Skip to main content

Full text of "Observationes in Theonis fastos graecos priores, & in ejusdem fragmentum in ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| t P^^— ■^M^— ^■^■Pi P' O S S E R V A T I ONES 

I N. 

THEONIS FASTOS 

GRitCOS FRIORES, 

B T I K 

ejusddn Fnigmentum m 

EXPEDITOS CANONES. 

Atecdit^ 

DE CANONE REGUM 

ASTRONOMICO, 

Ejusque Au&oiibiis» Ediuonibu^ MSS^^ & qux eo pemoent l 

D I S S E R T A T I O 

in qiui « 

DUPLEX CANON REGUM ASTRONOMICUS 

NuKC frimum editur ex Codice MS^^ Lugdunc^Batavo | (^ ejusdem* 

quoque Codicis amfia notiiia exbibetur* 
AMSTEUiEiyA M I, 
Apud JOHANNEM BOOM. 

CIODCCZXXY. 
» ■ r 
» - • V t 
AD » E N E V O L U Xf L E C T O R E 

P R iE. F A T I O. 

Amus tibi , Bcnevole Leftor , duos Trafta- 
tns : quonim Privr infcribitur , Ohftrvatknes 
in Ijbems Ftftes Grdcos pricres , ^ in ejusdem 
FragfluMum m expeMtos Canones.: Pofierior ve- 
to infcribitur, viffertatio de Cancne Regum 
jffironomico ejusque Au^ortbus , Editiomus, 
MnmJcriptiSf & ^ eoperttnent. Has Obfervationes , 

& hanc Diflertationem , horis fubcefivis jam a longo tem- 
pore confcribere incepi : fi mihi autem ab eo tempore Pto- 
lem^ei d$- Hjpotbefints PUnetarum Libetlus &d manus fuiiTet , 
& imprimis fi jam tum Codtcis AiS^' BibUotheca. Lugduno Ba* 
tava. u(us mihi concefius fuifiet, qusdam ip his Obfervatio- 
nibus & in hac DilTertatione forte concinnius & dillindius 
traftari potuiilent ; . & a quibvsdam erroribus mihi cavifiem , 
quitamaij ex poiteriori recenfiohe , perNotasadjeftas, & 
iubjedas corriguntun Mas enim Obfervationes & hanc 

Diifertationem denuo refingere, mihi per statem non 

* X licuit. A t P R ^ F A T I O. Ifcuit; neqTie ob paucos Admodum errores oeceflarinm 
duxi, ^ 

I. Prior Trac TAT us ▼erfatur circa duo Theoiiis 
Alexandrmi fcripta , ab Henrico Dodwello in Appendice 
ad Diflertationes fuas Cyprianicas, primum edita. Quorum 
Frmum fa/lorum nmm vemt , fed revera eft Wmv , five 
TabuU aftronomica , inferviens ad annum , meniem , diem, 
m Alexandrinorum anno fixo datum rexlucendum' ad arf- 
num, menfem, diem in yfiigyptiowim anno.vago qusefitunu 
dato refpondentem.'" Secundum autem vocatur Theoms Freg' 
tnmtum , eftque Caput i«» Commentarii Tlieonis AlexaS- 
drmi m expeditos Canones. 

A. Primum Theonis Scriptum expHcatur in 
his Obfervationibus %* 1— XI. & S« XXX & XXXI. 

Ubi 
Poft brevem Ac Thjeonis Alexandrini ^aetate disquifitio- 

nem: . . ^ 

Hujus Keuwnd, five Tabulae fpecimen-proponitur: 
Et ejusdem Tabulae «Ai^Jmi, five Columnae fex illuftraa- 

tur : 

Nec non ejus Schema feu Diagramma, a primo Alexan- 
drinorum anno fixo repetitum , exhibetur : 
Et denique hoc Yiaaiim Tbeoni Alexandrino aflTeritur. 

1 

B. Secundum Theonis Scriptum fufius ex- 

pUcatur in his Obfervationibus $• XII— XXXVI. 
Ubi primo agitur 

De CommentariiTheonis Alexandrini in expeditos Ctmo- 
aes eduiombus & Manufctiptis, $• XII. 

De V^K M t K T l"0.- 

I 

•De Firttffieoti Thebms, a Dodwello editi , l^itulo , f^tte 
'occafione. S^ XIII & XIV. : . > 

De Quinquef in aftrorum per expeditos Canones com- 
puto^jprscognitis^ quorum primum & praBcipuum eftEpo* 
cha computi attrorum , quiaB figitur in Pnilippi Aridaei anno . 
primo,fecundum iEgyptios , rn menfis Thoth die primo, inr 
ipfa meridie, inCHmate Alexandriae. §^ X V-^XIX. 

>De quinque Capitulis, quae ex tempore propofito ordfna- 
i^eoriufttur, qu*que funt Icofipentaeterides,anni fimplices,. 
menfis -^gyptius , dies menfis , & hora diei. Et de mo- 
do inveniendi Icofipentaeterides , & 4innofr finoptices, ope 
Tabute Regnorum , & TabulaB Icofipentaeteridum. Ut 
& de modo invenjendi reliquii-Capitttla, ope caicoii» ati ati» 
no AuguftiCiBfaris quinto exclufive deduAi. Qui mo* 
di primo proponuntur ^ & deinde Exemplo iiluftrantur/ 
r XX— XXXI. 

De Theonis Methodo ab anhi Alexandrini fixi propofiti 
redudiqnem ad annum i£gyptiacum vagum qu«fitum,quae 
tllrerius exjflicatur : & quando primus dies intercalaris., fcu- 
fexta Epagomena , anno Alexandfinorum adpofita fitiofien-' 
ditur §<> XXXII & XXXIIL , 

Deinde fubjunguntur' tres disquifitiones , quibus di* 
ilinAius inquiritur 

In prima , de anni ^Egyptjaci & Alexaridriui ^xagtSTa^r^, 
five reftitutione, xjuando fatta fit juxta Thepnem Alexan- 
drinum, §• XXXiV. , 

In fecunda, Qtiis fuerit primus Alexandrinorum iannus 
fixus, juxta Theonem, alklsque: ubi Petayii : crronea hac 
de re lententia , ejusque ex Theojioro Metochita , & e;x 
MichaelePfclloiarguiftehta refelluntur:'& Scaligeri de locb 
Pf€4Bjttdicittm expehditur '§^ XXXV. . • ^ * 3 In P R ;« P A T I o. 

. Ib iTerHa , de loco Pionisr CAffii , Hift. Libro LI. p. 4^7; AJ. 
ejusque fenfu , agitur §• XXXVl, 

II. POSTERIOR TraCTATUS. five.DlSSlTRTA- 
TIO DE CaNONE ReGUM ASTRONOMICO (in qua^ 

etiam Dodwelli in Appendicem , ad DifTertationes i^as Gy- 
prianicas , Prolegomena , & ejusdem in hunc Canonem 0o> 
tas fparfim prewus examinantur) dividitur quall. in< partes» 
fex. 

A. PRIMA DKSERT. PaRS; bidicat quinam recentiOrum, ^ quinam veterum de hoc 
Canone egerlnt : & hujus Canonis editiones & Manufcripta^. 
rccenfet I^MV. 

B. SECUNDA DI5S7RT. PARS 

Notitiam bujtts. Canonis ex variis Auftoribus ^Xhibefi;. 
S« V-*XI; Et quidem in fpecie- 
Ex Ptolem«i Almagefto. i*- V. 
£x Theone Aiexandrino. S* VI.. 
Ex Georgio Syncello. SfVll. 
Ex Sethi Calvjftt editione. $? VIIL 
Exjohi Bainbrigiieditione. §^IX. 
Ex Petavii editione,. aliisque ejus fcriptisl §f X. 
Ex Dodwelli editione,ejusqueProiegomeni$ & Notis. ^"^XI: . 

G. TEl^TIAiDtSSERT. PaRS. 

Agit de variis» qus in hoc Canone occurrunt Epochis feu 
iEris,primo in genere §? XU.deinde in fpccie,§» XIU-XVI. 
B^mpe 

De. "P R .M F :A "T 1 D. Db\£ra Nabokas$a)r.i. S^XIU. 

■ ■ • ' 

Ubi hsc trafUntur: 

a.. Cur Aifa-onomi Epocham compnti fui aftronomici ince- 
perint demum a NabonalTaro, & eam non altius r^tive* 
rint. p. 139. 

hi Aa Aiironomi fiabylonii > qui 9Dtc Alexandrum M vi» 
zerunt, teinf^us, quo fuas ceperant ObCervationes , per 
i£ram NaboBaflari d^fignarint : & an Epocham computi 
fui.a Nabonailaro deduxerint, vel in computo fuo aitro- 
aomico Mn Nabon^ari ufi ^tf p. 141, 

c. An Aftronomi,..qu.i poft Alexandrum M. ufque ad Clau- 
dium Ptolemeaiptk vixeru|i%, ten^ms, quo fuas ceperant 
Obfervationes, per :£ram Nabotiairari deiignarint , & an 
Epocham computi fui: a Nabonaflaro deduxerint, vel ia 
computo fuo aftronomico^raNabonaiTari uiiiint ?p. 14^. 

d. Ptotemsum £Ta l^abbnailari ufum eiTe, & quomodo» 
diflui(iUas ejpficatur. p: 149. 

*iEx td$ probabile fit, i£ram NabonaiFari Ptolemfleo 
Aib^onomo ikmi eife antiquiorem. 

e. An & quo fenfu hujus Mt^ a Nabonaflaro primus memi» 
neritBerofus? p. 154. * 

^ Verba Berofi apud Plinium, de qujbus agit Dodwellus, 

proponuntur, o: confiderantu,r p. xj^. 
g. i£r£ NabonaiTari mentio apud Cenforinum de die Natai^ 

li. Cap. XXI. p. is6. 

Db ALka Philippl $«X1V. 

• » • • # 

Ubi haec traftantur : 

«. An Aib-onomi ante Ptolemaum iEra Philippi, feu annis 
«b Aleacandri morte ufi iint? p. if ^. 

(8. De i ,1» R JE.F A T :i ©: 

0: De ufu iErs FhiiipiU feu potkis aonorum ab Alesandii. 

morte apud Ptolemaeum in Almageflo,.cur,.qaomodo». 

quando ipfe Ptolemsus in fuQ Almagcilo^cEpocha. foi . 

^ra ufus fit, p. ic8. 
y: D& iErae- feu Epocha& ab Alexandrimorte xhftifutione 
-^ per. Alexandtinos in Alexandri M. honoremi fententia 

Dodwelli examinatur. p. 16^. 
^/ De roi^ "^t^^P^^ Ktu^otn > five E^editis. Canonibus , qui 

PtolemaBO tribuuntur, & in-Quibiis calculi aftronomici 
■ Epocha figitiir irf Philippi AridaBi anneprtmo; Ubi fufe 
- pro & contra difputatur , an hae Tabute expeditae Ptole- 

maeum habeant auftorem, nec ne: & aivTheb Alexan- 

drinusearum fit auftor^ in(juiritur:-&<juaBnam Tabul»» 

praeter^iftfotiomicas preprid diftas,lmer eas cpn^eanfur» 

' indicatur; p. t^a ' "^ 

f. I»^Ptolema^i de Myp^thefibus Ranetarum Libello, A- 

ftrorum Epocha ift Philippi Aridaeianno primo conlUtui- 
; tur. p..i84^. - ' 

^, Ptolemaium t ^go;i^ti/wr K*y&iy hoc eff , expeditarum Ta- 

t bularum Audorem ftatuit ia Arinalibns Vet. Tiett. Uile- 
rius. p. 185-. 

fi\ Ad fupra difta Epicrifis^ qua yaria in fuperioribus difta 
emendantur, & in-fpeci(B oftenditur , leofipentaeteridilm 

: T^bulam ihPtolenwei Almagefto, & Idofipentaeteridum 
Tabulam in rois^^n^f^iiiis.Kajoot^ effe Tabulas a fe inviceni 

* lohge diverfes , & pktne alias generis : & Ptolemawjm ho* 
rum "TCfoy^ufm Kor^W, hoc eft, ilfarum » expeditarum Ta- 
bularum primum elle .AwAorem ; licet illae etiam Theoni 
Alexandrino , ut Auftori fecundario , adfcribi poffint,. De. P R iE F A T I O. 
Db jEra Augusti. S*XV. 

