttqcs tov B&ov oix rov kiifldi) 
rifxtcv irfrov XZ^oZ' 61 ov 7{dj r?,v 7Tf'cr- 2 . 
c:yccy/!v hyj)v.d}xsv ry whet its rr,v %ct(>iv 
Txvrrtv-y 2v J tefotetfjievi v&j Y.av%vu. . '•.: 
ifV IKttI^i ty\s oofyis rov SeoZ. cv y.cvcvj. 
§e, ccAAoc x&j tixvx<0f*s&<% h reus 3A/\J/e- 

trtv' 

V, r. ir. xvpi&xri */. «^£A<p«> S > ix«ft*«5 : fi»r*5 I* w- 

V. 1. sysaevj s'%.vuzv. A. Potelt tamen orttim effe, 
vel ex conFafione vocalium, yel ex Kicv^ui 
quod tamen ambiguum ell, vel, quia liorniletis 
boc ad cohortationem ma^is erat iuoneum. \ ul- 
gatum Bafil. I] , : '■ . 

2. y,ifjyJ,>.'A?S*~] TUtvxpfetnii Bafil. I, x.\?.. 172. Sic raox 
143. Accommodate ad' propofitum lufl 
nex.um orationis. Eodem rnodo II, too. ex Horn. 
2, 16. Ia.ud at, hjxyyi\io» tiftar* IS am pev 1 1 
abfurduui fuiflet. &j0£3—S<4 'P co fx cc i o v ft 6 1 

c;j'' iiooteS) cti v 3a/\W vTrcy.cvijv v.ars^- 
£.yw£eTGtf' *J us vTTcyovyjv oGYjyriv, y\ os ao- 
5« wyr] ikpioto' r\ os shnis ov KQtTot&%v\ 01, 
■ on yj uyaTrrj rov Qeov sy<ks%vtqi\ Iv rous 
xa^iuis fiLiocv ace msvyotrcs o&yhv rev 
IT. 6. toivrcs- vy.lv. [TsKos. ] ['Afjfiif.] sV; yw?.T&«< fi 
Xfi^cs , ovrwv >j//.a>!' dti'Jevto'vt, jceertf Ktf^cv ~' r '- 
7. -JTTfC ctosfixv ocusBcivs. y'zhis yd(j vkzq 
av.xlov ns ci7;c$cc\&T'oLj' u7»eq yxg rov 
dyocBcv rd%cc nc y&i rohyc2 dizodkv&v. 
8- <rvvisr,(?i os rv\v sxvrov dydirriv iis ^(Aoca 
Sees, en, sri olyuQrxXZv ovrw HfA'onv, %%i~ 
9« Scs vvtsf* yytov cc7isSxve. 7ioX'hco ovv yxA- 
Acv, diKcnoo3hre> wv sv ru ct.iy.otTi avrsv-, 
o-ceBtjvoysSct oS ccvtcu utto rtjs of>yr]S. 
A. 10. [Tshos.'] ['Af%>f.] it ya{> , e%8(>a ovrec, rUeg I* 
KotTYiXKciyYiyev too Sea. dice rov Sctvdrcv T " ri ' 
rov itov avrcv, ttoAAo; juccAAcv v.n,rctKKot- 
yh'rss coi)3r l o'cy.s3cc iv ry £ooy dvrcZ. 
1 1 . [ Tshcs. ] e'u jucicy 0?, uKKol x&f jc«u%oi- tIa^s <■?« 
ji/fvoi sv raj i&fco o;« tsj xvificv :;/.ijtv fy<rou xv Z iet *y$ 
%<>i$Qt>i gi cv vvv rv\v y.arxAAayriV tAapo- psydxus r. 

y.SV. [Tt'Aoi - . J TtA«S £1/ ;• 7rs^< ;(ir»ywy;;{ ray 5r^«,; ewrqgiesn Vftav c.:.\- 

did 

V, 6. IT. r~ oiy/ae xc:; ^ijyttA*; r. , w^ct y. [U ttXXffiit 
upot x \ ocoiXyot , [ ir; J Xgifos arc.) ;;«uj. 

V, 10. 1^. t* e. r?{ /3. e/S{>« ibsXQoi , ci s;. " -^ d/« . rouro ['Af%>;.] oov7te(> m hos ccvBgoo- 12. IA 
^rou *j ccfxcc^rlcc its rev Koa-fxov iiariXBe, 

Y&\ OtOC TYjS CtfXOtgTlCCS 6 BolvCiTCS , ;^/ cu- 
TWS 1 I*ff 7JCCVTCCS oLvBgOOTIOVS 6 BcCVCCTOS t>lY\K- 

Sfv, ?(£>' <a ttccvtss vjfjta^Tov. a%f< yxg 10- 
V0/UOU clfAX^rloi v\v ev Kocfjcoo* olfxuQTlx as 

GVK iXXoyetTCtf, fJlYJ OVTOS YCjJLCV. OfAA l4« 

s/3xt iXfucsv o Sro&vctTCs oItto KdcifJi f*t%(>t 
fAOQvcre&s , r^y It:\ rovs [*.r\ ccfAxgrricrocvTccs 
€7i) too ajjioioc/jLOcri Ttjs '7T(xoccl3ix<Tsoos ctoxp, 
os i?i 7U7T3S rcu (JieAKovTos. «AA' c-j%, ig. 

fljtf TO 7TC6(?'X.7iTO0fAOC-t CVTOO 7<&j To %oi^l(T\XOC. 

ii yoc$ too tcj evos 7»oc^cc7iroofxaTi 01 7toX- 
Xc) oLntbotvov, noXXoo (aoLxXgv >| %d(^is rev 
BsoZ t(gy *? ooo^soc iv %dqir^ x# roZ evos 
ccvB(jx7rov hj<jov XgiZcv, its rovs ttcXXovs 
i-ff-efls&evae* H&j ou%, cos oV evos ctfxocg- 16. 
rr.uccvros to ooogYifxot' tj //?v yce^ v^ipx 
e£ evos its y,xtoc^\xx' to ot %# <?/?//# ** 
TToAAcyv 7ici*a7iTeopxTQov us diy.Xioofxx. 
Tb««*?f.«.;[T£AdV*] ['Af%»f.] « 7«£ r^ tc£ was in. IE. 
ma,(>:ti:Tte'j.XTi o BoivuTOS e@cccr!Xev7s hoc 
tov evos, noXXoo /xaAAcv 0/ r/jv- T^/a^e**!/ 

TWff X c *'£ iTcs y &i 7 ^ S " M s e ^ S T * S OiKCxlO(TV\'t]S 

XccjJtQxvovTSs i iv £oorj (octviXevtJovai $ix tou t\>os V, f2 — 21. IA. Ef ftCTif' ctd'iXqiA, uctts^ SV 'wo?. 
V, 17, IE. TJJ S*. T«? /3. e£*. [Iv «AA0(4" ^iKiJUfigloV y.i). Cui&Ku- p °° P * ' ° v g ' °f^^ 6 3 

IE. i$. his trjaov %f<=?ou. uqcc ouv, [*A«%)j.] fcs 
dY his 7iUQcc.7iToofj:<x.ros , l/ff 7iavras 

B(?007rcV£, lis KCCTCCXPtfAX' cvroo nj£j. c 

- hcs ofKUixfj.ccrcs, eis 7Iccvtocs ocySf&t- 

JQ.7TCVS, hs OtKCtlOOCTiV £cOYJs. (XXJTfSQ '/ \* 

d;# ttjs - 7>cc(><%v,o'<is tov zvcs ocv*J(;Oo7rGv ay.ag- 
TooXci KUTtTCcSraav ot 7rcAAo), cut# ^y 
d;cc rfc v7i;ctY.QYis rov his ol^odci Y.ctrci~ot- 

20. Syjaovroi} ci 7roX\ol. vcjjl:s $e Tta,%et<n(K- 
Bey, 'i-.cc whsoxciay to 7iaecL7iTooiJicc' hv de" 
£7rXso) act v yj clfj.u^rloc , vTrege'xeglo'a'evo'sv r\ 

2ri.%qiqts m r i\c&, tojyieo iQcuTtXswjSV rj d\j.oi(>~ 

Tict iv too §a\droo, cvtoo 3^ yj %ccgts &cc- t/a«? 10Z 
c;Asvcy did OiKOtteavvifs us £®jjv «\<pwov, '*-**"*' 
Oicc lrj<rov %gi~cv tov Kvfjticv rjfAoov. [TeAos. ] 

Z. 9r£fJ tjjs i^-e^£<Ae«'»j;? 1st* Tt; srjs's* 7T£x%ias 

VI, i.T< ovv ifsvpsv, STTtyeicviusv Ty ctfjLccqrlct, 
2. net r] %af^s 7iXscvcco"i! y jjlt) yhoiTo' citi- 

V, 18. IE- fuB-so^rey rij's %£t~ov ysvv>je-£»s' d&lXtyol, 

»? Ot tVOi 7T&pO,7i;TQlS,Ct.T6<i- 

20. Jj,] i'a-w. E. Bafil. I, 542. II, 116. Ath. I, 7^4. 

21. (Z«.<rty.ive"s,~\ (Sctcttevtrit. A. Ita multi Codd. Ergo 

IV* , ut ahbi, cum Juturo indicacivi. 

»I> 1. iTripiivcvfAiv] i7rtititva/u,ij> t t7riy.ivejU.sv. E- Isr**- 
ftsvuitzv, D. Ex leptecn , quos poltea confului, 
units iir ifx.ivaft.lv babet. Daniafc habet tictutjei. 
Ii, 20. Vuigaium CyrilJ. 1, a. 542. Chryi. IX, 
525. XII, <j-j. ei .ilii. Accedit, quod plures 
Codd. . "••! lirtfitvatt,** exhibent, verfu lamea fe- 
cuado Eqe-oits* b a bent. Eadeia eit varietas verU t5. I \ 

X2S- d r n^O(,vo\J.SV Tfl pCfAOCgTHZi, 7T^S ?Tl £)1- 
Tix*s*nsr. (Toftev iv ccvt%$ [TtAcs.] ri ccy-oeire-, ot4^. 13= 
AfX'*?-J ocrc; spotTirtGijiijxsv sis Xdftov 
iti&ovv-) its tcv S'aiaercv #utou l/3a£77r/cr§ty- 

jufvj (rwsTcc^r.fjLSv c I v aura 1 dice r«u4» 

fitXTTTiffjiXTOS hs TCV BoCXCiTCV' WOC MoTTEP 
rr/eg&Y} Xft^QS SK VSKPWV $106 TiJS $oj*r}S rev 
7F0CTP0S, cut® %Uj i! ; «Si ^ xatifQ'ttlTt £coqS 

TtepiitwTiiGcapLgv. h yxq <rujji<pvTdt y-yo- 5* 
voCfA?v raj cfxotoouccn rou Qavccrov dvrov, 
dhhcc 7{Xj T/iS uvct~cc(Tcv£ e7cy.?Bca' tcv- 6. 
■to yivaxrv. ovf is , cr< b 7Tcc?\cucs yuoov av- 
&q&7S€S afvve^o^uBvi <,' r.'cc KUTotpytiSy to 
aoofucc ty\s cc/jLccgTiccs , rou fjetixirt oovheb&v 
q-f/lvcs ty\ ttftotPflct. o yug ctTZO&ccvaiv Sc- 7. 

1 OiKUiCOICCf CC7J0 TY t S CtjJLCCPr'iOiS. it Of CtTTf- 8' 

Sxi'Gftsv auv %0iZ<ti» w&eucfxev, ots ?(££/ av- 

VI, Z. 13. ra w/(a> ycccj ftiyotXa q-»@/ZxTa>, '«; r>;v >.Sl- 

5-] Laudat Bafil. I!, 7 >i~. ubi in media oratione n-.ul- 
m omittit ex verfu 4- et 5. Sic et 4.94- I " ' 
.integrum ac longiwrem habc-t 634 it'" 1 (-> vi. 65* 
ulji [amen aliqu.ot.ies, ut I hryioitomus , poit 
ay.voihi a J . ! i ! x^sXQot, ex r, i. Semel eriarn ex- 
lubet, fecund a perlona, sfiitTTTisS-r/Ti. Ill, 25. 
quia ibi UuCtat Gal. 5, 27, 

V I* viiteai/] — E. Alb. tl, ir. 

6, vtttzs , eivpu$-vi'\ Sic Cbryf. IX, Jm. fed 55o. e. 
ly&vp&Tctf , rovrcii , vSfSxgaTuf- Sod < - x hoc, nee 
fa c, n - uJiibi alibi (juicqutam efficitur. Contra 
Jimt otnnes Ciodil. g. ^nffOfASV ccvtm. iiaoTss, oti yji~cs tyeq- 
S&s £>c veKgwv, cixert wzrc!jv*!trx&' Bdvcc- 

10. 70S dvTGV CVKSTt Xl'giFUet- yctg CiTiiBd' 

J'F, T}J CCfUOi^rloC CCTTsBcCVSV £@Ci7ZUJr OS 

IZ. li.^OS yxkccTocs, j<#/ a^cu >«<p. ;.] [ 'A^- """ 
%>j. ] our<y ^4/ r^uais- hoyi£ecrBe, ectvrcvs 

Tw Ssw iv %$l~to \y\7GV, Too K^Q'iot) Vyuv. 
12*[TfA0S\ ] JU-/) C'-V /3«J/AeufT<iJ *J afJtCCfjfttt TeXo? rn 

h TOO $Vf\TG) VfAObV COCjJlCiTt, §11 TO V71- u ' ■" ''' J 
«K5'j«V «UT# SV T#;£ S7J(k71 fJUXiS ccvrcv 

VI, it. IZ. t« trctfi/S&ra r^i 5\ 1,3^. clhxQoi, ovrui 

ii. fi£K e/ves/] s<v«f — E. Nullus raeorum omittir, 
praoter unum Cbryf. 8. qui tamen alt^ro loco 
habet. Difl'entit etiam alter Cod. ( brvf 3. 
ChryC IX, 532. e. bis deinceps babet, Iaud,ttque 
ad kv£:o> tpZv. Damalc. et (Jod. Eutbvm. ba- 
bent ante vsx|s^f. Ita et Cyr.ll. 1, a. i.^i. qui ad 
vetsm i/Krov laudat. 

rot xvgia) tiftaiv'} — E. 

12. utrr, in Tciif sTriS-v/xiati uvfev ] — E. v, P. In 
nieorum mio k. deelt Co him tcvrr.* UflUS d. |jr<* 
B-vftictt? dvrvi exbibet. Vide Cbryf. IX , 5$a. e. 
5Z 7 >. c. ubi data opera explicat, arrjue haec ipfa 
isrget. Diferte liaec e\ponunt etiam Theophyl, 
Oecum. 1, 2-9. c. Tbeodoret. p. G4. , yj- vtt*- 
y.evtiv »vty. eetstrg*? IZciTTTovtrvi t:i<, cosine rt!u 
ruftMrtasj explicat, Damalc. omittit , tivrr, in. 
Kurhvm. MS. \tret >.;-/ii x.cq to* rf'.Vaw r7,c Sctri- 

JifiAi' ili Ta a * J fTflB-ftiteCli. ivTOVt '_ C '■ f'T».^f- 66 aytj^v/n P o s 

fjW$e TfctPiZxvsTe rol fAsKv] n/Afiov oTrKot oldh \Z- 
-/.lets rq ocfJLOCerlot,' olXKu Tiapoc^^accTS ectv- 
rove ra> Be®, cos sk venqoov £wtocs , ^c/ 
rcc [ASA'/} vfAoov onhoc diKCiioauvvjs ra> Sea. 
etfju&PTicc yocg vpoov cv xvptevvet' ov yccg 14. 
i^s vTto vofxov, ccAK v7to %ccpw. rl cw, 15. 

CtpuPTYlGOfJlSVi OTl OVK l(T//fcV \)7iO VCfXOV, 

cckti v7to Xocpiv'y yLY\ ysvoiTo. OVK ClSo&TS) 16. 
ctt a> TtotQGoiveTs iavrovs oovhovs its v7toc- 
y.orjv, ocuAc/ fee, a> v7?otKovsT8-> hfoi olfxoiq- 

r'lOtS bs SoCVUTOV, Y) V7tOCKOY\S hs <$LKOtlO(JV* 

lYIVy %c*P,i£ oe ra Beu, cTt Y[Xe fievhot 17, 

rrjs 

ft?*? oe Vmi <rupicira$ Xsytt » ret? iQx/LCugreve. 
Vide etiam Balil. 11. 11. in primis II, 648. 641. 
ubi tamen fecundo loco eit <ei>rij$. 653. Accedit* 
rjuod nullus locus parallelus eft, ex quo hue 
transferri potuerit. INam Ephef. 2, 3. dillimil* 
eft. Apud Birch, duo folum Codd. , iique infimi, 
©mittunt folum uvtyi sv , ut DamaTcenus. ^AirvJ 
tv deelt apud Orig. I, a3g. Suis etiam verbis 
refert 240. a. 'Avrq iv » falva fenlentia , quae ita 
etiam expeditior redditur, poterat abeffe. Igitur 
omiffum eft. 

iZ. tk u,p.ct£rlct] Semel Chryf. hie afTuit : «a>i' cVa* 
SuccttoG-iivtis. Sed ibid, mox vulgatum habet. IX, 
533. d. e. Similis confufio eft verf. 19. ibid. 
542. a. c. 

i5« uftctgTucepsv] ecfia^Tijiruf^tv. D. Multi Codices. 
Sed Chryf. IX, 535. vulgatum, tamen XI, 788. 9. 

*UClt>TtlG-O l U23-X. 

17. #«£<? ^£ .9-ef] Vulgatum cum aliis Balil. II, 634< 
636. Sic et Cbryf, IX, 535- et 430, a. Sed VII, 

425. rrs d /auotIocz , u'XfjKpyo'Urs Ss Ik zct^locs 
en, ov 7Tu^t-6i,-'jY]Ts ri)7?ov d'docxyiS- [T<-Aos. Jt/ao? roZ 
IH. i&VAfxi] iK*&eeaAkns. A c%o r fc £}**&"+&"* 

iQ.rlccSy eoovAooSrj'e t# OWOtlO<TUVy. Wv9p<V- 
5Tnov Atyoo, o/ct r»jv dcbhetuv rrjs cct^ os 
Vfj.oov' O077TSQ yccg 7i<x^e^r;<TUrs rcc f^sAt] 
vfxoov oovAoc ry oiroiScigo-tcc }(£% ry ccvcpioc 
ets tyiv otvcfxixv' ovroo ivv 7joc^oi^Yja-xrs too 

/WfAtJ \) , t J.Ou\ OGvAoC Tfj OIKCClGffViy SiS ciyict~ 

2O.CT//0V. ore yuq oo~Agi yite tv,s <x<uxfl rices-, 

2.1. eAevBc^oi y]Te ry OM&toervvg, rivet cw KCCfi- 
<%cv e'i%eTe Tore , i<p' on; vvv Inuic-^' e- 
crS'f j ro yxf rsAos eKhtvoov Sxvcctcs. 

&2.vvvt as eAevSegseShTes olno rtjs ctfxctgTicte, 
oovAoo&evTes o? tgc 3>-o?, 's^pts rev kcc^/iov 
vuoov h* d'/icto-pov' ro de rt-Aos £&nv ctioo- 

2.j.viov. tcc yxg cr^/wtoc tks cl/Accgria,* , §x- 

V OCT OS' TO &£ %OC^l(TjJI.Ot TOV SeoZ , £ooY) UiOO- 

vtoi fa xpsu /ijo-eu, rf KVfico ,y/jtav. |_ Tt ! - rixat T «V H- tTXimcXti^H 7Tig\ Tf)f iy X*i iTl &V5- H VI, l8. IH. xvgi&Kr, 2\ ct^iXtyot, iXiv9-£ga&hTi$ oeij-e 

fylS e. tv%ct(>trw ra $tu>. Unde ? Ex Matth. tr, 
25. fZ3u.aX0y0Zu.aj, q'>od ibi interpret. >tur , iv^ot- 
%isn. Vide 4 5. c. V'el ctiam ex Rom. 7, i5. 
quern locum alii, ut ibi docui, cum hoc permu. 
tarunt. 

E 2 »• Vil H • dyvours , [ 'Af %»?. ] doehtyo) , ytvooaxcvvt VII, I . 
•y^cfl VOfJtov Kahoo , en o vc/^cs - xi,-£/gu« tcjIQ. 
di^ooTtov £<£>' ocrov %gev'ov £#; »j y«£2. 
vnoc,\o°os ywrj rev £wvti dvog) OEoeTOtj vo- 
[ioo sxv 8e dwoSdvy o dvy\(>, v.urfyytiTctf 
duo tcv vofXov rcu dvo^ii. ugci Ivv £tov-!% t 
Tog tov dvogcGi jj,a%vtA)£ %(>'/} uar hei, eocv 
ys-.ilTXj uvog) stfqoo' ?dv as dKcSJvy d 
dvt]t> , iXsv^^oc h)v duo Tov Hjxcu' tov tf.r\ 
etvotj dvTYJv fxcixcihldcc , y?vo(A\W dvo$i 
Irt'QCii. oo=;s 9 doshtycl pev, }{cy v/ach. 4- 
iSuvurcoSriTs too vo/jsm did rev aooy.c&Tos 
tov %^i^ov' hs to ye\£cr§oLj vuocs £T£ga> 9 too 
he vexfoov isysgSevrt, wt»' KotfTrcfpogrio-oofAsv 
Too S>eoJ. ors yocg rifjtsv h ttj cckjk), t«5. 
7ioc.Brifj.otTa touv dfUXgTiwv toc aid tov vo- 
fAov svYiffyetro sv tcis fj.sAeatv nuoov, sis to 
KxgTToQcfiffcq too SavuToo. vw) as x-cctyh?' fj. 
yrj$yjjjLSv dwo tov voy.cv, * utigSocvovtes h 00 VII, I. 10. ty, (I. r?« '/• E/3^. dhxipei, [re~«.] yu,u- 

VII, i — G. Laudat Bafil, II, 642. 

6. «7r«:3-oci/&»r«; ] «Vc.9-«vtf'»r£5. CbrjT. IX , 546. e. ba- 
b« c quidem oimS-ctvcurei , fed ut intorprerationem. 
Igirur etiarn addit, «;«/ rte£pf>ra? , nimirum , rev 
nrccy.ct.10v x^scd7ro'j. Continuo autnn recte exhi- 
bit , «"r^.9-svc'-'i-=? . conlentirnTibus Cbryfoltomi 
Codd. Molcfq, 3. <S Ita cjuoque Balil. II, 642. 
Confentiunt etiam Codices N. 'I', pt interprets. 
In Codice Euth. Monach, reperio quidem u7rcB-*- Ckfifj tf-/3 'P oo fx a i o v s. 69 

to Kar^xcfxs^oi' aZs ccvXev&v yuccs h xcu- 
varriTt nveufAccTes , v$j cu 7i'OiKciiortjTi 

yoXfAfXC(TC£. 
©. TJg* r?s t/7ro vcuav yxrcixois-ci^ diet r^v ec^ixp- 

TtXV. 

7. Tt ovv igtvusv j vofAcs uuc&qtIm ; fj,y\ yh'Oi- 
to* a A Arc tjjv dfixgrlom ewe gyi'^v , I; ^ 
d/2 vcy.sv' nfvr« y#£ S7?iS''dfjiic6v cvk yd'eii', 
h fj.v\ voy.os sAgyey, cu>c *7?&vifti<?&s, 

8. d(pO$lJ.7\V OS Kc&QcZcTCC Yj Oif/CC^TlCi , 04« T^i' 

JvtcAj-;s , Kare^yaceiero Iv f ( uo< 7/ocascv hfp 

SvfjtiCtV %&(>)S yXQ VCfJlOU CC[J&{>TiOC vs-a^cc. 

g. fy<w oe e£<»v %<y§> Js vc'fiou Trsrg" shfyauorfis 
oe rr,s iyrcKyJ£ 9 y\ dfjt^riot dvefyiasv. 

lO.tycO Cc C£7It£/CiVCV' %&j iVQi&Y] (40 1 f\ S\TO?Y} 

ii.yj hs yaWi dvT't) hs ■ Sc&rarcv. v\ yczg 
ccy.cc^ricc cl(po^fJcr,v A#/3ckV#, d'iz. rifts hro- 
7\~,s 8%tf7ioCTVl<ri (>.?, 7(gij Si. civrrjs ccTfhrei- 
11. vev. cc^s i*ev npos, ocyios., xgj q eiroAj) 
ij.txylot ZSM omdild *&} dyct&q. ro cw 
uyaScv-, spot yeyavs Srdvxros; jug ysyptro" 
«AA# 'i\ otpotgrlot, r ivoc Qotvy ccfAccgrtci dtoc 
ToZ uycc&ov \j.oi Kostf^yo6£6fthtl Bdvarov^ 
foot yhr : rcij kc6& v'te^ehvjv df.iciQTci.Kcs rj 
ecpcigTioi ci:c t$?S ivroAris. [Tf-Acs. ]nitesrni 

tojrr»$. Seel huins quc<r.:e interpr<)tatio contraria 
videtur. Addit eniui : £<« roo /ixTTicrfiXTec^ 
ijuetl %d yiy.cv referri nscjuir* ['A(|»X»f.] cioxuev y»£, art o vcfxos 7Tv?vfJLoi' t^. K. 
tikos isiv' iya> as ooiqkikcs hfxt^ 7re7r £«//?- 

VOS V7T0 TY]V CC/J«X(>TlCtV. y»Q KCCT S (>y 01- 1 5* 

£cia<X4 , ov yivoornoo' ov yzg o SfAo>, rovro 
7H>cc<j<Jcti' #AA' o fAKToo-i rovro now. it as 16 VII, 14. K. rv\ y, TJ55 y. «/39- d^BA^ol, oidcty.sv, oft o 

14. c-ctgx.ix.'os ] <ra,px.tv«<;. E. Ira fere occurrit apud 
fcriptores Graecos. 2osg*<x4<; tamen reperi etiam 
apud I'lutarch. II, qo5 a. uti ibi quoque exhibent 
duo MSS. Molqq. Nullus raeorum Cocid. hie, 
Labet cr»p»ivcsf Unus lolus litterae y,. infcriptum 
habet v. Qyoniam tamen Griesb. px Wetitesio 
Cyrilluui etiam pro G-otPxiva laudavit, addo Cy- 
rill. V. b. 2M. b. ubi eit o-&py,tx.os. Sed <ra.px.tvas 
eit VI, b. go. Mirabile eit, quod utroque loco 
mox logirur iriTPAyy.lvoi , quod tamen vitiofum 
eit. S«W**es habet eti«m V» a- 354- ubi hunc 
locum rtfpieu, nee tamen totum recitat. 0-x.^xi- 
xo« bis ex hoc loco habet etiam Orig. IV, ibb'. c. 
A;>ud iia/iL II, 420. variant iibri Giiesbatliius 
p. 19. edidit trugtctvos, ut e-ocpxtKoi. Vide 2 Cor. 
3, 3. Ardtot. Et'i. ad Nicomach. Ill, 9. to 3"f 
TV7TTctrB-uf ocXyBiv)iv, i'tvrt^ trxgxtvei. 1'heocrit. 
Id XXI, 66. to? 6-upkivov 1%5-uv. Hipparcb. Py. 
tbagor. edit. Galei p. fib* 9. ort irrt Svxroi xcij 
ra.Px.ivoi. Ergo ire oTrx^o^vr^jaii. 

i5. '0 yKP — yfWTKtt] in media oraiione omitlit B»- 
iil. II, 420. habet 623. ubi i.imen infert, elyttB-ov 
et xeocov, poit 9-fXoj et pur®. 

tcvro ■7re%<T'r<i) »• r- A.J Cynll. II, X26. rovro 
•xoiu t&yxSov' ct\X fan* xxkov , rovro sr^acre-w- 
Ex Baiilio ergo et Cyrillo eflicitur? — Idem, 
quod ex ceteris Patribus et ex litis lie dictis r«- 
te/ijionibus. — Nihil. &f4*ifm-wM c ? go f* cc i o v <r. 71 

o ov SeXooi tovto 770160, (Tvjj.(py\{xt too vo/juv, 

ij.cri xctKos. vvv) as cvxsti iyoo aocTsgyd- 

£ojA<xf dvTO, «AA' *j oiKoZccc iv ipo) dpocg- 

TiOC. 

I. 7T:£J Tay iv t*,)i$-PU7rtvy\ <pua-(i 7tcaS-mv > uovi/xrey 
TToiowrav T/js Tract; vc t u,o» cvptywitlv. 

1 8« otoco 7«(>, on cvk or<ei iv i(Ao) t Tovre^iv Iv 
ryi (Tahiti \j.qv> dyct-Sov to yocq SsA&v 
TtctgotKeiTocj fAoi^ to ds xccTsgyoi&aScq to 

19. Kcthov cv% svgiaxoo- ov y«f * <&?A<», 
7ioioo dyc&Scv' dh?C ov BtXoo xocxcv, Tov- 

2.0, To 7iQcio'G6o. ii as b ov BsKco lyw tovto 
•now, ovy.It 1 iyoo xxTegycc&fjioti oIvto, «AA' 

2.1, yi owqvgw iv ijjio) ot/jiccgTici. evglo-KOQ ctqoo 
tov VGpov too BeKovTt, ipol Ttot&v to xaAcv, 

22. oTt ipo) to KoCtKov 7rci(?x%eiTcq. ctvvr,oofxoif 
yd(> too vofxco tov Bcov xcctoz tgv scoo oiv- 

23. BgooKcv' QhsTra) Jg 'hs^ov vcpov iv Tots 
fxt^sat juou ccvTisgccTevofxevov too vojaoo tov 

VDCS [XOV, 7^f dl%UCCh<jOTl£oVTCC fJ.£ TM VOfXOJ 
TY}S dftOigTiOiS TOO OVJ( SV Tol? fAShSGi jAGV. TCC- 16. 3-Ia*] + l*w. E. Bali!. II, 626. 

t8. pov'] -f- to, E. Ita con i'olum habet Cyrill. VI, 
b. 9. ut WetiteDius notavit, fed et V, b. a5u 

ev% iv^io-KU^ ov. E. Cyrill. V, b. 25t. to y#§ 

x.ctTZ£ycc£strS-ctf to xecAoy 5 'ov. Sic, fod , to «£> 
alter© loco. 

23. h rils uk\i<rl fiov prius. ] — E. Cyrill. II, Sa€. 
Servat AtU. II, 21. et alii. rccha.l7tx^QS ly<x> ot,\§q«J7tos % rls juf gutrgrctj 24. 

Ifc TCV a&UCCTOS TcZ SctVXTOV- TCVTCV, 

lu%«f/ < 5« Tm $?w 010c \y\<jov %?i~av , rev 25. 
xvgiou ypocv. olgoc cvv cevro? lya rZ y.tv 
vol oovXsva vc/jtoo Becv' ry 0? (ja%>ti> vofAM 

CCfACC^TlCiS. 'O WSV CCqCC VVV KOCTXKOl/JlC&Vlll, I. 

ToT&- Iv XQi^oo IrjcroV) fArj koctoc crdgxx 7>f£>;- 
wotTouaiv. dhhoc Karoo TiveZptx. ['Af%»7-] 2. KA. 

c 


VILL 2. KA. r»J o~- t?S y. £/3^. [x«f I'y r<ir< 6cxeufi%ico 

X.B-. it? Tat fisB-'ci^reit • J adzXtpoi, e vi/uos roti 
1 

35. Ivjcx^ga tc-) 3-*»] ;£«*£.'? ^£ to) .%»• E. Ex 6, 17. 
quern locum hie compara. NuUus meorutn Codd. 
hie vanet.tem habet. Vttlgatum bis babef Chryf. 
IX, 662 a. e. ubi tatnen fecundo ioco polt B-'ov, 
adilit f.>, : y, Vulgatnm etiam I, 355. b. Balil. I, 
5i2- diltrte. Sic et II, 626. 648. Verum, ##£<? 
It rS S-tS Cvnll. VI, b, 379. Damalc. II, 26. 
2 7 Z^-i'i 7al •&■<* ^ r '&- '» 2 7& Miror, n^mi- 
nem ex hoc loco et ex Iefaia intuhile, TtcXets, 
loco 7-*£>.;<(;rfci£<;s. 

,VUI, t. fir, x.xrx ircc^xot, — 4rvsvft»~\ — E. Atli. I, 
624. Sed is faepe quaedam in medio contextu 
omiuit. Sic in m<;dia oratidie exchldit 8, 20. 
I, 420. F.x ineis Codd. nullus ilia omitrit , led 
nee aliornm probi Code!. Ex Birchianis unus 
omittit Vat. laofj. Exclufa 1'unt a non . ulILs 
propter limilitudinem verfus 4, Vocabula: uaXo. 
X&T& -xvitp.z Cbryf. omittit, ac ea verfu quarto 
tantum videtui agnofcere. v. IX, 563. a. 565- d. 
Sed idem mdx, frerfu 2. non videtirr agnofcere, 
$v X° lT ^ tnroO; Sic idem femel vvv transponit, 
feme! omittit. v. 562. e. 563. a. De his, ac de 
coniuiioue unius Codicii Tiieophvlacti d. vide P. 

Codici yd,(> vop,os rev TfvtvfAO^fbi rr,e £v>is h 

ifjs dpocQTlus ;^</ tov SavecTov. [TfAc^.] Tsa<i5?«>- 

IA. 

Codici d. repu^nat Cod. q. et ceteri Codd, Theo- 
phylacti, quos poitea confului. Poll ir.reZ a non 
nnllis inculcatur, t«7? , quo non opus elt. Con- 
iungenda enim funt, to?j 1/ £»<r» — m^i?rxTov- 
ir*. Qiii to7s inculcabant, ad prius re~; lv> intel- 
ligebant hvtriy. Integros verfus i. et 2. Pauli no- 
mine laudat Chryf. VII. 210 b. poJho tanien 
*Zv , polt xetTuxgtuet} et omillis, verfu lecunrio, 
vooabuiis, h %pis , ei> U-.rcZ , icilicet, quod le»untur 
, verfu primo. Cyrillus, qui plura Iniius epiitolae 
lora deinceps extra ordinem laudat, rfdiat ver- 
lum i. et 2- line varietate, omiiiis fob's, dxXx 
xxtx 7ryiv t uc: , quae Facile poterant intelligi. Ea- 
dem tamen neglfgeritius refert V, d. io3* Pro 
lententia fua Griesbachius poterat ctiain laudare 
Damal'cenum , <jai libi tamen in fcholio ipfe re- 
pugnat. Memoratur etiaiii fcholium Origeni^ 
ouor! addendum erat a Wetltenio. Si eius ad 
hunc locum elt fcholium , fine tullo duS)io repe- 
rietnr in Cod. Aug, 5. qui catena m ha bet. Is 
tamen nunc non elt amplius in manibus meis. 
Euthyrjnii MS. diferte explicat: ftti xa.ru. t«; 
e-agxix&i £?r i-fv i^lo,% 71-aZtTtvofievcis , \?yu d 4 rat; 
i,$ j «A>.£ 7tl/iVf6»Tixa>4 xa\ X.O.TA !?;lj elvct- 
gps<p oil-ion > <j.'<j< xxrx r*i (vreXv.q rov v.yiov 
,?r1ivu-icrs$. Bafll. II, 626. /u,r) xxrx a-x^xx Trzgi- 
■x-ctravo-t diferte. In his verbis autem ibi termi- 
nal Nee enim reliqua ibi ad eius propoiitum 
perlinebant. 

1 h y^-.rZ UroZ] — E. Bafil. Ill, 48. 87. Ibid. 
trior'' loco, poftulante fentc<:tia , iuxi , pofterio- 
re aiffentium Codd. inter ft; et <r». v. Chryf. IX, 
563. a. coll. 5jS- d. Servat ifta Atb. II , 3. 7 4 Q/itj&t-j n ? o ? 

IA- tvi£l tijs «7r«3Wf<vj ra»i <pv<rw.uv irxS-nftctrav oik 
t<}5 s*-£o{ to 7tviv/lc» <rv[A(pa\>i'j.$. 

['Af%»f.] to y#f adJvaTov tou vopov, iv v 3. KA. 
»jV5£t'« iW rJjs* (tclqkos , ■Steos- rov iocvrov 
viov tts/jl^ocs iv ofAOfoo/Accn (Tocqv.cs oljac&q- 

r T(CtS-) H&f 7IS(>\ COfXOtgTlCCS, KOtTSXglVS TY]V 

ocfxx^Tiocv iv ry a-c&Qxi' woe to oiKoc'ioo/AOt^. 
rov vcfjiou 7Sh'A(>CiO§q iv tjfjfiv, toIs y.r\ narcc 
aoc^Kot 7T?o rticcTcvjiv , ccAKoc KKTOC T.VsZ\J.Ol. 
01 yeig ko&tcc aocgv.oc ovtss, ret ty\s ccc^xcsS* 
(pQovovaiV ci os Y.corol TtviZyLX, rd rou 

TrVS-JfAOlTOS. TO '/Ct$ (PgOVYjjAOt Ti]S GCt(>Y.CS > Q. 
ScCVQlTOS' TO OS @ <%QVY\ [/.<& TQV TtVSV^TOS, 

£ooYJ ?(#/ isgiivri' hori to (Pfovyipx tyisj, 
(rectos , 'iyjbga, its $sov' tm yc&Q vo\jloo rov 
Bsov ov% \i7toToiaQsTWf ovSs yoiq Svvc&Tcq, 
['A?%*7-3 °'* ^e ^ ffa ffc' ovres , Oeo> dgfoctj 3, KA. 
iv ^vvxvTOLj. v/xeis os cvk iss iv aoc^Kt^g, 
#AA' iv 7tveviA0STi-> sMsq 7ivsv\JL% B'sgv cues 

iv 

VIII, 3. KA- piS-to^ro* (Mario occurxh r\ ptS-'ogTovi 
modo >j psB-io£To$ , nimirum tftdgee, Gregor. 
r?az in Horn. J<$ y^y x-suv/jv icvPtetx.i}r i i J>- 268, 
xuj tii^io^To? io^rri. Pollux I, p. 24. /LiiB-sr.erci 
ifAiQCjj.') tk<; X^isoit yivvr,<riu$ 1 iv t<0"<?* ocdf\(pci t 

VIII . 8- KA. ixvavcte'ov 13. [ Iv !t.XXu° 5*. ] fisS-tegrov 

<J>0< > C< f? COi£Kl IJVTSJ- 

>). ovk S«] ev*«TJ Ifl. E. Aih. II, 452. Ted vulgatum 
10. 479. M'ix primo loco deelt etiani, «AA h 

wivpu-Tt* Deinde bis, rev B-iov. ' CMOtyj -/& '£ 00 js oc l o v s', 75 

h vjjuv. — [TeAos - . ] h o's Tis kvsvjjlcc %pi • ' r '>->: si 

** > V ,*T > V ' 1 *"*• 5 ft* Tiff"/ Tfljy 

10 SOV CVK £%«, CUTCS" CUX £ZD> CCVTOV. fc'/ 0£ ' 

%$i~ s €V xjaiv, to jufv coucc vexfo- 1 di 

CCfXUQTlotV' TO OS 7IVSVUCC COCtf OIX dUtdlO- 

1 1 trm ry. h ae to 7J\>sZjjloc rev iyeigcwTos 

WlGOVV £K VSKgOOV OtX€t iV VfJUV , Q iyetgCCi 

rev x^t^cv £x vengwv, £:*)c7rcwaei H&j Td 

&\Y\TOt COCfAOCTOi VfAWV, Q}CC * TO ilOiKcZv 
12. CCVTOV * TJVsZjAOt h Vjxlv. CC^Ot GVV, C60€?\- 

(pc) 

io. I; Js] Apud Bafil. II, 193, fentcntia poftulabat, 
l'\. Ergo vulgatum 584. 

11. lijvmiv \x. vsxp&v] wvMft %£i~6v- Atfli II, 4^2. fed, 
%,£is*ov in<rov» ix Te*iv vsx^wv. 4 r 9- et vnox ab^it, 
c /y. r. %%• * x M*gW» 8. to I'/tT'ct,} t/nrcvt sk 
y&x^&x, Sic et 12. 

* ix T«f eveixcvi/Toq uvTov 7ri/svuure? J c;;£ to *yaj- 
r.tiyv xiirav TMVfttb Vulgatum in.i^is Graecum 
eli. Aujue ita ha bet Ath. I, 522. 534. 536. Apiul 
Oecurn. 1 , 3o3. d, temere textus editus ell e*x 
edit. Eraimi. Nam in fcholio 5o5, a. recte lau- 
datur, ac dilerte ? i'oixovh , contra Ivantiicrxv , de- 
fenditur. Cynll. IV; 92. exhibet: $iot to homn- 
e-at ctvre'J Trvivp* tcv ptovc/ivous- Sod 824. cy;i' 
|#« nis-evy X% l ^ ov — ° iX T0 ' J iveixwve? oc-jtoj 
■2-Mi-fi.XTlS. 83l. fysffixq Xgtroy !>}<ri>vi> — Qic* roi> 
lusiKc-jurog ce-vrou K'iiv(A.u.ror l - Ut nos edidimns, 
maauo confenfu exhibent non lolum Codd, 
Moiijtj. fed et Tex alii, quos poHea examiqavi. 
Solus i3, difientit , qui elt meorura infiinus. I5is 
ita babet Chryf. IX, 670. c. e. Tamen exhibet, 
lev fvtiKoviiToq — ttssi iixtoz- VIII, 262. b, X, 
3gr. c. rev hoticov.yTos uvT. TrvivfA. Eafil. I, 2~6. 
3o3. II, 584. III. 48. Ath. H, 452. 479, 8. Con- 
IpiJ'us, plurium etiam Graecorum Patrum, cnntra 
Codices epiltolaruni Fauii nihil pottit §iiicere, 76 ejDLf>8/*~tftl q s 

KXTcc crctgKCC £ v. si yx9 t Kxra aaoKcc 15. 
£»n:, fx&KhsTe oiiroBvymc&v' si 6s 7tfJjU£*t; 
rot; 7!(>dZ?t? rcZ aoufxccTG* SmcctoZts , £*i- 
Th.asT^o.asaBs. [TsAof. ] ['A^ K '«] co-c; y«£ tzvs-j- 14. KB. 
jW^r; 3?cJ ^ysvTO/, cure* e<cr<v tucl Seat;. 

[T^Aoff. ] OV yoLO sKocBsTB 7fV6UfX06 WO- 1 5* 

Ae;K£- ftxAtv h? <Po(3ov. t «AA' sA'A&ere . 
7rvfv/wa vicSsG-iocsi iv cb v^d^cusv, ctjlficc 
6 7iy,ry}(>. ocvro re ttvsviaoc avfy.fAxqn^ei iG. 
T$> 7!vsufjicirt rrjjcav, on svpsv rzv.vot, §soZ, 
h as TSKvee, 7{Of^f ^X^povofjiot' vJ.rftovcfxoi fjtsv 17. 
BsoZ, (jvy^K^qevojAoi 6s %pi^oZ' inxsq avfx- 

Xos.] Tt7. TOD 
■'OiOPTiV. toryis. 

Xoyl£c(xcij y«f, on ova ol^icc roc 7to&Y i u.aroc iB, 

rev 

VIII, 14. KB. crafifixTiu tvs e. ej83\ [/i«/ i'v tio-i, <rs- 

'7TTif<,3%icV 0- TVS OiyiXS igU(a'ji]S. Kaj O-cTTTillfigtev _ 

£. Tav etyiov o-at^ovTai-J xdlX<p<>\, tffoi TrvsifAXTi 

r3. toZ <rvy*siT6?'] tyis truprj.<;. E. Nullits meorum, 
ne rjiude-n Cod, iZ. ~Zo:y.u.rcs , ut mittara alios, 
etiam Cyrill. V, b. 146. 5o4. ac diferte Chryf. IK, 
5- r >-_ c. d. 

i5- is.aJZTS — kXxfliTa] Eis h.xfiiiciv. Ath, II, ijr, 

7. liars^] «* E. Alb. II, 591. 

18. A«y/i^o««f y«g] Hspc Chrvf. tam in MSS. qu.ijn 
x iu editt. oxuuf: r et habet. IX, 58o. d. 5Sr. a. TOU VVV KOitOov 7IQCS TJ7V fASKKcVCOiV OO^CtV 

19. x7:cxochu(p$rivui sis Vfj.ois. r\ yuQ ctTto* 
Kct^adcy.loc ty\s ktI-sms rv\v ci7fcK0iKv^/iv 

20. toov vioov tov Qeov a7yf*oV%cr(X/. t% ydc^ 
fj.<x.T<xi2Trri tj Krfais v&srccyfii cu% skov&~o6- 

2i.aAA« oia rov vvroxccPocvTcc sit lAV/oV on 
t^cy oivTY] j? tfirhys sKs-S^cjS/ stccj diro 
rr,s obvK&ots tyis (pBcgas hs rvy eKsvBs- 
ficev rrs oojjtis roov rixvtov rev Seov. 
KT. 22. [Tsaos. ] ['A^%r'.] ctaufAsv yx^ cri 9X«<TflfTlAa« 
>? KTiffiS avzeicx^H v$j avvoocivet «%?« too •" 

25. v?v. cv f.ic\cv as, ccaacc ;(^/ olvrc) rvjv 
ccTtaoxYw rev 7ivevfj.tx.rcs s%cvres. xg.'' ruins 
dvrct h eetvrsls ~?vc&( i cf/.iVi vioBerriotv oL%sk- 
oe%of*svci) rr\v cItjoavt^xciv roZ coofxetroe 

24- J7|UO> v ' T% ?«V ZAKiOt eVQO&flfA€V' SAT>)<, Ss 

&A£7rcfj.{v?i , svx iktv £A7Tis' yccg ftAtTret 

25. t^, r< ;<#/ IAtt/^W; ?* c5e cu /SAe^o- 
jUfV, eATtk'cuev , di' v7Tcfuo^s cc7tsx.6e%£us- 

26. S'a. modvtoas os y^cy ro 7JvsZij.cc trvvuvft- 
ACifAi3avsrcif reels cta^iveiciis Yifx<%v' ro yccfl 

rl * 7igCCT6vfcc{AeBcC, KCcBo d« 5 CUX fliJWftfV, 

«AA' 

2>". r?s £tfjj«J omitrit Atli. II, So**. 

20. rzTs ciz-B-eveittis] t>J- v «<r.9-e>s/«$ t r>j aep-cvti^- E- 

tf^otrh/^6>fts^» ] ,-.-. )•<*•. Ita etiam poflea 

in iepiem Code), reperi. v. i\ Wetit. Birch. ray 

XTOV. #AA ■ CCVTO TO TlviufACt VTTS^SVTvy^CtVCi t/77?£ 

ri/Aoov 5e>ccypci£ ccKxhYirots. o ol igev 27. 
Uav Tcis x'agoiots owe •> rl to (p^o\r\\xoc tov 
ffvsvfJtccTos , on kcctcc Beov ivTvy%ctvet v7reg 
Ti'a<j? tHu s. ccyioov. [TsXos.] ctficc/jtsv <Jf, or* [ *A^%>7. J28. KA. 
toTs" olycc7iZ(Ti tov Sscv 7roc\>TM aviFgyei hs 

OCyciBoV, ToUs V.UTCC 7I(>oS'S<TiV KhqTols CU- 

cr;v. oTt ovs 7i^osyioo, t<&j 7rgooo(>itjs 0-0/^-29. 
fAoqifiovs T't\s hvtovos TOV VIOV OCVTOV > l<? TO 
«vo/ ccvtov 7T^oov6tokov ev vroKAolis ccoeX- 
<Po~i$, ovs oh TTgcoogtae , rouTCf? ?(#/ Ik« 5o. 
A?o"£° ^/ cuff SKCiAsas, tovtgvs %$ imKctloo- 
aev' ovs de sdixctloove, tovtqvs %gy zdc^ctce. 
Ti ovP igoujjXiv 7?%QS tciZtcc'-, si Btcs vtis^ 3'« 
>jV^ v ? t ^ KCi ^ ripoov', csys tcv lo lev 5a. 
Ciov cvK £(peicroiTo, dkX v7ref yfjiaov ttxv- 
tccv TictGedooKsv dvTov, 7joos ovy) n&f aw 
clvtZ toc KcciTa. rjplv yjx.% Ice ray ; t/«to3« 
syzechhet auroc skAsktocv Bsov', Sees at- 

KCtiOOV. 

VIII, 28. KA. <pe$%6vci%iov a. tov etyfev Tgvtpojvos [& 
Tto~i G-e7r7eii/3giov a- l<; t'av ui/a/St.tyw «■«^Aof. 
«v &XXu' tov ctyiov pttya,\9/&xPTvgos f/.u-ttavroi. 
iv ol\}m' 11$ ptccgTvpcis-] ttbiXtyo'., Ton oLyuirun 

Ten &SOV. IV UXXti' U.o'iXtyo't, tlitifiill. 

vTriPiyTvy^avci ] svTvy%unii* E. Ghryfolt. utrnm- 
que IX , 585. «. 586. c. V, i3/,. a. Trrtium 
Xa>.i7 etiara iii promtu cit, ex Hebr. 12, 24. v. 
XII, 296. d. 

29. Trgotyvoi] Bafi). I, 5o2. in uno Codice jrgesyi'wxf. 
Sed 292. line varietate. Sic et U ; 646. &ffyW-& '*P CO fJL CC I V S. 79 

S^.KO&ltoV' rk O KCtTCCKflrooV ; %$l~CS 6 CiTTO- 

Sccvoov, fAc$A\ov os y^ iyegS&i; , as ?(#/ 
i^tv ev deface rov Seov, os Hey hrvyyjxvet 

55« r ' iS VV-ks yj$%\aei duo rv\s ccyxTirjs rev 
X^i^ovj Sa/\|^s, V sevc%oogiXi yi dtxyfjtos, 

*} Ai/JLOS, tl yVfXVCTYj?, h XIVO'JVCS , t] }JLX- 

56. %a>i$ot) ttccSoos yey(jU7irctj' or/ svsk» <tcv 
bctvccrovfjLsbcc okyv rrjv rj/Af^xv' ikoylcrBrj- 

Sj.fjLev 00s 7rqcQccTcc <r(paytis. ocAA' h rov- 
rots 7rxatv vTteQvtKooy.ev dux rov ayct7i;Y\<Tocv- 

33» r"os yihus. 7ihie%(Tfj.aj yocg, crt hvr-t Bdvot- 
ros, ovre £oovj-, ovre uyye'Act, 'core ot^%aj-, 
cuts ouvec/jtefs, cvre ivesarco, cure /UrA- 

Acvree, 

35. nv xgifov] Sic et Bafil. I, 126. 200. II, 468. 
^ ubi tamen deeit , y Xtfifc. 65"/. ilia fervat. Sed 
6"3. rov S-eov. Sic et III, 6i3. x?'^ ^ At ^- I> 
263. 273. 455. 

reva^w^/it] Non poffum praetermittere lectionera 
recenjionis occidentalis , leu Cod. G. , feu Boern. 
Habet enim reva-xa^fee, et fupra , t (id elt, aut) 
%. Ergo altera lectio elt nvo-£o)zt&. Nemo . ut 
mille alia, haec notavit. Ergo Codex G. , leu 
Boern., a Kuiltero et Wetlt. examinatus, non elt 
is, quem ego edidi ? Quia vero criticus eiusmodi 
monltra et ludibria faltariorum notabit? lrarno, 
quis criiicus eiusmodi, non dico Codices, led 
Itercjuilinia, omnino excutiet? 

33. up%uf] -{- evrt itovo-ittf, E. BafiJ. II, 672. Vid« 
ZBOX. V- Aovr«, cure v^vfxce, cvf? /Bancs', outeoQ. 
ru XTicns sri^oo ouv^asrotf r\\AoLs %®$lvxj 
ocTTo Ti]S dya,7iY\s 7ov Beou, Tys iv %^i^oo ■jey(«t/ IA. mp\ iK7TTw<r:M<; iargcoiA, Ten «wo/3AJ)3-s>ra?, K«f 

jsAij^Sfc'S ray «6Asj.9-oi;?j Ton f«As;fc.9-t'i/T«s fiirx 

Ohm. 

['Af %'/?.] 'AhqSetctv Aeya) eV %fi5"«, euJX, I;KE. 

\|>rudo/^a/, (TUfjLfji.oi^Tv^sva'yjs y.oi tyjs avveiori- 
(xeoog fxov Iv tjvsvuocti uyico, ort Xv7iY)-2 t 
pot h) yeyxXtj, ^cy datdXev^ros oovvy] ry 
Kctfoloc fxcv. yv%0(A?iv yx(? dvros !y«i3» 

CCVCi$€fAC6 etVOtj U7IO TOO XgiZOV V7it% Toov 

dasA- 

IX, r. KE. t» cufifiocrq) Taj's s". s/3o". ubsXQo} , »Xn- 

5g. roZ B-teH — v/aZv] Sic cum aliis Ba/il. II, 521. 
Chryl. IX, fioo. b. Seel idem XI, 171. e. ayasnjj 
*ev X?^™ ■> idque adeo urget : <5t»jc. !<«•£» 
a.7vXai% , oltv\ rev %fiis"ev > aAA «ff« T/?s «y«c^-))5 
to-~ ^^;r«y. Ex confufione verCus 35. Eodera 
modo inter «££«/ et o'-jvdp.ut; \ erfu 38. inculcat, 
i'vrs izcvG-t'aj , quod ipium etiam non nnlli arri- 
puerunr, Recte vero urrumque verfum di/tinguit 
et exhibet Chr\T. 1, i55. c. Ex finguiis locis 
Patrum ergo nihil eilicitur. Aliud exempium elfc 

IX, 3. at/rag tyco xvu^-ifia sivajj~\ cc.vu&i/x,ct iivuf uvrlf 
lyu. E. Ghryf. iX, bo5. 607. a. XI, 3?.6'. ^t/^j» 
«v^3-j ( «at socof uvo. I, 221. 385» 4^4" *Y°> «►«-?■£* 
/6ta £<v«<. 2V. «fro? ;ya civa^s/uc* imcif. bg4» 
l»,^o/»l}» ttmfrf/Lt*. iiHtf. IX» a8o» t,yriliu« iaepiui 

liaee C*f$j2>~$ 'P co fx a l o v s. 81 

udehtpoov juoo, roov avyysvoov fuov xxrcc 

4- aoi^iccc. otrtvfa fitriv lagocriXiTcii , wv r\ 

vicSealcc v&i rj oo^cc 7^ w $iocSrr,«£f v&j 

v\ vo/jLoBecrloc, y^j yj Xocrqetcc ncy a} sTroty- 

S.yshlcq' dov ci ti&ts^ss, Ttgtf f£ w yj>i- 

%QS, TO XUTC6 CCCgXOC,-, 0)V S7Ti 7IOLVT00V 

Seos iv\oyr\7cs its tovs cuoovcts. oi^vtv. 

[TeKos.] 

haec habet, fed nolo cumulare locos. Bafil. I, 
6or. hie rurliu ia media oratione omittit, iv% — 
%pte«v. Habet II, 479. 

4- «/ hxbvKaj] i Sm&w. Atb. II, 353. 

5 ] Sufficit hie accuratius laudare aliquot loca Ath. 

Chrvf. Cyrill. quae quilibet ipte poteit evoluere. 

Ergo Atb I, 32/. (489. led hie deed, to ko,toL 

CU.QKX- ) 546. 726. II , 553. led hie abrumpit poft 

TTAvriit S-to$> Addit 1 j. n'/tj. 464. Chrvf. IX, 

Oo + e. 607. d. f}53. e. VII, 5i. b. VIII, 5o..c. 

191. b. VI, 434: 1, 435. X, 1-2. e. Cyrill. V, 

a. 20. 240. 705. V, b. 58. V, c. 144. VI, a. Go. 

ex Neftorio , qui haec agnofcir. 240. VI, b. 216. 

Bafil. I, 282. de Chiillo. Sed 5~<> d. de deo 

patre , per lie dictam accommo&attoncim. (Arrige 

aures, Wetfteni cum allV'cli- !') Damafc. II, 45. 

88.. Longa, varia , ac ne Graeca qiiidem diiputa- 

tio rit apud Orig. IV, 48 — 55- de verbis, ^oyog 

et 9-ios- Euthym. MS. ita habet ad h. 1. ' %p t , 

5-45, (pitcriv, oi)i t~i crctvTuv triof, >i tin ttuvtu* 

tZ» KTt<7u.ctT&)ii B-ilt;. In priore editione dixeram, 

nullum Godicuin meorum hie variare. Id veriiTi- 

roum elt. Sed nee ex feptem iis , quos poftea 

examinavi, unus elt, qui varietatem habear. 

Verumtamen de Codice k. in priore editione mea 

excidit haec animadveifio. Scilicet, uv \tt\ , le- 

gitur in fine veifus, extra verlum, led ab eadem 

JT naanu: tIa**™ [TsAw.] ['AflflfJ oV% c;cv <Sf, "r; &*& 6. K3. 

tctocxsv o Acyos rev ijsov cv yxP 7rxvres 
cY (•'£ fcpxn\, ouTct ]<jqciy\A. cvo era ha) 'J, 

<T7T£P(A0t uQocCXyL, IttLvTeS TSKVOCi' «AA' EV 

\axxx y.?^Bricrsrccf aoi 07isPfjt.cc. rovrfctv, 8. 

cv ra T&'Kvct rr,s cx°kos, rxZrx rsKMX 

rev {jeov'. clKKx rce rex-va rys inxyy saIxs 

Acy l^eTotf sis (i7TiPfxci. iKctyys/uiX'S yxq 9. 

c Acycs, cvrcs xxrx tqv xxipcv rcvrcv 

EASvcrpfJiftf, %&/ ezotf ry crochet vios. cv iQ. 

(jtcvov <5f, cIaax ?(#/ ^/3c'jcx«, e£ ivos xol- 

T>;v e'xovcrcc, lauxx rev KXTgc* y/Jioov. 

IAY\T>(£> yxp ysvvviBevTaxv, fjttioe ttpx^xvtoov 11. 

t< xyxSov h kxv.gv, hx y\ w*t ixto-yj)v 

7Tpc^sjis rev Bsov phy, ev% e£ epyoov, 

gsAA' 

IX, 6. &5. t>; s*. r«? ^. '3o. ov% aici/ ix,7rWrux.i*. 

manu : w«vr«v S-se? vero , in principio proximi 

verfus , in rnfura, etiam a prima manu. Sic in 

eodem t3, 9. ra yag ov , in fine verfus, extra 

a Icripturn ell, uot%evrets vero, in princi- 

iroximj verfus, in lv.lura. Sed haec epiouua 

a prima manu. Scriba ergo utrocjue loco eodeni 

•j errorern fuum correxit. 

9. h.'.vs-euajl tt(o<; cr) , addit Cbryf. IX, CoS. A. Idem 
.:i interrogat: r/ i?i, x.tx,r-X ^vvcCfui 
sir *yy e A 1 * s 5 Ac fi ita in textu legatur. 

ii. T'.wj'.'.y] <paZ>.oy. E. fvnonymura ex levitate per- 
mutalum. Cbryf. IX, Gog. V, 410. cum aliis vul- 
gatum. Pro <f>xv?.ov laudari quoque poterat Cy» 
riil. Ill, 020. Vide mox verfum 19. et. 27. 

r*v B-aZ 7r^c$S(rn] TrgeS-itrn rou &$w t Sic er 

OeCUUJ il.olKK ix rev Y.uAcZ\rcs, f§$§v\ dvrq' 

cri c fxei^oov oovAevaet tm Ihoiaccvi, 

1 3- kxBcos ysygc&TtTccj' tov 1cmm& 7jyx7trio , <%> 

i4.Tcv os r<7ccv if.ilo-f}iT06. ri ovv i^oZy.svj jay) 

l^.CCOiKlOC 7T0C.(?X TCO 3"f to j fJ.Y\ ySVClTQ. TOO 

ydq fAcouay J^eyet' sAsrjo-cc, cv dv shsx, xjpj 

1 6. ciy.T6t^y\<Toa, cv ctv aKTetgoo. ctgx cvv co 
rev SsAcvrcs, cvos rev rgsxevros , ccAhoc 

17. Tov sAsoZvtcs Bsov. Asyei yccg ij y^oc(pr] 
Tto (ptxgotco' on sis ctvrc toZto i^ijyei^x as, 
ox cos svoeiZtopUf sv <rc) rrjv Ju'vof/z/v (aov, t^cy 
emus hccyysAy to cvo/aoI (aov sv 7Jccay Tfl 

KZ. iS-Vi/- ^ot, c vv U &?%*!] %ov BsAet, iAsei' 

19. ov os BsAet, (rxA'/j^vet. igess cvv pet' ri 

en fAsiA(peTccf', tm * yctg pzvArjiAccn cevrev 

2.0. r Is uvBs^yjKSy [TcAcs.] fzsvovvye, 00 ocv-TUoerns?* 

Batons, crv rls « clvro(.7!cy.Qtvcjj.s\:s too 

Bsto'-, (AYJ S^SS TO 7lA06O-fj<.06 TOO TFhoiffCCVTi* 

21. T; {AS S7ICi7]CUS CVT60S', Y] CUK S%6t S^OV* 

UiCiV C XSgCC}.ltVS TOO 7It)A0V-> SK TCV CCiTCU 

(Pv^XfAOC' 

IX, l8. KZ. T>) $. TVS $• ?/3^- [!'► 7(<T( , C-ITTlti- 

fiptcv ty. rev K'/iov x.v£y*)A(ov-] tcbtA$u , '«> 9-tAft 

Oecum. in 1'cholio. Utroque modo Cbryf. IX, 
611. a. Gt2. e. 

ig. t» /ZovAvpdTi ] tu yot.% fievXviiXTf. Sed Cbryf. 
IX, 614. c. rZ yi$ S-SAKy.eiTi, quod aliqui fecuti • QvQciixxTcs 7tciriac£j , o /uc-v f/s* T^j-if uxfucf, 
o de s^s* ccrtfxiccvj it ds SsXgov o ^f cs 22. 

?\(}C.£xG§otj rv\v cgyriv, x$j yv&gia-ctf to 
d'jvojTCJ' ccvrcv, ifvsyKSV. £v 77oKKy fjiccr.go- 
Svfjtlot, (TKevv\ ogyrjs KccrtigTiCfAhoc its U7loi>~ 
X&xvj Jig) net yvcogfoq rov 7tXcZtcv r 'tis 23. 

Octy\S CCVTCV £7l) GKSVY] SXSOVS, ol TF^OVJTOi- 

fAxasv hs defcocv, cvs H&j wocKsaev r,/Jius,2.^. 
ov y.cvov ij* tovdxloov, ccXXcc Kg} e| iSvav. 
00s >{gj Iv tm ooerf}s Xeyet' y.xXhoo rev cv 25. 

XdCV /AQV, XCCOV fAOV' %$Cf TY\V CVK Y\ycC7IY]fA.hv\V, 

Yiyot7jr,!JiiVY]v, y^j e^etf, iv t&> rc7rx^ ov s^rj^vi 2.6. 
cevrcls' cv Xaos /uov viAttSi iv.ei kAjjSjjctcv- 
rcij vie) Bscv £oovros- y\<j dices oe v.(>ti£et 2 h -. 
£712% rev ItjgctYjA' ixv y ccg&y.os roov 
vixv I'jgocYiA, ecs H] ccfAfAos rr,s BxXxao-y};, ro 
'/.xrccKetfAfjioc, a-ooBrjceTcif. Xoycv yxq gwtsXoov r>S. 
Hffj cvyrtfAVGov iv ctzcticciivy, crt Xoycv cfvvtst- 
fjiyjfxsvov Tiotycet xvgtos in) rr,s yyjs. x$j 29. KZ. 

KCiStoS 7tQ06i^iV/.eV Y\(TUlXS' ['Af %>?'.] It fXY] 

vlvqics cocfiocaft syKctTtiXiTJev rnxiv cni^QjAot^ 

00s 

IX, 29. KZ< BtKiftptUV A. 1*5 Tr.y ftiB-icProv, run Xgt- 
rsv yzvttriav. tv ran. Key m maaw , rr,- s n;g r- 

CC$iA~{p6t , ft ptq X.UPIO?. 

22. xari-^ricryj'jx] Editor Bafilii M. II, 77. nota //. 
). . iiemiic. Vulgatum imerpreiem, quod reddi- 
dit fipia, non aptala. Ego pcuius laudo. 

27. KZTCL/,itut'.x] 1-yKXTz.y.iiuucc. E. Ita Damaic. et 
Chryl. IX, Gi3. Vj.o. 637. Aiicjul viroAHf&fAct,, et, 

iuncttt av djj.otouJYiiJt.ev. 

f/KArciAi: \f/8&s x«/ ran ^/j agjuo^eyrd; tcvro.-, xijgtfy- 

5o.t; cjv Igovy&vj en sJvv\ rcc (jly] OicaY.cvrtx, 

SlKCClOGVltJV , K06TShcC&S OiKCUOGvVYlV , O;>C«i0- 

3 i «g , ih*]1' og tj}v l>c 7^h seas' Ij^xrjK os cicc- 
xcav vcfjicv c iy.ee iO(rvvvs j M£ vc'/>ccv diKcticcrvVYis 

52.00)6 £(pSci(TS; cJiCCTlj CTl OVK l» Ttl^SCOS, 

a A A' cJff l£ ^yoa'j vcfAcu' TrgcaiKc-^ocv yaq 

'OZ'TW hlBoO ToZ 71 'gOVKC/A [AOCTo?. KCtSooS r y'- 
ygx,7j:TQCj' toov, rlB'/jfAi ev (Ttoov KlSov m^oa- 

KCfA{AC&TO£, y&f TtSTQO&V ■ GKOtVOuKQV ",{C£f 

7ius o 7fi^svoov It: uvtcc , cv xaT^;a%uv- 
KH. X, i . 5foe retf. [TeAoff.] ['Af%J?.] 'AtJsA^w, jjT&A«srJ 5 \8. 
1*1? £U(}gkIo& TY\S SuT,S XCCPJiCCS'-, Y&l r\ oeni<f4s' M1 . T ' 

X, I. K.H. x«fis«K)i e. atdsX<Poe, K Ivocx-toc rr,i lur.s- 

iuncto utrofjue, J?r«x«raAE<K«^. Mei Cbdices 
niliil mutant. Comparetur hie Welti. Grii 
Birch. Ex huiusmodi locis , quae nullam d6gma- 
ticam dilceptationem liaberu, aeitimanda elt (Jo- 
dicum fides et auctoritas. 

32. fiftov"] — E. Chrvf". IX, 620. b. ivy. itn-sv, l| 
IWft'v* «AA , &i 5 l§ egya* v'tcov. Idem tamta 
ycucv omitlit \ IJ , i t r - xX\ o.c, — i/itiov prorlus 
dei'unt. VIII, 54. Centies dixi , ex Cbrvfoitorno 
et ceteris Patnbus quodlfbet defend ere lice:, r. P. 
]\Iei Codices nihil mutant, nili unus i3. qui in 
as rafuram habet, ut dclit $-. 


33. \tt ccnTfti] sk uvrlv. E. Chryf. IX, C20. b. et 
Theodoret. 86 (*pJO, *'-/ n q o s " • v #> * 

Y\ 7I£CS TCV &SG1T, V7ISQ TCV i<T$OCYJ\ E<?/V SIS 

aoorygiczv. fuci^Tv^ca yoc$ ccvtoIs, on $hov 2. 
Bsou s'Xfivaii #AA cu '/.ocr sTrlyvooaiv. 
ctyi'oovvrss yccg rrjv rov tysov diKcucaw 'jjv, 3» 
?(£/ rrlv ;d<#i> oixctic(rjvr,y (farovTes ?Jj<ra/, 
t# oi'/.ciic<Tviy rcZ Sscu cu% u7rfray>;o-ay. 
TfAa? 7«f ro//oLi %gtiC£, its oixeticirvvw 4- 
9T06VT< Ta! 7ii~svcvri. /xoovjijg yotq ygci(p&$. 
rrjv oMcucavi-riv ryv sk rov vofAov' on 
7Tcir}act£ eel-roc ccvfygcoTics . (jfiagTctj sv an- 

TcTf. «7 Og Itf wfeetoS QMCtlGGVVY] QVTOO As- 6. 

*/«• /uj? em%s h ry vxtgolct, crou' t is c&vx- 
(SfoeTotj its rev ovgccvotij ro\)%k~t %%i~lv 
xuTccyc&yeiv. if t/V KocrctloYiusraj its rvjvj, 

X # i. r«~ /Vf«!jA] uvruv. E- Ita Cbryf. IX, 607. e. 
621. a. 280. c. dhTentientibus tamen eius Codici- 
bus. Credo autem, apud Cbryfoliomum praefe- 
rendum effe tUvTuv, cum praecedat ieutx'av. Se- 
mel autem CluyiofLomus h. 1. in animum iudu>;e- 
rat eLvTm. Ergo id poltea etiam inculcavit II, 
48"*. iuOoxlu, (A.ov xcq — CivTam, Sic et XI, 52. 
'Avrav etiam Cyrill I, g. 385- Birch. ocvtZv in 
uno R. ego in nullo inveni, nee in feptem illis, 
quos noviffime examinavi. 

3. totctv QucctiotrviHiv] itKobtae-vvw — • E. Bafil. II, 643. 
664- Poterac abeffe. Eigo oiniffum. 

4- TsXe? — X^'^of] 7r\t]Qwptei ovv vofteu X^i7o%» 
Atb. II, 578. Ex Rom. i3, 10. Eodem modo 
Patrps aiii errarunt, ut ad Clem. Alex, fuo loco 
notavi. 

§. iyTois ] *vtij. E» <x,_vro7{ reFertur ad mvtx* &yj/G y /— /I 'P CO fX CC I V £. 87 

K&vetrcv ; rovrhi %^ov gjc vexgcov clvccyoL- 

8. yetv. cihKct rl Ae'y«j lyyvs acv to ffipco 
i?tv h too ^cfxoiTi aov K&j h t# v.u^lcc 
cov, TcvrsZt to qr\\xot ty\s 7tl^soos^ y.YjPva- 

9. (to}a?v' cti sxv oyoKoy^c^s iv Taj so^arl 
' gov ttvgwv lt}<row, y<Cfj 7ri~sva%s h ly y.ag- 

olx ecu, 6t* Sees dvTcy tiyet°sv i« r?x£a>y, 
lO.GxSyvf. KocgdiX yccq 7?iZsvsTCij hs hxotio- 
avvW zcfACCTt as cy.ohcyetrotf hs aooTyj^lccv. 
K0. u.[Te*off.] ['AqXV-] ^h<* V*Q V y€*$n n Thwnt 

<7tcLs TCtfevW in (XVTa, OU V.XT X13%\)V- * 1 ' £•*■*■'■ - 

12.&q<jSTotl. 00 yd(> i^i did^cKvi IcvSalov ts 
ygj eKkrivcs' a yocq ccitcs xvpiqs wccvtoov* 
Tf-hcvTav hs Ttctvro&s revs s7Tixa\ovy.hovs 

dvroVf X, ir. K0. r:; y. rv,% o\ lSo. [»s«f ev «>.Aat? ofxSft* 
(igio'j "/■ ] uo+htyol , Xiyn n ygxtyr,. KXi o Tfi- 
glliOH S7TI rai $■■»> of. 

8. Asys*] -f- Jj y^x(pr,. E. Ex interprets alicuius fup- 

plemento. Ergo nee boni Codd. nee I'atr.'s aecu- 
ratiores agnofcunt. In his BaliL 111, t><}?. qui 
ibi explicandi rauffa addit: c 'u £££<«» C'-J-"'? rcl 
evru rev /.'.xx-^c/.v , avfietiot *i etfiv arov$ > ie&^ttgyet~ 
Lia-.J-cy' etAAct top t'/'/t-i >i«y <ru y/ : 
fier.B-yjuxr:- Sic nee n .vis N. Teltamenti editori- 
bus ad inferos tlefcendendum el't , lit inda novas 
et inufitatas recaifianes rejuirant ac reportent. 
In promtu funt Codices Graeci. 

12. iff VOUlTXi"] itS 1FUVTX K-tZf i7?t TTXVTUS. E. Cllrvf. 

IX, ()2.|, e. 625. a. fig TTzvrxz -/.sj\ i'rr^ wee^r*?. 

II, 3.9!). HI. 0' VH, 265. Xr, - S. ^Jgatum 

III, 769. 88 ^/#/X&?n e o s 

dvrov. ['AfX»j'.] Ttds ytxg bs dv lr.iv.ci- i 3. K0. 
&<JY}Totf To cvcfAcc xvglcui accBrjasroif' 7ioos 14. 
civ tUKccAtoovTcq , ?;? ov ovk e7n^€vaccv , 
tjooz 0? 7ii~eicrcv(Tiv, ov ova fjKovaow, tjocs 
0) d'/.ovfcvai %co^ts Viigvaaovros j 7Joos at 15. 
MfjfvfccvvWf iccv fj.il ol7io^ccKooui'f kocBchs ys- 
yqa7iiccj' 00s ooQotia ct 71 loss roov evocyys- 
Ai^c^Jvoov iigrivviv , roov evayyeAi^ofjtevoov roc 
uyctSd. cth?C ov 7tdvres v7Iyikov7ccv ra> 16. 
svccyyeAioo' Yjcrctixs yocg Aeyet' y.vqis , 7 Is 
Inl^svas ry ocxcy yujlcZv', d$cc y\ 71 fits i% 17. 
UKoqs' r\ di ctKcri did $yJ[acctos $eov, dhhoc 18. 
Asycc' [xtf ovk yiKov<7av y pevcuvys its uuaav 
rv\v yvjv ejrriASev (pBoyycs dvroov, ncy 
hs roc 7f?Qccrcc rr\s ciKcvfjthqs roc ^fxarcc 

TiXoi U7TO- CCVTOOV. [ TkAoS . J CtKAct Atyoo' fjiYj OVK IQ. 

eyvoo IjqccyiK ; 7I(>ootos \xonvav\s Akyet' iyd 

7IOt^U^Y]Aoo(TM VfAMS £7? OVK sBv&, €7l) g'9'- 

vet ccauveTo) 7Ta^c^yioo vpecs. qaottots Se 20. 

duo- 

X, i3. K0. i'v TKTtV , l<5 X7TotcAov<;' u.bi\<p&l > 7TSt$ 
«5 co. 

14. BafiL If, 49°- ?r<»S y a ? Trtrtvcrevirtv ( 7T<r£yVwr;y.) 

!«!< «/J C(-K0V<r6)TlV ; Atll. II, 4- Omittit, TT^'; 06 

5T^. — i«0v«w> et proximum £|. Sed 4y3. ba- 
bet : tt#s Trtfiwrcv tru : , ixv ft,*] cix.ov<r&jtrt ; 

17. ugx] core. Ath. II, 49 j. 

19. ovk i'yvu to-gayx'] ecr£oit>\ ovx. i'yv/u. E. Ex ChnT. 
IX, 63a. a. ut alia plnra mnioris etiam momenti. 
Mox idem in eadem pagina jrgwrss et 7t^utov 
babet. s'oXav. ctxsrcXfiiXi ^y Aly«N iv^^Brjv roTi - Sfts, /■*>) 
£tirov(Ttv, spCpoivYig iysvcfAYjv rois ijAi fAi] 
21. s7r?^oorol(n. 7iqls a) rov 'to-focyh Apyt«* 
ch-/]v rr,v YjjjLiPocv e^e7rsroc,aoc rem: %<^>«V 
fxov 7rgos Kaov aTrtiBovvToe, y&j a\r;Ae- 
yovroc. 

}~5. iritl rov <ry.0T&v i x.ct.3- ov t$t(i\r l &-i/ir*i , as'i O'u- 

G-J>TCi%3-evTO)V TO) 7TlSCp lV^»',A. 

XI r I. AsyOO CVV' \X7] 0C7l0iactT0 BeOS 1 rov Kotov 

ccvtov'-, fjLY] ywoiTo' }{c£j yccQ lyoa fogotrihl- 

rr,s hp) sk &7re$f/.GiTGS d(B(*ptc6pi, (pvKr : s 

2. Qevioc/xiv ovk cl7Joocroe.ro Sscs rov Kaov 

A. ocVrcu, cv 7TPoeyvcc. [T?A<?s\ ] t) [ 'Af%>7. ]TlAVr>j«y. 

ovk ciSxre h rjhicc ri Ksyet r\ ygctQti', 00s 

svrvy- 

XI, 2 A. TV, &■ TV? 3. £59. [ su xXXaii , OX.7&>lZaiO<J 

viXiu. re Xsyu. 

ST. x«/ «vT<AsysvT«] Ita et Cyrill. V, b. 4 1 - et omnes 
Codices, praetor quatuor itilimos, D. E. F. G. 
qui tamen alibi in pretio Punt apud Griesbai biiim. 
Hoc loco ad eos non attendit, fed, auctoritate 
fcribae Codicis Cantabrigienfis , (v. Act. 14, 16.) 
Jinivit Q fie. ) eos cimbulare vias fitas. Uti- 
nam eos potius fanaffet, cum piaelertim ills 
ipfe fcriba fuppeditaifet , Janavit. , 

XI, 1. Xaov uvtov] -f- 0* ir^csyvu. E. Chryl- IX, 
634. d. e. qui id etiam ibi urget. Et X, 53. b. 
Qui Codices ergo b. 1. ex Chryf. interpolati fiint? 
Ex meis omnino nullus. Immo nee mei Tlieo- 
phylacti Codices, praeter unum LipGenfem, queta 
appello f. Ita tamen babent Wetift. A. D. go Ctfofy-Z - fYi £ o s ;. /• , 

hrvyxdvGi r<£ SsZ kcctcc to" fogccyjh, Ai- 
yoov' KVf>is, rovs nqoCp^rus gov cc7tsxTet-5. 
j«v, x&f rcc BvGtccsfytx gov ttocThKoc-^/ccv' 

K«7<W, \)7!8h£i(p§7lV fAOVOff, i[Cfj &TOVGI TYjV 

^v%h fMv. cthXa ri heyet ccvra 6 %f rj- 4. 
fiXTiGfxsi; ; KccreAiTfcv ifjtccvroo iT.roLVAvyj- 
Aiovg uvdgccSi oiTtvss ova zKoCjjixpxv yovv 
Ty QidocK. ovrois cuv x&j iv toj vvv 5. 
y,ccig£> hoiiujj.cc Kocr IxA&yjjv y^oi^Tos yeyo- 
vsv. h oe %ccgiri, ovyjn e ? | eqyooV iff?] 6. 
V X»^s ovkeTi yivsrocf %ctps' h <$g <•'£ 
sqyoov , ovKsTi i^i Xpgts' ixet to egyov 

OVKStl 

2. xiym) — E. Omittit Chryf. IX, G35- il> Ex Bir- 
chianis unus , ex meis nullus omittit. 

A. X-liTiXiTOv] X.ATSAHKOV t K»TiXt f^/Ct. E. PoileriUS 

DamaFc. II, 4 2 - Prius ex. conl'ullone vocalium. 

5. ylyaviv] 3afil. I, 3g5. pro arbitrio , la-o>^. Vul. 
gatum 520. 

6.] Chryf. IX, 6^7. b. nihil mutat, iiifi. in, loco y/. 
viTcLj-. Sic unus Auguitanus 5. qui elt cum catena 
ex Chryf. et aliis. In uno tamen Cbryf. Cod. 
Mofq. 8 delunt, |< di 1% i'gym > ovkst( it\ 
vdtts- Ergo defectus a!> %ct,gis ad ^ot^tq. Cum 
alter Coiiex 5. contra lit, no:i dubito, quia Chry- 
loltomus haec feruarit. Accedit, quod I, 602. e. 
fine defectu refert. Nibilominns tamen aliqui 
Codices, non mei , fed aliorum, omittunt omnia 
ab , h $1 *| s'eyuv ad finem verfus. Caufl'a omit- 
tendi duplex effe poteft, ve! flmilitudo membro- 
runi , quae faepe I'cribis; praefertim iltis , qui hie 
meniorantur , Fraud i f'uit: vel quia Chryfoitomus 
haec Una iuteinrttatione transmntit, quod ei ni- Ot/vJJjf' ¥ oo (A a i o v~s. gi 

j.cuvJti e-7*v eoyov. rl ow j o Ivr^rap 
h^ocyjh, * rcZro ova luiTvxr -<\ cl zK^oyn 

mis arputa, atque etiam impedira videbantur. Ita 
muhoties in eiusmodi locis clam le fubduxif. 
Quae vr-ro Chrvfoltomus uon infcerpretatus f'uerat, 
ea a quibesdam omifia efle, multis exemplis do- 
cui in priore editione. De Luc. g, 55. etiam in 
hac editione monui. Poftremo etiam Origenes in 
culpa eJ'ie poteit , in cuius interpretation Latina 
IV, Gag. 67)0. haec abrupte laudantur. Merito 
quijibet mirabitur , quomoilo tot fcrib.ie, verba 
latis obicura , tanto confenlu ac line ulla varietate, 
quod nullibi in locis interpol.uis , praei'ertim tara 
longis , factum eft, inculcarint, cum praevium 
nulla addendi , fed contra omiu^ndi cauila et oc« 
cafio fuerit. Sed nee apud Bifcbium ullus eit 
Codex, qui haec omitfat. Qui Codices ergo hie, 
ut millies alibi, corrupti hint? .Scilirpt infimi, 
A. C D. E. F. G. 47. biffentit adeo B. feu 
Vat. i2og. de quo vide Bircbium ad h. 1. Sin- 
gula baec copioie explicat Euthymius in Cod. 
Monach, num. 25g. cuius apographum beneficio 
Ignatii Hardt, Summi Viri , eit penes me. Cum 
Euthymius nondum lit editus, nihil impedit, quo 
minus totum locum , qui omittuur, cum interpre- 
tatione hie adferibam : 

ii as \% i'gyoiv , ova'rt ifi £«**<?}- *( oe 1$ i'^'/uv 

i \ \ j/ - / i \ J/ -i . > » \ ■> 

txsi to sgyov ct'KSTt s7t t^YM J exst, f< /n>) aivctf 
t£-5">) y> Ai 54 ?' 5 ' *"* "eye* ivxsrt Xeyi^iTcq s'zyev. 
eiXXiXon yxg i[-e.7reo Covert x&v f.tyi irxn^ov 
U7rsi» , irxn^ov > ov G-vrrKrsroq. rati s%yoi$ /nit 

\* 'I AS ' .» • / / Vl 

■yccg s7rsrc'4 jiKwo?, «AA ov y^x^i^ -<j ^^^<; oe 
oidernf to7? {&n l^yxcxf^svon, «AA ov t<s~? igycc- 
<roc.f4,siioi<;. rl roivvv (piXaviiKitrs , l| s'gyuv voft«n 
tiy,oe,tu^-7,vuj, oTrig ov ovvtio-ie-3-s ; rt ee <pcfss7<r!)-a 
irgoo-sXz-iiv , ?%yx /an x7rcnr&r\usi/o( , e$AA* %*CkT% 
^(KXiavuivot, Vide praetsiea f. 92 C*p&>&-/211 £ o s 

IntTuyj ) 01 oe 7\oi7tc) £7rag®§?l7<%v. tcccBoo? 8« 
yeypccrrrcq' edooxev dvrois o Bsos tivsZ^cc 

KCtTOCv'.^SoOS , C$$tCtkt.'.C\s£ T0V fJLY\ /3Afc7T«V, 

yctf oorcc rov }xr\ dxovetv , %a>s rr,s a^uf^ov 
J\<as(>cis. ;0y dccvld Xeyet' yevY]§Y]*® *1 9* 

TQotT.c^oi dvracv hs 7iccyldoc, %cy hs §r,(>ccv, 
Y&\ its aKxvdxhov, y^cfj Its <xvTCC7ic$opc4 
dvrols. <Tx,oriG-fjyiToc<TXV ot cipdccKf^ol OtvTOJV IO. 
rov //J? /3Ae7r«i>' y^jf rov voorcv ctvroHv 
0ic&7iewTcs avyy.ocfjt,\\j3v. Xeyoo ouv, //>)ir. 

e7>rxi7civ, r i'vcc TtscToori • fj.y\ yhciro' aAAcs 

rco dvTOCV 71C10OLTITMIJ/XTL Y[ aoC'TYjfilcC Tc7i" 
€§VS(TtV, SIS TO 7TX(>Cc£/l\067C£f C&VTCVC. h 1 2. 

ofc- r& 7ia^x7iTa}f/.ot> duroov wXgvtos Kocry.cv, 

1. s-rt^-.'/ru] in^i-.Tct- E. Elpjantius quidem. Nnllus 
tamen meorum ita, nee lilius a pud iJircb. Verum 
ex codicibus elpgantibus F. G. 5- 52. ilia laudat 
Wetiteniua. Quaerebat eit etiaqa in Vulg. et Ita- 
la. Chryfoitortius vulgatura babet IK, 6\2. a. b. 
ubi tamen elt to-jTh-j , de quo mox monctur. 
Videamus autem, annon expifcari poilimus , unde 
hoc lit. Tamen ergo ex Chryfoftomo eft. Vide 
VIII, 53. a. ubi elt , et stts^vth , et mox -revro. 

toi/tov cvx.~\ tsvto ovx.. Ita, p.aeter alios rneos, 
duo etiam Codd. Chryf. MofV]q. 3. et 8. hoc ipfo 
loco. Hi tamen hie, ut dixi, Ist«£»jt#* fervant. 
Tovto explicari poteit , y.xr* rcZro. Xenoph. 
edir. Leuncl. p. 53o. a. |» tovtov ts (Jt.ot.Xa, y.cu[ 
tkAA« trrirvy^xviv t^t^^xrr t ;. Ergo et a Grae- 
• vindicator. Idoneu^ enim auctor Xeno- 
phon , ut arbitror. Igitur etiam Griesbachius 
quQttdie eum lolet legere. v. Birch. ■ 

12. h a'i to — irhngvfMi dvrav] Omittit Wetlt. A. 

Not a CajoJJ; /£ -2j0 'P oo <u cc t o v s. ■ 95 ' 

Vicy To YirtYifxoc ccvtcov TThcvrcs eBvooi; TJoaco 
fxxhhov to 7rXv\QCtiu.ot dvroov j [TsAos. JtIaos ?n<, 
AA. 13. ['Af%>?.] v^w 7 a V hsyoo ro "i s sSveatv, l(fi 
orjcv fxh hfju sycio sSv&v octtc^cAcs, ty\v 
iq.wciKoi'iccv fj.ov dc£%£oo' sfffoas 7ictqc'.Zr,Accaco 

{JLQV TtfV (TCCgKCCy ?{££/ aooGOO THUS ££ CtV- 

15. ToSv. it yccg y\ aiTQ&c\y\ civtvv, kutccA- 
Accyrj K0 7fAov' rls y\ 77^oaAr^:s^ si fxv\ ^oorj 
A.A. 16 Jx vexfoov:; ['Af^r'.] it $s y\ <x7Tx(?%tj 'a^ » 
ccylci, T&f to (pvqctfACt' x&f it r\ %'t^ct <xylot) Tl<ri - 

iJ'K&f °* xAccoot. si os tivss roov xKciooov 
sj^eftAccaQqactv , av os clygis Actios, a>v evexsv- 
rfhSrjc sv ccvrols, xcy avyxotvwos rr,s 
<?'£W x&f T^i- ixtozytcs rrJ£ shccias sy hov, 

l3. \AY\ XCiTtXKOlV%00 Twv xAcc^gov' It $6 XCCTOC- 

x,M'j'X J ci<7ctj » cv av rrjv $t£ctv &u~cc€.ets-, 

iq.oIAa yi Qigcc as. sqeis cvv' s^sxKuabr\7ocv 

20. ct xAccoci , Ivcc iya> h/xevT^taSoo. xocAoas' 

rq cc7it~lci s^eKAuaBi]70iV, av os rq 7ihet 

'i&ixots' prj vifyti?\.Q<pg6v& ■, cl'AKu CpcjocZ. 

y 

Si 

XI, i3. AA. Ti\ 1. t>,$ $. s/Sd". d$tA<pe\ , t'tiTy Xtytt 
[ roTi s'B-ficrtv. ] 

XI, 16. AA. -jt.vetu.y~!] s". ruv (Sx'i'av. uoihtyoi , v &7itt.%- 
%■>). ovrur, tv Tori, 

Nota hoc ad verfum 6. ubi idem omittit , I, o'e — 
i'pyoy. Hzbeni liunc verfum et alii, et Cyrill. I\ , 

io r )j. 

»Q. 0; xAkJ'c/ ] ot — D. v. P. Quatuor ex feptcm, 
quos poitea conlului, ouiittuat ei. 94 Of>JJL,2f- a 1>Tl t c s 

it y«£ c beos rccv xmtoc Q.cnv ieAadW2i. 
ovk e0ei(recTo , ixr^oos ovoe gcv * (fsi^s- 

TCLj. * )'$£ CUV X^'A^OTY\T(A y&f 0C77CTC- 22, 

p/osv Beov' lilt pcV Tons 7re<rcvTas, ui;o- 
ropixv' Izr) oe ere , x^cTi'iTU-, iocv iftiptU 
VXF r # X<? y t~° Tr l 7i ' tn^ K£$ °"^ Ijcjsmwjg^., 
yyij eKetvot os, lav //>) isripe/vweri t# dm- 25. 
SfW, eyx&vT$;G$r,(jCVToif' Sv) ceres yd% hiv 
6 Bsos TidAiv iyxevrfio-ui durovs. it yug2+. 
(7-J Is T^ff Kccrx <pv<m egsxo7itls d^/gtehcclcv, 
Z&j noted (pvctv hwevT(>icrBtis its xaAA'i- 
Aaw, 7iC<Jco /uaAAcv evret 01 kutcc (£uo*;v, 
TtAsc t~? i.syKsvT^nji'i-jivrdj r# <d/a ihzicc', [Tzhcs.] 

[ 5 A^%jf.] cu «yag> 9"fAfii) u/xaV dyvoesv, adfA-25. -AB. 
<£c<, to (xv^yjgtcv tcjtc, »cc fA?j nrs %xq 
iccvTols (p°z\tfj.ot 9 oti Ttoogaxris dno fxefcis 
too Itrg&iiK yiyovsy, o\%%ts ov to TrA^&^a 
tmv e&vav iiathSy. ycy cut® kxso.6. 

jc£«*JA Gu'dYi'JSTOij' nccSds ysygciXTdj' ti£et 

> 

Xl, 2?. AB. T« s*. r~? 0. Ic;. (ti;-/.*^, a^ 3-/A# p/MCfi 
ttytti ■ 

21. tHil-r.roj'] Qn'ciTcy- Ita poltea etiam in fex re* 

1 «i- 
32. #3e] 'to;. De hoc fupra inonui. 

s5- tt%l>ti ev ad 25. ykyp#JFrm\ Qmittit CbryC IX, 
C5i. ubi haec data opera interpretatur. Habet 
la men an tea 644- e - *ftt$ os to 7rXr,P6>ptA — rcrs 
frets U%. c-aiB-. Verfum 25. et 26. multaties alibi 
etiorci Laudat, tit Vlt, 060. c. Item Cyrill. mui» 
toties, primo, iccundo et tenio voimnine. Cq,jjS,2£-3tf*2 oo p x I o v s. ' 95 

Ir. atoov ^vcpsvos, H&f ct7ro^piypet ucsQsiccs 

Q.'J.OCTIO \<XKOd&. Jig) KVTY] UvTOiS Y\ T>Oi£ 

ijjtcv diccSriZiU ctccv cc<dtkooy.cLj ras djAXP- 
28- r las dvroov. v.ctTcc [aw ro evayyl-Xiov-, 

f'%9^0; <5V vy.ds' xc&rcc dt TJJV fcV.Acyjjv, 
29. dyctitoiroi hoc revs Traregas. cl per auk- 

Ayrcc yap rd %aPto-fActroc. .%o£f vj KXqcrts 
50. rov Bsov. axjTTfP yap ygif vy.eis Tiers 

)}7ret&;'i<JciTe t<£ Ssm, vvv ds YiKsY\Bi\te ry 

Zl'TOVTOCV oi7t£lbeiC&' CVT60 :{gej CVTCl vvv 

VTTelS'tiiJccv toj vfj.eTsPoo sheet, 'hex. ngy avrci 
o2.|Af}]9'ft;(T;. avvsKh&GS yap Bsos rovs 

Ttavras its uTisiBetav, 'ivcc revs 7tavras 
33- lAejfj?/. 00 fiolBos 7iKovrcv xcy aoCplas 

v$j yvooaecos BteZ' cos die£??svir}Tc&- roc 

xplpo&rcc oivrou, "/&j dvefy%\\a^ei a] cool 
Sf+.dvrcv. rls yap eyvoo vovv kv$lov$ y rls 
o r j-ovj.^(6ov?\cs dvrov eyhsTo, i] rls tupcIom- 

jcfv dura, ^57 dvTct7!oocBri(Tsrotf dvrojy $ 
36. on e£ dvrov , i{gj J;' dvrov, %gy hs dvrov 

rd 7>dvroc' dvroo r\ 00^00 hs rovs dtoovus. 

dfiyjy. [TtAcf. ] Th*srnsr* 

IZ. 7TX(>oi(Vt<Tii<; 7ri£t cc^trr,/; t/.<; -xfu.q Toy S-soy r.«f av- 

TTigl TJJS TTfoS B-lln sMTQildi. 7Ti£l T',S 5Tg3S <K,'jTtx.il- 

ao. Atn. I, 455. %ct£ttritctTet re£ SvtS y.aj J? /C*£U rnt 

5». hi J mail'} lv uvrZ , diflentientibus"" tamen ibi Co- 
. did bus, Buiil. I, 5u. valgatura III, 7. el Atii, II, 
IU 446- \ "' ;- / \ ) \ ~ » 

« ' \ « , •> ' I v , 

fipwiixri y.cq tif&sexts »fcx%ov otxtoixi. 

UfyX'4'] Hotquxochoo Zw v/aus, ci$sh(pc), XII, i. 

OiOC roOV OtKTlgfAOOV rev vbciJ, 7t0t$0i<5i)aCtj TOi AT- 

ffwfA&Tci vfxocv fjvalav t^coactv , ciy'iccv , 
Muoesov Too S"fo;, t^ tayixijy hotr^slav 

TGVTCO' 

XII. T. AT. (TXfijlXTM £. XCiA<pcl, TrcLPXKXXa) VfUtj 
OiX TO./. 

XII, i. iragaftxretf] 7rxexsyiG-xTi , poltulante orations, 
Balil. II, 492. Er«o uon eli diver (a lectio, uti 
nee miiie alia limilia. Vide ibid. 5o6. in primis 
653. 662. 7rxj>x?/i<rxTi etiam Ath. II, 47^- okus 
7?xox7n<?*~i. 477' Vulgatum III, 4 2 - ^ e( ^ ayixy 
cmittit. Hoc loco nemo ex Patribus varietatem 
noiavit, nee ulli in mentem venir , ut de 7?xpx5n- 
(jyi.j dubitaret. Quis verb etiam, fana mente prae- 
ditus, ex homiletis et afcetis diPputafe audeat 
. >n; r .i Codices I s *. T. fide digni Jlimbs ? Tamen 
homilies vei'ani reperti funt , qui in locis fimiiibus 
aufi fuerint Codices, ex Patribus corruptos , ex 
Patriijus defender©, ?\. praefertim iltae mirabiles 
lectiones ijiTorum mirabilibus et inipiis laverent 
opinionibus. 

2. rvc-jcvf&aTtC^ie&i — uiTZjxegQovr&e'] evtr^uxrt^i- 
<?B-/xj — /xiTx l us%£c,v<r3-uf- E. Hoc tan turn in in- 
teriore nrargipe olteritavft Griesbarliius, cum ta- 
men ita legatur in A. D. E. F. G. et tredecim 
eins generis aliis. Ita quoque, ui ex Birch 10 con- 
itat, eorreetum elt in eius divino B. IS'otetur 
hoc ad loca alia, nbi ex muito paucioribus iitius 
generis Codicibus Gricsbachius audaciihme corru- 
pit texi'Mu, auctoritate optimorum Codicum in- 
eorrtfptum. \ ide mox. CLp/ZyZ-tf- 'F a> (a a I o v s. 97 

TovTco' «AAa y.sTcif*c(><Pov(r$e ry dvcwou- 

voocet rev vqos vjjloov , sis To ocKifxd^etv 

v/accs, ri to BeKYjiuoc row Bsov to uyc&Bev 

3. %&f evocQs^ov >{cq rehetov. hsyoo ydg otcc 

Tfjs %%^lTOS Tfjs OoBslffYIS [AOl ■> TIUVx) TftJ 

ovri h v(a7v, fjL>] v7re$<Pgcvetv , Ticzq oei 

(pQcvw* cchhcc (fi-foveiv its 10 oootpgcveiv, 

zKcc^oo cos Bees ifAtgtae (xstgov 7il^soos. 

AA. 4-[Tfc'Ac<r. ] V&gX*i-] KotBdus^ yoi(> h svltUos r& 

(TCCpoCTi (J.e\Y\ 7!0XXCC 2%C(JLSV, T« Se {JtS KY\ ^A 5 *™' 
5. 7i0iVTd OV TY\V CCVTi'iV £%€* TJ^U^IV' CVTODS 

ci uoKKo) sv croofxec tdfjLev ev %f*7*, oe 
xc&y his, dAhr,Koov ftthY], {'T7ts$ot l .~\\'xh$*' (is 
AE. 6. C'A^jrf.] '£%ovtss cie •x i otgi?pccTc& KctTcl rr\v T0 Tii5 /3, 

XII, 4. A A. t^ (8. t?? £. f ( <3c\ d$t>.(pa(, y.u^aTZ'.g h 
ml. 

XII, 6. AE. xvgictxq s". x«/ Iv «AA» > XTgtXXtev ir. 

ftiTciiu.o£<pove;9-i] -f- «■ E. Bafil. II, 662. qui ibi 
etiam proxiruam appendiceal CbryibiLomi exclu- 
dit atque etiam 5n. 

ooKiyit^uv vya$] -f- T« otctCpi^vTot xuj ytvu- 
6Kiiv. E. t« o'mt.tph'jVTci, Chryl'. IX, C5f). qui ibi 
aliquoties interpretatyir , ret c-jytpi^onrci. v. P 
Cum aliis vulg turn habet Cyrill. I, a, 492. I, g, 
i55. 417. II, 5gi. 616. V, b. 147. 

3. ^ag«T«5] -f- ray 3-zoy. D. Ita Bafil. II, 662. dif- 
lemit tamen ibi Cod. Non agiiofcit Chryf, IX S 
660. nee X, 268. d. nee Cyrill. V, a. 355- Sed 
nee poltea in leptem Codd. reperi. Elt er«o ex- 
plicaiio ex locis Pauli iimilibus. 

G X<x^iv t;;v SoBetaotv »jf*7v <5W<p©e#, sire 7t(>o- 
<Py\tsIu.v , xara tt)v ccvtxXcyletv r7\s Ttksoos" 
SlTS OiOtKOViOCV , Iv t^ onxxcvtot' sits o oi- 7. 

^ffKODV, Iv Tfl OtbvMKOtXlM' SITS C 7iCt%Ct-§. 

Y.dXooV , fc'V T# 7T d ^OCKAY, ■-€•$' fASTCiOlOOVg, ' 

iv oLtiXLty^tC o -TiQc'i'cifAevos-, Iv a7lovdrj' o 
sXsmv, h \XctqorY\ri, v\ uycinri ctvuTto- g. 
Metros. d7io^vyoZvrsg to 7tovvi$ov, kcXXoo- 
fxsvot too dyccScZ. t% (piKuoch<ploc sis 10. 

dxXriXcv? QiXcZogyof x# TtfXfi dXXyXovs 
TrqcYjyGvfJievct' t# crnwoy fxr\ okvvii>o1' tmii. 

7iVS\)[XC(,Tl &CVTSS' Tto KVg'lW oovXsvovTss' 

t3 

II; KPf/or] xxipco- E. vide omnino P. et hie io, II. 
Domino adeo exhibet lie dicta Vulgata et Itala. 
Contra tamen dilputatur a fie dicto Ambroliaiiro, 
etfi is iple i'ateatur in Graeco effe domino. Vide 
Sabat. Domino iple eliam inveni in Cod. Demi- 
doviano , Goettingcnfi et Baueri , qui nunc eft 
Wittenbergae apud Afsmanuum Prolefforem , V i- 
tum Eruditillimuni. Hos tres Codd. Latinos fo- 
los confului. Kv£ta> diferte in fchol. Oecum. et 
Tbeodoret. exjlicant, ut Qmf. Nullum lectio- 
nis y.aicZ veftigiuni reperio in nif-is Codd. \"i«!e 
etiam Bircb. Griesbachius p. Si. verf. it. 12. 
itt^/ai j litteris minoribus, xmccy, maioribus, in 
textu exhibet. Petrus ergo et loannes aliter fen- 
tiebant, quam Griesbachius. Vide Act. 4» l 9- 2 o» 
Cur vero h. 1. lectioni x.a,ip(*, litteris minoribus 
impofuit , x.vp!a) , Non p.-ofecto fine caufa. Paullb 
enim inferius lectoribus in lectionibus gravioribu* 
vult imponere. 6en£m, feniimque ergo eos, 
jicuti afinos , fricat et maufuetos lib! cupit face- 
re, ut onera, quaecunque ab ipfo impoiita fue- 
fint, demiilis auriculis, paii»nter dorfo baiulent. C*;>J4f &-/$** a p cc I c v s. 99 

Xgeictis Toov uylcov koH'oovovvtss' ty\v (piho- 

iZ. x£i'ctn] ftuBtoiis. E. Aliquoties vulg.itum Cliryf. 
IX, 676. ubi data opera explicat. Damafc. in 
texiu et in fchol. Hue alludit etiam Theophyl. 
ad epiltt. Pauli edit. Lond. p. 86 r. Apud Theo- 
doret. ad epiltt. Pauli p. 1 33. legitur quidem ia 
interpretatione : rv\ fA.vviu.ifi tv,s xotyuvtcct. Sed hoc 
non pertinet ad f,yi!xtg, fed ad KemuiaZrtg. Un- 
de autem finfctts venit? Ex Chryf. XI, 674. c. 
quod vocabulum totus i!le locus poitulat. Scili- 
cet, de martyr. bus, eorumque fcvst&tg, loqueba- 
tur. Sic et II ( 525. e. v7T'jd6%*i 61 fAUOTwo? , to 
<rvv£.\&s7v (_ in t;; SKKXijB'tei) si? rviv ixsiyov fA,vr,~ 
ft.W 6o4- d. it yy,g fAX(>TV%ay fAvslcttf. IX, 425. 
a. fca.%Tvg<»y ctyiwy fs.yvitt.xq, X, 3g2. fin. 7rxp-~ 
S"&i? to» B-wtxs'tigia j tuv O^txruy ftvmpi'ofy rsXov- 

fASVU'l j pOCt VTTiP 7TXVTUV , TUV III X,P_l?W XeXOtftt]" 

(A.ivuv , xuj tuv rxq ftyilxq v-Ki^ xvtuv iTriTSXovv- 

T6)V St ~/X(> f* y ' Wx\g OtVTUV CiA fAVitOA iyivcvto, 

Iv V kv rxvrx f\i%S-4- Eft ergo haec lectio li- 
turgica , pro tempore ficta. Similiter etinm Ba/il. 
Ill, 4 2 4- k' "AA ov ruv f^xgrv^uv ety.iXi]<ruf 2Y- 
xxtev, 0111 roue, p.vuxts xoivuvwuy y.xXy,. Item 
Gregor. Nyff. II, 214. b. ubi XL. martyrum me- 
moriam celebrat, habet : Txtq /xwifixn tuv ctyluv 
xoivuvcZvrsq. Quid ergo per Patres probandum, 
utrum ftvicttit; an fA.yvifA.xif, Nam nee iibi con- 
ftant. Poltremo addo , nullum omnino meorum 
Codd. habere fcvslictg- Sed nee Birch, reperir. 
Euthym. MS. interf)retatur : h r»7i G-afia.Ttr.ouz 
%Q c -L&fS — -'■> T! . J ttrOigiiy — ciiroii rx 
p; p 1 ' *> ^ *■ v - ^* Contra quos ergo fere plerum- 
* que difpiiiandum eft critico ? Contra haereticos 

raro, fed contra al'cetas, homiletas, dogmaticos, 

G 3 P ol «" I0O j>fh/V~/&tl jef ' " »*V**t 

j~e\'locv otoo-Acvtss. Ivhoystre rovs oiooxov- 14, 

T'tka r" TCCg V F^ S ' ivhoyslrs , %&f fXij KXTOtfiCttjBe. 

Kvejwi. [T*Aw.] ['A^ou. ] %cilgetv fxeroi %ot,i$ov- i$. 
a^ov rr,s rm , xgij kXd&I&v fierce KAotlOVTOOV. TO 16. 
civTo hs <xaKy\Kovs (figcvovvTes' (jlyj rcc 
tnJ/^Aoc (Pgoi'ovvres , aAA« rcTf Tometvoig 
tfvvc67rccyofjievoi. [xrj 'ylvsaB's (pgovi/Aci 7!uq 
iuvxcls. fxrjozv) KctKcv ccvt) kocXov otnoot' iy« 

OQVTSS. 7J^OVO0VjXSVOi KCChx S\Ct>7liOV 7KXVTMV 
CCvSgOOTTOOV. it <$VVCt,TGV, 70 £<Z J/-WV, l8. 

polemicns, exegeras , metaphraitas , indoctos, bar- 
baros , leves , audaces, ac, quod indigniffimum 
elt , contra aliquot Codices iterquiliniarios , quos 
homines aliqui inconltautes , et laudant, et repre- 
hendunt. Similes ergo funt quibusdam ama.ori- 
bus , qui temporariis amicitiis et inimieitiis moti, 
eodem die eandem meretricem multotics loras 
crudeliter propellunt, ac multolies bofpitaliter do- 
mo recipiunt. Cod. Eoern. b. 1. exliibet: /uvict-iS' 
Cur nor> adeo f^vluis aut Kvvoftvixisi Giiesba.. 
cliius te/iatur, neminem facile falli poile per le- 
ctiodes Clirylbltomi. Quomodo vero leitari pot- 
elt de Chryloltomo , aut de ceteris Patribus , cum 
eos non nili r») kh^iukTi Tav TvtpXov , r,^*l (aut, ut 
ipl'e, dialf ( to Aeolica. Giaece ioqui ioiet, zn ) 
c-.-.a-jto; ti/Jov, foleat legere ? 

17. tt\S-^a>7ra>v veevfuv Cbryf. IX, G82. oL<j$-£u7ruv omit- 
tit Tbeodoret. ad b. 1. Sed haec arbitraria et 
fortuita 1'unt, quae plerumque lilentio praptermifi. 
No tan da vero elt appendix, quarti Chryf. ha bet 
VIII, 5'j'j. a. 7r£cvooi>f.nvot */&£> <P n <r 1 , xoiXct, ou 
fAO'/ov tvwTPiov tcvpiov , cuAAes xetj fvu7r^fv av&PttTT&Vi 

Homiletice ! Verum etiam LiaJil. II, 42 \. addit: 

. / ig. fXSTCC TtPA'TOOV CtY§P007t0dV il^fJVgVOVTS^. fAfj 

sccvtous IxdixoZvTes, ccyuTfYiTol' cihhoi $ors 

TG7rcv t\i cgyif y?y^ct7trcij yccg' e/xol exSi- 

20. Keats' iyoo ccvTMTtowcrdoy Aey« kvqios; iccv 

ouv Tietvcc £%§qcs aov, y^oofji^s dvro\" 
lav of<l>d) Worths ocvtcv' tovto yccg 7ioioov, 
uvSfoccKocs 7tvqos axQEvaets It:) mv y.scpoc- 

2.l.hr t V clvTOV. fXY] VIKCO V7T0 TOV KCCKOV' 

oLhKol vUcc iv tm ctyaBoo ro xocxov. [ Te* tl^«« rij* 4. 

XIIT, i.Asf. ] ['A^%jj. ] Ylxaa \J>u%57 s^ovcrlocis 

AZ.v7te(>e%iv(roti£ v7roToc7vh&co' cv ydq ?^iV 

sgovaioc ft fxrj V7fc jscv aj oe ovaaj egoy* 

(rloij, v7to rov S^cu rsTtxyfAexxj euiv. 

q..oo^s MVTtTocajcjAevcs ry i^ovaia-, T# rcZ 

Beov 

XIII, i. AZ. «-a/S,3«r» y„ ddiXQei, veto-si ^vp^r, e£iv 

yea}.* > <f> sj o- ; v , <it/ ;K.5i'si» sva7riav xvgiov, uXXa 
y,cl\. Ex 2. Cor, 8., 21. Ex meis Cod.l. nullus 
jitam appendiceal habc-t, fed Wetflenii nobiliJIi- 
mi. Vide Griesbachlum , rjui tamen liaec ad i'.ir- 
Taginem variarum iectionum reiecir. Re&fep ! 
Quis enim fanae ..entis homo Co-dic'Sus A. F. 
G. ullo in - loco (idem et auctoriuu 111 t1ibu.1t, 
contra tot praeltantes Codices, quos tainen omnss 
Griesbachius , appellatione ConJianLinopolilano- 
nun, fruitra infamare tentat. 

XIII, 1. u~ro 5-;o-~] vtto 3-so'j. Theodorrr. uuumqiie 
p. i36. Chryl'. IX, 686. c. v7f"o tov &gav et t/zr« 

•J Soli. 

V7T0 TOV ] TOV . E- io2 o^/*;*-* n q o s » •--'*'-• 

Bsov OHXtuyy dvBht'iy-sv' 01 <5s d&e-ry.o- 
res-, eo&vTo'is k$7[j,oz Aq^ovrctf. ci yelp 5. 
0i^X Gvrss ovk ha) (pc&cs roov dyaSoov efi- 
yoov , dA\d roov xocxoov. SeAess Je fxvj (po~ 
@etaBcq rrjv e£eu7ictv$ ro dyccBev nelei-, 
9(cy ej*ets e7rocivGV l£ uvrijs. Ssou yclp/±. 
oioucovcs e7<, Got Sis ro ccyxijov. exv ds ro 
Kockov 7iciyg, (pofocv' ov ydp hw rqv jaoc- 
%uipccv (popet. Seov ydp oixkcvos htv, sz- 
cikos hg cpytjv roo ro kcckov Trpcccrcrcvri. 
oto ccvocyKtj v7rorocaaecT&oCji ov \xovov otct 5, 
rriv opyrjv, dAAd ^o/ aid rv\v a-vvslor,7iv. 
otoc revro ydp ^cy (pcpcvs reAetre' AetrovP-6. 
yot yxP asov itcriv, hs dvro rovro 7iPco~- 
KctPrepovvres. anchors ovv 7rxai rdsj. 
c(pciXoLs. rco rev C^opov , rev (p'oPev' roo ro 
rsKos , To rsAos' rco rov <pc@cv, rev (pc~ 
{3oV t<w rv\v r///rjf, rvjv rtfA^v. /avjomS, 
jAtlSh c(pslAsrs f it yti] ro dyovnciv dAAv\- 

Aovs" 

3. r&v ctyaS-u/it sgyaiiy cix>-* Tuv x.*xZv~\ rco ccyaB-a 
HV? » **•>>« T <? *cty.Z. E. Chryf'. IX, 687. ubi 
data opera explicat vulgatum. Nee aliter in 
utroque Codice Mofquenfi 3. et 8. Sed rw k. r. 
A. Damalc. II, 49. Repugnant Codices mei 
omnes. 

7. ?m to rsXei , To TiXa ] — E. Ath. II, 62. 

8. ofpe/Aers] Ex hoc vocabulo Chryf. IX, 690. a. b. 

in interpretatione fingit o<ptiXr,Lic(, et itpuXw. Pla» 
ne, ut 1 Cor. 7, 3. Nemo tameu , hoc quidem 
loco, ut 1 Cor. 7, 3. ita vecors luit, ut alter- 

utrum CJkpj&jV-J*-^ oo [i oo l o v <r> . s - 103 

Xovs° yot° oLyctuxv rev etsqov, icfucv 
9. 7re7iXr,Pz>K?. ro yocg cv pcixswets cv 
<Pc;e~<Tets' ov KX^&ts' ov ^evdcfxccgTvgy}- 
aets' ovx i7iiBviJ.r l 7eis' >{oy et 7 is It? ^00 iv- 
rcKv\ h tovtco t<£ Xoyoo ccvotKe(poiKcciov~ 
rcy h too' dyocnraeis rov 7iKv\7lcv gov oos 
10. tiXVTcv. Yi ay x nr] too t:\y\g\q\ kcmov ov% 
^yol^srotf. 71X^00^.00 ow vopov 7] olyotTiYi' 
n. [TsXcs-.] %ofi tcvto, iidcres tcv jc«/£cV, iVa*j -■>•• 
on vgoo fifAoos yioy} eg vvvou eyegurivccj *^" 7 " 
AH. [ 'A£%£ ] vvv yctg eyyvreqcv r\y.<Lv t] (toottj- » 

q'joc 

XIII, it. AH. Y.vPi'j.v.v, ■/,*;■ icetj t^5 rvgeQayov xcq its 

rr,v yiyvfjirtv rov Tipiiav TT^iO^cfcav ctoshtpoi, W9 

, 1 

syyvTegov. 

utrum probarit. Ita novi Critici nee fibi conltant. 
Dp Chrylbiiomo nemo iudicare potelt, nili qui 
euni legerit. Id, ut arbitror, per fe patet. \eruin 
multa alia notifllma funt, quae tamen mihi, etiam 
poJt priorem editionera raeara , centies in bac re- 
pet nda fuerunt, propter quorundam ay/uriM x.:y 

OillOlXV* 

9. XMiySlfi ov i^!vo'o l iicc%Ti'gr,s-iis'} ov ipivd ettn^TV^- 
o-eti — !)• Cyril!. V, b. g5. Alii alia ob iimili- 
tudinem rnembrorum , vel omiferunt, vel , agnito 
erroro , transpol'uerunt. Habet boc Cbrvl. IX, 
6go. c. led omittit , ov ;cAe\^;.; et ovx. ImB-viAii- 
trzig. II, 49° babet lo!a , cv flo(%sv(rns , ov <pe- 
vsvesti- \I, 288- d. omittit folum , cv* imS-j^/i' 
<rn; Damafc. II , 5o. iervat omnia, fed 353. ab^ 
eit , iv Qovsvrsis et ovx i-n-tS-vtivrsts. v. P. 

it. itiotii rh-xcci^ovl Bjscenjjio fcurrilis, apud Clem. 
Alex. 53i. h^orsi rov kuaicv^ Dillimils crrore 

iidem 10 4 or/^/t-Afli e o v&piJfy$T%to&* 

glee r) ore iiftfsvffttfjtevt v\ vvj~ vtgoerur^/sf, 12. 
t\ os fifA'cgcc r)yyixev. d7lo^x^sBoe cw ret 
tgyct, rev encorovs , ncy evdva-ocpeBcci rd 

GTlhcC TOV (parcg* 60S h tjfJlSgCC, tVG%Y}- i^. 

pot ccs 7ts(>i7>ccrr t aooi/.si>' y.v\ nosfjiois y&{ /ui- 
Bun.-, fj.r) Kolrocis ^gy UTsKyelocis , fxr\ s^tot 
ygtf %$h,m % #AA' Evdurrcc<7$8 rov v.ugtcv 14. 
Irja-ovv Xgi&Vi Hgij rr,s o-ugxos TTqcvauv fx*j 
woiei'T&s he zTi&vfjjcts. Tov d'e cla&s- XIV, 1. 

vovvrcc ry nl^et 7r(>oa?\ct[A&c&vetT$e, jujj sis 
oiccx^t&is diocKoyia-fxcov. os /usv Gftfeuet 2. 
(ficcyetv 7rc6vr<x, as doSevocv hcc%avcc 
iaBlei. icrBloov, rev (ay) iaSlcvrec fxr\ 3» 
ijrovSsveiroo' xgy 6 y.r\ saSlvv, rov hSicvrct, 

iidem fcurrae 12, ir. loco xvplo exlub:iprnnt 
x.ciicoi). Vide edit. Clem. Potteri p. 628. nota 5. 

12. 7rp<tix.e,-^/iv~\ Editor Bafil. I, 4y3. nota b. excufat 
Vulgatum Latinum propter praccrjjlt. Sed alii 
quoque atque adeo divina Ita la ita liabet. \ nie 
Sabat Scilicet editor Parifinus ignorabat, Lati- 
nilias pendere ex lexico beati Spieferi. . 

i4- f7TiB-i*ftnts"} sTrtS-vuiuv. Alh. II, 5i7. 

XIV, 1. $~ict\oyirf#2t] Xc'/truvv. E. ChryT. IX, 701. 
702. utrum<jue. tyulgajura 4:17. e. Utrumqua 
etiam liabet Damal'c. II, 5i. i55. Patriltice! 

3. i%oi>$ sutra] Chryfoftomus ita quidem in textu, fed 
in interpretatione IX, 702. b. ovz h 1 7r s v , 1<atu, 
c v a i i rr s , /an tyxc&XiiTz. 4 , v x. ttirt-, f-cr) dii^- 
S-ovrS-v, (Volo tandem cognol'cere, non, quid 
nsn dixerit, fed quid tandem dixerit. Refpondet 

ergo : ) C&f'V, &—^> '? 60 fJL Ct I V ?. ±\ lOo 

fjtij JCgivsTBD' Bscs yo:g txvrov nqoisAot,' 

4- @£T0. <TV TlS h XglVUV CCXAcTflCV OtKS- 

TWj TOO }$lCti KVglOO ^YjK€t Y] 7Il7IT6t' ^OtBt}- 

aercy as' dvvccros ydo g«jiy Beos ^vjaetf 
fr.oivTQv. [Tehos. ] Is fAv K4jlvet ij/*£f oty t?a«s t«s 

7TCCP t)[A£gOCV, CS OS xgivet 7tCC<J0tV tffJtSgOCV. ' 

A0. 6. [ 'Af %y\. ] Q(>ovoov tyiv iifxegotv, Kygloo (pQo- 

Vtl' X&j fJt.'O (figOVWV TY\V tlfJtSQOCV, V.V^iM 

cv (pgovei. * %c£j eaSloov, Kvglop hSiet' 

iv%u$izet yocq too Be®' ?(#/ c furj seSioov, 

xvqIg) ovk ia&iet) v&{ sv%aqi^ei ra> Bteo. 

ij. ovos)s yccg fjjj.oov eoovrca £#, ^/ 0)oe}s 

8. b'uvra d7TcSvrj!Tv.ei. ixiTs yacg ^oopev, 

too x.ugw ^oojJiev' iccvte ccttcBv/jctkooiasi', too 

xvgico cL7icSif i ?v.Cfj.£)/' iocvrs cw £a>/xfv, 

ioivts d^oBvi/iK'jCfjisv , rov xvglov io-fxh. 

M. 9. Ufy%n-] w rsvTo yxg %^os ^/ dnk- 

Bocvs 

XIV, f». A0." o-ctflflxTU .9-. y.cfj l<5 xetfiiiS-iiiTeis* a.o'iX- 

XiV, rj. M- T15 y. rij; £. e/3o- ctdiX$>o\, i<$ toi/t^ .K^- 

ergo:) ctXAce, , fir, cvzio iV-Ti) , fin d iU^rrvira). 
lam ergo novimus , quid Paulus ilixerit. Ha.ec eit 
ilia Afiatica rccenfio Bengelii, quam Aii.iticus ora- 
tor Clirvibitornus enixufi eit. 

4- V#£ hi] i?i — E- OmiJlum h) , peperit Svvxrs? 
et ^vvArcti. RurCus lilc libi repugnat Damaic. II, 
62. 399. Ex meis folus 20. (en Euthynv cuvfl 
Cluyf. 3. et 8. omit tit i?c. 

6. iC-B-iuv'} x,cu a irS-iav, 106 &7>*¥,9 n?M ** 

Save Kg} ccvhrj ^j efavtv, hoc x&j vs- 

Tiies r»Z Kg£v x&j ' £mvtqov v.vQievay. [TiAcir.] 

(TV 

g. ku4 ivhij'] — E. Ex meis nullus omittit, nee ex 
feptem iis, quos poltea examinavi. Ex interpreti- 
bus folus Damafc. omittit. "Aviffv et i'^nrs fervat 
cum aliis (Juryl". IX, 704. ubi de indultria baec 
interpretatur. Utrumque tainen ornittit 29a. c. 
Cyrilli tredecim loca, quae nee Wetftenius, ergo, 
ut Temper, nee Griesbacbius, fatis accurate indi- 
cavit, haec funt : I, a. 70. 1, g. 54- 5cr7. II, 745. 
Ill, 285. (non, 283.) 614. 791. V, a. 712. V, b. 
j6o. 334. 260. (et, quae Werft. ex Actt. Ephef. 
notavit,) V, d. 40. io5. Habet ergo, *«f uvhtiy 
omittit, xetf e£jj8-f loco 1. 6. Habet «£Ws> omit- 
tit «»!?». 2. 3. 4. 5. 8. 10. n. t2. i3. «Vs'3-«»e 
xctj dni^yr;. 7. ultimam partem yerfu's folam lau- 
dat. 9 In liii loch idem confundit, |<$ rovTo et 
Sitx. toZto , quod a nullo animadverfum elt. Qui 
credunt, y.cu <tvfS , v i buc tr.inslatum efi'e ex 
I Thef.f. 4, i4- I'acile rem expediunr. Sed ita 
quidlibet ex quolibet loco translatum licet dicere. 
,f E^ri<rs enim, quod hie auctoritate Codd. pro- 
bandum elt, difilmilia reddit haec duo loca. 
Paulus hie enucleatius dixit: ec7ri$-et»t, dvhq, x.(tf 
avoirs? i'^txr; , Don dvt^r,<rs- Ati^qtrs vero in 
quibusdam conflatum videtur ex ccvirq et 'i^qcrz, 
aut, quia, fublato ocvhi, s^qre non videbatur 
fententiam luculenter fatis declarare. Ex Birchia- 
nis unus 1209. omittit, qui non tam nobilis, 
quam notus elt. Duo Codices Vaticani 567. et 
1209. infra etiam ad verlum 22., cuius generis 
Hut , demonitrant. Nam 1209. plerumque elt pe- 
diffequus iftius 367. qui tamen minus corru- 
rtus elt. 

*^KF^>3<r2 ] t£w- I r a maximo Codicum et inter- 
pretum confeniu, in his Cbryf. IX, 704. d. Vide 
X Tiled 4, 14. 10, a-j $e ri Kgivas rov u$e\(pov ccv] rj ^cy 
av ri ejrovSsveis rev dcisXQov crov y 7rccirse 
ydg TTtxgcczriscfAcSoc ra> fix pan rov %£<- 

ii.^ov. ysy^otTiraj ydq' £00 lyot), Xsyet 

KVglOS' on SfXOl KCtfA^et 7JCCV yc\ 'J, KCjLf 
HUGCC yh0O(T(TCC S^OfAoKoyVlCrSTOij rto &SOJ. 

iz.ugoc cvv excc~os vjfXMV 7is^i txvroZ Xoyov 

i5'dV<r« ra> Sew* fjirj/Jri cvv d\hq\ovs 

K^lvccusV dKXec roZro xqivure puXXov, to 

y.v\ r&hotj 7TQoay,oiAjj.a ra> ddeX@Z, rj 

i^.CxdvOOCXoV. OiOCC y&f 7le7t6i<T}JL0tj h xvqico 

r/jacu, cr; cudcv Howcy d< cevrov e/ /*>? 

10, r«y /£%i'?ov~l T °~ &£»«• E. Damafc. II, 52. Con- 
tra l'unt Codd. mei omnes. Item ceteri interpre- 
tes. Cyrill. V, d. 5g. w«»t«s yx% frx^xrun-ofAeB-* 

Of 7(3 Xt lS "V' XCtB- I s7 r» t "/Kg tTfi 3-(>lvOV ^t/'|>)? 

•> - ' ' a" i 1.1 

etvTov . Kgttui) T4J» ouco'jusvtiv rv <xs«<«s-j/v>] x«*ro« 

AtyovTa; rav oott/io > en 3- £ o $ x jit? 5 Jr<. 

S-eos «j«i eS'A ^is-e's. Haec faltem defendant 

lectionetn rev /C^'Sov- Chryfolt. xpizo non i'o- 

lum IX, yo5. d, e. fed et VI, 429. IX, 229. 

Quod li vero homileta ant dogmatidus, unus et 

idem alter, hie B-zov e^hibuit, fecit id ideo , quod 

■utrumque Ciiriito accommodabat , ut hie ex Cy- 

rillo difcitur. 

J 2. sre^ — ^oicsi] modo vsgi , modo Jttjj , fed X7ca- 
\o)<7it. Chrvf. IX, 706. d. e. De Codd. Cbryf. 3. 
et 8. v. P. 

j/j. cY txvrev] SY xvtov- Maximo Codd. confenfiu 
Apud 'Ghryf. utrumque eit IX, 711. b. d et 11^ 
32#. ^ txvT(,u> Forte editorum culpa, Oeeum. 10S oya/£ /4*-#II % o s jf-.$Yv 

Too hoyi^opivco Ti koivov eivotf, snelv® jce;- 
vov. h os oi:l Q^oo/acc o dhh<po^ crcv i5« 
KvneiTotj, cvxeti km roc dy%7iv\v Tn-^iTtciTeis' 
fXYi To: (3gcoy.otTt gov inetvov oC7iohAvd ; •;:-£ 
ov Xfj&os tx7i;eBct.ve. py\ &Kaa(pY)iJLeia§c*) 16. 
Zvv vjj,oov ro oiyc&Sov. cv yoc$ l^iy Y] (£<%- \n. 
(TiAetcc rev Ssov figoocric nofj tioctis, olXXoc, 

SiX,0CtQ7vl¥l, ?(#/ g^VJ?, V&j %Ot(>ci €V TIVS'J- 

fAXTi clylo). o yctt> sv rovrois dovAsvcov it>. 
rap XgefoOi Ivoi^s^os ra> hsx^ huj ocKifxos 
TeAts rhy-Tois dvB^oo7Tots. [TeAcs.J oc^oc ovv ['A^-ig. MA. 
%>{.] TCC TiJS h^YlVY\S SiOOKWJJiev •> 7{&j Tol TY\S 

ct'Aoao' 

XIV, 19. MA. <rct/Z/3xra t/?j rv^ivi? r,roi T>i; rv^otya,- 
yov' K$eA<pc), rot, rr t q hewn's 6 ta>y,a{.i$v. * A;o-j 
ytvoxrx-iai j on ro , uuci^rtci z?i, Key ro , ra ot 

I, 388. a. in fchol. bis avtov. Item Theocoret. 
A/ durov recte interpietati flint, r',- e^rou pvca. 
Gtae'.os autem aliquos dt uvrov interpretari po- 
tuiffe , vel , ticc mv tvxyyiXiK'iv etvrcv (zgis'ov') 
vc/aoB-ca-ltcv , vel, rovrsn , rov S-eol ' ■, id f"ue n>i- 
rcr. Damafc. II, 53. exbibet £Y £#!/Tef. 5yS. 

18. Tow'ra;;] rovru. E. Saepe fane in N. Teft. in bis 
eit fingularis. Singulari in bis utuntur etiam La- 
tiniilae et Germani. Maje .' Graeci et Latini 
rectius utuntur plnrali. Hoc loco tcvrotf tuentur 
Codices. Damafc. liabct rovr/f, quern in bac 
efiiltola lTiultoties expPefferunt (bodices Iterquili- 
niirii, ut cuique licuic animadvertere. Sed ilte 
Pamafceni Parilienis Codex ipfe quoque eit in- 

fimus, QAp,/it y <bO-Sia *p a n a l o v%\ *""' * 109 

20. ciKoScfJW TYjS tis dKXYjKovs. y.yj evsxev 
fid 00 peer os xccrci?\ve ro egyov rov Qscv. 
7TCCVT06 (asv KccQccgcc' ccKKcc KCC'/.CV to, ctv- 

§%0Q7I(ti T<X> OtX 71^07'iiOlAfAUTSS fJ$iC\>Tl» 

21. xaAcv ro jjlyj (fiocyvv v.gscc, /u/jd? tjj&v 
Oivcv, fAtfde h a> oidikCpcs gov 7?gc7xc;Tret 

22.1] cy^vdx\'^STctj y\ «V3fV«. cu 7ihiv 
€%ets' xcctoc (rectuT.v e'x s moothov rov Ssov. 

fJLXKotqiOS fAt] Y.QiWV SUVTOV £l> (b OOY.I- 

23- pocket' 6 as dMxqivofusios; , ectv (ficLyy, 

KCCTCCKSKglTCtj , CTi CVK Ik 7tl^SO0S' 7IUV Si' L fimus. Ergo meus Mofquenfis g. plorumque ab 
eo diffentit. Damalcenus valere nequit contra 
Codices relirjuos omnes. Cbryf. IX, 713. a. habet 
etiam ravron, confentientibus Codd. Moiqq. 3. 
et 8. 

2i. « a-K<x.v^ciXiX=T(tf -a *lir$=v°~] — E. Servat Eafil. 
II, 457. 670. et aiii. Habet, fed feinel transpomt 
Cbryf. IX, 713. d. e. Vul^ari online I, a33. X, 
ii3. d. Vide Oecum. I, 3o,o. (in. 3oi. et P. 
Eulbym. MS. h^uv 1\,- ori trxst vfrsiXi^iTaf kuj rx 
*£<js i<ro&vi/xu.ct , xct&iK-To rr,i u<rB-cnic&z rov t>n- 
Xcvf. (Forte, ecrsAot/s) 

22, li»irt*v rev 9-icv] — E. Cbryf. IX, 714. et eius 
Codil. JMolqq. 5. et 8. Item Oecum. n. et Oe- 
cum. I, 391. a. Sed ibidem c. d. primum , Ifa 
Srihz to •xpxyfA&i ac bis, ty&Triev rov .9-eeu. 
Omittit etiam Eutbym. Cod. 20. et Aug. 5. Sed 
Loc repetitur in febolio Tbeodoreti, ac Gen- 
naiJu fcholium id quoque innuir. 

.... Atb. Hi 383- o ou;c 8£ tftieus, ufAct^Tict, e^u tea de2.^.[XVl 

fivvcijASvep vfxa,s Wglfcccj kc&tm to ivocyye- 25.] 

hiov 

ttfA»gTi<* I?*] T'oft haec legufitiir capitis 16. ver. 
fus 26 — 27 editionum vulgarium, in meis qui* 
dem Codicibus omnino omnibus, etiam in feptem, 
iis, quos poll priorem editionem confului. Igitur 
buc revocaveram iam in edit, priore. Nexus eit 
aptiillmus et arctiiiinius , ac de eo monent quo- 
que interpretes cum alii , turn Oecum. Sermo 
fuerat iri^i utrS-ivav. Eos ergo optat r;)^(^.9-?y«/ 
a dro. Sed continuo riul'us 7nA drffivuv addit: 
cpeiXof&iv y-a^ ii,tcii4 t» UG-.TivvuctToi Ttuii advtct- 
tuv fictsx^siv. Vide etiam Theodoret. et Theo- 
phyl ad b. 1. et ad i5. i. 16, 24. Cyrillus , qui 
loca ex bac epiltola Jecundum ordinem laudar, 
babet haec V, d. ng. b. ante i5, 8. feqq. Seor- 
Jim autem, quod obiter noto, bunc locum lau- 
dat 1, g. 10. Ruhnus (v. Orig. IV, 687. col. 2. 
a. b.) ponit baec in fine epiltoiae, qui ibi etiam 
contra Marclonem difputat , a quo omnia ab hoc 
ioco ad finem refecta efle , tradit. Ipie tainen 
i'atetur j haec in aliis Codd. hoc loco lecta effe< 
Tandem addit : alii vero Codices in fine id, 
(legitur ibi etiam: id rj't.) ut nunc eji pqfitum, 
continent. De Rufino vide in ifta editione , in 
indice re rum , indicem nunc: Rutinus Origenis 
fenpta interpretando fbedavit, et: Rufinus psfii- 
jnus interpres. Ut enim ipfc contra Ruhnurn 
difputem, non eit buius loci. v. Wetlt, P. Ex 
Codicibus Bircbii duo foli Vat. 367. et 1203. iita 
bic exhibent. Ex bis evidenter apparet, cuius tint 
generis. Lectionariorum Graecorum auctoritatem 
bic non urgeo. Saepe enim <pjaedam in media 
oratione tninsmittunt et ad alia tranleunt. Sed 
ea quoque hie confentiunt cum Codicibus textus 
perpetui et cum Codicibus , qui commentaries, 
febclia et catenas habent. Neque tamen lectio- 

naria 4 (Mg/fyZH- '¥ a> f* a i o v c. i ii KlOV fAOV %&{ TO KYlQvyiJ.CC HJ(TOV Xgt^OVy 

xxtcc cLitov.ciKv^w (Jiv^rigicv %%cvois dice- 

viets 

naria, Ii haec temere invicem iunxiffent, fallere 
auc latere potuii'fent criticum attemum ac pluri- 
bus Codicibus initructum. Codices enim textus 
perpetui, in quiijus notatae funt lectiones eccle- 
fialticae, id arguiffent, additis vocabulis vnke^A 
et ete^ov , quae hie in nullo Codice reperiuntur. 
Quo die autem haec coniunctim lecta fuerint in 
eccleiia Graeca , difcitur ex hac editione 14, ig. 
Ut autem hie tres verlus transpofiti funt in innrni 
generis Codicibus, ita. idem Codicum genus trans- 
pofuit 2 Cor. 14, 34. 35. polt verfum / ( o. Ki/I 
me omnia faliunt, auctor huius confufionis eft 
Clem. Alex, nee tamen lua culpa. Etenim p. 578. 
d. recitans Rom. i5, 28. otfru, , o-ft fa%of,ii»os — 
iv irXn^au.u.Ti — continuo addit : 7rM*Mfi» ££<- 
ffev x.xXs<r&; xxrx (16, 25. editionum vulgarium.) 
«!tox(»Awy<v /x.vs'iigtov ad ynw^o-.9-f'i/T«5. Ex his 
ergo dialectic! et fruici acuti, quales erant iiti 
Latimltae, colligebant, Clementem haec in fuis 
Codicibus reperifle polt caput i5. Hoc eis fatis 
erat. Hinc iam intelhgitur, quae unrtypxtpoi me- 
Hioret Ilurinus , fcilicet tevrfygxipec CI mentis. Eo- 
dem modo iple Origenes , ut docui ad lo. 1, 3. 
non xvriypciipic N. JfelLimenti, fed dementis mC- 
morat. Eorum, qui banc ambiguitatem vocabuli 
eLvTiyputpuv nondum, nee ex Patribus, inprimis 
ex interpretibus, nee ex mea priore editione di- 
dicerunt, ac tainen nomina lua adhuc inter cri- 
ticos profitentur, me lane mileret. Eiusdem 
Clementis et Eufebii auctoritate a non nullis 
transsati funt Matth. 5. verfus 4. et 5- Sed neuter 
recte intellectus elt. Quoties in hac ipfa editione 
monui , locos nonnullos temere translatos effe 
etiam ab Athr.nafio, Ba/llio etc? Fictionum, feu 
pojfibilitaium , ut vocant, inventores et opificcs, 

qui vlas (rsar/Yiph'ov. <pxvsqo.^svros 8? v^v25« [26.] 
Six rs yqutpoov TtgotyriTtKwv, koct' fV/ra- 
yv\v rev ccioovicv Ssov, sis v7iU)(.or t v 7il^soos^ 
sis 7rocvTot roc, s&vti yvooqiaSsvrcs' IACVC02.6. [27.] 
tjcCpoo be®, 010c iqerev %qt^cv y 60 v\ do^oc its 
T/A05 roZ j- ovg uMvctg. d[A)]v. [TsAcs. ] 

o-xfi{3xTov. 

['A^%^'. ] 'OtpstAopev as yija^s 01 <Juj/#rc)XV, 1. 
roc ocaB-evtifAQtTci rxv udwcirooi/ (oa^u^eiv, MB. 
Kg] fjL'i] sccvrols cegtaxeiv. skcc^cs i: *j/^v 2. 
r& whricrlov aqscrnsTco sis ro ctyctScv nqcs 
csKcoofJLqv. %&} yocq %£f>QS ov% iavTaZ* 
rjgeaev, ccAAct , xctSoos ysyQcntrotj' ot over- 

OKTfAOt rcoV GV610i£cvroeV as, S7IS7IS(jOV S7t 

ifjte. evee yccq 7rqosyqd(pn , hs rv\v fye- 4. 
rsqeev otdccvKccAlotv TrqoeyquQi]* wot dice rr\s " 
v7rofxovtjs }{&} r^s nctqaxAriaeoos roov yqec- 

XV, I. MB. xvgM%.r, C. KiSApoii i<pelx«fiSi> r,(Aiti li 

CMXTitl. 

qui hie, nefcio quid, de tabellario Pauli I'omnia- 
runt, ii absque ullo dubio, intempefto convivio 
fuperllites, aitero die iam illucelcente, inter ma- 
ntis meretricum et fervorum, cubitum elati i'ue- 
rant ebrii. 

XV, 2. izxros y*g] yotf> — . 

jjjttiwy] Vftuv. D. Eafil. II, 4 Jo. fed ibid, in MSS. 
ipZ<>. 'tftat habet etsam Chryf. IX, 720. c* 
Tbcodoret ad b. 1. Ca^o/^ &—JJ- 'P oo fA a I o v s. 115 

vTfoy.cvijs x&j rns 7Tx^ocKh',]Gsoos 6:ci] v[j.7v 

To xvtq (Pfov&v ev #AA*jAc/s- kxtoc X?'^^ v 

6. }y\<tow' n'oj cfAcBvy.ciaov iv iv) ^ciuoort- 

fyrs rev &?:v r'xj 7tccr?^c& rov Kvglov 

Mf. 7. tifwv, lr,<rou %^i^cZ. ho U&$%n] Tiqoa-- 

Actf.u2ocve<rSe aAAfjAcus-, KocBws y^y %qt* 

<$os tioocsKocIdsto * vjjlccs hs oegeev &?ou> 

8- [TfAof. ] Asyoo os, h]<roZv %^ov ^flHto'. t (a«/ t?j 

rev yeyevi'tO-tjcij TesptQfims ims§ a,AY]$&cts ' 

Bf.ov, its to ftsQatoos-cif Toes' £7iocyyshlas 

9. twv 7rot,T£(>oov' Tol de e$\r] vjie^ shsevs 

§o l £c£>?cq rov Sec'v' xot&as yly^a^Totj hoi 

TcvTo S£0(Aohoyy}(TO(Jbctf cror iv e&vecrt, ngj 

10. r<p ovofjuxTt crou \J/#a£. ?{£</ 77cc?\iv h.tyet' 

iv(p^otvBfjTs eBvvf, /astoc rev haou ccvTou* 

l-i.xgij noiKiv Olivers rov nv^tov tzccvtcc rol 

edvih %&j t7iCii\kciTe uvtcv weevres ct 

Actci. 

XV, 7. MT. t^ G. rr,i £. £/3s. Keif irgtgcfT'icv t^s ttv 

AlAsf ;. 

5, Iv <*AA«Ao;$] Omittit Atb. II, 4. 

6. 2'<sf«£jJT=] £V.|J<fW.£!/. Ath. II, /(• 

7> 7T^a<Ti>M^iTo q fists'] 7r?',rsXccp2To Vf&us. A. 

§. inTavv Xgteoy] jjf<iroV tntreyy. A. Cynl!. II, 838. 
V, d. 119. 1 jti. Asyjy y««* ASC'^*? 2"<«*«va?. Atb. 
J> 9^5. ^5<rov r/jo-ow) Sizx,. yueaSuj* 

H hotel H&j 7tochiv r\<jccl'ocs \tyet' 'hctf rj 12. 
<5/£cs rov leo-acq, %£■$ o mfioif&voe oc^%etv 
iSvoov, in oLutZ s$vy] i\7ticv<riv. o Jg 13. 

&SOS TYjS s\7TldcS 7lXV]()00(TW VfJOCS 7tv.<JY\s 

%uqus %ctf itfr'irjs iv toj 7Fi<Zeietv , us ro 
7ie(>i(j<Tei>etv vfxas iv ry eAtx/o;, iv ovvec/uet 
rmsvfACiTos ccyloo. 7TS71 etVfAQij $s, ol$ek(pcl 14. 
fxov, >{cq olvros iyoo 77?^} vpav, ort x&j 
cevro) (Jts^ol i^s oiyccSooauvrjSi 7ls7;Kv]Qxfj.i- 
vot Tidavis yvooaeoos, $vvcc{j.evci Hg] oikArihovs 
vovSereiv. 

10. TSg\ TKi XiiTovpyicts mvtov > Tr,i Iv ctvxreAy, xctf 

oW£<. 

roKfxiiQcrs^ov os ey^u-^jec. vfj.lv , ccoshQc), 15. 

C47F0 fJ.?gOVS 9 COS S7rCCV06lAllJUY)GX.60V V/AXS, 

dux. tyiv %dc^iv rv\v oo&etcrctv pot v7io rov 
Seov, in ro sivocl jas Aetrovgyov \v\croZ 16. 
%fi?ou lis Toi zSvyj, UqovQyoZvToc ro ivecy- 
yihiov rov Bsov, wot yhrirotf *j 7i<>c(j(po$ct, 
roov ifjy&v ivTr^cads'AToSi yyio&o-fjsvvi' iv 
TiXtiT*<;l.7tV8viJ.ciTi otylx. [TeAoff.] ['A£%*j.] %%oa 17. MA. 
ow kxv%y]g-iv iv %?i=?to )v\(tov roo 7iqcs * rev 
Secv. ov yoiq reA/ojVa/ KccKetv t< 9 a>v cv 18. 

XV, 17. MA. T*J l. Tijt, e. f/3^< <t$i\<Pol, l'^Ai KCtV- 

14- xXXvXav?] uXXevg. D. Chryfoit. conTtMntei «X« 
fyvs. IX, 428. b. 729. c. e. ?5o. a. Vide l-'i 

17. r« jrgJ? ] + r»»- /( £<V^*3 '? <» j« « ' V ff. Il5 

KocTetftyccaotro %$l~CS Ot ifXOV, hs V7tOtKGr\V 

ig.e&vojv-, Xoya> t&f egyu, Iv ouvdfAet 

ariy.eioov HCft regotrcov , iv ovvctpst tjvsvjj.u- 

ros Bsov' oo^s fAS duo UqovaothYifA ngj 

KVXhto \JL?%Pl TOO IkkvglKOV 7rS7T?<U(>(tiKh'Cif 

20. to evuyyeAiov tov xqiZcv. ouroo rjg 

(PfAoTi/ucvfAsvov iuoiyyski&aScci-i cv% ouov 

(icVOfJt.ci(T§Y\ %(?i~0£-> %0t> fXY] Z7I dkKoTgicv 

2.1. Sepektov oikooojaoo" dkkcc , kkBoos ye- 

yquuTocj' bts ovk cciriyyekti Tteg) uvtov 9 

e\|wr«/* %cfj hi ova dxqKoccai, (rvvqaovo-f. 

22. 010 J^ lv€Y«07tT0}J.y}V toc uokkd rov ekS&v 

23. 7T§0S VfAOCZ. Vuv) OS fAY}KSTt TOTtoV i%00V 

h To7s Kkl/A0t(Tt TCVTOiS, l7Tl7IC§lotV rjg 

z%oov tov ih&etP Trgos vjac&s duo uokkcov 

ZTOOV' 18. Xoyu\ h xiyu. E. Ath. I, 53/ f . Idem II, <\5z. lu 
r'eXju.a ti \yu Xtystv , «iv Iv — X^ Q< > *' f&ov 

. / \ J/ 3 ' \ >r> ~ 

Aoym KOj i^yU Hi V7r»K0iiV f.TVWV. 

19. 7rvivfic£Tes &iov ] TTvsvLictroc etyt'av. E. v. P. ctyfsv 
ex correct, in uno inveneram Poitea in nullo 
inveni, 3-iev babet Damafc. 56 Tbeodoret i52. 
Theopbyl. 148. Oecum. I, 4°4* Eutbym. MS. 
Explicatur tamen uylov. Seel uyfov. Atb. II, 45s. 
Bafil. I, Sao. qui alia etiam mutat verfu 17. Item 
Cyrill, V, a. 355. 674. VI, a. 224. Tamen idem 
S-icv. 35S. et V, il. 60. Ruftnus adeo habet : in 
virtute fpiritus del. Vide Orig. IV, 676. d. 
TlnlfAXToi; uyicv t ut notius et ulltatius, arrijne- 
bant. Sir: et llebr, $ t 14. a nou nullis muutWJj 

H 2 fTttV &g txv 7tcflFvc0[AXf hs rr\v tzitavlow^l^. 
ifau&cjptotf 7>pqs vy.xs ' £ KtiI^w y«g o>ct- 
Ttcpzvousvcs Bscco-cccrSc&f vuHs'i nctf v(E? 
vjAtov 7i$o7;ey.(p$)rYivcq iy.et' lav vyoov -nqwrov 
aito fAi-oovs ?ia.7iKv\<j$m. vvv) oe" 7Tc^ucju«/ 25. 
its U?cvau?\()iA, ototKovav tots dylcts. 
k)O0Ktl&ccv 7«f fxocy.s device nyy ol%ct'iot, KCl- 26. 
voovlccv nvee 7Soty<rot,<r&cif hs * reus 1 T.rozyjivs 
rxv ccyicov roov iv le^ovaccK^y. svooKfjaocv^rr. 
7#f> ;<#/ cCpethsTXf olvroov hatv' h yuq 

TGIS 7IVSVy.KTtY.ois OCVTCOV hiOtVOA'^GCCV rC6 

eS - ^? oQeiXovai x&J iv rols o-aqxtKcls 
XetTev$yr;Gcu dotsts* roZro cw IrtiTeAc-pfi. 
eras, Tigj aCpgcAysc-txysvas dLvrcts rev ku%- 
•nov rovr$v, d7TcKev<T0fj.0Lj at vfxoiv Its rr\v 
a7Fotvlccv* otoco ae, OTt ig%c/Aevos TtgOSZQ. 
vyas, iv TrKrgocy.xrt ivhoylccs rev ivc&yye- 
TiXts ry$ e, hicv rev %f'7'2u iAsvorcycif. [TeAos 1 .] 

['Af%i3 

24. fXfvTfffteif 7T£os vfteii] r- E. Sic Chryi. IX, 733. 
<f. e. Servrat tanren . e. direrte l:unc lo- 

curi notaris. Seel rr.rfus XII, ^ 4°*" c * te"^«,vtocv 
i7.w'i'Cu Seus-clcrB-ttf. Ergo liic etiam deeft } Hc- 
Trepsvcaivos- Ib:tip;\i \eilu Ig. omiuit etiam 
K'jy.Xa) et lov %Pt?cv. 

''' V*q] Unus Cod. Chryf, ff\, loro <yx£. 
Alter omittit. In edito bis abelt 1. 1. StrblatOj 
iXivccy.ccf 7rgbi Itil^-, amplius non onus erat 
y«eg. Utroqtre loco contra iunt mei omnes, prae- 
ter ki :.abet. 

2G. w's reas ^rrw^w;] t«v? omil'erat edit. Gregor. 

29. rot 1 ' iva's'/i/ a: tou] — £, Ciern. Alex. 678. Ori- 

geneSi e*,u N> 30- C'3 P co p a l o v ^(^^.117 

ME. o°«['A^%)f.] TTotfidKc-hca Ss upus, dSsXQc), 
Six rov Kvgiov rjpvv, irjg-pv Xgt^ov, nay Sid 
rqs 06yc67nrjs rov msufAccros , o-vvccyoovi- 
ac&cS'cij \xoi sv Toils 7rqossv%a!s vTi'i* ey.ov 

3 l '7rgcs rov 3sov. 7vcc gv(r9co duo Tmv 
d7?ei$cv'>T0)V sv r% tovo&lds 3\cy wot r\ o*cc~ 
zcvlcz y.iv y\ hs tepovacihtju iuTTfceoeKTcs 

*pz..yevt)Tccf rols dy lots' woe h %ct$ci ehSco 
'Ttfos dfjtcs did §s7\r\y.ciTQS Sscu, %&} cvvct- 

o5'V0i7i:0iV<TMfACif V<MV. OS &S0£ ftfe St^Vi'S 

[ASTcc TtoivTuv J ; wvi'. dy.r\v. [TeAcs - . ] T * Ae > T0V 
XVI, i'C'Af%«.] trx)»feri(.u o& vi/tv (pol&iv Try dos)^* 

M3. (pYjV YlfAOuV, OVGOCV did'AOVOV TY\S ZX.X,fclOric>i£ T^S 

tcvPica 

XV, 3o. ME. (raSfizTM i. [h cO.Xets voiii&Piev >:9-. 
•tcv ay toy ttccqu i, 7r'.;ry.::i.:Xc<> vf.ixi 

XVI, i, MS- t-/i ?• t.'iS ;. lfio. d.4'iX<pe\, <rvpiti)ptt ^iuii 

genes, feu, verflo Latir.a vulgata, IV, 678. 680. 
et Codices fterquiliniarii. Recte lu:nc defectum 
nee interiore margfne dignum, cealuit,, et/i ex 
Wetlienio notaverit Cou.L. A, C. D. E. I. G 
Griesbachius. Tanta vis veriutis „-it. Sed alibi 
tamen, vel ex uno, auc paucis iUonun Codicum, 
contra reliquos oranes mutavit contextual. la 
Clernente autem notandum elt, quod polt hunc 
verfum lubiungit vulga'rium editionum. 16, 2J. Eeqq* 
noibrae 14, 27. feqq. Veruin ille faepius loca 
disiuueta invicem iungit. Centum ac pluribus, 
e^emplis id demonitiabiiur i.i mea variarum le- 
ctionjm ex Patribus. editione. u8i*fii4,Ji-t n q o s "•- * , 

xu£/<w anions Toov dyloov > ngj Tra^oc^rjts 
uvry, iv <x> dv vjxwv %£#£# wqxyfAocTt' >&j 
yd(> «utj7 "zqosoLris ttoKAcov iyevySvi, y^jjf 

CCVTCU ijJLOV- oca7tOterOC<TBe 7TQi(TKlhhC&V k#/3« 

cckvKocv, rows auvsgyov? pov iv %f/7^ 
trjacv. ctrtves V7i\q rr\g \pu%J?? jjlov tov4- 
£aur&;j> rqd%v\hov vTrsBrjKocv' ots cvk lyoo 
fAovos ev%a.(>iZ6o, dh'hd t^cy 7rotaocf df ?k%Xyj- 
trloq roov iBioov. ■xgj rviv kcct gikov dv- 5. 
rav eKxtoifflccv. oca7rxauaB'i frtxlvercv rov 
ccycc7ryjrcv /wcu, os i^tv cc7r<x$%Y} rr\s 
dyjx'iots hg %^ov. dtT7rd<T06(rBs fxx^id^6. 
v\Tis Ttohkd iKOTjiotaev its y\jjlocs. dcnrd-j, 

caaSs 

XVI, 3. Tr^'e-KtXXoevI TC^lrx.a.v. D. Theodoret. 157. 

in role, /3;/3a/o<?. Scilicet in diverfis locis. TS am 
iple hie videtur invenifle ■xq'ig-x.iXXoi.v. Tamen 
p. 294.* dil'erte monet , hie legi 7r%ltrx.x,v. Forte 
autem permutavit 2 Tim. 4» '9- Chryf. vulgatum 
non folum IX, 741. fed el XII, 35a. 355. et 
alibi. 

rvvseyev?] o-vXhsiTovgyovs. E. Chryf. IX, 74°« a - 
etiam in Codd. Mofqcr. 3. 8. 

5. sTsu.lnTav'] Multi Codd tietkinrov , neglecta regula 
grammaticorum. „ 

oj/a'.W] dritm;. E. Ter vulgatum Chr)T. IX, 744. 
740. a. b. Iitud eft apud Damafc. II, 58. Praeter 
alios Euthyrn. MS. etiam habet K%uias , et in 
fcbol. repetit. 

8. Us tiftccs] l<5 «^M(*j. E. Codd. Cbryf. intel- le dif- 
fentiunt. Immo edita etiam diU'emium, IX, 746- 
b. d. eap/tff—/lf, 'V co fjt oc I o -tf V. • 119 

aocuBs dyogcvtxov %cy lovvltxv, revs a-vyyeveis 
IAOV-, Kcty o-vvociXpotAoorovs fjiov' oinves it- 
criv t7rloYiiJLoi iv rots u7io^oKois , 01 7^1 71Q0 
S.ipcv ysyovuaiv iv X$ l ~®' dG7id<?otv§9 
djj.7i\lotv rov dyct7iv\rov ytov iv Kvgico. 
g. dtrndcrotaSs cvgQotvov, rov crvvegyov ^(amv 
iv %eGce-> xgij ioi%\Jv rov dyct7ir\rov juou. 

10. oca 71 XT occBs dneXXYiVi rev ooxifAov iv 
%f/7<£. da7iocGcccrBs rovs sk roov dg^c&ou- 

n.hov. d(T7id\Tot<7§s * rjgoooloovco, rev avyyei yj 
fjiov. doTiociocQ^Js rovs ix roov vagnhcrov, 

12. rovs cvrocs ■ iv kv^'ioo. ddTiocaccobe rqv- 
(pocneev ^/ rgvQooaav, rds no7Tioo(7ccs iv 
Kvqioo. da7rd(ro&(rSe 7reqilocc rv\v dya7?v t Triv, 

l^.iiris uoKKoc iKCTtlc&aev iv nvqia. oca-7rd* 
a-ccoSe $ov(pov, rev ixhsKrcv iv Kvqlco , ?(#/ 

i/^.ryjv fjLYjTsgoc dvrov ncy i/Jtov. d<T7rdo*cc<rS , e 
duvyKfircv , (pAeyovroc, fc^/zav, 7rxTpo(3ocv, 
igfAriv, ngij rovs avv cevrots ddektpcvs. 

i$.d<77idjcc<T$e (fiiAoAcyov xgij hvXlccv, vy\^cc 
xcy rv\v dosK(pr\v dvrov , ny) cAu/^Trav, 
ygj{ rovs (tvv ocvrols itocvrccs dy'tovs. 

lQ.daTtdaocaSs dhXyKovs iv <PiKy\[jiocti dyicc. 
d<J7idZfiVTctj vp%s a) iKKhYjaiccj rov x^^ov. 

