Skip to main content

Full text of "Novus linguae et eruditionis Romanae thesaurus"

See other formats

IN TME CUSTODY Or TME 

BOSTON PUBLIC LIBRARY. 
IO.MATTHI.GESNERI 

N O V V S 

LINGVAE LATINAE 

THESAVRVS. 

TOM. III. L - P. 

, Liuinorum feniimealh et llquldit ^ eui Graeceiiim 
Xxu.ff}x rcfponitft. Lingiia palatoqiie diilcefcens 
Mart. Capella^p. j8 Prifcian. : p.^f. Ltriplicem, 
vt Plinio videtiir, fonimi habet : Exilein, quan- 
do geniinatiir fecundo loco pofita ; vt, ///■, Me. 5 
till.is, etc. Plenum, quando finit noniina vel 
fyllabas, cx quandohabet ante fc in eadem fyl- 
laba aliquam confcHiantem ; vt, Sol, SHua, 
tUuiis, Cl.inis: Medium in aliis; vt, Lefius. 
Haec illf. L tranfit in R ; vt, Tal>u/ii, Tabeinn Prifcian. 1. c. L in X ; vt, i» 
P/iuhim Pauxilliini, Mi.'a MjxiUn, l^ilum Vexlllmn, Lkm l. c. L in deri. 
V tii et conipofitis pitnitur pro D, N, et R; vtai v n\.\s fit Vllus, abLiber 
Libelhis etc. Ji,- in comf-ptis ex praepnfitionil>u! Con, \n, Inter, Per, it. Ad. 
L ''t D permutantur in Mediciis Melicus, Lacrima (Ja»jw>», Meditor ex 
/u.f\(rxu , Oivtatis Vlylles. ^ 2 L velfolum, vel a/iis /««. IJ 

flwn , quii/ Jignificet, ex Vrfato praefertim iitdiia/>iintis. L, fi in ternii- 
no inuencris, fuae normae faclurum defignat, limitem gammatum, et 
in loiiginquo arcam finalcm oftendit KwSi. de Limit. p 271 Goef. L. La- 
ribus, Latinus, Laturn, Laudabile «/>. C>7//V«, Lcgauit,Lex, Lcgio, 
Libens, Libera, Libcr, Liberta, Libertus, Libra, (AS) Locauit, Locus, 20 
Longum, Lubens, Ludiis, Lucius, Lucia, Luftrum, Qiiinquaginta, Sefter- 
tius. J. Liberta, Lucia. L. A. Libens animo. LA. C. Latini 
Coloni. L. A. D. Libens animo dedit, Locus altcri datus. 
L. ADQ. Locus adquifitiis, L. AG. Lex agraria. L. AN. Qi^iinqiia- L A B 

L A BaR V S, i. m. w/ L A B ARVM , «V«nfW L A BO R V M , 

ii n. [Xa^Swjio»] VexiUum rfl,quiH ante Imperatores frrri , et a rni/itikus 
ajorari moris fuit. Tertulliamis in Apologetico c. 16 Sypara, illa vexi!- 
lorum et labarorum, ftolae cnicium funt. Laudo diligcntiam : no- 
luiftis nudas et inciiltas cruces confecrare. Prudentius contra Sym- 
niachum 482 

Teftis Chrifticolae diicis aducntantis ad Vrbem 
Miluius, exccptum Tybcrina in ftagna tyrannum 
Praecipitans, qiianam viclricia viderit arma 
Maieftate regi, quod fignum dextera vindex 
Praetulerit, qiiali radiarint ftemmatc pila. 
Chriftus piirpureum gemmanti tcxtus in aiiro 
Signabat labarlim : clypeonmi infignia Chriftuj 
Scripferat : ardebat fumniis criix addita criftis. 
Vic/. Tum.Adu. K, \(u A'. Fuila: MifaU. j, i. VoJ.Etymol.Quaecunqut 
autcm fciiintur dedit Iuc. Gotljofr.nJC. Thcod. (6, 2j) de PraepofitisLa. 
borum (/. Laboronim /. Labarorum) qui nemfe hih^ili curain gererenf 
circa proceJentis Imprratmis /atus inceJenles. 
LABASCO» vid. L A B O , as. 

L A B D A euphuninc caufii dicitur , quae a/ias Lnmhda. ^ 2 Ho. 

mo impudicusV^vvowi .ip. Non.2, 13. Aufon. Epigr. 128 Ciii ipfe linguam 
cum dedit fuam, A eft, qiiod ad exicrabiiem turpitudinem /ingentitm 
fertinere, res lnquitur : et vidit Voffius E:ymo/. p.zyj. Hinc 

L A B D A C E , es. f. <^f Mu/iere, quae \tcSii.isi , in Priapeiis, n. 78. 
ginta Annis. L. AP. Ludi Apollinares. LAR. Lares, Laurentinalia. aj e/. Landace. 
LAT. Latina, Latimis, Latitudine, Latum. LATIC. Laticlauiuin, labdaCiSMVS, i. m. Ifidor.i,3i Labdadfimis eft, fi pro 

Laticlauialis. LAT. P. X. Latuni pcdes dcccm. L. B. Liberta bona, vno Lduo pronuntieniur, vt Afri faciunt ; ficut Colloquium proCon- 
Libcrtus bonus. L. B M. D. Libens merito dicauit, Lociim bene lonuiiim : vel qtioties vnum L exilius , duo largius proferimus , «c. 
merenti dcdit. L. C. Latini ciues, Lege cauetur, Libcns curauit, Mart. Capcll.5 p. 167 vbi L plurimum dillbnat, vt fi dicas, fol ct hina 
Loco conccflb. L. 3. L. Lucii conlibertiis, w/ conliberta. L. D. }o hicc luccbant alba leui, laftea. A«^«x(ir^«5 /««>• vitia oris et linguac 
Lariim diuinorum, Libens dedit, Libertus dedit, Lociim dcdit, Locum . i-efert Qi^iinftil. 1, <;, 32. 
dedicauit, Locus datus. L. D. A. B. M. Libens dedit amico bene L A bdaCVS, i. m. [ Aa/Slaxoj ] A quo 

niercnti. L. D. D. Libens dono dedit , Lociis datus decrcto. L. D. L A B D A C l D E S , ae. m. Laius , Libdaci f/ius , Oedipi pater, 

D. C. Locus datus decreto collegii. L. D. D. D. Locus datiis decreto et quicutique inde defcendunt. v. g. Polyni.es Oedipi filius Stat. Theb. (,, 
dccurionnm. L. D. P. Libertiis domino pofuit, Locum dedit publice. 55 4?i Nec verbera pallidus addit Labdacides. Quin generatim h^bAicu 
L. D. S. Libens de fuo. L. D. S. D. Libens de fuo dedit. L. E. D. dae Thehani dicti. Stat. Theb. 10, 36 fic ille truces hortatibus implet 
Legc eiiis damnatus, Libens ei dedit, Locus ei datus. LEG. Lega- Labdacidas. 

tum, Lecatus, Legio. LEG L ADI. P. F. ANT. Lcgio prima adiiitrix L A B E A , ae. f. Pro Labio aut Labro poni videtur Caton. R. R. 20, z. 

pia fidelis Antoniana. LEM. Leraonia Tribus. L. F. Libcns fecit, SeJ quid proprie eo loce fignificet, mndum toniminifcebar. Interi m La- 
Lociim fecit, Lucii filius, Luftrum fecit. L. F. C. Libens ficri ciirauit, 4° beones a Labea dici , «pparet, Non. 6 , 43 ex Pomponio, Ri«51uiu et 
Ubertis faciiindum curaiiit, Libertus fieri ciirauit. L.F. D. N. Lucii Labeas cum confidero. Add. 3, 120. it. Gell.ig, 4. 

filius Decimi TKpos. L. F. V. F. Lociim filiis viuens fecit. L. F. F. LABEO, onis. ni. [ ;^;f<Xft.r , »rf o';^;fiXof : ] Ciii amp/a funt /ahia 

O. M. M. D. S. Lubens fieri fecit onmi nieliori niodo da fuo. L. H. vi/ labeae /)o*/«j. Tabiaegentiscognomen,itemqueAntiftiaeeta/iarum. 
Libcrtiis hercs, Loctim hunc, Locus hercdiim. L. H. D. Ltbens hoc Plin. 11,37/. '^o Labra, a quibus Bochi (J^onieiiorum familia) Labeones 
dedit, Libertus heres dedit. L. H. F. C. Libertus heres fieri curauit, 45 dicli. Arnob. 3 p. 108 Ergo elle dicendumeft qiiosdam Dtas capitones, 
Locn-n hunc fieri curauit. L. H. L. D. Libens hunc locum dedit, Lo- fihincudos, frontones, labeones etc. 
cus hic liber datus. L. I. vel L. IV. Lex lulia , Locum inftituit. LAbECVLA, LABEFACIO, vid. L A B E S. 

LIR. H. EX T. Libertiis heres ex teftamento. L. l. D. A. C. Lex lulia LABELLVM, vid. L A B R v M. 

de adulteriis coijrcendis. L. IV. REP. Lex luliarepetundanim. L, K. L a B EO Antiftius [^«/3™» «Ws-m<] luris quidem ciiiilis difcipli. 

Luftriim Kapitolinum. LL. Dupondius (diiaelibrac). L.L. Libcns 5° nam principali ftudio exerciiit et confulentibHS de iure publicerefpon- 
liibens, Libertis libertabus, Locus laudabilis,<?/). C>-(V/«j; Luciiliberta, fitaiiit : caeteranim qiioque bonarum artiiim non cxpers fuit, et in 
L. L. L. Luciorum libcrta, vel libertus. L. L. M. Libentifllme merito. Grammaticam fcfe atque Dialecticam, literafque antiquiores, altiores- 
L. L. P. LibentiOime pofuit, Libertis libertabtis pofuit. L.L.Q^E. Li- que penetrauerat : Latinarumque vocuin origincs, ratioiiefque percai. 
bertis libertabufque eoriim. L. L. Q^ F. I.ibertis libertabufque fecit. luerat : eaqiie praecipue fcientia ad enodandos plerofqiie iuris laqueos 
it. Lucius Liiceius Qiiinti Filiiis. L. L. S. Libertis libertabufque fuis. 5J vtebatur Gclliiis 13, 10. Sed apud eundem Gcll. 13, 12 Atteius Capito, 
L.L. SS. Libertis libert.ibiis fiiprafcriptis. LLS. etiam nota Seftertii : de il/o, Agitabat, inquit, hominem libertas quaedam nimia atque ve- 
Librae duae Semis. L. M. Legauit memoriam ve/ nionumentum, Li- cors, vfque eo, vt dino Augiifto iarn principe, ct rempublicani ob- 
bens merito, Libcro munere, Locus monuiiienti. L. M. D. Libens tinente, ratum tamen penftimque nihil haberet, nifi quod iuftum fan. 
merito dedit ve/ dicaiiit, Libertus monumentum dedit, Lociim momi- ftuinque ede inRomanis antiquitatibus legiflet. Speciminadeindt refert. 
menti dedit L. M. E. Locum raoniimenti elegit. L. M. P.. Libens 60 Hinc Infanior Labeone Hor. SeFin. 1, 3, 82. ile nimium feuero. 
■mcrito pofuit, Lociim mommienti pofuit. L.M. S. Libcns merito labeo, viJ. LABIVM. 

foluit. L. M. T.F.L Locummonumentiteftamentofieriiuflit. L. M. L A B ER l V s , i. m. [A«;S%«0 Poeta mmographts , Eques Ronia. 

V, C. Locum monumenti viuens curauit. L. M. V. S. Libens merito nus , cuius meminit Macrob. Saturn. 2, 7- " GelJ. 11, 9. «•f 16, 7. Hor. 
votumfoluit. L.N. Latini nominis, Librariusnotarius. L. O. Serm. 1,10,6 Si Luci/ium perftBiim poetam dicam ; Et Laben numos, 
Libertis omnibiis. LOC. H. S. C. P. S. Locum hunc fepulturae con- (Sj vt pulchra poemata, mirer, Ad/. Scn.Coi^trou.J, 17, S11eton.Caef.39. 
ftitiiit (fibi coniparauit) pecunia fiia. L. P. Libens pofuit, Libertus L A B E S, is, f, [Xumj;, Lues, 

pofuit, Locopriuato ^.■/pnblico. L. P. C. D. D. D. Lorus publicecon. tur; Vio/enta quaeda. 

cefliis datus dccreto decurionum. L. P. C. R. Latini Prifci Ciues Ro- riiina, aut qiium terra in a/tij/imum , j r j- r r- 

mani, Libens ponendum ciirauit requietorium. L. P. D. Locus publice bes Priuernatis aeri , ciim ad infinitam altitudinein terra deledillet Lic. 
daius. L. P. D. D. Lecus publico decreto datus. L. P. F. F. Loctim 70 Diuinat. i c.43. Lufu comico, Qiianta pernis peftis veniet quanta labes 
publice ficri fecit, Lugcns pater filio fecit. L.P.S. Locum pofuitfibi. larido Plaut. Capt.4, 5,3- Seuerior metaphora eft m illo ,i..x\r He Um»i. 
L. Q, S. Locus qui fupra. L. R, Lege rogatiir, Locauit requieto- modi labc in mcliota migrantes tam pertinaciter plaagis Zeno Veron 
num , Locus religioftis. L. S. Laribus facrum, Libens foluit, Locus de Rcfurr. /. ftatu corrupto et perdito. Cic. de Duun. 1 , 78 V '"V'" 
fepulturae. L. S. D. Laribus facnim dcdit, Loctiin fepulturae dedit. oppida corruerint, multis locis labes f''"^^^""^. '""^"1"^ '"'='' i^T'- 
L. S M. C. Lociim fibi monumento cepit, ve/ moniimenti conftituit. 75 Vlpianiis Locati et CQndiifti, I. Ex condiiflo, Sed eth labcs tatta M, 
L. S. P. Libcris fuis pofuit. L. S. S. Libe?tis fuprafcriptis, Locum fibi omnemque frudVum tulerit, damnum coloni non cf^. ^ «. I. vlt. U. 
fepnlturae. L. S. S. C. Locum fibi fepulturae conftituit. L.T. Le- Loc. condiiai. U\^i, ali/atiuus. Uxcrti. ■; , ^l^i }^ec nomtsXe <:\bi, 
gaiiit teftamento. L, T, F. I. Libens tituliim fieri iumt, Locum tefta- nec labi corporis vlla. , .1 2 Labes [^b-.X^, ^«^'^^ '»?"'/ 

mento fien luffit, L. T. F. M. Libenj titulum fieri \nandauit, Locum Fcftus, Macula in vcftimento dicitur : et deinde metdpho.icos trans- 
teftamcnto fieri mandatiit. L. V. Lex vetat, Libens vouit. L. V. S. So fertiir in homines vitiiperatione dignos. Cic. pro Lorn. bMO. 15 c . 0. 
Libens votum foluit. Eft enim huitis faeculi labes quaedam ct macuU vutuU inutdere, velle 

V o L. in. A '" "" i4„ L.^.., Labes Glofl'. Gr. Lat. ] aLapfu dic. 
ve/ aijuae iliuuies , ve/ tempeftutis, granJinifue 
" 1 Aialiim ve/ harat/num aperitur. La- ipfum 3 L A B L A B 4 

ipfum florern dignifatis infringcre. Sic Paiici laeta ania tenemus, Do- Labare fermone, Iitcon/laiiter et timhh loqui Plin. 14, 22 /. 2g. La- 
nee longa dies , pcrfcfto temporis orbe, concretara cxemit labcm Virg. bant animi : h. e. Deficiunt a conjiantia Liu. 36, 9. Curt.^, 3, 10. Aiii- 
Aen. 6,744. Plaut. Perf. 3 , 3 , 4 Impure, inhoncfte, iniure, illcx, jnuni labantem impuiit Virg. Aen.4, 22. Cic. Att. 8,22 (i<|) Et fimul 
labes populi. Adultcrii labe carerc Ouid. Amor. SjJ^^j. Cic. OfF. cito labare meum confilium ilhid, quod iam fatis fixum videbatiir : 
3, 8S c. 21 Hunc tu quas confcientiae labes in animo ccnfcs habuifie ? 5 non mihi fatis idonei funt auftorcs ii, qui a fe prcbantur. Corda 
qiiae vulnera? Seil ex illa priore /ignificatione ruinac Cic. pro L.Flacco vulgi labantia variant Virg. Aen. 12, 225. Fortuna dubia reges inter 
24. An innocentiaelabemaliquam, autruinam forc putatis ? AVMali incertos labat Senec. Thyeft. 34. Memoria laba: Liii. s,i8. Celf 
prima labcs Virg. Aen. 2, 97. Vbi Seiiiius Ruinani interprctntur. 2,7 Qiiibus caufa doloris , neque fenfus eh!s cft , his niens labat. 
Prouinciac Labes atque pernicies Cic. Verr. 2 c. i. ScJ Pudoris labein Vbi Partes labant, fumma turbatuf Curt. 5, 8, 30. Pedlora noftra in 
eluet cruor Senec. Hippol. 893. Huiiiam iiotat Cic. pro Domo 107 Nam lo dubio labant Ouid. Epift. 17 , 178.- Spes labat mifto metii Ouid. Triil. 
fi illa hibes ac flanimaReip. Idtm Aft. i in Verr. 2 c. i Labcs ac per- 4,3,12. Vita labat, /. Noh rccia ej{ et integra. hiKax^. ;iAV\(on. 10. 
nities prouinciae. Seii Afpergere labc Cic. in Vatin. 15. Rmfus cum Cic. Tufc. i, . . . Mouemur eniin faepe alixjuo aciite conclufo : laba- 
ruina iuitgit l.ucret. 2, 1145 Sic igitur inagni quoque circuni moenia tnus, mutamufque fententiam. 

mundi Expugnata dabunt labeni, putrefquc ruinas. Mc:cuia Cii.fra L A B A N S , antis. Partic. [sipaiKoVfvai;, eAjc3-a!/vi»», iTo(pjfonf«« ] 

Cael. 42 c. !8 Ne probrum caftis , labes intcgris, infamia bonis infe- ij Liu. 26, 41 Suftinuilfe labanteni fortunam Populi Romani. Agrippina 
ratur. Candor ab infolita labe notandus erat Ouid. Epift.4, 32. La- labnns Tacit. Ann. 14,12, 7. i. cuius ilominatusimminui coeperat. Tacit. 
bes « Tabes confunduntur Jaepe a librariis ^ ■vid. Burm. ad Quinftil. Hift. 3,23 Suftinuit labantem aciem Antonius accitis praetorianis. Adii. 
Decl. 12 , 4 p. 244. Et Drakenb.ttd^tiV^, 2\. Id. Germ. 8, i. Difciplina Liu.56,6 f;-. Oculi labantcs languore Ca- 

LABECVLA, ae. f. [ffff-AH/ov] Dimin. Cic. in Vatin. 41 c. 17 Sed tull.61,57. Suet. Caef. 14 Labantem ordinem coniirmauitCatonisora- 
quum T. Aiinium tantopcre laudes, et clariffiino viro nonnullam lau- ao tio. Conf. Hor. Od. 3, j, 45. Labantibus Rebus Tac. H. 2, S6, 4. •uid. 
datione tua labeculam afpergas , ctc. L A B E N s a Labor. 

L A B I N A , ae. f. a Labe difta , eo quod ambulantibiis lapfum in- L A B A s C O , tre. [ a^iykc^tw, , i/Vo$ej)o(<«i ] Inchoatiuum verbiim, 

ferat Ifidor. 16, I. »»^h/V Donatus, Ruinam ininari, et ruinae procliuein eflTc. Ter. Eun. 

L AB (3 S V S , a, iim. Adi. Veteres a Lahe dixerunt. Luciliu» «/>. 1,2,98 Si iftuc credcrem fincere dici, qiiiduis poflem pcrpeti. P. la- 
Non.8,46 Praeterea omne iter hoc eft labofum atque lutofiim. Labo- 45 bafcit, vidus vno verbo, quam cito ! A. e. Suis blamlis verbis per- 
6e Poenae Id. Lucil. fellitea iUiim,vt mutet fententiam. Idein Adel. 2, 2, 31. Per opprcQiO- 

LABEFACIO, eci, aftum, gre. [<r?i4AAw, xuiixhoiixi , h£t«x(»/«] nem, vt hanc niihi eriperc poftulet ? S. labafcit. Vbi Donatus, Hoc 
Labefacit contagione caeteros ios Col. 6,5, 1. Ter. Adei. 2, 2, 37 pren'e dicitur. Et propric dicic Labafcit, vt et fuam inftantiam, et 
Omnes dentes labefecit mihi : praeterea colaphis tuber eft totura caput. cunflationem tarde incipientis confentire monftraret. Et eft metapho- 
Cic. pro Sext. 101 Qiiem nulla vnquain vis, nullae minae, milla in- 30 ra ab arbore frafta : quae multis fuccifa i6tibus ferri, tandem incipit 
vidia labefecit. Aliquid in omncm partem labefaccre Ouid.Met.3, 70. cafum ponderis ruinamque minitari. Vincitur in longofpatio 
Fidem fuam labefacere Suet. in Vefpaf. 4. Leges et iura Cic. pro tamen , atque labafcit Lucret. 4,1279. Co«/. Virg. in Ciri v. 4S0. 
Caec. c. 25. Lucret. 4, 1107 Membra voluptatis dum vi labefafta li- i^ ab ASCOK , ki. Deponens, pro Primitiuo. Varro Renim diuina. 

qucfcant. Primores clafliariorum Tac. Ann. 15, 5', i. rum lib. 7 Poftquam vidit mifcricordia labafci mentem infirmani po- 

LABEPIO, eri. Munimenta incurfu arietis Sen. de Conft. 35 puji. Nonius 7, 41. Accius ib. NuHumeft ingenium tantum, neque 
«. 6. cor tam ferum , Qiiod non labafcatur lingua , mitifcat mala. 

L AB EF ACTVS, a, iim. Partic. [ (i£T«xiv)(3ii<; ] Labefafta ca- l ab O K, lapfus fiim, labi. [«(pai(v«f«a<, d/ic&ar/vw, e^"^™, oxAi^ul 

debat relligio Claud.inRuff. 1, 14. Animum labefaftus amore Virg. Lenittr etjenfim decidere , ruere , dejicere , mori , falli . Cic. de Amicit. 
Aen. 4, 39ji Itigera labcfafta Virg. Georg.2, 264. Deieftaturri, 41 De C' Gracchi aiitem Tribunatu quid exfpefiem , non libet augu- 
labefacia Parte muri Caef B. C. 2 c. 22. Ofla labefafta Virg. Aen.8,390. ^Orari : ferpit cnim deinde rcs : quae procliuiiis ad pcrniciem, qiium 
Robora labefadla Ouid. Met. 12, 329. femel coepit, labitur. Labitur paullatim Difciplina Liu. pracf. Labi 

LABEFACTIO, onis. f. [ ft£rzK(»>i<7<« ] Plin. 23, I Tufllni ttiam dicuntur, qui per lubricum firuntiir, et motu ccleri Jiue furfum pro- 
vetcrem inhibet, et gutturis rheumatifmos, orthopnoeam, dentium grtdiuntur ,f. deorfum. i^/V Seru. ad Aen. 2 , 225 l.abi proprie ferpcn- 
labefaflionem. //««/«/». Labefaftationem. tum eft. £/ Virg. Aen. 2, 262 hahi^iV hn\<m ejl Jemittere fe pir fu- 

L A BKF aCT 0, are. [ <r.p:4Mai , «aj «ici»iw ] YxQ<\\\er\t. fenfu fle- /^^ nem. Cic. de fin. y c. 18 Doftior ad patrias lapfus periienerit oras 
rumque mitaphorico fonitur , pro debilitare, vel quocunque modo nocert : de naul^atione. Volucrum lapfus r/?Cic. de Nat. Deor. 2 c. 39. Ales 
RliTi cnim dicuntur , quae incoliimitatem fuam feruant. Debilitare, euer- lapfa plaga aetheria Virg. Aeii. i, 398. K/V. Ciirt. 6 , 4 , 5. f f 7 , 4» '?• 
tere. Cic. de Sencft. zo c. 6 Qiiod fi legere et aiidire velitis externa, Pennis labi Virg. Aen. 4, 2:3. /'. volare. Per aequora labi rateOuid. 
maximas Refp. ab adolefcentibus labefaftatas, a fcnlbus Aiftentatas et Epift.io, 6j. Aetas occultelablturld. Ambr. 1,8,49. Friguspervngues 
reftitutas rcperietis. Alii Labefaftas. Labefaftare et peruertere Cic. 50 labitur Id. Met. 2, «23. Gutta labitur ex oculisld. Trift.i, ;, 4. tonf. 
deFin. 3,70. Id. Verr. 3,47 Labefaflarat vehementer aratorcs iam Tibull. i, 8, 48. Humor in gcnas furtim labitur Hor.Carm. i, 13, 6. 
fupcrior annus : proximus veio funditiis euerterat. Commoda ali- Lacrymae labuntur Oiiid. Met. 2, 656. Einanibusalicuius Curt. 3, 13, 3. 
•cuius labefaftare atque oppugnare Cic. Verr. 3, 182 c.78. Fidem fuam Somnuslabitur in artusOuid.Met. 11, 631. Tempora labuntur Id. ibid. 
aut alterius prctio labefaftnre Liu.z^, 21. Cic. pro Cluent. 194. ij, 179. « Faft. 6, 771. ^ 2 Metapb, Lshi cjl errare fuo cum ma/o. 

Opinionem labefaiSVare Id. ibid. 6. Rempub. labefaftare eteuerterc SJ Cic. pro Rabir. 43 Equitem Romamnn vcterem amicuin fuum non 
Id. deFin. I, 44. Id. Verr. 4, 94 Poftea conuulfis repagulis, effra- libidine, non tiirpibus impenfis, fed experientia patrimonii amplifican- 
dlifque valuis , dcmoliri fignum , ac veiSlibus labefaftare conantur. di labemem excepit, corrucre non fiuit, fulfit, et fuftinuit, re, fide, 
Vitas hominum labefadiare Cic. de Inuent. i, 4. Labefaftare <»//yu«/r, fortuna, Id. deFin. i, ig Epicurus autem, in quibus fequitur De- 
fro Commouere , et a propo/ito auertere, Ter. Euri. 3, 3, 3 Ita me yideo mocritum , non fcre labitur. Qiiin labebar longius, nifi mc rctinuif- 
ab ea aftute labefaftarier. Cic. de Amicit. 34 Qiiod fiqui longius in 6q fem Id. de Legib. 1,52. Pro Longius n fropajita abeirabam. Errore 
amicitia prouefti effcnt, tamen faepe labefadtari, fi in honoris conten- labi Modcftinus in I. Si alii D. De bono pof. fecun. tab. Faiiore 
tionem incidiflcnt. Animam labefaftare Lucret.6, 798. Cic. Diu. prauo labi mortales folent Phaedr. y, 5. Cic.pr0Rabir.2y In hi$ 
in Caecil. 44 Nunquam ille me oppriniet confilio, nunquam vllo ar- rebus omnibus Imprudentia laberis. Mente labi, /';o Delirarc Celf. 
tificio peruertet, nunquam ingenio me fuo labefaftare atque infirmare 5, 26. Verbo labi vid. v E R B v M. In adulationem labi Tacit. 
conabitur. Ciitif. Lucret. i, 694. Ouid. Am. 2, 13, i. Add. ib. 13» 21, 7. 65 Ann, 4,6. In gaudia labi Valer. Argon. 6, 662. Varr. de R. R. 3, 2 
Paffiue QiiindV. 2, I4, 14 de vniuerfalibus f, perfetualiltis , Raro iuuenitur Qiioniam cgo ignoro. inquit, quid fit villa, velim me doceas, ne labar 
boe genus, vt non labefaftari parte aliqiia aut fiibriii poDit. imprudentia.Cic. Tufc.2, 12 Sicphilofophusinrationevitaepeccans,hoc 

LABEFACTATVS, a, um. Fides labefacSata Tacit. Ann.4, turpior cft, qiiod in ofticio, cuius magifter cffe vult, labitur. Cic» 
60,4. Res fecundac labefaftatae Salluft. Fragm. i, 10, it. 6. Tufc. 4, 41 Qiiod quum ipfum pcr fc odiofum eft, tum eo moleftius, 

LABEFACTATIO, onis. Qiiindlil. 8, 4, 14. Plin. 2j, i Hardutn. 70 quia funt in lubrico : incitataque femel in procliue labuntur, fuftine- 
<tbi vero al. Labefaflio. rique nuUo modo poflunt. De vitiis loquitur. In Sommim , Soporem 

L A B I E N V S , i. m. (A«|3(>)»o{) Cognomen gentisRom.T.Ljibii- Petron. 22 f/ 100. In vitiiim labier Hor. Epift. 2, ;, 94. Cic. dc 
BUs, Caefaris in Galiia legatus , qui magnas fub eo res gejferat : demum Legib. 2, 38 Qi^iarum mores lapfi ad mollitieni paritcr funt immutati 
telio Ciuili transfiigit aJ Pompeium, ciii Ceefar btna , quae habcbat in po- cum cantibus. De Graeciae ciuitntibus loquitur. Cic. Acad. 4, 118 
teflate , remijit. Lucan. ?, 34^ Dux fortis in armis Caefareis Labie- ^j Vos autem mihi veremini, ne labar ad opinioncm, et aliquid afcifcam, 
nus erat, nunc transfuga vilis. ct comprobem incognitura, quodininime vultis. L A B i L I S , vid. L A B O R , Sris. L A B E N S , entis. Partic. [ iAK^etlmn , ^lxTU-i , f(m ] Lill. 2 , SO 

L A B I V M , i. n. quod facpius flur. nitni. didtur, L A B I A , orum. fr. Labentibus fuper corpus armis. Nec te tua plurima , Panthu , La- 
[XE'''*o«] Extremitatcs cris hominis. Labiumquc infignc reuellit Seren. bentem pietas, nec Apollinis infula texit Virg. Aen. j, 429. Anni 
«/i. Non. 3 , 120. Ter. Eun. 2 , 3 , 44 Labiis demiflis. Cc»/. Plin. 24, ij. 80 labentes Id. ibid. 2, 14. Annus labens caelo Id. Georg. i, 6. Anni 
«/30,4. Trementia labia Sil. 8, ni. Ccnf, Drakenborch. ad h. l. labcntes tacito paffu Ouid. Trift. 4, ic, 27. Caput labens leuat Lii- 
Difcretioncm inter Labia et Labra explodit Seru. ad Virg. Ecl. a, 34. can. 3, 732. Die labente quaerit conuiuia Virg. Aen. 4, 77. Difciplina 
In labiis Primoribus vcrfatur: vid. V E R S O R. labentedeindc paullatim, velut diflSdentes primo morcs fequatiir animo 

LABIA, ae. f. frobat Nonius 3, 120 ex Plauto Stich. y, 4, 41 Liu. in Praefat. Labante /«•^. 5'VW.vj- , c; Labarrs (rf^//e Labens /n jW.>X 
Agetibiccn, qiiando bibifti , refer adlabias tibias. £/ ^AfNaeuioVer- %^ faepe eonfundi notat. Domus labentis miferercVirg. Aen. 4, 318. Ffu- 
beratio populus homini labias piignis cacdcre. Nigid. tf. Gelliumio, 4. niina labentia fub terras Virg. Gcorg. 4, 366. Mundi labentis curfus 
Labias fcnfim priinorcs cmoucmus. Adde Anen. af. eund. Gcll. 19, 11 Petron. c. 127. Occllos labcntes premit fomnus Propert. i, 10, 7. 
Animula aegra et faucia cucurrit ad labias mihi. Apul. Met. 10 p.249 Ociili labcntes vero Qiiinfl. 6 Pro. 12 funt moritundi. Sidera tacito la- 
»■/.252. _ bentia caelo Virg. Aen. 3, jiy. 

LABEA. vid.f.L 50 LAPSVS, a, um. Partic. [ i»Aic3-)(k«« , e^afjtt, «ir»»] Cic. pro 

LABlOSVS, a, iim. Adi. Lalriis amptis ac frcmineniibus. Lucret. Lege Maiiil. 41 Itaque omnes quidein minc in his locis Cn. Pompeium 
4, 1164 Simiila, (ri^>)»>( ac fatira eft : labiofa (p/Ai(i*K. q, d, ofculum, i. ficut aliqiiem non ex hac vrbe miffum, fed dc caelo lapfiim intucntur, 
vfculo^accipiendo ac danda ttfta. Per funem demifliim lapfi Virg. Aen. 2, 262. Pedc lapfus Hor. Serm. 

LABO, 3re. [ (7$ii»>of<»( , vTofpfjofioq ] efl labi incifcre , titubare , 2,8,72. Lapfus fpc, pro Frujlratus CdieC&eW. CM, $. $<;. Lapfu» 
vaciHare, lapfum minari. Cfrripit friorem fyllatam, cm» Labor, labi pj in verbo Ouid. Amor. 2, 8, 7. A vera ratione lapfiis Lucret. 2, 176. 
froducat. Vt fcdeo frimam breueni habet , fido, fedtrt incifio, longam. Lapfus per vinum, /'. ebrietate ad peccatum aUcflus, Arrianiis in I. Omnc 
Laffui proximum ejfe : vid, Grmou. Praef. ad Liu. Drakenb, ad Sil.2, 392. deliftum §. Per vimiiii D. rc milit. Lapfus aniini Plaut. Ciftel. 2, i, 8. 
Virg. Aen.2,4512 Labat ariete crebro laniia. Cic; Verr. 4, 85 Hora Lapfus facultatibus dicitur , Qui ad inopiam decidit, Vlpian. in 1. i D. 
ampliiis iam in demoliendo figno permulti hominesmoliehantur: illud de Magiftrat. conuent. QuoA fi fatis exegit, et idoneiim excgit, qiiani- 
interea milla lababat ex parte. Aedcs labantes rcficere Hor. Carm. loovis poftea facultatibiis lapfi fiint tutores, vel fidciuffores : quod ei, 
3,6,3. Ciirfus labat niihi incerto limite Stat. Silu. 5 , 3, 237. Dcntes qui non dedit, imputetur. Sticcurrere lapfis, res cft regia Ouid.de 
labant Celf. 7, 12. Geniia lablnt Virg. Acn.i2, 905. it. 5, 431. Naucs Pont. 2, 9, 11. Ales lapfa plaga aetheria Virg. Aen. i, 398. Doftior 
labant Ouid. Met. 2, 163. Pedcs diibii ftantque labantque Oiiid.Faft. ad patrias lapfiis peruenerit Oras Cic. fin. y, c. 18. de naitigatione. Cic. 
6> ^73. ^ 2 AUtafh. Si qua in publicis moribus dcfidia aut Off.2, 9 In qiio verbo lapfa confuctudo deflcxit de via. Dicbiis paucis 

mala confuctudine labarcnt, corrigcnda fufcepit Suct, Tib, c, jj txir. lojpoft lapfisCaffius confequebatur. L Elaf/is t/ fraettritis Cic. Phil. 10,8. 

Fides 5 LAB LAB 6 

Fides lapfa folo tempore Ouid. Epift. 5, ic2, Res lapfae Virg. Georg. Exafta eft pafs laboris Oiiid. Faft. i, 755, Erantlafiis ab Hc-ciile labor 

A, 449. Sen. Thyert. <S'4 Nemo confidat nlmium feciindis, Nemo dc- *. f. MfcUim Cic. Acad. 4, 108. Kxcipere niagnoslabo.cs "id.deCbr 

fpcrct nieliora lapfis. Rapinac lapfae Valer. Argon. 4, S05. Signa . Orat.242. Id. pro Ardi. 28 Qiiideft.qiiod iri Hoc tan)cxig\!ovifacciir! 

lapfa fiib tcrras, ■■/ Orta, ctntrmia Oiiid. Faft. i, 2. Vlp. inl. Fiirti, iri ^ nciilo ct taiii bicui, tantis nos in liboriUns BKerceamiis? l:!L\-.cft !a. 

Princip.D. de iis, qiii not. infam. Si oniniatemporaprouocationiilapfa J bor apcs Virg; Aen. 2, 43?. Exhatiftus labor Qiiinftil. 4, t. Fxhni^ 

funt. Lapfus « Lafliis f(>w/»«</.v«/«>- a lilirariis. viJ. Draie»l>. ai/ Sil. fta eft pars lab^ris Omd.dc Aite Am. i, 771. Expcriri laboicm Vug, 

ao, 606. AVkkM. «</ Propert. 4, 4» 62. Gcorg. 4, 15(1. Exfudati laboics Sil. ?, 531. Cic. Vcrr.2 it<r Qiiodcui- 

L A P S V R V s, a, um. Partic. DoituislapAira Ouidvinlbin 513. qiic negotii conflari volcbat, nullo labore facicbat. Facerc liticm la. 

Silex iamiain lapfura Virg. Aen. 6, 602. boris Lucret. 3, 9;-^. Fallente ftudio auftcrum laborcm Hor. Serm.:'. 

LAPSABVNDVS, a, uin. Fundaiucnta Sen» Ep. $;. 10 2, 12. 1-crre laborera Pfciido.Cic. Aiitcq. iret in exil 13. Ncp. ig 11 

slii nlitcr. ' 6. Fenc onus, geiiiini laboris Oiiid. Lpift. ,9, ,66.' 'Verre praemia 

LAPSILIS, e. •}A((rxf»i' Gloff. Gr. Lat. labonim Hor. Seim. 2, 1 , 11. Finirc labores Hor. Carin 3 < 30 

L A P S V s , us. ni. [ i'A<c3-oc, i\i<^m«, ff*a^[^«» P«''ff's] Ruino, cafus, Labor Firmat corpus Cclf. i, i. Cic. pro Arch. 38 c. 11 Nec tantis^fe lal 

tritccipitiuni. Ssd motum facilem ct /uiricum eiiam yii;nijicat , vt Cic. de boribiis frangerct. Id. . . . Tii laborcs tiios, qiiod Acdiiis tion fis fa- 

Senea. 52 ile vinca hqucns, Qiiam ferpentem nniltipliCi lapfuet errati- IJ dliis, fraaosputas, ctc. Fiirare tcmct affiduo labori Stnt. Silu. 4, 4, 29, 

cb ferro ampiitans coijrcet ars agiicolarum. Fidei lapfiis Plin. y, 1. i. fuMuc ait tenfu. Impcndere laborem ac fiiintiiin ad inccrtunuafunl ' 

Fluminum L,ipfus Hor. Carm.i, 12, 10. Virg. Aen. 2, 236 Pedibusque Cic. Verr. 3, 227. ImpenJcre laborcm piaecipiitim Viig. Ccoig 3 74 

rotarum Subiiciiint lapfus, i. e. rotas, quibiis facilius promoueasur in. Irapertiri laborei:i Clc. pro Miiiacn.8. Id. ibid. 38 Ntmqiiam iftc p!.is m'iliti 

gensilic equusligncut. Scal.inim lapfiis Plin. 7,37. Serpentura lapfus, hboris impofiiit, quam fibi fiimfit. Imponere fincin bboil Virg. Acii 

Scrpentum pro^reffus dicittir Virg. Acn. 2, 22?. Voliicnim lapfus Cic. 20 2, 6iy. Inciiinbcrc labori Sil. 4, 820. Ingemens Inboribus Hnr Enod* 

de Nat. Deor. '2 c. 39. Aligero lapfu portabatiufla parcntis-Cyllenius, 5,31. Iniungere laborcni alicui Qiiinail. 1 Pr. 2. Infumcre ina;>nmi 

/. AUreurius volarts Sil. 3, i6y. Ancipitcsrcnini lapfiis CI.iud. inConf. laborem ac fiimtum in aliquain rcm Cic. de Iiiucnt. 2, 113 c. 39. fnten. 

Stil. I, 142. Graoes iiimio fub ponderc lapfus Liican. 1, 71. Immun. dere laboreract ftudiumalicuius, vid. in t £N D O. Intermitterela- 

dus lapfus, TiV/. iMMVNDVS. Miferandus lapfus Sil. 4,386. Placi. borem Oiiid. Met. 3, 154. Intcrponerclaborem, ftiidii!m,opcram, In. 

dus bpfus Ouid. Faft. 6, 500. de Sympbis natanliOus. Pronus lapfus 2? vcnirc qiiippiam laborc, Irrogare labori quippiam, vi . jj'. U. 'Lafla- 

fluminiim Claiid. in Rufin. i, ,59. vit me labor infolitus Ouid Mct. 10, ??4. Leiiare laborcm alicuitu 

L A P S I , onis. f. [ iKi^>,iii, ajlif.ua, im7aii' ] Cic. Tufc. 4, ig Virg. Acn. i, 334. Leiiandi laboris fui caufa pa(Ii'n ac libtrc fo^it.5S- 

c. 12 fxtr. Scd haec in bonis rcbiis, quod alii ad alia bona funt aptio. cpere volitare Cic. de Orat 2,23. Ue auitius. Lciiare laborem alKtii 

res, facilitas nominetur: in niaiis procliuitas, vt ligiiificct lapfionem, Minuere laborcm vid. hh. vv. MutSre laborem Vir^'. Ecl. 10, 64. Niti 

in neutris habcat fuperius nonien. 3° praeftante laborc noftes atque dies Liicrct. 2, 12. Obire laborem, t/V. 

LABiLIS, e. Adi. Quodfacile labi ptefi,vcHn quofaciUs lapfus OBEO. Oblitalaboruincorda Virg. Aeii. 4, 528. Parcere labori, w'./, 

^. Arnob.adu.Gent. 3,..Qiiidquidenimtalceft,mortalcenearbitramur, PARCO. Parta pabiila fine labore Lucrct. 5, 867. Perire labore Lu- 

et labilc. .-Idd.y ^. 21;. Auimian. 27, 23 Per labilem limum digrelllis. crct. 4, H14. Perit irritus labor anni Oiiid. Mct. >, 27;. Perferre la^ 

L A BILiTAS, 5tis. f. Sarisb. 2, 21 Labilitas fubieftorum. boreni Qiiindlil. 1,5. Perfiin(fttis laboribiis, vid. Pekfvngor. 

L AB I D V S, a, um. Labilis. Vitruu. 6 prooem. Itineribus la. 35 Poftulare laborem Qtiinftil. 2, ?. Praeftare fe iiuiii£lum a lafaore vid. 

bidis vadere. INVICTVS. Rapiunt fibi qiiisqtie laborem Sil. 15, 187. Rekgtint 

LABVNDVS, a, ura, Labens, Accius apud Noniura 10, $ Vn. fuo fermone laborcs Ouid. Met. 4, 569. Reletiare requie longum la. 

da fub vndis labiinda. borem Id. ibid >y, 16. Scribere cum labore, w</. c v m. Solafalon- 

L A P S O , are. [ oXiSaivu, tertiwi, ff^aXXojicai ] Freqtient, a Labo, as, gum cantii laborein Virg. Gcoig. i, 295. Subire labores Cic. Att. 3, ly, 

Jiinifcat enim feqiieuter vaciUare ct lupfum miniiri. Virg. Aeii. ;, 551 40 txtr. Succedere labori Qiiinftil. 2, I Succurre praefciis noftro la. 

tiaec dicens altaria ad ipfa trenicntem Traxit: et in nuilto lapfantcm bori Virg. Aen. 9, 404. Stim. w efle labori alictii, h, e. On^ri : vel 

fanguine nati. Z>« i';//]»»;!). Ccn/. Tacit. Ann. I, 65, y. f/ c. 79, 5. La- Mo!eftiam adfeirc. Cic. Verr. ,16 Neiiiini meus aducntiis labori aut 

pfantem grefliim firmare Sil. 3, 633. ^ ^ fumtiii neque publice, neqiic pritiatim fiiit. Efle in labore, ». ;;> o/'?- 

LAB OR, oris. m. [_novos, xoxot, /uix^o' , xx.uktiis'] Opera, dtfii. re laborarc Plin. 11, '7 Qiiuin popiihis iii labore cft, ipfc operaintus 

tigatii, mo/cjliu, morhu.i. Cic. Tufc. 2, 35 Labor. eft ftindlio quaedam 4J circuit fimilis exhortanti, folus imnumis. De rege alnim. Superare 

velanimi velcorporisgrauiorisoperisetmuneris. Virg.Aen. 3,708 Nec omnia continenti labore, v;'.;. C O N T i N E O. Supcrcfle nequeunt 

tne labor ifte grauabit. Cic. de SencfV. 82 Otiofamaetateraetquietam blando labori Virg. Georg. 3, /27. Cic.Fam. 4, 2 Siiperfedcas hoc la- 

fine vllo labore aut contentione tradiicere? Inipiger ad labores belli bore itineris. Id.de Opt. Gen. Orat. ij Putaui mihi fufcipiendiimla. 

Cic. pro Font. 33. Auxilium labortira Virg. Aen. 3, 145. Fruftus la- borem vtilem ftudiofis, mihi qtiidem ipfi non ncceflariiim. Siiftinere 

boris Qiiinftil. 2, 7. Imprudens labortim Virg. Georg. 2, 372. Liber jo laborem Hfeudo-Cic. Anteq. iret in exil. 1. Terere inantim diiro la- 

laborum Hor. de Arte Poet. 212. Mollis, ct impatiens laboris Ouid. bore Virg. Georg. 4, 114. Tolerare labores Ouid. Met. 9, 289 Tra- 

Trift. 3, 2, 10. Moninienta laboris Id. cx Pont. 3, ?, ;?. Patiens labo. hit ingratum laborem Virg. Georg. 3, 96 Vrgent faintilas laboribti» 

runi, wV. P A T I O R. PatienslaborisiiaturaQiiinail. 1, 12. Pretuiin Ouid. Met. 4, 3?. ^4 Vt moniiimus LaboT, et feqMntius p/. 

ron vile laboris Oiiid. Epift. 13,163. Remiflio laborum non imitilis labores, apud Poetas frejuenier pro Prricu/o, Ca/j>mitate , V:-/ a/io quo. 

Qiiinftil. 3, g. Socius et confors laboris, vid. C 1) N s o R $. In te- jj vis incommodo. Ctiius erga me fingularem beneuolentlam vcl in Inbore 

nui labor at tenuis non gloria Virg. Gcorg. 4, 6. Taedium laboris meo, velin honore perfpexi Cic. FaiB. i, 9. Qiiibus aliqtiis obiccttis 

Qiiindlil. 2, i. Animi capitifque labor Hor. Epift. i, i, 44. _ Nep. 7, i, eft labos Ter. Hec. 31 , 6. Conf. ad h. /. Weitz. it. Barth. A.iu. 33, i. 

4. Annilabor Virg. Gcorg. 2, 514- ^ovim i. fgetes Id. ibid. 1,525. Si quid laboris eft, noUem Ter. Heaut. 1, 1,30. vid. h. I. Daccr. 
Lunae laborcs Id. ibid. j, 678. k e. DefeBus. Operum iabor Id. Aen. Aid. Hor. Epod. \f^, 16. Virg. Aen. 1, 632 Me quoque per mtilto» 
1, 459. Solis labores Id. ibid. i, 745 r/ Lunae , de eciiffi. Repetit 60 fimilis fortuna labores laaatam, hac demiim voluit confiftere terra. 
Qiiinft, i, 10, 10. Troiae fupremus labor Virg. Aen. 2, 11. i. eitcidium. vid. Philargyr. ad Virg. Georg. 2. Reqtiies ea certa labortim Virg. 
^2 Epitheta: Acrior labor Sil. 3, 92. Addifus labor fmmentis Virg. Aen. 1,393. Series inimenfa labonim Ouid. Epift. 9, 5. Taedia lon- 
Georg. I, 150. i.auflusin famento colendo. Armiferi labores Stat.Silu. ga laborum Id. Met. 14, i-ig. DefunfVus laboribus Hor. Carm. 3, 24, 
I, 2, 96. Afliduus labor Id. ibid. 4, 4, 29, Aufteriis labor Hor. Scrm. 15. Emenftis ditierfiim laborem pelagi teiraeqtie Sil. 4, ?j Experta 
2,2,12. Blandus labor, vid. BLANDVS. Breiiis ct expeditus la- <Sj primos Lucinae labores Virg. Geoig. 4, 340. Cunf. Laborare vtero. 
bor Plin. Epift. 3,9. Caflus labor, v/./. h. v. Caftrenfis labor. vid. Ferre longos caftrorum laborcs Iiiiien. 14, 198. Supcrare labores ma» 
/nA C AS T R V M. Catenati labores, vid. CATENA, Continuilaboret gnos Virg". Aen. ;, 368. Siiperare belligcros laborcs Valcr. Argon. 5, 
vid. in CONTiNEO. Difficilis labor Ouid. de Artc Am. 2, 538. Dul- 6:7. ^ 5 Labor /'. mo'bui,vaietu/-'o, dolo: . Corlienofum, opi» 
eis erat mercede labor Ouid. Faft. (5, 661. Duri labores Valer. Argon. nor, babeo, iamdudum falit: de labore pedViis tundit Plaut. Caf. 2, 6, 

5, 278. Virg. Georg. 4, 114. Edomiti, exfudatiqiie labores Sil. 3, 531. 70 62. Add. Id. Ciirc 2, 1, 4. Neruorum Vitrmi. g, 3. Conf. Tac. H. 
Extremus labor Virg. Ed. 10, i. Facilis labor alternis Virg. Georg. 1, 3, 38, 8. Sine magno labore Scribon. 227. ;. dt/ore. •[ 6 
79. Felix labor Valer. Argon. 4, 529. Iliaci Virg. Aen. 4, 78. Illibe- Lahos, oris, etiam pro eodem dicitur. Plaut. Trin, 2, i, 3? QiianquuiH 
ralis labor, T);</. ILHBERALIS. Immenfiis labcr Ouid. Mef. i, 728. ibi aninio labos grandis capitur. Legitur et afu4 Catiil\. s'>, '}• Ar- 
Iraperatorius labor, r/</. /a^ IMPERO. Improbus omnia vincit 'Virg. duus labos Valer. Argon. 6, 352. Add. ib. v^ 361, /V. Ter. Hec. j» 
Georg. I, 145. Indignus labor Itiuen. Sat. 7, 17. Incptus \aboT,vid. 7J i, 6. Plaiit. Capt. 2, 1,2. et Merc. Prol. v. 7J. 

INEPTVS. Cic. ih Orat. 149 Nam cflet cum Infinitiis, tiiin puerilis laboro, 5re. Ijraieu, xinti&iii, imx^lii', xii^vtt, !iiirxf.xi7rufica2 Sefe 

labor Ingrattis labor Virg. Georg. 3, 97. Intendens labor et vigiles exerctrr, fatigari, et cum labore aliquid agere. Cic. Vcrr. 3, 130 Oirini- 

curae Stat. Silu. 1, 4, J4- Lcuislabor, vid. i EVIS. Mali Hor. Epod. btis enim neruis inihi contendendum eft, atque in hoc laborandiiin, vt 

16,16. Militaris labor Qiiiniftil. 2, 13. Mtilto fudore et labore ferre omnes, <•/£-. Laboro idem quod tu Cic. Aft. 13, 9. Proptcr quac haec 

aliquid Cic. pro Font. 2. Parutis labor Tibul. d, t, 16. Peruigil labor 80 Laborantur Id. Fam. 3, 12. pr. In aliqua re Id. de Scn. c. 7. Arma 

Valer. Argon. ;, 141. Sil 7, 285 Pofitoque labore dierum Paccni nocSe laborare, /. Ltf/;o)-;7«//o <■,«/.?« Stat.Theb. 3, 579- . Ambitiofe circa ali- 

datam mortalibus orbis agebat. Praecipuus labor Virg. Gcorg. 3, 74. quid laborare QiiinfVil. 3, 11. Cic. Verr. 5, 104 Si nullam ad rein, nifi 

Pracduruj labor Valer. Argon. i, 235. Qiiotidiani laboris continuatio. ad officium, et vcritatem oranes ineae curae, vigiliae, cogitationesque 

ne quaflatus Firmic. 6, ji. Stidatus labor Sil. 3, 92. Sudatus labor in laborarunt. Sponfio illa ne fieret laborifti Cic. Verr. 3, 57. c.xtr. Id. 

Aenio Stat. Theb. 5, 189. Suetiis labor Sil. 16, 533. Superuacuuslabor gj Acad. 4, 139 LaDoro vt aflentiar Epicuro, atit Ariftippo. IIKid laboro, 

Qiiinftil. 1, 8. Vigilati labores Otiid. Trift. 2, 11. *) 3 Ver- vt Cic. Fam. 13, 26. /. Laboraiii amari ab eo Piin. Epift. 1, 10. Add. 

iorwi formu/ae: AcceUit mihi ad reliqiios laborcs, Addere labori, Ncp. 16, 3, i. ^2 Laborarc, per translationem, pro Malc ha- 

Addere laborcni, W. .W/ r«-«^. Adire multos laborcs Virg. Aen. 1, 14. bere fiimitur. Cic. Tufc. 2, 61 Artus vchementer laborant. Id. ibid. 

Affeiaa labore, ac vigiliis corpora Liu. 5^;, 24. pr. Afferre laborem, 2, 35 c. 15 Aliud eft laborare, aliud dolere — Cum varices fecabantur 

vid. AFFERO. Agi labor dicitur in orbem Virg. Georg. 2,401. vid. 90 C. Mario, dolebat; cum aertu magno diicebat agmen, laborabaf. Eft 

ORBis. Afpirat primo forttina labori Virg Aen. 2, 38?. Aiigere la- inter haec tanien quacdam fimilitudo. Confuetudo enim laborum per- 

borcs Lucrct. 2, 1163. Cecidit magnus labor incafliira Lucret. 2, 1165. pefiionera dolorum facit faciliorem. Hinc vsro fit, vt veria inter./um 

Canere folis laborct Qiiinail. ,, ,0, 10. Cic. pro Rofc. Com. 49. Non confundantur, et laborare ve/ ft idemquod do/cre, vc/ cerle babere incom- 

fuit caufa, cur tantura laborera caperes, et adme venires. Capere la. modmn, quod nos exerceat ct fatiget. Sic Medici eo vtuntur, viCt. ^dosa 

borem nulliim Lticret. 5, 1181. Carere malis laboribus Hor. Epod. 16, pj et Ko.iu. v.g. Laborans Scribon.Epift.Med./.a?^w</Kx. Non labora- 

l6. Cic. de Oraf. 3, 14 Summi laborf s noftri magna compenfati gloria turum 159. Qiii ab ea laborant 197. Ex caufa occulta laborarc 101. 

mitigantur. Conficcre vitae fiiac ctirfum in labore corporis , atque in Fungis laboraie 19S. Oculis laborans 170. jg?;';; Laborare inorbo ah- 

ammi confentione Id. pro Cacl. 39. Confumere plut opcrae ac labo- quo Cic. de Fin. 1, ?9 e- '8. Vcritatem laborarc niiiiis faepe aiunt, 

ns in ahqtia re Id. de Orat. i, 234. Decurrcreinceptumlaborcni Virg. eiftingui nunqiiani Liti. 22, 39 extr. Fides annahtiin laborat Flor. 1, 
Georg. 2, 44. Defatigare aliqiiem afliduo labore, vid. h v DefclTaiooi", n. i. vaci//at , vbi v. Freinsh. Luna laborat Phn. r,9. /. deficit. 

incmbra labore Catull. 48, 14. Delegare alictii laborem Cic.Fara. 8, 1. Ouid. Amor. 2, 5, 37 Aut vbi cafltatis Ltina laborat eqtiis. luuenai. 6, 

Detrahere laboreni Id. ibid. 3, 6. Dilata pars laboruni Ouid. Met. 3, 440. de aarruia, Vna laboranti poterit fuccurrere Lunae. f^;/. LA- 

174. Dare finem laborum Virg. Aen. ', 245. Labor ingenium mifcris I3 O R Lunae f/ Solis. lUec fidera ve/ut aegra funt, cum objcurantw, 

dcdit Manil. i, 80. Diirare patiar qucmuis laborem Virg. Aen. 8, 577. hinc et deficere dicuntur. Sed eiiam Praefoftio A vc/ tx ve/ Obadai- 
Effufii» labor emnii, /. fun^ns et frujiratus 1 ' Georg. 4, 492. Seniiiis. 10 j tur. Vt Laborare a flrigorc PUn. js, ro. Ab rc frumentana Cacf ndl. L A B L A B 8 Gall. 7, lo. Laborarea veritate Liii. 22. t. Dejlitu! veritatis tejlimonio. Tithoniae Sfat.Theb. 6,2T. de AmQra cum die laborem nffertnte. Hercii- 
E dolore laborare dicitur piierpera Ter. Andr. i, y, 35. Cic. Fam. 16, les laborifer Oiiid. Met. 9, 235. luuenciis laborifer Id. ibid. 15, 129. 
II Non ignoro qiiantuin exdefiderio labores. Ex inuidia laboiare, /k. Mufae Aufon. iiidyll. 4;, 7. 

vijum et ociiofiim ejp Id. pro Rofc. Amer. 149 c. 51. extr. Qiiod fi omnes, L A B O R 1 A E , arum. f. pl, Italiae fnrs illa, quae vulzo Mie quogue 

qui eodem loco nati fiint, facerent, et Refp. cx illis, et ipfi ex inuidia J terra laboris dicitur, quod ingens labor Jtt in eacoltnda: qiiippe folumha- 
minus laborarcnt. Id. de Inuent. 2, 5 Miniis in arrogjfritiam oflcnde- betarduuin opere, difficiIecultu,bonisfuisacriuspaenequani vitiispoflct, 
rent, noii tanlopere in vitiis perfciierarent, aliquanto ex infcientia k- affligens agricolam Plin. 17,.). Id. Plin. 5, 4 f.9 Certamenhimianae volu- 
vius laborarcnt. Ex renibus laborarc Id. Tufc. 2,60^.25. /:V Fam. piatis illumagrumeppellat. /:V 17,11 f. 29 Qiiantumaictein vniuerfas terras 
7,27 Laborare ex inteftinis. In acie laborat cornu : />.<•. fnjirmius ct campus circunicampamisantecedit, tantum ipfum pars eius qiiae Labo- 
impotentius^ ejl Vi(?V. de Viris illiiftr. 26 extr. Adeo in qiiae iaborainus 10 riae vocantur, quem Phlegracon Graeciappellant. FiniimturLaboriae 
fola, crcuiirius, diuitias luxuriamqiie Liu. 7, 25. In fpeiii laborare via ab vtroque latere Confulari, quae a Puteolis, et quae a Ciimis Ca- 
Ouid. Met. ly, 5^'7. Ob auaritiam laborare, ^a/jcHm ^^ yo/V/aw Hor. puamdiicit. Hinc 

Serm. 1,4, 26. Srd mel. al. ab auaritia. Ambitione laborare Id. ibid. i, laBORINVS Campus nobilis in Campania Plin. 17, 4. 

4,26. Aninio laborare Caef. Bell. Gall. cap. 7, 30. Q^iinclil. 4, i Si lABRAX, acis. m. Lufus pifds, ^ui/d /.ip^ax , i. auidt edat, 

, caiifa laboramus, perfona fubueniat, /. Si caufa inuidiofa nos p: eufit. 15 Plin. 3?, 11. 
Cerebro laborare Plaut. Milit. 2, 2, 51. Curis laborare Claud.dcPhoe- LABROS,i. m. C«»/V »(i»«» <i^»rf Oiiid, Met. 3, 224. Ai^gog 

nice 62. Dcfiderio partus laborare Coliimel. 6, 27. Domicoeniolabo- vehemens,vorax. 

rare Martial. 5, 79. Fame laborare Columel. i praef. Foenore labo- L A B R vm, i. n. [ j:«ao«] Idem quod Labium. Labia funt fupsrio- 

rare, b. e. Premi foenore et graunri Liu. 3J, 7. Frigorc laborare Co- ra; labra, infcriora. Labra afinoruni proprie dicuntur Donat. Mo- 
lumel. 2, 10. Ingenio laborare Martial. 8, 18. Cic. Tufc. 4, iS Mife- 20 dica efle labra, labia autem immodi&a, et inde Labeones dici Verr. 
ricordia cft aegritudoex miferia alterius iniuria laborantis, /. imweri. Flacc. ap. Charif. 1. i. Sed neuter accmate. Cic. in Pifon. 27 Qiiodqui- 
tomiferi. Cic. ad Brut. 10 Ingrauefcit enim in diesinteftinum mahim, demtu, qiii bene nofles coniundtionem mcam et Caef.iris, edulebas: 
nec externis hoftibus magis quam domefticislaborainiis. i.Oppriti'in.ur, cum a me tremcntibus omnino labris, fed tanien, cur tibi nomcn non 
Locis laborare Celf. 2, g. /. ex vulua. Nota infamiae laborare Vlpia- deferrem, reqiiirebas. Martial. 2, 10 Bafia diinidio quod das mihj 
nus in lcge 2 §. i (T. De iis, qui notantur infamia. Laborarein aliqiio, 25 Pofthumc labro, etc. Caef. Bell. Gall. y, 14 Capilloque funt promiflb, 
Ardere amore alicuius Hor. Carm. i, 17, 19. Liu. Prooem. i Et quae atqueomni parte corporisrafa, praetercaputetlabrumfirperius. Aeniula 
ab exiguis profefta initiis, co creuerit, vt iam Magnitudine laborct labra, vid. afmvlor. Curta Celf. 7, 9. Incana labra fitii Ouid. 
fua, Odio laborareapud hoftes, et contemtii interfocios Liii. 6, 2/»-. Met. 8j 802. Laxa Perf. 3, 102. Pallida labra Iiiucn. 10, 229. Tre- 
Opinione arrogantiaclaborarcQiiinft. 4, 1. Omni partelaboraie Hor. uicntia labra luuen. 10, 198. «/. Membra. VHcum labrum Lucret. 4, 
Serni. ), 2, 38. Podagra laborare Martial.1,99. Re fiunientaria laborare 30 592. Qiiinft. 11, 3, 8i Labra et porrigiintur nialc, etfcindiintur, et ad- 
Cael'. Bell. Ciuil. 3, 9. al. a re fr. Cic. Att. 4, 18 Efficiemus rcm glo- ftringiintur et diducuntiir, et dcntes nudant, et in latus acpaenead au- 
riofifliniam, nam in campo Martio fepta tribuniciis comitiismarmorca rem trahuntur, et velut ciim quodam faltidio replicantur, et pendcnt, 
furaus , et tefta fafluri, <■;<-. PaullopoJI, Dicis, Qiiid mihi hoc moni- et voccm tantuiu altera parte dimittunt. Admoiiere labra poculis 
mentum proderit? Ad quid laboramus res Romanas? heceji, Quorfum Virg. Ecl. 3, 47. Add. ib. v. 4;. Cic. de Nat. Deor. <., 20 Hunc cen- 
igitur de rebus Romanis laberamusi Qui enimhoc monimentum cor.temnit, 35 fes primis, vt dicitur, labris guftafle pbyfiologiani. Id. de Orat. 1,87. 
apparet eum dt rebus Romanis nihil laborare. Sin autem laboramus , non Qiiae ifti rhetores ne primoribus qiiidem labris attigerimt. Sic pro 
WT, vt hoc monimentum contemnere pojjimus. Vitiis laborare Liu. 34, 4. Cael. 2g, c. 12 Prinioribus labris attingere genus vitae. Id. de Orat. 
Vtero laborare HOr. Carm. 3, 22, 2. ;. tx vtero. Laborare alicui rci, 3,138 c. 34 Pericles in cuius labris leporem habitare dixerunt. Apts in 
frelntentum eJJ'e Senec. deVita beata. . . . Non laboro de hae re, /. labris Plafonis pueri dicuntur Confcdifle Cic. de Diii. i, c. 36. Verba 
Non curo, neque anxius fiim. Cic. pro Rofc. Amtr. 97 Ciiiiis manu fit 40 in labris nafcentia Qiiinft. 10, 3. Non a funimis labris ifta venerunt 
pcrctifliis, non laboro. Idem de Fin. 2, gi Non laboio, iinquit, deno- Sen. Ep. 10. Verfabatur mihi in prioribus labris Plaut. Trin. 4, 2, 6y. 
mine. De me Cic. Att. 7, 19. Id. Philipp. 8, 26 Miiftellae et Tironi Diducere labra Senec. de Benef. 2, 24. Finduntur Celf. 7, 12, 6. Ira- 
profpicit: dc fe nihil laboiat. Id. Fam. 7, 26 Quod epiftolam confcif- nnilgcre vbera teneris lahris Virg.Acn. 11,572. Moiiet labrametucns 
fani doles, noh laborare: falua eft domi. Non laboro hoc loco, dif- audiri Hor. Epift. 1, 16, ('O. Slmilem habent labra laftucam, vid. 
cefllfle Meriilam Varr. R. R. 3, 17. Ncc quarta loqui perfona laboret ^jlACTVCA. ^2 Labrum, pro Marginibiis et extremis oris 

Hor. A. H. v. 192. Nihil laboro, nifi vt faluiis fis Cic. Fain. 16,6. Ni- fluminis, Ucus, fontis, et huiusmodi, quae leni aqaae motu perluunlur. 
hil cft quod labores Id. pro Caecin. . . Valde laboro, ne Cic. Fam. Plin. Epift. ?, 6, 20 Intcr has marmoreo labro aqua exiindat circiim- 
12, 14. Non magnopere laboro, vid. M A G N V s. Cic. pro Caecin. ieftasque platanos, et fubiefta platanis leni afpergine fouct. Add. Liu. 
3 De quibus c-go antca laborabam, ne fi improbi eflent, falfialiquiddi- 57, 37 Extraduplex vallum foflaecirciimdedit : intcriorelabro murum 
cerent. Idem Tufc. 2, 29 c. 12 Concludunt ratiunculis Stoici, curnon 50 cum turribus crebris obiecit. Add. Aufon. Vrb. 5, 9. et ibi Scaliger. 
fit malum; quafi de vcrbo, non dc re laborctur. Idem Fam. 13, 27 Labra doliorum circumlinas Cato R.R. 107. ^ 3 Labrum, 

(26) Sic cnim velim cxiftimes, non minus me de illius re laborare, Ger.us vajis, ad lauandum aptum. Cic. Fam. 14, 20 Labrum fi in bal- 
quam ipfum de fua. Laboratur vehementer : inclinata rcs eft Id. ibid. neo non eft, vt fit. Virg. Aen. 8) 22 Sicut aquaetremiilum labrisvbi 
1,1. Plin. 2, 96 Locris et Crotone peftilentiam nunquam fuiflc, nec lumen ahenis Sole repercufllim, aut radiantisiraaginelunae. Vitruu. 
vllo terrae inotu laboratum, annotatum eft. Liii. i, 31 Peftilentia la- jj 5, 10 Labrum balnei ejl lacus deprejfus , in quem defcendunt lauandi 
boratimi eft. Ibid. 4, 30 Siccitate. Atlas cn ipfe laborat Ouid. Met. caufa. SoVmm a/ias appel/aiur. Labrum f//«»i Plin. 29, i. 31, 2. Ca- 
3, 2t)6. i. fatigatm: .1.3 l-ahorarc pro viuere poj^tum volnnt in to R. R. e. 66 Oleiim in labnim primum indito. Spumat plenis vin- 

Caton. Dift. i, 33 Qiuim dubia in certis yerfetur vita periclis Prolucro deniia labris Virg. Georg. 2, 6. Cato 154 Vinum emtoribus fine nio, 
tibi pone diem, quocunque laboras, /. viuis, ait Barthius , non vno loco, leftia hoc modo ametiri debet. Labrum culeareilli rei facito: id ha- 
;» primis ad Stat. Theb. i, 541 Grata laboratae referens obliuia vitae. 60 beat ad fiiramuin anfas quatuor, vt transferri poffit. Eluacrum labrum 
Sed quac ibi protulit, illa ojiendunt, laboriofam cjfe vitam, viucre eJTe !a- eji, In qun uliquid eluitur et lauatur quod fordidumejl. Huius meminh 
borare ?/<-. non illud, fimpliciter hhorarc dixijfe quemquam pro viuere. Cato de R. R. 10, 4. 11, 3. vid. FLVACRVM. Fiftilia et lapidea Co- 
Ita Catonis fententiaej}, In lucro pone etiam illum diem, quu cum labo- lumel. 12, 15,2. Lupinarium labrum Cato 10,4. et u, ■}. Olearium 
ribus et molejliis tibi confliflandum ejl; nam ctrte vitiis, et fatis ejfe tiii labriun Id. 13, 2. Vinaticum labriiro, fiiie vinarium Id. 10 et 11. Vi- 
tiebtt, feruatnm tibi vitam. g- truu. 9, 10 Labrum ligneimihabens vnafecum coniunflumcanalcm/w^- 

LABORANS, antis. Partic. [xa^vuv, vowiuv, xoTti&m'] w, Labo- ponitur rotae hyJraulicae, ya/j hortis ad irrigandum, et faliiiis ad tem. 
rantibus fuccurrere, cfl^e auxilio Sall. Cat. 59. f/ Iiig. 52. Liinaluuenal. peranduin praebetur aqiiaemultitudo. ^ 4 Labrum vcnerium, 

6, 443. Opera ferre laboranti Ouid. de Nuce 14. Puellae vtero iabo- Herba in fiumine nafcens, de qua Plin. 2$, 13. Veneris labrura Saraonic. 
rantes Hor.Carm.3, 22, 2. Ratem laborantem deferere Ouid. ex Pont. v. 1038. 
3, 6,22. Siluae laborantcs, /1//. 0»;f;-f niuis Hor.Carm. i, 9, 3. 70 LABELLVM, i. n. \i\m\r\. primabreui. [ xfiAiif «v] Plaut. Afin. 4, T, Ji. 

LABORATVS, a, uni. Adi. [JiiTefronj^ffvoc ] Compofitus, cultus, et Cic. de Diuin. 1, 78 c. '36 At Platoni quuni incunisparuulo dormienti apes 
multo Ubitre aique indujiria faflus. Virg. Acn. i, 643 Arte laboratae ve- inlabellis confcdiflent, refponfum eft fingulariillum fuauitate orationis 
ftes. Laborati libri M.irtial. 4, 33. Vita laborata f.v Statio Theb. i, fore. Aridula labella Catiil. Argon. f. 62, 316. AttritaMartial. lo, 72. 
341. moch. prolata in LABORO n.3. Compar.vt, Ccntinentia laboratior Exporreiflum labelliim Perf. 3, 82. Imalabella Ouid.deArt.Am. 3, 284. 
Tertull. de Veland. Virgin. cap. 10. 75 purpurea labella Id. Ainor. 3, 3, 23. Rofea labijlla Catul. 78, i. Tene- 

LABORANDVS, a, um. Terra Tertull. adii. Marc. 2, 2. ra labella Ouid. de Arte Am. i, 667. Corapafare Plaut. Afin. 3, 5, 78. 

LABORATIO, oiiis. f. apud Hieronymura. /. bafiare. Compefce labcllum digito luuenal. 1, 160. Queni bafiabis, 

LABORATOR, oris. m. apiid Auguft. cui labella MordebisCatuII. 8, 18. Extendcre labellum luuen. 14, 525. 

LAB ORIOSVS, a, um. Adi. {khhutuH^c, ttrhmot, wec3?] Zfl- ^ 2 Labcllum, pro Vafculo Columel. u, 43, i Labellum fiftile nouum 
iorii pmienj, multo cum laborefiflw. Cic. Tufc. 2, 36 Itaqiie indu- go implcto naleis. Ibid. 28, 3. Cic. de Legib. s, 66 c. 26 Sepulcris au- 
ftrios honiines, illi ftudiofos, vcl potius, amantes doloris appellant: tem nouisfiniuit modura. Nam fuper tiiraulum noluit quid ftatui, 
nos commodius laboriofos. Idcm Philipp. n, 8 c. 4 Dolores Trebo- nifi columcllam tribus cubitis non altiorera, autmenfam, aut label- 
nius pertulit magnos: Multi, cx morbi graHitatemaiorcs: quos tanicn lum: et huic procurationi certuin magiftratum praefecetat. Labellum 
non mifcros, fcd laboriofos folemiis diccre. Cohors laboriofa Hor. pollulum, de qua Cato de R. R. 10, 2. ejl paruulum. Add. Cato 88, 2 
Enod. 16, 60. Chartae doflae et laboriofac Catiil. 1, 7. Dcambulatio gr //. 13, 3. 

labonofa, i.Quaenonfinemagnolabore perficitiir Ter. Heaut. 4,6,2. I.ABRATVM. Vct. GL Labratum kaTasnoM §«<r.Ai««. Labra- 

Exercltationes laboriofae Cic. Tufc. 2, c. k. /^^/ de Fin. 1, 68 Qiiis no- tum <)i(a.,k« p<iiriA<i<»v. Ntmpe ?/ Ofculum labratum, qucd deelara. 
ftrum exercitationem vllain corporis fufcepit laboriofaiti , nifi vt ali- mus h. v. 

quid ex eacommodi confcquatur? Fabula l.iboriofa Ter. in Prol. L a'b R d S V S, a, ura. Adi. Ixu^.ulm'] Quod extremitates habet, 

Heaiit. V. 44. Gradus laborioflisMartial. 7, 38. Opus laboriofiflimum po veluti quaedam labra prominentes. Celfiis 7, 26 verramcntiim fccit in 
Liu. y, 19. Scruus laboriofiis, cui opponitur Dcfidiofiis Caius in 1. Si fumma parte labrofiim, in ima fcniicirculatuin. Et Glofl". Gr. Lat. 
qiiid. in pnncip. fl^. de aedil. edift. Verftis non laboriofi, /. faciles T?o>;f<A<,(, labrofiis. 

Martial. 11, 7. Compar. Cic. pro Milon. j c. 2 Qiiid enim nobis duo- L A B R V S C A , ae. f. [afiT«Ae« iyeU, fi» aycinTtM} Vitis agre- 

bus, ludice?, laboriofius? Et Nepos 2^, 12 Qiiod vtrum ei laboriofius, ftis dicitur, fpiflis ct candicantibiis foliis, peniculata, rimofo cortice; 
an glonofius fucrit,difticilc fuit iiidicare. Superl. Laboriofiflimus ho- 05 fert vuas rubentes, cocci modo, quae cutem in facie miilierum pur- 
mims focius inagricultura bos Columel. 6 Prooemio. Laboriofifll- gant Plin. rj, i. Virg. Ecl. j, 7 Silueftris raris fparfit labrufca race- 
mus arator Cic. Verr. 3, 86. niis. Columel. 8, 5 Vua labnifca de vcpribus immatura le<5Va. 

LABORldSE. Adu. [iMye^Hi, iT<«o.«c] Cum multo labore etmole. ^ 2 Etiam neutro ^enere plur. Virg. in Culice 52 Denfaque virgultis 
ft<». Catull. 36, (,9) , Maleeft, Cornifici, tuoCatullo, Male, me- auide labrufca pctuntur. 

nercule, et labon<^fe. Compar. Cic. pro Rofc. Coni. 31 c. 11 lamquoioo L A B V R N V M , i. n. Arboris genus in Alpibus crefcens 
quisqueeft follcrtior etingeniofior, hoc docet iraciindius etlaboriofius. Plin. 16, 18. 

l-abonofius eriu Plin. 34, ,6. Superl. Cic. Diii. in Caec. 71 Itaque LABvRINTHVS, i. m. [A<»pvV.»3<!«] Locusapud Cretam faflus 

lemper u diligentiflime laboriofifllmeque accufarunt. Illis laboriofifli- a Daedaloperplexis parietibus, vbi Minotaurus inclufiis cft. //<j^<- Seniius 
medixit Suet. Caef. c. 4;. Add. Id. Claud. c. 14. ,j,/Virg. Aen.<f, ?88 VtquondaraCretaferturLabyrinthusinalta,f/<-.Qiia- 

LABORifER, era, erura. Adi. [(pjfia-onit] Currut laborifcri icstuorLabyrinthoi Pliniu» memorat 36,13 f.19 Dicamus et labyrinthos,vel 

porten- 9 LAC LAC 10 

porfcntonflimum hiimaniimpendiiopiis, fcd non, vtcxiftimaripoteft, miiraenanim laftes commifaiit. Spartian. Hclioe. 2? e\t>- a/r Miirae 
falfum. Dunt etiam minc in Aegypto Heraclcopolite nomo, qui naruin laftibus et hiporiim inlocis mediterrancis Helio^abalum nauiire 
primus faflus elt antc annos, vt tradunt quater millc fexccntos — rullicos fuos. Noftratcs pifcium lafles /rt.Viw/r; appeirant Biiiaeus 
Hinc vtique Daedalum fumfille cxemplar eius labyrinthi, qiiem fecit Perf. 2, 50 Qiiidnain crt, qua tumcrcedc, dconim Enicris auricolas? 
in Creta, non cft dubium, fed centefimam tantum portionem eius imi- j pulmonc ct lartlbus vnftis ? i. /mr/linii f,iu'u!iu>: Piaiit Ciirc 2 
tatum, quae itincrum ambagcs occurfusque ac recuifus inexplica- 39. Os amarum habco, dentcs plcnos, lippiuiit faiices rainc "ita cibiva! 
biles continct — crebris foribus inditis ad falleiulos occurfus, cuitate venio laxis laetibiis. /aV»; in Pfcud. i 3 84 B. Tibi cgo crc 
redeundumque in errores eosdem. Seciindus hic fuit ab Aegyptio dani? p. cur non? n. quia pol qiia opcra crcdam tibi' vna opcra alli! 
labynmhus: tcrtius in Lerano : quartus in Italia. Omnes la- gcm canem fugitiuam ai^nuiis laaibiis. Pliniiis 11, 37 Ab hoc ventri- 
pide polito, fornicibus tcfti. Dein^e magnijiccntiam^ Aegyptii vbi 10 culo laiftes in oue ct hoininc, pcr quas labitiir cibiis. NohcH hnhtre 
liefalp/it, addif, FefTi iam eundopcrueniiint ad viarum illiim inexpli- futantur Lafles, aut a mtillitie, nut n pingueilinis canilore : nam al> La- 
cabilem errorem etc. Sunt enim plura de hoc ac Je Lemnio Italicoque. (le denominantur. Pcrottus a verbo Lacio dtducil, iiiiid cil/um alliciant 
D. Aegyptio etiam Mela i, 9 ^. Crctico Ouid. Met. 8, .58 vii Minos L A C T >X , ae. f. Cfiae genus. Pli„. ,j, ,9 Ladam voca.it talcm" 

deftinat Minotaurum Miiltiplicique donio, caecisque includcre teftis. barbaio nomine. al. Leda vcl Lada. Nec ceriius efl Tcrtull. de Pudi- 
Dacdalus - Ponit opus, turbatqiie notas, et lumina flexuin Ducit in er- ij cit. c. 6 La6tae fordcs non ablui idoncae. «/. iaftae fordes Rigalt. 
rorem variarum ambage viariim : — implet Inmimcras errore vias : velit Lafteae fordes. ' ^ 

vixqiie ipfe rciierti ad limen potuit, tanta eft fallacia tcai. Metaphor. In- l. A C T A N e v s, a, um. Oft. Horat. 4 In fanguineum colorcm 

extricabilcmlabyrinthiimrationibustexensBoeth.Confol.Phil.jProf.i:. vel laflaneum niutari. 

LAB YRI N T HE V S, a, um. Adi. [A«e«p.V3f-oc, A«ejii.3«;3.,;] LACTARIVS, a, um. Adi. [v«A.xr,xic] QuoJ ex fe tae trodu- 

Flexus Labyrinthci Catiil. Argon./.69, 114. Add. Sedul. in pr. Op. 20 cit. Plin. 26, 8 Tithymallum noftri herbam laftariani vocant alii la- 

L A B Y Ri N T Hicvs, a, uin. Adi. Sidonius Anacreontico ftucam caprinam. Varro dc R. R. 2, 1, 17 Dandmnbubus lupiiium- et 

Ep. 9, 13 Iter afperum viasquc Labynnthicas cucurrit, laftariis, mcdica et cytifuin, /. Uaantibm, vcl lademihus aUeo. Etiam 

quod ex liilie confeflnm ejl/icclici, Jlatim apparehit. 

L A C L ACTAft IV s, i. m. [vaA^xT-oT»;»:,? Cloff. Gr. Lat.] ^»/ WAoj 

_ 2J f^ /"* confcit. Lampridius in Heliogabalo c. 27 Dulciarios ct lafta- 

L A C, ladlis. n. [>a^ar, yAaSoc] Succus matams,qiio animalianutriun. rios tales babuit, vt quaccunquc coqiii dc diucrfis eduliis exhibuiircnt 

tur. Plaut. Amph. 2, 1, 54 Neqtie lac lafli magis eft fimile, quam ille vel ftruftores vcl pomarii, illi niodo de dulcibus, modo de ladariis 

ego fimilis eft mei. Conf. Id. Menaechm. %, 9, 30. Virg. Ecl. a, 6 Et exhiberent. 

lac fiibducitur agnis. /«/<»£■>-// fioKn? Dmc Lac mmcupatur viniim Ma- L A C T E v S, a, um. Adi. [raA«KTjo%«, ^aivoei;] Quod lufli Ji- 

crob. Sat. i, 12. Abundans laflisVirg. Ecl. 2, 20. Coagulatio lac^is 3° »'//<•) vel ex lafle ejl. Circulus lafleus Cic. Som. Sc.c. 3. [7-.<Agcj/«5] 
Plin. 28 10. Copia largi laftis Virg. Georg. 3, 308. Copia prenila(5tis Plin. 2, 21 Omnes ferme fub ipfo Septentrioiie aliqua cius partc'non 
Id. Ecl. i, 82- Denfitas fpongiofa laClis, coloftra vocatur Plin. 28, p. certa, fed maxime in candida, quae laClci circuli nomenaccepit. Vid. 
MalTa coafti laftis Ouid. Met. g, 666. Matiiritas firma laflis Colu- Macrob. in Somn. Scip. 1, ij. Claud. Conf. Hon. 6, 174. Hunc Ouid. 
liiel. 7, 9. Sinus laflis Virg. Ecl. 7, 33. Alibile maxime lac, vid, Ali- Met. i, 169 Viam lafteam appellat. Colla laftea Virg. Aen. g, 66q. /. 
bilis, in ALO. Aquatius lac, wV. Aquatiis, in AqvA. Afininum lac iS Alh^i. Columel. 10, i8y Punicca depexa coina; fed laftea crure eft. 
Plin. 2g, 9. Scribon. 179. 186. 191. Bubuluni lac Plin. 31, 10. Scribon. /. Candida, fu.iuis, fucculenta. Humor lafteus, can.Uns Liicret. i, 259. 
191. Camelinum lac Plin. 28, 9. Caprinum lac Id.ii, 41. Circumfu- Liquor lafteus, Liqunr laffis Tibul. 2, ;, ig. 'Orbislafteus, Circuscan. 
fum-lac, wV. Circvmfvndo. Crallinimum eft lac afinae Plin. 11, dens Cic. in Soinn. Scip. "8. Porcus lafteus Martial. 3, 47. h. e. Adhuc 
41. Equinuni lac Plin, 28, 10. Scribon. 186. 191. Ferinum lac Oiiid. laflens. Vernae laflei Martial. 3,58. Lutei /fj/* Doniitius, interpre- 
Faft. 3, 53. Fcrtilius cafeoeftlac bubiilum, quamcaprimim Plin. 11,41. 40 taturque Sordidos. 

ClAWniiztumhQ.dereJingularietadmodmnraradiciturWin.inVtael.liiA. L .\ C T EOL V S, a, um. Aliiid Adi. Dimin. Puellae lafleolae. 

Nat.p.4. Vtvelladlisgailinaceifperarepoflisinvoluminehauftum. Con/ Catul. 53 (56) i7. Ouis Prudent. Pfychoni. v. 794. 
Petron. Fragm. p. 130. vid. Erafm. Chiliad. Gelatum lac Scribon, 197. Hii- LACTICOLOR, oris. m. Aufon. Epift. 7, 54 Oblinat Fiiruam 

Bianum lac Plin. 28, 9. Maternum Id. 11, 41. MeriimLac Lucret. i, lafticolor fpongia fcpiam, 

262, Muliebre lac Cclf 6, 6, de Euelpidis coliyrio. Scribon, 158. 136, 4J L A C T i F E R, -a, um, Vet, InCcr. A4urator.fo, i Laftifcro Siluano. 
190. Nignira Plin, 2, 103. Niueum Ouid. Met. 13, 829. NouumVirg. L A C T l N E v s, a, um. Venant. Fort. Rcgia laflineo commu- 

Ecl. 2, 22. /. coloftrum Seru. Ouillum Plin. 28, 9. Scribon, 135, Pin. tans pallia cultu, Vid. Barth. Aduerf 46, 3, 

guius lac, ftomaehominus vtile Plin.28, 9« 10. PrefTum, /. C«/>»j. ivV. l a C T E O, ere. [3-.,Aa'^i»] Larfugere, item lafle turgere. Pallad. 

Turneb. Adu. ;, J2. Taubmann. i» Virg. /1. 13. Recensperfe, veldeco- pebr. 26, 3 Verno — ladlent noua virentia, quae porcisfolent noce- 
ftiim Scribon. 181. Recens Plin. ^28, 10. Suauiiruiuini Id. 28, 41. jo re, Ad h. l. monuimus etiam Colum,7, 9,9 legctidiim, Fabae qiioque 
Suilhim Id. 28> 9. Tepefaflum Id. 28, 10. Vaccinum Id. 2t, g. Scri- facienda eft poteftas, et vtique vere, dum adhiic ladtent viridia pabu- 
bon. 179. 186. ^ 2 Verborumformulae: Acefcerc, aut coire la, quae niibusplenimque nocent. Cic.deDniin.2,47 Ronniluslaftens 

denfariqiie lac non patitur menta Plin. 20, 14 f 53- Auget lac rofma- fulmine idlus. Idcm in Catll. 3, 19 c. 8 TaSus cftetiamille, qiii lianc 
rinum in vino potum Id. 24, 11. Auget gith lac mulierum Id. 20, 17. vrbeni condidit, Romulus: quem inauntum in Capitolio paruum at- 
Bibere lac Ouid. Amor. 3, ic, 22. Coagulatur lac in ftomacho Plin. JJ que laelentem vberibus lupinis inhianteir fiiifle meminiftis. Agna la- 
22, 24. Coagulatur lae in cafeum furciilo caprifici Id. 23, 7. Cogere «Sens Ouid. e Ponto 4, 8, 41. Catuli h:c;ciu;s Id. de Arte Am. 2,375. 
lac in duritiam, vid. COGO. Lac animalium vtrinque dentatorum Porciis laflcns Varr. de R. R. 2, 4. forca laftens Ouid.Faft. 2, 656. 
noncoit: proinde cafeus non fit ex eo Plin. 11, 41. Com/. Varr. R. R. Vituli laftentes Id. Met. 10, 227. ^2 Vt \iz quarun uim plm. 

s c. vlt. Denfarc lac Plin. 11, 41. Denfatum lac in cafei fpeciem Id. tamw e_fe mvnuimus n. 3. Sic etia-n Laflcns. Fnmienta lafVentia tur- 
28,5». Depulfus lafte leo Hor.Carm. 4, 4,15. Excitat laftis vberta- (So gent in viridi ftipiila Virg. Georg. 1, 314. Vbi Seruiiis: Fnimenta 
tem eugalaflon Plin. 27, 9 ad fneni. Facit laftis abundantiam femen laflentia. /. Tenuia et laftis plena. Scienc?um, inter Lacftantern et 
vitis albje Id. 20, £3. Facit laftis vbertatem vitex Id. 24, 9. Facit Laflentem hoc intereifc, quodLacVans eft, Qiii lac praebet ; Laftcns, 
JaiSis cttpiam mulieribus glaueifcus e iure fumtus Id. 32, 10. Facit la- Cui lac praebctur. Cctif. Celf. 2, 28 et 29. ci infra l A C T A n s. 
flis foecunditatem nutricibus galaftites Id. 37,10. Fit ladlis vbertas Ficus laftens Oiiid. Faii. 2, 265. Cw;/". Macrob. Sat, 5, 22. Turneb, 
puerperis hoc cibo Id. 28, 9. Feruet quum lac, ne circumfundatur, 6j Adu. /S, 4, Fnigc ladlenti tiimet coma fpicea Vertiimni Propert. :, 2, 
praeftat cyathus argenteus cum frigida aqiia demiiliis, ita nc quid fun- 14. Ouid. Faft. i, 3^1 Nam fata vere nouo teneris laflentia fulcis. 
dat Id. 28, 9. Immulgere lac, vid. immvlGEO. Minuitur lac femi- Etiam Plin. 17, 2 f. 2 Sata laftentia vocat in primo vere. 
ne Circaeae Plin. 27, 8- Replet laflis defeflu potum hippomarathron lacTesco, Sre. \_y\a.yiii.%i , ynXdiY.Tifi.aLi'] In lac conuerti , feu 

mammas Id. 20, 23. Repletiir diilci lafle feinina quum peperit Lu- Lafle impla-i. Cic, de Nat. Deor. 2, i28c. ji Omnisferecibiis matruin 
cret. 5, 812. Reftitiiit laSis vbertatem intermifTam glaticion Plin. 27, 70 laftcfcere incipit. Add. Plin, 11, 41, Qui etiam 17, 24 f 34, 11 LadVe- 
10. Solidatur Pallad. Mai. c. 9. Errorem cum lafte nutricis Suximus fcentes germinum oculos memorat: et 18,29'f 69, 2 Sata cunfta lacle- 
Cic. Tufc. 3 c. I. ^3 Ficulnum lac Plin. 23, 7. Colum. 7, ■ fciint. Conf. Burni. ad Sanion. v. 349. 

8, I. Pallad. Mai. p, i. Lac herbis tribuitur Virg. Aen. 4, 514. et Prud. L A C T O , are. [%>~^^,u, v«a«ktsx^w] Lac praebere: et prcprie m». 

Praef. 2 in Apoth. Lac, de Nucibus difium Ouid. de Nuce 95, Add. trum eji. Varro de R. R. 2, 7, 11 Anniculis iam faftis danduin hor- 
XACTEO,lacteSCO. PapauerislacScribon.22. Peucedanilaci66. 170. 75 deum, et furfures, vfquequoaderuntlaftantes. Sed Alii, Vfque quoad 
lucundioris difciplinae cibo ac lafte fatiari , per metaphoram Qiiinftil. erimt laflantes. Quod melius. Cimf. Colum. 7, 9. Vulg. Genef. 21, 7. 
2, 4. /w mafculina pofuit Gell. 12, i Qiiorum ad praebendum lattem Pru Laflerc, Iiifans laiSIauit Aiifon. Epit. 32, 3. Annis ladantibiis Id. 
adhibetis. /;> Apul. Met. 8 p. 214 Hominum laftera concupifcere. Eidyll. 4, 67. Ladiare, per translatiunem,/ignifcat Aliqiiew per blandi- 
Add. Plaut. Bacch. 5, 2, 16. Fallitur ergo Probiis Cathol. p. 144J extr. ticis a/licere,iitque decipere. Terent. Andr. 4, 1,24 Noniie tibi fatis elTe 
Hi lades, gencre mafculino numero femper plurali. ^80 hoc vifum folidum ell gaudium, nifi me ladianes amantem, etfalfa fpe 

L A C T E , is. n. Plaut. Men. j, 9, 30 Nec aqua aquae, nec lafle produceres ? Add. Ibid. $, 4, 9. Fruftrando laftans Accius. Male- 
laiSi, crede mihi, vfquam fimilius. Apud etindtm Bacchid. j, 2, 16 vhi volentia laftansmalo alieno Cic. ViJ. Non. i, 54. 
vulgo, Qiiae nec laftem , nec lanam vllam habent, alii legunthdi&t. LACTANS, antis, Partic, \_yx>.mrixii;, ^.(Aa^w»] Quae lac lo 

Add. Plaut. Mil. 2, 2, 8J. Quod et Nonius g, 4 probat ex Varronc. mammis baket. Gelliiis 11, i Nam plerumque fine crimine quaecunque 
Candidum lafte papilla quum fluit. Caecilius , praefertim quae non 85 laftans eft, id temporis oflH^rri folet. Ad nuiricationem fcilicet. La- 
pepcrit, lafte non habet. ^ 2 La6l Aufon. Eidyll. 12 in ftantia vbera Liicret. 5, 533. Laftantia Celfus vncat Omnia, quae lac 

Grammat. g. p. 496 Toll. Vox folita, et cunftis notiffima, fi memores, emittuiit, ve/ pro iis, ijuae vulgo La&icimi dicnutur, tccipit: vel proO- 
lac Cur condcmnetur ratio, magis vt faciat Lafl. Martial. cap. 3 p. bis laf/ariis, 2, 28 Lac, mel, ideoque la^antia, atqiie omne piftorium 
gi Qiiidam cvim Lac dicunt, adiiciuntT, propter quod fxit Laflis. opus. £/c.29 Mcl crudum, lac, laftantia omnia, mtilfum, etc. Bu~ 
Sed Virgilius, Lac mihi non aeftatenouum, non frigorcdefit. Qiiip- 90 daeiis. Sed farte refiiiis al. laaentia. Laiftans, Deu<, Serii. ad Virg. 
pe cum nulla apud nos nomina in duas mutas exeunt, et ideo veteres Georg. i, 314 Sane fciendum, Varronem in libris rerum duunanim di- 
Lafie in nominatiiio dixerunt. Similia Probus Cathol. p. 1445. et Ca- cere, Laaantem, Deum efle, qui fe infundat fegetibus.et eas faciat la- 
per Orthogr. 2241. aefcere. 

L A C T E S , ium. f. pi. [ ^„p„j ^(1. f„1,(tyx,im , Kcnxk tvrefx LACTATVM Ifidor. 20, 3- '• Potio ex iafle. 

T^v l?.'$«v Gloir. Lat. Gr.] Partes funt inteftinorum, a Graeco v«a«- 9? L A C TAT v s, us. m. [3h:\«j^8c] Plm. 3?, 2 Ub id libilo a pi- 
XT«« diflae : et feruauerunt apud nos quoque idem genus, cuius fingu- fcatoribus tanquam ferpentibus euocari et capi, pinguefcere lattatu, elc 
lare haec Laftis eft. Titinnius in Ferentinati: Craticula, cerebellum, De wiiraenis. Harduin. ia&itii nielius. 
laftis agnina. Pomponius in Lare familiari : Oro /f 5.///J />«• /<iA-^ L A C T A T I O, onis. f. /</?«.«/'««' Auguft. 

tuas. Prifcianus 6 p.686 Quod autemattinet ad iUum Titiimii lociim, Is L A C T I T O, 3re. Freqtient. Mart. Capell. 7, lol Cur vxot 

«BncyTf /« w//j-^//x Nonii «///.-/^«j /f^««,. 4, 270 Laaesdicuntur in-ioolaftitat. , _, „ „ , 

teftina. Titmnius Pfaltria : Fanicula, ccrebellum, laflis agninas. La- LACTOSVS, a, um. y«A«xr«>J«t Glofl. Or. Lat. 

ais/.roIaaes. Probiis Cathol. p.144? e..tr. Snnt hae laaes parfes corporis l a C T I C v L A R I V S , f/ L AC T IC VLOS v s 1. m GlolT. Gr. 

in inteftinis pinguifilmae. Etiam pifcium inteflina alhicantiaet molliajic Lat. A£,rov«A««T««, laaicillariiis,, laaiculofus. //. Laaigulofus, Miyy^ 
vocantur. Tranquillus in Vitellio c. 13 In hac ^a//„„ Rarorumiecino- a«kt<i« Gloir. Lat. Gr. Vid. Schejf. ad Petron. 57- kjlautemmodo re. 
ra, phafianorum et pauonum cerebella, linguas phoenicopterorum, loj wc/a/ «i i'*''-^. LACTiCl- „ L A C L A C ,a 

r^^-riri-MivM i n rv/w f.»- /<»<?.? Apic. 7, II. virgi« lacerattmi Liii. 26, ij. M«ip't. ExifHmatio laccrata Siiet. 

^ArCA a. rK^;W«/-/«^'^''«'". Apwl.deHerb.3,.2Laccae Caef. 7.. . _, • 

il foliorum'fuccusexpreini5. *5 2 Morius eqiiorum: Ve- L A C E R A T 1 O, onis. f. la.nvyiia, ani^ayita'] Cic. rn Pifon, 42 

"f 27 i Si laccae in "^ambis fuerint. AM.3, 19. BJl tumor frne- An ego, fi te et Gabinium cruci fufiixos viderem, maiorealficcier lae- 

^ ll'„.ll)h ,id rimiHtuilincm vejicae inflata cute. 5 titia ex corporis veftri laceratione , qiiam afficior cx infamia < Et 

rTcARivs i m. cjui puteos et filPis fitlit. GlolT. Lat. Gr. Tufc. 3, 62 c 26 Muliebres lacerationcs genarum. Liu. 7, 4 Acerbi- 

Ft -arii ' faKxxim 'a Graeco hu^Mi, fijfa' t^s in dekftu ncn dainno. modo ciuium, fcd ctiam laceratione cor- 

L A CE D -i E M O N , onis. m. [ AaK»«(^«. ] louis fillus : a quo haec porum lata. 

I ACED lE.MON vel LACEDAEMONIA Jceuni/uni Latincs, L A C E R A T O R, ons. m. Qui lacerat. Impius lacerator Augu- 

P lotionneli vrbs Menelai regia: cuiiis ciiies Lacedaemones, et Lacedae- 10 ftin. de Moribus ecclef. cathol. c. i. 

'■■ ■ ' ^.--^. .,../ A,t,„„;<.r,r..i! pt T arpri.ipninnes ac Mace- LACERATRix, icis. f. Macer 2, 6 Scabics cutis laccratrix. donas rerum potitos. <;/. Lacedaemonios ante Mae. Virg. Aen. 7, 363 L A C E R A B 1 l l s, e. Quod/acerari fici/epi,tejl. Aufon.Eidyll. 

At nonlic Phrygius pcnetrat Lacedacmona paftor. Conf. Ouid. Epift, 15,17 Ipfa fenedtus Obiicit iniuimeris corpus iacerabiic morbis. 
,c Armiuoteiis Lacedaemon Claud. Conf. Hon. 4, 507. PatiensLa- L A C E R O s V S, a, um. Apul. Sed negat indc.v F/urii/i. 

cedaemon Hor. Carra. I, 7, 10. fropter Mfcip/inam, qui funt pla- ij L A C E R N A, ae. f. [s:A«f<«!«] Viri/is vejlis, etmiiitaris Pemiiae fi. 
giuatidae milis, et vfis eiusdem, difla , vt ait Fe{iiis,ve/ Pmlius potius iiiterpota- 

LACEDAEMONIVS, a, um. Adi. lAaneixiiiiiito;'] Tarentum lator, quod capitio minor fit, Afew/)? capitium arf//i// p;o aiculio, quo 
LacedacmoniumHor.Carm.3, S,56. . . .. etiam cafut inuoluitur. luuen. i, 27 Crifpinus Tyrias htmierore.iQcan- 

LACO r LACON onis [AaKwv:] Lticedaemonius, V. Lacomae citiii. te lacernas. Sed eiiam /acerna capiit inuo/ui potejl. Vid. Cic. Philipp. 
Stat Theb 6 7-9 ' Tandem infperatus nuda de plebe Laconum 20 2,76 Primum hicc, non tenebris: deinde cum calceis ct toga, nullis 
Proiiiit Alcidamas'. Nep. n, i, 3 A quo cuni Laco pecuniain niime. ncc caligis, nec lacerna. >/n.v/f2'«//«r, Capite inuoliito. Add.Hov. 
ratam accepiirct " Et 17, 2' 3 Inducias a Lacone petiuit. Claud. B. Serm. 2,7, $$. Lacerna, mi/itum quoqiie erat Propert. 4, 3, 13. Caflius 
Gildon ■'22 Ledaei Lacones, Cnfior (&• l'oi/ux Ledac Lacaenae filii. lacerna caput circumdedit Vcll. 2, 70, 2. i->/f«-«/ ^ /»w//c. Texitur in 
Plaut Capt. 3, I, 11 Laconas plagipatidas rt/>/)f//«f. K/V. .S P aR- caftris quaria lacerna tuis Ouid. Faft. 2, 74?. Conf. rorrcnt. ad ^uzt. 
T A N A nobilitas'. ^ ^ ' Canibus nobiiitata Laconia. Hinc 25 Aug. c. 40, Lacernis vtebantur Romani, quiim fpefiaculis operam feden- 

Ouid Met 3 219' Praeualidiisque-Lacon, ct curfu fortis Aello. Sil. tariam praflarent, et togae fuperinduebantiir ad arcenda /rigora. Mar- 
; 2CK Venat'or Lacon. ^/.W. Hor. Epod. 6, 5. Cial. 14, 157 Amphitheatrales nos commendamur ad vfus, Qiiiim tcgit 

LACAENA ae. f. [Aix;<iva] Lacedaenwnia. Cic. Tufc. I, igi6 algentes noftra lacerna togas. luiienal. Sat. y, 28 Pingues aliquand^ 
Miilier Lacaciia. ' Virg. Aen. 2, 601 Non tibi Tyndaridis facies lacernas Munimenta togae, diiri craflique coloris, Et niale percullas 
inuifa Lacacnae Vbi ^Seru. A prouincia Laconica. Et notandum, 30 tcxtoris pedtine Galli Accipimus. Nun erat itaque, qiiod ita acjhiaret 
deriiiationem minorem ellc a principalitate: quod rarum cft. Princi- Burmannus «// Sueton. Claud. 6 Qtiin et fpeftaculis aduenicnti adfur- 
vantas eli prlmitiuuin, Lacedacmon. Adtiltera Lacaena, He/ena Hor. gere, . et lacernas deponere folebant : ^aar /»m/fr,7«/ »fOT/>e W««/w f/if/j 
Carm ; ' 2>. Pukhrae Claud. de Bell. Get. 630. Temies Claud. iniiirias, ponehant, vt togae apparerent, in /jonorem Clauaii. Itaiamhn- 
Conf St'ilich.'2, 500. Virgines Lacaenae Virg. Georg. 2, 487- guftus apud Siieton. 40 Negotium aedilibiis dedit, nc queinpofthac pa- 

L A C O N I C V S a, um. Lacedaenionius. Sic Piin. 10 , 63 Ager 3J terentur in foro circoue, nifi pofitis lacernis, togatum confiftcre. Ciint 
Laconicus et Laeonicae canes. Purpurae Laconicae Hor. Carm. ^>/H/i/'«/)o/f/«,f Lacernas, togati ««b/. NcmpededecebatLaKvminvrbe. 

Sic CiQ.Phi\.2,j6 c.}0 fuumreditum cumreditu Antoniiconipartius,redij/e 
' L A C N I C V M /"/. Ea/r.eum, ciiitis ficciis calor eft, vt ait Celf. fe ait cum calceis et toga, niillis nec Gallicis nec lacerna. Obiicit ergo 
3 17 pr Memiiiit etiam Vitruu. 5, id fin. Laconicura fiidationesque funt Lacernain Anionio. Laccrnis autem canAiiisytetiantxr in fpef}acu/is,fi 
c'oniiingeiidae tepidario, eaeque quam latae fiierint, tantam altitudi- 4° Martiali f>f///"m»^ 4,2 Itidenti in Horntiiim, qui nigra /acerna fpeflacu/is 
nem habeant ad imam curuaturam hemifphaerii, mediumquelumenm aderat. Vironmi modo fuijfe, fatis indicat Inwcn. \,(>2 Ipfe lacernatae 
hemifphacrio rclinquatur, ex eoqiie clipeum aeneum catenis pendeat, quuin fe laflaret amicae. Vbi Scholiaftes, Satince, inquit, habitu vi- 
per cuius reduftiones et demillionesperficictur fudationis temperatura, rili feminam defcribit. Nempe de piiero meritorio agit Poeta. Kccenim 
jpfumque (Laconiciim, puti,; c/ipciimque adeo , qiii ei accommodatur) ad audiendus Corradinus dc Aliio, qiii Hor. Sat. 2, 7, 48 /egit Siib clara mi- 
circinum ficri oportere videtur,. vtacqualiter amedioflammae vaporis- 45 da lacerna. Lacernae Item pauperitrum erant luuen. 3, 146 Qi.iid quol 
aiie vis pcr ciiruaturac rotundationes peruagetur. Coluin. i praef. 16 materiam praebet, caiifasque locorum, Omnibus hic idem, fi foeda 
Cniditatem Laconicis cxcoquiimis ct exfuflo fudore fitim quaerimus. et fcifla lacerna. Martial.8,28 Cerea, 1. pingiiis etvnfla a fordibiis^ 
Cic Att 4 10 Noftram ambulationcm et Laconicum — velim, qiiod fi pendet lumbis ac trita lacerna. Perf.i, 54 Scis comitem horridu- 
noteris inuifas Pul>licasba/ncas Agrippa fccit Lanonici nomine, de qiio lum trita donare lacerna. Aurata lacerna fulgere moseft citharoedis 
Dio 5' p 515 a' ita hquitur,vt etiam ratii) nominis Laionid viilgaris red- JO et Jimi/ibus luucn. 10, 212. Scifla lacerna Id. 3, 146. Triftis lacerna 
(/«/«)•• To B-wi'crTv)'fiov xa Aaxu-iKJv KaTfffKEtao-E. Auxmr^ii. yu, -rb yvii,&. Martial. I, v7- Hor.Serm.2, 7, 5J Tu cum proieais infignibus, an- 
' 5 V.p o',AiK£S«ifi6"o' i^iivB^jl T£!v Tu t6t5 x?o"« 'i^y ^''^* «'=■''"' '"''o equcftri Roinaiioque habitu — odoratura caput obfcurantc 
uS^MflsLf. /'. Vaporarium Laconicum aedificuuit Lac.nuum enim vo- lacerna. 

it iliud Gyimiafiiim quod Lacedatmsnii eo tempore Kiidari et vnflo L A C E R N V L A , ae. f. Dimin. Arnobius 2 p. 56 Laenas, lacer- 

Zrl>ore cxerceH maxime vidrbantur. _ « nulas, trabeas, etc. fibi fecenmt. 

LACONISMVS, i. [AaKM.<(7f<J5] ■i""""^» ratio , fpeciatim sn L .-^ C E R N A T V S , a, um. [ x^af/yJaiTi; ] Qui lacerna ejl indutusz 

treiiitate fcrrnonis, ciiius non iiiinus, qiiam caeterarum rerum jparci erant. Amicalacernata luuen. i, 62. fcortum mafculum. 

Cic Fam II 2; Sed quid ago .' non imitor A«Ku;v/(r(iav tuum : alteraiam LACERTA, ae. f. et L A C E R T V S , 1. m. [(T»t/f«] Serptn, 

uaaella procedit Ve lioc Laconifmo, i. breuitate, mu/ta P/utarclius in tis geniis qiiadrupes. Plin. 8, 38 extr. Lacertae, inimiciflimum gemis 
/* blthe<r Laconicis etc. ^° cochleis, ncgantur femeftrem vitam excedere. Lacerti Arabiae cubi- 

'^ LACER et LACE^RV.?, a, iim. Adi. [a(itx9«'«> iiv^i^h piuy*- tales: in Indiae vero Nyfa monte XXIV in longitudinem pedum, co- 
JkkwJ -1 Di/aceratus Propric {vt Afconius in Acl. i. in Vcrr. lore fuliii, autpunicei, aut caerulci. Id. 10, 6? Qiiadrupedum oua 
■ ^"«/VrLa^rusdicitur Amputatusmembris,w oculis veiauribus. Virg. gignentium lacertas ore parere (vt creditur vulgo ) Ariftoteles negat: 
len 6 4Q5 Deiphobum vidit, laccnim crudeliter ora, etc. Tacitus neque incubant eacdcm — Itaque per fe catuli erumpunt. Parua la- 
Hift -' "7 <?A-/,- Doncc foliita compage fcutorum, exfangues laceros- 65 certa Ouid. Mct. 5, 4^8. Virides lacertae et lacerti Hor. Carm. 1. 23, 
aue "pr'ofternererit Liu. i, 28 Deiiide in diuerfum concitati equi lace. 6. Virg. Ed. 2, 9. Lacertum vimim Veg.Mulom. 2, 58, 3- 1 2 

nim in vtroque curru c-orpus , qua inhaeferant vinculis membris por- EJl ct pifcis, a Jimiiitiuiine : Cic. Att. 2, (1 — Nam ad iacertas captan- 
Cnideliter lacer Viig. Acn. 6, 495. Mcmbris caefis vndique das tempeftatcs non funt idoneae. Lacertas quoque ciim muria fiia 
lacer Lucrct 3 404. Laccr, a vctcribusdicebatur, Qiiiauribus curta- contineri efculenta penu, nec Labco ncgauit Vlpian. in I. 3 §, i ftl 
tus eraf Laccnunautem, Qiiodcunque in corpore iniminutum. Fe- 7° de pen. !eg. a/. lacertos. Quin ctiam Lacertum, /. ncutri generis pro. 
ftus Artus laccri Ouid. Mct. 9, 169. Aures lacerae fcabic Claiid. in bat Nonius 3, 121 ./wmc Accuim, Atreo,Concoquitpartcn-. vapore.flam- 
F trop I i?6 Coniac lacerac Lucan. 2, 31. Coriiii lacerum Oiiid. mam tribuit venibuslaeerta in focos. Lacertorum genera f^f ///> Plin. 
M« 07 Crincs laccri Stat. SiUi. 3, 3, '33. Curriis laccr Ouid. 3= -"'t- Col.8,n, 12 Qiiidquid inteftini lacertus gerit. Imien. 14,131 
Met' 2 -18 Fiinus lacerum, /. Dilaniatum cadaucr Virg. Acn. Ncc non diffcrrc in tempora cocnae Alterius, concheni aeftiui ciiia 
41 ' Seruius. Sparfas , atq'uc, vt ita dicam, laccras Gentilitates 73 parte lacerti. a/. aeftiuam. Stat. Silu. 4, 9, 13 Aut Byzantiacos colunt 
coiligereatquc conncflcre Pliii. in'Paneg. c. 39. Morfu lacero diuel- iacertos. Martial. 10, 48 SexSta coronabunt nitatos oua lacertos, Et 
lcre artus Ouid. Met. 8, 87>- Nauis lacera Id. de Ponto2,3, 2g. Piip- madidum thynni de fale fumeii erit. Martial. 7, 77 Qiinm Saxetanl 
pes laccrac Id. Epift 2, '45 Rcgni laccri corpus Claud. pr. Conf. Sti- ponatur cauda lacerti, Et bene fi coenas, eonchis inunfta tibi cft. /j/. 
lich 2 -03 Tabulae'lncerae Ouid. Mct. I!, 428. Se.xitani. Manial. 11, 53 Mox vetus et temii maior Cordyla lacerto, 

L a'c fiRO "ire. [afuTTw, kiiiijsu, KXTatiiiniu, K«T»?«fn», nrafsTTa] go Scd quain cum riitac frondibire oua tegant. ^ 3 Mufcu/i Jiue 

Di/aniare faepius vu/nerare, et quafi per memira difcindere, comminue- tori mufeu/ornm fitnt Lacerti, Jimiii ratione appeUandi, qita ff Mufciili 
re Terent Adclph. 3 2, 17 Tiim atitem Synim impulforcm, vahl difHfimt, nempe ob celerem et /ubricKm motum fub ciite nunc furgentium^ 
quibus illum "lacerareni raodis. Lacerare aliquem virgis Liu. 3, 58. niir.ccontrahentiumct ful>ducentium f iUarum carnium. Vet. Gl. Lacer- 
Capillos laccrarc Ouid. Met. 14, 420. vid. mox Ora. Cornua lacerare ti \ioti; ^gax'ivav. Sed a/iarum quoque partmm, nmi foiurum brachiorum 
ferro Hor. Carm. 3, 2-, 46. Fruaus laccrari Cic. Vcrr.3, . . Plaut. Sj cjfe, "omen Lacertofns in primis t/ocet. Etiam Qiiindt. 8, pr. 18 genC' 
Curc 4 2, 22 Vos '(trapezitae) foenore, hi (fencnes) male fuadcndo ratim ita, Corporafana et integrifangiiinis et exercitatione firmata, eK 
et luftris laccrant homines. /. vcxant, diripiimt, fpo/iant. Opes alicu- iisdera his fpcciem accipiunt, ex quibus vires. Namqiie ct colorata, 
ius laccrarc Ouid. Epift. 86. Ora, coraas, veftem laccrat Ouid.Met. et adftrifta, ct lacertis cxprefla funt. Id. g, 3j 10 Athleta, cuius lacer- 
II 726 Oramami laceransSil. 8, 154. Vifcera morfu lacerare Cic. tos exercitatio exprcllit. Id. 12, ic, 44 Lacertos exercitatbneconftrin- 
Tufc.2 20 c. 8. Vnguibus lacerare Id. ibid. 2, 24. Vrbes lacerandac Lu- 90 gcre. Grat. 277 Siccis ego dura lacertis Crura velim, _//f Ca?;/'^w. 
can 10' 4? Diem lacerare, /»-j«»Mn/ 4-o»/n;nfJf ///>/' /c»//iHjPlaut.Sticho ^ 4 ^* l/is Lncertis f. mufcu/is, Lacertus [miwv, §exxim, wAfv»] inho- 
5 i*4,-'Re"mfuamlacerare, AfumerebonapatriaU.UcY<:.?Yo\.,^%.Add. mine dicitur Brachii iatius eccepti par: fumma , inter iumenim et ciibi- 
SalUift Catil c 14 -. Reliquias laccrare vitae alicuiuset diftrahere Cic. tum intercepta, quod cum putarem a me primo annotatamad Fabrum, vi. 
proQuint.?o F^amam alicuiiislacerare Liu.38,?4- Carniina lacerare di iammonitumCapcro Obf 4, 17. Cic. Tufc. 2 c. 16 Scutiim, gladium, 
Ouid ex Ponto 4 16, 1. Virum optimum lacerarc incefto orc Cic. 95 galeam in onere noftri milites tion plus ntinierant, quamhumeros, 
Philipp II «r Al'iquem verborum contumeliis Id. ibideni II c. 2. Et lacertos, mami.s. Ouid. Art. 3, 307 Pars humeri tamen ima tui , pars 
in Bnit is'6 c 4- Tantum abeft ab obtreftatione inuidiac, quae folet fumma lacerti Nuda fit. &fo pars ima humeri fm/w; fumma pars la- 
lacerai-e' plerosque. /,. e. inquietos reddere, et inter fe commiitere. Id. certi, ccrte continer.tes ftint Kuinenis et lacertus. Ouid. Met. 14, 30+ 
Acad 4,27 Intolcrabili dolore lacerari potius, quam aut olficium pro- Redeunt Humei'!, ftibiec^aLacertis Bracchia funt. Add. qiiae adfe. 
dat autfidem. Contimia Rabie aliquem Vcll. s, 64, 3- Vro\iris\;iCft-loo rmitiir in hanc fententiam voce BRACHiVM. Cic. de Seneft. 27 c. 9. 
rare Liu 31 6. Ruinore viilgi lacerari Tacit. Ann. 1?, 73. Scelere Miio Afpexiflc iaccrtos fiios dicifiir, illacnmansque dixiile, At hi qui- 
omni laccrarunt patriam Cic. Otf. 1, 57. Lacerat me meus moeror dem iain morlui funt. Idem Tiifc. 2, zz O pedlora, 6 terga, 6 later- 
Id Att. - 8> torum tori. Adduftis fpumant freta vcrfa lacertis Virg. Aen. ?, 141. 

lace'raTVS ii um. OcuUis laceratus Llicret. 3, 409. Cri- Klandis laccrtis tenere colla alicuius Ouid. Mct. 2, 100. Captiuis la- 
nes lacerati Ciirt. 3, i'i, 25. Nauigia iacerata Idem 9, 9, 24- Tcrsuin '»5 ccrtis parabantur \incla Id. ibid, 13, 657, Cupidis laeertis ainpleai 

ahquein 13 L A C L A C 14 

aliqitem Ould. Epift. 13, iif. Fatigatis hnmcro fub vtroqiic lacenis lacrimas fiias Ouid. Epift. 11, y^. Compefce laciimas Scii Hcrc 
H.ibid. 18,8}. Ferox lacertus Id. ibid. ^, g2. Flcxr polt tcrga Oet. 1,74. Coiiiprinicrc lacrimas Sil. 1,-, 822. Coiifici lacrimis 
lacerti Id. Met. 6, 552. Fluidi pendcut laccrti Id. ibid. ij, 2;.. Cic. Fam. 14, 4. Con^clare Pcdo Albinou. 113. vi^i vi.i. H.inf. 
Foriiiofi lacerti Id. Amor. 5, «, 11. hortcs laccrti Lucan. i , 364, Confpcigere aliquem lacrimis , vid. c o N S P E R G o. Con- 
Gigantco iaculaiitem fa.\a laccrto Ouid. Met. 14, ig^. Graui lacerto j fumta lacriinis Byblis Ouid. Mct. 9 , 662. Cic. Philipp 2 64 
vibrata fra.xinus Id. ibid. t, 142. Imbdlcs lacerti Id. ibid. 13,109, Miferum me : conlumtis ehim lacrimis, tamen infixus animo hacict 
Infirmi lacerti Id. ibid. 10, 407. Iiuienilcs laccrti Id. Iipift. u, 7. dolor. Contincrc lacrimas, W. contineo. Cic. Tufc. 2 48 c 21 
Niuei lacerti, ivV/. N I -x. Squalcntes aere laccrti Valcr. 6, sr^ Si fe lamciuis mulicbriicr lacrimisque dedct. Uemittere lacriiras 
Tencri laccrti Ouid. Epift. 15. f. Validiis laccrtiis Id.Mct 12,568. Virg. Acn. 6, 455. Oarc lacrimas, /. Z,«ci;/;;/;W Virg. Acn. 4 370. 
Aptare lacertoi Virg. Georg.i), 74. Dare colla laccrtis Stat.Acliil.2,2-0. 10 Darc lacrimas alicui Albinou. 71. Qiiintftil. 6, 1. Ouid. Mct.'.- '341 
Intendcre lacertos armis Id. ibid. 2, 379. Meiapi>. '!'• R'p. Kum. Et inania morti Muncra d.int lacriinas. Add. iuiienal. 1; 1-3 ii'iim 
MoucTS hcertos , fro Coniia/efcae Flor. Fracfat. 8- , Laccrti ;« Ortf- c^ Qiiinft. 1. c. Durarc Pcdo Albinou. 113. Cic. pro Pla'nc. 104 c. 42 
toie ijui /iiit, vid. Siiccus orationis, /«svccvs. Lacriiiiac, quas -tu in meis accrbitatibiis plurimas effiidifti Fffufae 

L A C E R T 6 S V S, a, um. Adi. [f*i,«v»M] Roiups, ac va/ii/is genis lacrimae Virg. Acn. 6, ftg'!. Emindi in lacrimas Tacit Anii .• 8. 
lacerlis f.'mufcu/is l»iichionimacfimoii,m. LacWtofos viios exigunt ij ,>. ib. 3,23,1. Efliili lacrimis nos contra Virg. Aen.j 651 Fiiiilit 
vincae Colutii. 1, 9, 4. Cic. Philipp. 8, 26 c.9 Qiios Ccntiinoncs obortas lacrimas Oiiid. Mct. 11, 458. Euifta meis lacrimis Vire. 
pugnaces et lacertofos intcr mimorum ct mimarum gregcs, collocauit. Acn. 4, J48. Cic. Att. 10, 14 pr. Atque hacc ita nuiltis cum lacrimif 
Coloni lacertofi Ouid. Mct. 11,33. ^-'"'»' rt peatis mulciilofuin./i"c- loqucbatur, vt ego mirarer, illas tam diuturiia mifcria non Exaruille 
Feinina lacertofa ;» »Jim /«uJat Colimi. 6, 37, 6. tquiis hcertoftis Excutere lacrimas Ter. Heaut. 1, i, iij. Fatigari lacrimis Oiiina 6 1 
Varro dc R. R. 2, 7, 13. Gallus gallmaceus laccrtofusId.ibid.3,9,s. 20 Fluit tcnuis lacrima Scribon. 24. Fluuntindc lacrimaeOuid Mct 2*3^! 

L A C ES C o pro Laceflb Coripp. 3, 596. ^ Fluentes pcr ora lacrimae Id. ibid. 4, jgr. Ftindit lacrimasvcrba 

LAC ESSO, uii, « ni, ere. [«•foj.fAaxi^a., »?£5/^u] Prouocare , inter fingula Virf;. Acn. 3, 348. Habet interim lacrimas cx mifcra- 
ve/ ad irom, ve/adcerlamen, quoiljitfcripto, vcce, verbo, fiiifo. ht tione cius rei Qtiinflil. 6, 1. Intus habcre Martial. 10, go. Jaccre 
tamin bonuiK,quamimna/umaccipitur. l^oii tam ahaicro Tidetiir deri. in laciimis Cic. Fam. 14, 2. Imperare lacrimis, vid IMPERO 

vandum, quam «Laico, vnde Laceflb ejl,fiul Faceflb « Facio , vid. .. I,„p|crc verba lacrimis Oiiid. Epift. 6, jg. Inarefcunt lacrimac Qtiin- 
ergu LACIO. j'/ Lacio c/2 capere, vtvidebnmis, Laceflere captare cji, c\il. •;, i. Indulgerc lacrimis Ouid. Met.9, .42. Indulgct dtilcibus 
;. veUe capere et iUaqueare. Tcrcnt. m prol. Etinuch. v. 16 Is ne crret lacrimis Valer. 3, 371. Inhibere lacrimas alicui Sencc. Herc Oct 1 ,, 'j 
moneo, ct definat laceflerc. Cic. Fam. 12, 20 Sic igittir facies, meqtic Manat illi plurima lacrima Hor. Epift. 1, 17, 60. Mifctiimiis lacrin^as 
amabis, et fcripto aliqtio laceflcs. Ego cnini refpondere faciiitis pofiiim, moeftus vtcrquc fuas Otiid. Epift. j, 4^. Lacrimis adamanta moucbis 
qtiam prouocare. Add. Id. ad Att. 13, ig. Contentus non lacclfi 30 Id. A. A. ftj^. Qtiin(5\il. 4, 2 Solct nonnunqtiam motiere lacnmas 
Ciirt. 4, 12, 15- Virg. Eccl. 3, 21 Etliciam pofthac, ne qucnquam ipfa confeffio, wV. MO v EO. Obortis lacrimis Virg. Aeii. 3 , 492. 
voce laceflas. Ciere et laceflere Martial. 4, 4f- Laccflere aliqiiem, Perfundere lacrimis Oiiid. Met. 2, 339. Praebere lacrimas Cic, Att.3, 14. 
fro F/agltando ohtumiere Hor. Carm.2, 18 , 10. Capitaliter ahqiiem Id. in Somn. Scip. J, c. 3. Qiiem vt vidi equidem, vim lacriinarum 
laceflere, ivV/. Capitaliter, ;k CAPVT. Laccflerc ad piignam Liu.2, profudi. Profudit lacrimas oculis Virg. Aen. 12, 1J4. Rcnoiiare lacri- 
4j pr. Bello laceflere, et tcntare populos Cic. pro LegeManil.23. jj mas alicuius Ouid. Met.ii, 472. Reponere lacrimas Stat. Silti.,-, •,-, 48- 
Vell.2,J4,i. « C.69, 3- Ferro laccflere fortiirtmtnn virum auderet Cic. Reforbet ira lacrimas Stat. Theb. s, 6J4. Rigabat viiltum lacnmis 
proMilon.84c.31. Inuinalaceflere Id.proDomo66. Id.proL.Manil.c.6. Virg. Aen. 9, 2ji. Saturari lacrimis Virg. Ecd. 10, 29. Siccat 
Infidiis laceflerc ahquem Catul. 16, 16. Itirgiis Liceflere Liu.38,3;. lacrimas polhcc Ouid. Met.9,39j. Simulare lacrimas Id. Amor.2,2, ;6. 
Malediais laceflere Cic. Philipp. 1,2 c. i. Praelio lacencre Caef Spargtint ora rorantibiis lacrimis Liicret. ?, 976. Sufl"iifa oculos la- 
Bell. Ciuil. I, 81. Cic. Verr. 3, 132 Qtud ? qtitim palam Syractifis te 40 crimis Virg. Aen. i, 232. Sume lacrimas, vox cum /acrimis uinim a.,n. 
audiente, maximo conuentu P. Rubrius Q. AproMiiim fponlione lacef- f/ef/cntis Senec. Troad. 807. Superare adamanta lacrinns , viJ. .\- 
fiuit, ni Aproniirs diaitaret, te fibi in dectimis cfle focium : haec te damaS. Sufpenfae diu lacrimae Ouid. Amor. :, 7, J7. ' Tempe- 
vox non percuht ? Qtunflil. 6, 3, 7 Riliis non foltim farto aliquo di- rare a lacrimis Virg. Aen. .', 8. Tenere lacrimas Cic. Verr. j, 17: c. 67 
aotte, fed interdtira qtiodam etiam corporis taflti lacelHtur. Campum PauUo ante, ludices, lacrimas in morte miferaatque indigniffima na- 
laccffit taurus Stat. Thcb. 12, 604. Pelagus lacefll-re Hor.Carm. 1,3^,7. 45 varchorum non tencbamus. Tingere lacriinis Ouid. Met. 2, 622. 
Pugnam laceflere Virg. Aen. j, 429. Romam fortuna laceffit Lii- Tradere fe lacrimis ac triftitiae Cic. Fam. j, 14. Vohitae per ora 
can. I, 2j6. Rupes laceffit tauriis Sil. 12, 8. Cic. Fam. 3, 8 Hos lacrimae Virg. Aen. 10, 790. Hinc illae lacrimae, «Ter. Andr.i, 1,99. 
ego fermones qtiod et multi funt, ct tuam exiftimationem , vt ego fen- vfurpaium prourrbia/iter per ittu/ionem videtur ub Hor. Ep. 1, 19, 41. vbi 
tio, non offcndunt, laceffiui mmquam, fed non valde reprefli. Sidera inuidiie et ma/lirnitatis erira fe raiionem reddit. V[urp,.uii ad l>mic mo. 
lacefliint clamorc Sil. 17, 587. Vifuin laceflere Lticrct. 4, 69J. yo ^a,» M. Tullitis pro M. Caelio 61 Hinc illae lacrimac nimiriim, ct 
Voces lacefliint aiires Lucret. 4 , 601. Laceirere, /»-0 7/V/7//jrf Sen. haec caufa cft omnitim horum fcelertiin atque crimintim. Dicctm-' au- 
de Vita beata c. 11 extr. Mollibus, leiiibiifque fomentis tottim laceffit tem de Rei caufa aliquamdiu dijfimu/ata, quae vere tandcm uepre/^en- 
eorum corpus. Nempe, vt fQiiinftiliano vidiwur,^!i£iu eti^m riftis la- datur. ^ 2 Lacrimac plantarum di.untur ipfe Humor naiura- 

ceffitur. 1 2 Qitarta conitigatione Coltimel. 9, 8, 3 '^*' «/>'- /is, quem interdmn Ipfae firls ofienJunt,ve/ qui ia ip/iVinteriorihut parti- 

ius, Solent caeli noiiitate laceffiri. .^^/J. 9> '5» 4- •'^'»'^ Laccffitus, iie jj ^„ „k;;Ww. Papaueris lacrima Scribon. 167. 170. Plin. 23, prooem. 
giio mox. ,r 1 r » Lacrima vitiuin, quae vehiti gummi eft, lepras et lichenas ct pforas 

LACE S S ENS, entis. Partic. Vulg. Intcrpr. 2 Macc. 12,14 nitro antc praeparatas fanat. Arborum lacrimae Plin. 11, 6. Sycamini 
Malediftis laceflentes Itidam. lacrima Celf. 3, ig. Cyrcnaica lacrima Scribon 16-. 

LACESSITVS, a, ura. Partic. Diio potentiffimi reges, alter l AC R i M VL A, ae. f. Diinin. [ aaxf <;a,ov ]' Ter. Eun. i, j, 22 

reliaus, alter laccffitus Cic. pro L.Manil. c.2. Dentc cruento laceffitus 60 Haec verba {minacia contra T/jaidem) mchercule vna falfa lacriinula, 
Hor. Epift. 2, 1, 150. Saeuo morfu et ciiffamatorio. Iimiria laccffitus Q^iam ociilos tcrendo mifere vix vi cxprefietit, Reftinguet Cic pro 
Cic. Ort". I , «o c. 7. Mare laceffituin pnmo Lucan. 3 , 193. Prin- Planc. 76 Et mihi lacriraulam Crifpiani iudicii obietftas. Falfae lacri- 
ceps laceflitus Vellei. 2, 68, j, Laceffita pluuus et ventu vindcmia mulae Catiill. 64, (67) 16. 
Colum.5, 21, J. _ LACRIMO, are. Ncutrum: « LACRIMOK, 3ri. Dep. [aaKfv», 

L AC ESSITIO, onis. f. ProMcatio ^ irritalio. Amniian. 19, 6 «j J'^,,;^;^;»,] Lacrimas effur.dere , vei profundere. Ter. Adel. 5„3 , jj. 
Laceffitionibus crebris occtipare obfidioni adhaerentes. Oh, lachnimo gaudio. Cic. Verr. j, 120 c. 46 Ecquis fiiit, qtiiii la- 

LACESSITOR, oris. m. Ifidor. 10. m litt. L. Laceffitor didus crimaretiir ? Dccenter lacrimare Ouid. de Arte Am. 3, 291. 'Lacrimat 
a canibiis velaferis, qtiae folent latrando prouocare, ex abitu Plaut. Amph. 1, 3,31. Lacrimatid, /. 0/' id Ter. Eiin. j,i,i3. 

LACETANI Hifpaniac popti/us Lw. z\ , 60 etc. Cafum alicttius Nep. 7, 6, 4. Exequiis moerentibris lacrimandtis 

LACETANIA, ae. il/orum patria Liu. 21, 23. _ 70 Stat.Theb. 9, 100. Lacrimari minus efi, quam Plorare. Sencc. Epift.64 

L A CH ANIZO, ai-e. [ A^a;»»''?'» ] -i'«".?""''- Sucton. in Aiiguft. . (63) Ne ficci fint oculi amiflb amico, nec fleant ; Incriinandiim eft, 
87 Etbetizare, prolanguere: qiiod vulgolachanizaredidtiir. Conf. non plorandum. «52 \.-^ciumitc,i. Jlittare: v. Buciiner. 

/}. /. Cafaub. ed Venant. de Rcfurr. v. 27. 

LACHANVM.i. n. Diflio Graeca f.&xmcv , i. Oiiis. Hor. l A C R 1 M A N S, antis. Partic. [S*KeJ«v] Cic. Verr. 5, . . 

Scrni. 1,6, II.J Ad porri et ciceris, refero, lachaniqtie catinum. ^l/ii ;j Principem fuae ciuitatis iacrimantem teftari ac dicere, etc Multa 
legunt Lagani. fuper nata lacrimans Virg. Aen. 7, 3jg. Add. Id. n, ho. Ltiniina 

L ACHESI S, is. f. [A&xfeji'^ Vtta ex Parcis ejl, qaae de nobis lacrimantia Otiid. Met. 13, 152. Oculi lacriniantes Catiill. 61, 48. 
fortilur. NamSortitiuL-itine interpretari /icet. ^ayx&yu^ enim eji fortiri. Caiamus lacrimans et Aridiis, contrnria Plin. 1-, 14. De arburibus. 
■y/V. PARC AE. Dura Lachefis Oiiid. Tnft. j, 10, 4J. Ferrea l A C R i M AT V S, a, um. Partic. //«//; [a^ixfvSrf?] Ouid Faft. 

Lachefis Claud. de Bell. Get, jj, Longaeua Lachefis Id. in Eti- go ,^ 539 Nondiim pertulcrat lacrimatas cortice myrrhas Afla per ae- 
trop. 2, 288. quoreas hofpita nauis aquas. 

LACHRY"mA, lACRYMA, LACRVMA, LACRIMA, LACRIMATIO, onis. f. [JiKfuiTij] Plin. II, 37 /. J4 Qiias 

ae. f. [JaMfi/ov, Wnf u] Humor ex ocu/is flentium manans. AGraecoSixfviiv^ fubinde purificant lacrimatiomim falittis. Add. Idem 33 proocm, 
velfotiusSiK?vnttfletus,deriuatur, 3 in f, mutata, vt in \lyffes,Liittia. LACRIMATOR, oris. m. a^»;/ Auguftinum 

Vfus tamen oinirniit, w Lachryma cum efpiratione fcrifiatur , quem vfum gj LACRlMdSVS, a, iim. Adi. [S.txcME/?, ixy.^-uuS-r., "vaaKfi/c ] 
rc/i-rr Gcll. 2, 3. Inferebant literam H vetercs noftri plerisque vocibus A/iundans iacrimis. Piin. 17, 28 Qiiin et vitiiim radicibus aqtiam fal- 
verborum firmandis roborandisque, vt fonus earum eflet viridior (/. fan, hibent atftindi, fi fint lacrimofae, i. ,fi nimiiim /lumorem exfliUent. 
viuidior, nifi voluit tamen vyfoTtfov ita dicere") vcgetiorqiie. Et in Odor lacnmofiis cepis Piin.i^, 6 f 35. /. moiiens /acrimas. .^.'/./. Lucil. 
Iiunc cenfum refert Lachrymas. In his enini, inquit, verbis omnibus ap. Non. 3, 67. Carmen lacrimofum Otiid. Trift. j, i, 3J. Fiimus 
literae f. fpiritus iftius nulla ratio vifa eft , nifi et firmitas et vi- 90' lacrintoftis, Lacrimas prouocans Hor. Scrm. i, 3, 80. Funcra lacri- 
gor vocis quafi quibusdam neniis additis intenderetur. Quare non Jim- mofa Oviid. Epift. 13, 157. Ltimina iacrilnofa vino Id. Amor. i, 8, m. 
f/iciter damnanda bic adfpiratio. Sed nec minores aufioritaies Ijaiiei Li- Mater lacrimofa Apiil. Milef 7 p- 199- Oculi lacriniofi Plin. 28, 6. 
crima et Lacruma. £/ videtur omnino Lacrima confenfu me/iorum pro- it, 29, 6. Poemata lacrimofa Hor. Epift. i, 1 , 67. Rifiis lacriniofus 
bari. Feftus: Dacrymas pro lacrymas Litiius ( Andronictnn in(elligit) Stat. Theb. 6, 164. Singultus lacrimofiis Aptil. Milcf j p. 164. 
faepe pofuit , nimirum quod Graeci SaKfu» appellant. Cic.inPartit.9j lacrimose. Adii. [3aKfi/w3i3«] Plin. 16, 43 Stamineam hoc 
57 c. 17. Cito arefcit lacrima, praefertim in alienis malis. Ciiiint^. vfu probant venam, et vocant fertiiem, argtimento fiuiilittidinis, qiio- 
6, 1 , 27 Nec fine caufa dichim, nihil facilius, quam iacrimas inare- niam lacrimofe crifpa. Harduinus /egit Laciniofe. 
fcere. Acris lacrima et tenuis Scribon. 27. Gratia lacrimartnn Stat. l AC R l M A B i 1. 1 s, e. Adi. [ToAujjKfi/;, a(>««xfi;?] Bdhim la- 

Theb. 6, «23. Riuus lacrimarum Ouid. Met. 9, 6jj. Rore lacri- crimabile Ouid. Mct. 8, 44. Gemitus lacrimabiiis Virg. Acn. 5, 3?. 
maruni madidae coionae Id.ib. 14, 707. Fideles lacrimae Id.Epift.t4,i27. ioo^</^. Id. 7, 604. Temptis lacrimabile Oiiid. Trift. f, 12", 1. Lacri- 
^fites lacrimae Id. Mct. 6, J05. Pauciores lacrimae Tacit. in Vita A- mabile, i\V»/;K?w. Id. Met. 2, 796 Vixqiie tenens lacrimis, qtiia nil 
gric. 4s. Piae lacrimac Chiid. Met. 6, S34. Temiis et acris lacri- lacrimabile cernit. 

ma Scribon. 27. Rudes lacrimae Claud.de Nupt. Hon.go. Afl^errc lacrimaBili T ER. Aflii. Jdem. Lacrimabiliter in- 

lacrimas, Cadunt lacrimae, Ciere lacrimas, Cogere ad lacrimas , dicare Hieronym. adu. Rufin. a, 7. Deprccari lacrimabilites Idem 
vid.lil}. vv. ' Cobibere lacrimas Sen, Agamemn. 6J9. Combibere jo? Epift 139. 

E2 LACRI- '5 L A C L A C 16 LACRIMABVN D vs, a, uin. Adi. [ 5axf !/j;^w« ] Liii. 3, 46 In fraiidtm inducere, decipere. Feftus, Lacit, Decipiendo inducit. 

At illc iacriiiiabundns, Gratum cft, inquit : craftina die veftra opera Lax cnini eft Fiaiis. Lacit, In fraudem indiicit. Inde eft Alliccrc et 

vtar, fponforura nunc fatis eft. De Icilio mrginiiif ffutijo loquitur. Lacellere. Inde Laftat , likaat, Dcledlat, Oblcaat. Haec Fcftus. 

Acld. Laftant. de mort. perfec, c. Ig. _ ^A nempe iilem fr,e quoil capeie. /n;/f LacefTo ^/ Laqueus , f«. Lucret, 

lACl N I A, ae. f Pars veflimenti emiiiu/a, vel fenilens, qua quis 5 4, 1201 Qiiae lacere in fraudem poflent, etc. PaJJiue, Idem 4, U40 

capi vel prchencl! poteji , ex verOo Lacio, vnde Laceffo ejl , et Laqueus, — plagas in amoris ne laciamur. 
et Illicio ftc. Plaut. Afin. 3, 2, 41 Phileniam Argyrippum lacrimantem LACOBriGA, wV. LACCOBRIGA. 

lacinia tcnet lacrimans. ^)-ejW/'/i/(^ fc. 3, l Cur me , n;^n/V , retentas LACO et laCON, L A C O N i C V S ', LACONICVM, 

ininc ? Rejpomlct Piiil. nium^Quia tui abeimtis egeo. Sueton. Cland. 15 LACONISMVS, viil. Jupra Juh LACEDAEMON. 
Illiid quoqiie a maioribus natu audiebam , adeo caiilidicos patientia 10 lACOTOMVS (/f/H/Vwr « Vitriiuio 9 , g in borohgin Jolari refta 

eius folitos nbuti, vt defccndenteiu e tribiinali non folum voce reuo- Hnea erufcrens meridiani circull fortionem inter tvopicos interceptam. De 

carent, fed ct lacinia togae retenta, intcrdura pede apprehenfo rctinc- ratione appellationis nihil dum extricatum in LexicoVitruulano. 

reiit. Hi.ic metaphor. Cic. de Orat. 3 c. 28 Nam ilhid alterum genus LACTARIVS, LACTEO, LACTEVS, LA C T O, vid. 

tenent, atque id ipfiim lacinia, /. non totum , Jed velut fugiens lacinia L A C. 

prehenja retinere Jhtdent. Petron. 100 CArf/VW/ faK/<z,Tremulis mani- ij L A C T E R l s, ^. LACTORIS Apul. dc Herb. c. in. al. Lathoris, 

bus Eumolpi iam in foporem labentis laciniara duxi. /a his, vt dixi- De/ lateris, w/laceris. 

mus pariem vejlimeitti exjiaiitem et prehenili ficilem notat. Hinc Mvtaphor. L A C T I D I O, are. Lapjae Latinitatis verbtim e Graeco Mxlli,» cal. 

Plin. i^, 30 f. 39 tle /auii gcnere, Excrefcente in medio folio paruiilo, ciius peto , apiid Cornutum Perfii Scholiaften, /^^i^/rtWf Gronouio Obf. 

velut lacinia folii. Et 8, 50 f. 76 de c.-pris, Feminarum genero- 4, 13 p. 210. Inde eft, quod laftidiatum dicimus, qui male fit calcc 

fitatis inligne, laciniac corporibus a ceruice binae dependentes. Has 20 percuflns. 

Varro R. R. 2, 3 />r. Dnas vt mammulas pcnfiles ™<vr/ .• Coium. 7, 6 L A C T l L aGO, inis. f. Herba; al. Chamaedaphne. Apul.de 

/»•. binas verriiculas. Petron.92 Habebat inguinum pondus tam grandc, Herb. c. 27. 

vt ipfiim hominem laciniam fafcini crederes. ^ 2 Eimhriam , LACTORIS, idis. f. [yKui% fiue y>.u%'\ Herbae genus. Plin.24, ig 

. xf&a^acim , oram extvenuim , vcjiis nottit. Plin.y, 32 f 43 Vnde Crafpe- Aeque nota ladloris vulgo eft plena ladlis , quod deguftatum vomitio- 

dites finus vocabatur, quoniam id oppidum velut in lacinia erat. Vet. 2j nes concitat. 

Glofl'. Lacinia x^dffTiehv. Petron. 12 Qiiuni ergo et ipfi raptum latro- LACTVCA, ae. f. [SfiSaf, S^iictxlni'] a Laflis copia di&* ejl , 

cinio pallium detuliflemiis coepimus — in quodam angulo laci- quod ahmulantia lafiis exuberet. Eft vcl fatiua, vel agreftis. f^/V. Plin. 

niam extreniam concutere, fi quem forte emtorem fpleiidida vcftis 19,8. Varr. L. L. 4, 21. Cclfj, 7. Colum.6, ij. Martial. 13,14 Clau- 

poflet adducere. Hahuit Jui te Hmhum JpUndidum praetextum, aut ajju- dere quae coenas ladluca folebat auorum : Dic mihi , cut noftras inci- 

tum, illud piiliium. Sueton. C.ilig. 35 Ita fe proripuit e fpeftaculis^jo pit illa dapes ? Caules laflucae cum foliis Scribon. 104. Marina 

vt calcata Licinia togae praeceps per gradus iret. ht Neron. 19 Confiir. Plin. 20, 7. Apul. de Herb. c. 108. Caprina Pallad. lan. 14 et Febr. 24. 

genti ei lacinia obhaefit. ^ 3 pyiis integra Lacinia voca. Colum.8, 14. Officiunt claritati oculorum la(Slucae, n/V/. OFFlClO. 

tur, vt fixoi ,ipud Graccos , el pannum lacerum et vrjlimentiim Jignijicat, Silueftris laflucae fiicco vernam naufeam draco reftinguit Plin. 8, ^7. 

Jlmitique iniarsi etiam Germanica interdum coiijuetudo vtitur. ApiiI.Met. Prouerbii noti originem Ita refert Hieron. adChromat. Tom. I p.98 D. 

2 p. iig, ij Pleracquc indolem gratiasque fuas probaturae lacinias, 35 Froben. Seciindum illiid qiioque , de quo femel in vita Craflliin 

omnesexeunt, amicula dinioiient, magis de cutis rorco rubore, quam ait rififle Lucillius , Jtmilem hahent labra laflucam , afino carduo» 

de veftis aiireo colore placiturae. Ht f.\2o, 4 I acinia- reniota etc. coniedente. 

£f p. 12.9, 9 I^ciniis cunftis rcmidata. In his iitiuati ilii iocas iioii eji: LACTVCVLA, ae. f. Dimin. [ 3f iSiSkk»;' ] Columel. to, III 

fed eji Met. i p. 1C.3, 30 Ipfas etiani lacinias, quas boni lationes conte- lani teneris frondens laftucula fibris. Add. Suet. inAuguft. 77. //. 

gendo mihi conceflerant, in eam contuli. Contra Met. 6 p. 174, 2740 Pallad. i, 30, 1. 

Videt dona pretiofa et lacinias auro literatas, ramis arborum pofti- lactvcinvs, i. m. CogmmenValerierum aLaftuca.?\in.\c),j. 

busque fiiffixas. £V Mct. 8 p. 203, 13 Aper inuadit iacentcm,acprinio L A C T VR C I A, ae. f. Dea frugum taftejcentium Auguftin.de 

lacinias eiiis, niox ipfum refiirgentem multo dente laniauit. P.tiiim C. D. 4,8. 

JingutNii niimero idem Apul. Met. 10 p. 2^4, 6 Nifi quod tenui pallio laCVNA, LACVNAR, vld. L A C V S. 

botribycino imimbrabat fpeij-labilem pubem : quam quidem laciniam 4J l A C v s, us, vel i. m. [■/'5fi'(iv, Aiixxos] Glofl". Lat. Gr. fr Gr. Lat. 

curiofiilus ventus f/r. S,up. itaApuleins. ^ 4 Pars etitim Locus profundus , cum aquis perpetuis ibiJem natis, qui ifficit riuds et Jiu- 

ahjcijfa f. paiiniculiis L3.i:i\\\si ejl. Plaiit. Merc. I, 2, 16 Sume laciniam tnlna. Graecis ^axxof dicitur. Albanus lacus Hor. Carm. 4, 1,19. 

atque abfteige fiidorem tibi. /. /«////;////». Cicero fil. Fam. 16, 21 In Alto lacu fe condidit fluuius Virg. Aen.8, 66. Claufi lacus fpelun- 

iacinia fci-uare ex iiieMfa fecunda femina. Atipie haec firte ad integri cis Virg. Georg. 4 , 364. Cocnofus lacus vi<i. COENVM. Com- 

i'if///W;7// ri/ •.;«//;;; rf/'rW yaM»/ .■ /f^r();;/)-^//fr/5"« <-tfm Plin. 19,7 f.5iS 50 pluuius larus, vid. COMPLVVIVS. Lemanus Caef B. G. 1,2. 

Qiiaedain meliora nafcuntur aceruatiin fato fcmine qiiam fparfo. Ita Limpidi lacus Catul. 4,24. Lucrinus lacus Hor. Carm. 2, ly, 4. 

certe porrum et allium ferunt, in laciniis colligatum. tx Theophrajlo, Patuli lacus Ouid. Met. 2, 379. Pigro qiiae ftupet vnda lacu Mar- 

qu i^jdnay hahet , i. linteoliim , quo vtitur in ea re Co\\wn.\i, 3, 32. tial. 9, 100. Torpentes lacus Stat. 'Theb. 9, 452. Senec. Hip"ol. sa"). 

?•; Hinc aliarum quoque reriiin partes dijiraflae hdc nomen htihent. 1. inferni. Viui lacus Virg. Georg. 2, 4/19. Lmu. Juni ,iiam Con- 

olum. 7, ?, 3 Grex in lacinias colonis diftribuatur : nam particulatim jj ceptacmta aquarmn puhlicarum Vitr. 8, 7. Lacus in villa Varr. R. R. 

faciliiis, quam vniuerfus conualefcit. Ft j, 6, 5 Vbi caprae prinuim i, 11, r. ^2 Laciis [ AixKos] dicitur Locus, qtii cintinet 

comparantur, melius eft vmini grcgem totum, qiiam cx pluribus parti- miijium preto ex vinaceis expre£iim, et tranjmittit , vt in dotia ctndatur. 

culatim mercari , vt nec in paftione feparatim laciniae (liducantur, et Columcl. 12,29 Antequam prelo vinacea fubiiciantur, de lacii quant 

in caprili maiori concordiaquiete confiftant. Pliii. ^f-, 13 f 19 de la- recentiirimuni addito muftum in amphoram nouam, eamqiie oblinito,' 

byrintho vul';ari , in pauime:itis puerorumiie ludicris campeftribus, 60 et impicafo diligenter. Ouid. Faft. 4, 888 Pracniia de lacubus pro- . 

breui lacinia millia pafliiuni plura ambulatioiiis continente. .y/VFrontin. xima mufta tuis. Add. Cato 2y. Colum. 12, 18, 3. vi:t. Birm. nd Petr. 

de Colon. p. 103 GoeJ. Ager in laciniis eft allignatus, /. per particulas. c. 70 et 155. Lacus in aedijiciis , taOutatum, cauum, quo teftorwn ac ca. 

Acld. Frontin. p.07 et Goef.Antiquitt. agrar. c. 8 p. 70 fq. Haec pri- merarum fuperioia ornantur, a quihus Lacunar dicitur. Citat Seru. ad 

mo dediiinis Chrejiuni. Plin. p. 1032. Aen. i , 730 ex Lucilio Refultaiitquc aedefque , lacufque. Lacubus 

L'AC I N I V s , vnde luno Lacinia. />. p. vldehimus. 6y diftinguuntur granaria, vt feparatim quaeque leg-iimina ponantur Co- 

L.^iClNlOSVS, a, um. Quod miiltas habet lacinias, excurfus , - luniel. I, 6, 14.. Lacus falfiirae Colum. 12, ^3, 3. 
emhages , apprndiccs, non rctundum et cajii^atiim atque adjlriitum. Pro- LACVSCVLVS, i. m. Dimin. [XaxKiSiov] Columel. 12, yo, J 

frie Plin. 2y, 10 f. 77 de herha, qtmm Alifma, Damafonion, Lyron, Oportet habere lacufculos taiii raultos, quam poftulabit niodus oliuae. 

appellat , Folia erant plantaginis, nifi anguftiora eflent ct magis Laci- Bu.iaeus,LacuJculi In horreis penjilihus in Jolo extrufli uu reponendasoiiuas. 

niofa. /'. e.vcurrente nunc margine, nunc recurrente. Id y, 10 f 11 AIcx-70 Columel. 4, 8, 2 Cilioniam fi iuxta truncum radicem praecideris, aut 

andriam Aegypti vocat 3d effigicm Macedonicae chlamydis orbe gyrato ex cicatrice pliires enafcentur : aui hiemalis, quae ex pluuiis confiftit, 

laciniofam , /'. duas qunfi aias , appendicesue htibentem , vct , vt ipfius in lacufculis ablaqueationis aqiia bruniae congelationihus noua vulne- 

vtamur vcrbis, dextra laeuaque angulofo procurfii. Id. 3?, 6 f 21 ra peruret, et ad medullam penetrabit. /W</f/«,Praedi(Sli lacufculi ae- 

Spondylum ortrearum fibris nim vult ejji laciiiicrura , h. e. in vniltas quandi funt. 

fbtas diuifiim. Metaplm-icc Apul. Apol. p. 28"» 30 Namque animi, 7; LACVLOR, ari. In iacunuiam formari. Apul. Florid. s p. 21 

ita vt corporis fanitas expedita, imbecillitas laciniofa eft : ccrtiimquc Modico mento laculatiir. Sic legunt Edit. Ald.etRom. Al. Modica 

figmim eft iiifirmitatis,(pliiribus indigere. Tertiill. deVirgin vcl.4 raento lacuna. vid. Coluii Not. p. ip. Elmenh,p.^$i inodico inen- 

Naturaliter- compendiiini fermonis et gratum et ncceflariiini cft : quo- to facies. 

niani fermo laciniofiis et oncrofus et vanus eft» Id. epift. 112 f praef LACVLATVS, a, um. Ifidor. 19, 22 Veftis laculata eft, Quae 

in Efther, Laciniofos verbonim finiis reprelicndit. Et adu. Marcion.480 lacus quadratos quofdam cum piftura habet intcxtos autadditos acu. 
Laciniofa onera Icgis. Id. in Daniel. c. 11 Sermone laciniofifliino lacvna, ae. f [ AaKKoc , tivit-oc ] Fofla, <r<//7cvc Scruio, inciua 

aliqucui profequi. collefta aqiia ftarc conftieuit ad Virg Georsr. i, 117 Vnde cauae tcpido 

l A C I N I o s F. Adu. Plin. i6, 43 Laciniofe crifpa dedit Hard. fudant huniorc lacunae. Lacuiia , aqiiae colleftio, a lacu deriiiatiir 

«lii lacunofe : Vulg. lacrimofe. Feft. Cnf. Aui^. de Limit. p. 274 Goef. Pallad. 1, 30, i Lacuna 

L A c: I \' I O , ,'ire. Videtur ejfe, laciniis id eji extremis et fiiihusZS formetur anferibus educandis. Salfae lacunae maris Liicret. 3 , .044. 

fitis dejcrihcre , et finire. Apul. Met. 10 p. 2^4, 11 de puella Vcnerem Vaftae lacunae Lucret. I, 116. 'Turaid.ie Oratiunis exrmp.'un, pnr.it A. 

ri'/>r(/(/c/</rtB/c, reiuii pallio bonibycino imimbrabatfpei^tabilem pubcm : ad Her. 4, ly c. 10 Nara qiii perduellionibus venditat patrinm,/n«n 

quam quidem laciniani curiofulus vcntus fatis amanter minc lafciuiens fatis fupplicii dcderit, C\ praeceps in Neptunias depultus erit Jacunas. 

reflabat , vt diniota pateret flos actatiilae : minc luxiiriaiis adfpirabat, Lacuna, dlcitiir etiam fojfa ad Jiccandos agvos parata. Virg. Georg. 3, 365 

vt adhaerens preflule mcinbrorum voluptatem graphice laciniaret. Sic 90 Et totae folidam in glaciein vertere lacunac. Bibulae lacunac Stat. 

vutgatum. L'\c'\i\i:nQtex AIS. Etmenhdijlius, qtii interpretatur in iiidice, Silu. 4, 3, ^4. Lacuna, etiam accipilur pro quactinqiie Evjfuta. Varro 

Intorto, iinplexd votumine ohurlare. Pricaeus Jiijpicatur linearet tettendum R. R. 1, 29, 3 Lacunam ftriam facit aratrum vomere, /. laciinam/./o/l 

/ir« delincarct. Et poicjlferi , vt L3c'\nia, quae praeceffit, adhuc occu- Jutam Imicjlriam C Jtitciim etatiim iuxta. vid. not. Id. deR.R. 2, 7 

pauertt tihrariiim. Sed aliquiH furte praefidii vcrho eji in His maiores qui funt, intelligi negant poflc, practerqiiaraquum dentes 

L A C I N I A T I M. Adti. Per Urinias J. partes dijcerptas. Apul. 95 fiint fafti brochi, et fupercilia caiia, et fub ea lacunae, ex obferuatil 

Met. 8 V-J,'^^, 20 Non laciniatini difperfo, fed ciincatim ftipato com- dicunt eiini equiim habere annos fe.xdecini. Labriim fuperius fub 

nicatii difllcultates illas tiansabircimis. ipfa medietate narium lacuna qiiadam leiii quafi valle fignaiiit Laftant. 

L A C I N I V s , a, um. Adi. Promuntorii in Calabria, itemque lunonis, de Opjf Dei lo, 22. /'. (pUTfov Gr. Lacuna /'» p.iuimento , pro Locoji- 

eiujque /'« eo promtintorio non procut Cretone tenipti, epitheton. Vid. Seru. dente ponitur a Vitrmiio 7, 1. Sic Pallad. i, 17, 3 Lacunae cifternarum 
ad Virg. Acn. 3, ^^2 — AttoIIit fe Diiia Lacinia contra, etc. Et Liu. 42, 3 100 vt farciantur. Lacunam explere Metaph. de numcro ileftciente Varro R. 

hodcm anno acdes funonis Laciniae dctefta, Add. Val. Max. i, 1, 20. R. 2, i, 28. Sic Lacunam rei familiaris explere, pro Sarcire damnum, 

Laaant. 2, 7, \% atiique, quos tnudat ile ta Cerda ad Virg. I. c. Litora mn fine proiierbii Jpecie dixit Cicero Vcrr.2, 138 c.yy. Idem Att.12,6 

•/•"■T i°""'' ^"' '^' '' ^^ ^'■^'' Tcmpla Lacinia Lucan. 2, 434. i)/',/. Vide quaefo iie quae lacuna fit in au:o. *. e. Ne quid dejlt. Gell. i, 3 

/*/ ichohaft. Famae lacunara ///.v/V />;o jWtff/(/tf ; Minimaqne illa labes, et quafi la- 

L .A ( 1 o , ui et xi , tre , [ 5«;,e(4|(o] Jecundim Prifcianum fignifcat 105 cuna fattiae imminentis, partarum amico vtilitatum latione foluitur. »7 • L A B L A E ,8 

QHin et in librls Menduni (licttur, qiiod Jepyauntum ejl : Lacuna vi>i tlc LA. ANIML LAESVRA. Et Tcrtiill. de Paficiitia e 7 Lacfura diui- 
eji aliqitid : itliid eliiitur , haec expletur. K/V. COL L Y B\'S. tianiin. i, Detrimeiitum. 

L AC VNOS V S, a, lini. [X*KK«'a«, TSvaywJ^;] Ltciinis et fo- L Al- I. A P S , apis. -in. Catiis Cephei. Ouid.Mct.7 li?'' Fofcof et 

veisplenus, neiitie aeqiialis. Cic. de Nat. Dcor. 2, 47 Qiiid cnim pul- 'pfe mcum confcnfu Laeiapa niagno. Item Allacoms canis , a vehcitati 
cnrius ea figura, quae fola onines alias figuras complcxa contiiict ? J atquc impctu^ditlus Id. Met. 3, 2:'. 

quaeque nihil afperitatis haberc, nihil oflenfionis porcl), niliil incifum L Ar H v !5, i. m. [a«.M<o«"] Romanae aentis nomen : nobHiflimus 

angulis, nihil aulraaibiis, nihil eminens, nihil lacuiiorum ? Viiietur C. Laeluis, Scipionis Af.icani rutiimus umicus", f/iplens aKtmanii app.Ua. 
Iiininens oppoJuiJ'e Lacunofo. Et Apul. Met.9 p. 221 Via lacunofis in- tus. De boc niiilta npud Ciccroncin, qiii lil-cllum de Aniicitia Laelii nc. 
cilibus voraginofa. Inferualla lacunofa Vitniii. 8,6. _ mine infcripf.t. Quina. s, i^, -,7 No9 quis fcrat fi Verrcm (6> Aof 

LACVNO, are. \_Tt.ayi>,, noi^^zh^^ l.acus aut lacanarta facere. 10 cop.mincjuo) f.icm : aufLaclium (/.« Sapicnte) doftum nomincmus? 
Ouid. Met. 8, 563 Sumwa lacunabant alteriio munce coiichac. Mitis f.ipicntia LacU >r/tA;-,!/«)- Horat. Scrm 2 1 -•' K/V/ Cic dc 

L AC VN.-VTV S, a, um. Partic. [T£k«r"6«'f] Plin-K, 10 In- <^^iat-2 c. (S ^'^/ C\Lucillii «7,7«»; n/;;/,' l'crfium'noVc'uro le^ere Lae- 
tus e.viles nucicos lacunatis includi toris. h.e. Foueatis {Jt ita dicere lium Decimiim volo: *' "'/'/'>, qucm cognouinuis vinini boiiinn e't noil 
licct) et dcprejps. illitcratum, fcd nihil ad Pcrfiuin. , 

L ACVN AR, aris. n. [0^$«^«, (fiTm^"- Gl. Gr. Lat. «foip^' ] I j LAENA,ac. f. Craca TOfrt»* xA«rv«v : wi^c abieftionc vnhis li 
iJem qiiod Laquear, vtrumque a Lacu, in quantiim ornamentum defrcf. tcrae, vt auflor cflScx. Pompcius, fit Laena. quanmis Vnrro deL L 4 30 
fum /. cauum in conti^natiomlius notst : quod genus pcpcrere primo ipfa a Laiia deditcat. Nonius 14, 26 Laena, Veftimcntum niilitare ■quod fupra 
trabiiim interftitia, quae Lacus /«»/ Lacunae, /. dcprcjjivnes ; deinde omnia veftimcnta fumitur. Vcfiimenti gcnus habitus duplicis Feft. 
ea talrulis induflis, pifliiris etiamexornata : hculamenta quaedam qtia. Virg. Aen. 4, 262 Tyrioque ardcbat nuirice laena. F/r/ Scrtlius ' 
ilrata vel aHerius JigiirM. Nefcio ciir deniinutione Lacunar fieri dicat ao Lacn.n, Gcnus veftis : cft autem proprieToga diiplex, aniic>us aiieu- 
e Lacu Seruius ad /Cen. I, 730. Forma iUa pitius indic»t aliqiiidLacu- ralis. Vid. Cic. dc Clar. Orat. ?6 c. 14. Dcmifla cx humcris laena 
bus ««r Lacunis /»/?»-»<7i/w, t;< Torcular /(-c».r Torculi c/f. Vilruu. Virg. Aen. 4, 262. Pertufa laena Iiiiien. j, 131. 
7, 2 Cameranim difpofitiones in conclauibus explicantur, nifi Jacu- l. AENAS, atis. Co«i»w««< Popiliorum a M. Popilio ad pofleros 

naribus ca fuerint ornata. Hor. Carm. 2, ig, 2 Non cbur, ncque prcpa^aiiim, qui quum Conful cflct, et laena amiaiis facrificium pubii 
aureum Mea rcnidet in domo lacunar. Cic. Tufc. 5, 62 c. 21 In 2j cum faccret, quod erat fl:unen Carmentalis, plebis contra patrcs con 
hoc medio apparatu fulgentem gladium e lacunari, fcta eqiiina aptiim, citatione nuntiata, vt erat laena amiftus, ita vcnit in concioncm Ce. 
demitti iuflit. Sueton. Ncron. 34 Lacunaria, quae no6lu fuper dor- ditionemque cum auaoritate , tiim oratione fedauit Cic. de Clar, 
niientem la.vata raachina decidcrent, parauit. Plin. 3?, 11 narrmt , Orat. 56 c. 14. 

Pamphilium, Apellis praeceptorem primuni lacunaria pingere infl:?- l A i; R T e S, ae. ni. [A«lfTi>?] Acrifii flius, et pater VlyJJis. ientx 

tuifle, nec cameras ante cumtalitcr adornari moris fuifle. C'<?»/ 30 Laifrtes Ouid. Epift. i, ys. Hi"c 

LAt^VEAR. Ft Salmaf inSolin. p.jsi^. ^ 2 /» Gloffis L A E R T I vs, a, um. Adi. [A«f<i7-<o;] Heros Laertitis, K/v/7m 

ettam vas vrinarium f. u(iiS6xiov, LacwMTeJl. Ouid. Met. 13, 124. Rcgna Laertia, /f,Wa, Virg. Aen.3, 272. 

LACVNARIVM, i. n. [aV»), oViDao-i? Vet. Glofl".] Idem t. A E R T I A D ES, ae. in. Patronym. [Aa£?T,43^?] dicilur VlyJTes 

Vitrmi. 4,3 Incommoda in opere triglyphorum et lacunariorum di- Laertis ///«j. Lucan. ad Pifon. v. 61 Vim Laertiadae, breuitatem 
ftributione. Ni/i qiitd hic non de teflv f. caelt eontignatitnis fermo 35 vincis Atridac. 
tji, fed de Coliimnariim interjiltiis depvejjioniius et reeedentihis. L A R T I D ^ V S, i. Vlyjfeus. Cic. Att. 7, I, Mirus eft (pu(iT>,c, ger. 

L A C V N AR I V S, i. m. [ /vaxxwoiSc Glofl". Lat. Gr.] Qui lacu. nianus Lartidius. Senfus eft, Vlyfjes, qiii Laitides vel Laertides erat 

tias facit. Firmic. 8, 21, 9 Nona pars Gcminoriim fi in horofcopo ajlutijjimus et caUldiffmusveierator habltiis efi : talem Philotimumdiccre 

ftierit inucnta, opcrarios faciet, lacimarios, et pcrpetuo infelicita- pojfum , etLartidium, id ejl Vlyjjeuin appetlare. Turnebus Adu. io , \6. 

tis onere grauatos. _ 40 l ae S tr Y G on ES, um. m. pl. [ Aais-euvovtf ] f»fr««/ in extre. 

LACVTVRRIJ, is. f. Braflicae fpecies in valle Aricina, vbi moltaliae, verfiisSiciliam, vbiFormiae Laeftrygonum habitatione fa. 

qiiondam fuit lacus turrifque Plin. 19, g. inofae, w «// Mart. C.np. h p.2oj. luuen. 15, ig Fiiigentem imma. 

, . nes Laeftrypoiias, atque Cyclopas. Vid,Hit\, j pr. Gcll. 15, 21. Tib. 

L h. u 4,1,59 Incultos adiit Laeftrygonas. 

LADA, ae. f. /. LEDA, //. LABVM <«»f LEDVM, i. n. [aJSuv] 4J L AE s T R V G o N I V s, a, um. Adi. AmphoraLaeftrygonia, /. 

/4/)/)/^,7;Hr Herba cx qua Ladanum fit in Cypro, barbis caprarura adhae. fovw/awjt Hor. Carm. 3, 16, 34. Campi Laeftrygonii Plin, 3, 8. Ru- 

refcens Plin. 26, 8. Itcm 12, 17. Celf. ;, 26. pes Sil. 7, 2;($. 

LADANVM. [Aaa«v«] Vid.-LAOA. LAETVS,a, um. [fiJ^fwv, f!/'fli/fio«] Qui hitaritatem quam intus 

LADAS, ae. m. Cnrfor ftiit Alexandri velocijfimiis. Martial.2, 86. habct , etiam vultu ojlendit. A latitiidine 'nentis^vi qai.ian, putant, nam 
Solinus 6. 50 qui gaudlum *ffeffa fyvnnint , dilnt.irc quodammo.'o et explicare f.iciem 

L A D N, onis. m. [a^Suv] Nomen canis Afiaeonis. Oiiid. Met. videntur : vt , contrabit mctus ac trijVitia. Virg. Acn. ij, 295: Imperio 
3» 216 Et fubftrifta gcrens Sicyonius ilia Ladon. Ladon, Fluiiius Ar- laeti parent. Laetus eft de amica Tcr. Adcl. 2, 2, 4;. Laetus atque 
caiUae, cuius filia fingitiir Daphne fuiffe. Ouid. Met. 3 , 70? Donec alacer, Humilis et deiniflus, ion/?-r«7-/<« Cic. Vcrr. 2, 17. Lactus lae- 
arenofi placidum' Ladonis ad amncm Venerat. Vndae Ladonis titiis omnibus Id. deFin. 2,13, Laetus in aduerfis Lucaii.8 128. 
Stat. Theb. 9, S73. 55 Lactus animi et ingenii Patercul. 2, 93. Frugiim pabulique laetus 

L A E ag" Salluft. Hift. 2 p. 959 Cort. Irae laetiflimus Sil. 17, 308 (312). 

Laboris laetus Id. 15,^69. lufto laetior Virg. Georg. 2, 2ji. Laetus 
LAECASIN, quid ejfet, difputatur ad Petrot\. c. 42 Frigori lae. bellare Sil.16,564. Speftari Id. 9, 4??. Martial. 4, 77, 2 Nunquam di- 
«afim dico. Schefferus legit, Frigori loecos indico. /. Exitium, a vitias deos rogaui, Contentus modicis, mcoquc laetiis. Id. Epift. i, 
A<i/>i!. Sed Burm. Laecafim explicat ex Mtix&^nv, quod eji decipere, 60 7, 39 Infpice fi polTim donata reponcrc laetus. ^ 2 Lactum, 

Vid. not. in loc. pro Faiijio et furtunato per Mctonyminn, qiio.-t laetos facit. Plin. 8, 46 

L AE DO, fi, fum, ?re. l^\iirru, Ictu, !i,^lu} Proprie ejl Contu. Sunt cniin delubria gemina : altcrtim intrafle, laetum eft : in aitero, 
tnclia ufficere. Sumptum a Graecis , qiii f,oiSo(ixv contumtliam vicant. dira portcndit. Ouid. Faft. 6, 464 Mlfcentur triftia laetis. Lae. 
Transfertur tamen ad omne genus offenfionls. Laedere difto w/ faflo tuin prodigium Plin. 11, 37. Id. in Paneg. c. 92 Qiiibiis edifto, 
Plaut. Capt. 2, 2, 53. Laedere aliquem iniuria Cic. Tufc. 4, . . //. 65 quibus fpeftaculo celebrare continget diem ilhini triplici gaiidio lae- 
Verr. 3,1. Contumeliofe aliqiiein laedere, vid. contvmelia. tum, qui principem abftulit pcflimum , dedit optimiim , nuliorem o. 
Libere laedere, wV. LlBER. Contaftu lateris laeditur Ouid.Amor. ptimo genuit. Caedeni eius laetam fuifle Miiciano accepimus Ta- 
5,2,22. Plin. 12, 25 Balfamum ferro laedi vitalia odit. /. Incidi. cit. Hift. 3, 7?, 4. Incrementum iir.perii laetiirinnim Valer. Max. ^,3, ?. 
Fortuna iniqua laedi Ouid.de Pont0 4,6,39. Ah te ne frigora Laetum colonis vber agri Aufon. Ep. 24, 92. Tum elegantcr cum datiuo 

laedant Virg. Ecl. 10, 48. Infamia laedere Qiiindil. 7, 3. Lingua 70 cnnjhuitur : vid. Vtit. ad Gratii Cyneg. pr. Laetas venantibus artcs. 
lacfit eos Tibul. ;, 4, 16. Cic. Fam. 5, i Nec abfentcm ludibrio ' ^ 5 Sed videamus fubfiantiua, quiiiis iungiuir. Aeftas laeta Virg. Ge. 
laefiim iri. Odore laedi Plin, 17, 24. Cic. proCaecin.28 Qui org. 3, 322. Dies laetus Id. Aen. i, 736. Clamor laetus Id. Aen. 5, 524. 
qiium ita vehcmens acerque veniflet, vt non modoCaecinnamperiurio Conuiua laetus Hor. Serm. r, 6,111. Frons pariim lacta Virg. Aen.6,862. 
fuo lacderct, fed ctiam mihi videretur irafci. Verfu trifti laedere Honor lactus Id. ib. 1, 59T. Locus lactus, atque plauiibilisQiiiiift.^,^. 
aliquem Hor. Serm. 2,1, 21. Amores laedere Ouid. Met. 4, 191. 75 Memoria laeta Tacit. Hift. 3, 54. Mentes laetac Virg. Aen. <•, 595. 
Animum lento curariim frigore lacdit Id. de Ponto 3, 4, 25. Cic.pro Mercurius lactits, propitius et diuitlis augcre homines Plaut.Ainph. Prol.2. 
Cliient. c. j. Itaque diutius fufpicionibus obfcuris laedi famam fiiam Ore laeto alloqui aliquem Ouid. Mct. 9, 2j2. Peflora lactilTima Id. 
noluit. Ferrum laedere rubigine Virg. Georg. 2, 220. Fidem Epift. if, 169. at. Lcntifliuia. Plaufus lactiis Stat. Thcb. 6, 894. 
laedere Caef. Bell. Ciuil. 2, 41). Herbas morfu laefere iuuencae. Pubes laetae Hor. Carm. i, 2S, 17. Rcs lactae \'irg. Aen. 2, 783, 
Ouid. Met. 15, 926. Maieftatera publicam laedcrc Martian. in 1. 3 fT. go Sedes lactae Hor. Carm. i, 10, 17. Viftoria l.]eta Id. Serm. i, i. 8. 
Ad legcm luliani maieft. Cic. Acad. 4 Nihil Me laedit, inquit. Vrbes laetae Lucret. i, 256. Vultus laetus Ouid. Faft. 4, 345. 

Nuraina laefit Ouid. Epift. 20, 100. Hor. Epift. 1, 2, 3S Cur quae Laetior Valer. Max. 6, 9. ^4 SpeciaH rutions ad vberta. 

laeduntOcuhim, fcftinas deraere; Si quid Eft aniinum, curandi difters tem agrorum et crcfcentitim rerum refertur : Agcr laetus Virg. Georg.i, 
tempus in ^nnimi. Tcr. Adel. j, 4, 10 Cleraens, pl.icidus, nulli 102. Arbufta laeta Lucret. 2,343. «/.Aniienta. ArualaetaVirg.Aen. 6,744. 
lacdcre os, arridere omnibus. /. Nullum praefentem laedere, /«^»// 8> Fruges laetae Id. Georg. i, 69. Ge:ius laetiim vitis Id. ibid.2, 262. 
Donat. Semina laedcre ferro rctufo Virg. Georg. 2, 302. Herbae laetae Id. ibid. i, 339. Legiimen lactum Virg. Ccorg. i, 74. 

LAESVs.a, um. Partic. [ 3£ji)A»,/«vo; , At(3DT5?] Laefus dente Pabula laeta Id. ibid. 3, '38?. Pafcua laeta Hor. Cann. 4, 4, 13. 
ferpcntiura Plin. jg, 3. A ferpente laefus Scribon. 170. 19T. Eo Prata laeta Senec. Herc. fiir. 698. Raniiis laetior vmis caetcris, 
laefus 191. Opio laefus i8i. Diim fpeftant oculi laefos, lacduntur quem nifi rccideris , tota arbor contriftabitur Coluinel. ?, 9 (•*;»•. 
et ipfi Ouid. Rcra. Amor. v. 6ij. Leuiflirac laefus , vid. LEVis.poSata laeta Virg. Aen. 2, 306. Scgetcs Id. Gcorg. i, 1. Soliim lactum 
Ccres laefa grandine Ouid. Faft.5, 322. Criraine turpi laefus Id. Columel.4, . . Tellus Virg.Gcorg.2,2ji. Vincta laetaLucret.2,ii?7. 
Trift. 1, 2, 69. Cor vulnere laefum Id. Met. 12, 421. Dignifas laefa Viridaria laeta Phaedr. 2, 5, 14. Sic etiam Armenta laeta Virg. Aen. 
Cic. pro Cluent. c. 4:. Fides laefa Hor. Carm. 1,33, 4. Focdiis 3,220. Indoles laeta Qi'""^"'- ^' 4- ^J Laeta, ww, 

lacfiiin Virg. Aen. i-, 496. Ingenitim longa nibigine lacfum Ouid. et Tcrrae Laeticae, funt agri publici, vid. I. 9 C. Th. de Cenfitoribus 
Trift. 3, 12, 21. Pudicitia laefa Ouid. Epift. j, 103. Rcbus fiic. 95 Infpeaoribus et Pcracq. ^ 6 Lactiis et Latiis mifcnitur a 

currite lacfis Id. Trift. 1,4,31. Redius teg. lapfis. Veftes laefae tibrariis, vid. Drakcnb. ad %i\. s, \li- « Lcftus Id.ibid. 8,f48.« 14,409- 
Id. Faft. 3, 821. it. Latiiis , Lentiis , Foctus : quas voces vid. 

LAES 10, onis. f. [/SAiiJ/n, JiHAHffi?] Irritat laefio dolorem La- laete. Adu. [ii/9i;/.*a?, iu^fo.w?] lucimde et hUariter , cui op. ^ 

ftant. de Ira Dei c. 17. Cic. dc Orat. 3, 203 c. 53 Purgatio, conci- /ii)i»//a)- Seucre. (iiimftil. 8, 3 Concitate dicere, an moderate, lacte 
liatio, laefio, optatio, atqtie exccratio, figurae orationis. Vlpian. iniooan fcticre, etc. Auflorein fenatus extinftiim laete atqiic infolenter 
1. lurifgentium, $. Si paeifcar. ft". Dc paftis, Et in caeteris omnibus tiilit Cic. Phil.9 c.3. Cem/'/jr. Laetius fniticare, Laetius froiid«re, 
ad ediftum Praetoris pertinentibtis, quae nonad publicam laefioncm, /. W,'!7//j Columel. f, 9. Plin. 16, 3'. Pallad. 4, 9 ^-'^"■. Neque 
fed ad rera familiarem refpiciunt. quisquam aut cxpulfus inuidiofiiis, aut reccptiis eft laetius Vcll. 2, 

L AESVRA, ae. f. ///cOT. Vetus infcriptio apud Gruter. p. 567 n.8. 45,3. Laetuis audere aliquid Quinftil. 2, 4. Superl. GeW. ^, 1% 
QVAE. VLXIT. MECVM. ANNIS. XVII. M. IJ. D. III. SINE. VL. «oj Laetifliine gaudere. 