Ubi haec traftantur. 

C. DodwelU dc aimis Augoftorum fentcmia; & in fDecie 
imgularis ejus de Alexandrinorum primo anno fixo & 
«orundem pnmo amio intercakri, ac de tSs metho! 
4o, opmio proponitur, & «caminatur. p. x^ "^ 

\^t^^SL'°"i^'^'/° "^" ^i^^' * ^«^ Alexandrinis 
ipcnt rcceptaj & an forma anni vagi, in ufu civiH a r#. 

Muis ^ptiis fucrit retcnta, & quamdiu ? p'T,x. 

^'•lA" j^°"°*^' Poft Ptolemaum ufquead l^eonem A 
A^^^i^^f' oSrcrvatiomim fuaVum tempore dSan 

form^*.\^'^^.r' Alexandrinorum fixa^X" 
-l.^?L??4°SiS^^^^^^^ CaaicuUri. &hujusan. 

/>|ii*il|ccperitTr^ ^^ ^*°^ * P*".^P* ^o O B X « • < P K M ¥ A T 1 O. 

De JEkA DlOCLETIANl. S** XVI. 

* • • • 

Ubi h«c traflantur. * 

. r , , • . 

A. De Auftorc JiraE Diocletiani * qui eam- primus iiiftituit , 
& in ufum civilem introduxit. p. -2 44. 

B. ^ra Diocletiani > in ufum civilem intro^ufta, humera- 
bat annos iEgyptiacos fixiosj ab eorum Tnenfe Tlioth fixo 
ineuntesc quodpluribusexemplisprobaitujf. p.>45-. 

C. Mra Dtocletiani) in ufu ailronomico adhibita » numera' 
. bat annos ^^yptiacog vagos , abeorum menfe Thoth va- 

go ineuptes: ,^odeacplicatiir.&probatur. ^1^47. 

p. An i£ra Diocletiani^ :etiam ;extr* uftim aiitr^ottomi^ini ^ 
ab T^gyptiis, contradlftinde «d Alexandrtiios , juxtafor- 
mam anni vagi, ia ufu ciyiU fuetit receiiui p. a^S. 

D. QUAET^ biss^ERT.- PvA.RS ,' . . ; f » ■ Agit de CanonlsRegum nftr<MiQjiitci ^ttftorfbus &-cdn- 
cinnatoribus , in genere, §'X\(U». &. ia fpecie ,. g^. X VHI- 
Jv.A.111. ...... - - -s .. ' De Cdnonf^ a NiibOTiafrarQ ufqtie .ad Alexandri M^i^ior- 
tem , audore , & concihhator^. $« XVllI. * 

' De Canonis ab Alexandri M: morte feti 4 Philibpo Ari- 
• daeo ufque ad Cleopatrae mortem.' §* XIX^, Ubi qjapqye 
de Porphyrii Canone Regum iKgypti. .^ 

Pe Canone ufque ad Antonihum Pium,'an Plplemaens, 
( A.ifa-onomus4i(ej^asa«^]fufe'(sl»minati!H-,tic pro&^don-- 
tra difputatur, & deoiqae PtoUmsq im^ri iiietittr. 
!• XX. *' •'» P R -E F A T I O. 

De Catione ufque ad DiecletianuiB« A ^^ Theodofiam 
. Seniorem > an Theo Alexandrinus fflRJas audor , aut 
continuator^ inquiritur..$o XXI.. 

Ete Canone ufque ad imperii Phocae finem , an Heraclius 
Impei«tor> qut Phocee fucceffit, £.t ejus continuator , 
examinatur. $• XXII. 

■ 

De Canonis continuatoribus poftericu-ibus ufque ad ipfius 
Canonis in tribus Manufcriptis finein diverfum ( de qui- 
bus nihil cerd mihi coQflat) breviter agttur . ^" XXtlL ' 

E. QUINTA DISSERT. PaRS 

• • • ~ ' • 

Agit de Canonis Regum aifa-onomicl f^rma & CQQftitciF 
^kfoc^* XXIY «d ^X«V}. AJbi .# . 4^ Canonis hujus forma & confiitutip e^li&atur : & fa fp». 
de de Methbdo in figendis ithperii Regum & Imperato- 
. Tum ii^tii&kkCMKnievdhfbfda, DodWcDi fententia pro- 
ponitwr. ^» XXtV, ... 

'Inicia Hfftof icft &<3MionicaImpef atbmm iRomanorum ab 
Augufto ufque ad IXocletiannm inter fe comparantur ex 
mente Dodwelli: eaque duptici^nodo in duplici Tabula 
difponuntur. $• XXV. 

•O(^ervat)0oe$« qvibiis iX\ss lynile explTctntur, fttbjuii^ 
guntur. S* XXVl. * » - F. SEaTAli>ISSERT. PARS -* .r 1 ! • * l j • « Kotitiam Codicis ManufcriPti ^ibliothees pubBcae 'Ltig- 
«di^nQ^J^tays» i«ti$i amp^m «^sfibet': & dtosiex^hoc Cedicd 

ft:tgtim C tobnes aifircyipDucig;^ .m luoem cdit :' :&;jsitii. hif- 

. V 'T ' " ' ' ** X corica P R JE F A T I O. 

corica & Canoi^ Imperatorttin Romanorum inde a Dio- 
cleiiano » juxu u^umque Canonem , inter fe comparata , in 
TabuUs difponit, cum Obfervationibus S" XXVil-XXXL 

NO.TITIA CODICIS MS*^ 

Lugduno-Batavi. $*XXVn. 
Ubi haec tradantur. 

A» De Codicis bujus Infcriptione & pofleflbre , cujus ope in 
fiibliothecam Lugduno-Hatavam devenerit. p. 305-. 

B. De hujus Codicis conftitutione , & forma exteriore. 
p. 306. . 

C. DehujusCodicis partitionegeneralt^ ^ partium diverfii 
fcriptura. p. 307. 

D« Primae partis, feu Commentarii Theonis Alexandrini in 

expeditos Canones, Capkum omaittm recenfio. p. 3^07. 

£. FraementiTheoiiis>a Dodwello editi , cura Msnufcripto 
Lugdunenii accurata collatia,^ & oouiiumvariantiuni Le^< 

dlionum diitinfta annotatio. p. 3 09. 

F. De duobus Foliis, qua^ Theonis Commentario praepo- 
nuntur. p. 311. 

Q. De duobtts com dintidio Foliis , qatt p(^ Theonis Com* 
mentarium occtirruntt p. 3ix. 

H. De hujtts Codlcis parte altera ,qtt« <2»c^f«» KoiAm, hoc 
efi , expeditos Canones , feu Tabulas attronomicas com- 
prehendit,quarum Tabulanim omnittm & fingulanim re- 
cenfio exbibetur. p. 31J. 

I Primi Canonis Regani Aftronomici , a Nabonaflaro ad' 
Phocam diitindior defcriptio. p. 3 19. 

K. Se. - ■ t;7 w ■ ■^^m^mmmmmmm^» ^7-^»^«B»pw«w»^i^»""T— — "•« P R JE F A T I O. 

« 

K. Secundi Canonis Regum Aftronomici , a Nabonaflarb ad 
Michaelem cum Fiiio» diltindior defcriptio. p. 3x1. 

L. Faflorum Confularium Graecorum pofteriorum , a Dod- 
wello ex Ifaaci Voflii fchedis editorum,& ex hoc Codice 
exfcriptorum , dittinftior defcriptio , & reftitutio. p. 3 14. 

M. lcofipentaeteridum Tabulae pro Solc & Luna, & pro 
reliquis quinque Planetis, ulterior confideratio. p. 33x, 

N. De reliquis hujus Codicis Tabulis Aftronomicis proprie 
di<ftis,an ex Ptolemaei Almagefto fint defumptae. p. 334. 

O. De hujus Codicis aetate , feu tempore , quo fcriptus efl; 

P. 334- 
P. Hujus paragraphi XXVII'^ conclufio. p. 334. 

DUPI.1CIS Canonis Rbgum^ 
£X CoDicE Lugduno-Batavo» 

E D I T I 0. 

V 

]n qua editione Codicem Manufcriptum , quanttmi ileri 
potuit , exade expreifimus. Servatis iisdem lineis. Ser- 
vata quoque eadem Literarum forma , quantum fcilicet per 
Typos & Typothetas licuit : praecipua autem diflerentia oc- 
currit in prima Alphabeti Graeci litera Alpha , quam per A 
expreflimus, cum aliam & magis recentiorem in MS'^' for- 
mam habeat ; ut & in litera NumeraU quae Wwnnm ^eurm vo- 
catur , & numeri 900 valorem habeat , quam boc modo ex- 
preffimus 7^ , licec in MS** aliam & plane fingularem prae- 
ferat formam. 

• •3 Canoni P R ^ F A T I O, 

Canoni Regum fecundo adjecimus Appendicem, que ia 
MS" occurrebat , quieque in Ifaaci Voflii fchedis omifla 
erat;qua hic Canonipolt flnem imperii Michaelis cum iiliOi 
feu annum Pliilippi 1136**, continu^Cui afque ad annum 
PhilippiiijS»". ER. E R R A T A Sic C. O R R I G E N D Ai Pag. 10. 
P. 1«. P. IX. 

P. »». 
P..}. 

P. Z4. IID, 

P. 14. lin. 
P. »4- •=- 
P. 17. 
P. 3.. 
P.W. 
R54. 
P. f7. 
P. 61. 
P.7?. 
P.95-. 
P. loy. 
P. lOf. 
P.,3,. 
P. 140. 
P.144. 

P.14S 
p.ifii inmzo. 
x8. i3- 1. 19. 

lin. 17. 
IID; Iz. 
lin. S. 
■■ 33- 
3f. 

'f- 

^.^- 

lin. 14. 

lin. 30. 

lin. 38. 

tin. 14. 

)!"■ 33- 

.'"• *■ 
lin. 14. 

lin. 56. Pjip^.lin. 14. 01. i didemque, l^ indidcinque. 
annus , lege auier. 

77» kgci77. 

j3i(Ai)«fr«/i), lcge gBAflS^i/if. 

guod Michitelt , l^ Micfaaeli. 
intuitu, Icge intuitut. 
Stxio. legeQuinta 

AHfAid^vTK, lege <fitf Xvdffrllh 

NfWf, lege «e^f. 

cceperuDt, lcse cepenuit. 

habiiu , lcge halitu. 

anno i» , lcgc anno i» eMfiifu/a. •■ p. %6s: E R R A T Av 

P- t6f. lin. i£. pro tftronmoroum i lege aftronoliloraov 

P. Jiy. lin. 34. pro («if™") legc (716" 

P. jip. lin. 9. pro META, kgc META. 

P. jjS. lio. 1. pro ONOPI0I, legp ONOPIOC, 

P. 541. lio. 17. pro 4}, lcge 14J. 

P. 351. lio. 19. fro J08. Mqi 7. kgc JM. Jmiu 7. OB.; ^- ••«: 
OBSERyATlONES I^ FASTOS GRiECOS 

^RIOHES THEONIS 

1E T 

JRAGMEl^TUM THEOl^IS Jn expedit§s Csnonesy e^c etUtione Henrki T^odweUi^ 
Is 4ppendice ad DiiTeFtationes Cyprianicas* 

'Omtenu bnjus Apftndicis, 

iEc Appeodiz oantiaec 

I. Prol^omeoa Dodwelli. 

1. Canonem Regum Aftrooomiciim. 

J. Faftos Gnecos priores Theonis. 

4. Fn^meDtumToeonis ia GipcdiiosCanoatt; 
f. QF^aftos GrsBCos pofteriores Heradii. 

6. Fng^nentum Imperatoris 'Heraclii in ezpeditos Qoooei^ 
» • K «i r : P3SERV. INTHEONIS FASTOS^ 

ir. 