[Tkhps.} 

14. iPf/J#.»~\ apud DamaFc. II, 59. in marg. Iraditiir: 

«vtos iZiv IgfAea; , To /3i/3AJ«v to tTriy^a.^cv 
Tl 1 ftr, v <rv»Tctizcl{* 


1-20 dLtoi6,J?-2£ll q o g . .^ , 

rixus tvs [TeAcs,] ['Af %}?'.] 7iei£ctKotAoo Se v^ocs, 17. MZ 
ccfisAtpo), aiic7Tesv revs rocs oix^ oca Iocs %gij 
roc GKcivdxAcc, 7tU(*ci tvjv atocc/j\v, y\v v^ets 
ifActSeT?, WotovWccs' -"^:/ SKKftivctTi oLit . 
dvrcov. 01 ycc$ rofovrot rZ Kv^lco y/jtoov, 13. 
]r,acv Xf'"^ ov oevAevcvaiv , ocAAcc rr> let*)* 
rwv KOiAloc' n&f etpc rrjs y^ysoAoyiccs kbM 
ivAsy iocs' £j~ot7rocr<»ai rds xccgdiccs roov 

CCKCiKOJV. fj yXg VIAOOV V7T0C'K0tl SIS TIM- IQ. 

rocs d(pl<sro %oclga> ovv ro J<p' Ufjuir' BeAoo 
Ss Cjjicis ao<pavs fj.h eirotf hs ro ccyccBcv i 
ccxePcclovS ol hs ro v.cu.ov. ale Sees 20. 
rtjs h^Y\vY\s crvyrgi^et rev crarctvxv vtto 
tevs 7I00CCS vfxoav h roc%et. fj %&{;is rov 
Kvoiov r}fj.av \y\7ov %^ov f.te$ vfxoov. 
(iffTtoc^ovttXf vy.xs ri/xoBeos, avvsgyov fiov,2,t, 
xgj Aovkios ?(^ iocaoov xcy aGoalTteprfoe, ct 
cvyyev&ls \j.ov. dawdle pacf v/accs iyoo 22. 
TsgrtoSi yqd-^jocs rv\v £7tt^oAv]v h v.vqlw. 
Ci77r<x£s7et} v}accs ycci'es-, o fchos y.ev H&f 2.5. 
rv\s itikAvtaiccs cAv$< daTid^etotj vfjttts 2^. 
i^oc^cs, omovofxos rqs woAfaw, y&j v.evccq- 
res-, e$eh.<p6s* i] %ciqts rov v.v^icv^. 

fifAOCVf 

XVI, 17. MZ. r" £• r?S S". ey3o. K^sXfoi, "7TO.e'J.y.'J.>,u 

ig. B-sXa — a-otpovi] Balil: III, G27. (ZovXoficq o\ 7rxv~ 
ft' * ~ . » * -1 ' ' Ctkp/6, if. '? a p * I o v s. *2i 

Vf/covf. fyarcv XftZWi ptsroc TfcevYaov vjjloov. 

iqv. * [TsAoff.] Ifiwwi 

ttpcs" Q(ay.oclcjs. sy^os,(frj dxo v.ogivBoii 
Si% (pol&is, T*js oitiKcvov rys sv Ksy- 25. utru jrccvTan vuuv. oc(*w.] Hie omnes mei tcr- 
piinaht epiftolam. Vile fi'ipra ad 14, 2?. D-nrui- 
fcenus , et hie, et iupra iitos tres verfus exhibet. 
Interpre ationem vero , cjuac taiiien ex Chryioito- 
nno decerpta elt, hie in fine adiecit contra Chry- 
foftomum ac contra Codices omnino oinnes, rjui 
commentarios , fcholia aut catena? habent. Qui 
aliquando Godicem Damafc. Pariiluum infpexe- 
rint, definient, utrum id culpa Codiois, an edito- 
rs, ut ego credo, accident. Moftjenfis Codex 
Damai'c. g. deficit ab Rom. 10, 18. ad 1 Cor, 
0. 1", \: 122 H II £ 9 K C I V S" I U ? 

71 f '00 T Y] 'E 71 I $ o A rj. C'Af%J7. ] llccvAcs KXtJtCS d7io^ohos Iwov I, I. A. 
"X&GoZ, o<» Bs?\f\fJi.ocros $eoi>, j(o/ craxrSe- 
vyjs c dde\(pos' ry imcArjalcf rev Beov, i. 
ry ovtry iv Koglvba), riyiaa phots h %^<a 
irivov, KkY\ro~is dylcis, aw woioi tots Ini* 

V.OCKovfJL£V0lS TO ClOfAX T6V KVglov tJfAOCV, IY}(T0V 

Xgt^ov, iv Tjoivri ronco, ocvroov rs x&j 
Yipoov. [ J Af%»j.] %dqts Cjmv ncy ii^r/jQ. B. 
duo Ssov, 7iot,T(>os yiAwv, Hey Kvglov Irj&ov 

XftSov. 

I, I- A- ry, y. rns s 1 - I/So. irxZXci; r.Xyirac, ccTe^eXoi. 

1,3- B. <rcc/3iSocTa> ict. ddeXtpti > ;£«£<? vfAiy. 

I, i. Initium negligentius notat Cyrill. V, d. Go. Prio- 
res verfus bis - habet Damafc. II. 6i. cum magna 
confu/lone, dif'erte tamen explicat kAjjto'j. ^Ajjto? , 
Rip.itti; Ath. II, ii. ca^u>-3 K o 4 $* B i o v'Z • ■«.'•• 125 
4%f^0u. lo%«^/,&) raj 3"?w //.ou vscIvtots 

TT?^) VfAGOV) S7Ti T% %CtgtTt TCV SsiV, T% 

5- SoSetaq vy.7v iv y^i^cc itfffov* 0T1 iv 

7Zclvt) 27jKcvrl(j^y]Te iv aura;, iv m&vTi 

6. Key co x&j 7tucy yvoocret' xocBocs To pag- 

TVQIQV TCV Xf^QV £@£@06HuBt] Iv VfJUV. 

7. ®$8 vfjius fAYJ vsegeitrBcif iv fj.yoev) %ctqU 

GfAC&Tii CC7reX,C£%CfAhoV£ TV\V CtTTOKOiKvyplV 
g. TOV KVf'iOV YjfSOQV, Itl&W XQIZOV. Ci* %cy 

ftsftouooaei vfxns scoff TsKcvs ccvsyxKtjTcvs 

iv Ty r\y.i^cc tov xvfjlov tifxcov, I'/ivov %<^cu. 

9'7li~G£ Bees-, <5V cv ixKri$r}Te its kcivcovImv 

Tov 4' fizx?i~a ad verf. 5. •yvu<rst'\ Sine varietate Cyrill. 
I. g. 232. Sic, led omiffo rev S-eov , et poll Ao- 
yj> , addito , *«/ Tsfft; <re<pla, idque etiam repe- 
lit. IV, 1072. Ivjgxgtrq — %g, ititrev , line varie- 
tate. V, a. 11 5. Negligenter IV, 79.J. p. ev irep) 
7ru.vr&>v v.uuti iTrt rr, oeB-sta-t] Vft7» sv %(;'$<*> 'Vov 
%x(>iti- Tov S-sov ex meis units Aug. 6. Oecu- 
menii, £1 ita appellare licet, omitiit. s r . Griesb. 

5. Cyril!. III, 866- Tti^'Kovria-t/Atoi ri , y, a. .9- & (p i) <r 1 1 
c ^« ei » a g < e ? ir/i/«5) fv 7rccvr: Aoyta , 
5r*<r'<i yy«crs< > x«/ f» ti^c-si o-eCpic/.. trgo , f» rr«s->j 
o-otplu , ut modo notavi, for. Si hie iam accede- 
rent Codices Jlcrqui/iniarli. — Quid ergo iitud 
Sis apud Cyrillum vaiet contra codices proboi? — 
Nihil. — Addo Chryf. II, 33o. tv%otgtsrw tw Ssa, 
•Vi iv 7roe.vr\ IttXovt. — ymitret. Ill, i36. Iv^ct^i- 

TU (AOV S7l\ TV\ Iv OiVTU > 01TS VftCCS /Lit) 

It. — %xpl<r/A. Sed idem X, 8. g. nihil addit, 
nihil omittit , uti nee probi Codices. Singulis in 
locis ita contra difputare, non elt noltii conlilii^ 
tametii loca Patrum in promtu funt. tov Ctov aurou, hicrcj %&qvi rev y.vglou 

This rn< 7- fyw. [ Jkhos. ] 

XCCf TO) 

rx/Sjixrov. j^ /U.STX ro irecelueev > 7H%i rsv f.tn S^cvc'Tv 7r£cs 
tfTiAvAdv; tr- <Pi'acoo%!xz tyis l??\ xv$-~eu7rlv*i* 

h oi , ttiik 5-nxg tre<pixs. ttsq: XHTaugytai/. 7rf.Pi rev 

|«)J KPOSUI tO XTKX/\GVS- CTs£S Toll f.i'1 ITTXt^zT^Tcij. 

['Af%/?. ] ftxgUY.ocXcp as v/xxSi doe'K<pc)^io. T. 

Cid TCV OVOJXCiTOS TCV ' .:: r.uoov, 1/jGCU 

%ci1cu, he6 ro clvro Xh/Yire 7itcvres-> . v&j 
uv\ y h vfMV crxl?}.iciTcc , r,Ts bt v.arr,q- 
TKTfASVOi h tm ccvry vci K9ty w t% d 
yvca/Jirj- iprihclSm y<&(> fxoi t»s^) l'u-.Tv, ii. 

CiSsXCpol fXOJ C/70 TWV %hcY}S, ott c, 

ev vyCiv h<rt, Xsyco os rcvro, cri r/.a^cs 12., 
, ujjioov hey&' syoo y.h- hui wc&uXcv , lyco ds 

AA^, eyoo ds sofi^cs, eyiSo ds %^ov. 
t usjjtt(>izoci c XQi^os ; ju)/ 7raZ?\os izotvfoeBt] ij. 

V7I£$ VfJ.COV, Y\ SIS TO OVOUCi 7ZXVA.OV 

sloocnrlaBrjTs; Ivy^a^^w t<£ Bey, oni^. 

OVOSVOC VfAVV 1&XT.T11V,, SI fXY\ KQlcHOV TiCfj 

yc&iov' 'ivcc \j.y\ tis sivyi-, on sis to l/^cv 15. 

C\0]JLC6 Sl2iX777l7Ct. I/3«7T7/T« Se }{&f TOV iQ^ 

I, 10. r. y-VQio'-xr, /,. [fy ti7: > mmft/igtiv tX- lis r*y 

7rpsry,vvy,rivl Tay Tty.icov % , J>.&)v. v-cy Tr, f.',*y:',?.y 
7rXPX7:'.i-'K if, Tr,~v y- Wl-Xli.] XfriXtyoi, TTX^XxXXtl 
V'.'-v.Z a ix tod :;oy.y.Tos. 

i5. l£x,r. • -rs E. ChryT. X, io. b. in 

et in Codd. Mofqq. 2. 7. Ita folus infioius 
ai 1 3. Sed nee Theopbyiacti Codices ac- 

cadunL t±t9l./6-H,% K o g t v & t o v f '06.' * 125 

f 

<j£<pCiVX CIKOV' hciTtCV OVK CICOZ, ii TiVCC clh- 

17. Aov i&ciTTTifct. cv yccP ccTrhethe [as %pi- 
scs @X7ItI(c:v , «AA' evc&yyshi&G-S-cij' cvk 
h ccCplcf Acycu, /'ics fAYj ks\oo^ ZctvPos 

tS.rov %ffeov. -V^i-yJ-] ?Jyi>s 7«V 
rou iocvpou rots iAv u7To7\Kvjjihois (xooqIcc 
I~), rc;V dg trxa^ojxhots %/jftv <$'jvcl\ais Bsov 

ig.hi. [TfAos\] ye'ygevTtrotf yocg' <x7ic)\oc> T ' l>i: > T ^ 
Tr;V CQ^piocv Toov co(poov , ^y TJ?V aiivsviv 

20. T<£v cuvgroov <x.3srt}coo. Ttov ac(pcs '-, ttov 

yguyiuotTevs'-, t.zv (rvfyrqrr,? rev ocicovog 
rovTov'y cv%i e/jtoopctvev Sees rrjv ao(p\av 

Zi.rov Kcvfjov revrevj tTjetovi yccfl iv r\] 
Gotpla roZ idsov ovk syvoo koct/aos okx rr\s 
uo(plcis rev Becv-, evooKtyrev frees 1 8ict 
rrjs /aocpiccs rev w.pvy pares cooaeef revs 

ZZ.Tfi^evGvrus. £7T«d\) i$j lov$ct7oi arj/jieiov 

curov- 

I, 18. A. r>5 frityti},", TTU^sCG-xivr, xeu uj Tr,y Zyac-w' 
OL0ih<fa\ > s.oyos o rav S'dvpov. 

cedunt. Solus Dnrnafccrius editus. Wetlienius 
ex G. notavit, IfixirTier&i). Falfo. Habet enim 
f,Scc7rTii<rsc (Sic. et niox:) /35/3«^r«x« tit. Unde 
ergo Codices Jcurril; s , nimirum A. C. ac ceteri 
apud Wetii. et Birch, h, 1. corrupti funt ? Non- 
rie ex Giu-yfoitomo ? 

22. tnifisfev ] tryiiux- E. Piectius quidem , ut miilto- 
ries dixi. Chry(oItbrrms hoc rurfus inuexit X, 26. 
II, 4g5. X!1 , 399. Cvrill. V, a. 775. Si ergo 
centum Pnties Graeci hie Graece Jocuti elfent, 
quid efficeretur? Audieudos efle Graecos Pauli 

melio- cctrouvt-, ?<#/ fAAjjvfff coCplotv &}Tcv<rt' 
r,y.eti oe iwQvavofjLev %(>i5ev i^avQoofxsvov, 23* 

U OCilotS y.£V (TKCCYOUKOV , skKV\7l OS fAQOQlCtV' 

clvTois as <ro7i- xhvrols, lovootlois rs ?(#/ g'A-24* 
A^o-;, %gt$.ov Ssov ouvc&fAiv ngj Seov aoQlxv. 
TIa« -n!i [TfAos - .] or; to fAoogov tou Bsov-, cc(poo-i5. 

vtyaetaq. rs ^ ov r £ v cc\§(icC7la>V S$l' ;<#/ TO OC(tBsvsS 
TOO BsoVj }(T%VgQTSgOV TOOV CCvS(?0Q7I60V B^l. 

['Af %*?'.] &Ks7i£Te yolq rrjv KkYJaiv v/aoov, 26. E. 
adVA^o), oTt cv 7roAAo) Qo(po) Kara o-agxtx-, 

cv 

I, 26. E. «-«/3/3«rs> i,/3. x.cu o-etfifictTat fiira mv i/^«f(»' 

meliores Codices. Sed prius confulamus Cyril- 
lum V, d. 6r. Atqui ibi elt a-n/uiTov. Ex meis 
Codd. foli Theopbylacti i et 8. ita babent. Con- 
tra funt Theopbvl. d. Mofq. f. Liplienfis , Oxo- 
nienfes , Venetus. Hie de nullo religionis decrcto 
fermo elt. Ergo haec crifis transferri poieit ad 
loca iimilia , ubi sfc^u'iKTst] viurt^y.ol xcti&ovg- 
y overt- i 

23. gAA;;5-i] iQvecrt. E. Alibi in N. T. eXXnv-i funt 
Chriitiam ex gentilibus. Hoc loco intelliguutur 
gentiles in genere , maximeque Graeci. Ergo ali- 
qui fubltituetuat iS-mtri. Chryf. X, 26. vulgatum, 
fed Mofqq. Codd. eins hie inter fe diffentiunt. 
Idem II, 2uj. %B-tS(rt1 habet. Sc et Cyrill. V, b. 
390. A fe ipfo diffentit Theodoret. v. pag. 171. 
nota 8. Senium ergo exprefferunt non nulli, id- 
que fere extra nexum verfus 22. et 24. ' EAAjjvs ?, 
quod legitur verl. 22. et 24. id boc etiam verlii 
vindicat. Mei (bodices omnino omnes tXXvts-iv 
babent. Vide etiam Lircb. Riufus ergo hie cftfj 
tupti funt Cod. Wetft, A. B. C. D, E. F. C. Cjkpijltf-Si K o f t v & I o v <,i„oc,ap%i 127 

ov TtoXKo) ovvctTo), ov 710KK0) evyevets* 

27. dhhol roc fAOQgcc rov xoj/j.ov ^sK^ocro 
Bsos, hoc rovs coCfiovs xccroci<rx>vvy , %gq 
rcc daSevrj rov xccfxov s^s^sharo Beoe, 

28. fra K<xrccta%vvy rcc laxv^x' j^y roc 
dysvri rou xocjuov, xgy roc ij*ov$£vyijjt£vc6 
e£eA?£ocro &sos, Key roc jujj ovroc, wot 

29. roc ovroc xocroc^yv]ay % o7ioog \ay\ xocvyji- 

GY\TCL\ 7lOC(TOC (TCC^ hontlOV * TOV BsOV. 

5o. [TeAof.] e£ oeutou <jg upas &s iv %%i- rk\ <; r*Z 

500 Iyivou, bs iyevqSrj *7/x7v co<ploc duo BeoUi™PP" rov ' 

oi*xic<tv\>yi re 7^ ccyiocafjios ncty diroKvrqcc* 

3 1 . as' r lvoc , jeaSajff yey ^oC7rTOCf' xccv%oo- 

II, l.f-ievos, sv xvQica xotu%clo~Bu. Kocyoo IA- 

'i&ow 7T£cV vpols, ddeXCpo), YjXBov cu xaS"' 

v7ie$o%v\v Xoyov jj aoQlocs, xocrccyyeAAoov 

2. u/>c7v ro (jloc^tv^iov rov Beov* ov yc&i* 

27. tcv$ roSpevs x.XToti<r%r)\iy~\ KcCTiii<r%vvy rov? <re(p*i>Si 
E. Ad ilmilitudinem x.ttraic-%;. rx ttr%vpx Chryf, 
et ex eo aliqui Codices. Item Bafil. I, 54a. 

29. ivu7riov ctvTov] ivuTVLM rov Ssov- Maximo oori- 
lenfu Codd. Tamen Euthvin. 20. in textu et ia 
fcbo io ocuTov- Lectionaria bis babent rev B-tovi 
tarn in lectione media, quam in fine. 

00. sysuqB-Ti — oixxtoa-viin re x.cc/] lyhiTO r,p.~)i 6m.ctio~ 
(rvvn y-ctj- Atb. I, 469. 

II, i. fittgrl £tov \ [Av?n%ini nullus bonus Codex habeft 
ivmyysAiov Theodoret. Diferte pot^Tv^iov Cfar'yfi 
«j 4 5, c - ovx- itTri , to x-ygvyftx, aXXct, ro [*■<*■£- 
Tt/gar.Tcv 3"i«v Qecum I, 450, d. Euthyuu fta.** szgtvU toZ iiosvuf ri sv Cf/iv, h fxv\ Ucrcvv 
TQc}jloo ttoAA&j sysvcurjv t;%os v[aks' ^o/ q 4« 

Ac'yof JUOU ?<#/ TO KKguyfAOC jUOU cw If TTa- 

3c7? dv^^oo^tvr^ coCpiois Koyas, «AA' ly t:^i«» oe Trgtwyogstiffi to xv^vyuct, a$ ftttervptvt 
m^ rev z^iTov, r) y.w\ ■> ws tAfy^ov tkv n 
v. Cvrill. V, (1. 6t. Chrj-r. II, / iS) 5. b. Ill, 107. a. 
Ilnde vcro ilti I'carabaei, nimirum Wetlt. A. C. G. . 
eruerunt fivTVPtevi Tamen ex Chryfoitomo I, 
740. a. coll. 759. e. xccTccyysXAUv vySiv to y.i?-~ 

PiO') Tcj B-SOV- 

2. tew li^c'^::] toxi — E. Meorura nulliis omitiit. 
Solus inlimus i5. babet, n hd'tvcq, omiffo rnox 
T( , ut Cyrill. IIL, 429. V, a. 289. Gg5. V, d. -2. 
qu?e elt lectio facillima. To poterat abelie. 
Ergo omiferunt. Tlieodoret. bis habet 174. L,~>'j- 
Cyrill. V, d. Gi. fttgit* uoipttf ri, Chryl'uit. X, 
42. 43. VulgatUm , led II , 49^- ft kioivaj. 

4. y&o Aoyos r,u.un Xuj To y.y,pvyfict tjitwy — wii~ 
B-o7i, Atb. II, 47. 

■xiib-ttc, dv3-£6)7ri\i' l <;] h •Xs&tHSi nee tamrn cv 
boc loco, notatitr in libello gtamroatko 
go Baiilio tribuitur p. 2. Degitur ilte libellus m 
fedir. Iunt. i5i5- poll Apollonium Alexanilnnnm. 
Earn tamen edrtidnem non ad rnanus nunc babeo. 
Pro daiivp pluralis , a jretS-w , accepit etiam Eu- 
tbvm. MS. Explicat enim, sri$-etyirti<rty. Habet 
enim : ovk sv iriS-ccvoTtio-it ', viyovv oivS-°a~lv?,$ 
vc<pict$ Aoyoiq. Er»o «#$■§. <ro<p. Xoyon; accepit 
nro t7Tet^y*i(rei- Ita apud eundem Euthym.. legen- 
dum in interpretatione ad Ofeam p. i5. ed;r. 
Venet. quanrpiam ibi vuiofe editum elt, 'ev mi- CAfi-SLj-i-*- K g t V & I V .£ .C6# 129 

Auhovy.w ev rcis rs\etcis' ccCptav ds ov rov II, 6. 5. G-ctfifiuTW iy. Kuf frxfifixrst) TT^a friz yfyw<reu$, 

r J' n • ' ' N ' 

li'j rtcri , <r-7rrif.i/i^itv 1. its fn» irgaa-xviDirw tm* 
ccy.'uy ^vXtav-] dioiXtycX , ro(pttti> XxXovpiv- 

B-o~g-s Antecedit enim : Ivx. iv trotyla — ev c s If 
>.cyt tricots* 'Ev TrstS-oTg Jion eft Graecum, fed 
IvXiiS-lo-iv. Il-iS-o; Don eit in ufu. Jlufyatf du- 
S-evTriiv, I'ervant orr.nes mei, unus imiien i3. 
o intuit }Jyon , quod per I"e non abfurdum eit. 
Chrvf. X, 44. d. e. vulgatum habct. fed duo eius 
Codd. Mofi.jff. omittunt dvS-guTtvyis , Ut Theodo- 
ret. in uno Codice. v. edit. JSofffe t. et Cvrill, 
V, a. 55o. 377. 075. Veruna G94. In TrstB-oTa- ro0ixf 
tti/S-^A'^-lwiS Xoyois, et V, d. 20. lv ir$r$--o1. tre0iuf 
cLv&pmtiv 1 s Xoyof,. Sed ad Chi s loliomum re- 
vertamur. Is ergo rurl'us vulgatum habct IX, 92. 
e. fed II, 49^- h lestS-cmoTs (loco, ttiSccvoTs. ) e-o- 
<plxs Koyeig. I, 740. in 7rssS-ci!/»7<; itlifrfietivriitK <re- 
<pla<; xlyeis. Ong. I, i63. 111. 3o8; IV, 11. h 
7r5<.9-«7? c-«(p/aC5 Xoyoi?- Vulgatum I, 5?7. 
(hie tamen memoratur etiam vrnS-oT*') III, 655. 
in 7taB-o7 c-optdi xiyui. Sigma in TrttSoTi; facile 
ante alterum C:-;ma omitteoatur. Forte ita etiam 
corrigebatur ad iitnilitudinem oc7rz$si£n. Ath. I, 
f)5(i. fAt) l» 7rei9-o7 ffo&cctt; a.vB-^axu>;s. Qui ergo 
certus effe vuit de lectione in locis dubiis, is 
aecedat Patres et Codices ex eis interpolates, hoc 
eit, lit nunc lorjuuntur, recenfiones Jiernuili- 
ni a rias, 

G. ad 8.] Haec negligent! us , muhis omilH3, laudat 
Daiil. I, 5'ia. accuratius II, 99. 150 &j4b,f-/0 n o o s »*•%.*« . 

rc~ dioovoff rovtov , oude raw dq%oVTooV rov 
UWvos tcutov roov KctTosfyovpevGov. dkhuj* 
AaAcu/xev cc(ptccv &sou h fxv^y\qlao , r*jv 
U7Toxe)C(>viJifjthv}v, t\v u^ooo^ktsv o Seas 7!po 
row atoovoov eis oo^xv tipocv r t v cvdc-tss. 

ro>v dqyjvroov rev ctioovoS tovrov syvooksv' 
h yxg syvccaotv , ovK civ rov kvpicv rf\s 
$ojhis hccvpocactv. aKKcl y,U§oos yeygoc- 9. Z. 
TTTocf' ['AfX*/'] <* o<pBtxAy.cc ovk etas, ?(#/ 
ous 1 oujc movers, %cfj Its) Kctfoicty dvBp&7icv 
ovk cive&it]-, a, y,TC'![.ioicrsv Sees ro~is dyoc- 
TtX9!Tavfi.7t&<Ttv oivTov. [TsAw. ] J7///V dg Bscs 10, 

T*ffl#r»r. oirffgy^Xv^S Old TOV TtVSVfjtUTCS dvTOU* TO 

ydg 

II, 9- Z- r-< d. T«s S". e,<3o- KOSA^aij as otyB-olXftos of« 

7. crotplav S-eev] B--av mtptctv. E. Ita etiam in Codcl. . 
et in edit. ChnT. X, ^9. 5o. S-ioZ prorl'us omit- 
tit 62. c. et III, <\-o. c. Poterat vero a belle, 
rjuod mox eit , r,v Trge&gttren S-se'5. Cyrill. V, a. 
697. B-iev ereipici'j. Sic et V, (1. 24. 61. Contra 
Ch'ryfoitomum flint acieo Codices Theophylacti, 
etli non omnes , tamen. d. i. et Oecum. 6. n. et 
Eutlt. 20. Alh. II, 078. MXha. <^r,roZp.iv B-ew 

cv"$=7; y.. r. A. Ita loaud dubie Athanalius lege- 
bi'.t in Jua Giiesbachia.no - Alexaudiina reccnr 
J'n ■ 

g. Hunc verfura non folmn rum varietate, fed et cum 
idide Liudat Clem. Alex. 60. b, Sed nemo 
iita probabit. Variat etiam Balil. I, 173. 

IP. Bio? cib7>SxllXv\'il>] d~iy.xXvV/lv Bios. E, Vulg. 

ChryC \, 5 \. HI, 470. «V £X , '0 S-sig. Cyrill. TV, 

828. yxg itvtvfjicc 7rczvT(Z igevvcZ, xgj rcl [3ccBij 
n.rov Bsov. ris yotQ ctosv clvB^oo7Poov roc 

TOV OCvBgGC7tOV-> it ,«*? TO 7IVSVfACC TOV CtV- 

Bqxnov to iv ccvra j ' ovrco T&if rx rov 
tjsov ovosiS cidev, a fArj ro 7ivsvy.c& rov 

Bsov. 

828. V, a. 334. 385, Ath. II, 416. ft **} 8- f i s . 
Multi mirabuntur, cur Griesb. ediderit veil. 7. 
Bsov tropica/ > ec verf. 10. d^tx-ciXv^/iv B-zcq, cum 
parum interllt, etiamli vulgaris oulo feruetur. Id 
Griesb. ipfe non ignorabat, Sed cupicbat lulcire 
auctoritatern Codd. Wetit. A. C. D. E. F. G. ut 
eos, lancjuam latrones , a latere haberet in aliis 
locis. A Birchianis Codd. parum habet praefidii 
hoc capite, cum plerique cum meis eonfentiant. 

11. et 12. Deftint in Codd. Mofqq. Cbryf, ?., et 7. 
ubi tarn en banc epiitolam data opera interpret 
tur. v. P. Verum liaec multoties alibi laudat, ut 
VIII, i3r. -32. XII, 170. VI, 195, I, 57.). Si. 
484. X, 20.5. Neqiie vero hie elt foius locus, in 
quo Cbrvl'. quaedam etiam turn, cum data opera 
inte pretaiur , omittit. Laudat haec praeterea Cy- 
rill. V, a. 5^4 628. IV, 42. 837. 925. Darnalc. 
II, 296. Balil. cum varietate I, 226. 27G. 3 14 
319. Ill, 55. accuratius I, 3io. II, 5 

II. uv3-gto7r6v to] xeiToixevi) addit Ath. 1, 55?., et mcx, 
7rv. tov Biav to sv ci'jtm. Alibi tamen eundem 
locum laudans, omittit. Idem etiam 702. loco 
ivfriti eia^sii, habet i'Ails syvux,iv. Vide mox. 

lvoi\<; hiOiv] ivd'iti \yvwy.iv. E. Baal 11. 11 tyvu 
et iyi/wKS Ath. II, 416. omittit, to h oIvtS, habet- 
que, o-j'SAi 'iyvM, si f-tn to. 178. habet: cvoA', tlv- 
S-ga>7T6iv /ate to. , fervatqiie, to In uvra! — ova\$ 
iyv&i. Ibidem audit poit verl". n. ex verl'u 10. 
7-6 ytt% ?rvevf*K. Ex Athanalio ergo difeiuir, qu&« 
lit recenjio Alexandrma. 

I 3 Ssou. tyftafff os cu to Ttvevfjtdt rov xofffxbu 12. 

ehcc@ciJ.sy, dhXcl to 7fvevfjt.cc to eic rev 
Ssov,, wcc hScofiev Tec v7io rov Becv %&$' 
aBsvra vj/Mv. oc ;<^/ KocKoZjasv , cvk h 1 Z» 
Gi6ctzTc7s uv^§co7tiYt}S ac(plccs hoyots, uAh* 

h OiOOCKTCiS 7SVSVIAX.TCS otyloV 7tV£VfJ.Uri~ 

kotff 7lv6ViA0CTMcc avyxglvovTes. ^v%tKos 14,, 

OS CiV$£b)7JQ£ CV 0g%«T«/ Tel TOV TIVevfJ.OL- 

ros rov Secv' popqicc y&q dvrca est, ^cy 
cv d'ji/otrccf yvoovaj , on TrvevfxctrtKxs ccioc- 
HgivsTctf. 6e 7ivevy.ctTiKcs dvctKgtvet fxh i5« 
wccvrcc, civTcs os v7i ovasvss clvctxglverctf. 

ris 

12. Appendix, quam memoravi in P. • elt Theopliy- 
lacti. v. edit. Loud. 180. ad hunc veri'um. Baiil. 
I, 271. femel, ly.us — sAci/Zzrs. 

%af>ic-3-hra r,/xTv] vyStv elt vitium edit. Gregor, 
Ath. II, 18. iiouy,iv — ;£*£■ VfcTtm 

1 3. csy/ev] — E- 

J4- "tyv%ntas~\ Hoc non folum hiterpretatur Cliryf. X, 
56. fed et VI, 188. e. Bad. II, 2o5. o-a.gxix.lg 
yug cv oY;£. Ath. I, 7.40. transnonit verfum 14. 
et i5. 

tow S;cv] — E. Cbryf. X, 56. a. 5j. c. VI, 
188. VII, 287. XI, 17. v. P. Servat cum aliis 
Cyril). V, b. no. IV. 556. 

x.uf on jvXTctf yvcevevj] ort ovx. ctosv. E, Chryf. 
X, 5~. e. eiiam in Codd. Mofqq. 2. 7. 

tS.fih'] -f- «•«. E. Cbryf. X, 5~. e. II, 107. Sic, 
on) iff o fch, Damarc II, SgS. fed 63. vulgatam. 

%-avra.] ^Mi/Tits. E, Theodoret. qui in idiol. ba- 
bel iTi£cv$, p. 178. ubi v. Noeilelt. i6.rh ycig e'yvoo vovv %vo!ov, cV cvpBSxo-er 

clvrovj Yj'fA.&s ue vwv %Qi$ov sxcy.sv. 

Ill, i.Kuj iyoo, ddsKCfo)-, ovk rjo-jvtjS?iv KoiA^jdj 

vf/tv cas TrvsvpccrtKcTsi ctfAA' cos <rup%txo7e, 

2,. oos VY\7tlqts h %f*<?». yuhcc vpcis import- 

ace, v&\ ov peoofxK' IvTioo ydg qovva&Se' 

«AA' 

III, r. xttj 'tya~\ xclya t kdyu it. E. Chryf. X, 65. 
a. fc>, 

XocXntrcy vfiiv^ vpt7v }.a\r,trcij. D- 

<rctex.ix.o~t<;~[ (rxsx.ivci<;. £. Griesbacbius hie p. 45. 
rurius edidit e-ccgx.ivo7s , ut Rom. 7, 14, trccer-tw>z 
Upci. Ad piiorem locum de irfi^txo; et <r*%x.rjes 
monui. Orig. Ill, 479. itbjkuo^. Vide tamen 
ibi Jiuct. Ad hunc A oitoli locum amem ibi 
nugacilfimus Origenes del.uus cit verbis M.ittbaei 
14, 21. %-aioinv x.etf yvva.ix.oiv. Ergo dc utrisque, 
Jicuti ebrius in fomnio , philofonhatur a pag. 478. 
§. 3. lterum ibid, ad Matth. 19 , ij. i5. &»$?*, 
nugas fuas promens , exhibet <r»Pxlvois. Ac ter- 
tio ]>. 665. Balil. I, 216. verfu 3. exhibet «-#£- 

co", \y,t <«;?] ^y-ccj~) »; v/.ttiovs , ut reFeratur ad 
fTTcrio-a- E. Griesbachnis ad bufac verfum laudat 
etiam Clem. Alex. Sed eum baud dubie non le- 
git. Qui ergo Clementis vere puerilem et anilem 
inierprerationem vult cognofcere, legal p. 98. to- 
tum locLim. Nolo hie folum : yct-Xx viatt? Itto- 
f.a-A sv x,%i??' ( iam de luo addit: xcq o'tetTtia-etv- 
rez oXiycv , t7ru.yciyap.1iv > er S° polt, iv %£!?&>> 
fpiritus ducendus, ac deuule addendum.) &$ yjj- 
■xicv,. Apud Chryf. X, 65- a- eft quid em ui vatt. 
h %&?<!> > fsd G6. d. prorfus practermiltiiur. Le- 
gitur tamen 1 , 486. b. 

2. xctf ov fiewuci] y.af — D. y.cy redundara videbatur. 

Nemo > $* v *> -. .5 5) j/ — r» / q, j/ i _ 

aAA cure et< vuv durewcr?. gr/ y«£ 3. 
cugxiKol lis. 07TQV yc&g Iv J/uTj/ $fAw ><#/ 
fc'^/s- /0 s / otxclccaluj , 0"%! crccqxiKol eg 1 ?, ;(«/ 
»ceer« esv.&f&^rov Tts^ntowteiTs j ©Ttw 7#£4. 
A?y# t<V ly<w //fv €ty<; 7TxvKcv' ttsqos at 
syw d7JohXoL cv%t coigxMol lis ; r/ff cuv5, 
l,< ttccuAcs", t/V oe wtto AAoJs - , «AA' »7 dW- 
jcsvo/, <}<' (wv smlsv volts, ^acj sKolla>, cos o 
uveas' soocksV) iycc i(pursvax, oIt:cKKoos6. 
gTTOT/o'fi' aAA o •jt-off rjv^ccvsv. oo^s cvrsn, 
o (fivre'ctev 111 Ti, our? o ttot/^oov, «AA' o 
ccuj~oi: cov Bsos. c (fivTsvoov ds M&j o 7Tot\- 8. 
£<wv t'v ihcMV.* f.Kgt$-os os tcv 't'otov fj.ta'dov 

Xyi^stccj 

Nemo ergo id addiderit , fed potins omilrrit. v. 
Birch. Ex meis ires omiiiunt, in bis imus Tlieo- 
plivlarti. Cbryl. omiuit X, 66. VIII, 142. a. 
i 7 5. XI, 68. XII, 87. Ilnbet X. 65. Cyrijl. I, 
g. 279. babet. Omittit II, S.j5. gi3. Ath. I, 887. 
Euthym, 20. explicat: tSrefty*\ ^uXovivi. Scili- 
cet, quia noa dicitur, irori^uv /i"a/ft»> 

evtt] ov$£- E. M&nifelta correctio, rjuam Graeci 
plures habeot, lit Chi\!olt. et alii. Plerujue ac 
praeftantiiiimi Codices retinent ovr$. 

4- *Vsg«s ol- l/o,'] iyu di. E. ChryC X, 67. e. Sic et 
Wetft. A. 

5. «/A i» ] — E. Damafc. omittit, Ex meis nullus 

omittit. ChryJft X, 68. L>. F-vyyayiy' aAA' h <ha- • 
xvyiji. Sed Vil, 704. ti$ yag 55"/ "7ia.v>.o r , ; rts dt 
«5r*AA<w; t<V %s xvpccs ; cvy\ dtcixeiii. Taineu 
hie ]\Ioiuf. ex MSS. notat, «aV ?,- 

6. Jitf^j-j ] jjf|«. E. Chryf. X, 08. fed vulg. 57. 7\Y\-^jeTCtj KCCTCC TOV 'iOiQV K07T0V. [Tfc'AOf.] TtXof&ffr 

H. 9-{'Af%r'.] Seov yo^i lo-jU?i> crvvegyvi' $ifiv 

lO.yeoogyiov, Bfov eiKooofjuij £<fe. kcctcc tyjv 

%ocqiv row B'sov tyjv doBetaocv /w«, oos ao- 

(pos cl^XiTenroov Bs^Kiov reBeiKoc, ctAAos 

OS t7tOiy.OOOfAei' S'AOC^QS OS (3AS7TST0O-, 7t($£ 

1 1. i7rciKooo{Aei. Ss/AtAiov yocg ocKKov ovos)s 
ouiccrocf Setvoq wagd rov K&y.svov, os s^iv 

12,.lY}70V£ %Q^OS. U OS Tis iTTOMcdcfAei 

£7j) rev Bsfj.ehtov tcZtov , ' %% vcrov , ccvyv- 
fey, hlBovg TijAiovg , ^vKcc, %c(?Tov, kuAcc- 

1 3- V-W sxoc^ov to eqyev (pctvsgov y?'>>'737#/* 
y\ yctg Yippee aiihooaa, on §y 7>vfi d-noy.%- 
Kv7trerccj' y&) skcczcv ro zqyov onolov sZh 

1 4- to 7ivg ooy.tjAcca-et. si rtves to sgyov fj.hei, III, 9- K. xvg(»x.i\ .>• [s'v Tttriv oKTafietov v.i rov uylov 
ftct^Mooi/ev-] MdiXtyct, B-sov i<ry.\v rvysvyoi. 

9, yivcytev] -j- Irs. E. E.ifil. I, Z5i. rectius iq5. 

.10. -rt&eittu,} td-y.KH. E- Cbryf. X, 69. Vulgatum XI, 
40. 

11. >;.'.5" v ;] ■> — . Sic et Bafil. I, 4S0. II, 612. 

Ath. I, 4"S. qui tamen verlum 10 et 11. transpo- 
rt. Item GyrilJ, V, a. 171. V, b. 1(0. Tamen 
V, r. 170. a. y^.r'.;. Cbryf. X, 70. a. //jj-<s^j 

12. ^vc-W, kp'/v^oi] x^wrtov , ugyvgiov- E. Ita Da. 

male. 11, 71. Apud Baiil. I, 487. variant Co.ld. 

tied Cyriil. II, 852. 11 yxg tis, <p y <r\ v , \ire,iy.a- 

bc^-7 Itti tov B-£UiXtov ■> %vAcC, %ogrov , AiB-ovi, 

1 
> : sticky. - 

i5. to- kvq] -f kvto- E. Ita, fed diffentientibus 

Codd. , o e7Ta)KooofJivi7e, jjwtBcv Kyi^jsToij' h two's 15. 
to f^yov jear«Jca»?<7fTtf/ , ftujucSfoerxj' ecu- 
tcs os aoo^Yiasrocj , CVTCO 6s 60S mot 7?V(?6s. 
ovk oweers, cri votes Secv i^e , ?(#/ to 16. 
'TfvsvfJLcc tov &sov ctxei iv v/.uv j et tis 1 <-j % 
tsv vctcv tov Seov (pd'ei^es^ (pSsqei tcvTov 
Sees' yoig votes tov Beov ccytos est'.; 
tlxo; t?s ciTtvh h? VfA&S. [TfAos 1 .] ['■&£%?/.] y.Y\- iS« 0. 
b ows 1 eofuroi' e^cc7tctTccToo si Tts octet ao(pos 

iiVOtj SV VfMV h tXp BCiOOtTt tOVTCa, fAQOgSS 

yevea-zco, woe yevv\tctj ao(pcs. r\ yotq credpioc ig. 
tov Koatfov tovtcv , pong toe vtaqot ta> Sea . 
g^< ysygoiTiTOtj yaQ ogaacrofievos tovs 

cotyovs 

III, 18. 0. ts; £. T^J S*. E ; 3d. ufriXtyol 5 ^It/Jd'^S e^fTOW 
»>■ ' 

Cotld. , Bali}. Ill, 3o. Ita et Ath. I, 428. II, / t t3. 
Item phryf. X, 70. Tiieodoret. Sed vulgatum. 
Cyrill. Ill, 7G7. Damafd 71. Z/,G. Codicbm ir.eb- 
rura nidhis addit ««T»'- In Cod. SS. Synodi Moltp 
num. CC1X. bis laudatur hie locus iu feboiiis ad 
Malach 5, 2. 4, 1. Ibi fomel additur, femel 
ornittiuir. 

16. tov 3-£es] Ath. I, 70.J. addit: to kyicj- SSepiuS 

tamcn omittit. 

17. u ns] yig. Ath. II, 83- et mox: q>3si'gav, 

<p3-£tPiTOj V7TO TCV SheOU, 

18. ttcCTrnrccTa] -{- xsv<j~$ X«V«S E. Ex Ephef. 5, 6. 

credos] (pgovtftoi et o-j^s Cbryf, v. P. Eundem 
vide VII, 426 XI, in. Ex hoc verl'u Ath. II, 
86. laudat : % S-ixav e-ofos ywirfrctfi f-i-c-ipli yz- 20. ac0ovs h r?/ 7Savov(>ylci dvrooy. %gOj 
itdhiv' xvgtot; yivdcKet tovs fiiccAoyiafxcvg 
zi.rcuv (xcCpoov, cri hat fAOLTccto;. oo^e fjiij^is 
Kccv%daBca h okeSf^ohfdts' TidvTcz ycig vpoov 
22iZ%(v\ Sirs TTccuhos-, etrs K/TpAA&js-, ure 
■eg, etrs KocrfAosl etrs ^ooyi, sits Bdvoc- 
tos, etrs zve^ooTcc, strs fxe/\Kovra>' Txdvrcc 
Zq, vuoov i£*v vfi&e os, %Pt$ov %Pt~cg oe, 
ilV, i.Bssv. [Tt'Aci". ] "Ovrocg yJAois KoyiQvSooTiXciTv.ii. 

UV$°007iCg , tti" V7SY\QSTJ%? ~/.?;^cu, ^^ C/JCC- 

2..vcftoi : £ y.v~?,^-'cv Bssv. b as Ao/ttoV, £jjto- 
v;:/ Iv 70*s e'tKovpjJiois-4 tvct 7ii~'og fa, Ju- 

5. f sBy. sy.Oi as hs i/\cCyU^ov e^iv, wot v<p' 
vfAwv ttv-xv.f&oo , Yl v7>o oivtjgawgfyqs ^ue.^ocs' 

4. «AA' cmos ?(j.ccvtov oivocKfivoo. opaev ydp 
e^ctvTca avvoioa' «AA' ova h tcvtm ds$i- 
xccleof&ctj' as uvukqIvoov //:?, ttvgtos §?iv. 

5. OO^S [ Af%>?.] fJiy} TJgO XOtlgQV Tl KglvSTSy 

sag av shS% Kv^tos' hs xctf (poor last rcl 
•/.QVTiToi rov axorovg, ncy (pccvsgooJa rocs 
@Gvhcis roov v.ccgdioov' Ticy tots exaivos 

ys\r\CcTO\ §K06 e 3& d7J0 TOV $SOV. [TfcAw. ]T'A«? reZ 

ruvrcc " 

IV, t. I. o-xfifici-fci to. doeXtyol* ovtcoi tiux; Xey:- 

IV, 5. IA. t~ ■7raga,7v.ivr\ T/;s J". «/3o. uoiXtyoi, p.* 7r£b 

IV, 5. <£><wt/(t6«] Semel Cpuvct^aissi Chryf. VIII, 139. 
c. Lectio , (juae cinque Graec'o poterat venire in 
mectern. iNegligenter laudat Atli. II, 2. 


138 :'&p*t)6-/0 n q £ X V.- v , 

rccvtot d?, otoehQo), \JLSTs<syj\\xcx.T.(Tc(. hs 6. 
iy.avrov 7{Ctf cc7ToKKoo , o;' vjjloLsi -'(vet sv y\jMv 
fAxSvjre to py v7if$ c yeyqcc7rTdf <Pqove*v y 
't'vot fj.Yi si£ vmg tov tvo£ (pvaiovabs KCCTOC 
tov srfyov. rl; yu(j as otccxglvet ; rl os n. 
£%«$-, o ovv shafts s j it ok <ngsj skecftss, ti 
v.c&v%cl(Jttj , a>£ fj.r) KatftcSvy rjorj kskcps- 8. 

(TfASVOl S$S 9 J^J? S7lhoVTt}(JCCTS-, %-VPtf YJ/J.&V 

- sftx7ihsvaocTS' y&j cCpshcv ys sftocathsu- 
aotrs' r lvcc ycy fjy.€i£ vfXiv (TVfjtftoccxihsvfoo- 
T'txa-i in<i ^ gv . [TfAos-.] §0*0) y&q, ort ['Apxv. ] o g. IB. 

SgOS - >7yU^S- TOU£ OC7TO^ohoV£ S<T%ObTOU£ CCTTS- 

Setjrsvi ws h:&otvocTiovs , on Ssoltpov lysvY\- 
§Y]y.sv too xoafAw y^j oiyyshot£ v^j ccvSpco- 
7roi£. yfxei£ fxoopo) oioc %Pt?ov, vpeis as io. 

(ppovi- 

IV, 9. TT5 xvgtjtxy t. [sj rari <ri7?T:f,!.fi*(ov xu. rev 

etyiov owrcTohov y.odfxTov rov hi {/.a.yy /■,(,• iu x.cq f<; 

woAAovs ctWovg ayiovs- sv etXXots' iovviov A. tmv 

a.yiwv etTToTaXuv. tv «AA«<s* wtt/sgiov A. rou 

ttyiOV oItTOTOAOV CCllO g£ 01/. ] ttbiAtyol , S-ibf l)fA*S 

Tof? etA'ijoAc- ;• 

6. piuV<0tfeJh] NegHgentius laudat Atli. I, 452. Codi- 
ces liauti conremnendi duplici negations , ju,yj <p v ^ 
tea tainen, Jejitem adbibitis Codici- 
! ,nl non inveni. Chryf. vuJgarum quidem ex- 
hiber, led pi addit HI, i58« Damal'c. 11,628, 
fed 7 j. <i '-jTiw-S-i , absque p), , quod ?Jontf. etiam 
ad Ghryf. X, <;p. Id iple ttiam in Cod. 
Mulq. 2 inveni. Scholialta Tbeocrit. ad Id. IT, 
S. verba: ox; x&roi3-i/trei',:y , ita babet: iva kxB-cc- 
frvcttixf. op iTtKat , ct\,r; v7roT!ix,Ttx.ov , o>s tv tu 
\ ■■■•j ciu<p0. Ex Horn. 11. «. uu3. Vide -Ga- 

lat. 4, 17. Okp%IO-#^v § t v £ ; o v **«. 159 

, Jg iaX'j^ci vfxets evdo%ct t rjfAets tie unfioi. 

J/\p^jUfv, r&j yvtxvrjrevofjie v , ycy KcKaCpi- 

12. ^opeScc, n&j d^MTcZucV ;($c/ KOTrtxfjigy, 

ioycc^ofxevct rats Ulotis %?fcr<' hcido^ovjAs* 

!'0/, ZvhcyOVfASV diOOKCfAeVCt, «J'?%CyW?^a' 

l^.f^Kdtj^YiixDvfJisvoty Tta^uaccAcv/jisv' 00S 7ts(>i~ 
Kctd r xgiACCTC6 rov \io<Tfj.cv eyevr,$n US V , 7ICCV- 

i.\.roov Trs^t^rj/JLOC ?W ocqn. ovk evr^vrxv 
vixcls ypocCfioo rctZra^ #AA' a>s renycc y.ov 

i^.ccyiiTtiiTcc vouBera. > itzy yxf yttiglovs 7ioct- 
occyooycvs £%y]Ts Iv %ft$&» «AA' cv ttoA- 

KOVS 7I&TSQC&S. iV yOLQ %f ; 7&> h](TOV diOC 

ro» evayyshlov iyoo vfxxz iyhvyjcrx. 
i6.7?cig&'!tt(,kco ow vfAxz, /jUfAVjTctj ftou yheaBs. 
IT. i7.[T?Aes".] I'&gxt'] dtco TcvTo 'insect, 7 tM', t£« 

IV, 17. ir. TCt[&fZx,7M li. ttO&foti \_0lQt TOVTo] i~iy.-\'U. 

>3. fi~Ac&c-<Pvpovu.:y/it J ovcrtptif^evfAtvii. E Meorum nul- 
ltis id habur. S*ul nee Dirch. notat. Ita tamea 
Dam;ifc. Arbitraria et mutatio a Graeas iuta. 
Sic Cyrill. Ill, 49& exb,ibet etiam Matth. 2b, 65 f 
Er^o etiam hie. v. 1\ , 839. Chryfoit. ubique vni- 
gauim. Etiam Orig. I, 267. i". II, 5oi. Sed 
6v<r$7)u,»v!A2voi I, 627. (ubi tamen nota'ur vylga- 
tum, nota. d. ) 728. Ex Origene eiijo couitat, 
quid probandum fit. 

14* yovB-STu ] vovB-irciiv. E. 

16. fiav •ytfso-Oh'] +■ «*$ws xosy*' £? ;r ' v ' E. v P. 
Ita ot Ath. II, 85. led laaec referenda eratfi ad 
1 Cor. H, 1. Cjmv rijAoS'ecv, os l=ii rezvov fxov dycc7tv\- 
tov ^/ ui^cv iv xvgito , os C/xots avay.vv\aet 
rocs odovs (jlov rocs iv xqiSop, xctfjocs 7locv- 
rct%ov h 7iua% iKKhYjfflci oioda-Ka* a>s i S- 

fJLY\ gf%,0 ( U£VOU OS [AOV TTgOS V/J.OCS i(pUtTito$7}- 

aciv rives. ehevaofAdf oe rcc%sccs tt^os ig. 
vfxds-i Idv o Kvgios BsKwy, ?<g£/ yvooaoy.ctf 
cv rov Koyov roov 7i;s<Pvcnoo;j.£VBov, «AAc* 
rqv Svvetfjuv. ov yxq h Koyco r\ @ot7ihc-ic&2,0. 
rov &ecv, «AA' iv dumpes. 

B. kcctx tto^juii xaf irogvsixs Kccf Ton revTcts y.aivu- 
1 
yavvray. 

rl SiXsT'ej h qx(do&} £AS"« wqqs v/aks, 2.1, 
ri iv ccyu7ry, 7ivsvy.ot.rl re TtQccorvtros} 
"OXoes ocKoverocf h vfjilv moqvetot^ a&j rauv-Vj 1. 
rr] 7fo§veicc , firts ovos ev rois eBvea-iv cvo- 
fAcc^eraf-y oo^s yvycciKx rivee rov surges 

£%t-;v. 

20. rev 3-icv] tuv ovgX/ny* E. 

V, 1. Sicux^irafi — E. Servant mei omnes. v. Birch; 
Chrvfoftomus id etiam urget X, i%S. a. b. Iteci- 
tat etiam a verC. i — 5. I, jjj. II, 2S2. Ill, 536. 
iVts ad SvepcL&rctf omittit Cyrill. Ill, 268. 'Ovo- 
u'it^iraj omittit Orig. fcilicet in interpretation 
Latina II, 3oi. 482. III. 2S0. Efgo vulgata La- 
tina laudatur pro vulgata Larina. Griesbachius 
Origenem rr.'tcrt ad rccenfioiiem Alexandrinam, 
Smilerus ad occidentalem. Hoc faltem verum, 
Ori:;enem fapnfi numero pugnare pro Vulgata et 
Vulgatam pro Origene. Etenim Origenes et Hie- 
ronymus eodein ipiritu critico futtiati erant. In- 
ter- 2. s%etv. %&{ vfx&e 7ts(£)v<Tioo}A.svoi i^s, %{cy 
cvy) jwaAAov sTrsvB^aotTs , 7va e^ccgBg in 
psacv vuoov o to egyov tovto 7roif,irc6sj 

3» syoo fxev yaq oos ci'nav too crooiAuri , jtafpiv 

$8 TU) 7FVEUfJtCCTl » Y\OV\ H&KgMCC, OC.S TTCigWV, 
4-.TOV OUTCO ravTO KtXTegyoiGCCpSVOV , IV TO) 

ovc(ao!>T( rev xvgicv qfAoev Irjcrov %(?i$cv, 

Tgs, cvv ry ovvcctAet rov Kvglov qfxcov IqcroZ 

S-Xgi^ov, Tiu^aoovvotf rov roiovtov too udc- 

rocvu its hhsBqov rifs cw£jc<w, tvee To ftvsu- 

JAC& UOoBft §V T% tJlA£gC6 TCV KVglOV h](ToZ. terpolatores hoc loco fortalTe dubitaftrat de veri- 
tate lenteiitiae. Verum Paulus ita dixit, quod 
ilia exempla vel inter gentiles rara fuerunt. Acce- 
dit, cjuod, fublato ovo^a^sr^ , tamen intelligen- 
dum eft, u,x.oviTuj. Ergo eodem redit. Bafil. II, 
G07. loco uxeviToof , liabet eliam oye/^x^sraf- Cor- 
ruptio ex Graecitate. 

2. s^x^n ] ug&r,. E. Ita ex meis folus infimus i5. 

Vulgatum cum aliis Baiil. II, 221. 572. 5r8. 668. 
Cetf-rum verba compojlto liic non erat opu>. 
£? s cieB-Yi tamen urget Chryf. X, 126. c. Saepius 
Lunc locum repeiit II, 283. Ill, 536. Vllf, 335. 
Eodem modo 6, 14. a non nullis negleo-um eifc 

«"«<»sg-«s] ?rgx%tii* E. 

3. fA» ya.^1 — E. Servar. Chryfoiromus eliam XI, 

323. 

4- Do ciiftinctione huius verltis monet Chryf. X, 127, 
a. Oecum. I, 467. d. Polterius v^a* et %%<i «* 
abeit apud Baiil. II, 470. HI, 58. Tix«?rcv [TeA&v] ov KdKov zo Kc&vyjifxcc vpuv.6. 

to (pv^ufAd £vpo7' y exxec& ulcere cvv rr\vj. 
7taXct{<xv guptiv, tvix ijre vscv (pvg&fAcc ; 
KceSoos i$e ugvpet' ycy yctg to -zrcsa-%o£ 
jjjjtMV vjneQ ypoov * irSSrj, xgi'sls. oo?£$* 

togru^oo- 

V, G. TA. rco ay lea xoj fisyet^v <ra$$t/.Ta si? rev <jj- 
•Tgov' cths}.<pol, piy.fx Qvutj ohov- 

6. £s^ts«] l?oXo~i. E, Met ct Bircliiani nihil mutant. 
Vide omnino P. Apud Latiniitas aliquog erat 
dejipit. Ex hoc deinde fecerunt decipit et drcc- 
■pit. Hoc rurfus alii fcurrae reddiderum o'cXaT, 
alii o'jjAs?. UtnniKjue profus ineptum et ablur- 
dum elh Latini acculantur, ac II ex ^vy.ot fece- 
rint <pB-eigei. v. Wetit. Griesb. Ego nuliam ido- 
neam ca-uflam reperio,, cur Latiniitae reprehen- 
danlur, Li £v/xo7 reddiderint corfumpit. In Ccd. 
Boerner. clt £v.fto7 , ct in Latino, fermentat. 
£vj*«7 repetit Cbryf. II, z&>. XII, 285. Cyrill. I, 
a. 48.0. 543. IV, ZC5. prig. Ill, 5o5. 5c 9 . Bafil. 
II, 672. 3g4- -(22, l . 1 iHentientibus tamen 

Codicibus, eit loXii. v. Galat. 5, 9. 

7* tx.y.aB-ci^ati ow~\ ow — E. Chryf. X, 12S. Impe- 
rite pro omiffo cvv laudatur etiam Clem. Alex. 
471. Ilefert enim hacc extra nexum et a princi- 
)io. Ergo vel addere , ve; omittere poterar. R.e- 
ctits vero omillt. Idem convenit in Chryf. Miror, 
cur .on etiam proximum IB-vB-ti , ex Clem. p. 
probaf^it. Servat lw Cyrill. I, a. 445. 585, III, 
825. V, h. 249. Recte omittit V, b. 2t. 

£&i>$->i] irvS-ij, Dum rurfus ihlpicio Griesbachii 
editionem p. 48, invenio, ab eo in contextu i'cr- 
vatum eile IS-uSs,. In inter lore marginc autem 

irvS-q oitentat. Konr.e ad manus erat Haknlis 
grammatica ? sc(>Tu£ccnev , y.r\ ii>\£v/uy tfocXuicc, fjirj^e iv 

fxois hhiKgiveiots t'&j (zAt}&dc&£. ['Y^gf/Scs.]'**''^- hi 
IE. O. ['Ap%»f. ] eyeccybct vufo iv fcj STtGoAx, at) 7 * 1 " Z^" 5 
lO.awoivctfjityvvarBotf Ttogvois. %cy cv Tfctv- $x> tS -e\j, '$, 

TVS TOIS 7S0(j)>0t£ TOV K07/ADV TCVTOV, »} TCiS KS< P* >Mii ? 

g9Tf) oCpeiAsTs cc^oc ex, rev Koa/Aov s£sa- yl^xTu. 
1 1 . <9"«v. vuv< oe sygx^tt vfjJv, (ayj (tovccvoC' 
lAlywaSctf, iolv ris cooeKCpos cvcfAot^cfxsva,'-, 

.V, 9- IE- t»s 3-. t!js £• '/35\ «o^£/\<po s s , 'lygx-fyx vyStv h 
Z7 t s-prtroXyi- 

S- uA'a h d^vuois — «AJj5-f<ci«] — E. Ut aliorum 
atque omnes Codices mens mittam, tuetur haec 
Ong. IV, 402. e i;5. II, 128. Ill, 220. 5iS. a. 
Bafil. I, 401. v. Mill. De Praxapoftolis, tjui hie 
transeunt ad epiit. ad Galaias vide priorem et 
banc ediiionem mcam. 

9. h ry hrtstoXy] — E. GljrjiC X, iZ\. d. Habet 
auteni cum aliis Clem', Alex.- 472. BailL II, 458. 
Dilerte haec interpretantur Theodorer. Theopbyl. 

et Euthym. ita : sv t~, Trxeovcry, yxo svrtroAy #(£> 

• ' j' f ii' ~\ " ■.. \ •' y I • x 

oXiyov sygxy/iit , sgotgetf r,;v 7rxXxtxv L > :t.w<-> rov 

vrzre?v;vz.cTX, us oso qAeiT-Oj , dtPivriftSMf > «* o« 

ifryXovTO , to ytt>) crvvxjxutynvcrB-Cyf fro^aii' 

,#v»*¥itftly»virS-etf] Cyrillus. etfi Paulum nomina. 
tim laudet, tarn en de fuo , aut ex. recenfione 
Grie6bachii Alexandrina, dedit, trvvxvx/rXiicic-frcif- 
I, a. 255. e. 

io. o<9f/A£T%] a^TstXtrs. E. Manifelta correctio ~ex ra- 
tione temporum. hutuvm. Ha accipit : j< »«y rev 
Tat/? tyilyZlV f&iXAlTi , ofyi'lAiTh Ao(~lt> sx t.;$ it* 
xfvuftrji I|j>i3-s<y. nxi/ru^M yug a XTiroh i44 Ofl>ys-/3T\. q o s cy^L 

rco pride (rwea&letv. ri yciq pot ygy re's 12. 
€(*6o Kgiv&Vy ov%) rovs tffca vp&s Kqivsrsj 
tgvS os egao 6 $so£ * y.qivei. %gij * tgaqetT? i3« A?. TOV 7tOVV\qcV ££ VfAtJOV UVTOCV. r. ■Xi'i Tev y.r\ 0t7erS-etf oixvvt xaj rauTa t7ri XTi'ts'au 

h <*> , 7TS(H TOV f.'.y) 7fOPV£VStK 

TcApct rls u/tov, 7!qcLyp<x, i%oov itqls rcv\l } i, 
eregcv, KglvsaBctf IzrJ Toov ci&'iKow, x&j cv%i 

hti ir. J; Vo'^£5] v. 7roPvsih A. Crfryf. X, 1S4. \Z-5. a. 
Utrurnque explicat Thcophyl. Apud Euthym. vi- 
tij>fe 1< virur y,y. In fcholio enim eLi, uieupfcti- 
sj TTo^vcg habet Cbryf. VII, 5 ( g. fed ter rurl'us 
■/. XII, 233. b. c. y, Cyriil. I, a. 422. >> 5io. 
Prins r, feu -^ prorfus omittit. 5o5- Clem. Alex. 
l-i'j. a rig aozxqfls Xtyoftzvvs 'sugmietTo 7?cq\ic$. 
BaHIi. II, 45S. 645. G58. 666. habet «, fed \. 58o. 
v. P. 

>3. x^'.vn ] xgtvi7. Ita magao confenfu Codd. Sed 
Orig. II, 702, f. jtgint. 

I^fl5ge~r«] shotgun. E. In edit. Gregor. vitiofe eft, 
i%cti?i~Tt. Ex Deut. 17, 7. Iigc translating cen- 
ter. Cbryf. X, i35. e. I|«gs7« babet etiam VIII, 

535. d. (|«^flc« Cyriil. I, a. 147. 480. et Eaiil. II, 

394. 467. Atu. I, no. 

VI, i.|T ( j] + 1|. E. De Cbryf. v. P. Mem I, G07. 

habet: rcAy.u. rig !£ ^,;:« — fo-J T ^v mf'trait- 

'A, -i)2. Xa3\(MC Tts Vftur 7rpls t'uv irsee* 

rrfatyux ifem y.p. — uyl&v. e| cum alils omittit 

Balii. II, 35 1. 2. It:) rojv dy'ioov, ovx, ctociTe, on ot ocyioi 
rov 'Acxjpcv Kgtvcvcri y y&j h iv vj/iv y^hsrccf 
Koa-fxos, dvdfyoi he KgtTrigltov iKot^feav $ 

3. ovx htootre, on dyysXcvs xgtvovfJiev j fxqTt 

4. ys piooTiKccj fiioonxx fxh ovv y.girqgioo 
iciv 2%v\re, rovs i^ovbsv^'^evovs iv ry Ix- 

5. KXr\vlct , rcvrovg kccQI^sts. Ttqos ivrqo- 
7iv\v vjXtv Azyoo. cvtoss cvK : hi Iv v(mv 
ootyos ovds !'/&', cs ovv^asTUf oic&y.fivctf dvd 

6. fxhov tcv dd?X@ov dvtcv ; dXhd clash' 
(pes \xzrd do'ek<Pov KgivsTotf, M&j tovto Izr) 

n,d7IiS0OV$ YiOi] [AiV OVV ChtoS YITT'/lfAOC, * 

vf/iv l^v, on K^lfAOCToi e%?re fxs^ spew 
rccv. bccrl o'o%) fjidkXcv doiKeta^sj diocrl 

8.ou%) fxdhKov d7to$e(>eiaBe; dXXx Cpei? 
d&y.etTe xgif u7Ig~s(>&ts, 7{cy roevroc dfisX' 

g.<P<juV. */ gvk oldocret oTt dd)y.o( QctatX&oiv 

>J10<J 

A. ova. «tenTt2 v ovx. 'oiodrs. E. Chryl. X, 137. Da- 
male. Sed repugnant adeo Codd. Theophvl. 
Oecum. Entlivm. Ex verlu g. Infra etiam verfii 
16. plnres probi Codd. oraittunt i. 

5. ivx. IV<v] ovx. en- Atlu Ill, 26. sfiv 1 oroifjo rnox, 
iv $£ s<; j ac deinde y.^tvetj' 

«(« ptiG-ov'} piTu.lv. E. Chryf. X, i58. v. P„ 

7. « v/ti7v ssriy ] sv — • 

8. «AA« vpi"s] xXX uvTot. E. v. P. Id poftaa in 

nullo inveni. 

9. et 10. Negligenter xiotat Ath. II, 19. 3.3a- acig, 

111, a8. 

K x46 ^O-'^n Z ° s - ' Y ^> 

OVtS TTOgVOt, CVTS SiaXiKoXcCT^dj^ CVTS [AOl- 

%sl, cure fAaXowc} , cure ccgTsvcKclTcq, 

* GV7S 7ISCVFAT0LJ-, CVTS Y.Xi7;TC{j , CU7£ jU£- I O. 
S"U!70; • C'jTF Xo'lOOgOf, CV% KfTJt OtysS , &C&GI- 

A««v Bsov cv Khrigcvcpyaovai. ^ rccv-ii. 
roc ttvss i]Ts' dXXcc cc7reXovo , oiG'Bs , «AA« 
yyiocTBtire, dXX* eaiKUixSriTs h too ovofxoc- 

Tl rev KVPiOV h]<TOV, %£ft '' v T^ 7IVSVU.&TI 

T£A4ST* 5/ 8.rcu S^ou j?/^* [TeAoff.] ['A£%£] wavrae 1 2. E£. 
jwo/ ejriZtv.i aAA' ou Ttdvrcc avfx(psqet Tiuv- 
roi pot s^e^tv, ojAA' cujc lyw i^cvaiuaBii- 

(TOfJlXj VTkO TWOS. TCC (^^CO/JLCCTOC T% KOt- \ 3. 

A/ftJ, ?(§£/ »] XGlXlCC TOtS @$MfA<Z7lv' OS 

Bscs %&} tccvt'/iv 7{Cpi TccvTd xaTotqywet* 
to os cmjaoc cv Ty Ttegveiot') ccXXot t? 
Kvgla , ?(£</. o xvgtos r.m croopc&Tt. o os 14, 

BeOS 
VI, 12. 15- KVPtecx.>i Xo. rev cttruTcv. [Iv <*AA&> , *JV|f«6« 

10. \vtt x-MtTTeqi evTi 7r}.icvix.?cj] cvri ■nrXtovsKTcty 

11. uX>? frutXidS-ffTi] — E. V. P. Chryl". omittit 
eliam VU, ujo. \III, , v >z. Habet tamen II, 229. ' 
462. 470. XII, 401. Umittit etiam Bafil. Ill, 41. 
qui tameu ibi uegllgenter hoc refert. Coaler 
ibid. 5S. Strvat Ath. I, 5a3. 55o. 5^3. Negligent 
tnr notat II, r2. 4^a' lJV». omitiit 177. Sed et 
alia hie turbat. Vide et 457. Hie iam quaelierim, 
quae tandem recer.llo , ox lot Alexandrinig recen- 
liouibus Athanafii, quot hie deiuceps notavimus, 
uiiice vwra lit Alexandrina? &uj4%/'¥-/&K o § t v a / o v s a. 147 Seos y&f rov xvgiev t\yetqe., K& ry-xs 

i^.i&yffss did rv\s owaysoos ocvroT. avK 

oidotTF, on roc a-ooyccrcc. vyoov /ueAjj Xf^ou 

ESiV} octets cuv roc fXsKr) rov %(ji~cv, H'ia- 

iQ.JM 7?0g\>YI£ jJLSh'i]'-, fAY\ yhotVO. ' OvK OtOOtr 

T£, cTt v.oKKooy.svcs t# 7rc{;vq s ^Z^oc 

i=;iv j £<7oirctj yotg, ($y\?iv, ci ovo hs accgttco 

in.ylotv. os KohKoofxevos roc Kigla-, ev 

ift.'RVGVfjLcc s?t. (pevyere rvjv 7to(>v&ot,\. 7ixv 

cipcigTYiiAcc, eotv Tioir.ay <xv§o<*7;gs, SKrog 

rev 

i4- x.a\ tuns] xof rttzs. Sic et Ath. II, 8. fed Codi- 
ces variant inter lyipyt et Y^tyt^u, 

l5. ttf>*{\ otfx. E. v. P. «»£S? habet etiam Chryf. VIII, 
38o. e. Cyrill. IV, 863. Attingit banc locum, 
atque iia occja pro bat Bafil. Ill, i3t. d Apud 
euudem ibid. 47- e - fi |T1 'li niodo etf Qs^ut Habet 
enim : ttov rotvvt (pk^ovrie, ccvt\ to miitttb 
to uyte*") TxzotAiv ; In re nota pluribtis exemolis 
ncn ett onus, Hue rei'pexit etiam Orig. 1, 5 .0, 
ubi elt: canity ret «;A>j h. t. A- Srbol Cod. 
Aug. 6. fol. £«y. pag. 1. ivy, Si-riv' tepecs <?si?a» 
7toPw' stAA , O^iKaiOcTeeoii' up«.q rot. rov %%isov 
yAXn 7roili<ra 5T«g»»s- Center Oecum. 1 , 469 d. 
472. a. Compara Cbryf. X, i5a. c. Apud Eu- 
thvm MS. reperio tamen: up evy , addua iDter- 
pretatione: tpafsi^oi Xoyos- 010 KOf rct%{ag Ijtij- 
ycc/i ft>i ymotra. 

h ovk 'oifr&TS ] « — • Omittil etiam Cod. k Sed 
littera k. neglccta 1'uerat in priore editione mea. 

II, 238. K i48 'c*j*Cj/ Scroll q o s ' r V «• 

Tov coofAOiTos e^iv o as ttoovsvmv , ets to 
)'aicv aoofxa cc/AOtgrocvei. r\ ouk ooure, ort J 9. 

TCC CTOOfACZTCC VfJLOOV , VOL OS TOV €V Vt/iV 

ay tov TSvevfxotTos l<?/v, cv e%eTs duo Sfovi 

j<cy ovk l=re sccvToov'y tjycqxa-3t]Ts yaqio.l'L. 

Tigris' ['Agx*?'.] <$o'£pi(joiTs <JVj tov S'fOf lv 

7&> VI, 20. IZ. t>i y. rr,i £. t/lfr. e&iXtpoli ^c^xtxts tov 

lg. Ath. II , 4- ovx. 'oioarz , oV< rx o-uttxrx. 

ro mux] rx rru^xrx. Sic et Bafil. II. 193. 583. 
Octies ad b. 1. notaveram Cyrillum. Sed haec 
lectio, vel line Cvrill'o , vel contra Cyrillum con- 
liftit auotoritate Codd. Duobus locis dehingar. 
V, a. 358. 356. ubi e/.t rx rapxrx. Sic et Orig. 
II, 5'/6- qui ibi Fl'. 5, 8. g. L>:o« et vxo< explicat. 
Ergo pro more fuo line ullo nexu congeiHt locos 
finales. 

20. Ornifils , yyagccs-S-iire yx° riu'.jt; , babct , ^o^xrxrs 
ow rav B-ioi> hoiKovrrx Iv vfMt. Atb. II, 4> Ibi- 
dem 575. ex interprets tione \ igilii Tapfenlis no- 
tatur : glorificate erqo et porlate demn in cor- 
pore vejiro. Agaofcis LatiniiUm. 

^c^xtroOTi 04] Latiniftae addunt: et port ate, quod 
Veleiius , homo in talibus fedulus fcilicct, reddi- 
dit: fixs-x<rxrs. Reddendum erat upxn , ex verf, 
i5- Siraili fide Erasmus Io. 9, 8. loco Trpevxlrm 
inculcavit 7rra%is. Sed haec eit crilis impoltq- 
rum et furura, non virorum honcflorum et gra- 
vium. v. P. Ad priorem editionem meam bic 
ledum addo Chryf. XI, 5yi. b. 5y5. c. d. Alter 
Corlex Woiq. Chryf. x. nihil in iltis locis mutar, 
praeter ^4 , loco $s, fcilicet priore loco. Sic et 
ibid, Codex 9. ut iam monui. Hubet praeterea 

haec t 

&p6j£.0 Koftvfjiovc cc. 149 

rco coo^ccrt vfxoov, %c£j sv ra> mevpctTi 

vjaxV) uTivoi hi roZ Ijscu. [TsAos.] TeA4? T J li XVgltty.r,i; 

A. haec ChryT. X, i55. d. e. 227. d. V, 288. fine 
varietate, fed terminat in 7Mvp.ct.Ti lp,Zv. Sic et 
476. Damafc. II, 83. 645. f riore loco integrum 
verfum habet, pofteriore : to%tt.<r. evv x. t. X. 
Terminat in <rcdpa.ri vft.m- Ba/il. I, n5. exhibet : 

OO^CKTCCTi fri] TCV StiOV til TOti ftlXSrtV V/LC.MU. Ath. 

1 , 890. omittit folum $r, , quo ibi non erat 
opus. «. 

x.aj iv t» — rov S-iav] — E. v. P. Nullus 
omnino meorum praetermitiit. Recicat etiam 
Cbryf. X, i53. d. Sed mox ibid. e. ante haec 
terminat, ut in aliis locis , modo hie laudatis. 
Ex his terminis autem nihil effici , quilibet iple 
intelligit. Wetftenius haec etiam a Cyrillo omiifa 
notat ex Actt. Ephefinis V. Igitur Griesbacbius 
etiam Cyrillum in partes vocat. Locus ilte legi- 
tur in Actt. Ephef. p. 5g. verl'u 17 — 19.' pertinet 
ab n ivx ot^ctri ad trup.ct.Ti v/lcmv. At enim vero 
hie locus laudari quidem pot"ft contra yj.\ k^a.-n> 
fed non contra , y.cq In tZ y,. r- >.. Terminurn 
enim hie conltituebat Cyrillus, qui ex hoc loco 
lo!um hoc volebat demonllrare: oti S-jg? %%'- 
ffif. Idem locus legitur apud Cyrill. V , d. 62. in 
fine. Eodem iure laudari poterat Cyrill. I, a. 
Si4- oo%x<rc&Te 5")} tov B-'soV iv rm <?6)fAolTi vy.ut. 
Sed hie quoqie locus folnm eft contra, koj uga- 
ti. Atque earn ob cauflam credo etiam priorem 
locum a Wetftenio laudatum effe. Sed per con- 
fufionem tvpothetarum , ut alia plum . in itta edi- 
tione relatus eft ad hunc locum. Qualis mifera 
conditio eorum, qui alios exferibunt atque alienis 
ocuiia malunt cernere , quam fuis ! Euthym. MS. 
ante lcholia ponit: 'oc,\a.<ra.Ti ad irvivucuri vuuv. 
His additui interpretatio: npicrxTi , 9-tp*^rsvr*fs j5o uy>r f x-?> n % c s . I \ r \ -> t 1 f \ 

A- Trigt yxr.au KUf XVgnas Keif Kyxuiotg. (V at » tt'.^i 
Tev ur, yy ••; -T.t.9-«/ ct^Q&s yvvu.ix.av, y.r,'Ji if czrrtzci 

yuvflft*j6.05r \j.y\ oc7rie(rB'oCf. otx oe rav Trof-2. 
j/e*#s enures t»jv t'ccurcu yvva.7v.cc I^FTfitf, 
^a/ eKcisti rev 'totov olvopct lyjrca. ^^3. 
yuwwjcJ ccv/j^ t>ji> c§eiKc\Akvv\v twaatv 

dTJcdi- r"av B-^v ev caeittTi kcm tyvy, ""' ' A 4 '' u.^vev -xp-iZiav 
tnrpnrui a,~iyr curvet , xXXec koj Xoy^a-uuv jrovaj- 

P'jlV- TC.VTZ.^.TiV y&Z, K<t.T?.£tVOVTG)V VfHO)V) O^X- 

(^irvA c S-ies- iv'ocxiur.c-t; yxg dovXoiiy ooj-x rca 
e;?- r;':v. Deinde denuo textus : xrtvsi i?t raw 
Shtov. Et inierpretatio : to troiiioc ai}\a>oTt , y..j <\ 
*>|y;j.;. r,<ji)X& ys? c/.vrov, 01% V71- MVT&V x.titrB'tV- 
7 . x.u) tog KTV&kvr* (refpicit, r / yc%y.<rS-r l Ti.') 
ttvTw nt'.t -. pi reiwv vpgiC^iTS tot, rov o-a-Tr^Tov- 

VII, 2. TTteytieCsl Ita cum aiiis babet etiara Ciir\f. 
III, 194. I, 2S8. X, 169. Sed 6o5. b. rum prae- 
fertim ibi formo eflet, tfsgl iirtS-vpixs, ita tnuta- 
vit : d;« yap tx$ foi9-vfcicts , 0i)<rri, tKcis-o; tkv 
tavrcv yvvxTxa, s%!T.'> Vide praeterea EX, 428. b. 
I, 2-7. 282. 2S7. c. 288. Damafc. 11, 6.\i. 

3. rsj* o0tt/\Ofthv* svtoicbv] T'.y o0liXef6iytit Tiftifi t rr,v 
■v;. E. ^ l| >:: turn babent omnes omnino 
. ii etiara , quos DOviiDme camparavi. Tty,^v 
invexlt Chryf. ex 1 Petr. Ill, 7. T.-;v o0eiXr,p ex 
eiusdem commentario invectum. Eodem modo 
ex Oeciim. I, .jT.'J. c. inferri paterat ro Z"J ol i- 
' J Q r ',ziXr,-> iegkur apyl Ciuyf. X, 160. b. ubi ex 
ho< Loco adfert, gtet yap ?o^~g v.uuf cO-tXr.j t5 
- . \«A:5-£V. Eodern modo ibidem ex ux<f 

5-iPiiri H::xit diroTiPnvw. Neino tamen ita in- 
ejirus luit, ut ex bis locis y^iog aut UTroTs^Kriv 

ct»n- «ontextui inferre voluerit. *H ItytiAV autem, feu. 
•it 7rgo!.ytia , non elt , ut aliqui |<j c-'jvfjtrlmy 
y.x.ro)®iiii$ iuterpretantur, -,j pit-is', o ruv (ru^i- 
tuv 7r\:)imt.o-/&i<; , led rj ivreixas Tr^trCL'^'y^-c-.j tt, 
ffclet yaf&srr,. v. P. Quae enim ibi dixi , hie non 
repeio. At enim vero aiunt, etiani Clem. Alex. 
fit Oris;, habet sipzsxif. Ac li ergo id, quod 
Chryfoitomo in mentem venit, non potuerk in 
mentera venire aliis duobus Graecis. Quid, Ji 
alter altcrum, ut centics alibi, expreilit? Quin 
enim Grigenes dementis , Ghryfoltomus vero , et 
^ dementis, e: Origenis fcripta legerit, dubtfari 

nulio modo pott-it, den;ens laudat p. 4J7. 

a '-a << < > \ 

k?£ - r.;v yctsAitv, '/} CTV £ ovc? m , eTTca; c a\>r,i v.tto- 

^ V ~ ~ \ * '" /* -. ^ \ « " \ - 

oioa tv; yvvaiM r:;» oS>;ia>:v, y.r.-j t) yvnti ro> 
u.-.'., I. Sad haec, in fallor , elt paraplirafls loci 
Paullini, ex qua nihil eilieitur. Et paullo p.olt 
p. 472. ubi loci prioris meminit, babel : b'ici r?s 
« ir e r g £ s Trs A:'|«w; 5 to Cp s I A r, utt C cr o° 
unus idemque habet, et o<petXWt et c",^i/;.;;:c«, 
utrum ergo probavit?) rou yc.fiav, -rr : t Trc.^e- 
rrou&v, l^a.ivmv. eTrsg tv 7c~.% i'f.i7rgcc-B-;v ior,Xa- 
pet \iiem. (Sua fnperiora verba ergo pro Apo- 
itoli verbis iuterponit , ut Patres omnes lacor» 
fole.nt, cum lententiam magis , quam verba fpe- 
ctant. ") r?j yvtctiKi kvyiq tjjx 6(pitX'>:v ( mox ap- 
pellat, s»T(o"i») tbwt&toaTw. Si ergo hie ex (Je- 
mente vel IqtsiXnvi v <d ityitXyptct legendum : Io, 
i5, 4. loco xivrtav , legendum erit ex ecdem (p. 
lGt.') crxpzvM, et ceutum alia. — Origenes I, 
a5i. r. mterpretans : je«f «<p5? tij/.w tgj o<p-iA^ua- 
tci, pro more luo cumulat locos fimiles. Ergo 
tandem (p. 253. c. ) defertur eliam ad hunc lo- 
euiri , laudatque: jj^jj J~e ci7?c?o?.ef c$si>J;? Ttvst 
scoiv>iv cofcf&cctrs* ecvo^oi koj ywa.ix.as, Aiyuv tv\ 
yvvurA s «v>j^ tj)k otynAnv eiTroitocm. Quae ▼«- 
ro , per deum ! iimiluudo elt inter c~Zi\yfitiT& 
JIatth. 6, 13. et inter itpHAiiV huius loci, li prae- 
fertim auctoritate Clementis hie jreg* ^/fsfti? koj 
7rcti$e7roiYxs expliceiur? Qui vcro Origenem le- 

gerunt, gerunt , norunt , quam acute et fubtiliter 'difpu- 
tere loleat. Iterum ilia repetit III, 647. a. ubi 
Matth. 19, 8. interpretatur. In Patres Latinos, 
Tertulliauum etc. potuit veniffe per Icribas Lati- 
nos ex vulgata , ficuti plura ex vulgata venerunt 
in interpretaiiones Latinas Irenaei et Origenis , de 
quo nemo dubitat. lam /i Codices examines, in 
omnibus reperies , rnv c-puXo/uhr^ swoictv , prae- 
terquam in paucis iis , qui et alibi notabiliter ex 
Patribus, nominatim Orig. Chryf. Damafc. Hilar, 
etc. et ex vulgata Latina corrupti funt. Iidem 
Codices, lit in bis ipfis epiitolis videbimus, vo- 
cabula etiam, quae prorfus non funt Graeca , ad 
vulgatam Latinam ehhnxerunt. Notabile eLi, quod 
apii'l Birchium adeo Codex Vat. 367. repugnat 
Yaticano 1209. Sed alibi iam monui , poiterio- 
rem priore effe corruptiorem. Accedit confenfus 
interpretum omnium, qui vulgatam lectionem ex- 
bibent et interpretantur , Theodoret. Theophyl. 
Oecum. Damal'c. Eutbvmii MS. poit lectionem 
vulgatam addit interpretacioiiem hanc : oQziXcvri 
y«£ u.XXnXoti ivvactv- Longiorem locum ex hoc 
capite laudat Ddinafcenus etiam II, 641. ubi 
etiam vulgatum eit. Addo hie exempla praeter 
fuperiora alia , ubi interpretes ex verbis fuhjian- 
tiva huiusmodi , iramo hoc iplum o<p<i/.r t v, fin- 
gunt. Oecum. II, 55. b. ad Ephef. 5, 28. ix 

TCVTcil , (id eit, Old TO ItTiill, &>% TOt, iolvtZi 

trcvtAXTa, o^e 1 A «(/»■( » 0t.yct.7rct.)> > J yap y.ccj Q 1 1 - 
A *i v to Trgxyptct (id eit, T>iv uyx,7r>]y') onxwcrt 
x. r. A- Ad eundem locum Theophyl. i,v %,v.pi<i 
tst To 7rga.ytt.oi , otXX <p Z 1 \ r> Key ocvot.yx.rj. 
eav.ot: yotg (tsj/ tnv r, yvv»i. Hie ergo eodem m«- 
do ex ctpi/Xovo-iv efiictum efl o(J>si$j et otvxyxn. 
Repetita autem haec funt ex Chryf. XI, 146. e. 
cjtojc, o<piiXov<Tiv' ov ytae £«£<? **^ To 7rpu.yuu, 
*,X/\ oipttXvi, Pmrlus ibidem 5i4- e. Chryfoito- 
mus_ interpretans Philipp. 4, 18, ex vocabulo 
#7Tf%u haec finxit: t^e*|f», 'on, ityuXn l?t to 
irguyf.'.oc > id eit, >j dotrn, to dwg^tta, Hanc eoim £&^3 K C q t V 3 / v s a. i53 

vim tribuit ru uxri%M , id eft, tannuam tnerce- 
dem , lanquam debilum accept. Plura fimilia 
exempla memoravi in hac editione ad Piom. i3, 
8. Colo'D". I, 6. Rel'tat quaeftio, quomodo Chry- 
loftomus huiic locum alibi recitaverit? Data 
opera rurfus eum tractat 1 , 288. c. ri t\ pirx 
tccJtx Qri<rtv (0 Jt<;V«A«; ;) rv, yvvclnA dvr,g 
■T k v ityiiXofAfvnv £ v v 1 x, v d7roh'tooTu. To- 
tidem verbis repetit ibid. 2S9. b. 291. d. Rurfus 

data opera faunc locum explicat III, 198. c. !;- 

\ 1 . \ , 1 \ "k >/ *, 3 > . ' 

■tray yu.% kccj tr-e.^r, rov 10 tap xvO(>X s%tTO t nrn- 

yxyi" ryj ywxtx.\ I xtr,^ r -4 v <p i t A u. t v r, v 
* v v e t a » cctroo ;3 srw. — ttoiov e v y 1 x j ?<oo$ — 
n.v vuQpufviw » t<;j tnpvoryiTct. Vide ibid. igg. 
b. 201. e. 202. c. Ubique ergo line oiuni varie- 
tate. Dixerit aliquis : atqui Paidus et verl'u 1. 2. 
et 4- Trsgl Fuf&xrm xoirmt#$ di::it. Ergo etiam 
verfu 3. Ita certe argumentati funt Latiniltae. 
Verum hoc non necelle ell ftatuere, cum svvoia 
mutua non minus ad coniugium pertineat. Ita 
quoque apud Petrum 1 , 3, 7. {rv<joix.ovvTt<; et 
iC7rc-J t ucv7sg "TiuTiv iuncta funt. Accedit^ quod 
(Ivcoo^vcijf Tfj otpst^tji de marito et coniuge, hoc 
lenfu dictum, Iujji a inodum ell indecorum. 
Quid enim ex ilto XKcftoZvcq rr.v tZ* rvfcxtair 
7r%c<r7riXoc.rty,vi\> y.uj Fi/tavvtetfiKV* etpitXr,? aliud 
inteliigitur, quam xTroyvpvovrfroj , y.») jrgsTtS-'syetf 
tu, xiooix 7r(>o<; rvftftt%iv kc'jj crvyyvfA»x~txv ; 
Verum haec obicoena iunt. Pertinent ergo ad 
Griesbachii rece/rjionem obfroenam , per Latini- 
lias ex lupwnaribus S. dementis et S. Origeuis, 
tuv 7rogvifio<rx.i)v, repetitam. Multo honeltius 
idem hoc Paulus dixit vprfu A. Wetl'tenius arbi- 
tratur, itput.r,? hue veniJTe ex Piom. i5, 7. Scili- 
cet , ut rturiv > de quo lupra dixi , ex 1 Petr. 3, 7. 
Ex editoribus N. Teltamenti nemo repertus ell, 
praeter Griesbachium , qui i<f>siXnt textui obtru- 
dere aufus fuerit. Fecit id autem ideo , ut quo- 
rundam corruptorum Codicum auctoritatem Hr- 
maret, qui ei alibi etiam, ac plerumque foil, a 

latere i54<V/y3~«£ n q o s . % 

U7!cdiocrto opsins ds :<$.] y\ yvvv\ rcc ccv- 
dgl. y\ yvvvi rov lalov ace pares cvk efcpv- 4« 
cix^et, aAA' o ccvijg' cpoiaos oe ygjf o 
cLvy\q rov toiou aooposres ovk ij*6vaicc£et, 

«AA' JJ yv\Y\. JAY] CtTCC^SQSlTS ceAAtfAouffj 5. 

I; //>7f/ «v ea avpfywov ntqos v.cciqov r wee 
*Xo?\.cl£qTe Tjf J^s'oJ ;(£/ rj TtfcaevXll' 

latere funt, cum veritatem et reli^ionem oppu- 
gnat. De c^nXr,-/ bic non laborabat, ut nee d« 
aliis Jimi ibus , quae propter ii'tos Codices proba- 
vit, fed de locis gravioribus et dogmaticis. Haec 
eit origo, bic elt finis iitarum Semleri et Gries- 
bachii. recenjionum. 'OifAu^Woirciv ! 

4. Vide P. Quae hie Cbryfoflomus , cum tatnen ds 

indultria banc epiltolam interpretatur, omittit in 
Codd. et X, i5g. ea habet VII, 117. a. etc. 

uaX V y-jvr.] Sic 1. 1. Chryfoltomus, fed. X, 
160. a. ovoi n yvin> 

5. F2J«A*£*rt] r£flA«V/;rs. E. Vulgatum etiam Chryf. 

X, 160. fed c-^o>.«5-)jrj I, 289. a. et ibid. d. 
e-;£c\'l£r,TS. Ergo pro more fuo , utrumque in 
eadem pagina, Cyrill. I, a. 3?.j. d. p. <j y,ci^i- 

\ ~ <\ 1 \ 1 

O-ilTZ TV\ KVOtTZV^Y, X.fJ\ T 1\ 6 I >J T £ t > KC/jf 7TV.AIV 

%tv\ il tcvvh y, r £ , iva — vy-Zu. Hand dubie, 
fecundutn Semlerum, ex recenfione occidentali, 
fecundum Griesbacbium , ex sil&andrina. Re- 
pugnant eni'ro in his fibi. 

rh virelci Koj) — E. Apud Chryf, X, 160. haec 
mius Cod. Mofq, omiltit, alter habet. Habet 
eti.itn Chryf. I, ?.8g. et III, 5i4- F£oA<&£Ws tjj 
xnnit;- y.*\ r>/ 7r^airivy>\. Ac dil'erto V, 53i. et~\ 

5Tft»f <w^ 


V$j TIOLhlV S7f) TO SXVTO VVVigX^S** " VlX 

flYJ 

icox; tlzj Ten ; ftn cLzrerigHTi atAAj)Aavt;> (five -j«. 
t< trjjaAestfjfr* t-^ 'risi'iX Kccf rr, 7rg«e-iv%r,. Ne- 

gligentius refert IV, 3oi. ^ «ir««g6?Ti txAA>j- 
Aoi<; 9 f< jt4<; tv 5Tfeo-sf^ - /; Ki5ty i/»;r£{«4. Omittit ilta 
Orig. Ill, 6i5. coll. 6iJ. d. £ubi re pick ad Clem. 
Alex. Srrom. Ill, i o. inir.) Hie utiTSict prorl'us 
lion perrinebat ad eius conlilium. In.erpretabatur 
enim Matth. 18, 19. ubi lolum feruio eli , trsgl 
t !«■£«? >jr<s< !r^f;v/;?;. Pueriliter autem , et 
Clem., et Oris;, nu^antur, ut lulent, et inqui- 
runt, qui fim iiti duo aut tres apud Matthaeum ? 
Cum dico pueriliter , Laiine foquor. Photius 
1 to feverius de utroque iudicavit. — Vide 
etiam O.'ig. 1. 198. ubi itidem non de ieiunio, 
fed de prccibus e^it. Idem valet de I, 268. e. 
Evanelcit srgo omnis On»enis auctoritas, II res 
accuratius invelii^etur. Cjuid vero apud Clemen- 
tern epetra vulg r im lectionem inveniatur, equi- 
dem expilcari non po>m, mli ,juis p. 4^8. hue 
trabat: »j d's tx. e'v/Atputev 7rg\<; itxigbv trp^eXoi- 
£cv<rx ry, 7tp9tsv^ ffvQvyix , ( boc elt , coniuges, 
feu , coniugium de confenju ad tempos vacans 
preciLus.) aut p. 460. »«/ jraAo Itt\ to ecvro 
ye'vso-9-i, 1 a. Toy <r «t ff.v a. v. Sed liaec mon- 
itra lunt, non lectiones. Scilicet, ruilus defen- 
deadi erant Wetlt. Codd. A. C. D. E. F. Codi- 
ces mci omnes ilia fcrvant. Vide Birch, ad li. 1. 
et ad verf. 3- 5- nee non G , 20. ac in locis limi- 
libus, ubi eadem traduntur de Codicibus 1209. 
10. 34. 

tr»vig%SF$-£'} s-yvf'gvsjs-3-e. A. Apud Theodoret, 
utrumque reperias. v. pag. 202. et 201. notam 3. 
Pro eo alii notam, ex corruptis ex Patiibus et 
Lariniltis. Codicibus, r,n, quod meorum nullus 
agnofcit. Cod. Boern. uno vocabulo exhibet »v~ 
T«ijrs *t fupra inlerpretatio : revertimini, aut s 

Jitify fxvj Ttetqd^q Cpocs o a-ccravxs oioc rr t v 
c&K(jcitrixv vfjioov. rcvTo os heyoo kxtcc. 6. 
ffvyyvoojAYiv^ ou y.oct i7itrayr,v. BsKoo yocq 7. 

nciv- Jltis. Ex Anguftino laudat Sabat. e/tote. T,vytf>- 
%T,r!$-z fortafle Graecis aliquibus difplicebat pro- 
pter ambiguitatem vocabuli a-vv'if^ia-B-o^ , quod 
non folum elfc convenire quacunque de cauffa , led 
et ad mutuos cotnplexus maris et leminae. At 
trvre\9-s7» «ri r\ xvrb eft etiam i Cor. 14, s5. 
Iu Actibus ApoJtolicis fjrl to cLvto aliquoties iun- 
gitur rZ iivctj. Forte ergo aliquibus hoc in men- 
tern veuit. 

vrugoc^r, f,4t«t;] stti^x^ vpuv- Ong. I, ig8. \fta~ 
X i ^> •xtwi.Qiit v/xcts- Damafc. II, 84. Sed Mof- 
quenfis Codex Damafceni g. vulgatum habet. 
Vulgat.im et alibi habet Cfaryf. 11. 11. et repetit 
I, 2S2. e. Originem vero iito inodo, ut notavi, 
h'giffe, conftat ex adilito tT^Xi^yttrixXKoi; , pro 
quo ibidpin - z<S5. editur iyrt^xi^nrticXKei. Pertinet 
hoc ad porcinas lecttones Codicum Origenis , de 
quibus dixi in hac editione ad Evangelia pag. 774. 
Gra^ci dicunt i7rt%a.i%ixxy.os- Nam t7n%xi°r d 3-i- 
xazos » (fie enim videtur voluifle, ab sTrtp^etl'Ti- 
trt{ , quod tamsn ipfum non eit in ufu , non ab 
i7r<_^.«.V:T<5 •) videtur excogitalfe Clemens, tlrxn- 
rucoc ypc&fifUtTtxvtpttn cuius doctrina ul'us f'uerat 
Origones. In proyerbio eit : xctxov x.c/?xko<; kx- 
ko> a Iv. v. P. 'Eirtxctgfl* fatis no turn eit, fed 
nee srriy^cc-rnrts, nee (7ri%xigs<rti. 

G. Quae C.hrvT. in Codu. Mofrjq. omittit T. X. ea ha- 
bet I, 2fp. led lie : Tovro yxp, <p'i<ri, x'fya> — 
iTiJ«/>;»- v r«f, lo<"o l) , nexus ibi poihilabat. 
Eode.u morlo repetil 353. ted in fine affuit ex 
prioribus : oix rr,v xy.^x<rlxv vfcut- Cyrill. 1, a. 
29. rtura ot — <rvyyixf^iv , ivx tTtirxy^v. v. P. <Wy~/£K o q t v B I o'v s S»N 157 

TtOtVtOtS CCVJ{3a>7r0V£ ttVOLj U£ 'Jgj l-fJ.CCVTQV 

#AA' ey.u^os 't'oiov %oc.^ta(x<x> e%et In Brew, 
• of )u?v cur&c-, cs oe cvrx£. heyca os roi£ 

dydpciz Key reels %y\$cus, ncchov dvro7s 
9- l~/v , id v fx&voocriv oo£ xdyoo. it Od cvk 

iyrgotrsvovTUj , yocju7](Tocroo7C£V' K^eara-ov ycc$ 
1 o. eft , ycturicc&j "h 7iv$oZabctj. rcls 8s ysyec- 

(jtYiKccri 7iet%ccyyeAk(X), pvx eyco, «AA' 

%u0io£ , yvvx7xcc d'no dvdP0£ fXYJ %a)(3ia&ii- 
11. votf. iolv Jg K9V X^^y * y.svsrca clya- 

/ueff, »j t£ avo^J xcirccAAayrJTGo' }<£$ ccvoqca 
iz.yvvcc7r.ct /u») depth Of. T<Tt£ os Koi7tc7s iyoo 
IH. Aeya?, ou% xJfW ['A £%»/'.] £< t/s" a'JeA- 

VII, 12. IH. T? £. T?S £. */$■ xfo*Qo\, U tl? [x$i\- 
?^s] "/VlCtlX-CC. 

7> fc>? Jttesfroj/] -j- l)i lyKPATttx- E. Quae eft expli- 
catio. Ita Chryf. X, 160. e. (J8i. e. V, 7. 3oo. 
XII, 174. Ii 270. ubi eliam eit (ialxcy.c/j. oxj^. 
296. 3oi. 552. Oniittit XII, i65. XI, 5. Noa 
agnofcit ifta cum ceteris Cvrill. I, a. 29. led con- 
tra ha bet: /usy ovruit de ovrui, ut 254- 56o. 
V, b. 26. Sic et II. 53. 

8. to~5 ayw^ju] T«r? uyafion;. E. Vulgatum etiam 
Chryf. X, i6t. I, 298. VI, itji. ubi tamen vide 
Montf. 

y.cixbv uvto7$~\ xxaIv uvrctTg. E. 

9- yctfir.irxTiiTcti] yctfiiiTetrot.v. E. Chryf. X, 161. 
Vuigat'um 1, 282. 298. et Bafil. Ill, &5i. 

10. Quod ChryC X, i6r. c. inferre videtur, id recte 
excludit. I, 299. c. Ibidem etiam integrum exlii- 
bet verfum 11. v. P. Lalil. I, 3 19. deiaceps iuu- 
«it verfum 25. et 10. 1 58 af%&>-ifa ? I s (J) os ywctlKU £■'%« ctTTi'cV) ygq dvr>) cv'vev- 
ooxei oixetv yar ccvrov, (j.y\ a0tera> olvtw. 

<Tcv, ^/ aurss - avvevocitei ci/eiv fxsr ocv- 
rrjs, fxn oc(ptsroo otvrpv. viyloi^ccf yotq o 14. 
dvi]^ a,7ti~os sv Ty yvvoci/A' x&f yy.<xzoq 

Y[ yW¥} Y) <Z7il~C£ BV T<X CLV0(4' S7lA UgQC T06 

renvoi vjaxv dndSfd^rd ??;, vuv d. ct/tx 
i^tv. ei os unties xoogl&Tocf, %a>(>i- i5« 
£e<rBoo' on oeo*vAoorocj ccoi-ACpos, fj v\ daeK- 
($y\ sv rots roiovras' sv os hgrivg ksk^yiksv 
rijAcis Bees, rl yccg cidocs, yi'cq, h 16. 
rov avowee crootreis'-, r\ rl hdois, uveg, si 
Tf\v yvvociY.oc a&aetS) et ^y\ eK&sai 00s 17. 

SjASgl- 

12. dvTvt <ri>ySvo'ax.u] dvr:: cvyivi -.;:u. E- Vide Verf. 
i3. Vulgaturn CLiryl X, Kji. 655. I, 5oi. Lio/j. 

OlVTYj G-'JViVO OKil. Cvrill I, &. 2^Z. 

xZ. jfrts] i't rtq. E. Ex. verf. 12 Chryf. X, i(ir. Ex 
Tbe^dorec. p. 2o5. utrumque notatur. Vulgatum 
Cvrill 1. 1. 

Kvrat] rov uv^goc. E. Cyrill. I. I. Servat etiam 
Chryl". VIII, 000. Ted alia^ibi mutat. 

14- qyictfaf — v.vfr£l~\ Cyrill. 1. I. fine varietate, nifi 
quod errore typothetae 0, ante uttiToi;, v'idetur 
excidiffe. Codices IterquiliniariL polt yyvaiy,\ ad- 
dunt, t^ 7i-ii-n, ac pro cl*fgi, exhibent dtfrthipm. 
Priorem partem fine varietate npelit etLam Chryf, 
1. 1. v. P. 

iG. et 17. <rcJ7i(s; It /u,y t ] <r6,<r£t$* i* puii E. v. P. et 
(Jecum. I, 481. a. c. 

17. Quae Lie omiltant Codd. Chryf. et edit. X, i63L ft f N <J J 

X'JglCS, CVTOt) 7TSgl7ro&T€iTQO. "A£.< O'JTOOS BV 

tolls ewiki/imctis itoiauis $(o&Tcc<r<roy,(Xj. 
t^.ite^tTsTfjaifihos rls ixhySrii jayi ' €7:kt7ioL- 

aSoo. h ccx§o,Qv^loc rls IxA^Jjj prj rtegt- 
ig.rs(AVs(r&60. y\ 7re( j iTCfAYi cufiev i^h K#/ l ? 

UKgofouslco ov$h hiy-> ctA\cc rfywts evro- 
2.0. A&>v Bsov. szcc^os h r% xhyj^et, y ixhvjBrj, 
2i.lv rccvrg fjisveroo. aovhos IxKyiB'.isj \m\ 

ca [AsKsra)' a A A' 1/ ?(a/ dtyccacif ehev&egos 
zz.ysiea-Bctf, /uaAAov xficcq. yccg tv 

xvq'ico KhfjBets dcZAcs-i d^sXsvBsqos xvglov 

l?;v*« cpc'iocs ;0Y tAsvBsgcs xXt}Bets 9 osv- 

2o-Xos !<»< %(>&ov. rifAVjs r,ycoci<rBY}Ts' pr\ 

10. zk.ylvesBs hvXci ccvSgwTrav. ['-A£%»7-] £*€*• 

Tcs", Iv a; i%hr>Sii, doeXQa-, iv rovroo (as- 
2-J-VSTOO TTCiPOC * Sew. [TfAos 1 . ] 7Tff; og rco V TeA«s r?4 ^. 

TrccgSevoov S7^trayr,y xvglcv cvx e%ca' yvoo/AViy 

as dloccfAi cos tjtovifjteyos vtto xvglov t.i^zs 
2.6. en dcj. yc/jil^oo Iw, rcZro xuKov v7iot°%6tv 

ft v 
VII, 24. 10, T »i f. t£j £. «/3^. Kd'eX^il , t-zstTei, l» 

Jx/jjS-W , h TCVTCj). 

<]. docui in P. Scd IX, ySS. liabet: *«£>*$ *> 

"TrtttrcliS rctii iy,y,XqiriziiZ a utrxsropitj. 

24- 3r«£* tZ 9-;m] rZ — . 

25. ir^sroj etvetf'] Ter ante haec verba abrumpit ora- 
tionem Balil. I, 5if). 422. Ill, 638. Si tamen 
lioc apud I'atres valeret, multa excludcuda el" 

lent, tiix tyjv evez®<jccv ccvccyxyiv, oti kocXov olv- 
Sqwoo to ovtoos ewctf. oeosGctj yvvuiKi j 2 7« 
fxri £i\rei Xvatv. AeAtc-or/ 0I710 yvvociyJs j /ayj 

&]T€i yWCLlKOL. SOCV OS %$j JYIfJ-^S , CV% S>3. 

h/Jicc^rs!;' y&f sav yny.q yi notfihcs, ov% 
rjfxocgTs' S'Anj/W oe ry cccgKi s^ovaiv 01 
roioZrci' lyoo de vpuv (petocjxocj. rcZro $s 2g. 
<pY}(M, doeh(pc), * o Ktxt^os cvvezothphoc 
To Kci7rcv hw' wot 7(cy * 6t s%ovtss yvvoci- 

Y.OCS, 00$ pyj 'i%OVTSS Ou7t. 7{&j 01 KkotlOV- OO. 

TSS-, (/OS (AY} K/\CC10\>T8£' ¥&{ Of XCClgCVTSC, 

Tent. Sic idem II, 45o. / ( 5S. 461. 463. tfiS- 672. 
verfu 24. abrumpit ante jr#£«-- B-iu. zns-os etraf 
habet tamen III, G jo. 

aS. Kcjf lav YHftyi K 7ragB-cV9t; , cv% tux??-] — E. 
v. P. Habet tamen haec Chrvf. I, 5o$. c. 3o 9. a. 
Ill, 209. a. Quae ergo Chryfoltomus, cum lo- 
cum de indultria interpretauir , ita omittit, ut 
etiam contra difputet, ea tamen non continuo 
toilenda , fed in alits eius icripiis inveltiganda 
funt. Balil. Ill, 640. yxu.ijs-y,^ , loco yaj^ojj. 

SJ. CTi c] OTI • Mox Ba/il. Ill, 640. Mil?. t7i 

to Xoittcv. Confer Theodoret. p. 209. et Iliuor. 
Peluf. I, 4i3. 

It i^evrs^ ot omittit edit. Gregor. contra omnes 
Codd. ineos. De ClnyToit. v. P. Chryfoltomus 
permulta hie confulto praetermifit , ea vera 
tractat T. I. in libro de virginitate, nimiruin 
afceiica. Clem. Alex. 736. ex recenfione Alexan- 
drina, feu, fcurrili, ita laudat: la-x-os-oXog, a 
•/*/&a»> (pyo-ivt uq fix yctpav. Clementem enira 
hunc locum ante ocuios habuiffe, apparct ex vo- 
«abulo tt.vifjs-z-itrfi , tjuod ibi addit. CAf%$Q~W& o f t v & l o v ff fa 161 

cos pr] xoctgovres' H&f 01 xyoqy fares, oos 
5 1. yw*7 Kxre%ovrs£' Hey ci %$ocfj.evQi tm 

ncapcc rovrcc , oas ym KXTX^OO^SVOl. 7iaq<x~ 

yet yxq To c%7}fj.x rov Kocfxov rov rov. 
^2.B^Aco oe vfxxs dfj.ealyi.VQvs eivotj' o clyocycs 

fj.sgifj.vel Tec rov Kvglcv, 7ioos dgsaet TOO 
55* v-vQico o (is yxytjaxs yegtyvx rx toZ 

S^.KGafAOV , TtOOS OiQiCet T% yuTXlKl. fCF/Uff/- 

5otj * r&j i) yvvtl %&>) vi notches. rj xyx- 

fxos 

3i. %%ufiivoi Tea y.oTf.:M rovru] %(>. Toy. ttoirftn t ££. 
tIv xaa-fcev rovrov. Ita ex Codd. .-v. a. D. F. G. 
notat W'etlt. et Birch. Cum Codex G. ad manus 
fit, noto hie, et Craeca , et L lin.i : Kxi. oi 
%c(-jf6ivoi rov. xotr/uav. revrov. et qui utuntur aut 
ulcnies mundum /tunc. Huiusmodi Codices Gries- 
bachius ref'ert partim ad Alexandria am , partim 
ad occidentalem recenfionem fuatn. em i idem eos 
appello Jterquiliniarios. Vide in hac epiftola 
9,7. i3, 1. Grie bachius altute hor gram ati- 
cuin vitium filenrio opprelllt, ne iltorum Codi. 
cum auctoritatem conculraret. Miraculo iim la 
eit, quod iiti fcurriles Codices toties , etiam in 
vitiis grammaticis , inter le conferitiunt. (-alii id 
nutio moilo accidifie potuit. Cum plur<>s pueri, 
in in H mis 1'cholarum Latinaru 11 clafiitms , eodern 
fnodo peccaverunt, | raeceptor, prehetilo baculo, 
terribili iudieio examinat, uter alterum exferipfe- 
rit , ac plerumqiii' auctorem erroris , eiuscjue imi- 
tatores deprehendit. Infiaitts tamen praeceptor 
non tam vecors eit et furibundns, ut eiusmodi 
lectiones aut ad alexandrinam , aut ad occidenta- 
iem , aut ad conitantinopolitanam recenfionem 
referat. 

54= fctftseiffiij 'i yv>n] (tiuigifaif Kccf n yt»i)' Banl« 

L W* [AS- 

Ill . 6o5. 6-jO. etiain ante fts t us£i?etj addit xoy. 
Item poit yi/v>j > addit, »j yu,fAr,<rtx.a-u.* Ex verfu 
35. 34. Clem. Alex. 467- c. ita habet : nub- us 
y.cjj 7T a, v A e ? Tof? 5T£gi y:f.f.lct c&F%oAevtitvev{, 
x, cr £4 «a dpsa-Ktiv 'ityr). Ubi hoc dixit? In de- 
perdita recenlione Alexandriua. Apud eundem p. 
488. verba Lucae ig, 8. 9. non Zaccbaeo , fed 
Matthiae tribuuntur. Fcrte in eadem recenfione. 
Ex eodem 602. c. ortam credo nugacem Origenis 
difputationem de Matthaeo et Levi, ut de diver- 
lis A|)oftolis. Num ergo Photius in bibliotheca 
p. i5-j- mentitus eit: , cum de Clemente diceret: 
trvynt/GUfiivaSi u<r7rsf> t ft 7r a y x. To $ , Tru^xyn t« 
ezrei; Idem ibidem p. 4. de Origine habet: 
•nrXiiZU, jiXxryyiuii — XiyEt a A Act 7* a £ a. A oy u- 
tcctcc. y.aj otters fie lets TrAri^n — A4£*0f'< Homi- 
nes ergo i ft 7T A y x-t 1 et tt ct, ^xA oy u s <p A n x- 
pcZvtes- funt auctores, fecundum Semlerum, rcccu- 
jiotiis occidentalis, fecundum Griesbachium, alex- 
andrinae? 

ftiQlfMot Tx Tev y.'j^tov] -f- ttus ci(>s<rsi rai y,v(>ia. 
E. v. P. Poltea in uno folum hoc niveni. ilfud 
fere exhibent Codd. Theophylacti. Sed Theo- 
phylacti Aug. 8. poll xvgiov habet: ttZs a^sast 

\ 1 v 1 • cr « v ■ / 

y.af 0-uf.iXTt y,a/ nriSvjaaTt , omilio , ivx y t uyix- 
Eutbvm. MS. vulgatum exhibet ac longiori iclio- 
lio explicat dupiici motlo. Apud Chryf. X, 167. 
ut dixi, hie totus locus deeit. Tractat autem 
ha.ee I. 237. 028. II, 750. Ill, 326. VII, 753. 
Hie ergo, quarto loco, habet : tov kvpIov , 7rus 
u^L-i Ta> y.v^cco. SuiJicit opponere primum et 
tertium locum, quae paullo ltfngiora funt, ubi 
eit coofonniter Cofucibus,, <H* y, aylx. Mirabile 
autem eit, ex omnibus Q\Sx\ ioitomi i'criptis con- 

cjui- Cfyfot-Sfi ° ? l v & * o u^ fttf.i . .163 
fAefifAVcc roc rev v.cafAcv, 7100s ocghet rw 
K. 35. otv^i rcvTo as VAgxv-] ^^ T0 &l*wv 
dvtoov <rvfjt.(pg(>ov Asyco: cv% ivot (i^X 0V 
vf/iv e7r$oi\jOi d^hct 7i(>cs to e'-jtrxypov 
Kgy ivTrgocreogGV too xvgiw d7i?^iT7:%^xs, 

VII, 35. K. T~, S 1 . TV? £. £/3o. cloiXtyoi » 5T£GS To V f/.UV CCVTOJV- quifitas effe corruptiones a quibusdam , ut hie ex 
eius ad Matthaeum bomiliis. Pson agnofcit ifta 
Bali!. Ill, 640. irifert tamen 6o5. Ath. II, 85. 
sj yw/i i] ebyetftoi /At%. — x.w\ to> 7wsvftciTt. oeo. 
in fine veri'us addit : x «/ fisfci^is-etj- 

55. /3|c'^ov] Scbol, Cod. iG. quern poft>a conluli, ex- 
plirat eivxyy.y,v- Chryl. I, 329. a. ^jj y a ^ fiouXo- 
usvovs cv% tXv.u , neminem inyilum iralio. Loco 
crv&t<p£pov a Millio et Wetiteriio ex ahquibus no- 
tatur: orvutplpov. Immo o-i>f/.<pogev. 

SVTTQQG-ioQOv] lV7TCC^i0^0V. D. iv7TgO0-0SX.TOV. E. 

Trgotrsogivsiv et ■yra.^io ^ivitv parum difteruni, niG, 
quod iftud accommodatius eft inierioril>us ac no- 
tionem cultus babet, boc autem fere de dignitate 
paribus dicitur. Sed Proverb. 8 , 3. t^cc^f 1 vsty 
eft priori fignificatione. Praxapoftoli bunc locum 
bis b.ibent, ut iam monui , atque hie eliam vi- 
dere licet. Sed id ex aliorum editiombus non 
cognofcas , cum nullos integros Praxapoftolos ad 
manus babuerint. In meis ergo eft bis £V7mipe~ 
(feov Apud Cluyf. Iv-TT^ia-td e,ov reperitur I, 532. 
ter. XI, G?-6. d. I, 2-5. 32g. X, 167. d. 340. a. 
Sed f"j7rot.£i$g6v eft VII, y53. Cynll. 1, a. 440. e. 
alludit lie: sviroiesd £«s of xtij XTn^io-Tru^M',- Sic 
et Bafil. Ill, 3 1 1 . et evidenter (j.jO. «aa' «5ts- 
Qio-Trxfoi 'owes "«/ luTrxgiegot too xvgiu. Oectim. 
babet fv7r%6s-f$por 1, 2.ZB- c. II, 487. c, d. Utrum- 
L <2 1 U « i64 ap^3<£-3$Il q o s *• .<? v^ 

vrufihov oivrov voyJ^et^ iccv tj vTIsgoCKfAOSi 
Y$4 qvtws oCpethet yivsaSeCj' b Sshet woiet- 
roo, cv% ocfAKgr civet' yci[Aeira>crccv. cs olctj- 
e&HKev ifyotlos iv ry xa%oiot, f/rj i%ozv 
ccvdyxqv , efcovalciv o? e%et wet*) rov Idiov 

$eXf[AXTCS , 7<&f TOVTO KSKfiKSV h T% Y.U£- 
SloC CiVTCU, TCV T'r]PetV 7>jV t'OCVTCV T>U(j§k~ 

vov, x&Kois TTciGt. (pp y&j o £xyxy.(£oov,'5S. 

KOChcoS 

que habet Theophvl. 222. 781. v. P. Latiniftae 
mirabiliter hoc vocabitlum vexarunt, ut ex Saba- 
tierio difcitur. Animadverlio Hieronymi , quae ibi 
mcmoratur , digna eft ilto critico. 'Ens-^oVs^gaf 
in fuis Schreveliis ifii fcurrae non poierant repe- 
rire. Pieddi potent, &&£ Jciuavev > ajjiduum. sld 
decent cm et ajjiduum, perpetuum , cultum del 
fine iuconjianlia , fine intennijjione , fine uUa. 
mutabiilUiic. In Codice Boern. elt : beneftabiU 
domino inaddncibiliter. Forte voluit, inabduci- 
bi/iter. Latine! Cur non adeo, i/icircum ab< 
ftraclibiliter? 

58. fxyjtfttLay bis.] tyyetfct^av t yx/Lti'^&y- E. Aliqui 
priore loco addunt : ty iV iuvTev Trctfihov- E. ita 
ctiam editur a.p. Clem, Aicx. 554- guod tamen 
Sylburgius ibi pro gloffemate babet. Negligenter 
autcm haec iaudat Clemens, verfum 38. et 35." 
invicein iungens. yttftiEtivt quod, Hcuti compo- 
lita , apud alios lcripiorcs vix occurrit, Apollo- 
iiius Alex. p. 277. edit. Sylburg. explicat, yttpcv 
rail fiiTeiol^afCt. De iyyttfii£siv» quod bic ex 
correction ortum credo, mouet Etiltaih. ad II. 
p. 753. veri'. 54. rdir. Rom. Chrvlbftomus X, 167. 
iu.'i. cum aliis pluiibufl praetefrnittit, habet tamea 
I, 33i. b. fxyeffii^uth Sis tt II, 658. y#/ti'£<v> 
Bofil. ill, O40. &/,%&&-*<>& f I V $ J o tl*\ £ty& 165 

KctXocs 7taet' os fxi) enyc6jAi£a)V , y.q&atrcv 

ZQ-KOltl' yWl] OiOcTOCj VCfAli), eft oucv %%Q\CV 

£5? cevvjg covtijq' iccv J3 * %&} Kciy.r^yj 
ciitrig, * sAevS^u hiv, oj SsAet yccfjiriSyveefi 

ouroo uetvy, Kotroi rr,v sfx'/jv yvooy.iy/ 3c/.a 
ok xoly 00 7ivevy.x Secv z%civ. 

E- t=£\ xd';'A(pa^iix.g his-fzxrm koa oItco^<; ^cztuaiiKcv 

tov TircAVTrkoKov G-yu7rig:<pcgz;. Ttt^i rov t u/} r.sitssillv 
6u:/aos-(- 7ri£l r*v [',■; ad in<po£it? a *»kh<; x.uj 

itefi 

Sg. s>o'««] yuv? t — . E. Omittit Cyrill. V, a. 347. 
Ta) vofcu babet 672. Habet Damal'e. II, 86. 
Chryf. I, 55o. Ill, zo5. 3 1 5. et alii, in primis- 
que Codcl. N. Tcit. Birchius ad hunc locum* 
Punctis notaiur in Unci, 34,. Ergo baud (lubi* 
deeit in Vat. 1209. Vide ibi mox verf. 4°* 

twj §i~\ -j- x#/. Redundare videbatur. Ita tjuo- 
que voluerat Cod. Boern. Sod fcurra iltc f_ripfit: 
Easy 2" 5 xiK-otLizS-ti- Idem mux , loco YttptijB-r,»af 
babet yoiy.viS-v) et Latine, nubai. Diltrte vulga- 
tum urget Cbrvf. Ill , 204.' c. ytc.tA:)§-r,ycv r ova tnrt 
ytzuSicrB-n/, u<* pvj dl$'i £;rc£W3-«/ xitj st.tu.yK.of 
t,nv. et ibid 3i5. 

Jt«*^jj9->T 3 ccveS-oivvi. E. Bafil. Ill, 296. 

O «>>!£ UVTl'iS ] Sii'TJJS — . 

Cuis boc capite tantas turbas dedit ? Fortaffa 
Codices, proprie et morito fie dicti? Neutkpjam. 
Sed alirjui Codices iter ^tiliniarii. de indultria ab 
fall'ariis ad fraudem, undecunijue correotis mira- 
bilibas lectionibus, cotr.pofiii, ac deinde P antrum 
levitas, negligentia et iucogitantia. i6s &r%,i-£n r? - '■*'■ k fc 

Yls^t d) rZv st$a>XoBuToov , otfiotpev, on TTceVVIII, I, 
tes yvooav s%cfJisv. V y^ocaris (pvaicl, jj as 
ccyoc7Tn otXoocfAei. h os Tis ooKet §ioevotj2. 
rl, cvohno ovoh eyvaoice, kuSoos oei yvwvotf. 
h os ns dyuTCci rov &sov, hvros syvoo^oyZ* 
iis civ rov. 7r?£i rr>£ $gooo~eoo> ovv ronvl^. 
hocohoBvxoiV -, ctacc(Asv, crt ovoh sioooAov ev 
kg a /aw, ^cfj art cvdcii Bscs sregos, it pyj 
eis. %cff yocg strtsq etr) Xeyofxevci 3><w, 5. 

StTS SV OVgCCVM, StTS S7l) * 7^' O0G7ISQ hat 

Sec) VIII, 2 hcfevaf] sytuKstetf. E- Habet quidem ita Da- 
mafo. II. 8 17 . (eel in intetp relatione, '/< r<; yc*£ 

ocx.s7 ii&inxf rl, (pyjs-tvt ovot7rq> ty)iux.iv. l\lol<|uen- 
iis (,odex Damafceni g. anliq.iilfimus , (v. Speci- 
men in J', ad epiltt. caiholl. ) vulgatum exhibet. 
Utrumijue habet Theodoret. p. 2i5. Ter syvaiKi- 
vaf , quater tyveoxs , <;uod rnox legitur , recttat 
Cbryf. X, 170. 171. 173 I, 461. Nam tertio loco 
partem tantum repetit. Se*l ill, 4^8. eit: |'< r;? 
ooxu eyte/Kstctj ri, 'avxa ltd; , y.ct'h-uc, oil yvuvvA- 
Qui Graece fciunt, facie iita fynonyma confun- 
dunt, ni(i accuratius attendant, v. P. 

5. ?7ii t~,c, y~,$] fts — A. Nifi omiffum lit propter, 
tv ivpetm. Weiltenius hie ruriufr laudat Cyrillum 
ex Actt. Epheff. Sed apud Cyrillum V, d. 63. 
eit: Itt! rijs yi;?. At Cyrillus hunc locum lae- 
pius liabet. Unum notabilem hie primo addo ex 
recenlione Alexaudrina I, 17'J. It y^^ xca Xtyoiv- 

TO Ti!/S<r, !?Sol X.O.J y.vgiet , IV TS 1 M CVgdiM x.cy S7TI 

yii, ocaX — xeef r,f.cng ot ai/rav- X.&A tv 7rvlv f.iet OL'/lOV, IV 6l rtt, 7TXVTCA , X.C11 VfAitS IV CIVTOS. Vide iljid. II , 5/19. (pritAv 7rxvcB(poi fl-oSi/Ass' xav it 
X«AAo« raits Hiv iTioi x.cq KVglOt Sv Ti ev^a,vm KOj 

iiA &}*&, v— ^ K o q t v d t o v <r d. i 167 
G.Srsc) Ttohho), Key y.vgtci TtoKKol' dXh* 

^i/ YifJl&S iiS CCVTQV' 7{0fi StS KVgiCS Itfaevs 
%f^Off, Ot OV TM TTOCVTM, ^/ tj t U&£ St* 

7* ocvtov. cc\a ova Iv 7rcc<nv r\ yvootris' 

rtvls i-xt tVi y>!?> eiXX r,t.Ctv £<5 5so? x.cy iretTVP — — !| 
ttvroV, x.aj s;; — 61 oc-jrev. Alio modo variat 
V, a. 4S8 742. V, c. 117. ubi, J v r5j y»f. Sic et 
148. ChryFoftomus I, 4^4" vocabulum xsyiusyoi 
ita refert, ac li id ipFe interpretationis cauFFa ad- 
diderit: ttoXXoi , rovrirt , Xsyoptvoi. Vide tamen 
X, 172. 

6\ c ^^j5~,i \ a ~ «■ ,r 

• x«/ r,fiiis 01 clvtov J -f- r:«/ ej< sosi^-is* fc^fen, jv a 

rot. Truvra,, •/.uj\ r,u;7s h uvrca. E. Ita in duo bus 

Codicibus, altero Monacbie.nfi at. fol. 106. pag. 

2. verfu 7. 8. altero AuguJt. 6. reperi Fol. gen. 

nag. 1. verfu a. fine i5. Huius vero Auguitani 

Codicis diver Fa Fcbolia bis diferte mnncnt, nul- 

lam h. 1. mentionem lactam effe Sp. S. Etii 

vero huiusmodi admonitiones Fcboliaftarum nte 

hie, nee ullibi alibi contra probos Codices va- 

leant: tamen h. I. contra iltam appendicem Funt 

Codices, et praeltantillimi , et Fere omnes. lmmo 

Fere omnes interpretes h. I. monent, mentionem 

Sp. S. praetermiliam eFfe. CauFFas ail o addide- 

runt Fatis probabiles, cur id factum Fit. CopioFe 

de hoc loco diFputavi in P. 204 — 210. Polt 

priorem tamen editionem in Actis Conciliorurn 

edit. Harduini T. 1V T . p. 255. d. inveni : cl>.\' 

v,[/.7v , &>s ( ) pteyxs Otoxirx.it (xttcVoAo; , tie, $-205 
« \ ,» r \ 1 \ 7 1 , ~ 

O 7r<X.TY t £, f§ OV T(C 7[*,vT'Jt. KC/Jf Slf KV^iOl I^TOiX; 

V *-. 1 i \ I \ ,\ ~ . . V 3 

X?, <5 ""5 » 0i ov Tct irxtTcb x.cij tv TTUvticc xyiov, ft 
u.rce. 7r<i.vTX,. Habet etiaui Baiil. I, 3n. c. %v $e 
■jrnv;A.a. kyton, in w ret 7rx\iTs6. Aide tamen ibid. 
5i5. HI, 83. et rurius III, 4. nota b. ubi etiam 

Codex i6s ^v» &,? npf > * Codex MoTquenfis , quem e»o examinavi , exclu- 
rl t. Atbanalius multoties bunc locum inucat line 
ilt-i appenihce. Birchius px. folo Hau. i. fed a 
nnnii tecunda, notavir y.cj tv ■xvivptt. wyiov , iv 
oi rat. 7?x,*t&, h.uj apsTi cv dvra>> De Cyrillo mo- 
do dixi ad veri'. 5 Sefl is qtioque hunc locum 
mu'ioties babet. Ilia loca hie neoeflario notan- 
da funr. I, a. 35f V, a. 23. 641. 709. 749. V, 
b. 58 196 2<>o. V. d. 47. 129. d. Sed hie addit, 
Iti/tqan'ti de fun: %</ di >) 7T v ft oe » r u s xstf 
To Trvsvfi* ri xyioi/. (Legiuir hie locus in Actt. 
Epheff. |j 147. yer.fu i5. Wefftenius ramen eum 
non reperit Griesbachius vero pag 65. nuilam 
onviiuo artimadveYlionern ad hunc verfum dedit. 
Scilicet cavebanl fibi a Spiritu Sancto. Quidara 
dogmaiici er^o, dolo malo, critici, iidemque viri 
bonH'ti , bona fide agunt.) V, d. 144. VI, a. 
54. VI, b. l'GS. In his ergo locis omnibus ilia 
appendix non adiicitur. Sdd nee Chryf. agnefcit 
X, 170. I. ,,81. II, 70S. Grigenem, qui aliquo- 
ties bunc locum absque ilia appendice laudat, 
praetermitto. Fore tamen bic locus ex Clem. 

Alex. p. i/|5 ita legendus: aX'aa ul'ioc, ovrag \s\v 
r "~av »> 1 v ' * ? 

Hi il/HMJ !?io$> t% CO TZ TMTC&' K.UJ tig y,ui>tes 

ftjo-evi. Nam et al-ibi ineptae (dementis lectiones 
a quibusd.trn probatae flint. Nos , ut in aliis lo- 
cis, bic quoque lequimur Codices, neglectis 
dogmaticis ddpuiaiionibus. 

trvntbint ] rvinS-iiit. E. Vulgatum cum reliqins 
quater babet Chryf. X, 174. a. c. d. In inter- 
pretalioie lameu de idoiorum cultu , ut de re, a 
majoribus tradita, loquitur, ac fimiles Indaeo- 
ruin con'ueludines meijior.H, ad'hibitis verbis, 
y.uru. iflvou,mr,i> aviwSuctv- Hie tit ious huius 

cor- Cof^ CtVTrZv d<j§?\Y]S CVdOt fJLoXwST^j. [ Tt ! A0f . ] Ts Aflj t£« r. 

KA. 8- [ A«%vf. j (igMpot ce rjfAoce ov Tiot^rpi too 
Sey' ovTs ycxg toiv (paya/Asy , TTefinrasvc- 

VIH, S- KA. Mi^isin" t~,s Kirlx,sst»' &i?.$c\, figure* 

ZpC.sr.-4 ov TXeifViri. 

eorruptionis. Vide Tlieophyl. SamS'ija-s* Euthy- 
rnius explicat: rr, yvw<ri(, ty\ otKSteuo-it rov uoa- 

XOV ," i) TJJ TTPOTipot. OieLVOUt, TY, 7TSgl TOf hoa>>.9'J. 

Damaicenus o-j.qS-i/a ex (..liryfofiomo in textum 
recepit in CocHce Paril. Lequien. Mei Codices 
nihil muiant. fed nee Birchii , praeter Vat. 367. 
»2op. feu B et Yind. 54. uti in locis pluribus , a 
manu fscunda. Nonne vero prorlus ridiciilum et 
ltultum , quod quid.im Icribae , et hie, et alibi, 
adeo ex iot^rpretationibus ( Ihryfoftomi , in < on- 
textum intulerunt eorruptiones. Pro rvtq$-8t# 
laudantur Codd. WeUl, A. 17. 46. Griesbacliius 
id in interiore margine oitentat. Ergo ipfi adeo 
Griebachio hoc loco, ac multoties alibi, Chry- 
foitomus, nee tamen iua culpa, impofuit, quod 
tamen pernegat , facile fieri poffe. In praefaiione 
enira ad evangelia edit. 1796. pag. LXXVI. ita 
ha bet: » caeirrum nemini harum return perito 
negotium facejfere poluerunt lectiones , in textu 
et interpretations Chryfojlomi obviqe, quae e 
negligentia huiiis vtri ant e confuciudine ipjius, 
textual paullo liberitts excitandi fenfumque 
uir.unque ftiis vrr!>is ezprimendi , enatae Junt.it 
Negligentia Chryfojlomi duplex eft , altera iplius, 
altera eorum , qui eutn non legerunt. Ad hos 
peninet Griesbachius , qui, etli eum nunquam le- 
gerit, tamen de eo , ut de reliquis, quos nun- 
quam legit, Patribus, audacter iudicat. In (Jhry- 
foitomo hj 1. nulla culpa haeret, led in Ximiis 
criticis. 

S. sY>WfS">w;] 'Tru.Qctrr.trn. E- Atb. I. 765- $Ke7tsTe de, \ay\7I®s i\ i^cvcrla v/uoov ccvtv g. 
TrgcaKc/jtpx ym)rcq rok cLcrBsvoZciv. kdv 10. 
yxg ris tog as rov &%ovtoc yi'oocty, h e<- 
occX&co KXTccK&jxevov , ovx) >j aweifyai? 

CCVTOV CC7$eVCV? OVTOS ClKcSoUY\§fl7eTCLj ets 

to rx etoa>XcBvro6 iaSietv; ^y 0C7jcAe;- it. 
rctj 6 cccrBsvoov dSeXCpos in) ry ay yvoo<r&, 

it 

5. ccrS-svova-i'] -}- tojv uffsXtpuv t ticr^iAa-i- E. Cliryf. 
X, 175. aliquoties eta-S-eyovcrw habet. Sed et 
«<7-3-=v<js ibi volutat. Rcpetic vulgatum XI, 414. 
Cum Codicibus, a Wedtenio bic laudatis, plermn- 
que alibi confentit Damafcenus fix Cod. Parif. 
editus. Sed hie bis vulgatum habet II, 8g. 686. 
Ergo Wetltenius hie mentitur. Ex meis folus 
Euth. ex Chryfoftomo arripuit : ucrSsvtcri rZ» 
uo'tA<pZv. Griesbachius itrBsviirt ruifus in intc- 
riore marg. oftentat ex mis, e Chryfoitomo cor- 
ruptis Codicibus, A. D. E. F. G. Accedunt tres 
fortiilimi et clariffimi latellites apud Birch. Vat. 
3G7. 1209. feu B. et Viud. 34- a maim fecunda. 
Rectius, ut quilibet intelligit, bic dicitur drS-tnt- 
ctv. Ergo id Chryfoltomus in interpretatione iua 
commendare laborabat. 

it. yvutnt] fipant. E. v. P. et Chryf. X, 176. a. b. 
Kullus meoruiii Codicum Theophylacti /3gacs; 
habet. Euthym. MS. tiv& jutv ovv von avTi'/^y.ipcdv 
t7rt r*i try yvu)<rii '/%a(pot>(riv' d\ %%v<ro7o/x.os 
i7r\ r^ ty, (i^oxrti >.kyn 6 ixe^oriv. Ipfe Euth. ex- 
hibet yi*'<7-s<. Similem appendicem Theophylacti, 
editionis Load. p. 22S. nee Auguitanus, nee Mof- 
rpienfes Theophylacti Codd. agnofennt. In edit. 
Venet. rju.ie clt repetitio Londinenfis , nihil hac 
de re monetur. Ipfe CbryfoU. ad fe redit IV, 

441. 11. St cv %p^os u7reijocvev. cvroo ds cc/Accf- 
rccvevres hs reus ciosAQovSy ngij rvurov- 
res ccvtmv rv\v avveidvj^tv daBsvcvaav-, lis 

1 5. %c< ?fo ccfxa^rccvere. oto7re^ it (5pmjjlc& 

(TKUVO-xXl^et TCV OCOsXCbcV t'OU, CV fAYJ <pd- 

yot Ktfscc hs rev oltoovoc, 't'vee (At) rov cidsA- 

IX, I.(pCV fACV (TKWOCCAl(T60. 'Ot»JC itjd\ DC7t0^0' 

A;?; ova hjM zksvSeQoSj ovy) \v\voZv %°l~ 

%cv rev kv^iov vfxoov iocgot'tcty cv ro egyev 

KB. 2. jwcu u ( u«s- l?e ev xu^/a; $ I; ctAAots oujc 

g;ju« ccKc^c-hos, ctAAccys v/juv eifxl' ['A^%»j'.] 

»? v^f a<^qccy)s rtjs t^ys ci7ro^chyjs vfx&s 

3'^s h Kvqlto. [TeAoff.] r\ sixyi ctTtoAoy let tUos t»s 

l\.rcis s(xs ccvocKg Ivovcnv , «vt>7 !<?/. /u»j cox*"?'"*''' 5 ' 

5-£%°y-?v i^evaietv <Pocy&v ncy ?n«v; //*) 

ouk sXo)asv igouviotv ccSpXCQyiv ywc&iKct 7IS- 

gtc&yetv , oos xcy oi Aomoi cc7rc=roAoi, ^/ 

6 t c; uhhtpoi rov kv§Icv, 7{gj Krjtpcts', rj \jlo- 

vos 

IX, 2- KB. x.v(>tccKVi tec. xuf tovXUv x/3. t^5 uyta<; px- 
£(«; tjj; ^ays^AJjioj? x«/ fie yvi/otiKcci oc-toyM^- 
TVgxc. uSiXQol, A trtygttyls rm iftVS U7ro<?iX'i$. 

44 1. et yj^FS/ exhibet. Bgutrst ergo eft lectio 
homiletica. Diferte eliam yva,<rsi habet Clem. 
Alex. 5i2. d. et i/\5- b. Sed huiua auctoritate 
non eft opus. Griesbachius ita fimpliciter notat: 
fipurrtt Chryf. diferte. Nurn ergo eum legit ? 
Noiine etiam yjlxrit habet? Nam priorem Chry- 
foltomi locum ex animadverflone Millii hue 
transtulit. Hu>uscemodi funt iurlicia eorum , qui 
omnia omnium undique corripiunt et comportanf, 
sec ipii oculos mentemque advertunt. vos syoo ^ @>CC(>V<X,&CtS CVK l : ; -^OVTiOCV 

rev fjLi) igyoc&aSccf ; rls ZgoiTeueT&f $kts 7. 
c^ooviois 7loTs' y rls tyvrsvet ciiA7rehai\cc, }{&j 
sk rev KccfTtcv dvrov ovk icrSi&y % rls 
TrotfAcchei nclfjiv'/iVi y&i h tcu ydhuKtos 
rr\s 7rolixvris cvk, iaSiti , \j.y\ vlcctol uv~ 8« 
Bgocftov rotZrot, hcc'kcti'y r) ev%) ayj topes 
rccZrct Xeyety iv yug rZ poouaeoos vo'/ua Q» 
ysytfccrtTotj' > 00 (pipoco-eis $ovv dKowvru. 
juj} rocv (sooov yJhet rZ &?£, r) 0;' r]\Aois 10. 
Ttxvroos hkyety $1 y)jj.oIs y&g eygoifpviy on 

hi, IX, 7. ix rev r.tt^Trov] tov xst^vov. E. Ita Codd. 
Welti. A. B. C. D. F. G. v. Wetft, Bircb. Di- 
midiam partem lectionis tantum notavit Griesba- 
cbiuo. Iu Cod. G. enim legitur: rov kol^ttov 
avrov ev% ecio-B-im (fie.) tcoit. 7riv;. (fie,) Latine : 
fruclum elus non manducabit aut edit et Dibit* 
Sic et ex D. E. F. notat Wetft. Digna proi'ecto 
iltis irttfAtyttyots «.uu\ et»o$\vI;i fcribls lectio. Ta- 
raen rov xocpttov in interiore margine oltentat 
Griesb. Cur non etiam, y.ctj 7rlvii; Nemo agri- 
cola frume.ita. tota folus devorat, fed de fru- 
niento commedit, nemo vitiitor vino omni folus 
fe ingurgit.it , fed id degultat. Verum ilti fcribae 
lecundtim Horatiurn (epiit. i, 2, 27-) nuiucrus 
erant , J~i uges coiifumere nati, 

5. Qtpuc-if; ] Kvptwa-its. E- v. P. CBryf. X, i83. c. 
babet (juidem tyifiaHrsn; , fed ibid. d. elt ititftpv- 
e-B-eti et 184. b. xx-npaTov. \ 11 , 35". c. repetit 
(ptuitriiq. Sic et Cyrill. I, a. yj. II, /fio. Ill, 

tu>v fioaiv) iu-> fgovB-i&j*. E. Cyrill. I, a. 269. 
Sed I'.oc ibi uitulit ex Deut. s^ f . j w rtjs s\7il6os dvrov iAsr?%etv 

11. hi' J SRlOU Si YllA&S VfMV TCt TTVSVfXXTiKX 

£G7?€i(>CCIA.cV , lASyX-, €t Yj^eiS VfXOQV TOO <TCt(>' 

12.KMCC Bs^lcrofASVj h oiKXct rrjff ifcovvia? 
vjaoov fJLSts%ovaiv , ov yuaAAcv vjfAeJsj aKK 
ova i%(>ricroifji8&co ry e^ovcici ruvttf dhhcl 
tiocvtoc seyofAsv, tvcs fj,y\ lyfcczrjfv rivet doo- 

fJLSV TW WOiyyskloo TOV XflZOV- [T£A0S\]TeAe? TKi 

Kl. lO'l Aexyj-i ova ctdo&TS, on 01 roc i?ecc epyce- \ „ 

£cfAfVGl SA TOU ;t^OU ea$iSV<TlVy Ol fSdytcit. 

Svcicctrgip 7T(>o<T£OgevcvTe£ , rw Bvo-txsvigioo 

i^.crvfj.fJLegt&vTcqi ovroo %g$ kvqics oisrec^s 

rols ro svctyysXtov KoirctyysKKcvan , £& 

15. Tou svccyyeAiov QJ9. syco os ovdsv) 
eXQYlvoijJLYjv rovroov. ova sygaypec os tclZtcc, 
r i\ot> ovroo yhyjtocf sv i,uoi' kccKov yd$ pot 
pxAAov ci'ftcSoiv&v, r\ ro y.av%t}[Acc [aov 

16. r ivcc rh KSYixHTq. sa.v yoip svocyyeKl^fj.ai-, 
cvk eft pa KOiuxyif.AM' dvocy'AY] yd% \xoi 
falx&Tctf. cvoq os y.i! i$tv, idv /ayj ivuyye- IX, l3. JK.r. T*| /3. TXi t- t[M. K^eMpii, IvjC. CftCtTi, 
OTi 01. 

12. lyy.oTirjv ] fx.x.67n'iv. E. Vulgatum etiara Bali]. II, 
453. Ath. II, 379. TTMArv dvrof Q7rctvXcg') <Pn"?t' 
?rx»TX rsy& ? kchtcc v^e/uhi* > ma, y>?) t;>« tyy.e- 
7sry,v e'&utv. 

i3. Tr^ccrid^svovTSi] %-XP;d£iyevT£<;. E. 

16. ma] "os ] tvttj yip. E. Vulg»lum euai aiiis Qhryf, A<£w/>c#/. it y*£ zzoov roZrc in, 

piaScv e%s>' h as ccxoov, qikci- >'■• 

^evfxoLj. Tts cuv fjLol fcV/v o fjuptyos } iCCl8> 
IvocyyeXi^c (xevog dox^ocvov By\<T(o to lusty- 
yehiov tov X^cZ, its ro //*} kutocx^- 
GocaScij ry ij*ov<rioc fxov ev too ivccyysXla). 
tb.oi rr t i /3. [ TsAo?. ] ['A^%J7. ] shsvds^os yoiq wv gx 19. KA. 
TTccvToov, Kxaiv iy.ocvTcv eocuhocaoc, hoc Tovs 
TlXeiovccs KegorjCTGo. i{cy iyevcpw rols 20. 

lovooetots, a>s icvootios, n>a tcvoeclcvs Kegm'}- 

COO' TCIS V7T0 VCfAOV, OOS V7I0 VCfAQV, J'l OC TOvg 

v7to vcfxov xeqoriaoo' Tois olvofj.ots, 001 olvc 2 1 . 
1*05 •» i*'t) oov ctvofxos S'fw, osAA hvouos 
%%&£>, woe Ksffiicrco dvcpovs. iyevcfxrjv 22. 

TcIs 

IX, 19. KA- TVj 7TU.gU/.lev/l TOSS/ (pvruv* «.diX<po\, tXsv- 

X, 193. c. II, 522. Sed XI, 81. $e, nexus cauf- 
fa, omittit. Nee enim ibi opus erat. Eadem de 
caulfa Cyrill. I, a. 38;. V, a. 383. b. in praefat. 
ad Ierem. infert y«g. Centies dictum eit, Patres 
iitas particulas pro arbitrio modo omittere, modo 
permutare. Nullus meorum Codd. hie variat. 

20. US V7T0 VOffiOV J -j- ftil 01V C&VTO$ VTVO VOU.OV. c. 

Cluyi'olt. X, ig5. a. et Cyrill. V, a. 481. Fictum 
hoc ad verfum 21. py uv lc\iay.o% x. r. A. Nul- 
lus meorum ifta agnofcit. Chryf. I, 462. 63i. 

XI, 42. negligenter laudar. Ex eo ergo nihil 
efficitur. Sic et Cyrill III, 16. 

21. S-s* — £?<s-«] $*«* — #£**■•*■ E - Cbryf. X, ig5. 

Vide loci Chryf. et Cyrill. ad verf. 20. ex quibus 
eorum in his inconluntia intelligitur. Add« 
Cynll. V, a. 2-3. V, d. 65. - dcr$ , ?,hiv, 00s ccaBevrj?, fox toxjs xcrSs- 
WegaYlGoo. rols 7ixat ysycvx tx 7?ctvTX, 

2j'U& tfCCVTOOS TIVXS 706700. T0VT0 OS 710100 

$tx to ivxyyeAiov ■> fox GvyKctvoovos c&vTov 

24. y^oo^xf. ovk otoocrs, ort 01 iv qxdlu 
r%£%ovTss, TtolvTes ph rgs%ovaiv , sn Ss 
hxy,(2xvet To fyufieiov', cvtoo T^s%sts, 

25. wot %XTXhx&?!Ts. Trees* as 6 xyoovt^cfxe- 
vos ttxvtx syKflxrevsTCtf. stcetvoi (asv ovv, 

foot Cp§Ot$TQV <ZS(PXV0V Xct$O07lv' YlfJL&iS OS, 

Q.6.cc<pSci(>Tov. eyoo To'tvvv ovroo Tgl%oo, cos 

OVK CtQYlhOdS' CVTOO 7lVX,TPV00i OOS QVK X£$X 

27. $s$ oov. xAti * C7>o7noi£oo jj.gv to voepx 

22. 7ra.vTM$ ?ivxs~\ TrctiiTctt; Ttvxs eft prorfus abfurda 
lectio. Aliud eft, 55-^5 t<$. Chrvf. X, 196. a. b. 
dii'erte -xuvtok;. Sed IX, 328. negligenter laudat: 
■xx<rt TravTZ. yiyevet, <p r, <r 1 v , hoc ttccvtms y.l^dij- 
cu. Atb. II, 49 2- ' r * c "< Trctvra yiyonx , ivx 7rxv- 
rxg xifictvv. Kt$eti»si» elt ex Ilrailibus locis 
liuius capitis, v. P. 

23. TO-JT9 Of 7T01W~\ 7TXIITX S"f TrejJ. E. Cbryf. X, 

196. b. 

26. Sigw] Alii ^xl^mv. 

27. V7rwxtu^a) ] vTroTixti). v. P. Multoties hunc lo- 
cum recitat Chryf. Modo editum elt e, modo u . 
Sed eius interpretationes poltulant v7!oTtx^u. 
Uno adbuc exemplo defungar IV, 204. Ibi edi- 
tur quidem v~cj7Tix^&> , fed iaterpretatio alierum 
requirit. Addit enira : V7rv7rtci?u ytig r<? , re 
xXTS^xvtrduivci;, Ibidem eft etiam vttotxttciv. 

Y?r67ri*^ii> babet Cyrill. V, b. 62, C. 187. V7ru~ 

TTtX^Ci 176 cowjj %£ n £ e dp /#/ J- -3 

?0y oovAayooyw , pyrrois uXKcis xtffJ- 
TiXai t»( £ug^ ocvros d^act/AOS yt\od;j.Xf [TMdi^'] > 

tnwtU 1 A WM 0u ^ A(W 0t " u A*«ff ccycetv, aoM- X, 1. KA 
iro- i< Jfc <pc;, cr< c; 7iUTe^es Yiy.ocv 7jcivts<; vtto rnv 
vs(pehrjv y\(jocv' y&f 7loivrss dtcc rns BocAcca-- fs'iv, ccuci- ytv^xrxiTccf ar \ s din *>Jov ygj TTocvres as rev y.u-uanv 2. 
■em vmr h IfioiTiTiactvTo h t% vsty'shy ngq iv rg Bai- 
* hxaay hsH itwrs* to uvro p£<wjte»3. 

X, I. K.A. l<5 tI» (pwTie-fti*' do tXtyoi , iv S-tXait 

ttuc£&> 84. I45. 263. Euth. MS. exhibet: Jt*- 
TTiX^cJ ucj ty,v c-a.gy.0. , led aJcino: y£. pa pet* 
Et in fcholio : fsrwa-^^ew oe Xtyirctf , to rvrrrnv 
to irgle-aitey. UTroirrnQstv habit Damafc. 11 , 94. 
617. 634. Oecntnenii interpretatio I, 5o8. etiam 
exigic v-z-oTici^ai. Hue videtur eliam refpexuTe 
Gregor. Naz. Tontra Eunoin. p. 196. iv to su/Mt 
tUftitHi VTroTTiit^cusv ; Nam vrtx^siv <*t ttiSQsiv 
idem eft. Apud Balil. I, i3o. variant Codd. Edi- 
tor vTOTTt'i^fiv pro vitio babet. Multo doctior 
et accuratior de hoc eit dilpuratio Io. Livirteii, 
quae lectu digna eft. v. Bibliotb. P.itru-m. l'arii'. 
1G44. T. II. p 749. Conferri quoque potelt Co- 
dex Theodori Studitae bibl. Lipfienfis l'aulinae, 
de eodem loco, quern Livineius tractat. Eodem 
modo Monteialconius ysmua, pro vitio habebat, 
quod nemo ante me editor probaverat. Ke quid 
tamen dililmuiem. Apud Bafil. HI; 599. a. necet- 
fario legendum uita)7ria&t»s Sed iite lihff non 
elt Bafilii. Tamen ergo aliqui ita ac&neruqjL 
CauiTa inteliigitur ex Livineio. Uix^stv, loco ar</- 
^tiv aliquos male habuit. 1'Vuiira i Miito alios. 
\'ide Luc. 18 , 5- 

X, 2, ifixz-T/'a-zyTo'} sj3x7rricr3i}(rxi. E- Maximo con- 
iienl'u iiiud probaat Codices. &yj/0j #—/0K of$v&loue~ct* 177 

4. Ttvs vfAotTiKcv etpczycv' y&f 7iocvrss to 

CCVTC 7TC(JlCC 7TVSVIXCtTM0V £77/01* s7;tvov yxp 
Ik 7I\>8V(jt0tTtX?J£ CCK0\0V§0V3Y\S TFSTPKS' Y\ 

5. d? mhpot, fjv %p^os. [TiAoi. ] wAa' r ^« t« 

kj?J£V tfeef. ftctresftozricrecv yap sy Tfl^n^p 
6,egrjfjco. Tuvroc as Tv7ict yi/xoov eye \y\By]- * T6t r <** 

aCCV, US TO U.Y] StVOU rjfXJCS 67tiijVUY\T0lS T ,, 
7. XftKwy , KOtSoOS KCCK&VOt i7l sB 'V \XY\0 «V, fXYjde y^iU. 

iioooAoAccrpctj ylveaSe , v.uBJcg Ttvee olv 
TooV * ooJ7rsp yeyqot,7iTC£j' eKxStcrev Xccos 
(poty&v Ticy 7rietv, ^cy ccvs^vjcrctv nul^etv* 

S-p'40? TTCPVSVOOfASV, KuBocS TiYSS CtVTOOV S7ICP- 
VevtTOCv, }{Uf S7ISG0V SV fAlCC Y,fJiSPOi StY.C(Tl- 

g.Tpets %iKioides. fjifjo^s eK7reiPci£a)fjipv tcV 

XPiSov, Kotlas' y.otj Ttves ocvtoov e7i&pcc<rccv t 
£0.^/ V7I0 TOOV O^pSJOy 067130 Acvto. fxr t $& 

yoyyv. 

X, 5. KE. r>! y. rr,s fi' if&o- aosXQec , ivK iy r«7j 

TXilOG-l Tuy TT&Ti^Uil lVOOX.*l?iy. 

5. TrXtiotrtv] Recte interpretes ex Jlebr, 3, 16. ttxv 

7- »5 yeygXTTTaf] wr7?i£ yiy^ttTTTeij- A. 

9- T «" Zf'S"^] Toy kv^icv. E. Eutll. M*>. poft tfesrsi- 
gxiray , intelli^it : tov Ssovi $Y)Xov&Ti. Vulgaturn 
cum meis Codd. omnino omnibus h,tbet Chryf. X, 
2o5. XI, /fii. c. Tamen rlv y.voiov le»itur VI, 
298. a. Hunc ergo locum alirjui expilcati iunt. 
Verlatn g, et 10. confundit Cyriil. II, 821. 

M ,3 

ycyyv^sts, kcc^oos y.otj Ttvee dvtZv iyoy- 
yvGccv i y^f cLticuKovto V7I0 tov oAoBp?vtcv. 
Totvroo as tsocvtoc t-oTioi trweBxivov ek&vois* i'ii 
sypd(p?1 os 7ipqs vovBeviccv *j{aocv\ hs ovs 
rx tsKy\ toqv cucovmv KXTtivrvivev. oo^s 1 2. 
[\A£%*7.] ooKoov fexvxj, &Ae7JSTca, //»IK3. 

TsAaj T~,s y. iliGYi. [ TfAcf. ] It etPXC \ACS VfXXS OUK i5 # 

si\y(pev, st y.r\ ccvSpzotfivcs* ['Af %'>?'.] tf'SesKS. 

v7Jsp ovvcccr&e, dW'2 7iQir\<Tet avv rep 
l 7Se!PX?y.? Hey Tvy skQccgiv, rev ovvaaBctf 
vfAus vTfsysyKeiv. oiottsp, dyx7SY\rol /wets 14. 
(QeCysTs duo ir^g hSuKohxTPeixs. 00s 1 5. 

X, ra. K.7- Ttj o- 1?? sj. */3e\ uaiX<po\, coxuv 'tfxvctj* 

X, ID. K.5. hft ItyltoV f&ftSf Y.Vj\ £7t\ ■KCLVTOt; TTfOC-dO- 

xaft&yov Qojiov. i'y rscty' a,uiX<pol, 5r«ros o Sso{. 

10. xxB-ug x«/] x*f — E. Bafil. II, 375. 460. 

11. ol TfxvrA • — crvi/s/3. ] p\v rvwiKui o-vvsfii&iiisv. E. 
Bafil. II , 63o. Sic , line ^iV G6o. 

12. Atli. II, €s5. fiXi-Tiro) iftiKMit jKJ) arec*/. 

i5. ^vveti-B-i ] vviysynsi* adtlit Ath. I, 879. Alibi ta- 
men omittit. 

^srsttrS-s vfA*i1 v/tols — E. Ita ClirjT. X, ail. 
b. e. 212. a. i)[ta,$ habet I, 170. 1)^x5. II, 7.4. 
Sniiicit. Nam haec mukoties repetit. Licet in- 
terim ex. tribus eligere. Prius elegerunt Coil. A. 
C. D. E. F. G. Saepe etiam t^uss? deelt apud 
Cyrill. T/<«5 lervant omnes Codices mei, prae- 
ter duo Chryfoltomi, totidemque Theophylacti, 
Aug. 8. et Stub. 20, id tueiuur. v. P. Ciyy/^ /SL23 K q 1 v & I o'i> s &. 179 

<P(jovifAots Xsyoo" xg'ivctTs vpeis, (fiYjfjit. 

16.ro 7Iotyi(>iqv rv\s svXoylets, ivhcyovfjtsv, 
cv%) koivoovIoc rov oupoiTos rov %Q-~cZ k/j 
rev ot^rcv-. ov xhcofASV, cu%< no iv owlet TOV 

1J. GOO (AUTOS rov r X£fiov i^iv y OTt his OCQTOS, 
sv an/Act, 01 TioKKoi s<t(asv' ci yotq 7rctvres 

i§.lx rov tvos Mgrcv (astsx ^^- @X?7rere 
rev \a(;otYiK xotrot cdqxot' ovy) 01 scblovres 
rots Suc'iccs, Kowavc) rov §vaict~ri(>lcv iia-lj 

19. n ovv (pvifAty on etoooAov ri h^*v, >; on 

ZO.iioooAcBvTo'v Ti IfTiV; a A A* on, ot Buet 
rot t&Vff.t oxiiaovIois Sveti K&j ov Sea' ov 
BeXoo M vfxxs Koivavovs roov octi/AOvloov y/- 

2 1 , vscSctf. ov ovvacSs Tforr^iov xvqIcv 7il\eiv 
xcpj TTornqicv ooctuovloov. ov ovvoirB"? r^«zri- 
£rjs xvglov jUfr/%«v, %gy rqa7j:sy]s oottjAo- 

2.1.vloOV. Y] TlOt^OtC^Kovy.BV TOV XV^IOV'y fAY\ 

KZ. 2!SMxv»oT€^oi cevrev safASV, [TiAcs - . ] [.Af- Te'Aoj t?s £. 
%ri ] wixTot (j.ot t^e^/v, ocAA* ov noivrot 
avu<peeet' [TiAci". ] Ttccvra uci gretftVi o:'aA' 

r r » • * * TKTIV Tlji 

OV s<pilov. 1 Te As; f w X, a3. KZ. cct/Z/ZctTU As. jjtcj t>j; u.7tok^su y.czf rcifi~ 

If. k^tov] -J- r.aj rev 7roTi)Pio'j t jcay Toy ei>o? ;rorf)- 
fi'ou. E. Nullus raeorum agaofcit, nee, praeter 
alios, Cyrill. IV, 862. 