VOL. IU. C labtor. 19 L A E L A G 20 

LAETOR,ari. Iy^^Iu , IvBuiiSiixt , Ivifitthoiiiii , '^Sofiai'} GaiuUri, 5fi/ «irtw Laetamcn onferum fatis inimicum Pallad. i, 23. Laefamine 

Jeleiliilionem cnpere, feJ fxtrinftviis. Cic. de Diuin. 2, ?2 AnCn.Pom- faturantur prata Pallad. Febr. i. Plin. 18,16 Ipfumque pro laetamine 

pciuui cenles-tribusfuis Confiilatibus, tribus triinnphis, maxiniarum eft. ^i/»^^. Pallad. i, 6. 8, 5 ''''•. Laetanien effcrre Id. lib. 11. 

rerum gloria laetaturuni fuide, fi fciret, fe in folitudine Aegyptiorum LAEVA, ae. f. Subaud. manus. a Griieco dedticituy. qtiippe Graeti 

trucidatum iri, etc. Nec longum laetabere Virg. Aen. 10, 740. Cic. 5 /aiav, laeiiamilicimt, et Jignifcat Sinijliam maniiw. Feilus, Lacua, fi- 

Fam. 7, I Vtrumque laetor, et fine dolore corporis te fuifle, ct animo niftra: quam Graeci ckxiuv, vnde traftum cognomen Scaeuola Cic 

valuifle. Id. pro Rofc. Amer. 136 Haec perfcfta eflc gaudeo, vehemen.- Acad. 4, 145 — Qiium autem lacuam manuni adinouerat, ct illum, ete. 

terquc laetor. Laetor malorum Virg. Aen. n, rSo. More Graecorum Comam implicuit laeua Virg. Aen. 2, 552. Ad laeuam : vel Ad laeuara 

hic habet genitiuum, ff/if Seruio. Birrius ftyfyncljyjtn explicitt. Lae- nianum, vid. ATi fraepojitionem. Petere laeuani Virg. Aen. '3, 563. 

tor hac re Virg. Aen. 6, 718. Praeclaris operibus laetari Cic. Fam. 10 Plin. 14, 6 Falernus ager a ponte Campano laeua petentibus vrbanam 

1,7. Laetaris tu in oniniuiii gemitu, et triumphas Cic. Verr. 7, 120. coloniara Syllanam incipir. Verfi ad iaeuam Liu. i, 14. Dextramon- 

La libidiiiuni tiirpitudo, v£ in hoc fit femper laetatus Id. Phil. 11 c. 4. tibus, laeua Tyberi amne feptus Id. 4, 32 

Quod Toto peftore lactor Oiiid. de Pont. 1, 8, 65. Metaphor. Fru- LAEVVS, a, vmi. Adi. [»««/2,;] Sinijiriim nunc jTmpliciter relatio- 

menta oninia maxiBie laetantur patenti campo Pallad. i, 6. Id. i, 6, 13 nem illam loci indicat ; faepe etiam vitium tarditatis,jiupuris^ inertiae, mam 

Laetantur beneficio incendii loca fterilia. Col. 3, 9, 8 Laetatur vitis 15 iignitatis, et inuidiae,notat : Ambigue Plaut.Milit. 4, 7,24Habeoqiiidein 

teporc, w.'. LAETAMEN. hercle oculum. PY. at lacuumdico. Inerteinet parumaculumpgnificare 

LAETO, 5re. \_tu^i;xim, iiStt^l Afliiie antiqui dixerunt. Accius, Et wV/f/ar. Auris laeuaOuid.Mct. 12,336. Exhumerolacuodependetld.ib, 8, 

te vt triplici laetarem bono. « Liu. Andron. <!/>«</ Non. 2,494. 320. Iterlaeuuniradit Virg. Aen.s^i^o. Latuslaeuum Hor. Carm. 5, 26» 

L A ET A N s , antis. Partic. [ JSoVzek»? , vdS^iuv] Cic. Tufc. 4, 16 5. Oculus laeuus Lucret. 4, 301. Dextcra transmutare laeuis Idem 2» 

Voluptati nialcuolentia, laetans malo alieno, deleftatio, iaftatio, etc.20 ^gy. Ex altcra notione Hor. de Artc Poet. 301 O ego laeuus Qijipur- 

Alii /egiiiit LaStins. K;V/. Non. 1, 54. Cic. pro Clucnt. ^8 c. 9 Itaque go bilem fub verni temporis horam. Virg. Ecl. 1,16 Si mens non laeua 

nubit Oppianico continuo Sadia laetanti iam animo, et fpe optima fuifiet. Et Aen. 2, 54 Et fi fata deum, fi mcns non laeua fuiffet. Pc- 

confirmata. Cigni laetantes Virg. Acn. 1,397. Loca laetantia aqua- £tus laeuum Perf. 2, 53. ambigue pro corde, et ijuidem Jiupido. Laeuum 

rum Lucret. 2, 344. i.Quuelaetosreddunt. Peftuslaetans CatuU. 62,221. lumen .V«/V Virg. Aen. 10, 27^'. ;. mxium. Tcmpore laeuo interpella- 

LAETANTER. Adu. Idem quod Lnete. Lampridius in 2$ realiqueni Hor. Serm. 2, 4, 4. h. e. Importuno. ^ 2 Laeuus, quuiu 

Coinmodo y. decaelejii/ius auguriis loquuntuy , Profperum Jignificat, Virg. Aen.2,693. 

L A E T A N D VS, a, um. Salluft. lugurth. c. 14 Lactandum magis Intonuit laeuiim. Quia Jinljira numinum, intuentibiis dcxtra fiint. Id, 

quam dolendum puto cafum tuuin. Arbores laetandae. /. Stercoran. Georg. 4,7 Si quem Numina laeua finunt, auditque vocatu» Apollo. 

^ae. Pallad. i, 6 extr. Vid. Gell. y, 12. ^ 3 Boues laeiii, qui cornua gejiant in terrei» 

L A E TATV S, a, uni. Armis laetatus Virg Aen. 10, 827. Ar-30 veifus rctorta, fec. Philargyr. in Virg. Georg. 3. ^ 4 !» 

ma, quibus laetatus, habetiia: etc. luno laetata Idem ibid. 12, 841. MSS. permutantur Laeimm et Dextium itemrjue Sieuum. Vid. Dra. 

Vaccenfes laetati biduum modo expcrfidia Salluft. lugurth. c, 69. kenb. ad Sil. 5, 660. et Taiibm. ad Plaut. p. Ii87- 

L A E T A T I O , onis. f Laetitia. Caef Bell. Gall. •;, 59 extr. L A E V E. Adu. Idcm. Hor. Epift. i, 7, 52 — puer hic non lae» 

Neque hoftibus diutina laetatio, neqiie ipfis longior dolor relinquatur, ve iuffa Philippi Accipiebat. 
teflius ieg. laetitia. 3? L A E V l N v S, i. m. Cognomen Valeriorum fuit. 

L A E T A STER , tri. m. Qui laetiim fe ojiendit. Titin. apudFe- LAEVORSVM. Siniftrorfum, /«j';«V Feftus. Apul. in Florid» 

ftiim voff Obftrudant. Obftrude lentis aliqiJid, qiiod peftam fcden» poft princip. Laeuorfiim vel dextrorfum tanta mole corporis iabitur. 

Aut hic laetafter, aut forniaftcr frigidus. Laetafter ^«ffviCofjEvo;, for. LAEVORSVS, Adu. Idem. Ammian. 31, 10 Laeuorfu» 

mafter, wV«i4«''"*°« interpretatur Scal. flexo itinere. 

LAETIFICO, are. [ ti^axi-.u , yiiu , yavow ] Laetiim flicere. Cic. 40 I. A E V 1 S , e. r«/ L E V I S. Graeci M~c(, a qiio cum defcendat La» 

de Nat. Deor. 2, 102 Conlrahit terram, tum viciflim laetificat, vt cum tinum, reflius videtur fcribi leuis, fiiffragantibus praefertim libris optimis. 

caelo hilarata videatur. Gloria laetificat illum Liican. 3,48. Tcrram Signifcat autem Leuh, Quod taflu afperum non eji, idque auflores di. 

laetificare, Fimo initfto aut re alia pingiiefacere, Jiercorare. Plin. 17, JJ cunt inojfenfum, lubricumet tenerum, vtfuntoua vilucrum. Perf. i, 8a 

Laetificata fcgcs Sedul. cxord i, 41. Troffulus exultat tibi per fubfellia laeuis. Afpcra mifta laeuibus Lu- 

LAETlFiCOR, ari. Dcp. [ I i/^pjalvo/ia.] Laetusfo, fum. Plauf. 45 cret. 2, 470. Frons lcuii Virg. Ed. 6, 51. luiicntas Horat. Od. 2, 11, 

Aulul. 4, 9, 15 Nunc co alii laetificanmr meo malo et damno, 6. Ora leuia i^nberbia Tibul. i, 8, 32. Pocula leuia Virg. Aen. 5, 91. 

LAETiFiCATiO, onis. f. «/)«rf Arnobium. Podex laeuis Iuuen.2, ir. Taftu leue fcrotum Celf 7, 18. Tigna la». 

LAETIFICATOR, oris. m. apud Tertull. via raderc Lucret. 5, 1266. al. Laeuare et radcre tlgna. Vir leuior 

L A E T I F I c vs, a, um. [£u<f?»vTixJ«] Laetificae vites Cir. Tufc. femina Ouid. de Arte Aro. 3, 437. Leuior alliduo detritisaequorecon. 

I, 69 ^.v antiquo Poeta. al. laetifcere. Plaufiis laetifici Stat. jo chis Ouid. Met, 13, 792. Leue, aifo/ute, prv Re /aeui, qiiale ejimarmor 

Theb. 16, 561. politum. Hor. Scrra. 2, 7, 87 Externi ne quid valeat per leue morari. 

L A E T l S C O, Src. [ Etijjjiafvcfiai ] Laetum feri. Sifennan/Hrf^Non. Sapiens ita rotundus , ita leiiis eji , vt curfiim illius nihi/ pojft morari, 

t, 494 Vtrumne dii ciiltu erga fe mortalium laetifcant, an fupernae quia nihi/ fcabri, afperi nihi/ , quod adhaerefcat. 

gentes huraana negligant. Obfo/ctum. Conf. Cic. Tufc. 1, 69 c. 28 f. LAEVITAS,/. eevitaS, atis. f. [Aeiar»;] Afperitati con. 

nat. Gebhard. 5j traria. Martianiis Capella, Lunarem circulum ingreffa Vir^o confpi. 

LAETIT lA, ae. f. [>i)9ii!ri/'vif , tuiiftiirmti, loiuiiia'] Exu/tatio ani, catur globofiini quoddam, tenerumque corpus e fiiperni roris laeuita- 

}ni,quae gaudio efferuenfiore fierifc,let,pripter euentum rerumexpctitnrum. te compaftum inftsr fpeculi praenitentis. Plin. 9, 29 Leui oppofuit 

Cic. Tufc. 4, 14 c. 7 Lactitia, opinio recens boni praefentis, in quo Afperum. Idem 2, 3 Leuitate continua lubricura corpus. Laeuita» 

efferri reflum effe vidcatiir. Humi, atque ftirpit laetitia Columel. inteftinorum Celf. 4, 16. Vid. Lienteria, in l 1 E N. ^ » 

4, 24. ncn ita procul ab initio. Loci laetitia Idcm 4, 21. Plenus lae- 60 A Qiiinciiliano ic, 1, 52 Hejiodo tribuitur leuitas verborum in optimis 

titiae Hor. de Arte Poct. 427. Dator laetitiae Bacchus Virg. Aen. 1, /ibri^, Refle exprimit enim Graecum Miirtie, quo in eodem re vtiturDiO' 

738. Minus diuturna Nep. 7, 7, i. Tempora laetitiae Ouid. Epift. ityjius Ha/ic. 

16, y. Cic. Tiifc. 4, 15 Qiuim ratione animus mouetur placide atque laeviT ^DO, mi». f. Ladlant de Ira 10, 7 Laeuitu. 

«onftantcr, tum illiid gaudium dicitur. Qiium autcm inaniter et cffufe do granorum. 

animus exultat, tum illa laetitin geftiens vel niniia dici poteft, ciiam6y LAEVOR,/. LEVOR, oris. m. [aeioti);] Idem quod Laeuiiatt 

itadefiniunt, fine ratione animi elationem. Infolens laetitia Hor. hoe eji comp/anatio, Jiue expo/itio. Plin. 13,12 Speiftantur in chartis te- 

Carm. 2,3, 4. Abundare laetitia, v/V. ABVNdo. Accipere motus nuitas, denfitas, candor, laeuor. Idem 9, 35. Lucret. 4, 547 Et item 

iaetitiae Lucret.3, 117. Acciperecum laetitia, Afferre laetitiam,'.'./^i/. laeuis laeuore creatur. W^i/. Celf. Praef. 

Affirere laetitia Cic. pro Milon. 78. Audius laetitia, wV. A v c E O. laevigo,/. LEVlGO, are. [A£i./vw, Atiow] Comp/anare, ptu 

Carerc Inetitia Cic. Poft red. ad Qiiirit. 2. Caperelaetitiam, Coniice.70 /ire; quaji Liiciie facere. Plin. 36, 18 Siint quidam iii eogenere mollio. 

re in laetitiam, vid. hh. vv. Contorquere iudicem ad lactitiam Cic. res, qui et cote laeuigantur. Varro de R. R. 3, 11 Omncs parietes te- 

de Orat. 2, 72. Id. pro Planc. 103 Nolitc ludices, per vo>, per fortu- ftorio laeuigantur, ne felcs, aliaue quae beftia introire ad nocenduin 

nas veftras, per liberos, inimicis meis, his praefertim, quos cgo pro poflit. Scabritia laeuigatur dente Plin. 13,12. ^ 2 In (uluerem miw 

vcftra falute fufccpi, dare laetitiara, gloriantibus vos iani oblitos mei. nutijfmiim redigere: vid. LAEVIGATVS et POLIRE. 

i.praehere caufiim Uetitiae. Efferri laetitia Id. pro Deiot. 26 c. 9. Ei-yy LAEVIGATVS, a, um. Columel. 6 , 17 Semina laeuigata; 

titari laetitia ad canendum Id. de Diuin. 2, ?6. Exorta ingcns laetitia Marmor laeuigatiira Laflant. 2, 6 Add. Id.7, $. et u, 41. Leuigatii 

Virg. Acn. 3,100. Expulit ex omni peftore laetitias Catul. 74, 22. parietibus Palfad. i, 24. Loca albario opere leuigata Id. ib. t. 38. 

Ci<:. Fam. 2, 10 Nullani me epiftolam accepiffetuarapoft coniitiaifta Compar. Macrob. Saturn. 7, 12 Qiiod et laeuigatius et fpiffius eft. Fa- 

praeclara, quae me laetitia extulcrunt. Exultare laetitia in nuinicipiis ciliora eniiu ad cot;undum videntur, qitae laeuigatiora denfatioraque 

Id. Att. 14, 6. Exultans laetitia Virg. Aen. 12, 700. Cic. dc Fin. i, 2780 funt. ^ 2 Combiifta galla cum auftero vino leuigata Colum. 

— Redia et honefta qiiae fint, ea facerc ipfa pcr fe laetitiam. Fcrre 7, j. '. comminutaf. contufa. Conf. 6, 16. 2. et 17, 3. 9, 13, j. PaU 

laetitiam. Cic. Att. 14, 13 Laetitiam apertiflime tulimus omnes. Fre- lad. Mart. 15-, 1. 

niebant laetitia ludisque Virg. Aen. 8, 717. Inccffi laetitiis omnibus LAEVigatio, onis. f. Vitruu. 7, 1 Lacuigationibus et poli» 

repente Cic. Fam. 2, 9. Mulcent laetitiae haec loca Liicret. 3, 143. turis cum fucrint pcrfefta. 

Obiicere lactitiam Ter. Heaiit. i, 2, 11. Cic.de Orat. 1, 197 Percipic.SJ lAEViqator, oris. m. Apud Mart. Capel. 

tis ctiam illam ex cognitione iiiris laetitiam et voliiptatem , quod, etc. lAEVO,/. LEVO, are. [Aiaiv»i] Idemquod Leuigo. Stat. Theh, 

Id. in Catil. i, 26 c. 10 Hic tu qua laetitia perfruere, qiiibusgaudiis 1, J19 Pars teretcs laeuare manu, ac difponere menfas. Cclf 8, ^ cxtr. 

•xiiltabis, quanta in voluptate bacchabcre ? Profequi aliquem laetitia Leiiat quae exafpcrata funt. Sepiolae cineres ex oDibus omnia leuan» 

Qiiindiil. j, 11. Rcpcterc lactitiam conuiuii Tacit. Hift. 13, 16. Viget Samon. IJ4. vbi conf. Burm. 

animus laetitia Lucret. 3, ijr. 90 laevatVS,/. LEV A TV S, a, uil). [a««vtJ«, * AE«vSe!«] Se- 

LAETABIlis, e. [evSufixTSs ] Laetitia dignum. Cic. Tiifc. 4, nec. ad Helu. c. 1 Lacuati menfarum orbes. Compar. Gell. 17, % Ad 

37 c. 17 Is eft fapiens, quem quacrinnis, is eft bcatiis, cui nihil hiima. coeundum ideo videntur faciliora, quae leuatiora, leuiaque funt. 
narum rcrum aut intolerabilead demittcndum animiim, aut nimis lae- 

sabile ad cflcrendum vlderi poteft. Ibid. i, 49 c. 21 Q.uid habetifta res L A G 

aut laetabile, aut gloriofum ? Add. ibid. j, ij. Faflum cunftis lac- 95 L A G AN V M, i. n. [AiyMvov] Horat. Serm. i, 6, iij Inde domum 

tabile Oiiid. Met. 9, 2jj. Stat. Silu. 4, 8, 21 Iiis tibi tcrgcminae dede- me Ad porri et ciceris refero laganiquc catinura. Hic Acron, Laga- 

rat laetabile prolis. lus trium /ihrorum. Qiianto hoc eft laetabiliiis na fiint quaedara quafi inenibranulae ex farina et aqua, quae iiire pin. 

ac meliiis Mamertinus Genethl. Maximini c. c8. giii cofiac, ex cafeo, pipere, croco, cinnamomoque conditae ia 

laetabvndvs, a, um. Laetus Gell. 11, ij. cibis dantur. Add. Apic. 4,1. 

L AETI T V D O, i'nis. f. [ B-£jix«ffia ] Antlquum verbwn , idem Ji.ioo L A G A R I. [Aavapol] Vcrfusdiciintur,qui in medio claudicani pede: 
gnifcans quod Laetitia. Accius apud Non. 2, 487 Qi^ianta in venan. Jicut Alyuri, qiii pijiremij: et Acepha/i, qui a hreai fyllaiaincipiunt. E.t 

do affeftus cft laetitudine ? Athen. I. 14. Macrob. Saturn, j, 14 Lagari, qiii in medio verfu bre- 

LAETAMEN, inis. n. [itoTjoe] Fimtis, qui per agros iaeitur, vcs fyllabas pro longis habent. 

^uod eos /aetos, hoc eji, pingues faciat. Seru. ad Gcorg. i, 1 Fimus, LAGENA, ae. f. [jLtiynvot, 11 f.iymct'] Genus vajis tejiacer, noft 

<iui per agros iacitur, vulgo lactamen appellatur. Similia Ifid. 17, 2. lOJ tam »4 «jum, ^nam ad vifium, *t aHot limnerts centinendos adbiberi fo. 

iitum. g 21 L A I L A M 22 

ihum. W(/. B«rm. flijf Petron. c. sa p.74. Attrtctilas btibuit: V;V. Sym- pueyiiHcebitmur, cum htic eanuunctila fomm decHnant scuhs. Add, C«. 
pof. Aenigm. 100. Plaut. Ciirc. r , 1, 78 Qiiafi tii lagcnam dicas, vbi Jaub. ad Thcofhrajii Charafl. 7 exir, 
viniim folet Chiiim cfll-. Martial. 4, 46 Etnigri Syra dcfnitilagcna. 

Vaticana bibSt, fi delc6taris accto : Non facit ad ftomachimi noftia la- L A M 

gcna tuum Martial. 10, 4?. Signum lacfum lagcnae Hor. Kpift. 2, 2, J L AMA, ac. f. \_tha.w'\ Aqiiae colleaio cft, Inqmt Feftus. Silua- 
134. Catenata lagcna, u/V. CATENA. Sitjcnslagena Perf.3, 92. Va- rum faltus latcbras laniasqnc lutofas Enn. ^/j'/. HoratiusTpift. i 1; 10 
ida lagena Idem 6, 17. f«// «>/,);/«)•« ^«w. Hicronym. in Vita Viribus vteris per cliuos, lluraina, lamas: Conf. Tcrrcni. ' «I j 

ilarionis, Ciimque centum lagenis aeftimata fuiflet intcgra adhuc vi- Lama efl eiiam Spina Indica, ex qiia cffluit maftiche Plin.'i2 17. 
nea, ppft dies viginti trecentas fecit. Dicitur etiani Lagoena, Lagona, l A M B K R o , Hre. Elt, /nyx/f Fcftus, Scindere a"tqucla'niare. Plaut 

Lagucna, Laguna. F/V/. Gefncr. I.cx Riift. Vet. Infcript. apiid Gruter. 10 pfeud. 2, 4, ?? Euge pcllcpide Charinc, mc meo ludo lambcras. Si'c 
p. ^78. n.4. L. TROPHIMVS. AVG. LIB. A. VESTE. eni,n cx fcMis veieribus refliiuit Tumdus. Vcberari auiem et vabuUre 
ITEM. A. LAGVNA. fe fuo ludo feruus dicit : eisdetti tnim appctitur ioeis, quilius laclfmerat 

LAGVNCVLA, ac. f. Dimin. [A«yi,v/S«v] Parualagena. Cic. LAMBO, bi, itum., grc. Z>"XliK". A^A] Lwgcre linTua ali- 

Att. 6, I In his inuentac fiint quinqiie lagunculac matronarum, in qui- quid fuaiiittr tatigere, vt ftlent canes Inlienies. Liicil Saf %( lucun- 
bus, etc. Sedefi locus dubius, vid. AGVNCVLA, PL ANG VNCVL A. ij dafjiie puer qui lambcrat ore placentas. Cic. Vcrr. ? ' %% Volufii 
Graeuius retinet Lm^xmQuXa, licet Hon ititelligere fe fateatur. Laguncii- arufpicis ct Cornelii medicj, et horitm canuni, quos triblinal nieum 
la paruiila Plin. Epift. 2, 6. Picatis lagunculis conderc Columel. vidcs lambcre. Lambcie cibos Coliimcl. 8, 17. Lamtnim mufcae 
la, 38 cxtr. Martial. 14, 67. Virg. Aen. 3, 574 Attollitque globos nammarum, 

t A G V N C V L A R i S, e. Ad lagunculam {ertinens. Lagiincula- et fidera lambit. Hyperholice aixit. Metaph. Je jiuminibus. Hor. 
ris pix Marc. Emp. c. 56. «o Carm, i, 21, 7 Verquac loca fabulofus Lambit Hydafpes. 

LAGVNCVLVS ititer belliiria videtiir referri a Statio Silu. i, 6, lambens, eniis. Ouid. Met 3, 57 Triftia fanguinca lambeit- 

17 Molles Caioli Lagunculique. Geuartius pittat liba ftiijfc frma puc~ tcra vulnera lingua. Catcllac lambentcs Martial. 3, 82. 
rorum; Caiolum enimeJfediminutiiiurnCan, Lagunculum <i.7/r»; Lago- LAMBlTO, 3re. Frequent. [AiJjr™] Solinus 15 Aegyptii cancs c 

nis, celebratae furmae puert, //1? ^ki/ Plin. 34, 8 f. 19, 17 Lycifcusy7,7/«/7- Nilo nunquam nifi currentes lambitant. 

riui fecit Lagonem piierum fubdolae ct fucatae vernilitatis. £/ Mar- 2J L A M B i T v s , us. m. Aurel. Vift. de Orig. gcntis Romanae c. 20 
tial. 9, Ji. ScJ Turnebo flacent Luciinculi, vbi vid. Liipam prinio lambitu pueros deterfiirc. 

LAGEOS,i. f. [Aayt/o?] Vua, qiiac Latinc Lcporaria dicitur LAMBRVS,i. m. [Aiif.iffoc] Fluuius in Cifalpina Gallia, quem 

Seru. ad Virg. Georg. z, <)i Et paflb pfithia vtilior, tcnliisque lageos Padus defert in marc Adriaticum Plin. 3, 16. et 19. W que , 
Tentatiira pedcs olim, vinfturaque linguam. Scruius. Lagea Plin. lambrani, orum. m. pl. [ Aa,j(3?«vc./ ] Acculae. Suet. m 

14, 3. et Macrob. Sat. 2, 16. Add. Ifid. 17, ^ 30 Caef. 10 Per Lambranos ct Tranfpadanos du.fit. 

LAGO,inis. f. W«-*->, quam aJiqui Echitenvocant, aliiLaginem, lamella, vid. lamina. 

nonnulli Tenucm fcammoniam Plin. 2.j, ly. LAMENTOR, ari. [a/'«4«, ^^vtu, Km6a, o5i/W«', oM^tiv^oitnti} 

LAG6lS,ldis. f. lAxyuk^ Genus pifcis. Hor. Serm. 2,2,22 Nec Voce querula , ttiftique orati.ne damnum ac dolorem tefiari. Cic. 
fcarus autpotcrit peregrina iuiiarc lagois. de Orat. i, 2.;5 Lapidcs me hcrcule omncs flere ac lamentari coegiflet. 

LAGON, onis. Celebratae /oiOTrtc ^ttcr, de quo modo in lagvn- 35 Tcr. Andr. i, i, 94 Qiiia tum mihi lamentari praeter caetcras vifa eft. 
CVLVS. Martia]. % 'ii fua epigraimmtta cum illo comparat, tios fad. Conqueri adueriam fortunam, non lamentari decet Pacuuius apud 
nius BnitJ puerura (vid. Mart. 14,171) nos Lagona viuum, Tu ma- Cic. Tufc. 2, 50. Lamentari, Lamentatione Jignum aliquid mvnflrare. 
gnus luteum Gaure, giganta facis. Id. ibid. i, 75 Nam haec quidem vita mors eft, quam lamcntari 

L AGONOP NO S, i. m. Hiorumdolor, rm xayovm itivo;. ¥\in. poflcm fi libcrct. PaJ/iue, Apu\. Met. i^ fub. fn. Moerctur, fletur, 
20, 4 f. 13 Scmen eoruin toftum, ipfumque comraanducatum prodeft 40 lamentatur dicbus plufculis. 
ad lagonoponon. _ LAMENTANS, antis. Cic. de Orat. 3, 214 Matreiune vt mi- 

LAGOPVS, 6dis. f. [a«vo/«b«] Auis,quae in Alpibusvifitm; Per. fcram, lamcntanteraque videain. 
dix alha Jifla, de qua Wm. 10, 4%. Laudatur etiamMartial. y, sf^, i Si LAMENTATVs,a, um. Partic. [ w5t/f(ilvet, 5?.,vd3«« ] Fat» 

meus aiirita gaudet lagopode Flatcus. Sed hic leg. glaucopide, ficut diii lamentata Sil. 13, 711. Apul. Met. 8 extr. Coquus diu lamcn- 
VeriJJtme Joeuit Scaliger aJ^ Propert. 4, 3. Nam et modulus Syllabaepri. 4S tatiis lacrimis inefficacibus. 

mae repugnat, et qiiud feries erationis »liquid requirit, quod nemini tenie- LAMENT.^Tlo, onis. f. [3f?.o4, o5i/?./iS<] j^gritiido rum eju- 

re pulchrum videatur. ^ i Ligopus^ herba pedis /eporis Jt. latu , w ^n;/ Cic. Tufc. 4, IR. i/i,3oc. '3 Sed illa lugubris lamen- 

militudine difSa. Plin. 2g, g. tatio, fletusque raoerens, exeoeft, quod, etc. Lamentatio Iere« 

LAGOPHTHALMVS, i. in. [Aay<a<$3«A/iec] Genusmalieji miae Ifidor. 6 , I. Moefta lamentatio Sen.Hippol.8j2. 
apud Cclfum 7, 7, 9 quoties inaliqua curatione plus aequ» extija cute,vel S° lamenxatvs, 11.«. m. Apul. /'«/;/."/./»•. AVp hiwet Index Flor, 
/»//<« (■/»«/« f.vra»/, vt oculus non contegatur, A lepuribus diltum, qtii L AM E NT A TO R , oris. m, Glofl. Gi. Lat. 9f«.>(Tr;«, Lugubris, 

apertis ociiHs dormiye confueuerunt, quiim Juperior fnlfebra non dejcendit. lamentatoi'. Glofl". Lat. Gr Lamentator, 5fM.^T»'?. 

L AG OTROPHIVM, i. n. Z,fpa;w;tt;M. Coliim. 8, I. L.^^M ENT AR 1 V S , a, um. Adj. [3f.)vw5«] QuoH lanientationem 

LAGVNCVLA, vid. 1. AG EH A. adfert. Plaiit. Capt. i, I, 28 Qiiae acdes, lamentariae mihi funt. 

T A T ^^ Amiquum. 

L' ^ * LAMENTABII. IS,e. [ 5?>)nu Ji,« , |ae/i)r7j« ] Digntim /amentatiotte, 

tAlCVS, a, um. Adi. [AalKJj] Budaeus, Vrofani dieli Junt, qui Virg. Aen. 2, 4. Troianas vt opes, et lamcntabile Vegnum Eruerint 
faeris initiati non erant : quod Vir§. Aen. 6, zsi. fgnifcat, quum inquit, Danai. Carmcn lamentabile Stat. Silu. 5, 3, i. Comploratio la- 

procul 6 procul cfte profani, Condamat vates. A';/w<' Laicos vo. mcntabilis Liu.3, 47. Decus lamentabile Stat. Theb. p, i/-!. Cic. 

cairiis, qua/i Populares. La.icum enim vulgt Attrel/abile fignifcat: ficut 60 de Lcgib. 2, 64 Pofteaquam, vt fcribit Phalereus, fuaiptuofa fieri 
Sacruin .■licitur et Sandlum, cuius tai^u populo interdiflum ejl. Sic ac. funera et lamcntabilia coepiflcnt, Solonis lege fublata funt. Geinitus 
cipiuntm- Laici panes i Regum 21 ad Sacrorura differentiam. Et Eze- lamentabilis Cic. Tufc. 2 , 57. Tributum lamentabilc Ouid. Met. 
chiclis vltimo. //. Suhjlantiue : viJ. TertulL Exhort. Caftit. cap. 7. g, 21S2. Vocc lamentabili deploraie Cic. Tufc. 2, 32 c. 13. 
«Praefcript. c. 41. _ LAMENTA, ae. f. "pud vetercs , fro Lvnentat::ine. Pacuuiug 

L A I s , idis. f. [ A«5« ] Corinthia meretrix, ob elegantiam , venufta- 6$ Hermiona , Lamentas , fletus facere compendi licet. Nonius 2 , 4^3. 
temque formae grandera pecuniain demerebat: conucntusque ad eam lamentvm, i. n. [k»'(i>,.£«!, ^f^i-o.] Ipfa /nment.^iio. Cic.de 

ditiorum hominum ex omni Graecia celebres erant: ncque admitteba- Seneft. 73 c. 20 Solonis quidem fapientis elogium eft, ijuo fc negat 
tur, nifi qui dabat quod popofcerat. pofcebat autem illa nimiumquan- velle fuam niortem dolore amiconim , lanicntisque vacare. Idem pro 
tum. Hinc, ait &/;'</», natiimefle illudfrequet>5 apudGraecos adagium, Milon. 34 Sine cantu. fine ludis, fine cxequiis, fine lamentis, fine 
B xavri; av3fJ{ N Ki?/v3»v J^' tAbc quod fruftra iret Corinthum ad 70 laudationibus, fine funere. Dedere fe lamentis Cic. Tiifc. a c. 21, 
Laidcm, qui non quirct dare, qiiod pofceretur. Haec GeU.i, 3. vbi flura. ' viJ. DEDO. Tefta freinuntlamentisgemituque Virg. Aen. 4, 61S4. 
Prvuerbium ittud ita exfrejfit Horat. Fpift. f, 17, 36 Non cuiuis homi. LAMIAE,arum. f. pl. [ A /.(./(» ] MiiHeres, quae Jlrigum injiar, 

ni contingit adire CorinthiiSD. Multis Lais amataviris Ouid.Araor. infantium Janguinem Jugimt , fiue ipjae adeo Striges. Hor. de Arte 
I, y, 12. al. Procis. Poet. 340 Neu pranfae lamiae puerum viuuni cxtrahat aluo. Lamiae 

LAIVS, i. m. [A/i/oc] Thebarum rex, Labdaci Jlius, et Oedifi ys tiwies , etPeaines Solis, aniles fabeUae. vid. /«PECTEN, De qui. 
pater, ex locajit Creontis Thebani Jilia. F/V. Stat. Theb. 1, 296. « 2,66. buscunque nocentibus muliiribus vjiirpatur Apul. Mct i p, 110, 3- et $ 

p. ,(5^^ (5. ^2 Lamia cagmmen Aeliorum Remae. Hor. 

L A L Carm. 3, 17, t Aeli vetufto nobilis ab I.amo. 

LAMIANVS, a, um. Adi. Horti Lamiani Cic. Att. 12, 21. 

I. A L A G E , es. f. Nomen pue/lae apud Hor. Carm. I, 2i, 23. 80 l A M i N A , ae. f. [ s'a«o-«-.. , »Aa?] Tnuis tabella, cuiuscunque ma. 

LALETANl A, ae. f. Hijpaniae regio : inde teriae. Liu. 23, 19 fW. Etiam tria figna eum titulo laminae aeneac 

L al E T AN V s, a, um. Lalctani populi : « Laletanum viniim, infcripto, Maiiitium pro militibus, qiii , f/r. Cie. de Lcgib. 2, 58 
magis copia quam bonitate laudatura Plin. 14, irt. c. 23 Ad eain quura laraina cflet inuenta, et m ea fcriptum, UOMl- 

L ALi s I O, onis. m. [a<.a/o-<«»] PiiIIus eji onagrorum. Martial. 13, NA HONOKIS , ea caufa fuit acdis huius dedicandae. Fulua la» 
97 QLium tener eft onager, folaque lalifio matre, etc. Plin. 8, 44 «j mina Ouid. Met. ii, 124. Argenti leuis lamina Id. Faft t, 2c.g. 
Onasri in PhrygiaetLycaoniapraecipui. PuUis eorum ceu pracftanti- Enfis lamina dimiuit Oiiid. Met. 5, 17?. QjioJ dtximus Laininam 
bus faporc, Africa gloriatur, quos laIifio:ics appellant. eg'e cuiusuis materiae, frs^bari facile foiejl, v. g. Plin. 16, i5 f. 27 L ALLO,are. [V^-^'"] Videtur puerile verhiim f iirwtfiimie, quo Laminas aceris arhoiis mcmont. Ibid. 43 l- »3 aecaics (.<• ligno) 
nutrices bibf.e vel ladere 'exprimebant. Vi paTp^are edere fuaili iUa dia- laminas. Et ig, 2^5 f. 64 Laminas doliorum. ld.11,37 L 45 
/eflo notat, ita hibere lallare. Pcrf. 3, 18 Et fimilis regum pueris pap- 90 Vrorura cornua in laminas fcfta transluccnt Qjiin Aurnmi lammam 
:_..» D„r„:. _. - _ _' _ in . r ^ .r •■ ^ ' ^ .•/._.•.»,/...•. r^,.i /i....ol X.nrH 1.. 1 e( lA. Et de tutamine pare mimitum Pofcis, et iratus mammae lallare rccufas. Nec aiiter fro Cartilagine fofuit Cael. Aiirel. Tard. 2, I et 14. Et de futamint 
videtur fumftffe Hieronymus Epift. 2, 6 Forfitan et laxis vbcrum ««m Mollis lamina eji Oujd de nuce 95. In fnmis tamen de mctaUit 
pcUibus raater, arata riigis fronte, antiquum referens raammae lal- nome» hoc vjurpari certum cjl Sic Unnmsargenteis crepitant balte» 
lare congeminet. i. Iiflere faruulum mammae afplicitum repetita voce Plin. 33, '^ f- 54- Rcligare laimnis et clauis Cael. tiell. Ciuil. a, 
lalla iubebit. Interim etiam nteniam, Jiue cantiUjtionem et aUef/ationem QS 10 de mufculo. Laminae ;« injlnimento cainificis. flaut. AUn. ,, 2, 
Tnatriim atque nutricum , hoc verbo exfrimi, non neeauerim , quin ex eo 4 ftiraulos, laminas , criices tuxgit. Prudentuis , paflione Romani 
ipfo, quod lalla cecinit nutrix, dum inuitauil farmi/um ad /af/endum, v. 48^ Ncc fic iniifta laminls ardct cutis, Vt febns atro fe "e vcna» 
qiiidquid id efl verhi, ortum videtur^vid. m„x LALLVS. e.vedit. Cic. Verr. 5, n5a c «53 Qiud , qwsm igncs, candentclque 

L ALL V S, i. m. Deus fuijje videtur, qui praeejfet naeniis iUis bal- laminae, caeterique cruciatus admoucbanturj T 4 Lamna, 

bis, quas nutrices pueris occinunt , et ptieros reddere cogunt. NuU» enimioopro Lamina, «/>»// Horat. Carmin. 2, 2, 2 
/iteraeJl,quamfac!/iusJoneiitfueri,qumn/ambda: quin riiam eiusfreqiien- Nulliis argento color cft aiiaris 

tia Jiimnum inducebant. Ai\CoT\ius ,.'e filio Probini Epift. 16, 91 Nutri- Addito tcrris, inimice laranae 

cisinterlemmata Lalliquefomniferosraodos. Haec rBrMf^H/^A/c)/. ig, Crifpe Sallufti: nifi temperato t«- p r ti rin TJi 

34, SedprobabiliusSciilig.AuJon.Lcfi.2,11. froipfanaenianiitricumaccifit, Splendeat vfu. . ArZmil!!]- 

qualuerisiaducum jQmntis Jubindehes re^efendo Lalla.Ialla. VndeUWw lojranampro Rudi et infabricata ujatcna pofuit ; perquoangnatneni 

C a iben- 23 L A N L A N 24 

»er habere abfconditas et fine vfii pecimias. Candente larana ventres Hor. Epift. i,i!!, i;. eji De niil/o contcndtre, vt fUine fint an lana ca. 
nepotmn vrere Hor. Epift. .,15, 36- Crepitante Imnna audnnt roni- frarum. _ l.nna non t.ntum de ouihus duUur, Jed cU alih ettamqui. 
tnm cuftos //dWr/V»;». Senec. Agamem. g;,". ./.'./. Vitrmi. 7 , 9 i»A/. Imulam amm.l.hus et arbor.bus. Ul|uan m 1. bi cui iana. $ Lana 
LAMEli^v ae. f. Diniin. [ iAafff.aTiov] Vitruuins 7, 3 Spccu- leg. tt. _ Ue legatis et hdciconi. 3. Lana lcgata etiain leponnam lanam, 
lum argcntenm tcmii lamella duaum. A.UI. ib. c. 12. Seneca Dc bre- S et anferinara, et caprinam credo contineri , et de ligno, quam Graeci 
vitate vitae c 12 Maioiem dienim partera in aeruginolis lamellis ffioSuAi-v appellant. /» eaden, lege etiam memtiratu,- Lmi fafia , m- 
confumit Add. Id. de Beat. Vit. c. 2i. . fefta, neta , fucida , lota , tincla. It. $. 12 Conftabat apud veteres 

\MEliviA ae f. <?///((/ Dimin. Petron. c. 57 Glebiilas emi, lanae appellatione verficoioria non contincri. 
lamellulas paraui. /'. airrus, 'et ..r,„,n arge^iunujue. LANVLA, ae. f. Dimin. Celf. 7, 27 Teniiefque carvnculae 

L \ M N V i A ae. f. ,.//•:/./ Dimin. Tcrtull. de Coron. c. 12. 10 lanulis fimiles. 

lVmivm,'!. n. l'rticae ge„us: ^/^ /y«o Plin. 21, 15 Qi.iae inno- L A N A R l v S , i. m. [hVoko(/o«] Qui lanam curat. Plant. Aul. 3, 

xiaclVmorfu carens,' lamimnvocatur. Add. «.22,14. ? ' 54 Stat fullo, phrygio, aurifcx, lanarius. £/ Infcript. apud 

LAMFACO, inis. f. He,ba , Apnl. de Herb. c. 97. Rcmef. Clafl: 11. n. 96. M. SILANO. M. L. SYRO. LANA- 

LAMPAf, adis. f. [A«,./Tac, 3««, $»^0 Graeca diSiio, quae RIO. tfif.Bf>o«, lananus Glolf. Gr. Lat. 
ttcbnu,» pcnfilem fignificat. Virg. Aen. 9, ?:;; Princcps ardcntein con- i; LANARIA, ae. [7t>K':>ii,v] Herba et radix , ^i/ae « Struthitim 
iecit lanipada Turniis.' Plaut. Men. J, 2, 89 Lampadibus ardentibus Graeco nomine dicitur. Plin. 24, ig f 104 Herba lanaria ouibus ieiimis 
illi oculos exuram Ter. Adel. 5, 7, y Mifia Iiacc face, hynicnaeum, data, laftis abundantiam facit. Columi 11, 2, 3; Oues Tarentinae 
turbam larapadas, tibicinas. ColumeJ. 12, ig Ferreis lairpadibus radice lanaria lauari debent , vt tonfurae praeparentur. Plin. 19,3 
ardeiuibus calefiunt. Acnea lampas luuen. 3 , 285. Clara lampas f. 18 Qiiae vocatur radicula lauandis lanis fuccum habet, mirum 
Stat Theb 10 121 Corufcis lampadibus denfum funale Ouid.Met. 20 qnantumconferenscandonmollitiaeqiie. Vid.omninoRbod. ad'i,zti\>on.l'A 

12 '247 " Igniferae lampadcs Lucret. 2, 25. Vacant igne lampa- Struthii, quod eft radix lanaria. 

des Oiiid de Pont 3, 3, 60 ^2 Tronsfertur ad ulia. LANARiS,e. [«Voto«o?] Quod lanam gertt. Varr. dc R. R. 4, 

Sic de meteoris Plin. 2, 26 Dtio genera faciunt : lampadcs vocant 9, 1 Nos qiii pafciimis pectis lanare. 

plane faces- alterum bolidas: quale Mutinenfibus malis vifum eft. LANATVS. Adi. [Aa:x»»'«;, fiaMwTi?] Qutd lanam hahet. Lana- 

Lunaris lampas Stat. Thcb. 10, 277. Add. ib. v. 121. Pbocbea 2," timi pecus Columel. 11, 2. Plin. 17, 22. Oues lanatae Columel. 7, 
lanipas Virg Aen. 4, 6. Rutilantem attollens lampada Titan Sil. 3- Pdles lanatae Columel. 6, 2. Lanata pellis non nimuim tonfa 
12 648 Dies orta luftrabat terras lampade Virg. Aen. 7, '4». Scribon. go. Vites lanatae, Aniineae diflae , quod canefca,u foha lanu. 

i'3 Lampada curfu tradere, frouerbialis metapho,-a , pro eo q-.u.d ,jl , gme Columel. 3,2, li- Luponim (^pifaum) laudatiffimi, qui appel- 
Partes fuas a .aji fiiccejjionc in alium atque alium transfcirc I.utrtt. 2, laiitur lanati a candore raollitiaque carnis Plin. 9 , 17. Comfar. Lana- 
77 Et quali ciirfores vitaY lampada tradiint. De a,ii„u,niib.!s .i'\it , 30 tiore canitie folia Plin. 21, 20. 

qtiae fuccclfwnc prupngc.ntur^ vit.t per vi.cs ah aliis in alin t.ansf.ifd. LANETVM, i. n. Veftimenti genus ex lana fuccida confeftum Feftiis. 

Perf. i5, 61 Qiii pnores' cur me iii decurfu lanipada pofcis? .■/.'//. LANEVS, a, um. Adi. [I?f5e] Quod ex lana ejl. Plaiit. Mil. 

Varr. K. R. 3, 16, 9. Smnta eji metapbura a lainpadnni cirt.miine , 4, 4, 42 Caufiam habeas ferrugineam , culcitamob oculoslaneara. In- 
quod' Atbe,lis\eleOratum fuit Vefiis Panathenorwn , Pycnethiurum , ct fula lanea Virg. Gcorg. 3 , 487. Latufculuni laneum , /. f. Latitt 
Vnlcanaliortim ; in quo certa„ii,ie Priniiis facem dabat fccundo , jecundus 35 moUiJfmum Catid. 23, 10. Palliuin laneiim Cic. Nat. Deor. 3, 83. 
tertia; et Jimilitero7nne:,do;ieccurrentiumnumerusimpUretur. Vid. Vct. Trafta lanea , pro Laneis liciis, vel Laneis fannis, vel potius fro Lanae 
Interp. Perf 6, 6i. Vi>'i dofii ad luuenal. i;, 141. Plat. de Rep I. i. fr. glomis. Varro ap. Non. 3, 247 Etiam fuis manibus Janea trafta luini- 
LAMPAD-^, se. f. hie,n quod Lampas. Plaut. Caf 4, 4 , 16 ftrafiet infeftori. Turnebiis. Vitta laneaPropert. 3, 6, 30. LanetW 
Tene hanc lampadam. Conf. Prifcian. p. 758. '"pns , Pij'cis. Martial, 13 , 89 Laneiis Euganei Itipiis excipit ora Ti- 

L A M P A D A R I V S , i. 111. Qu' f't Umfada , aut Qui eam acccndi 40 maui /. lanatus , quod modo c Plinio declmauimus. 
curat K;V/. I. fin. C. de diucrf off. LANESTRIS, e. Laneus. Vopifc. Aureliano e.29LaiieftrepaIlium. 

LAMPADiAS, ae. m. Cometae genus. Plin. 2, 2j Lampadias LANiCia, ae. f. Laberiiu <//i«^/ Non. 3, 133 Mollis e lanicia 

ardentes imitatur faces. "" Attica veftis. ,.,„„,», c .a • , •.• 

L\MPAD10N, i. n. At flagrans, odiofa; loquacula, lampa- lanicies, li. f. Tertull. adu. Marc. 2, 3 Scd quia lanitie» 

dion fit Lucret. 4, 1158. /T/Z (//W««/;«»w G>«a«m « Lauipas, w -/?na- 4J renouata hacc corpora veftit. 

teres dicunt , niea lux etc. L A N-l C I V S , a , um. Arnob. 5 p. 174 Cuftos gregis lanitil. 

I AMPADO, onis. ni. Bulbus. Th. Frifcian. de Diaet. c. 10 lanitivm, fiue quod reSlius futamus , LANICIVM, i. n. 

Btilbi, id cft lanipadones dcficcatiui funt. [ If /»?'/'*, T«Aa!7.«f 7/«] «"/V//^-, ficut a Fuga, Effugium ; tejie Seiuio 

LAMPETIE, ae. Vna Phaetontis Jorormn,in arboremfiuceiferacem «// Virg. Georg. 3, 384 Si tibi lanicuim curae , prinium afjiera filua 

wH/tfM Ouid. Met. 2, 349. a fil^ore f. fflendore diffa. 50 ^tc. Arnob. adu. gentes 7 p. 222 fin. Putor qiii ex ardentibus fetis, 

LAMPEVS \. ra. Alons cjrArcadiae , tcJiePVm. 4, 6. ex agnorum laniciis, gallinarumque de pliimis , tollitur. Plin. 6, 17, 

IAMPI\ 'ae f. [AsiiT/M] Lluuius efi Arcadiae, cuius meminit Primi funt homimim , qui nofcaiitur , Seres , lanicio filuarum nobiles, 

Stat Thcb 4', 290 "cadensquc iugis Lampia niuofis. al. Lampea. perfufara aqiia depeaentcs frondiiim canitiem. Add. Id. II, 33. Colum. 

LAMPON, onis. m. Panchatcs , Pehn..> , ct Camphnfus , nvmina 7,3- ^^^rMcium, non tu7,, Curam Unae /ignificat , quam lanati ficerls , 

funt enuerum afiud Sil 16 334 Dc Lamponc J'crilit boc mu.io : Euo- 5; vt ex Arnobio affaret,Jic fotbente 8 p. g Numquid in culpa natura 

lat ante omnes rapidoque per at;ra curfii Callaicus Lampwi fugit, eft , quod laniciis extiilit importuninimam belluam? /. ouibus lufum. 

itc InicrpyeterisCandidumvcl Splcndidu,,:. Iterum p. 12 Lanicia ciirent veftra numerofis foetibus multiplicari. 

LAMPSACVM, i. n [Aa/^+:»xo«] ante Pityufa vocata, ciuitas L A N i C v T i s arics Laber. <//>. Tertull. de pall. i. 

eftBithvniae in Hfllefponto, //^ //"«/'/«/<'"'« Cic.Verr. 1,63. L A N l F l Cl V M , 1. n. [xa/affiafv,'»] Lanae ofificium. CoIumeL 

LAM-PSACINVS a um. Adi, [ A.~fi^J.ax;)vo!] Cic. //>/'. (So «» in Prooe"'- Niinc vero quum pleraeque fic luxu et inertia dcflu- 

LAJiPSAClvs a' uni. Idem qiwd Lamffac.nus. Martial. II , ,2 ant , vt nc lanificii quideni curam fufcipere digiientur. EtApul.Met.j 

Tanta eft quae Tit'io 'colunina pendet, Qiiantam Lampfaciae colunt p. 219 Ego niifera et pernox etperdia lanificio iieruos meos cofttorqueo. 

puellac. VcrfusLampfaciiis, ^ro .SW//./<:/ /•'„////<//«. Martial. n.17 L A N I F l C V S , a tira [ ff/«fT,i«, r/,A. <r.«f}it, «Vovos ] Qui 

Nam mea Lampfacio lafciuit pagina verfu. ^«»«^ ">*">• exeicct. Martial. 6, 58 Si mihi lanificae ducunt iion pulla 

lAMPslcvs, i. f. IdeiM quod Lamffacum. Valer. Flac. 2 , 623 65 forores Stamina, nec furdos vox habet ifta deos. Add. Id. 4, ,-4. 

Tranfminaque puppi Lauipfacus, etc. Anis lanificae do61ifllmiis Claiid. in Eutrop. 2, 382. Mamim lanifi. 

T AMPS \N '^ V. I APS-iNA. ^3111 imponcre penfis Tibul. 2, i, 10. Lanifica fumma Fcftiis in 

LAMPYUls,'idis. f. [A*/zTi't'l:] Gcnus vermis , de quo fc VWn. Gaia Tanaquile. Lanificus, f(//H ^«////«C! Lanificus ftamini» luiien. 

11, 28 Lucciit ir,nii)m'modonoch., laterumetclunium colore laiipy- 12,, 6^. Poteji ta,ntn et aliter conjirui. ., ^ ^ , 

rides mincpcnnarumhiaturcfulgcntcs, nunc vero comprcmiobum-70 L AN l FE R, gra, grum. Adi. [ f? ,»(pof oc ] Quod lannm fert. Plin. 

bratac noii ante matura pabula , aut poft dcfecla confpicuae. Md. 13, H Aethiopia Aegypto contermina infignes arbores non fere habct, 

jj ,j '26. praeter laniferas Vid. lana. 

'la'mvs, L m. Eqiiiis ^enerofus apiid ^W. 16 , ^"JJ^ Tuni Laiiius LANIGFR, gra , grum. Adi. [jfioifiifoc] Idem. Plin. 12, I» 

et Sicoris piolcs bcllacis Ilerdac. ^ 2 Laraiis etiam filius Her- Eiusdem infulae excclfiore fiiggeftu lanigerae arbores alio niodo, quam 

«///> fAT Ow/>/-/7A' Ouid. Epift. 9 , ^4. ' 75 Serum. Laniger <;/l/e/»/^ //? /?f/»o Phaedr. i, i, 6. Inmimeris cffoetu» 

LAMv"RVS,i.m.i/jf«/««/H/)//4-/"«H;Gf««j-. Plin.32, II. Ouid.Fragm. laniger annis Oiiid. Met. 7, 312. Greges lanigcros agitare Virg. 
Halieut. v. 120. Georg. 3, 287. Oues lanigerae Virg. Aen 3, 660 Pecus lanigerura 

j^ /^ jvf Acciiis «/);/// Cic. dc Diuin. i, 44. Peciides lanigerac Virg. Aen. 3, 

642. Vellus lanigerum Ouid. Epift. 18, 144. 
I .^ N -"^ , ae. f [s'f/ov, A/S;<vvi] Pili tenuiores tt longiores , quales go LANILVTOR , /f/o^rAiIri); Glolf. Lat. Gr. 
««/■«);;. Lnna ci telaviftumqiiaeritareTer.Andr. I, I, 48. '^ Cic.de Orat. LANIPENDENS, laSnHW V»»' Gloff. Gr. L?t. 

.2,277 Qiiando ad me vcnis cuin tua colu et lana 2 Ad hominem mel. LANIPENDIVS, 5-«9/<8;»;o« if/«»v Gloff. Lat. Gr. 

temdiflun,. Glonius lanae Hor. Epift. 1 , 13 , 14. Aiirea laiica tc//;« L AN I P E N D i A, ae. f. Quai lanam fendet et dijiribuit. \. ^^, V. 

aureum Prop. 3,9, 12. ct Ouid . Faft. 3 , 876. Mollis lana Virg. de donat.^ inter vir. ^ ^ ^ 

Georg. 2, 120. Pe6lita laiia, r/V. Peflitiis /■» PECTO. Sordida gj LANOSvs, a, um. [ Joio^i/VaAAoc, j^/«i)}« ] Lana abunJans. 
lana Ouid. de Arte Am. 3, 222. Succida lana luiien. Sat. ,- , 24. Columel. 7, 3 Eliges bimam vafti corporis, ceruice prolixa, prolixi 
Scribon. 41, 47. et farp!us. Sulfurata lana Idem 43. Tinaa villi, nec afperi , lanofi et ampli vteri. luuenis lanofo barbitio genas 
Biurice lana Ouid. de Arte Am. 1, 251. Tonfae lanae Hor. Carm. inumbrans Apul. Met. 5 p. 162. De armentis vfurpatur Pallad. i, 4. 
5, 15, 14. Carpere lanain, vid. C A R P o. Duciint lan.is aut LANITONDIVM, I. n. Oues aeftate lanitondium patiuntiir 

ftamina pollice verfantOuid. Met. 4, 34. Excolere rudes lanas Oiiid. 90 Scholiaft. Horat. Epod. 2, 16. 

de Arte Am. 2, zzo. Faccre lanam Lucret. j, 1553. Fucatur lanositas, atis. f. TertulL de Pallio c.3 Mufcofae lanofita- 

alba nec Affyrio lana vencno Virg. Georg. 2, 46^. Inuerteie alben- tis conchae. 
tes lanas niuricc Sil. 16, i(59. Inuoliiere niueani peiifis lanani Ciaud. lanvgo, vid. infi-a f. L 

in Eutrop. i, 276. Medicata lana fuco Hor. Carni. 3, 5, ig. Men- lANCEA, ae. f. Alatitudinefe,-ridiflaejfi,velquiaGraece\6yx^ 

tiri varios difcet lana colores Virg. Ecl. 4, 42. Molli.e lanam ^j dicitur; Teli genus Ungijfi"'um. Hiffanica diflio efi ^ non Latina , vt 

Ouid. Faft. 3, 8i7- Tingebat bibulas miirice lanas Ouid. Met. 6, 9. Gell. ait 15, 30 extr. ex Varrone. Sueuis hoc vocabulum tribuitur m 

TradVare lanam luftin. i, 3. Trahercldnam luucn. 2, 54, Oiiid, Sifenna Hift. I. 3 ap. Cafaub. ad Struboti. L i- Fcftiis, Lancea a Graeco 

Met. 6, 19, de Arachne, difta, quaui illi Aiyx'»»' vocant : aoVjex enim hafta , et a«vx'tk« fatellcs. 

Taiitus decor adfuit arti , Plin. 15, 30. Tacit. Hift. 3, 27 Disic6>am fiuitantemque teftudinem 

Siue rudem primos lanain glomerabat in orbes, loolanceis, contifque fcnitantiir, donec disicdta compage fcutoriim exan- 

Seu digitis riibigeJiat opus, repetitai]ue longo gucs profternerent. Felix lancea Lucan. 6, 190. Quae non aierrat, 

Vellera raollibat ncbulas aequantia traclu; Jed defiinata ferit. Domitianus af. Sucton. lo Salluftuim Luculluin 

Siiie lcui teretein verfabat pollice fufiim ; Britanniae Legatum inierfici iujfit, quod lanceas nouae formae appellari 

Seii pingebat acu ; fcires a Pallade doaam. Luciilleas paffiis effct. Venatoria Apul. Met. I fr. Idem Met. 8 p. ^03, 

Qjiihus fraecifuas fartes lanifcii Poita exflicat. De lana caprina ri«ari loj 10 Equi popiites lancea feriens aroputat. Stiam hic dt venatu fermo ejt. 35 L A N L A N 26 

cJ-^^'":".'-^' "?; C- °'"""- Capitol Maxim. lun c 4 Lanceola p, 15, 4. Scmina nequitiac langi.idiora facit Oiiid. Amor. 3, 4. 10 
fina elt fiilimne. Vulgat. i Reg. 18, 18 baalitae incidebant fe luxta VinalaMgiiJdiorapronicie Hor. Carni.3, 21,7. Vnltiis Qiiinft 11 5 i<o 
rituin ftuim cultris ctlanccolis. iangvide. Adu \u-r6.u- vaa-ii] CunfUiuei n'i>l'i'ie-itr 

I. A ^c E O L A T V s a , um. Plantago lanceolata Macer. 2,3,5 otjofe. Columel. 11, > Hoc igitur cullodn c oportct viliiaim , ne fta' 
Qiiod folMs vt lancca fiirgat acutis. „ , „ ^ . S L'",',»P''''"'' '">•■«■• ftmilia ciinftanter et languide piocedat. W,L'. Caef. 

LANCro, .Irc. Lanceam mittere. Tertull. adu. Mari;. 3, 13 Qui Bell. Gall. 7, 17. Hirt. B. G. 8, 18. Vou.par. Plin. 37 7 Qui 
ante norint lancccrc quam lancinare. Conf, Idcni adu. liidacos c. 9. laiigiiidius et liuidius luccnt. ' ' ' ' ' ' ■ il^l ^ 

Imvm interpretatur fcr Unccs cxhau:ue I. A NG v I D V L V s, a, um. [„W,u3e«] Dimin. Somni langui. 

LANCEATVS, a, um. [ao>.j;""<J Lancca armatus , vt ViiLK\m\% duli Catull. 61, (6j,) 33,. Coionac languidulae Qiiinflil 8 5 rt^. 
etc. Sed Lanceatus, Partic. Wu li.nceae nccntus. Firmiciis. QjiHim. 10 LAXGVITVDO, inis. <; I.ANGVITAS, 5tis. f. ' Gloir. Gr. 
que habiicrunt horcfcopum in xxi partc Tauri, lanCcati nioriunmr. Lat. kifaiiix, Languitudo, languitas. 

L A N c E A R I V s , i. ni. [ K<,yxo^H<"i J iiL"' l<>'i"<"» S"''- yi^- L A N G V K F A C 1 , erc. Cic. dc Legib. 2, 38 c. 1 5 Laneuefacit e<. 

Amniian. 21, ijf/ 31, 33. citaios. ^/. Languere facit. 

LANClNO, 5rc. [«T«v(^«,.,.'r7.i] Fcrire, laccrare. Plinii, L A N G v l prc V S , a, um. Languerc fackns. Lco languificuJ 

34 Eft et voliicre canibus peculiare luum malum, aurcs niaxiiue lan- IJ Aufon. bcl. p.^jg. ilefdere, quod cum mjhi /.wQuorem inJucat hoir.iniOus 
cinans , quae dcfendi morfu non queunt. ^'1<I. Solin. 40 al. ,-3 In Alia L A N G v R 1 v M , i. n. bh-flii ffecies, ex Untis Jhie laneuriis falium 

locus eft, qiio prinio aduc:Uus fui tenipore cicoiiiae aduolant, ct eani, Plin. 37, 2 f. 11, i. "^ i> J 

quac vltinio adiicnerit , laiuinant vniuerfjc. L A N G v R i A , vij. L A N G A. 

lanctnatvs, a, um. Bona paterna lancinata Catull. 27, 15. LaniCivm, LANIFEr, l anifici vm, l anific VS 

Adde Sencc de Ira i, a. Id. de Breu. Vit. c. 12 et Epift. 32. io l A n i c E R. Vid. l a N A. * 

LANCInatio, onis. f. «/)«,/ Celfum. . . L ANI vs , i. ■ui'/ L a N i O, onis. m. [»f:ai!rwA:(,-, x?£«fva«, Lanio 

LANCInator, ons. m. Qui Uncinat. Prudent. Romano v. Cornarius, Lanius Glofl". Gr. Lat.] Qui c,„,ts vendit. A lani.mdii 
1057 Lancinatorcs gregum. fecoribm, iiuod eas comidat, lanlet,,.,c. Ter. Eun. 2, 2, 25 Concur- 

LANDlCA,ae. f. [xtoTcplc] Pars pudcndi imliebris, qunm ita nint laeti mihi obuiam cupcdinarii , cetarii, lanii, coqui. Cow/. Cic. 
defcribit Auftor Epift. Sorani ad Cleopatram, Intus quod a fuperiore 25 OlT. i c. 42. Liii. 22, rj. Martial. 6, 64 Omiiia crudclis laniiis 
parte dcfcendit in medio dida cft Landica, motum faepe tiiillatioius perconipitaportat. Inftiumcntum lanionis, PauHus ICt. \. ig. pr. IT. 
habens ex libidine. Exc. V. Gl. Landica «Kafai^v iv in E.\c. ex vet. de iMftrnCl. Add. Petron. Fragin.Trag. c. 39. *) 2 /<!i(/i- Plaut! 

Lex. p. 244 inter memira corporis bumani vbfcena Lamlica, (<xctfai.,v. I, 3 , 9S Lanios arcclfam duos cum tintinnabiilis, cirnifues i.ittUii^it. 
l'ulcanius fufpicatiir iof^iqxVvMtwtt. Sed terminatio &i, cjl dimiautiiia LANIENA, ae. f. [ k(ie<utw*iov ] Officina,in ijiui Jiiint et ven',un. 

nouae Graeciae. Landira legendum coniicit AUrtinius, non intpnbante 30 tur carnes. Plaut. Epid. 2, 2, 15 l'er iiivropolia ct lanienas , circiim- 
Vofio deVit. Sei-nion. Conira funt , qui Ciceroni ipfi trilniunt ; et ad que argentarias. Aii.,c Ttrtull. de Aniiiia c. 33. /// ttiam ^,c.-us 
Landicam refpici putant Fam. 9, 22 Hanc ciilpam maiorcni an ILLAM iffe lanl niHli ; vnue .Medicormn fefii^ , Laniena Hippocratica a Prudent. 
DICAM? potuit obfcenius ? Non, inquis. non eniiii ita fcnfit. rf/aVar Roinan. v. 498. 

Non ergo in verbo eft o;5/<f«;V/7j-. Vid. Valtfiana p. s>2.. Scd aliis re. L A N E A , w/ L A Nl A, ae. f. Idfm qiiod Lanieni. Liu. 44, i(J 

eentis barhariae nomcn yidetur, et plnne nvn id fgnifcare , qw.d dixi- 35 extr. Laneafque et tabernas coniuntaas in publicum emit, Seu legitur 
mus , fed icffion proprie difinm foculum , ferramcntum , cui inipujita , yt-<?/aj- lanienasque. 

tanquam crati, lign,i propter aeris ab infiriori paite nccefhm facilius LANiGNVS, a, iim. Adi. vt ah Abiete Abiegnum, a Larice 

anleant, fcribendumque Landiram, ciim fit Gallorum Landier, quem Larignum , fic a Lanio Lanignum pro Lanionio v,t,rcs frmaiunt. 
fubicem /. ftibiicein focaritim interjiretetiir Budaeus. Sed pvterat alieui Varro, Hoc interuallo priinum foienfis dignitas creuit, atquc ex ta- 
eti,im Landie GalLrum, et Itulorwn Landii et Landrica intnentem venire. 40 bernis lanignisargentariaefaaaeNon. 12,55. Cimf. ru,ncU.A »«/.14,19. 

LANEVS, vid. LANA. L A N I O N I V S, a, um. [ x(.nif>iKJ< ] Adi Ouod iid Unium per- 

LANGA.ae. f. Genus anim.ilis , qiiod alii Lqnguriam vocant, quam tinet. Vnde Lanioniae menCae, ■ in qu.ius fcinnitur car . Su«. in 
dicunt ciica Padum inueniri. Plin. 37, i f II, I vlii de Lyncurio , Alii Claud. c. 15 Carnificem ftatim acciri cum machaera, raenfaque lanionia 
dixcre langurium, et clfe in Itaha bcftias langiirias. Zcnothemis Lan- flagitauit. Via. ibi Cafaub. 
gas vocat easdem , ct circa Padum iis vitam affirmat. 45 LANI0,3re. liiiicsa, Mxqiicgu, citcgiTlu] Difindere. K(.»c.<,jr3 

LANGIA , ae. f. Fous eji in Neniaea ftlua Arcadiae , vt indicat GlolF. Lat. Gr. Liu. v, 1 Placari nequcant, lufi hauricndum fingui- 
Stat. Theb. 4, 728. ^ nem, laniandaque vifc.?ra noftra pracbueriimis. . Lanidre dcntibus 

LANG VOR, oris. m. [Ta?itxf<^, iriJfEiric, (/«Aaxia:, mi3(io'r>)c] Pro- Li'i. 21, 51 f.wr. Dentibiisartus Virg. Georg. 3, 514. AmiCtustc:nies 
prie rjl Dtfe,Hus virium , et fucci naturalis. Vel me haec deambulatio, laniauit Oiiid. Mct. 4, 104. Ca^pilios ianiare Id. Ibid. 9, 154. 
quam non laboriofa, ad languorem dedit Ter. Heaut. 4, 5, 3. Plant. 50 Carnem laniare dicitiir lanius Paul. in I Qiiuin de lanionis iii prin- 
Afin. 3, 2, 28 Vbi faepe ad langiiorem tua diiritia dedcris 06I0 validos cif). iT. De fnnd. inftrndl. Corpiis laniare Ouid. Faft. 4, 2;?. Cri- 
lidlores <-fr. ^ 2 Pvetis' f„let pro nwrbo pont. Aquof.is lan. nem laniare Id. Mtrt. i, 350. Membra fua laniarc Ouid. Met. 14 , 1 ,5. 

guor, Hydreps Hor. Carm. 2, 2, 15. Difcedit languor a corpore M niduni laniant vcnri Id. Ibid. i, 60. Tiinicam laniare Ouid.de 
Ouid. Epift. 20, 3. Habet perpetuus corpora languor Oiiid. Tnft. 3, Arte Ani. 2 , 171. 

•8,24. Inficere animiimlanguore, w'</. INFICIO. Pcrcfns inul- 55 laniatvs, a , uiii. Partic. [ ^Vuvft^os ] Capillos laniata 
tis languoribiis Catul. 53, 31. Solutus iiiolli langiiore Ouid. Met. OuiH. Epift. la, 157. Laniatum meifit in vndie Id. Met. 7, 349. 
11, 648. Soluta membra languore Id. Met. 11, 612 ^ 3 ClalTis laniata Idem Epift. 7, 175. Corpiis tracMiim atqiic laniatum 

Languor, ad animiim transfcrtur^ pro Drbihtatc , defefiu , torpore , Cic. Phil. II c. 2. Gtnas laniata Virg. Acn. 12, 606. L.nf. |d. 6, 
ir.erti.ique. Cic. Off. I, 123 c. 34 Nihil autcm niagis caucndum fe- 494. Nauigia Sall. Fragm. p. $^l Curt. Sinus laniata' Clyinene 
nefluti, quam ne languori fe defidiaeqiie dedat. Idem Att. 14, 6 60 Ouid. Met. 2, 335. 
Vides languorem hononim. Ad,/. Non. 4, 283. laniatvs, us. m. [■/,ii/?<c, Imvxi] Cic. Tiifc. i, 104 c. 43 

LANGVEO, ui, cre. [oicS-svfw, oA:',o6fx;iu'] Dcfcere, infirmum Qiiid igitiir mihi ferarum laniatus oberit nihil fntienti ? Auiiini aut 
effe, difjohi. Languens vox Cic. Off. i, 133. Artus confefli canumlaniatus luftin. 41, 3, 5. Bclluarum laniatibus obicaare Arnob. 
languent Lucrct. 3, 960. Corpora languent trifti morbo Virg.Georg. i p. 14. Plin. g, 40 Laniatuque et latratu adaaum , vt coge- 
4, 252. Cor laiiguens Catull, 62, 99. Gratia languet Sil. 17, 361. 65 retur fateri fcelus. 

FIos languentis hyacinthi Virg. Aen . 11 , 69. Iftus fanguen» Lucan. L A N 1 A T i O , onis. f. Senec. de Clem. 2 , 4 In caedes hominum 

3, S7. lubar liinae ninibofiini languct Stat. Thcb 12, 305. Manu ac laniationes peruenit. 

ianguenti tenere aliqiiid Ouid. Met. 12, 31S. Membra languentia L A x l A R 1 VS, i. m. Idem qui Lanius. Vet. Infcript apiid Grii- 

Lucret. (S , 797. Pel.igi languentis recurfus Virg. Aen. 10, 588 '. "•'"'- ter. p. 1035. n. 4. C. NIGIDIVS. PRIMVS. LANIA.RIVS. 
qwUi, Vires in corpore languent Ouid. e Pont. 1 , 4 , 3. Languere 7° S I B I. etc. Huc eti.mi putius, qiiam ad fubjlantiuum l A N lAR l- 
e via Cic. Philipp. I, 12 c. 5. _ ^ 2 ^ .' animum quoque VM, n. fro Laniena , retuleiim loctim Varr. de R. R. 2, 4,3 

refertur, remijjum n ntctu , figritia elc. Languet auditor, non atten. . Qiiis enim noftnim fundum colit, qiiin fues habeat, et qui noi\ audi- 
dit, eaque ncc mouctiir Qiiincl:. 9, 3, 27. Langucre, Ti„ii,ium ,Jfe , erit patres noftros diccre, ignauum et fumptuofuni effc, qui fiiccidiam 
remifpus agere. Salluft. Catil. c, 52, 18 Si paiilliini modo vos languere in carnario fufpenderit potius ab laniario, quani cx domeftico fundo. 
viderint, iam omnes feroces aderunt. Incitat languentes vis fono- 75 L A NIATOR , oris. m. MixE/i^<£fioc Gloff. Gr. Lat. 
riim, et excitatos langiiere facit Cic. de Lcgib 2, =8 c 15. Id. in L a N l A TO R 1 VM, i. n.KffEo;rai;,H(,» Gloff Gr. Lat. M^xsWfta.ibid. 

Pifon. 8i t. 33 Nec dcfpero tameii Cquanquani languet iuuenttis, nec LANlSTA, ae. in. [o' t<3» (iOKif<;<Xa'.vwv >i/^vj7^s] Mngijler e$ 

pcrinde atque debeat, in laiidis ct gloriae cupiditatc verfctur) futuros inJ}itutor ghtdiatorum : quoU genus vitne fequi fcre f,,lcbant gladiatoresy 
aliquos, qui abieciuni hoc cadauer, Confularibus fpoliis nudare non vnde et dbertate donav : iiaque non miniis infa res funl , quain gladiato. 
nolint. Cic. de Nat. Deor. i, 7 c. 4 Nain quum otio langueremus, 80 iv.. Liu. 28, 21 Gladiatorium fpeftaculum fiiit , non ex eo genere 
et is effet Reip. ftatus. etc. Compar. Partic. Languentior ejl in hominum , ex qiio laniftis comparare mos eft, fcruorum, quiue ve- 
Priapeiis. ' nalem fanguinem habcnt. Conferre fe ad bniftaiii Cic pro Rofc. 

LANGVESCO, ?re. [5r!«faxf/<i^(»,a»ro(x«f«(M,x<«<,v»9f«tM] Z.fl«^afrf/«. Amer. c.6. Iiiucn. 3, 158 Hic plaiidat nitidi praeconis filiiis inter 
W/xrrfVirg. Aen. 9,435 Purpureusvelutiqmiin flos fuccifiis aratro Lan- Pinnirapi cultos iuucnes, iuuenifque laniftae. Aud. Marti.ft 11 , 67. 
gucfcit moriens. Cic de Fin.4,65 Hebesacieseftcuipiamoculorum,cor- 8d Sen. de Benef. 6, l;. Met.tphor. pro face et incltat.rc bclli .iuijis. 
porealiuslanguefcit. Luminalanguefcunt morteCatuII. 62, 188. Acde Cic. Philipp. 15, 40 c. 19 Qiiod fpedlaculuiii adhuc ipfa fortiina vita- 
animo, Qviina. 1, 2, 18 Languefcit mens in fecretis. Affeftus Id. 11, vit, ne videret vnius corporis duas acies lanifta Cicerone , dimicantes. 
3, 2. Cic. in Caton. 28 c. 9 Orator metuo ne languefcat fcnc6Vute. K/,/. ctinm Liu. 35, 33. ct Conf. Ibid. Gronou. Laniftae auium rixo- 
Cupido languefcit : h. e. Minuitur Plin, Epift. 2, 20 pr. Indiiftri.i fanira difli funt a Columei. 8,2,5 Qii' certaminibus praeparabant 
languefcit Cic. in Orat. c. 2. Languefcente colore in hiteum Plin. 27, 13. 9° gallos gnllinnceos. 

LANGViDvs, a, um. [«rovij«, ekAu7o?, na3foc, i,ir«i/f5.] Quod LANisTiTivs, a, um. Laniftitia familia Petron. Fragm. 

Innguet. Languidus vino, vigiliifque. Cic. Verr. 3 , 34 c. 1,2. Et Tragur. c. 4? j«<j;» Sueton. Aiig. 4^ Laniftarum familiam i-.ifrt/. 
in Catil. 2, 10 Vino languidi, confefti cibo, fertis redimiti. Aiira L a n i v i VM, yfef l a N v v i v m, i. n. [ a^it.ih.jv] Offidum 

languida Ouid. e Pont. 2,1, 2. Aiiaoritas languida patrum fac^a aniiquum Laiii, de quo Ciccro pro Mil. c.io. Propert. 4, 8, 3- ■"*' ^'"l- 
eft Plin. 15, 29. Cains languida Martial. 5, 25. Ccniix languida <>; Broucl:h. vt et ad 4, g, 48- •■'4, 9, i°- Sii. 13, 3&'4. <■' ?■''"■?. ^''•"'''f 
Stat. Theb. 10, 300. Colore languido herba in candidum vergente Drakenb. ed 8, 3<S3. Liii. 3j 2p Lanuuiiim m exilium abire lubetur 
Plin, 12, 12. Coronac languidulae Qtiin6iil, 8, 3. Conuiua lan- Volfcius. ^ 2 /» obfcenis ejje volunt quidam hoc nomen, 

giiidus Hor. Serm. 2, 4, 39, Idus languidus,'a./ Creber ofponitur et m.,liehre pudendum iiiieiiigHnt in verfu Prop. 4, 8, 4« Lanimii ad 
}'Un. n, -,7. De pulfu arteriarum. Igiiis languidiis Plin. 34, 8. Lu- portas heu mihi folus eram. Sedfinjia, nihil enim aliud Poeta, 
inina languida Catull. 62, 220. Oratio languidior Qiiinft. 4, i , 67. 100 ^a«w /r tota mente ct a^iitatione fuifje defixiiin i» Cynthia fua, Lamiuii, 
Cic. deFin. 2, 39 Vt tardam aliquam et languidam pecudem adpaftiim. vti fiitabat, agente , vt praefentium vuluptutum frufluin capere non 
Qiueslanguida Virg, Aen. 12, 908, Confilia Cic. Att. 10, ii. C£»v')<7^. /"#/. Via. B.ouckhuf. 

Cic. Qiiint. Frat. i, 2 Si qui antea aut alieniores fuerant, et langiiidio- LANIVINVs, et LANVVINVS, a, um. Adi. [Aawixoc J 

res, niinc horum odio, fe cum bonis coniungunt. ' Languidiori Hor. Carm. 3 , 27 , 3 Ab agro Raiia dectirrens lupa Lanuumo Liu. 8 , 

ftiidio in caufa effe Cic. pre Lig. e. 9. Ira languidior Plin. Epift.ioJ 14 Lanuuinis ciuitas data facraqiie fua rcddita cum co, vt aedes lucus- 

VOL. III. B r ^ q„P 27 L A O L A P 28 

nuc fofDitae lunonis communis Lanmiinis municipibus cum populo Pnam luucnal. 3, 326. Laoracdontiadae iii^i f,m( Troiam Virg. 
Rnm effet /h/J Sil n ^64. Atcr Lanuuinus Catull. 37= >i- ^'''^' Aen. 5, 28^- 

r° Fam Q 22 L A O M E D O N T E V S , a , um. PolTen: [ A«,iiiSmri<c? ] //«m 

'lanocvlvs i. ni. Qiii lana vitium oculi tcgit,-jMf!(;V Fcftus. laomedontivs, ef laomedontiacvs. Paftor Laomedonteus, 
Nenm: Utia i't fpon^ia vtuntiir ad Uefa , injlammala etc. Cunf.Cafaub. $ Varis Sil. 7,437. Troiae Laomedonteae luinius pcriuria' Virg. 
drt' Suet Domit c. 17. Gcorg. i_, 501. Vrbeni Laomedontcani, Komam intclligit Sil. 17, 4 

LANOSVS wV. LANA. e T}oiaius per Aeneam ortam. Heros Laomedontius Virg. Aen. 8, 18. 

lanterna wV. LATERNA. Pubes Laomedontia Id. ibid, 7 , loy. 

L A N V G O , inis. f. [ ittAo! , %'ioi , Aixm ] Te»era pHatio , a lanae 
fimllitudinc, qualis inadolefcentiiim genis, et inpomis quibusMtmcern,. \Q . L A P 

iur Columel. 3, 2, I2 Lanatam quoque Ammeam quidam maxune 

probant: quae hoc vocabulum non ideo vfurj^at , quod fola ex onmi- L A P A T H V M, i. n. [^iSTaSov] Herbae genus nitiltiplex. Plin,20,2i 

bus Aniincis, verum quod praecipue canefcit lanugine. Nunc primo Nec lapathum dillimiles efFeftus habet. Eft autem et lilueftre, quod 

opacat llore lanugo genas Pacuu. «/>. Feft. in gen AS. Martial. i, alii Oxalidem appellant, fatiuo proximum, foliis acutis, colore betae 

ir Dum nu!la tencri fordent lanugine vultus. Adultae lanuginis ij candidac, radice ininima : noftri vero Rumicem , aliiLapathum can- 

iuuenis Animian. 16, 27. Couiae gracilcs inftar lanuginis Ouid. thcrinum, ad ftrumas cum axungia efficaciirunum. Eft et alterum ge- 

Amor. I 14, 23. Martial. 10, 42 nus, fcre Oxylapathon vocant, fatiuo idem fimilius, et acutiora habet 

' Tam dubia eft lanugo tibi, tam niollis, vt illam folia ac rubriora, non nifi in paluftribus nafcens. Eft et aliud Hip- 

Halitus, et foles, et leuis aura terat. polapathon, maius fatiuo,candidiufque ac fpiflius. Co?(/. Colum.io, 373. 

Celantur fimili ventura Cydonia lana, 20 ,.<i^^. Cic. Fin.:, c. 8. Radix lapathi Scribon. 57. Herba breuis la- 

Poliice virgineo qua fpoliata nitent. pathi Hor. Serm.2,4, £9. Catherinum lapathum, wV.cantherivs. 

Fortius iniprclTi quoties tibi bafia quinque, LAPIS, idis. ni. Ab/at. antiqueLapi : Occumbunt multi letum 

Barbatus labris Dindyme fio tuis. _ ferroque lapique Enn. Annal. 1. 17. [>.<i«f , *«;, a(3o?] Proprie efi quem 

Fufcante tamen lanugine malas Lucan. 10, 13?. Noua laniigo Ouid. Graeci a.'6ov vocar.t : et mitior , minorqiie ac tenacior efi. Vnde Genmae, 

Faft. 5 173. Ponere lanuginem , Traftare lanuginem alicuius Suet. 2; Lapides , »0« ^rt.va rt'/Va«m-. Plin. 36, 18 De mola verfatili, Nufquam 

Ner. ^.'34. A prima laiuigine Suet. Oth. c. 12. Priraae laniiginis hic vtilior, quani in Italia gignitur, lapifque non faxum eft. Idera» 

actas Ouid. Epift. 15, 8v Primae lanuginis anni Propert. 3, 7, ^9. ib. c.?.2 Eftiet viridis lapis, vehementer igni refiftens, fed nufquam 

adolefcens Ammian. 27, 6. Qiiafi lanugo quaedam oxitriphylli copiofus : et vbi inuenitiir, lapis, non faxum cft. Indicorum lapi- 

Scribon. 163. Rara lanugo Plin. g , 37. Ridens lanugo Claiid. in dum in adaraantibus dignitas prima Solin. c. 65. Conf. Drakenb, ad 

Conf Prob. et Olyb. 70. Rofea lanugine raalae Stat. Theb. 9, 703. 30 Sil. 12, 231. PanciroU. Rer. Deperd. P.i tit./O p. 42. Sic etiam vniones 

Dc Friiflu et Arhoribus dicitur. Mala cana tenera lanugine Virg. Ecl. 2, ^/ Margaritas Lapides t)Of<?)/ oflendit Brouckbuf. ad Tib. i, 9 , 39. La- 

51 In porais cydoniis Col. 12, 45, 2 Frondium lanugine veftiri pidum fina\ium genera apud eos, qui de /imitibus fcripfertint , miilta repe- 

Plin. 7, 2. Molli lanugine abundans herba Lucret. 5 , Sj; AUtuph. riuntur. funt cnim haec verba 304 Goef. Lapis fluuialis, croniaticus 

Lanugo pro Scohe. Colurael. 4,29, i'5 Nulla interuenientc lanu- vocatur : lapis Tiburtinus , caefalis dicitur. termimis coiSus tefta- 

gine, quani excitabat antiqua tcrebra. 35 ceus, vllageris dicitur. lapis alfeus filicineus, fi peralbus fucrit, Gal. 

LANVGINEVS 3 um. Apul. de Hcrb. c. 62, Floccofis vel la- lienfis nuncupatur : fi mixtam venam habuerit, ignifer nomen nabet, 

nucineis adnationibus. nam in aliquibus locis terminos non dolatos pofuimus , et nihil illis 

L ANVClNdsvs, a, um. Adi. [j;viim'5>)«] Plin. 19, 3 Eftetalia fubtcr addidimus, etc. De emendatione,vid. Goef. Tabida confumit 

fimilis pfcudanchufaob idappellata,aquibusdam vero enchufa,autdoris, fcrrum lapidemque vetuftas Ouid. ex'Pont0 4,8, 49, Coniedlus 

ct nmltis aiiis nominibus, lanuginofior et minus pinguis Id. 22, 40. 4° lapidum Lucret. 3, 199. Adefi lapides Hor. Carm. 3, 29, 36. 

LANVVivM, vid. L A N I V I V M. , Angularis lapis Cato R. R. 14. Bibulus lapis Virg. Georg. 2, 348 

LANX, lancis. f. [fia4ov"H'ov, 3/ffxos, !rA«7i>|] Vas latum et pro- h.e. Pumex. Seruius Arenarium vocari rt;V. Clari iapides Hor.Carm. 

fundum, miniis excauatum quam fatinae. Vas efcariuni, in quo caro tam 4,13,14 al. cari. Gemmas inlelligi, apparet. Incufus lapis .4/. Incifus, 

tofla, quamelixa condiiur, rtienf.-eque in/crtui: Ne non et cauth=rus Manualis mola, cudendo exafpeVata Virg. Georg. i, 274. Seruius. 

et lanx oftendat tibitc Hor.Epift. 1, 5, 23. ;. difcus, fecuivlum Scholiaft. 4S Lubricus hpis Sifypbi Sen.Med.747. Manalis hfis^v/i/.h.v. Miffiles la- 

Iiibet autem fpeculi in/lar po/ita eje vafa. Plaut. Amphit. 4, 2, pides, wV. MITT O. Modici lapides,qui funda mitti pofliint Liu.3?,20. 

fuppof. 3, 21 Interea dimi ifti certant, in popinam diuertenduni eft Molaris lapis Qiiinflil. 2,19. Nudus hpis, pro folo faxofi) plantis 

inihi: lances detergam oniiics, omnefque trullas hauriam. Cic.Att. nr.n veflitur Virg. Ecl. i, 48. Nuiuidicus lapis, Operarii lapides, 

6, 1 Lancibus ct fplendidiHiniis caniftris, olufculis nos foles pafcere. Ordinarius lapis, vid. hh.w. Ofleus lapis, vid. OS. Parius lapis, 

Lanx, rt Latitudine «'/«/;»•, vt quidam putauere. Menfas fecundas 5° .^-frtrwof Virg. Aen. i, 597. « Georg. 3 , 3.J. Peiluciduli lapidis deli- 

et fcitamenta Exiguae lancis apponere Symiuach. ep. 1 , 23. Caelata ciae Catull. 67, 4. i.gemmae. Qiiadrato lapide, vel lapide ftruflili 

lanx Ouid. cx Pont. 3, 5, 20. Cauatae lanccs Martial. 11, 32. Gran- reficiat Vlp. in I. Et fi forte. $. Modus. D. Si feriiit. vindic. Sacer 

dis lanx Ouid. ex Pont. 4,8, 40. Pandae lances Virg. Georg. 2, Liu. 41, 17 pr. fc. qui limites Jignat : v. h. I. Gr..nr.u. Nullus in 

104. Quadratae lances Vlpian. I. Quum aurum. ft". de aur. et argcn. campo facer Diuifit agros arbiter populis lapis Sen. Hippol. v. 528. 

etc. legat. Rotundae lances Hor.Serm. 2, 4, 40. Plin. 33, 11 f.52 55 Nani vcneror, feu ftipcs habet defertus in agris, Seu vetus in triuio. 

Lances e centenis lihris argcnti tunc ( pauUu ante btUiim .Sul/anun, ) fuper florea f«rta lapis Tibull. i, i, 17. Qiii lapidem cohint informem 

quini^entas numero Romac fuiffe conftat, nuiltosqiic ob eas profcriptos atque rudem, cui nomcn eft Tcrrainus Laflant. i, 20. vhi vid.G^Uae. 

dololoncupifcentium. — Claudii principatu feruus cius Driifillanus Liu. 29, 11 Lapis quidamSacer datiir legalisRom. quem matrcm deuin 

quingenariam lancem habuit, cui fabricandae officina prius cx- vocabant. l^id. //c Lapidibus diuis «</ Lamprid. Heliog. 7. Lapidem 

a«dificata fuerat : et coniiteseius (lancis lances minores) ofto, UCCCL 60 e fepulcro colere pro Deo Cic. pro Planc. c.40. Stratus lapis Paul- 

(Jimiil appenfas) librarum. ^ 2 Lances , Stateras dici lus in I. Si prius. ff. De aqua pliiu. arcend. Lapis viuus, Latinis , 

eerttim efi apiid nntiquos , qttod ad lancium formam faSlae e£int ct exca. quem Gra.'ci Pyriten vocant. Gratius v. 404 Et viuum lapidem eC 

■vatae. Vnde Bilanccs tlii^Jae funt , Quae diias lances habent. Vt ne- circa inelitenfia neftunt Curalia, <■/<■. vid. Interpp. Tunicbus (,,<). 

ceffe eft lancem in libra ponderibus impofitis deprimi , fic animuni *l 2 Verloriim formulae. Appetere lapidibus , vi.l. a P P h T o. 

perfpicuis cedere Cic. Acad. 4 c. 12. Id. de Fin. 5, 91 Virtutis 6s Circumftruere lapidibus, Cooperire aliquem lapidibus , vid.hh.vv. 

auteni amplitudinem quafi in altera librae lance poncre. Geniina Emptos dc lapide //;>;> Plaut. Bacch. 4, 7, 17 — O ftultc, ftulte,nefcis 

iuftuin fufpendcrc lance Perf 4 , 10. i 3 Lanx etiam Vas nunc venire te : atque in eo ipfo aftas lapide vbi pracco praedicat. 

fiiit facrificiis dicatiwi. Aufon. Monofyll. v. 104 Turibula, et paterae, /. Te venalem ejfe pronuntiut. Coluniel. 3, 3, 8 Viiulorcm rulgus 

quae tertia vafa dcum? lanx. Omnia, quae geminis aequabis lan- parui acris vcl de lapide noxium pofle comparari putat : Seruvm ne- 

tibus ante Sammon. 276. Vid. Aequa lance. Virg. Georg, 2, l$2 yo quam, quem ob noxas facpe admijfas prior dominus dc lipide venditprae- 

Hic laticis; qualem pateris libamus et aiiro, conio. Cic. in Pifon. 35 c. 15 Tribunos de lapide emtos efle alt, 

Inflauit qiium pinguis ebur Tyrrhenus ad aras, guia mircede accepta redemti fuerant, vt fuuerent, Clodio , ficiit feriii de 

Lancibus et pandis funiantia reddiimis exta. lafide pecunia emebantur. Ferre Lapidem altcra manli, panem often- 

Lancibus, inquit Scruius, Pandis : aut Patulis, atit extonim pon- tare altera Plaut. Aulul. 2, 2 , ig. Prouerbii vim hahtt petitum nb eo, 

dere curuatis. Reddi autcm diccbantur Exta, quuni probata et elixa 75 qui canem aUicit , vt certius ferlre pojft. lafiare lapidcm Virg. Ge- 

arae fiiperponebantur. org. i, 62. Inceflere aliqiiem iaflu lapidum Ouid. Met. 13, 566. 

LANCicvL.'^, ae. f. Dimin. Arnob. 2 p. 59 Trulla, lanci- Incidere in lapidein, vid. INCIDO. lurare louem lapidem, vid. 

«iila, candclabrum. IVPITER. Loqueris lapides, vid. LO()^voR. Mouere oranem 

LANCVLA, ae. f. AliudViimin. VitniU. 10, g. ]apidem, i. Omnia conari et experiri Plin. Epift. i, 20 Graece, isiviaXi- 

80 ^iKivu. An hoc prouerbium euertit aninws militiim Antonii Triuniuiri 

L A O in expeditione Parthica, //^ ya/^af Phitarchus in vita p. 937 B. eos a 

LAOCOON , ontis. ni. [AaoHowv] Fuit Priami regis flius , vt guflata per inopiam herba qiiadam venenata eo furoris aftos , vt omniiim 

nonnuUis placct, Thynibraei ApoUinis facerdos,qui frufira nionuit Troianos a/iarum rerum obliti nihil aliud, quam humi inclinati lapides mouerent , 

de fraude equi a Graecis relilH , cuius deinie Jilios Dracones friifira ipfo eruerent, transfeirent. Notare diem candidiore lapide Catul. 66, 148, 

repiignantc interimerent. Virg. Aen. a, 41 Laocoon ardens fumma gj vid. CANDIDVS. Obruere lapidibiis, vid. OBRVO. Plaut. Afin. 

decurrit ab arce etc. Add. 101 fqq. i, i, 16 Nunc me illuc ducis, vbi lapis lapidera tcrit, ;'. In pifirinum. 

L AOD A.MI A , ae. f. [ .^aoHunal Protejilai , qui primus ad Aliud Prou. Vhut. CuvcwX. \,%^\ Noli Verberare lapideni, nc perdas 

Troiam-occuhuit , vxor. Vid, Ouid. Epift. 13. Seru. ad Aen. S, 447. manum. ^ 3 Lapis, pto Calculo huniano Scribon. 145. 

/■»/; f/ Laodamia , BcUerophontis filia, quae a loue comprefa, Sarpedo- Lapidem extenuat 153. Ad quinquagefinium lapidcin rcddere Scri- 

nem edidil. Vidc apud Catui. 66 , 1/{. 90 bon. 146. ^ 4 hapidibus apud vcteres mi/iariafgnabantur: 

LAODfCE, ve/ (vt nonnuUi legunt) LAODdCE,es. f. [AuoJ/ki)] idcirco h3.pis pro Miliario ponittir. Vndc , Ad qiiartutnlapidem, et f- 

Vna filiarum Priami fermofa, quaeque Helicaoni, Antenoris regis Thra- milia frequeiitiffinie apud Liuium leguntiir. Adde FloT. !, (<, •;(>. Val. 

eiae'fHo, nupfl. Altcra fiiit , Agamemnonis ex Clytaemneflra filia. Max. 4,1,10. 5";V Plin. ij, 18 Non caftra Pimica ad tertiuni lapidem 

Flauaque Laodicc, caeloque reccpta Celaeno Ouid. 19 Epift. 13J. vallata : qiiod Liu. 2f> , 10 tria millia pafliium ab vrbe //;>//. Inter- 

LAODICKA, ae. f. [a«o3/kh«] Vrbs celeberrima inAfia, Lyco 9? valla viae feflis praeftare videtiir, Qiii notat infcriptiis millia crebra 

flumini irapofita, w/i:;;7/;V Plin. ;, 29 primo Diofpolis appellata , dein lapis Rutil. Itin. 2, 7. Add. Vlpian. 1. 1 ^.4 de Offic. Praefefti Vrbi 

Rhoas. A/ia, Phocnidae, ap. Mel. 1, 12 cxtr. etc. Scd et fi quid intra centefinium niiliarium adinifrum fit, ad praefe6\ura 

LAODICENI, oniin. m. pl. ImolaeLaoc/iciae. Cic. Faiu. 12, 13. vrbi pertinet : fi vltra ipfuni lapideni, egrcfliim eft praefefli vrbi no. 

L AODICENSIS, e. Adi. Ciuitas Laodicenfisldcm Fam.5, 20. tionem. Qiiinftil. 4, 5, 22 Facientibus iter multum detrahunt fa- 

LAOMEDON, ontis. m. [a«o(/<5b»] Pater Priami RegisTroiae,ioati^uionis notua infcriptis lapidibus fpatia. Quin eUiptice etiam Tacit. 

et Antigones. Opes magnae Laomedontis Propert. 2, 14, 2. Lao- Hift. 2, 24 Ad diiodccinnim a Cremona int, Lapidem. Auftor infiiiuti 

inedon pater Antigones Ouid. Met. 6, 96. Idacus Laomedon. Oiiid. Cracclms, de quo Plutarchus in vlta. ^ 5 Lapis coniiicium in 

Amor. 3, 6, 54. Sencx Laomedon. Id. Met. 11, 757. hominem fiupidiim, qui non habet plus fapientiae, quam lapis, vt efi 

L AOMEDONTIADES, ae. m. [a«om'5ov7«4Sxc] Patronym. /» Plaut. Mil. 2, 2, 81. Ter. Heaut. 4, 7, 5 Capc hoc argentum, ac 

quoadditur A , W /w multis a/iis , jitut Anehifiades, Taiamtniades , de losdefer. S. hci, quid ftas lapis ? quin accipit ? Id. Hcc. 2, 1,17 Tu 

inquam ap L A P L A Q_ cjo 

jnquain mulier > quae me omnino lapidcm, haud homincm putas. Scruiiis in fexttim Aerieid. Lapithae, populi ThelTdliae fiieriint, qui- 

Adil. Id. ibid. 5, 1, 44. Plaut. Mcrc. 3,4,47- Huc fenjii Pieriiis l^aler. bus inipcrabat Ixioii aniicininiws loui, Fhlcgyac fiiius Virg.^^Ven. 6,^01. 

Hieroplyph. I. 49 tit, de Lnfide, exflU''t Matth. 3, 9. ct Luc.3, 8. Hit Qiiid mciiiorcm Lapithas ? Sacui Lapithae. Hor. Carin. 2, ir,5 Quod 

tamcn pvtius hyperbuk viifelur effe^ vt , Lapides mchcrcule omnes flere in tpiills iiiipiia/itiiis Piri(hoi rcgis fui cum Centamis defai^nartint, vhl, 

ac lamcntari cocginet Cic. de Orat. 1 c. 75. '^ f^ Lapis, 5 OuiA Mct. 12, 219 fq. , 

pc.r.inino genere'invfu npuU antiquos, vt aufior tjl Nonius ;, i:j i;V..i« LAPlTHAEVS, a, UID. Adi. [ A««r/6Hoc ] Gciis Lapithaea 

Enniuin, Tanto fublatae tunc agmine funt lapides. y^Aw Ennius Ouid. Mct. 12, 53°. 

apiiil Prifcian. 6 Occumbunt niulti leto ferroque lapiquc, iiuaji pari- i A P 1 T i! E i V s, a, um. Alluil Adi. [Aa»r.S;i'<o!] PracIiaLapi- 

fylUum efet Lsfk Genit. L:i\)is. _. thcia Ouid. Mct. 14 , 670. / 

L APIDE vs, a. um. Adi. [a(9ihi«, AiiiKi?] QuoJ cx /apn/is ma- 10 L A p 1 T H o N I V S , a, uin. Mm. Lapithonia Nytiipha Stat, 
teria conftat. i^f^/Ato/;/)*. Plaut. Truc.4, 3, 44 Lapideus fiim , com- Tlicb. 7, 297. 

mouere ine mifer non audeo. Comparat fe per ccmicam /afcimnm cum L A P P A, ae. f. [Ji.Giov] lierl/ae ^enus^ cuius f.as an fiuflus faci/i 

Niohe, qiiae prae do/ore oiriguit in /apidein , /ic fe ait prae nietu non au- adhaerefcit. Plin.21, 17 Notabilc ct in lappa, quac adhaerefcit, quo- 
dire fe commoiiere, ct iinc ricrere iiiftar /apiilis. Cic. Tufc. 3, 63 niam in ipfa flos nafcitur, nontiiidcns, fcd intus occuftus", et intra 
Niobe fingitur lapidea, propter aetcnuini in Iu<au filcntium. Duritia ij fc gcrminat, vchit aiiimalia, quae in fe pariunt. Idcmig, i?/)-. I appam 
lapidea Plin. 27, 11. Cic. de Uiiiin. ?, 60 Tc nec tcrrae frcmitus, jnter frugiim morbos «.<;«£>«/. Lappa boaria , i'/. . BOS. Tcna.v 
nec cacli difceflus, nec lapideus aut fanguineus Iinbcr, nec traieftto lappa Oiiid. ex Pont. 2, 1, 14. Lappaeqiic tribuliqiicVirg.Ceorg. ;, }8j. 
ftellae, nec faccs vifac tcrrebunt. Imbri lapidco pluit Liu. 30, 58. L A P p A C 1; v S, a, uni. Adi. Plin. 22, 17 (,y Scmina in capi- 

Litus lapidcum, wV. ALBiON. Murus lapidcus Liu. 1, 38. tibiis lappaccis adhacrcntia vcftibus. De he/xine. 

LAPIDOSVS,a, um. Adi. [A(3«5hc] Quo,/ /apiuihus ahiin- 20 LAPPAGO, iiiis. f. /-/(riJ^rf fimilis anagallidi , nifi cdet ramo- 
dat. Plin. 19, 8 In locis incultis , lapidofis. Agcr lapidofus fior, ac phnibus foliis afpera , rugofa, afperioris fucci . grauis odoris • 
Ouid. Met. 8, 799- Corna lapidofa , Dura Virg. Gcorg. 2, 34. Plin. 26, 10. 

I^aus lapidofus grandinis Claud. dc Bell. Get.240. Montes lapidofi l A P s a N A , ac. [Aa4((4nt] Silueftre olus. Varr. R. R.3, i6, 24. 

Ouid. Met. 1, 44. Nitniiu lapidofuni Plin. 31, 10. Panis lapidofus Lapfanae vulgares CoKim.9, 4, j. Lapfaiiae flos Id. 12, 7, i. Plin. 19,3 
Sencc. de Bencf. 2, 7. Pomis lapidofis obruta tcrra Coliimel. 10, 2. es f. 41 Nec non olus quoque fihicnrre eft, triunipho (^jic ti.alim ciim 
Riuus lapidofiis Ouid. Faft. 3, 275. Terra lapidofa, Lapidofa loca /;/r.{'«/ir. ^Kam caw ///jjv/. trium folioruni) Diui lulii carminibiR prae- 
Varr. de R. R. 1 , 9. Coh;/i<j;-. Plin. 54, 12 Myfi eft lapidofius. cipue iocisque militaribus celebratiim : altcrnis qiiippe vtrf.bHs CX- 

LAPlDOSiTAS, atis. f, Tcrtull. dc Habitu Mulicbri c. 6 probrauere, Lapfana fe vixifle apiid Dyrrhachiiim , praemionim par- 
In pifcium cerebris lapidofitas qiiaedani eft. finioniam cauillantes. Eft autem id Cyrna filueftris , vi.i. Hariluin, 

L A P I D A R LV S , a, um. Adi. [ Ai^oJuiieiJ? ] Quod ed /apides 30 Lauipfana/crf/^VOT- Celf 2, 25 et 31. et alias e.vGraeco, nifi fallor, 
fertines. Canipi Solin. c. 2. Plaut. Capt. 3, 5, 6j Inde ibis porro in L A P S I O , L A P S V S , wV/. ;» L A B O R. 

htumias lapidarias. Literae lapidariae, /. .^.javV /;«r//Wf Petron. c.58. T A r> 

Nauis lapidaria Idem c. 117. , L A (j^ 

LAPiDARivs, i. m. [ A.3arM'p Glofl'. Gr. Lat. A(«tS,mos Glofl*. t A (^v E A R , ^titiUiiiint Glofl'. Cyrilli : et L a Q^V E A R E, is. n. 

Lat. Gr.] Vlpian. in 1. Si vt certo $. Scd interdiim D. Commodati, 3J [(par»(u//.« , ofo'4)wf<«] /«''"' quod L A C V n A R , vhi dn/ayan.uu Hic 
Nam et Mela fcripfit , fi fcriius lapidario commodatus, fub machina moJo il/ud .-ddimus, « Lacu etiam fi, deiiiiari Ablaqueo 7'. Oblaqueo. 
perierit, teneri fabrura commodati, qui negligentius machinam col- Virg. Aen. i, 730 — dcpendcnt lychni laqucaribus aureis, otV.''. Scniius. 
ligarit. l^id. Funerarius,/i^*/7. in FVNVS. Add. Pctron. c. 6j. Sculpentem faciet fanftis laquearia tcftis Manil j,j j. .Siv/ omittit Bent/. 

L A Pl LL VS, i. m. Diminut. [Ai'3aJ] Plin. 10, 23 Nofturnis Plin. 33, 3 Laquearia, quae luinc ct in priiiatis domibus auro teguntur, 
temporibus lapillum pede fuftinentes. Qi.ii litoribu» nitent lapilli 40 poftCarthaginem cucrfam primo inaurata funt in Capitolio. Lacuaria 
Martial. 9, 58. Dies fignandi melioribus lapillis Id. Epigr. j;. etinm prohtit Seru. <»// Aen. i, 730. quo etymo/ogia nLaQu prehatur. Sum- 
ErythraeisThetidis lapillis, /.»;«>•/<?; /V/.r /i;o «/Wy c«/c«//V fignandanox mi laquearia tefti Virg. Aen. t;, <:. 

Stat. Silu. 4, 6, ig. Attritus lapillus, tvV. ATTERO. Niuei lapilli l AQJV E A K 1 v M , i. n. Qgafwiric, ifo^ii^ C\o(\'. Gr.Lat. 

Hor. Serm. 1 , 2 , 80. Lapilli, Lepides pretiofi, vt fiiiit gemmae, mur. L A Q_V E A R I V S, i. m. .-; / / .v Jlruen i /aqucari. > w/ i.icunarig, 

gaiitae. Hor. Serm. 1,2,80 Nec magis huic intra niueos viridefque 4S 1. 2 Cod Theod. de e.vciifat. Artif. Architefti, laqiiearii, atharii, . /<■. 
lapillos. Peregrini lapilli Ouid. de Nuce v. 141. LA(^VE0,5re. Manil. i, J32 Ignibus in varias caclum laquc- 

l A r I L L VL V S, i. m. A/iud Dimm. Idem. Solin. c. ij Grues antia formas. Conf. LAQ_VEO fxLAQVEVs. 
fublatis lapillulis ad modcratam grauitatem faburrantur. laq^\'FATVS,((/lacvatvs Serii. ad Aen. i, 750.) a, imi. 

LAPiClDA, ae. m. w Homicida, »o;» Lapidicida. [A»To',it(j? Adi. [ c'fo(paiT(){] Laqueaiihus omatus. Tenipliim vndiqiie tcrtnn!, 
Onoinaft. Vet. ] Qiii /apides caedit. Varr. de L. L.7,33 Qiii lapidcs jo pulcherrimeque laqueatiim Cic Verr. i c.ji pr. Id. de Lcgib. 2,2 
caeduntLapicidas. Equidem qui nunc poti!llmum huc venerim, fatian non queo, magni- 

L APICI D IN A, ae. f. [ A«T(;ft(.« ] Locus vhi lapides exciduntur. ficafque villns ct pauimenta marmorea , et laqiicata tefta lontcmno. 
Varro de L.L. 4, 32 p. 36, 30 de TuUiano carcere, Syracufis, vbi fiinili Laqueatum auro templum Liu. 41, 20. Sueton. Ner. c.;:. Habitaie 
de caufa cuftoijiuntur, vocantur Latomiae, ct de Latomia translatum, in domibiis laqucatis Vulgat. Hagg. 1, 4. ^2 Alio figni. 

quod hic quoque Lapicidinae fuerunt. /» Durdrac. male editum Lapi- 5J fcatu, vid. fu'> L A Q^V E V S. ^ 

dicinae. vW(r//K.f .yr/t^/)/»! Lapicidinis , f«n» Lapicida //>/<• Varro /i;-o*(rr. L A Q^V E V s , i. m. [ ^? oj;»? , '^«vi? ] Funls proprie talls, qtio ad 

Plaut, Capt. 3, J, 78 In lapicidinas facite deduftus fiet. Ibid. j,i, 24 £•«/)(>«,'«;;;, laciendum, illiciendum, vtuiiiiir ven-ti.res ct a/ii : cogna- 
In lapicidinas compeditiim condidi. Cic. de Diuinat. i c. 15 Fingebat tum nomen Ehniioe radici npS et laciniae, qua quid captatur prehe^di- 
Carneades in bpicidinis Chiorum faxo diffiflbCaput exftitifle Panifci. tur, etc. Cic. Verr. 4, 37 c. 17 Homini iam perdito et collum in 
Conf. 2 c. 21. Scripturam Lapicidina /'«^af etiam Mtinut. 0(//'(if »■. 60 laqueum inferenti fubuenifti. Tacit. Ann. ij, J7, 2 Epicharis vin- 
p. 479 ex Veter. Lapide , quem dum repetit Gruterus p. 593, 8, exiit non culo fafciae, qiiam pe(5Iori detraxerat, in modum laquei ad aicum fcllae 
»-£•(7^ L APIDICINIS : quae quidem pnflerior feriptura pajjjin in fequioris Qqua gej/ahatur) reftriflo , indidit ceruicem , et corporis pondere 
aeui lihros irrepfit. 5/V Scribon. 1J9 Lapidicinae « Saxa in Lapidicinis. connifa, tenuem iam fpiritiim expreflit. Teretes laquei •z»cfi«;;//.o« 
Sic Jcriptw I. 9 $.2 ff. de Vfufr. I. 13 $. j eod. I.77 de Contrah.Emt. Scnec. Hippol.^j. Tenaci laqueo cadcns corpus iinpliciiit Id.ib. i< S^^, 
vcnd. quinquies.L i3 $. 1 Communia praedior. et pajjc.n in Digcftis. 65 Validi laquei Propert.2, 34, t8. Captare feraslaqucis Virg. Geor?. , ;9. 

L A P I C I D I N A R I VS, i. m. Idem quod Lapicida , Ai!|ei/Ti(«, Claudere animam laqiieo Ouid. Mct. 7, 604. Conipcll ■•-(• aliquciu 
A.9o|o'oc : /n Glofl". Cyril. ad laquciim, v///. COMPfli.O. Conftringere laqiico Scribon. .•! ir, 

LAPIDO, 5rc. [A.ScfoA^ij, A(9(i4a, KaiTaAiSiS^u,] Lapidihus cae- i. fajcia. Eripere fibi fpiritiim laqiicis Val. Max. ^i, :•. ixir, 

dere. Qi^iin(?HI. 8, 2 Lapidare quid fit, manifeftum eft. Practeriens Expedire laqueos ad aues capicndas Pallad. Dec. 6, 2. Finire vitam 
aliquis tralatitia humanitate lapidabit Petron. c. 114. /. /apidem /.«f 70 laqueo Sen. Hippol. v, 259. Frangere gulam laqueo Sallnft. Cat c.jj. 

f/eham coipiirilius nojlris iniiciet,ne maneant p/ane infepu/ta, Floriis 1, 22 Implicare coUum laqueis Ouid. Epift, 2, 192. Iniicere laqucum 

:xercitus Poftumium Impcratorem, jnficiantcm quas proinifcrat prae- alicui, vid. iniicio. Interimere aliquera laqiieo Hor. Scrni.2,5, 131. 
das, fafta in caftris fcditione lapidauit. Lapidata tcmpla fiint Tran- Ligare guttiira laqueo Ouid. Met. 6, 152. Nodatiis colluin iaqueo 
quil. in Caligula c. j. a plebe DIs irata ob mortem Gernianici. Stcphanus Id. Rem. Amor. 17. Obftringere fiium colliim laqiieo Plaiit. Aul. i, , 39. 
quum lapidaretur Tertull. Adu. Prax. c. 30. Add. Vulgat.Hebr. 11,37. 7J Laqueum venandi caiifa Ponere 1. jj D. de acquir. rer. doni. Pallad. 
^5 2 Lapidare , ad inanimata transfirtur , et fi^nificit Perciitcrr , Mart. 9,4 Laqiiei fetis pendentibusPonuntiir talpis. Pieincre col- 
pulfareque, rtiam fine /apidihus. Macrob. Sat. 2 , 7 Notantes eius lum laqueo Hor. Epift. 1, 16, 37. ^ 2 Met/iphovice p iiitiir 

impotentiam, hac dicacitate lapidatam. Conf. Biichner. ad Laftant. 6, 23. Laqueus, pr. Qu.icunque re, qiia homo capi et quafi irretiri pnttjl Difpil- 
^3 Lapiiiuit, p'0 Lapidihiis pluit. Liu. 43, 13 Reate imbri lapidauit. tationum laquei Cic. de Orat. 1, 42 c. 10. Erroris laqiiei luiicnal. 
Sic 29, 14 Nouendiale facrum, quod de caelo lapidatum eflet faflum. 80 3, 12 m 403. Cic. pro Milon. 41 c. ij Atque illam beliiiam iudicii 
Lapidatura eft^/irs i«/>/V/<7«;V, /. /apidlhiis p/uit Liii. 44, 18. laqueos declinantem iam irretitam teneret. Idciii pio Clucnt. ijo 

• LAPIDANS, antis. Partic. Vulg. Interpr.Aft. 14,19 Lapidantes Putant enim mimis multos laqueos Icgiim et conditionum ac iiidicid- 
Paulhira traxerunt. riim propofitos efle oportere. Imis laqiicos cnodare , /. difflci/es 

L .\ p I D A T 1 O, onis. f. [ A,9oeo'A^,r<«] Cic. pro P. Syll. 1 j - Ille hges exp/icarc Gell. 15 , 10. Periciiloruin multis laqiieis impllcari 
an-.bitus iudicium tollere, ac difturbarc primum conflato voluit gla- 8J Firmic. j, i. ^(/</,^ 4, 14. Qiiinft. j, 7, 11 Turbantur /<?//. r, ct a pa- 
diatorum, ac fugitiuorum tumultu ; deinde id quod vidimus omnes trono diuerfae partis induuntur in laqueiim. Inuoluere fe laqueis 
lapidatione, atque concurfii, /. Lapidum iaf/u , inquit Budaeus. Add. infidiofae interrogationis Plin. Epift. i, j. Cic. pro Caccin. gi c. 29 
Id. pro Donio c. j. et Verr. 4 c.43. De grandine dicitur. vt , Ne ven- Si ad interdifti fcntentiam confugis : ct de quo fundo a<aum fit tum, 
tis grandinifque lapidatione quatcrentur. 1. 4 Cod. deMalefic. ctMath. quiim Ebutius reftitiiere iubebatur, id quacrcndum eflc dicis : neque 
De Theatralibus lapidationibus vid. Erhard. et Burm. ad Petron. c. 90. 90 aequitatem rei, verbi laqueo capi piitas oportcre : hi nieis caftris, 
Barth. Aduerf 22 , i;. Meurf ad Lycoph. Cajfandr . -y. 351. el Cafauh. praefidiifque vcrfaris. Inexplicabiles laquci Qiiinftil. j, 10 , 101, 
Animaduerf in Athenaeum 6, 11. et ad Suetoti. Calig. c. j. De mullitiidlne praeceptorum. Cadcre m laqueos, />-</ Dicipi , Oiud. 

LAPiDATOR, oris. m. [a,9*w] Cic. pro Domo 13 c, j de Arte Am. 3, f9i. Rcuertamiir ad Chryfippi laqucos Cic. de Fato 7. 
Percuflbr, lapidator, fori depopulator, obfcflbr curiae. LAQVEARIVS, i. m. Ifidoro 18, J6 Eft intcr Gladiatorcs 

L A Pl D E S C O, Sre. [ArfoofxM,] pro In /apidenm duritiem conuerti. 9J qui laqueum aducrfario iniicicbat, vt poftcrneret et penmcret, vi.l. 
apud Plin. 2, 10;. Idem 32, 2 de Baccis coral/i, Aiunt taftu protinus la- Lipf Saturn. 3, 13. Laqucarius pro Artifice, vid, LAcnFAF. 
pidefcere. Lapidefcere duritia Plin. 16, 6. LAOVEO, 3re. Laqueo irretire. Manil. j, 6j9 Extentis laqucare 

LAPIDICAESOR. [AaTom; Glofl: Gr. Lat.] E(i Itaqiie idem qui profundum Retibus , et pontum vinclis arftarc fiircntem , de pifcatori. 
Lapicida. bus. Grat. Cyncs. sv Caflcm per fenos finiis laqueatus, ncf/es. Scd 

L A P I O, Tre. Durum efflcere , et quafi In lapldem conuertere. Pa- 100 Manil, 1 , J32 C '"''■ ^'"'^- ^'"" Bent/eius omittit) Hacc igmir tcxunt ae- 
cuuius apud l^on. I, 87 Lapit cor cura, aenimna corpus conficit. Ob- quali fidcia traau Ignibus in varias cacliim laqueantia formas: ad la- 
fo/etum verhum. Feftus : Lapit, Dolore aflScit. quear/. lacunar /("/■^'■ew////;» videttir : Sidcra caelura laqueant, //'/■/»« . 

LAPiTHAE, ariim. m. pl. [a«»I9«,] Popu/i fuerunt , quorum vt lacubus, laqucari, Ucuntxvi fimi/e vider.tur. A Uqueo , Jedlralate 
rex ftiit Pirithons. Hi Pindum et Othry» Thejfali.e inonte^ hahitariint. Iiiuenc. i , "4 Si te laqueauerit error. fV-/. Lutat. ad Stat. 1 "«". 11. 
Virg. Georg. 3 , iij Frena Pclettironii Lapithae gyrofquc dedere. lojPaullin. Nol. inNatal. Felie. 7, 78 Palaemon. Crammat. p. '58j|^ "'/"*• 31 L A R L A R 32 

L A Q_y E A T V S, a, iim. Adi. Iritythv3i'it ] Litqtieis irretitus. Co- fUo /ares et dii dowfftid colebantur. Scrihit Lampridius in vita c. 29 
lumel. fi, 19, 3. Caetenim corpiis laqiieatiim et diftentiim tenionibiis Alexandnim Seiienim in larario rein diiiinam matiitiiiis horis tafliialle 
obligatiir, ficqne immotum incdentis arbitrio eftexpofituni. Vii(. So- ad eftigics dcoriim, in quibus habebat Abrahamiini et Chriftum. Id.c. 
lin. c. 25 In alio fignificatu, n/V. LAtTyEAR. iiextr. In feciindo larario habuit fimulacrum Virgilii ct Ciccronis i/r. 

LAQ^VEATOR, oiis. m. 1,/em quoil Laquiarius, apud Ifxior. ijj, 5 LaRi FVGa, ae. f. Larifiiga ncfcio quis, q\ii non valet lotium 
S6. Conf. Stewech. aU\e%it. ■}, 22 p. 261. fuiim Pefron. in Fragm. Tragur, c. 57. qiii vel nequitia fuii vel Jccle- 

re domo fulfus ejl. 
L A 1\. L.'^ R IG E N A. «'.</<!»» nfl^.'j,/(-Hf ;« Ifid. Glonis/)r«Largensrf/?/V«/ 

LAR, laris, vid. fojl L A R A. tnilt Bnrtlr. Aau. y, i?. Verba funt Largens, domcfficiis. Ma^is fla- 

LAR, LARS, LARTES, necenim fittis certa eft fcriftura, vide. 10 cet Grncuiana cimiefhra Lar, geniiis domefticiis. Aufon. Teclinop. p. 
lur Regem, praejiilem, tutorem nota£e antiquis Etrufcis, et hinc fraeno- 480 Nec geniusdonuiumLarundaprogenitusLar. Arnob. 3^.125 Varro 
menfaHum Porfenae, cle quo Liu. 2, 9 lamTarqtiinii ad Lartem Porfe- larnas efle dicit Lares, quafi quosdam genios defundorum. 
nam Clufiniim regeni pcrfiigerant : itemque TolumnJi, de quoidem Liu. LARBASON, i. n. Stibium. Plin. 33, 6. 

4, 17 Fidenae colonia Romana ad Lartem Tohimnium Veientiiim re- L a R D v m f/ L a R l D v m, i. n. [Sf<ovT«f<j;o;] Caro fuilla eft quo. 

gem defecere. Denominatiuo duhitntur. Prifcian. s p. 645. vbi de no-^j ciuonwdo filfa, frnefcrlim Id Pingue, quod eji in fue. Plin.28, 11 dixit, 
minibus in AR , /,«»■ quando fignificat xhtoixHwv Sidv Laris facit geni- Larduni pingiie hoc vnclum, quaji et mncrum ilici fojjic. Sicut mscra 
tiuiim: fin autem imperatorem Veientorinn, I^artis, quem maftauit fus Id. 2S, \j fr. Martial. 5,79 Et pallens faba ciiin rubcnte lardo : 
Cofliis. Et teftis eft Ouidius in Epigrammatisfic dicens, Larte ferox hic itaqui cnro efl, non pingue tantum. Fruftra femefa l;udi Hor. Serm. 
caefo Cojfus opima tulit. Sic et Charif 1 p. \\o fr. LarCi familiariscrit, 2, 6, 85. Graue lardum gtat. Silu. 4, 9, 34. Natalitiuni cognatis po- 
genitiuo//i;7j-.- fiTolumnii vel Porfennae, I(2!7/'j. iV// Aufon. Tcchnop. 20 nere lardum luuen. ii, 84. Pinguialarda Ouid. Faft. i^, 169. Macrob. 
83 p. 484 TuU. Tertia opiina dedit fpoliatus Arcmoricus Lars. Sic Saturn. 7, 12 Salitain carneni laridum vocamus, vtopinor, quafi larjje 
«mnes libri. ht fiuct anaiogin in numinibus Sxi, Mars, Pars, Fors,Sors ; aridum. Co»/ Plaut.Capt. 412,67. et ib.icem ^ aliqu<.tics. Apic.7,9. 
tum nuUum in K Jinitum ingenitiuo Y ajjiwiat. AfiiU Dion. Hallcarn. ^ 2 AiliefliuumetiameftLaTidwi. GlolTaPhilox. Laridus^i)?ot L. 17 C. 
Antiq. 5 p. 293 eji Aafo« omfix, riofffjVos tTixAijffi» , et lib. 11 p. 729 Theod. de Cohortalibus, Pro oftoginta libris laridae carnis, 
A&it^ 'Ef(ifv/oc. 25 L .a R E N T A L I ."^ , vid. LAVRENTALIA. 

LARA, fiue LARVNDA, ae. f. fAafa] Narrante Ouidio LARENTIA. Nubilijfima meretrix, vid. FLORA LAVRENTI.\. 

Faft. 2, S99 fqq. Nymfhafult 'Tiberina,ciii lufiter Hnguiim iibjciiiit, L A RG I O R, iri. [5wfiofi«i, ngttsti'*' , %af /(^o/.tai , SaiitXsiJcitcci] 

quod furtiuos amores iffius cum luturna lunoni indicajpt, ( Huc alludens Abunde donnre. Plin. 16, I2 Fruftum quacdam proximo aniio ab in- 
Ouidius l. c. Lahm vocatum eff'e ait , AiAo», loquaccm') et aJ inferos cifu largiuntiir. Beneficium ex facili largiri Senec. de lienef. 3,8. 
duci iujjit per Mercurium, vt inter nymphas Stygiasconflitueretur, Mer- 30 Patrimoniiim eftiindere inconfulte largiendo Cic. Oft'. 2 c. ij. Id. pro 
curius vero , du?n mandata exfequei-etur, nymfhne fulchrituiline in itinere Corn. P>alb. so Homo tum grauitate et prudentia pracftans, tuni vel 
captus , cum ea concubuit. Qune fraegnans fafla feferit geminos , quos a nimiuni parcus in largrenda ciuitate. Coenam Plaut. Amph. 1, r, 155. 
matris nomine Lares apfel/auit. Laftant, I, 20,35 Qiiis quum aiidiat Exequias etfollemnialargirialiciii Stat. Theb. 12, 80. Hoiiores largiri 
Deam mutam tenere rifiiin queat? Hanc efTe dicunt, ex qua fint na- alicui Hor. Fpift. 2, i, 15. Iniurias rcip. /'. conaonare, Tac. Ann. 3, 
ti Lares, et ipfam Laram noniinant, vel Larundam. Vano L.L. 4, 35 70. Lactitiam Plaut. Capt. 4, 2, 49. Cic. de Legib. 3, 38 Scd cgo, elfi 
10 fn. e Snbinorum lingun effl- ait Laram, Lanindam, Larcs. Alias fatis dixit pro fe iii illis libris Scipio, tamen libertatem iftam largior 
vocatur Mania Dea mater Laruin, vid. MANlA, //. LARlGENA. populo, vt et aufloritate valcant, ct vtantur bonis: fic enim a ine re- 

L A R, laris. et pl. l .^ r e .s, ium, ni, £ Ja<>oKC£5-i«zoi, j(Pe!-'oi Sto), citata lcx cft de fuffragiis. Morcs Plaut. Afin. y, 2, 82. Miinera largi- 
S«oi KaToix(5<o<) Lares dici Graecis Siiiiovcce fcribit Cic. de Vniuerf 34. ri aiicui Propert. i, 3, 2s. Occafionem impudentiae Plin. 2,23. Cic. 
A Lafibiis Lares Varr. L. L. s /"■• dif/os ait. Sed qui fint Lafes, «un 40 Fam. s, 12 Aniori noftro pliifculum etiam, quam concedet veritas, lar- 
docet. Videtur autem iffum numen frnefidem ac tutorcm, ficut modo obfcr- giare. Pi^aedammunifice largiri, vid. foff MVNV s. Se largitur vl- 
vauimus, notaj/e, in frimis vero domus vniusciiiusque , qui dicitur Lar tro Plaut. Mil. 4, 6, 28. /. ojfert. Vitain Id. Afin. 3, 3, ;o. Apul. 
fainiliaris Cato R. R. 2, i quem falutat paterfain. vbi in villam venit. Met. 6. Cum ab/at. Aliciii aliqua re largiri Plaut. Pcrf. 2, 3,13. et 
Apul. Flor. p. 3.19, 2S Crates illc Diogenis fecflator, qui vtLar familia- Pfeiid. i, 4, 3. Si tempiis non largitur, ;. Non concedit, non feimittit 
ris apiid homines actatis fuae Athcnis cultus eft. Nulla doinus ei vn- ^jColuniel. s, 9. Hoc mi da atque laigire Cic. Fam. 1;, so. Plaiit. Bacch. 
quam claiifa erat: nec erat patris familias tam abfconditiim fecrctum, 4, :■, 30 Tiim libertatcmChryfalo largibere, fro Largieris. A>id.\i. 
quin eo teinpeftiue Crates intcrueniret, litium oinnium et iurgiorum Mil. 4, (-, -8. Largibar/))o Largicbar, Propert. 1, 9, 24. Largitor de 
inter propinqiios difceptator atqiie arbiter. Plaut. Aiiliil. Prol. Ego te puer Tcr.Adelph. s, 8, 17- /'. «f tuo. Cic. Fam. 3, 8 Qiium etnatu- 
Lar fum familiaris. Vidcndus tutus /ocus. Originem huiusLarii familia- ra feraper ad largiendiim ex alicno fuerim rcftriftior. 
ris dec/arat Seru. ad Aen. 6, 152 Apiid maiores omnes in fiiis domibus 50 L A R G l T v s. Secunda fortuna regnuni largita Cic. de Ariifp. 
fepeliebantur, vnde ortimi eft, vt lares colerentur in domibus, vnde Rcfp. c. 2s. Plin. 17, 11 Aiit fi id conditio largita non fit. 
etiam vmbras /aruns vocamus. Conucniunt haec cum iis, quae damus in L A R G I E N s , entis. Vulg. Interpr. ; Paral. 14 , s Domi- 

LARIGEN A, ^f LEMVRFS, f/ MANES. Sed etiam fublice co/ebantiir : mino pacem largiente. 

Ouid. Faft. 6, 791 Liicifero fiibeunte Lares delubra tiilenmt, Hic vbi l a R G 1 o. Aclive. Lucil. apud Non. 2, 888 Tu primum haec vi- 

fit dofta miilta corona manu. Obferua Larem in frimis corona coli. jj fcera largi. // Accius npud eund. 11, 19 Benigne et pro beneficio lar- 
Cato 143, 2 Kalendis, Idibus, Nonis, fcftus dies ciim erit, coronam in gi, atque ampliter. Laurenberg. Antiqu. /egit largito: et /audat Cato- 
focum indat , per eosdemqiie dics Lari familiari procopia fupplicct. nem legc Baebia, Pecuniam inlargibo tibi. 

Vid. Plaut. Aul. Prol. Feftus voce Donaticae coronae. Sucton. l A R G i T O R, ari. Frcquent. Plaut. Trin. 3,3, 14 Ex ea 

Aug. 31. Oiiid. Faft. 2, 6is namitionem dc Lara, quam retulimus, ita dotc largitari te illi. 

conc/udit, Fitque graiiis, geininosqiie parit, qui compita feruant, Et (5o L A R G I T OR, oris. m. [ JwTaf, ior^f,- feu o S«4"^'i« JotijV] Qui > 
vigilant noftra femper in vrbe Lares. Locus clujfieus de Luribus tft kx- copiife nat, quod fro re vel vitiufum cfl, ve/ /auctabile. Cic. OfT. 1,64 
nob. adii. Gent. 3 p. 125/^. Oiiid. Faft. s, 129 feqq. Inter aiia Praefti- c. 19 Exiftiintque in Rcpiib. plerumque largitorcs et faftiofi, vt opcs 
tes Lares <■«;■ ///'f<»«/»r, docet , Qiiod praeftant ociilis omnia tiit.i f;iis. qiiam maximas confequantur Liu. 6, 16. Honoruin pronus largitor 
Stant qiioque pro nobis, et pracfunt mocnibus vrbis, Et funt praefcn- Claiid. quart. Conf. Hon. 117. Laticis facri Bacchiis Sil. ■■, 164. Opum lar- 
tes, auxiliiimqiie ferunt. Deinde reddit caufam, cur canis ante pedcs (S^gitor Stat. Silu. 3, 1,91. Opiim magnarum largitor Claud. qiiart. Conf. 
ftetLaris? Refpondct, Seriiat vterqiie domum c/ir. Exagitant et Lar, et Hon. 117. In hunavi partem Ambrofius de Spir. S.2, 12 Largitor, fiiae 
turba Diania (canes, venaticum animal) fures: pcruigilantqiie I.ares, moderator eft largitatis. 

peniigilantque cancs. r»«/ Mille Larcs-vrbs habet (•/<.-. Tib. 1,1,23 L A RG I T I O, onis. f [iw^iii, «ixfox^i, havoiiy, JaJ/iXiJ; xoft(>(a] 

Vos qiioqiie felicis qiiondam, mic paiiperis agri Cuftodes, fertis mil- Copiifu dmatio, fecuiiari autem rntione ea dijiribut-o , qune jit ad aucu- 
nera veftra Larcs : Bruuckh. notat praccipuos Laxwmhttrtim ftiiffe Silua- '■^o pandum fiHijrem in petitione mngijhatuum. ^ Cic. Oflic. 2, 55 c. iS Prae- 
num et Friapum. Kcmfe vt inm monere co.fimus, Lax [yiitjidcm et cii- clare in cpillola qiiadam Ale.-iandrum filiiiin Philippus acciifit, qiiod 
flodem Deum netnt. Sic Martian. Cap. 1 p. 16 Qiiirinus, Mars Laris largitionc bcnciiolentiam Macedonum confctletur. A/ Off. 2, S5 c. 15 
(y«/</yS"I,ars?) militaris — Mulcibcr, Lar caeleftis, nec non etiam lam in proiierbii confuetiidinem venif, largitionem fiuidiiin non ha- 

niilitaris — Neptune aiitem, Lar oinniiim cunftatis, acNcuerita bere. Aiigere aliqiiem largitione Tacit. Anii. 13, 18. Corrimipere 

conueniftis. Lar itaqiie fraefes e/L Hinc Liiu 40, S2 Laribiis Perma- -75 largitionibus, vid. CORRVMPO. Caecare mcntcs largitione, vid. 
rinis aedcni voiiit L. Aemiliiisnauali praelio, qui indomibus iliisligneis CAECO. Huiimnodi incepti diintaxat arguere, paenemalcficii largi- 
et fer mare fluf/uantlbus a.mitarentur Komanos, et tucrentur, ne iUnc do- tioncm eftfacerc Kutil. Liipusde Figuris Sent. I. i p.s. inMetanoea, /'. 
mus in putcflntem hoflium venirent. Vid. PERMARINVS. HtiamHo- veniam dnre, <un./cnare, vt Larpri hmirias. Largitio, fro Libeialitate 
ftiliis laribus immolabant, qiiod ab iis hoftes arceri piitabant, Fcftus. Cacf. Bcll. Ciiiil. i, 39 Ciiio fadiodiias resconfccutiis eft, qiiod pignorc 
De his Propert. 3, 2, 11 Hannibalenique lares Romana fcde fiigcntes. go animos Ccnlurioniim dcuinxit, et largitione redcinit militum voliinta- 
Querquetulani Lares, iv';/. *. T. Plin. 14, 4 Non mariapliisconferrete- tcs. ^ 2 Sequiori aetnte LiT^itionQS didae funt resfriuatat 

merata mercatori, qiiaiu fcdulum ruris Larein. /'. quam hnbitntionem et Princifis. Vid. Snimnf. ad Hijl. Au^. Tom. i p. 779 fq. Hinc Comi- 
cuitum ruris. Ruralium Lanim vicus(///nlnfcr. Gnit. p. 2si, 3. Perf. tcs Sacranim Largitioniim, qui iUas cMravent, de quibus fnjfm tnctnio 
f, 91 Bullaqiie fuccinftis laribiis donata pepcndit, quud habitu peregri- in vtroque cudice. Vid. Lic. Gothofr. ad 1. 1 C. Th. de Confularibus 
nantium ( coluntur in vii', comfitis') erant fcliibus amifli, cum cane comi- ^-ct Praefidibus. 

le. Lares viales afud Plaut. Merc. s, 2, 24. vt fufpicor, Dii funi, qui L A R G I T I O N .'i L I S , is. m. Largitionum miniflei; apud 

viae pracfunt , vt fint 9«! iililtoi, qtios inuocare folent, qui peregre profi- Vopifc. in Carino c. 20. 

cifcuntw, et ad viam fe accinguni, quo etiam cognomento colcbntiir Mercu- L A R G I T I O N .^ L I S , e. Adi. Aurumlargitionale 1. 13- C. 

riks. Turnebus. Add. Brouckh.</</Propert.4"^, 3,17 ^2 Lar, de Sufcept. Titiili largitionalcs I. I2. C. Theod. de Vcdiigal. 

fro ipfts Aedibut, feu Domo prii.ata videtur poni Hor. Serm. 1, 2, 56 po I. A R G i' T A S, atis. f. {Sx-i^Udx} Abundantin. Aiiaritia fcni- 
Qiii patrium Niimae doiiat, fundumque laxemqiie. Cic. Verr. 3, 125 per odiofos, claros largitas facit Boi;th. deConf Phil. 2 Profa 6. Lar- 
c. 54 Paiici elfent rcliqiii, qui L. Metelli aiidloritate in agros, atqiie gitas humanitntis ac iiberaiitatis; largitio ambitiur.is ejl Aiuret. in Tac. 
ad fuiim lareni familiarem rcdircnt. Sic Oiiid. Faft. s, 652 Montibus An. 2, $5. Fiilgcnt. Mythol. 1 p. 22 Miinifica largitas. Ter. Adelph. 
his ponuntfpemque Laremque fiium. i.Domicilia. Partio fub larc Hor. s, 9j 28 Q!.iae iftacc fiibita eft largitas? Idein Heaiit. 3, f, 31 Vehe- 
Carm. 3, 29, 14. Paterni laris inopsId.Epift. 2, 2, so. Patrium larcm pj mens in vtrainqiic partem Menedcmc cs nimis, aiit largilate nimia.aut 
reuifiirus Apul. Met. II p. 270. Prcdiis lar Perf. 5,109. Fodcrc la- parfiinonia. Cic. de Nat. Deor. 2, is(5 c 62 Maximalargitate funditea. 
rem fub terris Virg. Georg. 4, 43. Homo fine lare Ciirt. s, 12, 2. /'. l a R G i M E N T v M , i. n. Fulgent. Mythol. 2 pro. Non homi- 

Non habens coniugem, iiberos, domtim. .W. Plaut. Trin. 1, .-, 1. Lar nis, fed diiiinuni largimcntiim. 

item pro Parte intcriore domus ipfuqiie adeo foco. Oiiid. Faft. 1, 135 LARGITVDO, inis. f. \}if\,iMi<t GIolT. Gr. Lat.] Largitudo nus- 

Omnis habet geminas hinc atque hinc ianua frontes : E quibiis haecioo<I"a"i inucnitur, nifi apud Ncpotem Charif. i p. 78. 
popilluni fpeftat, at illa larcin. Poffct hic etiam pro foco accifi, Jlcut L A RG V S ,■ a, tim. Adi. [oavP</.(C, Ji/JaVavoc, AajxJrfo'? iufiz'\ Cifio- 

aiibi apud Poetas. Lar, pro igne. Columel. 11, 1,19 Confiicfcatqiie fi4sfJimfHciter,fiueindando.Ap'fleriurlJign!ficatiuncincifiamus. Cic. 
viUicus rufticos circa larem domiiii, fociimque familiarem fcmpercpu- Off. 2, ss c. 16 Omnino diio gcnera fiint laicoruni, quoriim alteri pro- 
lari. Sed ad ttitam vrbem retuiit Martial. i, 77 Flacce, Antenorei fpes digi, altcri liberales. Idcm pro Dciot. 26 Mas.:nanimuiii, laigum. be- 
et alumne Laris, /'. Pataiiinae ciuitntis. 10; neficum, liberalem. Lacrvmarum Jargus Plaiit. Afin. 3, 1, 30. Virg. 

LARARIVM, i. n. Ci>«^/c» 3««v <'«?.'»] Sacrarium domeflicum, in Acn. 33 L A R L A S 34 

At;n. II, 338 Largin opiini, lingiia mclioi-, fed frigicla bcUo Detfra. nim tiiiKat ct tcncbras, et hrualem habitiim muiis olTibiis cohacrcn- 

V/'i Seniius, Lart^us opuiii, Abumlans opibus, diues. Rapinac laif^us tium. Forma lanialis Apul. Apol. p. 314,37. Viubraelarualcs Sidon. 

Sil. S, 250. Animo largus Tacit. Hift.r, ^9. Lingiia largiorcft Ciaiit. Epift. 3, 1;. Laruialis fcribilur iii Friap. Carm. 3:. 
A(in. 2, 2, 2^. Opera nofturna largus lii. ibid. 3, 3, x. Dvinarc lar- 1. a r v o s v s , a, iini. af<u,i Augultin. 

giis Horat. Cann. j, 12, 19. ;. Largus in ilonun/Jo. Mcrcanili l.r.-u': Sil. y L A R v s, i. vcl L A R O S, i. m. [Aifu] Aiiis. Vtitiir Vulg. Lcuit. 

15. 498- ^ 2 Copiufiis, mu/tus, /inip/ic!te>- : vt Acllns largiis Lu- 11, 16. et Dcut. 14, 15. iniei- noauam et accipitrein, vii/. GAvT A. 

crct. 2, 1136. Acther largior Virg. Aen. 6, 640. Alimcnto laigi» vili- L A S 

da fobolcs Plin. 11, 14. Cremor ptifanac largior Scriboii. 184. i.icpiti. 

Jiar. Conf. qu.ie Rhod. inLex. Sei-10on.euH[[,i]i!. Flcius largos cllundc- I.ASANVM, i. n. [Aao-ivo»] Vas ad tuacuanJiim ventiem. Hor. 

rc Virg. Acn. 2, 271. Flumcn largiim Id. il)id. 1, 469. Foctu ijigo pu-io Serm. i, r,, loii Te pucri lafaiiuin powantcs, oenophorumque. .S/V 

befcit vinea Id. Georg. 2, 390. Kons Inrjus Lucreti $, ^82. Hc-bae Acron. f.t Petron. c. 41 Ab hoc fcrciilo Triinalchio ad lafanum fur- 

largae Hor. Carm. 4, 2, $%. Ignis largior Id. Serm. i, 8, 4 !• Imbcr re.xit. IV.7. ibi Scheifer. 

largus Ouid. Met. 4, 282. »V. 11, 5I''. ■■' Virg. Georg. i, 23. Lux larga LASCfvvs, a, um. Adi. [a^vvo?, ««A>.i,-, i/ffiTifj] A laceflcn- 

Cic. de Nat. Dcor. 2, 94. Liicc larga rcplctiis Liicret. 2, 8cv Mcro do dif/wn vit/etur , yu^/" Lacefliuus.w pctulans « pctendovi?/»/ pctul- 

■ iargo cclcbrare diem Oiiid. Faft. 3, 6s<'. Mcnis larga Id. ibid. 4, 617. ly cus. Lafciui enim voeantur , ijui liceSimt a/ii,s,v</ ai/vo/uptatemve. 

Munera lajga Hor. Carm. .1, i, ig. Opes largae, Abundantcs et iinil. mream, ve/ ad iram, ve/ ad ii/nritatem aJeo. IHnc rj}, vt et iinpui/icus 

tac Martial. 5, 26. Pabula larga Lucrct. 5, 867. Vina larga Hor. y/7 lafciiius, fr petulans iv/ chw /»/«>m «//«•;'«;, ve/ J!ne il/n -. quae qui- 

Carm. 3» 18, 6. Vino largiore eft vfus Liii. 40, 13. Vndae largae flii- dem diiieyjitas ali adiiinf/is faci/e fnitur. Vct. Glofl". Lafciui TTioxtTHt 

minis Lucret. i, 1030. Compar. Flagitarc larglora Hor. Carni. 2,18,13. Hinc Lafciuus et Ciindtator oppununtur a Spartian. Adrian. 14. vlii viii. 

Superl. Cic. Verr. 3, 118 c. yo Si largiirimus ellc vcllet, etc. Largus, 20 Sa/maf. itcm Heinf. et Drakenl'. ad Sil. i?t, 3:9. Ita ad iocoruvi pitu. 

cognomen Jitit Caecinarttm in gente Licinia. Vid. Span/}. de Vfu ct Pracfl, lantiam pcttimt. Qiiin6lil.6,4 Siculi quidem, vt funt lafciui et dica- 

Num. dijf. 10 p. 10. ^ ces, aiebant in dclphino fedifle. Varro de R. R. 1 , 14 pr. Intcr fcpta 

L A RG E. Adii. [3«4/iAw5] Libera/iter, abtindnntcr. Hor. Carm. primura eft naturale fepimentum, quod obfcri folct virgultis, aut fpi- 

I, 9, 5 Ligna fuper foco large rcponens. Large cffiifcque doiiare Cic. nis, quod habet radices viuae fepis, ac viatoris praclereuntislafciuinon 
proRofc. Amer.23c.8. Largeblandus Flaut. Aul.2,2, 19. Menraccon- jj metuet faccm ardentem. Lafciuus in vino Plin. lo, 42. de pfittacis, 

ftruiaae large Catull. ki, 30/}. Faciiltatcs laige funt illi Pliii. Epift. 3, tanto /yi/arioribiis et /oqtiacioribus. Aetas Hor. Epift. 2, 2, 216. Amor 

2 pr. Aeftimare large, liheraliterque Cic. Vcrr. ?, 204. Mittere mii- Tibull. i, 10, 59. Capella Virg. Ecl. 2, 64. Cai-mina Ouid. Trift. y, 

ncra fatis large Id. ibid. 6, 62. Et Plin. 7, 46 Annuis Mftibus large i, ly. Corpora Id. Met. 3, 686. Curfus lafciui leporum Martial. 1,45! 

flitKcieiis. Compar. Ter. Eun. f, g, 48 Priiicipio et habet quod det, et . Difcurfus Claud. in Eutrop. 2, 100. Forum Propert. 4, 9, jo. Grei 

dat ncino largius. Circiiitiferre meruiu largius Curt. 7, j, 7. .S'k/)«/. 30 Hor. Carm. 3, 13, 8. Hederis lafciuis ambitiolior, i. ce/eriter creftenti- 

Cic. Verr. 1, is8 c. 61 Decuriae inihi copia quam largiffimc fafla cft. /ms et v/tro amflef/entibus adminicu/a Hor. Od. i, 35, 20. Hymenacus 

Scribon. 9. 13;. 136. Sil. 5, 22. locus vxoris lafciuus cum marito Plin. 8, 40. ad Jimi/itudi. 

L.IRG ITER. Adii. [aaif/iAws, a$3<ivw?] /A;;j j^i/W/rtr^c. Cic.ad nem rixae. Licentia Hor. Carm. i, 19, 3. Nox Ouid. Amor. 2, 10, 

Brut. 17 Sed perfuade tibi, de voluntate propria inea nihil efle remif- 27. Pagiiia Martial. 1, 34. (s) ;. impudica. Virg. Ecl. 3, 64 Malo me 

fum de iudicio largiter. Largitcr argenri Plaut. Rud. 4, 4, 144. Lar- 35 Gaiateapetit lafciua puella, quae v/tro me /ace/Jat. Lafciuiis verfu, 

giter mcrcedis Id. ibid. 5, 2, 28. Plaut.Truc. %, 11 Opusnutrici vtrem mente pudicus erat Hadrian. ap. Apul. Apol. Pueri vellimt tibi bar- 

habeat veteris vini largiter, vt dies noftcsque potet. Birr. largitcr bam Hor. Serm. i, 3, 134. Compar. Ouid. Met. 13, 792 Tenero lafci- 

refert ad potet. Vltionis Tertull. Apol. c. 37. Auferre largitcr Hor. vior haedo. Nil lafciuius eft Charifiano Martial. 6, 24. Super/. Pi- 

Serm. i, 4, 132. Peccafti largiter Plaut. Moft. 2, 2,8. Add. Id. flurae laaiuiflimae Suet. Tiber. 43. Verfus Apul. Apol. p. 278, 36. 
Epid. 3, 4, 49- 40 LAS C I V E. Adii. /</f;n. Apul. Apol.p. 278,31 Ktiam mulicrLesbia, 

r, A R G i T V S. Idem. Afranius rt/>«/i' Non. II , 44 Qiiid lacri- lafciue illa quidem, tantaque gratia, f/f. Lafciue loqui Martial. Praef. 

mas ? Iargitus_ proloquere. 1. j^. Compar. Auiemis in Prognoft. Arati v. 514. Et fi perfultans aries 

L ARG 1 LOQJ' VS, a, um. Adi. [«•nAi/AoVof ] flu' nbundnvter /0. lafciuius* herbas Appetit. 
quitur. Plaut. Ciftel. i, 2, 2 Qiiae vbi faburratac funius, largiloquae L A s C i V 1 T E R. Adu. Laeuius in 'Ef«T(iT«i7v/<»f. Co»/. Cha- 

exteinplo fumus, plus loquimur quam fat eft. Lingua largiloqua 45 rif. I. 2 in CataL Aduerb. 
Plaut. Mil. 2, 3, 47- L A S C I V V L V s, a, um. Idem. Laeuius /. Liuius af. Pri- 

LARGlFiCvs, a, um. A/iud hdfi. [}2i^iA^\'] Stipe largifica di. fcian. I. 10. p. 410. 
tare aliquem Lucret. 2,627. ' l a s C l v i a , ae. f. [«irEAyt;», Zef<«, ifi/tf/o-;?] Lafciui bominis 

LARG I F L VV S, a, um. Adi. [.'u(.«0€i3^oc , fcii fufi/,'//./»] Cic. ve/ animalis aftum aut q„aliiatem J/gniJicat. De piiero viuidae indo/is 
de Orat. 3, ijs c. 39 Grando mifta imbri largifluo fubita praccipitans 50 vfurpfiur Sen. ad Helii. c. 16. De de/phini /udicris curjibiis ac recu-.Ji- 

cadit. Ex quodain Poeta. Lucret. s, 597 Largifluum foncem rcatere, bus Plin. Ep. 9, 33. Plaiit. .^fin. 2, 2, 32 O calenarum colone. Ll. 6 

atqueerumpcr.efluraen. Add. luuenc. iii Luc. i. virganim lafciiiia, /,; quo virgae /afciuiunt, qutim tergum tuum verbe. 

■ I. ARGIVSCVLVS, a, um. A/iqudntum largus. Solin. c. 7 rant: ncti a/iter quam vitu/i atque hocdi /nfciuire folent a pabu/o et fani- 

(12) Largiusculos hauftus faliuarum facit. tate. De /jominibus JimiJiter Lucret. s, '398 

LARICINVS« LARiGNVS, a, uin. v/, Refina larigna. jj Tum caput atque humeros plexis redimire coronis, 

Materies et caftrum laiignum e.vflat ap. Vitr. 2, 9. Floribus, et foliis, lafciuia laeta monebat, 

L A R IN V M , i. n. Vrbs in Frentanis, ad fines Apuliae, hodie La- Atque extra numerum procedere membra mouentes. • 

rino. vid. Cic. Attic. 7, 13. Hinc Slc Stat. Thcb. 5, 612 Lafciiium et prono vexantem gramina ciirfu. 

L ARi N A S, atis. G£;;/;'/f. Larinas accola Sil. ij, s68. Conf. Idem Lafciuiam Plin. 26,1. Audax lafciuia Tac. Germ. 24, 2. de faltationt 
12, 174. et 8, 404. et Caef. Bell. Ciuil. I, 23. 5o inter g/adios. Conf. IJ. Ann, 13, 2S, i. locum petu/antia et procaci. 

lAr ISS A, ae. f. [Aa?«rtra] Nomen mu/tarum eiultatum. Nobi/if. tate iinprobtim vocat. Vlpian, in 1. Cornelia, ad legcm Corn. de Si- 

ftma Thejja/ica, a qua Achillcs Larifl'acus diflus ejl, apud Virg. Acn. j, cariis, Qiium quidam per lafciuiam caufain mortis praebuifl'et, conipro. 

197. Caef. Bell. Ciuil. 3, 97 Vniuerfi fimul Lariflam verfus fe rcci- baUim eft faftum Taurini Ignatii Proconfiilis Bacticae. Quinfli]. 2 j, 

pere coeperunt. Horat. Carm. i, 7, 11 Nec tam Lariflae percuflit 22 Lafciuiae recentis flofculis capti. Tacit. Ann. 11, 13 Theatralem po- 
canipus opimae. 6j puli lafciiiiam feueris ediftisincrepuit. Qiiinftil. 9, 2,76 Nain qiian- 

L.^RISSAEVS, a, um. [Aafirfaroc] Lariflaeus Achilles Virg. to minus aut ipfi in quos dicimus, aut iudiccs, aut afllftentcs oderint 

Aen. 2, 197. Moenia Lariflaea Catull. 6j, 36. Vertex Lariflaeus hanc malcdicendi lafcuiiam, fi nolle nos credant? Liu. 4,j; Propefol- 

Stat. Theb. 4,?- lemnismilitum lafciuia in confulem. Militiam in lafciuiam vertere 

L .-C R I V S , i. m. [Aa?!»?, feu Aacjov] Lacus Ita/iae ejl, cuius aquas Tac. Agric. j, 2. Pifcium lafciuia Cic. de Diuinat. i c. 14. Orationis 
tuBore Plinio, Addua fluuius practerflucns dulces facit. Vid. eundem-o- lafciiiia Qiiindil. 2, 6. Veneris lafciuia Ouid. Amor. l, 4,21. Cmif. 

9, 18. DHius Larius a Laroriim mu/titudine. Suet. Calig. c. 36. 

L A R I V S , a, um. Adi. [Aiif/oc] Catull. 36, 4. Veronani veniat, lascivitas, 5tis. f. Idemquod Lafduia. Firmic. i , i Nec 

Noui reiinquens Comi moenia Lariiimque litus. Afiana lafciuitas, fobria louis moderationc corrigitur. Pauilo antcdi- 

LARIX, (LAREX Ifidor. 17,7.) 'icis. f. [reuxif , feu Aaj/J] ^;-- xerat Luxuriofi femper Afiaiii, et voluptatibus occupati. Animi la- 
bor cognata abieti et pino, tejie Flin. 16, 10. Lucan. 9, 918 Et larices, ^j fciuitas Cael. Aurel. Tard. 5, 8. 

fumoque graucm ferpentibus vrunt Abrotonum. Add. Vifr. 2, 9. l A S C I V l O , ire. [ htnKyixha. f|i/ff (^«] Lafciue fe gerere, lafciuiam 

Interpp. ad Pallad. Nou. ij, i. demonftrare. Senec. Ep. $6 Nunquam vacat lafciuire diftriftis; nihil- 

L A R V A , ae. f. [(iopiuo/uxei»», yo^yiio\i'\ pl. L A R V A E, arum. que tain certum eft, quam otii vitia negotio difcuti. /« primis efl ani. 

Sxiij.oviov, eiJ«A«v, (fitrxisiix Gloir. Lat. Gr. et Gr. Lat, Noxiae infc. ma/ium a /ar^o pajiu cxfu/t/intiiim , et fe miituo a,l pngnnm ve/ ad Vene. 
rorumvmhrae. Vid. M AN E S, it. L A R. Plaut. Aulul.4, 4, ij Lar- go rem /oc,'(fentlum. Hinc metaphor. Liuius 2, 29 Appius Claudius et na- 

vac hunc, atqiie intemperiae, infaniacque agitant fcneni. Vid. Apul. tura iinmitis, et etferatus hinc plebis odio, illinc patrum laudibiis, non 

de Deo Socrat. p. so, 14 de Lemuribus, Qiii vero ob adiierfa vitae me- miferiis ait, fed licentia tantum concitum turbanim: ct lafciuire ina- 

rita millis bonis fedibus incerta vagaiione, ccii quodam exilio piinitur, gis plebcni, quam faeuire. Fuga lafciuit agnus, ;. curfu Oiiid. Mct. 

inane terriculamentum bonis hominibus, cacterum noxium malis , id 7, 321. Vago paftu lafciuiiint capellae Apiil. Mct. s p. 169. Lafciiiire 

genus plerique laruas perhibent. Id. Met. 9 p. 230, 28 Larua vel ali-8S alicui, hi/arem fe praebire in iUius gratiam Stat. Silu. i, 5, 9- 
q«) diro numine immiflb violenter eius expugnari qjirituin. Id. lasciviens, entis. Iiiiiin. 16, 4, 3 Plebs nimio otio lafci- 

Apol. p. 3ij,9 de Mercurii fimu/acro, Hiccine eftfieletus? haeccine eft viens. Bos lafciuieiis Vulg, Intcrpr. i Paral. 13, 9. 
Lariia? Rfpicit ad praecedentia, p. 314, 3j Macilentani, vel oinnino l.^SCIVIBVNDVS, a, um. Plaut. Stich. 2, 1, 16 Lafciuibun- 

euifceratam forinam diri cadaueris fabricatam, prorfus horribilcm et diiin tam lubenter currere. 

larualem. Nempe antiqtium ejl Mortem et mortuos fingere apparere for- 90 L A S E R, ^ris. n. et L A S E R P I C I V M, /. L A S E R P I T I V M, 

ma fce/eti. Ilidor. 7 c. vlt. Cuin mortuis noii nifi^Laruac lufVantur, i.n. [«.'a<{>iov] P/antanobi/ilJima, et fuccus eiusdem,qiiem!nmedicamentiset 

Prouerbiumineos^quimortuosconuiciisinfetlanturFVm.Praef.Hia.Nit.fi». condimentisfreqiientercommenJtnt.?\\n.}^,-if.^%.pi'fl/ungorummcnticnem, 

Pleni laruarum Plaut. Amph. 2,2,14^. ^^havmetiam Petfontm figni. Abhis proximumdiceturauc^oritateclariflimum laferpitium, quod Grae- 

ficat, quae Barieris miCca dicitur. Plautus Amph. 4, 2, 18. fiippof. i, 14 ci filphion vocant, in Cyrenaica prouincia repeituin : cuhis fticcum vo- 

Lania vmbratilis, tu ine minis territas ? Hor.Senn. i, s, 64 Nil illilar- 9J cant lafcr, niagnificiim in vfii medicanientisque, et ad pondiis argentei 

va, aut tragicis opus effe cothurnis. EKiAero.-, Lania Glofl". Vet. denarii pcnfiin). Miiltisiam annis inea terra noniniienitur — Vnns 

L A R V o R , ari. Finnicus 3, 14 In nono ab horofcopo loto Mer- omnino caulis repertiis noftra memoria Ncroni Principi inifliis cft. 

cunus cum Venere partiliter conftituti, fafcinantes mulieres dalmnt — Diiique iain non aliud ad nos inuehitiir lafcr, quam qiiod in Pcr- 

vxores, qiiae etiain ipfos artus laruari ac fafcinari faciant. C^nf. fidc aut Mcdia et Armcnia nafcitur large, fcd multo infraCyrenaicuin: 

S-^artitis in Ana/efl. ^, u. 100 id quoque adultcratum guinmi, fa^apeno, aiit faba frafta. CJlio mi. 

LARVATVS, a, iim. Adi. [(«aviioSin] FeftusLaruati, Furiofi, nus omittendiim videtiir, C. Valerio M, Herennio COSS. Cyrcnis .id- 

et inente nioti quafi Laruis exterriti. Plaut. Maen. j, 2, 42 Num lar- vefta Romam publice lafcrpitii (fucci puto) pondo XXX. Caefarcm 

vatus erat, aut cerritus? Hunc qui lariiam putat ipfe eftlaruatus vero Didiatorem — inter aiiruin argentumque protiiliire ei aerario 

Apul. Apol.p. 31J, 20. ' ^ laferpitii pondo M. D. Id apiid auiaores Graccos euidentifllmos inue- 

L A R VA L I s , e. Senec. Epift. 24 Nemo tam puer eft, vt Csrbe- .cc nimus natum imbre piceo repente madefaaa tellure. Poterat alicui hic 

V L. m. ^ e r r ^^^^^^^ 35 L A S L A T 36 

pke»s imherwiiationt!/! f^i/^iicrc, a p'Ke\a.Cetpichimrii/1um,vela rlTr« caftratione Feft. in Solitauri!. ^ 2 Stcrtetor, faUx rt mfia. 

laferpittium. ^^fr/ywWfr//// Soliii.c. 27 Apud Cyreiienfes Sirpe gigni- «'/.«. Suct. de Graminat. c. 15 Laftaiirum et lurconera appellans, 

tur odoratis radicibus — cuiuse cuimo exfudat pingueTofcidum 

— Diftum eftprimiim/tfr//r/i/V«»;, qiioniam manat inniodiimla;?ieum ^ L A T 

deinde vfu deriiiante /fl/frnominatiim. jalmaf.qui ad b.l.f.2^9 fqq.fufe 5 

agitdetetare^coniicittprimemafpeUatieiemeJpaififtiJelaii^liiijttbhBC alhi^iov LATACE, es, f. Herba magica. Plin. s6 , 4 Latacen dari 

/)mw,a/' ///«iirpe;WBcIacfirpicium,laferpiciuni,«/>cr «/>««/)«■« lafer. ('Vy. folitam a Perfarum rege legatis, vt qiiocunque veniflent, omnium 
infra SYRPE. Hoc ijfe qiwque chferuat, indifferenter vfurfari tumlon. rcnmi copia abundarent, 
gioremitLamttfpellati<inem,tumalteremhreuiorem: quod ipfum excmpla LATE, t/</. L A T V S. 

mox taudanda frombunt : ipfe attte omnia locu! Plinii clafjiciis, ctiius ante 10 LAT EO, ui, ere. [AavSav», 3«*«v3(i>«] /» o«b/« f/7f, Latuit 
farttm modo attulimus, vbi cum Cyrenaicum fluribus defcribit, tiim alia ad hanc aetatem Cic, Tufc, 1,4, Vetus MS. habet lacuit, Latcre 
genei-n, vel ftnceri vd adulterati , Probatio, iiiquit f. 16 finceri prima abdit? Cic. Verr. 4, 181. Id qua ratione confecutus (It, latet Nep. 6, 
in colore niodice rufo, ct cum frangitur candidointus, mox translu- 1,2. Add.iy,6,i. Abditus latc^ agro Hor. Epift. i, i, j, Bene qui 
centc. Gutta aqua, faliuaque liquefcit- Vfus in miiltis medicamini- latuit, bene vixit Ouid. Trift, 3, 4, 25. Clani latere Ouid. Rem. 
bus. Enumis Lafer Cyrenaicum illuflrjtt morcfuo, i. quidquid fcitur de 15 Amor. 437. Furtim latere Id. Met. 14, 275. Lucan. i, 419 Virg. Aen, ■ 
to docetSpanhem. Dijf.(>p.2^itq<\. Qnodes in medicina vei in condimen- y, 6 — quae tantmn accenderitignem Caufa latet. Vis et poteftas, 
tis commettdetur, nonejl ofus kic referre. Speciminn funto ijia, e quihus il- quae et oniiis et auribiis latere folet Varro L. L. 8, fJ. ^Uld. Tcf- 
Itid certe »pfarebit, inJiffcrcntcr Lafer et Laferpitium adhil/eri. Plaut. (iill. adu. Marc. i, 3. et adu. Hermog. c. 4. Loca Cic. Catil. i c. 6. 
Pfcud. 3, 2, 26 de moribus cequorum, Apponunt nimicem, braOicam, be- et poft Red. in Senstti c. 6 dtibia funt, priore enimnimisvarini h\11o : al- 
tani, blitum, Eo laferpicii libram pondo diluunt. De Cyrenaico intel- 20 ttr ita habel, Vbi nobis haec auftoritas tamdiii tanta latuit, Nobis 
ligi futo, quod copiofe tum in Italiam adiieflum docet Rud. 3, 2, 16 quae fleonaflicwn f. ?2iKi» ejl. Cum Accufatiuo: Varr. R. R. i, 40, i Semen 
f^ihula Cyrenis agi pi^itur, Teque 010 et quaefo, fi fperas tibi Hoc an- — duplex, vniim quod latet noftrum fenfum, alterum, quod apertimi, 
no multum futunim firpe et laferpicium Eamque eucnturam exsgcgam Sic Virg. Aen. i, 134 Nec latuere doli fratiem lunonis et irae, Ouid. 
Capuain faiuam et fofpitcni, Capuae feplcjta eji et mercatus talium re- Faft, y, ;6i Liimina reftabant, quoriim mc caufa latebat. F.t Faft. n, 
rum. Apul. Met. 10 p. 24^, 27 Carncs lafcre infedias, altilia pipere in- 25 jn Res latuit patrem, Ex Ponto 4, 9, izo Nil ilhim latct. Quam- 
fperfa, Auguftus apud Macrob. Sat. 2, 4 inter alia Maecenatem Lafcr quam hinc inde variant libri. Sic Scn. Oed. 295 Vifu careiiti niagiia 
Arctinum iocifc apfelUt. Coluni. 12, 7, 4 in caulib:is condiendis p.iucas pars vcri latet, olferuat Gron. in quihusd^m /ibris eJeCBrentem. luftin. 
radiculas laferis, qiiod Graeci o-mpio» vocant^ adieftas vult. Et 12, j/, 31, 2, 2 Sed r^s Annibalem non diu latuit. In frofa tutiffimum videtur 
4 in cafeo Lafcris radicis, quod <ii>.<fiev Graeci vocant, fefcunciam, . cafu plane abflinere. Latct plerosqne Plin. 2, co. Aequor latet fub 
Saepe vtitur eo Apicius. Vid. v. g. i, 30 et ibi Humelb. ac Lljtc- 3° claffibus Virg. Aen. 4,482. Amor latet Ouid, Epift. 18, 14. Avs late^ 
rus. Add. Salmajius ad Sulin. p, 249 fcq, De vfu medico iam Id. Met. 10, Ejs. Error latetaliquis Virg. Aen. 2, 48, Fiircs ncftela- 
Cato IJ7, 8 commendat LBferpitium irrafum cum braffica ex aceto ad tent Catiil. 60, (63) 34. Virtus latet obruta paupert.ite Claud. inpr, 
morbum articulariura, Celfus 4, 3 Piper et liCer Jibi fulflituit. Id. 4, Conf. Stil. 2, 122, ' Martial. y, ?9 Nunquid apud Parthos, Armeniosque 
4,4 Lafer, porrum, marrubium, fciilani coniungit. Scribon. 67 La- latet.? Latebat apiid Voluninium Nep. sy, lo, 2, In locoaliquo latef, 
fer Cyrenaicuni commendat ad iwfmam, fi poterit imieniri : fin minus 3S aut re aliqua Virg. Ecl, 3, 93, Cic. Verr. 3, 39, Id, Acad. 1 extr. 
Syriacum aqua dilutum crafHiis per pinnamfaucibiis adhibitum. Add. Sic omnia latcre cenfebant in occulto, neque efle quidquam, quod cer- 
'7J' '77- Syriacum 16, 67 ct alias. Lafcris radix 192 «c Veget. ni ^ut intclligi pofllt. Vt faepe fimima ingenia in occulto latent Plaut. 
Mulom. 3, 65, 12 Lafer, id eft opium Cyrenaicum \edehatur antea Capt. 1, 2, 62, In tehebris latere Cic, Qiiint. Fratr. i, i. Inter den- 
Syrenicuin) ad raagnitiidinem fabac. Eiusdem efl Lafer Syria- tcs latet Plaut. Trin. 4, 2, 80. Sub arcis latent Piaut. Cafin. 3, 5, 32. 
cum 3, ij, 12. Colum, 6, 17, 7 de vitiis ocHlonm i» buhus, Facit ct40 Sub vmbra Romanac aniicitiae latcbant Liu. 34, 9 e.xtr. Nofte latent 
radis, quam Gracci ai>i<piov vocant, vulgus autem noftra confuetu- mendae Ouid.de Arte Am. 1,249. Tcr. Heaut. 4,2,3 Triunipho, fi 
dine laferpitium appellant. Veg. Mulom. 3, 4, 39 eadem repetit ver- licet me latcre te&o, abfcedcrc../4 librariis verbum hoc conjunditur cum 
totenus. Lafcs etiam difhim f:-o Lafer ?nonct QuiniSil. i, 4, 13. La- laceo : vbi vid. 

dre fro Laftre habent omnes Veget. Mulom. 3 , 48, 8 f' <?//<«. Va- L ATENS, cntis. Partic, l AttHf a7oi, xgy^aToil In ahio matris la- 

tius e/l Caper dc Orthogr, p. 1243 txtr. Laferpitium iiorem, at cau- 4J tentes Hor, Carra, 4, 6, rp, In latcnti retinere ius ciiiile, vid. In la- 

Icm lafer dicimus. tenti, in praefojitione I N, Manifeftare latentem Ouid. Met. 13, 106. 

LASERATVS vel I. ASARATVS, a, um. Lafere condi- Dolus latens Stat. Theb. 10, 236, Geraitus Liican,.i, 2J7. Ira Id, y, 

tus. AcetiimlaferatumPlin. Vakr, 1, 21, Porcellus laferatiis Apic. 6, 9, 2j6, Saxa latentia Virg. Aen. i, 112. Verba Ouid, Met. 9, J72. Com- 

LASERATVM, 1, n. Coridimentiim ex lafere. Apic. 1,30. /)ar. Origo latcntior Auguft. de Gencfi ad lit. 12, 18. 

LASERPITIFER, gra, enim, Laferfitii ferax; Laferpitiferae 50 L A T I- N T E R. Adu. [ a«v3«»«vt«i:, xf Jfa^fv, A«3fa] Clam , occulte. 

Cyrenae Catull. 7, 4_. Cic in Topic. 63 c. 17 Quum enim nihil fine caufa fiat, hoc ipfum efk 

L AS E R Pi T I A T vs, a, um. Adi. [iriAiJJ/wTo?] Laferpitiatum fortunae cucntus, obfcura caufa, qnae latenter efficitur. . Amarelaten- 

•cetum, /. Laferpitii fucco dilutum Plin. ig, 30. Laferpitiato accto lcns ter Ouid. ex Pont. 3, 6, 60. Xncendcre latenter Ainraian, 31, 44. Ir- 

fpargitur vt feruetur Cato 116. repere latenter Idem 27, si. 

L A S E R P 1 T I A R I V M, i, n. Jd quod conditum laferpitio. Pctron. 55 L A T E S C O , ^re. Vix differt » Latco , fiiji qmd aBum velut 
Fragm, Tragur. c, 3> De laferpitiario, mimo canticum cxtorfit, quemdam exprimii, vt Cic, Arateis ^gj Hic eqiuis a capite et longa cer- 
Schefferf /egit' Li^erpicario ve/ Laferpiciario vino. Sed mu/tamu/- vice latefcit, q. d. occif/tat fe. Nempe ita fingitur equus ille cae/ejii.', vt 
ti; mhi/ certi. nihil fraeter cafiit ct ceruicem appareat. 

LA8ES, vid. LAR. LATITO, arc. Frequent. [l(«4.oAfJa] Cic. pro Doino 83 lube 

L A S S V S, a,um. .Idi, [x«t4tovi><, wicfmxio*] Labore,tam animo quam 6a adeP.e, latitat omnino. Vipianusml. Fulcinius. D. Qiiibusex caufis irf 
ttrfore Jatigaius. Ideoqiie ad ea froprie ffcf/at , quae /aboris mo/cjliam poflcffione eat. Latitare,cft cumtraflu aliquo latere: qucmadirodum 
femiutit; metafhorice aiitem rem effif/am etaffliflam notat. Propert. 2, fafiitare, eft frcqucnter facere. Ouid. Epift. 7, 134 Parsquc ti:i latitae 
33, 26 At nondum eft talos mittcre lafla manus. Lafliis opcre faciu*ido corpore ciaufa meo. reflius leg. lateat. Plaiit. Trin. 4, 2, 81 IHe igna- 
Plaut. Afin. y, 2, 23, Studio venandi lafllis Ouid. Met. 3, 237. Laflus viffimus mihi latitabat, Latitarc dicuntur, Qui ad iudicium vocatijru- 
dc via Plaut. Pfeud. 2, 2, 66. Amore lafiiis Ouid, Amor, 3, 7, 8c. 6<ijlrantur, et ludificantur. Cic. pro Qiiint. y^ c. 17 Ego experiri non 
Via lafliis Ouid, Trift. y, 4, 2. Aninnis lafliis et cura confeftus Ter, potui : latitauitj procuraforem nullum reliquit. 

Andr. 2, i, 4. Aures ladac Hor. Scrm. i, 10, 10. Huinus lafla Ouid, L A T I T A N s , antis, Cic. pro Ciuent. 39 c, 13 Extrahitur domo 

ex Pont. I, 4, 14, Liimina lafl^a Id. Met, 7, J79, Pietas laflTa malis latitans Oppianicus. Apcr latitans Hor, Carm, 3, 12, 12, Sidcra lati- 
Id. ex Pont. 4, 8j 8. Plaiit, Stich, 4, i, 16 Si res lafla labat, itidemami- tantia OuiJ. Met. 10, 449. 

ci collabafcunt, Rcbiu laflis petere folatia Ouid. Trift, .y, 2, 41. «/. 70 L A T l T A T i O , onis. f [ 'nii^ihtoisii, ] Qiiinflil, 7, «, 46 Sonui, 
Lapfis, Sanguis lafliis Stat. Theb. r, 669, Stomachus lafliis Horat. clamor, gcmitus, latitatio, metus, fimilia, 
Serin. 2, g, 8. Terra lafla Plin. 17, y, At Troiani — laffiores mili- L A T l T a T O R , oris, ni, apud Auguftin, 

tia Didys Cret, 3, i. aiii laxiores. Vifus lafliis Stat. Silu. i , 3, 14, /»; L A T 7 T A B v N D V s , a, um'. Sidon, Epift. i, 6. 

MSS. permutatur cinn Lapfus qiiod vid. LATEBRA,ae, et LATEBRAE, arum. f. [xii/Sfiwv, (fi«A«o"«] 

LASSA/LVS, a, ura. Adi. Dimin. Catul. 61, ((S4) 3J Itaque vt 75 Loca, in quihus qutd de/itifcere et occu/tari poteJJ. Plin. 7, 4J. £/8,27 
donnim Cybelcs tctigerunt, lafliilae Nimio e labore fomniim capi- Idem hiberna latcbra vifu obfcurato, etc. Cic. pro Lege Manil. 7 Ita 
unt fine Cerere. regnat, vt fe nec Ponto, neque Cappadociae latebris occultare velit. 

L ASSI T VDO, inis. f. [xoVo(] Mo/ejlia ex /abore tt frofrie ad Caecse Virg. Aen. 3, 232. Curuae Id. Oeorg, 3, ^44, Ditlces Hor, 
w/iaj ^«•//«.•/■^ T, ^. Scribon. 268, 270, Exercitationisfinis fit laflRtudo, Epift. i, 16, '5, Tiitae Sil. I7, 618. Ferarum latehrae Liii. , , , Plin. 
quae citra fatigationem fit Ctlf, i, 3, Cic, Faro, 12, sy Sed nullalaflitu- go 10, 19 Oenanthe quidem etiam ftatos latebrae dies habef. Cic. Fam. 
do impcdire officium et fidem debet. Caef Bell. Gall. 2, 25 Curfu ac 3, 12 Niillamne in fabellae quidcm Jatcbra fiiifle abfconditam n,n!euo- 
iaflitudine exanimatus. Acquicfcere a laflitudine Nep. 14, 11, 3. Seda- lentiam, quae tc impiignarc aiideret? Adhibere latcbram obfcuritati» 
rc laflitudinem Id, 18, 9, 6. Reficit laflitudines nitrum Plin, §1, 10. Cic, de Diuin. 2, iii, Coniicere fe in mirificam laicbram Id. ibid. .", 
Prac laffitudine Liii, 21, y6. 46 c, 20. Darc latebram populo, in qua, etc. Id. de Lcgib. 3, 3y. Id. 

LASSESCO, gre. [xoftoV»'» iTox({/two, 4«orf«V«'] Lajfiim fa-i. 2^ pro Sext. 9 c.4 CJiiura illa coniuratio cxlatcbris, atquc cx tcnebris eru- 
Plin. 30, 16 Non laflefccre in vllo labore, qiii neruos ex alis et cruri. pifll-t. In fugam et latebias Impelli Id. pro Rabir. Pcrd. c. g. Id.le 
bus gruis habcant. Vifu laflefcerc Prudent. in Symm. 2, loi. Snb lo- Fin. 2, 107 c. 33. Ludi, coenatio, villa LucuUa (nam fi tuain dicercin, 
rica Hieron. Hp. 22 «</ Euftoch. c. 17 extr. Torpore fcminco lafle- latebram haberes) ad corpus, etc. Peragrare latebras fiifpicioniim, 
fccrc Apiil. in Trifmcg. p. gg. Trans/ate Plin. 7, 40 Nc lafll-fcat for- r/V/. peRAGRO. Cic. OlT. 3, 10« c. 29 Sed fi hoc fibi /iimant, mil- 
tuna, nietus cft. jo laiii efle fidem, quae infidcli data fit, viderinf, nc quacrafur latcbra 

LASSO, arc. [«TOTfJiu, K«o»j] Fatigare. Plin. Epift. ;, 9 Multis- pcriurio, i. Excufatio, qiia /ateatet vonvideaturferiuriuir. Refugerein 
qiie caufis non laflaretur modo, vcrum ctiamconfunderctur. Martial. latebras Sencca Ep. 3. circa Jin. Latebrae ct recefliii in aniniis homi- 
8, 32 Lafiare dominura fupplicibus libellis. Artiis laflauimus calamo num Cic. pro Marccl. 23 c. 7. Conf. recessvs, 
Ouid. Epift. 21, 24y. Brachia laflbrc aquis Id. ex Pont. 3, 7, :8. Ma- L A T E B R (5s V S, a, um. Adi. [vPwAfw3x«] Locus Isfebrofus, /» 

nus tela laflaret Id. Epift, i, 10, Me iam laflauit labor infolitus Id, pj quo frequentes /atebrae fmi Plaiit, Bacch. i, i, :2. Collcs latebrofi Sil, 
Mct. 10, JJ4. Roburpcrpetiendilaflandiquciniinicam vim Scn. dc 5,191. Flumiiia latebrofa Virg. Acii.8, 7"3- Frondcs latcbrofaeClaud. 
Conft. £ap. c. 9. Conf. Stil. 2, 313. Locus latebrofus ad cqintes tegcndos Liu. 21, J4. 

L A 8 S O R , r,ri. Pafl: [ «ojrio/M. , imTf J^ofwi ] Ouid. Met. 2, J77 Nox latebrofa Liican. 6, 120. Pumex latcbrofiis Virg. Aen, 5, 2I4. 
In molli ncquidquam laflbr arena. Via latebrofa Cic. pro Sext. 126. Super/. Auguft. Rctraft. 1, 19 La- 

L AS s.-fTVS, a, um, Partic, [xoT«9£l«] luuen, 6,130 Et laflata 100 tcbrofiflima qua_eftio, ^////. Id. Enchirid. c. 18. 
viris, nondum, fitiata, receflit. Concors cura omnium pro fatigatis, lAtebrose. Adu. [ A«9pa'«« ] Occu/te, c/am. Plaut. Trin. 2, 

vt laflatas fiiftollant Solin. c. ij, de ^-uibus. Sequendo laflata Ouid. 2 pr. Pater adfiiin, impcrn quid vis, neque tibi ero in mora: neqiie 
Met. 9, 648, Membra iaflata Id. .Mct. 6, 3J3, latcbrofe me abs tiio confpedVu occiiltaho. _ . 

L A S s A T 1 o , onis, f, apiid Mart, Capell. L A T E B R 1 C u L A , ae. c, Qui latebras incolit. Plaut. Txin, 2, i, 

LASSATOR, oris, m. /j/iu/^ Auguftinum, 105 i^ Latebricolanim horoinum conuptor.. ' 

tASTAVRVs, i. m. [ A4T«fo< ] Qi>»e par» cacdjtur in ^^ '^'- 37 L A T L A T 38 

LATtnvLVM, i. tl. [4>aiAEat] W^myaorfirt/fir». Nimffrni-um motfo, tATrRNARIVS, f. LANTERNARIVS.r; Crani. i. m. 

fedet h.iiiinum ep ,i'jL-ii.rn liHchiicr. .WPnidcnt. Hyinn. in Natnl. ChriiU [(payo-T""!);] 0«/ altcri latamwi praofert. Cic. in l'ifon. io c. 9 An 

V. 96. .S';V Aciire oinnia latibiila Catiil. 61, (63) 54. Cic. Att. 12, 14. euni allcro baTKito i^pitureo, cum altcro Catiliine latcinario ? Forte 

00 Eeo aiitcmvolo .iliquoil cnierelatibuliim, perfiigiuin doloris iiici. hucpertiiut Ve^Kt. ^, 18 fin. Dcpofiti (rf'c«//;{/'/ .> m ,.f,) fiitiibns cura 

Idcin Off. I, u c. 4 Oiuniaqiie qiiae fint ad viuendum iicctnaria, an- j hofics dorniiunt in Laternis portant luccrnas, ct iiiceiifis inachinis rur- 

quirat et parct, vtpaftum, vtlatibuta, vt alia generis ciusdem. fus leiiaiitur in murum. , 

LAT I BVLO, aie. [.f«iA«<J«)] Lstere. Varro «f/«'u vW Vidc ne LATESCO, wV. LATEO. 

fermis doniini latibulet. . LATESCO, vlU. L A T V s Adieaimiin. 

I ATlBvi.OR, nri. [$»iA«>] De\>. fifein. Acciiis: Ptltatoribus, LATEX, icis. m. [v«p»] Omnis humor Poctii dldlur. v.g. ViHum 

Prof;redcrc, ct neqiiis latibuletur, profpicc. Naouitis Erotopacijiiio, lo Viig. Aen. i, fiyo Rceales inter menfas, latrcciiique Lyacum. Ouid. 

Nocie vt opcrtus aiuiiSu latibulctur. Jlnti.pium. yiil. Non. 1, 496. Met. 8, 274 Palladios laticcs <//*■//, quum Oleum ilicere Villel. Lucret. 
I.ATER, iiris. ni. [taiv3o«J Tcrru [cu ai-giUa forma e.xp;eir,i, ii^ l,<;io Abfinthi latlccra 1. fucciivi. Df «yaa Cic. de Diuin. 2, 6j 

folem/iccat.t, vcl igne fornacis cotla et iii lapiUem durnta. Vitriiuiu» Nos circiiin latices gelidos funiantibus aris, ctc. Ex Honiero. Lucret. 