, ^h TbiO Akiesndrinns^ ^ fnanid vixeriti 

' -Tlieo Alexindriiius fait Mathecnaiicitt & AftrenofBus» Vide V^T* 
Cum de Sciemjis >!4lhcmatj(:i§^C.^XYJ. §^.9. P«f9v& J>^43f- & C^ 
XXXJH. !• i7:i&^i.p. i6j& 144. 

Schohrti fiahuir Alcicanrfriarr irf (Jtla AflToncftiiairi' profeflus eft; ut 
coUigimus ex hoc Theonisin npo^t^iig^it Ktf(rov«f fragmento^ fub inicium. 

Recepms fuic in Mufeum Alexandrinum , in quo viri dodii undique 
congregaci , publico fumptu alebancur: unde i/ici lArt^iin a Suida ap- 
fellatyf: \ Vidd JH^mi diftrtatrbn^vi de Mu^b Alexthdrin^, in Tho£> 
4nfi(|^G|K©r.Grpiiotiit-Vol. VUI. p^ 9-717^» B- & coirfcr Joh. Prid.. 
Gronovii deeodem Mufeo, excrcitationes » ibidemp. 2758. A. 

i^lorfic, fitftoSuidt, fub ilmptracore Tbeodofio Seoiore. Vcrba Sui« 
daciha:^ funr': 0f*y, o'C4«-5 M»««»f Aiyua^tfy, <|jiAo<ra^f, -rvy^ofo^ ii 

QtoioffU ^ct^i\i»f ^ TTff ^0v7eptf • Theodofius Senior autem Imperium ce<f 
nuic ab atyio Chrifti .)79^- ulquc ad annum 39^?"^. 

Exemphim ^ qtio.Tbee uticur in FragmeiKe-ffr t»r ^p x^ t^^ jMtmif^^ 
eft anni a Diocleciano 77°^« qui concurric, a (cquenci JanuariO| cunii 
anno ^^riftf 161. ^ . 

Tbeo in Commenc. in Myihnf Pcolpm^i ciyl^^if^ Libro ^•com-- 

f»ucac SoUs EiclipSSnt quae '^^eft aoii&^a Nabianaflaro i^ix^*^ a Phi» 
ippo 688^ , qui inic a Maji die x^^ anni Chrifti )64^. 
. Ultimus horum Faftorum^ ieu hujus x^vov/» annuseft annusab A-- 
lexandro 69; ^9 ab Augufto 40i<>* i qui concurric a fequenci Janua- 
rio , cum anno Chrifti. ^7%^y quo CoQiiik& fiifcre Modejius & Jrin^ 
tbeus. 

Vidc DodwelIum.in Obfervationibiis ad GaooMm BjegjiiQi AfiMHf^- 
micum , p. 14» 

I IL 

* • 

^h tutihf Faftontm J^lorum f »/ in tituio Jj>^ettdias^ ' 

,injirii>utitur, 

Fafii prhres^ Tbeonis firfitan jfJexandrini (ex Aubivis tamen Sacef^ 
^twnJIeliapoirtagorum). nunc^rimmiditi^ e MS^ Sannliano, 

' Rcfte A. .«. ET «JOS COM. IN EXPEIX CXNOKES. fi 

Hede cx>n}idt Dodwellus, hoc Scriptum, quod Faffarsm nominc yo^ 
mic, cQc Theonis Alexandrini: cgllat/o cnim corum, quz in Theonit 
fragmcnto u^ nif ^mVXJ^f^^ mwc^ l^untur, hoc fatis clare ofteodit : ^ 
>«x iofra dioendis patibiC. 

I V • 

■ 

Trimus cos cdidit c MS« Saviliano Hcqr. Dodwclltu^ ni Appeodioe 
ad Diflcrtationcs ejus Cyprianicas, quas prodiere cum Operibus Cypria- 
ni recognitis 8c iUuftratis pcr Joannem Oxbnicnfem : Qxonii \^%z. 
m Fol. 

Accufi funtlii Faftipgflr CH>ot)icxu^Pa|cfaale»iocditiQneI^r^^ anni i < 8(S. 

Dodwelii DiiTcnationes Cyprianica: etiam prodierunt Oxpnue 16H4, 
in 8^ (Hopc cditiQ ^nni 1^4^, &iITa quasOpcribusCypriani, aooo i6u 
«cditis» fu^qgituri^ c(l revdra cadem odicio , Sc imprcflSo.) X. Jgpwifpe» Anno trv ^ Ufiim 

Chrilhi Confufes Romani ifi. f». 

158. AfT^w aufff/Ji|yx«i Koiji*. v^A pf^. 

1 39. Af T^WO^ <J|VT. ||«| Ilf «r". v|(3. plf^ 

»4<^. ^fVw T{«7of <spf J^iiyii^. vjy» j;^. 

141. ^iK^y^^Kcki ^fitfr^. v|^, |o, 

I4I. P«^irof x«i KaAcTfaJo^. v|8. po#» 

143. TojaiMiroc koQA AT^ixof. vtf. po/i. 

?44-' Mo^S*/*^ KOtt. AovuTOf. v|^, ^oy. 

I4f. ArTtfKiOf x«i Av^iAA. v|i». poiT. 

146. KAoe^oy Kat KA*v«fiof. v^9-. poi. 

147. Aafyoc -Kai Meo^o^frer. vo. ", po^. 
14^* Ttf^a^TOf xoei lifAiocrof. voot. po^. 

Colurana ' Columna Col. ' Col. 

A X eVoneroi)» 


wfti^ 


IJTOI- €/A- 

|3cAipooo 
**• 


?' 


fOOl. 
. /ftoi. 

fMl. 
uA. 
f*y. 


if. 


Col. 


Col. 


5^ 


<x» 
VI; V I; 

BxfHcatio 3* ® 4" Columm^.* 

^ JEta Nabonaflari in fuo decarfu rcdpit varias novas Epochas | a 6^ 
riori inicio exordioin fumentesi fed deineeps cum ea^conaurraites» 

Quales func 
'Epocha, icu iBra I vcl anni ' 

ab Alcxandro. ^ 

*ab Ausufta 

a Dipcictiano.^ 

Golunma 3« liabet Epocbam leu iEram ab' Alexandro: ^ 

' Vbcaturab Alexandro, quia exordium fumit inde a mortc Ihi fine ' 
Ifliperii Alexandri M* fcu, Quod idem eft, a i^'anno Philipoi Ariddci* 
Vide Canonem Rcgum Machem. 8c confer Syncell.'^. 3x6. D.- 

Primus annus Philippi Aridaei, adeoque hujus Mrxj fcu annorum^ 
ab AkiomdMi^ eft Mrx Nabonaflari fdi annonim a Nabonaflaro 4x5« ^^ 
ut ex Canooe Regum patet. 

Acjproinde annus aVAlexandro 46i"* t qui prmus horum Fafto»- 

rum ett; eft quoque annus a Nabonaflaro 88f^. 

Cbliimna 4* habet Epocham» (eu >Eram ab Augiifto, ieu» quod i^ 
dem eft, a mone Cleo|nitrae, 2c capca Alexandria, 8c fic a iine rcmi 
iEgypciaci, & fimul tocius Imperii Maccdonici, 6cab initio Monarcbi* 
ci Nomanorum Imperii. Vide Canonem Regum Mathem. 

Primus anniu Imperii-. Augufti poft mortem Gleopatne'& captam A- 
lexandriam, adeoque hujus ^rae feu annorum ab Augufto,^ eft JEJrx 
NabDoaflarit feuannoruma Najbonaflaro aonus 719»} uc* ex Canone . 
R^um Matfaematico patat. 

Ac proinde annus ab Augufto 167^ qui horum Faftonim Primus eftg . 
& cum anno ab Alexandro 461^ concurriti- «ft quoque annus a Nabo^» 
naflko 885"*. . Concumim itaqoe* * aimus^ 


aoniM 


annus 


F/Aor. 


Nabon, , 


Ab Alez. 


i^ 


»5"« 


461« anmis 

Ab Aug. '. 

i67»«.* 

VII.' —f - fc «» ' .7,'-^ • . •»— ftTEJUS COM. INT BXPED. CANONES. r 

VII. 
jfj I** CaUfmndf» <)bJirvationes. Ciblusuaa t* uhibet anoos a Nadvitate Cfarifti juxu JEnun ¥uU 

Hi anni non a Faftoratn Auftoit, led ab eorum edicore additi funt.- 

Sed quoniam annia Nabonaflaro, £c fimilicer anni ab Alexandro, 8e 
aoni ab^Augufto 9 cum duplici anno ^ne Cbrifti vulgaris concur- 
xunt, nempe priorifui parre cum^ illos in ^uo initium fumuiiti & po«' 
^riori fui {xirte cum ilJo in quo finem acdpiunt : Q^seritur- quinsim an« 
ni Chrifti hic adpofitt fint. 

^uia concurfus annorum Nabonafiari cum annis Periodi Juliaai 8c 
•i£rae CErifti Vulgaris determinatus & cog9itus.eft^ Reiponfio quo<pie 
ad hanc Qua^ionem facilis eft. 

Nemjpe anni Mh^ Chrifti hic adpofiti funt illi in quibus anni Nabo*' 
naflari nnem aodpiunt, 8c cum quraul pofteriori fui fafte concttfrttfic 

Cumente itaquer Indpit a lequenti Jao. 

anno anno anno annus annur* 

Nab- fkhKUx. alTAug. iE'raChfifti Per.Jul. 
S«/« ^6i^ 167* 138«« • ^Sji"*.' 

Cm Editor hbnim Faftorum anno !• annum Mrx Chrifti ij8"* * 
adp6fucritj 8c noo pptius annum i^y^f ratio patebit feqiicmi %^ ^.' 

V I 1 I. 
Ai CobmMam a^ Ohrervationes. Columna i^ exhibet i£ram Confularem , per paria Confulum 'Roma*' 
aorum» fingulis annis ab Alexandro £c ab Augufto adlcripta. • 

Atqus hinc boc Scriptum nomen i^i;/^ifflir acoepit^ 

Curo potius fit ^^M-Ka^mf i ^el fi mavis K«vryior ^ inferviens ad ao-' 
nnm Alexandrinorum nxumi ejusqoc menfem-2c diem datum reducen* 
dum ad annum iEgyptiorum Yagum , ejusque meniem & dienii quflefi- 
tnmt ut cxdicendis in iequentibus^patebit, 

A3i An \ f OBSERV. IN THEONIS PASrqs 

An aQtem paria Confulum in his Faftis ubivis rcSke ftiis annis iiot aB« 
pofita, Sc nomina Gonluium tcStc fint expreflai nunc non inquiro. 

Hoc tancum obfervo t 

lo Annos i£ne Confuhris inctpere a jfanuario, -»}« ac anni Chrifti 
j^rae vul^ris. 

' z^ Hic adponi Confules, qui jam ccn-rente anno a^ Aleiandro 8c A 
Augufto , ad quem nountuc , a iequenti Ji^nuario Magiftratum inierunt: 
utex collatione korum Faftorum cum auiisTaftis, a vins doftis editis 
tBc correAis patet. 

3« Atcjue hinc eflc, quod Editpr ad i«» horom Faflorum annum 
tdpofiierit non annum Chrifti 137^9 fed annum ijS^i^, quia ncmpe 
Confules pritei, anno ab Alexandro 46 1^ , Qc ab Augufto i6j^ zh 
Auftoreadpofiti, Con(u1es eraot anni Cbrifti 138*^ , non t^y^. 

4^ Hos Faftos continere annos x^f , & & cuencJaKab anoo Mjifs 
Cbrifti vulgaris 138, ufquead annum 372. 