20. kAa' dV*» a. S-lst] k <yut> S-vet, oratione ita poiliN 
lante, CliryT. in Codd. Molijrj. Sed apud eundein 
viriofe editum , '» yy.^ &vi(. X, 2i5. a- 

M 2 ov TTxvToti ctaoooixei. fxt\d^s to socvtov 24. 
£t]TefTa), clhXcc to ToZ Itf^ou wctsos* 
7txv to Iv fJLUK&Xto TTO'AaJjufi'ov eo&leTe, 2D. 

fJl¥l$£V dvOMQlVOVTSS did TYjV <rvV6f0fl<TtV. 

too yocQ xvglov r\ yrj nc£j r J Trh^oo/Aoi 26. 
, aurfc. e; de r<f x«A« u/xas Twv a?W- 27. 
S»v, ^5^ SsheTs 7fc^svsaBoij , flrav to 

TkOtgOtTiSsiASVOV VfJ-'lV Sff^lSTS, fji.r\6h ccvcc- 

KPWOV- 24- 'trt^ov tKUS'of'] vrXyiriov txctfet t ixotfos — E. 
VuLgatum Chryf. X, 21 5. e. I, 671. Sed I, 77. 
reutau conitructione , ut ibi poltulabat oratio : 
r« rev TrXrurUy iy.a.<zot' VII, 748. «*AA« x«f to 
Too irXDtriav ix.stro<;- VIII, 552. «AA« to Toy 
. 5rAJ>«-»esjL txrfS'af, XII, 49J. e. ^iitzitc* > ivct fvgq 
to 'iAvrev, Cyrill. I, a. 2G5. » s < w jj Xsyw' (An 
Ta; tu.vrt»v Qtjtodvtsi; , csaAos x«^ t« £T£g»». nic 
de nullo artioulo fidci fundament ali , ut Ciccro- 
1 loquntur , iermo eft. Licet ergo interro- 
gare , quid Codices probent? — Vulgatum. 
Applicetur ergo baec e.ifis lock maioris momenti. 
Sic mox verf. 27. Cbryf. X, 220. b. habet : mi 
t<s vuois, <p r, e 1 , xoja?. Ita et Codices Cbryf. 
Mofqq. 2, 7. et Tbeodoret. alicubi. ( v. ad Epiltt. 
Pauli p. 23o. notara 7.) Atqui uvrlygxtpac, <pq- 

Ftv' it is Tig K'S.Xil vuetf. 

25. Clem. Alex. 5»2. d. et fuam, et aliorura nugacem 
proponit lection sm huius verfus. 

27- ql7t'to>v^\ -f- f«? 0i7?r<jt9, E. Codices fterquilinia- 
rii. In Cod. G. elt pro i7ore iitius i'cribae : E» 
t/;. r-zXt-, i/fiets ray UTTirvii its. $t7rvo!> y.cif. 0J- 
Atrai rsegivscrS-^. Ita nee pueri infimae clalfis 
fcribunt, led auefores recenjlonis occidentahs 
Griesbacbianae. Recenjio enim apud Griesba* 
cliiuiii nihil aiiud eil , quam confujio. KH. 28. fcf Ivovtss bee rrjv avvei^jtv. ['.Af%*f.] exv 
<5t { rts vf/tv st7r;f tcvto hoooXcSoTov hi, 
pYj tablets ■> at sKetvovrov ixqvuactvTcc , >^# 
rrjv cwetdtjaiv. rov y»f Kvglov v\ yv\ x^j ro 

ayoo, cv%i rrjv euvrov, aXKa, rr\v rov 

steqov. ho&tl yotq q sAevBsglcc fxov xgive- 

5o. Toy v7lo clXXv\s (Tvv€iQr,aexs j h * iya 

3i. ov lycc 'cVXjUqizoq') sits ouv IcblsTe, eire 

7tlver? , sirs rt 7rotests, motvroi its ao^ocv 

Sz.Bsov 'xqi&ts. ct7P^c7K07fot ylvec&e r^j 

lovootiois }<&} sKkr](Ti y^ ry SKKXifjicc rov 

33- SeoZ. Kotlas kayoo TTbevra 7ru<riv dgkantai 

fx/j fyirav ro fjucsurou avpCpegcv, dhXd ro 

XI, i.roov tioXAmv, woe CjoBooa-t. M/ju^rc^ y.:9 

•ffafa&i, y.otBfccs Kccya %°:$ov. 

s. 

X, S»8. KIT. TV, S. T«J «• f/3o\ ««'2A<po^ » ittt TIS VfUt 

tl TYj' 1 JVTc). 
n~\ ' • ~ \ \ . ' » ». -, 

20. Toy y«« x.v%iav }j */?, xuj n TrXygMuu. c.vtih j — 
E, v. 1*. Hoc nee fex Codices, quos poitea con- 
fului , omittunt. Ergo luii itercjuiliniarii o;niuunc 
Addendi nulla caufa crat. 

5o. It $1 hyu J cl -*-• 

XI, 1. #§<s>v] -\- X£trh os 3-tev. E. v. P. Hoc, at 
equidem arbitror, rneptiiliihe rotatum eit ex 
Clern. Alex. 420. Sic enirn ex eodem 4 *8. c. 
Rom. 14, 17. poll jrsrft addendum efl'ei: ivih 
ftti ATtf^n eivov xctj x&m , et ex pag. 5i2. 9. 
plura etiam, ungulit msmbris , inlerenda client 
Rom. 8, 38. 3y. _ « I • V ~ V ~ , ■ „ \ 

Inez ix oo v) vfxas-i a'd?A(£>c}, ofi waxta piovz. 

^fAXYirrBst Hgj KOcBoQS 7iOCQ£0<X)KOO Vf/tX, TUg 
7ICtQUOC7H$ KIXTS^TB. BsAoo OS VfAXS'$ % 

hoSVOCf, OTt 7I1XXTQS CCXOgQS Y\ KS^OcA)} 6 %£>{- 

foe IsV KeQccAri os yvxx;%os, o dvYjf*' neCpoc- 
Arj oz ygftov., o Bsce. Tiois ccvy\(> 71(>og-[\. 
sv%ojJiexc? ij 7I^o<Pyits'joox kcctoc Ke(pocA^<; 
2%oov , xocroiHrxvvet T*l v ' Ke@ochr}V dvrov. 
7TU7ix as yuvj) WfoffFu^cju? i'»j « 7t(>o(pi)Te vev- 5. 
coc ctKccr ctxct Av7ir co ry xetyc&Ag, xotroa- 
c%vvei ty]x y.e<poc,AY\v totvTijs' sv yug i$t 
7<&j ro dvro r# igugytfxhy. u ydg cv6. 
xocvocv.czAuTrrsTXf yixii, K&t xeigdaSa. h 
ce cinxgox yvxccia} to Y.eiqccaBty v) ^ugee- 
cBctj, Kocro:xocAv7irecBoo. uvy\$ pth yd^j, 
ovk cCpesAet KaTccKccA'J7ZTsa$w rqx xs(pcc- 
htfri ttKoov x&j oefcee Becv v7id(>%a)X' yvxvj 
Jg Jc£aj dvSgos i^tv. V^X^-1 ov yd(j&. K<2>. 

XI, 8. K9. TYt 7Tjtgx<rx.sv'>i tjj5 jj. tfid'. ctoiXQei, ovx, 

2. a^A(p9 V <] Omittit Ath. I, 718. Ibid, et 58i. ovta 
addit, ante xar^n. 

7. V7ru"%uv~} Huic in Cod. G. additur haec interpre- 
tatio aique haec critica animadverJio : a princi- 
ple* aut per inUium, (/ic reddidit, V7rx^uv. ) non 
ej'i in latino iriterpreiatum ¥ Sic idem mox verf. 
8. g| a.)i'$go<; , et in Latino: ex viro , id eji, co- 
fia. — Ad iierfiuilinia ! eapdJjX-rf K c ? tv S i c t)-s W 183 

i^iv ccvyjq Ik y wctticcs y dhhcc yuvfi ej* ccv- 
Q.fyos. [Tfc'Acf.] ?(#/ yxq ova, Ikt'igSvi Tixt* r*s t. 

ccvyjg Sid rjjv ywcuxcc* dhkd ywfj Sid rev 
10. uvogoc. Old tcvto c(pei,\et rj yvvvj i£ov~ 

aiocv sX £ 'V £?r* T*is Kf<p«A>fc, Sid rovs 
ii.dyyeAcvs. ttAjjv Ivts dvvjg %a>%)s yvvcti- 

xos, ovts ywri yjcqis dvoqes, h kvq'io). 
Uz.maTTeg ydg tf ywrj £% rev dvS^os^ ourca 

}&] dvrjg 6tOC fV\S yW Oit'.iOS' TC& Ss 7tdvT0& 

i3.e>c rev Seov. iv vjjuv dvTois xghccTe* 

7J%e7>ov Wt ywuiKd ^KciftUKuhvyrrcv rco 
i^.^rsa- TTgcvevxsaSotf ; yi ovSe dvrrj y\ (fivcis 

SiSd^xet vy.xs, oTi dvv\% fAsv idv wpec, 
15. coTiiAtM covtm i^ij yuvvj Ss Idv KOfxec-, 

So£oi avT% I^iv, cri vj KOfja/f cevrt 7re(>$o- 
iQ.Kcclcv SsSetuj. * h Ss ris $oh& (piKovei- 

y.os taotfi rjfAeiS rote&vrrjv avvrfieiciv ova 

gVcjufj/, SvSs aj txxAfter/ay rov Seov. 

ij.Tovro Ss vrctgccyyshXav ovk eTfmva, on 
ovk lis to xgettlrov-, clAK* lis ro nrrov 

5. Ath. II, 11. Ixj »/iyo:*» «>>;£ tr, •yvvstty.'ti > #A,\ 

1 5. o'idcruj di/ry,] ccvT?t — . 

17. vrAfjtyyixy.u) cv/. stfcuvju] 7TU.eny/\xXa ovx. iirxi- 
mZv. E. Vulgatum et Chryf. cum Codd. omnibus. 
X, 240. VI, n5. Ill, 240. Mox Theodoret p. 
236. i\a.TTov , loco nrrwt quo iirmari poierac 
auctoiitas Codd. F. C fjihoov 'fjLjuv h * hxAt]<TicC) cckovoo a%i<r pat- 
rol iv vfjuv v7Ioco%<hv' xgj fxsqos rt 7li?evoo. 
Oft yxf xgft oliqsaets iv vjxiv hvctj-> wot o; 19. 
QOKtfAoi (p&vsqo) yeoovroq iv v/Mv. avveg- 20. 

%0(JLSVM OVV VfXcZv «7H TO OCVTO CVK gV* 

wjipiotKov S&ttvcv (£>«y«v. enotzos ytxg ro 21. 
)'dfov detrrvov yi^oXocuBxvet iv too (Pocy&v, 
%&} 0$ uh -neixct . os 8s fxeSvet. pr\ yd(> 22. 
otKixs oun e%sre hs re iaSleiv j<0£/ 7iiveiV\ 
t} rtjs eKXjwicrJxe rov Bscv ttotrocCp^o^r^ 
n&l KcirotKr^uvsts tovs /u*j e%ovTcts', rt 
vpiv fc%7rcoj inter ha vfj.as'y iv revroo cv% 
i7iai\£>. ['Af^jf.l iyco ywg tioc^ sKct&cv 25. A, 
oj/to rev xvgiav, *$/ T>xqi$to*& vfMv, 

TlAas Tin 9- j [I g f ,r/ %V$iCS IvjGOvS iv T% VVKTh 

i "■'■ rs 9 ehcs&er cl^ov' K&j iv%ot^-i^. rovto XI, ?.5. A. *y u,yici k:-} ttsyaXjJ i it? rw Xiift'J^yt&f 
»Oi\lpal, \yu WfiL([i\&f&oi> 

Io. si/ r;; i::y.:.i;<r'ot'] Tr<, — . 

23. Baffl. II, 5.i5. !-/« »/,._g 7rct^ux.ei vput > xoj 
trxg£xctj&ei>. Vijjgatum 65o. 

84- A«/3ir£ , <?a'ym ] ■ — E. Servant haec omnes 
etianij fjuos poftea exavninavi. v. P. Omittit 
Cyrill. VI, a. 111. Balii. II, 65o. led ibid, omit- 
tit veri. r>5- os-uxit uv 7r(vr,vi. Habet Damafc. II, 
ioi. omiuit 5^6. Omiuit etiam Chryf. Ill, 247. 
quem locum iraudi uifie credo i'cribis, vel potius 

falfa- ay^tff-^jK o f i v £ i o v s u;'- i85 

tOvTO fAOV i^l TO (TcafJLCCi TO V7ieg VfAWV 

xhoousvoV tovto TicieiTS sis rtjv e/xiiv olvoc- 

25. fJivYivtv. ooaccurojs %&} to ttotyiqusv , fxe roc 
to- <j«7rv>?Tay, A«yu)V tovto to worriqiov, 

if KUtVYI GlOtSviY.?] hih h TW S[AM CCtfJlCCTt. 

TCVTO 7TOi&TS, CVOtXtS o\v TTlVtJTf, SIS TY\V 

26. sfArjv ctvclfXvqGiV. coxitis yocg dv icrSlriTg 

TOV UPtCV T0U~OV, ^/ TO 7JOTY]filOV TOVTO 

w/v»fTe, tov Qrcivotrov rev xvglov xotrotyyeA- 

iiy.A^r^, ot%$ts cv dv exby. oo^e as dv 

icr&ty rov ccptom tovtov, r\ 7t Ivy to 7torv\- 

(>ICV TOV XvPlOV OCVCCfciOOS, SVO%6£ SSOCj TOV 

trmpuctros xcy ' rov aifAOcros tcv kvpIov. 
28 ■ookiuk£stco oe ctv&PM7ics xcevrov, x&\ cv- 

toos ex rov uptcv taBieTon', ^,7 ex rov 
zg.TrccYigicv Ttiyerah yc£p evBlocv y&f nlvoav 

UVU^iOOSf KPijAOC iiCVTM hblet ?(#/ 7tlvet>> 

falfariis aliquibus. Ex omnibus enim , abditis 
etiam, locis fcriptorum Chr)foItomi conquiJive- 
runt corruptiones. 

26. <*££<? ov civ] cv — t av — E. kv abelt. BafiJ. 
II, 65o. Ath. I, 742. I.iiiusmodi ib.rtuitas et ar- 
bitrarias corruptiones piures in his ipfis vocabulis 
in hac et priore cditione notavi. 

*7* *«i «t</*«tra?] atij rov *tfixrai- Ath. II, 83. 05 

yctg uv £<riTiv\ rov a^rtv x.otj irit\. 

28. «!/3-ga>?rfl;] Balil. II, 654* tx.us'eg, 

2g. Ath. II, 242. yxg uvoc^iui toS-tuv Tov ocgrev, xeef 
irivav to utfttA rev kv£iov> xgtfttt — Trtvii. acq ei» 

TCVTO i!) Vfi,7y. iS6 <0pA,*0-nn ? o s ^^Ai.u. 

fxyj oicty.ok'oov ro gm^cc tov xvglcv. <5<ce5o« 
TovTo ev v/Xtv 7roKhoi daSsveis ygj cc^oo^oi-, 
H&j Y.otpxvTdj hocvoi. ['Af%»f.] h y«£5i. AA. 
iocvtovs diSKgiVOfASVi ovk olv ixgiVcpeScc. 

KQWCfJ.SVOi OS, V7I0 XVglcV 7iCitOSV0fJLS^CC , liVCi^Z. 

TtXes t?s fJ.Y\ ffvv rjx> *ov\xod xccTUKfiBafjisv. [TiAoc.] 
fuyjuxvs i. £~g 9 doehCpji fiov, <rweg'x t o(Asvci hs to 53. 

<p«y«i>, oiXKrihcvs &&£%&§& I; §s r^-54. 

Iteivoc-, h hixcp eaSihoo, && (xyi its K^'iyux, 

GVVS{>- XI, 5i. AA- tv, ji. rjJs B-. e/3^. uhx$ei, it tc/vroU 

QliX.glVoy.iV. 

3i. iSK.givop.iv] txgwoyJet. E. Ita Eafil. I, ior. 4 TI - 
Sed II, 3gg. vulgnura. 'Lx.givop.iv Ghryf. X, z5i. 
Vulgatum II, 66. Cyrill IV, 210. 597. Scilicet, 
non opus erat vtrbo compofito. 

52. xgivouivoi oj] Bafil. II, 40. \xiyx,o(.iivoi '/i^. 
Sine '/«£. ics. Vulgatum 5gg. 463. Mox , i>Vo 
Toy r.vg'.ov- Aih. II, 5. 17. Cum bic locus nul- 
lis dogm:.ticis aut polemicis rixis obnoxius fir, 
liceat mibi profiler! lententiam meam. Ipfe ego 
cum Bafilio fcripturus i'uiU'em Ihzyxoyzvot. Hoc 
enim fententia poitulat. Verum Paulus maluit 
fcribere xgivcyAvoi , baud duoie propter proximum 
x.c&Txz.pii/to~S-aj- Quod cum Codices probent, itul- 
tum elt, contra difputare. Paulus haec fcripfit, 
xXr,Tos tt,7ro£o\os n.rov %gi?ov oiu. j-iXypctroz 
&tev , non Gorgiae Leontiuus, oon liberates, noa 
Xenopbon. Verum huiusmocii lectioncs Patrum 
Graecorum permidtis in locis uiiim babent exege- 
ticum , nee tamen ciiticum. Atcpie eatenus eius- 
modi difcrepantes lectiones nullo modo con- 
temnendae. fuut. Modo ne contextui obtrudan- 
tur. evvs(j%vKrBe. Tec as Komciy us ccv sA&cc 9 

^iOCTDi^OIAOCj. 

H. ?rips tc&ipogxs j^x»tcrf4,XTm\i act/ oifce<jefittt; ttvruv. 

h ot , Kiel ocyctTms , a,s /u-syiTev %ct£i<rfAXTe-j- Trifi 

7r^6<pJiTttu.i;, u$ (tii/^evsj •yXairmf, 

XII, i.TLegi $e roov tfvfvixcctikZv, uosXQoi-, cv 
a.SfcAo) vjjtocg clyi'o&V' hioocrs, on, i ore 
gS'vjrj v}ts, it^Q'i rex houXot, ra> u$jovx-> cos 
3>«v yye<rSe, dnocyofj.svoi. 010 yvoogi£a> 
vulv-t on cuo?)s, h 7rvevfACCT; Bscj XczXuv, 
Xsyei dvol^sixa tyvcvv, T^gy cvoiis ovvurctf 
im&v kvqiov J'/jcrauVj it [W h msufxciTt 

ayloo. XII, 2. attars , en] -j- on. Addit cum aliis Bafil. 
II, 492. De hoc verfu v. Cod. Boern. a me edi- 
tum. 

3. ttitrovt prius] tycov (fie.) h pr) Iv /3s£A££/3«i/A. E. 
ltd Cyrill. IV, 2. 9. 5(J8. Sic, fed /jji-aj/j. I, a. 
2G1. VI, a. 2.J4. Rurfus l/,a-nZ- HI, 263. 4*4- V» 
b. 289. Sic, led itjerovv. Zoj. VI, b. 194. Allu- 
dit lie. Ill, 640. V, a. 2. Omittit ilia, fed habet, 
tn<rov — xv^ioi iva-ovs' V, a. 346. Rurlus omit- 
tit, fed tiicrcvv — y.vctae, tqirevs. V, d. 64« Ver- 
iiim invertit et iltud addit 678. d. Sic et , fed 
i^ToZ)) et x.vqtev ir,trovv- V, d. 4* Atque in his lo- 
cis multoties nominaLim Paulo iltam appendicem 
tribuit. Ita ergo femel in mentem induxerat. 
Chryf. X, 261. folum U , pofj ov^ei? , omittit. II, 
462. habet, iy r» Tnvf^cttt olylu. Sine varietata 
VIII, 617. XI, 3g4- v. P. Herculea profecto 
opus eit patientia in expurgandis itabulis Patri- 
Iticis. i88 ap&,4h*0 Yl$1 s AnA^tfft 

ocyloo. otoct^a-eis oe yjx%iG\x%r®v hoi* ro4« 
8e ccvTo wveZfjLX' %&} oiotiehets otccKovtoZv 5. 

£tOl, X&j Ct'jTOS KVOICS. HCpf OlCt^S7€SS 6. 

ivcgyyjiAccrocv eiah, o os dutos !=f< S'fflV, o 
Ti^eiTKi/i.ivs^yoov rd 7tdv?a h tfoicTtv. [TeAoff.] 

TOU TTVSVfACtiTOS 7IQCS TO CVfAtpsPCV. 00 f/.h 8. 

7«^> <W rot/ Trvsvy.o&rcs <57<Wtf/ Koyos 
<rc(plxs , kKKco d's "kafyos yvooaeoos, kcctoo 
to «urc ^'i^v/.tof. Iflfw 6s 7tfci£, fa tS> 9. 
«ut<2 7Tvevy.oiri' ah.k o o? %ctgl<?fj.ccTo> 
IctfiocitxfV-, h> too civToo TivevpotTt. uKKoo 10. XII, 7. AB. *<? Ugxgftttr,* iy LxXcf' voiftfie'ov t£- Vov 

•yov. u^iA<po\ > ««?«! 'tibo.-euf. 

4. Ath. I, 706. to ob Trvtv-id to dure. Mox idem: 

kcm avro", Kvgio?. Sed 5 + 2. 10 d£ auto wviv//,x t 
•el, Yi dvroi xvguS' 

5. xxj a «fr«?3 £'* «^raj. Ath. II, iq. 483. Vulga- 

tum 35. 

C &it»s jV< S-ei; ] in — E. Ath. !, 542. 705. II , 10. 
35. he, polt 3-205 habet 48a. tie B-tog htv, 
ivipym- 9. ?r< abeit Ciirvi. X, 262. Ut hie 
Cbryf. et oiir|iii Codd. Theophylacti omittunt 
i?iv, ita verC 3- firius it. Contra eit utrorjue 
loco Cod. Theopbyl. Aug. 8. cum ceteris, v. P. 
Cvriil. V, a. 660. ^<«>c^|5;a5 s '5 ^ irscvXc;' S-eos 
«j 4S'«i' » tvi^yav tu. navTet tv irttfiy- 

7. Variarum et inutilium lectionum venatoribus com- 
mendamus Chryf. XII, 35. ubi bis hunc verlum 
recitat. ay>/Z/*-M.K o f ( v B I o o 9. cc. 189 

8? h^pyiy-oiTtA euv«/,:s#v, aAAw as tspoQyi- 
rettx, uh?\cc h hctKplaets 7tvevu.oiTGov , tTepco 
$e yew. yhooaaolv -, dXKa> $s spptytico 
n.yXooaacav. tfuvroi Ss to&vTcc svsoy~ to 
ev r&f To dvTo 7rif~//«, otcctqovv lolcc taoc- 
AT. ii.soo m&vs PovAstcc-;. [TeAo?.] ['Af%»«. ]?**•« *?* 
Kct&xTrsg yxg to (ToofAoo sv e^i, ngy i>^m 
e%et ttoAA«, ttocvtc Se t« psM tov ac'pcc- 

TOS TOV hc$, 7toK?\OC OVT06, SV £7 1 <J(ti\AU>' 

1 3- outgo H&j %pgcs. x&j yuq b m 

•7J\SVfJ.0LTl Y X \A&S TfdvTSQ US SV Gwy.CC S&Oi- 
7tTl<T$Y\ye\' SITS hvScClOl, SITS ffttftyVri , SITS 

fiovhot, sits sAsvBsPor x&j tcccvtss hs ev 
ik.7tvsvfA.oi §7iQTia§r}yev. ;<#/ y«£ to aw yea CVK XII, 12. AT. Ty y. rn<; B: f/3^. el^iXcpoi, xtx,$-c.7rs£ tJ 
era t ttc6 ex s?t% 

JO. ^wifAtuv' u.XXm~\ iTt^M. folurn. Ath. II, 482. 

<t\?\» $1 'tgftitma I'Xac-trav] omittit. Ath. II, 482 

l3, y.uf TfAvriq f(c 'iy 7rvsvt:c& stroTt'crB-yy.ev'] hi — t. 
xeq vrocvTls (_ f;j ) sv TrofAoc £7roTi'<rB-'/)usy ( h? 'it 

7TViV/U,Ct) t l(pMTl<T§"l\U.iV > loCO l^-|jr<V.9 , *! / «£^. E. 

Duplici de cauila oifenfum elt in hoc loco. Nam 
alii eum jfimiliorem reddere volebant loco fi pe> 
riori ^10, 4O < I uo Haec refcruntur. Ergo incul- 
cabant ?rcun. Sed Paulus hie non tain 'Kli«pns 
fuit , at baec duo loca flbi invicem prorfus iimi- 
lia reddere vellet. Alias etiam addendum fuiffet, 
*v figwitx i leu \vet aero iTtTta-^yiuiv. v. Chryf. 
X, 270. in line. Secundo ohfendebant in con- 
Itructione vocabuli ^crl^iiv. Diciuir enim e. c. 
■xtrlZw run* yxXa , non i<j yuX», Sed id nee 

Pau- igo Cap /$'*-*£ II q o g -'*■ "-'• *> 

ovk sliv ev jueAcs", ciKKoc TtoKKn. locv 15. 

g*7r# 7!ovg' on ovk hjM %?)%, ovk hpi 

€K TOV (T60UC6T09' CV 7T01Q0C TOVTQ OvK S51V 

Ik rov (too/aoctcs; %cy iocv emy to oy9* 16. 

on ovk itfxt c(pBct\(jLcc , ovk hfJLi Ik rov 

voopxros' ov 7Iccqcc tcvto ovk s^tv Ik tov Paulus dixit Nee enim, 7ren%stv hi 'tv TvtvuXi 
elt, loco, %-orii^itv 'lv 7rviv pcx , led ttotIl^hv line 
calu rei dicitur; !<? % v 7rvsZ/xx vero notat , |<? 
to b«f %y 7rvzvp.x- *E<paTi>r§-/if.tiv autem e^ ulu 
huius verbi ecclefiaftico receptum elt propter an- 
tecedens '^QxTrrt'a-5-ii^v. Nam in ectlefia Graeca 
(puTiC^itv et fix7TTt£stt prorfus funt [ynonvma. 
lnde etiam dies f.;li.us , quo celebf atiir memoria 
baptismi Cbrilti, tx ( ocyix ) <^o>tx appillatur. 
Vide initium homiliae Gregor. Naz. stf rcc xyix 
(parol,. Chrvfoilomus , ut fore f'acere Tolet in locis 
diHicilioribus, haec vexat X, 270. e. 271 a. b. 
Primo ergo exbibet : xu) •xxvris 'lv irvtvpct l~o- 
Tia&iifASv* Deinde repetit : 'lv wvzvftx TroTic^'us- 
B-ct. Denique inopinalo inf'ert : it? 'lv -zvivpx 
sTroriG-S-r./HBv , quod ipfe etiam repererat in fuo 
Codice. Balil. Ill, 23. haec attingit, led duo 
huius verfus membra mifceus, exbibet: 7rx>TZf 
yxQ, <pv,c-iv, lv sA veittXTl l»; 'lv Trvivux ifix- 
Trr/s-S-sjMjr. Opus enim ibi babebat vocabulo 
(iavrrl^siv ■> non 5ror/£s<y. Ibid. 5i. b. ita landat: 

<,l frUVTti IV 'in O-MjLCXTi Ui 'tV TTVlVKX IfiXTr-riF&tl" 

f.i.iv. Eutbym. omirtit £<;, et interpretatur, ut 
Cbryfoit. to xitI xyiev Trvtvpx siri'ofter, Theo- 
doret. vulgatum h-abet. Clem. Alex, qui, ut illi 
aiunt, vetullior elt noflris Codicibus epiiLolarum 
1'auli omnibus, habct |.ag. 96. fine ienlu: K xf 
ttxvtss at TTcftxri t7ricf/Ay. Ath I, 554- iv in — 
l3x7rT-. y.cu orxrras tv - msvfttt itrflr/evrj^KM 5-}0» 

VjUUS TUVTii 'it KVi'sfAX £7rcTt<r$-rilCil>. v. P. ays /£,j/-2<£ & ° g i v B I o v &'~ x. 19.1 

i^.cx^atcSy h ohov to coojxa otpBochiAcs; 

7tov f\ ctKOfly it oKov cty.oy, TioZ Y\ oc(p^r\- 
iS.Gi?', vuv) 6s o Bsos sBsro roc peKr,, iv 

txcdov ctvrw iv t&J croofAccTi, kkBms >jSe- 
ig.M<rsv. it de v\v roc Ttccvroc ev juiAci-, itoZ 
20. to ax[Aoi ; vvv oe 7toKKo\ ylv ye An , ev 
2i.de awfju/c. ov owotrccj as o^cK-Xycs 

im&tv ry %«f/* yj>&ioLV (rov cvx exec' r\ 

TtccXtv v %e<pccA'.j Tcis tsoii' %?««v vyoov 
22.ouk £%«. «AAos TtcKKca /u&AAev, roc 

fioxcvvTcc yehrj rov GooyccTos daBevhePcc 
Q^.vTicc^xetv , arayxceTo/ i^t. 7{cy oc ooxov- 

(xev olrtyorspoc etvetf rov aoeyccros, rovrots 

Tt/uriv TizQicaoTsPciv 7tePiTiB?\ ! .e\>' ;(£•/ roc 

UaXtf/AOVCC t](AOOV ivG"X ) Y]lAQ<JVV7]V 7tSfil<TCroTSPOCV 

24. e%et' roc as ivo-xvyova yy.oov, ov %getecv 
£%«. aAA' B'ics av\?y.e°ot<js to Gooyot, rca 

Z^.V^SPCVVTt 7ISPl7C07SPOtV OOVS TiyY[V. 'i\C6 

1**1 V ^xlo-fAco iv to axyocrt, ccXKoc ro 

ocvro v7i£P «AA$A*)V ys^'tyvoxri toc yeKr\. 

26.^/ uts 7rcto-%6i ev yshcs, aupuXTxet ttccv. 

Toe rcc ye At}' UT& $o£cz£eTctj ev yehoe, 

9vy%cci- 

21. ft oQS-ttkpils] (ft o(pB-X>.u';. 

25. e-zle-f.tcc'] r^io'uetrx. D. Sic Bafil. II, 2x6. Vul« 
gatum Clirvl'. X, 279. d. e. bis. 2S1. a. Ex Co^ 
dice Mol'q. 2. tamen colligo, alterurn ex Clmio- 
rtomo invectum effe. 

20. <rvuira.<r%it — <rvy^cn^a J <rvtt7rx<r%y — 6-vy%cti- 
lt%*^i r»j ] xx'^u. Alh. II", 402. rh.ofTvi y. (Tvyxctl^et 7td\roc roc /u?A)|. [TfAcs.] 

['Af%*?.] vptis 8e tee aoofAot %qgo~ ■> H&j 27. AA. 

/UfA# SK fJLS^OVS. %£l} CVS fMV &STO ?§. 

Seos iv rjj eKKXyisrict- ngarov olno~oKovs^ 

SsuTSPOV 7Tgo(pi)TCtC ■> TQlTCV OtOCC: KfCKOVS, 

£7retTcc $v\'ci}A6iS, s'itk xoe^lafAocrcc lot/jct- 
rcnv , ocvriKr^ets , iwjOTfsflffers, yhvj yXcatr- 
(703V. fxr\ nocvres ci7rc5ohoi 5 fAf] 7iocvTes 29. 

TrqoCpririxj'-, (J.YI lioivTSS OtGOiCTKOtKoi $ JAY] 710CV- 
rss du! ccpeis j {ayj 7td\>res %ot(>hfAUTcc r $o. 

E%0V(TIV loCfUCCTGOV j \JL'A 710CTSS yhdoVCCUS hci- 

Xcvo-i j fxrj 7Tccvtss Oi?^fj.Y\V£voi(Tty ^.hcvrs^i. 
<Jg roc %<x(>1<jiaoctoc roc Kgelrrovoc. }{Ctf ert 
jcaS"' v7re{*@ohr,v c$cv vf*7v ^Uvvfjit. 'EtfvXIII, r, 
rocis yhooa-tJous rxv ccvS^donoov AxAod y&j 
roov ccyyehoov, ocyci7rvjv' Jg /ujj e%»? ytyovcc, 

%OiAKOS 

XII, 27. A A. vcifAjZglov «. I<; Ta&s <*y/<sfs aycigyi^svs* 

U.OiX<pol, VfAilS eft (TOJUX. 

27. y.'i^ovs'} fth.cvg. E. Vulgatum direrte Cbryf. X, 

285. d. e. Bafil. I, 291. 11, 216. 

28. *«/ fij/5 jttfv 3 eeAAet/j ^jk. Alb, II, 48'* 

Si. fyxcvTi — x,£i'iTTovx] Aliqui bic lignum interro- 
gandi pofuerunt. v. Tbeoderet Oecura. I, 547- b. 
548. a. 

x.gu'rTai/x'] fisl^oitt. E- Dil'erte Chryf. X, 289. a. 
ct/x- s<tt£ f/At^evei, kAAm x-gsiTTayx- Sic et am in- 
terpretes. 

XIII, t. yiyevet] Vcrjlo antiqua Ilala , ut vocant, 
ijuam fciliceC Sabat. ex infimis Codd. D, £. relti- 

tuit, Cof}&,1b- H- K o % t v & i o i) * •'■■(£. L a 193 

%«AkcV *?%»v-> ^ xvfjiQxtov dhocXd^cv . 

2. ?<#/ eav i%oo ttqoCPyit&civ, ngy hdoj toc 

fjLv^r^icc Tidvrcc xgCj 7ixaocv rrjv yxacnv, xuj 

icCV £%0d 7JC&0C6V TV? 7ll5lV, OO^S l^Y] fj.£§l- 

SOi'.&v, ccyx7tnv as /uj) e%<w, cvoh tiy.t. 

^C3U, 7'gJ £XV T,OiQ<XGU 70 aoofAOi yUGU, i\OC 

^ * KccvbiiacfAOij ■> aydr.nv 6\ fArj £%& ■> cvdsv 

AE. ^.d-ipeAcvy.Oj. t'Af%if*.] if ccyoc7rn fxaxgo- 

So^et*, x^sveictf r, <xyu7JY\ cv &\kc~i' y\ 

<xya.T>r\ 

XIII, i\. AE. tv, b- -rr.i 3-. 'tfio. Koe'XQoti n «y«V>j 

tuit, habet: in hrium Jiim ut aeramentum Jb- 
> nans. Antiquifilmam efl-j banc iuterpretationem, 

ex eo doceri poteli, quod lenlu caret. Quomodo 
baec Graece reddideriut D. E. F. G. vide a; ad 
Y\ etlt. In G. elt i £?. tiy,t » %x\x.>><;. In Lati- 
no : u nu in f urn ant ut aes. Ex. huiusccmodi Co- 
dicibus ergo argumenta critica repetuntur? Per 
deurn immortaiem ! — Ab dyt/.Trr^ ad verl'. 3. 
<ynuriVi in media oratione omittit Ath. II, 236. 
Ibidem poll fttS-trctrtu tranlit ad 3. xaf txt 

2. evoh hu.i~\ lv§zv iiui- D. 

3. '^uui^m] '\/wyATu, v. W'etft. Clem. Alex. 1.^2, 

^<ad"a, quae eft elegans interpretatio. -<p»fciCilt 
enim non elt Graecum. 

xetv&ijFuftciii'] xavS-;;<rou.&f. D. v.a.v%i;<ruft,ev j . E. 
v. P. Ter vulgatum Chryf. X, 291. b. c. d. Vi- 
tiofa -^aifit^a et xenv^Tufaaf repudiat etiaiu 
Clem. Alex. 5rg. a. ■fyap,\<r.u — xuv$-i,>r&)itai, 
etiam xuvS->)<rcfuzi- Balil. 11, 029. 646. 665. x»»- 
ifcfi lU t 5»3i xMB-KTUfttii' Ath. II, a36, 

N dyx7ir\ ov 7Ts(j7re(>e'jsTctf-> cv (fiva-iovrctf, 
ova «V%>?juov«, cv &\rei rx kivrr[S , ou$* 
7tx$c£{)\eTXj-> cv Xoy'i^sTdj to kxkgv, cv6. 
■%&J(>et Im rrj d^yJci , crvy%aigei os ry 
ccKyiBreicc' 7ix\tx zeyet, ttxvtx 7Ti^sv6i,j. 

7TXVTX tk7tl£ei , TTXVTX V7tCixh<&l. v $. 

TsAe? run xyxuv] evadors I'Aixlr.Tet. [Tehos. ] SITS 
*V'V* fe 7T£o<P»jr««/ , KaraqyiiSiivovraf eirs 
yhoocrcrcij, 7rxvaovrcij' sits yxooiis, kxtxq- 
yr}ByJ76Tcif. sk futqovs i d's ytvoovy.opsvi 9. 
x&{ w fx?Qovg 7T%o(j}iireuoiJev' oTXV ot 10. 

eh§y To Tshetcv, tots to ix fxe$cv? kxtx?- 
yuBwsTccf. ['A^%J7.] ore jj/Ktjii ytjmo?, 11. A3. 
cJs- vr,7tios IkxKovv, as vymcs itpgovovv, 
tes vvmics iAoyi&pw' ots oe ytyovx dvv\^ 
Kxrri§yy}%c4 rx rev vqnlov. &ke7io}j.sv 12. 
yx§ xqrt ot iaoTTrgcv Iv ocivlyfAXTi, Tore 

XIII, 11. A5- Turn cc/tmv pagrvgav x.yi£vx.ov x.cq itu* 
y. trust iovXccv «£. uoi?i<p6t , on 'niptr,*. 

9. I» yJ^cvt yu%] ti), loco y«£« 
ii. Negfigenter lefcrt Aih. II, 55. 

y.cvj. E. «$, quod aliqui addunt, eft explicatio. 
Nil enjm ni(i fimilitudinem notat Paulus. Iv elfc 
arguta correctio, quod proprie nemo per fpecu- 
luin cernit. Notaveram mini ex aliquo Patra 
Graeco, tanqdadi intef pretatlonem i $ta x»ro- 
•xt^cv PitB-tyeV y KtPxrivov. Sed oblitus fugram, 
ande ? Origcnes tamea IV, 22$. a. x<tr<s tfr^ey ha- 

bet. Js 7TgCJM7:0V 7T(;CS 7TQ0ato7tC\' Ci^Tt ytV&<TKO0 
i» (ASgCVS , TOTS &£ STTtyiOCGCfAOlf, KCC^jOOS 

1.3. ngy i7iiy\ooaby\v. vtv; os (Asvet wlsts, 
eAwL", dydiw,* roc r^loi tocZtdc.' (Ae'^toV 
KSV } in. as rcvTteV fj dyxTir,. ^tatters ty\v 

uyxij'/w , ^ijAoure oe roc TivsvjActri'.d' [accA- 
2. Acv <J£ Jv# 7T^o(pf]Tsvr]rs. 6 y<xq AaA&v 
yAcoacy , evK c.vBqa>'/rois A«A«, aAAd rep 
Be oo' ovfi&s yo&g UKovetj 7I\ei;aocti tie Act- 

7tots AccAei cckcocjaiv ;:#/ TPoff^A^fiV K#f 
!\>TiKgxfj.vBicLV. AixAcov yAa}<;vy, scevrof 

omodcf/et' as Trgctpritevwv 9 exKAivrlctv 
S'CtnodOf/.H. BtAu <5e 7rdvrus vfj.olg Ascheiv 

yAooaauts , jaxAAcv of?, 'ivtf, 77^o(pr\rsv7]re. 

fAftyay yuQ 7T^c\py]rstoov, r, Ac&AtoV 

yAwcrcrocts , euros si [At} 0iff/u>jv£*#, ;j<«; *; 

AZJh ['AotJ dSehQo), idv eABco 7r?c<,^/"' 

CfAols yAtoco-ocis A«A<2i', r* o^as 1 a>(peAY\<Too, 

socv fAr] vja7v ActAyato i\ iv ^ffdJcaAi/vpe? , j? 

Iv yvoocret, »? ev 7T%o(piireia, ti h otou%^ 

J.QIAVS rd d^u%oi (ptovrjv otaovrd} strs 

dvAcs$ 

XIV, 6. AZ. t;J «. *M If s/3^. xhxQot, ixi IaS-H 

bet. Multoties hue refpicit Orig. IV, 220. b, L 
720. y3i. II, 507. 

XIVj 5. SugftKtlvy] dttQfilfiSVUi A. i 9 6 <ty*,)<-ft n q o s V * x * ' 

dvKos , uTt xiBctqcc, loiv dtot^cXrjv rots 
(fi&cyycts juj? * Oidy, 7ioJs yvooaSqaeroij to 
clvhovf/svov, y\ to KiSocg^ofAsvovi ^/ ytxgS- 
ectv cioY]Xov (peovTiv ifcthyttyj* ftS, ris 7r<x$o&- 

GY.evOtGETUj SIS 7I0hSfA0V'j CVTOO ?(£C/ VfAeiSQ. 

otcc rr,s yXuccYiS iclv y.rj ewnjfxdit Kcyov 
Ja>7£, 7ioos yvoca&qo-srctf ro huhovpevov ; 
gcrsoSs yu$ hs deqx KotKowres. Toaccvio. 
rx, h tv%ci, yhn (poovav e^iv h xcafjioo, 
v^cy cidsv ccvToiv cc(pwcv. iuv euv /u»jii. 

h$oo rriv fivvccfjiv rrjs (peeves, eJofAcq rco 

&d(t&ct(>cs. cvtoo f{^j vp&s, S7FU &A00- 12. 
raj fee tfvsvjzcoTwv, 7t(;Q£ ttjv ciKcfioprjv 
rrs iKK^'/ja-lccs fy]T£iTet wet 7ieQi<rasvY\Te. 
ho7isQ Kochoov ylaXMjq, 7rQcc-ev%z(jSQ0, 'ivcciq. 
cis^urivevrj. eccv ydo 7?gc<Tev%ooi/oti yXoo<r- 14. 

try, TO ttV8UfA9 f*GV TtOGGevXSTZCj' as VOVff 

fACv t%KCi(>7Fc<; £$t. ri cvv i^ij 7rqoasv^o- 15« 

f/Xj TOO 7rV80pXTi, 7TgC<TSv£ciAClf 0£ K&j T&> 

vol'' ij/tfA&J too TrtsvpiXTt, i^ahoo oe %$ 
too vc'i'. l7is) eav evhoyyays too Tn'svpccrt, 1 6. 

d\'X7t?\Y\qxV TOV TC7JOV TOV IdlOOTOV , 7I00S 

Zgei to aju>]v sti) t% oy lf%flfif ;?/« , e7ietor\ 
Tt KsyetS) ova cjjV; <rv /uev yxg xotKws 17. 
9V%fit§*5&Gi «AA' iTeqos ovk cr/.oao/AeiTXj. 

j. [.<./) d a J y.r, diOai- A. 

\5- yx;.fr c ; j ti's pmittit Aib. II, 3og. HI, 40, 1 8. ivXjCtQfiOO TOO Ssu fAGV) 7TXVTG0V VfJLOOV fAxA' 

iq. Aov yAooaxis AxAoov. «AA' ?v exKhyaicA 
BeAx Tfevre Aoycvs dice rev vocs /ucv Ax- 
Awxf, ;'ro5 ^57 xAAcv? ssarj^jjevw, ^ fAvglovs 
lH. 20. Acycvs h yAafcy. [TtAcf. ] E , Aj%if.} T f**» T ^« i '*' 

ccieAQcl, fxr, Ttxillx ytvee&a rods (pqsalv' 
ccAAu ry kxkioc VYirtix^ere , raTs dg <£>£fff; 

zi.teAetot ylvec&e. iv too vouoo yky^xuTotj' 
0T1 h t re ooyAwtJGCiS , ;(#/ ev %«As<7/v ere- 
^oif AfltAffcrdij ra A«w rouTajj ^/ oW 
ovtgos itcrxKoicxvTxj pev, Atyei y.v^ios. 

SkZ.oo^s cu yAoccccq hs crjfjieiov hfiv, cv Tele 
TTi^svovcriv, a A Am rols xki^cis' rj oe tt^o- 
(Pyjt&x cv Tots ctTifcci?, mAAm tois tt<- 

23« fwovvtv. eccv ouv cvvxAoq r\ exxAricrloi 
oAfj liu to xvto, y^j\ ixxvxsg yAeowocif 
AccAoogw, ei7?A§xai oe IctxTctf , rj olm^cf* 

24* ohk eqovGiv, cti fxuh'saBej Ixv os 7ici\T££ 

7I(>0(PYITEV0071V, htthhy OS T(S X7[t^OS , 7| 

UtcoTfis, lAtyXETO] V710 710CVT00V, cvWxfA 

25* VSTXj V7I0 WKVTOiV 7^ CVTCC TX V.(>\j7IT<X 

TYIS KX^dixS XVTOV QxVEQoi yk'STXf' "<<&j 
OVT00 7r8!T00V In) 7Fg6(ia)7F0V <, 7J%CGY.V\Y\(Ttt 

TM 

XIV, 20. AH. <rctfi[lxTse <£• [xuf fv Ti<rt tix.ip.$glti> j£. 

(ppstrtv. 

24. Negligentius laud it Bafil. I, 38o. 460. Ill, So. 
(f.i,icx^'ivZTaj V7T 7rttv7uv omittit. Ath. II, 4. ibid. 
veil 'a 2.5. Ltuc, c B-ioi. TiAtfsTeS | v ^]v fe t . [TlAcs-.] T< CUV gV(V,26. A0. 

[ Af %r?. J uoehcpoiy crctv a-vvt^xmos-, etoc- 
c;oi ipoov -^cchfjiov €%&, <5*J'a*%rv i%et 9 
yhxacrccv !%«, aTTCKaAu^v ?%«, tff<>l- 
v«*v e%«* 7Iuvtcc TTQcs ouicoofAYjv yi- 
vsaBxi. iirs yXooao-y t)s KuKei-, KarocZJ- 

^Jo, >t TO 7f?\€1^0V T£«£, ;<#/ °"' a f.d%0S' 

Xgj hs §iegiAr\Fuhoo. lav ds //>? y o« ! f~28. 
/u^veuTJjffj a.yxTcc Iv skH.kfi<rloe>' exvrx os 

A«A«Tfit> ;££/ TO) ■&?£. 7Ii?c(pY]TC£j OS 0V0 2.Q. 

rj tg&i KaK&Toocrciv , ;<#/ c< «AAc; Oiccxqi- 
v&rmtfttv. stv os txXhoo cc7Jcy.cc^v(pByjO. 
jcciOV/^voj., o t>qvtcs ciydroo, wvcfa&i'Sli 
yxq k«$' ev# 7Jci\>Tes 7iQc(pr,rs-j€iV , Jv# 

TtCtVPSS fXCt-vSctVOOfl, XCj-) 77CCVTSS 7ICtQ0LKX- 
KtifT'Ctfi ><&{ 7IVS>!>fA.0CT0C, 7T(jo(pVTOOV 7F?0- 3^. 

(parous v7SGToi<rcrsTQLf. cv yciq i^iv cckx-^. 
TU^cta-iots o Seos , csAA' h$1\Vt\Si &>s sv 
Ttocauis reels h.Khwlcus rSv dyioov. kj 34- 
yvccluss i'juwv ev Tt»7ff l>c»A»ja7«/ff ofyocroc- 

fftiV' CV yug SKiTtTgCCTrTOCf dvTOLLS AtfAfTl', 

«AA ? 
XIV, 26. A0. rri %{tLPet«xtv*\ Tnq .9-. f,S^ a^sn<pet t 

26. 5f»^<rA«] yu/itr&at. Etiam Bafii. II, 386. 488. 

33. iiyiVi/] -|- ojoaVxw. t 6ixTC,tmiuttf. E. Etliym. 

explicat : yA-r-/./, dVXono'.-* , ij d<o<*0-x&i. Sed vi- 

tiofe ibi Icrifiiuin ^t^ao-KciAoi. Alii *s-«v , alii ye- 
f4.oB-.irZ lupplent. v. ft «AA* V7IQTCi'J(J£<7§0lj, KCtSooS Hgf VofXOS 

55. Xzyet. h os rt /auB^v Sehovtriv, iv hacca 
tqvs lalcvs ctiogus i7isqoiraroo(jocv. dia%qov 
ydo l?< yvvcctQv iv itwhyalcc Kccheiv* 

36. $ d(fi v/jioov Koyos rev BeoZ £ZriA&sv ; 

37.$ hs vfjiots (jlovovs v.o&Tti\>Tt}<rev j h riz 
Jcjce* ngcCpr.TYis hvctj-, t] tivsviaoctmcs, hti* 
yivti>7KsT6o, cs ygutyta vfXtv, oTi Kvglou haiv 

58- tvTcKoj. h Ss ris ctyvo&i dyvo&roj. 

59* co^g, ddshtpc), fy]\cv?e To TtqoQriTsCetVi 
%cy to A«A«v yhwGccus y.t] xooKvsts* 

40. 7rxvTM €vc%riiJ.oyoog %gj xctrd rd£tv y;- 

vhBoo. [Te'Aos-.] T&'s *h v>)S f* Ai?' 5 "? ^ toQ-Tcd 3S6>s Kouf U7rtsKXTo(.?a,(rZ6)s. cmiu- 

r<5 T&>» ce.vita.y.ivut Trfis rx avxtpuofA-vx e-?r} puxrec. 

Kiel ty,c, hi dl%xy kuj avyxuiv uKXayr^, 

XV, I «[*Af%)?.] TvGO$l£<o $s vf/iv, doeKCpoi, To 
M. ivocyyeAiov-, b kvr,yye'Ai7MiJ.7iV Cfu.7v , o j^j 

2. 7CCCQSKoi(^S7£ , £V W ^ ^'>C«Tf.. <JV CU 

XV, 1. M. xv£istx.v/ ijS- e'v «AA«<s* »«f tj;? fttyahvs 

ivxyysXiov fiov. 

34- v7rerx!r<ri<rB-u]~\ v7rtrxTc-i<rB-u<rxi- E. CocW. 
3G7. 1209. Damafc. II, ii3. led vuTgaliiu 
Utrorjue tarnen loco iTiT£S7r&Tctj- Cod. I tl). es- 
hibet Mwaroctrs-jirS-s. Quod t7rfrir£it,—Tc:. BOB «.'.«■■ 
debatur convenire ra; vx-orua-crs'rfycq* 


200^.^ivV^ n f S ■■'■■ V\ ■ 

xif/lv et aarsyjrs' Iktcs h yir\ hurt i7Jt~?v 
cars- 7roc^s6xv.oc yd(j vf/iv sv tjqmtcic^^^ 
i Hey 7rcc^sAcc(3cv , on %$ftoi dneBotvsv 
tj7jg(> rav dfto&fTtwv r,fj.oov, yard rtxs yqoc- 
$as' y^ij ort ird<pn, H£/ ort iyftytp'fa 
rcq rjj TgsT'fi yjia^cc, yard rds ygcc- 
Cpces' xcy ort oo($Bv\ nrjCpol, eira rcls^, 

OOOOSKOt, S7I&TCX ^(pB^ S7T0CVG) 7T(rVTCiH0- Q„ 

(riots dos\<pcis i<pot7rocJzi l£ oav It 7iX4ovs 
phcvatv sons agrt, nvh os ^/ i/.cifAriBq- 
cav. s7tetTK QtfiSryi Ictv.ccQcc' hra rclsj. 
d.nc^cXots 7iciGiv. za%ocrov o? 7roc\T6ov,8. 
-ojOT.z^i r<x> izr (japan, w<p3tl xapoL 
sy&) yot(> hj.ni. o eha'X&cg Toov uttozcAocv'Q. 
os, ohk hpt t/.avos KaXvcrBaj d^o^oXo^ 
oto? i edioofcot rr,v ixyXTjcrictv rov Becv. 
%d(jiTt <5e Seou l;/x), o hm' noy rj %d$is io* 

ofurou 

XV, 5. lijlisc^ ritiv.u. E. 6.0'^iy.a. difertft Chryf. X, 
3d*5- b. et Oecum. I, 558. (rectius, 568.) d. et 
Theopliyl. Horurn tamen rationes milii Hon pro- 
bantur. Duodccivi appeilari poterant, etft unus 
deeffet; Correctio fortaffe elt ex Matth. 28, 16. 
Vulgutum repetit etiam Chryf. IX, 2. 

8. as-7rifi\ ra>] titr.7ri.ffii rm (id eit , r<v<. ) A. Ita 
poftca in aliquot Codd. inveni. Ita quoque edi- 
tum Cliryf. X, 356. c. Sic Cod. Ayg. exhibet 
apud Theopliyl. ad I, o, 1. pag, a3o. verf. 10. 
edit. I.ond. Euthym in I'cbolin: ao-Tri^si rtvt (fed 
virii.fi; Tms. ) ds lx.-;£i.'uct,-ri 'ii-xt , rc(.7riiit*>v tuvrlv 

\ «* 4 / / -y >. / O 

KCCf Tto OI/ClittTl TOVTt)) t^i'JTCXl^OIV'. dvrov r\ lis sus, cv xevvi iyevtiBrj, cihhcc 

afgiavoregov ccvroov Trofvr&jv iKciiiaca' ovk 

syoo oe, #AA' a] %otpis rov Sesv r\ <rvv 

it.eiAci hrs cw !y<», hTF ixeivci, ovrco 

V.^-XTVOfASVi X&j CUTOOS £7Il~ev<?MrS. [TsAoff.] Ts ' A * ? t* { 

MA. 12. j_ Af^T/.J g< df %§i$os y.y]q\j<7<T£Tcij, oti en * 

vfK^wv tyy\y s^r&j , ##$■ Ksyovcri rivss iv 

vu1v, or; ocvy^asis yexgoov cvk e^JVJ 

1 3.|< oe «!'«,«(;/? yix^dpy oW ??<v, cu de %£<- 

i4- : ro£ eyyy?(>TCij. h oe %f*sW o6x iyriy?g~ 

TOf/, XFVOV «£# TO 'KVgvyfACi YjptoV , K?J>Jfl 02 
I 5«>W 5? SF'Vtf U/W»V. £V{3lO"/.6}A?Sc6 da 7^j 

i^tevocfAocgTvges rov &scv' In i pet %r vacu- 
um octree rev Bsov, cti Tjyet^s rev %f/7<?v' 
e> ou»c rjyetgfv, ttTzeg etqa vsxgei cvk iyeigev- 
id.rotf. it yccg vsxgo) ovk iyslgcvrotf, cv dt - 
iJ'XZ^os syriysqrcif. it ds x° i: >° s ovk 
iyyjysgTocj , uetrxloo n ftH.ts Jftajv* £r< l^f 
j§.h reels dfAccgTiociS v-fjuxv. uqcz, v^gq 01 kci- 
19. fAVjShre* iv %f/7*» ccTToohwro. it h ry 
yxiy r&vry Y[X-niKOTss huh iv %$&& jwc- 
voi/, iKeetvoreQoi Tieovroov clvBgoowv iaph. 
MI5. 20. [TfAw.] vin) dX ['Af%}7.] %f<?of ly*f-TsA««r?«£. 

yf^ro/ 

XV, 12. MA. T»i /3. t«? :. f/3^. «^sA<pe\ 5 *< Zi'^S 
1 </ 3 ~ 

XV, 20. MB. I<? x<3<,*c».9-£!'T.'«c. [ £v «A>,«<? to «t*r» 
Tevro e-npctiviTaj otct rov, T$sx.gu<rip.6»-] e.eiXtpo), 

i4- &%<*] H~ ««/- D. 

17. etfitagTittis] ds-S-iytictis. E- Unus ex Rieil, k> y.i\a)v lyhsto. i^etar] ycig oV. civ &0®7:gv 2.1. 

&CCV0CT0S, HC$ 01 CilBgOOTJCV civotzocats 
TlAe? sv VSKQCCV. [T&hcS.] OiGT.cQ yoig SV T« 22 « 

rir7i - eccic&fA, ttccvtss cl7roSvyo-y.cv<Tiv , CVTOO %$j iv 

ru %QGoo 7idvrss ^ooo7!ciV\B^tTovrctj. eta- 25. 
<3os Je iv rx lola> TtxyjAXTi' ciiiupyj] %pi- 
qo;~, eyreircc ct rev %f^cu, Iv ry 7Iolpov~ 
dec dvroZ. etrcz to rsKos , orav tiupu- a*4i 
$£> rqv $ciaiXe$av rZ Beat %cy tsut^I' 

ctocv 

20. ly'-.'zT'o] — E. ClirvT. X, 366. c. d. etiam in 
Codd. Mofqcj. Ceteri cranes mc-i fervant. Ori- 
genis loca aeque ambigua funr, ut Cyril 1. V, h. 
2^4- Scilicet, syivsre videbatur poit yucgZv po- 
ltulare y.aj , aut, omiflb xoj , corrigendum crede- 
bant yeviptsvati vel ysyovtii> Uli ergo lunt argu- 
ir.ento a iaciii, ac deieverunt \y'c:ira. Cum Chry- 
Ibitomo hoc omit tit L^tina \ulgata et ceteri Lati- 
niitae apud Sabat. Piura huiusmodi exempja in 
Lac ipla. euitione memoravi. 

at. o ban xt us iccif] o et x.ccj omittit Ath. II, 49S. fed 

491)- &'5"5'£? 1 OCllB-fi. S-Stll. 6X>ru Oi CCiS-g&J7rcV 

sj Uvd?x.Ti<; Tm vik^Zv. Ita , led bis interpolito 
£!/o'?. 5 io. loco uvu.TU.rrn vsk^o>v > babel ?; i^u*). Ill, 
6. io. 

20. *!/ ry, TTX^evcmt c.vrev J o< fv tsj 5r«£«i/<n« uvrov 
iXirlcrgivrsx. E. v. Cod. Boern. Ilias nugas non 
agnoicit C-yriil. V, a. 612. *Ev ry Tru^ovtriae. dv- 
rov omittit et habct Cbryf. X, 7>Qj. b. ibid. o< 
%ov zgifov explioat, et tfitoi. Ex boc ortum cre- 
do Laiiuiltarum: qui — crediderunt. Repetit 
Jiue varietate ChryC, V, 252. 

24* Wt^l&Z ] Ath. I, 708. Tragao'iOiu — «;££<s <u> a ^ 

verf. en r.niu.r,~ ofotv KXTce^yrjcy Ttxaav d^yj\v w&f Tixaocv 

&5- efcoveictv ygj\ diiocfxtv* o« yxo ccvtcv 

@ot7theveiV 9 (k%pis cv uv By tToc^tccs tovs 

9.6. £%Sg0VS V7T9 TOVS TJCCOtS CCVTCV* £7%U- 

Tss e%&ges KctTccgyetTcq o Solvcctcs. 
iq.TtxvTcc yotg V7ie7ci'£?v v'Ko Tovs Ticftots olv- 

TOV' oTCtV 06 £171%, CTl 7t(XVTCt VTICTiTXKTMjy 

gjjAcv, oti ixTos tcv v7toTci$avTO£ ccvTca 7 a 
aS-TTceVra. qtxv as vTtcTctyy ccvtoo tcc 7>xv- 

T#, TOTS }($ CCVTCS VtQS V7T0TCCy/j1TSTCif 
TS> V'7lOTCt£cCVTl CiVTCi) TCC ItXVTCt , 'tVOC tj 

o Bsos Tol 7tczvTtt iv 7icc7tv. [ Te Kcs. ] Te ' A *« r *^ 
Mr. 29. Ittc4 ['Af%J7.] t\ Tretria-cvcriv 01 fixTTTi^ope- 'X ?" 1 

VOl VTiiQ TOOV VeXPGOV-, b CXOOS VcK^o) 6VK 

iyeigovrecj , Tt ^aj QctTiTl&vTcij v<jr^ toov 
5o. veKgaV) t\ 7(«/ r\y.eis xivfiuvsvsuev 7Jo&crctv 

c 
60gCtV$ X\ , 29. Mr. rv t y- r"s i- tfio. 4oih<po}, rt 7r«ris-c^ 

verf. 28. fin. Setl g5o. verfura 24. prorfus pei- 
verle laudat. 

a&] Cum alitjua varietate, ac flbi ipfe repugnans lau- 
dat Bafil. I, 5/9- 610. 

28. Ta TroiJTce., tertiiim. ] omittit, vtos autem explicate 
Kvoi.h;;<p&tis ei-vS'%u~o<;. Atb, II, S9. tc? Trxvrec 
fcrvat 485. 

29. rZv vik^wv , pofterius] uvran. E- Hie Codex 
Mofrj. Damafceni g. cum cdito confenrir. Accedir 
ex meis unus i5. v. P. Euth. baec explicat; 
H5j-f£ rov uvotrvveef t* yix.p» «•*>',««« T<*- <ft: ex) Treves*- 
4oxix umffeta-sofS: vfjiereguv xczvxww-) W £%(*> w %$'S® tycrov y 
raj KVfla) ypoov. it xccrx u&oasTFov IS*/- 32. 
QiofAoixwM iv €<pha>, ri \jloi ro ofpehcs-, h 
vskqo) ovx iysl^zvraj'y (puyccfAev x&t 71(00- 
fjLsv' ctv^tov yd(> dxoBvtjCTKcjAev. fur, 7rA«-33. 
vccaBs' (pSelgcvtriv * %£*??« cfjuhicq xuY.c&j. 
ikv^xts otxciioos, y$) (jly\ ocy.u^TuvsTe"S^, 
ccyvaxrlocv yotq Bsov nvss e%ov<jt. 7I(>gs h- 
T(>o7ii}v CfXiv Ksyoo. dhh! e^er iris' 7rocs55' 
eye'tgcvTOf ci vexgd'hj tfoIcq os gujauti eg- 
XcvTUf J olXpqov, gv (TTisl^ets-i ov ^wo-56. 
woi&TUi-i ipcv fJLY] cc7rcScc\q. 7<qh <?7;ei-5j, 
£«s", ov to aoofAoc, ro ysviiGo t usvov G7SSlQSiSi 
otXXoc yvfju'cv kckkov, it rv%oi, crlrov, t) 
twos tcov Xomwv. rjg Bees ocvtZ o*-3S- 
fiootrt • o:\j.cc-, xci&Gos q&ehni<re , ngy ettata 

TeA«?T??y. rooV OTiegfACCTdOV TO WtOV GOOjAOi. [TsKoS.] 

['A(»%tf.] OV 7IUG0C (TUfjr, tj OCVTYj GU^'^Q.M/S. 

dhhx «AA*j jabv * ccvSfaifuv , ccAAjj oe o"«V! 

KTYJVOCV, XV, 5g. MA- c-xfificiTO) ivi. y.v) lis x.eiu>i$-(vT6is. cideX- 
. » , ~ \' «. • » \ / * 

<p«* > «i/ t:xtx ira.£%> t) xvir) <rx%%- 

33. %°v<r&'] x*ri?<x. Clem. Alex. 299. ex tragico baee 
translata eife , monet. 

ts"i Teapot \^&%r — irviVf&cCTixhv ] it (Tt (rwfAX y" - 
%iKof , iVi x«y 7rysvp.xrix.ov- E. Damalcenus, con- 
tra veriiliifumum Codicem Mofq. et contra reii- 
(iuos meos ornnes. v. P. ^,/^^.^k o ? t v's i jhri*4^v p.05 

XTtiVMV, uKXy] de l%$ucov, kaKyj os txty\- 

4o. v^v. ^^/ <Joofj.ocrcc s7rovgxvix , ^/ aoofAcc- 

rcc sTTiyciOi' «AA' l$f£tic /wey '#7 t£v Itsov^cc- 

vlooV fic^CC-, ZTtgOS OS Y\ TOOV £71 iys'lOOV. 

4i.«AA'/i dc£« qXlov, x$j a7\K7] oo^ct a?Krj\Y\s, 

^.2,^nx<ps^et iv ocj*%. evrec ?(#/ »f ccvd^ccjig 

roov vsk^oov' ausl^sTdj Iv (pSogcc, eyelgeTMf 
43- h dtpSccgcrlet' oTteifieTcq h drtpicc-> 

sysl^sToif iv So^tf ffTTf.fsro/ h daSsrelcc, 
^.iyslqsToij iv owctfAet. cusl^eroij aoofxoi 

\|r"j%^cu', iyelgeTotj a® poo 7ivsvfjiocTtKoy. 

e^i aoofAX •^luyjKov , %&} est troopec 7ivsv(xoc~ 
Ii^.Tixov. ovtco %&} ykygUTiTctj' iysvsro o 

7!$O0TOS clvSP(J07lOS OCOCifX Bis ^v%rjv £oo<tccV 
i<J%CCTQS dod/A SIS 7IVSVIUCC £oQ07IClOVV. 
46.[TeAci\ ] «AA' OV 7JgOQT0V TO 7JVSVfA0tTl- T* A«? rev 

xcv , aAAx to \|;u%<xov, gV«r« to 7ivs\j- ™PPt*™. 
ME. ^J. fxccTiy.cv. VfyyJi- ] 0< tt^qotos uv$g<jo7ios in 
7*fc, %oi'Kcs-> o Ssvtsqos ciiB^x7TC(; , o avgicg 
48« g^ ovqetvov. hits o %cikcf, rowurc/ ?(#/ 0/ %ci'Koi' XV, 47- ME- I*s xetpiiS-stTctf' ocS'iXQtt, 7rguroi et»- 

47.] Hie verfiss fine ulla varietate legitur in Cod. 
Membr. Sec. XI. bibliothecae SS. Synodi Mof- 
quenfis num. XXIII. in f'ol. Scilicet in libello 
Baiil. M. de Sp. S. cap. 18. extr. (v. Bafil. Ill, 
40. ) Sed Erasmus in edit, principe Bafileaa 

1352- p. 478. poit t tiVTi^OC (L>$-£M7T0f o in j fir. ao6ay^W-^n % ° s ■ ,.> %0M0k' qgj hios tTicv^ccvios , rcrtvTci XCft CI 
iffovgxvict. xcy xaSoos ((pcgfaocfxev rqv erne- 49- 
vc& rov %&i>.cL/, (pcghcfjisv h&{ rtjv iiKovcc tcv 

§7lOVflCWjOV* TCVTO d'c (fitl/Al , CC$s\$c), OTl 50* 

cocgj* Key cx.tf.icc (hoKTiXeitxv Bsov xA^cvcjwJJ- 
aoi\ cv SvvuvTOifi cvoe r\ (pSoqoi rr,v cc(pBoi^' 
gIxv KAygovoiJiei. losv > /Av^iov vjXiv he-$i. e nvgiot- Apud Weiltenu'm eit: lv/iWc£z<i (Mar- 
oioniitae.) to o osvrsca'; unS-gwcs , x.aj footi)vetv.> 
o <?ivTi£os xlgicg. Ex hoc ecjuidem colligo, Mar- 
cioDiltas non addidifle, o ivpio$, led orhififi'e, 
&y&PU7rai o. O ttferai nuihis oir.nino meoium 
pmittit, v. P. Repeat et urget Chryf. Ufj i«4. 
v. Ca rill. IV, 994. 1, g. ii. V, d. 92. Negligen- 
tins laudat, nee tamen ab u!lo propterea pro bae- 
roLico babitus cii. V, a. 725. 771* V., b. 228. 
V, c. 107. V, d. i3i. VI, a. »94. De Bablio 
addu hoc. Polt vferfum 47. line varietate laudat 
«=iiain verf. 46. Addit autem ante v'ertuhi 46-. y.uj 
iv t;'/.Ao<? (£>W* (4 «VeVaAa?-) ac fi verius 46. in 
;dia Tauli epiitola , aut fa Item in alio btiius epi- 
iiolae loco legator. Ex huiusmodi verbis alibi 
alii argumema critica repetierant. Ath. Jf, 498. 
tunc veilum fine varietate exliibet. In fine tamen 
addit, forte explicandi cauffa: ttiuto^ , elicit.' 
^2 i's-%X7o<i , p^^t~ii- Sod ibid. 10. babet, « 
6ivTit>6<; K»B-gaiifi% 1% ivgxyev ; itrov^ccvio'gi 

§0. Qopie-efti*] (Pi^so-uusv. D. Dc utroque monet Oe- 
cum. I, £76. c. 577 b. Partim ex conTufione vo- 
caiium, partim bomiletice Pen afcetice effictum 
arbitrot (p a ^rv ■-".':'■ (pc^hzuz-j Bali!. I, 29U <po- 
f>!~t»y.i» -h)*, omiifo ««.[. Aib. II, 45o. 

£1. ftvfMW) Ipiv Ae'/«] 1. ThefT. 4, i5- eodcra fenfu 
•it: it Xoytf xvgteu ?Aye l Kty \itclv b c*pi£/r& k o § * v 3" ; o v^^V 207 

yoo* Ttdvrss jw?v cv KctfAr}3r;7cfAsBo6, Truv- 
52. tss <& oiKhccyY\Gope§ct. h ttWjuoa , h 

IMVTIS fttf, CV XOtfAliStllO-oftiS-X' 7TXVTZS \ X/,?.Z~ 
yr,<r ofie&ce. If j Ttravrtc y.\v KtpifOiS y, TO lliS'U , C'J 7rciv- 
r«? $£ v.>.?.u.yr 4 (rius.B-ot tv. E. Oectira. I, 5~9- b. 
r.xrx. riva. rxv cwTiyruCpav 7Ti%n%iTc-j 7?a.'jTic u.n 
K-eif/y^B-yiTctAi^-x 5 cv TrxvTts 01 UAAuyiio-opiSci. 
"AvTi'ypcKpet inteliigit vefani Origcnis II, 05z- et 
alibi. De hoc verfu extat differtatio Origenis IV, 
692. Latine facta a divino Hieronymo. Nullus Codex, 
praeter Iterquiliniarios, banc lectionem liabet. Eit 
vero etiam cnntraria fanae rationi. Nam iv xto- 
y.M x.. 7. a- quae verfu 52. le^untur, accuratius 
definiunt tempus et celeritatem ris Itroy.'iv^i «a- 
Xa.yv,c. Quod Stephanus, h unroot e/uai , inter 
equitandum, inter uAAuyvo-cuzB-a. et s v strop* 
vetfum diitiuxit, id quam viin habere pofiit , per 
fe intelligitur. Ut alios mittam, Oecum. II, 174. 
a. recte refert, u,\ACLy7i<rc[£i§x ad |y drouet. v. P. 
Chryibitomus haec tractat X, 52. 3q6. XI, 287. 
II, 434. Ia, C5r. fine difienfu. I/la altera lectio 
reporitur tamen etiam apud Cynll. IV, Gj5. c. 
Sed contra eft ipfe Cyrill. Ill, 3o. Vulgatum 
habet Damafc. II, 120. j63. Ifta corruptio ex eo 
videtur orta , quod «AAaTTj<rS\^ interpretabantur, 

\ »i\ .■""-" » ' \ » >, I 

JTfgl lAAAdy/it US XgitlTOHOt X.CCf iVB CCIUOtSTi PX> 

xccTzrairtv. lam cum id de impiis non poffet 
ilto modo accipi , totum iocum corrumpebant. 
At enim vero d/\>\cty/j h. 1. eit fola ea, quae 
UtpB-uga-tciv, feu u&uvcic-iuv, aclfert omnibus, fiva 
optabilem piis , Jive terribilem impiis. Verurn, 
etiamfi concedatur, in altero membro corrigen- 
dum effe, 7r«c>TSi tie cvx. ctAA*y*)<ropet3-#i lamea 
nemo negabit , quin in priore membro propter 
particdam adverfutivain lii fcribeodnm fit, 7r<k*- 
ts? f/Jtv xciLirS-zcroftsB-a,. Atque ita etiam vere 
correctum eit. Sed boc manifeite r<=pugnat loco 
fitniii Pauli 1. Thefi'. 4, i5. 17. Qui enim hie 

erunt 2os <fy**&&* n^; 'iS-f&V »* 

§tny cfi&otAfAov, h ry h%ocTg croc Art lyyf 
vock7ii<Jei ydq' ^y c< yexfc} iye^r^cvrccf 

erunt alii, c< 7ri£iXtfXa{6£yoi ut; ryv 7ret^ei<rixv rev 
xvpiou, quam quos ipfe J'aulus ibidem vocat i« 
^ui/ris, hoc elt, o< <jt> KOsptqS-hTis j Atqui, /i 
tunc erunt £&j/t£? et 7regiXsi7ro/ztvet , line alio <lu« 

b-. » / Q '/ > I ( < 

10, et/ 7ta,vTii y.ot[/.viy-ri<rovTaj -, uXXec 7tk»tss fit9 

uXXetyr,«ro¥Te»f » e< 0£ rev %gireu > qyevt , o* jrifglj 

fcouot 6lg7ru.y<;'rG>TiCi its Tlf KTroO/Tifcrty tov ytv^iov, 

eumiev o-t>>TYi£ici<; ?7r;TBi/£zuzv6t. Nam auteni ho^ 

luiletis licueric pro tempore ilium locum in ron- 

trarium mutare, ea iarn elt alia quaellio , quad 

exempli* fere innutiierabihbus propter I'umraam 

Im'hatem , licentiam et audaciain iftorum homi- 

num afiirruari poleit. Hiec pefverfa lectio autern, 

ut plures aliae, in certos Codices venit ex Icho- 

iiis Graecis, quae vulgo , fallo tamen, Oecumenii 

nomine leruntur. Sic ex iisdem Iclioliis, ex Cy- 

., i. Tim. 3, iS. in eosdem Codices venit 

i; , I0C9 5-soj, male fcilicet infellecto ilio Icho- 

iio. U tram que lectionem pro more luo traciat 

Mdximua h'omologcta I, 32.8. 452g. litum mile* 

iiiin interpretem qui vu't cognofcere, legat modo 

1, 25o. de lona. 3o2. do aflario et 85. de litis 

lutein fratribus. Satis ei erunt liaec. 

e-j y.ot/tiiiS-r.fofiiB-a.'] refurgemiis. Laiina Vulgata. 
Aliquis iuferpres huic lectioni videtur occafionem 
dediffe. Certe apud Damal'c. ad 1. Theff. 4, if. 
legitur: clxXci%ov Xiyzi" sr^i/rE? y.tv (/.vu.sr,<7ofAtS-os. 
Chryl, et Theopbyl. ad bunc locum fondant fo- 
lum r. Cor. i5, 62. h xv&fitqn fv e,t~Y,. Avms"*}- 
corrcy elt etiam h. 1. id f'cuolio Theodoreti, led 
ut explicatio. Vide etiam P. p. 122. 

62. riTTq] fflTr?. E. Ita, praeter inftmos alTquot Codi- 
ces, etiam Gregor. Nvif. Ill, 292. c. 421. b. bis. 

i'/ifivratrui 'J avafkrencu- E« Ita Darnafcenus. U@&&(j7Ci, }{£$ YllAGiS d\K0&yY](7CfA&Cl. 

53. Set yocQ to (pBotPTov rovro ivovac&aSetf 

cc<P&cc(>GiCCv , ^/ to SrjjTeV rcurc hov7<x- 

54.cr^i%/ dScwc&vlocv: otccv os to (pBu^Tov 

TCvTC hovGYITCtj d(pBot§JlXV , •(#/ TO Si'flTaV 

rears' ivoucrtjTdf dScivotflotv , Tcr? yevq&s- 
toj heyes yey^df-iueva;' KciTe7?o$?} ' 
&5.&dvotTQ£ hs :7xrc. ttou gov, Skvczts, to 

56. KSVTgOVj 7TCV CTCV, CC&i-,, TO vliCOSf TO OS 

xhrtgov 

Ex meis nullus , nifi Unus Pfeudo 1 - Oecttm. Aug. 
6. Unde? Ex Chryfoitomo , qui X, 5gS. vulga- 
tura quidem habet, fed XII, 2t)5. <r«Asr<V;s ydgt 
<p v, r 1 , Kccj ttxhtcs (xvctT'iia-occsB-a- Sed iltud ge- 
nus Codicum, quod hie notatur, vel fine u!Ia 
cauIFa ilia duo vocabula confundunt, lit pluribus 
exemplis in hac editione doctii ad Luc. 9, 23. 
'Sulcatum Cyril J. I, a. 617. IV, 143. V, d. 93. 
VI, I). 585. fed ultimo loco polt vsicpol addit, l» 

55. ad 55.] Sine varietate Ath. I, 62. Sed 5". transpo- 
nit verfu 55. y~x9$ et yJtrpoy, 

54« ►'««?] Alii vines. Sic et in limili'ous vocabulis 
diflentiunt Codd. 

55. Mei Codd. oHinei vulgatum ordinem feqUUbttlf. 
Aliqui tamen x'.vrgcv et »7ko? transponunt. C.irvl'. 
X, 5oy. V, 189. vulgari ordine, £rd alibi trans- 
ponit. v. P. Damafc. II, 120. transponit. Cyrill. 
faepius laudat. Sufficit IV, 114. e. tcev sg k/*jj 
<roi> , B-uvoiTt ; ttov ij yAvr^ov <rov , uo tj ; Forte ex 
Ofe. i3, 14. Vulgari ordine Bafil. II, 6^7. Ath. 
II, folum laudat: ttov crev , uoa, to xiir^ov. 
Vidgatum habet, fed vilioi'e in line nixor,. 5io» 
Sine ilto vitio vulgatum. 77. 

o xsvrfcv rev Bavdrcv, y dfAotgrlct' y\ as 

OVVCCjJllS TVJS dlAUQTl&S, VOjJ.CS. TGp $£$7' 

Ssa> %d^is to hocvri YifXiv ro vines did 

TiXos Ten T0 jj KV (3iou YjfjiSoV^ fr.JCV X%}~CV. [TshoS ] 

Tmi. &**•> ci<$eK(pol y.ov aya^roJ, [\Af%*j J 58. M3. 
sfyc&tot yivsaSs, d/AsrctKivriroi^ vtsQwoevov- 
res h ra> s^yco- rov xvglou 7*dvrGrs, hdo- 

TfS", CTl KC7TCS VfJtOQV OVK £~l KSVcS SV 

xvgioo. n?f) $e TTjS Koylocs rr\s sis rcvsXYI, i. 
ccylovs, oog7!s^ dihccj*cc reus sKxArjalot'is rtjs 
ycchccriccs , Ivroo ncy v(j.&s TToi^aars. 
Kccrd jjiiuv cct-0£cc7oov eket^as ujuoJv 710,^2, 
sccvrZ riSsrcc, Stiaccvglfav 0, ri dv ivo" 
ciocrcij' wee (xyj , otcty s'hBoj-, rare Xoylotf 
ylvxvrdf. gtccv as 7tcc$ctysv<x>}A.c£j , ovs sdv^, 
ooKijj.d(Ty}Ts oV S7ri~ohoov, rovravs Tts^-^joo 
dxevsyKetv rv\v %u^v vpoov sis iegovcaKvfA. 

[Titos.] 

XV, 58. MS. <rx/Z(ixTU tB-. dbiXtpol} togxtet y!i/i<r$s> 

(XUiTXXlvKTOl. 

5~- ^itivnl tovTi. E. Vulgatum etiam Atb. I, 746. 

58. asi — £^«7a<] Chryl. X, 098. ugtt ovv , x^iXipol, 
eogxiot* 

XVI, 2. o-xp/Zzrm} e-a^xrov. E. Cbnf. X, 4 00 - 
y.xrx ulx-j G-xfilZxTcv, rovr'iTt, xygieutw. Mofquen- 
fes Chryf. CodJ. hie dilientiunt. Vulgatum II, 
495. XI, 664. b. 

ive^Ztxi] CEryf. vulgatlim, et iemel Ivot &)$■?,■ X, 
400. 403. a. b. Vulgatum XI, 664. b. Iva^uS-vi ex 
meis loins Uamalc, g. Sic et Damafc. II, 121. Ct*fiWy+~f&K- o $ t v & 1 o v s a. 2ii 

MZ.4-[TeAof. ] UfyX*l'] zk v ^ V ^i loV rovT'tx^rd 

X.C&LLS 7TC$e'oS<J$0tj , GVV SjJLOi 7TC(>SV(jOVTCCJ. 5 "*/ s - s * T0t/ • 
£ > .i\ev?cy.cij as Trees' vfAxe, otocv (xccksooviocv 
6. iis^Boo' fjixKsocvlccv yu(> ots^x c ! AV 1- 7?Qos 

vfj.us os rv%ov 7?agi%iJi£i®i r\ j^cy ti ct gayest- 

fucccroo, ivc6 vfxeis /us 57f 07r?/w\|y>jr? , cv io&v 
fj. ^o^svooixdj. cv BtAoo yol(> vpocs ugrt iv 

Tta^co idetv' sKnl^oo J? %gcvov twcc st;i\jih- 

VCtj Ti^Oi J;U«<r, SUV KV^ICS S7>lT(>S7:q. 

8. lyitfAsm os iv i<ps<ra> soos rife 7ts\'j't]y.o^ris. 

g. Bvpoc yaq fjioi xvsxye \xsyxKy] f(gfi} hsgytiffj 

tO.Hgj dvriY.eiy.svc i 7icXKoL sclv os ehSg 

T-ifAcSzoz, (3hsrtsrs, wee tx(p;$oQS ysvyrotj 

l 7i^os vfAocs' to ycig egyov ttvglov sgyd^eTccf, 

as 

XVI, 4- MZ. ty, 0. T'/j; 1. */Zo. [t'v Tcrtv , ox.rv$giev 

tO. TC'J U.*/16V VUi^Otg i-3'J. J CtOiAyol, IXV J» Ci^toV 

Ton KUfii 7re^svsa-3-ecf n? ts^ova-oiXvp. , crvv litoi 

TTOglVTCVTClf 3 O'Ji iXV SXI/W^TJ , tAi'J(TOj.!.Clj. 

4- TTo^iva-ovTUf ] -p 'OS'S s*!* oofttuxG-tire. E. V. P. et 
h. 1. • indicem lectionis ecclefiuiticae. Vides ergo, 
hie omnes omnium filere Praxapoltolos. Nam 
WetltehiuS ex lolo i. hoc notat, led hv , loed 

Of j. 

5. o s tt£zc l ui>j'] ftikevrefielj- E. v. P. et Chryf. X, 4o3. 
417. 4(4- utrumque. 

7. IatvI^o) — «r<f|8!r»(] ChryT. X, ^o3. satti^v yxg 
Tivot %%ovov — l'*rtT{£$/ip, Poltremum habent 
etiam duo Codd. Thepphyl. Contra eft cum aliis 
Theophyl. Aug. S\ 

t. iTnpsvw] i7nyAv»i. E* Vulgatum ChryT. X, 4°^' 

O i Gift a^/4^^U z o $ ^**£v^ 

as v&f eycc. ynf\ ris cuv ccvtgv s fcovBevr}- 1 1..' 
<x#* 7r^o7Je{A-^jXTe os dvrov iv itgyjvy, wet 
shBq tiqqs fxs' iyMxc/xctj ydq dvrov perd 
roov <xos?\(poov. 7i£p) os d^oKhoo , TOV 1 2. 
dSeXCpov, TicXXd TrccgsKc&Xeoct dvro\ wet 
shBy Tiqos vpcls fjtsrd rm d$eh@xv' %gq 
Ttdvras cvk yjv SeKYijjux,, "hot vvv t : AS#" 
Tlx« r»« 5". |^g uasrctf 8h orav ivKctigtcy. [TsXcs.'] 

C'Af%jf.] 7f^ycf«rs, ^y\Ksre iv rjj 7rtiet, 15. MH. 
dvSgl&crSe, xgxrccisvaSe. Tioivret u//wvi4. 
Iv dyd'7r% yw'caboo. 7?etgctKoL?\6o os •J/zas", 1 5. 
dhhtpoi' cidotre T'/jv cikiccv <r^«v«, erf 
es'*v «#«£%*! T?* d%oilcts , j(gy e^ <5/«ko- 
y/ocv reft dylcts stct^uv totvrovs' wet y&j 16. 

VfJt&S V7rOT06GO"4<7$S rols TOIOUTOIS , %Ctf 

ttcuvt) rw cvvegyovvTt ngij Kotfioovrt. 
%xt(?oo Ss ezr) r# Ttot^ovclet tetpuvot t&j 17. 

(pOVgTCVVXTOV ?&} d%CCi'X0V, on TO VfJtOSV 
'J^S^yjfAOt CVTCl dvsTThiigaxrttV d\ S7I0tV<JCCV 1 8. 

y«£ re l/^cv Tivsvpot ;(#/ to u//&jf. lutyi- 
vooo-ksts cuv reus racvrevs. da7rd£ovTcq 19. 
CfAxs Of sK'AXriaicq rqs do-lets' d<r7id£ovro(f 
vjJiois iv. Kvqlco 7>cX\d dx.vhus ycy 7:$fovn\- 

'AOt, &VV TJ/ KOtT Cl'AOV CCUTCOV kKKhrjflCt. 

danoi&TOLf vpxs ot dosACpol 7idvres~ 20. 

XVI, i5. MH. xvgiXK." ty. y.uj trefrrepfif'tov X. hi rat 
</ it / , . ~ /. 3 

«y<cv tigay.a; trv^a. ypr,yzgtov ms ftsyctAijs «£,«£- 

viccg. a.dtX§<n> y^tiye^Trs » s'tix.STS. 
17. ;^cj/^«/ — *fr<u] Cliryl. X, 409. s%xg>i» — ctvrtt- &/}/*, Z/-&K o q t v S I o v s «. si3 

dtnrdaoMrBs dKKf]Xovs Iv (piX^ixati ccyico. 
[22.] pi(T7tci>y}xo5 t% l//g %«^J 7ia,vKov. h 

ris ov (pihei rov xvgiov tycrovv xqt^ov, yitg> 
sS'ccvctSspoc, poigxv dSc&< y\ %d{>is rov 

xvglpv * vijAecv Iwcv Xgi^cu jusS' vucov. 
24. >j dyduv] fAov usroo viwfw vjaxv iv %?<?« 

\V\VQV* duty'. [TgAcS".] TeAa; tm 

ova. 

h'i7i7roov rr\s {jlccxsoovIus aid setyoivx, xcy 

(pGvgTovvdrov y&j uy^iKov %&} n/AoBiov. 

<y<%a>y. cao. 

22. ptocgxv «.9-«t] — E. Ath. I, 272. 

23. tov xv^iav] -f- v.kwv. Sic et Atll. I, I. 

24. Solum #4c>jii habet Ath, 1. h 2l4 *&***.. M •„ n £ S K g l v & i-o V 9 A. it»^«Sg/S"/i* 5T£g< 3-soy fion$-uoiSi fi *S7rei$hcif 
(pyrin, 

['A^%>|.] IlayAof aVeVoAo? Iricrcv %$t-X, i. A. 
<?ou, <W BeAy/jiccTcs Bsov, ^c/ TifAoSeoc o 
dhktycs, ry sKK.Kr}a!cc rov Beov^ t\) cvay 
iv xogtvBo); avv rois ccylas ttccct/, rcTs" cu^v 
Iv cAfl t# dxoii'oc' %ciqis vpiv x&f h^Y\VY\2.. 

Ct7TO B?oZ, 7ICC,T$CS ffjiOOV, nscj KV(>icU ItJCGV 

%q^oZ. hXoyy\Tcs o Sees x&j 7I<x,tyi^^ 
tov nvgiov »f//a>is Irjvov xqiZov, o 7iccrr\^ roov 
oHtrie/Jtuv, xctf Bees Titxcris 7ta^oiK.\t]7eoos' 
o TFotfccKuhav tipus £7i) 7idaq ry &A/\f/«4« 

I, i. A. r*J s. r?)s t. s/32\ w«y/\«? aJros'oXef. 

3. o $■£««] Poft hoc s-mjiet, ut volunt Theorloretl 

289. Oecum. I, 592. Theopbyl. 326. Male, ut 
equidem arbitror. m 

4. «r* ■xtLcrn] h sr««j, E. Chryf. X, 417. 421. bis. 

429. Omitit etiam proximum rv\ ter. Vide etiam 

V, 454. VII , 543.. r'jUiJv, bis to ovvciaSrotj y/jiocs 7fx$oMotXeiV 

rovs ev 7ixa% Shines, otx ty\s 7Ic&qci%Xy\' 

CSOOS, %S 7tCC$0lKCt,KcviA.&X o\vTo\ V7I0 TOV 

5- Secv. on xctSbS srregta'crsvei roc r ncchr ] \j.c.i' 

T06 TOV %%ItCV US YljACtG-, OVTOO 0106 * TOV 

%(?l~CV 7Fegl3(TeV6i 7{Cfj Y\ TlOtl'UKAllO'lS fljUOOV. 

6. SITS 08 ShlficfJieBoCi t/7Tg£ TY\S VfAOOV 7IU(>06- 

KXrjasooz, ngj acorvi^iccs , ty\s ei'sgyovyjiys 
h v^o/Aciy toov olvTwv TraS'/?// ar&w , a>v ;(#/ 

ficClCC VTllq VfJ.OOV' UTS TtoKtowctkcvfJieSoCi 

vnzQ Ttfs vfjtxv 7iaqoLYSkr\Qsoos %cy o-ooryj- 

rj.Qiots. eidorss-, OTi ac(T7i?p xcivwoi ess t<xv 

7roibi]fxocroov , cvtoo %cy rris 7iu^U)cA^o-sot>s. 

B. 8.[TfcAc?f.] [\Afprf.] ov ycc% Bskoy.sv v^ccst'im 

ccyvoelvi ocoeK0o}, V7i8g tyJs BaI^soos yyoov, 

TYIS ysVOfASWlS * YllMV SV T# 06O-10&, OTt KU& 
I, 8. B. <rx$$xrw x.. oleiXGloi, iv ^iXcfAiv Cfixi 

W/VOilV- 

5'' ^ v 1 1 ~ 

. ovru d tx J -f- toV' 

O. em 7rX£Xy,x\ov/x.s9-x, V7rig rr,i vf.t.u» 7rxgxx.?.y<r£ti)s 
x.cq o~a>T»)£ixs' x-cq J) i\7ti$ yif/.^v fitp.'X.tx V7Tt9 
v l u&»~] Ut ego transpofui ilia, ita liabent Coddi, 
ornnino omnes mei. v. P. Similiter quaedara 
transpoiita funt veifu i5. et 2, 1. 

S. vts-\^ Tus] 7rt^i Tqg. E. Chryf. X, 43o. 465. utrum- 
cjue. 

yevoptsws nu~v] nfn"h — E. Verfum 8.. g. cum 
aliqua varietate Cyrill. V, a. 273. Vide etiam V, 
d. 92. 3i6 &/'*)$ n f o $• -'-V ,;., 

v7TP$@oXr,v ?ficcgv$;iuev vm^ SvvoCfAtv, w& 
eJzcczo{>*i&riV6tj w/utoV y&j tov £yv. ccAAceg. 
oivro) iv iccvjolg to 0L7tc*(>i\Jiot, rev Sctvoc* 
rev SGXflH&iASV , 'Ivcc jjl)\ 7l87ic&c76£ wpev 

J), uz-ey.fi/^a] Latinii'tae , refponfum. 2fuf ©eUffdj/ 
Jrt. Probe! Ciuyf. X, -po. e. 7 
explicat, r.;y x^ia-iv , ~?.v 7r£c<r$ex.ix.v. Foltiemo 
addit: -tv.y ei^oy.^i',:j. Hoc ergo, quod r\!ia 
ilium nexum quo eit apud Cbrvloitoinuiii, iolum 
per re, abfurdum eit, ut c;ibi, tx Cbryf. arripue- 
ru;it Latiniftae. 'Awox-etpot b- 1. eft u.<xl$a.<rti* 
ttXevm > K^Ti«r^s<p>} rov fit'ov. Eleganter Gr 
Ita Thucyd, lib. II. pag. 49. iLirtx^lvur&ctj babet 
de exitu morbi, pro quo babet cap. 60 riXtvreii. 
Thucydidam imitatus eit Cinnamus p. 120. ^5 
uvrcy -re xty Jj^y.v'vcv to tjjs tis;^/)? «:TSi££<:/#r5, 
(_id eii , ITSXSVTVFS , KUr .::-.. ,ri , Xirlx.XtVi.~) -Troicrvis. 
ibid. J~I. fc;.roT£ K/\'aq i}Ui> to 57-flS£s>< Ir otiioos 
ftccAXov ct^exPiS-i;no-S-&f .-■Tcq.') yiveiTOi 

Et 322. ovru; l; to xccx.otv%\<; ccii t&> «v.9-f^/ra» 

(fjCg/j»») 7'X 7fP0C.yi^0tTX CiTTSKgly&TC , id ell, fTtXSV' 

tci, c47rij2r,- : ' A7r0x.pt <riv allure ineulcavii < bryfo- 
ilomus. Pr'uno enin pofuit DemoiLhenicuiii, 
(edit. Reiskii p. 9.) $<pUi (ptvvqv , delnde a< 

1.31 \ ! > ' . 

ToiavTW a.Trov.Qivtv totdov ry, crv/Ap«irrx. Ava- 
x.%ip.a reddi quoque poilit %u£tcr(£os, oimirum, 

~ . - -> v I v, \ t p. 't 

TAi tyupCW CC7TO TDV CilU-CtTOi > IX TOJ itcAVuoroV. 

Ita Gregor. NyiT. Ill, 199. b. v voi^l tks 4- v W> ? 
tyvG-'.c;-, KOj ty, e-vvd %eftv, ruv roi%Ua/v sv^-seo^i~ra^, 

X.OJ d i'j/A^i'/Tbrj CUX. U.— OX^ItS'ffCf , id eit, cv cjci- 

X M %' 1 \.'- ' ' "- xTtcy^oi^-.C^iTc^. Mox ibidem eit 
v*>£*o-t6«5, Galepus in G-lolT. H-pporr.it. p. 1.5. 
a •. ■.'■%.iy.0iutiiv,<rt' x.s%&Ptcrf*.£vu,ts, Herodot. II, 3d. 
ro7cri •.-':■> xXXoKTi* x&Qwiroic, %&^$ S-*i*iav Oiif-trok 
u7ToyJy-r.Te.yj-, il ell., Kt%;0fiis , af- Helycbius , buuc 
locum pefpiciens, ex Cbryioitorao interpretafur, !$>' iccvrc7c, «AA stt; Too S's&j, too iyetgovti 

IO. TOVS VSKgOVS' CS tK T?]\tXOVTOV SciVCtTGV 

i§gv7xro facts'* xgjf gvsr&t' its cv Y\X7tl' 
ii.xot/jisv, hn k#/ ert Quasrcif. avvvTicvgyovv- 
rcev 7i&) CfXMV vwtg q/Jioov rrj o$fj&Gt, tv» 
sk 7roAAa>i/ •ngevoo-ffoav to its y,}xms %d- 
giv/joc ctcc 5ToAA«v iv%agi5ri3ry Ciref yp&v. 
IV 12. [TsAss-.] ['•Af%>7.j J? 7«f x^u%J73-i-; Tf ao« r<Z 

< - (TXZStXTOU. 

Y,[XMV ' • 

10. XM ) ^=t«/] — E. v. P. Chrvf. X, 45r. 4I2. 

Servat et Cafil. II, i5<). variant tamen ibi libri et ' 
iransp'onunt ^i<nrw\ et evtrcu- Perverfe Jaudat 
Aih. I, 445. 

11. ik *7?o\Xav 7r^a<rw7ra<j~\ In iroWm 7r^acr«j7ra. E. 

Clnyl'. X, 3cp- 4X3. a. d. Immo acleo pro more 
fuo Iiic inlermgat: t/ J 4' &"«-, "»« *'» 7ro>.>.v 
VPcv&Troi. Ac ii ita in textu invcnerit. Vide 
etiam IX, 284. Ml, 762. |« 77oX>.uv ir^se-uKM 
XI, 45o. ^<* sraAA^y- 534- Quid Codices omni- 
nu 01 nes mei? , 1.^, . . ' "lis ex Cbi - 

Joitomo, fine nota loci tanien, iblum in .7 
tFPo<r&7ra> laudat, quod ita invenerat in C id r. 
G. Haec exicriplit etiam Griesbachius. Tamen 
de Chryfoitorno ita coulidenter iudicat, tan 
eum legerit. Godex G. in Latino Labtt: in 
mult a facie. Cod'. Goetting. ex mullarum per- 
JTonis faciprum. Sabat. ex D. et E. edidit: in 
rnulii facie. Scilicet, a mullis , viuhc. Ablati- 
vus, multi. — Stulti ! Huiuscemodi Codices, 
ipTo profitente Griesbachio, eius recenfion.es , tan- 
quam ferpenies ova, c.xclulerunt. 

part? >j«#i>J iixU vy,t»v. A. v. P. Sic poltea etiam 
invent in diiolnis. Iia et Oecum. 1 , 5q8. b. et 
Chryf. X, 693. b. In reikjuis loeis yulgfttuui. - • i'p 

Y\IAXV CLVTY\ g?}, TO (XX(>TU^CV TJ?? CW&Oil- 

C ~ C/ J C ' v , 

GS30S ijpOOV, OTt iV K7;hOT7]Tl 7{Cft SlKlK^i- 

vsloc Ssou, ova iv ac<picc au^Ktay , qcAA' iv 
%d(?iTt Bscv avezgcc&'/ifjtev iv ra> y.oaiuco, 
7te%i<TooTeQ<M>s de Tr^es vpus. ov yaf i3« 
cchhce yfx(pcfji?v v//iv, cthh' r\ oc ci\ayt' 

VCOKSTFi Yj \^j Sffiyt\60 7Ki-T8, ihTji^OO Ot", 

on ;(£/ eoos rtkovs i7ityvoiisaBs. xo&Soos i4. 

*$£/ S7i'cyVCiOTS- tJfjiXi 06710 fXc^OVS , CTl Ktft- 
%nft06 VfJICOV icfJLSV, KOiSctTTSg ^Cty vpHs 

fjprxiv , iv ry yp^cc rov kvqIov ]t]<rov. 

13. 7T2£* UycCTTtii T»J5 ^§3? 0CVT6VS XO( yllOOVS (If TO 
UT> XV7TUV j (I Y.UA XVTT&IV utyiXlt ■> 0)$ f7t\ TOD IX 7TO£- 

vitocv izriTfUHJ-ivTof i *> ucu o-vyfc&^n. 

Key Tccvry ry 7TS7rc>t&ricr€t efiovho/juiv *i5- 
fASeJV 7i%os vpcls To 7SQQTeqcv-) wot osvTe- 

%ctv 12. C',77\!.TY.r i'\ KytoTYiTt. E. v. P. Habet ex meis fo- 
lus Damafc g. Item Damafc. editus ail li. 1. et 
II, 669. Qui hie ex Clemente Alex, notarunt 
KytoTi]Tt , ii leliquas eins nugas hie quocjue no- 
tare debebam. Nee enim in* hoc lolo variat. 
Vide p. ^i3. 5iu. a. Verifllme enim hie in eum 
convenit, quod de co Photius dixit: rvyxe%vft£- 
tai$, axririQ E^arAsjKTs? , ■x&^v.yii to. ^toi,- Plura 
K7rXoTy,ici fynouyrua habet Chryf. X, 442. Vide 
hie interius 1 1 , 3. 

t$* sjiovXofAYiv 7rgo$ vy.xs $>.B--7v tt^cts^ovJ Ij&ovXo fitly 

tXBs7v TT^Oi VU.XS TO 7T^0Tt£0V. V. P. Qipji f /6-Jkr&chZi v B I o v'i-^%^*- 219 

16. gxv %ct(>tv e%v}Te» 7^ at* ufJtw ots'hBeiv 
hs fxccxe$Gviccv , xjgj 7>ot,Xiv uko fAOt'/.socvlas 
ixBetv 7Tgo$ upas, ;<^c/ v(p' vpoiv 7F§07iSfA-> 

ij.<pBij\>Uj hs rrjv ievootlav. Tcvro Ivv foov- 
hevcpsvcs , jujfn ȣ# t# eAoctpglcc ix%v\Qcl- 
\xY\v j i] c* (BovKsvcfAdf , xosra gcIqy.cc /3ou- 
KevcfA&f , iva 37 Traf" l/wo; to *#/ vcty , ^57 

lb. to ou ouj T,&os as o ijsos, cTi o Aoycs 
tjfAoov o it(>os Cpus cvx iyhsto icy y^u ou» 

19.0 yuQ tov Bscv Cue? \y\covs %$t~cs-> o iv 
vjjuv $t f,fjLvv %YI(> v%Bs)s , dt ifAov ygj &!• 
aovxvov y&j TtfjicBzo'J cvk iysvero \otj %#} 

20. cu, uaacc vcu iv civroo ysyovev, ctrctf 
yocQ sTrayyehteci Bscv, iv ccvrcZ to \otf y 

7<&j h CiVtOO TO «/X*jv, TOO Bsoo 7F§GS $cj*CtV 16. $texS-e7v] IxB-sTv t uvrtjJhffi* E. Poftelfus Damafe, 
Repugnat meus g. 

17- fiou&tvofteveps] fiev,\o/!,'.svo$- E. Chryf. X, 44<1* 

18. et ig. ] cum alicjua s'arietate Cyrill. V, a, 273. 

745. 

20. Kxf £ii <xvra>1 $io Kuj bt etvrou. E. Damafc. re- 
pugnante meo Cod. g. ac ceteris omnibus. Noef- 
feltius ad TheocJoret. p. 294. ait: VFetjtenius 
eoecus Jequitur Millium. Utmmque fecutirs eft 
Griesbachius , neglecta medic'na Bengelii, rjui ei, 
ut ipfe gloratur, oculos aperuerat. Qui vero 
opinantur, ^j 3 ecvrov firmari auctoritate Chtyfoito- 
xni X, 4-17. e. (nam ad alium locum refpicere 
non potueiunt:) ii profecto infaniunt. Diferte 
ibi antea vulgatum eft. Qui fcmel decretura ha- 

bet, x'tXa^T. dY jfjtocv. [Tikes.] E'Af%>f.] o $e /3?-2i, A. 

@XIMV YljAUS ffVV VfJUV itS XgiSCV-, 7i&J{ %$l- 

axs qy.xs , Bscs' o %c$ crCpQxyKTXixsvosii. 
fipxs, Key ho\jg rev d§qx@>cLv(x, rcu 7ivsv- 
pottos iv feels xxgolccts y(*oov. iyca oe^o- 
[AX^rvga rov &eov itfiKukovfjixi hi) ?y\v 

g{A.nV 4/'J%)?VS OTl (p&dSfJLSVCS VfAVV, CVKS?t 
/ 1)k$0V itS KOgtvBoV* 0V% W* KVgiSUOfASVZ/i.. 

vy.'Zv ?ns Tnkeoos , dkkx avvs^yoi io-fxsv 
tys %xqxs Vf.iWV. Tfl yxq Tsfcet S^tlKXTS. 
''Exgivx os sytctuTop ?ov?o, to pr} 7IxkivU 7 i. 
* sv KvTry Ttqps vjJias ikBslv. it yctf>z, 
iyoo A'J75'i3 Cy.xs, y&j rts fctv o ivtygotlvoov 
jus, it \*-<\ o kv7rovjASVos ijr ipov'j ' 3(§J/3. 
'£yt>ce<\.'<& vf/iv tqvtg avroj wot y.y\ ikBow 
Auttjjv £X°°-> &$ ^ *»** ft s Xp.lqetv' ms- 
ttoiBxs hit 7: xi>? us Cfjtxs, art ['Af%>7-]E. 
y\ ipr\ %c:px 7txv?wv v(auv i^tv. i% yx%i\. 
itcKktis bktysas i{ffj a\)Voyj\2 Kuqolxs 

eygX^X VjMV OiQ6 TlokkooV OXKgVCQV, cu% 

r/ 

IV X 

I, 21. A. KV^iHK-/, ia. ctd$X$Q\ 7 e fi-ficiiuv v>fA*.s evil. 

II, 5. E* ry /3- T/;? m. lySo . ddi^^oi, n i<*n ;£#£«• 

bet, nocturno tempore venatum exire, ut alicjuid 
capiat, is teles etiana et aflnos pro leporibus et 
cervis capit. 

23. l/6c>jv "tyvJC^v] tp&vTav •^vfcnv. E. Ath. I, 235- 

II , I. ttoiKiv ixB-uii tv Xwy srgos vf,ca. ? ] -xaKh l? 
X-jk'a n^'i ip^i Ia£*~». Sic el poilea inveni in 
Codd. \vcc Kv7W§nre, dhhd rijv dyditlW 'Ivot 

yVOOTSt tjv 2%® TtSQtaGOTiiQQQS hs V/AKS. 

B-[TsAos.] h 6s rts KsKvtt^ksv^ ovk !/*ft£a»s t?« 

6. l7ii(ootQoo Ttavrcts vuds. r tY.otvov rZ raov- 

c , i W t c v ~ .. / 

Tflt) J? UTTlTllMCC CCVT7] 1) VTtO TOOV TTAFiMOOV. 

j. sose Tovvotvriov jackAAcv vtxds 'X J a%i<Jcift§cij 
Key 7?x(;c&KcchE<rcq ■> /ujjttois ry 7rsqt7<TOT^qci 

8- Av7ltj xot,rct7So5q o racvTos. do Ttaqcc- 

nccKoi vpds Kvgdactf hs dvrov dyu7it]v. 

9.1;? tcZto yotq %gy eygcc^cc, ace y\oo t;]v 

6ovj\xr\v vy.xv, h hs 7idvTcc vt,y\y.oU s^s. 

io. w Ss n xee^'^W.&e, y&f iyoo' xgy ya^ 

iyoo £t T( KS%<X(?iGfJ.Ci1i d) KSyjttQKjpttj, §i 
VfJCOtS, Iv TtQQGOOTTOO y^l^CV, ttC6 [AY] 7lAsO- 

ii.VEKTriBoofjtsv vtto ' rov cotravd. ov yao 
duTov tec voi]fAccra dyvcov/Aev. 

Ol r,s y.aj e-vvifclo-B-ctf Q>*)tiv. 

i2.£/\3w os hs ty\v Tgooxdct hs To ivccyys- 
Kw rev Xgt^ov, H&j frvqets (.ici dysooyy.e- 

vt]s 

6. inAvoy] Balll. II, 347. 4'^- oi^Toi. 

1. ptwrus — xiir<&7r6$-q] F>afil. II, 607. fty jrr, v7rsg- 
fioXy rtii X-jTni; d-l^xro^. Norninatim ex hac 
epiitola. Haur! dubie ex Griesbachii recenjions 
irioida Cappadocuin. 

10. |; ri Ktxxgtirptaf , a] xt%ȣwfteq, \i ri. E. Da- 
roafc. contra rneum g. ec contra omnss mens. 
Ex Cbryf, X, 4&>. v. P. 222 0^4,/^/? II £ tf ••• c ,. k 

Vfjff Iv xvglco, eufc g<r%^JC« av?a;y Too 7fv?J- 

lAOtTi fXOV, TOO (Ail luf«V jAS TlTOV rev cc$eh- 

(pcv f.tov' #AAa oc7i:oTix^ccfA?vcs ccvrcis, i o- 
i$yh$ov its ixowehvloiv. too Jg ['Af%*f.] 14. 3. 

J9"gCp %06g(S TOO 7IVCVTCTS &giXy.@?lCVTi 'JjpiUS 

iv toj 96^<j«j >(#/ tj;v eV^fjv r«s- yvwrsMS 
dvrov (pavegcvvTi ot y\}axv iv ttkvt) rcncc* 
Tt\6; ris p.oTt XgGov svxolcc iapsv ra> bsa> [ TsKos. ] 1 5. 
Iv tc7^ G®£pf/.i\-Gis y&j iv t'dis U7ioKKvfjik- 
vois' cis /uev, cVjLOj Sctvccrov its ScciccrcV 16. 

r«ur£5C t/s" iKtxvcS) cv yccq tV/usv, u>s 17. 
0; -rcAAcl, jcaTT^Agucvrgs- rev Acyov rou 
S-fou, ceAA' <ws" l£ iihiKo ix slots, a A A' as* 

AaAcu- 

II, i4- 5. r>; y. Tijj <«. s/3fl~. u^sXtpo'l , ru Ss<v z y -Z l $ 

TO). 

14. $7 ?«£v] Balll. I, 4»3. (10 »/»?»• Prorfus omit- 

tit. 469. 

i5. r» S-f»] — E- Ath. I. 7G5. 

17. ct ttoX>.o\] '01 Xotvrot. D. v. P. Ita ChryC X,468. 

Ill, arp. KciTiol poftea ia lino tantum re: eri. 

Vulgatum Cyrii'l. V, a. 274. Baffl. II, 458. 514. 
647. 

y,x7r>iXsCevrii ] Chryf. X, 468. d. explicat voS-skjv- 
7i;. Ergo Latiniitae et hie, et 4, 2. adulician- 
tes. Pro eo habet £eAo£»res et veB-ivevrSi Chryl- 
X , 523. d. v. P. 

&£riiM7Ttov] y.xrtMtvTi. £• tL&Vsvuiritt &scv- Bahl. 
llj 5o5. Vulgatum edilur Giirri'. X, 4&S< 47^- 

TanSefl III, i. AotAovfxsv. *hfiyJfx?Bc& 7TCf.htv sotuTcvs 

ovvtfctv&v; h ju>; xqi&MW, oos rives, ov- 

■~ , ~ ^C~ A ,y c „ 

qccTixoov i7Ti^oAc/:v Tigcs vy.ccs, rj f£ vfjtoov 

2. cru7« ■'"/". on- $ >7 etT'oCajj ripw vpeis ess, 
syysy^otfxfAsivi ev reels Kotgdlccis /polk, 
yiVGHTttopifi'fl %C$ ocvccytvooffy.ofjieit} vT.o ttu.:- 

3.toov ccv&(>o07ico9' (pct.v?(>cv]uevci, on e^s 

iTn^ohrj %^ov, oiccxovrft&cx u(p' i?}*£v, 
iyyey^ocfXfAt'\Y} ov fieActtt, clAAoc, 7:\sv^.oi,ri 
&sov £tv\rcs, puK ev 7jActQ Ai&lvous, 
ccAAcc h TTAaj*) y.otpolus ca,«v.\xous. [T&"- T ^ ? T ««v = 
Z. 4'Aos - . ] ['Af%'/j.] 'xexctSiiGiV d'e rciotvTY\v 
'i'XjOjAsy oicc rev %(?i~cv woes rov Bscv. 

5* oo% ~t* havol hy.sv cL<$ tc&vroov Koyl- 
crcta&Xf rt, cos sjt tCCVTOOV, C&AA' j? c MOLVG- 

6.Ttis i'ly.xv (•'« tcu 3ecv' os %gif tKuvcooey 

Ylfiols (iiOCKCVOVS XCCiVljS d/«S"JJKJJf , CV y%X[A- 

l^ocroSj III, 4- Z. t~ o- r;;? <». e/3o. a.dt>.<po\, VriTroi&HO'lt 

T0lO,p7*IV i%r,USIi. 

Tamen xctTttMiTt eft ex Cbryf. ut docet Cod. 
Mol'q: 9. v. P. 

Ill, 1. it «ij] f; i,J,. E. Non femcl vulgatus interpret 
et Icnii h- offenderunt in particulis , !< pr,. Com- 
mode iurerjiretari polfis per ellipfin , ut intelliga- 
tur, (.twauZ; , neuciquam , niji forte. Alibi h 
y.r, , elt loco 7r/\s,v. Tlieodoretus . ut videtur, non 
fcripfit n fit) , led yj p.?,. In i/to enioi y, , >j et p 
pierumque hribae nonnulii errant. Latinum, out 
numquidt in ep turn sit. fj,ccrcs-> uKXct Ttvsvfioiros' ro yoiq ygclfAfACi 

dffCKTsivet ■> TO 0§ 7HM-VIA0C £<ti07lQiei. 

r - \ " i 

TigXi T«Jf ZC&TU, HOftOlt. 

it ou r, o>ukovio6 rov Bavdrcv iv ypc&f.tjAcc-'y. 
CT/y, wTervTCoofxeiYi iv A;3c<i', iysvyjBy} iv 
oofcvi arte [avi ovvocgBoj drsvhaj rove 
Ciove la-PotrjA its ro ttpccoottgv fAxvceoos, 
dioc, ty\v ds£ccv rev 7[po<ja>7iov ocvrov, ryv 
xctTotpycvjABVip' t:oos Ivx) fxciXXcv i?3„ 

GtXKOViK- TOO TTVSVfAXTCS e~ocf iv OQQ3) 

I; ya,p i] oictKwlct rv\s Kctrowplascios, oc^x, g. 
ttcAAm (auKKov TisQiGasCet V oicLv.ovlct, rr,s 
$iK(Zic?r,)ir,£ fa oofy. y&f yolp * cv oedc- 10. 
£ci^ctj To asoo^oiofAsvov , i v tovtm Tfa /aspm* 
zvexsv rye v7ie%$ccKkc\jGr t s dojfcfls'. it yz^u. 
To xaTccpyovpevov , otei ccfys' 7So70\oo iaq?A- 
T4 Ao* t«s *\ Xov to fASvov, h oo%y. [TeAc:r.] ['Af%>?.] 12. H. 
s'Xfivrss ovv roicivrriv ih7Ftao6, 7icK7\y 
itcc^mitt %px>[asBx" vgy cv x.uSoL7re(> 13. 
[Aoovaqs irlB& xd^vftfxct £7i) to 7ZPocrcc7Ccv 

Zxv~ III, 15. II. crafifixftt y.x. uiiXtyoi, $'%ovT£f fotxvTtsv 
tAsnces. 

6. K.7iox.Til\iii'\ alii ttirex.ievvt 1 , alii «-—s»t'vs;. Sic et 
poitea inveni. Dc eo iam monui. Sine varietate 
hunc verfum babet Ath. I, £24. II, .jj2. 

to. c-jl'i 3 s eo N o|«s'^ ] »y oio'izccfaj. Sic cum aliis Ba- 
fil. II, 632. H55. tcevrovi tiqcs ro fj.rj ccrevlaoif rets 1 vitvs 

> ' .<L' i v '•> ~ » 

KTtjOW.K %IS TO TShCS TOV XXTCZgycvy.SVCV* 

i4««AA' e7Tco^coBy} rcc \oy\yxrx oivroov' &%*( 

yOCg TV? <r*}y.e(?CV TO CiVTO Xttkvftfjtcf in) 

7~1 civccyi'ooa-et ty\s TzaKciiccs $ioc8r,y.7js tdvett 

/.tjj ccvocxcthvurc/Asyov , on h y^i~oo 

i&ittaTKgyetTccf. «AA' em CKpegeVi hU.ct 

ccvtx.ytvoQcrKeT&f ptayfttfei Kxhvyy.x lyt\ ty\v 

l6.KCt(>olo&V XVTOOV K&TOtj* t}VlKOC UV £7?t- 

g^-vt'?/ TTgOS Xff*W, IJSgSCllgesTCtf TO V.xAv{A- 

17.ju.tf. o os Kvqics To zrvet/ffas s~.v cu dig 

i.'JTj 7T\cZfj.x kvqIoV) lx« etevBefibt. qy.ei$ 

<Jh 7rxvTss xvoMeKaKv(A(Aha> 7i^oa-a>7foo ty\V 

$o£uv v.vgicv xaTCTFTgi&ftsvci, n]v ccurrjv 

iixbvcs 

i3s t/ Acs ] ic£otn7T6v. E. Codex Welftenii A. fdlud> 
redo , ex verlu 7. KTtPtreef Tovs vtei>? tirgcii}X tie; 
to TtpltrmTbv* Erasmus et Millius, ex vtilgata ex- 
prellurrl, iudicant. Ergo ipfi fatentur , iiurtc Cc- 
dicem ex vulgata interpolatum efte. l'eza ptitar, 
faciem et fin'efn coniufa effe a Latiniltis. Ouod 
l'eilicet ebrii multa in l'omno confundunt. 

14. 0, t< ] Plerique Codcl. iV<. Patici enim , ut nos, 
1IU duo leparant, "On Ghryfi Cecum Theophyl. 
interpreiati funt. Sic eit eti3m Ealil. Ill, 44. 

16. mix,* ¥ civ] Bafil. Ill, 44. oTcty *.'. Ath. II, 2, 
ereiv. Vulgatum. 4. 

17. Iks'?] Bafil. I, 3o2. 000. omittit. Habet If, 583. 
111. 4S. 

i8. xa?o7TTPi^ccisvot'i Sine varietate hunc rerfiim lau- 

dat Alh. II, 35- Bafil. I, 307. Elegans eit lectio 

p W elite- 226 OfV-^n q S \~^ A '< 

hxovoc fierce poqtpovfjisSoi onto Sogfjs lis 

fiij'KV) K0tSct7ieti 0C7T0 XVg'lOU 7IiSV{1.0CT0S. 

E. 7rs£t Sums olt;t)S ««/• tov ascoXovSov (Zlov , <j'r« r«<? 

A<« rouro ['Af%>f. ] e%ovfes ty\v ^Kew'avIV, i. © 
t«ut.*jv, k«3a;s viKsffivifAev , oujc Ikxwkou- 
^fv. «AA' a.7r&i7:ccfU£^cc tcc y,qv7itcc tyis 2.. 
Ui<T%'jvr]£ , /wi? Tje^i/Tar&L/vrcS" tv TJCivovqyloc^ 
ftfal dcK/uVTss tov Koyov tcZ Secv, a'AAc* 
r£f (fiuvepwaet Tqs ccXYi^elocs guv&oovtss 
iautov? Kgcs TTxauv crvvswyjatv ccvS(>oo7roi)V, 
hoomov tov Secv. it os K&j s?i Kencc- j. 
Kvfufjih'ov ro ivccyyehiov Y\jj.ix,v, sv Tols 
cc7icAAvfj.svois h\ xexuAvfUfxhcv' h his 4« 

S'fos - rou ccioovcs tcvtov stv^Koocs roc 
vcnparci tocv ot7rfeoov<i sts to [ayj ccvyuaaf 
ccvTols rov <p<aTKrpiv tov ivayyehicv tT]s 

IV, I. 0. Tr, S. TV? til. \{&. u^sXtpot, t%»vrss inv acy.ovi'-iv. Wettfcenii F. G. ct7ravr^t^outvoi' Huiuscemodi 
tXisivct frxfCToJ\Ad iiti Itribae cc7rcTgt^eve~i kcu 

CtTToyPvQot/Tit. 

IV. 1. c tx tovto l^ai/r«?] Chryf. X, 492. b. c. s'^ov- 
rn hvj- Sed hie nemo ita imperiius fuit, ut id 
pro diverfa contextus lectione ha beret. Cur ergo 
alibi, cum Orig. Cyril!. ChrvC etc. il'tas particu- 
las orationis in principio pennutant? 

4. uvyitretf dvTcTi] tlvrcTs — E. Ex meis unus Thep- 

pbyl- 4^£ ^jK«fn5/»u«' 9.' : 227 
dV£j;£" rev X$t~ou, Is few htow rev Ssou. 

iriccuV) Kvqicv tetvrevs as, ocvAcvs v/uoov 

I. 6. orfoj farrow. cri [ > Af%)7. ] &ees gtfrait 

£jc GKOTcve ($ocs Aocy^ocf , oi 1 sAuy-^sv ev 

yvJxTsoos rv\s aofys rov Bsov h m^onooTioa 

faacv xqi^oZ* [TsAw.J rUen^n. ■f \ M \ "*■ ' A / \ *• ft 

b. 7Tiot t<j? x«tT« (romicc KH'.TSvsistg y.ou[ ty,<; Tov <r»flX- 
7. ^X°I^ ?V °2 T ° V &Y\<TOLVQQV TOVTOV h C~(>CC%1~ 

xas ffx'evetriv <, hoc $ vtps^[doAyi tj>" owoc- 
S.fteo^ # rev Seoj , ^/ /^ ?'£' r\<£j'. ev 

IV, 6. I. '/.vpixy.;; is. XtyeTaf act) si? to* 7tpoOP«fl6V xcq 
iti Tav etyict ivB-uf-ttov- [ e» aXX'j)' y-cq i-c Tijy 
tv^sriv tjj? ricciui x-sQeLXys rev jrgoopop*oi>j] xi 
<Poi , &S04 tivra'v Ix c-xoT<,vii 

pliyl Coil. (I. Omitlit. Pro ctvyxraj > quod qui- 
busdarn non fatis prat, intulefUnt , o:%vyaccv\ et 

a.xrxvyx'j-cfj\- Neuirum rnri agnol'cunt Ccuid. Cv- 
rill. IV, 88. & ictvyoiirctj r\v (pcoric-ju.lv h curaTg tni 
T-v&nrs&ij rov iridv. 120. w^ycsir^ tcv (Co:riT x ti.ov Toy 
ii/otyy. Sic, f:;l rirvSpXaict. 1007. «V/«rj!/ etiam 
V, b. 46. V, c. I90. V, d. 66. lixvydrcci II, 722. 
Verfura 3. et 4« J' ne td'' 1 varietate, fed in line, 
t?s t«v xgiTov 00^4. VI, b. 6. De dutinrtlons 
buius yerius v. TbeocloreL, p. 3oS. 

ukmv T6v - ~\ *4" uegxrev. E. Ex Colcff. 1 j ij. 

6. <>jo-flv ^i^<r«vj /«j5-t»w abelt. Atb. II } 4* 

P a vof cc7t0gcvfjievci , a A A,' owe ij»cL7To0cvfjie- 
vot' otvKOfJievofi aAA' cux iyxxTC6hei7ro-'g. 
fxeva' y.cctu$c£KXojjleyoi, «AA' our duch- 

hvfJtSVOl. TtCCVTOTB TY t V WKQOHTty TOV XVglOV IO. 

JJ £*>*) TOU fytrcLj Iv T^ UOC/fACCTl YjfJIOOV <PXV6- 

~ res as idocvoiTov Trotpoidtjoueljcc dicz wo-cm, 
'tv^erivs. $vY\7y accpx} r.jj.xv. w^s o p.h Bccvmtos 12. 
Tsa«5 tov [jfetos ,] [*Af%»i.] t%ovfes 8s to ccvto 15. IA. 

Tretope.uev .» ~ , v v 

r „~ TlVtvfAOC TYjS 7T;7£.i:>, K«r« T3 ysyPOCfX- 

myUv sv-fjthqv' eTtfeevvco, 0)0 eAxAqrrct' Y&1 vifxeis 
B-vfiiev. ^n^svofx&v, dio %cy AaAcj/^v. ho'-rss-t i4« 
on I iyslgots tcv xvPtov )y\<jqZv, hmj yijaccs 
otx ttjaov iyep&i v&\ Ticcpoczwet cvv 
v[a7v, roc yuQ tfccvtm at Cjjlxs, woe, fi 15. 
%cigf£ TrKeovcLtroitrct , otcc toov 7?Aeicvoov rvjv 
iv%c-.pi^lxv mspnaevay hs rt\v ocj^ocv tov 

Teas,- « ^SoZ. [TtAcS.] 010 CVK SKKKKCVf^SV' «AA' l6. 

«AA' 

IV . ;3. TA. Tii •xtt^U.fKl'Sr, rni tU. £/3o. «0eA<pa«V 

~t%6»Ti$ TO «t/TO 7T>£t4C^. 

i3. ] yty^aftfihtv omitiit et poll lx*X^rtt, inculcat 
llo.T.. 10, jo. Ath. I, q55. 

lii. e'ixpS-u'gtTetj'} QS-z^tTctf. E. Ita et Eaiil. I, 527. 

mox I 

i^f^Jff K o g t v S l o i)'s' /3. 229 

«AA' c sjooBsv cZvotxcavoZrcq y\\jl?^ ;<«/ 

in. YjfXS^CC. TO y<X(> TTCtgOCVTiKOC ?\d(p^sV TY\S 

fi>cXyjv, cciooviov (3xgos a;tys iixTe^yec^sretf 

l8. flfjfiy. fJLY] (XK07TCVVTXV fp'2v TCC @Ks7f6- 

' juevctf, ccAXcc rcc t urj /3a?^o'ju?v«. t& yctf* 

[B. V, 1 . 7:ofAsvoi , ccioovicc. [TfAcff. ] [\Af%>f. ]ts'a« 5 t£ss\ 

'OiadfAsv ycto, en, sclv y\ falyetots VyiOdV 
or/. lot rev c/.yjvcvs i/u&TGfiKvBjjj » oikooo^v §k 

Bsov 

V, I. m. <rst3$ttTa> x,8. y.cif lis x,ei/zr i $-e;'TXs' ttl'iXfo\ t 
6i0cty.lv, crt soli r, tmynoi. 

mox ibid; %o~u. .^67. in <p.9-e/§- et tftcitytrstg. variant 
Codtl. Ill, 76. frteiQS-sigiTcif. 167. <[>$-ii£STaf et 
to-aS-iv- "Eiroi habet etiarn Alh. I, gS5. et II, 
617. dTif y*^ il-aSrly tjf&M* eivS-ga>7?e<; <p&itg£Tcq, 
TetrovTcv i'voet eivay.&ivcvrcof- Cliryf. X, 5oo. 
Sed continuo interrogat: -Kcoi (p.'r-heTttf, Scilicet 
verbo compofito in ir.icrpretatione non erat opus. 
Qui ergo tie aliqua lections certi cue volunt, ii 
adeant PaEres. Pudet prolccto ceiities eadem mo- 
nere, Surdis fabulam narro. 

lj. 7rci^avriKx'] -j- vrgohrxntPep v.cq. E- Ex verfu 18. 
explicandi cauffa addituu). v. P. Traciat eliarn 
Laec Chryf. II, 42S. e. ferjq. 

S-Ar^£^; y ( uwj] iftuv ©mittit. Ath. Ill, 28. 

, I. CIX.IC6 TOV (TY.r,VWi J 7TSgl<p?0l~tKM; , '-J OlKlA TOV 

<TKnyov$:, ^>t1 to-j , To c-y.,;j<.;, on to ery.:;;c; ci- 
xiops Irrs^it T0770V. S«?>s; iic legitur apud De- 
roocr, p. 62G. edit. Calei, Eui'eb. P. E. 7S0. c. 
Glem. Alex. 5Go. a. Dorice txcsh?. Theo.j 
SimOG&t. epilt. 25. pag. 8ti. to ^vatI'j TaZta frsg;- 
FXVfto*. |v Tc7<r »uffldvwff, ^/ 7«f ev tovtoi zsvot- 2. 
fie/AW) to cMVjriigiov fifim to e£ cvgctvov 
£7ievdv(T0C7Scij l7ii7tc§(,ZvTes , stye ;<#/ 5. 

hdv7Ufj,fvoi^ ov yvfAvc) iugeBrjyofM'S'cc. 
<i&j yocg ct \vres iv too QY.r t \et SevcLgojxMV 4. 

o. lyfl vrctfff <tn 1 hiovsscitsvei, E. Hoc nee poltea in 
ullo inveni. v. P. et Chryf. X, 5o6. <! < .'17. a. 
609 OecuiTi. I, 6^2. a. Apud Chryf. primo loco 
leg '. ixoutrttuaret, Addit eidm ; xxv 

icira&tousS-ct ta <rZftet. Mox tamen memorat ie- 
ctionerrj FU^gatam, sc fubiuDgit; (ts h$ue-du$- 
vot. ) xctf ftsiXtfA 1 y x.p t t 1 v* id fit, at! mitten- 
dam , tintefcrci)d;ti!i. Scribae infimi IxvurcL pi- 
vot , ut rriuita alia, expii- ?'i funt ex Pf-ndo - Oe- 
cum. Rfrtractat haec Chryf. II, 432. a, V, 147. b. 
Prirrium ergo §jcev(rtipttr»t , eXt i^xajux ^tirpetxaii 
ChivtViliomi. Qui vero emu legcrit II. iJ. facile 
ei boc 7rtx.poi7Titcny.x condoriabit, Lector attentus 
hnrsc et reliquos plures Iocqs huiuscemodi ex hac 
editione et ex priore me a libi enotabit, atque 
ita facile cognolcet, partitn, unde ilti Codices 
Iterquiliniarii compofiti fiat, partim, quot cor- 
ruptionum auctor Cliryfoltomus extiterit. Aio 
atiiem, iftos Codices, qui principes funt apud 
Griesbachium , notabiliter corruptos efle ex Pfeu- 
do - Oecumenii floliis, ex Chryfoftomo , ex Ori- 
gene, ex Latinis lie diet is verjionibus et ex Co- 
dice Paiifino , e <;uo Lequien Damafceni interpre- 
tajionem epiltolarum Pauli edidit, Dili forte Le- 
quien in eo edendo mala fide egtrit , eumque ad 
yerjionem Latinam et Codices infimos corru- 
pent. 

4- J Sine varietate Cyrill. V, a. 357, De lectionibua 
Chryfoiiomi X, 607, &o<~). quem etiam aliqui 

Codd. /3c£g0V[AgV0l' £<£>' w cu S-fAc/^ev exJuWcr^ety, 
rtAA' e7rs\ov<TU<jBctj , Jvcc KaraTTcS'jjf to 
5.^^rcV Jtto rfc" £w. o J'g KccTsgycuTcc- 
psvos rifAccs its cc\ to rcZro , £$oi» , o ng?j 
ecus ^uTv tcv dggocBavot rev TtvsZfxciTos. 

6. Bot^oZvTSS CVV 7iOiVTOTS, Ti^l ilOOTSSj CTi 
iVOYlfJLoZvTSS h TO) Go'lfACtTi , IfcflJJjUGU/UgV 

7. duo rev kvqIov. aid Ttfasccs yd* Tte^i- 
&. 7rcc.T0Zfj.ev , 6v Ota sioovz. hajjgovpev oe-, • 

;(#/ i'jucKcv/usv fA.oth.Xcv ixarjy.^o'cif i% roZ 
o-ojjacctcs, ;(#/ ivonfA^Jotf TtQOS rev Xl^iCV. 
g. oto ^uj @ihcTifj.cvfA.tSoi, site evofijjiovvTes, 
hre ZxdfifAcZvTes , eva^e^ci dvrcZ h\ccj. 
IT. 10. ['A^%»i. ] rovs ydg TidvTets Wfxds tyavs- 
gxSrivcq o« sfAuqoa-Bev rev fa/ifA-cercs rev 
X?fiov, [TeAc<r.] 7vc& ^ofxhv\Tttf exudes T | AflJ Ta ~ 
Tec wc* tcu ct&iautos, wqcs u S7[i>cc$jrv, <r *i i &™>. 

J/ 

SITS 

V, TO. IT- T») /3- rvii </3. J/J^. ««^>i<p<S V ( , 7TXVTXS TijUXi 

Codd. Theophyl. lerpumtur, v. P. Ceterum mul- 
toties alibi baec repetk Chryl. 

6. fKOTiticvf^ey'] ot7root) 4 tt.»v/u.st>- E. Utrumque Chryf. X, 
5o8. Hoc iplum quouiie alirjui arripuerunt. Er- 
go unus etiam paullo ante t7rif;iuovvTZ<;. v. 
Wet ft. Codex. Boern. utrocjue loco A. loco 5". 
habet. v. P. ad verl". 6. 8. 

8. B-cc^Povvrsi tt~\ $i dicit redundare Oecurn. I, 

655. d. 

9. sv$t)it. — iKj?iy.. ] Perfpicui talis cauffi addit BafiL 

I, zo.'j. s» ru raftoiti — utto Tev*<r»j ptx,Toi. 2o3 Ctyob / U-/2>Xi % o s 

iirs uyxScv , hrs XetKcv, hastes "cuv 1 1 . 

Tov (po&ov rev kvoIqu, CCvSgto'XOVS 7ISi§0~ 

fjtsv, Sift os Tfstpccvs^co/jie^oc' ikyiifrjo os 

Hcij iv recti auYsidyjzsaw vjaSv 7ie(p<xvs- 

Z. 7Ti£i TVS ic&tjTcv tytXa&iir-.iTGi; x.dj tpiXet^sXtpiolS T4Z 
\ f 

x,x?a %tiTcv- 

ov ycc(} Kcihiv eavrcve <jvvi^oc.\o , t J.£V v^d\\ 12. 
uKKoc cc$ogi/.riv oidovrks vfjfiv ^.^v%ifxxros 

V7t£g YJIA.GOV, WC6 £%>KS 7IQ0S TOVS SV 

TiQoaniioo xuvvay.hcvs , o{uj ov ncie$icc, 
$tre yd§ ifcfatffJisv, Sew' ttrs aootpgcvouy.sv, 15. 

V(M\\ 10. x.&koi>~\ ty-jZ\a)>. E. Eadem varietas Rom, 9, ir. 
Mei Codd. nihil murant. Sine varietate totura ver- 
I'um. Balil. I, 2g5. led cum Rom. 14 , 10. con- 
fundit IK, 289. ?rc/,i>x,7:u of, loro <p'A\iti>v$-?,vc J f 
Alh. I, 77. Ibid, omittit, t« }uc roZ o-v/uxtos, 
habetque, ttpc? a, fix tou traiiiabTcc, iW^uBsv ~ 

11, TriiB-.-.uij'] xslS-vfitv. E. v. P. Scbolio recentiore 
caret etiam Oecuro. Cod. Aug. G. Muita enim 
eiusmodi rncenliori tempore iiti commentario 
aflut.i lunt ab Oecumeuio. Nam i(te comment.!- 
riiis ' I culis eit vetuilior Oerumenio. Er- 
go fubinda J'i'eudo - Oecumenium appeilo. Cete- 
rum, vere luiffe aliquem Oecumemuni , pluribus 
nunc Codicibys et tejtimoniis perfiiabim babeo. 

vt V.;.) Chryf. X, 5ii. e. 5i 3- a. v. P. Refer t 
bunc verfum C^vi-il!. V, a 275. A principio nee 
Chryf. iiuc Cynii. opus habebat iZ yi.^. &Y 6° / w-/y k Vy ^ ^ .' ^ r /s, 253 

i4.^w7v. *) y#£ dy&Ttv] rev y^tiov avvt%s* 

lj.^«i", X^V3»'T«£ TOvTC-, OTt Si sts vtfsg 

7JCCVTXV ct7rsSccvev, ocqcx. a 7nxvns drf&!jc&- 

IA.ioV ?(#/ ['Af%*f.j tfoe£ Ttuvrxv ciTi&xvev, 

tvM ci §uyTS£ /.ir ; y.en tcivroTs ffirtv, ocaaco 

T&! vTtifl dvroov o&TPo&xvowt %$$ iye°5?v7i. 

ci^ocftsv KOiTci crochet,' h o's ngtf syvccy.&ifAsv 
v.octoc cocgKtx %$Gov, dKKu vvv cv'/Jri yi- 

1J.VCC7XOIASV. 0:~S H tlS. fa %$&$y KCCiVYJ 

iir fats' Tcx> «£%«?# 7t&($hhn p , Ucv ytyovs 
i§,zc£ivx roc ttocvtjx* tgs 6s Ttccvra e» rev 

Seov rev Y.urcit.Ku^cvros Y;y.xs soevrco $ix 

friacv XQtfov, j(Cfj d:vrcs $(/iv rr,v &uxo- 
iQ.viccv rifa KctrahAKyr,*. 00s ort Qsce ry 

$v %Qfi<& xq<juov xxrciAACic-a-QV suvtw, 

fAYJ 

V, i5. IA. tsj y. ??,<; i/S. 1,3d. [y.^ s'y rurt $ixiujZ(>iav 
A:*- J ud'i?.<poi > ^.^Jo; v7r)o ttxvtuv u.7riJctviy. 

l A' X£ir°v] Stop- E. Apud Ba'lil. II, A-Z. variant 
Codd. Sed %*isov 586. t>/}r. GJo. tj2. o55. Ab 
verf. 14. ad ij. iaudaL Alii. 1, 44. 

x5. h *;?] I< — E. Deelt Cyrill. IV, 88?. Habet 
V, d. 67. Muhoties Iiaec lauciat. Sed nolo cu- 
mulare loca v. P. ad ueoc, •;< srpnT'ffi 

si ££vrs?] vuu;. E- Alh. 1. 1. et mox, ^Zum — 
inii^ vucdv' Vol'iit, >;/;*>. In line: aturqtf. y_c>) 
wjci^unn ix vixpan ru x.vQia> Hjfiat w<rov ££;r». 
ATox idem 17G. 425. 71^. *eri'u 17. exl.ibet: iX 
■7T<x.vTA x,xt::- Sic et 111 Codd. alirjuibus inveni, 

19. .9-:U yv] Theodorel, 017. snxvBsi au ?i^ccf. fAY\ Kayi^ofjisvps ocvrois tcc 7:ot^X7tToo\xxTx 
dvroov , ;(9V . bipevcs iv qjxlv tov Kcycv rr,s 
KcsrccAAcs-yifc. v7i?$ %% i: > ov * ovv ^^' 20. 

QeVCfJGV, 6^ TOV SsOV 7I0C^CiKCC\iVVT0^ Oi 

yuoov' oe&fJietyct v7ts(> 3gff30Vi y.xT»KKxyr,Ts 
too Bex. tov yocq y.ri yvovra, duuqrtav-, 2 1 . 
V7ti% ruxv ccy.ci^TiOCv iTiclyaev, %<% v,y.<?iS 
* yevoxfte&x otKoeicauyX\ i' h uuto.. 

Tlx«5 v?« y . [ Tshos. ] [ 'A'f %«. ] 5uv<?f 7 . vv 1 is & jyy VI, 1 . IE. 
TrccgocKc&kovjxev /»*) l/ff fcfvov r*)* %«£*v rev 
Secu Ik^mBtq vfxas. hkyet yecg Kotj^z. ■ 

k'KTOJ ini'iKOVGtX. <7SU, X&j h tlfASgM (TOOTt}- 
fi{a,£ i$utj.j;yfol Got' loOV VVV KQMfOS iv7I(>',(?- 
SsKTZS, $QV vZv YlfJLS^Ot, GOOTilQLCtS* fXY]6s- 3. 

fxlav iv ;a ;<.:') d.d'o'vres - Tr^cxrxczr^v, u« /u«7 
fxoojAy]^ *i J;ascci i«' a AA* Iv ttcjit; 4- 

cuv^-Tan re? zocvtovs-, 00$ Beo-j oixwoi' iv 
vTtofiovy- WoAA#, ev SAnJ/?a"iV, In ccvdyxotis, 
h swcyj/cplctts' iv 7i?\t]yu7s-> iv (fivXa- 5. 
K«Ti? 7 Iv ccxcirazxaictis, iv kouois, iv 
eiy(>i'7:vtcti?, iv vij>WcM£ r iv ctyvoTYjTi, ivG, 

yvooaet, 

VI, t- IE. v.vPiXKq if. \_iv u,Woi<? x«f £*; t«i/ ay>ov 

20. ot>^] oraitlit Atb. II, 9. Reetius enim ibi abeft. 

21. ytwf£i.%«^ %>iJ;f.!.i$-*. §iu.et Eafil. II, 625. 626. 

055. 

VI. 4- et 5-1 Aliquot membra omitiit Ath. II, 

ur fere (it in huiusmocii incili>, cum phsr.i iim- 
euutur. wvevjjictTt ccy'iMf sv dyczTry u\v7Tch^1tco' 
j.sv hoyco dhrfts'.xs , Iv dwdfj-et SscZ* ctc& 

T®V 07lXcoV ty\s aiKottQtrwtls TOOV ds^iOOV n&j 
8- dgfisgoov* aid Qajgq? *(#/ XTiftlas , (5/a 

0'jc(pYifj.lcis %cy IvCfcYiplocs' cos TuXdvciy ?(«/ 
g. a Arsis' * o;£ ccyvoov^nt , ;<#/ sTriynoo- 

oKojxeYQf cos cert oByrj<?xovT.£ S , !iC£f iocu 

ffilMv' cos Ttcuasvof/isyt, xgy [ay) Bavccrcu- 
i o. psvot' cos Xv7isvy.evci , de) os xo.!^cvtss % 

cos 7iTa>%c\, ttcAaous 1 os 7iKovTi^o\res , cos 

fJttj-OSV S%0VT€S, tigfij 7IC&VTOC, v.rtTi'Xpvrss. 

13. n,[Ts Acs. ] ['Acx^'.l to ^V^ JJfwv ctvscpysTho? r\i 
Ti^os vpus s xcglvSict, r\ KCigoloi yj}amv <yre- KV Z" cx '* i ' 

12,7lkCCTVYTUfn OV ?gJ0%<Wff77^? h i'lfXlV' 

^svoXoo^siaBs as iv rols G7iKdy%vcis v/jloov. 

l5«T)JV OS civTrjV CCVTlfAl<J$'KXV , COS TSKVOtS 

1 4- Atya>' 7rXo6rvvBv}rs x&j vpeis, jjly\ ylvs- 
<r$e §TegoQjyQvvTs£ ottfkois* rls yccQ (as- ' 
rs%*j otKouovvvy %cy kvojaIca', tIs <js not- 

i^.voovloc (poor) H$os gkctos', ris os av {*(£>&- 
\y\7is %f<s"f vgos * QsAtocg', r\ ris y.sqls VI, ti. 15. r~, S". r<7; t,Z. sfih ttfaxtfati to ffopu 

i5. fiiXiciX] fZsXi'ce-£- c i<~ '■'■ alii, et Bad I, 221. IT, 
625. 6»So. Vide P. ad epift. caiholl p. a3§". nota 
I. BsXtxX pro more luo invexit Hierojj, Ex. 
eodem elt Esa/*:' , «ifi voluerit BjXt#p. VkU 1 
eum ad Epbef. 4 » ' ' 2 j(j Of <?,/*-/# Yl £ o s Cty>%J**2>-. 

irfioo (Astu, dnllov'y rls os avyv.ctTotSe- 16. IZ. 
cr;> i-acS Seov jxsrd hooohoov j ['A^%)f. ] 
U/UfTff y«£ vac? S"eou e^s ynvros* y.x&oe? 

TfAo? r»i<o.f<7rfV CWS" [ i iAOS. J OT; SVCtXY\Ga) SV 

durcls, j^Y ty.7isQt7iKrY\(Ta>' ncy eacftUf 
ccvtocv Sees* x&j dvToi eacvroj fjict "kotos. 
$10 efcehSere ek pecov ecvroh'-, ti&f dtyc-iy. 
gloStiTe, h.h/e* kvgios' H&t dxccSd(>Tcv 
yu>7 u7ItsoS&' xdyoo ho-Jt£cpeq vpecs. 
y^j e'jGfjaf vjmv hs 7f cere fix, ngfif v ( w«i-i8. 
■Jo-eo-Bs y.ot hs vtovs %gy SwycCTsqcc?-, Aey» 
Kvqtcs 7*<xv~cy.0c&Tcie$' Txvrbes ovv e%ov-VH, i. 
%es rds euccyyehias -, dyuunic^ ['Afl%r'. ]jh. 
Kd^ix^laoofjisv ieevfevs duo uavris fjoXv- 

TtXasTvsdyiocG-jrriv iv (ficiBp Scov. [TffAwvj) 

H. airoce^;; V;;? x-c^mB-Iav vvrotKo<",<; x.a> ayoLTsvn \v* 

%00^0-ccts r,jjids' cvchcc yoiKr]au{Jtsv] cvdkcti, 

7tqls 
K 

VI, 16. IZ- xvgt&tiV, <£. [i'v Ttrtv , 6X.T6)j2gi'ov x/3.] 

VII, t. Iff. tJJ z. t«5 </S. e/2i. xdzhQoi, xoi3-XPi<ra>- 

',~:J iC.VT'.Ji. 

VII, i.] Poit iimic verfnm Dafi!. II, 65£ flatim ad- 
cJit b, 5- .j. Ab alio ergo tabellarie ut qtudam 
dfiirant, (v. Tloin. i/ !( i>5.) -idotur acCcjjifi'e hauc 
epiitolam, cti sv reels xetgolccis rifxoov i^s us ro <jv\ol- 
doc 7i{>cs vfAocs, ttcAAj; (aci xocvxqcis 

V7IcQ V/AOOV' 7rS7lhtf(>OefACtf Ttj r 7t<X%CtY.\r;'Z€i+ 

v7rea7regi<TGsvcfxcLj ry %oigec sm Ticcaij ry 
5.$Anj/« ri/jioov. v&j yccg ikBovrocv rjfAocv 
hs lActxsdcvlctv , cvosfxlotv eay/iXsv <xi -nv 
V &<*(}<; Y\poov<i CfiAA' SV 71!CCVt) Bkl&C/ASVCf 
6. s£oo$sv fAOtxoii) saxBsv (ficfed. cckk 
TiccQUKCckoov tqis Tot7leiVQ\js , TTcifSKcihsaev 
Yipxs decs, h rq Trccgovatcc rlrov. 

J.CV (AOVCV OS SV Ttf 7I(X(jCV7lCC CiVTCV , CChkcC 

Ttcff sv t\] 7icit?otv.Aricrei, y 7>ctg?xkfi$ri s<$ 
vplv, dvccyylkkccv Vf^iv rv\v vpoov liwio'Sy]- 

GIV-, rcV Vf/OOV cJ'-J^UCV, TCV VJJ.OOV &kcv 

8>v7it(? s/aoZ- aoS /up pukkcv xccqy\\ccj. on 
si i{gj ikv^rjacc vfAXS sv rq en^chy , ov 
lASTuptKcfAotj, h 7{cy /AersfAsAc/uyiv. (3ks7roo 
ya^ or 1 7] s7ti^okti inelvf] , si j(^t/ 7tqls 

9- o&gotV 1 skv7ir,asv ■ufxecs" vvv %ccigoo , cu% 
art skwriByrs , aAA' on ikv7rr,Byjrs sis 
fjurdvciav- £kv7r>jSr,rg ya^> kcctcc Bi V, 
'Ivoc sv fjivjoeu ^yjfxiocByjrs s£ ypoov. 

I®. 10. ['Af%»J. ] Y\ ycCQ KCCTCC SecV kv7IY] [JlSTCt- 

voiccv hs Q-oomglecv cijjisTctfAskriTcv Kctrtg. 

ycc£e* VII, 10. 10. t~; s. TKi ij3. s/3^. ot$i>,$oi , ») y.urm $-ief 238 £*rK' 4 T'* u e o ^ *v **&,,*. ycc^srotj' y\ as rev KotTfxcv kvitY] Sxvo&tcv 
TfAajm s- Kxre^yet^srotj. [Tskos. ] l$cv y«f olvro n. 

TGUTO TO KXTOC BscV XvTrrjSyVOif VJJ.QCS) 

7Tc<ty}v xctT&gycicrtxTo vy.lv azov^i]pj ukkoo 
oc7s ■okcylocv , cckkoc olycciccKTt]<r(V, cckkoc 

(fic&OV) CckkcC €7ti7lQ§Y\<JlV, CikkcK, tyjkOV, 
Cikk! IkoUy\GIV» iV 7IUVTI (TVVe^ffOCTS i'aU' 

revs etyvevs st\dj iv too 7T^ocyyc6Ti. uracil, 
h ?$y -Jy^cc-^oc vy.lv, lv% * hvBr.ev rov 
domtjeroevros , cvoe * eivrtsv rev ctdnCt}&ev- 
TCS, CCAA' " i'iVSKSV rov (poevs^oc^cif r*iv 

ffTrcviYjv to. ij $i rev X.0FU3V — xuTeeyz^iTuf] Omiltit, rum 
tamen data opera banc epiiloJam explicet, ChryC 
X, 545. e. et eius auctoritate alii aliqui. Ipl'e 
tamen ibid, habet, B-xvarov 7rai7, et interrogati 
rl $s hi » y,oiru yJe-fiifj ; Ita 1'cilicet iinxit , loco 
rov aca-tiov ■> ad llmihtudinem rov x.xra. B-zlv. 
Integra baec exhibet VI, i5i. Habet vero etiam. 
dpccTccSXvrev II, 184 ut Cyrill. IV, 896. Ter- 
tium lynonymum fuppedidat Wetft. 4 £ - uf.i=ruviz- 
?ov. Hoc tantum ideo monui, ne alibi eiusmodi 
lyuonyma ex Patribus et infimis Codicibus contra 
meliores probentur. Mri Codd. bic nihil mutant. 
Ath. II, 93. sf At7r<j ycif> t&v xoa-fiov revfov 3-xv. 
y.xrspy. In Wetit. 42. commoda elt inlerpreta- 
tio, l,T<<pf^:< j loco saZTSgyx^sraf. Ita ipfe 1'cri- 
pturus luiflem. 

It. Vitus'] Omittit Bafil. II. 5m et mox , ante viuv, 
addit h. 4 l 6- neelt, xi/to revro et vf.txi > omiffo 
etiam ilto ?y, et htoiitiie't** ante £>)Aev habet. 
deeft i/pii&s, ferv.uo iv. Quid ergo? — Codices 
probi, ct bic, et ubique audiendi. 

12. i»fvi>] tnsx.it ter hoc verfu. £/2_/^K ft *tv § l ov V "%r ? 239 

(T7tOV$r{V * VJJ.OOV TW V7Zi(> !. 7JIX00V 7i$oS 

c „ > ' ~ Q. ~ ft x ~ 

i^.vyxs, svgotfiov tcv *jsov. otx tcvto 

7rcc^ay.syJ\i]fA!-!jo6 £7?) ry 7:ocpctv.)\v>Get Vfjtaay' 
TTs^ia-crcr^cas os fAuK7\ov l%u^l*sv £m rq 
%oc^cc tItov, on ci\oc7re7rixvTO(f to tfvevfAOi 

l^.OiVTQV OC7I0 7ICZVT00V V^OQV' GTt SI Tl UVTCti 

vKeg v/jljov x.FKccu%yiy.cij , ou Kct,Trj<7%v\§nx' 

«AA' (as 7ToivTcc iv oihrfielct sK»Xit\actuey 

u/xTv, ovrca y&j y\ Kot,v%Yi<rt§ */ju&v y\ sit) 

i^.rirou, dhrftetot eyeiiiBvi' ?<£c/ rot 

G7;Kciy%vel 

V)>.mjv Tr,v v-riQ v/xav j vuuv TVv vttz(> yiuuv. Ai _ 
Ita poitea in iribiis inveni. v. P. Birch. Vidga- 
tum Lliryf. X, 5-j5- e. et ceteii ihterpretes, Theo* 
doret. etc. 

1 3. 9reC£«x£%Ai?jM£&<£ ?7r? ty, — •xi^irra-oTsf'Mt; oi~\ V(tgat*> 
xSk* ■ ■'. . r }s- I 1 f's rr, — rrlfit(r<raiS^soi. A. Ira 
exh ■) E. et diftti . ph. p. 081. Aptid 

Cbr [*j 5 •• d. ante homiliam legitur vulga- 

turn. Sfd ibid. e. §x\ ' yao , hoc pro more Jiio 
addidit de Ulo,) t*\ 7rctpccxr\n<ra vf.'.a>y ■xiPtrc-oTs^as 

to 7rrsvfit* avmZ] Chryf, X, 55'.. i. bis diferte, 
tcc crrrXxy^'d uvrov. Ex verfu i5. 

i'i.) De diifinctiofle monet Oecum. I, 655. b. Iltud 
tainea 1'cholium deeJl in An". 6. 

TToivrct — tysvi-jtry ) Chryf X , 55 ?- b. ttxvtoti — 
ykycn. Hoc quoque expiicati funt Weiit. F. G. 
•A pud nullum aliuin id reperitur,' Unde ergo hi 
corrupli liuu h. 1. Nonne ex Chryl'oftomo ? Ita 
permultis in loris de iituis modi Codicibtis inter- 
rogate licet. Noiui bis intcrrogationibus moiel'lus 
cile lectoribus, cum ipfi polliut id animadver* 
tere. £iiv, cc\ctjj.tij.\r i crv.cy.?vov ty\v 7*xvtm vy.xv 

V7rXKCr t V' 60S fASTd (fic,Gcv H&j TgCfJtCV 
'i'2 .0.'' i * ^ » * z? 

edc£oiv&8 auroy. %«'£«, er< ev sravn 10. 

v *• S. V ' ~ > » > r < - ' 

J ~ \ ~ ' ,/ \ > I 

CtTTaro/.Kf SiCtj TU> CiWijy 7T^Ci CiVTOlC. 

%«£/v tcu S"5c~, r?;v o€oofjteyti'» ev rah lx«,K* 
KKri<Tt06t£ Tt}S fACi,KE$CVlXi;' cti Iv TfoAA^fa, 

ooKSfAy 

VIII. r. Ifcl cu.lilZix.ru x.'/. K^iXOcl, yvtiigi^a) vftti 

16. %eti?u ew] oyy — . Id eriam orr.ittu'r.r omnes, 
(juos poftea examinavi. Cliryf. X, 552. e. it 
Theodo.er. 626. invexerunt in principle interpret 
fationis. Uterque enim hie denuo incipit. [gituf. 
etiara Theodoret. mox 027. o mitt it. Item Gtiry* 
loft. 551. c. Notetur hoc ad ilmiles particr.ias, 
quae ab interpretibus ab initio modo omitiuuti;-, 
modo adduntur. In ediiiones N. Teltamenti per 
Bezam venit. sJddidim::s , enim, inrjuit, cr. V6* 
lujio Codice. Interrogo (oium, ex quo? Claro- 
montanus enim, quern ilie pro vetuito babet, 
omittit. 

VHP, 1. yw%t£ofa»'} yju^'X"- ^- * ta CbryT. X, 555. 
b. c. e. 556. c. 570. e. Ill, 245. IX, 758. Theo- 
doret. utrumrjue. v. 027. notam 1. Mens a. yvw- 
fii^euiv in textu. Sed yvupl^v in mar,?;, in in* 
<.' lectionis. Ad /imilitndinem lectionis X\ , 1. 
prioris epiitolae ad Corinth. 

1. h TrtXXn — uvtuh Kccf) Omittit Cliryf. Ill, 2/ ( j. 

Ibid. cyV^. &Ko(>tv&iov£ 0. 24* £o%i /xy •B'AnJ/ea^' V] TieqiGaelci, TY[S %otox4 

CCVTOCV H&j rj KXTCC &X&OVS 7TT60%eiOC UVTOOV 
£7IF^h<jSV(T£)) hs TCV 7th0VTCV Tt]S 0C7IXGTV]- 

o,ros cevroov' on y.uroc ovvccfjuv* ya-^rv^ooi 

4. y&{ v7t?Q ouvccfAtv dvBal^PTot' \xzrcL ttcA- 
Xy\s 7Tix^cx.y.Ay l asoos ocoy.evot r,y.ooy , ty\v 
%ocqtv ?(#/ rv]v xonwio&v rrjs didKcvic&s rr,s 

5. its rovs ciylovs. * Key cv kc&Sms r s k7ilacc- 
//.fv, #AA' icevrevs socay.otv a^oorov rep 

Kpqlcp 3&j Y\{MV, 0(06 BsAljfXCLTCS SeOU< 

6. [TeAcs 1 .] its To TrecgocKccAecctf v\yt.ois rl- t?'a<>; roZ 
Toy, r lvo6 v.u&ooe TTg oevvi^ctro * cvrca ^cy <r °''P< 3 * T0V ' 
£7?(Tehscrg hs vy,c&s %gif ryv %cc(>iv rocu- 

KA. 7. tjjv. ccAA' [ Af%jf.] a<T7[e(> h ^oarl 
Tregto-a-evsre , velvet-, ;<#/ Aoyw, ^54/ yv<wV«, 
;(5y 7r«V# GTiovorj, 7{Ctf Ttj §j* vpocv h 
if/ic7v oiyoiTTy, %06 z&f h twjtij t% %cc^ir( 
8« TlsgiaaevtiTSt ev accr liriTooyvy / eya>} 

aAAos VIII, 7. FCA. ri; /3. t^s <y. f^^. afriXQol , Iio-ksq h 

•XC.-jt\ TriPKTS-iliTi, 

Ibid, mdx, xetrsc fiuS-csy quod babet etiam Tbeo- 
doret. 527. id-one valde probabile. Sed" contra. 
Cunt Codd. Esii3-sv<; repetit etiara Cbryf. Xj 
672. e. 