>. 5 /«■''. A'"'", fiue filex, fiue caemcntum, aut co6his later, fiue cru- ny? Cedcre fquanimifcris laiiccs iiitentibus aiunt , c/c Ciipido latil 

dus, liis erit vtenduin. Cic. de Diuin. 1, J8 Num hoc in.btcre, ij cum, Sitis Lucrct. 4 , 1086. Liquoris vitigcni iatex Luerct. 5, ij. 

aut in caemcnto, ex quibus vrbs fffcfta cft, potuit valerc? Prt.pric Aonius latcx Sen. Med. So. I)irce,{ons Rocotiae. Calidi latices Virg. 

l^dLtcr efi ad folem ficcatus. Ouo.l Jl cvflu^ cjl , Tefta <//<-//«>■ , fl«r Lacer Aen. 6, 2ig. Caerulei laticcs Ouid. Trjft. 3 , 10, 19. Percnne» 

cortus, Varrode R.R. I, 14, 4 Sepinientimi e latcribus coailibus, latices Lucret. 5, 2i5?. Sacri Ouid. Met. ,-, 263. Congercre 

— ■ e lateribus crudis — ex terra ct lapillis coinpofitis in formis. laticem in vas Lucrct. 3, 1022. Perpotare abfinthi amarum laticcm 

Col. 9,1,2 Murus criido latcre ac huo conftruftus. Conf. Pallad. 20 Lucret. 4, 16. Refouere aliqucm gelido iatice Sen Again 7^8. 

Mai. 12. (■/ lun. g. vbl faciendi rationem dvcet. De hac au.luvnus LATHYRIS, idis. f. [Aa9i/j!cJ Hcrba. Plin. 27, 11 Lathyrij 
Vitruii. 2, 3 Itaque primum de lateribus, qua de terra duci eos opor- folia habct nuilta lac^ucaefmiilia, tcnuiora, gemiina multa, in quibu» 

teat, dicam. Non enim de arenofo , ncque calculofo, ncque fabu- femtn tuniciilis continetiir, vt capparis. 

lofo luto funt ducendi , quod ex his gencribus quum funt diifli , pri- LATHYRVS, i. m. Herba , quae alias Leontopodion ApuL 

mum Hant graues : deinde quum ab iinhribus, iii parietibus afper- 25 de Herb. c. 7. 

guntur, dilabuntur et diiroluuntur, paleacque qiiac in his ponuntiir, L .'\ T l A L l S , LATIARIS, vid. LATIVM. 

iion cohaerefcunt propter afperitatem, Faciendi auteni funt ex terra LATibvlvm, vid. LATEO. 

albida crctofa, fiue de rubrica, aut ctiam mafciilo fabulone. — Du- LATIclavivm, vld. LATVS, Adi. 

cendi autein fiint per vcrnum tempus, ct autumnale, vt vno tenore LATirOLiVM, LATIFVNDIVM. Kr^. LaTVS, Adi. 

ficcefcant. Qiii enim pcr folftitiuni paranlur , ideo vitiofi fiint , qviod 30 latine, latinvs, ■v/^/. L A TI VM. 

fummum corium fol acriter quum percoquit, efficit vt videantur aridi, L .1 T I n l, orum. m. [AaTr«<J Populi Italiae in Latio: de quU 

jnterius autem fint non ficci : et quum poliea ficcefcendo fe contra- /^H.Cato in Originibus apuu Seru. ad Aen. i, 10 Primo Italiam tenuiiire 

hunt, perrumpunt ea, quae erant arida : ita rimofi fac\i, efficiuntur quosdam, qiii appellabantur Aborigines : hos poftca aduentu Aeneac 

imbecilli. Maiime autem vtiliores erunt, fi ante bicniiium fuerint Phrygiis iunftos, Latinos vno nomine nuncupatos. Addit Scruius, 

du£li, namque non ante pollunt penitus ficcefcere. Hunt ibi plura: 35 Aeneaiii vic^is Latinis, vt eorum fauorem fibi conciliaret, nomen La- 
viide apparct proprie ejfe lateres ad folem Jiccatos , teftas auiem voceri , tinum non folum illis non fuftulifle, fcd ctiam Troianis impofuiffe. 
ia fornace coflos , fiw loco docemus. Conf. LATERANVS. Late- Vid.XJlw. I, I f/ 2. 

renilauarc, prouerbium, pro Operam ludere. Ter. Phorin. I, 4, g LATINVS, i. m. [Aanwcc] Laurentum rex, Faunl et Maricat 

Purgem me ? laterem lauem. nymphae Liurentis flius, qui Aeneam hvfpitiu excepijje n.ox Lauini„m iUi 

LATERICIVS, a, um. Adi. [ »a(»3i-/ii? J Fx latere fafliim. ^q j;il„m et partem inipcrii tradidijfe canitur Virg. Aen. 7, 45 — Rex 

Plin. 37, 21 f. 51 Lapideduro, acfilice aequo conftruunt, veluti latc- ania Latiiuis et vrbes «r. K/(/. Liu. I , i « 2. ^2 Latinu» 

ritiosparietes. Ald. i8, 30. frc, Opus latericium Coluuiel. 9, 6. Vrbs Siluiiis, vt ait Liuius i, 3 Aeneae Siluii fiiit filius, et uiortuo patre 

Jatericia ante Agujium Roma, quam ipfc marmoream reliquiire^/oW«/!/r. Albanis imperauit, et ab eo coloniae dedudlae eoruin, qui Prifei La- 

.Siiet. Aiig. c. 23. _ tini nimciipati funt. 

LATFRCVLVS, i. m. [wAiwSlJio» J Dimin. Paruus later. La- 4; LATIO, vid. FERO. 

terculos facere et coquere in fornace CatO c. 39. Plinius 30 , 7. extr. L A T 1 T O , vid. L A T E O. 

Crudis laterculis ad formam camini. Curtius j, i, 2^ firibit Utcr. LATiTVDO, vid. LATVS, Adi. 

culo coftili ftru61:os fiiine nniros Babyloiiios. C'/);/. ib. f. 29. Colu- LATIVM, i. 11. [AiSriovJ Pars exigiia, fed nebiHffimt Italiat, 

niel. 8 , 14 Siib porticibus deinde quadratae harae cacmeiitis ve! etiam quam travjh Tiberis, vbi mari appropinqiiat. V^d. VMn. 3, 5 f. 9. Vvlunt 

laterculis exftruuntur. Ljl etiam Genus.pijhrii opcris a forma, in ijuam ^o diflum Latium « Latendo, quod itlic latuerit Snturnu. , liuem filium 

fngitur, vocati. Apul. Met. 10 p. 245 Elmenh. Heic panis cnillula, fugiens. Ouid. Faft. i, 238 Difta qiioque eft Latiiim terra latente 

iucunculos, hamos, laterculos, etc. Ve condimento Cato icp. ^ deo. Virg. Aen. g, 322 Latiimique vocari Maluit, his quoniam 

LATERCVLVM, i. n. Codex dignitatum omniuni , tam milita. latuifTet tutus in oris. Varro ««r™ L. L. 4, <; Latium dici f;iw, quod 

fium quam ciuiliiim. I. t f/ 2 Cod. dc Offic. Qiiaeftor, Et Ifidor. 6, latet Italia intcr praecipitia Alpium et Apennini. Plin. 1. c. Tenuere 

11 Laterculum diiSum , quod orJinem habeat ftatum annorum. AUd. jj alii aliis temporibus Aborigines, Pelasgi, Arcades, Siculi, Aurunci, 

Rhenan.ttdTtriwW.-^.^lT. Guther. de Offic.Dom. Aug. ^, $1. Rutuli. Et vltra Circeios Volfci, Ofci , Aufones f rc. Cic. pro Arch. 

LAT£RARlvs,a,ura. Adi. iuwj/i^aj-fl/iw. TerralaterariaPlin.i^, 8. 5 Studiaque hnec ct in Latio vehcnientius tiim colebantur. Id. 

LATER.^Rlvs, i. m. n/ivSnf yijGlolilGr. Lat.J C(/»/. Non.5,97. Fam. 9, 16 Mirifice capior facctiis maximc noftratibus, praefertiiii 

LATER ARI A, ae. f. [srAivjBfyH*'. J Oifc.na, in quafiiint latcrcs. quu;n eas videam primum oblitas Latio tum, quuin in vrbeni noftram 
Plin. 7, 5(5 Laterarias ac domos conftituerunt primi Euryalus etHyper- (So eft iiifufa peregrinitas : niinc vero ctiam Rraccatis et Tranfalpinis 

bius fratres Athenis : antea fpecus erant pro domibus. natioiiibus , vt millum vcteris leporis veftigium appareat. Ferox 

LATERlNA,ae. f. Idem. Tertiill. adu, Marc. c. 2, 20 Merce- Latiuin Hor. Carni. i, 35, 10. Felix Latium Hor. in Carm. faecul. 

3cs pro laterinis deduflis. 66. ^ 2 Latium /. ius Latii, f. Latinac ciuitatis , quae pauUo 

L.\TERA"MEN, inis, n. Vas laserlciwn f. fii^ile Lucret. 6, 133 Romaiia l?if:rior. 

Rareque facit lateramina vafis. Sie Lainiinus, qui ciim Aeramine, « (S5 LATivs, a, iim. Adi. [Ainoc] F,fi-« /if.fV/cam ColnmeL i in 

Fcrramine comparat. praef. An Latiae mufae non folos adytis fuis Accium ctVirgilium rece- 

LATERANVS, i. m. Deus focoriim, et Genuis, diftus hoc pere, fed eorum et proximis et procul a fecundis ficras conceirere 

noraine, qiiod ex latcrculis crudis caminorum iftudexaediliceturgenus. fedes? Agri Latil Ouid. Faft. 3, <SoiS. Arces Latiae Ouid. Mct. 

Q^iid ergo fi tefta C r^) ;vj /k /i/rKi/ff «1'/« ) aut niaterie fiierint qiiacun- 15,582. Gens Latia Ouid. Faft. 4, 42. Lingua Latia Oiiid. ex 

que alia fabricati foci, genios noii habebunt ? et ab officio tutclae 70 Pont. 2, 3, 75. Latius , Latus, Lietus mifcentur a librariis. Vid. 

quisquis iftc cft Latcranus abfcedet, quod regni fui poflcflTio non luteis • Drakenb. ad Sil. 12, 411 et 17, 433. 

conftrutla eft formis. H/rfc Arnob. adu. Gent. 4 p.130. ^ 2 LATiAlis, e. [Aar/mjJ Quod eft ex Lnio. Latialis Itipiter, 

Lateranus cugnomcn Roinanum V. G. Plautiorum, qiwnim nobilijjimus eft apiid Cic. pro Milon. %6 c. 31. Al. Latiaris. Caput Latiale Lucan. r, 

a Nerone iiiterfeilus ille, de quo Tai:. hn. l^ , i{c) et 60. Ad hunc per- 550. Doftrina Latialis Macrob. 1, l. Populus Ouid. Met. 15,481. 

tinei luuen. 13, 17 Egregias Lateranorum obfidet aedes Tota cohors. 75 Plin. 3, i Ex his digna uiemoratu, aut Latiali fcruione ditSu facilia. 

Haefunt LateranaeaedesPrudent.inSymmach.i,58i5./n^/7/f.7/v/'7; wn//?//).-, /. Latino. 

tt ajjignatae Chriftianis Pontificibus. /hA, Lateranenfe palatium, t; LATIALITER. Adu. Sonare Latialiter Sidon. Carni. 23, 23J. 

Lateranenfis bafilica, Sanfii lo.tnnis aedes vocata eft , qaue in Lnterano- .lirmcnd. leg. Latiariter. Peplo circa humeros inuoluto Latialiter tege- 

rurlfnoii/ij/imae gentis aedibus exftrufla fuit. Vid. Hieron. ep. 30, l. batur Mart. Capella 1. 5 pr. i. habltu Lafino, qui idem dlcitur Gabinus: 

L A T E R C V L V S , r/i/. L A T E R. go vid. Barth. ad Stat. Theb. 4,19. 

LATERALIS, vid. LATVS. LATIAR, aris. n. /. ferlae Litinae. Hoc nomen Ciceiyni reftitui 

LATERIVM, i. n. Tuit Qu. Cictronls Villa in ipjiiis patria Arpino : vult Gronou. Obf 4 , 25 p. 382. Vnde fc ediiHt illius filius ad Qli. 

quamquum vsUet vendere, Arpiiiatum eratfremitiis excitalus. Cic. Att. Fr. 2, 4. extr. Dies erant duo , qui poft Latinas habentuc 

4,7 Arpinatum fremitus eft incredibilis de L.^terio. religiofi, cacterum {iUc dies) qiii confeflum cratLatiar, crat exiturus 

LATERIANVS vel LATERITANVS, a, um. ?iti hoc nomi. 8J \eum ifta fcribirem~). Vid. CONFECTVS n. 2 Confe<5Iae Latinac. 

ne memorata Colum. 5, lo. et 12, 10. Plin. 15, 15. Macrob. Saturn.1,16 CumLatiar.hoceftlatinarum follemneconcipitur. 

LATERNA, f. -L A NT E R N A , ac. f. [$a';JcJ Sic defcribttur LATINVS, a, um. «/.W Adi, [AxTi.otJ Viig. Aen. I, o 

eb Ifid. 20, 10 Laterna di6la, quod lucem intcrius habet claufam. genus viidc Latinum. Carmen Latinum Hor. Carm. i, ;z, 3. Con- 

Fit eniin ex vitro, intus reclufo lumine , vt venti flatiis adire non pof- fuetudini Latinae tradere Columel. <2 praef. ;. In Litinum fermo. 

fit, etadpraebendumlumenfacilevbique circumferatur. Prifcian. 4 90 «cjh i»/! /■«•f. Feriae Latinae. Var. de L. L. 5, 3 Latinae lcriae dies 

p. (S22 a Lateo Laternam diriuat. Sed repugnat modulus SyUabae primae, conccptiuus diflus a Latinis populis, quibus ex Albano tnonte exfacri» 

fiiae longa ej} in njmine , in verbo hreuis. Neque (ignificatio conuenit. carnem pctere ius fiiit cum Romanis. A quibus Latinis, Latinae 

Neque enim latet lux in Laterna: fed adeft, vt vidcatur. Itaque pro. diaae. Cic. pro Planc. 23 Qliibus e municipiis vix iam qui carnem 
ianJa videtur Parci ratio in Lex.Crit.Voc.Linterna: qui hanc, nemps Latinis petant.iniieniuntur. (■onf. Liu.jj,!. f/37,3 Multade iis Alaiiut, 

Lanterna ejji antiquam fcripturam defendit, et a fe in .^'ISS. plurlbus de- 95 in Cic. ad Q, Frat. 2 , 4 P- 52. et ad Att. i, 3. pr. Byuiter: fac.ifieium 

prehenfam, affrmat. Lantetna igitur fuerit inilio vndecunque {forte fuit, quu tanquam facio vinculo contineri dehebant fi.cit , qui per Legntus 

aL^m^iAe cormptu voce) <«'.'?//. Extmjit literam n vfus, manft tamen fuos partem camls pct,.rc folebant. N.nlicuit ante iU.s peraflas in e.ype. 
mo'iulu> primaefyUibat. Vet. Gl. Lanterna ip/tvj? ef>-. Pulchre defcriliit ditionem ire Confulibus. Hinc iis retinen./i. interdiim iiilatfC. V. Lui. 
Laternam et a Lucerna diftinguii- Martial. 14 f. Apophor. (Sl Dux la- 25, 12. 41, 20 etc. Vocantur internumLmnaefiii^Hcitrr vt_ w,//»«x,. 

tema viae claufis fcror aurea fla.-nmis : Et tuta eft gremio parua lucerna 100 /ff™ Latiar vbi vid. Hor. Epift. I, 3, 12 Fidibusne Latinis 1 ne- 
li.eo. N'n iticit Et latet in gremio,/<;</Tuta cft. VoiA. 6z de La- banos aptarc niodos ftudet, i. carmen PinaariiUui hitin" li"?ua jcri. 
ternj ex vfica. Cornca fi non fiini, numquid fum fufcior? Cic. bere. Gcns Latina Virg. Aen, %, 55. luiuani Latim <7/ia.!f lUos 
Att. 4, 3 Clodii veftibulura vacuum fane mihi nuntiabatur, paucis libertini , qui iura Lalinorum confecuti f.erant , i. lur.i quaedam tar.luin 
pannofis fine laterna. Plaut. Aulul. 3, 6 , 30 Ita is pellucct , quafi eiuiumRom.alianonltcm. Vid.Spanh.Orh.Rom.j, S- lleinecc.Aniiquttt. 

laternj Punica. AUd. Id. Amplut. prol, v. 149. 105 luris eic. Cic. de Fin. i, w Ita fentio, et faepe diiTerui, Latinam 39 L A T L A T 40 

Linguain noii niodo non inopem, vt viilgo putarcnt, fed [ociiplctio- 49 In Capitoliuin intempefta nocle euntem numquain canrs latraue- 

rem etiani e!)l- qiiain Gi .xcaiij. Conira de iltius penm-ia conqueritur runt. Sic Armz. ex MSS. pro vuli;. eunti allatraiienint. Ilancporro 

Sen.Ep.ip.f/Hliii.Ep.^, 17 Scripra LatiiiaScribon.Hp. . . SermonisLa- conjlruflionem clcfenclu.it Hcinf. ad Ouid. Ain. i, 19, 40 Qiiid iatrent 

tini natiuuskpor, non adfcitus Ncp. 25, ^. Vertere in Latinum , h. e. nofte filentc canes. Stat Silii. 2, 1, 184 Illiim nec terno latr-ibit Cer- 

In Lntinam linnunm Qiiinftil. 10, e, jubxud. Sermoneni. Verbis 5 beriis ore. ht Sil, l, 3, ; Illuni nec calido latrauit Sirius afiro. 

Latinis niifccre Grac:ca Hor. Serm. i, 10, 20. Vocabula parum Horat. Epirt. i, 2, 6<S Venaticiis ex quo Tcmpore ccruinam pellcin la- 

Latina Mirtial. 2, %. Vdcc Latina loqiii Ouid. Trift. 5,12, 39. trauit in aula, Militat in filuis catiilus. Petioii. c. 104 Et canis in 

Vrbs Latiiia Virg. Acn 9, jfi?. Compm: Hieronym. Epift. n ad foinnis leporis veftigia latrat. Hor. Epod. 5, 57 Sencm adulterum 

Paiillin. Nihil Latinius tiiis voluminibus. Super!. Idem Epift. 51 latrent Suburanae canes. Hinc et Pajjiu. Plin. 2j, 10, 78 Hanc ha- 

Homo Latinillimiis. ViriLatinillimi Auguft. dcGrammat.Tom. 1 p. 98. 10 bentes, negant latrari a canibus. Latratur, Iwperf. Ouid. Trift. i, 

LATlNE. Adii. [A*T»iTi] tatinorum lingua et conjuetudine Iv. 459 Scit cui latretiir, qimni folus obauibulat ipfe. 

qtienai. Dicitur Latine Scribon. 227. Cic.Verr.6,2 Latinc nie L A T R A N s, antis Partic. [Ja»k7«v] Colla latrantia canis Pro- 

fcitote, noii acciifatorie loqiii. Idem Philipp. 7, 17 Qiii plane et pert. 3, ig, 23. Bella vndique lacrantia Claud. in Eutrop. 2, 4H(S. 

Latine'loqmmtur. h. e. Pruprie , aperte , et vt res habet , Jine Jiguris lanitor latrans Virg. Aen. 6, 400. Monftruui latrans Idem EcL 6, 

vllaue oi^fiiiritnte aut circuitu. LoquiLatine, pro aperte, acjirnp/iciter i^ 75. Senex latrans, /ir//. C«;;/'.r Phaedr. 5, lo, (11,) 7. v/ii prima cerri- 

eUqui Martial. Praefat. Qi'inc>il. Decl. 3. Gell. 4, I. Conf. Turnek pitur , alias aufloritate optimorum Poetarum femper pruilufla. al. trans- 

AducrJ. 7\, :,. Loqui Latine, /. Vure it emendiite loqui. Cic. ponuntvtrha, vtmetrumferuetur. yid.Burmann. ad loc. it.Drakenh. iA 

de Opt. gen. Orat. 4 c. 2. it dc Clar. Orat. io8 c. 28. Add. ib. c. 37. Sil. 1,421. Con/. Latratus tt CiRCVMLATRO. Vndae latrantes Sil. 3, 

Aliud Latine lo<)i!i, aliiid Gruimatice Qiiinfiil. i, (5, 27. Cic. pro 471. P7</. Supra in latro, n. 2. Stomachum latrantem lenirc 

Caecin. ^; Qiiid enimfacilitis eft, qiiam probari iis, qui Latine fciant, 20 Hor. Serm. 2, 2, 17. 

in vno feriiulo familiae nomen non valcre? LATRATVS, a, um. [uA«y^i»o«] Aliud Pank. Caput latra- 

L.^i T I >' 1 T.^^S , atis. f. Pro Latino fermone. Cic. Att. 7, 3 tum Capharei Stat. Achil. 1, 451. 7. tlufluum tumultu affeflum. 

Seciitusque fiini non dico Caeciliuin, Mane vt ex portu in Piraeeum Martial. 4, ,3. de Cynico Philofopho, Cui dat latratos obuia turba cibos. 

(malus enimauftorLatinitatis cft) fc-d Tcrentiiim, f/c. ftadHerenn. /. Latratu mendicatos nwre canis. 

4, 17 c. 12 Latinitas eft, quae fermoncm puriim conferiiat, ab omni 25 latratoR, oris. m. [i/AM^iif] Virg. Aen. g, 6p8 Omnige- 

vitio remotum. Conf. Dionicd. 1. 2 de Latinitate, et Mar. Viftorin. numqiie dciini monftra, ct latrator Anubis, etc. Seruiiis, Latrator 

Gramm. 1. I. Latinitas, Ius t,:tii , ius cinium Hommtoriim, partibtis quia canino capite pingitur; hunc volunt elfe Mcrcuriiim : ideo quia 

quilmsdam minutum. Cic. Alt. 14, 12 Scis qiiain diligam Siculos. nihil eft cane fagacius. Adde MMiaX. 12, \. Pro Rabula molepo poiti- 

Multa illis Caefar, neque inc innito, etfi Latinitas erat noii fcrenda, tur a Qiiin^il. 12, 19 p. 1083 Si a viro bono in rabulam latratorem- 

ttc. Suet. Aug. C.47 Vrbiuniquasdaui — Latinitatevelciuitatedonauit. 30 que coiuicrtitiir. 

.LATiNiENSiS, e. Idiiii ijuod Lntiuu!. Cic. de Anifp. Rcfponf. L AT R AT vs , iis. m. [ jAa[y(*at] Plin. g , 40 Ab alio in Epiro 

ao c. 10 Qiiod in agro Latinicnfi auditiis eft ftrcpitus cum fremitu, agnitum in conuentu percufibrem domini, laniatu et latratii adaftum 

ex formula fiiUemni. vt cGgeretiir fateri fcelus ? viJ. Varro L. L. 6 , 3. Latratus graiiis 

LATINO, are. Latine vertere. Cacl. Aurel. Tard. 5, 6 Huius Varr. dc R R. 2, 9. Aper aftus latratibus Oiiid. Faft. 2, 231. al. 

tiominis vini faepe latinauimus. 35 Laurentibus. Claris latratibus aftus ceruiis Ouid. Met. 13 , SoiS. 

LATiNizo, 5re. I-em. Cael. Aiirel. Acut. 2, 1 Sorani haec Darc latratus Senec, Medea 841. Edere latratus Scribon. 171. Implet 

fiint, quae latinizanda fufccpimiis. vagis latratibiis duraeta venator Sil. 3, 294. Intonare latratu ingenti. 

LATMVS, i. m. [.'varnoc] Plinioij, 29 loniae mons , nobilis Vid. intono. Remugit nciiius latratu Senec. Thyeft. g. Saeuit 

ob Endymionis fabulam, quem aiiint a Luna adamatum in eodem ob- canum latratus in auras Virg.Acn.5, 257- Terrificique oris ftriclum 

dormiuille. Add. Cic. Tufc. i , 512 c. 38 nui niontem Cariae vocat. 40 Siluiffe latratiim Paullin. Pctroc. de Mart. j , 323. Transmittere la- 

LATJIIVS Endymie ap. Stat. Silu. 3, 4, 40 Cadat tibi Latmius tratus Sil. 14,21- Turbare apros latratu Virg. Georg, 3, 411. 

vltro : Inter pulchros. LATRABiLlS,e. Latranti Jimilis. Cael. Aurel. Acut. 3, H Vox 

L A T o M I A E , vid. L A T V M I A F. obtiifa et vcluti latrabilis. 

LAT6NA,ae. f. [A-.)Ta;] Cei flia , loiie dilefla pariter et cp- L AT R A T I O , onis. f. Mart. Capella, 

prejii , Apullinem et Dinnam pepirit. l^ni/e A/>'!lu Latoides, et Diana 4^ LATRO,onis. c. [aj(7>J;,] SoUemni velut fgnificatu Jtc dicuntur 

hztcnia dlcitur. Eiliiis Latonae, P/6crf»M Tibul. 3, 4, 72. Genus Viarum obfefibres , qui ptiblice vel per vim furantur , quod a Latere 

duplex Latonae Virg. Aen 12, 198. Piier Latonae, Phoebus Hor. adoriantur; velaLatendo: quod latenter infidientur, auflore VcAo. 

Carm. 4, 6, 37. Candida Latona Claud. Conf Prob. et Olyb. 184. Cantabit vacuus coram latrone viator luuenal. 10, 22. Cic. Philip, 

Diledia loiii Latona Hor. Carni. i, 21, 4. 2,62 c. 25 Erat ei viucndum latronum ritu, vt fantum haberet, 

LATONIVS, a, um. Adj. [AxriJitn-] Proles Latonia Ouid. ;o quatitura rapere potuiflet. Add. Martial. 11, 59. Infefti latrones 

Met. 8, 15. Delos Latonia Virg. Gcorg. 3, 6 quod in ea Latona Hoi-. Serm.a, 1,42. Infidiofus latro. Vid. INSIDIOR. Perditi 

enixa fit Dianam ct Apo!linem. Seru. Luna Latonia Tibul. 3, 4, 29. furiofique, A07;V;*«j Flor. 3, 6, 2. Latronem , /iro Venntore vfur. 

Stirps Latonia Ouid. Trift. 3, 2, 3. MSS. habciit hztoi^. Velox pant nonnunquam Poetae. Virg. Aen. 12, 7 Fixumque latronis Impa- 

Latonia Stat. Theb. 9, 671;. vidus frangit telum. HincLntto conuicium i» boflem, qtiem Jic uccu- 

LATONIA, ae. f. Diana. Virg. Aen. 9 , 40J AAronm dectK, ^$ fant ieUum non legitimum gerere, aut ex ciue perducUan fafliim. Cicero 

et nemoruni Latonia cuftos. ftepe, v. g. Phil. a c. 3 Qiii tibi, vt tute gloriari folcbas, detulerat 

LATONIGENAK, arum, m. [ AnroyivHc ] Apollo et Diana. ex latronibus fuis principatum , de Caefare. Caef B. Ciii. 3 , 109. fAr/r. 

Senec. Agam. 320. Duo Latonigenae Ouid. Met. i^, i(5o. Vt potius prhiato paucorum et latroniim «onfilio, quam regio, fiifce- 

LATovs, i. m. [ AjrriiV ] ApoUo. Hor. Carm. i, 31, ig Frui ptum bcllum vidcretur. ^2 Latrones, eos antiqui dice- 

paratis, et valido mihi Latoe dones. <Jo bant, qui Condudii militabant «Ta T^cAarjr-^i: Feftiis. Sed audianms 

LATOiVS, a, uni. Idem quod Latonius. Ouid. Met. 8, 541 Varron. de L. L. 6, 3 p. 74, 36 Latrones difli ab latere, qui circum 

Parthaoniae tandem Latoia clade Exfatiata domus. Conf. Trift.3,2,j. latera erant rcgi , atque ad latera habebant fcrnira : quos poftca a fti- 

LATOIS, idos. f. Diana. Ouid. Epift. 21, 153 Confiteor , timeo patione ftipatores appellarunt, et qiii conducebantur mercede. Ea 

faeiiae Latoidos iram. eiiim merces dicitur Graece ).&r^i)v vjj aurfov. Ab eo veteres Poetac 

LATOIDES, ae. m. ApoUo. Stat. Thcb. i, 663 Tenuit reiie- 65 nonniinquam milites appcllant latrones. Hic aliquidileejji vit!etur , de 

rentia caedis Latoidem. Et pl. Latoidiim numina, /. ApoUtnis et altera Jignifcutiime , quam primo loco pofuimus , fubiicitur enim, quod 

Dianae Aiifon. Epitaph, 17, 2. item «fr. milites cum ferro , aut quod latent, ad infidias facicndas, 

L A T OR , oris. a Fero , fers. Vid. F E R O. ' Plaut. Mil. i, 1, 75 Nam rex Seleiicus me operc orauit maximo, vt fibi 

I, ATRfN A, ae. f. ilemque LATRINVM, i. 0. [ABTftov Glon". latrones eogcrcm et confcriberem. ^ 3 Latrones etiam 

Lat.Gr. i$fJfol»] £/? ««/;-«/7«'») «• Lauatrina , locus vbi lauatur, elv.i- 1q funt Calculi in lufu calculoium, qui imaginem quandam praelii hai>et. 

tur quidquid impurtim efl. Non. 3, 131 Latrina gcncre feminino, Ouid. de Arte Aiii. 3, 357 Cautaqiie non ftulte latronuin praelia Iiidat, 

et eft Laiiatrina, quodnuncbalneum dicitur. Lucil. lib. 11 Qiii in K;V, L atr v NC VL vs. 

latrina languac. Sic Aiercer. fed Gothofr. \7im(i^\\^. Ncutro, Labe- LATRVNCVLVS, i. m. Diroin. Cic. de Proumc. Conf. ij 

rius Compitalihus, fcquere in latrinum, vt aliquid guftes ex cynica c. 7 Res in Sardinia cuiii iiiaftrucatis latrunculis a Propraetore vna co- 

iiaerefi. Lucil. (5 Hoc tii apte, credit quamquam latrina petilfc. 75 horte auxiliaria gefta. Pnjfi.n vtunttir ICti de exteris, qtiaji iure fuo in 

f/ ^/»;-rt Noniiis. Cw;/. L A V aT R I N A ///* L A V O. Sed recen- aliena regione , quicum nec bdlum nec pacem habent , iatrocinantibus. 

tioribus Ldtrma eji locus , i» quem fordes omnes conftiunt. tlinc Im- Vid. Strauch. Uijjert. ad lus t.ifin. 15, 6. v. g. I. 24 fT. de captiuis 

mundis quaecunqiie voinit latrina cloacis Cohini. 10, gj. Apiilcius coU. 1. iig De verb. fignif. etc. tjl et lacobi Ihomnjii DiJJ'. de Latro- 

de Afino 9 p. 223 Klmenh. Omnia prorfus vt in quandam coenofain ciniis. ^ a Latrunculus, qui c/ Latro, ejlniain Quo h,di. 

latrinam , in eius animum confluxerant vitia. Plaut. Curc. 4, 4, 24 go tur in XII. fniptis gemina acie vtrinque direflis. Manial 14 , 20 Infi. 

Non pluris facio, quam.ancillam meani, quae latiinam lauat. diofonmi fi liidis bclla latroniim. Seneca Ep. i- 6 Latrunculisliidimiis. 

LaTRO, are. [JAiai, i/Aax?*»] Propritim cfi cnni.t , qutim impe. Idcra dc Tranquill. c. 14. extr. Ludcbat latrunciilis, quiim centurio 

tumfacitet voce terret. Virg. Ecl. 3, ig Multum latrante Lycifca. agmen, eic. A..d. Plin. g, 54. Vopifc. in Proclo C.13. Macrcb.Sat. 

Plaiit. Amph. 4, 3, 24 Nccgannio, ncc latro. In aliqiiem latrare a, J, Dc hoc ludo 0\\\d. Krth 2, 207 

Plaut. Pocn. 5, 4, 64. Cic. pro Rofc. Amcr. 56 c. 20 Qiiod fi luce gj Siue latrocinii fub iniagine cakiilos ibit, 

quoqiie canes latrent , qiium deos falutatum aliqiii venerint , etc. Fac percat vitrco milcs ab hofte tuiis. tt 3, 357 

^ 2 Latrare, ad homines translatum , pro Vociferari , et intentiorevoce Cautaque non ftulte latronum praelia ludat 

clamare. Cic. de Orat, 2, 220 Qiiid enim hic mcus frater ab arte Vnus cum gemino calculus hofte perit. 

adiuuari potiiit, quuni a Philippo interrogatus quid latrarct, fiireni fe Bellatorque fua prcnfus fine compare bellat 

videre rcfpondit? de Orat. 3 c. 34. Idcin de Clar. Orat. 58 c. 15 90 Acmiilus et cocprum fjcpc recurrit iter. 

Latrant enim iam quidam oratores, non loquuiitur. Rumpcris, et Cognalus vid,tur lufus XII fcriptorum, de quo vid. SCRIPTVM, 
latras magiiorum maxime rcgum Hor. Scrm. 1,3, 136. Riimperis , s C R l p t v l v M ;» s C R 1 B O. 

Ex impatientia: Litris, More canum amare obiiirirtis. Latrare ali- L A T R VNC V L AR 1 V S , a , um. Lateruncularia tabiila , /;» qua 

qiiid, /. Pofceie. Lucret. 2, 17 Nonnc vidciis Nil aliud fibi laterunculis luUitur. Senec. Epift. 117 circa finem , Ncmo qui ad in- 

naturam lairare, etc. Feft. 10 Latrare Enniiis pro Pofcere pofiiit. 95 cendiiim domus fuaecurrit, tabulam latrunculariam perfpicit, vt fciaf, 

Verfus autcm Ennii citatur a Varr. lib. vlt. de Liiig. Latina , non ila quomodo ailigatus exeat calciilus. Editt. antiquue Laterunculanam. 

procul a fne : Miilta, inquit, ab animalium vocibus translata in ho- L .«^ T R V N C V L A T O R , oris. m. [AiiToJ<oix7>)t ] Qjii Latrmes 

mines: partim , quae funt aperta : partim, obfcura. Perfpicua, vt perfcqiii et citnquirere iujjiis cji. Vlpian. 5 Digeft. de ludiciis. I. So- 

Ennii : Animus cum peftorc latrat, quo Ivco multi codiccs perperam lemus, Latrunculator de re pecuniaria iiidicare non poteft. 
*«/'(-!,■/ La(5>at. Litrare etiam Poetis dicuniur aquae. Claiid. 33, 148100 I.ATROCINOR, ari. [>jiTf"'''''] Latronum more praedari. ClC. 

Hinc latrat Gaetula Thetis, etc Vid. Drakenb. ad Sil. 3, 471. vid. de Nat. Deor. I, 87 c 31 Tot nuHia latrocinantur morte propofita: 

Allatro. ^ j Latrare, cumaccuf. Hor. Serm. 2, i, 85 — fi alii omnia qiiae pofiiint fana compilant. Idcni de Lcgib. i, 43 I"« 

quis Opprobriis dignum latrauerit integer ipfe Vid. Hent/. Nempe effet latrocinari , ius adiilterare, etc. Hillri la(rocinati naiics Ro- 

etiam pr„priv feifu ila conjhtiitur. Gellius 7, i de Scipionc Africano, manoriini fiicrant Eutrop. 3, 2. extr. Latrocinari cx occulio Plin.^, 
Qiiod folum id temporis in Capitolium ingredientem canes ncqiic latra-ioj 42, Latrocinari, Mereidi militart Varro de L. L. (S, 3 p- 74 > 3v 

rent eum , nequc inciirrerent, Di eadem re Sextus Aur. \i&. dc V. I, Laudatur 41 L A T L A T 42 

/auJatiif lofus In Corniciila, Qiii regi latoreinafiis decem annos Deme- EfTufKm lafe mare Hor. Epift.i, n, 26. Facere \i oiiod nimtip» 
h;io. Plaut. Frag. . , 70 Latrocinatus annos ctccem , n.crccdun ac latit.s C.c. l'hil. , c. 5. Gm. le^. lactius, Fidci bonae nomen Ma-' 
f.p.o. anf. rnn.2, 4, .97. M.I.2, 6, 19. « Foai. 3, 3. 90. nat lat.lli,„e Cic. OfF. 3,17. Ficri late viilmis Scribon .'r/^D iatari 

l. A T R O C I N A T 1 o. onis. f. .^a« Irt/w,/V. Plin. ,y, 4 M..1- F..ndcrc- fc latiiis Cic.dcOrat. c. 35. Fufus latius loc.s O. inflil 6 . 
<.t..d..,|s .m„.merae faeua latrocinatio. ^ ■ n rr ^ ^'"^-/'^ '''"•=' '7 Rhetoricam pal.nae, Dialefticam pugnofimilem efTc 

L A T R o C I N . V M, ,. n. /-/.;«, q.ode: vfiut.us cfl Vtu»u.r d.ccbat, q„„d la,i„s loquerentur Rhetores, Dialeflici at.tem co,^pref. 
ttjam co m.mr.t mu,d,ac facendnc caufa, ad v,m ,»,ujlamct dolos »ota». fms. Patere latinime Id. ibid. 2 c.,6. Patct latc, et ad multos 

dos. t.c. pro Rofc. Amer. 61 c. 22 Qiiod piitarcs h.c latrocinium, pe.-tinet haec ars Id. de Orat. 1, jjy £/ OfF. 1 02 Hoc lat f 

non iudicium futun..,.. Fiirtim et pei- latrocinia potius q.iam bonu (ime pateat, ad plurimofciue pertineat. Pofndoc late lati.is, /. Am. 
artibiis ad impena et honores nit..ntur Salliilt. Iiig. c. 9. Cic.Verr. 10 plas pojjcjjioncs habcre Ouid. Met 5 130 Vid Burm adVttYon Vn^ 
5, 57 Tu quac ex fanls rcligiolis per fcelus ct per latrpcinium abftii. Barth. A.lu.io, ;. Rcmotus loiiec lateque a viii^o Ilor Scrm ,V, ,9" 
I.rt., etc. Caef Bell. Gall.8, 24 Qi'ia repentino latrocinio atque impeti, Pcrfcribcre latius atque inflatius omnia ad aliouc.n Caef Rpjl " rn,,! 
.„col.,c illo.un,, ctc. Hor.Serm. ,, 3, .22 — q.ium dicas ellc parcs 2, .7. ct 3, 79. Sparfa late veftig.a currus Ouid. Met. ";3,« v": 

rcs lurta latroc.n..s. Ouid. de A.-te A.,,. 2, 207 S.uc latrocm.i gatus late ,gni, Liu. 24, 47 ,x,y. Vagabitur nomen i.um lonue 
f.,b imagine calculus ,b,t. De Ludo. Caftre.ife latrocn.um, W. U atque late Cic. pro M. Marcell. 50. Vch latiZe i neenii vcu! 
CASTRVivi. Nefariumlatrocinium, wV. NEFARIVS. Tuen Plin. Ep.^, 20. Lati.is, /.,« /J,W«/«.. Plin S , .0 O^i ,1 
fines ab excurfionib..s hoftiiim et latrociniis Cic. pro Deiot. c. 8. famae latius confuletur , fi difpenfata et digcfta f.lcrit 
Ag.ta.-e I.-,trocinia Tacit. An... ,2 , 27- . Co.incc.cmlat.-oc.mum, L AT l T i a , ae. f. Latltudo. In.,ocent. dc caiis Htt p 2-2 Pro- 

v,d. CONIICIO. Depcllcre latrocinia C.c. ad Q,i.nt. Frat. i,., S. xi.num cafa vcnit fincs quam maxime in longum habcns In latrtia bre 
Facere latrocinium Sen. Ep. 7. 1= Latrocnium, o//m 20 viores. ^.iV? p. 141. f/ 242 tPoc/. ' 

ipja MHitia. Plaut. «/)«</ No... 2, 508 Q,ii apud rcgcm in latvoci- l a t i t v"d o, inis. f. [.ijf.c. 5rA,{r,«] Cic. dcNat Deor , o 

nio tu.ft. , ft.pendium accept,talt.. , . ^. «• " I" hac igit..r im.nenfitate latitudim.m , lo.igitudinum altitildi- 

LATRocna-tOR, or,s. m /j/«««.Z<i/»-<./«p,g. ,„„n. Crefcere in latitudinem, .././. cresco. Dechu s lat.tudo 

LATROCINAHSj e. Apul. M,!cf. 2 p. ,2. hhnenb. Qliod. Sall.. I.ig. 17, 4. /. magna vaUls. vld. h I Cort ct Waf. Cic de 
cunque vel ignotorum miferatione, vcl a.mcorum beiieuolentia exlra- 2J Lege Agr. 3, 67 Qiii latitudincm poncflionum tueri qui inuidiam 
x,mus, id omne latrocinal.s inuafit nianus. Caftra latrocinal.a Am- Syllanoruu, agrorum ferrc non poflunt. Cic de Orat 2 91 Oris 
mian. 27, 2. Globi latrocinales Idem ~y, 16. ^ „ , , . prauitatem et verboriim latitudinem imitatur, cum v.-tiofc orc nimis a- 

LATROCINALITER. Adu. Idcm. Mart. Capcll. 6 Latrocl- pcrto, no» prcjfe et fubtHiter fatis pronuntiatur 
nalitcr intcrimere. .... LATESCO, gre. [ta«tuvo,.<«,1 Latum Jicri et in latum extcndi. 

L A T V M I AE, [Aarojilou] vel LATOMI A E, atit etram quod optimi iO Columel. 2 , 10 Qi.ia non in ventren, latefcunt fed fei.uem radicera 
j:H/5?tf^//*t7 A«te/ lavtvmiae, arum. f. i«/»/f/.i'/««f, Feft.!s:Latu. dcorfum agunt. Bis fex latefcit fafcia partes Manil. , 680. i^ort 
,nias ex Graeco et niaxime a Syracufanis, qui latumias et appellant et Ofsa latefcentia ad fpinain tendunt Celf. 8, .. ' ' ' ' ' 

habent, cx quibus locis excifi funt lapides ad exftniendan, vrbcm. LATIFICO, 5re. «ABj-y™ GIoll'. Gr.' Lat. 

Praecipue nimirum ita nominatus eji Carcer Syracufanus, quem defcribit L A T I F O L I V S, a, um. Adi. [TAaTui)./»^oc] Quod lata hafet fulia 

Cic. Vcrr. 5, 68 c. 27 Lautumias Syracufanas o.nnes a.idiftis, plerique 35 PJin. 15, 29 Diftinaio myrti fatiuae atque filucftris, et in vtraque lati. 
noftis. Opus eft ingens, magnificum, regum ac tyrannorum: Jotum foliae. Idemi5,7 Optima laurus ad id latifolia. Add.li. if, (, 
eft ex fa.\-o in n.iraiidam altitudi.iem depreiro , et multoru.n opcris pe- L a T l F v N D i v M , i. n. [ hiuxu,f!a ] Ouod habet latum fundum 

nitus excifo : nihil tam claufu.i. ad exitus, n.hil tam fcptum vndi- et r.iagnum : vel fundus latus et amplus. Plin.,7,22 I.atifundiis non 
que; nihil tan, tutuin ad cuftodias, nec fieri, ncc cogitari poteft. legitima naturae feftinatio, /. Non potefi vna certa ratio praefcribi pu- 
Add. ib. 143 c. 55. Liu. 32, 26 /». Cic. Verr.3, 14 Qiii iuratus 4= tandac vineae in magnis fraediis , quod aliae ferius id , aline maturius 
apud vos dixit .nultos ciiies Romanos in lautiimiis iftius imperio cru- defidcrnnt. Idem 8, 6 Latifundia perdidere Italiam. Co»/. Id. ,8,6. 
delinii,ie per vim.morte eflc muliaatos. IdemVerr. 5, ,45 Qi,aectinq.ie Sen. Epift. 88. Valer. Maxim. 8,6 de C, Licinio, Ampla ab eo re- 
nauis ex Afia, quaecxSyria, quac Tyro, quae Alexandria venerat, lifla lat.fundia feftinanter confumfit. 

ftatim certis iudicibus et cuftodibus tenebatur : veilores omnes in L AT i LO Q^-' E N s, entis. o. «rA«TwA«y<i« Glort". Gr. Lat. 

lautumias coniiciebantur. Fuit etiam hcus Romae, qui Latomiae vel AS L A T V S C L A VV S , vid. diiiifum /w C L A V V S. 
Lautumiae (//fttWKi-. Liu. 26, 27 De incendio circa forum, Compie- h A T i C L AV V S fcquioris aeui mmen videtur. Impp. Valentini- 

henfa poftea priuata aedificia, neque enira tum bafilicae erant : com- anus et Valens 1.17 Cod. Th. de Fraetoribus et Qj.iaeftor. Etfi iniu- 
prehenfae lautumiae, forumque pifcatoriun. , ct atrium regi.,m. Ad ftun, cni.n atque dedecus videti.r, m.ilieres ad Laticlauum atque infi- 
candem regionem videtur pertinere , {'(W f/? Liu. 39, 44 Cato atria duo gnia procedere, «c. Sic etiam /egitur l.^i ff. de Donat, inter vir. et 
Maeniuin et Titium in laututniis , et quatuor tabernas i,i piiblicum JO vxor. Si vxoi" viro LATICLAVII petendi gratia donet. Sed ibi lc 
emit, bafilican.que ibi fecit, quat Porcia appelbta eft. Plinius 1,, 37 gendum putamus lati clatii disiunfte. Certc fic retulit Vlpian. Inftit. 7, i. 
De Arijhmene Meffeiiio a Spartanis cnpto, Ipfc conuulnciat.is er captus Interim nnn tiiJpiiiu/nnilHm , quod kabet , Vet. Schol. Perfiij i , 16 1'/'/ al. 
femel per cauernam lautumiarum euafit, anguftos vidpium aditus fecu- b.im interpretatur, Vel vefte ca.idida nondum purpureuni adeptus vefti- 
tiis. £/ ita feribendum,euidentijj!me apparet e.v SenecaExc. Controu. 9, 4 mentum, quod Laticlaui.im dicitur. Quid fi etiam l.c.C.Theod. Lati. 
de Sabino quodam : Ille etiam, inquit, quum reus rogaret, vt in lauti,- SJ clauimn lcgendum ejl ? Certe etiam apud Lamprid. Commod. 4 ita le- 
mias transferretiir, Ne nunc, inquit, quemquam veftrfim decipiat 110- gitur Paternum — per laticlaui (/B//)/rrt/«>-C<7//7a^o?j»f laticlauii w/ lati- 
men, LautumJae : illa animo meo lauta res eft. locabatur in miferiis clauiae, nemfe vejiimenti , vel Vijiis) a praefeiSlurae {praetoril) admi. 
et periculis fuis. In quibus non debuifle qi.is ncfcit ? potuifle quis niilratione fubmouit : quod nenifie illa aetate equejiris tantum diffnitas 
credit? Licet vero LawMmia generatim firmi carceris tiomen fit , tamen illa praefeflura ejfet. Latus clauus autem fenatorum ejl , vt fuiis f. L 
faffim ad proprietatem refpicitur. Plaut. Poen. 4,2,5 Ita me DI 60 demonjhatum. Glofl: Gr. Lat. Laticlauium «•AiTi/VKf«v. 
ament, vel in laut.imiis vel inpiftrinomaiielimagere actatem, prae- L A T l C L A V 11, orum. ,n. l^xKzrinm'] Senatores appeUati 

peditus latera forti ferro. Id. Capt. 3, 5,65 Indc ibis porro in lato. /«»/, a lato clauo, quo vtebantur. Suet. Auguft. 5« Ac ne expers caftro. 
niias lapidarias. Ibi ci.m alii odlonos lapides cftbdint, Nifi quoti- ru.n eflet, binos pler.imque laticlauios praepofuit fingulis alis. Sic 
dianus fefqui opus confeceris Sexcenteplago nomen indeturtibi.Vlpian. A quodam laticlauio caefus Suet. Ncr. c. 26. Kempe 
1. 1 §. vlt. de Aleatoribns, Aut in lautumias, vel in vincula publica tfj L A T l C L a V l V S, a, um, Adi. Tribimus laticlaiiius Siieton. 
ducatur. Sidon. Epift. i, 7 /w. Publiaim carcerem, lautumias, er. Domit c. 10. MappaPetron. c. 32. Tunica laticlauia Valer. Max. 5, ., 7. 
gaftulum iungit. laticlavialis, e. Idem. Infcriptio vetiis apud Gri.ter. 

LATVMARIVS,/. LAVTVMARIVS a Turi:. Adu. 21 , IJ p. 180 n. 3 C. MARIVS. D R V S V S. C. F. PR. D IC T VS. EX 
tribuitur Ciceroni , pro Lanternario , vbi vid. fub h ATEKV A. In. P R O V I N C I A. D A C I C A. T R I B V N V S. L A T I C L A V I A- 
terpretatur nempt hominem , ipii propter ftelera fua in Lautumia deten- 70 L I S. etc. 

tus fuerit. L A T I r E s, edis. Auienus Prognoft. Arat. y. 35S Latipedemqiie 

LATVS. [Teip(i|i,»|tf<w«] Partic. /J Fero, fcrs, vid. FERO. ^ anatem cernes excedeie ponto. 

LATVS, a, um. ior, iflimus. [»«?«?, ■x^atvt, /«Dfo?] Spatio. L A T V S, ^ris. n. [ «Xtu^« , /.aym , a-Ati/f oV J Pars hu- 

fus , amplus, laxus. Cuius contrarium ejl Ai^gllRlK. Aditus latus, W. maai corporis infra axillam , et quae in animalibus , aut aliis in rebus , 
fub ADEO. Aequor Hor. Epift. i, j, 20. Agri Virg. Aen. 8, 8. 75 /in//>i)r//o«* //// refpondent. Tum totum refpirationis et vocis adeo 

Amnis Id. Georg. i, 141. Area Ouid. Ep.ft. ., 72. Armi Virg. nojirae injlrumeinum. Corpus, aiit truncus corporis , ,'n quantum in fal. 
Aen. II, 644. Campi Id. Georg. 1,492. Clauus, vid. C LA V VS. tatione, in venere itcm mouetur. Virg. Aen. 2, 393 Laterique Ar. 
Flumina Virg. Georg. 5, 215. Fundi Sic. Flacc. p. 18 « 22 Goef. giuum accommodat enfem. A.-fifices lateris/.5'fl//rt/c;f.f Ouid; de Arle 
i. latifundium. Lati w/ Latis humeris ejfe dicuntur herocs aPoetls, Am. 3,351. Conat.is laterum Qi.infVil. i, 11, g Vt quotics excla- 
vid. Drakenb. ad Sil. i, 499. Hi.mum latam habebat diues Ouid. go mandum fit, lateris fit ille conatus, non capitis. Dolor latcrum 
Faft. 5, j8o. Oratio liberior et latiov Cic. de Cl. Orat. c. 31. Hor. Serm. 1, 9, 32. i. fleuritis. Qiiin6Iil. i, 11, 18 f.v Cic. deOrat. 3,218 
Orbis latiis Hor. Carm. i, 12, 56. Ore lato ingcns fcneftra Virg. c. 59 Orator vtatur latcrum inclinatione forti ac virili, non a fcena 
Aen. 2,482. Peftus latum Ouid. Faft. i , 378. Radice lata arbor et hiftrionibus, fed ab arniis, aut etiam a palaeftra. .r^/iMr/ Ciceronem 
Plin.,2, 7. Regna latiflima Ouid. Epift. 2, 3. Taeda latiflima lu- e/? inflexione. ^2 Epitheta. Apertura latus, /. »«<-/«», 

venal. ij, 59. Viros latos exigunt vineae Colum. ,, 9, 4. Vngiiis 85 Sifennae ap. Non. 4,5 Adoriuntur aduerfus, vt apertis lateribus, /. 
latus Plin. ,1,45. Vnguem latum non difcedere, i'/<i'. VNGVIS. indefenfis. Etiam i>i aliis fonnulis Latus Jic fumilur pro imbecilli et in- 
Lan.s pedkore Martial. 12, 38. Latus ,<■«»< /i"///./o, Columef. ?, 13 defenfa parte : t;/ Nudum, Dare, Praebcre, Tcgere. Ardua latera 
A.uarius qiiidam duportdio et dodrante altura fulcuni , latum pcdum Polyphemi Virg. Aen. 3, 665. Forte latus i. corpus ad yfum volupta- 
quinque faciunt. Vid. Longus pedum quatuor, /w L O N G V s. tis , /V Hor. Epift. ., 7,26. Imialidum referens emeritumque latiis 
L&ias, cum accufatiiio. Plin. 6. 26. De Bahylone : Saxaginta .nillia 90 amator laflhs Ouid. Araor. 3, ii, .4. Longum latus Sen.HippoI.1045. 
parumm amplexa rouris , ducenos pedes altis , quinquagenos latis. de beliia niarina. Longo millus lateri modus Virg. Gcorg. 3, 54. 
Buccina tortilis in latum Ouid. Met.i, 556. Cic. Acad. 4, .27 Eft in bouis laude. Plaut. Milit. 2, 2, 2 Latera autem veftra lorea faciam. 
animorum ingeniorumque naturale quoddam quafi pabuluin confidera- Qupd corium fic vapulantium in lora fcindi videatur. Perinde acfi di- 
tio contei->iplatioque naturae. Erigimur , latiores ficri videniur , hu- aret : E vejiro corio fcindam lora virgis. Turntbus. Niueum ^0«;/ 
mana dcfpicimus. De pennutatione huius vocis in MSS. vid. L A T 1 V S 95 Virg. Ecl. 6, 54. Oiiid. Met. 2, 865. Niidum latus da.-e Tibull.i, 4, 46. 
fub LA TI VM. de cladiatorihus : vid. Broiichhuf. h. !. et ad i, 11, 14. Niidum imperii 

LATE. Adu. [7rA«T<<^,-] Plin. Epift. 8, 10 Qi.ibus videor a latiis oflentare Flor. 3,5,4- Patiens laboris latiis QiiinaProoem.i. 
meo, tuoque latere J)ronumadhonores itcr, et audita latiusnomina, Rigidimi Stat. Theb. 6, 708- ^3 Formu/ae verborum : , 

et non fubitas imagines rclifturus. Sacer late lucus Virg. Aen.8,598. Accinftus enfis lateri, d/V. ACCINGO. Accommodare ciifeinlateri 
Viftrices late cateruae Hor.Carm.4,4,23. Aftae praedae latius Liu.2,,00 Virg. Aen.2,393. Adhaererc lateri, vid. ADHAEREO. Adiungere 
60. Aperiielatiiis Tacit. inVita Agric.38. Audiri larius Id. Hift. 3,3. aliquem lateri filii Qi.iniail. i , 2. Adftare in latus obliqmim, *.^. 
Coraplent loca milite late Virg. Aen. 2,495. Difliifa late longequc Verfo latere verfus aliquem Ouid. Mct. 3, 187- Cmx.t latiis enle 
laus Pompeii Cic. pro Corn. Balbo r, c.j. Difcedere late Virg.Ge- Ouid. Faft. 2, 784. Claudcre latus dicitiir, qiii a/terum tanquam infe. 
org. 4, 359. Difleminatiim cft hoc m.ilum latius opinione Cic. fn Ca- rior comitatur,f comes extcrior. Iuuen.Sat.3,'3. Diuitis h.c ferui claudit 
til. 4, 6. Diuifum late atque difperfum bcUum Id.proLeeeManil.ji. loslacus ingcnuoriin, FiliiK. f/*/. Tegere latus. Add. Ltpj- tle^tt.a. 
VOL. III, • r o F • •-<>'^ 43 L A V L A V 44 

Cnnfererc latiis lateri, ' corpus corpori, de fru^u VeMcrh, vt n. 2 Forte, ■ quam de vndecimo menfc , Ariftofelera laudat auftorem. Pomponins 
^ Imialidiim latus. ^./i.luuenal.6,37f<f. Ouid. Epift.i,58. Darclatus, in I. Tenetur. De aaioiiibus emti cf venditi, Si tibi iter vendidero, 
•vii^ TcEcre latus. Dolentes latus Scribon. 170. Hxtentum curfu mifla ita demum auftorera me laudare poteris, fi tuus ftierit ftindus, cui ac 
latus eriiit hafta Ouid. Met.12, 477. Exfolucrc a latcre pugionem Tacit. quirere feruitiitem volueris. Ratia huius formutae e/l, quod folent teftes 
Hift 3 68 Exonerarelatusenfe Senec.Agamcm.423. Fodere latusHor. j «?« te/flV «V<«W, r/ f. ^. Cic. Verr.5, 10. ^j Laiido, /)>-» 

Evift-\ 6\o. de admonente. Haeret lateri letalis ariindo Virg. Aen.4,73. Recufo, improbo, nolo, didum yolunt Virg. Georg.2,412 Laudato 

Nlunire l'atus nauis Ouid. Met. 11, 487. Peregit latus enfe Id. Epift. ingentia rura, Exiguum colito. i^am latifmuliaimfrobat, modicum- 
IIO / Tramfixit transetit; Egit enfem per latus , vid. PERAGO. que agri moctum praefert. Sic 'lurntbus Adu. 20, m. Sed non futo ita 
Pracbere latus Scn'. Qiiaeft.Nat. Praef. 4. /. iiuUum dare, f/./.Tegere p/ane contrariam fententiam fubiecijfe verbo iUi Poctam. Hoc vult, Lau- 
latiis Refoluit latus enfe, '. Difcingit enfem^ Lucan. ad Pifon. 152. 10 dare potes , admlrari potes, fed tiii optare vel celenda fumere non eji con- 

Soluiintur iiua latera Virg. Georg. 3, 523. de tauro. Submittere la- fultum. Ita laudare aliiiuis potefl fplendorcm aularum , fed negare, 
tus Oiiid. Met. 3, 23. Tegere latus alicui, comes exterior dicitur eum Jibi conuenire. Ita Socrates apud Cic. de Orat. J, 2^1 c. 54 Lau- 
Hor. Serra'. 2 5', 18 'Tirefias fuadet Vlyfft , fi velit heredipeta felix ejfe, dauit Lyfiae orationem : quid enim cjl aliud, non inuitus legit, et non 
Neccomes exterior, fi poftxilet, ire recufes. Jndignabundus VlyJJes ait, incommode fcriptam cfle dixit; Sed, inquit, vt fi mihi calccos Sicyo- 
Vtne tegam fpiirco Damae latus ? Vbi Interpr. Latus alicui tcgere, ij nios attuIilTes, non vterer, quamuis eflcnt habiles et apti ad pedem; 
dicitur qui viriiin honoratum vel ftipat vtfatelles, vel comitatur yt quia non eflent viriles : Sic illam orationem difertam fibi et ora- 
afleda 'Sueton. Claud. 24 extr, Aulo Plautio — in Capitolium eunti, toriam videri ; fortem et virilem non videri. 

et inde rurfus reiiertenti latus texit. De eadem re £ulxo^.-!,ii Vt L A v D A NDV s, a, um. Partic. [ (mivet^oc 1 loci non laudandi 

confcendenti eapitolium laeuus incederet. luuenal. 3 , 131 Diuitis Ouid. Trift. i, 8, 62. Voluntas laiidanda eft Id, ex Pont. 3, 4, 79. 
hic fcrui claudit latus, wV. COMES exterior. Tegere latus «/«»» 20 L A V D A T V S, a, um. [jtxivetosJ Partic. Abunde laudatus 
McebanturGladiatores,quidefendebant,neinfeireturiftus. hi>ic,Te- Ouid. Trift. i , 6 , 31. Falfo laudata femina Id. Amor. 3, 12, 43. 
flo latere difcedere , ejl Tute et extra periculum difcedere Ter. Heaut. Forma laudata Id.Epift.16,131. Virtus laudata crefcit Id. exPont. 4,2,35. 
42,5. Contraria ratione dicitur kytnum \itat. Adoriuntur aduerfos Laudatior Pliii. 17, 23. Cic. de Arufp. Refp. c. 22. Laudatius 
vtapcrtis lateribus Sifcnna «;>. Non. 4, 5. Si volet arma , leui Plin. 12, 8- Laudatiora Gell. 4, 9. Aloc laudatiflima Plin.27,j. 
tentabis ludere dextra ; faepe Dabis nudum, vincat vt ilk latusj Ti- 2J Forma laudatiflima Ouid. Epift. 19, 131. Virgo laudatiffima dotc 
bull. I , 4, 4'5. vbi vid. Brouckhujius. ^ 4 Formulae formae Ouid. Met. 9, 715. 

«/;«;.■ Latus munHi , Regio Horat. Carm. i, 22, 19. Latus, frs LAVDATE. Adu. Compar. Plin. 14, 17 Saporem vini afiequi 

Viribus et fpiritu. Cic. de Seneft. 27 Neque enim ex te vnquara nufquam laudatius. i^KjSfr/. Idem 36, 6 Domos laudatiflime adornans. 
es nobilitatus, fed ex lateribus et lacertis; tuis. Cic. in Orat. 8S LAVDATOR, oris. n. [iTaiv<T»«J Cic. pro Font. 6 Eo nos 

Valentiorum haec laterum funt, h. e. Eorum, qui vehementer clamare 30 iam laudatore et tefte vtemur. Add. ib. c. 26. De laudatoribus in 
pojfunt qui dicuntur habere Latera firnia : Jicuti contra Infirrais di- iudicio, vid. Cic. pro Flacc. 74 et 100. item in comitiis Plin. Ep. 3, 20. 
cuntur\jfe lateribus , I! , qui vocis contentionem ferre nen pojfimt. Conf. EloquentiOimus Plin. Ep. 2, i. Laudator voluntarius Cic. Verr.6,143. 
Plin. Ep. 2, II, 15 cum not. Cellar. it. Pearce ad Cic. de Orat. i c.25 not.5. Nolo efle laudator , ne videar adulator Auft. ad Herenn. 4 , 30. 
Homines a latere, /. Cari et amici principum , et qui eorum lateribus Adhibere laudatorem, vid. A D H I B E O. Dare laudatores alicui 
femfer adfunt. Curt. 3, 5, 15 Qiium ad perniciem eius etiam a latere 35 Qiiindlil. 3, 7. Conf. Cic, deOrat. 2, 341. ff Vcrr.4, 114. Graeu. ad 
ipfius pecunia folicitaret hoftis. Add. Liu. 24, 5. Ad Genealogiam et ge- Cic. Verr. 7 , 57- 

aeris enarrationem fertinet Stat. Silu. 3, 3, 120 Sic quidquid patrio L A V D A T R I X, icis. f. [ iTmvfTl? ] Cic. Tufc. 3, 4 c. 2 Vitio- 

cefl^atum eft fanguine, inater Reddidit, obfcurumque latus clareftere rum laudatrix fama popularis. Laudatrix Venus eft infidiofa mihi 
vidit Connubio gauifa domus. Plin. Epift. 3, 10 A meo tuoque la- Ouid. Epift. 17, 126. 

fere, i. nojlri viriuf/ue gencris. Campi latus Ouid. Mct. 10 , 674. 40 L A V D A T I O, onis. f. [aVntfi?] Kft oratio iffa lavdantis. Cic. 
Infulae latcra , f>o Extrcmis vtrinque fartibus Cic. de Lcgib. 2 , 6. pro Font. 4 Vos autem abfens orat atque obfecrat, vt fua religio, 
Aequa latera Qiiinftil. 1,10. Latus etiam fro Laterotte, fue Eu, qui laudatio, auflorifas, aliquid apud veftros animos momenti habuifle 
latu! tejit, ponitur a Martial. 6, 68 Eutychus ille tuum, Caftrice, videatur. de aflu iudiciali, pro reo, Funebres laudationes Quin- 
dulce latus. ^ 5 P''' mcdio f. media parte Colum. 3, 13, 2. 6ViI. 3,7. Praeclara laudatio Cic. Verr. 4 , 13. Decernere lau- 

i^am quod bic ait , iuxta latera foflarum , //>/f 3, 15, 2 inteipretatur a ^jdationem, vid. DECERNO. Laus « Laudatio differunt. Sen. E- 
media fcrobe. /«<; iuxta diuerfa latera foflaruni difpofiti lapides 3, 15,3 pift. 103 (102) Praeterea aliud eft laus, aliud laudafio. Haec et vo- 
funt quaji tranfuerfus fer mediam fojfam faries, Add. 3,13,11. cem exigit. Itaque nemo dicit laudeni funebrera, fed laudationem: 

LATERALIS, e. Plin. 21, 21 Idcm fi lateralis dolor fit, aut ciiius officium oratione conftat. 
inter fcapulas, aut in thorace. Lateralis cingula Calphurn. ecl.6,41, lavdabilis, e. [ aivero« , iraiveTc; ] Qmd merito laudari 

L A T ER ALI A, ium. n. Pl. Sunt Caffulae, in quibus ad efhip- ^q debet. Plaut. Perf 4,5, 1 Edepol dedifti viigo operara laudabilem, 
pium fuffenjis necejfaria in itinere reeondimus ; Scaeuola 1. 102 ff. de Lc- probam, et fapientem, et fobriam. Carnien laudabile Hor. de Arte 
gat. ct fid. 3 Pecuniam in lateralibus condidit. Poet. 408. Opus laudabile Lucret. 5, 179. Res reftae et lauda- 

LAT VSCVLVM, i. n. Dimin. [TAevf/Jiov] Catul. 23 (25) 10 biles Cic. de Fin. i, . . Vita laudabilis Id. de Amicit.23. Lau- 
Nc laneum latufculum, maiiufquc mollicellas, Inufta turpiter tibi fla- dabilior Id. in Orat. c. 20. Exercitus modeftia poft viftoriam, 
gella confcribillcnt. Speculorum latufcula, /. Parua /a/er/zLucret.^, 311. jj qiiam ipfii viftoria_laudabilior Liu. 36, 21. 

LATERARIVS, a, uin. Adi. Laterarium lignum : Vitruuius LAVDABILITER. Adu. [ (iraivrrSt ] Cic. Tufc. J, 12 c. 5 

10 20 Ipfi autem laterariis circa fixis contineantur, teganturque ta- Qiiid ? ad redle, honefte, laudabiliter, poftremo ad bene viuendura, 
bulis maximepalmeis. fatifne eft pracfidii in virtute ? Comparat, \al.Max.s,i extr.j. Add, 

LATERATIM. M\\. Ex vtrtique latere. Giiil. Brito Phil.7, 112 Idsra 5, 4, 3- 
Has facit in medio lateratim flumine mergi. go l A V D A B ILIT AS, atis. f. L. i Cod. de metallariis : Lau- 

LATERENSis, e. TertuU. adu. Marc. 4, 43 Laterenfibus vti, dabilifas tua. 
i. Sateliitibui y qui funt a latere. LAVDATIVVS, a, utn. Adi. [ l««ivfTiKo« J Quodlaudat, 

Vnde, Laudatiuura genus dicitur Demonftratiuum. Qiiinftil. 2, 16 Os) 
L A V Laudatiiiain totara, quae eft pars rhetorices tcrtia. Materiei lauda- 

LAVACRVM, LAVATIO, LAVATRINA, wV. LAVO. ^j tiua Aminian. 16, i. Pars Rhetorices laudatiua Quindlil. 2, 15. 

LAVDlCOENVSjJ. m. [ f»raivc'5ei)rvo« ] [Jui laudat ob coenam, LAVDATORIVS, a, um. Idem. Fulgent. Mythol. i Lauda- 

Buam laude meretur , cum allujlone ad Laudiceam /. Laodiceam vrbem, torio palmulae taftu alicuius mulcere caefariem. 
Plin. Epift. 2, 14 Sequimtur auditores aftoribus fimiles, condufti et LAVS, laiidis. f. [ £jr«ivo«, a<vo;, i>x*V'ov ] Secunda ofinio de 

f edemti mancipes. Conuenitur a condii6Vis et redcmtis in media bafi- ionitate rei vel hominis, eommeiydatio\, gloria, ipfaque adeo praeftantia aut 
lica,vbi tampalam fportulae, quam in triclinio dantur. Fx iud^cio in -^o virtus, in quantum laudatur. Virg. Aen. 5, 355 Primam merui qui 
iudicium pari mercede tranfitur. Inde iani non inurbane co^o^aei, vo- laude coronam. Laus cafeo Romae, ex proumciis Nemaufenfi, ete. 
cantur, «to iS 0-0^0« voy' ««/«cS-af. lifdem Latinum nomci imp jfituni Plin. 11, 42. Vita mirabili ad laudera et prope fingulari Cic. pro 
eft laudicoeni : et famcn crcfcit in dies foeditas vtraquc lini^u 1 notata. Dom. 21. In laude olei nominatur id quoque Plin. 13, i. Beatus 
L A V D o, iire. [ai>iw, »Tiiv^», ixW<?oM«(, x«8c/f4v^a] Vcibis extol- omni laudum cumulo Sfat. Silu. 4, 3, 158, Confpicuus laiide, r/V. 
lere. Placet Heftor illc mihi Naeuianus, qui non tanfum laudari fe -75 CONSPICIO. Dignus vir laude Hor. Carm. 4, 8, 27. Inclytus 
laetafur, fed addit efiam a laudafo viroCic. Fam.6, 12. Hoc ftatuo, laude Scnec. Agamemn. 400. Potentes laiide homines Liicref. 6, 12. 
hunc, {Chdium) fi amicus eflet Pompcio, laudaturum illum non fuifle. Aemuliis laudis alicuius Ouid. Mct. 6, 83- Auanis animus laudis 
Qi.iid' enim, fi illi inimiciflimus eflet, amplius ad eius laudem minuen. Hor. Ep, 2, i, 179. vid. AVARVS. Cupido imnienfa laudura Virg. 
dam facere potuiflet Cic.de Anifp.Refp. c. 24, Add.ih.c.22. Himc Aen. 6, 823. Hercs laudis alicuius Oiiid. Epift. 9, 110. Imago 
pro dignitate laiidare nemo fatis commode poteft Cic. pro S. Rofc, go falfa laudis Qiiinflil. 5, 8. Obtredlatio laiidis, vid. OBTRECTO. 
c. ir?. Id. pro Flacc. 6j. Sic optimatum confilib gubernatur, vt Perpetuitas laudis, ij/V. PERPETVVS. Studio laiidis trahi Cic. 
omnes eiiis inftitufa laudarc facilius poflint quam aemulari. Id. Fam. pro Arch. c. 11. ^ 2 Epitheta : Antiquae latidis res Virg. 

5, 20 Qiiam quidem omnes non folum probant, fcd ctiain laudant. Gcorg. 2, 174. Armatac laiides, «. Laudes propter arma et res bellicas 
Ouid. Met. lo, 582 Laudando concipit igiiem. Laudarc altcrum ad Clatid. in Conf. Stil. 2, i. Attonfa, r/V/. attondeo. Cic. iit 
aliquem, vid, AD Praef Jitioncm. Cic. Qiiint. Frat. 1,1 Vnum eft g- Brut. 84 Ex bcllica laude afpirare ad Africanum nemo poteft. Rem 
quod tibi cgo praecipere non definam, nequc te patiar Cquantuin erit militarcm vocat , Bcllicam laudem, vt Eloquentinm , Dicendi laudem vo- 
in me) cum cxceptioiie laudari. omnes enim qui iftinc veniunt, ita carefolet. Cob/. Abftrahere ad laudem, it. Abundare laude. Belli- 
de fua virtiite , integritate, humanitate commemorant, vt in tuis ftim- cae laudes Senec. Troade 769, Blandae laudes Virg. Georg.3, 185. 
mis latidibus excipiant vnara iraciindiam. Honoratifllmum {afud Continua latis, vid.fubCOtiTfK^O. Imperatoria Iaiis,wy.lMPERO. 
Germanos) aflcnfus gcniis cft, armis laudarc Tac. de Mor. Gcrni. 11,7. polnclyta laiis Senec. Hcr. Oet. 882. Intempcftiua difdfulis tributa, 
Ncp' 'H.-ccrnt , Si placuit fentenfia frameas concutiunt. Carmine quam Jit noxia, docet Q\\.\n&.iL 2 , 2. Ea eft profcfto luciinda laus, 
laiidari alicuius Ouid. ex Pont. 3, l, 61. Laudibus laudare Plauf. qtiae ab iis proficifcitur, qui ipfi in latide vixcrunt Cic Fam. 15, (J. 
Capt. 2, 3, 62. Ore aliciiius laudari Ouid. adLiuiam 465. Vtilitate Conf. Id. ibid. 6, 12. Marniorafac laudes, vid. M A R M o R, 
laudatiir, non arte Cic. de Fin. 1. . . ^2 Laudare, A'o«;/'»ij>-« Modica laus Qiiinftil. i, 5. Nafcens laus , vid. N A.s COR. 

Plaut. Capt. 2, 3, 66 Id fcias, loucm fupremuin teftcm laudo Hcgio, pj Ntinierofa lausLiican. adPifon.66. Solidae latidiscupido VaIer.Max.4,4. 
nie infidelem non futurum Philocrati. Ccb/ Non. 4, 276. Laudare ^3 r(;»-/>c)-»»//w»(///af .- Abftrahcre ad bellicas laudcs,v/V/.ABSTRAHO. 
ifiquit Macrobius Saturn. 6 fignificat prifca lingtiaNominarc, appel- Abeft ab hac iaude, vid. ABSVM. Abundare bellicis laudibus Cic. 
lareque. Cic. de Orat. 5, 65 c. 18 de Carneade loqucns : Hiiius Oft". i, 78. Id. . . . Magnam ex ea re laudem adipifci poteris. 
ego etfi multos auditores cognoui Athenis, famen audlores cerfiflimos Afterre latidem QiiiniSil. i, 5. Aftcrre laudem alicui Virg. Aen. 12,321. 
laudare pofliim, et focerum metim Scaetiolam, qui etimRomae audiuifiooCic. Off". 2, 47 c. 13 Ex qua aefate qui exerccnttir, laude Affici folent. 
adolefccns, et Qiiint. Mctellum familiarem meum. Add. Idem de Agere laiides, vid. AGO. Plin. in totius oferis fraefatiotie , Qitan- 
Clar. Orat. 44. Et pro Flacc. 93 His tu igiitir epiftolis, Dcciane, re- to fii ore patris laudes tonas ? qiianto frafris amas ? qiiantus in poe- 
citatis, his mtilierculis produftis, illo abfcnte auftore laudato, iantum tica cs ? Amiftere laudcm, Appetere laudem , Adfcifcere fibi laii. 
te crimen prolaturum putafti, etc, GcU. 3, 16 Varro vndecimo dem, v!d, hh.vv. Cic. . . . Sed etiam liberalitatis, laudem afl"e. 
menfe nafci hominem pofl"e dicit : eiufque fententiae taiii de o£lauo, ic^ qui fingulareni. Afl'erere fibi idude» alicuius Ouid. Met. i , 462. 

Afl"umere 45 L A V L A V 46 o"!""rrK'o'^^'"' ^" r'''' ■"''.'■ ■^/^''^% ^ ?"f"'''" '°"?f J^'"'* Lauernae edcnt, in cuius luco obfcro abditoque foliti forta pracdam- 
itat. rhcb. 3, yf2. Capeie laudem, t';</. C A p i o. Celcbiare que iiitcr fc luere. Hinc et un" f 1 av.u<«ii 

laudcs, wV. C£LEBRO. Celcbratus laude illuftri Cie. proMuracn.irt. L A v e r n A L l S porta </;V/<j <■/? lllnd hu&ie i>' t' 

Certare laudibus alicuius Virg. Georg. 2, i?g. Colligere omnium od 'tymo»V^u^e, de qm nw^o Acro»'cm audlulmus viJ TTvlTa^ 
laudcs, vul. cOLr.lGO. Comparare laudcm C.c. Fam. 2, 4 extr. $ L A v , c i, /,W LABICi, orum. m. Otpidumlali} ' vidLU,. !^ 
Coramumcarclaudem cumalteio, W. COMM VNico. Cic.de 4, -1 ?/>»-. 41. Hinc ""■""', ^«;. i^iu. 2, 39. 

Orat. i,ij Vt eorum, quibus furama dicendi laus a noftris hominibus L A v i c A n i , orum m Pl fc Pvimli Liu j «c « r 

conceflaeft, «r • Av/Id Oft-.,77.c.22 Cedant arma togae, con- L.A V i c an v s, a, ura. Adi.' Agri Lauicani Liu. 3, 7.' Porfa 

ceditlawTealawdi, I. iononjico teflimonii/ Sertatus, et p/au/i/>us totius fo. Lauicana Phn. 3«, 5. Via Lauicana I iu j »"'>■» 

fuli minoiem fe fateatur triumphus. Conciliarc laudem Qiiinail. z, 7- «o L A V f N l A, ae. f. [Aa(2,v/a1 Latini Re^iJ ei Amatie /i/ia 1, „ 
Conderc laudes, vid. C O N D O. Coniungcre laudcm ad aliquid ^eneae, prvptey quamTuinus, cui .hllinata fufvJ ;,„„, ,„LLi\- 
Q>,inftil. 4, ... . Confcqui magnam laudcm, W. conSE oy O R. quam in JneambeUa fufcepi, , a .lJn'io%e,lItisTuJi^^^^^^^ 
Contnbuere alicui laudem, r;;/. CONTRIBVO. Crefcere laudc po- tlum hUabayum docebit T|y-e. Aen. 6 7^1 Oii,.m *;ki u.,.r, 'e 
ftera Hor. Carm. 3, 30, g' Crcfccrc laude Q,,inail. ., 2. Cu- Lauinia coinux Educet f&eg."n- "^ Qi'em t.bi lo.,6acuo ferum 
mulai-e aliqucin laudibus Tacit. Hift. r, 57. Cumulatus orator o. ly L A V iNl v m, i. n. Xt\u&hm AasiUim^ V,ht aun, tJ 
ranilaude Cic. de Orat.i, 118 c. 2/. wV/. CVMVLO. Debctur illi « Lauinio , Latini fratre, vtfentit ^enxuK. l/einde LaVrentum'/'"' 

laus Hor. Serin. ., 6,88. Dclibare de laiidibus Cic. Fam. .0, 21. '"'">*"''' ^■'"'«o , tla>» "Jeplo imperio pojl 'fatris mortcm ciuita^^m a!"J 
Deterere laudes alicuius Hor. Carm. i, <5, 12. Detreaare laudes ret. Laui.iium wj-o a Lauinia ^fMM# i'TO>f .^-///M auiniiini .< /• 
Ouid. Mct. 5, 246. Diccie laudcs alicuius Virg. Ecl.6,6. Dicere Lauinio. Magnam vim conicflurmum fabu/arum eic d"!it l/uriba! 

laudem alicuiiis rei Qiiinftil. i,.o. DKU.iti.r in laudem Gell.4,9. 20 /» /om Seruius. Ouid. Mct. .j, 728 Doncc Caftiumquc Sacn.; 
DilFufa, laus Pompeii latc longeque, vid. ftib L A T v s Adie//iuum. que Lauinl fedes , Tiberinaquc ad oftia venit. 

Dare laudem virtum neceflitati Qi»nflil- '• >• .Cic pro Planc. 89 c.36 L a v i N l E n S I S, is. m. Lauinienfcs condideru.rt oppldum Al. 

Tu id 111 me reprehendis, quod Q^ Metello laud. Datum eft, hodieque bam Varr. R. R. 2, 4. Hpiuum an 

cft et femper erit maximae gloiuae. Duci laude ad peiora Q..ina.j,.2. l A v I N l v s, a, um. Adi. [AaH.WcJ Nec prolem Aufo.iiam et 

Ediint obliuia laudem bil. 13, 665. tftcrre laudibus fiimmis vfque 25 Lai.ima fefpicit arua Virg. Aen. 4, 236. Vireo I auinia Ouid 
ad cacliini Cic. Fam. 9, 14. Egentct animi laudis Virg.Aen. 5,751. Met. 14, 570. 

ExtoIIere laudibiis ad caeli.m Cic. Fam. ij, 4. Ferciit fafta mihi L.^ivo, laui, lautum et lotum, et antique Iav;;ti.m 3re X xia 

laudem Virg.Aen.11,791. Ferre aliquem infigni laude Id. ibid. .,629. k'«t«, jrAww] Ab/uere ^ et aqua quaequefordida purrare' Ter Eunl 
Florere laudibus Lucret. 5, 1279. Fraudare aliquem dcbita laude 3,5,« Abeunt lauatum, perftrepunt. Ouid. Faft. 3 .^'sacra 
Qiiindlil. 2, 14. Cic. de Opt. gen. Orat. 6 Qiiod omiies laudes ha. 30 lauaturas raane petebat aquas. Ter. Heaut. 4, ., 5 Atque illa fi 
bet id eft opti.num. Cic. Att. 13, 37 Bruti iioftri quotidianis, iam lauerit, mihi mmtia. Capellas in fontc !a'uabo Virg.Ed jV/t 
affiduifque laudibus, quas ab eo de nobis haberi permulti mihi rcnun- Manus inquinatas lai.are Scribon. 80. Manus laua, et coena Cic* 
tiauerunt, coinmotum iftum aliquando fcripfifti ad nie. Habct bre- de Orat. 2, 246. Mcmbra lauabis aqi.a Ouid. Epift.'; 90 Oliua 
vitas non laudem in eloquentia Cic. dc Clar. Orat. 50. Haurire lau- lauatur aqua calida in ahe.io Vlpian. in I. Sed addes. \ Iliud nobis 
dem Itl. Fam. 6, 6. Illuftrare laudibus Id. ibid. 6, 14. Immi- 3J D.Locati. Reliiquias vino,et bibulam lai.ere fauillam Virg Aen 6 227* 
ruere laudeni alicuius, Impertire laudem, Incumbere ad laudem, Ter. Phorm. y, 8, 80 Venias nunc precibus lautum peccatura tuum! 
Inueiure laudem, vtd. IjIj. vv. Libare laudeni Ai.a. ad Heren. 4, 5. Ire lai.atum Hor. Sat. ., 3, 137. et 1,6,125. Vulncra lacriniis facua 
Mereri laudera, wV. MEREO. MiiiMere opinioneni de bcllicae lau- lauat Ouid.de ArteAm.3, 744. Studio geftire lauandi VirgGeore . 587 
dis praeftantia Cic. Off. i, 74. Mutuari laudem aliunde, vid. MV- Varro de L. L. 8, 6. p.123, 10 Omiiino et Lauant et iMuantur dicitiir 
TVVM. Natus laudi, r///. NASCOR. Obfolefcit IausTacit.Ann.4,26. 40 feparatim refte in rebi.s certis : quod puenim nutrix lauat puer a 
Obterere laudes maiorum, yid. OBTERO. Cic. pro Muraen. .2 Ma- nutrice lauatur : nos in balineis et lauanius et lauamur. Sed confue- 
Icdidlo quidem idcirco nihil in hifce rebus loci eft, qiiod omnia laus tudo alterutrum cum fatis habcret, in toto corpore potius vtiniur/«««. 
occupauit. Onerare laudibus, mV. o N E R o. Ornare laudibus to;?- ; in partibus /««amKj. Qi.oddicimus^/a.,» w;a»a.f,fic pedes etcaetera. 
veris aliquem Cic. Qiiint. Frat.2, 7. Pendere e.x laude, vid. PENDEO. Qiiare et in balineis non refte dicunt Laui, Laui manus refte Sed et. 
Peragunt carmina veftrarum praeconia laudum Ouid. ex Ponto 4, g, 45. 4J /,;;« /,ic apparet, non obfequi Grammaticis homines. Ter. Eun. 3, 5, 44 
Perculfus amore laudum Virg. Aen. 9 , 197. Percuflit fpes magna Arceflin.r lauatum interea virgo : It lauit, redit. deinde illam in 
laudis cor meum Lucret. i, 922. Perferre laudem ex vrbe, vid. lefto illae collocarunt — Ventulum huic fic facito dum lauamus. 
PERFERO. Ponere in laude Cic. Verr.y, 212. Id. Fam. i, 17 Vbi lauerimus, fi voles lauato. lain v. 34 Contimio haec adornant 
Nafcenti noftrae laudi praefuifti. Praeripere laudcm Id. de Arufp. vt lauet. Sic Heaut. 4, i, 5 Atque illa, d iam lauerit, mihi nuntia. 
Rcfponf. 9. Procedeie laudibus Id. inBnit..^^. Quacrcre lau- jo Liu. 46, 6 Lauanti regi nuntiatur. Sueton. Cal. 24 luftitium in- 
de.n Id. pro Flacc. 28. Rcferre egregiam laudem Virg. Aen.4, 93. dixit, in qiio rififie, coenane, lauafie, capital fuit. Quinftil. i, 6, 44 
Referre laudcs eius Scribon, 19. Seruire laudi Cic. Verr. 3. At lauamus, et tondemus («/. lauamur, tondemur) et conuiuimiis'ex 
Scribere laudes Qi.inftil. 3, 4. Scribere lai.dcm aliciiius Id. 2, ly. confuetudine. Plaut. inTrucuI. 2,?,i — Pifces ego credo, qui vfque 
Suffragari laudi Cic. Fam. 12, 14. Sum. Efle magnae laudi Hor. dura viuunt lauant , miiius diu laiiare , quam haec lauat Phronefi- 
Serm.2,3,99. EO. tua \a\\s, Laudanduses fropterea. Cic.Fam.2, .7 SJ um. Ibid. i, 2, 95 Vife illam, atque opperire ibi : iam cxibit, 
Qlii Ci dignum fe maioribus fuis praebuent, vt fpero et opto : tua namlauabat. Tibi placet lauare quotidie : alia has munditias for-. 
laus ex aliqua parte fuerit. Laudis eft, et ponitur in vitio, contra- des putat Hieron. Epift. . , 45 ad Afcllam. Sed Petron. 73 Nihil 
ria C\c. vid. viTlVM. Sumere laudem a criinine Ouid. Met.6,474. melius efle, quam fine turba laiiari, Sic, Nec pueri credunt, nifi qui 
TadVus cupidine laiidis Id. Trift. 4, 5, n- Tollere in aftra pleiia nondum aere lauantur luiien. 2, 152. ./3/;'; f w;Vn quadrante' lauantur 
manu laudes alicuius, wV. M A N V S. ToIIere aliquem laudibus 60 Idem 6,447. .f^^i/.Hor. Sat. 1,3, 137 Dum tu quadrante lauatum Rex ibis. 
Hor. Carm. 1,21, 9. Transfundere laudem fuam ad alium Cic. L A v A N s, antis. Praeterdifla Hor. Serm. 1, 4, 75 Scripta foro 

Fam. 9, 14. Id. ad Brut. .5 Qiianquam ego illi tuin verborum lau- recitent funt multi, quique lauantes. 
dem tribui, eanique .nodicam. Venari laudem Auift. ad Heren. 4, 5. LAVATVS, a, um. Plaut. Poen. i, 2, 22. 

Venerari aliquem laudibus, ac gratiis Tacit. Ann.12, 37. Vertit LAVO, laui, lotum ve/ lautuni, grc. Ab/uere. Cato R. R. c. <y, i 

laudem in crimina Ouid. Epift. 8, 55. i. fa{/um /audandum. Nempe 6$ Si inquinata erit, lauito. Add. 2; ;V. 96,.. Lauis VarroR.R.2,44'2 
^4 Q^od diximus , etiam pro ip/is rebus /audandis Ls.xK dicittir, Cii. «2,49,.. Corpora fanguis ater lauit Virg. Gcorg. 3, 22., ^Add. 
Brut. 51 c. 13 At vero extra Graeciam .nagna dicendi ftudia fuerimt, Id. Aen. 3, 663. Crines lauis amne Xantho Hor. Carm.4, 6, 26. 
maximique huic laudi habiti honorcs, illuftre oratorura nomen reddi- Mala dulci vino lauere Id. ibid. 3, 12, s. Ora manufque tualaui- 
dcrunt. £^28^.7 Pericies cum floreret omni genere virtutis, hac mus Feronia ly.npha Id. Serm. 1,5,24. Saxa humida proluuie larga 
tamen fuit laude clarilTimus. De eioquentia /oquitur. Sic Fam. 2, 4 fn. 70 lauere Lucret. 5, 948. Add. Plaut. faepius, vt Amph. 5, 1, 50. Moft, 
Qi.arum laudum gloriam adamaris. Et 2, 2 Qui cum fiiis laudibus, 1,2,31. Pfcud.., i, g. Truc. 5, i, 10. ;V. Enn.,2/>.Non. lo, 2. 
tum vero tc filio fuperaflet omnium fortunam. £; 9, 14 Vulgo ho- LAVANDRIA, orum. n. pl.' Labcrius a^;,,/ Gell.' 16, 7.' *r, 

minum opinio focium me adfcribit tuis laudibus. Laudes pra Virtu- Ehitriare lintea et lauandria. (MS. Lauandarfa) quae ad lauandum 
tibus di/ias obferu.-t ctiam Seruius ,!,/ Aen. 9,-25i Q^iae vobis, quae funt data. 

digna, viri, prolaudibus iftis Praemiapoflerear foiui ? JEV 10,825 75 LAVATIO, onis. f. [tXi/V;s3 Lauandi af/us in ba/neo. Sic 
Qiiid tibi nunc, niiferande puer, pro laiidibus iftis, Qiiid pius Aeneas Plaut. Moftell. i, 3, 4. Cic. Fam. 9, 5 Vt lauatio parata fit. ;. Ba/- 
tama dabit indole dignum. iVcAen.i, 46. Sunt hic etiam fua neum. Plin. g, 45 Lauatione calidae aqua« traduntur pinguefeere. 
praeinia laudi. _ Ipfos etiam Deos fuos laiiationibus cfFerimt Tertull. de Bapt. c. 5 /" L A V D I D I G N V S, a, um. ETafvs «410« Glofl^ Gr. Lat. Refpicit ad cerimoniam , de qua Arnot. 7 p. 237 Lauatio Deum matris 

L A V D l F I C O, 5re. Gloir. Gi-. Lat. J(/vw laudifico. go eft hodie, etc. Vid. Spanh. ad CaUim. H. iit /auacr. Paliadis pr. Add. 

. • ,T r^ r, K-:« .. — _/-■ .1.. C r ■.. -\ LI...L. lli:_ ./■ r, - , _.„ »_ -..■ /1 .. . .-n / I T/-_- f .•...• L A V E R , ^ris. n. et a/iquando f. [ <j'm ] Hcrba. Plin. 26 , 8 A L M O, Lauatio efi etiam omne inflrumentum />a/neare. Vas /0. 
Lai.er quoque nafce.is in riuis, condita et cofta , torminibus mede- deftinatum. Phaedrus 4, 4, 21 Seponit moechae veftem, mundum 
tur, wV. sion. milliebrem, Lauationem argenteam, eunuchos glabros. AddeW^im. 

i. AV EKNA,se. f.DeafuitFuriimetfi-audu/entonim.Hor.Eyiia.t,^^,^^ 1. 2? ^. 4 ff. de aur. arg, 
preces^ impiae , Pulchra Laucrn;i , Da mihi fallere , da iufto fanfloque 85 L A V A T VR a, ae. f. Ldeni. Lauatura carnis recentis Conft. Afer.y, 9. 
videri ; Noftem peccatis et fraudibus obiice nubcm. Acron: La- L A vamen T VM, i. n. Idem eje dicittir,et /audaturVe^et.jfS, 

vcrna, via falaria lucum habct. Eft autein dea furum: ct firaulacruin Sed apiid neutriim Vejretium intieme. 

eius fures colunt, aut qui confilia fiia volunt tacita. Difta a lauando, L.^i v A TO R. Acro ad Horat. Epift. i, 16, 60 Fur?s lauatores 

Nam fures lauatores dicuntur. Cum filentio preces cius exercentiir. dicuntur. Totiim /ocum dedimus in laverNA. Sufpicio Vojfii 
Plaut. Aiil. 2, 3, 31 ita me bene amet Lauerna ? te iara, nifi reddi 90 Leiiatores mn fatis conuenit ad Laiiernae nomen, quod dec/arare vu/t 
niihi vafa iubes, pipulo hic differam ante aedes. Sic iurat coqiius,quod Grammaticus. 

genus firti acciifatur hac etiam fabida. Arnob. adu. Gent. 3 p. 1.5 LAVATOR IVM. itKigiluv Glofl'. Gr.Lat, Forte Inflramenttim in-- 

Non commemoiabimus hoc loco Lauernam , Deam furum, Ifid. Gloff. teUigendiim efl. 

Laberna fen-amentum (^Barth. fufpicatur , Terricularaentum f. Tcrra- L A V A C R v ivi , 5. n, [AarfJv] Ba/neum, in quo quis /atiari etm^ 

.nientum, id efl, flilo Ecclefiae idoliim) latronum, vel graflatorum, vel 9S mode potefi. Gell. i , 2 Propi.Ifabamus caloris incommoda lucorum 
furum. Laberna, gladiator (Kh/c-. /^^/ v«// GralTator) Laberna latro, vmbra ingentium, longis a.nbulacris, et .nollibus acdiiim pofticiim 
aut qui filios alienos feducit, Hic v/timus fiierit p/agiarius , pro quo rcfrigerantibus lauacris. Auidus fplendere lauacris Claud. in Eu- 
fenfu iiterario pofiiit ctiam Aufon, Epift, 4 extr. Hic cft illcTheon trop. 2, 410. Media per^eratH corripitur ab Alcimo 5, 702, et 6, I91 ! 
Poeta falfus, Bonorum mala carminum Lauerna. Sed necT^etna, it. Fortunat. 5, 4, 96. . 

91,0,^ habent editi ,damnatieiim, vt non p/agia iUius iiidicet, fed quod te-too L A V A T R I N A , ae. f. Vid. LATRINA. Eft Lai.atr.na, qi.od 
tteat modo carmina, non inteUigat. Non. 2, 509 Lauerna dea, cui fup- nunc Balneum dicitur. Varro L. L. 8, 41. Noniiis 3, .3.. Vid. Balneae, 
plicant fures. Plautus Cornicularia, Litauerara Lauernam : in fures /bBALNEVM. 

fcclerafcit manus. Lucil. lib. 17 Si inefles facias mufas, fi vendi' l^ v T V s, /;/; «;rtm tOTVS, a, uni. Partic. [AtXa/jivo?] t.Ln' 

Lauemac. Vet.Glofl!'. Lauerna «fa|,5iK»;. vatusve/ Lauittis, ex quo contra//iim cfl. Ter. Phorm.2,1 (2) 2! Tene 

LAVERNiONES fures antiqui diccbant, quod fub tutcla Deae los afyuibolum venire vnftuiu, atqiW laiitum e balineis ? Cic.proDeiot. 20 

p 2 Quid 47 L A V L A V 48 

Qtiid igitur catifae excogitari poteft, cur te lautum voluerit, coenatum ftaceis fubiicerefur. Haiic elle folio maximo, flaccidoqueetalbicante. 
voluerit, occidcrc? In vnda lotus Stat. Silu. 1,5,62. Manus lautae Delphicam aequali colore, viridioreni, maximis baccis, atque e viri- 
hor. Serm. 2, 9, 282. Veftinienta iam feniel lota Pcfron. c. 30. Plaut. di rubentibus. Hac viftores Dclphis coronari, et friiimphanfes Ro- 
Pfciid. I, 2, 32 Facite — laufaquecoftaqueomnia vtfiiit. ^2 Lau- mae. Cypriam effe folio breui, nigio, per margines imbricafo, cri- 
tus, [AaftjTfa?, ffoXi/TfXi)?] Splendidus, nitiilus, delicatus vct ti iliuitiisvtl ^ fpam, et caetera. Lauri fruticem non icit fulmcn Plin. 2, 55. Lau- 
hO ingenii lepore et vemipate: interdmn non minus quam delicatiis Jimul ri baccae Scribon. Conip. 3. it. 262. Scd Laurus baccac Id. 5. it. 263. 
faflum et contemtum inUicat. Cic. Verr. 1, 17 Qiiun. ifte afque itliut Ainanfcs cannina laurus Stat. Silu. 4, 6, 98. Apoilinca laurus, quia 
amici homincs laiiti, et vrbani , ferniones huiuscemodi dillipaflent. dicata cft Apollini Ouid, Faft. 6, 91. Id. Met. i, S57 Fabulam de Da- 
Militariter lautus Tacit. Hift. 2, 80. Plaut. Mil. 3, 1, 1^2 Lautam vis, phne cum ApoUinis amores fugeret in arboremfui nominis (Daphnc inim 
an quae nonduni fit lauta? /. Vis admodum fuellam et adolefceiilulam 10 Graecis laurusej}') mutata ita finit : 

tcnerioremque , quae nondmn balneis vtatur , an grandiufciilam et matro. Cui Dcus,atconii!X quoniam mea non potes eflc, 

nam nuptamque et viium faepe exfertim, quae iam fublice lauet ? Sic Arbor cris cerft, dixit, mea : fempcr habcbunt 

Turnebus. Sed vix ilubium efi, quin Jimul Ij^uia comica refpiciatur ad Te coma, fc citharae, tc noftrac, Laurc, pliaretrae. 

notionem , quam traBamus , qua lauta funt, veniifta, niticia, flacentia. Tu ducibus Latiis adcris, cum lacta triumphum 

Negofium lautum, vid. nfgotivm. Opera lauta Plin. 13, 4. Ser- ij Vox canef ; et longaevifent capitolia pqmpae 

vi lautiorcs, /. Elegantiores Cic, in Parad. 5. Superbiam Jimul noiat Poftibus Auguftis cadcm fidifiima ciiftos 

Cic. Fam. 7, 14 Valde iam laufus es, qui grauere ad nic litcras dare, ho- Antc forcs ftabis, mcdiamque tucbere qucrcum. 

mini praefcrtim prope dcMueftico. Addiuitias in frimis pertinet. lu- Fulgent. Mythol. i, 13 Ainica Apoilinis ob hanc rem vocitata eft, quia 
venal. I, 67 Qiii fe lautum atque bcatum exiguis tabulis ct gemma fe- ijli^ qui de intcrprefafione fomniorum fcripfcrunt, ■ — promitfunt in 
ccrat vda. Laiitiflimi folcnt cfle in iis locis Cic. pro Planc. c. 26. 10 libris fuis, laurum fi dormicnfibus ad caput pofucris, vera foraniacfle 
Tcr. Hcaut. 4, 5, 50 Omnes te in lauta et bene aufta parte pufant, vifuros. Dclphica lauro comam cingcrc Hor, Carm, 3, 30, 15, Fati- 
Ci»«/, Petron. c. 26 et 27, Cic. Fam, 13,33 (32) In Halefina ciuitate dica laurus Claud- Conf. Stil. 2, 59. Vet quod ApoUini fatidico deo eji di- 
tam lauta tamque nobili coniunftiflimos habeo, i.oputenta. Cibuslau- cata. Vet quod ex eius crematae firepitu futura ceUlgebant : cum fragore 
fus Ter. Adelph. 3, 3, 71 Cocna laufiflima Plin. Epift. 9, 17. Coena enim cotnbujla feticitatem portendere credebatur , Tibul. 2, 5, 83 At lau- 
lautior Suet. Galb. c. 12. Atficus cximie fi coenat, lautus habetiir lu- 45 nis bona figna dcdit, gaudete coloni. Contraji tacitaconflagrajjet, tri. 
vcnaL u /»•, Cocnae lauforum Martial, 13, 7, Conuiuiumlaufiflimura fie erat augurium : Propcrt, 2, 2S, 36 Ef iacet extinflo laurus adufta fo- 
Plin, 14, 14, Culina laufa Hor, Scrm.2,4, Epulac lautiorcs Sfaf.Silu, co, Ab 'lUo fragore dicitur Fragilis laurus Virg, Ecl. 8, S2. Hu- 
i, 6, 32. Equcs Romanus laufus Nep. 15, 13, 6. Patrimonium laufuin mida luiienal. 2, 158. de afpergiUo tuflrali infacris. Marfia Claud. in t 
Cic. pro Flacc. 90 c. 56. Vina laufifllnia Plin, 14, 13. Conf Stil. Praef. 20. Nifidiflima, vid. NITEO, Pacifera, vid. Paci- 

LAVTIVSCVLVS, a, ura, Dimiii, Apul. Met. 7 p. 191 Veftera 30 fer, in p AX, Parnafide lauro vinftus caput Ouid. Mct. ii, 165. Pe- 
lautiufculam proferunt. neia. Quia Daphnc Penei fluminis filia, i» latirum mutata efl. Vid. 

I. AV T B. Adu. If.aitiegSil fJeganter. Lauteveftitus Plaut. Cafin, Ouid. Mef. 1, 452. Valer. Argon, 1, 386. K»V. PENEVS. Phoebealau- 
4, 1, 10, Adminiftrare niunus fuura laute Ter. Adelph. 5, i, 2. Di- ro cingentur tempora Ouid. Trift. 4, 2, 51. Pracfcia venturi laurus 
verfari laiite Cic, Verr, 3, 64. Plaut. Milit. 4, 1, n Loquifur laufe, et Claud. de Rapt. Profcrp. 2, 109. vt Fatidica. Refto Proceras ftipite 
miniine fordide, Ter. Eun. 3, i, 37 Facete, lepide, laiite, nihil fupra. 35 laurus Catull. 61, 289. Triumphalcs lauri, ite circum mea tempora 
Viuerc Nep. u, 3, 2. Compar. Cic. dcLegib.2, 3 c, i Villalautiusacdi. Ouid. Ani. 2, 12, 1. Vidlriccs intcr hcdcram tibi ferpcre lauros: Lau- 
ficata. Hodie me ante omncs comicos ftulfos fcncs Vcrfaris atque lu- rus tegit Charif. i p. 110. Hor. Od. 2, 7, 19 Dcpone fub lauru mea la- 
fcris laufiflline Id. dc Amic. c. 23. e.v Poeta anon, tus militia fcflum, luuen. Sat . 7, 19 Ncdtif qulcunque canoris Eloquium 

LAVTITIA, ac. f [ jroAtTf At<a ] Epularum ma|nificentia, a la- vocale modis, laurumquc moinordit. Nempe e gujlata tauru fiunt Poe- 
vatione di<?ta: qiiia apud antiquoshae clegantiac, quae nunc funt, non ^Otae, exempto Hejiodi. Etiam vates guflant taurum: qua de re Spanbem. 
erant, etraroaliquis lauabat. Feftus, y»iiim^a<jOT/^/Laufia/?f ///»'. Lauti- ad CaUim. in Delum v. 94 quem prae retiquis omnibus merito laudal 
tia igitur Munditia eji, quae inveflitu et cib» fit. Plin. 9, 35 Qiium ex- Brouckhuf. ad iUiid Tibulli de Sibytta 2, 5, 63 Vera cano, fic vfque fa- 
quifitis quotidie Antonius faginarctur cpulis, fupcrbo fimiil ac proca- cras innoxia lauros, Vcfcar, et aefernura fit mihi virginitas, Inne- 
ci faftii, vt rcgina meretrix iautitiam cius omncm apparatumqiie ob- ftere crincra lauro Ouid, Met, 6, itfi Laiirus pro Vifloria ponitur: 
trcdVans, Cic. Fara. 9, 16 Fama ad tc de mea noua lautitia veniet. 4J tum quod viBoriae laureatis titeris nunciarentur, tiim quod /w louis Ca- 
Inuidia lautitiae Suet. Aug. 71 pr. quaji pretiofae fupelleflilis ef Co- pitotini gremio laurus a viftorilius deponeretur , etiam cum triumphus du- 
rinfhiorum praecupidus ?/«, Studiofiflimuslautitiariira Suet,Caef, 46. flus haud efet. Vid. Sil. i^, 120. et infra in LAVREA et LAVREA- 

LAVTITAS, atis. f. noAi/T*A£i« Glofl". Gr. Lat. TVS, Parthica laurus Plin. Paneg, 14 pro Vifioria Parthica conf. Stat, 

L A VT f A, orum, n, [a«ut£<« llwa] Munera dicebantur, quae Ro- Silu, 4, i, 4'- " Plaut, Cift, i, 3, 53, 
mani per Quaeflores tegatis exterarum nationum mittehant, vt ait Plutar- JO L A V R E A , ac. f. Folium tauri. Plin. 15, 30 Vnius arbonim La- 
chus in Problem. p. 275 C. Liu. 35, 23 extr. Acdcs liberae Attalo tina lingiia nomen imponitur viris. Vnius folia diftinguunfur appel- 
ac lautia decreta. Feftus ; Dautia dicebant vetcres, quae Lautia dici- latione: laureara enini vocaraus, Cana laurca Ouid. Faft. 3, 142, C». 
nius : dabanfur legatis hofpitii grafia. Liu. 28, 39 Locus inde laufia- dant arma fogae concedat laurea linguac Cic. OfF. i c. 22, Conf. Id, 
que iegafis praeberi iufla, Liiiius 30, 17 Ad hoc aedcs, libcra loca, in Pifon, c.30. GratiflimaPhocbo laurea Virg. Ecl. 7, 62. Laiirea, fn» 
laufia, lcgatis decrefa, Add, Id, 30, 17 extr. et^j, 24. et 45, 20, Conf. 5J Lauro aliquando ponitur. Hor. Carm, 2, 15, 9 Tum fpifla ramis laurea 
■ lo. Guil. Bergeri pecutiaris hac de re Difl. Fefliue Apul, Mct, 9 p. i83> feruidis. Laiirca, Coronaex lauro fa(ta,quae in triuniphis adhibehatur. 
ja Pric, de fsajino, Sed mihi, ncrudimcntum feniif ii perhorrefcerem, Cic. de Prouinc. Conful. 35 c. 14 Si in Capitolium inuehi viftor cum 
nouus doininus loca et lautia prolixe pracbuit. illa infigni laurca geftiret. Laurea magnis pericuIisparfaCic. deProu. 

LAVTVLAE, arum. f. Locus extra vrbem , quo loco, quia Conf c. 12. Caef. B. C. 3, 71, 3 Pompcius co praelioimperator eftap- 
aqua flucbat lauandi vfum exercebant Feft. et Varr. dc L, L. 4, 32, 60 pellatus, Hoc nomen obtinuit, atque ifa fc poftea faliifari pafliis elh 

L O T V S , lis. m. Celf I, 3. et Linden. Sufpeflus lcciis Birrio. Scd neque in literis, quas fcribcrc eft folitus, ncquc in fafcibiis infi- 

LOTIO, onis. f. Vitriiu.7, ^Lotionibusct cofturis cfficitur. K/rf'. Z,//)/. gnia laurcae praetulit. Incurrit haec noftra laurus non folum in ocu- 
Sat. 2,1. ^2 Lotionibus aluum duccre Cclf 2, 12. /. clyflerepurgare. los, fed iam etiam in voculas maleuolorum Cic. Fam. 2, i<S. propter 

LOTOR, oris. ra. Fabretf. Infcript. p. 435 DIANAE AVG, tiflorum taureatos fafces. Plin, 7, 30 <?</ C/r, Saluc priraus omnium 
COLLEG, LOTOR, SACR, «55 parens patriae appcllate, priraus in toga triumphum , linguaeque lau- 

LOTVRA, ae. f. [aJitij] Lauatio. Plin. 33, 7 Differentiam artis ream merite,etfacundiaeLafiarumqueiiterarumparens: atqueomnium 
efle, quod alii minjum faciunt prima iotura: apud alios id efle dihi- triumphorum lauream adepte maiorem, quanto plus cft,ingcniiRonia- 
tius, fequentis autem loturae opfimum, ni terminos in tanfum promouifle, quam impcrii. Donandus Apolli- 

L A V R AG O , inis. f. Herbajic dilta. Apul, de Hcrb, c, 58. nari laurca Hor, Carm. 4, 2, 9. Mitfcre laure;im ad aliquera Tacit, 

LAVREA, vid. LAVRVS. 70 Hift. 3> 77- Referrelaurcam loiii Capitolino Suet. Domit, c, 6, vbt 

L A V R E N T I A, ac, f. \_\aufnTiu\ Vxor Faufluti, Romuti et Remi Pitifc. In eiiis gremium fotent interdum deptnere imperatores viftores; fed 
nutrix. Vid. Liu. i, 4. Ouid. Faft, 3, $$• Larentia dicitur a Laftant, haec depojitio nen fiiit triumpTius. conf. Cafaub, in l. it. Torrent. ib. 
I, 20. et Macrob. Saturn. 1, 10. ^ 2 Lauream, et Laurum, et mutata diphthon^o Loreani, pro eedem ac„ 

LAVRENTALIA, oriim. n. [A«t<fiwT<«] Fefladicebantur, quae cipit Cato de R. R. e. c. c. S. fed emendatiustamen tegitur ib. laurea 
i» huius Acrae Laurentiae honorem fiehant. Ouid. Faft. 3, 57, Laftant, 75 //, c. 133. laurtis. 
1,20 Larcntinalia Hvm/»a;, *; Feft. Larentalia. LAVREVS, a, um. Adi. [5i4})Kv»«] Quod ex Materia tauri efl: 

LAVRENTVM, i, n, [AaJffvTow] Nomcn ciuitatis , quod ibi fe. Laurea corona Liu, 23, 11. Pira laurea Colum, 12, 10, Ramus iau» 
pultusjit Tatiiis rex, qui a Laurentibus occifus fuit. Vel a Jilua laurea, reus Plin. 15, 50. Serta laiirca Ouid. Trift. 2, 172. 
qua excifa aedificatus efl vicw. Vel, vt ait Prifcianus, a laiiro ibi in- . L A V R E T V M , i. n. [Saifvw»] Locus lauristfonjitus. Plin. ly, 30 
vcnta, dum Picus eam condcref. Vid. Virg. Aen. 7, 59. Hinc 80 Durat et in Vrbe impofitum loco, quando laurefum in Auentino voca- 

L A V R E N S , entis. Adi. et hic et hacc l. A V R E N T I S. Qui tur, vbi fili:a lauri fuit. 
tx Laurentociuitateefl. Virg. Acn. 7, 171 — Laurenfis regia Pici. Arua LAVREOLA, ae. f Dimin, Cic, Att. 5, 20 Bibulus coepit lau- 

Laurentia Id. ibid. y, 100. Populi Laurentcs Id. ibid. 6, 891. Piiel- reolam in muftaceo quaererc, vid. M v s TAC E v M. Idem Fam,, 
lae Laurentes Staf, Silu, i, 2, 163. Tybris LaurensVirg,Aen, 5,797, 2,9 (10) quatemainqiic triumphum laureohm appeUat : Velle» enim, «//, 

LAVRENTINVS, a, um. Iilemquod Laurens. Plin. Epift. 85 tantum modo vt haberera negotii quod eflct ad laureolam fatis. 
s, 17 Laurentinura meum. fcit. Praedium. Via Laurentina Va- L A V R E d i. v m , i. n. ScatpeUum cliirurgicuni, apud Cacl. Aure- 

ler, Max. g, 5, ^. lian. Chron. 5, 2, 53. Sed videtur locus corruptus ejfe Scalpreolum iam 

LAVREOLA, vid. L A V R V S. coniecit vir doftus in margine. 

LAVRE(5tis, is. f. Cinerula,quae,dum«rgentumln fornace vri- LAVREO, aic. Chryfolog. Serra. 66 Poftes tiios fuis vlceribus 

tur, in ipfa fornacis area coUigitur ex fauiUis argenteis furfum afcenden. $0 laureauit. Ei Sarcsb. Epift. 298 Ecclcfia martyrum fanguine laurcattir. 
tibus, ac deinde in aream decidentibus. Plin. 34, 13 Fit et in argenti LAVREATVS, a, tim. Adi. Lauro coronatiis. Fcftus: Latircafi 

fornacibiis fpodos, quam vocant laureotin. Harduin. leg, Lauriofin, milites fequcbantiir curriim triiimphantis, vt quafi ptirgati a caede hu. 

LAVRETVM, L A VRE vs, w</. LAVRVS, mana intrarent vrbcm. Itaque candem lauriim, omnibus fuffifionibus 

L A V R f c E s , tim. Plin. 8, 55 Leporum gcneris ftint et quos Hi- adhibcri folitum erat : vel quod medicamento ficciflinia fit, vel quod fpania cuniculos appcllat, foccundifatis innumerae, famcmqiie Bclea- 9J orani tempore viret, vt fimiliter Rcfp. floreat. Fafccs laureafi, Fafces 
ribus infulis, populatis meflibus atrercntes. Foetus ventrc exfeifios, laurea vet tauro circiimuoluti. Cic. dc Diuin. ', 59 c- 28 Lidlores lau- 
vel vberibus ablatos, non repurgafis inferaneis, gratiflimo in cibafu reati, Qui laiireatos fafccs et taureas coronas gfi»* Cic. Att. 7, 10. Li- 
habent: lanriccs vocant, terae latireatae Liti, 45, i. Profequi gcfta laurcafis /»/'<j«</. Litetis 

LAVRICOMVS, LAVRIFER, LAVRIGER, LAVRI- Tac. Agric. C. ig. ViJ. Gronou. ad Stat. Siltl. p. /?0. Barlh. ad Clatld, 
N V S , vid. L A V R V S. 100 p. 303, it. Fcft. et Jingularis I. G. Bergeri Dijf. Poftes laiircafi, Laura 

LAVRVS, i. f et LAVRVS, iis. f. [a,«(pv.)] Arbor. Plin. 15, coronati Quinail. 8, 6. Poetarum laureatonim w/ijo fjr /«(//j Ctf/)//o//. 
30 Latirus triumphis propric dicatiir, vel gratifllma domibus ianitrix nis. Vid. Scatig. Aufon. Left. 1, 10. Tabellac laureatae Liu. 45, 1. 
Caefanim Ponfificumquc quac: fola et domos exornat, et anfc liinina Lamprid. in Alexandr. c. 58, P"' translationem Plin, 18, 3 Ipforum 
exctibat. Duo eius gencra fradit Cato: Dclphicam et Cypriam. nunc manibus impcrafonmi colebanfur agri, vt fas eft crcdere, gau- 
Poinpeius Lencacutadiecit, quara inuftacearaappellauit, quoniam mii. lojdentc terra vomere laureato,-et triumphali aratore, 

LAVrI- 49 L A X LAVRiFER, Sra, Srum. Adi. [ 3a$v>fi}i<?oC ] tamimfirens. Plin. 
1?, 30 Laiirifcram telliircm illam ofciilatus ex rcfponfo. Currus lau- 
rifcri Lucan. y, 352. Phocbus laurifcr Ouid. dc Artc Am. 3, 3S9. 

LAVRIGER, gra, Cnim. Adi. [5«(l>v>((f6foc] Iilew. Martial. 3, 
66 Lauri^eros ageres quum lacta triumplios, Idem 7, j Martia lauri- $ 
gcracufpide tcla virent. 

L A V R I c o ■\i V s , a, uni. Adi. Montcs lauriconii Liicret.^, Ki. 

LAVRlNVS, a, uin. Adi. [W^wwJ Qjioil tji ex lauro. Pliii. 23, 
4 Oleum laurinum vtilius quo rtccntius. Foliis laurinis Id. 19, 
yoliis lami Jimilibus, Di lepiilie. 

LAVRIPOTENS, cntij. F.fuh 
pell. I p. 10. 
^ L A V S , V/V, L A V D O. 

LAVTIA, LAVT1TIA,LAVTVS, 

L A V T V M I A E , wV, L A T V .M I A E. daluni. 
Cic. F 
fcuiit Sen, Ep, 7, i-, II. K^ 50 

AJd. luftin. 41, j, I, Nancifci pufillum laiamcnti Trcbon, 
16. Aliquid la.\aincnti, quo hoimimm oculi acquie- id. LAVO. ij iine;u!c L E A , ae. f. [a««.v33 Quaeet LesieniMcitm; ef} Fewina leoHis. Lu- 

crct. 5, 1317 Imtata lcac iacicbant corpora faltu. Sacua lca Ouid McL 

4, IC2. AiU. ib. 9, 647. et Faft. j, 88. Val. Flatc. 3, 736. I/idorus ,s 

2 hancvoeem PoiKs tantum t,ihmt. ^ 2 Lca, Brafficae Pew.sl 

10 jmimGraca k,1»^ appcUant, huc ejl laeutm, a fillorum Ueuitate. Plin 

■ipollinls apua Mart. Ca- 10, 9 Aiternain leam, latis foliis c caiile exeunlibus. 

LEAENA, ae. f. [Atevo.] £«./™; q„at Lca, " Vire. Ecl 2 6z 

Torua leacna lupum icqiiitur, iupus ip.i-c capellam, Plin.'^ 16 Is cr- 

go tradit, Icacnamprimo loctii parcre quinquc catvilot, ac'per aimos 

ininus ab vno fterilefcere. Getulac lcacnae Uor. Carm. 

j, ^^> ^- 12 Lcaena Scortnm Atheuimfe, culus firtituJu in 

L A X reticendis ccmuratis laudiitm: Plin. 34, 8- 7, 2;. « «WLaaant. I. 20 

L E A N D E R , vel^ EANURVS, i. m. [ A^iav jj « ] Viri pro'. 

L A X, Fraus eft, inqiiit Feftus voce Lacil. Vtrumque obfolctum. priitm, Herus pucllae ama/tus, ex Abydovrbe, ad quam tranfnure SefU) (v 

LAXAMENTVM, LAXE, LAXATVS, vid. L A X V S. ^o lchat, donec in Heltefponto periit. Fabula enarrata carmine .Mufaci ie. 

L A X V S, a, uin. Adi. [zaEvot] Arclo, angujlo, etadjiriflooppofitum; centioris Poetac. Pcrtinenthuc Ouidii Lpiftola ig quamfwgitm fcribcrf 

remijjiim Jigitificat, et ea dc caiifa fpatii maioris : qiio quid enim adflri. Leander Heroni, <•/ i^Herusad Lcandruni. Ouid. 'Frift.j, 10, 41 Si tibi 

ffius ejl ei magis comprejjiim, tanto mimra fpatia ccciipat , et coiilra. tale fretum quondam Leandre fuifl<;t, Non forct angultac mors tua 

Virg. Georg. 3, 166 Ac primum laxos tenui de viniinc circlos Cenii- criinen aquae. 

ci fubnefte. Colunicl. 1, 3 Nec dubium, quin minus rcddat laxus agcr 2j _ L E A N D R I V S , a, um. Adi. Denom. [Af/avojioj] Flellcfpontu» 

quo Leander periit Sil. " '"- ron leAe cultus, quam anguftus eximie. Paludes laxae Lucan. 2, 71. 
Virg. Aen. i, 67 Et premcre ct laxas fciret dare iufliis habenas. Ami- 
flus"laxus Ouid. de Artc Am. 3, r^K. Arcus laxus Virg. Aen. 11, 874. 
Ouid. Rem. Amor. 702. Calccus laxiis nialehaeretinpede Hor.Serm. 
I, 3, 31, Conf. Ouid. de A. A, i, ji6. Domus laxa, pro Amplaet fpa-30 
tiofa Plin. in Paneg. c. ;o. Fides, ;. Flu.vn: vid. Drakcnb. ad Sil. 8, 
322. Funes kxi, Non contenii Virg. Aen. 8, 703. lanua laxa Ouid. 
Amor. I, 8, 77. Opes laxae Martial. 2, 30. Sinu laxo ferre aliquid 
Hor, Serm. 2, 3, 172. Tempus laxius Plin. Epift. 4, 9. Cic, Att. 6 Lcandrius, 

L E A R C H V S, i. m. [" Af-«px»«] Athamantis ee Jn&s filius, qucmpa- 
ter fiirore arrcptus occidit. Ouid. Faft. 6, 490 Tuqiiccadis patria, par- Learchus Valer. Arson. ve Learche, manu. 

LEARCHEVS, a, uni. Adi. [A«fX'^e;J Ouid. Fail, 6, 491 Moe- 
fta Learcheas mater tumulauerat vnibras. 

L E B 

L E B A D I A , vf/ L E B A D E A , ae. f. [ Ai^chtx ] Vrbs Bocotiae. Ego fic diem Ibtuo fatis iaxam, qiiamante fi folucrint, etc. i. Tempus JJ V:d. Stat. Thcb. 7, 345 Et valles, Lcbadea, tuas. A.id. Plin. 16, 36, fatis longum. Procuhis in I. Qiuim ftipulatus. D. de verboruin obliga- 
tionibus, Quum ipfe arbitratu meo aliam diem operi faciundo laxio- 
rein dedcrim, /, Quundiem protulerim. Troiani laxiores militia Dict. 
Cret. 3, 1. Tunica laxa Ouid. Epift. 16, 247. Vcftcs Lucan. 8, 367, 
Co»f. hrouckh. ad Tibull. i, 9, 70. Compar. Spatia laxiora Columel. 40 
4, 30. Stoniachus laxicr Pallad. 11, 14, 12. TerraPallad. i, 8. Supcrl. 
Cic. de Amicit. 4J c. 15 Alienis niniis implicari, nioleftum eftc: com- 
modiflimum efie qiiam laxifliinas habenas habere amicitiae, quas vel 
adducas, quuni velis, vel remittas. 

LAXE. Adu. [xiivvai2 Cic. pro Domo iij c. 44 Habitare laxe et 4J ir /^ 

magnifice voluit, duasque et magnas et nobiles donios coniungere. An- L E C 

^iiie et Lz^e, contraria. Varr. de R. R. 2, lo. Diftare laxe Plin. 13,4. LECHAEVM, i. n. Nauale Corinthioriim. Alterius maris por- 

Compnr. Salluft. Bell, lugiirth. c. 87 Romanos, remoto metu, laxiiis tum appellat Liuius 32, 23. Spatia Lechaea Grat. Cyneg. v. 227 c/f /.»,/. 
licentiusque futuros. Superl. Laxiflime pererrare, i. Vagari fcu fir. IJibm. Graeci t,(x'f p<»'tus iffos vocant. Stat. Si!u. 2, 2, 35 Ciilnienab 
ri Plin. 2, 16. ;o Inoo fert femita teSa Lechaco. Add.ib.y. '^Zi. Propett. 3, 20, 19. L E B E D \' S , i. m. [AfEfSoc] Ciuitas AJtae, quae a Colophont cen- 
tiim tt vigir.ti Jiadiis dijiat. Hor. Epift. I, 11, 7 

An Lebcdum laudas odio maris, atque viartim? 
Scis Lebedus quam fit Gabiis defertior, atqiic 
Fidenis vicis. 
LEBES, ctis. m. [v-^>){] Vas aeneum, in quo quid igni applicamuSy 
vt cbuUlat. Ouid. Epift. 3, 31 Viginti fuluos operofo ex aere lebetes. 
Curui lebetes Oiiid. Met. u, 245. Dodonaci lcbctes, vid. DODONE. 
Gemini ex aere lebetes Virg. Aeii. 5, ;66. Vid. ibi Seruium. L A X V M. Adu. /»•« Lale, Martial. 3, 22 — ct adhuc fliperet 
centies tibi laxum. 

L A X O , are. \_xixmiit, jt/ftlvai] Lnxum facere, dilatare, remittereetc. 
Cic. Att. 4, 15 (16) Vt forum laxaremus, et vfque ad atriiim Libertatis 
cxplicarcmns. Arua laxant finus Virg. Georg. 2,331. Id. Aen. 2,259 yj 
Laxat clauftra Sinon. Cic. dc Seneft. 7 c. 3 Qiii fe a libidiiiuni vin- 
culis laxatos-cflc non molefte ferrent. Id. Att. 6, i De ifto haftenus 
dixerim, me vel plurima vincla tecum fumma coniunftionis optare , 
etfi funtamorisarftinima: tantumabeft,vt egoexcoqiioadftri6lifumiis, 
Jaxari aliquid velini. Laxarealiqiiid ex rigoreiuris Vlpian. in I.Qiium 60 
hic ftatiis in principio. D. de donat. infer vir. et vxor. Sic enim habeitt Par,. 
deflae Florentinaa, quamuis Haloander legat Relaxare. Animum laxare a la- 
boribus, Cmquiefcere Liii.32, % pr. Annona haud miiltuinlaxauerat, /'. L E c H I A E , anim. apud Stat. Silu. 4, 3, 59. F.odem fenfu accipiun. 
tur a Geuartio Barthioque. Alii legunt Deuiae: VoJJiu': ad Catull. p. 62 
Cliuiae, Cl. Marklandus Lechio legit. Vid. notas iit loc. 

L E C T E , vld. L E G O , fre. 

LECTICA, LECTICARIVS, vid, L E C T V S, lefli. 

LECTIO, LECTITO, et LECTVS, Partic. vrd. 

L E G o , ere. 

LECTISPHAGfTES, ae. Jll. Olim inter Vina faflicla. Plin. 
14, 16 extr. 

L E C T V s , i. m. [«Ain), A^xTf uv, xAivTxV] Locus fuper quo quiefci- 
nius. Diflus, vt ait Varro L. L. 4, 35 quod lcftis hcrbis et frondi- 
bus ftramenta facerent, Vel vt Fcftus putat, ab alliciendo, quod fati- 
Vel a Graecii, qui XixTfov leflinn dicunt iferat caritas annonae,fenfu neutrc, vt mouet tellus, ponit ventus vcl a xixoc- Plin. 14,22 lam vero alios le6iuin expeflare non pofle 
' la ■ ■ "^ - - - - - , ■ .■ . ^- ^ ., . . , „■,„..._.. gatos ad quicfcendum alliciat. 
22 lan: 
. Amor. 3, II Liu. 26, 20. Artus laxauerat quies Virg. Aen. 5, S57. Catcnas 6y lura focialia lefti O1 
laxare Lucan.io, 57. Corpora laxantur rugis, h. e. fiint rugefa Ouid. 
de Arte Am. 3, 75. Curas laxare lomno Virg. Aen. 9, 224. Curas la- 
xare in otia Claud. de Magnete 23. FeiTuui laxatur ad vftis innunie- 
ros Stat. Achil. 1,429. Frenos laxat populis furentibus Lucan. 7, i2j. 
Humus die laxatur Ouid. Epift. 2, 123. Iras laxare Stat. Theb. 6, 828. 
Membra laxare quiete Virg. Aen. 5, 836. Add. Id. 9, 224. Mentem 
duram munera Bacchi laxarunt Sil. it, 287. Sefe laxare ab angtiftiis in 
latitudinem Plin. 21, 5. Sefe laxare moleftiis Luccei. ap. Cic. Fam. ;, 14. 
Tempus laxare, /. Extendere, prodiicere Sen. Med. v. 420. Vincub !a- 
xare Stat. Theb. i, 135. Vincula epiftolae Nep. 4, 4, 1. 

L A X .'^ T V s , a, um. Partic. [j;«ti»ai3ei«] Plin. 19, i Maceratas in- 
dicio eft niembrana laxatior. Cic. Tufc. i, 44 Qiiodque nunc faciuius, 
quum laxati curis fumus, vt fpedVare aliquid veliiiius, ctc. Corpore 
laxati Id. Somn. Scip. c. 3. l.folutj vinculis corporis. Mr denfatus, ct Succiibanoftrilefti Id. Epift. 
6, 153. Leftus aduerfus in atrio Jlcrni foleiat, i, ex aducrfum iattuae, 
matrisfamilias , quo in frdlenmibus nuptialibus , forte i» puerperiis etiant 
vterentur. Labcrius ap. Gell. 16, 9 Materfamilias tua in lccto aduerfo 
fedet. Prop. 4, ir, 81 Cornelia M. Aemilii Lepidi/j'!; iis, quae fojlmor- 
tein fuam futiira Jtnt , agens ciim fiiis liheris, 

Seii tamen aduerfiim mutarit iaiiua leftum 
Sederit et noftro cauta nouerca toro: 

Coniugium pucri laiidate et fcrte paternum etc. 
i. fi nouum matrimoniumcontraxerit, vt,qiii iiitraiit dumiim,flatim!n atria 
c regione ianuae oppojitiim nouum et diuerfum a fuperiore leftum videant, 
Afcon. Pedian. in Milon. 13 c. s Deinde omni vi ianua (domus M. Acini- 
lii Lepidi interregis) cxpugnata, et imagincs maiorum deicccnint, et 
lcctulum aduerfum vxoriseius Cqrneliae — frcgenmt: itcmquetclas, 
quaeex vetere more in atrio texebannir, dinicrunt. Jilem ejl \c&.m laxatus Qiiinflil. 5, 9. Clafliis laxata Lucan. 3, 543. Cuftodiae laxatae, 80 gcnialis apud Lamprid. in Alex. Seu. c. 13. Locum damltsin ATRIVM. 
». Remiffiie Liu. 2!, 32 e.vtr. Femina dolore laxata Stat. Theb. $, 6c&. Aichiaci lefti, vid. ARCHI.^VS. Communes, x>/'</. COMMVN is. Cu- 
Noae laxata lucida nitenf clauftra Sil. 13,550. Tacit. Kift. 3,25 La- biciilaris ledlus, a Cic, de Diuin. 2, 134 c. 65. dicitur ad differcntiam 
xati ordines abrumpuntur. Pugnae laxatae Liu. 21, 39. Plin. 19, t Tricliniaris lefti. Dapfilis, d/V. DAPs. Eburni Hor. Serm. r, 6, 
Lini membrana laxatior. ' 103. Funebris lecVus Val. Max. 4, 4, i. /» quo funus feu cadauer effere- 

LAXiTAS, atis. f. [^««■/oTi«t] Dilatatia, reliixatio , amprnu.'f.t$ battir, Pcrf 3, J03 
Cic. Ofl^. I, 139 C.39 Sicin domoclari hominis, inqii.iniethofpifesniii!ti HinCluba, candelac, tandemque bcatulus alto 

recipiendi funt, et admittenda honiiniim cuiusque modiimiltitudo, ad- Compofitus lccto, crallisque lutatus amonns 

hibenda eft cura laxitatis. Aeris Pallad. i, 5. de valle laxiore. Domus Jn portam rigidos calces extendit. 

laxitas, i. AmpHtudo et vacuitas qtiacdam Cic.proDomo 116 c.44. Via- Suefon. Caef. 84 Led\uni pro roftris in forum magiftratus et lionori- 
riim, femitarum laxitas. Columel.4, 18. Loci Salluft. Fragra. c. 29 op.co bus fundli detulcrimt. Furtiui focdera lefti Tibiill. i, 5, 7. Hor. 
Non. 2, 492. Epift. I, I, 87 Leflus Genialis in aiila cft, /. parata oit.nia ad niiptiarunt 

L AX ATIVVS, a, um. Cael. Aurcl. Tard. 2, 3 Laxatiua cafa- cclebrationem. Aula A/V Atrium. lugalis Virg. Aen. 4, ^96. Liber, 
plafmata. Virtus laxatiiia Apul. de Herb. c. 60. r/Vi'. LlBER, Adi. Obfcociius Ouid.Met. 10, 4^.5. Qiiafllis ab mipO' 

LAXATIO, onis. f. Vitruu. 4 , 7 Compaaura habeat la-xatio- fito corpore Id. Epift. 11, 78- Lefti fufpenfi motus confcrt aliqiiid ad 
nem. F///. Eund. 9, 9. ff Cael. Aurel. Tard. 2, 1, 56. 95 fomnum Celf 3, 18- Tcmeiafi foedera Ie6ii Ouid. Epift. 

LAXAMENTVM, i. n. [ z«Wi« ] Cum ad locum refertur , fpa. Vacuis Id. Met. ic, 4-7- Viduo difcedcre lcflo Id. Epift. 
tium amphim fignifcat, vt Amphim laxamentum ccllae Vitr. 47. Cho- 
ragia laxamentum habeant ad chorum parandum Id. 5, 9. Sed Plin. 
Pan. 82, 9 An non plerique principes hoc idcm tcmpus in aleain, ftu- 
pra, luxum conferebant, quiim feriarum laxamenta curarum, vitio- icoiefto Oiiid. Mct. 
riini contenfione fupplerent? i. remijjiunem, et interualla. Remijfio etf: 
lutio eiiam efi in hoc: Laxamenfum vcntriscotnitatur tilnorem IVlacrob. 
Saturn. 7, 11. Sed indulgentia eji, LaxamentUm ef vcniam non habent 
lcgcs, fi ir.odum excefleris Liu. 2, 3. Cic. pro Cluent. 89 Non modo 
caiifae, fed ne legi quidem quidquan» per TribunQi plebis la.\anicntii V L. III. Con,- 
niinxit leifluni potus Hor. Serm. i, 3, 90. Coiicutcre alicnum leclMm 
luuen. Sr.t. 6, 21. Cubare in lefto, vid. CVBO. Decidere de le.ao, 
vid. DECIDO. Iniponerfe corpus iec^o Qi.iin(ail. 6, 1. Iniunibere 
u, 657. Sternere ie(3um, vid S T E R N O. Siiin. 
Cic. Fani. y, 23 Dixit te in lecro eCic, quod ex pedibiis laborares. Te- 
tncrare lcftum alicuius Ouid. de Arte Ani. t, 743. Teneri lecio, Dc 
ctimhere iiicere, et morbo vexari. Cic. Verr. 7(5) 16 c, 7 Pafer gran- 
dis natu iam diu leao tenebatur. Leftis etiam incubab,tntadmenfam, vnde 
■ TricliniumdiflumatribusUffis. Id.ib.4,i83 lamnonquacro.vndeCCCC 
(5 ampho- L E C L E G amphoras mellis habtieris, \iide tantam Melitenfera veftem, viideqtim- tium linteata et aliat Legiones memcrantur Liu. ?, 38 Etriircorum ibid. 

quaginta tiicliniorum lcftos, vnde tot candelabra , elc. ^ Hor. Epift. 10, 5^/1-. De Romanis Cic. Tufc. i, loi c. 4^ Sed quid duces et 

I ijf, H ImiDtrirorlecii i. ilemini conuiuium piaeicntis el in imo /effo principes noniinem, cuni iegiones fcribat Cato faepc alacres in 

accubantis. Defiderato acquiefcimus lcfto Catul. zy, 10. eum locura profcctas , vnde reditnras fe non arbitrarentur. 

I. E C T V M , i. n. Iilem quod leflus. Vlpian. in llWibrorura , it» 5 1 2 Formulae de flurimis aliquot : Acies legionum Tacit. Hift. 3, 23. 

fine D. de leg. 3 Legatum leSum continet c£,fulcra. Contubernium legionum Id. Hift. i^ 41. Attenuatae praeliis le- 

LECTVI.VS, i. m. [ j--A.via<ijv ] Cic. pro Muraen. 75 Strauit pel- gioncs, wAattenvo. Compieta legio per mauipulos Sil. 

liculis hoedinis leftulos Punicanos, et expofuit vafa Samia. Idem Att. g, 470. Conferta maniplis legio Sil. 7, 390. Expedita Legio 

14 13 A ducenda aiitem vxore fic abhorret , vt libero leclulo iieget Liu. 24, 41. Semiplcnac legioncs Patcrc. 2, %o. fr. Transmotae 

elTe quidquam iucundiiis. Caftus leflulus Catul. 62, 88. Membra £0 legioncs Tacit. Ann. 13, 35. Validac legiones Lucret. ; , 1227. Vr- 

leflulo iaccbant Catul. 48, 15. Add. Vnrow. c. -^9 et %o et m^. etc banae Liu. 6, 9. Conftituere legionem Cacf. P>, G. 1, 43. Curarc 

LECTVS, iis. 111. Flaut. Amph. 1 , 3, i;. Cornific. /»/>. Prifcian. 6 legiones Tacit. Ann. 6 , 30. Dare lcgiones luuen. lo, 79 dicitur 

p. 198. Ii" quoqne Facrn. inumit ap. Tereiit. Eun. 3 , 5 , 45 Deindc populus , /. imperium militnre. Decernere legiones in Siciliam , vid, 

eam in leftu illac collocarunt. ^ DECFRNo. Decimare legiones , vid. Decimo iii DECEM, 

LEC TISTERNI VM , i. n. [ xAivoTf wV'»" ] Caerimoniapubhca,cum^ ij DilTociant legionem a Icgionc Tacit. Ann. i , 28. e.xtr. Dare alicui 

DIs, quorum eltarta menfarum inflarftint, lefii circa ea, velut epulandi legiones Liii. 21, 17. Dare legiones in difcrimen Tacit. Ann. 2, 

caufa,Jlernuntur, in quibus ipforum imagines deijule eoUocentiir. Lotus u. pr. Expliciiit longa IcL,io cohortes Virg. Gcorg. 2, 280. Liu. 

elajjicus Liu. 40 mr. Tcrra mouit. In ftiris pliblicis, vbi leftiftcr- 26,17 Neroni ex duabus legionibus , quas ad Capuam habuerat , fex 

niumerat, Deorum capita, quae in leftis erant, aiierterunt fc , lana- millia pedituui — decernunt. Imperitare magnis legionibus Hor. 

que cum integumentis , quae loui oppofita fiiit, decidit. De ni»nfa 20 Serm. 1, 6, 4. Inftruere legiones hubuimus ex Plauti Amph. i, l, 63. 

oleas quoque pracguftane nuires, in prodigium verfum cft. De ori. Locare Icgionem Tacit. Hift. 4, . . Hor. Serni. i, 6, 48 Qiiod mihi 

gine Li\i. s, i^. Con/. ■/, x et zj. it. 22,, i et 10. Huc re/crrietiam Pareret legio KomanaTribiino. Praecfrc Icgionibus Liu. . . Pugnare 

</^^« Val. Max. 2, I, 2 louis epiilo ipfe in leftuhim, luno et Mincrua Icgionc Qiiinftil. 2, 13. Supplere legiones Liu. 29, 24. luuenal.i, 

in fellas ad coeiiam inuitantur. Add. Liii. 21, 62. //.8,25. et 29, 14. i;; Crcniene ks,io vjcantur CCCVI Fabii ad Cremeram caejT. ^ 3 

EJi C. E. Schumanni de Leflijlerniis Romanorum commentatio Lipf. 1739. 25 Quod dc diuerfa magnitjdine legionis Rom. di.ximus , iam Joceamus.. 

LECTISTERNIATOR, oris. m. [ xAivoTfwTi); ] Qui leflmn Liu. 44, 21 Senatus deccrnit, vt in ofto Lcgiones parem mimeruin 

fiernit. Plaut.Pfeud. i, 2, 29 Tu efto leaiftcrniator, tuargentumeluito. tribunorum confulcs et populus crcarent. H- 42, 31 Lcgiones qua- 

LECTI STIT 1 VM , i. n. ^ Lefli Jiatio. Ifidor. Glod". tuor nouas fcribi placiiit , binas fingulis confulibus. — Cuni altcrius 

LECTfC^V, ae. f. [ifsjHov, Kfa|3(3aToc] Lcflus,quo et in cubiculo ad confulis lcgionibus quina millia et duceni equites ex veteri inftituto 

qui-cfcendumpariteretfiudendumvtebantur,etinfulilico/erebanturdiuitesetS'^ darentur in fingulas legicmes : in Macedoniaiu fena millia peditum 

fotentes. Cic.Q^Frat.z, 5 Eo die coenaui apud Crallipedeiii, coenatus in fcribi iiilTa, equitcs triceni aequalitcr in fingulas legiones. Nempe, vt 

horto.sadPDmpeiiimIei5Iicalatiisfum.^//</./»/7«i,rcTiCARivs. -'!-/</«/'*. efi%, 8 Scribebantur quatuor fere Icgiones qiiinis millibus peditum, 

Plin. 17, !4 Inmollibusarborumlefticis. Interea fiiie illa toro refupina equitibus in fingulas legiones trecentis. Scd 6, 11 Qiiatuor legionibui 

feretur,Lctl;camdominacdiiriniuIanteradiOuid.A.A. 1,487. Geftamen quaternum raillium fcriptis. iV 7, 25 Decem legiones fcriptae dicun- 

lcfticaeTacit. Ann. 2, 2. Geftarealiqucm lcfticaHor. Scrm. 2, 3, 214. 35 ttir quatcrnfim milliiim et ducenorum pedituni, cquitumque treceno- 

Tacit. Ann. 12, 69 Ibi monente Praefeelo feftis vocibus exccptus in- ruin. Liu. 23 , 34 Decreuerunt patres , vt CL Fuluius Flaccus 

ditur lefticae. /)f Lucubratoria Leftica t. /'. 1'. quinquc millia pcditiiin, quadringcntos cqiiites fcriberct, eamque le- 

L E C T I C V L A , ae. f. Dimin. [ xf affar.o/ ] Scipio lcfticula in gionein etc. F.t 28, 28 Proptcr quod facinus tota legio , niillia homi- 

aciem illatus Liu. 24, 42. Atticus lecViciiIa elatus Nep. 25. e.ur. mim quatiior in foro Romae fccuri percufti funt. Et 39, ;S SCnini 

Vilis leifticula /«-tt/ Martial. 9, 94. Siieton. in Augufto c. 78 40factuni, Qiiod plus qiiani quina millia peditum, treceni equitcs , in 

A coena fe in lcfticulam lucubratoriam rccipicbat. Cic. Fam. 71 Vt fingulis lcgionibus eflet , dimitterent, Verum 44, 21 Decreuit Senatus 

aoftras villas obire, et meciiin fimul leflicula concurfare pollis. /w yl-rdmtei/a non plus quani diias legiones elfe, eas repleri, vt fcna 

LEC T IC ARIVS, i. m. [(pofEioipofo? Glolf. Gr. Lat.] Qul lc/li. tnillia peditum , trecenos haberent eqiiites. Hae pleiiae nimirujn le- 

cam defcrebat. Cic. Fam. 4 , ix Coatlus fum in eadeiii illa leflica , gioncs. l'is e.-cemfla attenuatarunA Caef. B. Ciu. 3, 106 In his {dua. 

qiia ipfe delatus eram , nieisque lefticariis in vrbera euiii referre. 4; ^«j) erant legionibiis horaimim III millia CC : reliqui vulneribus 

Conf. Pctron. e. 96 ct 114. Seii. de Conft. Sap. c. 14. Sueton. Tib. gx praeliis — confefti confequi non poterant. Et Hirt. de B. Alex. 

c. i%. et Oth. c. 6. Lc6licarii olim etiam erant Vefpillones efferendis 69 mcmorat Legioncm VI veteranam — adeo deminutam , vt minus 

eadaueribus deferuientis. Vid. Nouell. luft. 43. M homimim in ea efTcnt. Maximus n-.imei us Legionum apud Liuiuni 

LECTICARIVS, a, uni. Plagae , grande linteuin tegmen , quod i(„ i Tres et viginti , quibus bellum tcrra mariqiie gcftura. Legio- 

minctorale, veIIe£VicariamfindonemdicimusNon. 14,5. «/. Leauariam. 50 nes dijiinguebantur vel ordine : vt , Prima, feciinda, tertia , W. 

LECTVARIVS, a, um. Vid. Leflicarius. legio: Vicefima nominatur Liu. 27, 14. Infcriptiones Gruterianae 

LECTICARIOLA,ae. f. Martial. 12, ;8 Ancillariolimi tna te frogrediimtur ad XXXV. vel cognominibus ; quaevcl ab in(lilutoril>us; 

vocat vxor , et ipfa Lefticariola eft : eftis Alauda pares. Ij. e. Tu vt , Augufta , Claudianaj Galbiana, etc. vel a Prtuinciis dcuiflis ; vt, 

rtm habes cum anciUis , ipfa cum leflicariis. Parthica , Scythica, Gallica; vel a Deorum nominibus; vt , Apollina- 

LECTICALXS, is. ni. Qiii leftulos facit Gloff. Ifidor. 5; ris, Vcnerea, etc. vcl ab euentibus; v/, Viftrix, Fulminatrix, ttc. 

LECTARIVS,i. m. Idem. GIolT. Gr. Lat. KAivoifo.i? , Lcftarius. accifiebant. Vid. Dion. CaJJ'. lib. 5;. Onufh. Panuin. Defcrift. Imf, 

LECTRlX , icis. f. Infcript. afnd Fabrctt. p. 311. DRVSI. J).om. lib. 3. Sfanh. de Vfu et Pracfiant. Num. dij'. /0. p. 23/. Bre- 

CVBIC. SER. COLIT. OSSA. EIVS. CNIDE. LECTRIX. viffmie et certijjime tamen ea cognofci fojunt, Jl infficias Gruteriani 

CONIVNX. EIVS. An quae leflos curare iuffa efi\ _ f Scaligcriiini 'fotius Indic''s veterum infcriftionum cafut V de re mili' 

LECTVALIS, e. Spartian. de Adriano c. 23 In morbiim incidit 60 tari, qtiod cx fublicatis pofiea CoUeflionibus /acile augeri potefi. 
lediualem. Vbi Sulmafius iMat , Lefluales eiusmodi Morbos vocajje , qui L E G l V N C V L A , ae. f. Dimin. [Aeytwv.ov] Parua legio. Liu. 

diu in lcflo detincrent aegrotantes. 35 , 49 Videritis vix duarum pkine plenarum legiuncularum inftar in 

LECy"tHVS, i. m. et f. [/ijxtSo?] Ampulla' olearia. Cic. Att. caftris regis. 
1,14 T-otiini, inquit, hunc locuni , quein in Ariftocratia ego varie leGIONARIVS, a, um. Adi. [Aevtwv.Sf/c;] Quod eji legionis, 

meis orationibus foleo pingere, de flamma, de ferro (nofti 'i\hs 6^ vef Quodad lcgionem fertinet. Cic. Fam. 10 , 32 Militem iion modi» 
/liikv3ui;) valde grauiter pertexuit. Ad piflores aferte aUudit , qiii legionarium, fed ne anxiliariiimquidem vlluiu quoquam mifi. Plin. 
pigtnenta habent in kcythis. Imitatiir ¥l'in- Ep'il}. i, 2 Tentaui enim Epift. 10,81 Centiirio Icgioiiariiis. Legionarii Caef. Bcll. Ciuil. i, 
dmitari Demoftheneni feinper tuuin, nupermeum, duntaxat figuris -^g. £/ Bell. Gall. 2, 47. y/m 6, 33. Cohortcs lcgionariae Liu.io, 
orationis. PauUo poji, Non tamcn omnino Marci noftri a.)kJ9kc fngi- 43. Milites legionarii Caef. Bell. Gall. 5, ly. f/ i , 51. 
mus , quoties pauUum itinere decedere non intcmpcftiuis amoenitatibus 70 legio secvnda avgvst.^, [ Asytuv leuTegu Se^ayi» ] 
fubraonebainur. Locos communes ab vtroque inteUigi apertiim eji , in Britanniae vrbs , vt fcribit Ptolemaeus Ub. .J. Vulgo Leskard. 
quos ornatus caufa digredi oratorium efi. L E G I R V P A , L E G I S L .'\ T O R , l. K G I T 1 M V S , vid. L E X. 

LECYTHINVS, a, um. Inlecytbo aj/eruatus. Petron. c. 21 Nps LEGIVNCVLA, vid. LEGIO. 

lecythino perfufos oleo refecerunt. /f/. Legitinio. LEGO, are. {^iiaitqtiii^iiu'^ I.Jl aliquid alteri mandare, vel cum 

7; mandatis eum mittere: ac de nobilioribKS /ere rcip. negotiis , itemque dt 

L E D his, quae tejiamentode/eruntur , adhihetur. Cic. Att. 4, 2 Ego me a 

LEDA, ae. f. [A«'Sfl(] Vxor Tyndari regis Laconiae, cum qua Pompcio legari ita fum pairus, vt nulla re impedircr, quod nifi vel- 

lupiter in /ortna Cigni dicitur congrejfus, lUa autem ex eo congrejjii oua ]em , mihi elVet integruni , etc. i. partem negotiorum fublicorutn mihi 

duoenixaeji, vt /abulantur Poctae. hx vno naii fiint PoUux et Helena mandari ab eo. Neque crani tam dcfipiens, v't priuatae rei caiila legari 

immortales: ex altero Cajior et Clytaemnefira mortales. Hor. dc Arte %o putarem Cic. Fam. 3, g, 13. /;/ mox Nifi forte poftea cocperunt lcgare. 

Poet. 147 Nec bellum geiriino Troianuni orditur ab ouo. Leda poft Id. Verr. 3 , 114 c. 48 Nobilein Androncm Cenluripinum Icgariint ad 

niortem Nemefis fafta Laft. i, 21, 23. Infepulcris exprimi folita pro- Apronium. Salhift. lugiirth. c. 2; Legantiir tanien in Africam maio- 

fter flios , qui vicijjitudinis circa ertum et obititm hominum imago fiint, resn.itu, nobilcs amplis honoribus vfi. Add. ib. c. 22. In his omni- 

Gorius ad Montim. Liuiae p. l6. Hinc Ims legarc .'// cum mandatis reip. nomine aliquem mittere. Catull. 65, 57 

L E D A E vs, a, um. Adi. [a«Jsu»c] Dii Ledaei, C«/7«r f/ fii/- g5 Ipfa fuiim Zcphyritis eo famuluni lcgarat, Venusequumalatum. Lcgare 

lux Ouid. Faft. 1, 706. Fratres Lcdaci Ouid. ad Liii. 283. aliquos Plaiit. Amph. i, i, jo. Cic. Faiu. 6, 6 Cafiium fibi Iega!'it, 

Brutum Galliac praefecit. Ideni Att. k, 11 DolabcIIa me fibilegjuit 

L t- G • ad uil Non. April. Legare negotium alicui , Committere Plaut. 

LEGALIS, vid. i.T.x, Cafiii. I, i, 12. Legarc fortunae , /To W//^»;/j;f Liii. 28 , 42- ^2 

LEGARIVM, r/V/. LEGO, 2rc. 90 Lcgare [ oiaT.SfcS-M. , AijyaTtuHv] aliquid alicui , Tejiamento iiliquid ali- 

I.EGATARIVS, LEGATOR, LEGATVS, a)(V. L EG O , Hre. cui relinquere. Cic. pro Caecin. 11 c. 4 Vfiimfru^iimoniniuin bono- 

I.EGIBILIS, v'ul. LEGO, ere. nim fiioriim Ccfenniae icgat. Legare ab aliqiio, quod itle foluat, 

LFGTEER, vid. L F X. vid. A B. ' Argcntum autcin omiie legauit Q[iinftil. 5, 14. Qon/. 

LFGio, onis. f. [Mytm, r&yita, t^ao«] ./YLcgendo, id eft eli- Perf. 6, 66, 

gendo dicitur, quod legiintiir milites in dcleftu, vt ait Varro de L. L. 95 LEG-^TVS, a, imi. Pfcudo-Cic. ad Oftaii. Qiii tanquam in do- 

4, 16. Gell. 16, 4 extr. ex Cincio dc re militari, In lcgionc fiint ccn- tali niatrimonio, rcnipublicam teftaraento legataiii libi obtincrct. ICti 

tiiriae fcxaginta, inaiiipuli triginta , cohortes decem. De conjiitutione pajjiiii. v. g. 1. 79 $. vlt. D. de Legatis 5 Seriius quoque legatus , fi 

Lcgionis Romanae, diuerfo tcmpore diue/fa , vid. ex Polybio et rcliquis intcrim maniimittatur. lluc qucqiie re/ert l.ip/ius apiid Rhodium illud 

/ontilnn Lipjliis dc .W/7. Rom. et R. H. Schelius ad Hygin. ipfeque Vcgctius Scribon. 120 Vt ab eiiis (Callii medici) fcruo Atimeto accepi, lesato 

2, 2 fqq. Nos /ormtilas fnodo aliqiiot pro injiituii ratione ajjcremus. Wc loo Tibcrii Caefaris. Lcgi tk// Tiberio Caefari, 

frimiim he^ioms vocaiulum etiam de aliiirum gentiiim , ipforumque adeo LEGATVS, i. 111. [ «pfirptcT»); , nfio^suf, TfffffJw] Cui manda. 

Cnrthnginien/ium, copiis militaribus vfurpatum a Rcmanis docet Ciaccon. ttim efl ne^otium fublicum, fiue vt ad aliam iffe ciuitatem cum mandatis 
ad Culumnam Duilii. Add. Taubmann. /7// Plaut. p. 28. Nempe Ani- mittatur ~ fiue alia nigotia alteriiit nonune ma^Jfiratus peragat. Virg. 
phitr. 1, I, 63 Tcleboae cx oppido legiones cducunt fuas — Nos Acn. 11, 227 Lcgati refponfa fcnint. Cic. pro Flacc. 100 Primum 
noftras iiiore noftro et inodo inftruxiiiiu» Lcgiones elc. Sit Samni-I05 magnani partcm eiiisdeni prouinciae, quae pro huius periculis, lega- '53 L E G L-E G 54 

tos , lanJatoresque m'n1t. Cic. Att. 13 , (5 Spiii-lilili Miiniiiinl piila. dirtbiiicrc. He! igua ite//lmus moih !n Vihera \.i:gitio. Cic. pro Placc 

ram in (kcem Ies;ati5 fiiillc. /W. Non dubito, qnin fiatri fiicrit kga- 4?<^'9 Qiii iianc ipfam Icgationcinquainii.ibct , non acccpit afuis ciiii. 

tiis, non in dcccni. Atque Iioc ctiaai acccpi , non folitos inaioics no- bus , fcd vsquc Timolo pctiuit. Adniiiliftvarc Nep. lo, i, 4. Apcrc 

rtros lcgarc in decein , qiii cflcnt Impcratoruin necf (iarii. Paudo pujl, legationem , vi,l. AGO. neccrncrc legationcui coima alicpiciii , 

Illiini fiatri in primis eiiis legatis ruilTe. i. In iis, quos pinyjm eduxit. <[ Wn'. D F C E R N o. Cic. dc Legc Agr. 1 , 8 Haercditatuin obciindi- 

Pioficifcetitihus enlm a,l lieUiim legafi , qitos velJent, neceffiDii pleiumqiie, ruin caufa, quibiisvos Icgationcsdcdiftis. Fungi lcgationlbus Qiiiniail. 

Jabmitiir: pDjlci , quum qiiid profpeie gejlumejffct , et piicem hojiespetc. :;, 2. Gcrcrc icgationcm Qiiinail. 7, ?. Habere lcgationcm Cic. 

rent , Hel conilitiicnda ejjet prOHincia, decem infiiper lcgnti liecemebantur. pro Flacc. 4;. Mittcrc lcgationein ad aliqiieni (i^iinAil. lo, i. Obirc 

Vuit igittir Sp. .Hmnius in primis fiatris lcgatis, in ilecem non fuii. kgationem , vid. o B K o. Pcrferre lcgationem pro aliquo Siict. 

Liii. 35, 14 Decein Lcgati inore maionim, qiioruin ex conlilio T. 10 Claud. c. <5. Cic. Fani. i, 4 Scnatus haberi antc Calcndas lcbriia- 

Qliiii6Iius impcrator lcges pacis Philippo uarct, dccreti. Add. c. 31 et rias per legc.Ti Pupiam non potcft: iicqKt mcnfe Fcbriiario toto, nifi 

'H- "■• 37, Jv Si, 10- Cic. Fini. I, I Cralliis tres legatos deccrnit. pcrfcftis aiit rcicclis lcgationibiis. Qiiinilil. 7 , 2, Qiii abtrat , ct 

/. mittendos cenfet. Mittcre Icgatos ciim au(5lOritate , wV. M I TTO . qui niilitabat , ct qui in legationc crat. h. e. Legatus creiitus crat, nec- 

Milli legati de magnis rcbiis Hor. Scnii. i , ?, ap. Cic. de Orat. i, dum tanien legatiunem abfoluerat. Rcnuntiarc lcgationem , c.\plicare, 

iii Qiium Atheiuenfes ad Senatiiiii lcgatos de fuis rcbiis iiiaximis iiiit- i^ quid gejpris Cic. Philipp. 9, i. Siifciperc Nep. 2, (,, 5. Fila lcgcre <•// 

terent. Liii. 2, Ig Lcgatos de pace niittunt. Obiit legatus Aegy- duL^tim illorum fequi Ouid. Faft. 3 , 462 dc Ariadne et Thefio Qiiae 

ptiim et Syriam Cic. in Soinn. Scip. ?. Id. de Clar. Orat. 312 Di- dedit ingrato fila lcgcnda viro. ^ i lix altera quoque Lcgati 

clatorc Sylla legatus ad Scnatum de Rliodiorura praemiis vencrat. /ignifuatione Lcgatio diHa ejl. Cic. Alt. 2, 18 A CatOnc valdc libc 

^ 2 Notandi Legati prouiiiciales diuerforum generttm. Libera rep. a raliter inuitor in lcgationem illam. Tac. Agric. 9 Rciiertcntcin ab 

Senatti legabantur. Cic. in Vatin. 3^ c. K Ne hoc quidcm Senatiii 23 Lcgatione Legionis diuiis Vefpafianus inter patricios afciiiit, ac dcinde 

relinqiiebas, qiiod nciiio vnquain adcmit, vt legati c^ eius ordinis Pr^jiiinciae Aquitaniac pracpofuit. De hac adminijlratione deinde dicit 

aufloritate Jegarcntur ? adeone tibi fordidum coiililiuni piiblicum Minus trienniuin in ca Legatioiie dctentus. 

vifiiuieft, — '■ vt non nuntios pacis ac belli , non ciiratores , iioii in- l.EGATfvN-M, an legatitivm, i, n. [v?fe(3>t'in'] Jd 

terpretcs, non bellici confilii auflores, non miniftros muncris prouin- quod dattir lcgato imfcnfaenomine. Arcadius in 1. Mimeriim. D.dcMun. 

cialis, Senatus more niaiorum deligerc polTct: qtiilnis verhis niuncra 25 ct honor. Legati quoque, qui ad facrarium principis mittuntur, quia 
illorwn fulchre e.vpcfiiit. _ Nepos //(' Attico f._ i.? , <5 Qiii ne cuin C^ qui- viaticum ( qnod lcgatiuum dicituryinterdiim folciit accipere. Vlpian. 
dem Cicerone {qui Attici fnrorem in matrimunio hnhehnt ) voluerit ire I. 2 D. de lcgationibus, His qui non gratuitam legationcm fufccperunt, 
in Afiain, cum apud eum Legati loCum obtincre pofTet. Noii enim iegatiuum c.\ forma rcftituitur. Legatitiuin Haloamler et fandcSla» 

deccre fe arbitrabatur , ciim practuram gerere noluifiet , afleclam efic Threntinae. 

praetoris. .?;> Cicero «o/«'V i;^»- Lcgatus Caefaris. T/V. Att. 2, 18 « 19. 50 legATVM, i. n. \_My(iTn'] Modeftinus in I. Legatum. D. dc 

Caef. B. Ciu. 1, 17 Neque fe ignorare, quod fit ofticijini Legati, qui legatis fecundo, Lcgatuni, eft donatio quaedam teftamento relicta. Et 

fiduciariam operani obtineret. AdJ. Cic. Att. 5, 21 ^t- Afranio « Pe- legati appellatione, fidcicommifriim , et mortis caufa donatio coiilineii- 

treio. Sed fiib Imperatoribus Lcgati Caefariim crant Pracjides Proiiin. tur. Legatum , tft Qiiod legis modo, id eft, imperatiue, teftamento 
ciarum. Nempe ipfum Imperatoris nomen cx antijna reip. ratione relinquitiir. Nam ca, quae precatiuo niodo rclinquuntur, fideiconi- 
feruatum. Qjiae aulem per fe agere ilU non poffcnt , ca per Lcgatos ad. 3, milia vocantiir. Lcgaiiiiis autcni quatuor modis : per vindicationem, 

mini/Jrabant. Sic paffim in ntimis et a/iis moniimciiiit memoraniur L E- per damnationem , finendi modo, pcr praeceptioiicm. Pcr vindicatio- 

G AT I P R O P R A E T O R E , ««/ P R O C O N S V L E, an finplicitcr nem his verbis lcgaimis , Do , lego , capito , fumito , fiue habeto. Pcr 

LEGATI W GViTl, adiefto nomine Prouinciae. Prouincias «h- daninationcm his vcrbis , Hercs meus daiimas ejlo dare , dato , facito : 

tem hic inteiligimus , quas e.x Augtijli injlituto Qacfares Jibi vindicahaiit , Heredem tneum dare iubeo. Sinendi niodo , ita , Htres vieiis damnas 

mn item quas rclinquebant Senatui. Talis ejl , quem Pliii. 2(5, I a[>pel- 4:1 cjlo Jincre Lucium Titium fumerc iUam rem, Jihique habere. Per prae- 

lat Manilium Cornufum e Praetoriis Legatiim Aquitaniae Prouinciac. ccptionem fic , Lticius Tititis iUam rcin pracclpito. Haec et plura Vlpia- 

Htiam Tac. Agric. 7 Legatos Confiilares Britanniae et Praeloriuni nus titiilo 24. Snnt Digcftoruin lib. 30 , qi et 32 De legaiis ct fidci- 

memorat. Add.z.^%. Sic Aim. iz, 40 lie ea,/. Prouincia , At Cachr, commiffis. Hortenfii legata cognoui Cic. Att. 7, 3, Pctcre lega- 

cognita raorte Legati, ne Prouincia fine reftore forct, A. Didium fiif- tum ex teftamcnto Qiiincliil. 4, 14. 

fecit. AJd. 14, 29. //« Hift. 2, So Syriae Pracfes Vefpnjiantis Lc- 45 L E G A T A R I V S , a , um. [ .*Hya"t/«(Zf voc ] Cui e.v teflawento ali. 

s;ati\s falutatur. Et An. 2, So l'ifi) in Cilicia Cacfaris fe legatum tefta- quid lcgntiim e(l. In re Icgata legatarius qiiodammodo hcres cft Paulliis 

batur, Prouincia.quantisdediflet, arccri. /:>Hift. i,9Siiperior {inCcr. I.14 D. de Vfiirpationibus. luftin.Inftit.delegatis. $. Sedfircm,Sed 

tnanla^ e.\-ercitus Icgatum Hordconiura Flacciimfpenicbit. A. Plautius fi rcin legatarii quis ci legaucrit, inutilc cft legatum. Tcftalor f/ 

Confularis Legatiis , /;. Legatus Syriae Confularisfunt Siieton. Vefp.4. Lcgatariiis, oppuntmtm: Poniponius in i. Si ex toto. D. de leg. ct 

Singulare effividettir, ciiinG'j.VDdL apitd Sueton. 10 Confaliitatus contm 50 ficieiconiminis prinio. Prouincia legataria, Qaae aliciti delegatii ejl. 

Neronem impei-itor, legatum fe Senatus ac Popiili Rora. profemis cft. Cic Att. 15,9 O rcin miferam ; priuuim vllam ab iftis : dein, fiali- 

Apul. Flor. p. 348, 7 Qiii Legatus raittittir {dimittitiir) Proconful ad quam , hanc leg.itariam Prouinciani : atqiie haud fcio , an melius Ct, 

nos cito reucrfus eft. Lcgati' minor potejlas in Proiiir.cia Africa pru. quam ad Eurotam fcdeie. Alii legiint Proiiinciam legatoriam. Vid. 

confiliiri. Caetertim ,le genere hoc Legatorwn Au^uRi vid. Cafaiihon.et Graett. ia Uc. Tertull.de Speftac. c. (5 Etiam priuatorum memoriis 

Salmaf. ad Spartiani Adrian. 3 p. 34 H,ick. et Spanhem. Dijj. 10 55 lcgatariae editioncs parentan*. /. Tejlanicnto mandatae. 

p. 178 fq. ^ 3 Multum bis minores fiint Legati Legionum, LEGATOR, oris. m. [ AijyaTfi/r»)!;] Qtii aliqtild legat. Suet. in 

tfioriim f-equens mentio iipitdTacitnm, v.g. Anii. 4, 73. 15, 1% etc. Sic Tibcr. c. 31 Iteruni co «nfente, vt Trcbianis lcgatain in opus noiii 

Legatus Legionis primae Anii. I, 44. Vicefimae Hift. i , 60. Sic Sue- thcatri pecuniam ad munitionem viae transferre conccderetiir, obti- 

ton. Vefp. 4 Vefpafianus Legatus Legionis in Germaniam mifTus eft. ncie noii potiiit, qiiin rata voluntas Icgatoris cflTet. 

De lioc genere Lipf dc Milit. Roni. 2,11. 60 L E G A T O R 1 V S , a , um. Cic. Att. 15 , 9 pr. Graeu. Lccitm modo 

LECATIO, onis. f. [itsfa^Hx, x^h^evijxl Cic. Philipp. p, I dedimus in Les,3tari3 Prouincia. 

Etenim ciii legatio ipfa mortis caufa fuiflet, eius moninientimi cXtare L EGO, lcgi, lefliun, fire. imayrmisKM'] Proprietatemvcrhiferuat 

voliierunt: vt in bellis periculolis obirent homines legationis nninirs compojitum CuiVgere. Virg. Ecl. 3, 92 Qiii' Icgitis Horcs, et humi 

audacius. Irritus Icgationis rediit Tacit. Hift. 4, 32. Libera nafcentia fraga. Funcm Val. Flacc. i, 314. /'. in Jpiram cdligere. 

legatio. Budaeus , Legatitnes lihcrae olim ornamenii tanttim catifa ab 6i Halitum alicuiiis ore legere /. Ore c.vcipere [ if/u^gojiSoipfTv ] Virg. Aen. 

Senatu impitrabamur; quemadmoihim /jonorarii magijlrntiis a principihiis J, (584' Herbam legcre Scribon. 60. Mala legere Virg. Ecl. 2, 51. 

honcjlamenti caufa cimcedunttir , tituioque tenus uneuiuur et geruntur. Mala lefta ex arbore Virg. Ecl. 3, 70 Oleam Cato 3,2. /V. 144,2. 

Cic. Fam. 12, 21 C. Aiiicius — negotiorum Aiorum caufa legatus eft Ofla Suet. Aug. c. 100. Cic.de Legg. 2, (5o. vid. OSSA. Pgih» legit 

in Africam, Icgationc libcr.i. Id. pro Flacco Si^ c. 34 An legatioiics ab arboribus Tibul. i, 7, 32. Reliqiiias Suet. Aug. c. 100. Scrmo- 

fumere liberas exigcndi caiifa , ficut ct tu ipfe niipcr, et multi viri "70 ncm legere alterius, per translationem diSttim , pro Attcntlus audire et 

boni fjcpe fccenuit , reftiim cft ? qiiod ego non reprehendo : focios ' .accipere Plaut. Pfeud. i , i , (5l. Spolia lcgcre Liu. ^, 315. Vela 

video queri. Omnino alias hoc repreheiukhat Cicero. //«^.'/j' /";; lcgibus nauita legit hiimida Virg. Gcorg. 1, 373. Add. Oiiid. Hcr. 15, 216. 

ftiis pufiiit , de Lcgg. 3,9 c. ; Rei fiiae ergo ne quis Legatns el^o. Val. Flacc. 2, 13. Vcnas legere di.-cit Celfiis, et ident 7, 2^ cxtr. 

Ouem locum deinde decLirans iS c. S lani illud,, inqui: , apertum pro- Colligcndae, imjtiit, venac, vincicndacque, et fub nodis praccidendae 

fecio eft, nihil eiTe turpius, quam (^iiemquam legari, nifi reipublicae 75 funt. Oiiid. Mi.t. 3, 17 Subfcquitur , prcllbque lcgit vcftii.'ia grcflii. 

caiifa. Omitto, quemadaioduiii ifti fe gerant atqiie geflcrint, qui le- ^ 2 Legere , Ociilis fcripta pcrciirrnc : qtioniam literac uctilis legi ,id 

gatione hereditates aiit fyngraphas fuas perfequuntur. In hominibus //? colligi videantur. Cic. Fam. 7, i Diimmodo is libi qiiidiiis potius, 

eft hoc fortafle vitLuni. Sedquaero, quidreapfc fit tiiipius, quam fine quam orationes mcas legerit. Conf Id. dc Orat.2 c. 5j. Plin. Ep. 3,1. 

procuratioiie Senator , legatus fine mandatis , (inc vllo reip. niunere ? Oculis inuitis legere vcrba alicuius Ouid. Epift. ig, 4. Cic. in Topic. 

Qiiod quideni geniis legationis ego conful , quanquaui ad commoduni go 2 Eos libros per te ipfe legeres. Commode kgere Piin. Epift. j , 19. 

Senatiis pcrtinere videatur, tamen approbante Scnatu frcqucntiflinio , Audio me Male legere, duntaxat vcrfus : orationes enim Cominodius 

nifi mihi leuifTimus tribunus pl. tum interceHiflet, fultuliircm. Taincn Plin. 9,34,1. Intente legere Plin. Euift. 190. ludicio candido 

mimii tempiis, ct qiiod erat infinitiim, aimiium fcci : iia tiirpinuio Icgerealiquid Oiiid. Trift. 2, go. Maligne legere Plin. Epift. 9, 

manet, diuturnitatefublata. /,/fw; contra Rull. 2, 44 Lcgatosnoftros jsj /;;. ReniilTius lcgere PIin.Epift.3jl- Legi apud Clitomachiim 

homines aucaoritatc tenui, qiii reruin priuatarum caufa lcgatioitcs 85 quum Carneades, etc. Cic. Acad. 4, 13 , 7- ^ Bruto ediftum An- 

libcras obeunt : tamcn exterae nationes fcrre vix pofliint : grauc eft tonii legi Cic. Att. ifi, , 7. Siihaudi , Datum, vel MiJJiim. Liber 

enim nomen impcrii, atqttc id etiani iii leiii pcilbna pcrtimcfcitur : tuus ct leaiis cft ct Icgitur a me diligcntcr Cic. Fani. 6,5. A pofte- 

proptereaquodveftro, non fuo nomiiie, quuiii hinc egreiri funt, abu- ritate legi Ouid. cx Pont. 3, 2, 30. Scnpta legere feciiin Id. 

tuntur. Idem Att. 15, 8 H.ibcnt (vto))inor) liberaelegationcs dcfini- Anior. 2, 2, 19. Omniuin bonanim artium Scriptores ct Doftorcs 

tiim tempiis lcge lulia, nec facilc addi potcft, ad hoc genus Icgationis , 90 legendi et peruolutandi fiint Cic. de Orat. I c. 34. Vcrba legenda 

vt, cumvelis introire, exireliceat, qtiod iiunc mihi additum eft. Bella Oiiid. Trift. 3, 10, 74. 1 5 f» nauigatiune Legere ejl l'rae. 

eft aulem hiiius iuris quinquennii liccnlia. Practor dcfignatus lega- terire. Liu. 21, 51 Ipfe compofitis Siciliae rebus, oram Iialiae le- 

tioiiem liberaiii impctrauit Suet. Tib. c. 31. Qiii libera legatione gens Ariminiim peruenit. Virg. Aen. 3, 292 Littoraqiie Epiri Icgi- 

abeft, non videtiir reip. caufa abcfl^e : hic eniin non publici commodi imis. Idem Aen. 3, 127 — «^ crebris legimus frcta concila terns. 

caiifa, fed fiii abcft Vlpian. 14 D. de lcgation. Orba legatio Cic. pj f-7;/ Seruius, LcginuB , Praeterimus, Tradhis fcrmo a nautis, quod 

Philipp.9, I. capitemortuo. Pacificatorialegatio, f/V. p A .X. Votiua funem Icgendo, id eft colligcndo, afpera loca practereunt. Sc recre- 

legatio, Liberae Legationis genus,voti vclvcrivel fii^l catifa fttfceptum. andi gratia Phrvgiam tcrraiii legeruiit Meflala p. 3. ^4 tjl 

Cic. Att. 4, 2 Ego me a Pompeio Icgari ita fiim palTus , vt itulla rc iiu- qucque Lcgcre , Jlifre Aur. Vift. de Viris Illiift. c. 3(5 Nam quiim te- 

pedircr, quod ne {i.qitin) fi vellera iiiihi elfet intcgrum — • aut vo- mcre fcruos mammiittercnt : dum in cunain legercnt, confciifii fer- 

tiuam legationem fiimfifle (//> Viflor. al. fufcipere) prope oninitim i^^o voriim oppreni , quiim multa indigna paterentur, clam Romaauxiluim 

fanoriiin, lucortim. Lt eid. li, % Atqiie etiam f.rjnfi ad Antonium petienml. G^crum exulem legcndo Sen. Mcd. v. 2,-5. ' '^""P"' 

de Legaiione — Legatioiie mihi opus elTe. Honcftior eft votitia: legere Ouid.de Arte Am. i, 357. Tcinpus idoneum Icgcre Otiid. 

fed licet vti vtraqiie: ncmpe votiiia et „/ia libera. Ibid. epift. 11 Do- Met. 9, 610. Legcre in demortui lociint Liu. 23, 23/4;. tn Sena. 

labella me fibi legatiit — Votiua ne tibi quidem placebat. Etenim tiim. Legere in Senatum Cic. pro Cliicnt. 132- . '^,"'"^^ '^f^" 
«rat abfurdiira, quae ii ftetiflej rcsp. vouificm, ea me^ eiicrfa illavotaio,- Cic. Att. 8, . . Pompeius fub Cic. Att, 12, %. Scnatiifti legcre Ltu. 

G 2 4c. 5« 55 L E L L E M 56 

„ 5, *,• <; Non ntinquam Le^eie, eft Fura-.i. Serino- L E L E G E I S, idis. f. Nymphae Lelegeides Ouid. Met. 9 , 6y2. 

neiii alicuius Plaut. Pfciid. i, :, ;i. '• /«'■?"" eicifeye. Virg. Aen. 10, 79 L E L E G E I V S, a, uin. Littora Lclegcia Ouid. Met. 8, 6, 

Qiiid foceros legcrc, et gremiis abdiicere paftas? Seriiius. Sacra ie- 

gere Hor. Serm. i, 5, 117. Wf facrilegus. Pugno legere aiiqueni, L E M 

;. Jaire Plaut. Anipli. i, i, 160. Quii//i Datiuu; eji eligtre Jibi vcl fiirit $ 

nianiii piilfnmlmn. I- B M A , ae. f. [ ^>)Vi< J Graecis dicitur Lacrima , feil csngelaU. 

LEGENS, entis. Cic. pro Marcell. 28 c.9 Obftiipefcent pofteri Plin. 23, i Aut fi cniore luffunduntur oculi, vel ii lemae in ocu- 
triumplios audientcs et lcgentes tuos. Mala Icgens Virg. Ecl. g, 31. lis enint. 

AiiiJ. Id. Aeii. 12, 475. L E M A N V S, i. m. Lacus efl Galliae, quem influit Rhodanus. Hune 

L E C T V S, a, um. ior, ilTiinus. [aextJc] h. i. Seh-ftus, ex aliorum 10 hoiiie Geneucnfem et Laufiinnenfem vocant. Lucan. 1, 396 Deferuere cauo 
numero feparatus. Ledlus ab eo focer Vell. 2,54,2. Adolcfcens tentoria fixa Leinano. 

leftiiriimis Cic. Verr. 5. Idem Verr.i (Diiiinat.) 29 c. 9. Corpora le- L E M B V S, i. in. [aI,/|3o!] Knuictila bretiis, et velocijfinm. Liu. 

aimiiia Virg. Acn. 9, 272. Flores Ie6\iflimi Cic. Verr. 4 c. 48. 28,8 Inde quinqucremibus feptem et lembis viginti amplius quos, vC 
p^cmiiia ledlior Id. de Inuent. i, J2 c.31. luuenes lefti Virg. Aen. adiiingeret Carthaginienfmm clafli, niiferat in Corinthium finuni , pro- 
5, 729. luueiuim lcainrnniis Stat. Sihi. j, i, 247. Qi.iincVil. 6, 24 '5 fectus ad Erythas Actolorum. Idem 54, 35 NuIIani ipfe naiiem, prae- 
Et ab accufatoribus oiiendi cruentum gladium, et lefla e vnlneribus terquam diios_ lembos, qui non plus, quam fedecim remis agercntur, 
ofia, ct veftcs fanguine perfufas. Sententiae et verba leiJlifnma Cic. habcret. Piratici leinbi Curt. 4,5,8. K;V^. fi»m. «^^ Rutil. Itin. 
in Orat. c. 68. Le<^is et ilhiftribus verbis vtenduin eft Id.ibid. 3 c.37. 1, 219. Schejfh: de Mil. Nau. 2, 2. Remigiis fubigere lembum Virg. 
Vir lcftilfimus Id. pro Flacc. . . Viri lefliflimi atquc ornatilTimi Georg. 1,201. 

Id, Verr. 3 (i) c. 6. Virgines leflae Hor.inCarm.faecuI.fi. V.\or 20 lembvlVS, i. m. Prudent. in Vincent. 455 Leulque veftura 
leftiffima Cic. de Inuent. 1 , 52 c. 31. Vifcum leftum Scribon. 214. lcmbulo Amphim per aequor auferas ? 

De permHtatione ctim Laetus in MSS. wV. LAETVS. L E M B V N C V LV S, i. m. Dimin. [Mn^iS.iiv^ Tacit.Ann.14 5,6 

LECTE. Adii. Sufer/. Cic. in Orat. c. 63 Optirais fententiis Nando dcinde occurfu lembuncidorum Lucriniim in lacum veaam, 
verbisquc kctiflinie dicere, vid. Sidon.9, 9. Al> Lego, Lectc, Leftifli- Scribitur et Lemuncuhis et Lenunculus, v.v. 
me Varro L. L. 5 , 5. SJ L E M B A R I V S , i , m. Miles clafficus, in lemliis conjlitutus , vid. 