Expicatio 6^ Colunmw. 

^olumnsB tf« Titulus c&T%r^at%iUu hoc eft, CycU quatuor jtnnoTMml 
Cyclf ^uadrtennales. 

Huic ColumnaB auiem hic TituUis fuperfcribitur , quia Numeri , illi 
CoJumnae inlcripci, circulo quatuqr annorum volvuntuf , ab uDitatis in- 
jcipieotes , Sc ultra quaternarium nou progredicntes. 

Numeri autcmipfi, qui huic Coiumn« inkribuntur, indicant, vcl 
jum, x««, 3»«, & 4««» Tetracficridis annum, vel potius unum, duos, 

trcs , quatuor diei quadrantes, ac fi fcriptum eflct y , J , J- , f , hoc 
eft unum , duo , tria , qoattior wAfx» ^ ifAi^Ai. 

Illa autem w»^xe^^ feu quadrantcs dici oriunturcxanni^gyptii, dic- 
j«m 3<Sf tantum, cum anno Alexandrino , dierum ^tffcum quadrante, 
coroparationc ; & ex illis quadrantibus, tibi ad numerum quaternarium 
crcvcrunt, oritur dicsintcrcalaris, qui unoquoque anno quario, ad finem^ 
^nf Alcxandrini adjicitur, fcd in anao iEgypiio omittiiur.- Unde e* 
tiam tum numerus €V*jeT«v, fcu ^^aAi^oMr, boc cft, dierum intercala- 
jium , unitate crefcit. 

.Scd, quod probe notandumi illi Ntimeri, buic Columo» infcriprf, 

indi- ET EJtJS COM: IN EXPED? CAN0NE5; f 

indlbint, illa anno, fecunddmr Akxandfinosr, ab Augudo, cui appo- 
nuntur^ ineuntCy toc diei quadrancea^ in anno proxitnc elapfo , jatn tran- 
fitfle» adeoque initium hujus anni> (ecunduin iEgyptios, ab Aagufto, 
cuiapponuntur, toc diei ^uddrantibuf amicipard initium ejusdeia anni, 
fecundum Alexandrinos , ab Augufto. 

Exempli gratia, horum Falftorant prkBUS tfMias ita fignamr^ amm- 
9t ABguflo 1^7. l9tmalm$s XL. Tettaiterid. %. Ubi lUe Numcrus 
Tefraeter. z indicac, quod illo anno , fecundum Alexandrinos , ab 
Augufto i^7<^ ineunite , duo diei t}uadn»ites in anno ab Auguftoi^6^' 
proximc chpCo , jam traniierim.: adeoque initium bujus anni ^ £ecundtim 
iEg^ios , ab Augoflo 1^7°^ (ultra dies XL) duobus quadrancibus 
iiaticipare iottiiHi «jttsdem^ aimi , fecufidinn AlcxaBdrinofl^ ^ ab ^ Au« 
gufto 167*».' 

Pnecerea , horam Faftonw^ cenHis anntsr tca (i^nacur • jAimu ab Ju^ 
g^ i69* Intgr^aJares XLL Tetraeiertd. 4. Ubi ille namerus Tetrae* 
akr. 4 iodicat, quod ilio aimo, fecuodtim Akxandfinos, ab Augu» 
fto 169^ ineunce, qmmior quadrances, qui faciom diem unum, tn aniw 
4> Augitfio rt^^, pDDXtme ekplo^ jam cranfterim: adeoque inicium 
bii^fis atini , ftciinidktm ^Sgyptios» ab Augufta 169^^ ultra dies XL^ 
qwtuor diei quadramibus , hoc eft, die Kino, 8c fic in uotTerfum diebut' 
%liX, amictpam tntbum gMadcm ainfii, &cufldu«i Akxandrinos, ab Au^ 
g^oi69**^; 

Unde pofTD paiet Niimeros fauic Golumiix Tccra&eridmii inicriptot 
etkm prodcfie amas.Ittcrealsray £c kdicavc qiiotos ab kuercalaf i anr 
iius fit. 

Exempli gnitia^ 

Numcrus t, to Columoa Tctraeterid«m 1 ad annam ab Augufta 
liS^sff af^Hificus, iodieat» annum, fecondum Akxandritios, ab Augufto 
166^ , proxtme ciapfuai » fuide ab anno intercalari y proxime traosafto» 
annum fecundum: & amfum, fecuodtim Alexandrinos , ab Angufta 
i&j^ bbenfiem^ efle ab* anno imercakriy proxime traosadb , annum 
tfnium.' 

Praeterea,. Nuraerus 4, in ColumnaTecraeceriddm, ad anniim ab 
Aoguftb i^g)!* appofiHts, iedtcac annum» fccundum Alexandrinos, ab 
^i^fto 4 ^om ^ proxisae ellipfum 9 ftiifle insercalarem dicrmnj^6: 8c* 
aimum, ftsttildum Akxaodvinos, «b Aogufto 169««» Uxmtemi cfle ab 
«jDo liikcerQskri^ proxime^xansa^j amium primum. 

• . acv- f OBSERV. IN THEOmS FASTOSS 

X. 

Exflieath $• Column^. 

Columtue 5* Ticokis eft ixmtmi nw f/AfiiKifMt. 

Ortum eft, hoc Titulo indiou:i, <)uod Imc Colttmi» coQtiiiett div 
£paAiIes,(eu Interctlares. . ; . 

Certum quo^e eft| Numeros buic Colttmnx infcriptos , indiGare Nch 
tnerum ulium dierum Epadilium feu^intcrcalarium. 

Hi dies oriuntur ex anni iEgyptiorum vagi cum anno Alexandrino« 
fura fizo cofQparatione. Anno cnim Alesandrinorum unoquoque ouaf« 
tO| inde ab 'ianxmS^d^H numerato» ad finem anni dies intercalaris adjici-. 
tuf, qui ipfis VI* Epagoraena dicitur: tonc aucem diem intercalacem 
tnnus iEgyptiorum non admittit. Unde patet, Numerum horum dio- 
nim intercaiarium, anno Alexandfiao adjeftorum , & in anno^^gyptio 
omiflbrum , fingqlis quadrieoniis evolotis unitate crcfoere. 

Sed quod probenotandum , ille Numerus dierum intercalarium, huic 
Columnae infcriptus, & ad annos ab Aogufto appofitus & quater repetn 
sus, indicat, quod priaioilltus quadriennii anno, (ecundam Alexandri* 
Bos, ab Augafto» cut jiriin« vioe illc Numeius apponitur, ineonte, toc 
dies intercalares in annis, inde ab ^M^eUi usque ad hunc exclufire^ 
elapfis, jam tranfierint: adeoooe initiom* hujos anni,'fecuodam ^gyp- 
tios, ab Augofto incipere tot aieboa antidparc ioitiura qusdem anni| k« 
cundum Alexandrinos, ab Aogofto. ^ ' 

Exempli gratia , horum Faftorum tcrtius annbs ita fiffoator : jfn^ 
^is ak Auguflo 169. luUrcalares XLI. & hic Numerus XLl huic anno 
ab Augufto 169^ prima vice apponitur. & propterea indicac diem Inter* 
calaiem inde ab igffxmS^Jivi XLl^* ad finem anni,lecundum Alexandri- 
nos, ab Augufto 168^^ , proxime elapfii fuifie adjeftum: adeoque iai- 
tium hujus anni , (ecundum iEgyptbs , ab Augufto x6q^ incipere , die- 
bus XLI anticipare initium cjusdem anni^ fecundum Alexandrinosi ab 
Aueufto 169"^ 

nsec aucem dierum XLI anctcipacio , quae anoo ab Augufto 169"^ in« 

eunce inctptc , cribus iequeatibos aonis ab Aogofto, 170^, 171* t 

iffV^ ineuntibus & labentibus continuacuri donec anno, lecutidum A« 

lexandrihos, ab Au^ufto ijl^ evoluto, propcer diem intercalarem ad 

jfincm hujus anni adjeftam, initium ^i, iecundum ^gypcios» ab Au« 

l^fto ET EJUS COM. IN EXPED. CANONES. 9 

gtffto 17^'" incipiat diebusXLlI anticipare initium efusdem anni, iccuti* 
dumAlexandrinoSy ab Augufto i/jH^ 

Unde pocropafet Numeros huicCoIumnx inferiptos, 8c qoatcr repc^ 
titos, pfodere illos anno6, (ecundum Alezandrinof , ab Ai^fto, qui» 
busapponuntur, efle ab anno incercalari proxime transaAo, annum i""»^ 
^iun^ yun g^ ^iim { gc iUum annum ^qui hocquadrieriniumproxime pr»- 
ceflit, fuifle intercalarcm^ dierum ^66. 

Atque hinc eriam patet ^ Numermn diemm Intencalariiim quoque in« 
dicare tot Quadricnnia efle evoluta, feu tot Tetraeterides ctk elapfas, ii^. 
dc ab anno, quo ineunte ^meSdTAei^ fa&a eft» incluflve, usque ad 
illum annum cxclufivey cui novus numerus dierum incercatarium pri- 
ma vice apponirur^ qui Numcrus exprtmit Numerum Tetraeteridum an« 
te hunc annam elapfarum. Excmpli gratia., anno ab Augufto 16^« prt^ 
mz vke apponitur Numerus XLI, quiindicat dicm imercalarem XLl^ 
ad finem anni ab Augiifto 168^^ efle adjcdum, adcoque ad flncm ejus« 
dem anni ab Augufto i68^i Tetraeterides XLI efle elapfas. Cpnfec 
Gebi^ium SynccHumi )>. git. C & Thconcm in FnigmentO| %^ jl. 

CoroIIarium i«». 
Tk ufu bcrutn ditrum int^Tcalariwn ^ui buic C$lumtue infcributtur^ 

UfushujusKMrWir /eu Tabulaein genere, & horum dierum interca- 
larium, huic Columnae infcripcorum , in fp^cie, ut fupra jam monui, 
efty ut, omiflb tacdio calculi^ facili Sc ex^dita methodo^ annus A* 
lexandrinorum fixus, ejusque menfls, & dics propofitus, reducatur ad 
annum i£gyptiorum vagum > ejikque menfem , & diem quacfitum« 

Excmpligratia, 
^ Sit propontus annus, fecunJum Akxandrinos 9 ab Augufto i6;"*^ 
ejusque anni menfis 1 hoth, & hujus menfis dies i^. 
^ £tquacratur in quem annum, fecundum ^gyptios/ ab Auguftot 
ejusque anni mcnlem, & illius menfis diem incidat dies ille datus. 

Quiere in K<xvov/af , in Columna 4* , annum ab Augufto 167^ da* 
tum, & in Columna 5* numcrum dierum intercalanum, liuic «noo 
appofitum» qui eft XL. 

Hosdies aL adjice ad diem 1«« menfis Thoth» anni ab Augufto 
j67»S datum. 

Orietur fumma dierum ^t. Unde patet, diem 1«» anni, fecundum 
Akxandrinos I ab Augufto 167°^! cfle diem 41»« ejusdem anni, fecuu'- 

B dum 
fo OBSERV. IN THEONIS FASTO? 

4um JEgfipUM% ab Ai^fto i6y^. Cum autcm dica anoi 41« Gt diet 
menfis &undi) Paophi, 11«*, fcquitur diem i*^"' menfisThoch anniy 
iecundum AkxaiidrmoBy idi Au^ifto 16^^^ efle diem ii^ mcnli»* 
Faopbi ejiiadem «001» iecundttm iKgyptios, ab Augafto 167«^. 

Pnccerea 

Sit propofitus annus, (ecnndum Alexandrinos » ab Augpfto 390^9 
ejusquc anni menfis Thoth, 6c hujus menfis dies ix^. 

£t quaeratur in quem annum, (ecundum iSilgyptios» ab Auguftoi ejus-^ 
que anni menfem, k illius menfis diem incidat dies iUc datus. 