4- etytovs os%air3-xf r.fixs] oi^airB-uf yip*', — v. Pi 
Oecum. I, 658. a. lupplet: | /5 to tftl-acrB-aji 
Cbryf. Ill, 2.j5. d. poll dy'iovs addit, IttA>j£«>s-#v; 6.] v. P bis et Chryf, X, 555. 55G. c, otAAc* <W t*?? §re(36ov <r7rov$is, y^J To 
Ttjs v^stsqccs dytx7iY\s yvriatcv ooKtfxot&v. 
ytv-ncntere yccq rr,v %ocpiv row Kvgtcv /j//ojv, g. 

itKcvcncs oov' hot vfJiek ry hsivov 7ira>%?iot 

I v / ■> ' M* 

7lX0VTV\(TY\TS. X&j yV00fXY}V SV TOVTCti OlOOO-iQ. 

m \ ' - ~ I V > 

fM' TCVTO yx(> VfAtV (TV fJlif S ^ St , 0<r«Vf£ ou 
/UOVOV TO 7TC^T«/, CCAAcl ^C/ TO 3fc ? A«V 

7!^csv^^otcr^s a.710 m^to-;. vuw as Hgy n. 

TO 7IClY\COtj e7TlTS?\ho6TS' 071 (t)S V.CC$%77S(> 

y\ 7T(>o$vplot tov Seh&v, ovtoo y,gj TO i7tl- 
rsXkrotj sk rou £%6tv. h yolq rj 7rgcBv-ii. 
fxloc 7t(>citet7CCf , xccSo idv %%q tis, iv7?%oa- 

■OfKTCS, CV KCt$0 OVA €%&• OV y&(> hot i^. 

uKXcls civs'? is, v/x7v de- Shifts' clhh' e£ 

horn- ()■ oi vy.y.$ — i nee Vfteji — 9r\oi>T>}cr>iTi J Oi r,y.Xi — 
ivx iiftus — TrXoiiTr^uy.-v- E. v. r. Chryl. A, 
558. 5yr. a. Utrumque Theoiloret. Vide 32g. 
notam 5- 6. Vulgatum Chryl'. I, 53/. Omitto 
reliqna eius et Cyrilli loca. $i' vux$ etiam EaJiJ. 
II , 87. 5o5 In prima perfona baec etiam rerert 
Ath. I, 696. 757. De iimilibus confuflonibu9 
Chryfaliomi in evangeiio Matthaei , Joannis et 
epiftolis Pauli latis monituni eit fuis locis, maxi- 
me ex Codd. Mofqq. in P. Lectores eos , qui 
inahmt iuis , quam aiienis oculis cernere, liuma- 
riiJiime rogo , ut falteni hoc caput examinent et 
ad Codices Chrvloltomi 6. et 9. attendant. Hoc 
t.imcn riioriendum, typothetam Lip/Ienlem , me ia 
;a turn abfentp , J<pco numeri 6. ubique po- 
iuiit'e figma Graecum, ctH pag. (j. in indice Codd. 
luculenter Je^atur fc>. 0M,#/5-<eo*K. o ? t v B i o u '£-<$:*! r 243 

focTt\TCS-> eV TW WV Y.Ul^CO TO vy.xV 7IS%l<T' 

i^.asvfjLCi hs ro wsiKtiV C^^rjfuoc' 'Ivx ;<c£f 
TO SKSiVOOV 7t?^h(j?vyoi yevYircij SIS TO VjJOCV 

i5*^V^jwoCj ciioa yhtiroif herds' y.ccBvs 
yeyqci7iT(q' to tjoAv-, ovk e7i?>scvccae' ;(^ 

TO 0A/y0V, OVK Y\7\CCTri\V\a?. [Tfr'/\ci\] TfAs; r^,3, 

KB. 16. ['A^*?'.] %ecftc 6e too Bfoo, too hUvTi 
Ti)v dvrrjv a7iovot]v inlq Cy.oHv h t% xaf- 

i J. dice TiTou'' OTi TY\v jjlIv 7ioc%UY.Kncri\> 

iSe^ocro' a7iQvooiioTe(>os as v7iccg%oov, ca<3^ 

18 ocl^sros l^YikBe wqos vfAois. c-i'.zTTsy.-^ci- 

fjtSV OS iiST CCVTQV TCV CCOS^OV , CV 

zitcuvos ev tZ svocyy?Xloo qh» 7rcx,fionv tojv 

19* ixtchrjariav' cv jxoyaii a.--, oiXKoi ftgy %etgo- 

TOVi)be)s vtjo T®v iKKXi\<J toiv avvty.6rifjir.g 

YljAMVi CW T# %OC§fti TC6UTH, T# OiOCKOVCV- 

fAkvy v(p' Yiyoov 7i$cs rqv olvrcv toZ xvglov 
2.0^c^uv i{$j TtfoBvpictv * ^'ioov' Sshhope- 

Vot VIII, 16. KB. r~, y. tJjs <y. ffih ttliXQei, %«■&$ 

T(ti 9-cU TO) OtOOVTl. 

l3.] Balil. II, 5i 5. to vuv» Jriftta-Fivfic&i hi ro ly.il- 

vt>iv vSi^VfAtt, y.uj to ly.itvuii 7rs^i'o-<rlv/^cc , eis Te 
v[A.wv vsi^y.x. ■, oTruf. Ergo negligoutcr. 

16. ^itcvTil ^IvTi. E. v. P. ubi cjuaedam in univerfum 
de his et fimilibus confufionibus itiotiiii: 

»8. ] Multa hoc verfd turbat Chryf. Vlil, 107. c. 

19. irgcS-vfiiciv vptvy] Tgo$-^itiuv yifiur. Id ei fioliea 
inveni. v. P. 244 &f>K20-4.+n s o s, Cap $ /4*i«* >ANj., ^ 

ro; ToZroy \xr\ris rifxols fjmc^atjrcif h ry 
ufyorriTi rccvry, ry diccxcvovpevy £(fi qfAoiv' 

7t([0V00V}A£VCl y.Othct OV [ACVOV SVCC7HCV KVglCV, 2 1. 

dKXct xcy hooTiiov avBqoo7toov. avvs Hep- 22. 
■^jccysv os dvrcls rev ddsKQcv rj/xoov, cv 
scoKifjiocaoifjicV iv 7tcXKcHs TJohKazis artcv- 
ootiov cvtc&i vvu as ttoKv C7iovdcciore^ov 9 
7i 's7ro iStiaet TtoKKy ry its vy.x;' stres^. 
v7izg rirov, KOivocvos eyes n$H &£ vyds 
cvvsqyos' hre ddeKCpo) vjfjmv\ uTjc^oKot 
ev.Khvjo-toov , dofcot %^i^ov. tv\v cvv gvd«^P24. 
rrjs os,yd7iv\s vfAoov-, i{$ Vy-^v YvUVXtfa-HOS 
M73re^» vyuv > ets ocutovs ivosi^ccaijs , us 
7l$cocc7i:cv Tcov ey.nh7}<TiZv. 11^; ysv y#£IX 1. 

rJjS" OiCtY.OvlcCS TYIS StS rCVS dytGVS We^lO"' 

gov \xo\ sZt ro ygdtyetv vyiv. otoot, ydg2. 
rr\v 7i^o^vylotv vyoov, rjv vftsf* vyoov Y.oivxja- 
ycij yctxsSsaiv , ort d%oi'i<x, TtccgeixKevusctj 

dito ax. n^oodfAivai,] -f- y«£. E. Ex Chryloftomo , et 
yu,o , et Trgevoovfttv venit. v. X, 566. ct P. Contra 
flint mei omnino omnes. Birch, tamen notat ex 
Vat. 36/. i-^oy. etc. 

v.\. tcuj us ■7T^ia-6>yrov~i xof — . K«/ intulerat Erasm. 
E.ipunxiL, ut ipfe ait, beaa. Nullum eius veiii- 
}>ium reperi in Codd. Erasmus videtur intulille ex 
fchoF. r L'heopliyl. Ibi : kcvj ys.^ x cy us 77%ocru7roi). 
I,eue hoc, fed ulura habet in gravioribus. Era- 
fmus enim liaud pauca ex Theopliyl. et Oectim. 
iritulit, quae poilea recepta funt. Pro" onulfo 
y.aj fesc foijm Codices notat Kirch. Reliaui ergo 
habent ? <^j^3~^- K a g i v S" i o v g ■ $.V> 245 
5- Tovs 7iXslovus. erfs/x^a os Tovg cldek- 

(pOVS , h'CC fJLYI TO XCt.V'XtffJLCt tffAWV TO V7l£(? 
CfxZv KEVaStj h TOJ fAS^ei TovTcc' ivdc, 
^.kxB'ms sAsyov, 7re£§say.svoccrfxsyoi i\Ts' (jir r 
TTcog, exv sh&xai o-uv iy.o) [j.oi-/.eoo\eg , nyy 
evgooviv vfj.oig cc7ix^xay,svx^oug , kcctcu- 
a%vvB(a[Aey rijjielg, 'tree jay] Aey oc/a?v vfxelg, 

h T% V7tC~UG€t TCfjTI] Ttjs Y.CLVyJ\a£OQS. 

S.ocwyKccioy cw ^yy\(roifjLV\y TittQo&v.ttKtecq tcjs 
ccoeAtpcvs , fvo& 7igc£?\Booaiy its vjAug, KcfJ\ 
TigcxciTccgriG-aai Tr,v TSgoKcc.TqyysXfxhqv 
ivAoylctv vfjtoov, tcc-jtyjv Iroly^v h\af ovtoos 
cog ivAoyiotv, ?(#/ (ay] olg TrAeovs^lav 

[TiAog.] IX, 5. irot,^AKU.AiTcfj' j ^ l 7r^07rtu.^/ajj. E. Ex Chryl. X, 
672. c. v. P. Plura fauiusmotli cocfulto praetei- 
miii, ut difcitur ex P. 

Tr^aKa.TwyyiXt.dvvv] Prorfus omittit unus Thco- 
pbyl. et duo Codd. Chry!. v. P. et Chryf. X, 
672. 573- Nam IX, 75g. b. extremam partem 
folam liuius verfus habet. 57 ^aznr^yyiXp.irt,v habet 
loins Theopbyl. Loud. Contra flint, et re'icjui 
mei , et Thcopbvl. Codd. Tamen hoc habent 
Wetft. C. D. E. F. G. et apud Eirch. Vat. 1209. 
Teu 15. qui funt eiusdem faiinae et culinae. Lati- 
niltae ba'bent repromijfam , anlepiomiffam et 
promijfam, litud eft, t>erf;ct? (ItigCiUnbigt/ quod 
plus elt, hoc, Dovbcc wfprocven. In illo eii. adeo 
oitentatio. Volebant ergo boc rnitigare. 246 <*py.(>->M n? of 

Ts/<»sr??y. [Teles'- ] tcijTo df, ['Af %*?'.] o (T7r?!(>ccv6. KF 

G7isl(>o0\f iw ?vhoyl6ots\ £71 evAcy lecis ;(#/ 

lecwfpiof" ju>) |« hv7rv}s, h i<z drocywsi 
Shctqov yaq os'tjjv dyot7ioi o &&BS. cuvettes 3. 
J- a .^os noiactv %d$tv 7ie%ia(re\cw\ its 
viols' wot ev rnavr) 7Tccvrore Kctauv dv- 
rd^netav exovTes, 7regtacreviiT8 hs r/rav 
h'gyev dyafttv. x.oc$ocs yiy^UTrrocj' ?<tkcj( ; - g. 
7rt<rev, waxe ro7s •nhv\aiv* *j omcticvvvri 
dvrov fjihet hs rov octave*. oe Itii%o- 10. 
gYiyZv 07i£°ixct, to> cnst^cvri. , :(#/ afTov 
us &ga><nv %cqv t yri<Totj , ^/ 7rA*?.£K'vcty rev 

GTiCQOV VjJ.OOV , ^flW dv^COCj rOC * ySVilfAOCTCt 

T%s otKcctoavvtis v/aqv. ey Ticcvrt 7iAovrt-n. 
^ofAsvot its nocaav d7iAoTiiTot, i\Tts Kofreq- 

IX, 6. KT. x.vgiXKr, <>?■ to «vto xaf hi rr,v Trc&gxScAtv 
rov e-TTogev \_y.ctj votfA/Sgi'ey ifi-} «fl£A<pe x « » » o"5T«<- 

8. 3"y»aT«?] 5W«r*r. Codices fabricac occidentals D. 
F. el G. contra reliquos ornnes. v. Wetlt. Ilircb. 
liios fcurraa hie iple adeo Griesbachius contem- 
fit. Nee enim. notatu dignurn iudicavic. Sine 
varictate cum aliis hunc veriitm exliibet Baiil, 
II, 170, 

10. yivwiunrei] yivvuxra. y- P. Ita bis ex uno Cod. 
notat etiam Mo,ntf, ad Cbryf, Ill, 278. nota a. 

11. h 5t«!*ts] ivc6 h 9T«htj. E, Solus Cbryf. X, 578. 

d. Ita tamen Codd. F. G. &p»), /4-/SK o q i v $ I o v's' /3. 247 

KA. i2.[T?Aoi".] ori ['A£%)?.] >f hciKovlct rrjspx«siZi 

heiTOVqylttS TCC'JTYJS OV fJLOVOV €-;) 7IgCGXVCt- KV Z tcC *' r ' i ' 

TiAnpovacc ret v^s^^ocrot roov ctyloov, 
ccAAot y^f 7re(?t<j(revcv(Toi oix 7i:cAAoov sv- 

i^.y^u^i^ioov too bsco, otoc rijs oiKifjcria rris 
OioMovlxs rotvTY\s oc^rx^ovres tov Beov' Iti\ 
r% vTiorayri rris o/AoAoylxs vy.oov sts to 
ivctyyehiov tov %$Gov, xcy ctnAor'Ari rr\s 
Koivoovlas hs oIvtcvs xcy hs 7iuvrocs-> 

14. K^/ olvroov ohticret vTieq vpoov, £7Il7loSovVTC>OV 

V<Ar.S OtX TJ]V V7t?^@>dAX0VGU\> %CC(>iV TOV 

i^.&rcv sty* af/tv. %oi(jis oe rZ Sea lu\ t% 

ccv€KoiYiyi]Ta) civrov outset. 

■w A ' ~ »5>» I ' O ' V ~ 

I. DLir,yy)i7i<; toiv idtaiv ttovuv jccoj 7r^o>Tc<rsa<; xoy t-;s 
i?r ctvrai %;.£ira',, v^oc, To ft/) To;? f7r<^-A«ro<; 7T£a<rj- 

S-ZO-J-COj KOQtvS UvS- t'J O) , CCiTi^'iTXCrti ittVTCV TT^'ji iKil~ 

vovs , iMy%o$ t Kit urn. 

X, i.'Avrcs os syoa 7rccuAos 7iot%ctKoiAoo Cpas 
Sice r*\s uqofJrnTos ^«/ s7iteiKetccs tov 

%^t^OV, OS KQ&TX 7T(?:O-0C7r0V fXSV TCUtfyVQS 

h vjAtv, oc7:oov as 3c.g$w eis vfio&s. 

Z.OtOfJlOtf 06 TO /UJ? 7HXQ00V Bd§P?i(T0tf T% 7IS7J01- 

Syaei, % Aoyl^ojxotj rokfjtj/j<ro6j s7ti rivets tovs 

Koyt^ofxhovs ripens, 00s kutcc aotfy.ee 7is^i- 

3.7i0tTcvvrcts. ev cot^Ki yotQ 71 s fencer oZv- 

res, 

IX, 12. KA. r»j o~- rijj ly. %$. iifriXtyoi, r> ^tetx.enioi 
TY, r , Xarcv^yioLi. fes, cv KO&TK crccgxec sgctrsvcfAsBct' tec !\. 
yzg on\cc rl\g ^^arelas r,fxm cv ccc^xikcc, 
«AA« ovvcctsc rZ Bsm 7i(jc7 KocBcil^saiv 
fyvgcafAxrav' Xcyiepcvs xaBcti^cvvrs^,^, 

x&j -nav v-^ioo/jLcc In ett(*OfJievoy y.arx tyis 
yvwjseos rcZ Beov, y&] diXf^otKooTi^dTss 
vctjjACC he rrjV Cwccxoyv rev Xgi^ov. 

*ccko*IV, ctocv 7>KY\QKBq vpoov y\ ukcc- 
KO'h rd kcctcc 7T^oaoo7rcv (ohtxere' 7. RE, 

['/>£>%/'. ] siTts 7ie7TcnBev ectvroc xqiscv 
endj, tcvto hcyt^hBa) 7Tcx.hiv d(fi tuvrcv, 

crt X, 7. KE. Tv. i- rij'; ty. fjld- *JeA0»*< , it to; 
vrivst&iv iccvroJ. 

X, 4. r?s rgy.r;.'^;] — E. Theodoret. v 53r- nota 
3 -Clirvr. X, 5B4. d. e. aliquoties, cum taiuen 
data opera ibi baec intrrpretelur, Habet 1, 5 r -4 . 
Omittit Cyrill. II, 5/j. V, h. 363. V, d. 147. 
Habet V, b. 200. Prorfus' li.?ec mutat V, b. 384- 
d. tain en adJit: x&S-tas y.xy.u.^to<; 7ca,-j\cs ski^v- 
Zij. Servat Ba/U. II , 200. aicj, 645, v, We tit, 
Griesh. 

5,- v.iX,u-ciAtjTi£c>;Ti','] cti^KdXuTtvo'jTi;. E. Vnlgatum 
eu.?m Bafil. II, 219 220. 454. 5o2. Ibidem vero 
5o8 pro arbitrio baec mi:tat, (eryato tamen boc 

%?i?c-j) -f- xyevr-c. Codices Iterquiliniarii. D, 
E. F. G. , ikfue loli Wetllenius inquit : ad ver- 
Jionem Latinam. Hoc nee in interiore margine 
pitentavit Grieshachius, etfi id ad cms occidenta- 
Ippn - rec.cnjlourm pertincat. Eodein modo, 8, ig. 
-.iXovTiy ail'.r.mt I). E. on v.ccBoos dvrcs %f^su, euro) k<# fl/aws 1 

7ie(}t7<rcTs°cv ri KXvxriCoofuctf usqi ty\s s£pv- 
aloes 'fiuoov, y\s edMV.ev xvqios r,fj.7v its 

OlKcdcfAYjV qffj, OVA €tS Y.U§CtlQe(JlV UjU&7v, 

9.CUK cticr%vvSr}(TciJicij' wet \jlh) 00^00 (as dv 

iO.£y.(poBeiv viacis otcc 7xv ZTri^chaiv. OTt 

aj fxev tT.i-chcy, (fitlo), Qxqeixj ngtf <V%u- 

gecj' r\ ot TJotq over lot rev aoofxocrcs ctaBs' 

ii.vjjs - , y^jf hoy os sgovBewjfihofi tovto 

hoyiQaSoo roioZrbs, cti bioi ej/usv roo 

hoy 00 01 £7ri~0A00V C&7IOVTSS, TCtOVTCt 7\Clf 
11. 7I01PCVTZS TOO SgyOO, CO yCCQ TchfAQOfJLSV 

iyy.ft'.ocf t] cvyxficq teevrovs rt7i tocv 
eccvrovs avviSttvovToov' dhhec cevra h ioiv- 
rols tccvTovs pergcivTss, v&j cvyxqlvovrss 

lO'ioiVTCVS SCCVTols CV GVVlQVVlV, r^e-.s oe 

1 

7. ipsts ffltfov] AJ£' S '«« — E. Clinf. X, 588. 58g. 
et ex eo Theophyl. 1 heodoret. Contra funt mei 
omncs. Adeo 'J'heophyl. Aug. 8. 

9] Ai , polt "vx , notarunt. Omiffum , $tx ray Ivriro- 
xZv , non notarunt. Utrnmque eit Chryfoltomi 
X , 58g. e. Sed baec et limilia nota funt ex P. 

?S. ov ervv(ev<rtv'] — E- v. P. lv trvviciTtvt ft, ev 
trvviavtrtv. Theodoret. 35q. Omnes mei vuigatum 
habent. Haec Cbryf. X, 5go. c. d. ita vexat, 
ur, nemo, intelligat, ac ne ip(e quidem intellexerif, 
quid voluerir. Latinilbie ergo, homines cailidi, 
oft argumento a facili , id prorfus omiferunt, 

Eadem J 
250. Of>/0 / / $~t$H q s *> » i 

ou%) sis Tec ajjisTgcc Ko&vXYio-cfJisScc, ccKKoc 
xccrcc ro fxhgov rev kccvcycs, cv syjgirrev 
Yjulv Sees phfcui iQuhSotf oc%qi n&j 
vyxv. cv yctQ cos y.yj i^iKvovysvoi its i^. 

ygj vfAW e(p^c6<rocfjiev iv too evccyysXia 
rev y^i^oo. ovk hs rx ccyer^oc koc\.'%co- 15. 
fjisxoi h ttKhoTglois KZ7I01S, eh7rldoc 6s 
ejQovreSi »u^otvofxsxt}s rr t s Tthsans vpooV) 
iv vfiiv jJLeyctkvvBriVct] xurci rev xuvovct Eodem motlo t. Tim. II, 6. omiiTnm to (/,%ptv- 
picv. Item i. Cor. i5, 20 yetift,e*of. Ergo ne- 
irtinem IVfellit Ctirvfoltomus ? Die , • quaefo , mi 
Griesbachi, ex animi fententia. ISonne fef'ellit 
fabricatores f;;js tam Aiexandrinae, rjuam occi- 
dentals recen/ionit? Non-u- arleo ts ipfum mul- 
toties fefellit? Photius apud Oecum. I, 676. d. 
ranquarn dativum a cvjiitu, ab £,&i;, ex lieat. 
Erjo rvri£»TX$ et vviio*tui mernoraas, accepit 
pro, s:; .7t?.Tfi<;v y.ccf eynin^iv e-t>*rps%0VTir. In 
Cod. Oecoin. Aug 8. explicatur, cv »«•/!■» , I-joi 
tctrB^vevTecf , srw? ito-\ xxrxyiAcis-ot. lia fVre 
Cbr\ fait. In Cod. Perillultri Langeri Cuelpber- 
bvtano eft : ovx. tttrB-tticvTcij rr,v ictvTun ac/vurioiv 
X.C/J TrAiiw. Tbeodoretns de Paulo : o\t-j!.Zu>% 
ukcm to %4?£/?» yiygetipt*- Bahl. II , .,62. attingit 
tantuni priorem partem buius verbis. Mirabun- 
tur non nulli , cur non plures Patres bic lauda- 
verim. Scilicet ab talibus locis prudenter libi 
cavent. Ratione interpretatioTtis ergo , (p^lnuci, 
tvi at oQ-is, at ratione criticae icisntiae, tuiePdioii 
#i rx •xpo&tut&. 

i5. «53-o;;] xetufiLTots. E. Atb. I, 102. Qy>/* / /6~/&'\\ f I V $ / V £ ■ ' ^. V " f Z^t 

16 ijjU<»v I/? Trs^i^aotctv" hs rot, vTip^xetvot 
vu&v ivxyyehlcroiaBaf' c-jk |y uAAotqIco 
xcttovt hs roc ^rotjAce, kccvxfoccvBcif. 

17. OS X«U% ft? UfVOff , ly XufAw KflfiL'^/OtVScy. 

1 8- ov *y«f iccvrov <r\)M$aiv 9 sksIvos e<3< op'jc/- 

ywos', dAAci ov Kvgtos ov\&Y]<tiv. [T*Acs.] Ttxosriiet. 

IA. ^"5^:' icbvrov 1 to iirtTevor , r"i 7rcit>t& §ic-> t'i.'.iov ■> t« 

U^iAif-CUi OLVTOT^otpOV- 7?CtQC/,'7KZVr l 7FfV$ 7/jV fuXAOVFXV 

ttvrov ■xxgovcrtocy. 

IG.XI, 1, ['^OT-J "OvpeAev * uvel%soSs fAcv pt- 

y.gov ' t# cc<PfO(Tvv^' ocAAoc, n<xj dvs%err$k 

2. jwou. yiAw y&f t//U«£ £)gcu j^/Ao?. *Jf/wo- 

accfAYiv yug vfAca; sn ccvdg) Tixfievov czyvrjv 

T.UQCt- 

XI, i. K5. cr&fifictrct) x3\ udsXQet, e$$A«» t»yfi%i<r3-t 

iG. virs$it,e tv<&~\ i/7Ti^x i i! l u!v» unus mecrum, inteiiige 
%wpict, in ca loca, quae trans vrjiram Jita Junt 
regionem. Per le non inepte, fed contra Codi* 
ces. Apud Herodiattum \ HI , 2 memoranttir 
X^^'A vyrtPusi/Hsrei. Sed ibfeit, /oca edit a, 

XI, 1. atpshev tii>ii%t<r&E ucv ptucpit n rr.c, ct$?c7v*yi$~\ 
oOiXov #vii%s<r$-i £ 7ivtl%ecrS'i ) ,koi/ fJt.nc.Pot t*i 
itypta-vr/j. In verbis, t^ dtypocrvyy,, pleri jue Codd. 
eonfentiunt , 7} videtur ortum, vel ex veif. 16. veJ 
ex coniuiione rat) t* et t>?, ChryC baec tractat 
X, 5cif. 5g5; 699, 602. 6r2. 619. II, £04. HI. 
292. 293. bis. 294. 299- Quinque uhitnis locis 
ita legitur, ut ego edidi. In ilia homilia aiitem 
hunc verl'um ieparatim data opera tractat. Ergo 
eo tempore, lit credibile elt, luura Codicem in= 
Ipexerat. ita^ot^iya'^ tw %£""£• <$qQcZ\xol\ eg,<5« 
lxY\7ioos cos o o(piS euoiv ^r^ccr^crsv h ry 
7rct\ovgylci avrcZ, cvtoo (pBec^y rx voijy.oc- 
roc Cfitoov dffo rr\s dxAoTqrcs t^s zts rev 
%^^ov. it fJLiv y«f o i^dfjtsvos uaXoi ■+• 
\v\rroZv MlQvaaeti ov evx, iy.r^i^cc{Jisv ^ y\ 7J\>ev- 
fuci etegov AccfA&xvere , o eux ihol&ere, *i 
svctyyehioy e'reqov, o cva gJ^acrSe, huAks 
7ltot.tr* £ygfa f a&e. [TsAcs.) ['A^j?.] hoyigp-5. KZ« 
yu«y y^f /^J7div vZe^Kevuf roov via? hic&v XI, 5- K.Z- t>; 7r«^«o-jcffii Tijj «y. s/3o. oc$iX<po'i , Ae- 

5.'u*irutl CliryC X.So/;. b. c. d. feme!, ftqiret, 
bis diferte, {.i*,~ots- Bafil. I, 56o, et III, i3y. 

ft1j7COIS- 

aO:<; ivm] De Eua et ferpente difputatio ell op- 

pido ridicula apud Clom. Alex, p, 9. d. litinc 

ipfum locum laudat c\('i6. b. cum varietate. 

< , -■ , \ ~ ■ 1 r ' < 

ifxXotyroi; J -J- >£«/ r>;? #yicr>;r<3j ^sc/itrTO;, 

etiam uymeC?.") E. Ab iist'ern fupra 1, 12. con- 

fufum U7r?.cry,ri et uytlrr.Tt- v. P. Ex rneis, quos 

poltea cxaminavi, lolus infrrnuS i3. addit, fpiritu 

kni, xcu »'.; etyvortrfot- Propter aymii verlu 2. 

hie aliqui, vel legebant, vel interpretabanlur, 

cnjiiiate. Deinc'e duplex lectio coaluit. bolurri 

(X7fXoTKt»? , ut alii. Bafil. Ill, 6a'/. 

4. *»«/;£**$*] otvel%tT&f, muki Codices, ut verf". r. 
Cyrill. V, d. 120. oLvkxivSt. Cod. Bcern. a.\iilxi- 
(tTtm Aoyi^o (Hie, inter a. et: «. , fuot duo figna 
%'nx.ipicriM<; , liaiilia typographies commatibus. 
iVide in mea editione. ) /xs > et in Latino: patere- 
■i au: pain vmini (fie.) cxijlimo me. Aoyt^a- 

P*i 6. ktSo^gKohv. it d'? ;(#/ lotooTVjs rco Ac'yy, 
aAA' ou rJf yvcojet' aAA* fv Tjravr; (pave' 
gocBiVTSs iv TTctcrtv its vfxecs. [TeAcs*. ] t!a«? «* 

J.Y] OilXCi^TiCCV S7F6ttfCTC)C , S/ACCVtCV TOZ7I€iVOCV, 

Wa vpets v-^xB^tsj oti dvgsxv to rev 

Beou . ivc&yyeAiov ivYiyyeAic-xixqv CfXivj 

S.aAAas* inxAriaiccs IffvAjjfree, hcc(3av o\\joe- 

vtov, Ttqcs rrjv v/acov fitoMclccv' y&j 7?ot$6cv 

1t(3CS VfJ.US X&J vSSfVjSre }? , OU KClT£VOi$K7](r<X 
Q.OVOSVOS. TO y*£ VZegYlfACO [JICV 77gC70CVS~ 

TrArjgoocrciV ct ccdeAQoi, sAQcvtss cItiq \j.m- 
xdovio&s' H&j iv 7iccvTi <x(3ixoyj vy.7v Ijuau- 

xo. ToV inJ£Vi<7c&, y&j rr^vxreo. eZtv dkrfietoo 
%f/<?eu Iv IftoL ct; j? >c«t%i;!TiS' cctrr/? ow 
<P$ccyr\G?TGij its ifxl iv rcls KAifAocat . rJ/s 1 

ii.d%cilccs. fitccTt; on ovk ccyccTToo vpoisy 

c 

,««/ ergo divulfit, et fecit Xeyi'^o et pts , propter, 
exijiimo me. Huiusmodi Graecitas et Laiinitas 
laepiffiine in hoc Codice reperitur. Suntne ergo 
huiusmodi Codices recenjlones , an uerquilinia, an 
utrumque? Apud Da male, vitiofe editum, w 
i't%etrS-t. 

7-3 v. P. 

9. 7rgoTX)ii7rAygairoLv~\ oLwr'hr, ^utuv. Ath. II, 332. 

10. (pgayvG-iTat] o-ipgaytc-zTtq- E. Tropum in voca-? 
bulo <p^(*.y7iirtTc<j explicat Chryf. X, 601. d. Graeci 
ita non loquuntur. crippxyt^n* ex eo ortum, quod 
ilta duo vocabula apud LXX. interdurn funt fyno- 
iiynia. \ulgatus accepit pro vocabulo Latin* 

frango t c &€oe oifisv. o ds ttqioo , K^j/ Tray' (TOO , iotii* 
sk,kc\^oo rr\v dtycqpw roov BeXovroov clcpcg- 
juj/J', ;v« ev a> KctvxvvTctf ■> svgeSaJt y.o>.&o)S 
t-gy vjfAsls. a yxg rotovrci ffyevocvfte^Q* ij. 

sis ccno^cAcvg Xgt^cv. %ey ov avtvfAC6*tcp > 14, 

oIvtcs yccg goctqlvocs iAFTct7%Yif/.ctTi£eTGtf 
sis ocyysXov (pwrcg* ov fjteyot cui>, si 15. 
H&J 01 $ic&Kovct oivroZ iJiercccr%rifjicCTl£evTUfi 

60S §10CKQV01 OlKCtlcavMJi' toV TO TsKoS SS%f 

Y.XTOC roc egyot ocvrcov. not'h.iv Aeya>, iQ. 
y,y\ fis (As oo£q ct@(>cv6c eivocj' si ds (AY) 
ys , xciv cos ocCp^ovoc d?£xa$e y.s , hoc 
Kotyco [Xixgcv Ti xctv%rjaooiAUf< AaAa>, 17. 
cv A«Aa> Kotrcc Kv^icv , «AA' 00s sv d($(>o- 
avvxft tv ravrq ry v^c^oices Tf/s" kocv%yi- 

ffSOOS. ht%l T.oKhCl XOtV%<U)>TOtf X.OCTOC Tty> 'I&. 

aocgxoc, nay go Kotv%yi<TOfjiotfi tjosoos yug ig. 
ct*8%e(rBe roov oLQqcvcw , (Pqcvipc^ ovrss. 
u\s%ea$e yocg, h ris v/jocs K«r«ccuAc7, 20. 
ei rig KocrsaBi&s, si Tig Agjju,3#v«, et tis 
i7FocigeT&f 9 st rts v^jlocs sis Tt^lawov dsgei. 

KCtToi 14. iv B-Hv^atIv] Ita Cyrill. V, a. 372. led Chryf. X, 
606. ivti* B- civ ft US' en. 

a * — / » ' * t * » v ' c*„ «# 

Iu. TV;i ft.ix.goy Ti xuyu J ifU. x.c*yw ftix-gai Vi. oic ei 

poitea reperi. 

^o.- fms] «r<? tor deinceps, omiJIis, &ns bctfcptcni* 
Ailu III, 5«* KH. 2 1 . xocrcc cctiplccv Xiyoo , vs on qps7s fjVSe- 

vrjcroe-fASV [TsXcs.] [ Af%»j. ] iv a $' civ rl xo% rnt sr. 
Tts rcApcc, iv ct<Pgoju\y Atyoo, tchy® 

haij xcoyoo' <J7!iQ\A<x, u&gocdfjL Jiai'i y.ctyoo. 
zo.hciKci'ot Xft^ov liar-, Tiugos.tpQcjociV Atyco, 

VTIfg iyoo' iv '/.C7T01S 77 e^KTaOT^OJS^ iv 
7t7\'f\yoCi£ V7?8g!3siA?\CVT60S , SV (puXcCKCt'l? 

7te(>t<r<TGTtya)s , iv Bocvccrois 7;cAXockis. 
24.U7T0 lovoctloov 7TsvTccKts TeacctC'XYovTcc 7jctqd 
25. pictv £/\ct@cv. T$s s ggotQ&aSriv , U7ia^ 

iA(d"ua9 r y]v , rgls ivcfjcZyract, , w^^rye^ov 

2.G,iv TOO jSuSoi TtSTTOiYIKCC' odot7JOf>lOltS 

TtoAKOLYAS y KWOUVOtS 77QTCCfACCV , K/wL'VCW 

liSfowv , xnduvois iv TroAe*, x/vaJro/p Iv fffj- 
/x/#, XivoJi'e;ff Iv fdxXci.<j(jq , Kivouvois iv 
S.y.'^eiiociOiXtycis' iv y.07>qo j^cy [Ac%S(t), iv 
ciy$v7ivl<xis ftoXActtttf , Iv A///«£ ^c/ orJve*, 
iv vrtfelcus 7JcKAuy.is , ev \j/u%« ^/ yuyvc- 

2.§.T*lTt- %O0$£ TUV 7ICi.%eKTCS, Yl i7Tt(TV^X- 

qls /uov v\ kx!¥ qy-iguv, r\ ytgiyvee ttcccoov 

TOOV 

XI, 2t. KH. 10WI6V y.B: Ta\i uyltJV et7TO^oXuv TTSTgoV 

v ' , > V - ~ \ » * >/ 

X«y 7T0LVACV CiCSAtflOl, SV Ol «y T<J. J 

25. l^ ! «/3^«VS->jv] l^d/i^tc-B-r.v alii. Vide Eultath. ad 
11. pag. 1 18, 10. feqrf. g^5 , 47- fecjq-. edit. Rom. 

27. 5raAA«x<s] Bafil. II, 582. 7rs£;T<raripui. 

28. Jt;«-vs\"<s-<;] inis'xrii. E. In uno correctum in- 

vent rZv iKX,ht]<rtooVi rls daSwel, ^c/ cvx 20, 
dcBevw; rls aYMvdctKl&Totf , ;(#/ ovx 6y« 
TtVQOvpLCtj) h Kocv%aicBctj o*7, t« TJjs.50. 
dcrS eve lots pou xau%»f<7c//<2/. ['A£%*f.J o5i» K®. 

Xgi^ov, ctoev, oov ivhoyrjros its rovs dioo- 
vas , on ou -^evocsjjiccj. h oocfAaaKw 032. 
iBvoc(>%Y}£ uqetcc roZ $ot<nX ! coo'; etpgcvqei 
rrjv $X[Aot7v.tivav 7iokiv* 7iidaoLj fxe BtXoov* 
it&j aid Svgldos ev gctgydvy e%06Xdo$Yiv 33, 

did XI, jr. K.O- xv^tctjcr, iB-. oioeXQoti « 3-tos xuj irarr,g 

TOV KV^tOV. 

veni, sTr'reto-;?, quod per fe non ' ineprum elt, 
1. e. jj £7riT£Toi[.!.tvii ru./\oii7rcu^icc f.tov /C&£i$ "Trams 
avEe-e&s. Vide P. p. 269. nora 23. fit 24. Etvmo- 
log. M. explicat: :; 1-t\ (Iss. ) fievrsgov tv'ttil^ 
&0)<rt<;- Graeti fere explkant. i'qtofros, ac Jl in 
mente habuerint, lx«>^r^r<;. Ergo «oj/, eit loco 
jiaT 3 t/caiJ. Ex hoc verl'u Ath. Ill, 5o. laudat : 
ij x.tcB'yfAigiVtl fcsgtftyit Trxc-av rxv hx.xXiia'iai, 

5o. Atli. Ill, So. it'a: xxv%xc-3 r -ai J'/j <st> e-jfUpegit ftoi, 

C*A/\« T5« T)T5 dffSriHlCtS ftOV XXVYilVopUj- Milcuit 

ergo 12, 1. 
St. KVgicv n/xav] ypav — D- 

m — auxiets] — E". .Chryf. X, Gi5. Servaf 
cum aliis Cyrill. V, a. 5o3. Mirum I'nne, haec 
praetermiffa eife a Chryfoltorao eo in ioco , ubi 
data opera banc epiitolam isiterpretabatur. Defunt 
etiain id cius Codcl. Mofqcr. Forte praetermiffa, 
quod nulla interpretalione indigebant. Omhino 
autem hoc totura caput piopter Cbryfoitorai 
tfiC£ogcifiXTot comparandum, eii cum P* itct rev rel%ovs, y&j s^sCpvyov rets %ii$cts 

XII, i/oivrov* Kctv%ciO'&Uf or] Iv avjAtpsget juc;* 

tksvaciJictj yelq sis cTirccaixs t\$q ct7Z0Kc&- 

2,.X\Jt]j6iS KVgiOV* C1006 CKV&$0O7tOV h XgtfOO 

Ttgo sroov osKscrecacttjccv , sirs sv a-ocfAocn, 

ovk otoot' sire ittfas rov (T&fJtotTcs-, ovk, 

otacc g tfeos eiosv cc^Tioeysvrcc rev roiov- 

• 3»Tov scos rglrov cvgc&vov. v^ liocc rev 

XClcZrOV OZV&g 007T0V , Sirs SV VOOfAMTl, SITS 

sktos Toy GQOfjtccrczt ovk cioec' Sees oiosv' 

4.crn ^TTccyvj sis rov Tid^oiceiiev , n&f y\y.zv- 

csv cc^tjrcc ^'/ifxctrcc^ c& ovk s$qv clvB^607Ta? 

5. TKCihyjccii* v7tsg rev rciovrov kccvxvo'O' 
fj.ocj ' v7lsq os ificcvrcv cv Kocvx/iaofAOtf^ 

6. it y,yj sv reus oIjBsvsiocis fxov. secv 
7«f QsAya-oo KUvyjlcoccBotf , ovk svepuj 
£<<P(>oov* olKffietuv yd(> s$oo. (ps'ifiofAccf <Je, 

j./av} ns sis sy.e Koyivr.roif vtisq /3Af7r« pe, 
y\ ctKovet ri s£ sftoZ. %gq t# v7ts$$oh.y 
roov cLwActKvT\/?06v hoe y.v\ vTzsgccigoofxctf, 

XII, i.] v. P; Chryf. X, 617. nihil mutar. Nee Co* 
dices , qnos poitea examinavi. 

2. 'an iv cuttxTi'] -j- ovk etoot. E. Hoc nee Theo- 
phyl. Cod. Aug. 8. agnolcit. v. F. 

7. ivu. y.n viregxipof&eti polterius] — E. v. P. Servant 
omnes, quos poftea vidi. Habet ipfe Chrvf. XI, 
45i. e. I, i5g. Ath. Ill, 5o. ita : c-koXc-^/ r»j 
caqki , ("lyow, eftiroitar ■> ) tvet pw vy/%'j%ivtif 2 58 <*/>4*- /!l n f o s * :%<.v 

i$c§Y\ \xoi o">coAo\|/ ry aot^Ki, oyyeXos <rcc- 

pccj. -oTieQ rovrov r%)s rev xvgiov tto^f-S. 
Koiheacc, wee aVo?jf oc7f ipov. xcy «<- g. 

f>r,-/J pet' «f>c« aa vj %ot^is [aov' y\ yxq 
luyccfw's /wou Iv ccarSeveicc reheiourctf. yd^a 
ovv fxcch.Xov iiav%YiToy.<Xf iv ruts oioSsvetuis 
fxov, 'Ivoc 27!KMY\Vtt>G% l~n ifxe vj dvvecfjus 

TtXe? rvrTOV XQl^OV. [TfAof. ] 010 ['Af%»?.] ivOO- lO. A. 

ffoXm *«/,,* „ , , , 

»?«. or«v 7«^ dv&svwt rors Svvcctos iipti 

y'syovoc ocCp^oov vcc&v%GOfjievo£. vpels y.e vivocy n, 
xoccrxTs' iyoo yuq ooCp&Xov v(p' vfAtuv cru- 
vfco&adoq ' cvoev yccg v^t^vjaoi toov V7iet* 
Xiocv otio^qKoov ■> if 7<£fj ovSev l//x/. ra 12. 

fcty XII, to. A. r>) /3. T>!4 <o. f/3o- ctoiXtyoi, Ivooy.u tv 
u<r3svsicc;i. 

8. 7i/«t «V«r^ «!*•' l««y] — E. Chryf. X, 621. G42. a. 

et Theodoret. fernel. v. pag. 349* nala 4. IL.bec 

Bad. II, 5o4. Cbryl'. II, 10. Habet et onuttit 
Damafc. II, i52. i55. 

10. orav — Ivvaroi hu.tj — E. v. Mill. P. Servat 
etiam Baiil. I, 141. 192. 406. II, 8. 36«. Cyril], 
I, a. 1 55. 

11. xstv%w t usvas'] — £• Servat editus Damafc. et Ba- 
li!. 11, 498. v. P. Servant omnes mei praeter f. 
Omittit Cbryl. II , 5o \. c. IX , 33o. d. Hos ergo 
locos rjuidam expifcati funr. AcceHit altera 
cauffa , quod Chryf. X, 626. 627. hoc non diferta 
inberpretstor. 1 //fcV <rr}}Aetcc rev ccttg^gAov accref^yccaBy] iv 
■jjXiv iv Tiday CyrofAOV^ iv am pacts ^/ 

i^.TtPotai }{cy owocfAstri. r't yd^ sV/j/, 
$ff q&ii?E vrttg rocs Aot-nccs iKxhmalcts, 
it pm ct( dvTcs eyoo cv KaTeva^kmacc pfJtoov} 
%aqlaccaBs not . ty\v ctftxiccv teevrmv. 

ilt.\$ov\ Tglrcv iroipcos ?%« ihSeTv 7iqcs 
v/j.ocs, x&j cv Y.dT&ACi.QKYfito vfjiccv' cv yccg 
&T00 tec v/aoov , cchh' viols' ov yotg o<p&- 
Aet rol tskvcc rcls yovevai Bmaccvgl£etv, 

t^ctAA* ci yovels rcls renvois. iyoo Jg mftsct 
d % ci7iu\'r,aoo y^c/ iKdomuvmBmaopocj v7ts(> roov 
•^v%oov CfAGov' it Hgj TteqiaaoTegoes Cpccs 

i6.dyo67iocVi yjrrcv m ccycc7roofActf. e$o» <Jg, 
iyoo cv y.UTe&otgrjtrcc Cpus' ccA^C v7iotQ%ctiv 

tH.7icivcZ$yoSi ocAa> v/accs sAccpoVi jjly\ twee* 

GOV CtTit^dAV.Ot 7iqGS VfAttCj ft CtVTOV e7TAS0- 

i 8. vhrr,acc vpu<\ m } TTccgsKxAsact titcv, y&j 
(TvvccTvezc-iAcc rov ccdsA<pcv' y.r\ ti ixAtcs- 

KTYldSV VfAXS TiTOSy OV T& clvTGp TIVSjjJ.CtTl 

i3. tft-riB-nril Codices Iterrjuiliniarii , sXxfraS-r.rs, 
et , couiuncto ulroque, irrtiB'tiri , nifi hoc ad 
fo mi am prioris ex irs-ax firixerit. In Latino enim 
elt, minus habuijiis , quod repetitum elt ex in- 
terpretibus Graecis. v. Wetft. Birch. = £A£7--*,'3-;;t2 
legi'.ur, ut iaterpretatio , in Cod. Aug. S. Hoc 
elt iltud recenjionuni mvlterissm. Apud alios in= 
ter|)retes elt loiurn , f/\#TTev tp^eri, 

R 2 ft *■■ 

260 a^ty/9-u n ; s s r5 M^t: 

7rs$iS7rciTri<TUfAsv; cv rcis ccvTcns <%vfc-<; 
^jraA^v ooks7ts, crt vy.7v ccTrckoycvy.eScci 19. 
jtaTsv^Tncv roo Seov, iv Xft^oo KccAov- 
[Asv' ra as TtccvTco, dyomyro) , v7tl$ rlljs 
Tixos t« /3. v/xav cty.ooo[AYj£. [TfAos 1 .] ['A^%^.J (pc(5ov* 20. AA. 

cuffe vfADLZ-, xuyco zvgeBoo vf/iv-, ciov ov 3i- 
A«7£* p*f Trojs- £^«ff, £*?Ac;, Bvy.oi, egtBeiaf, 
KctTccXxhtecf t \p;3"L-f/cr/xo;, (pv7K*><xets, ixkixt- 
ctfaaioti' pr\ TtccKtv ihSovrcc ye Tcc7tet-2i. 
vocag Sees yov wqcs v/xocs, %&} 7revSt}(T<*> 

WOKKOVS TOOV Ttgcyy.agTtlKQTOOV , ^ (JLYJ 

fASTK- 

XII, 20. AA. t*j y. t>!J <4. e/3d. ccoiXtyeit (pofievficyt 
1 

ig. KUTSvu7riei/] HcLTsscctri* E. Ita editus Damalc. 
Contra eit meus g. et reliqui omnes. Credebant 
non nulli, xa.7itatri magis effe Graecum, quam. 
K«.rf.toj7Tict. In eodem genere Codicura fupra 
etiam 12, 17. x.ar:-yat7( , loco x*TEy«;r<ev legitur. 
Pro rf 11s id omitti: Chryf. X, 604. Habet 473. d. 

20. i'fZis] i'gis. D. 

If&itecfl In multls Codd. eft i^lBstuf. Apuil 
Suidam etiam , in editions Aldina , utroque mo do 
legitur, qui interpretatur (piXetsiKtu,- Euftatb. ad 
II. pag. 1162, 23. si oi igiS-ivew '/JytrUj ri 
<P a. v X w $ tpiKiiv- Eultathiue ergo videtur 
fuiiTe dubius. Dnbii vero etiam aiii fuerunt, 
utrum ab fgi$-as> an ab tgtS-ivsi* derivarent. 

2t. 7t? t &? l y.az7/ l y.lTfi>t~\ Ita et Baiil. II, 480. Chrylbfto. 
mus opiioncm dat, utrum lie, an v.u.a.eyy.y.lrut 
legas. v. X, < t 55. b. G35 d. 640. b. v. P. Hune 

ver- fASTctvotjcruvrcov S7U ry ccxotBoteuia, x&f 

XIII, i.Tglrov tovto zgxopctj w^os vices' Its) 
^ofxaTos $uo /.ioigrvgoov %&j rgiav ^aBYiasroij 

2..7ICCV ffifACC. 7I(>06t£YlV.Ct, %£ft 71% oKs yoo , OOff 

TTUfoov to Seuregov, ?(#) cctTqov vvv y^oltya 
tots 7rgayy.ccgTr}x,o<Tt yey ruff Xauoiff 
Trcscnv, on sctv sABoo hs to TtccKtv , CM 
AB. o. (p&GcW [T?A<?ff.] ['A^%»f.] ms\ doKi'TiXoirify. XIII, S- AB. TJJ ^. T?5 iS". J/jJ*. Cil'iX^Cl , fTT*^ 

verfum alibi etiam laudat, ut 1, 3i. pinrat 
IxS-uv 7riv§r)<TU. Vulgatum 220. 767- 11, 4 2, 
3i2. Ixd-lrtts fiov. Hoc ergo, fr/Ho Wetfletiio. 
Codices fierquiliniarii arripuerunt. Nam Grlesbo 
chius I'uos fuarum recenjionum fabricatores hie 
rurl'us neglexit. Vulgatum rurfus 696. Ill . 586. 
XI , 268. Unus ergo Chr\ foftomus omnes calus 
habet praeter Uativum. Wetltenium autem noa 
mentituin efie , cognoico ex Cod. Boern. In eo 
eit: M>| ttxXiv iXB-ovTog y.cu, et in Latino: ne 
iterum veniente me. Nee praetermittendum vi do- 
lor, quod Damafc. II, 154. loco kxS-ovra habet 
wxgexS-ovTci. Qui hie diverfas recenjioncs dilcer- 
xiere nequit, is coecus fit, neceffe eit. Vebe- 
menter ergo doleo, quod mei Codices omnes ia 
lectione »u!gata conlentiunt. Sunt enim ad ur.urn. 
omnes, iudice Grlesbachio, Conjiantinopoliiar:i\ 

XIII, 3. ?§«<pw] — E- v. P. Nullus nee ex iis, 
fjuos poftea confuhu , hoc omitfit. <yt>x(pa> repetit 
etiam Chryf. 1, 3i. d. 

3. tirs\] inCi et sj , et in aliis Codd. \i. Atb. II, l\*5- 
473. 262 <&p /&,b- Mil % s /...:■.... 

Iavjv g/ir&Ts rov h i/uo) XxXoZvros ^?<?e~, 
cV its' vyus 1 cv% ottrSsvei, dxxd owccrSt 
h vy.7v. xg-j yaq h izo&vgociBq l£ d(rBe- 4« 
veitts, dXXx $ sk dvvdfAsons Beov. y^j 
yocQ x&j t>jL<7iS dcrBsvoZfAsy ev civrw, dXXoc 
fyoofAsBot ffvv dvrZ in dvvdfjigxs BsoZ sis 
vjxcls. iocvrovs oT&ex&re , it Is"! ev ry 5. 
7T<V«» htvrovs ocHifAoi^sTs' i\ ova emytvoQ- 
enters sxvrovs, on tqcrcvG Xgtsos ev vy.lv 
s^tv j ii \xi\Ti docKtyal s^s. lX7s\<\<x> d?, 6. 
oti yvxasaBs^ on yyei$ ovk ecyev docnt- 

fJLQi. iV%CfJLCq OS Ti^QS TOV BsOV fAi\ nztv\- 7. 

(Tdj tuds X.CCKCV [Afjdh' 00% 'tVOC Y\yeiS OOKl- 
fXOl (pOLVO0fJ,SV , dXX X 'fact Vfisls to kxXcv 

TtoiYirs, i\y.eis as ds aocv.ty.ot dysv. cv§. 
yd$ ovvdyeBd rt narcc rr,s dXriBdccs, 
dXK v7ifg rns dXn&eius. %cc!(>oysv yotg, g. 
otocv v\yns dcBsvooysv , vysHs as ovvocrc) 
yrs. rcvTo o& x&j ev^oysBa , ryjv vyoov 
Kc&rx'gTiaiv. , aid rdvro rczZrcz dndv ygd-10. 
(poo, Svc« Tfo&goov yv\ disoroyoos %pr,iJoo- 
fAOCj, Kjxrd ri\v efcova-ictv, r\v €oa)Ke . y.01 
Kvgtcs eis qiKoqoym . }{&} ovk its; Y.OC- 
Bc&lgsctv. XomoVy disXCpo), yatQsrs^ii. 

KUTiXPTi&crSe, 7?ccgs&zecXe:(jBs, to dvro 
<Pgove7rs, ttgyvsuers' %cy Bsos ty\s 
qc,yd?ffis K&j sigJivMS ssc&j ysB' vfj.Gov. 
d77tcc>rcco$e dXXqXovs ev dyioo (ptXyy.c&ri' 12. 
itGTrd^ovToij vyds hi dytot, 7iccvres. £^/J, 13. K o £ t v 5 i o v s £. 263 

1 3«>7 %cc^is rov vjvqIqv waov %^?ou, u&f *j 
ccyxTrt} rov Bscv.) •;<#/ y\ v.oivoovioc rov ccylov 

TtVevjJLOCrcS fASroC TTCCVrwV VfJLOOV* Ct/JttJV. 

[ TeAos. ] Tixit r« £• 

'Ey£»$*j aVo <Pthi7f7Toov oicc rlrcv 7^ 

hoVKQC. Si%OJV <pb. 

i3. ttvptev] Bafil. addit tyc«ur. I, 3«*4' 3f 7. 320. Ill, 
49. Item Atb. 1 . 542- omittit. 555. rurfus addit. 
II, 10. H 264 H tl g a $ r a A d r a s C'A^J.] Il«uA«5- U7t0<i0\0Si CVK «7T'f) !'A 

ofcvSfcoTroov, 0UO8 w dvS^JjTtQVy cchhoc dioi, 

TCS CiVTGV 6JC 1'ffXfOW. ^/ 0/ cruv fc',u0;"2 r 

TTclvTse dbeh.Qoi, rods HkK7]<tIchs r§s 

xvgiou fifAuv Iqvcv XQi^ov , tcu oovros-^. 
sauTov * 7i£g) tojv ctfiocgrtoov r t fxoov 9 oiioas 

eAsA«' I, 3. B. rufipxro) x.i. »^eX<p»(y ys-~.il vfM> x-ccj h^nvy, 

I, 4- &sr«g ] **§/• Ita poi'tea etiam inveni. Ufitatius 
eit ^5r'f. Saepius autem haec permutata funt ia 
N. T. Vul^atum fervat Chryf. X, (J65. bis. 6G5. 
Cyril I, V, b. 177. 047. fed hie poit ypay addit: 
x.«Ti« rc/.t; ygcttpds- Bafil. I, 290. habet quidem 
Cx'tr, fed ante id addit Xvr^ci ex I, Tim. 2, G. c&fj 4— fO. r a A d r a s. 2G5 

i^sXfjTdf r\y.xs hi rev hs~oi>ros cuooves 

7IQVYIQ0V, KC&TCC TO BsXy]jJ.O> TOv SgQV VCfJf 
5 7!CCT(>0S tifAOOV* 00 Yj OO^Ci hs TQVS diOOVCiS 
6. TocV dlfrVGOV* &}J.Y\V. BctVfAU^Ct), QTi CVTCa) 

rct%sz>s fASTctriSecUji duo rov y.ccXieccv- 
ros upas h %ccgtrt Xg&ov, hs srs^ov 

n. evccyyeXicv' cvk e$w dXXo' I* \iy\ rn fa 
sttTiV 01 Tc&goxrvovTes viJiou;, 7{cy BeXovrss 
fxsToc^s^dj ro svotyysXtov rev %$}~;cv. 

8- dxxd x$j iocv r^&s tj dyyeXcs s£ evgetvov 
svotyyeAi&Tctj vfxlv 7ia(> evriyyeAto-dfAeBa 

9. CfifVt dvccBe^oc s^oo. ocs Tr^oa^KM^sVy 
?0c/ o\qri 7ietAtv Xsyoo, h rts vfxds ivayye- 
Xl^srccf 7recg 7ioif>eXd&sTe , dvdBsfxa 
1 o. s=;co. ugri yu(> dvB§oo7iovs 7ieiBca^ r\ rov 
Bsev'y yi &TQ0 dvB^TioiS d$s(TKeiv ; h ydg 
srt dvB(-oo7rcis rjgsaxov, %Qi^ov qovAqs ova 
civ YiprjVi [TeXos. ] rUst tcZ 

^ (rxji.la.rov. 

7. fttrnrgtyitf'] uattr^i-yetf- E, Ita Chryf, X, 66S, 

669. 691. Cum WeUtenius hoc con notarit, nee 
Gricsb. notavit. 

S. i-jciy/sXi^ruf] IvayytXl^iTuj. Multi Codd. ChrvU 
X , G70. ivxyy$\i^TUf et svuyyiXte-r.Tcq. Poll*- 
rius Cyril!. V„ b. 357. Vulgatum Bail]. II, 229. 
led ibi mox variant Codd. inter tvityytXtrxusB-a 
et fVTiyYeXifotftW- INihil, praeter xciv t routat. 
623. (•jxy/iXia-KTuf- Atli. I, 167. qui ibi et in 
aliis variat, ac veifum 8. et g. transponit. Huius» 
modi exempla ex Aih. plura notavi. 

tvi;yyi>.ic-a ( u,i3-st~\ Sic, et 7ru^s?>ifit7U Chryf. X, 

670. a. b. 266-vc^^-^n f,a V ' - «... 

it%\ iwixiTftov x,xtx aTTt-ycxXtii^/iv- 

['Af%J?. ] yvix^oo Jg u//Tv, d<$e\(po), toil I\ 
ivp6yyskipv t re tvotyyehiaSsv V7i e/ucv, 
en cvk est k%Tol a\i§%oo7iov. cv oe yccf> 12. 
Iy<a motQot dvSgco7ici) Tiot^sKuliov dvro\ 
o'vrs ih$ot%§v\v' dX7\d di u7roKocKv\^soos 
\'<\7qi) %;/?e~. ^Kouo-aTg y«£ t^v f^*iv 13. 
civets qgQyiv Tiers ev to; kudofiirjuaj} cr< 

XQjS' USTFf/BoAiJV idicCKCV TYjV SKZAriCtUV TCV 

Sscv, xcy s7rc^Bovv dvTY\v. ygj 7TgofK- 14. 
7T70V ev to; fovocti'TfAto villi* 7IqK7\qvs avvyj- 
hiKiuTots h ra> yhet fj.ov, TrffjiJaoTsgoos'-, 
yqhaTYiS v7ioi%%ccv rcav ttut^ikoov y.cv ttos- 
gotdofsav. 'ore de ivocar t a8v Sees, 15. 

d^o^laets fjie Ik koiXIus p.r t rocg pev, ;<#/ 
KxKsactg hoi rr,s %o1^tqs aurou, aVcJea- 16. 
A>;\J/2/ rov viov dvrov h eye), 7vcc evctyys- 
Ki&ia&j ctvrov iv rots edveatv , iv&eocg 
ev 7K?oGctve$£fj.Y,v aagKi %cfj oiifxuTt. 
cvdt bcvifXdov its kgotTchvfAot Ttqog rovs 7T(jo ij. 
ijAGv djicSohovg' #AA' d7iijhBov its dqct- 

fiiotVy I, xi. F. xvrtaiKti k. Key xvgtxy.y. y,irx t»v %PiTotj 

'■S'.'jti-r']). [km veifAfip'tcv 10. KOf ftxYov KX Iv 
«AA<3(5' x.oq iti To* K0tXtpc5sav ixxufiav, ] xos)$o\; 
', y&pi^'j: vu.iv to ivxyytXiov. 

II. to Ijayyt^nrS-iv vtc ey-ov] rovro- E. Ath, I, 706. 

Bomiaatim. 

«5. k:oi kxX- — X'^%- if rev] omiw.it Ath. II, 455. ^^ /k—Q.1- r a A cc r a <r. 6^A y J-Jz6j 

QlciVi V&j TtUAtV VTTb^t'S'^Ot, StS OOCfJlOC7XCV' 

1 8 sTre-tra psra sty] rqlcc ctvjjA-Sov hs Ugojc- 
Av^oi r l^c^r\dct\ 7rergW xgj\ stfifjietvot 7i(>cs 

IQ. XVTCV Y\jJLSQOCS 0£KCC>7ISVt8. StSgCV OS T60V 

CCTTO^oActiV 6VK 8100V Si }J.Y\ t(&KG>@o'v, TCV 

20. ctd-K(pcv rov avfi;ov. [icAos.] [ ^fc 5 ' J - J *»*«<**«. 
a ce ygctCPca fjujv, *acu svct>7*iov rov iisov, Ap^ovrnti- 

2 1 . c'r< oo \psuooixdf. sTtettcc ijABcv sts rd 
KhlfxccTU rr,s cvpas ;(«/ t.~£ y.iAc/Jas. 

22. *j/^v dg dyvcovfxevcs rz> TtgoaaTKa reus 
sy,v.Av]gIcus rys lovtictlc&s, reels h %fi?<£' 

23. /ucvov os axcuovrss y\gocv' on 6 oicvzoov 
voxels wore, vvv ivayysAiclsTcq rvjv Ttfctv* 

z^.hv wore sncgBef. Hffl sdo£c&£ov h l/xc; 
rov Bscv. 

irtrit Car,!/. 

TT, i."E7?&re& hoc os-Kocreiad^oov srZv tfccAiv 

oivs(3iiv its \sQo!joKvi/.oi pitcc &etqvoc@cti 

z.avfA7ro6^ccAot(2i:ov ?(^/ rlrcv. ccvs@y}v os 

KOCTCC Ci7TGKCCAvipiV , Ygj ccveBefArsv civrcls 

ro 

20. rvv-Tx.vt'wuaj] o-vs'xvgsvauf. E. Atb. II, 5a3. 

SI. tTTKTct] Praxapofioli hie neceJTario cri , lore 
t7TSiTx exbibent. lidem verf. 20. omittunt gS. 
Cum nemo ante me integros Codd. huiusxaodi 
ad manus babueril , nihil tie hoc notare po- 
tuerunt. 

II, a. mt&lfw] Chrjf. Ill, 364- et X, C79, vf.l3.1- 

tarn. 268 '..QqAfi-J fl^es 

ro tuctyyihtov, o wgueaca |v rots e&vici' 
KOir idiotv as rds oo'Kovtn, fj.yi7Tccg its 
ksvov tqs%od, i) edgcc/AOV. <xAA' ovSe rhasS* 
o cuv ipoi, ehhyjv w, yjvayKctaS'/i 'nsqirfxY]- 
Bijvctf. dice o£ tovs TrctgetGKKTcvs "^evax- 4. 
aihQcus, liTives 7ioc(>ei<jr\A§ov xccrctaKC7rr r 
aoif 7Y]v IXev^eqlav VfAcov, tjv e%6(jtsv iv %$!• 
^00 lyacjf tvee f,y.us ttczTccoouXKCccvTcij. 

CIS OVOS 7!%SS U>PCiV SlPxfJ.SV T% VTrCTC&ytj, §. 

7vcc r\ clhr^eicc roZ euccyyehlov oiafuelvy 
TlA«a 7%i «• ^cs vpas. [Ts\es.] ['A^%»7.] uko 0^6. E. 

rMV OCKOVVT00V hv&j Tl, G7T07cl 7I0TS V\(JOLV, 

ivoiv pot oiotipfyet' i 7T^q(tcc7Iov Sees ccvSgcc- 
7td\j ov hccfjt&dvci. ipc) ydq ci ogkovvtss, 
suosv 'TrgGGctveSevTo. dXXol rovvetDTtov, 7. 

Idcvrss-, on 7r£7i'i5eu(jtctf ro ivccyyehicv rns 

d)Cg6@U~lOCS , KaBoOS TISTQOS TYiS TtS^T-CfArjS* 

yaq ivs^yYjaccs Tttr^oo sis cc7rG~oXiiv Trjsft. 
TiegiTciAYis, hqgyyiiTs ^/ l/uc) sis roc sBvy. 
%cy yvovrss tt]v %ctgty tsjv ogS&gccv poiq. 

ICZKOO- II, 6. E. tk 7r$£clG-y.ivy tjj's if. 5/3J 1 - w^JA^e/. ktto rait 

mm, fed fy.oiy«f<rx/u.-/!V' GSo. Latiniltae : contull. 
Sic plcrumque reddunt trvy.^ixxni. Ergo Codi- 
ces receniionis Occidentalis F. G. fervata prima 
fyll*ba ex etysSifwv , conflarunt xvs/Sct>J/&>))i, loco 
<rvn/3. Ne autem fraus apjareret, in litis Codd. 
yion eft coniuli , fed expofui , quod ex Auguftino 
jaotat Sabat. Fort* poltea erunt, qui corrigant cy^-/3r a h d t a «r:^ * v v«. 269 

lctKO0@O£ Key wtpxs %gy mcLm^, cs doy.cvv- 
res Svhci eivcq-, devices somkccv £y,o} y&f 

@CC0\><x{3<% KOiVOCMiCtS* YvCO TifAsls * jUfV iiS TC* 

' edvrj, ccvto) <Jg lis rrjv 7ie$iTcy.Y\v. pevcv 
rocv 7i;rcjc%xi> 7voc /xvyifjiovsvoofxev' ngy 
i(T7ICV$<X<Ta, ocvto tovto 7iQit\acL\. [Tthcs. ] TL\««*5s.r. 

3. 11. ['A^%^.] ore <5e j^A^e TitT^cs- bs 1 «vno%««v, 

12. yvoocryhog vjv. 7i^o rov yuq ihSeh tivo&s 
duo ictxoofBsv, fjLsroi rwv iS\oov awriaSteV 
ore $e vjliBcv, vKhskhe ^cy u^oo^^ev ictu- 

i3« rov-, (pcfisvjJLSves rovs sk tis^to^s. n&j II, II. S- TYj S>. Ttjf ll- \$>. C*$S\<Po\ » OTE ^AS-6 "Xt* 

g. lix.u(ia<;~\ Chryf. X, GS5. a. b. primum vnlgari ox- 
dine , led mox : x>j<pS; , >. / y w > , x«j /«x»3<5; 
x«y iaitnnsi Mei nibil mutant. 

"i/« sJ|C*s7$3 "I" ( t4J ' v * A. Habet et omittit CbryL 
X, 685. Habet BaCl. II, C73. 

II. 5*-«'t«o; ]. *»<pJs. E. Ex interpretatione Eulebii, qui 
hoc de alio aliquo Cepba. explicat, in aliquos 
videtui veniife. Iitam interpretaiienem notai. 
Theopbyl. A5i'i. et Oecum. I, y3i. a. Ergo etiam 
ex vae'is omnibus unus tantum Tbeophyl. d. ex- 
bibet nnduf. Pu^pugnat Aug. 8. Hunc locum data 
opera lingulari homilia tractat siiam e\tra ord< 
nana Cbryf. Ill, 363. b. feqq. «ruvu7rp.^fI5/7'Tav dvrco y^j oi Kane) hvdcua" 

v7rcxgi<Tei. ccAA ore g/dov, on cv\t cgVo- i4» 
TtofiovJi 7i^os rv\v dxtfiefuv reu tvcuyysAicv, 

817TCV TOO 7tET(>Cti tfJL7i:QC<J§EV TTX'yTOCV' SI (TV 

lovdulos v7;ugx°° v i KXWttwf £J/£, ?t#/ c '^ 'ou- 
^eciicosff, ri rol e&vr] uvayKcc^is toi'Oc£i£stv$ 
yiiasIs (piiaei (QUOccTb'ii v&j ewe e£ '$*&% I 5« 
UfActgTGoAcl' ['A £%>?.] hooves, CTl CV dY 1 6. Z. 
Ka;cur<%/ cciB^oottcs £% egyocv vSfuov, lav /u?) 

p/^i^oi' fycrouv i7ii~ev(TcciAsv, wet oikcci&SZ* 
fxsv Ik fthews XifftcVi n&j ovk t£ sgyoov 

VO/AOV' CiCTl CV OiKUK»Bf,&eT6tf i-'£ ^'7^1/ 

TiKosrv9fi' voftov TTclid <Tctg£' [TeAof.J 21 of £>;tc~>'* i 7. 
T££ (fiKOiicc&rjVoij iv %%i~o), evge&tifjiSy v&f 
ccvtc) dpugraAc), cc^ix %^os ccy-agrlae 
hocKovcSi fJ-V yh'ara. h ycig u kutsAv- tS- 

CM, TC&VTCi 7ICCAIV OtXOGOfAOO-, TtCigClfsCiTriV 

ijAocvTcv (jvvlzqjju. iyou ydg otcc icy.ov 19. 

i/OfiCi 

IS, 16. Z. x.v£izk~ KCt- %cy £t>gi«xj; ftsret tjjv vv/curiv. 
[acq i'v rtfn' hi Tr t t xyi'uy T. ttvooai t?iv tv 

14. l^ec^aiy] Ita ter,. femcl at. Chryf. X, 6S8. 
689. a. b. 
rl t»] km; t«. E. Ex Latino: quomodo. 

i'&. trvvlmiit'] wftV*iti> E. Cyrill. VI, a. 8G. ftftaJa- 

ptijroj et «»(«»». Poiterius Griesbacbius lautla- CAffd, Q6-21 r ct, A « r ct s7<fy>3, /-J227 1 

\o\xoo dftsBccvov, fact Sew ^r,trco. %f^£ 
cvvFSocvgGopctj £00 as t ovasrt syoo, <$ OS 
20. Iv f^c) %^os. $e vuv £a> ly cr«f x<, 
tv 9t/<?« £00 ry rev vicv rev $eov y - rev 
clyoLTcfocwrcs \x? , 7{ffj Tragotdcvrcs sotvrcv 
H. 2.i.v7i?q iy.ov. [Tshoc] E'Af%*f.] evx cc&s-t'xostuv 
roo rr,v yjx>(>iv tcu ijeov et yotq dice vcy.ov l 
oiKCCioevvri 1 «£# Xg&cs coogeclv ct7TeSci\'ev. 

Ill, 1.00 ccvcrjrci yuAaroij, ris vpois * eQucnictve 

ry ccArjS&ct /u*j 7iei§ea§otj'-, cts Kur 

c<p§ctXtJLOvg iY\aovs %qi^os TtQceyqoiCpYi , h 

2. vfjuv i^ocv^<»fj.kvos. revro pevov SeAa 

fAccSeiv ccCf? vfAoov, ij* sgyoov vcfxev to 

'Tivev/jtoc 

II, 21. H. t*j y. Tijj <i. s/3^. otSiXtyol* Ivy. uSera rr,* 

vit ex Cyrillo , prius non. Quae crifis? Wetfie- 
nium , inquit, exferibo , Patres ipl'e non lego. — 
Laudo ! 

HI, i.-ipxo-KXvs] ificia-y.yvt. Sic et poftea inveni in 
Codd. Sed vul»aium Ath. II, 391. mox eliam: 
flYt 7TSid-2'>S-Uj Tl) uXK^-nct. 

t>i cltoS-sU [AT) TrslB-erS-cif'] — E. Nullus omni- 
no meorum oinittit. Chryf. X, 6g4- ante homi- 
liam omittit , nee memorat in interpretatione. 
Eatleni veiba omittit. inferius 5, "]■ Orr.iltit et 
habet Cyrill. I, g. 429. II, 737. v. P. 

es'Xv.'Mftzvos} x.oj tovto iirxv^cjjiisvei- Ath. II, 391- 

2. »q> riy.av] Balil. H . 60S, 7rct% vftZr 3 quod ufita- 
tins. Vulgatum Ath. I, 5ao. • 7tvevyo& Ixd&erS) r\ t£ dnoYis TiUmsi 
ovroos dvcvjrol hej ivccg^dyevoi 7rvfJ//afn,3» 
vvv ffCtgKl €7T(rsK€ia^£ J ToaocvTd !»■«»• 4, 
Ssts h'/Jj} etye zgj h-Ktj,, 6 tvv t7n%c^7\- 5. 
yxv vyTv To 7Tvevy.cc, %cft tvsgywv dwdyets 
iv vyiv, l| egyoov voyov, *j l\ dv-oys 
7sl^eccSy Kcddoos d\lqady tTcl^svae T&6,, 
Beuy x&j eXoylcrQr} dvra> its $iKtticaivriv. 

E. en xuf KlZecMft Ik vrt?f.ui; lb ix-suuS-v !<? tkjtm 

yiVGocxeTe «£#, crt a iv. 7il^so)s , cvrolj. 
Ttxtf rr.s y- h<rtv viol dfyooidy. [T^Aw.] [ Af%??.]8» © 
7r$oi$ovaa $e r[ yf«<£>/), oti ix 7rteeoc? 
Jixottol rd tBr/j o Bees, Trgsevriyye^jxTo 
ra dftgady' on * hsvAtyriBfccvToq iv act 
TldvTcc rd sBvtj. co~s c in Tii^eoos, fuAo-Q. 
ycvvTaj aw tw Tftfa ufiq&xy,, 

2. er< votiis ev otv.ai.ioii uaa tAtyftU > x«/ x.ctTu.ectt 
nrtTiirH<ri > i>y ?.vit o %£ttc$» 

ccc* y«£ i% egyoov voyov itch, v7io v,cttct- to* 
gotv iio~l' ysyqu7:roij ydq' eTiiy.ocra^ccrcs 
Tioist Is ova iyysvet iv ndai ro7s y?y(>c&y~ 
yhois iv t&> /3</3a/o) tcv vcyov, rov 7TOiYiaccf 

dvtd. 

Ill, 8- O- S-rf^itT» Y,f. Xdf C-zfifiiiTM 5TgO TiJS %Zl?iS 
ySVVTjG-ttii' HOiA^oi j 7T£o'.if OV (rot, 71 yQctQv)* 

6.] v. P. 

8. ivA6'/r,B-i;g-6tTc^"l iy'.VA*yr,^-r,^c;Ta(, a^4 //—/.* r a A U r^ y. 0; - - 273 1 1 . dvTcc. ot 1 6s t'v vofAa> ovoeis or^oiioZrcCj 
7ra^cc %co Sea, orjhov' on oIkuios s% 

12.. wfcsoos ^rjasruf. as vofAos cvx e<?tv $k 
Ttfceaos' ccAA' wow-jus avroc uvSQoo7tos, 
I. i^.tfiaeTccj sv uvrois. tleAw.J [ .ft-ggsto. j ^a^, 
%*<^V ajjuas 1 ifyiyegctGiv sk rys %<XTci$cc£"Ae£»v tou 
rcZ vofxov , yevcfASVcs V7il(> rjpoov xarci^cc' r ' sycK )*" 
ysygomraj yocg' smK&rctqotros 7rus, 

l^.K^SfXCCfJiSVOS S7t) fcvhov. 7voC SIS' TC6 sSvvj 

i\ svhoyloc roZ ocfo^ocu/j, yswirotf sv xqgoo 
\y\7ov-i woe rr\v s7!otyye\lav rov 7I\'s-j[j.oc.tgs 
hecftoopsv Six rTji rifesoos* [TsKos. ] T * Ao? rov 

fiiyct?.ev 
<rxj3fi«.Tov. 
Z. en ovx, ix, i>of/.ev, esAA If (7rxyyeXiai rx ocyxB-x. 
o ot vttios •xx.PiMrx.s'JXS'Tjs ot i?^ty%cv, 

IA. i5.[':A^»f.] ocSsh<po), xccrcc «i3v»«7rov Ksya>" 
c(ack>> cci&(>o07iov %eKvgajjihr}v atcc$Y\KYiv cv- 

osts ill, l5- IA. Tt, 2\ T?5 <E. f/3d. ecoi?.<poi\ xctrtc «>- 
$-f>a7TQv xiyu- 

12. «V9-£«7r««3 — E- Omittit Chrvf. X, 699. Cyrill. 

I, g. 94. Nullus meorum bmittit. 

13. xxrxgx] -\- Ux >Jf*iT<; 7r,t If etvtfiieif agcty Sixtyl' 
yoif/.i-j. E^ Cyrill. IV, n5. fed line varieiate V, 
d. 99. i52. et alibi. Semel tamen etiam de iuo 
exbibet ifin-g/ara , loco l|gyog. I , a. 55. Apud 
Bafil. II, 641. t^r,y. antea tainen ibi edebatur 
r.Mv^-e^ue-1. Vulgatum Ath. 1,407. Negligenter 
refart II, 68. Recti ut 358. JfiV ocSsrei vj s7natocTcc<Tcreroif. too $$ 16, 
cc^ccctfx ۤ$qSr,cnxv aj i7iot,yye Klotj , ^y 
r<Z o7tk(>\j.c(.Ti ccvtoo' ov hey& x&f role 
a7ie^fj.xatv , cos iut 7io?\\oov, aAA' ooe i(p* 
ens' K&f ra an? $ poor i acv , cV £<?< %?<- 
<Zoe. rovro os Afy<w, o<«S»jx^y TTgQKeKU- igr^ 
(>u:fj(.hY\v vno rev S'fcu e/ir %$i?0Vi o psrec 
%rv\ rerquKcaicc j^f rqtccKcvroc yeyovoos 
vcfj.es ovk ccnvgcl, hs ro v.ocrocqyriaoij rrjv 
i7rccyyeKiocv. it yocg in vcpov r\ r.hvjgO' 1$. 
vo/xiocy cvKsrt ij£ l7iccyyeXlots' rw oe 
cififccccfx (J 1 / iwoiyyeklxe v.s%d^ot\ o Seee. 
ri cvv o vcfxos', roov 7tct(>ct{+)ocaea)V %ccqiv iq. 
TTgocrertByj , oc%qts ov Ia3"# ro anklet, oa 
iTty.yyeKrotji otocruyeis St 1 oiyyihcaVy iv 
%eu>) fxeairou. 6 oe fteafrtis, hos ovk 20. 

16. ov Xtyei] Bafil. I, 895. ov yug uieti '^jjc} 5 x,«f 
To7j — t7r\ 'wis* 

17. sr^ajctxn^w^Jy^v] xixv^u/uhr,** E. T. P. Vulgatumj 
etiam Cyrill. 1, a. 54. fin. 

ig. ^-f 6o-£Tf'5--; ] e*^3-»j. E. Proifua omhtit Cbryf. X, 
702. Vulgatum in textu, fed alifpuoties eriS-tj in 
Ichol. Theodoret. ct-^bo-jtsS-jj urget Tbeopbyl. 
4G6. et Oecum. I, 742. a. Vulgatum Cyrill. 1, a. 
54. (non, 45.) I, g. 94, V. b. 34o. tr'tS-n in 
textu, irpariB-i) in marg. • 

*>'] t. E. Cyrill. I, a. 54. I, g. 94. Ex Theodo- 

reto utrumejue notatur pag. 077. Damafc. II, 

16G. Vulgarum Tbeophvl. et Oecum. Apud 

Orig. IV, 58o. col. 1. verf. a fine 8. ediuu *. 
Cliiyi". X, 702. b. babet »j. e+*9&, *2J~&£ #£ c& h cc r a s. ' s i 275 

2i.sV<v* oe Bees, his e^iv. cvv vojaos 
kcctcc toov e7i xyy ehioov rev Beov, fj.r\ ye- 
vctTo' b yoiq iasByj vcjxcs, avvotfxwos 

^OOCTtOiriaXI, OVTCCS XV (K VCfAOV t\V Y\ OlKX-tC- 

q.i.g\)VY\. xKhei avvenAetaev r\ y^xtpti rx 
vtxvrx \)T.o ccfJtotgTixv, 7vx y\ e7>xyye\lx 
ev. 7il^soos }t\aoZ x^t^cv ocSg rcls irt^shcvau 
IB. 2.5.lTsKcs.] ['A£%>]-] tt£o roZ §e ihBs7y Tl a*$ m h 
ty\v 7ftetv, C710 vopov iCp^cv^ovfJieBx , crvy- 
XFKAeKTixevof iis ty\v fxeKKovsxv 7T;V<v X7»o- 

24. %xX\)<pSr,\'Otj. a><*8 vojj.cs 7txi$xyxyls- 
YIH.00V ytyovev sts yj>&ov, 7vx lx isUexs 

2.$.$iKXioo5oeiJ,ev. eABouarjs oe rris mfceoiSy 

26. ovxeri tiro itxihxyooyov ei\j.ev. Ttxvres 
yxQ do) BeoZ he $id rns 7ri^eoos ev %£'?<£ 

wj.lqarcv. ogoi yxg its %^:v £$x'7tTi<jSy]Te 9 III, 23. IB. th £• T/;; ti. £/3d- *«/ l<? T/jk xylxi 
fixppxgxv. [ti» Tori, c-i-7rrSju.^P t iov i. t«; wy/cts 
ftr.vsd ca^xq. y.cy ((,. t>j? ocyiX? trotpiXi xcq oktu- 
fi^tfj i. rr,i xyixq %XPiTlvil<; x.uf as -xcWxi <t\~ 
*ai ywx7xxs f*u.pTu(>x<;-} xdi?\(po\, tt^o t«i/ fAS"s7* 

3.Z. crvyKiKXeio-fiivot'] Fvyx-teioutyot. E. Ita Damafc. 
Contra eft mens g. et ceteri omnes. <rvyx.teioy.t~ 
v'ei Cyrill. I, a. 54. I, g. <j5. V, d. 68. Vqlga- 
tum Cbryf. X, 70. 7 ). IX, 624. Cod. Vat. izoq, 
vitiofe babdt <rvyx,tei<r l u.sy9t. 

27. Aih. II, 3'jS. 616. ipxirrUS-iiTav et m3W«t>7«i 

S 2 %(?i~ov svs over oca $e. ovk evi hvduics, ovoe 28. 
sKXnv' ovK svi (JouAcr, ovos eAevSePcs' cvx 
ePt <x£7iv a^j S^Au' ['A?%)f. ] 7tolvre£ y«VlB. 
J//fTs- hs i^e ev %$^£> Irjuov. h de2g. 
vpiiis %Z>~ou, upcc rov ccQ^otccfj. cuiPpcc 
**>$ * ?C9Y kcct £7juyyehicw v.Kr,Pov cpou 
tIa«« Tr,$ [ TeAcr. ] 

xyittS. 

H. or* utto xTi<ri> ycrxv 01 t> voucf. 

Aefa $e, ['Af%*f.] e<p' cacv %?aW nhffifY, i.IB, 

povofJtcs \>Y\7iics few'l cvoh dix(pe%ei oouAou, 

X'jPtGS TTCiVTCOV OOV. olhXcx. L7TO S7TITPQ7I0VS 2. 

h) 7{g-j GlKCVOfAOVS CX%Pl TY\S TTPoBiCfJlloCS 
TOV 7IOLTPCS. OVTOO XCft Pixels, OTS tf/^Vj. 

\Y\7rtc1, i7T o rcc %ci%e~ioc, rov Kocpcv fjfxsv 
$e$cvX60(A£V0i' ['Af %•/?.] crs Je ^A^g ' 7 "^4. TIT- 
7rAriPa>fAM rov %pqvcv , t'Zct7iteeihev o Bsos 
rov vtov oevroty ' yewwpsvov ex yvvcuKoz, 

yeveps- 

III, 28. IB. 7T£et6%TU¥ T»V $6/TUV' UOShQei j VXtTiS 

IV, 1. IB. fi? ftzgrvgx;. [111 ocX>\on' <n-rTiu3,cto'j y. 
T^i uyt'oc? fixnhicre"/;;. ] x6z).<po\, i(p crav y^oyev 

IV, 4- ir- (fixs/xfi^iov xe. /<; tkv K'/iotv rov Xi i5 ~ tu 

yivvii<ru>- eio*i}i$o\ , irt J tX§i- 

a8. £<? ?«] e» Irt. E. Ath. 1, 699. Vulgatum 709. 
II, 409 iv scTju.ii/. Sed alia ibi etiarn mutat. 

IV, 4- ytv&fcirer ?x] ysvy&i^siiaii tx. A. Mirus elt h. 1. 
diffenfm et Codicum et interpretum. Haec duo 

Toca- c&f> % ^f~ r cc A <x t a s. 277 

vocabula antem etiam in aliis fcriptoribus a fcri- 
bis confuTa eile, cum ex aliis locis , turn ex 1'ia- 
tonis Crit. §. 12. p. 200. latis conltat. Areedit 
h. 1. diverfitas temporum. Secundum enim y;yo- 
fiii'ov videbatur in priore meinbro poitulare, vel 
ytys;vriu.ivav , vel yivvr,§ivTct- Sed hoc in N. 'V. 
urgeri nequit, cum praefertim yiwufAivos , aeque 
lit ilta , iiotot natuin. Sic eit etiam Luo. I, 55. 
to y-tvvuyA'jc,)!. Rurlus yi\>iutvoi, dignitatem ( hri- 
Iti nullo modo poteit h.edere , cum fie eo Rom. 
I, 5. dicatur: rev yevet'Avov ix a-7tkgua.rec, oa-vti. 
Codices aeque /unt pro utroque. Certe nulla 
insmoiabilis mukitudo pro alterutro delink. Vi- 
deamus iam interpretes Ex Cbryf. X , 705. a b. 
ubi tamen legitur yevoy.Bvct, nihii erfiritcr. VII, 
5t- edilur yiyoyivav et aequipararur Matth. 1 , 20. 
ytvv&iv. S'ed hie non tarn ad haec, quam ad 
yvyy; rei'picitur. yiyouivcv eit etiam VI , 259. ubi 
temere inculcalur, tov /u.ovoytt'ij. II, 382. fine in- 
terpretatione eit, firi/aipe yivvafiivcv. 5[)2. eit yi- 
viptvev- Quantum ergo fcio , Chrvloitomus nul- 
libi hunc locum ita interpretatus eit, ut conlta- 
ret, quid legerit. Apud Clem. Alex. p. 118. edit. 
Pott, difluntiunt Codices. Aih. I, 891. II, 340. 
354- habet y-pofttyoii. Sed ytvvupivev. II, 1. 27. 
Orig. I, 384. c. obiter laudat: us yivlp.ivo<; ix 
yvvtr.txli. IV, 357. yivh&ctj ix yvvu.1x.0i xcif yt- 
y'iO-3-cif vtto Toy wofcoy. Apud Theodoret. p. 582. 
legitur yzi/voiitivov in textu , in Icho!. i& ?r<*f.S-fi«t> 
yivtiyjB-zii;. Et : lv yot.% £i7rsn, e.7iisn\iv ocvr'oy 
yiiso-j-cij tx ywaixos — kXXx ys.vuu.fvoi> ix yv- 
tuixls. Ergo apud eundem p. 5G2. eodem modo 
legendum videtur, etli ibi editum fit, yivoi/.tvcy 
ix yvvxtxoj;- x«/ ovx suriv, ct7n?itXfv octroy yi- 
■tioS-c'jf ix yv»a.(xos , «AA<* yivo/u-syov ix yvvouxis- 
Tamen in Cod. Aug. 6. Oecumenii eit etiam : 
eu y*% a^riy' ct7!-is'Sitev avrov ysvio-B-af > tcWot 
ytyouivoy ex yvyftixo? itTrtrittev- Damafic. fine 
interpretatione yiwuftivev primo et Jecundo loco. 
v. II, 167. Haec lectio fatis eit notabilis. Vere 

enim tyl-a? ¥,£-»* n $ s yevofAFvev 07To \-ojaoV \yc& Tovs \jtio vo/aov j. 
ejrccyofctay, woe rv\v wcSec-lav ccVoA«/3a3- 
TiAas r«vp SV , [TfXw. ] ©T/ Je fc ?: ?? vie) t i'£ccne~ei- 6. 


cnim Cbriltus, ex Judaeis ortus , eyemjS-Jj yjro 
voptov , ficut Abrahamus s'/uvk^yi Tf* voftov* 
Verura liic altero loco repugnat mcus Daraafc. 
Cod. g, ac praeterea Parifinus , e quo editus ell, 
unus eft ex inflmis. In Theopbyl. editum ysvi- 
fteiov- Sed Cod. MoTq. d. et Aug. 8. exhibent 
ytvvMtisvty- In fcholiis niliil derinirur. Toms 
a ut era pendet ex Cbryf. X, 7c5. VII, 5r. Oe- 
cum. 1 , 748. in fchol. repetit yivoftivov. Nee 
aliter elt in textu Cod. Molcf. n. et Aug. 8. Balil. 
111,9. 402. yiveuivai. Priori loco conientit Cod. 
Mol'ij., poiteriori Aug. vetufliflimus ac praeitan- 
tiilimus, quos coraparavimus. yivcttivov Cyfill. I, 
g. 255. V, a. 277. 5i2. V, b. 227. V, c. \Z. V, 
<!• 107. 145. VI, a. 58. 64- yervwftttov, VI, a. 
36. ncc (Alter hie l< «i potrfi. Utro jue loco in 
lioc verfu yswutcetov- V» b. 08G. Duos Codd. 
Latinos ad manus habui. Alter Mofquenfis h::- 
bet naium , alter GoetlingenHs babefi factum. 
Factum ahfurdtim eit, etiam li yzvoy.ivov legatur. 
Nemo apud Platonera 1. 1. ita liultus i'uit, ut 
y...„„.;, ov reddeTet fncti. Poitremo addo, vcrl'um 
4. et 5. legi in Praxapoitolis omnibus tcr, in tri- 
bus diverlis lectionibus. Sed apud Wetileniiun 
er reliquos altum eit lilentium de liuiusmodi Co- 
diezbus. 

5- t^ciyo^u.a-nl Cbryi". X, 705. a. b. i^tty«^amrt^ et 
ilccyo£xa-v\- Vide 3, i3. ubi Cyrill. ||s;rg<'<*ro in- 
terpoiuit Apud Theodoret. erjuidem p. 082. vul« 
gatum video. Sed Wetitenius, et apud Cbryf., 
et apud Theodoret. aliter vidit. Loca autem non 
indi^avit, ne et alii viderent. 

6. biei] -\- B-tcv. £■ v. P. <V* y ^-9 r 06 A dt <*V<i * 79 A?v o &?cs to 7TvevfAC6 rov vtov olvrov Its 
rocs xocgolocs v/xcov, xgce£ov, a/S/3a, o 

f ]-7tocr^' OO^S OVKBTl st oouaos, «AA' VIOS* 
it as vtos-, %$l) xktjgovofAos Beov &cc %(>i- 
IA. S-Zcv. [Tsaos.] aAAa ['Af%»f.] rcre fj.h T ' iX ^ r ^^* 
cvjc ftoores Ijsov, sacvAsvaocre rots ur\ - , "~ 

Q.Cfivaei bvat Beds' vvv os , yvovres Bsov, 
jAotAAov at 7 l iwo"£MyT££' u#o $ecu, #«£ 
S7tt^s(pers ndhty 1^") T« uaBsvvi H&f 

KTtoXoi IV, 8. IA. r^ ff. v>ti is. »$. $th\<p»\) rars (<*'«.} 

fitil SfX. 

vy-Zvl i;pav. E. Ath. I, 1 80. 5o2. 55a. fed 523. 
53.°). variaDl libri. Secundo loco habet etiara 
«xir£<Asc. II, 10. -^*». Sic et 184. v. P. 

J- d ix %£ ifev J tec mrov Xgifav t. 6 ix triav t. tx 
5i«. E. Ex meis unus Theopliyl. Aug. 8. cum 
duobus recentioribus £. et -v^. addunt inrov* 
Relitjua nullus meorura agnolcit. y.>.ti£ovi(*.o<; 
lix 3-eoZ. Cyrill. IV, 48. V, d. i5t. et Bald. Ill, 
8. Ath. II, ir. Ibidem naec mifcet cum Rom. 
8, 17. Scilicet Patres , in ilia ablurdifjflma difpu- 
tatione de praepofitionibus contra haereticos, opus 
habebant praepofitione tec , de deo patre adhi- 
bita. Vide iftos tres locos Cyrilli , Balilii et 
Atbanalii , et quae dixi in P. IT^o? rove, oi'/rlrevs 
Toi'vvv t/7rig Tys Trfceuf et e^ooe^at a5TfS"«? xof 
tlvxi<r%vvTu<i oii7T?,-<isx.rlcrxyr6, /xaXviSotveii Z^" 
e-xutvoi %i'(pecriv. Scribae ergo religiofi. , parum. 
folliciti de rixis dogmancoruin puerilibuS, lidelU 
ter transcribebant, qutd reperiebanU 

8. pi tpvc-nl Bald. I, 254- 287. <pvru prj. Vulgatum 
Atb. II, 411. t»d mox verl'u 9. v/ri i«v S'laa- 7iT(x>yjz <zoi%£i<x,) his ttocAiv uvw&tv $cv- 
AeieiV S?Aere', v\\xs(>ct,$ 7rccgctTii(fe7jSe,JO. 

t{gtf pr : \ccs, 7^ xocigcvs, '4&i iviotuTovs' 

(Pc/ocZfAOCj VfJLCCS-, (JLYi 7C(CS UKY\ KSK071 (OCKOt I I . 

hs v/jixs. yivea&e cos lyo*, on xccyoo <wVi2. 

Wy&Te. 'ad are ov, or/ c/' ccaSheic&v rfcio* 
coerce ivYtyyeKiaxfurtV vfXiv to 7rgoTe(>ov' 
}{gy rev 7iei(fcc(TfAov /aov tov iv ry o&gKt pov il\. 
ovk t^ovSe^riaccTs, ovo? ej*e7iTiaccTe, otAK' 
oos ccyyehov Seov s^^aaBs /u?, as X^t^ov 

WVGliV. Tiff CU1> »JV fJLUV.CtftKTfJLCS VpoV'yX^. 

/JGigTvgW yOtQ CfJUV, OT/, g/ dUVOCTCV, TCl'S 
C(pBctAy.GVS Vp&V i£p$v£jXVT€S OiV IdcoY.CCTS 

jAQi oo^s e%B^c£ vpxv yeyovee ctAVlBtv&v 16. 
Cf/ivj £qAovariv vyocg cv KUAccc, ccA'Ax \n 

SKKA&QOtj * V(AU£ BiACVtTlV, .%» dVTOVS 

£>]A(£Te. i4- ftev , tov] vftZf- F. Mei nihil mutant, nifi rpjod 
unus Theophyl. pov omitfit, unus vero Oecum. 
id rai'ura amovit. Cy rill. V", a. 279. Cftav rev. 

f%e7TTve-xTt] otf7TTV!reirt- E. Chryf. X, 707. ter. 
Ita et Theophyl. edit. Load, et unus meorum 
Theophyl. d. v. P. Ibidem Chryf. omittit, #5 
Xgisrov tna-eZi. Regula haec eft : Quae non re- 
periuntur ibi , ubi Chryfoltomus data opera lo- 
cum intcrpretatur , ea aptid ipfum quaerenda funt 
alibi. Reteit ergo iita VII, 545. a. 

17. Sottas tj-fXovo-w] vfttis 3-i>.f<rt<.'. Ita poltea in 
cjuinque reperi. Jot enim poit priorem editio. 

nem ^ ^ }*-ZZ> r cc A d r u f. v > 281 

1 3 £/?Ac~tf. Kcthov ds To ftfkoZaS xj Iv nxAca 
TtccvTore, x&j fj.r\ y.cvcv ev too nuejxvtu 

IQ. yUJ? Wfos 1 vyt.ocs. Tew tOC [UCV-, QvS 7I&AW 
ooohw, <z%gi£ cv fj.egtpaoSii Xgt^os h vfjt7v> 

20. r,$ehov oe Ttotgeixotj 7rqcs vjjioLs ct^r;, n<£f 
dKKci^oLj ty\v Cpccvw pev' oTi «7Tcfc~fca/ h vf/iv. 


21. hey ere fxoi ot v7to vofxov SeAovres ency, 

IE. 22.TOI' I'C^tOV OUK UKOVST?) [ T?AOi". ] yeygCt- TfAo? t?5 

t;t«/ yaf, oVi ['Af%»f.] «/3f««/x duo iWj: IV, 22. IE. r»y k*/i»j x«/ otxtctav JeJctzilu xcy awn',- 

nem in hac epiitola comparavi. Haec lectio con- 
firmatur etiam (choliis et inrerpretationibus inter- 
prbtum omnium, v. Chrvl. X, 707. e. Oecum. I, 
762. a. b. tip.**; Beza intulit. Si autem Birchio 
fides liabenda, iu«s habet Vat. 1209. et alii. v. 
P. I'aullo ante ovx. «A>?3-ws , loco ov xxXui 
' Cbryf. 1. 1. 

^tiXovTi ] ^;;A«Tf. E. Similiter fupra po/t "vx 
correctnm <pv<riaz-Ss. v. 1. Cor. 4, 6. Aliqui in 
hne verfus addunt ^XoZrs $i ret x^t/rru %x%i- 
FfAttTX. E. Ex 1. Cor. 12, 3i. Huiusmodi ap- 
pendices nullus meoruni agnolcit. Ita tamen 
Wetlt. D. E. F. G. quos Iterquilimarios appel- 
lant. ej%ev' 'ivoc Ik rr,s tsoci^Igy.yis , y&\ hot Ik 
rrjs eAevSsgaz. aAA' o fj.lv Ik tvis noti-iZ* 
o'aTXijs , Kara ccc^koc ysyhvrjroii' o <5e Ik 
tT]S ihev&sgscs, oioi rris sTTccyyeKiocs. 

KTiVX €^tV UAAt)yO^OVfX€VCC OCVTOf yKQ Si<HVQ.(\. 
OUO OtOtSriKCAj' fAiCC fASV 0C7T0 OfO'JS - CiXoZ, 

hs oovA&ctv yewooscc, y\tis hh olyctg. 
To yuq uyctg , envoi o^os h)v iv t?} otqa-i^. 
@<cC) (rv^ci%s7 ce r# vvv h ^oucaA'/iju , ocv- 
fauet d'e fAZTtt r«v tskvoov ccvtyis. r\ ol 26. 
cevco U^o':aotKv\f/.t eAsvSegce, It<v, t]Tis is) 

IAY\7V,Q 7ldvTX)V YlfJLOdV. ykyP0t,7tTtt] yMf 2 7« 

ivQgoci'Byiri ihqcc, rj ov riKTovacc' gvfccv 
ygj Qoijvov y cvk caoivovtrcc, on ticKKoc 
ret rexvoz ry\s i^jjioo fxoiXKov v\ ryjs i%ou- 

QY\S 25. dtvt.ivu 5e] ^«t/A«t«< yxg. E. y«£ in Hullo Cod. 
inveni. Wetit. ex Cyrill. I, g. 435. laudat yag. 
Laudo ex. eoclem j5- <?t- I'ro ya.p laudat etiam 
Wellt. Orig. ad Mattb. 21, 5. boc eft, IV, y3g. 
Sed ibi nihil reperitur in ulla ediiione. Orige- 
nem ad b. 1. psg. 102. notat etiam Griesbacbius, 
tametfi eum legerit. In Jymbolis autem T. II. p. 
55o. de eo Ii)et. Ergo in eodem loco idem et 
viilit , et non vidit. Frullra ergo Eengelius in eo 
fanaudo operain et oleum perdidit. 

aC ■xtciTuv'] — E- Chryf. X, 710. r. attingit tantum 
priora buius verfus verba, j$ \\ — ixsvS-- lei. 
Nullus rneotum Codd. omittit ttccvtuv. Servat 
etiam Cyrill. II, 674. K - ■ - • 

^y, q. } 2.&~&*l cc K cc r a, s. <±f*/ * . 285 

HI. 28. 0"*?^ tov uvfya. [TfAosr.] C'-Af%»f. ] vijtets Tt*»e. rS* 

de-, ccoaXQoi, kmtcc, Icrecccx, 27iayy shlcts **""" 

29. ri/.i os «r;ugj/. a AX' oocTreg rcre v.cercc 

ccl^/.d yevwfiiiSi idiooKs rev kcctcc 7ivevfju»' 

So.cvToo xgj vvv. kXXm rl Xeyei >? y$a(pri$ 

ezfexAs tyjv r naiolay.r\v y^j rev Ctcv civrr^" 

cv yctg fxy\ KAyjgcvcfAwy vios rv\s 7>cct- 

olffKiis fjisrcl rov diov rr\s ihevBsgocs. 

Zi.oteoc, ccoshCpo)-, ouk icrjAsv 7Jonol(TKYis rexvee, 

V, i.ccXhcl rr,s ihsvSsgctz. 1% eKsv&egla 

evvj IV, 28. 15. rr, /}. tvs <?• f/SJ 1 . u$i\<pat, r.pus kcita 

trcixx. t7rcfyysXt*s> 

So, ri;v 7rcttOi<rx,tiv x.. f. v- Kfrr)i] Ton vtov m% irett- 
^icrr.yi',. E. Ita Chryf. X. 711. e. bis. Hunc fe- 
quumur aliqui Codd. Tlieophyl. et edit. Lond. 

Trig tXsvB-f^ng] fuu t<rxtut- E. Codices Itprqnill- 
niarii, Hoc eft data opera iabricari varias lectio- 
nes. Codex Lat. Goetting. antea habebat liherar, 
nunc, meo Ifaac , A prima manu ita habet Cod. 
Demidou. 

St. «£**] upec ow t cc^k. o\ t oio t vpttTs oi. E. Unus 
Tlieophyl. d. contra Cbtyiolhimum et conira re- 
lirpios omnes meos babet o\q. Scilicet dubita- 
bant, utrum ugct effet igart^ctTtxov , an rvvxx,Ti- 
x.ov IVu c-vt.heytriKov- r,f6i~i$ oi eit ex veri. a3. 
Cyrill. habet 2V 3 et ifceTi $1. V, a. 280. I, g. y5. 
Ex eo ergo efiicitur? — Nihil. 

y, 1.] Chryfo/iomus ex iuperioribus adbuc in menta 
habebat 'ixyopa.C.nn- Ergo X, 713. in priuripio 
Jiomiliae ita rel'ert : rr ya.^ fXivSegltc, (Pvo-\>, 
r ZZ'f'S k/Axs 1 1 >» y «'§« o*s_> msn. Probi Co- 

ces 284^4^-^ n e o s , y . - , 

%$ /AY] Tte&JV £vya oovhsiocs gve%£<rSe. 

I. on *) xXqtrtS nuuv cv% wotci tretj Tripire/^ kuj 
ye/u.a>> o tot. To Tev XgtTou 7rx9-o<;. 

'taSy eyoo ticcuXos Aeyca vfrfv, on suv iispi- 2. 
r&fjtvfiaSe* Xgi^oS v/xocs ovSh oo^sh^ei. 

fJLXgTVQClAaj OS 7ItX.KlV 7tOtVTi OCV&QOO7:O0 7IS- 3» 

gtTefAVGuha), on oQetXtTYis I^Jy chcv rev 

VOfAOV 7lCM}(TC£j. KOCTV]Py*)§Y]Te OC7T0 TOV 4- 

%^i?0'j oinves ev vo/aco otKo&iovaSe, ryjg 
%ocgiTos efcexhuTe. ^fms yoi(> 7>W,M«r<5. 

etc ces hie nihil mutant. Ex meis unus addit ,'>, 
unus ralura excluiit r, , tres habent v/axg. In his 
elt unus Tbeophylactt , unus Oecumenii , unus 
cum Icboliis mixtis. Repugnant ergo adeo ceteri 
Codd. Tbeophyl. et Oecum. 

f<'?Xe<r5-i'} ineixso-S-t t dvixirS-i. E. Polteriu9 
prorf'us abfurdum eft. Ita tanien in textu Oecum. 
edilum. In fcholiis nihil eft. Contra funt mei 
Codd. Oecumen. 'Avi^iaS-i ortum eft ex incogi- 
tantia , ut mox uvixe-^s verf. 7. vyri^io-Bs , quod 
elt in edit. Theophyl. Lond. non animadverfum 
eft, etfi per lie non abfurdum fit. Intelligitur 
enim rot/ rfioc^yjXov. v. Zofim. p. 602. Pieliqui 
autem Theophyl. Codd. repugnant editioni Lon- 
dinenli et meo d. qui itidem v7rt%tF$-s habet 
Vulgatum Bafil. II, 64c. 

2. t$t] '$$. De hoc monui. 

5. T6tK<ruf) 7rXii^ao-uf. E. Ita aliquotiea Chryf. X, 
713. 714- 1» 6o3. bis. XI, 371. &») S,^ "P** F cc A oc r cc f. 285 

Ijc Trhsocff zXnloci diKctiovvvys ct7rev.oe%0' 

6. (ASSOC. SV yotq %(? i: >? WW OVfe 7TS^i- 

tq\j.v) ti larxiet) ovrs «Vf c@v$ lot , #AA« 

7. TTiV/s - 0/ dyotTiYis ivsgyovfjikrj. irgsxers 
KOcAtZs' Tin vfJius 1: hsKo-^/s ry dhrfieit* 

8. juj-7 7r?i$FaSctji r\ 7rsiafA0\Yj ouk £k roZ 
g. kccXovvto; vuois. fjtiKgoc ^vfAV) o?\ov ro 

10. (pvgccfAoc V'jwcT. tyw 7i£7iciSoCi hs v\xois 

SV KVg'lCO, on ovdtv uKKo <P^OVr t (TSTS' OS 
rciQocGGoov vfAca; (otx^xaet to Kgi/joi , l^is 
Z. 11. civ g. [TfcAci - .] iyw os ['A^jf.J cioeA- Ti^otrhfi. 
<£>c) , I* 7[?qiro\AY\v ert Kv^vaaco , t/ er; <W« 
noyictj ', clgct Kcurrj^y'ijTocf to GKoivootKov tov 
Sctvgov. 

IA. vTroygxtp*! nig xxrx Tvsvfix ixivBsgicts. 
l2.0<PsA0V %£Lf Ct7lO%Oi\jOVTCtj 01 ctvccsctTovvrss 

vfActg. 

V, II. IZ. ty, y. tjjj j?. f/3o- uoiX^e), ti 7rsgtTe/ur,s 
srt xygvora, 

7> cutxa-y/l] ivlx.o'y/l- 

T>j o\hn§-ilct ft>) 5T£(.9-£e-3-«y ] — E. Cbryf. X, 714. 
715. omittit. Habet Cyrill. V, a. 369. Damalc. 
II, 448. 

9. Z l vfA.oi'\ Bafll. II, 445. variant Codd. inter hoc et 

SeXol. 5i$ ^eXuTr,, loco froXoT , arbitraria muta= 
ticne. Sed vulgatum 5y4- 527. v. 1. Cor. 5, 6. 

10. iy »&'£«'»] Chryf. X, G6G. e. omittit 716. b. c. ha- 
bet, iv %£*><(>> et t h xv£ia>. Piura eius loca nolo 
cuniulare. v. P. 

12. »7rsKo^.e)iTnf] Miratilem Maximi Homologetae in- 
ter- StjTe, txdshCfioi' fjLsvov fxrj tjjv iXsvfyegietv 
hs d(po^fjLY\v ry augx,), dkkd &d tyis 
dyc67tvis oovKsveTe d\Xv\kois. yuq 14. 
nois vojxo? iv hi hoy 00 srA^cvrtf/, h too" 
dyomYinets rev 7iKy\<tIqv ctcv oos txvrov. 
it 0? dkkrjkovs oocMste %gij KccrecrBlsT?, 1 5. 
Qkenzre, fAY} x>7io dhXY}?\oov dvukctibrire. 
heyca <Jg" Trvevfjiari 7regi7rccre7rs, ^cy lui- 16. 
SufAttxv aotq'/.os ov \j,y\ rekearjTs. r\ ydqij„ 
adqfc £7ri^vfAsi Kocrct rov 7rvev(AUTc£' ro 
8e 7[vevjjic& nurd rtjs aotqKcs' raZroc os 
dvrUeiTdj dkkrikois-, r i'vcc jxyj oc ocv Sekyre, 

TCOVTC6 TJOIYITS. it OS TTVSVfAOCTl CCyeG§?> 1 8. 

ovk iss v7io vo/jlov. (poevsqd oe l=ii T#ig. 

e$y06 TY}£ (TCtqX.CS' XTlvd S^l , //0*%g/cC , TTCf « 

vela* dactSocqalix-, uasky&cty iidookokct-20. 
TgeicOi (pocq fAUKe loty *%%<*/? %«*"» <5?Ac/, 

SujAOi, terpretationem I, 35i. nee Hol'ychius, nee Phauo- 
tmuj vindicat, cum hi ad aliuin relpexerint 
locum. 

tS. vfAiTi y<*%\ Chryf. X, 718. a. upus d's ecoiX<p»U 

ttyxTDii] -f- Ti>v •arnzvfictTes. £• Bafil. II, 455. 

l.\. — 7FXi>^6VTuf'} Sine varietate Cbryf. X, 719. 
VI, 289. 

17. J Bafil. If, 44 f < quaedam pro arbitrio mutat. \\il% 
gatum ^'j. ta5. avTiKtivrctj Ath. 11, Slid. 5a5. Svfjiol, efiSetctf-, Qi%Q$oe<r!etfi Mfhsis* 

2 1 . <P§GVOi , (pOVOl-i psScCj) KWfAOl, }{$ tOt, 
0/AOiCC TQ-JTCIS, 06 WgOheyOO VfMV, KCt§&)S 
J(££/ 7TPCS17TCV , 0T( CI TCC TOiOCvTOC 57£M<7- 

crcvTss QocaiXslctv Beov ov KKY\qovoy.v\7ovcty. 

IH. 22. [Tfc'AoS 1 . ] ['Af%»f. ] Jl KU^TSc-S ToZ TihosT^y, 

7iv€v \j.oltcs , '{qiv ccyx7rri, %oc^cc, iit>qvr h 

fAC&KgcSvfAlCt , XfVIZCT'/lS, CCyO&SootJVVtl , OTiw, 
23> 7rgC&0TY}£, lyKQCCTeiOC. XOCTCC TOOV TOIOU- 

2q..T00V OVK £%t XO\JLQS. CI OS TOV %f<9"CU, 

r>jv accgKoc s^ctvffooac&v aw rols 7lct^rifJiua , ( 
25* ?(#/ TaTf S7I&VfJ.iotlS. it ^oopsy Ttiei peer (■> 
2.6.7;ViV(JiCiTt Hgj ^ot%ooiAev. //.*j yivoofAsBoc 

KSVQ- V> 22. IH. cxfifixrm x£. Kcij uf oriovf. [ft Tier 

G-tTTTtfi/ZgiOV y. TOV CtytaV UnB-'fAOV XCif <TS7TTSfC- 

.19 ■» « , I I . I \ 

figiov <^. rev etytov s-ztpc/.i/cf/ 7ra.7rx qaJUiis. kcu 

ei7rrsf^fi^tev t. rev ctyiov fiaei-yeifix. x«/ ey.ru- 

fi^iev (• rev <tyiev ivXctftTriov. x.aj et( TroXAevs 

ecAAcvi uyuvs>] cl£ih$t\ , xagsres Toy 7rviv- 

ftATO$. 

24. xsteeZ] + htrov. E. Baiil. II, 640. 641. Sed 
626. variant Codd. VuJgatum Ath. II , 5a3. 

35. U ^Kttsv] £,Zp%v cvv iv. Cliryf. X, 722. e. Sine 

variet. Baiil. II, 644. Cyrill. V, b. m. Sed 129. 
( Sic enim corrigendum.) fttxuevfttn, et in marg. 
feiXOitftil, 

36. ytiafttffat] yivafiiS-*. A. Baiil. 1, 572. Codices 
iunt pio priori II, 97. ysuvf/.tB-x, Variant Codd. 
43a. 439. 462. 2S8 CfytyG n f o s &f> »fc$ ' 

Kevcoogci, olKhviKovs TTgoxotXcvpsvoi, ocXAtj- 

Xois (pBovovvrss. 'Aoehtyol, ictv J^f VI, I 

7I%0\Y\(P§% o\v§(>007t0S SV TM 7ttt,$&7tTGulJ,0lTl, 

vfxits o't wvevfAotTMc) xocragTi^srs rev 
rctovrov iv 7lvevfjLccri itqccorryros' a'/.07Toov 
ceccvrcv, fxt) ncfi ov TietgotoSys. VM J X^-1 2 « I©- 
GthhqAOOV TCC @CC(>Y] &CCZ01&T6, 7(oy cvrtus 
UV0t7lKY\^O00'0CTS TQV VOfXOV TOV %(>l~OV. 
TiXoi rev [ Tf Acff. ] |J <y«£ d'oitet TlS SiVOif Tl, (AY}- 3. 

rCiflfiUTOV ft, j , , «. x a, v 

v t» "^ *" » i0bVT0V (p^svoiTjocrcc. ro os sgyov 4. 

trio*. iOivTOV OCKIfACt&STCO WCt^CS , WC/if T0T£ f <ff 

ioevrev y.cvov to Kdv%nyoc t'fcet , ng^ ovk 
hs tcv srsqov. gkdkts yol(* ro )'o;cv (peg- 5« 
rlcv iQa^xaet. Kptvmsitoo os KctT7]%ov- 6. 
fjieves rov Koycv rca KccTfl%ovvTi } iv 7ro&aiv 
dyotBo'iS. n?i 7tAavaG§e' Sees ov fjt.vx.rri- 7. 
gi^ercy' yccg ioiv dUei^y uvBgoo7rcs, roZro 
Xgy Begltref. 0T1 orTiei^cov sis rvjv aetgKcc 8. 
icevrov , in rr,s guqkos Segfoet (pSogctv' 

OS (T7Isl^0iV liS TO TlVSVfJtOC, !»C TOV 7TVSV- 

fxocros &egi<ret £goyjv oltoovtov. To as kccKov g. 

TCOkOVV- VI, 2. 10. TiJ tf\ rr,i tT. *ijS^- ud'tXQo) > uXXkXv¥ TX. 
fix?*. 

«AA«A«<s] ulxxh.evi. A. Multi Codd. et Cnry!". 
X, 723. Oecum in texlu et in icbol. Ita quo- 
que alter Cod. Theodoret. pag. 592. 

VI, 7. ov pcvx-Tiizi^ZTcq] Theodoret. p. 093. Itpe^at 
ttociitx explicat, ac li uvvTi^ereij legerit, ISon 
iaepte! Tainen contra Codices. l ^^>_/3 r '* h * r -■■*■* ■ 289 

TTOIOVVTSS (AY} ixKCCKtZfJlEV' KCCtgCO <y«£ \ci09 

10. &&l<rofi8Vi f<tY) eKhvcpevot. u^cc cvv 00s 
xo&tgcv €%ofJievi igyxQjvy.eScc to dyocBov 

7I(>QS 7!oL\TCtS , /K«Ai<?flS OS 7TgcS TOVS 

ciks love ty)s 7t[*$£Q&s. [TeAcs.] T f ';.«j r«s h 

IB. sL-J?OT£CirYI U7T0 ruv 1>.K0VTUV ITTi TJJV TTlglTOllr,!/, 

\ \ «. > y \ V ■ v 

x.uj 7rPcT0o7ni ■z-g-;? vsoiv i^on,)/ Ti}v v,tq -rr;Svi<,z. 

K. 11. ['A^%*f.] 'twere 7ff\hUois v/Aiv y^yfxccTiv 
12. 'iy^oL^/oc ry i,u% Xotqi. cggi SeAcvcrtv 

VJTtQXTWYlQOLj h GCt^Y.)) CVTOi OilCtyKX^OU- 

Giv vyols TtegiTeyisaBcq, (xovov ivcc y.yj tu> 

i3. s >Mv(l<*> 7"°^ %?'7flu diooKocVTcq. cv ds yocg 

ci TiFftrsfAvciAevoi ccvtci vojxo'j (pv>.tx<TTcvatv' 

uhhci Bbhsvaiv CjAKS 7Js£iTepve jScq, ivoc 

iV fli Tttrt y a-iTTTit-ifi^icv cy-2 xotXQet, iticTi, 7n;Xt- 

3- iKtcxxwfAiv] lyx.*Kui4.iv. Wetlt. A. Vat. 1209 feu 
B. IvKUKxuiv. Eiusdem D. Ortbographia , ut vo« 
cant, lapidaria! Iuimo barbaroruni Lapithaea. 

10. TrxiiTUi) + pit. E. Bafll. II, 663. 

?2. StaxanTttj] Abfurdam iectionem Ifiotv-uvrcq memo- 
rat et interpretatur Cecum. I, 767. d. Codex Aug. 

O. non agnolcit iitud fliolium, fed habet folum: 

a \ . ' • ~ \ r / 

u/cc jtrn, -!r&QA7rA'4<riu<; fjftit Tor X%t*iy xd^rroii- 

T£5» cctx.i£,odvTcq — i»x (.cq — thavjiavTaj- 

I*. 7T££tTiu.v&uivai~] TrigiTiTttr/ftsvot. A- Ita poitea ill 
cpiatuor iuveni. 

T 290<^<py--//n q o £ *» \*i i tIa«? fv [TgAci-.] ["'A (>%»(.] Ijucl rie /u)j yhotro !/£• K. 

y.c&v%<xcr<jo&f , fi /ww ev To> T«t^aj rcu ku^ov 
JljuaJv r/jo'ou X^^ov' at cv Ipc) Kca/uos 

l^U'JgCOTCtj , XoiyOO TO! KCGfAtx). iv yx(> 1 5« 

%^i^oj ir}7ov cuts 7i?^to^.y\ ri <<7%u«, cure 
uxgoftuZtoc,* ccAhcc xtxivY! KTiats. HCfj laci 1 6. 
T&j xocvovt tccvtm 4ci%Y\<rcvatv , !/£jjv*j e^r 
aureus ;<#/ eAeos-, ^/ Itj) rov <Vf«iiA tou 

S^OU. TOU Ac/TTOU, KQ7IGV9 \JLCi ytf\OH± lj» 

Tfocqsyjroo' iyoo yuQ rd ziypctTct rev 

VI, I.}. K- t~ AtsyaA'/; s*. »*# «. Ix xA/.*>' u^x, B: 
ccoiXtyci, iiiol pi/i yevotre. 

id, sv yc&o ^ p '~* tncov o^Tej ofTf y<*£« Chryf. X, 
7 a8. e. 

-;] tsVK. E. Latiniftae non nulli loco valet 
habent cj't. Pro ls\» Wetlt. laudat etiarn Orige- 
nem, EuncUm ex Wetltenio laudat Griesbach us. 
Atqui Origenes hunc verlum non habet, l-il ver- 
liim i.j- habet decies. Idem valet de Tbt ophy- 
lacto ad Mich VII, 14. quem uterque | etiam pro 
tr\v laudavit. Locus elt in edit. Veoet. T. V, 
p. 3 19. Sed et ibi folus verfus 14. Ift&l — t«u 
xoo-f&a recitatur. Apud Wetitenium elt error hu- 
manus, aut ipfius , aut typothetae, qui id non 
ad verf. 14. fed ad i5- retulerat. Griesbachium 
vero, cuius omnia critica lcientia in eo contine- 
tur, ut Wetflenium et alios exl'cribat, ufu oculo- 
rum privarunt venenata exhalaiione lua Codices 
iterquiliniarii A. C. D. E. F. G.< Vat. 307. 1209. 
etc. Tarn periculol'um elt ac rniferum, alios ex- 
fcribere. Ita alibi idem Griesbacbius ad Act. 14 # 
16. ex Sabatierio ihtulit Jinivit , ut canivit. C&p &'/&. F 06 A d r cc s. 2gi 

xvglov \v\aov lv rco a-oofAccr! /aou Qot^d^ca. 

iS-*7 %ccpis rev xvgiov tjpoov Ivktov %r.~OV 

f/srx rov wve'y.txTos Cfxoov^ dtieK$oi. cifjit]v. 

[TfAoi - .] TiXeg Tav/S. 


Ugcs ytO\dtots sygdQrj duo §oo{Af\s Sid xe *t? 

%esQcs 7TocvAov. t»i%Oiv, cr3y. 

17. /iO.i-uL&j'} Cliryt". X, 7?9- d. Ivx. iiz-iv, 'i%u , ecXXtx 

fit&rctt,*) > oicttt!^ r<J (7ir\ r^oTrxiots /usyx typevuv, 

V) a 1 ?! us 10 n /ZucriXiKaii. — kX~tx7TS(> ei o-r,y.iio<po^et 

iuv ^qxtkutuv- Oratorie ma^is, quam vere ! 

Hoc fenfu tamen Griesbacbius , ut modo vidimus, 
1 9 ' \ •*• »/ 1 \ / 

fiHTX^Si IX TU» XXXUV O-tyxXUXTX X.XJ 5T#gOg«- 

futret. T <2 2£2 A I fc. II £ o s 9 E <P S C t U 9 ['A^x^.j IlauAcf ctTio^ckcs Iy\<jcv XQGoZl, i. A. 
^ae SsXyijxixtcs &sqv, rols dylois * rcTs 

I, X. A- Tf< £. T»}S *?. S/3C W«tA6J KITeS'OAOS >Y,T6V 

1 1 i. mtvA*;] Qui de Patrum auctoritata in confti- 
tuendo textu ipH incorrupte et vere Itatuere vo- 
lunt . eos humaniter logo , ut faltem in hac una 
epiitola acriter attendant ad loca, ex eis a me 
hie dcinceps ad finem epiitolae notata. Recte 
enim exarninatis ommbus, Jine ullo dubio iudica- 
Lunt, fe fequi oportere auctoritatem proboium Co- 
dicum N. Teftamenti. — JSon nulli fabulantur, 
Paulum banc epiftolam , pluribus exemplia Icri- 
ptam, Tycbico tradidjfle, fine ulla ullius gentis 
aut civitatis compellatione, r«dicto nimirum (patio 
\acuo inter t«~; cvcriv et y.^ vtroTg , ut ita Tychi- 
cus , ad hanc vel iUam gentem aut civitatem fe- 
v undis ventis delatus et appulfus, prouti ei com. 

modum QyoJ;* *E $ g IT I V S. . «9J 

•wiodum et quaeltuofum videretur, ipfe cuiusque 
genris aut civitatis nomen interponeret. Scilicet 
acuti ifti et ingeniofi critici norant , idem fieri a 
jnendiramibus erronibr.s, qui plures fibi ab in* 
firai generis fcribis eiusdem argumenti confcriben* 
das curant epiitolas, fine nominnm indicibus , vt 
eis poltea , fi alicubi lucrofum videatur, addi pol- 
fint nomina, ac fie homines fimplices et facile s 
pecuniola emungautur. Mendicam ergo iili et 
mercenariam faciunt religionem chriftianam , ac 
Paulum cum Tycbico in infimam hominum fae- 
cem immergunt. Quis enim vir honeitus et pru- 
dens eiusmodi epiitolas erroneas , nemini liomini 
dicatas , fcribat, et circulatoris boroinis fidci ct 
arbitrio committat? Accedit, quod Paulus ipfe 
6onrpueritur , fuo nomine ab aliis confictas ella . 
epiitolas. Nonne ergo ita fuas ipfius ipfe ful'pe- 
etas reddiilifTet? Sed ifla verfutia et ctvB-^u- 
•x-tx.QKrx.ilot, jtocuI remota erat a Pauli fortitudine, 
coaltaniia et gravitate, v. Gal. i , 10. Quod li 
ergo banc epiflolam ad plures civitates perferen- 
dam decreviffet, ipfe nomina earum addenda cu- 
ravliTet. Opinantur etiam non nulli, Lane epilto- 
lam non efle fcriptam ad Epliefios , quod in line 
defunt fdliuationes ad certos ac Paula notos 
homines. Atqui lalutationes defunt etiam in fe- 
cunda ad Corinthios. Ycrum homines leveS 
quamlibet fufpicionem iraaginariam aibitrantur 
probabilem. Ut aliorupi .-Ju-.nonia prac ermit- 
tam , in primis Codicu.n, Praxapoftolorurn, qui 
toties ante fingulas leciiones repetunt, w£^j i<Qs- 
s-lov; » item interpretuin ; teftantur, hanc epiflolam 
ad Epbefios fcriptam elTe Clem, Alex. p. 88. c. 
409 c. Orig. I, 2o5. 25o. 4^8. Ath. I, 43o. 406. 
543. 5a3. H, i5. 479. 4. G. Cyrill. V, a. 6o3. 
et, qui in primis in hac difputarione notandus 
elt, Bafil. I, 254. 480. Ill, 8. Tieliqua horum et 
aliorum loca conlulto praetermitto. Unum tan- 
turn addo ex Latinis, qui hanc epiftolam data 
opera interpretatus eft. Is eft Ambrxdius T. V. 

p. 346. 294 L&fj if ^ n f $ p. 346. Is ergo in textu exbibet : Sanctis omni- 
bus , qui flint Epheji, et fidelibus in Chrijio 
Jrfu. Ft in interpretations : Sanctis et fidelibus 
in Chrifio Jefu, qui fnnt Epheji. Ad rjuos vero 
hanc epiftolam fcriptam opinantur? Ad Laodi- 
cenos. Quibus arg'imentis moti ? Quod atl Co- 
loff. 4, 16. legitur: r/,v ix. Xao^ixtix? iTrtfoXyv 
Troc/jtrxTB , ivtx. kcv\ vpttTs dvx.y/arz. Ergo epiftola, 
quae J» feu u-tto Xct.c'frix.iias fcripta eft , fcripta eft 
etiam ad O*"!"?) Laodicenos. Ingeuiole protecto ! 
Vide ad eum locum interj)retes. 

t«7s ayUt$ rot'; o«j-(] ro7g poiterius errore typo- 
thetae abeft in edit Gregor. Habet enim edit. 
Fellii. Nngatorius interpres Origenes comparabat 
inter fe initia epiftolarum Pauli. Fortaffe in com- 
mentario ad Rom. 1 , 8. Id enim aliquo viodo 
licet colligere ex Rufini interpretatione. v, Orig. 
IV, 46?- c °l- 2 - e - aliquo modo dixi, quod, et 
Ruiinus , et Hieronymus, partim pro fuo arbitrio, 
partim contra omnem (idem interpretati funt 
Origenem, Id enim difcitur ex fragmentis Grae- 
ci« , quae ad noftra tempora pervenerunt. In iita 
comparaiione igitur Origenes mentionem facie- 
bat etiam epiitolae ad Epbefios, at in edito I. 1. 
Ex iitis nugis in 11110 lolnm Codice Aug. 6. ad 
Ephef. 1,1. fcholium repc-ri. Antecedunt autem 
ibi duo alia , quae liic deinceps reddenda funt. 
Iita fcholia autem referuntur ad vocabulum 

* 1 s '• '' V 1 5 \ • » 

tcyiet<;. 1 ) apefj, oFd tin rors ecggrsj * »? "«/ 

scaiTjti/xov; cLvd-g uttovi; , yvvc&ix.a.s x«y 7rxioc6s i/C»"~ 

< 1 1 / . )/ 1 1 « 

t«s? , et. y t c v 5 ecx.ovitv. 2.) A A >. « ? «f< fti; 

7n~ev$ civrevi; u y t v ? y.a.>.{'.. 3) Clgiyttt)? 

^£» ojg tni 'E <p 1 <r t m v (Epbefios ergo appel- 

lat, noc Laodicenos.) p.ovuv y.tlf&zvov, ( nimifum 

to cc y 1 1 ?. ) ttu-^'cXxov 'oterof. Hie primo men- 

titur, cum dicit, de Ephefinis fobs id, nimirum, 

fa net is , dictum effe. Nam et de aliis piis dictum 

eft, ac nominatim , ut hie, in principio epiitolae, 

Philipp. 1 , 1. Deinde ex eo nondum fequitur, 

etc C&fJj •* 'E <P s a- i o v C ■ 295 or; ira^lkxeii etlamfi de his folis dictum fue- 
rit. Hdc Origenis, ut videtur , auctoritate motus 
B-ifil. 1, a54- e- tine dubio exclufit, ro7$ styicts* 
Kam de oinifTo , It {0iTa>, hie prorfus non agit, 
fed de lingular! ul'u verbi hurt. Verum locu-s 
Balilti ita tortnoiam et pbfeuram habet fenten- 
tiam, ut nullo modo excogiiari poifit, quid tan- 
dem voluerit. Habet autem ita : toTs s%>eo-Utg 
(ergo non, Laorlicenis. ) iwreXXew, a)? ymiTtag 

v,)>cdy.ivoi% to) evrt Q nimirum , to) xXyS-ivai 3-joi.) 

V ' • ' " » A . >*. y i / r 

et t7ri'/vui7iui > e v t ec i avrnvi to tst^curai (Jm- 

gulari modo) uvou.oc.<riv , inruv' -rots ccyiots, ro7g 
c'Jtri x.cy 7rirtii$ in %fiT& iy)tov otiro) "/<&£ ct ttqo 
v,u.uv ( Origenes ~) wee^u.!) id c-xxrri , y.aj r,[ti~!$ h 
fo7i 7roi.Xa.tn7'; ra>y avTiy^cttpuv fanf, nullis, aut, 
Origenis. Sic enim ttiain Chrylbltomus , Athani- 
Cus, Hieronymu9 et alii, mendacia Origenis deinda 
in Codicibus a le inventa gloiiantur. Exempli 
plura memoravi. ) svp*ix*p.sv. Sine dubio , ut 
dixi, omittebat, 7-5?$ dylots, etfi hie a l'< ril»ls 
contra mentem eius additum lit. FortaiTe ergo, 
omiflb , roii etyietSi fcripferat: t<s7j tCp-rU;;. 
Toit; evet x.aj TTifoL 1 ;* Loncedo tamen etiam , a 
Balilio exclufum effe, it I <pjV*» , ne eius interpre- 
tatio, ut nunc legitur , prorlus lit ablunia et pu«- 
rihs. Sed vel lie abfurda eit. Dieendum enim 
erat, tp~? 'cvtox; jrtS^Tif. Nemo eniin unquam 
Chriitianofl in ovtccs et ovx. Crx; diiiribuit. At 
enim vero , dixerit quispiam, Balilius illo in loco 
totum genus humanum in pq auras, id eit, gen- 
tiles, et ovtus, id eit, Chrijllanos dii'tribuit. 
Verum, fi Chriitiani omnes lunt o>nt; , Ephefii 
non poflunt loia.^ivTon; elTe 'oi/Tis. E r g° vc l tic 
haec interpretatio ienTu caret. Sed, roiffis his 
argutiis , gratificemur cupidicati et perlinaciae quo- 
rundam hominum , dicauiusque, a Balilio omif- 
fum effe, i v i$i<ru. Ex eo tamen nondum fequi- 
tur, lv Xce,6$iy,zic£ , interponi debere. Ut enim 
Baiilium defenderemuj , conceffimus excludi , l» 
tQzcrw. Ita vero, ii interponatur , h A«6«<xer#« 0.9S G*p*J. XI q g s in aliam Foveam incidit. Ita enim , rots ovri 
non a,-Ko\vrw; et id » i^ivras feu kcjt «I*AJW 
dicitur, fed refertur ad 5? XxofriKilce, , quod ai!eo 
pueris notum elt. Bafilium autem nun leg iff e 
tv Xstofrdcsloc, nili ex aliis eius locis, attamen ex 
hoc iplo appareret. Dint enim : toT? e<pso7s;$ 
%7rt?kx\a))- Balihum per Origenem in frand^ra 
pellectum effe, coniiciebam iam, antequam eliam 
Cod. Augultanum videram. v. Addenda ad epiitt. 
ad TheiT.donicenfes in priore editione mea pag. 
527. Hieronymi ad h 1. animadverfio, quae ipfa 
etiara Origenem videtur refpicere, non elt. ab- 
furda. Kabet ergo in commentario , ad verba: 
Jiinctis omnium, qui funt Eph>'Ji, ita: quidatn 
curio fius , quam necejfe rji, pulant ex eo , quod 
Moyfi dictum Jit : Haec dices fi/iis Israel: Qui 
eft, mi fit me: etiam eos , qui Epheji funt fancti 
et fulcles , effentiae vocabulo nuiicupatos. — 
uilii 1'ero Ji'npliciter , non ad en , qui funt, 
Jed qui Eplicji fancti et fideles Jint , Jen p turn 
arbitrantur. Origenes ergo, non ideo, quod 
ahter in Codicibus legebatur, fed quod apud 
Mofen legeb?tur, qui eft, Lane interpretationent 
interponebat. Origenes igitur ante et poit lv 
itpio-M diltinxit, et ilia , t»/'s cwi, explicavic 
kttciavtjvs. Ni!:!l potelt excogiraii abturdius. 
Pievenor ad prinuim et fecundum fcbolium, quae 
paul'o anie memoravi. Secundum folum probo, 
quod babet correctionem priini, monachici et 
iuepti. Primi fcbolii veftigia funt apud Oecunt. 
II, pag. a. a. I\epetitum autem eft ex Chryfo- 
Itomo, qui ita babt't ltatim in principio priinae 
bomiliae in epilt. ad tplieiios. Sufpicor auiem, 
ipfum etiam Chryfoltomum per nugas Origenia 
ad hanc mirabilem interpretationem deductum 
«ffe. Certe indigna erat, quae bic rrpeteretur 
a fcboliorum eonqtiifitoribus et collectoribus. De 
Baiilio adhuc addo. I.oco laudato 1. Cor. 1 , 28. 
rx /asj ovtu, explicat de gentilibus. Igitur &n 
©ppofjto, ct «ms 5 lum Chriitiani, feu, '01 x.arx 

vrt?i9. Bsov jtifiv vjvuyAtei ?m ei)rt< Editor eo In loco , cum 
Dur.aei contra Beza-m retuliiTet dilpurationero, 
quae ibi legitur p. 702., tandem tamen ii.fe- addit: 
J'atebimur 710s, ■videri Baf ilium rem non fali? 
aitcndijjc Bezam , ni fallor, nemo hie repreben- 
dere potrft, qui Bafilii interpretaLioncm in luis 
ad h ]. animadverfionibus, nrpitam effe, pronun- 
ciavit. Multa de hoc loco diiputavi in ie'.ll £ctps 

jige: ttflgetitetRcn luerdriftfcn ftitj'eiger Num. 188. 

})3g. i85i — (854- beg %til)\'$ 1800. \ide prac- 
terea hie infra ad Coloff. 1,2. 1. ThelL 1, 1. 
Tit. 1 , 4. Haec loca enim omnia ex nugaci in- 
terpretatione Origenis corrupta font. Traetabat 
iniiia epijtolarnm Pauli. Ea tamen perverfe lau- 
dabat. Hie ergo totus locus ex interpretations 
Ruiiin coguofcendus eit. 

I» f •?/-*] Tanquam probabilem lectionem Wet- 
fteniu* notat , iv XcicfiKSui. Ex quibus Codici- 
bus ? Ex. nullis. Ex quibus metapbraitis ? Ex 
nullis. Ex quibus interpretibus ? Ex nullis. Ex 
qtiilms Patribus? Ex nullis. Unde ergo? Scili- 
cet mifer et inf'elix Tychicus , cum diu oppida 
omnia cum litis huius epiitolae triginta, nomine 
carcntibus, exemplis, epiae Critici in lomnio vide- 
runt, peragrafl'rft, tandem in fuburbio Eaodieeno, 
in deverforio, liib inligni ytfini riridis , irTpe- 
ctantibus o|vw9r£5-ifo<5 criticis, lua manu Interpo- 
fuit, l» xadtiKiix., ut ita laltem unum exemplutn 
extruderet. Cyrill. V, a. 280. ita laudat: ttcaZ- 
A«5 " — Bsov T«~? ocyteis ?r a <r t To7f evctv £» 
i^scrai — Xi t? f iticrev. Xlart repetitum eit ex 
locis iimilibus, nt Rom. 1, 7. Philipp. 1, 1. Ijta 
commenta omnia de omiifis, t«~s ttyeois, et, 298 QfH>-? life j- 

Bsov Tfccrpos YjfAW , t<cy ttvfleu Iwcv y^t- 
<?ou. V&QXy.] zvKcyr.ros o Sees x&\ 5. A. 

WccrrQ rov Kvglov vjjaoov Irjacv %$izcv) 
€vhoyv]crcts ripcls h 7ioc<ry ivAoytoc 7rvev[xoc- 
Tr/.r, iv %o7s i7!ov^mlcis iv %(>^Z>' kccSocs^. 
ItsXi^ccro Yijaxs iv cevroo 7TQ0 KotTcc(3oArjs 

KOGfJ.OV, S^Otj i][ACCS UyloVS ^.f OCfJlOCfAOVS 

x<x,Ts\v7Jiov dvrcv sv rtyxTiy. TT^oc^icrocg 5. 
K\\xxs its vic$??'xv dtcc fatrcv %?Gov hs 
uvtcv 9 xo&Tot rrv ivoc/Jav rov S'pA/'/uaros- 
CC'JTCV, Sis; S7ICCIVOV oofetfs rrjs x<*(? iTo c 6. 

ctiitoZy h y exocglrtoow Y,\xZg h roi 
Wy&Trtyt&MGf h d) ['A^%xf.] 'iyj>\x?v Try 7. B. 
C67iohvrgco7tv aicc rov ca^ccTcs dvrcv, r^v 

ec£s7(y 

1 , Z- A- t'v ritriv, ccvyavTsv it- h xXXsts' J/j W.vyAf' 

ude'A'poi, ivXaytfroi;. 

T, 7. E. tv, r. tu? <r. tfio'. uo'tX<pc\, y i%eftsr mt 
eiTs^.tT^wrtt d ix rov a,ty*u.Tot, xgifev. 

Iv lc'<r<>), nee non do addito , In Xxoa'fx.sla , ad 
iimiarum crifin luclicram pejtinenr. Origenes. 
Bafilius, Marcion et Termllianus non nuiiis liic 
expectorarunt mentem. Recte h. 1. Griesbaehius 
agit, qui x</.o% ix.ilai nee interiore margine dignum 
iudicavit. 

2. &-nZ] -\- x*f. E. C}-rill. I, g. 210. 
4- **&««] + Baf. E. Chryr. XI, 4. a. 

ty dyxTTTi'} Plures Codd. et interpretei Graeci 
ad fequentia referunt. 

6. r.yuTrr.u':^] -f- v;*> bLvtov. E. Orriittit etiam Bafil. 
II, 635. qui longiorem locum ibi laudat. Cof) i,V-fo 'E (p s a- I dv ?. t v<c 299 CctyaiV TOW 7TOC^CA7rTO0fACCr0OV , j«#r« TO? 

8- nXovrov tyis %cc^ros ccvrov. v\s eTisgia- 
cevtrsv its r,fyias iv 7iec<jq cotylct x&f (peo* 

9. vitrei. yvaghccs t}jj.7v ro /AWZtfgiov too 
BsK^jxccros ccvrov xccrcc tjjv ivooaluv 
ccvrov , [Tt'Aw. ] *?v 7tqoe§eTo iv dvr£. rUtt txs i* 

10. I<s- cwcvofjiiccv rev 7tKr\^^ccros roov kcci(j<Zv, 
ccvccxsCpcchccioocrccaBotf roc ttccvtcc iv rca 
%^oo-, t« * iv ro7s ovquvois %#} roc fgri 

ii.tjjs yrjs. iv cevra, iv a> ftg} SKkrigooSr}- 
fxsv, TiQcoQiG^svres kutcc tt^o'Bsjiv rov 
roc TTxvTco ivsqyovvrcs kcctcc ty\v (BovKtjv 

11. rev S sky, jxeer 'os ccvrov. iis ro hvc&j qiuccs 
its ittcuvov * oc^rj; ccvrov , rovs TXfoJfATT/- 

l5« KGTCtS iv TO) %^5"£. [TeAOf.] h CO J^JTiXeiTtu 

10. TCL ft Iv] 71. — # 

l< to~s] Z7r\ rotq. A. Ergo #*-? duplici conftru- 
ctione. Ita multi ac proln Codd. Ita Oecum. H, 
6. c. Theodoret. 404. 405. Damafc. Sed Chryf. 
X , 7. 35. e. 3^6. e. res Iv To7? . Item Theophy- 
lactus , etiam in Codd. Iv ivgetyS Cyrill. I, g. 5. 
Iv Ta> ovgctvai. Ill, 367. rat rg « toTj. 435. Infra 
5, i5. eit, iv e!/g#v<37s ji#y l^r/ yijs. 

11. Iv Kara] .Codd. et interprett. referunt ad verf. 
10. et hie diftinguunt. v. P. 

§r.Xr,gu3-r;i:zv~]i ixXvUhiptSf. E. Nidlus meorurn hoc 
agnol'cit. Vulgatum Ath. I, 43o. Chryf. IxAjj^'- 
S-y,psv diferte XI, 9. d. e. , fed mox explicat ex 
Rom. S, 3o. ubi eft xaAsTv. Item Theodoret. 
Oecum. , etiam in Cod. Aug. 6. v. P. 

12. tjjs ««'|)??] tjjs — • Ita poftea in quatuor inveni. vijl?~s<, dzcvectvTss rov hoyov rys «A^- 
Seiocs, to ivotyysKiov tyJs aoorr^locs v/u&v* 
iv a nc£f Tfi^svauvrss ivtygMyltrBtire too 
TivevpccTi ty\s InotyysKlocs r&> ceyloo. os *4. 
i^iv ygfaQoov rys KKygovofAtcts rifxoov, hs 
cc7iohvr^oca-iv rns w £(> inciter gees » its £7icuvo? 
tikis **• rqs $ofy\s olvrov. [Tt'Aos". ] 

yavafnv <?• 

Sioc rovro Kccyoo, dzovvas rv\v koc& vfxols i*J. 

TtfeiV SV ?to KVgiO) W90V 9 V^ 7Y}\> &y<X7tY\V 

rrjv hs 7TXVTC6S revs ceytevs , ['A^%jf. ] 16. F. 
Tito&ririQv Tjdvofioif kv^otq^oov v7i?q vpoov, [TeAos.] 

T'JS S". / c ~ / »*■_"•""_ ** 

fJLVSlOCV VftOQV 7fOlOVf^SVCS StSl TOOV 7I(?0<r£V%OOV 

fAOv' hoc o &sos rov kvqIcv t]pw lr,cov 17* 
Xgtsov, 7iccrn$ rr,s oc^rjs 9 00% vph 
TeA«?rJ}?r. 7f',svfjL0i aoQlcts xg4 oc7J0KK>\\)-<\>sa>s , [ TsXos.] 
,? Xol , e h imyvoouet olvrov' TrsCpooricfAsvovs rovs i8« 

tox; ' tv ' . ~» , v 

sn-jymiSt ctySocAfAOVS TVS * KCCgOiCtS VfXOOV, SIS TO 

avroi,, etfieyxj upas, rig i^ty q shjils rtjs nAyo'iccs 

dvToZ) 

I, 16. T. cafi/ixTa) ■/.■>!. afriXtpol , ov Trcivopixj Ji^tf- 

14. 0;] 'I et a?. Chryf. XI, 9. c. 10. c. « Ath. I, 705, 
II, tS. 

18. oionelet?'] KObfiUq. Ita quinque, quos poltea vidi. 
Habet Chryf XI, 16. ante homiliam, fed filentio 
praetermittit, repetit taraen 47- e * ver ^- l 7 ~~ " l 9' 
xtt$Us etiam Cyril 1. V, a. 575- Ath. I, 533. 1 dvTou-, n&j tis o TnKoZros rys oofyis TTiS 

ig.Khtjgovc/jiitxs ccvrov iv rcls dy lots' xgij ri 

to u7re%$ccAKcv fxeysBos rtjs ovvocfxecoff 

ccvrov its rjfAocs revs 7i^svovrus xccrcc ty\v 

heqyeiccv rev xgc&rcvs tyis h%vcs ccvrov 9 

20. tjv hygyriGsv iv r£> %%^to-> iy slices ccvrov 

ix vexqw' n&j I'/.cc&kjsv iv oifyce ccvrov 

Zi.h rots s7rov{<z\'!oi£ , v7ie%xvM 7rccav\s 

oc^yjis ygj itcvo-iocs xgij hvocfji.soos ;(#/ 

XV^iCTtfTOS , 7{cfi TTCCVTCS CVCfACtroS 6l'CJJtCc£c- 

ixhov ov fxovov h> roo ccixa rovrop, aAAos 
A« 22. ^ iv ra> ^iAAevr;. t{cy [Af%*?.] 

f 7loivrod VTj'cTCL^SV V7I0 roVS 7tOOCCS CCvTOu' 

y^jf ccvrov 'ioxxs xs@aKr)v uVef Ttccvrot 
QO'TQ ixxhrio-icc, t\ns is) ro coofjLoc ccvrov, 
ro 7iKri^oofj.oc rev rx 7*ctvrcc iv 7J&<ti 
TrM^ovfxhov. [Tehos.] 

F. 7Tigi T',? iS-vuv Keif tovox'tav eiKltvrsug ffgoj Ssctt 

XI, i.Kotf vfAocs ovrots vexgovs rots 7rc4gcc7rrcr'fJic£<ri 

2,.i{cy reus ccfjtotfrlcus' iv cots liore Treats- 

Trxiqacors xcctcc rev diocvco rov xoa/Aov 

rov- 

l, 22. A- r% /3. TVi <£. t$. [t» Ttei vospPz'iov xB-."] 
tt$e\<p<>\ , vrxvrx vxirxiiiv e &49$ V7T9 T9V$ J7««*5 
Tov viov uvrav. 

20. KVTOV tK~\ -J- 701V. D. 

23. -rxvrx ] rx Trxvrx. TrAo? roZ 

rxfificlrev. 302 fyj&fa/o n g o g :} ii • 

tcutso, xocra tov ctQ%ovrcc rr\s e^ovalots 
rov det>os, rov 7fvsvfAocros rov vvv iveg- 
yovvros h rcls vtcls rrs otTrei&slots, 
iv ois n&f ripels irotvres oZis^cctpvpsv Tiorso* 
iv rods sTt&vjAlotis rr<s actios fj[*av 9 
Tioiovvrss rot SsKruxarot rijs actios ^y 
roov oiotvoi&v' x&f v)jj.ev renvoi (fivcret cgyrjs, 
t/aa{t?5/3. & s xgif oi Komol' [TtAos*.] ['Af%^. ] o ($*4» E. 
Sfsjs", 7iKov<rios my iv eAe«, thos rrjv TTcA- 
Kv\v otyccjtfiv otvrov, r,v ^ydt7tY\<7sv ^fAots-, 
Xgq ovrots Pixels vsa^ovs rots 7rct^a7!Too- 5« 
fxotaii aw s£ooo7* olrjas roo %%i~£>' %oi§trl i^s 
csaco^fjtsvot' ;(9c/ (rvvr\yei(>e, ?<#/ cvvsKOi-6. 
$ia?v iv rols sTtovgotvlois iv XQfioo Ititrov' 
tvet hfisljfyrctf iv rols cticoui rols ins^xp^s-j. 
vcis rev v7ie(j:3oiAKovrot 7iXovrov rifts %d$i~ 
ros otvrov, iv xpisortirt i<p' ypois iv 
%$l~m Irjaov' ry ycig %otf>;r\ i^s asvGo-8' 
cfAsvoi vioc rr]s vkews* nyy revro ovk i% 
vpwv' Bscv ro fiotgov' ovk ij~ sgytxv, Sv#9* 
fjitj ris K9tvyji<jY\Totj. dvrov yocg icrpsv io. 
7!olr]fxo6 3 Knadhrss iv "X&ftto lr\7ov hti 

sgyois II. 4* E. XVPHtK.ni *.*/• [*«/ fv Tori, ciKTliA.$^lcv x.%. 
z.c/j lx.ru Up lev x.^. xui eivyovrov £. J xdsX(pci} » 
Ssos irXoviries uv h eXift. 

U, 5.] Bafil. I, i35- negligentius laudat, additqiie, 
rx~i uKxgrixis Ku-j. Atb. II, 479- omitlit, ;£«£<t» 
*S"£ irca-6)cr/u,ivci' d. eTrovgxvUts] ov£x*o7s. Ath. II, 479. epyct? ctyctBols , ots 7:pcy]t ■clfxotjsv o Becz, 

/!•« fV UVTCIS 7IcPl7r<XTY}(T*>IAfV. [if ACS J 

fl rM ; -, / J . **§««*«. 

V7S0 Tf\S hsyCfASVyjS 7!SPtT0fJi.Y\S iV (TCtpY.t 

12. %«fo7To<«ro'j* cr< sirs iv tw x«;.^ 
SKeiva %<a>pls X-P^oZ-, ct7ft\KhcTPijophoi rrjS 
7T0XlTsl<Xi' TOV ]<TPUY\K, x&f c,hxit TOOV OICC- 
§r\y.oov ty\s i^uyyshlas^ ikn'.dcc jjly\ 'cyjzv- 

13. tss, vgj ccbsoi iv rat ncapa' vtv* oe 

iv %PG&> ItfVCV , VfASiS Ci 7?0TS OVTSS 

/jiccKpotv, iyyvs iyevqSriTe iv rw otipocrt 
ik'fw "X&fiov. [TtAos-.] ccvtcs yocp ['£?%>?• ] T ^°s T6V 
e=;iv r\ iipr,vYj ypoov, m ejects too ocfxCpo- 
rspec gv, ^c/ to /xsacTOiXGV Tov (ppxypoZ 
i^.Avgccs;' ty\v syJSpuv iv t# creepy.) dvroZ y 
Tov vc/aqv tovv ivrcAoov iv doyfACtat XUTCiP- 
yijaxs' wot tovs 8vo ktIg-% h zcl-jtZ its 

II, 11. 3. e-xfificira y,S-. u$i\<po\t ptMlf&ovivtTi t ori> 

II. i4- Z- r.ve l *W *«• [x«/ « T < s *« ' Ft7rTiiifigiov ifi, 

3 >/ ' ' \ V J ■' - . 

ci «AAs«5 ' xt>»<s«x>" j«st« tjjv l. (ovaiov tr, srj'a 
xa> 7>t>coi\?iCCy.Tuv t,toi tsjj auTius-i UQiX<pot> 

X\. et 1 5 ] Laudat, mulu in media orations praeter- 
mittens Liafil. I, 176 Quaedam eorum babel 
191. 481. locum longiorem accuratius recitac. II, 
645. et Ath. I, 414. 699- 

x.Ti<rt)] Eaiil. li, 76. explicat, ^eTaxa^^e-jj EnTeb= 
tie fcccl. llieolog. i$<i, evvxyxyn. proximo in %\% y.ctivcv u:${a7ievi IfoiZv h(*tivtp» K&f l °. 
u7*cK0CTCch\cc£g revs df/.<PoTsqovg iv iv) 
Gky.ccTi ra> Seoo oigc rov Iccvgov ■> ccftCKTei- 
vcts rv\v exSgocv iv ocvtm. n&j ihSoov 17. 
iviiyyshlauTo itgr,vr}v vplv ro7? (jlccxqccv, 
Key rcls iyyvs' on dt ccvrov s^oy-iv 18. 
rrjv TTgccctyooynv It oZpCpcreqct iv iv) Ttveit' 
fjLXTt it^os rev Ttctrigoc. u^cc ow I'Apx*!') x 9* H". 

OVXSTt hs %eVCl 3<Cfj 7!CC(?CIKCI , aAAcc 

o'jjJUtoKiTOj rxv olyiw Hgfij etxeiot rev 
Ssov' i7Tciy.oos l uif}B , hrss Itt) roj Se^Ato 20. 

TUV cl7t0^ch.U>V HgJ TrfctyYIToiVt h-TGS CCK^O- 

yoovioclox) cevrev \r\7ov %(>i~cv' iv a> tfcZccc, 21. 
* o(K0$c{Jifi aovcc^ixo7\oycvjj.i\r\ u^.^et in veeev 
ctyiov iv xv^ito ' iv & x&j v/xels gvvomg- 22. 
SopeivSe its KccroiKt}rtjgiQV rev Becv iv 

II, 19. H. t" y. rns <£. i/S^. uo^i>.tyc\, ivxlfi Irs 

nUTcceyia-Xi Max. Homolog. I, 348. baud dubia 
volnit interprmari, «^«>/»V«{ > non e-u.tywlis-a.zy 
quod ineptum ell. 

tj. vyJiv » ro7(] r>{~vi rati. D. Ita r,yStv ad omnes 
refertur , et ad toi/j fAO.x,%xv, et ad revs iyyvi. 
Ita Cyriil. 11, 620. V, a. 295. fed lp~)i 36o* 
Bafil. II, 645. vp.~»i t«1s ft*x,£cci/> Kief L^Yim 

TO~f. 

19. u\Xx] aXX hi. Balil. II, 645. 

31. ttxo-cc »j] k — • Bafil. I, 276. sj "7t*<r«.. Omittit 
j». II, C45, Gr^'l-? '£ ee I cv <?P *J| ' 5o5 

II, i.Tcvrov %oc$iv iyoo Ttccvhos , StGUUCS TOV 

2.,'XQi^ov \y]7ov v7i?(? CfAoov rav f&Vav' £ty$T^\ 

r,Kovcccrs rr,v ctxovc/jituv rr t g %txf>iroz rev 
S'S'fou, rr,g OQ§e'i'jr i s \j.qi its vpcl's' crt 

KUTCC CC7rcKC6?\.vy,'IV iy 0£(?t7e fJ. I JO fAV^fJ- 
4'^^V, X.CtS(ZS. 7TPC?/(>X-\tCi SV ohty'OO' 7,i°s£ 

o ewecaue uvaytvooc/.cvrsg vo7\ccij Ttjv aws- 
<Tiv fucv iv raj fAv^y^loc rev %£Kov. 

5'0 1t trspccig yevsccl',' ova $yva>gi&&ti rols 
dols toov civSptoltoov; oos vZv cc7rsnuAi<pB'^ 
Tols clylcis 0,710=; ohois otvrov xoy 7rgo(pti- 

6. t&/p iv mevfjiccTi' stvotj t« e&vij avyKhrj- 
qovoy:o, x&i aCucocy.o,, r&f av^kreyjx. rr\s 
£7ixyy eXlots dvTov iv rep %^t^ai-» did roZ 

J.evoyyeKiov' bv iyevojAtfv oidv.ovos Kxroc> 
rrjv ow^sdv ty\s %oc^irog rov Bsov, rrjv 
QoSfiaov fxa kocto) rrjv evtgysiov rrjs owd- 

peas 

III, r. iB-vuit'] — t -{- 7rg£o-fiiva> t -|- xiy-iii>^u.aj. E. 
iS-voJv pendet ex ofa-utoi , ut et Oecum. monet. 
Nulla ergo appendice opus. v. P. Nihil addit 
Cyrill. V, d. 122. VI, a. in. 

3. tyrant crs] iyyup'iT^n- E. Ita ChrjT, XI, 4°- et 
Theodoret. Ex. verl'u 5. Mei omnes nihil mu- 
tant, i 

5. o Iv] iv — . 