LECTIO, onis. f [ iviJyvwiri?] Cic. Att. I, 10 Qiiotiis enim Vopifc. in Aurel. c. 38 Add.not. Salmaf. 

quifque eft, qui epiftolain paiillo grauiorem ferre poffit, nifi eani per le- LEMMA, iitis. n. [Aijfift*] Argtimentum , qiio res hre.iiter eompre- 

clionem releuerit ? al. pellcftioiie. In lei^ione pucr fciat, vbi fii- henditiir. Confiimta eft vno fi lemniate pagina Martial. 10, 59. 

fpend«re fpiritum debeat, quo loco verfiim diftingucre , vbi claiidatur Qiiosdam folet comniendare materia, et aliquotiens fortalVe leftorem 

fenfiis, vnde incipiat Qiiiiiftil. 1, 8- /'»• Leftio multorum auftorimi 3° folum lemnia follicitat »ituli Aufon. Praef. fiiper Parentalia. Ctw/L 

et omnis gencris voluminum habet aliquid vagiiin et inftabile Scn. Id. Epift. ad Gregor. fil. fnper Idyll. 7. it. Epift. 16. Martial. 14, z 

Ep. 2. Taedium Icftionis Qi.iin6lil. 2, 12. Virilis leftio, et cuin Leminataj fi qiiaeris cur fint adfcripta, docebo: 

fiiauitate quadam grauis Idem i, 8- Accelerare leftioiiein Ideini,22. Vt fi mahicris, lemmata fola legas. Idemii, 43 

Continuare leftioncm Idem 1, i. Forniare leftione Idcini, 11. Viiiida componis cpigrammata, mortua ponis 

^ 2 Leflio, Ele^io. Liu. . . Et eam le6lionein nemo ratam habuerat. 35 Lemmata. ^ 2 Cic. de Diuin. 2, 108 c. 53 Scd 

AJd. Idem 9 , 251 ff 30. Sueton. Aug. c. 35 Senatonim affluenteni demus tibi iftas diias fumtiones, ea qiiae amw/«t« appellant Dialeftici : 

niimerum ad moduni priftinum et fplendorem redegit duabus leflio- fed nos Latine loqui malumus, etc. Ajfumtiones Jiue ajjumta vocant. 

nibus. Leffio lapidum, C(/&>?/cCoIumcI. 2, 2,12. LEMNISCVS, i. m. l?.nnviaxci;} hefychio auflore, Syracufanunt 

L E C T I V N C VL A, ae. f. Dimin. Cic. Fam. 7, i Pcreosdies verl/iim ejl, quo p-ifla anguflaque taenia fignijicatiir. Aufon. Epift. 20,5 

niatutina teinpora leftiiinculis confiimrcris. 4° Et quae iamduduni tibi palina poetica ftoret Lemnifco ornata eft, 

L E G I B I L I S , e. Adi. Qjiod legi jntejl. Vlpian. in I. j. §. j. D. q"o mea palma carct. Ftf^o Lemnifci fiint Fafciolae coloriae, ex 

de his quac in tcftament. delent. Sufficit autcm fi lcgibilia funt incon- coronis dependentes, proptcrea dicuntur, qnod antiquifnmum fuit ge- 

fiilto deieta. Ei/an^rvw^ov , legibile Vct. Glofl". mis coronatum lanearuni. Plaut. Pleud. 5, 1,21 Vnguenta, atquc 

LECTVS, iis. m. [fViAoyi}] Pro Del^flu. Tacit. Hift. 4, 70, 5 odores, icmnifcos, corollas dari dapfilcs. Liu. 33, 33 Coronas lemni. 

Tiitor Treuirorum copias recenti Vangionum , Caratatium , Triboco- 4J fcofque iacitmt Graeci in imferatorem Rom. Plin. 16, 14 De Tilia ariore, 

rum, ledlu audtas, veterano pedite, atque equite firmauii. Alii legunt Inter corticem et lignum tenues tunicae multiplici membrana,e quibiis 

Deleiftu. Prouocant etiam ad Macrobii ntidoritatem 2, 10. vincula Tiliae vocantur. Tenuifrimae earuni Philurae coronaniin 

LECTOR, oris. m. [ ivavvaV^c ] Qtii libros vel epiflolas legit. lemnifcis celebres, antiquoniraqne honore. Id. 21, 3 CrafTus diues, 

Cic. de Orat. 2, 213 Qiiuin cniin Brutiis duos kftores c.Tcitaflet, et al- primus aifento aiiroquc folia iinitatus, ludis fuis coronas dedit. Ac- 

teri de colonia Narboncnfi Crafli orationcm legendain dedilTet , etc. 50 cefferunt quoque et lemnifci, quos adiici ipfarum coronarum hono9 

Martial. 5, 16 Tu caiifa es leflor amice inihi. Nihil cfl aptius ad erat propter Hctrufcas, quibus iungi, nifi aiirei non debebant. Puri 

dcleftationem ledoris Cic. Fam. 5, 12. Placidus leftor Ouid. ex dhi fuere ii. Celare eos primus inftituit P. Claudius Pulcher, braae- 

Pont. 3, 4, 9. afque etiam philurae dedit. ^ 2 Medicis v. g. Celfo 7, 28 

LECTRIX, tcis. f. Qvi\iie'LeSi.t\.x,in infcript, ap, Faltrettiim }}. ?/? iraplicitum in longitiidinem linamentum, y«oi/ aceto intinftum de- 

311 n. 347. 55 mitti iubet ad vulnus apertiim feruanduni, ne coalefcant eius farietes. 

L E C T O, are. Frequent. Hor. Serm. i, 6, 122 — poft hanc va- ^ 3 Grammaticis tefle Ifid. Orig. i, 19 Lemnifciis, (ySi- enim leg. pro 

gor : aut ego \e8.o Aiit fcripto, etc. Conf. h. I. Vet. Schal. Limnifcus) efl virgula intcr geminos punflos iacens, apponitur in iis 

L E G I T O, nre. Frcqiient. Prifcian. 8 c. de fpcc. Verb. locis, quae facrae fcripturac interpretes eodein fenfu, fed diuerfis fer- 

LECTiTO, arc. Frequcnt. [ ivay/vwVxw ] Cic. de Orat. i, 9; monibus transtulerunt. Coronae lemnifcis aureis iuterpofitae Ca- 

Aut fi quis pari fuerit ingcnio, phiraquc quam hic et audicrit, et lefli- 60 pitolin. in Vero c. 5. 

tarit, et fcripferit, paulium huic aliquid poterit addere. Ideni de Clar. lemniscatvs, a, um. Adi. Lemnifco ornatus. Cic. pro Rofc. 

Orat. 121 C.31. Leftito, e.tcerpo Sidon. Epift. 9,9. ^ 2 Le- Amer. 99 c. 35 Audio praeterea non hanc fufpicionem nunc primuiu 

ftitare, pro Identidem coiligere. Valer. 8, 8, 2 Conchulas et calculos in in Capitonem conferri, niultas efle infamcs palinas, hanc tamen pri- 

litore lec^itafle. mani efie lcmnifcaiam, quae Romae deferatur. Scru. ad Aen. 5, 269 

LECTVRIO, ire. Legere cupio. Sidon. Epift. 9, 7 Cura merito ^5 Pimiceis ihant euindli teinpora tacniis ita, Vittis rofeis : et fignificat 

lefturiremus. Icmnifcatas coronas, qiiae funt de frondibus ct difcoloribus fafciis : 

LEGVLVS, i. m. Q;ii vuas aut oleas colligit, tcfte Varrone de et, ficut Varro dicit, magni honoris fimt. Taeniis autem modo vittis: 

L. L. 5, 7. dnf. ih. n, \%. Cato c. 1J4 (145) Legulos quot opus erit, alias vittarum extremitates dicit, vt ivV /cwj-ac /««;;« f;««f. Id. aj 

pr.iebeto. Aiiri legulos <''/.v;V Paullinus ad Nicet. v.278. Extreraas Aen. 6, 772 Agonales coronas intcrpretatur Icinnifcatas. Lemnifcos 

legulus cum ftiftulit vuas Calpurn. Ecl.3, 4',. CVi;/ !. 13 §.6 fF. deVfufr. 70 dependljjc etir.ni de coronis, docet Plutarchi locus in Sulla p.468 extr. vii 

Purpurae leguli, Vctus Poeta ..•/<;«/ Tereiuiamim p. 99. dicit, opparuijjc SuUae ad Tarentum facrifcanti iecor coronae figuram ha- 

L E G ^' L A, ae. f. Aurium iegulae Sidon. Epift. 1,2. MfVfov, legula bens^ duorumque depentlentitim lemnifcorum xoj K\fiaicKm iio nccrti^Ttinimv. 

Vet. GlolT. Forte corrupta fuit ex Ligula, de qtio viJ. in LINGVA. Tales coronae paffim in numis confpiciuntiir vel per fe exprejfae , vel in 

L E G V M E N , inis. II. [ offTp.o. ] Varr. de R. R. i, 23 «'1? cicere. capitibtis impe-.atorum , vcl in viSloriae mami, etc. 
Hoc enim qiioque Icgumen et cactcra quac vclluntur e terra, neqiie 7S L E M N o S, i. f. [AJfivoj] Infula, in Aegaeo mari. In ea coleba. 
fubfecantiir, fuccum tollunt : quae quod ita lcguntiir, lcguinina difta. tur Vulcanus, quem caelo eieflum eo decidijp finxit Homerus, propter /erra. 
Conf. Idem ibid. c. 32. Virg. Georg. 1, 74 Vnde prius lattum filiqua rias offcinas. Aequorea Lemnos Valer. Argon. 2, 323. Calens 
quaflante lcgumen. Cic. de Nat. Deor. 2, 156. Lemniis Claiid. de Gigantom. 37, 8y. Vulcania Lemnos Valer. 

LEGARIVM,i. n. [ x^5eo4/ ] Idem. VaiT. de R. R. i, 32, 2 Argon. 4, 440, 
Scrcndum vitiam, lentein, ciccrculam, cruiliani, caetcraque quae alii 80 LEMNIAS, adis. /. LEMNIA. c. Ouid.Epift. 6, 53 Lemnia. 
legumina, alii (vtGallicani quidam) legari.i appellant : vtraque difta defque viros, nimium quoque, vinccre nonint. 
a legcndo, qiiod ca non fecami;r,rcd vcllendo leguntur. L E M N I v S, a, uni. Adi. [A>,';«vi«] Qiiotl efl ex Lemno. Tur, 

L E G V M E NT V M , i. n. Idem quod Legtimen. Gell. 4, 11 Nullo ba Leninia Ouid. in Ibin 398. Saxa Lemnia Id. Trift. 5, 1, 62. 
facpius Icgumento Pythagorain dicit vfum qiMmfabis. L E M N i .^ C V s , a, iiin. [Atfnwocni?] j-ttWAdi. Anlra Lemni» 

L E G V M 1 N A R I V s, i. o'(r«(iio3-wA-.K GlolT. Gr. Lat. 85 aca Stat. Sihi. 3, 1,132. Catcnac Lcmniacae Id.Theb.3, 274. 

L E G V M I Nos V s, a, um. Epulac Icguminofae «^»;/ Celfimi, L E M N J C u L A, ae. c. Incvla Lemni Isjfulae. Ouid. Met. 2, 757 

LEGVi, EIVS, vid. L E X. Lelnnicolae ftirpein contra data focdera vidit. fc. Fyichthoniiim. Sio 

LEGVLVS, LEGVMENj vid. L E G O , Ive. eptimi codices ; nonmiUi autem legtint Lemniacam ftirpem. 

L E M O N 1 A Tribiis, vid. T R I B V S. 
L E I 90LEMONIVM, Jiue L I M O N I V M , i. n. Herba , quem inter Ven- 

bafciiin et Qiiinquefoliiim />»«;"/ Plin. 25, 9^.61 Lenionium fuccuin 
LETOSTREA, w/ I lOSTRTA, ae. f. Quafi tu leucm el politam lafteum mittit concrcfccntcm gummi modo humidis locit. Conf. Id. 
afiream dicas. Priiniis fecit de pifcibus ificia, primus dc oftreis, et 22, 22. Betam Jiluefircm ptitant. 

leioftrci>-, et aliis hiiiusmodi marinis conchis Lamprid. Heliog. c. 19. L E m v N C v L v s , [t/tu/oc, a%tt.<^ilm Glofi". Lat. Gr ] fro Lembun- 

95 Clllo vbi vid. it. LENIS et LENVNCVLVS n. 2 fiib LENO. 

LEL LE.MVRES, uni. m. [Moj>nwvf«] /,<;;-«i;^ n()c'iurnae et terrifica- 

L E L A P S, vid. L AE L A P S. tiones imagimini et heftiarum , inquit Nonius 2, ?i5. Varro de vita P. 

[. E L EG ES, ./;«c LELEGAE. [^AiMyn'^ 9opuli errabiindi , qu! Rom. lib. 1 Qiiibus temporibus in facris fabani iaftant notlu, ac di- 

qtiondam Thclfaliam ei diuerfa alia loca tenucrunt. Alii traJtint Carcs ciint fe Lemures donio extra ianuam iiicere. Cc;;/. Ouid. Faft. 5, 479. 

et Legcs effic cvnterminos. Scribit Plin. 5, 29 Miletum loniae capiir,IooAuguftin. de C. D. 9, 11. et praccipiie Mart. Capclla I. 2 p.40 cuitis ver. 

Lclegcidem fuiflc nominatam. Fu/htbiiis docet Leleaes diflf^ , quafi ba damus in JA A-NES. Apul. de Deo Socr. p. 50 Efl et fecundo figni. 

>.6Aev(it,8c , id ^fi colleflos : eo qiiod pritis errarciii,ri ^rens coileflitia ficatu fpccies daemoniim animus humanus , emeritis ftipendiis vitae 

ejjlt. Alii Lclcges a Lclcgc duce «ppcllrttos afferiint. Virg. Aen. 8, 725 corporc fiio abiiirans. Hunc vetere Latina liiigua repcrio Lemtirem 

Hic Lelegas , Carafquc , fagittiferofquc Celonos Finxcrat. Vbi di<ftitatiim. Ex hifce ergo Lemuribus, qui polterorum fuonim cu- 

Seruiiis, i.clegas, Theflalos. Armifcri Lcleges Ouid. Mct. 9, 644.,i05ram fortitus, placato et qiiieto numine domum pollidet, Lar dicitiir 

familiaris : 57 L E N L E N 58 

familiaris : qui vero ob adiierfa vUae merita niillis bonis fedibiis , nem amore profcqtiar, reditiim fpe cxpeflem : abfciitcm mcinor'a 
incerta vagatione ccu quodam exilio piiiiitur, inanc terriculamciuiim lam, oinne dcfiderium litcris mittcndis accipicndifaiic 1 -niam ' n°' 
bonis hominibus, cactcnim noxium malis, id genus pleriquc Liir:ia.< lcntein lcnire folando Virj;. Aen. 4, /y- Dolorcm k-niiiit mnrt 

pcrhibcnt. Cum vcro inccrtum eft, qiiae cuiquc corum fortitio cuc- Sil. 17, 472. Dolores lenire reqiiic Oiiid. MC-t is ,17 TmiidHm 
nerit, vtriim Lar fit an Larua ; nonnnc M>wcm demn niincupant. 5 obfequio 10, 6,5. Moras lcnire Id. Epift 19 210 No(5>cm leiilrc 

Scilicct honoris gratia Dei vocabiilum additiim cft. Qiiippc tantum Propert. 4, v , 7- Numina lcniri poniint Oiiid Trift - c J 
eos Deos appcllanf, qui ex eodcm nuincro iiifte ac priidcntcT vitae cur- Paiiorcm hofpitii h:niuit Sil. 8, 77- Rcmcdia afpcra mol'li'ina,m et 
riculo gubcrnato, pro mimmcpoftca ab hommibus proditi fams ct cae- lcui lcnire Qiimail. 2, 49. Stomachum paiiis lenict Hor Scrm - - isi 
rimonns viilgo adiicrtuntur, f/r. Nigri Lemures Pcrf. j,i8y. ^o- Superos lenire rogando Ouid.cxPont.^.», ? TcmDcftatcs Plin '■'«"".,, 
aurni Lemiircs Hor. Epift. .-, 2, =oy. 10 Tcmpus Icnit odiu.n Ouid. in Ibin ,36 Tigrcs et lco, es lmi".c 

L E M V R I A , onim. n. [ Mcf^mi» ] F^Jlum /fmurihis facrm,,. Hor. de Arte Poiit. 393. Timorcm lciure Vir^ Aen 1 j« /« 
Lemuria fcfta, yu/7/;Rcmuria ./n7a/»«/. Rcmu/iis ain» Remura ./c. tranjit. Irae lcniunt Plaut. Mil.2 6 100 ) /emuntilr \Jlh J 

funHo fiatri Remo injlitult, quae pcflca Lcmuria, ■vnius /lUrae mutationc, facit in futuro. Propert. 3, :i («') 32 i.cliibunf tacito Vu'lncra noftr'^ 
./;aW«r.- i;/«//Ouid.Faft.j,47y. Ciy«/. ibid .v.421. finu. AV /;«/>«/. Lenibant Virg. Acn ^"'^'^"j"''"'" V"'""" "»"" 

i,- .. E N r T V s , a , um. Lcpidc lenitun, rcJderC , pro Lenire. Plaut. 
L E N Kacch 5, -', 3.. Ouid. ex Pont. 1, 2. ,?i Prccibus lcnfto Cacfare veftris. 

Dea Ouid.Mct. I2, 55. Vulmis lcmtiiin IdcmcxPont s, s rt 

LENAEVS,!. m. [Ai,v«ro«] Scrthtiir ciim c/.phthongn, quo nc- «iftcr et Cona/,ator , qui ancil/as mcretriccs c/m,fi fuac „l!t nuael/us fui 
mine dii^/us efl Bacc/,us, ini tS /xfS, quod /acum Jignijicat : hoc rfl , v.is io caufa. Prifcian. 4 p.623 A leniendo diflumputat. Tcr' Adcl 2 , aj 
in qiwvuace.s-p.imur.tur. Virg. Georg. 2, 4 Huc patcr o Lenaee, tuis Leiioegofum, fatcor, pcrnicies communis adolefccntium periiirut 
hic omnia plcna Muneribus. peftis, «/r. Defaiptio /enonis e/1 :,p. Plmt.Rud 3 " jR ' ' 

LENAEVS, a, u,n. DonaLcnaea, h. e.Bacc/iicas Vinum Stat. , Fraudis, fceleris parricidii , periurii plciiis 

Silu. 4, 6, 80. Honorem Lcnaeum libat Virg. Aen. 4, 207, /. K/»aw. Legirupa, impudcns, impurus, inucrcciindif'nmiis- 

Laticcs Lcnaei Id Georg 3, sio. , . „. . .^ . /' , Viio verbo abfoluam, Lcno tft, quid illum porro pracdicem ? 

LENis, is.m. Adi. Krf/<^^?H«5-,7HO//fa»HlabelIis /a»7«n/Afraniuset Auarus leno Ouid. Amor. 1 , lo, z;. Leno infidiofiis Hor Euift 
Laberiusrt^ Noniuin n, 13. Vid. A/fen. inDigetlis; et Cuiac. Oijcr,.: 1,1,172. Priid. Hamartig. 26- Ornatus foluciidi leno uiidoris Id' 
6 , 7 rt 10 , I?. A nonniilii.ietiam trihuuur Martial. ,, yo, 9 pro paruo Pcrift. ,0, 25; Dc aquila Ijuis, Ncmpe velox armiKcr, Lcno cvolctimi qiii 
nauigio. Tepidum natalis lene Congedi vadu,ii. Scd fotius efl , tyranno pertulit. /. Ganymedcn loui. GIoli:"lfid. «./*'. / l eno nia 
vt lene accipiamus pro leniter pojitum. Vid. tamen LENVNCVLVS 3° chinator fttipri. <^ 2 Leno etlani efl Le^atiis, fecia/it me'. 

n.^/aZ-LENO. . ^ r^ j H „ c ■ ''''"T' .!"«'"•" ',5 Scythis bclliim indi.xit Vcxoris, rVx Aegyptius' 

LE NlS, e. Adi. [.jTioc, iTfOTK»,)?] Quod taf/u niil/am afpirita- miiris prinio lenonibiis, qiii hoftibus parendi legeni dicercnt led 

tem hiibct, minus tanieu, quam molle. Nempe Lene et Afperum, contni. hi duobiisAlSS. /^^V.vcLegatis. Piobat tamen P. Danie/is MS Glonarius- 
r/tf. Cic.de Finib. 2,36 C.12 ludicat fenfus dulce,aniaruin ;lene,afperuin ; Leno, id eft, Mediator. Glolf Ifidor. Leno, Lecator mediator. 
prope, longe, ctc. Amnis lenior Panegyr. Conftantino di6V. c. «. 3> Sic Conciliator Ijoncfliim nonien ad /enoniam turpitudincn 'trans/ertu,- 
Aura lenis Oiiid. Met. 7, 811. f/ Rem- Amor. fin. Aufter leniDimus, Media quada,,, Jirnifcatione foJiu:Ji- vi.ietiir Cic. Catil. 4, 17 c. 8 
et mitis Cic. Att. 7, 7. Conf. Id. ibid. 7, 2 pr. Cibi leiies t/Acres, Lenoiiem quendaiii Lcntuli coiuiuiarc ciicuin tabernas, pretio fperare 
apud Celfiim oppanuntur 2, 22, Flabra lenia Virg. Georg. 3, 199. folicitari polTe aninios egen(ii:ivi atqiic imperitorum. ' Ntmfe /cratus 
Fiatus lenior Lucret. 6, 139. Iiigum lene mo»//j- Caef B. C. 2, 24. Iiic efl \eno , fed rci inl^oucjlac. " 

quod afpc-o ac piacrupto opponitiir. Medicamenta lcnia Scribon. 103. 40 L E N A , ae. f. [(^!<?f<,T5«] Lenas appeUat Vlpianus de Ritu nupt. 
Menim leiie Hor. Carm. 3, 29, 2. Sonus lenis, P/acidus Cic. de I. Palam, Q^iae mulieres quacftuarias proftituimt, Lenam accipimus 
Orat. 2, s8. Spiritus lenis Tibul. 1, 8,53. Tormei:tuni lene ct eam, quae alferius nominehoc vitacgenus exercet: fi qua cauponam 
Hor. Carm. 3, 21 , ,3- Tormiiia lenia Scribon. iii. Venenum exercens in ca quaeftiiaria corpora habet ( vt multae aflblent fub prae. 
lene, Quod du/cein quoda,„mofo et vix fcnjibi/cm ,norte,n inducat. Cic. textu inftrumenti cauponarii proftitutas mulicres haberc) dlcendum^ 
Att.2, 21 Sed ita lenibus vti videbantur veneni^, vt poflc vidcremur 45 hanc qi.oque lenae appellatione contineri. Lena callida Tibull.i,? qg' 
fihe dolorc interire. Ventus lenis Virg. Aen. 6, 203. Volatiis lcnis Qiiae fciat hos illos vendere lena toros Martial.y, ;o. Cic.de Nat! 
Ouid. Met. 12, 527. Vinuni lene, De/icatum non vchcmens , aiit afpe. Deor. 1 , 77 c. 27 Sed tu hoc, phyfice, iion vides, qiiam blaiida coni 
ru;i, neqiie linpiam aiit ce-ebrum fciens. T«r. Heaut. 3 , i, ?o Hoc ciliatrix , et quafi fui fit lena natura ? Claudian. de Nupt. Honorii 2j 
afpenini, pater, eft : hoc aluid lcnius , fodes , vide Celf. 2, ig. Non ego — QLiaefiiii vultum tabulis, vt nuntia formae Lena per 
^ 2 Lenis, iramfertur ad nni,i,um, et pro Miti modefloqiie accipicur. 50 innumeros iret pidura peiiates : /j;itur piftura formae nunfia, lena 
Plaut. Epid. I, I, 55 Habe animum leneni, et tranquilium face. Tc- efl , coiiciliatrix, anwsis. P/ura nU h. /. iledit /imi/ia Barthius p. gi2. 
renr. Heai.t. 3, i, 29 Si te tam leni, et vifto cfie animo oftcndcris. Len^ pro vr/lc , w/.L.^iENA. 1'. ^?. Oiiid. Art. 5, 316 Multis pro 
Qvu tam lenis irafceris Plin. Kp. 9, 21. Cannina lenia Lucret. ?, 1J79. facie vox fua lena fuit. ct 3, 7^2 Grata mora venies, maxinia lena 
Confilium lene Hor.Carm.3,4, 4'- Doniinus nonicnis Id.Scni,. 2,7,93. mora cfi. Aufon.Epigr. 89 Incipient operas conducli vcndere moe- 
Homo leniflTimus et natura, et confiictudine, et difciplina Cic. Verr. 1 JJ chi, Qi^ios modo munificos lena iuuenta facit. 

c. 32. Ira lenior Ouid. Trift. 5, 1,41. Lenior qiiain niutiim mare lENVLLVS, i. m. Dimin. [_ nati^eTtm'^ Pariius /eno. PLaut. 

Plaut. Mil. 3, 1 , 69. Verfiis wV/. ?w(7A- lenivscnlvs. Poen. ?, i, 26 Ita vt occoepi dicere lemiUe, de illa pugna, f/r! Gloff! 

L E N i T E R. Adii. [.)»to<] Moderate, fuaii'ter. Agere leiiiter : Ifid. Lenullus, paruus Laecator. 
l,.e.'Alodefle Liu. 27, 9. Arridere leniter Cic. de Somn. Scip. 4. l E N v n C vi, vs, i. ra. /l/itid Dimin. ^ ^aresTcifuiv 2 Platitus 

Componitur lenitcr manipulatiin amoraum Pliii. 12, 13. Difputare <So Poen. j, 5, 7 Sic deriforem aere militari tetigero lemmculum. *| 2 
leniter Cic. Acacl. 4. Illuftrans leniter nox Plin.2, ig. Ire lenitcr hei\\\nzu\us, Nauigitim pifcatoriiim. Non. 13, g /aiidat Salliift. Hift. 2 
Ouid. Amor. 1,6,7. Procedcre placide leniterque (Hirt.B. Afric.)7o. Incidit forte pcr noftem in lenunculo pifcantis. Caef. Bell.Ciuil 2,45 
Pungit leniter eos animi dolor Cic. Tufc. 3, 61. «/. if <'?/.'« /,X- P".'ciiiter. Horum fiiga nauium onerariarum ,iiagiftros incitabat. Paiici leniiiv 
Sufpenfis leniter alis Liu. ,, 34. Tentare leiiitcr aiit minaciter culi ad officium imperiumque conueniebant. a/. lembunculi. Add. 
Plaut. Stich. I, 2, 20. Compar. Qiiintlil.g, 4 Qiiis dubitat , alia (Sj Ammiaii. 14, 7. Vii Conf. Lindenbr. it. Gell. 10, 2$. Cel/ar. ad 

lenius, alia concitatius, alia fublimius, alia pugnacius, alia giauiiis Caef c. I. Qaidjt huc etiam pertinet, Vet. Glofl". Lemunculus /ii-<7 
efle dicenda. Lenius ac reiniilius dicere Cic. de Orat. 1 c. 60. Lenunculus, Trirvt.ot, n*a^Qit,v. 

Super/. Suet. Vefp. c. 13 Aliorum libertatem et contumaciam lenifli. l EN VN c v i a R i 1, orura. InkYi^^t. ap.Linc/en/n-og. adkmmidin. 

nie ferre. Sentire lenilTime Cic. Fam. ?, 2. p. 9 f/ ^'fi^- '"I Caef. B. C. 2, 43. 

LENE Adii. [«foirijvw;] /.;'<?»!. Martial. ,, yo Tepidum natabis 70 l E N 6 N 1 v s, a, um. Adi, [^«reoVsiii?] Quad ad /mcnem per. 
lene Congedi vadiim. Nemef. Ecl. 4, 47 Hic tibi lcne duens fons tinet. Plaut. Rud. j, 3, 30 Ne vt leno poftules te hic fidc lenonia vti : 
murmurat. Calpurn. Ecl.7, 25 Immenfosque gradiis et diiios lene non potes, fcruanda cft fides. Idcm Afin. 1, 3, 88 Portitonim fi- 
iacentes. Aura afpirans lenius Catull. 66,64. Co«/. Auien. Defcript. inillumae funt ianuac lenoniae. Acdes Plaut. Triic. ,, i, 30. Illc6la. 
Orb. Tcrr. v. 847- inenta Apul. .^.pol, p. 335. Oppidum lenonium Plaut. Pfeud. 2, 4, i'. v//. 

LENIVSCVLOS vel leuiufciilos verfus ap. Plin. Ep. i, iSintruferat 75 Seruittis lenonia Idem 5 , , , 1. 
Catanaeus. Vera /ef/io efl, vt ego avbitror ; Infcrit fane, fcd data opera, L E N O N l N V S , a , um. Adferunt Plailt. Men. 1,2,49 Caiium 

mollibus lenibusquc duriufctilos. lenoninum. Sed Gronou. /cgit Leonino. 

L r Nl" T A S, :tis. f. [HT<oT.(t] Siiauitas. Plin. 2«, 8 DifTerentia LENONICE. kiu. " Lenonum more. Lamprid. in Commodo c. 

intelligitur lenitate guftus. Lenitas F/uininis Araris incredibilis cc/e. ly Qiiae gladiatorie, quae lenonLce faceret. 

iratiir Caefari 15. G. ', 12 ita vt oculis, in vtrain partein fliiat, iudicari 80 L E N O C l N I V M , i. n. [ (zas-f cjte/h ] Opus, it. vitae ratio lenonis. 
non poflit. Orationis Cic. de Orat. 2 c. 29. Verborum Idem de Opt. Ifidor. Glofl". Laecacitas. Vlpian. in 1. Palam. ff. De ritii niipt. Leno- 
Gen. Or. c. 2. Vocis Id. de Orat. 2 c. 4;. Lenitas, Manfuetudo, ciniiiin facere non minus eft, qiiam corporis quaeftum exercerc. Add. 

fttciUtas , modeflia. Cic. in Parad. 78 Lenitas eft iiiftitia in modera- Siiet. Calig. c. 40 extr, Cic. Verr. 3, 6 Pudorem et pudicitiam qiii 
tione animaduertendi, Inepta lenitas patris, vid. I N E P T V s, colit, potcft animo aequo iftius quotidiana adulteria, meretriciam dif- 
Dare fe ad lenitatem Id. Fain. 13, i. Dcdticere de lenitate Id. in Sj ciplinam, domefticum lenociniuni vidcre ? Vlpian. Dc iis, quinotant. 
Catil.2, 28. Reiiocare ad lenitatem Id. deOrat. i, jj. infam. I. Athlctas, Lcnocinium facit, qui quaeftuariamancipia habue- 

LENlTVDO, inis. f. [ jreo(r.)'ve a ] C/cmentia, fuauitas. Cic.Tiifc. rit : fed et qui in liberis hunc quaeftum excrcet. ^ 2 Sed 

5,46 c. 16 Lenitudo orationis, mollitudo corporis^ Idem Verrem et ad res /jcieflas , niimis certe turpes rcfertur. Sic Lenodnium efl ex- 
6(4) 136 C.61 Nimia in iftum non lenitudine , fed etiam liberalirate quifitior e/egantia. Suet. in Atiguft. c 79 Omnis lenocinii negligcns, 
oppugnarer. po et in capite comendo iiuuriofus Cic. de Nat. Deor. 2, 146 c. 58 Per- 

LE NiMEN, Vnis. n. [ki)Aho-h] Ouid.Mct. 11,450 Addidit illis fpicuum eft cnim, qiio compofitiones vngtientorum, qiio ciborum con- 
Hoc quoquc lenimen, quo folo flexit amantem. ditiones, quo corporum lenocinia proccflerint. P,o illecebra Jimp/iciter 

L E Nl .ME NT VM, i. n. [>(3-/«(n«] Idem. Quod a/iquid /enit Cic pro Sext. 138 c 66 Et fe vitiorum illecebris ct ciipiditatum leno- 
et du/cor.it. Plin. 2f, 5 Nuper imienere difleftis raphanis inferere ciniis dediderunt, Qiiin(5lil.4, 2, "8 Caret cnim caeteris lenociniis 
ellcborum, rurfiifquc comprimere raphanos, vt tranfcat vis, atque eo 95 expofitio : et nifi commendetur hac vemiftatc, iaceat necellc eft. Qiii 
lenimento dare. „on ornamenta quaerimus , fcd lenocinia Qiiinftil. s Prooem. 2ii. 

LE Nl O, ?ui f/ ii, Ttum, ire. \_ i,niu, x^Kia, XA>^ihu 1 Fft /cne Id. 12, i, 50 Rerum optimarum inticiitio : quae etiamfi lenociniis de- 
facere eademvarietate, quam de nomine Lenis obferuauiimis. Salltift. Ca- ftituta fit, fatis tamcn nattira fua ornatur. Siict. Calig. c. 39 Ciii 
til. C.48 In tali temporc tanta vis hominis magis leniiinda, quam ex. iMftrumento diftrahendo nihil non fraudis ac lenocinii adhibiiit. AdJ. 
agitanda videbatur , /. p/acidc traf/ando fieflc,i,ia et ,niii:^,inda. Ter. 100 Id. Claiid, c. 7. Addere orationii leiVociniiim Tacit. Hift. i, ig. 
Heaut. I, I, 74 Pro fe quifqiic fediilo faciebat, quotllam mihi leni- lEnoCi^nor, ari, l^^iiotsia , xionyayiou] Lenocinimnfacere. 

-itmiferiam. Aegritudo lenitur Cic.Tufc. 3, 43. Conf. U. ie Lenocinavi, per t,;ins/ationr,n , pro B/andiri. Cic. Dni. inCacc. 48 
)uinit. 2C. I. Aniinos lenire concoidia Id. depin. i, 47. Ani- c. 15 Tibifcniict, tibi lenocinabitur , miniis aliquanto contendet, 
- 'in diais Virg. Aen. (S, 468. Ciamorcm Hor. Carm. i , 27 , 7. qu-im potcft. Qtiinftil. ?, 12, ,7 Mancipiorum negotiatorcs formae 
Curas fomno Virg. Aen.4, 528. Cic. Fam,i5, ai Tiiam profcaio- 10; uuerorum virilitate excifa lenocinantur. /. fu/cliriores facere Jic vo/unt 
VOL. IIL "^ H i'"''". 59 L E N L E N 6q pueros, delUathrts. Plin. Epift. i, 19, 7 Poteft tamen fieri, vt quam- verberare, de fafce vrticac viridis, quae tanto magis wit, fi m» vi im- 
quam in his difficiiltatibus, libro ifti noiiitas lenocinetur. fingatur, fed moderata et velut fuffenfa inanu. Radix lenta Ouid. Met. 

LEN O C I N AN S, antis, Verba lenocinantia. Synimach. Epift. ",78. P.ami lenti Virg. Georg. 4, 558. Remi Sen. Hippol. 306. 
9 87 Ergo parce verbis lenocinantibus, ct fuco oblitis, et ad gra- Catull. 63, igj. vid. Vojf. ^,212. Add. L E N T O. Styrax pinguiter 
tiain comparatis. 5 'entus Plin. 12, jj f. 55- •"' "empe pix et ccra. Tellus lcnta gelu Prop. 

LENOCINATOR, oris. m. TertuII. adu. Marc. I, 22 Gratiae 4,3,39' Vinien Virg. Acn. 3, jt. Vincula lenta efcaria, /'. Ttwac/a 
lenocinator. ««fvo&V^?, ««aabtit^ Glofl". Lat. Gr. Plaut. Men. ,, i, i». Lentior et falicis Virgis Ouid. Met. 13, 800. 

LENOCINAMENTVMji. n. Sidon. Epift. 7 , 9 Pro omni Lentiis in frangendo calamus Plin. 12, 22. ^ 2 Ad aiiimum 

gratiarum priuilegio, docoramenfo, lenocinamento. transfertur, in quantum, cedit, flefli fe qunft p(!litiir, atcommodat fe, fed 

L E N O , 5re. Leiiocinari. Pareus Lex. Crit. p. 243. voce Conciliare 10 fere cum excejfu, vt Jit Lentus [£f«3''«] Tardus. Cic. de Rep. 5 "p- 
laudttt Vetus Epigr. Lenandi callidus arte: tt aliud Efi^r. ineditum Non. 4, 281 Marcellus vt accr ct pugnax : Maximus, et confideraCus et 
Qiiod fi formofat rcdeas lenare puellas, Et dedcrit quaeftus cotti- lentus. Valer. Max. 1,2 Lento gradu ad vindiftanifui diuina proce- 
diana Venus. ^" ir^> tarditatemque fupplicii grauitate compenfat. Qiiinail. 9, 4 

L E N O S T R I S, is. m. Idem quodLeno. Plaut. Poen. fuppof. v. 20. Particulae graucs, acres, lentae, celercs, remiflae. Nihil ego illa im- 

LENS|, lendis. f. [kovisJ Cafitis animalculum, quod dcinde in pedi. 1$ pudentius, aftutiu?, kiitius vidi Cic. Ait. 1,12. Lentus coepti terra 
culitm conuertitur. Ouumpediculi. Plin. 2g, n Qiiocum aceto calefafto cunftaris Ibera Sil. 3, 176. Lentus abefto Ouid. Rein. Am. 243. /. diu. 
et lcndes tolluntur. Add.i<),6 Vndamaris lendes capiti deducit ini- In ira lentus Ouid. Epift. 17,249. Amorlentusme torret Hor. Carra. 
quas Samonic. 72. 3> '9> 28. Carbonibus lcntis vrerealiqucm Ouid. Trift. 3, 11,47. , Cu- 

L E N S , lentis. f. [4>«Ki)] Genus leguminis. fisxif, leni, lenticula: pido Icntus Hor. Carni. 4, 13, 6. Ignibus lentismacerari Idemibidem 
^snit, lentis Gloflf. Gr. Lat. Lens, (p«>iS« Glofl". Lat.Gr. Plin. 15, 12^31 ^° •> "3, 8. Ignis lentus e paimis, h. e. Diu durans Plin. 13, 4. Ira lenta 
Inuenio apud veteres auiSores aequanimitatem fieri vefcentibus lente. Ouid. Epift. 3,22. .^^(W. luuenal. 13, 100. Leclio Qiiinft. 1, i, 33. 
Lentes Scribon. 114. Co6ia lens 234. Decodla 230. Virg. Georg. Materies homo tardus Plaut. Mil. 4, 5, 4. Mora lenta Martial. lib. de 
I 228 Nec Pelufiacae curam afpernabefc lentis. Lcntim, /uo Lentem, Spefl. 23. Nomen, /. homo difficilis infoluendo: vid. Cafaub. aa Cic. 
frequens apud Catonem R. R. vt c. 35 Lentim in rudeto et rubricofo Att. i, 12. Paflibus lentis peragere iter Ouid. Trift. 5, 10, 6. Pugna 
loco, qui herbofus non fiet, ferito. Lens, mafculinum apud antiquos aj lentior Liu. 30, 18. Spatia lentiora aut citatiora Qiiinft. 11, 3, 17. 
tejle Nonio 3, 117 /7/H</Titinnii entiqui au^oris eitante, Lenti calido, Spes lenta Ouid. Epift. 2,9. Tepor lentus, RemiJJus Plin. 12, 19. 
heluellae, rumici. Tranquillitatis lentiffimae taedio laflant venti fegnes Sen. Epift. 70. 

L E N T I C V L A , ae. f. Dimin. [tfiiieiov] PUn. 35, 11 Foliafuntlen- Viuacitas lenta, Tenax et longa Plin. 8, 27. Vox lentior Qiiinft. 11, 3, 
ticulae fimilia. Add. \%, 12. Lenticulae dimidiae figura Plin. 27, 12. 63. Sic Securus etotiofus eji Virg. Ecl. 1,4 Nos patriam fugimus, tu 
Lenticula quoquevocatmLens co6ta. Lenticulam, qiiamminorparauerat, 30 Tityre lentus in vinbra Formofam, etc. Vid. Heinf.ad Ouid. Her. 
maior immoderatius concupiuit Auguftin. C.D. 16, 37. de iifauo et lacobo. 19, 8I. Lentus fpatiare fub vnibra Id. de Arte Am. i, 67. Lentust-;/a^ 
Dehacproueri/ium iUudfertur, ri (vtji ^.axjffii/Vov, *of ?/? vnguentum in Segnis, et qui per fluporem ac tarditatem animi nunquam irafcitur. Ni- 
lenticula, cuius meminit Cicero Att. i, 19 Legati funt, Q^ MetellusCre- mium patiens et lentus cxiftimor Antonius apud Cic. deOrat. 2 0.75. 
dcus et L. Flaccus, et xi ixl t^ t)>uK^ nvfov, Lcntuhis Clodiani filius. Nunc Pari, tu fapiens, et tu, Mcnelae, fiiifti : tii, quiapofcebasj tu, 
Nempe alludit ad nomen Lentuli, quodad Lentes pertinet, vt Fabius ad 35 quia lentus eras Propert. 2, 2, 47. /. pttiens. His ego non horara pof- 
fahis etc. aique indicat, nonmagis conuenire /juicnegotio Lentulum, quam fum durare querelis : ah ! pereat, fiquis lentuiamare poteft Id. 1,6, 11. 
vnguentum lenticulae. De Varronis fatura /w prouerbium f///' docet Add.z,\^{\2) k. Ouid.Epift. 15,169 Lentiflima Pyrrhae Peftora. Vid, 
Gell. 13, 28 aique committi illud, fi quis feinper atque omni in loco »io>-- heinf.hicetad Ep\(i.\^,Si. Labcrius «/)»>/ Gell. 11^,9 Nunc lentus es tu, 
ta/es multos pro jw«/to^cjn/»/^Kxdicendumcxiftimet. ^ 2 Len. etc. Vid. Cafaub. ad Suet. Tiber. 57. Brouckh. ad Propert. 2, 11, 14. 

ticulae, Maculae in corpore funt, quae Lentigines dici fclent. Celf. 6, 5 ^oBnchner. ad Plin. Ep. 9, ai n. J47. Burm. ad Petron. c. 93 pr. ^ J 
Lenticulas tollunt galbanum et nitrum. ^ 3 Lenticula, Vajis A^o» audlendus videtur Non. 4, 281 cum Lentum facile interprelatur. 

geuus efl: a fgura lcntis diflum, cuius meminit Celfus 2, 17 extr. videtur- Laudat quidem Lucillii verfus, Cotta fenex Crafli pater huius Paceni 
que idejfe, quod Difcos appeUatur Diofcoridi Vulg. i Sam. 10, i TulitSa- Magnus trico fuit numarius, foluere nulli Lentus. Sed crediiile efi, 
muel lenticulam olei, et effudit fuper caput eius. Vnde ct Lenticularis «on refle interpunxijfe Nonium. Voluit Lucillius , foluere /. foluebaty 
formaL. Apuleioin Floridisp.346.LenticuIa/»^?n;»)//. Plin. 37, i^Nunc 45 nulli: Lentus erat etc. Non enim patitur Ijoc ratio, vt eiusdew verbi pla- 
comniuniter ad omnium gemmarum obferuationem pertinentia dice- nt contrarii Jint inteUeilus. ^ 4 Lentus el Laetus wifcentur a 

mus, opiniones fecuti audiorum. Cauae aut extuberantes, viliores vi- librariis. Vid. Drakenb. ad SiL \2, J67. Heinf. ad Ouii. Her. \i), i\. _ 
dentur aequalibus. Figura oblonga maxime probatur, deinde quae vo- L E N T VL v s , a, um. Adi. Dimin. Cic. Att. 16, 11 An exifti- 

catur lenticula, poftea clypeidos et rotunda, angulofis minima gratia. mas illum in ifto generc lentuhim aut reftriftum? nemo eft minus. 

LENTICVLVM, i. n. Papias ait vafculum quadrangulum olea- S» D' pecuniaria re, et foluendo aere alieno fermo eft. 
rium in latere apertum, ex acre vel argcnto faaiim. L E N T E. Adu. [^?«atw,-] Tarde et cunfianter. Plin. Epift. i, ij 

LENTIC VL A RIS, e. Forma lenticulari ampulla olearia Apul. Ac tiim quoque lente, cundtanterque veniunt. Agere lente: *. <f. /v^- 
Florid. 2 p. 346. Vid. LENTICVLA. mijfe, et fegniter Liu. 1. 10. Lente et fecure aliquid Fcrre Suet. Ner. 

LENTICVLATVS, a, um. Idem. Folia lenticulata Celfiis. c. 40. Cic. de Orat. i, 287 Neque facile eft perficere, vt irafcaturei, 

LENTE, LENTESCO, vid. L E N T V s. 55 cui tu vclis iudex, fi tii ipfe id lente ferre videare, /. Leniter et fne ira. 

L ENTf GO, inis. f. [4>axJ?] Macula fukrufa, in facie ad lentis Fcftina lente Augufii et Vefpaf. fymbolum. Cic. in Hortenf ap. Non. 
Jimilitudinem. Plin. 20, 20 de atriplice, Nec nifi mutata faepe aquaco- 4, 281 Qiii quum publicas iniiirias lente tiiliflet, fuam noii tulit. Gra- 
quendum, ftomacho contrarium efle lentigines et papulas gigncre. diens afellus lcnte Ouid. Met. 11, 179. Nafci lente, hoc cftTardcPIin. 
Ideni 20, 6 Lepras, lichenas, lentigines exulcerat. Inuida fi maculct >2> '4- Cic. Att. 2, i Qiiem tibi ego non cflem aufus mittere, 
facicm lentigo decqram Samonic.Carm. 12. 60 nifi eum lenfe ac faftidiofe probauiflcm. Compar. Agerelentius Hirt. 

LENTIGINOSVS, a, um. Cuius facies leniigine macnlnfa eji. B. Alex. c. 71. Cic. in Parad. i Sed haec videri pofliint obfcuriora, 
Valer. Max. i, 7,6 extr. Pracualentem , flaui colcris, lentiginofi oris. quuin lentius difputantur. Subfequi lentius Caef. B. C. 2, 40. Suferl. 
^&Ko^ii;, lcntiginofus , fparfo ore Glofl!". Vet. Mandcre lentiffime Columel. 2, ly. Stella Saturni iter fuum lentifliine 

L E N T I S C V M, i. n. /af L E N T I S C V S , i. f. Arhcr , quae efficit Sen. Q_q. Nat. 7, 29. 
maftichengummimodofudat,etefl trifera. cj^ivot , lentifcuin,IentifciisGI. «55 LENTITIA, ae. f. [K»fi»T«Ti(?] Flexiii/ilas et moUitia. Plin.i6, 
Gi-.Lat. Lcntifciim ex'^"'^ Gloir.Lat. Gr. Coluinel.5,10 Inimumfcro- 37 Aliae virgas fequacis advindluraslentitiae Pituitae IentitiaPlin.20, 
bem Icntifci taleam inuerfo cacumine demittito. Martial, 6, 74 Fo- ?• Vuigus vifcojitatem vocat. 

ditque tonfis ora laxa lentifcis. Cic. de Diuin. i, ijc. 9 cx an- L E n t i T 1 e s, Ci. f, Idem. Plumbi lentities Virg. ia 

tiquo Pocta, Aetna v. 542- 

lain vero femper viridis, femperque grauata 70 lentitvdo, inis. f. [(3f«Jvr^]«] Tarditas. Cic. Qiiint. Fratr. 

Lentifcus triplici folita grandefcere foetu: i» i, 3' Nam illud non foluin eft grauitatis, fed nonnunquainetiamlen- 

Ter fruges fundens, tria tempora monftrat arandi. titiidinis. Idem Tufc. 4, 42 c. 19 Eaniqiic quani lenitatein nos dicimus, 

Laudai b. I. Plin. 18,25 extr. Folialentifci Scrjbon. 6:. Lentifcum///- vitiofo ienritudinis nomint appcllant. Lentitiido exitus, vel mortis 

ftam putauerim , quod liquore quodam lentefcat: ««»1 et rejinam vhique Tacit. Ann. 15, 51. 

fudat. Ruell. 1, 20 Leni\(iiu% pro friutu vel oleo huius arboris Cato R. 75 LENTOR, oris. m. [ vA/ixf 4ti)C ] Humor tenax et glutinofus. Plin. 
R. c. 7. Plin. 15, 6 /)' . Ex lentif-o dentifcalpium, Martialis c mmendat 6. 9, 5' tle pifcium generatione, Qiiae durioris teftae funt, vt murices, pur- 
74 Foditque tonfis oralaxa lentifcis. Id. 3, 82 Ciifpides lentifci. Et purae, faliuario lcntore. Coluin.5, 6 Vt aliquemtamenfuccumetlento- 
14, 22 Lentifcuni inelius : fcd fi tibi frondca cufpis Defiierit, dentes rem habcat, iniiciemus areis. Plin. 13, 5 Fert et folliculos emittentes 
pinna leuare potcft. Quo in locoLentiCcum generis ejl neutri, quia quaedam aniinalia feu culices, leiitoremque refinofiiin. .-Idd. Id. 9, 36. 

pro arbiiris ligno Jumitur. go L E N T O , aic. [KiftwTw] Virg. Aen. 3, 384. Antc et Trinacria, 

LENTlSCiNVS, a, ura. Adi. [ixWo;] Ex lentifco faHum. lentandns renius in vnda. Seruius, Lentandus: aut lentetibi nauigan- 
Plin. 23, 2 Tunc addito lentifcino oleo. dum eft. Nam totam Siciliam circuit. Aut fleftendus. vnde Lcntum 

LENTISClFER, Sra, erum. [ ocvolpif 0« ] Ferens lentifcos: Lin- vimen dicimus, /. /-"/«//i'. Pojierior vera raiia. Quo enim maiori vc 
ternum lentifciferum Ouid. Met. ij, 714. nauigatur, tanto magis infleftmuur inter remigandiim remi, qui ab ipfa 

LENTITIA, LENTITVDO, LENTO, 5re. L E N T O R, 85 <"1<"' lenti fiunl f. tljpci. Vidit Turn. 4, 22. ei Scal. ad Catulli Argon. 

oris. LENTVLVS, Adi. vid. LENTVS. 184 Lentos reinos. Imitaius eft Sen. Agam. 437 Properat iuucntus 

LENTVLVS, i. m. Cognomen fuit Corneliorum , inde illis indi- oinnis Adduiftos fimu! Lentare reinos. £> Claiidian. Conf.Mall. Thecd. 
tiim, quod \entcmoptimefererent. Plin. ig, 3 Cognomina ctiam, inquit, 42 Exfertiis lcntandis nauita tonfis Praeficitur. Sic etiam accipiendum 
prima indc : Pihimni, qui pilum piftrinis inucnerat. Pifones, apifcn- iUud Stat. Achill. i, 435 Ncc raodus aiit arcus lentare, aut fundereglan- 
do. lam Fabiorum, Lcntulorum, Ciceronuin, vt quisque aliquod po des, defabris cum arcus e feno parant lenios i.fle.viles. Id.Thcb. 5, 588 
optirae gcinis fercrct. liinc Alii Gortynia lentant Cormia. Sed Theh. 1,703 Tela tibi longeque 

LENTVLfTAS, atis. f. [A6VTi/Aor«] Fi^um iocofe nomen. feros kntandus in hones arcus, i. ciiruandiis fagittis tmitlendis. Bella 
Cic. Fani. 3, 7 Vllam AppietateniautLentulitatem valereapudme pliis, lentare Sil. g, 11. Vid. il>. Drakenb. 

quair. ornamcnta virtutis exiftimas? /. nobilitatem, quulis Lentulorum L E N T A T V S, a, uin. Treb. Pollio in Claiid. c. 6 Videntur fa- 

ej}. K/V/. Appietas, /» APPIVS. PJ ta Roraana boni principis occiipatione lentat.i. i.Tardata. Manil. ;, 

LENTVS, a, um. Adi. [v^^o;?»?» k<«/-'ttJc] Tener cI flexihilis. (>\^ priore editione dederat Sciiliger, Qiiod fiifer occafiis lentatum eft. 
Plaut. Afin, 3, 2, 29 Vbi faepe ad languorem tua duritia dcdcris ofto Sed Bentl. ex veteri fcriptura , templatiim eft, dedit templum eft. 
validos liftorcs vlmeis affeftos lentis virgis. Nais lenta Ouid. de A. L E n T E O , ui, rre. E^fe lentum, moUe ac tenerum. Lucil. Lentct 

A. I, 732. i.gracilis. Virg. Ecl. 5, 83 Lcnta falix quantum pallcnti ce- opiis, ///>// a/. Diomed. Granniiat. Vftatius 

dit oliuae. Aurum filis immittitur Ouid. Met. 6,68. Brachia lentaioo L E N T E S CO , ^rc. [v/KXfaJvs/Mi] Lentum, feu Tenerum ac moUe 
Hor. Epod. 15, 6. it. Ouid. Epift. ig, 58. '' 19, 48 de natante , <•;// bra- feri, vel glutinofum et tenax. In picem rcfinamiie lentefccre Tacit. 
chiafiini pro remis. Add. Hor. SeT\n. 1,9, 6^. Haftile lciitum Ouid. Gcrm. 45, 10. //f /»n-/«(i. Virg. Gcorg. :, ^50 </f /«■>•// ^i/»<7, Sed picis in 
Epift. 4, 8i. Humor lcntus nodtis Virg. Gcorg. i, 290. qui lenta facit morem ad digitos lenlefcit habendo. Scruius: Lentefcit, Cohacret. 
ea, quae arida et fiagiliaalioqui ferent. Manu lcnta metraxit ad idcm CohinK-i. r, 2, 29 Qiiae fi iiamra miiiiis IcJUa eft, ante dics quindecim 
fpcftaculum Petron. 26. /, mtllittr, mnrapitns. Ita^c. 138 Manu leiita loj praccidenda, et purgata, in ftercore obruenda cft, vt lentefcat, de falice. 

Idem 6i L E O L E P 62 

IJcm 2, II e.rtr. Lenfefcit in aqua cicera. Ciirae lentefcunt tcmpore ailtimpin, Plaut. Perf.4, a, y. EtTiciam lepidc inca hera officium Mem 
Ouid. de Arte Am. 3J7. Dcnte lentcfccrc Plin. 12, 16. demyyy.h.. Cacl. Truc. .,, 2, ,. E|0 hoc cffeaum lepide iibi tradam tue Pla U Cnrc 
Aurel. Tard. i, 17, igo E.^c hac corporis purgationc — corpus — j, 15. IntcUigerc lepide Idcm Truc. 3,2, 13. Ludcrc Cic de Orat 
quadam diminionc lcntefccrc, ct in liquidanngrando dcperirc. 3 c. .,3. Memoras lepide Plaut. Bacch. i, i, if. Kefcrre lenide prariam 

I. E N T 1 P E S , edis. Tay.lus pedibus. Aufon. Epift. 2i, 40. Spon. J Id. Truc. ,, 2, ,y. Stratus lepidc leftus Id. Pocn fT s! Temai^ 
dcus illc lentipes ibat comes. lepidc hercle animuin tuum Id. Aulul. y, ,7. Volo lepi>''e molliculas 

LENVLLVS,LENVNCVLVS,W. LENO. efcas Plaut. Cafin. 2, g, „. Vin' tu Jcpidc faccrc ? p y . \oqucrc W Mi- 

L £ Q '«-^4^1,^3^ ^LcpidiusldcmMil. 3, 3,j2. Lcpidiflime Idem Mil. 3, 3, ^,6. 

LEO,*cui, Icre. [«Af/>] Niinc m vfii non ejl .- compofiiaautem el,is 10 ct inipar lepidulis.' s'atirae lcpidulac Idcni 8 p''^^^ ^' ^^^ I" acetu» 
vfuypantuy. vr, Dcieo, Rcleo. i'.^^ vfitatumej}, quo Leui. j»««.,//«,«, LE p I B v L E. Adu. Dimin. Plaut. Pfeud. i, j,'.s Eam circumdu- 

tvrii(y Lino a^//f,Y*//«;-, Hor. Carm. i,2o,3 — Graecaqiiodegoipfc tc- cam lepidule. 

fta Conditum leui. W Porphyrio, Leui/l"e fc gypfo vtique vult in- L E P i s , idis. f. J^^HtfCT,» «mV. Scribon. LareusComDof m Plin 

tclligi. Huic contrarium cft Terentiamim illud Hcaut. 3, i, J« Re- u, "■ Celf h, 3. ^argus i^ompot. 133. flin. 

leui dolia atque omnes ferias. Quoil /i^nificat aperui, et quafi regypfa. 15 LEPIsta, lEPESTA, LEPlSTRA,ac f. Vans nomen 
vi. Sic Cato de R. R. 69, 2 Si recte lcueris habet MS. pro liueris edi. Feftus : Lepifta genus vafis aquarii. .-; Nonio in gcneribus vaforuui 
torum. SeJ iam ea getate obfolctum fuijji Leo coUigat, quia eod.loco Lj- vel poculoruni, f. ij. jj mimoyantur Lepiftae, et luudatur Varro de Vi 
nito /<:?//«,•. K/</. LINO. . , , fa Pop. Rom. I Lepiftae etiam nunc Sabinorum fanis pauperioribus' 

LEO, oius. III. [Aiav.AlcJ Princeps quadyupedum animal, de quo plerKque aut fiftiles funt, aiit aenae i. ahenae f. aeneae Scallir ad Ve 
locus dajficus Plin. 8, 16. fcd longior. In pacc leones, in praelio ceriii 20 ftum laudat Varronis hcum coatrmetttattim partimex Nonio I c tartim 
Tcrtull. de Cor. Mil. c. i. In praetonis leones, 111 caftris lepores Si- e.v fchedis Seruiaiiis apud Daniilcm, hoc modo: Vbi erSt vinum 'in men 
don. Ep. j, 7. Genus acre lconuin Ouid. Faft. 4, 21J. Seminium tri- fa pofitum, aut lepeftam, aut galcolam, aut fimiin dicebant Tria 
fte leonum Lucret. 3, 74'- Vis violenta leoinim Idem 3, 297. Afper cnim, pro quibus minc Acratophoron dicitur. Locu^ SennienadWvs 
leo Hor.Carm. -„2, 11. Auidus Ouid. Epift. 9, 37. Caefius Catull,^?,?. Ecl. 7, 33. Glod: Philox. Lepiftra ,liot xirtm- Hoc nomen fufpicatur 
Flaiuis Hor. Epod. \6, 33. Frendens SiK 10, 2:. Fuluus leo Virg. 2J Scaliger etiam fuijje apud Varr. de L. L. 4, 26 p. 31 ,6 vhi poll fmnm 
Aen. 2, 722. Hirfutus Ouid. Hpift. 9,111. Korridus Senec. Herc. Item difta, /»yi«>, Dcpefta etiam nunc in diebus facris Sabinis vafa vi! 
Oet. IJ72. Innoxius, vid. INNOXIVS. Infanus Hor.Carm. 1,16, ij. naria in menfa deorum funt pofita. Apud aiiiiqnos fcriptores Graecos 
Iracundus Ouid.Met. ij, 86. lubatus Senec. Thycft. 73:. toV.IVBA. inueni appellari poculigenus a.=Tl<r)«tv. Qiiare velinderadices inaTun» 
Magnanimus Ouid. Trift. 3, j, 33. Magnus Virg. Ecl. 4, 22. Rapi- SabinumetRomamim funt profeaae. Quid /i fons ejlvt caput ii-nli po. 
dus Hor. de Arte Poet.393. Rigidus leo Martial. 10, (Sj. Saeuus Lu- 3° eulam Homericum. a « A hoc efi D et Lfaepe permutata in deriuaiio' 
cref. 4, loio. Sanguineus Valer. Argon.5, J8H. Toruus Claud. inEu- nibus vocum, mtum eft. 

trop. -•, 305. Trux Valer. Argon. ,S, 4j6. Validus Lucret. j, 983. Vio- L E PoR, oris. m. [x^^ff, a;«f'«vrnr,/J{] yBorfw l E P O S, oris, 

lentus Ouid. Met. 2, 81. *5 ' ^^'^ marinus, ex cancrorum ge- dicitur, quemadmodum Honor et Hor.os : efl Ventiffas, et voluptatis cuius. 

iieie. Plin. 52, 11. ^5 Leo, Signum caelefle.lA. ij, z^. Am- dam amoenitas, quae potijfimum veybis ft. Ka;,A./T£i« Onomaft. Vet. Plaut 

pel. de 12 Signis. Stella vefaiii leonis Hor. Carui. 3, 29, 19. Aefti- 35 Cafin. 2, 3, 2 Nec pote quidquam commemorari, quod plus faJis, plus." 
vus leo Claud. in Rutf. i, 36J. que leporis habeat hodie. Plin. 17, 1 Craffiis faceto lepore 'folers. 

l E O N f N V s , a, um. [Aeo/Teioc] Quod ad leonem pertittet. Adeps Lepos quidam, facetiaeque, et cruditio libero digna Cic. de Orat. i, 17I 
leoniiuis Plin. 24,17. Cauum Plaiit. Mcn. 1,2,49. Cuneiis leoni. Facetiarum et vrbanitatis oratorius, non fcurrilis lepos Id. de Clar." 
nus, /. e.v ojje leonis Pallad. Febr. 17, 2. Species leonina Varro de R. Orat. 143. Sermonis lepor Id. pro Flac. J8. Admirabilis dicendi lcl 
R. 2, 9, 4. in canibus villaticis. Societas leonina. Prouerb. Vbi alius 40 por, b. e, Ornatus, concinnitas, elegantia. Cic. Acad. 4 16 c. 6 Cuius 
dxmniim tantum, alter lucriim fetftit. K///. I.29. §. 2 Dig. pro Socio. primo non admodum probata ratio (quamquam iloruit acumine inge- 
Verfus leonini qui JSnt, vid. apud Scalig. Peet. 2, 29. nii, tum adrairabili quodam lepore dicendi) proxime, etc. Difertus 

LEONTiCE, es. f. Herb.\ Plin. 2;, II Cacalia, fiiie lcontice vo- leporum ac facetiarum Catull. 12, 8. Non infaceto le'pore, vid. in- 
catur: femen margaritis minutis fimile, dependens inter folia grandia. F acetvs. Magnus in iocando lepos erat in homine Cic. deOrat. 
in montibus fere. 4$ i, 27. Nitidus et leuis lepor Lucret. j, i2j8. Affluens lepore ac venu*. 

LEONTIOS, i. Genima. Plin.57, 11 Sunt et aleonispelle etpan- ftate Cic. Verr. j, 142 c. J4. Confecutus eft leporein quendam et fa- 
therae nominatae, leontios , pardaiios. lera Id. de Orat. 2, 98. Dare aeternum leporem diftis Lucret. i, 29. 

L E O N T I V Jl , i. Vrt/s Siciliae mediterranea, Vnde Diftincla vario lepore omnia Idem j, 137J. Illigantur lepores verbo- 

LEONTlNvs, a, um, Poflefl'. Campus Leontijius Cic. Verr. rum in eo genere, vid. illigo. Perfufa lepore omniacorrident, de 
I, 47. et de Diuiii. i, 73. JO cotore a velit iheatralibus relucente Lucr. 4, 80. Surgit medio de fontc 

L E O N T O C AR O N, i. n. [Aeovroxflffo»] Herba Polium. Apul. lepoxiim araari aliquid Idem 4, 1126. 
de Herb. cap. J7. leporarivm,leporinvs, vid. L e p v s. 

LEONTOPET.-i^LON, i. n. [A£o»T«:r<r«A,v] Herbae, genus pedi leo. LEPK A, ae. f. [A«rf«] Morbiis,qui fquamis corpus opplet, quae M- 

nis foliit JjmiHa habentis. Plin. 27, 11 Leontopetalon, alii rhapeion vo- ^iSif funt Gyaecis, vndenomen. Plin. 24, 1 Lacryma vitium veluti gem- 
cant, folio braCTicae, caule femipedali, alae nuiltae, fcmen in caciirai- JJ nia, lepras et lichenas et pforas nitro ante praeparatas fanat. ^</</.. 
ne in filiquis ciceris modo, radix rapo fimilis, graiidis, nigra. Scrib0n.C0mp.2jo. .<4/)»</ Celfum« Caelium Aureliamimno» f^/iwo! 

LEONTOPHONON, i. n. [ AtovTo^jSvov [ Exiguus Vermis cfTe Sed Lefiae generiius videntur lmpeti§,inis quituoi: genera refpondeye' 
dicitur, nec alibi nafcens, quamvbileogignitur: quo guftato ftatim ex- ^< jtt//)w Celfus y, 27, 17. ' 

pirat leo Plin, 8, 38. L epros vs, a, um. Glcfl". Vet. Leprofus, AEWf^c. Vid. TertuU. 

LEONTOPOD lON, i. n. [ AeovrojrS J<ov ] Plin. 26, 8. Herba haec 60 Apol. c. 21. et dcCarne Chrifti c. 4. Deeem raaculofagerentes Lcprofi 
amatovia cj}. portenta viri Sedul. 1. 4 de leprofis Luc. 17. Peccante nil eft tetrius. 

LEONTOSPERMON, i. n. Eadem heyba. Apul. de Herb. c. 7. Nil tam leprofum aut putidum Prudent. de Pafl'. S. Laiirentii v. 28J. 

LEOPARDVS, i. m. [AMT<Sja«A«] Animal ex leone et pan. L B ? T OM E Rl C V S, a, um. lMiiTti/u.tfixo(] Quod mimitas ette- 

ibeyanatum, vel ex paydo et lcaeiia: nigris maculis leoninam peUem di. niies habet payticulas, et vim adeo fubtilem. Th. Prifcian. de Diaeta c> 
(iinguentlbus, et iiibis cayet, Plin.g, 16 /». mcmorat Leones, quos pardi tfj 10 Acori radix virtutem habet leptomericam. 

"genei-auere. Sed vox Lcopardi demtim Conjlaiitini acuo vfuipari coepit LEPTON, i. n. [a<ttov] Centaurii nome», a teituitatefc di^i.V\in.2$ 6. 

v.g. Vopifc. Probo 19 Editi dcindecentumLeopardi Libycij centuni l E P T O P H y l L o N, i. n, [Ata-TiipuAAov] Quaedam TithymalU 

deinde Syriaci «iT, fpecies, a tenuiiatc foliorum fc diCla, Plin. 26, g. Artemifialeptophyl- 

los Apul. deHcrb. c. 12, 
L E P 70 L EPTOR AGES, um, f. pl. [a£«t^«ve?] Vuae acinos minutos ha- 

LEPAS, aiis. f. Conchae genus. Haut. Caf. 2, 8, J7 Emito fepio- bentes. Plin. 14, 1 Eft illa naturae lafciuia, vt praegrandibus (acinis) 
las, lepadas !■/<.•. Vid. Kiid. 2,1,8. adhaereant parui, inites, et fuauitarc certantes : Leptoragas has vocant. 

LEPIDIVM, i. n. [Ae/r/oiov, !?■•'«] Herba. Columcl. ir, 8, 5 LEPTYNTICVS, a, ura. [ Aejrri/vTixa; ] i. Attenuatorius, Th, 

SunC qui fatiui vel ctiam filueftris lepidii ^herbam quum coliegerunt, Prifcian. de Diaeta c. 10 Ceparum virtus leptyntica. 
in vmbra ficcent. Conf. Id. 11, 3, 16 et 41. Plin. 19,8 Peregrinum 75 LEPVS, oris. m. [A«y<i){, A«varJc, itbJ] Animal aurilms longis 
fuit et lepidium. Seritur a Fauonio. Dein quum fruticauit, iuxta et pedum celeritate notum, Varro de R. R. 3, 12 Lucius Aelius putabat 
terrara praeciditur. Tunc runcatur ftercoraturque. Vid. quae coUegi- ab eo diauin leporem a celeritudinc , quod leuipes efl"et. Ego arbi- 
nius ad Colum. 10 , i2j vbi deletura figna fugarum an focorura ? her- tror a Gracco vocabulo antiquo, quod eura Acoles Boeotii A^ffOf<» ap- 
ba Lepidium efi. pellabant. Add. Gell. i, ig, et Quinft. 1, 6, 33. Plaut. Capt. 1, 2, 8i 

L E P I D 6 T E S , ae. f. Gemma, qnae fquamas pifcium imitatm: 30 I modo, veiiare leporem, nunc ercm tenes, /. nondum confecutus es ma- 
Plin. 37, 10. gr.tim qnid et dignum labore tuo: amplius laborandum efl. Auriti 

LEPIDVS, a, um. Adi. [x«?'£'«] In quo leporis eft pluri- lepores Virg. Georg. i, 308. Oiiid. dc Arte Am. ,3, 652 Aliae tuagau- 
mum, /«^h// Donatus <?</ Ter. Andr. j, 4 extr. qui a ast)? ducit: ad dia carpcnt, Et lepus hic aliis Exagitandus erit, /. iiiusnis quotufrui, 
Eun. 3, i, 37 Politus, vt Acflrlc lamina. incpte fatis. Caeterum tam dcho- puella, optas ardorcma te excitatum refiinguet in aliis. Petron. 131 vetu- 
minibus, qiiam de oratione et aliis dicitur rebtis, qn/is a iucunditate qua- gy la, qtiae Polyaenum armauerat in Venerem, Vides, inquit, Chryfis mca» 
dam, venuflateque potitis , quam a viytute aut vtilitate laudare volumus, aliis leporem excitaui. Quae pyaeterea de appellaticne Leforis in reve- 
Plaut. Milit. 3, I, 6j At quidem illuc aetatis qni fit, non inuenics altc- nerea habet Pontanus ad Macrob. Sat. 6, j lottgiiis petita videntiir, Foe- 
nim lepidiorem ad omnes res. Ter. Eun. 3, 3, 2j O capitulum lcpi- cundilcporisfapiensfeftabiturarmosHor.Serm. 2,4,44. Interquadnipe- 
dinimum. Procreare liberos, lepidum eft onus. PE. Hercle vero li- des gloria prima lepiisMart. 13,92. NiuciCalpurn. Ecl. 7,j8. Pauidum 
berum efle, id multo eft lepidius Plaut. Mil. ?, i, 88. Nimium lepi- 90 captare Icporem Hor. Epod. 2, 3J. Proni leporcs Ouid. Rem. Anior. 
dus, vid. poji NIMls. Cantio lepida et fuauis Plaiit. Stich. j, J, 19. 201. Solicitus Icpus, Timidus Oiiid. Faft. j, 372. Venari lcporcm ca- 
Cardo lepidus Plaut. Curc. i, i, 94. Caufa lepida Id. Trin. 3, 3, 80. nibus Virg. Georg. 3, 410. Ter. Eun. 3, i, 36 Lepus tute cs, et piilpa- 
Coiiiux lepidiflima CatuU. de Gallo 76 (79) i, Diflum lepidum Hor. mentum quaeris. Donatus, Qiiod in te habes, hoc quaeris in altero. 
de Arte Poet. 273. Dies lepidus Plaut. Aul. 4, 8, 4. Facinus lepiduin Et eft tjotoc «AAwf'*- Multi fcptera diebus pulchros cfl"e dicunt cos, 
Id. Poen. I, 2, 9J. Fama lcpida Id. Trin. ^ 2, 98. Forraa lepida et 9J qui leporein coiuederint Lamprid. in Alexandr. c. 38. Conf. Mar- 
liberalis Id. Epid. i, i, 41. Libellus lepidiis Catull. ad Cornelium i , i. tia!. j, 30. *! 2 Lepus, Pifcis ex lacertoyum genere. Plin. 32» 

Literac lepidae Plaut. Pfeud. i, I, 2j. Locus lepidus Id. Bacch. i, i, ji. 11. Lcpus marinus Scribon. 186. Lepores marini 80. ^3 

Mores lcpidi Id. Moftel. I, 5, 12. Nuntius Icpidus Id. Stich. 2, i, 2. Lepns etiam fgnum in ajlris ap. Co\um. n, 2. 

Pueri lcpidiet delicatiCic. in Catil.2,2jc.io. Tabellislepidis, Lepida l E P v s C VL v s, i. m. Dimin. [^uyutSio»] Cic. Verr. 4, 47 Si 

ronfcriptis manu Plaut. Pfeud. i, i, 26. Verfus lepidi Catul. 6, 17. [oominus eiusmodi quippiani venari potuerant, illa quidem certe pro le- 
Vngnentum lcpidum Plaut. Cafin. 2, 3, 10., Lepida memoratuId.Bacch. pufculis capicbantiir, patellae, paterae, tiiribula, etc. Sic dcNat.Deor. 
1,1,23. Lepida et concinna, citofatietatc afBciunt aurium fenfuin ft- i, S9 c. 31 «/,% Varr. de R. R. 3, 3. i/ Columcl. 9, i ^v/r. 
ftidiofiflimura : ampla et pulchra diu placere pofltmt Auft. ad Heren. l E P O R f N v s, a, um. [Aav<;oc] Quod ex lepore ejl: vt Lepon- 

4, 33. Lepidura, pyo Lepide Plaut. Pocn. 4, 2, 39 Lepidum eloqucrc. nus cinis Plin. 28, 11. Lac leporimim Varro de R. R. 2, 11. Lana le- 

LEPifDE. Adu. [z«?<evt(o;J Ctim Gyatia ct /epore. Cic. Att. 3, 3 Nurtc loj porina. Vlpian. in 1. Si cvii lana. §. lana legata. ff. de legat. 3. 
fit lepidc illa eKXfs-'! radiorum. Adiuuaslepideheidc, *.<.*/fg-«w/fr rt Hz I.EPORA- 65 L E R ~ ^ L E V 64 

LE P O R A R I VM, i. n. [ A«yo)Tf oipiroi' ] Varro de R. R. ;, J Le- Limen leti Lttcret. 6, 11,-5. "Viiie Metiior leti Perf. ?, 153. Millc 

poraria teaccipere volo, iion ca, quae tritaui noftri dicebant, vbi foli Modis lcti niifcros mors vna fatigat Stat. Theb. 9, igo. Sopor con- 

lepores fint fed omnia fepta affixa villae quae funt, et inclufa habent fanguineus leti Virg. Acn.6, 178. Omnibus cft eadem leti ViaConi. 

animalia. quae pafcuntur. Ibid. 12. K/V.Gell. 2, ao. Gallus Ecl. 6, 5. Vis horrida lethi Lucret. 3, 171. Voluntas ani- 

5 inofaleti Stat. Theb. 9, 80. Felices leti Sil. 4,398. Ignobile 

L E R letiim Sil. 3, 128. Memorabile letuni Sil. 11 , 173. Nobile letuni 

LERIA orum. n. pl. Fefto, Ornamenta timicarumaurea. Vi- Hor. Carm. i, la, 36. Abfuraere animam leto Virg. Aen. 3, 654. 

detiir Graecum. Hefychitis /Jf 01 Ta mq^ riit yuvxixBloii; xiru<n KEjcf "ffwf ^- Adimere aliquem leto Hor. Carm. 3, az, 3. Affici leto Nep. in Kegib. 

»2 Lmidauit h. /. Sca/i^. ad nugarium vnguentum Varro de L. L. 6, c. 3. /. cadere in pugna. Auehe inftanti raptum leto Sil. 17, 383- 

5 p 76 8 ■vbi vid. '° Deuitari non poteft letum Lucret. 3, 101)2. Dare aliquem leto 

LERNA ae. f. [A^f»>(] Pil"! {forte etiam oppidmn) Argofidis. Virg. Aen. 5 , 806. AV rt Phaedr. i , 22 , 9. et Oiiid. Epift. 2, 147. 

P/us certe quam pa/iidem indicare videliir Stat. Theb. 2 , 433 Felicibiis Quin Cic. de Legg. 2 c. 9 Hos Icto datos diuos habento. Eripere fe 

Argos Aufpiciis Lernamque rega». Prcpte^- Hydram nohi/itata ab Her- leto Virg. Aen. 2, 134- Ferre letiim Virg. Aen. 11, 87^- Interire 

cu/e interfel/am. Virg. Aen. 6, 8^3 ^^ Hercu/e, Lernani tremefecerit leto, vel perire Cic. de Diuin. 1 c. 26. Labuntiir luraina lcto/Virg. 

arcu Stat. Theb. I, 360 veteri fpumauit Lerna veneno. Hinc ij Aen. 11, 818- Ofterre caput leto Lucret. 3, 1054. Oftentant 

LERNAEVS,'a um. Adi. [ Aef raro! ] Palus Lcrnaca , t'^/ /'"' omnia letum Catull. Aigon. 62, 187. Parere fibi letum manu Virg. 

hydra quinqiiaginta capitum, ab Hereule interfef/a. Alumni Lcrnaei Aen. 6, 434. Perire praccipiti leto Scnec. Hippol. 163. Praeuer- 

Stat Theb 4,638. Peftis Lernaea Lucret. 5, 26. Venena Lcrnaea tit cclen triftia leto Liican. 8, 3°- Sterncre leto aliquem Virg. 

Ouid. Epift". 9, 115. Aen. 8, 5(J(J. Volui leto Virg. Aen. 9, 433. 

LERNlFER, gra, grum. Adi. [Aej i-^lpif 0; ] Venenum Lernife-ao lethalis, ve/ letahs, e. Moytiftrum. Plin. 11 c. vlt. 

ruin /«•«*<i/»r Ouid. Epift. 9, 141- Sed Helnjtus legit L^tikxoEutno. Homini non vtique fcptimo (fubaiu/i Die) Ictalis inedia. Durafle et 

* vltra vndecimum (fci/icet Diem') plerofquc certum eft. Enfis leta- 

L E S lis Ouid. Met. 13, 392. Hiems Ictalis Ouid. Met. 2, 827. Frigus 

LESBOS, i. f. [Afogot] Infu/a in Aegaeo, Aeolicarum vrbium me. letale Oiiid. Met. 2, 6n. laculum letale Id. Met. 5, 182. Ser- 

tropo/is Hinc ^' P^"^ letalis Stat. Theb. 6, 40. Venena lctalia Scribon. 169. Vul- 

LESBivs [Afff&o«] et L ES B 6 V s, a, um. Adi. Hor. Carm. nus letaie Virg. Aen. 11, 749. Letalis f/ Fatalis <» //^ «7/V /lermwaw- 

1 I 34 Lesboum rcfugit tendere barbiton. Plearuni Lcsbium Id. tur: vid. Fatalis. Minari letale Stat. Silu. 4, 4, 84- 
ibid I 26 II Vina Lesbia Id. Epod. 9, 34. Lesbia regula w/ao «w LETALE, Adu. lam letale furens Stat. Theb. 12. 

In v'ete'ri fcriptore Latino memoretiir. Sed fundus efl Arijht. de morlb. LETHALfTER. Adu. Plin. 11, 37 Oues quidcm lethaliter cir- 

c, 14 Lesbiae aedificationis p/iimbea norma eji, ad figuram /apidis accom-io cum renes concreto piiigui. ... 

tnodat fe etc ' L E T H A B i 1. 1 s , e. Idem quod Leta/is. Aiiimian. 19, 4 Lues vo- 

L E SB I i C V S , a, um. Idem. Sidon, Epift. 9, 13 lunfto Lesbiaco lucri velocitate letabilis. 

fiue Anapaeftico, «««•eram/wV. NctumLyricos e Lesbo fiiilfe Aicaeum L ET H l FE R, f L E T IFE R, gra, grum. Adi. Quod infert mw- 

Sapphonem etc '""' Columel. 7, 12 Et C vt plurimi paftores aflirmant) rabies arce- 

LESBi's idis [AtiT^);] Patronym. f. a /cco. Ouid. Epift. 3, 363? tur , letifer morbus hiiic generi De canibus. Aeftus letifer Ouid. 

Forma praeftante puellae Lcsbidcs, euerfa, «f. Idem Epift. 1?, 199. Met. 7, 531. Anguis Stat. Theb. 5, 628. Annus Virg. Aen 3 , 

Lesbidcs acquoreae nupturae, nuptaque proles: Lesbides Aeolia no- i39- Arcus Virg. Aen 10, 169. Caedes Claud. 111 Conf Prob. et 

mina difla lyra. Olyb. 19. Certaincn belli Catiil. Argon. 62, 394. Dextra Ouid, 

L E S B I A S adis. f. Gemma Lesbi patriae nomen habens Met. 12, i5o6. Iftiis Id. Mct. 8, 362. Locus letifer Ouid. Met. 5, 
Plin. -7 10. • ' 4° '33' Sanguine letifero totus inifccbitur orbis Ouid. Faft. i, 121. 

l! ^ ^'s v's, us. m. [_Uo<;,u(y.ii;1 Liigubris eiu/atio. Plaiit. Triic. '4, LE T H I Fl" C VS , f. L E TI F I C V S, a, um. Idem. Stat. Theb. 

2 18 Thetis quoque etiam lamentando lefiiim fecit filio. Cic. de Le- 8, 2. Domus letificae. ^//. Letiferac. 

cib 2, jgc 23 Mulier genas ne carpito, ncue leffiim funeris ergo ha- LE T HO, rf/ le T O, are. Interfcere,/etodare. Virg.mCullce322. 

beto Hoc vetcres interprctes Sex. Aclius, L. Acillius non fatis fe Rurfus acerba fremunt, Paris hunc qiiod letat, etc. 

inteliigere dixerunt, fcd fufpicari veftiraenti aliquodgenus funebris:4S LETHATVS, a, um. Adi. Ouid. Met. 3, 5J De fociis Cadmi 

L Aelius leflimi, quafi lugubrem eiulationem, vt vox ipfa (ignificat, interempiis a ferpenle , Vt nemus intrauit, letataque corpora vidit, 

qiiod eo raagis iudico verum efle , quia lex Solonis id ipfum vetat. Viaoremque fiipra fpatiofi corporis hoftem. 

\rgv his verbis Lamentalio lugubris in funeribus prohibctur. Lefliim L E T H V S A , ae. f. Papauer foporiferum. Apul. de Hcrb. c. 53. 

autem habere, ea dicitur frmit, qua ferias habere, habere comitia : quum _ _^ 

bera toti fami/iae /amentntionem imperat, 5° Li i:. V 

LESTRYGONES, vid. LABSTRYGONES. LEVAMEN, fitie LEVAMENTVM, LEVATIO. Vid. Lcuo, 

in L E V I S. 

L E T I.EVCA, ae. f. Spatitim, quo Gal/i terras fiue itinera metiebantur , 

LETHALIS LETHALITER, vid. L E T H V M. f//aA' apiid Perfas Parafanga; apiid Romanos Miliiarium dicebatiir. Erat 

LETHARGVS, i. m. [^«'^«fyof] £/Z Marcor ct incxpugnabilis 55 niillc ct quingentorum pafiuum, Papias in Gloflar. Petr. Pithoeus Aduerf. 

caene fomni neceffitas inqiiit Ce\C. $, zo cum a/ienatione mentis. Add. 1,13- Ammian. i6, 23 A loco, vnde Romana promota fiint figna, ad 

Id ? 18 Sipontinus Lethargus, morbus eft, quem Latini Torporcm vfque vallum barbancum, quarta leuca fignabatur et decima, i. vnum 

aupdlant Dicittir aiitem Lethargus, ut quidam putani, M t« /^'3«, " vigiuti mil/ia pajfutim. A/ii a/iter /egtint. Vid. Barth. et Nithard. 

b e ab ob/itiione. nam in eo morbo accidit oh/iuio omniiim rertim. Plin. itemque Burm. ad Rutil. 2, 8- Voff. de Vii. Serm. 3, 19. et Va/ef. ad /.c. 

2i,"i2 Praeterea infaniam facere, et lethargos et iecinoris vitia. 60 Ammian. p. 140. ^ 2 Leuca, ^««m« Phn.37, 10. Harduin. 

Conf. Id. 32, 10. Lucrct. 3, 841 Adde quod in nigras lethargi immer- leg. leucogaea. 

eitiir vndas /. Ob/luiones fimi/es iis, quus facere dicitur aqtia Lellmea. L E V C A C A N T H A , ae. f. [A.fx«x«v3« ] Her/,a tn cacumine acu- 

Liicret 3 466 «'f «»//nc, InterdumquegrauiLethargo fertiir inaltum /«/«; *</W, radice cypen, quae commanducata, dentium dolorem 

Aetern"ura'quefoporem, oculisnutuque,cadenti. Grandi lcthargo op- fedat Plm. 22, 1(5. Add. ii, 31. et 2J, 12. 
prefliis Hor. Serm. 2, 3, 145. Graui lethargo prefliis Qiiina. 4, 2. 65 le vc ACH ATES, is. m. Gemma, quafi tu a\buvnhQ\\Mem dicas. 

L E T H a'r G 1 A , ae. f. [A^Jafvoc] Idem. Plin. 24 9 Semen in- Plm. 37 . lo- 

ftillatur in oleo decoaum capiti in lethargia et phrened. l E v CADI A, L E VC A DI VS, W. moA. le V CAS. 

l, ^ r H AKG i C V S, i. m. i^-^:t=iey"^<"i'\ Qu' /ethar^ia /aborat. L E VC AN T HEM IS , idis. f. Herba. Plin. 12, 21 Anthemis 

Plin 20 4 Hydropicis quoque ex aceto aut finapi fumti, et"lethargicis. magnis laudibus celebratur ab Afclepiade. Aliqui Leucanthemida vo. 

Idem 26 II Lethargicos excitari labor cft. Add. Horat. Sat. 2, 3,70 cant, alii Leucanthemuin, alu Erantheraon: quoniam vere floreat: 

Celf ? 18 alii chamacmilon, quoniam odorcm mali habeat: nonnulli melanthe- 

LETH ARGICVS, a, um. AdL [A^jJafywJc] PHn. 20, 4 Gra- mon vocant. Genera eiiis tria ilore tantum diftant, palmum non ex- 

vedinemenira morburaque lethargicum patitur. cedentia, paruifque flonbus vt rutae candidis, aut melinis, aut pur- 

L E T H A T V S , vid. L E T H V M. P""-"'- ^vnf Plin. 27, 12. 

LETHE es {. \_A<i^^l I/uuius^qtiemapudinferoseJfe Poetae tra-js L E VC AN TH E S, is. f. Ita a/ii Parihenium vocant. Plin. 21, 50. 

diderunt cuils /alices fi quis gtjiauerit, omnium praeteritarumrerum ob/i. L E V C A N TH V S, 1. m. [Afux«v3o<] Herba. Apul.deHerb. c.92. 

vifcitiir' Idcirco kiri rTii ^i%;, i. e. ah ob/itiione nomen Ijabet. Datus LEVCARGILblON, 1. n. Plin. 17,7 Leiicargillion vocant 

ell hinc fabu/ae /ocus , qiiia morientibus omnium rerum ob/iuio fiirrepil. candidum argillam, qiia in Mcganco argo vtuntur. ^ 

Conflat autemamncm htiitis nominis inAfica circaextremum Syriliimcor. LEVCAS.adis. f. [Asi/x«<] Et l.£V CAVIA Pelra, promon. 
mi Bernicen vrbem alltiere : etim fama eji ad ea /oca inferna intmdalione So torium Ppiri circa Ambraciam , /;; qtio etiam LEVCADIVS ApoUo, qul 

trlrtimpere Lucan 9, 35 J Qtiam iiixtaLethes tacitus perlabituramnis, u/em Aaiaclis, co/itiir. Ab hac Petra defi/iijfe in mare dicunttir inue- 

Infernis (vt fania eft) trahei^s obliuia venis. Secura Lcthe Ouid. «ujii defperalique amantes, et morbo fuo /iberati. Locus c/ajjicus efl 

ex Pont 2 4,23. i 2 h<H\i<i pro herba papaucre htfuX. ie Ouid. Her. i;, 1(54 fqq. ^</</. LEVCATES. 

j.^^j.|j j. ' •" LE VCADi vs, a, um. [Aii/xiS««] Aqua Leucadia Ouid. Epift. 
LETH AE vs, a, um. Adi. Lucan. 3, 28 Non me Lethaeae con- 85 15, «8o. Deus Leucadius Ouid. Trift. 5,2, 76. ct 3, i, 42- ^poUo. 

iunx obliuia ripae Immcmorem fccere tui. Amnis Lethaeiis Virg. Vertex Leucadius Liican. ,-, 638. Vnda Lcucadia Ouid. Epift. 15, 183. 

Aen.6,7os. AquacLethaeae Ouid.Trift.1,7,5';. Fluminis Lethaeivn- L E v C asp l s, idis. Adi. istvr.i,:,!,,} Candido fcuio vftis. Liii. 

da Virg. Aen. 6, 714. lanitor Lethaeus Stat. Silu. 5, 2, 112. Papauera 44, 4« Secundam legionem L. Albinus confulans ducere aduerfus leu- 

Lcthaca Virg. Gcorg. 4, «j. Ripae Lethaeac obliuia Lucan. 3, 28. cafpidem phalangem uifius. 

Soranus Lethaeus Virg. Georg. i, 78. 90 L E V C a" T E S , ae. f. [ AE</«<ir« ] Mons , feu promontorium prope 

l E T H I F E R vid. mox L E T H V M. Sinum Ambraciiim in Epiro , mare inlrans alias L E V C A S. V irg. A>:n. 

L E T H V M , w/ L ET V M i. n. [JiSvaTo;] Mors. Sectini/iim Pri. 3, ^74 Mox ct Leucatae nimbofa caciiraina montis. Nubifer Leucate» 

fcianura 9 exir. p. 873 a Leo fit, quo vcteres vfi fiint pro Dclco, quo- Claud. de Bell. Get. i%6. Aufon. Cupid. crucif. 24 Et dc nimbifero 

niam mors omnia delct. Quae opinio fi vera e(l, afpiralionem non re- faltum Leucate minatur Mafcula Lcsbiacis Sappho pcntura fagittis. 
cipit Letiim Apuleius Grammalicus a Luo dcducit, ideoqtie per OE fcri. 95: Conf Seru. «// Acn.j, 274 et 279. ei quae Sca/iger ad Aufon. 1. c. ex Pto. 

bitraeceplt. Varro de L. L. 6, 3 p. 73 ff Feftus a \i,^^i:, i. ab ob/iuione /emaeo Hephacjiionls , ve/ PI>otio politis. 

fiji pulant, vndeeliammu/liper ailfpiratamf. TH fcribtinl,/icet aptid LEVCE. [Af.«,] Viti/iginis fpecies. Vid. ALVHOS. tt. herba 

Varronem et Feftum /;«/)//.«• T habeani /ibri: quod eliam /labcnt /apides Plin. 19, 5. et lapis Id.27, 11. Nempe Albam Jigr.ijcat. 

aptid CeUarium in Orlhogr. Et liodie accuratifimi quique editores Lctiiin LEVCEORON, 1. n. Herha eadem, quae ei Leontopodton, de qiia 
(fribi curant in VnsWio , Oniiio etc. Cacterum eji vccabu/um ma^is loofupra. Vid. ?lin. 2.6, $. Apul. de Herb. c. 7. _ 

Poitietim quam profae: vid. Biichner. de Commtit. rat. dic. p. :;,. Ta- LEVCIPPIS, idos. f. ^EpithetonPhoehesLeucippif/iae, quamama. 

men Liu. 2, 40 Addu(5>is deinde legionibus ex agro Romano, iniiidia bat Caftor. Propert. i, 2, 15. K///. Hygin f. Jo. 

rei opprefliim perifle tradunt : alii alio leto. Dolor ac morbus leti L E v C O C h R i v s , a , um. Muftum Plin. 14, 8. ali, /eg. leucochrun. 

fabricator vterque Lucrct. 3, 473. Nec vlla cft Aut magno aut pariio le v coCHR y'sos, i. m. [Aci-Kcxfi/ff»;} Gemma, quae p chry. 
lcti fuga Hor. Sat. 2, (5, 94. Gcnus miferabilc leti Ouid.Trift. 1, 2, ji. 105 folitho interalbicame. Plin. 37. 9 '' 'o- 65 L E V L E V 66 

I, EVCOCOMVS, a, imi. [Aei/xox«/iii;] A/ttis comas /^ahns. Pimkd tF. viR, iri. tn. [W?] Fcft. Lcuir, cft Vxoris tiieae f^rafer. 

niala lciicocoma Pliii. 13, ly. Noniiis ip, <; Leiiir diciturFratcr inaritij qiiafi lemisvir. Modcdinii» 

LEVCOGAEA, ae. f. Gimma. Plin. 37,10. Iiirifc. I. 4 D. de Gradibus aflinitafis §. 6 I. Non facilc, Viri frafcr, 

LEVCOGRArHIS, idis. f. [AtoKoyfaipif] Lapls Aegyptiacus , a leiiircft: apnd Graccos «S^s^f api^ellatus , vt cft apud Hoiiicruni rda- 
laftco c((lore twminatiis. Plin. 27 , 11. 5tiim: lic eiiiiii Hclena ad Heftorem dixit, Aaef tVor» >!i/,»« K«Ko,«);^4va 

LE VCOG R Al'H I A, ae. f. [ /fi/xoyf «ifiat ] Gemma, quae it Ga- cVfi/of»ffi|c. /. Lcuirmei canis, omnis mali caufatricis horridac» 
lattites. Plill. 37, 10. . LEVIS, Peiiult. longa , wV. LAEVIS. 

LEVCOION, i. n. [AEUxiiov] Alha f. Caniiida viola, Plin. 34 , LEVIS, C. [kb^Joj, Mi(})fac] Quod Jiiic pondtre tfl , ct i» lame 

12 Sed ex eo candidum colorem fentientcm violaui , lcucoion appcllant. lihrae fofttiim afcendit, /tiiatu>- etc. Vlrg. Aen. lo, ifjy Corytique 
Km/m /y«>r/. lonchofon. Neque a/ias Mciiiimt P/iiiius. Ht /ocus e/l o/>. to \cuci hmnctis , ct letifcr arcus. Sic^ Leuc pondus Pliii. 12, 9. 
fciirus. Certior aut^/oritas Columellae 9, 4. 4- « 'o» 57 '"''' Caiidida Cic. Philipp. 10, 14 c. 6 Noftrac funt Icgioncs, noftra Icuis Armatura 
Leuoia et flaucntia lumina calthae iunguntur. _ noftri equitatus , etc. />. e. Pedites et e.cjxditi nii/ite<, Ccn/. Ncp. 14 , 

LEVCON, onis. in. [AeJxwv] ^Re.\- Ponti, a fratre O.xi/oc/10 inter- g,;. Jliiicmetap/mice Cic. de Diuin. 2, 16 c. 10 Scd haec fucrif no- 
/e,'/us, quod cuin eius vxore adu/terii et incejius confuctudinem /la/ierct. bis taiiquaiu lcuis armaturac prima orationis excurfio: nunc cominus 
Ouid. in Ibin 310. Leucon etiam Ardeolae geniis Plin.io, 60 Mii, 57. ij agamus, cxperianiiirque fi pofnmus cornua coininoucre difputationis 

LE VCONlVM, //W LE V CONICVM, i. n. [ ■yvi^^j.Acv ] To- -tuae. Animac leucs iiiflar aurae, veiiti Lucrct. 3 , 419. Arma 
mentum dicitur. Martial. lib. II, 24 Culcitra leiiconico quam viduata Jcuia Ouid. Trift. 3, 12, 19. Scribonius tcri //,«« Collyrium , cm- 

fuo. Idem lib. 14, 159 Accipe lcuconicis vellera rafa fagis. Legitur plaftrum etc. doncc facftum lciie niellis habeat fpiiritudincm Vid, 

et Lingonicis. Comp. 23. 37. 204. 2ii5. 259. Currus Ouid. de Arte Am. j , 4. 

leVconotOS, i. m. [AfuxSvoToi;] iQh///? c/j»<//Wi/^ /»//y?fy. Aufon. 20 Eqiius Valer. Argon. i5, ^40. Pipcrlcue, Qiiod pondcre tale appa- 
Eidyll. 12, 8 Veliuolique maris conftrator leuconotos libs. ret Plin. 12, 7. Pondits lcue Oiiid. Met. 2, 161. Rota Virg. 

L E V C OPH AE vs , a, um. [a£uxo.})3ho«] Co/or natiuus ex a/bo ct Aen. 1, 151. Stipula Virg. Gcorg. i, %•,. Foliis lciiior Ouid. 
nigro nonien tra/iens , Muxiv, album: $aiiav, iiiedium inter a/bum et ni- Epift. J, 109. ^ 2 Metafhoras pavit f/iires non miiius quam 

grum , i. /iifcum et patne nigriim. Plin. 32, in lecur rubetae Grauis, v. g. Lciiis honio , Inconftuns, et qiii /aci/e opinionem mutat 
vel cor adalligatur in panno leucophaeo , et quartanis prodcft. Idem 2? Plaut. Trin. 5,2, 47 Auftor lciiis , ncc fatis fidus Liu. 5 , 15 extr. 
24,12 Purpurca aiit lcucophaea, et qiue facillime diluitiir. Add. Homo lenis, Vi/is et ahiefliis. Plaut. Men. 5, 2, 23 Qiiid ais honio 
Vitruu.8,3. CenfctliayfiuseumeJ]ecoIorem, qucmCincriiiumvccumus. leuior quam pluma ? Qiiid leiiitis aut tuipius quam auclore hoftc de 

LEVCOPAEATVS, /iue L E V C OP H A E A T V S , a, um. fMmmis capere confilium Caef. B. G. ;, 28. Cic. dc Amicit. 91 l.etiiimi 
[ Att/Ko;)«(wrac] Leiicophaeo co/ore indutus : ciiiusmodi funt Francifcani , hominum atque fallacium , etc. Idem Verr. 4 Itidex ncqiiam et 
Martial. 1,97 Amator ille triftiuni lacernarum, Et baeticatiis atqiie 30 leuis. ft pro Clucnt. 75 Leues ac numarii iurtices. Add. Cic. ad 
leucopaeatus. Q^ Fraf. i, 2. Gell. 7, 11. Vulgus lcue Ouid. Met. 12, 53. 

LE V c OPHLEG M ATIA, ae. f. [ A£i/xo(pAe}.f4«T/« ] Certa Hydro- Sipicnfibus quictis et rcip. ciira : leuifrimiis qiiisque et futiiri impro- 
fis fpccies, qua tumores per totum corpiis oriunfur. Vid. Celf. 3, 21. vidus fpe vana tumcns Tac. H. i, 88, 5- Leuia haec funt, qiiae cttu 

LE V C OP H O R VM,-i. n. [A£t/xocpjfiv] Glutinum auri. Plin. 3;, pergraiiia efle in animum induxti tuum Ter. Hec. 3, i, 12. i. /acilia 
6 ei 2^, 3. 3; to/eratu. Acumen leue mentis difcurrit. Vid. a C V Ji E n. Brachio 

LEVCOPHTHALMOS, i. ni. Gemma. Plin. 37, 10 Leiico- leiii aliquid agere, /. /«/-//'//[^fw^fr Cic. Aft. 4, l5. Ter. Hec.;,4,i2 
phthalmos rutila alias, oculi fpeciem candidam, nigramqiic continet. Olim quidem te caiifae impeliebant kues. /. Faci/e co»,moue'wis. 

LEVCOPIS, idis. f. [Ati/xaJ/r/c] A/bos ocu/os /jaiens. /ta Graeci Cic. dc Finib. 3, . . Qiti leuiori de caufa. CoIIa leuia Propert. 
vocant Artemiftam ob jlores a/Oos. Apul. de Herb. c. 10. 2,3,15- Ciira leuior Virg. Georg. 3, 505. Dolor leuis , Paruus. 

LEVCOSTlCTOSji. m. Lapis ab a/bis punf/is ncmen habens. 40 Cic. de Fin. I, 40 Qiiod raors fenfu carcat, dolor in longinquitate 
Plir. 31S, 7 Rtibct porphyritcs in eadem Aegypto: ex co candidius in- leuis, in grauitate breuis foleat elTe, vt eius magnitiidincm celeritas, 
tertienientibuspuntais, lcucoftiaos vocatttr. diuturnitatem alleuatio confoletur. Fortuna leuior maloriim Ouid. 

L r VC OTH E A , ae. f. [Aei/Ko9ei] Aiirora : qua/i a/ba dea. Cic. Trift. 4, i, 61. Fortiinam facere lctiem Stat. Theb. I, 177. Gratia 
Tufc. I, 28 Qiiid Ino Cadmi filia, nonne Leucothea nominata a Grae- leuis Plaut. Poen. 3 , i^, 17. laftura leuis Claud. in Etitrop. 2, 118. 
cis, Matuta habetur a noftris? ^/V de Naf. Dcor. 3 , 39. 45 Impenfa lcuis Otiid. dc Arte Am. 2, 255. Infanialeuis Hor. Epift. », 

LE V COT HOE , cs. f. [A£t/xo3oi<] Ouid. Met. 4, 4(58. Ftiit Or. i, iig. luuentus leuis Hor. Carm. a, 11, (5. Ter. Heaut. 2, 4, 19 
cami Baby/onii ex Eurynome fi/ia, quam a Phoeba grauidam /aflam, pater Nam dum abs tc abfum , omnes mihi laborcs fuere, quos ccpi, Icues. 
crudeliter de/odit viuam. Sed Phoebus mutauit eam in arbmem tus Labor leuior, minorqtie Ouid. ex Pont. 1, 4, 15. Leui Manti, 
/erentem. Eft etiam A/iae Regio turi/erit. K/V/. Plin. ; , 9. brachio : vid. Interpp. Qum^i].f. ii9- l'""». Mcdicamcntuin le»iie 

L E V C OZOM VS, a, um. [Aeuxo^wfio;] Aibo iure conditus. Pul- 50 Scribon. 237. i.f.icilc. Aqtiila lciii Mcatii, prout agmen inccderet, 
lus leucozomus Apic. (5, 9. A/iis eft l.eoioiumus. praeuolault Tac. H. 1, 62, 5. i. tardo, reviijfo. Pich. ma/it leg.Uni, 

LEVCRION, i. n. Herba , CynogloJ/a. Apul. de Hcrb. c. 96. quod rtcepit Gronou. Mtinus leiic Ouid. Met. I, 620. Nomine 

LEVCROCVT.^^ae. f. Fera Iiidica. Plin. 8, 21. Solin. c. ;;. leuiori appellare, vW/'"//i- c///Vi/b. Cic. pro Rofc. Amcr. 93 Sineos, 

LEVCTRA, orum et LEVCTRA, ae. [AEtKTfa] Solimisc.12 qtios, qiii leuiore nominc appellant, percuflbres vocant, etc. Nomcn 
§. 2^0 etiain 'Le\\€ir3s videtur vfiirpajp. Oppidum ejl Boeotiae. De eo ;; enim perciij/oris/euiuseft, quanifaarii. Piieri intcr fe qiiam pro leui- 
Cic. Tufc. 1 , 110. f/Oft". i,<5i. bus Noxiis plumbcas iras gerunt Tcr. Hec. 3 , 1 , 30. Poena leiiior 

LEVCTRiCvs, a, um, Adi. [Aei/xtpikS?] Cic. Tufc. I , iio. Ouid. Amor. i, i, 4. Pretium letiitts Oiiid. de Arte Am.3, 171. Re- 
Priufquc Leuftra tollentur , quam ptignae Leuftricae gloria. Leuftri- prehenfio leuis Cic. Acad. 4. Res leues Virg. Georg. 4, 3. Ruina 
<i?i\\\ ^u%x\m\ appellat , in qua Thebani Epaminonda diice res Lacedaemt- iion leuis Hor. Carm. 2, 19, i;. Ter. in Prol. Phorir. ; Qiii ita 
nioriim gloriamque attriuerunt. 60 diiHfant, quas antea fecit fabulas, tenui elle oratione, et fcnpttira 

L E V E N N A , ac. m. Homo leiienna Laber. ap. Gell. 16, 7 /. /e»/V. leui. Scntentia leui mulieres , pueri Ter. Hec. 3,1, 32. Plaut. 

LEVI, Praeteritum « Leo , Ips. Vid.fuo/oco. Capt. 2, i, 4 Niinc feruitus fi euenit , ei vos raorigerari mos bontiscft, 

LEVI. ni. Erat tertius lacobi fiiitis ex Lea. Gencf. c. 29. Hinc eainquc herili imperio, ingeniis voftris leuem reddere. Spcs leues 

LEVITA, w/LEVITES, ac. m. Qni cft ex fami/ia Leui : Huic Hor. Epift. i, ;, 8. Somnus lctiis Virg. Aen. ;, 8;S- Taftus 
rertimfacrarum adminiftratiotradita. Numer. 3, 4. K///. Arat. i , 600. (5- leuis Flin. 11, 53- Verba leuiora foliis Ouid. Amor. 2, liS, 4;. 
Lciiitac etiam , Miniftri dicuntur in N. Teft. Fulgentius in praefationem Verfus leues Hor. dc Arte Poet. 231. Viiia letiia, /. Tcnitia. Plin. 
libri de Vir^iliana contin.y/V n&y«//V/.>Chalcidium, Leuitartini fdn<5lif- 23,1 Ait letiiflimum vinum celcrrimc inueterari. Vmbra leuis 
fiine. K/'^/. Ifidor. 7, 12. Sidon. Epift. 9, 2 Et Hieron. T. 4 lib. 7. Tibul. 2, ;, 96. Vomere Icui admodtim fauciare fiimmam partem 
de Ordin. Eccl. terrae, h. e. Leuiter terram arare Colttmel. 2, 2. Notauit aliquos, 

LEVlTiCVS, a, imi. Genus Leuiticum Vulg. Interpr. Deut. 17, 70 quod pccunias lcuioribiis Vfuris muttiati , graiiiori feiiore coIIocafTent 
9. Sfirps Leuifica Id. lof. 3,3. . Suet. Aiig. c. 39. Vfus leuis amicitiae, i. Qui non mu/tiim prad.fl 

LEVITICVS, i. m. Liber tertius Mojis Ifidor. 6, 2. C6»y^ Ter- Ouid. de Rem. Amor. ;9o. Vulmis letie Id. Met. 3, 87- Tacit. 
tul. aduerf. Gnoftic. c. 2. et aduerf. Marc. 4, 23. Hift. 2, 21, 4 Qiiocitnque cafii accidit, dtim atrociorametticbantur, in 

LE V I T ON A K I VM , i. n. Colobium fiiic manicis Ifidor. GlolT. Icui habifum. Lmis , cum infinitiiio Sil. 16, 488 Onines ire leties, 

L E V l.^^THAN, anis. m. Bellua marlna. lob c. 40 cf 41. K/i/. 7; atque omnes vincere digni. h. e. Agiies ad ciirfuin. Peltam proparma 
Bochart. Hiertz. 2, ;, 16. fecit, vt ad motus et concurfus cfTe^nt leuioresNep. 11, 1,4. /. iigi/io- 

LEVicOMis, LEVICVLVS, vid.LEVlS. rfs. Enfe letiis iiudo Viig. Aen. 9, ;48. MefTapus letiis curfu Id. 

LEVIDENSVS, a, um. An L E V I D E N s I S , c. /egitiir Cic. 12, 489. Nudi.aut fagulo lcues Tac. Geriii. 6, 3. Moloirus leuis 
Fam. 9, 12 Oratitmculam pro Deiotaro, quain requirebas, habebam Lucan. 4, 440. . . , ■ t- 

mecum , qiiod non putaram. Itaqiie cam tibi mili , qttam velim lic 80 LEVicvLVS, a, um. Dirain. [i/Vokbjoc] Cic. Tufc. ;, 10; 
legas, vt caufam tenticm etinopem, nec fcriptione uugnoperedignani. c. 3(5 Lcuiculus fane nofter Demofthenes, qiti illo fiifurr» delcftan fc 
Sed ego hofpifi veteri et amico, munufculum mittere volui leuidenfe, dicebat, aqiiam ferentis mulieiciilae,vt mos in Graecia cft: infufiirran- 
cralTo filo , cttitifraodi ipfitis foJent cfTc nuinera. Scriiius ( vt ait Ste- tifque alteri , Hic illc Demofthenes. 

phanus, fed nefcio vbi) iftendit, Lcuidenfam vcftis enb gemis vile, raro LEVIVSCVLVS, ///>. Plin. cp. t , Ii5, J /egit Catanaetis cum fe- 

teiniiqiie textu. QiionJam inter /xfpittim xenia, veftes in priniis erant. %^ quacibus. 5fi/ /c/. Lenibusqiie. , ., „ 

KH//d' f/ </f.»// Liuen. 9, 30 querittir qtnfpiam vei\es donari , duri cralli- LEVITAS, atis. f. [««(piTifc, ;A:.ij!f t^; ] DeRe, qiiaejine pon- 

que coloris Et male percuflas textoris pec^inc Galli. Ifid.19,22 Veftis dere eft , dicitur. Plin. 12, 12 Sincerum qtiidem leuitatc deprehen- 
Leuidenfis, quod raro filo fit, lemterqtie denfata. Pauitenfis con- ditur. Id. 11, 23 Nec pudtiit has veftes vfurparc ctiam viros, letii- 
traria leuidenfi di6\a , quod grauiter prefla atqtie calcata fit. Si igitur tatem proptcr aeftiuam. Volticri lctutate fcrn Lucret. 4, 203. Aud. 
corrupta cft illa vox , quod vo/unt viri dof/i , qui leiii dcnte, letii penfo, 90 ib. v. J, 46. et B, 3S8- Leiutas, Inconjluntia. Cic. Acad. 4, . . 
vile ac denfum etc. emendant ex in^enio : antiquam fateantiir corruptio- Vt omiftam leuitatem temere airentientium, etc. trgo npn letiitas 
nem necejfe eft , et, ft non Seruio, cuiiis locum nondum reperi , at IJidoro mihi, Scd certa ratio catifam fcribendi dcdit Phaedr. I.4. extr. <>dViti\c. 
certe, antiqiiiorem. Quod praetermiflii vox infolentior eli a Gramnwticis, Con/ Gell.7, 11. Exftiltat letiitate puer C. Galius 1, 10;. Vt ad- 
a/iqttid eft : fed forte p/ura praetermijfa funt. Cum r.ihi/ varient /,ic verfas rcs , fic fecundas , immoderate ferre leuitatis eft Cic. Off. i c. 2S. 
iibri, non aufim couief/urae foflhabere nomen foite liulicrum, fvrte ex 9; Muliebris Petron. c.iio. Poetica Pctron. c.117. Add. Propert. 2, 16, 
comoedia, aut ore vu/gi ad(ofumtum, ciii tamen nec dilTimilia funt Diilca- 2;. Vana leuitas incertae mentis Sil. 16, 148. Conltans in leui- 
cidus, et, de qtio mox Jicemus, Leuifidus. Liidcns i^itur TiiUius de tate fortuna Otiid. Trift. ;, 8, 18- . Conuincere leuitatis, vid. C O N- 
orationefua vfiirpauerit epitbeton veftimento proprium. Vid. praeter viros V I N C O. Ctilpanda leuitas Ouid. de Arfe Am. 2 , 429. 
Doelos ad ipfum Ciceronis lociim Biirm. add\ii. km.l,lA,^. LEvfTER. Adu. [k8>s p/^4'«] ,^"Jf- ^° c f f-Z^^,^^ 

L E V I F A C I O , L E \- 1 F I D v s , LEVISOMN VS vid. poft LEVIS. loo ad animum ct mores transfertur. Cic. dc F.n. 2 33 Siint e « an.tno 
L E v I G O , vid. Laeiiigo fiib L a E v i s. praecipiia qtiaedam , et in corporc : quae qiiiim leuiter ^gf o"" .. ">"= 

LEViPES, edis. Adi. [,'A«$foV«] Ce/er et pedibus /euis. Varr. difcere inc.pit. Cic. Fam.6,6 Eodem fonfe fe hau ttir.im m^^^ 
de R. R. 3, 12 , 6 Lucius Aelius pufabat ab eo diaum leporem a ccleri- git latides fiias , e quo fit leuiter afperfut. ■'V"'"^/-^,,rr"/!Lr /'*/'» 
tiidine, qiiod letiipes eflet. Add. Cic. Arat. v. 121 Subterqiic pedes, pro Pariio tempore /iteris operam dare , et quajt a ''":!'/ J.'' J/ 
quod diximus antc, Orioni' iacct leuipes lepiis. 10', fliidia. Cadere leuius Caef. B. C. 3, 9*. ^" '''" '>""""^"""- "' ' 

VOL. IIL I ^ ■ 67 L E V L E X 6S 

Diiun. 2 c. lo. Micton. ae . , ifer attieerat. Attin- exemplo nocet , ita inuidiara auget aut leuat. Viig. Acn. i, 330 

ftudia repetlt , quae lam inde a P^^^ » "^" ^--J ;„ Catil. 3 , 17 — noftruninue leucs quaecunque laboreni. Vbi Seruius : Leues , Le- 

gere aUquid leuiter in tranluu titunc^^^^^^^^^ ^^^^.^ ^^_^ .|l^ j,^_^^^_ ^^^^ ^^^.^^_ pj^^_^ ^^_j_ ^^ ^^ ^^ ^^ „,e omniun, iam laborum 

c. 7 Tamen vt leiuirirae dicam , '^'^^'^^^.^ ^ Q^,id_ £ ,ft. ,, go kuas. Cic. de Orat. 2, 23 Adiungam etiam de nicmoria , vt labore ;7W, W»»"""f.?''J''f> '"''*'™^^^^ denrecor, v.xor — Et Craffiim leuein. Mcnibra leuare quiete, AVAV«f Ouid. de Rem. 

Brifeh AMU, , Exagiti.t ne '"e an tum ^'^^ 'J^V^^^l^^ ^^^^^ „u„acinr, Amor. 206. Cic. Tufc. 2, 59 His leuaba; omiKm vulne/um mett.tn r ,^- •/ rir Att r 10 Eius autera Collcga et in me pcrhono- nobilitas mortis et glona. Liu. 2, 22 Volfas leuatis metu , 

jedpigiae. .'-"••„,■•'-„, ,<• Hefenfor bonarum : quiu nunc ieui- 10 Plaut. Mibt. 4, 6, 57 Leuandinii Morbum mulieri video. M. viden 
rificus , et partium '^f^o"' V/:^^^„"^ ^/T °„, Taheii et iUud Att. vt tremit , atque extimuit poftquam te afpexit ? /. aufcrend»m. Ne- 
ter inter fe diflident. ^.J. -f ? icitcr fuccenfuit. Dolere leuitcr *ius ieuandum fronde Virg. Georg. i, 400. Obfidione leuari Virg. 
2, I Mihi quod defcndillen^, ^^^'^^^^^ ^^ _^, ^^^^^ j^i^j^^ ^^ Aen. .0, 25. Cic. dc Amicit. 74 Q,,i hac opinione non u.odo ver- 
OuJd. Met. 10 '5»- /-^ui' x%ae lcuitcrque eminentes /. Pauilulum. bis , fed etiam opere leuandl funt. ;. Libermdi ac deducendi ab ea 
p ^"rf lf„ er homo ; Sw'' Cic. de Orat. ,, 24 c. 6. Ferre ,5 of.nionc, juae cis grauis eft. Budaeus. Ora arida leuare aqua Ou d. 
Eniditus lemterhomo, '-^'''^^.^^^^^ ;,_ ,_ ^^„7, e, paticntcr , «on de Rem. Amor. 230. Partu leuare aliquam dicitur Lucina Ouid. 
lcmus Id. Fam. 4' 3- ^^^^'^\^p ^. ^^' Hoc velim probare omnibus, Met. 9, «y?- Paupertatcm alicui Icuare, po Subuemre Plaut. Epid. 
^or"t'A lP„;fnme feram ' fi forte' his aut minus probaro, qui meum 4, i, 29. Piagam leuare, vet uifcclas partes de arbore: h e. Au. 
hiimicum repurnante veftr^ auaoritate texerunt , etc. Fundata leui- ferre tenu.Jfmasfartes, quaepofl ,„cfuran,remanerunt , ne .nfit.ont m. 
inimicum repugnantc vc ^^ ^_^ ^ Bacillum incuruum , et lcui- 20 ceant. Columel. 5, u Tum arborem fici detrunca, plagamque leua 

terticles Lui. 2. . „,; g -ft' ,5 -,,.. villa Camiiiani, quam Ibid. c.9 Sed forte in hislocis UgendumLtuaxc, vt idem fit, quod Laeui. 

tcr a fumno '''^^f'^\„J.T-''^'^^ ea tamen,quac f,mt ^arc, hoc cft plagam laeuem facere, nc quid extct , afperumue emineat. 

nreSr^^^ufSrf, e^^^^^ Ligurue foenamque^cLVit honore ^Ouid. Met! 3 , 338- \omifla muh» 

pietiofiora, autintc,,ra ^. ' ^ Ornatus leuiter Cic. fidem lcuant Hor. Epift. 2, 2, 10. >.. .■. /;h™;,«»«;. Muha pro,n,t. 

irorat 2 il i n e d m icTunitatc co^cinniores , id eft , faccti , fio- ,5 tentibus non habeturf.dcs. Se liberare , fiue leuare aere alieno Cic. 
™ etiam e leu tcr ornati. Sauoiu. leuiter Cic. de Inuent. 2, 154- Att. 6, 2. Id. Verr. 3 , no Potcftas crat ift. hommi integro atque 
rentesetiarnetieuu Tametfi neque omnia dicam , et leuiter innocenti data, vt in Apronium quura aminaduertiflct , fefe gramfTima 

Xd. pro KOK. nmer.bj >.. d ctauod diciinr i» transctnfu. leuarct infamia. Silim leuare de fonte Ouid. Met. IJ, 322. Sum- 

;i'"rPoe i''"^ '"^r Et qu^nquam bene volumus leuiter lenonibus. tum lcuare Ter. Heaut 4, 4 , M- Cic. de Fir, ,, 63 Omnium autcm 
?e L l'o Minus aduerbiumquantitatis. Cato Dift. 2, 24 Nam 30 rerum natura cogn.ta, Ie,,an,i>r buperft.t.onc, I,bera,m.r mortis metu. 
. • 1' ^r, „ , Xu^d ,,raeuidi^^^^ Sic apud Uor. Serm. 2, Cic. Verr. 3, n* Tum ifte homo jnnocens, qm illam Sufpicionem 

'"""il^^iaro conftaS rrr:. In vltiis, t.ntoieuius mifer. ^p. leuare, atque ab fe remoucre cuperet, recuperato.es dicit fedecohorte 
7, 19 — qiian o toni. f/ in Ibin 2,-5. ' fua daturum. Tnbutum leuare ahcums agn, AVfl'rf//«i ;&w ra/>fc* 

LiT"c6MVe TLE^'coMVS,a,..,nVFuIgent.MythoL.. Vlpian. in I. Forma. §. Si vero D. de cenf.b..s. Viam ferraone 
I F V 1 lcio g e x«+„S,-.«< :...« Gloir. Gr. Lat. GIofT. Lat. Gr. 3; leuare Virg Aen. 8, 309. /'. e M,nusmolcftum,et magts .ucundum ,ter 
^^^.'^'*. , ' '">4' J>"i '-' faccre. V M\\m({\.\c m&.oichumit, quidani MS.pro vulitato ttdicmii 

^Tl%VvitvT\ um. Adi. [.H(PoV,«0 Qui leui fide vcl leui. Ouid. Epift. 17, 49- Cic. de Fin. 4, 65 Q,.i virtutiftudent, leuan- 
Jffl», \n Plaut ' Perf. 2, 3, 61 Omnes funt le.we leuifidae. Pen- tur vit.is , leuantur error.bus h.c. Uberantur. 
tc7 juiHs cji._ , ;., p„rfid,,g LEVANS , antis. Hor. Ep.ft. 2, 1 , 140 

LEvTsoM N vs, a, .,m. . [;«$«.•.;] Quod /euifo,„no efl: ./,.40 Agricolae prifci , fortes paruoque beati 

gantcanimepitbeton, qui leui fomno prcmuntur. Lucret. 5, 8<52 Et Condita poft fn..ucnta, leuantes tcmporc fefto 

'*"l^e vcT "^are'" ri°pw"'&if«l"'^/»'^ "/'<"«' toUere, veluti lcue quiddam. Fomenta leuantia vulnus Idem Epod. u, 2,. Leuantes puras manu» 

Lei.aflb /.r« W«^'- Enn. «/.. Cic. de Sen. /);•. Mam.m leuare Q,nnail. Vulg. i _Ti..ioth. 2, 8. r- »>-, .• o c 

i r. Me.iibralciu,reci,bito 0,,id.Epilt.2.,i6. Palmas leuauit 45 L E v A T vs, a, um. Part.c. [«f5««] L.u.21,58 Et .nox aqua 

H -,'pliim Stat Th-b ir <-6 Ouid. Met.2, 427 De caefpite virgo leuata vento quum fi.per gel.da mont.um cacumma co.icreta eflet, tan- 
^^lpmf Leuare in fi'blini'e Plin. 2, 16. Vua leuatur Scribon. tum niuofae grandinis deiecit. Leuati ftatus inftauratatque fortunac 
m icietunrr E leftulo fe leuarc 188. Leuare aliquem in regem Mamertin. Paneg. luliani c. 7. Nebula leuata in nubes Lui. 37, 41- 

t^ r'eauioris'acui fcriptorcsprocrcare: vid. Pithoe. Aduerf.2,6. Liffad pr. Saxa leuata vadis Hor. Epod. l5, 26. 
-rir Ann 4. P S'9 fo. DfU. Koeleri finguUris Difp. 1^50 LEVATIO, onis. f. [k«^,7<;] Oncrum facere leuationes Vitruu. 

T 'lifcrre Virg Aen 2,146 Atque arfta lei.ari Vincla iubet 10,8. Meiaphor. Cic. Att. 12, 23 Lcuatio quaedatn eft , fi minus 

Priamus ' Lcuare, Aufer,; Scribon. -122. Lei.are, pro abducerc, au. doloris, at ofKcii debiti. S,c , Leuatio aegriti.dinum Cic Tufc. i, 
!c T,); ™ Sidon 7 cp 2 Leuat diuitem coniugem pauper ada- 119 f- *•*"■- Aegntudim leuationem repenrc Cic. de N. D. i c. 4. 

^"\ VlnConf Spuaro .«fi Colum. 3, 21, 5 Z.fi.««/rwi /■«'<) Serum Id. de Fin. 4 , 67 Lcuat.o igitur vitioru.u niag..a fit his, qui habent 
fViH^ami cmn praecoque leuet pn, vulg. cleuet. Sic Pallad. Ofl. 17, i 55 ad virtutem progrenionis aliquantum 

mi, '"'" >■"" H 4^^ ^^^^_ &/^fl,-,/. aaf Petron. 140. Sed Cic. L E V A M E N , inis. n. [ xa(p<ff(«»« ] Quod leuat et minmt , aut tole. 

Leu^.e m lu ^ . . ,^"„^5 ^ cuftodia, et lcuari vinculis arbitremur. rabiHus malum alijuod facit , fiue Confolatio. Cic. Att. 12, 16 Qi.od 

• )v ',.; SVV Lcuare f «8(!).'4«-.' 1 aliquem onere, « Lcuare alicui fi cflet aliquod leuamen, id cfiet in te v..o: et cu.n pnmum ab aliquo 

;. iioera,,. ^. "^^.1 |^ ■'^. ego hoc te fafce leuabo. potcrit efle, a te cnt. Martial. 6, 6% Hic tibi curarum focius, 

?'""^p-,m ^1, i p,.a me laitur hoc onere. Leuare, /;W/V//«-, /r» (So blandiimque leuamen. Omnis curae cafufque leuamen Virg. Aen. 
Lic. t am. 3, ^e ^^ ^^^^^^6^^ ^^^^^^^^ mitigarc. Scr.bon. 6. .01. 121. 1,-9. 3, 709- Mite leuamen Ouid EpifL 3, 62. rotos , !/■/ „ ,^lp,i-,rp Arfi,- .SVVVarr. R-^R. 2, ;, 1(5 Leiiandae matres, le v A ment VM , i. n. [x«>o-f.aJ /^m. Cic. de Fin. ;, 53- 

rt/?« ,-Si I euDH a po;.ra Plu,. 28 ,4. "^ 3 c. .9 Nos autem non folum beatae vitae iftam oble<aationem vidcn.us, 

For„„lae cum fub/ianiiuis: Auxilio leuare aliqucm Virg. Acn. 2, 451. led ctiani leuamcntmn mifenarum P in. Epilc. 8, .9 Studia , vni- 

r-r Att o (5 Loneior vcro epiftola non me folum, fcd mcos omncs 65 cum doloris leua.nentum. Malorum leuamenta Fac.t. An... 4, S. 
ae'Htudinc lcuauit. Add. Id. Fam. 5, .3- '■-": .->''> Lcuarc cruciatu Modicum in praefens leuamentum fuere Tacit Ann 3, 2!j. Vxo- 
IH dc Fin 4 Cic de An,'cit 76 c. 2. Talcs igitura,mcit.ae funt num Ieiiame.,ti,ni Tacit. Ann. 3, 34. Praeftare leuamentum Plin. 
rem"nione vfus leuandae : et C vt Catone... dicerc aud.ui ) d,iruendae 30 , 3- Cic. Att. 12 , 43- f. (i,.od files rcae n,J illam rem fore le- 
maTis ouan, difci.idendac. i. Senfim leuius colcndac, in.juit Budacus. vamento , bc.e facis ; quum id eflet (.mhi crede) perinde vt exifti- 
S/«/. eluendae it. eleuandae. Cic. Att. i, .t Tu autem qui fae- 70 mare t« non potes. . , 

pifr.me curan. ct angorem animi mci fcrmone et conhUo lcuaft. t„o. LEVATOR oris. m. Qu, rem al,quam_ leuat , quam nvn debc. 

Ani,m,m molcftii! Cic Fam. 4, 4. Id. de Scneft. 36 Et corpora Petron. c. 140 Vndc plani, vnde leuatores viuerent, nifi aut locelios, 
auidcm exercitationum defatigatione ingraucfcunt , anin.i autcm fe aut fonantes aerc facdlos pro ham.s in turbam ..iittercnt. SeJ flu{luat 
^ j , . j,i iri A(t 13 13 I i,i 21 62 Magna cx /frf;». ^J/. lcccatores , enatores, lauatores. 

^t^^.^^^''' Ql.i fJi-ri l'euat arte^cfl^os 75 LEVAriLiS, e! Cacl. Aurcl. Acut. 3, 7 Leuabilis et pofH- 
co,-porisArtusHorat.Car,.,.Saecul.v.63. Cic. pro Qi.int. 52 -S. res bil.s motus. n-/ , tu A r A 

ifta grauiinma fua fponte vidcretur , tamen eu.s atrocitas neceflltud.ms L E v A m E N T A R l V S , .. m. 2«' leuat naues. Theod. Cod. 

i,o„iine leuaretur * e. Minucetur, leuior efficcretur. Auaonta- 13,4 Si namculanus ongmalis leuamentanus fuent. 
tcm fuamleuare in'conftantia , /. Minucrc Cic. Acad. 4, 69. . Anno- LEVAN.^V ae f. Dca, q,,ae puerisde terra leuandis p,aeeft , y,d. 

na,u leuare, et Populum Icuare, frumento fiippeditato in cantatc an- 80 Auguftm. de Ciu. Dei 4, n. Turnel,. Adueif. 4, ij. Rtfim Aiit,qmtat. 
ronae- h.l. Populu annonac pcnuria laboranti Jubuenire. Liu. z6, . . Rom.1,1^. 

Cic pro Corn. Balb. 40 c. 17 Hoc tempore ipfo populum Ron,. quem LEVOR, levvs, v,d. laevor, LAEVVS. 

in caritate annonae , vt faepe ante fecerant , frumcnto fuppcditato leua- L E V S O N , 1. n. MeduUa in abieie. Plin. 16, 39- 

veruiit. Cic. pro Rofc. Amcr. 7 Dcinde a vobis ludiccs , vt a„da- T i,- v 

tiam fcclcri rcfifbtis, innoccntium calai.iitatem leuetis , i-;f . Ou.d. g; L t A 

Mct. 2 281 LE.X , legis. f. [vofio;, 5fir(zo«] Fft formula, ad qimm agendum 

' Si placet hoc, meruique, qiiid 6 tua fulmina ccflTant aHijuid vel efficiendum ejl, ac primum quidcin verbis concepta, vnde ct. 

Summe deum? liceat periturae viribus ignis. iam, nempe a Cracco Mynv , difla videtur : deinde veiv latius etiani pa. 

Ignc pcrirc tuo, clademque ai,iftore leuare. tet, et denotat , quidqiiid id efl , ad quod agitiir aliquid perficlturue , in 

l'erha fiint Terrae ad Iviicm , quae optat Cladcm auftorc leuarc. /". hoc 50 quitntum illud formiilae , praefcriptiue rationem habet , licei verbis enunci. 
folitmcn habere interitus , qtiud Iuitis fv.lniinc potiiis ijuam iniprudentia atum non cegitemus. famofa ct eniinens cjl iUafignijicatio, ipiinn rcgu- 
Phacihi.ntis pucri pe,-e,it. Cic. Verr. 5 , 1.7 Vt Icuandi criiciatus fui km ai5lionum humananim «o/a^, a y((a r^/ bonac/»»', /'"conueniant, 
v,ratia licfiori pecunia darctur, rogabant lilicri fuos parcmcs. Cura vel , fi ab ea difcrepcnt , malae. De hac Icgc genri-atim Cic. Phil. a 
aliqiicn leiiaic, vid. c v R A. Curas et fitim leiiare vino Ouid. c. ,2 Eft lex nihil aliud, nifi refla ct a nuiiiine dcorum tracSta ratio, 
Mi.t. 12 i-/>. ' C„,a lcuanda verbis Ouid. Faft. 5, 237. Dcntes pj imperans honcfta, prohibens contraria. Id. de Legib. 1, ,8 c. 6 Lex cft 
kuare penna M-irtial. ,4, 22. h. e. Purgare. Dolorcm lciiarc Scri- ratio fun.ma infita innatura , quaciubetea, quac facicnda funt, prohi- 
lion. 53, 5;. « iacpius. Ck. ad l'init.() /<r. Fungercr ollicio, quo tu bctque contraria. Eadem ratio qi,um eft in hominis mcntc confirmata 
fi„,ft„s'cs ii, mco \ut\u, tcquc per litcras lonfolarer, nifi fcircu ,his et co.ifcdla, lex eft. Itaque arbitrantur prudcntia.u cfTe legc.n, cuius 
rcmcdiis, quibus „icu,n dolorcu tiim lcaflcs, tc in tuo non cgcre. ea vis fit, vt re(fte facere iubeat, veCet dclinquerc : eamque re.n illi 
Cotif. ld.Fam.6,(5. I^acinusleuarcalicuius Lhi.4,fJ. pr. h.e. i.v<ra- iqo Graeco putant no.iiinc fuiira cuique tribucndo appellatam, ego noftrp 
fave, ct minus gratic facerc. Famcm leiiarc fronde et cacfpitibus a iegcndo. Na.n vt illi acquitatis, fic nos deleftus vim in legc poni- 
(.Juid. Epift. 14, 96. Fen.is Icuare , Fcnore Iciari Liu. 6, iniis, et proprium tamen vtruaiquelegiscft. Qi,od fi ita ve61e dicitur 

27. ct 32 . ct 35,. Multa Fidcm promifla leuant Hor. Epift. 2, 2, 10. ( vt raihi plcrumque vidcri folet) a iege ducendum eft iuris exordiu.n. 
lcium ferpentis ieiiare, i. curare^Xm.1,^. Iniuriam ieuare Caef. Ea eft enira naturac vis, ea inens ratioque prudentis, ea iuris atque 
Eell. Ciuil, I, o. Inopiam leuare Id. Ibid. 3, 48. Inopiaiu pu-105 iniiwiae regula. Sed quoniam in populari ratione omnis i.oftra verfa- 

tur 69 L E X L E X 70 

tiir oratio, popiilarittr interdiim loqiii necelTe erit : et eam le^cm, In vacmim lcge praeiliatoria venalis pepcndcrit fub ediflo oracfei^te 
quaefcripto fancit quod viilt, aiit iubendo, aut vctando, vt viilgus, nim. Publica lcx liominum Perf. Sat. 5, v8. luucn Sat u i<» 
appcllarc. Sic de Legg. 2 , 8 c. 4 Hanc igitur video fapientiflimonim — caufas agc, perlege riibras Maionim legcs, /. Mimutas Nam ca 
fiiifle fcntentiam, legem neque honunum ingeniis cxcogitatam, nec pitn legum nvtari foh-nt mlnio. VkiU etKwhuQai: tiifiae. Sacratac leacs 
fcitum aliquod effc popiilonim, fcd actcrnum quiddani , qiiod vniircr- 5 wa'. "sacek. Sanftae legct Hor. Scrm. 2 1 81. Cic Wii) 11' 
fum imindum regeret imperandi prohibendique fapientia. Ita princi- 28 c. 12 CalTius eft inSyriani profc6tus,alicnam prouinciam (i houiines 
pein lcgem illam ct vltimam, mentem elTe diccbant, omnia rationc lcgibiis Scriptis vtcrcimir : his vcro opprcdis fuam lcge naturac 
aut cogentis, aut vetantis dei : cx qua illa lcx, quam dii humano ge- Secimdinimac plcbi aducrfac nobilifati legcs I iu 8 i"^ extr Scucra 
neri dederunt , refte eft laudata. Eft enim ratio mcnsque fapientis ad lcx Ouid. cx Pont. 3, 5, 57. Socia lcx, Quae m,we:'ex acquo \ll,ea'. 
lubendum ct ad detcrrendum idonea. Haec et plura eo tn hco eo per- 10 Id. hplft. 4, 62 In focias lcgcs vltima gTntisco. «/. in folitas Socia. 
tinent, vt maicftas quaiilam et au.^hrilKS conclliettir Legi itiam hutnanac, lis Cic. Diii. in Cacc. c. j. Sumtiiaria lex , Quae' impenfas p'rae[cril>it 
cuius ita origo ab ipfa dei aeterna mente dcJucatur. r««?;; Cic. dc Nat. et nienfmum fumtus comprimit. Siict. Cacfrc. 4? Leecm praecipue 
Deor. I, 36 c. 14 Zeno naturalem legcm diuinain eHc cenfct, eamquc fiimtuariam e.vcrciiit. De hac Cic.Vitm.-;, 2(^. c/Att.i? 7 Ollis (ma- 
vim obtincre re(5ia iinperantem, prohibentcmqiie contraria. Qiiam gijhaiil/us) falus popiili Suprcma lex cfto Cic!deLcee -i-.- 'rabella- 
legera quomodo efficiat animantem , intclligere non poniimiis : Deuin IJ ria Cic. Kriif. c. 2y. pro Scxt. c. 48. in primis dc LceE V'c K Te- 
aiitem animantcm certe voluraus elfe. ^ Zeite igitur , fccundum hacc, lc. (tamcntaria Idcm Vcrr. 1 c. 42. Thcatralis lcx Qiiinftil \ 6* 
gem naturae deum ejje dlxit , i. formulam, ordinem, harmoniam, rerum Tribimitiac lcges Cic. contra Rull. 2, 21, ct Liu.6, jj Vanae leac» 
omnium. .'>ic hodie Le^es mtiiTae,k$cs motw in ore philofophorum funt. fiiie moribui Hor. Carm. 3,24,3?. Vetus lex QiiincV' i 5 Viaria non 
Ad famofrm iUam quam di.yimus, Le^is fignijicationem pertinet Cic. pro diflimilis agrariaeRiilli Cacl.ad Cic. S',6. Vetus lcx Qiiinft , c vidiia 
Milon. 10 C.4 Eft haec non fcripta fcd nata Lex, quam noa didicimus, 20 tae iiidicc lcgcs Claiid. Coiif. Mal. Thcod. 117. Libcr a l'coiinis vid 
accepimus, legimiis; vcrum ex natura ipfa arripuimiis, haiifimus, cx- l i B E R. Qiiiniail. ?, 10 Qiiod accufatorcs conim qui crant et 
prcflimuj : ad qiiam non dodli fcd tafti , non inftituti , fed unbiiti ipfi anibitiis damnati, c lege fint poft hanc viaoriam reftituti Lcei- 
fumus : vt fi vita noftra in aliquas infidias, fi in vim, fi in tela aut biis et pracmia propofita funt virtutibiis, et fupplicia vitiis V c tcr 
lationum aut inimicoriim incidiflct, omnis honcfta eflet ratio expedi- hges Cic. de Orat. 1,247. i 5 }-'ormu/ae verborum -'Lexiwt 

cndae falutis. Sed Jlatim pro formula ciuibus praefcripta ponit : Silent 2$ rcgatur, id eft prior fcitur : aut abrogatiir, id eft tollitur • au' dcro 
enim Leges {int. ciuiles) inter anna, nec fe exfpcflari iubent, ciim gatur, id eft pais primae tollitiir : aut fubrogatur id eft adlicitut 
ei, qui exfpeftare velit, ante inuifta poena liienda fit, quam iufta re- aliquid primae : aut obrogatiir, id eft raiitatur aliqii'id ex priroa lcge 
petenda. Et fi pcrfapienter et quodammodo tacite dat ipfa Lex pote- Vlpian. Inftit. Tit. 1 §. 2. Abdicare legcm, Abrogare leee lci 
ftatcm defendendi, «f. Be his legihus ciuilibus Q\z. -fxo QXwewt. \c^(, et legeni , Abiiti legibus ad qiiaeftum, Accipere le"em ctWcs' 
c. 53 Tu mihi concedas necefle cft, miilto efle indigniiis, in ea ciuita- jo Accipere aliquid contra leges, vid. hh.vv. Adaeqiiare aliquem legibiis 
te, quae legibus contineatur, difcedi a legibus. Hoc enim vinculum Tacit. Ann.12, 60. /. auiloritatem aequnm illi tribuere , vt fententiae il- 
eft eius dignitatis, qua fniimur in rep. hoc fundamentum libertatis, Hus Jsnt pro legibus. Adminiftrare leges, vid. administro. 
hic fons aequitatis. Mens etanimus, etconfiliiim, et fententia ci- ^%ere \e^e latijjimi vfusverbum,quo vtuntur quoties iuvh £wi eonfequendi 
vitatis, pofita eft in legibus. Vt corpora noftra fine niente, fic ciuitas caufa aliquid fecundum h^es iudiciorum petit out facit lit!i;r.tor aut 
fine lege, fuis partibus, vt neniis, ac fanguinc, et membris, vti non 35 facit imperio praetoris nii;iij!er. Ther. Phorm. 5, 7, 91 Vna initiria 
poteft. Legiim rainiftri magiftratiis , lcgiim interprctes iiidices, le- eft tecum D. lege agito ergo. /. in ius me voca, accufa etc. Cic. Verr. 
gum denique ideo omnes feriii fumus, vt liberi cfle poflimiis, «r. 6"«»/ 2 , 39 Qiiis vnquam ifto Praetore Chelidone inuita lege agere pofuit ? 
enim ibi plufcula. ^2 /«?;; </«■ Romanis legibiis, tum quo mo- i. lure legibus conjiituto experiii et certare. Nepos Timol. f. 20 \ 

do illae fenentur, tuni quae illae ejpnt , totis iihrts aflum a PaulloManu. Huic qiiidam Lameftius — vadiraonium cum vcllct imponere, quod 

tio, ab Anton. Auguftino aliisque, nec praetermifere, qui de antiquitatibus ^o cum illo fe lege agere diceret fi omnibus quod quisque vellct, 

vel generatim omnibus , vel iuris quocunque modo fcripferiint. Praeclarus legibus experiri liceret. Cic. Diu. in Caec. c. 5 Oportere eorum 
etiam ejl fndex Legum, quarum apud Ciceronem mentio Jit in Ernefti Claue arbitratu lege agi , quorum caufa lex fit conftituta. Idem dc Orat. i, 
Ciceromana. Nos hoc agamus , vt quid vnoquoque loco Jignificet nomen 167 c. 36 Alter plus lege agendo pctt:bat, quam quantum lcx Jn XI£ 
Legis, quid fornmlae , in quibus ponitur,fibi velint , intelligi pojftt: hi. tabulis permiferat. Ojiam tate pateat , i;> primis appnret ex Cic. pro 
ftoriae et anti.quitatis cognitignem totam bic non tranamus. Breuiter 4S Muraen. c. 11 Poflet lege agi nec ne ? paiici quondam fcicbant. Fattos 
7nodo illud indicandum eft , Legcm /. formulain et verba cui alligart p»pu- enim vulgo non habeant : vbi comprehendit , vt diximus , quidquid iu. 
lum aliquis vellet, prinio a Latore eius , maglftratu, vel tribuno excogita. ris fui confcqucn.il cr.ufi apud praetorem agunt , qui iUum adeiiM. Sle 
tam et fcriptam, tiim promulgatam tribus deinceps nundinis, i. publice Oiiid. de eadem re Faft. i, 48 Ille dies nefaftiis erit, pcr quem tria 
propojitam, vt hgere et conjiderare pojfent homines. Tu m vel Lator vel . verba Praetoris , DO, DICO, ADDico, fllentur : Faftiis erit, per 
amici eiiis fuadebant legem , alii difliiadebant. Deittde itum in fujfragia yo qucm legc licebit agi. Tacit. Ann. ij, 60 AtigiiftTis apiid cqiieftres, 
to modo, qui voce COMITIA defcribitur. rogante Latore, et cluitus vel iu- qui Aegypto praefiderent, iege agi, decretaqiie eoriim proinde haberi 
bentibus eam formula Vti rogas, vel antiquantibus iffo verbo Antiquo. itiflerat, ac fi magiftratus Rora. conftiJtiiircnt. Cic. pro Caec. c. I2 
Sic lata lex nomen acciplt vel a latore, vt lulia, Corne{\a,vel a materia, Vt omnes, qui ineadem caiifa funt, ct legc agant, ct iiis fuum perfe- 
vt Agraria, Frumentaria, vel ab vtroque, vt Cornelia maieftatis, etc. quantiir. Idcm Verr. 2, 90 c. 37 Vt cities inter fe legibiis fuis aaercnt 
Agit lex interdum de vna aflione. v.g. Lex Manilia de imperatore confli- 55 Add. Val. Max. 7, 7, J. De lidorefcntentlam Ma^ijiraiu: exfequente 

tuendo Pompelo adtieifus Mithridatem ; interdum de fptcie, wagrariae, Liu. 26, ly Fuluius acccptas litcras, neqtie refolutas, qutim in gre- 
qulbus hlc velille ager, per hos homines, huic generi hominum, aJPgnatiin mio repoftiiflet, praeconi imperatiit, vt liftorem lege agere iuberet. 
interdiim ad totum genus pertinet, vt de ambitu, de Dolo malo, etc. lisdem verbis de eadem re Val. Max. 3, 8, 1. AdJ. Liii. 26 16 Sen." 
^ efnwe Comitioriim /;«;/ /fj« Centuriatae, Ciiriatae, Tributae. de Ira t, 16. c/ Controu. 9, 2. Agaredi aliquem legibus Siiet. Atig c o. 
ISiunc ^3 Subftantliia videamus,quae legiadduntur: Au- 60 Agitant magnis fiib legibus aeuum Virg. Gcorg. 4, 154. Adfcribere iri 

ftor lcgis atqiie adiiitor Cic. de Lege Agr. 2, 14 c. 6. Auxiliura Iegem,w/in legibus,xv,/. adscribo. Allig.nri lege Qiiina.4 5. Af.. 
kgum Tacit. Ann. I, 2. Conftittitor legis Qiiinail. 3, 6. Latores fuefcerelegibtis, wV. assvesCO. Cic. Qiiint.Fr.i, i Qiioad perfe ne- 
legum Idem3,2. Neceflltudo legis Tacit. Ann. 4, 20. Nexus gligeret easlcges, quibus eflet adftriftus. Cedcre legibus,Coaaus leei- 
legis Ideni ibid. 3, 28. Peritus uins, legumque Hor. Serm. i, i, 9. bus, Coaequare leges , Coangtiftare legem, Committere contra legem 
Sanftor legum Tacit.Ann.3, 25. Tiitela legum Otiid.Trift.2,233. 65 Comparent leges, wV. ii. t'v. Componere et fancire leges Cic de 
V'i,:an. in I. i D. de conftitutionibiis principiim, Qiiod principi pla- Legib. 2, 6y. Comprobare lcgem, vid. C o M p RO B 0. Deinde 
cuit, legis habet vigorem. Lex Ambitus Plin. Epift.6, ?,2. Lex fanftiffimas legcs , Aeliam et Fufiam dico, qiiae in Gracchorum fero- 
horrendi carminis Liu. 1,26. /. culus Ipfa verba iam horrendiim aliqtiiil citate, et inter arma Syllana vixerunf, folus conctilcaris, etc. Cic. in 
prae fe ferunt. Lege pofiili aliquid pofcere Plaut. Trin. 5, 2, 22. Vatin. 23. Id. Philipp. 2, 56 Hominera vero omnium nequiffimuni, 
Lex iudiciorum Cic. de Fin. 4 c. r. Lex maieftatis Id. in Pifon. 70 qui non diibitaret et vel in foro alea ludere, lege ea, qtiae eft de alea 
C.21. Tacit. Ann. 2, so. 1. dc crimine laefae maleftatis. Naturae Cic. condcmnattim. Coudere legem Idem de Legg.2, 11. Conflieunt 
Phil. 11,28 c. 12- Loctim damiis n. 4 /;; Scriptae leges. Rcpetundanim leges diuerfae aut fimiles Qi.iinflil. 2, 7, 4. Confcribere legem, 
Plin. Epift. 4,9, 6. Tabulartim XII ?w«; «;;;/'(/?<»■'« Liti. 3, 31 Cq. elo- ConCerere \egcs , vld. hh. vv. Cic. dc Lcge Agr. 2, 59 In pofterura 
^;»»; Cic. de Orat. I c. 43. ^ 4 Epltheta abatifloribus fe- vero lex haec imperatoribus veftris conftituitur. Idcm . . . 

quentijfima , quariim exftant , vt Indicatiimus, Catalogl lujils librls cmiipre- 75 Qyas leges atifus eit non nemo improbus, potuit quidem nemo vn. 
hcnfi. V. ^. H\cron\ea,quam Slculls dederat Hlero rc.xfiusCic.Verr.^, quaui conueilcre. Virg. Aeii. 1 , 507 Iiira dabat, legesque viris. 
1? c. 6. lulia lex iubet perfequi ab iis qw\,etc. Cic. proRabir.Pofth.8. Dare autem lcges Is dlcltur, qiil fua potefiate et aufloritate conftlluit et 
lulia lex, qua ciuitas eft fociis et Latinis data Id. pro Corn. Balb.21. imperat, quld vellt fierl , ciim ferre \egesjit maf^lftratus ll-erum populum 
Licinialcx, ne quis ipfe fibi curationem ferret Idem pro Domo 51. rogantis. AV Cic. Agi'. 2 c. 19 Dare legcs proilinciae. Valer. Argon. 
Licinia lex, quae eft de fodalitiis Idem pro Planc. 3^. Maria lex go 1 , 213 — legem defendere cundli Hortantur. Delere legeiu 
pontes fecit angiiftos Idem de Lcgib. 3, ig. Papiria le;f vetat aedes Cic. pro Scxt. j6. Denuntiare lege Qiiinilil. 5, 7. Difcedere a lege 
iniuflii plebis confecrari Idein proDouio 130. Pompeia lege cautum Gic. pro Cluent. 146. Edorauit raos ct lcx mactilofiim nefas Hor. 
cft Plin. Epift. 10, S3- hic Intelilgitur, noX Romae lata eo modo, quo dl- Carm.4, 5, 22. Egredi legcs Tacit. Ann.3, 24. Eptilari intra legera, 
.v;;;;ai ; fed quam Pompeius Magnus proiiinciae a fe deuiflae dedlt. vid. INTRA. Etiertere et pcrfringere lcges Cic. in Catil. i, 18. 
Alta Epitheta nomlnum appeilatitiorum. Cic. pro Muraen. 11 c.5 Vt cos gj Experiri legibus Ncp. 20, y. Cic. poft Red. in Senat. 10 Legeni 
magis lcx quaedam Accufatoria , qtiam vera maledicendi facultas de Tribtin. plcb. tulit, nc aufpiciis obtempcrareftir Cic. Phil.i c. 9 Lex 
vita L. Mtiraenae dicere aliquid coegerit, /. confiietudo acciifitorum , de Fertur, ne qiiis illa lcge retis fiat. Fert autcm legem, qul fcriblt, pro- 
qiia rhetores praeclplunt. AcerbinimaCic.proCorn.Balboc.24. Agra- mulgat , fuadet , ro^al ac deniqiie perfert ; qim aflus interdiim omnes , 
ria Cic. dc L. Agr. 2 c. y. Alimentaria Caelitis fub Cic. Fam. 8, 6. interdum exclufo vltimo comprehendlt. Fixit leges pretio , atqtie refixit 
Amiflae perctint leges tucan. 3, 120. Annalis, quae pnit annos can- 90 Virg. Aeii. 6, 622. Alludltur ad morem leges in albo fcrlptas, vcl in aes, 
dldatorum Cic. dcLegg.3 c.3. Co;;/. Phil. 5 c. 17. Arftae legcs additae, niarmorue Inclfcas In ptibllco proponendi. tic. Att.u,i2 Antonitis accepta 
vld. fub ARCEO. Afpera lex Qiiinftil.^, 3. Barbarica lex, t;/^. grandi pecunia fixit legem a Di<?iatore comitiis latam. Lcgibus Fit 
/;;* BARBARVS. Centtiriata Cic. Agr.2 c. 11. I.Comltlls centiiriatis iudicium def/r.Nep. 19,3,4. Florcnt fubCaefare leges Ouid.Faft.2,141, 
lata. Colonicae leges, r;V./«* COLONVS. Confnlarcs lcges Cic. Fundare vrbes lcgibtis Qiiinflil. in Proocni. 1. Illaedere legem, 
contra Rtill. Curiata Id. Agr.^ c. 10. toV/h* CVRlA. Vieeem- $$ pro DlJJoluere, vhl. \i.LAEDO. Imponere lcgein alicui Virg.Georg. 
virales leges, vld. decemvir. ^ Derogatiua lex, vid. DEROGO, 1,60. vld. impono. Imponere legcs populo, vld. imPono. 
et ABROGO. Prop. 4, II, 47 Mt natura dedit leges a fanguine Du- Imponcre legcs poptilo per vim et contra aufpicia Cic. Philjpp. 6, 3. 
ctas : Nec pofllim melior iudicis ene inetii. Natura et educatlone fe bo. Incidere leges, wV. i N C I D O. Incidere leges ligno Hor. de Arte 
namindicat. Dtiriffimae leges Qiiinail. i , 10. Exitiabiles lcgcs Poet. 399. Cic. Fhilipp. 3, 50 Falfas lcges C. Caefaris nomine, et 
Patercul.2, ig extr. Fruraentariae leges Cic. proSext. c.48. /;«;; 100 falfa decreta in aes Incidenda , et in Capitolio figenda ctiiauerit. 
Brtitoc. 62. Flor.^, 13, 1. ludiciaria lex Cic. inPifon. c.39. Fam. Indicere leges Propert. 4, 9, 5f. Infirmare legem Cif. in Philipp. 
s, 17 etc. Malignae Icges Oiiid. Met. 10, 329. Moliior lex Cic. Inquit lex,' tvV/. ;;;o.v Obtinetur lex. Intercedere legi Cic. poftRed. 
Verr. 3, 2(5. ti;V/. MOLLIS. Mortales lcgcs, W. morior. Pcr- in Senat. 10. Interpretari lcgem ct aequitate explicarc, Inurerc 
niciofae leges Paterc. 2, 18 ^**;-. Cic. Philipp. 2. Praediatoria lex, \es,es, vld. Jf U. Irritara legem facere Cic. Verr. 5, 21. Irrogare 
Qaat prasdiati bt)na , Ji nm [Qlwret, veniii inkt. Sueton. Tiber. c.^io;legcs, vid. iRROGO. Cic. pto Cojrn. Balb. 37 Legcm Populum Rom, iufliflc 71 L E X L I B 72 

iiimfle dc ciuitate tribiienda. lurare in ieges alterius, Labefaftare dere vltra legem opus Hor. Serm. 2, i, 2. Tenemur fatali lege 
legcsaciura, Manet lcx , wV. *«. m'. Mitigare leges, fMntendcrc, Ouid. Met. 10, 203. Tradere fe fub lcgcs pacis Virg. Aen. 4, 618. 
cont:,u-ta Plin. Epitt. 4, 9. Nouatam Iiaftenus ediao diui Augulti Lege hac , /wf <ow</;//W .- Ter. ^iidr. i, 2, 29 Verberibus caefiim te 
legcm PompeiamTraian.adPlin. 10,84. Obfeniare legem Cic.Ort.2,40 in piftrinum Daue dedam, vfque ad necem, ea lcge atque omiiie, vt 
Id. Tiifc. T, 118 c. 41 Mihi quidem in vita feruanda videtur illa lex 5 fi te inde exemerim, ego pro te molam. Idem Eun. i, 2, 22 Verura 
quae in conuiuiis Graecorum Obtinetur, Aiit bibat , inquit, niu ahcat. heus tu , lege hac tibi lueam adftringo fidem. 

Et rec=le etc. Obtreftare legi, wV. o B T R E C T O. Pareto legi LEGISDOCTOK, oris. m. Vulgat. Aft. y, 34. Std rMus in 

quifque legem fanxeris Aufon. 7 Sap. inPitt. v.v. Peragere reiim lcge iluas voccs cliuiditur. 

Val. Max. 6, 2, 4. /'. faccrc , cum hoc,vt difficile id fuijje et imfeditum LEGISLATOR, oris. m. [ vojioS^T^c , vojio^roiJ?] QuietiainLe- 

fuii/e int'elli\amus. "Perferre legem Lhi. 2, 56. 3, 9 et ii ei 54 ctc. 10 gumlator dicitur, et meiius feparatim Lator legum t'</ lcgis. Qui le^em 
vlii (uperiindas fuijje difflcultates inteUigimus. Pcrfringere legcs , r/V. fcrt. Liu.54, 31 extr. Nofter legumlator non in paucorum many ■ 
PERFRINGO. Permiflum eft lege, vid. PERMITTO. Pcrrum- Rempub. efle voluit. Cic. inCatil. 4, 10 c. s Latorem legis Sein- 
pere leges Cic. Oft'. 3, 36. Perrumpen? medias milite leges Lucan. 1,522. proniae, iulfii populi poenasReip. depeiidiire. 
Ponere legcs Hor. Serm. i, 5, loj. Promulgarc legein Cic. Fam. 13, 4. L E G i s L a T 1 O , vid. Latio in e ERO. 

Liii. 3, 9." Proponitur lex in publicum Cie.de Leg. Agr. 2, 13 c. y. 15 legisperitvs, i. m. Vulg. Interp. Luc.7, 30. 
/. pri/mulgatur , cum nempe in alho fcribitur et propoiiittir per trinum L E G I C R E P A, ac. m. [ MnoS/iJla? Gloll". Lat. Gr.] Qui leges cre- 

nundinum legenda, confideyanda, ctc. Reddcre leges fuas ciuitatibus pat. ir7/(rt'/?/K>- Varro Ataciniis /j/ik</ Fulgcnt. Lcgicrepae tundunt, 
Idcm in Vcrr. . . Eius morte ad me lege Redieriint bona Tcr. Andr. latrant fora, clallica tiirbant. 

4,6,4. Refigerc Icges, wV. ^(/«//o /jh/c , Fixit legcs. Rcfigere, /. l E G 1 F E R, fira, grum. Adi. [v»fio?)4fo5] Wew. Virg- Acn.4,58 

Improbare. Rcpudiare legcm Cic. de Amicit. 96. Refcindcre validas 20 Legifcrae Cereri. Ouid. Amor.3, 10, 4! Optauit Minos fimiles fibi 
aeui leges Lucret.j,59. Reftituere leges, v///. fnK&/>o//,StatuereIeges. Icgifer annos. Mofes Paullin. Nolan. Carm. 19 ad leuiiim v. 39. 
Rogare leges Lucret. 6, 3. Ruptis legibus arma fenint vrbes Virg. Vates Alcim. Auit.2, 295. i. Alofes. LegWer fulflant, ?vudent.?en{i. 
Georg. I, 510. Cic. de Amicit. 40 Haec prima lex in amicitia fan- 2, 363. /. Alofes. 

«atur , vt neqiie rogemus res turpes, etc Scifccre legcni /?//, fentcntia LEGIRVPA,ae. m [ 7iafijoij.ot ] Qui legsm rumpit et violat. 

fua prtibare Idem pro Planc. 35 c. 14 Nam quod primus fciiiit Icgcni 25 Plaut. Pfeud. 1,3, 19. «Perf. 1,2, 16. 

de publicanis, /. vt ipfe llatim exfHcat, fuffragium tuUt. Idem pro LEGIRVPIO, onis. m. [vofioxAaj^] Idem. Plaut.Rud. 3, 4, 4, 

Domo 47 Hanc legem Clodiiis fcripfit. Sequitur aurum lex Pro- l E GiR VP vs, a, um. Adi. Prudent. Harmatig. v. 238 Omnia 

pert.3, II, ?o. Seruarc legeni Idcm Fam. 2, 17. Sili»ere leges lcgirupis qiiaflantia viribus orbem. 

bello coaaae Lucan. 1 , 277. Soluere legibus, /'. quod nunc Diffcn. LEGVLEIVS, fiue lEGVLE VS, i. m. [ vc(*ix/(rfio« ] Qui tegum 

farevocainus Liu. 10,13. Cic. Philipp. 11, 11 Ille homo {wmmo \n%e- -^o fj"dia fefiiitur. Cic. de Orat. i , 236 c. 55 Ita et tibi lurifconfiiltus 
nio, fumma potentia, qui ex Aedilitate Confulatum pctit, fcluatur ipfe pcr fe nihil, nifi leguleius quidain cautus ct acutus praeco aftio- 
legibus, quanquam lcges eum non tenent. Ironia acerba. 0-«/. Suet. num, cantor foi-mularum , auceps fyllabaruni. Laudat h. 1. Qiiinftil. 
CacC c. 18. Solutus lege Lucret. 3, 687. Soliiere aenigmata Icgum 12, 3, 11 p. 1067. 

luuen. Sat. 8,50. Cic. Philipp. 6, 3 Leges ftatuinuis per vim et LEGITfMVS, a, um. Adi. [voVifto?, ewojzoc, yv^Vio?] Aequum, 

contra aufpicia latas : hisque ncc populum, nec plebem tencri : num gj iuflum, conueniens legibus, vcl dejinitum lege. Aetas legitima ad peten- 
eas reftitui pofle ccnfetis ? Spretarum legiini reus agitur Ouid. dum aedilitatem Liu.2j,2. Amor legitimiis, Cunivgalis Ouid.Epift. 
Met. 13, 36. Subrogatur lex, ^i/'//. s V BROGO. Tencri legi- 13,30- Carmcn : w//. J^i:////;^. /7// Feft. in axamenta. fi/»»/*. ^//. 
biis Lucret. 2, 718. Teneri implicatum lcgibus, i'/'</.iM P l l C O. verf.Oo,^ p. 2SS' extr. Coniux legitima Oiiid. Met. 10,437. Die» 
Timendac lcges in pace Lucan. 2, 251. Tolcrare iniqiias leges legitimus comitiis habendis Cic. Verr. 2 , 129. Diem legitimum , 
Claud. Conf. Hon. 4, 259. Tollere legem, Suftulit duas leges, etc. 40 Supremum vocat Zeno Veronenf. Serm. de Refurrea:. y/io iudicaturus or. 
Cic. Agr. 2, 22. Qiiinflil. 7 , y, 5 Lex omnis aut tribuit, aiit adi- bem fedcbit Deus. Faces legitiraae Lucan. 2 , ss6 in tiuptiis accendi 
mit, aut punit, aut iubet, aut vetat, autperraittit. Lege vendere, felitue. Finis legitimus Ouid. de ArteAm. 1,282. Focdcre legitimo 
vt Lege agere : i. Le^itimc Plaut. Merc. 2, 3, 113 Non potes tu lege iunftus amor Id. Trift. 2, 536. Honores Suet. Claiid. c. J. /'. veri. 
vcndere, /'. Quia miwcipio non accepta efl , ideo lege vendi non potej/. Horas legitimas accipit Ciccro pro Diebus legis , vid. HORA. Ini- 
Vetita lcgibus alea Hor. Carm.24, 58. Vti legibus Lucret.T, 95". 45 pedinientui.i legitimiim Id. pro Lcge Agr. 2, 24. Et Off.x, 6^ Ex 
*| 6 lain denique illud o/lendamus, quod de latijfimo vfu huius nominis quo fit, vt neque difceptatione vinci fe, nec vllo publico ac legitimo 
Jiximus, quo formulam quamuis notat , ad quam ficri aliquid , aut fieri iure patiantur. Munus iiiftum atque legitimum exhibere Sueton. 
debete, intelliirhar. Sic C\i:.\efc.\ c. Ji, 55. /'/. de Prouinc. Conful. Claud. c. 21. Nuptiae lcgitimae Cic. de Inuent. i, . . lam faxo 
a. s Lex eenforia efl formula contra&us , qua veBigal locatum cji pid>H- nuptias, non imparcs, fed legitimas et iure ciuili congruas Apul.Mct. 
eanis. Talis etiam lex \enis Verr. 1 c. 55. Tawc» Varr. R. R.2, i, 16 50 6 p.724. 0)«//o </o////'»/iV7 TOra/(/>- legitima Tertull. de fuga in perfec. 
Nc li infcriptum pecus pauerint, lege cenforia committant : ex parte c.3. Poema lcgitimum, luxta carniinis leges fafUim Hor. Epift.2,2, 109. 
certe vim lcgis proprie et fiiilemniter diflae habet. Lex mancipii de Orat. Cic.Tufc. ■, 74 Ncc tamen illa vincula carceris ruperit, lcges enim 
, c. 39 efi furmulavcnditionis. //a Cato 14, s cum di.^ijfet, villam aedi- vetant, fed lanquam a magiftratu , aut aU aliqua poteftatc legitima , 
ficaiidara (\ locabis — Caetera lex, vti villa ex cake, ccmentis etc. fic a deo euocatus atquc cmifliis exierit. Poteftas iufta et legitin\a 
Idcm 14S, I Olcam faciundam hac lcge oportet locare, deinde ponit ^j Idem de Natur. Dcor. 3, 88. Qiiaeftiones legitimae Qiiinftil. 3, 8. 
formulam. Et 146, 1 Olcaui pendcntcm hac legc vcnire oportet. Add. Scientia legitima, /'. Lcgum fcientia. luftin. Imp. Proocmio Inftitut. 
14-. 149. iso. Varro R. R. 2, 2, s In emtionibus iure vtimur, co Verba legitima", /. F>j/^/! /f^/^. Senec. Controuerf. 4 p. 174. Viri 
quod lex pracfcripfit. In ea enim alii plura alii pauciora excipiunt. legitimi , i. Coniuges, non adulteri. Ouid. Epift. s, 78- W. de Arte 
Sic Cic. Verr. 3, 83 c. 36 Lex decumis vendendis C. Vcrre Praetore Ain.3,293 Qiiid qiium legitima fraudatur littera voce? Blaefaque fit 
recitari iubetiir. Tales funt Ck. de Orat. \ c.s8 Maniliaiiae : (//» Ma- 60 iuflb lingua coadla fono? Vxor legitima Martial.s,76. 
milianae? flufluat enim leflio:) venalium vendcndoruin lcges, qtias L E G l T I M A, orum. n. Pl. Ceremoniae, quae in puhlicis iudiciis 

aaiones rocrt/ Varro R. R. 2, s, 11. et 2, 7, 6: nihil aliud quamfortnu. ebferuantur. Neposi^, 4, 2 Inde iudicio, legitiinis quibufdamcon- 
ias efe , fatis cflendit Idem 2, 3, s Itaque ftipulantur paucis exceptis feftis, damnatus, f/i:. 1;///. Cic. Philipp. i , 26 c. ic. Lcgitima /■//'</») 
verbis:' ac Mamilius fctiptuin reliquit fic, Illas capras hodie re<ac funt Praecepta. Vulg. Interpr. Leuit. ig, 26 Cuftodite legitima mca. 
efl"e et bibcre pofle, habcrequc refte licere, haec fpondesne? Vitniu. (,^Add. ib. v. 3. 

1,1 ub architefto pKf\ul'.it , vt legibus fcribcndis prudentia cauere poflit L E G I T 1 M E. Adu. Cic. Off. i , 13 c. 4 lufte et legitime impe- 

et locatori et conduftori. Nani fi lex perite fuerit fcripta, erit vt finc ranti. Nubcre lcgitime luuen. 10, 338. 

captione vterquc ab vtroque liberetur. Idem ■],% extr. Chryfocolla L E G I T l M A T l O, oiiis. f. Aflio , ^a liberi naturalts punt le. 

— legibus excipiuntur, vt a domino repracfententur. Sed nd multa gitimi. Nouel). Collat. 7. 

alia tranifcrtur , vt ad ordinem et qunfi formulam natiirae , vt Colum. 3, ^o L E G A L I S, e. [ vo(i/xo« ] Quod ad legem pertinet. Qjiinflil. 3, lo. 
8, I Rcnim naturam — reperiennis" dixifle parcm legcm, foecundi- Aliquando etiam iiicidcre poflimt legales traftatus in priuata maxime 
tatis viientibus, atque hominibus caeterisquc animalibus. Id. 4, "o, 3 confilia. Papinianus doftrinae legalis thefaurus Spartian. Seuero c.21. 
Maxime naturalis 'dl autiminalis />:(/<(//o, quo tempore diuina qiiadam Genus legale quaeftiomim Qiiinftil. 3, s- Fiimicsw Dofti, fa- 
lcge et aetcrna fru.aiim cum frondeftipitesdeponunt. Sen. Phocnifl^.S^ pientes, lcgales, ct qui optimo legum ac iudiciorum difcurfu omnia 
Ipfa fe in nouas lescs natura vertct. Id. Agam. 814 "'f /i'*'''"''" .e""'''"- 75 pertraaent. Qiiacftioncs legalcs Qiuna. 3, g. 
tiottr, Cui lege ii.uiiidi Iiipiter rupta Rofcidae noflis geminauit horas. LEGALfTER. Adu. Legaliter prouocare Cafliodor. Epift. 4, 37. 

Colum. 10, 360 Fcmiiia, quae iuftistum demuinoperata iuuentaeLe- l E x l P Y R E T V S. c. [ 0' xaj .5 X.)|ijn/>ro{ ] Medicamentum , 

... . „ , .-i- , ^ i ■ rr- r .. , , , .^^^ inflai ' ' ^ibus,obfceno manat pudibiinda en\oxe,vcrho,tncnfiruata. Lcx nafcendi quod febrim cejfare facit , vel ardorem adeo^ atque inflammationem. Lau- 

Qiiinftil. 10, 3, 4. Itcm ad artes, v. g. Ideni 4,2,84 Lcx defcnfionis. dantur Plin. 20 , 18 /. 76 de papaueris fcmine. Ego tamcn damnauerim 

Id. s, 13 60' Lex diccndi. f/ 12, 11, is Lcges diccndi. De Pnirceptis ^^ coWyrih hddi : multoque inagis quas vocant Lexipyretos , quafque 

H/;K//f ///■(•(■/;///' Qiiinc\il. s , 10, loi Vnde plurimi ciim in hos incxpli- pepticas, et caeliacas. Lexipytetos inqiiam, fecunda dec/inationr, yt 

cabilcs laqueos inciderimt, omnem ctiam quera ex ingenio fuo potue- Antidotos, etc. Sic et Hardiiin. MarccIIo Empir. 16 Prodeft et his, 

rant babcre conatiim, vchit adftrifti certis legum vinculis, peididerunt. qui fine horrore circuitu fArium vexantur, quamobrem Lexipyretos 

K/'//. Mctricae leges /M MKTRVM. Id. Qiiin6V. 4, s, 3 Hoc (anien haec compofitio dicitur. Laudatur 'ab Harduino ad Plin. l. c. etiam 

nimiero vchit lege non cft alliganda partitio. Et i, 11, 17 Lcx scfttis, gj Alexander latros 3, 66 Lyxoperita epithimata fcbrientibus et emendat, 

Xnjo«o(/i«. /;( i,f:,', de Citharoedo,Ne pesquidem otiofus certam legem Lcxipyreta epithemata, quae eademfuut Lexipyreta cataplafraata eThe- 

teinporum feruat. Quin ab eodem \o, 1,76 Demofthencs lex orandi odoro?T\(c\!ino iam conmiemoy-ata in Lexicis. 

vocatur. T/',-/. CANON. Cic. de Orat. 3 , 88 c. 49 Hanc ad legem l E x i P y R e x I A, ae. f. [ A^?i7rvf s J/oj ] Marccll.Emp. c.20 Sa- 

tuin cxercitatione tum ftilo formanda vobis oratio eft. Id.O1ar.19g nare lexipyrexias. 

c. S8 Qlio ctiain dilKcilius cft oratione vti quam vcrfibus, quodinillis j,o L E X l S, cos. f. [a£Si«] Diflio. Cic. de Orat.3, >^9 c. 43 ex Lu- 

ccita quacdam et dcfinita lex eft, quam fequi oportet. TundemLex cillio, Qiiam lepide lexcis compoftae vt telferulae omncs Artc pa- 

voatur cxcraplum, quod ncmpe ipfiim quoque efl formula. Ouid. Her. vimento atquc emblemate verraiculato. Ideni in Orat. 149 c. 44 vbt 

■S, 134 Et poteras falli legibus ipfc tuis. Ei ibid. 6, IS4 Leges fan- ait , cum infinitiim tum pucrilcm laborem /'» collocandis verbts ita in 

ciat ipfe fiias. ^ 7 Lex eji etiam Cunditio , pms formulae, Albucio exagitari apud Lucillhim a Scaeuola. 

ex qua «liqiiid fieri debet. v. g. Pax data Philippo in has lcgcs cft Liu. p- L E X l C O N, i. n. [ xthy-i^ ] .Vocabularium , Difli»narium. 

33, 16. Tam facillime patris paccm in leges conficict fiias Ter. LKXlDlON,i. n. Gell. 18, 7 Gloflana naiiique colligitis, et 

Heaut. s, 2, js. Cic. pro Muracn. 60 Iniquara legein Iiidiccs, et lexidia, /'. voculas rariores , obfolelas, qme graminaticum dffiderant. 

mifcram conditioncm inftituet periculis hominura, ficxiftimabit, etc. T T R 

Plaut. Afin. 4, I, 1 Aeedum, iftum oftende, qiiem confcriplifti, fyii- L 1 J> 

graphum intcr mc et amicam, et laenam, leges pellege. Ob/. Pro-,00 L I B A, ae. f. Quarta parshin. Vulg.Interp. Leuit. 33, 13 Li- 

pert. 4, 9, SS Inter difta viris metuenda lege piatur ara. Virg. Aen. ba vini. 

12, 31S laum iatn foedus, ct omncs Comjpofitae lcgcs. Confcri- L I B A D I V M, i. n. Herbae genus , quae nofiris vulgo Centauritn 

bcre leges Qiiindlil. 2, s. Dicere legcin fibi ipfi Ouid. Met. 13, 72. minus appcllatur. Plin. 2S, 6. 

Difl"oIucre firraatas pacis leges Claud. de Rapt. Froferp. 1, 63. Facere % l l B A m E N, l l B A M E N T v M, LIBARIVS, LIBATIO, 

legem Qiiinftil.^, $. Proponere legcm Phaedr.3, 13, s- Tcn- 105 v/'//. liBO, 3re. 73 L I B L I B 74 

LIBANIOS. Adi. Dc odort vuae vet (iins ■■ v!,/. PWn. \4, ig. 4, i6(?. Libera praedia nieliorc iurc fiint, qiiain fcriia Cic df Leee 

1. 1 B A N I T 1 S, idis. f. Poliw,- vocatur apuJ Apul. dc Hcrb. c. ?/. Agrar. 3, 19. ^ 2 Diucrjhmde conjlruitur hoc nomcn \u prim» 

I. IB A N O C H N B S , is. f. Gemma, quae turis JvmtUudnicmojlfn. cum pracimfttione. Cic.pro Lcge Agrar. I extr. 27 Ouincs qui feiri 

dit, fcdfuccum mcllis. Pliii. 37, 10. Quo /sco lcsitur a quil/usJam Liba- culiiines volent, fequentiir auftoritatem Confulis foliitia ciipiditatibus 
nochros: et ita /cgitur i,i EUit. HarUuin. S libcri a deliais, cauli in periculis, non tiinidi in contentioiiibus Id' 

LIBANOTIS, idis. f. [Aif«v«Tl«] Herba odorcm turis reddens, Acad. <i, 123. Libcr a tali irrifione Socrates, libcr Arillo Cliius qui' 
quac putalur a nojlrls, rofmarinus dicitur. Pliii. 19, ii. 20, 16. Sl, 10, niliil iftoruni putat fciri pofli.'. A lcgibus liber, Qui mm futicf/us eli 
26,8. Apul. dc Herb. c. 79 « 106. %'te Plaut. Trin. 4, 3, 3,^. A nietuliber inlidianmi canipus I iu ?o 

LI B A N o T V S , i. ni. Vcntus Jlans tntcr Liba, ,d ejl Africum et 30 cxtr. Cic. pro Lcgc Manil. 32 Qiiam proiiiiiciani tenuiftis a pracdo- 
A'«/«;«. ^Phn. 2, 47. _ 10 nibus libcram per hofce aniios? AliquandofubauditurpraeptfiiioU. 