Ad anni ab Augufto 390^* meafis Thoth diem » datum^ 

adjicc dies interauares, qui inK«ir«v»M, ad annum 
ab Augufto 390 w appoountur ..••.• 

crit fumma diemm • 
Auftrpro ^ menfibus;. dicrum 30, dies . . • 

erit icljquum dierum • 
Adeoque dies iz^ primi menfis , Thoth anni , lecundum Alexand^^ 
nos, ab Augufto 390»! ^ft dies x8"* quarti mcnfis» Choiac ejusdcman- 
niy, fecundum iEgyptios, ab Auguftx) 390»^; 

Corolkrium i«»; 

Dt Ofm^ ah Auguflo^ qui ineunte "im^AToisMi falta efi. 

InKtf(vov/«i, ad annum ab Augufto i6y^prima vice apponitur mi<i> 
tterus XLldierum intercalarium , qui .indicat XLI^ diem intercala- 
rem ad fioem anni ab Augufto 168^^ , proxime elapfi, fuifle adje£^umi 
adcoque in annis inde ab ^txt^^Jie} usque ad annum ab Augufto 168«"*^ 
iBcIufiyCy dics intercalsres XLl Jam tranfiifle, ac proinde totidem Te<« 
iracteridcs jam fuifiie elapfas : ut iupra vidimus. 
* Tetraeeerides XLI autem faciunt annos 164;. qui ab anno ab Augufto* 
ii68*^ inclufive, retronumerati , tcrminantur in anno ab Augufto ^^ 

Adcoque annoab Augufto 5^ ineunte fa£b cft i7rvK»Uf^iu 

&d hac de it agemus ex grofclTo^ infra S^ 34r Xt ETEJUSCOM. mEXPED.CANONES. if 

Sebim* <> I* jlkxtiiirhmm amt fi*t r^ttifm. 

tftnqua pnecedenii |> is Sc 9 diii dirion finnt, Schemt rtlii- 
licbo, inquoot, quiehis Fsllis coatincntur, eorumque ufui «d oculum 
patcbunt: Sc illud Schemi rcpeiaai a primo Alexandrmorum «nno ^xo, 
<ieu , quod idem eft, ab amio a NabonaHaro 714,* , ab AUxandro ;oo* f 
-•b A^ufto 6* , cnjus Tbocb prima vicc cadic m dicm Augiifti 19*^. B X S'c,feiM I». OBSERV. IM THEONIS FA 

Schema. a £rimo mho Currentibas anno 
Pcr. Jpl. 

4689 B. 
- 4690. 
45pi 
4691 V 

4<594 

4<^6 
4697 B. 
4698 
4^9 
4700. «44 484f B. 
4845 

4848 
4S49B. 
«i 4850 
48J11 

48J3 B. 
48J4 

48r6 foSo 
;o8i, B. 

;«84. anno 
Chrifti. N 9m 31 B. 

34 
56 B. 

15 

40 B. 

4^ 
4» 
43 368 B. 

370 incipintit 
a^aus annas 
Nabon. Akxan. 7*4 
7»f 

7*Z 
7x8 

719 
730 

73« 
73» 
7J3 
734 
73f 879 
880 
88t. 
88x 

883/ 
884^ 

88f • 

886 

88r 

888 

889 

890 

891 300 
301. 

301 

3<»3 
304 

3of 
%o6 

307 

308 

309 

310- 

311 4ftf 

4fl 
4jr 

4f9 
4<So- 

461 

462. 

4JJ3 
454 

46y 

466 

467 annus 
Aug. 

6 

7 
% 

9 
10 
l.t 

IX 

»3 
»4 

16 

«7 ]6i 
i6x 

164 

i6f 
i65 

167 
168 
i6p 

170 
171 

17X 

»73 1116 
i-ii? 
1118 Vagus habct' 

in difr Epa&as 

Aug. X9 Jul. 69 1 397 May 

tfyi 398 

6'p3 3p^, 

6p4 400 

iiip,<59/ 4P« »9 
*9 
x8 
28 
x8 

»7 
*7 
*7 
»7 o 

a 

o 

I 

1 

I. 

t 

X. 

r 

X 

3 XI 
XI 

xt 

Xt 
XI 

xo 
xo 
xo 
xo 

«9 

»9 
19 

»9 3» 
39 
39 

39 
40 < 

40 ' 

40 ' 

40 ' 

4« 
41. 

4« 

4« 

4x. »3 
*3 
»3 
»3 98 

98 
98 

9P ET EjLrS COM. IN EXPED. CAN0NE5; 
AkxMthriuorum Fixo refetitum. «3 que 
Tetnec, 

I 

a 

4 

I 

2 

4 
I 

.z 

3 
4 Fixts qoi c6ncurniQt cam 4 
3 4 
I 

X 

3 4 
3 annos^ 

r 

guf 

IlUf QS '(5liu 

6iw 

tfjw 
6fn» 

66« 
68" 59»« 

39?" 
394" 
395"* in die 

Aug- 29 

»9 

>9 

%o 

»9 

»p 

»9' 

»9 
*^ 

49 
30 aono 
Perjul. 

4690 

4«93 b; 

4<ii^4 
46pf 

46^5 

4(^17 B. 
469» 
4<l99 
4700 
4701 B. '«nno 
Clirifti rtti^*i 30 4^y S- 

X9 4846 

19 4^47 

»9 4548 „ 

jo 4049 B. 

X9 48^0 

19 48ri 

30 48JJ B. 

»9 48f4 

»i> 48fX 

19 48ftf' 

30 48^ B. ^Mta ■» *■ 3»B. 

33 

34' 

3f 
36 B, 

^^ 
38 

39 „ 

40 B. 

41 
42» 

44 B. dies intercal. 36 *anm]s Faftor.i»»' dies-incerCRl. $€ 30 5081 B. ■ 368 B' 
xp 5082;' 359 
*9 508} 370 

*9 5084 „ 3>» 

}o 5P85 B..« 37**. •«nnutFaftor. uh; 

B 3 NB. In §4 OBSERV. IN THEONIS FASTOS 

NB. In hoc Schemate, (ecutus Petavium 8c Dodweliuni t ibtypofej, 
aonum ab Augufto 6^ efle Alexandrinorum i^ annum fixum , licet 
ftatuam 'immlcifa^iv faftam effe anno ab Augufto f "" ineunte : qua dc 
re didindius agam infra S^ 34 8c Jf. X II 

^e libeUrThemls tig rw rop^ufH^ Kxthu MSS* 

& Editionibusm 

« * 

Frimus Fragmentum hlielli Theonis Alexandrim U9 rit ^x^*(^f ^^ 
voW, edidit cum L^tina verfione, Henricus Dodwellus, ex MS^ Ba-^ 
tocciano^ in appendice ad difiertationes fuas Cypriaoiais,tqoie prodierecum 
Operibus Cyprianiy recog&itis £c illuftratis per jMnnem Oxonieiifem, 
Qxonii i68i in l^. 

Manufcriptum hujus libcUi reperitur in Bibliotbeoa Regis Gallise, tefle 
Petavio , qui in Au£birio Operis de Doftrina Temporam » L. $.C. )• p. 194. 
C. fic icnbit : Tbeo Mathmaticus Libro^ qui in/cribitur uf rSt '8r&xi<;Hf 
K«m«f , qui nondum editus^ penes nosfcriptus efi & in Bibliotbeca Kegia 
rtperitur^ 6fc. 

Inter Libros MSS«<», quos JacobusGoltus ex Oriente ad vexic , reberi- 
tur in Bibliotheca Lugduno-Batava , f. 478. col. i . N^ i jox^ ; &U^ 
vof AA€|fliif<fj6«^ fK rSi -sro^t*'?*^^ K^voiTtfK, Grace. Liber fcriptus in Per* 

Samena^ cum frequentiius Tahlis. i8z. Confer ibidem , |». 409, Scejus- 
em Golii Notas in Alfragant Element^ aftronomica, p. 59. 
Joannes Albcrtus Fabncius in Bibliotheca Grseca, Vol 8^ > L. 5» , 
P. 4». C. 22. Se6t. 6^ p.tix, N« 2. Iteec habet : Theonis Commentarius 
in Canonas Ptolemeei^ ad Epiphanium fiHum ^ (eundem^ cui Commentarios 
in magnam Syntaxin dicavit) MS^ exta$ in Bihliotheca Laurentiana 
FlorentiiB , in Codice Saculi XIV. 

InterMSS'*'» Codices PhilofophicosGraecosBiblioihccxCaBrareaeVin- 
dobon. quos recenfet L amb e cius Libro VI* , occurrit in Codicc 
CXXV» , N« 90 ^ Tbeonis Alexandrini expoJHio in ChtuM Ptolemai 
jflexandrini Canones jtftrenomico^ expeditoe , & ihidem^ i« Codice G X X Vl^ t 
N^. 4^ , occurrit Theonis jllexandrini in matmaks Jke expeditos Canones 
ajlronomicos expofitio , cum antiquis Scboliis Gracis marginalibus , & cum 
amplijfima appendici 1 varios Camnes afirononmos ^entinettte^ fui itidem 

anti^ ET EJUS COIft IM EXPED. CANONES. if 

mtiiuisScb^iihGrack^nuifjimai^^^ Tcftejac Frid.Reim- 

manno, in Epkome Operis Lambeciani & Nefleliani, p. f6s> Sc^.f^o. 
* loBtbliothecaCQifliQianaf (ftudio Mbm^iiutooii ediu PariCr^ij.in 
FolioO Pm iMn Codioe CLXXIII olim CXCIX , bombjcino, 
XIV*^ ?«culi, Foliorum 511, in Folio. rcpcritur, uhimo loco, FoL^ 
s6). 7beomJl€xanirimjtftfOHmicum:OfU5. Proamii initium : TijvAo* 
yiwiV i^^iop ^ ? «o v/f««'. ItuHum Operit: Tl^i 1? wfttyfAiStUs ^ ? d^i^ 
p»f p. XXQ. Confiat foliis 48. 

lo eadem BibliothecaCoifltniana.PMes^ In Codice CCCXXXVIII , 
dim CCLXVf faombycioo» XV<^ Sflsculi, Foliorum 3^1. io Qparto» - 
reperitur FoL 8y. Theenis Aiescandrini i$f T?f «o^^ttfwr K«ydv4K ^ «• 
Sfov^tof 7rct(diom: Itdtium^ n [Mf Xoytiuili^ i^oiot rng 5^ r -8^0;^«/- 
y«y. ^: 4^0. Confiat Foliis 1 10. ^ 

In CatalogoManufcriptorum AngUae&Hiberniac (qui prodiit Oxonise 
anno 1 6^f m Folio ) hic Thconi$ Alexandrini «ir m ^z^^ K«ro'y w 
Commentarius aliquoties occurrit. 

i^ In Vol. i^, Panis 1«, Codice apT®, Opulculo 8«, ^. 44: 
Tbion jtkxandrinus in Tabulas iOfOx^^ut Piokmm': coofttt paginis i8x. 
CoDferigiKdem Codkis Opulculum 19»»: Tabule Aftronomka plures: 
ubi inter alias occurrunt Tahulee ofttndentes^ quoC annorum regnarint reger 
a Pbilippo Macedom ad Mitbaelem PapbJa^nem^ p. 769 ^ 790. Item 
Opoiajlom 10«»: Tbeeinis Akxmdritu in «0;tf/fKf Camnes Comsnenta- 
riar. ExhocCodiceA^^^prodiie, ut videtur, Fragmentum a Dod*^- 
wello editum^ 

x^ In Vol. 1"», Partis 1« , Codicc %^6'' ,p. ijz. Cojus Codicis O^ 
pufcula quatuor priora ita recenfcntur : ctdudii Ptolemcei Hypotbefes Pla^ 
nefarum^ p* i. ejusdem Ptolemal ordinatio ? 'stOX^h^^ Kotyofu^ ^cV^ovo-* 
lAtccf^ p. II. Tbeonif jtlexandrini in eosdem Cananes Commentams^ p. 
iif. Ejusdem in eosdem Conones K^ym i^oio^p. ijT^-i??- 

5<>InVoI. 1"*, Partis 1«, Codice ^f^^^^ (qui Muraci Saviliam t«« 
eft) p. X99. cominentur fex Opufcuki quorum quatuor priora funt: 
Ptolemai bypotbefes Planetarum^ Ptokmai Canones ^z^^f^^' Theonii il^f» 
yvieHtn Canones 'frC5%i/pvf) ^heonis Koyi%n i^oiog in Canones ^otOX^h^f 
Se&iemhus ^. 