7- rnv <?oS-s7<ricv] tvs $o$-i!<nK. E. Hoc nee poftea ia 
ullo reperi. 

u 3o6ay>8 y #~-// U q o s ^AMj 
sXciXi^oTsgcti Ticivroov * ctyioov lc:$n y\ 
%ocgis uvrn, iv rets eSveaiv Ivuyyshl- 
5c9«/ rev oLve%t%yip&;ov whovrev rev 
fiZcv, K#/ (poor la Xf 7rotvTct£, ris *) * 9. 
oiKOYGfAiM f^Bv fAvzriPicv, rou ccTioy.exevfA- 
fUSVOV OL71Q Toov ocixvoov iv T<£ BeZ, TOO 

roi Ttdvrcc kt'itmvti dice \y\<toZ x^i^ou. 
)'vx yvoogtaSy vvv reus dq%cus %c/if reels 10. 
ejrovaictts iv tols eft ovgctv lots, dice rvjs 
ix,K?\.vj!iloC£, rj tioKvt.oIklKcs aotplcc rev 
&£ov' Kccrd 7rgo-&s(jtv rav ccioovoov, r,v 11. III, 8. 0. rr o- rv,i <£. tfio. tHiXQo), iftoi ?<* 

8i ~ -, ■»■ 

• 7rcivrav ran} n,v — -. 

g. Kotva/tst] iixeveiAix- Ita cum aliis Cyrill. V, a. 
3oi. V, d. 12J. Hie Birchius etiain novem Codd. 
laudat. la locis umen ilmilibus fere tantum fex 
notat. Ex wieis leptemdeciui ita habeut. Quin- 
que enim lectionaria, ieu Euchologia, hac lectione 
prorfus carent. Lectionaria dico, non Praxapoito- 
los. Nam iu his legitur. 

$tu tKcrov ^sts-ov} — E. Nullus omnino meo- 
rum omittit. v. P. 

II. »jy] Theophvl. p- 527. ex ChrvT. notat etiam Zy. 
Vulgatum babet Chryf. XI, 45. c. 46. f. Verum 
47- a - legitur: y.ctrct irgoB-ecnii Tvv xiuior ifus 
tovtuv , uv t7roivi<ri* iv PCi^f Itirov. Ex Hebr. 
1, 2. Ergo bonus Theophyhictus, «|uem merito 
in epiltolis Pauli magni facie, hoc loco non latie 

atten- C**?8; &>-*£ 'E Q e cr t o v ff. 307 E7rariT?v w X^i'oo h]vov too kvqIm v t uoov" 

12. Iv a s%oiuev yqv vtu^qwluv >(#/ rr,v 

m^cyccyooyry h 71 ?tio timet ctcc rris widens 

l^.OCVTOV. 010 CCtTOvfAOCJ f.<n skkxksw sv 

oe^pc vjj.qjV. 

» / Cl ~ 

ccyuTrtfj it-ov. 

14. TCVTCV %OigW K0i[X7!T00 TCC yc\OLTCi fXC'J 

I 5-%(?'^wL', e£ cu 57»<ra 7ic(.T$ioi iv ovqocvois .«4- attendit. Critici ergo ell, in eiusmodi Iocis pJTe 
aticnriorern. Quid hie Wetltmius? Nihil Ergo 
etiam Griesbachius nihil Millius ita : a>v Cluy- 
Jojt. in Comment, quod et nolat Thcophyl. Ex 
his Eengeiius i'ecit: uv Clinf. ex conitct.ui a. 
Quid hoc iibi vnit, ex coniectura? Coniecturam 
apud Chryf. non rc-pirio. BeDgelius ergo ipfe 
ilium coniecuiram eiiinxit ex male intellecto 
't a- a ?• Verum urpi non ad av pertinet, led ad 
locum, quern ex epiit. ad Hebr. notavi. Quae 
crills ? Ergone Bengelius coecis oculos aperire 
potuit ? De nuIlo articulo, ut vocant, funda- 
vicntali, h. 1. dilputaiur, led de diligentia critica. 

tov y,v^!<iv — Zi iSrc ^1 — E- Nullus meorum 
omittit. fiabet Chryf. XI, 47. II, 787. Bafil. II, 
644. Abelfc CyrilL IV, i 7 3. 858. V, a. 281. V, 
d. 70. VI, c. 12. *Habet V, a. 758. v. P. Wetft. 

ivg{*,vo7s] Balil. J. 1. evgxtZ. Mox idem. verf". 
16. 3*. 

IT 2 5o8 <V3 ^-^ n f (J s cy4[J-& **& %cy Itu yr,s ovofxd^srotj' 7vcc oz>v\ vpCtv 16. 

xccrcc TCV 7iXcvto)> rrs 6c£Y\S CCUTCV, ovvct- 
fj.s: xgarcciccSrvcu did rov 7i\ eC fxcci cs dv 
rov its rev eaca c\vBgoc7JoV v.ccToiy.riaocf rov iy. 
jQPtiov otd rrjs 7nheoos iv roci's Koc^dlxn. Vfxav' 
iv dyd-nq i^i^oofASvot ngj rs^s}xe/\njofj.ivoi' i8» 
Syce s^7%vTi]ts xotruhuQeaScij aw 7tdai 
rols dyias, rl ro 7>Xdros, ^/ /uJjjcos-, ?(#/ 
fidScs, x&i v\\jos' yvoo)u} rs rr)V v7ie<>- ig. 
ftx^Xcvaav rffs y.ooaso^s dyw7iY\v rov 
%(>&ov ' wet ^M^M^rs i.s 7ioiv ro 
TrAvgoofJici rov $?ov. rca os dwxfxivojzo. 
V7te$ 7T&ITCC 7!cn\ati] V7ti% ix Ttegtoaov, 
dv olircvfjieBct t) vcov/asv, xciTci rY\V ovvoc- 
/x/v, rrjv hegyGvpewiv iv ?\\mv , dvr® v]ii. 
Scjroc iv ry ewiXiitrla iv %%&(» Irjacv-, its 
m da us rets yeveocs rov dtoovos roov ctrx/voov. 
Tixos t« 5*. ciyw. [ TsAos. ] 

:. 7rx%Xi]/S<rti irs^i u.yu.7tr,^ tt uTW.il $ , im>- y.ctj »* 

['Af%*f. ] IT&£ci;/«A<w cuv ujuees ly&> cIV, 1. 1 
oeafxics iv kv^Ico, allocs 7is%i7iaTr\aoy rv\s 
Khqaews , v\s «cA)j&3re, /xfrae 7idav\s2.. 

raneivo- 

IV, r. I. »i>£<<*x>; >jj. do-Afoi, 7>xszx«.Xu vpiets f"/u o 
Oia'fClof- 

18. x.xTxXu/ZirB-af'} Sic etiam Ath. I, 49- ^ e ^ 696. TccTTsivo(^^cavvr,s y^gy wf am/res', psrcc 
fxoty.^o^vjj.lus , ccve%oiJ.e\ci cl'aAvAoov iv 

3.0Cy<X7t%. GTIOVOOL^OVTSS TJ^fTv TV\V SICT'/ITC& 

- > > ~ \> - > / 

tcv 7Zv?v[xccros sv too (rvvoeufuoo ty\s u°y\- 
l±.vr\s. &> aoofjLOC v&\ sv 7J\sZ(acc, xcc&xs 

Ticy enAyiSriTe iv pici ih&iet ty\s r.\q- 
5 asooe ufjtwv. hs v.igtcs, pice &kt£i sv 
6.(3ix7TriT/jioc' sis Sees %gy Tro&rtig tfocv- 

TOOV , S7l) 7TXVTO0V XCfij OiOO 7IUVTO0V , ?(«/ 

I. 7*|v Tzcctriv * r,p7v. ['A^>%»7. J Iv) $s exdzoo 

vpoov idcSv] r] Xctqts kutx to y.krqov Trie 
S-oocotx? tov %§e>ov* [TsKos.] oiq Keyst' T ^ s ** s 
ctvu}6xs as vyos, yXfACtKooTsvsev cuy^ci- * 
XouGiotv-, ^/ fdaJK? ticjxo&Toc Tolls u\Sgoo- 
Q-7?cis. to ae, oivi@Yj 9 Ti l?Wj « //>i > ct; IV, 7- !• fivgtc&x.r, yA-rtt, ret Gtatct nesf iv ccX\a<;-, iov 

IV, 2. /J» ayccTr;',] -f- ;Bf«W- E- Bafil. /}55. led in 
aliis locis omittit , ut 225. 574. 490. Ex. pluribus 
Patrura locis, hie deinceps notatis, ajiparet, or>s 
efle, ut Bengeiius ait, bilingues, triliugue3, mul- 
tilingues. 

6. fr'ATr,? 7rccvTav] ■xocvruv — E. Bafil. I, 377" 

•X'xcriv t/.t?v] vf/Siv — E- Tvotcriv vtuv. A. Chiyl. 
XI. 80. b. omittit vuiv. 81. a. eius loco babet 
uvrcvi , led ibid. b. exhibet bis vft~v- Omittit 
Bafil. I, 077. Ath. I, 541. qui i7r\ , aid et iv 
explicat. Cyrill. IV, 1000. V, a. 2S2. V, b. 122. 
V, d- 107. VI, b. 472. 1'lerique et praeitaniifllmi 
meorum habent >j«7v, reliqui vfK.lv. Omittit 
nullus. ^/ Kccrefin 7tqooTov hs rd xocrarsgoo 
fjiegvi rr,s yr\s j o Kwrapas", at'Tcs- hi 10. 
Xgj o clvct&xs vtts^ccvoo rcavftcv ra>v ov°a~ 
iwv, JVdC 7rhrig03?y rd Tiotwa. y$] ccvros n» 
spooks, ' revs fj.lv ■> dxo^'zAcvs' revs de, 
7!Qo(pi\Tcis revs os, h etyys Alices' rovs or, 
TToifASvocs ;(#/ aiticco-zci Acvs , Trios' rev 12. 
xacra^'ncr/^ci' r&v ccyloov, hs egyov otw/.C' 
vices, hs oMoocfJiYiv rev at&fjitiros rev %$i- 
^ov' f*£%& zoirxvrriGMusv 01 TTuvrss hs 13. 
rrjv iv6rr,rtx rrjs Tffaeeos, x&j rr\s f7iiyvcx>- 
asccs rev l'jc-j rev Seov, hs ocvo^cc rekaoVi 
sis (ASTgcv yhmtots rev 7:A'/\%&\Aceros rov 
T * Xa \ *V XZ&ov' [TfAcff.] r tvcc [\Af2tff-] pW?rii^.lA. 

(/ATA TCI g , » • >> « ^ ' 

p*r* «»- »J» fV WM* XAudi»v/^eyo< ^/ nspCpeqo- 

ZixyJ,',. fJ.?VC( 7>CC\>t) CCVSftG) Ttjs dldCKTKC&AlXC , !l> 

T# avfietcc roov ccv&0(47Fa>v' sv TTotvcvqylcc 
vr§cs rtjv y.sBodeic&v T? t s 7!Axvrjs' mAyi- i$» 

Bsvcv- IV, »4- rA. t« I. t?; <£. '/3j. uoiXQol, y.riK-rt 
9. sr^aJrov] — t tqItspov- E. w|«'r5ga» magis Grae-* 10. atafictt j -,. E. Ath. L 353. abi prr inter- 

pretationem filter Irgi nequii. Sed vulgatum 707. 
n3. ibi lanvii 11. ox deeit navTw > et verl. 11. 
ro-Jj £« iusvyytjiisretfi, Itlem verfum g. et 10. 
mifcet ibid. g. 

11.] cum 1. Cor. 12, 2S. milcet Ath. II, 160. 

12. a.'/luv'] Xuav- E. Ath. II, ido. etpjfr /*-'&'& <p e a / o v s. 3i* 

BsvcvTss at h uyx7t% , dvfyatojxev its 

C6VT0V TCC 7TCiVTCC, OS €^IV Yj XsCpOihri ■> 

ifi.Xgfcfis* eg h\> 7loLv to Capet awa^fjoho- 
ybv'fjisvov y^cf avfjf3(l3ct^cfj.svov otcc 7iotav\s 
cc(p?,s ty\s e7ri%c(?ri c yici£ , kcct evegyeictv iv 
fjuT/foo avos iKo&~ov fjegovs Ttjv ccvfyaiv TCV 

atofJ.Ot.TCS TlClflTOtrji ilS ClKOOOfAVjV tCCVTCV iv 

dyctify. £,. vrigi eratpQofvws iccij o ix.a.ia<7V\ir,s > 7T0tov<rvj<; *) x UXi 

Cv >. "" 

j-eoitaiii- 

IB. lyl Agx^.] tcvTo ow Asyoo %$ f/ctftTuecfu&f 

iv Kvgta, fj.nj.hi vy.us 7[s<*i7ictTeiv , x,aBtoS 

ligij tcc hornet, eBvrj tzsqiticctsi, iv /xxtcho- 

i8- ty\ti tcZ rocs ccvTtoV, [ Ts Acs. ] iaxoTt- TtX.«s T>ji t. 

<Gfj.hci Ty oixvoiee, , owes a,7i:i]XKoT^ioofj.hct 

T~Y\S 
IV, 17. IT?, tjj r. r~,s (£. £/3o*. «'^£A(pa(» ?ovt* 

i5. '0 z^' s <>i] • — E - Bafil - Iir ' 8 - Semel Alh - ll > 
11. omittit, 05 |r*» »; KityaXn %%ts-os. 

17. Aa<5r«] — E. Omittit Cyrill. V, b. 280. exbibet 

vero etiam bictftetgrvpoftcy > ut Tbeophyl. alicubi. 
v. J26. Kon miror , cum libentius Graeci dieant 
$i*p,ccPT. v. P. et Chryf. I, 767. X, 125. Per- 
rr.utabant, aut, ut Chryf; I, 766., comparabant 
1. Tbeff. 4, 5. Igitur omiltebant TsraXXoc- 

18. t<ry.oTi<r;u,'ivoi~\ €&K«T6>ftfvot. E. Alb. I, 9^9> Mox 

vitioi'e edit. Gregor. omittit In , poft ou<ra.v. Habet 
edit. Fellii , unde expteffa eft. Item Codices et 
aline editt. 5i2. dpi? /c ) Iljof '-■. _, <v x 
rrjs £cnris rov Ssov, oicc rrjv txyvctotv, rfiv evvav tv otvrcic, dux, rriv Tioo^ooatv tyis 
Kagdlas ctvrnV linvss dntihyr.KoTss 19. 

19. a.TmXytixoTSs'J K7ri)\7riKaT£s. E. V. P. Poll iftud 
vocabulum Theodoret. 4 2 7« hraZS-ot, ^s7 r/£«f- 
Ad ilium locum Noefieitius eoniicit, avYihyriioTZS. 
Mibi non perfuadet. umXysn non eft; in ufu, 
tamerfi derivata Jint in ufu. Accedit, quod in 
compofkis non nullis utto eandem vim habet, 
quam habet privnlivum o\- Sic otgicrx.Str> UTrcL^t- 
«■;:;;» , ycilv , a.7! cv oil \ '. Inde tCTTovoriB-evTis , drjpe- 
raii , apud Xeriopk. pag. 5gg. a. 64?. d. edit. 
Leuncl. Praeter loca laudata addo folum Ghrvf. 
1 , 258. a. o-qIg^u, veo-ovca x.cq cC7ri}XyypJi/i) tj/v%>i. 
"VIII, 325. a. et d. ubi oppoiltum Jeit o-vnotXyuv. 
3 A7TctAyi7v et ossreAsr/^s** interdum iunguntur. 
Ita rieliodor. p. 14. to yn.g c.7rsX7rtB-Eii aw«s|, 

)>' ~ t ~ X \ > 'Q. ■" 

f?«?£'jT«/ re, ■y/u%>is, x,ojj to f.iy,oat,[/.oj-iv sti 7r^o<r- 

V ' » "i I '/* \ l 

a oxojjLtsvcv , onroiAyiiv ■7ra.^xo'y.ixiuL 1 ii Tov; x.u.y.voi- 
t»5. ' A^.-AXyitv proprie eit ceffare, fecuperare 
Je a do/01 c, deiude ell omnino Jenfum cuiusvis 
generic deponcrc et amitteve. Vulgata et fie 
dicta Itala habet d^fpern/ites. Ita eaedem habent 
1. Cor. i5, 5- non cji ambiliofa. 2. Cor. 2, 17. 
uduherantcs. Konue haec lectin dum Griesba- 
cliimn araecum textum poriunl toto Juo habliu, 
univerfoque colore diverfum ? Atqui nemo ita 
ituiius luit, qui haec probarit , auc in interiori 
roargine oltertderit. De pluribus huiusmodi ex- 
emplis fpariim a me monitum eit. Veruna tamen 
huiusmodi dilcrepantes leciiones reccnjloninn no- 
mine a quibusdam celebrantur. Apage iltas 
rccenjiones ! De recenjionum Griisbachianarum 
auctoribus monui in P. Duo ergo ex eis fubie- 
cerunt «irn\7r«KoTSi , duo adeo kQtiXkikctis , 
vocabulum apud ioloe occidentales icurras ufi- 
tatum. sgcvTqvs 7tci{>e$xy.c6v ry txcreKyelct, hs Igyoi* 

20.vfj.e7s $e cv% ovroos ifxccBsrs rov Xgi^ov' 
21. hys civrov YjKcvaocTe , Y&j h ccvtgq eat- 
3oc%$ri7s, xenons f?<v dhrjSeicc sv ra> 
22.jr><rov' cc7ioBhBocj J/^as-, Y.xrci rrjv 7r^o- 
Tsgo&v dva~Do(?)Y\v, rov 7rcth<xtov ccvB^oo7rov y 
tov (p&siq:psvcv kcctcc rots h:iBv(j.lxs rr,s 
2.3.<%7rciTris' oivotvsova&xf os tw 7TvsvfJCirt 
2.^.rou vecs vfjrxiv, v&j haver ccaBoif rev v.cu* 
yov a vfrq ooTtov , rov xarcc. Beov xrta^ivra 
iv aiKUiovvvy H&j ggioty\ti rris ocAn- 
ir. 25.$4scc. [TsAcff.] Sto ['Af%>j'-] ocxcSt- TiXojUnrt 
fjtsvot ro \J>e~oW, Kcchslrs ccKqBsictv, rili 

[TfAcf. ] SKOtZOS fASrOC TOV 7lKy](TlcV CCV- TtX6STY,ir. 

26. rev' or 1 ecrjjisv ccAhyKoov /wgAjj. opyU *" " AA< " ? » 
£f<r.j*, v&j (Atj upaqTctvW r\htcs pv\ r - it9 ^ VT ~. IV f 25 IT. t~ /3- t?5 <>). £/3d". [x«/ ?y t;»-» cS7rrstt- 
(&?Ji>'j x.s* naf hi Xitcciixv-] cioiXtyci > cc7raB-!f^ivot 
to 'if/i-jba 1 ;. 

23. d'jxvsevs-B-uj'] uvavsove-B'g. E. Partim ex conFufione 
vocalium, paTtirn ex Chryf. XI, gy. d. Idem 
valet de h^va-XTBs ChryCoitomo, qui antea hunc 
locum recte laudaverat png. g6- f. , mutanda erat 
conitructio, quod pofuerat eLure&ifUvoi. Ul autem 
nemo probabit u7roS-if&ivet , ita nee haec, ecv?,- 
yseiTff-.S-j elt etiam in edit Lond. Theopbyl. Con- 
Ira fuDt mei Theopbyl. Codd. omnes. Verfum 
22. et 2,3. I'uis interpretationibus interpolavit Clem. 
Alex. 224. a. €7T(OV£T0O £7Tl TOO rfCt^OgyiVy.OO VfAOOV. fXYlTElJ, 

oioote roTtcv Taj dtocQiXcc. c kKstfthjov 2^. 

(xYlKh'Ti kXsktstcc , fj.ctKXcv as KCTjiclrzo, 

£'g*fot£ofkev$s to ccycc&tv reels %^0"as <W« 

J/ ft tl/ ' ;/ 

e%q fAsruaidorocf too %£&ixv s%cvri. was 29. 

Xcycs courts ex rev sofxxres vpijov y.i] 

SK7TG(ievea&ijo' aAA' e; r/? clyxBos tcqqs 

omoocfjt$v rJfs - %£««$■, r /v# Ja> %oc$iv rots 

CtXSVOVCI. K<z} (X() hV7rsl7S TO TlVSVfXCi TO 5<>. 

c&yiov tov B?cv, iv <h htpfictylcrBTjrs ets 
yjjj.eqav ccTToKvr^ooa-JESog. 7fX(r06 7FtKgtft,3i, 27. ftfjre] f£$i- D. Bafil. I, 132. Sic et alibi cor- 

rectum. 

28. k>J7ttci)v"} y,\t7T7'>ii. E. KXs-^/xg aut jsAItttjjj 
dicendum erat. Hinc correctio. 

29. iraTgs?] G-xAJjga'?. E. Damafc. II, i 88. fe;l vulg. 
579. Ath. II, G2. 5r«» v/sao «s , loco ^-«j >Jy<i 

#£S<V-;] 7T<Vs^f. E. Ita Bafil. II, 42". /,85. v; 
Weill. P, 7ri<7$as in nullo inveni. Sed nee a 
Bircbio notatur. Cum aliis vulgatum Damafc 
11. 11. Ciiivf. XI, 106. fed %£ilccs prorfus omittit 
2S1. c. Vulgatum diferte interprataiur Theopbyl. 
Oecum. M heoiloret. Equidem interpretor : Trpoi 

5o. r«y 3W] — E. Atb. I, 5-53. Servat 52Z. 707. 

3r. *«) y.exvyv] — E. Diferte explicat Chryf. VIII, 
i52. c. fit. XI, 112. 114* et alibi. Hubet etiam 

Bafil. fihuu^i^lcc ccfiiirco d^ v/jioov, aw 7racry 

52. xctxici. ylvsuSs 6s hs uK\v\Xovs X%^ c ^ 

sv(nrXoty%voi, %<xgi£cps\ : ot totvro7s, ku^oos 

Xg) Beos h %?'?<£ s%a^lfTocro yf/iv. 

A. V, 1. [Tehee.] ['Af%r'.] TivsvSe cvv /&/*tjraff*A«r*$/9. 

2..T0V Bsov, 00s rexvoc ce>yot7tY]roe>' r^oy ggr?$/» 

TTctrelrs h c&yd&Vi kocBcos ?(#/ %^ls 

V7*S(> YIJJ.0OV 7I^07<pC^CiV X^Lf BvtTtOtV TO) SsQCy 

5. hs eajjiYiv ivoooicts* Tioqvesu os j^cy 7rcto-cz iV y, t. TA. <rst/Zf&eiTtji A. [y-uj ft tuti tru,(&(&abra a5\ ] 

Bafil. [, 484. (Sed hie addit, y.«) S-.o£v/3c',. ) II, 
83. 4f)~- 658. x.uf igyi , ante xuf B-vfiog , habet 
Ath. II, 323. 

S2. v/ja'j] ifAiv. A. 'E? XZ iT ? Chryf. omittit et habet. 
XI, 116. a. 121. a. e. h %Pt?a> , et vftli abeft. 
Da male. II, 188. fed 5->;"). xctB-as koj o zgiros 
I X* our clip r,y.7v. 353. x«5»? x«/ o SteSs i%x£i(rx,To 
S5£{7y. Cyril 1 . V, b. i54- x«3-»? x#/ o S-jcj *##- 
gic-ciTo r,u,7v h ££<«"#• Addit praeterea : ri $e 
Tj'.uv h xgtsn Ki^cc^iTaj o 3-se? ; Bafil. II, gy. 

V, 2. koj 5rs£i5r«r. U uyciirv] Tta Balil. II, 474* ^12. 
led C26. «yet7r«rs esAAijAevs. 

3. >} 7rAEey;|/e$] Bafil. I, 5g4- sj utrsXyaoc , omiffo 
7ra<rec et III, 25o. *«y xxuB-apcrlot, itcL<ra., omiilis 
5} jrAias'ff i'»5. 'Ao-fAysiist magis videbatur convenire 5«fl"^ W-^ n f S S iv v/j.7v, kccSoo? <3tQ87tei uylois' ^/ 4. 

ttl<T%(>CT¥IS , x^ iMtigokcylcc, $ h)T{CC7t8hi(*, 
Toi ovk uvyjXcvTcc , ccAAcc puAKov iv%ccp^ 
<zloc. tovto yccg hs yaoocrxovTes , ot; 5» 
STtfi' weaves, y UKuScigrcg, rj TjAecnW^sr, 

V 5 » ft . '■- ' / > -V . , 

C£ f7/V tidOi>AuACCTQY]S, OUK £%Sl KA'tlgOVOjJllOCV 

sv tv\ $<&? lAeiot, rev xgi^Qv y&j $?ou. 
H^deis vfxas u7rotrccTco Ksvols Xcyois' hoi 6. 
tolZtol yocg e^xerctj r\ cgyyj rov «Secu in) 
tqvs viova Trjs ct7;£i&efccc. H. iei£l rev Qr,ti afi*yj rcu uyisurfinv > f'gyois r*i» 

xx.Kic.ii £}.£y%o>Tet$, fx.y, Xoyoii, wivfidrt 7rhy,£cv/its- 

rovg os» -ysiXftuii 1 (Ar) oivctt. 

ju>? cuv ytvscds (rv fj.fj.sT 'o%oi oevroov. rite 7. [S-] 

yuq 7TCTS GXCTQSy VVV OS (pti£ iv Xugito' tZ 7ccnil*" At enim vero t. Tbeff. 4> 6. de re 
em: to fi'i} V7rig/Sziiieiii x.uf -x hi ovt x.r t it 

X.' T- A- 

5. If £ ] *«.■ E. Hoc ex meis habet unus Cod. Chryf. 
unus '1 licopliyl. et duo Oecum. Arrjue ita Cbryf. 
XI, 126. d. 127. a. Vulgatum Cyrill. V, a. 283. 
V, c. 7. In. V, a. 081. 611. Pluribus Graecis 
in mentem venire poterat 'its. 

Vov XgiSTav ytcu\ B-£ov ] ZgiFov 9-lov t XQiZov tev 
§-icZ- E. Vulgatum Cvrill. locis laudatis, nifi 
rjuod alicubi xov omittit. Meorum Codd. nullus 
id agnofcit. IE. [T?Aw- ] ['Ac%»7-] «>£ tsmcc (ft arcs vcs^i- Tb.e? t*» 
q. ^arsirs ycce y.oi(>7ios rov tivsx (acctos 

iv 7t%Gq ccyotSooavvy ncy omutpavvg ncfi 

10. olXvBeic// §oKifAOC^ovrss, rl fctv iudqescv 

11. too Kvgia H.<3^ /-t>7 avyKoivocvsiTS Tols 
seyotf rols 1 dv.cc^7;ots Tov ckctcvs, fxxA- 

i2.Acv Jf h#/ s-Aey%fre. ra 7«^ x£u$j? 

ytvcpsvct C'R civToov, dtcxqcv fet x&f 
i3- heyetv. Tec Se 7ioivrcc sAsyxof^sva^ £710 

rov (poorcs (puvs^oZrotj' 7;oLv yolq to (piffle- 
14. ^ov/usvev-, (poos i^i. oio frzyef eyeigccf 

Y.ctSwSoiVi ncy uvclzoc in twv vexgav, %cfi 

fat- \, 8. IE. X.'JgiO,Ki] y.?. y.ciif Tr, /3. Tot; xytOV 7TVtVUXTO$' 

>/ ~ 3 'l \ ' \ I r \ 1, 

'/jTot tv\ sprciv^iov fiSTX ty,v 7rsvTi;z,oS , r l y. ir-ctj sp 
Tun <ri7rriL(,[i^lov ix. xcy oKTwfigtou r). rri% xyixs 
7?i>.xy>.xc,-, Key m xhXu* us crtovs.j xdihyoi, u% 

Ti.X.VX <p6)T0$. 

f). z-vivtixreg"] Qiuto<;- E. Huiiis nee in Cotlcl. Theo» 
phyl. veitigium inveni. Eadem auctoritate niti- 
tur, ut 4, 29. Trfnas et liic verfu ro rZ friu, 
v. P. Vulgatum etiam Cyrill. V, a. 568. 

IO. tea xvpi'j] TM B-ta). E. 

Ii. crxoVot/; ] -f- tovtcv. E. Baill. II, 668. 

13. ttxv — <pZ<; t?t ] Multoties baec, ut per Te nota, 
praetermittit Chryf. XI, inde a pag. 127. tandem 
addit i33. a. 

14. iyet£Xf~\ ly's/giV de quo faepe monui. S7Fl(pOtV<Tef (rot Xg&QS. ['A^%)f. ] &Xs7ts- 1 5- IS. 

<xjG(pct<, «AA &.s cc<pol' ij*<xyc(]tt£cfAsvoi 16. 

rev V, l5. 13. I'k r«5-;> , !<? t«s </S- C T^if ^ats. J Tov ixyvevtt- 
%iov' dtiXCpa\, (iX£7rire, -nrnq- (Scilicet duode* 
cim celebrantur dies partim fteS-segrtct t;j« rev 
•^*l5cv yzbvfitrsas , partim Trzoiogvix tmv (piurut- 
liac de re monuit etiam Ailemanus in Kalend. 
eccl. univerf. T. VI. pag. 5y5- ) 

§7ri(pxvtr£( troi c zeir%$~\ Ita priino recitat Cbryf. 
XI, 128. b. C. deinde addit: It /asv tTrrl'xvs-itSy 
<px<r\, rov X^tS'ev' Qi Oi S7ri<ptx.vrtt croi ^f'^'S' 
ftxXXcv I'e tovto l?n/ , nimirum uXkB-U- iiaec, 
ut credibile eit, propter fummam Cbryfoftomi 
iiuctoritatem repetita funt a pluribus. Exinde 
utTtypu^>» memorat Theodoret. .02. probai autem 
vulgatum. Theodoretum tamen credo ex Origene 
legiffe, tTTi-^xvcrsi tra , quod ipfe etiam notavi 
ex Cod. MoI'cj. Cliryf. v, P. Mei Codices onuses 
omuino vulgatum habent. Gregor. Naz, pag. 
241- edit, Balil. i55o. y.cy svrttpxve-u o~ct y^i- 
S-lg, continuo fubiungens: Xvom nw vvktcc t7,<; 
tHuctgTcKq, quae vindicant to i7ri(pciv<rii. Vulga- 
tiim etiam exhiber Cyrill. II, 710. e. 71 3. b. Ill, 
607. 678. V, a. 285. V, b. 28. Aih. I, 472. 

i5. ] In praxapoftolis omnibus duae funC lecuones 
eccleliaiticae 5, 8 — 19. et 5, 20 — 2.5. Praeter 
eas autem eit lectio lingularis 5, 10. at. copulata, 
cum veriibus 25 — 27. Huius inuicern Cod. a. 5. 
fol. i59« ad XIII. Januar. explicit. Etenim ab 
Decembr. XXVIII. duodeoim diebus celebrantur 
(.aBsl^Ticc tvs fov xgifou yivvna-ioa et irgoil(>Ttct 
rut tparav- Hanc igitur lectionem in l'olo Cod. 
a. iavcui fol. 1SG. Fuit autem Lite Codex iub 

Im- rov xctifcv, cri &.f r.y.'c^cq Tfcirigocf hcri. 
17* dice roZro fjiri yheeSs u£goves, a A Ace 

y.rj fAsijvJKS7iJs otvoo-, ei> to s^iV aaooTia, 
19- ceAAee 'TihtiP&vcBs iv wvsvtf&Ti. Kochcvv- 
rss tavroi; -^ochfAtis %£<j vfxvotSy ngq coo cits 
rfvevpaTiKciiS' udevres ncy \lxhXcvres iv 
Tg Kccgdiot C/agov r£ KVfiai ' [ Te Aos. ] Ta "« T '^ 

Tfioy, £V QVQJJLMTt TGU XVgiQV Y\}A.QJV itj<TOV V, 20. 15. r>? y. rr,i i». tfio. os.diX<ps>t, iv^x^i^sTrt Imprratcribus Chriirianis Conftantinopoli in ufu 
ecclciiae in templo S. Sophiae. In eo ergo etiam 
liturgla , feu offlcia eiclrjlae ma^nae , ut vocant, 
explicantur. 

I". o-vviivrzs] trvvliTi. E. Unus meorum, cj 11 1 fcholia 
addita habet. Vulgatum etiam fta/il. II, 488. 
Chryf. XI, 1 53. 1 34. Damaic. II, 189, led hie 
etiam c-wkri. 563 656. Arbitraria eli coirectio, 
ut verL 5. (Vs. v. Wetit, 

18.] Bafil. II, 12G. vitiore, itiS-iJo-xtrt. Sic et Aih, 
III, 4 1 ' editum. Ex barbarorum lexicis, ut ^> t ?,v- 
Tiftily, leiv et alia fimilia, quae ad rccenjlones 
Griesbachianas pertinent. 

If)- t~a xafit'a.] Ita primo recitat Cbryf. XI, i35. e. 
led mox ibidem f. tI i?iv , h reus xctfiixts Vfioli 
tea av^tu; Omnes mei vulgatum liabent. T«*~s 
H6t$i'ins BaJdl'. II j 464- tobOrfrWniii >Mk * * to y^i^cv-, re* Sea Vsgj 7tar(>\. vi:otu<y(To-ii. 

*-r*iefl» p Svol uKKyiXois iv (pcfcoo $ecv. ['T-aref/3oe.] 
r^y </3. 

©. Aiuru^eg oix.seuy.uu xu>ry,x.oyruv ug%9ftsiioti x,aj 

1/ \ / 

ctj ywct7xs£, tc7s Volcis ccvogxaiv tVor«<7-22. 
ceaSs , ftjs 1 to> %vf>la>' on ir #'.»?£ |?'a3, 
y.s<poch.Y\ tyis yvvccmoc-, oos %cy ° C XQ^cs 
x?(potXrj t~,£ iay/Amtccs' auj ccvros i^t 

ffO0TY\q TOV GttfJLOtTCS' C*AA' OXffiSg Y\ll\. 

£KK?\y]7lC6 V7J0TU<J<T£T0tj TM %$&& » OuTOO 

X&j ctj yvvouv.es rois tolas oivofccaiv sv 

*l lyl- 7iocvr ' 1 ' E'A?3cA3 « ^'^ ["Af^U i J25. IZ. 

5r«T£ «w clyo&7io&Te rots ywcuxots totvTwv , xaScJ:? 
*x\*xovu ^ e 'xgizcs yycc7rr,<Te rrjv eKKhqaiw, ^c/ 

_.» - fflfUTCV 7ICig£OO0X£V \)7I2(> OCVT/JS. [ 1 fAOff. J 

*£y «AAa), <VC6 CCVTYjV olyiOCO'iJ XCiSoighotS Tt& h0VTQO)2.Q. 


rou l<dotroi• Iv i>Y\fJiot,Tt' hot 7!otqoi,^my 27. 
ctwrqv Sclvtoj hocfccv, tj]v gxxA'/jcr/av /ueij 

V, 25. IZ. tj; 6. T/;j <-)}. l/3d- atiXCpoi, oe uvfr^ie 

WyU7>ATt. 

%l, 3-soy] x£i?ov. D. Ita Bafil. II, 415. Poltea in 
nullo ita inveni. v. P. 

22. v 7roTu<rcrstrB-£ ] v7reTetcr<ri(rS-arttt. E» 

■r « > N n ' 
93. UHigJ « — » 

37. a«/Tr)i>] uvTog. E. Ita Bafil. II, G3r. Ita ex meis 
habet unus cum fchol. Oecum. et uaus Ibeophyl. 

Ceteri & i%ovaotv omhcv , t] qvrldu , r\ n r£v rciov- 
tw, «AA' 'ivot, y uyict x&j u^oofjtcs. 

23. [ TfAiJS".] CVTCOS cty&AovGW CI UVOPSS T**«S ray 

uyoc7rccv rocs tocvroov ywoc'iv.ctS) as roc 

iocvroov ato/uccrcc. dyv.TToJv Tfji tocvrov 

29. yvvcuKoc, iocvrov ocyoc7ict. evosls yocg 

7T0TS 7VJV eOCVTO'J (TCCgXOi §y.(7t]7FV , . «AA' 

inTgeCfiet ?(#/ SccKwsi usVnji/, kclSoqs ncy 

5o.o Kigtoe rt]\> tuy.Xr^ioiv' cri jutA'/j hpev 

rov god poems ocvrcv, etc ty\s act^x s k-.tov, 

S 1 -^^ EK 700V O^SOiV CKVTQV* CCV f) JOVTOV 

y.ccToc- Ceteri omnes contra Tunt, adeo relirpri Codd. 
Oecum. et Tlieophyl. Nrglijienter lamlat Cyrill. 
Ill, ,6i5> Ath. II, 375. kvtkv e. h$- ikkX. /uti>ceTt 
t^ovTctv — evTidx i] uXXe rt ran 7rgcXt%$-tvrai> 
7rsA uvTiist uXX iv« r, — a.y.uy.o<i rw %gis-a>. 

28. a clycirrZv — clyi&Trcc] Haec diferte excludit Chryf. 
XI, 146. e. Habet enim : I nrav > »s rot 'txvruv 
vdfAXTX' I 7? yy ay 1 v ' ivos\$ y ccg Trors- Aiqui 
data opera ibi hunc locum interpretatur. Servat 
iita cum aliis Damafc. II, 190. 64f. 

29. K-J^a?] z^ircs. E. Scilicet Chryf. XI, 146. f. 
polt B-ciX7rsi dvrqv, iterum defertur ad verf. 2,5. 
xa-9-«5 — TiyxTnxri n;v ixx.Xr l 7iX)i. Hinc ,££<roj, 
quod ex meis unns folum Theophyl. d. habet 
cum edit. Lond. Eodem modo erravit Theodo- 
ret. Damafc. II, igo vulgatum, fed 641. ;£g<s-o's. 

5l. Kvr\ rovrev] -\- yxg- E. lta Theodoret. 435 de- 

nuo hie incipiens. Saepius dixi , interpretes iltas 

particulas in principio modo addere, modo omit- 

lere, modo permutare, ac in bis ubique conlu- 

X len- o>pfy } ~^ n 9 I s &rfa y,D(,TXKei-^> e ( UV§P'i7ICS rov 'nur'fect avrcv 
XC$ ty\v ft^refM, Y&Jf 7i£oa -KoKM^vveTcij 

7TP0S Tt}V yj\CCiX.06 CCVIO'j, y^Ofjf eac.xeu A 
oVo hi <TUPKOC f*lotv. TO (JLV^l^CV TCOTO 52. 

fAtyoc l<?/V eyco oe Key a hi %(*&&>, x&j 

hs TY\V ZKKKYirjlctV. 7lK.Y\V %0Lf V(A?~.S Gt 33» 

koc^ evu, [Af%/;.] ena^cs rr,v ZxvtovIH. 
ywaiKoc ovrocg dyxixaroo , oos socvtcv' 
> r » TeKos. 1 *; oe yjv*i n« wcldrjtou rov 

gas- T v oy ctv^poc. Tx renvoi v7}ocKcvere rcis ycveu-YIj i* 

V, 33. III. TSJ S. T?? <». tfi»> X&iX<po\ j iXCtteq ft,]) \xv- 

tov yvvctty.sc,. 

Vndos effe accuraticres textU3 pcrpetui Codices. 
Tamen editores p.onnuili, invitis Codicibus, huius- 
tnodi addiderant, omiiwunt, permutariint. Hoc 
loco ne notarunt quidem, Propter neglectum 
yip quodammodo exculari poJ]int. St'd mox 
iidem 6, i. ex Theodoret. 436. non notarunt, 
rovro yv.P svctpirev xcy dinette*- Meum profecto 
lion erat, ilta in hac edinone notare, cum adeo 
plura, in priore editione raea aotata, coniuho in 
hac praetermilerim. 

32. lyu Vi Atyu)] Lard. Ill, G34- >.lya $i. 

VI, r. h xvpt'co] — E. Chryf. XI, i58. P. h kv^iu, 
TcvTiTt, Kctrct KVPtsy. Sed Cbryi'. ibid, in inter- 
pretations omiitii: rovro yxt> — ,f.tr,ripx , of con- 
tinuo addit : uvrfi y u. f is'iv hroXn- Ipk tamen 
l5;> a. £77; v/tv [1T0/.4. Quid hie Codices mu- 
tant ? Nihil. .Nam fterquihniarios non euro. Ex 

Eirchianis fc.'us Vat, 1203. leu B. omittit, h 

MVg'a). C±fO tfjM*"^ 'E <p e a- I o u i. ' '\" 323 

2* r/,u# rev 7?u fegee gov i(cy rriv (jyit^o? 

V[TtG S^iV i\rrh<] 7I%'j:tY] e'v eyrceyy >\cC 

3.tva ev (rot yvvYiTctj-i ycy sag \aciy ^0%, 'cuos 

4. in) rwi yjjff. H.% 01 woc-tegss py hu^cq. 

y!£sre tqc, TsKVot vfAoZv , oca A' extfisipsts 

d-jTz, ev 7Totidc'oi yaLf voiSs?lo6 Kt/fiou* 

&0t OCvKot V7ICCV.0VSTS To"iS KltglblS V.OtTOCi 

axq-Aot, fASToc (pedsv y^f Tgopov, ev cc7tho- 

TY\Tl T^ff Y.0C(f0-0tS Vy.OOV, COS tSJ XflSOO' 

6. [At] XCCT* oCpJOiAfAOOO hciQCV, COS d^BqooTiuoe- 

(TKOi-, ccKTk gos aevhot TOv OC^'^ov , 7lCtCUV- 

res to Behrjfjtoi tov Ssov ex, \J/t'%>7ff, 

y.juer' ivvoiocs oouAeucvTec, * 00s too Kvgiop, 

S-K9H CVK <xvu(>oo7ici£ etaoTSS; crt eocv 

Tt %'Act^os Tiayjay olyxfjcv, tovto KC[xie7rccf 

7ici(>oc row Kugicv, eiTs oovKcs , etT€ eAeJ- 

g. $*f off. ?(#/ e'/ ku'^c/ t« avToc nomre 

wqcs c&uTois, olvdvrss Tt}V txnsiXYiv' iioc- 

rss, en nc£j VfiSov uvtocv xuf/cV i^iv iv 

cvgx- 

4. Tra.rl^i'l Bafil. I, 84. yams. Per fe recte. Vul- 
gatum II, 5t8. 

5- X° iT ?~\ ZZ'f*? et y~vi>ta. Chryf. XI, i65. e. 166. a. 

6. xetr o<p9-&A t ucl)'ov~ASiciii] Bafil. II, 432. ly c<p$-#X/HO* 

SovXitx.. v. Cohtff. 3, 22. 

7. ivvotocs] ivftivhlt&s. E. Per fe non male. 

OOVXitiOtTIS ] -f- #5. 

g. k«/ f«»y «^t»vJ x«/ ttxnwv v.ou\ vpuv t x«f v/nuv 
y.cn kvtuv. E. 

X 2 TtAe? rris s. piVToZ. [ TsAoS. J 

I. In <r%f,ftxri C7r\'t<riut; 7Tt£t rr,s kxtx Z^ror 

QVyXjAlOlS- 

To A:i7rcv, dSehXpcl fxcv , ['A£%*i'.] fv<Lv«- 10. 10. 
(AcvaSe ev Jtfcf/V, ^ h too xf«r?i -rfc 
Ja%ucff cciTcv. sY^vaacBe rrjv mocvo7iAlav 1 1, 

TOU SfCW TTfCff TO ^VVCCaBoif VfXO.5 ^hoij 

rnf>os rag ped'od^as rov otafscAov. on L ^. 

CUX, hlV Y\}MV rj 7txhY\ 7T$0S &\t}JLCC }{C^ 

GMPxci, ccAAoc tt^os rug d^%ccg , 7i(>ls rots 
s^ovalag, 7igcg rovs Kca^cK^otro^ag too 
cnccrcvs rov dtoovos tcvtov, 7t(>os ret 7t\ev- 
fAtxTiKX rr,g Ticwi^lccg h Tcis kuoi^ccvlctg. 
Six tcvto «iaAa/3erg rry 7i«vo7TAlccv tcv iJ. 
Beovi'wot <$v\-$nre dvn^Uj h Ty fak** 

T» VI, 10. 10. xugiXKr, x£. x.cq hq f/M^rv^Xi. [t'v rtrt, 
ct7rTsy./iPi&v s*. rati <ty«c/f ivo c^iev.j x,uj (rSTrrsfi- 
ftstov k. rov xyiev iv?x3-iov k.coj 'hi 7rcXXov$ 
uXXevi ccylovs- Ev xX>at' naj <rx.fi/2u7a> /xirx r» 
<P&Tci xebj in o-%r,f.ict /u.ovx%av Kaf tti fix^rv^xq. 

it. ry,v] ovv t>;>». E. Ath. II, 70. 

sr^o? — s - ?!^] Atli. II, 7 3. itct ovur.b-^ti > et 
r»jv«/ j poit d ixjioXov. 

12.] Membratim laudat Baiil. II, S2. nopligenter etiam 
622. ubi gysJi/, loco 5t«Ajj. Accuratius notat Alh. 
397. 523. 

iZ.~] Verfum i3. et 16. mifcet Eafil. I, 364. cytn-/? -e <p . cr ; ?<,$'*'-> 3 25 

ry Ttov^oc-, KW cnrctvTot Kctre^yoctrocfxevot 

14. qnvcCf. ^Y]TS OW 7I£% I^OOJX/JIS \ CI T1\V CffCpW 

vpoov h ctkr.Betci ■> H<M hdv^cc/usvci rov 
1 5- BooqctKot TY\s otKoticawvis, x&j v7rc$uacl- 

(asvci rovs 7JC0XS h eTotptuaicc rev s-ctyys- 
16. A/cu rrff eigmqs' liu 7jctaiv ccvahctQcv- 

res rev Bv$?cv rr,s Tifaeoos , h a ovvvi- 

asaBs 7iocvtoc ret /3/Ajj rov kcm'^cv roc 

(pothulccv rov coorr^lov * os^ocaBoiji i{cy 

TYJV 

r5. ] Chryf. \I, 406. c. rsv? yxg ttcosis vpav, <p-jt<r\, 
7rx.cx.G-x.inx5-ct.TS t/ iTCiuxa-ici — u£y,iy.%. in eoclern 
verlu vitiol'p in nonnul'is Codd apud Wetlt. legi- 
tur. v77oO'jTu.tiSvat > loco utto^ Kc-xpwai , uli eliam 
Cyrili. Ill, 449. exhibet. Sed vitiofe per v apud 
eundfm V*, b. 2G0. Utroque loco , polt f<£j;v;j;, 
addit: revrsn , rev ^f<rot/. lterum vitiofe vtt«- 
$vcrx t iiciic(. \I, d. ai. v. P. 

16 ] Lauclat Bafil. II, 5Go. 

17. ^:'f;«j-S-:] JVfatr.S-r:/. Ita poftea quoque in quatuor 
inveni. Birch, in tribus. Sic cum aliis Oerum, 
II, 53. b 5g- c. Ex cenfufione vocalium in tot 
Codicibus ortum efle nequit. Mei loli ita exhi- 
bent femel ac vicies. Aj)ud Chrvf. XI , 179. c. 
180. c. et 182. e. legitur quidem ^^uc-9-- , quae 
correctio facilis et in promtu erat. Sed Mofquen- 
fis Cod. Chryf. £. ter in iltis locis habet $g%ctr&af- 
Accedunt, ita, ut olZ&crS-cy exhibeant, Theopbvl. 
d. et Aug. 8. Primus Chryfoltomi locus nude 
legitur ante homili.im. Secundo loco per inter- 
pretationem utrumque licet legere. Tertio loco 
fine ullo dublo probavit ^s^xcS-cy. Addit enim: 
rtvris'tt, h dr(p&\s!e& (ergo noa ' ** "V*""- ) 5*o <*?£,'&-& n ^ f 

rrv [xot,%cci$av tqu 7Iv?vy.atos , c l^i ffifxct 
r **'* «* Stou" [TiAcp.J ['Af^f.] hoc kccsyis 18. K. 

7k^07BVX/ t S xg) osr : 7socs 7Jgcasvyj lAfVCl ev 
7T»vt) y.cci^o h Tk\ivy.ati) y&j hs dvro 

TOVtO Cty$V7IVoZvTSS €V 7tCCC% TTQCGKUQTE- 

gyvei xxj oefaei 7r?q) ttccitocv roov -ccyizv, 
;(#/ uVff eVcu, ace fJLOi * ocSj? Acres' ev 19. 
dvoi^et rov ^QfJLccrog pov h Ttc.^r^la^ 
yvvfaoy to /jL'-5y,£(cv rev evocyys\to}j i 
tzref qv 7»^sa(l'cvoo iv cch'juef, i'ja h ccurp 10. 

VI, 18. K. t»j s*. ?r,<; m. 1/3(3. ccds>.0o\, tjix ttxc-v? 

\ctz-\v yi-ArB-xj but Tctvrriz {r/;g 7rigai!yX?txix;') 

^v*r,Ti(r^-i (i<i eft ex verf. 16. ) y,c/ ttxhtx k'i. 

tK<pyys7ii. Er^o ipi'e etiam Chryioltomus proba- 

vit fr'^ztrS-etft intellrcto ex verl'. i(j frvvtcrstrBs. 

Omnino auiem tola liaec nnktowXia x.xf y.x§c7rAi- 

g-if, non elt examinanda r^ at*ajy*it«s » xXXx ttvsv- 
~ . \ \ i \ / 

f4.XTIX.61i Oil yX£ S~g0t.TICJ7lX.il , XX'AX TTtLV ftXT »X1J. 

xx) tkv — BioZ] Lecm <lij;r]a funt Orig. HI, 
347- c - <^r,i\ yug a rrxv^es r.'jj ry,v p,x%xigx* 
tov 7nivy.xrc<;* o in f.jux B-sov , (Hie iam funt 
arrig^mlao aures!j v$ ov %r,cr\v y\ vvuQn' (Cant. 
2, 5.) TiTguuiHi dyx7nn uut tyn. Qualis ciiti- 
cus , t.lis etiam inierpres tit Qrigenes. ^f'dn'n 
unfinnt'U'rt SBtfc fin bet man ffltrni bei) SJfatcts 
fd>rriern. ?:.cym Origene aUt, cud) aujjer 3iil/rs 
ntatfrg $cit, re^li. 

18. v%a<rx.x(>Ticr,<r£t] x.x%Ti»*io-Ei. E. Damafc. II, 192. 
Jed vulgatum 4G5. 

ig. }«9iu|] (f«S£. Chryf. XI, 2. 180. VI, 187. ct ant. coy* £,£*-£ *h '£ <P e a- i o v s. 527 

21. yf^^nrtxcroofjigcf, tss dV? juf 7\otKri7oq. 'hoc, 
6? tifyre i\otf VjAsls ret user e[X? 9 rl 

&fOt&70>, TICCVTCt VfjUV yVODf>l<T& TV%lKOS 

ccycc7tr}Tcs <xoe?\(pci ?$y 7t^os oidxovcs Iv 

22. Viv^lao' OV £77f//\J,Ci5 TITO'S UftStS US OCVTO 

tcvto-, tvec yvjore tgs 7it-^i vip^y, ;{cfi 
25. nccoocKahhy rxs xcc(;diOcs u/*»y. hf>Y\Vl\ 

rots DcdsK<Pcis >{cy dyeing percc 7ii~socs 

CC7T0 btoZ 7JCCT{0S JiCfy KVgiCV IYJ7CV %0f?0p. 

24- w %&(?ts (jteTce 7>ocvncv twv ccyccnwroov 
To 1 - xufiov r,fAoav Iqvovv %Qi~ov iv cltyBccgarict. 

CtjJlYlY. [Tt'AOi. ] T£A«STW 

TLgcs eQealcvs £ygcc(Pti dito ^oofxr\s oax 
rvxtxov. ?<%cot> r#/3. 3^8 H II § 9 $ lA l 7T 7T V] <T l 0\J$ 

*E 7t t *, o A r\. ['A?%>?.] IlavAcs- %&j TijjLoSsoz, SovXci I, i. A. 
fycrcu x^t^ov, 7TK<n rois ocylois h X€ i! >? 
Itltrov, rois ovaiv sv (ptXi7r7rcis, aw famcc- 
*xoig %gy oicckovchs. %ct(j is ^h^ v x&i ? ; <?W 2 » 

CC7T0 &SOV TTOLT^ls '^jJLUiV HCft KVglOV lr}<TOV 

A. 
» 

I, I. A. T5j /3. tj?; t$; 1$. 7CU.v\o$ Key TiUoS-Bes- 

I, I. <rvv iTi<rx.oTeK;~\ <7vvt7ri<rx.oToi<;. E. Chryi. XI, 
igj. f. if)5. c. nulio modo probat compofitum 
vocabnlum, etfi ita editum fit. Primo autera do- 
cet, primis temporibus nullum difcriraen fuiife 
inter epifconos, presby*eros et diaconos. Deinde 
add't, multos fiiae aetatis ep.fcopns in epiiiolis 
fcripfifie ad presbyteros et diaconos , nimirum per 
modeitiam, o-vfATgnrflvTigzi > <ruiO ictxot** v. ig5. b. 
«J«K XU4 vvv. Coy>£ 3 — rt <& i \ t ft & y (r l o Vs.- 329 

nXsiuiriui. 

3. Iv^ccq^oo r!x> Sea fxov eft) ftxay ry {jiy&cc 

4. J//«v, Travrcrg ev 7iot<nj d^'ast fjiov v7ie(> 
ftXVTM CfACtiV fXSTOC %ct(>ois ty\v o?yi<rtv 

5. TtCtOV\J.fVGS •> I'll) T% KOlVtoViCt VfAtoV €l£ TO 

iuctyyeXicv, duo 7J$ootyjs vifxe^cts ot%flt tov 
6 vZv' TieftoiBoos dvro Tovro, on c evccf- 
j^xuevos h vfj.7v egyov ccyaS:v, eftireXeaet 
7. <x%fis ^jue^ocs W7ov Xfisov. kxSccs est 
S'iKcaov ifjto) Tovro 0foi'?7v Cfteg ftocvrcev 
vfj.wv , fiioi to e%etv ft? ev Tg aoc^lcc 
vjaocs, ev re to7s cWfccTs /^cu, ¥&{ ev ry 
ccTjoAcylci, %&/ @s(3cctooaei tov evocyyeXiov, 

GvyKCVWOVS fAOV TY\S %dflT0S ftXVTMS 
B. B.VfJtCiS 0\TUS. [TfAoff.] ['Af%^'.] fAOCfTUS TiAtcr?;.*. 

yx$ fxov IsrJv &eos t ocs ifttftoSoU ftctv- 

rocs v/axs ev G7iAxy%vas ty&cv %Qi~ov. 

g.t&f Tovro n^ove v%ofxoii , r tv» r\ dydnv\ 

vfAoov en f/xXXov %gCf /xxXAov ftepaasvy 

10. ev ertiyvooaet xcfj ft acq dtv^yjaft. its to 

OCKlUX^SiV VfAOCS TX 0lX$e(>GVT0C , «'# >jrs 

hXmg'iyels Ttgy dftqoaKoftoi its qpsgotv %(>t- 

I 1 . 5GV' ftSftXfJ^MjASVOl Y.agftoov $iKcttoavvY}£ 

rwv I, 8. B. Tj7 y. t?{ tS; \$. tt$tX<Pal, fcx^-vi flov 
t$r)v 3-iof, 

ti. *<e^?r«y] xagjri'y. E. Ex confufione vocalium in 
aliis, in aliis ex Latina vulgata. Ita vero etiam it ■ 
B- o myyris rm t'xvrcv ot&yw/y.i ccyuvis'tKy.s xccf nis 

['Af%n'. ] yivavK&v Ss vfxxs fiovKopcq, 12. T. 
ahx<p:.\ crt roc kxt e^e fxcc^Aov hs 
TT^oy.oTrr.v rev suctyyeXlov lAijAuSw* cc^e 13. 
revs oe<T/jtovs fxov Qc&vegovs ev %^t^^i ye- 
vea&otf h cA/w rca 7rgcctroogl&) y&\ rcls 
Koiirois 7ixci. y&i revs 7>hc-io\as toov 1 4. 
claeX(pxv iv xuf/o?, rneKo&onxs rcls 
O'TfAoi^ fs.ov , 7is^(7aoT^oo^ roXjucev cctpc- 
TIa«;t?{ v-/Sot;f, rev hcyov Xahslv. [TVAos - .] rr.h 15. 
fxev ncy did (fiScvov y&j vgiv' Ttvh Js 
9<cft 6i evooKiUv rev y^i^ev xtigveccvaiv. 

c 

C( l. 12. r. ts; ^. T?s <$■ f/3^. uSiXQal , yivtaTii.Hi ''ftctf 
(icuKouc/jj. 

in fchol Oecum. II, 69. d. 70. a. Scilicet Theo- 
dorcr. et Opcum. expHcabant hoc vocabulum 
nunero fiugutari, quod cuilihet icterpreti licet, 
etiamli kx^7tZv legerit. Similiter licet noinuiati- 
•vum aut infinitivum explicare, etfi in contextu 
vel dalivus vel veruum finiium occurrat. Hoc 
eit dilcrepantes lectiones data opera fingere. 

»4- h zvPim] Diferte Cbryf. XI, 204. e. f. v. P. 

rov >.ly&v~\ -f- rev Sritii. E. v. P. Chryf. XI, 204. 
2o5. omittit. Etiam 1, 577. II, i65. Sed utroquu 
loco elf., &ri , ante revt Trteioins. 16.0; fj,tv ££ IqiS&cts rov %qi'cv KUTotyyiA- 
XovaiV cu% ayvoos , oig/asvoi &A/\J/iy 27ii(ps- 

lj.getv tefis deay.c'ig fxcv. 01 az e£ dyx7ir,s, 
hocTes, cTi hs duoKoylci'.' rov svayysAtcv 

iS-«fT//a/. t; yctg'y 7i?o]v 7Tocvt) t^ttm, 

KCCT- 16. 1,7. ] Propter Codices Ilerquiliniarlos Giiesbachius 
verlum 17. pol'uit ante 16. Ita Icilicet transponit 
Latina vulgata. Scd ea ctiam alia transponit ia 
epiftolis Pauli, quae ramen nee Griesbacido pro- 
bata Cunt. Vulgarem ordinem firmat verbis i5. 
et omnes omnino mei, tam textus perpptui, quam 
praxapoftoli » tam Codices cum fchoiiis, quam 
line kboliis. 

16. lurtCplgsw] iys'gsiv. E. Codices iterquilininrii 
iidem , quo3 tameu hie repadiat Griesb. Yulga- 
tum habet etiam Bafil. II, 647. Vulgata latina 
habet, fi'fciiarc. Pro lyilpiiv laudatur eli:m 
Da male. At is II, 195. habet vulgatum, ut meia 
oculis cerno. Pro iyzi^siv ex Graecis , praeter 
Damafcenum, lau.lat folum Amiotbum Wettte* 
nius. et ex eo , ut Temper, Gnesbacbius etiam, 
bjomilia 56. Lcgi Jo turn locum in bibliotheca 
Patrum Paril". i6y>. T. XII. p. io5. io_J. lleperi 
autcm — nihil. Hiec eit files critical Hoc elt 
illtid, quod ad evangelia in hac sditione pag. 773. 
dixeradi : Ein Kritiker kann nicht geiuig aid' fei- 
ner Hut feyu , da er rr.it Riemeultechexn umge- 
ken ili;. 

j8. jtAs*] + on. E. v. P. Bard. II, 47G. Alb. I, 
5^3- Cyrill. V, d ia3. Atldunt hoc ex tis, quos 
pofiea exambiavi, unus Theopbyl. et unus Oecum. 
Rects hoc Gnesbacbius nee interiore margine 
dignum iudicavit. Elt enim contrarium probis 
N. T. Coiiicibus. KtxTayysWsrcq' %cy iv rovta %cu?m, 
dhhd nsy XK^mofAOCf. otQot y<xf, cTt 19. 

rOuTO (AC( d7iC^Y\7STUj lie COOTtl^tOtV J; 36 

t^s 1 up®* oer}<Tsaoff, %&} i7Tt% r ^tiyiocs tov 
7tvsv}xxros tyvov X^Zou' uctrcc rr\v duo- 20. A.' 

Tt'^05 TKi$. %0&i>Ct$OxloCV ^/ 2\7tld0i fJLCV , [ TgA.W. ] ?T< 

['A*>%>j. ] Iv cudW) div~fio\§!)3o\j.Qtj, d,KK 
h 7td<J% r 7Jc&§(>Y\'jict, cos 7idvroTS, x&j vvv 

fxeyoc- I, ao. A. t~ «. t?? <&. zBb- I'iv rirt o-sTrrifaSgUv <3-. 
rev ct-yiav rgotpiticv. J x."^ f<5 ocAAis^j «y<ot/j. 

xxrxyys\Xt7cij] Oecum. II, 72. c. haereticis tri- 
buit y.a.TctyyiXia-B-6)- Vide tamen Theodoret. 449. 
Chryf'. XI, 2oG- a. ubi totam lianc ppiitolam dein- 
ceps per partes interpretatur. Singulari qttoque 
homilia liunc locuin expofuit Chrvl. Ill, 3oo. feqq. 
quae etiam propter verf. i5. 16. 17. lectu 
digna elt. 

19. o-utv.^Uv ] -\- rr,v psWovtrctv. E. Chryf. XI, 211 f. 
Omittit tamen ibid paullo ante , et 43o. Item 
Ath. I, 5iZ. qui nihil hie mutat. Sed $44' et 
555- exhibet: kX.tsc rr,v S7ri%ng»iyixv rot; 7rvivucc- 
rei itjT-eu xzifav hi ifi'i. Inianus fuerit , qui 
liaec contra Codices probos defendfre in animum 
induxerit. Tamen huiusmodi mirabiles lectiones 
a quibusdam probatae funt. 

20. u7reKcc^xi r.y.iM ] r.tt^&o ox.tctv. E. Oecum. II, 7?. b. 
utrumque, qui ibi argutatur in etymologia huius 
vocis Sic et Cod. Opcum n. in textu exhibet 
js«g*^flx«6». Contra Cod, Oec. Aug. 6. in textu 
vulgatum , in icbolio xxguo. Scilicet interpretes 
non verbum compofitu,n , led funplcx etymologice 
interpietabantur. \Ktcq per fe notum erar. (jsyotKvvBr,7sTcq %^f^os iv r<£ ca>(j.url fJov, 

2i. sits otoc ^oor^ , sits otoi Botvocrov. Sfjci 

yocg TO £#v, Xg&os' ^/ TO c67FiBocvsiv 9 

22. KSfjdOS. if OS TO £#V SV COCfV.}, TOUTO 

yLOf x.x(>7tos e't>yov, y&\ ri ott^aofAocf, dv 

2-5- yvoogi^i). av\f%ofx(tf as ex, toov duo, 

TV}v iiitBofxtocv %%m its to ciio&hvaotj, y^j 

°"- v X^ l ~^ etv <*i' 7>oKKoo ' fj.ol.Khov y.gs77- 

2 4» gov. to ds inf\js\sfv h ry ccc^k), dvoty- 

KOCfOTS- 

22, xx^Trof V^yet/] -\~ *~"' E* Unus meorum verf. zt. 

poll k'^«5 explicandi caufl'a iuppiet ^ax,iT. Nihil 
nee Cyrill. adclit I, a. j6- I, £. i\\ . 33o. 4-47. 
IV, 887. In las locis omnibus ell etiam ^f;r v ?» 
non %gvr)v> verfu 21. Quomodo Griesbacbio in 
mentem venire poiuerit, ut y^aY,~r\v .id intenorem 
marginem eveheret, equidem non video. 

y»A>g/£a>] Sic, fed alibi yivuTy.a. Theodoret. 
45o. ad epiftt. Pauli. 

23. e-vvt%opaj y«g] £ > loco ya£. IV^ in principio 
addit Chryl". XI, 216 b. Ibidem rurl'us in pr in- 
ert, poll dvatXitircji addtt yu.%, quod poftcrius ita 
fere exhibet etiam Cyrill locum tamun npjzligen- 
ter laudans 111, 620. IV, 982. 1004. v. P. Wet ft. 

iroXxZ yotg] yci% — . Omittit etiam Balil. II, 
337. Pro omillo yap , quod tamen Beza intulit, 
duos tantum laudat Codd. Birch. Miror. Ego 
poll priorem prht. in quinque non inveni Sed 
in iisdem paullo ante %i , loco y«g reperi , pro 
quo quatuor notat Birch. Plura huiusmodi mo- 
nere polfim. 

24- iv tyi 0-xgx.t] sy — E. Omittit Chryl". XI, 316. c. 
/*£ ry I, i34. 7rxeu.y.ivsiii r7. XI, 55. 'Ey abefle 

pote- mkr*M-y n*t i i -*--uv.,.. 

xcucregov 0/ Jjuas-. ;<#/ rcuro r.zitc&vs 25. 

o/dce, cr; /u?v<St> x&j <Tvfji7rct(jcifj.siw t,uciv 

vjjuv, he Try vj/wv 7T^oKo7ir,v ^/ %«^«v 

Tr?* 1 7il=;eocg , ivos to Kau%'/7^« i^^y 26. 

!//»/$• 7:ct$CV7iCC£ 7IC6t\iV 7I0CS VfJ.Ci?. 

fjicvov [^A^yji'l Xq'ws toZ svccyysKiov rev 27. E. 
TfVm«. ^(7^ TtChiTbveaSe, [Ts Aos.~\ ha k'tre 
ehB'lv y&f iciav vfAcce, eirs cc7ixv, dxevcroo 

TCL 7I£(H VfAOuV, CI 5t\Y.STS h h) 7tlSVfA0LT(, 

fxicc '4^ V XV cwccSAouvtss t% nl^ei rov 
ivuyy??Jov' %jC{ ju>j 7rr^^oy.svct sv fuipsn 28. 
v77o rav avTiZSifAhccv' yrts avrug ftiv 
estv tv'deitys cc7* ooXeicte, vjjuv ds aoor' t ]^iccs' 
%cy toZto duo QegZ* ort CfMV i^cc^hBr} 2g. 

. TO V7Tig %$&C>Vi OV fXOVCV T9 he DCUTO'J 

Tirtevetv, ccKKoi x&j to Cmg dvrov I, 27. E. 7*1 ST. TKi <S-. 4/3o. UOiXtyoi, CC%IA'S tov ivdy* 

•yikiov. 

poterat. Ergo rim Chryfoltomo aliqui Codd. 
Oecum. et Theopbyl. onattinr. 

23. fizvZ x«/ o-vp.7rx%ct/K<t~j] Chryi". Xr, igo. yAva y.cjf 
c-vf4.7rx(>x i ui>M. Sed 2i3. /u.eva>. 221. c. e. y.iva et 
diferte bis 7ra*otfii¥6> uryel. v. P. 

27. tr&»*S-A. — 39. 7rxrznr] Laudat CjrilL V. d. 

123. c+ptfi - <£ ; A ; it it r] <r ?Vii s. 555 

3o. itccG%siV fcv uurcv blywec g%svr?f, ctov 

* eiders sv e^io)-, 7\C£J wv dv.overe (v °nou 

II, i. 3> Et ris ovv 7ict0ocxhyj(Ti£ h XfiS&i 'ii * ns 

wugccfAvSicv olyonrrji , et ns koivoovIcc Ttvev- 

I*xtc£i et * tis cntKuyyjx r&j ontTt$fjtdii 

So. Ihn] i'thn. 

Key wv xkovstb iv tuo\] — E. v. P. et Chryfl 
XI, 223. ci. Loco, xaj vvv ux.. habet: x.a) },'xoy- 
trxn IX, 242. 

II, I. tt ti rrocgxitv3-ioy~\ tt Tit Trc&PXfivB-iov. Cbr\T. 
XI, 227. 228. callide le liibduxit Tantum enim 
laudat , it Tit evit 7ry,^c(KA'4irti it ,££<ra> > et > *< 
Toot a-TT'/.uyx^* Kct / emTtpftvt. T<>« elt ex ipfius 
fabrica. I , /j35. tt rtf ttx-ouxA. — s't rt ttxpx/aii* 
S-uv xyxTnis , i't Ttva (nrXxyy^x. Ill , 5o3. (I. lie, 
ied intei pofiio , s't rts x.eivuvtx 7ivix. uxtc$. Ergo 
lectio, ante nos vulgata, eit (hrvloltomi b. I., 
nib quod cvv deeit. Eadera legitur etiam fervato 
inn ante homiliam. XI , 227. C. Eadein edituc 
apud Clem. Alex. 5io. d. 

i't tivx c-TrXayz»x~\ tt Tt? <rKX'jcy%vx, maxima 
Codd. conleiiiu. Sic etiam r^-pm poilea in tri- 
bus. Nam in reliquis duobus elt. ft -rt (nod 
tivu- ) (77r?.uy%'jx. lltud ligma exclulum eiTo 
potelt propter pioximum fi^ma. Elliptica ergo 
eit oratio. Similis eit oratio, fed plena et ppr- 
fecta, Act. i3, i5. Vide en ni Rom. 12, 6. 7. 8. 
et in bac editione mea Apocal i5, 10. Mrtts 
Codex a. bas elliples lioc loco omnes lupplet, 
addendo in margine: X c .t7trtt, fiavXtrctf v/x,7* ys- 
nic-.O-df. Nimirum: 'it rti /iovMruf x. <r A- v. P. 
Labi. Ill, 182. b. hunc locum in praeltantiflimo 
ac vetuitiiiimu Codice Auguitano ita exlnbet : 
it Tt cv» TrxqxpiiS'iiv ayx7n;s* tt t<s rouiaiv'tx, 

TTHvpt*- 53 6 CfWrS n ; o TrKVgCtlVttTi: fJlCV TYiV %OC^OCV , 'tVC6 tO KVTOZ. 

(pqcViJTe, rr\v uvty\v ccyccnrjv £%oitfs, 

a vp\\jV%0( , TO SV (PgClGvVTSS' /U*ld:V> 

Kccrci igiSeiccv , j? Kfvcoo^.'av, «AA« r# 
ToniewcCpgoavvy cchhyhGvs rtyovpevot v7i?fe~ 
%cvr«s eocuTwv. ^tJ7 t« gay-raw exa^flff^ 

TtXtsTtis r.[Tshc£.] E'A^fj.] TcuTo y<*f (pgaeioSco 5. 3. II, 5. 5. e<? ret? legrac? [ s'v uXXeti' it? ?*,v y'vvyrw 
km/ f<? T*))/ jcoi^jjt^J r*ij i>3-£|«y«JC5 ^rtoroy,ov' 
oH£iX<pot, rovro (ppctiioSo). 

Truv/axro? , £■< ri o-ttXcc/^vx. Sed alius einsd. 
Cod. locus addendus. Ergo ibid. i53- d. ita le- 
gifur : i'i rt? ouv 5r<*£ax.A»;<r<s iv %£'?<»■> U Ttg 
y.ouiMvicc 7tvivfAU.ro?, it Vis a-TrXxy^ct. E r g<> 
priori loco li;:ma ante iigma excidil. Origin, s et 
Cyrillus lilt-nt. Nam in eiusmodi locis impedi- 
tioribus plerumque f'uga fe expediunt, aut pro 
tempore aliam lectionem (ingunt. 

2.] Chrvf. XI, 228. d. femel polt i'%ovre? inculcat : 
tv h ?,%'!• ztrS-z. Ibidem vero urget, to k:/to, et tt. 

5- tgiS-stx/] alii, fgtS-ii'av, de quo iam monui. 
>l KSi/ci. ] ftr,£s Qkutcc^ y.ivooo^txv. E. 

4- s-K07ri7rs] c-y.oTruru t c-y.o7?ovvrs<;- E. Bafil. II, 38o. 
Jaudans verl. 2 — 4. prius ix.si.roc; omittit, pro 
poileriori babet tx.»rct. Prius tamen ibi addit 
Codd. 

5. f5o>£»V.9-«] QeointTa- E. Cyrill. IV, ng. 121. i85. 
287. 72c. rovro ty^oviiru fy.xrog- IV, 959. rovrt 
ytts (pgaviiru ex-UFo? vftwv. V, a. 194, tx.otsoi 
revro <f>Qem7re |y. iJiC et 371. ^uon, 5/5.) rovra 

QpovitTi Qtp4,£-jJ<to t A i 7t ?r q a^O'V L\- : 357 

6. fv t'/«7v, c n^/ M» XC'?^ fa "^ o$" t ? y 

(xofQij Bsov vvrciqx&v , cv% tx$7iccy/jicv 
n . yyr,(r<%To ro h\>«i hoc Sta>" aAA' Zccutcv 

SKcVocte, f*o(j(pyiv dovkov Aa/3c*/v, fo cfxcKti- 
$. fxxrt et»^u7F09 ysvQfxevosj H&j (ryJifADcri 

tvqs§S:S OCG U\$(jCi)7lO£ 9 £ TCC7T elite? SV iUV' 

rev, yevopsics vxvkcoc, /"?'%£' Sxvcctov, 

9. SotvccTov oe sotvfov. etc }<&j Bscs 

olvTov tV f finj/acf , %gif e%<xglcroLTo ccvtoo 

IO. CVOJAOC TO VTTfg T>oL\ acjAOC' \x& PV TM 

CVC/JLOCTt rfjlTCV 7TCtV yOVV Kap^T] iTTBUAf** 

ii.vi&v }{cy imyeioov qgy v.ocr<x%Bc\lxv' n&j 
r Apla» yAwcroros i ^e/ucAcy^ffjjra/ , en Kvgtcs 

lt)(TQV£ 

<P*v)il~Ti «»«?'«? iy. 4°4* 718 769 revre <Pf*vf !<?$■(» 
it- $$• V, c. 2b. exafef retro $QcmtrS-a> it V, 
d. 108. Tovre tygcviirw iy.Aro%. l.'yl. toZto <ppe- 
Hia-S-M Iv vf*M> \ J , a. i65. Fx tribus ergo eli- 
gere licet Chtvf. vulgatum XI. 253 2 V,. j5. I, 
557. HI. 5o5. VI, 259. hem Bafil. II, 455. Alha- 
nalius longiorem locum nominatim recitans, n hii 
mutat I, 35o. Nullm meorum Cud J. tjuicquam 
nuitai. v. Griesb. 

7» ix.st6>trs] Ex Theodoret 454. laudatur etiam ir*- 
viinua-fy. Iia hoc expiicant fcholia Cod. Aug. 6. 

8. ytpiftt»e( virtixoes] omittit Ath. II, 68. coll. I, 553. 
820 Habet. 9 5i. II, «85- 

10. i«rw] Bafil. I, 167. addit pc%t?ev , et alia pro 
arbitrio mutat. Omittit II, 148. 

11. i\o*cXoyn<rmcvi ] t^ajneXcy^a-iraf- D. Sic, fed mu- 
tata tota conllructione. bafil. Ill, i5- 

Kvettf] c addit Atb. II, 444. 

Y faffoos %$i~os, hs ^i^xv ^ecv itctro'cs. 
rfxii *«s^TeAoi , J fe, etyccnriToi //en, [ Af %ij. ] 1 2. Z. 

ry dafOwUt pov fxovov, oihKoc vuv ttcAAo- 
fjLccA'A.ov iv ry a7fov(ricc /xou, /u?t« (pojsov 
jg$ rf*PjAau rtjv tcxur&jv aoaTtjQtocv KotTeq- 
yd&crBe. *tsos yxg s^iv 6 iveoyav &> *o. 
vj/iv y&f to Be hew s^gy to h^qytlv-, vn^ 
tyis ivkv.iccs. 7Tocvrcc TioifiTe %to£iS ycy-*4« 
yva-fxoov ?<#/ d'C&hoyttriAoov. wot ysvrjaBe^S* 
ocfXF/j.Tirct %&f dyjqocioi , TiKva Sscv ocjax- 
(jLtirc& tv fj.hoj yeveets cr/.chiols ^/ ots- 
Zgcc/jttA'-ws ' h 01s (p&ivevBe 00s (pcc^tjqes 
fv tiger fAco , Koycv §»?s i7te%o\'Tes hs y.ccv- 16. 
T £ 'A«sr5ff/3. %#t« e^cl Itf jpff*V Xfttyv, [TeAeff.] 

cr; ['A('%>1.] cv;c eV k?vgV eagctfxcv, cvoeH- 
hs ksvcv eK07rlctcrXi aAA' « ?<«/ G7*iv- lf J> 
cfcy.ctf Itx) T# Bualoo ?(#/ hetrovqylef t7,s 

7lfcs'j3S II, 12. Z. T»f jg. t?5 «. f,S^. <ec£A(pe/> y.e&w, ttav- 
tote. 

II, iC H. T>) y- T« •:. £,3^. a^A^eU OVK 1*5 

i5. ^k~»] Balil. II, 159. £t£i* 

l5. » y-'^<f~\ pia-ev. ¥.. Niillus meorurn. .Apud Birch, 
folus Vat. 1269. Uirofjiie modo <lici poterat. 
Vu;gatum Chryf. XI, 25<). Balil. II, G.J9. Orig. 
Ill, 428. c. fi/ ^tVw y=!-;«;. Setl hie Origenis 
locus in irnlice ibi uon rcperiuir. Ergo legemlus 
erat Orisenes. <v<? /&-23cfr i A ; 7? t. t] 0*1 x v s. -< 559 Ttfieees v.uocv, %w$od nctj Gvy%cuQOd 7rucnv 
iS.v,uiv. ro <T ccvro ygj •jfAfis xcugere, y&j 
avyxa^sTs poi. iQ.ehnl^co oe h v.v$lto Vijcrcv, Ti/uoSrscv TotyjiOis 

20. ret 7i?(H vfxoov- evosvee yocg ex,oo ho^v 
%cv, q^js yvr)cloos tec Tjefi vfjiav ^tf^uvjf- 

21. erst. ci 7JUVTSS ycc? roc teevrcov &tou- 
2.2.<jtv, ev rcc * Xfi^ov V.]7oZ. tr,v dt Sov.i- 

fJLY]V CCVTCV y(VCfJ7KST6t CTl 009 TTOCT^i TiKVQV-, 

cvv i/Ac) edouks'jGtiv , hi to ivayytAtov. 
a.j.Tcvrcv fxsv ow eA7r/<f<w Tr^v^tf/ , eos ocv 

UTliScti TOO TTff; g//F ? lfcu.VTr,S. [TfAoS-.JT/AejT^y. i •* •■ — ! _ t> 

It. tk rou xgtrov J ran — . 

ee^-f'ow] infoo). E. Ad Wetltenium noto , G- ffiio- 
ome habere cLtptou. Ita emrn hie et alibi oxhibent 
Codices ifli Iter<jui!iniarii. A. D. F. Sic et apud 
Birch, in textu B. leu, 1209. Scriptio eit vetuita, 
lapidaria. Eiusinodi ulcera, qua elt huirjanitatc, 
pallia ar.i^ris Chrijiiani , ut aiunt, obtegit Gries- 
bachius , quem vide paa;. 122. Hoc pallio debe- 
bat etiarn contegere verlu 5o. w«^«,3aAfv?"«,«t«?«f. 
Verum ibi Utos Codices prodidit. ccvtcs T»%&»£ i^svcc/ACtf. ctvctyxcclov o? 25. 
nywduipf faet(P£o$tTev tov ccdeKtyov %cfi 
o-UK-fyev ^c/ ari^06?*©Tify /wcu , u/L«yv ds 
cctfosoAqv, n&j h9*rsv$yiv rns yjfsixs /uou, 
7ii^dj 7l(fcs C'pctS* ezridr, e7ri7icBcnV2.G. 

'i>y noivTUS vpctff, y&) aer/icvwv, cW< 

7r«.£#77A*jV<ov Brxvdrcc ' aAA,' Sees cLvtcv • 
r<KewW c\»c ocvtov ds /ucvcv, aAAoe ^py 
!/*£, net /u>? Xufrip «V) ftuTrg cr%a;. 

G7IO\JOUtOTtQOQS CvV €71 S fJf^> <CC KtlTOV, it 06 28* 

\U»res uvtov WAiV, x«^tf, xosya; «Au- 
% wot*- II, »». <=>. T>? J". T«« ». 1/3^- «J«Af«li *-£ar««S-« 

XlJ. iteirouetj'] lAivrnctj t -{- w§05 t/M*{. E- PoJta- 
rms CIhvL XL, a(>5 h. 190. d. Ita eigo etiam 
hahet Tlfeopliyl. edit. Lond. et Cod. d. Contra 
[tint reli(jtii Codd. Theophyl. 

a6. vf&Z(] -f- i^e7». E. 

17. £*) As^i?] !*■} XvTr»<; t &re xi-xi». E. Vulgatum 
Chryf. XI, a65. t. 'i>G. f. ubi etiam explicit : t>j» 
*«■} t>j? tiAii/tjj? wt^ t>j oji6 Tii» u.%£»!?i*)> ytvt- 
ft try. Contra Oecum. 11. 89. d. 90. a. Xv-r:tv 
legit et explicat, iisdem tamen verbis, ut Chryf. 
foliim datiiurn in accufativum mutans. Saepe in 
eiusmodi loci* in N. Tilt, elt acci fativus. Sed 
hie contra lunt Codices. Nam fterqudiniaiii ex- 
preffiTunt Latifiiltarum S u P rr triftuiam. lidem 
vero etiam faepiue corrupt! lunt ex Icbolii* Pfco- 
do - Oecumenii. C±f9& 2.J}- 3DQ * A / 7! ft tf a i '0 \rs. '■ 34 1 

29* TtoTefSS , a'. 7t(>C7GeX8T§S ovv ccvTov iv 
KVfiW /XSTOC 7T0CaV}S %*gCC£ y J^C/ TODf 

3o. roiovrovs ivriftovs £%sts' oti fitct re 
spycv Tov %(ji~ov ft'%^; Bocvcctov hyytve* 
vecgx{3ovhevaec}Aeios t# ^^XV i ***** av«- 

^•AjjffiJo'f So. iritfxl&wXive-xfiiiief ] Latimltae non nulli reddide- 
runt : pnrabolattt*. v. Sahat. ec Cod. Boern. 
I7«g«/3*t//\tMc-.9-«f , quod alibi potcit efle , trme- 
rariiun', confiliuni c.npere , hoc loco in bonam 
paiiem dkitur de homine forti et pf^oxw^v:*', 
ac nihil alind eit, quam xukms, id eft, Itcixu- 
• i/kw? tcLVTM /SovXtvia-B-ctf- Sic eit apud Ifocratem 
P» 8 xxxws (Tt~ctf/.iyai et p lio. xax»? riforii* 
Hanc enim vim h;ibet praennlitio t?xp« in com- 
pofiiis. Patrihus Graecis hie opportune verbnm 
ele^ans in mentem veniebat wpxliztWirS-aj* quod 
eit. I/5 ir^D<ptLtA x.vfd'vuoy pfirrsii sxvtIv. Er^o 
irctect/3ov\{v!<?S-ctf h. 1. ita interpretabanttir. Grae- 
cos interpretes autem , ui alibi , leruli Latiniltae, 
ex 7r»ou,filxXi7-5-ot4 Fecerunt parabolari , ut ex. 
7r,\XTrtit, plaxmare, ex uxnbtM^tiv . accdiari . 
et alia. Ergo hie redtlidertiht parabolaius. Ut 
ergo fcribae Codicum Iterqiiiliniariorum Graeeum, 
ut alibi, Latino conformarent , loco itx^X/ioXiv- 
<rv,ut»»s, Ix JoAiiW'/ eruerunt, vx^x^eXtva-xut- 
t»i. In Latino enim non erat bit feu /Sot/, led bo, 
leu /3«. Hefychins ff ultra buc trahitur. Jam 
enim in edit. Ha^enoenfi i52i. legitur: Trxgxfioy- 
Miicrxpivoi' fii B-xvxtov ia-vr))* ixaevi. Nee apud 
Helychium ullo modo lirterarum ordo contra eit. 
Quid? quod eius interpretatio , ut aliae plures, 
fumfa eit ex Cbrylbltomo XI, a68. b. qui -xx^x- 
flevXtvo-Xftivcf, r.orj TrX'nfiaXstiTXuivoi , interpre- 
tatur, i t < 3-xiixto» suvrov It&uxi. Solum hoc 
•InS"*!*.! mntavit Hcfychiu#, ut aequale redderet 54?- £*f>£;£° IT f os >» v r^ v> 

TtXr^'xcq to vpav uVffJ^a rrif Tt^cs y.e 

l- t« ?ra^cif3ei>Xs'j<rxu-yo<;. Idem verbtim eifc in 
Glollis Paulinis, quas Molquae edidi: jr^^w/Bao- 

vsj rr, •^•J^r,. Eadem ha'ec interpn tatio legitur 
apud Oecum. II, gr. a. — Ecee vero initat 
Wetltenius, qui TrxsctSoXiv-otusigs eti«un Jaiit! it 
ex Damalceno. x . <• Hoc eft, ex liitera x. tilulo 
io. ibi pag. 5(>7- niliil reperio. Sed locus iile 
legitirr littera *. tit. a. leu i. pag. 5b'i. At ibi 
)ucul< mis litteris elt v&.sc,ilcy\iviniTaj. Locus ell 
ex E'ifebio. Certe et ibi tribuitur. A pud Dd- 
malcenum ipfuni II, 2oo. ell Tru.^/.Qov'Xfjtrxiw,',. 
Examinemus loca cetera a W'eiUenio prolan, 
l'ro Tr#g*/&e)Josrd-eu Luidat etiam Entliyin. L\v;ih. 
contra Mabomcdum. Locus iile legkiir in bibl. 
Patr. Pari!'. 1644. T. XII. p. 5j5. e. at ibi el\, 
lit iiieis oculis video: i'yvu '/cifi 5:1;, tri 
?rn,g&fiiiiA r .i/£r3-s rati •yv% t c£i uftfiw iv r,\ v?,?ux, 
y.cvj iMm; vpu ytvirxj. In partus vorat etiaru 
Lalil.um M. Reg. b. 190. Citatio alt, et defj 
ratillima, et mendofillinia. Nam T. II, p. 
a. in iiulicr, (nun in tcxiti**) t'ectionis \<yj. !*.■■.- 

" r, ft 1 ' ' < 

ttir : ttoj; a.v rt; 7ir £ e & v >.; ;) .7 a : ■; ;;.-<j ■'••/■% >■■'''• 
vvovi v7no r<jj tvToAfii Tav y.'j^tav TFCtpctaev- 
A i v 1 <r '.r cq > et in alhs libris, tt *. p a fi v- 
X k v a- a <r 5- «/. Hie aduit Weiitenitis : „7Tfit>u-/)- 
Shs7* et jsr&%tifiov\iittT$-uj •Jfot ivpttgnaiiljq iun- 
gcrc " Atqui hie non incipitur v f « >i 5 z 7: ■, 
(rectius, 7rgopv3-i7<r3-y.i , ) ied wga3-f^ajKr5"«/, 
(jnod bic prorlus tit lynonvnmm ru> T-Xfia^w 
}.ivi~$-etf. Ouod autem Wetftenius credielii, 5rfo- 
ftq3-i~i (_ ?r?'. u ;;.?•( 7rS-cy-') et ■xzqx.ZoXivzt-S-uj , Ji- 
(juidem id verbum ullibi iegi:ur, inter ie 110a 
repu^ii3rc, tjuodque fcrwjT^ adeo pro fynorr, nns 

liabuir. SL i r r 

£• xsgi Tfitvuxraco-j fiiav rov pr, m~, ly true?.) . o in 
fii/u.i]G-iS B-avciTtv X^iZav. 

I. Ill, i. To Ac;?rcV, ddsACPo! [aov, ['A^jf.j %#fAsr$ 
h> y.vgitu. TC6 ccvtx ygdtysiv v t u7y e/jtcl fxh 

cvy. Ill, T. I. tj; e. TKi «.. tfid. abtXQat , %ct!gsrs h y,V'eiO!l. habuit, id lane eft ridiculum. Nam 7rge/aYi3-z7e-$-ui 
aeque ivpugnat ru irotgxfiovXtvsa-S-xi » ut UU ficto 
vfctf>elftaHiiiB9&cif. Cum ergo Wetitenius iltis locis 
omnibus lectores iei'ellerit, hot: voeabulum nulla 
auctoritate uititur, nee unquam idonea auctoritate 
firmabitur. Meos Codices omnina omnes liabere 
vulgatum, per le intelligitur. Nee enim a barba- 
ris aut fcurris fcripti funt. nst£oc l $*ASvs-ci.u.-ve: 
famen notatur ex Werlt. A. D. E. F. G. Accedit, 
quod providebam, apud Lircliium folus Vat. 1209. 
leu U. Vide P. — Non allemim videtur, hie 
rjuaedam loca addere. 7rci?zSaziAS'jTx.us>ii$ , et alia 
lempora et perl'onae ex Tr^a/Saf XiV-aS-iy, habet 
Chryf. XI, 267. d. 268- b. c. aritjfejfyvfcv/rt&Tb — 
7rufctfitv>iivM i ics$-c&- Hie enim hunc locum data 
opera tnit-rpretarur. Adda 111, 188. c. i:bi etiam 
elt 7rci£x{Zsv?,svG-iiu-v>',. Sic et 3o5. b. Aliquotiis 
alibi etiam hoc relpicit, ut II, 649. o. traeifiov- 
\:v<rsiv.ro. X, 192. e. it ixuwuKvmfefVn n ttoc^s- 
(iovXivirciUi^a. XII, 670. d. KX^tc&'-jvXi'jrAiA.'VC'-. 
VII, 6C9. a. TTA^-ZevXiviTo-, ubi vide Monti'. X', 
7S6. a. hie ipfe locus recitatur , habetque 7TX£c&- 
piv'Atv-rxfAivo$. Sic et 07..). a. 4">7- c - weBpejSoo- 
AiVTciuivoi- Repetit i:i Ichol. Oecum. II, 91. a. 
7r-j.{ t i&'i'jAi'jvj,7o. Tbeoplivl. ad h. J. p. 602, 
7rxcificvAtvcroe,ro et 7rz%cc£avA r ;Vft.!.-. ( ?z- Exempla 
autem rev wctgufiot^AHrB-Mf » non 7^x^u.^,oXivi<r.^:u^ 
i:t fcri[)tores Graecos praetermittam , habet Clir\l. 
XI, G74. e. a tcti${mii TrxeaSctAu-j- Theopbyl. 

in 3H &fi$j & njo'r V£«w£ 

ovk oKvn^cVy vf/iiv 6s to datycthk. 

QhcTrtTe tcvs xvvciSi &Ke7iere tovs net- a. 

HWg in epifl. Taui. p. 807. Clem. A!e*. p. 678. a. rJ 
fa vccg:/Z'xXe;Tt>. Tru.^tt/icf.xxar^-^ eft etiam Mac- 
cab. ?, I/}, 58. y,cy <ra>f.'.ot x-:<j -i/vy?,* VTll^ rev 
ioi/9i&i<rfiov 7rxg>z/}ifiX»it-'.r;os , loco 7nx.^x0ctXofi£vei- 
WViltenius in animadverfionibus ex Theophyl. 
Eutlivm BaQI. Damalr. Eufeb. et Chrvl. laudat 
TrxeafiiXivtirS-e'.f- Verum mentirur, ut docui. 
Reiimia autfiDi lora , quae ibi notavit, referenda 
funt oiniuno omnia, ut quiyrfl Graece vel mtdio- 
criter doctus intelli^it, ad 7rxtxfici.XXecr3-af et ad 
?rc«£«/3«Aa? , de quibus nemo unquam dubitavit. 
Er^o WeiJteniu; non quidfrn hie de anima , fed 
de Gravitate lua ac de (ide lua , quae anima et 
vita longe eft luDerior, parabolatus eft, pro 
barbaromm atrjue abiectifllmoium hominum Itu!- 
titia et fraude. N^m Latiniftae itulte inierpretati 
funt paraholntus : fcribae vero fraudulent id 
mutarnnt in 7rugitfio\tv<rtcuives. Si Graeci fuif- 
fenr, fcripliffynt La I tern TrxgafiaXopSKx;. Griesba- 
chii Tors eft fortun.itior , quam Wetitenii. Nam 
eius Gra^citas et fides in dilcrimen boc loco ad- 
duci neqiiir. Fideliter enim exfaibit Wetftenium. 
Arg'imentahatur autem fie: Weilteniua muho, 
qu.im ego. Graece elt doctior. Sed is probavit 
7nz?ct3e.\sv<rcL£tiin>s. Ergo et mihi licet prob.ire. 
Eodem modo de Bentleio ratiocinatus eft Apocal. 
12, io in vocabulo y.xTYiyu*. Vide buius edi- 
riouis meae Vol. I. I'tu , evangejia pag. 6SS. 
noia 3. 

Ill, 1. vfjTv Vi~\ + to. To omitiit r.ifil. II, 63q. 
Habet cum a its Damalc. 1 1 i et poltea invem in 
(.oild. Omitiit Chrvf. XI, 27/,. e. 2-5. b. In 
uno eius Codice deelt etiam prius Cp7n , et loco v.ovs sgyocTots, ^>Ks7teTs tyjv xc&rocTOfAW. 

I. 3- [*Af%rf.J W/K*tf 7«f ItT/U*!' J? TtS^lTOfXYly Of 

Syvtv III, 5. I. ir£olc?Tiev Tuv Qutuv' xaihtyot , tut"; STLiit 

y%a.?ttv, fit xh/itv. v. P. Repetit Chryf. VIII, 
lol. ubi deeft fjttTy et ra'. 189 TrtfTse y«p \iyttt 
iuc\ — 5"e «<r^. 3o3. lie, fed t« o?fcT<* Xtytit. 
Cyrill. eodem modo II, S-'o. Ill, 1. 285. 38i. 
IV, 128. 352. 5oS. 902. rxZrcc Xiyim. V, b. 166. 
Sett III, 633 yt>z$it)> v,u7v. Atyn» prorlus noc 
notavit Wetlt. Ergo nee Griesb. 

2. t>jv KXTXTCfir,!/ ] Atb. Ill, 27. revf %at'govf , idqtie 

ibi etiam interpretatur. Ex Match. 7, 6. hoc ibi 
afTa rSn. 

3. $ia] £*•*. v. P. Birch. Sic et Ath. I, 523. Theo- 

doret. /|6r. qui tamen ali!>i B-im babet, de quo 
vide Noeflelt. Apud Chrvl. XI, 274. e. 276. a. r. 
ter editur $■%&■ led uterque Cod. Mofq. ter habent 
S-iot v. YUl, 79. c. Praxapoltoli hunc locum 
bis ha bent. Ergo bis Bid. Wetltenii, ergo 
etiam Griesbachii, Praxapoltoli filenr. Item alii 
alionim omoium. Cyrill. V, b. 72. 9t«r. &19Z 
poltea etiam in pturibus Codd. inveni , 3-;£ in 
nullo. Q-u ex proximo A«rgcvf*> ortu;n , per 
fomnolentiam fcribarum et iifgligentiam interprs- 
tum. V.vsvux B-toZ opponitur rJj rT? <rx»x.\i 
iri^irouv, , r.ris ««/ xvrvj XxTgncc 7ft n rr, ■xslXxiy. 
»ixB>ik-/;, ftiieuKUi oi ti rr, v'tx. In MoRiuenG 
Cod. d. aft S-si'ai, ex qua iuterpretatione poltea 
emergebat B-i». Propter quosdam Codicet vide 
Tupra 2, 3o, 546 Oybb- 1 ) n ? u & ^^ 

Bytriv J(gc/ If accgKi. h rts $o%s7 aAAos* 
TteTTo&b&i ev (TX^k), iyca yocKKov' TteQi- 5* 
to///) cKTc&yiueqcs, ex ysvovs hqxi>)\, (Puhris 

(pCigHTOCioZ, XCCTCC (flk.QV filOOKOOV TYIV 6. 

-cHK'Arialxv, Kocrcc oncccioavvrjv Tift w voyoo 
ysv6fj.svos ot,yLS\A7iTos. &KK ccTivtz yv 7. 

y.ct ttt^ri, rxuToc v\yY\fxotj hoi tov yg&ov 
fyplciv. esAAa * /asvovv v&l fjyovpeq 3, 
wcivToc, &y.locv sivotf ciid to v7re(js%ov rr,s 
yvooaeoos %^?ou Itiaov rev nvflcu ycv» 01 
cv ['A^yf.] rd TTocvToc s&ytco5qv, x&j IA. 
ijycvyccj a"/.v(3ahci eivcq, "vol ygiqcv Kegd'yaw, 
TIao; t?« s. [XtAof.] ngtj tvqsSa iv aura, yyj s%cav 9. 
?ia>)v aiKatoffuvriv ty\v ek voy.ov , ukXci ty\v 
Tfoo^rm fas Tll^SOOS X^OU <> [TtvW.J TYJV BX, Bscv 

OUCOLtO- III, 8. I A. r~ : 7- r?,i n. ' c $. [»«/ fi t<<t< <p-/i(6Vit- 
gi'cv <.] xt)'SA(po\, ice 7?cii/TU> iC,y,y.<a>3-Kv- 

',. fcAA*;] — E. BSfil. II, 549. 

5. yii/euij i'hoodoret. 461. liabet etiam «-wf^««r<j?. 

8>. M::j-ji< '/£ ] /«*?«?» *«f- * ta P°^ ea i' 1 quinque re- 
peri. Birch, in tfibus. Sic et Cbryf. XI, 284. e. 
:<S5. a. b. fed femel nyr.uaf- Ncyligenter notat 
Ath. II, 85. et 5?.o. Baiil. II, 5 jo. fa ' C vv y.a\ — 
x.v£iw : -liy.Zv , tf r . Mtv c> y.u) etiam 638. ( ubi 
tamen in media oratione quaedain omittil.) l>43. 
mox , rot. 7r<.ivToi, led max pty. 064- fttt cvv y.uf — 

f). rr/r <?«<;] -j- ty,fev. E. Bafil. II, £iS. 664« X^ 1 * 01, 
!r,Tcv- I>j3. jo. aixocioGviYiv fc'77< ty TTl^Sl' rev yvwKf. 
civrcv, Half tv\v Guvctfxiv rJjff ocvoc^ocascos 
ccvtsv, ^x) tyjv xavwlotv racv TiccBtipcc- 

TOJV CCU70V-, ffVfJtlAOgtpovfAEVOS TOO BoCVCCTM 
ll.dvtCV' h 7?CC£ %CtTCMT1f}7!0 SIS TJ-JU 

lzjfcccvocsc&atv toov vsk^oov. oVv on r$q 

gX«j3cv, 10. fev yvavoq «:/tov] ad antecedentia refert ChryC 

XI , 235. e. 1 , 4^°« b. Sic et Codices aliqui. 

<rv(A[zapQwfiivcs~\ trvftuogtpci'^ousrof' E. O nines- 
mei, quinque etiam , quos poitea vitli , vulgatum. 
Ira etiam Grig. I, /,58. BaUI. II, 633. HI, 28. 
led II, i5f). crvtittegQ^epsvos j ut apud Origenem. 
variant Codices. Codices iterquiliniarii A. D. C. 
rvf.iueg$>t£iptsves. I-)e faapQi'^a prorfus dubito. 
v. P.. Eleganrius etiam altcrum genus Codicum 
C> opt may , iciheet F. G. , exliibet (rvvtyoori^ipi- 
yog. G. queni ad manuin baboo, habet: vuyQop- 
t --i'Qo fav ei, et i" latino: co oneratus. Sic, duo- 
bus voeabulis. Nam Laiiiiiliae non nulii habent, 
eooncratus. Ergo ab onus, leu (popTicy > finxe- 
runt verbum Qcpr:%o>. I atiniitae volebant ibrtaJle, 
coornatits , quod anna ilios icriptores occurrit. 
Nili arleo voluerint, cohonoraius. Nam in Coild. 
Latinis faepe h. omirtitur, ut contra fajfa etiam 
adJitur. Inde cti.'.m in N. Tell, ab i-liis barbaris 
confuta funr, (mere et /ton ore. Hue refpiciens 
Cyrill. I , a. 4o5. br.bet s-vupoodevusS-x. Vida 
etiam Orig. I , / ( 38. nota e. 

11. ti«j» wx^»»] rr,'t Ix. yiz.PM- E. Eleganfer quidem. 
Ex mets tamen nullus. Ita tamen Codd. Chrvf. 
et editio XI, 287. a. b. d. v. P. Hoc cuilibet 
C-raeco in meniem venire poterar. Vul^atmn ta- 
men Bafil. II, 638. fed III, 28. rvy |* v.ixpZi 
ecjciTciriy. tXctfZov, vj Y\dti rtreheiufAoij' hooKtu Jg, h 
Hgy xocTctAccfca)) l<$ a> xgj KocTeKyCpSrjv 
v7io rev %?i~ov Uaov. doehfpoii iyoo i3. 
SjjLXvrov v cv7Too Koyi^cfAOLj y.'ocrsiKv\(phoij' 
tv oe, rcc (Jtev OTfiavb €7n\avStuvofAevos, tcis i4« 

4t<vKa> e7i\ to (iqctQ-chv t"y\s uva> xAjjVffWf 
rev Besv iv %Q^*> Iwov. oaoi ovv i5« 

reKeioit tzZto <p^ovoo^s\>' y^cy h ri traces 
CfovfTrf, KM tovto o Beos v/Xiv ducKU- 
Ai'\J/«. TiMv hs o {(pBccaccfjiev , too i6. 

dura !«♦ i\etfi'»y'] -f- if *tr) ei^iKXtuuctf. Wetitenii D. E; 
Elegantius etiam F. G. >j r.dii ^ixetiuuuf. Er^one 
Grcaecum c|iio(jtie eit ^tKXtufteij » loco oi^ikczim- 
ftetf ; Ex dialeeto mea ■ hoc eit, Aeolica , inquit 
Griesbachius. Audio. (Contra iunr mei o nines 
otnnino Codices, ut credibile eit. Mox Bafil. II, 
1 59. omittit T6v el tvio-eZ. 

i3. ip.xvT%» iv ] ifi*vTni> 'ovtoi. Sic et Bafil. I, 3?2. 
II, 457. Saepius haec repetit Chryf. XI, 290. d. 
f. 291. aliquoties. I, 459. 461. Modo vero libber 
ov , modo tvTcu. Semel explicat ivd'i?ru. ev7rt>, 
praetor alios, Damafc. II, 201. (i3|. Scio lamcn, 
alio in loco temere correctum die 'ovtfu , loco iv, 
de quo luo loco monui. 

14. t* fiiv ott'ktu JjriA-] Ita et I5alil. II, 467. fed III, 
125- t<uv cTTie-B-it firtX.. 1'aulus modo cum geni- 
tivo , modo cum acenfativo habet hoc verbum. 
Codices lilc definiunt. Ath. I, (j38. r&* 'ontoS-i*. 
796. Te~5 ft'o omaS-iti — * toT; di tu7r(>ocr&tr. 
Ailingit II, 620. Idem 111, 3/. exhibel; in t« eyl tfwi, /O t A / 7t 7t n nVn s. 5 '19 aura ^ci%elv xocvovij ro avro (PgcveJv. 
ij.avwjLiprjTUf y.ov 7<WSv, ajM<pej, v&j 

<TK07IsiTS TOVS OvTOO 7Te(?t7j:0CT0< VTCt£ , KOlSjOOS 
lS.S% sre TV7T0V V\fJL0tS. TJToAAo* 7«f 97ff<- 

TictrcZaw, cvs Ttohhetxis eheyov vf/Iv, vw 
<5s %&} KAu'ixv Asyoo, rovs e%$$cvs rod 
ig.^ocv^ou rov XC't'cu. ccv to re Acs etna- 
A*/<*, 2sv &eos y\ KOihloc, ncy f\ oo£oc 
iv ry oli7%v\>ri aVrav, ci rot irAynot. (p^o- 
IB. zo.vovvres. [TfcAci-.] ['Af%J7.] »?a««v yaf Tfo«* t*!< r 
to TtoXlrevfAOC, iv cv^ocvo^s v7id:iyei, e£ cv 

V&f 70iTY\QCC Ci77eKOe%CIA?Bot KVfjlOV lr,<TCV9 

Q.i.'Xqilov' os iAsrot(r%tiixc6Ti(rei to (tiZ^m 
rris Txneivtovsoos ifjU»v, its to yevso-^otf 
avro c^fxfxo^cpov TV coopctTi rris dc£ns 

CCVTOV, 
III, 20. IB. rut) uytom itgojLictfTi £ fciv xXr,tczvrc$ ft'ur.t 

rivfttt. 

16. xcctivt , to «t/T^ <pgevi~v~} — E. Ex meia aulluf 
omitiit. Ex Birchianis Vat. 1209. In alio Vat. 
transpofita i'unt. Scilicet priino , ol> o/Aoier'tXivr* 
omiffa , deinde alieno Joco inlerta. Hue refpicere 
videtur Balil. II, 229. b. v. P. 

19.] Sine varietate, fed verf. 18. negligenter refert Ath. 
II, 90. 

20. iv^ciioit] cvfxvv. E. Baiil. II, i63. omiffb, xleta 
iti-rovt- Sed ivgetveTs 3/ ( 2. 35o. 6Z9. ubi et cetera 
habet. 640. 64',. Allingit Ath. II, 5j. ubi hv$a,»~, 
led 90. et/f«»«7$. , 

St. in to ymie-9-cq duro ] — E. Omittunt A. B, D. 
F. G. Habeni orrmes mei. Recitat Balil. II, 639. 

o» r i. 35o. &f> *bk ^n ? cf \W* $*«* 

ccvtov, koctcc rr,v ivegyeictv rev ovvocaBotf 

OCVTOV 3{Cft VTTOrd^Cif SOtVTto Tol 7TUVTCC. 

-r I 3^' ~ \ \ I 

Cl^s, utiektyol fAov dyoc7SY\rol xgLj s7*ma-lY y r. 

Bvjrck, %<x^oc %cy fefge&cs y.ov, ourco 

.... \ i ) . > f.» 

<^msrs 2v xvf/a>, ccyx7rr,Tot. svcoiav'2. 

*7:x£uxoc,hoo, ^cy awrvyj\v thx^ockxaqq re 

uvto (fiqovslv iv xvgts)' * votf iq&rou ;^5« 

ce cu£vys yvriaiSy cuAAa///Savou oevrctis, 

mTtvss iv rcc ivctyyehia cvvi^Aijtrocv pes, 

/USTCi 7{Cfl K?^fA8VTCS %&f TKV Ao/TTftJl' tFUVff* 

yosv po'j, dv roc, cvojAuroc iv @i(3A&> ^aajfsz 
tixtt t**t TiAof .] ['Af%r'.] %cu^re iv xi'f/04. jr. 

wxvrore Tixhiv ?£«> %cu^ers. ro ett<£7-5. 
KfcV vju^v yvacSHfraj moiciv ccvS%oj7rcis' o 
xvfiss iyyvs. yz/joh pegtpvotTe' ccAA' ev6. IV, /}. ir. t?j «f^;«x^ t«> /3<*".'<v* > [*» «aA«<{> t?£ 

fictixtpogev- J HOlhtpe), %(ltf>ZTi if Xt/^iOI. 

Chrvf. XI, 297. c. 299. f. X, 070. d. 3SG. IX. 
584. Omittit Cyrill. V, a. 284. V, b. i3?. 111. 
54(3. IV, 819. Habet V, b. 369. Apud Ath. I, 
742. variant Codd. dee/i 818. £>ed hie eft etiara 
<r^r,y.% , loco <reo,uct. 

t&VTCt)] CCVTU. A. 

IV, 2. *i/«J/«»] Alii tvafri&v. Utraqiie forma Graeca. 
'Evodixn et ipfe probo , propter Codices. 

3. KCHf *£«T»] »«/ i£UTt». V. P. fy &./( & I A t 77 It VJ o- ; o J v v.*v> 351 

Ttccvr) ry 7tgo(rev%y ^y r?; osy\gsi [astcc 

lu%a^7<W toc diTYijAtXTOt, vy.MV yvocgi£h&co 

rj. 7J%os rev Seov. y&j y\ ttgyvn rev &sov 9 

i] v7tcge%cv<rcc, 7tKVTcx> vovv , (pgovgrjaei rxs vxig?%ov<rct] Ita etiam Bafil. I, 5g6. Chrvf. XI, 
joj. 3o5. 3i(i. Sed II, 25o. c. d>.Xci%oZ !))■ 

(ZvAviiv, ovTiotr; Xsyuv' (ergo ipfiiiima verba 
Pauli. ) i) ftgiiiw rov $-£ov, Jj f 7r i £/3ot tv 6 v rr a. 
7TXVT& vovv. Jam /i quis ita argumentari velit : 
Si Patrum auctoritas alio in loco contra probos 
Codices poteft valere, valerc eerie debet, cum 
locum de indultria interpretantur, cum inrle argu- 
mentantur, cum contra haereticos diiputant, cum 
noininatim Evangeliitam aut Apoitolum indicant, 
cum bis, ter ac pluries oodem modo recitant, 
cum plures eundem locum eodem modo referunt, 
cum dilerte Codices N. Telt. depravatos efle, 
monent etc. Atfjiii ab exemplis contrariis vel ex 
hac editions- doceri poteit, eos nee in bis valere. 
Quid ergo valebunt, cum memoriter, cum obiter 
ac negligeutcr, cum, nt Photius de Clemente 
Aiexandrino et Ongene elicit , a-vyne-^vuivnx;, 
uTTTt^ it.L7rXqx.Toi > nuf fret ^a. hoy ur 0.7 at, loca JlttC- 
r;,m fa era rum reierunt? lies ergo temper redir, 
non ad fcripta Patrum, ncc ad Caii et Titii theo- 
logiara dogrn.iticam , moralem, exegeticam , mviii- 
cam , apocalypticam , novam, mirabilem alque 
Inauditam, verum ad Codices N. Telt. , fed ad 
probos, non ad fterquiltniarios, non ad interpo- 
lates ex fie dictis vcrjionibus , iisque puerilibus, 
non, ad data opera, ad fraudem co;npo'itos, non 
ad lucrandae pecuniolae caulfa ab impolcoribus 
feriptos, non ad eos, quos liomincs Graecarum 
litterarum nrnrlus ignari exararunt, adeoque in- 

1 numcra- 


immeraliilibus vitiis inqninarunt. Qui vero funt 
ifti Codices probi? Scilicet, cjui nee ex inter- 
preiibus, nee ex 1- holiis et lie dictis catenis, nee 
denique ex leciionariis int-rpolati funt. Ems ae- 
neris Codex nullibi, ne unus quidem, licuti neo 
homo perrectiliima corporis laniiaie praeditus, 
repe itur. Meliores t.imen atque optimi larile 
dignoicuntur , imerpretibus et lectionariis cum 
ceteris perpetui te.xtus Codicibus comparandis. 
Quia etiam dillenlua eiusdem generis Codicum 
inter fcie, tallum et ver m arguir. Er-;o atten- 
dendum, qui fint , exempli cauff.i, Codices Cbrv- 
foitomi , qui Theophvlar ti , qui Eutlivmii qui 
Oecumenii . qui Dauiaiueni, qui cuiusvi> generis 
catenarian, qui Icholiorum, qui diverii generis 
lectionariorum etc. Itaque etiam ab editoribug 
omnibus accurate notandum erat , e quo genere 
elL nt Codices linguli , quod ta.nen , et rarifiime, 
et a paucis factum elt. Non propter criticos, 
nee propter ceteros viroi eruditos , fed propter 
iuvenes, qui aliquando gruis ad exemplum gulae 
cenlorum , tanquam luporum , colli longitudinem 
credere ac N. Teitamento periculolam medicinam 
facere vluerint, moneo, ne iitam medicinam 
iulto diliiciliorem et periculoliorem arbitrentur. 
Sola opus tit attentione ea, de qua modo dixi. 
Etenim ne duos quidem eiusdem geneiis Codice* 
iuveni, qui ubique eodem modo corrupti efienr. 
Ergo alter alterum erroris arguit. Cornparandis 
vero diverfi generis Codicibus pluribus patet, uter 
eorum in errore verfetur. Difficultas ergo haud 
ita magna elt. Sed nee periculum viro coniianti 
admodum inetuendum. Tuto enim retrahere col- 
lum licet. 2Sam lupi iiii, hoc vL\ , iracundi et 

rabidi k^iv K^Brj-i c<rcc cs/uvct, cacc fiixociot, cacc 

dyvcc, oau TtqccrCpiXYi, ecrcc svtptiuoi, ei 

rts ci(>s7i) %cfj it rig eticcivqs, rctvrct 

g, Aoy<'£WSf. cc ncy s^ocBsre, x&j TtotgeXdi- 

rxvTct Ttqaaaere, X&f °' $ms T%§ ii$rjvy}£ 

key a& vu&v. [TiAer.] rho < '/% 

fitCi'M, 

IA. iQ. ['Af%Ji. ] €%o6flviv $s iv Kvgi'a) fjceyochas, 

cti r\Srj Trorg ocvsBctAsrs to u$t?§ s}aov 

it. as. cv% on 'tCotB' vsegy&iv hsyce ' iyoo 
yccg e'fjiuQcv, ev his h/ui, czuTccgxtis eivcq. 

l2.'oi$X * XOj TUTTeiVoZcSotj , Ol$Ct> 7{Gtf lie^ia* 

a-eveiv* 

t\ T , to. I A. *$ /S. Ttis net- */3^- a.e'iXQol, (Za^nf 

rabidi librorum cenlbres , fennel aperto ficta den- 
tes rur[u3 occludere nequeunt. Frultra ergo atque 
inaniter biant , ac tandem iplf ird'ames fain a 
pereunt. 

ys>j44*r«] Tbeodoretus et hdc, et cvopdrx. v. 46^. 
Ex Wetit. F. et G. notatur trupxrx. Atque ita 
prot'ecto eft in G. et in Latino eius , corpora. 
Huiusmodi varietates nullus meorum Codicum 

agnoicit. 

12. citiek t\] ott~x Keif- Ita poflea ia quinqud inveni. 
Credo , }>\ clam illatum efle a Beza. Pro xaf 
quatuor notat Bircb. Miror* JDarnafe. haf non 
iblum It, 2U.4. fed et 364 qdanqualn bic eym in- 
terponh* 

/0> 354 <?* V*-# njif •* -* *>vj 

a'tvew >{cty v^e^elaBoij* 7iccvra h%voo fa i3« 
Tft) SlOVlOCjAGVVTi fJLS •OCgt < *&- wAtfv k«Ao;s i4« 
£7rciYi<?oeTe , <7uyy.onMWi<rocvrss po<j ty\ SA<- 
i/>?/. otaccrs os T^gij tufts, <PiXm7iv\aiCit\^. 
on iv oc^xv r °v tvctyyeXlov., ore I^ASov 
gstto f/.u-Kedo\iocs-, ouosfxlot (xoi skkayigicc, 
iv.owooiyaev hs Acyov aoceoos H&j A^soos^ 
ei fxfj vfJLeis fjiovci' on k#V cv BeaaocAc- 16. 
\>Ik% nsM CCTZOLJ^ Kcpj S)s its rqv xgelctv y.ci 
lu'siA-^jocre. eu% or; s7iify\Too to oc/jicc, i 7. 

aAA* l3. pif.s'&'J — E. Habent mei omnes, ac praeter alios 
Bafil. I, 1 7 r. 568. 4 ,8- II > 4g8.^>33. Ath. Ill, 5y. 
Dd/nalc. utro:|ue Joco. Cyriil. 1, a. 140. 148. II, 
142. 685. Ill, 677. V, b. 35. Ir.troZ %enoV' At h« 
11, 68. 

i5. 8T£ I|«aS-«* ] Ath. II , 322. i^ixS-ovros jaw , ubi 
alia 'etiam tnutat. 

16. 1«? tjjv %eilu.ii] hi in textu deelt, fed elt in fchol. 
^ecum. II, 110. f<j cum meis dmnibus fervant 
etiam Codd. Oecum. T«? %£i!u<; habet Cbryf. 
XI, 3i4- a. b. idcjue atieo urget. Sic ergo etiam 
femel in fcbolio Cecum. 1. 1. d. Contra flint 
ceteri Codd. ac met omnes. Ergo etiam iple 
Chryl. vulgaturn baliet XI, hji. f. hjj. e. Pagina 
ergo 3 »4- coricionabatur Chfyloliomus , pagina 
ic/t. 6?3. inlpiciebat epiltolam Pauli, aut fakem 
non opus b.ibebat nuuiero plurdli. Conlulto id 
lite monui, quod bic de nullo dogrnate (ermo eit. 
Timen Cliryloltojnus prtoro loco data opera haec 
interpretabatur. c*f*h /&-23<p { A / 7: m y\ a / o u s. 355 a'AA' eTTi&ru rev iccigvrov, rev 7Th€Ovoi£cvreo 

l3. fV A070V t'^i^l'. CCTT^X 00 °* 7iCtVT0i, T^Cfy 

7re°ia<reuot)' 7ien}J\^\J-ti\ , oe^rzy.tvcs 7ict(jcc 
f7ju(Pt>&oiTcv roc Trc&g vyoov, og/jiw ivooolcc£> 
jq.jlviccv OFxr/jv , tuccge^ov r£ 3e£. os 
Bees (ucv TTAygteaet Ttuaotv %feiccv CytZv 
K'/TX rev 7t?\QVTCV CCVTOV , iv ocj*y , ev 

20.X% i: >® tycoy- t& os $sZ }{Cfy 7tccrg) 
riL'.xv Y\ ocfcoc hs revs dtoovecs roov cttoovooV. 

2i.dy.rv. rx? r n'XGCtG§£ Tioivrcc ccyiov Iv 

%f>i%co hfcrov, ctcr7rot£ovrc*! vycls Of cvy 

22 J jam ocdrkCPoi, ua-yici^cvTctj vy.as 7idv~ 
T££ c- aytci, y.y.r\i=;cc os ct sk rt\s kccktcc- 

23.^-'» oficiW. >? %<x$ic rov xvgicv * lv\acZ 

Xgi^OU (XSTCC TiCCVTOiV VJJLOQV. dyV\V. [TfAc£\ ] T/AosTfls^. 

n^ii <Ptht7i7ivi<riovs sy^dZrj d%o ^dyrjs cY 

19. TtX'fi^oxrn ] w }.■■■<, ^ut ay- E. 

;£££<'.*»] Hie adeo etiam Criticum agit Chryfoftp- 
mus. I riphcem ergo lectionem memorat, yxptv, 
%xpt*ii > %8l'*»> quod poitremum probar. X! , 3i5. 
d. Hanc crilin efl'e hornileticam el temporariam, 
fciebant relirui interpretes. Ergo nee memora- 
runt. In meis Codd nullum eit vtltigium voca- 
buli x*$tv tt -^n^ixv. %%iixv etiam Cyrill. V, a. 
373". 

23. y.v^tcv Tlfiuv] ypicov — A. 

yrxvTO'j J rov 7rvzvp,ct.Tc<;. E. Afttii/ illentio tranfit 
Ghryf. XI, 3ib\ e. quod nulla interpietacione in- 
digebat. H 35t> * - v vc> H II f o g Kohaa'crasiS ['Af%vj'.] IIcfiuAoff cLt.o^qKos h]GOV %f/?ou I. r. A. 
o<« Bshr,jj.ocros &scu, ^c/ TtfxcSeos c #JVa- 
(pos , TcTf Iv ' xoAasrcraTff oLylcis x&j 2. 
snow's dSsXCpdis sy x^Z. VA^X'l-2 ,%»V /S " B« 

T»;i yi A. 

I, l; A. T>i 7. t^; y.ot. £/3^- Iv ttAAai - troc&jiarai Act. 5T«j,- 
Ao; <*7roroA«s ojc-of %gi?ov* 

I, 2. B- <r«/3/3*T« Act. ec6eX(pci> £«g<s Vf*ti y.cq UPW) 

I, 2. xoAacir*??] Maximo confenfu mei Codices, et 
in indicibus, et hie, xoAces-ireeT? er.hibcnt. In aliis 
tamea Icriptoribus legitur y.oXo<ra-a^ et y.oXocrdf, 
v. Wetit. Hanc urbem poltea dictam efi'e x,u-jcu- 
2d h. 1. monent receuiiores Graeci interpretes. 
lidem affirmant, et banc, et earn, quae elt ad 
Ephefios, eodem tempore miffam effe per Tychi- 
cum, ac maximam effe inter utramque ilmilitu- 
dinem. 

*«/ y.v^io'j Ir.irov Xgifov] — E. Ex rjuinque Co- 

dici- OfyfJL & K o A a a- c a e*7V. v 557 

A. tvgXXtS'HC vniQ y.oXoiTtrct'iuv oty.nwSsvTuv B-iai stt 

3. ^X^Q^ov^ev too Ssoo x&j TrciTg; tgv xvglov dicibus , quos poftea con fid ui , nulhis omittit, 
<|itod eo notabilius elt , cum inter eos fit Cod. 
Thepphyl. Oecum. et tcrtius cum fcholiis , ex 
Chryf. Theopliyl. et Oecum. ejvcerpiis. Ex XL 
(-odd. prioris editionii meae, qui hunc totum 
locum exhibent: nee enim haec pars in omnis 
generis lectionariis legitur: omittunt foli tres, 
nomiuatim i. Chrymiipmi, d. Theopbylacti et g. 
Damafceni. Cur hi tres haec omittant, intelligi- 
twr ex Chryf'. v. P. Codici d. et editioni Theo- 
pliyl. LonfJ. repugnat Cod. Aug. 3. ac rurl'us Cod. 
g repugnat edit. Da male. II, 2o5- Reliqui ergo 
Codices omnes , tain textus perpetui, cum et fine 
fcholiis, quam Praxa] oftoli haec fervant. In 
Cod. Oecum. Aug. 8. uon ad verfum fecundum, 
fed ad verfum terrium , (tJ $■;» x&f 7rx.r^\ ,") 
legitur fcholiutn, quod cum in ediio, (II, 117. c.) 
tarn in Craeca , quam in Latino corruptum fit, 
ex Codice ifto hie reddidi : )-A.r\ l'c:a7 TrtivTU, iig\ 
tov 7rccTf*x cti/xTtS-'c'JUf , ag t u?j tvB-iai avrolc, 7r^e- 
$%?aji (Voluit 5rgeo-s"?»«^. Sed laepe in his omit- 
titur try ut in Tgoa-vxav. Atyo$ autera dkitur 
7rpr,<r^cio-B-i/j reus ay.cu.ic,, t&7c. eutovourt , qui mo~ 
/"Jie nil aurcs accedit.") ray ).oyov , »>)~lats oviri, 
dice o\ Tij? eyi/s%ila$ t*;? 7r^o<rsvp;?^ , rift 7rgo$ 
xvtivs cty:t77ijv ODAoi. Ita Cod. to!, cor,- pflg. I, 
Hoc vero ipfo h Itolio poterat aliquis abuti, Ut 
tolleret ilea. Sed tain in Cod. quam ia edit., 
rer'ertur ad p'erfum 5. quod fatis quoque docet 
vocabuluin ■xpa<riv)$i> Vide e&iam Chryf. XI, 
":-,z\. b. ubi tapien 7rfieTiB-haf feni'u caret. Opor- 
tt't plTe 7r^6<r~y J !/cq , aut Tr^na-hm^cof. Idem, qui 
auctor fait, ut Enhef. 1, i. dubitaretur dt? t<>7$ 

vylea; 558. &P 1 ; t *' n f o s YjfAOOV if\<TO\) Xgl^OV- 7TCCVT0TP 7t£$l VfAVV iytoii f Vide ad h- 1- inearn animadverflonem :} 
is etiam auctor fuit. ut de his dubitaretur, Icilirpc 
Origenes, eo in loco, ubi line ullo coniilio 
initia epiitolurum Pauli memoriter recitat et inter 
fe comparar. Vide iu interpretarione Rufirji IV, 
467. col 2. E. Eum ergo h. I. temr-re lotitus 
eft Cbryfoftomus Theodoretus, et Origenem , et 
ChnToftomum legerat, quos ipfe aupellat pa'g, 1. 
2. rovi t?? oiKOvuz »? <pa/?7,3ois. Tamen forum 
auctoritate hie non elt niotus v. pag. 4y3. et ad 
iftum locum NocfTellium. Ex mente Origenis 
1. 1. tollenda quoque fimt: 1. Theff. 1, 1. «VS 
S-sou — z^i^on , et Tit. 1 , 4> 4A5fl5 et y,vgiov, 
ante ly,Tov. Ipfe Origenes leiifit praeftantinm 
animadverfionis fuae. Addit enim ibid. 4t>8. col. 
1. a. haec: c/uamvis curio/lor {-regicgyiTi**. *) 
vidcatur huius'modi animadverjio etc. Hanc Ori- 
genis curioficatem , 7r£etspyi<z-v > hoc elt, ut e^o 
interpreter, if*fi}ovTn<rutt > iple adno Hieronymus 
reprehendit ad Ephel. 1 , 1. Quidam curia/Ins 
etc. Cum mei I'raxapoftoli b. et e. hunc verfum 
bis habeant , in duabus diverits lcctionibus , ego 
autem nullum defectum uotarim , per fe intelligi- 
tur , eos haec verba bis habere. Examinemus 
iam omnps omnium editorura Praxapotiolos leu 
Apoftolos. Apud neminem quicquam reperias, 
nifi apud Weift. qui habet : stpoj't. 1. hoc eft, 
Lectionnrium Cottonianum. WetftenLus er<jr>, 
uti per totum novum tellamentum, ita etiam hie, 
lector s dubios relmf|uit, utrum femel , an bis 
omi::at. JSullibi enim apud eum reperitur in 
talibus bis , ler , <juater. E;u!ein hegligentia I>en- 
gelitis examinavit Evangeliarium Auguftaaum. 
Erant ergo editores non minus curioji, vel potius, 

nes.lt3.cn~ CA-fa/jJP-^ K c A cc a a a Jjtf.V, \ . , 3~9 

tV^v ey 3&S ,< »? <>icrctj, ^j/ -n?v ccyccTrriv, 
5-TJtv p/f TtdvTccs revs ecytqvff, Six rrjv 
eAtf/dc*, T'/jv GC7T0Ke;fJifor]v vpiv iv tois cvgoc- 
vcis-t w TTgcwv'aotTe iv t£> hoy go ty\s 
6,ctAr,&eict; r^Z ivocyyehlov-, rov 7iot^ovros 
Its vuecs, lioiboog ncfj iv 7roevr) tm kcct/uoo' 
X£tf k~l K0t$7S0(p0$0<JfJt.e)iQV, kocSoos x&f iv 

V(MV, 

ne^ligentes et trmrrarii , quam divinus Origenps. 
Ego, modo Wiuenhergae dege ns , fcio, quo folio 
iltae duae lecriones Mofquae in Codd. b. et e. 
legantur. Sciant vero etiam omnes, qui intuentur 
editionem priorem meam pag. XIX. 

4 Aiiqui, omiilb r;;v , poll xyx-xM, aliqui poll xyiavs, 
addunt : jj* t^ire. E. 

') x.u^7re(pa^ovuivov ] -f- y.aj\ xv^dveuevov. E. ChrvT. 
XI, 525. a. id non f'olum iavexrt ex verT. 10. vetum 
etiam interpretatus elt. Eum alii fecuti funr. 
Sunt vero adeo Codices, qui x.uj uvt-xflusyov in 
textu omittant, cum tamen Chrv/oftomi icholium 
adjectum habeant, tit Aug. 6. ubi ita elt: trt, 

<P<r,Tl , KX^TOlpOgOVILliVOV , TOtC, tgyctf XV^XVOUiVOV 

£1 , ~ ■ _ V / ~ \ v 

Ot, IX. TOU TToAAOVf TTf'eiriFVO'sf. Tovro "/(IP y, X P TZ ? 
\ '/ «. , * , N \ m 

y.x\ ct v % i) <r t s tvxyysXuv, to ttoa&ovs iratei* 
p.x$*.Txq. KxeTToi et xv^yfrK; elt ex x.x^7re<f!e^ev 
f^nav et etv^avofesror* nt otpetAV » ex iq)siXe/u.li/*iii 
i. Cor. 7, 3. Hie tamen nemo ita itultus I'uit, 
ut k-xottgs et avirna-ic, , lit in loco ad Corinthios, 
in textum recipure voluerit. (Jirvl. VII, 724. d. 
rurfus addens , kuj xv^xvlusvov , copnlat hunc ver- 
fum cum verfu 23. addens : iv Trxry tj? y.rlo-it r*\ 
vtto rev ovgx-vov. Item IX, 758. b. y,e>.x<r<rxsvriv 

iAlySV' OTl t$\ X.Xg7TO<PogOVUSIir,li XOJ Xl%XVoy.iVCV 

to sv xyyO.icv rev &iov iv 7ixvr\ xlcut*. et X, 

344: Z/ob^^A-^ IT c s A^hv Cfxiv, [ A^ou.] d<$ qs tfixteocs fjy.Gvaotte 
' ncy hfiyvaaTe rqv %<x.otv rev SeoZ h uAy\- 
■aaa f 1 (Acs. kocSvs you suctSsTe 7. 

#770 sxetipgoe, rov ccyccTjrjrov awaovAou 
jj/usijv, of I^J 7r<?yf u?r^ u/ua>v otdxovos 
rov X^ov' k&\ firiKocGXS qyfiv rv\\> 8- 
uftcwv dyoi-7fy\v h TtvsvpotTi. 

B- itt^jg f*g< ocvrav §tq (raCpectv Tflstx.rix.ijv % I;; ovvX-jAtv 
&^ro tifli/ >j5 , <tvk iy%ot,gt?t'oc. t>j; sifeg.'^s-sw? tsjs t^ 

d/aj rsure ;(#/ jfyugTs- «'$' j^ff Yip? gas *jjccJ-q. 

pSVCi, K&j OtlTQVfiSVOh 'iVOC 7lAtlgQC&7l72 rY]V 

STi'ty vaxitv rev BsArifAxrcs cevrov iv 7: day 
coCplcc 3(gy cwecst 7ivsvpcirtKtj ' TK^moCr 1 q, 
rr,aecf vfxxs d^loos rev xvgiov hs Ttoicxv 

CCgeCTKSHXV , ll/ TTflCVrl e(>yQi) dyixBw XX(;7IO- 

(pegevvrss ^/ dufcctvcixevcf hs ryv e7jlyvcf}- 
SiV rov &eov 7 $\> navy duvdpsi ovvx/aov- n, 

fJtSVCi 

344' d. xaXas'TettOe't yfla.$m fXiyt' xst^-rc, tSi 
x.xg7r',tpegovptivoii xoj xv%ctvoju.sv6v tv 7rxv?t ra; 
»<?<r«a) , Ttpl tov tvotyytXtov Xiyikiy- v. P. 

x.ty tTtyvars] errpre typptfietae abl'uqt in edit, 
Grogor. 

iq. f<; r«v lar/yiw^v] I? tk iTiyvaru. E. Ita Chryf. 
XI , 555. b. 554. a. 335. c. d. bis, £rgq qujp- 
c-uies , cum locum de iqduiiria jnterpretaiur. At- 
que ita Joins habet meus CpcJ. Mpfa; CJbry{j |, 
Cyrill. V, &• aSU. ty, STiynvcci, fxsvoi aarcc to xgccros rY\s oofyts c&vrov, 
hs 7rccvciv vnofxsvyv K9$ fjaxK^oBvptiav (jlstcc 
r. 12. %az$ff. [TsAcs.] ['Af%>f.] wyjx$GoZvTesTb.*tTti<y. 

TW 7?KT(f}, rZ IKKVOOffO&VTt YljJLKS US TY\V 

fts^locc tov aAygov roov ayioov iv r£> Qoorl' 

i3« os eij^vaccTo VfJtccs ek Ttjs e£ovaiocs rod 

tTY.cTovs , ^/ fjisrs^asv hs rv\v (oxaAetuv 

rev viov ty\$ dyocuris ccvtqv' 

V- 

I, 12. r. XVglOtKr, X/J. tCtiiXtyo'i » ivfcxgiS'ovuSv TO) B-iic 
XCif 7TXT^ TO). 

?2. tZ ttxt^I] to) $■£». E. tZ BiZ X.U1 TrctT^i. C. v- P. 
'\'Z B-zct, ' kcjj tstxt^i , in principio , perfpicuilatis 
caujja, Ath. I, 176. qui haec ad Tin. verl. 17. fine 
varietatc notat, omiffis tamen verlu i^. o^ix tov 
oiiu. uvtov , quae nos exclufimus. Tui B-eZ lolum, 
habet Chryf. XI , 535. e. f. Quid hie de Praxapa- 
Itolis editorcs omnes ante me? — Nihil. Vide 
liic indicem leciionis. tZ BeZ kccj ttoltpI. CyrilI T 
V, a. 286. 371. (jion , 375.) Idem habet fv%*gi- 
rovpzv, ut Praxapoltoli. tZ B-sZ kuj w«rg/. 70S, 
ubi usque ad fin. verf. 20, recitat. V, d. 3G. ad 
(in, verl'. 20. II , tiyq. Tw ttxtqI lolum V, a. 368. 
led, £> rca y.Xa^m 11 tZ tpairi. Tot Trxrgi. V, d. 
109. (non, 209 ) ubi ad ha. verf. 20. recitat. 142. 
Sic etiam VI, a. 137. 197. Bafil. I, 17. tZ B--Z. 
xc^i ttxtqi, et mox, |r Tr, /xige'ti'i. Sed II, 47** 
ubi longiprem locum accuratius recitat, nulla elt 
varietas. 

ixxvojo-xvti] KoOAs-AvTh E» Jta infimi Codices 
apud Wetit et Birch. 

id,.} Cyrill. V, a. 387. \%ilxtro, yx% v/u,Z<; S-$\$ y.ctjf 
Tro&rr.Zi u% ycvsi c $-iT77s<rio$ tipq tvxvXoc, » sx. t>;s 
f£ov<nx$ rr QxcriXuxv T)j$ ctyX7T>i$ tov viov xvrev 
tv tZ tyuxU In aliis iocis, hie iaudatis, vulg^tum 
habet. Etiam III, 435. V, a. 58«- _ .-V, ~ / \ , , ~ ' \\ 

r. CT:£l TKS t¥ X£t?t* KTtO-iUi X.KJ UUtDtTilTt 0S<, Ttlf X.CCTU 

a-vvxtpstxv B-iov- 

h <x> e%opev T*jv_oc7roAvTP607iVj * TY\v utye-ik- 

(TlV TOOV CtpctPTiGOV' OS S^tV SIKCOV TOVl$. 

SeOV TOV OtCPOCTOV, 7IP r J)TGTCY.0S 7I0LGY\S 

XTiaFGOS' OTt iv ciuTU SKtIgSyI TCC 7!CCVTC6)l6. 

TOC 

\C\. u7roXiTPu<riv 6 iu. rov ctuxTos cvrov j uiret.vTpw- 
trty. Cvnl). V, a. 286. uweXvr^oitriv x.cq. Omiffo 
Key- 371. 708. V, d. 56. 1 69. 143. VI, a. i5~. 
Jed 197. omiitit rtiam , t;)v v.t$i<rn. R rfius folnra 
u7ToXvTgx<rtv , fervato rr,v u.$s<riv. V, a. 5Sr. V, 
- b. Io5. Bail!. II, 6.48. otTroXt-Tgweiv 6 tx rev xi/ux~ 
to? avTav 1 t;;c «<f>S5-<v t»> 5i7S6g#7rTA< / «<*T0/i>. A<ot 
Tot/ «*«esT«? » omittit etiarn Chryl. XI, 3 7 >7. e. f. - 
Theodoretus i'olum <zi/roy omittit. 476. Ilia repe- 
tita vident.ir, aut ex verf. 20. aut ex Ej'hef. i, 7. 
Omiitit, praeter alios Codices, etiam Aug. 6- in 
texui. Tarn en in Icholio liabet : tZ oc.iju.etri dv 
ToZ kipiriv Igyxrxuivec.. v. P. Patrcs, (ut ex pjil- 
rib us vel hums lolius capitis locis cognovimus , ) 
tanquam critici , iimiles funt prrductoiiims Vlau- 
linis. Recte ergo i lie apud Plautum in Mo/tell, 
verf. i6r. intro co (non, ad aedes , led ad Codi- 
ces,) Jine pei dnccore. 

l5- 05 Wt ad verf. 17. 7rp} weitruv] Sine varietats 
Ath. I, 406 Idem hunc locum faepius haber , ot 
tibique, tov S-iov- Sed I. 55S. deliberato exhi- 
bet, ftK&v rev ttxtp\<; , oratione ita ibi poltulante. 
Huiuscemodi loca notanda funt. In Athanalio, 
Cyrillo, Cbryloltomo h.iec facile corriguntur ex 
aliis eorundem locis, in aliis, quorum pauciora 
fcripta hdbemus. liaec corrigenda funt ex proba- 
ti« N. Teltamenti CqrHcibut. Idem Alb. II, 487. 
Paulo tribuit , rx ttxvtx t> oivrco iKTifaj. 

16.J Bafil. I, 5. rx -xxvrx , un r.^xix, i'tn al^xrx — roc h tois ovQocvcis y&j roc sn) rye yi??, ? T« CgCtTOC }(Cy TV. CCCfCtTXy ure B^OVOt, 

urs xvqtcrvirss t hre d(> r %cc), hrs efcovcxtotf' 

roc 7rocvTC6 oV ccvrov nctf its olvro\> sKn-otf' 

17. >{txj avrcs i^t 7iqo 7Tcaroov, %oy roc nctvrot, h 

A. i&^suTfiS ffvie^ifKe' [TfAos - .] ;(g«/ olvrcs ['A^r'.] Tf '* e « *> 

g?U' »? kp(P«Ajj tcu aoofAccros rr\s ImKy\<tlocs, 

os s^tv ocq%i\ , 7r^rj)Tcroncs ex, roov veKgoov* 

iv'ec yhr,rccf ev 7roc<ytv oivros Tt^Gbrsugw. 

i9-[TeAc£.] ort sv ocvtm ivooxricre ttdcv to TE ' Aas T ^« 

TiAr^oofACC I, 18. A- tv; 0. t-;? >£«• £/So. k.cu\ ir(>esopT;ev Tcav $UT&>}^ 

f'<T= os^osyytAAiv f 7r t r si rtctf- Ex rccenjlone Pojlil- 
lali! Ex hoc vciTu laudat Alh. Ill, 10. |y « t<* 

strict* fKTi<rB-i)(rxv- 

17.] De \ erfu i5- ad 17, disputat Bafll. I, 292. difcrte 
hoc verlu noiaus In. 

18. «£#>?] aar«?£jj- E. Ex 1. Cor. i5, 20. v. P-. et 
Cbrjf. XI, 3.i5. e. f. 346. a. ubi U7rx%%>j inter- 
pretatnr et urget. <*§£>? et ct7r*^>J in l< hoi. Oe- 
cum. II, 122. a. Cy rill as locis laudatis aliquotim 
vulgatum liabet, fed V, b. i(jo. ocsrug^r, , quafi 
de fuo. Ibid. 244. V, c. 187. X7ret%%rj , (Vd ex 
1. Cor. i5, 20. Additur enim, ruv x.ix.otu.Kui- 
hw, Praeterea «££>! babet V, a. 765. fed |j, 
xe%7'. V, b. io3. 'a^>! lervat eliam Atb 1, 422. 
Solum, h e^vfij ex Cyrillo , fine nota voluminis 
et paginae, noiavit Grieshaehius pag. 128. Hoc 
ergo eft, ut ip'e ait, ad Jldern Pntruni emendate 
N. Teitamentum ! Indignor ! Vide mox. TlkYlQVfJLM KClTC(W<TCij' ^f §t UVT0v2.O. 

oiTjacccrccXKoi^ccf roc 7tct\>Tcc eis c'utsv, 
iigyivdTttuiGUS ctoi roZ cti^otros tov ^ccvqoZ 
ecurou, dV dvroZ) i'trs tx iit\ rj?y y?f, $it'9 

roc iv rots ovQocvo'is. 

A. TTt^i ISivv 7reecrayxy>]<; tj;j h <rnf.ici.ri. xeifou jcxf 
irxB-tt $ix 'prls'tuii. 

Sicy Cecils 7T07S ovrccs cc7iy]Xkor^txyJvov<i2i. 
^H l%S(*ovs t# oitxvoioc iv tcJs sgyots 
rols TiovrjgoTs, vvu Se cc7roKocTr,?<Aotj*ev, ?g. k^^u/ax] -J- $7 xvrcv. E. Cyrill. V, a. 709. 
oniiuir. V, d. 56. 109. 143. fed VI, a, 197. urAwgai- 
ftx t*i$ B-ioTr,roi x.»rotKi}<rcij <ro>u,u.r x i%K%. Quid 
bic ex Cyrillo Griesbachius? — Nihil. Veruin 
Tatius elt, huiusceroodi Critioum lilenljo praeter- 
mittere. 

30. *7roxxTxX\x%xf'] zxrxX^cc^uj. E. Cyrill. V, d. 
36. alibi vulgaturn. Ath. I, 544- X7rcicxrxXXci^cif 
tx nxvrx iv xv 7u> , £ip>ii>67roi>)fxs ret tv roi$ oi>g«- 
voTs x.xf tx iff\ ri?5 yKS' Vide ibid. 915. 

ci xvthZ pofterius] — E. Cyril!. V, a. 709. V, 
d. 109. 145. VI, a. 197. en.uxTos tcZ $ix rxv- 
pev xt/rov , ure. V, d. 36. Chryfoitomus liabet 
Utud et omittit. XI, 3\5. f. 346. aliquolies. Bafil, 
I, 175. liaec auingens, liabet: tov h^wo-xouirxvrx 

\ I rsV ~ ~j/ \ j > Tip 

tx ttxvtx dm rev rxvgev , an tx iVd liurlus 
auingic 191. 

21.J v. P. et Clir\T. XI, 35o. c. d. Cum Ephef. 2, 
16. confundit II, 3g5. Vocabulum «Vflx«TJ)AA«|e 
ihirabiiiter Icribae alirjui vexarunt. 'jiwnXXa&sy 
(til ex ChryC. 1. 1. qui tameu vulg.atum habet 35i. 
bf. v. Wetlt. iJirch. &*)jtt"tyi\ o A oc a a- «rf^'V'' 3^5 j» * 22. €V TOJ COOfAUTl TYjS (TCCgKOS CCVTCv , GiOt, 

rov Bocicctov, , nu^cc^y\acij vpxs ccyicvs 
Hey otfAooj^cvg ^/ uvsyK^^Tovs r.ocr?\oontov 

23. ccutou. [TfAcs\ ] hys lingers t% 7rfesi T * Xe * T *-'" 

mvcvfAevoi 0I710 r^ iAmbce rev tvetyyehiou, 
bu wovvecre, rev v.r^vx^hrcs ev 7i<xay t% 
xrfoei t% £710 rov ivfctw'y* cv e/evo'/xjjv 

Syoii) 7lCC\lK0S OtOiKOX'OS. [TfAoS".] TeA«ST*S& 

E. 7rzgl rr,s otx run ttovuv a.vrcv 0100,%*;$ ctyttxTufif 
i<; 5T o&gxs 'cctiv B-iev. 

E. 24. ['A (>%»?.] ^uv %cu(>a) h jois •no&UfM&i pov 

jUtxToc Tvv BaI-^foov rev %ft ~cv Iv ry 

(TOCgKl jAOV, V7Jtg T6V GOOfAUTQS OCVTOV, i^lV I, 2j. E. T>J s. tv$ y-ct- tfio. [i'v Tl<rt j O-tTTTifcQgieV t/3.. 
Tai; uyiotj xvtovo/xov xeef us etAAoi'j olytoiz.} 
«a iX($i\ } i/vv %,*i£u iv to»s. 

s3.] Aliqui Codd. Wetft. in diverfis locis, quod ipfum 
corruptionem arguit, hie addunt, xi)gt/f > x4?t/£ ««f 
««-^5"flAfl? , x.vgv% x«y ecx/reAej x«/. Ab litis ap- 
pendicibus liberi Tunc mei oranes. v. Wetlt. Mill. 

24. 7roL$-i;u.sitG-i pev] ftcv — A. Multoties haec laudat 
Cbryloitomus , fed loca cumulare nolui. Msk' ler- 
vat Cyrill. V, d. 71. qui hie usque ad veri'. 28. 
laudat. 

Is-o] c? Ir<». E. Wetft. Codd. C. D. E. 1. 
etc. Sic contra verfu 27. loco 0;, habent 0. A. 
F. G. v. P. Ejc huiusmodi Codicibus iterquilinia- 
xiis ergo iudicare licet de lertionibus V; el «', Yj iy.KXtiJta' i\g iysvoy'/iv iyoo dioutovos 25. 
y.ccrcc r»v oiv.ovoy.lotv tov Seou, ty\v dohii- 
auv yoi iss vyocs, 7?Anigoo<Toti rov hcyov 

TOV BfOV ' TO [AV^^iOV TO OCTTOKfK^VfX- 26. 

ygVOV OC7IO TGOV Oti&VGOV XgJf 0,710 TOOV "VfiyfaJV, 

vvv) os eCpocvefooBti ro r s oiylots ccvtcv' 
lis tj&eKr,aev o bsos yvoc^laocj , * t/ to 27. 
7:KoZtos tyis oc£y\s tov y^^rj^icv tgvTOv iv 
Tcis fBvstrtV, cs hi %$i^cs ev ufuv, r] : h7i\s 
tyis Scots' . cv vifxflc %ctTotyyi'Xhcye\ i 2.§. 
vouSercvvTee 7rctvrct o\\S(>oo7; cv , ?(#/ oidu- 
av.o\T?s ttccvtu uvb^cc7rcv iv wctcy ac<Z>icC) 
'ivcc Tiot^cc^ricxysv tjolvtm oi\$%oo7icv tsXsicv 

iv 

2a. itpxvtgvS-r, ] Dicenrhim erat, <pxvt%u$-iv. Vulgatum 
tarnen cum Chiyf. XI, 358. et aliis habet Cyril]. 
1. 1. Cod. Aug. 6. in textu etiam vulgaiurn, ramen 
in lcholio Pleudo - Cecum, fol. o-jrct- pag. 2. 
(p&vipaS-h 5 utide venit, ut alia plura . in V\ erJt. 
Codd. D. E. (^uomodo er g° huiuseemodi Codi- 
ces aut bic, aut ullo alio in loco valere poilunt 
contra incorrupios ? 

27. rls irhovTo;] rl to irXavro<;. Vulg. Cyrill. V, 
d. 71. 

Tcyrot/] dvrov- E. Cyrill. 1. 1. rev cv ro~$ s&ys- 
eriu , irtv r, 7i7r<j x.cq r, jAtk, <j its X% 1 ~<-''- 
Clem. Alex. 677. Quis fanae mentis homo hoc 
probapit ? Itnmo Griesbachius, recpnjionis Alex- 
andrinae auctor , ne quidem memoravit p. 128. 

iv iiftl'v] i* y)[&i»- E. Cyrill. 1. 1. 

u8. 7r*vr* «»9-§»3ro» fecundum] — E. Ex rneis folus 
Cecum. Aug. 6. onulgit. bic mrius VYetit. D. E. 

F. G. 2.Q. sv %$i~£> lr,<T6v' hi >&} KC7rioj, dyoo- 
vi$fjtevcs KccTut tyjv hegyeaxv ccvtov^ Tqv 
hs^ycvjj.-e\i]v iv ifxo) ev ou^u/Ast. 

rot-5 tv Ki^ ? rr i v cof>iXy l%cfTct<;. 

[I, i.['Ap%J7.] &t\co yuQ vfjiu? h&hctj, jjA/kcv 

ayaTvas ty/o m eg) C^oov^ [TeAc; ] ^y roovTUof i,n ». 

£V AflfiCOiJCclC*, H&i C7Ci &U% £6i>f«XCS<Fi TO 

71 goa so- 
il, I. ?. T>J r. TiJ? Xit. E/iJ 1 . «^EA<pa\ , 3-(\<V VU.XC,, 

F. G. Poterat fane abefl'e fecund q ac tertio loco. 
£>ed Pan. us confiUo $u'o-fcve£ofi'.ve$ ita dixit. 
Totum hoc, Key otoxtrx.. irxvTx avS-parrov omittit 
Clem. Alex. S~J. Mox idem, |» Train e-o$ix. 
Ergo: in omnibus Japientia. 

ir.Tou] — E. Ex meis uniis, et ex Birchianis 
unns omittit. Metis foitafie cafu , reliqui, nimi- 
rura A. B C. D. E. F. G. rjui iunt iier>}i iliniarii, 
propter S. Hilarium, cjui criticorum oecidenta- 
lium princps fuit. Omittit etiam Clem. Alt*. 
277 677. Servat cum aliis Ba/il. II, / ( 2i. 

Chryl'. XI, 36o. a. ubi hunc Jociun de induiiria 
interpretarur. Quin etiam expicat : revri-t , 
pirx 7roAAs;s rijj xy^vTry'tttc,. 1am ledulus ergo 
eit interpres Crirvl'oitomus, ut noa folum Pauli, 
lesl et lua verba interpretetur , idque non folum 
hie li-d in locis pluribus, aliis , uti propemodum 
ad faltidium lectorum monuimua. 

ni/ \ < -. ,i \ i ,i 

, I. ?£&> — y.uj oo~ot J i%a>v — koj ttxvtuv oral. E. 

Cyrill. V, a. 287. 

ta>£XKX<ri] YV ellt. C. D. E. (o£xx.x<rt. Eiusdetn 

Codd. t 3 68 <***,* II f i f y v^'V*. 

* 1 

TtgCWnoV fJlOV SV (TCC^'iil' WC& TtOtQUK'AY]' 2. 

h ccycc7iq, xctj lis noLvroc 7tKcvtcv rtjs 
7rA'4$c(pogiocs rvjs avvsasons Its eTtlyvoocnv 
rov pv^'iov rou &scv ncy Tsarqcs n^j 

76V Codd. A. B. D. lugxKctv. v. Bircli. Pollerius fe« 
mel etiam notatur ex Theodoret. 483. 

2. Trap atKXv&uo'w ] "k\v i qc>>§-utiv. E. Da male. Contra 
funt reliqui omnes et metis Damafceni g. 

<Tvfi^ t ^ tic '^- v ' r ' i "' 3 <rvufiifixtr$-?vTSs. E. Ira Cyrill. 
]. 1. Ex nieis folus 1'. Chryfoit. XI, 3bo. c. e* 
Idem approbat fchol. Oecum. II, 12S. b. c. Ned 
diffentit Cod. Aug. 6. fol. <r5r/3. pag. 1. Mofqtien- 
iis tamen Oecum. Cod. 11. quod iiti fcholialtae, 
ut interpreti, licebat, cxplicac per nominativuntt 
\iov ivwS-tvTis. Chryf. XI, 36o. d. mx $m$-a>o-n 
v. P. Hefychii gloffa non fpectat hudc locum, 
quod ex ititerpretatione apparet. Expticat enim- 
^i^x^B-tvrsi, %icctex$-svTis, quae adeo inter fe 
funt difiimilia, cum prius paJjWe . poiterhis 
active dicatur. Forte ergo icripl'erat ^nXi-yx 

y,ou\ l<? ttkvTcC kXoZtov] tis ttud to 7T\*iQ-as. E. 
Cyrill. 1. 1. 

x«y wr^?] — E. Cyrill- 1. 1. et mox, X «J x ^' 
PeZ- K«f 7rxT^i<; Key rev %et?ov> ex mds omni- 
bus unus tanium omittit Forte quia lupra 1 , 1, 
Oligenes, leu Rufinus , et Cm-vlb/tomus ilta iuf- 
ferant omitti. Cod. Aug. 6. Hie in lcholio in- 
terrogatt ri oe ttutqoi; x.oj viov pivrigiot i K«f 
folum, ante sjwrgsjj omittit Chryf XI, 56o, c» 
3«ji. a. ubi dileite eit: x,of rev #g<f"«s/» 5. rot? Xgrtov' h & vet 7jot,vres ci Byjucw- 
go) rJjtf qoQIms H&j rr,s yvgoa-soas &7?pKgu* 

[±.($01. rovro os Xsyoo, r i'vc& fxrj Tis vjaol? 

S.TJCLQctXoylfyiT&f h TTiQcivchoy'ioi. Zt yoc§ 
%cy Ty aa^v.) cc7rcty,t, ocKKoc too TTvevy.txri 
avv Cfx7y itixt-i %cuqoov K£tt pAeTfay vpoLv 
rr\v rcij*{v, ngjf to ssgexpx rife its %qt~ 

6. $OV Tt't^SCCS VfAOJV. COS CUV TZUgS A«/3f TB 

rev xgtSov hiuovv rev k^iov, h cevreo 7rs^i- 

vot iv ctvToo, vgq fieficttovysvci ey r# tt/^?/, 
Tiuboos ifitSccx&rtTe , TFegtvo-evovTes iv otury 
Z. 8-£" svxx^t^icf. [TeAos.] U&OCV-l (ohe7reT8 9 Tb.»trvtT. 
fxv\ rts vpois s-jCCj q cvKctyxydov atx ty\s 

(Pihoao- II, 8. Z. G-ctfifixTf A/3, y-cof txvvovagtev «,• n Tre^ire^tj 
Toy Zgi^ev x-uj fcrVftl ~w ay lev [ia<riAiiov xoea- 

<Po\, fiXiTTiTi , [AO rig V.UXS. 

Z. eici] Tbeodormis alicubi (v. pag. 4^4- ) uviatit- 
<?uj\. Eleganter ! Id tarn en cinque Graece docto 
poterat venire in mentern. Etii ego apud alios 
plures id reperiatur, tamen non eit varia lectio, 
fed arbitraria fynonymi vocabuli permutatio. 
Huiusmodi fynonyma plura plures Patres inter- 
pofuerunt. 1 

y.ou\ T^s] tJjs ~ E. Cyrill. JL 1. 

5- ?fff'w,M!«] Codd. D. E. in Latino: ut in (loco, et 
id) (jiiod deeft neccffltatibiis fidci -vcjirae. 
Similiter et alii Latiniitae. v. Sabat Srultel Cod. 
Aug. 6. ziglwux — to (i'ifietiet kuj S"ft$-Jjge'*, 

Aa '-// 2 \oiro<pieK %gfi Ksvris efafaei .rx rr\i> 

-::; ;■. .-.t-v tqcv dv^q^TSoav , Rctra rx =:.- 
: rov KCTfxcv, *& cv y.cctx %fi3»r. 

OTi CT OtvTCC KCCT0iK6t 7>XV T. 1 Q. 

tJ?<T SfCTJ^rCi (TOC/JlCCTi' • 10. 

una*, c> t'^iv r, %c£zhY) 

- . - X.3£f T» T5-J I 

r ~ 

sv a> %&} %egirrp4&iiT9 rr - dyji^c-ii. 