LIBANVS, 1. m. [Aif3»K>«] Mons iiitcr Arabei et Phocnices , tx. bcr omni cura aniinus, ;. A cura Cic. dc Fin. 1 , . Metu omniliber 
cc/fas arbo,esl}abcns.\:\\i3.nw%etiamArbureJI,quaetusprod,icit,tammafcu. Liu. 7, . . Pauore libcr Plin. 10, 33. Alii /egunt In pauoix Rcli- 
lini quamfemin.gcneyis. Vnde pioturc accihitur,quodetl.\hinum Uicitur. gione liber aniimis Liii. 2, 36 p)-. Conf. Cic de Ar Refp' c 6 1>r 
L I B A N V s, a, um. Adi. Libaiia ccdrus Scdul. 4, 55. Tcrrore libcr animus Idem de Fin. r, 87. Ad 'ri.ribcndi licentiam li" 

L i B E L L A , W. i.i B R A. 15 ber, Uc hpicuro Cic. Nat. Deor. 1, 123 c. 44. Libcr cft harum rerum" 

L I B E L L V S , vid. L l B K R , libri. Plaut. Aniph. Prol. loy. /. in his rcbas agenUis, vld Vcchner Hcl/enJ i 

LIBENS, LIBENTER, LIBENTIA ,vid. L I B E T. ,g. Reuertcndi libcr Ouid. Her. I, 80. vbi vi,l. Burm l'ahor.,.„'li 

L I B B N T I N A , ae. f. Dca Vcnus , fcu Profe,-pi,,a. Vld. Cic. de bcr riifticus Hor. dc Arte Poi^t. 212. Liberum cft niihi /. 7 Licn 
Nat. Deor. 2, 61. Varr. deL.L. y, 6. Auguftin. de C. D. 4, 8. poffum, ct in a,-hitrio meo conliitiitum ejl Plin. Kpift. ,, « ' Permittere 

LfBER, i^ri. m. [B<4«w a<«v./(ro« ] Dicitur Bacchus, w«/«^ 2o liberum aliquid, r;V. p E R M I T T O. Rcliiiqucrc 'libcrum alicui 
autcm fuiJfe\J\\i<zi:ci%,Jiue-&i<ic\iOi, Dwdorusfcrihit. Cc/ebrattor vero qui Q,,i„ail. ,,4. Liberum, Quod eminet et ext.it Varr. Eiimenid Itc 
.■-v Scme/c ct loiic gcnitiis fertur , qucm tcrtium fiiiJJe autumaiM , et Thebis rum Tragici prodeant cuni capite libcro, cum antiqua fronte ' Nn' 
Bocotiis natiim .- qui Llber appcUatus ejl a Liber.indo. nam /ibertatis nius /audatur. Scd non inucnio. «I 3 De Liberis ; i/iis viJ 

deiis ejl, Jiue quod Boeotiae vrbcs /ibc,-as fccerit : ipfe eitim pro Boeotiae pofi LIBERAMTER. Libcrior et Vberior confundi in MSS obhruat 
/ibcrtate pugnauit , ve/ quia vinum curas fo/uat , ct mentcm ab iltis /ibe. jj Bii,-,n. ad QiiindHI. Declam. 309 p. 607, • j ' ai 

rct, et audaciorem in omnes conatiis faciat. Senec. de Tranquill. yitae L l B ER E. Adu. [iA.t.3/f«c, «iroSoJv] Soiutc, Jine obPaculo, ve/ inter 

c. ly Varr. a I.abendo dchict, Qiiod lubrica mens quo lubet prolabi- „, ^/ cxtcrno. Plaut. Bacch. 5, 2, 19 An non vidcs, vt iblae libere graf 
tur. Auguftuius de C. D.6, 9. ^o.v/ Liberum vocari quod marcs in fentur? Cic. dcAmicit. 44 Conlilium vcrum dare gaiideam-is libcre' 
coi;undo, per eius beneficium, emiffis femmibus, hberentur. Hoc Jdem de Fin. i, 23 A Cyrenaicis melius liberiiisque defenditur Idcni 
idem dicunt in feminis agere Liberam, quam etiam Venerem piitant. 30 de Fin. 2 Sed haec qiiidcm libcrius ab eo dicuntur et fatuius ' Libe 
Sanius a/iqiiunto Cic. de Nat. Deor. 62 c. 23 Hinc Liber etiain {i.e. rius atque audacius Dicere, Inire confilia de bcllo Caef B C i is et 
niimco exccllentium bcneficiis virorwii) hunc dico Liberum Semele na- 7,,. Educi libcre, h. e. In^cnuc, ct qiiemadn.odum libcyos fuerls clecet 
,tum, non euiii, quem noftri maiores augufte fanacqiie Liberum cum -Ter. Andr. 5, 4, 8. Ferre liberius Virg. Georg. 1,128 Fuetre impe 
Cerere et Libera confccrauerunt, quod quale fit, ex myftcnisintelligi ria alicuius nimis libcre Catul. 61, 80. Gerere fe conftanter ct libcrc 
poteft. Sed quod ex nobis natos libsios appellamus, idcirco Ccrere 3f Cic. Att. 4, 16. Idem Verr. 7 In quo homine tantum animi fuit non 
nati nominati funt Libcr et Libera: quod in Libcra fcniant {quam folum vt iftiim libcre lacdcret, etc. Loqui libere Plaiit Truc "* i 2 
ncnpe omucs Cc,-cris Jiliam coliint) in Libero non item. Liber pater Viuere libcre, /. Siio niodo viucre, neque fubiici a/terius vo/witatiWv 
Hor. Epift. 2, 1, s. locofi munera Liben Hor. Carm.4, k, 26. Mo- Aiidr. 1, i, 2j. it. de immodeyata morum /iccntia Nep. 2 1 2. Tuto et 
dici tranfilire munera Liberi Idem ibidera i, 18,7. Ornatus viridi liberc Cacf. Rell. Ciuil. i, 2. ' ' 

tempora pampino Liber Idem ibidem 4, 8, 33- Interdum Uhnt fonituy 40 liBERTAS, atis. f. [JAsi/SEf.'*, «5««] Opponitiiy Seritituti, CoaSlioni 
proipfoVino: fcd tantum opud Poetas , tejle Qiiinail. 8, 6. Ter. Metui , hnpcdimmlis, Ke!Jno,in qiiantumhis ychuseffcitiiy, vtnon azamiis' 

Eun. 4, j, 6 Sine Cerere et Libcro friget Venus. Uhcxdidtur Soi, quod/ubet Cic. inParad. jQiiid enimeftlibertas? Poteftas viuendi vtve* 
Virg. Georg. 1, 7 Voso clanffima mundiLumina, labentem caelo quae lis. Libertas {vtait Floreiuimis lurisconf deftatuhominum I Libcrtas) 
ducitis annum , Liber etaima Ceres. K;V. Macrob. Sat. i, \% quo eftNatiiralisfacultascius,quodcuiquefacere libet: nififiquid viautiure 

toto ojlendit, hoc etiam /oco in fartes vocato et Giaccis pluribus Liberum 4S prohibctur. Coi;/: Perf T,S3 fcqq. Deoparere,libertas eftSen.de vitabea- 
fatrcm fo/em effc. Add. Seni. ad Aen. 6, 78 et a/. ta c. is<'a-/!-. Fides, libertas,amicitia,praecipuaanimihumanibonafunt 

L I B E R AL I A, orum. n. [a<ovw.«] Dies Libero facer, quo togae Tac. H. 1, ij, 6. P/ural. iocofeff/us. Tribus noncondiici polTimliber 
fueris dabantiir XVI Kalend. Apri/. Ouid. Faft. 3, 713. Cic. Fam. 12, tatibus Plaut. Caf 2, 8- 68. Aurea libertas toto non venditur auro 
2S Liberalibus litcras accepi tiias. Hnn. ^^efcio vnde. Ennianum ct ii/ud apud Gell. 7, 17 Aduerfus aduer- 

L i B E R , era, grum. [i/eu3efo?] nonmodo feruo opponitiir, fedvni- $0 farios ea libertas eft, qui peaiis purum et firmuni geftitat. Libertas 
cuique, qiii non potcji, vel qiiacunque Uc caufa non audet , quod viilt dieere Rmiana trifariam contingebat. Cic. in Topic. 10 Si neque cenfu ne 
autfacere: itemquc pajjiue liberum cj},_ in quo aliquis nm impedituy, que teftamento, neque vindiaaliber faauseft, non cftliber. quemlocum 
qui nuUitts habito yefpcSlu,quod fcntit, dnit et facit. iVf Libera vti lin- y7.- «-^3m// Boethius : Faciendi liberi trcs funt partes. Vna quidem vt 
gua Plaut. Cift. 1, :, 9. Libero corde fabulari Idcm Epid. 1, 2, 4. cenfu liber fiat: cenfebantur enim antiqiiitus foli ciues Romani ' Si 
Hoino libcr Qtiinail. 6, 3. An quisquam eft alius liber, nifi ducere S5 quis ergo confentientc , vel iubente domino, nomen detuliiret in ccn 
vitam cui licet vt vohiit Perf s, 83- Plaut. Men. s, 7, 40 Mea qui- fum, ciiiis Romamis fiebat, et feruitufis vinculo foluebatur Ataue' 

dem hercle caufa liber efto, atque ahito quo voles. Omnes profeao hoc erat cenfu effici liberimi, der domini confenfum nomen in cenf im 
liberi libentius fumus quam feruemus Plaut.Capt. 1,2, 10. Statu liber, deferre, et ficri ciueni Romaiium. Erat etiam pars altera adiuifccn 
r/rt'. Status, ;» STO. Ambigue Martial. i, 68 Liber homo es nimium, dae libertatis, quae vindiaa vocabatur. Vindiaa vero eft viro^iil;,' 
i\zhvni\\{C\\Qei:\\e, km^t^er. h.e.Nimiwn libce loqueris acfcribis dc 60 qmeAim, quamPraetor manumittendi ferui capiti imponlns 
aliis: Jn te qui dicit, Choenle, liber homo eft. h. e. Vacuus ncgotiis, eundem feruum in libcrtatem vindicabat, dicens quaedam verba folle' 
et quidagatnon hai'cns. Conf. s, 62. et \2, (,2. vbi indignos fuisverficulis mnia: atque idco virgula illa vindit^a vocabatur. Illaetiam uars fa' 
quosdam pronunciat. Dolet impnidenti Adolefcenti et liberoTer. Eun, ciendi liberi eft, fi qiiis fuprema voluntate in teftamenti fcrie feruum 
3, I, 40. Tniciilentior, atque plus aequo liber Hor. Serm. i, 3, 52. fuum liberum fcripfcrit. Haec Boethius. Caftigata Stat Theb 6R8 
Adolefccntia Iibenor Cic. pro Cacl. c. 18 pr. Aedes liberae, Quibus 6s Maturior, vid. MATVRVS. Otiofa, vid. otivm. Potior iiietaUis 
qiiis vti poteji tanquam fuis, Plaut. Milit. 3, i, 84- Animus Liu. 36, s. Hor. Epift. 1, 10, 40. Precaria Liii. 39, 37. Abdicare felibertate vid 
Aqiia liberior Ouid. Met. i, 42. non inclufa ripis angujlis. Arbitrium abdiCO. Non modo Confulafu, It-d etiain libertate fe abdicare' Cic" 
liberuin, Animi voluntas ac fentcnti.i libera L\i\. 37, \. Idem 4, 43. Philip. 3, 12. ^ 2 1'ormulae verhorum : Accipere libcrtatera 

Bilis libera inacftuat praccordiis Hor. Epod. 11, 23. Cic. Tufc. i, s8 Cic. ad Bnit. \^. Idem pro Donio 22 c. 9 Qiiod idem in poftenim 
Multo difficihor occurrit cogitatio, multoque obfcurior, qualis animus 70 de extraordinariis potcftatibiis libcrlatem ademiaes. Amittcre Iiberta- 
in corporc fit, taiiquaiiv ahenae domi, quam qualis quum e.\ierit, et in .tcmldem ibidem 77 c. 29. Aflerere libertatemRcipiibl. Qiiin.ail 6 < 
libenim caeluin quafi in domum fiiam venerit: Caelum liberum, in Capefiere libertatem, wV. CAPESSO. Coalefcit libertas Tacit Hi'ft' 
qu» nihil cum coarflat. Caclo liberiore frui Oiiid. Met. is, 301. Cani- 4, 4S. Concedere libertatem, wV. cONCrDO. Confirmare aliqucnj 
pus hber Liu. 31, 39. Ouid. Faft. 4, 292. Suet. Tiber. 2S In ciuitate libertati, tvV. CONFIRMO. Dcturbare libertatem Senec de Bencf 
libera linguas mentesque liberas ede debere. De liberis ciuitatibus///- 75 2, 12. Cic. pro Planc. 16 Tabella quae dat eam libertateni vt quod 
/0 Romano. Vid. Spatih. de Vfu et Piaejl. Num. diff'. 9 /.. 674 Cic. velint faciant. Id. pro Corn. Balb. 24 Scnios denique, quoriim vis et 
Verr. 3, 177 Ita fcrpit illud infitum in natura malum confiictudine pec- ■ conditio infima eft , bene de Rcpub. meritos perfaepe libcrtate, id eft 
candi libera, finem vt audaciae ftatuere ipfe fibi non p6flit. Libera ciuitate publice doiiari videbamus. Quo in /oco Cicci-o mn fimp/icitcr 
i. non impedita, rcjlrifta etc. Curfti libero feriint eqiiitcm in hoftera Libertatem interpctratur C\u\tatem : fcd ita /oqiiitiir, qiiia ciuium Roma. 
equi concitati Liu. 34. Dies liber Senec. Thyeft. i. Egrcfllis liber 80 norum fcrui tum ciiies fichant, quum fraemii caufa, vt il/e o/im vindex /;. 
Tacit. Ann. 4, 32. Equus liber habenis Virg. Georg. 3, 194. Exitus patet bertatc a Practore fubYicc donahantiir. Sed a/ias etiam cum de ciue Rom. 
il ^^^"^^: 'l' 599- Fania libera Propcrt. 4, 12, 72. Fides nulla par- fe,-mo cft, pro toto iure Quiritium fonitur v. g. Cic. pro Caecin. c. 33. et 
te libera Ouid. Epift. 20,40. Liberiorc Indignationeprofcindere Val. in difputationlbns Tribunorutn p/cbis aptid Liuium , Vi^/ Libertatem vo. 
Max. s, 3, 3. Indignatio liberriraa Hor. Epod. 4, 10. lociis libcrior cant, cum faria iura p/ebeioriim et patricioriim , ius connuhii, honorum 
Ouid. Faft. 4, 946. Iterliberum Hor. in Carm. Saecul.43. lurisdiaio ^i; comtnunicationem etc. pctunt,ve/ dcfendunt. Cic. pro Sext. 69 Sed eos 
libera Tranquil. 4, 16. Leaulus liber Cic. Att. 14, i?. Legatiolibera, voluntatem femper eandcm , libertatem non eandem femper habiiifie. 
•»;;/. LEGAT 10 /;;* LFGO, legas. Lingua libera Ouid. ex Pont. 3. Inciilcare atque tradere libertatem, vid. INCVLCO. Cic.de Legib. 3, 
2, 32. Cic. Att. I, 10 Os) Ita neque Achaicis hoininibus, nequcEpiro- 38 Libertatem iftain largior popiilo, vt et auaoritate valeant, et vtan- 
ticis paullo liberiores literas committerc audeo. Locus libcr Plaut. turbonis. Moriens libertas Tacit. Aiin. i, 74. Obruerelibertatembel- 
Caf 3, 2, 7. Conf Id. Poen. i, i, 49. et 3, 2, 2s. Loca ab arbitris libe- 90 lo Stat. Sihi. 4, 6, 68. Omittere coeptatam libertatem Tacit. Hift. 4, 
ra, w^. Abdmis, in abdo. Malum liberius qiiid ejfet, quaejitum 44. Perdere libertatem Cic. pro Rabir. Pofth. 24. Praecidcre liberta- 
eji Ouid.Ep 8, 196 Perfruor infelixliberioremalo. Hocdicit Hermione, tem Idem Verr. s, 3. Idem ad Brut. 16 Qiiae ne traditam qiiidcm, 
intcrdiii /iberr.is Jihi conqueri /iccre de infoi-tunio fuo, qtiam noflu in toro atqiiC inculcatam recipere poflit libertatem. Idem /Ut. is, 5 (13) Sed 
raptoris Pyrrhi. Mandata Whera, Quae plenam rei confiituoidae potejia- quod egerit de libertatc retinenda ( qua nihil cft dulcius) tibi aflen- 
tcmhahcnt Liu. 37, s6 /)r. liiid. Otia libcra Ouid.de Arte Am.2,729. 9? tior. Idem de Orat. 1,226 c. S2 Virtus tamen fiium iiis atqiie omnium 
Liberrima Hor. Epift. 1, 7, ;A. Cic. de Fin. 1, 33 Nam libcro tempore, rerum libertatem impunitam tenerc debeat. Tcnere intcrclufam li- 
quum foluta nobis eft ehgendi optio, quumque nihil impedit , quo bertatem alicuiiis, vid. INTERCLvdO. Tueri libertatem I.iican. 
imnus ctc. Toga libera, Togam .fignifcat viri/em, qua fumta ade/efcen- 2, 282. Cic. de Orat.2,145. et de Nat. Deor. i, s6 Soluti , et in liber- 
tesexcedcbante,nagilicriopaedagogorumettutorisauf{oritate,etfuae/i. tatem vindicati. ^ 5 Obfcruationes a/iae. UheUdS fro Dc 

bertati penntttebantm: Propert.4, 1, 132 Matris etante dcos libera fum- 100 mocratia. Libertatem et coiifiilatum L. Hnitus inftituit Tac. Ann. fr. 
ta toga eft. Eam ciiam vejlcm Liberalibus induere fo/ebant pueri in Li- Conf. Liican. i, 269. Ita faepe fumitur Rcspublica. Ncmpc Seruitus 
beri *o»orn;;, w/ liberae vitae fignificationem. Verba libera ederc f/? rcgnuni f/f. Libertas et licentia ;» m.;/«w, pro Effreni quadamani- 
I ibul. I, 9, 26. Via libera fa^a liixuriae Propert. 3, 19, 4. Viiia li- mi Hhidinc. Cic. Acad. 4,30 Vt verear, nemaioremlargiar ci,qiiicon- 
bcra Hor. de /irte Poet. 85. Vitae liberioris iter Ouid. Faft.3, 778. tradiaurus eft libertatem ac licentiani. Idem pro Flacc. 16 Hoc vbo 
Vox hbera Liu. s, 4- Agri liberi atque iminunes Cic. Verr. los malo concidit, libcrtate imragdwata ac licentia «oncionuni. DtGrue. 

V L. m. ij <■/«. 75 L I B L I B 76 cia. Dc copia vensreae libidinis exevccndae Oiiid. Epift. 17, IJ3 Lude, via philofophaiitur. Sic liberaliter inftrudliis, «pud Cacf. Bell. Ci- 

fedocculte niaior, non maxinia, nobis Eft data iibertas, quod Mene- vil. 3, 61 Plin. 2;, i SaluberrimumliberalitergenitisCainpaniaequod' 

laus abeft. ' Id. Ani. 2 2, ij ad lanitorem de domina, quam fcrtiare iuf- cunque tenuiCiniuin. Habere aliquem accurateetlibcraliter Salluft. 

fus erat Huic fitrtiua'tuolibertas munere detiir, Qiiam dederis illi lugurth. c. 103. Compar. Viuebatlaute et indulgebat fibi liberalius, 

rcddat vt illa tibi. Libertas Fandi ir«p>£)-/«, Virg. Aen. ir, 346. Hnc s quam yt inuidiam vulgi poiret efrugcrc Nep. 12, 3, 2. Largiri dotenl 

fenfif abfolute faepe Curt. Tacitus^tfi-, add. luftin. ij, 3, 6. liberaliHime Apul. Met. 10 p. 2jo. Sed etiam ad aliam liberalitatem 

Afperitas agrcftis et inconcinna grauisquc, perlinet, t/uae non in dando in<ff. Cic. Att. 5, 13 Thermoque tametfi 

Qiiae fe conimeiidat tonfa cute, dentibus atris, ante aduentum meum liberaliCfime erat pollicitus tuis omnibus, ta- 

Dum vult libcrtas mera dici veraque virtus Hor. Epift. i, men Philogenem, eic. Add. Nep. 6, 4, 2. Seruire libe'raliter Ter. 

Ig 6. Cic. Fam. 9, 22 Amo verecundiam vel potius libertatem lo_- 10 Andr. i, i, 11. animo Uherali , et libcnat,.- digno. Liu. i, 34 extr. No- 

quendi. Multa cum libertatenotarealiqueni Hor. Serm. 1, 4, 5. Af- titiamque eam breui apud rcgcin , liberaliter dexterequeobeundo ofli- 

feiSlatores libertatis Qiiinflil. 6, 2. lubarum libertas Stat. Theb. 9, cia, in familiaris amicitiae adduxcrat ima. Cic.Verr. 2, 12 Hi porro, 

687. i.iubae liberejiuftuantcs. Teftamentonim libertas Qiiinflil. 3, qui fiicceflerunt, vehemcnter iftius cupidi , libcraliter ex iftis cibariit 

6. iJLhQttii de liccntki ludorttoi Saturnalium Stat. Silu. i, 6, 45. Conf. traclati, non minus acres contra mc fuerunt. Id. in Parad. 6 Cui 

h. l. Barth. ^ 4 Libertas, Dea Romanis erat, cui Atriuniir/t- IJ tanta poiieflio eft, vt ad libcraliter viuenduin facile contentus fit. Li- 

licatum, ij:'.od exflyu.tit vel reficit Mini\K?o\Vio Suet. Aug. 29. lam beraliter , /)ro indulgenter , Salluft. Catil. u E.\ercitum quem in Afia 

domum Ciceronis palatinam dedicatam a Clodio Libertati Deae , conflat, duftauerat hixuriofe, nimisque liberaliter habuerat. 

qua dc re nittlta Cic. ^i-o Domo {uiL praefertim c. 41 feq. Tanagracae L I B li R I , orum. m. \jriilh:;, tUm'] Filii dicuntur et filtae numer» 

meretricis imaginem /uijfe, quam Libertatis nomine dedicauerit Clodius, plurali, diciturque in flurali etiam de vm filio fUaue. Orta inde vide- 

dicitur c. 43. '° tur appcUatio , quod hoc nomire in vnaquaque domo c feruis diflingueren- 

LIBERALIS, e. Adi. [iA£i/3if(ii;] isomcn latiffimi vfus Jignifi- tur. Caius de Vcrb. fignific. 1. Non eft, Non cft fineliberis, cui vel 

cans quidqnid liberum et ingenuimi decet, ad liberum pertinet , libeyum ct vnus filius, vnaue filia eft. Haec eniin enuiitiaiio, Habet liberoi, 

honefiiim indicat. Confuetiurfere cacteris ratio efi, qua munifcum ct li. femper pro pluratiuo numcro profertur. fic et pugillares et codicilli. 

bentcr impertientem aliis benefcia notat , et parco , reftrifto etc. oppo- Tamen dejingulari non modo tcfiantur Libcr Bncchus , ct Libera Pro- 
nitm: Rofcius femper liberaliflTimus niunificentiflimusque fuit Cic. zj ferpina: fed etiam L. 33 pr. C. de inoffic.teftani. Si qulsfuo teftamen- 

pro Rofc. Com. 22 c. 8. Largus, beneficus, liberalis Id.pro Deiot. 26. (o maximam quidem portioiiem libero relinquat, minufculam veroalii 

Regium, liberale, munificuin Idein de Orat. i, 32. Largum ct libera- vel aliis de ftirpe fua progenitis. Paullus de Grad. aftin. I. luris- 

le viaticum Idem pro Flacc. 14. Liberalis tv Auidus, <r(;»/>aW«: Id. confultus, Liberi vfque ad trinepotera: vltrahos, pofteriores vo- 

pro Rofc. Com. 21 Liberalis auidum fraudafle dicitur. Sall. Catil. 7 cantur. Papiniamis de verborum fignific. 1. Cognofcere. Calliftratus 

Laudis auidi, Pecuniae libcrales erant. Epidae liberales Tacit. Ann.30 Ibidem. I. 220 Liberonim, Liberorumappellatione, nepotesetpronepo- 

12, 5j. Liu. 22, 26 Animuin ad fpem liberalioris fortunac adiecit. tes, cacterique, quiex hisdefcendunt.contincntur: hoseiiimom.neslibc- 

Groiwuius pro Animum legit Animos; f/ ^co Adiecit , Fecit. Liberale rorum appcllationelex Xii Tab.coniprehendit. Cic. V*r. 1,40 Habitus 

iudiciuni, et Caiifa liberalis: Quum qiiis aliquem vindicat in libertatem. fis iii libcrum loco: ficiit nios maiorum ferebat. Liberi, de vno tan- 

Qiiinflil. 6, 4 de rifu, Quod fecit Longus Sulpitius, qiii, quumipfefoe- tum flio di{lum amplius declaranius. Ter. Hec. 2, i, 15 Qiii illum de- 
diflimus eflet, eum, contra quem iudicio liberali aderat, iie faciera 3J crerunt digmim, fuos cui liberos committerent. J/W Donatus, Mul- 

quidcni habere liberi hominis dixit. Plaut. Poen. j, 2, 4 Si frugi efle tum fonanter, et accufatorio ftrepitu nec mafculinum nec femininum 

vis, cas libcrali iam afleres caufa, manu. Add. Id. Curc. 4, 2 /)•. pofuit: nec vnam , fed liberos. AVCic. (Verr. 3, 93) En cui tuos li- 

Tcr. Adel. 2, i, 40. it. intcgri tituli Dig. et Cod. de caufa libcrali. beros committas. Qumn de vno ageret. f.t (ibid. IJ3) Habemus enimli- 

Vid.et ASSERO. hx\.^i\'^zxt\t% diciirtur , Onae ingenio colur.tur, ct beros omnes. Dc puella. ///jflf);:» Donatus. ./^i/*/. Ter. Andr. J, 3» 

proptercaSgnae funt Hberis hominibns. Plin. 14 Pro. Pefliim ierc vitae^o 20. uf Heaut. i, 1, 99. Cic. Phil. i c. i. Plaut. Aul. 4, 10, J. Libert 

pretia: omnefque a maximo bono libcrales diftac artes in contraritiin tres, duo mares, quos diligentiflime iiiftituit Plin. Ep. i, 10. Cic.pro 

cecidere, ac feruitutc fola profici coeptiim. Cic.de Orat. i, 73 Inge- Cluent. 31 Fratris autem liberos vita priuauit. De vno tantum flio le. 

mns appellat. Vid.Fdi. ConhvrUmi Viliera^e, i. Honrflum, iiigenuum quitur. K/V. Gell. 2,13. Auguftin. d« C.D. 16, 40. Vojf'. de Analogia i, 

Ter.Andr. 3, 3,29. Dodlrina liberalis Cic.Fam.4,4. Liberaliset digna ^;. ./Wr/Mfor. «(/Hygin.p. 27. Certi,!'//!'. CERTVS. DulcesHor.Epod. 
homine nobilt Id. Acad. 4 pr. Eruditiolibcralis et doflrina Cic.Tuic. 4J 2, 40. Quidduiciushoniinumgcncrianaturadatuineft,quamfui ciiique 

2. Facies libcralis Tcr. Eun. 3, 2, 20. /. Libcro homine digna, qualis liberiCic. adQiiir.poftRcd.c. 1. Similespatri Sen.Med.24. Triumlibe- 

mdicat et poUiccri videtiir ingenuum. Sic Plaut. Milit. 4, 1, 20 Lepida rorumius, intcr praemiafuit, quae lege Papia, Maritis patribusque decreta 

ct liberali forma eft. Ter. Andr. i, i, 96 Et quia erat forma praeter fuerunt, cuiushaeceratvis, vt in petitionemagifiratiis praeferrenturcandi- 

caeteras honefta ac liberali. Add. Val. Max. <), 2 extr. ^. Ingenium dati,quihisplures /iberiej/ent: item,vt inipfomagifiratu praecederenttales, 
liberale Tcr. Adclph. 4, j, jo. Qiiaeftus Cic. Oft". i, 42. locilibera- jo denique vt ante XXV anntim aetatis eontra legemannariam pojfunt admit. 

les, Libero quodam animo pninimtiati Plin. in Paneg. 49 extr. Cic. ti. Quae beneficia non niji in iUis lociim babebant, qtiibus terni liberi na. 

Att. 3, ij Qiiod fi non modo tii , fed quisquam fuifiet, qui nie Pom- ti effent ; quibus pauciores, excidebant. Vid. Lipf. Comment. in Tacit. 

peii minus liberali refponfo perterritum a turpiflimo confilio reuoca- Aiin. 5, 25 pr. n. 4J feqq. Conf Plin. Epift. 7, 16. Suet. Claud. c, ij. 

ret, quod, etc. Studia liberalia Tacit. Ann. 3, 43. vid. Sen. Ep. 88. luuenal. 9, 87. Amittcre libcros Ser. Sulpic./«i Cic. Fam. 4, j. Au- 

per tet. Cic. Oft". 2, 42 Non folum nccelfarii, fed etiam liberales fum- jj ftus liberis Tacit. Ajin. 5. Commendare liberos, vid. COMMEN- 

tus. Vxor : Ter. Phorm. 1, 3, 16 Vtneaddam, quod fine fumtu in- do. Dare libcros Catull. jg, 67. /. precreare. Imperare liberis, 

genuam, liberalcm naftus es. Ki^/Donatus: Ingenuam, liberalem: vid. tmpero. Parere liberos Senec. Theb. i. Procrearc libcros 

Hoc natalium, illud moniin eft. Qiiinftil. 3, g. Sufcipcre liberos Cic. in Topic. vid. S V 8 Cl P E- 

LIBERALITAS, 3tis. f. [ lAEfSef <«t« , Scc^l^eiuJ Virtus honii. RE. TOLLERE. 
nisliberalis, quae non fempcr in daiido inef}, quamquam follcmnis admo- (,0 LIBERALIS, e. Adi. Ad liberos pertincns. Liberalia nomina 

dtim efl illa notio; fcd in atiimo mngno quam plurimos benefcio quocunque VarrodcL. L. 7, 18 cxtr. cademvidentur ac genti/ia, quaeapdreatibus in 

deuincirc parati et fhdentis. Cic. Oft'. I, 20 luftitiae eft coniunfta be. /iberos tranfeunt. 

ncficentia: quamcandem velbenignitatem,vellibcralitatcniappellari li- LIBERTVS, i. m. [ aff£Mi/'3f?o? ] cuiiis corre/atiuum efl ?Mto- 

cet. Libcralitas non quia liberis dcbetur, fed quiaalibero animopro- mis; Is efl, qiii quum cjfct feruus, faf/Ks efl /iber. Vlpiamiseuin efle 

ficifcitur, ita nominata cft Sen.deVita beatac. 24. Vnaqucetaltcrali-6j libertuni dejinit, quein quis ex feruitutc ad ciuitatem Romanam perdu- 

beralitatelocuplctauit (//ci«?/«;«./4«et:^!") Suct.invita Hor. Conftat xit. Plaut. Afin. 5, 3, 100 Magis decorum eft, libcrtum potius, quam 

potuifle conciliari aninios qualicunquc parci feiiisliberaiitatcTac. Hift, patronumonus in via portare. Modeftinus I. loj dc V. S. rcfpondit, 

I, 18, j. Appeilari fingulos iulfit decima liberalitatis parte apud quem- his verbis, Libertis /ibertabusque meis, libertum libcrtae teftatoris non 

que relidia Id. ib. I, 20, 2. Reuocare liberalitates Suet. Ciaud. c. 29. contineri. Aflignare libertiim, wV. ASSlGNO. Feci, e fenio 

i.benejicia data. In r.umis faepe occiirrit LJBERALITAS vj LlBE-70 vt efles libertus mihi Tcr. Andr. i, i, ic. Mariial, 1, 2 Libertum 

RALlTATI S Augg. vid. Spanhem. de vfii et pratfi. numifm. dilf. j; p. dofti Luccnfisquaerc fecundum. Et iniiuadam infcriptione ;c/)f>;o FE- 

pp /.-y. Valcr. Max. 8, 2, 2 de C. K//V//jV-, C. Vifeilius Varro graiii CIT SIBI ET PETIAE COLLIBERTAE PRIMAE VXORL Ex 

morbo correptus , trecema millia nuraum, ab Oftacilia Latercnfi, quihus verhis faci/e coniicere efl in patronortm libertis ordinnn quendat» 

cum qua commerciuin liblJinis liabiierat , cxpenfa fcrri fibi pafliis eft, fuijp, et quosdam primos , qiiosdam fecimdos vocatos fuijp, quod alteri^ 

eo confilio, vt !i decefliflcr, a!) hcrcdibus cam fummam peterct, quain yj epud patronum priorcm /ociim cbtinercnt, a/tcri pro:.imii?n. Ergo Pritni 

legati gemis efle voluit, libidinofam liberalitatem debiti nomine eolo- et Sccundi dicebantur, vt a/iis omnibus potiores : ac fortajfe inde faS/um 

rando. Siniftra Catul. 27, ij. Diuidere liberalitatcm in inultos ef/^vtapudlurifconfu/tostamfaepenomenVrinnetStamii/egamus. Tm: 

Scn. de Benefic. 2, 2!<. Sed pro bonitate Ter. Adelph. i, i, 32 Pudo- neh. Adu. in, ;. Z)f libertis principum , wV. Pliu. Paneg. c. 88. 

rc ct liberalitatc liberos retinere fatius eflc crcdo, quani metu. Do- L i B E R T A , ae. f. Suet. Aug. c. 6j Cum vna cx confciis liberta 

natus: Pudore, ad filius rctuli;: Liberaiitate, ad parentes. Argu-So fufpendio vitani finiiflct. Fortillima liberta Hor. Serm. 1,1, 99. f» 

mcntiim a coniui-^atis : Liberalitate regendi funt, proptcr quod Liberi Infcriptionibus cirwc;//;;; Libcrta ct coniux /. vxor, bene merens, ca- 

dicuntur. Liber.ilitatem autem Bonitatem dicit. Sic quudCaefarvi- riflima, gratilTima, optinia, fan(5liflima f/i". Vid. Gruter. /V. Liberti» 

f/or pluriciiis aduerfa.um partlum ignouit , libcralitas dici::ir Cic. pro libertabusque pofterisquc eor. .,-/</</. Plaut. Poen. i, i, 36. 

Lig. ct pro Marccllo. defenfionem fiii ./i Cicero fuf-ipiat , /ibernlitatem LI BERTrNVS, i. in. [kntMvOigiKiii'] dicitur, qui ex itiflafcrui. 

vocat Vatin. /«/' Cic. Fam. j, 9. Cic. de Amicit. 11 Q\nd dicam deSS tiite manumiffus ej}: et habet corre/atiuiim Ingenuiis. Cic. de Or. 1, 38. 

moribus facillimis, dc pietate in matrem, liberalitate in forores, boni- c. 9 Semproniiis libertinos in vrbanas tribiis tranftulit. Liu. 4J, ij 

tatc in fi:os, iuftitia in omnes? Id. de Fiii. 1, J2 Opts vel fortu- de eadem re, Oinnes qui feruituteni feruierant. Cic. pro Rofc. Am. 19 

nac, vcl iiigenii libcralitati magis conueniunt. Idcm ad Qiiint. Fratr. c. 7 Mallius Glaucia quidani homo tenuis, libertinus, cliens et fami- 

i, I, 4 A quibus, rudis cuin cflTes, vidctur potuifle tua liberaiitas deri- liaris T. Rofcii. Et pro Scxt. 97 c. 4J Sunt etiam libertini optimatcs. 

pi: nani vt quisqiie cft vir optinius, ita difticiUitne efle alios iiiipro- 90 Et Philipp. 3, 17 c. 6 Qiiae porro amentia cft, cum diccre aliquid dc 

bos fiifpicatur. \AhQTi\it:i% e/eganter Fonii cumparaiur. Plin. Epift. vxoriim ignobilitate, qui — cx libcrtini filia fiifceperit liberos? Id. 

2, 4 Sunt quidein omnino nobis modicae facultates, dignitas fumtuofa: pro Cluent. 132 c. 47 Popiliiuni Lentulus, qiiod er^t libertini filius, in 

reditus propter conditionem agellorum, ncfcio minor, an incertior: fcnatuin non legit : lociini quidcni Scnatorium ludis, ct cactcra orna- 

fed quod ccfiat cx rcditu, friigalitate fuppletur, ex qua vciut cx fonte menta reliquit, et eiiin oiiini ignoiniiiia iibcrat. Sen. Ep. 31 fn. 

libeialitas noftra decurrit. Qiiac tanien ita temperanda cft, ne nimia 9J Rct^us bonusque aniuius tain in equitem Roni. quam in libcrtinum, 

profufione inarefcat. fcd teinpcranda in aliis : in te faciie ratio con- quam in fcruum potcft caderc. ^2 Quod diximiis hihcvti- 

ftabit, ctiani fi modum exceflerit. • niiin opponi in^enuo, id co vsqiie vertim f/?» vt antiqui liomani interdtim 

L l B E R A L r T E K. Adu. [jAii/^t^ru!, ipiA<iT((/i«] More hominis /ibe- Libertinos dixerint, qiii non ipjl Seruitutem feruijfent , fed quorum pa- 

ia/i.r,vtLrirge,abun,!anicr,cuicontrariumefiVirce: Cic. Verr. 3, 204 c. 88 tres effent manumiff. Am^/or Sueton. Claud. c. 24 Latumclauum (^Se- 

Qiiain reSenatusoptinicacbenigniDume cuin aratoribus cgifltr, large li-ioo natoriam vcflcm) quainuis initio aflirmaflctnon lc6\nnim fe fenatorem, 

bcraliterqueacftiniaflct, inca,f/f. Accipilibcralius Id. Att. 16,6. Id.de nifi ciiiis Rom. abnepotcin, etiam libertini filio tribuit: fcd fiib con- 

Fin. ;, 57 Eft horainis ingenui et liberalitcr educati, vellcbeneaudirea ditionc, fi prius ab equite Rom.-adoptatus cflet. Ac fic quoqiie reprc- 

parcntibus, etc. Add. Id.de Orat. ic.31. Erudihis liberaliter, Optimis henfioncni verens, etiain Appium Caecum Cenrorcm, generis fui pro- 

artihus injVitutus. Cic. Tufc. 2, 6 c. ie.vtr. Eos fi pofliimus excitcmus, au61:orcm, Jibcrtinonim filios in Scnatiim allcgifll-docuit: ignanis tcin- 

qui libcraliter eruditi, adhibita etiam dilfercndi elegantia, ratioiie ctioj poribus A^ppii, ct deinceps aliquamdiu libertinos diflos non ipfos qui 

manu 77 L I B L I B 78 mami muterentur, fcd ingenuos « his procrcatos. ReMt itaque Slc Wr^iVn hcncK in iiioicdmWhros dlftinfU ffl Orine tius rel i,u/e 

Hor. Sat. I, 6, 20 Cenforqi.c mo.ieret App.us, ingcnuo fi non cilcm ^uod vmu liher , f. volumcn ejjit , f coclex , mn iiji cerntm moUum titera. 

patrc natus, q. d. ne yqfium ciutdem , qui viles ac hhertim generis h». rum ct orationis adeo caperct. Libcr etiam dicitur Oratio Cic Att 

n,i^esi,. Senatum legerit , Uturum eum, qut no» ejjct ingenui JUius, atque , 2, . Libros appdlnt , quas fauUo ante Orationes vocarat. lisdem \ 

libtrti nefos minmum , quabs erat Horatms. Mullo laxius fumjit Uher. J tnquit , cx libris pcrrpicics, et aiiae «flcrini et niiap H;Y,.r;m ri„.v 

t.ni no.en Se.tu, Aureiins de Vir Illnftr. c. 34 App.ws aaudiusCaccus « Ve.rinas .&Lcl , "/ 01^^«^^ S"c"cilina^ ^y^lXos S 

m cenfura hbertinos qiioque in Senatmn legit, ». yi Suctonium /«/«■- hko\nw quoque in Vcrrinae tertiac areunicnto In ca^tcis intiuil 

fretem auUimus , manumijjorumf I.dertonm «epotes. Libertinorum orationibus defenfor fmnriis, acciifationis otFiciiiin his libris 'nui Ver' 

hIios™<v,»/Liu. 9, 46. «LiuianaLpitome. |-.narum nominc mincupantur, compcnfare dccicuit. P«uUl p,,!!, \\. 

LiBERT.NVS, a imi. Patcr l.bertyiusHor. Serm. ,, «, rt, « 4; 10 b.-os .g.tur p.-o qualitate criminu.n •r.illius diuide..., ./.. '^llidem 

Conditionis hbertinae homo Modeftinus in I. Homo liber. D. de Itatii tcrtiam VeiTinam quatuor locis libriim vocat Idauod facit ftiii auariae 

hominum. ^^.i'. Martial. j, 13, 6. Libcrtinus liomo Cic. proUalbo Verrinae argumcnto. Cic. in Orat 10- ' Je rLtem Verrinis hauen^ 

28 c.n. Hor Epod..4, 15 Melibertina, ncque vnoContcntai;hryne Qi.od igitur in accufationis feptem libris noii reperitur genus' Dc 

inacerat. Plaut. Mil. 3,1, iS9 Ingeni.amne an libertinam ? _ ;««/f;/V7 //A<«v/»,Martian. Capella2 p. 3,- Ccrncrec.at o.iil.hri n.'ianta 

5 2 .i-</^/W/wHor. Scrm.1,2,48 Tutioratqantonicr.\dtmcla(re 15 que volumina, quot linguarum opc.a, cx ore vireinis dcnucbant' 

f^cunda L.be.t.narum dieo. ^. ,, ^,. ^ ,.,_ ,. Alia c.x papyro, quae ccd.o perlita fuerant, videbantur ; ahi carbal 

V ^ ''.'' "" '1" VI ^" ' ' '"'• /• '." '•■ ^'""- . ^°^'%- °' ''^"''' C'"^ ™'"""""^"« ^■"^'"«ti libri ; cx o.iillis nuiltrqu^n.fe tergori- 

caufa, S.ue de libert.mtate f.ue de mgenu.wte quaeft.o moucatnr. bus ; ran vero in Philyrae cortice fubnotati. E.-!,mnue quidam 

Mafur.us Sab.mis in 1. 2 D. Si iibertus ingen. clfe dicat. Qia ex lilKr- facra nigredine colorati , quorum literac animantium crcdebamur eftl- 

tinitate igcnuitat. lc aflerunt. Add. Vlp.an, I..4 D. de probation. 'ao gies. De cxterna conditione Vlpian. I. 52 ^. ,- dc Leeatis 3 Vnde non 

L 1 B i; R T I Nl V -M, i. n. Idem. . Calpurn. Dcd. .4 Ego poftulo male quaeritur, (i libri lcgati fint, an contineantur nondum pcrfcVi- 

tenuel.bertmium, qi.od vix fufficit iftius funeri. pti, — fed perfcripti nond.im mallcati vcl ornati continebuntur • 

LiBLRO , 5re. [f'"6'f«",. cc,tuKK&J]o,}ooi,o^, ,svo,iu,2 Liherum proinde et nondum conglutinoti vel cmcndati continebui.tur : fed ct 

-faccre, quod in Seruo eJlManumiitere , Cum .is , quos nupcr Mamimif- _ luembranae nondum confutae continebuntur. Liber erandi volumine 

fos liberauerant Cacf. B. U 3, 9. Soruos omnes puberes liberai.e- 25 Gell. 14, iS. Liber et volumen Qiiinftil 9 4 circa finem Mul 

runtlb. Nec nos et hberati ab egregiis viris (/.f;v/#,/7.« C«/«;/., ) titudo libronim Sen. Ep. 2. Copia bona li'broi-um Hor Epift 1' 

necliberi fumus Cic. Att. .4, 14. L.berare , .^/^D/,/«f . Cic. pro 18,109. Carminum libri Hor. Epod. 17 4. I iber 'de conte' 

Milon. c. .8 PrimumcertehberaturMilo, non eo confiho profet^us mnenda morte , fccundiis de tolerando dolore Cic dc Diiiin 2 

<(le. Cic Nih.lantiqu.usfuit, qiiam vtteafcelcratorumhomi- <^ 3 Epithcta : Bonus liber melior eft quisque , quomaiorWin' 

num calumni.s liberarcm. Liberatus fum Daue hodie tua opera: 30 Epift. i, 20, 4. Chronici, mV. chronica Infi»nes Fli.i' 

/r. f. P^;/V«/. f;v/.///^ Ter. Andr. 2,2,33.. _ A creditoribus liberare Epift. i, 10. Laborati, Lintei, Longi , Muftcus , vid. hh. il. 

Scnec. de Benef. 2 , 7. A .nortis difcrimine liberare Scribon. 70. Plin. Epift. 3, ;, 10 Dicere folebat P//;;// //;/«»f..////x Niill-tm clVe li 

Ab omni periculo hberare 94. Cum augurato hberaretur capitolium brum tam Malum , vt non aliqua parfe prodeiTet. Nobilcs vndique 

{fubaud.rellgionibusreliquorumdeorum) hw.^, S^^.extr. Libcrallb cocmpti Hor. Carm. 1 , 29 , 13. Subtiles trcs et dilieen'tes Plin 

fro liberaucro Plaut. Moft.i, 3, 66. De domino liberare labolenus 3; Epift. ,", 5, 3. Venofus Perf. Sat. 1, 75. Vid. Venofus in ven a' 

in I. Fullo de aflione. D. de Furtis. Cic. Att. 6, i, (i) Ita multae Verax apcrit praecordia Hor. Serm. i, 4, 89. Colligcre librum 

ciuitates omni acre jlicno hberatae , miiltae valdc leuatac fimt. Cic. vid. C O L L i g O. Comparare libros in aliqiiid Qtiinft.l i prooem! 

Att. .3, 22 Ego hbrarios tuos culpa hbcro. Cic. 7 ( 5 ) Verr. c. 5 Componere librum , Conficere librum, Coniicere in libriim vid 

Remitto tibi hoc totum atque ifta te cura libcro. Ciiftodiiscorpons hh.vv. Cic. Fam. (5, 7 Ego filio dixeram librum tibi legtrct, et 

hberare Cic.in Somn. Scip. 6. Scnbon. Epift. /;>. Animaduertimus, 40 aiifcrret: aut ea conditione daret, fi rccipcres te Correauium , 'hoc 

quosdara hum.les — ac ne adfines qu.dem euis profedionis , medica- cft, fi totum alium faceres. Ibid. /;; fine, Q^iod ad libnmi attinct, 

mento efficaci dato prot.niis velut praefenti numine omni Dolore pcri- quem tibi filius dabit, peto a te, ne exeat : aut ita Corrigas, ne mihi 

culoqiie liberafle aegrum. C.c. de Fiii.t c; Eum, qucm cgoarbitror noceat. Hor. Serm. 2, i, 31 IUe velut fidis arcana fodahbus olim 

vnum vidifle venim, max.m.fque eiToribiis aiiimos homimim libera. Credebat libris. Edere libros de re ahqi.a Qiiinail. 6, 3. Edi- 

vifle. Obhgatam aerano F.dem Suct. Claud.y. Cic. Vcrr. 2, 43 4; dit librum, non eflTe Cjefaris fihum, quem Cleopatra dicat, eic. Suet, 

Vt odio, inuidia, intaraia, turpitudinc totum ordinem liberetis. in lul. c. ;2. Emittere librum de rc aliqua Qtiinciil. 6 proocm. 

Inuidia magna et imieterata hberare Cic. Offic. 2, ;8. Metu ahquem Qiiinclil. i. pr. 7 Diio iara fiib nomine meo libri ferebantur aitis rhe- 

hberare Ter.Andr. 2, 2, 2. Omni molcftia hberare Scribon. loi. toricae — Namque altcrum fcrmone pcr biduum habito, pucri, qui- 

— iiiorbo 16. Obfidionem yrbis Liu. 26, 8 vl)i vid. Groiiou. et bus id praeftabatur, Exccperant. Exit liber t'. *, v. Habemus nos 

add. 36, 25. Cic. Acad. 4, 121 Sic illect deum opere magno liberat, et ;o aiitem in libris, non niodo, etc. Cic. Att. 9, 11. Inchoare libros et 

rae timore. Pcriculo libcrare, vid. periCVLVM. ProniilTa conficere, Incidcrcin libros aliciiius, Infcribere quidquam in libro, 

liberare, fro Abrogare, vcl eorum toUere obngationem, ac facere ne vid. hh. vv. (^^i^iiiicril. 3, ; Sunt (amcn Infcripti nomine Herma- 

ligent Cic. Off. i, 33- . W- Fam. I, 2 Quem ego ipfum qiiumaudio, gorae libri. Hor. Epift. 2, 2, 83 Et ftudiis annos fcptem dedit 

prorfus ciim libero omni fiifpicione ciipiditatis , 1. abfoluo , liberum cjji Infenuitque Libris, et curis. Peruolutarc libros Cic. Att ; 12' 

fiito, vt Culpae liberare. Taedio liberare PIin.26, 13. Tumore ;; Portare fafciaih.m librorum Hor. Epift. i, 13 , la. Cic. de Ora't i' 

liberare Scribon.19. Vagina liberat enfcm Ouid. Met.d, ;;i. Vitio 94 Scripfi etiam illud quodaiu in libello, qui me^imprudente et imiito 

liberare 171. Votohbc-ran, wV. v o T V M. Liberan , fimph- excidit. Voluere libros Claud. de Nupt. Honor. 2;2. Voluendi 

citer, pro Curari, Scribon. 18, 231. /'/. de aere alieno, Vlpian. I. ;; ff. funt libri Cato/iis Cic. de Clar. Orat. 198. Vulgarc libnim Qiiinail 

de Solutionib. et liberat. Qiu fic foluit , vt rec.peret , non hberatur. 1 prooem. ^4 Olferurtiones allqtwt addimus : /» Libros 

Culpae ahquem libcrare Liu. 41, 19. Curae et tutelac liberan Vlpia.i. 60 coUigebantur epiftolae negotiofae : Cic. Verr. 3 , 167 Mifit in Siciiiam 

1. ;o D. de legat. 3. L.berare fidem fuam, Pracjhire promijfum. literas ad Carpinatium , quas ego Syracufis apud Carpiiiatium in htera- 

Cic. pro Flac. 46 c. 20" Ipfe tamen Fufiis abfentibus, et fideni fuam riim allatarmn libris, Romae ii. hterarum mifiarura ( libris ) apud 

hberat. Flumcn, Fretiim hberare /;</ /;w/Vfrf.- •!;/"//. Frontin. Strat. magiftnim Tullium familiarem tuum iniieni. MUutum libri forte 

1, 4, 13. I, ;, 3- 4, 7j iS- Hygin. Fab. 257. vid. Viri dcfli ad fvon. iffa prima exempla authentica habebant ; minarum , exemfla defcripta 

tin. Salmaf. a.l Solin. f. p. ed. nou. Scbejferus 4//Hygin. legmdum futat 6$ ante quam mitterentur. Sic Ciceronis efiftolae ad diuerfos isi cUJfes re. 

librato : male. dafiat .- ad Atticum fro temforis ratione 'diffojitae. Libcr pro Epiflola 

LIBERATVS, a, um. Plin, 22, 4 Liberatis obfidione, abomi- fonitur a Nepote 6, 4, 2 Librum graucm multis verbis confcripfit, eic. 

iiandoque exilio totis caftris. Dominatu regio liberata refpublica Librorum numine interdum KitT l^oxiiv Sibyllines intcUigeOant Liu. 3 

Cic. Tufc. 4, I. Pocna bis libcratus Giirt. 9, 7, 11. In ludiciis 10. it. 21, 61. ' ' 

liberatus Nepos 19, 2, 3. Liberata ponebant pro Effata , id eft , lo- 70 LlBELLVS,i. m. Dimin. [ ^,Sf.lov , ysa^iiiTnv , Sif.Tti , ni/rTii'} 

cuta. Feftus. ^ _ J<on modo liber faruus eji , fed vnumqiiodque fanium fcriftiim , etiamji 

LI BER.a:tOR , oris. m. [pi/Vx?] Qul aliquem liberat. Cic. ad vnlus folii , FabcUae, faginaeucfi , et paticoi-um adeo ve/fuiim , vt C\c. 

Krut. 1(5 Non dicam pro liberatoribus arbis terrarum. Cic.Att. 14, pro Arch. 2; c. 10 Cum ei malus Poijta de populo libclhmi fubie- 

12 Qi^iid cenfes, quum Romam puer venerit, vbi noftri liberatores ciffet, quod epigramma in cum feciffet tantummodo altcrnis verfibii» 

tuti effe non portiint? Orbis terrarum liberatores Curf. 3, 10, ;. 7; longiufculis. ///? Statius Silii. i pracf. h\hc\\os vocat finrrula! eclogas 

Patriae liberatorcs Ncpos 10, lo, 2. Vrbis libcrator Liu. i, 60. eius libri. Et Aufoiiius quartiim hodie Idylhuin/;/»;» libcllum /;; prae- 

LIBER AT 10, onis. f. Cic. (^, Frat. I, 1, 2 Pofiimt in paaioni- mi^ffk Ep\{io\a affeUat. Sic Ck. ad ?\a\tc. Att. i6, 16 Atticus libeihini 

bus faciendis non lcgem fpedlare Cenforiam, fed potiuscoinmoditate.n compofuit: eum mihidedit, vt darem Caefari ; cram aiitem ccena- 

conficicndi ncgotii , ct liberationem molcftiae. Ciilpae liberatio turus apud eum illo dic : qimm libellum Caefari dcdi, probauit cau- 

Cic. pro Ligar. i. Malorum liberatio (.Jiiii.ail. ;, 10. Paullus 80 fam : fcripfit Attico aequa eum poftularc. Argiitiis , vid. h.v.fui 

1.47 de V. S. Liberationis verbum eandem vim habet, quani folutio- ARGVO. Aureolus, vid.fubAVRVM. Dotlus Martial. 10, 

nis. Idem I. ;4 de Solutionibus etlihcrationibus, Solutionis verbum 19. Famofus, t/V/. Famofiis, /»FAMA. LepidusnuiiusCatulI. i, i. 

pertinet ad omnein liberationem quoquo modo fadtam , magisque ad Macer, wV. macer. Obfignatus Plaut. Pfeud. 2, 4, i6. Ru- 

fubftantiam obligationis refcrtur , qiiam ad numoriim folutionen]. fticuhis non nimis Martial. 10, 19. Sacri luiien. 13, ly. Seucrus 

Et ipfiim lemma ac titulus huius cafitis PandeHarum de Solutionibus et 8J parum Martial. 10, 19. Supphccs Martial. 8, 31- Triftes Pro- 

]ibcr.itionibus iUud ex fartc indicat. pert. 1, 9, 13. Ciirare libellos recognofccndos, emendandofque Plin. 

l/bER, bri. m. [ipAoiiJsJ Pars corticis intcrior , quae ligno ad. Epift. 4, 26. Dedicare libellos , vid. DEDICO. Deiiccre libel- 

haeret. Caprifici liber Scribon. 1014. Salicis libri 2;2. Cohiinel. los isfolebat, qui creditoribus fe obligare faratus erat, vel fuluere fara- 

;, 10 Ita librumarboris inolefcere finito. Virg. Ecl. 10, 67 Nec ii hat , vel denique cum, cuius bona profcribcbamm; defendere volebat. Li- 

quum moriens alta liber aret in vlino. Idem Georg. 2, 77 Huc 90 bellus enim eji fivgramma f. tabula, qua frofcribuntur buna. Cic. fro 

alicna cx arbore germcn Includunt, vdoque docent inolefcere libro. (Jiiint. 6i c. 19 Libellos Sex. Alpheniis procurator P. Qiiintii fami- 

Conf. Colum. 4, 29. Plin. 13, 11. ^ 2 Libcr, [|3(foo!, liaris et propinquus Sex. Naciiii deiicit. Add. 27 c. 6. et ;o c. i;. 

Tto^ot, Aoy»?,, tsoilx^K;] In quo fcribimus , quia ante vfumchartae, de Seneca, /J^e Benef. 4, 12. £/ fufpenfis am.ici bonis libellum deiicio, cre- 

libris et corticibus ariirum yolumina compaginabantur. Vid. Seru. in ditoribus eius me obligaturus. Darelibcllos de re aliqua (Jiiinclil. 1, 

Virg. Aen. 11, ;;4. Aliter tamcn fcntit Salmajius, qiii ex Graeco 9; 7. Plin. Epift.1,2 Libelli, q.ios emifiirius, dicuntur in raanibus effe. 

pi^Mi dcducit, pro quo Aeoles ^i^Mf, ^^l^a^^ vel y}^i^,g iixcrint. Vid. Libello ipfe Fatet.ir Scribon. 97. Innotcicere libcllis alicuius Ouid. 

eum de Modi/ vfurai-uni c. 10 _p. 406. Sumittir aiitcm non mtdo pro Amor. 3, 12, 7. Profcrre libcllos Tacit. Ann. 2, 30. pr. Add. Liu. 

foliis et pagiais, in qtiibiis fcribitur, fed pro iffa fcriptura, argumento, 29, 19. extr. vhi inter Scifionis crimina Libellis palaeftraeqiie operam 

v:'rbis e( cogitationibus etc. Cic. Att. 9, n Demetrii librum de con- dare. Scriptus ad Caefarem libellus Scribon. 97. i. infcriplus. Id. 

cordia tibi remifi. Cic. Att. 4, 13. w;-. De libris oratoriis faaum 100 £/>/7?. /«. Libcllorum neceflarius admodum numerus nos Sequitur. 

eft a iiie diligemer, diii multumquc in manibus fiierunt, defcribas Libellus, diciiur quam vulgus Supplicatiunem appeUrit. Siieton. Aug. 

licer. Plin. Epift. i, 20, 8 Poftea rccifa, ac purgata, invm.m libru.n, c, ;3 Promifcuis falutationibus admittebat et plebcm , tanta comitate 

grandem quidem, vnum tamen coartaflc, de quibusdam Cicerenis oratio. adeuntium defidcria excipiens, vt quendam ioco corripucrit , quod fiK 

nibus f. aflionibus maioribus. Cic. Att. i;, 27 Librmn tibi celeriter fibi iibellun. porrigere dubitaret, quafi clephanto ftipcm. Poftula- 

mittara de gloria. . De Gloria dm libros vno volumine fcrifijit Cicero. los tionuia Ubelli Phn. Ep, lo, %v. Sienare libeUo!, vei fubnotare Suet. 

^ ' K a « Aug. 79 L I B L I B 80 

• A Plin Epift I 10 Martial. 8, 31 Idem fupplicibns va»at LiBRfcER, ?ra , eruni. Qui libi-ts foytat. Paullin. Nolanus 

i'"k iilf "^' A lihcllis j;A' niaaiftri, qui ptindpi !n hoc negotii^fuhferui- Epift. 25,(9)4 Poftulafti per eundem librigenim , etc. 

, ^;»,.A! /W*Lf /^.r »; w/ri/. ^ Suet. in Domtt. c. I4 Epa- L i b E T , /. I, v B E T C quod a.nf. ) l.buit ,../ hb.tum eft. Imperf. 

phroditumalibellis capitali poena condemnauit. Lampridius in Alex- [ij#<r««] Ucm quocl Placcf a Labendo, y, Varro inquit de L. L. ?, 

r", """ „ „ :!,;._:/u„,:, r,,i,n-r;r,f;nni et lcftioni epiftolaruni J 6 quod vt lubrica mens prolabitur. haxis, vt libeat quod eftnecefie 

cui multum 
Hoc loco femper de^dit operam , ita vt ab epiftolis , a libellis , et a rnemoria fem- Aufon 7 Sapp. in Periandro. Minimum decet libere , 

rrft t yi^^ Grut Infcr p 587 9- f' 10- fW f/ww a Libcllis Iicct Sen. Troad. v. 336. Defuieere hbet Scribon. 142. noc lotu 

^nLfnr ;/7n '■, Triphonius in I.' Refcriptum. D. de diftraftione pi- libet Intcrponere Nep. 16, 3 , i- Non libct mihi deplorare vitam , 

enor.nT. Refcriptum eft ab imperatore libcllns agente Papiniano /. q.iod muiti fecer.mt Cic. de Seneft. 84.. Et Att 2 ig De Rep.^. non 
TbeuT:pufh,platoye,n pyaefe^o. Bu^aeus. Libelli fpec,a„m cljceba» 10 hbet plura fcr.bere l„fa,ure hbet t.\>l Virg. Lcl. 3 , 36. . Oc de 

r-!i)ta auibus accufationes conjignatae eyant, xnd.Celu,,,. <?</ Apul. Nat. Deor. I, 82 Vt inih. quidem adnurari libcret , in homine elTe Ro- 

Aool w- "u 252. Libelli coniurationem nimciantes dati neque lefti mano, «r. Cic. Att. 14, 21 Cui facile perfuafi, mihi id, quod roga- 

V II 2 ' -7 2* Libellus, pro Conimentayio , quatn Me„ioyia,n vulgo ret, ne licere quidcm , non uiodo non libere. Libet, piyfonalitey Ouinftil II 8 Peflimae vero confiietudinis eft libellis elTe pojitum : Cic. de Fin. 2 Aut quod eflet natura appetendum , aut quod 
contentum quos componit a.it litigator, qui confugit ad patronum, aut l,- prodelTct , aut quod iuuaret , aut quod liberet, Sueton. in I.il. Ca^. 
are"ge"crcad..ocator.im. ^^^. Cic. Phihp. ., 16. Glad.atorum c.20 Caetera .tem quae cuique l.bu.nent. ^%^ ^'f- 

lihplli fic Phil 2 o"? C q8. in quibusdies muneyis, iteniquc noniina et Lib.tum eft /»0 l.bet : Qtiae faccre meo animo Iibitum eft Ter. Andr. 
tayiaMiatoyum Mfe vUientuy. Illuftyat Lipftus Saturn. 2, 18. S.iet. i, 5, 28. Add. Id. Phorni. 5, 7, 77. Si libitum fuerit Id. Andr. i , 
in Tul Caef c ,"6 Epiftolae quoqlie eius ad Senatum extant, quas pn- 3,8. M.hi I.bitum eft Plaiit. Ciirc. ,-, 2, 28. Vt libitum eft Id. 
mum videtiir ad paginas et formam memorialis libelli conuertiire, cum io Bacch 5, i, 9- Ter. Adel. 5, i, 4 Prodeambulare h.ic libitum eft. 
antea C O .s s et diices non nifi transuerfa charta fcriptos mittercnt : Cic. de Orat. 2, 348 De quo geiiere hb.t.im cft m.h. paullo plura quam 
Oblon^i itit,',y videntuy fuilfe libelli memoriales. Libellus , q^,u.,n oftendcren. dicere. ^ 3 ^ l,b,-ay„s permutantuy hbet tt 

citatitncm vocant. Pla.it. Curc. i, 3, 6 Vbi tii es, qui me libello Vcne- licet : v,d. Dyackenb. ad S.l. i;, 188. 

riocitafti? ecceme: fifto: adescontra. Libelli , F<> i/VmV , w/ Ll B E NS, f L v B E N s quod conf. ^^n^ [f/«"0 ^"1^»^* 

ttiam edilis Cic Fam n 11 Nec de PJanco quidem fpeni adhuc abie- 2; fac,l,s. Cic. Fam. 13, 6$ Conlecutus es, vt hbent.lTimis Graec.s nutii 
cit vt ex libellis" eius animaduerti. Cic. Verr. 2, .83 Recita niihi quod velis confequare. C.c. pro Cl.icnt. (5 c. 2 Eamq.ie animis veftris 
quaefo hunc primun. libellum, deinde illum alterum libellum Ca.n.le... aut I.bent.bus aut aequis rem.ttat.s. L.u 29, 8 Vt mod.cas iniur.ae 
Reftici't ad Libellos ab L. Ca.n.leio miflbs fociis ex portu Syraculis, m non aequo modo an.mo pat., fcd propne Iibent. vidcri poflcnt, Al. 
q«ibus erat ratio fcripta menfium complurimn rerum exportataruu. lube.iti. An.mis hbe.uiflimis aliqucm recipcre Caef B.C i, i,-. Cic. 
iftius nomine fine portorio. Sed etimn Libellus, Epijlola eji ajfeyto- 30 pro Lege Agr. i, 48 Qiiaro ego dign.tate.n etfi libente illo, tamen ab- 
ria, quam vuho Ceytificationem vocamus , vt quas tributoyum et vefii- fente illo per vos co..fecutus fum. Cic. Att.io, 4 !m vera funt, igno- 
gaiiun, immunesad puhlicanos deflinaye folent , ne pyo veelura res fuas ad- fces; fi falfa , me hbente er.p.es ,nih. hunc errorem. Cic. Att. 4, z 
vehentes impoytamefue inhiheant: Paullus in 1. Si pubhcam.s. De pu- Illmu port.cum redcmtores ftatim fiint demolit. hbent.ffim.s omn.bus 
blicanis, Significet id libello manu fiia ft.bfcripto, eumque ad publica- L.beiis, pro L.benter auflore Donato. Ter. Andr 2, i, 39 Fugm 
m.m.aiittat Budaeus. Libellum ;>« Tabeyna lihya,-ia pcfu,t Catu II. 35 h.nc ? E. ego vero ac lube.is. M0r.0rl.ben9 Ou.d. Met .4 72>- 
,-5,3 Te campoquaefiuimus mi.iore Teincirco, te in omn.bus h- Ll B t .v T 1 A, ae. t. l^hnc^ia^] _ l-o^uptr.s^g.-ut,,,. Gcll. 15, a 

bellis Vid ibi Scalit; et //. Voj: it. Vojf. pater Inji. 0,-at. 4 p. I5i. Cu. hbentiae grat.aeqi.e omnes conu.u.oruni incognitae fint. /. Com. 
^ 2 'videturqu}husda',„Uhenus, Genus ,„enfuyae apudCston. K. R. ^i flacentiae , voluptates qunji libidines .juaeda,,, decemes. 
Parietes villae fi locet in pcdes centt.m , id eft , pedes denos quoquo- L i B E N T E R Ad... [ <i»-Miv«« , ^Uwi ] Aeqtio an„no. Cic. deLeg.b. 

verfum,habeatlibelluminpedesqu.nos,etpcrticamvnampedu.nin.Cix. 40 2, i lllo loco libentini.ne foleo vti. Dare hbent.flime Cic. Verr. 4 
Sed locus eH corruptijfnius. Aliis videtur Libellus , res culinae Apic. 7, i. c. 27. Aud.re quem libcntifllme Sen. Ep. 30. Studiofe hbenterque 
Lifter vero lc. lumbelli. Audire Cic. Diu. mVerr. c. 12 Non hbenter Erat ante oculos ciuiuni 

LIBELLVLVS ini Dimin. Mart. Capell. 3 p. 71 Qi.a.it.iia fuor..m Nep. 12, 3, 2. Cic. Att. 2,1 Qi.anquam illa t..a (legienim 
folo inditum libellulo. " „. ''^'""^'",1 horridula mihi atque incon.ta vifa fi.nt^ Ter E..n. 5, 9, 

LiBELI ATiCVS Ouis efpt in veteri Ecclefia, vt Intelligatur, 4544 fct Iibenter viu.s , eteium bene Iibenter viCtitas. Vb, Donatus ; 
fatis erit pufuifte vnum lecuinCytirhm Epift. 5; qiii totatn re,n coutinet , Libenter viuis, ;'. Bonoruin ciboruin edax es. Cato c. i;6 Si voles in 
Ci.m ergo intfr ipfos, qui facrificant iidolis , quos turificatos dicebant) conuiuio .nultum bibere, coenareque hbenter, ante coenam efto cril- 
multa fit diuerfitas: quae inclementia eft, et quam aceiba durit.a, dam q..antum voles ex aceto. De BraJJica hnputuy. Conf Enn. ap. 
libellaticos cum iis qiii facrificarint , iungere ? Qiiando is , cui libel- Gell. 12, 4. Qiii dorm.unt hbenter , fine lucro et cum u.alo quiefcunt 
lus acceptus eft dicat: Ego prius legcram, et Epifiopo traftante co- 50 Plaut. Rud. 4, 2, 18. Caufam puto cur hi.c libentius venias Cic. de 
Bnoueram non facrificandum idolis, nec fi.milacra fenium deiadorare Legg. 2, c.2. Compay. Hor. Epift. 2, i, 262 Difcit enim citius, nie- 
debere- et idcirco ne hoc faccrem, auod non licebat, (cum occaf.o m.nitq.ie l.benti..s iUud Qiiod quis deridet, quam quod probat, et 
libelli fuiflet oblata, quem necipfum accipcrem, .lifioftenfafuiflet veneratur. . ^ ,.,.,.. ,^ ^ „. j„ 

occafio^ ad.na2iftratum vel veni, velaUoeimtemandam: Chrift.a- L i B EN Ti NA , ae. f. DeaUbid.ms , Vettus. Augi.ftin.de Ciu, 

m.m me efle facrificare niihi non licere, ad aras diaboli me venire j- Dei 4, 8 L.bentmae nomen a I.bidine. Conf. Varr. de L. L. 5, <S. 
x^,,ns,o^^ {,'hetoricatuyCy,},:mn\%: nenmijiud fc,:pfit totidemveybis, Arnob. p. 132. _ 

fed hoc potuit debuit , co^ita,e ) dare me ob hoc praemium , ne quod ^ libitvm,/. LVBiTVM,i. n. £/LIBITVS/lvbitvs, 
non licet faciam. Nunc tamen etiam ifte , qui libello maculatus eft , us. m. i^/c i-a/fo ^/ry/Hr pro lub.tu, ad l.bitum. Vsqi.e ad libita 
pofteaquam .lobis admoncntibus didicit , nec hoc fe facere debu.fie Pallant.s prouoh.ta Tac. Ann. 14, 2 4- Add. ib. 6, .. e.^ty. ct .2,6,3. 
flet auditis nobis et lamentatur etc. Bft igitiiy Libellaticus , cu. 60 Qiu fac.unt I.b.ta libi rcrtull. de idolol. c.4. huc etiam a nonnuUis ye. 
libellus acceptus eft, '*. e. qui lihellum a jna/iflratu accepit fua pecunla feruntur alia loca, quae tmnen ,„elius i„,ferfonaliter accifi videntur : 
redemtum,q,,oteJ}aret,iy,Moq,Mem,viag$,at,,s, ipf,i,niacy,l,c>,py W. LlBET. r " • V r . o , 

,-. Chyijhm illo yitu ahnezajjc,vt tutusft rleinde a quaef,toru,„ ahoyu,,, ,n,u,„s. L 1 B I D O , f L V B I D O , quod conf ..,.s. f [ «,9</m(« , A^v«, ] 

L I B E L L E N S I S 'is. m. Qui libeUis pyateji aut fufcipiendis aut re. Eft ( ain^/oye Do.iato ad Hec. 2, 1, 3 ) quaehbet Voluntas temere fufcepta. 
citandis I -a. Cod'de Appcll. '^5 Inteftini libido Scribon. 142. Incitata libidine, ipfius morbi 112. 

n B E L L a"k i s e. Sido.i. Eoift. 9, 11 Opus libellarc conficere. /. Defiderium. Add. quaeRhedius collegit i» Lex. Saibon. Cic. Tufc. 

IIBEIIARIVM i n Cijid vel cipfi, in qua ccnditi feruantur 4,12 Voluntas eft,quae quid c.mi rationedefiderat : quae autem ratione 
libiUi Cic pro Milo'n 33 c u Exhibe l.be'llarium illud. Sic Pareus ad.ierfa incitata eft vehementius, ea libido eft, vel cupiditas eft>e- 
Lex 'Crit h 'v. Alii legunt Lib,-arium. nata , quae in omn.bus ftuUis inueniti.r. Plai.t. Epid. 1 , i , 87 Ne- 

LIBELIIO 6-iis m Min-itus paruorum lihyoriiminftitoy, y«; « 70 qua.n honio es Epidice, cui libido eft male loqui. Audafter, fi li- 
Librariolus dici'po'nit." " Stat. Silu. 4,9,2« Capfae miferi libellio- bido eft perdere Plaut. Perf. 2, 2 6. Magis libido eft obfeniare 
nis mentionem facit , de qua cutus fit llhcr. Glofl'. Vet. Libellio, h- quid agat : c. re. operam dabo Plaut. Tr.n. 4, 2, 23. Ter. Heaut. 
brarius, p,pA,o»«;A,t , /3,(3^,^^«?"?. &/ Onomaft. Gr. Lat. Vi.lcanii, 2, ., 4 Ex fua hbidine .i,oderant..r , quae m.nc eft, non qi.ae olim 
Libelliones T-f«f//«T««. Varro ap. Non. 2, 499 Tu.ii ad nief..enint, fu.t. «5 2 Specal, tamen et velut pnfna fignificatione ad ve- 

quod libell.onem efle fcieba.it. Quo loco videtuy fignijicaye lihyorum 75 neyeas voluptatcs emumque cupiditatem peytinet. Qimm fint multarura 
amatoyem et heluonem vocaiul» ivmaqi-siy.H et ioci caufa ad con. rerum hbidincs, tamcn quum hbido d.c.tur, neque cui.is rei libido 
tenitmn detorto. ' fitadditvir, non feie folet alia occurrere, nifi illa, qua obfcoenae partcs 

LIBRARIVS, i. m. [ (3,f A,ovea?o« ] Qui libi-os tyansfcyihit. Cic. corporisexcitanttir Auguftin. de C. D. 14, .6. Cic. de Prouinc. Conf. g 
pro Lcge Agr. 14' Aliquando tandcm me dcfignato lex in publiai.n Latea.it libidines eius illae tenebricofae, qi.as fronte et fiipercilio, 
proponitur: concurnmt iuflu raeo plures vno tempore libraiii, defcri- So non pudore et tcmpeiantia contcgebat. Inuafit Iibido plerofque, vid. 
ptam legem ad me afferunt Add. Id. Fam. ,6, ;.. et Att. 6 , 6. Men- inv.xdo. Vbi hbido dominatur, innocentiae leue praefidiiim eft Cic. 
dofus librarius , wV/. menDA. Sciinia librarionmi Catul.14,17. inOrat. c.^,. Foedus ac maculofi.s auaritia ct libidine Tacit. Hift. 
Liu. 38 5? In L. Scipione maliro equidcni librarii menduni, quam 1,7. Minifter libidinum, tvV/. M i Nl s T R O. Adulandi Tac. . . . 

mendacium fcriptoris cfle in fiimma auri atquc argenti. Cic. Agrar. Aflentandi Tac Damno/a libido Hon Epift. 2, ., .07. Dira 

2, 13 c. 5 I.cx in publicu.n proponitur. Concurnint iufli. .nco plu- 8> Lucret, 4, 70S. et Pcrf 3, 36. Epularum Tac. . . . Feminca Quid. 
res V.10 tempore librarii: defcriptan. Icgem ad me atterunt. de ArtcAin. 1, 34.. Furiofa Ouid. de Arte Am.i, 281. Importii- 

I. IBRARIOLVS i. m. Diniin. [/3iE'Aior(>a(Pu«i*',>»] Pyo Seyuulo ninimae libidincs , vid. IMTORTVNVS. Inextinftae libidinis 
a n,anu. Cic. Att. 4', 4 Etiain vcllem mihi mittas dc tuis librariolis homo Ouid. Faft. i, 4.3. Intolera.ida , wV. 1 N TO LER A N D v s. 
duos aliquos, quibus Tyrannio vtatur glutinatoribus. kt deLcgib. 1, Mala Liu. .,57- ""• Mafculae libidinis femina Hor. Epod. 5, 4.. 
7 c 2 Ciiius loquacitas habct aliquid argutiannn , nec id tamen ex illa 90 Potens Senec. Ofta... 7. Saeua habendi Lucan. ad Pifon. 208. 
erudita Graccon.m copia , fcd ex librariolis Lalinis. Sanguinis Tac. . . . Tctra Hor. Scrm. ., 2, 33. Vetita Ou.d.Met.9, 

LiERARivs, a, .ini. Adi. [^(.««piKoc] (Quod adlihrospertinet. 576. Vitiofa Hor. Epift. 1, i, 85- Vlcifcendi Cic. Tiifc. 4, . . 
Plin. 3?, 6 Oni.ic autem atramcntum fole perricitur, librariumgummi, i. ira. Gerere res libidine, non rationc Cic. pro Qiiint. 14 c. 4. 
teftorium glutiiio admifto. Scriptor librarius Hor. de Ane Poet. ^3 Fi-f/^orBw /(."»«/«<•: Amittcrc libidinem, v/V. amitto. Capit ali- 
354. Cic. Philipp. 2, 21 c. 9 Nifi fe fub fcalas tabcrnae librariae 95 quemlibidoLiu. 1, 57.<f.v/>-. Commeantlibidines, Conftringilibidinibus, 
conieciflet. Contcgcre libidines. Dedere fc libidinibus, wV/.^."//. Plerasqiic res 

LIBRARIV.M, i. n. Cijla, inqua feruantur librl. Cic. in Orat. fortuna Ex lubidine fiiaagitat Salliift. de ord. rep. orat. 2, ^)-. Exfti- 
pro Milon. 33 C.12 Exhibe quaefo, Sex. Clodi, exhibclihranuniillud niiilat innata libido hunc Ouid. Mct. 6, 4^- Faccre delicias ct libi- 
Iegu.n veftrarum.quodteaiiintcripuilTeedomo. ^//J/fffBw/ Libellarium. dines in vno Catul. ^;, 2j. Inuafit I.bido plerosq.ie. Obfiftere 

LlBRARlA,ae. f. [(3,(;AioSd'ki)] Locus, in quo reponuntur lihri.lOO\\h\A'm\. Occlufa libido contumeliis , v,d.jj.vv. Qiiafi Pcr lu- 
Craece Blbliotheca. Gcll. 5,4 Apiid Sigillaria forte in libraria ego bidinem dari Sall. de oi-d. rep. orat. ,. fr. Regnat cbrictas gemi- 
ct luliusPauIIus Poiita, virmcmoria noftra doftiflimus, confederamus. nata libidine O.iid. Mct. 12, 226. Ruinpcre afliduis libidinibus 

LIBRARIVS, « Z,/V«, r/V/.LlBRA. nie.iibra Propert. 2, 16, .4. ^4 Uhi&o , Voluntas boimnis 

LIBRICOLA, ae. .11. Sarisb. in Carm. Nuramipefae cum libri- incerti ac leuis. Id l.bido eft femel Plaut. Epid. 2,1, 56. For. 
«olis nequeimt finiiil efl"e. '°5 talle aliquando iniquior praeter eiiis hbidineiu Ter. Heaut. 1,2, 27. 

vi/(. 82 81 L I B L I B 

v!.!.p,d-enl>. aJ Sil. ii, ',is. Tcr. Phoiin. 4 , 5, 4 At inatiii-a, diim 1. 1 B a N S, antis. Virg. Georg. j, ^io Tc libans I t-mp,- vm-it e,r 

libiao cadem hacc manet. nonat. Ad iioltrum arbitnnm, libidi- Carchdia libans Id. Acn. 5 77. * <• "wns,l.tnaco,vo(.at,f/f. 

nemque adiierfarionim minas cludanuis Cic. Vcrr. 0, 10. .V/V dc Fin.:. I. 1 1! .V T V S , a, um. Partic r""c5«?l Oiiall hfyn 1 /' 

Nam et ipfa declinatio ad libidinem fingitur. Libido, in bouamfay. cerft:.,. Cic. dc Diiiin. 2, 26 c. '11 Natiiralc (^ius di'ui,ni'ioniTc(ll- 
lan^cafla. Sallull. inCatil.7,4 Magisqiic in decons arini.s ct mi- J dicebas) quod animus arriperct, aiit exciperet ,' cxtriiifcciis' ev diuiiii. 
litaribus cqu.s , qua.n iii lcortis c: comiiuiis libid.ncin habcbant. U. tatc, vi.dc omnes animos haiifto», aut acccptos, aut libatos habcrcmus. 
rl /^f- °^ '^P"''- o'-^"""''^»^ hnem orationis, Qiiod h tibi bona Kc/r:'r,t ad D.u. 1, „„ c. 49 A natura dcorum libatos animos habcmi.s. 
I.b.do fiicrit patnac, et parcnt.bus g.atificand. <•/.-. Cib. I.bat. o.c alicuiu,, ;. P,acgulht!. Ouid. A.nor. ., 4, 34- Potio 

L . B I D I N E %- S, a, iim. p,o hi,,_,l,n.f,,s. Cathol. hbata gi.llu, ,. G„Jh, c.plorata. 'racit. Ann. .,, 16. Uii. „, =9 In, ° 

'•'-f' n '-^"Aw- • "' ""'■ r n ^''"'^'''' ^««.^«"V 4(P?»«'^<«- «° ?'-o bcllo minq..am antca libatis viribm Italiam agg.-edicnda.n cenfcnt 
^,»; ] ^» ,« /.■^,./,«m prope»fus ejt. Capcr Hor. Epod. ,0, =3. , atrr,,u„t,s. Liicrct. ;, 2,4 Nil ib. libatun. ^7.0.0 coi porc cernas. 

Uapes , /. Cxw/w « c.vyK/yi/af Columel. Practat. 10. hloqucntia A/ 716 Part.bus am.lf.s qiioniam libata .cccllit SV//7V1 ///,/'l'il)ull 

Qiiinail 5, iJ. Sementiae Cic pro Domo ,. j. fii'''^'; ^^''f^^^ '''.'7 Et qiiodc...,q,.c .n.hi po.m.m nouus cdncai a.mus', Libatu.n 
ai,usi/ue /eriintm: .V/f .11 Pifon. c. 36 I.ib.d.nofiflimae rcori.tn l.bera- agr.colae pon.tiir ante deo. 

tioncs. Voluptas libidinofa Cic. de Fin. 1,5? c. .8. Libidinofus, i," I. 1 B y\ M r N , inis. n. [jTevJ^] LIBAMENTVM i n ct LI 
P,,nus ad l\„e,c,n, Jh,c appetentljl„„us l eneris. Cic. de Senea. 29 c. 9 B A T I O, Onis. f. p,o eodem f,i,„untur : r,gn!fie„n,q„c Oiiidauid 'in (acris 
Libidinofa cten.m ct intcmperans adolefcent.a, efloetum co.-pus tra- lihatur. ^ Libcro /)///;«■ , qtii primus idui tibarit deriZat ludtm Ouid 
dit feneai.ti. Plin. 11 , 39 Libidinofiores hominum quoque hirtos Faft. 3,735 Nominc ab aucloris d.icunt liba.nina'non.cn • aui cumaddit 
coIlii;ens. L.bid.nofior Anacrcon an ebr.o/ior v.xer.t Scn.Ep.ft.g8. Libaquc, quod facris pars datur indc focis veriorem origlnem itiCe fateri 
Nihil fcitote efib lu.-airiofius, nihil libid.nofius (^illo homine) Cic. in 20 r,VW. Cic.deLegib.2, 29 c. .2 Qiiod tciupus facrificiorum I Wnta 
Pil. c. 27. Lib.di,.olimma M..l.cr C.c. Vcrr. 5 c. 3;. feruentur, foetufq..e pccorum. Cumulat pingui libaminc lla.nmam 

LIBIDINOSF. Ad... [ix»Aaw] Appetenter. Salluft. Cat.I. Valc.-. Argon. ., 204. Ferre liba..,enta ad aras Stat S.lu - , ,67 
5!, 30 Poft vbi paullat.m l.cent.a creu.t, luxta bonos ct ...alos l.b.di- Imponit libamina p.ima ignibus facris Vire. Aen 6 '"if, ' MetabT 
i.ofc intcrficere. Cic. D.u.nat. ... Verr. i, 3« c. 12 Vt quae ille I.- Ouid. Her. 2, .30 Pbaclia ad llippolytum T.. i.oua fcruatae carpcs li" 
bidinofe, qu.ie nefarie, quae crudelitcr fecerit. Libidinofe et cru- Zi bMnma famae primus dcrufla&is pudicitiam adil/uc feruaiam ati/ue im,ni 
dcliter Liu. 3, 36. Comparat. Libidinofius faeuire Tertull. de r.ues. Famae libamina Oiiid. Epift. 4 27 ' 

Mo..oga.n. .6. .. ., ,,,.,.,.,. ^ , , L 1 B A Tl O, onis. f. [Kei^^-\ Sacrijlcatio, vel ea de^uflalio, quat 

LIBIDINOR, ari. [ ««oAaT,./,-», ] L,bnh,,ofe fe ge,-ere. Sueton. „i facr,fieiis Dls o^erri xndehalur. Nam q„i de hoftia aul quocunau, 
m Neron. c. jg adf.nem, Olim et.am quoties lea.ca cum .natre vehe- cibi aut potus genere aliquid feparalum In igwAi miiiit ille hoc a- 
rctur, libidinatuni incefte, ac maculis \'eftis proditum affirmant. Conf. ^o gcrevidetiir,vt primilias et ?•«/?//;/) quendatn fuonm, bononim))h imperiiai 
Mtrtial. 7, 66. Abeunt libidinatum ad filias Moab Tertull. adu. Cic. de Arufp Rcfp. 2. c.'^ Te appcllo Lentule tui /"acerdotii funt 
Gnoft. c. j. ,.,.,.. , L- . , tcnfae, curricula, praeccntio, Iiidi, libationcs, 'cpulaeqiic ludorum 

L I B I D I N I T ."^ s, atis. f. Libi.lo. Libidinitate lab.tiir Laber. publicon.m. Ap.il, de .n.indo p. 74. El.nenh. Diis facrificatu.-, Geniis 
«/. Xo.i. 8 , 6,. ininifti-3tu.-, Obiis (,:/. obitis) libatioprofu.iditur. yi//,/. LipVius Po- 

L I B 13 T H R V S , I. m. [ A/^H5fov ] Videttir ejjc Motis Macedontae 35 liorc. 5,10. 
babcns ad radicem Pimpleafn fontem. Vnde Mufae dictintiir Libcthrides. L 1 B A T O R , oris. in. Apud Aug.iftimim. 

Strabo fcribil Libcthrum ejfe locum Thraciae, ex quo mmiulli, qui Bocotiae L' r B A T O R l v M, i. n. Crater, quo funditiir libamen infaa-is 3 Efdr. 

parietn migraffent , vbiParnaffiis, eodem nomine Libethnmi dicarunt. apud 2, .3. <7 i Maccab. 1, 23. 

Plin. 4, 9 /,;•. f/i' Libethra , n. plur. Eliam MqU :, 3, 2,- Hic {inThef. 'LfBVM, i. n.' [J/x/rSs] Genus dulciarii cibi ex fane, etmelle, et 

falitt) facro ne.iiorenobiliaTe.npe : hic Libethra, carmimira fontes. ^.ocA-o .• fc diflu.n, quod lilhtndi cauft fiat. Virg. Aen.7, 109 Et adorea 

L 1 B ETHRf DES, um. f. pl. Mufac, nymphae. Virg. Eel.7, 2. liba per herba.i. Subiiciunt epulis. Vel a verbo Graeco K^l^ti : vel a 

N.vmphae, nofter amor, Libcthrides. Libero pairc. Ouid. Faft. 3, 73? Liba deo fi.int, fuccis quia d..lcibus 

LiBiDiNOSVS, LiBiDO, K/V.LIBET. idein Gaudet, et a Kaccho niclla repcrta ferunt. Cato c.7s Libum 

L I B I T f N A, ac. f. Dea ejl^ quam alii Proferplnam, nHi Venerem fic facito : Cafeum bene diftere in raortario; vbi bene triiieris, fari- 

dicunl : in cui:is tcmplo vendebantur et locabantur ea, quae ad fepultiiram 45 nae ii!i?neac libram : aut fi voles tc.ierius clle, fclibrain fi.nila^inis 

periinent, vt docet Phttarcbus in Problematis 23. Add. Scholiaft. Ined. folum coilem indito, perinifcetoque cu.ii cafco bene, ouuin vnu.ii ad- 

Iiiuenal. .2, .22. Peftilentia vnius auftu.nni qua triginta funerura dito, ct vna pern.ifceto bene. Inde pane.n facito, folia fubdito, in fo- 

millia in rationem Libitinae venen.nt Sueton. Ner. c. 29. Liu.40, co calido fub terta ca coquito leniter. Annua Ouid. Faft. 1 , 670 

19 py. In vrbe tanta fuit peftilentia, vt tu.ic vix Libitina fufticeret. Calenti libo infi^fa mella Id. ibid. 3, 761. Grandia facei-e Id. ibid. 

Ad fuppeiUtanda fcilicel ftinerihus nccejjaria. Vel,Ope,ae libitinarioniin, ^O ^^ -,-(.. Riillica Id. ibid. 3, 670. Tofta Id. ibid. 6,482. Ve- 

vt viilt Budaeus, ^rV Valer. Max. 5, 2, .0 Qi^ii tunc Libitinam exer- nalibi.s libis picna don.us Iui.cn. 3, .87. 

cebaiit, w. Hor. Serm.2, 6, 19 Autiimnusquc grauis Libitinae quae- lii3vs, i. m. Idem. Nigid. dcDiis : Dcii.de furgat, faciat llbos 

ftus acerbae. Si Libitinam euaferit aeger Iiiuenal.12, 122. Conf. quatiior, et intra libos duos a dextra, et diios deuexos Nonius 3, 127. 
Martial. 10, 97. Libitina, /i;-0 7l'/«;/f, Hor.Carm. 3,30,6 — Multa. L l B A C VNC v l. v s, i. ra. Dirain. Panmm Hbum. Tertull.de 

que pars .nei Vitabit Libitinam, vid. h. l. Acron. ^//rt'. Sidon.Epift. JJ Spcflac. c. 27 St.llicidium mcllis de libacunculo vcnenato. Sed Hu. 
2, 8- 1 I ^'■o '""^' <""'«" hominibus poni ap. Apul. Flor. Huat leflio : Ranunculo dedit Rigalt. et Prior. L.icunciilo al 

p, ;4f, 6. videnlur Libitinae ve/ Libitini fo,-le. ^ _ L I B A R I v s, i. m. (^i liba vendit. Senec. Epift. 56 lani liba- 

L I B I T I N A R I V S, i. m. [5VT2(pi*7« GIolT.Lat.Gr. kr z^m^xuhitt, rii varias exclamationes, eic. 
MKf oSisTKj Glofl". Gr. Lat. ] Qui Libitinae praeefi, feu qiii conducit fu- l i B i T O , are. Freq..ent. Cic. Fam. 3,8 Etfi de tiia prolixa 

nera, aut qui curam fepeliendo-rum cadauerum habet. Vlpian. .n I. 55, 8 60 beneficaque nafura libitauit aliquid, etc. Alii legant Limauit; alii 
Q^iicunque D. de Inftitoria a<ftione,Si libitinarius (quen. Graeci xT8f/?;)w Limitauit, vid. Parei Lex. Crit. p.67^, 

Tocant) fcruum pollinaorum habuerit, isq..e mortuu.n fpoliauerit, li B O N O TVS, i. m. Ventus fians inter Africum f. Liba et Nottim, 

dandam in eum quafi inftitoriam adiionem. yl/i^w/»// V/ Sei.eca de Bc- Plin. 2,47. 

nef.6, 38. Petron. c.38 et -Jg. L I B R A, ae. f. [A/Tf«, 5*5/43;, ^uyis^ Qjl>" « ^s , et Mlna feu 

L X B I T I N E N S I S, e. Ad lihitinam fpeHam; Porta Iib.t.ncnfis, d, Mna, modus Ponderis, qiii duodecim conjlat vnciis. Expende Hanniba- 
fcr quam ex Amphithealro cadauera inierfeflorum gladiatorum effe,-,-ehan- lein, qaot libras in duce fummo Inuenies luuenal. .0, .47. Conf. Mar- 
tur La..iprid. Co.nn.odo c. .6. tial.2, 44, Vna libra farris Hor. Serm. i, j, 69. Implere iibrara 

LIBITONARI VM, r/Vi'. LE VITONARIVM. vid. i.MPLEO. Corona aurea libra po.ido Imx.^, 2<) pr. i. fendend* 

LfBO, are. [AftCo/, ff;rtS3«] Hji Leuiter degujlare , et quaf, Prhnis f ad pcndendiim : vid. Gronou. de P. V. I. 1 c.6 p.:y.fq. 2 

labris atlingere. DiSlum , vt quidan, putant , a Labiis, qn/ifhskii^iYf:. 70 I.ibra, Inp-umcntum quo res ponderantur , lancem vnamvmnque hahens. 
Sed non dubie ejl a Graeco A«,ew. Libat, anin^Ton, airhiH Glofl". Vet. ,,ilio r.ontine Bilancem vocant. Cic. Tufc. 5, 5. Qi.o loco quam vi.n 
Virg. Geo.g. 4. 54 Purpureofquc .nctunt flores, et flu.nina libant, habeat libra illa Critolai, quae quu.n in alteram lancem ani.ni bona 
de apibus. NuIIa nec A.nnemLibauit qiiadrupes Id. Ecl. 5,26. Cibum imponebat : in alteram corporis externa, tantum propcndere illam 
libare digitis Ouid. de ArteAm. 1, 577. Dapes libare ///V////;- iV;/i,;ni boni lanccm putet, vt tcrra.n et .naria deprimat. In his en.tionibus, 
Virg. Aen. j, 92. /. degtijiare, et fc immintiere: quatn Jignifcationem ha. j^ m^^^ mancipii funt, etiam n..nc Libra interponitur Plin. 33, 3 f. 13. 
iet Li.crct. 5, 261 E.-go terra tibi libatur, et aufta recrefcit. Et Proprium eft, quod quis Libra niercatur et acre Hor. Epift. 2, 2, 158. 
5iSg Illa ipfa intenialla nihil de corpore libant. Necofus efl limant Re,„ creditori foluit, Libraque et aere liberatum emittit Lhi. 6, 14. 
vet librant cmn La»i/>i,to reponere. ^ 2 Praecipue tamen ad pUn. Epift. 9, 9 lani illa, quanta probitas in orc, quanta in fermone 

facrificia rcferttir , in quantum particda rei vel /iquidse paiera defufa , c.nflatio, quara pari libra grauitas.comitafquc. Anccps libra Perf.4,11. 
vel fvlidae decerpta, in i^nem iniicitiir. Sic libafeFontcm deae Prop. go Tib. 4, ., 40 

4,4, 1;. Honorem latic.m libauit Virg. Aen. 1 , 740. Mcrum Nec tamen hinc aut hinc tibi lain maionie n.inoruc : 

libatura Propert.3, ij, 38. dc majja decerptum Dls dicarc. Virg.Aen. lufta pa.i pre.nitur veluti ciiin pondere libra, 

7, .33 Nunc pateras libate loui. In menfa.n laeti libant diuosque Prona nec hac phis parte fedet, ncc /"urgit ab illa : 

prccantur Idem ibid. 8 , 279. Tibull. i, i, 13 Pon.um libatum. Qiialis inaequatum fi quando onus vrget vtrimque, 

Liu. 59, 45 Vbi libare diis dapes, vbi bene prccari nios efl"et, etc. gj Inftabilis natat alterno depreflior orbe. 

Gell.2, 7 Sollemni die loui epulum libaretur. AVCic.deLegib.2,.9. ^ 3 Libra in ponderibus, in .nenfuris arborum vel fpatio ferranim 
Pateris altaria libant Virg.Aen..2, 174. Ilinc metaphor. Lacrimaslibare per diuerfas menfuras in duodcnario numero coniprehendi poteftAgri- 
alicui defuniSoOuid.exPont.1,9,4.. Memoriaedef.miSonimVinomero n.enfor antiq. ap. Grcnou. dc P. V. l. ; c. 21 p, mS. Sic ejt : Libra non 
libare Apul.Mct.^.Turalibarediis Ouid.exPont. 4,8,39. Vuamlibaredco fohim Pondus, fed etiam Menfura, quae et ipfa duodecim vnciis menfura- 
T'ih\\\.t,\c,2'.. conf. Drakenb.adSl\.v,;o2. *( ^ Paiit alias quoijiteme- ^o Ubus conftat. Ga/entis iih. 1. de compojitione medicamentorum per genera, ■ 

tapkoras ex antextufacile intelllgenda!, v.if. Au&.adHer.^,'; c^ Vide ne Affellaiur enim a Romanis llbrale pondus folidorum corporum, nomine Ji- 
facias impudcnter, qui tuo noniini vclis ex aliorum laboribus libarc mih hbra/is /iquidorum menfura : qiiat permulla in tota vrbe ejt, ex cor- 
Laudem, /. decerpe.e. Virg. Aen. i, 260 Ofcula libauit n.itae, mol. nea materia conflans. Idem Uh.6. eiusdem opeiis,ldcirco medicos in/ihris 
/iter, quafdeguJl.mJi caufa, attlgit. Ouid. Epift. 2, ..? Virginitas de fedicamentis accui-atitis oportebat fcribere, qualesnam vncias vcl /ihras 
libata, /. imminuta. 5;V Libare, Excerpere legenilo auftures , el quod 9j tncdicinarwn liquidari„n p,-aeciperent iniici , menfuralesne, an ponderales. 
fibi viile ejt tranjfumsre Cic. Tufc. 5, 82 c. 29 Scd a te irapcfrarim Ex ,jiiihus /ocis c/nriffinie inteUlgitur, libram d„pHcemRo,nanis ftiifje, men. 
libentcr, vt nifi molefti.m fit , quoniam n..lla vincula te impediunt vl- fumlem et ponderalem. Qj^od fi poiideralan indicamus, difcriminis facien. 
lius certae difciplinac, libasque ex on.nibus, quodcunque te maxime di caufa adiiciendttm efl pondo : Ji menfuralem , menfiira. Qua/e efl 
fpecie veritatis mouet. AdJ. Idem deOrat. 1, 2.8. Plin. 7, 37 Va- iihid ipfius Galeni Ub.i. eiusdem optris , vhi fcrihit Conflare alhum emfla. 
riaruni artiuni fci^ntia innu...erabiles enituere, quos tamen attingi parioo Itrum ex argenti ffumac et cerufae fingtilorum llbra pondo, olei veio dua- 
fit florcm hominum libantibus. /'. Pi-aecipuos referenlihtts. Cic. dtc 'hus lihris menfura. De hacLibra nienfurali videlur intcUigenJus lofUsiUt 

Inuent. 2, 4 Omnibus vn..ra in lociini coaftis fcriptoribiis, quod quis- Suetonii in Caefare c. 38 Populo praeter frumenti denos inodios ac 
que co.n.nodifllme pr.iccipcre videbatur, excerpfimus, et ex variis in- totidem olei libras, tricenos quoque numos, qiios pollicitos olinierat, 
gcniis exccllentifli.iia quaeque libauinu.s. Lihiire pro perfliingce ferio, viritim diuifit. Apparei .etlam ex Galcni verhis ftipra citatis , o/emn 
Drakenborch.ad •i\].,),S2',. ^ /-J ^- J iq^ cornibus /ibra/ibus vendi conftteuijje , hoc ejl /ibram Tinam menfura/em ca. 

VOL. III. L fitntibus. 83 L I B L I C Dimibus. y<>"m timmodi coruua ncnfohim fuijji libriie vmus , feJ ali- c. 24. vclut n, aequilihrio fuffcnfa , v; nufqaam Kiji verfut fumn cemrvim 
aua c/u/iriim etiam liharum , ex HoTatio inteWigivnus , Serin. 2,2,61 Kuiel. Telliis ponderibiis librata luis Oiiid. Mct. 1, sj. Libra- 

|[ cornu ipfe bilibri Caiilibus inftillat. h. e. Duaruni libr/irummen- tum pari moinento temperamentmn Colum.5, ij, 4. Cumfar. Liu. 

furaHum cnpacj Sic Plautus Bilibreni aqualem, duarum libraruin ca- 30 , 10 Grauior ac pondere ipfo libratior fuperne ex onerariis i- 
pacem, ^/>V'^''V^'-''-"M'lit.3,2,39- Pcrro nbram m/>,f,.ralem iu i a», evat. ..,,., , , ,,. ^ • « l- 

dui/decim vncias menfurales ilmiiii, abunde t:JUtur Galenut enisdem oferis 1 1 B R A T 1 0, onis. f. Libramli aflus. Vltruu. g, 6 QlU Archl- 

lib.i his verhis: Fji autcm apud ipfos Qdeliomanis loquitiir) iiu-'.fura , medis libros Icgit, dicet, non pofle fieri veram ex aqua librationem. 
gua okum metiuntur , interfei'la lineis diuidenlibus totam in dwdn-im par- Diuiiia libratio Minut.FcHx c. 17. 

les. Atque Menfura ir.tciJ.a, vocatur ab ipjis Libra : Duixlc.ima vero L I B R A T VR a, ac. f. Llem. Vcget. de Re Vet. 2, 22 p'. Li- 

pars eifs Vncia. Quantum autem pendcat, Libra mcnfiiralis , potrfl 10 braturam cutis confumisCatuftolico mcdicamcnto: Labia cutis codex al. 
vtciinqiie coUii;i'ex ipfo G.ilciio, qui lib.6. de compojitione medicamenfrum tcr interpretatur : isidetiir itmjue tjje emineniia , qune in terra tiirand» 
per ginira, Jic ait. F.oo fnne olei Hbram Romae vuneupatam quam per w- inteUigitur. 

terfnta cornna metiu'iiur,appendi aliquundo, cupiens fdre, quantum pon- LIBRATOR, oris. m. [^aCfivT»)? ] Qiii periliam habet librandi 

dtris haberct. Jnucni vero duodecim vncias menfiirates , decem p.;nderali- aqunm ad tibeUam. Vutgo nune libeihtoT dicitiir. Plin. Epift. 10, 50 
ius aequates.' ^4 LihTH, Signuni caelefie. Plin.18,25 Al- 15 Supereft, vt tu libratorem vcl architeaum, fi tibi vidcbitur, mittas, 

terumque aequinofliuni Librae. Significatur imber librae occafuldem qui diligenter exploret, fitne lacus altior mari, vid. Buchner. ad h. I. 
ig 26. Libra Phoebcos tenct aequa currus Senec. Herc. Fur. 844. Idcm ibid. 2S2. ^2 LihTitores , Qui tapides in icUo emit- 

Vid. Acqua libra : Manil. 3,30; luftaeque examina librae. Pcn- tehant. Tacit. Ann. 13, 39 Libratoribus, fuiiditoribusque attributus 
dula' cacleftcs libra mGuebat'aquas Ouid. Faft. 4, 381^. Libra die locus, vnde eminus glandes torqueient : ne qua pars fubfidium labo- 
fomnique pares vbi fecerit horas Virg. Geoi^. 1 , 208. ^ 5 JO ramibus ferret. Contra T.imebus hbratores apud Tacitum eJJi ait , non 

Inftrumentum quo tinea horizoutatis, et quantum vet injra iUam aliquid qui in h'ijlem mifjilia vibrant , mittuntue manu , fed qui ex tormentis ex- 
deprimatur, vet vltra eam afcendat , explorari potefi. Ea cum ad aijiias cutiunt. Taciti verba Ann. 2, 20 /»«/, Remotifque paullatim legioni- 
ducendas Jit vtitis vocatur Aquaria libra Vitruu 8, 6. Columel. 8, 17, 4- bns, funditorcs, libratorefque cxciitere tela, et proturbiire hoftem iu- 
Sin autein locus, vbi viuarium conftituere cenfemus, pari libracum bet: miflae e tormentis haftae. 

aequore niaris cft, in pedes nouem defodiatur pifcina. Omncs a. 25 L I B R A _M E N , inis. n. Altus tibrandi, i. ponilerandi , v. g. Ad- 
quae diuerfa in vrbem Libra perueniunt Frontin. de Aquacd. 1. 1 /.«/- hibere iudicii libramen Claud. Mamert. 3, 13. Aequato libramine 
tittidi-ae, fec. Turnei. ;, ;. vid. Potenus ad ¥Tontin.j,\8 p. 61. Turres conftet iudicium PauUin. Nat. Felic. 6, 506. ^ 2 Ipfa vis 

ad libram faflae, i. Eadem attitudine, quaopuserat, vt turrim opptignan. eiaciitandi et vibrandi. Liu.42, 65 Huic fpiculo ad libramen pinnae 
dam fuperarcnt. Caef. Bell. Ciuil. 5, 40. Atii de aequatitate ponderis tres, vt fagittis folcnt, circiimdabantur. 

inteUitfiint. Sed iUud melius. ^ 6 Libra , pro Libramen- 30 L I B R AM E N T V M , i. n. \_XctlUitiz Glofl^ Lat. Gr. ] . Aequa- 

to. Plin. 16 , 36 Contra flatus quoque peruicax libra Bononienfibus mcntum. Columel. i , 5 Nam eiusmodi pofitio medium temperatuin- 
calamis. <3"^ libramentum ventorum hienialiuni et aeftiuorum tenet. ^ 2 

LIBELLA ae. f. Diniin. Nummutus argenteus, qui et As dicitur, Pun ftwii, in jtw motusfl , vt medium iUud in iiigo lihrae. Cic. Acad. 
dccima pars dcnarii. Cic. Verr. r, 26 Et quis Volcatio, fi fua fponte 2 c. 3') in definitione punfti mathematici , Punfium efle, quod magnitu- 
veniflet vnam libellam dediflet ? LibeUam pro Ajje pofuit : f*- co </;'. 35 dinein niillam habeat : cxtremitatcm, et quafi libramentiim, in quo 
Bam,iiiiod libram aeris Vttlebat, id ejl ajjem. Quum autem minimam pe- nulla omnino craflitudo fit. Hinc pro machinatione , qiia fub certis legi. 
cunillam Jignificare votehant, aflein et libellam dicebnnt. Idem ^;y/ Rofc. hus cfficitur, ftibtato aequilihrio motus. Plin. Epift.4, 30 extr. An ne- 
Com. II. de poena plus pctentium loquens, Si peteret feftcrtios 1333 fcio quod librainentum abditum et caecum, quod quum exinanitum eft-, 
dari : hic, nifi planum facit feftert. iDOO ad libellam fibi deberi, fufcitat et elicit fontem, etc. Aquae libramentum ?./%■»»«, <^/««yVi 
caufam perdit. /. Si nanimo quidem numo minus debitum fiiit ex firmuta 40 altitudo, vnde motus diuerfus oritur. Plin. 21, iS Dutaus habet longi. 
pliis petititmis, caufo cadit. Plaut. Capt. 5, i, 27 At ob eam rem mihi tudinem, ita exigente libramento, pafllium XLII millium Frontin. de 
libcllam pro eo argenti ne duis. Ce«/. Id. Pfeud. 2, 2, 34. Libelia Aquaed. 1. 1. Plumbi libramenta, Majfae ptumbeae in arietes conieftae, 
ar^enti ideo dicitiir, qiiod nummutiis erat argentcus. linec ex Btidaeo. quibus eo grauius vibrentur Liu. 38 , 5. Tormentorum libramenta, 
Ck. Attic. 7 , 2 Fecit palam te ex libella , me ex teruncio. Subaiid. Habenae ct tora feu funes, quibus tibrahantur feu vibrabantur tormenta. 
Haeredem, ;. tibi tegnult decimam Denarii, vetSeflertii adeo partem, iiiihi 45 Tacit. Hift. 3, 23. 

quadranefimam. vid. Gronou. de Pec. vet. z,i y>.s5 fq. Add. 3,i2p.io^. L I B S, Libis. ni. [AivJ.] Vcntus exAfrica f Lihy^fpirans. ?\in. 

^ 2 Libella, Fabrite ejl injirumentum , quo tinea horizonti faraUela 18, 34 Ex aducrfo Aquilonis ab Occafu Brumali Afvicus flabit, quem 
exptoratur, et exiiitur. Liicret. 4, S18 Graeci Liba vocant. i^/f 2, 47. wV. AFRIC vs. ^2 Libi 

Dcniqiie vt in fabrica, fi praiia eft rcgula prima, ttiamHomoAfricanus. Sidon. Carm. 9,94. e$ ly, 143. 

Norniaque fi fallax reflis regionibus exit, $0 L I B V M, vid. LIBO , are. 

Et libcUa aliqua fi ex parte claudicat hilum; L I B V R NIA, ae. f. [ AiSbjv/»] Regio inttr /Uyriam etDalmatlam, 

Omnia mendofa fieri atque obftipa necefliim eft, fiu (.vt quidam aiunt) ParsDatmatiae, in qua funt Satonae vrbs injignis, 

Praua, cubantia, prona, lupina, atque abfona tefta «r. ck/hj- /)o/i«// liBVRNi [AiEafvoi] vocitati funt, de quibus Lucanu34,S30 

Plin. 36, 22 Strufturam ad normam ct libellam , et ad pcrpendiculum PugnacesquemariGraia cuin claflfe Liburnos. 

refpondcre oportet. Varr. de R. R. i, 6 Locus ad libellam aequus. jj LIBVRNVS,i. m. [ Xifaf «/0« ] Qui eji ex Liburnia. Ittm,Qui 
Dcliberare a libella, qua quid perpenditur, diamn Feft. vbi (ojfis et- friuatim quoscunqiie in iudicium vocabant iujji, magijiratuum {quod viliffu 
/uiH bilanccm inteUigere. moriim hominiim officium erat) dicebantur Lihiirm , quod fere e Libmnia 

j ^BK.\l.lS,e. Adi. [Mrfaroc^Quod eflvnius tiirae. Vcgetius de efent. luuen. Sat.4, yy. Martial.i, 50 Procul horridusLiburnus, et 
re Mil ' 23 /ir/to, manu fola omnes milites mcditatos libraliafaxa : querulus cliens. RcgnaLiburnorum Virg. Aen. i, 248. 
qui vfiisparatior credcbatur, quia non defiderabat fundam. PIin.19,3 iSo L 1 B v RN VS, a, um. Adi. [ Aignfvixot J Terra Libiirna Lu- 
Fxcedunt faepe magnitudinem malicotonei, etiam librali pondere. can. 8, 38- 

Librales oflae Columel. 6. 2. ;'. tibrae menfuralis quantitate, vet pi.nde- L 1 B V R N I C V S, a , um. Idem. Infulae Liburnicae Plin. 3 , 26. 

ralis aJeo. Plin. 15, 11 i»i//»<m, Nec non et qiiaedam e piris libralia L I B V R N A , f/ L l BVRNIC A , ae. f. [Xi&fi;] Subaud.iawii. 

«ppellata' amplitudinem fibi ponderis nomine aflerunt. Genus nauis bcUicae velociffimae , a Liburnis poputis in lUyrico, qui otim 

L1Br'aRIVS a iim. Adi. [XiTf:tr««] Idem. CaeTatntwm At ^S^ifbin vetocibus vft, lonium mare , infutasque praedahantw. Qu» ex 
filice franeatur ne'erauius quam librarium Vitruu. I. 8. cxtr. Co- caufa Rsmani naues leuitate cetei-itnteque fraejiantes, nppeUauere liburni. 
lumel lib vlt c 53'Caro in libraria frufta conciditur. /'. (inguta vniiit cas, vt refert Appianus. Hor. Epod. 1 , 1 Ibis Liburnis intcr alta 
lihrae 6>',/ librarium foramcn CMon.^t, n qiiid effet, vid.not. nauiiim Amice propugnacul.i. Lucan.3,5;29 Ordmc contentae gcmino 

LlBRARiA ae. f. Fabrctt. Infcript. p. 211. AVG. L. LIBRA- creuifie hburnac. Plin.Epift. 6, 16 lubet Liburnicaiij aptari : niihi, 
RIA. CON. SVO'. ctc. Videtur enim difta mn a libris fcribendis; fed ^0 fi venire vna vellem, facit copiam. Prop.3, 9, 44 Rolira Liburna 
a libra tSnnuam partiendis penfis praefefta. Schol. ad luucnal. 6, 475 vocat per Synecdochen. ^ ,. ^, ., ,. 

Periit libraria, Lanipendiam interpretatur. H B y A, ae. et LIBYE, es. f. [A.fi-.,] Afi-ica : qiiod ir.de Libi 

LIBRfLE is. n. [foT.; Onomaft. Vet.] Scapus librae, /«7«/> ventus jiare fJeat .- feu quod pluiiia mdigent propternimiamfccitatem, 
Feftus Synecdochice pro tota Ubra. Gell. 20, 1 Pcrpcndi in librili. ««d t^ A«%«v. Vcl aLibyi, Epaphi fitia , louis flii. Agri foli Libyac 

Eti etiam Inllrumentiim Mictim. Feftus : Librilia appcllantur inftru- 7; Virg.Gcorg.3,249. AeftiferaeLibyes fqualcntia arua Lucan.!,2Q6. 
menta bellica; faxa fcilicet ad brachii craflitudinem in modum flagel- Sitientis Libyes calidae arenae Idem i, 368. Deferta Libyae Virg. 
loriim loris rcuinfta. Vid. Parei Lex. Crit. p. 677 qui huc refert tocum Aen. i, 588. Litus arenofum Libyae Idem ibid. 4, 257. Vaftita» 
Caef Bell Gall. 7, 81 Fundis librilibus fudibufque Gallos perterrent. Libyae Cic. de Nat. Deor. i, ic2. 

NonnnuUi apud Feftum, Pro Librilia, tegunt Librilla. L I B Y S, yos. m. et Ll B YSSA , ae. f. mutier , [/(?■/( ] quod ex 

I B R I P E N S, endis. m. [^i/roTaTuc Glofl". Lat. Gr.] Qiii libram %o Liby -/?• Virg. Cin 440 Nec Libys Aflyrio fternatur Icflulus oftro. 
aeneam teneat, qui appellatur libripens Caius ICtus ap. Prifc. 1. 6 c-etr. Noti Le&uh Punici. Areiia Libyfla Catul. 7, J- 
^W Libripendc Id. ibid. Libripendes P/«r«/. Plin. 33, 3. Conf L i B Y S s i N V s, a, ura. Adi. [AiU(7;vot] Martiamis Capelfa, 

toctis Boithii in Top. Cic. 3 p. 797 qtiem damus /« M A N ci P A T I O. Graui ac Libyffino calore exuftus. Montcs Libyflini Catul. 58, i. Vojf. 
Gaius Inftitut. tit. 6 pro eo, qui libripens appellatur, id eft ftatcram te- reftius edidit Lihy&iT\i. 

ngn5 ,,;^ g- LIB YST is, i'di$. f. [A.ei/y)5] Patronym. Virg. Aen. j, 37 Felle 

Ll'BR'o,are. [mM^-'. ^-aO^iJoftsM, TaAav«u'«] Ponderare , truti- Libyftidis vrfae, wV. Z,;>/.£/f<?.2, 4. Saimaf in Solitt. ■p. 22». Vtjf. 
nart, libra A« ponderali , fiue iUa altcra aqiiaria, aejlimarc, et examina- de Idol. 3, 52 p. 503. 

re. Lnudhlur Aputeius , nefcio qua fide : nrgat enim index Floridi , L I B Y S T I C V M, i. n. [A((3wxJ»] i/«-*fl «/■. Veget. Mulom. j, 

Omnia prius, quam aliquid ftatuas, libranda funt. Libratur aut 52,3. AL Ligufticum. 

dioptris aut libris aquariis Vitru. 8, 6. Librare pauimentum Cato 90 L i B y" C V S , a, um. Adi. [Aipwxac] Libycum mare. Libycus 
ig 7. ;. ad tibeUam aeqtiare. Carbafa ponto Sedul.3,49. i.vclis pajfis campus in agro Argeo diftus^quod in eo primura frugcs ex Libj^a alla- 
nauic.rre Metus librare Stat. Theb. 9, 166. 1. ancipiti conitationt tae fiint. Vndc ct Ceres ab Argis Libyfla vocata eft, vt a,t Fcftus. 
ponderare , vtrum magis metucndum fit. ^2 A niitu fluftii- Afparagus Plin. 20, 10. /. ///Hf/W.r. Gentcs Libycae Virg. Aen.4, 320. 

unte tii>rac MhTM-e etiamfignificat moiiere furfum deeifum, vii atas mouent Terrae Libycae Idem ibid. 4, 271. Vrbs Libyca Id. ibld. 4,348. 
votucres, eoqucipfo motu aequilihrium el aequabitem ftifpenfionem, vcletiam jj 

ii'lum foi liorem qtiaerere. Plin.ii, 10 Apes, fi cooriatur procella, ap- L I C 

prchenfi poiidufhilo lapilli fc librant, wfl^.Virg.Georg. 4,196 ^/f fl;>//'Bj-. 

Curfum librarc inaerc, «'.'rtH//'»j<//<r//<ij- Ouid. Amor.2,1^,4. Corpu» LICA, ae. m. [Alj;«?] Nomen viri, qui Hercuiem fecutus eft, 

librauit in alas Id. Met. 8, 201. Mallcum librare Id. ibid. 2, 624. auftore Fe(\o. JHetius fcribitur Lichns. Hunc fnbtilantur Pi-etae vcrfum 
Scfe hbrat cx alfo, inquit Plinius de aquiln. ic, 3. Telluremnicdioioo/"///? infcoputum, dum ab Hcrcute furente praccipitatur in mare , vid. 
librare axe Claiid. in Ruf. i, 11. Virg. Aen. 9,417 Hoc acrior Ouid. Met.9, ISS- 
idem Ecce aliiid fumraa teluni librabat ab aurc. Conf.HeinfadOitid. LICAMBES, ti/</. LYCAMBES. 

Hcr.3,2;. ■! 3 Librare etiam fienificat Acqunliter,velutlihraadhibita L I C E N T E R, LICENTIA, LICENTIOSVS, Vid. LICET. 

diuidere. Columcl. 10, 42 Et paribus Titan orbem libraucrat horis. L I C E O : Qijae ad hoe verbum ptrfonate referri fojfe videntur, ea da. 

L I BRATVS, a, um. Terra librata ponderibus Cic. Tiifc.y,69 lojwHf mox hi LICBT n. 2. B5 L I C L I C 86 1 1 c E R j Iicitusfum, en. [ i«T«i.J,i«< ] Sigiitfieai offerre pmium dum licifum eft, vfa ftim beiiigno, et lepiHo et comi Virs A*n la. 

/ro re vtnali^ tt Jk rorrare, qM prttio liceat eam aufirre. Plaut. Stlcli. loj Qiiancioquidem Aufonios coniungi foederc Teucrii H-mrf liri 

I, ;, (,% locos ridiculos vendo, a^ite licemini. Cic. Verr. 3, 77 c. 33. tum ell: nec vcftra capit difcordia finem. Cic. Fam u /1 Finefl»r 

Hcrbitenfes quum vidcrtnt, fi ad Aefchrionera pretium rediflct, fe ad fcm Krundufii, fi cflet licitum pcr nautas. ' ' **' ^ "'•"*'* 

arbitriuralibidinofinimac imilierisfpoliatumiri: liciti fiint vsquc co S L 1 c E t . [(%] Adu. w/ Coniunft." fDaf^^^/^»//^ niocant- Wii«. 

quoad elliccre poflc arbitrabantur. Pcrf. j, 196 Et ccnttiin Graecos txuit naturam verti. t. g. Virg.Acn. 6,400 LicctinEcns ianitor^ 

curto ceimKle licetur. Animofe liceri Paul. 1. 29 D. famil. hcrc. yiii- fo Aetcrnumlatranscxangues tcrrcat vmbras y/r Licct f» ' '"^ ^"- 

fo/,itt aliquando ponitur.- aliquando aauf.itiuo lungitm; adictlo prttiovtl fro Quamuis, adutrfatiua Coni. vocatur: feU ntquehic opustfiVvcriin, 

in ahlatiuo vel in gtniiiuo. VJpianus, Si res eius vacnicrit , ct exiftat „onc difcedtrt. Cic. de Arufp. Refp. ,9 Q,,am volumus licet, P. C. ipfi 

qiii plus hccatiir, ttc. Add. Pompon. I. 7 §. 8 D. dc minorib. Cic. 10 nos amcmus, tainen necnumcro Hifpanor.necroborcGallo. etc Vir<i 

Ort. 3, 61 c. if Non hcitatorem venditor, nec qui contra fe Uceatur, Aen. 6, 803 Fixerit acripedem ccruamlicet Vid luuen Sat R 1» 

enitor opponct. Sed pulchre Murctus, Ciin<:owv:^3.«t i^ paruo et con. LiciTVs,aum. Adi. Ncgotiatio licita Vluian i'n 1 2 D ri,. 

<fw/fl pretio. Vfurpatur hoc verbum non in emtionibus lantum, fed etiam itire patrio. Licitae acies , wV. ACiES. ' ' ^ '^' ^c 

/« conduHionibus. Suet. Caef. c. 20 Ne in locatione nouonim veaiga- L l C l T VR v m cft. [;|.«,z„ov] cic' Att. 2 i Quod nihilo ma?i« 

liuin immoderatius licerentur, propalaiii monuit. Cic. Verr. 3, =7 '5 " licittiniin cflet plebcio Rcmp. pcrderc. auam'(;n,ilihii. <.;„. „,- ^l 

c. II CondufLrem deeumarum it» defcribil , Qni digito, numerorum in- patritiis efllf liciftim. /. llcitum futurum! "'"»'""" "us me COJ. 

'^l',c?Ns'%ntis. Pretlumofcrtnspro,ll,uare. Caef. Bcll. Gall. dt,s\^ft[g]a m,lh^''iiciS'ingredttu,'.' ^ Aedc, numinispraeterquamnu. 
I, 18 lilo liccntc, contra liceri audeat nemo. 1. 1 C f t £. Adu. Idcm. Licitc vfurpare Orof. 6 10 

LIClTOR, ari. \_«>.„^„t.i^o,ic,,-\ Frcqiient. a Liccor, /rw/Hm 20 Licens, entis. QhI fibi llcerc, rel>us tt fado indicat Vror^vt 
faepe promlttere, auz^re, quae aufiio e(i. Curt. 4, 1, 12 Et quum ha- 4, 1, 26 Vnde licensFabiu» facra Lupercus habel. Greflbs licen» IVf/r 

beatis arma, licitaraini hoftium capita, i.pretmm et praemia promitti. tial. 4, g. loci licentes Stat. Silu. i 6, 93 Compar r 1^^^,,^, Lv T 
lis, fi quls ea vokis aferal: „ifi capita pyo vita pofult, eadem fententia. Cic. de Orat. 3, 183 c. 48 Inde ille licentior et diuitior fluxit" dithvrambMr 
1 2 Non. 2, 505 LJcitan, Congredi, pugnare Ennitis. Pars ludicre Accufatio licentior Valer. Max-. 9, 2, 3. Conuerfatiocum virislicentio; 
faxa iaclant, inter fe licitantur. Caecilius Hymnidc, Qiiae narrare 25 ben. Excerpt. contr. 6, 8. Epiftola licentior, Ip qua libere [crlblmL 
inepti eft fcutras feruentis, quin machaera licitari aduerfum aeneuin quidquld volumus Plin. in Epift. Dedicat. Hift. Nat. Vita /icentior 
c«epifti fciens. A^fm^f Licitati «//i-aw/a?- (/«^wV Feftus) inpugnando, /)•« />;/7o/wa Vaier. Max. 9, 1, 2. ' 

fiue mercando contendcntes. ,^. . ,, . ^ . ^'^-'^^'^ T 'E.-B.. kAsi. lkl\i\l^ Pert excejfium llbertalisnotat. Cic. 

l i C 1 T A N s , antts. Partic. [ ivTt,M^£vo« ] Cams m 1. Locatio. D. in Orat. 77 c. 23 Solutum quiddam fit, nec vagum tanien vt inercdi 
de Piihlicanis, Locatio vefligalium, quac calore licitantis vltra rao- 30 Iiberc> non vt licenter videatur crrare. Liu 26 10 Idem tam licentcr- 
dum foiitae conduaionis inflatur, ita demum admittenda eft, fi atquc otiofe facere Flacco indignum vifiim eft. Edc audaftcr et licen 
fijL-iuflbres idoneos et cautionem is , qui hcitatione vicit, of- tcr Catul. n, 16. Eludcre iicentcr Liu. 29, 31. Vti vcrbo licenter 
ferre paratus fit. , . ^. ^. . ^ ^^"- Controu. 10. Cwnpar. Abuti licentius Cic. de Orat. 3 c 43 

L I C I T A T I O, onis. f. [ivrwvxT/c] AuHto. Cic. Att. II, ij Ge- Dicere licentitis Qiiinail. 1, 2. Aduerfario remoto eorum bona liircn 
jius cnim conditionis ciusmodi fuit, in qtio non folet cfle controucr- 35 tius Difpertiuit Nep. 10, 7,1. Errare licentius Ouid. ex Pont 4 10 
fia: quum ea pars, quae videtur efle minor, hcitatione expleri poflet. 29. Virg. Aen. 7, 557. Efle laxius licentiusquc Salluft. lue e "s? ' 
Id. Verr. r, 133 Exqtiifitispalampretiis cthcitationibus faftis, dcfcnbe- L I C E n t I A , ae. f. lilnai^, «J./»] Impunlta facfltas ' Ivquendi 

bat Cenfores binos iii fingulas ciuitates Timarchides. Adnuttere hci- vel agcndi quaecunque placent, el yaro aliter, quam in malam partem pra 
tationem I. 7 §. 8 D. de minorib. Vincere licitatione, wV/. VINCO. excefu quodam /ibertath, et impunitate peccandi acclpiiur. Auft Dial de 

L I C I T A" T O R , oris. m. [ i.TwvwTH!] Qui prellum augel. Cic. 40 Orat. 40 Sed eft magna ifta et notabihs eloquentia aliimna Licentiac. 
Ofl^ 3, 64 c. 15 Non licitatorem venditor, nec qui contra fehceatur, quam fttilti Libertatem vocabant etc. Ciuitas inter libertatem ac licen- 
emtor opponet, vid. 1» liceor. Id. Fam. 7, 2 Niinc quum tuiim ti.im incerta Tac. Hift. 2, 10. i. Ter. Adelph. 3, 4, 63 Venim nimia 
pretium noui, licitatorem potius apponam, ttc. illaec licentia profefto euadet inaliquod magnum malum. Idem Hcatit. 

L I C E R I V M , 1. II. Vrbs Aquiianiae. Hinc 3, ,, 74 Nam deteriorcs omnes fumus licentia. Graecia hoc vno malo 

LICERIANVS, a, um. Adi. Pira Liceriana Phn. ly, i j. 4J concidit, libertate immoderata ct licentia Concionum Cic. pro Flacc 

Ll C E T, licuit, ere. Imperf. [eJw, «5fx<"<] Vim verbi huiusex- c. 7. Id. Verr. 3, 3 Nifi facile cupiditates noftras teneremus, nunquairi 
fhcai Cic. Tufc. 5, 55 c. 19 Cmnanon folum eo mihi videtur mifer, ipfimet iiobis praecideremus iftam licentiam libertatemque viuendi 
quod ea fecit, fed etiam quod ita fe geflit, vt ea facere ei liceret. Etfi Poena abfuit, et licentla confecuta eft Id. Verr. 3. Pueris non omnem 
peccare nemini licct. Sed fcrraoms errore labimur. Id enim licere iicentiam Ludendi damus Cic. Offic. i c. 29. Licentia ad maledi.' 
dicimiis, quod cuique conceditur. Igitur Licet fignlficat permlttltur, 50 cendum Id. pro Font. 30. Licentia tcmporum Plin. Epift. 3, 3 extr, 
eoncedltur etc. Nunc mores nihil faciunt, quod licet, nifi qtiod lubet Vcrbonim Curt. S,:, 2. quae eidein alle /eco Intemperantia linguae, 
Plaut. Trin. 4, 5, 2$. Cum accufjtluo. Qiiinftil. 4, 4, 6 Procuratorem Conftriaa licentia nullo iiiodo Claud. de Nupt. Honor. -g. Effrcna 
tibi efle non licuit. Quldam legunt Procuratori, /;. daiiuo. Add. -,, i, Idem de Bell. Get. 369. Efflifa Tacit. Ann. 4. A. e. Immodlca. Qiiin.. 
19. Cic. pro Corn. Balb. 29 c. 12 Si ciui Romano licct efle Gadita- ail.6,3 Qtiin iilacipfae, quaedidla fimt, ac vocantur, quas certisdiebus 
num. Medios efle iam non licebit Cic. Att. 10,8. Add. Hor. Sat. 1,2, jj feftae licentiae dicere folebamus, <•/<:. Foecunda vatumOuid Amor - 12 
Si. Cacf. B. C. 3, I. ei B. G. 6, 35 (34) ?«' lamen pojhrior locus dubius 41. Immenfapontild.Met. 1,309. IndomitaHor. Carm.3 24 28 Lafciua 
ejl. Ouid. Epift. 20, 75 Licet flentem confiftere. Liceat efle mi- Id.ibid. 1,19,3. NoaurnaOuid.Faft. 5,367. PoiiticaQiiina. 2,4 3 « 19 
feros Cic. pro Lig. c. 6. Cum dalluo. Idcm Tufc. 1, 33 c. ij Licuit de narratloneel fi^mentis, quibus Poetaeeamexpoliu^ii. Aflequi licentiain 
enim efle otiofoThemiftocli, licuit Epaminondae. Hor. Serm. 1,1, 19 Cic.OtF. 1,148. Conccdere licentiam Id. pro Muraen. 20 Dare licen 
— eia CJiiid ftatis ? nolunt, atqiii licet elfe bcatis. Cic. ad Brut. t6 6q tiam pecunias eripiendi Id. Verr. i, 220. Dare infinitam licentiam iu" 
Sed quis fupplicat, vt optime meritis de Rcp. liceat cfle faluis? Lu- dici Senec. de Benef. 3, 7. Lucan. i, 8 CJiiis furor 6 cities, quae tanl 
can. 3, 31 Nunquara tibi — genero non efle hcebit. Licet, Refpon- ta licentia ferri ? Iniecit vaganti frcna licentiae Hor. Carm. 4 k 
fio fermillenlls vcl concedentls. Plaut. Rud. 4, 6, 8 Rogato vt rclin- 10. Largiri liccntiam Cic. Acad. 4, 30. Notare licentiam verbi Qt'iin- 
quat alias tes, ct Iiuc veniat. T. licet. Licet mihi difcere de te? pro &i\. 4, 1. Obtinere licentiam Cic. Att. 10, 4. Patere licentiam Idein 
Pojfum Ter. Eun. 2, 2, 31. Cic. Verr. 5, 179 Sed non idem mihili- 6j de Amicit. 89. Permittere liceutiam, vld. permitto. Pollicetiu' 
cet, quod iis, qui nobih genere nati funt. Licet me id fcire quid Ct ? licentiam luxuriae Id. de Fin. 2, 70. Poindere hcentiani Idem Vcrr. 
Plaut. Pfeud. i, i, 14. Ter. Heaut. j, 2, 28 Modo liceat viuere, eft 2, 67. Praecidcre licentiam Idem ibidem 3, 3. Proceflit latius li- 
fpes. B cum Infinll. pajf. Ck. Otit. c. 4 Cuius (Demofthenls) ex centia Scribon. Ep. m. Prodere licentiam mentiendi ()iiinail a» 
epiftolis intelligi licet, quam frequens fticnt Platoms atiditor. Et 2. Refrenare licentiam Hor. Carm. 3, 24, 28. Frenum Soluit prifti- 
c. 60 Scd tamen haec nee nimis efle diiierfa — intelligi licet. El ad 70 nuni licentia Phaedr. 1,3, 3. Transfcendet haec licentia in prouincia» 
Bnit. Epift. y Scd quamuis liceat abfcntis rationem haberi. Cacf, B. Tacit. Hift. 1, 30. ^ 2 LiQentia, fimpllclter pre Poteftate, fiue 

Ciu. 5, 28 Hic cognofci liciiit, quantum eic. Plaut. Rud. i, 2, ji Mea Pern.ijfwne Tacit. Ann. 14,49 Statuerent vt vellcnt, data etabfoliiendi 
quidein hercle caufa faliios fis licet. Dixerat haec, fed et haec et licentia. Ibidem 50 Mox licentiahabendiobliuionem attulit. Bocchus 
multo plura licebat Dicere: regreflus iion dabat ille viro Ouid. A. A. legatls agendarum et quocunque modo belli coraponendi liccntiam 
s, 31. Si per te licet, /. Sl permlfcrls .- vel , fi poiero , a te non impe. 75 permittit Salluft. lug. 103, 3. Cic. Off. 3, 20 Nobis autem noftra Aca- 
Jitus Plaut. Afin. Prolog. 12. Ter. in Prolog. Heatit. 136 Date potefta- demia inagnam licentiam dat. Idem Off". i, 148 Nec quemquam co er* 
tem mihi ftatariam agere, vt hceat per filentium, Quod ego psifimvobis rerc duci oportet, vt fiquid Socrates aut Ariftippttscontramorcm con- 
tacentlbus. Idem Hec. 5, 4, 33 Per ine exquirere jicet. Cic. Philipp. fuetudinemque ciuilem fecerit, locutiue fint, idem fibi arbitrettir lice- 

2, 9 c. 4 Pctis, vt tibiperme liccat qucndam de exilio reducere. Add. re: niagnis enim illi, et dhiinis bonis hanc liccntiam aflequebantur» 
Id. Acad. 4 c. 29. Licet, abfolute, pro Poterls facere. Cato de R. go Sed In vlroque loco lamen relatlonem habet illam, vt allquid conira corii 
R. 158 exlr. Et (i voles infuper viniira Coiiui niiftum biberc, licebit fueludlnh legem fieri inlelligamus. 

bibas. Cic. Off". i, 102 Licet ora ipfa ccrncre iratorum. Idein Acad. LICENTIATVS, i. ni. Honorls hodle vocabulum, i, Defigna- 

4, S7 Hic pugnes licet, non repugnabo. Impunelicere Tibul. 1,9, y. tus, vt llcenli.im habeat ad confequendam dlgnllatem fupremi tituli. Dt 
Locus ejieilam bulc verho in precatieuli/us Hor. Carm. 3, 27, 13 Sis, li- deriuatione hulus vocis vld. Hotoman. de veriis iuris: Erafm. Dlalog. dt 
cct, fclix, vbicunque inauis, Et memor noftri, Galatea, viiias. Conf. gj Pronun. p. 3;. el Lanfil Cemm. 1. de Academ. p. 7;. Adfertur etlam ex 
Ouid. Met. 3, 404. ^ 2 Perfonaliter Interdum ponltur, et nu. Laberio «/>. 'Non. 3, 130 Licentiatus. SedibinoneJlconcretumnomen,verum 

•«f?-o^/a>«//: Scimus haec tibi qua licent fola cognita, fed marito Ifla abjlraflum. Ita autemconjlitiicndusvldetur locus. LICENTIAM feminino: 
non eadem licent Cattill. 59, 146. CJiium in fcniura omnia liceant niafculino Laberius in Paiipertate {hic llbri tlntlus etiam alias laudaiur 
Sen. de Clera. 1, 18. (Jiiaedam quae licent, tempore et loco nonlicent a Non. i, 264) Meo licentiatu. Slc, inquam, legendum pro vul- 
Sen. Controu. 25 /» fine dlulf. Ne tibi, qiiid liceat, fed quid fecifli: ^ogtto Licentiatus. 

deccbit, Occtirrat, mentemque domet rcfpeftui honefti Claud. Conf. L l C E N T l 6s V S, a. um. Adi. [ f |a<r;«M(»« ] Laudaiur, non re- 

Honor. 4, 267. ^ 5 Pecullarem et foUemnem vlm habet hoc ver. (le, puto, Tacit. Ex moribus impcratoris miles intaftus autlicentiofus. 

biim in emtlonibus et venditionibus. Qaam declarablmus loco Plauti Epid. (iiiiii(fHI. I, 6, 23 Nam ebor dicerc, non mimis eft licentiofiim, quam 

3, 4, 36 vbl emtorrogat, Eftne mihi erata haec? Refpondet vendllor, Iftis fi ftilphtiri et gutttiri fiibiicercnt O mediara in genitiuo. Liccntiofuni 
legibus habeas, licet. Emior fubiiclt, Conciliauifti pulchrc, /. mihi vtn. pj Itis Arnob. 4 p. 149. Lamentationes Apul. Met. 4 p. 1J4. 

didifll. Interrogat Iglitir emiuriens , <\uinti licet? fupprejfo habere, LICENTIOSE. Adll. w^fLicentiofiiisPetr. c.l40./*<//ww/<: /f.?/o»f. 

Refpondet venditor, Decem numis licet tibl bahere vel auferre rem meam. LlCHANOS, i. m. [ Ai;«aivo< ] Phthongorum inobiUum vmii , 

Cic. Att. 13, 23 De Drtifi hortis, quanti licuifle {eos emere) tu fcribis, afud Vitruu. y, 4. 

id ego qtioqtte audieram. Martial. 6, 86 Puellamj(endebat {venalcm L I C H E N , enis. m. vel L I C H E N E , es. f. [ Afij;.(v] Morbi gc 

froclamahat ) praeco ' — Pariio ctim pretio diti liceret ( eam abducere ) ,00 ""-fj i'""^ Latini Mcntagram vecant, quod a mento inclplal, . Pliti. 26, I 
Dum puram cttpit approbare cunclis etc. Foffis etlam perfona/lter accl. de morbls faclel prlori aeuo Incognltls, Grauiflimum ex his lichenas 
/>f)f Liceret puclia /. w«<r^V c^/. Slc cerie ViMt.Mtmech. extr. Ve- appellare Graeco noiiiine : Latine, quoniam a mento fere oriebatur, 
nibunt quiqvii liccbunt praefenti pecunia, i . qui vtnates ejfe , et vendere ioctilari priraum lafciuia (vt eft procax natura multonim in alieni» 
(orpus futim ad libldinem alienam volent. niiferiis) raox et vfurpato vocabiilo' mentagrara, occupantem in mul- 

L I C IT V M <ft. [ii|),rr«ij IdemquoilHitt. Ter. Hec. y, 3, 39 Ego,o|tis totos vtique vultus, oculis tanlusR imiftunibui, dcfcendsntem vero S7 L I C L 1 G 88 

et in colla pe^lnsqiie ac nianiis, focdo cutis furfurc. VUe etiam reli- duaiu aiiqiara, atque itainguina adalligantcs Licio, et ciauum aliud- 

gua, et amfidera, an »c» leprae ludaictie ibi (tnt velligia. Martial. ii, ve, quod quis calcauerit, alligatuin ipfos {qui calcniierint) iubent gere- 

99 Noii vlcus aae, pulhilaeue lucentcs, Nec trifle raentum, foididi- re, ne fit dolori vulmis. Ouid. Faft. 2, 575 Tum cantata ligat cum 

ve liclicnes. Siint'rjui ex hoc genere piitent ciim , iju: Neapolitaiius Mie Fufco licia rhonibo, ;. Inc^ntata ad implicamlas vlnciendasque hojliles 

vcl GiiHicus murbus vocatur. Lichenas oris praeftantiffime vincit glu- 5 linguas. Sed Dira fororum licia Stat. Achill. 1,520, fiint I'arcarum fla. 

timm) fai^luni e gcnitalibus vitulonim Plin. 28, 12. Afini lichen nari- Sic Fatorum licia Apul. Mct. n p. 269, 37. ^ 2 Licium, res 

bus illitiis cx aceto Lethargicos excitat Idem 28, 17 f. 67. Lichcnes medicamentofa. Scribon. 23 c//- Lycium v. t. • ^ 3 Uf FurtO 

equi i.ft/7.7/;i'«;/.;/ Id. 28, ii.f 49. Qui ferro /int hiLichcnes, difcenJum ex per lancem et liciuin concepto, viJ. fvktvm. 

Diofcor. 2, 45- nenipe calli , circa eoriim genua et vngulas, in eartim par- L I C ' ATV s , a, um. Auguiiin. deCiti. Dci i?, 14 Ipfa ianimem. 

tiumflexu indurati. ^ 2 Lichen, Uerba. Plin. 26, 4 Lichen 10 bra omnia iunt latenter in femine — in qua ratione — iam quodam- 

vcro hcrba his omnibns praefcrtur, inde noraine inuento. Nalcitiir modo, vt ita dicam, liciatum elfe videtur, quod iioiidiitn eft. Irulehra 

iiifaxotis, foiio vno ad radicemlato, caule vno paruo , longi.s foliis metaphorn: cum Jlamina_aafur.t in tela, et licia fufpenfa, quibus tradis 

dependcntibus. ^ 3 Plin. 23, 7 f 69 In pnmis riliicftnbus et fubtemen inferitur, lam totafi.nia ac defcriptio et jigura telae adefi etc. 

natiuis eft limus arborum , quem Graeci lichena appellant, rhagadiis Male vett. editt. innatum. Lizimtm etiain Benedielt. 

et condylefmatis mire vtilis. , 15 L I C l a T O R 1 v m, i. n. Lignum, in nuo lieium inuohiitur. Vulg. 

LiCiNJO, LACiNiO, are. Vt ventus adhaercns prcfiiile, Interpr. iSam. 17, 7. 

membrorum voluptatera graphice liciniarct Apul. Met. 10 p. «J4, n. LICITATIO, LIClTATOR,LICITOR, vid. L J C E O. 

Nibildum pralatum ejl, quo fatis explicaretur vis huiusverbi. forte opti- L I C I T O , Adu. L I C I T V M eft, L 1 C 1 T V R V M eft, L 1 C I- 

mnmfuerit acquiefcere in conieilura virorum dodorum liniaret, /'. delinea- T V S , vid. L l C E T. 

ret, exprimeret. 20 L.l C T O R , oris. m. [p«t:a5;«oc, f«:e3oip6?i!{ , JxVc,-] Liaorcs erant 

L I C I N I V M, i. n. Veflis mmtn apud Ifidor. 19, 22 Licinium vo- miniflri maiorum magijliatuiim, liberi homines, ciuesque adeo Romani, qui 

catnm, quod textiira eius ligata fit in totum, quafi diceres Liginum, C, fafces praeferrent virgarum, ei his illigatas feeures , quibiis ad imperium 

pro G, litera commutata. V. Edil. 1489 Licinium, quod magis conue. magijiratus vterentur. lani Ronuiliis Liu. i, 8 Duodecim fumtis lifto- 

nit cum Ligiiuim. ^ 2 Idtm llid. 19, 19 Lignum vocatur ribut fe auguftiorera fecit. Cum regiam poteflatem baberent ConfuUs, 

Graeca etymologia, {adhix^at refpicit; qiiam bcne, non difputo) quiaaj .6« quatuor et viginti lidlores apparcnt Liu. 2, 5;. Itaque Decemuiro- 

incenfiim in Imnen conuertitur, et in flammam. Vndeet Licinium di- rum centum ct viginti lidores forum implent Liu. 3, 36. Diligentir 

citur, quod lumen det. Nempe idem 20, 10 Lucerna a Licinio difta de his egit Lipf. t.lefl. i, 23. lUorum erut Submouere, Animaduertcre, 

eft — Licinius autem qu.ifi Lucinius. Eft enim candela luccrnae. de quibus vid. hh. vv. quod faciebant, dum praeirent. Liu. 24, 44 F«- 

Videtur itaqiie Licinius f. Liciiuumy/^»j/f-i?^ linum f. filamentwn lucer- bius Pater filio legatiis venit Qiium obuiam filius progrederetur, li ;quod bibiteleum,et fiammaeveluifundus eji: poteritque forte melius^o dtoresque verecundia raaieftatis eius ( Patris) taciti anteirent; praeter 

deriuari a lido , i.filamento. ylpertum id faeit ipfe Ifid. 16, i ibi enim vndecim fafces (ergo fngu/i ibant) equopraeueflus fenex, vt conful 

ex Plinio 3?, 15 f. 50 rccenfens Sulfiiris genera, Qiiartum, inquit, ad animadiiertere proximum liflorem iuffit , et is, vt defcenderet ex equo, 

licinia conficienda maxime aptum , 1;*/ Pliiiius, Ellychnia. Ilocfua- indamauit; tumdemum defiliens, Experiri, inquit, voliii, fili. fatin' 

dct etiam vfus iiiedicus. Veget. Mulom. 2, 22, 2 Aceto et oleo iintcolis fcires, confulem te efie. Plaut. Afin. 3, 2, 29 Vbi faepe ad Jangiio- 

vel licinio addito, locura ipfiim coniples et fafciabis. Id. 2, 48, 6 Li-3J rem tiia duritia dederis ofto validos liftores vlmeis afleftos lcntis vir- 

cinio intorto cuin axungia, et aceto et oleo loca, de quibus mufcus gis. Liu. 2, $ extr. Miffiqueliftoresad fumendumfupplicium, nudjatos 

(/. mucusj eieftus fuerit, fatiare. Rhodius de AciaCel/i \\i^ ex Al- virgis caedimt, fecurique feriunt. Cic. Att. 8, 10 Subito confilium 

buenjis ehirmgia P. 2 c. 64 cfert Fa<aiim licinium ex decem fiiis. cepi, yt ante qiiam luceret, exircm : ne qui confpeaus fieret, aut fer- 

LICINIVS nomeu gentis Romanae latiffime per Crafibs, Lucullos, mo, liftoribus praefertim laureatis. Nempe pojt reditum e Prouincia, 

Muraenas, Neriias, Stolones etc. fufac. Quam putemus eriginem nominis 40 quam diu fpem triumphi habebat, retinuit apparatum Proconfularern. Idem 

modo indicauimus in LI C I N VS n. 2. vbi et de quantitate Syllabarum Qiiint. Fratr. 1, 10 Sit liftor non fiiae, fed tuae lenitatis apparitor, ma- 

laudauimus Hoiat. Od. 2, 10, i Redlius viues , Licini, ucque altum ioraque praeferant fafces illi ac fecures dignitatis infignia, qiiam pote- 

Seniper vrgendo. Hinc ftatis. Atri lidtores Hor. Epift. I, 7, 6. de/ignatoris minijiri , vefpil- 

L I C I N ivs, a, uin. Adi. Lex Licinia Cic. pro Planc. 36. Atria lones. Confiilaris Id. Carm. 2, 16, 9. Paludali, t/V. PALVDAMEN- 

Licinia Id. pro Quint. 12. Oliua Colum. 12, 49 et 52. ;/. Pallad. Febr.4J TVM. Liflor, vnde dicatur, difputatur ap. Gell. 12, ; Valgius RuUu 

1$. Stagna Licinia Stat. Theb. 4, 744. in fecundo libroruiu, quos infcripfit De rebus pcr epiftolam quaefitis, 

LICINIANVS, a, iim. Domus Liciniana Cic. Qiiint. Fratr. 2, 3. liflorem dicit a ligando appellatum efle: quod quuminagiftratuspopu- 

Olea Liciniana Cato de R. R. 6. li Romani virgis quempiam verberari iuffiflent, crura eius et manus ii- 

LIcfNVS, a, um. Boiim epitheton ejje docet ^tTwius ad Geor%. gari vincirique a viatore folita fint : isque, qui ex collcgio viatorum 

3, 5? Qiiicornua furfum habent. Hinc ^ 2 ad homines trans- $0 officiimi ligandi haberet, li6ior fit appellatus. Vtiturqiie ad cam rem 

latum videttir, quibus crines retro rejiexi furgunt fuo ingenio. Vet. GI. teftimonio M. Tullii, verbaque eius rcfert ex orationc, quae difta eft 

Licimis Uv&S^i^. Hincclifli videntur Licinii, in iiuo noniine cum fecun- pro C. Rabir. ( 13 c. 4) I, lidlor, inquit, colliga roanus. Haec ita Val- 

iam corripiat Horatius Od. 2, 10, i Reflius viues Licini ete. non duiita- gius, et nos fane cum illo fentimus. Sed Tiro Tullius M. Ciceronis 

vimushic eliam breiiis notamimponere. K/V. RELICINVS. ^3 libertus, liftorem vel a lino, vel a licio diauni fcripfit. Licio eiiim 

gKo// f/i «w GI. Ifidori Licini, candclae, lucernae, cicindilia : cognatumjS transuerfo, quod limum appellatur, tjui magiftratibus , inquit, prae- 

ejl nimiini Licinium, de quo modo dlflum. , miniftrabant, cinfti erant. Haec Gellius. Add. Plutarch. Quarj}. Rom. 

LI C I VM, «f L I C I A, orum. n. [^nhiiQ Fila funt, quibus in te. 67. Ce»/. Fcft. /V. Non. i, 257. LiSlor etiam inter facroriim mini. 

lis lextrices implicant tramas Jiaminis , quorum ope dijirahi eae pof. Jiros cenfebotur. Feft. 6 Flaminius liftor eft, Qiii flamini diali facro- 

lunt, et fubiemen radio immitti. Virg. Georg. i, 285 Licia telae addere rum caufa praefto cft. Vid. Ouid. Faft. 2, 13. ibique Heinf. De liftori- 

ejl incipere et ordiri texturam. Sic Tib. i, 7, 8s Firmaqiie conduciis 60 bus atris Dcfignatoris iam moniiimus. 

adnedlit licia telis. Plin. 8, 48 f. 74 Plurimis vero liciis teyere, quae Ll CT O R I V S, a, um. Adi. [ ^«69bX"<J« ] Quod ad UHorem ptr. 

polymita appellant, Alexandria inftitiiit. Nempe in /implici textura et tinet. Plin. 7, 30 Fafces lidorios ianiiac fubmifit is, cui fe Oriens 

vulgari /ingnla fila, /ingulae tramae Jlaminis fuum /ibi licium appenfum Occidensque fubmifcrat, de Pompeio M. et Po/id»nio. Virga litao- 

Itatent, quae alternis , h.e. prinium, tertium , quintum ctc. ac /imiliter ria Flor. I, 2tf. 

fecundum, quartum, fcxtum cijlliguniur ad x.eiviva, regiilam transuerfam,^^ L I D 
vt vna et aequahiliter nunc imparis numeri fila, ni/nc paris ope liciorumad 

regulam nexorum trabi et pcr hiatum illumfila fiibteniinis, operadil, tra- LIDVNA, ae. f. ReceJ/us maris, olim SaUiia. Marccll. Enipir. 

iici poffini. Cum vero /igurae quaecunque intexi debcnt, plitribus liciis et c. a% Liduna ante prandium. 

feriebiis liciorum f.oriUnibusopus cfi, qiiibus dijlribuantur et dijirahantur T T x? 

prout opus ejl tramae ftaminis. Haec ?c\ymita.. Apui. Flor. p. 346, 1270 L I E 

de Hippia, Habebat indiitui ad corpus tuiiicam interulam teiuiiffimo LIEN, cnis. vel LIENIS, is. bi. [«■irAiJv] Sflen etiamdicitur fr. 

textu, trjplici licio, purpura duplici. Ta/es funi upud Ammian. 14, des rifus et triftitiae. Plaut. Curc. 2, i, 29 Lien diruptiis cft. t. nm- 

6 p. 26 Cron. Tiinicae varietate liciorum effigiatae in fpeciesani. bula: id lieni optimum cft. Idcm Mcrc. i, 2, 14 Perii, feditionem fa- 

malium multiformes. Hinc Trilicem loricam cr cratem interpretamur cit lien, occupat praecordia. Lienem et iecur durum haberc Scribon. 

in TRILIX. Licia, a quibus aliquid pendet : Ouid. Faft 3, 267 Litia de-yj 89. Celf 3, 21 Si iecur aut lienem aflcftiim eflc, mariifcftum cft. Id. 

pendcnt, longas volantia fepes, Et pofita eft meritae, multa tabella t, g Qiios lienes raale habent. Cclf. 4, 9 Aqua in qua candens fcr- 

deae. LiQnim ergo ipfum quoquealncKnio, laqucando ^//WaTw arbitror , rum fubinde exftinftuni fit, vel praecipuc iienem cocrcet. Ltmox, 

licetmutata/it quantitas. Quoniam hic fimius, arripiamus hanc occr/ionem Eruca et nafturcium lienem extenuant. i< ««« , Animalia apud (fa- 

textrini antiqiii illuftrandi, decliirando primum loco Homevi, qui interpre- bros ferrarios) educata cxiguos lienes habent. Id, 4, 9 />>-. At lie- 

lumveterum et nouoriim indujiriamvidetur effugijji;. hjl autem lA. ^, 760 go nii vbi afleftus eft. Nota genitiuiim ejfe, non nominatiuum. Ibidem ta- 

vbi ita prope Aiacem Oilci K eji Vlyjjes cmfu ciim iUo certans, vt prope men p. p. Icgitur, Licnis quoque bubulus vtiliter efui datur. Sic cdi- 

pedus mulicris eji canon (xiMiav liiruv, arundinem liciuriim, vocat ali- tur. Et <;, ij, 4 At fi licnis torquct. Si liencs turgent Cato 157, 7. 

qiiis apiid ISiiftathiiim ad h. I, p. 1452, 3J Ba/il.) quem manibus liene exten- Plaut. Curc. 2, i, 5 (Tiiifi zona liene cinftus anibulo. Et v. 21 LicH 

dit (^ciim liciis ad iilum alligatis, quae /ic dirigit canon , vt acquMHter necat. v. 29 Lien dicreftus eft. 

irahi pujfint, qiio ipfo nominis fiii menfuram, notionem regulae, implei ) 8J LIENOSVS, a, um. Adi. [ff)rA)(v.KJ?J Qui liene laborat. Scri- 

extrahcns iit Jlainen, (partem tramariim;) perlicium(f licia) et (^alter- bon. fajfm Celf. 2, 8 Licnofis bono tormina fiint. Plin. 7, 2 de 

nis ) ad pefius admoiiet : ita prepe currebat VljJJes (yt nunc pa,ne attinge- Pyrrho refert, cuius dextri pcdis pollex lienofis medcbatur. Cor lic. 

ret, nitnc paiillum relinqueretur^ Hanc puto veram paraphrti/in. Addo nofiim habeo, iamdudum falit, /. Licnis naturam habens, vt turgcat 

itiam interprctationem loci 'Theopbylalli in lohannem, quo vtuntur Cafau. Jicut lien Plaut. Cafin. 2, 6, 62. Conf. Celf. 3, 8. Vitr. i, 4. 
bonus ad Barou. 16, S4 p. i6o. et Salmaf. ad Vopifci Aurelian. c. 46. 90 H E N fc V s , a, um. [ irTAwvwa;)? ] Idem quod Lienofus. Plin. 29, 

Alii dicunt , in Palaejlinn telas te.ti, non vt apuj nos, vt fupra (manum 3 Sic et lienicis. Harduinus legit Lientericis. 

textoris, et illiim locum vbi ciim maxime cfiisfit) /int licia, et ftamen l iENTERIA, ae. f. [AnivTtj/a] Inteftinonim laeiiilas, inquit 

(nondiim textu.n) infra autem te.valur tela, et ita (paull.uim) ajfiirgat: Feftus. Celfus 2, 1 His ctiara lacuitas intcftinoruni, quae Aii«vT«f ta vo- 

fed contra ea infra ejje licia, fupra atitem telam texi. Quae Licia dedi. catiir, Pliifcula de iUa 2. 18. 

mus, i'Ji nlrci fuHt. Sed redimus in viam. *) 2 l.icia eiiam alia jj L I E N T E R I C V S , a, um. Ainid Plin. 29, 3 i't HarMnus reftituit. 

fila, filamentii, funiculifunt. Petron. 13; Vt foluit ergo licio pannum, Vid. notas et emendaiiones eiiis ad I. e. n. ij p. 718. 
quo nempe extrema coliigata erant vt fabas caperet . Idcin 131 Illa de fi- 

nuliciura protulit, varii coloris filis intortum , de magicofacro fermo, L I G 

vbi multiis liciorum vfus. Apiil. Apol. p. 293, 30 At fi Virgilhim le- L I G A M E N , wV. L I G O , are, 

gifles, profi-ao fciUes, alia quaeri ad hanc rem folere — tura mafcu-ioo L I G A R l V S, i. m. Tamiliae Romanae nomen , e fua Qiiintus ille, 

la et licia difcolora. Refpicit ad Virg. Ec. 8, 73 Terna tibi haec pri- fro quo habuit Orationem apiid Caefarem Cicero. Hinc 

nuim triplici dnierfa colore Liciacircunido. /nyHfrn /oa/mScruius, L l G A R I A N V s , a, um. Adi. [ A/yaf.akd,] Cic. Att. 13, 12 Li- 

Vt Licia ftamen implicant, ita adolcfcentis mcniem implicare conten- garianam, vt video, pracclare aui5loriias tuacommendaiiit. Subintelii. 

dit. Phn. 28, 4 f- 12 Inguinibus medentur aliqui, licium telae dctra- git Orationcin', qiiom pro Ligario habuit. 
ftum alligantcs noiienis tcptenisuc nodis, *d fiiigulos nominantcs vi-ioy LIGATVRa, LIGATVS, vid. ligo, 5ie. 

IIGBA, 90 89 L I G L I M 

L I G E A , ae. f. Nympbac nomen opud Virg. Gcorg. 4, 33«, quafi tu Hor. Epod. j, 50. Inciiriii ligoncs Stat. Theb 3, «go laftati 

Arglitam ilicas. Haec enh» efi myi:«. |.ullanmt arua ligones Oiiid. Anior. 3, 10, 3I. Longis purearc lieo 

L I G E L L V M , W. L I c; O , .'irc. nibus ania Oiiid. ex Tont. i, 8 , 59. » r 6 5" 

LIGER, Cri. ni. Viri pioprimn. Virg. Acn. 10 , 584 Difta voiant lic;vla, vit/. LlNGVA. 

Ligcii, fed i.on et Trouis heros Difta parat contra. ^M.'. Id. 9, 571. 5 Ligvkia, ac. f. [^«7«^«^] Italiae regio cuius incoU voeatur 

LlGER,en>.m [A,>«f] Galhac fluiau, qu, ct L,ger:ynnom,. H G v K , uib. ,„. [AlyvcJ Nomc gentile. Probiis ^.r/m«f hic 

«^r/«<, ,/,«/«;;. K«A- ,■/ Llgenm ,» accufat.uo c(,«nejl C^eC. Bell. et haec L 1 c; V R , ,., l,ic ct haec et hoc H G V s , pro incola Liguriae. 

Gall.7, ^i Ligercx nimbus crcucrat. Idcmib. 75 Paullopollniagnis Afluctuj inalo Ligur Vii[.. Gcorg. a, 16«. Tacit Milt 2, u Auxit 

itineribus ad Ligerim peruenit. Aufpn. Mof. 461 Non tibi fc Liger inuidiain pracclaro cj:cniplo fciuina Ligiis , quae filio abJito etc 

anteferet , noii Axona praeceps. 10 Tonfus Ligur Lucan. i, 442. VancLigusVirg.Aen.il -•i-, ' Sic 

LiGNV.M , i. n. [JuAoK, xiAov] a Lcgcndo , ,'«y«'V Varro J , 7 opiimi quiijiie libri et Craoimatici , vid, Pier. • > < 3- 

quod ligna cadiica in agiis legebantiir, qiiibus ad focuni vtcrcntur, LiGVscvs, /</. v,V/. Varr. R. K. i is <? 4 ? o i o 17 in M'!^ 

c///,r llid. ip, ly. Plin.12,11 Conftat aiboribus fniflus radice, LiGVRiNVS.i. m. lilem. Martial. 3 44 Ciica te Lieu' 

fnitice, cortice, fucco, ligno , etc. Cic. Verr. i, 6s c. 27 Caedcrc rine, folitudo. ' B 

ianuamfaxis, inftare fcrro, ligna ct faniienta circumdare, ignem fub- ij ligvrinvs, a, iim. K/, Alpcs LigurinaeGratian.CyncEet. v ?io 
iiccre cocperunt. Aridum coiiiponc lignum Hor. Carm. ;, 17, 13. LiCiVSTiNi, l.igurcs \'\\n. 10, 24. ' b • •■> • 

Arida ligna explicare in flamiius Lucret. s, 880. Attrita inter fe L i G V s ti S, idis. Gentile. Sidon. Epift. 9 u- 44 Hiimo ataue 

ligna , vii/. A T T E R O. Dcdicatum lignuni Cic. de Lcgib. 2. Dii- gcnte cretus in Liguftide. ^ 

nim Virg. Aen. 9, 544- Dolatuni luuen. Sat. la, 58. Finum LiGVSxrcvs, a, iim. Adi. [A<></T<xi«] luucn. Sat. q. 2-1 

Virg. Aen. 9, 413. 1-illile Virg. Gcorg. i, 544. Inutile Hor. 20 Nain li piociibuit qui faxa Liguftica portat. Ligufticiis aKcr nionta 
Serm. i,S, I. Lunatiim, viil. lvna. Mobile ncniis alieius, mis Varr. R. R. i, 18, 6. Ligufticum marc Plin.2, 47 hllmmisTufci 
W. MOBILIS. Odoratum Virg. Gcorg. n, itg. Ofleum, wV. fars a Us^uTi^i Prouincia, cui ailiacct , Uenominatum. bf Lieuftico 
O s. Viridibiis ex lignis atque huniidis igneni tacere Cic. Verr. i, 45. herl/a mox. ° 

Accendere lignum, wV. ACCENDO. Conficere ligna ad fornacem, LiGVRlo ff/ L IG VRRio, mi vet \i, Itum, Irc. [A,rv«i;«1 

viil. c O N F l C I O. Lignum pro tabulis ligneis , in quibus fcribebatur, 25 MuUa auiile confumerc, et fuauiora eilulia carpere. Liguriunt, Aiyyt .^ao., 
ap. ICtos, vid. Muret. Var. Lefi. 9. Rcponere ligna fuper foco Hor. Vet.GlolV. Liguriiint roufcae, lnquit\!\t:t. de L.L. 3, 16 vbivid.Viflor 
Carm. I, 9, J. ^ 2 U%mm\ ctiam Mcitur Vitium in pomis. Ter. Eun. ,-, 4, 14 Qiiaeciiraamatore fuo quum coeiiant, liguriunt. Vbi 

Plin. ij,28 Pomorum aliis intus corpiis et fons lignum, vt nucum. Donatus, Liguriunt , iT^ rs Aiyv,.^, qiiod fecundum Graecos Aiauc intcl- 
Aliis foris corpus intus lignum, vt Pcrficis et prunis : vitiumque cin- ligitiir. Ligurire dicitur, qui elcganter et more fenum, miilto fafti- 
<auiufruiau. 30 dio fuauiora quaeqiie deguftat. Non. a, 507 Ligurire, Dcguftafe 

LiGNEVS, a, nm. Adi. [J«'a,»o«] Quod ex ligno cjl. Plaut. vnde Abligurire, Multa aiiide confumere. Ligurire Aliquem Plaut. 
Poen. 3, 6, 28 Tantifper quidem vt fis apud me lignea in cuftodia, Capt. i, i, 16. ;'. opes eius cotifumere. Liguriunt mufcae Varr. R. R. 
i. in neruo vinflus. Deiis Tibul. I, 10, 20. Equus Plaut. Rud. l, 3,i(S, 6. Fiirta ligurire, i. Cibum furtu ablatum Hor. Scrin 2 4' 
5,10. Materiam ligneara flamma vii poflenecefleeft Cic.de Iiiuent. 79. lus tepidum liguiire Hor. Serni. i, 3, gi. Ligurire , a/V W 
2, 170 c. 57. Moenia Nep. 2, 2, 6. Ponticulus Cic. Tufc. 35 daeus, ejl Paiillatim in ore commandiicare oiiquid guftu fuaue , vmle Cic. 

5, 59. Signum Cic. VciT. 6, i. Simulacra Ouid. Met. 10, U^unre hiQra , eji Senjini /ucrifaeere , et in eo obleclari .- cui cpponitur 

694. Soleas ligneas inpedes iiiducere Cic. de Inuent. 2, 149. Tur- Deuorare, quod fit praeauide ab homine hiantis uuaritiae. RefpicitVeTt. 
ris Liu. 23, 37. pr. 3, 177 c. 76 Non rcperictis hominem tiniide, nec lcuiter haec impro- 

LIGNEOLVS, a, um. Adi. Dinun. Cic. Q, Frat. 3, 7 Hanc biflima lucra ligurienteni. Deuorare omnem pecuniam publicam 
fcripfi ante lucem, ad lychnuchum ligneolum. Apiil. de Mundo p.70 40 non dubitauit. Cic. Fam. 11, 2i Q\mm quidam de collcgis noftris 
Qiii iii ligneolis homimim figuris gcftus moueat. Circuitus ligneolae agrariam curationem ligurirent , difturbaui rem , totamque iii 
Rotae Augiift. Conf. 11, 23. aduentum veftrum integram refeniaui. ,'. Qjium lcgis agrariae men. 

LIGN-ARIVS, a, um. Adi. Quod ad lignum pertinet : vt , tionem fenfim tentarent, et cum magna fuauiiate in animo verfarent. 
Faber liguarius. Negotiatio lignaria Capitolin. Pertin. l. Haec Budaeus. 

LIGNARIVS, i. m. Subftant. Ji/Aox^jrj;, exoTTwi/SjAaGIofr.Lat.Gr. 4J liGVR ITIO , onis. f. [A/xv£t/ff,«] Auiditas , immoderata appe. 
Qui lignaium it. Liu. 35, 41 Et iidem porticum extra portam Trigemi- tentia. Cic. Tiifc. 4, 26 c. 11 Aegrotationi aiitem talia quaedara 
nain inter lignarios fecerunt. fubiefta funt, auaritia, ambitio, niulierofitas, peruicacia, liguritio, 

LIGNOSVS, a, um. Adi. [SuAaiJijt] ,'. Injiar ligni durum. vinolentia, cupedia, et fi qiia fiint fimilia. CiQeroni etiam rejUtutum 
Plin. 12, 7 Arbor radice lata , lignofacjue. LignoCore Callo induruit it Gron. ad Att. 13 , 46. pr. vbi legi vult, Lepta cniin de fiia liguritione 
Id. 16, 3(S. MS. tamcn habet limofiore. 50 laborans me ad eum perduxerat. Sic per centemtum appcllari pstitio- 

LIGNOR, 5ri. Dcp. [ |uAi(^o(i«< ] Ad ferenda ligna ire. Plaut. nem curationis munerum tt ludorum, quae a Caefare tum parabantiir de 
Capt. 3, 4, 11 j Ite iftinc, efferte lora. C. num lignatum inittiniur? qua re Fam. 6, 19, Et vidimus niodo formulam Ligurire curationeni 
Liu. 2j, 34. /)r. Et deinde aflldue dies noSlefque iiifeftus aderat, vt agrariam. 

non vagustantum pvociil a caftris lignatum pabulaturaque progieiros LlGVRfTOR, oris. m. Gulofus , antiquis Catillo diflus. Aufon. 

exciperet, fed ipfis obequitaret caftris. Ire lignatum Liu. 10, 25. 55 Epigr. 120. in ohfcoeno fenju. Liguritor, Pifcis genus Macrob. Sa- 
Diim lignantur , interfefli funt Hirt. B. H. c. 7. turn. 2 , 12. extr. 

HGNATIO, onis. f. [§uA,(r,io«] Lignoriim defeffio, vel depor. L l G V R I V S , Gulofus , catillo , Afxfo* Vet. GIofT. 

tatio. Caef. Bell. Gall. 5 , 39 Vt nonnulli milites, qui lignationis mu- ligvs, ligvsticvs, vid. l i G v R i a. 

nitionifque caiifa in filuas difceflilTent , f/f. Columel. i, j Sit autem LIG vs T IC VM , i. n. [Aii-f^/xa»] Herba. Plin. 19, g Limfti- 

vel intra villam, vel extrinfecus indudVus fons perennis, lignatio, pa- 60 cum filiieftre eft. In Liguriae fuae montibus feritur. Vbique^fual 

bulumque yicinum. ,'. Locus ,vnde ligna accifi poffint. viiis fatiuum, fed fine viribus. Panacem aliqui vocant. Crateuai 

LIGN ATOR, oris. in. [Ii/Aei!?] Miles, qui lignatur. Pabula- apud Gr.iecos cunilam bubulam eo iiomjne appellat : caeteri fere coni- 

tores et lignatores tiieri Liii. 41, l. Id. 10 , 2;. Caef. Bell. Gall. zoides , cunilaginem. Dicliim autem Ligufticum vt vidimus a patria 

5, 2,5 Subitoque oppreffis lignatoribus , magna manii, etc. fua Liguria : Alii Libyfticiim a Libya vocatum putant. Pharmacopolai 

LIGNlClDA , ae. c. Qji^i /igna caedit. Varro de L. L. 7, 33. 6i vocant leuiflicum. Add. ?lin. zo, i^. Colum. 12, 57, 5. 

LfGO, are. lSia,mxSlu,ir,S(a,Se(Ti^u2 Vincire, conjtringere. L IG V S TR V M , i. n. [xwVfo5] Eadem arbor eft /«^f/// Plin. 24 

Quidam a Lino deducunt , quafi Lino ago : quod omnia lir.o /igentur. 10 qiiae in Oriente Cypros. Suos in Eiiropa vfus habet. Siiccus eiiis 

Plin. u, 46 Talus aiitemreftus cft iii articulo pedis ventre eminens, neruis, articulis, algoribus : folia vbique veteri vlceri, ciim falif 

concauo in vertebra ligatui. In catenas aliqua ligare, et inexplica- mica, et oris vkerationibus profunt. Virg. Ecl. a, ig Alba liguftra 

bili ferie coimeftere Metaph. Qi^iinflil. J, 14, 32. de oratoribus. Gut- 70 cadimt, Sed hic Liguftra vocat , F/ores /igujtri , quos conjiat ejfe candi. 

tura ligauit laqueo Ouid. Met. 6, 134. Vulnera ligare Id. Met. ' dijjimos. Martial. i, 116 Toto candidior puella cycno, Argento' 

7,849- Legibus ligarealiquem Stat. Silu. 4, 3,7J. Pafta ligare niiie, lilio, liguftro. Niueum Ouid. Met. 13, 789. Liguftnim* 

Propert. 4, 4, 82. In venefciis ina/a fignificatione vfurpatur : vid. Cenus berhae , pcr fepes ct macerias ferpens. Columel. 10, 301 Etnigro 

Ifidor. 8, 9- ^ permifta liguftro Balfama. Quo sn /ocofi forte Liguftrum arbufcu/am 

I IGATVS, a, um. Partic. [ 3i3h? ] Comas ligatas auro fiib- 75 ,';»/,•%// Columella, >-f/)!>f«-,V «,^«»i J^f/Mfw/f* fitfc<r<?j, quas fafftm vidi. 

ftringere Lucan. 3,280. Co;,/. Virg. Aen. 10, 794. Crines ligatos mus nigerrimas. 

inipedit vitta Tibul. i, 6, 66. Cic. Catil. 4, 13 c. 6 Cum filium L I L 

cius impiiberem ligatunj a praefore miflum in carcerem necandum 

efle dixit. LILIVM, i. n. £ xf ,'vov ] Herbae hortenfis genus, de qua apud 

LIGAMEN, inis. n. \_Slanx, Ssaiioi;'^ Qjjp quid /igatiir. Co- go Plin. 21 , 5. Alba Virg. Georg. 4, 131. Breue Hor. Carm. 1, 36, 
lumel. II, 2 PolTit etiam fdlix decifa pridie ad lucubrationem expiirgari, 16. Candida Virg. Aen. 6, 709. Candentia Ouid. Met. 12, 411. 
et ad vithiin ligaraiiia praeparari. Noaurna ligamina mitrae Pro- Grandia Virg. Ecl. 10, 2j. Tibi lilia plenis Ecce Ferunt nymphac 
pcrt. 2, 29, 6. calathis Virg. Ecl. 4, 4^. Infringere lilia Ouid. Met. 10, 191. 

HGAMENTVM, i. n. Idem. Tacit. Ann. tj, J4 Vulneribus ^ 2 Liliura , Ccnus munitionis uppellatiir ex pmi/itudine floris , quod 
ligamenta quibusque fiftitur fanguis, etc. 85 defcribit Caef. Bell. Gall.7, 73. 

LiGATio, neruorum. Scribon. 255. liliacevs, a, ura. Adi. [(cfiwvo*] Oleum liliaceum Palladio 

LiG ATVRA, ae. f. Pallad. 1, 16 Ligatura in vitibus , f/,-. Ad 6 , 14. in /emmate. 
haec omnia pertinent et ligaturae exfecrabilium remediorum , quae ars l. iRfNVS, a, iiin. [ Asif/voj ] Qjjod efi li/ii : Lirinum oleum 

medicorum conderanat; fiue in praecantationibus, fiue in charaftcri- Plin. 21, 5. 23,4. 25,5. 

bus, vel in quibuscunque rebus fufpendcndis atque ligandis. Vid. L l- 90 L i L 1 i: T VM, i. n. [xj/vw»] Locus, inquo li/iorum cofia ejl. Pal- 
CiVM. U^aiwTit , phy/a{Ieria : i>/',y. Auguft. Doftr. Chr. 2 , 20. f/ ladius, Lilieta, canneta ponenda fiiiit. Idem 3, ai Noua lilieta 
lCii-%,9- . formabunt. 

LIGELLVM, i. n. [i{aAv'|3i)] Ereue domici/ium , et tuguric/um. 1. 1 L Y B AE VM , i. n. [ A,Ai/'t"«,ov ] Siciliae fromantorium efl, quod 

Plaut. Aul. 2, 4, 24 De fiio ligello fuinus fi qua exit foras. Sic Nonius Africam refpicit. 

2, 504. Tiirnebus ail, fibi in mentem vcnifie, vocabiilum hoc diminutio- 95 L I L Y B E 1 V S , a , um, Adi. [ AiA-j6>i'i« ] Virg. Aen. 3 , 706 Et 
nis formam quandam adumbrare. PoJhiUt autem proportio, vt, quemad- vada diira Icgo faxis Lilybeia caecis. 

viodmn a tlgno tigiUum et tigclium deducitur , vnde et tigellii iifmen , fic a L I L Y B A E T A N V s , a , um. Aliiid Adi. Cic. Verr. 4 , 37 A 

ligno ligillum et ligellum deriuetur. Paruum igitur ligniim in- Lifone vero Lilybaetano prirao homine, apud quem diuerfatus es, 
t^jgit, quod in fico vratiir fumumque reddat. Alii ex MSS. iegunt Apollinis fignum certe efie non oportuit. 
Tigillo, et fic Gron. reflc. Solet enim inter contignationem et tefJum 100 
fumus exire. L I M 

LIGO, onis. m. [SfxtAAa, jttaKeAAa] Rujllcum infrumentum fojfo- 

rium, quodiuftatiune quadamet pcrcujjiouc imprimitur. Lucan. 1,169 LlMA,ac. f. [pivij] In(lrumentum denticulalum fahrilc , quo fer. 

ktira antiquos Curiorum pafla ligones. Plin. ig, 6 Addiixit graucs rum, aui aliquid atiud expotitur terindo. Nec radio, iiecfubula, nec 

ligones, vomeres ponderofos. Duris ligonibus exhauriebat huimiraiojllima, ncc torno, nec id genus ferrameutis vti nolfe ApUl. Hor. 2. 

VOL. III. M Lignaria 9» L I M L I M 9» Lignaria liraa Seribon. 141. Metaphora confaeta Qiiinftii. -10 , 4, 4 fit, w f/? apud Donatum et Feftunii. Ter. Kcc. 5, 3, ig lam vt 

Opus poitat lima non exterat, vbi ■.umium emendantfi fiuclium damnat. limen exirem, ad geniia accidit. Lime:i , etiam Snpericrem fartem 

Plane/imiliter difcipulusFabii,'?erU5lumo'fU%Mo\\.\lm\\(\\KC&, non ofln Jigr.ificat. luuen. Sat. 6 , 22,7 Pendentia liquit Veia domiis, et 

fplendefcit lima , fed atteritur Plin. Ep. 5, 11. Vltima lima defuit adhuc virides in limine ranios, i. fetta ct coronas inde ffpenfas. Cato 

jneis fcriptis Oitid. Trill. i, 6, 30. Plin.Epift.I, l Immoquomagis 5 i'tr:imque compleflitur , qnum inquit c. 14 Tigna omnia, qiiae opus 

intendam limam tuam, confiteor et ipfura me , et contubernales ab edi- fimt, iimina, poftcs, etc Limen fuperum et inferum riixit Nae- 

tioiie non abhorrere. h. e. V't ncuam et excitem tuum iudicium ac eme». vius <:/). Non. 4, 278 E,':ime liraen fuperum, quod m;hi mifero faepe 

dationem In bunc librum quem ad te mifi. Limae phis in illis eft Vell. a, coiifregit caput : inferum quoque, vbi ego omneis riefregi digitos. 

9,3. Martial. 5, Si Qiiem cenforia cum meo Seuero Dofti lima mo- Limenfuperum inferumiiue difcein^tes folutab.int. Plaut. Mcrc. 5,1, l 

niorrierit Secundi. Plin. Epift. 1,8 Memini quidem te iam quae- lo Limen fuperum , inferumque fjhic , fimul autem va!e. Adflnftum 

damnotallc, fed gencraliter. Ideo nunc rogo, vt non tantum vni- limen, (./rt;//nm Ouid. Amor. 3, i, 50. AuratumSenec.Herc.Oet.>. 

verfitati attendas, verum etiam particulas, qua foles lima perfequaris. Crudelia Virg. Aen. 3, 616. Dulcia Id. Georg. 2, 54. Incufto- 

Rafus libcr liraa Ouid. es Pont. 2, 4, 17. Vti lima mordacius Id. dita et apcrta , vid. i n c vst o D IT v s. Lacta Virg. Aen. 1, 711. 

ex Pont. 1,5, 19. Marmoreum limen Hor. Epift. 1,18, 75. Perfradtum Senec.Troad.7. 

LIMO, are. [pivfe] Lima lignaria limare Scribon. 141. Plin. 15 Profperuni Stat. Sil.i. 4, 3, 97. Religiofa deorum Virg. Aen 2, jfi^J. 

Ig,i Atque quum in arbores exacuant, limentqne cornua elephanti. Reuulfum telhirc Ouid. Met. 12, 281. Rigido crudeles cum limine 

Scalpere atque limare gemmas Plin. 31?, 7. Liraare, per translctio- poftes Ouid. Amor. i, 6, 73. Superba cuiiuui potentiorum limina 

nem, pro Expolire, ct redund»ntia circumcidere , vt ait Budaeus. Cic. Hor. Epod. 2, g. Tritum Catul. 66, 71. Adire limina aliciiius 

de Orat. i, 11; c. 25 Nequc haec ita riico, vt ars aliquid limare non Virg. Aen. 6, iij. Circumuolitare potentiorum limiiia, viJ. ciR- 

poITit: neque enira ignoro et quae bona fint, fieri meliora poirc do- 20 CVM VO L ITO. Compefcere ferrea limina Lucan. i, 62. Ex-' 

drina. Ornare ac liraare Cic. de Orat. 3, 88- Cura tenui limari turbatus liraine tcmpli Sil. 11, 103. Iiillftere limen Virg. Aen. 6, 

Ouid. ex Pont. 4, <5, 3(5. Politius limare aliquod opus Cic. Acad. 1,2 563- ■"'-'■ insisto. Irrumpit iiitetiora domus limma Virg. 

c. I. /. Ornatius fiicere. Ratio limat aliquiri Qjiinftil. 2, 4. Cic. Aen. 4, 64^. Perrumpit dura limina bipcnui Virg. Aen. z, ,^$0. 

Off.2, 35 Alia eft illa, quum veritas ipfa liniatur in difputatione, fub- Pulfare Iimina Ouid. Amor. 2, 19, 39. bcandere limiiia turris Stat. 

tilitas : alia, quuin ad opinionem communem omnis accommodatur 2j Theb. 12, 15. Sedere iii limine Virg. Aen. 4, 473. Tranfire 

oratio. Limare caput cuui altero. i. Coniungere , j»^«/V Nonius limen cautiusOuid. Amor. 1,12, 5. lAmen^prolngreJJualiquandoponitur, 

4, 274. ex Viteribus , vt Plaiit. Poen. I, 2, Ji. Conf. Turneb. AJu. /f , 6. vid. Noii. 4, 278. Virg. Aen. 2, 453 Limen erat, caecaeque foics, et per- 

A!ia metaphorc! fignific '.t imminuere et attenuare, vl de tuaproiixa bene- vius vfus. Add. Piin. Praef. 3. Carceris oftiuni liicenque Cic.Tufc. 

ficaque natura liraaiiit aliquid poftcrior anmis Cic. Fam. 3, g. Hor. 5» '3- Cubiculi limen Cic. pro Ciuent. 15. Portarura obfefla 

Epift. 1,14, 37 Non iftic obliquo oculo mea commoda quifquam Limat. 30 tenere limina Virg. Aen. 3, §03. Linieii, Interior pars domus, 

i. Atterit, et inuido oculo fafcinat Porphyr. Virg. Georg. 2, 504 — peiietrant aulas et limina regum. f^» Ser- 

LIMATVS, a, um. Partic. [ »ppi»>(fffj<«c 2 metapbora foUemni, vius, Profitentur fatellitium. Limina autem ait interiorera lamilia- 

Cic. dc Nat. Deor. 2, 74 Nec vero hoc in tc vno conuenit moribus ritatenv Limen, Locus in quojiatur, vid., Non. c. 1. Virg. Aen. 5, 

domefticis, ac noftrorum hominum vrbanitate limato, ki etc. Li- 3i<5 Signoque repeiite Corripiunt fpatia aiidito : limenque rcliiiquunt, 

iratus ct emunftiis Qiiinftil. 12, 10. Terfus ac limatus Idcm 12, 35 carcerss , vnde curfus initium. Ad limina fcruus , proAtrienfi, upud 

10. Cic. de Orat. 1, 180 c.39 Qti. Scaeuola aequalis et Collcga meus, Apiileium de Afino 2. /;> apud Virgil. Aen. 9, 648 — fidufque ad 

horao oranium et riifciplina iuris ciuilis eruditinimus, et ingenio, prii- limina cuftos. ;. Aedituus, «rVScruius, i'. A D. Budaeus. Liuien, 

dentiaque acutininnis , et oratione maxime limatus atque fubtilis. pro Atnicitia , tefte Seruio, enarrante iilud de Tumo , Aen. 7, 579 

Quid cjjet limattim in oratione , mngis fentias, fi covjideres etiam hunc De limine pelli. Iiiuen. Sat. 3, 124 Liraine fubmoueor, perierunt 

locum Cic. Bruto 91 Videmus alios Oratorcs inertia iiihil fcripfifle, ne 40 teinpora longi Seruitii. /. Repelltir ab amicitia. Nempe qucm a limint 

domefticus etiam labor accederet ad forenfem : alios, qtiod nielius repcUunt homines, illum amicum nulunl. ^ 2 Metaphorict 

putent dicere fc pofie , quaui fcribere, quod peringeniofis houiinibus, initium ct principium Jignificat. Sccundi -cinni lirainibus rapiiit me 

nequefatis doftis, plerumqtie comigit, vt ipfi Gailjae : qiiem fortalfe fibi Perfcphone Infcr. Grut. p. 659, 7. In liraine belli Tac. Ann. 3, 

vis non ingcnii foliim, fed etiam animi, et naturalis qtiidam dolor 74. Leti liraina Lucret. 6, 1155. Senedlutis limen ingrelfus I-irmic. 

dicenfeni incendebat, efficiebatque, vt et incitata, ct grauis, et vehe- 45 3, i. Vitae limen /. natiuitas: vid. bunn. ad Val. Flacc. i, 823. 