4». Ibidem inCodkse 6;f 1« (qui eft Mufr Saviliani 4"«) cominen- 
tur Opufculaduo, quorum a«»eft: Tbeonis Akxand. i$c m ^x^¥^ 

l^fi^at 'xnLfmtoeHfeu ii^yviei^^ 

5»lbidem ia Codice ^58^ (Kpii eft Mul» Sayiliani 1 v^) Opilculum 1« OBSERV. IN THEONIS FAST08 

^nm (ea uitiiDum eft : C/. Ptokm^i introJuStionis in Canms ^x^h^ 
imtium. 

6°. Ibidem inCodicedAix^ (quicft Mufiei SariUani 6j«« ) Opufcu- 
lura x«« : Theonis JkMandrini Paradojis in Canones ^x^^f^^ ^'« -^^^^ 
mai cum Scboliis^ Grsce. 

70. In Vol. X* , Pait. 1«. Codice 6o68^ (qui cftThomarGalc tj^») 
p. ipo. Tbeonis AJexandrifd in Cl. Ptolemdi Canones ir^xi/ipnf Cemmente^ 
rius^ cum Scboliis & variis LeSHofAbus^ Gr. 

8^ Ibidem in Codicc 607 1<> (qui cft Thomx Galc 137«) C/. Ptole^ 
mai de Canonum n^ox^tfm^ confiitutione : Tbeonis Alexmirini IntroduEtU 
L ^ic^ in Canones '^rfo^tff^s^ Gr. 

XIII. 

Titutttsfiu injiripio Frj^eHti JTfeottit. 

m m 

Hoc Fragmentum Tlieonis ita inicribitur: 

&im¥Of'AKfiavifietf ug rSt x;o;gf/ptf^ K«My^>hoceft,ThconisAIexai»- 
drini in expeditas Tabulas Commentarius. 

Deindc fubjungttur hic Titulus, (eit hoc zt^dh^m: 
• "Offct ttr irfOHii^at tSc >f;co|iA<v¥^ rS Koiiroyor» hoc cft tntcrpretc Dod« 
wellO) lefturis (Canonem qufle iint fupponcnda pFxcogqita. (Hic 
Titulus in Codicjs MS<<^ Lugduno-Bauyo non reperitur.) 

X I V. 

Occajio hujus fcrifti. 

Ea indicatur in tnitio, %^ i^ ) in PraefatioQC ad Epiphaniumy qttcm 
Tl«6voir appellat. 
Ubi dicit 
De alio fuo Opcre antea edito, ^ jucf AoriKOTE^PA "e^oaox, •?, 

if$. ? T(o;i^Afdrv Komfovaw, ^^q^of^ofiOB^ r «V^poty, rcxfoy En^o^viffy yiywu 
ifs,Ti/ ii diie^fif(a9f bf 9riil7ff ^i^Klofj of «'rfpo» ^vTdy/jLcSt. 

Dc boc fcripto ejusque occafione, & fcopo: i^ r^lot i\f {iretiij it arAfir a • ET EJU8 COH IN EXFED. CANONES- ij 

rif 9 •r«i4fcr#f*ff J(SH «oV T»w, «3^ T« ifvip«KTov» MBeoAiJinTEPoN 

ilV0pi9p#T/r^> +lAA^I TA^2 -E^^CAOrS XCtfmAifrU y «OV TOIMI* 

lo Godioe MS^ BibliothecaB Lug^uno-Batavx qaxdam in hac peri^ 
copa rariaDtes oocurraoc LeftioDes. Primo enim pro cm Mf<f cvvti»}|mip 
n , leg^tur in Codioe MS^^cir irififf cug^^ «i/^«KTi , ouod leve eft. Deiii- 
de loa>^ TS^iy^f, lecitur ii$ rS iinih. Porro pcdt /j(«yarf & ante t^. 
i^ff«y, luBcinCodice MS^^ inferuntury quibus.ienru$.in(igniter fupple- 

turi liMW ar^fOMtoAKd-fiV /•^'r4M%. JfTi ^ «JEAU9T&I ^aifrdircwt r ^'(«ju/m* 

mjv Jff/lfftfv Ti^#Wri. Tum loco ir«f«KTid^vTff , legitur, erafa ut vide- 
xletur pnBpoutiooe ml^^ Ti&ivTf^» quod notandum. Deniquei in illis 
verbis ^ inS^w^ ¥ ua»99tm tvc MMiuiht(^ , in MS ^ omittitur r ««• 
f«v/«y. 

Hanc itaqae pericopam hoc modo veiterem: 

hKtroduRio pufUm magis kgka ia a^r^rum^ fgr eMp^diias Tabulat 
taladaiiomm ^ fili Epipbami^ a nobis cmpofita efi^ cum accurationef in 
fuiafua UMs yia alf0 Opere. 

In boc aufem^ fuoniam plurimi eorum^ qui nos adeuni ad difcendam il^ 
lam dodtrinamj prceurquam quod onrnino non muhiplicaiiones aut divifiones 
numerornm /t^ienttr afeqni vakanc^ in/uper etiam demonfirationum , f a^ 
ferlineaf(ku £gum aftronomicas; infiitnuntur^ plane imperitifint yftu* 
duimus etiamad illos provirUms magis metbodice commontari^ nudas /V 
troduiHones ponentes f ut esffofitio (Tabularum) bujus doQuna tanto cla^ 
riof iit appareat. 

Occailo itaque hujusSqripti erat, primo ia genere, quiaprimum q. 

Ss, utpote KoyiXMrifmf^ magis logice^ per rationes 8c ratiocinia» con- 
iptum » non erat pro captu difcipulorum incipientium. Secundo in 
jfipecie 9 quia plerique diicipulorum operofiores multiplicationes & divi- 
uones numerorum 9 inprimo ppere, ut videtur, requifitas^ fuificienter 
ailequi non poterant, oc prsterea demonftrationum per lineas matbemac 
ticas & figur^ aftronomicas» qua: in.primo Opere, ut videtur, obtinc; 
banti plane imperiti orant. ^ 

Soopus autem iqjus fcripti erat: Tradere i^tSrQhxemfmi^ nu^is mth 
Jbodicoy aftrorum, per expeditas Tabulas, calculationcm : eumque in fi* 
Dcm nudas ponere introdudiones , (omiffis fcilictt operofioribus num^ 
xorum midtiplicationibiis & divifionibus» nec non demonftmtionibus, 

C qua; i8 OBSERV. IN THEONIS FASTOS 

qiue per lirtas fDathematicas Sc figam tftronomitas ifrfHtounttii) Ht- 
Ixd^trK (V xtfyovitfv) iiff himnutKlmf difcipulis tMto clarior appaitret. ^ 

NB. Ilhul ¥ xtff oy/Mf , qaod in DodwelU edicioM legittir, fi^d ita Co- 
dice MS^ Logduno-Baisrro omitdtar, Aridecor €fle retineadamt (jak^ 
per incoriam Labnurii fiidlios quid omittitur , ^oam inferitar. 

Per ^ h^ctf V Mvfv/tfv antem inteUigo, Tabularum expofitionem^ 
i(a9L in luoem exponumur 8c ad ufum propononttir. Hoc fenfu videtur 
bec voz occurrcre in PtolemsEa magna amftruftioiie editioois gracoe. ' L» 
a. p. fo. L. 4 p. 86. L. 6.p. if%, L.j.p. lyk/L. ti.^. «y^, L* 
la. p. 293. L. 13* ^ P4 & }H* i^i^ 1«« !• ^* ^i* ti. %.p. 3^« 

« * * . 

X V. ; ■, . •" 

7rmitmfr£cognitum de Efocha Compai afitorumi 

« * 

Pneaifla hac Priefiitione» pergit ad expofltioncm eorumi d iix 

WfMiHfm rSs «(XOju(y«f rS Mfov^, quoruOl 

Primum eft Epocha computi aftrorum , leO tUud initiom ^ ttnde cor« 
cipiuntur, & in Omooe tupponuntur, curftmi fiMm ordiri , 8c ocidc 
^^o^otie^ initium in Canone iomit. 

Hacc Epocha, eft in Canone. 

Ratione loci ille locos, qoem aftra rn Zodiacoo obtinetx (Mxa^t) io 
illa E|iochaTemporiS| qoae iiifra defignatui'. 
• Ratione Temporis 

Primus aonus Philippi Arid« , . (ecundum iELgyptios, quiannodani 
tantum dies ^fj absque quadrante ejusque anni foenfis Thotb. 

Primus dies (eo Neomenia ^ a mendie. 

Hora diei 6^ completa , 8c incipiente 7*. In climate Alexaadria?. 

HaDC ita in Textu exprimuntur : 

Eifif h 1$ rtw rvf«^rv ¥ ir^oMf/ifViiv ^{o;^f/pofv jmcvoiwv, «€4l;^0'«»f» 
rdt mfifHf V «V«p«y 1 &fi xi^^ ™^f ^X?^ irfou^«w«if, ^ tS k0^ «v- 
^ta) rim ¥ otWpoiv (lirtl ij KivifnJc «w >fx^ ri^^ i^ X5?**©*) iriiro/if- 
7aM rtivrtw ^M tS 9r(»Ttf t TVf OiA^Tarv ry /itt* AAi^tff^^ov ^ xitfflu^M?' 
'Af^iiff/ar, tMii^* 2f tViofJn^ Xf^^ il^^fSv Tt^Wvtf r^^ ^avov, 0afft 
>to^ify/of Tfr ftto-ifjiiPfjotft o^ftr «s-i» «•A^pifOt/rifr ni«Tiir «potf ^ >^x*f*lm 
'ifiiit^nt f «r «rtf c tW f)*f«f?lpoiv x«7* Ar>w7ov Akt^atifHxt. 

NB. lUa verba, f$ tIu/' ^'f«rir| qcue poft Eartf vv, ia iniiio bujus 

peri» ET EJU$ COH IN EXPBa CANONBS. t^ 

jperkx>iMe, legancar» deenoc io Dodwdi^ «4111006» bd m MB^ Godko 
Bibliochecx Lugdono-fiauv» reperiuntiir* 

NB. Pto mwchitm rti^ for« lefltadntt 9%nct^m ^U% kSMoA 
^^n T9f iiin|rf«»f ¥ «f ipA^f racione lod & temporis. Poflec cciaoi tlhid 
xmSin9 rcciaeri» ^iia ¥€ibiHa mai)M«| ^ ia |Mift?0 ^ ciiam aini acoufttivo 
conftniitur« 

QpsB Lacine ita verri pofloic: 

^uofdam igitwr juxta conftitutionem propo/ltorum oxfed$f§rum fnat- 
jtum^ qum c^utimt motus aftromu^ f cortoroUfuo teu^o ^ gparteat pra* 
foppoui etiam certus juscta Ukm rcoOftitutlbncin) locus Aftrorum , ptem 
fcilicet iOo tempefo iu c^h obtinenf^ &- a quo, Uh tempore curfim fuum 
iueipiunt. Vd boc modo : ^onium igitwrjuxta conftitutionem preepofico ' 
rum expe iif oru m €unonumj que continet motuf Aflrorum^ oporteat prm^ 
fuppons a fuo tempore^ fif (a fif») /uxfa iHam (cjtnJHtutionem) loco A^ 
Jtrmun^ cpum fcUicet ilU tempore in ceelo obtinentj curfus eorum imfium 
fumat , (quoniam & motus (Aftrorum) initium eft locue ^ tempus) fit il^ 
hd (imtium) a primo anfo PbtRpfi UIsus^ qui poft Alexandrum condUo» 
rem (Imperii Macedonici in Afia^ vel urbis Alexaodrise) regnavit , fe* 
cundum jEgyptioSf fecundmn fuos annuum tempus efi iiirwn ^6f tan^ 
tum^ (absqm fuadranu) a. mutfU fboib Neomenia^ a meridie^ fuee eft 
compJeta borafexta , & indpiente borafepthna^ pro cHmate noflret in M- 
gypto Alaxaikbm» 

XVI. 