7iClY\T0Q, & Ttf <X7iSK0LSSi TOU :,.X~:, 

Propter Oecum. II, 129. xavt - - 
UX.7X..J.J , n ~ .-.•- - ■-- 

ci.-i«.-i/, 5, Oecumenium pi 

balle xae;jifj- .-tax 1^ _ - . ra ne- 

queant did zux. Hoc elt ra ■ 1 C 

et violenter e.xprimere et extorquere. Verurr 
lius ia coaquirendis et colligendia Iectionibirs 
dil'creparuLbas ita cupidus et rapax erat, ut 
ex camicis ec. jraecorum variaa Iectio- 

nes EOtarit. 

to. a; Ifii/ ;? x.-2x\t] A pud La: root nit ■ 

quod eft caput. Vide Sabar. Quomodo ergo ex- 
hibere debent Codices faurile*? NImirum , <■ 
itiv. Atqui ita habent Wfetifc D. E. F. (j. et 
apud Eirchium divinu.s B. leu Vat. isc.;- Cora- 
para -i. Tim. 3, 1 6. Coiail. 1 , :>_,. r. Tim. 4, 
1 etc 

ir. r j] — E- v. P. Sine varletale exbi- 

bet £aki, 11, 652. fed III , 29, c. i2.reuy rev X\'^ c ~' ffwrcctpevfes cc<tx h 
too 0x7TTi(j/^uTij h o) y^ tfuwyiffhiTe 

OiCC 7YIS 7tl^SXS TVS l.S^/S.Xi TiZ Se$V, 

tcv iyetfotVTcs cevrev be * vexpav. 
H. i5-^:4/ [*Af%jf.] vuais, \eKfcig ovTctg h r. , ' 
7rccf<x7Trzuci7i t@j t# cucfopySict rns £ : 11, l3. H. T* ,3 T/r e/8. ;i; [ xcv r* *l«* r;Tr-i« 

/S^oi*. <y- j cs:>~:\ , ^«;r;; VfUti r?..-. 

r,i>. Sic et Arh. I], 44. Plures grniciii. rjuos 
frequenter uingit Paulus, fecerunt, ut alii r« 
alii xftmgTiSt omitrerent ChryL XI, 36J. c. 5 "y 

■>-«» rxc-KZ , ^w; l«fO«{«i>J Xr.X ,.t.'.£*7 . rx 

«7rs|i5 1/-XT-3-;-. Itico fortafle aliqui et am txk; 
omilerunt. Repet't hunc locum II, 228. ubi ta- 
men eit i. -,>-..-:-. iV, $o5. bis, ubi bis dpeft, 
r*v s-luxrai- Cyril!. I, a. 5i3. babel iolum , J* 

t~ «Tex>\r-( t?? crzos.-s. Ong. Ill, £ ,5. confu- 
fius euam: eexsV*. '■.«: 1 £■><- 

12. ^j»T7iriar; ] -f- «<j tcv ««r». E. A:h. II, 4^, 

tZ. xxj ufUts] Kdf r.ux%. E. Chryi. XI, Z .' ■ e. x *j 

rcn :.Tic-, tf*e*OS Ta7;. Dilerte elum vu*; 

explicat, fx£.r.T«, u.7Ti'^x.in. Mox exhibet, 

y^x;.rx:t.im •££?*• Attacnea noa ajitecedil /■tcs,, 

fed «2-«v. Totua ergo locus cognoiceadus. r. P. 

b rets] b — E. Ica Bafil. Ill, 58. 

C'-.-.'^t^-Ar.ri ] -j- juj; t rt±x; D- C- 
falutn, a.i^A«T«i/;r:. 

\ a 2 372 Cap^/Mif p.|?s -.-.•;-■- * w 

%(X,qt<7 miasm os vf/iv Tioivrot tu TictqornTw- 
fACiT/%, l|«Af/\j;#<r ro jc«S' YtfAoov yjt^o- 14. 
yquCpov Tcls diyfxaaiv^ v,v vttsvcivtIov 
iifjuv, W£ft u-jto ygy.ev Ik Toy jutcou, 
7l!(;CG7\\oo3cts clvTo Too ^otvqoc , u7rsyJnccc- 15* 
/usvcs Tas 1 d%%U£ x&j Tcis efcovo'tocs tasty*- 
/ACCTKTSV iv TFoc-ggqcricf , Sj^tupfssyaots oIvtovs 
iv uvTa. 

II. on «< Tow c-«^5i«x«y voficv TXi7r6i, cru.SKix.ais 

%£qe~lftefl Iv ■nvivy.a.Ttv.o'iCi to7$ iv ovvxf.il t y^^i^ov 

Qairiv. 

ywj) ovv rls Cfjius KgtveTa iv (3guash h iv 10. 
7Ig<jsi> i\ iv fAegei ks^TYis t} lovfAw'axs, *j ^x^io-xf/.tvof vju.7v] z x ?' Vf""- Magno Ccdd. con- 
i'enfu. Ita et Chryf. Theodoretus pag. 487. liabet 
quidem hie etiam CfcTv. Sed eius iuterpretatio 
per totum verfum primam perfonam poltular. 
Dubium prof'ecto ell, uLi Paulus a fecunda ad 
tertiam perfonam tranfierit , utrum ab , x-coj vicxf, 
(loco vftmi,") vttc^oi/% — vet^Koi r,fitiv , (loco 
'ju.ojv , ) <rvviQa>67roi4<riv v\u.%<i rw , an demum ab> 
%oiet<nxfizvoi VfiTv- Pnus magis eft, et expeditura, 
et peilpiouuni. Pofterins in interpretatione fequi- 
tur Oecuinenius. Patres , praeter interpretes, ut 
in locis iimilibus, hie fe occultant. Continuo 
autem verfu 14. ex carceribus erumpunt. 

r4- ygxtv] r,%tv- E- Iftud edilum etiam apud Cbryf. 
XI, 36y. fed r^iv elt II, 467. V, 194. VII, 409. 
v. P. Multoties Cyriil. et alii laudant, fed loca 
cumulare nolui. 

1 5. ] #f«K*7«s t$-giXftfi'ti,s-iv iv tZ rccve«>- Ath. I, 70. m e^Z / /?-£<> K o X a a c ct s! si 573 

irj.(TCl&(z>CCrCt)V x CO l^l (TKICC TtoV fJCsXXoVTCCV, 

1 8. to Jh (tv/am %Qi^cv. fA^oels vfjLoii 

KccTctfiqctQeveTco BeAoov iv Tcc7rsiyo(p^oavi'^ 
X&f BgynKelci roov dyyeXw, u fxv\ Saga- 

XSV ?{a(z>C6Ts'c'JV , SIKYJ QvaiOVfASMCS V7t0 TOV 
IQ. VOOS TYjS GOCgKQff O&VTOU ■> K&f OU KgCtTMV 

Try Ks(poch.Y,v , s£ cv wciv to coerce aid 
Teov ciQoJv y&j cvvdiffJioov l7ii%cqriycvjj.sMov 
y^gjf (Tvfj.pji^x^cfJLSvov ■> pcvfrjet ryjv uv^tjo-tv 
0. 20. rev Seov. ['Af%37. ] it ouv d-TisSui'srs 
avv * %%&<*> ctTto Tcov ^or/jlwv Tov Koapou, 

Tt II, ar>. 0. rr, y. t?j x/3. t/3^. ctio^ot * h «\r>- 
Suysre <rvv jegiFM' 

17. cruua, rov] Tov —/ v, P. et Oecum. II, io4- d. 

19. x«/ oi>/*l&il3si£oftevoi : ] — E. Eafil. Ill, 8. Paullo 

ante: y.a^ tcjj <rt/yot~/nav- Alb. II, n. 

20. cm] — E. ?■ P. Habet et omitat Cbryf. XI, 073. 
c. d. Abeft I, 33o. fed bic abefle poterat. Igitur 
IX, 426. ejus loco eit yu.%. Idem valet de Cyjill. 
I, a. 626. I, g- 109- ubi deelt. Ergo etiam IV, 
1059. id fervat. Si poftea apud alium reperietur, 
poltulante oratione, o\-> id idem valebit. 

triiv Ta>] rZ — . In huiu»modi locis Wetlteniui 
plerumque addere Jolet : Codices plurimi, trjle 
Millio. Sic bic et verb" 17. Quinque, quos poit 
priorem editionem examinavi , omittunt rv. In 
priore editions vero id omiffum notaveram trede- 
cim locis in Codicibus. Praxapoltoli bunc quo- 
que verl'um bis babent, in line et in principio 
diverfarum lectionum. Quid autem Wetltenius 
et ceteri de futs Apoltolis hie notarunt? — 

Naa 574 <y *,£/-£3 flf«j <^f 9A 

t/ ps lavTse fa Ko<r/Jia) SoyfxxTt&vSe; 
tixofTvsji- [*ls?KOSi] i*n a\j;#, juj^s yevvy, /We 21. 
Biyvs' oc in 7ioivT06 f/f (pBogctv ry 22. 
otncxe'Wei* xxrx roc ivrd'AfAocrcc y& 
OK)et<r*.&Atccs roov uv^Qoo7»m' ci rival 23. 
i<5"j Acycv /ulv g^cvroc aotplcte h (B?Ac- 
BgYirKsioi t{cq rct7retvc<Pgocrv)>y y&j dtysidlcc 

w}v T/fc aocgKcs. 'Et ovv <ruvr}ye(>$Y}re HI 1, Nihil. Birchii Haunienfis 3. ergo in fine et ie 
principio lecuonis habet ovt; Sed nee apud 
Henilerum hie aliquid reperio. Etfi. igitur nun- 
quam viderim Hau. 3 tamen intelligo , non effe, 
Praxapoitolum , nee Evangeliarium , fed Eucholo- 
gium, nt mei |. %. -^. &). et 19. Huinsraodi Co- 
dices utraque lectione caxent. Habent auietn ex 
hoc capite Colaff. 3, 8 — 12. d$i*<pot\ /3A?V£t£ — 
>u^>,, poll quam lectionem legitur Luc. II, 
20 — 5i. omillis verfibus 22 — 3g. tm x.atfZ ijteUm 
VTris-^s-'psc.v — *».5-fwTc/5. Nam Luc. 2, 22 — 40. 
eii alia lectio. Quae vero in Haunienfi lectiones 
continpantur , nee ex Hensl-ro, nee ex Birchio 
d leas. Leue hoc elt, inquiunt. Ac Ii etiam dili- 
gentia levis lit. 

22. u.,§-£a7ruv~\ Damafc. II, an. in fcholio addit : 
revro yocq $>i\o7 ro ' nvxttroiB-iot. Ac Ii peft 
*c.S-gu7rio>i id in lextu iegerit. 

"■ uPu^iie] Eleganter Cod Boern. u.<pi^nt et in La- 
tino: aburidantia. Ergo u^utlu, pro <l(pB-ovict, 
■pit. Hu oculis ifti barbari intuentur Schreve- 
:tosl C*&Q J 2~>3' K o A a, a a- w r-5vi* • 07 j 

2. p^jip ev df<^<# tqv kjsov xocBy/jievoe. 
uvoo Qqoiiirs-, fxtj tcc S7i) rns 
O' cc7ts$<xvsTP yxg , ?(#/ y\ £oorj 

XSy»V7TTCtj CVV TOO %f<5*^ SV TOO 

[TeAcs 1 .] Titotri4y r Tcc 

V/AOHV 
&SOO. I. 4-['AfX>f.] or«v c y^i~os (puve^coBijy Y\ ^oovj 

YlfAoov, Tore y$Ji CfXels guv ccvtm (pctVF^co- 

5- S'jfafcrS'e Iv dc£#. v$K(tocn»Te vvv tcc 

/t/?Aj? HI, 4- I- xvent";: v.B-. y.ciu\ x.vgixx.r, Twv xylol tt^ottx- 
Toe<av. xbi>i(po\-> orxv /C£ iT ° ! >' 

III, 1. at/] In Latino, ubi. Hoc interprnratur Schre- 
velius, 7rov. Ex eo ergo Codd. Wetit. F. G. ita 
exhibent. Nemo, nifl mente c.iptus, huiuscemodi 
probare potelt Codices. 

2. ( «>j] y.x) fti' E. Bafil, II, G42. fed G49. xx] abelt. 

3.] Bafil. I, i52. arbitrnria mutationo : tZy yxp-, (Pk>tiv> 
x7ro3-ii;<rx.--is- Vulgatiun. II. 49 (• t>49- 

4- ypuv] ly.uv- E- Ita Chrvf. XI, 875. c. quem ali- 
qui fequuntur. Sic idem 5?3. c. d. ex verfu 5. 
x.l>i§t/^-ra^ et x^k^v7ttxj x <p v u a> v exbibet. 
Item hoc verfu babet et omittit, h oofy- 373. c, 
d. f. Ipfe vero h. 1. ifiw.v habet I, 656. c. Simi- 
]uer Cyriil. faepe babet IftZv, tamen r,(*av eft I, 
a. 567. 625. iipuv. Baiil. I, i5a. II, C^y. Codi- 
ces funt pro v : f&o;v. 3 7 S aif% frfl n q o s Xf r % £ 

(JlgAri V/AOJV TO, f7Ti- TYIS yrjs , TrcgVSlCCV, 

ccKaBcsgcriccv , ifaBot^ s7riButxlav kockyjv^ 

%&f Tr)V Tf ASCVS £«*V » *iTlS fcV/V UOOoKoKoi- 

tfeiK ' ot cc tQXstccf r\ cqyt) rev Beov 6.. 
Im rovs vievs tvs ocTreiBelas. h h» 7. 
y&} vpeis 7i£^s7tccrr\(rxre 7iore, cts lyfra 
h dvrdis. vv\) Jc- dxcBscBs x&j vpsis 8. 
rot 7ruvTCCy e^yjfv, Bv/xcv, xxulocv, (fjkoia<pt)~ 
pixv, di'jy^Qc'AcyictV) en rov Benares 
vfjioov. fjLY\ -^svosaBs hs dhKY\hcvs , cc7:sk- 9. 
ovau(xsvoi tov TiotKotiov ccvB^a>7iov cruv tous 
TT^oc^eaiv ocvToZ' y^ hvvau/j.sva tov io. 
veov? rov ccvuy.ciivovfxsvo'j hs i7flyvoo(Ttv 

KCCT htttiVCC TOV KTltTUVTOS CtVTcV. Q7>QVlI. 

ovk evt £hhr,v %cq hvdouos' 7is^iTofj.Y\ ?(#/ 

clxgcfivzitz' ftdgBctgos, OY,vBt]s' ScvKos* 

ihsvBs- 5. */%$] Poft hoc Latiniftae aliqui apud Sabat. ad- 
dunt: exponentcs , depanentei. Unde vero hoc 
ci7ro$-fy.ivot vetnt? Scilicet ex Chryfoftomi homi- 
lia VIII. in hanc epiftolam. Etenim in princ ; pio 
buius homiliae hunc veifum interpretans, volutar, 
UTroT&srrS-uj > U7rc$-e(rB-coi et ct~o3--<rS-B. Nimirum 
lioc nraecepit ex verf. 8. Recte quacras, num 
Talis iaui fuerint ilti falfarii ? Imrao vero, et in- 
fani , et infanabiles. Attingit hunc verfum Baiil. 
I, 405. Accurate recitat. II, 619. 5a5. 640. 
6G6. 

9. u,7rzK0VTOif.tsii9i] sx.l}vcrtx.u,;v9i. E. Bafil. I, 168. omif- 
lis , rrvy — uvtcv , et verf. 10. civTov. Accurate 
iitTumque verfum laudat II, 654, 648. Cm^M"^ K o A a a- a- cc e'$ •£< C ,.-.577 

l\s'j$e%os' ccAhd too ttocvtm }^j h Trotcri 

IA. i2..%p^os. [T'ehos. J L'Af%»f. ] ivouacCuSjsThof tv» 

ovv, (us saAsxTCi, rov Veov ccyioi ?<#/ ~ 5 
/*>"•• xu». 

jycmviiJLh-oi, <rnKay%oi cacri^fxcu , %^>j- 

5oT?]rXy Tc&7rsiK<P(>ocrvvtlv, 7?£ccot'/itcc, fj.cc- 

i3.X$o&vulctt>* cZvsxcfAsvot osAAjjA&i/, ^t^ 

%etgi£o(jie\'ci mvrcis, eccv rfe wqcs tivcc 

14. cTi^ro v'fuvi cvtoo ngy vias7s. £tt) hugi 
Se Tcvrotz ttjv ciyocTtqv-, y\tis is) avM^sa^os 

rtjs III, 12. IA. xvPtctxY] X- zetf t~ cc. <rt7TTifip£iev. [tv 
uXao)' xctf sK otrt'cv;.] udiX<po\, hovB-ns-B'i us 
ixXtKToi rov Ssov. 

11.] Bafil. II, 645. xctf eteiB-cgos , dxXsc 7ira.v-oc. Atli- 
II , 9. tx omittit. 

12, oixri'p*] otxrigucv. Clem, Alex, 5oo. ItovT&fts- 
not <7TtXa.y/ l v& otx.Ttgu.ot/: Sed 496. vulgatum qui* 
dem, at ctx.TtP.pu 11. Bafil. I, 160. plerique Cod J. 
etxTigpou. Sic et 334- 

i3. evij'] f';jf<. D. Vulgatum Eafil. II, 5i%.. 

Key iffts7g"] xuj tififtg, E. Clem. I. 1. 

l4- r, t;;] t 05, E. Nullus meorum ifia apnof<->. 
Vulgatum ChryT. XI, 382. e. Ridicule a YVetite- 
nio , igitur etiam a Grie9bachio, ex Chryfo/tomo 
etiam laudatur «. Locus elt X, 40S. b. Sed ibi 
explicat 1. Cor. i(j, 14. Trxvr* t«7v I* (tyctirY) 
>yii>earS-ei, nec ullo modo ad nunc locum refpi- 

cit. Legitur ibi: -k i g <rvvoBtrpci Wt TSXetoT»)Tcg 

\ ' >y \ \ ~ ' ft ~ » . 

y.cof P,i£,& xaj snjyij T&-/ K'/iJiin, At enim vero 

— 1 p , nec ad «y«5rs?, nec dd ff-n/JWttss fefer- 

tur. 

\ 7vjs TSX?10T1)TGS' *(#/ V\ itffot} tOV SeOU 1$. 

fyccQeveroo iv reds tcap^lxis viaW, its qv 
JiaCf ixhqBriTe h in trospctrt, v&j lu%«f*- 
Soi yivevSe. 

I. T« 5Tgo? oixliov ? e^eayo^rtfea; fv ft) , Tut Wgsj rot/? 

o hey os row %%t~cZ svciksItoo iv v//iv ?/Ao«j- 16. 

tnr. Id snim itnltum fuillet , fed ad antecedens 
to. Antecedit enirn: to fti» — to J~f — to he — 
to 7rct.yT» vuojv csi xyuTrt) yiviir&i) , o 7r i p , (nimi- 
rum, to 7rc&vTX in xyx7cv\ ytyi<r$-uj >) rvue so-pcog 
*. r. A- Eodem modo ex Arlitophanis quocun- 
qiie loco 09r£^ ad hunc locum poterat laudari. 
Iilud o a utem eonquifiverunt h. I. propter Codd. 
A. G. F. G. Damafcenus cum aliis vulgatum. II. 
ar5. led ?,$/). tn\ -*•««-/ rtip xyx7vr,v oiukitz, on 
h\ (? v i -6 ': ?[/.»<;. Hoc ad verbum exprefiit vulgata : 
cariiaiem Jcctamini , (Sic enim God. Demidov. 
nofi, habele,) quod, (id elt , cti , ) fji. Er^o 
fruitra iiti ex quod ej\, fecerunt, o isriv. o in 
Clem. Alex, et Antiocb. oriri potuit ex iigla , qua 
an in Gocld. notatur. Vide Villoifonum ad Apoll. 
Lexicon Tabula III. in littera O. Codex' Boern. 
xyxri iv O trui, et in Latino: cariiaiem quae 
anr quod eji vinculum. In Latino quod fine 
vitio ret'ertur etiam ad vinculum. Clem. Alex. 
]. 1. Toyr«<j sj tt, y ecu Y) , « 1st- Sic, led to 
h y x V n v- 49^' 

. l5. Tov 5soi/] Tov %girov. E. Nullus meorum hie 
variat. Ui» ita babet Damafc. 11. 11. Gluyf. XI, 
383- b. et alii. %qi?oZ eit ex verf. iG. ut contra 
in aliquibus B-toZ verfu 16. ex verfu i5. 

16. %fis*v] 5-tou. E. Iftud diferte repetit et explicat 

Cbryl. 
\ C^iO/t-ty K o A « <r <r as i .£-iv . ,379 

ff/W, ev Ttccaq actploi' Oidctaxovres K&( "* 

vovSeroZvTss euvrovs \^ochfAc7s ■> H&j vjavois, 
Key aoctis 7ivevfAC6TiKoc7£, iv %ccgtTt oloov- 
rss ev ry Kot^o'.a vjxoov too avgiM. 
IB. i7.[T* ? Ac£.] Kay UAg%vi-] 7ixv, o, n av Te ' a «s **« 
7TOir,r€-> ev Acyo;, t\ ev e^yco, 'tfxvrcc ev s 

OVCfACCTt KVflOV ttJO'CV ■> lv%U^oZvTSS TOO 

t8Beoi x&j TTocrq) di dvrov. ocj yvvctix.es-> 
v7ioroL<iGe7§e Tois \oiQi£ dvogccatv , oos 

IQ.aVTjJCfiV £V XUf<&>. Ci CiVOgSSy CX>yCC7iOCTS 

TCCS III, 17. IB. Tp J". t?5 x/3. ',3d". a$z\<pol, tuv, 0, T< 

Cbryf. XI, 390. I, 4i3. VIII, 102. d. v. P. QieZ 
ediium quidem ajiud Theodoret. p. 495. fed re- 
pugnat interpretation t«> tov xgirov tto<x,7x.«t\iui 
x. r- A- uti etiam Cliryf. XI, 090. c. explicat. 

xyf/«] B-im- E. Utrunique Chryf. XI, 5go. a « 
393. e. bis. Ibi habet etiam, tous tcct^tais- Con- 
_ tra I'unt adeo mei Codd. Tbeophyl. Oecum. 
Damafc. 

17. y-v^tov in veil'] xv^iav — t tov xt/£;et/ Qii/AU»J iKVtv 

18. #/««] — • D- Omittit ChrvT. XI, 395. b. S96. a. 

Pro eo ali qui poit ivfrpatriv addunt lu.Zv, quod 
nullus meortim agnofcit, immo nee Theophyiacti 
Aug. 8. Tamen in edit. Lond. et Vemita . quae 
elt iitius repetitio. eaque minus probabilis , eft 
vu,Zv. Sed in Veneta ex Cod. bibl. S. Maici no- 
taiur it.o.i. 

ivnKiv] *>>Kx$i. J. Clem. Alex. p. 409- dvTcts. roc tskvcc, v7iax.sveTe rots yovsv-20, 
at zccrx TTotvroc' tcvto yuq i^iv evotgszcv 

iv Hvgite. 01 7tccT£(>E£, jurj egeSi£sTs 2n 
roc rexvcc vpcZv, 'woo fj.q d§vjj.r2(nv. 0/22. 

OOvKot) V7TXK0VSTS V.<X,r0C 7^CCVT0i TOtf KCCT06 

cxgKcc '/Allots, fxr\ iv otpSukpcdovXsiccis £s 

riSg0d7rC6$e7X0l, «AV iv U7lkOTl\ri K<Z(3- 

Slxs 9 (pofiovpsvof rev Seov* %&} itxv 0,2.3. 

r; 20. tm xvgJif] ev Kvg'a)- A. Chryf. XI, Z<jj. c. Z<j6. e. 
folum xvgico, in y.v^lu et rZ *ygim> Per eimi 
ergo ex tribus licet eligere. Data opera aufem 
ibi interpretatur liunc locum. Clem. Alex. 1. I. 

ai. Igs£i'*eri] ogyl£e<r$-s t sr<*g«£>y/£s«. E. Ex Epbef. 
6, 4* Quinque etiam , quos poftea confului, vul- 
gatum babent. Yulgatuiii etiam Clem. 1. 1. 

23. 3-£sv] x.vgtov. E. Niillus meorum xvgfov exbibet. 
&i"ov babet Chrvf. XI, 3g5. c. 397. e. alicjuoties. 
Contra Ciiryloitomum ergo mentiti flint YV.efite- 
nius, et ad eius exemplum Grieshachius. Apud 
Theopl.vl. e'lit. Lond. ([ergo etiam Venet. ) eit 
K'jgiovy Ted contra meos Codices. <~>ilv Oecum. 
II. i/|2. b. Theodoret. p. 496. Damafc. II, 2i3. 
Hie taraen p. 447- babet x.l%tcv. Kv^iov Clem. 
1. 1. Pro rev xi^ev tandem etiam Griesbachius 
laudat Antonium. Sum/it boc, at cetera fua, ex 
Wetitenio , qui habet : ^monins 118. Intclli^it 
stntonhun Aleliffam, (rectius Fucum , ) de quo 
dixit Prolegg. T. I. p. 70. In mea edit. p. 98. 
Tigur. 1546- eft. omillis xcra vJivrci , rev avqtev- 
Cur vero Wetlteniui oblitus eit Amiocbi, quern 

alibi rt lav tfcinre ■> £x \J/u%*<r igy#%e&&iR>i cos 

2 j. r£ KVgiOQ-, Y$J\ CVK civSg®773i&: itdOTSCy 

0t( CC7T0 Kl'giCV U7toKY\-^)£ffbe TY\V UVTC67I0' 

$o(7iv Tys KhYigovcy.lcis' Too yxg xvgla} %£;?w 
2;> Sovfavsrs. o oe ddiKvv KOfAisTrccf^ o 

IV, i.'O; xvgioi, to oUottov j&f rr,v IcroTriroc 
toIs Sovhcis 71 'cc gexeaSs, iidsTee-, cTt nu} 
vfjLels z%sT£ Xvgicv h cvquvols. [ TeKcs. ] t*a«$ t?s 3\ 

ir. 2. [ 'Af%*j. J T# 7rgoGev%y 7rgoaxci(>Teg£iTe, 

IV, r:. IT- t^ £• t?; k/3. */33. uoiXtyoi , ty\ itgatrtv%ti 
alibi laudat? Is Horn. 3g. p. 79. liabet: «< 5~«tJ- 

A<!< V7TC&X. Tfl~S XV^iOlS Vft.luV , (M X.OLT o<p3-#A- 

uod'ovtettts, <y? xv&p- dxx e» (pijiif B-zov- v. Ephel. 
ti,-5- 6. 

23. y.vQtu] -j- ocvXtvcvTS?. E. Clr.m. 1. 1, 

24. u7raAYi-J/s<r3s] Xw^/sfB-i. E. ttx^x ct et7ro x.v?Jov 
Xrr^to&z. Cbryf. XI, S95. d. 3g8. a. 'As-i et 
d^oXr^a-B-t molerta erant. 

25. o\ ci.Oix.eov xoftiUTctfJ yccg a,6ty,os ^ xofiiFiTetf, E. 
Clem. 1. 1. Vide mox. 

irgoc-uTaXw^'la, ] -f- Trcieu. rZ Bin. E. Habet et 
omihit Cbryf. XI, 3g5. d. 3gS. b. 'c. v. P. Idem 
Chryf. 'ibid. 5g5. d. 5g8. a. habet, et xouu~tc<j, et 

IV, I. c'jQaLvtus] cvgavto 1 ojraf «t>;t '/« tAAtv x. r. X- 
v Ex 3, 11. E. Clem. 1. I. Pudet fane, ex ip- 
vtXrjKTov bominis , ut eiun Photius appellat, Icri- 
ptis notare difcrepantes lectiones. Nee enini 
Jectiones lunt, led, ut divus l J aulus appellat, 
fiugoXt'/iaj. 5$z °%G>f>W-y Jlges '^ a ^#iUft 

ygqyogovvrts iv etvr^ iv ivxotgftlct. 
TT^oaeyXofjLSVot ctfxoc ^cy tis^i rjjAoov , ivot o 5- 
&eos ol\c\%$ YijXiv Bvgocv Tcv Koyovj AcsXJf- 
cocj to /jcv^r^iev rov %f<^ou, $t o x&j $g. 
dsfjtcq* wet (pccvs^aoo ocuro, oos $e7 ^e 4. 
AaA*j<rety. ['A^%>j. ] Iv ccCplot 7F??i7TxTelTe $. J["\ 
sT^cs 1 reus - . ££go, rov v.cugov ifcocyGgotfa- 
fjieyoi. Koyos vjaoov 7I%vtots iv XccgiTi, 6. 
ctKctTi ygrvpivos, hoevotf, Ttocs $ei vpoLs 
h) tKot^a) d7roKgi\>ea&c£{. rot xctr ifA.e'j. 
TrccvToz yvocf^lusi vy.7v rv%tKcs , oiyci7iv)Tcs 
ci$eA(pcs, H&j TJftos hotKovos, x&i crvv$cv- 
hos iv kv§Io>' cv eWju^flfi uqcs v/aus 8« 
its olvTo tcuto , wot yvoo rot Tregi v/uuv, 

%Ctf 7JOt(>C&K<xXi(T% rUS XCtgOlOlS VfUOOV. Ct5'9> 

OVrjO-iftGC, TM 7! ft to X&f oiycC7IYlTOO olo?X(p£, 


IV, 5- IT. Tev W/nv «7r4S"oAtft> >.<vx« , okt»)(&quv it). 
doiA<poi, iv cro<ploi. 

6.] Laudat Bafil. If, 225. 5ofi. 5i0. ubi femel addft 
a principio, \~v , ac lemel omittit, vitas. Atb. 11' 
5oz. -tjfjioLs > loco vtexs. 

7.] Attingit Bafil. I, 144. 

8. yy» — vpwt ] ynurs — : tjfi/uv. E. Ex Ephef. 6, 22. 
Cum enim inter urramque epifto ,-uri ni xuna Jit 
iiniilitudo , ex altera in alteram hand pauca traii^- 
lata funt- Tbeodoret. 49R. yvurs — r^ua/v, led 
vulgaium 71.5. Apnd Da mate. 11, 2i5. fit: yvZ 
ws rot ttsp: vp.'jv y.ctj. GotHra I )ania!renum ergo 
mentiti lunt. Mei omnes haoenr. vulgatum , prae- 
t«r Co<*. f. Cdf*b /&*»/£ K o A oc a a cc?-r*t. p 383 TOV eg fViV g£ vfxoov' ttxvtoc vimv ysioaqioucri f 

IA. 10. T« «&. [TfAOffi] ['T9T^/3«.] ['Af%»f.] -y^fa 

dcTTTOC^rTCCf VjX.ig *£ &»(*%&£» (TvVCU%fXOC- AKeroMv 
AUTOS jJLOU , ?(#/ IACC$K0S % «Vf\|//oV /3#f- 

ya'jSje , 7J«^J cv sAa&sTS hrcAols^ sav gX.Sr# 
n,7i(>os vfxecs, o^xaBs avTov' 3{9y IyiqqZs, 
o hsyoyisvos lov<zos 9 ci c^rsg t% 7I€Oitoiay\s' 
cvrci pwci avvs^yo) sis rrjv f^uaiKelccv roZ 
BscZ , ciTivss syevqBrjaciv pot Tjagtiyoqlot, 
12. cc<T7rd£sroti VfXUS €7iot($t>cisi o l£ vjxuv oov- 
aos Xgi~ov , 7icivTors oLyccvi^ofJievos v7is(> 

VfAOOV iV TOtls 7Ii>Q(TSV%0US , 7vCC 9?Tf TSAeiOi 

%gy 7TE7rArigwfjih(H iv 7tot,vr) SeAvipctTi rev 

Seov 

IV, io. IA. t>j f. t~c x/Z. t/32\ [& rid, <wrTi{4,jS£iav 
x/3- rev otyiov 7r^o(fiyiTov tutu.] cidiXCpo\, cc<r7ru£t- 
Taf vftxe.. 

9-] yvtugiovtri"} yvu£iorcv<rt. E. Dauiafc. Utrtimque 
Theodoret. v. pag. 499. 7 15. Vide etiam 3, a5- 

10. d't%cc<r3-i ] 5 i^us-S-etf. E. Ita ex meis unus Tbeo- 
phyl. Aug. 8. 

/ 

12. 7ri7r}.r,£w[Ai'jci ] vriTrXtigoQognftitoi. E. Nullus ita 
ex. meis. Vulgatum bis etiam Clirvf. XI, 4*2- a « 
e. ubi etiam repetit. Sed ifte locus hie redden- 
dus eit: ?r t it Xy % u f<,i » e s ovk ctCptKTiv u>.a» 

hlXVpti, itVCCf iv UVTO) , S7Tl\ CV 7Ti7rX'4Q0<pa^Tl- 

rcy, (nimirum, |< ctAt.o octpfatrt B-tXni/xoc hivaf 
iv avra> , riycvv, ly tcivTw. Nam uvra> eit etiam 
totvra). ) Ex hoc loco ergo Wetit et poft euin 
Griesb. tribuerunt Chryfoftomo ?re7r>ii}q6<po£>]fztK3i, 
Scilicet mentiti flint, et hie, et alibi, in gratiam 
Godicura iterquiliniaiiorum A. G. D. F. G. etc. 

uu*u- 584 fythf*-'? Yi q l s - SV-*V 


KTTOToXcV. Beov. iACtQTv$o* yy.q aura, ctt g%g/ij. 
(^jAcv TtoXvv V7sl% vfjiu-v, xgj tccv sv 

*A&ev Tot> ACCOCtiCSiCi, %gtj t£v SV U^CiTIoAei. f'A^cu. ] i4- 

(Xi77?u£€TCij VlAOCt, ACVKCCS, lOLT^QS & r /C6- 
'?frl§&« tov yffjrcff 4 j^ <$YlfAois. [ ' YTTff /3a . J «(T W- I 5* 

acccSs revs sv XctcdMsla dosXCfiovs , %gj 
wy.cpoZv y^cy rrjv kcct ot'/.cv dvrov sxy.Atj- 
al&v. ?(#/ crav avayvaaSjj? 7r«^' l'/u7vi6. 
j? stii^oXy], 7rctr,<rccTe, c i'voc ^ sv t% Xctcdt- 
yjoov skkXvjgIm dvccyvoooSy' ncy r^v Ik 
XoLohneiots mc x&j Cpels ocvuyvooTe. ?<#/ 17. 

quanquam non nego, ab iftis foibis, ut alia 
plura, ita hoc quoque, per Itukitiam ex Chryfo- 
Itomo translata efi'e. Theophyl. et Oecum. rna- 
nifeite explicant vulgatum per 7ri7r>.->;£i>)o-B-(t.j et 
per contrarium oLTrXr.gwrovs. 

i3. 'OiXot TroXvy] Ita oranes omnino mei. Mirabili- 
ter fcurrae baec vexarunt. Ergo O. F. G. ttoXvv 
noire? • Alii apud YV°tit. 5ro'-9-av croAfv et ttoXvv 
xiB-nv- Item, dyuvee 7roXvv et iroXvv 7rcM>v, dem- 
rjue ttcavv %i)Xov- Apud Birch Vat. 5Gj. 1203. 
TToh'JV 7>-cvov, alius creAov TrcS-ovt alius vrfiXbr 
uyatcc. Ciiryfolt. vulgatum babet, fed <-t oniittit 
femel froAt)* , quod tamen mox babet et urget. 
XI, 412. a. c. bis. e. bis. In vulgata elt labo- 
rem. Id ergo alii reddiderunt y.mv, alii ttc-jov, 
unde fraus apparer. Falfaiii enim inciderunt, ut 
alibi, in diverfa loxica. Exempli enim fimilia 
memoravi, quae oculati lectores facile reperient. 
Coecos a nativitate, nee alii, nee ego curare pof- 
fumus. 

16. K!*j T>m (x *etc$tr.eicts] Nullus meorum hie variat, 
led nee aliorum ullus, praeter uaum Wstii. 3j. 

qui- C+ftyj }&■ K o A n a a cc e 1 s. 585 etTfccrs tt$yj7i:7Tto' (sX?7re rv\v d)aKov!ctv, qv 

1 8- [''Af|oo.] o d(T7tiX(jij.os rtf ^y %«?< wctfJ- 5 A ?l a£/ Ta " 
Aou' y.\r,}j.oisvere y.cv Tocv dsayoov' r\ yjx^is 

qui haec omluit. De his agit Cliryl". XI, 4*3. b. 
ypg> d. Tiieodoret. 601. ubi euim fictae ad 
Laodicenos epiltclae meminit. Alii expiicant de 
prii/a ad Timoilieam epiltola , uc Dainafc. Tbeo- 
pbyt. Igi'ur eliain hie in marginibus lion nullo- 
juni Codd. legitur: r>;v T^ot, nuc^-iet A.s*/u a- 
isrtfoki^ v. P. pag. 173. fchoiia Codiris a. Bb a 58G H 

II £ £ @ S & G &?\.0V ITCSIG 

'E 5? ( <r o A i] 

7ST g 61 T i). A. etirtttvei B-ctrraMvixiav ?■%■) ro7g d^con vbii 

['Af%*f.] llauAos- ?<#/ aiXovecvos %&} rtfjic-h i. A. 
Sees* t# eKKhricrlcc BeaaaAGVU^cov^ iv Sea 

vjj.1v Key hf>r\vr\ U7TO Seov vtotTQos Yipoov, 

I, t. A. t>j /3. tjj? x*-. s/3o- i*rai>Ao? x«/ e-iXov&vlst 

I, I. afl-o &«u — faro? X^tfov] — E. Ex meis folus 
Theophyl. (1. e, Uircbianis folus Vat. iaog. ilia 
omiuit. Origenes, qui auctor l'uit s ui turbarentur 
principia epiltolarum ad Epliei". et Cohiff. idem e tiam 
auctor fiat, ui baec a non nuilis oinil'Mcnlur. 
J'oenitet, pii^et , pudet contra eum disputare. 
Yerum nee graeca eius verba extant, led loia in- 
terpretatio Rulini. v. P. QtpL 0— S -0 ; e <r c u A o v i x s 7 r. a. 58y 

t<w 3*<£ TroiVrcre Tie^l ttccvtoov v/aix-v* 

(AVFlCCV VfJLQDV WOfCVfAFVOt ln\ TtoV Tl^iv%m 

%'tjfA^V doKX,\fi-7: iocs fAvrijJtevivGyxef vy.oov 
rcu efyoa tjjs- 3ri<y«»£, j(gc/ t&u xotiov rtjs 

Tov Kvficv yf/.oov lf]ccv %?<~tfu e/JtTzgccrSiv 

otaeKipoi ih/czTrvaevci, vwo 3>ov rv\v i-VAo- 

5.y:-iv u/jt*vs 1 en ro hjccyy^Mov Dy.xx cvx 

eysv'.lftf he UfAus ev Xoy& ^:'r:v, «a.-« 

;«(fV/ lv owxfAPi, Tig) sv i &yfvj*a,Tt otyioo, 

hioi eyevySvfAev tv xul'v ot v/axs. [Te Acs - . J T&oj r?sj8. 

B. C. K9V [•■A^jri-i iJ/ftit (Aiy.nroLi v/aZv iywfc 

Bifjre ncfi tov v.vqlcvi ae^dfxevot tgv Kcycv 

cv SaAW< ttcAa?}, fAsroc J^afaff STm'/.***- 

ij,rcs dylcv. wyg ygvetrBctf CfAocs Towovs 

7iUCl To7s 7Ti^t'r OV71V iv Ttf (ACCXeOOliCi i(CU 

' f <- t > / > t\ 

Acyos ro'-i y.vgiov cv pavov n ; ry jjiockvoo- i, 6. B» t;; y. t>){ xy. £/Js. o.d'iXQal , Cfu7f f.iut>;- 

5. hi vftai] 5T^j? v/w«j- E. Chryf. XI, 427, e. et 
unu;> Thepphyl. d. Repugnat Aug. 8. 

8. x«; ec%xYu~\ x«j » t>; ct^*/^. Id poitea in Tiibus 
reperi, in quarto, y.vHj t~, d%0,~iM. Sic et Cyril!. 

B b 2 v, «. Z$&&f>iji-fO nfot &f&-2> % - ■v trtuvti rcTtcc n TS&tS vfxoov, r, 7rgos rev 
Secy s^ehri^vSev, oc^e py %$elotv r\uxs 
h'%siv AaAfTf tV clvro] yotg Tfegt fipocvQ' 
u7tctyyeWG\)$iv, enolciv smeeov * 'ic%cp.ev 

TTfCff V}J.ois, X&J 7IOOS Hus^k^OCTB 7T$S£ 

tcv S"fcv a,7io roov heooAoov, covhsvstv 
Sea £ocvri TigZj uKtjSii'w ' ?(#/ cci ny.hsiv i o. 
rov vtcv dvrov lit t£v cv^avoov, vv r,yeiQev 
etc * <iw vevLqvv, Iyivcvv, tov $voy.evov faces 
Titoeriisy. £7:0 rlns fgyqff T7JS" igypftewiffi. [TeAos.] 

*Avro) ydf [ , A i j'%>f.] oJccTf, uaeAtpat* rrjvll, i. f , 

£KT0$CV tjpvV TY t V 7!^CS VfACXS , Ctl CV XSVYj 

yzycvev' «AA« * 7T^o7ToiScvreg qgj J/3f/«2« 
crS?vrF<r, 'accSoos a^xre-, h @ihi7t7rciff, 
£7*U(>$r}<7icc&<xiJieSct iv tm Ss&j yijjicov A«Ajj- 
ffOf 7IQCS vjuccs tc 1'jo.yyehiov rev Seov It, r. I*. rr, S". T«» xy. j/SJ. «a6A(p<j*«> ttoccrf rra 

V, a. 288. '£y r»; omirtit ChnT. XI, 432. bis. 
jVTultoties alibi baec laudat. Nolo annulare 
loca. 

o. i'^efAi*"] i<r%eusv. Ita in quinque poltea inveni. 
Cyrill. V, a. 288. t%ipu» ct tTrccyyikXcv n, led 
628. a-TTxyytXcZa-iv et i<r%yy.uuiv. Cliryf. XI, 432. 
c. 'txofiiv. fed 453. c. e. et 5it>. e. 223. e. tvjfr 

io. r,yii^iv ix"l -+■ T^y. Sic etiam omnes quinqua* 
uuos poitea vidi. A, 2. <*AA« *«/] x«/ ~~" ■ 5. ev ttcAAm olyoort. rj yxq TtccgocKAriais 4 tOuyyehioVf ovroo Aa-Aoviuev, cu% as c*V 

Bfcvxois BtgsffKfiyTtf , «AA« r£ &eaT, t<w 

v>'oc«//-ca'^crr; ras xcsf^as jjju&v. our? 

7«C Trcre & Aoya) ksAccksIxs fyevqBq'jpsv, 

KCcSwS Cl&OCTS, QVTS h 7!^o(pU(Tfi 7iAsovs- 
v> fyocg Zscs fJ.0i£TvS. CUTS $Y1T0VT?S ££ 

uvBfGpTFav dc^ctv, cure «<p' VfiWV, ovtb 
a,7t aAAuv ' owdfi&Oi ey (ooigsi livcy, 00s 4- ai&oKticx.c-uiO-ot.'] oi^eKifcarptjot Wetlt. F. G. jt<L 
vefjionetn l.atinam, inqujt Weill, v. P. T», 
ante B-iu omittit Bali!. II, 477. 5i/\. 

5. fyensS-tiftstl Bafil. II, 5i5. nddunt alirjiii Codd. 
upcZv- Forte voiuerant, h vteTv- Ibid. n:ox. twrt 
7T?c<Po(.iTtt. 570. unns Cod. lyiyqtrriuiY 7Tg\g vycecs, 
led mox h lervatur. \ ulgatum 438. led 647. ad- 
dir. , 9rg«s uftSs et omitlit , ly , ante ir£c<$x,<rii. 
Baiilins M vettiltior eR , ut aiunt, nolliis Cod;ci- 
bus N. Teitamenti omnibus. Ex hoc afceta ergo, 
et ex divinis Codicibus eiu», ac reliquOrum lan- 
ctoium Coii/ratrum eius , contra omnes omnino 
Codices IN. Teitamenti deli niend urn eit, quid in 
contextu litterarum facrarum legendum lit. — • 
Haec eft ilia nova et inaudita quoruudam Teuto- 
norum fpunorum, non germanoriun , cr;fi.3 ! Ad 
iterquilinia! 

')• fix°tt] Sic cum aliis Bad!. II, (j.jy. Latiniltae a!i- 
(juj , honorc. Codex Boern. leu G. fistpi, et in 

Latino, eocvTrjs 

Latino, honnri, ac fupra fcripto , nut e, id eft, 
ho nor i, Mdlnis credit, haec haufta clfe ex Oe- 
c»m. K,*t5j- c. Ibi enitn pit: ;j h riti~, xcif 
Oo^y,, y l» fixgu, TevTtft , irou) >\c. tt0a.it iv x.ctf 
TPiQscrShc&t ft« ei^o iih feurrae interpretationem, 
loco eontextiis , ainpnil'fent , quod lane in locis 
permuliis feceruni. KotabiHter vero etisqi ex 
Pile u do - Oecuaemo phtribus in loeis Furdti furit 
futun occidental, -m iapientiam. Humanitatis vero 
elt et mi'\ erga c^>s Fa oris , fos h. 1. exrui'are. 
IV<iin , honor e, Ipco onere, Icriptum effe , arbitror, 
v. I\ Locus Jimdis elt 2. (ior. 11, 9. e.fistpr,, 
iNotum praeterea eTrt/ixpna-af » ex his iplis epi- 
itoiis. 

7. j-.o(] Latiniftae et fcrihae non iiulli h. 1. fact! 

funt triwtol, leu, parvtdi. il.ud dubie , propter 

regn,am caelorum. ( redebant emm, Jibi iolis 

Lnprnm effe: Iftv ftti -{xip-'iTi, >taf yUn<r3-t , <v? 

x* Tn&.i'ici- iir t ;o etiam LaiiniUae plerumque, 

iienri jirtrvuli, ex Spiefi ro et Lindnero et Sclire- 

vlio interpretati Hi at Graeca, Scribae Graeci 

for'.df' ex proximo i<yivr,y>iuiv \>er incogitantiam 

repeti^runt 1 i 1 1 e ■ .1 m v . "s,,;iol, de <;uo i.nn monue- 

ram, po!t»a rep en etiam Ln Cod. Aug. 6. in t^xtu 

et in fchplio. v. P. -j.. Tim. 2, 2.^. nulla elt varie- 

tas, ni.i ia i:dirnis (Jodd. quod ipium etiam con- 

full mem fundi m hie intuit. 'Hr.mov autem ibi 

aft| i>> abOii'diim elt, lit liic, ' Htth; bis habet, 

atque eliani ita explicat, ut lie legiife videatur, 

Ctiryf, XI, 4~b. d. Eodem roodo inrerpretatur 

O enrh. II, 1 57. De Theophyla to jam mormi. 

Hrivtet ablnrdum- elle , ex i pi t> Paulo drlcitur. 

at eniin , ac, uo T.ec<p&s. Atqui rf-!<pof, noa 

cli n.TTiciit ltd ijirivi x^oG-QigiTcij t«7? nn-xion;. 

T$y,siot C+pZ y ®e<rcrccAovtxs '7??* oc. . 391 

N»7r<«< tamen editum apud CyrilL V, a. 289. At 
enim vero, Divinus Origenes etiam, interpretans 
Marth. 18, 10. habet III, (jog. b. yivlp&sy a $ vr/mes 
tv (At/ru. Quia etiam huius loci memmit ad 
Matth. 19, i3. ibid. 658. d. Immo diferte ex 
hoc loco ibid. G62. b. lyttsro vwncc.. Attamea 
724. faitem editur r,7rtei. Nihilo minus tarnen 
haeret in Origene fufpicio. ac H non nulli | x 

hanc lectionem pro.traxerint. Ita etiam, monen- 
libus editoribus, fenl'us exigit apud Clem. Alex, 
edit. Pott. p. 109. Tota enim ilia disputatio 
ducta eifc ex Ephef. 4, i/ ( . Nee aliter ibi exhi- 
bent Codd. In alio tamen loco p. 319. ibid, edi- 
tur ij;r<«5. In iitas nugac.-s interpretationes inci- 
derunt Clem, et Orig , quod plerumque interpre- 
taiitur ex fie dictis Concordantiis. Loca ergo 
fimilia fine Jenfu, (Photius elicit, *,tt?rA>j«T&'? 
et 7rxpot,\o'y6jTX:T<Xi , ) cumulant, ac li fimilia non 
inveniant, fimilia pro tempore fingunt. Vulgatum 
exhibet Bafil. II, 3ro. Cum hie nee de deo, nee 
de Chriito , nee de fpiritu lancto lermo lit, line 
ulla orthodoxiae meae, ut vocant, infamia , cuius 
nuperrime rurfus me accufarunt non nulli merce- 
narii theologi, licebit monere de crifi Griesbachii, 
critici Trcteaoo^av x.aj vii»TS^e7raiov. Iplo ergo pro- 
litente, parvula oceidrntalis recenfio rias uni- 
•verfa cordenticnter h. J. exhibet parvuli. Acce- 
dit eiusdem recenjio Alexandrian, Icilicet Cle- 
mens Alexandrinus, Origenes Alexandriiuis, Cyril- 
lus Alexandrines. In partes etiam vocat Damalce- 
num, poit ilium occidentalem Luciferum 1'plen- 
didiiliruum. Alcxandrinae rccenjionis <p&>rij£«, 
item, Theopbylactum- Oecumenii oblitus eft, 
qui bis vn^ia exhibet, tam in textu , (juam in 
fcholiis II, i56. c. 157. Cum his duab;is, ab iplo 
excogitatis , rcc-enjionibus principibus conlentiunt 
piincipes Codices eius C. D. F. G. 23. 3i. 07. 
3g. ac praeterea 5. 2G. et Vat. i2ro. Item iic 
dictae veijloncs , Coptics et Aeihiopica. Qu^ie 

er^ro 592 <^# 2, o TI. (> s i 

tccvrti? rswa' ovT&£ * of^st^ofxevoi vfjtcav, 8. 
iv^oKovfisy psTaoiiioq vjaiv ov fxovov ro 

svotyye* ergo fatum apud eum hoc loco habuerunt Alex- 
andria! vivai, et occidentals par villi? Num. 
eos, tancjuam alumna, blande et mite tracta- 
vit? Immo, ut noverca , cum clamore et iirepitu 
crudeliter eos cubirulo ac domo foras prnpulit, 
eosrpie nee in interiore margine receujlohis fuae 
oitentavit. Atqui aliis in locis, his, quos modo 
nomiuavi, etiam diffentientibus, ii modo pauci :.-o- 
rum opinionibui iplius faverent, quasvis ineptiijimas 
ac Ituliiflimas probavit lectiones. Er^o ei non 
tarn Veritas, quam fraus cordi Fuit. Obiter adhuc 
noto , apud Oecumeuium bis temoro ad Laiinum 
parvuli, quod ibi adiecturn ell, ediium effe 
vnTnoi- Contra enim funt mei Codd. n. et Aug. 
6. Accefbt, quod interpretatio contraria elh Ea 
enim habet : Ivoft ftctgv , (ex proximo, |j jlxpii.') 
cvC'i (po^iiKov, cvoiv* xlpirav ffcovTH;. 

8. Itm^lyAvoi J »ftttgofUvat. Alii exbibent oftifrhuw, 
quod cieberet tile cu.yiPovjLiivot , ab ly^pru' alii 
cuv^ouivoi , quod nihil nout: alii fpiritu leni 
ifiti%oftivoi- Ex bis duo prior.i prob.mt faltem 
litteram . in prima f'yllaba. tustgitv et lftt/gto-$-M 
fatis nota funt, lere tamen lit poetica. De cpu- 
(toy.ivci v. P. Loco if/,s:'g-Tcci reperitur etiam 
IftttgSTOf anud Symmacb. Pf. G2, 2. "o* cl'AI- 
gcvrcif rev S-uvmrov ■, exbibet Codex praeltantifii- 
mus Monacbienfis num. 1.J8. , quern iple coniului. 
Job. 5, zt. In bibliotbc-ca academira Lipfiae elt 
Code* membranaceus Theodori Studitae. In eo 
fol. 87. pag. 2. hunc Jorum refpicienj Theodc- 
IUS babet: cuit^ly.s-ja v;isiv koj tu. 'J/v%ikoc, ttcu 
tx cuuMTtY.'L Apud Chryf. XI, / ; 36. d. e. 457, 
b. elt ifttigtpttveit addita duplici interpretatione, Cayt^ & © s a- <r cc A o v i k e 7 a u> 395 

ivxyys\t6V toZ Bscv, dhhot %s$ rcis 

ysys« 't7ri^-vu,c'v^Tiq, quod eft tfUtfaftEVOt ' (it a fcilicet 
pro tempore coniiciebat, ut fupra Colaff. 4, u, 
TTiTrXn^o^apfiiLiioi' et , 7^^oo'6i6ly.i^c(,t TrgctrZGs.Ti',- 
psv, quod eft, oftitpoutvo:. Hunc locum etiam 
.-.rtingic IX, 35G. e. ift^tfeftiS-* ov yJvcv to Ivc.y- 

r 1 \ \ \ > ' ~ f V v. '•• ■ - 

ytXirv j c.XXcc x.aj tics ecivTMV -^/v^S Ocvtccf vp "■ 

De iimplici iiFC)i et 'noofitvos tic non elt dicendi 

locus. Kota lunt ex rhetoricis ufepilint A/|<;» 

diTict, Xoyas hptfttfos- Etil auteni fine ulio du- 

bio probandum tit cf-iapcpiivei , tamen in icripfo:e 

Graeco vix probaturus eJiem , cpiigta-Srttf rtvts, 

quod ifta compofita pen genitiyuai , led dam urn 

habere Jolent. Aliud elt. i^el^e<r3-c^ rivt>„ Miro;-, 

nemin ; viio docto in men tern venifi'e: 'auras 

«fciiff,fiti6i» y,u:<>ii, I. P. o'jXu t>; xya.~v; > cter trvv- 

czoi) tt.lt oh r.i'.ut > it-ian T£ x«/ v/AM- ourtv',, \. C. 

aij sj Tgo^ 6 ' *«/ TiA rstutct tu r-.Ti ;#■ \ erum in 

3S*. Teltamenio , in tanta Codicum praeli.antil.umo- 

rum ropia, ibftinendptti ;>;bitror a copiecluris, 

etfi vel medioaiter graece doctus facile cemurn 

quinquagjnta expioniere poffit. Atqufl hie locus 

etiam del'endi potel*: aliter, 11 ante ImZ-/ intelliga- 

tur i|. cusigcptivoi vpavi i. e. Kir&tafioiiffiiv-ii 

Cucjv. Vulgaturn laafii. II, 477. fed 370. ex Cod, 

YolT. et Cclb. notatur aptipit/,itci. RurHis '(■■•■:•- 

gcuetet Zji. 478. GyS. Obiter aut'eO) iiUclIbilur, 

qui Codices, boc loco in '/.m^c/aetot , et Coi.iJt. 

4,12. in TriTry.r.poipo^uitoi corrupt! lint ex Chry- 

foitomo. Ad haec nttendent kctores acuijorej 

ipii. Mihi enim taediofum fuit centics huiusce- 

modi monere. Tamen Griesbacbius in pr;i~f a.i 

evangelia p. LXXV1. edit. 1796. affirm at : ncviini 

harum rerum perito ttegotuiin facfjjere potuciunt 

lecliones in tc.riu et intcrprstalione CArjJ'nJionii 

abvl&e- 59i a/f&rf n $ e ff * . 

CUiwfhysyhrirrSs. [TeAcr.j ['&?%& : ] (tvyfxo- $. A. 

Vfu'grf y*(>. ccdeX(po)t rev kotecv foZv ngf 
rev poxSw* ivktgs y#£ ^ foe gees U, 9. A. T>j «. t? 1 ; >ey. r,35\ &$sX<po\ , ^5v>;,tte>Ji/'£r= 
Toy KiTrev ypoiv X'Sj r»» ft-ofcT-cv. [ iw> *ot»» r,y,ci>? 
xtxj tw y.oyfi-uv. J 

ohviae. Atrjui Gbrvfoltomus multoties fefellit 
non folum fcribas Graecos , fed et inLerpret»-m 
vulcatum Latinum , atque adeo ipfum G/iesba- 
cbium , fiarnni rcrum pcritum folicet. Aliter 
graculi olent, aliter criuci. 

•fiyUiKTB-e] lyevnS-Wt. E. Ita Bafil. II, 47S. fed 
673. variant Codd. in $iirt el on > in yrye»n<r$-t 
et hsivrS-y-rz , ac denique in ^jf<ra^ ct .^ji;, 
quod po/treroum tamen in ceteris locis habef. 
Cbryfoftomus pro mere fuo utrirmqu/S */EysK<;s-.9-£ 
ft i ypyfatiTt , h.ibet. XI, .-yS. d. fif. b. Pofte- 
ji:is rariarum lt-rtionum Fabricatcns amplexi funt 
et Codices aliqdi , qui CbryfoiZomum lequuntur, 
ut Teophyl. d. Oecum. fa. Contra funt Aug. 6. 
8 et Mofquenfes n. g. ''Eytvi&nr* Griesbachius 
propter Wetitenianos A. C. D. E. F. G. 17. a3. 
5i. 37. etc. folum in inreriore margine oftentat. 
Tantum ergo ipfe tribu.t fuis principibus Codici- 
bus ! Anud Birch. Vat. 367. exbibet tysyip-nTf. 
Divinus vero B fea Vat. 1209. adeo eyetv&n 
(Sic. ) fuppeditat. Laudo ! 

O. Ton K07T6V — r\v fi0Z^ cv ^ T < yv X-''rtO>V 1UV jA''X,- 

B-ni- E. Be accujaiivo iam a! Li n;0iiui. 

t-jy.rl ; '/i«l y«% — E. Quia Cbryloiiomus XI, 
4 .0. e. omit' t. Sed is eius loco addit ovra/g 
ante „-,. •; .■"'■au.z-i , ut ita nectatur oratio. Paulio 
ante ibid. a. babet yx^. -/zj bic rurius omitiit 

Cod. C+pZ/O-ib® S <T C 06 X V t K 'S7'^.. &.. ui ,595 
S Qy&%G&8V?t * 7>QCS TO fJLYI l^;/3«^>7(T«/ TrfVftS 

u^ecaV] $!Wi$j£c6fA€V hs vjxxs to tvccyytXicv 
10. rou Ssov. vjjis'is pd^TvPes %cy S*oV, 

as oalxs x&i omc&Iqoc K&j d^k^.7tT<as tJ//7v 
ii.rois TTi^hcvviv fyswffltyev* huBcctif^ 

htdare, <&£ \vot> SKO&QV v;j.qov , 00s TlctfYM* 

TiKVOC tXvTOU, 7tOt»a.y.OiKoZvTSe V)J.DCS 3{£/Lf 

TQ Cod. d. h. Repugnant ceteri huius eiusdem ge- 
nFris Codices cum maximd nuniero aliorum. 
yxp oniirtit etiam Cyrill. V, a. 289. in reliquis 
vulgatum liabet hoc vprfu. De ilti 3 particulis 
centies nionui. Vide mox. Griesbachius iftud 
yj.p exniilit 1 ropttr iuos A D. F. G. 23. Sed 
Cvrilluin pt Chryfoftomum tunc temporis non 
habuit ad mantis. Jacebant enim et dormiebant 
apud Wetltenium. Ex his locis, quae nullum 
dot;ma theologicum continent., iudicare oportet de 
crili Griesbachii. 

jo. lui~i~\ -f- */&£. E. Poitulante nexu , fernel ar!<lit 
Chryl. XI, 440. f. Vide 440. b. 441- a. Quia in 
vulgata Latina et apud Hilarium eit : tfjles e/tis, 
Codices Wfitft. D. E. F. G. addtderunt hi. Hoc 
ne notavit quidein Griesbachius. 

»Js] Ex F. Wetlf rnius notat nZ^. Atqui G. etiam 
voci ait; inlcriptum ha bet tt. Sic 1'upra CoiaiT. 
5, 1. iidem Irurrae, loco ov , dederunt 7rau , quod 
in Latino reperiebant, iiht. O Sancte Schreveli ! 
De aliis interpolationibus vide P. 

12. fixgrvgovftivat'] /nxgTvi>op.isvai* A- Ita poftea in 
quatuor etiam inveni. Ita et Chryf. XI , 440. b. 
44>« b. mox idem ibid. xctXia-xvTog et x»Aevvres> To rfsQiTfctTYiocij upas d'£'o)? Tcv $ecu, 
rev y.cc'AovvTcs v^xus hs ry t v tctvrcZ (oao-i- 
Aelxv xxj ooj*av. otc& roZro *<ci{ ypsis r 3- 
iv%ot(>t5Qv}A.8V r« S'eio dhoiAsl7ireos , ort 
TtocQeckci&ivTes Koyov 4uto%s ti&p -,///.£i/ 
rov S^cy, eae£oi<7&s ov Acycv di&gooTroov, 
aAAos, kcl§oos l-,iv «A?;S^i", Xcyov Sec'v, 
hs ngCf ivegyslrcq |« u'jujV re;'? 7n^e-cvJiV. 
['Af%si.] »£*»«? y»£ fJUfxtlTObf iyevqUhiTs, x4. £ 
cl$eA<pc}, Toiv iKKAiqGtmv rev Secv, rvv 
everoov iv ry icvaxlcz iy %&<?$> lyv;v, 

vusis v7io reov ldicc)V Gvy.$vA?tfoV ', $#&< ' 
?(£</ dvToi \)7iQ raJv Icvoc&txv' raJv xe'/ i5- 
rov Kbgiov aVcJcrf/vei^r^jv ajrouv k<2/ Toui" 

i{cy bsoo fAq dgsaKcvrcov , Hgty 5>Jt:7iV ctt'- 
&(>ca)7IQis -harriM* kocAuoitoov $f*Kf Tois f6t 

ftAqqaftretf 

II, 14- E- F*? f. t?? xy. t/3o' [*«f & T«r«, $ix.if.i$,£\cv 
t?. rav ctylov vgttyijTev ayyx.'iv] «L6iX$vl, vfuti 

tcZ ihaef] rev X? 1 ^""' E> * ,a t ' i:o Praxapeft '' 
inei et alms generis tres Load, apad Wetft, 

i5. /J'/ei/r ] — E. Quiatjue leryant etiam, quos poltea 
villi- v. P. Habet et reper.it Chryf. XI, 44*. 44*> 
VII, i;^i. 680. Sed il , 3-7. t&v xpgion turifcvuimp 
xtvj rove, irgi(p>]Tcii<; ioiu£M. C*p4/ WHfm Acnn 'is-, -ci* » 39/ TlKqqxGClj CCVTCCV TCCS Ci/J.CCgTiOt? 7?CCV?0TS' 

etpSeccre as iff civrovs r\ ogyrj us TfAcs'. — In '" t \ v J » * ~ V< f ' vfxoov wqos xcctgov ot^xSi vrgovwjrGt)-, OV 

7toC(J'Xi7!CV VfAOOV IfciV iv 37oAA*j i'Rt&VfiUCO. 

ph 7>ocZ\o£) Key <x7ia£ v$j ojs v&j ive- 
19. y.oypsv Y\}Acts crctravus. ris 7«f yfimi 

iKn'iS , J? %#?#, »7 St(pCiVOS KCtV%V,(TSGO£ y 

1} eu%< >(0J/ t^ws- sfATT^oaBev rev v.v^icv 
ypcov Irjacv xqi^cvy iv r$j cevrov 7tcc^ov- 

crix; 18. ^<o] 2 % »on. E. Latiniltae aliqui, loco quoniam 
habent propter quod.. Ridicule ergo murarunt 
liirt A. B. D. F. G. v. Wetft. Birch. Cogitabant 
ergo iibi , at o, n. DiiTentiunt inei omncs, ut 
credibile elt. Mox rurfus loli F. G. etyexo^/sg. 
Balil H, 5n. pro arbitrio fuo: TgotS-iucv «A£i7v. 
Ex Rom. I. 10. 

ig. xctv%r,o-ffjf ] K.yetXXtu(riu<;. E. v. P. Codex Oe- 
cutn. Aug. 6. cum edito II, i63. b. habet tuaarn- 
a-itsii. Set! in utroque elt «y«AAe<r.9-«f. Ex inter- 
pretatione ergo ciila eft lectio textus, xctv%>i<rta>s 
multoties Chryf. ac diferte XI, 444- b. Seel a pud 
eundem ibid, elt «y«AA«««f et #y«AA«<r*» Vid« 
aiiam 222. a 5 9 3 QfH,*- II $ is Gf2>, *-#*>:■■ . 

TtX?ir>)ssr>qfiQB9 y&f rj %.«?«• [TiAcs-.] A/o ptpciari III, r. 

9t'7'ovTfS', ivooKHjcoi/jisv xxretkeitpBr.vcij h 
uByjvcitg fAcvci, xctf tTCSfA.'tyctfA.ev riucSscv, 2, 
tov ctdehtpcv rfxoiv ygj oiockovov rev Bsou 
i\ai Gvve&yov fjjjiav t'v toj tcvuyyeAiw too 

II, 20. 3» T*| /3. T«S KO. tjSo- *OS\%)et, i'ti = 7; srs 5? 

, 2. x«f t9.y.<>vov Tov &Soi> fcccf nvttPydt r l ua<«j 
Strentte rem iuara hie ^efiernnt fcribae intimi. 
F. G. omittunt prius km. y-a.} ^tcttcevey rxcludit 
D. V.U.] Tvngyit tov B-inv , loco rev B-iov x.af 
c-htf.p'/'-v r.y.sjv exlnbent. D. E. F. G. xctf 'tofrSP- 
yot ti&a* ooittu. A. qweiri ipln evolm in edit. 
Woidii. Wetftenius enim d lib i urn me reridide- 
rat. It-Lie Miilio, .v^ mukovci) rev $ioZ ofnit- 
lunt. D. E. Ea omitut etiam B. apud Birch, 
Fraudi Faorunt iiiis ieribis , ut alibi, duo membra 
oratiouis aequalia: 

x. ua b laxonev Tcv 9sev 

Ac rurfus duo ofcotcrlAivTet ' 

»oi?i(po» 7, ft m 9 
cvv-pyon A p. u t 
ft ru> ivciyyiAiw 
Ex rnels nul!us qlncquarn mutat aut omitttt, nifi 
quod Theopbjflacti Aug. 8. omittit. totum ilhid 
eb to-j tccsXtfb* ad crvyi^ylv t] teeny , <; e(t error 
maniieitus. Ergo hie nuilo mode valere uoi-eit 
centra ceteros (&odd. Tbeopbylacti, qui oimies 
Drnnino iita exbibent. Quid ? (juod Jiuius ndius 
ic>ioiia repugii.irit, cutn dil'erte repetat, tw rtivtp- 
yes- Tanta vero quempiarn eiL- pofl*e iaipuueti- 
tia, audacia et vecordia, ut propter Codices iter- 

qui- <j*f* 3, £\ @-g '& <r a A o \ t k e 7¥. t-ct* U 599 

Y.M/J<TOCf VfAOCS Kegi Tt]S Til^eoJS l' r toVi 
5.* TO jU>jJtiOS acCiVicBxf tV TUiS ^r^SUi 

TCCj- quiliiiiarios , contra ornnes Codices et Con»ra in- 
terpretes liic alitiuid e*cJtidat, id equ id-em com- 
prehendere non pofluin. L't Thcodoieiiim et 
alios mitram, habet hajec st Interpretatur ( i ryf. 
XI, 44 i- c ' n °i hanc epiitolam data opc-ra expli- 
car. Nifi tamen ipfe Chryhdtomu? quibusdaivi, 
fed proFecto furiouudis , occalionem dederit ho- 
tarn exi Ittdendorum. Gum « 1 l- fe c t i U u s enim lau< 
dat XI, 4o5. Hi. 507. £>§«. X. 428 Sed Uta iota 
inter le < omp.nanda lur.t, atrmdendum vero 
etiam ad Chi v l< ■Itomi conhlium. Cod. Boern. ita : 
Tov v-oi\(pov r,pitk>y ictnovov ILcy Tvvipyov rev ©t> 
(cum linea ) sv, et in Latino: Jrntrcm nofirum 
diuconum et coopcrntorcm nut adiuicem del in. 

vuxs Jrs^] folum vx-sg Chryl'. XL 444' "'• ^ "' c 
ruiius Cluyfof.omum i'ecuti lunt A. D. F. G. E. 
B. v. Weill. Birch. Editus Damafc. 7repi, oiniffo 
VfbS.%. Moiq. Cod. Damak. g vpoli tiTrig- Theo- 
dortaus (lbi ipie repugnat. v. p. 5i2 4 Tueophyl. 
et Cecum, nihil mutant. 

5. t*> p.r,otva.] to » loco Ta>. Ita poftea in iribus re- 
jieri. tiab(t eilitus, et Daiiidl'c. , et Cecum., 
etiam in fcholiis. Ita quoqtie reperi in Cod* 
Chryl. quanwuam XI, 444. d. f. tit ru. Sed 
apud Chryfoiiomum vix poterat arfiter efle, cfuod 
extra nexum laudabat. Plures, qui Codices exa- 
minarunt, hoc, ut manifeltum vitium , videntuc 
neglexiffe. Pauci alirjui ems loco rev inculca- 
runt, quod to inuJiratum eis videbatur. Apparet 
ergo duplex correctio tc> et rov. Neutrum vero 
horurn auispiam correxiilet, eorutn loco interpo- 

uendo 40* 0^3,^- IT ? o s 

rcivrccis* dvTa yctq cidocr?, cti hs rovro 
y.€ifAebu» }{$ y«f> "ore •n^ls -upas j^uey, 4« 

STfCfAf- 

nendo ro. Probo ergo t), et ex verf. 2. «.to 
tcuxZ iuteliigo tic. Similis eit fvntaxis 4» 6. to 
(.an l-riij.'irxlvilt , in quo nemo offend it. Sed ibi 
to pendct ex verf. 3. tjit/J !r< 3- s A »»,«*» — t^ 
peig iftcspfleilvur- Qui Tliucydidem et Demofihe- 
nem legerit, in his non admodum offendet. Co- 
dices Wetft. F. G. habent: i'»«g fiqdiyct o-KiitttrS-cii* 
Sed hoc nee ex Thucydide defend! poteit. Wet* 
Itenius ergo, ad verjiottem, ait, Latinnm. In 
Cod. G. ita eft: Jvcc f/.r,dtv art tyirS-af, et 
in Latino : ut nemo moveatur aul terrealur. 
Cur non ifti duo fcurrae „ il femel decrrtum 
liabebant, Latinum «c exprimere , adierunt po- 
lius Cbryf. XI, 47. b. ubi ej[l: last (non "ivcty 
nam id itulcum.) fir^itioc e-ttima-3-af ; Nonne vero 
hie aperte fraus apparet in tuec ■, quod ex Schre- 
ve.'io hauierunt ? 

rji^sf.rw] RenJtleiUs, q'aem rnerito , nee tarnen, 
ut editorem N. Teitamenti, magni aeltimo, con- 
iecit, c-O/Xtincr^-ui. Utinam accederent Codices. 
Sed ittud c-ahzvecB-eij , Menintamen, ut e?;plicatio 
vocabuli (retivsG-9-M , iiiiius eo fenla u/kati , oecur- 
rit iam in argumento linius epiflolne. v. P. pa*. 
4. nota 2. Mifor, neminem comecilfo, <r/noSct/> 
lino fo!o a,, fublato. Vernm iltis coniecturis ia 
t$, Teftartieato non liaitemns opus. XkIviim b. U 
haud dubie Apostolus acce-pit pro ufit&tioii cti'ny- 
De <rx!vsw et eius «ivmologia monet Eiiftatb. ad 
Horn. edit. Rom. p. iGo^. v. 12. iii55, 5<S. 3<j. 
1792, 1. Vide etiam Orig. IV, 65. nota d. et 
ibid, fit , c. ubi de hoc vocabido disputarur et 
exempla proponuntur ex Origene. Prima notio 
Verbi eft movere . (ecunda , ab anima'ibus qnibus- 
ri-am, Ht canibus, leonibus, repetita, hlantlirU 

adulari, Tt^cshsyoysv vy.7v, crt ysAKcysv SXififoScif, 
tovto Kolyoo jj.Y\yJri qeyccv, tue'jxtygt it's 

TO yVOX'Ctj TY\V TTi^!' VfAOOV ' fXYiTJoOS hislpOi- 

csv vpots ytsifeityw, KW &e v.svov yhfj- 

6. TOLj XG7TCS VfJLOOV. CCgT( OS SA-JOVTOS 

TifxoSsov 7tqcs Y\ytf.s d'P v/AQcVy xjxj ivoty- 
ysAtaafASVov VfAiv ty\v til^iv %gy rjjy. uyoc- 

7IY\V vy<ic,V, X$j OTl S%STc y.VStOiV YlfA&V 

dyuSqv 7Tccvtots, *7ti7to§:wrss rj.uols Idslv, 

7' v,a$<x7[s(> ycif ny.slz yfiati ' did tovto 

ttupska^yi/asv-, dosXtpc), !(£>' vy.iv, in) 

TZcccq t% Srhr^st ygtj dvdyy.y tjyoov, otd 

8- TY\S \)y.~V Trl^SXS' DTI VVV £i£jtf?»', 

Z. ['Af%>j. J sdv vysls ^r\v.r]Ts iv ievf«w; 

9- [Te'Acs - .] Tivct yd(> evx*(}i~lccv $vvdy.eBuTixosT*fli- 

TV &£!p d\'rX7tC00vV0tj Ttsfi V/AOul'^ S7t) 

ftd&y ttj X 05 ?^' V Xulgoytv ot vyds 

10. £y.7rt>05§e\> tov Bsov viyoov, vvktos ygj 

Vysfixs v7i€geK7T?gnT<Tov oecysvoi its to l$s7v 

vyoov III, 8. Z. t~ y. Tni y.s. ifio. uotX^ei, ixv vfU~s TVKiTi 
[ T^KT^re. J Ij xvfijo) , nut tv^aPiTtxv. 

adulnri, quod iita animalia commovenda canda 
blandiuniur. Interpreies non nulli i igeniofiore 
hoc invertcrunt. Argumentabantur ergo lie: Quia 
canis , cum blanditur domino , caudam agitat, 
eoclviw non ledum eit blundiri , fed et agitare. 
adeoque concntere. Sed iita canina interpreta- 
tione non eit opus. 

Cc VfAtoV *0 7f^O(T007fCV , %£$ XMTCigTtlTCCf T«S 
r. to^jfl wgss -y«oy x«m ;y£Wo» :r??: ujt^-sjc y.cy 

OCVTCS Ofc- S^eV ?(#/ 7r«T»?£ Jj/JlW; li&j Oil, 
ZVPiOS tffJLOOV VW0~S %^ls KCiTSvBvVtiif TtJV 
OOOV Y\jJ.00V 7T^0S VjAOCS. V^US OS KVglOS 12, 

. wXeovdcctj w&i TteQiacevvoj rrj clyxTiy iis 
oLKKyiKovs %gq its mdvTas, KctBoi7?eg ?{$c/ 
Yipeig hs vfjtbcs' its ro fljflgoif v/xoov ij. 
rds xxgoicts cifiefjiTrrovs h dytaxrvtiy , 
sfXTrgccrBev rcZ 3&v ?(#/ 7TocrQog tt/uop), ev 
ry 7>ctqovaloc roZ xvg'cv rifAoov h\<rcZ %^<- 

^0V 'fJLSTOi TtOtVTOOV TGOV CCyloOV CCVTOV. 

I'o.oiTKiy. [TeAoff.] 

To Xoincv cuv, ['Af%5].] «dVA<£>s; , E$ooToo~lV t i. H. 

fAiV VfAOlS \\Ctf 7rcCgCCXCth0V[A8V iV KVqlcp 

tiftroy, 

IV, I. If. t;j 6. r<jc x.o ■ 'tfib. [y-cij tv nviD itcwevx^i'ov 
aj. tciS-icgreii.] uoiAipai, l^uruy.ii VftKf. 

ii. K.vt>(ts vfiav] qpuvi — R. Atlt. I, 444- 
12. ec io.] Sine variegate Laid. HI, 44. 

12. ] A. til. ii, 4- 7r~Aiottf.~v\ x.ctj ■urtpurfEvcyi — • cty»7r>\ rtt 
it; — xxS-xTrig JijiitT;. 

IV, I. TO \0l-x\v 6VV~\ TO — t ePV — E. To XOITTOV 

diferte repetit Cbryf, XI, 4^9. d. fed cw omittit. 

Traxopo. tijcrovt KCtOOOff TloiQeXcifi&Ts 7tC&£ qfjtoov TO 

, vroas 6s7 vpxg 7FePf7t&TeiX ?^ ctgecrKSiv 

2. £>i?aj, i'vas TTSPiavsvnrs fuxAAov. cificcre 

yoig, rivets 7Fa$atyye?Jcis $$vKct(Asv vf/Iv 

3' OtOC TOV KVPlQV It] 70V. tovto yup e^f 

Be\'/lf/x row Seov, o ccyicttjfjics vpoov-i 
CfTfh&v&Pf y^5f dTTo rrjs <7fe§\'slecs' 

fiahatf Praxapoftoli ilia in principio lectionis prorlus 
omit'unt. Hinc corruptiones in aliquibus Codi- 
cibus. 

&iy] -f- xx$cj$ y.aj jt££ ivcriin- E. v. Wetit. 
Birch. P. Haec fine ulla dubitation.e et delibera- 
tions probanda ejrant Griesbachio. Iia enim Co- 
dices iterrjuiliniarii A. B. D. E. F. G. 17. etc. 
Sed is ifia nee in interiors rna.rgine oitentavit, 
nsi alia huiuscemorli ruonitri. Nqtetur hoc ad 
loca fimilia, nbi, etli nee hi Codices inter lie 
confentiant omnes , Griesbachius tamen unice 
-yeram lectionpm , am in dubium vocavit, propter 
aliquos iitorum, am adeo proilus vel mutavit, vel 
excluilt. Loca nota liint oculorum u(u nonduru 
prjvatis. 

5. »7ro ryj] cK7ro Tr&o-nS' E. Ex jyif CbryC fecit 
•su.Tr^j idque adeo urget. Scilicet uberiorern co- 
piain iactandae eloquentiae Allaticae fuae ipfi 
Juppeditabat. Sic et in locis Iimilibus fecit, v. 
XI, Afiq, d. e. Chrvloftomum lequitur et ad ver- 
bum exprimit h. 1. Tli^odoret. p. 5<C Sic et 
Oecum. II, 169. d. ac '1 heophyl. Eit ergo haec 
homiletica lectio. Reddo hie fcholium Cod. Aug. 
6. X7rs%i<rS-ui > <p»s<riv > vf.tx<; utto tjj? sragvEiot;, 
(quae eft lectio proborum Codicum, Deinde 
C C 2 ad- itShuf excc^cv vp'xv to tavrou (tksvcs^. 
rcc (Ay ZiSoTcc tov &ecV* re ^n v7?e$-6. @xh SIV addit:) yextpiToUf , (nimirum apuil GriryfuTtoinurri, 
et in Codicibus ex eo corruptis. ) y ,cij , utto 
ttxtyi',, (Jam vero etiam interpietatioue opus 
erat. ) 7roXXx yx^ ocy.flXxTt'xc, i'too, x ~aic, sto-.-t 
x.ct,TC,\ky* i 7ru.vo{<.i\i ■> nimirum zyeitv. Nili enim hoc 
intelligatur , lotum fclio ium abfurdum et ob- 
Jcoenum ell. Ita iJte Codex f'ol. t^^^ (id eft, 
29G. ) pag. 1. Tales critici funt SS. Patres! 

4- txxrov] Praetenniito , epiod A. et G. , Codices prin- 
cipes GrieJiachii, liic exbibent exxres. Nam 
iilis lcribis nulla ciira f'uit, utrum nomihativum, 
an accuf'aiivum fcriberent. Unde vero ilte nomi- 
nal ivus? Boernerianus ergo habet ita: l^nuf 
ix.x<?ac,, et in Latino: ut fciat nuns quisque, 
Nominativus tx.at.sac, ergo ex Latino i/iusque or- 
tus. Undo vero u/nts venit in interpretationem 
fcurrilem ? Scilicet , ut alia permulta eius gene- 
ris , ex Chryr. XI, 460. e. bis. Ibi : u^ivaj, 
<P*ie-tv, (rjuis? Utrum Paulus , an Cbrylcito- 
nuis?) tvx iy.a~cv, et paullo ante: iilfvajj i v ct 
ix.x<rav. Nee aliter rgo reperi in Cod. Mobp x. 
Innunierabilia h'uiusrernodi lilentio tranlii, ut par- 
cerem cbartis. De Theodoreto ad bunc et ad 
qiiintum verlurn Vidfl Nopfleltiuin p. 5i6. Attin- 
git BaHl. Ill, 25 1. 

6- 7a /xy] v. verf. 3. Hubc verfuin Chryfoftomus non 
folnm interpretatur luo loco, fed et IX, 449. a. 

v7ri^u,!v£iv] nimirum, rx tcZ ruipgotot yx/xou 

TtgUXTX- f fap fi £—l€ QscaoiAcviK s'?~s. &. 4^5 

(sxlvsiv ",{$ TShsovSKtetv iv Too 7tPoiy\AtiTt 
rov ccdeh<pev ocurov ' otort ey.otv.os o vXqios 

7Tf£i TTCCVTXV TCUTW , V.CtBooS Xgj 7rP0ei7T0i- 

7. fjiev Cy.lv , xcy oieuotPrvgccfxeBoc. cv y«f 

evockszev ripus Bees ivj) otvccB cigala, 

Scthti ev olytccQ\xoc. Totyxpovv ocBstoov, 

OVK OuBp'jO7?0V OcBsTsl, Cikkoi TOV BsOV, 

rev %&) dcrrcc to 7Tvevfj.ee cevrov to uytov 
9- hi vfAU'S. 7tep) 0? rr t s (piKct$e\<plcts cv 
%Pelccv e%ere ypx<petv vplv' olvrol yct(> 
v/afIs Beooiootv.ro 1 e^e hs ro clyct7?ctv 
10. el AXyXovs. vjz) yoip Tjotelrs clvro its 
7toivTcts revs doeXCpovs, revs h cKr\ r% 
fxctxeo evict' 7iotPUKcchovfJ.ev de vfj-ocs-, uoeA- 

Qol 

fll Tto TT^Xy fAOLT <] TO), 10CO , ip feVT'J) To> 7T£y.y- 

ftxr: , y.ycvv, It rr, *rgo; uWeT^txi yvvxiy.xs 

TTttPXHOfia CfAiAtCi. 

7rpeii77ciusv] TFgestiroftSv- Wetltenius : Codices phi- 
rimi , icjie JWillio. Addo : Codices pleriijue. te/ti- 
biis jncis oculis. Nam et poltea in quatuor 
reperi. 

8. li$ yuz:] e;; itixs. Maximo Codd. confenfu. Ta- 
merf y,v,x(. Cbiyf. XI, 4G1. e. quod faepe Paulus 
in his prima perfona utitur. Apud ChrvT. b. 1. 
miror additum elfe , v7?&3%ev ovrxv. Er^one 
ec.7rii0tytt.uevt; liefbat tieiep9-il»itv; Atli. I, 523. 

Toy OiOOiTX TO WJivi.'.X To uytov XVTOU iil IfAXS. 

g. s'%lTt] s%ottS»~ E. Ex ChryT. XI, 46G. >« b. c. 

10. uxy.i^cvlx] ] ) o 1 1 hoc addit Chryf. 46G. d., ac Ci 
Paufi fit; Kdf us tsvs xX>.cv; itvilmei, <p 1 v 1 • 

Yariat 4o6 tip^M-Wli f o $ v. •*> dwanFj Jca^&Jf vf/iv vctftiyyeiAupev* SW12. 
7ie%i7rciTY)T£ ivffxnpovas w^cs rovs e£<», 
T^«$*«5'*^y peeves xfeiocv s%iira [TeAos-.J 

E. diSde-xuXid, 7:1(1. TVS t°u 5-avtx.Tov ics&TttXv&ttis tJrt 

cLh?\(pc) , -tj^I Tcicy x* KOHJfijAevoev , <v« //*, 
i%ovres th7il<$x. h yccg TKfievopevt on 14^ 

OJffOUi? IV, t3. 0. s<; KJiij»»9-8i'**^i fc «AA&>* ylK^ft^tiv. utiX- 
<p<j<, o& B-iXopev vfitti wyvetli: 

Variat etiam Theodoret. I«s jr. «• koj ra&s iv , et> 
x«j !;s T«t>j. v. 017* 

i». k«f QtXi~Mu<r5-ctj] Hani tonumgenrla fiint cum 
vripi<rs-tlin> p,u,XX&». Ergo ita dutinxi. 

r*7s /e »'«<?] ^is — E. Chryf. XI, 466. e. 4671 
a. Accedit ex meis I'olus Theophyl. d. Omittit 
etiam Bafi!. II. j 5/)ti. ']%Uv, ita lupra etiara 2, i5. 
a rion nullis exclulurrt eit. Temere I 

l3. lr«A«.] b-i\opit. Utruitirjue Chryf. XI, 467. c. e. 
472. d. bis. Item Tlieodoret. 5i8. v. P. Damafc. 
II. 219. 9-tXafccsr — xoipiu'psvvy , led 347- B-tXu- 
xDcoi/atyAvaiv. Multoties haec tractat Chryf. ut 
It 7 G3. bis. 765. 767. Ill, 46. bis. VI. 27. XII > 
45' UaoZs <x7r?Bave y^ etve^yj, cvtoo y&j 
Bsos Tovs Ko/jU^StvTCtfff OiX Too IrjaeZ ci£ei 
1 '*>• cvv ccvtoo* rovro yocg v/x7v Ksycfxev iv 
hlyoo Kvgicu, on rifAels ci ^covres, ci 7r?(ji~ 
K€i7iofj,n'oi he m,v ^u^ovalocv rev Kvglov, 

16. ov //>) (pSciaooiASv Tci.s KQffJty&ivTcts* crt 
dvros v.vgics iv zeKsvafAixri-, iv <pcovy 
ugxayyiXov-, y^ iv <7<xX7iiyyt Bsov v.oc,rc<~ 
{^r,aeroij &7t cuf«vou, y&f ct vgngo) iv 

17. %^<p oivd*fl<TQVTClt 7tP®f0V' Z.7ISITCI r { fASiS 

CI *4- *wVj)] + *"} !'£<!«. E. Ita Clirvf. XI, 4?2- fi 
Ex Piom. 14, q. 

i5.] Bafil. II, 65g. Iv r»} %-xgovs-iei — ty%#.<7epni. 

16. xuf Ik] + T Ji *«7B**> E. v. P. Omittit cum aliis 
Ea/il II, 659. 'Eo-^jaT*) tamen urg^t Cbryf. XT, 
478. d. ti ifftt' iv rv) t<r%XTYi <rtt\7riyyi ; Sic et 
VII, 752. a. V, 226. b. Ex 1. Cor. i5, Si. 
Omnia confunrlit, et *«/ h a-cthTTtyyi proifus 
omittit. II, 455. c. 

«rvcc?Yi<rovTcrji irgwrov] lyifi-yrovTaj 7r^oiroty fed 
altera lectio ibi ex duobus Codd. notatur. Baiil, 
II, 63 9 . 

TrgSro!/ ] Tr^wToi in nullo Cod. Theo.pbyl. reperi, 
lolum in marg. edit. Lond. Sed nee in ullo alio 
Codice. Wetitenius volebat defendere Codices 
D. F. G. qui id ex vulgata Latina exprefTirunt. 
Griesbachius eadem de caulla addidit: Cyrill, 
Utinam Vir Eruditifdmus, qui per totam vitam 
Iuam,'ficuti incubus, cum fuo Scbrevelio incubwit 
Patribus Graecis, dixiffet, uli. Plura enim lunt, 
ac fat-is crajfa". vobimina Cyrilli. Ilnbet ergo III, 

2A1. 4o8 tyHy"< 11 ? o ff \ 

01 cSvTSS, Ci 7rtfl\?l7T0f*SV?li OC/AOi OW 

ccvTcls d g 7i ay r, a '/.>.:$ oi fv vt-ty&xts h'S 

M7!ClVTY\<JiV TO'J KVfiiOV £t£ CttgX, %£ty OUTGO 2 4'* X? tT ? t '/sfi a rovTw etQS-xfVot. Hie prorlus 
dec ft 7c%Ztov. V>p~tjv habet IV, 705. ubi a ve/f. 
15. ad fin. 17. iaudat. RpZtci, quod rpiilibet 
Graecus liic hnerre poterat , habet 8 1 5- Confuri- 
rJ it cum 1. Cor. i.j, 52 Eroo ab< (t tt^Ztov. 
Vide. I, a. 617- VI, b. 383. Ex Cyrillo er ? o. 
ratione vocabuto k^otoi , eHicitur? — Nihil. Si- 
mul vero intelligitur , iita nomini, CvniJ.. ChryG 
etc. ad fraud em credulorum et hmplicitim inter- 
polita eflf-. Cui placet caecutire, is eaeculiat. 
Quid vero ex his Cyrilli locis eificitur propter 
relifpia liuius verlus? Scilicet, ad auctoritatem 
Codicum hie accedit etiam Cyrilli, ut contra 
Cliryfoft annum exctudamus, rv\ l<r^«r»j. Hoc enim 
Cyrhl. 1. J. oinirtii. 

17. dsr'i.vTyictv] vKcint'siv. E. v. P. Nullus meonim. 
Yulgatum ftiam At.h. I, 8.'jtj. Chryl'. XI. 478. 
Prae er loca fupra laudata v. Cyrilh IV, i/fi- ibi 
eiTccsTriTiv. Ftem 2 r T>- .|U \ ;oo.j. Cetenim »ttxv- 
T>jr.'5 et v-7txvr^7n elt ex eis vecabulis, quae frii- 
farii feu variarum Jeclionum fribr'catores plerurn- 
que J erinut.int. lDilci id potelt a rjuovis, adhi- 
bita aliqua Concordant ia et edaione Wetitcnii. 
Vide, quae I'pra in bac editione dixi ad Luc. 9, 
22 In promtu liic tit aliuc] eiusmodi exemplum 
jn vocdbuhs KBif/.0fi(yuy , Kix.6tf^ijuf,o>v et x,oiuri~ 
B-ivTuv , quae hie almui permutarurit. v. Wtriit. 
Birch. verf i3. 14- Codices D. E. F. G. hie rur- 
fus foli cum Vulgata habent, uc vTravrycriv rZ 
XejzZ. Eleganter quonue Cod. li. apud Birch. 
loco 7rigi>.ii7rofisvr,i , habet jrs£;Af//*e*e<. Hi I'unt 
ergo illi Codices principes, a barbaris in Occi- 
dents fcrijiti. 7t<xvroTs cvv twgia iaciJLeSoc. [ TtAes. ] y* A * 5 T0V 

TOtS KoyciS TQVTCIS' 

5- Trtgl rev oci(pvtoiu<; jj|j<> jf?'^" > &,rs * £ "' tvr^i- 
7fiQs<rB-Uf <r7rovby, > 7TiTii, l,\o7d<> xyATrr,, fiuy, y l<g>ji/»5, ' 

V, i.n?^; $e roov xgovoov -jcft rocv ttKtgtjeV, do&K- 

<Po), cv Xgelo&v i~/jTe vf/iv ygxtpea&oy' 
2.ccvro\ 7«£ ocKgiftoos cioars-, on »j ffttegcfi 

zvglcv-, cos KKsnrris h vujct!, c'stoos egx s - 
5'Toij. crctv ycc§ At ! 7>:ar;v* hf>ryv) k#/ IV, iS. I. T ^ j, T y< X J~. ^3^. oC$t>.tPe\, j7TSLCux.X.}.C.Th 
uXXr,Xovi sv Tcii Xiyai'i rev 7Tviv,uctTcc, Trtgt, 

l8. TOVTOtt;] -j- T6V 7TVlVf.lX.TCS. E. V. P. Ex. iis , qllOS 

pol'lea comparavi, habet lolus Oecum. Aug. G- 
Igitur non miror, hoc ab Erasnio etiam notaium 
eile , qui in muliis locis ex Oecumenii i'cbuliis 
pendet. Contra eit Oecum. Moffi. n. Unde ilia- 
tum fit, docui. Quid liic editore6 omnino omms 
de Piaxapoitolis ? — Nihil. (Jhrylbftomus iiiml 
cum aliis omittit non I'olum XI . 478. it bi hunc 
locum data opera interpretatur , fed et XII, 5.J. 
aSi, 

V> *• %£<-'"■* ^Ai £T£ ] %£*'* *?'• E- v. P. VuJgatum ad 
h. 1. et II, 34'/ • Damafceaus etiam, qui ibi lau- 
dat ad fin. verf. 3. 

3. y«§] — t. 5«. E. v. P. Nullus meorum vamf. 
Chrvl'ofiomus haec praeterea laudat II, 266. u'oi 
eft ^e, et, ii^vvv xaf de-QuMiuv. VII, 742. 74^« 
ubi nee £s , nee yocg. Ibi ad priorem locum v. 
Montf. VJII, 200- 2G8. ¥t. KvCpdhsix, rots *t(pv$tos 'ccvtols Kpl^ureij 

x&j cv /ufl hCpvyooviV. v/uels Ss, a&A$o!,4» 
cvh £~e §p (worst , 'hot, »j j\fA(>oi vjj.ois, oos 
KktftTViS, KCCTCCA<X@%. TTOiVTSS VfJtStS Vie) 5' 

ftpifxrcq] Latinifta , apparebit. Ergo Wetil. F. 
G. <potnj5-sr^. Contra omnium Codicum (idem. 
Codex Vat. 1209. feu B. elegauter rurfus , ifrisra- 
tcv> i et verlu 4. 7vXivrct<; , loco x.As7tt«?- Sc-d 
Codex Wetft. A. hie tamen faltem xaIjttws exhi- 
bet. Miracui.0 fimile, quomodo iitud Codicum. 
genus etiam in manifeltis ac prorfus fingulaiibus 
vitiis coufentiat. 

ty.(pvy&)<rii~\ Latiniltae, cjju«ient. Ergo ly.^tv^ov- 
To^- Wetit. D. E. G. Contra omnium Codi- 
cum h'dem. 

4. vfAiti Vi] l\ riabet et omittit ChrjT. XI, 488, 

502. 

ic.XsTFrtis ] Vide paullo ante. Vocabulum kAisttj); 
Cbryloltomo etiam offenfioni fuit. Nam XI, 488. 
a. ex Matlh. 24, 42'. legit, xAsVr^j, loco a 
3t!/^4«5 vy,Zv- Ingeniole ! 

5. 'w*m«] 4- y«£. E. Chfyf. XI, 4R9. a. De Wetft. 

D. F. G. item de addito xcy , poit -/jf/J^xi, nee 
non de ingeniofiJIima Origenis interpretations, 
quam legiffe neminem poemtebit, v. P. Negli^en- 
ter hunc verfum laudans Cyrillus, quater eodem 
modo invertit. I, a. 554- I> g. 169- "-no. Ill, 69. 
Quae ergo Cvrillus rjuater eodem modo recitar, 
ea baud dubie iia in vetuita ilia rccenjione 
Alexandria* invenit. Undo euim effet iita con- 
/iantirt'.' Scilicet, femel in mentem induxerat, 
hunc locum ita laudare. Similia , et huius , et 
a'iorum 1'atrum loca in hac r.ditione licet repe- 
rire. NegUgeiUer eti-am notat Ath. II, 16. Qxtcs hsi y^j do) rip^cts' ivx fopsv 
6. wy.tgs, cv$e gxctovs* cc^oc cvv fAY\ KCiSev- 

fioffxeVi ocs Y&l ot Ao/77o;, dXXct y^yo^capev 
7 m Hfff vrj0wixev* ot yx° kocSsuocvtss , vvxros 

KCi&?Vt$OV(Tt ' JiCfcl ct •A&VGXOfJ.eVCt •> vvnros 

S- peSucvciv. rijjisls ol tf {*££<%£ cvres, vqtpa- 
fAsVi iiovjctfxsvcf SoofxxcA viruses ?(9y dyd» 

TfflS'i V&i 7?S(jlKt(pa)\CCi<XV , iXuldoC GC0T1]' 

lh g. gl'ccs* cri VA(>%y.] cvx e'Bsro r\pccs o 

Bees its o^yjjv, ecXX' iis 7te(*i7soli/\criv ooqty\- 

%'igcs did rov Kvgiov Yipoov lyjvou %^?ou, 

10. rov a,7tobct\ovros U7fS{> qpoov' WO* SIT8 

7s ygOgMfASV , UTS KOcBs'SooOfJLSV , CCfJiOt GvV 

it.dvrZ QfiGtofjLMi \_TeXos.~\ dio 7raQocy.ee- t*a«$ tH 
Xsirs dXXriXovs-, i&f ' oixoaopelre sis rov 

12. tVos, kccBoo? qgij 7lcis~irs. igooTaipev oe 
vpotSi doeXCfio}, hosvetj rovs kc7*iouvtccs iv 

i>UlV, H^j TtQo'tiollJt.eVQVS VfAOOV iv XVftGCi 

i^.HUf vovSerovvrocs v pecs' v&f fjyeia-Scc} 
dvrovs \}7feqsx7iE^tGaeZ iv dyuTry, Sid 

V 

TO V, g. \A. tyi r. Tit xJ'. t/SS". u$i\<poi, ovx. iS-sr* 

10s yfitiyo^uftSD — = xxirsvo afisv J yg*iyog»0(-ttv — 
xnS-svoo/^iv. D. Id poltea in tribus etiam reperi* 
Ita et Chryf. XI, 491. ii 

11. e»5] Vulgatum etiam Chi-vf". XI, 4gt. a. Ted 5^5^ 
d. uXMXovs habet ante b?> omiifo priori nieRi- 
bro. Baiil. II, 672. vulgatum,. rij} f. to tqycv ccvtmv' hpmsvsts h cdvroli\ 

Jjuai - , adVA<£>c), vov$ere?T€ revs cctkxtov?,' 
TjocgotfAvSeivSs revs ohtyc-^vyj.vs-, dvrk- 
%so-Be roov otvBevoov, (ACtKgoBvfAelTe 7i(>c$ 

7t<XVTUS* oqOLTS, jJLY\ TIS XOCKOV CCVt) XCCKCU 1 §» 

T/l'< OtTTodiJ" ^OCKXtX, TTCIVTOT? TO UyccScV 

diooy.srs ncy fas d\7\Y\Kcvs }(cy hs TtcUvrus. 

7T0tVT0TS %XigSTe. Ci0iCt,K?i7ITVS TT^CKTfU- l6. [17.] 

%sibe. h ticcvt) h>%ot^i=; sirs' tovto yaf 18. 

to 7J\'sZixcc {ay\ gQi-vvvts. 7Tgo(fi>Y!T?lx; jurjig. [20.] 

S£0V&S- 

V, 14. IB. crotfi&xrat X/3. ctdsX^a,, 7ru.QciKctXcZt.1iJ vims, 
tevSf-STSiTS-' 

i3. \wjto~c'] <2vto~c,. E. Zv?cl$ habet unus , isrjue in- 
limn* ineorum. i3. Chrvf. XI, 40 i- p - Yi lj - ''• d. 
ter a.vTo~.c,- I'roj'olitum erat Chryioftomo h, I. 
praedicare laudes lacerdotum. et doctorum. Ergo 
hoc qtioque ad eos retidit. v. 496. b. c. Ex r t ergo 
lectio hoiniieri.a Codex Ghryl. Mol'i]. a.- I> i 5 
ctv-oTi , lemel iuvrc7$. Theodoret. 523. bis xrj- 
ts~c, ac lie etiam interpretaUir: Chryloiiomi 
autforitate mottis etiam TJbeophyl, 709. ita habet: 
y gy,Cir cq y.coj, tv ttvroti, TevnTi , roij 6 n) ao-K'y,- ' 

acis- Tamen Griesbacliius contra me aflirmaf, 
neminem facile a ClirvioUomo lalli pofie. Clem. 
Al-;x. iieyviiiTi h \a.vTi7; laudat, et ad ferjuentia 
refcrt 2'J3. 

:8. iv %piey — «V S ** ] Omittit Clirvf. XI, 497. Ita 
et Cod. Mofcj. x. Relert ilia Ath. I, 483. coll. 
487. 

19. rfl'wvTf] Esc D. ct F. We'll, lajidai £]9tiw«. In 

Cod. 22. x«A(jv Kurlyjre. ukq tt&vtos etaovs 

trp)fi,XToq, 

2.0.CCVT0S 0s o Sees TY\S Sl^VfjS DtyiCC(T(Xj VfXuS 
cKoTctels* xgij chcyJ^gcv vpoov to Trvevpcc, 

rjj 7tzgcu j let tcv xuf/ev *?/<<£> v i/js-ou %f<s"ou 

Co J. G. feu Eoern. duobus vocabulis elt ita: 
„ A ? fquid f quael'o notat j»sj£. quid vero elt, 
SzvvvTeu ;~) /isirnvrxj, et in Latino: nolile exiin* 
euerq. Sunt baec recenjionis occidentalis. Ouo- 
niodo vero p lures eodern modo ita monitrole er- 
rare potuerunt ? Pallio critico fub baec obtexit 
(3ricsbachius, ut ille apud Pbaedrum (5, 5. So. J 
porcellum. l'ortinae enim bae funt lectioues. 

21. 7TUVTX] -f- 08. 

SoKiftx^fTi] l\.xiuzE ) *vT'ec. A- Apud Chrvf. XT, 
5o2. editur : kxvtx ot o*KtftK^in , et , t;xvtx I't- 
Xttix^tTti item, to xxXov , et , to d"t xxXcv. Sed 

X, 2G4. 7TXV1X 01 OOXtf&Ccl^CVTll > T6 X."«>.CC 1l*Tt%2- 

te. Cyrill. I, a. 568. ^x^tta^iri;, ra x«\<r'i. If, 
56. et VI, a. 2. $oy.:/ttx£ire , to. Dareafc. II, 221, 
l^t ^OKiuxCtTi t to'- led 627. (j~ex.lf.cx<rxvTe<; , ri» 
Ts T e»ligenter iaudat Orig. Ill, 8i5. fed IV, 289. 

OCXtUXC^iTi , TO. Bafil. II, ^^.f. 7TXVTX Oi 1'oKIUX*- 

^ovris- Sed .523. 7tx>itx ocx.tf.tx.CiTi. Clem. Alex, 
264. 2[)6. tit oox^wa^fTS , x«y to. v. Mattb. 25, 
^27. in leumda editione mea. 

22. s'i^ss/?] Bafil. U, 454. variant CodJ, intai box at 

i^ytv. Sed hittf. 523. 4i4 Tlgcs ®sa<rcc KoviksIs, pc.^' ^jC^^ 

TlAarwS rfigq&eltj. [TeAes 1 .] r'A?|ou.] TtKos 024. 
" A g . x«Ao)i> u^tccs 1 , os" ^/ 7totf\Gsi. ecdfACpc*, 25. 

revs cLSeKQovs Trtzvrccs iv (fiihy/jiotTt ctytco. 
egvj^oo vpsis rev xvgiov, dvotyvoov^vctj 27* 
Ttjv s7ii^ohriv 7FCC71 TQ?S olylois UOi-XQcls. 
r\ %oc^ts roZ Kvglov vjucov lr\aov %%i^ov pety 28. 
TtXoi rijs s-. v/ucy v. uprjv. [ TeAeS". ] 

JlfoV SeaacchovmsTs TTfwV^ iy^ocCprj oIthq 

^3. r^sjS-e/jj] Apud Bafil. II, 229. variant Codd. inter 
N hoc et \vm3t\ et \v£iS-ilr r Vulgatum nominatim 

Ath. I, 624. Idem II, 21. $-jos uyt»Tv\ — m^>)~ 
B-iir,. Attingit 45G. 

37. ay ion ddcX<pe>7s] ay lot? — t doeXQo'ig — E. V. P. 
Pamafc. cum aliis uirumcjue fervat II, 221, a ^\~v; V w 415 H 

n § o g © s <? a a A o v ik sis 

*E ft i 5 o h rj 

2*5 V T-S £ *• 7iMT°i tffxoovi r&j y.vq'ico tyCTOU %f<7fi?. 

j i \ - « ~ .\ ». , ~ v , 

«y«7r»;? x^ nsj-a^covsjs , sw« TiUtj $cvt&)v x-af y,oXx<ra 

3.SV%0C^l^slv O^iiKOfJlSV TM Sea TTOiVTOte 7t£(>\ 
VfAOOV, OtOSAipOii KDC<J0iS U£iQ\> S^IV, 07 i 
V7tegC(V%CCV£i >] 71 fa IS VfAUV, HCtf 7lA£0Vu£?i 

r\ 

I, I. A. Ty /S. r'vn xl, '%{&• 7r*vXci xaj «-<A«t/«>»* Httf 416 &f>X,4-/0 n q o s tj ccyoc7i;Y\ axes tKct^cv tfxvtwv v/uoov its 
ctAkhkcvs OJ^g >;/^ctir cevrovs ev vfuiv^. 

¥*c(v%ocGBetf h reus bckttytrluts rc~ BecZ* 
tivztf rr.s £i%QJASirj$ ripoov, y$.i TtUfoas h 

TiiXJt TCIS CiOOyprfs I'jUCiV, }{Ctf rods Bkl^S- 

<7;i', cU^ cLv£%etr&g. evoeiyfAot rr,s duteous §. 
v.qItcgos rov Bsov, hs ro tit/trot gt<x By wtf 

vy.-xs r>)s fiotciXeiets rov Btov, Ctts^ r.s 
Kg) 7tda%srs. trnsf* oIkuuv Ttctgcc Beoo,6. 
ciyTccffcoovvetj rcls Bki(2>ov<rtv v/axs Bkl^piv' 
X&l v[/iv rols Bht&ofxhots ctveatv ^uf^'7. 
rjl/av, h t# a7rcjea/\u\J/« rov Kvfflov hiaov 
olt: cvgctvcv y.sr riyyekcov ovvocf/soos otv- 
rev, h ttviH Qkoycs, otoovrcs exolxyviv $• 
Tbis /uj) haoai Beov, >{cq rcls ju>) vvru- 
y.cjcv'ji rev iv&yy?k'iM rov xyg'ov rtpoov 
Itfcrofj Xi 1 ^ ^' ctnxss <il*.v\v TtaovtrtVyQ. 
cheBqcv d'iOQVtdVj a 7:0 tt^ovmttov rov 
Ku^/fy, KPW te 7 " r ^ oofyjs r»?> \r%vos 
oivrov' orocv tkB}j hoo^uaBi,\aj iv tcisio. 

ccyiois I, 4. xtivx,*^*! ] fy**i/£cx<r.9-«/. E. Ita WetJt A. et 
Birch. B. Sic iideni mir.ibilitcr confentiuBt contra 
rel'ujuos omtiflS i. Thefl. 5. 4. in jc/.s' arret;, fyy.ai- 
yHirS-stf in uno lolnm Cod, Cliryf; «. inveni. 

v. P; 

n.] Apud Bafil. Ill, i\. iia variant Codd. Ivia-oZ £#?'" 

8. 9w v i (pt.oylf ] <p>,ey\ wg!>$. E. IltucI tit etiam 
ExoJ. 3, 2. (jbfjXjft- /2® e & <T CC h V t K e 7 c. /3. 4*7 

ocylois avTovj ^/ Bxvucca-Qwotf h 7focai 

B. rois * TTi^svaxtjiv , ot< [ 'Ag%ri. ] em^eCSt] 

To /AccgTvgiov ypoov e<p y vpccs , h T>? 

n-.y/xegx ixelvy. [TeAcs - . ] e/f c ^/ TTgoaeV'TihoiTiis, 
%o^eBoc 7TuvTore tisq) vfxtov, not, v^ois 
ocfyoctry rfc kKyigsoos o Sees ypcov , H&f 
Tr'AVKjW'jy 7ioi(TUv svookiocv ccyocSaxrvvrif , v$) 

'iz.i'gyov 7ii^gccs h owolfxei. o7ioos evoc^ocrSy 
ro cvopoc tov Kvglcv vy.cov itjtrod %(ji~ov iv 
CfAtv , j{gif vfxels sv oIvtco , y,<xto& Try %ot^iv 
tov Bsov q/Aoov, ^>y Kvgioo Ivjaov %^?cu. 

B. arsft teAcu?, <sfB piroi uvTt%;?i?eii TrtjATouivev t-xri 

II, i.'Ef&jrwjuPi' di J/wai", oloeKCpo)y v7il(> ty\s 

•notfOVMOiS TOV KVg'lGV i]fAG,V ]y](XOV %£<90U, 

2. j^gs/ jj/tfaw l7n<yvvocycoy^ff lit ocvtqv, iis^ 

TO jAtj TCt%£Oi)S GOC,kSV§Y\VOtj C{xx<; duo tov 

VQQS, I, io. B. r~i y. T~5 x£. £/3^. oi$iAPo\, tTTiTivh-ft 

70 fitt^JV^iOV [TO (.ICt^TV^tOV VlftUV f7TirSv3-»}-] 

II, I. r. TV, J". T15S X£. 't/io • USi?jpo\ , fghlTUf&iV VfAXi 
V7TIP TJJ?. 

io. Tris-svovtrw ] x-ittlcwriv. Sic et poiiea in quatuor 
iuveni. 

12. %%i?av priusj — D, 

II, i ] Locum longiorem ad verf. 12. laudat Damafc. 
II, 347- Priores lex verius refert Orig. I, 6t>8. 

Dd voos , pyre B^ciiaBxf fxr t rs did TrvsvfAXTos, 
fj.Y\rs did Acyou, jUjjre oV Itz^oXyis ols ot 
J7,«:cv, cos oTt hhi]Y.ev Y\ yyJgcc rov Xf^oi* 

Tt*6(Tx<;y. [TkXoS. ] (JLrjTiS V[*CtS €^U7riXT^(71J XC6706O. 

fxv]devc6 rgo7ioV eti hxv p) !X&# y d r no- 
^otalct 7T(iv70Vi y^xf «VeK«At<pS# o av- 
Bqcauos txs d/Ju^riois-^ o vies ir,s dmoc" 
Kucts , o dvTtxelfxeVQS 'Agjf v7C£%ouqq\az\cs 4- 
im 7:dvTcc Xeycusxov Bsov v\ <7?j8s*:7jug5, 
x^e dvrcv us tov votov rov Beov ocs Becv 
KccBivoq, dnoouKVvvrcA icevrev , ort i^l 
Sets. cv \x\Yi\xc'i/£vsrs-, crt sri av 7>qcs$. 
v/jlxSi rotZrot shsyov vyHvy t^oy vvv re 6. 
xccT?%cv cutWe, us to d7lox,c>cXv(pSrivotf 
dvrlv h too tc&vTcv nctiQai' to yag'j. 
lAYfiYigw yi$y] evegyelTctj rys dvofjitccs, fJtcvov 

e 3. rev %£t?6v] rev x.v£jov- E- Chrvf. XI, 524. et 
Codd. aliqui, qui eum lequuntur. Item Orig. J. 1. 

3. ttiifyairof tvs *fuceTt*?] Ea ^- I> 9 8 - ita variant 
Codd. u,vcpc$, et, a,)/3-gv7ros tr,i uvoutxs. 
Contufio ex verf. 8. 

4- V7rigciie6f*'»<>i] S7nct^iy.ivt>c. E. Orig. I, G68. 4 2 4- 

i)«g«if«^si-«5. Ill, 3i5. 765. 485. 6a8. IV. 3ai. 

kTraugofjLDKXi- Licet ergo eligere. 

ui 5-£o»] — E. Nullus meorum omittit. v. P. 

crt iri B-toi'] Semel fie, i'emel S-ioy. Cbr\T. XI, 
525. b. d. ubi elt : et7rooitx.vvyix , $> v) <r\ v , Iuvtov 
S-iov. ovk t t t t , XyytfTx, aXXa. , iriiQwfA&rov 
u 77 1 1 x. y v ; «/. V i II , 244- e/t : uri atiTos sr<v 
4 S-tif. o x,c6Tt'%oev togri, 'ioos sk phov yhfjTOtj- 

8« X&j TOTS U7rcK0tXv(p3i]a-STCCf G (XVCfACS, cv 

6 Kvgios waA&aet rao 7rvsvfxxTt rev ^ofAX- 
ros ccvtgu, Kgf KccToc^yyiasi ry hti$a,val# 
g. t»j> 7Jcc^cvalccs ctvrcZ' ev e^iv r\ 7To&(>qv- 
alcc y.oct ivegyenxv rov cocravol iv tyoccry 
ouicijjiet, ?(#/ (tyiias'iois, }{cy regain -^ev^evs, 
10. xgj iv nxay cc7rccTg rris u^kIocs iv rens 
&7roAAvphc(s' &v§ &v tv\v clytxTitjv rr,s 

J. tu;] u> addunt aliqui Codd. apud Bafil. II, 2i5. 

8. I xlgtos] 4" ina-ov?- £. v. P. Chryf. XI, 52g. b. 
53o b. Accedit ex meis omnibus uniis Theophyi. d. 
et edit. Lornl. A fe diilentit Theodoret. v. 555. 
Etiam Chryf. Nam V, 166. eft: ov c tcv^toi 
dvuXMFti. Ex X, 468. b. nihil efilcitur. Negli- 
gentius enim laudat. Cyrill III, 770. <2ve>.e7 yxp 
(Lvtov xtt£t9£ 7»i k- t. A. C""'g- I> 668. diiTen- 
liunt Codd. led J.vxxdo-it editum. Solum attingit 
IV, 5"'. Er^o ctvscAi? — nxrxi>ye7- 520. xv^isi 
yoi% i>]<rov<; «j»j!Ao7 — y.xrx^yiZ lytro'js perfpi- 
cui.atis cauffi aliqui addehant, ne de deo patre, 
praefertim extra nexum , acr ipnretur. Ba/II. I, 
423. • odirts iia vari-ot: xi^o; Ivrovs <x.vu.>,u- 
ertiy xn>.i7, uvf/.ot. II, 6*3. x.vgics Witrqvs uviXu. 
Ath. I, 5 15. uveas Ins-ovs n.tXil- Vide ad b. 1. 
fiotam editor is 

wx.XuTii'] di/ste't. E. Vulg. Chryf. XL 529. 53o. 
fed in Cod. M<\fq u bis uviKtl. 'Ai/xigeTii ufita- 
tius, cjuam xvxaic-khv hoc fenfu. Hiuc correctum, 
Habet tamen et alibi Paulus. 

<)."] Attingit, ac pro arbitrio immutat Cyxili. III, 779, 

J3d a 420 0>yj<l / //-/ / h n ^ o s '■ - - - ■ 

cchvB slots c'SA soe^eufte hs re acc^wotj 
uvtcjs' y&{ otoc rovro we/u\|/f< ccvtoIs ii. 
o S'fCi- hsQtystetv TrAcevtis, its ro TTi^sZaotf 

CCVTOVS TM "vj/fudf/. W* X(jlB£o-l 7JXVTSS 12. 

TtAfls T-J5 ^. ivd'acrjauvrss iv ry ocotKiM. [TeAoff.] 

S '*/C> ""g 3 ? *TIO» K«y /C^foH STSgl rigiyciiU O.UTUH, 

JifjisTs $s ['A^%>t.] oQelho/Jtev hsxctgifeiv rw 13. A. 

SfOJ 7JCCVTCTS 7TS^l UfAGOV, &OeA<pOt Y t yot,7lY\- 

fjistoi V7J3 Kvglov-, on kiAero Cpois Beos 

-1 > 

Ct.71 II, i5. A. rr E. T/-; xi. e/So f f v r<r<!/ : cy.rcojZ^i6V x3.] 

II. jtI^m}/*''] T*}*''x*t. E. In mei« Codd nullum ell 
vefiigiura buius lectionls. Tamen Iioern. Cod. 
habet: Trip^si-, led in Latino, miltet. Witvfyu 
liabet cum aliis Chryf. non lolum XI, 53i. led 
et V III,. 244, Cvnll. II, 8*i. e. Ill, 769. IV, 262. 
V, a. 070. 

l3. £<Atra] f<A«Ta. E- Contra omnes omnino meos. 
"iLi/MTo eit quidem ex Sirnonide apud Diodor. 
ti '. Vol. II, p. 160. edit. Eichltaedt. Ac de eo 
monuit eliam Dornill. ad Cfaarit. p. 33-J. Hely- 
chius vero frultia , ur arbitror, Luc trabitur. I\e- 
que enirn interpretaturus faiffeq, t\ei/ter , lyx-irn- 
crr., vS-b.r.G-it , Ted baud dubie i%i\-:xTo, aut 
fimili modo. Api:d Bircb. Codicibns fui generis 
Tolas accedit B4 Millitts luos plurimos Codices 
1 ■ oat appellare. In Uoeru eit tA-xra. Millius 
adibat Hefycbium in graiiuin luorum Alex, et 
(.Ur. Coui'-'tim. U7t ccg%r,s its ffocrrfgloiv iv ccyictjjjcjj 7ivsv- 

i^./uo&ros, ncy 7tUei J,\*3 'slots' hs c IkocKs- 

aev Cfxxs dice tov i'jctyysXicv yi[jiocv, hs 

7TS(;i7rclyj(TiV ocfys Tov wjgiov Yiy.oov l/jccv 

KPccreJrs rocs 7rc6§ctooaet£, u.s eotoci%SriT8 

stre dix hoyou^ sire oV l7;i^chr;s tjy.oov. 

16. oivTos dt o Kvgics rifAOCV ]y\7qZs X^i^cs, Kty 

6 BeOS X&f 7I0LTA(> fjfJlMV, Cty 2,71^7 US 
tJlAUS, K&j 001 S 7tC6gC£KhYl<HV UlWiCtV XCtf 

fjJkTZidot, dyocb*]v iv %ccgirt. 7iufiuy.uAs7Uf 
vpwv rocs audioes, ^/ T/\(>l%pcj vfAois iv 
ttocvt) Kcycc x&j t{>ycp dyctSca. 

A. 7TX^XKAts-i<; f-Z'<S V77i£ eevrev y.aj rnv t^'/ov eevrev 
xiiriQ uvruv hi *y*7,Kv .'reov. 

Ill, i. To \ct7ilv 7f§oa , ^vX S(r ^ s i adi'A^c), 71 sq) 

VIAOJV, UK* hoy OS TCU KVgtQV TgSXit » K&J **"' *?/j£«] K%ret£%w- E. v. P. Junctim earag%*)t 
legitur etiam in Aug. 6. atque ita editum apud 
Oecum. II. iq8. d. Scilicet, ut faepius monui, 
Icribae non aulli praepoliti-xies motio tem<!re inni 
giiot, modo disiungunt. Uoeru. Cod. habet qui- 
dcin «T«mig led in Latino: a ! > initio. Nee 
aliter eduht Sabat ex D. E. Apud L'-imafc. II, 
224. equidera certe lego, d.r upyyts. Contrarinm 
notat Wetitenius. Ergo etiam Gnesbacbius, fecta- 
tor eius. 

i5. Sl'iM^Hri] TrapO.dpiTi. E. Bafil. Ill, 60. Ex 
2. Theff. 5 , s Jva §v<rBSfAev cc7Jo toov ecrc7toov ;<gt/ ttovjj- 

7li=;cs as ezw o kvqics, cs $r]$t£ei v/jtxs 3* 
xgj @u\ctj~st cc7ro rov Tioiqgov. TTFTtolScc- 4. 
fxsv di (v Kvglct) e$' Cfxocs i crt u 7ioc^ay- 
ysKKofjiev ujwTv, >(#/ tigisIts xcy 7tcw<reTs' 
& os kv(>ics KocTevbvvoij vpoov Tecs KxgSlccs 5, 
its ty\v ctyx7iY\v tcv Sscv, ;<££/ iis * rr\v 

Ei vq^r^c-T^ f^yx<ricc% x.cy 7rx^oiiT^<riiii tcov x^yain x-ecj 
7rs£i!gyav. 

['■Af%»f.] 7toc(><x,yylXkcfxev as vf/iv, ccoehQo), 6. E» 

IV tVCfACCTt TCV KVgicv JJ//»V hf<T0U Xfi^Cu-, 

ZsAKeaSxf vfxxs ttfffo ttocvtos dosKCpou 

C6TXXT00S 7TS^l7roiTCV]/T0S, He£ fJLY\ X0CT06 

Tfy TragxdoaWi iiv * 7lct$skct$ov 7:xq 

III, 6. E. ty, s: T>ii tci. \$. adt\<p«l i TrctgxyytXXe* 

f*cv -JU. I (V. 

IHi 1. «*$<£«.] Ita bis Cliryr. XI, 532. f. 533. a. tamea 
continue ..drlit: xecB-ttTtt^, <p » «■< » x«/ 5rg«5 Vftftf* 

5. y.a} |««J -4" ***• Paullo ante xar^S-Jt's*. Ath. II» 

4. Vulgatum. 17'g. 

rat/ xz&oZ] -\- V7z\g Ttjv ^-xl-yioj. E. Bafil. IIT> 
4<. iii;ue adeo niox repttit. 

6. 7rx'ha.fii ] irttpi ok/io*. Ita etiam poitea in ijuirifjue 

Gockl. reperi. Dainafc. et 11, 2i5. et 690. Sic et 

Ath, rj.faooV. UVTol "/Xg MOLTS , 71C0S Osl (XI- 

fJtslcBoLf focCS' CTl OUK iJTX-/.Ti](TOL(ASV ev 

g. vf/iv. cvos ocogsctv cc^tcv s(pdyotjLSV Ttctgx 

TWOS' «AA' h KQTtCO J{C;-Cf fAC%$cai VVKT06 

jq$ fasqetv igycc^o'ijievci, 7Tgcs to fxri im- 

9. @Ct(>>i(rOtf TiVOC CfJttoV. CV% CTl cvk ir'x c t*s v 

s£ovaiocv<, «AA' not sccvTcvs Tvtjov oooy.sv 

10. ujuTv sis to fAijAsl^Boij facts. ?(#/ yot-Q 

OiS tlfAEV 7TgCS VjAOCS-, T0VTO 7I0((;V,yyshK0' 

lisv falv, OTl St TtS cv St'Af; s$y*&<T$0Lj-> 

11. [At]os scBiSToo. ccKovofAsv yctg TIVCCS TiSfy- 

TTOCTOVVTCiS SV V(MV CCTOiKTOOS , (AYIQSV Sgyoi- 

11. £c{xhovSi uKKol 7is^s^yo(.^py.s\o\js. to7s 

$S TOIOVTCtS 7I0C(> OCyysKhofXSV , J^f 7ICt$CLKCC- 

hovpev $icc too Kvgtov faZv lyjuov %^i~ov 9 

iVCC 

Ath. II, S27. Ba/il. II, 229. Sed in Corf. Voff. 

■srxgihccfioo-xv- 4'7' 'srct.gihxfiev , ■srct^eXuBers , ?r*£g- 
XKBairctv- 421. 5T«tg£A«/3«i/ et 5r«.g£\«/3«<r#v. 633. 
7rugs\u/Zoe-<z,f et 5J-«giAoS/3E. 666. -srxgsXci[iov et 
5ra5£sA«/3oo-av. 

8. tipctyeptv] iXclfiopiv- E. Hoc elt honcitius. Vul- 
gatum Chryf. XI, 533. c. diferte 542. c. et Lalil. 
II, 332. Mox, wxroi y.ajf aj^Fgot?- Sad 385. 3Sg. 
tvy.ro. kuj Yiut^&v- b\0- ((DxyofAiv — vvx.ros xuj 
■y,{tt'gt*<;. Ath. II, 527. tivxroi x.ouj yuigxs- 

11.] Cyrill. VI, b. 365. ux.ol&> ya£ h vftiv T,tx$ wsg< 
•statu v pivot v (£¥• 

12. ro7i $'e] T0T5 Inn. E. Bafil. II, 3Sg. 

Did T«V XZ 1 ? "] ' iv C T< ?0 X-VQllf ltl<T6V XQlZci). 

E. Nullus meomm ita. Nee aiiter legi apud 

Damafc. woe fAStcc f\<Tv%lccs $$yx£o}j.e\ci , rev iom- 
r&v ugTcv ecrfjijcatv. vpels oe, ecdfAcpol, *3« 
fjirj inKUK^yjTs KcthcTloioZvTes. h Jg T/f 14. 
cu% u/r«}«oue< r£ Ac'y&> r\fj.oov hoc rrjs 
eTti^oh^', tovtov ayjfAstova^s' ncy jxyi ovva- 
vcifjiiyvvaBe dura, ]\<z ivrgtx'xy. v^t\ fxY\ 15. 
oeff e%Sfov vye'iaBe, oihhoc vov&srsiTe cos 
doeA(pQV. 

ctvros Se Kvgios rr\s h^r\\iY\s Scfv} vf/iv rv\v 16. 
iigtjvriv did tjccvtcs h 7Tccvt) t^qtioo' 

Damafc. II, 224. Ted 606. eft : ly x-vplu 'nroZ 
X^nai. Bafil. II, 388. 545 ornittit, perot ye-v%i'ccsy 
389. habet, fed del'unt, frm — XQtrov- Ath. II, 
327. 5ros£*;e«/\<5£.' 1 «5v tv >i<rv%ic& fgyxQo/itti/oi/i; — 

l3. xctAOTToiovvris] To kccXov 7re(ovyTSS. E. Utrumque 
Chrvf. XI, 53g. a. c. d. F. Vuigarum cum aiiis 
Dam.ifc. i!, 225. 475. Bafil. 497. $i ^ ix.KXx.UTi 

X.XA07F0lOUVTii- 

16 t^oV»] tottu. E- Chryf. XI, 540. e. ubi vide 
Month , quern tamen nemo probabit. 541. a. 
Quoniam hie in interpretatione eit, va.vrx^iB-iv 
— ft^MftoB-ty , probarunt tottm , contra Codices. 
Erat id lane ambigue dictum. Interpretes reliqui 
oinnes hie difientiunl a Cliryfoltomo. Oecutne- 
nius verb, loco fcnfrxftoS-ev, dedit feyfofciar. 
Atque ita eli, etiam in Cod. Aug. 6. v. P. hi non 
iudlis Codicibus poll hanc epiltolam continuo 
loquitur epiltola ad HeJbraeoa, quod ec haec non 
ac! imutn hominem, uti reliquae , led ad univer- 
fara gentem fenpta eft, ut fuperioret. I J XV(>tO£ fXSTCC 7T0CVTMV VfAOOV. CCtJTICtUlJLOe 

t?7 t-ju^ %?*(ji 7iot.vh.ov, o tV; ari/Aslov iv 
l $'7ioi<nfl €7Tt^oK^' ovroo yt>ct(P(a. v\ %ci^s 

TOV 1lV(>l0V YlfJLOOV fyaoZ XQ&QV (ASTC6 TtOCVTOOV 

VfJtOOV. dfA^V. [TfAoff.] TtXti t* i, r. 

Hgcs Seaacthovtxeis osvrtqot eyqoLtyy dno 4a6 life's T i (X 6 9- s o v 

T P & T '/}• ['A^X*?'] **%~ho? <x.ito^o\og \y\gqZ %^o\> I, i. A. 

kcct S7n7ayr\v Seov, aoorngos Y\fxoov y tyy 
Kvqlov Irjaov %f.'7ou, tJj> e\7ilbcs ^oov, 
r/jwoSf<w, yvyjatM revva iv wi^ei, %aV ,s- i 2. 

X^ov Iqaov tov Kvglov $[xw. 

A. 

I> I. A> tjj £. tjj? »r. f/3^. 5r«s/Au; ctTos'oXes sqtrtv 

I, I. Key KV^lon 'tjtreZ XPifev] Ita omnes omnino mei. 
Sic et Chryf. XI, 548. d. Sed 5-jg. c. x.uf kv^Uu 
X'trev Inrov- Solus Theophyl. d. cum edit. 
Load, oraittit %Pts"ov. Cvrill. V, a. 294- omittit 
pritis ^<r«y, et fie exhibet: *«f %Pirov iqriv 
tks. V, d. y5. prius zp;s-cv fervat, totum autem, 
aocf X-VPtcu ad iXTriloi r,y,<jv omittit. Epiltolas ad 
Tiraotueum repudiari ab baereticia, tradit Cietn. 
Alex. 3S3. c. 

> ~ < .. - v .j~ ^«. 

a. *«/ %Ptrov — vpajv J Kctj xffi«y t^a-av %£tf«v Tcv 

&:ou VLcaip. £. v. P. pftfi-f Tiixo$eo V . u. 427 

A- srig^ ^ijj 1<£ AyairYiv 3-sov fyvytctst t»» *zr£off-ffig 
teuiKKS ctvxyxqs. 

5. Kft"^? 7ioc,%?K<x,keaix <rs TtqoaiAeivotj h e^shco» 
Tio^svcfjLsvos hs fAocKsdovixv, wx Trocgotyysi- 

4. hys Titn fiA eTfgo&otWTKObKelv' (j.y]06 
7T(;o(T£X siv Hv$ ots KSM yeveocXaylous otTtegotv 
rots, utnves fyinjaets 7toc^%ov7i fxxhKov 

5. »J * ClKOVOfAlO&V BtCV TY\V h vfetl* TO 03 

reh.cs tyJs TrccfttiyysXius hlv ccyct7iri Ik 

xocSctfois KueSicos, x&j avveidYjasccs dyec* 

6.S"?ff« H$H Trl^eoos oIvv7j:ok^Itov, a>v rivse 

d&XflffCtvreSi ejrergol7ir}<TOiV hs fAccrettohc* 

ylecv * 4- ltx.00 ofi (oti/] onit'jtuistv. Ita omdes omomo mei, ae 
ii quidem, qui fcholia habent , etiam in fcholiis* 
uti quoque incerpretes editi. oucoo'auiccv nihil nili 
error elt typothetarum Erasmi, ^ cum y. confufo, 
nili Erasmus deliberato ita correxerit ad Latinum 
aedificationetn. Lectu digrium eft Judicium Saba- 
tierii de interprete Irenaei ad bunc locum. Apud 
Damafc. contra meum Cod g. II, 259. editor 
quidem cixo$o,ut'u» > fed ibi dilerte in fcbol. eft 
iiKovofAtotv- Editor ergo huius erroris culpam 
luitinet, qui vulgares editiories expreffit. Propter 
folum Codicem D qui, quia in Latino habet 
aediftcationem , otxao our,* exhibet, Griesbachius 
In textu vocabulo ontovopixv » oiKoh'o/z^v impofuit, 
ut ita imponeret lectoribus. Infra 3. I. idem 
Cod. D. ex quibusdam Latiniftis loco jr<ri$> ha- 
bet dtS-gdiruts. v. hie ad verf. i5. P. Latiuilti* 
difficile erat, reddere cnx.ovofx.lccv h 1. Da bant 
ergo quidlibet pro quolibet. Latinilta tamen unu» 
apud Sabat reddidit, veram ralionem dei, quod 
fane obfeurum elt. k&Af £,?-•& n e o s 

ylc&V Sehovree "acq vofAoSi^ccaKocXoi, fxrj y. 

VOQWTSS fJMITS 06 XeyO'JCTt , ju*frs TT^/ r/Vav 

rt*«tivffi-$iM@e&MtouvTctf* [TsAcs.] C'Af%»?.] c'*d#- 8. B. 
/xev d?, or; kxXos o vopos, idv ns ocutm 
vofAifAoos y^nrotj' ho&os tovto , or/ Sixcciw g. 
j'O/uoff c'u ksItoji ecvOfXQiS oe y$j\ oivv7io- 
rciXTCi?, ccae(3ea , i Y&\ oiiJtstgTooXols , ccvoa-lots 
Vjpj (IsQriXois, 'narQotXoloiis %&} (avjt ■gocXoioCfS 
dvd(>o(P(>Q\ciS. Wo'fvc/ff, d^7evoKolroiis , aV- 10. 
og<x,7rootfotis i -^jsv^onsy imogKoir, xgy h rt 
sts^cv ry vyictivcvvg Gioao-KctXiCi ocvtIksi' 
roq. vara to evocyysAiov ty\s Sl'fyis roun, 
jxocKC&giov Seou, o g'Tr/^eu'Sjjv ey«. 

oiay.rev kxtk %ctgtv irsov- 

*&t ['-A £%»?•] %«£«' ^^ T £ ev^vvocixocaocvTl 12. B. 

1, 8. B. tss y. T>j.j xs". 1/3^ • rtKvov TtfAoB-a ■, 'otocc- 
fte» an. 

I» 12. B. ly.Tu&^i&v /3- reov ucylmv y.inr^i*you x.uj ievri- 

)/?,$' TSX.HOV Ttf£0&SS > X & ^ iv t JC u ' 

7. infi rtvav] 7rt£i cav Atli. II, 53. Ibid. Ill, 9. ivx 
*;a<3T£5, «!/« ix Aey«v«-«y» ovTS ?rsg< Ttvuv a id/i. 
Et, ij. cs;j ItooTii, T< Aiyevnii, »j Trsgi u'i otn/2- 
De Atbanaiio altum eft fitentium anucl Wetite- 
nhim. Ergo etiam apud Griesbacliimii. Neque 
enim eum unquam legit. Ab eo tamen reiertur 
ad rccnnjionem Alcxandrino -Jenenjerii. Ut ergo 
JenenTes et Alexandria! banc reccnjloneni cogno- 
fcerent, et haec, ut alia plura hie notavi. 

.9. 7rxTqx,?.axi; x.uj «ijr£«.>a>jus] Alii, 7retTg&Xoieti$ x.af CApJji* -*f.- T t P ° $ £ o v. cc. 429 

fAS %(?&&> ly&OV Tip KVQiep VljAOOV-, OTl TTftOV 

13. f^s Y\yY\aocro^ Brieves sts otccxovlccv' rov 

TTfoVefCV OVT06 (^hdlCp^jAOV *&4 OlMKT^V 

x&l u/Sf^jjv* oihti r}Aer}$nv, on oiyvo&v 
i^. s7toivj706 ev ccTftZici' v7tsqs7iK£ovuue OS 
rj %ot^ts rev Kvftov y\iao)V fAsrot Tul^etus 
KW uyc&Trtjs ty\s iv %(>&<*> Iwov. [TeAcs.^TixofTKcy. 
r. 15. ['&?%$•] Titles hoy os, %g% 7tci<rv}s oIuq- 
do%rjs ethics, on %ej^os lyaovs qhBev its 

iQ.hfAi iydi. d'Ahx otol roZro ijAcjjSjj'v, Jv« 

sv I, i5. r. xv^iux.r, A*. Timov TifAo&st > «•<■?" 05 Ao'ye;. 

i3. rbv irplrspov] to TTBcnpci. E. Hoc in nullo meo- 
rum inveni, rtifi in uno ChryFoiionii a. qui i'or- 
iafl'e voluit, rov r\ 7rPorsgov. DicitUr enim , v^o- 
n^av et to KelrtQav. Duos Codd. Molqq. Chry- 
I'oltomi in hac epiltola adhibui. a.- et 9. Alter 
dillntit. Apud Chryf. in tenia homilia ad banc 
epiftolam aliquoties editum eft rov. Sic et I, i5i. 
fubi tamen itidera unus Codex vitiole babet rl.) 
et 111, 295. VI, 195. "tov 7rpoT£(>oii 'enrol etiam 
Cy'rill. I, a. 254. Negligentius laudat I, g. 243. 
xetlfet irpori^ov con. Sed , to tt^o-h^ov. V, a. 295. 

i4- xvgiov] modo S-tov , modo jci>g/ev Chryf. XI, 56l. 
c. 564, c. 

i5. TTi^oi'] Ita hie et 3 , 1. omnes omnino mei. v. P. 
Laudat Atb. II, 220. Chryf. XI, SGj. 563. Cyrill. 
V, a. 2g5- V, d. 124. 

#g<ros **j«"«ff] Ba&l. II, 60C. Inrwi %&?*$• 45o Cyjl^-Z/n f I s TijV TtXGCtV /JlCCKgO&VfAtOlV, TTQCg V7ICTV7M' 

aiv rw fjteXAovroov nt^sveiv in? cIvtoo its 
£qoy!V ciioovtov. Tw os /3«(7/Af7 toov ctioovoov 17. 
d<P$ct(>Tco, dcqctTto, fAovco ac<poo &ea> rifxr} 
?(#/ dc^x hs rovs diwccs toov ciiwmv. 
ilxoi *■?« dfMYiv. [TeAw.] 

\ ~ »ymr, l6. TTgUTIj) ] 5Tf UTOV- E. 

'tjs-6vs] — E. Cyrill. V, a. 295. mox ibid. «,t«- 
cav ■> et , its worwr. Sed V, d. 124. ;££'sro5 

|;;. Chryf. XI, 667. c. 669 a. e. <xZ<rctv et «rr«- 
r«(y* item, hi kvtov et l»- «ut«i. 

f.xx.£oB-vfAixv ] SaaeJ Chryf. VIII, 58. c. addit: 

£7* «■«£«] ►— E. v. Wetih P. De Theodoreto, qui 
ter Lau'Jal , et in uno loco ctc^xra) et tro(pm omit- 
tit, v NoITelt. p. 644- Idem polterius, rut 
atuvuv own t tit. 'Ao^o-tm omitiit etiam Damafc. II, 
s6o. In eiusinodi iocis plerumque fcribae alii 
aliud omittutit. Loco aQS-xgrw Cod. D. habet 
ad-ccvxToi. Id pro uegdrai habent F. G. Meorum 
jaullus bic quicquam mucat. Vulgatum habet et 
repetit Cbryf. XI, 669. 570. Item I, 464. c. V, 
3g3. e. Ath. II, 425 433. Atramen o-eQai abell 
apud Cyril! V, h. ^95. hand dubie cafu ac per 
errorem. Ex omnibus omnino Codicibua omit- 
tunt (oli A. D. F. G. 37. qui ex Wetftenio et 
mis editionibufi noli I'unt. DiiL-ntiunt adeo apud 
Birch. Neapol. reg. Vat, 367. Viad* KoU, J-Cfc 
Vind. 3<. Qty)!; ' /&-Zo 'T t i* o 8 g o v. oc. 43* 

7 >r i *, JJS uvtv xuevvas. i. 1 8. ['A^%>f. ] reivtfiv tyjv TtctpuyysXl&v tic&pcc- 
TtSepocj ac/, rixvcv rtpoBss, xccrcc rets 
Tipouycvacts inl as f 7iqo<pv\Tslus^ i'vee qpec- 
rsvq h dvTixls ty\v Kc&hviv ^Pocreiotv, 
ig.e%oov Ttktv ygj ccyccBtjv owelariGiv, y\v 
Tivss ct7r6Qvu(Aevci, tisp) Ttjv 7r»ViV ivocvocyt]' 
20. <jctv ' w l^tv CfJttvoiioff }(£$ clhs^otvopos' 
ovs Tretpeoakot ra> axrocvix, net 7rcciosv&ooat I, 18. A. rr, 5". t~s xr. zfi$> T§xve» TiptoS-ig, ran?,* 

rv> 7rctp&yytXictv. 

18. 7ra^ny/txUv'] U7rat,yyi\!ct» Toll Wetlt. F. G. Ta- 
men G. in Latino babet, pracceplum , quod eitj, 

TrxgotyyeXt'cc, non AntzyyiXla.. 

19. ivotvxyna-ctv ] hscvyciywruv ex recenfione Alexan* 
drina lolus Wetlt. A. v. P. et Wetlt. , qui iliud 
vorabulum recentioribus, immo adeo hodicrnis 
Graecis tribuit. Ita bodierni Graeci diennt etiam 
z7T>]giioi^t(v, loco S7r>!^tu<^nv. v. Griesb. ad Hebr, 
11, 37. p. i85. et P. ad ilium locum. Cvrillus elfc 
Graecus vetus. Ergo fervat ivetvxyr,<rctv. V. b. 
260. VI, b. 877. Polteriori tamen loco afiuit: 
Xiyovris , (ttxrxtriv «£» yiyoitvcq- Vel ex recen- 
Jioae Alexandrina, vei ex 2. Tim, a, iS. Sine 
varietate Bafil. II, 112. 

SO. vjtcfvcctog xaf «A?'f<*x^ge?] Orig. Ill, 257. C. (pvyiX* 
Xos KOf tg/aoyhiif' Ita olun Alexandria* leg*, 
batur* 43a.<&^M-«* n € o s 

A- Vie) IVfcKSy OTl V7TIP TTMVTay , 0?t 7r£?TCC%iZ , UX.X- 
» f ~ 

»»? , a.T<x,t>x%a<; , <riu;m. 

[^V%*?] YlcA^ocy.uKoo CW 7I^OOT0V TTOiVTOOVll I.E. 
TrcteitrSoif detests, 7;^ca€v%c2s, evTSTufceis, 
lv%u^tUS V7re$ 7i:kvtoov uvSqooTioov' uwefa. 
Qccuiheodv, ngj 7itxvTocv, juv h Ctts^c^ 
cvtW 7vx tigsfjicv }(cy q<ri%tcv Blov fitocyoo- 
fuev tV 7icLaxi ivaefielot %xj aepvorriTi. 
tcZto yag v.aKov xgy dnod^y.Tov iiwTuovo. 
rev ogoty,(>cs r\y.ccv Becv' cs tsuvtccs 4. 
cti&£cc7rcvc Bshet ffeo&yjiccj, y&\ hs ivriyvq: 
av uhrficias £hQe7v. hs yd(> Bees, etsS. 

Hffj 11, I. E. pm^S triors fi/ipicv as. tn; rr,v ect>%r,» T«s iv- 
VtKTOV' 7tKi/er fificd-ii? TTU.^&X.XaW- 

II, I. -rxpaxctl.a] Latmiltae aliqui, exhort ar e , hor- 
tare, obfecra. Ergo D. F. G. Joli, yra,pu.icctXsi- 
Ita Weiitenius notnit. Al rnim ve o Coil. Boern. 
fol. 87. p 1. verT. 1. habet: Tapct^etXa-, fSic.) 
et ia Latino, horiare. Idem praeitantiflimttS Co- 
dex in eadem pagina verfu 8 loco fiivXeueq ha- 
bet QuXoftuj. £Sic) Hapc rft ilia recentior Gr-ae- 
citas , de qua monuit W'-iit. ad i. Tim i. 19. 
Sine varietate cum aliis luuic verlum laurlat Orig. 
I, 220. 797. ubi lamen vftx^-, poll ' CV v , addit, et 
-xksiruy omittit. II, 636. deelt ivp. Nihil omnino 
rr.utat CbiyC XI, 678 5;y X. 3o5. Damaic. II. 
397. vp xg , loco evv. 465. 7rct,pxxxXu vrpli (Forte 

VOluit , 5T£0. ) TTCtVTUV* 

J. virspe%y,] Semel, tv, v7rtpo%y, kmj l^evtriat-, Th co- 
de ret. v. pag. 647- ayrX, 6 T ; fx o S e o v. cc. - 433 

6. %(?tf CS lt\(TOVS ' OGV£ ZCiVTCV CCVT>f.VT([OV 

etc 5. ttiS-^nvav] -f- 9-tcs. E- Ita femel Theodoret. v. p. 
G48. Mox , t>i(reZs x^oS' Ath. II , 49R. 

6- yrairiwy] yipa*, ac cont nuo addit ex Rom, 9, 5. 
ec¥ IttI ttxvtwv S-ea; x. r. A. Ath. I, 742. r.ftut 
fervat. 743 761. 767. liel{ vpZv. Ill, 6. zla-fj j^£jr 
3407 r»j' ctfAA^Tiuv. 10. v. P. 

T« ftCt^T- KC&tgOlS /o~l(9<s] Of TO (/.&PJ. KVAC- &. 

CeioB->i.'j t /u.v?K%iit > loco ptst^rv^iov- E. «y lolum 
addit unus meorum Tbeophyl. d. contra reliquos 
Codd. Theophyl. Id addit etiam unus apud 
Birch, et Wetlt. D. F. G. Sed ita Colaff. r, 24. 
D. E. F. G. addunt etiam ej, ante >«J^, quod in 
Latino eli, qui. Eodem modo D. 1. Tim. 4, 3. 
polt etXvS-sictv > folus addit ui»t»v * quod aliquis 
Latinilia addit eius. Magrvgiev diferte cum aliis 
explicat et repetit Theodoret. poltremo tamen 
lubiicit ftvs-Kgt'ov. Keicio , utrum id per errorem 
accident, an ita, tanquam interpres, fcripl'erit. In 
textum recipi nequit, ut nee ex eodem xs%sipo- 
row.uaj-, loco ItsS-jjc v. pag- G48. 649. Chrvlo- 
ltomus cum ceteris interpretibus omnibus hie 
clam fe lubduxit. Solum habet : fix prl p 1 ov y 

x. r. A- et /tti^Pi 3-otiarev iftxgTvgvre. Mul- 
toties hunc verfum laudat Cyrillus, led poft vTrig 
wtctrm termioat. 'E4<>.$-sj apud Graecos non repe- 
rio. Eft ergo culiuae Latinae. Latinlftae enim 
a!i(|ui addunt, datum efu Ergo ita exhibent 
Wetltenii coqui Latini D. F. G. Codex Latinus, 
quondam Caefaris de MilTy, nunc Goetringmfis, 
piem examinavi, explicandi caufl'a ante teftimo- 
E Q nium 434 Of*,? II f o %i$ o hs&riV eyoo nr^v^ nee} clnoZc/Kos,'/. 

$w xay.ee- nium in marg. addit, cuius, polfc tcmporilms Jitis 
autem addit itidem in marg. confirmation eft. 
In huiusmodi Codicem iricidit Velelius, qui id ex 
Scbretnelip reddidit, i /Soften uS-i?- Contra buius- 
modi Jcurras er^o et homines neijuam difputau- 
dum eit. Ex Act. t\ , 35. 17. 3i. non inepte hie 
intelligi potprat, e>.~k'o uy-i*, ■> iretgeo-jger. To turn lo- 
cum, W5 it ir&pev&fa-ti* ita interpreter: rovruv 
s to fiaPTvgitv, as ctaS-A' (tt^g? V*? T °" wf«*"£- 
■eon fcii 'taxirov /U.ic3-i)Ttit , vvv as OiOxa-y.u,Mv > im- 

Tcu.coT£^ov , a>? 5Tgo$ lioorct,, otocXiysroj') h ocXXf 

» *, / ~ / . \ / ~ 

t5r<T'/;& ■ jsTt^se r.tt.tf^ 7!U^ifry^ou.Y,v xct] nvrev Ten 

(.cstpju^iav tyu a.^soity-i-niv x.vpy% srgo? t$ toi? 

liXXcvs, y.ajj fZccigsras srgo; revs i\ iB-jtuy. Ne- 

mini ignota elliplica oratio: jLtxpTvPiav cs. Qui 

autem f.ix^ru^:ov dc cruce et lupplicio Chrilti b. 1. 

iutorpretantur, ii , ut equidem arbitror, prccul a 

vero aberrant. Ilia enim buius vocis notio mnlto 

cit recentior. Confeni b. 1. polTunt loca ilmilia 

1. Cor. r, C. 2, 1. 2. ThefE 1, 10. Alibi loco 
sittgrvgiov dicirur ivxyy'tXioi 1. Tim. 1 , 11. 

2. Tim. r, ii. sJyeg et x.r,pvyptx Tit. 1 , 5. 

I* %&*$} — E. v. P. Omittit Cbryr. XI , 586. f. 
Aih. II, (ja. Ex quinqae, epios poltea examinavi, 
omittit lolus Theopbyl. Aug. 8. cui repngnat 
meus d. Contra elt etiam Oecum. Aug. 6. qui 
in textn babet, in fcholio tamen non repetit. Ex 
Bircbianis omittit folus Hau. 3. Eft vero bic, et 
recerre, et eucbologium, ut meus •u/. Adbuc ma- 
neo in ea fententia, ut credam, ab Praxapoltolis 
«t Euchologiis excklium efl'e in fine lectionis. 
Lectio enim elt, ut bic cernitur, II, 1—7. ac 
terminat in , 'h etX^iBsiec. Tamen unum ex meis 
euchologiis %, fervat, iv W?y* Editores ante 

me T»J5 ceySl, 8- /f T ( ft o $ 's o v. *.' 435 

didxaxctKcs sSvwv iv ixUki j^gy oLXvfieioi. 

€V%S(I§Ctt TOVS OC\O^0CS SV 7FCCVTI TCTTQQ, " A&V 

t7ioci(>ovT<xs o<jIc\js %i>$ots y^Pis cqyris y&j 
Q>o. r xKoyi7(jiov> doactvToos ^^y rds ywotT- 
Kczs iv y.c&Tcc^oXy kogjjlIooi fxsroi cLificZs 
%C$ tT6O0§O(TVVflS Koa^slv ectvrotffi \J.Y\ iv 
TJAeyfJixcriVi yj %£uo\w, rj ixtt^f Uptons , r} 

lO.ifXCCTiUfAjC 7ToAvT£Asi' CjAA.', 7?(j£7T?( 

ywcctjriv ixctyyeAKofAevais BsoJt&siCiV) Si 
£Qyo3V dyoiBoov. 

• 7Tigi 6 idcts-KctAc-jv , ort c-ve Qci<; %gr) y,ouf ov yvvcci- 

~ V * * .» ' * * / /■. s»» 

xxi tivaj, otx Trin (pva-iv xc/jj to 7tx>to<; ra £5 

» I K) . i , ' * \ / 

UVTCOH XClj fiiOS- 

it.yvvfj iv Y{7v%lct fxocvBccvsTa hv 7Tcccry V7T0- 

rccyj' 

me hunc defectum ex null© Praxapofiolo nota- 
xunt, quod nullum integrum ad manus bahuerant. 
Ilia ipfa autem fragmenta, qua© ad manus erant, 
negligenter tractabant. 

8. ««•<«!/?] CClXf- E. 

^ixXoyiir/Acv ] tiXhvytrfiut. E- Eafil. II, 48s. 
Rectius pluralii adbibetur. Theodoret. utrumque 
v. p. 649. Vide mox. Huiusmodi lectiones ple- 
rumque placent Viris Graece doctis. V-erum in 
N. Teltamento contraria ferenda elfc fententia. 
Igitur nee Bentluius , nee Tupius, nee Valckena- 
rius, nee alii, Summi Viri, audie.ndi funt in eius- 
niodi locis. 

9. ^gV(r»] Xprty. E. It* fere Graeci dicunt, 

Ee 2 456 &pZ,l2—l$n ?o s 

rayrj' ywctm) as mfjccvKeiv ovk l7HT%?7ta,\i. 
cv$e oLxi&svTeiv diogcs-, a A A* hvctj Iv 
yavxlcc. d&otft yd$ tj^xtcs gTTAaV.^, 13. 
eircc eyct. v&j ocSdfA ovk rt7?ocrri3v}' *J of 14. 
yv\n ctTiciTYibefacc, iv 7rot(>ci(2ci(Tei yeyove' 
co&fasrctj oe at* rifc Tewoyovlcts, suvi^. 
fxeivaxriv h> ti'^h wcy ciy&7;% ;<#/ olyictcpop 
TlA«s t?s 3*. /w*t« <roo<p§oavv¥is. [ Tf Acs 1 . ] 

To ««/ yv»*txa,»' 12. ci/fc (Tnr^kTzia — «Aa' ti>«f] Simile eit r. Cor. 
14 > 34* «?'* i7rt~STgxxrc4f — et/A viraTaa-a-trS-cy. 

l^. u.Txrr,^-ita-a] 'e%X7raTr,$-£7crc>,. E. Eit liaec baud 
dubie lectio Chryfoitomica , quaaquaxn agud b.inc 
XI, 5g4- et I> 3o5. vulgat'urn editur. Ita emm 
habet mens k. qui Cbryioitomum interdum fequi- 
tur ac praeterea Theophyl. Cod. Aug. 8. Idem 
ex Vie. Z67. qui ipl'e etiam faepius ex Chryiofto- 
mo interpolatus eit, notat Birch. Nam B. b. 1. 
filet. Nulla aniroadveifione hoc dignum cenliiit 
Griesbachius, etfl in piincipibus Codicibus, nimi- 
rum A. D. F. G. 17. etc. ita lcgatur. 

i5. Js] Bafil. I, 593. yui>, loco lc* in principio. Ita 
centics iftae particulae ab aliia etiam Patrlbus, 
praeferim in principio, pro arbitrio mutantur. Sic 
mox BaHl. II, 3go. laudans Z, no. x «/ Ivroi 
'/&%-, (pvtrt , $oiciiu.4,£icrB-c)7ot.i/, Ibid. Z72.. laudans 
5, 20. rovi £ ct[tp,gTUicvTo(,<; > <$?,&)* c (tTrofcXcs, 
I, 5io. laudans 6, 10. ir< f/£« 7rct.»Tciy. In gra- 
tiam iuniorum haec mor.ai, ne huiuscemodi va- 
rictates pro diver/is lectionibus babearjt, aut adeo 
in conlextum recipitndaa ciedant, C+pfy A- ^ Tip'Snr. «. ' 437 

Z. Ill, r.['Aa%if.] Ilizos Koy;:' el rts &h%jtpytiis 
2.c0?yer%i-> xxhov zjoyov e7i&vjAe7. $el Ivv 
rov §7tfoxoweip dvs7iik.Yi7!Tcv hvcy , yuxs 
yvvcuxcs tkvd^oc, yt]<Poi\icv t aootygovct* 
S.Ko&pitv, (Pihcfcevov, BtootkriKov' ju»j 

clhh' ElfteiMl, ctjJiGC%ov» cttythoifiyugov' 

4. tOV IjiOV GIV.OM kxKocs 7IQ0i~dilJLeVCV-, tSKVCb 
Z%0VTC4 iv VrtOTCtyq JAETIX 7Id<3V\S <JSfJ.VOTY\- 

70S* 111, f. Z. T>1 £. r?5 Xf. £/3^. TSK16V TtfieB-ety TTlTCf o 

Ill, 1. *-<<ra; \oyos] Haec at) fuperiora refert Chryf. 
XI, 5qG. c. Theophyl. Oecura. Ad fequentia re- 
1'ert Theodoret. v. P. 'Av.9-^&V<vof , loco 5r;r>,«, 
habat folus D. Id ergo Griesbachius imponere 
debcbat , nt 1, 4- oix.e$ou?iv Scilicet Latiniltae 
rion nulli habent humanus Cod Boeni. sns*a$, 
led in Laiioo, humanus ant Jldclis. Lectio hu- 
manus vetultior eft Hieronvmo. v. Sabat. ad r, 
i5. Quod li vero vetulhor Ilieronymo , vetuflior 
quoque elt noltris Codicibus omnibus Nemo 
tamen ita temerarius fuit , ut earn piobarct. 

2. yr,$)x\iov] Alii wtyotXiav , quod r'requeniius occurrir, 

alii w,(px\ouov. v. P. Sic et verl'. (I. 

3. p.* cctrz%ex,s£<>>i] — E. Ex iis , quos poltea adhi- 

bui, lmllus omiltit. v. P. Le^itur id quidem 
apud Chryf. XI, 598. 699. fed uterque Codex 
Mofqenfis omittir. Ornitiiiur etiam II, 5g4- r « 
I) a male, habet II, 2G2 omittit 5u. Videtur id 
etiam excluliffe Theodoret. v. pag. C5.j. Chryfo- 
itotni ergo auctoritate a non nullis exchilum. 
Erjro etiam excludit Vat. ?ib7. 458 cap 3,«^'/3n § o s y ' . ~ . 

roe' h Ss ne rov l$lov cikov TrfowvetfS* 

OVK Ci$8, 7:0OS iXXKYiaiCCS &SOV e7r///5/\*f- 

ffsrccjj pv\ vsc(pvToi>' wee [Aij rvQaBele, 6. 
sis Kfijxoc IjXTisarj rov fitot&cAov. del oe 7. 
cevrev ?(#/ fAocqrvglotv KccAriv e%etv cct!o 
rccv tfyaSev ' wee [xyJ he oveiotiTjjicv s[X7;hy 
Key TtocyiQCt rov anx@oAov. oictKcvove 3. 
ooaocvrooe (reprove , f-t*} oiAoyove , pYj oivco 
TroAAo; 7i%o(ie%orrcts, pn diax^Ks^Ssts* 
£%cvToce to pv^vK^ov Trie 7rkeoce h xotSccgcfg. 
avrei^(rei. Ti^f ovrot oe ooKipoi^a^MJcir 10. 
7i(jcoTcv , etra OfOCKovSiTooauv , «Vy>cA*jTc; 
ovree. ywcuKots ocauvrooe (renvois, /ujjir. 
MOt&oAovs, WiCficcAtcve, 7Ti=;c6e if 7roc<ri. 
Srccr.ovoi e^oovotv piece yvrotiv.ee ctro^ee^iz^ 

TSKVOOV KCCAOCS T^o'tidpiVOl V&l TtoV lOIOOV 

oikoov' V^X'h] oi y«£ noiAooe dtctKory- 15. H. 

aocr- 

III, 1 5 H- c-u0Snc.ro> [?v «AAft> ?r£aV>£c<T«f* p. xctf <ru/3- 

fiXTIl) ] 7T£0 TUV (pCuTUV' TiKVCV TipAfyil > «< JtXhCOZ 

Qi.0Ly.0v. 