Diens elTet oratio: dein, qtium otiofus ftiltim prehenderat , motufque Markl. ad Stat. Silti. 2, 6, 70. Oudcndorp. ad Lucan. 2, ic6. A li- 

omnis animi tanquam ventus hominem defecerat, flaccefccbat oratio; mine difciplinas faliitare, vid. a, vel AB. Limina « Ltimina mi. 

quod iis, qui liiiiatius dicendi confeftantur genus , accidere non folet, fcentur a librariis, vid. Drakenb. ad Si\. 1, 66. Item Liinina et Ll- 

propterea qtiod prurientia nunquam rieficit Oratorem, qtia ille vtens, tora, Limen fr Limes, vid. Idcm ad^bii. ^, 4. et 4, lo^. 

oodem modo polfit et riicere, et ftribere, ardor anirai non fcraper jo LIMEN, £nis. [Aif4>(v] Latine Pcrtum Jignijicat. A que 

adeft: isque quum conferiit, oranis illa vis et quafi flamma Oratoris L IMEN A R C H A, ae. ni. [ Ajfienajxf! ] Qui locis maritimis prae- 

extinguitur. Ideni in Orat. 20 Tria funt omnino genera dicendi, tji, ynde ProieHus eji ad exteras nationes. Paullus, D. de fcnii» 

quibus in fingulis quidam florucnmt. Nam et grandiloqui ( vt ita fugitiuis, I. 4 Limenarchae et ftationarii fugitiuos deprehenfos re6tc 

dicam) fuerunt ciim ampla et fententiarum gratiitatc, ct maicftate in cuftodiara retinent. Nominantur etiami.i^ $. lo ff". de Muneribuj. 

verborum, vehementes, varii, copiofi, graues, ad permouendos et 55 liminAris, e. Adlimen periinens. Liminares trabesVitriiu.<S,4. 

conuertendos animos inftrudii et parati. Et contra, tenties, acuti LIMENTINVS, i. m. Deus, qui praeefl liminibus. K/V/. TertulL 

omnia docentes, et dilucidiora non anipliora facientes, fubtili quadara «le Idol. c. 15. et de Coron. iiiil. c.13. Elmenhorjh ad Arnob. p. 23. 

ct prcfla oratione limati. Idera de Orat. 3, 28 Ecce pracfentes riuo LlMES,itis. m. [t??o!, arfawJc] Transuerfa via dicitur, a i.omi- 

prope aequalcs Sulpicius et Cotta. qtiid tam iiiter fe difllmile? quid «e Limus, a, tim. Cumque eaedem viae etiam diuidere folerent agros vi. 

tam in fuo genere praeftans ? Limatus altcr etfiibtilis, rcm explicans (5o <•'"«""", hinc Limes etiam lerminum fignifcat. Virg. Aen. 9, 324 

propriis aptifque vcrbis, hacret in caufa femper : ct quid ludici pro- Et lato tc limite ducam. Columel. i, 8 Semitas, nouofque liniitet 

bandtim fit, quum acutiflime vidit, oraiflls caeteris argumentis, in eo in agro fieri non patiatur. Feftus, Limites in agris nunc Termini, 

mentem orationeraqtie riefigit. Sulpitius autem fortiflimo quodain nunc Viae traiisuerfae funt. Accliuus limcs Ouid. Met. 2, 19. vid, 

animi impetii, plcniirima ct maxima voce, fumma contentione corpo- ACClivis. Arftior Stat. Theb. 1,24. Attritus aquarum 

ris, et dignitate motus, verborum qtioque ea grauitate et copia cft, vt 65 Ouid. Epift. 18, 133- Curiius Senec. Thyeft. S41. Diredtus Stat. 

vnus ad diccndum inftrufliflimus a natura cfle videatur. Martial, 7, Silu. 2, a, 84. Longo limite fulcus Virg. Aen. 2, 1597. Obliquus 

50 lure madens, varioquc togae limattis in vfti, i. politus, et fubaSlus, Senec. Oedip. 315J. Scopulofus Stat. Theb. i, 332. Sedtus in obli- 

vt Optime caUeat omnia , quae togr.tu viro conucniunl. Limatior, »'. quuin Oiiid. Met. 2, 130. Spatiofus Ouid. Mct. i;, 8i9- Tcnuis 

Politior ct emendatior Acron. (7<i' Hor. Serm. 1 , 10 , 65 — ftierit Lu- limes longa fubnubilus vmbra Oiiid. Rem. Amor. .^99. f| a 

ciliiis (inquam) Corais et vrbanut, fuerit limatior idem Qiiam rudis. 70 Verborum fonnulae : Latumque per agmen ardcns Limitem Agit fcrre 

Ingeniiini limatius Plin. Epift. i, 20. Virg. Aen. 10, 514. Idcm limes Agendus crit Ouid. A. A. 3, 538. 

L I M A T E. Ariu. Compar. Aramian. 1; c. vlt, Conftantinus ctim Conf. Drakenb. ad Sil. 16, 338. Defcendere ctiruo limite Otiid. Met. 

limatiiis fuperftitionum quaereret feftas , /. Accuratius. 14. 83°-, Grafl~ari redlo liraite Ouid. Trift. 2, 477. Incidere 

LIMATVLVS, a, uiii. Arii. Dimin. Cic.Fam.5,33 Opus eft redtim limitem Quinftil. 2, 13. Partiri limitecanipum Virg.Georg. 

huc limatulo et politulo tiio iudicio. /. Terfo el fubtili. 75 I, 121S. Pofitus limcs agro Virg. Aen. 12, 898. Refcindere limites 

LiMATVRA, ae. f. \_\hvi^it'\ Puluifculus limando detraflus. Stat. Silu. 4, 3, 41. Limites, ait Siculus Flacctis de Conditionibus 

Onomaft. Vet. agrorum, p. ij. Goef. ab Liminibus vocabtila acceperunt: quoniain 

IIMATIO, onis. f. «/>»(/ Augnftimmi. quo modo limina introitus exitufquc iocis praeftant, lunitcs agris fimi- 

LiM ATOR , oris. m. p.v«7ij; Glofi". Cyrill. litcr introitus exitiifque : qtii in agris diuifis et aflignatis fempcrperuii 

LiMAX, acis. in. [ pivi|7i«J,' ] Qtii cxqtiirit, vt aliquid atiferat 8° efli: debebunt , tam itineribtis, quani ct menfuris agendis. Qviiini 

Platit. Fragm. 3, 42. Liraaces viri quod atterant ct confiimant ergo oiiincs limites a menfura denuni afltiuin Decimani d^Qa i\x\t , hi, 

Noiiitis 4, 274. qui Orientcni Occidcnteraqtie intuentur, qui Mcndianum et Seplen- 

LI.MAX, 5cis. m. et i. [ xox^v.ac ] CochlSa terreflris. Limaces trionein tenent , vniiiii vocabulum illis erat: DivKffw»!»») nuncupabant 

liuidae, gen.fem. Plaut. ap. Varr. L. L. 6, 3 p. 76, 5 videtur conui- fpecliantcm raatutini et vefpertini et mcridiani et feptentrionis cardi- 

cium cjfe in muliaes, meretrlces praefertim. Cohimel. 10, 324 Impli- 85 nem. Alii vcro ab regionum pofitione et nattira appcllauerunt Mari- 

cittis conchae limax, hirfutaqiic caiMpe. Feftus, Limaces cochleae a timos ct Montanos. Poftea vero, quum agri riitiiderenti cittis conchae limax, hirfutaqiic campe. Feftus, Limaces cochleae a timos ct Montanos. Poftea vero, quum agri riitiiderentur et artigna- 
limo appellaiae. W^i/. Varr. L.L. 6, 3 Limaxalimo, qtiod ibi viuit. rentur, Z>fc/«M«/ quidem vocabtilum pcrmanfit , vt hi, qui Orientem 
Plin. 29, 6 Limacis inter riuas orhitas imientac oflicultim , etc Occidentemque intuentur, Decimeni diccrenttir : ii vero, qui Meri- 

LIMBVS, i. ni. [ xf a^JTjJov ] Pars vJHs extrema, quae Inflita dianuni et Septentrionera , qtioniam carriinem mundi fenerent, Cirdi- 
dicitur. Originem a llmis ducunl Donat. ad Tcr. Etin. 3, 5, 33. cfHygin. 9° nes funt appellati. Et omnes hi liraites riirimtint agros, centuriafque 
dc liniitib. p. 161. Virg. Aen. 2, 6i<5 — lirabo effulgens, et Gor- defignant : qui vt fupra diximiis , in agris riiuifis et aflignatis feraper 
goiie faeiia. Alii legunt 'Hixwho. Iricm Aen. 4, 137 Sidoniam pit\o periiii effe debebum, ct itineribtis, et menfuris agendis. Limitum 
chlamydem circumdata limbo. W/Seruius; Limbiis, eft Fafcia quae autcm nomina hacc inuenimus in libeUo extremo ciusdem Klacci p. 26 
ambit extremitatcm veftium fecundum anfiqiium rittim. C««/. Luftat. Oritntales, Septenfrionaies , Maximi, Aftuarii, Intercifiui, Qiiinta- 
«;/ Stat. Theb. (5 , 367. Orbis occani limbo circurafeptiis Orof. 1, 2. 95 ni, Ctiltellati, Nonani, Maiitimi, Gallici, Temporales, Regales, 
Aureus limbus obibat chlamyriein Ouiri. Met. 5 , 51. Vltima pars Subrunciui, Linearii, Se.xtanci, Tefleliati, Diagonales, Montani, 
telae tentii circumdata limbo Oiiid. Met. 6, 127. Limbuin .XH Aiifirinalej, Praefedltiraics, Vndecimani, Colonici, Paflitii, Hypo- 
fignoruin appcllat Varro Zodiacum, iffte Budaeo. tenuffales, Duodccimani, Egregii, Solitarii, Perpetui, Liuiites qui 

Ll M B .'\T vs, a, iim. ChlaroydeslimbataeTreb. Poll.inCIaud.c. 17. antica ct poftica diuiritint. Aggenus de Limitibtis Agrorum p. 46 

L I M B O L A R I V s , i. m. Qui limbum veflibus praeiexit. Plaut. 1°° Limes cft, quodcunqtic in agro ad obferuationcm finitim opera mamiiim 
Aul. 3,41,4; Textorcs, limbolarii, arctilarii dueuntur, datur aes. fadlura eft. Rigor vero fiiae reftittidinis naturalis nomen accepit. 
P arcus legit LimhoTiTiws. Simililer ap. Non. 14, 30. al. legunt limho- Hyginus de Limitibus conftittiendis p). p. 130 Antiqiii mcnfiiras agro- 
rarios, alii limbo!arios_ rum normalibus loiigitiKlinibtis incliiferiint. Prinium ritios limitca 

1.1 M EN, inis. n. [Jjoc] Dicitur, quod ex transuerfo in lanua efl: conftituerunt : vnuni, qui ab Oriente in Occirientem dirigeret: hunc 
« Limo, id efl obliquo, quod ingredientibus exeuntibusque transuerfum «03 appellauerunt £•«»<■/?«»»>«»/ , ideo, quod terram in duas diuidat partes, 

et i\» 93 L I M L I N 94 

et ab co omiiis a-er nominatiir , altenim a Meridiano ad Sepfeiitrio» limOniVMjI. h. Fnitcx cft nunquam ciibitali altior, criftis. 

nem, qticm Cfl)v//»<>OT noniinaucriiiit, a mundi cardine. Duocimaiiuni que folionim ac radicc nigra, fed diilci. Rccipit eum in cibis Oricnt 

poftea Decimanum appellaiierunt : quare (f. quafi) a deccm potiuj Pliiv. 22,22. viJ. llMONIVM. 

quam a duobiis , ficut liiiu potuh niinc dicimus dupomlium , et qiiod di- L l M o _s v s, vid. LIM V S SubO. 

cebant antiqiii//»o wf/ii/j (/.diiiginti) : luinc dicimus v/V/W;. Simi- S Lim Pl D vs, a, um> Adi. [J<«(p«vi|«] Clarustfiirus,liquidus quU 

litCT duocumanus, Dc.umaiias eft fadliis. Reliquos limitcs fccerunt an- cum plancviiUsu, conuenire. Veluti cnim a Li(\\\OTe fecerunt VK\\\\A\m\, 

guftiores : et, qui fpet^abant in orientcm, prorfos, qui adMeridianum» ita Limpidum « Lymplia ?«/»/? Lymphidiim viikntur dixifp. Ht far.t 

transvcrfos appcllaueruiit. i/w/Vcj auteiii appcllati a //V/;c, antiquo vcr- Lympidum /.-; »i/V»j- v. />-. Haliad.OdV.14, "« Vinum vero cadem dic c.-c 

bo, id cft, transiicrfi. nam et limum cin.^iwii, idco qiiod puipuramtrans- auftcro lympidum atquc optinium fieri, etc. Es mo.v Itcm facculemum 

verfam habeat. itcm //>«/«/» oftiorum. Poftca />/w/w ct f;;/i».fv«/oj- 10 ftatim lympidum rcddi. i^/V Lympidum collyrium Veg.Mulom. 2,13,7. 

limitcs appellauenint, alirainibus, quod pcr cos agroruni itinera fcr- Mucus 2,36,1. Vulnus 2,22, 2. Sed ba< videntur GrammatiLOi um 

vantur. Poftca apiid quofdam nomina a loci natura acccperunt : ct recentium argutiae. Limpidiis a Lympha iam ee temforr videtur ad La. 

qui ad mare IpcdVant, maritimos , qui ad montem, montam.s appcllaue- tinos tranfvjji, cum nondum ita accurate elemtntaGraecaferutirent. Certe 

niiit. Omnis ergo huius menfurae et rcaurae longitudo rationalis, »«;;;/»/)//</ Catull. 4, 42. /</w Lacus limpidi. Columel. i2>28, 3 Poftea» 

/imes appellatur. nec intereft qiiidquam, </,v//»;;a<»«'» dicamiis, an liini- ij quiim de dolus aut de ftriis dilRinderc voles, vere florcntc rofa dc- 

tcni. Decumanus autcm primus, maximus appellatur, item Cardo ■ nam faccatum quam limpidiffimum in vafa bcnc picata et pura transferto. 

latitudine cactcros praeccdunt. Sunt alii limitcs aftuarii, alii lincarii. Liqaidiirimum f(/«V/./i;vW. Aqua limpidior Vitriiu.8,7. Gemmae 

AuSinrius cft limes, qui primus aftus cft, et ab eo quintus qiiisqiie, liiiipidae Plin. 37, 9. Vocem limpidam ac canoram facit fandaracha 

qiiem finumcies, cum primo, crit fextus : quoniani quinquc centu- Idcm 34 c. vlt. Ntimquid de luto liiiipidum quiddam haurirc pot- 

rias fcx liinites cludiint. Reliqui mcdii limitcs Hncnrii appellantur, 20 cftis S. Bernhard. F.pift. 8. 

in Italia fubrunciui. ABuarii aiitem cvtra maximos, Decumanum ct L i M P I D 1 T A S , Stis. f. 0(5t. Horat. 4 Vfque ad limpiditatcm 

Cardinenij latitiidinem liabent peduin .XII. Per hos iter populo, ficut contcre. 

per viam publicam debetur. ita enini caiitiim eft legc Sempronia, et HMPiDO, are. Macer. 2, 5 Appofitum humorcs lirapidatomncs. 

Cornelia, ct lulia. Qiiidam cx his latiores funt xil pedibus, vt fi Veget. Veterin.2, 18, i Vt interdum limpidet ociiLim paflio. 

qui funt per viani publicam (militarem) afti. habcnt cnini latitu- 2J L i M P l D A T V s, a, uin. Zeno Veronenf» Pcccatorum palcis lim- 

dines viae piiblicae. Linearii limites mcnfurae tantiini difterminan- pidatus. 

dae caufa funt conftitiiti : ct fi finitimi interucniunt, latitudinem fe- lim P l T V D 0, inis. f. [xa Ji«<j)av«3 Plin. 32, 11 Stant veluti 

ciindum Icgera Mamiliam accipiunt. In Italia itineri publico feruiunt fuillo cnirc longo in arena defixae, hiantefque qua limpitudo eft, pe- 

fvib appellatione fuhrmiciuuriim. habent latitudinem pedcm oftonum. dali ncn minus fpalio. 

Hos conditores coloniarum frucltis adfportandi caufa publicauerunt. 3° LIMVS, i. m. pro veflls genere, r///.///^ LlMVS> a, um. 

nam ct poirenioiies pro aeftimio vbcrtatis , anguftiores fiint aflignatae : LiMVS,i. ni. [a»<?,iAi/{] Lutiim ejl , fev coenum itiud mollius, 

ideoque limites omnes non folum mcnfiirae , fed et publici itineris qsiml ex a(iuis fiagnantibus rel-nqui folet. Plin. 11, 37 Labra herbaj 

caufa latitudines acceperunt. Secundum antiquam conrtitutionem enientibus limiimque lata, vt fuum generi. Grauis veteri craterae 

limites diriguntur : qiiare non (/'. qiio nomine) omnis agrorum men- liinus adhaefit Hor.Serm. 2, 4, w. de cuiutuis generis ford^bus. In- 

fura in Orientcm potius quam in Occidentcm fpcdlat. In Orien- SJ foiniis Virg. Aen.6, 416. Niger limus Id.Georg.4, 478- Du- 

^cm, ficut aedes facrae. nam antiqui architefti in Occidcntem tcmpla refcit limus igni Id. Ecl. 8, 80. India Conferente fluminum fuo- 

fpcdlare redlc fcripferunt. Poftea placuit omncs religionem eo con- nim limura Plin. 55, 7. Obducere plagam limo, •u/V. o B D vco. 

vertere, ex qua parte caeli tcrra illuniinatur. fic ct liraites inOricntem Vnge leui rimofa cubilia limo Virg. Geoig. 4, 45. Pro fice, quodo- 

conftituuntur. Haec Frontinus. Add. apudCief p. 216. «290. lia etc. inducuntur, ?ei:C. 4, sg. Conf.ibiCafaukp.i4h I2 

*) ; Limites in vrie fuiit, vt Semitae, Vi.ie transuerfae , Liuio, ■v/31,24 4° Liraus arborum Plin. 23, 7 /. 69. qui in prunis Lichcn voeatur , nihil 

Intra portara, cxtraque latae funt viae : vt et oppidani dirigcre aciem aliud viJetur efe, qiumi inufcus. 

a foro ad portam polTcnt : et cxtra limes millc fcrme pafiiis in Aca- L i M A C E v s, a, um. Adi. Teniill.de Refurr. Carn. c. 49 Primui 

dcmiac gymnafiimi ferens, pediti equitique hoftium liberum fpatium homo de terra choicus, id eft, limaceus. 

praebcret. Per traiislationem Senec. dc Benef. i , 14 Chiarc fi LIMARIVS,a, um. Frontin. de Aquacduift. i, ly p. y6 Inter- 

quis exiftimat nos, quum ifta praecepiinus, benignitatis fines introrfiis 4S pofita cft pifcina limaria, vbi intcr amnem et fpecum confifteret ct 

rcferrc, et illi mimis laxum limitem aperire, £-/f. Liinss a librariis liquaretur aqua , i. fubjidente limo defaecaretur , vt fulchre Polenus^ 

ccnfanditur cum Limen et Miles : vbi vid. qvem vide, 

LIMfTO, urc. « LIMITOR, ari. [e'p/^w] i. Paitiri, diaidere, L I M S V S, a, um. Adi. [ iAt(<a« , reAfiaTiuJnc ] Llmo plenus , et 

fiue diflinguere. Limitare tcrminos Sidon.Epift.7, i. Plin. 17, J2 ci>e?iofus. Plin. 16, 36 Vbi Hmofiore callo indunut. Hti^iiin. legit 
Vineas iimitari decumano oportet, XViii pediim latitudinis ad con- Jo lignofiore. Aqua limofa Columei. j, 9. Fhimina Ouid. Met. 
trarios vehiculorum tranfitus, f/f. Cic. Fam. 3, 8 Etfi de tiia pro- 1,634- Hunms Id. deRera. Amor. 142. luncus Virg.Ecl.i, 49. 
lixabeneficaque naturalimitabit aliquidpofteriorannus, pi-optcrquan- Lacus Id. Aen. 2,136. Radix Phn.27,y> Rcgio Columel. 8,16. 
dam triftitiam temporum. Sic legendum videtur Buduco : et ita iii Vlua Lucan. 2 , 70. 

vetujlioribus codicibus legitur. Sedmeliusvulg.Vi.mimt. L IM O S f T A S, atis. f. Conft. Afer. 2, 22 Dentium limofitas. 

Ll M I T .A T V S , a , um. Ager liiuitatus , Iii centiirias dimenfus, 55 L l M l C d L A , ac. c. Habitetor limi. Aufon. Epift. 7, 36 lundlu» 
inquit Fcftiis. Vlpian. in I. i D. de fluminib. ne quid, etc. Si in- limicolis mufculus oftreis. 

fula in publico lluraine nata fuerit, in eaque aliquid fiat : non videtur l l m i G E N v S , a , ura. In limo natus. Aufon. Mofella v. 4J 

in publico fieri. Illa enim infula aut occupantis cft, fi liniitati agri — limigcnis ripam praetexeris vluis. 

fuerint : aut eius, cuius ripam contingit. Qt,iaeftio Varr.R.R. 2,2, i. LlMVS,a, um. Adi. [ :r^iyioi] Quod et HMlS, e. dicitur. 

i. terminata. (Jo Feftus, Limis, Obliquus, id eft transuerfus : vnde ctLimina. Ter. 

' LlMlTATl 0, onis. f. [oVfi«] Columel. 2 , 12. /i;-. Non Eun. 3, 5, 55 Ego limis afpefto fic per flabellum clanculum. Vbi 

intempeftiue commemorabimus luIiiGraecini confcripta, velutformu- Donatus; Limis, fi nominatiuus fingularis eft, Transuerfus fignificat, 

lam, ad quam pofita cft limitatio terrae vinealis. Add. SScc. Rci Agn fi fcptimus pluralis, deeft Ocidis. NamLirais, eft Transucrfus : vnde 

Goef. p. 16 f/ 119. Limen dicitur quoque, quod ingredicntibus cxeuntibusque transucr- 

LIMIT A T OR, oris. m. Liuio tribiiitur. (Sj fum fit. Qiium igitur diflimulant horaines, fe videre quod vident, et 

HMITARlS, e. Adi. Iter limitare Varr.de L.L. 4,4 t.Semita non refla facie, fcd transiierfa intuentur : limis dicuntur adfpiccrci 

modica, quae relinquitur^imer duo conjinia. Conf. Varro ap. Non. Noniusque ;/)/>, 2, 500. Plaut. Mil. 4, 6,2 

LIMITAN E VS, a, um. Adi. [J?<ti«) Limitanei milites, ga/ Afpice limis oculis, ne ille nos fe videre fentiat, Limibus oculis 

in limitibus regni conflituuntur in fracfidio, ob incurfiis inimicorum vici- contueri aliquem Ammian. 20, 9. Id. Amm. Marc. 17, 7 Climatiae, 

norum. Reparato de limitaneis exercitu S. Rufus c. 25. lurifcon- 70 qui limes ruentes et obliqui vrbes, acdificia, montesque aomplanant. 

fult. in I. vltima, de Fundis limitrophis, Agros limitancos vniuferfos OccIIis limis fubridere Ouid. Amor.3, 1, 63. Venerei appellati funt 

cum paludibus, omnique iure, quos ex prifca difpofitione limitanei limi oculi Quinftil. 11, 3- 

milites ab orani munere vacuos ipfi curare pro fuo compendio, atque LiMVS, i. Subft. Eft veftis , quae ab vmbihco vsque ad pede» 

arare confueuerunt, etc. Fundi limitanei, ». Limiti dcfutati. vid. Spar- producitur. Haecautem veftis habet in extremo fui purpuram limam, 

tian. in Nigro c. 7. et Vopifc. in Prob. 14. 75 id eft flexuofam. Inde et nomen accepit. Nam limum obhqimra di. 

LIMITROPHVS, a, um. Vnde milites limitanei aluntur, vid. cimus. //«fc Ifid. 19, 22. Id. 15,14 Limus, cingulum, quo feriii 

Tit. Cod. de fundis limitrophis. Grnece efi Ai,«»T6Tfo$os in Glojf. Graec. publici cingebantur, obliqiia purpura. Quin iam TiroTuI nis M.Ci- 

Cangii. Vox bybrida. ceronis libertus, apud Gell. 12, 3 Licio transtierfo, quod hmum ap- 

LiMEVM, i. II. Herba appellatiir a Galli« , qua fagittas in pellatur, qui magiftratibus, inquit, praeminifiiabant, cin<ai crant. 

venatu tingunt medicamento,quod Venemim ceruarium vocant Plin.27,11. go Hygin. dcLimit. p. 151 Goef »;; etymologia Iimitis Nam et liimnn cin- 

L l M ic o L A, LlMlGENVS, etc vid. LiMVS, i. aum ideo dixere, quod purpuram transuerfam habebat. tt /;; hragm, 

LIMINIVM, i. n. Cic. in Topic. 56 Qimin ipfius poftliminii p.215. //. ;» Mi:fr/.//V Varr. Auflor. dc Lirait. p. 290 Yansuerla o- 

vis quaeritur, et verbum ipfum notatur. in quoSeruius noftcr (vtopi- mnia antiqui lima diccbant hmc ct Limus vocabulum accepit, 

nor) nihil piitat efle notandum nifi poji , ct /»W«;»/» illud produftio- cingulum, quo ferui publici cingebantur, obliqua purpj'", quaevelex 

nera eire verbi vult , vt in jinitimo , legitimo , aeditimo , non plus inefle 85 Ifidori I. c. vel e communi fontc haiijia funt. Seru. ad Aen. 12, 20 Ve- 

timum , quam in meditullio tuUium. Add. p O S T L l M l N l V M. lati lino, et vcrbena tempora vindli, fnmo obferuat , fetiaIcs,^Mj hic 

Jn-ptlmt Gloflae Ifid. Liminium , feniitium mortiferum , captiuitas. fignari nempe fumit , nunquam vfos veftibus lineis — ciein,le Laper, 

PaulU mclius Papias, Liminium captiuitas , feruitium , qiiando qui$ inquit, et Hygimis hoc loco dicuht leftioiiem eflc corniptam; •«mVir. 

de liininc abfportStur. Nempe fiiixeruut lioc minuti Grammatici ex gilium ita reliquifle confirmant, Velati hmo. /./maj autcm cit vcitis, 

Poftliminio. c J - ^^ vmbilico vfque ad pedes teguntur putjenda poparum. Haec 

LIMIS, e. wV./aiLlMVS, a, um. autem veftis habet in extremo fui purpuram hmam, id eft flexuofam, 

LIMITO, are. r»V. LiMEs! vnde et nomen accepit. .^/,«// /;>"•;/./. Infcr. 6, 44 '«"/""""- ApP.a"" 

LIMMA, atis. [A5^ft«] Defe.^lus. Macrob. in Somii. Scip. 2 , t tores ct liraocinai tribimalis eius, j«ei/ /«r/<? »/*/»w '''«"»■"«'■, hnio 

Plato feraitonium lirama vocitauit. cinfti. ,. „. . r- , -, bl,,,/. n,..-i, , „ .- 

LlMNE,es. f. [a(kvv:i Stagnum, lacus. Vitruu. 8 , 3 Limnc 95 i, i m VLV S, a, um. Adi.Dinun. [</«5rAi4r'a<] Plaut.Bacch. 5,2,1- 

Afphaltitis habet fupernatans liquidum bitumen. Viden' limulis vt obfccro intuentur . 

LIMNESTIS iv/MMNlTEs, H«-iJ/»c<»//w;i?«i»s«ww»rM»»u/V, LIMO, Adu. Sohn. c, 40 Nunqium limo vident, 

ap. Apul. de Hcrb. c. 3-I- t t xt 

L I M N I C E, cs. f. Gladioliis. Apul. dc Hcrb. c. 78. L I JN 

L IM N I S C V S, vid. LEM^TlSCVS. lOO 

LIMOCINCT I, wV. LIMVS l'.-/?/V. L I N A M E NT V M, LlNARIVS, W. LINVM. ,,.„;d,iur 

L I M O, are. v;V. L I M A. H" N E A, ae. f. [>f.K/.«] .fii'» "r'"^ S'"'''"^ "'■' ZfJZ 

M M O N I A, ac. f. Alterum ger.us anemones. Plin. 21, 11. aliquid in longum froduHum, frofrie adiefliuum nomen ejt, «".'/'.■ 
LlMONlATBS, ae. f, Cemmae»dmvidttur,auaeSmaragdus. duflum , quod fubjhntiue fonitur inteUcJto nomine rejtis. "J'''.,^ 

PHn.37,19. it ^ losfrimanotionefunicHlustxlino. Vit- Clo/r, Funw «-/i. Varro K. K. 95 L I N L I N 96 

2? 6 Sic vbi /«w cannabini, linum, iuncum, fpartiim, vnde nedVas NaEVS. Tit/es eluflus ititeUiguntur, cum inGtnea/o^iis Vmeinm meii. 

biibus paleas', (/. foleas) lineas, reftes, funes. CoUim.j, 13, 9 Ae- tio fit. v. g. Paulhis 1. 9 ff. de Gradib. et affinit. Stenimata cogna- 

nualiter linea pofita foflani educere, — tum per omne fpatuim tionum direfto limite (transueifo duHu) in duas lineas feparantur, qua- 

eradus acqualiter mouenda linea eft : /. extentus funicu/us, qui Mriget rum altera fiiperior altera inferior. Ex fuperiore autem et fccundo 

foiriires Add.% 1- 13. Idem 3, is, i Linea per totidem pedes, quot 5 gradu transuerfae lineae pendent. AV Linea valli /« Notit. Inip. efi 

deftinaueris interoi-diniorum fpatiis purpura, vcl quolibet alio con- irafius iUius in /ongum produaus. Hinc exeufm-i pojfimt certs Analogia 

fpicuo colore infuitur, caque fic denotata per repaftinatum intenditur, quadam, qul Lineas etinm fcripturae tribuunt. Sed fiuflra prouocatur ad 

et iuxta purpuram calamus dctigitur. Huic ogrico/arum lincae ajjinis Apul.de Syllog.p.ji.^jJ^ropoiitioncs non abre eft in quadrata formula 

e(la/terafa/>roritiu,dequaC\c.dA Qtiint. Frat. 3 , i Columnas neqiie fpeftarc. Sunt igitur in fiiperiore linea, vt infrn fcriptum eft, vniuer- 

rcftas neque e regionc Diphilus collocarat. Eas fcilicet demolietur. 10 falis Dedicatiua et abdicatiua — Itcni in inferiori linea fub vtraque 

Aliquando perpendiculo, et linea difcet vti : perpendiculo, t'/ )f<7rfe particularcs fubnotentur — Deinde ducantur obliquae lineae angu- 

fiartt linea vt e regioiie refpondeant. /y«<.- /!fr//«e/ Reftiflima liiica lares, f/c Apparet\\rKi% ejfe duHus Jimpliccs, quihus confiat formula 

tenfa' Qiiinft. 3, 6, 82. Coiiim. 8, ", '5 Emifla ligato pcde longa i. figura quadrata. Neque opus efl /joc nomine, cumVevtum dicainveteres 

linea gallina cuftoditur. Vitruu. j, ; Vti linea cum ad imum gra- v. v. ^ ^ y Denique Geometrae extenuantes magis nwgisque 

dum et ad fummum extenta fuerit. Hygin. de Limit. f. 178 Goef. Li- 15 hoc genus lineae, nihil iUi praeter Itngitudinem reiiquere. EamM.Varro 

ncam pcr iiietas extendemus. .y/c Linca ej/ funicu/us e quo /lamus fus- apiid Gell, 1, 20 ita definit : Linea eft, inquit, longitudo quaedam 

peiifus r/l ■■ Plin. 9, 43 At vulpcs inarinae glutiunt amplius vfqiie ad fine latitudine et altitudine. Euclides autem breuius, praetermilfa al- 

infirma lineae, quae facile praerodant. Bt 32, 2 /. J Muracnae am- titudine, yfa/ifiv), inqiiit, eft /ijxoc cisrAaTl;, quod exprimere vno Lati- 

plius deuoi-ant, quam hamum, admouentquc dcntibus lineas, atque no verbo iion queas, nifi audeas dicere illatabile. Frontin. Agrim. p.31 
ita erodunt. i> ;i;W. Spina lineam praefecare, Martial.y, 57 Tre- 20 Goe/, Linea eft longitudo fine latitudine : lineae autem fines figna 

mulaque captum linea trahit pifcem. De /lac videtur intelligendusVUut. (i. punfla) ordinata, RecSae lineae aequidiftantes {paralle/ue) funt, 

Moft, 5 i, 22 Dofte atque aftute niihi captandum eft — niittam quae in eadem planitie pofitae eieftae in vtramque partem in infini- 

lineam,' .V«V Ifid, 19, 4 Catapeirates «'f/w/V;/!-, linea cum malTa pium- tum non concurrunt, Lincarum genera fiint tria, reftum, circum- 

bea, qiia maris altitudo tentatur, Add. "CATEIA, vt a Seruio defcribi- ferens, ilexuofiim. Refta linea ert, quae aequaliter fuis fignisinter- 

tur. Venatorumetiam\Ar\td.funicu/iiseJl, quae Formido a/ias vocatur. 2^ pofita eft. Circumferens, cuius incefliis a confpeftu fignorum fuo- 

Sen, Hippol. 49 Pifta rubenti linea pinna Vano eludat terrore feraF. rum acqualiter diftabit, Flexuofa linea eft mulciformis etc. Qiiin- 

i«*/KiNemcfian, Cyneg, 303 £li!,i, 10, lo, 41 Illa circumcurrens linea fi etKciat orbem, quae for- 

Linea quin etiam magnos circunidare faltiis ma eft in pianis maxime perfefta, amplius fpatium compleftetur, qiiam 

Q^iae polfit, volucresque metu concludere praedas fi quadratum , paribus oris. Et C. 44 Qiiae circumibit, linea. Cic. 

Digcrat innexas non vna ex alite pinnas. 30 Tufc. i, 40 Subuolent reclis lineis in cacleftem locuni jgnea, Idem 

Grat, Cync^, 27 Illa (^quam ad/nic defcripjit) operum patiens, illa vfus Parad. 3, i Siquidem eft peccare tanquam tranfire (tranfilire «/,) li- 

linea longi,^ £/ v, 83 Nc reprenfa fuis properantem linea pinnis neas : quod cum feceris, culpa commifla eft, quam longe progrediare, 

Impiicet, ' Sen, de Cleni. i, 12 Sic feras lineis et pinna conclufas cum femel tranfieris , ad augendani tranfeundi culpani nihil pertinet, 

continc; £; de Ira 2, 12 Linea pennis diftinfta. Funicu/us aut fi- Speciatim pro pirpe:idicu/ari /inea Cic. de ¥in. i, \% c. 6 Cenkt Epicu. 

lum etiam ejl Margaritarum linea apud ICtos , vt Scaeuolam 1, 26 ff. ad 3y rus, illa indiuidiia et folida corpora ferri fuo deorfum pondere ad Ji- 

L, Falcidiam, Lineam margaritarum triginta quinque iigauit. Vlpian. neam ; hunc naturalem efle ouinium corporuni motum. — Cu\n 

1. 27 ad L. Aquil, $,30 Si, maritus vxori margaritas extricatas dediliet illud occurreret ; fi omnia deorfum c regione ferrentur, et vt dixi ad 
in vfum, ea inuito vel infcio viro perforaflet, vt pertufis in linea vte- lineam, nunquam fore, vt atoraus aitera alterum poflet attingere — de- 
retur, Ac/d. Scaeuola I, Medico $. vlt, ff, de auro, arg, niundo, Ta. clinare dixit atomiim, etc 

/;V i?/7f toV6'/«)- Linca diues Martial. 8 , 78 nempe varii generis mifji/ia ^o l I N E d L A , ae, f, Diinin, Gell, lo, i Numerus tertii confula- 

vni fimicu/o infcrta vtcimque, vt iniie vno iaf/u exciiti et fpargi in popu. tus non, vti initio prioribus literis, fed tribus tantum lineolis incifis, 

iumpofftnt. Linea ;K/J»r«?.w««^f//Terentian, Maur. pr.ief, Ceu Par- fignificatus eft, 

thus folet aut Scythes Arcus cornibiis extimis Leuem neftere lineam. liNEO, riie. [t/Vo7fii?)iu] Lineas dticere, /ineis rem a/iqu.im figu- 

^ 2 So/idum etiiim a/iquid ef! Line^ ilia t/>eatra/is, de qua Ouid.^m. 3, rare et dcfurmare. Cato c, 14 Et quae opus fiint domui, praeftabit: 

2, 19 Qiiid fruftra refugis, puel/a, ofcu/um, aut nianiim adeo : cogit 45 et ad opiis dabit , fiiccidet, dolabit, lineabit, fecabitque materiam fo- 
nos Vme^ iun%i, qiia impedientef rujlra reftefleris etreclinaris. Fuerit lara duntaxat, Radios lineare Vitruu. 9, 4, Lincari Id.ib. 
ititque diiee Iinca loricae pjnus a tergo immiiiens gradibus, quod /jumeros HN E A T V S, a, iim. Carina bene lineata Plaut, Mil. 3, 3, 42. 
fedentitim coirceret , ne reciinare fe in pofi fedetitcs , ncue aiiquis de ftipe. l l N E A T O R , oris, m, Boeth, 

riore ;;rarlii i:i inferiorcs detradi , acjlragemficruinamque/acerepojfet. LI N E A R I S,e, Adi, [yj«f//i;iiS{ ] Qued /ineis conjiat. Vndel.ineiTli 

Hinc Qliinctil- ", 3, 133 Transire Jn diuerfa fubfellia parum wrecun. JO piftura vocata eft, Qi^iae lineas circum vmbram hominis dcduiStas habet : 

dum eft, Nain et CalTius Seuerus vrbane aduerfus hoc facientes lineam cuius auftor Philocles putatur, ft;//f Plin. 35, 3. Linearis , abfJute 

popofcit qua fci/icet continercntur immoderati motus. Illi lineae t/iea- fro pifltira iineari Piin, 1. c. Sed ^ 2 Gcometricum figni. 

tra/i ad'perpendieuiu7n fiibietii funt einceWi, quibtis pedes, W linea A«- ficat t,/. Qiiinftil, i, 10, 36 Illa vero linearis ratio, i. pars geonietriae, 

meri coercenti/r , v. v. F.fl f/ ;« Circo linea , et qiiidem a/ba. Caffiod, 'quae non numeres, fed foimas trafiat. £/ ;» ;//o /»« lineares probatio- 

V.ir,3, si Alba iinea non longe ab hoftiis (oftiis) in vtrumque po- y> nes (Gr. ■y(xnniKul «ito5«/5«'<) "^ocat i. geometricas. 

diuiii quafi regula dircfta producitur, vti quadrigis progredientibus , lin E A L l S , e, Adi. Idem. Ammian.22,40 (Valcf. 16) Omnes am- 

inde ccrtamcn oriretur. Efl igitur eadem, quae Calx, vbi vid. Dc pro. bitus lineales farina refperfit. Loquitur de metatione Aiexandriae, quam 

ver/iio Aiba linea mox dicemus n. 4. ^ 3 So/ida etiani efl defci-ipftt Curtjus 4,8, 6. 

linea iaftis Sulpic. Seuer. Dial. 2, 3 Vt folet cx vberibus caprarum l l n E A L 1 T E R. Adu, Mart. Capell. 8 p- 280 Circulos, quo» 

aut ouiuin paftorum manu prellis longa linea copiofi laftis elHuere, 60 linealiter fecit, 

^ 4 Linea efl velli^ium iliud coloratum , quod fdbri/is line^ rubrica vel LiNEAMENTVM,i, n, Idem quod linea. Cic, Acad, Z, ii(S 

atramento thifia , 'p(flquam intenta retrafia, et tigno dum refiiit illifa efl, c, 36 Lineamentum eft longitudo latitudine carens. Id. de Orat. i, 187 

re/inqitit. Quod fi creta vtaris, non apparebit linea a\ha in /apide , vei In geometria iineamenta, formae, interuaila, magnitudines. £/ Orat. 

/i^no ni/ji/qtie adeo difcernet. Porro ///<; aiba linea, aei/x^* 5^i3-(.i>( »0» 186 c. s6 Numerus quafi qiiandampaiacftram, et extrema lincamenta 

modo'en inGraecoruni prouerbio,de qita Cafaub. adT/jeup/n-.C/jarafl.^.i^o, ^j orationi attulit. Nempe fiAaedTa /ex motiis efl , extrema lineamenta 

CoU. Euflat/). ad M. O, p. 1022, 60 edit. Rom. Sed Latinorum etiam : pifluram expo/itint. ^ 2 Pliira/. difcriptior.em ct firmam 

Geli. praef. Multa et varia Icciitantes, in quas res cunque inciderant, Ijumani vu/tus notat^qua alter a/teri Jimilis aut diJftmiHsefl,quafi tu piflu. 

al/ia, vt dicitur /tnea fine cura difcriminis , folam copiam feftati, ram lincamentis fuis abfolutam dicas. luftin, i, 2, 2 Lineamentorum ae- 

conuerrebant. ' Quod autem e GeWio a/fcrunt tw/H»; Lucillii , Nam qualitas matri et filio perfirailis. Oris Gell. 1,9, «A/, Liu, 21,4, Li- 

vt difcrimen non facit, neque fignat, linea alba ; eum verfuin ego aptid 70 neamenta et formae deorum Cic. deNatur, Deor, i, 7^, Qiiae com- 

GeUium imienirc mn potui. Caeteriim Wnea etiam piftorum efl. Plin. pofitio membrorum, quae Conformatio iineamentorum, quae figura, 

3?, 10/36 Apelles arrepto pcnicillo iineam cx coiore duxit fiimmae quae fpecies, human.i poteft efle pulchrior Idem ib, i c, iS- Idem 

fcnuitatis per tabulam, et mox. Apelli fuit perpetua confiietudo nun- de Fin, 3, 75 Animi lineamenta funt pulchriora quamcorporis. 

quam tam occiipatuin diem agendi , vt non lineam ducendo exerceret LINEATIO, onis, f, Vitruu, 9 , 4, 

artem, quod ab eo in prouerbium vehit, ///;<'/ Prouerbitim ita vulgo 75 L I N E A M E N T A T l O , onis. f, Firmic. i c, vlt, Vnde enim 

effertur, Nulla dies fine linea, Ht venit mi/ji in mcnteni piitare , annon fefe finguli propria corporis lineamentatione cognofcunt, etc. i. Line. 

tuc rcfpexerit firte Martial.8,78 Oninis habct fua dona diei, nec iinea amentis. 

diues ceflat : ' q. d. vt ntiUa Jies ApeUi Jine iinea.ita /?ic nuUajine muneri- L I N E V S , vid. LINVK. 

tus. Pifiunmifunt primae line^i^i^qiiibus opus vtcuiique deJig:tatttr.Qu'\n&. LiNGO, linxi, linflum , frc. [ aWxw] Aliquid lingua moUiter 

1 f<, 2 Aiii cum primas niodo lineas duxiflent, de piitna inflitiitione ^o langere. Plaut, Cafin. 2, 8, 21 Mel mihi vidcor lingere, Lingerc 

r/ietorica. l.i 4, 2, 120 Non vt confumantur aftedtus, fed vt tamen rK(/«j dicimur , qutim aliquid in ore teitentes , guttatim defluere in ftoma. 

velut primis lincis defignentur, vt plane qualis fuiura fit imago rei, ciium Jinimus. Plin, 37, 10 Sed lingentium calculos frangit , pellit- 

ftatim appareat. Id.io, 2, 6 Qiicmadmodum quidam piftores in id que. Idem 31 , 9 Datusque fal lingendus, et oculit iumentorum 

folum ftudent, vt defcribcre tabulas mcnfiiris ac liiieis fciant. Etmcx: infpuitur. 

non eflctpiftura, nifi quac lineas modo extrenias vmbrae, quam cor- 35 linCTVS, us. m, [Aervfi«] Plin, 51, 9 Multi tuflim veterem 

pora in fole fcciHent, defcriberct, Idcm 12, 10, 4 Parrhafius exa. linftu falis difctiflere, Con/. Id, 3^ 17. 

minalVe fubtilius lincas traditiir, id ef},vt mux ipfe interpretatiir,iti cir- LINCTOR, oris, m. a/xtik Gloff. Gr. Lat. 

ciimfcripfit ouiiiia , vt eum Icgum latorcm vocent , quia deorum atque n N G <) N E S, iim. m. Pl, [AfvyovEj , Aeinoi ] ^ Inter Celtas populi 

herouin cftigics, quales ab co funt traditae, cacteri, tanquam ita necefle finitimi Heduis, Sequanis ac Ttillenfihus , qui dicebantur Leuci. Caef Bell. 

fit, fequuntur, Conf. 11, 3, 46 Qiii fingulis pinxerunt coloribus, ^oGall, 1,26. Pugnaces piftis cohibebant Lingonas arinis Lucan. 1,398. 

aiia tainen emincntiora, alia rcdufliorafecerunt, fine quo ne mcmbris l INGON v S, i. m. [A(yyove«] Idem. Martiai,?, 7S Lingonui 

quidem fuas lineas ( i. circumfcriptionem, magnitudinem) dedilVent, a refta, Flaminiaque recens, 

Hiic pertinent l.ineze /» Solariis ,&(';e/«f;;V aeftiuae, hibernae, aequino- LiNGONiCVS, a, um. Adi. [ A<v-/oviKa< ] Lana Lingonica 

ftiaies, menftruaert/»;/;/ Vitruii.9, 9. Prudcn«,Cathem. 11, 11 Scandit Martial, Epigr, ii, ^7, Tomentum Lingonicum Id.i4,irto,_ 

gradatim deiuio lubar priores lincas. Huc per metap/joram firte pertinet ^; HNGVA,ac. f, [yAfco-c» ] Pars oris , qua \'\n^unt et cibum gu. 

Mors vltima linea rcriim Hor, Epift, 1, 16, 79: ve/ etiam ad /udum flant, ac varie fubigiint anima/ia, /jomo etiam hquitur. De diucrfa ratio- 

tefferarum , in ynf) Lincae fimt, quae xil fcripta vocaiitur. Vltimae «e Ttnguarum in animalibus locus clafficus Plin, 11, 37 f.f>$ qui ita finit: 

ad quas a/iqtiis viflits rcdis,itur Iineae/<ij; Incitae, dc qtiihus h.v. Certe Rciiquis in fiio gcnere femper abfoluta J homini tantum ita faepe con. 

ad lias in ludo lineas referendum i//uJ videtur Terent, Eiin. 4, 2, 12 Si ftri6>a venis, vt intercidi cas neccffe {}t. Meteilum adeo inexplanatae 

non tangendi copia eft, Eho ne videndi qiiidcni erit ? Si illud non li.ioofnile accepiinus, vt miiltis mcnfibus tortiis (/. torfijfe fe) dicatur, 

cet, Saltim hoc licebit. Certe extrema linea amare haud nihil eft, dum meditatur in dedicanda aedeOpis vcre (>f(7f) dicere. Lingua 

i. e /onginifuo, vtfis rcmotus afcopo etfine amoris. Quidam ma/iint re- quafi flabellum cft feditionis Cic. pro Flacco c. 23. Lucret. 4, ^25 

firre ad lineam in circo albam /. calcem,de qtian.-,. Caeterum conf. Diditur et rarae per plexa foramina linguae iVda/i 4-/^«'«'". .'^^"'^ 

lociim Lutatii ad Stat.Thcb. 3, 283 Pueilam extrema amoris linea dili. vitima iinguae Ouid. Met, 6, jy?- Lucret,^ , 628 Humida ''"S'.'^' 

gein fatis animc folo faciebat adfpedlu : qiiem ttiim damus in HYME- ,ojcircum fiidantia templa, i.palatum. Humor linguae deficit Ouid. 97 L I N L I N 98 Met. 9, 566. Afpcra lingiia premit faiices Virg. Georg. 3, 508. Afpera ris, quod diccre folemus, lingiiari\im dabo. Si maiui erit non com- 
lingua niniia ficcitate, vi.l. asper. Bifulca Oiiid.Mct. 9,6j. .-lche. mittam, qucmadmodum Maccenas ait, vt fcftertio centics' obiureadii 
/w ;•» fcrpcntem virji. Sk Fida in duas partes Id. ibid. 4, s8i. Frigi- fiiii. LiMt;iiariiim igitur pofiilt, vt calcearium, cerariiim veftiarinm 
da Virg. Georg. 4, 5=5. viorimtis. Multifidas linguas vibrans draco P„ruo fe promijfo exfoluere viilt, et iih damnuttmeritatem promiitenUi lut'. 
Valer. Argon. i, 61. Nigra liiigua fubift Virg. Ceorg. 3, ;8,S. Siip- S re; magno non itcm. Sic Muret, V. L. 12, 5. Gron. Ue Pec. Vct 4 
piclla palatoOuid.Trift.3,5, 21. TribuslinguispracfignisdracoId.Mct. Q^-" de nefcio qua thecit lingune aHi, iocofa fiint. ' " ^* ** 

7,150. TrifulcisliiiguismicatoreVirg.Gcorg.3,459. VibianlesId.Acn. I. i N G V L a , M MGVLA, ae. f. Dimin. [yi^ugffifm ,.A<.,r. 

2, 47J- Abftulitcomprehcnfamforcipc linguaniOuid.Mct.rt, «'i. Co- t1<] Fcftus, Lingula per diminutioncm linguae difta: alias a fimilitu- 
rufcare Iinguis «'Anwwferpcntcs Id. ib. 4,495. Dctcrgct fc lingiia bos diiic linguae cxfertac, vtincaUcis: alias infcrtae, id cft intra dcmc» 
Coluni.6,6,1. Cic. dcOrat. 3, 4 Haectibi cft e.vcidcnda lingua: qua vcl 10 cocicitae, vt in tibiis. '^""/x; /»«; Calcconim lingulae Scribon. 208. 
euulfafpiritu ipfolibidinem tiiani libcrtasmea rcfiitabit. Refefta enfe cmn denigrari m/ rf/V«/ melantcria f. creta futoria /ura coriacea intei- 
Ouid. inlbin 439 ^ 2 rormuUc, !„ ipilbus ad h^uenUi /acul- ligi par eji. Martial. 2, 29 Non t;xtrcnia fcdet hinata ligiila planta' 

tatcm rcfpicitur. Situs thefaiirus in lingua ftultis Plailt. Pocn. 3, ;, 12, Vht propter primae fyllabac proMifli-nem, nlii /?f«»»Lingiila. Iiuicii 
l.iMgiialoqiii, wV. LOCn'OK. Commcrcialinguae, i.O.Uoquia Ouid. Saf. v, 20 Et ligulas dimitterc, follicitiis nc Tota falutatrix iam turba 
Trilt. 3, 11, 9. Facundia linguae Id. ibid. 3, f, 29. Intemperantia >? percgerit orbcm. ;. nr,n aJllringere lora omnia , ct an/is fuis inferere. 
Ciirt. 8, 1, 4S. Petulantia Suct. Tib. c. 61. Soliitio linguae Cic. de «J iColumcl. $, 11 4 Stabulum autcm carere dJbet vligine: ciiiiis iii 
Orat. I, 114 c. 25. /acultas expUnnte loquendi. Titiibantia Sucton. lolo pev ordincni figuntur breues paxilli: coninique partes fummae 
Claud. c. 30. Tela lingiiac Ouid. e.v Pont. 4, 6, 36. Adftrifta lingulas edolatas habent, quae traiifuerfis foratis pcrticit inducantur 
lingua mcrcedc, viU. ADSTRINGO; Blaefa Ouid.de Artc Am.3,2i;4. Vu.cmur fatis iliferte illum locum explicajfc partem tenuiorem trabisita do. 
Celcri et exercitata funt oratores quidam Cic. dc Orat. 1, 83. Diues'° latam , vti conueniat in tigni alterius /ramen. Talis videtur Lineula 
Hor. Epift.2,r, 111. Elcgans Calul. 41, 4. ExanimisOuid.Met.il, torcularii, rf<;y»oCatoi8,2. 19, 2. ^^^/.84,2. ra/;Vf^Linguls vedliSf» 
52. Facunda Hor. Carm. 4, ', }^- Falfae pcriuria lingiiae Oiiid. lingua Vitr. 10,8. vbiqueparsexlenuataintelligitur, quaeacauorecipiatur 
Epift. 7, 67. Fcrina )-aA«/an'W Apul. Apol. p. 275, 10. viJ. LOCARE ^ 3 Ligula Injiyumeneum cauum et oblcnguw, in fpeciem lln^uae /aflunr 
Virus. Fic^a gratia linguae Ouid. Epift. 12. Garriila Tibiil. 4, qualc eji iUucl, quo vtiintur aromataiii ad extrahenda e vn/is vnvuenta 
13, ao. Ininiodicus lingua Tac. Hift. 3, 53, i. Incxplanata, vid. in- 2% Plin. 21, 14 Ccra Punica fit hoc modo: Vcntilatiir fiib dio facpius cel 
EXPLANATVS. Poft effert animi motus Interprctc lingua Hor. ra fiilua. Deinde feriiet in aqua marina, ex alto petita, addito nitio' 
A. P. v. m. Interprcs animi, dicitur Lucret. 6, 1147. it. Prudent. Inde ligulis hauriunt florem, id eft candidinTima quaequc, transl 
Rom. 771. Interpres cogitationis Laflant. de Ira Dci c. 14. Magi- funduntque in vas, quod exiguiim frigidae habeat. Numen habere 
cae potentia Ouid. Met. 7, ;;o. Modefta Id. Epift. 19, 6;. Noccns putalur a /imilitudine linguae ad falalum relrailae, atnue ita cauae 
Propert. 2, 28, 14. Niilla lingua eft, qua ncgem quidqiiid roges30 qiine fane cochlearis efl /orma. Columel. 6, 2, y de boiie curando 

Plaut. Capt. s, I, 15. Patruae verbera Hor. Carm. 3, u, 3- wV. pa- I.ibrales offas in praefulfae adipis liquamine tinftas, iingula demit- 
TRVVS. Pia Ouid. Epift 15, 6g. Pidtae teftoria Pcrf. Sat. 5, 25. tito. De varia et fcriptitne et pronuntintione hnius nominis. Mar. 
Procax Sil. 8, 250. Profeflbria Tacit. Ann. 13, 1.4. Promta ad rigi- tial. 14, 120 de ligula argentea , Qiiamiiis me ligulam dicant cqui- 
dos fonos Ouid. Faft. 4, 310. Sacrilcga Id. de Rem. Ainor. 367. Se- tesque patresque, Dicor ab indodlis lingula grammaticis. Indo6lo» 
cretior Qiiinflil. i, i. Subdola Ouid. de Arte Am. 598. Tcrtia 35 voeat Grammaticos, i. indociles, qui non velint hquentiiim non plebeit. 
apud\u\°. Interpr. Sirac. 28, 16 yf.Siacx t(Itii ealumniatrix eji, quae fe rum modo, fed nobilium confusiudini concedeye, fed fuis illam difputatiun. 
interponit inter diios amicos, et vtrimque fufpicionibus atque odio implet. culis pofihabeant. Porro Ligulam vocat Columel. 9, 15,13 Inftrumen. 
Vid. Dru/ius QuaefKi^4. ctBuxtoi/.Lcx.Rabbin.f. 1160. Fflenim ratio tum ad purgnndam e vafe fpumam, Deinde, inquit , vbi liquatum mel in 
Ebraica. Trcpidans Catiil. 6i,'28. Vanae mendacia Ouid. Amor. fubieftum ahieura defluxerit , transfertur in vafa fiftilia, quac pauci» 
3,11,21. Venalis Lucan. 1,269. ^ 3 Verborum /urmulae : a,o aiite diebus aperta fint, dum mufteus friiftus deferuefcat: isque fac- 

Aeuere linguam caufis Hor. Epift. i, 3, 23. Auferre vfum linguae piiis ligula purgandiis eft. ^ 4 D; vfu ligulae etiam obfcrua. 

aliciii Oiiid. Met. 14, 99. Cohibere linguam . . . Senec. Epift. ?v/)o/f/^ /ofw^ Caton. de R.R. 84 Pone cumcatillo et lingiilis,^'? Saiiillo, 
84 Tentantiir pedes, linguanon conftat. De ebyio loqiiitur. Contine- quod quia integrum noii /acile eximi poteji, cum citiUo in quo co/lum cjl 
re linguam, vid. c O n t l n E O. Deerat lingua palato, /. Non po. fonitur, f/ lingulis, quibus vtantur conuinae ad eximendum. Martial. g, 
teram loqui Ouid. Epift. 15, iil. Delirat lingua Lucret. 3,454. Deperdere 45 23 cum deriji/fet teniiitatem phialae miinere /ibi mijfae, addit, Qiiid tibi 
vfiim linguae Ouid. Met. 5, 562. Diuertere linguamadmoresalicuius, cum phiala, ligulam cummittere pofies? Mittcre cum pofles vel coch- 
pro RcprehenderePhut. Poen.5, 2, 24. Eripere lingiiamalicui Ouid. Faft. learennhi^ivnaeminusliguhcochhaTeindicat. Tamenproeodemaccipiunt 
2, 608. Fauere linguis, vld. FAVEO, Fcruet lingua merold. ib.2, 752. vi:i dcfli,inquantumeJl\i^u\aMenfuraegenus,qiiartaparscyathi.P[in.2o,s 
Fundcre ftolidae conuicia linguae Oiiid. Met. 13,306. Habeant fac Itemopifthotonicisetiocinorum vitiis, ettorminibus,etftranguriae, du- 
linguani aedes tuae. A. quid ita? S. quom veniam inuoccnt Plaut. 50 arum auttriumligularura inenfura. K/V.Id. 20, 5. Mellis ligula Scrib. 
Cafin. 5, 1, 1;. Habere crimcn linguae Ouid. Faft. 1, 445. Haefit imi. J44. Binaevel ternaeligulae jii. Diiae ligulae 230. Columel. ij, 21, 2 
tilis lingua Id. Epift. 4, 7. Haefitare lingua Cic. de Orat. i, iij. vid. Ligiila cumiilata falis. CV«/. Apicius8,6 fub Jin. ^ 5 Lingiilamv»- 

ABSONVS. Infringitur lingua Lucret. 3, 1156. Legere properante "><»/;^« ";<2/n vetcrcs Gladiolum oblongiim, in fpeciem linguaefadlura, 
lingiia Ouid. ex Pont. 3, 5, 9. Loqui titubantelingua Ouid. Trift. 3, vr docet Gell. 10, 2$. ht addit verfum Naeuii, Sine mihi morem gere 
1,21. Linguis angcloruni Vulg. 1 Cor. 13, I. OccluderelingiiamaIicui,55 videar lingiia; verum lingula. Sic ex MSS. Gronou. Varro de L. L. 
vid. o C C L V D 6. Palpitare linguaScribon. 194. Praeftringens 6, 6 p. 82' 25 Gladii lingula a lingua. Quid Jt Lingiila ejl ipfum/er. 
aciem gladiorum lingua Plaut. Truc. 2, 6, II. Lili. 33, 3 «■Jr/;-. Si rum gladii Jinemanubrio et vagina\ ^ 6 Lingula /1« Lingua 

Aetolorum lingiias Retundere vellent. Riget lingua Oiiid.de Arte Am. fro Promontorio oblongo. Caef Bell. Gall. 3, 12 Erateiusmodi fcrefituj 
1,515. Silet rapta altera lingua Oui-d. Met. 6, 652. Efle linguam in oppidoruro, vt pofita in extremis lingulis, promontoriisque, neque 
qiiaeftu Qiiini^til. Prooem. i. Tardefcit lingua Liicret. 3, 478. Non6o pcdibus aditum habcrent, etc. Bud. vid. fupra in lingva 
tenerc linguam nimio mero Ouid. Trift. 2, 446. Tenere linguam in n. 5. ^7 Conuiciumefi,et appellatiocontumeliofa?\3.ut.Poen.s, 5 30 
ore claufo Catull. 55, ig. Titubat lingua Oiiid. de Arte Am. i, 598. Ligula , i in raalam crucem. Tune hic amator aiides efle 'etc. 
Torpet lingua Catul. 49, 9. Torpuerat gelido lingua retcnta inetu LINGVATVs, a, um. Pro loquaci pofuit Tcrtiill. de Anima c! 

Oiiid. Epift. II, 82. Lucan. ad Pifon. 58. Denfaque vibraia iaciilari 3 Apoflolus Athenis expertus linguatam ciuitatcm. 
fulmina lingiia. Cic. Fam. 9, 2 Tibi autem idcm confilii do, quod 6y L i n G v a x, acis. Adi. [yA«'<T(7«fVo;, AiAo?] Verbofus multum k. 
mihimetipfi, vt Vifcmiis oculos homininn, fi linguas miniis facile pof- qiiens, dicax. Gell. \, 15 Veteres noftri hoc genus homines in verba 
fimns. Vti lingiia libera, v/';/. liber Adi. ^ 4 Lingiia, pro prouedlos, lociituleios, et blaterones, et Jinguaccs dixcnint. y4//V /wkw/ 

nifferentia fermonum: vnde, Lingiias omnes fcire apud Plaut. Pocn. Lingiilacas. Sed Onomi^. Vet. Linguax, ^<4/<i«, «3t/fi>A<iiTT0(. 
Prol. 112. Plin. 12, I EftGortynac 111 infula Creta iuxta fontem plata- L i N G v laC A, ae. f \_y>Moaulni;^ Lingulaca, Genuspifcis, vel 

nus vna, infignis vtriusque lingiiae moniimentis. Cic. Tufc. 5,11670 Miilier argutatrix, inquit Fed. Bermolaus, Quem Plautus atque Varro 
In his lingiiis, qiias nqn intelligimus, qiiae funt innumerabiles, furdi Hngulacamnominant: aut foleaeft, auteinonabjimilis. Plaut. Caf. 2, 8, 6a 
profe(5lo fiimus. Linguam Graecam Latina copiofiorem efle dicit Vin' lingulacas? S. quidopuscft, quando vxordomicft? ealingiilacaeft 
Idein ibidem 2, 55. Agmina diflbna lingua Sil. 16, 19. Gentes variae nobis: nam nunqiiam tacet. De Xiirronenondum itiueni. Sed hucpertinet 
lingiiis Virg. Acn. 8, 723. Scrmo lingiia concinnus vtiaque Hor. etiam Gcll. 1,15 Veteres noftri hoc genus homines in vcrba proieftos, 
Serra. i, 10, 23. Egeftas lingiiae Lucret. 1, 140. Doftus fermonis 75 locutuleios et blateroncs et lingulacas dixerunt. al. linguaccs. Lin- 
vtriiisque linguae Hor. Carin. 5, 8, 5. Edifcerc duas linguas Oiiid.de gulaca, quae et Ijngua, //«-^/j circa fontes nafcens Plin. 25, 11. 
Arte Am. 2, 123. Ir.telHgit Romanamet Graecam. Lingua Latina, vid. LINGVLATVS, a, um. Adi. [y;ia(r<70fiJ-^VJ A Lingula f. Ligu. 

LATIVM, Facere potentiorem linguam Latinam Qiiindlil. i, 5. la, de qua fupra n. 2 diximus. Dicuntur autem Lingulati tubuli ex 
Latinam linguam non modo noninopem, vt vulgo putamt, fed locii- parte altera, vt alius in aliiim inire conuenireque poflint Vitru- 
plctiorcm ctiain cflc quam Graecam /«;«'/ Cic. de Fin. i, 10. TueriSo vio 8 c vlt. p. 170. 

linguam Qiiindiil. 1,1. ^ % Ob Jimilitudinemf. permetapho- L I N G v 6 S VS, a, um. Idem quod Lin§uax. Petron. c. 43 Du- 

ram etiam de aliis quibusdam rebus dicitur, v. g. de lamella quadam in rae biiccae fiiit, lingiiofiis. Add. Id. c. 63. Artes linguofae Aiigiift. 
tibiit accipi vult Harduin. apiid Plin. 10, 29 f. 43 Homincs repertos, Confefl" i, 9 pr. Con/. Hieron. Epitaph. Paullae (Ep. 27) c. ro. 
qui fonum lufciniarum addita in tranfuerfas arundincs aqua, foramen L i N l O, Tui, itum, fre. [ ixxM!<t,ai'] pro L f N O, leui, linere. v. v, 

infpirantcs, linguaeque parua aliqiia oppofita mora, indifcreta redde-85 in/ericris et fordidae aetatis videtur Burmanne ad Quinftil. Declam. 13, 
rent fimilitudine. Sed videttir potliis ipfa hominis infiantis ariindinem 5^.277. Nam quod l/iudatur Prop. 3, w, 11 Neue tua Medac linian- 
ilngua intelligi, qua moderetur ipfe influentem fuo ex ore aera. Interim tiir caede fagittae, Byouckhujius, ne /ufta quidem alterius leflionls mea. 
nec abfurda Harduini fententla , cum yKHcax et yKuTTis apud Graecos /ic tione , non minus quam alii editores, dedit laetentur. Quod pa/fim legi. 
accipiantiir, et \.in^u\am/ic poni, doceet Fejlus. v. v. Porro Lingiia, tur npud Cohimellam, v. g. 4, 24,6. 6,26,4. 6>30, 3 etc.irt 
Herba quac nafcitiir circa fontes Plin. 24, 19. Lingiia biibula Idem^o eo librarios accufat, cum praefertim optimi codices fermam tettiae coniuga. 
17, 14. et Apul. de Herb. c.41. ;'. buglolpi. Canis Apiil. de Herb. c. 96. tionis praefe firant. Sed apud Palladiiini certe ea /orma tiim in /implici 
i. cynoglo/1'a.^ Ceniina Idem c. 78.' Vin2,\\ae etiam dicunuir Promon- tiim in comprijitis /rcquentior efi, quam ut folis eam librariis imputure au. 
tnria a JiniiHtudinc. Hanc lacus angiiftum iam fe cogcntis in arfliim dcam. Nec varietatem obferuo Plin. 17 extr. Sanguine vrfino liniri vo- 
Hefperiae, teniiem prodiicit in aequora lingiiamLucaii.j, 613. deBrun. lunt poft putationem easdcm (/aLes). £/19,6 f. 35 Porrigines (ri/- 
dji,: Caef. Bell. Gall.3, 12 Erant eiusmodi ferefitusoppidoriim, vtpo- 95 rantur) felle ouillo cum crcta Cimolia, linito capite, donec inarefcat. 
fita in lingliis promontoriisqiie, etc. Alii lagunt Lingulis, fedalteram De hac /orma efi etiam nomen, quod fiatitn damus. 
lei^ioiiemcor./rmstFeRus: Lingua promontorii geniis non cxcellentis, MNITVS, lis. m. Plin. 20, 12 f. 47 de petrofelim, Pracualere 

fedniolhterinplanumdeuexi. Liu. 37,31 f;^/,-. Indeinaltiim linguamille contra fcrpentes potu et linitu. 

paK\\\\n ey:currens. Con/.Schett.ObJ/:Humanit.s,28. Ciacc.adCae(.\.e. LlNO, liiii vel leui, litum, ire. Ihn/^ilifu, vncx?''»! yng^fft 

Ll N G V A R I V M , i. n. Intell. aes, aurum, argentum, fupplicium, lOO moUe el madidum, aut pingue quiddam indiicere. Liu. 21, 8 Id ficut in 
vcltaleqiiid. Sen. de Benef. 4, 56 de ec, quiteniereetingrato promi/it : Si pilo qiiadratumftuppa circumligabant, linebantqiie picc. MartiaL 
e.vigimin cft, dabo; non quia digniis eft, fed qiiia promifi: non tan- 4, J9 Nec qiiac Callaico linuntur Auro. Faciem luiienal. 6,481. i./u. 
qiiani munus dabo, fed vt verba inearedimam: vt aurem mihi periiel- care. Labra Martial. 3, 42. Mcdicamcntum linitur aliita Scribon. 
lam. datnno caftigabo promittcnlis tcnieritatem. Eccc, vt dolcat ti- 81.82. Ora linere venenis, i. Fucare /aciem Ouid. de Rem. Amor. 
bi {fe ipfum, et animum fuum ttUoquitur 1 vt poft aa confideratius loqua- ,oc 3Si. Tefta auro fiibliniia linuntur Id. de Medicam. fasiei 7. Spi- 
VOL. IIL ■" ' «^ ^ '">.^ fj ramenta 99 L I N L I N loo rameiita linere, Ohturare Virg. Georg. 4, 39. Ventrcm Martial. ?, in liqtiida fibi linter aqiia TibuL i, 7, 38. Transuefli amnem lintri- 

42. I» praeterito huius verbi laborant Grammatici. i)« Liniui w/ Ll- bus Claud. in Conf.Stil.i, 1,206. ^ 2 Linties etiamfimt vafa, 

nii »■«!« «'/<7»OT /■» LiNlO. Liui fccto Diomed. i p. 367> _ ■5''''^ 5""'." '" quibus vua portatur Seru. ati Virg. Ceorg. i, 262. Sic Seruabit ple- 

froiat ex Ter. Heaut. 3, i, ji Reliui oinnia dolia, accuratijjimi hodit nis in lintribus vuas Tibul. 1, 5, Releui. Prifcian. 10 p. 898 Sferno qi\oque fpreui facit, et Liito hui, $ LINtrarivs, i. 111. Qui /iitti! praeeji , apud Vlpian. 
vel magis differeiitiac caufa ad noraen liui Cgeiiit. mmiuis Liuius) 1. j. §. De eiercitoribus. D. nautae, caupones, ftabularii, vt re- 
leui: quod a Leo quoque fimplici nafcitur, quod in vfu non eft, ex quo cepta reftituant. 

Dcleo Deleui — luueii. in III C 9, 58) Nam quis plura liuit {hmt legi- LlNTRlcVLVS,i. m. Cic. Att. 10, 10. Sed Mio dubia ef}. 

tur iodie ) viiluro dolia mujto. Terent. in Heauton. ( ;, 1, 5" ) Rele- L i N T E R N v M , /. L I T E R N V M , i. n. [ At(Tifvo>] Campaniat 

vi omiiia delia, emnesferias. Vetuftiflimi tamen etiam Lini in prae- 10 vicus, vbi Scipio Africanus inuidiae cedens obiit, ac fepultus ejl. Liter- 
terito protulilVc inueniuntur, vt Varro rerum rufticarum Obliiserunt mimjine n in primafcriii oportere, volunt Si^on. ad Liu. 22, 16. N. 
vafa Sed non iituenio locum. Oblcuerunt fe vifco accipitres le^i- Heinf ad Sil. 6, 654. CeUar. Geogr. Ant. 2, 449. Lentifciferum Lin- 
tur 3, 7, 7. Quedlaudttur Qiiinail. Decl. i, 15 Et ne quid fceleri im- 'fernum Ouid. Met. 15, 713. Paluftre Liternum Sil. i, 533. 
pio deefl"et, mariti tui criiore parietem linifti ; Xuf^Hi Burm. cx fupe- linternvs, /. LITernvs, a,um. [Aeirtf»»;] Palu» 

rioribus rctiiiuit: el Linifti §adii coniefluram ejfe ait. Coluinel. 12, ij Literna Sil. 7, 278. 

jo, 17 Multi quum femel noua dolia, vel ferias crafla gumnn Iiuerunt, Linterninvs,/. LITERninvs, a, um. Idem. Rus 

vna in perpetuum guramitionc contenti funt. Cato R. R. 69, 2 Si Linternimira Plin. 14, 4. et 16, 44. Sulflant. fubaud. praedium. P. Sei- 
reite lcueris, i^MS. liueris) in dolium quinquagenarium gummi P. IV pio in Literninum conceffit Liu. 38, 52 pr. 

fatis erit. Hor. Carm. i, 20, 3 Sabimim, Graeca quod cgo ipfc te- L l N T E R n V S , /. L l T E R N V S, i. m. Campaniae Jluuius ap. 

fta coiiditum leui. Metaphora fuerit, Ji refle legatur Cic. Qiiint. 20 Liu. 32, 29. 

Fratr. 2, II Lucretii Poemata ( vt fcribis) iita ftint multis luminibus lINTEVM, i. n. [oaov/ov, (r«5wi/] a Lino fit; Pannus llneut. 

ingenii, multae tamen artis. At ex vetujlo exemplari legitur , Nonita, Martial. 14, 56 Non tam faepe teret lintea fullo tibi. Cic. pro Ra- 

quodmngis videturfententiae aptum. Carminalinenda cedro Hor.dcArte bir. Pofth. 39 c. 14 Auditae vilaeque merccsfallaces quidem ct fueofae, 

Poet. 331. ^iDeltre. Cum relego fcripfifl"e pudet, quia plurima ccr- chartis ct linteis et vitro delatae. Tepcfacere linteum Cclf 3, 6. 

no Me quoque, qui fcripfi, iiidicc, digna lini Ouid.ex Ponto i, j, 16. 2$ Succinftus linteo Sueton. Calig. Lintca, Vela quibus vtuntur nauiae. 

L I T V s , a, um. [ i!riA£i$3i)« ] Maculatus, infpeifus. Virg. Georg. Virg. Aen. 3, 636 Certuni eft dare lintea rctro. Caua lintea Valcr. 

4, 38 Ardentes auro, ct paribiis lita corpora guttis. Argoii. 4, 83. vid. C A v v S. Conucrfa domuni d.ire lintea, Renaui. 

L ITVS, t'is, ra. Plin. 33, 6 Vfus eius ad coUyria , et litu ad mu- gare domum, Hov. Epod. 16, 2-^. Orba lintca ventis Ouid. Met. 15,19?. 

liebrium cicatricum foeditates tollendas. Ll N T E A R l v s, a, um. Adi. Vlpian. in 1. Proctiiatoris. §. 

L I T VR A, ae. f. [crttMifyi] Stiperindufiio et complanatio, deletio; 30 Si plures. tt\ De trib. aft. Duas negotiationes exercebat, puta faga- 

fit,quuminclu(laope jliliverjt cera, vel atramento, alioue liquore fcripturam riam ct linteariaai. 

vel pifluramabolemus, n: appareat. Cic. Verr. i, 92 Dcinde in codi- LINTEARIVS, i. m. Qui lintea confcitaut vendit. I. j. §. 4. 

cis extrema cera nomcn infimum iii flagitiofa litura fccit, /'. ita fcri. Dig. de inftit. Adt. et Cod. Theod. I. 16. de intirilegulis etgynac- 
pjit nomtn, vtnppareret, prius aliquid fuijje Jlih deletum. ClaJJicufvelut ceariis : fi quis ex corpore linteariorum, i. Ex collrgio itlorum. 
locus ejl Cic. Verr. 2, 187 fq. c. 76 Cum iam in manibus tabiilas habe- 3J LiNTEAMEN, init. n. Idem quod Linteum. Aptil. Met. 11, 
renuis, repcnte adfpicimtis lituras eiusniodi, quafi quaedam vulncra ta- p. 261 Candido linteamine cinftum pccloralc. Lotuni lintcamen 
bellaruin recentia — Eraiit pcctiniae acceptae a C. VERRVTIO C.F. Lamprid. Heliog. c. a6. Linteamina refoluta funt P. Chryfolog. 
fic tamcn, vt vsque ad litcram R literae conftarent integrac, reliquae Scrm. 84. de refurrcilione Chrijli. 

omnes effcnt in litura — ctir fcrtius, qiii tabulas confecerit, fcmper linteolvm, i. n. Dimin. [o^inov] Spiflimi lintcoluin Scri- 

in Verrutii nomine certo cx loco mendofus efl'et ? — Litcrae liturae- 40 bon. 53. Duplcx 268. Tenue, fimplei, rarum 227. Carpta linteola 
«jue omncs aflimulatae exprelTac de tabulis {ceratis) in libros {atra- 20J. Continguntur 237. Plin. 20,17 Diftillationem naritim difcutit 
mento fcriptos) transfcrunttir. — Videtis Vernitium ? Videtis pri- tufuui, in lintcolo olfaftmn. Plaut. Epid. 2, 2, 46 Tunicam rallain, 
mas litcras integras ? Videtis extreraam partem norainis, catidam il- tunicam fpiflam, linteolum cacficitim. Coltimel. 6, 16 Praefraftis cor- 
lam Verris, tanqiiam in luto demerfam cfle in litura? Ouid.Epift. nibus linteola fale atqtie aceto et olco imbuta fupcrpontintur. 
3,3 Qiiascunqtie afpicies, lacrymae feccre, littiras. Martial. 4,104$ LINTEVS, a, um. Adi. [A(veo«] vt , Linteaveftis, e Uno con. 
Non pofltmt noftros mtiltae Fatiftine litttrae Emendarc iocos, vna texta. Cic. Verr. 5, 145 c. 56 Illi ad dcprecandnm perictilura profc- 
litura poteft. Caccae liturae Otiid. Epift. 11, i. Mtilta litura coercuit rebant alii ptirpuram Tyriam, thiis alii atque odorcs, vefteraqtie lin- 
carmcn Hor. dc Arte Poet. 293. Litiira Exftat Suet. Claud. c. 16. Li- team. Fafciola lintea Scribon. 47. Libri lintei, Qui lino jiebant, 
tura in nomen aliciiiiis Cic. pro Arch. c. $ fuhint. fafla. Fafla litura Jiue Qui in linteis vice chartae erant fcripti : cuiusmodi Sibyliini quidam 
adnioniui tuo Ouid. ex Ponto 2, 4, 18. Siifl^ufas littiras habet litera sofuerunt. Liu. 4, 7 Licinuis Macer audor cft,et in foedere Ardeatino, 
Id. Trift. 3, ', 15. ^ 2 Litura pro re, quae iUinitur. Colu. ct in lintcis libris ad Monetae inuentos. PUn. 15, 11 Iii plumbeis 

mel. 4, 24 Solem etiain et pluuias arcct eiusmodi litura. linteisque voluminibus fcriptitatinn conftat. Conf. Vopifc. Aurclian. 

LITVRO, are. Inducere,delere. Sidon. Epift. 6, 3 Tunc certius te c. 1 «» 8. Lorica» Nep. 11, 1, 4. Conf. Drakenb.adSi\. <),$i7. Tex- 
probaflereIiquagattdebo,fiIiturafl'e aliquacoguotiero. Conf.ibid.Sauaro. ta Symmach. Ep. 4, 34. Thorax Liu. 4, ao, 7. Tunicae linteae can. 

HTVRARlVS,a, um. Idem quod Deleticius. Aufon. Praefat. 5J didae Liu. 9,40- 

inCentonem, Hoc die vno et addita lucubratione propcratum modo linTEATVS, a, iim. [o'3ovi«t3«] Linteo iitdutus. Liu. 10, jg 

inter litiirarios meos ctim reperilVem, etc. Vid. ibi Scalig. f. Aufon. Ea legio linteata ab integumento confepti, quo facrata nobilitas erat, 

Lefl. 2, 13 p. 124. Verbo Liturarii libri funt, in qtm prima cogitata con- appellata eft, vid. totus locus. Senec. dc Vita bcat. c. 27 Qiuim lin- 

iicimus, vnde pojl emendationcm et lituras defcrihantur. teatiis fenex laurura, et medio lucernam die proferens , conclamat ira- 

LlNfMEN, inis, n. Th. Prifcian. i, 18 Pro liniraine adhibere. 6© tura efl'c aiiquem deorum , concurritis. Harufpicem defcribit. 

LINIMENTVM, i. n. Idem. Pallad. 06Vob. 4,14 Linimen- LINTEO, onis. m. [ o'3ovojroiJ? ] Qiii texit linteamina pro con- 

tum dolii non gypfo, fed etc. Add. Celf. j, 2j. Oft. Horat. i, 21. ficicndiii veftibus, vt docet Seruius in Acneid.7, 14. Plaut. Aulul. 3, j, 

LINlTVs, iis. ro. Plin. 20, \2 pr. 38 Aut raanulearii, aut murobathrarii, propolac, linteones, calceolarii. 

LiNOSTEMA» atis. n. [Aiy«TK(*«] Vcftis ex lana linoque con- Add. Cod. Theodof. I. 8. de murilcg. et gynaecear. 

fefta Ifidor. 19, 32. 6j LINVM, i. n. [aJvov] Hcrba illa, cuius cortex in Jila dufbis , et 

LINOSTROPHONji. n. Herba, quae alias Marrubium contextus injinitas bcminil/us commoditates praejiat, in primis cum vela ex 

dicitur. Plin. 20, 22 Marrubium plerique intcr primas herbas lino paratajtnt. Vndt deelamandi contra illud oeca^onem arripit Plin. 

commendauere, qiiod Gracci prafion vocant, aliilinoftrophon. Vul- 19 Praef. Quod miraculum maius, herbara efl'e, quae admoueat Acgy- 

go nomen retinet. pttim Italiae — Deinde Pafl'um, ttifiiniqtie et in mollitiem lanae coa- 

LINOZOSTIS, is. f. //fr^«, quae alias Mercurialis dicitur, 70 6lum — ff c. 1 Euulfura et in fafciculos mamiales colligatum , fic. 

tejie Plin. 2j , 5. catur in fole — Virgae ipfae mergunttir in aquam folibus tepefa- 

LINOVO, liqui, liftuni, fecundum Prifcianum, Sre. [a»/»«] flam, ponderc aliquo deprefl^ae. Maceratas, indicio eft membra- 

Idtm qiiod vjitatius compojitum Kelinquere, et Deferere. Virg. Ecl. i, 3 na laxatior — Mox arefaflae in faxo ttindtintur ftupario malleo. 
Et dulcia linquimtts arua. Cic. proPlanc. :6c. 10 Minttirnenfes colo. QvtoA proximum cortici ftiit, ftupa appellatur, deterioris lini, liicerna- 
ni qtiidcm, etc. quod C. Marium, linqucntera terrara eani, quam ferua- 7J rum fere lurainibtis aptior. Et ipfa tamen peiSitur ferreis hamis, 
verat, lacrimis , votisque omnibus profequuti funt, aeterna in latide donec omnis membrana decorticetur. Medullac numerofior diftin- 
verfantur. Animaslinquebant Virg. Acn. 3, 140. Hofpitiumlinque- ftio, candore, mollitia (Nempe putabat Plinius interiora lini ej/e fla. 
re Id. ibid. 3, 61. Laborem longum linquere Idem Gcorg. 3, 160. mentis aptiora: in quo falfus ejl, cum liher velut lini Jit, qui in fla duci 
Ltiniina vitalia linqucre Cic. de Dittin. 1, ig Ex qmdam Poeta. Men- fe patltur: interiora fragilia etc.) Linuraque ncre, et viris decorum eft. 
fas linquere Catiil. in Carni. Nupt. 60, 5. Menfa» liquere Virg. go Corticcs quoque dectifli (immo medulia) clibanis etfiirnispraebentvfiim. 
Aen. 3, 2:3. Promifla linquere Idem Argon. 62, J9. Stieton. Caef. c. Ars depeftendi digcrendique. lufttim e qtiinquagenis fafciura libris 
45 Extrerao tempore repente animo linqtii folebat. Linqiii deinde quinas dcnas carrainari. Itcrum deindc in filo politur, illifuin cre- 

animo ct ftibmitti genu coepit Ciirt. 4, 6, 20. Qiiidam ad vtilncris bro in filicc ex aqua: textumque rurfus tundittir clauis, fcmpcr iniu- 
noui , quidara ad vcteris et purulenti traftationem infpeftioneraque ria mclitis. Z)t'/na'f </i' lino vitio, quae mox dahin-.us, et claudit , Ergo 
conciduntet linquuntur aninioSencc. Epift. 57 med. Sed Heiir.Stiphanus gj huic lino principatus in toto orbe. Proximus byflino etc. Lini <« 
liqtiuntur. Simpliciterf.elliptice Oiiid.Ep. 2, i;o Quo magis accedunt, lineae veftis elogium ejl Apiil. Apo\. p. vo Elmcnh. Piin. 10 , 33 Ar- 
ininus et mimis vtilis adfto, Linqtior ct ancillis excipiendacado. gatilis appellattir, eademtgtira ex lino intexens. Seges lini vrit 
L 1 N Q\' E N s , cntis. Curt. 9, 5, 11 Qiieni vt iniicerc corpori fiio campum Virg. Georg. i, 212. Scmen lini Plin. 34, 12. Farina fe- 
raanus fenfit (credo vltimi dedecorisindignitate commottts) linquentem minis lini Scribon. 187. Carperelinura, vi</. CAK?0. Crtidtini 
rctiocaiiit aniuniin, et nudum hoftis latiis fubicfto raucrone haiifit. 90 linum Cclf. -, 4. Fac^liim linum, Linura infeftuin VIp. in 1. Si cui 
Budaeiis vocc ANIMVS. lana legctur. D. de legat. 3. ^ 2 Liiuim f//am wc*'"'', quid- 

LlNc^vrNDVS, a, um. [Atiirioc] Ouid. Met. 13, 72 vfque re- guid ex lino nctum, vel ne.vum, vcl textiim ejl. Sic Celf. 7, 2« 
liquit, Sic linquendus erat. Traiicere lina acu. Et 7, 14 A quibusd.im tumor ad imtini acu traie- 

L 1 C T V s , a, um. Capitol. in Antonin. Philof c. 7 Impcrium 6latiir duo lina dticente: deinde vtriusqtie lini diiobtis capitibus diucr- 
liftura ctitu aliqtio participare. Conf.h.l. Cafaub. not. yj fae partes adftringuntur. Multiplex linuiii, pro Thtrace apu.t $i\. 4, 

LINTEARIVS, LINTEATVS;, LINTE0,LINTE0- 293. ViU. Drakenb. ad l. c. ct ad 9, 587. Lintim, pro Eune nautlco. 
L V M , vid. l l N t E V M. Otiid. Faft. 3, S87 Duraqtie parant torto fttbducere carbafa lino. Li- 

L I N T E R, tris. ra. et frcquentius f. [ff«a(p>i] Nauicula e caua ar. mini fro Vinculc, quo epijtala obligatur. Cic. Catil. 3, 10, c. j Tabcllas 
bore fafta. Cacf. Bcll. Gall.7,60 Conqtiirit etiam lintrcs: hasmagno proferri iuflimus, qiiae a qiioqtie dicebantur datae. Priraum often- 
fonitu remorum incitatas, in eandem partcni niittit. Liu, 21, 2« f.vrr. loodimtis Cefhego figniim; cognouit. Nos limim incidimus. Vid. 
Itaquc ingens coafla vis naiiium eft, lintriiimqiie temere ad vicinalem Taubmann. adV\3.\.\t.p. \o\\. \J\\\wn, fro Verriculo. Virg. Georg. 
vfiim paratanim. Cic. de Clar. Orat. 216 c. 60 C. lulitis ex Curione, i, 142 -— . pelagoque alius trahit hiimida lina. Lina p/uialiter, 
iit vtramqtie parfem toto corpore vacillantc, quaefiuit, Qitis loqucrc- proCafibiis quibusfirae capiuntur. Otiid. Met. 3, 148 Linamadent, co- 
tur e lintre? Exiguus linter Tibul. 2, j, 34. Catiat arbore lintrcs mites, ferrtimque cruore feraruni. Ibid. ij3 Siftite opiis praefcns, no. 
Virg. Georg. i, 262. Cic. pro Milon. 7J c. 37 Repente lintribus in icjdofaque tollite lina. Sie Lina pifcatoria Plin. 24, 9. 1 3 Vi- 

eam infulara materiam, calceui, cacmenta, atque armaconiiexit. Nat vuin lof L I O L I Q_ ,oz 

viim linum, qued ignibiis tion abfiimitiir wctf)/ «/V Plin. 19, i. «<»a'<i'//, L I Q^v E T , impcrfonate , l.ioviDVS, r, lovo 3rc LiovoE 

Ardentes in focis conuiuioruiii ex eo vidimus mappas , fordibus cxuftis oris, -/«'. /)o/? i. i o v o R , gris. . ' ' ^ '' 

fpiendefccntcs igni magis , quam poirent aquis. — Vocatur autem a L i C>.y o r , tris, liqui. Dep. [rilxeitou^ Dlljhlui. Vire Gcore 

Graecis Asbeftinuin «c ^4 Lmum qtinfue ncnnumjuam 1,44 Vcrc nouo gelidus canis qiluni moiuibirs humor Liquitnr ; 

affellatur graniim Gnu/ium f.chameUa tt thymeUa, vid. Plin. 13, 21. 5 Paullatim dcfluit, inquh Seruius. Lucan. p, 772 Fcraorimi nuoauc 

I, INEVS,a, «m. Adi. [a(v»o(, a«.5<] (^utdexlinofafiumtfi. Pliii.12, mufculus omnis Ltquitur, tabcfcit , confumfsuy. Ainnts liqiiuntur 

6 Sed vnde lincas vcftes faciunt , etc. Compes, v/V. VISCVM. Virg;. Gcorg. 2, 157. i. panUatim cMigiwtur es confluunt -</</</ Claud 

Nebula linea clegantir a Pctronio c. 55 dicitur Coa vejiis, moUiffima ae dc Kaptu Prcf. 3, 2,-1. Lucrct. a, 1131 Inde niinutatini virjs tt ro^ 

pUucida. Vinctila linea Virg. Acn. 5, 510. bur adultum Frangit, ct in partein peiorem liquitur aetas. /'xmam 

I. INEA, wV. /»/»■« /./. , ^ , , w •. ^° •" /""^ '^'"l'0 fl ''«^ ""'"g"*" d^riualitque ancipitem eUe ohferuas Burm 

L I N I F f C V S , i. m. Idem qui Lmtet. L. Cod. 13. de Murileg. ct ad Ouid. 1 , 14, 7. es docent excmpla , quue damus hicet 1» L i v E N s" 

Gynaec. //. Cod. Thcod. tit. cod. I. g ^^miS. l i qv k n s , cntis. Principio caeluni ac terram Caniuosque liqueiti 

LlNfCER, era, frura. Adi. [A.«;pifoc] Ouid. Met. i , 747 m , pro Mari , Virg. Aen. iS, 724. Mclla liqucntia, / </./wt-«;a 

Nimc dea linigera colitur cclcberrima tiirba. IffMs facerdotes inteUi. pura Virg. Acn. i, 43^. Vii frior UniT„ ejl , fic et 9 1S70 Liqucntia 

git, veftitus liiieis indiii folitos. Linigcri vcniimt calui fiftrataquc ij flumina. >W Vin.i, liqiicntia fiindam Virg. Acn. 5, 23«! Metalih CqW 

f urba Martial. 12, 29. Grc.\ liniger luuen. Sat. 6 , 532. Ifis lini- ig , 5 Vt non turbidae fidci ncc ambiguac , fcd vt purae Ii«]iicntis- 

gera Ouid. Araor. a, », 2;. ^ qtic enet. 

LINAMENTVM, i. n. [itoTinl ^lkuiif cx linovellinteo. Plin. LlQVJNTnR. Adll. Uem. Compar, Laudatiir GeW iS c Vt 

32, 10 Dclphini adipe linanicnta accenfa excitantvultiae ftrangulatii ptire liquentitifqtie foret. Sedejl i;,i% quim modo dedimus in i^ovEfiS 

opprcllas. LinamcntumCelfiis/<'»i/>eTaf<r;/-///)>o///)fmi-rt(/)///, ?;b/jo 20 lioviDVS, a, iim. [i/Vfo^, ^i/Ti« ] Tluulus, et hiucourus' 

Carpie: W (5, 2«. Sic %, 9 Linamciitum demittendum. £/7,2? pcUucidusnon turbidm,non hab.-ns quidquam alieni. mque p.i.J humj 

Superdare linamenta. Add.U.=i,l6. Colum. (5,ii E.\premis (imis rum epitheton, deinde aliarumraum, iii quibus iUa puriias, nibil alieiii 

fiipptirationis — linamentis pice liquida et olco imbtitis colligatur. aut turbidi habens , inteUigitur. Primani proi/uxit LiKiQt' 1 "-o c/ j 

£/<5, iz,2 Poltca linamenta fale atqtie aceto imbuta applicantur. ht 428. Idem 4, 1252 Craflaquc comjcnitmt liquidis , et liqiiida crafliV 

<J, 58, 2 Stippuratio ferro reclufa linamcntis ctirattir. Ve cadem >-f IJ Altttis liquida, wV. alvvs. i^/VVenter Martial. rj, ii(? h e Hui' 

Veget. Mtilom. 3, 4, 7 Sinus — linaraentis ac ftuppis fiiie linteolis dus et laxiis. Sed Virg. Georg. 4, 102 Diilcia Mella pVemes, r.cc tani 

picc liquida et oleo mfuns ctiratur. tum dtilcia quantum Et liquida, et dtinim Bacchi domitiiraVaporcm" 

Ll N ARIVM , 1. 11. Locus vh linum nafcitur. Columellae tribui. i. Dcftecata, et finc fordibtis, /»?;//> Scruiiis: non qtiac flinintr nam 

tur : falfo , piito. _ niala funt. Cic. pro Caccin. 78 c. 28 Qliidquid indc haurias, piiruni 

LINAR I VS, 1. m. Plaiit. Aiil. 3,5, 34. /. qui Itna confcit. Sie 30 liqiiidumque t* haurirc fentias. Virf;. Ecl. 6, 35 Et liquidi fimul 

MS.Camerar. al. Lananus. ignis. Idcm Georg. 2,, 200 Non liquidi gregibiis fontes Sine 

LINOSITAS, atis. f. vbi limim ahindat. Plaut. pcftilentia Seruius. Aer Viig. Gcorg. i, 404. Acftas Vire 

LINYPHVS, i, vtl LINYPHARIVS, I. m. Lini textor , vid. Gcorg. 4, 59. Aethcr Virg. Acn. 7, 63. LiquidilTimus Lucret.t! 

Vopifc. Saturn. c. 8. f/Cod. Thcod. I. 8. «if) dcMurilcg. ctGynacciar. ,-oi. Amnis liquidiffimus Otiid. Mct. 6, 400. Aquae liquidae 

tbi maU Ugitiir Lynifos « Lyniferionim. Sunt etiam Mwpti ve/ jj Id. Amor. i , 8, 6- Aurae Lucret. 5, 213. Furotas in qtio Artcm 

W$<>i. Vid. Gothofi: et Salmitf. ad U. cc. ipfoamne liquidioremplurimi dixere Plin.34, 8 f.19, iiS. decpcreflatuti. 

T r pj >■"• Carnicn liqtiidum cithaiae Lticrct.'^, 975. Caeltim Ouid. 

^^ . ,. . , ^.„ ,. ^ „ Met. 1,23. i. aer. Colores Hor. Carm. 4, 8, 7. Fidcs liquida, 

LIO, are. TefUria polire, vel indueere. Cifternam Iiare Tertuli. /. Pura, intcgra , Jlncera , doli exp-.rs. Valcr. Max. 6 , s 'U Fipuh 

de Idol. 5. ^oRomano, Idem, qiium P. Claudius Camerinos duiau atquc aiifpiciis 

LIACVLVM, L n. PoHtio J^ue teflorium , vti Salmajlus rejtituit. fuis captos, ftib hafta vcndidiflet: ctfi acrarium pcctutia, fines agris 

Vitruu. 7, 3 Liaculonim fubaaiones. fed in GlolT. cft Liacuhim, >uv7^f, auftos animadtiertcbat, tamen quia parum liquida fide id geftiim ab 

froinjlrumento, quo liantur farietes. Conf. Vitruu. 2, 4. tt Salmaf in Imperatore videbatur , niaxima cura conqiiifitos rcdcmit, hifque habi- 

Selin. f.ij^i. tandi gratia locum in Auentino aflignatiit, et pracdia rcftituit. Parum 

L I P 45 liquida : qiiia qiium fe eius fidei dedidijfent , iUos tamc^ vendiderat. 

0/>/)6«/V//r Fides turbida et ambigtia Gcll. 18, 5. Fontes Viig. Eci.2, 

LIPARA, ae. /. LIP.^RE, cs. f. [A(ir<{fi«] Vna ex Aeoliis 59. ?/ Georg. 2, 200. Humor liqtiidus aquanim Lucret. 1, 3,0. « 

infulis. Claud. Conf. Hon. 3 , 19/J Ignifluifquc gemit Lipare fumofa j, .J28. Iter liquiduui, //ir />e>- (7^««/;; Propert. 3, 21, 14. Litcrae, 

cauernis, quia efl VuUani officina. cppojitae miitis: vid. Prifcian. i, 3 de accid. lit. Luiiien Liicrct. ?, 

LIPARENSIS, e. Adi. Cic. Vcrr. 3, 8? Emit agri Liparenfis ^r, z%i. Medicamentum liquidum Scribon. 37, 38. Idcm 51 Liqiiido 

niiferi atquc iciuni decumas. Sic ibidem frequenter. vti, de iniUe. Nubcs liquidae Virg. Acn. ?, jaj. Odor Virg. 

LIPARAEVS, a, nui. Adi. Idem. Liparaea tabema luuen. Georg. 4, 41J. Oratio ita pura erat, vt nihil liquidius Cic. de Cl! 

Sat. 13, 4j. Orat. c. 79. Plumbtim Hor. Carm. 1, 35, 20. Qucrela iiquida 

HPARITANVS, a, um. Obfidio Liparitana Val. Max. a, ^,4. cycnorum Lucrct. 4 , 552. Somni liqtiidi potentia Voier. Argoii. 4 

LIPARENSIS. Idenr. Liparcnfes piratac Liu. 5, 28. S> i-i. Sorores Ouid. Met. i, 704. Sic vocat tiymphas amnium. " Tem- 

LlP/\RA,ae. f. [^raoTfi] Liparae, inquit Hermolaus , medlca. pcftss liqtiidiflima caeli Lucrct. 4 , 159. Veritas liquidiflinia Au- 

menta pinguia funt , « w Celfus a/V, lenia. Plin. 33, 6 Adduntetin gtiftin. Rctraift. 2, i. Vox Hor. Od. I, 24, 3. Conf. Eurm. ad 

medicamenta quae vocant liparas, ad cxcrefcentia vlcerum, etc. Add. Qiiinail. i, 8 f- 94- Voces liquidae auitim Lticret. 2, 145. et 5, J378 

Id. 493, 9. Celf. 5,19,23 Lenia quoqtic qtiaedam emplaftr» funt, Virg. Georg. 1, 410. Atifpicium liquidiim, 0/)//mH»j Plaut. Pfeud! 

quas A<Taei; fere Graeci nominaiit , wV. Scribon. azo. 422. Rufa i5o 2 , 4 , 72. vid. avspicivm. Liqtiidus Animus et tranqiiillus 

lipara Idem 223. Piatit. Epid. 5 , i , 3(5. Mente liquida videre aliquid CatuL 61 a6. 

LIPARIS, is. m. Genus laccrtorum , «y?.? Plin. 32, II. f| a Voluptas liqtiida et libera Cic. de Fin. i, 58. 

Liparis «/a/n, /«^Lipire, G«n»/a» «owf» f^, quaefuffitaomnesbeftias LiQViDVM,i. n. [t/VfJv] pro Aqua. Hor. Serm. i , 1 , 54 Vt 

euocat, «y?f Plinio37, 10. ^3 Liparis ,/<■/?.; Plinio 5 , 27 tibi fi lit opus liquidi non amplitis vrna Vel cyatho. Ad liquidum 

Ciliciae fluuius, Uni ri MitufS , quoniam, vt fcribit Vitruu. 8 , 3 natan- (55 Perduccre rem Vcll. i, ii5, l. Ctirt. 9, 2, 14. Sen. ep. 71. QiiiniSlil. 5 
tes in hoc flumine, aut fe lauantes, non aliter vngi ab ipfa aqua, qtiam 14. Ad iiqtiidum c.xplorata veritas Liu. 3, g. vid. a d. Liquidiim' 
fi oleo aut adipe lauarentur. aJuerbialiter. EtLiquidumtencrogiitturccantat auis Oiiid.Am.i, 13,8. 

LIPIO, trc. de Miluo, AuiS. Philomel. v. 24 Accipiter pipat, L IQVIDIVS c VL vs, a, uin. Compar. Dimin. proL-ni, M, Ui 

iniluus hianfque lipih fue Sercno vfus eft Plaut. Mil. 3, i, 71 Leniorem dices, qtiam mutura 

LIFPVS, a, um. [ak(«(«{] Qui ociiIos habet lacnmantes , w/ ch/ 70 eft niare ; Liquidiufcttlufque ero, qNara ventus Fauonius. Conf. 
pituita craffior ab his defiuit. Plaut. MiL 4, 3, 15 Vbi matrem eflb Non. 4, 27J. 

aiebatforor? cubarc in naui lippam, atque oculis turgidis nauclcrus LlQ^vfDO. Adu. [xaSifdc] De animo fere dicltur , cwn in nul- 

dixit. Eft et oculm-um ipfurnm epitheton, vt , Lippo qiiafi oculo lue lam partcm dubitamus, nibil incerti, obfcuriue admixttim fententiaenojlrat 
hcriis meus manum abftinere nonquit Plaut. Perf. i, i, 11. Piin. indicamus etc. Pure et manifefte, /V/ya/V Donattis. Ter. Andr. 4, 3, 
Epift. 7, 21 Qiiam fatis acribus oculis, quanquam adhuc lippis, pin- 75 14 Qtiia fi forte opiis fit ad hcrum iurandum mihi non appofuifle, vt 
guiflimatu vidi, de gallina. Hor. Serm. i, 3, 25 Qlium tua pcruidcas liquido pofilm. Alii maltmt interpretari , Vere. Cic. Faiii. ij, i5 
oculis mala lippns inuniais, Cur in amicorum vitiis tam ccrnis acti- Gratiflimum cft, te libcntcr amicitiae dedifle, quod liquido vcritati 
Aim? Omnibus ct lippis notum ct tonforibus Hor. Serm. i, 7,3. dares. Difcere liquido aliquid ab aliquo Liu. 59, 47. />/-. Cic. $, 
i. vetulis mulieribus. Ficus lippa Martial. 7, 19. ftiUans adhac humo. (3) Verr. 136 c. 59 Nenio cflet, quin hoc fe audiflc liquido diceret, 
rem, quo maculetur mappa. Martial. g, 53 in lufcum furem , Adfpicis 80 /. aperte. Ncgare Cic. Fam. 10, »7. Id. Vcrr. 4, 134 c. 56. pr. 
hunc vno contentura luniine , cuius Lippa fub attrita fronte lacuna Confirraare hoc liquido, ludices, pofliim, valtias niagnificenfiores cx 
patct. StiUans, hume^ans. ^4.///. Martial. g, 9 i/^/ Lippus, Lufciis, aiiro atqtic cbore pcrfetfliorcs nullas vnqiiam vllo tempoiefiiifle. Plin. 
CaeQMs gradatione ponuntur. 37, 2 Nos liquido affirmare poirtimus, incautibus Alpitim nafci, atqtie 

Lirp vL vs, a, tim. Diiiiin. Arnob. 7 p, 240. adeo auiis, vt plcrumque fune pendentes cam extrahant. D: crjftiiUo 

LiPPiDvs, '}';((ifi(oJK« Gloir. Gr. Lat. %i verba facit. Ouid. ex Pont. 3, 3» 49 Scis tamcn, et liquido iiiratus 

LIPPITVDO, inis. f. [a.,Vi«, y^yit*>i'] Ipfe moritis. Plin. Ii^, 37 dicercpofles, Non me Icgitimos follicitafle toros. Idem 4, 6, 2i 
FIos eius contra lippitudincra illinitur. Cic. Att. 7, 13 Sed diiftaui Te quoqiie idera liquido pofliim iurare piccari, mihi non dubia 
propter lippitudinem. Octili/, qui ad alicnam lippitudinera Aifftindim- cognite Brute nota. Sencc. dePjenef. 7, 9 de perliicidis mulierum 
tur Sen. de Clcm. 2, 6. Stibirc lippitudincs Cclf. a, i. Peiodiofa vcjiibus , Vidco Sericas veftcs (fi veftes vocandae fimt, in quibus nihil 
lippitudo, vid. EERODIOS vs. Si turpitudo malum eft; et tur- 90 cft , qtio dcfcndi aiit corptis aut deniqiic pudor pofiit) quibus flimtis, 
pcm efle malum eft : tara mehercules quani fi iippitudo maltim cft, ct mulier pariiin liquicio nudam fe non efle iBrabit ; /. non Jikc mHti 
lippire malum eft Senec. Epift. 117. mendacii et periiirii. Vlpian. in 1. alias autem. D. de iureiiirando, 

LIPPIO, lui, Ttttm, ire. ^Kv^^L&iti, y\mj.&»'\ Lippiim ejfe. Non Siiie cnim douiinus pctat, cogetur reus docere liquido fciurafie, pofita 
lippitttrum eo anno Plin. 27, 12. Id. 28, 4 Octilortim vitia fieri fcilicet cxceptionc: fiuc cx ftipulatione de rato agat, iicccfle habebit 
ncgant, nec lippire eos, qtii qnum pedes latiant, aqua inde tcr oculos 95 ipfe dc pcriiirio (uo doccrc. 

tangant. Cic. Att. 7, 14 Qirum lcuiter lippirem, has litcras dcdi. l. iovide. \_aa9i1:'] l-Um. Liquideconfiftere/««///7/«>- Gcll. 14, i. 

Fauces lippittnt, dixit Plavittn Curcul. 2, 3, 39. ridicuU , pro eo quod Caclum Liqtiide fercniim Gcll. 2, 21. Comfar. Cic. Fam. 10, 10 
eft,faUua mihi iiwuetur. Imperf. Plin. 35^ g Atit ne omnino lippiatur, Liquiditis de toto fenfii tiio iudicaiii: h. e. Apertiin, et ccrtius , ae 
decoftum cum uiellis Attici cyathis tribtis , et croci vncia. facilius. Snpcrl. Dcicndcre liquidiflime Atigurt. Epift. 2g. Conftat 

LippiENS, cntis. Lippicntes diutius Scribon. 135. Tertull.iooliquidifllmc Atigtift. Soiil. 2, 13. 

aduerf. Marc. i, 2 Lippientibus ctiam fmgularis lucerna numerofa eft. li vidi TAS, Stis. f Ai-ris liquiditas Apul. de Mundo p. 707. 

LIPS, vid. LIBS. LIQVOR, oris. m. [Jvfaff/a] Ipfe hiimor liquidus. Scrib«n.S4- 

L I Q E naribiis liquor g. Varii liquores 104. Pro potu 105. Plin. 

^ 10,5» Pifcium oua ex liquore mollia. Aquae eftiifae liquor decla. 

LiovAWEN, LIQVEFACIO, LiQVEPio, L I O VB S C .lOJ rat ci admiftum cirecaloreni Cis. de Nat. Deor. i, 3.6. Biandus 

vid.CiQWO, are. ^ ' v^ • » j^ ^^ amara- 103 L I Q^ L I S 104 

amaracini floris Lucret 1 846. !. vnguentum mnaracitium. Colatus de N. D. 2 c. 10. Mediillaetabeliqiiefaaae Ouid.Mee. 9,175. Mem- 
liquor Scribon. 154- ' Uulcis, flauufque mellis Lucrct. . 9;6. Fhu- bra liqLiefacla /. Confumta Sil. i, 178. Saxa Virg. Georg. ., 473. 
diis Vir<' Georg 3 984. Geiidos haurire hquores Ouid. Met. 5, Vifcera Id. Ibid. 4, 555. Vnda, h. e. Liquida , Quae pnits turiata, 
xAn Leuem filndunt oculi liquorcni Senec. Oedip. 12. Niueus,- poft fafia eftlmfulior et furhr Ouid. Met. 3, 4S6. Heinf. jiquenti 
t;i NIX. Oleaceus, v/V. OLEA. Perhicidi ammu.ii Cic.de ; vel hf^uza fuhftituere volens , ab iffo deferltur Bmmanno. 
Nat Deor 2 98 c. 39 Perfpicuus Ouid. Mct. 4, 300. Vitigeni Liqvbt. Iinperf. [avfwadfaroii W, «vajt<piffP>)7i)7ov tW] Cenftat, 

lioiioris latex Lucret. 5 14. Idemi,454 Pondus vti Saxis, calor manifeftum et certum eft. Quvniam quae refoluuntur, certa, conftantia 
ieni Li-Hioraquai, priore Wotluaa. Qnale qui,l et in oli,s amiusatts et man.fejla fiunt. Pro fignifuatione pimitiua et propria lau,lari pofte 
obferuauimus. i i •P'" /"*"''' ^* liquida natura animae^ hu- viiietnr Oiiid. cx Ponto I, 2, 58. vbi legunt vett. editt. Sic niea per- 

m««/7e 6oA"V' Prud. Cath. 10, 12 Humus excipit arida corpus, Animae 10 petuis hquefcunt peftora curis, Ignibus admotis vt noua cera liquct. 
rauit aui-a liqiiorem. .^i^rf />/"•/<■. rf/i'/>ft;V, liquefiunt f< folet. Ter. Eun. l, 3, 39 Ilhira 

riOVESCO fre. [T>(xo(xa/] Liquittum et fiuiJum fieri , moUefcere. liquet niiiii deierare his mcnfibus , w. Cm;/. A. /. Donat. Cic. Acad. 
Liauefcit Scribon. 238. Liquefcant loi. Ouid. cx Ponfo i, 2, 57 4, 94 Si habes quod liqueat, neque refpondes, fuperbis. C»h/. Id. 
Sie mea perpetuis liquefciint peflora curis. Sed reftituit Fahric. N. D. i c. 12. et 2 c. i. Cic. de N»t. Deor. 1,5 Scd (quod inter 

Liqiiefiunt. Virg. Aen. 8, <f4i5 Vulnificufqiic chalybs vafta fornace i; nos liqueat) ne fu quidem intelligis. Gcll. 14, 1 Praeter ea miraba- 
liqiicfcit. ' Vbi Scruius, Liqiiefcit, proprie dixit : nam fcrrum non tur, id cuique pro pcrccpto liquere, 7. ccrtum et indubium videri , qunfi 
fohiitiir fed mollefcit, Cera liquefcit igni Virg. Ecl. 8, 80. Silex fcrceptum ejfet. Praet. Liquuit Africae Tcrtull. adu. Gnoft. c. 6. 
foniace liquefcit Stat. Silu. 3, i, 122. Cic. Tiifc. 2, 52 c. 22 Opinio ProtagorascuiiieutrumLiqucrit, ncc effedeos , nec non elTe Cic. de N. D. 
eft qiiaedam efFeminata ac lenis, nec in doloremagis, quam eade.n in i, 117 c. 42. Id. de quo Panaetio non liquet, reliquis folis luce 
voliiptate: qua quuni liquefcimus, fluimufque mollitia , apis aciileum 20 clarius Cic. Diu. i c. 3. Non liquere de caufa Uicebant veteres,, 
fine clamore ferre non pofliimus. Liquefcere, eleganter pro Colari quando frobationes et argumenta non fitis erant idonea ad diiudicandam 
et liquidwn fieri. Hirt. de B. Alex. , Alexandria eft fere tota fuffbfla, caufam. Cic. pro Cluent. 76 c. 28 Deinde homines fapientes ex 
fpecusque habet ad Nilum pertinentes, quibus aqua in priuatas domus vetere illa difciplina iudiciorum, qui neque abfoluere hominem nocen- 
iiiducitur, quae paullatim fpatio temporis liquefcit ac fubfidit. Hac tifiTimiim poflent, neque eiim, de qiio eflet orta fufpicio, pecunia oppu- 
vti domini aedificiorum , atque coriim familia confiieuerLuit : nam 2; gnatum, re illa incognita primo condemnare vellent : non liquere di- 
quae flumine Nilo fertiir, adeo eft limofa atque turbida, vt iiuiltos xeriint. Aut fer fententiam, ant, quod facilius eft, nega tibi liquere 
variosquc uiorbos efficiat. Dilobi, quod quae liquida funt fic diffluere Sen. Ep. 66. Paullus in I. Pomponius. D. de re iudic. Pomponius 
folcnt. Vitniu. % , \ de aquis loquens , Riibro faxo , inquit , et co- 38. atl Ediflum fcribit , Si vni , etc. Vlpianus de Arbitris , in 1. 
piofae et bonae, fi non per interuenia dilabantur etliquefcant. Senec. Idem Pomponius, Proinde fi forte vrgeatur a Praetore ad fententiara: 
Epift. 26 Incommoduni fummum eft minui et deperire, et vt proprie 30 aequiflimum erit, fi iuret fibi de caufa nondum liquere, fpatium ei ad 
dicaiii, liquefcere. Cfw/ Priident. Hymn. ante fomniim f at/;-. /;. Apoth. pronuntiandum dari. De quantitate frimae Syllabae , vid. LjqVEKS, 
V. 1023. et Laurent. Nouarienf Homilia de poenitentia. Metaphor. L l O^V I R I T I A , ae. f. Idem quod Glyiyrrhiza. Prifcian. de 

Ouid. ex Ponto 1 , 2 , 68 Nil igitur mirum , fi mens mihi tabida fa6la Diaeta c. 9 Liquiritia frigida eft et dulcis. 

De niiie manantis more liquefcit aquae. K/;/. L 1 Q^v E F i O. L I C>_>' 1 S , e , -yf/ L l QJVV S , a , um. Nomen nondum fatis exflica- 

LIQVESCEN9, entis. Partic. [ ti(x«(ievo! ] Liu. 21 , 3^ Per 3J /«m ,7/1«^ Frontin. Agrim. p. 32 Goe/. Omnium fummitatum (i. fu- 
nudaiii infra glaciem', fluente.iique labem liquefcentis niuis ingrediebatur. ferficierum ) metiundi obferuationes fimt duae , enormis et liquis. 
LIQVO, 5re. [luUiu, T>,'xai] Liquidum facere , quocunque mode, Enorniis, quae in o.nnem aftum reiElis lineis (fic leg. non angulis) 
pro natui a rei , de qua agitur. Lucan. 7, 159 </?/»/m/w, Ereptaque continetiir. (^refle, i. nihil difcedentibus ab extremitatibus agri) Liquisi 

pila liquauit. Plin. 15, 6 Vt fraces et aniurca liquentnr. Celf. 4, quac mimiendi laboris caufa, et falua reftorum {verorum in gibbis ex- 
4 Liquanda aliius , interdum etiam ducenda. Quo ex loco intelligen. 40 currentibus ) angulorum ratione , fecundum ipfas extrcmitates fiibten- 
dum eft Liquidam ahium afpeUari , quae fluida eft et libera, neque adjiri- ditur. Videtur igitur liquisvf/ liquus e^e a linque.ido et notare lineam, 
fia: Dufta «H/emaluus, quae liberius fluit, quam natura patialur, et ^»«1; linquit, deferit, difcedit a recla et verit linea. Enormis hic non 
multum foluta eft. A(]un Uqwatur ciim fift motum turbida confiftil et de- fignifieat excejfum normae , fed aliquid exaflum ad normam. Vid. dt 
mitiit limuw. Frontin. de Aquaed. i; p. 57 Pote — Pifcina limaria, vbi toto loco Goef. in Ind. Caeterum ab hoc nomine Liquus Scal. ad Feft. Sub- 
inter amneni et fpecum confifteret et liquaretur aqua. Per colum li- 45 lices deriuat iffum hoc fublices yH/v/i'fubIiques, et obliquus. 
quatus fuccus Col. 12, 28, 7. « acetum 12, 17, 2. Idem9,i;,i2 T T P 

Saligneus qualus, vel tenui vimine rariiis contextus faccus, qualiseft, L 1 K 

quo vinuni liquatur. Hor. Carm. l, ii, 6 Vina, inquit, liques. lTra, ae. f. quaeejjet, docet CoXumd. 11,3, ao Eft autem lira 

VbiTurnebus, Id ex antecedente eonfequens fignificat , i. Vinum bibas , fimilis ei porcae, quani in fationibus ca.upeftribus ruftici faciunt, vt 
tt tibi indulgeas : ex aittiquorum confuetiidine , qui viniim vt defaecarent, ;o vliginem \'itent. Idem 2 , 4,11 Liras autem ruftici vocant easdeni 
tt liquidius redderent, minusque nocens fiaHis velut yiribus , antequam porcas, qui.m fic aratliiii eft, vt infer duos latius diftantes fulcosmediu» 
biberenl colo transmittebant. Tertullianus , Conquirito altilium enor- cumulus ficcam fedem fru.nentis praebeat. v. h. l. Gefner. Porca , 
mem faginam, defaecato fcneftutem vini. Haec ille. Martial. 9, 3 quodinarando exftat: Lira , quod defofliim eft Vetus Gromat. Rigalt. 
Incenfura niiies dominae Setina liquantur. ///«c mf *«;'*. Qiiinail. 12,, p. 298. C»«/ Non. i, 62. Column. 2, 8, 3- 

6, 4 de Cicercnis iiiuenis eloquentia, Qiiae deferbuifle tempore, et annis 5; L l R O , 3re. Liram facere. Lirare eft femina operire Plin. Ig, 20. 

liquata ipfe videtur. Varro dc R. R. i, 29 Tertio, quum arant ia<fio femine, boues lirare 

LfQJi'ATVS, a, um. Guttae liquatae folis ardore Cic. Tufc. 2, dicuntur, /. quum, tabellis additis advomerem, fimul et fatum fru<. 

*; c. !0. Expreflis Mella liquata fauis Ouid. Faft. 4, i;2. mentum opcriunt in porcis, et fulcant folfas , quo pluuialis aqua dela- 

LIOVATIO, onit. f. Liquandi aftus. Vopifc. Aurel. c. 46 Ali- batur. Cohimel. 11, 2 Lirantur autem iugcra duo opera vna : at (i 

rum per varios bractearum , filorum et liquationum vfus perit. 6ofacilis eft terra, profcinditur iugerum duabiis operis, iteratur vna: 

no v.i^ T OR, oris. m. Celf lirantur vna iugera quatuor , quum in fubadia iam terra latioresporcac 

LiC^VATORiVM, i. n. Coliim. Cael. Aurel. Acut. 2, 39 Non fulcantur. ^^///. Aufon. Ep. 12, 9. 

aliter, quam fi vimim fine faece per liquatoria fundatur. L l R a T l M. Adu. Per liras. Columel. 11 , 3 , 20 Habct enitn 

LiQVABlLis, e. Quod liqucfcere foteft. Cera liquabilis Apul. velut alliiim plures cohaerentes fpicas : eaeque quum fint diuifae, lira- 

Apol. p. 4;4. Saxum liquabile Prudent. Hamart. v. 743. 65 tin, feri debent, vt in puluinis pofitae, minus infeftcnturhycmisaquis. 

L 10 V A .X , acis. Adi. Idem quod liquidiis vel liqueus , Nic. Hein. LIRAMENTVM, i. n. Deliramentum. Vct. Interp. Irenaei 2, 

fius e quiiusdam litris iittulit ad Ouid. Rem. 177. vbi ex MS. Adfpice ^x Liramenta confirmare. 

iucundo liquaces niurmure riuos. Lt Metara. 8, 457 Flagrantem lirion, i. n. [Asffiov] /. Lilium. Apul. de Herb. c.107. vndt 

iiiater ab igne Eripuit torrem , fparfitque liqiiacibiis viidis. hditur l l R 1 N V S , qmd vide in H L l V M. 

liquentibus. Sic fcribendum cenfet Metam. 3, 486 Qiiae fimul adfpexit 70 L l R 1 d P E , es. f. Nympha , Oceani ct Tethyos filia , ex qua Cc- 
liquaci rurfiis in vnda, fro liquefaiia. Et Prudent. Cathcm. ;, 89 phifliis Narcifllim fufcepit , vid. Ouid. Met. 3, 342. 
Cuiieiunaeremi faxaliquacibusExundantfcatcbris/iJOi'»/^. loquacibus. liris, is. m. [a«V;<] Fluuius Campaniae , Minturnas fraeter. 

L I O V A M E N , liiis. n. [ T Jvfia ] Liqiior alicmde cxprejfus , vel fluens. Non rura , quae Liris quieta mordet aqua tacitumus ainnis 
quacunque ratione eduflus , vt garum, et Salfamentoriim liquores. Pallad. Hor. Carm.i, 31, 7. Vmbrofae Liris per regna Maricae Lucan.2,424. 
Febr. 2;, 12 Liquamcn de piris caftimoniale fic fict : Pira maturiffima 7$ in Lirem praecipitat Fibreniu Cic. de Legib. 2, 6. 
cum fale calcantur integra. Vbi carnes eorum fuerint refolutae , vel LlRVS,i. m. pl. Lm, Nugae, friuola, Graeeum eft fiijfti flaut. 

in cupellis, vel in vafculis fiftilibus picatis condiuntur. Poft menfem Poeii.i, i, 9 Liroe fcribitur. Conf. Turneb. Aduerf. 3, 20. 
tertium fufpenfae eae carnes liquorem dimittunt faporis iuciindi etc. T T e ' 

Coliim. 9, 14, 17. deapihus, Optiraiim eft per aditiim veftibuli fipho- L I S 

nibiis dulcia liquamina immittere, et ita penuriam teinporum fiiftiiiere. go lis, litis. f. ["?<«, J<ki)] a Limite iifla eft , fi credinm, qutd 

Columel. 7, 4,7 Siiccus excofli lupini, veterifqiie vini faex, et frimuc inter homines lites de limitibus fuerunt. Non. ;, 34 lurgiuin 

amurca pari mcnfura mifcentur, eoque liquamine tonfa ouis imbuitur. ct Lis hanc habent diftantiam : quod lurgiuin , leuior res eft. Inter 

SoUemniter vero de garo diciluret ahfolute afud kYic\\m\ uliqitolies , vid. inimicosdiflenfiolisappellaturMarcusTiii.de Republ. 4. Admiror 

Lijicr. ad I, 7. Cacl. Aurel. Tard. 2,1, 40 Garum, quod appella- nec rerum foliim, fed verbonim etiara elegcnliam: fi iurgant, in<juit, 

mus liquamen, ex pifce filuro confeiSum. .V;V 2, 7, 107 .?f</ ibid. 85 beneuolorum conccrtatio, non lis; inimicorum, iurgium dicitur. 

a, 13, 167 Ex vitium cinere confeiSum liquamen eii lixiuiura. Et in fequenti, lurgare igitur Icx putat inter fe vicinos, non litigare. 

L I Q^v AM iN A Rl vs, i. m. y»fo7r<JA>); Glofl". Lat. Gr. Conf. Varr. L. L. 6, ;. ludex dc lite iocofa Ouid. in Ibin 26;. 

LlQ^VAMiNATVS, a, um. PorccIIiis liquaminatus Apic. 8, 7. Cupidus litiiim et rixae Hor. Carm. 3, 14, 26. Depedior litiuni 

LiQVAMlNOSVS, a, um. Res falfae et liquaminofae Marcell. Apul. Apol. p. 321. Interceptor litis alienae Liu. 3, 72. />r. Aefti- 

Enipir. c. ;. ^ 90 matio litis Cic. pro Cluent. 116. Foruni orbum litibus Hor. Carm. 

LlQ^VEFlO, eri. [Ix7hW«'j X^"/-"" ] ^''"" 1J""^ Liquefcere. 4,2,44. Inftrumentum litis aQiiinftiliano 7/;V//»>-, 7''/</?«/</ /«rr/- 

Senec. Qiiacft. Nat. 3, 30 Tellus liquifict. Melaph. Oiiid. ex Pont. i, 2, fium hahent litigatores, quoaliquid prohare volunt. Qliini5til. 12, 8 

;7 Sic mea perpetuis liquefiunt peflora curis. Liquefiet Scribon. Ideoque opus eft intueri omne litis inftrumentum: qiiod videre non 

210. Liqucfiunt 2^7. 26y. Liqueficri debent 263. igne 298. eft fatis : perlcgendum crit. Nam frequentifliinc aut non funt quae 

ad igncm 216.^ 95 promittcbantur, aut mimis, ctc. Nomenlitis, w v«// Vlpiamu 

LK^VEFACIO, i!re. [<k7>(km, x^w] Scribon. 66. 17J. 270 Oleo in 1. Litis. D. dc verb. et rcr. fignifie. - AiSlionem fignificat, 

ad igne.ii liquefaccre omnia 82. Catull. 87, 6 Omcntiim in flamma fiueinrem, liuc in perfonani fit. Qiiin<ftil. 2, i In mediis litium 

pingue liqucfaciens. Vhi obferuare licet fecundam cJJe prodiiflam. mediillis vcrfantur. Haereditariae lites Qjiiniail. 3, lo. Aufon. 

Metnph. Cic. Tufc. ;, 16 c. 6 Beati, quas nullae futiles laetitiae e.x- in Monofyllabis, v. 101 Qiiis fiibit in poenam capitali iudicio? vas. 

fultantes languidis liquefaciant voluptatibiis. lOoQiiis quuin lis fiicrit mimmaria, quis dabitiir .' praes. Noftraomnis 

LIQ^VEFACTVS, a, ura. ^/;W Panic. [rj^xvMf^oj] Aqua li- lis eft, t';V/. nos T ER. Qiiiniftil. 6, i Qiiuin Domitiae vxoris fuac 

quefafta Cic. de Nat. Dcor. 2, 26. Ab ignc Iiquefafta Scribon. 203. peci.niariara litem aduerfus aliquem ageret. Accipere litem , vid. 

Siiper ignem 206. Acra Cic. in Catil. 3, 19 c. 8. Carmina Iyr3 ACCiPio. Aeftimarc litem Cic. pro Chient. 116, wV. aesti- 

Sil. II, 415. Coagula liqucfafta lafte Ouid. Fart. 4, ^4;. Glacics m O. Agcre liteni aduerfu» aliquem Qi.ind^il. 6, 1. Amittere 

liquefacla Noto Claud. de cryftallo 6. Glacies admifto calore Cic.ioj litem. Auferre litem, vid. hh. U. Cccidiflc lite dicitur (/«?«//• 

Feftus) I05 L I T . L I T 106 

Feftiis ) qiii eius rei , de qiia agcbat , caufani amifit , vij. mox Perdere. co per planitiem limcs excurrit. K , fi in tcnnino inueneris finalcm 
Coire ln lites , t/Vi'. C O t o. Componere litcs inter aliquos Virg. caufam exponit, et in longinquo terminuiii oftcndit, G fi in tcr 
Ecl.3, loS. Concirelites, wV. CONCio. Conferrelitcs, K/W« mino inueneris, fui termini audlorcm, limitcm tortuofum oftenditi 
Hor. Scrm. I, y, 5:4. Conftituere fiimniam totius htis m rc aliqua, H, li in tciinino inucneris, grandes longitias liniitiim onfiidit at 
i>/V/. CONSTITVO. Conteftari litcni, Contrahcre lites, Creare y rariora figna in fiiic inucnies. I, fi in tcrmino iiuicnciis viawi figni 
et fercre litcs, vu(. it. w. Dare litcm fccundum tabulas aliciiius fii-at, aut collis rigorcm oftendit, hoc eft iugum. K , fi intcrmino in' 
Cic. pro Rofc. Com. 3. Diiiidicata lis Hor. Carm, 3, f, ?<). Virg. vcncris, cardinein oftcndit , quem terminum fubtilinimum ct fucciui 
Aen. 12, 898 Saxiim antiquum, ingens, campo qiii fortc iacebat Li- fiiin inucnies,hDc eft formofum. L, fi in termino inueneris fuaeilor- 
nies agro pofitus, litem vt difccrnerct ariiis. Diftincri litibus Nep. niac fafturam defignat, limitcm gaminatum, ct In longiHquo aixani 
2^,9,4. Kaccrelitcni fuam dicitur iudex,quum dolo malo in fraitdem 10 finalcnl oftcndit, ct conuallia eiiis fundi fincm vindicant. M fi lit 
legis fententiam dixerit. Dolo autem nialo hoc faccre videtur, fi cuidcns tcrmiiio inileneris, fines quadras delignat, ct in proximo fieiia'finalia 
arguatur ciiis gr.itia, vel inimicitia, vcl etiam fordes : vt veraiii aerti- inucnics. N, fi in tcrmiiio inueneris, proxiraam aquam figiiificat ct 
mationcm litis pracftare cogatur. Vlpianus in I. Si filius familias. D. quadras fincs habcntcs aquac, a Septentrionc arcam marmoriani inue. 
de iiidiciis. ScU alitcr Cic. deOrat. ;o? Qiiid? fi quae vitia aiit in- nies. O, fi in tcrmino iiuicncris, a Scptcntrionali partc fihiain dcl 
commoda funt in aliquo iudice vno, aiit pluribus, ca tu in aduerfariis 'S inonftrat, et per ipfam fihiam riuus currit, et train riuimi fiena de- 
exprobiando , non intelligas te in iudiccs iniichi , mediocre peccatum nionftrat. P, fi in tcrmino iniicncris, pedaturam finnificat cxtra a- 
eft ? qiiid ? fi qimm pro altero dicas, litem tuani facias : aut laefus liis fignis finalibiis, vcl quod litcras finales continet.^has per Ciieulos 
elTerare iracundia, caiifam relinquas, nihilne noccas ? i. Si ita agas,vt titiilos inuenics, aliofque finales titulos fine noftris fignis in aeris po- 
von alienam eaufaiii, fetl tuam agere videaris, viti. Gellius 10, 1. Facere fiiimiis, qui rationcm oftendunt limitiim, ct caufam dirigunt finaleill' 
litem Qiiinail. 3, 11. Idem 7, 4 Nifi proptcr vcrba, quae litem 20 q^ f, i,, termino inueneris, a limite riuiim. R, fi in terniino inucne- 
generant. Cic. Acad.4, 8 Mccum vcro qiiid habcnt litium, qui ris, per collicellum tcrminos inuenics. S, fi in terniino inucneris 
ipforum difciplinam fcquor ? Seinper Habet lites altcrnaque iurgia fupra poncflioneni miiltas aqiias viuas indicat, quae alueum franrcunt! 
le<?liis, in quo mipta iacct luuenal. 6, 267. Implicitus atris liti- T, fi iii tcrnuno inueneris , trifinium oftcndit. V, fi in tcrmino in- 
biis Hor. dcArte Poirt. 344. Virg. Ecl. 9, 14 veneris, tcrminuni in collem mcridianum oftendit, pcr limitcin 

Qliod nifi me quacunque nouas Incidere lites 25 orientalem. X, fi in (ermiiio inucncris, qtiadrifininm cxponit, ct pro 

Ante finiftra caiia monuilfct ab ilice cornix, dccumano fincm habebis. Y, fi in termino imieneris fub fe fontanam 

Nec tuus hic Moeris; ncc viueret ipfe Menalcas. proximam habct. Z, fi in termino inueneris, a finifira parte fontciii 

Inferre litem capitis in aliquem Cic. pro Clucnt. 116. Inftruere fignificat. Caducac litcrae, vid. Cadvcvs. Confufae litcrae 
litem, w</. INSTRVO. Intendcre litem alicui Idem de Orat. 1, 43 Scribon. 231. i. turlmtae f. f.ioinites; de Jiigmatis , quae literarum no>. 
1)/«'. INTENDO. Irein litem Oiiid.Faft.6, 89. lurarc in litem, 30 tis furmata funt. Ncqiie expreflae, neqiic opprefiac, vid. Appellare 
■u/V. IVRO. Liberare fe periculo litium Cic. Vcrr. i, 9J. Morari literas, /» APPELLO. Exolefcentes Snet. Aug. c.y. Grandes 
aliquem iniqua lite Hor. Epift. ?, 2, 19. Cic. deOrat. 1,197 Ncque vid. f. I. Immutatis literis, t>//i'. l M M v T o. Longae cubituin 
jntclligebat, fi ita eflet aftum, litem aduerfarium pcrditurum. Plaut. Plaut. Poen. 4 , 2, ly. f/ Rud. 5, 2, 7. Maximae Cic. Verr.z :4. 
Cafin.3,3,6 Contriui diem dum adfto aduocatus cuidam cognato meo: Miniitae et Maximae, eantraria, vid. Diminut. LlTEKVl.A. Prac! 
quem hcrcle cgo litem perdidillem gaudeo. Hor. Serm. 1 , 7, 37 3J formatae Qiiinft. ; , 14. Petron, c. 29 Superque quadrata litera 

Ventuni crat ad Veftae, quarta iam parte diei fcriptum. _ Hieronym. Praefat. in lob. Vnciales vocat. His RvMani 

Praeterita, et cafu tiinc refponderc vadato vtebantur !n Infcriptionibus. Salutaris, vid. Salufaris, /'» SALVS, 

Debebat : quod ni feciflet, pcrdere litem. Affigere literas alicui Quinftil. 1, i. Appcllare literas, Exprimere 

Pcrorare litcm Cic. Olf. 3, 43. Hor. Scrm. 2, 3, 103 Nil agit ex- literas, Obfcurare literas negligcntius, Dilafare litcras, f/V/. Appellarc 
empliim quod litem lite rcfoluit. Sccantur magnae iudice lites Hor. 4° literas, in ap pEllo. Idem 11, ;, 33 Vt eft autem neceflaria ver- 
Epift. 1, 16, 42. Sequi lites Ter. Andr. 4, 6, 16. et Adel. 2, 2, 40. boriim explanatio, ita omnes computare ct vclut annumerare litcras j 
Lis litem Scrit Plaut. Poen. 3, 2, 10. Sum. Eft adhuc fub iudiee lis moleftum ct odiofum. Idem 1, 4 Vt pro Fundanio Cicero teftemj 
Hor. dc Arte Poet. 7». Noftra omiiis lis Eft: vicimusPIaut.Caf.2,8,75. qui primam cius literam Dicere non polVet, irridet. Imprimerc 
Sufcipere litem Qiiinft. 4, 2. Traiicere arbitrium litis in aliquem literam hiimi, Infpirare alicui literae, Intexere litcras veftibus, t'/./. 
Oiiid. Met. 12, 628. Vertere litera in rem fuam ///V/W iudex , Rem 45 hh. vv. Ordinare literas fyllabarum, r/V/. Ordino, /» ORDo. Li- inter diws controuerfam adiudicare Jibi : Liu. 3 circa finem. Orare tera, dicitur quafi Legitcra, eo quod legenti praebeat iter. Vcl qiiod 
ne peflimum facinus pciore excmplo adraittcrcnt iiidiccs , litcra in fu- in legendo iteretur, w ///V Seruius. Vet aVnmii, quodfcrift, 
am rem vertendo. Biidaeus. hit^m , pro Difcrepantia et confu/ione qua. foffit : quia in ceratis tabulis plerHmque antiqui fcrihcre fvlebur, riimcunqae rerum, etiam inanimataritm, pofuit Ollid. Met. i, 21 — quia inde delebant. Vel a litio, linis, quod in fcribendo iliinttur , id ejl 

COrpore in VIIO J° leniler inducitur atraMentum. Iii/ius tamen Scaliger lib. / de Caujis 

Frigida pugnabant calidis, humentia ficcis, Haguae Latinae cap. 4. longe a/iter fentit. eius verba fiibiecinilis .' De 

Moliia cum duris , fine ponderc habentia pondus. /itera afluri , veram eiusce r.omiiiis rationem ex figura emergere com^ 

Hanc deus, et litem melior natura diremit. De Chao. ferlemus , quum literas certis lineis contineri vidcbimus. Hxemptis 

Sllitcs dixijfe antiquos Qiiinft. I, 4 p.4f. et marmora tejlantur. namque ex prifca nominis orlgine aliquot elemer.tis , quum prinium 

L 1 T I G O, are. [«V^o', ctnVic^iTu, }ix<p(geiiiiq'j Quaji Litem agere, SJ diHae ejfent lineatiirae, literae pojlea faflae funt, Jicut apud Gniecos 

difceptare, contendere. Plaut. Rud. 4, 4, l6 Qua de re nunc litigatis yiiiiiJ.iiTci nu(x thV rfarflfiijv. Neque enim a /itiiris Itterae, quia de. 

inter vos ? Cic. Philipp.3, 30 Hic cum C. fratre putat fe litigare. lerentur : prius enim fadae quam deletae funt. Nc geminnta conf,. 

Add. Id. Fam.^i, 25 et ad Qllint.Fr.2, 9. nante fcribendtm ejl : fub fiiae namque originis firma producit pri. 

L I TTG ANS, antis. Cic. proCael.27 c. u Aliquot in cauCs cum mam natura. Siigitur a lineis difta eji , et linea mir.ima corporis di. 

videram fruftra litigantem. 60 menfio ejl : erit profeflo litera, minima pars diftionis. Vide ioi reliqua. 

Ll T I GIVM, i. n. [E?/rK«] Lis. Plaut. Cafin. 3,2,31 Nam ego LiteTam lon%am ex fe facere, pro Laqueo vitam fnire, quia fufprnji cor^ 

qilid contrahere ciipio litigii inter eos. Plin. 37 , 10 Siderites ferro pus reftiim, et pedes porrefti, fpeciem habent I literae, Plaut. Auhil. i, i, jg. 

fimilis, et litigio illata difcordias facit. Cum viro litigium Natum Idem ibid.2, 4,46 Tu trium literarum homo vituperas me? a cfiam 

eft vxori Plaut. Men. ?, 2, 15. fur trifurcifer. Ad literam, idem quod Ad verbum , et quod bnrhari 

L I TIGIOSVS, a, iim. Adi. [ffi^iKJc] Qui in litibus verfatur, 6$ literalitcr dicunt Qiiindlil. 9, 1. wV/. A D. Literis mandarc, /»0 5'<-)-/'- 

Rcs, de qua litigatiir. Cic. de Orat. i, 255 Vereris, ne tua domus talis bere Plin. 9, 8. Cic. Acad. 4,2 Itaque vt literis confignamus, quaC 

et viri ct ciuis fi a litigiofis hominibus non colatur, a caeteris dcfera- moniimcntis mandare volumus, vid. mando. Commendare litcris, 

txir ? Ideni proMuraen.26 Qiiid huic tam loquaciter litigiofo refpon- Confignare literis, i;/V. ,J,&. vx;. Dare in literas Macrob. Saturn.5, 19. 

derct ille, vnde petebatur, non habcbat. Ager litigiofiis, Ouid. Tradere aliquid litcris Qiiinflil. Prooem. ^ 2 Speciatim 

Faft. 2. 660. Difputatio Cic. dcFin. 5,76 c.26. Dominus Hot. yo Litcrae, anwi. pliiraliter tantum, pro Epijlolis accipitur, Propi n diftiim 

Serm. i, 3, 28f. Fora litigiofa, Plena litibus Ouid. Faft. 4 , 188. illud, Tuae literae, quas pluribus epiftolis acccpi Cic. ad Qiiint. Fr. 

Ignoratio iuris litigiofa, potius quara fcientia Cic.deLcgib.i,i8. Cowi- 3, i, 3. Idem Att.12,52 Hodie tiias literas exfpeftabamus niatutina!» 

par. Sidon. g, 3 Anus, quibus nihil vnquam litigiofius. Super/. Aii- Literae de Britannia Idem Qiiint. Frat. 2, 13, Aculeatae literae Id. 

guft. Epift. 68. Att. 14, 18. Acerbae 21 et 16 Fam. Minaces 11 Fam. 3. Odiofae 9 

LITIGATVS, lis. m. Qiiinflil. Declam. 4 In hoc litigatu 75 Fam. Stomachofae 3 Fam. 11. Accuratae, wV.accvro. Anti- 

quodaininodo tibi ipfe excidifti. quae Cic. Att. 7, 11. Ardentes, Atroces, Compofitimniac, Con- 

L I T I G A T I o, onis. f. (xaxf 1? 5'« ''h'"' Glofl". Lat. Gr. tumeliofae in aliquem , Crcbrae, vid. hh. vv. Difertae Id. Faiti. 

L I T I G A T o R , oris. m. [ff'^14;] Qui litlgat,ct patronum adhi- 3, . . . Frigidae Idem ibid. 10, 16. Hiimanae, <»/■/ fparfae hu- 

bet. Cic. pro Domo 115 c. 44 Emit domum litigatoribus defafigatis manitatc, fiiaues, facetae, refertae ofticiis, amabiles Idcmib. 7, ;3.f/r. 

prope dimidio carius quam aeftimabat. Al. licitatoribus : vid. Vrjin. go Inanes Idem ib. 6, 22. Inconftanfef, vid. h. v. Languidae, vel 

not. Rufticus, illiteratusquc litigator Qiiinft. 2, 21. Vrbani liti- fomnium adferentcs Idem Att. 9, 19. Et alibi. lam Balbi ad me li« 

gatorcs Suct. Aug. 33. teiae languidiores, etc. Laureatae Liu. 45, i. De hit Cetlar.ad 

LISTA. [/■» Vct. Glofl'. vfBf/fii» ] Deriiiat ab hoc ntmine Scttl. ad Plin. Paneg. c. 8. lo. Guil. Berger. Jingulari Dijf. Lcpidae» Vtd, 

Vire. Copam p. 260. Mwwf» Siibleftus. LEPIDVS. Liberiores, v/V. LtBER. Plenae rerum Cic.Fam.io. 

LiTiG ATRIX, icis. f. Legi dicitur apudSuetonium: negatlndex gy Pomeridianae Idem Attic. 12, $2. Tacit. Ann. 1, 5 Vixdum in- 

Bernegg. grefliis IllyricumTibcriiis, propcris matris literis accituf. Recentcs, 

L j 'p vel proximae , pro recentihus Cic. Att. 5. Scriptae mea manii Cic. 

. . Et fi tuae literae, fed iani nimis veteres Id.Aft.j. Vnae Cic. 

LITATI O, viV. LlTO. Att. 2, 2. Mutum a litcris tempus , wV/. M VTVS. Breuitas litc 

LiTERA, w/LiTTERA, ae. f. [rf<'»<(*«] Sermonis humani,iu go Tarum Id. Fam. 11,9, Diligentia literarum Id. Att. 7. E.vemplum 

quantum oculis exponi, i. faihi poteft, Elementum, vt A, B. Cic. pro P. litcrarum Id. Fam, 6. Liferac tenues et obfciirae Notae volunt»- 

Sylla 45 Litcrae pofteritatis caufa repertae funt , qiiae fubfidio obli- tis funt Cic. . . Obligationes literarum Tit. in lure Rom. /. fyngra. 

xioni efe pojfent. Idem de Orat. 3 , 46 Vt iota literam foilas, et e p/jae, vid. Grot. ad Luc. 16 , 5- Prudentia literarum Cic. Aft. 6. 

pleniflimum dicas. Hic cft vfus literariim,vt cuftodiant voccs,et vclut Sermo literarum Id. Fara.7. Accire properis literis, Accipere li- 

depofitum reddant legcntibiis Quinclil. i , 7,51. Eiirmas literaruin <)$ tevTts, Accommodarc literas ad rem aliqiiam, Affluimt literae, Af- 

imienerunt Cadmus , qui cx Phoenicia in Graeciam primuni eas intutit , et fcrre literas, Aperire literas, Appellare literis qiiempiam , Afiequi 

Euander. Auxerunt Palamedes et Simonides. K/V/. Plin. 7, 56. Tacit. literas, Cantant literae , Caftigare literis , Cognofcere ex literis» 

Ann. 11,14. ct ibi Lipjium; et Scalig. adEufeh. Liferae in terminis Colloqui per literas, Commeant liferae, Committere literas, w//.^«' 

iiweittae qiiid Jignificent , oJ)enditur in tlbro varioriim auiaorum de limi- Committere literis, vel commendare Cic. Fam. 2,4. Componere 

tibus, in quofunt haec p. zjoGoef A, fi in tcrmino imieneris, fincm toolitcras, ■i//V/,|COMP0NO. Cic. . . - Plures litciaS conficere non potui. 

in proximum fignificat, aut aquam viuam defignaf. B, ii in termino Conquiefcunt literae Cic, Att. 12, 38. Confignare Cic. . . Dare 

inueneris, bifurcium oftendit, aut triiiium fignificat. C, fi in ter- literas, pro Rfddere. Cic. Fam. 10, 16. el j , s. Dare ^/ mmerc 

mino inueneris, a centuria nunquam recedas. D, fi in termino in- a/dolute, pro D.n-e et nlttere titeras Idera Att. 4» 4- ^' ^^jV- "> ,!• 

vencris, dccimanum oftendit. E, fi in termino iniieneris , vallem Deferre iiferas alicui, et ad aliquem, vid. defeRO. tlicere li- 

ante fe fignificat, aut riuum, aut fluuium : et fupcr fe fubreaiore lo- lojteras Idem Att. 7, ii. Exarare litera» Id«m ibid. 1. £f U, '7. 

voL. m. o "• 107 L l T 108 Exfpeftare aiiide literas amici , wV. AVIDVS. Iiiflin. 17, 2 InJe Dialcaicam mihi videris dicere, inquit. Reftc^ indiuara, intelligis. fed 
ad Antiochum fratrem literas Facit, quibus auxiliuin eius implorat. adiunxit etiam ct literarum fcientiam, et loquendi elcgantiam. Cicero 
Incidere literas in alicuius manus Cic. Att. 2. Intercipere literas, Orat. 3, 12; Eleiis Hippias, quum Oiympiam venilVet, raaxinia illa • 
viil. h.v. Ne patiamur Intcrmitti literas Cic. . . . Loqui quinquennaii celebritate ludorum, gSoriatus eft cunda paene audientr 
literas Id. dcLegib. i, 8- Mittere literas, Mittere obuiam literas, 5 Graecia, nihil elle vlla in arte reruni omnium, quod ipfe nefciret : nec 
Monere literis, Obfignare literas, viil. hh. vv. Obftrepcre literas folum has artes, quibus libcrales dodVrinae atque ingenuae contincren- 
Cic. Fam. y. Perferrc litcras, vid. PERFERO. Recitare literas, tur, geometriam, muficam, literarum cognitionem, ct Poetarum, at- 
Idem ibid. 12, 2j. Reddere literas Idem Att. i, 12. ht Fam. 2, 17. queilla, quae de naturis rerum, quae de honiinnm moribus, quae de 
Referre literas. Cic. . . Et a te literas mihi referat. Reguftare literas Rebuspublicis dicerentur ; fed annulum quem haberet, pallium quo 
alicuius, w"./. REGVSTO. Requirere litcras, W deiiderare IJcm 10 amidtus, foccos quibus indutus cfiet, fe fua manu confeciifc. Idein 
Brut. 14. IdemAtt. ii, 9 Nam quod refignatae funt literae, Re- deOrat.i;o NumGeometriamEuclide aut Archimede,num muficam Da- 
foluere literas, i.Refignare Liu. 2^, ly. Scriberc literat Cic.Att.i<5,i2. mone aut Ariftoxeno, num ipfas literas Ariftophane aut Callimacho 
Veniunt literae alicui ab aliquo Id.Fam.ii. Volant literae Id. Att.2,19. tradVante, tam difcerptas fuiflTe, vt nemo genus vniuerfum compledlc- 
*( 3 Setl etiam Litera in Jln^ulmi, pro hpijivla, frripto, apud Poetns in- retur ? Certe fo/et Cicero Gr/immaticem per literns Jignificare, tiec id im. 
terdum legitm: Ouid. Epift. 3, i Qiiam legis, ab raptaRrifeide litera IJ merito: nomen quippe habet a literis. Giimxam Uttraefur.t. Literae 
venit. Add.lA.txfont. \,T, i. 2,7, i. 4, 8, i- 6V1.- Heroid. i?, 114 altiorcs, Arteswagicae Plin. 14, ^;. 

Deficit hoc vno litcra noftra, i. laburat apologia mea, et fcripta defe:{fio. L I T E R VL A,ae. f. Dim.ly^xtiii&Tim, y(mn\iaTiii»-/'] Cic.Verr.4, 93 

Id. Art. Am. 2,^00 dc Dclphis,lc.K[ihi diuerfum fama celebrata perorbem Signuni Apollinis pulcherrimum , cuius in feminc literulis mimitis ar- 
Litera, cognofci quae fibi quemque iubet, /. diflum, Nofce te ipfum. genteis noinen Myronis erat infcriptum. IdemFam. 16, 16 Accepi 
Arcana Ouid. Met. 9, jij. Dedud>a mcro Id. Epift. 17, 88. Infelix, 20 tuam epiftolani vacillantibus literulis. Literwldie, tpiflolium. Idem 
Quae infaufium aliquid r.iintiat Idem Amor. i, 12,2. Lefta Idem Att. 12, 1 Vndecimo die poftquam a te difccfferam, hoc literularum er- 
Epift. 21, 238. Nuntia Idcmibid.6, 9. Scripta Idem ibid.T,2. araui. Eidem 14, 4. exir. Etfi nouinihil, noftro more tamen ne 
Triftis Id de Arte Am. 483. Sie ^4 Litera, /i;o .''■!■/- patiamur intermitti litcrulas. Literulae /iro ^^W/zV. Cic.Fam.i6,io 

bentis maiui. Cic. Att. 7, 2 Nam Alexidis animum amabam, quod tam Literulae nieae fiue noftrae tui defiderio oblanguerunt. Eidem 7, a 
prope accedebat ad fimilitudincm tuae literae. manum non ai:---bam: 25 Chryfippum vero, quem cgo propter literularum ncfcio quid libenter 
quod indicabat te non valcre. Negatiue faepe ct vniuerfaliter ponitur : vidi, in honore habui. At me literulas ftulti Doruere parentes Mar- 
Cic. Att. 13, 59 Neque indc venit, vndc mallem, neque diu obfuit, tial.9,75. Graccis literulis imbutus Hor. Epift.2, 2, 7. 
neque vllam litcram ad me. Idem Fam. 2 , 16 Ille quum ad Ther- liTERalis,c. Cael. Aurcl. 4, j Literalis leflio adhibenda. 

mum deParthico bello fcriberct, ad me literam nunquara inifii. Sic Commercium Symmach. Ep. 4, 54. Series Idem 5, 22, 
NuUam literam fcripfit, proNihil fcripjit Id. pro Arch. \%. Et de Orat. 30 LlTERATVS,a, um. Adi. [ Tcnlivtii j Literis ornatus, 
2, 86 De frangendis cupiditatibus , confirmandis hominum moribus, eruditur, doflus. Cic. Verr. i, 92 Circumpcdcs aut^m homines formo- 
litera in eorum libris nulla inueniretur. i^/V Verr. 1 , 92 Cuui ad fos, et literatos, fuos efle dicebat, fe emifle. Idem de Nat.Deor.3,23 c.9 
HS vicies quinquies redegifie conftarct — nullam literam pupillo, Hoc (genus argumentamli) fi placet, iam efficics, vt mundus optinic 
nullam matri eius , nullam ttitoribus reddidit. ^s Omne librum legere pofle videatur. Zehonis enim veftigiis hoc modo ra- 

geiius fcripti Litcrarum nomine /igitijicatur. Sic Literae publicae, quae 3J tionem potcris concludcre. Qiiod litcratum eft, id eft melius , quam 
barbari Regiftra vocant. Cic.Verr. 1 , 89 Qiiamobrem vnam ex dccem quod non eft litcratum. Nihil autem mundo melius. Litcratus igi- 
(nauibus)'non praedonum repentino aduentu, fed legati latrocinio: tur eft mundiis. Viri literati, acftiidiis, dofirinisque dediii Cic. 
non vi tenipeftatis, fed hac horribili tempcftate focionim aniilTam, proCorn.Balb. 3 c. i. Literatus ct difcrtus fuit IdemdeClar. Orat.gi. 
in literas publicas retulerunt. Corrumperc litcras, v/V. corrvmpo. IderaTufc.y, lof Qiiid eft diilcius literato otio, ;. In quo literis ope. 
Literae, proEdido et mandato magijlratus. Cic.Verr. f, 56 Ccdo mihi 40 »•«»> damus. Compar. Gell. 18, 9 Altcr literatior fuit, altcr literas 
eiiisdem Praetoris litcras, et reriiin decrctarum, et fnimenti imperati. fciens. Qiiibus incptiis necLitcratior fit quisquam ncc melior Sen. 
Flammauere infiiper allatac aVefpafiano literae, i.Ediflum Tacit.Hift. (^iiaeft. Nat. 4, 13. Superl. Cic. Fam.^, 16 Pueri literatiflinii. 
4, 24. Literac, Auffvritatcs fcriptae. Cic, Verr. i , 16 Qiio in ne- Frater tuus, quem Literatiflimum fiiifie iudico, facile diceret.hic ver. 
gotio induftriam meam celeritas reditionis, diligentiam multitudo li- fus Plauti non eft, hic eft Cic. Tufc. 5 c. 37. *) 2 Sucton. 

teraruin, et teftium declarauit. Sic Condere literas in acrario, vij. ^.j Grammat. 4 Appellatio GramroaticorumGraeca confuetudine inualuit: 
CONDO. Perfcrutari literas, ti/V. P ERSCRVTOR. Qiiaeroma. Sed initio //'/<■?■«// vocabantur. Cornelius quoqucNcpos in libcllo qiio 
nifeftas literas, vid. MANIFESTVS. Literae, Inftrumenta, docii- diftinguit literatum ab erudito, Literatcs vu/go quidem appeUari ait ecs, 
menta, monumenta. Id. pro Qiiinft. 38 In Galliam ad te ipfiim venit, qui a/iquid di/igenter et acute feienterque pojjint aut dicere aut fcribere : 
in agrum coramunem : eo denique vbi non niodo res erat, fcd ratio caeterum proprie Jte apptUandos, qui aGraecls y{xiitiocriKo1nomijientur,ees. 
quoqueomnis. et omnes literac. Literas rorar , focietatis rationes, ^o dem liteTHtoies vocitatos. Meflala Coruinus in qiiadam epiftola, «u» r^ 
tt fcripturam feu perfcriptiones et tabu/as. Cic. Verr. 5, 164 Itaque Jlbi iXcens rem cumFurio Bibaculc, neccumSigida (/c<r/f Nigidio i ) aiit 
ego id fohim cx literis oftendam Syracufanorura. Conf. ib. 147. et 148. llteratore Catone: fignificat enim haud dubie Valerium Catoneni , Poi:- 
Literas nefcire i. Nefcirt fcribere. Paull. in I. 5 D. dc accufationibus, tam Cmul Grammaticumqiie notimmum. Siint q\ii /tteratnm a /itera. 
Item fubfcribere dcljebit is, qui dat libellos, fe profefliim efle : vcl tore diftinguant, vtGraeci Grammaticum aGrammatifta; et illum qiii- 
alius pro co, fi literas nefciat. Suet. in Neron. c. 10 Et quum de jj dem abfolute, hunc mediocriter doftum exiftiment, quorum opinio. 
fupplicio cuiusdam capite danmati, vt ex more fubfcribcret , admone- nem ctiam Orbilius exemplis confirmat. Nam apud maiores, ait, quim 
retur : (^iiam vellcn-, inquit, nefcire litcras. 5/« ff Scneca de Cle- fami/ia a/icuius vena/is produceretur, non temere quemLiteratum intitulo, 
mentia 2. ^6 Hinc ponuntur Literae, pro fcientiis et difci. fed Literatorem infcribi fe/itum ejje : quaji non perfef/um /iteris , fed im. 

p/inis, qiiae /iterarum mcnumentis continentur. Difciplina literarum butunu Haec Suetonius. Sed puto ego nomeHhiteratm eos infcruo vena/i 
Celf. I. praef. Corpori inimica elt. Ib. Cic. Fam. j,ij Q^\od enim 60 ma/i cminis caufa refugije. Nempe ^3 Literatus fr//»w 

efle poterat mihi profugium fpoliato et forenfibus, et domefticis orna- ejl cuiusfronti /iterae imfiejfae funt , fiigmate notatus, Jiigmofus. Plaut. 
mentis, atque folatiis ? literae credo, quibus vtor aflidue. Homo Cafin. 2, 6, 49 Si hic litcratus mc finat. Apul. Metam. 9 p. 222 Li. 
fine ingenio, fine literis Cic. Verr. 40, 44. Plaut. Truc.4, 2, 22 terati frontcs, et capillum femirafi. Semirafi, puto ad hoc ipfum, vtt 
Literas didicifti : quando fcis, fine alios difcere. Cic. Att. 4, 16 Jligmata metius apparent , tegi minus pofjint. NempeLiteratum ett, quid. 
C^iiaeque vita maxime eft ad naturam, ad cam mc refcro et literas ct tfj quid /iteris notatum. Plaut. Rud. 2, 5, 21 de vrna, Hacc Jitcrata eft, 
ftudianoftra. Nullis litcris vir, 1;/«'. NVLLVS. CJiiina. 6Prooem. ab fe cantat cuia fit. Idem ibid. 4, 4, 113 In eo enficulo literarun» 
Tunc igitur optimum fuit infauftum opus, et quidquid cft in me infe- quid eft ? P. mei nomen patris. poft altrinfccus eft fecuricula ancipes, 
licium literarum , fuper immaturum funus confuinturit vifcera raea item aurea Iiterata:ibi matris iiomen in feciirictila eft. Id. Poen.4,r,i4 
flammis iniicere. Cic. Fam. 7, 33 Opus eft hic limatulo et politulo Haiid fecus tu vidcas literatas ibi epulas, pice fignatas, nomina infunt 
tuo iudicio, et illis interioribus literis meis, quibus faepe vcrecundio- 70 cubitura longis litcris. Laciniae auro literatae Apul.Met. (Sp.174,28 
rein me in loqucndo facis. Vnum cft Pcrfugium doftiinae et literae Silex Infcript. Vet. 

Idem ibid. 6, 12. Coluracl. 9, 14 de fo/fiitiis et aequinof/iis, Ncc L I T E R A T E. Adu. [ iraiSrwTiJe ] Difle , erudite, eJeganter. 

tamen Hipparchi fubtilitas pinguioribus, vt aiunt, rufticorum literis Cic. de Arufp. Refp. 17 (Jjiid igitur refponderem? quaero ex eo ipfo, 
neccflaria eft. Sini/e efl il/i, Pingui Minerua. Nihil peius eft iis, qui ferre rae non poteft, me ciuem cfleRomanum ? literate refpondif- 
qui pauilum aliquid vltra Primas'literas progreni, falfam fibi fcientiae 7J fem. an tacuiflem ? defertum negotium. Idem in Pifon.6i c. 25 CJiias 
perfuafionem inducrunt Ciiiindl. i, i, g. Cic. Fam. ly, 21 Multae rationes fi cognoris, intclligcs ncmini plus quam mihi iitcras profuiirc. 
crant, ct reconditae literae, vis non erat. Vulgares, « Interiores, ita enim funt pcrfcriptae fcite et literate , vt fcriba , etc. Scripto. 
yTue reconditae litcrae, iro»'far/tf. Id.deClar.Orat.26j Erant in rum vcterum literate peritus Cic. dcCI. Orat. c. ?6. Compar. Idem 
eo pluriraae literae : nec eae vulgares, fed intcriorcs quaedam, etre. ibid. 105 c. 28 lisdemque temporibus L. Furius Piliis perbene Latine 
conditae. Abdere fe literis, 1)///. ABDO. Agere aetatcm inlitcris . . go loqui putabatur, literatiusque quam caeteri. Cch/. Auguftin. Ep. 19, 4, 
Aliemis a literis, wV. Alicmis /halivs. Aflidere literis, T/y. assi- l i T e r at^v l v s, i. m. Dimin. Hieron. adii. Rufin. i, 7. 

DEO. Cic. Fam. 16, 14 Egoorani deleaationc, literisqueomnibus LIT E R AR I V S, a, um. Adi. l yix^^iixTiiidt 1 Quod ad literas 

careo, quas ante quam te videro, attingere non pofllira, i.traf/are ite- fertinet. Plin. 9, 8 Ex Ba'i'ano Pirteolos in ludum literarium itantera, 
rum incipere. Attingere leuiter literas , wV. ATTINGO. Cir. in ttc. i. in fcholam. CJiiinft. i, 4. 

Brut. 19 Ego a te peto , vt fcribas aliquid : iampridem cnini conticue- gj literosvs, a, um. Adi. Jdent quod Literatus. Cafl". He- 
runt tuae literac. Dare opcram literis . . Dcditus literis a pue- minaAnnaI.4. Homo mere literofus. //4« fyyfifi^«Tii« Onomaft. Vet. 
ritia, vid. D E D Oi Difcere . . Doflus literis Cic. de (TJar. Nonius 2, 49J. 

Orat. 169. Eruditus literis C^iiiniail. i, 10. Valer. Max. 3, 4 /» tl T E R A T l O , onis. f. Varro «/i»i/ Augiift. T. i p. 488. « IC- 

fine, Alteriut patrcm cultcllos venditafle, omnium paene doftorum lite- dor. 1 , 3. 

"rae loquuntur. Efl'e literat in aliquo Cic.Fam. 15, 21. Imbutus 90 LiTER.^VTOR, oris. m. [ rfifi/iar/rtc] Qu! Itteras nouit vel 
leuiter litcris (Jiiinftil. 1, 2. Initiatiis literis, vid. initivm. docet. K///. Suet. dc Clar. Gramm. c. 4. quem dedimus iiiLiteratiis n. 2. 
Inftituere aliqucm literis Id. I, I. Inuoluere fe litcris,r/./.lN VOLVO. CJiiispiam lingiueLatinac literator Gell. 16, 6. LiteratorSulla Ca- 
Nefcirc litcras Cic. deOrat. 3, 259. Perdifcere litcras, vid. PER- tull. i, 4, 9. Litcrator etiain, Qui prima literarum rudimenta docet A- 
DISCO. Perpolitus literis, vid.b.v. Politus literis Cic. in Pifon. 70. puI.Flor.4 p. 365 Priina cratera literatoris, ruditatem e.Timit, fccund» 
Scirc literas dicuntur etiam, qiii prima tantum e/menta di,licerunt : vid. pj Grammatici , doftrina inftruit, ttc. 

B«rw. «J^ Petron. c. 10 p. 41. Tinftus literis, a>/'./. TINGO. Cic. l I T ER A TR I X , kis. f. Primas llteres dccens. (Jiiindiil. 2 , 14 

de Arufp. Refp. 18 c. 9 Nequcisfiim, qui, fi cui forte videor plus Grammatice literatiira eft, non iiteratrix. 

quam caetcri, qui aeque atqiie ego funt occupati, Verfari iii ftudio li- I, IT E R A T O R i V S, a, ura. Eruditio litcratoria Tertull. dcldol. 

terarum, hi> deleftcr aut Vtar omnino literis, quae noftrosaninios de- c. 10. Adde Q\\\n6i.7, \.\. 

terrcnt atque auocant a religione. Vorarc literas Id. At(. 4, lo.ioo L I T E R A T V R A, ae. f. [y(>«jaKiiT«'at] Ars, quae de literis tra. 
Litcrae, Scripta, f. libri. Idcm ib. i,ii Dc Craflb,qui mihi eam laudcm flat. Cic. in Partit. ;fi Nihil fane praetcr memoriam, quae eft ger- 
eo minus debcret, quod mcis omnibus literis in Pompeiana laude eflet mana litcraturac quodammodo, ct in diffiniili genere perfimilis. "Pri- 
perftri6\us. Literac, pro Grammatica , Idem in Briit. 153 de Seruio ma illa Literatiira , per quam pueri« elementa traduntur Sen.Ep.8S. 
Sulpicio : Hic enim attulit hanc artem omnium artiummaxiroam,quafi (Jliinftil. 2, 14 Nos ipfam nunc volumus fignificare fubftantiam , rt 
hicem ad ea, quac confufc ab aliii aut refpondebantur , aut agebantur. loj grainmatice literatura eft, non literatrix, quemadmodum oratrix: nec 

liie- IIO JC9 L I T L I V 

Ikeratom (jueniadraoilura oratoria. MartJan. Capella ; Mihique lum. 4, so, i. MJ. Qt\in(i. j; extr-, Lim, de fJumhtlhui etlm di 
attiibutum literaium formas propriis duaibus, lincarc: hicquc mihi citur. Vut. Pocta in Dins ^g Litora quae dulccs auras diffunditisaerij' 
Romulus hteraturac nomen adfcnpfit. VeybafuntGiammaticae. Paul- dt Mincie. Virg. Aen. 7, 797 Qjii faltus Tybcrinc tiros, facrumque 
loetiamUtius fatet UtetMuTi, vt/:t Liierammcigmtio eifcitntia. Cic. Numici Litus ai-ant. Idcm ibidcm 8,83 Litus, Tcrra mari vici- 

Philip. j, 116 c. 4T Fuit iti illo mgenium, ratio, memona, literatura, J nas inqMit Sciuijis. Idcm ibidcm 4, 212 aii Ijtiis arandutm 

cogitatio, diligentia. De Cnefare hqutns. Plin. 9, 57 Cauernasquc faciat fibi in tcrra, atque in iis vitiat, ctiam 

L I Tf R I O, onis. m. Idem gui Literstor, cum coniimlus ttotatitnt. reciprocis aninibua ficcato litore. Litus et liipa^ pro eodem accipivi. 
Ainmian. Marccll. 17, n lulianum carpentes appcllantesque loquaccm dentm- etiam apnd Coluniel. 1, 5 Villa fcmper niarc rc^e conVpicit' 
talpam, ct purpuratam fimiam, literionem Graecum. quum pulfatur, ac fluflu rcfpcrgitur, nunquam ex ripa , fcd patillum 

LiTERNVM, vid. LlNT ERNVM. 10 fummota a litore, vid. RiPA. Catul. 6i 87 At vbi'humida Albi- 

L I T H A N 1 C V S, a, um. Adi. Calculi moihaffeflus. Plin. 20, 22. cantis loca litoris adiit. Aprica litora, vid. APRICVS. Arcnofum 

Ll thargy"rvm, i. n. Jiue L I T H A R C v"r O S, i. m. litus I.ybiac Virg. Aen. 4, 257. Bibulum' Ouid. Epift. 17 130 Breuc 
[;A.5if).i/fo«] Argenti fcoria, in durieiem lapideam compa{}a : cuius vfus ct inccrtum Tacit. Ann. 14 « 6, Id.Ann, 33 Rreuia litorum midantur 
efi in medicini!, appcllantque /i*rtTO;3«/>o/a* lithargyron argenti corru. Curuiim Virg, Acik 3, 16, vid. CVRVVS. Dcnfum Ouid Met i 572! 
fti , ad dijferentiam fceriaeve/fpumae aureae,quam Uthargyi-onami 110- 1^ Dcfcrta Virg. Acn. 3, 122. Dira Idcm ibid. 7,12. Flamim Ouid." 
minant. Plin. 26, 10. Mct. 15, 722. Vhuum wcat propter arenam. "FliKaifragimi Lucret. 

LlTHizoNTES, «m. m. [A(3/^i»w«fJ Laptdibus Jimilis , Jiue i, jotf. Fniticofa litora calcarc Ouid. Epift. .-, m vire. Acn 
gemmae languidius hcentes. Plin. 37, 7. 5, 149 — «udiisque vauentum Confonat omnc reinus • vocemaue 

L I T H O C O L L A, ae. f. Glutinum, qiio lapides coniunguntur. inclufa volutant Litora. Incunii litoris bibnlam laiutacqiiorarc- 

ft enini ex lapide Pario, aul marmore cum taiirina glutino. Plin.7,56. jo nani Lucret. 2, 376. Inhofpitale, vid. INHOSPITVS. Inhofpi'. 

L I T H O S P E R M V M, i. n. [A/3fe»ff^ovJ Herta, de qua ta Lucan. i, 5(7. Iniquiim Hor. Carm. 2, 10, 4. Iniiocuum Virg. 
Plin. 27,11. Acn. 7, 230. luncofa Ouid. Met. 7, 231. Lactifliiiia myrtctis Vir& 

LITHOSTROTOS, 1. m. et LITHOSTRqtvm, i. n. Georg. 2, 112. Lata Ouid. Epilh 2, 122. Nuda Scncc. A-^aracm 6. 
[A.5«TfwTo{] diilio compojita e.-e AlSoj lapis, et ^^ut^ flratiis, efl Locus Percufla fluaii Virg. Ed. 5, 83- Porreaa Oiiid, Epift 10," 93 Prol 
lapiMus fhaius. /,«/;"»» fenelatum, B«»<r mufiuum opus. Lithoftro-2S curiia Virg. Aen. y, 76?. Raiicum Stat. Theb. y, 291. Scelerata" Ouid 
ta ex pjiiiulis cruflis conflabant, quibus folum pauimenti incuflabstur. Met.13, 628. ^/. Limina. Siccum Virg. Aen. 3, ijt. Non fic- 

Vasr. de R. R. 3, 1 Qiium enira villiin habercs operc teaorio et inte- cum litus, fed quod mare alluit Scribon. ifii. Sinuofa blando anfra. 
ftino, ac paiiimentis nobilibus lithoftrotis fpedandam : panini putaflcs flu Valer. Argon. 2,4;?. Catril. 62, 121 Aut vt vefta ratis fpumofa 
eUe, ni tuis qiioque literis cxornati parietes eflent. Ibid. c. 2 Nun- ad litora Diae. Vdum Hor. Carm. ', 32, 8. ^2 Verborum 

ciibi hic vides citrura, autaurum? numminiumautarmcnium? num30 firmulae. Applicare piippim litori Senec, Herc. fur. f. 9. Arare 
<)uod emblema, aut lithoftroMim? Add. Plin. 36, ss- Ifidor. 19, 4. litora, toV. aro. Contingere litus Liican. 8.33." Q;iinflil. f, 

LITHOTOMVS, i. m. [a.SAto;*»;] Lapidicida, CclC. 10 Pifcium qiioque genera alia planis gaudent, alia faxofis, regionibus 

LITICEN, vid. LITVVS. ctiam litoribusque difcreta funt. Feriunt fiiiaiis litora Vii-g. Ecl, 

LlTIGATOR, LITIGIOSVS, LITIGO, HTIGIVM, 9,43. Infcrluit angufto litore didudas vrbes pontus Idem Aen. 3, 
vid. Lis,litis. 3) 411. Nudare litora, wV/. Nvnvs. Pcterc litoracurfu Virg. Aen. 

LlTO, are. [MAA.rf«.'v] **LITOR, ari. Dep. Sucrificio fafto I, 161. kt Aen. -, 10 Proxima Circacae radiintur litora terrae, 
deos placare, vottimque impetrare. Scmper facrificarc, nec vnquam li- Torquere clauum ad litora Ideii? ibidem 5, 1-7. Tunditur litus vnda 
tare Plaut. Poen. 2, 41. Vift. de Viris illiift. 4 Et diim Numam Catull. 11, 3. Pronerbialiter viiiur Cic. Att. 1,18 Metellus non homo, 
Pompilium facrificiis imitatur, loui Elicio litare non potiiif, fulminc fed litus atque aer, et folitiido mera. Punitiir eiiam pro Seceffii'us 
iftus cum regia confiagrauit. Cic. dc Diiiin. 2, 35 Qiium triftiflima^o amoenis. Tacit Hift. 3,63 Vitellius de numero feruonim eteleaioneli- 
cxta fine capitefuerint, quibus nihil videtur efle dirius, proxima ho- torumloqiii. vid.ibiLipJium. Conf. ACTA. CoenareinlitoreQiiindi. 
Oia litatur faepe pulcherrime. Ibidem 38 Qiiid qmim pluribus diis 7,3 p. 622. Litora c/ Limina confunduntur a iibrariis, vid. LIMEN. 
immolatur, qui tandem ciienit vt litetur aliis, aliis non litetiir ? Plu. HTOREVS, a, uni. Adi. [ itXytkxm ] Quod efl littris, et ad litui 

ribus hoftiis caefis litare non pofle Suet, Caef. c. 81. Sacrificio non fertinci. Arena litorea Ouid. Met."~7j , 72J. Arx Stat. 

Vixmte Sutt. hu^. c. 96. vbi lamen de leflione dubitatur. Inter Lita-4j Achill. 2, 2g. Virg. Aen. 12, 248 Litoreas agitabat atics. 

re et Sacrificare hoc intereft, vt ait Non. 5, 12 Sacrificare, eft Veniam Seruius, Paluftres. Cancer Ouid. Met. lo, 127 Doraiis litorea, 
petcre: Litare eft Propitiare et votutn impetrare. Virg. Aen. 4, 50 Quae in litore, aut iuxta litiis confrufla efl. Maitial. 10, 53 Anxiiris 
Tu modo pofce deos veniam, facrisque litatis, Indulge hofpitio. aeq'iorei placidos Frontiiie receUiis, Et propiiis Baias litoreamque 
Seru. Diis litatis debuit dicere. Non cnim facra fed deo facris lita- domum. Virg. Aen. 3, 390. et. g , 43 Litoreis ingens inuenta fiib 
mus, id eft placamus. Ergo noue dixit. Succurrite et de latro-?o ilicibus fus, Myrtus litorea Ouid, Amor. 1.1,29. 
nis huius fangiiine legibus veftris et difciplinae publicae litate Apul. L i x o R Xi. i s, e. [i»Tor(«] Idem. CatiiJl. 4, 22 Neque vlla vo. 