SteuMdm pdau>g»kmm de pmihut Cireuli Zoiutti , 
slivrumque Cireulorut^ iu genere* Vbi de dtvifione Cuculi in 560 naites, feu Gndos (/mAm) & gm- 
^um in Ai«7<i, minuta, ftu «'^wff«» t*> »•• vCcc. £t de horum 
«ult^Uettbne & divifione. 

XVI I. 

f ' 

Caooneor fic definit : 

KflWOM ^d^ wmeuf t^V rwrT*|iir oj«k' *^Wi nJl^xmfUfne he rf mvm ^ OBSERV. IN THEONIS FASTOS 

z^yfAsr%lm^ wif wXmifmf t^yx^^ irftf;^/#v« 
£rtxov ita deiinic : 

SffAi^ioy iic defioit : 

StAi^iov ^ (^^otfAf») To 1$ * S^^o-w -j^ o^ori;^^ «f //oovor 9 it^fv fM$fm jiio«^ 
m Tw/Jgfl/irif, 9 j^ juevoiv fiifHfT«y i irofrXiv Ti ^vr^jbt^oTO^v rfA/J^ior ^oifofvv 

Coder Sui(& Lexicon in vocc K«vovmv^ 

X V I I L 

^artum fracognttuln de XIl fignis Zodlacl , 8? quduam 
confequeHtia (cT^iuifa.) qu£uam vero autccedeutia > 

('O&iyv/mnO dkuutur, 

De his agit S* x«, 

X IX. 

^intum fr^cognitum quidjt^ Epocha Afirk. 

Hic defcribitur Epod» urauKujmque aftri io panicuJah , qoocunque 
lempore. 

Scd in i^praBcognito, de <]n<».^iinas f» 15-, deftribitur epocha , fti» 
^;iri) xivifVtMf ? «vif«v in genere, jtatioDe tempom 8c loci ia ^«eit^m 
Ptolmai vel ipfius Theonis. 

Con&r Syocellam p. 31). A. XX. i/Jin» De ea fic loquitur ia fine $^ a^ 
c^.r. Hoc eft , intcrpicte Dodwello, /ffx i/4 expeditisMe im ad 1/- 

XXhPro; ET EJUS COifl. ll!l RXPBD. CANONES» ii 

X X L 

TroPofith mMteri^e tra6iand^\ 

JSMn^MuUm igitur (inquit $• J«) m, qm prapefiiam nohis (afir^- 

ium ifi 

. , , . - - - propo- 

fito) ttiuHttir, ad m^ximum^ vel^ ut plurimum^ capita^ {^t^dKma) gui^^ 
fue y frimum (^ufov) de Hs agmut. 

^jtanam Jmt ilU V Cd^ka iudicattm 

^f I § tfltVf 

xxiir. 

2>^ fttodoi inveniisndi CaPituU i^ 9 ^^, 

•••.'. 

T^enimus igitur (mc^\i) IcofipeHtaeterides bifp v^ : 
Coltigehtes annos ab imtio (regtn) Pbilippi ttfque ad datum tmpus eos rf- 
^dyofAff «V To ? ^is9^iiriv^9m^lim¥ KtfvovW (boc cft, introdueimus ^ im 
hofipentaeteridum TaMam) £f (^»mx) m m (fli*ii/«) i» prima columna 
is^ofitos proxime vunoreis {annis) colleSis^ dicsmus ejfe lcofipentaHtmdes. 
Ifelmos autem annos ^, 9^^ ^^^ ^* ^^io PbiRpjd coHeSHs^ {ultra pfenas^ 
I(^M^^taiterides)fHpeTjiintj (dicemus) annos fi_mplices (dyrkS {^) tffe. Si 
autem nihij relitsquitur , fed ipfiilli ah imtio PbUippi colIeSti anni inveniun- 
tur in iQofipentaetiridum tabuk inprimd eolumnd^ non defcribemtts (^- M OB8ER.V. IN THEONISIPAS^bS 

y(»^diMdf0) fimpUcim aimrm Qt^tttbm. ^frtfHr rtim iMmmi 
ut flurimm, qulapu ejpt Capitu^. 
SumitMr autem btnm CafitnkrMmfrimam Ic9,fyeiaa4t«ridet, • • • ' XXIV. 

. . . • • 

IDemcdo mvenienJU X]dfituli 5*, "QT 4**; 

^ > * - •• 

Diinie autem rinquit eodeav$« 2« } fimiHur (?imfji&»9{lMi)m^fit ^Jki 
ficundum JEgyptios j bociterum modo. ^ / 

Quoniam emm anmisficundum Gtmos fiu ficumdtm Alixandrinios nMt 
datus (hoc eft propofitus) dierum efi ^6^ cum quadrantesannus vero fiewe^ 
dum ^gypties^ u$ diximusf dierum ^5 tat^tum (ablque quadrante.) ma^ 
mfifium eft , quod t^ "twofe^ im {Jpatio fuatuor annorum ) diem unam 
nfozAKU%a.H9.i^)efff n^i^y^ Migfi^ 

tiacus) annumficundum jilexemdrinos s t^ i «vf irn (/patio autem 1^60 
annorum) dies )6f , boc eft^ ficundum Mgfpths annum unum : & tum ito^ 
Tum fimul faciunt & jilexandrini & Mgfftn initium anni^ac deinceps dioc 
& men/is temporis fecundum JEgyptios , teittm tmnum a N t 1 ci p J^ n t b $ ^ 
(ir(9HKti9ir%t) etiam (^) in imtio fijueittis aum indpiunt JEgyptU quadrau* 
tem diei (^rf orAtf/«0«frVf iv kge njf^MfA^mvuf) oMicipart^ \& doiuc^ rurjus 
eonfifuenter. 

NB. Vox iffijitKaiA^dmv pro v^oKai/^mntf lcripca» dblcuritateiii huic 
Pericopse intufit: nam prima ilh vefba, JiA«iros, tU j$ ri^TUfu fny 
4?fit)«v (jUuv nPozAAMBA.Nki TON 1$ AAi^fliif J^«v , nullum fenfum 
^faabent: Dodwellus in una fngJM hec anqotat, Ee.Sim MS. PetavH^ 
i %»v AM^mfi(iaf. (Refpicir locum Petavii, de Do&rida Temporum 
L. 3. C. z. p. ijTd. A.) jfliter fi leg/as% (nempe TaN) depte attna 
^gyptio-intelli^as^ tegendum deindefotius wfcxai^fiamt. Egp vero putD 
hk male fcribf it^eKaiJ^dfm.^ 8c l^endam ycfcAufjkfidfHv^ oL intellweo* 
dam de tr(tAn4^, antidpatione anrn ^^rptiaci vagi: rationes mcaBlunt^ 
i« 9 qiiia to n i^ hM^iii^naf (ctlicet hnavrif , id requirit ^ & clare 
'Oftendit agi de ir{oAf(iV^ ahni .figyptiacts oua afumm Akxaiidriiium tati* 
CtMt; 8c dubito veheraentet an Petavii MS. li^erit o mt AMiafiAaai 
(NB. Petaviu» in Auftario L. f. C. u locum tefltecitat, ScatiMd. C.4; 

gndcrt errorem : unde video me rem de leftidne MS^ Pttaviaoi» a 
adweU» mcmorata dubitafle*) %^ Qs^ia deiode vcrbum ir^ ««Aif^oTK ex- 

. ^ jprefle ETE;^USC0M. mEX*ED. CANONES. »1 
fnfle' Q0C«rfii* 3^^Q|iift dpMoe -daiae^icitttr Jfxfirsai o r a i r rn r i o f - 

fmun MM cof0f«iit wtf^v^K^ \ Hic amem loco «2 Aiyvvlioi kgei» «/ 

fibdvMUiis vtthv idque QffiQe abs^uc MS<> & fioe ulla jofta <:^, adr 
aitti aon poteft. Fivfimm quia;iD CpdiGel«ugduno-£^ le^ 

"' V FsSbiMmeft ( fic.pecgit S^ 4* ) b(9cfytr^iStapir t^fi^annpf aho* a^ 
'«A ZT A3 i^ (iMQeftH anQi >^ypti^ci fi^uractp ^ adeufidem dienmjiide 
«me i4i(?a«imM proeeflefatieditiis)^ OfjnU tu^^amumforu imtiomdpieni^ , 
fKM/9 «MH^ imfmi J^Btfii i ^0f»^fi( iih ^empor^ (iBeuQte fcilioeE anno^ 
cxmde Augufti 6^ ) iHrmminee^nt^ J^g^iii^jfi^^f^ Mtifiipart' 

fiaguUt Mms^^umtam M$i pmrHllki . ^ 

Ajyymrtat )uw«» ^ ^ v|MEpMr 'SiQit«MpV|pi«3'oft ^^«M^o^ffy, Hasc ita vertic Dod* 
weUiiSy ]^mitiisitM^mmp JEgfp^m&^Mcimin Gr^arum anna 
pm jikxmKhriim^ mdigfne ^iu^ pnopoficc) iiienie>£c die anni ^gyp* 

tiaci qoaRetetur men& & dieS his ffefpoodeDs-in an&o . Alexandrino. £g0 
vero e contta fic ycrto^ifMndo igifw-a ttmporc fiiunium Alhumdfimfs ^ ^ 
JmGrmeiS^ MnfiMS.m menfim-^ diem fecumfum^^y^s ^ vokmm^mfm 
^«ooiv^hoc cft.t mperei^ obfifvme% indngaror Huns «eft, fi nobis pro* 
ponatur tempQH ^nnuft nicQfis^ dies) de%natqra fecundum CompU'« 
tum Alexandrinorum y . illudque voIuims redluqpre od Tempus» aaouaH 
aenfem&tliemfoeluMlttm<>ompm JB^y^omm^ quo in fuis «^«> 
X^fo^f xmiirt ofus eft Ptolemasus tc poft eym Thea Hanc Au&oria ^ 
mentem cifle, poet ex Exemplo, qwd ukimo s^proponit: Sc ex natu» 
sa rei fic icopo bujas fisripii 9 lUmqui aftroFum per «i^oditos Ptokmai 
wl Thcodts Caaoocs vcaloiIatioQem per^wce Mellent iunc temporis^ 
qoom docemt Thio Aleaandrimit^ iUi<lqbwftm Tempiis tunc ^propofif' 
tumjuxureceptum^Goiftputum Alexandfiiioram) priusnduGere adfoiw 
maiB anoi .^ypciaci^quam in/uis expedita Canonibus adbibuerat Pcon 
leniasus» & pdft eom Theo^.altts eoim iis-Canonibus ad^Computuai 
Aftrorum utt noo potuiflem. 