10. «»*-£$] Wetltpnius ita : ok i'^ovrsi. F. G. ad ver- 
Jionein l.atinam, inr|in't. Ea nimirum reddidit; 
hull um crimen habentes. la Graeco Codicis 
Boerneriam ita lrguur : Avev? xAyrate* s^evn?. 
Ergo etyin eii nullum et x,\^r<!(ov elt fubltamivum 
generi, nfutritis, notans crimen. Eodem modo 
Codices Welti. I). E. F. G. 2. Cor. 10, 5. pro- 
pter verfionis Latinae perducentes , addunt, ayov- 
tjj. Exhibent enim : tti%fca2La)Tl£wTes ayonrzst 
propter Lati'ium , captiuantes perducentes. Inter- 
rogo iam Griesbacliium, ntrurn haec lint recen- 
Jlonis occidentalis, an porcinae? cotvtss, BotSfiov mvro'is v.cchcv 7regi7rotov\'- 
rxji K&f TToX^yjv 7io&(}i>iti?iOiv iv wl-ei t# 
i4» iv XfiZ? Itiacv. [T'gAcff.] tccvtcc cc; tIao? t?j «. 

l^'iccv 6e /Bfaouiw, was hd%s tiooc eel iv otKcp 

Seov uvcczgitpsa-Bcif, qtts f-7;v Jy.JcAjjtr/a 

Bsov £oqvtcs, ^vAcg ;^/ idgcc'tccpcc Trjs 
othv\§siocs, 

Z. 7ri%l Sstcti <rtt£x.tlirta.g, h a , ts^\ tco> zcreiiwm 
OXificvtx.au/ XiQtesuy. 

16. K&f c/Jiohoyovfjtsroes i^eycc l«?l to t»j? luas- i5] Ath. I, 90^. exponens PI. 74, 3. Iy« ireg'anrce. 
rovq svXovs uvrvs , addic: rvXot ' ris upavc&Xriu. 
01 uyiei o,7roToX<n. (Demonftratio:) xxra ro 
tigtlfthov • ffvXos x.tq eo s g : xiiJju.a Tr,{ ctX'4$-nct;- 
Huiusmodi concordantinlcs interpre:ationes o.'£;;- 
}>\v reperias etiam apud Clem. Alex. Qrig. et alios. 
Habeant iibi. Haud invideo. 

l6. ftvsrrigiiv' S-so?] facr amentum , quod. Latina vul- 
gata. Latiniitae alii , myjlerium , quod. Ad hoc 
quod, ut alibi, Cod. Wetft. D. quidem confor- 
inavit «, loco 3-so'j. Sed Codices F. et G, fere 
duplicem lectionem exhibent. Habent enim O;. 
cum lineola ea, quae folcnt effe in .9-;. cum no- 
tat S-its. Utrumque fcribam vero voluifle o$ , ex 
eo fit probabile, quod in Latino habent quod. 
Pofiit fane aliquis ex eo, quod iftam lineolam 
habent, ac non 0, fed $$ exhibent, fulpicari, 
lineolam in medio O per incoguamiam omiffam 

effe. OCVS' efTe. Etfi vero ab incogitantia et itultitia ifii 
fcribae noa fint liberi, ac praeterea eiiam ipfe 
Codex E. , qui tamen hie a principio epiitolae 
ad 6, i5. deficit, telle Lefiio apud Micliaclem 
(Theolog. Bibl. Theil 9. S. 149.) Rom. m, 25. 
1. Cot. 10, 6. in vocabuiis uF'tXOq et ivrtOttftil- 
r»i iftam liueolam in omittat : tamen hie con 
lulto, ut dixi, praetermiffom arbitror , quod noa 
dens , Jed rjuod reperiebant, ej autem poll u.vs'H- 
gtc-j exbibebaot, parum folliciii, cuius generis fit 
ftvrygioVi cum aiibi etiam ad Latinum non t«, 
Jed a irvivu.ee, exhibuerint. Ita enim liic itatim in 
vicino clt etiam 1. Tim. 4, t. ubi Cod. Bcern. 
t'ol. S8. pag. 1. verf". i5. exhibet O $t -ptvu., cam 
JineoJa in 503. Difcas id etiam ex tabula aeuea, 
de qua mox dico. Praeterea Codex certe Boerne- 
rianus , quern ipfe tractavi , alibi etiam in Jiitera 
O fine caulTa iltam lineolam babet, quae tamen 
apud Graecos fcribas tribus de caullis tamura 
additur, cum vel in medio vocabulo aliquot iitte- 
rae del'unt, ut in ivfctnaf, cc-.S-^cjttc; etc. vel in 
nominib'.is propriis , quod tamen in paucis obti- 
net, etfi id Stephanus quoque Jecutus fit in ecii- 
tionious pluiibus, vel denique, cum in line verfus 
dealt ipacium, vel etiam in non nullis, in medio 
verfu, ita fignant litteram *. Hum locum totum 
ex Cod. Boern. acre cxprimendum curavi in P. 
ad evangelium Mattbaei. De Codice Alexandrine 
dilpuratur, utrum o an babueiit Noviifime 
de hoc monuit Woidius in praefat. §. 87. pag. 
XXX. De C. feu Ephremi rei'cripto etiam diiTen- 
ius elt inter viros doctos. B. et E. hoc loco ca- 
rent. Cod. Wetft. 17. qui eft perpetuus affecla 
iftorum ex Latina vuigata corruptorum Codicum, 

habet ceyobjt^ T < fx o 3 a a v. u. / . 44* 

babet o$. Illufl in bac difputatione mibi mirabile 
vifum eiif- quod viri docti inter f« rixati hint de 
O et in Codd. A. C. de 2. auteru, quod, 
jpfis fatentibus, luculenter ibi apparet, nihil omni- 
no monuerint. Nemo tanien fanae mf-nns homo 
in Graeco poit ttvrvpicv probare poterit £$ , loco 
«, quod nee in Apocalypii probabile videtnr, 
nedum apud Pauluin. Quod enitu aliqui dicunt, 
fieri hie relationem ad Ctuiftum , id, il ita eft, 
vel lie fieri poterat, line tam puerili vitio £ram- 
matico. Praeter Codices modo notatos unus 
apud Birch. Neapol. reg. , qui in£mi generis eft, 
habet ' B-io;, loco 3"£<j'{. Ceteri apud Bircbium 
omues, quos nominatim appellat, habent 3-£«<, 
in his adeo Vat. 567. et alii inferiores. etiam, qui 
tainen laepius ex Latino corrupti lunt. Birchius 
vero multo plures Codd. propter hunc locum ac 
propter aliquot locos limiles coniuluit, quos in 
reliquis non potuerat examinare. Meos omnes, 
qui maximo confenfu S-ios habent, iple etiam no- 
minavi in P. p. 89. Poit priorem editionem 
quinque in hac epiftola confului, (juos alibi ap- 
j)elio ti. 8. i3. i5- 16. Ii itidem habent ^Veo'c. 
Scholium autem Cod. 16. hoc -eft: ri f?i , Ssog 

frgvxfeiti \yiit~c. Unde autem in iftos Codices 
veuit 05 j Id ut doceam, nemo a me exigere 
poteit , uti nee, quomodo in eosdern Codices ve- 
nerit iv^ot.y.vXu'i > ku.t-;'/vp , ?r£ t^crvi > s»"«g«sa"fc"t«'j 

TXFXX.Ci\i7> , 17T I XK ■>'$"'. > Sz'.S-JTTH 1 -x ccr .<> 1 a ^ \ ,; : ■, 

'i7rTO,z,t<Tx.l}:ioi , yciiTy.j, ctXci^oyti-; et iunumer^ibi- 
lia , non iriuxrot, Ted S-t&vttetTX, ut Aeichines ait. 
Qui iitud 0; ex Latiniftis repttendum cenfsnt, eis 
non repugnabo. Mille enim ac pluribus etiam 
exerrplis docere poffunt, iitos Codices ex Latini- 
ftis corruptos effe. In promtn hie funt duo ex- 
empla ad verf. 10. Quoniam tainen ii i Godicea 
faepillime ex ChrjToftomo, Damai'ceno, ac huiu9 
in primis eo genere Corlicis, quo in Panluus 
epiltolis ufus eft Lequiea, nee ncn ex Oecumenii 

cer- 44a Caf $ y /<? II f o s eertis Codicibus corrupti funt, arbitror, banc quo>- 
que corruptionetn %enille ex Qecumehio, nomina- 
timque *x fcholio Cyrilli , male tamed intellecto. 
Nam iitud fcbolium non propter '«? laudabatur, 
fed propter additam Cyrilli interpretationem. 
Uiud fcbolium reperitur in edit. Oecum II, 228. 
b. Abeft autem ab Augwltaao 6. Legitur tamen 
in Mofquenli n. et b. De reliquis ad bunc locum 
fcholns, ac de boc quoque dixi in P. in praefat. 
ad cpillt. catholl. p. XLI. leqq. Vide inprimis 
p. XLY1II. ubi dociu , Codicem b. iftum indi- 
cem : c iv — ^>yi<y\v , exlubere minio fcriptum, 
vo>em autem «j, quae continuo fequitur, kriptam 
cffe lie O5 , atque ita quidem , ut ; cum fpiritu 
alpero et acceniu a prima manu atramrnto, O 
-f:ro paullo poit fcriptum fit minio, fed ab ea- 
dem eiiam manu. Ergo foriba iile, qui unus 
idemque fuit, fine ullo dubio confulto ac de in« 
du/tiia voluit exhibere «'?. Tamen non negave- 
rim, boc raodo in aliis Codicibus eiusdem gene- 
ris O loco per errorem fcribi potuifle, It fei li- 
cet © feu O alio colore atque alio tempore iiti 
Ante fcripto 5, adderetur. Graeca Cyrilli , de qui- 
bua bic difpulo, interciuerunt. Eorum autem in- 
tfrpretatio Latina legitur V, a. 785. col. 1. littera 
D. er in Actt. Epbelin. p. 277. ita: nullo cuini 
rnodo no /Iris "jidelur injlrmitatibut contineri etc. 
Ex ilto loco nibil efficitur, nifi forte inde aliquis 
colligere velit, Cyrillum bic legiffe, $-£05 Ao'ya?, 
loco S-go5 Cum vero ita Cyrillis, ut mihi vide- 
tur , fed line ulla culpa fua , leciioni '«; occafio- 
n.'in dedifle videatur, alia eius loca, minimeque 
dubia bic rer'eramus , undo apparet, quid probave- 

rit. Ergo V, a. 680. ^ ii^ors? — t?? fWs/Ss/at; 
>■ ' I f *. ■ A ' **> 'a 

It.i rtia n V, d. 6. d. et ibid. e. ix. &sev ir<*T%bf 
Aey«< , os i$&vtg»5)). In his ergo locis negligen- 
ter ha Q c liudavif. ac pro arbitrio fuo propter 
ne\'nn orationij rautavit. Ex buiusmodi locis 
eigo nemo, niu aiente captu$, in contextu facro 

prs- a>*}'2>/& T / \a o S* e .0 v. t*» g y 443 

probabit 'a\. Accurate ac fecundum ordinem 
librorum N. Teftameuti refert V, d. 124. c. 
ftvfyeiov , S-zhs i<pxi>s%u$y,. Hunc locum Eutby- 
mius Zigabenua retulit ia Panopliam fuam foi. 
py.y- ]5 a g . 2. cob 1. edit. Tergobylt. 1710. fol. 
Eundem locum cum tribus Codd. Euthymii Mof- 
quen/Ibus comparatum exhibui in praefat. ad 
epillt. catholl. ia P. pag. XLI. Hie locus relatus 
eft etiam in Acta Concil. Ephef. pag. 67, Vide 
ibi etiam pag. i58. edit. Commelin. i5qi> Rur- 
fus Cyril]. V, d. i53. d. ftvs-^tetj S-se's. Confer 
ibid. i5Tu d. 170. d. e. Denique habet VI, a. 
148. b. ^.vri^iov, Bsei- Ut mittam reliquos Pa- 
tres et interpretes, tractat baec, et 3-£os laudar, 
Cbryf. XI, 6o5. f. 606. a. I, 497. e. VIII, 86. 
Origenes I, 467. ledum attingit et avaXa^&xvia-B-aj 
in do%q de Je(u explicat. Bene quidem fecit Bir- 
cbius , quod Codices, in quibus iltud fcholium 
legitur, notavit. Sic enim fortuito difcimus, qui 
Codices eitis babeant febolia Pfeudo - Oecumenii, 
quae noffe multum intereft Criticorum. Nullus 
enim Codex hoc fcholium habet, praeter lie 
dictos Oecumenii, ac ne hi quidem omnes, ut 
modo dixi. Pfeudo- Oecumenium autem appello, 
quod ifta fcholia multo vetultiora fnnt Occume- 
nio. Etenim in vetuitioribus Codicibus horum 
Tcholiorum, non tantum defunt ineptillima Oecu- 
menii, led et recentioris cuiusdam Photii louga 
quidem, fed plerumque abfurda fcholia, quae 
tamen leguntur in editU Oecumenii ex Codice 
baud adeo probabili et recentiore. In eo vero 
Birchianos Codd. miror, quod iltud fcholium ita 
ibi legitur: iv ay ton Kv^tWof, iv ru ouiotKxrtf 
, rm xi$>aXa/a> ruv <r%oXi&v (pqri ' O? iipavi^uB-yi. 

Quomodo in edito et apud me in P. 1. 1. lega- 
tur, quivis legere poteft. Atque ita iam legebatur 
anno i63i- et 1782. cum tamen Birchii libellus 
prodierit demum 1798. Si ifte locus in omnibus 
Codicibus Birchii ita vitiofe et abrupte legitur, 
dolendus at fane propter fuos Codices : fin iltud 

fcho- 444 C*f%l<> n ? o fcbolium accuratius et plcnius in eis legitur, ira 
fane referendum erat. Quilihet enim , qiii iltud 
fcbolium vel in Oecumenii , vel in mea editione 
legit, intelligit, id non additum eife propter 
lectiosem <>;, fed propter interpretation "ir. £vnili, 
qtiam adiecit vocabulis h e-z^ ct mpB-y uyyi- 
Xots- Nee aliter iudicarunt Icribae Codicum Bir- 
cliianorum. llli enim ipfi fenbae, telle .'irchio, 
ficuti mei n. et 6. in textu exhibent &?if. VVet- 
itenius dicit, locum Cynlli VI, a. 14S. nunc in 
editis corrupts legi , integriorem autem effe in iito 
fcholio. Atqui iltud fcholium non ex iito loco 
rel.itum elt in fch\)lia, fed, ut aperte docet index, 
qui elt in iltis fcholiis, ex duodecimo capite 
Icholiorufn. Nee vero index id folum docet, led 
verba ipla , quae in utroque loco funt diverli/lima. 
Ubi enim in iltis Aoathem. VI, a. 14S. legitur: 

•■ * t-i v ' «»"■ ' * a * 

KCtv ovdfuA yst^ T^irrav , et, cv yxg r.yyoiie-alv ; 

Bonus Wetftenius de hoc loco dubitabat dogma- 

tice. Non reprebendo. Eius enim perlua/io , et 

e'uis confeientia , neminis alius , de hoc iudicare 

debuit. Quod vero critice de eo dubitavit, id 

lane repreliendo , curn praelertim in aliis plerum- 

que acutillinie et verifiime iudicaverit. Propter 

Codices, qui bic 05 aut « vel vere babent, vel 

habere djcuntar, vide 2. Tim. 4» '7- dwviry, in 

hac editione. Item 1. Cor. 7, 3i. et %ga>fiivot 

T i v k o> ft, v r d v r av- 9 • 7- *^ t»» c. <« ^ t « » 

uvrcu cvk svSrlil. J5, i. sv h.ui v , loco ytyovx- 

1. Tun. 1, 6. tfr&Y) , ct locis centum aliis. 

t. Ccr. 7, 5r. conl'cntiunt A. ( B. feu V.ir. 1209. 

apud Birch. ) I). F. G in in ^uutvet rlv x.o<ru,c» 

(rr.vrov-*) Cur ergo id, ut occidentalifiinium, non 

probaium elt? Hie nulla ditbitatio erat de litte- 

1 is O ft et 2- Philem. 18. tXXeyot,, loco 

IaAo'-/£(, babent A. C. D. F. G. 17. 3i. Cur 

nee hoc probatum ? Effe eos Codices iterquili- 

niarios iam ipfe agnofco , reTpondet Griesbacbius. 

Tandem addo: ex Ath. I, 564. nihil pro B-iof 

chici poteft, cum iite locus, notante editore in 

uno C6pf-,i T t t* 6 & e o v.-W . v 445 

IV, i.dve\Yi<pSn ev &'£#. To is wvsZpx qnrus 

TiVSS 

uno folum Codice in margine legatur. Sed Atha- 
nafii auctoritate non eft opus. Ipfe tamen hoc 
ab 'ofAoXoy. ad h tl%n line varietate exhibet If, 
26. Erneitsus, Vir S-.immus, credebai, (Sielie 
Neuite Iheolog. BifaL IV. Band 107 S. ) S-gJ« 
iQanfiM&v) ita quoque defendi poife. Si enim ad 
ftvs'i^tev referatur, ac % }<p*tegu5-ii legatur, id 
graramatice vitiofum cenfebat, cum deberet elfe, 
f*vrj)£in to 'pxrt£v9-h. Nihil oppoliturus efl'em, 
G. hoc loco fermo effet de fcriptore Graeco, fed 
Paulus haec fcripfit. Atqui Paulus adeo poll to 
[iyizvpiM to d 7T a r. t v, %v [*, /At v ov babet conti- 
duo, wvl Yi sQ&viPcofy-Yi, quod nullo modo grae- 
cum eit. Vide Colaff. 1 , 2G. 

IV, 1. to ds 7rvivii»] Paullo ante ex Cod. Boern. no- 
tavi : s $£ miZfut. Homines ergo ingeniofi et 
graece docti iihul c, loco a accipient, ut ita hunc 
occidentaliJIimum Codicem defendant. At enim 
vero , in eiusdem Codicis interpretatione Latina 
eit folum: Jpiritus anlein. 1'raeterea, fi % lega- 
tur, requiritur: c Yi to jrnvfe»> Ac, fl hoc quo- 
que addatur, tamen deeft «7ro'^<;<7<«. Corrigere 
ergo debent: i\ to Trviv/tta Partus Xiyei, rcvri 
ettv' 'ort lv vr'tPna- Verum apud hos Icurrii-s 
fcribas Trvtvux eit mafculinum , ut fpiiitus. Sic 
Marc. i3, 14. fi^tAvyft* eft femininum, ut ah- 
ominatio, et 14. 3. tixufiargot eft etiam, femini- 
num , ut ampulla. Haec eft ifta occidentals 
recenjlo ! Imrao, ut ego arbitror, infernalis. 
Nemo enim in univerfo occidente ita in graecis 
deliiare poteft, praeter unum ac fortaffe alterum. 
Tamen hanc recenfionem Griesbacbius lectoribus 
et fautoribus fuis, tanquam rr.aleftcis et perditifii- 
mis hominibus, impreftu ct inuilit. 
it C?iP*is] Ex hoc !oco et es Tit t, 14. Ath. ], 

a5o. r/vef rrjs Tfkeoos, 7rgo<re%o\-Tcs TrvevfAcdTi 
TtXc&vciSy ncfjf oi§oc<T%ct\icci? Scctfxovlocv. hi. 

rr\v Ulocv cwsiorjatv, xn&vovray yxfxsix^ 
dnex^^otj figcojActTcov, t* c Sees exTiaev 

its a3o. fabricavit: jy e<r%stTt>i$ y.xigats oLirtwirovraq 

" ' i i i i 

toss T/js vyiurjcve-tis Triztws ■> 7iec7f%ovns 7rvin~ 

ftxrt 7Thctv*i<; xmj dtSas-x.ctXtai'; oa.ip.ivuv, *5r«s"£?- 

(pofihuv 7rr,y uX^Sstctv. Similiter fere exhibet 3i6- 

Vide eiiam 525- Paullulum ad fe redit 544- 

Eiusmodi miitufae apud Clementem Alexandrinum 

pece innumerabiles Teperiuntur. 

TrXxvoti] w/osujf. E. Apud CbryC XI, 609. d, 
610. a. b. <J. 6 1 5. utrumque licet reperire. Sic et 
apud CyrilL I, a. 416. 4 2 ^- I. £• 4©- IHf »5a. 
V, b- 260. IlAosufs, ut Hebrai mus , prcbabile 
videri poflit. Sed contra funt Codices. Commen- 
tiat id etiam aequalitas membrorum. Codex Aug. 
Oecum. 6. in textu ttXiivok;. 'J amen in febo- 

llO , 7r»ilrft&TGt it 7TX(CWS XCtf id Ht<7KOI>Xl»% bctt- 

dxtpeuuv] Sctiftovuv. E. Utrumque Chryf. XI, 
Gog. d. 610. d. 6i3. a. 

a. loiav] ttcvTwu. E. v. P* 

3. rtsrfosa^w/} xtXivoytan u.Trlzit&oq. E. KiXtvcvrvf* 
ex xotXulvTuv, intelligendum potius, quam adden- 
dum, v. P. Saepius ab aliis etiam fcriptoribus 
unum verbum pluribus inter fe difjlmilibus iungi- 
tur. ubi per fyneiin , ut vacant, aliud intelligen- 
dum eft, quod rectius conveniat djjfimilibus. 
Similia funt I. Cor. 14, 34. l v <yxp iwirirp, Xct- 
AsTk, ccX\ VTrerxs-iricrB-uf. I. Tim. 2, 12. Ivk 
iwiTpTTt* 9H>*g-».tnr, ttt.A 'avetf h iti/%1*.. Lectio 

vulgaw Oy,^ $-$ *T * p o & s c v. -^ i, 447 

hs fter ocKyi^j iv (astcc luxa^/flM 1 Tois 

TttZois y&j £7rsyvooKccrt Tt\v ctM5ettxv. 
4. Q.oti VA^xn- ] 7iccv Krlc-y.ci Ssov scaAov, 

5. KccfJL&ccvofASVM ' ocyioi^Tctj yxg oicc Kcycv 

vTroTsSefxevcs roTs ad'VA^eTsr, kocKos say «-*.3^««». 
otccxovos tyrcv %§tSeu, ivr^e^cjxevo^ role 

Aoycis Ti]s 7r;7eoo<r, vgj rvis y.cchra; 
7. hooiGKccXlccg , j/ 7Fci$r)Xc\ovSmc6s: revs 
Se @>s$y\Xcvs y&/ yqaM^ets pv&cvs 7JU%oti- 
Tov. 

yv(AVct£e as cectvTov 'TJ^os ivasQeiscv. 

8.»j yoiq GWfJLctTMYi yvfAvcto-iX 7rg;s chiycv 

I^Jv oo(p-t-fafjios ' Yj os svaiQeiot tt^os HttVTtf 

6ti<psAtjjics i?iv 9 k sTiayyeKicts s%gvgoc {«w 

TV* IV, '4- 0. Ttj c. tjjj xs*. s/3^- rhun TtfiQ&a , 7rxt 
%Tt<rp,ct, 9-t ev. 

vulgata defenditur in Ichol. Oecum. II, 2Z0. e, 
fere eodem modo, ut ab Wetitenio. v. Cyrill. I, 
a, 166. ex quo intelligi pofllt, ^ibxo-KotTuv. Vul- 
gatum exhibet cum aliis Orig. etiam III, 656. 

4* xnVjUtt] /3§«t»*. E. Cyrill. IV, 282. nominarim. 
VI, b. 242. Vulgatum V, a. 56?. Bafil. II, 447. 
670. Ath. I, 406. 

8. eTTctyyiXicw] lirayytXtctf. Ita quoque poltea la 
quatuor inveni. v. Wetft. Birchiua ex uao notat. 
Miror. Da utraque iigla «$ et *>. v. P, rr.f S% V&a^S-H n t .' * 

't*-I$0* t£c- vuv jgy rjs psKKoCans. ['TvT^/3».] 

[*Af%«i] 2«S&* Ac'ycs- ^/ gpamp flHrt&g. I. 

Xne oleics. hs roZro yap ycy kottioo^sm 10. 
7{gjf ci'EiCigcfAsScc, cTi y\7rixx[jLev 27t) Stoo 

fxahi^a itGw- 

0. 7re^< hrtpteXltctt uvrev koj r>;; iK.x,/.?,<risis, 

'naPoiyyeXhe raZra kcu olSocaKe. f*Y}$e!e 1 r . [ 1 2.] 
crcu rfc vfc-r^rcs 1 Kuratppovsirw, dXhd 
Tb7ics yivov Toov 7Ti^ocv iv Koyoo, lv 
ctvecSfoQij , iv ay any, iv Trvevpurt, 

h TTs^ety iv ccyveioc. sons sp%cpaf 13, 

I\ , p. I. y.t^ixy.ri ?.£. y.nj Tcv uy at, TrgoxeTTiov. 'Akvv 

to. e,a$i^oft$$<*] ayam^e/isB-tt ex meis omnibus ha- 
bet ColiM Damafc. g. Contra eft editus Damafc. 
nifi 'nic lortcffe ab editora correctus lit. v. P. 
Chryl. XI, Gt2. d. et Gi-4- a- interpretatur Zviibl- 
Zii<j. Vide etiam 549. c ' AymtC,. laudat Wetit. 
ex A. C F. G. qui faepius ex Damalceno et 
Cbrvfoitomo interpolate funt. De fcribis Codi- 
cura Chryfoltomi non line caui'fa conqueritur 
Montr, ad XI, 643. nota a. In G. in Latino ell: 
cxprof/ramur auc malcdicirnur. Apud Sabat ex 
D. et E. eft, improperamur. Cyrill. V, a. 297, 
ayun^opiS-x. v. Birch. 

12. Iv iy&iry] -f" t> mtifta/F*. Ita poltea in quinque 
.reperi. Omittit Chryl'. XI, 617. b. f. 618. a. 
Dilerte explicat Theophyl. Duo infimi folura 
omittunt apud Birch. C&/) if- l^-l ° T f p c § e o v. «/ '449 

7!{>Q(re%e ry ocvctyvootret , r# • TrxgetKhrjaetf 
i^.Tfl oiSccay.oiKici. \j.r\ dfxsKei rev iv vol 

(xeroc €7ft!je&ea>£ rccv %«?«* rov Tiqsc&ore- 
i$.(>tcv. TccvTM fxe?Jro6, h ?cvrcts 'izSt' 

%cc gov y\ 7i:(>cxc7jy (fixvegoz Xi & xcccriv. 
16. [TeAof.] ["A (-'&"->.] gzrf%e crp«i;roj, ^/ TtAfl '' !"'*' 
tj/ 6idocjy.uKicc tTi.peve cevras. tcvto yocq "apIcv 
ttoiggv, ygy ceoivrov cooasis x&f rovs cc/.ovcv- Ti ^ «"• 
Tecs <tcj. [TfAcf.] TUciTKir. 

IA. V, i.['A( : %'W-] Tl(>8q@vreta) pn litmKrfys * «AAos 
TTKfiocyccAet.) oos 7Tocts^oc' I'saregcvty as 

vecoTsgecs, oos doeKQcis, h 7iacrij ocyv&a. 

IA. 
V, t. IA. rr, ft. ins X.C,. f/3d. TiKtev t<,«»^-:£, Tr^itr- 

i3. 7rot.^*.y.Xi\7ii'\ Semel etiam 7recgctivi<ret. ChryT. XI, 

617. b. 618. a. 636. 5. 

14. S~<* 5Tg«<p-!TS(V-;] — E. Ath. I, 247. 

i5. h 7rz<rfj] h — E- 'E» nullus meorum omittit. 
Chryf XI, 618 haec in interpTetatione /Ilentio 
trail fit Cyrill. V, c. 29. b. <pa.n^x v\ 7rueri xu) 
7T^oi ttuvtocs, y.ocS-ct. irxvAOf G>k<ti. Ergo certi 
fumus , quid Paulus vere dixerit. 

16- f^rs^s] "x^oa-iyj. E. Ita ad exemplum Chryf. XI, 

618. c. alii fiiarn interpretantur, ut tfit etiam in 
fchol, Codd. 6. 16. quos poftea contuli. ^o Cfyobfi-f n q o s Jr. > > * IA. Kcft X,' /i i UV r '^ tK:si i » x «f Tg07T6V , Kit] tOIKtJS-gVi. 

%rj0ccs rlfxcc, rets gvtgcs %qfocs. h $5. [/ f .j 
ns yjiqcz renvoi yj snycrcc t%?i-, pocvBoi- . 
\sra>3Gtv 7I(>ootgy tov 7otcv outov htrefoiiv, 

^</ ci[AOi(s>xs ccTjodiocvotf rcls TTficycvois' 

TOVTO yctg €~tV * KTZG'deKTOV irooTttov TGV 

SeoZ. y\ Se ovras %v§» *&f nsfjiovooftsvij 5. 
ri'\7:iy.ev In) rev Bsov, xgjf TFfctTfjievei reels 
fofow 7{Ctf rciis Tf^efsv^otis mktos ' xcy 
qufacts- }] os cT>cz7ccKQcact) ^gctcc re&- 6. 
V7IKS. Htft TXVT06 7ictPc<.yysK7\e ■> wet j. 

dis- V, 5.] Ath. IT, S". rlu.it, ;j <;£«;» r«? ovras % y i%&$- 
Coniinuo tranlit ad veil. 5- omiflo quarto. Ita 
faepius Patres in media oratione quaedam prae- 
termittunt. Ex huiusmodi locis incredibirem 
laetitiam capiebat Semlerus. Vide eius Kermenev- 
tifche Vorbereituugen Stuck 4. Seite 2.55. lch babe 
die Freude etc. 

4. e?( x.siX'ov x^f] x.ctho» x.af — . E- Ex 2, 3. Apud 

Birch, folum duo Codcl. omittunt. iViiror. Supra 

2, 3. idem ex Kau, 3. notavit intTriaexTcr- Haud 
dubie volu.it, fvu.votzx.rov. 

6. art rlii S-iov] stt\ xv£iov. E. Vulgatum Cbryf. XI, 
620. fed IttI x-vgtev VII, 364- a. Etiam hoc ol- 
f'actu et pedibus emit Wetlt. D. Diefer Scbrei- 
ber hatte ficb beflVr z\x einem Trtiffel - Hunda 
gefchickt, als zu einem treuen Kopilten des N. 
Teitaments. Er hat doch alle Triften , der Gries- 
bachifchen occiderjtalifcben Recenbon \vcgen, 
ausgelpuhrt und durchwublt. 

6. t^o-a-l Abed apud Atb. II, SS. et poit r&n*.i 
tranfit ad varf. 9. Vide bic verfum 3. 8. dvsTtlKWtoi oo7iv. h os rts %&v lomv 
Xgy lAC&Kftot ro;-v crAslc^v cv 7tQ0V0ei» rv\v 

9. XW 06 Kccrcchsy-cTuoo y.i) eKurrcv Itcov 
10. f£JpC0VTQ6, ysycvv'i'cc has ccvogcs yvvyj' iv 

egyois KocKols (xuQTu^cu/xsvri , f< Irfoc- 
rqo(py]<ysv , it eJz&voQfyfia-ev , ei ocyioov nclas 
gwvpef, ei Shi&o'fihcts i7rtj(>Ke asv } h ttccvt) 
'ipyoo c&ycc&a i^VfftoKovBfias. [ TeAof. ] t/ao«t.75,3. 
IB. ii.['A£%>/.] vsarregcts $} %>ff«? 7m%ourcv' 
orccv yciQ KctTc&zgtjviol&oecri tcu %$i~gvi 

12. yafAiTiV BehcvaiV £%c-jc7<x/ X£?/.'.#, or; 

i5«T^v tfforrqv 7r;7;v riShyivav. u^a l\ 

y&j U^yOij fJlOivBdvCVCf TISQtS^CjXS'.Oj TUS V, II. IB. t;; y. 7r,i y.^. ffid- rixjion TtfAQ^li , »£«- 
, /' 

Tf,»ot? ^/j^a?. 

io.] Ath. II, S8. in iQy. xxA. pxe,r. omittit, ac pro- 
xima transponit. 

i3. p.oc.]/S-xi>ot/<ri~\ Hoc ex meis unus d. omittit, quod 
ditficultatem omnem f'acillime expedit. In eodem 
tamen elt ia fcholio. Alius meorum exhibet 
fiztS-uvcvrcq. Chryfoliomus hunc locum mulro- 
ties refert , ita tamen, ut nefcias, quo modo acce- 
perit. Sed nee reliqui interpretes Graeci hie pro- 
babiles funt. Balil. Ill, 607. dgyccj yoc(> pzvS-u.- 
vevrt ■xiQti^x. Latiniltae reddunt: oliofae difcunt 
circuire domits. In priore editiooe ftnt/Bscveva-t 
interpretatus I'uerara per pu.3-r l TtaG-tv. Eius inter[ re- 
tationis me nondum poenicet. Point tamen etiam 
coniungi cum t«s iiKicts , et accipi , loco k*ta- 

Ff 2 f**»- oiKices' ov fxovop J? cigycifi ccXXoi %$ 

Seovroc. QovKoiaoj cvv vsoot^pus yccpslv, i4. 
rey.vzyovswi ctKodscitoTsiv , lAYiosfxictv a(£cg- 
y.h Qioovotf tto atnxeiy.hcp Xctoogias %ot(>iV. 
r,o;i y<xq Tires f^er^aTT^cav c'Ttheo rov i5« 
ffctravoc. et tis mqos h 7ii~YJ ffcet %t}f;ot£, 16. [tavS-xvcv n , oberrrndo fpeculantur aliorum rem 
familiarem et dome/licam , tit Hie apud Herat. 
Sat. II, 3, if), qui ex-ciijjtis propriis, allsna tec 
£Olin curabat. Hoc ieniu apud LXX. occurrit 
ic«£T"««£«vS-f.>£«y- Ita Genef. 34, 1. xctrxttuS-iTii t<x.{ 
S-vy&Ticccr, top \y%ti£ttii, Syr. g, 5. 8. xttrttftitv- 
§-atiut Troc^B-'tunt , x«AA«? eth'/Jr^to*. Et Lev. 14, 
07. xwr*ftct&i~» tsj* livJxv, ubi tamen in bonara 
partem dicitur. 

14. yE6>T?g«$] -j- %*>£*$• E. Interpretes, ac ceteri, qui 

haec verba denuo ab l&ovXopetj recitabant, neceffa- 
rio peripicuitatia cauffa id cogebantur addere. 
Vide Theodoret. ad b. 1. Tbeophyl. pag. 782. id 
quidem non addidit, coqebatur tamen id addere 
pag. 975. edit. Lond. Da male. II, 55a. 614. id 
adeo in piincipio oir.ifit, r«j tarren , loco cvy, 
interpofuit. Varie hacc, addendo, omiitendoque, 
vexat Cbryf. XI, 633. e. 65/ ( . e. f. 655. b. Modo 
enim omittit TSKvoyeven, modo contra addit 
vtjcov^ilv, modo deniquo ma tat, [ml't Xufiw 
T4yci. 

iG. ft T<5 — A;''?*?] ^ t ^ 1, '» ^ 7 4- *t r/i i?\ vim 
,£>J£*S fyevra- 'V. P. Quis iam hie dubitare pofllt 
de quorundam Codicum reeenjione AUxandrino* 
Jenenji ?. izxXti<r!ce i 7vcc reels qvtgos %r$ccis Ixag- 
Kea%. 

IB. vs^i 7rgiTfivTig»)v irif&ifi, 

ij. ot v.ctKtts TtQce^ooTss 7T^sa(3vre^0i $i7zhr,s 
rtySis ccZiova-Sojc-av' fiolAi^oc, a K07tioovres 

l&iv hoy cp Kg) Sioaavc&AicC' ?Jysi yceg jj 
ypot(pr\' (6ovy ctXocovrx cv (ptucoasts, xctf' 
cc'^ios o e$ydrY]£ rev piaScv cevrcv. 

ig. KOLTCC 7?(>£<J (3vT£gCV - KCCT'/iyog'iXV (J.'rt TTttgCi- 
Od%OV, 2KT0S Si (JLYl feTx) QVO 1} TgtOOV fAOlg- 

20. tvquv. revs d/Accgrdvovrctc , ivmriov tsocv- 
rooy £key%e, 'tvee Hoy ot home] (p':[i>ov 

2I.£%«07. $iXfXCC(fTVgCfAC£j SV0O7H0V TOO , §eov 9 

HCft XVglOU itjCOV %f^CU, H&j TOiV wXsktoqV 

ccyyeXcov, nc& ruZrcc (pvXd^rjs %oe£s 

TFgOKfilAUTOS, /XJjJfcV TlQtXV KOiTCC * 7ZgC<JKht}' 

(TIV. [ TtXoS. J TeXef tv< y. 

If. 17. r£ x'oyu~\ ra — E, Eafil. II, 472.. 

SI. ^iu,ua,erl^ofZ'.i^'\ -f- <roi. E. Bafil. Ill, 24. mox 
ibid, xecj %gi?ov mcrov — ix.Xix.Tuv uvtcv ecyy. 

TrgorKXirui] ■x£oc-k\yi<tiv. A. Difficuher definiri 
potpit, quid probaiidum lir. Nam et apml eos, 
qui 5r»«V»A;cr;i» interpreiantur, legitur rr^'.s-xXr.c-ivt 
et contra. ■r$cHrx.Xt<rt<; explicanda erat Trponr-lS-zw., 
•xccgtyx-AiO-fs , £ott>i t7r\ re tri!>ev f-i'.^ag > aut, ut 
Chryi. habet Xi, io5. b. t7rt^'enrsut" yr^oe-xXnirti 
i r ero , ■ff%oTeoT7r i , txirtigiit , 7rpo<raix.s!tJTi<; , tt^oc- 
«"/«"/>• , oti)ift$'i quod poitremum hoc ieiifu babet 
Aefchines in principio orationis contra CteGph. 454 a*p6 t VL-M 11 q o s . - ■■„ , 

fjt,r\d\ aoiVoovsi dpocgTlocrt dh.Kor picas' aeocv~ 
rev dyvov rt]§si. pr}KtTi v^onoret^ dhh' 25. 

QIVOO Ohlycc X%® ^M T ° V SOftCCXCV (70V , tl&j 

rus 7iuK\ds ccv doSsveius.. 

I A- 'on ovbiv \pyov hxuB-xvst* 

Tivoov dvS(fk7Fav ttj d'Actgriotf 7tqoov\Kol 24. 

l/7i, 7i0odycv(Toij he y^laiv' no) as y&j 

s7rcCKoho'jBova-tv ' ecxtoevroos xc$ rd YM\d 25. 

'iqyoc, tt^cJjja-c* eft' ^cy rd ccKKoos e%ovTcc, 

K^vforjvdj OV OVVUTCCf. 

IE. V, 22. IT- T~ J. TY.q %,*. £/3a. TiKVOV TtfteBsS > #£~- 

n^Vy.A<T<? et 7r^cc-7rix.9-itce., Ut Synonyma, habet 
Sextus Enapir. p, 6r. edit. Fabric. Sed p. 206. 
Stephamis noraf, ibi quoqise TrgctrKXtinv et 
TPorx-Awni con In fa eile, tamelii 9t^oVkAj?<t<5 nullo 
modo conveiiiat ilii loco. De eiegantia vocabuli 
5TfoV*>.<o-«; nemo dubitat, convenit id etiaixi ma- 
gis toj > /S a £'$ 7r%oy.gi,uu.ros. TJ?ctz.>.vtiv tamea 
h. 1. magna pars Codd. tuetur, idque mihi in N. 
TYdt. probamlum videtur. Vi'ie fupra ad Act. 5, 
3u. coll. i5, 2. Apud Chryf. XI, 6(2. 644. 
nirumrjue reperitur. Atlingit e'iam 669. b. et 
io5. b. Apud Bafil. II, 077. vrgttntXetflti. 14. 
ibi requirkur propter addita : irepriret&wttf V 
$rg 6(rx.}Jtri6>$ , quanquam utroqne loco Codd. pT 
». habent. Aih. I, 627. wgoVx/.^j-;?. Sed ibi quo- 
que, notante editore, ?rPo'<ntA<<n)'< IE- mgi oovXm V7rctx.cn$- 

VI, i.^Otoi ha)v v7to £vycv oovaoi, rovs Idlovs 
^S77iit<xs 7!cL(ty\s ttfjirjs oc^iovs qyelc&cozccv' 

T IVC6 fit} TO CVCfACC TCU BsoV fiCfy Y\ $i$OL(TltOC- 

2.A/& (okci(r(py]}j.Y i jVcq. ct Se Kirovs ryjtvrss 
^swords, fj.Y\ v.otTcctpgovslroocroiv, en acL'A- 
(poi i-criv-, aAAss /u&AAcv ocvhevercoJOCVy 
on Ttfiol hai ycy dyu7iY\Tci , ci rT}s eveg- 
yetfiots dvrt?\<xiA@civciAevoi. rctvTM atoxemej 
vcy nxgaxxAei. 

vyjcthovci Key as, rcis rev kv^Iov ?,y.aJv 
h,(Tov %^i?w, %gcj rjf kcct IvatQeiccv 

A-o^onjKdKlci-, reTuQooTKi , priOev ijrtsoifjis- 
ves, ocAAcc votroJv 7tsq) fyirqasis ngij Acyo- 
ixwx lots' s£ wv ylvsrotj (pBcvcs , Ig/ff, 

§.$Aa.!j(pr]fJilcij-> C7ro'.'iotf\ 7iovr^otj , O'X- 

rn 'ccgccr $t&ctj ^isCp^x^hoov dvSgoo7roov rov 

vc~v, VI, 2] De diftinctione huius verlus v. Theophyl. eC 
Oecum. II, 244- 245. 

5. 7r«£*^<*rg</3.'*/ ] Codice9 miximo confenTu probant 
^(X7rxfxr^i/3ctj. Aliqui exliibent ?rcc.gxrgificij , otct- 
' Tgificij , in uno inveni, 2Y u, TrcceaTgifiiy , quod 
praefeirem, li per Codices liceret. Ac iortaffe 
licet, cum iltius modi in vetultis Codd, modo 
temere iu>igamur, modo disiun°antur. Chryl. XI, 
648. c. ^KfxetgxT^^ duplici modo explicat, 45$ (tyO } C n q S vcvv, xc£j cc77s^?^y,(Ahcov rrjs ct\r,§eiccs, 
vo>j.;£cvTmv 7ic(ji(rj.i:v etvctf tyiv ivtrt&eiuv' 
oityfco&GQ duo tmv tcic'toov. g«?i ceQ* 
7toQi<THGS ixsyas r\ ivae t 3s;x [astoc ccurccg- ezcXv) « diXT£t&n, nimirum y,a.?xl&-, et, kx&x~ 
•xiq tic -y/aigu^x, toiv Tr^tfixTav 7rxg»TgrfiofASvx, 
yoa-av kuj rx vyiccivovrx tfA7Tif£7rX''iriii- Ergo intel- 
Jigitnr irctpxTPi-fyiS , vitrov pirxdocrts. Prior inter- 
pretatio rnihi non probatur, cum praelVrtim ita 
deheat fffe . 5T«£#d\ifcT£//3ri/. In o'txTrx^zT^tfiajy 
Sux. norat vim et diiuurniiaiem mali , %xpx vefT> 
vUioJitatenz et contngium morbi. 

ettpii-eia-a uvo Tut ~toiovtm ] Haec omittunt Wet ft. 
A. D. F. G. 17. et apud Lirch. Neapol. reg. Viad. 
34- Nam B et E hie delirium. Accedunt Lati- 
nilbae, nraetir flc dictum Ambrofialtrum, qui 
habct: dijeede nb kuiusmodi. Cur vrro haec 
Griesbachius cum Miiiio non exclufit , cum id 
et Laiiniitae , et principes Codices eius iubeant? 
Atqui hie nulla elt dubitatio de O et © , ut 
i. Tim. 5. iG. Ala^no enim confenliu iita ex- 
cludunt. Tarn mutabilia. et incerta lunt eorum 
decreia et iudicia , qui nullis certs, Jed levibus, 
aut nullis omnino rationibus et arguments nio- 
ventur. — Servant ilia mei omnino omnes. 
D'dVrte babet f alii. II, 5a3: Chryf. XI, 6,8. d. 
«?ro ravTav x$ira-o. Cum interpretatione liuius 
eonfentiunt Tiieophyl, et Oecum. etiam in Codd. 
d. et Auguit G. 8. 

6. ivtr/,3ux] Wetft. F. et G. addunt $- £o v. In G. elt, 
tvo-ijiix -9-f, cum liqeola , et in Latino, pielas 
dei. Hoc ne notavit quidera Griesbacbius. 
Recte ! Etenim Codicum iterrpiiliniariorum nulla 
elt aurtori'as- nifi in loris ilogmaticis et gramma- 
ticis, veluti in 0$ iQxvtgaS-*! et vx^xfietewupttes. ^ tf^cj T i it o § b o v. ct. 457 

xco-fAov, oSjAov, on ovas i^weyxsTv rt 
8. SvvocfjisBcc. tynrtts Je hotrods xcfi 

OKe7?Ci<j[A0CT06, TCUTCIS <X.QXS<T§Y](TC[AS§0&. 

O. 01 Oi [houXcpsVOl TfhoVTStPy £fJl7£i7>TC'0(TlV HS 

7lei°ctziA.cv H&j 7iCtyloo&i noy sn&v plots 

TlOhXciS dvQYlTQVS X&j (liAct&SOOCS , CCtTlVSS 

@v$i£ovai tqv£ dv§£ r J>ffovs hi oX&gcv j(#/ 7. $?Ao»] — Wetlt. A. F G. Eius loco «a»}S-£ 5 ha- 
bet D. v. P. Nullus Codex Graecus hie quic- 
quam mutat. Eaiil. II, 167. ante JijAov addit 

TOVTOV, 

<J. uvoi)TGVs~] Latmiftae, inutilla, hoc eft, xve»y,r«v{. 
v. P. Chryf. XI, C49 b. e. diferte f. Unde au- 
tem Latiriiftae expifcati fiint ' uwtrev ? ; Scilicet 
ex Ghryf, XI, 649. e. fi 65a a. Ecce ifta loca: 

I ■> , I I ~ j , v 

T< CLVOIlYITtC KXftneiS i — •yV'-iVTO, TCIVTX KVOWtTCt KCtj 

\ 1 v> ' *■ ' V ' 

TrjfjTTot, ovosv xyxyaxiav > ovitv ^fijci^ov. — 

?' • / 1 3 ; -> v> 

«^r»? (5 To^euros xK«ii>{« «<s a6vci/>jT<s , jaxAXov St 
jietj fiXxfisgx. 'Avovyrov? eit eliam apud Cyiill. 
Ill, 406. 424. 60S. Ki/s/jrot/f V, b. 148. Damafc. 
II, 484. Chryl. VII, 720. XI, 146. 271. 759. 
Oecum. II, 247. A. explicat ttroirovf. Ergo Kreri- 
rovc,. 'Avoyrovt repetit etiam Theophyl. Chryfo- 
ftomo maiiis inter fe convenire videbantur oivcvnr* 
et fi>.xfisgx. Ergo id ita interpretando clam in- 
lerebat. Loca Cbryfoitomi fimilia plura a me 
notata funt. Ergo tamen non nulli a Chryfoftomo 
decepti funt. Verum Griesbacbii diligentiam, ocu- 
lorum aciem et vigilamiam latere oullibi potuif. 
Codex Boern. babet quidem avoyrovc, , led fupra 
in Latino, inutllia. Quern Schrevelitim hie ad 
znanus habaerint Latiniftae, nefcio. Ilaud dubis 
Schrevelium Ghrylbltomi. 


u7StoKenx,v. $'<£o& ycto ttixitoov roov y.clkoov to. 
e^iv t\ (pihccgyvgi.*' i)c rtvss ipsyopevci 
cc7r£7Fh%vrjSy}<Totv u7io rris 7ifcew$, ygy 
kotvrovs 7Jegte7J?igciv oaZvotn ^ohAixls. 

<7U <TC, 00 Otl>S(>007?S TOV BsoZ , TuZtO.II. 

Tlxtirta. QsZyi' [TfA^.J VAp%i] 6lhv.s ^g <W;e-IA. 
ffuvjjv, iv(Tsl2siKV, 71 few, aycc7iriv , Ottc/xc- 

V*1l', TTfC&OTYITCt. dyxvl^Q'J TOV kuKcv 12. 

"d*f6SV0C TYjS TtfeeoOSy i77l7\<x(loZ TY\$ UiCOViCV 

^afc, l<5" »7V .-^V I*A»?97fr, Kg) oofAcXoyn- 
acts t>)v KxAqv cfAoKcylav hoo7iiov 7ioKhoov 

fXOCOTVQMV. 

[ Af %*?•.] TtOtPctyyeXXoa coi hooiiiov toZ 15. IA 
9*oi/, rsu £&>o7rcti\j'.'Tos tos 7idvTU, *(#/ 

VI, 11. IA- trxfi(Zot.To) piTv. ty,v ££<r««/ ytiiyne-iv' ts»vo» 

Tipo-l-a , diti/zs a iKXtccrvvtjii. 

VI, i5. IA. fcfos 3-- r;j? jtteyaA^? r. rsKvov rifioSss, 
megciyyiX&ei cot. 'E> <*AAof? os » w^&s Ifigaiovi, 

11. ;r£«ivsjr<«] Tgctvr>iTc& t TrpxlTrxS-eiety. E. Neutrum 

in ullo Cod. inveui. Helychius inepte hue etiam 
trabitiir. v. P. Apud Theopbvl. ad i. Tim. 2, 2. 
p ag. 756. Codices variant inter trpuv'S-vutx et 
irexvntiS-etot. Necjue tamen ibi hie locus reipi- 
citur. 

12. f<5 g|i K«f J HO/ — -U. 

i3. Zoio^ctoZvrcil ^wcyottviiTos. E. v. P. Ath. I, 629. 

Hoe 0*f6,&-/6 T t i* o & e o v.-'u. 459 

Xtfl^OU h<TOV-, TOV fJL0t(>TVQY,'7OL\'TQS ^7Ti 7TCV- 

i^.rr^v\G<xj as tyjv hTcKty uuTtiXov, cImtti- 
hy]7trcv, ju?%£>; rr,s t7it(pctvsl<%£ rev nvglov 

(JW£f/ (JLCtKclQlOS HCfij JJ.OVQS OOVOC^Yj^ , 
(2<X7tk£V£ TOCV (3M<Tl<\€l>CVTCi0V> X&j Y.V^tDS 

16. rwv v.v(;i?MCvroov , o fxevos s%oov cc&ocvoz- 
clavi CpMS iiKoov KTTgcvirov, ov siosv outms Hoc nee poltea in nllo Cod. reperi. Chryf. XI, 
65 r >. b. d. e. bis vulgaiurn, Ted terlio Cdayarsif, 
nt interpretatio. Vulgatum eliam 7 1 5. b. Chivlo- 
jtomi interpretationem teteri eliam fecuti funt, 
qui tamen \ulgatum habent. v. Oecura. II, 248. 
c. In Cod. Aug. 6. ita legiiur: to £"«> rev Z,ae~ 
TroteuvToi, y.aj 7srxaxx./.yi(ri<; iTt TTPof toi/j xtvo i/i ovs, Kctj T/J5 uvtx.?ucr-6>s vTrofAvqrit;. it yxp T# TTUVTX CjWoyoVSt, Tl 7Ti$ glKXftcl) Tot/? VTif 

r?? 7rissws uy&uxs ; Vuigatum cum aliis eriam 
Theodoret. G71. fed ibid. 166. valde variat, btinc 
locum cum 2. Tim. 4- '• mifcens. Tlieop'nvL 
etiam in Codd. fervaj vulgatam, in textu quidem. 
Sic et Cafil. I, 276. J lms et apoftoli verbis diferte. 
Scd II , 584. £»«y«vs7. \ ul'jatum Uamjfc. in 
edito et in Codd. ^uoyci/ovvTui Cyril:. V, a. 297. 
655. 662. (non, 648.) 66'6. ^caayevitv f'requentiuj 
eit apud Graecos, noiatque propria, vilalcm 
edere partitin. T.smr-n Diog. Lafrt. in Pftl i 

p. 018 rxi/rrm oe ty,v xkrYvct ( tcv rs>.iov*) xcci iti 
rx fi-xfyri ovisS-a-i , x.coj 01X ToZfo ^aaxeit'?* 

TT^VTX- 

«6. e — iyj:v] Atb. II, 478. — t%si. Sed ita debe- 
ret efle 05. 460 C±y> Gj/o-iJ Ilfof 


[ A^/.] rcTf mhcvvicis iv rZ vZv kizvii'J. IE. 
7iu$<x,yye\Xe {jlyJ v^yiKcOgovewy [xrjde jjAtt/- 
Kc'ig;/ Itt) ttAcJtcu aoifAoTflT/, a AA' Iv tw 

TtccvTot TrAo'jcriW l/s 1 dnchocvziv. ccyccSceg- iS* 
y«Tv, wAcyn?7v Iv egyots v.uKois-, sviastoc- 
Scrcvs etvcif, kvivwmovs' ct7>cB7i7ccv(>t£cv- 19. 
T«£ tdfVrcis Sefjiehicv K«Acv j?;ff to /ue'A- 
Aov, iVcs iTHKcL&mrcti rqs euaoviev £wij?* Qd VI, 17. IE. t?j e. t?s *£. t[&, Tixvtt TtpasB-ie* rtTf 

17. h 111 §-i& ^«>r<] tv ra> 3--U rm ^uvri. Secundum 
iZ vitiofe abefl in edit. Fell, et Gregor. 'Et\ 
invexit Chryf. XI, 655. a. Hunc fequitur Oecum. 
et Tbeophyl. in meis d, h. et Auguit, 6. 8. Re- 
liqui, ut edidi, praeter k. 

i i -. i i 

irXcvTibx; TKura J x-x>rci 7rX6'jrias. 

19. uiv.t'nv] eWa?. E. BaGl. II, 267. Ita ex mei* 
omnibus folus f. et apud Birch, folus Yind. Koll. 
10. i>' ilicet ita eit in indice Euthalii. Vide liie 
ante verfum 17. Saepo vero etiam Patrea r^y 
%nuiq Cw opponunt tjj hrctZ&tn. Loca , quae 
Wet lien i us , et ex eo, ut Jem per, Griesbacliins, 
pro 'evrui laudarunt, evoltn?nda funt. Locus Ori- 
genis latine legitur II, 154. vcram vi:am, ul 
vulgata. 20. &> r/jweSf?, rjiv ' 7rcc^oiBriK7]v (fiuhcc^ov, 
hr^s7!ofji.s\os rets Qe&nKovs xsvcQoovias, %$ 

21. dvriBhstif rrjs ^svOoovvfjicv yvcovsaos. yv 
rtves lit ay ysXhcpevti tt^ rr f v tiI^iv feo- 
X^aocv. rj %cc(>ts fJSTot gov. upviw [TeXcs.~\ Jhttrnst. 

Tlgcs Ttpo&sov it^m iy^u(pyj <x7to Xac$i- 

KefdS) r\ris izt fjt.-<]Tqc7roXi<; (p^bylccs rr,s 

TtaxariciVYis. <?<%#v ov\. 

20. vttPciKciTctB-s.Kr.ii'} vrciPccS-VKiiv. Ita poftea in qua- 
tuor reneri atque etiam in duorum icholiis. Simi- 
lis varietas a. Tim. 1,12. 14. 

x.cvaQavlci?'] Oecumenius II, z5t. Joanni, id elt, 
Cibryloltomo , tribtnt xaivofyuvlct',, quod tamen 
apud Chrvf. XI, 655. non reperio. Intclligit ergw 
XI, 6S7. e. ubi 2. Tim. II, 16. explicat. H 4G2 TL g o s T i f^ o 3* f o y 

o e v r e $ a 'E 7t t <T o A if. ['A?3£»f.] i-lauAoff u7io=;o'hcs hicou Xfrtovl, i. A. 
d*as SeAriy.xrcs Beou y.ocr i7iccyys\l<xv 
£ocr;s rr,s h %(>&<» Irjaov, T/jUoSfo?, 2. 
dyx7rr]Top tskvco, %x?is, thsos, hqv\vv\ cctto 
Beov 7KXTQCS, %&i %f/<?cu Irjaov rev Kvgicu 

rj)j s*. 

• »' ~ A / ' \ \ * 

A. z7rctivo<; tjs? Tttictrnv Trine*)*;, xcq 7rgsT/>e7ni wopta- 

\ V / ~/ 3 7 V > , 

*<i$ X.UTX To 7rgf;>r«i< t>j ;£s«f <r< > *n >; jc«/ scares, fi)ir<> 

[*A^%»f.] %*fv e%&) ru Betp, cp ho&rgevooS. A. 

0C7T0 7T^oy0VCn)V £V XOcBctgct GUV€tOtJ<?€l-) ws 

CCOtCC- I, 1. A. T>) s\ t>j? x£. s/3^. jrati/es <*^-oVa>,oj. 

I, 3. A. !<? tIk «y<«i/ <fz-iro?.c» rificS-iev [i» «AA«i;" 

J, I. (*««"ey j£j<S*«f ] Zgifw /ij<rev. A. OLpX t H-- & T t {J. o S s o v. j3. 465 

uhtx,Ksi7!T6V s%<a rr,v Keg) ccZ pveictv h 
4. tcus oeqaest pcv vvxtos %gy riyjgccs. s7Jt~ 

TIoBxV CS 'iOStV, fJtSfXVfljxhoS COM TtoV 

S.SotKgvooV) tvob %ctgcts 7rKr,^xBa' uVefutf- 
civ AccfjL&xvoov rifff eV <rc; ctvvTiOK^iTov 
Tc'&eats 1 ifns imxficre ttqcctcv h Ty nuppy 
cov Koiioi v&\ rv\ fxvjrqi c:v iuyixy* 

6 1 (/ . * , , ft > c\ 

.7r?7r?njy.w os r on %gj c-v cot. c; r,v 

A.citrlav ['A^yjl. ] olvct,ynyi.\i\cxca cs ri\cc£oo- 

TtM^siv to %cc°nrpc& rcZ &SQV-, i^p iv 

Co) OM Ti]i XTiihiTStoS TOOV %St$QjV [AOV. 

j.ov yu(] jfoooxey qffiv dsc? 7i\eZf/,ot, osiXjfCS, 
olkKol SvvcCjAsau; ;^/ clyccTiri? y&j cootpgo- 
A. §.vtapzv. V'A^ov.] [Vi,^%jf.] \j.r\ cuv "Agm 

S77Cii7'X 1 VlB;jS TO lAUqTvglGV TCV KVg'iC-V 

jj^ojv, lAYjoe ipf tcv ohfAtov oivtoZ' dkkoc 
avy%ct>'A37*xjr,7iv tZ svuyyeKw xoctz 

cwcxy.iv 

I, 6. A. K!/£*ee*»j y.ttit. tk <pu>rct' Ttx-vav rtuoSie, «>a- 

10 , > \V ''a r > '' » »» 

, o. A- «<? rev esyjar cmZrtf&ov liv «a>.o<?" okt^c^.su 

*£. Ton ayiaf AevJCftfyay. xci/ l<; tiA>.e:>j ciyiavs-] 

rixvev Tif*p$S! > tt<j J7r«<<r£j/i'.9-f;$. 

4- Iz-tvoS-uv] Sic, verum etiam *V< ;ro3-a». Cbryf. XI, 
Gfclo. b. c. 

5. ^xufittvav] ?ix/2av. £. Ita nuilus meorum. Sed 
nee apud l.irch. reperitur. Vulgatum etiam CbryT. 
XI, 660. fed V, 3 1 5. z%av. 

twit.*,] svtnx.v t . Ita fere elt apud Cbryf. locis plu> 
■ ribus. Atque ita pojtea in tiibus etiam reperi. TKi sr. tfiioyl^ft n e o s 


Ttcri Twv diAG5jUJV Secv' tcZ cz,ccc\rc<; *7/w«ir, g. 
Tixoi rot [x?Ao$-.J ^/ jcajAea-flaTcs- Khfosi ay Ice' 
> T ~ ? cu xarec tos f^y« ti/uoov, aA/# xar <o<«v 

I v %Pi~<v Irjccv 71 OQ xgovocv mosvlav ' 
(pxvegGoBeivctv as vvv hec tyjs S7tt(pioev&US 10. 
t/a*; ?« tou atoT>i(30£ iifjtoov Iritrcv %(?^0v , [Tfc'AcS 1 . ] 
jc«r«£>y>;cr»vrcs' //rV rot' So&vccto*, (pxrla-ccv- 
tqs (is £ooriv ^gj ccipSctgaloiv $td rev 
ivuyysXicv. iis irsBi'iV syoo Kffgvfc 7(9711. 
UTtc^ckcs ?(#/ oidoi7Y.ctXos ?Qvw' $? r,vi2. 
dirlccv v$j raZrcA 7ix(T%co' aAA' ovk 
s77cci?%^vcfAoy. aoct yotQ-, a itsTii^smoi, ^/ 
7i(7!si7y.ai , on ovxc&TGS- s^i Trjv KUguSyxtiv 
y.cv (£v\u£ctj hs ixeivyv ty\v yijas^kv. 
v7ToT'j7?ot><iiv s%8 vynxivovroov hoyocv , cav 13. io. Je £«>"\3 A tb. I, 4^0. lauclans liaec a verfu 8. 
poll, oi t<;v CjUr,]) abrumpit. Sed ex'hoc nihil 
efficitur, cum Atlianalius et alii Patres laepius in 
media lententia orationem abrumpant. 

l3. v7rcTv7ra<nv i%i vyictivovTav] Lectionem Cod. 
Boeru. Jeu recenjionis oc.cidentalis . Lie praeter- 
mittere non poffum , propter duo exquiiitiilima 
vocabula graera , cjuibus adhuc carmt Lexica 
omnia, ut quidem ego fufpicor. Hdbet enim: 
TIr.Ti/irovrtv £#«/ v */i-i<rzf*vov , ultimae ov , in« 
fcriptum w~) et in Latino: formam kabno fano- 
runi aut Janam. Suntne haec pr,ttccrx, jj 
axvfict?^ ; Indijinor profecto , iitiusmodi iterqui- 
linia a quibusdam in numero Codicunt baberi 

atque £*f>i f >*-l# T i fx o B e o v. ' /3. " 465 

ttocp s/xov yrtovcraig iv tiI^si >&.} ccyoc7ry 

i4-t# iv XZ&oo introZ.s ryv KctKtjv * 'notice- 

Br'xr,v (fcvKctifcov dux. 7nsv/urtros ccyicv, rov 

SVOtKOVVTOff iV YljMV. \_L):ACS. J ' V 

B. w££< r>;s ecg^e^c&e-isj pirctc ctriui run 9-nun dtdtty- 

KVPt >»<!■ 

i5-c<daf retire, or; u7rs^^oc0t](Tccv fjie 7ictvrss 

ci iv rtj civ ice, i tx>v e^t (pvysXkos ;<#/ 

lO.tPiucyhtjs. d\y/\ sasos Kvgios fw c\*ja> 

(pCQGV CIKM' QTi 7lOAACtKlS fAS «Vi\|/'J^, 

■Kff) ty\v ccKvalv /AGU CVK i7Zq<Ty/,V$Y\' 

ly.aAAa yevopevos h $a/jty, (r7?cvoct tore gov 

iS-i£v\TY]<je fee, H&J evge. oVjj ccvrZ c kv^ics 

eigiiv 

atque adeo ex eis hauriri iftas fie dictas rccen- 
fionrs , infprnafes. Griesbachius audacter Codi- 
cem G. appeltat apographum (odins I'\ Neu- 
trum ^idit. Wetitenius, qui utrunK|Ue compara- 
vit , dubius eiar, uter alteiius eflet apographum. 
\ [da utruisr|i;e Codicis aotitiam, ab eo traditam. 
Bengelius G. f^u Lioeia. arukjuiorem etiam at ili- 
mabat Codice Claroniontano. v. in varr. lectt. ad 
Pvom. p. 6}t. edit. Tubing. 170^. 4- Quot ca- 
pita, tot leiilus. Tvx/t t& $y/iT<x, ovx. iufiev^tx.l 

*4- ira&uutTt&qxht] 7rX£a,§-Kx.r,v. Ita et Saiil. Ill, 9. 
fed 7nx.£itKciTscS-Kx,>;ii- 53. v. 1. Tim. 6, 20. 

15. <pJy«A/o?] Alii QvyiXte-, pauci Q^vyiXXos aut 
(Pg'jy-hci;. Chryf. XI, 672. c. tpiXr.Tes, led 673. 
c. <pwysAPiej. <pixiroi eft ex 2, 17. 

18. oa>/)] Apud Dafil. I, 3i5. variant Codd. inter hoc 
et $i!i<rf(. Vide hie 2. 7. 4, 14. Apocal. .2a, l8. 466 cfifX,!* neat fy%t*&* K 

£V$e7v e\sos 7!ctqo6 y.v^'cv h exeivy tyi 
YJfAegcc* ngj oacc h eQfato ofyKcviiae, 

**? J 00 TeKVOy uovt [-Afy»f.] Ij'du}'a/.tcu £v twB. 
%ccgiTi Ty h X^t^oo \y\7qv. xgj cc v\Kdv* 2. 
cus isx&i* Ijwcu d>a> Ttohhav fteigTvgm'i 

TCCVTC6 7tttQciScU frivols dv$JQ007TClZ , WTJiWff 

weave) wovTcq x&i hegous ^sSx^oif. 

<tu ouv xomoTtdSwcy-, us xaKos ^go&Tioi-Z- 
tyjs Ivjaqv Xfi^sv' ovosts ^^arsvo[Asycs^. 
iu7??J>:sTcq rctls rev foicv 7t£oiy pctTetcu?, 
7vc& too <zg<y,7cAcyrj?ctvTt dqzey. §xv de5« 
%$ dShjj ris, ov zetpavevTctf, ictv /ayj 
yoplpou; a'S'A/jV-y. tqv KQ7Ftwvrc6 yeoogyoyQ. , I. B. cy.TvP.^iab *=*• f*5 To? «y*«v d Kitr.rgtev no,] ti% 

ayi'ev erevij^ictvcv-] T'tx.va) T'iftefres y hdvs/ctfiov* 

II, 2. iiz.sv<ra<; — oia~\ Bafil. Ill, 24. »s ««/ ctv-tnz 
Ivroi <p-/,c-t (_7rct.vk6<;) TipcS-tx. (addit ergo iplifli- 
ma verba ex iecenlione Cappadoea.) « vragsAcifizs 
7ru£ tpou iir\ 7rc\Xai. Scilicet paullo ante luis 
verbis dixerat Lulilius : VS-aj — i^r^ ftxgTvgMf 
(fi^cycy- Hinc £jr/. 

Z- vv I'jv xxtcoTrciS-iicrevll <rvyy.itKo7rot.B-r,irov. E. Ex 
1. Tim. 1, 8. Chryf. XI, 67S. 679. vulgatlim ia 
edito. Sed ia eius Cod. Mof'q. a. femel deeft* 

\ 7 op&, *-& T ; fx o 3- s o v. ' /3, 467 

oii 7?<°ooTov t&v ku^xv f.f.sra?^ciy.i2<xve{V. 

h.VCSt, 06 Kh/OO' 0X7] y.i(> GCi C KVgiOS GVVS- 

$. civ h 7ix<Ti. ftvtjftcvsve l/jzouv %f'7oV, 
sytiytyptevov f*s vsk^oov, 1% cr^ti^f/ocTes JW*'^, 

cj.xxtx to iuotyyehiov y.cv' Iv a> Ko&y.o- 
7ra.$6o /u?%^< oIfo'/kSv, ct's- KC6K8vgy6s' ccK\ 
10.0 Aoycs rov Bsov cv csoztuj. dice rovro 
TtjaVToc v7iou.Loo dioc rovs l«Ap^rof6 - , woe 
%c$ oIvtoi asofyj^hxs r t\)%mi rJ/ff iv %£<?<£ 
lt}<roxii fjieroc oo^yjs atooviov. [TeAcs - .] T/a«« r« 

A. 7TZ£i TKS hi XflT^H TTlS'iMS KOj VTTCUil"} 5 > iXTT&t 
TlUtS OfXiClXS' 

r. i i.['Af%j?.] ar^flff o Kcyog' h yxg avvtz7Ts» 
12. Bcivojxev, x&i cvQ]7opzv' if Cnofjsvo- 

psv, 

II, it. r. e-x3pxT'j> Xy. Trgc t<;s Kvgc&xvs Tst. 7c>>ryi<sy 
x«/ rat* tpcigiruioi/ [ £y «/./.£> x^ *;$ rsv «5\a- 

7. «] £ et '« Chryf. XI, 678. 680. 

^»jj] o»<r=«. E. Ita Damalc. quod tamm nullus 
roeorurrt -iMiolcit. Iu uao eft sitiofe oust, Sed 
nee apud Birch, reperitur lutra. 

S,] Aih. 1, 7/12. yj^\v 'vrovv — t^a/Sio. "jSi. l^rov* 
;gg*S$» — ^«jSli N x«r« cr«^5cs4. Sic ec III, 7. l/j- 

10. vzroyAvu — «(wi/st/] Chryf. XI, C8r. c. 682. b. 
68-). c. 685. b. c. f. primo habet ttIo-^u-, mox 
vero v7T6f^vjk' > tanc|uam de fuo. utmiov babet 
quidem, fed ita explicat, ac li ovpxviou inftluerit. 
Vide etiam ibid, 418. a. v. Wetft. 

ia. i5.] v. P. et Cbryf. XI, 685. d. 686, c. 

Gg 2 468 aLp2 ; &-/C n q o a \ ' • . ' 

fASV, H&j <TVfu!2ct<Tl\tV(TC[ASV° h tf ^VCUjUfS'QJ, > 

xocKe'ncs d^r,di:Tocj ^ocs' h ctTrt^cvfxsv, 13. 
fKslvos 7i I s ; os fAe'/et' fr^wf " 060 "*^*/ exvrov cv 
Svvocrctj. tixltoc v7;c(AifAViay.s , oiuy.ccq- 14. 

Tv^cfABVcs hoc 7710V TOV KVPiOV ,C'*J frcycy.ot- 
%hv 9 hs oOaev %$q&ty.ovi g?;) xaraSfo^ 
t#v ccKcvovroov. (Ttzovoocctcv cecivrov ocxt- i5« 

/-COV 7J0lg0i.5)]'TCif TOO ■&* o> , egyocTYiv d\S' 
7?U4<T%VVT0l'-> oficTOfJLGvVTK TCV AoyoV TTjS 

ccAyjBeiOCS. rots Ss $s$t')Ac\>s KevoQcpvl&s 16. 
7jsqikccao ' i7t\ 7iKfmv yccQ 7iq0K0\pCVC-(V 

ccGS^etas* \Z. *.ni?ov?ii»] Atli. I, S77. ex epiit. ad Hebr. hoc 
laudat, habetque a.7ri^ lurouiv. AlanUVlte ergo 
errat. 

14. xv^iev] 3-tov. E. Ita Bafil. II, 6a5. Vulgatum 
etiam Chryf. XI, 685- 687. Ita etiam in fchol. 
Oecura, , lid mox &ia II, 267. c. d. In uno 
Iblum Cod. Theopbyl. Aug. 8. reperi 5sav. Con- 
Ira lunt ediuo Lond. et ceteri Codd. 

^eyofiu^uv tn;] Xayatcct^n t7r . E. 'Eki occupa- 
tum elt ex proximo. Cyrill. I, a. 25g. pw Xoyo- 
ft.cc%itv its: ovoevi xgy,<rti'.z) /, 1711 x.ctrxrgo<pvi ioit 
uxovsvtwv. 11, 493- /t)J — Z^ "''^^' -Damafc. aif, 
loco |<{. 

*5. -9-tf] £§;s-£. E. Ita Damafc. II, 267. fed 5ai. 
vulgatum. 

16. xivotpmUs] '«.utvo<pup!x{. E. ChryT. XI, 687. e. 
Igitur rneis Theopbyl. Codd. d. 8. inl'cripta iyl- 
laba xi. Ita paullatim exiitunt corruptionea. Ctp &,/?-£*. T i fx o 3 e o v. /3. 469 

17. olas&Aois. >(&} Koyos duroov, cos 
ydyyqccwcc, vofxriv sgsi' <x>v l=;iv vfj.svotios 

18. Ktf/ CPiXVTOS' GlTiVSS 71 eg] Ti]v dhYiBsiccv 
fl^oxYicroLv, Xh/ovres rr\v ccvotzcttnv i]oy\ 
yeyovhoc] ' %cy dvarqs7iov(n ty\v rnoov 

ig. tt<V<v. fxsiTct ^sqsos SeptXios roZ B?ov 
ejvtKeV*, e%«v ty\v c@(icty7$ot rocvrqv' syvcc 
kvgtos rovs ovras dvrov' %&}' dixo^rco 

CCTTO dotrtlKS TJtXS CVO[ACc£(*)V TO 0\Q\J.OC 

A. 20. kvq lov. [TsAos.] ['A^%m.] h fj?yo&Ay T ** e <; Te » 
os c ix 106 ovk e^t fjioicy anevri xjivvcz Kg] 
ccgyvgu , ccAhx kou fcvhivct >(cy OSgOCKlVOt' 
?(£Y » fxsv hs TifAW , « 6s its ccTiplav. 
2.1. Ixv cvv Tts tv.KuSocqy SOtVTCV otno T0VT60V, 
i'zotf cksZos hs ti\jly\v, yyto&7(jie\'ov %$ 
evx^ov roc 6e77ioT% , hs 7Jciv egyov dyot- 

. &0V t}TOlfAGt<TlAeVOl>. II, 20. A. TVj fi. T~,S Xi). t;3o. rixttV TtfCoB-lt > If 

(tity^Ail oiy.'iC/.. 

«t(T;/3s/«t;] Ex D, Wetit. Iaudat ««/3si'as et atVs- 
^8eT?. Polterhis habet mens Da male. g. Contra 
elt edicum II, 268. Vulgatum Cliryf. XI, 687. 
708. c. 

19. !>!-«] Bafil. If, 6to. ii$i. 

Xgifav ] xv(>tov. 

ai. x«f iv^yi^ev] Kecf — E. Omittit Chrvf. XI, 69T. 
e. 093. a. Oecum. in edito et in Cod. Aug. 6. 
Habet et omittit Theodoret. 686. 

«vt« tovtuv'] «T9 TefyrAT t — E. v. P. 470 0^22-2*11 o o s 

E. "Xipl e%3-i}<; "^ io ATx.a.\la i % y.sy /5<'<jy -/.kS-z^ov , etgqyf* 
jc«^ j y.aj y,a.Ta, rcav hjotvriuv. 

rocs $e vgooTegjKocs tnfovfAiots (fisuys' plows 22. 
<Jg dMwoavvriv, WiVw, dyccTxyjv, h$i]VY\v 
fAsTx t&v i7irx.uhcviAi):c<iV rev nvgiov Ik 
y.xSuqocs Kctqoiccs'. rets fie poogocs x&j 23. 
dncuSeuTovs ^Tr^ets tzo&pcutcv, htixs, on 
yevytZai fj.d%ocs' oovXcv ce v.vglcv ov 24. 
Set pccxsaScy. «AA' \\tcigv hvctj w^cs 
TtctvTccs, StaccKTMpVj dys^lKfiCKoy' h 25. 

TtgCCSTYirt 7fXi^£U0\'T06 ?0\>S UvTi^CiTlBsuU 

vevs * 22. ftsrx] -f *"«»»»• E. Ex Chryf. XI, 6g". b. c. 
Ibidem primo liabet ijriB-vuix? > idque eiiam in- 
terprptatur , deinde tameh ini'ert <px»T#<rlcH. Se- 
cundo exhiliei , stPtf*l» f-iirct, ittLvrm rt>.<i, tnox 
VQcliryrx , lOCO rigyiiy,)! , et : 7/ ls"< > /Kirac Tiiiy 
1^<.^«>.. Ergo rurl'iis deed, ■nri.'jroiv rm- Apucl 
Chryloitomuui , aique apud alios eiiam vocabida 
iita , t! hi, verba textus notant, rpiorum fubiici- 
tur interpretatio. Exempla peti pofi'unt ex liac 
ipfa editione er. ex priore. 

24. rnnov'] Inepte rurfus V'-.tiov Wet.Il. D. F. G. Vide 
i. ThefT. 2, 7. Supra dixeram de v-rms, fpiritu 
afpero. Ira in edito etiam Damafc. II, 5"]i. 

a5. h 7r(>a.QT>}Ti~\ t~, loco lj. Athi II, 49 2, 

W£«Jr//T< ] srgatiTBn- E. Cod. Boern. tt^i^ot^ti. 
Inauditurn vocabulum! Hoc Weritenius tamea 
nee ex F. nee ex G. notavit. Non reprehendo. 
Vocabnla enim uotontur, non monfl;ra. 

a-jTto'ixT&i.;' ■.i-j-.~\ i>riy.n/ithoVi. E. Vnlgaturn 
cum aiiis etiain Ch.yl'. XI, i.oj. 72^. d. Bafil. II, 

5n5. c&mZ / Q.£. T > fA o B s o v. /3, -A-jt 

VOVS' y.n 7!oTS OCC UVTOIS BeOS fXSTOCVOldV 

26. its I'siyvwap ciAqBciccs' H&f #i'#i *j\JW/J' 

h Zgf). Primo legebatur uvtixsiyJvovs in margine 
Cod. Wetlt. E. Ergo {'ortaffe etiam in D. Deinde 
relatum eft in contextual Cocld. F. G. v. Wetlt, 

J£] J*V E. v. P. 

furxvoictv x. r. >.. ] v. P. Cbryf. X, 729. omittir, 
f^srocvoioc* u<;. Multoties praeterea verl'um 24. et 
25. habet, ut I, 415. 451. 712. 3?5. 694. II, 4S8. 
X, 3o5. XII, iro. et Vllj 3/iC. Item Cyrill. I, a. 
568. ubi fritfao-KovToC , loco jrauh I, g. 1G0. IV, 
463. ubi sm^gy. 

I/; tTrtyvuc-iD #A>}.S"£/sss ] 11% o-utvi^'m. E. Theo-> 
doret. b'Sy. tamen ctMid-ilxs tit in icholio, 

26. v.t(t.vr l -yo)<riv~\ Wetlt. notat ocvoui>r-l'ov(riv. C. eei»c«- 
%.quityo<rti>' C Sic enim ifti Larbari A. D. E. etc. 
pleriuncjue fcribunt. Oblitus eii. Wetlt.- ni us. Co- 
ciicis Boern. Is ergo habet: uvavy.'l'bHriiv ■> et 
funra icripium Latiue : rrfpiciant (Sic.) tint iit- 
fuiitivus. Nempe terminationem sip, pro intini- 
tivo habuit. Ouot ergo vocabula , tot vitia. Sic 
idem fcurra 1. Tim. 2, 10. ex yviZtZ,iu fecit infi- 
nitivum yvvect^ett. Scilicet a ytftetixa , yjun(,i%a$ 
yji>cii%stv. Ex huiuscemodi live Codicibus, five 
{terquiliniis Idas infcrnalcs recenjioncs ad lucent 
protraxit adiuvante S. Ln.ifero Griesbaehiusi Ta- 
men idem ille Griesbaciiius aiicubi dicit, Codices 
a me tractatos effe manu Jcdula , a fe vero in- 
tenia mentis «c<>. \ i < 1 e eius Particulam I. com- 
ment, crit. pag, 3r. nota **. Tarn impudtntem 
et impotentem hominem equidem fexagenarius per 
totam vitam me am niisquam unquaiu vidi. Ccte- 
Him in avitx^v/eurn agnofco baud inelegantem 
$orrectionem Graeci cuhisdam. Elegante* euim 

dici- sk ty\s rev o ix (3gAcv nay'iacs, ^ooy^y,- 
fjth'Gi \>7t dvTcv us to ix&voy §£At}fj.c&. 
ri^rhfi. [TeAos.] 

Tovro <5? ["'A^r'.] yho&M* cr< lv Ij%«'-III, i. E. 

TOtiS flfJtggCCiS iV^GQVTCLi KOligc) yjzAtTJol' 

screvTctj yct(f ci uvSgamoi (plAc&vrct , (piAocg- z. 

yvgGt, CCAu£c\SS, V7JS£Y\(pstVGii @A<X,G<firi{ACli 

yovsv- III, T. F.= <r*BSx?t» Ao. tt^o rev xrurtv' r'acvov Ttpio- 
Sta it [ravrc] yii/axrut , crt- 

dicitur, XvXXctftfixvtt? 'sxvrov , veluti Ik votov etc. 
J'hilo p. 707. d. toT; ix. vca-ou fcxx,£?.$ ug%ou.i>ot; 

xva.\ac.u.2.i:n-j- Et in loco liuic limillimo p. 849. 

C. TOV CliV */&Q yJ^VTCVj JJ XXUlX, TOV OS tTVt&S'&X- 

> s v>/. ~ V ■>' ~ * 

rtXj- ClQ XClf U!iX.iS,(p:l , T6VT6 6 17 1, ftiTXIlOci > KCtf 

*' J " I ' ' 

61<77Ti£ IK >CCTOV UtXXctLttACtVt t- 

t^cjyey.i.-Jai'} Ira quidem , fed et %&>'/gi)S-;yTi{. 
Cbryf! XI, €p / } f. ubj addit: xx^Zi 'titirtu 
it^ay&iUsvot. ku) %#ygr,S£»Tef , <p v <r !. Duas ergo 
hir fecerijiones vocabulis \ittiv el <p t) tr\ r.otare 
voluit, ut alibi, v. verf. 2. Apud Wetltenium al. 
turn eft illcr.'Aum de li is clti.ilius reoeniionibm. 
Ergo etiam, ut quilibet pr.'.evidere pqterat, apud 
Griesbachium , rjui nihil , nili Wetltenium exicri- 
bere Inlet. Ita oculorum uiu nondum privatis cer- 
nere licet in locis innumerabiiibus. 

Ill, 1. yl.u ,-xs] y«»Wfw, E. Ita ChryF; VI, 281. 

\q-£xtxi',~\ Ter etiam, h tr'j'.i? y.atgolq. CHrvf. 
XI, 699 b. d. e- 707. e. Sic et IX, 4o3. Mani- 
felte ex 1. Tim, 4 , i« c*p<&*-8 ' T i fA o 3 8 o v. ■•&.- i 473 

yovevfftv onistSfis, d%ctq^ci-> dvocrtot, 
3- cc^otfyot, cicmcvdci, oidftohoi, dn^ocrsls-, 
b- dvriiAsgdt, utpiAxyxScii 7r^caoroc{, ix^o- 

7TeTe7s, TSTvCpcofdva, (p^rioovot fxccAAov 
5'f) <ptXcSeot' €%cvrss fAO(j(pa)(Tiv ivaefieiccff, 

ty\v oe ovvcifjiiV dvTrjs rjPiv,/jihct. yc£\ rou- 

G.TCVS 0rl7l0T^7T0V. £X TC'JTOOV yxg SIGTIV 

ot hduvovres us rocs owlets, y^j dtxyuxXoO' 
tsvovtes i! yvvctwdgtct aecracgsufAfvci dy.oiQ- 
TtocjSi ccyofASvcc In iSv picas tioikiKcus' 

q.T.cLxTCTe fxotiSdvovTct, ygj fAf]0£7roTF hs 
sTtlyvoocriv dX^Betas tASelv ovvdfASVoc. 

8« ov t^ottcv Jg Iccnrjs }{&} l<xp&$s dvTeW" 

cav 

5. Tovrtvi'] rovg tbiovtovs. E. Cliryf. VII, 288. 

6. ui%uxAut?vc}iti<; ] »t^f-!.a,>.6i>rti z c>T$i. TL- Chryl. XI, 

699. c. 707. e. f. Vi 352. In contrarium 2. Cor. 
10, 5. variarum lectionum r'dbricatores intulerunt 
diXu-otXaTivayra. Ita lectiones de loco in locum 
transportant. 

rci yvvct;x.x£(X ] to, — . 

isridv£M«<f] + *«f ri^cvxTi- E. Cbryf. XI, 699, 
c. oniittit tamen 707. e. 708. a. Habet et omittit 
Theoiloret, 688. Ex rneis Codd. nullus agnolcit, 

8. ixu/3gKs) Ita omnes omnino mei. Pro more ftiQ 
hoc videtur miit.iffe Origenes in f/,ot,ufi^Yi<;. Mul- 
toties iam enim a me moninim elt , eum plerum- 
<jue, partim propter ineptas allegorias, partim 
propter ineptas etymologias luas , pervertere no- 
mixta propria. Eum fequitur Hieronymus , imita- 
tor phis, ut verbis Horatii utar, Jer-vum pecus* 
'lezwr,; et la it Pets appellantur etiam ab Euieb, 
Praepar. Evang. p. 411. d. ex Numeuio. 4^4 &f$>,y~tt n q C $ *' — :' r# aAriS&ci, KvB^acTSXt KczTsxpSugfA-cVoi rev 
VoZv, cldo'/JfAOi TtSp TY]V t,\~av. uAh cvQ- 

TFjZOKSXyOUZ.V £7>\ 7T?^ftOV' 7) yUQ CCVQtOC 

tA«$ roZ i^c-ivouy iyivsTo. [Tshcz. ] "■X^^ZTCV- Z- ?rj«r^*x)j r<c eetvVov uty..,nc>-, i.$ ivavrtov rati 

■}:;•;//.-.', ry ccyayft, rg ifgoSecrei, t;j 

vTicuovy-, rc7> o/acyfxoVs , rcT? sroJ^Jf/aa- 1 r. 
c;v, c/,% //c; h/hsro sv u,wio%eice> ■> iv 
Movico, Iv ?\i$$oi£' aevs diooyfXChS vtjt,- 
vsyxec, Hjoft h* TZctiTQV y.s i^vffaro o 

v.vgiss* III, io. 5. x.vgiuy.:; Ay. Tov rsy.ujov xty rev tystgicrxcui- 

Xlysreu y.-M Hi Til* wylciv Six/.?,* ' tixvet riucB-n, 

, 'a ' 
7fU.£r l y.aXc--.T f,Y.ix.i fcev- 

«A^ViOT^] Ita, fed et ivxiS'iiiravT^ Chryf. XI, 
708. c. dpTirtTorcq etiam II! , [>o». 

II. Jo-i^Fpx*] vrr'uiiya.- E. Cbryf. XI, 709. c. bis. 
721. cl. Vulgatuijj liabet rniiilem Alh. I, 263, led, 
pott xl^u.i addit: 2u| f««5Er*c/, Ut er<;o ex in- 
numecahiiibus exempUs, i:; li.ic ipl'a editione no- 

talis, diiVilur, P.'.ires inter le cop tea (hint , 'juis lit 
falfjriorum princeps. Atijiic ita eco cenleo, cjui 
Patres iliint/a nocturna.jue vcfavi maiiu. Si 
quifi uuien in menteiu indigent, ccx «Vo Qavrtt- ia. ttugiQfr y^M 7i:scvrss oe 01 BsXcvrss VV7S- 
8$s §]v h %q&$ }yj7ovj 6ix>%§ri3ov7cti. 

c;v It;) to %fH>Q}'-, 'ShomivTss Hgijj 7rAcivx- 

i^.ucvct. <jv ok y.svs ev lis e'lAciS'es v^j 

llUiQdZYfi ■> iipooS Tfo^POt TtVQS kjJ.Ci^SS' 

r!»s , fed ex lectione Patrum contra difputare, is 
Iciat, me in thefauris ineis ultra miUe arguments 
habere in promtu. Vide mox, 

12. iiy-cv] — E. Habet Chryf. XI, 709. c. I, 184. 
745. IX, 10G. XII, 58. Darnafc. II, 268. 43o. 
tvcrifiajt; et ituzgv omittit Cyrill. I, a. 80. Omiffa 
incrcv , habet iva-i/Sus. 164* U, 709. b. 712. a. 
Ill, 782. 792. Utrumqtie fervat J, g. 108. II, 559. 

Ath. I, s5o. Sic, omifib yJiv, 788. Sic, fed Cnv 
sv<r- 263. 

i3. ylnriq] Weill, ex D. laudnt yhnaj. Ex G. po* 
terat laudare, y«fjiT0«« 7reG!<s-yovini'jy et ex Latino 
eiusderh : feductores proficient. Utroque vocabu'o 
Graeco locupletari poteft Schrevelius recenjlonis 
occidcntalis Griesbachianus. Mox, ets\ %ugay t 

Art! II, 492. 

14. l:r*r&'.9>js] Unus meorum hrtrtv&fifi isque recen- 
tior. Sic accepit interpres Latinus. Atqne ita 
eit Clifyf. I, 4 l 3- c - Elegante* quidem, led con- 
tra Codices. Accedit, quod vel I;r<s-.w3-;)j ita 
accipi poteit, id eit, h ca; rrtToc sv^'3->n. Chryf. 
XI, 710. a, eTtraS-iis-, Tovriviv .- S7?t'riv<r%s^ Acce- 
pit ergo pro Ijra/cr&jjs, Rurlus \7e1su •>>)?. IX, 4o3. 
Rfciius Theophyl. «2r« TcXwuQopati tpu&if, et 
Theodoret. vv r;;v »kt)B^itty TfJ Ttii^ot, uSfta&rpas, 
id eit, dc quibus tibi firmiter pierfuafum >Ji. 

mas] riwt- E» Schc-1. Cod, Aug. 6, iv Tsrtx.^ 1 * 

rev 


^57 er< aVo &(>?(pcvs tcc Ifpx y^dfxjjiccrot 15. 
c/oae£i rcc ovvocusvoc as aotyivoy sis axry- 

tIa*? t^ [TgAw.;] t*Ajp%»f:*3 7j«?« y^«(p*j 9*0- 16. z. 

> - TFteWZoe Kgl ootpt'Xi/jLoe itfjps di$U7xc6K:ctv, 

TiuiSeixv ty\v ev otKcttoTvvy' wcc aqrios 17. 

# tcu Sfou avS'fa;7ros - , 7i(?cs 7tocv sqyov 

ccyxScv i'^ria-fxhos. A/afta^ri^cjua/IV, 1. 

* 

CUV III, 16. Z. r~ y. t^s y.y. t-Zo. xuf o-iTrrtufi^iov &. y.cq 
X.X. ilxvev TtLioS-ii , Trie* y^x.$/). 

rov Tv%ai/Tof tfixB-ei , «AA vtro tr&vXov. Ergo, 

TOO?- 

16. 'i?.ty%on'] sXsyucv- E. Vulgatum ChryT. non folum 

XI, 714 Ted et I, 4i3 V, 454. Vlil, 241. Etiam 
Da male. II, 2G9. fed 534- \Xtyfiit. v. P. 

17. ccgnos] In vu!g. Lat. perfectus. Inde Wetlt. D. 

E. rtXitoi- Schol. Cod. Aug. 6. agr<e? eg, #= x < 
itr«s, x<^ ^ijrs -lets TcnrtivoK; x.\ovov[/,Si>cs , ^re 
r«7? ^Jjra?? fTrccigcusvos xcif (pve-oif&ttes , atAA 
turAvrw, i%ci>v. Divine Gellertus nolter : t til (^ilit'iC 
T>em\Xl\), 9Mtt) In 3i0t(>. Ea figna Tunc fumrai 
viri. 

i%y)£T.te-ft.ri>e{'] Varie vexatum hoc vocabuhi.m. 
Alii || rfTKfttiiof 3 alii i^ngrvftiyoi t a 'i' 1 <x7ryigri<rui- 
vts. Ex Tlieodoret. p. 691. notaiur etiam xaryr- 
Ti<rui»es. Vulgatum conftanter Chryf. XI, 754. 
715. Ill, 275. e. Cyril!. I, a. 285. I|vjgr»)^ti:'a5. 
41 3. l^tiervftirog. 497. Ulitatipra funt u.tto.^tI'Q* 
et y.i»T<4Ar/^., quam #f*gf/£«r. Hinc correcuones 
et errcres Icribarum, CA-pH-, ?—£ T t fA o 3 s o v. -$. - 477 

cvv iyoo hooHicv rov Seov, ^c/ rov Kvg'iov 
\r\iov X^^ov, rov (JisAKovros xglvew ^covrocg 
}(£.} venqovs Kara r'h hii(pxyeiav dvrou 
z.K&f t>}v (ZxaiKeiccv ocvrcv' v.riqv^v rev 
XoyoVt S7ll^Y\^l tVKOtl%O0Si olnal^oos' sAty- 
j*CV, f7ClTi}Jt,ti<TQV-> TiCC^OCKiXKSdOV €V 7iOi(T)J 
lACfKg'jSvfttCi ^/ OIO&XV' 

H- 7regi ruy xuivoroftris-x'jreitv » cig atTirxTTSt rot 
rtfilznov. 

o.eVo/ yci(> notices 1 Ire r7\s vyiaivovar,s 
hoacrKixAlas cvk ccie^cvrecj' ccAAol v.ttrcl 
rots €7TtBv[ji!ixs rus loias eocvrc7> enura- 
fsvvovat dioaaxaAov?, KVY}Be/j.srot rv\v 

4. oi%oY.y ' }{$ otTkQ fxh rr\s uAtiS&as rr,v 

CCXCYjV UTJC^^S-^/OVCTiV , i7i) OS TOtV fXV^CVS 

H. S'iar^oc7if}aovroci. [TsAcs*] cv $e ['A^%>f. J tIa««t?«v. 

Vt)(p3 

IV, 5. H. x.vgi&x.r, 7r%o Twv (purest r,tot rut (/.yiost 
>Tio<pa.vtoiv , X.W ot,VfO'jrc'j «r. tit n;v a.iu<ey.td r.i 
rov ctyiov fJocfjovXiov- rix.net Ttpi&a * tr,<$i tt 
Trxctt- 

IV, 1. x.af rov x.votoi>~\ T0.V — t rov xvgiev — E- v. P. 
Cyril!. V, a. 38 1-. $tccftct%r. ho-mat — xcu\ %girov 
wo-ov — K^iycif — ^ ay.^ovi Kdf ty}v. Vide Chryf. 
XI, 714. a. b. 

3. x.vr,^-of/.tyti1 rsg7roB-cfiiiiet. Cod- Vind. ?>\. ajmd 
Birch. Vocabullim rrcenjionis Alexandrinae ex- 
qui/uiffimum et rariiiimum. Scilicet interpn te» 
Graeci explicant Tsg7rc'«£>c<. Ergo icurra iite ex 
duo bus vocabulis unum fecit. Plura huiusmodi 
exempla in hac ipfa editione memoravi. v. The;j<- 
doret. 692. Theophyl. 828. 478 offrC*^ n^v -~ v v 

v-jxy/ehiiGv , 77; v dtXKOvixv oou ttA:;*o- 
(psgrfbovi 

iyco yccg vjot} vnhoomtj-, ngy o Kuigcg t7,s6. 
sfjiris 'ccvotkCcrsaos i(^s^y,s. rov ayoovocn. 
rev y.ccKcv rjyoovKTfJiUf, rev ofcfjtov rsrgAeKd, 
tr\v 7?ktv rsTii^'/.d. homer, diri Keirocj 3. 
/uc* c ri?£ diKcuccvviis scares, cv ut:c- 

6<j)7?l fJ.Ci KVglCS SV h&tVQ Tfl ilfASgCC) 

mfiuios K$i7r;s' gv {xcvcv os ifAGij uKKu 

X£{) 71 civ i» rols 1\yovj&\KG(rt rtjv i7it(pxveiccv 

lb.t% r-^aVTGV. [TfAcS 1 .] C'Af%jf.j O7l0V$UO0VQ. 0, 

* eAijeiv 7I(>gs ps txyjiods dqftas yafio. IV, 9- 0. TJ1 &. T4S X.*}. t/3o. TtXVOV VlfioB-ei, tr7TCV- 

du<rcv IaS-£<c, 

5. a-; l )5g«<po^»5-ai' ] Cliryf. XI, -16. d. expiicat, TeXqPuL 

ccv- Sic et IcboK Cod. Aug. 6. &Kyp.a><rA , ■ 
hr.&u- 1" contrariam partem Pauli graecitas 
rexaia elt Colaff. 4, 12. 

6. IjWJ)? ot,{i(C>.v<rtc)i~\ uvmXvcsws ptov. Et Atli. I, 262. 
7.] Ath. II, 62. rov xaAov «yw»«. 

8. x^o? — vjkI^*'] Abi'unt Atb. II, 62. Idem 458, c+ph /*-'¥ T < y o 3 a ok ty$h 479 

/as sy%tx.T£?\i7rev , uyccvryo-ots rev wv cctoova, 
%cy e&cgsvSfl hs BsgituXovIkv,v' Xffiff-Mis 
hs yochctn'ccv , rlrcs hs ccih.y.oi.rlo(.v' 

ii'Xcvxcis i"t yovos fs.sr siacv, y.otgitov w.a- 
hctftoov, ays fASTa asavrov' e?< yaq yot 

i2. eu%gYi3os hs oiccKoviccv. Tuyjxcv as ccnk» 

l3"^f'A« hs i$870V. ?QV 0-jAcVJJV, CV M7I8- 

h&setv ev r jfetgci Kocg&od, SQ%oy.s\<QS 

<P?t;F, 1<C$ roi j3//3A/#, {AXXi^DC TCCS fASfA- 

i4» &(><XVUS. ccXefcotvofcs o %ccakevs ttcAax 

jAOt KUK06 ivSOcij^C&TG ' ttfTTOO&Jfl C6UTM 6 

Kvgios 

.10. »y*] Ita bis, Ted Terael tt'A^Utcl. Cbryf. XI, 720. 
a. c. d. 

34P-<V»!!;] Alii *j/o-jmj«. Vulgatum 3. 3. ChryE fed 
IX, 2. eg^6eye»sjs. 

l3. QiXewv] V'aiie boc vocabulum vexarunt. Erpo 
<pxt?Jv'ivi (piXawiv , <petiXayq». Scribendum vide- 
tur (patvoXw, paenulam, quanquam credibile eft, 
aliquos ita transpoiuiife Jitteras. Grarwfiiticus, 
quern laudavi in P. interpretatur %t*r£v. In Cod. 
Aug. 6. expoaitnr 'twitfact* dil'putatur aittem con- 
tra eos, qui de libris acceperunr. v. Cbryl". XI, 
•jzx. a. Sabat. ex Hieron. Iaudat Uiter flam , quod 
oppido ridiculum eft Fauli temporibus nondum 
inveftigabant et conquirebant recenjionet Gries- 
bacbianas. Ergo nee lu'cernis cpus erat. Qui.,1 ? 
quod nunc etiam, intempefla nocte, ilue lucernis 
et oculis, conquinmttir. Scribendum erat, lacrr- 
iiam , qu.inquam id ipfum etiam incptum eft. 
Lacerna eft £<xxoj. Fortaffe paenula h. 1. idem 
fere notat, quod apud Aefcbnaem p. 373. edit. 
Reisk. z^tJUQi.roltiTuoii. 

^4- «t«^*«] dyrsius-ti. E. V. P. Cbryfoftornus prima 

vulga- 48o Cbf>wty6 n £ o .\ xvgics xctrcc rcc e^yx avrov' cv ^/i5. 
cv (fivAcccTccv' Kicov yo&q ccvSt^ms ro'is 

YifJLBTi^ClS XcyOiS. iv T}] 7JQQdVy fJ.LV 1 6. 

u7iohoyloc ovosls poi <xvfJi7i<x^sysvsT0, ocAAd 

7ICCYTSS vulgatum , deinde in explicatione, uire&atrii. XI. 
721. c. d. ttvooun etiain I, 220. Tbeodoretus, 
qui taineu a.7rot>C£>r) habet, addit: tr£o{gne-if is'tv, 
ovk olpx. Scilicet quoruudam iheolbgia clliica, 
quae tamen in fciehtia Critica in nullo numero 
elt, uii nee dogmatioa, non millos impellebat, 
ut partim aliam interpretationem , partita adeo 
aliam lectionem lubiicerent. Tbeopbyl. u7tc§ooyi, 

UVTi TOV U.7TO0 6H7ZI. Damaic. 11, 27O «5ro^4lJ}. 

35i. »7rot&><rn. 'ATrc^wi) Orcum. II, 281 b. c. 
'ATrotfaie-ii ortbodoxus theologus, nee tamen criti- 
ci;s orthodoxus, Athan.dius III, i5. Deus poitea 
iitam perrid.im et diaboiicam ortbod xiam mora- 
lem , dogmaticam et polemicam, tanquam peliem, 
avertat a rebgione cbriltiana, libris lacris et 
fcientia critica. Critica ortbodoxia in co cerni- 
tur, ut lis diligens , verax et nullarum partium. 
Praeclare in banc rem Lucceius, Vir Summus, 
apud Ciceronern (Epilt. ad div. 5, 12.) aiebat. 
« gratia, ( igitur eliam a mendacio , ) fr non 
magis affici pojfe , (juam Rerculem Xenophon- 
tiuni a voluptaie. 

1 5. ac^f'rjjxe] uvrSm ioli A. C. D. F. G. Vulgatum 
cum reli^uis Chryl. XI, 721. VII, 288. 

x6. <rvu.7rttPiyivtTo~\ irctPsytvSTe. E. Vulgatum praeter 
alios Chryf. XI, 658. c. 721. f. 190. b bis. 196. 
b. 2t2. b. XII, 2. e. Damaic. II, 270. fed 199. 
irxess'ii, ex verf- 17. v. Wetlfi Griesb. Scilicet, 
Codice* Iterquiliniarii A. C. F. G. 17. 39. defen- 
dendi crant. Hti vero ita txiubebunt , quod iri 

Latino etptytW- T i p o & e o v. /3. 48 1 17. aSeiri' oe Kuftvs pat 7rot(>hyi, y&j 

ivsOWXUO}76 fXS-, 7\C£ cV § ' fXOV to K^vy.tct Latino elt off nit, non vero ex iltorum opinione 
er. Latinitate, eoaffiuil Fifvte vero redditum erat, 
ajfuit . nimirum , in iudicio. 

17. Tr^^^tf^o^)?.^)?] jr>.ti^6!B-K- E. v. verf 5 Tta ru*fus 
snterpretatur Criryf. XI, 722. b. Trpypopepv&y,, 
ravTffi , 7r^r\^a>^-Y r Coeci Cunt , qui corruptiones 
quoruudam Codicum ex ChryfuU. mo non cer- 
nunt. E06 er^o nee lucrrria . v. verl". '3. ) S. 
Hicronymi adiuvarc potelt. JIWipoi^ exhibsnt 
F. G. 19. apud Wetfr.. Apud We'tltenium alttam 
quonue hie ill ntium elt de Chryloltomo Item 
apud Griesbachium quod minime iniror. Chryfo- 
ilomum enim legere non 1'oiel , nili i\> t7; y.v^ t xxr\ 
7ov rvQXoZ , feptimana fexta a Palchate. 

uxove-vi] aK.9vc*xri E. Alii fortuito, alii ad Lat. 
auiliant, feu, audirent. Polterioris generis funt 
fterquiliniarii AC D. E. F. G. 17. etc. Sine 
ullo dubio ergo hoc probandtim erat. Nam nee 
hie elt ulla dub. ratio de liitera ct O. Nee 
unus, aut tres iltorum Codd. ita habent, led 
maximo eonvicio ad tinurn omnes. Etmim ilte 
!»., ut aiunt, hie hint. Accedit Vnlgata, Itala, 
Hiernnymus, Ambro/lalier etc. V'erum Griesba- 
chius p. irjr. ne rnemoratu quidem Signum iudi- 
cavit. Cur vero? Quia ilti (Jodicea, eo iudice, 
non nili in locis dogmaticis auctoritatcm habent. 

eq^vxitn] ffgfV«To fts. £> Chryl. VII, 363 b 
XL 72a. c d. hggvt&Wt 225. 

Hh 482 TiqoslilJLoBsOV* /3. 

y&j gucretui jjs c kv^os oc7r& ttgcvtcs sgyov 18. 
7Jyn](>cv, i{ffj oacst tts ■njv (DXctAetotv 
dvrcu Ttjv €7icv^uviov % a> jj 40'gnt It's revs- 
utxvxs r&:v caw-joy. %ft%v. cca7rct<rctf ig. 
Tt^axccv H&j ccxvAciv > %$$ rev cvtjrttyogw 
eucov. efccZcs ?ixsivev h Kog!v&a>' rootys- 20. 
fjtcv ds UTTt-AiTTcv iv /juXrjTO) diSevcZvtct* 
(nicvdciaov 71$ %&t*£vef eA&w. ilcr&Ju&Tocf ax. 
as s'vBovkcZi ncp} ttci'o^s, ygj Kivcs, 'ngq 
KAc&vSioc; ^c/ ot GtdcACpcl TFocvres. XVgiOS 22. 
\y\aovs %qi^cs y.sroc rev ttvevfACtros (rov. fj 

Ilfos TipcSecv ihJTei>06 rye i-cpwlav sjcbAjj- 
alots £77 la act: cv yjiPoTovY^hrot, iyqd(pv\ 

C67SQ QtoftYiS, OTS £K CSVTk^OV TTd^S^rj IjaZ- 

Ads fqj Kcclaagi £®y.r,£ v^oovi. 9/%»V fc/3. 

18. ^va-iTojl Ifigv&kre. E. Soli F. G. Fortafle a Lati- 
niitis, aut a Chryf. decepti, verf. 17. Sed nee 
hoc iiotavit Griesbachius. Qucmlibet ita con- 
terr.nere poITe recenfiones , a iemet ipfo inventas I 
v. P. 

f7rcv%oc,v(!>v~\ Oecum. II, 2§r. c. 282. c. diuviev. 

10. Trglc-KX*] 7r^l<rn.ih>.v.i. E. Ita Clary f. XI, 722, f, 
723. a n n e *H 

o g T i r 

'£ 71 i $ o A n. A. I. i. ['A^%n'.] ll&vAcs $oZXos Qeov, d7tc~eXos 
$e hiacv %<^~&u xcctm 7r;ViV e'jcAfXTwv <9"rcu, 
?(gc/ i'/ii'yioccnv dXvjS&oc? jys kcct ivje- 

2. fteiaV ???' fATTi'd* ^Sfc clixvlcv, ijv 
l7T7}yyeiKctro o ccygvoiis 3eeV 7i{o %f>oVtoV 

3. ozioovlw , e^W^ce eg y.oci^o'ig \Siots 
rev Koycv dvrcv, iv %r(*vyy.ttTt, h £7Ti"e6' 
h'(]v h/oo kcct iniTocyry rev aoorr^cs tifjiw 

4- &ec~' Tira yvYivio) renvw kcctcc xc/vjjv 
71 fay' %cl(>i£ , eAeoz, h^vY] alio SeoZ 

TJMTQOS, 

, I. A. uvyovgov kS. rov w/iov uttoToMv rtTcv ' ttxv- 

I, 4» f/£o«] A«J l f'Aeo? xiti- E- ' £>.esg nullus meo- 
rum cmittit, nee ex rjuinque iis, quos poftea 
confului. Puerilis iila animadveriio Origenis, ex 
interpretations Piufini, IV, 468. in cauifa eit, cur 

H h sz h'teoi 484 Ox,foJ, } ^~o n ? o s 

7HXT(>QS, V^j KV°iCV ItJJGV %f<?0U» TOV 
A. tt£^ o ilxTxx'Aey tTTtTtittlay in atxxiytav xctf 

rovrcv %ixqiv xaWx<77c'v ae iv xgyiTy, woe 5. 

koctoc- I. 5. B. TIJ £. T?4 K»J. tjSci- TtxycV T<V«, Z,CtTXSy7*t 

xata jteXitt 

l,\i~<, fublatura fit- Ibi enim ell: gratia el pax. 
Haec animadverfio , vel reetius, {ra^Asya? 'y£t- 
<rt>.tyicc xcq dz.g(T«f&v9-lx > banc quocjuc vim apud 
maie lanos vanaium lectionum fabricator?* habuir, 
ui plurium epillolarum Pauli initia t> m re < or- 
rumperentur. Ex ilta anili garrulirate flnxerunt 
etiam /Iiniles Cbryfoflomi errores. Nam XI, 55o. 
d. ad 1'im. i, 2. difajie habet: I'tctrl ruv a-XXut 
ilTiTnXwv ovoxitev Toy t?.tcv 7T(>i£r(t.£sy , esAA *>>- 
rxZS-x 5 Repeat haec ad b. 1. Damalc. II , 253. 
Theophyl. 742. Oecum. II, 210. a. Negat er#o, 
in ulla alia epiltola a principio leg! I ,\£os , niii 
in prima ad Timoth. At qui Jegitur rtiam 2. Tim. 
1, 2. Chryfoilomus ergo todiibet XI, 7^9. b. 733. 
d. £*g<? xaj iigKM* Origeui et Cbryfoltomo noil 
folum rf-pu^nant Codices omnino omncs , pra'ter 
fterquiliniarios C. D. E. F. 17. fed et ceteri inler- 
preies omnes Damalc. II, 271. Theodoret. 699. 
Theophy,. 842. et Oecum. II, 288. d. qui iliferi© 
i'Mos explicant. Apud Birch, ne unus quidsm 
Codex pro omlflo %'/.%(,% Dfttatur. Kciy> loco sA£«j» 
ex ilhs principibus Codicibus Juis iu margine in- 
ttrjore oit&nat Griesbacliius. 

5. tovtcu %*£iy] Alibi Tbenloret. 2 1 ** toZto. Idem 
iu fchoiio habel fajwirrit*. v. pag. 700. Pro eo 

apud ttTzertXav, ceyQ*.6- J J i ■ T 7 r o v. . 485 

K*Tct~r>Gi;s Kxrcc ttcAiv m>€9@vT-eP6u? t a? 

7. revtiTT&rrtJcre*. de; y«£ t;v t^.axc/T^v 
cc>iy*Miov tivcij-, 00s BsoZ ctxcvcfjtov, >j.y\ 
dvScidiU p*\ oqylKcv, jujj ndQcivov , pjj 

8. 7rA»fjcr»jv, /*>) cli(i%poKf^ri' ccAKx Q1K3- 
jgevov, (p.'KclyocSov , <ra£<p$ovc6 t oUccuv, daicv, 

9. lyv^ccrrj' dvTs%cfJievov rcZ kktcc t)]v 
O«0ae%^v TT/^ou hoycv, wot duiccrcs y 
:;:// T7 a ^ccKocke'iv iv ry oioocgkciXIcc ry 
vyiccficvaq y xg) rove ciVTthtycvrue 
sXeyyjiv. 

10. n« y*£ 7roXXdl ;<#/ dvvTtorxKtei n [acctouc- 

Xcyoi %Cfj <PgSVX7>XTClj % jJ.XXi^CC CI fr')C 

£i. 7fs^rcjj.7)i:' ovs ot-7 iTriZojxl^etv' ctttves 

cAot'f apud Cecum, in fcbol. ell $AAfi$dimt IT, 2S9. r. 
Orig. Ill, 645. Toura (viticfe.) £a£<» d^Xim ad 
t%a» 7Tl?X. 

ireitrfivTi(>au<;'\ Sic, fed alibi TrpgrSttv <»<«». r J beo- 
doret. 700. 

9. x.w, 7rx(>cixet\s7»] Ita CodJ. apud Eafd. II, ^76. In 

edit, abelt kuj- Mox ibi, it rij ry**!*. *\^«crx. 

10. ireWtl net)] Kscf — A. AHrjui iitnd x«f poft 
«ci^7r«r«jtTe< babent. 486 ukpi t /2-/£ \i Q i s &?&,/-%;■ > , _ • 

cKcvs oixcvs dvotr^cTtova , SJd&Kcvre? , <x 
Ixy\ osl, divy^cZ &e§Sovs %d(;iv. \mk rts 12. 

|| CiVT&V 'idiOS CiVTCOV r n^Q(p'i]JY\S' Kgr,Tes 

dt) yb?vzc£f, kocyA Sty^/tt', yu^fyss dgyotj. 
»j fAXgrtigla Kvtii h)v dKr^is' <5V t\v i5» 
diTiav eAeyvs dvravs dw 'ore pecs, c i'v» 
vyialvoacrw lv ry ot/?«* \->.y\ 07^oa-f%cv- 14. 
res louo»ik6is javSoic, x&j ivrcXu7s dv- 
Sqojtjoov , d'KoiqetpcfA.fvvv r*jv dhrfisuxv. 
U^dX*!-] TTdvTcc /xev y.ct&ctgd rcls xc&Srx- i5. F. 
fo?s* ro7<? d* jA?fAi'X(Tfj.hots ygy dTekois 
evdh kci&cc*gVi d/\hd nsftl&vTcq dvroov 
rgj veve ^y Yi ovv&oriiHfr Becv c^cKo- 16. 
ycvtnv itohctj, rojs os eqyots dgvcvvrcq, 
fiidsAvxrc) ovrss h&} ditst&els, acy vgos 
Uciv egyev dyxScv dosKtfxci. 

2u di AaAe; d 7T°£7T?i ry vyiotivovtry II , 1 . 
Ti>.»tT?.i 1. faScciKccKia' [TsXcs. ] 7?£$a/3Jr#s" vj;<£>«- 2. 
^idv$ fna/, aeyAovs, accCpgovcts , vyicclvov- 

Tccg 

x5. f/tifil»Fftb.us2 Godicos yirrmuhi , ftefttetufritvoig* 
Sic etiam editum apud Chryf. XI, 7' t 6. e. 747. c, 
ut (px.i,a, trffttftfixf. Vid r autem in hoc verba 
utrumque obrinniffe, cum ijirunique in Codd. re- 
perlatur. P • Codic* a. vide P, 

II, 2. vfttpeex'tic'] Alii rn$*\iii>i , alii r^ekXuitvit at 
1. Tim. 5, a. 11. C&fl '$->•£. ,T 7 t o £ 487 

ras t% Trfcei, tj} ciyceffy, t# vucjaov^, 
3» 7t^ec!c>v7idci,s ocaavroos h xccTasntuxTi lege- 

7;$e 71 sis , [AY) oiotfooKovs, /urj at¥& 710 AA& 
tl.aejoovls&iJiSVC&g-, i:ctAcd<d&?y.dhcvs \ 't'vee 

G<a$gcvi£ct}(rt rets Hats, <pthccv0gcvs encif-, 

£cus", uyaBcts, vTjoTctvscjuiyo&s icis idles 
ccvogccciv , 'Ivoc jjirj c beyes tcZ %ou & hztvfavf'] Vitiofe et inepte exhlbeDt ifKOVP^evf, 
A. C. D. E. Fs G. Id ergo Griesbachius, Vir 
Graecu Doctiiliouis , probnvit, foJuni t.tmen in in- 
teriore margine, tamerfl ilti lex Codices, tjui apud 
earn princip.es /'tint, in hoc confentiant, line ulla 
litterarum vel confufione, vel dubitatione. Eirch. 
in nuilo invenit. E/;o in uno Monachienfi 21. 
qui in cpiitolis Paidmis in aliis etiam vocabulis 
iimiliter aberrat. Scribae iftorum fex Codicum 
barbari erant, quibus ignotum erat iaeavpo$» »i- 
xevgos et nxavgso memorantur, ut propriae ho- 
neltarum laminar urn , matronarumque virtutes. In 
Lexico inedito, praeter gloflam, iara in P. me- 
moratam, eft etiam: Irtev^is' a (p^cyri^cav (re- 
clius, y Q^o-l'^GVo-st..) rev oiy.av. Hoc expreifit 
interpres Lat. d_omus ciirani habeut"S. Ceteri 
Latinifue apud Sabat. rtddunt : domum cnjlo- 
dientcs , habentes damns dili^entiam , dotuuni 
curantes, quae omnia exptirauat cucovgos, hob 
iix.ov%yo<;. Cbryfoltomui noir folum interpretatur 
XI, 751. d. coji. 763. c. fed et, ut virtuteni ran- 
liebrem, laudat o-ixov&teto- I. 2'53. d. XII, 55o. e. 
Hue etiam videtur refpjceie Clem. Alex. 4 }3. c, 
Ut praetermittam fcriptoies Graecos alios, Asiian. 
Hilt. Anim. J, i5. baud inficete de merulis temi- 
nis ita habet: f/.Uevn». »$f« . K.ty z\ 7.:? ..'.- 
ffsij (pVs.XTTovrt a-y^y.y.x. 488 Cb.jp2,b~'% n e c s /Bhcc(T®y<.i7}Tcq. rouz vwregcvs ocaocv-Q. 
Tom; uaquvioih.st axCpqovelv , 7ieq) 7(ocv-rj t 
roc crectvTcv •Pfot^yppttvoS tvtiov kmXoov 
Ufywv, if ty\ hSua'tctXlcc d^cc(pd , o(?lctv i 
ffefjivoTtfToc, * aipBxgcriccv, Koyov vyw,,§. 

UK06- 7- a.$txtpS-o£id.v, <re/&voT>iTet. J -f- xtpS-asc-ixv. Ita poltea 

etiam in quinque reperi , in uno tamen dealt lit- 

tera ultima v. Haec elt etiam lectio plurimornm 

apud Weilt. et cUiorum apud Birch. Sed voeabu- 

lum ccctctgS-oglxv tarn I'cribae, quam interpivtfS 

mire vexaruui. Eius rei caufidm arbitror rffe 

Jimilitudinem vorabuloriim uo tu<P^e?'xi et dfyS-xn- 

trl&<; > quam nolebant lerre. Nam x$&cgt>z et 

x$S-&eT&; funt fimilia. Duplicem erpo medelam 

adhibebant. Alii x$S-xe<riu.n prorAis exrludeb.tnt. 

Alii, hoc fervato , mutabanr tc<ftx(pB-c^xv. Igitur 

alii exhibent citpB-eelxv » quod tarnen eedem redit. 

'Ayv.lxv paurorun eft, hue tnnalatum ex 1. Tim. 

4, 12. Alii ub'tctQo£iu.v, alii dG&ovtxv exhibent. 

Ex his duobus pnus v:detur fir mare vd ixQfregi'xv* 

poilerius atpS-ociocv. Clrte enim ex u$$cptx tacil- 

lime tit x^B-ovixy quorl *. et p. in Codicibus 

propter limilitudinem i'01 mac faepiffime comI'iiu- 

duntur. (ihryf XI, 752. c fine isterpreraiione 

recitat, x^tapS-cgiicv, ;u.vot>}tx , oiniffo x$S-xp~ 

c'xv. Sed Codex Molij. 6 (non <r-) exbibet 

etiam upB-xpa-fxv hi eodem olumine (Jhryf. 

i?>5 K '86 a. vehementer le torqui't in interpre- 

tando Ephef. 6, 24 l-j a<P$&e*ioc Ergo hie quo- 

que rlam le fubtraxit. In ilta interpretatione 

atr. m fit: t> x^S-xt-trioc, \;r»i fv x,9<rf*.iOTr,Ti , jj 

f JTS£ *4ft X<P&XB.T&!1> ' O/Of , «.*J Ik STAsUTa) 1 ^4/50 t 

*» Oc&'A* XXX it iztlvoii ioti x<p$-xcraic. To Iv, 
e tx fcii otx utyS-xerixi , $>i}ri , Tovrtrt* «* c&p&, & T * r o v. 489 

rn* 7ret°S-tv>P <pSsifco-$-af Xi'/euiv , evra Key ty,» 
•tyvxfa* $1* rovro 7rctv>.of Wiyi ' f.'.^TTOi% tybx^-A 
Tut vor,y*xT& vuaiv. y.aj rraXtv xXXxy^av' tv Ty 
otb*<rx*>.ice. x^ix<p5-c^ixv, QktIv- Ergo probat 
dSiZyS-ogiicv hoc loco. Tola vero haec interpre- 
tatio liomilctica eft et indigna Chrylbitomo. 
Miretur vero alirfuis, cur non ex hoc loco repe- 
tierit potius tr.<pB-x^ixv- Forte ergo ita hie ex- 
clufit »<pB-*sria»i Nemiquam, led nolebat idem 
per idem, nee obCcurum per aeque obfeurum in- 
terpretari. Cum hie locus unus lit ex impedi- 
tifiimis, operae pretium videiur, examinare inter- 
pretes, 11 quid expedianr. Auctore ergo Cliryfb- 
ftomo 1. 1. «5\«£3-«gi«* et x$2-X£<rlx lunt lyno- 
nyma. Ita ergo excludendum effet mlp&mgrtih 
" Ex Tlieodoreto nihil proficimus. Sine iuterpre- 
tatione enim ilia x$ix$3-. <riu. et xO$-x(>. recitat. 
Ex uno tamen Cod. eius notatur pro primo voca- 
Lulo xttx<poplxv. Damafc. iti edito line explica- 
tions exhibet, x 2$-egi'*v , auvomTx': Contra elfc 
Damafc. Cod. Mofq. qui iftis addit xtpS-xga-ixv* 
AQSoetciv autem in neUtro probandum videtur, 
quod Chryf. diferte habet ei$tx<pS->%!st*. Accedir. 
Tbeophyl. qui Hue u!lo dubio explicat «£<«^S- a . 
gt'xv. Confentium in hoc vocabulo otrmes eius 
Codices, praeter d. qui u^id<p$-e^Uv g-s finer it*; 
habet. Ergo f.iiiem prius per cum conliii.it. l)e 
mterpretat one rev a-i'.'sArr.Tx, BOB elt, quod quae- 
rjRius. *$$-i*i><ristv in interpretations prorlus omit- 
tir , nee uili in Aug. 8. Ijoc reperitur. Oceume- 
nius eri;:-)S h 1. in t^xtn ncrt potcft corruptus 
elfe •• Er.ismo. Habet enim: u£tx<Z>S-a etav, 
Fiuyir/irx, x$&a <rtu,v. rartremilBl editionet 

Er.*sini non agnol- unt , Mntetfi ipfe dicat: Gracci 
(qui? Haud dubie Cod Cecum.) fie habent : 
ccotciyS-. giu.v. x$B-xgo-t'xv- lilem, quod obiter 
noro. ait: in non nu/iis codi:ihus (quibus?) 
ndd'uur xSixQd-xge-ixvt cum vraceffrrit ao'ixQfyc 
gixv. TV '! r niiiim , loro d^3-xp<rtxv. Lecionern 
editam Cecumenii firmant euam rr.ei Oecum. 

Codd. 4go &f*' & n q o s Ccdd. n. et Aug. 6. Sed fcboHa cius. videamtis. 

In his praeter s&fcv(mtx ha.bet fobjqi : &d)B-Kgicty t 

' i v '•' » > < ■ ' i . 

rat; ~iS"< , xiivcrjjr* Xic/ «>s> «7-^yjr;jr«t. oeci naec 

interpr^tatio nulla moclo convenit rZ dipB-ep/civ, 

nee to) xj iz<pZ-opix.y. In Codice igitur Au^uit. 

clt duplex f.bolium. A'terurn: rs)» ph oioiuCpd-i- 

piav, s?A tcu tap 'tXa&i' (id ell, de mente , dn 

fenlcntia doctrinae accspit.} to 1\ ty,% a-suvar?,- 

*oc,i t7i\ t,;v i'gyov. Ait^rnm : / ; C .' T ^ xnycv > t« 

*T CI PI %C US V C$' tV T<\ £ i'ij.TX.Ct.y.lit, 7CXPi%0- 

pi'.oS (Hoc ergo ex primo membro repetit. ) 

U!j)J-Ci:<iV , l O.C.J TjTSl. XOiVITilT-A i X£C/ C(tfV «rL'^3- 

Tijrji. 'AQ&tiieu explicari polio xmvoVjjrt*, nemo 
dubitat. Qui enim lua cum aiiis «<p.9-aV«* com- 
raiMicat, is iecte dicittir xaoJ;, xeivMyixiq.' 
"Arties . quoque dici ped/it, quatenus bumilioies 
etiam Bbera&tet docer. Id tamen p-.ulio nltius 
repcrtum v.Jctur. Addo ergo Icboiium Cod. a. 
ad ets.xZ'j-r.piciv' yPo.Qe?Af v,a\ , uo;x5t£ty.v , rcv- 
•r/T'iv, arc^ittfi » (ps; jtiJj kp^ovtixmi; \ A'? j/ttsts- 
•.c'r; 4 c^Aiy^T^ , k/.A wia/i, as tsxvois. Verum 
haec quoque interpretatio tortuofa, et violenta 
videtur, cum u^utQePta hoc loco lit pctius, 
txeri!;, cCTrXom;, TO.vT0TV,i xxj To 7TXVTI xxi°z> 
«t!7-xvT«>;'5y tt^t*; ttdix(pz(>as xof cftoiMS xnf 
C-jiiy&jzg ^iaxTxiiii. Sed unde d^avlx ; Haud 
dubie, ut dixi, ex confuflone cum utp&cgi*' 
Quid vpro eveniet ra dtpB-.u^a-lciv; Scilicet aucto- 
ritaie Codd. coniiitet, tamet/i interpretes, qui, 
quoiiiodo explicarent, non inveniebant, id exclu- 
lerint. Cbryloitomi in eG interpretando tergiver- 
i'aticnem fuj)ra vidimus. Huius ergo exemplo 
ccten cavebant libi. Audiamus recentiores criii- 
cos. Erasmi lepida animadverlio haec eli : aSm- 
$8:oP<W HieronyiniM torquet. ad virginitctem. 
Hieronymi verba funt: inconuplio propria vir- 
uiniiatcm fonat. In mentcm veeiebat ilia de 
Polypberno Virgil. Aen. 5, Gfy. ad Jo nit urn 
■vocis vcjiigia, tor Jit S. Ilicronymus. f'irgini- 
tai vein:; ex. I'upeiiori febpno Ldxryfcdloini, ex- 

veca- vocabulo t::v Kce^S-hav. Ita enim alter alterum 
irnitatur et exlcribit. Beza: z'/z veteribtu aliqui- 
bus (quot? quibus?) graecis codicibiis additur. 
fdiS-xgriay j $'«oc/ im7« rideiur rcdiuidare , et e& 
war ginie irrepfijfe, quum iillc (Erqone in m'ar- 
giue legsbatur, el adferiptum erat in tula Codici- 
b'.is vocabulo eibtadS-ogi'tt;);*) <$«'£ annotntum pro 
^iU^B-opIav. Pro quo non nalli (qui?} rurfut 
legerunt , 2V atpB-e^txt > /»<v intesritatem. Stepba- 
nus in edit, malori i56o. edidit: a^jtfS-a^/issvs 
<rsy,;oT^rciy «£.9-#g<r/«tv , fine ulla varietatis nota. 
Birchium ergo, qui tamen banc editionem cum 
Codd. contulit, nee hie, uec in aliis locis pluri- 
bus inteiligere pctui. Nam et hie ita habet : 
sfddit ci(pB-A^<rUv- Vat. 1210. Haun. i. Atqui id 
in textu Stephaui legitur pag. ng. Kec aliter 
reperio in edit. Steph. 1 5-jii. pag. an. Griesba- 
ctiiiis pag. 1 63. nota J] == id elt, omittunt Pa. 
Ires Gracci et Latini. Interrogo, qui ? Rcfpon- 
debit Lucifer, Hiewon. Hilar. Augultin. Ambrofia- 
iter, Chrornat. Gildr.s. Addere licebit Ireuaeum 
et omnino omnes, qui hunc totum locum pror- 
fus non recitant. Vulgata et lie dicta Irala baud 
dubie, lit in aliis locis, omilerunt, quod Cbryfo- 
Itomus id aut prorfus omifit, aut certe non inter- 
pretatus ejt. Ex Vnlp 'ita pendent A. C D. F. G* 
Codex G. habet J AQ&ov i.ctv \ ZipvcTVTot, et in 
Latino: intesritatem aut inlegritate cajiitatem 
aut enjiitate. Ergo huius Latina repugnant Grae- 
cis. Pauilus pro more fuo [dura hie inyicem 
iunxit. Ergo etiam fimilia ^icttp^aPiar , ct.<p$-x<~ 
c;a,'j. Quid? qimd nee sjyov Jyi? ab litis dif- 
i'ert. Reddo interim : doctriiiam profitere Jiacc- 
ram. cum gravitate et incorriipta ( integritate ) 
conjiantia, ut fana Jit et irreprehevja. ut earn 
jpjl adverfarii vcrcantur , cum nihil in ea oj^en- 
dant , quod pojfuit vcrtere crimivi. 492 &p$$-kfoji f o s (PoivAov. 

«|<^> oavXlvQitv. 

oovXovs wots oe<77roroci^ v7rcTcccr(rs?$ctf, 9. 
iv Trocatv svoi%2~qvs eivccf, (xti ccvrihzyov- 
rots' fAti vt9$iy>fMkvQvs , dhXoc 7?l?iv 10. 

Ttcccctv fvdetwvfxtvcvs d*/ct$Ji]\' 'Ivcc TY]V 
Qioa<TX.ot\ictv r&v cccrr^os >] t uoov BeoZ 

TtXefTvf?-Y.07px<T(V h TlttOlV. [ Ti'AcS 1 . ] {.*&$%*!'] * *• A. 

e7rs(p<xvt} yx$ *j %d^is rou Bsov *< Gwrqqtos 

7IKTIV CiiB'^OOTroii;' THXfOSVOVffCt f,u.cc£ , *VCS 12, 

ccgivaccfue'-ct ty\v ecaeBetotv y^j rcis KCtrpii- 
*<xs fa&9fjuxc<, swQtgfomf y^i omxms x&f 
ivisfiocs ^vjaao^ev iv To> vvv otiwn. tt^oo-- i3« 

few/a* II, tt. A- ia.yjBi'ii.'u.v ?■■ rx ayiet Szs'px.'iZ. tlKiov 
r?ri, l.ii^iw k %*pi< 

8. !«#*' j/^&iv] irggl !)/<«». Ita poflea in (pitftepa 
repcri. Habent tainea alii ante, alii pojt 

it.] Hunc locum non lotum tractat Chryf. XI, 757, 
leqq. lad et I. /,83. 5i8. (i/,8. II, 36g, HI, 774- 
V, 327. VII. 575. VIII. So. XI. 235. et Cyrill. 
V, a. 398 745. V, c. iH.fi. V, d. 75. bis. Clem, 
Alex. pap. 6. Thcodorel. turn alibi, turn ad epilt. 
ad Corinth, p. 2i5. a. verf. u. ad bin. tS. habet 
etiam Atb. II, 355. lino varietate. Verfura i3. et 
partem 14. rcfert ibid. i3. v. P. 0^2,/*+-/^ T 7 r o v.ty&ft*& 493 

dsXofAsvot rriv [AccKotflxv lA7r/rf«, ^/ eV;- 
(pdvetccv rys $cj*'ic rov fxsyxKov Bsov x&j 

14. ff<»f V^GS rifAoov iY[Gov %$ItOv qs tcfcmev 

tCCVTOV V7ISg Vf/OOV, WC6 KvT(>OQ<IY]TOtj tjfJLUS 

u7To indaYtS u\ •c plots , ^/ xctBctflinj eau- 
to> A«ov 7i?giovaicv, ^ijhccrriv xccXoZv e^yxv. 

E. 7T£gi tt.%X,0V7&» l>7TXX.or : <; 7rPS7F0'jff>l( TJ) f7TitiXSitt T«» 

\ 

15. raurce A«Af<, ;<$:/ 7r#f ciKotKst , ?(#/ 'ihsy%e 

lAsroi 7rdarjs iTFiTetyfiS. ["A^ou.j ^r\6^s' a^v t»Z 
HI, r.(7ou 7is(>i<p$Gv&TQi>. , T57e/^//xvjj<xxe aureus K5r * s '* As *'« 
ot$%ctts H££j ij*Gvaixi£ v7T0Tua<rscBcq-, 
7isihot(>y/iv, irgos Tfotv h'gyov ctyctBcv 
z.sTotjAQvs eivctj' fjcfjohcc /3Aa<r<p*7//;?7y, 

cc/x«%cvs, i3.] Attingit Bafil. I, 92. 294. Semel ergo babet xafr* 
T)jy firiQuiii&y > lemel XTix^t^o^B-a. Sine varie- 
tate Ath. 1, 760. 

l4- C^jAft/Tijy] x«/ £jjAa.'Tjjv. E. Ath. I, 731. 

i5. 5Tf^<p^o»f/rw] xuTcKpgom'ra. E- lea iltud explicit 
Chryl. in Cod. Mo!q XI, 760. repetit ibid. 6o,5. f, 
ubi tamen ipfe r,xTa$>£o»sir<» babet. Sic ttiam 
explicant Theodoret. Oecum. Tbeophyl. Dama- 
fcenus vulgatum babet etiam II, 27a. 5u. 65o, 
v. P. 

Ill, x. uT6ti!iA;r,<rKi ] Cbryf. XI, 760. b. ccXXa vt*- jthtiVS 7?(>&G7r]7CC pQOS 7S<X.VTdS C6V&g0a7F0Vff* 
Y*s^8*r«t/^. c Y3B^f/3»iL] . fyKFV ycSj 7TCTS H&} JJ/weTff 5» 
CiVi'/jTOl, CCTTSlUSiS, TTACXVOOfAS VCi , OiUAfc'JOV- 

T£f S7ii$0fjtlxi£ j$y Yjdoxcx'is 7iciV.lka.ts , I? 
y.oixlot :>&} (pSo)® d'tolycvrez •> $.uyiJT«}$ 
kff8ttVJ» ptcovvTes uKKtifovs' [ Af£OUh] or* ol 4» 

<P«T«»». ,j ^ r .-£ rriS qgj jj (filkoivS §0071 106 £7Ti>(pcivY\ 

Tcv GJOTr,qcs Yipoov SscZ , oujc e|; Efywr 5. 
T^v ii> dtxcciccTLvy , &v sTtoi/'crctpsv type??, 
«AA« x#7« rev «urcu |Xrov gWo-ev VfJiois, 
cix 'Xovffyu ft&fayy sveafoct a y&j dvotxcti- 
vaxrsoo's TtvevfAUTCS dylov * eu I^J%eev !<£' 6. 

J7/X05<? 7J?\OVCTi602 , OJQJ <JJ70tJ %ff7CU, TOl» 
ffOOTfj^OS YJfJLWV' "iVC6 OtXUIGoShTSS T% lx«- 7. 2. M«m»/*lji«»? ] i7r10nx.vvp.hevs. E. Oecum. II, 

297. a. 

4, ] Alb. II, 4/9« « T£ ^ f f»-E(p»yJj -/? %ccfiis to? rrcjrr.gas 

r,uuv 9-iov Ivy. if- — to uvTav (ASr-s — ver-T. 6. 
vfifoy Tot; xv P lev koj ceam^es y.uoi-j. Idem ibid. 

445. OTe 5>-<»§ l?Ti$C*)ir) ■*) W-PiS Tin Jj»t) TojJ p-&>TJf- 

£0? «Mtf» oax l| f'^y&'V . a* iws;. r.ftiTi itt\ TVS 

~ iV V \ . - A > ~, »( > / 

5y»^ , OtX'AOt X.OLTU TO 7TC,.V UVTCV {>.£«? KyXyl'/lii-,' 

o~AS «7,««8SS oix Xovtqov ' — out \qzroj %rt>ov. Er, 
45i. to ?reAt< iXies uvrav uvu-Yiyy^trcts *,<*.&$ o^u* 
XcvtpoZ — avuxeiivirtus* Clem. Alex. p. 3. a. 
verf. 3. ad 5 ita : v./tn yxg, i)p.ir Trove — ifrAuTs 
xcif §srt&Vfti*tS — « iTr+irio-c&ftt* — to kvTcv Ji\s«<; 
s'c-ua-n r,/nus* 

5. r« — i'Mev] t* — *'AJ«f. E : Ailj. I, 53$, c*p Q>> &-** T 1 r o y. --495 

E. §.£K7lli)0C &YiS dlQCViCV. [ Tfc ( Acs\ ] [Af%^3 Tkwj? tut 

a diccSk-fictisvffBctf i 'hoc (p^ovri^xji koc7\o)V 
2(>yr.'V 7T(jc'fccC(r&CCf 04 7rs7!i^EjKorss r&j &eoj' 

TCZvTcl H^i TCC Y.OihcC X&f OofizAlfXCl TOiS 

ys\scth.cylxs j^cy c^sis-, xgj \j.ci%oig vcjui- 
y.cis 7ieqitectoo' it?) yocg diwCpsheis %cy 

(AOitCCtOI. . 

$. irxgauzris 7rz(\ [rov fxkxAtu rows i^nuevg 
OiriiTetf. 

10. dig <e7 ikov U'. : Srgx7tcv fxsrx fxlav %gy fieuTe- 

I I . f XV VOV$rSGiCtV TICSgC&lTOV ' !<*<w£, GTl Ill, 8. E. f<? T;;v tcytav i. c-iycicv' [}> u.>.\u' KVPtXx.y rut 
*Wxy.tuiv ty,c. s. crvtoeov- i'\> «AAe«s' xvpixkyi y. 

V ^ ' . ' \ 3 V * J A 7 

piirx tw l. lovXiev- y.c.f , ;•.. . -j tcyisv ci9-»>K<rieu 
x«/ Kv%i\>.cv-\ Tsy.vw Tin, mToi o X&ycs. 

7- ytvu/xzS-x] Chryf. XI, 761. c. 763. e. yivtiS-a/nei. 
Atb. I, 536. kxt tXvld* yiwt&Zfttr. Codices 
Tbeodoreti inter yuwy.iS-a et ytvuuiB-ct diflea- 
tiunt. •yttuB-ti y.iv in nullo reperi, nee Lircb. Ta- 
men id ex CJiryloItomo expii'ca'i funt A. C. F. G, 
17. 5i. 

to. ftiru. — vxpxitcv] Chryf. XI, 7C5. 766. a. perA 
fii'ccv vev9-is-iciv xetf &zvt'i£Xv m-apxtrtZ- X, 717. a. 
{.'ATtx. vearriv Key etvrspxv icvSia-ixv rrxpxirovi, 
Vulgatum VII, 2S8. \l. 648. piru f»'x, I hv- 
rtpxi> vo'j9-so-ixv ttx^xiTov. Vnjgatuca Cyrill. I, «. 

436. 11, 495. Aib. I, 728. 735. 496^3/kn £ o s T 7 r c v. 

— /5 . 

i^4=;^ot-7i7dj o tgiovtc*-, ;(£/ ccy.cc^Tocv€i, cov 

4;|«« **» UVTOXXTclxgiTCS. ['Af|W ] OTCtV 7r>,U\j,';2 I 2. 

ttjrayoAe'j. > ~ » i> ' / f\ 

ksk^ikcc 7toc^a. r )f i £iixdiacij. <^y«v rev v-//.f- 15. 
kcv ^/ CC7ICAA60 C7Tavnoc : oc£ 7!P:7ie(u\pcy, 

'tsrJ^U ft iVftf /LiJlJfV 06"To7i,' Kei7I%. [T7Tff/3».] 

lAtxvBcciieToocruv 6s Hey ci yiixsisqci kxAmv 14. 
egycov Ti^dhuc^oif Ik ton ccvccyntxtccs 

"a^g* If re*/ tfe o< fter' ^uiu -zra'vres-. ['Ae|ou.] 
T " 7,: '' a.77tccac(j TGVC (piAovVTCCS >)V«f 3* w/*/. 


VVVOOC'J. » 3 a H <f497 H n f o ? $ i ?i vi (a, o v a A. i.['A£%*f.] Il#~Ac£', Sea-fjiios XfiZov Itjaov, 

xgCf TifjicSecs o ciosKCpcs, (piXvifxcvt, tm 

2. uycc7tYiTcp %gy awegyaj yjpoov, Tt&j 

U7i(plcc t$7 ciyaTrtiTti, ^gc/ u^%\7t7ioo^ rco 

cu5 , faT<&)r# i\y.an>, w&j r% kcct gixov gov 

iy.Khri- 

I. A. vtsu/igiev y.fi- rav aylcv a.7T6$-o\ov (piXyuwoi' 
[ t!» ccXXoii' tpi(2%eva.f>'tov <e. rof «y«of <*3-aroA«t» 
i\iyi<ri[Jt,ev. Rrt ot, h otAPio*; «Aj; jj l^-<r«AJ7 
oivaytv uc-y.tr Oj\ , iv «AAo<; o ictx.£7rTtTUf, mi fvrttuB-tt 

lcri",y*itv<rup.i$-sc- h fun ivy rote, ccxgi/StTigots hi 

v .» . ' ". > ' . • 3^ v ' ' 

Tov (piXtftoia, oXti xi/xytva>trtTXt en it Tov ei/r,ei- 

ftov 0tctx.o7rTiTc^-} TrctuXof d'tcfiiog. 

1. x^ifcZ ty,<rev] Jy.ircv x^iTav. A- Sic et Chryf. II, 

i65. XI, y74- c. fed e. o ^tr/mos toZ x^itov- 

2. u.ya.7rynr/,] «5"eA<p>j. E- In nullo reperi. Sed nee 

Birch. Meus tamen a. in marg. notat. Credo, 
ita ledum eflV in Chryf. Contra tamen eft XI, 
774. et 775. et duo Codd. Chryf. Mofqq. «• /3- 

Ii sxjcA*ja-/<* • %m(>is -ujjuv y$ ii^vrj dito^, 

ev%cc(>iZw T&> Ben ftou, TtccvTors fxveic&v 4» 
aov 7!oiovfxsvcs I77; Toov 7T(fc7evx£v /^ cu » 
ccxovocv acj tyiv dy%7tv\v , ^/ r«v 9y» ,: ?<v,5. 
yjv 6^e/S it^ls Toy xJf ov tyaouv ^ ii£ 
XccvTc&s rovs ccylovs' ctioos y\ y.otvoovlocS, 
ryjs wfes&s crou kve^yv\s yhtirctf ev efti- 

7VWCTf# TtCCVTCQ CtyctBcZ, TOO tV * tjjMV iiS 

Xgtiov Iy\<tqvv. %ct$iv y&(> s%o^sv r noK- r j. 
Ky\v x&f Ttxgciy.ArjaiV I'm rq dy cutis crcv, 
cTi rcl QTtXdyxyoc rocv dy'axy dvoc7fc7tocv 
T&f &d ffou, dhk(pz. ho 7toKKr\v b§. 
%(ft~% 7tot§$Yi<Tiotv t ! %cov £7tird<ja-£iy cot to 
dvi]Kov' <J<« tw dyxTtYjv jucsAAov Ttugoi-Q. 
KtxXx , raovTos oiv , cos 7totvAcs Ttgeo-fivrris, 5. h z>y~;] h yiuv- Cnryl. XI, 779. a. e. viuv > ex 
quo invectum arbitror, Poitea in quafuor inveni 
7tLi.1t. Ex cjuatuor notat eiiam Eirch. ip.7» Theo- 
doret. 713. Item Damafc Oecum. 11, 3o:J. bis 
tif,iA\i femel vitiol'e vja!>. Theophyl. in texlu ct 
in IchoJ. vfui. 

vcijTJi] 4" i\ycn. E. 

7. x*? iv ] #«?*»• E. v - P- Ex f]i'.in(jue, quos poitea 
vidi, unus i'olum habet %tte<xv* 

>X e f*tyJ ^xoy, £. Theodore):. V to- JJ O t A i fx o v «. 499 

B. fiasco - ;? lvY,?lf/.av (puyudas otKirev, x.etj ■nr&^xx.XrHr^ 

wig tzvrsv > e-aS-ivTof etx 77i7iu<;. 

io. ["Ac£cj. ] THtfaxaha ce 7isq) rev iy.ov "Agf«t/« 
rexvou, ov iyetvtfvcc in ro7s oecpols /ucu, 

i r. cvyiaifxcv tov 77cTfc - crc; a-Xf'SnOV, vvvi 
di Got }(&f ifAo) €v%(?!ti<zov , ov «W 7rejw\|/i» * 

12. (TiJ jg dvrcv , rovrfet, rd sfxd G7ihdyx y oc, 

iO'7^^c<7Au(3cv' cv iyoo i(Bovhc^v t.^oq 

epeevrev KXT£%?tv, net v7ts(> gov dtocxoig 

> ft » i . 

l«o< ty rc<i" di-jfxcis tov svayysAtev 

i4* %&£'■€ oJ t^5" oifs yvdpqs ovoh y^I-Kyigc6 

7iCiYj7etf' woe }xy\ ftjff xaras dvocyxYiv to 

ccyct&oy gov :j, d>\Kx kutcc Zkcvgiov. 

iS.to&x 06 7^? ^ <£ * rotJro ixco^iG^i] it^cg 

16. o^ay, IV oc dtxvtcv ocutcv dv&xtis' cvyJrt 

ds ocoXov, dKK vtiei* oovhov, doefrCpov 

dyccmiTcv , /xaA^a l/wol* T/oVco eg juocAAcv 

IJ.GOl X&f EV GOtqVU 7(0/ fV KU^/Ctfj t'/ GUI' 

f/ug s%«f xc;v»vov, 7F$cGhct(2ov dvrov ds 
iS-eps. h Ss ri ridiKY]7e as, v\ c<p«Ag/, 
19. Tcuro g'/^« iKhoyet. ['Tnt^x ] eya) 'tjt/^«. 

TSCVuhoS 11. etv{7r£ff^a~} Chryf. XI, 781. c. fj« i s*'4'*. Ita ex 
nieis duo Codd. Chryi". et Oecum. Aug. 6. 

18. fAAo'y**] Id eK • Aey/£at>. Codices ftcrquiiiniarii, 
telle Wetfienio, rnagno convicio, hXoysc ■> nomi- 
natim A. C, D. F. G. 17. 3i. qui i'i-'-nt ante- 
lignani recenfionis Alexandriaae et occidental!*. 

Ii a Ego 7totvKo£ ey^oi-^/d ry spy %?/£/, iyoj oLito- 
tlaois' 7vcc yLY] Aeyoo act-, on 7fcy aeccvtcv 
fxoi TKjocrctpetKsis* \ctf , ctosAQe , syco 20. 

<rov ovoclfxriv iv Kvqloo' uvccTiotvaov /aov rx 
ff7J'Aayvv« iv Kvgia). HsTrciBoo? t# imcc-zi. 
x.cjj aov iy^oc^d aot^ itovz, ort y&( vvrep, 
c X?ycoi 7tQir\aeis. cepM Ss "/gj trd/AU^s 22. 
fxot fcevlocv' i?\7Ti^oo «y«f, ort did jcav Hfca- 
sv%oi>v vfJLoov %ct(>iG§Y\<JofJiCti vfxTv. dentd- 23. 
£oVTotj as i7JK<p^ois % Gv\c&i%yi.och.oaros fecu 

ev Ego id, ut credibile elt, in nullo meorum reperi. 
Quia inamo nec Birch. Cum vero evoiuo Alex- 
andr. et Boern. in Woidii et mea editione, repe- 
iio iXXeyx, quod tamen aeque Ituitum elt. Scili- 
cet, quod in Vulgata Latina non elt Impute aut 
imputi per e aut L fed imputa, per litteram a. 
In aliis lortalfe erit etiam inpuia, per u. Mira- 
culo autem fimile eft, quod iiti Codices toties, 
etiaiTl in vitiis grammaticis , conientiunt. Gries- 
bachius hoc loco, ut ip(e loqui folet, kiat pag. 
166. Tan turn ergo ipTe tribuit fuis fuarum receif 
Jlonum propugnatoribus. Oportebat eum hoc 
line ulla dubitaiicne el deliberaiione probare, uti 
fupra Philipp. 2, 3. 7s-a^a.(ioXiv<j-iL^i)iei- pag. 122. 
Ex eodern enirn f'onte utrumque promanavit. Re- 
periebant enim barbarum iltud parabOlatus pji. 
Ergo Icribebant barbarum ac prorCus inulitatum 
iltud 7r«^/30A£i.«-« / »4:i'flS. Pudet contra tot pueri* 
les errores diiputare. 

20. xt/gi'ai polterius] z£**?- E* Ex Cbryf. XI, 787. a. 

23. tl<r7rx^Gvrcif] arxc/.'iTuj. E, Ex Chryf. XI, 787. d. 
Toil hnem huius epiitoiae m Cod, Boernen fol. 

99- i!\. h %%i~oo \f\7ov-, polios, ccgteocgxoc, 

25. O'/ifJLoiz , AouKses - , ct trvvegyoi (aov. ["A^ou.] A ?f«'" 

Tlgis <£>/A>f ( uev# ty°(x(py] octho ^ocpris $tcc 
ovyjcrifAov omtov. ^/%<wv a£ 

gg. pag. 2. hie iddpx legitur: n^o? A«8t<S«xi|(r«s 
tt^tretf tTf^oXn, fX. in Latino: ad laudicenles 
incipit epiltola. Scd ifta ad Laudicenfes epiltola 
ibi noa eit addita, <juod vehementer dolendum. H •A H g 6 g 'E ($ e ct i o v E 7f t <j o X r. k Ex Codice Perilluitris E. TIi. Langeri quatcr- 
nione %e. fol. Q, 

KXyjxyi; $e £v rx'i'c, virorvrtMceGiv ovt<a Xiyei ' 
ij6tj 6e cot; 6 finnxpiot; sXeys irpEcrfivTepQi; ' iifsl 

HVpiQG , UTTOSqXoi; WV TOV XXHTOHpxTOpOQ , CiTS* 

?xXtj irpoQ ifipca'QVQ ' Six fiSTptoTTfrx 6 txZXoq^ 
wq xv iic, rx k'dv7j olre^xX/LLsvoi;, qvk iyypztpst 
ixvrov ifSpxtooy xtto^oXov, 6iz ttjv irpoi; xvpiov 
rtfxYjv' drsii-Jj 6e hxttjx^V^^v , cvq utco^xgixv 
didxaxei , itxoTufQt suexx tov yvwphcy ryv cvix- 
(pxvi'xv, ypxtysi jtyytsfvou; €>t xepiovatxi;^ uaxvel 
iiKXWQfievoq (fie) y^j typovrtfav vxsp xvtwv, 
V. Mill. pag. 5 1 4- Clem. Alex. p. 1016. ■5o5 IT f o g C JL (3 g a ( o it 9 A. 3-ieXny/x fcgtTcv h &of**i -rrccT^o', , x.cq i%ov<r'ct rav 

Trawciiv , y,iru. rv,<; y.ci$-uecnw<; ruv t7r\ ya , u<p r,i 

ctvt/Zt] hi tW Ittov^xviov oo'|«^. 

'7iocKUj o decs KccKr^us rcis wocTgcccrtv 

h I, I. A. ret&fixTca ot. tuv. writM %.oy tsj vx^auovvi rr.s 
%,%i?av yiyvKcrsui- E< oh ivy, t?i vztux , hi T*>v 
wx^oc/tiotiv xyxyivaxricSTu^ srgos yxXxrxi x.!$. ♦<*. 

I, i. Clementis Alex, de hac epiliola iud'ciurn brevi- 
ter complexus eit fcboliaita Cod. a. v. P. p, i35. 
Confnlto bic praetermitto permulta Patrum loca, 
Criticis latis nota, puuca tamum bic rppeto. 
Thpodoretqs ergo p. 5/|2. inter alia lectn digna* 

baec babet: i'^s; Oi uvrcv;, {^ravi dtztixvevi.) it 

v ^. ■> ~ 1 « 'it"' \ 

K04 U.VQ iV ITiPOV-y TW %£C'JOV ytVII DiiOiC-.TKUfCf 7 

y ~ I \. * ' > . » > y 

fCVXOS) IV b) TJJMJS TljV fAfiOAm f» TXtC, fKKXq- 

' ' ' ' V '•> > - ' 

a-tciii avxyiva<rx,avTi<; o itriXcrxv tk$ tx.s&Xii<T'>x? 
ot T^JSiuo; x- r. >• Atb. II, 4' 1 - eam dilerie 

vindi- ev rcig TrgcCprjrcCfs , eyr * hyjxroM rZv 
Vuegoiv rcvroov i\cc/\yj7sv qjjfiv ev vsoo, 
hv ebvv.e kA'/iocvc/acv kxvtoov, <?<' ov y^?-, 
Tovs ocKcvots e7tclr,7sv. hs, w uTrccvyciG ju«5« 
rr.s dotys, y&j y^ocv.TY^ rr.s vTtesuaeooc 
ctuTov , (Ptyoov re rx sr«Vra r5 ^jxccti 
tJjj- ^uvujjlsoos dvTcv, $t tcivrcZ xoiSct- 

vindicat Paulo. Quae Eufebius ex Origene repe- 
tiit, practermitto. Ipfe Orig. I, 20. a. ita babet: 

Tf>CS OV ( xB-tTOUtTA TUVTVjV Tt.V 1 7T I ST 3 \r, I, . ) UXXw 

Aoyuv kut to ia.v z^vi^efiii/ if, avroon^tv rev 
itvcq TTctvXcv TKV tTtfaXH*> Origenes ergo libi 
peifualum babebnt, banc epiitolara a Paulo 
Icriptam effe, id jiie alio in loco arguments de- 
raonilrare volebat. Igiutr etiam III, 35o. diferte 
liabet : Xiyu ya.% tv tk vrfii ifyekievt o 7rccv>.os' 
?ro?,vfitg6is Key TroXuTgc/rw; — iv mca. IV, 60- 
y.cfj tv tv, ttA<; ffSgxUv<S o civro$ 7rxv>.aq <Pvn<>' 

, ■> j c' '«• « - v • * » \ 5 ~ 

ijt c^«r«f ro> <j4ts£<yv — o< «» x«/ rsvs carcass 

> / N S ' '•- < • a» _ * > ~ 

£7rcty,7S a6c.Q-y.oiv tffcscq, on c ifus Tew; aiavxz 

trsireiilKi o i ■: ray v<a& *• r. >. Infinitum i'uerit, 

vel unius CbryCoIiomi et CyrilH loca , in quibus 

trrs priores verfus recitant, quaeque exemplo meae 

ediiionis adfcripii, bic rel'eire. 

iTZaro-j] £r%itTcy. Sic et poltea in quinque 
Codd. invei;i. Ita cum aliis exbibet etiam Atb. 

led II, i(j. ttry^v.ruv , omiflo etiam rovrcdn. Ibid. 
/j'i. irteTg&rtv Kfcaisi tv — tc-^araii ray r,f&«pajv 
t/J>.. 