Met. 3. Sepulchrum mei TlepoUmi tuolumimimcriiore litaboApuI. ta litoralibus deis Sibi eflc fa6Ia. Pifcis litoralis, /» litore viuens. 
Met. 8 p. 2o6. Qiiem autem honorem litabimus domiiio deo Ter. Plin. 9, 17 Nec litoralibus gratia. 

tiill. de Pat. c. 7. Plura non habui, dolor, tibi quac litarem Sen. LITORarivs, a, um. Idem. Cael. Aurel. Tard. j, 11, 13J 

Mcd. fub fn. Litafle veteres quum dicebant , quoverbo grata accefta- 55 Arenae litorariae feriior. 

qiie diis immorlalibus facra/uijfe intdligebant, a foltiendo, fi V avtoni cre- Ll TOROSVS, a, um. Adi. [o.V.«Auaw] Plin. 37,10 Calais fap» 

aimus, ita Uquebantur ; proinde juaji Jit Litare, Lutnre , i. luert ei fol- phirum imitatur, candidior, et litorofo mari fimilis, h. e. kum aquat 
vere. tum enim denique foltitum diis ejfe videtur , quum acceptum fecere. marinae colorem referens, ijui efl circa litus. Ager macerrimus litoro» 
VaiTonis verba ftint, Habes qiii et cuiiis reicaufa fecerim Hecatomben, fiflimusque Seru, ad hm. 1, 7. al. litoriof. 

in quo ego, vt puto, quoniam luere eft foliiere, liitaui: Itaque vt Ma.6o L ITVVS, i. m. [a/tm< ] Gell. 5, g Lituus eft virga breiiis, inpar- 
xiinus ei Maxumiis dicitur: ila Liitaui et Litaiii dici Varro videlur exi. te qua robuftior eft, inciirua, qua augiires vtimtur. Sic Macrob. Sa" 
fiimaffe. Tiirntb. Adu. ig, 20. ex Non.2,482. Mola falfa litant qui tura turn. 6, g. Locus clafficus ejl Cic. de Diuin. i, 30 c. 17 Qiiid litims ifte 
non habent Plin. Praef.Cc»/. Macrob. 3, j. Non.j,i2. Exta ouispaftor vefter ( quod clariflimum eft infigne auguratils) vnde vobis eft tradi^ 
Jitabat Propert. 4, i, 24. Viftiraas litare, apud Tranquill. Othon. tus? Nenipe eo Romuliis regiones direxit tum, quiim vrbem condidit. 
c. 8. /. Viflimis caejis litare. Non quacunque manu Viftima caefa<Sj Qiii qiiidem Romiili lituus (id eft incuniiim, et leiiiter a fuinnio in. 
litat Martial. 10, 73- Litare, pro Satlsfaceie. Plin. in Paneg. c. j2 flexum bacillum qiiod ab eius litui quo canitiir, fimilitudine, nomcn 
deflutuis , Ergoiftaequidemaereaeetpaucaemancnt.mancbuntqiie :illae inuenit) quum fitus eflet in curia Saliorum, quae eft in Palatio, eaqiie 
autera aureaeetinnumerabiles ftrageet riiinapiiblico gaiidiolitauerunt. dcflagraflTet, inuentus eft integer. Sed conf. Iib.2 c. 58 />•. Liu. i, 

L I T .'V T V s , a, um. Feftus : Litatum alii folutum, deditum 16 Aiigur ad laeuam eius capite velato fedem cepif, dcxtra manu bacu- 
Deo, quafi liiitatum: aliiex Graeco a prccibus, quas illi Aira; diciint.70 lumfinenodo adunciim tenens; quem lituum appellaueriint, Qu. 
Virg. Aen. 4, 50 Sacrisque litatis. Venerato Numine hoftiisque lita- Fratrem lituum mcae profcftionis fiiiflc, ita enini fcripfit Cic. Att. n, 
to et votis Ammian 22, 23. 12 al. illicium. ^ 2 Lituum Geniis efle biiccinae incuriiae, 

LITaTO. [haiu:'] Eomododiflum,qtioAufpicaio. Liu. y, 58 Non fcribii Fed. vnde vox gracilior exiret. Virg. Aen. 6, 1^7 Et lituo 
deonim faltem, fi iion homimim memores, nec aufpicato, nec litato piignas infignis obibat et hafta. Ab huius JimilituJine iliflus efl lituui 
inftrmu-.t aciem diduflam in cornua. 75 baculus auguralis, tefleCicerone in fuperiori exemplo,et QeU. J, S. Stri- 

L ! T A N D V M. Gerimd. [K«AA(«f>(Ti«? ] Virg. Aen. 2, 118 Sangiiine dor litufim, clangorqiie tiibarum Lucan. i, 237. Stat. Theb, 6, 22J 
quaercndi reditiis, animaqiie litandum Argolica. Et lituis aures circuiupiilfanttir acutis. Quirinalis Virg. Aen. 7, 187 

LlT.\TiO, onis. f. [Xir«/E(« Glofl'. Lat.Gr.] Liiiius 27, 23 Per Terribilet Claud. de Conf. Mal. Theod. 181. Datiinis erat iam li- 
dies aliquot hoftiae maiores fine lifatione cacfae: diiique non impe- tuus pugnae figna Ouid. Faft. 5, 217. Obibat litiio piignas Virg. 
trata pax dcriiii. Adde 41, 1$. Plaut. Pfeud. i, 3,99 Vt hodie ad li- 8° Aen. 6, 167. Scilicet in vulgus manaiit excmpla potentnm, Vtque 
tationcm huic fiippctat facias loui. ducum lituos fic mores caftra Sequuntur Claud. de Laud. Stilic, i, 168, 

LlT AM E N, inis. n. Sacrifcium quo litatur. Prudent. Praefat.Ha- Virg. Georg. 3, 185 Prinius equi labor eft, animos atque arnia videre 
martig. v. 50 Ciiius litamen fordet, et terram fapit. Bcllantmr, lituosque pati, /. Hiuorum fono nontcrreri. Perraiftui 

1. 1 T A B 1 Ll S , e. Hoftia litabilis Minuc. Fclix c. 32. Vi- fonus tubae lituo Hor. Carm. i, 13. Strepunt litiii Id. ibid. 2, i, ig. 
fiima litabilis, i. grata, iufia Laflant. i, 21. Litabilior vidlima 85 LITICEN, inis. m. hadem forma qtia Tibicen, ;7 Litlio, quod eo 
Idcni Epit. c. 5. canal, diflum ejfe, et ab antiquis vfurpatum prcbiit Noniiis i, 26g Litici- 

L I T A N I A , ae. f. A A(ro(<a(, pro hlamtai fupplica, precor; Grac. nes a Litiio ; vt Tubicines, a Tiiba, vid. el Varr. de L. L. 4, 16. Can- 
tum nomen ni puhlicas rofrationes et fupplicationes in Ecclejiis Iranslatum tlis liticinum Ammian. 14, 8. ■^dd. 16, 34. ."/ vid, Cat. apud Gell. 20, 2. 
ef, etlatixitatedonatum ^idon.Epiii.S, 7. il.li. eta/iit. Vid. Vy'!ihfiid. t \r 

Strabon. de rebiis Ecclefiafticis c. 28. 90 L 1 V 

L I T T E R A , V«V. L 1 T E R A. L I V E O , L I V E S C O , L I V I D V S , wV. 1 1 V O R. 

LITVRGI A, ae. f. [Af,T8fv(a] Minifierium facrum. Vox Eccl. LIVIVS, a, um. [A.a.oc] Romnnae gentis nomen, quod fummamdi- 

LITVRGlCVS, a, um. Adi. [AiirHf-^<«a«] Libri Litur- gnitatem adeplum efl in Liuia Driifilla, vxore Augufii, quae matrimonii 
glci apiid Ecclefiafi. huius nomine Aiigiifta, eladoplione Iiilia difla : clc illius cr.nfecratiunt 

LITVRGVS, i. m, [a«t»}vJ5] Minifier fublicus. Mart. Capella <)S fperaia, Ouid. Faft. r, J56 Sic Auguftanouum Liuiammien erit. ^2 
a p. 4? Ciim liturgoscaelomiraretur adftare. Altera lux geniis Hiflcricus Patauinus. De hcc Hieronymiis ad Paiiili' 

L I T V R A , L I T V s , vid. Li N o, linis. mim , Ad Titum Liiiium ladteo eltiqiientiae fonte mananterti de vlti- 

LITVS, fine LIT T VS, oris. n, [iiyiaAJf, .J.Jv, iKT.j, 5h , mis Hifpaniae Gallianimqiie finibusquosdam vcmfTe nobiles lcgimus. 
JnyMi'] Tei-ra, quae ab aqua tangitur. Diflum qiiod aUtiitur,vel qiiod Et qiios ad contemplationem fui Roma non traxerat, vniiis hoitiinit 
aqua ad id allidat, vel qiiod id aqua elidat: propricqiie de mari dicittir. 100 fama perduxit. Vid. Seiiec. Epift. 4J et 100, et Qiiindiil, 10, i. ^ i 
Siieton. in Neron. c. 27 Difpofitae, per litora et ripas diucrforiae Memurandiis etlam, vi reliquos tuceanms, Liuius AndronicuJ, Z'»" Ja/'- 
tabcrnae. Litiis {iiiqiiil Celfiis iurisconfultus) I. Litus. D. de Ver- natoris liberiiis, cuitts flios erudiit, ab eodcmque ob ingtnium libertate do. 
borum et reniin fignificatione, eft Qiioiisque maximus fiudtus a mari tiatus. Auflor Eufebius, aiius etiam haec : Primus Romae /abulam dedit, 
penienit, idqiie M. Tullium aiunt, qimm arbiter eflet, primiim con- C. Clodio Caeci filio et M. Tudilano COSS. anno antt naliiiilit"» Ennii. 
ftituifie, Conf. Aquil. «*. Cic, Top. c 7. £/ quat difbutamus »A £0. jot Vid. Cic. de CJar. Orat. 72. Hor, Epift. 2, i, 69 

O » '^*" „, L I V L O C 112 

Non eaflidem infeflor, dekndaque carmina LiiJ ex eo quod cremaiierunt, cinere lixiuiam faciant. Deinde in lixi- 

Ffl-e rf.r.r • nemini quae plagofum mihi paruo viae fextanos, etc. Lixiuiam ehquato Colum. 12, 2?, i. ,. hunmeone,;. 

Orbmum dia re fed emaita videri, . f" f "> .■/'"■'«. . Idem .., ,6 . In oUa noua fift.li ampla praepara- 

Piilchraque, et exaftis minimum dirtantia, miror. tam hxiuiam cmeris farmenti calefien conuemt, ./.. AdJ. Veget. 3. 

a a5k c I ;,,iVrohnncl lo 41?. inter ticus. Famiha Luiia Ta- 5 46. Scrib. Largus, Lixiuia calda ex cinere farinentorum fafta 184. 

^ 4 Arbos Liuia Columel. lo, 4'3- .' Lexiuium dedlt Merce,: Non. 1, 309. 

"\ , v"i A ?^ v's a um Idem. Aes Liuianiim Piin. 34, 2- F»" l i x l v v s , vd l i x i v i v S, a, um, Adi. Scribon. Largus 216. 

,■■ p Yumel' <' 10 II ^^^ ^°*^ teritur ex chicre lixiua. Sic ibhlem frequenter Ex cinere lixi- 

Uuianae COiiiu . 5, 'r^^^^^^ ir^<:3<?] Vefllgium et nota fanguinis va, qua cuiinarii vtuntur 2;o. Cinis lixiui 229. vid. Rhod.Lex Scrihon. 

A r iiteVnliaua percuffwneaut Ci,,Hufto,ie. Arluum liuor Scri- 10 Ser. Saminon. v.802. Cinislixiuius Plin. 14,20. wV. CI N l s. 1 2 

I 80 Liuores -50 Liuoribusquafi raaculis variari I87- P''"- Vinum luiuum [ xe.Vf.^,,, c.V« ] dicitur a Co\um&\. n, ^i quod Pli- 

, lilinitiir et huoribus fugillatisque cum melle. Cell. s , 18 nius P,ot,opmn vocat, vid. PROTROPVM. Nempe Jic vocant quod 

Ouod fi facie contufa liuor fubcruentus eft. .Tumidi liuores luuen. fponte, f.ne vi p^ehrum defiiUat , vt aquade cineribus. Sic Lixiuum 

S 6 II Venit liuor prenbs in artus Ouid. Met. 10, 2s8. Tu- ( a/. Lixiuiuin ) muftum Cato 22, 2. Colum. 12, 27 jr 36. Lixmum .. ^,it liiiore decoloratum corpus mortui fi fit, fignificatcum vene- 15 oleum Veget. Mulom. 3, 13. Qiiafi lixiuum defluens oleum, a/. li- 
1 uiii Auftor ad Hertn. 2 8c.;. Liuor, CoUrem mj;rio,em f. xiuium Colum. 12,50,11. 
"°a''^;'/ Varro Paullatim liuor in candorem vertitur, et oinnis ma- L l X A, ae, [«.u<>(Pcfo« ] et pL LIXAE, arum. m. funt [vtfcribit 

fi« e corcore abfcedit Ouid. Amor. 3,5,26 Sed niger in vaccae Fcftus Pompeius) Qiii exercitum fequunttir, quaeftus gratia. ditfti 

rtore huor erat Idem Trift. 2, 45.) Et quibits e fiiccis abeat de quod extra ordinem fint militiae, eisquc liceat qiiod libuerit. Alii 

forDoreliuor ' Metaph.de frufJibw, Cohimel. 12,47 Haec candidior ao eos a Licha appellatos credunt, qiiod et ille Herculem fecutus fit. 
eft oliua quam ea, quae contufione liuorem contrahit , /•. nigrejcit. Qiudam a hgunendo quaeftum. At Non. 1, 309 haud pauUo fapien. 
luuen Sat 2 81 Vuaque confpefta liuorem ducitabvua, prouckia- t,us, Lixarum proprietas haec eft, quod ofiicium fuftineanc militi- 
r, ■ ' ' ' \ -^ \:\\mx, pro inuidia. Liuor tabificum malis vene- bus aquae vehendae. Nanique Lixam Aquam veteres efle dixerunt. 
num' Intaflis vofat" otTibus' medullas etc. Euphorb. in Catal. Virg. p. Liu. 39, " ^•«'■- It^q^e non lixa fequebatur, non iumentorum longus 
' Lucan 1 283 Liuor edax tibi cunfta negat, gentefque hiba- 25 ordo agmen cxtendebat. Idem 23, 16 Impedimenta fiibfequi iuffit, 
ftas Inuidiae liuor, w<j'. IMMACVLO. Tacit. in vita Agric. calones , lixafqiie, et inualidos milites vallum ferre. SiL 5, 3' 
cap.' ^i Peflimi malignitate, et liiiore pronum deterioribiis principem — Omnifque riiebat 

extimulabant Acerbiisliuor Claud. de Rapt. Proferp. ;, 290. fcdax Miftus eques, nec difcretis lcuia arma maniphs 

liiior Ouid Amor i 15 i- Firmicus 8, i Nam et iftum traaatum Infertique globo peditcs: et inutile Marti 

Pcofins inuido voluit liuore celare. Impediuntur maletiolentia et 30 Lixarum viijsus fff. _. ^ ^ ^ 

liiiore ne quid faciant Brut. ad Cic. Fam. 11, 20. Laedere viuos Vtd. Burm. ad Qiimajh 8, 6 p. 744. Tacit. Ann. 2, 62. Curt. 3, 5, 
liuor 'et inuifo carpere dente folet Ouid. ex Potito 3, 4, 74- Paf"- 26. et Suet. Galb. c. 20. Non. i, 238. 

tur in viuis liuor poft fata quiefcit Ouid. Amor. i, 15, 39- Sum- L i x v s, a, um. [sCpSJO aimtt , quod eft coaum cinere ol- 

ma Pctit liuor Ouid. R. A. V. s';^- Rumpere liuor edax Ouid. Rem. laefuppofito. 
Am v. 389. '.V'/. MVIDVS n. 2. . ., 35 l.\^0,^i.l^\&«-\L<^umfacere,t.coqt,ered,cunt. 

HVEDO fiiis f hhm. Apul. Met. 9 p. 222 Diiboni! quales LIXABVNDVS, a, um. [(rxiuoipofwJ»;] Uxam agens, qu, ex,guaa 

illic honninculi vibicibus liuedinis totam cutem depifti. mercedis gratia vilijjimis fefe obfcquiis inimifcet. Plaut. apud Feftum, 

LIVIDVS a um. Adi. [»jAia»it, »rEA,o!] Qui ex percuju carnem (vb, tamen jion inuemebain) Qiii famam tuam lixabundus et nomen 

ninram habcl flu^ihne cruoris ad eum locum, qui percujjhs cjl. Pli- foedas. Ifidor. GlolT. Lixabundiis ambuiat , qui voluptatis 

nius . Tapfiae fucciis fugillatis ac liuidis prodcft. Articu- ^ocaufa ambulat. 

losetartus liuidos facere Scribon. 188. Colla liuida fafla lafciuis lix.^Jmen, inis. et LIXAMENtvm, 1. n. Apud Apicuim, 

notis Ouid Amor. i, 8, 98- Ora liuida fafta digitis Id. Epift. 20, qui ejfe monuit, errajfe videtur in Liquamine et Liquamento. Cogna. 
%- Liiiidus Niger, vtait Serii. ad Virg. Aen. 6, 320 — illae re- tam effe Licem Liquon, ante diflum. 
inis vada Iiui'da vernmt. Brachia liuida armis Hor. Carm. i, 8, 'o. L 1 x A T v R A , ae. f. Idem, apud Sidonuim. 

Cortcx Plin. 16 15. Racemi Hor. Carm. 2, <;, 10. maturitatis inai. 45 L l X I O , onis. m. Aquarum portitor Glofl". Ifidor. 
cium Liuida materno fcruent adipata Veneno Iiiuenal. 6, 631. Vo- L I x v L a , ae. f. Dimin. Cibi genus exfarina, cafeo et aqua com. 

rago'paludis liuidiffima Catul. 18 (17) "• 1 = Liuidus, /«- »»>/>; Varr. de L. L. 4, 22 p. S7, 38. t»i>/ « circuhim magis inconditc 

vhlus: quodquiinuidialabo,am, exedentesfe dolore, hunccolorem ccn. Uaum vocat n, a- ^ r r^ • w . . 

i.ahunt! Martial. 1, 41 Omnibus inuideas liuide, nemo tibi. Cic. L I X V s. [a.?J«"| Colonia a Claudio Caefare fafla in Mauntania, 

Tufc. 4, 28 Ergo inuidi et maleiioli, liuidi, et timidi, et mifericor- 50 vel fabulofiflime ab antiquis narrata. Ibi regia Antaci , certamen- 
des qui'a procliues ad eas pertiirbationes, non quia feniper feruntur. que cum Hercule et Hefperidum horti. AfFunditur autem huic aeftiia- 
I iuidiis et mordax Hor. Serra. 1, 4, 93. Dens Hor. Epod. 5, 47^ '• "um e mari flcxuofo mcatu, in quo draconis cuftodiae inftar fuille 
cariofus Lingua Ouid. Faft. i, 74. Obliuiones Hor. Carm. 4, nimc mterpretantur.- Verbafunt V\inii s^, t. ^ 2 Efi et Li- 

Q ,/ ' Multo li'idior fcntentia Sen. Contr. 14. a/. frigidior. xus, Aninis in eadem ora, cuius meminit ibidem Plinius, et Pomponiui 

L 'l V 1 D V L V S. Adi. Dimin. [ JTowf A.av.5 ] luucn. Sat. 11, 110 5S Mela mfneju, opens. 
Ponebant igitur Tufco farrata catino Omuia tunc : quibut inuideas, L O B 

i'"l V Td E. Adu. Compar. Plin. 33, 7 Qiii langiiidius ac li- LqBA, ae. f. [»' xaA«(il»x awE»] quid fit , interpretatur Plinius 

vidius Iiicent ' ' '"'7 Mi'»"'" i"tra hos decem annos ex India in Italiam inueflum eft, 

L 1 V 1 D O are. Liuidum reddere. Paullinus Nol. ad Cyther. 60 nignim colore, amphim grano, arundineum culmo. Adolcfcit ad 

Pallore vultum liuidet. P^''^^ altitudine feptem praegrandibus culmis : lobas vocant, omnium 

L I V I D 1 N A N S, antis. Petron. c. 138 Ipfe Paris, Dea- frugum fertiliflimum. Conf. Apul.deHerb. c. 74. 
rum liuidinantium iudex. /?/» /f^««r Libidinantium , alii Litigan- LOBVS,i. m. i>..th^ Infma pars au,-iu,r,, item iecoris fib,a JTc vc. 

tium Vid Grutcr. Sufpiclon. i, 12. et Barth. ad Stat. Achil. 2, 337. catur vulgo, item l/inae partes, ,n quas alieunt femma quaedam, vt fabae. 

L i V E O erc \-!:iUlytona.,, T£A.6o^wi] Atrum ejfe. Plin.20,43 Qiii- <55 Sed Graecum ej). 
dam eodem nomine appellant puftulas liuentes ac noflibus infeftantes. 

Labellis impreffis liuere o^ aptius erat Ouid. Amor. i, 7, 41. Ru- L U V., 

bigine liucnt dentes Id. Met. 776. ^ 2 Liuere, /W<Tf. Ll- L O C A R I V M, LOC A R I V S, L O C A T I 0, LOCATOR, 

vere iis qui eloquentiam exercerent Tac. Ann. 13, 42, 3- Qi'» «"h' '"'d- "> L o c vs. 

Liiiet M'artial. ^ 86. Add.lA. 9, 24. Stat. Epithal. Stellaev.150. /7'/- 70 l O C EL L v s , W. Loculus, /» L O C V S. 
(lue Ceuart p'ompeius malignus homo fortunis aliorum femper li. LOClTo, LOCO,iW. Locvs. 

vens. MartiaL 8, 61 Liuet Carinus , vumpitur, «c Adde Ta- LOCRIS, idos. f [Ao«?!t] Regio efi proxima Phocidi: dicuntur et 

cit Ann j 2 -. LOCRI, eius regionis pvpuli , itemque illoruni colonia in Bruttiis Italiat. 

L IVEN s, 'entis. Partic Subfufca ac Liuentia Tac. Agric. 12, 9. Virg. Aen. 3, 399 Hic et Naritii poftierunt moenia Locri. Alii funt 
Thapfiam auxiliari etc. item in alopeciis fugillatisque ac liuenti- 75 Locri /'« Graecia cognominati Ozolae, a malo odore: atii Opuntii Boeo. 
bus Plin. 13, 22 f*-f)-. Brachia liuentia Ouid. Mct. 6, 379. Crura tiis finitimi , qui et Epicnemidii difli funt. 
liuentia compedibus Idem Anior. 2, 2, 47. Genae Stat.Silu. 5, 5, 12. LOCRENSES, ium. m. pl. Cic. Verr. 3 

Lacertos planftu liuentcs atro Lucan. 2, 37. Kebula Sil. «, 282. Pe- L0CVLatvs,L0CVLAMENTVM, 

ftora liuentia tundunt Ouid. Met. 8, 535. Plumbi liuentis glandes PLES , Wa'. loc vs. 
Viig. Aen. 7, 687- Pruna nigro liuentia fiicco Ouid. Met. 13,87.80 LOCVS, i. ni. pl. loci, ni. fc/Ioca, orum, n. [t<t(j«, j!"f»f. 
Racemi Propert. 4, 2, 13. Tergaliucntia equorum Sil. 7, 685. De s!«ei'o»J Quidquid aliquid continet : Jiue, vt ait Varro de L. L. 4, z 
Vuis etiam adhiheliir; vid. Heinf ad Sil. 7, 208. ^ 2 Item Vbi quidquam confiftit. Nempe Locus ante appeUalus , qui pofiea fun- 

Inuidus. Fata liucntia Stat. Silu. 5, I, 145. Magis ifitatum efi dus : w«'. Auft. de Limit. ap. Rigalt. p.337- Co»/ Locuples. Plaut. 
Iiuiida fata. Ciftel. 4, 2, 8 Vbi ea fit nefcio : nifi, vt opinor, loca haec circiter 

Liv E N T ER. Adu. Fufce. PauIIin. Pctrocor. 4, 192 Liuenter 8j excidit mihi. Virg. Aen. 8 , ^i^ Hic lociis yrbis erit. Cic. in 
frai^o nigrefcunt gutture fauces. Partit. 36 Iii locis aiitem et illa naturalia , Maritimi an icnioti a mari, 

LlVESCO, Cre. [»eAiJ»«ofj«0 Liuidum Jieri et inuidere. Claud.de Plani an Montuofi, Leues an Afperi , Salubres an Pcftilcntes, Opaci 
Rapt. Prof. 3, 27 Haud equideminuidco, ncc enimliuefcerefaseft, Vel an Aprici : et ilh fortuita, Culti an Inciilti, Cclebres an Dcferti, 
nocuin"e deos. Liucfcit nulla caliginc fufca, nec odit Explorato- Coaedificati an Vafti, Obfcuri an rerum geftanim veftigiis Nobilitati, 
res nubila mana focos, (/f Phiala Martial. 8, Si- Digiti liuefcunt in 90 Confecrati an Profani. Loca ff Locos , GcWius pro codem pon,i 6 , 6 
pedibiis Lucrct. 3,527. Nam quoniam non ipfae tantiim aiies, quae prufperius praeuola.it, fed 

1. 1 V E s C E N s , entis. Partic. Scribon. Larg. Comp. 181 Omni etiam Loci quos capiunt, qiiod idonci fcliccsque funt, Praepctes appel- 
fenfu careiit liucfcentibus niembris. lantur : idcirco Daedali pennas praepctes dixit, quomara ex locis in 

quibiis periculum metiiebat, in loca tutiora peruenerat. Virg. Aen. 

I_ I X 95 ', 369 Deuenere locos, vbi nunc ingentia cernis Mocnia. P,-o parte 

corporis humani folet vti Scriboniiis, v. g. Locoflamma praccalfaflo ijfi. 

LIX,licis f. [«6».?] C/w/j. Non. I, 309 Lix etiam cinis dicitur, i. parie laefa. Morfus locus Scribon. 173. Radicum pilorum 230. 

vel humor cineri miftus. Varro «/,«</ Plin. 36,27 Lix cinis eft foci. Scabiei locus nitro ex aceto fricatur 253- l^ Formulae 

Videtur cognatum nomen effe liquando, liquori etc. 5/«: Varro L. L. 4, cum genitiuo: Ad id loconim, w^/. A D pracpofitionem. Aliemi» 

22 p. 2g, 24 Elixum eft e liquorc aquae dedii6tiim. looloci , Qui pe^egrinus cfi in loco aliquo. Oiiid. Faft. i, 395 Di quoque 

LIXIVIVM, i.r\.fiue L I X I V I A, ae. f. [«»(«] Aqua,inqua cultorcs gelidi venerc Lycaei, Et quicunque loci non alienus erat. 

lauondi graiia deco^us efi cinis. Deftillatio aqiiaccineribus liquatac, ^/. loci. Cultus locorum Stat. Silu. 2 , 2, 41. Cultus, habitusque 

quam Lixiuium vocant C. Aiirel. Tard, 2, 3. Lixhiium efarincnto- locorum Virg. Georg. 1, 51, Tacit. Ann. m, 10 Non vt honiinum 

rum cinere fadlo potum Scribon. 182. Lixiuia citicris ex farmcn- vultus, ita locorum facies miitantur. Forma loconim Otiid. Tnlt. 

tis pota 198. Columel. 12, 16, 3 Sunt qui ciilmos fabae exurant, etiojs, 4, 56. Virg. Aen. 9, 397 — a« videt Euryalum, quein lam J«3 L O C L O C 1,4 

maniis omnis Fraude loci, et nocSis fubifo turbante tiiiiiliitii' OpprclTura confolafur recordatio meorum teinporum. <1 6 Lociu efi 

rapit. Ignarus loci Virg. Aen. 2, 384- Ingenium loci Stat. Silti. Slxlus, CanJitio.. qu« quh ejl aut fjfe itl^nus hel/ctm ?r^<j h,„o! Jt- 
2, 2,'44. Opaca locoium Virg. Aen. 2 , 725. Politus locorum In ciim locum rcs rediit Fiaiit. Baccli. 4, 2, 24. ■ Tcr AJclpli j a 
St;.t.Sil...,-,3,236 Rcgiocerta loa Lucret. 2, 260. Spccic., 46. Pciore rcs loco non poteft enc , quam in quo hu.,c Cta'cft 
cultusque locorum Stat. Silu. 2, 2, 41. Vbicunque locorum vnntis 5 Cic. ad Bn.t. 3 Koftrac res nieliore loco videbantur Add Id Att 11 
Hor. Epift. I, 5, u. 1 3 . I^-Pjihef: Abd.fa loca i;'^. Ab- ,3. .s,v Virg. Acru 2, 321 Q,,„ rcs fumnia loco Panthu ? wV.'Mcl'i„r 

d.t..m, ;» ABDO. Aeftiuus , r;.C. /«* A E s T A s. Atfluens ftu- ,«BONVS. Deduxit rcm in cum locum Clc Att 2. iS 
diis, wY. All-LVO. Amifta niue Catul. 61 , 70. Amoenus in eum locum , ivV. 1 n C i n o. Cic. Att. 3 24 Haec res aucmad 
locus, ab arbitris rcmotus Cic. Verr. 5, 79. Ancepi ct lubncus modum cecidcrit, ct tota rcs quo loco fit 'velim ad me fcribas" 
Plin. Epift. I, 8. Appolifus, Apricus, viJ.hh.vv. Aptus equis 10 Simus vt meliore locO, ne optandi.m quidem eft Cic dd Amru RrPn' 
Hor.hpift..,7,4i. Arbufti..us, tvV/. a R B VST vm. Afpera 6,. Eo loci rcs erat , et ca.Va noftra , v^ *" Cir bro W 1^,' 
k)ca Ouid. Mct. I, 510. Bacchata, Bellicofillimus, Bcllus, Calcu- c. 31. Vcncrat res in eum locum, vcl'dcd,"iAa cft ' m ntfi , 
lofa. Capitalis, CircuimeL<>a, Cl.uof..s, vi.l.£: U. Commodior Cic. ad Brut. 7. -f' Fa.n. 16, .,, C12) In eum locun, res dcduft'a eft 
-Ouid. ex Pont. 3, 3, 64. Qi,i oppidum non maximum maximis ex vt nill quis dcus, vcl cafus aliquis fubucncrit, folui ene ncn.ieau.uV 
pecunia fua locis Communibus mo.uu.cntisque dccorauit C.c. Verr. 2 ij Cic. Fam. 12, 27 (28) Res ncquc .u.nc difHc.li loco mihi vidct..r cff-e 
c. 4,J. Se.l Loc.is Coinmunis Pla.it. Caf prol. v. 19. /. terra vel Id. Att. 6, i Qi.oad niecum rcx fuit, perbono loco rcs fuit S7) ' 
orais. It. Lupanar «p. Sen. Contr. ., 2. Conclufus Hor. Serm. 1, tim td genus f. nafcenM cmttitiomm reMtm. Salhift Catil « «r 
4,76- Culta Lucicf. I, 210. Decluus et praeceps locus, vid. Nati.s haud obfcu.o loco. Cic. pro Flac. ig c. g Hon'efto loio natus' 
DECLIVIS. Tacit. Ann. ., 6. Incedunt moeftos locos, vifuque Sic Ignobili loco natus, vid. 1 G N O B I L I S. Infiino loco .JtiK 
ac memoria dcformes. Dcieai et .nfcriores Caef B. C. ., 46- 10 Cic. pro Flac. c. 11. pr. De Summo loco fummoquc ecncic PUi t 

Deferta pafton.m Lucret. 5, 1386. D.ra turiarum Sencc. Herc. fur. Capt. prol. 30. Su.nmo loco natus Liu ., 34 Is crat ioci Scna 
15. Dolenslocus Sciibon. 22y. Editiora Caef BcU. CiuiL 1, 7. torii Gcll.12, .. Lainprid. Alcx. Scu. c. .9 Libertinos nunouam in 
EftVra Po.iti Valer. Argon. 4, 318. Finitimi Ouid. Epift. 7, 120. Equeftrem locum redegit, aircrcns fcminarium fenatoriin. Eaucftrcm 
Foeta furentibus Auft.is V.rg. Acn. i, 5,-. Inan.s , wV/. INANIS. locum effe. Huc refertur, cum LoQm, pro amove eruiimiu? l^ nitur 
Infamis Ouid. Epift. i8, 14,. Idem in Ibin 365. Integcr, viJ.fauUo 25 Cic. Philip. 2,7. c. 29 Qi.em locum apud ipfum' CacCrcm poft eius 
/),;/?, V.tiatus locus. Intumefcens, W. INTVMEO. Laetant.a ex Africa reditum obtinuifti ? quo numeio fuifti ' .9/V Obfcuro oofitus 
aquarum-Lucrct. 2, 344. Virg. Acn. 6, 638 Deucnere locos laetos , loco, ;V ««» «/fir; ^/ f/«(- Sencc. Thyeft, /. 4. luuen Sat 10 110 
et a.noena vireta Fortunatorum ncmon.m. Lapidofa, Latebrofus, Qiiid CralTos, quid Pompeios euertit et illu.u ' 

Lepidus, vid.hh.ll. Ouid. Met. 5, .33 Huius in obliquo miirum Ad fua qui domifos dcduxit flagra ciiiritcs' 

ftctit i.iguine fcrrum Lethifer ille locus. Libcr, Medius mundi, 30 Summus nempe locus nulla non arte petifus etc 

vui.hh.ll. Moefti Tacit. Ann. I, 61. Montofus, wV/. /«i mons. AQignare potimmum locum Qi.indVil. 4, ;. Attribuere' lociim vid 
Muliebres loci Scribon. is6. Mun.t.lTimus habendi Seiiatiis, vid. attribvo. Caef. B. Gall. i, 26. M/r. Qiii fi .uuiflcnt e'ode.i. 
MVNIO. Natalis Ouid. Amor. 2, .6, 3S. Nebulofus, fe eos ioco quo Heluetios hab.tifrum. Habere eo loco honeftatem 

1-/V/. NEBVLA. Nefafti Stat. Thcb. I, 273. Notus prodig.o vt finc ea , f/<r. Cic. de Fin. . . Obtinere locum primum ac pofen' 
Ouii. Met. 6, 320. -7/. Lacus. Obnubila, i^/d. OB N VBi L v s. 35 ,inimum Qi.in<ail. 6, 5. Cic. de Petit. Conful. 4 Prodcft q.iorum 
Obfita v.rgultis, et Obfita tenebns, viii. OBSERO. Occultiffimus in locum ac numerum pcrucnirc velis, ab his ipfis illo loco acmimero 
Plin. 34, 6. vid. OCCVLTVS. Oculatiflimus Plin. 34. viil. digniim putari. Rcponcre in aliquo artis loco Cic. de Oraf 2 Eft 

OCVLVS. Opacus, r;V/. OPACVS. Opacus et fr.gidus in filua locus non Homero foli (vf de G.acci< loquar) aut Archilocho a.it 
Cic. de Orat. 3, ig. Opaca et filuis rediraua Catull. de Bcrecynth. Sophocli, auf Pindaro, fed horum vel fecundis vel etiam infra fecun. 
6,, 3. Oppletus crcbro faliao , toV/. creber. Opulenta Seneca 40 dos Cic. in Orat 4. Efle eodem loco apud pafronu.ii q..o alius Cic 
Herc. fur. ,-. Paluftris, r;V/. Paluftris, in P AL V S. Perbomis, Fam. 13. Id. pro Domo c. vlt. £/ pro Plaiic. 8. (Jiii in meafal..te 
vid. perbonvs. Peruia cquo Ouid. Met. 14, 361. Plena pri.icipcm femper locum ai.aoritafemquc Tenuiftis. Cic.deCI.ir. 

nietus Idcm Mct. 4, .... Plena timoris Idem Mef. 10, 29. Prae- Orat. .57 c. 36 Qiii hoc .uuneie i.i ciuitate fiinfii funt , vt tencrent 
cipites Lucret. 4, ,-12. Praepete$/»^)« f;V;W f Gell. 6, 6. Pri- oratorura locum. Qiiinail. 3, 3 Huic quoque igitiir neceflario tri- 
vati, ac publici Tacif. Ann. .., 38. Purus , wV/. p v R v s. Redi- 45 buenduseftquintus locus. <j 7 Locus /;;■<, //;'«. Ter. Andr 

niita filuis CatuII. de Berecynthia 61 , 3. Saccr Perf i, 113. Salu- ,, 5, 57 Si te in germani fratris dilcxi loco, fii,e haec te folum fempcr 
ber Claud. Conf Hon. 4, 322. Secreta pctere Hor. de Artc Poet. fecit maximi. Ideni Heauf. i, 1, 52 Licere fperas facere rae viuo 
498. Silentia Virg. Aen. 6, 2(<J. Inteliigit Regna inferorum. Al. patre, amicam vt habcas prope jam in vxoris Joco ? Cic. in Vcrr. 
Tacentia. Non fterilcs Senec. Herc. Oet. 2. Surda, In quil/us nuUus Diuinat. 61 Praetorem Qijaeftori fuo, parentis loco efle oporterc." 
muJitur firepitus , aut nuUa vox Scnec. Hcrc. fur. 7. AV Caeca -uom»- 50 Afcendere in locu.n Id. pro Cluent. ijo. Amare in loco f.atris 

*(/»loca, Quae tcnebricofa funt. Virjdis Eurotae, ;. Prata Eurotae vid. IN praepofifionem. Cic. Vcrr. 2, 29 Reu^ra multo uia^is eft 
Stat. Silu. ., 5, 40. Cclf 5, 26 Si nihilo magis malum conftitit: petendura ab ho.ninibi.s , fi falui efle volumus, vt eant nobifcum in 
vri id, quodeft interinfegrum ac vitiatu.n locura, debet. ^ 4 piouinciam , quam hoc illis in beneficii loco deferendum. Duce- 

Tormulae verborum : Abducere in aliquem locu.ii, vid. ABDVCO, iiiini ipfi in hoftium numero locoquc Cic. Verr. ?, 124. Efle te mihi 
Adducere inlocum, vid. addvco. Aii.bire locuin Ouid. Mct.y, ^- fratris loco duco Id. Fam. 5, 3. Habcre aliquem |oco vefuftilii. 
624. Capere locum Virg. Aen. 5 , 183. Captus opporfune locus moriim familiarium Afin. «</ Cic. Fam. 10, 31. Cic. de Inuenf.2 144 
ad eara rem Cic. pro Rofc. Amer. 68. Celcbrarc locum conuentu, Petebat id fibi loco iiracmii. Pofitum loco Id. Fam. g .6 med 
Cedere loco , r;V/. A*. vv. Cedit loco fenterifia mutata Virg. Aen. 9, fubaud. fuo: vid. Manut. et Viflor. Cic. in Pifon. 31 c '14 Time 
a2o. Circumfcribere locura alicui, Committere fe in locum prae- etiam im.nani(Iimum ac foediflim..m monftrum aufus es' uieum difcef- 
cipitera, Compellcre in vnum locum, vid. hh. vv. Complent ^q fum illum , teftem fceleris et crudclitafis tuae, in maledifti et contu- 

curfii loca camporum Lucret. 2, 323. Confluere in vnum locura, meliae loco ponere? Putant criminis ioco, quod viuara Cic Fara 7' 
Congregare vnum in locura , Couquiefcere in loco , Conuenire 3. Q^.i voluptatem millo loco numerat? h. e. Mhili fadt ' Ck' Ae 
in locum, Conueftire locum dicitur hedera, vid.hh.vv. Dece- Finib. 2, 90. vid. NVMERO. Qiiinailianus 12, i, 28 Nam qiio- 
dere loco Tacit. Ann. 3, 3.. Deferrc iii aliquem loci.m, vid. DE- modo pugiiam incuntibus, tot fimul metus laborura ,'doloruin po^ 
FERO. Tacit. Ann. u, 38 Cenfendo nomen, et efiigies priuatis, ijj ftremo morfis ipfius excidcrinf, nifi in eorum loc..m'piefas ef forfi- 
ac publicis locis demouendas. Sed. Metaph. Cimn&..i, ^,11 Demo- tudo et honcfti pracfens iinago fucccflrerif ? Cic. ad Bruf. 13 Succe- 
vere forraidinc ani.num loco et cerfo de ftafu. Deftinare locum dere in patris locum. Coopfari iii locum alterii.s, wV/. COOPTO.' 
vulneri Scnec. Theb. 1. Difplicet ifte locus Hor. Epift. i , 19 , 47. Duceretur quae mulier in concubinae locum Cic. de Orat. . iga! 
Errare ignotis locis Ouid. Met. 4, 294. Explorarc nouos locos Inaugurari in locum alterius, v;V. i n A VG v Ro. Pettre Co'nfula- 
Virg. Acn. i, 310. Facere locuin muneribus Ouid. Am. 2, 13, 26. 70 tura in locum aitcrius, vid. 1 n pracpofilionem. Mittcre aliqucm in 
Fungitur priino loco leuiflima quaeque quaeftio Qiiimftil. 3, 6, 8 locum alterius, wV. mitto. Cic. . . In iniuriae loco id numerant 
i. coUoeaturquafiin acie. Impofuere delubra nefaftis locis Stat. Theb. I, fi quando ab inimicis admoncantur. Cic. . . Reftitui in eum locum 

274. Inaugurare locum, vid. inavgvro. Incolere locum cupit vnde decidit. Subftituerc in locum Qi.iinctil. . . Id. (5 . 
aliquera, vid. INCOLO. Ouid. Mct. 2, 338 In locum lacrymarura eius ipfe fucceflif. Plaut. Bacchid. 4, 9, inJ 

Repperit ofla tanien peregrina condita ripa, 75 Verum vt ego opinor, fi ego in iftoc liein loco, dem potius aurum, 

Incubuitque loco, nomcnquc in mannore leaura quam illum corrumpi finam. ^ g Locus interdum uppirtu- 

Perfudif lachrymis. Incurrere in loca, Infi- nitatemloci, temporis , bominum etc. /tgnificat : Cic. in Partit. g Loco 

dere loci.m infidiis , Inftruere locura , Infendcre locura ferfis, tu quidem quaeris, fed planius quoduis explicabitur, quiim ad oratio- 
vij. hh.vv. Lcgunt loca forte Virg. Acn. j, 152. Migrare in nis ipfius , quaeftionumque rationem venero. Cic. de Lcgib. 3, 40 
locum, ii;V/. MiGRO. Molirj locura Virg.Aeii.7, 158. Mofus go Huic iuflta tria funt, vt adfit: na.n grauitatem res habct, quum fre- 
eft loco grex nofter per tumultum Terent. Phorm. prol. 33. i. exaflus quens ordo eft, vt loco dicat: id cft rogatus. vtmodo: ne fit infi- 
de theatro, vt non li.eret agere fabulam. Mutare locum , vid. UVTO. nifus , vid. DICO. Add. Cic. ib. .1. Sic ctiam [ozh QiiiniJt. 9, 4, 
Mufare locum in melius Lucan. 6,60. Mufare fe loco Hor. Serm. 83 Vtrumque locis vtile, i. fuo quidque loco, tempcre etc, Cic. Fara. 
2;, 7, /'^. Cic. Atf. I, i; Naftus mihi videbar locuin refecandae 11,16 Quemadmodum coram qui ad nos infempcftiue adeunt, moiefti 
libidinis, etc. Noui locura vbi fit, vid. N O S C O. Obfidcre gj faepe funt : fic epiftolae oftendunf non loco redditae, ;. nt,n cpportune. 

locum , et Locus obfcfliis corporibiis . vid. o B S i D E O. Optare Dicere certo loco , vid. c E R T v s. Cic. Verr. 5 , 37 c. 14 Vt 
Jocum, pro Eligere, vid. OPTO. Ordinare locura vifibus, vid. haec ipfa aedilitas — reSe collocata, et iudicio populi in loco pofita 
Ordino, iu ordo. Homo locum ornat , non ornat hominem efle vidcatur. In loco, Opportune. Tcr. Hcaut. 3, 2, 16 In loco 
locus Anon. «p. Charif. ' Parare locum, vid.V AKO. Pencfrare ego vero laudo. Budaeus. Interdum, vel Ncnnunquaw, aut Otportune 
locos Lucret. 4, 1240. Pererrare omnem locum ViT§. Aen. ;, 441. 9° interpretatur, vid.lN. Con/. Manut. ad Ck.Fam.ji, \6. Dulce eft 
PolTidere locum Lucrct. i, 965. Vadit celeberrima per loca Hor. defipere in loco Hor. Carm. 4, n, 28. _ Tcr. Andr, 1,4,6 Dii date 
Epift. I, 17, 28. Id. Serm. i, s, .8 — furefque, feracque fuetac facultafem obfecro huic pariundi, atque in aliis potius peccandi locuin. 
Hunc vexare locum. ^ j Formulae promijcuae : Eo loco Plaut. Capt. 2, I, ig Vt fine hifce arbitris atque vobis, nobis detis lo- 

Scribon. 84- '. ibi. Cic. de Orat. 3 , 176 Nam fiue de caeli natura quendi locum. Vcrifas locum vbi confiftat, reperire non poterit 
loquitur, fiuc de terrae, fiue de diuina vi, fiue de humana, fiue ex 95 Cic. pro Qiiint. $. Id. pro Planc. gi Si in niea familiaritafc locus 
infer.ore loco, fiue ex aequo, fiue ex fuperiore. De inferiore loco , eflet ncmini nifi litigiofo aut nocenfi. Idem pro Miiracn. 12 Male- 
ejt ad ludices : de fuperiore, fro Rrjlris : ex aequo , eji in Senatu. didto quidera idcirco nihil in hifce rebus loci eft : qiiod omnia lauJ 
Budaeui. Priore loco caufam dicere, ejl Ante defindere, quam quis /it occiipauit. Cic. in Catil. 4, 21 Erit profeflo infcr huriim laude» 
accufntus. Cic. pro Qiiint. 84 Aut caufam capitis , 'fi fponfionem aliquid loci noftrae gloriae. Adnionitionibus alictiius locum relin- 
feciiret, priore loco diceret. Bu./aeus. Ada.Cic ib 8 « ji- Pofte- loo quere Cic. l'am. i, I. Locus ignofcendi apud homincm conftantem 
riorc loco caufam dicere. /. Definfcrem eji^etpro 'reo dice>e. Cic. Cic. pro Muraen. 63. Id. de Fin. 3, 66 Qiiod ni ita fehabercf, nec 
pro Qiiint. 33 Qiioniam maiores ita couftituenint , vt qui pro capite iuftitiae vllus cfiet , nec bonitafi locus. Ideni pro Qiiint. 49 Mori 
dicerec , is poftenore loco caufani dicei et. Cic. Fam. .6,6 Adhuc honcfta faepe vifain quoque turpem exornat : vita turpis ne morti 
duin mihi nullo Inco deefle vis , nunquam te confirraare potuifti. quidem honcftac lociira relinquit. Preci locuj non cft rcliaus : h. e. 
Secundo loco , pro Praeterea. Cic, Fam . 1 , 6 Facile fecundo loco ine W J Precibui amtUus fiefli nen polefi Ter. Andr. 3, 4. »»• Liii. 24 , g. pr. 
VOL. IIL V ^'ai" «5 L O C L O C «6 

Si aiit pacem in Italia, aut belliim ciira eo hofte haberemus, in quo Lociilos tabiilamqiie lacerto Hnr. Sat. i, t, 74. et Epift. i , I, ?<5. f. tn' 
neizlkeniiae aiit crrori iocus eHet. Dare locum Oratori Cic. de Orat. buUm hcuUtam. Plaut. Cafin. a, 8, n At candidatus cedit hic ma- 
, ^ ^ Si Peccato locus efTet Sall. Cat. 5i, 35. Rationi dare locmu, ftigia, ftimulorum loculi. /. Vt in loculis feruatur pecunia, ita hic 
Cedere ratimti et rali«ne vti Cic. pro Qiiint. 53. Segnitiae nihil meretur , vt in ipfo Jlimu/i reeoni^antur, quo vexetur magis. ^ 4 

loci Ter Andr. 1 3, !• Confilii locum non habere neque aiixilii 5 Locuhis, Feretram , iyi quo inortui inc/uduntur. Plin. 7, 2. Hunc cre- 
copiam Id Andr '2 'i , 20. DilTerendi locus Cic. de Fin. i. Fa- iuari cum reliquo corpore non potiiifle tradunt , conditumquc lo- 
ciendae raedicinaenonerit locus Cic. pro Q!'int. g. Id. Att 9, culo in templo. ' ,,.,-, c- -jj 

16 Bonis viris qiiodais probari quaeadhuc fecenmus, fcirique ab iis L0CELLVS,i. ni. Paruus loculus. Martial. 14, 13 Si qiud ad- 

non profcais, valde gaudeo : fi eft nunc vllus gaudeiidilocus. Iiifti- huc fupereft in noftri faece locelli, Munus erit: nihil eft, ipfelocellus 
tuendi aut do'cendi locum nidliim habeo Cic. m Orat. 143. '■ NuUam 10 erit. Conf. 10, 88- 

tewpuris paitem. Refpirandi non eft locus Cic. Q; Frai. 3, l. Nulli L OC V L A T V S , a, iim. Adi. Quod hahet diuerfos locts. Varr. 

improbo locus cft ad Rempublicam violandam Id. Kam. i, 9. Patct de R.R. 3, 17 Nam vtPaufias, et caeteri piftores eiusdem generislocu- 
fugac locus , T'V/. p A T E O. Ter.Andr.i, I, 117 Qiiis-igiturreliclus latas magnas habent arculas, vbi diuerfi colores fint, certas: fic hi 
eft obiurgandi locus? Dcfuit fortunae Deftruendi eius lociis Vell. z, loculatas habent pifcinas, vbi difpares difdufos habeant pifces. Vttus 
A.% X Cic. pro Qiiint. (Si Qiii locus igitur abfcntii defendendi i- exemp/ar habet , Vbi difcolores fint cerae. 

procuratori priinus datus eft? i. Occitjio, vt ail Budaeus. Exifti- LOCVLARlS,e. Adi. Locularis refina Pallad. Feb. t. aj, »3' 

niandi nonnihil loci darc alicui fecus Cic. Fara. 3, <5. Sermoni ob- Sed Gefntr. Iiunc locum fufpeflum habet, et fufficatur aliquid de larice. 
treaatorum locum non rcliquit in tam fufpiciofa ac maledica ciuitate L OC v L A ME N T V M , i. n. Lucus dijlinflus , in cauo maiore, 

Cic. pro Flacc. 68. Locum ad occafionem Aperire Liu. 4, 31. /»'• a locuiis. Columel. 8, S Vel fi non ita competit, paxillis adaflis 
Aperire locumfufpicioni, vii. APERlO. Dare locum dubitationi jo tabulae fupponuntur, quae vel ioculamenta, quibus nidificent aues, 
Cic. Otf. 2, 17. Id. Fam. 12, 14 Ego nullum locum praetermitto vel fidlilia columbaria recipiant. Idem 9, 12 Loculamentuin , fr» 
( nec enim 'debeo) non inodo laudandi tui, fed ne ornandi quidem. Conceptaculo , Jiue tbeca. Vitruu. 10, 14 Super autem tertium tympa- 
(Diiinftil. 3, 5 Erunt quaedara reraotae ab affeftibus, qui vt non vbi- num plamim cadem ratione dentatum, indufum iu alterum loculamen- 
que habent locum, ita quocunque irrumpunt, plurimum valent. tum collocetur. /i/V. Inque eius tympani theca ( fiue id loculamen- 
Qiiaerere locum infidiis Liu. faepius. Seditioni Id. 3, 4«. vbi t);V. 25 tum eft) fiat foramen. Lotulamenta appellantur etiam, Loculi librit 
Crunou. ^9 Lo<:uiparsargumenti, de ijuoagitur: parsfcripli digercndis compujiii in biblioiheca. Senec. de Tranquill. vitae c. 9 

iiut libri qiiae defcrihitur, legitur, "ad quam prouocatur. Ter.inprol. Apud defidiofilTimos videbis, quidquid orationum hiftoriarumque cft, 
Adelph. 9 Qiiilcnonieripuit meretricem inprimafabula. Eum Plau- et teaotenusexftrufla loculamenta. 

tys lociim reliquit integrum. eum hic locum fumfit fibi in Adelphos. LOCVLOSVS, a, um. Adi. Muliisloculis plenus. Plin. 15,22 SoU 

Cic. de Legib. 2 Et huuc locum fatis in iis libris, quos legiftis, expref- 30 difterentia generum in putamine duro fragiliue , et tcnui ac craflb, 
fit Scipio. Id. de Oiat. 2, 203 c. 50 Q^ii locus a te praetermilfus loculofo et fimplici. 

cft in Cepionem ? Cic. in Verr.5, 2 Noui locum, vidco vbi feiadla- LOCALls, c. hA\. Adlocumpertinens. Locales aenimnae Ammian. 

turus fit Horteiifius. Dum ad Lociim venias Id. Fam. 5, 12. Sic ^ 10 14» 7- Detcrminatio locaiis Tertull. aduerf Marc. 4, 24. Md. 
Loci, oruin, Sedes argumenturum funt , quae intra fe continent argu. Claud. Matnert. 3, 4. 

ment.T, ct ex quibus ipfa argumtntapetenda funt. Cic. de Orat. 2, 150 -j LOCALITER. Adu. Lletn. Localiterappellatus Ammian.lp,l2. 
c. 30 'Habere oportet certos locos, qui, vt literae ad verbum fcriben- Et Tertull. de Pallio c. 2 Miitat et luinc localitcr habitus, cum fitus 
dum, fic illi ad caufam explicandam ftatim occurrant. Sed hi loci laeditur. Con/. CI. Mamert. 3, 3. 

ei demum oratori prodelfc pofliint , qui cft verfatus in rebus, velvfu, LOCALfTAS, 5tis. f. Uecejfaria corporis ejfeftio. Vid. Claild. 

qucm aeta; denique affert — Nain fi tu mihi quarauis enidituni ho- Mamert. de Statu aniinae 3, 3 et 4. 

minem adduxcris , — fi eritidcrainconfi!Ctudineciuitatis — hofpes, 40 LOCVPLES, etis. [«eAi/«ii,u|it«», noXuxliiitm, tUjnifo?] omnis ge- 
non raultum ei loci prodcrunt illi, ex quibus argumcnta promuntur. neris /<•<•«»</«/« Prifcianum : i3W«//«o lociiplcte i'i'/ locupleti. Dieitur 
Cic. in Orat. 46 Idemque locos (^fic enim appeiiat, quafi argumento- a lata humo, /«c f// locorum plenus : qui multas pojjtjfiunes babet , vid. 
rumnotas) tradidit. Ibid. 162 Itaquc hunc locumlonge, et late Gell. 10, 5. Hinc et Locupletes dicebant loci, hoc eft agri plenos 
pateiitem philofophi folent in ofiiciis traaare. Idem in Topic. 8 Plin. 18, 3. Conf. Ouid. Faft. 5, 279. Feft. Locupletes, locorum mul- 
Locus eft argunienti fedes,. Et p. a. Sic ;^Loci) enim appellatae ab 45 torum doniini. Qi^iindtil. 5, 10 ■Practerca finimus aut vi , ficiit fu-- 
Ariftotcle fuiit hae quafi fedes , e quibus argumenta promuntur. Sed periora ; aut hvixcMylx, vt aflidiium ab alTc dando, ct locupletcm a 
totus niniirum illc TuUii libeUns huc pertinet. Penetralia loci Qiiinftil. locorum , pecuniofum a pecorum copia. Sed latius patet, et genut 
6 2. Frcquens locus Idcm 7, 3. Fufus cft latius locus hic omne diuiii<,rum compleflitur. Cic. de Sencdt. 56 Semper enini boni 
Qiiinciil. <5, ;. Magnus locus philofophiaeque Proprius Cic. de afliduique doinini referta cella vinaria, olearia, etpenaria: villaque 
Diuiiiat.V c. I. QuinCiil. 4 prooera. Q!.ium ad aliquem grauiorem 50 tota locuples eft, abundat porco, hoedo, agno, gallina, lafte, cafeo, 
venilfent locum. Laetus , atque plaufibilis locus Qiiindil. 4, 3, i. melle. Hor. Serm. 2, 6, 102 in Locuplete domo. Locnplcs et 

Repetiti loci ex intima quaeftionum naturalium fubtilitate Idcm i, Tcnuis <»«/ cgens, centroria. Cic. Verr. 2, 138. 5/i: pro Pianc. g6 
4 4. Eft hic locus late Patcns de natura vfuque verborum Cic. in Egentes in lociipIetCB, perditi iii bonos , ferui in dominos armabantur. 
Orat. c. 48. extr. Spcciofi Qiiinftil. 7, 2. Vberes Idem 5 , 15. Pauperes et Locuplctes, contraria. Hor. Epift. 1, i, 25 Id quod 
Vcrbolifiiisii Qiiinftil- 2, 4. Idem <S, 2 Non tamen potui ac ne 55 Aeque pauperibus prodeft , lociipletibus acque. Sic feftinanti femper 
debui qiiidem, locum iftum iii vnam fpcciem condudcre. Confti- Locupletior obftat Hor. Sat. 1, i, 113. Cenfus inftititus, vt infignis 
tuere locum Qiiinftil. 4, 2. Edifcere locos eleflos Idem 2, 7. ad inuidiam Locupletiorum fortuna eflet Liu. 1, 47. exir. Parum 

Excutere locos arguraentorum Qiiinclil. 4, ic. Exercere locum locuples Hor. Carm. 2, ig, 22. Tu me fccifti locuplctem Hor. 
Idcm 4 2. Inftare loco Qiiinftil. 7, i, 36. Cic. de Orat. Epift. 1,7, 15. Lociiples copiis rei familiaris , et pecuniofus Cic. 

104 Loci communes, qui de vniuerfa re tradlari folcnt, vt , etc. Idem 60 pro Rofc. Com. 44. Annus iocuples frugibus Hor. Epift. 2,1, J37' 
in Orat. 126 Tamen in comnuinibus locis maxiiiie excellet : qui com- Ciiiitas iocuples copiis Cic. Verr. 3. Hor. Serm. 2 , 6 , 102 Qimm 
munes appellati, co quod videntur multarum iidcm efle caufarum, ponit vterque In locuplcte domo vcftigia. Homo domi fuae cum 
fed proprie fingularum efle debcbunt. De Auxeji. Coniicere in primis locuples Cic. Vcrr. 2. Prouincia locuples ac rcfcrta Cic. de 
comniuncs locos Cic. in Parad. i. vid. CONIICIO. Tradere Orat. i, iiSi. e; Verr. 5 c. 19. Regio locuplctiflima Ncp. 17, 3, '• 
locos comniunes Qiiindil. 5, l. vid. %, i, 9. et w.etc. ^ 11 iSj Villa Cic. de Sen. 56 c. 16 quae abundat porco , hoedo, agno etc. 

Locus pro ternptre. Interca loci Sall. lug. 63. ct 72. Sic, adid loco- Ad alis tr^jnsfertnr. Cic. de Orat. 3, I85 c .»8 Inde ille licentior et 
rum tunc locorum fff. Vid. Gronuu. ad Lm.l~i,T. extr. «J 12 diuitior fluxit dithyrambiis : cuiiis inembra et pedes , vtaitidem, 

Loca Ivim. x"'(*«': vid. Graeu. ad Cic Su.l , ^ p.673. ^ 13 funt in omni locupleti oratione diffi.fa. Eloqucntia iocuples, et 

Loci 'muliebres i/V?a, x6Ain», (*?Tfw Vet. Glolf. Sunt nempe Loci, fpcciofa vult efle Qiiinail. 5, 14. Lingua Latina locnplctior quam 
fluraliter tantum. Vterus mulieris, queniMatricemetiam vocant. Mu- 70 Graeca Cic. de Fin. 1, 10. Lyfias locuples oratione, rebus ipfis ieiu- 
liebres loci durillimi Scribon. 156. Varr. de L. L. 1,2 in Origin. nior Cic. de Fiii. 5, 3. Locuples, l.a ge injtiuflus et cupiojus. meta- 
Sic loci mulicbres in quibus nafcendi initia coniiftunt. Piin. 11,37 phiricis. Cic. de Nat. Dcor. 1, 313 Lociipletior igitur hominuin na- 
Feminis eadem oninia, praeter veficae iunftus vtriculus , vnde diftus tura ad beate viuendum eft quam deorum; quod pluribus gcneribus 
vterus: (luod alio noniine locos appellant: hoc in rcliquis animali- fruitur voluptatum. Locuplcs, Hrmus cenusque ad rem quamlibit. 
bus vultiara. Loci , de equa etiam dicitur. Columel. 6 , 17 Qiiod ^j v. g. Tcftes ex cenfu et facultalibus fpeflantur , quod komines tenues et 
fi admiliarius iners in Venercm cft , odorc perfricatur detcrfis fpongia egentes fucilc preiio ad falfum dicendum adducantur. Vnde Tcftes ido- 
feminac locis , et admota cqui naribus. Loca , de pauonibus, Co- nei , Lociipletes tejles dicebantur. Cic. in Topic. 73 Opulentos ho- 
lumcl. 8,11 Sacpiusque digitis loca feminarum tentanda funt; nam mines, et aetatis fpatio probatos, dignos quibus credatur putamus. 
in promptu gerimt oua. De virerum genltalibus ejl ap. Lucret. 4, non rcfle fortane; fed viilgi opinio vix mutari poteft. Cic de 
1032. 1041. 1043. ^ 14 Loca et lautia dare Liu.2g, 39. ;. reci- go Diuin. 2, 119 c. 58 lam Pythagoras et Piato locupletiirimi aui^ores, quo 

pere in domum et viHum fraebere, demililibus. ^15 Locus, in fomnis ccrtiora videamus , praeparatos, etc. Id. Oilsc. 3 c. i 

Sepulcrum notat. Plma exempla in Infcripiiunibus antiquis: vt Romae; exlr. Accedit codcra tcftis locuplcs Pofido.nius : qiii etiam fcribit in 
LOCVS OPORTVNI CIRCITORIS CONIVGISQVE quadam epiftola, etc. Tabdlarius locuples, pro Lideli , certo , et 
EIVS ALBINAE, etc. idoneo , cui refle /lieras committere fojjis. Cic. Q^Frat. 3 Sed quaero 

LOCVLVS, i. in. Dimin. [ TOjriJiii» ] Paruiis locus. Plaut. gj locupletem tabellarium accipiat. Locuples ad augendum facultatera 
Milit. 3, a, 38 Sed in cella paulluhira erat lociili lubrici. Loculus dicendi Qiiinflil. 10, i Dc Varrone. 

ArchimcdiusyHfVf/f/, ;W;V«»/w><j /» OSSICVLVM n.2. «ja locvpletissime. Adu. Filia locuplctiflime dotata Epit. 

Loculiimenium, pars caui maioris Varro de R. R. 3, 17 Hortenfius fami- Vi6ior. in Vefp. Lociiplctiirimc muncratus Spartian. Hadr. c.3. 
liaris noftcr qiium pifcinas haberet inagna pccunia acdificatas ac locu- loCVPLETO, 5re. [w/«t/^w] Lotuplelem , i. liiuiiem facere: 

los, ita faepe cura eo ad villain iui. Ex vetujh codice legitur , Acdi- 90 «am iilam locorum i. praediorumnotionemplanevidetur amijijje. Coltimel. 
ficatas ad Baulos. ^ 3 Locidi [ vamtTokohkow ] »/; quibus 3,3 pr. Vt ante pcrpenfum , et exploratum habeamus, vt lociipletct 

fecunia fcruatur. Martial. 14, 12 ;/c/o-/Att»/Kr lociili cborci/. eburnci. patrem familiae vincarum cultus. Cic. Verr. 3, iS5 Ob hafce res 
Hos niti de llaua loculos implerc moneta Non dccet : argentum vilia qiioniam te locuplctaui, hoc annulo aurco dono. Idem Offic. i, 43 
ligna ferant. Lignei Martial. 14, 13. Loculi, /11 quibus erant daues Hi arbitrantur fc bcneficos in fuos auiicos vifiini iri, fi lociipletent eos 
vinariae cellae, quas refignauit niatrona Plin. 14, u. f 14. Hcbeni ^y quaciinquc rationc. Cic. de Ciar. Orat. 33' Ql" "on linguaiii medo 
loculi ?.«• quorum tabellis Mercuriolum artifcx expediuit Apiil. Apol. acuiflijs c.xercitatione diccndi , fcd et ipfam cloqucntiam locuplctauiflcf 
p. 301. .S'/i.- Varr. de R. R. 3, 5 Quendam deprehenfum tcflerulaj grauiorum artium inftrumento. Multitudinera excurfionibus locu- 
coiiiicicntem in loculum. luuen. Sat. 13 , 159 Gemniaque princeps pletauit Nep. l, a, 1. Fortunis locupletare Cic. de Lcge Agrar. a, 
Sardonychum, loculis quae cuftoditurcburnis. Condi loculis Ouid. 67 c. 26. 

Ainor. 2, 15, 19. Dcraittere numura in loculos Hor. Epift. 2, 1,100 locVPLETATVS, a, um. Cic. Verr. s. 80 c. 31 Hac tanta 
175. Dcpromit grainina loculis cburnis Ouid. Faft. 6, 749. Locu- praeda auiJius, mancipiis, argento, vclle locupletatus, etc. Pracdiis 
lus f/ facculus. Martial. 5, 41 Exciifli loculosquc facculuraquc, /. Jocupletatus Siiet. Neron. 30. Voluptas locupletaia pcrfedtione 

quidquid domi in locuHs erat , quidquid inecum gcjlabam in facculu Jiue vitae Cic. de Fin. 2, jg. 

crumena. luuenal. I, 89. maximam fummani Jefcuplurus , aii , Neque L O C V P L E T A T O R, oris. m. Eutrop. 10, 7, 9 Farailiariura 

cnimloculis comitantibus iturAd cafum tabulae, pofitafed luditiir arca. joj locuplctator. ki Numo Hidtiiai afnd \iiiiuit. tom. i f.f^^ LO- 
Loculi, quam fcatolain vocan$ hodie, arca maior. Lacuo fufpenn CVPLE- 117 L O C L O G ,ig 

CVPLETATORI ORBIS TERRARVM. Adie Sfanh. dt l'fu tt cium. Idem Att. 4, j Dift.irbata potticus Cati.li, quseex S C COSS 

patjlant. ttuni. diff. 13 p. ?56. locationc rcticicbatur, et ad tea.ira pacnepcruencrat. Vcaieiliiint 

L O C , 3re. [^4«, ^xJIJcft/, f4.c9««, iT0^<t3<i«i ] ^««/S- In hco pontre^ locatio Suet. Caef. 20. Cic. Att. 1, 17 A<ia.ii qm dc Ccnforib.is con- Cmftitutrt. /r^m rcmfuam slten concedtre, vi cam vel wclivrem red- duxc.i.nt, qucfti funt i.. Scnatu, fe c.pi.iitate prolapfos.,imi..mmaB.Vo 

rfa/, ya» nomtne pecuniam accipit, vel ea in rtm fuam vtatiir, et pro illo i conduxifle: vt induccrctiir locatio, poftulaijcrunt. i. vt ri-feiilh « 

ifu fu/uat ptcuniam. Cui JiciocmK atiqiiid, is iliiid i:onduccTe dicitur. /ocationc, nuva inflitunctur. (7..'. Liu. 39, 4. Birr. ICti iiin«e,e i\'l'\ 

Virg. Aen. 1, 432 — hic aha thcatri Fundamcnta locant. Cic. LocatioCondi.ftio, rr Emtio Vcndiiio. ' Ludi/icari'localio.icin V/V 

Fam. if, 2 Caftraque ad Cybiftra locaui. Ordine locare al.quid LVD\s. Amphibolian ficri vitiofa vcrborum locatione Oiiindt o" 

Virp. Acn. ^, .02. Tacit. de Gcrm. 6 Qi.o! ex omni iu..entiite de- L O c a B i L i s , e. vndc l n l o f- a n 1 l 1 s 

kaos antc aciem locant. lamfuhftantiiia ordine eltmentari locUbimus. 10 L O C A T A R I V S , L m. Q,,i doinum , aut' fundum, aliudue in 

Aerum fodicndum locare: /. Darc apiim fodiendum pafia niercedc. locationem conducit. ICt. 

Plaut An:phit. 4, 2. A.ppof. i, 27 Perindc cft praebcre, ac fi Agrum fte. L O C A T l T 1 v s , a, um. Adi. [GlolT Vct. Locatiliiis un,^ ' 1 

rilem fodiend.mt loccs. AV Locare ftcrncndtim lociim Cic. Att. .5, i(5. Fatigatio locatitia Sidon. Epift. 5, 8. ManuslocatitiaiSaluian E«ift*i 

Plin. Epift. 7 30 Inftat ct neceflitasAg.-on.m locandorum perquam mo- vtroque luco iiiem fere cjl, quod mercenariut. ' ^ ■' lefta, adeo rarum eft inuenirc idoncos cond.i<5lores. W/V ^(V coloiiis 'J L C VST A, ac. t". [iic(.ie] Animal cx infcfJcrum aentre V'd 

fermoejl. vt Cic. Vcrr. 3, 5> Xenonis Mcnc.unobiliflimi hominis Plinium 11,29. Hieron adu. louin. f. 34, B Oricntales et nbvaeDo' 

v.Toris fundus erat colono locatus. Sed de atdifcntione Arcem lo- milos, quia per deferlimi ct calidam cremi vaft.latc.n locudariim mi' 

care, et vrbem condere Lucret. y, 1107. Plaut. Moftel. i, 3, 144 \'ec bcs rcpcriiintur, locunis vefci moris cft. Hoc vcr.im e.rc loha 

quidquara Argcnii locaui tam diu vfquam aeque bene, /. colkcaui , im. nes q\ioquc Baptifta probat. Bruchus ctexci.nb confideiisore I ocu' 

fendi. ^Tgentum foenori \ocare , pio Fotncri dare. Plaut. Mo- 20 fta Alcim. 5, lag. Exorta Vis locuftarum Tac. Ann. ij, 5 4. a ' 

ftel. 3, I, . Sceleftiore.n ego annuni locando Argento foenori nu.iquam Lociiftae, Pifcium fue taccrtorum irenus, ile qun f\\u. y 'jc' et 52 i 

vllum vidi. Auerfione Ificare, t'/'./'. /././»* AVERTO. Bcncficium Celf. z, ig. Suct. Tibcr.c.tfo. GlolT. Locufta, Ki4f«fi,;." \ onf. Inte'rvt 

api.d gratos locare Liu. 7, 20. Plaut, Aul. 3, 6, 32 Si hercle cgo Petron. c. 35 p. 135. Non. dere Cibar. 3, 56 " «I ,' Lociift» 

te non clingiiandam dedero, vfqiie ab radicibiis : impero, aiiftorque etiam, Mulier veneficii peritiftiina, ISIeriini grata, Tacit. Ann Ij 66 

fum, vt nie cuiuis Caftrendum loces. Idem Capt. 4, 3, 39 Qyi locant 2$ et 13, k. Conf. luiien. Sat. 1, 71 Inftituitque rudes nielior 'Lo- 

Caedundos agnos, ct duplam agninam danunt. Equitcs procornibus cufta propinquas. 

locare Qi^.inftil. 2, .3. Cic. Fam, 4, 12 Vt iideni Athenicnfcs inco- LOCVTlO,LOCVTOR, LOCVTVLEiVS vid 

dem loco Mo..umentuni ei marmoreum Faciendum locarent. Liu. L O (^v O R. ' " 

34 Acdilcs eain biennio ante ex multatitio argento faciendam locarant L O D 

b. e. Cemmiferant condiiHoribus f. redemtorihus. Filiam locare (/?»//- 30 

ptum tradere, vt collocare. Tcr. Pho-rra. 4> 5, 4« Qiiaefo, quid fi LODIX, Icis. f. [?H-/(3Ai)«a ] Operimentam lefli. \\\\\en Sat f, 

Filiam fuam vnicamlocaret? IdemPhoim. y, i, 26 Vtpotiii vi.-ginem 194 Ver ba n\oi^o fi b lodice relifta , i. lafciua amatoria k«:j '.J 

niptum locaui huic adolefcenti. Fundamenta in ftabilo loco locarc ■^^x'^. Et Sat. 7, 66 ' ^ '' W 

Plin. 36, 14. Fundamenta theatri locant Viig. Acn. 1, 432. Fun- Magnae mcntis opus, ncc de lodice paranda 

dum locare in quinquennium- Paul. in I.SiaColono.D. De verborum 3? Antonitac, ciirrus, et equos, facit.sque deorum 

obligat. Fumis locare intell. Libitinariis, qui pecunia accepta illiid cu- Afpicere. Vid. Martial. 14, 152. , Pollio dixit 

rant Cic. Verr, j, 119. In arca locare Hor. Serm. 1, 8, 9. Cic.de Fin. hos lodices «/>. Qiiinftil. 1, 6 mr. 

4, 8 Quum autem afliimtaratioeft, tantoinDominat.i locatur VI o.i,.,ia, L O D l C v L a, ae. f. Dimin. \_\iii^t.mi.&Tm'\ Suet. in Angi.ft. 

ttc. Qi.inail. 4, I Non inutiliter interimex quaeftionibus in Exor- c. 83 Ita vt in cxtremis fpatiis fubfultim decurreret, fefterio vel lo^ 

dio locabimfur, /«»y»«TO /■« /7a>. Plaut. Cift. 2, 3, ig Tulocerein^o dicula inuolutus. ' 

luculentam Familiam: vndetibi talenta magna viginti patcr det dotis. L O E 

Plaut. Trin. 3, 3, 52 Tum tu igitur demum adolefcenti aunim dabis, 

vbi erit locatavirgo inMatrimoniiim. Qi.inftil. 10, i Qiiemin Nu- L OE D OR I A, ae. f. [*o<Jof(a] Conuicium, matediftum optri) 

Ttiero \tten\m \oc^xe non UmcAs, i.Annumerareintcrveteres. Virg. brium, fales conuicinfi. Macrob. Saturn. 7 c. 3 Praeter categoriam 

Aen. -., 374 — eieaum, litore egentem Excepi, et regni demens 45 quae eft vj/oyof, et piaeter JiaeoA.;. qliae delatio eft, fupt alia duo apud 

in Parte locaiii. Id. ibid. 2, 525 Sic ore efftta, recepit Ad facra Graecos nomina, Loedoria, et Scomma: quihus ncc vocabula Latine 

fcfe, et longaeuum in Sedelocauit. Plaut. Riid. 2, 5, 17 Metuo her- rcperio, nififorte dicas Locdoriam exprobrationcm efle ad direflani 

cle ne illa niulier mihilnfidia» locct, vt comprehendar cuin facra vrna cont.micliani. Sconimaenim paenedixerimmorfum figuratimi, quia 

Vencria. h. e. Struat et porat. Tacit. Hift. 4, 3 Capuae Lcgio tertia faepc fraude vcl vrbanitate tcgitur, vt aliiid fon-.t, aliud iiitv'|iigas. 

hiemandi caufa locatur. Marmora fecanda Hor. Od. 2, ig, ,-. Ouid. yo Eft aiitem Locdoria huiiismodi : Oblitusne cs quum falfamenta vcndel 

Amor. ,, ,0, 30 Sola viro mulier fpoliis exfiiltat ademtis, Sola locat bas ? Vide ptiira ihidcri. 

Noftes : fola locanda venit. Gell. 3,3 Ob quacrendum vidlum ad LOEMODES, is. f. [Ao/,,i«JD{] 'Species tui, petlHcns votucri 

circumagendas molas, quae trufatiles appellantur, Operam piftori lo- velgcitate ietatis. Ammian. Marcell. 19, 4. ' 

caflet. De Ptauto. Plaut. Amph. i, ., 122 Perge nox , vt occoepifti : 

gere patri morem meo : optimie optumo optuniain Operam das datamyj L O G 

pulchre locas. Opus aliquod locarcalicui Ideni Afin. 2, 4, 37. Opus 

locatiir id, quod ex mca pecunia reficiattir Cic. Verr. I, 142. Orna- L O G g V M , i. n. \_Xoys:',v-\ Putpitum fignlficat. TeftisVi 

menta locare, /. vten.^a pro pecunia dart Plauf. Ciirc. 4, i, 3. Sedes truuius f, 8 Minoreque latitudine pulpitum, c.iod logetim appellant' 

et templa locarunt in caelo Lucret. ?, 1187. Plaut. Ainph. i, 1, 147 l- O GO S , i. m. l/.iyix'] apud Graecos modo Se^m^-nem vtrbum ora 

Rex Creon vigiles noaurnos fiiigulos femperlocat. S. bene facit. Cic.6o tioncm fignijicat : modo Ratioi.em, proportiunem, fupputationtm. ' Non- ' 

de Amicit. txtr. Vos autcm hortor, vt ita Virtutem locetis, fine qua niinquam tt pro Libro vfurpatur : A verbo hiyw qund efl ,/ico 

amicitia efl"e non poteft: vt ea excepta, nihil amicitia praeftabiliiispu- fiue cotligo. Loeos, pro DifVo ridiculo et conti'mnendo fiimitiir! 

tetis. Graeu. fufpicatur teg. colatis. Virus ferinae linguae locare Cic. proGallio, Ego teccrtofcioomneslogos, qui liididiifiifunt animad* 

alieno dolori ApuL Apol. p. 27?, i. derabutis. Vitam in tranquil- vertifle. //</fi: Nonius i, 313. Ter. Phorm 3, ?, g Focncratum iftud 

lo locare Lucret. y, 12. Vrbem Pataui, fedesque locauit Teiicro-^^J beneficium tibi pulchre dices. D. logi. /. verba, pyaetrt..que nihit 

runi VirfT. Aen. i, 25.. Piaut. Rud. 2, 6, 51 Qiiid, fi aliquo ad lu- Ridiculos logos vcndere Plaut. Stich. i, 3, 1%. In h.,nam partem : Re- 

dos me pio manduco locem. Adartesnugatoj-iasoperanilocare Plaut. ferensque paucos de tuis fcriptis logos, Qiiafi labra melle adfperferit 

Trin. 4, 2, 2. Lccare, fro Conducere pejitum putatur Varro de R. R. 2 Paiillin. lamb. ad Cyther. v. 42^. fed firte leg. locos. 

Pracf. Igiturquod niinc intra miirum fere patres familiaecorrepfcnnit, LOGARlVM,i. n. Ratiiincula. Vlpian. in 1. 3 Qiii penum 

reliftis falce et aratro, et manus moucre maluerunt in theatro accir-70 §. 10 D. de penu leg. Sed et chartas ad ratiunciilam, vcl ad Logal 

cp, quam in fegetibus ac vinetis, fnimentum locamus qui nobisadiie- rium paratas contincri. Mere Graccwn videiur. 

hat ex Africa et Sardinia. t^iempe idem eft, acfi dixijja, frumentum ad- L O G l C E , cs : /Tat l O G I C A , ac. f. [Aoy,«,;] Latine Rutionatis: 

vehendumlocaraus, in quo niliit ejfet infoliii. Cic. de Fin. ., 22 lam in altera philofophiae parte, quae eft quacrendi 

LOCAT\'S, a, uni. Lucret. 3, 610 Anima incerta regione locata. ac diflerendi, quae aov/k.; dicitur, ifte vefter, vtniihi quidem vidctur, 
Be.iefacta niale locata Cic. de 0^^.2,62 c. 18. CiuitasinfidealicuiusIoca.7y plane inermis ac midus cft. Id. de Fato c. . Obfcura q.iacftio cft, 
ta Id. Att. 6, .. Equites ab vtroque cornu locati Curt. 5, 9, g. quam 9r«f) ai/vaii:^ philofophi appellant, totaque eft Logicc (fic niiefti. 
Exerciti.s in terra locatus Vcllei. 2, gj, 2. Membrafuo quacque lo- vum fuerit, quacftio ao7'/ki(, raiion.^lis: fed D..uif. Lcgicaej quain ra- 
co locata Cic. de Clar. Orat. 209 c. 57. Oiatio eft de Rc certis in tionem difierendi voco. Conf. Ifidor. 2 c. 22 it 24. 
perfonis ac temporibus locata Cic. de Orat. . c. y. i. dequatfhione fini. L O G l C A , onim. n. [Aovxa] Cic. Tufc. 4 c. 14 Habcs ea, quae 

ta. Tabernaculum fuper ripam fluminis loMtum Curt. 7,8,1. 80 de pertu.bationibus enucleate difputant Stoici, quae logica appellant, 

I. OCATIM. Adu. Pertoca; fcit. Pagos. Valer. Max. j, 3, f*/>-, quia difleriiim.r fubtilius. 
3 Ille locatim difperfos ciues fiios in vnam vrbcni contraxit, Vid. LOGiCVS, i. m. Qui togicam doctt. K/V. Ifidor. 8, 6. tt Sidon. 

Gracu. ndCic. Att. 7,3 p. 673. ij, loi Phyfica vel logice, logicum vcl mittit ad ethos. 

LOCITO, are. [aTOH/nS-oai] Frequentatluum formalum a fupino, A L O G I S T A , ae. ra. [a3V/s-i)«] Rationalis, qui reddtndis rationibus 

in I mutata. Ter. Adelph. 5, 8, 26 Agelli hic fub vrbe eft pauIlu-SJ pnieeft. apiid ICtos. Et in Vet. infcript. Hifp. 
liim, quod locitas foras. L OG l S TO R I C v m, i. n. [ao>/7o?/«o. J Liber, ferm-num et di. 

L O C A R I V M , i. n. vid. LOCARIVS. ftoriim infigniiini narralionem continens. Gell. 4, 19 Marci.s \'arro in lo- 

L O C A R I V S , i. m. Martial. s, 2? de Hermete, gladiatore ncbi. giftorico Icripfit. Mercer. ad Non. p. 207 Logiftoricos Varro.iis ../- 
lijfimo, Hcrraes diuitiae locariorum, i. eorum, qui toco , fiue fpeflacuta flos ejfe putat tibcttos ndnutos eos, qui mn vt Meniy^eae linberent verfus 
locant in theatris, fiut rff defignatoribus intelligas, dt quibus f.t. fiut dt<)o adniixtus, fed profaici efthu tuti, vt Cat.is vel delibcris ediicandis Gcll. 
faupercutis, qui mature occupent toca, iisque mtrcedula iniercedtnte 4,19- f 20, ... Horum refpeftu Sidon. Epift. Varronem Logiftori- 
aliis ctdant. cum ficut popofccras, et Eufebiura chronographum mifi. 

LOCARIVM qiiid fit , Varro expticat de L. L. 4, 2 Locarium, LOGODAEDALVS, i-m. Explio.iur Cic. Orat. 39 c. 12 Thra. 

quod datur in ftabulo et tabcrna, vbi confiftant. Refte igitur JCii vut- fymachum, Gorgiam, Theodorum — Aoyc3./3/4A8« appellat in Phae- 
go hoca.viwm pro mercede locationis ponunt. 9j droSocrates: quoriim fatis arguta niiilta, fed vt raode primiim na- 

LOCATOR, oris. m. [0 «To^.raiv] Qui tucat aliquid faciendum fcentia, miniita, et verficiilonim fimilia quaedam , nimiiiinque dcpi- 
cnndufiori, cui prooperadatpecuniam; aui vtendum,vt prnvfu,quimcondu. (SVa. Sunt er^o Logodaedali, artifces qHiUamorationis, feU arlem mn- 

ilori permifil, accipiot pccuniam Locator dominus rei tji-tae. Plin. 7, 52 dum diffmm'antes, qiiod fiimmi artifcis eft. 

Romae quoque Corfidium materterae fuae maritum funere locato re- L O G o D A E D a L I a, ae/f [AeyoS/iiJaA/ot ] Nimisrperofa fermo. 

vixifle, et locatorem fiineris ab eo elatum. Cw/. Vitr. i, i. Domus 100 »iV f/o*,-»/»//c. Aufon. Eidyll. 12 ;»■. Elogodaedaliaftridesmodo qiiini- 
faciendae 1. f.o. D. loc. cond. $. 3. Fimdi locator. I. 35. Dig. Loca- mium trux. Add. Id. Epift. 14, 2<5. 
ticonduft. Opcris I. 36 D. loc. cond. L O G O G R A P H v s , i. m. Rationarius, qui libros rationum fcri. 

L O C A T I O, onis. f. [ ■fniiu.i^usi!. ] Locatoris aftio, vt ccnduftio con. iii ; et qui in tnbutas publicai refert, qiuie ad rem puhlicam refert. Vid, 
dufloris. Cic. Vcrr. i, 152 Hic iftiiis fcelcrata locatione, nefarioquc la- Cod. lib. 10 t. ^9 de Tabulariis, fcribis logographis , ete. Et Dig. 
ttocinio, boiiis patriis, fortunisque cmnibus fpoliatiis venit in iudi- lojlib. vit. t. 4 1. 18 §. io> 

P l LOLA, „9 L O L L O N 120 

L O L A ae. f Lolae floris Apic. i, a , *• '• o'*' M"' f"' " fi' ^'«'"s longoi ciebat Virg. Aen. 5, 344. Fliiflus Idem Georg. 5, Soe». 
efilus leciiur.' ' Haftae Ideni Aen. 9, 229. Homo longus, /". Stultus Catull. 68, 47 

'^ LOliIso ' inis f [rivi-ii'^ Genus pifcts, tliftum efi quaji VoVi^Ot Longus konio eft, niagnasquoi litesintulit olim Falfum raendaci ven- 
VI ait Varro de L L." 4, I3- VM. 32, 15 Sunt laceftorum Genera, lo- tre puerperium, viii. M A G N V S homo. Interuallum Virg. Aen. 
liso volitans lociiftae, fucernae, etc. Idem 32, 2 f. 6 Trcbius Niger J 5, 320. Iter Hor. Serm. 1, 5, 94^ Latus Virg. Georg. 3, j^^ Plaut- 
loIi°ines cuolare ex aqua tradit, tanta multittidine, vt nauigia demer- Pcrf 3, i, 64 Libroruni enim ecce illum plenum foracum habeo. Si 
eant' NiErumniueo portans in corpore virus Loligo Ouid. Hal. 129. hoc accurafliis lepide, cui rei operam damus, dabuntur dotis inde fex- 
AJii Plin <■) K. Loligo, pro Liuare hominis atri , id cjl maleuoli, centi tibi Longi, atque Attici omnes. Militia Hor. Carni. 2,7, i8. 
Hor Serm. I 4,' 100 Hic nigrae fuccus loliginis, haec eft Aerugo Mora Ouid. Met. i, 214. Mora non longior piena hora Idem ibid. 
mera K/v' p'or'phyrio. "^ •©, 73-}. Liu. 27, 22 Additae ei ad praefidiura prouinciae quin- 

LOLIGVKCVLA, ae. f. Dimin. [Ttt/S/a..v] Plaut.Cafin. 2,8,57 quaginta longae naiies. Negotia Hor. Carm. 3,5,53 Idem 
Emito fepiolas lepidas, loligunculas hordeias. . . EpilL ', 1,21 

L O I I V M , ,. n, [ «,>« ] K-^- TNaff [otm' e™rrbT.los'"« ^t nox longa q.iibus mentitur amica, diesque 

Graece «ppellatur Ztz.itta. Phn. .8, ■? ^f"' J°'" "^, " ".bos' o K Longa videtSr opus debentibus, vt p ger annus 

«rduos, lappasque non mmus q"-'"J"bo^' '" " ^"Jg""^ ^X^° P°^ '« Pupillis, quos dura premit cuft^dia matris : 

tius, quam inter ipfius terrae peftem nuraera lerim y'"^?' G^o/g- '^^-l 5^^ ^^.^^ ^i^^^^ ^^^J^ ingrataque tempora etc. 

Infelix lolium, et ftenles dominantur auenae. Lolio vittitare aicun. b 1 f 

tur qui vifu f.-nt imbe{illo : noccre enim putatur ocu/is lahunu Plaiit. Obliiiia Virg. Aen. 6, 715. Tacit^ Ann. 14, 31 Rex Icenorum Prafu- 

Mii 2 3 50 Mirum eft lolio viflitare te, tani vili tritico. Ouid. tagiis, longa opulcntia clarus, /. <pihus longo tenipore coUcflis. Opui 

Faft' i' 691 Et careant loliis oculos vitiantibus agri. Conf. Seru. so Hor. de Arte Poet. 360. Oratio longior Caef. B. G. 2, 21. Ordo 

• Yirg Ed y. Virg. Aen. 1, 399. LongilTiraus coiiiitum Iiiuenal. 3, 248. Pes 

L o L 1 A c E V S, a, um. Farina loliacea Varro deR. R. 3. 9- Hor. Scrm. 1, 2, 93. Piper Plin. 12, 7. Ouid. Met. 2, 416 Nulla 

LOHARlvs a', um. Adi. [«ifmJc] Ad lolium pertinins. Co- potentia longa eft. Seccllus Virg. Aen. 1, 163. Seneftus Hor. 

liimel 8 5 16 Cribro vitiario,veIetianiloliario,qui (/.quod) iamfue. Carm. 2, i(^, 30. Series longiOlma rerum Virg. Aen. i, 645. Scrmo 

rit in vfu,' pulli fuperponantur. . . *5 longi's Idem ibidem 1, 221. Plaut. Trin. 3, 3, 77 At enim nimis lon- 

LoLlETVM, i. n. Locus liilio oh/ttus. GuiLBritoPhilipp.5, 170 go fermone vtimur. Seruitium Hor. Serm. r, 5, 99. Spatium 

Per Baiocarum lolieta, per arua Caletum. longius aequo Lucret. 4, 179. Spatium longiiu anno Oiiid. Epift. ig, 

1$. Plaut. Mil.2, 6, 23 At ita di medeaeque omnes ament, nifi mihi 

j^ Q JyJ fuppliciuin virgarum de te datur longum, diutinumque, a manevsque 

30 ad vefperum. Temput Virg. Gcorg. 2, 80. Traftus longi flam- 

LOMENTVM i. n. [A((u;i«] Varina fabacea^ qua ai eruganda marum Idem ibidera 1,367. Cic. de Legib. 2, 68 Ne plus qiiatuor 

artora vfa efl antiquitas, Martial. 3, 42 Loniento rugas vteri quod heroicis verfibus, quos lcngos appellat Ennius. AdJ. Diomed. Gram- 

conderetentas. Hemlna lomenti Scribon. 159- Lomentuui G>wf» mat. 3 P- 493- Longa cum Veftae (acerdos Virg. Aen. 6, 64?. Conf. 

\i'mix vocant quod tritum pruprie Jignifical , vi ait Hernwlaus. Plin. h. l. Tauipmamt. MartiaL i, 33 Et comites longae quaeris habere viae. 

33 extr. Siibti'liniraum gemis lomenti, quod quidam tritum vocant, qui- 35 Vmbrae Plin. 12, 1. ^2 Interdum aliquid relalionis alterius 

nis aflibus aeftimatum. Pallad. OSl. 14, 9 Ex pifa Afra lomentum. quoque includit. v. g. Longiis, pro longinquo. Sil. 5, 9 Lydius hiiic 

Conf. Id. 18 12 Cael. ap. Cic. Fam. 8, 14 L)' -^Z'/'"', 1"' '" f""'"- geniior, Tmoli decus, aequore longo Moeonram quondam in Latiat 

eia infamiam retulerat, Scis Appium cenforem hic oftenta facere? de aduexerat orasTyrrhemis pubem. Vid. ibi Drahnb. it.ad 6,629. et 

fignis et tabiilis, de agri modo, de aere alieno, acerrime sgere? Per- Brouckh. ad T\b\\\. 1, 4, 18. et Heinf. ad Ouid. Remed. Amor. 591. Ni- 

fuafiim eft ei, cenfuram lomentum aiit nitrum efle. Errare mihivi- 40 mium longi fumus in rebus apertiflimis Cic. de Fin. 2, 41 c. 27 pr. 

detur Nani fordcs cluere vult: venasfibi omnes et vifcera apcrit. Id. de Nat. Deor. i, 83 c. 36 Pofliim deichneumonura vtjlitate, de cro- 

liempe Lomenmm quafi Lauamentum efl a hutus, lotus etc. codilorum, de felium dicere : fed nolo efle longior. Ter. Phorm. 

LOMENTARIVS. cr;iKr(i«roTtt'A.i« Gloft". Gr. Lat. 3, 2, 30 Expenre, non eft iongum, /. non multi temporls. Idem Andr. 

5, 6, 13 Memini: atque adeo longum eft, nos illum expeflare dum 

L O N 4$ cxeat. Cic. Acad. 4 Longum eft explicare. /. longum ejfet. Conf. 

LO NC HlTI S, is. f. [Aoyzfr'*] Non vt plcrique exiftimarunf, Vopifc. in Tac. c. 11. « in Caro c. 3. Capitolin. in Op.Macrino c.i2. 

cadein herba eft, qu'ae Xiphion aut Phafganion, quanquam cufpidi fi- Commemorare longura eft et non neceflarium, quae apud, etc. Cic. 

milis femine: habet enira folia porri rubentiaadradicem etc. Plin. Verr. 4, 135. Diccre quam iraprobe fecerit, longum eft Idem ibid. 

,, C_ gg_ I, 156 c. 60. Refellere eft longum et fupeniacaneum Plin. 7, 43. 

I O N D 1 N I V M i. n. [a»v5(w»v] Britanniat infulaehodie metropo- 50 Ter. Heaut. ?, 3, 94 Longum cftCIitipho, fi tibi narrem, quam obrem 

iis Tacit Ann '14', 33 pr. Londinium cognomento quidem co- id faciam. Ne longum faciam, i.vt hreuiter dicam Hor. Serm. 1,3, 

loniae non infigne , fed copia negotiatorum et commcatuum ma- 137. Cic. Verr. 2, ij6 Atque adeo hoc ne longius aut obfcurius efle 

linie celebre P"*^"' Pi'''^'^'!''^ '" medium, eiplicatae, etc. Idem pro Rabir. Pofth. 

LONGABO oris. Farciminis genus, vid.mox LONGANON. 29 Nec mihi longius quidquam eft ludices, quam videre homimira 

LONGAEVVS, vid. L O N G V S. 5S vultus, /. Nihil molefiius, autnihil defderttius. Cic. Fam. 11, 27 Quera 

LONGANON, /. LONGAON, onis. m. Reflum inteflinum, quum obiurgareni , quod parum valetiidini parcerct, tum ille nihil fibi 

auiainlon^umprotenditur, etnonejiitaorbibus implicitum,fcut intejli. longius fuifle quam vt me videret. Virg. Ed. 9, $6 Caufando 

na tenuia Cael. Aurel. Chron. 4, 25. it- 21 et 28 Longanonem pro noftros in longum ducis amores, h. 1. Differs. Seruius. Confer. 

inlellinoreBo hominis pofuit: et faepe Chron. 4 c. } vbi tamen fenpcr re aliquid in longiorera diem Caef. B. G. 1,40. Durare in 

Longaon faibitur e. g. f. 50 p. 511 Retenta (defluxio incendiofa) fef- 60 longum, vid. Duro, in DVHVS. Tacit. Hift. 4, 22 Ita paucis die- 

fionis in iocis quam Graeci hedran vocant, Longaonem exurit. Idera bus per licentiam abfurata funt, quae aduerfus neceflifates in longum 

Acut 22 Dc'fluxio vltimanim partium coli, atque feflionis fiue Lon. fuffeciflent. Idem Ann. 11, 20 Nec multo poft Curtius Rufus eun. 

eanonis vt nos appellamus, de homine. De iumcntis Vcget. dem honorem adipifcitur; qiii in agro Mattiatico recluferat fpecus 

Mulom \ 42, I Longanon intcftinum vocatur, per quod ftercus egeri- quaerendis venis argenti: vnde temiis frudlus, nec in longum fuit. 

fur Ider^ I, 49 Si manura miferis ct inueneris valde patere longa- (Jj Trahere in longum, vid. IN. 

nonem Haec de viuo animali. Sed i, 56, 17 Longanonem porci pin- L O N G V M. Adu. Longo tempore. Virg. Aen. 10, 740 Non me, 

Euis faifum dixit. £14, 8, i Inteftinum porcinuro recens, quod Lon. quicunque cs, inulto, Viaor, nec longum laetabere. Idem Ecl, 
eanonem vocant. Apic. 4, 2 p. iii Longanones porcinos fartos ex 3, 79 Et longum formofevale, vale, inquit, lola. Sis memor 6, 
lure Tarentino coftos, concifos, memorat. Huc, credo, pertinet eiiam longumque vale Claud. de Raptu Proferp. 2, 234. Add.Ph\it. Epid. 
Varro de L L 4 22 p. 29, 4 Tertium fartum eft Longabo, qiiod lon- 70 5, ', 58- et Pfeud. j, 3, 21. et Perf. i, 3, 87. 

giusquamduohila. ATnob.jp.z^extr.Lon^awi/eguntur-.fuefcriinrum L O N G E. Adu. [^«fiv, ;r»pj«, j^JAt^ proLongitudinetamtemporis 

trrorinterceJfit,fue inre parumfcribenlibus oliuia ipji variarunl auflorts. quam loci. Cic. de Fin. 2, iiy c. 34 CJiiae autem eft alia caufa erroris 
LONGOBARDI, orum. m. Populi, quos vulgo ferunt nomi- fanti, tam longc, lateque difTiifi, nifi qiiod etc. Idem pro lege Ma- 
natos a prolixa barba et'nunquara fonfa Ifidor. 9, 2 Alii a telo , quod nil. 35 Ita tantura bellum, tara diutiirnum, tam longe lateque difper- 
bodie Germani Helabardam vocant , diflos volunt; vel quaji Lingobar- 7J fiim etc. Ter. Eun. 3, 3, 13 Rus Simii et quod habeam et quam lon- 
dos eo quod ]At\^Of\es ex Germania tt Bardi ex Gallia fafJa vnione ad ge a mari. Cic. pro lege Manil. 32 Longe a domo bellarc. Idem 
viramque Padi ripam fedem fxerunt. Tacit. Germ. c. 40 Sue. Verr. 2, 13 Qiii lociis eft non longe a Syracufis. Sic de Legib. 1 c. i 
vis fuhiunglt. Non longe ab aedibus. Liii. i, jo Principibus longe ab donio ex- 

LONGVS, a, um. Adi. [naxfJt] Porreflus, breui iipponitur,etad citis. Abierara longe Ter. Eun. 4, 2,5. Abeani ne longe, per 
eorporum pariter ac temporis menfuram pcrtintt. Virg. Aen. 9, 229 Stant $0 translationem Cic. de Fin. 3. vid. ABEO. Abeft longe Ouid. 

longis innixi haftis et fcufa tenentes. Plaut. Trin. 4, 2, 58 CJiia facie Met. 8, 811. Plaut. Rud. 1, j, 8 Ilico nos hic imus haud longule ex 
tftnomo? s. fefquipedequidcm eft, quani tulongior. Longum fefqui- hoc loco : verum longe hincabcft, vnde vecflae fumus. Cic. Att. 
pede, latum pede Plin. 35,14. Idem 6 c. vlt. In hoc caeli circiimple. 6, 3 Non quo me aliquid iuuare poflcs, quippe res enim eft in mani. 
lu aequino£\ii dic media, vmbilicus, quem gnomoncmvocant, feptera bus, tu autem abes longe gentium. Abeft longe a me Plauf. Curc, 
pedes longus, vmbram non araplius qiiatuor pedes longani reddif. gy 1, 2,24. Cic. Fam. 13," 59 Scntiatque meaiii fibi amicitiam, etiam 

Columel. 2, II In morem horti arcas latas pedum denum ; longas pe. quura longiflimc abfim, prodcfle in primis apud te. Conf. Id. de 

dum qiiinquagenum facito. Pfl<///o po/?, Atque itamenfe vltiino Apri. Sen, c, 16. Abefle longe, procul, f/r. wV. absvm. Vjrg. Aen. i, 35 
lis fcrito tantum, quantum vt finguli cyathi feminis locum occupent laftatos aequore toto 

deccm pcdum longum, et quinque latiim. Non ita longus, vid. Troas, relliquias Danaum, atque immitis Achillei 

NON. Abfentia longa ct continua Tacit.Ann. 3, 31. Aetas Hor. 90 Arcebat loiige Latio. Arcet longefum- 

Serm. I, 4, 152. Sed CatuW. y^ ad molejliam, quae longum faciat fpa- motos Virg. Aen. 6, 316. Difccdere longe Ouid. Epift. 15, 107. 
lium alias fat hreue, refert VoJT. ad h. l. p. 304. Conf. mox Annus, it. Diftare Lucret. 2, 334. Plaut. Bacch. ^, 3, 19 Ncgo tibi annis viginti fuifle 
Nox. Aeuum Hor, de Arte Poet. 34S. Agmen longum pafcitur primii copiam, digitum longe apaedagogopedem vt efferrcscx aedibus. 
per valles Virg. Aen. i, 190. Longiflimum Caef. B. G. 5, 31. AI- Plaut. Moft. 2, 1, 43 Si ego ita aduenientero patrem faciam tuum, non 
vus Virg. Georg. 3, 427. Ambages Idem Acn. i, 34J. Amor lon- pj modo nc introeaf, vcrum etiam vt fiigiaf longe ab aedibus ? Idem 
gus, i. Diuturnus Idem ibidera 1, 753. it. 3, 487- Anni Ouid, Amor. Truc.4, 3, 79 Nae ifta ftimulum longe habet, quae vfque illinc cor 
i 3, 5. Annus luuenal. 6, 589. vt Voff. ad Catull. p. ^o^. legit, i, mo. pungit ineum, *. e. L'in<;e vel in loneum frutenjum. Id. Rud. 4, 3, 95 

ieftus. Bellum Virg. Aen. 2, 109. Certamen Hor.Fpift. i, 10, 3j. Vbi tii hk habitas ? G. porro ill'c longe vsque in campis vltimij. 
Circuitus Virg. Aen. 3, 412. Crines Idem ibidem 7, 73. Curfiis Procedere obuiam longe alicui Cic. Verr 2, ^5. Idem de Amicit.4 
Idem ibidem 3, 116. Dies Hor. Epift. 1, i 20. vid.mox Nox. Plaut. 100 Eo loco Fanni et Scaeuola locati funius , vt nos longe profpicere opor- 
Epid. 4, I, 17. «. Longum tempus. Celf i, s Longis diebus meridiari teat futuros cafus Reipublicae. Refonantia longe litora Virg.Ge- 
potius ante cibum vtile eft. Plin. Epift. 5, '5 Qiiod mihi cognitum org.i, 358. Sum. Scin fu niriEflead villam longe Plaut.Caf2,6,68. 
cft, non fama, qiia alioqui optima ct meritiflima fruitur, fed iongi» Plin. in Paneg. 2? Exfpeftafum eft, prouifumque, ne quis aeger, ne 
magnisquc experimentis. Fabula non longa Hor. Serni. 2, 1, 9?. quisoccupatus, ne qiiisdeniquelongefuiflet, fff. Eft longe hinc in faltuin 
Faciet l©n;a Idem ibidem s, 4,13. Feriae Idem Carra. 4, 5, 37. loj vcftrura Cic. prc Qiiint. 79- i » Lonie effe peculiari elegantia ■" eitur. 121 L O N L O N ,22 

titar. Nempe vt s^ifie iVKWi Ad auxiiium et cpim rcfertm: Im longe que vt hacc poffes perderc. Dici Cic.dcLegib. 5, 30. Idcm Verr.^.sS 

t{(e contrariam vim habet. Martial. i, 82 . It.i dici breiiieas , comiiuiis : "oftis longiuido Itupris ct llagiitis come- 

Vicimis nieus eft, nianuque tangi rcbatur. Immodic,i Qiiinflil. 4 , i. Loci loiigitudo <//«// GfO- 

De noftris Nouiiis potcft fencftris. Et lamm graphos eji Dijlaiiiia graduum in AajuatM-e a primo nie, i.ll^m , vnJe ap. 

Tain longe eft niihi, qiiain Terentianus, S faret, an ei quanium lucusjil, sliem orienlalivr, vcl occiiliniMioi: 

Qiii nunc NiliacainregitSyenen. L o N G IT i A , ae. f. Idem. Innoctnr. dc Cafis litcr. p.ijo GoW", 

Non comiiucre, nec viderc faltem, Sub fe in canipo linics cxcurrit extrcnnis in longitia ahcnuin cft eic 

Non audirc licet, nec vrbe tota ^i^ti^- ib. p. 241 ct 271. 

Qiiisquain eft tain propc, tam prociilque nobis. L O N c; i n (^V v S , a, um. Adi. [iTiirf.s] Rimotum , ilijlans. 

I-ri;o Longe eft, <jui niiit iuuat Virg. Aen. 12, 52 Longc illi D«a mater 10 Cic. dc Sciiea. 85 Q!.icm cgo mcinu cafum fortiter fcrrc vifus fum- 

erit. Puetarumjimilia loca dahuiit Cerda ad I. c. Diahni. ad Sil. 17,80 iion quod acquo animo fcrrcm,rcd mc ipfe confolabar, cxiftinians non 

Longe coniugia, ac longeTyriosHvmenacosIntcr Dardanias aciesfore. longinquuni intcr nos digieflimi ct diftcninn fore. Aeuum Lucret 

Brouckh.adTib. I, 5, 3 At mihi nimc Inngc gloria fortis abeft. Nf. 2,68. Arua Hor. Kpift. i, g, 6. hcllis obriiti Plin 7 5J 

qite in profa injiilitum. Cacf. B. Gall. 1, Jfi Si id non fccillent, longe Bellum Catul. Argon. 62, 3.15. /^ luftin. 1, i Scd loiiginqiia,'noii 

ab his fraterniiin nomen Populi Roin. abfutuniin. Plin. Pan. 49 pr. 1; finitima bella gciebant. Ciuitates longinquiorcs Cacf.Bell. C 1 60 

(le Domitiaiw, Oimouit perfregitquc cuftodiaspoena — longeque tiinc Plin. 9, 38 Ac modico vapore torrcri, et idco loiiginquae" fornacis 

illi diuinitas fua, longe arcana illa cubilia faeiiique fcccfilis, h. e. nihil cuniculo, ;. Iiinaac. Homo longinquus ct alicnigena Cic.pro Deiot 

opis ab illis fuit. Flor. 2, 6, 34 Longe illi triplcx murus, totidemque c. 3. Itincra longinqua afturi Sainiatae, </i-. Plin. g, 4;. Id.o ,7 

arceifrr. de Syracujarum exfugnationi. Id.:, 2, 8 Longe illis nauticae Longinqua linea per os ad branchias rcligata. Montes longinqiios 

aitcs. Plura colleiiil Frcinsb. in Indice. £t anle caelens Muiet. Vii: zo reCfim, i. Remotos. Id. Epift. 2, 17. Liu. 1, 31 Doncc iprc quoqiie 

Left. 10,4. ^<//. fifl;M. «</Rutil. I , 335. I3 Augendi longinquo morbo cft implicitus. BnucLhuJ. ad ?TOf.\,6,2-j p/u,a ev- 

vim habel cum nomiiiilius el vtrbis. Iimgliur autemComparaliuo, vt Vir^. ewpla dedit. Noftih-"» longinquis pcr hicmcni Geil. Pracf. u. ,. 

Aen.9, 5?6 At pedibiis longe melior Lyciis. Beatior longe longe- Oppugnatio Cacf. Bcll. Ciuil.j , 80. /. i//«r/»-/. Oiiid. Trift.j i 26 
qiie cimclis illa crt Ouid.Met.4, 325- W/. Potcntior. .Supcrlatluo Cic. Longinquo refcrain lafliis ab orbc pcdem. Prouinciae Tacit. H.'i '76 

deOrat. I, 47 c. 11 Principi longc omnium in dicendo grauiflimo et c- 2j Spes non longinqua Stat.Silu. 2, i, 52. Sermo longinquus : f«/'Brcui3 

loquentiflinio Platoni. Doftiflimus longe Hor. Serni. 1, 5,3. Pul- opponitur Plaut.Milit. 4, 2, 29. Tcmpus Ncp. 2,^,4 /.///«///;•/;»»; 

chcrrimus panis longe Idem ibid. 1,5,89- Cic. de Fin.2,68 Altcri Vetuftas Virg. Acn. 3, 41;. Vita Plaut. Milit.;, i, 133. Plin. 10,42 

plurimum fc, et longe longeque plurimum tribuere honeftati, fcd ta- Minor nobilitas, quia non ex longinquo venit : fcd exprcnior loqiia- 

men elc. Pijitiuis iunflum aliijuando rcperilur. Sed illis fcre , qui lam citas ccrto gcneri picannn eft. Id. 7,52 Rcperimus inter exempla, 

eminentiam aliqiiam atquc adeo comparaiioncm Jignijicaiii. f-'/ Apul. de Dco 3° Hermotini Clazomenii animam rcliflo corpore errare folitam va! 
Socratis f.-ic.tlmcnh. Calchas autcm lon°;e praertabilis hanolus. Id. in gamque e longinquo multa annuntiare, quae nifi a praefcnti nofa non 

Florid. Longe ante caeterosexcellcns. Cic. Acad. i, 3 Praefertimquiim poneiit. Longinquiim amanti irtuc : h. e. Diutuiiium nimis et fajH. 

et ipfe in eo excellas, etidftudium, totaquc ea res longe caeteris ct dicjwn Plaut. Merc. 5, 2, ??. Loqui longinquum, h. e. Diuiius. 
ftudiis ef artibus antecedat. Idcm pro Domo 41 c. 16 Longe aliter Id. ibid. 3, 4,25. In longinquo abfeiis Paullus iii I. Qiium fcruus. 

atqiie a me ditla erant, detulerunt. Aliter longe eueiiit Liu. 22. 3f in principio D. de kg. i. Longinqui, Qui longe hjbiiant. Cic.Fam. 

Idem 2 Res aliter longe euenit. Cic. Tufc. 3, 26 c. 14 Haec igi- 15,17 Non dubito quin pracfentes cenfcant : nos quidcm longinqui, 

tur praeracditatio futurorum m.ilorum leniteorum aduentum, quaeve- et a te ipfo mifli in vltimas gentes. Add. Id. pro Deiot. c.3. 

nicntia longe ante videris. Aiite alias fpecie ac pulchritudinc longe longini^VC. Adu. pro Longe. Accius Androniache , apd 

infignis Liii. i , 9. Longe Alia in fortima efle Cic. Fam. 14, 11. Non. 11,49 Hacc malos annos multosque longinque a d.nnio bellmn 

Salhift. Catil.52 pr. Longe mihi alia inens eft, PatrcsConfcripti^ Cic. 40 gerentes, f/c Compar. Gell. i, 22 Superfit dixit pro longinquius diu- 

pro Font. 39 O fortunam longe difparem M. Fontci , fi deligere, ^/f. tiusque adfit. 

Dilliniilis longefuccus Hor.Serm. 2, 8, 28- Cic.Fam. :3,i4 L.Ca- L O N G l Nt^vif T A S , 3tis. f. Ipjn dijiantia locorum ettmporum. 

ftronius Paetus longe princeps municipii Lucenfis, eft honeftus,grauis, Cic. Fam. 2,8 Propter longinquitatem et propter latrocinia tardiflime o- 

plcmis oflicii, /'. ExccUcntior caeteris. Liu. 1, 49 extr. Is longe princeps mnia perfcruntur. Locorum nimia longinquitate cominoueri Idera 

Latini nominis erat. Cic. Verr. 2, 65 Longc primus ciuitatis eftEpi- 4J pro Lege Manil. 23 c. 9. de tempore diJim: Nauigandi longinquitas 

crates. Liu. 23, 3? Qiii tum aufloritate atque opibus longe primus Plin. 31, 6. Eft tarda quidem illa medicina, fed tamen magna, quam 

erat. Cic. de Clar. Orat. 55 Coruncanum, quod ex Pontificum cora- aftert Longinquitas et dies Cic.Tufc.3c. 16. Aetatis Ter. Hcc. 4,2, 20. 

mentariis longe plurimum ingenio valuifle videatur. Longe pluri- Kihil eft, quod longinquitas Temporis efficere non poflit Cic. de Di- 

mos captiiios ante currum duxit Liu. . . Cic. dc Amicit. 22 Qiiod vin. i c. 7. Add. Caef Bell. Ciuil. i, 29. Cic. de Fin.2, 188. Qiii 

fi ita eflet, vt quisque valetudinis minimum in fe eflfe arbitraretiir, ita 5° autcm voluptate vitam cffici beatam putabit, qui fibi is conueniet, fi 

ad aniicitiani elTet aptifllmus : quod longe fecus eft. A,ld. Id. Partit. O- ncgabit yoluptatetn crefcere longinquitate ? Id"em Tufc. 5, 1 17. Pro 

rat. C.5. Vcrborum txempla: Antecellere caeteris longe Cic.Verr.4, 118. Lovgitndine fojuii Gell. 1 , i Qiianta longinquitas corporis ei menfurae 

Plaut. Bacch. 5,1,3 Quicunque vbi vbi funt, qui fucre, qiiique fu- conueniret. 

turi funt pofthac ftulti , ftolidi , fatui, fiingi, baidi, bucconcs, blenni, L O N G l N Q_v O, 5re. Claud. Mamert. i, i Deum a fe longinqua- 

ego longc antceo ftultitia et moribus indodlis. Cic.Tiifc.5, 12 Cuius J5 re. Adde 'TcrtuII. de Pudicit. c. 5. 

. ego iudiciiim, pace tua di.verim, lorge antepono tuo. Idem de A- LONGITER, proLonge, SAu.antiq. Lucil. Non fvt opinor) id 

micit. 31 Ab his, qui pccudum ritu ad vohiptatem omnia rcfcrunt,lon- a ledlo iam longiter afti. £*Nonio 1;, 49. VJus cjl etLuQxenu%s 133 

ge diflentimus. Ter. Adelph. i, 1, 40 Et errat longc, mca quidem et 3 , 6,S2. ' 

fencentia, qiii imperium credat grauius efle aut ftabilius, vi quod fit, LONG l TR OR SVS. Adu. Feftus, Longitrorfus fic dicitur,ficuc 

quam illud, quod amicitia adiungitur. Praecederc longe Qiiina.10,1. 60 Dextrorfus, Siniftrorfiis. 

Praeftare Lucret. 5, 1178. Cic. deFin. 5, 40 Qiium longe mul- longitvrnvs, a, um. Vulg. Baruch.4, 35. 

tumquepraeftet mensatqueratio. Plin.Epift. 5,15 Sicut eft ab omniam. L O N G O, 5rc. Fortunat. Tempore longatur, Vcd variatiir amor. 

bitione longe remotus. Remotus a vulgo longe lateqiie Hor.Serm. longisco, gre. [ (««f lim/ioM ] Longmn fieri , v,l Franaere. 

I, 6, 18. 1 4 Compa~i [ aop^urigu , ««■oT^fw ] de loco et Ennius 17 — neque corpora firnia Longifcimt quidquam, id^em, 

lempore dicitm: Plaut. CifteL 2, 3, 37 Aiiefta eft, inquit, percgre <S5 Cum fola eft eadein faciunt longifcere longe Nonius 2,506. 

hinc habitatum longius. Id. Trinum. 3, 2, 95. Abefl(;longiiis,/'.f. LO N G v R i o, onis. in. [e^tniixvit^ i. Longus homo. VarroTH- 

Diutius Ter. Heaut. 5, 2, 31. Caef. Bcll. Gall. 3, 18 Neque longiiis (halo, .i/ia// Non. 2, 4S4 Ego nihil nairo, adeo'iiic ita curat, qui ante 

abefle, quin proxima no<5le Sabinus clain ex caftris exercitum ediicat. me eft nefcio qui longiirio. Antijuum. 

Abire Tcr. Eun. 4, 3, 20. Currcre Cic. deFin.2. Tacit.Hift. LO NG v R l VS , i. m. [xi/wj] Pertica hngior, quae Jcpibus hor- 

3, 15 Exploratores, vt mos eft, longius curabant. Difccdcre lon- 7° '"''«"" vcl etiani btlUcls trailci Jolebat ad eas conjirmandas. Varro de R. 

gius a naturac conrtantia Cic. Tufc. 4. Irc Liicret.ij^ioy. Prodire R. 2, 7 Itaque in ftabulis ab humore prohibere oportet humum,claufa 

longius Caef Bcll. Gall. 1, 48. Proccdunt irae Virg. Aen. 5, 461. habere oftia ac feneftras, et intcr fingulas a pracfepibiis interiicere lon- 

Prouehi Qiiiiuail. 4 Proocm. Cic. de Amicit. 34 Qiiod fi qui longius gurios, qui eas difcernant, ne inter fe pugnare poflinf. Caef. BelL 

in ainicitia profei5li ellent, tamen ferapcr labcfadiari, fi in honoris con- Gall. 7, 84 A caftris longurios , mufculos , falces, rcliquaqiie, quae 

tentionem incidiflent. Recedunt a ftabulis Virg. Geore. 4 , 192. 6";/. 75 cruptionis caufa paraucrat, profert. Ibid. 4, 17 Hacc dirc6^a ma- 

ferl. De loco et tempoie eiiam diciiur. Liu. i , 18 extr. Signum, contra teria iniefta contexebantur, ac ionguriis, cratibusque conrternebantur. 

qiiod longillime confpeflum oculi ferebant, animo finiuit.i^-. Abeft Conf. ]d. Bell. Ciu, 2, 11. 

a vero Cic. Acad.4, ;6 c. 11. Prouinciae abfunf Cacf.Bcll.GaU. 1,1. LONGAEVVS,a, um. Adi. [ p^aKfjxtm , Va/3? , c/^xf^/S/os ] 

Abhorret mca ratio vohmtasque ab hoc fafto Cic. Verr. 2,10. Com- Quod ejl longi aeui. De huius vocis fignificatione dijpuiaiio ejl npudGtW. 

prehendere disiunfta Id. in Pifon. 3. Plaut. Men. 5, 9, 52 Qiiid 80 2, 16. ad illud Virg. Aen. 6, 764 (^i^iem tibi longaeuo feriim Lauinia 

longiflimc meminirti, dic mihi, in patria fua? PI:n.i,8p;-. Pars no- coniunx Educet filuis. Nempe Siluius, de quo ijla Poeia,poliumi pio- 

ftra terranmi, de qua memoro, ainbiente, vt diftum eft, Oceano veliit 'es p"ul!o ante vocaiur ; itaque Apollinaris Sulpiciiis Longaeuum inierpn. 

innatans, longiflime abOrtu et Occafu patet. Plaut. Stich. 4, 1, 24 //iW malebat/^^^^imniorfali etinlongiim aeuiimetperpctuumiamrcccpfo, 

Qiiam dudum in portum huc venis ? p. longifllme. Ssd locus longior ej! . Vid. V O S T v hws. Sacra Longacuum in fede 

LONGVLE. Adu. diinin. a Longe. Plauf. Rud. i, 5, 8 Illico 8J locauit Virg. Aen. 2, 525. Cunftantem Longaeiia manu deducit 

nos hic imus haud longulc ex hoc loco. Idem Men. Prol. 64 Nam Ouid. Mef. 10,462. i. anus. Longaeua Aetas Cic. de Sen. c. 19/f/r. C////-/). 

riis vt ibat, et multimi forte plucrat, ingrefliim fluuium rapidum ab Jedal.reflius leg. tonga. Caput Propert. 4, i, 52. MartiaL 14, 27 

vrbe haud longule, rapide raptorem pucri fubduxit fides. Diflita Si mutare paras longacuos cana capillos : Accipe Mattiacas, qiio tibi 

longiile Apul.Flor. 1 /ir. /^////ifTer. Heaiit. 2, 2, 10. caliia ? pilas. Noualia Valer. Flacc. 6, 118 /«// >f/?//. //f/«/. La- 
LONGVLVS, a, um. Adi. [vVon^W] Cic. Att. 16, 13 Longu- 9° gsa. Nutrix Ouid. Epift. i, 103. Parens Virgil. Acn. 3, 169. 

lum fane iter, et viainepta. vid. Greeu. ad h. I. Sencfta Propert. 2, 13, 47, Senes Virg. Aen. 5, 715. Vctuftas 

LONGlvscvLVs,a,um. Adi.dirain. [ Jxorx.xf 6rff «c ] A Martial. i, 5. 

c((w/i/;n2//H(j Longius. Cic. pro Arch. 25 c. 10 Qiiod epigramma in LONGAEvfTAS, 5tis, f. Macrob. Sattirn. 7,5 Nam non 

eum feciflet fantuniraodo alternis verfibus longiufculis. minus edacitatis habent, quam de longaeuitate eonim opinio fabulatur. 

LONGIVSCVLE. Adu. Idem. Sidon. Epift. 8 , ". ^; De otruis el cornicibus lcquilur. Add. ib. c. ic. 

LONG IP ES, edis. f. [/x««f6ia^] Plin. 50 c. 4 Buprcftis ani- L O N G A N f m V S, a, uni. Adi. Tardus ad iram, remijfwr invUi- 

mal eft rarum in Italia, fimillimum fcarabee longipedi, i.Lungos pedes fcendo. Vex frequens /;/i«</ Theologos , vid. Ifidor. 10. lif. L. vbi Lon- 

habenti. ganimis, e, exflat. 

LONGITVDO, inis. f. [ (xJ«o{, ^«xf «r« ] Spatii ae temporis ha. L O N G A N l M f T A S , atis. f. [ ^«xfoSwHf» ] Eiusdem cenjurae 

bet Jignifcationem, vt de Lon^Ui mmine oiJeru4uimus. Plin. 11, 25 In- loo opudTheologos. , r. i r- /1 1 it d rr 

telligi autem gracilitate et longitudine. Cic. Philipp.9, 3 c. i Non LONGANiMiTER. Adu. Falgenf. Epift. ad Venant. Prcllura» 

longitudo itineris, non afperitas vianim, non morbtis ingrauefcens rc. longanimiter tolerare. 

tardauit. Cic Partit. 59 c. 17. Ter. Heaiit. 5, 2, 10 Vbi te vidi l O NG ifl v v s, a, um. Tradliis Eugen. Toletan. Carra. Jj. 

animo efle omiflb, ct fuauia in praefentia qiiac eflent', prima habere, L O N G I L o (vv i v M, i. n. Interpree Iren»ei. 

tiequc confiilere in longitudJnciE, cepi rationem, vt neque eeeres , nc- loj , ^« . . 

VOL. IIL (L lOPAI, 123 L O P L O Q^ 124 

LoP AS, adis. f. iMirxi;] Genns concbee mnyinac. T^aiJem Lepas fiippoiitiltn in eiiis lociim, quem pro illo probare velles Cic.Verr. jj 74. 
Gr. KiTTk;, folentqiie a ribrariis permiitari, i<t (ibfirunt VojJ'.Bymo!. V\iui. Orfa loqiii vatcs Virg. Aen. 6 , nj. ^2 Ohferi Riid. 2, I, 8 Habemus echinos, lopadas, oltreas, balanos captaniiis , Differunt loqiii et dicere. Cic. iii Brut. Scipio collega meus niihi 
ccnchas, raarinam vrticani , ■vid. Non. 17,9. fane bene ct loqui videtur et dicere. >y/i; (/o«/ Loqui et Dicere «0» Q. 5 iiiem ejje. l^am ^iffutarltii ratio ct lequendi , Biale&icoruw efl : Or 
riim aiitem, liicendi et ernandi. Cic. inOrat, 509 Ue Rhetorica etDiale- 
fiica verlia faciens : Vt hoc videlicet differant inter fc, quod haec ratio 
LOQVOR, loqui. Dep. [akA^», ailia, iiv3(u, (fyyycncn"] PrO' dicendi latior fit, illa loquendi contraftior. Senfus efi : Rr.tio dicendi, 
p-iiini fermonis hiimani verbiim. Varr. de L. L. 5,7 p.55, 1° Loqui ab quae Rhetorica eji, late copiofcque dijjerit : ratio] hiero Uquendi feu 
loco diflum: quod qui primo dicitur fari, et vocabiila, et reliqua vcr- 10 ilifputandi , hreuiter contrafleque rem agit. haec. autem efl DialefJicat 
ba dicit ante quam fuo quisque loco ea dicere poteft. Et paiillo fojl. ■ Paullo anie di.verat , Aliud videtur oratio elTe, aliud difputatio : nec 
Igitur is loquitur, qui fuo loco quodque verbum fcicns ponit. Lo- idcm loqui efle, quoddicere: attamen vtrumque in dilferendo. Dis- 
quere, vt te videam Socrates : vid. Apul. Flor. i. PIus fcire fatius putandi et loquendi ratio, Dialefticorura fit, Oratorum autem dicendi 
eft, quani loqui feruum hominem, ea fapientia eft Plaut.Epid. 1,1,57. et ornandi. Scnfus efl : Loqui eji , quomodocunque verba facere : Di- 
Loqin a/iquando Dicere _fignifcat. Cic. Fam. 9, 22 Qiium loquimur 1$ cere vere , po/ite et ornate. Sed tamen vtrtimque , fiue qtiis oratione vta- 
terni, nihil llagitii dicimus. Plaut. Men. 2, 2, 47 Qiias niuliercs tur , Jiue difputiitione , jiue kquatur, JJue dicat , in dijferendo verfatur , 
quos tu parafitos loqiiere ? Add. Id. ibid. y, 9, 7. Petron. c. 117. rW P.fl enim Dijjerere , verbum commune, tam adRhetores quam adDialeBicos 
Conf. Biirm. it.Liuinei ad Plin. Pane^. j, 11. « «^/iNep. 22, 3, 2. Ac- pertitiens. Nam Diateflica, Ratio dijprendi Latine vocatiir: et qui di- 
curatius loqui Qiiinft. 3, r. Cic. in Parad. 5, 2 Loquitur ad vo- cendo valent, Diferti appellantur. LoquieT, fro Loqui afferlure.x Cic 
luntatem : quidqiiid dcnuntiatum fit, facit: adfentatur, atndct, mu- 20 Att. 12,32 /»r. Publia ad me fcripfit, matrem fuam cum Publilio loquier, 
neratur. Idem de Aniicit. 91 Qiiamuis multis nominibiis eft hoc vi- ad me cum illo venturam, et fe vna fi ego patcrer. Sed fluftuat ie- 
tium notandum leuium hominuin atque fallaciiira, ad voluntatem lo- f/io: G/v?™. loqui retur. Loqui dicuntur etiam non homines, ea nemfe, 
quentium omiiia, nihil ad veritatera. Etiam Ciq. proQiiint. 93C. 30 e qiiibus aliquid intelligitur. Cic.pro Domo 86 Vt annales Populi Rom. 
Fatetur fe non belle dicere, non ad voluptatem loqui pofle. Legitiir et ninnimenta vetuftatis loquuntur, h. c. Rejerunt, commemorani. Id. 
jn emcndatioribus codicibus, Vohmtatem. Ter. Andr. 1, 2, 51 Ita aperte 2j Acad. 4, 5 Ego aiitem quuni Graecas literas M. Catonem in fenedlute 
ipfam reni niodo loquutus, nihil circuitione vfus es. Cic. deFin. 3,9 didicifle acceperim: P. autem Africani hiftoriae loquantur in legatio- 
Saepiusque ifta loquemur inter nos, agemusque coramuniter. Id.ibid. ne iJIa nobili, <•/(-. Cic. Att. 3 Pluribus vcrbis tecum agercm, nifi 

2, 74. Mcne ergo etTriarium dignuni exiftinias, apud quos tinpi- pro nie apud te res ipfa loqueretur. Apertifpma efjet et fermone non 
terloquare? IdemAtt. 2, 22 Sed poftea tamcn ille non deftitit de egeret. Add. Id. pro Mil. c. 2;). Conclufio ipfa loquitur nihil per- 
nobis afperrime loqui. Audita fit mihi fas loqui Virg. Acn. 6, 266. 30 cipi pofle Cic. Acad.4, 67. Loquitur fama Martial. i, 1. Digiti 
Caetera raitfc loqui Hor. Epod. 13, 10. Citra reprehenfioiiem loqui cuin voce locuti Tibul. 3, 4, 41. Hacc quidem mcra fcelera lo- 
Qiiinft. I, 5. Commodc, wV/. COMMODVS. Commodum Plaut. quuntur Cic. Att. 9, 14. Loquendi, loquendo, loquendum. [tm 
Trinura. 5, 2, 12. Coraprchenfe, wi/./«^ COMPREHENDO. Id. ^SivyecS-oi] Complexus, feriesque loquendi Qiiinft. i, 5. Finein 
Amph. 2, 2, 206 Qiiae non dcliquit, decet audacem efle, et confiden- dedit ore loquendi Virg. Aen. 6, 76. Forma loquendi Qiiinft. 1,6. 
»er pro fe, et proterue loqui. Confufe, Conuenienter, vid.hh.vv. 35 Lex, et obferuatio loquendi Id. i, 6. Ratio loqucndi Id.i,fif/4,2. 
Cic. Fani.i, 2 Ita fum ciini illo locuttis, vt mihi viderer animum ho- Studium immaneloquendi Ouid. Met. 5, 678. Viccs loquendi Id. 
minis ab omni alia cogitatione ad tuam dignitatcm tuendam tradiicere. exPont. z, 10,35. Vires loquendi habere Id. Faft. 2, 797. , Vfuin 
Idem ibid. S, n Cum Curione vchcmentcr loquutus eft. Ctim deo loquendi populo concefli, fcicntiam mihi referiiaui Cic. in Orat. 160. 
Sen. Ep.io. i.preces fundere. Crates adolefcentulo dicenti, mecum Valet loquendo Ouid. Met. 13, 12. Confumere tempora loqiiendo 
loquor, caue, inquit, ne Cum homine malo loquaris Id. ibid. . . 4°Id. Trift. 5, 13, 27. ^ 3 Loqui /)«^/;f. Cacl. ad Cic. 8, 8 
Cic. Att. g, II Illud me praeclarc admoncs, quum illum videro, ne Magna illico fama furrexit et de damnatione feruenter loqui eft coe- 
nimis indulgenter, et vt cum grauitatc potius loquar. Id. ibid. 10, 4 ptuni. Sed quod /audant e.v Varron.L.L. i fr. non inucniebam. 

De ea re nos intcr nos locutos. Id. de Aniicit. 17 NuIIa videbatur lOQJvendvs. Partic. [ (ii/3i)Tlo« ] Martial. 5, 26 Qiiem char- 

aptior pcrfona, quae de illa aetatc loqueretur, quam eiiis, qui, etc. De tis faniaeque damus populisque loquendum. Nunquam fine laude 
magnis rebus Lucret..{, 1012. Deliranienta Plaut. Araph.2, 2, 64. 45 Loqiiendus Sidon. Paneg. Antheinii v. 193. 

Dilucide Cic.de Orat.i c. 32. Dulce Hor. Epift. i, 7, 27. Eftica. l o Q_v E N s, cntis. Partic. [ ^iSEj-yififvo? ] Cic. dcLegib. 3,2C. i 

citer minus Qiiinft. 5, 15. Einendate Id. i, 5. Caef. Bell. Ci- Vereque dici potcft, raagiftratum, Icgem cfle loqiientem : legeni au- 
vil. 3 , ly Loquuntur ambo ex nauibus cum M. Acilio et Statio Miirco tein, mutura niagiftratuni. Plaut. Rud, 4, 4, 70 Eo tacent, quod tacita 
lcgatis. Fadia, infefia Stat. Theb.3, 430. Falfa Ouid. Ep.14,45. bona eft mulier femper, quam loquens. Qiiam mufa loquentibus 
Familiariter cuin aliquo Plaut. Aulul. 2, 1, 15. Fidta Ouid. Met.1,771. 50 Annis Battiadae veteris mirando tradidit aeuo Petron. c. 135. Grae- 
Fronte porreftiore, *. f. .^B//rtA»-. Plaut.Cafin. 2,4, 3. Furtim aliquid ca Lingua loquens Nep. i, 3, 2 «10,1,5. Omnia magna loqucn» 
Ouid.Epirt. 17, 261. Haud ignota loquor Virg. Aen. 2, 91. Hoc Hor. Serm. 1, 3, 13. Id. ibid. i, 4, ig Di bene fecerunt, inopis 
cum palam dccumani tota prouincia loquerentur Cicero Verr. 3 , 113. me, qiiodque pufilli Finxerunt animi', raro et perpauca loquentis. 
Impenfius loqui Senec. deBenefic. 2, 24. Impune, vid. in Uifiione Vcrba violenta loquens Ouid, Met. 3, 717. Voce furtiua loqucns 
Abditum, in aBDO. In eandcm fententiam, h. e. Eiusdem ejje fen. jj Catul. ad lanuam 65, 41. Inducere aliquem loquentem, wV/.IND VCO. 
tenliae. Caef Bell. Ciuil. 1 , i In eandem fententiam loqiiitur Scipio, Chordae loqucntes Lucrct. 4, 978. Lex loqiicns Cic. deLegib.3, 2 
Ponipeio elfe in animo Reip. non deefle, fi Senatus fcquatur. Cic. c. 1. Supercilio paene loquente figna dare Oiiid. Epift. 17, 82. Ver. 
Verr. I j 68 Haec quuin oranes fentirent, et quum in eam rationem ba fuperciliis fine voce loquentia dicam Ouid.Amor. 1, 4,19. 
pro fuo quisque fenfu, ac dolore loqucrctur, omnes , etc. Inconftan- L O Q^V E N T l A , ae. f. [ ^aKi* ] Q^od frequentius tamen etiam 

ter, vid. INCONSTANS. Indudlum et quafi dcuium, i'/V. INDVCO. 60 feparatim non inauditum\cfl. Certe in compoJilioHevfurpatur,vtireiiilo- 
Cic. Att. 5, 1 Ex quo ego veni ad ea, quae fueramus ego et tu inter nos quentia, Multiloquentia, Blandiloquentia. Valerius Probuj Grammati- 
de forore inTufcuIano locuti, otV/. INTER. Lapides loqueris Plaut. cus illuftris, apud GqI\. 1 , is illud Salluftianum Catil. 5,4 Satis elo- 
Aulul. 2, 1, 50. Et apud Mirtial. ;, 42 Theatra loqueris , et gradus, qucntiac fapicntiae parum, fic legerecoepit, {Jic /egendum,) etficabeo 
et edifta. Cic. Verr. 3, 164 Latine me fcitofe, non accufatorie loqui. relidlum affirmauit, Satis loqucntiae, fapientiae parum. quodLoquen. 
Latine, f» Granmiatice loqui, differunt. QiiindV. i, 6 Mihi non in- 5y tia nouatori verborum Salluftio raaximc congrueret, eloquentia cun» 
vcnuftc dici videtur, aliud eflcLatine, aliud Grammatice loqui. Plaut. infipientia minime conueniret. Edidit etiam Loquentiae ex vno e/terc- 
Mil. 4, 2,11 Qi^iia enim loquitur laute, et minime fordide Id. ibid. que MS. Cortius. Plin. Epift, 5, 20 Itaque luliusCandidus non inue- 

3, I, 21 Qiiis homo fit inagis meus, qiiam :u es? PL. loquerc Ic-pide nufte folet dicere , aliud efle eloquentiam, aliud loqiicntiam. Nam 
et commode. Libere loqui, vid. LIBER. Plaut. Truc. 2, i, 16 eloquentia vix vni aut alteri, immo fi M. Antonio credimus, ncmini; 
Malc corde confultare, bcne loqui lingiia. Long nquum loqui, vid. 70 haec vero quamCandidus loquentiam appellat, multis atque etiam iin- 
LONGVS. Magnifice, ti/V/. MAGNVS. Magnifice niagna Ti- pudcntifliuio cuiqiie maxime contingit. 

bul.2, 6, II. Magniim loqui, nitiqiie cothurno Hor.de ArtePoct.280. L O c v Tvs, ,/f//t' L O Q_v v T V s , a, iim. Partic. [(J)3«v|i4fi£M«] 

Male loqui abfcnti : /'. Detrahere abfenti. Tcr. Phorm. 2, 5, 2J. Per- Dicenda, tacenda locutus Hor. Epift. i, 7, 72. Sibi commiflbt fibra 

gin' hcro abfcnti male loqui, impuriflime? r/V/. MALVS. CumAccuf. locuta Dcos Prop..i, 1,100. Lingua paritcr locutus omni Martial. 8, 2. 

Omnes qui libere fabulas confcrebant, male Pertinacem loqucbantur 75 Mirificc fpcrabat fe efle locutum Catull. de Ario 82, 3. Lingua 

Capitolin. Pert. 13. Male loqui mandata Horat. deArtePoet. 104. titubante fiirtiin locutus Ouid. Trift. 3, 1,21. Ore fic locuta eft 

Plin. Epift. 4, 2 pr. Commcndabat aftionem , quod tanquam homo Virg. Aen. i, 618. Ore blando locutus Valer. Argon. 8,36- Voce 

Romanus, et bonus ciuis in negotio fiio mature et graiiitcrloqiiebatiir. deniifla locuta eft Virg. Aen. 3, 3:0. Voce trifti locutus Ouid. 

Mente fimulata loqui Virg. Aen. 4, 105. Mirabiliter dc te loquun- Met. 7, 517. Add. Em. ap. Ge\l. 12, 4. 

tur et fcntiunt Cic. Fam.4, 13. Qiiinft. 4, 2 Serui noftri de pec- go L O c V T v s , fis. m. Apul. Florid. 2 ///^/w. Paflis vcrfibus, fo- 

catis fiiis mollius loquiintur. Moiiftra ac portenta loqui Lucret. 4, 594. luto locutu, libera oratione. 

Non cft quod multa loquamur Hor. Epift.2, i, 30. Nec rcfie loqui, L O C V T l O , J7ue L O Q_y V T I O, onis. f. [ (ffii*-/;] Sermo, tota 

efi Maledicere. Plaut. Bacch. 4,4,83 Chryfalus mihi vsque quaqiie lo- ratie /cquendi, vc/ fcribendi. Cic. Offic. i, 146 Ex moeftitia, ex hila- 

quitur, nec refte pater. 5;V, Nec rcfte dicere, i///>7i/7///>- ;» Afinaria. ritate, ex rifii, ex locutionc. Idem deCUr. Orat. 258 c. 74 SoluiH 

Turnebus. Nomen tuum loquere mihi, h. e. Dic, ejfer Plaut. Mcn. gy quidcm , inquit ilie, ct quafi fundaraentiim oratoris vides locutionem 

S, 9,7. Optata loqui, f;V/. OPTO. Ore rotimdo loqui Hor. eraendatam ctLatinam. Qiiinft.i, 10 Qiiid eniin tam neccflarium, 

de Arte Poet. 324. Omnes fimul vno ore loquuntur Ouid.Met.i2,24i. quam certa locutio ? Neu diu taccat procax Fcfcennina locutio Ca- 

Plin. de Viris illuft. c. 76 />»•. Mithridatcs rex Ponti, oriundus a fcptcm tiill. 62, 127. Graeca Cic. de CI. Orat. 259 c.7j. Procax locuti» 

Perfis, magna vi animi et corporis, vt fcx iuges eques regerct, dua- Catul. in Fpithal.IuI.59, 127. Ret^a locutio Quinftil.i. 6. 

rum et viginti gentium orc loqueretiir. Ore muto nitifiir loqiii O- 90 L O C V T O R, yij/f LO Q_V V TOR, oris. m. [ai4ao«J Quinimium 

vid.Faft. 2, 614. Otiofc loqui, r/V/. OTiVM. ' Tcr.Heaut.4,(i, 24 /oquitur. Gcll. 1,15 Qiii fimt Icues et futiles et importuni loqiiu- 

Qi^iod iniperabit facito loquitor paucula. Plaut. Amph.2, 1,31 Satin' torcs. Add. Aiiguftin. Conf. i, 18. 

hoc plane, fatin' diferte here minc videor tibi loquutus eflfe? Praelia LOCVTVLEIVS, i. ni. [ iSuf «yAM» iro« ] Lingua.v, /ingiia pre- 

loqui Hor.Carm. 4, 15, i. Cic. Fam. 8,6 Pro Caefare loqui cocpit. c/igus et infirnis. Gelliusi, 15 Ncque minus infigniter vetcrcs 

Pro re pauca loquar Virg. Aen. 4, 337. Rancidiilum quiddam balba 95 quoque noftri hoc geniis honiines in verba prouct^los, locutuleios, 

de nare locutus Perf i, 33. Rem Plaut. Epidic.2, 2, 101. /. vcji/m ct blateroncs, ct liiiguaccs dixerunt. Co»/- Cafaiib. ad Theophrafi. 

dicere, non migari. Rcm aliquam loqui, froDe aliqua re Senec. «rs^lAa/ia?. 

Epift. 91. Virg. Ecl. 6 , 74 Qtiid loqiiar ? aut Scyllam Nifi, c/c. l O C v T v l EV S, a, um. Adi. Alcimusy, 148 Sueta locutiileis 

S):creto loqui cum aliquo Horat. Serm. i, 9, (S7. Plaut. Moftel.2,2, 80 fundct fiiccumbcre lanis. 

Qiiid tute tecum loquerc ? Cic. pro Qiiint. 53 Ne haec quidcm tecum joo L o C v T l v s , i. m. Dev.s af«dRomanos, vid. AlVS. 

loquutus es. Secui-ius inter coenam loqui de aliquo Qi.iinftil.6, 3. LOQ^VITOK, ari. Frequcnt.Deponens. \_KxKia'] Plaut. Bacch. 

Subraifl"e Idem6, 5. Superba Propert. 1, 10, 22. Tacenda 4,7,5 Eho tu loquitatusne es gnato meo male per fermonem, quia 

Ouid. A. A. 2, 604. Verba fortia Id. adLiu.io. Verba loquor mihi id aiiruui reddidit ? E' Apul. in Florid. 2 p. 352 E/msnhorJl. 

focianda chordis Hor. Carm, 4, 9, 4. Vitiofe loqui Quinft. i, 6. Hoc erat primum fapientiae riidimentum lneditari,,coiidicere, loqui- 

Voce fupplice Oiiid. cx Pont. 4, 6, 10. Vulgo cum loquerentur, loctari, dediceic. 

LOQ_^VAX, 12' 25 L O R L O T 126 LOOVAX acis Adi [^^Mfl loqiiacior, loqiiacilTmms. Ver- (r.infucrfa fternadir : claiiisque fixa, diipiiccin praebeat contiKiwtioni' 

hriis vrnulus Cic iii Favad 5 3 Adokfcentibus paiillo loquaciori- loricationeni. Deiiidc nideri notio tcrtia pars teftae iiifae adiiiifceatur. 

l.lis cft feriiicndum. Loqiiax et Mutiis, co-.m-arU. Cic. de Orat.2, De h„c rc Varr. dc R. R. I, 57 Parictc« ct folum opcrc tet>orio iiiar- 

160 mamautcintotam dimittaimis, quaein cxcogitandis argmiicntis morato loncandi. . _. . . .... .^ .. ^ . 

mutaniini.imcft, iniudicandisniiniumloquax. Z;f£)«^.'//.v:. Nutu, 5 I-ORICvla ac. f. Dimiiv ,» r. W//«r/ /e»,/.^* Mtm.incn. 

manibusaiie loailax Claiid. Conf. Mall. Theod. 31?. Atiis Ouid. ttim, quod obfcllores vrbium fonftrimnt : nam vltraiaaum teli fonam 

Trift ^ 12 8 Euiftola / Kn/;o>»- <■; /oh^<> Cic. Att. 4, y (14) facumt; camque vallo, fudibiis, et turrictiUs inftruuiu : vt eriiui- 

Pania' Oiiid Met I57. ' Lymphae Hor. Carm. 3, 13, ij. Nutus pcntibus c ciiiitale ponmt oblifterc : qt.od opiis loriculam vocant ct 

Xihnl I !. 11 bculi Id 2,6,4;. Ranae Virg. Georg. 3, 43i- f-icpc, ciim obfidio defcnbitur imicnitur in hiftoriis, loncula vrbetn 

sT3;. 'natura loquacior C.c. dctnea. 55 c. .5. V.iltus loquax .0 ene circuinda.an, Hncc Ve.eitus dc Rc Milit 4, n. . Caef. bell. 

(luid Amor i I 17 Sufcrl. Vnus omnitim loquacifhmus ct mi- Gall. 8, 9 Hacc {.cAJlra-) impcrat vallo X^ I pedum m.iliin, coronis. 

..'.?■' ^fi;,™ r;.- Atf e a «!"<: l»o ''ia<^ rationc ci.is altitudinis inacdificari, follam dupliccin, 

niine aDtiis ad doccndum i-u. Att. }), 4. 11 •*_i'j.-Lj-n-i-. * 

rnovArv'LVS a uni Adi fAiiA/jxo;] Lucrct. 4, Ujg At pcdum quim.m dcntim latcribt.s dircdlis dcprimi, niiTCS crebras exci- 

i.ot^vA j 'jjiJj ,/,- ' ' tari inaltitudinein triiim tabulatorum pontibus traie^is, coniiiatisque 

f "^o^n V A C i't A S atis' f' \k}o\i<^U, i«A»>(«3 Stu!t.i et Inams, i? coniungi , qtiorum frontcs viminca loricula inimirentur, vt hoftis a 

I ni] I -oiiia liiauenli ' Cic Att? 13 Loquacitati ignofccs, quae dtiplici prcpugnatorum ordine dcpcllerctur. 

rf'n^,.|pnat'iateQiiidcni'fcribentcm 'et elicit tuas litc.-as. Adil.il/. 6, L0RlCO,3re. \_5i^P:^y.ie,o,'\ Liiricam inducere, f. corium fx jnarta 

, Id n de Orat^ - I "- Gerelldus ^ft tibi mos adolefcciitibt.s Crafie , nciiirJs yijr„ij,catio„e. Plin. « , 24 /. 30. A ickncui„o.,c , Mcrgit fc 

qui non Graeci al'icu'ius' quotidianam loq.iacitatem finc vfu , neqtie ex limo faepius , ficcatquc folc. Mox vbi pl.lr.bus codem wodo&eorus 

fchouTcantWenam rcqul^r.int, Conterrerc loqtiacitatem vt.lt.i, viit 20 loncau.t in diimcat.onc.n pcrg.t. Sic Solum ./ Panetes loneare. 

CONTERUEO inhibcre loq.iacitatem immodicaiu Phn. 28, 8. i. Ca/ce oiuuccre Virr. K.Ki, S7- 

C O N T E R Is L O. 1""'"" ' L O R I C A" T V S , 3,11.11. Partic. [iu,taxuriy Svtt>.^u} Lui. 23, 19 Statiia 

Pro FacuniLn M"''^l^o,,. Carm.^.4 ^ ^.^_^ .,, ^.^.^ ^.^.^ p^^^„^,^^ .^ f„ro ftaiuta , loricata , amifta toga , ve- 

Da facri latic'is loq.iacitatcm, lato capite, <vr. Liii. 35, 48. i»'. Partiin lorK^tos, q.ios cataphra. 

Ouem fodit pedc Pegaftts volanti. 2; ftos vocant,partim fagittisexcquo vtentcs. Cc«/ Hirt. dcb.Hifp. c.4. 

L O O V A C f T E R. Ad... [ ^oAuAir»; ] Cic. pro M.iraen. 26 c. la l O R I C A T 1 O , onis. f Aflus , quo krica fcu mcrufiatw cciijico 

Qtiid i^ic tam loquaciter litig.ofo refpondcrct ille, vndc petebatur, inducitur. Vitruu. 7 i Coanatio clau.s fixa praebeat cont.gnatiom 

n^n hab ba . Sciibct.,r t.bi forma loquaciter Hor. Epift. . , 16 , 4. or.cationem. Cor>f. I. 79. fin. ft. de Vcrb. fignif vhi Incruftat.one. , 

Dum Loquacius vos fatigo Paullin. Nol. Epift. 39. "d Aprum. c. 8. lor.cat.ones , p.fturac aU vol.M^tuanas impcnfas referuntur. 

LOOVACITO are. G«n/-r. «/>»./ Hicron. 30 L O R l C AR 1 vs , .. m. Glofl. Gr. Lat. 3»f»K.r.,fi«, lor.cai.tis. 

LorrvEF A, ae. f. [A^^v:,, A.A-i] Cic. de Fin. 4, <<8 c.2j Ex ea lori^CIFER «ra frum. Ad.. Ladcm Glofl. 3of.r.»(Pafo;,lprK.fer. 

difficult^te illae fallaci loqueUe, vt ait Accius, malitiac natae funt. LORIFKS , 6d.s. [ ->«r«.« ] Qu, fcn^m n, miulum lori tortum 

Ou^TcxeZla^^iTVJ^.l Falaci loq.ientiae : et fic Non. 2, 354- habct. luuen. Sat. 2, 23 Lor.pedem recl.is dendcat, Ae.hiopem 

^TrfallaciC ac Blanda alque infraaa nutricis loq..eIa Lucret. albi.s. Plaut. Poenul. 3 , -, 7 Ncquidquam hos patronos m.h. eleg., 

f\'>, '' Commodare loluelara^ viJ. COMMODO.' Fttndere 35 loripcdes , tardiffimos. Nec Practcxtatun. rapuit Nero lonpedcm 

fJaiicVcxoreloqi.elas Lucret. 1,40. ^rf«'. Viig. Aen. 5, 841- Gau- Iiiueii. Sat. 10, 308. ' -n r .^•/7„ ,~ 1 ntin, 

dct Vcnus verbofa loqucla CaluI. in Cameritim, 55 (5<5) 3°. ^ ^LORVM, i. n. [/,«;, p«u,, p.r,?] Graeca dirtto,^,.^! ,Latint 

LO o V F I A R 1 S c Ifidor. . , .2 Praepofitio.,es loquelarcs dicun. Cory,.,a dic.tur. Saepe ponitur fro habenis. v. g. Omd Mct. 2, 

tur cm.a loquelis 'id cft verbis fcmper cohaerent, ncc aliquid valent 315 CoIIa i..go enimpimt, abr,tptaq..e lora rcl.nquunt. A. fcxc, .unt. 

fbla^ ^ofitae:^ C.nf Fcft. in Am. Va^ Probus I. . p. 14^- 4o '^^^^^ ArtcA"- ^^; ^_ t^^^.^^^ ^^ 

L O R aungac vndanlia lora Concufiere iugis, /'. e. Valde effufa et la.xa. 

i ORA w/LVRA, ae f. VtereP. Aiifonius OdyflT. Perioch.io Concute lora per admiflas iubas Ouid. Amor. a, 16, 49. Cornpe 

'£:{'f,-aJT..;. '"'j;;s„.,Vlo„„,.io,„,, w. 4-,./;. ., v. k»" .,m., ..,„2« >■<;"« "'rrLr," 'iZi.T.z 

(t r:rs;„Srp;,,p,Sj'o;r '■ "- ZZL ■^r-^t^X^z^.^S-^-i^ ';=,'.°'° s,™™. 
..■,?^;^-,'^„,tet^';:i -"^-^; ^; r=';;c;: £is'£=;'s,,/S'£:?^; trema , " 3 >:- " r " ' '.„^„n-,„r. rirriimcifiim 4. Uiiin icct, ct lons pamm poics irc loiuiis, Diigc ciii 1111.^», lu niiiii 

ct rurfus premunt : ^' --f- '^^" - 'Tr ,a ™' q. od ."fipi" fola pUccs. Lora, <:o,%iaf ^uibus no.ii caedebantur. Dona.us : Lora 
,t : ac fcorfum , quod "prefl-um e t Kna q F ,n„„H vereres Laura dicebantur. a laura triumphontm. fub qua mos erat appcllant : ac feorfum , '^""'^^".^'^'"Xiia co liicii.ntur eoqueaqi.a apud veteresLaura dicebantur, alaura triu.nphon.m, fi.b qua mos erat 

fern.m, exprcm acu.on.m f^^'' "■''' >" 1° fa Tc p o ^no operadis 55 c ptiuos vinciri , ducique pcr' pompam. Ideo a..tem vt co.id.tionis 

add.tur : ca vocatur lora quod lota ^'■"'y J\^'°^^"°J ^^^^^^, rem.n.fcantur , loris clcduntur: Plaut. Epid. 5,1,6 Pcriphanem 

trdtcrvTna Jiac Gra ia tc'rils appclLn; Calo ct nos Lram. emcrc lora vui. : adcrat .bi vna Apoecides.' . Ter. Adelph. 2 ., 28 

lure d.c. v.na, quae uracci uemc yv ■ ' ■ numerantur. Nam f. moleft..s pcrgis efie, lam intro arnp.ere, atque ibi vfque ad 

maccratts aqua vmace.s. Scd tamen .n er ^J^^^^P^^^^^^^i exprefia necen. opcriere lons' s. loris l.ber ? Caedere loris Cic. Ph.l.p. 8 , 

Tr.a eoru.n genera f f "'"^ P "^^^^^^f^" '' 'n' ue prclo f..b.eais. <So 24 c. 8. et .3, 26. vid. C A E D O. Variari loris , vid. v a R i v s. 

t,',r™,:'».io,s,i'&Cn»r,"';,f, ,.,.... '... -. «, s«bo„ ,j. ?„ .o,,,» vo,™,»,!,,,» „ii«,= ,». «.,. ,« ,.. 

p.;i£;,m,«lo,..„i,f.n,i,i.,, ,,,odbib.,. ^,/./.'..W^|,;«i. ■,■^„7«" ,:,''Tw,0,,/,V,.«'",/*//'/.."<''/".f./ 

^'"^^^^ :: S::e^oi"vS'X^^ °^"-^dSd ;S:r5tvV, ., um. Adi.. Virgi.. in Moreto v. .22 Sub h.ga 

|?;La ,o^Seh:'«\u;o^S £ :;: ^f '>t if 'Si/^li So "Tri^f ^^r""[^^;..] ^n^:^^ Antiqui..nibus vittis- 

^;r S^ci?^-jS;?i;S^: .i,t:r 'k^.- -- ^i^^ ^%u^;^^r^^^rXba t: « kb..s. Hato .la Lore.., fi.nis. 

Aen 8 ; L Triplcx atiro \'irg. ' Aen.^ 5 , 259. Ambularc cum Loreu.u lat.is , vtd. m L A T V S. 

lorica Cic. pro Flacc. 41 c. 17. Caelare loricas opere Corinthio, T O T 

W. OPVS. Nec enim loricam Pofcit AchiUis Therdtes luuenal. .,^,^„ . r ^ ,,-, . „o,nine l.ot\o, onh , dicitur: Vrina, 

u, ao. Virg. Aen. .2, 88 Auro f<l-"-'-'.^f ^^^ -t,i:^. '' . « " > WW j^^^SL ~ n. m Vc%af: c. 23 Reprchen- 

C.rcumdat humens lor.ca.... «) %7^°rvim u f 7 de denti fil,\, Tilo qt.od ct vrinae vca.gal comn,e.it..s eflet pccniam 

rum et flrufturarum , qua ,Uae muniuntur a flillicdio \imm. x, S "e aent. mio '"°' ^''" • , fdfciians ntimodorcofrendcrelur. 

lateritiiiparietibus, (^.um enim in 16^0 tcgulac f.tcrmt fraftac, a..t cx pr.ma P«"«°"\^f'^'°"''.^^,"""' )^ [„ dt ■P'''"'' M"^" ^'"'-"' 

Et:S^ari?:^rjs^;sr^r^S;;^;:.^?e^^ 

r^^:S.^5;.o/"^ii^:^; :r''"-£t::o'Z^ S:f:.^mSum;^:;; .r c^r .. %on vaid ,otium ..1^ 

Loricas oftiorum et fcncft^rum memorat, in quibus cuhUi.i po.mnt flcl. Pctron c 57- """'^"^' i':"^ /,/,„. „„^CommiffiIis, afud^ors. 2, 109. 
liones. SeJ -) 3 Curt. , , 4. e..tr. Angufta '-"--- ' oT OLENTE 'Ad ^//XT/L,,7/ Lutulente', 'a Lotio. . Ti- 

eratnon p.nnae, ficut ahbi, faftigiume.usdift.nxcrant: fed pcrpetua 9, LOTIOLENit. /lu, ■ , js,ion », 485- Aiuiqufm. 

lorica obduaa tranfilum fepfcrat.^ Itaquc Rcx haerebat magis , quam t.nnu.s , Lot.olente flocc. fiet . «J ^.«T HeTba P .n. 22, u. f 28 
ftabat in margine, clypco vndiquc incidentia tela propulfans. Hic LOtOMETR A ac f^ i^^^Tlx cttius feminc fimili milio 

lorica videtur tenuis murus ad fe^oris a/titudinem ,n ,p/,s moen.bus f. Eft et lotomctra, q.aent ^y°;° ^^" .^^xi,,,^ ,a vel lafle ftibaao. 
cralhribus muris e.citatiis pofl juem tutius ftant fropugnatores. De l,oc fi.mt panes ... Aegmo a paftonlms "^^ ■'^/'^^^„,.,„^,.„, ,,, Ortygo,- 
Cacf B. Gall. 5 , 39 Turres contabulantu.-, pi.mae loricaequc ex crati- 100 hfl igitur Loios l,e,ba f.tu_ "'''Tf ;"/ ' .""^'7 ",Lf„.„,„ ve/uti maires. 
bus attexuntur ;;/./. Llpf. Poliorcet. 2,' z. ^r.u,v.*. ^^ Vegct. mctra, tch.nometra^«/.m /«y^^«"", ''^^^'^'''''^ 
p. 275. ^4 In pauimeniis etiam ruderatis et parietibusLonci ^^"^^ '^ ^' ^„,, o , / at- , « IrfU f r\»r«l Proprium ntme» 

IfpJuatur vet L ol 1 C A T I O Corium e marmore tufo cun, ca/ce et aiena. l o T O s , L O T V S , « L O T I , ■j"' J" L A-jO f.^^ ^, ^^^_ 

V.trttti. 7, . Itaque fi nccefiitas coeger.t, vt minime vitiofa fiant. fic „ymp//ael.eptun, fi/tae, ?".^. ^^"''^"; ' ' /" Z^Zmmfui %omims verfa , 
erit faciendtun.^ Q..u.n coaxatum fuerit, infupcr altera coa.xatio >oj ; «« ««x'/'«'" ^Z' ^^ , ,ll,rmnm,fe,t,t,»r,e tn t,>to?t j 127 L V B L V C 128 ep Oiiid. Met. 10, 96 Amincolaeque fimiil falices , tt aquatica Lotos. vjd. pofl N 1 M l S. Conipar. Plaiit. Capt. 1,2,, 10 Omnes profedo 

j^^' jj^^ liberi lubentius funuis , qtiam fcruimus. 

I OTOS vel LOTVS, i. f. [awto?] Arbor, fnitex, « herba LVBENTIA, ae. f. Plaut. Stich. 2, z.pr. et Afin. 2 , i, z. qn$ 

Plin. 14 16 f 19, i- Snmpe frimo ej} Arhorh iiiime'! , de qua ?lin. l^ , pojieriore lueo Pareus accipit pro ilea laetitiae , vid. L I B E T. 

17 f! 32' Ead«ra'Africa qua vergit ad nos, infignem arborcni lotum , lvbido, inis. f [Aa^K;*] wV/. LiBiDO. Plaut. Trin. 4, 

gionit quam vocant cehin : et ipfam Italiae familiarem , fed terra 2, 23 Lubido eft obferuare quid agat : ei rei operam dabo. Idem 

mutatam. Praecipua cft circa Syrtes atque Nafamonas. Magnitudo Perf z, 2, 6 Audac^er tibi fi lubido eft perdere. 

quae piro : quanqiiam Nepos Cornelius breuem tradat. Incifiirae LVBIDiNitas, dtis. f. /»-0 Lubidine, tejle Honio %, 61 

foliocicbriores, quae ilicis videtur. C'^'''- ^'"'^- ^i'- alioquin ilicis Laberius Colace, Lubidinitate labitur. 

vidcrenfur ) Difterentiae plures, eaeqiie maxime fruftibus fiunt. 10 lvbitvm « lvbitvs, vid. in LIBITVM. 

MaEnitudo hiiicfabae, color croci, fed ante maturitatein alius atqiie LjVBRi"cvS, a, um. Adi. [_it.i^yi?ii , hiM^or, yAi(x?o«] Quaj: 

aliiis ficut in vuis. Nafcitur denfus in ramis myrti raodo, non vt tu labricuni dicas a labando. Vaila I. 4 Lubricus locus eji, in ijuo 

inltaUa, cerafi. Tam dulcis ibi cibus, vt nomen ctiam genti , ter- nequeas injijlere , nec ingredi, quales funt herhae perfufae fanguine , vt 
raeque dederit, nimis hofpitaliaduenarum obliuione patriae. Ferunt apud Virgilium de Nifo , et Homerum de Aiace Oilei: aiit aliler hume. 

ventris non fentireniorbum, quieummandant. Meiior fine interiorc ij (iatae: niarmora laeuigata, lapidesque vel hnmore confperji, teira glu' 

nucleo, qui in altero genere orteus videtur. Vinum quoque exprinii- ciata , aqua gelnta, pauimenta , caeteraque huimmodi , lubrica dicuntur. 

tur huic fiinile mulfo, qiiod vltra denosdies negat durare ideiu Ncpos: Metaphtr. Cic. Acad. 4, 68 Tum paucis additis venit ad Sositat , lu- 

baccasque contufas cuin alica ad cibos doliis condi. Qiiin et cxercitus bricuin fane, et periculofuin locum. Simili metaphora dixit idem Cic. 

paftos co accipimus, vltro citroqiie commcantes per Africam. Ligno proCiiel.41 c. 17 Vias adolefcentiae hibricas, quibus illa infiftere aut 

colos niger. Ad tibiarum cantiis e.xpetitur. E radice cultellis capu- 20 ingredi fine cafu aliquo aut prolapfione vix polTet. Semita lubrica 

los breuesque alios vfus excogitant. Hinc ^ 2 Lotos canenti cliuo Sil. 3, 519. de glacie. Terra Tibull. 1, 3, 52. Via 

eiiam, Fruflum hti arborisjignifcat. Ouid. ex Pont. 4, 10, 18 Nec lubrica tota Propert. 4 , 4 , 49. Tum \uhrka funt, quae facile ela. 

deguft'anti lotos amara fuit. f 3 Lotos, Herba. Plin. 13, buntiir manibus, difficulter tenentur. Virg. Acii. 5, 84 Adytis qiium 

17 pnfi ea qime deLoto arbore jnodo dedimus. Eft autem eodein nomine lubricus anguis ab imis. Amnis Ouid. Amor. 3 , 6 , 81 de amne vt 

et herba ,'ct in Aegypto caulis in paluftrhim gcnerc. Recedentibus 25 deo. Conchylia Hor. Serm. 2, 4, 30. Cic. dc Nat. Deor. 1, 142, 

enim aquis Nili riguis , prouenit finiilis fabae caule, foliisque denfa c. 57 Sed lubricos Oculos fecit et mobiles. Ora lubrica tabo Stat. 

congerie ftipatis, breuioribus tantum , gracilioribusque : cui frudlus Theb. 9, 73. Virg. Aen. 2, 474 Lubrica conuoluit fublato pedlore 

in capite papaueri fimilis incifuris , omnique alio inodo. Intus grana Terga. Seruius : Liibricum dicitur et Qiiod labitur dum tenetur, yt 

ceu miliuin. Incolae capita in aceruis putrefaciunt, niox feparant pifcis, ferpens: et Lociis in quo labimur; vt, Et fefe oppofiiit Salio 

laiiando , et ficcata tundunt , eoqiie pane vtuntur. Miruni cft, quod 30 per hibrica furgens. Ouid. Faft. 5 , 475 Lubrica prenfantes etfugit 

practer haec traditur, Sole occidente papauera ea compriini, et integi Vmbra manus. Vultus nimium lubricus adfpice Hor. Cami. 1, 19, 8 

foliis. Ad ortum autcm aperiri donec maturefcant, flosque qui cft quem qui adfpiciat nimis facile labatur in cupiditateni^ Lubricus, tal. 

ca«didus decidat. Co»/. Plin. zi, 17 f 63. « 22, 21 f. 27. ^ 4 lax ^ mobilis. Virg. Aen. ir, 716 Nequidquara patrias tcntafti hibri- 

Lotos pro Tibia ponitur. Vidimus modo, lignum loti arboris ad tibia- cus artes. Seruius. Lubricus alTenfus, Incoijtans , mn tutus , fragi. 

rum cantum cxpeti. Feftus, Lotos arboris genus, ex cuius niate- 35 lis. Cic. Acad. 4, 108 Ego enim etfi maximam aftionem puto repu- 

ria frcquenter tibiae fiebant. Oiiid. Faft. 4, 190 Terret, et hor- gnare vifis, obfiftere opinioiiibus, afienfus hibricos fuftinere, i/f. 

rendo lotos adunca fono. Mygdonia lotos Sil.8, 50J. Vid. ibi Heinf. Dominandi Cupiditas pracceps et lubrica Cic. Phil. j c. 18. Defenfio 

«Id. ad Ouid. Met. 4, 759. f/ Rcm. Am. v. 753. Gronou. Obf. 4, j;. lubrica Id. pro Planc. J. Luhricus locus, per translationem , pro 

Phrygia Sil. II, 432. vbi vid. Commentatores. Difficiliet incerto. Cic. Off. I, 65 Qiii locus cft fane lubricus, quo- 

LOTOFHAGI, onim. m. [ AojTo^ayoi ] PopuH Africae Minoris. /^q mim vix inuenitur qui laboribus fufceptic, periculisque aditis, non 

Plin. 5, 4 Lotophagorum orani citra Bonon in intimo finu Syrtis quafi mercedem reruni geftarum defideret glorianl. Obferuatio 

maioTis flatuit : Id. 13, 17 f ;2 Praecipuam , vt modo vidimus , Loton Qiiinftil, l, J. Spes Stat. Achill. 1 , 547. 

«r^oroBu/; circaSyrtes atque Nafamonas. — Tam dulcis ibi cibus, lvbriCVM, i. n. [0^1:^05] Subjtantiue pro ea,quamL\\htiMdi. 

vt nomen etiam gcnti terraequc dederit, nimis hofpitali aducnanim tem analogia diceres , Jt pateretur au61oritas. Tacit. Hift. 1, 79, } 

obliuione patriae. De his Sil.3, 310 Speftaricaftris, quosfucco nobilis 45 Et lubrico itinerum adcmta equonim pernicitate. In hibrico Agere 

arbor, Et dulci pafcit lotos nimis hofpita bacca. JSimis bifpiiam di.vit, Tac. A. 6, ji, 3. Magis hibrico circumagi Celf 8,3. Verfari in 

qiiod vefcentes , eius dulccdine adeo capiiintur, vt terram non nifi inuiti lubrico Cic. in Orat. c. 28. Tacit. Ann. 1 , 65 llli fanguine fuo, et 

deferant. Hlnc illa Odyjfeae p Homeri de fociis Vlyffis fabula. Conf. lubrico paludum lapfantas , ctc. Lubrico Viae Tac. Hift. 2, 85, 5- 

Oiiid. Reni. Am. 2, 393. Lotophagi obliteratores patriae Paullin. IdemHift. 3, 82 Per angufta, ct lubrica viarum flexcrant. Metaph. 

Nolan. Epift. 16, 7. 50 Idem Ann. 14, 56 Qiiin fi qua in parte lubricum adolefccntiac noftrac 

L V A dcclinat, rcuocas, wd'. A D O L E O. Aetatis lubricuni Plin. Epift.3, 
3. Modeftinus in L Famofi. D. Ad legem lul. maieft. Nam ct perfona 

LVA, ae. f. Dea quaedam apud veteres fuit , a luendo expiandoque fpeflanda eft , an potuerit facere, et an ante quid fecerit , et an cogi- 

nomen f'rtit'a quae pracerat liiflrationibus et luflris. Liu. 8, I Arnio- tauerit, et an fanae mcntis fuerit: nec lubricura linguae ad poenam 

rum vis magna tum inter caefa corpora hoftium , tum in caftris inuenta jj facilc trahcndum cft. 

eft. Ea Luae matri dare fe Conful dixit. Id. 45, 33 de Aem. Paullo, L V B R fc E. Adu. [ oAicJnf»< ] Dubie, p.riculofe. Laudatur 
Caetera oiimis generis arma cumulata in ingentem aceruum, prccatu» Cic. Philipp. 2 c. 24 Et lubrice verfatus in bello eft. Sed reflius e 

Martein Mineruain, Luamque matrem, et cacteros Deos, quibus fpo- vetuflo codice legitur , Reliquorum faftonim ehis P. L. difficilis fane cft 

lia hoftium dicare ius fasque eft, ipfe impcrator face fubdita fuc- reprehenfio ct lubrica , vcrfatus eft in bello. 

tendit etc. ^o L V B R f C O , are. [ oAic&iffov itom ] Lubricum reddere. Iiiucn. Sat. 

L V B "j •73 Qiii Laccdaemoniura pityfmate lubricat orbem, vid. PITYS- 

MA. Augues lubricare Tertull. in Genefi c. i. Cliiumi Pnident. 

L V B E T , lubuit , [ if eVkh ] Iinperf per v fcripfere veteres : quod Paff. Petri et Paulli v. 3;. 

tamenper ifa-ibimus. Con/ L 1 B E T. Plaut. Perf 3, 1, 48 VI. At L V B R I C A T VS , a, iim. Arnob. aduerfus gentes i p. aa Llibri- 

nico fi liceat modo, fapicntcr potius facias, quani ftulte. S. lubet. 6; catus lapis, et cx oliui vnguine ordinatus. 

V I. liibere per rae tibi licerc imelligo : verum lubere haud lubeat, fi ^ \t r 

liceat mihi. Patri fibi lubere dicenti refpondet filia virgo , ipfum L, \ f^ 

habere fuae voluntatis poteflatem : verum fl penes fe ejpt , fe fafliiram , LVCA, ae. f. "Ros hica, dicitiir Elephas. [UKpcii^i Plin. g, (J 

vt illi non luhcat , fcilicct filiam vendere. Idem Amph. prol. 123 In Elephantes Italia primum vidit Pyrrhi regis bcllo, ct boues lucas appcl- 
Amphitnionis vortit fefc imaginem , omnesque eum efie cenfent feriii, 70 lauit, in Lucanis vifos. Cwr Elcphantes (y/V/;'/>i;Lucae boiies, difpu- 
qui vident: ita verfipcllem fe facit, quando lubet. Ibid. 2,1,8' tat Varr. de L. L. 6, 3 p. 72, 30 Piflquam enim laudaiiit prouerbium 
Tuus fum proinde, vt commodum fiet, lubet quidquid facias. Idem quod fuerit a^wd^ Ennium, Atque prius pariet locufta liicam boucm, 
Afin.4, f, 36 Deam fibi inuocet quam lubcbit propitiam, deum nullum. addit. Luca bos clcphas. Cur ita fit difla, duobus modeis inucni 

Ideni Ciircul. i, 2, 39 Ecquid lubet? le. lubet. PA. etiain mihi quo- fcriptum. Nam et in C. Aelii commentario erat, a Libyceis Lucas, 

que ftimulo fodcre lubet tc. PH. tace, noli. Add. Id. Cift. 2,1, 7- 73 et in Verginii commentario, ab Lucancis Lucas: ab eo, quodnoftri, 
«Trin. 2, 1,36. Lubet me fcire Plaut. Merc. I, a, 19. Cic. da cum niaximam qiiadrupedeni, quain ipfi habcrent, vocarent bouem; 

Seneft. 58* Id ipfum tamen vt lubebit: quoniam, etc. Et dc Clar. et in Lucaneis Pyrrhi bello primiim vidilfent apud hoftcis elephantos, 

Orat. 44. Magislubct, vid. magis. — hicani boiicm appellalVe. Si a Libya didae eficnt Lucac, pan- 

LV B £NS, entis. [iS»fi£vo«] Plaut. Ciftcl. i, i, 13 Edepol faflum thcrae et lconcs non Africanae beftiae dicerentur, fed Lucae. Si ab 
id eft lubenti animo, fictqiie. Plaut. Stich. 3, 2, 20 Num quidem go Lucaneis dii^ae; vrfi cur potius Lucani quam Luci didti? Qiiare ego 

iioc tibi tam graue eft? promittc. E. certum cft. G. fic fac iiiquam. arbitror potius Lucas ab luce, quod longe relucebant, propter inau- 
E. certa res. G. lubente hcrclc me facies. Idcm Truc. 2, n, 10 ratos regios clypeos, quibus eoruin tum ornatae erant turres. Tumett 
Goenabo vbi tu iiilieris. P. hoc nie lubcnte facies. Idem Amph. 2, ScaligcrAppend. Conieflan. ad h. I.rcile tuetur iilam a L\v:s.r\ii appelUtio. 

2, 217 Miilicr iftani rem inquifitam certum eft non amittere. A L. nem: qiiam prciat etiam lCid. 12, l. Lucret. 5, 1301 Indc boucs Lii- 

edepol nic lubente facies. Idem Men. 2,1, 47 Cape atque feriia : gj cas turrito corpore tetros, Anguimanos, belli docucruntvuIneraPocni 

nie hibentc feccris. Hilarem ac lubentem facte in nati nuptiis Tcr. Sufferre. Aufon. Epift. i; 

Adcl. 4, 7,38. Plaut. Ciftell. 4, 2, 13 Scd nonne ecaftor cgo fum Cur mc propinquum Santonorum nioenibus 

multo iiifcitior, hos quae rogem, aut quac fatigera, qui femper malo Declinas, vt Liicas boues 

nuiliebri fiint lubentcs? /'. Delctlat eos malum inferre , Jiue nocere mu- Olim refumto pracferoces praclio 

lieri aliciii. Ccn/. Id. Curc. 2, 3, I. fr Perf 5, i, 8. Compar. Plaut. 90 Fiigit iuuentus Ronuila. Sen.Hipp0I.3jl 

Afin. 2,2, 2 Vti cgo illos lubentiores faciam, /'. Hilariores. Superl. Amat infani bcllua ponti Lucaeqiie boiies. Add. Lipf. Elefl.^, 4 et 
Cor hibentilllmum Plaut. Pfciid. 5, 2, 22. Liibcns, pro Lubenter Drakenb. dd Sil. 9 , 572. 

ff/mrc;/'/.! /a»i7//OT- [iz<r/«vo(] Plaut. Amph. 4, 4, 36 Faciam id,fiquco, LVCANI, orum. ra. [A«kovo)] Populi inter Calabros et Apulos 

fignis palam ,"tu refponde priiis. A. lubens. Idem Cafin. 5, 1, 12 fiti, ct a Samnitibus orti, duce Lucio, vt fa-ibit Plin. 3, 5. Eorum 

Hic Pardalifca cfio, qiii hinc excat, eum vt ludibrio habcas. v. lubcns pj >v^/o l v C A N i A , Violenta Lucaiiia Hor. Serm. a, i, 38- 

feccro , ct folcns. Cra/. Id. Truc. 2, 4, 40. Ter. Heaut. 4 , j, i; l vc A NVS , a, um. Adi. [A«««vi«] Aper Lucanus Hor. Serm. 
Faciam boni tibialiqiiid pro iftac re, ac lubens. Idem Adelph. 5, j, 2,8,6. luga Sil. 8, 571. Mare Stat. Silu. 3> 2. isj- Pafcua Hor. 

6 Scruum haud illibci-ilcm pracbes tc, ct tibi hibens bene faxini. Epod. i, 28. Scarabaei Lucani v. b. v. ex Plinio. \tCos medo ha. 

Ibid. J, 6, 8 Et tibi ob eaiu rem, fi quid vfiis vencrit, lubens bcne *«/'/;;hj <?.v Varron. de L. L. 6, 3. ^a Cognomen Romanum, vt 

faxira. loui opiilcnto, bonas copias commodanti, lubens meritoque 100»» /'of/a wo^/'/», cuius habemus Pharfaliam. 

vitulor Plaut. Pcrf 2, 3, 2. de qua firmnla , lubens meritoquc , LVCANICA, ae. f. [kh.r.x(2 Genus farciminis porcinis carnihus 

vii/. BriJJon. infar^um, a Llicanis populis primum inuenta. Manial. 13, 35 F'''» 

LVBENTER. Adii. [ifdiw,-, «o-fzinii?] /'. Luhenti animo. Plaut. Picenac vcnio lucanica porcae, Piiltibus hinc niiieis grata coronadatur. 

Rud. 4,2, 18 Nam qui dormiunt lubentcr, fine lucro et cum nialo lvcaR, aris. n. rcL^e interpretantur ySett. Q\oK. ri Sialsixdv, et 
quiefcunt. Magis lubenter, vid. MAGIS. Nimium lubenter,ioj Charif p.2j, 3 3sa7fiKav «fyi-Vw. P\ut. Qu.Kom. ii vocat ri rt^tnitin 129 L V C L V C ,30 

JiC 3e«. Ac fulfe prctiiim hllinonlbiis ti,itum,ve! vnm ecnfdtTer. ll,we H/loriam fciiHt Liu. i ciica f»tm: tl Oiiid Faft ■> Asc 
(ull. adu. Gnoft. c. « aV /^/(.<;«»f 6'fl/i//y/<», Iple — . coiitumcliola cacde Sciicca Oaau. 300 rair. ., 0«. 