3. ^If^v] ^ccviFuv folus Wetlt. B. Tnepte! Eafil. I, 
87. it p'zgft rz.: TVfVJF&Ttc- Pro arbitrio. Vulga- 
tum ibid. oo.j. II, go. o (t-i^uv ru, s-v/ic^avrx r« 
caftan. Alii Codd. ibi , tw vivy.ce.rt. 

Qt i#.-T«v] Tbeodoret. p. i/jo. legit .avroZ. Ergo ixpiShtrev iv hfcci Tije /Jtsyockaxrvvvis iv 

4. mJ/jjAcTs' to<7outo) YgetTToav ysvofxsvos tmv 

dyytkw, ova otodX/c^ccrs^ov 7:ocq ccvtqvs 

B- ot< cv Xiirevgyixv ■/> <)c%& %gt?av , ttXXu. 9-iwv x«y 

IFOtVTlKV. 010 OVK tVl 70V TTCtgCHTOS CtiUllOS > fV 01 I i 

Xtiravgyet , ctXX £tt\ rvs fx.iXXouTr,<; iixovftewf. 

5*t/w yxg £t7ie Trots Toov dyyeXccv' vios 
fxov ei cru, eyco <7r,t.te*ov yeyhivjKol csj Kpry 
TiockiV iya tao/jtaj dvrco hs tixt^oc, ticy 

6 CCVTCS tfOtj fJ.01 StS VICVy CTC&V dtf TtccXtv 

hzccyc&yy 

addit: to dt uvtcv dUTtaig tmetyivaia-xtiv Tr^arr,- 

xa , avr\ Toy i i 10,1 i'JTCV. t'.i-ja.] -J- ray S-qonov. E. Ex 8 . r. Chrvfofto- 
mus hunc locum ncn lolum tractat XII, 7. 8. 
led et 583. Theoph.mes Ccr.imeus p. 229. memo- 
riter: Oij-ict rati S-gotou Tr,$ (tiyxXairvvtis Toy 
Bs«v. Sed Codex Lipfieniis habet: it ii-^XoTi, 
fupra lamen fcripto roZ S-ieu. 

5. tu» etyylxuv] A;h. I, 769. ex alio loco liic addit : 
x&B-iv ix l' c .^ic.t fiao. Jjm cum liic contra Apo- 
linarium difputet, dubitari nullo modo licet, feuin 
ita in fua Alexandrin-a recenJLone invenerit. Sed 
56.\. tuetur vulgalum, poft ytylvrixci. o-s, omiflis 
mediis , traniiens ad verf. 7. Ibidem in media 
orations omitfit verTum 9. cum parte ortavi. Ex 
his cfficitur, ut ex locis Patrum iimilibus — nijii 6. jrclxa] — E. Ath. I, 421. Rectius hie abeli. Ergo 
haec nan erat varia lectio, fed arbitraria mulatto, 
ut ia centum locis Iimilibus, iiaccyctyrt rov irgwrcroxov Its x*jv oiv.ovfj.s- 
vt}v, hsyst' Key 7iqoaxvvt]CTccrocaotv c&jtoo 
•yiccvr-g ocyysKoi Beov. %cy wqos uh 7. 
rovg ctyyskovg Key si" ticlxv rovg ccyye- 
Xcvs clvrcv 7t\sv(Accroe, y j^ revs Xstrcv(>- 
yovs ccutou 7ivtcs (pkc'ya. 7ZQog J? rov 8 t 
ytoV Beeves aov, Sees, sis rov ocioovoo 
rov dixvos' gcc&oog ev'durr,ro£ rj $ot@(jog 
TVS Qaviheias aov. t]ya.yrt}aocg ontotio~ 9. 
avvqvy tyij efs.hriO~ccs dve^ieev' dice roZro 
e%gi<re as-, Bees, Bscs aov sKotiov otyccK- 
KixasovS vjc.occ rovg fisroyj^vs aov. %ctj' 10. 
°"" [A^if.] y.ccr ecg%as, kJ^/f, rv\v ytjv B. 
iBspeklocaccg, %$} e'fiyx roov ' %si%qqv aov 
ha)v a ovquvoi* dvroi duoXoZvTcij , av ir. 
$i Sictfxhsts' xgq 7iccvres cis ly.dnov 

Ticchcctv- 

Kvgit , rr,y yw- 

g. oLveuixv"] Cbryf. in tribus Codd. Mofqq. r. /\. 5. 
u^tK.i*v. v - P. Sic et Cyrill. V, d. 70. fed co«- 
ftiecv- Yi a. 578. 

Six rcurc] Aliter haec Theopbyl. 883.. aliter Oe- 
cum II, 7 )25- c. ex Symniacho l.unlat. Oecume- 
nius, ut pfe fatetur, ex Eufebio nendet. 

13. Otocu'.viu'] otx/x,zn7s. E. Nullus meorum ita ha- 
bet- Codices Atlian. I, 56.J. ia hoc variant, eifi, 
ut novi Critici perhibent, Arlianafius vetuitior Jit 
Codicibus N. Teltanienti omnibus. Ita enim ar- 
gumentantur: Athanaiiiis, Alexandriae quondam 

epifco. ii.Ttoc^oiiOubYiTcvTaj' f^f ocas) 7te(>i&chciiov 
£,\i£ei? cxvtovs, y&j aAAay^cvra/ * <ru oe 
ccjtcs it* x&j ret etif <rov ovx lkKg-s^ovo-i. 

i3-[TeAcs\] tt^oV rlvx oe roov ciyytKw T/ad? t«C 

iipYiVLi ttcts y.xijov t-z oshoov «ou, fOJS' av '> ~ 

S» > a. ' « 'ft - ft- ~ 

i/t.aovy cv%i TtaLvries hat AeirovgytKoc ttvsv- yr ' e ' iUi - 

(AO&TCii US SlUKCVtCCV CCTTO^SA^OfJiSVOi dux 

revs epilcopus, vetnltior eit noftis N. Teftaraemi 
Codicihus omnibus: Ergo Atbanallus , (hoc eit. 
eius Codices.) maiorem auctoiitatem babent no- 
ltns N. Teltamenti Codicibus omnibus. — Se- 
cundum logicam beati Zopfri! 

12. 'ixi^mj Permuhi Codd. fpiritu leni exhibent. 
Cod, Aug. 6. in fcbolio: o^tx $e rev Ja/|s/?> rr,i 
svx.iX.txv tjj; hxXXxyys xvruv fo-ij/xxviv. xXX* 
7rxvTX /ah; uXXxhn x.. r<. X- Verum xXXx^fH 
non eit textus, fed interpretatio ret xXXxyK^ov- 
r«/. In edito Oecum. 11, 525. d. eit lt<«AA«£n«. 
Taracn xXXa%ii$ aliqui Codd. in textum retule- 
runt; meorum tamen n'ullus. Scilicet Chryfoito- 
mus XII, 27. a. in culpa ell, qui tXi^im et xXXx- 
*yr,o-e)iT</j\ fimul innerpretans , habet: vovtli xv m 
reiQifaaXxiev tXtiy* ovrwi xvrof rov xlcpov x.c*f 
tXi^si x.cq xXXu^n. 

oivrovi] -f- o,c f <ac-sl) s/nxrtev. E- Codices infimi 
A. B. D. E. Ifditur nee in margine interiore hoc 
oitentavit Griesbachitls. Laudo ! Quia enim fa- 
nae mentis homo iitiusmodi Codices iequatur? 

I4» &iXKev'ixv~i Sic, fed et Xtnov^ytxv. Ath. I, 527. 
83cj. In fua recenfione Alexanririna hoc nou repe- 
rsrat Cmesbachius, quod Alhanafiura , Uti neijus 

csteros 5io of&J-S 1 n q S ....... 

revs p.tKkovTt&£ y.Kv\^ovofxeiv cooTtj^lctv', 

A<« rovro Gc7 TreftpjoTeftos r\\j.ois TtQoat jew II, i. 

['Af^*f. ] h yd(> o $? ccyythoov KochriBsisz, V. 
Koyos eyh'sro j3^/3«;o£-, %&f Koiact, tiocqcc- 
@ccjis v&j 7rcc0(xx.orj eKufSsv evStxov fJuaBa- 
TiGdoalow' vices vjjjtfJs m0ev^ofjLsBot tjjA/-5. 
Kocvrns ccfjisAyjiccvTss cooTygicts j y\ris ctf%j?v 
Xocfooicrci XocXeljBaj 0106 TCV XVglCV , VTtO 
rcZv ocKcvaccvrouv its rjpocs ej2e@uico$r}. 

TeAa? J"«[XeA0S , .j CVVSTTlfACC^r'o^GVVTOS TGV SsOV^. 

X.V£it*X.KS. , \ -t '.. 

ovjxeicts re y&f regccui, ^j ncfKiAGtis 
SvvKfxe(Tt' ) xcy iritev'fJtolTos dylov fX£%i7fJtc7s, 
kcctcc n}v ctuTGu SiA?jcr;j'. ev yaq ccyy'c^, 

has II, 2. r. flXVCS F!7r?Bu£gt6V S". XCif \atjlifiglOV j;. TWV 

ceteros Patres , quos tamen fingulos ad certas 
recenjionas refVrt , omnino non legit. Ergo n Limi- 
ne quopiam afflatus, Pythiae fortafle, ita cen- 
iiiic. 

II, i< dxov<rS-c7tri ] \a\*i&z"a-t nee poltea in textu apnd 
Theophyl. reperi. Yulgatuna cum relu|uis babet 
etiam Cbryf. XII, 4- 29. Atb. 1, '505- v. P. 

Trupti^Fvuu.iv'] Aliqui Codd. vrctptipvuftt v ■> de quo 
iara monui. Clem Alex. 246 \> hoc imitatus eLi: 
fty] 7rdpxPE,vN(ri 7>;<i K>.ti$-nxi 6 ix x' J - V)l < iTr,7a " 

2. Xoyos] Theodoret. alicubi vlpo<;. v. pag. 554- Sed 
Chryf. XII, 29. b. c. diferte negat, vctiov Icriptum 
efle. Item Theophyl. Totum locum laudat Cy- 
rill. V, a. 20b. 290. 458. Ath. I, 3b5- 6. (TCCV, TTFfrf Y\S hcckcVfASV. OtSfAUfTVgOtTQ 

or; fAtpvycxri ccvrov' '/} itos ccvB$oo7rov-, en 

7. f7ti<r*.i7tTXl civrcv', yAuTTQCCUS CCvTOV 
&(>cc%v ti wuq ccyysAcvs' Jc|# ycy rt^y 

8- tzsCpdvooacts ccvtcv. * TTocvrci vniroc^ccs 
V7I0K0CTO) roov 7To6mv ccvtov. h yot(> TOO 

V7rOTCcjr%f CivTOO TCC 7KXVT0C , CVOSV CttpWSV 
CtVTCO 0CVV7rcT0C'<T0V' VVV OS GV7I00 CgOOfASV 

dvroj tcc nuvjoc v7ioTeTay}Asvct> 

F- in la-ee.ey.uS-)] xitrx etxS-nriv v.oy c-vu7rxB-itxv xctf 
etxsicrr,rx rr.'J srgo; i)ftot$ larV cani^ix. x&^tuTrwv tv\ 

iX. ^TXtXTOV OHK, Tf,i TTgOS UVTo» CIKilWVSaS' 

9. rov os fi>$wx/> rt Ttocg ccyysAovs y\\oitt<c~ 
phev @hi7rc(jisv Irjaovv, ok* to 7JCiBrjfj.cc 

TOU &C6VXTQV, icfy XCjfi Tipy l^S<pXVO)fXSV0V' 

QTtUS J. trstpxvwTXi u'jtov , xaj xXTifr.rxg uvrov t7fi rx 
tpyx rm fretsaw crov] ab xuf xxtis. ad <rov — . 
Quinque, quos poi'tea confului , iita etiam omit- 
tunt. Omittit adeo B. apud Birch. Servat A. 
cum aliis. Similiter 12, 20. aflutum : ^ fieh&t 

XXTXTO^evSttC-tTCtf. 

8. 'c£u l uiy'} Ath. Ill, i3. (&xl7rapa. Voluic, j8Ast«» 

2-] Plus quam vicies hunc verl'um laudat Cyrillus. 

«o'|>j — i?i<p. ] Kaec equidem ita accipio. Prima 
ria enuueiano haec eit: rly i'AXTTupiw fi\t7rc- %7J00S %CtgiTi &SGV V7T£g TtOCVTQS yPVCtfTCCf TOiVKTOV. fttv fTi^xva'/tcivov. Secundariae enunciationes autem 
ita inferendae videiitur: r'bv It i))<rov> (Z%a%v rt 
7>a.P_ xyyiXcvi i)\tCTTu>Uivov /3Xt7rop,n; c7r&><; %ctptTi 
B-;ov vn\p_ Txvroi ytv&--iTcq S-x-jarov et: eftx to 
TTU^tlUoe, TOV &U.VCCTCV Oczy XUf "fifty 'tsitpcivoiutvov 
(&\tv ou.iv. o yxg oe^eraAos Tct oict rnv irpo$>]Tov 

0>)B-$rTCC TT^OFX^ftO^Sl T® ZZ 1 '®' ~C,i0t OS TtfJTU. Y,V 

Tel ^poetPlftii/et. 7tsp\ MvTov, To fXotTTuB-qvaf \ TO 

?i®a.wS-y,vcti xuj\ t« 7ru,vrc. ecvra) vTroroc^nvaf. 
a \ r *. \ 'i ' ~ ' ~ • ' 

XOLV UiV C'JV, fllfK) <U,7TU CgWfCiV ^J^fS"ft» TCC TTifJTX, 

v7roTiTuyuhot-, ct\X ovv ys rov figoc,%v ri sXctrru^ 

fiitev , tT( Ot XClf TCI 0%*! XUf Tipy tTitpXiaJfAiliOlt 

%upiTt S-sov'} Ita rnei omnino bmnes. X«^?» 
loco %xgiTi , Wt-tft. laudat ex uno Cod. 55. Is 
eit Uffenbach. 2. cuius accuratiiilmam et criticam 
notitiam debemus S. R. Henke, quern vide pag. 
\A — 20. Helmltadii. 1800. Praeterea Birch. 
a correctors, ut ait, in marg. Cod. Vind. Za\. 
notat *;&>£<'?• Vide Alterum in variis lectionibus 
T. II , p. 5i.9- Equidem de hoc loco ita cetilec. 
Velauus Origenes, ut demonftrare poffet, Chri- 
Itum pro omnibus omnino, adeoque etiam pro 
Jiderihus, tanqunm r»nimalibus intclli^entibus, 
except o Jolo dcrj , mortis fuppliciuro fubiifi'e, ut 
alias lectiones, ita quoque banc, ex verbis vvreg 
Tctvrosi fingebat: '/. u % ii ^ iav vero interpretabatur, 
Ixros rov Bsef > excepio Jolo dco. Huius leclio- 
nis meminit IV, 41. e. 42. ita tameu, ut j£««:rt 
etiam laudet et inlerpretetur. Ex lectione %>, % 
autem colli^it, Chiiit'.im mortuum effe, ev% vntp 
u:$-pa:7rct)'J fionet , m'aXx xov/ ttuvtos Xoyir.ov- EJia 
haec deliria liominis r'uribundi, quilibet mentis 
compos per fe intelligit. Quia immo addit etiam: 
«rsTo» (quae audacia-' quae velaniaJ) yd% 

vrr't^ CAf>2,J <£ fi g x | y £ 5^3 

»«■££ «y.9-£w* - <i'6>i' |t4?> uvtov <petirtcit» tnuotgrtuars/y 
yi-jcXT&uj •tcchx.tov ■> evxert oi xaf vtt)^ v.Wev 
Titof — 'a»> vTTio IcT^m' (Rurfus dico: ins Toil- 
haus ! ~) cvde ruy v^^uv vrxyrai; xxS-»cuy 'oyruy 
haTTtov rev §-ieZ ■, Q Demonlf.ratio .') »? h rco ju/i 
^25,5.) dvtyvuutv' ccrgcc &s ov xa-9-ct^i ( nitni- 
rum, ut Origene-. accipit , KfMC£rtyfter«v. Qhuvtor 
etvrev x- r. A. Rurfus 3g2. b. utrumque habrc: 
i'ras £«§ in , r, , £&>£<<; Bsev V7rt(> ttoivtIs ytv<rr)Tcq 
B-ctvfCTO'j. 593. c. f&ovsv lyjc-ev to 7T»yruv rr,( vLfnetp- 
Ti'*5 <?o£t;«* iv r», vttiq ruy eXav % & %\ f 9- i o v 
ruv^Z oiy«X*^ity in tuvrSy. Hanc, ad itabilien- 
dam opinionem fuam, ab Origene, tanquam 
crtbodoxo , fictam, et interpretatione ems corro- 
boratam lectionem, arripiebant Neftoriani , et ex 
ca xilt ay$-$s>~ev difputabant, eamque defende- 
bartt contra orthodoxos. Id clariJIime apparet 
ex fctaoliis editis Pfeudo - Oecum. JI, 3^8. A. 
52g. a. b. Quoraodo ifte locus in ediio legatur, 
quisque iple potest cognolcere. Pveddo bic iitum 
locum ex Cod. Aug. <j. qui polt intr-rpretationem 
ver borum , ^et^trt S-ctv , ita pergit: ishy St, e><; 
et ys7«£tccvo} Tra^zx-ofivrt Qcormmpurit . (lepra- 
vant. J3irch. -xct^j.-xRievrty. Inepte! Atqui non 
Neitoriani, led Origenes hunc locum ita corrupe- 
rat. ) rr,v ygtttpiiv (lectionem proborum Codicum. ) 
xctf Xzyeviriy' ottox; /^a^ls Ssev' ravre xotrei- 
<rxSf«i^avTE?» art t y e t x K <r t y to-%iv Z£iro$ rev 
Bscv Xeyev (etenim ^;«ifs?> et > £c&{ xiyo<;* 
ut duo diverFa accipiebantur.) evjjj 'ivucrni ert 
?zv^cvu\yu cv e-vtvv v S-so'rsj?. (Hoc ergo ex 
iiiorum mente elt YfllU Sriev ■> i. e. xwU rtji 
B-sltAi (p-Sireug.) tt£:;raf ydg. (Ita nimirinn Kefto- 
riani auctoritate Origenis dicebant. ) ort %&$* 
Sscv V7r\% vrxyrl? yevweetf S-fCvure-j ' a?,^ e -sqS-o- 
^o|e? x- T. A. Continuo ibi primum urgetur, on 
Kurctf ('tl elt, in Cclicibus fcriptum fc;[tur.) 
%K%trt &eev. Deinde vero vVypttlMTtX-tfe nctf 
•j7reT&iKV<; altera, ficta ft falfa lccito,' c^j-^i^c. 
ut icilicst auctori ifti videbatur. explicatur. i'ar- 
K k tern 514 Of 2 /') n^«f tem huius Tcbolii, fed corrupte, exhibuit etiam 
Birch, ex Cod. Laur. 7. Verum ifta lectio, 
%P£l$ 9-icZ, tamen etiam aliquibus orthodoxis, 
ut vocant, probata eit, in his Tbeodoreto, qui, 
ut iple in praefatione prof.tetur, tam Origenis, 
quam Cbryloftomi , interpretationes ante oculos 
habuit. Is ergo p. 557- ex. 40/j. ita exbibet, ac 
plane, uti Origenes , interprets tur , ad defenfionera. 
liuins interpretations etiam adbibitis locis Rom. 
8, XI. et Luc. i5, 7. Vu!.:atuin urget Gbryf. XII, 
4c c. 41. a. Priores editores Eaiiiii exbibuerurit 
7?cLjTa\i , loco Trxvroi- Forte ex mente Kalilii , qui 
laepius Origenem temere i'ecutus eit. Sed in edit* 
Garn. Ill, 401. nota a. ex Codd. defendilur ttxi- 
to?, uti iple etiam in illo loco inveni in vetuiUf- 
rimo ac praeftaniillimo Codice Bafiiii Auguitano. 
Quid, 11 ita poliea ex Codd. N. Teibmenti cor- 
rectum fit? Mirabar, cur non etiam Origenps 
invcxilfet TrziTuii, cum id optinae conveniat opi- 
niooi luae. Ac profecto IV, 4 2 - *• et & iaepius, 
( ut hoc loco, et 71. b. 3^2. b. ) jretjToj, habet, 
t.nuen auctor huius quoque lectionis videtur ex- 
titiile. Ibi enim ell: vn'i£ ■xa.vrut %a%<\ &i&v 
ec-x-i^-An. wreurtit fortnfl'e .irripuit ex verl. 8. ubi 
faepius eft rx irxvrx. Qui poitea detenfuri funt 
%s>el', hioZ* ita, ut interpretentur, ex'cepto dco. 
c:s fuad°o, ut ante B-toZ addant etiam rev. Aliud 
enim eit, %<->£; tyzipzAu, X u i it > GietX&ytrpcv, 
sliud , ^ji'gU &~cZ ■ lioc quidem. fcr\fu. I\smo 
graece Icons co Jerifu. h. 1 fcriplerit, %dtA$ ayyi- 
A*>i», fed x,u$i rut ctyyi>.6)»- Eoripidis Hecub. 
a. x^Z'S ux.t~of, ut foitali'e WetUenius cradebat, 
hunc locum non defend::. Vide Harpocrat. p. 
172. Etenim, exclulo roZ, Lie locu» alirer ex* 
y,\\car\ non poteit, quam cxplicatus eit a NeTlo- 
y.zn'.s , Jlur natura divina , out a me, in editions 
priore, Jine dm. id eft, l l0 » £&>£,«-$■{/; To? .Jruv 
xtq i'/kutx^hQS:.; ttolp k-stcv. V. Matth. 27, 
4^. Theophylactus p. S91. totam illam cum 
tv\itoiiania difputationem appella: ^.Xii/xc-.*,',. 

Vultja- 04*2 <) 'E & f a i o v e*. *S 5*5 

Vulgatam lectionem firraant etiam loca fimilia 
Ephef. a, 5. 8. Ad vocabulum ecvru , vet hi in., 
nemo videtur attendiffe. Confenfum ia vitiolis 
lectionifaus lie dictarurn verjionttm . Latinae et 
Svrae, nemo mirabirur, qui accuraiius non ad 
hunc folura locum, fed ad plures, praefertim in 
Acfibus , ac in Lis ipfis epiiiolis , atienderit. Mi- 
jabile tamen uni et item alteri videbitur, cur 
Jaepe etiam Chryfoftoinus fit ab iitarum Verfio- 
7ULin partibus. Cur ego non mirer, hie ncn elt 
dicendi locus. Addo poltremo loca Atb. I, 44. 
et Cyrilli, in quibus conltanter legitur , %ci%tTi 
B-bcv. II, 369. c. V, b. 285. V. c. 24. 72. bis. 
A6: 187. V, d. i32. VI, a. 89. 92. 126. 1 38. 
225. et (ia Anathem. contra Theodoret. ) 23g. 
( Sed V, a. jQ$. in media oratione delunt qui- 
dem , oV«j — B-ctvdt cv > fed ex lioc nihil effici- 
tur, cum in reliquis locis nominatim haec tribuat 
Paulo. Fruttra ef<;o de hoc folo loco Senderus 
(Hermenevtil'che Vorbereitung Stiick IV. 8. 253.) 
gavitiis eft. Cyriilo enim uti ceteris PatribuS, in 
ulu eic , Taepius verba maxima nctabilia in media 
oratione omittere. Vide hie Hebr. 4, 12. 5 , t. 
6, 4. 7. 19. In gratiam Seml>*ri autem , ut etiam 
polt mortem voluptatem ex Cyriilo, quern non 
nifi ex indicibtis ncrat , capiat, hoto hie alia 
etiam loca » ubi baeG attingit, line iftis verbis, 
I, g. 12. Ill, 554. IV, 07 1. V, a. 624 tk)f. V, d. 
24. De Origene ad fuperiora hie Icium addo 
lhotii indicium bibl. p. 4- edit. Hoefcbelii : 
Kx^u^il xuf if/.yv%svf rots dregtci' Vide mox. 

v^s§ 7rctrrhr, ] Quivis fanae mentis compos, prae- 
ter Origenem et eius alTeclas , intelligit , explican- 
dum elfe , jjjreg srttrrif uvB-^mttov. Sed OrigeneS 
vr«5t705 accipiebat loco, vurt^ irxvros <,»«t/ Aeyj- 
nov. Inter £#« Aay*x« numerabat etiam tot cirgx. 
TJnde vero i/irig 7irot,iTof L,uov hhyixov in hunc 
locum venerit. nemo facile explicable Videtur 
e.'ijo Tray,, neuiro grnere explicaffe de hoc uni- 
K k 2 Qerfo 5i6 CJidZ /O Yl $ o s "^ " ' * - 

§ avoir ov. %7t%s7ts yocg uvTa, 0/ ov raio. 
Ttcivrcc ?(£/ m ov ru ttccvtoc, tfoKXovs 1 
vtoCs hs ctifcctv uyuycvrot, rov cifXtfycv rrjs 

craTYi- 

vofo mtindo , ac de rebus conditio omnino 
omnibus. Verum ita dicendum fuifiet, Itt\q tov 
Trotyro^. Univerfum enim Graece, nee 5T«;, nee 
Ttrxv appellatur, fed ro -tixv- Veruntamen de bo- 
minis luribundi I'omniis omnis vana eit difpu- 
tatio. 
to. tTPZ7ri yxg xvra ] nimirum, r<u £-£a» kxj sr«»rg v t» 
ov ta #«gm /££' r ^4 vxi% jrasyro; lyive-xTo irxvx- 
r»v. Huuc locum ita refert Cyrill. I, a. 5$5. 
'td'tt y*Q, taeis $ns-\y rov «f^sjyo» t?s o-urn^ioti 
r.u.013 i"tx 7rct3-r,/axrav TS>.Si&iraj- V, a. 762. {»■££" 
9FS reXeiciitrctf, line varietate. V, b. 220. attingit, 
et £«ij5 , loco GUTygtxs babet, nee a/iter ibi legi 
poteji. V, d. i5o. i-r^eTi-s yxg oivTot (in marg. 
a.vrZ.') — xyxyinrc* (in marg. «y*y<?»r».) ad 
fin. verfus 12. Sine varu.faie babet Atb. I, 44- 
Thcodoret. 558. ?7r£f:r« yxg x^tlt. % Avrlv reiert 
ad Chriifcum, feu, ad to* S-eiv xlyov* ct^iiyli 
CAfdicat de humana Chrilti natura, ^ngl rn% 
>.n<pB-eie-r,i (aj-aAsj^S-EfV?!?.) (five-ius. Vix iidem 
babco ocuiis meis, Theodoretum in primis magni 
facieus. 

«i/t»] Baiil. I, 54r. interpretans Jef. 8, 18. Rov 
iyu r- ^. a. docer ex hoc loco, Cbriftum ilia 
apud Jefaiam fermocinari. Ergo ibi omittic hos 
KUTsu, quod tamen lino ullo dubio de deo patre 
accipiendum elt. Ibidem ahefi a:ruy, polt cutii- 
trt'aK, III, 17. transport: dS 1* — eV ov. Qui- 
bus femcl decretum eit , omnia in litteris facris 
N. Teltamenti conlundere rt porvertere, ii adeant 
Patreo, Codice* itercjuiliniarios et iitaa fcurriles 
verjlcnct. 

ar«>iAaS'S vt«v<i~i nimirum, h«rn}ncs. Sed f«cun- 

dum ochxy^ocs uvroov dtx 7:a^^y.clroov reXeio&Gsy. 

A. 11. [He Acs-.] ['Af%»/.] 0, re yetQ uyictfav y&j Tb.es t2, 

ot ciytcc£o'y.evoi, i£ evss Ttolvres' <5V fjv ctirlccv*™*** 7 "'' 

ovk i-7toii<TX vveT0t l cl^XCyovs oivrovs v.ot,Xeiv % 

ii.Xsyoov' cc7ic(.yysXoo ro ovoy.cc aov rols cioeX~ 

Qo'ts y.0V) iv y.scra> euMXyvlots vyv^Tcc as. 

iZ'X&i TtuXiV eyoo sffoyotf TTenotVoK iii oivrZ* 

%cy ftctXiv' loov eyoo a^ roc Tiocidicc^ oc yoi 

tamest U, it. A. r« fisyuXii r. a^ct ?. x.af hi to* hjecyyi- 

v \ <X " , / ~ ~ / 

A»o- ( K«f y.clj Tr, tTTdv^ieti Tr,i %£l?* v "yt»yijntn* 

r \ •' -i f ~ ~ \ " 

I X.UIJ in TlCTl TCtppxTO) g. TU» VYlCilVt. KUj TV\ A. 

ceWTS/C6/3§/«i'.J tioiXQe) , i uyitcl^&r koj It ayt*- 
^ilfLSvet. 

dum Orlgenem urgei quoque Hint viei. Con- 
itructio paullo turbatior ell. Igitur ita orrlinanda: 

> v /' ' « " t . V* v_ 

t« 5r,2i<ro« — «yay<jyT«t — TiXan<rcL\- H7r^i7ii 

yxg cevrov et TtXiturttf confiiicre nequeunt. De- 
beret enira elFe TiXitu^r.va^ > nimirum , virl rtu 
S-tou Keif ircCTgo;- Atque ita quoque ccvTor mole- 
Itum elt, loco rev, aut kv rov. Codices conie- 
cturaj omnes vanas arguunt. 

11. 3"*' kh — A^y<v»] Suis verbis refert Atb. II, 357- 

12. iv f/Aa-u — en] — E. Baft. 1. 1. Nccjue enira 
pertinebat ad eius confilium. Ergo in media ora- 
tione omiilt. Ergo etiam de hoc gaudere pdterat 
Semlerus, ut de mille locis Patrum iimilibus. 
Ath. II, 557. in fine verfus alTuit: x»^-»« yfygt*- 
•xx cq if rift* xvtfav. 

i3. xuf v£\tv* *y>» — ivrm] — E. Bard. 1. 1. MeMey 9 Beos. €7tsl Ivv roc Tfa^iX i4« 

XSXCl\30\Y,K3 UC&gKOS ?(£/ UifJtMTBS, }{£$ olvTOS 

710:^0.71 hricrlcDS yaricyj tcgv dvroov , 7va 
ot& rov BecvxTcv KciToczyiiay rev to 

K(>Ot7CS €%OVTCC TOV BxiCCTOV , TCVT£~l TOV 

aiccQchw Kg) duoLKKoi^ rovrovs, ccc/ij. 
($o$& Bccvcctov otx tjccvtgs rev £gv tpofcot 
Yj<jctv douX&ccs. 6v yxQ arwcu ccyytk&v 16. 
STHhaiA&civeTcti, «AAa axtgfxc&Tog ccfagctxjx 
l7Ji'hci}j.$ttveT0Li. oBcV oo(pntAs y.urx 17. 

Ttccvrcc rcls cco?\(pcis c(aqig)Byivolj, r {vcc lAeff- 
fAccv yiViiTOij •<#/ 7irtas ccf%ie$evs ru 7;<>ls 
rev Becv, lis ro ixdiKeaSoq rds clfxcc^- 
r'uxs roZ Aaeu. tv £> yoto 7?s7rcvB?v 1 8. 
dvros Trei^cccBe}?, ovvctrctf rcls neigcc^o- 
TixttrZ*'/. pivots fcoKiByjacii' [Tthos. ] 

*OBiV 14.] Ath. I, 44. 376. 4«3. 755. II, 18. umocne k^ 
<r=£«^>'?. Sftmel habec ctuin II, 465. twe In tj 

•$-g!«trj> Toy — tsi> .9-etiti.Tci/ itxrcnyijcrv,- 

lG, i7rtXctfi%*HTcq~} Cyrill. I\', Z.)5. ijru ^*§*«sv9,', &d 
240- et alibi vulgatum. Sunili iiiodo n-.ox Mill. 
ex Epiphan- &t|j6<r.9«, loco iL0*r&;<>.ia-*T« , laud-it. 
Hae non I'unt variae locliorjea, led arbiirariae 
mutauones. Atb. I, 37C totum locurri Liu^I.ir a 
verf. 14. ad 3, 2. 7ro,t)g-ctjT( u^rcv. Vide eliam 
722. E. Ill, i.^oBsv ['Af%>f.] ecSeXQo) uytoi, KXr^eocs 

iffOVgCOViCV \A2T0%Cl y Y.Ct.T0tVCY\/JaT8 TCV CC77C- 

<?oAov }(&) C6$x te ?t& r ^ s opo Key lots tjfAco\\ 

2.* ln<FOVV %^l^OV' 7J15GV OVTOC TOO 7101)]' 

acevrt ccvtcv, des %cy /xocvatjs ev cAoj to> 

5'Oikco dvTov. whetcvos ycc(> acfy\s CVTCff 

7*cc^oc pxtvaTfl yfyxTetiy HOtS* 0(TOV 7t\&OVO0 

TifJ.Y\V e%g< TOV OIXCV KOtTCOaKSVXCiOCS 

4.CCUTCV* liois yCC(> CMOS Y.OiTOMTXevOi&TOij 

V7T0 TWOS' Oe TOO 7tOtVTO0 KCtTOMTKevOtJOtS, 

7Fi^cs iv cAa> too cw.ao covTW* us Bspot7rcov, ''"'*"""' 

its 

III, t. E. hi lyKulvtsi. vetcZ' [ft Tict aactutS^uv xy. 
tv «AAa> a-iTTTif^ji^tov !'/• ftf tot. syK&if-it rr,i 
ny\£i, %stzov rev Ssou kuusi xyttfctirlMi-] «asA^«* 
ccytot > KAKcrtas. 

Ill, 5- 3- tv, /3. T»j{ x.3: 1,30 • eLiiXQol, ptvve-Kf fii» 

III. i. iTrav^u-vlovl Ex. uno Cod. Theodore:, p. 56t. 
iiocatur (TTcvgxiuMi 

j;£i5"o» triTtvv] ikpov* Xt i?, " v ' ^ ,um 4» I 4- con- 
tunclit Orig. IV. 43i. etfi nominatim 1-audet. Ath. 
I, 56i. 370. 37i. 376. HI, 7. 10. 11.. omittit 
jftirti. 

3. s-Aei'utras] pi'^ow;. E. Balll. 1, 42S. Mox orrrJtit 

itras » ec kabet rurlus ftn'^etx- pilC^ovos etiara 
Chrvl. XI! , 55. a. Vulgatura VII, 416 e. NetVue 
huiusmodi lynonyma pro varus lectionibus ba- 
benda lunt, ii praefertim. lint probabiliora. 

4. 7r*f — IttS r <? «0 — E. Chryfl XH, 55. v. P. 

Mox Balll. Ill, gS. '0 »/*f Tixyrei xxtxtk. 520 ^3 6^ a n f o £ .••-■*; v -v. 

Of, GtiS ViOS Z7Jt TCV QiKCV (XUTCV' OV OMG? 

hpev V/AfTs, icl\7te$ rrjv 7iu^Yialxv ;<£/ 

TO KCtVXVy-<Z TY\S ZhTllhs //*'%£< TihoVS 

@s@ccia.v xo&Tci<r%oopev. $io , kocBcos Keyst^- 
To 7tvsZ\xot, to ayioV aypcgov, iccv T>fc 

(PaOVtjs CCVTOV cl>COVtJt1T8i fAij <TKXt}(>VVi1Tcxj. 

rots Kccgdlxs J/uav, as h r« 7iot(>oLn;i~ 

Y.%CCC\J.U>, XC4TCC TY\V T t f.V<(>OLV TOV 7T?^CC(rfXoZ 

sv T# lf>Yi\A(ti' bv iTj'etgecvccv fxs cl KczTt-Q. 
fss vjjicov, zocwiaccguv ps , ^/ hacv roc, 

kgycc 6. *vj a? t -j- «. E. Apud Atb. I, 5oq. variant Codi- 
ces inter ' v et 05. r. P. 

f^XV TS ^' /3 £ £] ~" E. NuUus meorum omittit. 
Chryl. XII, 55. d. 67. a. urget adeo T.?A«^f» led 
affuit: tj; ycig eXir&t fV*'.5-^/s£», quod tamsn pro 
interpretatione babeo. 

<)•] £» $ox.ipt&<r'iei nullus meorum agnolcit. Tamen 
ita, loco e^oxtfictcrecv pi > notaiur ox \. R. C. I>. 
E. et 53. 17. Vulgatum cum relicjuia liabet Cliryl. 
XII, 61, 67. Cyrill. I, g. Zcfi. qui plura ibi ex 
hoc capite laudat. Scilicet Clem. Alex. p. 45. c. 
temere non folum PI'. 94 , 9. loco u'sxiftatntn 
legit h h'oKiuo&Tt'u, fed id ibi adeo urget: jj Yt 
e iKtt-icttri'ot t/j lr« j Ut ergo tamen aliquid Gries- 
bachius videretur tribuere ifLis Codicibus et Cie- 
menti , |» ooxifiXTict olteatat in iuteriore margine. 
Cur ergo fupra 1. Cor. 7, 3. propter iitos Codi- 
ces fcurriles oSsnX>m adeo in textum recipit, ex- 
clufa nnice vera lectioue, r^v lynhtfrdrw iweietv, 
Forte, quod ibi Latin* vulgatd accedit? Tan- 

quam CayeS /£>— /*j- '£ # q ec I o v* *^y £ -\ 521 

10. sqycc /uou rsceccgccKovrtx jity. ato 
71 'goa oo%9 tact, t# yevecc heivy, Ttgq emov* 

CCe) nhCCVMTCtf T# KCCflOlX' OtVTot OS OVK 

11. eyiaxjocv toes ooovs pov. ojs alfjioaos, iv 
ry Ggyy (xov'm€t haeKsvQ-ovTotj hs try kcctcc- 

Z. 12. wctvffiv fxov. [ c T^75f/3«.] [ 5 Af%>].] Q^tcs- '***&* 
re, ctSehCpo), fxy ttots ttdj ev Tivt vpZ» 
xetgoict Trovqgoc wfffStcbSt ev too ccTrowvetf 
1 3. duo Seov £fio\rcs' «M« notgccKccKeiTs 

ro gy\ij.?$ov xxk&retf' wee \x}\ trkXtyvvBy 

rts e£ vyioov ehrentff tJj? ce^ct^rlocs. 

i4« yLsrvxfii yoi>Q ysyovocfjisv rev %$i~oZ, iuvweg 

tv\v clg%t}v TYjS vHo^ecaeooG fJ.eX$t rsKcvs 

(se0t*!cev 

III, 12. Z. <7«t/3/3arft) /B. ro/v nfnv?* dfrsXQat, fi\i7riTt 

fCK TOTS tTC.f. » 

quam ea cum reliquU eius generis verjlonllut 
non folum e textu, led et ex interpreiationibus 
Cbryfoltomi peffime corrupt3 lit. 

10. Jii] — £. v. P. Ex iis, quos poltea confclui, 
emittunt etiam Oecum. Aug. 6. et Theonbvl. S. 
Cliryfoltomus XII, 61. cum it-liquis fervat. Ex- 
clildit eciam Cyrill. 1. I. 

i4.lhy~\ tuvtyi. E. Ad Latinum, huic. la ineis 
nullum elt veitigium huius isctionis. 

I'a. tt.o'iXQoi'] — E. Eafll. Ill, i So. mox deelt «jr«sr/«;> 
j'cinde elt: hi to uiresrwaf. 

»3. tk l| Ipmv] *| IfAuv th. Sic et poltea invent 
Primo vulgatum, deinde fie. Chryf. XII, Qo. 67. 

1 4. *£JJ**] Tbeodoret. alicubi uxctgxw. v. p. 565. WfAsgov lay rr>s (pavrjs ccutou ccKovfftjre^ 
\W crttXrigivtiTe roct itetgSlcts vfJtaV, cos iv 
ro) 7ra^o67TiK^a<Tfx^. nvh yug kkov<tccv- 16. 
res TrccgeTiiKgtxvc&v, aAA' cv ndvTes oi 15.] v. P. et Chryr. XII. 6{. c. Oecum. II, 33?.. b. 
33g. c. Cbryfoitomus agnofcit quidem vulgarera 
ordioem, attimen polt finem verfus i/^. ftatim ic 
interpretatione tranfit ad 4. 1. 

16. fat;] Alii, lit Tbeodoret. p. 565. rlvis leguntj et 
kxt ipuTKriv explicar.t, r/cfs — 7nx.ci7rix.^a>icit ; 
Reliqua , aAA* — y.uv<r'ia%y idem cvx. d7re$ct*Tt- 
vri, c.XXa, tatS" vvoKfitriv accipit. Quam vita- 
tcgtriv hie inteliigat, noo perfpicio. K*.9"' vvly.^t- 
<rn dicunt grammatici, cum \"?,<7t<; aiiqua ccrta 
psonunciatione et quodam geflu corporis refe- 
renda elt. Si priora x«r" tpaiTKTi* explicantur, 
loco «aa' 00, fine dubio , aut &,? cv cum inrerro- 
gationc, aut elxx' ovv, line interrogalior.e, legen- 
rium. Atqui ncutram correetioriem Codices per- 
mitiunt. Tot n in ergo verltiiu e ;uideni y.a.r lipu- 
tttuv interpreter. Forte ipfe Tbeodoretus vTtly.^i- 
<ri: , loco liPvvstu.;, a'ecfcpit. Multi Codices boc 
v.. 'It; nullam interrogationem b.abent, fed demum 
verJo 17. rin <?L Sic nominatim elt in Cod. 
Aug. 6. in textu et in fcboliis. Ttiti */<*■% Ironic* 
expJico; pouci enim aliqui. *AAa' iv 5r«:rj?, 
fed 7iou o/rtnex, Atqui oraues pccc.arunt, praeter 
Jofitaui et Chaleb. Ergo boc ironicum. vSic et 
1. < cr. to, 5. visions, loco 7rXs~s , Ht leu jf*«-e?j 
dixit. Chrylbftomus data opera hie lumnm fecit, 
ut lie fe clam fubdacere pofiet. v. P. Loci Chryf. 
Tbeodoret. et Tbeopbyl. toti legend! , ac Tbeo- 
pbylacius quidem etiam pag, 900. edit. Lond. ubi 
ett; TxtTSS UTruXitTO TfX.ry ytt.Xt§ Key tr.'rcv- t^hBovrss £% cityv7ircv wet fAoovcrms. 
^.[Tehos-] fAffcfc] rlat Su *&•*&& J££** t 

TS(7(jCC$CCXOVTCC t'T)]', CU%< Tc7s K[ACt(>Trj<TOC(riV-, 'a&v 

i 8- u>v rol xahot rnsaev h T$? Iftjffttj rl<n TKf &' 
as oofxoce pii iiGshtutTscBcq sis rr,v aotroc- 
7tc6vaiv cLvtqv, si [uq rets ctxeiByactfij 

1 9'H&f @he7?ofjisv, on own qdvvr,Sr,7ecv iweh- 

Seiv <JV ocnt^lxv. [Tt'Aoff.] tJa»«t«0. 


©.IV, i.['A£%>].] $o@r.SwiJiev ouv, \x\\ Tiers kutcc- 
Ktntofjiews e7iuyyeXlc&s hcrshSfiv hs rr,v 
KccrdTtXvtjiv dvrovi oony fis t£ vpoov 
i. Csegri'/.hoq. ticy ydq i<r/x?v iv^yyshia^- 
va-> y.c&Sx7re(> y.cfKslvci' cchh' o\)K olcp'shv^sv 
o hoy os t7,s ax,orjS exetvevs, jujj * abyze- 
xgayJicvs tji Ttfett Tcls uy.cjcajiv. 

£i7Sg~ I\ , I. 0. t~ y T~,i y.§. t/SJ. K$t\<Poi , foSti^teHf, 

f.-.-cri, k&tc/.a- i~ o •■'.'. <', $irtcyyi\iGi ursAS'tiii in 

\ / ~ '« - v ~ 

r/,y x-ttTUTTccvriJ roll .Ti-:v , o«ky,. 

tj. £ff*S»] IVes-ev t tirtpg,*. E. t-nrev Clirvl. XII, fij. 
d. et Cyril l. I, a. 22". e. qui ibi llnuUt ad verl". 1. 
cap. /,. ac denuo verf, g. Bafii. II , 8. rr.uiy Pirifi 
rx v.u.-.x ; 

IV, 2. trvrptytgeipirtfjl rvymnPotpJrcv^ Ira poltea 
etiam in quinque repcri. Chiyf. XII, 6-\. c. 
fuyt.i%e<tfi.'^r<i- Forte per errorem. (_Tres enim 

Code'. hasgxoiAeScc, yu(> hs rriv xotrxTTctvaiv 01 5. 
>m5sv<TuvTe£ t kccBoos H£fgKfV* &£ o>juoo"a 
«y Tjf ofy# ^ueu* 1/ hastevaovrdj hs ryv 
xar«7T«uo"/i/ ^uou xc&itoi roov s^yoov cltio 
xccrci(5o\tie xoc/jicv ysvr\Bivroov. eigvjice 4. 
yd(> 7Tov Tteq) rfc t^ofxyjs ovrcc' Key 

XOCTS7TOCV(TSV BeOS 2V Ttf $(*£(?<% T# iftOO^XI 
CC7SO 7IUVT60V T&V SgyooV CCVTOV. ?<#/ h §. 

TOVTOO Codd. Mofqq. Chryfoftomi confentiunt in crwyKt- 
KPctfAtvovs , nee aliter eft in Damafc. edito el in 
Cod. Mofq. g. Confenliunt etiam Codd. Mofqq. 
Oecum. n. et Theophyl. d. ) Mox idem 65- hoc 
vocabulum explicat de Jofua et Chaleb. Cyrill. I, 
g. 3g4- e-vyx.%%oct.i*.tvov, ev TtTtt, quod eodem re- 
dit. Sed VI, a. x5. trv/KeK^ayAvovf rr, ttith, 
Tjbi monet, propter hoc ipfnm vocabulum: rr>» 
O-eoirvtvroir yf>x<pw av <r<£>$'3'£* raw k*%i» SKpac-uvt- 
C-iva-dv , recte vcro explicat i»ev<r$-cq. 0< ukov- 
(rxvTSf h. 1. non fuut , qui fimpliciier audirerunt: 
•mnes enim audiverant et ad omnes pervenerat 
}.oyo<; ux.o~i , feu auditio : led e.r,ov<s uvtis lunr, 
qui ita audiverant, ut etiam obedireot. Mox eft, 
TiTev>rccvTss. Ii autem eraDt Jofua et Chaleb. De 
reliquis dicitur, eos uon efl"e rvyxix^etfittievs tjj 
■x'iTH Te7s »koI <ru.<r t > h. e. non coniunctos cum 
cicdienlibus per fidrm , quam hdem fcilicet ifti 
duo obedientes pracltiterant. Xvyxix.£c&pii>o'JS in- 
lerpretor, o-v£iv%9-i»rct? , ciKSiojS-'ivTctSt IvuS-turon, 
eioi/s) its tv v.?u.y.a. noy tv raft*. Schcl. Cod. 
Aug. 6. explicat: (£% ftvce.x.ex.£ctuiy6v<; r~ t tcWh Ttt» 
"xirtvT*vTo)v* Ttroi r<vv Triel %>cXtp. ixitvovs y*g 
Xiyid <x.x.ov<r&vT*s {h. e. TrtnvirttfTXi- ) 
v. P. 

5. «/« ? ] U tut. E- CyriU. I, a. 228. touVo) TTaAiV* «/ hasKsi,<TO\rotj he T»jV 

b. Kctrccwcivc-lv pov. Ittp; ouv «VeA«7rrr#/ 

r/vccff haeh&eiv in ccvrijvy ?(&} ii 7t^orsqoy 

hmyys&tff&brss ovk bs^xBw m oc7teiSsiot» 9 

7« 7T«A<V T/VC6 Offfe?' $(**£&*> CVfXSQOVj Iv 

$ccv)$ Keyoov, fA?Tc& rovovTov Xfovov' xocBooe 

sifrjrctji CTjjjisgov exv rrje (pavtjs ccvrov 

uKovcriTs, un <nthy$vvriTe rocs xo&gSlcts 

8. v/xoov. h yol(> dvrcvs tyaove %ccre7tocvc€v, 

OVK CCV "89ft UhKV\7 b'Xochsl [A8TO6 TCCvTCO 

g. Y\ixk(>ct,g ' eifct u7roKei7reTccf cccSf^oeTta/jioe 
10. too Aaa? rou Bsov. yx^ itashBccv he 

T/jv K0CTCC7f0CVaiV CCUTOV , H&j CCVTOS X«Tfc ? - 

TTDiVfTSV 0C7T0 roov 
Toov iSlooy Bsoe. 7I0tV(TSV CC7T0 TOOV S$yoW C6VTCV 9 W<T7ti^ Ci77Q 5- TO Qo/itgOV T>J? K^la-idi 7T&Q% TOV XoytV •<« VKVTWn 

lfteio7ru&-i}<r{i>iTi i)f<.7» *yS-g&7rina{* 

1 1 . <T7rovoocc<u[jiev tvv has h.Bslv its ixeivrv rr\v 

KCCTOC7rotV<TW WOt fAtf h TU CCVTca TiS 

c 

V7TO* 6. dirii$-uets] et7nrictii Cyrill, IV, 4 2 «>« Ex 3, 19. quod 
paullo ante ibi laudat. 

7- l'/£»jr«/] irf«£/^r«/. E. Hoc nee poftea in ullo 
reperi, Chryfoitomus invexit XII , 65. d. Item 
alii graeci, ut Cyrill. IV, 426. Theodoret. ad 
b. J. Cyriilus in fine verfus affuit etiam, «? it 
roi fr<tj>mrfx.gtts-fc&. Idem addun* CbjrC XII, G;3. 
d. «t 1 heodoret. 56?. 52-3 etjo^n- J2> n q c i 

vTrcSeiypccTt why rr t s tc7rBt$eiocs. ££v 12. 
yxe hoy os rev Seov, v^cct evs°yrig, ^ 
royarsqss vne^ 7rcc<rccv y.ot%oct^oLV di^oyov, 
y&f Oiiy.vouy.ev os cc%%i y.s^io-y.ov \|/'j%^&' re 
itcfj KYSvyxTcSi dfcwv re n&j yvekoov, 
%gy y^triKcs h'SvjAYiaew ncfi hvuxv Ktxg* 
clots' y,c% ivx est xrlcts d$>c&Yr,s hvnuov 15. 
civrov' TtcivTK ae yvyvee ^c/ rer^uyj\- 
ht~[xh(& rsis c<p&cchjJio~i£ oivrovf Tiqos tv 11= y*e] Atb. I, 098. eiiis loco in piincipio hf. Ne'C 
haec elt varia lectio. 

t^ftgjjg re ] Tt — E. Habet et omittit Cbryf. tarn 
in Codd. rjuam XII, 66. 70. 71. b. d. Servat 
Ualil. E, i63. Omittit Atb. I, 3y8. nibii praeterea 
muuus verfu 12. et i3. Sic et 427. 

"■.nviizro;] Apud Bafil. Ill, 400. d. in melioxi- 
bus Ctriicibus, ^go eiiam in Augultano , ell 
ruftetTc}, atrjus hae^ elt vera lectio apud Bafi- 
I'.um, non item hoc loco. Contra funt mei omni- 
110 eitmes. Habet iryiipxre; Damafc. II, jot. 
Propter orri-ffa 2, 9. &Ws — B-tt.va.rav primum 
l.iudo Cyrill. V, a. 169. Nam et hie in media 
oratione omittit, kuj St'.'it. — mmtfitUf. Fortafi'a 
ergo tollenda? Servat> et mtvfteiTtt habet 292. 
IV, 145. 6i5. S71. I, a. 99. 3oo. S61. II, 532. 
HI, C7S- Sea <r«>«re S . III. 778. V, a. 098-. V» 
I). 2/5. ubi la men in margine, x-vsv/uhtc;. 

t5. T:-%ci%*)?iirrfAit#] Innerpretantur Cbryf. XII, 72. b» 
Theodoret. 5£ig. Theophyl. 909. Oecum. 340. a. 
Theophylacti locus in primis lectu dignus , <jui 
ad veram notionem ducit. Equidem interpretof 
pmjirnta, hoc eft, ibkfittftitet, xetTct8Xx$-fvTU> I. i4.*j/w7v o hoy os. [TMw.] ['A^'-J «%ovr<* T*'A*«T?5y. 
ovv uqxif^oc peyccv, cishv^vBoTcc revs 
evgocvevs , IriCQtv rev vtcv tou Bscv t Kf&- 
iS.TMjJtev ri\s cfjLoAcylcts. ev y«£ £X°P £V 
ccgxtsfeei-, jjiy\ ouics/^svov <TV(X7tcc$)i<Totj rctls 
ccvBsvetocts rifAoov , * 7*e7?e/0Cip£\cv as y.ocra, 

TtCCVTOC *«$' QjJLCiOTYtTOti %00^lS CtfXCCfTiCt?. 

i6.7i(io!re(?%oofJieSo6 ovv f/sTcc 71 a ^c I as tx> 
$$cva> tyis yjH^ros i wet Kotficcpev eAeov, 
Key %di(>tv evgoapsv its %vkcu$ov QortSsiav. 

V, l.licCS 7«£ ci$yj€Q?V£ i% dv§$007TCt>V IV, i.J. I. xvpmxh y. rut st-fiia* t.uj rev aytev ly*m- 
T(M/' [ tv rta-i , vi77Tc^^pUv hi. rev ayUv U-ftt- 
yilcv. Eti xx), iti iegx{%*f-1 aitXfol* fjgem; 
fPJt&MCt fiiycc*' 

TCt7TSl»it&tpT X, xXTXXXfltpJ-ilTX , il( &!X» T?CV.si~ 

fisva, adeoque per coDlequens, oculi< fubiectc, 
conjpicua, Qxvtgx- Alii propter addita x(par7.: 
et yv/^As interprerati lunc , uyxKixa^vjXfthx, Eos 
iecutus eii interpres vulgar. Lat. Quaeitio erat 
num tV«;£XA|£m» notare poiHt, corium detrahere"' 
Atqui hoc nemo lerio aiiirmabic In Ichoi. Cod. 
16. quern poitea confului, eft: dtrl ftirxipopxi 

TO)* 7T(>Cp0lT&>V J T <5> * IX T(*^I(/l«!/ *} PT V f* I » 6} U 

xcu tis froexi; yiyvy.'j&ipsvuv. RidebiJnt laniato 
res. Noitri certe oves, ut vidi, ex pedibus polt«- 
rioribus iufpendunt, sen ex carvieibm, c«c ex 
collo. 

xiltx Txjru] Ath. I, ?55. 76a. frabet peft *«»' roc Tt^os rev Seov, 'Ivm ngocrCpefy da>f« re 

X&J SvaiUS V7!€(> CCfJIOCgTtOOV. fJUsTgliTJCtSeiv 2. 

8vvoI}asvos rots ccyvoouvi >^/ -uKavooythois' 
site) n& dvrcs 7teqlK8irxf ccvrSkeiotV ^/3» 
dice rocvryv c(pe!het, ko&Soos Keg) rov hczcv, 
cvra> 7i§/LJ 7tE(>) iocvrov 7r^o<r(p^siV v7ie$ 
ccpccgrixv. %gij [*Af%>7.] ov% ictvru rtc^, I. 
hotpficivsi rrjv r/jWJjv, ciXkoi * xoihovfxevos 
V7T0 rov Secv, KccSot7re(> qgj * da^ooV 

ovros 

V, 4- !• 'ovviev i&- rev xyiev /utfrcCisv auyTctttTiVoVTri- 

V, I. Xa.fAlioi.viy.ivci;'] Damafc. KvaXctfaGavoaaes. Con- 
tra cit Cod. Mofq. Darnafc. g. Hau. 3. apud 
Birch, adeo KaraXautlavoyHes > ac fi capiendi 
lifit, cum tamen mulii rufpenlb gradu et incurvato 
Uorfo ultro arrepant et iftos honorea ambiant. 
AiiifAjSot.Viy.itoi eit loco «<{£$•£}«» £J/geTflH;S-H<» 
ava6'si%S-e('s- 

a.y,x%-iwf] ret >.*«»'. E. Utrumqne Chryf. XII, 
8i. a. 82. a. Toium locum cum varietate repetit 
3i5' etc. Piura deinceps recitat Cyrill. VI, a. 
?.3o. et 235. ubi rurfus in media oratione omittit, 

i,S6 CtfACt^TiUt. 

3. tut ?«.vr'.fi ] Codd. Chryf. d~<« TXt'ri:;. £<« ravrr,¥ 

et £V «y7»;!'. I'oftremum eli;tm alicubi Theodo- 
ret. v. pag. 672. v. P. 

v-TTi^] nig!- E. Sic et Theodoret. alicubi, et Cy- 
rill. bis. Vide 1. 1. et P. 

4. *>.Aoc '0 ] — 0. Sic et iuira 11,8. alicjui temer* 

inculcarunt «. 
. > \ n ' 5» cvtoo 7{tyj c XQt'cs cv% tccvTcv sacrace 
ysvriB^vctj u^yjs^cc, aAA' o KocKyisus 7i:(>cs 
ccvrov ' vies jJicv e( cv , tyoo <rrif/.encv ysyh' 

6.vm^ a*. y.ccSocs 7tey r ev Irk'^cc Af-yfi* 
cv Ugeve hs rev diocvoe, xcctcc Tjjv rd^iv 

7. ,ufA%/3-?o? >c. [TeAc?. ] cs- gy t«<V riyJ^cae T ^«« ft 

TYIS (T06PKCS CCVTOV , dSY\<J€lS TS XCq tKSTYl- 
QlUS TTfOS 1 T<Jl> OOVCifAFVCV CQQ&W CCVTOV &t 

Sccvocrcv fierce Kfccvyrjs lax v 8& s X&f 

Sxv^uoov Ttfoaeveyxcts, x&j hvaxovcSAs 

8- etna tyis ivXafieius, KctiTTeg cvv J;:V, 

Q-ey.ocS'sv d(tf civ e7rct&e rr t v utt«:kc)?v* ^c/ 

rskeio&els iysvsro roi» vtiukcuovgh' dvrcy 

10. 7Ioi<jiv curios aooTYjoiag aixvicv' m^ca- 

uyoqsvbiis v7Zo roo Bsov dg%i?gevc xcctx 

rqv rdfyv fAeA%iae3eK. [Tt'Aos". ] Tlx«$ t»s 

„ 3 . • >' ' JS. ' ' 2 - » * *«f *•» 

v i ■ , *. » . '■ v , 5 ~ 5 *y<«*. 

T£eirr, a<; f7rioc<riv , &<; evx. cvcrr,<; divn^xi «f^>!5' 

IA. 1 1. C'Af %»?'•] tt^I cu 'TicKvs rjfjilv o hoyog ^ 
ovasgfjirlisvTc? Xiyeiv* exs) icofys} ysyovecre 

reus 

V, n. I A. t>? 9. r~? *!)■. «£^. ubiXtyot, 7rifi rev 
fti?\%ie-ec\x. ttcA. . 

g. x«j «Ae««3-s}s] Sic et Chryf. XII, 8/j. fed in e.i- 
dem pagina: zc.f 7;?>iia$i)$ dec rav ■frxtrvHUTa;, 
tyilG-i' tovto ifftf u^ct TiXtio)<ri<; x- r- A. Ergo 
pt hoc loco fua ipiiu? , non Apoitoii rrrba ex- 

t'licat. 

LI rxls dxcxf?. ?(&/ 7*f i$etXovin& hv§t\ \i> 

3iox<TKccXci &fc rlv %?:'vov, 7ixAiv %?«<xv 
syjrs re" atoxvttftv \>pacs\ rhx rcl ^cvyja 
tv\s ci»yyis roov Koy'.xv rev Bern' >&} 
ysycvcvrs ysvav zyj,v?$s yxfouTtt, xgtf 
cv <jSf>*£s r%o(f;r t s. -nets yc&g o jxeriy^v i5« 
yccAot aros -, u7rtf§x>s A eyev okxi. g '-■ r,s ' 
vrjTTic? yxq l^i. rtX~roov ds i^tv r\ ze^icc i4* 
rgc+ri, roov dtx tvjv e£tv rcl xi^brjr^tob 
ysyvysxa-yJ'/x i%ovr&v t:pcs oiocy.^HTiv kx- 
?xov rs H&j x&kw. A<o d(phrss rev rye VI, i. 
d^y/^s T °v %P~°v hoyov, In) r^v rshstc* 
ryrcc QsvyfJLsBx' jjo\ 7rdhiv Styehiov 
y,aral2a,AAcy.s\ci yirctvolxs K7to rtv.qxv 
sgyaov, ?{x/ 7ri$8a)S im &scv, fyxflsr ivyoov a. 
SiOXXWi im^streds re yji°v>v, dvx^xosoos 
rs VBKqoov , %$} K^i/xxros xtoovlov. v&j 3. 
rz"jTo Ifoirj&ofteV , lu'vitsf* &ftT}>ilfy Sees, 
uovvxrov yx% revs ctTjxj* (fcooncrB^rxs, 4.. 
yevaxfxhovs rs r?s poo^exs rvis stmvqxvIov 
?&} psTc>%6vs yevqSsvtxs TivevpecTos dylov y VI, 4. (puri^hrci;] ?ri2uTi<r:>.l>cv;. E. Cyril]. I, a. 
176. et contiouo: xcu zx-'s.ov yn<r. Ergo hie rur- 
fus in media oraiione aliquid ad beati Semleri 
1 iriam practcrcr.ifit. Vide eliam P. propter 
I. Cor. 12, 1 5. 

yiM-Ttri'oCS 9niv[tetra$ aynv J ■xitvfc&ros «-/<«i> 
yhofityovs* Ath. I, £40. Sed *ul°aC6fln 5a6. 

it- 1. ay)6;£>—e; T. ,3 q a I o b h 551 

5- ti&f ttoihcv tfevirtxfjthws &eoV fS/,ua, $woi- 

6. •fists re fx?A?KC\ros cli&ics, ?&} Tiaqoz- 
r fi?rsc\Tcis^ TfocXtv dvcNetiivl^siti hs jJLsroivciav, 
mtc^otv^ovvrxs iavrots tov viov rev Beov 

*j. Hey 7;<xgud?iy<'.x- >?:vrx£. yrj yxg y\ 

•Tncvax- tov ill ctoTifS 7?o?\?\dxis t°yjfj>svey 
Cst:\^ tfytf rUro'jirci pdTctvtfV evSereto skc4- 
vets, ot ove trey ye&jayerrcfy , fieTuXeey@uvst 

g. hr&ffktos difo rev Si-ov* iv.Cp^cvact M 
outx-Scts y^Cf r§t@ohws, ddcxtfj.es net} 
v.xT~cPois lyyuV, tjs to rshos sis KtzZaiv. 
IB. 9. [Tt'/\w.] U^^ci] TTcTTtlaueSct, & 7tt$ TiXtt t« ?. 

vjjtw, ocyec7rtiToi , t*« Kgelrrovct y^C/ e%o- 

jtA&tt <TO)Tt1gtOC£ 9 h XgLj CW7A> ?\C£,hcUjjCSV> ylj 9. II'- c-i: ! rts^iftijr' &5£/.yc v ;, Jresrs*- 

5. pwau'sts tt fdWovraq aLiZvnc,~\ v. P. Ita cum aliis 

eHam A t : i . I. S6«. Citfyft XTIi g§. tamen 97. d. 

paullulum frarisponit, ec g8. ;i. addit 70^, ants 

iarrof. Cyriil. vuigatum 1. 1. et Damafc, II, 

itcuti alii. 

. t»xeMu%ti»2 ou* neurits e-$-af., E. Ita DamaTc. edi- 
ms ad h. 1. led 1. 1. vuigatum, Ikuti Mof<p Da- 
male. Cod. g. llaliet ijuidem vuigatum Chryf. 
XII j 96. inir. fed faepe ibid, in interpretatione 
yolutat uvaAitwrS-JiteB* Vuigatum etiam Ath. I, 

7. et 8.] Cum levi varietate Cyriil. If, 3o. fine varie» 
tate. i5o. 

Lis ov yctq <x£iv.os o bsos smKabh^ctf fw 10. 
^•ycu u//suv, ^y tcu v.ouq-0 ty\s ayot,7lY}£i 
y\s iveoetfccurijs hi ro wopcc dvtov, mot,' 
Kcvixravres rois ccylots x&j otciY,o\cZvres. 
S7F tBfVfJtOVfASV OS sy.ccsov vpoov TY\V dv7t\V 11. 

tvc shysiocs «%c rehovs' r ivct f*n voo&gol 12. / OS TM Old ye\r\<Tye, fAtfxy,Tcn os roav dice Tttftoos ;($c/ 

fx<xv.Qodv{j.lot£ Kht]eo\'0(xovVTctiV Tus succyye- 

T*Aa? raZ X'lOCi. [ TfAcS". ] 

H. «ri fiijlaict J) i7iroi,yyiXiot> rev 3»cv , xeef txvtx 

(TV* OPXCtl' 

[*Af%»f.] ra 7«V ce/3f«a/u s7iotyysiK<x{jLsvos 13. ir. 
&ec£, e^f) Kccr ovoevos J/%£ pei£c\os 
c/jioaocj, ociAOoe Kub* tctvTov, At'y&v* >j 14. 
/^v suAoyoov svKcyrjcco ce y xgij vrKii&umy 

7TA>jSt'V(W VI, i5. IF. KViji*x>i S\ r«y m~tiZ*' udi^tpsl , TM 
tif3?ax/Li f7t*yytiXa.y.tici. 

to. tov xofrov] — E- Nullus rneorum praetormittir, 
praeter Tbeophvl. d. Contra iuiit rt-liqui Codd. 
Theophyl. ct edit. Lorul. Cbiylollomus haec 
tractat XH, io5. b. 106. a. 107. d. Vide, quae 
de hoc loco dil'putavi in P. Varia bic cumulau- 
fur lub/tantiva. Ergo, ut in locis Jlmilibus, alius 
aliud omiiit, quod vel ex CyriJl. I, a. i33. appa- 
rel. Habet enim, rcZ kcttov v[aZi>, ;:«y t;7? uy> « 
omillis Toy fyyov vpZii *«;. Auclor omittendi 
rr-j yAfrcv fuit Cbiyloitomus. Eum bic quoque 
fecuta eli vulgata et Codices fcuriues A. C. D. 
3r. etc. Ergo GriesbacMus exclulit. azf^/&—X^ '£- q oc ; o v s. | . ... 555 

1 6. ?7tstv%s r?\s svxyy shlxi. x\B^oc770i fxh 
yxg kxtx rov }xet^c\os cuv'ovat, xjy 
Trxvri? olvtois ctvTiKoyixs 7ts^xs us /3e- 

17- Qxloovtv ofKOS. ev co 7re°i7GoTS()cv Qcv- 
TsopsyoS Bess iyrton^xf rcis xKtjgovoixots 
i^s knxyy shlxs to xfxsrxSsrcv rrja (oov- 

1 8- A>7sr olvrcv, epeeiTsvcrtv cgy.cp' nx Six 

C'jO 7I£Xy pXTOOV XfJLSTxBiTOCV , $V CIS x£u»0&- 

rov ^eutrxvSxj &ecv , foxvgxv 7txqxY.\v\c>\ 
%%co\lw ci xxrxCpvyciTse xgccTtjcrctf rqs 

10. 7tqQVM{A.hYlS SATiiSoS' t}V 00? OtyttVgXV 

tX°pev tyis \[/u%ij? daQxhri re y&j 

fiefixixv, 1 j. iftsertTtvrsv'] IfiijZxlua-tv mens Theophyl. d. et edit. 
Loud. In marg. tamen eadem vulgatuin norat, 
addito ye. Contra ef&tf&dian font reliqui Codices 
Tbeophyl ac ceteri omnes. Ex verf. iti. in fit- 
jixtuc-i* repetitum videtur. 

18. is-%veu.»] Sic et Cbryf. XII, n3. et XI, 11. Ta- 
men duo euis Codd. Mofqq. exhibent, ttr%vficTt- 
^xt. Toy, ante S-^y , addit XII, 112. omittit 

XI, 11. 

KXTxQvyovris'] x.nru<pii/yov7:(. E. Theodoret. 
utrumque v. pag. 582. 

19. •v|'t/^?5] Ia«73\j?. E. Cam aliis vulgatum Chryf. 

XII, 1.3. II, 359. HI, 26a Cyrill. V, c. 98. b. 
VI. a. 21. 89. Ex Codd. Weift. A. C. D. ad 
Lexica ischreveliana norari poteit dvCpxXw* ab 
«C5-<pstAo5» K<npx>.n > drtp*Xov. Ita ergo ilti Codi- 
ces iterquiliniarii , in huiusmcdi vitiia granimaricis 

etijin. TOV ZCCT(X77STXCT!A<XTCS' C7?0V 7FgOC)(;CfAOS 20, 

Ttf£*v fjtsk%i(reofK d^isge-js yevopevoc its 
ib.c, r~,i 7cv dioovcc. [TeAcv. ] : « >; s • ®. tregl feeX%irf?\z too h% ££<?)> tvtcv x.ard t\ 
jy «, or; xaj iov ot/SPotau rr^ojr^ti^.T*;. 

tew IA, VII, I. IA. rjj «. t"? y.3-. I/*S\ a^>.<p^ , a ^5A>j;r=^ 
ter, /8jfc<A£t>S o-ot,Xr,u- 

etiam, pier una que coufentiiint. F. et G. hac epi- 
itola carent. Scilicet Vulgata I.atina babe! tutam. 
Deilnit erio in am, ut cniinam, ■'.i^';v. F- r „o 
fecerunt dr$x,A ■/, j. Cailide boc filentio praeter- 
rmfit, ut n!ia bniusmodi innumerabilia , Griesba- 
iW s pa:,,'. i'y4- Ne Icilicet lertores eius ipfi do 
praeftantia borum Co iia:m indicare po£P»t. 
ISovit erjim, YVetitenii editiopem in pau.orum 
manjbus effc, in aliorum veto bibliotbecis e.^m 
fub puh ere er, araijeis delitefcere, Ei"£o fu- 
impune licet ludificari iectores fimp!icf<;. 
me durae et latalis condirionis eorum, quod crai- 
cam CcienUim fuam coguuuir fub palho i- -.. 
cofo Gfi*sbachiano ablconditim rircumferre, 
Q;:od nutem aliqui eoniin , ut ille apud I'hae- 
drniii , (lib 3 Pab. 5.) in finum pall i demittunt 
Capita, ac li r dicras degVurinhiTit recenfione> , vel 
potins eonvicia, id non tarn ;n;!e::ccrd,aai» rjuam 
rifum mover, 

80, cTrau'] Alb. I, 5jj, fj.j-jt. Iiingit autem g, 24. *y* Aew eotXnp-* Jsfsus- Toil Sfou * rou Ji|//s*tfu, 

c. qvvctVMiacts sc&qctttfa uTSdSgeQwrt cctiq 

tvs K07Xiis roov @&7iAea!v, av</ h\rjyy : cciQ 

2. dvTcv ' co xgj oskckt'/}v duo 71-xvrcov 

vos fiotctXevs dixccic?v\v\s , sjgrseroi ^ j-yq 

QccjiXevs <rccXr.fi, q i~i QugiXsvs hfwvqs' 

3« c67?<xTeeg , d pyx cog , dyeisuXcyvrcs' (a^ts 

dQ%Y\v rjfASP&v, yJ rs £xr\s rsXcg e.%oev i 

CLtpOOpciQOlAeVCS OS Tto VtOO TOV $SQV , fjJcVSl 

k-Ugsvs its t-q mrjveKss. StefaggTre i& wqXlk 

kos cvrcz, a> -/gj qexolrt/fv d£?acla tdxKsv 

o- in rxv UKgoBiviocv o ^rarf ugg%w; xgy 

oi fisv t« rcov Ccxv Xsi', i;\v hfXT&tctV 

Xoi/A(3ctvcvr ss , hrc7-.V:v e^vatu cl-co-.xurzZv 

tov Xacv xc&TX tov v : fiO',[ -, rjvrJ?; , raws 

do&k(po\s cjutojv, KciiTtip k£j>>iiXi&6rci£ in 

C. rris c"<p.cos dQ$»ccf&' o tie [ayj y?vsxXo- 

yoCf-isvos e|; civr&v, oscsxcirocze rev 

dQq&c&fJt, y&f rov sv-vrx rds sTrxyye* 

1^7'Xius hxlyms. [TiAei*.] ['Af%£] %<»f/ff tI*« S ti?« 

o\ 7TCC7YJS dvTthoyl&S, TO tkUTTcy V7*0 

8- tov Kg&TTovos £vXtyc7rc!j, ?$y coos / MI. 7- IE; w^k (';■ I'-ivciiuo'j /$. «s t.<> C'ra^arri)" 

VII, I. rev S;eew] ~\- ro». 

rwrtKiJloats-j Sfnjiel Cliryf. Sli, 122. d. vrrvr^;-^ 
quod Oecum. II, 555- d. ettam in Jchoiio habet. Sev.dras ct7rc§vvj<TX,cvTes avB^oonoi "K&yt&i* 
v<3uc7< £>C£< d£, jj.aqTvf-ovfxsyc?-, on <,y. 
^/, as" gjftfi hniiV) did dBfjad/A Keif g. 
Aft/1', oeKclrcts Attytpaywv, oeoeKaroorai* 
en yuQ h ry Gotyvi rev ttarqos »jy, ors 10. 

CtDJ'.TJicrcV aura fX6h%freO€K, 

I. «r< ^-<«w3-£r«/ rev axFav '<; ic gamut) y txi y/,f evrct 

tTXTcif Oi>l 177ov(><mio$ , i) %?trev i% trtgav ytva'jq, ov 

xecret 0-ctPx.et, cv ottt tay.cv ct&px.ivcv. 

h fxlv evv reXeiooais did ty\s XeviriKys iz. 
t8gacavvtis up' hcx.es yao \7t dvry isvc- 
(xoBenjrs. rls s'rt %f clx , Kara ri\v rd£iv 
lxeh%tff€oex eregov ccvt^xtrBeff. Ugea, %&} 
ov Kara rr,v rah.v otagxv XeysvSuj} 
fjisrariBcfAhr\s ydg ryjs U^&xrvvyjs , sj* 12. 
civ ay x ye >\cy vcjacv (/.srabeens ylveraf. 
I<P' ov yd$ Xeyeroj ra?ra, (pvXr,s treqxs 13. 
lAsrea%y]Kev , a(p i]s evens Tr^cs-fa-%^ jco 

Bvaia- * 10. Tai.r^i'} -f- *vToZ. E. Bafil. I, Co.j. mox deeft 
e:iam «. 

i3. TtPetricr^y.i] TrPitiG-yj.v t ■xgor\r^yA. E. Pol'te- 
rius notatur elisin ex uno libro' apud Theodoret. 
538- Neutram varietatrin in m«;is reperio Codd. 
Cbrylbfiomus vulgatmn" XII, 120. i"o. I, G71. 
Incpto ilia translata funt ex inteipretatione in 
textura. Oecuin. II, 36<^ d. ro y*p , vrgor.i'. 

Ibidom eft sr«£/rv* rigat r» viliofmn eti* Dici- 

tur cyv£ /^-. *E £ ? « ; o * «•:£ \ **> 537 

14. Bvtnoterig'w. 7JQc6yiKgv ycc%, on ig levocc 
ocvoiThoiAy.sv xvgios tj(A.wv' hs *jv <£>uA>jv 

mi tur enim , v^itrocyaj t*»o<» non *»«/, Ergo hand 
dubie ia aliis Codd. Oecum. reperietur, v^oo-is-vi- 
xj , aut fr£«<rirg> ut habet Theophyl. ad hunc 
locum. Quid hie criticorum princeps et tyrannus 
Griesbachius ? Ex A. C. 19. 20. et Oecum. in in- 
teriorem marginem recepit 7rpnrio-%fj. Ex editio- 
ne (qua? Nimirum Erasmi , qui ita in Oecum. 
r"pererat. ) autem notavit argtrfa'itxs* » quod etiam 
ex Vulgatae et Italae , praejio full, hrmavit. 
Nonne vero ■nr^ac-'tcr^x.iy et -xPoTitr^iv etiam reddi 
poteit, prar/io full? Nonne denique apud Oe- 
cumenium ifta: r« y«fi et, tetetii, textum ab 
interpretatione fine ulla dubitatione disiungunt. 
Pueriles hi errores lunt. 

ovo e» srg£[\ u^wr\Jin<>~\ ws£* ugzui ovd'tv. E. Chryf. 

XII, 128. b. cvdtv Tci^L U^iuy , led i3o. b. -rrt^l 

\icurvif.% (io tf- It 671- ovovj m^l is^aievna. 

Apud Cyril l. I, g. 64. haec verba non comparent. 

Weritenius tamen dixit, Cyrillum ibi habere, 

7TiA Upiuv ev$h- Atlingit rurfus I, g. 197. fed 

iita verba non habet, verum loco dvxTtraXy.sv 

interpoait de fuo dni(pv. ' Av&tItcc\x.s tamen ba- 

bfit V, a. 199. Ita ergo lectores a Wetitenio , ac 

fimul quoque ab Griesbachio , amanuenii eius, 

deeipiuntur. Verum Griesbachius in recemiore 

editione fua ex interiore margine amovebit, 7rs%! 

Ugs&in ovltv. Nullus meorum Codd. hie variat. 

Corruptio elt ex uno loco CbrvfoJtomi, data 

opera illata ab interprete Latino et Codicibus 

Xterquilininriis A. C. D. E. Accedit per Birchium 

etiam B. isque folus. Qui ex utraque editione 

nea nondum potueruat difcere, unde iiti Codices 

receri' Kccrx twv oy.oio7v\TQ& pefrfciteo?* ccvl^cc. 
hpsvs evpaos , os cv xxtcc ic/jiov lvra«^5»ib. 
&itf>ktKtf£ ysyovev, aAAce Katra: oCvccfxiv 
£xyJ£ dzxrocAvrov. fjtctgTvPel yocP' otHJ. 
cv te$$$f hs rev dixvee -.iocrcl ?W Tcc^iV ens* /<tv 7«v yivsreti TtPdayovans si"rcA*j<r, 

CMC*. 7F#( Cvt'T.'li" £P*7Pfflf J{0^ OU/utpsfaS 

cvdiV yelp ETsAeiowev. o ■vfaos-, i jnm^ftu yn i g 


VII, 18. 15. t^ i". t;Tj aS-. l^sJ. Koshfoi, alriTtmi 
yiiisreff- 

recenjlonis Alexandiinie et occidentaiis corrupt? 
fint, ii profecto ex utera matri6 prodierunt doeci, 
adeoque, et inlani , et infanabiles lunt. Bengeliui 
certe ' oculos eis apr.rire npqr.it, cum praefe-rtim 
alii iam antaa fruftra medicinam fuam adhibuerinr. 

iS. <r«?jt«f:~5] v/.gyJr,)',- E. Ex Chryf. utrumque licel 
adoptare. liab-jt is praerc-rca verftim 16. ante i5. 
v. XII, i5o. i5'- b. iSo. v. P. Griesbacliiiis, 
Vir Sumaaus, exhibit hie quoque crcctx.,**?.;, ' oca 
rxpKimi. I^e utroque fupra rr.onui. Cyriil. I, g. 

64. fwe&biit' I tei1i Y)U a - 7p"- V« d. 160. tiuem 

poiiremum locum Wetli. non animadyertat. 

37. ( «ai«rv»s7] [j.zervoilr'xj. £. Ciiryi. X'l, i3t. Ergo 
ex rneis Codicilr.s i'o'i Th.'cpi.yl, d. ct fc>:oiia- 
rum Oecumen. h, Ita t2mc:i ctiam Cyriil. I, 
g- G4, 

^9. ivlh] c-JtvA. B- Plferte pj^iji,, led explicit Su- 
Ikiu. C . :"r. c. V!<jjgar.tuq qUftffl 

Ii 50u- 5«sd .- . :. • i ..'^,yt>,V y'y.oi 

ivt'tvA <£? Kgeirfcvos z*7rldoc, ■of r,s iyfyffipisit r r 2 

9.0. &ea. 7{&j VjCL& oaov ou yjx^.s t^titejti* 

2.1. alas, hi y-tv- ytxg %ooqiS ogy.xtAczlccg 
h?)v levels yey gvctss'- o as perx cgKoofAo- 
clusy hoi tov Ki-yovros tt^os dvrcv' eopoflb 

US TOV dlGO'.'CC* KCOtOi Ti}V TxQV jueAv.jfff- 

Q.2.. «fo Kccrec togcZtcv xo&ttcvos dicib'w.g 

vTi.yhyovsv eyyvos \y\govs. ?<#/ a /u;-y nKeio* 
vss ha) yey ovorss leasts , oioc, to & avoir a 

Q.!\.Kos\vsG§ott 7icc get phew' o o? , &*% to 
fASVSlV ccvtqv its rov cci~vot> otTrxgx&scrov 

%5'%X st T *l" Ugaocrvwiv' cSsv %gy gco&iv hs 

ro navrsXh o-uvotroij rovs 'x^oa^'^p.hwt 

o? dvroZ roo S'foa, ttxvtots £oov hs 

ro k'Tvyyjlvstv vttIp uvtco-v. [TeAss. ]tsa«s ■?*;'; j. 

\Z. s6. |;fykf%ij. ] raourcs yd% y,jjuv £7iQ27tsv «?%<?- 

VII, aS. IZ. vas/n/i^iisv ty. rev h uyiots Trargie y.usJii 
laiccvvov rov %,QVG-o?c l >.tov [.x-'-'-j t* ritrt, &txvf[£{if>n>v 
ft. rev ay lev srqtvAoV rcu \civ- ty u\X&' ft&TifC* 
fi^lcv o. Tcv ceytov i ^«? (ia.QvXZn x.uj ug 

cv^i'vx. rsri>.iioJze- Rurflis 749. « v'uog o<jo'\f 
srsXsicjT-e. Vufgattim Cyril!. I, a. 5. i, g. 46. 
Sed V, b. 52. rurfiis in insclia orations omittit, 
civ to — votaq. 1 3f>. rersAslarxi fit* yle, * 
v$>.ios ovltlv. 272. accurate latrdar. I, a. 53?. r-n- 
fatax-h 6 v ; .?.o; oV&ill Sic et IV, 8S0. So/;. 
iirnirxycayii ] tiPnitrtAywyvj, iiiveni in Codd. CtiryT. 
Mofrj. i. 4> 5. Forte valuerunr, |3r ?<<r*ya;y^ 
Sed Cbry!'. XII, ia2. vulgatum laudat et ijUerpfgi 
tatur. Vufgatum etiam Ath. I, 566. 
^ • « i , 

25. fc*w «(J rr- fify. ffi/s", off/off, a^atKOfj otpictvros, *cex a >? t<T l J(s ' 
vos u7io roov ci/*totgTooAoov , %cy v^Kors^og 

TftJV OVQOCVOOV ysVOfJLSVOS' OS OUK ?%f< KU&-2-J. 

^jus^ccv clvoiyKtjv, Sofref c\ 06$%iege7s, 
tt^ots^ov v7ti(> rocv loicov ocfxaQrioov Swims 
eivot,(pe^stv ■> ezretTcc roov rov Koccv' touto 
yotg eTtotvicrsv e<£>#7r«£, icevrov olveveyKots. 
o vofxos yocg cli'S (?oo7i ovs Kct&lsqaiV ct$%te-2§. 
gels, e%ovrccs cio&mtctv' o Koyos $e r*js 
cgxoopoalocs rr\s fxercc rov vcfuov, vicv lis 
rov cctoovoc reTeXeicafxhov. KstfioiAcuov VIII f i. 

$s eft) rots XeyofAevois [*Af%ff. j roiovrcvlH. 
z%ojJi€V oi(>%ie%eoc, os skUSktsv h ^e^ioc 
rov SfjQVov rqs fjieyochooavviis ev rols ovgeo- 
vo'is, roov olyloov Ketro^yos y %gy tJjs-2. 
(TKYivijs rqs olAqSivqSy v\v evtf^ev o xvgios, VIII, t. IH. voi/ufi%iav ?■ rov ccylcv iravXov Ttu cU4- 
Xoyqrev' ocee^Qoi, reievTo e%oui>. 

a6. x.coj v^riX- — ysri/u-ivoi] Omittit Chryf. in Codd. 
et in edito XII, i33. i34> Vulgatum liabet in, 
tc.ez*i£. — eiftc&zr. i55. d. i34. b. fed i5o. d. 
xs%a>p- tZv ocf&xpTtav v,u.w\i, Servat ilea cum aliis 
CyriU. I, a. 342. V, c. 184. VI, a. 9 5. Bafil. I, 
181. Saepius autem Chryfoftomu* verba latis 
notabilia omittit in interpretatione. v. 10, 29. 
Ath. II, 35S. propter Semlerum, polt «^«j*st)« 
iiatim tranfit ad verf. 27. 

17. S-vtri&s etmQsgsiv] Trgoo-Qieztv 3-vrut;. E. Bafil. 
1. I. et mox , XtteZ uyvoyif-tATc-iv- IH. 5->W ow olv^M7fos. [TiAos 1 .] ['Af%»f. ] T ^°* T ** 

oooqdi re ^/ Sua las KccBfaotrotf ' cBsv 'a^» 'i ¥ 
uvayzciiov e%etv it ^ tovtcv o tt^og^ ri(rt ' 
4. eveyxy. it /utv yctq r\v Itt) yjjff, oW 

S.govroov kc&toc rov vojjlov ret ooo^cc' tmvfs 
v7icd&yyuxTi v&j gk;oc Kocr^svova roiv 
eTrouquvioov, KctSoos y,sxqnMxrt^ttj ftcovari?, 
fxsKAocv i&treAeiv rr\v ov.t\vY\v' oqoc y«f, 
(&tt<Hi T>oiY\asis noivTot, xccra rov twtcv, 

6. rov 0ei%$hrc6 croi h too cget. vmv) <Js 
dictCpo^oor^cci rerev%e hsirovgylces, cvu 
;{£/Cf KgeiTTovcs £51 otoc^Kf}£ lAeo-lrys, r\ns 
Z7t\ v.^eirroGiv hrxyys\iuts vevoftcSsTtiTCtf. 
[TeAw.] TlXas** h t^xc-ftai y.cij etytxerftu. 

VIII, 5. IH- E» Ticu , uefzfigiw ?. rev l> tcyUa ttx- 
Tgos vpiwv 7rxii.\6v rev ef/Cc^eyfiTcv ' etotXtyoi , vec; 

VIII, 5. w«i^(r>js] TTcivcttf. Maximo contenfu Codil. 
Poitea iic in quatuor etiam inveni. Sic et Chry;. 
XII, 141, d. et ceteri interpretes. 

6- «irfv£«] rirvxt t tsti!;>;»;*l£. E. Ita Chryf. XII, 
142 a. Ath, I, 367. v. P. Job. 7, 2. elt, «7.-t- 
•^us e-xixs, ubi <od. Alex, etiam corrupit nrv- 
Xv>y.o>'?. 3. Maccab. 3, 35- /3e5j3"s/«s TiTcv^oVfc. 
Galeus in Opul'c. Myth. p. 665. rxvrx ^\ %a) r*< 


542^^/-^' n qos b £ v 

V^XV'] " 7«V >7 TT^xrri hc&vti ?v K^fx-j. 10. 
TITOS) cvk olv vsvt^ocs Z&Teiro tctics' 
(jiefAQcfJitvcs yctg otvrols hsye;' <<&>o, ttV^/3, 
^%cvray, Af-'y^ v.vqios, ?<$/ G-uvrpAfcra ettJ 

TCV C*KOV fofOtyjh ?(#/ E7J* Tcv c^.cv lovoot, 

$iCi$wt]v Ka<w?V cv kiztoc, rr,v iiaByiy.rjv i g> 
yjv eTic'ima rois irargotcriv civtoov, iv tifx^cc 
$7rtXcc@of*evov (j.ov rris %eigbs ocvroov^ 
e^ayotyi'iv ccvrovs sk yrjs eliyvTfrov, on 
dvTi) c'vjc hepeivczv h rq GiotSrrty fxcv, 
Kciyw ■ >j ( u?A*icrc» uvrav, hsyet Kvgios. crtio. 
avr'/\ y motBt\KY\, t]v OtuBijo-cpty TcZ ottQS> 
fc$xr)A y.sroc rxs y^as iz&vocs «, A*yfi 

KVgiCS, Si^CUS VCjJLCVS fACV US TY\V OiCtiOiCCV 

civToov-, xcy itu Ku^oias dvroov IfW^ayw 

CCVTCVS' 1{Ctf SCOfXdf olvTcis hs Btov, X&] 

dvTol 'ivcnGj fjioi hs AacV ftfitf cv //in. Yin, 7. 10. -rn /3. rr,i A. tfih ulihQol, a ', irfur* 

n. J xs - ,'. e. Tlieodoret. 5g5. Vulgatum tJhryF. 

XII, 142. fed VI, 4'2. a. haec cum aliis mifcet. 
Brg* Ugd&vrf faUlt Vulgatum etiam Cyriii. I, 
a-. 3. I, g. 46. tamen, jj Trcwrr, omiait. V 5 b, 

8.] H'unc Jeremiae locum Chryf. non foliun tracla: 
XII, 142. Fed et S98'. a. feqcf. 

9. f«3iV*-3 £<ftMj«Jjk E. Chryf. in Codd. et XII, 142. 
d. 143. b. bii: et d. Theodoret, TheopbyJ, Ex 

laXX. Moi^oxTiv ivu^cs rev * tmXIt'm clvrovy 9&f 
sxx-7ss rev ufhAOcv civroZ, KsyccV 7>aj^* 
rev HttJgWtf" «r< 7/Avrg? t'OTjVsucr/ jug, a^« 
12. pixqov dvtocv I'ccg psyccAcu c&vrvv* ofi 
'iheixs tJcpctj reds cto>*tcu£ rtVr&v, ngy 

TWf U^U^TICOV CiliroCV HgJ r<X>V (XVCUiXY 

1 3- «W£v oo yii] jftvijo^as en. Iv r£ hsystv 
TreihciioiiA^cv K#/ ytfPccaKcv, r'yyiis- «<pae- 

evv 

IX, I. K. voiftfigtctj xa. I<j TJjy Watfev tjjs vTrigxyicii 

3-ioroy.ov ■ \_y-iv, tv ri<rt, ry 3. y.ira. Tf» hqty,* 

— </ r 3 ~ ~ ' > ~ 

zui uytuv 7T'a>Tuiii en >; tb^s.tuj <rvvct%is fits 7TttiX~ 

r i ' ■ ' i - - • \ 

ytaci SsiTcxcv- xcc; €■?.■", iter w s. tu> WSituv- xaj 

CXTWfAPlOU Id- Si' TKV Ci'/iXV <g. FVVOdOV- r.Oj triTTzlt- 

fipitv .y. tat c.y!tJ-J ]..<:-cCui r.cy ourftlf. uotXt^oi} 

t ' If v 1 ^ o ' V ' 

tiZ-v V TTfi/uTi [s-xW4\ :a,irr,xvi o ix&t&tiartl. 

it. arA'/)ir/ov] srtAiVjp. Cljryi'. totnm hoc immu'at XII, 
144. a. Vide autem ibid. 145. a, 5<v> a. VI, 22. 
Uuumque ergo haoer. v. P. 

{.tty.^oZ xi/rav] uvtcjv — £• Bis omittit Chryf. 
XII, 144. a erijm in Codd. Mofqq. Eum fequi* 
tur metis Damalc g. Comra fuut Codices Tlieo- 
phylacti. 

12. itaf Tuv uvo/xiwv avrat"] -^ E. Chrvf. XII, T.^-}- 3. 
haec tantum. transnonit. Ita rtiam trinsponit 
mens Tliooplivl. Aug. 8. Contra I'utit rt-iiqui 
Codd. Theoplnl. ec crteri rr.Li bmnfesi 

lS. 7TB7rctXx!ax.z~\ Elrganter Wetft. P. rnXsaxz- Eius- 
modi monitra phtra prodibunt, £i ilte CotUx ali- 
quando editus fue'rit. Htud enim Codicu .11 genus 
univerfum a nebulonibus ec itultis conlcriptu-n eit- 
Damafg. 11, 24^. irt7ru>Miu<ri 61 yr$yM(>ttvftf$Un 544 'yQ>f>9J-£ n ? o s A "v > , 

CUV ^y if 7T(>00TYJ * OtKMtofACCTCC KotT(>etcts> 
TO, T£ ay/OV KGGfUlKOV. GK\)\Y\ yot(> Y.CCTS- 2. 

(TKsvccaBr, *j TrfcoTti, h § y[ts Kv%vloc xgy 

>J rgCCTtsgcC, XCfj if 7Ig&e(Tt£ tZv UfTMV, 

%TiS h.sysrcij dylet. percc Jg to Ssvts-'S. 
gov K<x,Tct7t erect? fj.ee o-xijh), if Ksycfj.svr\ 
ay toe ccyhvi %(jv7cvv e%cv<rcc 5i»/u<arif- 4- 

£10*, ^/ TIJV Xt@(07OV TY\S diX^Y\Y/i]S 7X?(>t- 

xeKcthvfAfjihtiv 7rcivTo$fv %(*wr , m* sv # 
^ccfxvos X^vatj s%ovdoc to y.sivvoc, 7<&f ri 
Qoiftoos ola^xv if Qhotsfoctacc , ^ a] 
ijKcckss ty\s hocBqW Ctts^xvoo $s olvTrjs 5- 
%egev@t(x oofa, KC&Toca-Zioi&vToc. to ]Koi- 
srigiov' Tts^i d>v cvx, €<$i vvv hsyetv koctcI 
fxkgcs. Tovtocv os ovroo xocT£aKsvx(Tiuhoov, 6. 
its jAtv ty\v TTPocrijy axijvijv SiXTiuvTos etaloC' 
aiv ct hqsis tols Kar^e'icts s7TiTeKcZvrss. 
h$ os Ti)v cevTegctv a,7rccj* TOV SVICCVTOVJ. 
fXCY'OS o flg{%*£ffeof, CV % & 'f' f GitpCCTC?, 
TJQCCQifiSt V7IIQ SC6VTQV V^ TOCV TOV Acicv 

uyvctj- IX, t. TQuTii FKtim] mxsm ~— ' v - P< Reete ota^-nx.-i, 
non addit, fed inteiligit Cbryf XII, i/jg. a. Vide 
etiam Oecum. II, 379. b. Tamen Cbryf. IF, 559. 
c. addit FiLTH*- Item Theodoret. Ilecte cum reli- 
tjuis omittit Cyrill. I, a. 33S. Damafc. a. nyi*] Theodoret. 598. 7rpo7rcipe^vTovui uvttyvarsov, 
\ 1/ 
ret. ctyix. 

5> xxTurxtx^otra] Theodoret. 1. 1. iT<7*<c<£evT*. ^^ y-~Q c £ Q> ? * ' o v**; 545 

KA. 8. dyvoYifxdroov. [TtAc?.] ['Ac%>;.] rovro Tf '*«s T « 
oriKcvvTos rev 7i\evij.o(.rcs rov ayiov, fxij7iC0 
7ie<Potveqoo'T$cij Tijv rcov ccyloov oaov^ sti 

9. TY}S 7l(lOOTY\S ffJCJU'^s" f%CV<TY}£ SCCGIV. V,TiS 

7tuzotQ)chx\ its rev xcufjov rov hsst'KcrcCi 
xaS' cv ovgoi re ngij Bvalctj Trgcatpsgovrctf-, 

IX, 8. KA- rr, y. t?,s A. e/3o - cloi&$o\ , ToZro csjAaTy^ 

r«S ISTi TOU -rvlhfiXTOi. 

9. l«s-«r.or«] -j- ttctS-fenxi' E. Codices Chir!" t. 4. 5. 
nee m n Theophyl. d. In edito Chfyl*. XII, i5i. 

a. non reperitur. KxB-{t>}ks in marg. etiam exbi- 
bet edit. Lond. Yerlus 8. r>. et 10. iu media 
oratione omittit Atli. II, 401. Doleru.'um fit, hoe 
latuiffe Semlerum, qui Athanalitim non legerat,, 
Exultaffet enim prae laetitia. v. fupra ad 2,9. 

xctS-' of] xxff tgi>. E. Ita in textu et in Icbol. 
Oecum. II, 3S3. a. xoiS-' r 4 v -xx^xfioXw- In Cod. 
Aug. 6. in textu eft, K a.y % v , led in fchol fol. 
'j\y. p.ig. 2. y.a.^r %>ie, (Ita. Mox -rln-cvs habet. ) 
u£X ts KD14 S've-ftif ?rqa<r(plgevTcii 5 xu.9- kv Tfx^X- 
jioXv.y , x.xS~ ct>( TVW6V$ ctj Tr^cGtyo^oui ireon ewgar 
xaf tuv S-vnuti i-ysvotre. Priori loco baud dubie 
voluit icribere x.a.& §> , led "iv 5 occupavit ex pro- 
ximo. DnmaTc. II, 245. in tcxtu babet, x.x¥ 
ex. In Icholio: rcvr{T:>> Tv7rei yiytn , kx& 
iv o*f« k. r. A- Vulgatum cum meis omnibus 
Cyrill. I, a. 347. V, b. 3j3. Auctor conlu/ionis 
et corruptiouis elt Chryl XII, i£i. Derepente 
enim ibi et inopi.iato in Pert 7v7rc$ > ac continuo 
verba tcxtu, addit : xa.9-' ej %&(>x. Cum ergo alii 
pelt eum tvttoi; in texiu non re perirent , x«3-' >j» 
mutabant, idcpie ad ttx^x^cX^v ref'erebant. Locus 
Cbrylbiiomi ita implicatns, vel etiam corruptus 
eit, ut, iicuti buhc legitur, inteliigi nequeat. 
M m Con- T!;s y. (jiYJ ovvccfjisvcij kktcc av\e'iOY\<riv TeAenxaotf 
rev A« rgkvovrot , /uc'vcv £ m (^^ai^acrt i o. 

J^j Tt'jJ.CCJl, }&} dlOtQ'jQClS fioCTTTKrfJLOiS; 

Yj'?/3~ $ iO (j$4aeo0s hnKetfievch [^I'TiegQco. J 

IB. Coniecturae vero et rorrectionis bic non eft. locus. 
Senfum verborum Cbrvfoltomi magis perfpicue 
exlubet Theophylactus p. g5g. Cum haec Icribe- 
bam, arrtplius non erant ad maous Codd. Chryf. 
Mofqq. i. 4. 5. 

C PtKfCtfttf ] tJVVXfAlV*. OL- 
IO, xcy d~ix.dtcof.iXTt] OtxmvftXTiC. E. v. P. Nullum huius 
veltigium in meis Codd. Vulgatum etiam cum 
aliis Cbryf. XII, i5i. Tamen eixxid/uxTX Cyrill. 
2, a. 347. HI, 829. Scilicet couitructio duriot 
videbatur: cu^x rt toy B-va-tetf — bvvctfttvetf — 
tfrtxtiftlvot. Ergo alii corrigebant ^wxuisx > alii 
i -7F tx.it ft ivai<, alii, omilio K cq, Icribebant oncsitu- 
f.cxrx tTrtxiiiunx. Kxtf c'tx.xtwftxra, quod Birg. 
ex B. laudat, prorfus ablurdum eft, arguit t,<men 
temerariam correctiouem. AiKXtcoftxrxy oniiffo 
s.«j, sTriKtipiziix , per appofitionem , ut vocanr, 
dicitur. Nulla vero c«t"j 12a corrigendi erat. Cum 
enim antecederet, tZpx xaj B-v<rtc*f , pluribiis in- 
terpoihis, ilia omnia ncutro genere complecti 
poterat Paulus per iirtxtiuivx. I'lura loca litnilia 
apud Thucydidem repeiias. Wetftenii animadver- 
iio Ipeciem pracbet, ac fi, lervato x.x) > lvgatur 
o ixxiaiuxTA , quod laltein nee in Cod. Alex., 
nee in Cyrill, conveuit , quanquain poiterior Cy- 
riili locus omnino urgeri nequit, ut nee I, a. 273. 
HI, 5i. et IV, 855. ubi haec attingit. Ceterum, 
t»>rcium xcij abefle a non nuilis. iple etiam Wet- 
iUniuj monuit. Uti teio pauLo ante Cbry/olto- 

mu* IB. "?re%i tov cttpXTe? rc-j %gtrov- tv a> y vix b tx$-/,x.r,. 
art tovto aX'/iS-is x.a5-xcs-tev it recti > ov rot iv xtuctf't 

(..day Tai« 7ro\Xxxis tt go o-xys pivots • 

KB. 1 1 . [ 'Af %y\. ] x^^os Se 7raQOi.y€Vo^vcs d*ys- IX, II. KB. xl/giatKyi S. Taw vKTltay [v.ctj Tcv aylov 
cvpeaiv rev S-icSc^cv' \y.tij iv Tt<ri, o-ettts pG^tov £.] 

mus inopinato intulit vocabulum tw*$ , ita idem 
vocabulum in his locis volutat Cyrillus, atleo, 
m hie loco ultimo exhibeat, tvtov pizgt xxtgoZ 
otofiwo-tui i7rtKitp.evci- Tota ergo haec coni'ullo 
et corruptio ab interpretibus orta e£t. In ufu 
enim eft Patribus Giaecis, ut alter akerum ex- 
fcribat. Inde etiam evenit, ut unus ideinque lo- 
cus, una eademrjue interpretatio et dubitatio , vel 
Irenaei, vel Clem. Alexandrini , vel Or ig en is, vel 
Chrvloltomi, vel Cyrilli , vel Eufebii, per plura 
plurium ora , aliis additis, aliis dermis, aliis mu- 
tatis, volitaret. Quoties ergo Chryloltomus , Bafi- 
lius, Athanalius Origenem, Theodoretus , Iheo- 
phylactus, Damalcenus Chryloitomum , Oecume- 
nius Clementem , Origenem, Cyrillum, Chryfoito- 
mum, Gregorius Nyflenus Balilium Magnum, Ori- 
genem exprimunt? Ea <!e re nemo, qui iple 
Patres , itemque interpretes , fcholia et catenas 
tractavit, dubitat. Qui ergo in huiusmodi locis 
ex unius vel opinione, vel teltimonio plura faciunt 
teftimonia, ii aut per inl'citiam , aut ex pertinacia 
procui a vero aberrant, Quid enim, ut hoc ex- 
emplo utar, lite index in catenis, et Ichqliis , in, 
$ id® o %av , aliud notat, quam interpretationem 
ex plurium lententiis ilmilibtis ab uno recentiore 
pro iplius arbitrio conflatam? Etfi ergo huius- 
cemodi apud Origenem, Chryioitomum , Bafilium 
et alios reperiantur, tamen pro uno telle ac telii- 
Mm 2 mc.io 543 °rfh*i n?»f 

$evs loov yLsKhlvrxv ay«$£y, ha rrs 

monio habenda funL Cavendura hie maxime in 
iis locis, ubi Codices, nee tamen certo nomina 
et indicio, fed pro more Patrum dtawfivs et 
ecrixux^ai , notantur. Hie faepe rcp^ri, de una 
eadernque hctione, a primo unum Codicem nota- 
tum , deinde ab huius fucceffore muhos, deniqu* 
rurlus ab alio, plurimos ae pracflaritijjlmos , cum 
ramea omnes ex unius teltimouio peuderrnt , ac 
nullos ipfi poltea Codices examinaflent. Eius- 
modi exemplum notavi in primo buius editionis 
volumine p. 770. 775. 774. Alia plura ia utmciue 
editione fparlim reperiuntur. 

tx. ftfaxfaftof] Cbryf. XII, i5»- i5s. et *r*P*ytilf*tv6s t 
et fiixxivruii j recitat et urget, ac diferre contra 
ytvoftstof diiputat. Sed hoc ytrouuaf reiertur ibi 
ad Troigciyziioitzvts, non ad fttXX&nTav. Nihilo 
riiimis tamen in Cod. Mol'q. Chryf. 4. loco pix- 
Xcvrwji legitur ytvofb&vm in rafura quidem, fed a 
prima manu. Ac, li quis ad inte.-pretationem 
Chryfoitomi £ XII , t5l. a.) in vocabu'.o hsftiioncs 
sttendere velit, yivoyAvou haud ineptum ei vide, 
bitur. Igiiur etiam Theophylactus ad h. 1. in 
fine fcholii, Chrvloltotnum in utroque vocabulo, 
huhlKOT* et fnXXotruv, videtur voluiffe, vel excu- 
fare, vel defendere. Ttveftsvuv certe contrarium 
eit meis Codd. omnibs. Id tamen habent B. et 
D. Wetftenii. pro ysvauhuv Mill, laudat etiam 
MS. Chryf. Id ergo Wetftenius ex eo repetiit. 
Nam in eSitis nihil repc-rio. MtXXorrav cum reii- 
auis exhibet Cyril!. I . a. 5io. V T , a. 403. V, b. 
343. V, d. 1C6. Mirabile autem eit, quod in his 
lecis, in latii.a ihterpretatrone Cyrilli , iitud ab- 
l'urdum aJJiHtni r< ceptum elt. Sed lie in aliis 
etiam Jocis, et apud alios Patres Graecos, factum 
eft, ubi graeca aperie Latiniitariim barbariae re» 
pugnan't. Imrao apud ipfnm Cbryf. h. 1. elt eliaaj. 
ie/is. fxc^ovcs H&j re"KsicrsQocs awvys, £v %«£0- 
TTciiiroy, rcyTf^iV, cu tocvty}s Tys tCTto-soes; 

ia.oudi?- <$V uiuocros r^dyoov ?(#/ //cV^&v, <J<« 
Jg tgu <d<ou UifjLocros §iayix$ev ityocTzecj* 
iiz rx ccy ice , ocicavlav Kvrqooctv tvfoifjis- 

i5-vos* «* y#? to tfiftCS TUVfW *(#/ 

rgctyoov, k$4 cnrooos occfuxhecos §ccvtI£qv(to6 
rovs KSKOivccfjtevovs, ccyici&i tiqos r»jv ty\s 

i^.aotgKcs xuSccfcrrjTot.' itcaop /xaAAov to 

UiUC6 TcZ ¥M$OUi OS aid TCVSVfXOCTOS dioo- 
ViOV XCCVTQV TtgQZtycyY.cV Qij^OO(AOV ?Z Sscc* 

KccSccgie'i fift^ves") *ft(Vr«y«?. E. Sic Tupra 3, 3. wAnay*? 
et uBt'lovqs coEfufa. Vulgatum diler:e Chryf. XII, 
i5i. c. 

J2. r^xytai Key til<r%cai>~\ Ath. II, 4 QI - rxu^un r.a) 
?(u.y&i<». Ex verf. 1 3. 

tv^df^ivai] ivqlu-vcs. E. Apud Chryf. XII, i5z. 
eduur nuidem vulgatum, vide tamen. P. Cetezum, 
•xceptis Cod.l. CbryfoItQmi, ex meis foitis Aug. 
6. babet tuffytkttf. v. Oecum. II, 385 a. Cyrill. 
I, a. 527. XvTgariii r,p~v tiyiczv (Vide mox verl. 
l40 fve*fcsvai, Ted I, g. 372. uicwtttv >.vT£u<riv 
ly^xfieiei. Sic et III, 677. V, a. 403. Y, b. 043. 
V, d. 166. etc. 

14. tit&vtov] *yUv. E, Chryf. XII, 1^2. c. et d. bis. 
Eryo ter tlil'eite. Accedunt Codd. ChryL Mofrpr, 
1. 4. 5, Repelit ctiarn ttyleu, I . GG7. Ita rpioque 
Theophyl. Cod. d. nee 110:1. 8. i5. f. Item Cy-? 
rill. V, d. 73. v. P. Theodoret. 6oi. dilerre a. to >~ 
\iov- Quid? quod ad r. Tim. 1, 17. pag. 644* 
arguraestatur «x vocabulo xtw/tau. Cod, Aug- 6. 

hsbet 55o £*f>y, /6 n e o e 

xocSocgisi rr\v (rvvctdyjctv vfj.oov octtq vpxgcov 
, «, gfyaw, 1/S" to Aajr^fue/v 3-faj £a>vn$ 
itv£tax.vi. pTeAe*": ] j($y ['Af^cu.J Act rouro o;a- i5« 

Agf«« rjj« 3"^X*7S- Xtfnjfc fXSVlTYlS i^)v , OTW SxVCCTCV 

y. ovra ' , y , , , v „, 

v *,< yevouevov, ?is oc7rcAvr^ccaiv icov tT.i rw 

;S£<ro? at ' s ■ 

^<* rot^ra. 7t(>toTq otaSyxy TTCigco&cctrecev, T'/jv s/nxyye- 
hlccv AccQooziv ci y.exXyifjievGi rois aixvtov habet quiclem in textu uylov , fed in fcliol. J/a- 

yiev oe S17TB- To yxg CliUViCV OV XTlTOV. cv */*.£ 
%fio'Jixr,> K%%r,ii iX,H ~ov 'iivctf. Quotquot fx meis 
Codd tvylov babent, i'ufpecti funt, ut ex Chrylb- 
itomo b. 1. corrupti. Ceteri omnes contra funt, 
adeo Damafc. g. et Oecum. n. Scribis u/itatius 
erat TrviuuctTis ayuv, quam 7rviv(^a.r^i ochji/iov. 
Ita manifelle hie peccavit fcriba Cod. Aug. 6. 
Nam lcholium contrarium eft. 'Atmniov babet 
etiam Ath. I, 52j. v. P. 

xxS-etgn'i] KetB-tLgirSi* E- Tbeodoret. 6oo. Atb. I, 
525 ubi etiam Codd. mox variant in vtpZv et 

£ ) Zvti') -f- Key «A»S-<vf. E. Cbryf. XII, i5i. c. 
priino exbibet folum £zJ<;ti, fecundo vero i55. a. 
t<5 to XcCTgsvtiD Bsai ^aivr!, <p n t i , xty uXiiS-wiii. 
Quid? quod etiam interpretatur. Addit enim: 

ahtd-IVUI OS KOj £(V*TI &£Ct> ilKOTMf t t IT i y 1AUV 

irrev&e* — ^uvtcc. x.ch\ clxviB-tvci x- t- A. Qui Co- 
dices hie ex Chryfoitomo interpolati funt? Ex 
meis folus Theophyl. Aug. 8. et edit. Lond. Con- 
tra eit Theophyl. d. Oecum. n. Damafc. g. cum 
ceteris meis omnibus. 

i.5. xa\ (fni] Ante hoc in aliquibus additur : £f/r»<[ 
$i. v. K et hie ieciionem erxleiiajfiicam. VuJga- 
lum etiam Cyrill. V, a. 5.,<-'). b. i6.xXr}gevo[4lccs. oncv yag Mae$if*if, Buvat~ 

rov dvccyx.Y\ (fig(j$<r&oe} rev atccBirjj.svQv. 
17. SiccSvKy] yctg <hr) veKfQts (ZeBccla, inti 

fxy\ wore hyjjeti Irs <ji fiioiSffjiersc, 
iS-o'Bsv cvo' y 7iqaiTY\ "Xcegu; aifxocTcs syne- 

KCCTC& VOfAOV U7T0 fXC0V(TgiJ3'S 7IUVt\ TV A ft 40, 

A«/3o;v to oitfAOO rSv juc<7%ttv ygj rfctyoov 

fteTci udXTcs J^f sqIcu xckxivcv :{&f voow- 

jrovj oIvtg re to &@\iov v&{ tiuytcc tov 

20. hoccv gggccvTirs, Key&V tcvto to cciux 

TJjS" &nSqKt}Si Y]£ ivSTvhCCTO 7t$QS VjXCiC 

f 
9 If. Inti fi>i TraTi ] Theophyl. 964. fjar^wroj^; Toy- 
re , ««/ «i , oeyi'*i-9-t . r.cij voYivaii. Sic ct Oeciun. II, 
587. a. Mifai non peifuadent. Ilidorus Peltil'. lib. 
/J, epilt. 1 1 "5- loco 77ctz y fcribendum arbitrator 
Tare, artdens : ovru yue tvget x.a\ f» ?ru,\ciicit 
uvTiy;oc<peis. Scilicst in(itnu6 iite interprcs oftVn- 
debat in proximo eri , apud Chryf. autem XU, 
j5j. c. reperiebat: tots pt0xt«i U<ri» cy trntB-Ax.^- 
Hinc ifta eius fapientia et vetulti eius Codices. 
Ipl'e Chryl'oltomus niliil inutat, nee aliter haec 
land^t. X, 700. b. m;c Cyrill. I. I. Hie tamert 
habet: e'«; u> £>• c a nvr&iftitrt. Mr, trore eft, 
loco fir,, et -roTi. llidnii locus corruptus eit. 
Credo a u tens , eurn ita ciuonue voh.'ifle. CertG 
fttibctcrui inferpretatur. Lous locus nunc fuccur- 
rit Sophoclis in Oedip. Tyr. p. 206. 'hB-n u.f, vox 
itFc-^'io-tr i'ri. Ibi fcbolialta : otvr) rev, ftr.xiri 
wore, niy-cvr fiw-4,uti$ hi to e|n> ttot' oyic-S-s. 

ig. ] ChryC XII, i5g. omittit, ««/ rcoLywv, et tnox ex. 
Graecismo liabet |gg«rr<£f a De Codicibus ChryC 
v P. ad verf. ig. 21. 552 otjtfjZi-tfTL f o s 

o Bsos. y&j t*jv ay.rjvriv <5e %$ TTccvra 21. 
r« aKevti rr,» hstrovgylas tm apart 
epcicos tf>§xvTi7£. net,} cyjlcv h dtpari£2, t 
aroc'vTfls KctSagigsfctj Kara rev vcpcv, K&J 
X®? IS atparfKXpalas cu ylvsraj dtyeais. 
ccvayKVi cvv rd ftev vijolnypara roov hst%, 
rots ovgxvo'is, rovross y.aBagl&fB&f' dura 
oe rd lr,ov^d\ta Kg&rrccri Svolais 7ta(>d 
Tikes v^i-y.ravrocc. [TiAos - .] ['■&(?%*!'] cu yaq its 24. KA» 
%fi^o7toit\ja ayta imJABsv %£tZos, olv- 
rlru7Ta rwv dhY\btvoov , kAA' its dvrcv rev 
cvgavcv^ vvv tfACpocvtsStyctf too 7:^oaoo7jcc 
rev Bsov 171}$ rjpoov' cvo 'iva TrcAAixx/f 25. 
7rg07(pt(;y tavrcv , ooaTTtg d^te^sus itoeg- 
yjraj its ra ayta tear h tavrcv iv aifxart 
«AAorf/&'. i&sl eoet dvrcv TTcAAax/i" 26. 

7iaBe7i uTto Y.aru&oMs Kcapcv' vvv as 
ccnuj* 271) <rvvrs Keta rocv dtdvoov, hs 
dSsrqatv dpaqriasy 8td rqs Sua las dvrov 

&e(pa~ IX, i\. KA- rstS^xrai $. run vnfaiiv' ilitXfel, cvk hi 

23. <7rxr» rcivrxi"] I' a bis Chrvf. XII, 160. c. d. In 
Codicibut tam^ii eius reperio veitigia tov , TrxfK 
TttZru., Sit 1 1 Cud. d. et edit. Lond. 'I heopby- 
Jacti. 5r«g« TtLvTeL mam CyrilJ V, a. 762. qui 
recitat ad fi" v.rl. 2G. ibique T £ ? , ante u/zct^Ttot^ t 
•ddir. Tavt«.i Lervat Orig. IV, i5i. Apml Aih, 
I, 366 Coiii.es variaht inter roivren et tsmt». 24. Sine ulla varieiate sotat Aih. II, /.or, TOIS Ot , .$Qto'7JQlS UT.U^ UTlO^CCviiV , fJ.STCi OS 

gS-touto Kglcie' ovtco * x&i o xqt^og U7TU£ 
7tqo(Ts\s%^e)s hs ro srcAAcov avev&yy.elv 
ctfxc&QTias •, in oevreqov %oo^is d\xa^xl%s 

0(p>$Yl<jPT<X<f Tcti OCVTCV 0t7tSY.QS')(fifJteV0lS hs 

!\E.X ; i.0-«TJ?f/«v. [TfAw. ] ['A^jf. ] Zxidv «ya£ t/a«? r*? 
8%a)V o vo/xofi" twv fj.sKKcvroov otyotum, 
ovk dvryjv Ti)v htovot, roov Tcqctyixuroov^ 
x«r wtctvTcv Tocis aureus Svcriccis, ccs 
Tt^oaCp^ovaiv hs to fityveKes , cvdeTrcra 
svvccTdf tovs 7!£q<ss£%oijl&vcvs TeAe/(»c-a/., trctpZ&rov- 


X, i. KE. tJj J". Tijs A. f/3?~. aJiA^. <rxj«j i'^ua 
27.] Negligenter notat Ath. I, 270. 

28. aVTVS ] «£/T» x«f 0. 

•cyfKo £^at«/yo< 5 ] -f- d/s* Trlvtus. E. Alii ilia ac3» 
dunt polt <rume!xi>. Cbryf. XII, 166. nihil mutat. 
Kec II, 404. a. VIII, 225. e. v. P. 

X, i. e-Ktxv ycc^] -J- itfj/. E. v. P. 

«5 7r%o<r(P(E t ov<rt)i~\ kis v^c<r<^\^r.vTit. E. Sic Thes* 
doret. 604. 

ffWetrof] ^'vvoivraf. E. Apud ChryF. XII. 167. edi- 
tur quidem tvi%rem , fed contra [unt Codd. Mofqq. 
f. 4- 5. De utroqtie monet Theophyl. 972. imma 
ovvcivtoj interpretatur etiam : it 7T£ocr<pit>ivTi$ ^jj-. 

Intelligit autem hie quoqne ccvr'y^a.<pa. Chiyfoito* 
mi. JVIirari fatia necpe Viros Dqciqs, imrao adeo 

Criti- 554 '&r#j & n e * s 

£7te) * OVK CCV £7fCCU<TXVT0 7F§0<T(P^0fXSV0Cf i 2. 

Oi X Criticos, et editoros N. Teltamenti, praeltantio- 
res etiam, quod uvriypclcPoi'j vorabulum plerum- 
que acceperunt tie Codicibus N. Teltamenti , cum 
hoc vocabulum apud Graecos muho laiioris fit 
fignificationis, ac de quovis cuiusvis interpretis. 
dogmatioi , bomiletae etc. dicatur libris fcriptii. 
Inventa arte typographica, multi eius aetaiis edi- 
tores , libros editos etiara , modo Codices, inodo 
cxemplaria appellabant. Critico ergo haec accu- 
ratius diltinguenda Jiwt. Haec obiter. In textu 
Aug. 6. elt quidem Svucmtcj. Sed in fchol. lv 
owxrxf. rhi Tovrfcui, o tipttf. In Aug. 8. eft 
9v»»vTUf * et in marg. y^uQtTuj x«/> ovvxrecj. 
Huiusmodi notam Theopbylaeius 1. 1. haud in- 
epte appellat, 7roc,pxypx<p/ t v. In meo 16. elt etiam 
^vtxvTecft fed repugnat Jcholium : vr«Wtt% yap, 
<£r,Ti , B-vrixs -xpo?'j.yov<ra. ( Sic. Ergo non ad 
vipos , fed ad £<a,3->j'xjj vxXttol videtur retuliffe. ~) 
x.xr hixvTov (addo, x.uf ) t«? «i/TK( , Ivx. 
tcr%v<re rt^nafuf reiif 7r e A < n v n p t vo v s rtf 
tafut. ( Hoc ett , qui Jab lege Mofaica vivebat, 
qui Icgi ftlofuicne obnoxii ct aJJtricti grant. 
R.epetit Cbryf. I, 665. e. ««; irpatrQcgevevt — 
d'vvct.vTcq. Polt verlum i. autem continuo addit 
quintuin. E'go Chryfoltomua quoque, uc alibi, 
ita hie quoque mu'ta in media oiatione ad laeti- 
tiain Semleri omifit. Idem XI, 554- e. yu(> ?,* 

tsrs;] -f- Ivy,. IMei Codices omnino omnes addunt 
cuk, praeter i5. qui folus id opiit tit , et 6. qui 
ita habet : tnil y.ctv e7r*v<rcniro, et in fchol. U 
y&P, W«vo'»> Qyiriv , ccuocgrtcis exuretf &/ &v<ria*, 
7rx*T(j$ ccv x,cq 17roe.vTot.vro 7rg<;<r(p;gcu.ivcif. Codex 
tti. qui cum ceteris exhibet, intl cvx. etv iV«^- 
rzvTi, in fell olio tamen ita babet, ut 6. Apud 

Oecum, &*>/0, 2, 'E /3 q a i o v t. «* 555 

Oeeum. II, Sga. a, eonieceram loco x$£i\>i<t>$u{, 
legendnm effe , tts% jAsAs/ipSvxf. Atque ita poitea 
inveni in Aug. 6. Valde impeditus et ambiguua 
elt hie locus. Ut ergo recfe accipiatur, attenden- 
dum eft ad dxceca-tv, quae ell a verfu 6 — 8. in 
quibus docernr, fncrificia , lege Mofatca conjii- 
tuta , fnblata effe. Ergo per oppoGcum hie legen- 
(!um : non cr[fa yjffcnt . non fuhlata rJTent. Qui 
accurate vult iudicare de hoc loco, is attente le- 
gere debet a cap. 7. verf. it. In his fententia 
haec elt : Non ceffaviffel »j t( or't^x $txS-r,xii> 
cvYi of fK txvtvs 9-jri'cq, Jl pcrjccijfr.nl cult ores 
Juos. Aicjui ncminem perfecerunt. Ergo ceffa- 
runt. Cum vero Chrijlus uno Jacrificio nos per- 
fecerii . idco eius quoque facrijicium crjfax'it. 
Utraque er^o facrificia ceffarunt. Ilia, V. Telta- 
menti , 6ix to ecre^e ; , s< xaf 7re\\xx.i<;, ttuf 
oix ftxxgev zgavev otSTfXt<rccv TTgotrQipojusvu' 
Chrifti lacrificium cefiavit, $ix to t«? «<«? 
7r^eo-<pa^«? irxvTsteiov. Videamus iam interpretes. 
Cbryloltomus ergo, princeps omnium ac cetero- 
rum dictator, XII, 161. pro more luo, ut alibi 
in eiusmodi locis , ita hie quoque, 1'umum fecit. 
Ex meo fen Hi , teitantibus praefertim tribus eius 
ilodd. Molqq. 1. 4- 5- et in editione ipfa ibr. b. 
videtur itiveniffe, avx «v. Iple vero videtur ma- 
luilfe omittere cvx. , tametfi 168. a. Ivy. u>, alio 
tamen modo, r^petat. Eundem locum vexat 173. 
b. c. Hie vero locus ita pprplexus eft, ut urram- 
que lectionem ex eo poliis defendere. Primo, 
tanquam obiectionem, ponit, ttu<; ova fTTX'jTXvTo, 
ivot v7ri%c<i>Yirxv , (Loco wxiy^w^ r><rxv , ut arb'tror, 
uti poterat alio vocabulo, magis idoneo.) aXX 
faetrtJuptrafl Hoc tollit ivx- Deinde addit .' 

S'JKtTt TiXiV'/TC'jl , tVO I 6)$ TV7T0S' «-W y*£ X'JTXv 

irgts-ttTetf dt«s- Hoc rurfus firmat »»*.. Vult 
«rgo hoc: ivx. ivxvirxvTe , a iu rl irt i7rtre- 
MiaS-of Tra'x Taiy iev^xlaiv Iv T«» Tori xXtgf 

f7TXVFXV7a Of, rr, TT^e^KTll XXf T>> ff{««^f«M 
r«V friSV , X.UJ T»] 7CV ft^lfOV ff*°«V(TK>li KOj t» 

cvx, dice to fx'ACsfjLtocv f%FiV en avvetSticriv cc{jttx(>. 
tioov Tovs KccT^svcvrcii , ct7r«£ KSKpiBccg- 
f/jvovs' . cchti ev atvToiis dvx(Avr t 7j? ccjacc(>- 5. 

TIM 

*'jt*v Trct^tt. Tbeodoretus 604. habet Somt nee 
eius inrerpretatio adverfaiur. In textu elt: non 
c "Jf' ! £f- nt - l a fchoh'o: at qui cjjarunt, cum. non 
pojfpnt puros reddere. Millius et Noeffeltius con- 
tranum colligunt ex fcholio Tiieodcreti. Dama- 
icenus line interpreixtiu.'ie liabet, \wi\ ot/x. a-'c 
Confentit rneus Damafc. g. Hie ergo fibi callide 
eavabat a caviliationibus. Chryfoftomi. Theopbyl. 
ad verfum primum , pag, 971. verf. i3 — 17. pro- 
bat, i7rctvT£j7o uv > atque baec verha etiarn ibi 
refort. Sed «d verf. 2. legit: „'«/* »„ l-xxls-xvrc-, 
auntie: K( cr i^cj?*,?:) cinxyvxZri. ivy, xi ergo ac- 
cepit pro nonne. Ergo etiam repetit : iv pi) 
inx-j<?xvro ; Hoc ergo laltem docet, eura inveniife 
ivy,. Vlara. ab eo non requiro. Iq Oeeiimenio 
cti^ra editur, *yx uv. II, 3go. fed 392. in lebolio, 
poll S7n\ Ivm. xv , iple etiam addit : y„&? ipurr.- 
rir xvxyj&S-i. Chryfoftomus ergo aliquibus, ut 
videtur, expectoravit nuntem. Simili modo, et 
alibi, et 2. Cor. :o, 12. in jp onvicZci-, dubios 
fecit lectores. Maneo in ea fententia , quam pro- 
poi'ui ia priore edition.?, atque iftam interrogatio- 
nem reiicio. Yore enim per illam appeadiceiu, 
g>x to — zsx.xB-ct£/xiv<svi;, ilta interrogatio , ut 
Vir<:iliu$ ait, lou^ani irahit inglorla cnudr.m. 
Ex Ctenp, Orig. Oyrill. mhil expifcari potui. 
Tutius eis erat hie Idere et intra clauitra fua 
cccultos le coatinere. 

i'gtiu i'n o-vviivKtny] a-uvaor.Ti-i i;£Stv- E. Chrvf. 
XII. 167. b. 

x.txaS-xgfctrev.f'] z.iy.x3-xei<ru.'viv;. E. Ex me-o g. 
cqniicio , ita lectum eile in aliquibus Cpdd. Cjbry- 

ititomi, 4. TiXV XKT SVlXvTCV. OCOvVOiTCV yx(> Ctff/06 

Tocvgav Hey Tgcuyvv cctp-xigelv ccfAOi^rlccs. 

IT. fACt^rv^lcq Tfgi r*!i paws x.ct$-ix£<rtM; x.nf tt^ct- 
7rgoT-i; tv. 

5. 010 htre^xofASves its rev nccfxov, \syei ' 
Bvvlctv r^j Trgcc-CDcgoiV cvk ViBfKmas, 

6. GOOfAOt, de Y.CZTtJ(jTt<J0O [ACS. CACKUVTK>!UCCTC& 
y. H«/ 7T?gt CCtJtXgTiCiS OVK BvdQKYllCCS. TOT'S 

snxcv' Idov rixoo, iv Ke(pa?Jot @a@?\Jou 

ylyqci'/zToij Tiefi f^cv, toZ Trotrjo-otf; 6 

S. £)fsV, To §8kYi[xd aov. uvwrtgov heyaV 

cTi Svatotv v&f 7T(>o<r(pc(2ccv x&j OhoKUVTCC- 

fXCCTOC 7{$ 7Icg) Ci/JOt^TiOi^ CVV, rjBsKrjJUS; 
QVOS e-JOCKtflTCCS' UtTiVeg KKTC6 TOV VCjACV 

7Z%0<T- icftomi. Wetftenii A. C. amice confpirant in 
MK.a.^-ifiicru.sycvc,., quo augeri potelt Schrevelius 
Griesbachii. Sic in eodem A. paullo ante eit 
2'jidtTS, loco fivvavraf, cuiusmodi errores ne 
pueri quidem committunt. W etltenitis ex eo nota- 
verat I'lvctvTctf- Vide ergo edit. YVoidii in varr. 
lectt. p. 74. col. 2. 

Rectius quidem in his adhibetur pluralis. I\u!- 
lus tamen meornra Codd. id agnofcit , tahietil 
plerique fcribae Codd. meorurn , et Graeci, et 
docti erant. Vulgatum eti.tni Cbryf. XII, 167, 
175. Ita umeh Cyrill. I, a. 348. qui ad iin. vert 
\\. haec recuat. 

xxtk rȴ rcfte*] Ita legiiiiitR mio poftulabat* 558 Op/0,9-0Yl f o s <\ ''- K 

7r$c(r(ptyovrcti' tots eippttv' loov %Kocg. 
Too 7loif,<J&i , o Beos, ro BeAtifAoi <rcv' 
ccvcttfsl to u^ootov-, *l\'d to oevre(>ov way. 
iv £ BeArj/JLOiTt qyicujfjihoi ivpev * ot oi« io, 

rns Supra tamen, 9, 19. eft xetr* vopot. Ergo utro- 
que loco vaiiant Codd. 

9. 3-ioi] ~ E- Chryr. XII, 167. c. i;3. a. 174. b. 
Bis ergo habet, femel omittit. v. P. Polt y.fca, 
ex fuperioribus Theodoret. 6o5. repent, in KsipxXi- 
^i 7rip\ If/.ov. O S-ili ex meis omiuunt Damafc. 
g. et Oecum. 6 Piepugnant ceteri eiusdem ge- 
neris Codices, ac reli(-ui raei omnes. Prioribus 
N. Teftamenti, ac ceteris variarum lectionum 
editoribus , vix, ut equidem arbitror, condonan- 
dum videtur, quod uscjue ad Birchium non fatis 
accurate notartint, cuiusmodi Codices ad maous 
habuerint, utrum Daroafceni , an Oecumenii, an 
Theopbylacti, an alios cuiusvis catenis aut fcho- 
liis inltfuctos. Solus Alterus in co fait diligen- 
tior. Multum vero intereft Criticorum, baec ha- 
bere cognita. Per eorum ergo negligentiatn acci- 
dit, ut in re critica effetit 7r«:^-' «ju.ev. His eiro- 
ribus equidem , ftatim in prima editione, cavi. 
Nihilo minus tamen Griesbachius, in aliqua re- 
Cenfione , ut vocant, fcribebat, me nihil, nifi ex- 
teruam fonnam Codicum notaffe. Quae iple bac 
de re notaverit, patet ex ultima editione eius. 
Nihil enim, nifi alio* exicriplit, atque adeo ine- 
met ipfum, fed line fenfu et cerebro, ne quia de 
meis Codd. indicate poflet. 

10. Iey*t»] + it- 0< omittit Chryf. XII, 173. a. 
175. a. Prorlus baec invertit I, 667. d. '£s-e> loco 
s<ruiv. Oecum. II , 594. c, 0< excluFuin videtur, 
quod ita aliquid delideratur, veluti xixaS-x^pivoi* 

x-tt&nei- Tiff 7i(>s?(pGi>cc£ rov coo/xutos Itjaov %£<- 

11. <?C~ t<pCi7?0C%. y&f 7TUS (Jth Ugsvs §0H& 

;ca3 ,, fifAS(;ctv heirov%y~v, x&j rocs avrcxs 
7ToXh.rJ.xis 7rfca(f?(?ocv Bvalocs, cams: ovos- 

12. wore out array 7rsgttheh ctpoc prices, oivros 
<?g fxlccv vTrtq ctjjioc(>Tnvv 7jqoa€\>fyA»s 
Suj'tctv, its ro dtY)\e*h eKct5iaev h oe^tx 

i3« rov Bsov' ro hotxov ixoexo fxevos eW 
r?§jQ<jiv ct ex$(>c) olvroZ v7it-7tooiov roov 

i4« Trc^aiv cevrov. fjucc yx(> 7i$c<r(po(>cc rere- 
K&xxsv hs ro fiwenh rovs dyiot&iAhovs. 

* 5- f.ioc(>rvgs7 de rifjuv j^j ro 7txsvy.ct, ro uyw 

1 ^« fierce ydq ro 7H>cei$Y\Ks\otj' nvrv\ r\ Siot- 

x.a3-o!.ei<r$ivTts etc. Verum its, praeter Codices, 
exhibent Damafc. Oecum et Theophyl. qui pag. 
976. addit : C^nB-sv tc% o<rv z-XKOvr'ioti » xytxtr$-it~ 
T£«. Hoc quivis animadvertit, neminem contra 
Codices additurum fuifi'e 'a , irnmo contra, piurr* 
hoc invitis Codicibus i'uille exclufuro*. 

tov )t)<rov ] tov — - • 

11. (i£EI/?J «^i£^£l/?. E. 

12. «i/to;] otres. E. Ita Chryf. XII, 173. b. 175. a 

Apud ( yrill. 1. 1. vitiole legitur. ovo'tp.ixt, loa 
<*vTo? 1 1 pixy. Videtur voluiile, « £t ^»«i. 

h &£,«] Ath. Ill, 11. | x ^i{,;». 

14. Cyrili. Ill, 677. b. femel : Tttetdc-xs hs t» aV i- 
*i£5 xxrx gvtttfnriv tqv<; xyix^opivovs, Sed vid 
gatum V, d. i36. et alibi. 

*5. Tr^ef iqitKiw] li£nx{»ai. E. Ita Chryf. XII, 175. b. 

qucm S/fy.tf, rjv JiuBfaofJicti 7l$os cLvtovs fjern 
rxs tjfjie$ccs iv.&vxs, Keyet xugics, Siaovs 

VOjACVg fAOV in) XXfo'ixS otvroov, ygjf fa) 
TOOV OiCCVClXV dvTOQV faiy^X^j) ccvtovs' 
K& tccv ocfxc&fTioov dvrZv %cy rSv xvcy.ioov 17* 

CCVTCOV OV fAYj fJLl'tiaSoo £Tl. C77CU d? <x(ps~ iS. 

as tcvtccv , cvxert rn^oatycox 7t?(>\ ccfxctg- 
TixefTKt^.ricus. [TtAcs-.J ['A£%)j.] e%cvres ouy, ig. K3. 
doeAQc), TTXP^aiixv iis rr\v eicrchv roov 
CtylxV £V TQ} OCtfjtCCTl Irjuov. v\v hsKoch l- 2.0. 
CSV ilfJliV COOV 7T^0a(p06T0V 7{C^ £oo<txv, &x 

rov xxraTisTctcfAxrcs , rcuTf?;, rris gx$- 
kos dvrov ' xspf Uqsx psyxv fa) rov 2 1 » 
ciKev rev Bsov' 7F(>cas£%(t.iJis§ci \xstx 22. 
ccXiiSiVtis v.cifoixs h 7iXr\cc(pe$lx wlsws, 
i^uvTKTfxha rxs xufldixs dr,o cweior^soos 
TfovygoLs* K&f ?\£Kovixivoi ro Gupx vdurizZ. X, ig. K.3. r*i [tf/ct.XYi S*. wgv. .9-. Key ryj x.vgi*xri ireb 
T/;? ?. vetp&rt&v , on r.uj To ivxy/i>.iaf Toy ■fr}.cv~ 
e-iev X.&} tsv Ax^a^ou Xsytrtcf. c?oi/,<p&i, i%cvrz% 

quern ex meis hie fequuntur Theopbyl. d. et Oe- 
cucn. 6. Reliqui omnes diQiebtumt. Etiara Tbeo- 
pliyl. Aug. 8. 

17. Kctj ruv"] Lt-^cv >Jyn' y.cfi tmv. Otr.ittit fcilleet 
Cbfyl". Xli , :~j. b. Molqueniis rjuidern Oecu'fn. 
Cod. n. haec cmittu, ui dixi , ex (oboliis autem 
coniiciebam , ea temere onufCa efie. Ha bet ergo 
Oecura. Aii£. 6. cum fcbolio: ^ j o c- [ 3- !) » t y£p; 
C'-in' nctf rut af*u?ribr ». r. A. v. P. 0^0/^2,3,^0)^ j3 i cc I o v fc " * 56i 

kmScc^Z , v.ark%o\x?\ t»jv of/oAcyixv t?s 
iKuloos c6Khiiy] y rnv&s ydg c sTtocyyet- 

2 4-;(#/ KccTctvcajjtev dAAriAovs its WpyicjycFfiCV 

2&. dyuTrvii y&j k&Agov egyoov* /u*i eyx«T<»- 
heiTtovrei rv\v i^uwayooyyiv iccvroov, kuS&s 
eScc Ttnv, dAAd 7iotf>ctY.uKcZvT8i ' ^/ 
roaovroj (xctAAov, ojco I^AeTrers (yylgcvacev 

26. jqv rifASQOiV. [TtAos*. ] tv.cvaiovs yxQ d pug- ?**<>< *** 
Tccvovttav yfjioov fxsrct ro An pew r^?^ 
tTrlyvatrtv rris ccAYiSeic&s, cvyJti 7>e(H cc/xctjj- 

z.'j.Ttoov oiTioAeiTreTcCf Suffice' (pcfis^d oe tic 
tKooyji Kgttreoas, K&j 7tvqos (,y\Ags , iuBletv 

28. [AsAAcvrog rcuV C/ievciVTlcvs* d§s Tracts 
ris vofxcv fxoovcrsMS , %oo^s otKTigfJtoov eni 
oua}v r\ tqit) p&qruciv «77c3"?ja"3Cfr 

2.Cj.7Tc70C) ooksIxs %«fcvc<r d£i&&y}7?TCif rtpa>' 
qias rov Ctov rev SeoZ KccruTixTY^as^ 
y&f ro txtfAX TKS OictSwiis Ko&cv f,yr,7ct- 
fjievoSi ev <*> r\yidc^r\ t j^cy ro msvua rr,<; 

y/x^rcs 

27. e<r3i*iv ^AA«>r«f] Bafd. II, 58. vrS-tnv i-AaXuj- 

29. iy a xytxo-B-z] — E. v. P. Servat cum aliis Ath, 

I,'523. Omittil fcilicet Chrvf. XII, 1^7. J. 18$. 

a. Ilabet tamea VII, jZo. d. Ibi vero eit , r»j* 

XKgtr rev vtilfiXT'-.t- Ibid. 789. negl.genter I.iU- 

N n d3u* 562 C0fJO,2> 6 "2> } -T\ o q s %x$ircs hv@fl<TUs% cicctfiev ya? rev 5<>. 
H7:cvrcc sy.a t%oixr,<jis\ syz> avT'X7icoooircc» 
\gyst Kvgtos. x&J T.aXiv ' Kvgics xgtvtfi rev 
Kocev cturov. (pofasgov to ifV7ieue7v hs^i* 

KVgiec»i)i' IE. 

dans, h'abet etiam, rov ?r>£».*4*7-<!? t>;i> #*£"» 
omiifis f* <>j >;yic!:oS-r!. P.Ulfus, TS5K /i^5*v 7<Jt» 

Ts-vstif.MToi , ilHs omillis. V11I, 159. fed 274. d. 
line varietate laud.tt , r1» k«» ad r t ytccrB-)it. 
Atque h. 1. conl'entiunt Codices Mofquenfea Cbry- 

'ibftomi s- £,■ >• r*' 9"' 7- n ^' 1 uod vcr,u aS * 
ftetvireas habent Apud eundem IX, it. rurlbs ab« 
eft, tv to iytoct-d-t}. 537. priora tantum verba cttin- 
git. "Cyrilks negli^enter li ;oc 1 audat. E:go poit 
bvfiPtTeq ad Jit, it a> r.yta.r^nirity- I, a. 17G. Idem 
V, a. 765. exliibet, x«T«ST«;r>!T«? , k«/ ts tt;^* 
t;;; %&pito<; e»«/Sg««r«$» sv ai J5yu:i.^>); omdhs 
reiiquis. Sefvat ilta , fed poft 'iivfiglrels (in marg. 
elt, atty.xfftt*.*) addir. V, d. 74. Denique lina 
uila varietate reciiat verf. 28. et tcj. VI, a. J 12. 

' myM<r&HTt Dam To. II. 249. 'Ev & r.ytw&n ^ er * 
\&t Orig. Ill, 206. F. I, 749. e. Ts Trvevft* tk{ 
%x%it&<; nihil aliud elt, quam tjij 1 ^^g'" T '" 
7rYtv t u.x.Tix.yr- fcfgo • ?"«» X a, ^ tv T0V mti>ft»**f* 
quod quidera per fe mulio prob^blius eit, baud 

'tjfurda elt, vcl interpretatio, vel correciio, lectio- 
nis vuigatse. 

9». ai-\sei-::/ — u.To'vra] Rtirftil Chryf. XII, 188. b. 
"ysyeUTrrc.i ylo. Nee aliter invent in eitis tribus 
Codd. Mofqq. Idem ibidem verfum 5r. ante ver- 
I'um So. interpret a tu-r. A! ;:i CliiyfoUornus b. 1, 
data opera cxplicat Lane epiltolam, Si ergo ullibi 
elus auctoritas contra Codices valet, valere debe- 
bir, et hie, et in rniiie locis aliis, ubi de induitria 
inrrrpretem egit, Atijui n,ec bic valerfe poteft. 
l'lura ioca notavi ia P. veluti Eatirh kic, verfu 
Z2. Cmp/q 32 -WE /3 z a i o v *»- < 563 

IE. 7rt*t rev xxXw a^x^" *H k-oc'aIv t|a«j 5rg««- 
yaytlv, • 

35. (TlV V7fepetlC&T8 7ICC$V\U0CT(ti\)' TC/Zro fJLZVi 

tcvTo o*-, Kstvwc] twv cvrocs UYctqpe(pQfAi. 

54-iwv y«wlvrw. ^/ y#£ ra?? Sen pels 

jAQv ovv&7Zc&§Y\aa,Ts, jyy t%v agwocyyiv tmv X, 32. KZ. trufifiocTO) y. vZv MfSttm' [\v Tim, voipi- 
fi^uv 1. rot, uyi'sv yctXce.y.Ttu\c<;, in uXXu ' x.c&f 
its Ofriev; /ttagrvgois. <x.$tX<pel ■> uvay.ttnTje-Kiir^-i t#j 
Trgovepiii. 

32. dvtt.u.iu\i',TKir5-i ] Ita Chryf. XII, rr)3. b. d. « y g- 
(A.)i'.)7%-.)Ti. 72. d. fcsfwrlS-e. II, 496 d. Per Chry- 
loitomutn ergo ex his inbus licet eli^ere. 

53- ccva.~j>-$ifiyj r«» ] nimirum, iy ei/£tticrftt7f koj 
irXi^irt x«y scoots. 

54- ^i<rft.o7i ftcv} ^itri'Joti. E- Forte ex t3, 3. ut ir, 

4. XuXtT, ex 12, 24. Ita enim variarum lectio- 
num labiicatores loca diverla transportare Iblent. 
Agtrpioif. Caryl" XII, ic)3. b. et rliferte 194. c. d. 
Nee aliter inveni in eius Codd. Mof jr|. 1. 5- Nam 
4. liic deficit, Eod in modo Chryf. XII, 36o. b. 
Forte, ut dixi , ortum ex i3, 3. aut ex eo, cjuod 
derepente (it txnniltus «,to wpog-oi-xvi) (^xvxT^cCpa- 
ftivvv*) t7ri Tr^uyfAX ($W/wt. ) Ex meis Codd. 
omnibus unus I'olui k. qui alibi etiam interdum 
lequitur Cliryfoliomum , ita babct. Pinpugnant 
ergo adeo rnei l h?ophyl. Oecum, et Damafc. Co- 
dices. Apud Birchium lilent Codices omnino 
omnes pro ^SB-^oli pav* Nam ita habet edit. 
Nil 2, Steph. zfibCftf/O 2f n $ o s *. * Steph. maior, quam Birch, adhibulr. Repetit 
bunc locum Cbryf. aliquoiies, fere r.imen ab his 
verbis prudenter le abltmuit. Immo II, 4<)5. d. 
el 1U , a5i- e- prorfus in media oratione ex 1 .dit: 
ntq yap to7s oic-u.o~e, ftvy c-vuz-xB-kv-xtc. lamea 
rati $t<rfts~$ pov refeit ibid. 424. d Vulgata 
lectio repiiitur etiam in pluribus praeFationibus 
et argunvntis, huic epiltolae praefixis. Veluti in 
P. pag. VIII. ftci^TVfjTruf bt xuf In to~s \z/,S '4 
?7T«~eA>} vtx^cvo-X 7rsi,v>.cv , rot ygettysif 0T( x.c'jf 
-fo7; $ i <r uoTt; y- * v <r-jM7<*.§t.<r&Ti. Accedit 
Clem Alex.* Si 4. IW aJiter legitur apud Theo- 
doret. G11. qui, notante (Voefleltio . bunc locum 
aliquoties eodem raodo laudat. Accedit Damaf'c. 
II, 249. Tbeopbyl. 985. Occum. II, /,or. c. Ex 
fclioliis quorundam Cpdicum, quae, cum eontra- 
ria lint textui , quod, uti verba ipl'a docenr, 
temere excerpta funt ex laudnto Chtvfoftomi loco, 
nihil otrmino efBcitur. Accedit, quod aliqua eo- 
rutti non tarn verba, dic//,o'<; fiat/ , led verba vac* 
I'us 53. KOiva/oi oW«s avare,. Ipectant. Grig. I, 
3o3. b habet, roT; ?£j-,«a~?» omiiio ftav, et in in- 
terpretatione Latina , vificults. Ex vulgnta Latina 
hoc non potuit addi , cum ea exhibeat, vinctis. 
Quod vero Welfteni'm opinatur, o-vitvxS-ilv tols 
^io-y.olc, rtvos , Graece non poife die: , id prorfus 
tanum eft, nill forte hoc unum fubltantivum cum 
ifto verbo copulari neqneaf. Qui ergo "frts-ftUa 
probarunt, a quo decepti funt? Nonne rurluj, 
ut in miile locis, a Cbrylbttomo? Atqui Gries- 
bachius, qui tamen Cbryfoitofnum nunquam legit, 
contra me, qui legi , allinnat, ncmincm harum 
rerum prrituiti fnlti pojj'e a Chryjbjhoiha, Ita 
fcilicet coeci , ut eft in proverblo, de colorihua 
iuilicant. Qui vero funt iiti harum rerum periti? 
IS iou rum ipia Giieabachius et afieclae eius, qui 

ex JzecoSe, yii>oc<nccvTe<; e%ssv * 'ocvrsis v.Qetr- 

TOVCt, " V7ICtf?£tV ~* SV CV(*GLV0is %Of (AtlCW 

KH. 35-o-av. ['Af%J?'.] /r/? dr.oQ-lK^rz civ tjJv 

i'l'OS TO §h-V\fA0t T&Z Seov TfOlWCCVTSfi 

5j> KofAiOYiobe tyjv iTrayyeA/av. eV< y«f 

fxixqcv ocov ccrcv, ?(>%<. {twos rfctt, ^g.) cu 

38. %$ovisi. oi olxccios la 7rl?eo»s £iiverct{. 

[TfAos 1 .] 7(#/ e«v u7rc=?«A»;Ta/, cujc evhttel t!u s nt 

59- »? \|>u%»f /you lv aura;. tf/Kf?? <^ 01 >c ""fiM™. 
£fj\Azv v7To^oK^s its ecTJooheiccv , aAA« 
Tti^ews its 7rs^7roir,<Tiv •^v r x/ l s, * 

15. jrfji ?ri*se/( rr.z Hoy rcvi nruXstj 6 ofytTttrHt- 

"to 

X, 35. KIT- rr, t. t?{ A. e/3^. d'friXQot t pri curofiatore 

ex paludum fecretis latibulis , ut illi apud Phas- 
drum et Ariltophanem, comiciantur niihi. 

T , c7raT6)i k- t. A. x.k v o l0PPWy eo f&zv> 

ytvus-Kovm (X ilv ** *«£t/ro7'?] Chryf. II, 5<St. 7rgor- 
toKUvra i'z 111 *%ttTT- IX, 528. e. yivao-AOvTSi: 
x£Utt. t%. It. Orig. I, 3o3. »/nius-x.evrsi, art 

¥%eti> it] it — . v. P. CbryT. XII, 193. b. »ggtVr. 
Ik. 'tttuTotq. Vulgatum fine |>. 195. c. Sic et 
Damafc. Theodoret. etc. ac praeterca qiiatuor 
Codicei , quo* poltea comparavi. E& c?l Ttkis, sATrt^ofxhccv v7ro?(X(rrt, 7rfay~XI, i, 
pccroov eKeyx&s ov pA«rQ/*£w»y. h ruvrq i. 

veoZpev xuTr^ritjS&f rovs dwvocs. £ri/j.ciTt. 

&SOV, iiS TO l*Y\ ix (poCtVCfAt'.OQV TCC foAsTJO' 

y.evcc yeyovhuf. mi^si sxAm-cvgs Bva!av 4« 
ccjBeA 7J&(?cc Kmv Treaty ?yx,s ra: £)?£, ol 

XI, 3- roe ySAsfraV 5 ''*} To /yXe'r'fisvev E. Vui^atuci 
Ath. I, 40 Sed 176 to /}Xe7rofcivo» } ubi etiam 
Codd. variant inter pq £* et }& py. Vulga,tum 
etiam Chryf XII, 201. b. 202. b. At eaim varo 
Codd. Mol(j'|. Chryf. 1. 5. priori loco, to /Baiko-* 
ttzvev > fecundo vulgatum. Tertius Cod. 4. deficit 
a ver'm 3a. cap. 10. ad verf. 5. buius capitis. 
Er$o ha&r. rpjorfue- eft Cf>rru.ptic> Chryloiuorai. Vul- 
gatum tarn en habet etiam VI, 279 Vulgatum 
tuentur oinni-s omnino mei. Item Bircliiani 
omiifj Srd et Cyrill.' V, a. 293. habet to /3te*o- 
fcevoj Mm Ciera. Alex. 564. qui ibi mox eliaru 
Zate7 habeJ. 

4> A#Xe??«/] **>>s7. F- Ex 12, 24- ve ' ex Genef. 4» 
io. /3o# Ua ' ©dd Mofr|q. Chryf. 1. et 5- fed in 
hoc, i'i '|t!o aliqnis notavit lectiones N. Tefta- 
menti . !up a additurh reef. Chryfoltomum lerjuun- 
tur mei Coder. ThedphyT. <! et 8. In meo Oe« 
cum n. fyl'aba taj\ irafafra fublata. Sed Oerum. 
Aug. (>. \a\t~rcLt exhibet, et in fcliolio; itotShftot 
lr< kk) — y^iTcq Chryf. laudat XII, 20;. b. 
ao3 d. 2<->j. b. bis. c. aliquofi**. air. d. i<y\. c. 
IV, 163. Nou dubito, iiuiu Cb.ryi, fcripferit 


cv% iuglcntsro , Oion fxsr^r^sv dvTov 
Bsos' ti^o yoc<? n/\s fietcc3fi(fsoog ocvrov €94 A*As~ 5 etfi primo loco editum fit XctXilfcy. Apud 
Theodores, p, 6>4- legitiir AaAe? in textu et in 
fcholio. Sed (choiium poftulat xu.},utoj. Expli- 
cat enim: ctototftos tst — x.ty 7re>.v5-^vXX>iTeg — 
xrt) iv<pnu.ii7of. Tbeophyl. 989. AseAsT habet, et, 
uti Chrvf. , exphcat. Codices tarnen notat, quae. 
Xcc\s7-reti exhibent, acldens: iv kxXv;, otfiafi hoc 
elt, me iudicc), non recte. ha euam repent 994. 
init. et 1019. init. Sed Tbeophyl. totus in his 
pendet ex Ghryf. ut compnrandis utriu*que Joci^ 
apparet. Apud Oeoum. II, 4°4* *<■ b. 4°7- e - 
42'J. c. utrumque reperias. Sed hnius quoque 
loci, in qujbqs eCt AsaAe?, propter interpret actio- 
nem cpmparandi funt curri. Chrvf. et Theoribyl. 
A«As7 cum fcholio Chtyfoftomi habqt cti.im Da- 
mal'c. II, 2-5o. Ex O.rig. II, 814. nihil efiicitur. 
Refpicit enim Gencf. 4. 10. £:#,. Ath. 11, Z><yj. 
x«| u.7ro§-ci\>a* i'rt A«As7. His ibi continuo linn 
1'enfu nectic ir , 19. o.9t£c kvtov x.af tin. 9TA^<tp»X*i. 
lx.of.it<nt,To.. Iramo audit otiam interpretaiionerrt 
batic: ir&zzfioXiiv ■> t;;» cy.oi otitic xlyuiy. tyigsi 
y<t£ pift*)7-;v tr,i rev x^tzav d ix.*t% , *} rev «*/3sA 
d»&i&i<riir 'S:x 7ovro koj (.uto. S-xvxtcv (p.xlyyerctf, 
x.uj y,&Ti>y9zs7 xjv tpes!tv<ra,vTAtt Coaiuie et iiumi^ 
letice ! 

». &7] -f" wg^rar. E. Ex Chryf. XII , 2c.',. e. , qui 
tamen id oniitht ao5. c. Deeft, etiam. 1, 487, Vf. 
4*21. Si^ st Cyriil. V, fc>. 169. qui ta,men t«S 

aaiu 568 bpti'))t-iy n qi> s 

h) i ng$ Tots iK&rcvcrtv dvtov /.i«rBct7ro- 

&€(>} toov pYids7roo (3h£7rcfAe\'6QV , svAccfoYiBels 
KOireaKShXcre k$mtov its ffoorr^tocv rov 

OI'AOV olvTOV' W t\S KOCT£K(jiVe TCV KC<TjAOV, 

j^Cf ty\s kcctcc 7il^iv ouioticavvYis syhs-To 
:'i xa t?« «. kAyjp evokes. [TsAos.] ['Af%»f.] itfcii& K0. 
KccAou/uevc? dQ^ctccp vniYAovasv egsA&sTv 
hs rev totiqv, hv bysAAe Aoc^oivsiv hs 
xA^^ovo^u/av, ;(#/ £trJA$e, (a.y\ e7i^dfxevos^ XI, 8. KQ. Tjj r. tjjj A. i/35". Hl'tXQoi , ;*-<V{< x.ctXov~ 
ptevoi. 

XI, 9. A. xvgteticii ?r£> tijj X^ av ytvunrtui' dotXfo}, 

cmittit. Nee DamaTc. II, 25o. 635. Tr^rsv habet. 
Habet Bafil. I, 227. omiffis, Toy — $•««, mox, 
«V< IV* S-eo'?. Vulgatum habet 3i3. et 572. h~, 
<Piio\v , in *r< 3-io';. Atb. I, 533- £j~ jrga/Vov 

3. 7r/s£i] -f- 0. E. Theodoret. Gr5. Repetit etiam in 
fcholio et inopte explicat: re, x. ocXsv ft, s v * 5 
ttfigciat',, oix t>jv Tou ovofixTos ivaXXcf/M n^vix.iv. 
Admili'iunt id etiam Latiniltae. Igitur lrgitur 
etiam in Wetit. A. D. Vide fupra 5, 4. Uuus 
meorum Theopbyl. Aug. 8. exhibct KiXsvoitme;, 
quae eit interpretatio baud inppta. Atque ita legi- 
tur etiam in interpr