(runcatur in puclkie falticae lucar. Huc etiam referunt viri ilofli Tc quoque bclhim triftc fccutum cft 

Tac. A. I, 77 De modo lucaris, ct adiicrfus lafciuiam fautonim, multa Mac<\ata tua mifcranda mr.nu 

deccrnurmir, vi>i Lipjiui hunc ipfum modum lucaris ex anliquis fcripio- $ Nata Lucrctl ftupruni facui 

ribus fluJet dcfnirc. AUntio etiamfl IwaTis a/i,j„oties in twtiijuis In- PafTa tyranni. ProPudic/i et mari 

fcriptionibus, juas /nudat Radcr. adMart. s, 2$. A liKo f. Iwis i/e. ti amante fonitur a Vetron. c. t, Cum cgo clamarcm eladium ftrin" 
riuant Ftftus b. v. Liicar appellatur aes, qiiod cx lucu captatur: et xit, et fi Lucretia cft, inquit, Tarquiniiim inuenifti K;V Mar' 

m;;.v Lucaris pccunia, qiiae in luco erat data: ilcmjuc Plutarchus Qu. tial. 11, lof. Hinc 4 2 Lucrctius Poita nohi/is' dc „Jo 

Rom. 88 v/,i reditus lucorum fubluorumin fpeflacu/a impcnfosmqnet. Ita. ,0 Oiiid, Amor. i , i? , 13 Carnuna fublimis tunc funt peritura I ucrcti 
que non tcmereajfentiar Cerdae, qui Adu. facr. ^^, 6 npud rcnwm lcgt txitio tcrras quum dabit vna dics ' 

vu/t aes, quod ex ludis captatur : «cc Salmafio, ;/«/ locar a locis iheatri L V c R e T 1 L l S , is. m. [ a«.;,'t,aoc ] Mtms ,fl i» Sabinis, de qu, 

ditlumc.xijiimai; /«<•/ LocariosMartialis, dequihusfub LOCVS, mde di. Hor. Canu. i, 17, i Vclox amoenum facpe LucretUem Mutat Lycaco 
f/os, nonjit diibium. Sca/iger ad l-eihim elKim LiuiO vu/t lucar rejti- Faunus. In hac vlcinia cliam 

lui, apuU qucm 23, 11 Ita editur, Pythio Apollini, rep. vcftra bene gcfta ly LVCRETINVM, pracdium /liiici , quo rcfpicitns Cic Att 7 ii 

feniataque, lucrismeritis (iW. liicarismeriti) donummittitote. Sed Viiam mehercuie tccum apricationcm in illoLutruino tuo folenialfm 

mn fatis rem a Sca/igero cxp/icatam, monct Gronouius. Quid Jibi vc/it quam omnia iftiusmodi regna. - ' 

■ apud Charifium p. n pofl mcd. Lucar, Iiicaris ri XuKaCpo,-, quacrcndum L V C R Tn V Jl , i. n. Dauniorum efl opful.im in Apu/ia vt rcibit 

eji. Q^od eji in Vet. Gl Lucar liiSdt ani (plmv, i//ud cam e/utarcbi et ?om\>omus !, 4. vbi tamen rcf/ius lc^iiiir Lirimm. ' 

Fcfli fenientia cnnci/iari faci/e poteft. 20 L V C R I N V S « Auermis [ A«icf<M« y^^Aofvot ] /acu^ , vleraue in 

L V C A R I S pecunia modo e Fefto trolata efl. Baiar.o fani ejl. At Lucrinus Populi Romani cura piftoAis faftus 

L V C A R 1 A , orum. n. [AsK-if.» x«a«^£v«] Fefta, quae in luco Ro- vccligalibus operam penfantibus. K;-,/. Scruiiim apud Virs Gcore 2 

manicolebant, qui permagnuserat inter viam Salanam et Tybcnm, 161 An mcmorem portus, Lucrinoque addita clauftra, t/. * 

pro eo quod vidi a Gallis fugientes e praclio ibi fefe occultaue- lvcrTnvs, a, um. Adi. [ABxjr«c] Aqua Lucrina Propcrt i 

rint. Fellus. 25 11, 10 Lacus Lucrinus Hor. Carm. 2, 15, 3. r ■ > 

L V C C E I VS, gentis Rcmanae , e qua nobi/is Hifioricus, quemCicero LVCRINENSIS, e. Idem. Rcs Lucrincnfes Cic Att 4 10 

rogat, vt res in confu/atu gejias feorfum dcfcyibat. Fim. St '2. L v C R V M , i. n. [Kf?;»;] Quaefius. K;/. Varr L I 456 

L V c E l L V M , vid. L V C R V M. Ter. Hcaiit. 4, <,, 25 Nae ille haud fcit hoc paullum lucri quantiim el 

L v c E N S , vid. L V -X. damni apportet. Cic. Tiifc. 5, 9 Alii emendi aut vendendi quacftii 

LVCEO, v«/. L VX. 30 et lucro duccrei-.tur. Cupido lucri Ouid. de Arte Am. 3 373 Lucri 

L V C E R E S , um. m. Terlia pars fuere populi Rom. temporibus Rc boniis cft Odor cx re Qiialibet luuenal. i<,, :oj. Scabies et contagia 

mu/i rcgis. Seruiusrt</Aen. 5, s6o Conrtat priraotrespartcsfuiflePo- Iiuri Hor. Epift. 1, 12, 14. Studium lucri Idem Carni. 12 2? Ko 

puli Rom. vnamTatienfium, a Tito Tatioduce Sabmorum iamami- ntrtn lucrum, t'/</. BONVS. Dulce Ouid. Faft. i 194 ' Peremic 

co poft foedera: altevam Ramnetum a Romulo : tertiam Lucerum, vid. peren NIS. Pudenda Ouid. de Arte Ain. 3,442. " Sordidum' 

quorum,fccundumLimum(i,i3) ctnomenetcaufainoccultofunt. Var- jj Qiiinftil. i, 12. Vtile Plaut. Capt. 2, 2,75. VIpian.ini j Qiia 

ro tamen dicit (dc L. L. 4, ic) Romulum dimicantem contra Titum Ta- rum rerum adio datur , Neque enim oneratum fe hoc nomine poTcft 

tium a Lucumonibus, id eftTufcis, auxilia poftulane. — Ergo aLu- queri libertus, fi Iiicruni Abniptum ex re pafroni non fccerit. ' Lu- 

cumone Lucercs didi funt. Haec inquam, Seruius in ///«</ Virg. crwm ahru-ptum dicit , quaji Praeceps , et praeterfpem ahaflum ait Bu. 

Aen. 5, s6o Tres equitum numero turmae, ternique vagantur Dufto- daeus. Legitiir ci Abrcptum ci Obruptum. Afficerc lucro , vid. 

les, eti. Luceres, prima modo produi.'/a , iiiodo corrcpta. Propert. 40 AFI-ICIO. Hor. Carm. 1,9,14 

4, 1, 31 Hinc Titics, Ramnesque viri, Luccresque coloni. Ouid. Q,,id fit futurum cras, fuge quaerere; et 

Faft. 3, 132 Qiiin etiarn partes totidem Tatienfibus ille, Qiiosque vo- Qiiem fors dierum cunqiic dabit, lucro 

cantRamnes, Luceribusque dedit. Feftus Lucerenfes et Luceres, A.pponc. Ter. Phorm. 2, i 21 (i, y 16) 

quae pars tertia Populi Rom. eft diftributa a Tatio etRomuIo; ap- Qiiidquid praeter fyem eueniet, omne id Deputabo in lucro. 'cic. 

pell^ti funt a Lucero Ardeae rege, qui auxilio fuit Romulo aduerfus 4J Verr. 3, 72 Imperat Agyrincnfibus vt decumas ipfi publice accipiant, 

Tatiuni bellanti. Apronio lucrura Dcnt. Et paidio fofi, Qiiaie putabas emtori lucrum 

LVCERENSES,c/ LVCERTES, lidem qui Lucercs. Feft. addi oportere ? Facere iucnira Piaut. Capt. 2, ?, 77. Cic. Verr. 3, 

LVC E R I A, ae. f. [abk«?/«] efi Dauniorum colonia in Apulia, 86 Quomodo igitur hoc affequar, ludices, vt fciam lucri quantumfa- 

/<•/?; Phmo 3, II. Arx Lucenae Lucan. 2, 473. Hor. Carm. 3, aum fit? Facere lucri r<:m dicilur pro Facere /ucrum a/icuius rei. 

is, 13 Te lanaepropenobilem Tonfae Luceriam, noncitharaedeccnt. jo Nepos 8, r, 5 Qiiae ille vniuerfa natiirali qiiodam bono fecit lucri. 

LVCERVS, i. m. Ardeaerex, qui auxilio fuit Romulo contra Ligurirc lucra, vid. lisvrio. Cic. pro Flacc. 40 Qiiiefcant i^i- 

Tatium Feftus, vid. l V C E R E s. tur et me hoc in lucro ponere, atque aliud ;!gere patiantur. Idcm 

lvcerna, LVCESCO, vid. L V X. Fam. 7, 24 Id ego in lucris pono. Idem Philipp. 3, 30 c. 12' Reliqiias 

LVCETIYS, i. m. Diclus eft lupitera luce, quara praeftare ho- rcs ad lucrum, pracdanique reuocaucrit. Ellc in lucro Ouid Trift 

minibus putahatur. fic luno Lucetia, quod lucis caiifa fit. Fcft. Seru. JJ 1, 3, 68. Eft lucro Plaut. Mil. 3, i, 80. Cic. Phihpp. 13, 40 Qu\. 

fl</ Virg. Aen. 9, S70. Gcll. j, 12. bus vtri noftriim cecidcrint, liicro futurum eft. Eft lucri' Pro-lcft 

L V c I , Adu. LVCIDVS, LVCIFER, LVCIFVGA, Ter. Phorm. i, 2, 11 Vbi quid mihi lucri eft te fallere? De lucro' 

vid. L V X. iam quadiiennium Viuimus Cic. Fam. 9, 17. mcd. Lucrus ma- 

LVCILIVS, i. m. [A8k/a<o5] Nomen Poetae, qui primus, vt ait fculino genere, /f/?? Nonio 3, 119 apud Plautum Perf. 4, 3,23 'Niinc' 

Plinius in Praef. Stili nafura condidit, i. fcripjit Satiras. Hor. Scrm. 60 ea narrabo, vndetu pergrandem lucrum facias. a/. pergrande. 

1,4,6 Hinc omnis pendet Lucilius, hofce fecutus. ^2 Lu- LVCROSVS, a, um. Adi. [xtjJaA/nc] PUnum/ucro. Plin 18 31 

cilius BalTus, ma/us Poeta. Cic. Att. 12, 5 Cato ine quidem deledlat, Id pera^que Jucrofiffimura. Idem 37, 12 Ncque eft vila fraus vifae'lu. 

fed etiam Bafllira Lucilium fua. crofior. Bona Caius in 1. Eiiis. D. de teftam. Dolus Vlpian in 

LVCILIANVS, a, um. Adi. Filius Lucilianus Cic. Att. 16, I. 3 D. de tribut. aftion. Eloquentia lucrofa, e( fanguinans Tacit 

II. Charadlere Luciliano libelli Varr. de R. R. 3, 2. 6j de Orat. c. 12. Poena eft lucrofa Poetae Oiiid. Trift. 2 S07. Vo- 

LVCIN A, ae. f. diHa efi luno, quas pariiii praccfi, quod partum luptas Idem Amor. i, 10, 35. ' 

/«•<j< /» lucem. Sunt qui'a\iKodeducuni, qiii Romac Iiineni facer ejl LVCROSE. Adu. Idem. Hieron. deCuftod. Virg. Epift ja 

in Exjui/iis. Plin. 16, 44. Ouid. Faft. 2, 449 Gratia Lucinae, dedit c. s Sub virginali nomine lucrofius pereant. Sed M.Viflorius ibiTu- 
haec tibi nomina lucus: Aut quia principium tu dea lucis habcs. tius matiult. 

Add.ib. V. 451. Macrob. Saturn. 7 c. vlt. Lucina, quae Luna eft, 70 L V c E L L v M , i. n. Dimin. [x£fJJ(p(ov] Cic. VeiT. 3, 72 c. 30 
a parientibus invocatur, quia prcprium eius munus eft diftendere ri- Age, quid tura ? fi Apronio deliciis Praetoris lucelli aliquid iuffi funtda- 
nias corporis, et meatibus viam dare: quod accelerando partui eftfa- re, putate Apronio datura : fi Apronianum lucelium, ac iionPraetoria 
lutarc. Vox parturienils luno Lucina fer opem Ter. Andr. 3, i, 15. praeda vubis videbitur. Dulcc lucclhrai Hor. Epift. i, 13, 102. Fa- 
Add. Plaut. Aul. 4, 7, II. Catull. Carm. Saecul. v. 35. Lucina, Ili- cere aliquid lucelli Cic. Verr. 3 c. 44. 

thyia, Genialis; /</<?w Hor. in Carm. Saecul. 15. Cafta faueLucina 75 LVCRATlvvs.a, um. Adi. lulianus in 1. Omnes. D. de 
Virg. Ed. 4, 10. _ Experta labores Lucinae Idem Georg. 4, 340. /. aflion. et oblig. Omnes debitorcs, qui fpeciem ex caufa lucratiua de- 
foettt, quae peperit. Fauente Lucina pignora bina dedi Ouid. Epift. bent, liberantur, quum ca fpecies ex caufa lucratiua ad creditorem per- 
6, 122. Pati Lucinam , Parere Virg. Georg. 3, 60. Parce precor venifiet. Acquifitio lucratiua Vlpian. in I. Apud Celfum. §. Auftori» 
grauidis facilis Lucina puellis Ouid. Faft. 2,451. D. de doli mali except. Opera lucratiua (jiiinail. 10, 727 p. 9J8. 

LVCfNVS, a, uni. Horae Lucinae, /. Horae, quibus edimurin %o Sedvox Lucratiua fufpala efi Burmanno. Vid. eum ad loc. cit. 
lucem Prudent. contra Symmach. 2, 222. Deiis loquiiur, Ipfe ego fum — l. v c R i F i C o , Sre. " TertuII. de Praefcript. c. 24 Paullus fatSIu» 

Et qui Lucinas tribuo nafcentibus horas. omnibus omnia, vt omnes lucrificaret. 

L V c I N i A , ae. vid. LVS-CINIA. LVCRIFICABfLlS,e. [K«?aaA^«<] Plaut. Perf. 4, 3, 46 Nae 

LVCIVS, i. ra. [A8K(ot] Praenomen apud Romanos fuit. Lticius, hic tibi dies illuxit lucrificabilis, i. Lucrum affsrens. Aniiquum. 
Cnit Pompeius Fcftus ) praenoraen eft eius, qui oriente luce natus eft. 8J LVCRIFICVS, a, iim. Idem. Facula lucrifica Plauf. 
Varro dc L. L. s, 2 Lucii, qui priina luec nafcuntur. Add. ib. Perf. 4 , 3, 46. 

8, 3g extr. LVCRIFVGA, ae. m. [ (puyiKff 00« ] Qui liicrum fugit. Plaiit. 

LVCIPOR, oris. m. Lucii piier vel feriius. Plln. 33, 1 f. 6 Hoc Pfcud. 4, 7, 33 Venus mihi haec bona dat, qmim hos huc adiicit lucri- 
profccere mancipiorum legiones, ct in domo turba externa, ac feruo- fugas, damni fui cupidos. 

rum quoque caufa nomenclawr adhibendus. Alitcr apud antiquos 90 L v C R l P E T A, ae. m. Foencrator lucripeta Plaut. Moft. 
finguli Marcipores, Luciporesue, dominoriira gentiles, vidlum inpro- argument. v. 6. 

mifcuo habebant. L v C R O, kSc. legitur a quibusdam ap, Tertull. ad Marf, c. 2. fcd 

L V c O , are. vnde compojitum COLLVCO^t/. w. imendati /ibri Imbent Lucreris. 

LVCOMEDI, orum. m. A duce fuo Lucomo (Scal. fufpicatur LVCROR, ari. Dcpon. [KsfSa^», x^v.xjlc,<,^ai'\ Lucrum facere. 

Lucomone) difti: qui poftea Lucerenfes difli fiint. Feftus. Certe $; Cic. Verr. s, 61 c. 24 Pretio certomifibs faccrenautas : miflbruiiionmc 
/c inierpretari /icet Prop. 4, 2, 51 Tempore quo fociis venit Lucome- ftipendium lucrari. Si fucrit, vt locuplefes fuiim perdant, dcbito- 
dius armis, Atque Sabina feri contudit arma Tati. £//<;»; Lucumo- res lucrentur alienum Cic. OS. 2 c. 24 pr. Idein Verr. 1, 33 c. 12 
nius legivult lo.Goroplus apud Brouciih. Sed Ji vere Fefiiis , Lucome. Dcdecora praetereanfur: lucretur iudicia veteris infamiae, ;. Ne re. 
dius efi per Synecdochen pojitum pro p/ura/i, vid. L\'CVMO. pofcatur ab eo illiusmodi damnorum ratio. a/. ref/iiis indicia. i.non indi- 

J-VCKES SES, vid. L V C E R E s. \oo cabo. Vid. Graeu. ad h. /. Moram fati lucrari Stat. Theb. 9, r9- 

L V C R E T I A , ae. f. [AsK?.ir(!,] Gens Romana, e qua Sp. Lucrelii L V C R A N S , antis. Suef. Neron. c. 4S Ex annonae cantate lu- 

flla, quam Sex. Tarquinius Tarquinii Superbi Rtmanorum reeius filius crantium accreiiit inuidia. al. Iu<aantium. 

fiupraiiit. Qiiod ipfa quiim patri et viro CoUatino indicajfet, g/adio fe L V C R A T V s , a, um. [ jjf ^('«"ffiif.Evo* ] Lucratus noraen aD Alri. 

occidit, fecitque vt populiis fce/us v/cifcereiur, et reges exigerct. Claud. ca domita Hor. Carm. 4, 8, 19- </<? Scifione , qui Africanusdulusjuit. 
de Laud. Seren. 153 Et grauis incuiBbens cafto Lucretia ferro. itc, lOsPvthias eitiunfto lucrata Siiiione talentura Hor. de Arte Wet. 238. 

VOI,. m. . R IVCRA- J3I L V C L V C 132 

LVCRATORES aulici leg, a juHus^ant ap. Siiet. Ner. «.45. t V C v E R a! T V S , a, iim. Cic. in Parad. 1 /"•. Actipies hoc par- 

fed legtndum Liiclatores. vum opiifciilnin, lucubratuni his iain contradtioribus noftibus. Kox 

LVCRA TIO, onis. f. TertuU. adu. Gnoft. c.4. et ad Vxor.2,7. lucubrata Martial. .), 90. 

LVCRiCvriDO, inis. f. Apul. de Philof. p. 78. fed Jirae- Lvcvbratio, onis. f. [vuxTovfai^ia] Cohime!. :i, 2 Item ad 

flat diuifim legere. 5 hicubrationem vefpertinam palos decera, vel ridicas quinqtieconficcre, 

LVCRIDVCO, gre. r^Tertull. adu, Marc. j, 20. melius i» totidemque per antclucanam hicubr.itionem. Antclucana, Vefperti- 
duas voces diuiditur. na Plin. ig, 26. Cic. de Nat. Deor. i,yi Nam ifla, quae vos dicitif, 

LVCRIFACIO, cci, aftiun, ifre. [Ktfixiva'] Idem ijiiod lucrari. funt tota cotnmentitia, vii' digna hicubratione anicularum. Lucu- 
Martial. 8, n Emit lacernas millibus deceni Balfus, Tyrias colcrisopti- brationum fuligo bibenda Qiiinftil. 11, 3. Lucubrationes Detraxi ct 
mi lucrifecit. Iniiiriam hicrifacere Plin. 7, 39. i. iniuriam impiine 10 mcridiationes addidi Cic. de Ditiinat. 2 c. 63. Columel. 11, r, 90 
commlttere, et poenam mn liiere. Sic A. de B. Hifpan. 3.6, i Illo be- Nam nuilta funt, quae in hicubratione refte aguutur. Et mox: Niilla 

«leficio fuum nialcScium exiftimabant fe lucrifacere. Notam cenfo- regio non aliquid affert , quod ad lucubrationein confici poffit 

riam ap, Val. Max. 4, i, 10. effugere. Varr. de R. R. 3, 4 Atque adeo PoTTit etiam falix pridie decifa ad iucubrationem expurgari — Tum 
nondilTimuiabo, quod volo de ornithone prinium, quod lucrifecenint etiam pcr lucubrationem ferramcnta acuere. Cato de R. R. 37, 3 
hoc iiomen ttirdi. Qiiam plurimum Brut. ad Cic. Fam. 11, lo. Conf. ij Pcr lucubrationem hieme haec facito. 

Plaut. Poen. 3, y, 26. et Truc. 3, 2, 22. Petron. c. ij. In multis U. L v C v b r a T I v n C v L A , ae. f. Dimin. Gcll. Praefat. Si cui 

iris diuijim fcriliitur. forte nonntinquam tenipiis vohiptasque erit, lucubratiunculas iiias co- 

LVCRIFACTVS, a, um. Partic. [x«f3aw3«)j] Cic. Verr. 3, 174 gnofcere. Pra Teynfore luciiOrntionis fonitur ah Aufon. Epift. 21 Ifti 

c. 7f lam vero ab ifto omnem illani ex aerario) pecuniani , quam his fpatio luctibratiunculae vnius eifufi, /. Vigilia vnius noHis. 

oportuit ciuitatibus pro frumento dari, lucrifaftam videtis. so lvcvbratorivs, a, iim. [vuKTtvfa^pix»» (poj e/Siov ] Lucubrato- 

LVC RIFfO, eri. Palliu. [«EfSa/voM»»] Cic. Verr. 3, iii c. 46 riam Ie<aii.ularaTranqiulh'iS(7^/>(//«f /n Augurtoc. 78. inqualucubrare fo- 

Qilid fi oftendo in hac vna emtione lucrifieri tritici modios centum? lebat Auguflus. vid.h. I. Cafaub. it. Buchner. ad Plin. Ep. n. 127 p. 44. 

0»/ Tertull. ad Vxor. 2, 7. c/ adu. Gnoft. c. 6. LVCVBRVM, i. n. Materia,quae facile igncm concipit. Vid. 

LVCRIHABITA anima Tertull. de Corona mil. c. 11. re- Plin. 16, 40. Scalig. in Moret. Saimaf Pro/eg. Extrc. Plin. />. /7. Da- 

ffius diuiditur. 35 lechamp. ad Plin. 1. c. 

LVCRIVS, i. m. Qui lucro fraeefl : Mercurius. Arnob. 4 p. LVCVLENTVS, vid. LVX. 

132 Qiiis eft, qui credit efle Deos Lucrios, et hicrorum confccutioni- lvcvllvs, i. m. [AtxaAAoc] Co^bow^» /«;/Licinioruin, in qui- 

biis praefidere ? de Mereurio loquitur^ qui titfhimt di&us. Vid. Meurf. hus diuitiis et magnificentia mbilitatus ille Ciceronis aequalis , cuius elc- 
«d Lycoph. Alexandr. v. 208. giiim efl prooemium libri quarti Academicarum quaeftionum, qui et Lu- 

L V C R 1 O. Ant. Infcript. f. 189 n. 4. et f. 601 n. 2. tff / L V C R O, 30 cullus inde vocatur a Grammaticis. 
onis. m. Liicrari vndique cupiens. Sic Lxkto, Sertiile nomen apud Pe- LVCVLLEVS, a, um. Adi. [ AiixiiAA«(Oc ] Piin. 36,6 Poft hunc 

tron. c. 60. Co«/. 1. 57. §. 3. fT. deLegat. 3. CcM/.Feft. /«Cerropa. Lcpidum ferme quadriennio L. Lucullus Conful fuit, qui nomen (vt 
LVCTATIVS. [ABKTiiTioj] Gentis Romanae nomen. Vid. Lu- apparet ex re) Luculleo marmori dedit, admoduin deletSatusillo, pri- 
diatius Catulus, qui primo Punico beU» trecentis nauibus aduerfum Poenos musque Romam inuexit. 

frofeflus, fexcentas eortim naues commeatibus et aliis oneribus impeditas, 35 LVCVLLANVS,a, um. Idem. Sidon. Pancg. Antem. v. Jil 
apud Aegates inter Siciliam et Africam deprejfit, Jinemque bello impofuit. Lucullanis freta cinfta carinis. ' 

tl. fcribune Lutatius. LVCVMO, oni.s. ni. [AM^vftm'] Tufcorum lingua veteri regem Ji- 

LVCTOR, 5ri. [jraAord», Ji«««A«f«] Proprie Lufiari dicuntur,quife gnificabat aiit principcm. Scru. «rf Aen. 2, 278 Duodecim enim Lucu- 

inuicem compleffentes, alter alterum in terrajn deiicere nituntur : deindt moncs, qui reges funt lingua Tufcoruui, habebant. Idem ad 8,65 

ad aliam quamcunque concertationem vehementemque conatum refertur. 40 De Tufcia nam et Lucuinones reges habebat : Et ed v. 47S 

Liu. 7, 38 An aequiim efle dediticios fuos illa fertilitate atque amoeni- Tufcia duodeciin Lucumones habiiit, id eft, reges, quibus vnus prae- 
tate perfrui, fe militando fcflbs in peftilenti atque arido circa vrbem fuit. Sed fingularum ciuitatiim quvque magiflratus Jic difli , fi credi- 
fololuftari, aut in vrbe infidentera labem creicentis in dies foenoris mus eidem ad Acn. 10, 202 Gcns illi (Mantuac) triplex, populi fub 
pati? Luaantur intcr fefe Plin. 17, 12. Cic. de Orat. i, 74 Tum ri- gente quaterni. Qiiia Mantua tres habuit populi tribus, quae iii 
dens Scaeuola, Non luftabor , inquit, teciim Cralfe amplius. Add. j^^ quaternas curias diuidcbantur, et fingtilis finguli Lucuiconcs impera- 
Idem pro Sylla c. 16. Contendunt ludo, et fulua luftantur arcna bant, quos in tota Tufcia dtiodecim fuilVe manifcftum eft, ex quibus 
Virg. Aen. 6, 643. Complexu luftari Plin. 9, 30. Equo hi<aari vnus omnibus praeerat. A//MirRomuhis aLucumone w/ a Lucumo- 
Sil. 4, 240. vid. mox Morti. Molimine magno luftari Ouid. Met. nihus adeo, id efl, a Tinds auxiUapofiuhffe dicitur, qiiorfumVarror\em 
6,694. Morti Iu6lari Sil.io, 296. i.Cummorte, vid. LVCTANS. Re- laudat idem Seru. ad Aen. y, 560. Hinc Luceres difla tribus Romana. 
rais ad opein hitaare ferendain Ouid. Trift. 4, 5, 19. Qiiin<ail. 5, 50 Vid. Varro de L. L. 4, 9 p. 16, 30. Aur. Viift. de Vir. 111. 2. Prop. 
13 Eftet ilhid vitium nimium foliciti, ct circa omnia momcnta lu- 4,1, 29 Prima galeritus pofuit praetoria LuQmo contraete pro Lucumo. 
ftantis. Vid. ibi Burm. Exerceri luftando Nep. 15, 2, 5. Lu- Jtaque ominis caiifa Damaraius Corinthius apiid Tarquinios exulans jilio 
flandum in turba Hor. Serm. 2, 6, 28. Lufto, are. apud antiquos. fuo Lucumoni nomen ejfe vcluit, qui Remam transhtus L. Tarquiniiim 
Ennius 9 Viri a validis viribus luflant. Ter. Hec. j, 3, 52 Dicit- Prifcum nomen edidit Liu. i, 34. Add. Macrob. Sat. i, 6. Vidl. de 
que fefe illi annulum dum luaat, detraxifl"e. ViJ. Non. 7, 31. 5J Vir. III. 6. Talis efl Lucumo ille Clufinus, praepotens iuuenis Liu. y, 

LVCTANS, antis. Partic. [Taaaiu,] luuenci luftantes Virg. 33. Maneat igitur Lummontm ejfe poteflatis et potentiae adeo nomen ac 
Georg. 2, 357. Idem Aen. 4, 696 Irim demifitOlynipo : Qiiae ludlan- nobiiitatis apud Etrufcos , vndecunque deriuetur. Scaliger ad Orfhei 
tem animam, nexosque refolueret artus, h. e. Egredi conantem. Sil. hymnos ait eJfeLycioms, quod Regium in Arcadia nomenfuijje, et MKiv- 
8,514 Luftantem fatis petit inflammata Saguntum. Multa Silii fimili- S;ui!o)i etiam fignificafle contendit : vnde explicat illud FeRi, Lucumo- 
ter conftrtifla notat Drakaih. Hor. Od. i , i, ly Luflaiitein Icariis 5o nes quidam homines ob infaniam difti, quod loca, ad quae vcniffent, 
Fhi<5libus Africuin. Lumina luftantia couipofuit fomnus Sil. 7, 204 infefta facerent. Nefcio quam hsne, quam emendate ijia Feftus. Fr. 
Ofciila ludlantia carpit Ouid. Met. 4, 358. Virg. Aen. i, $7 Marianus de Etrwia Metropuli c. 3 hanc infaniae nvtionem inde haefijji- 

Hic vafto rex Acolus antro nomini putat, qtiod iidem Lucumones, qtii Curetes et Corybantes. Sed 

LuiSantes ventos, tempeftatesque fonoras hifloriam et antiqtiitates Etrufcas, et Annitim Viterbienfem, mittimus meri- 

Impcrio premit. Vhi Seruius: Lu(?lantes, 6y to. In vfu Latinortim fcriptorum manemus. Jgilur non refle futa- 

Elaborantes egrcdi. Viri Iu<?lante3 Propert. 3, 14, 4. Lu<?tantes mus a Scaligero fnflum Aufon. Le(l. 2,\2. quod ad infaniae notionem tra- 

in contignatione dicuntur, quod .erefli inuicem fe teneant more lu- xit illud Aufon. Epift. 4, 68 
^ntiuin Ifidor. 19, 19. fubaiid. trabes. Accipe congeftas myfteria friuola migas, 

L V C T I T O, are, et LVCTITOR, ari. Frequent. Prifcianus Qiias tamen explicitis nequcas deprendere chartis, 

|). 797 ait apud vetuftiffimos, Lu6lito pro Lu<aitor inueniri. 70 Scillite decies non fi purgeris aceto, 

LVCTATOR, oris. m. [««Aai^ijc] Plaut. Pfcud. 5,1, 6 Magnum Anticipesque tuo Samii Lucumonis acumen. 

hoc vitium vino eft: pedes captat primum, hietatordolofus eft. Ouid. Plane acumer. fuum deferit, aut nimis adeo acutiis efl Scaliger, cum Sa- 
in Ibin v. 393 Vt iacet Aonia lu6\atorab hofpite fufus. Luiftatoraii- niium Lucuiiioncm ipfum vocari ait Theonem, i. acute flultum, cum fa- 
dax Angeli Prutient. Cathem. 2, 74. i. lacob. niiare/V acuere. Debebat ipfa Samii afpellatio in mentem illi reuoca- 

LVCTATIO, onis. f. [rif.xii/na'] Cic. de Fato 12 c. 6 Vigi]a J^ re Pythagoram, quem Lucumoncm ctim dixit, non frincipem modo virum 
Chryfippe , ne tuain caufam , in qua tibi cum Diodoro valente diale- inteiligi vcliiit, fed Ttlfcum. Cleanthes apud Porfhyrium de Vita Py- 
flico magna hidiatio eft, deferas. Gladiatorumhi<5latioScribon.ioi. thag. fr. dicit, alios ejfe al riv rtiTlfx xutS Tvffiiiiv a5r«(pa(vovT«i, twv ti«» 
llic per translationem difium. Liu. 21, ^6 extr, Tetra ibi lu<5iatio X^niov aTomtiamTm etc. Si ergo patretn ipfius Tufcum a quibusdam di- 

erat, vt a lubrica glacie non recipiente veftigium, etc. Spiritus in- flum fciult, Ji principem virum non ignorauit, ijuid mirum,fi SimiumLu- 
clufi et inexitum nitentis lut^atio Sen. Q^ N. 5, "3. Sine aduerfa- go cumonem vucauit hocfenfu, haec iiiigacia myfleria non explicaueris , mi 
lio nulla Iu<5tatio eft Cic. de Fato 30. Theon, fi acutior fis Pythagora. Pro rege fofuit Sidon.y,7/». Tem- 

LVCTATVS, a, um. Aietapb. Vellei. 2, 63, 3 Dubia fide diu, , perat Lucumonem noftrum Tanaquil fua: /-//oyK* noOT»? /'»/«<"/f t/'". 
quarura eflet partium. fccum lu<fiatus. De Cbilptrico enim rege fcrmo eft, qiiem fauUo ontc vocauit virum non 

LVCTATVS, iis. m. [ 3(«7riAaiir(ia ] Idem ac Liiflatio, Plin. 32, minus bonitate quam poteftafe praeftantem. De vxore autem flatim^ 
2 Qiiem ludtatum eiiis fi forte alius fcarus extrinfecus videat, appre- gj aures mariti virofa fufurroiium fece completas opportunitate falfi fer- 
henfa mordicus cauda adiiiuare nixus erumpcntis. Sic 8, 12 Scit monis eruderat. Addimus hocvnum, cognationem maximam literarum 

ille imparem fibi luflatum contra nexus. Plur. apud Tertull. dc ejfe inter literas, h, e. conforiaotesnominis Lwzumo, tt ~[Ta quo oriemre- 
SpeiSlac. c. 29. gem denotat, 

L V C TAMEN, inis. n. [S/«T^A»] Wi.™. Virg. Aen. 8, 89 Mitis LVCV -N 3 , untis. n. Edulii ^enus veteribns vfitatnm. Varro afud 

vt in morem ftagni placidacquc pahidis Stcrneret acquor aquis rcmo 90 Noiiium 2, 483 Ac nulla ambrofia ac ntSkar, non allia fardae, Pani», 
vt hiaamen abefiet. Mifcnim hiaamcii Valer. Flacc. Argon. 2, 234. pemma, lucuns, cibus qui puriffimus multo eft. Et, Vinum, pemma, 
Emendatio inorum iudiciorumque corrcflio, et Difticile Iiiiflamen luciins nihil adiuuat, ifta miniftrat. 

et pcriculi plenuin negotium eft Mamertin. Paneg. lul. c. 4. Opcram lvcvNCVLVS, i. in, Dimin. E fanificiorumgenere fuijfe, fa- 

Iiiaaminibus Mollioribus dirc Lamprid. Alcxandr. c. 30. Add.Ca- tis docetAf ukius Met. 10 p. 2^$, n Hic panes, cruftula, hicuncii- 
f itolin. Maximin. c. 6. JS los, hamos, laterculos, plura fcitamenta inellifa. Afranius afud 

L V C T A , ae. f. fiue LVCTATIO. [wiiAH Onomaft. Vet.] Vnus Non. I. c. Piftori cur non, ciir non fcriblitario vt mittat fratris filio 
ex quinqtie ludis antiquorum, quo allus alium frefternere in terram niti- lucunculos? Stat. Silu. l, 6, 17 Molles Caioli lucunculique, fi audi- 
tur. Hygin. Fab. 273 Aiaxvicitluaa. K;V. Sidon.Epift. 2,1. Con- rnus Turn. 18, 20 fro viil^. Li^unculique. 

vincitur lu<aa Auguftin. Ep. 106. et Aufon. Epigr. 93. Capitolin. lvcvnter, ^ris. ni. Gcnus operis piftorii (/p. Feftum. Vid. ibi 

in Maximino c. 6. _ ,oe, /„y. Scalii;. et Salmaf. ad Aelium Lamfrld. 

LVCTVS, LVCTVOSVS, Vtd, L V G E 0._ _ L V C V S, i. m. [cjAcroc, Tinnot] Nemus arborihiis denfumet confecratum. 

LVCVBRO, are. [ n/Kror?«t}<£« , Ai)ki/5-i£i« ] Aliquid nofle ad liicer- Cic. proMif.g^ Voseiiim Albani tiimuli,atque luci, vosinquamimploro 
nam comfonere. Liii. i, ?7 Sed noi5Ve fcra dcditam lanie intcr lucii- atqiie obteftor. Liu. 35, ji Lucifanaque facrofan<aa. Cic. de Diuin. i, 
bi-antes ancillas in medio aedium fedentem iiiueniunt. De Lucreiia, loiLucus Veftae. Virg.Aen. 1,445 Luciis in vrbe fiiit medialaetiffinuis 
Farinam peruigilem luciibrare Apul. Met. 9. Viam Idem ibidem loj vmbra. r^<Seruius; Vbi<;"nq'ie VJrgiliiis Lucum ponit, fequitur 
l, 6. Lucubrandum eft Celf. i, 2. etiam 133 L V D L V D ,34 

eliam confccratio. Virg. Aen.f), 673 Nulli ccrti (lomiis : Iiicis ha- Contincs l::cfosqilc dics, <f vrbis 

bitaimis opacis. Diciintiir eniiii heroum aiiimaejucos tcncre. Lu- Piiblicuin ludimi Tiipcr inipetrato 

fiis 3uwn dicitur quod non luceat: non quod (int ibi l|uniiia caufa re- Fortis Aui;iifti r-editu, fonimque 

lisrionis, vt qiiidam voluiit. Sed mtriio haac i/eriualionem veiidt Q^iin- Litibus Oibnm: 

rtil.i, 6, 3^. Scnium venerabilc lucorum Staf. Siiii. i, ;, 39. Lu- j Non tamX^wii proprie tlifli, ijumn gtneratim publica hilnritas pMcfl inttU 
cusDianae Liu. 27, 4. Ferentiiiac Idcra 7, :j. Fcroniae Idem ''!?''■ fcrias imperatas proptcr triiimphuni Caclaris «w/f///;//V Vct.ScIioI. 
1.1,11. 27,4. lunonis Laciniae IdcmC4,3. Iiiiioiiis Sofpiiae Cruq. (■um fpeflacula pugiuintium, certaiitiuiii, cmientium, tiuripn.tlHra 
Idem::2,i. Nfaricae Idem 27, 37. Siniilae Idcm 39, ic. Sed eie. nvtat, Plurale rj}^ Cic. Vcrr. «, 130 Inter binos ludos. Liidi» 
vicl. h. V. Alti Virg. Ecl. 8, 86. Caligan» iiigra formidine Id. Liu. 2, }(> pr. i, liitiijruin tempo.c, viU. b. L Gron. Apollinares Cic. 
Gcoig. 4, 4<53. Defcrtis ceftant facraria lucis Propert. 3, 13, 47- 'o l-^bilipp, 10, ?• Liu.sj, 12 vi.l. Sfnnhem. i/e Nioii. DiJT. /0 p.t;/fct/i/' 
Jnaccclll Viig. Acn. 7, II. Iners, i. Quietus Stat. Theb. 10, 86. Capitolini Liu. ?, fo. . Ccrcalcs, ■»;./. CERES. Circcnfes, ■y///. 
Ingcns Viig. Aen. 7 , 29. Pctclimis Liii. 6, 20. Pios erraie ClRCVS. Celebrcs Ouid. de Arte Ani.i, 97, Funebres /V. Mcca- 
pcr liicos Hor. Carm. 3, 4, 7. Pracnubilus denfa arbore Oiiid. lenfes : /« Terentii Comocdiarum iliilafciliis mcmoranlur : vnde ilifciwis 
Amor. 3, 15,7. Sacri Virg. Aen.y, 761. SacrahisCamoenis, quo CoiiweMiis etiain eorum Lxihrum partcm fuijjc.- Funcbriuin cxcnipla L'u! 
fc Niima conferebat Liu. i, 21. Sacrati Virg. Aen. 7, 78. Sandii 15 28, ji. 31, ^o. Ludi Magni Idem j, 36 «r. Matiitini Procurator 
Ouid. Met. ly, 793. Silentes Virg. Georg. I, 477- Sonantes Id. iii Vct. Infcript. apudRcinef. \, \sT. i. gtadiatoiii vel pugnae cum fri^ 
Fcl. 10, ?«. Steriles Stat. Theb. .-, i;. Viridis Virg. Aen. 7, 800. Quod reHe coUigitur eiiam ex Gmt. ^.y,^, ^, ^. -^.W. Scn.Ep.7. Sucl 
«•^ Stat. Theb. y, iy2. Vmbrofi Hor. Carm. i, 4, 11. ^2 ton. Aug,44. Militares ludos dare Capitol. Max. :. Porroexemnla 

Jlific miiiina quaeiUm locorum oria videntur, T'/ Lucus Aiiguiii, Luciis Liidoriim Mcgalefioriim Liu. 29, 14. Plebeiorum Idem 23, 3C. 

Fcroniae «/la^/ G(^c;j,-.;/>/'w. lo Romanorum Id. i, ;?. /V. 2;, 30. Scenicorum origo Idcm 7 ?.^ hx. 

LVCVLVS, i) m. Diinin. Suet. in vita Horatii Domusque eiu» enipla y., 4 etc. Votuii Liu. 7, 15. Cic. Qiiiiit. Fraf.3 •^lxtr. d'e 
oftcnditur circa Tibiirtini luculum. Milone, Ludos apparat niagnificcntilTiiiios : fic, inqiiam, vt iieir.o fiim- 

. tiiofiores: ftultc bis tcrque, noii poftulatus : vel quia miiiius ina^ni- 

i-j y iJ ficuin non dedcraf, vcl quia facultatcs non erant, vel qiiia ma^iftcr 

LVDIA, LVDIBRIVM, LVDIBVNDVS, LVDICRVS, LVDI- 2J vcl quia potuciat magiftrum fc, non aedilem putarc. Celcbrare dies 
FICO, LVDIVS, LVDO, Jlmim dabiir.us. fcftos ludonim Cic. pro Arch. 13 c. 6. Committerc liidos, Idcin 

LVDVS, i. in. [Ta<3ia, ira/vn»] Vafliim diBumue oblcffiindi animi quod Celelnare Id. Qt.iint. Frat. 3, 4. Committuntur ludi, /. /aa- 
aut nojiri aut alioium caiifa fufceptum piolatumque : oppoiiiturque ^ZTio. piantiir Liu. 2,37. Condecorarc ludoi, vii/. CONDECORO. 
Cic. deOrat.5,s8 c.ij Sed vt homiiics labore affiduo et quolidiano af Edcre ludos Tacit. Anr. i, ly. Liu. 2g, 21. Facere ludos, pio E. 
fuefi, cum tempeftatis caufa opere proliibentur, ad pilain fe, aut ad 30 '/"<■• Plin. 7, 4$. Facere ludosApolIini Cic. dcCl.ir. Orat.78c.20. 
talos, aut ad tefleras confcrunt, aiit ctiam nouum fibi ipfi aliquem ex- Inftituere ludos Qi.iinftil. 5, 8. Inftituit facros cclcbri certaminc 
cogitant in otio ludum. Hor. Serm. i, i, 27 Sed tamen amoto quae- liidos Oiiid. Met. i, 446. Inftaurati per tridiium Liu. 2?,;. Septies 
ramus feria ludo. £/ Art. Poet. 226 Seria vertcre ludo. Virg. Idem 29, 11. Parati ex inflaiiratione Idem 2,31^. Voti tiiniultus 
Ecl. 7, 17 Pofthabui tamen illorum mea feria ludo. Campeftris, caiifa Idcm 4, 27. ^4 Ludos pro Ludiis f. hi/lrionilius 

vid.CAMPVS. Confimilis, ii/</. CONSIMILIS. Tempeftiiium 3J /c/;/'/ luuen. 11,20 Sic vcniunt ad itiiftellanea Liidi. Idem rt, ga 
pueris concedere luduin Hor. Epift. 2, 2, 142. Plaut. Riid. 2, 4, 13 Nupta Senatori comitata eft Hippia Ludum. Sic vuh Salmnf. ad 
Otium vbi erit, tum tibi operara ludo et deliciae dabo. /'. Tecum lu. Trebcll. Claud. 5 p. 362 Hack. vbi Index Ludonim ejl pars libelli 
dam, et delicias faciiini. t)NC \uium !m\on, Indu/gere amori Hor. niunerarii. 

CanTi.3, 12, I. Cc«/ Cic. proCael. c. 12 irr ig. Ducere nodlem liido LVSVS, lis. m. \_na7yfict'\ Ludendi afius, et puerorum proprie di. 

Virg. Georg. 3, 379 Gaudens ludis Hor. Epift.i, 7, 59. Genuit hi- 40 «Var. Qiiinftil, i, 3, 10 Nec nie offenderit hifus in pueris : eft ct hoc 
diis trepidum certamcn et iram Id. ibid. i, 20, 48. Id. ibid. i, 14,36 fignum alacritatis. Anni lufibus apti Oiiid. Epift. 1;, 21. /. vf/ Kif- 
Nec lilfifle pudet, fed non incidere ludum. h.e. Ahruinpere, Jejinere nereae. Lufus equi nunc eft, leuibus nunc luditur armis Id. Trift. 
ludere. Inani ludo prohibere animos Virg.Georg. 4, 105. ■fV/. iNA- 3, 12,19 al.^^^us ,meHus. Virgineis excrcent lufibus vndas Naiades 
Nis. Horat. Od. I, 2, 37 «i^ .W<»//fw, Heu nimis longo fatiate ludo aeqiioreae Ouid. Met. 14, 556. Aleae lufus Sueton.Cal.41. Lufus 
i. Mlo, qui ludus qiiidam Marti eji. Ludus eft, illa pcrdifcere Cic, 4; hic fit Qi^ftil. i, i, 19. i. puer putetfe, dum difcit, ludere. Lufiis 
deFin.2, 27. i> deOrat.2, 72 Omnium caeterarum rerum oratio, duodccim fcriploruni Ideni 11, 2, 38. Im(us etiam prohco accipitur, 
raihi crede, ludus eft homini non hebeti. locans hidus Lucrct. 4, opponiturque Serio. Plin. Epift. 5-, 3 Qiios, quantosque auftores feqiiar, 
586. Adhibere ludos, ivV/. ADHiEEO. Lucret. 4, 794 Scilicet facile impetrari pofie confido, vt errare me, fed cum illis finant, quo- 
arte valent fim.ulacra, et dofta vagantur, NoSurno facere vt poflint runi non feria modo, verum liifus etiam .exprimere laudabile eft. Lu- 
in tenipore hidos ? Ter. in Phorm. ?, 7, 52 Oh tunc is eras ? D. jo fus et iocus Marti.-,l. 2, 4. Carentes grauitate lufus Ouid.exPont. 
vt liidos facit. Facere ludos aliquem, pro /;-W//«-f. Plaut. Capt.3,4,4S 1,9,9- Dare defe venu.^tililmoslufus Quinei\\.s,ij, 46. i.ridiculum fe 
Vt fceleftus, Hcgio, mmc is te ludos facit. IdemBacchid.5,1,4. Fa- praebcrc. Incpti lufus 0\ud,.i:'[ift.2,22',. ficvocat fuaPohnata. Of- 
cere operam ludos ; /. P«v/f?-^ e/it>-flm. Plaut. Rud. 4, 1,8 Pol magis ferre aliquid in lufum /)««-o Qiiinft. i, i, 26. Nec, iuucni lufus qui 
fapuiflet, fi dormiuiffet domi : iam nunc et operani liidos facit, et re- Placucre, placent Oiiid. ex Pont. 1,4, 4. 

tia. Noui iam ludum Plaut. Aniph.4, 2 fuppof.2, 32. wV/. nosco. jj L v s i o, onis. f. [«??;«] Idem. Cic. deFin. r, 5:; Infantes hi- 
Ter. Andr. 3, i, 21 Hiccine me fi imparatum in veris niiptiis adortus fionibus vel laboriofis dcleaantur. Idem de Seneft. 58 c. 10 Sibi igi- 
efletj qiios mihi ludos redderet! Drufo ludiis eft Suggerendus Cic. tur habeant alii arma , fibi equos , fibi haftas, fibi clauain, fibi pilam, 
Att.'i2, 44 poft racd. i. dolo capiendus. Ludus etlocus, proRe abicfla. fibi natationes, et curfus : nobis fenibus ex lufionibus multis talos 
ac parui pretii, quae merito contemni ac ludibrio haberi pojfit. Ter. Eun. reiinqiiant et tefleras. De voluptate fenili (. inquit Val/a ) locutus eji, 
2, 3,7 Hic veroeft, qui fi amare occeperit, Iiidiim iocumque di- 60 ""» de fpe /ucri : culus fpei caufa plerique ludunt. Cic. de Orat. i , 75 
ces fuifleiihim altcrum,praeut huius rabiesquae dabit. Cic. proFlacc. c. 16 Qiii pila ludunt, non vtuntur in ipfa lufione artificio proprio 
12 quiim fidem auftoritatcmque eriperet teftiratjJiiis Graecorum, vfiis palaeftrae. 

collatione Romanoriim hominum ; Num, inquit, illos idem putatis ? lvdiVS, i. ra. [_ inoxgirii'] Hijirio. Cic. de Arufp. Refp. 2» 

quibus iusiurandinn , iocus sft : teftimonium, ludus : exiftimatio ve- Q^ium ille feruoriim et ludionim multitudini, c/r. Saltat tonanfem 
ftra, fenebrae. Liu. 28, 42 pr. in oratione FabiiMax.adiierfiis P. Sci- fijtaiiricomem ludius Prudcni. Rom. v. 222. Ouid.de Arte Am- t, 112 
pionem, res ipfiiis geftas in Hifpania conterentis atque eleuantis, Nae Ludius aequatam (er pede pulfat humum. Legitur ethydiui. Ludii, 
tibi P. Corneli. quum ex altoAfricam confpexeris, ludiis ct iocus fu- inquis Dionyjius Halicarnajfeus 2 p. 130. Adolefcentes crant tuniculas in- 
ifle Hifpaniae tuae videbuntiir. Virg. Aen. 5,674 Galeam proiccit in- duti injignes, galeati, et etifferi peltatique, qui omnihus circenfibus et the. 
aiiem, Qi.ia ludo indutus belli fimulacra ciebat. Cautiqiie per atria atrnlibus pompis in verfum incedebnnt , ipjius velut pompae ditces Saliis Ji. 
ludi 'Claud. deRapt. Proferp. 3, 206. ^ 2 Ludiis, [ SiJ:<- 70 »•■//«, "Lud^^i ex eovocati, quod ahydi$ id genus luilia i inuentum videre. 

eKttkHOM'] De exercitatione gymnajlica dicisur,tt omni adeo conuentu difcen. tiir. Haec et plura Dionyjius, Siqui eorum ejfent grandiufculi et iam ve- 
di caufa inftituto. Afconius in Diuin. Verr. 4 Omnem fcholam ludum flicipes, vellebantur, glabrique reddcbantur. Plautus Aulul. 2, 6, 6 Tu 
dixere Romani. Cic. ad Qiiint. Fr. :, 4 Ducensque mecum Cicero- "iftum gallum Glabriorem reddes, quam volAis ludius eft, vij. et No- 
nem meum in ludum difcendi non hifionis. 'r<-///j-/<«V Ltidus Aemi- nium 12, n,-/. etTorrent. </// Hor. Serm.i, 6, i. Arnob.4 p. 14S. Lu- 
lius Horat. A. P. v. 32 In eodem liido doftae mihi oinnes videntur ad 7, divs pro g/adiatore : vid. Sahiiaf. adVlor. 3, 20, 3. et <»</Trebell. PoII, 
malitiam Ter. Hec. 2, i, 6. Add. ib. v.7. Siieton. in Caef. c. 31 Claud. c. ?• . ^ * ^ 

Formam qiia ludum gladiatorium crat aedificaturus confiderauit. Qiiin- LVDlO.onis. m. [i/ViiKfir«] Idem. Liu. 7, 2 Ludiones ex 

<ail. inGladiatore 12 p. 200 Burni. Qiiia redemtorcm illis diuitem pro- Hetruria acciti ad tibicinis modos falfantes. Idem 39, 6 extr. Et con» 
miferam patrem, in hidum vendiderant tanquara decepti h. e. Gladia- viiialia hidionum obleftamenta addita epulis. 

torum. Ludos tamen gladiatorios ( inquit Vall.i') frequentius , quain go L V D I A , ae. f. [ Inox^ii-iii ] Mulier, artes ludlcras excrcens, aut 

Ludum <//V/W.r , quande vniim pluntue faria gladiatorum ad fpefiaciilum vxor vel amica ludii. Hinc luuen. Sat.6, 104 Hlppiam, quae rclit^a 
fiignatura producur.tur. Vid. Torreiit. ctd I. c. Suet. »V. ad c.26.et marho gladiatorem in Acgyptum fequiita ejl, vocat hudidm , Qiiatamen 
Brouckh. adTihuW. i, 4, 4J. Cic. de Orat. 2, 100 Hoc in ludo non cxarfif forma ? qua capta iuuenta eft Hippia? quid vidit proptcr quod 
praecipitur : faciles enim caufae ad pueros deferuntur. Et fiatim pofl, ludia dici Suftinuit. Martial.j, 25 Kermes ciira, laborquc Iiidia. 
Haec eft in ludo caufanim fere formula. De liido Rhetorico. Plin. gj rum. Martianus Capella, Ludiam qiiandamGaditaiiam faltanfera vi- 
9, 8 de delphinis, Puerum, exBaiano Puteolos itantem in ludum Litc- dimus fetnicinaam. Vndae ludiae Catull. 32, i3- '• «!«?•''«=■«( !":• 
ranim. ft /> <j(<//o /)o/7 , Receptumque Puteolos per magnum aequor in Scalig. Aiii leg.\.yd'\^e. al. Lauzi. 

luduin ferebat, Liu. 6 , 25 Ingrcflus vrbem, vbi patentes ianuas ct lvDIMAGISTEB. [ y^ay.uur,^f,i; ] Qui praeefl ludo literario. 

tabernis apertispropofita omniain medio vidit : intentosquc oplficcs Coniiinflira fcribitur Cic. de Natur.Deor. i, 73 c 26 Sed qiium agellus 
fuo quemque operi, et ludus literarum Arcpere difcentinm vocibiis,f/<-. 90 eum non fatis aleret, vt opuior, liidim.ig;fter fuit. .S'<-// «/.«,/ ciindem 
Horat. Epift. I, i, 3 Speaatum fatis, et donatum iam rudc, quaeris in Ditiin. inCaec. 47 legitur, Magifter liidi nefcio quis. Magiftri ludi 
Mccaenas iterum antiquo me includcie ludo. Quinail. i, 4 Litera- {ir.quit Afconius) dicuntur, qui primas Iiteras docenf. Valer. Max.6, 
rii paene ifta funt ludi,et triuialis fcientiae, vid. LITEKA. Horat. 9 e.-<tr.6 Magifter ludi faflus cx tyraiino, De Dionyfw loquitur. Conf 
Sat. 1,10,7? An tiia dcmens Vilibus in hidis diiftari carmlna mauis. Martial.io, 6. . ,. r , -, r>- • r , c- 

Cic.Quint.Fr.3, 4 Haec fcripC ad IX Calendas Nouembiis, quo die oj L V D l B v N D V S , a, iini. Adi. l ri,li,,jy} Dicitur Liidens. Sl 
ludi commiftebaiitiir, i.i Tufculanum proficifcens, ducensque mecum Vultcium habebis, omna Iiidibundus coiificics Cic, Verr. 3,i5<J. Pcr 
Ciccronem meiim in ludum difcendi, non lufionis. Magifter ludi lafciuiam et iccum ludibimdilediere Lui. r.<, 16. Cic.ycrr.3, 156 
faauseft Val. Max.6, 9 e.w. 6. . Maaiftram ludo efll- 'Tcr. Hec. c. 67 Qiiia muUos per fe et per ahos multa ludibundos, libidinofe a- 
2,1,7. Habere Plin. 9,5. Cic.proLegeManiI.28 Qiii e ludo, pud Verrem eftecinc vidif. Idem de Orat.3, 119 c.JS f^Af/«, Tum 
atqiie pueritiae difciplina, bello maximo atque acerrimis hoftibus adtooad te ludibunda dofte et delicate dcfulit. nr c 

patris exercifiim-, atque in militiae difciplinam profeaus eft. Cic. L V D O, fi, fum, £re. [ »a(<?»] Ludum vel lufum agtre. Plin. E- 

Fam.9, ,8 Dionyfius tyrannus quum Syracitfis pulfus eflef, Corinthi pift.J, 16, 3 Vtparce cuftoditeque ludeoat. Turpe cft nefcire pu- 
dicitur ludum aperuifle. ^ 5 Ludi /» plu.ali, Sptflacu- ellam Liidere, ludendo faepe paratur amor Ouid. de Ane Am.;, 3^8- 

/„ p:,biica Jignifcmit. Quod tnim Jingulari nitmero vtitur Horat. Exfiiltim iudit velut equa trinia Hor Carm 3, ", \o- •L"?e«. <•»« 
Od. 4, 2, 42 ioiaccufatiuo. Suet. in Auguft. c.7i Aliquando vt vincat, ludit allldue 135 L V D L V E 136 

aleam. Ciiieni bonum liidere ». /;ffrf, //>;«/«»•<• Cael.adCic.8,9 /"•• L V D I F fc O, are. Aftimim: [k«t«««,'4»;] «LVDIFi"C0R, 

Ter.Eim.3, 5,38 Et qiiia coniimilcm liilerat iam olim ille liidum, irt. Depon. Deridtre , feu per iocum et iudum faUcre. Pacis mora Confu- 

pendio magis animus gaudcbat mihi. Ludum infolentem ludcre lem ludificareg^alluft. lug. c. 36. Ter. Eun. 4, 4, 49 Tu me hic 

Hor. Carni. 3, 29, 50. Soli chamaeleonti datum, quod vulgo diftum ctiam nebulo liidificabere ? Plaut. Amph. 2, i, 38 lani fequere fis, 
cft de corio fiio Itidere. Tert.de Pall. y«o«',iii^/f'"2"'i^-5'«/»»'?/''c p.2oo,;f- 5 herum qui luditicas didiis delirantibus. Add.ib. v. 15. Sic faffiuum, 

fpeilum habet ad proutrbiwn , de alieno corio liidere. Ca»f. i» CO- Lucret. i, 938 Vt puerorum aetas improuida ludificctur. Plaut.Capt. 

RIVM fA- Mart. 3, 16. f/ <«/r/. Apiil.7 p.193,8 Reuera ludis de alicno 3, i, 30 Nunc redeo inde, quum me tibi video ludificarier. Depe- 

corio. O^exmn \uiii:re , PeiUcre opcram, Fruflra Uborare. Plaut. «fwwV./wnra, Cic.proRofc. Amer. 55 c.20 Qiuim enim aliqtiidhabeat 

Pfeud.i, 3, 135 In pertufum ingerimiis difta dolium, opcram ludimus. quod poflTit criminofe ac fufpiciofe dicere, aperte ludificari et cahimni. 
Ter. Phorni. 2, r, 18 Qiiia cniirfin illis fruiaus eft, in illis opera lii. 10 ari fciens non videatur. Tacit. Ann. 3, 21 Irritum, fefllimque Ro- 

ditur. Fw Dunat. Luditiir opera; exercetur, an ilhiditur, id cft frii- manum impune ludificabatur. Liu.30,44 f.v«-. Cenfores cdi6\o fiim- 

ftratur? Otiuni ludere Martial. 3, 2j. Par impar hidere Hor. motisabhafta, qui ludificati priorem locationem erant, omnia eadem 

Serm. 2, 3, 248. Siieton. Aug. c. 71. Verba mea ludunt , />?« /«rt»/- paulhiluni minutis pretiis locauerunf. Plin. 6,20 fA-fr. Plerique lym- 

ter ia&Mttur, incalfum volaiit , et tiinquam ludibria fmit Propert. 2, 53, 23. phati terrificis vaticinationibus et fua et aliena mala ludificabantur, i. 
Ter. Adelph. 4, 7", 21 Ita vita eft hoininum, quali quum ludas tedcris. ,j mendaciis fuis ridicula facitbant. Roftra ludificari fuga, /. hJudere flexi* 

Cic. deFato, /j/ Philipp.2,56. Talis Suet. Aug. c. 71. Alea luditur teui impetum nauis hoftilis Flor. 2, 2, g. Virgiiiem ludificari ;. 5/«- 

perno.t luuen. Sat. 8 , 10. Artes quibus alca luditur Ouid.Trift. frare Ter. Eiin. 4, 5, 3. 

2,471. Vopifc. Prociilo 13 Qiium in quodam conuiuio ad latrun- l v D l F ic A N s, antis. Partic. [««rariz/^wv] Sil.7,214 Siccifti- 

culos luderetiir, Plaut. Moftel. ? , 2, 36 Scis folere illanc aetatein mulabant fanguinis enfes Ludificante ducem Fabio. 
tali ludo Iiidere. Piftur.^ hiderePaullin. Natali Felic. 9, f8o. Pilajo LV D i F 1 C at vs, a, uni. Partic. [KaTajta/|««] Te ludifica- 

ludere Cicer. Tufc. y, 21?. X^wiin^ '\\\ nmxKXwm, Saltare ad mo. tus et Me hodie in perpetuum modum Plaut. Moft.4, 3, 41. SiI.7,64J 

diim rhytbmi et cnntilenae, vt ait Seruius a(/Virg. Ecl. 6, 28 Tum vero Leuibus flcxo per deuia gyris Ludificatus equo. Plaut.Bacch. 3, 4, 28 

in numerum Faiinosque ferasque vidcres Ludere. Ludere in fpe- Neu quid ei fucccnfeat, niea caufa de anro, quod eum ludificatus eft: 

ciem chori Ouid. Met. 3, 68v Agni fatlati ludunt Liicret. 2, 520. h.e. Per fallaciam aurumahfiulit. LwiifizsXw?., pafjiuum {_txravaix^(1( 
Pecus onine ludit campo Hor. Carm. 5, i8, 9. Ter. Adelph. 3, 3,232, Salluft. in lugurth. c.50 Ludificati incerto praelio. 

Congrum iftum maximum in aqua finito Iiidere paullifper. /. Moueri, L V D l F i C A T v s , Tis. m. Plaut. Poen. 5, 2, 2 Aliquem fibi 

vt interpretattir istwiws. AV Virg. Aen. 8, 632 — geminos huic vbera habcre ludificitui, i. ludificari. vid.Taubm. ad h.l. 

circum Ludcre pendentes pucros. ^2 Ludere, locari, LVDlFlCATlo, onis. f. [ xaTa-^titiiis } Cic. proSext. 750.35 /ir. 

et irridere , fiue fcurriliter ct lcuiter loqtti,ve! deludcre alteri:m,fti4e elti- Sed tamen adluni nihil nifi de me, quum omni mora, ludificatione, 
dere, vt ait Valla. Ter. Andr. 4 , 5, 48 Hic ille eft, non te crcdas Da-30 calumnia, Senatris aui5toritas impcdiretur. Ignari ludificationis Liu. 

vum ludere. Cic. de Natur. Deor. 3,3 Qimm vero dcos nihil agere, 7, »9. Id. 22, i^extr. Ne nihil aftum cenferet, extinfta prope aeftate 

nihil curare confirmat, nieiiibrisque humanis ede praeditoSjfed eorum per ludificationem hoftis. 

membroruin vfiim nullum haberc, ludere videtiir. Sanguine homi- L V D l FlC a T O R, oris. m. Plaut. Moft. 5, i, 18 Ludificator 

nis ludere in conuiuio Liii. 39, 45 f.v/f. Ludere, Decipere. Virg. mew^, etc. 

Acn. I, 356 — vana fpe lufit amantem. Cic.Tufc. 1 In vtroque e-3J lv Di F l C A TOR 1 V S, a, iim. Imaginatio ludificatoria Auguft. 

andeiii habuit fortuna poteftatem, fed lufa in altero eft. Aciem ocu- de Ciu. Dci 11 , 46. 

lorum ludcre, x'/V/. .'iClES. Ouid. dc Arte Am. 3, 332 Cuiue pater L VD l F 1 C a B 1 L i S , e. Adi. [ KaT«T«<xTa« ] Plaut. Cafin. 

vafri liiditur arte Getae. Dolis aliqucm ludcre, Dolo circumuenire. 4, i, 3 Nec pol ego Nemcae credo, neque cgo Olyrapiae, neque 

Ter. Eun. 2, 3, 94 An potius haec pati acquum eft fieri, vt a me lu- vfquam hidos tam feftiuos fierj, quam hic intus fiunt, ludi ludificabi- 
datur dolis 2 Imaginibus falfis ludere aliquem Virg. Aen. 1,40 les feni noftro. 

412. ^ 3 Occupationes et a^iones, quae excrcendorum velcor-' L V D I F f C V S, a, ura. Idem. iflada/i/)- Ludificis caueis haberc 

porum vel animorum caufa , fufcipiuntiir , ludendi verbo defignari fulent\ Plaiit. Poen. 5, 5, 2. i'<'// Gj-fln. Tiim profefto me fibi habento fcur- 

AV Hor. Art. Poet. 379 Liidere qui nefcit, campeftribus abftinet armis. rae ludificatui.- NonJum ergo auflorem habet Ludificus. 

Claudian. Conf. Honor. j, 538 Simulacraque Martia ludis. Tib. 1, LVDlBRXVM,i. 11. [^•'■s''')!] Res vana et deridtnda , certeta- 
4, 45 Sivoletaima, leui tentabis ludere dcxtra. Ouii.Tr. 3, 12, 19 4; lis, qua alius liidit. Virg. Aen. 6, 75 Foliis tantum ne nomina mar.da, 

Vfus equi iiunc eft, leuibus nunc luditur annis. £/4, 1, 72 Nec nifi Ne furbata volent rapidis ludibria ventis. Cic. in Parad.i Ille haec 

lufura mouimus arma manu. Cic.de OfF.i c. 29 Suppeditant autein ludibria fortunae ne fua quidem putauit, quae nos appellamus etiam 

et campus noftcr, et ftudia venandi honefta exempla ludendi. Ouid. bona. Ad Foedidima ludibria delabi Qiiinftil. i, 6, 32. dc niigts 

Reni. Aiii. 380 Blanda pharctratos Elege'ia cantct amores, Et leuis ar- Grammaticis. Obnoxius ludibi^iis, t/'»/. OBNOXi vs. Haberi liidi- 
bitrio ludat amica fuo. 6VVGellius, Is optinie ludere a magiftro Jo brio, Derideri Ter.Hec.4, i, 11. Alii proVitiare hic poni dicunt, 

eius didiccrat, de Mufica. Sic de carmine , paruo in primis nec He- vid. Donat. Laefum iri ludibrioCic. Fam. 5, i. Proculcare, ac ludibrio 

roico, Virg. Ecl. I, 10 Ludere quae vellem calaino permifit agrefti. fibi habere aliquid Lucret. 5, 1234. Efle ludibrio alicui, FiiUi vel 

Idem Georg. 4, :;6; Carmina qui hifi paftorum. Hor. Carm.1,32, 2 irrideri ab aliquo. Cic.adBrut. 2 Nec pati fceleratiflimo hofti ludibrio 

Pofcinuis fi quid vacui fub vmbra Lufimus tecum. AiU. ib. ^, i), <). efl^e imperium Pop; Rom. &V Verr. 5, . . . Ludibrio efle vobi» 
Lacta et iuuenilia lufi Ouid.Trift. ?, i, 7. Mufa tua lufit Idem 55 gloriam. Vertere in ludibria Tacit. Ann. 12, 26,2. Ad Venerem 

Amor. 3, I, 27. Modis bucolicis luferat Idem Trift. 2, 538. De Vir- refertiir vt Ludere n. 4. Ludibrio corporis fui qiiaeftum facere 1. 5 

gi/io. Verfu ludere Virg. Ecl. 6, 1. Qiiin de auium cantu , vt Cod. de Epifc. audient. Mancipium ludibriorum Prudent. in Agnet. 

Vernula quae vario Carmine ludit auis Rutil. Itin. i, 112. Ccnf. h. l. v. 29. i.fcortum. 

Burm. ^ 4 Ludere de re Venerea. Ludite vt lubet, et LVDiBRl6svs,a, um. Adi. Firmic. 1,3 Platonem cum illis 
breiii liberos date Catull. Epithal. v. 211. Add. Hor. Epift.2, 2, 214.60 animi virtutibus vendidit fatum, et illam diuini anirai difciplinam ty- 

Ouid, A. A. 2, 389. Cw;/. /)'rt?-/^. //// Scriptt. Ven. p. 183. Interpp.Pe- rannicis crudelitatibus, ac ludibriofis Dionyfii poteftatibus tradidit, 

tron. c. 10 p. 43 feqq. Prop.2, 5, 4 deThaide, In qua popiilus lufit vid. Aminian. 15, 13. 27,22. 29,11. 

Erichthoiiius. ^ 5 Lufum, Lufii, A'/!/)»//. Hor. Serm. 1,5,48 lvdiBriose. Adu. Ammian. 26, 6 Ad hoc dehoneftamen. 

Lufum it Maecenas, dormitum ego, Virgiliusque. tuni honorum omniinn ludibriofe fublatus. Add. Ambrof. Epift. 36 

LV DENS, entis. Partic. [xy.lZm'] Pueri ludentes Hor. Epift.(J5 ad Sabin. 

1,1,59. Iiiter pucros ludens pila Petron. C.27. Ludenteni lafciua L VDfc R V M, i. n. BexT^inh , irxtriiKav GlofT. Lzt. Gr. [t*/>.viov] 

verba deccnt Hor. A.P. v. 107. Lucan. ad Pifon. 162 Si carmina forte Non modo Ludos hiflrionicos et fcenicos fignificat , fed ijuodcunque Opus 

Nedcre ludenti iuuit fluitantia verfii. luforium et ioctilare. Catull. 62, 21 de ramis Myrti, Qiios Hamadryades 

LVSVS, a, um. Partic^ [Taixesi?] Deceptiis. Cic. de Fin. 2, 2 deae Ludicrum fibi rofcido nutriunt humore. Liu. i, 5 /"". Et quum is, 

c. 1 Sed et ilhim, qiiem nominaui, et caeteros Sophiftas, vt e Platone^o crefcente in dies grege iuucnum, feria ac iocos celebraret : iam tum 

intelligi poteft, lufos videmus a Socrate. Chlamys aurato mtiltum inPalatino monte Lupercal, hoc fuifie ludicrum fenmt, et a PaJanteo 

Subtemine lufa Nemef Cyn. 91. /.//£■« /i/Mr. K///. lllufus «j^ ILLVDO. vbe Arcadica Palanteiim, deinde Palatimim montem appellatum. Ibidem 

Sed Spimbem. ma/it fwCa i.cffufa, fiuetis. c. 35 extr. Ludicnira fuit equi pugilesque ex Hetruria maxime acciti. 

t V s f T o, Sre. Frequent. [ »«/4" ] Plaut. Capt. 5,4,6 Nam Celebrare ludicrum Liu. 27, 37. Indulgere ludicro alicui Tac. A. 

vbi illo adueni, quafi patriciis pueris, aut moncdulae, aiit anates, aut^j i,54,3- Co»/. Id. Hift. 1, 32,1. « 3, 62,4. 

cothurniccs dantur quibuscum liifitenf. Gell. 18, 13 /"•• Saturnali- L VD 1 C R vs, w/ L V D i C £ R, cra, crum. [^217^/1;%;] locu. 

bus Athenis alea quadam feftiiia et honefta lufitabamus huiufcemodi. larius, luforius, leuis. Virg. Aen. 12, 764 Nec enim leuia , aut ludicra 

LVSOK, oris. m. [nxixritt'] Qul /udl/, aut decipit. Plaut.Amph. pctuntur Praemia. Ars ludicra armorum Cic. de Orat.2,84 c. 20. 

2,2,62 Qiiid cnim cenfes, te vt deludam contra liiforem meum, qui yi//;/. Coluinel. i praef. Sine ludicris artibus Quinftil. 3, 6. Plaut. 

minc primum te aduenifle dicas, niodo qiii hinc abicris ? Malignigo Aul.4, 3, 3 Contimio mcuni cor cocpit artem facere ludicram, /. i^M^- 

Scn. de Bencf. 2, 17. Ouid. Trift. 4, 10, 1 Ille ego qui fueram tene- ^/ire. Ccrtamen Senec. Again. 13 v. 935 Pueri Exercitatione lu- 

rorum lufor amoriim. /. Scj iptor. ProA/eature pr^iiitiir apud Owid. de dicra deleftantur Cic. deNat. Deor. i c. 37 /ir. Res Hor. Epift. 2, 

Arte Ani. 1,451 Sic, ne pcrdiderif, non cefl^at perderc hifor, Et r*euocat i, iSo. Clarorum virorum ludicros efleScrmones non oportet Cic. 

cupidas alca facpe manus. Conf. ib. 3,371. Acad. 4 c. 2. Subtilitas Gell.6,13. Tibiae ludicrac, ^21"^"^ ^*"^'- 

I. v so R I v S , a, iim. Adi. [wainTiKic] Q^od nJ /u.lum fpeF/at: %$ tiir Plin. 16, 36. Verfcre in prouerbii ludicrum Idem^, it. 

PIin.7, 56 Luforiam pilaniPyrrhus inucnit. Idciiij?, 2 Tranftii. L v D f C R F. Adu. Pars ludicre iaftant Ennius ///«// Non. 2, 505. 

lit alueum ciim teflcris hiforium e gcnimis duabiis. Arma Scn. Hp. 117. vid. Apul. Met. 9 p. 220. 
Flanimac leues ct luforiae, pro Innoxiis, apud Senec. Naf. Qiiaeft. 2,44. 

Paull. in 1. vltim. 0. Ne qiiid in loco publico fiat, Qiii aduerfus cdi- L V E 
6^um Pnicioris aedificaiierit, toilere acdificiiim debet : alioqui inane 90 

et luforium Practoris inipcriiim fuerit. Naiics luforiae ///<-t-^«»fttr, lvES, is. f. [Xo/f/o?] Morbus, praefertim contaaloae tioceni, et iti. 

quas Rornani hahebiint in flumini/ius , vt imperiiim diflcrminarent a harba- fcicns : ab ea vi verbi Luo, quam auget Polluo. Cic.de Arufp. Refp. 

ris. Vid. Ba/iiz. ad La^iant. deMoTt. yietCec. c.ii. et quos ibt /aiidat, '24 c. 12 Vt eos ludos haec liies impiira pollucret. Fefius: Lues cft 

*f Ammian. 18, 2. Nomen luforium, /i)-o/.'/u <•/ f;HifM///i7. Senec.de diluens vfqiie ad nihil. TraiSum a Graeco XiIhv. A Luo Lues Prifc. 

P.encf. 5, g. Qiiacftio luforia, Ve/ quac luJo fit, ve/ de /udo traflat 95 I. 4. Morbi lues Claud. dcBello Gildon. v. 39. Dcmin"a caelo 

Plin. 7, 53. Spcftaculum luforium , Inane et ridicu/um. Senec, Stat. Thcb.ii, 274. Dira Ouid. Met. 7, 12^. Graiiem populis lu- 

Epift- Si. eni fparfiira peftis Senec. Thyeft. f. i. Mifcranda lues venit arbo- 

LVSORlVM, i. n. Amphit/.ieatrum, aut /ocus, in quo ludi edeban. ribus fatis<lueVirg.Aen. 3,158. Pcflimam hiem abolcrc ferro Senec. Med. 

tiir. Lamprid. de Hcliogab. c. 25 Strauit fibi triclinium in fummo v. 185 L\i£\\\ vocat Mcdeam. Violenta Valer. Argon. 5, 15. ^ 2 
luforio. Conf. Ammian. 17, 3. et 18, 2. lOoLues, pro So/tita aqua , vt quum niues in tahem, aqiir.irque /iquatae fiint. 

LVSORIE. Adu. I. jo (J. I. Dig. de Legat. et fidcicommifl'. Si Petron. Arbifcr c. 123 Vinfta fluiSus ftupuerc pruina, Etpaulloante 

hereditatis iiidex contra hercdem pronuntiauerit non agentem cau- lues, iam concidenda iaccbat. Altenim aqiias, quae ante tabtliantur fo- 

fani, vel luforie agentem. tutae, repente in p/uuimi concreuiffe et g/aciem,vt fc-ro earum rigor fran. 

L V n I F'A Cl O, ere. De/udere: Plaut. Epid. 5, 2, 41 Qiiomodo gendus e/pt. SicTurn./f, 19 Lwis pro Lwes nomitiandi cafu dixit Ptw- 

mc hidifcciftj de illa conduaitia. ic5 dent. Hamartig. v.349 Si terras luis iticentiua fatigat. Vid, ei Pfych.jcs. 

LVGDV. 137 L V G L V M ,33 

I. VCDVNVMji. n. i\Hy}mov2 duiias GaJHae : quaj! Lmn geuiit. Scncc. Mcl 84! Tcr latratus auclax Hecate Jeilit et facro» 
(Munatii Planci) Awmnn, i. cllem tlillum volunt. Sidon. 5, v. 576 cdidit ignes face hidlifcra. Id. Herc. fur. 687 Buiio luclifcr. 
Lugdunuiiiquetuum dunipraeterisadfiMce viaor. lvctisoNvs, a> um. Adi. ['VQW^i'] Ouid. IVlet, K ^a* 

l.VGDVNENSls, c. Adi. luuen. Sat. 1 , 44 Palleat , vt midis De lo mutata in vaccam, 
prcflit qui calcibus anguem , Aut Lugduncnfcm Rhetor difluriis ad j Qiios pBtuit, folos tcndens ad fidera viiltus; 

aram, intfU.Au^ufli , «.V ^Ha»; certamen erat GraecaeLatinacquc facun- Etgcniitu, et lacrymis, et luckifono Tnugitu 

diae: Qiio ccrtaniine fenmt — cos, qiii niaximedifiilicuiflciit, fcripta Cuiii loue vifa queri clt, (incinque orarc inalorimi. 

fuafpongia linguaiie delcreiuiros, nififerulis obiurgari, aut lUmiine l. V CT V os vs, a, um. Adi. [v<,w5«, V^I^is] U.^lu plcnum, 

proximo' mergi maluiflent, vt ait Sticton. Calig. 21. j-IiI hanc igttur Cic. Att. :?, 9 Non dcferain , neque optimi atqiic vnici fiatris niifcras 
ara„. .liflmuspalMat merilo. , , 1° ac hiftuofas preces , ncc , f r^. AV dc Diilin. 2, 79 Liiaiiofa rcs. 

LvnEO, xi, (Sluni, erc. [)r«3i», ««.x™, iiCconai, oM^uso^^i^ Hor. Carm. 3, 6, 8 Di multa ncgleai dederunt Hefpcriacmala hiatio- 
Trinitiai /hna voce , vcftilms , aliisyue rcl>ui c/ac : i» pnmis fuper fac. 1. Ilahae. Luaiiofum , Quu^l luflum at}ht. Cic. pro 

moituo. \$\i higet , abftinere debct a comiiuiis , ornamentis , ct alba Lege Agrar. 1 , 47 Qiiam me hercle cgo pracconi huic iplani luauofam, 
vcftelul. Paiil. rec. fentent. I.z tit. 21. Cic. Tufc. 5 , 70 Q."'" qui et accrbam pracdicationem futuramj.uto. Idcm Verr. 5, 118 lllo- 
iion piitant higendum viris? Fratrem lugebat ademptuin Ouid. Mct. 15 nim liberi quuin eniiit fccuri pcrcufli ac necati, corpora fcris obiicien- 
11,273. MatresIuxcrelliacHcaorem Hor. Epod. 17, II. Mor- tur: hoc fi lucluofum cft parcnti , rcdimat prctio fepeliendi potefta. 
temalicuitis Cic. Phil.12 c.io. Rcmpub. higcre , Cajum ct fortunam tem. balluft. Catil. 58. txtr- Virorum morc pugnaiues, criientani 
Reip. con.iulere Cic. Fam. 7, 2y. Reip. Occafum atque InteritumCtc. atqiie luctuofam viftoriam hoftibjis relinquatis. Cvmpar. Cic. pro 
in Pif c.8 extr. ' ViMm'higere hominum Cic. Tiifc. 1, 83. /:>'"«'» Qiiint. 9J c. vlt. Luaiiofum cft tradi altcri cuni bonis;' hiaiiofius 
Equi higent dominos Plm. 8,'42 <"• ^4- Ouid. Mct.ii, 47 — pofi- 20 inimico. Superl. Bclhmi hiftuofilliimim Cic. Phil. 2 c. 32. y. 
ds de frondibiis arbos Tonfa comas luxit. Luxti, f>ro Luvi/li CatuL pro Sylla 33 c. 11. Crudelilliiimm et hiauofifljmum patriac c.xitium 
Coma Beren f. 64 '.6-7') 2t At ni vcro orbuin hixti dcferta cubile, coniparalfet. 

etc. Vita liigcnda Oiiid. Trift. 4, 3, 39- Manil. 4, 847 Et vclut I.VCTVOSE. AJu. Compnr. Liu. 28, 39 Imperatorcs vcftri hi- 

elatam Phocben in funerc higent. Lugetur, impaj. [ ki.xv£t«i ] fliiofius nobis prope, quain vobis perierunt. Lufciola ///.^a, quod 
Catul. 37, 5 Seii pii ad rogum filii Lugetur, orba qimm fiet vni- aj lucluofe canerc cxiftimatur Varro dc L. L. 4, 11. vitl. Aiiguft. dc Op. 
cuin niateV. Monach. c. 32. 

LVGENS entis. Partic. [xaixJiov] Solator higcntiiim Stat.Sihi. LVGlVM,i. Luclus. Conimodian. Inftruft. 29. 

5.5,40. Die feriarum ctiam lugeiitesrident Petron. C.134. Campi LVGvBRls,e. Adi. [toew, jrevSiieio?, 5rEv3,)<o'(] Quod ad lu. 

lugenies Virg. Aen. 6, 441. Iiiiago viri higcns Cic. pro Muraen. bS flirm pertinet. Carnien et rebus, et verbis, et modis higiibre Cic. 
c. 41. Laiiae higentes Martial.14, 147. Senatu lugeiite, nioereii- 30 Tufc. 3, 45. Cantus higubrcs Hor. Carm. i, 24, 2. Cvnf. Id. ib.a, 
tibiis bonis omnibus Cic, pro Domo 26. >» iS- Cic. de Legib. 2, 59 c.23 Laclius leiriim quofi higubrem eiu- 

I. VGESCO, ere. Acuto fono ctamaie. hvamidLT\. ■^l, ^. fed Valef. lationem, vt vox ipfa fignificat. Hcdcra VVm.\6, 3?. Lamen. 
»-f/?//tt.> vigefcunt. , tatio higubris, fletusque Cic. Tufc. i, 50. Cic. Verr. 3 , i , yg Me- 

LVCTVS, us. ni. [xuKi/rSc, yooi;, xh5o(, oSvciid;, if,i><pu(ij.ii; ] mini, vidi fimu! cuin Pop. Rom. foriim comitiumqiie adornatum ad 
EJl ilolor, qui exierlus prcdilur vultu ipfo, etrjue batitu. Et facpe ipfe 35 fpecieni raagnifico ornatu: adfenfiim, cogitationemque, acerbo, ct 
iaiitHS vultus , atque v.-Jlis , luc\i\s cft. Vntle fecundo bello Punico, pojl higubri. Ter. Heaut. 2, 3, 45 Mediocriicr veftitam vefte hrgubri. 
cladem illam Canncnfem cenfueriint P. C. ne foeminae vltra triginta dies Pcclora lugubria Ouid. Epift. 10, 145. O rem higubrcm, itaque in- 
in luftu eirent'Liu.22, 56 »0» videlicet, he indolore Qnon enim imper/iye tcrcludor dolore Cic. Att. g, g. Sordcs lugiibrcs Id. ad Qiiir. poft 
dtlori pofuoms') fed in illo luniil/ri bahitu. Liu. 34, 7 Qiiid aliud in red. 7. Vagitus lugiibris Lucret. 5, 227. Verbum lugubre, Oho</ 
Iiiaii quam piirpuram atque auniin deponunt, quid cum cluxeriint 40 //'i'''«'«/"/'^/f/f''. Cic. Vcrr.3, 126 Prope lugtibri verbo calamita- 
fumiint? Cic. Tufc. 4, 18 c. 8 Lu(5tus, aegritudo cx eius qui charus tem proiiinciac Siciliae fignificat. Saguni Horat. Epod.9, 2S. Voce 
fuerit interitu acerbo. Cic. pro Planc. 21 Q^iam quideni nunc lugiibri liquidam tollunt querelam Lucret. 4, jjz de cyaiis. Illud 

niultitiidinem videtis Iiidices, in fqualore et luau fiipplicera vobis. giauius et Liigubrius Saluian. dcGubern. D. 4 p. 131. ^4 Lugu- 

IFefla hiauquc viaquc Oiiid. Met. 14, 426 de Canenlc biynipha. Ater bria Plur. Suhjhmiue interoum accipitur, proveftimentis l:iguhi-il>us,vt 
hiftus Scnec. Herc. fur. f 9. Ouid. Met. 8, 484 Per coaceruatos 45 apiid Ouid. Met.ii, 669 Surge age, da lacrymas, lugubrisque indue, 
pereatdomus impia hiaus. Crudclis vbique hiftus Virg. Aen. 2, nec nie Indeploratum fub inania tartara mittc. Aniitta coniux lugu- 
369. Grauis Scnec.Herc.Oet.1S55. Ingens Virg. Aen. (5, Si58. bribus Seiiec. Herc. fiir. 626. Id. de Confolat. ad Helii. c. 16 Nofti 
Mifer Valer. Argon. 3, 740. Iinpudens , vid. impvdens. quasdam, qiiae amiflis filiis impofita higubria nunquani exuerunt. 

Leiiior Oiiid. Uit. I, 655. Triftis Cic. pro Planc. 73. ^ 2 Poiiere Ouid. Trift. 4, 2, 73. /. dtpontre. Suniere Propert. 4, 12, 95. 

Formulae verhorum: Abftergere lu6luni Cic. Tufc. 3, 43.- wV. AB-jo LVGVBRE. Adu. r»«.S-xi«] ?»</^ f/ Lugubriter ,//V//«;-, Plaiit. 
STERGO Abfiiini ludlu inerti, i'/V/. A B S V m O. Accenfa Cift. 1,1,47 Nam fiTiaec non nubat, higiibre fanie familia pereat. 

liiau phalanx Virg. Aen. 12, 277. Cic. in Pifon. 18 c. 8 Vt eos, quos lvgvbriter. Adu. Idem. Apul. Milef. 3 p. 132 Liigubri. 

hiauatficeret, lugerenonfineret? Attemiare luaum alicuius Ouid. ter eiulaiites. 

rt</ Liuiam 342. Auertam hidus, ct triftia damna vetabo btat. bilu. L V M 

3,1, 173. Cepit ciuitatem hichis, vid. CAPIO. Cic. Qiiare -- 

quum me aflliauin et confeauin luau audies, eic. Oiiid. Mer. 2, LVMA, ae. f. foTii..,, «(/of« ilvicsiua, ,,i, rivet ttoTtefiayilTovoc k«A«- 

gg^ — feqiie ipfc , diemque Datque animum in luaus , etc. Exci- o-iv, aAAo. ««/«fti^Sx' Glolf. Lat. Gr. Genusjpinae, vt ait Perottus ex 
dit omnis hiaus Ouid. Met. 8, 45°- Extenderc hiflus in aeuum Hermolm, quae in p-.atis nafcitur , et locis vliginojis. Sic difia , quod 
aeternum Ouid. Met. I, 663. Externare aliquem afliduis hiaibus agricotae eam e terra luunt , id et foluunt. Non habent ttinius, Ru. 
Catul. 62,71. w./. EXTERNO. Haurire hiaum Cic. proSext. (Jo/'/W f/f. Sed 

63. Importare luauin alicui Phaedr. i , 29 , 6. Incidere m niaxi- lvmeta, w/lvmECTA, orum. ti. Loca lumis pfena. 

mosluaiis Cic. Off. i , 31 c. 10. Qi^iinail. <S prooem. Vt ahqua wV. Varr. de L.L. 4, 31 p. 33, 34- 

tot luaibus alia cogitatio inferi poflit. Leuare luaum Cic. Fam. 4, LVMARlvs,a, iim. Varr. de L. Lat. 4, 31 p. 33 , 35 Lumariae 

6. pi. et Tufc. 3, 40 et 60. Id. Equidem in hoc hiau manco. f.3lces funt, quibus fccant hmleaa, cum in agris ferpunt fpinae, qiias, 
Minucre luaus Ouid. Mct. 15, 639. Mifcentur diuerfo interea 65 quod a terra agricolae fohiunt, id eft, luunt, Lunicaa. 

nioenia luau Virg. Aen. 2, 298. Senec.Troad. 10, 11 Lentius luaus, L VMBRf C VS, i. m. [iffxafj);] Vermis e terra nafcens: a lubri. 

lacrymaeque mordent , turba quas fletu fiinili frcquentat. Plin. citate, viopinor, diclus. Cohimel. 7, p Terram rimentur, cffodi- 

Epift. 3, 16 Qiio mains eft , fine praemio aeternitatis abderelachrymas, antque lumbricos. Be fuibus loquitur, Hi/«n/ lumbrici Tcrrcftres 
operire luaum , amiffoque filio matrem adhuc agere. Moerarem et Ser. Samon. v.51. ^.Y//. Id. v. 174, 353. ?/.-. /f. Scribon. 141. l'|in. 
tridiiiam dijfimulare , et celare. Percipcre luaura Cic, Fam. 14, i. 70 27, 13 Sunt ct gentiuin differentiae non mediocrcs : ficut accepimus 
Qliinail. 2, 10 Afficivero, ct ira vel luau permouere , ciiiusefthidi- detineis, lumbricisque ineffe Aegypti, Arabiac, Syriae, Ciliciae po- 
brii, «f. Lucan. 5, 795 P"'is. Muliiplices lumbrici Celf 4, 17. Teretes lumbrici maxiine 

Non moefti peaora Magni exercent ptieros Celf. 4, 17. Ntmpc In his Liimbrici , Vermes dicun. 

Suftiiiet aniplcxu diilci, non colla tenere, ""■, ?■''/ /« venlre hominis, aut ilinm aliorum animattum najcuniur, 

Extrcinusqiic perit tam longi fruaus amoris: 75 Cohimel. 6, 25 Solent autem noccre lumbrici, qui fere nafcuntur cru- 

Praecipitantque fuos luaus, neuterque recedens ditatibus. Idem6, 30 Solcnt ctiara vermes quafi lunibrici nocere 

. Suftinuit dixiffe valc. h.e. Ante tcmpus accele- intcftinis. Cc.;;/'. Cato R. R. c. u';. Cael. Aurelian. Tard. 4, 8. 

rare fuos lufltis. Praeditus luau mifer Cic. pro Rofc. Amer. 23. Lumbricorum aiii fiint terctes, alii lati, vid. Celf 4, 17 et 20. 
Renouatque luaus et metus miferac mihi Sencc. Oaau. 124. Ibidem ^2 Metaphor. Lumhvkus Aicitiw , Qui ex imis fordlbus velut erepjit. 
470 Renouare hiaus parce cum fletu pios. Rcnouantur amari lu- 80 Plaut. Auhil. 4, 4, i Lumbrice, qui fub terra erepfifti modo, 
fius admonitu Ouid. Met. 14, 46;. Satia mco tua pcaora luau lvmbricosvs, a, um. Ptenus lumbricorum. Cael. Aurelian. 

Ouid. Met. (5, 281. Siicceiifiis acerbo hiau Valer. Argon. 3, 585. LVMBVS, i. m. [4-0/«. oVipi;?] Pars corporis quinque inferiores 

Simi. m, Efle in maximis luaibus Cic. Off. 3, 94 c.25. Tabefccre fpinae vertebras complellens, et rcnes continens. Plin. 20, z Lum- 
aeterno hiau Lucret. 3, 924. Tollite muliebrem luauin Hor. borum vero dolori, fcmine fole ficcato, dein, etc. Plaut. Epid. 
Epod. 16, 39. Catul. 62, 199 85 Grex 2 Plaudite, valete: himbos cxtollite, atquc exfurgite. luii.g, 

," ,. .' n ,■ 1 .ci i<5 Tenerum attritus Catinenfi puniice lumbum. Dolor lumboriim 

Vos nolite pati i^oftrum vanefcere luaura, Scrihon. 79. 107. 154. 2(?3. Excufll Propert. 2, 16, 27. Incurlii 

Sed quali folam Thefeiis me racnte rchqmt, q^,jj j^^^ ' _ ^^-^ j,, ^^^^^ ^. ^^ Cepheiis condjtur anteLura- 

Tali mente deae funeftct fcque, fuosque. j,^^.^,^ j^,^,,^ ^ ^^.-^^^ depulfiis ad vndas. Dolare himbos .ilicuiui 

Cic. Att. 3,7 Ne et meum raoerorem cxagitem, et te in curidcm lu- 96 fufte Hor. Serm. i, s, C^) 22. Imienal. 6, 314 Cum tibia himbos 
aum vocem. ^3 Luaus, i, apud ar.iiquos dcclinahatur. IncMt ad faltar.di libidinem, et Vencris adeo. Perf i , 20 Cum csr- 

Accius, Ceffohincire, et rapere hiai vcftera in kao coniugis? ap. mina lurabiim Intrant /. /o//V/VrtB/ /'W/""«. Hor. Epod. n, 22 — 
Non. 8, 17. - , et heu Limina dura , quibiis luinbos, ct infregi latiis. Mouerehim- 

LVCTIFI C VS, a, irni. Adi. [jtskSixo;, voefoc] Q^odluflum hos imoi ([wi t\t(\\\eur\i CUaW. \'!, n. l.fenes ad Venerem incpti. Sie 
effcit, aut demonflrat. Cic. Tufc. 4 , 25 c. lo Luaifica cladcs noftro 95 Iiiuenal. 9 , 59 Exliaiifti luiiibos clicntis ///V.'/, /. clientem Vcneris cbfe. 
infixa eft corpori. Ex Aefchylo. Clangorcs luaifici Stat.Theb.iJ, quio e.y:hauflum. luucn. 3, ^44 Magno pop"l"S premit agmine hmi- 
546. lubar Valer. Argoii. 3 , 292. Fauor Sil. 6, '557. Puluis bos Qiii fequitur. Lwmhw^, etiam de bruiis dicitiir. Hor. Senn, 
camporum Prudent. adu. Symmach. 2, 508. Lucan. 7, 2 i, 1$, ici Nunc mihi curto Ire licet mu!o, vel filubet, vfque Taren- 

Segnior Occano, quam lex aeterna vocabat, tum : Mantica ciii lumbos onere vlccret, atqiieequcs armos. Martial. 

Luaificus Titan, nunquam magis aethera contra 10013, 5 Cerea quae patiilo liicet ficedula lumbo, Qiium tibi forte datur, 

Egit equos. Verba Scnec. Phoen. 13:. fi fapis, adde pipcr. Plin. S, 51 f- 78 I" '«s partcs Aiiwloafro, 

LVCTIFICABI LIS, e. Adi. Trijlis,ialuftuverfans. Perf.i,7g niedia ponebatur, liinibus apnigniis appellata. Id. 17, 23 f.35> ^» 
Antiope aerumnis cor luaificabilc fiilta. Viticim lumbos porrigi eadem meiaphora, qua palmas, pollices, hiim«- 

LVCTIFER, ^ra, erum. Adi. [ 5ri.6o<}i«fo« ] Qui tisftam fert ros, pcdes vitibus trifuuiil rujh\i. Lutuhos tn rite tabit ttiam Lolum. 
vsl nuHtiat. Senec. Herc. fur. V. 487 Hic vultur, illic luaifer bubo WJ Arb. j , i. . , „ 

VOL. UI. S «-VM- J39 L V M L V M 140 

LVMB VLVS, i. tti. Dimin. [+oii$Sic»3 Plin. 28. n Sicca lippi- 6)1178. Spcflantia Oiiid. Trifti^,?, 44. Acuereliimina, »;V. ACVO. 

tudo lumbiilis fkiuin toftis, atque contritis, et impofitis, tollitnr. Virg. Aeii. 3,658 Monftrum horrcndum, infonnc, ingens, cui lumeu 

Ccnf! Avic. 7 8. ademtum. De Polyphemc, viJ. ADIMO. Amittere iumina oculo- 

LVMBELLVS, i. m. <7//W Dimiii. /?p«i/ Apic. 7, i. rum Nepos 20, 4, 1. Ardentes oculi glauco lumine Virg. Georg. <), 

L VMBIFR AGi VM, i. n. [i^oiayiov] Plaut. Aniph. I, I, ipS 5 451. AtioUens vix lumina Idem Aen. 5, 8<)7. Ccrncre aliquenx 

Nam fi me irritaffis hod'ic lumbifragium hinc auferes. h. e^ Frangam obliquo lumine Ouid. Met. s, 787. Centum himinibus Cinflum ca- 

libl lunibos ' P"' ^"^S"* habebat Ouid. Met. i, 625. Circumfert lumina campo Sil. 

LVMBAGO Jnis. f. [^(Kwv ic^^nff**] Vitiiim et debilitas luin- 17,518. Clauduntur in aeternam iumina noflem Virg. Aen. 10,746. 

Lorum Feftus. ' Claudere alicuiUimina, v;V/. Cl.AVDO. CompofuitlucVantia himi- 

LVMB are', is. n. Quod himbis religetur, vel quod himbis hae- 10 na fonmiis Sil. 7, 204. Condic natantia himinafommis Virg.Georg. 

reat ve[liriienti\emis Ifidor. 19, 22, et Hicron. Hpift. i, 37- 4. 'i^'; O"'^- Epift- lo, 120 Ergo ego nec lacrymas matris mori- 

LVMEN inis. n. [ 4.««?, (pw«, i^tyyoi;, 5ao« ] Corpiis /uccns , tura videbo : Nec mea qui digitis lumina condat, erit? Idem Met. 

(/i^iim qHufi lucimcn , a Liicc Seruius diflinguit Aen. 2, 683- q"od in 13, 561 — digUos in perfida iumina condit, Expilatque genis ocu- 

lumine fitfpiendor, fed cum fumo: in hice folus fplendor. Newfe los. Lucret, 3, 411 

Lux alflyai^liiin diccretur a Scholaflicis , Lumen Concretum , vt fi fwn 15 Vt iacerato oculo clrcum fi pupula manfit 

craJlum corpis ardens , vt faepe, certe corpus iliid flammae ,vaporiLnis Incolumis, ftat cernendi viuata poteftas! 

milturti compleftatur. Ad lumina adfcendere Capitoliuin Suet. Caef. Dumiuodo ne totum corrumpasluminis orbem. 

C.37. ' Rciierti Adliiinina Id. Calig. C.45. Sine Iiiinine exire Curt. Declinare lumina fomno Viig. Aen. 4, igy. Id. ibid. i, 830 Sic ver- 

« \ <o. Virg. Aen. 2 , 173 tice caeli Conftitit, ct Lybiae defixit lumina rcgnis. Defixus moe- 

' ' * Vix pofitum caftris fimulacrum, arfere corufcae ao fto luminavultu Id.ibid. 6,156. Demittere lumina Ouid. Epift. \6, 

Luminibus flaminae arreftis: falfusque per artus 225. Detorquet lumen ab illa Idem Met. 6, 515. Doniare hi- 

Sudor iit. Breue lumen candelae luiien. mina fomno Stat. Theb. 2, 31. Ouid. Trift. 2, 103 Cur aliquid 

Sat. 3 286. Florentia flammis Liicret. 4, 452. FiJui;m Virg. vidi 2 ciir noxia lumina feci? Id. Met. 4, 177 Ketiaque et la- 

Aeii. 7, '715. Fuinea taedis Id. Ibid. 6, 593. Hiberni hiniinis ignes queos, quae lumina fallere poflent, Elimat, ;. Quae videri nertpofent. 

Ideiii Georg. i, 291. Stat. Theb. 3, 14.2 Multifida attollens antiqua aj Ouid. Met. s, 232 Tunc quoque conanti fua ftetiere luraina, ceruix 

lumina cedro No£le ftibit campos. Virg. Aen. 7, 13 Vrit odoratain Diriguit. laftare lumina in aliquem Ouid. Epift. 3, 11. Labun- 

nofturna in lumina cedrum. Nofturnum luincn extin£Vuni recens tur frigida leto lumina Virg. Aen. 11, 819. Occidit himen, b.e. Vi- 

Lucret. 6, 791. Piceum fert huinida lumen taeda Virg. Aen. 9, 75. dtinli facultas, feu virtus vijiua, vt loquuntur. Lucret. 3, 416 

Vigilantia, ;. Semfer ardentia Ouid. Epift. ig, 31. Vnuin, fauperis At fi tantifla pars oculi media illa perefa'ft: 

apparatus; vid. Bynkershoek Obf.Iur.j,J4 f. 1S4. f.v luucnal. 3 , 285.30 Incohmiis quaimiis alioqui fplcndidus orbis; 

feq. Tac.Ann.14,8. .«^rt';/. fi«)w.«<i'Qiiin(fiiI. 10,3 p. 936. Accendcrc Occidit extemplo lumen, tencbraeque fequuntur. 

hinien de lumine Enn. ap. Cic. Off. i c. 16. Admouere lumen Plin. Orbatus quidam lumine Suet. Vefp. c. 7. Pererrare aliquem tacitis 

10,7;. Collucerchiminibus, -wV. COLLVCEO. Exilit lumen luminibus Virg. Aen. 4, 364. Pcrftringit fulmen luinina obliqua 

fi iapidcm percutiat lapis Lucret. 6, 161. Virg. Georg. 2, 432 Pa- flamma, ;'. Ocii/es oftifcat ccrufcatione Lucan, 1, 154. Recipere lu- 

fcuntiirque ignes nofturni, et lumina fundunt. Luftrare veftigia 35 men Celf. 6, 6. Refignat lumina morte, vid, K.ES1GNO. Si- 

hiraine Virg. Aen. 2, 734. Stertuit lunien ;. Crepltauit, qtiod futuri mulatur tcdto himine fomnus Ouid. Epift. zi, 199. /. Claufis octilis. 

fuca-ijhs dat praefagia Ouid. Epift. 19, iji. ^ 2 Lunien, Speftare aliquid inexpleto lumine Idem Met. 5, 439. Speftare ali- 

pro Luce ac die. Cic. pro Rabir. Pofth. 29 Si te fecunao himine hic quem toruo lumine idem ibidtm 9, 27, Subduxi flaminea medica- 

oflendero, moricre ;. Crtis , Jiue fccundo die. Si te fecundo lumine to lumina fomno Ouid. Epift. 12, 107. Subit fopor furtim fefla lu- 

hic oftendcro Enn. ap. Cic.Att.7, 26. Virg. Aen. 6, 356 Vix iumine 40 niina Idcm ibidem 19, 56. Suffefla lumina letho Valer. Argon. i, 

quarto Profpexi Iialiam. ;. Die quarto. Catull. 65, 90 Diuam 321. Suffiindit lumina rore, ;. Flet Ouid. Met. 10, 360. Tege- 

Placabis feftisIuminibusVenerem, /". diebtis. Hoc inde faBumvidetiir, re fomno lumina Virg. Georg. 4, 414. Tenere immota luniina 

q^upd ^ 3 Lumina fpeciatim dicuntur "^ol et Luna, dieriim Id. Aen. 4, 351. Tergere lumina manu Catul. 64, 30. Terfit ro- 

nofliumqtte quidam qitaji Diices. Sic Vos„ o Clarilfima mundi lumina raiitia lumina Stat. Silu. 2, r, ;o2. Torquens flammantia lumina 

Liber et Ceres Virg. Georg. i , 5. ;. Sol et Ltina. SeJ etiam Jidera 45 Virg. Georg. 3, 433. de Serpente. Verfantcs laflaque fupremo himina 

reHqua: Sparfa micant ftellarum lumina caelo Sil. 15, 6go. ht ipfa motu Ouid. Met. 7, 578. Videre aliqucm placido lumine Hor. 

adeo lux a foU et fideribus. Caffus luraine aer Lucret. 4, 569. Diur- Carm. 4, 3, 2. ^ 6 Lumen, pro Expofitione iliiiftraticne Cic. 

nuni hinien, Lux diei Lucret. 4, 369. lucunduni caeli Virg. Aen. 6, Fam. 7, 19 Num iusciuileveftnnnexlibris cognofci poteft? qiiiquam- 

363. Laeuum, vid. laeva. Lurida praebebat terris Sol Ouid. quam plurimi funt, dodorem tamen lumenque defiderant, /;. e. ir.ter- 

Met. I5, 78<5. Manifeftum lumen, proCIai^, autniinbo, qums ^o pretationem. Ex vetuflo codice /egilur Vnumque. ^/ii /egunt\C\irR. 

maius eft hmien, vt inquit Seruius ad iltud Virg. Aen. 4, 338 Ipfe que, id efl exercitationem. a/. vnum quem. Clara lumina praepande- 

detiin manifefto in hiinine vidi Intrantem miiros, vocemque his auri- re nienti alicuius Lucret. i, 145. ;'. Scientiam. Qiiinft. 3, i, 2 Prae- 

bus haufi. Orientia lumina Solis Virg. Aen. 8, 68. Primo cum cipuum lumen ficut eloquentiae, ita quoque praeceptis eius dcdit M. 

lumine Solis Virg. Aen. 7, 130. Rubruni Claud. de Rapt. Proferp. Tullius. Adhibere lumen, i);'»/. adhibeo. Extollere clariiin 

2, 229. Sera rubens acccndit lumina Vefper Virg. Georg. i, 251. 55 lumen e tenebris Lucret. 3, 1. ;', Scientiam. Pfeiido-Cic. aiiteq. iret 

Se'renum Solis Lucret. 2, 149. Ouid. Trift. 5, 9, 37 Dumque (quod in Exil. 9 Vos vos obteftor, Dii immortales, qui meae menti liiniina 

6 breue fit) lumen folare tenebo, Seruiet oflicio fpiritus ifte tuo. praetuliftis, quum confenfum exftinxi coniurationis etc. Coluni. i 

Splendida Solis Lucret. 2, 107. Spirabile caeli , ;'. Vita/e acra aSo/e Pracf. 23 Qiiae praenofcere fine lumine animi, etfineexquifitiQhnis di- 

iUiiflraium ct piirgattim Virg. Aen. 3, 600. Stellantia Valer. Argon. fciplinis non quemquain pofle crediderim. *j 7 Lumen, 

2 459. Virg. Aen. 7, 9 Splendct treinulo fub lumine Pontus, ;/<? 6opro Feneflra. Cic. de Opt. Gen. Orat. 5 Sed earum oinnium rerum vt 

Ltina. Vaga himina noftis, 5;'/.'f;-« Stat. Theb. 3, 63. Darc luinina aedificiorum, mcmoria fundamentum eft, lumen aftio. Vu/go tamen 

terris, dicitur Sol Ouid. Met. 2, 149. Q!,iin6iil. J, 12 In rcbus parum aitemlutit Lumen eo /oco Fcneftras fignificare, qiiibus in aedes /u- 

apertis arguvncntari tam fit ftultum , quam in clariOimum Solein mor- men admittitur: quum tamen in hac Jignipcatione non ravo a fcriptoribus 

tale lumen inferre. Penuilgaiit folis luinina caeluni Lucret. 4, 209 vfurpetur, vt a Catonc c. 14, 2 apud quejn etim Luminaria, Foriculas 

1. Vu/go fcu palfim percurriint. Pracbebat miindo himiua Tnm. 6$ feneftrariim fignifcant et fpecu/aria, vid /ocum. Apul. Milef 2 p. 125, 

Ouid. Met. I, io. Prcniit lumen luna obfcura Virg. Aen. 4, 80. i Intro nie vocat, ct conclaue Obferatis luminibus vinbrofum denion- 

Priuatus lumine aijr Lucret. 4, 367. Spoliatur terra hiinine Idera^, ftrat. Obftruerc luminibus, verbum antiiiuum iuris. Cic pro Domo 

378. Veftit purpureo hnnine campos aether Virg. Acn. 6, 640. 115 A Q^ Seio contendit, vt Q^ Pofthumius fibi domum venderct. 

*i 4 Vitam ipfam notat , quae i/um durat Luce , So/e ac die fiui dici- Q^ium ille id negaret, primo fe luminibus eius efle obftru(Suruin mi- 

7?;»;-, finita ea in tcnebras fepu/cri , ad ca/iginofos inferos ab/egamtir.-jo nabatur. Lu.nina fenefiraruin inteliigit: quibiis obftriierefolentvi- 

Hinc furmii/ae , Lucret. 3, 1048 Liimine Ademto animam nioribundo cini, id eft miirum, parietem, tedlum, vel tale quid contra ftrusre, et 

in corpore ponani. Attingere vitae lumina Virg. Aen. 6, 829. Turu ita iumen impedire. lurisconfu/ti Officcre luminibus dicunt. Ob- 

quum gignimur et vitae hiinen Adiinus Liicret. 3," 687. 'Virg.Aen.2, ftruere alicuius luminibus, per metapljoram vfus eji Cic. de Clar. 

85 NuncCaffuinlumine lugent, i. mortuum. Lucret. 1,23 ad Venc- Orat. 66 Nani vt horum concifis fententiis, interdum etiam non fatis 

rem, Nec fine te quidquam diaj in luminis oras Exoritur, ncque fit yy apertis cum breuitate, tum nimio acuraine officit Theopompus elatio- 

laetuni, neque amabile quidquam. Plaut. Cirt. 3, iz Lumen linque ne, atque altitudinc orationis fiiae (quod idem Lyfiae Dcmofthenes) 

/. interfice tc. Linquebant dulcia lamentis hunina vitac Lucret. 5, fic Catonis himinibus obftruxit hacc pofteriorum quafi exaggerata al- 

987. Relinquam inuifa luniina , ;. J^w;'rt;- Virg. Aen. 12, 63. ^ 5 tiiis oratio. DcPhi/flo et Thtuydide. (luemadmotluivi eniin, inquit,c/a- 

Luinen, pro Ocu/o a/iquartdo ponittir p qiiod ocukrum beneficio /iimen con- ritati iintiqui mminis Thiicyilidis tanquam /iiminibus Thecpompus ifficithi- 

fpiiiamiis. Qiiiiidil. 6 proocm. Prior alteruin ex diiobus eruithimen. ^oftoricus grandi/oquentia Jly/i, timquam a/titudine aedificii, et Demijlhcnes 

Sedhictnetaphorice/eqitiituseft. A/terumenime duibus filiis mortuum ir.te/- orator Lyfiae: Jic fufciurem illtim fplcndorem oralilnis Catonisnae recen. 

iiv.it. Qi^iinciil. 9, 5 Siquis ducerc os exquifitis modis, ct frontis ac tiores tratores fub/imiire ac florido dicendi genere qttafi frneumbrantes ob.^ 

hiniinuin inconftantia trepidare non definat , rideatur. Plin. 11, 37 fcurauerunt. Budaeus. Vlpian. D. de fcruitut. vrban. praed. 1. Sl 

Ab iisdem, qui altero lumine orbi nafcerentur , coclites vocan- arborera, Interdiiin dici poteft, eiim quoque, qui tollit aedificium vel 

tur. Pro pupil/a f. potiiis hitmore cryftallino Ve^et. Mulom. 2, 16, 5. 35 deprimit, luminibus othcere, fi forte x«t' mTmixM>ffi-j, vel preffnra 

Acies himinuin Senec. Herc. fur. 9. Lufciis, Lippus hiinine Martial. quadam Iiimcn in cas aedes Deuoluatur. Paul.D. de feruidit. vrban. 

6, 78. Oculorum lumina Lucret. 4, S23. Ouid. Mct. 14, 200 praed. I. Eos qiii, Eos qui iiis iinniittendi luininis non habiierunt, 

Me hiridus occupat horror Spcftanteni vultus, etiaranuin caedemadcn- aperto paricte communi, nullo iure fcneftras Inimififfc refpondi. VI- 

tes , Crudclesque manus , et inanem himinis orbein. De Polyphemo. pian. D. de feruitut. vrban. pracd. 1. Si arborem, Si arborem ponat, vt 

Orbus luminis, ;. Caeciis Ouid. iu Ibin. 262. Idem Met. 14, 189. 90 hiraini ofticiat: aeque dicendum erit, contra impofitamferuitutcm euin 

Rccefliis caui luminum, ct inancs finus Scncc. Oedip. f 12 de Ocdipo facere. nam et arbor efiicit, quominus caelum videri poffit. Si ta- 

qui ocu/es ipfe fiibi cruerat. Frons lacta parum , et deiedlo luraina men id, quod ponitur, hniicn quidem nihillmpediat, folem autem au- 

vultu Virg. Acn. 6, 862. Adoperta luniina fomno Oiiid. Met. 1, fciat, ctc. Paul. D. de fcruitut. vrb.w. praed. 1.3 Luininum feriii- 

714. Apertuin oculoriim himcn Lucret. 4, 1137. Virg. Aen. 2, 405 tiite conftituta, id acquifitum videtur, vt vicinus luraina vicini exci- 

Ad caeluni tcndeiis ardentia luinina fruftra. Caerula lumuia Ger- <)5 piat. Qiium autem fcruitus imponitur, nc luminibus cjfficiatiir : hoc 

mani luiicn. Sat. 13, 164. Ouid. Met. 8, 801 de Fame , Hirtus erat maxime adeptiim videbitur, ne ius fit vicino innitis nobis altiiis acdi- 

crinis, caiia hiinina , pallor in ore. Id. Ibid. 14, 728 Corpora vt ficare, atque ita Minuere Iiiniina noftroriini aedificiorum. _ Cic. de 

cxanimi criideliahimina pafcas. Lucan. 6, 9? laiu riget atra culis, Orat. i, 179 c. 59 Cum aedcs L. Fiifio venderet Bucculeius, in nianci- 

diftcntaquc luniina runipit. Effofitim Virg. Aen. 3, 663. Expertia pio lumina vti tum cflciit , ita recepit. Fufius autem fimiil 

fonino oculorum Iiimina Lucret. 6, 1179. Stat. Theb. 2, 31 ;/(■ Cfi- loo atque aedificari cocptum eit in quadam parte vrbis, quac modo 

hcro, Ni deus horrentcm lcthaeo viinine mulcens Ferrea tergcmino ex illis aedibiis confpici poflet, egit ftatim cum Bucculeio, quod cui- 

domuiflet lumina fomno. Flaniniea Oiiid. Epift. 12, 107. Glauca cunqiie particulae caeli ofiiceretur, quainuis eflet prccul, Mutari himi- 

Claud. in Conf Prob. t-; Olyb. 214. Humida Oiiid. Met. 9, 536 na putabat. Vlpian. D. de femitut. vrban. praed. I. InterferuituteB, 

;'. Lacrymantia. Lacrymantia Id. Ibid, 13 , 133. Languida Catul. In himinibus obfeniatur , ne limiina cuiusqiiam obfcuriora fiant. 

Argoii. ii, 2!^. Morieiuia Ouid. Met. 9, 591. Patentia Lucrct. joj Qiiodciinque igitur faciat ad luminis impedimentunj , prohiberi pot- H^ L V M L V N ,43 

eft , fi fen.it'.is debcatur. Opiis qiioque nouum ei nunf iari poteft fi ,«/<,«. jum no,;„a/iur Jt,te,!t. Rurfusjui Aniphicy.los, ac dem, Di- 

raodo fic faciat, vt lii.iii.it Noccat. Marcell. D. dc feniitut. vrban. chotomos. Demum lumlnis vniuer/itate priur.iur quum /il;t intell 

praed. I. Scaiirus, Qiii binas aedes habcbat, ii alteras lcgauit: nondu- iur: ct a Graecis Synodica nundipatur, vdut cum Soie ccmmtc.ns vt ifl'. 

biiiin ert, quin haeres poflit altius tolleiidoObrcurarelumiiia lcgatarura dii Thecn. //«^ ?*■ Firiiiico ff Mart. Capella Cacl l'ly r 

aedium. Cai. D. dc feruitiit. vrban. praed. 1. 1 Vrbanonim praedio- j Sempe/ic Firmicu. 4 Pracf. fin. Eft L.iiia aut lVnod.caVauVplei'a^°aJt 

rum lura talia funt: altuis tollcndi, ct Ottjciendi lumimbus vKini, aut dichotomos, aut nionoidcs (nienoides tepenclum) aiit amphicvrto* et 

iioM extollendi. Idem ibidem 1. Haec autcm. Si acdcs t.iac aedibu. per has nmtatas forinas curfus nienftrufluminis complet. MartiVn.i» 

me.s feruiant, nc altuis tollant..r, ne Imninibus mearum acdlum Ofti- autem % p. 29, fq. /,>.. Q„a(. q„iac„, Luiia cum eum (folcm) h\ oiientii 

ciatur: ct cgo pcr ftatutu.n tempus ftneftras meas praclixas habuero, partibus coinprchcndtrit, obfcuratur; ct cum in occafii dclcnicrit hi 

vel obftruxero: ita demum ius meum amitto, ii tu pcr hoc tempus 10 cefcit. Cuiiis primi luminis dligies quibiisdani vdut cornibus'cir 

aedes tiias altius fublatas habiftris. Marcell. D. dc fcruitut. vrban. culata ^^yodin dicitiir. Cum vcro XC partibus a fole difccdcns or' 

praed. I. Scaurus, Sine acceflii niillum eft fruiaus lcgatiim: habi- bc.n eius mcdiatcnus idem radiiis lumiiiarit Jiiro;/»; perhibetur Sed 

tari autcm poteft etiam aedibus obfciiiatis. Caeterum vfufru- pracdidlis partibus cum alias XLV adicccrit' pcrhibetiir ltuaiUi.tTot \A 

flu loci lcgato, etiam accefliis dandus cft : quia et hauftii aquacrclifto, cft inaior di.uidi.i, minor plcna. Cum v'cro CLXXX partibus a'fo 

iter quoque ad hauriendum praefta.-ctur. Sed ita ofticcre l...ninibus ij le difceflerit, contrario poiita totam partem quain terrisopponit illu' 

ct obfcurare lcgatas aedes conccditiir: vt nonpenitus lumen Rediida- niinat, n-«:v«AHvo,- pcrhibctur: ac dchinc delicicns feriiat tuni prac'diclk 

tur, fcd tantuin relinquatur, quantum fufticit habitantibusin vfus diur- partibus nomina memorata. Magis pcpulariter VWn j ci f 6 Omnium 

-= -oderationem. ^ 8 Hinc alia quoque apertura Lumcn vo- admirationcm vincit nouiflimum lidus'tcrrisque fainili'ariflimiini Ct 111 catur. Vitru.i. 4, 6 de cftiis , Ipfa aiitem antepagmenta cralla fiant tcncbrariim remedium ab nattira repcrtum, Lmiae crcfccns fcm 

in fronte altitudine luminis parte diiodccima. Frontin. dc Aquaed. 20 pcr ai.t fcncfcens. Et modo curuata in cormia, modo aeci„a noriio 
Art. 27 p. 86 VoUn. Eodem Imnine plurcs Qiunariae //?»//;« — am- ne diuifa, modo finuata in orbeni! mamilofa, cademqiic fubito maenil 
plitudo luminis crefcit. £/ Art. 19 p. «8 Ei numcro digitorum tcns immenfa orbe pleno, ac repente nulla : alias pernox. alias f -ra' 
qua.1ratorum, qui area, id eft lumine cuiusque moduli continentur. et parte diei folis lucem adiuiians: deficiens, et in dcfcftu 'tauicn con* 
— Nam quac/^/^babetareae, id eft himiius in rotundum coaftidi- fpicua, quac menfis exitu latet, cum tamen laborare non creditur 
gitos quadratos vigmti quinque etc. ^ 9 Quu/quiJ in fuo gene- sj lam vero humilis et excelfa ir/f. Onf. ig, 35 f n,, ,/e temp.flatmn ex 

re emhuns, praeftans, pulchrum inciicare volmt , Lumcn apfella»!. Sic Imu, pracfagiis. Apul. de Dco Socr. fr. Lunam folis acmulam no- 
Liimina ciiiitatis, pro in/ignil/us viris, et c/aris quos dicimus , qui confpi- tlis decus, feu corniciilata, fey diuidiia, fcu protimiida fcu plcna fif 
tiuntur vtjhllae in teneiris, ««/ Velut inter orbes Lima minores. Cic. quanto longiiis faccflat a fole, tanto longius colluftrafa 'etc L,t enim 
in Catil. 5,24 Tum veroclariflinus virisinterfeais, lurainaciuitatis ex- p/ufu/a. Columel. 11, 3 i/e aliio loquens , Seniabimus vthina infra 
ftinclafunt. Idem pro Deiot. 15 Oranium gentium, atque omnisjo terram fit. Plin. 18, 52 Seminaria quum luna fupra tcrram fit fieri- 
memonac clanffimiim lumen cxftinguerc. Qiiinail. i, 2, 9 Lumen cakari inufta, quiim luna fub tcrra. Idem 14, 21 Ipfa quoque'dcfru 
illud comientus honeftiflimi tenebris ac folitudini praetuliflem , de pu. ta ac fapas, qiim fit caclum fine luna. 1j. c. In j7,/eris eius coitu neque 
tlica inftitutione priuatae comfarata. Idem 3, 8, 65 Ciceronis fen- alio die coqui iubcnt. Auiaa et damna lunac Gcll 20 7. 'Coitus 
tentiae ct conciones non minus darum, quam eft in accufationibus, lunae Plin. 1«, 39. Vid. Silens luna. Idem 2, 13 Dcfcdius ducentis 
ac defenfionibus, doquentiae lumen oftcndimt. Cic. in Bruf. 66 3J viginti diiobus menfibus rcdire in fuos orbes ccnum eft folisquede- 
Catonis Origines quem florem, aut qiiod lumcn eloquentiae non ha- fcdum non nifi nouiflima piimaue fieri liina, quod vo'cant coitum 
bent? Lumen, Ij. e. Omamentum, fcljsma. Vt enim Ingenii lums» eft Concurfus lunae et folis, /»c Cc//« Celf. i, 4. Lunae Curfiim comi- 
Eloquentia; /ic Eloquentiae lumina funt Schemata. Idem in eodem Brut. tafa infania mentis luiienc. i, 476. de morio eorum , qui vocantur Liina- 
S7J Erant autem et verborum et fententiarum illa lumina, quae vocaiit tici. Defcflus lunac Plin. 2, 10. Globus liinai' Lucret $ 70 
Graeci <x>iW«, quibus tanquam infignibiis in ornatu diftinguebatur^o Virg. Aen. 6, 725. Idem Georg. 2, 478 Dc-feaus folis varios,'hmae- 
omnis oratio. Idem in Topic. 34 At quuiji de ornamentis verbo- que labores, i. eclipfes, quac cum funt, Laborare lumi dicitur. Mea- 
nim, fententiarumque praedpitiir, quae vocantur <x^Vxt«, non fit fus folis lunacque Lucret. 1, 129. Ad hmae Motiim variant anima- 
jdcm. Cic. de Orat. 2 c. 27 Ccrta dicendi lumina. Rsfpicere haec lia corpus Manil. : 94. Numen lunae Plin. ig, 32. Orbis lunae 
talia videntur adLamimin piama, Vmbrae e/)/.o//« Plin. 35, ? Tan- Idem i, 9. vid. ORBIS. Statiis lunae Idcm 18, 29. Vultus pur- 
demfears ipfa diftinxit, et inuenit lumen atque vmbras, difterentia 45 pureus lunae Ouid. Amor. i, 8, 12 *\ 2 Epitheta- Alta luna 

colonim alterna vice fefe excitante: dcinde adicdVus eft fplendor alius Virg. Aen. 9, 403. Aquilonia Plin. 2, 97. vid. aqviio Aurea 
hic quam lumen : quem quia inter hoc et vmbram efl"ef, appcllauerunt Ouid. Met. lo, 448. Bicornis, regina fiderum Hor. in Carm. Sae- 
tonon. Hinc Lumina orafionis fmtt Sententiae, praeciput quae in clau- cul. v. 3y. Candida Virg. Aen. 7, 9. Caua Plin. 8 54 Celeres 
fu/is ponuntur. Vid. Qinna. 8, <;, 2. Cic. deCIar.Orat. s6i c. 75 Ita- Hor. Carm. 4, 7, 13. Decrefcens Plin. 17, 9 ««'/«f»,. "Dimidia, 
que quum ad hanc vcrborum Latinorum elegantiani adiungit illa ora- yo vid. Intermenftrua liina. Dimidiata Plin. 18, 32. Idem 2, 18 In 
toria ornamenta dicendi: tum videfurtanquamtabulaspaene piaascol- quadrato folis diuidua eft, in triqi.ctio ftminani ambifur orbc/imple- 
locarc in bono lumine. Add. QuinSt. 9, 1,25 etc. vid. SCHEMA. tur autem in aduerfo. Errans Qiiinftil. 1,10. Varr. de R. K. i 
Imperii Romani lumen Vellei. 2, 52, 2. Conf. Id. 2, 99, i. Ingenii 37 Dies lunares quoque obferuandi, qui quodam modo bipartiti Oiiol 
lumen, vid. INGENIVM. Virg. Aen. 1,595 Namque ipfa dcco- a noua luna crefcit ad plenam, ct inde nirfus ad nouam lunam" dewe- 
ram Caefariem nato genetrix, Luinenque iuucntae purpureum et lae-jy fcif.quod vcniat ad intcrmenftruum,«e quo die dicitiir Kma cfleExtre. 
tos oculis afflarat honores. Cic. de Amicif. 27 Qiiod in eo quafi ma, cf prima. Globofa, an plana, an acnfa Qiiinftil. 73 Hi- 

lumen aliquod probitatis et virtutis profpicere videamur, h.e. Ma.vi- bernac ventofa cacumina hmae Stat. Theb 5,48. Qi.ia fieiia teirpel 
mam proiitatem. Virtiitis lumen, Oa^a et magna virtus. Cic. Fam. ftatis in hinae cornibus fimt conftitula. Luftatius Plin ig -- SteV 
12, 5 Nunc autem opto, vt ab iftis Orienfis parfibus virtufis tuae lu- cus nifi decrefcente luna ne tangito. Maxime Intcrmenftrua'dimidia- 
meneluccat. Flauentia lumina calfhae Col. icp, 97. Gemmantiafio que ftercorato. Idcm ig, 39 Nifi Intcrmeftri Imia afque dimidiata' 
Loti Id. 258. /. /«r.f. 1 10 A liirariis Lumen (onfunditur ne tangas materiem. Menftrua Virg. Georg. i, 355. Minor Hor! 

cum Limen, v/,i vid. , .„ . Scrm. 2, %,}:. i. /mininuta. Nafcentes Id. ibid. a,"^, 30. Noai- 

L V M I N O , are. [ ^oitI^u, ] /dem quod lUuminare. Martian. Ca- vaga Stat. Sil.i. 3, 5, loi. Nouae pergunt interire lunae Hor Carm. 
pel. I Quos ftellanfibus oculis intcrftinaos crebri vibratus ignium lu- 2,18,16. Nouiflima, vid. Coifus lunae. Plin. 2 97. vid novvs 
mfiiabanf. Vid. Locum eimdem, quem mo.x damus inl^VS a. Acrias6j Pernox Plin. 2, 9. Liu. 5, 28 f.*-/)-. Caef. Bell. 'Gall 4, 29 Eadem* 
quarta faceluminat Oras Auien. Progn. 127. deluna. Spiritu S. ocii- noae accidif vf eflet lunaPlena. Plin. ig, 32 Oua luna noua fuppo- 
lus interior luminafurPaulIin. Nol. Ep. 41 (26) n. 2 f.v/c. Apul. nito. Scrobes limaPlena noau fadto, v/^/. NOVVS. Pauperata 
in Hcrm. Tnfmeg. p. 96 Tibi, Deus funiine, gratias ago, qui me vi- luminibus Firmic. 1, 2. Prima luna Scribon. 12. A Prima Iiina ad 
dendae diuimtatis tuae luminafti lumine. tricefimam ib. Qiiarta luna nafi , /. Lahiio/i et infelices vid Chi. 

LVMINATVS, a, um. Apul. Met. 9 p. 280 Male luminati, /.70 //.;./. Radiantis imago lunae Virg. Aen. 8, 23. Redeunfis cor- 
Mulc videntes. Locus feneftris altioribiis luminatus Cael. Aurel. nua lunae, /. Renafcmtis Ouid. Met. 10, 479. Rofcida Virg Geor". 

Acut i, 9, 58. Add. Id.Tard. i, 5, 155. _ 3, 337- Rubens Hor. Serm. i, g, 10. Ouid. Amor. 2, i, i^Carmt* 

I. VMINOSVS, a, um. Adi. [ (peyywS^?] Significat Clarura , In. naSanguineae deducunt cormia lunae. Sccunda Plin. 28, 16. Scra 
quit Nonius 2, 489- Omma Aedificia luminofa vt fint, ciirari opor- Idem 2, 9. Sicca Idem 17, 9 adf,,. Sitiens luna Idcm .-, 9. Ibid. 
tct Vur. 6, 9. Cic. m Orat. 125 c. 36 Tum funt maximeluminofae,75 c. 14 Luna fiticntc, hoceft/icca. Tacit. Hift. 3, 23 Donec adulta 
^ct quafi aauofae partes duae. Translatio ejl a piflura , in qua lumei node lunaSurgcns oftenderct acies. Tacitae per amica filcntia hi- 
' dicitur, quod vmbrae opponitur. FruausOlei luminofioris Auguftin. nae Virg. Acn. 2, 255. Tricefima hma Scribon. 12. Turbida 
Epift. 137 e.w. Caelum Augiiftin. Conf. 15, i2g txtr. Sanaa ope- Claud. de Bell. Gildon. 495. Viccfima luna, pro Vicc/inio die piftno. 
ra himinofiflimae Cantatis Idem Ep. 144. ^am luntm. Plin. 2, 97 Aeftus idem triduo in menfe confiftit fepti- 

LVMINAR-E, is. n. [(pwTiJp] Lume». Metaphor. Cic. Philipp. 80 nia, oaaua, nonaque luna. ^ 3 Ver/>o,-umfi,;m,/ae: Agit lu- 

s,si c. 2. In te autcn M. Antoni id decreuitSenatus, et quidemincohi- na fub terra Plin. 18, 32. Qi.inail. i, io lopas ille (Virg. Aen. ., 746) 
inis, nondu.nfof luminaribus extinais, quod inhoftem togatum decer- nonneCanif — erranfem lunam, folisquc laborcs? Colligif quiim 
ri eft folitum more maiorum, /. To/ f^«^//f wV/.f «'*//»;<'?/^. Sie editt. primum ignes luna rcuerfentes Virg. Gcorg. i, 427. Complcnt 
yett. Hodie legunt Luminibus. Pro foriculis Cat. R. R. 14, j, Conf. cornua lunae fe fcrfia lumine Virg. Aen. 3, 645. /. Hic tirtius eft tnen. 
Turneb. Adu. %, 13. 85 //c. Varr. de R. R. i, 37 Qiiaedam facienda in agris potius Crefcen- 

te hma, quam fenefcenfe. Paullo poft,, Lunam et Crefcenteni, etcon- 

L V N tra fcnefcente.n. Plin. i8j 32 Oraniaquae caeduntur, carpuntur, ton- 

dentur, innocentius decrefcente luna, quam Crefcenfe fiunt. Cre- 

I, V N A, ae. f. [«Xifnf, (ii)i/i)] Difta a Lucendo, quod noati Iticcat, fcit luna Plin. c(, 14. Oftreis et conchyliis oranibus (^dicitur) con- 
Sic Varr. L. L. 4, 10. Alii a Lucina ducunt, tanquam inde contraflum. 90 tingere, vf cum luna pariter Crefcanf, pariterque decrefcant Cic. Diuin. 
Cic. in So.nn. Scip. g c. 3 Erant autem eae ftellae, quas minquam cx 2 cT 14. DecrcfcentelunaScribon. 16. Decrcfcens luna Varr. de R. R. 
hoc loco vidiinus, et eae magnifudines omnium, cquas eflc nunquam i, 37. Deduccre lunara caelo, dicuntur^ venejicae, quibus fupeiftitiovetus 
lufpicati fumus; ex quibus erat ea minima, quae vltima caclo, citima eclipfes huius fideris edfcriberef, contra iiiuari eam putnbant iinnitu aeris, 
terris liice lucebr^t ahcna. Id. de Naf. Deor. 2,68 Luna a lucendo no- etc. Virg. Ecl. 8, 69. Deducerc hmam e curni Tibull. i, ?,2i. Dcfi- 
minata. Luna mcido curuata in cornua, modo aequa poifione di- 95 ciens luna Plin. 2, 9. Deficit luna Idem 2,15. Dcriperc lunam caelo 
yifa, modo finuata in orbem, maculofa, eademque fubito praeniten», Hor. Epod. 5, 46. Euanefciintcornualunac Ouid. Met.2, 117. Fiidif fe 
tminenfa orbe pleno, ac repente nuUa Plin. 2, 19. Plur. Lunis coc- luna plcna pcr inferfas feneftras Virg. •Acn. 3, 152. Fulgebat cado lu- 
ptam.bus Solin. c. 32. Dcficientib.is Id. c. 36. Phnfes /ingulorum na fcrenoHor Epod. 15, 1. I.iiminente hma, /..y///^ rc//.«»wld. Carm. 
fnen/ium /tc de/ignat. Lunae phafes /e« pcrmutationes/»«/ /f/>/m. i, 4, J. Implef hma crbein cornibus quaier iimais Ouid. Met. 2, 
rumim in ea p/j-afn ftatuunt, quum exoritur, emcgitue a ftle. ./T/ corni- 100 544. Latuif quater luna, tota quater,orbe recreuif Idem Epift. ^, ^ 
ciiUtto dicitur, «u/ corniculans luna. ea fgura a Graecis Menoides ne- Lucet luce aliena luna, wV. L VX. Minuitur luna Plin. 2, 14. Opera- 
minatur, aut Monoides, vt legitur (fed vitiofe, puto) apud Vixmicwm tur noaes l.ina, vid. OPKROR. {'remit lumcn obfctira liina Virg. 
in Praefatione libri quarfi. i^o/?ra ^T? Dichotomos, hoc eft dimidio Aen. 4, 8'- Protulit os vaga liina deonim Hor. Serm. i.P, 21. Rcbet 
«rbe caefayel diuidua. Deinde Amfhicyrtos, quod eft, vt,inque gib/iofa : liina Hor. Carm. 3,11,10. Senefceiis hiiia, vid. Crefccns luna. 
vtpete maior dimidia, minor ^Une. Mt Panfslene, fiut plena; t So/is loi iT/V/. efiam Plin. 2, 9. Arbore» hieinali terapere cum lunafanulSenc- 

S f ^«"- 143 L V O L V P X44 

fcentes Cic Diiiin 2 c. 14. Plin. 16, 39 Lunam vocat Silentcm, qtian- Liican. 2,312 Hac caede luatur QiiidquidRomani meruerunt pendert 
dononlucet, t;/V/.' SILEO. Suca.rrere laboranti lunae luuen. Sat. 6, morej. ^ 2 Liiere 5V^«fo ^m/^ AW c% Fundum obliga- 

,.- Tencbat nox lunam in nimbo Virg. Aen. 3, 587- *) 4 tum \. yg $. 6 D. ad SCt. TrebelL Praedia obhgata 1.6 C. de fidei- 

LunaDea cuius temptiim Rtmwe in Aucntlno Liu. 40, 2. Memnut comm. Vlpian. in 1. Qiu ftatus. D. de re roilitari, Q^ii ftatus contro. 
etiam Feftus ro«/. lVNVS Deus. 1 S £>f Lrnia in cal- J verfiani pati\intur, licet reuera liberi funt, non debent per id teinpiis 

ciis fepntnrum, viil.' LVNVLA. militiae dare, ctc. fed ncc qui ab hoftibus redemti funt prius, quain 

'lvNVL^^ ac! f. [ireh-^inat'] Res partia, in lunae mridum incurtia- fe luant. 

ta in mimfh miiliebri. Ifidor. 10, 51 Lunulae funt Ornameiita nnilie- LVTO, are. Idem qiiodLuere. Varro EKaT0|i/(3ii, Habes qui, et cu- 

nim in fimilitudine Uinac biillulae aiireae dependentcs. Plaut. Epid. ius rei caufa fecefim hecatombein, in quo ego ( vt puto) quoniam eft 
c 1 '34 Lunulam atqiie anelljim aureolum in digito? Lunulae in 10 luere folucre, lutaiii. «p. Non. 2,482. Antiqmim. fro litaui. 
caUeis palriciorumve/ ceittenarii Nota/iiere, qmt prlnium patres a Romu- L V 1 T I O, onis. f. [Aio?] Vlpian.de Captiuis et poftliminio re- 

/0 Je/chi vel ex alia ratione vftirpatae. Vid. Plutnrch. prohl. 76. H verfis. \. Si patre, Si patre rcdcmto et ante hiitioneni defiinfto, filius 
Vet Intci-pr ad luuen. Sat. 7 , 192 Appofitam nigrae Lunam fiibte- poft mortein eius redemtionis quantitatein offerat, diccnduiu eft fuum 
xitalutae. ei pofie haeredera exiftere. 

l'vN.'^RIS, e. Adi. [«AHvaro?] Quod ad hmam pertinet. Cic. IJ LVELA, ae. f. Idem. Lucret. 3, 1028 Sed metus in vita poena- 
in Somnio Scip.'i2 Qiiam ob caufam fummus ille caeli ftelliferi curfus, rum pro malefactis Eft infignibus infignis, fcelerisque hiela Carcer, 
cuius coniierfio eft incitatior, acuto et excitato mouetur fono : grauif- etc. i. Carcer fceleris expiatio et poena. Lambinus. 
fimo aiitcm hic hinaris et infimus. Annus hinaris , Qiii menfe vno i. v i T V R V s, a , uni. Partic. [ Tdrai; ] Luitura poenas puppi» 

fuum eflicit curfum Ifidor. 5,36. Ciirnis lunares Ouid. Met. i<r, 790. Claud.Conf.Hon.6, 140. 

Curlus Cic. Somn. Scip. c. 5. Damna oceani lunaria Ciaud. Con- 20 i. v E N D V S , a, um. Partic. [autIo?] Ouid.Trift.2, ioi Scilicet 
ful Hoii. 6, 499. Refluxus viaris. K/V/. Apul. de mundo p. 6^,39. Equi in fupcris etiam fortuna luenda eft. Innocentium fanguisiftiusfiipplt- 
lunares Oiiid.Faft. ?, 16. Globiis Claud. de Rapt. Proferp. 2, 298. cio luendus eft Cic.Vetr.i c.s- i. expiandus, ne reif. grauis/it. 
lubar Idem in Ruflr. 1, 147. Lampas Stat.Theb. 10,277. Orbita, 

vid.onBiS. Ltinari Potcftate oftrearum conchyliorumque et con- i^ V P 

cRarum omnium corpora augcri ac rurfus minui Plin.r, 41. Sidus 25 
Senec. de Prouid. Lunaris PIin.!8,;9. . L V P A , LVPANAR , LVPATVJVf, wV. LVPVS. 

L V N .\ T f C V S, a, um. Adi. Lutiatici diciintur, In quas hina a^it, L V p }■ R C A L, alis. n. [ AaxffxiiAjov A(/«aMov] Quid fuerit,doceat 

tt w Apuleius /?;>, Qiii curfum iunae patiuiitur : qunles funt pDtijfimv.m Seruius, Sub monte Palatino eft quaedam fpelunca, in qua dc capro 
qui comitiali niorho lahorant, nut infania , alioue morhi gcn.rc i-nupiam luebatur, id eft facrificabatur : unde et Liipercal dii^iim nonnuili pu- 
certis liinae temporilnis grauimtur et agitantur. F?»//? Paulius mancipium 3° tant. Alii quod illic lup.aKcmum et R.omiilum nutrierit. Alii (qiiod 
furiofum aiit lunaticum redhibendum cenfiiit, in 1. Bouem. (J. Aliquan. eft verifiiiiilius> locum clVe hunc facratuin Pani dcoArcadiae: cui et- 
do. D. dc Aedil. Edifto. Oculus Veget. 2, 18. Ifidorus 10 lit. C, itam mons Lycaeus in Arcadia eft confecratus. Ft diifius eftLycaeus, 
Caducus a cadendo diiSus, i.e. Lunaticus, eo quod ccrto lanae tem- quod ABHa? '. hipos non finat in oues faeuire. Ideo et Eiiander deo 
pore patiatur. Artemidonis quoque eum hinae acceptum ferri ait. gentis fuae facraiiit locum, et nominauit Lupercal,quodpraefidioipfius 

LA'N0, are. [ xyfiTu/iizi^io ] I» modum lunae, quando in cnrnua 35 numinis hipi a pecudibus arcerentiir. Haec 'bzx\.\w\% enarrans illud 
turuiitur, flflere. Ouid. Araor. I, i , 23 Lunauitque genu fimiofum Virg. Aen. 8 5 343 
fortiter arcum , i. Intendit. Hinc lucum ingentera, quemRorauhis acer Afylum 

L VNA T vs , a, um. ?anic. Curiiatus. [KXf.<4'Jc] Ferramentum Rettulit, et gelida monftrat fiib nipe Lupcrcal, 

hinatiim Columel. 12, 54. Acie lunata aggrcdi hoftem Frontin.Strat. Parrhafio diftum Panos de more Lycaei. Con/. Ouid. Faft. 2, 

3, 3. Agmen Stat. Theb. 5, 145. Aequora hinata placido recefiii 40 381. Qiiiii6ii!.i, j, 66 Inueniuntur, qui Lupercalia trespartcs oratio- 
s'tat. Silu. 2, 2, 13. Cauda lunata delphinoium Senec.Oedip. ? v. 46.T. nis elTc contendant, qmfi luere per caprum. 

Claflis Lucan. 3, 535. w,/. CLASSIS. Cornibus lunatis obliquatur lvpeRCALIS, e. Adi. Sacrum lupercale Suet.Augtift. c.31. 

mare Cafpium Plin. 6, 13. Flexus lunati Sil..;, 319. Frons lu- l v p ERC A H A, orum. n. [ AKTff «liAm ] CelehriiHs erat Romae 

natavituli Claud. de Rapt. Proferp. 1, 129. Martial. 8» 49 Aurea in honorem Panos; etl.w^evd dicchantur, qtii haec facra faciebnr.:. Scr- 
lunatae quum ftctit viida lubae, Be horrente Iconis iuha loquitur. Iii- 45 vifis : Qtium in honorem Panos Lupercaliorum foUemnitascclcbrcretur, 
venci nondum lunati fronte Stat. Theb. 6, 267. Lignum oneum pecora Romanonim fubito a latronibus rapta funt. Illi proitftis ve- 
liinatumque Plin.13, 4. Martial. i, ?o Lunata nusquam Pellis, et ftibus perfecuti fiint latroncs : qiiibus opprellis, ct receptis animalibus, 
nusquam toga ; vhi Interp. i. e. Non aderant nobilesRomani, qiiibus proptcr rem a nudis profpere geftam, confuetudo permanfit, vt nudi 
moris eratLlmae forniam iii calceis geftarc. Vid. Supra ;»lvnvla; Lupercalia celebrarent. Haec Seruius explicans illud Virg. Aen. S, 665 
et Alh. Ruhen. de Re Vefliar. 2, \ ct 3. Peltae Virg. Aen. i, 494. 50 Hic exultantcs Salios, nudosque Lupercos. Vid. Liu. i, 5. ht Valer. 

LVNA,ae. f. [Abvk] Ligurum in folo htruriae oppidum , pcrtu Max. 2 , 1 tit. vlt. VarT. L. L. 5, 3. Ouid. Faft. 2, 367. Viebant menft 
nohilc.- Ennius /?/>. Pcrf. 6 , 9 Lunai' portura cft operae cognofcere ci- Fehruario ad cvpiandos manes. Graeci f.vKtixVocant. K/V. Cic. Philipp. 
ves. ' Lunae Portus Scribon. 163. 2,89- i> Qiiint. Frat. 2, 12 Hodierni diei res geftas Liipercali- 

LVNENSls,e. [ A8»Mf'oO Cafeus fc di^iis ah ofpido Lima. biis habcbis. 
Plin. II, 42 Luncnfem magnituilne confpicuum e mifto Hetruriae at- 55 LVPERCI, orum. m. Difli ftint tiiucnes illi feminiid! , qui , vt 
quc LiAiriac confinio niittunt. Martial. 13, ;o Cafcus Hctnifcae figna- Varro «/> de L. L. 4, 13 «y, 3 Lupercalibus inLiipercali facra facerent 
tus imagine Lunae, Praeftabit pueris prandia millc tuis. Ara Lunen- nudi in honorera Panos. Cic. Philipp. 2, 85 c. 34 infeftatur M. Anto- 
fis SuetT Neron. c. 50. Marmor Lunenfe Plin.36, 6. Vid. DraJcenh. «iiim ; Ad Lupercalia veniainus. ■ — Sedebat in roftris collcga tuus, 
«</Sil. 8, 482. amiftus toga purpurca, in fella aurea, coronatus. Adfccndis, acce- 

L V N C H V S i. m. Ao7%c« a ^iyxi lancca. TertuII. dc Coron. 60 dis ad fellam (ita eras Lupercus,vt te confiilcin efle meminifle deberes) 
Mil. c. 11 Super luncho, quo perfofliim eft latus Chrifti. diadema oftendis. Gemitus toto foro — Tii diadema imponebas 

LVNVS i. m. Deus Careiiorum. Spartian. inCaracalla c. 6 Qiium cum plangore populi : ille cum plaufu reiiciebat. Nempe fub liidicri 

hibcrna'ret Edeflitc, atque inde Carras LuniDei gratia veniflct — fpecie tentahat pcpulum Antoniiis, patine pojfet, regem rentintiari,diadema 

c. 7 Et quoniam Dei Luni fccimus mentionem , fciendum, dodiiflimis fimere Caefarem. Nam nudi facerdotes luperci currendo luflrabant ciui. 
quibusque id memoriae traditum, atqufe ita niinc quoque a Carrenis <55 tatem, et verberabant praegnantium manus mulieriim {vt facilioris ejfent 
praccipue haberi, vt qui Lunam fcminco nomine ac fexu putaucrit partui) zona ex corio capri. Ouid. Faft. 5, roi Semicaper coleris cindlu- 
nuncupandam, is addiflus mulieribus fempcr infeniiat : at vero qui tis FauneLupercis. Plin. 34, j Lupercoruin habitu. 
maremDeum efle credidcrit,is domineturvxori, neque vllasnniliebres lvperca, ae. f. Dea, quae lupis praeeft , ne noceant Arnob. 

patiatur infidias. Vnde quamuis Graeci vel Acgyptii eo geiiere, quo 4 p. 128. 

feminara hominem, etiam Lunam Deam dicant, rayftice tamen Deuin 7° L v- P l A, fue l v p p i A, ae. f. [Aturjrtn:] Germaniae fluuius in 
dicunt. Nihil mutandum , quod videhatur Salmnfio , qui fi uflra hic fu. Rhenuin iliabens, Poraponio 3, 3. Conieflura efl eum ejfe, giiem hodie 
darc videtiir. Spartianus, /jicf ///V/>, Graeci et Aeiryptii feminino noniine vulgo Aiel^^fe vocant. Nominat Tacit. Ann. i, 60. «2,7. «Hift. 5, 22. 
in vtilzari fermone\A\r\^mdicunt,vt \\om\r\z\aimm\s.m. Sclewcfimina- L V P f N V M, i. n. [^fPfio?] et frequentiusLVPlNVS , i. m. Ge- 

rum nomenAegyptiis v/itatum etiam in regia familia, ( Gr. trnAijvi) ) tamen nus legiiminis, amarum. Plin. 18, 14 Lupino eft vfiis proximus, quum 
ttiam hahent myllictim et occultum ncmen in facris, quud mafculini genevis 75 fit et homini et quadrupedum generi vngulas habenti coramunis. 'Re- 
efl. Add. Seldcn. deDiisSyr. 2, 2 p. 239. De Luno in ntiniis, vid. medium eius ne metentes fiigiat cxfiliendo, vt ab inibre tollatur. Nec. 
Sp.inh. diff. 4 p. 193. ^ 2 Lunus cindius error ejl, vid. vllius quae feruntur, natiira aflenfu terrae mirabilior eft. Priraum 

L 1 Jl V S. omnium cum fole quotidie circumagitiir, horasque agricolis etiam nu- 

L V O ^''° demonftrat. Ter praeterca floret. Teriam amat, tcrraque ope- 

80 riri non vult. Et vnuin hoc feritur non arato. (Jj.Tacrit maximc fa- 

LVO, hii, fre. [a^w, nVa, airoTi'w] Perfoliiere, vid. Varr. lociim bulofa et ficca, atque etiam arenofa. Coli vtique non vult. Telhircin 
fupra /«LVMnCTA. yi lauando quidam dufliim volunt, alii a Graeco adeo ainat, vt quamuis frute(?iofo folo conieifiurti intcr folia vepresquc; 
AvM, Ai/fic, Ai/«(. Cic. Att. 12, 6 pr. Qi^iomodo hoc ergo hies? fi mihi ad terrani tamcn radice pcrucniat. Pingiicfccre hoc fatu arua, vineas- 
librum niifcris, /. Expurgabis, expiahls hoc pcccatum. Aes alieniim que dixiraus. Itaque adeo non eget fimo, vt optimi vicein repraefen- 
\\\cre, pro Soliiere. Ciirt"^ 10, 2, 2f. t/V/. AES. Dclifta aliiuius lu- gj tet. ^////. Cato R. R. c. 37. Cohira. s, 10. Menfurae qumtitatis f. 
cre Hor. Carm. 3, 6, I. Fafta hicre Stat.Thcb. i,6o'. Cic. Vcrr. tnodi nimien efl, v. g. Liipini magnitudinc Scribon. 170. Lupini nia- 
1,77 Vcrresnc tibi tanti fuit, vt eius libidinem,horainum innocentium gnitudinis Id 1^2. Qiiantum lupimis Id. 144. Hor. Epift. i, 7, 2j 
fanguiiic lui vcllcs ? Idera ibid. 5, 120 Errabas Verres,etvchcmcn- Nec tamen ignorat quid diftcnt aera hipinis. Pracclarc hunc locum 
tcr errali.Ts, qinim tc maculas furtorutn, et flagitiorura tuorum, focio- itluflm-unt viri dofli ex Plauti Poen. 3, 2, ao AG. Agitc,,infpicite, 
rum innoccntium fanguiiic luere arbitrabare. Alii /egunt FAucre. Pec- 90 auriim eft. co. Profcfto, fpedlatores, coraicum. Macerato hoc 
cata lucrc, Deliflorum fupplicium ferre. Liu. 38, 48 Ego tamen et ciim pingues'fiunt auro in barbaria boues. Nempe, Boiics. per hicniem 
aliis pro dignitate iraperii vcftri coaftis liierc peccata fua, pacem pe- cofiura maceratumque probe alit lupimim Columel. 2> 10, i. Hinc 
pigi. ^,/1/. Virg. Aen. 10, 31. T/V. »W Seruium. Liu. 10, 28 datum Iioc Labrum lupi;iarium, </f ^«n//./f/m. Pallentes lupini Oiiid. de Mc- 
noftro gcneri clt, vt lucndis Periculis ptiblicis piacula fimus, ait Decius dicam. faciei 69. Triftis hipini fragiles calami Virg.Gcorg. 1, 7.?. 
fe deuoiicns. ?ocna$ \\\eTc,quod et Dare poewas dicitur, pro Fcrrefuppli. ^S lvpilivs, i. m. Dimin. Plaiit. Sticb. 5, 4, 9 Lupilli com- 
ciiim. Cic. Att. 3, 9 Itaque mci pcccati luo pocnas: quamquam tuae minuto cruftulo, inter cihos ciim \n\c\l>us, fabulis, ficiilis, olea. 
mc litciac fiiftentaiit. ^W//. Liii. 38, 47. Tacit. Ann. 6,4 Praecipuus lvpinarivs, a, um. Adi. Labriim hipinarium Cato de R. 

olim circunnienicndi Titii Sabini, ct tiinc lucndae poenac prinuis fuit. R. c. 10 et 11. in quo maceretur luplnum. 

Stuprum obladim vohiiitaria morte luit Lucretia Ciccr. de Fin. ^,54. L v p i n A R II, onim. m. PL Negotiatores /upinoium. Lamprid. 

Acerbum cft, parcntiim n.elera filiorumPocnis liii Cic.ad Brut. Epift. i2.looAIex. Seuer. c. 33. 

Manil. i, 745 Luit ipfelncendiaMundiis. Kt 4, 839 Luit ipfiim inccn- L vp i N A c E v S, a, um. Adi. Lomentum liipinaceum Apul.de 

dia caclum /'. ad ipfum munduni et caelum perumit incendium, vt nenipe Herb c. 21. n.2. 

A:7> aliquls interdiim focnns ab alio commerltas. luftin. 2, s, 6 Qiiiciin- L V P I N V S. Adi. a Lupus, vid. infia. 

qiic capi potuerunt, Supplicia crucibus lucrunt. Liu. 9, ? Obfidcs LVPVS,i. m. Notiim animal rapacitatis et fiamis caiifa. Graece 

etiam fcxcenti equites imperati, qui capite luerent, fi patSe non ftarctur. loj ai/xoj dicitur. Ap. vtteres eficoenum, vnde Enn. Lupus femina : vid. Cohm. M5 L V P L V S ,4g 

tt Bnrfn, ad Qiiind>il. I, 6 p. 174. leeur liipi Scribon 123. Barba Iiipi alieiu vxore adiilter fit, quacrinir. huien.Sat. 6, izi rmrauit cali^ 
Hor.Serni. 1, 8, 43 ht inflrumento magico. Gemis acre hiponim Viig. diim vctcri ccntone liipanar. Mti. ll>. v.ip. Idemlibidimiin cane' 
Georg.3, 264. Incurfus liiporum Idcm ibid. 3, 407. Acrcs liipi arumque locus, luftriim, lupanar Apul. in Apol. O lutuin luua' 
Hor. Epod. 12, 26. Afper Ouid. Met. 11, 403. Auidus Id. Trilt. nar Catull.40, 13. Al. alitcr v. Intafp. 

1,1,78, Auius Virg. Acn. II, 810. Camis Ouid. Met. 6, 528. S LVPANARiVM.i. n. Iilem. [ K«i7«jer«v ] Vlpian Dc octi 
Ceruarius liipus, W.CERVVS. Crucntus Stat.Theb.j, i6f. tionc hcreditatis, Licct a lupanario pracccptae rmt. nain ct in niulto 
Fremcntcs liipi circum Habula Ouid. Met.y,627. Fuliius Idcinib. rum honeftorum viroium pracdiis lupanaria cxercentur. Idem in I 
II, 772- Infeftus pecori Horat. Epod. ij, 7. Ouid. Faft. 2, 800. Qiiid tamen, D. Dc rcceptis. et I. 43 D. de ritu ntipt. 
Infatiabilcs Idem inlbini72. Martiales Hor.Carm.1,17,9. Martiales l. v p a N A R i s, c. Adi. Apul. Met.9 p.22y Mn! Larem mariti 

vocat, quia ollmMarti boc anlmal facrum fuit. Hinc etiamMartis pueros 10 lupanari maculare infaniia. Cenf. Vojj'. aii Catiill. c.L 
Komiilum et Remum lupa vberiius aluit. viil. l.iw. \o, ly, Conf. lurtin, LVPOR, nri, [ «.fvtua ] Scortaii , meretricari. Accius aputt 

43,2,7. Montani Ouid. Epift. ii,go. Proceri Hor. Serm.2,:,36, Non. s, 497 Qiii cuin nicretrice pcr vias habitti noftro lupanlur. An- 
Rapaces IdeBi Epod. 16, 19. Superbi Valcr. Argon.3, 63J. Ve- tijuum. 

hemcDS Hor. Epift. 3, 2, 28. Vlulantes Virg. Georg. 1, 486. Trifte lvpatvs, a, Um. Adi. Hor. Carm. i, g 6 Galiica n»c 

lupus ftabulis Idcm Ecl. 3, 80. Acuunt agni lupos balatiblis, «/</. ij lupatis tempcrct ora frcnis. Frcna autcm liipa*ta frena funt 

ACVO. Infidiatus pleno hipiis ouili Virg. Aen. 9, 59. Petit lupos hahentia, et iluriora, afperioraque : it currus fnllati dicuntur 

taurus cornu lupus denfe Hor. Scnn. 2, 1,52. _ 1 2 Pro- gui falces haknt : fecures i/olahatae , quae habcnt dolabram etc 

verbia plufcula funt de lupo, quae cum Brafmianis tntirpretationibu: pene- Turnebus. ' '" 

mtis. Lupus eft homo homini, non homo, quum qualis fit, non no- LVPATVM,i. n. [j;«^ivac] J^i'"', QKod Lupus , fro rreno after. 

vit Plaiit. Afin. i, 4, 88. Hoc prouerbio monemur, ne quid fdamus homi. 20 rinio. Virg. Georg. 3, jo8 Prellique iicgabant Verbera *ura pati cC 
«I ignot», fed perinde atque a lupo caueamus. Ouem lupo commififti duris parere lupatis. Difta lupati, vt ait Seruitis, a liipini^ deiitibus 
Ter. Eim. y, I, 16. Cuncinne vtemur hoc prouerbio , quoties ci feruan- qui inaequales funt. Vnde et eorum morfus vehcmenterobeft. Ouid* 
Hum aliquid committilur, ciiitis gratitt cufiodem magis oporteat adhiberi^ Amor. 1, 2, 15 Afper eqiius diiris contiindittir ora lupatis. 
Cic. Philipp. 3,27 c. II Etenim in concione dixerat fe cuftodem futu- LVPATVS, i. in. D/>;V Solinus c.s7 (4^) Equtini ouaturiis in- 

Tum vrbis, vfqtie ad Calendas Maias, ad vrbem exercituni habiturum. 2; filuit : isqtie adto fpretiit lupatos, vt de induflria cernuatus ruina et fe 
O pracclariim cuftodeni ouiuni (vt aiunt) liipum. Cnftosne vrbis, ct equitem pariter affligeret. 

an direplor et vcxator efletAntonius ? Eripere agnum lupo Plaut. LVPiNVS, a, um. Adi. [AyKrvo^J Quod pertinet ad lupum 

Poen. 3, j,3i. Vtemur hoc preuerbie, vbi quis friifira conatur praedam re~ Plin. 28, 9 MaiVurius palmam lupino adipi dedine antiquos tradit! 
cipere, cui femel vianus iniecit rapax aliquis. Improbum enim videtur, Cic. in Catil. 3, 19 c. 8 Qiicm inauratum in Capitolio partium atqtic 
fperare futurum, vt lupus irgnum femel arreptum amittat. In fabula 3° laflentcm vberibus liipinis inhiantem fuifle meminilHs. Galca luuina 
hipus Ter. Adelph. 4, i, 21. Dicitur hoc adagium, quum foite fortuna Propert. 4, 11, 20, Lupino Ritu deuorare Prudent. PafT. Calagii- 
in medio fermone interuenit is, cuius mentio febat. Vid. Donat. SeruiviS gurrit. V. 98. 
ad Virg. Ecl. 9, j 4 adhiberi ait, quotics fupertienit ille , de quo loqui- 

niur, et nobis iiii praefentia amputat facultatem loquendi. Cic. Att. L V R 

13, 35 De Varronc loquebamur. Ltipus in fabtila : venit enim ad ine, 3J 

et quidem id temporis vt retincndus eiret. Plaut.Stich. 4, 2, 71 At- LVR A, ae. f. Os culci, vel etiara vtris, Vnde Liircones capaci» 

que ecctim tibi liipum in fermone efuriens adeft. Ter. Phorm.3, 2, 21 gulac homines, et bonorum ftiorum confiimtores. Fcftus. Conf. L(5ra 
Mihine domi eft ? immo,quod aitint, aiiribus teneo liipum.namneqtie L VR C O, onis. m. [ •ya!-(.i(i«f).o« ] Gulofus, de quo lanimVeh mo'- 

quo amittam a me, intienio : nequc vti retineain, fcio. Dicitur in do dedimus inl.VK A. Plaiit. Perf. 3, 3, 16 Pereniiisue lurco edax 
eos, qui eiusmodi negotio inueluuntur, quod neque relinquere ft integriim, 4° ftirax, fiigax. Lucilius apud Non. i, 34 Edite lurcon^s, coincdones' 
neque tolerari poffit. Sueton. in Tibcr. c. 2j Cunftandi caufa erat viuite ventres. Suet. de Clar. Grammat. c. ij Laftaumm ct lurconem' 
metus, vndiqiie imminentiura difcriminum : vt faepc lupum fc auri- ct nebulonem, popinonemque appellans, et vita, fcriptisque monftio- 
btis tenere diceret. Conf. Beroald. ad Stieton. I. c. Virg. Ecl. 9, J4 fum. Labris lurconibiu vetitam deguftant alimoniam de Adamo Ald^ 
Nunc oblita mihi fot carmina. Vox quoque Moerin lam fugit ipfa : helmus apud Gronoii, Obf. Eccl. 4 p. 4J. 

Ltipi Moerin videre priores. Senis querela. Fefliuius dicetur in eos, 4S L V R C O N I AN V S, a, um. Adi. Tertull. dcAnima c.33 Condi- 
qiii metu tHcuius obticefcunt, alioqui fcroces. Seruitis ««'moni?; phyficos menta Apiciana et hirconiana. 

aiidlores dixifle, inefle eani vim Itipis, vt fi quem hominem priores LVRCO, Sre; f/LVRCOR, ari. Dep. [ A«Pf oijiayfo) ] Cum aui. 

viderint, ei vocem adimant. Plin. 8, 22 Sed inltalia quoqtie cre- ditate cibuni conftimere, vt inierpretatur Non. i, j^, a quo laudatur 
dittir luporuni vifus efle noxitis : voccmque homini qiicm priorescon- PomponiusSyris, Lardiim lurcabat lubens. f/ Liicilius Satyr.z Nanj 
templentur , adimere ad praefens. Conf. Alb. Gentil. Left. Virgil. c. j8. SO quid Mutio, fubic(5Voque huic optis figno, Vt lurcaretur lardum, et car- 
*5 3 Lupus, [Ai|2fj[J] Pifcis a rapacitate nomen quadrupedi) naflus. naria furtim. VarroEuraenid. Contra ctim pfaltria et rtim Flora lur- 
Plin. 32, 2 Minus in prouidendo Itipus folertiae habet, fed magmim care, adfttcpi!. Haec Non. Gron. Obf. Ecclcf 23 S. Aldhclmo refiituit 
robiir in poenitcndo. nam vt haeferit in hamo, tumultuofo difctirfu Sed gula quae diilcis lurcatur fercula viftiis. 

laxat viilnera, donec excidant infidiae. Ltiporum laudatitfimi , qtii ap. L VRC A B VN D VS, a, um. Lurcans. Qiiinflil. 1, 6 44 Neque 

pellantur lanati, a candore, mollitiaque carnis. Martial. 13, §9 La- jj enim tiihiirchinahundum et lurchnhundum iam in nobis quisquani ferat 
neus Eiiganei hipus excipit ora Timaiii , Aequorco dtilces cum falc licct Cato fit auiftor. Ita dedit etiam Burm. Sed in magna lefticnis va- 
paftiis aquaf. Hor. Serm. 2, 2, 36 rietate nihil aufim conflituere, nift frte illud , adfpiratioriem abejfe debere 

Laudas infane trilibrem «/«■/^««^um Lurcabundura w/ Lurcinabundum. ' 

Mulltim; in fingula qtiem minuas pulmenfa, ueceffe eft. lvria, ae. f. Oxymeltim appellatum, quod cx aceto ct melle 

Diicit te fpecies, video : qtio pertinet ergo 60 componitiir Ifidor. 20, 3. 

Proceros odiflc lupos ? quia fcilicet illis L V R fD V S, a, um. Adi. [inAiJi-ac] Quod efl fupra modum pal. 

Maiorem natura modum dedit : his breiie pondus. lidum, et cadantrof! coloris. Quidam v.lunt effi q u afi LoriAuTa et hro 

Fliiuialis Itipus Romae fafliditiis a delicatioribus , vid. Varr. R.R.j, 3,9. ptrcujfum, liuidumque faflum. Turnebas <»«/«?;" Ltiridum colorem exifli^ 
Coliiin. g, 16,4. Rapax lupus Idem 8,16,4. //.9, 17,8. ^4 niat ejfe appeUatum a fimilitudine colorisXwxaz, id efl vtris coriacel,atqiie 

Liipi, Treni afferrimi, a liipinis dentibus dlfll , qiila inacquales funt: tfj adeo a fimllltudlne corii. Plaut. Capt. 3,4,64 Vidcn' tii illi ma'ciilari 
Jtue qiiia durltlam habent lupinorum dentlum fimitem , et proptereamor. corpus totum mactdis luridis ? Hor. Carm. 3, 4, 74 Moeretquc partuj 
fus eorum afperrimus. Dicuntur et Lupata , de quibus mox. His frenis fiilmine hiridum Miflbs ad Orcutti. Aconita Otiid. Met. i 146. 
vtb.wtiir Galli. Ouid. Trift.4, 6, 4 Tcmpore parct equus lentis vid. aconitvm. Plin. 18, 10 Qiiod nifi feftinato peragatur, lii- 
animofus habenis, Et placido duros accipit ore hipos. ^ y rido colorc mucefcere. Dentes Hor. Carm. 4, 13,10. Varro de 

Lupus, Infinimratum adiincum, quovafa,quae in piiteum ferte eieiderunt, ■;o^^^.2 , 10 Qiium in Liburniam venifles, te vidifle matresfamilias 
extrahuntur : Harpax Graeco vocabulo, et Harpago nominatiir. Liti. s8, 3 eormn, afferrc ligna, et fimtil pueros qtios alerent, alias fingtilos alia» 
In alios lupi fiiperne ferrci iniefli, vt in periculo cflent, ne fufpenfi binos,quac oftendercnt foetas noftras, quae in conopeis iacent dies ali- 
in murtim cxtraherentur. Affine efl inflriimentum, i/f j«o Pallad. 1,43, 2 qiiot, cfle luridas, mucidas et contemnendas. Horror Oiiid. Met. 
Lupos, id eft fernilas nianubriatas minores maioresque ad menftiram 14, 198. Idcm ibid. ij, 786 Solis quoqtie triftis imago Lurida fo- 
cubiti, quibtis facile eft, quod per fcrram non poteft,refecando trunco 7J licitis praebebat lumina terris. Mors Sil.13, 550. Pallor Ouid. 
arboris aut vitis interferi. *| 6 Ltipus faliftaritis, //«■**, Met. 4, 267. Pelle liirida aniifta ofla Hor. Epod. 17, 22. Plin. 

cuius meminit Plin. 21 , 19 Lupiim faliftarium pmit inter herbas fponfc Epift. 6, 20 Mox dies vere, fol etiam eftiilfit, luridiu taraen qualiseflc, 
nafcentes, quibus pleraeque gentuim vfuntur in cibis. ^7 quum deficit, folet. Sulfura Ouid. Met. 14, 791. 

\-\\^\K , Arar^i genus. Plin. II, 24 f 28 Luporum nomine minimi non lvr R, oris. m. [«AfJnufia] Pa//w. Lucret.4,333 

texunt, vid. LYCOS. go Lurida praeterea fiunt quaecunqtie tuentur 

lvpa, ae. f. [Awxaiva] Femina lupi. Viftor deViris illiift. c. i Arqtiati : quia luroris de corpore eorum 

d» Romuto et Remo , Partiulos in Tyberira abiecif, quos aqua in ficco Seniina raulfa fluunt fimidacris obuia reruni. 

rcUquit : ad vagitum liipa accurrit, eosquc vbcribus fuis altiit. Et Deformes liirorc ApuL Met. 9 p. 222, 

Liu. I, 4 Liipam fitientem cx montibtis , qiii circa funt, ad puerilem lvridatvs, a, um. Adi. TcrtuII. adiierf. Marc. 4, 8 Qlii retro 

vagitum curftira flexifle : eam fummiflas infantibus adeo niitem prae- gj luridati delinquentiae maculis , ct nigrati ignorantiae tenebris. 
biiifle niammas, vt lingiia lambentem pueros magifter regii pccorit in- LVRVLENTvs,a, um. Laudatur ex Apul. Met. 7 p.ioo Con- 

vcnerit. ab eo ad ftabula Laurentiae vxori educandos latos. ftint, qui ceptaculum aquae lurulentae. Veriim in Ehienborfiiana et Steviicbiana^ 
Laurcntiam vulgato corporcLupam inter paftorcs vocatam putent: inde tmtndata mendo typographico , fArw; lutulentae. 
lociim fabulae ac miraculo datum. Vef. Infcript. Grut. p. 105 n. 2. Plin. 

8, 17 Qiiae de infamibus ferarum lafte nutritis , quum cflenf evpofiti ,90 L V S 

traduntur , ficuf de condiforibus noftris a hipa , magnitudini fatorura 

acccpta ferri aequius, quam fcrarum naturae arbitror. Inhumana LVSCfNlA, ae. f. [i>)J<J» GIo/T. Lat. Gr.] Auis, difta qnod \\u 

lupa Propert. 4, 4, 54. Rapidae tradis ouile hipae Ouid. dcArte gens canat. Plin. 10,39 Lufciniis diebus ac no<5libus continuis qiiin» 
Am. 3, 8. Ratia hipa Hor. Carm. 3, 27, 3. ^ 2 Liipa, decim garruhis fine infcriniflii canfiis, dcnfante fe frondium gerniine, 

fro Meretrice. Ciccr. pro Milon. c. 21 Ille, qtii femper fecum fcorta, 95 non in noiiifllmum digna miratii aue. Piinium, tanta vox tam pariio 
fcmper exolefos, femper Itipas, ducebat. Plaut. Epid. 3, 3, 23 De- in corpufctilo, tam pertinax fpiritus. Dcindc in vna, perfefta muficae 
vortunt mores virgini longe, ac htpae. Add. Liu. 1,4 cuius verba mo. fcientia modulaftis cditur fonus, et nunc continuo fpirifti trahitiir in 
do pofuimus : Catull. Carm. 100 (97) ad luuentium. Ipfe propudiofus, longura, nunc variatur inflexo, ntinc diftinguitur concifo, copulatur 
yxor lupa Apul. Apol. vid. Taubmann. ai/ Plauf. Pfeud. p. 9J6. Vinet. intorto, promittitur reuocafo, inftifcatur ex inopinato : interdimi et 
in Aufon. p. 212. Hinc loofecum ipfe murinurat, plemis, grauis, acutus, creber, exlcntiis, vbi 

LVPVLA, ae. f. Dimin. Apul.Mct. 5 p.,64, 3 Perfidae hipulae vifum cft vibrans, fummus, medius,' imus. GraeciPhihm,lamvii.^ant. 
jnfidias tibi comparant. It. 3 p. 139, 6 Siccine me vix a lupulis con- Lufciniae in folittidine Africana canficum adolefcentiac garriunt Apiil. 
feruo Theflalis. Flor. 3. Mart.7,86Lufciniae tumulum fiThelefina dedit. Hor.Serm.2,5, 

L VP AN AR,r5ris. n. [irofviMiy, ^«faiTtdrtrov] Locus in quo di. 24J Lufcinias folifi impenfo prandere coemptas. Secunda fjilaba ab his 
verfantur meretrices. Quinail. 7,4 An deprehenfus iH lupanari cura loj PietU iorrepta vidtri fotefi. StdW, Wcanus de B- Troi. 6, 384 Catieat 147 L V S L V S 148 

ardea roftio Marmoreiim fofTore foliiin , LiiC>:inia fUmt, ijtioi/ de/eni^ie amiuni C C. Kondum igiiur certum ta lemfefttiti hiteiunJlum. AiU, 

Diejemius, et in Horatil atijue M^rtialis ver/i/'us Synize/in intiliigit , I mox dicenda n. 4. Sed tiec femfer i^r\(\\ &&o \u^nm\ eiium QOV,&\t\im. 

proniintiiito confuntintis inftar. Iilem locum habet in Phaedro 3, ig, 2 i!. g. Liu. 3 , 22. /)c. Cenfus aftus coanno: luftrura proptcr capito- 

Caiituslufciniiquodfibi nontribucrit: vii i/uidamliiCdnl/egunt. Nempe liumcaptum, confulein occifum , condi religiofum fuit. .i/V Liu. 24, 

L vsCiNivs, i. m. Idem. Phaedr. Fab. 3 , 18 , 2. Scn. Ep. ^iS 5 43. /"■• Ne luftrum pcrficcrent cenfores, mors prohibuit P. Furii. 

i» MSS. ap. Daum. Ut ceul/. iimij/. R. L. L. p. 126. Triiuitur luftrum conditum cenforibus plurium ntimero , vt etiam Liu. 

L V s C I N V S , «>)Jw/ "Gloir. Lat. Gr. 40 , 46 Luftrum condatis : tamen ab vno proprie iilud /aflum Jocent 

LVSCINIOL A, ac. f. Diniin. [inJiv/»»] Plaiit. Bacch. I, l, 4 ^Jla: Cic. de Orat. 2 , lAg Afello Africanus obiicienti hiftrum illud 

Pol ego qiioque nietuo, lufciniolae ne defuat cantio. Protierl/. de iis, infelix , Noli, inquit , mirari : isenim, quite ex aerariis exemif, lii- 

ijuae miraculo a/finiafunt. C»«/. L V SCIO L.-V. 10 ftrum condidit , et taurum iuimolauit. Sortiri autem folcbant Cenfc- 

LVSCIOLA, ac. f. Lufciola, quod luftiiofe canere exiftimafur rts, vier lujhum conderet. Liu. 29, 37 Luftrum condunt ferius, 

VarroL. L. 4, 11. fed etymologlae ratio /uadet , vt lcgatur \\\kiv\:i , /. quia per prouincias dimiferunt Cenfores, vt ciuium Romanorum in 

/iwm lufciniola. Vermt conipara , qiiae de cjuantitate feciindae Syllabae cxercitibus qiiantus vbique eflet referretur numcrus. Ccnfa cum iis 

(«LVSCINIA diximus. C C .X V niillia hominuni. condidit luftrum C. Claudius Ncro. Idem 

LVSCic3svs, yH/V/ LVSCITIOSVS, a, iim. Adi. [(iJwJ/, vux7iAtt>^] ij 35,9-/"- Cenfores craat priore anno crcafi Sex. Aclius Paetus, et 
Lwkiod funt , vt quidam exijiimant , qiios.Graeci Nyililopas appellant , C. Corneiius Cethegus. Cornelius Uiftrum condidit. ht 38, 3<5- 
qui et mane et vefperi exilitcr admodum vident, tiec /ere nifi interdiu, txtr. M. Claiidius Marcelliis Cenfor, forte fuperato T. Qiiir.tio, Iii- 
Nonius 2, ;i2 Lufciofi ad lucernam non vident : et myopes minus ftrum condidif. Riirfusn,!, 10. pr. Eo anno luftrum conditum eft. 
videntes vocantur a Graecis. Vefperi non vidcre, quos appellant Cenfores erajit , Q^ Fuluius Flaccus, L. Pofthumius Albinus. Poft- 
Lufciofos Varro ap. Non. I. c. Plin. 29, 6 f. 38 Fimiim quoque 2o humius condidit. Caeterum ipfo hoc hiftro condito, cum confwnmari 
gallinaceorum dunfaxat rubrum lufciofis illinendum monl^rant. Con/. demuni cenfiis et abfolui videretur , hinc Cic. de Orat. i, 183 c. 40 Quae- 
Id. 23, 7. et 28, 10. Plaiit. Mil. 2, 3, 52 P AL. Verbero, edepol tii rifur, is, qui domini volunfatc cenftisfit, continuone, an vbi luftrum 
quideiii caecus, non lufciofus. Con/. Taub. ad h. I. Add. I. 10 $. 4 conditum, liber fit? //. Cic. Att. i, 18 fiii. Sub luftrum cenferi, 
D. de aedil. ed. ct redh. gcrmani mercatoris eft, /. non prius , quam ciim iam diffcrri diutlus non 

LVSCITIO, onis. f. Vitiumvifus, quodGraeci wr^x^u^ixt dicunt. %^ pote/l, Nenipe tributum /iniul ex cenfu con/ertur. Varro de L. L. S, 
Feftus , Lufcitio vitiiim ocidorum, quodclariusvefperi quam meridie a p. 46. /»■. Luftruiu noniinafum tempus quinquennalc a luendo, hoc 
cernit. f.ew/. N VS C 1 T I OS V S. Vlpian. in 1. Idemfilius. §. Item. eft foluendo : quod quinto qiioque anno veftigalia et vltrofributa per 
D. de Aedil. edidto, Idem, vbi houio neque maftifino temporc videt, cenforcs perfoluebantur. Cic. Aff. 6, a Qiiaefiui ipfe de iis, qui 
neque vefperfino : qiiod genus Graeci n/nVaAuTa? vocant. Lufcitio- annis dccein proximis magiftrafum gefleranf. Aperte fafebantur. 
ncm quidain putant : vbi honio luinine adhibito nihil videt. jQ«/tt'rt?H 30 Itaqtie fine vlla ignominia fuis humeris pecunias populis retulerunt. 
Nufcitionem, qiiidam Ehifcationem hic legunt. A/<«c Lufciofus , qui Populi autcm niillo gemifu publicanis, quibus hoc ipfo luftro nihil 
« Lufcifiofus e/ Nufcitiofus, vt ait Budaeus, wV. N vsC iT I o s V s, foluerant, etiam fuperioris luftri (pecunias) refulerunt. Sic Plin. 

LVSCvs, i. ra. [ £«f «(JjOKAfitn ] Qaialterocaptuse/iocult. Varro Epift. 9, 37 Nara priore liiftro, quamquam poft magnas reminioncs, 
de L. L. 8, 43 p. n;. extr. Item diciint, cum fit fimile ftultus, lufcus; reliqua creuerunt. Indicat alias etiam locationes in lujlra /allas. Sic 
etdicafur ftultus, ftulfior, ftulfilTiuius; nondici lufcus, lufcior, lufcif- 3; Vlpian. I. Si quis nec caufam D. de rebus creditis, Nani etfi colonin 
fhniis. Sic in hoc generc miilta. Adqiiaedico, adeo fieri , qiiod poft Iiiftrum complefuin fruclus perceperit, condici eos conftat. Sed 
nafiira nenio lufco magis fit lufciis, cum ftultior fieri videafur. Perf. ^ 4 Deinteruallis, quibusLu(in\mi:onderett\T,iamdice»dum. Cenforin. 
i, 128 — qui poffif diccre lufce. Cic. de Orat. 2, 246 c. 60 Coe- de Die nat. 18. extr. ctim di.xijet de Olympiade , quaternum annorutn 
nabo, inquif, apud fe huic lufco fomiliari ineo C. Sexfio : vni enim circuifu, addit, Idem fempus aruii magni Romanis fuif, quodLuftrum 
lociim video. Martial. 8, 53 Hiinc tu conuiuam cautus vitare me- 40 appellabant ; ita quidem a Seruio Tullio inftifutum, vt, quinto quo- 
inento : Tuncfurit, atque oculo liifcus vtroque videf. luuen. Saf. que anno cenfu ciuiuni habito, luftrum condcretur: fed non ifa a 
10, 158 Qiium Getula diiceni portaret bcllua Iiifcum. Intelligit Anni. pofteris feruatum. Nam cum infer primum a Seruio rege conditum 
balem. Lippo, non iufco coliyria nigra Medentiir ; qui femel eft luftrum ct id, qiiod ab Imperatore Vcfpafiano V et Caefare III COSS. 
lufcus, non njfi hifciis crif Alanus Parab. clalf. 3, 12. faflum eft, anni inferfucrint paullo minus fcxcenfis quinqiiaginta , 

LVSCA,ae. f. [tVffcipSiA^ios] Martial. 1 , 171 Oculo Philaenis 4; luftra tamen per ea tempora non plura, quam feptuaginta quinqiie funt 
femper altero plorat: Qiio fiat iftiid qiiaeris modo ? luf.a cft. faifta : ct