Si icaque hoc velimus ^cere. Qi^ tum f ColleStorum (inquit) annornm' 
inde ah nnno fuinfo jfugufti (exclufive) ujque ad propojitum annum (inclu* 
five) fuaftam partem eapientes (propterea qnodj ut diximus ^ Jpatio watuor 
am^orum^unum diem illi (fcilicct iEgypcii) anticipant pratereuntei (hoc eft 
omictentes^noQ cntaotes) refidHos{tsi hac divifioQc) anms^ufiue ad nu^- 

merum 14 OBSEkV. TN THE0NI8 FA8T08 ^ 

fnerum Ternaritm. t a t r x o m e« a (boc eft ^ ^^tknttm^ qni gk/umm 
X9UeStorum anntfrum divifioneper ^uaiemariumt cfHwr) ba Mim u t (imip^ 
tanfem) qnci Jiebus anuas JEgyptiacut amicipavtrif ametmi jiUxanJrbeumi 
gm vocantur Tetraeterides. Has^ frofofi$ee menfis did ,* ak bora fenta me^ 
tidiana^transaStd tomputat^^ addentes^ fif ab Ulofie eolU^ dierum uume* 
ro^ fui ab imtio propofiti menfisincipitj ejidentes (aQftrencci) TriceuarioSf 
& pro fingulis TricendHis ejeStis menfem elapfum comptttameSj oum numfim 
in quem numerus (reliquus) incnrrit , dicemus ejfe menjem jEgj^tium , & 
diesip/asj qua (alfjedits Tricenariis) fuperfunt t (dicetnus- Ojffi) dies JEyfp'^ 
tias. Si autem rurfus hulla fitpeffint dies^ fedfumma dierum abje8a ptm» 
cife ex Tricenariis confiet^ tum ipfum il^ menfem » in fuem tdtimus Tti» 
cenariusincurrit & cum quo jtfuaUter aSurrityUi menfem jEgyptium pue^ 
fitum annotabimus^ vc\ enotabimus^ tKX^ ex Kfliyof/« V fif}y«»v. (imy^ 
4/^f«id-«.) Si autem etiam prsterea , (ilkm abjeBiouem Tricenariorum a 
fumma dierum coUe&a^ peragentes) dejinamus in menfem fbetb^ aut im 
deinceps fequentem menfem^auferendifun^ («d invcmionem diei ^gypttae) 
a numero dierum^ pofi abjefHonem Tricenarierum ^ reUfuej pre quinque £• 
pagomenis diebus^ (qua unusjuisque annus in calce recipit ) femper qmnque 
dies\ uecplurec^ etiamfi annus fit^ quifex Epagomenas recipiati & pree* 
terea in bec tajii uddemus fimplicibut annisjam inventis & enotatis (ion» 
ye^$Mri) annttm umm^ uspote qui ex diebus colUfHs ortuseji: fi autem 
contingat nuUos-invemri fimptices annos ^ pro tih ipfo anno unum fimplicem 
unnum annotabimus , vel tnotabimus. 

Horam autem a Meridiecapiemus ^ feptimam nieridianam boramprimam 
nppellantes^ £f offavam fecundam ^ &fic porro uffue ad XXIf^j qum efi 
diei borafexta. In Codice Lugduno-Batavo kgitur, fU^ Ui ^ ff?c ifjuf* 
Cff «p« iJlfiy hoc cft» qute efi Joquentis dUi borajexta Uode patet Ale» 
xandrinos diem incepifle a cempore matutino, Aftronomos vero ab ipft 
meridie, abhcm r* meridtana incipienie) ^use Alexandrinis numenba« 
tur hora diuma 7^. Alexaadrini enim videntur diei ab ortu Solis ad gua 
ocafum tribuifle horas 1 1 temporales , tc iidem nofti a Solis occafu ad 
qus ortum horas ix temporales. Aftrooomi aucem l^vx^l^hVf ^imih 
^e ad meridiem, tribucbant hom 14 acquales« XXV. Medi ^ ET-«JUS COM. IN EXPBD, CANONES. tj 

•X K V. .. o 

> • ■ 

'Modi ddtHvenUnda^radldiaCafiiula illufirantw 

t7/ aui€fn etiam Extmpio mamfejia nohisjiant ea ^ qtue depr^di&is f 1/10« 
\^e CapituAs d{[ferumus. 

Propo/itum^t (yieroiitiS-c^) nohis iempus ab initio Imperii Philifpi^ ns^ 
que ad annum Diocletiani 77"^9 {menfis) Ibotb (dies) XXII^ bora diurna 
)X1. Jn CcxJice Lugduoo-Batavo legitur» \5»-oxt/|^M iciiy&* liiJtif^im rnt 
^X^frSii AioxKnUafS ^ac^Ktia^ Kryf J^d-tfd- i^ ifa m nfnfeA^v» Hoc e(L» 
fropofitum.Jit nobis iempus ab initio imperii Diocletiam anni 77°^ {menfis) 
^botb (dies) zx, bora 1 1 diurna. 

^omam iptur ab initio Imperii Pbilippi ^ ufyue ad (initium Imperii) 
\Diocletiani ^ colliguntur anni DCFIIj ut ex rtgnorum in Tabula,(Kavo9i<f) 
in Jummam coUeStorum^ vel, ut ex Tabula Regnorumj in coJumna^ qu€ 
annos regnorum in fiAmmam colle&os exbibet , mamfejtum fit. . 
^ Si^ hie addentes annos ab imtio Dtocietiani prapofitos LXXP^II^ & col" 
leStos DC LXXXIF infroducimus in Tabula Icifipentaeteridum primam eo^ 
lumnam^ (^ amos ihidem expo/uoSf bis DCLXXXlF proxime minores^ 
fui Junt DCLXXf^Ij dicemus ejje Icofipentaeterides : illos autem reliquos 
VIII annos , (dicemus ejje) fimplices annos. 

Etad in^entionem (A^^^ir) tam nunfis^ quam etiam diH fecundum JE^ 
gyptios^^ " .'.'.,.. 

J2uomam igitur ab initio Augufii^ ufque ad (initium) Diocletianty anni 
fimi/iter colliguntur 9 ex Regnorum Canone ^ CCCXIIL 

Diximus autemillam 'imx»rdroifif annifecundum Alexandrinos ad an* 
yntmfecundum Mgjptios faStam tjfe poft Fannos (ab) initio Imperii Augu-^ 
fii. {(4$ t trn rne ifx^f » Ao^^yVH 3«(f<As/tff.) hoc eft, f^ poft regfH Ak^ 
gufti initium anno. Confer SynceUum p. 313. A. 

Si anhisab illaimMS^dH (hoc eft , ab ilfoanHo ^ugufti f^ , quo in- 
^tae-ispnxardwiffaXa ^, excIuJioe)ufque ad initium Diocletiam 508, 
-addamus 'HIos propofitos a Diodetiano annos LXXl^II , ^ colleftoruhi 
CCCLXXXF (rm) annorum quartam partein capiamus ^ dies ftilicet €* 
kac diviftone in quotient^ jprovenientes XGt^I^ on^JJts diebus ox bac divifion^ 

D reliquis %6 OBSiiRV. INTHEONIS FASTOS 

nliquis^ babebimus qiiot iiebus tempus ficundum Mgyptios MSicipMerit dr- 
M ^tmrekwi^ ufyue ad propofituits a Diocletiano tj"^ anmn^ tempur 
fecuudum Alexandrinos fiu ficundum Grdcos. His {inventis diebus XWI) 
addtntes propofitam menfis diem , a Meridie transaSa , boc eft^ Stptembrts 
(five tbotb) dies XXII ^ fquandoquidem propofita bora poftmeriditna bora 
efiy fi enim antemeridiana borufuiffit^ XXl^ aJdidtffemus ; nam ip/s 
dies denuo initium/umit (yivHai) a transaSa meridie.) Jb bis coltt&is die^ 
bus CXf^IIIj ejicientes Tricenarios » inde ab initio prapofiti menfis » ita ut: 
von tanfttm menfi Tboth , fed ttiam fingulis fequentibns demus XXX dies , 
babebimus fecundum Mgyptios tum meirfem Cboiac^ tum dkm (eius menfii) 
XXP^Ili^% quot Jies prater menfes integros, ex ilh colleUa dlirttmfum^ 
m^% Tricenariis ejeSis ^ ftspererant. 

* Hinc patet Aftronomos, mitiutn diei anneridie dedocemes^ Hlod 
non anticipare « fed ^rotendere. Si enim propofita fuiflet mcnfis Tboth 
dies XXII* , ejtttque hora dinma VI* meridiana adfauc labens, tum in-^ 
venifiet aftronomice diem .Choiac XXVIt*^ tjusque boram , a mcridie 
compmatam , XXlV*» : addidiflcc enim , ad dies intercalares XCVI, 
non XXII9 ied tantum XX[ dies. Adeoque labente jam in anno fixo 
menfis Tfaoth die XXII^ , ejusqoe hora diuma VII* , feu quod eodem 
redit I labente iam in onno vago mei^is Choiacdie XXV Hl^ ejusQue ho- 
ra diurna VI 1* , indpiebat demum aftronomioQ ab hac bora Vll' inci- 
piente dics Cfaoiac XXVIII^. 

XXVI. 

^ti hutcfirlpH defif , eur Fragmentum a^^elktur. 

Hoc Theonis fcriptum hucufi)ue fic (atis completm cft, pertra^vif 
enim atque abfolvit, eam materiam^ quam aggrefliis erat 1 ic tra6bndam 
fufceperat in initio $> ^f^^^ nempe t« cm, i df^Mop^ifu ;^oVv yiveV<^# 3 «jf iraMANeAMAiK, 2c 

propterea (e de his np.oT£POK afturum : videtur (equi aiam alia foif- 
ie deindi diCxnday Sc per confequens ab Auihore forro tniAanda, & 
in hoc Syncagmace traaata^fint. 

Nifi 1 ET EJUS COM. IN EXPED. CANONE». 47 

Nifi iUud opoMAKeAHfiN ita caperc Telis.ut eo indicctur^bm 
oracdifcenda cfle, antequam ad ipfam Tf4»|i»^ ad ipfam ^^^^flmw rSv 
ivifw ijk' ? 7rf$x*lr**^ KAvivmf transirent; Sc proinde illud nPOTfiPOK 
Je tis tUJeremus etiam ica capias , ut auftor eo indiat, fc prius de ii$ 
a&unimt mnequam eos ad ipfam ;rej?|if introducat. Qui feofus mihi 
iatis naturalis videtur. 

Scd Itcet hxc ita capiantur, huic fcripto tamen defunt 

1« Tabulse» K«(vori«i 

xo Inftruftiones quomodo iis uti debercnt, & ipfam 4^ij(|>fl^of/a» is%tm 

per easdem inftituere. 

Vide qttse de oocafiooe hojus fcripti obfemvimus ^ 14. 

(NB. Hocfcriptum, a Dodwclloeditum, rcac Fmgmcntum appel- 
fatur, quia CmmmmH Tbe^nii in expeditus Tnhiks^ qui plunbus Capt- 
fibus cottftatf t^ntum primum Caput continet , ut videie licet in DilT. de 
Regum Canone V %7% 1U<* ^« ^^ notitia Codicis Lugduno^BaUTi » 
& Coanwivwii IhecH»» i» lezpciJiMi Tabulas t ^ui bujus Codicis^ prima 
pm fift^ ^ad^ibemr.) 

XXVII. 

^eT^uRs^ gfv^ dififa ^ re^uireianttir. 

Ex.{copo AufibcriSv 9c m \vs.^ i^% m hoc (cripio Icepfst^r) ptt»( 
Taboras & quidein varias ac varii £(sneris hujc fcnpto oscGk. 

EwopU ^tin^ nan Uc palyando Sc qiiaii diviDatdo ag^miiSf 4f|> 

funr. , 

: a. Ki«v<[iv# fiueihmw,^ cum aiworam smi«i|^#>p9^ 

!^ XVx^ Kf»v0yi^ fi^piMtmip fic jpcopric didi , ilZi^i^ mtw ^ 
^lif»»(# propric jpeci^g^tMrt inter quos ecat Kmin^»^ qug4 Vf^^^W 
K«ircvip»cfWi7iirlsi.Ti|fi##f, indqus.prttQamir/e» (oolutnna) iK^tf^^ 
lant lcoGpcntaetorides collcd^se ^ K j^rceterea aUenum fro #»A«?r si^i^ 

c^ K«»i»^<«v aJ ledM^Qiiem anni Alexanddui vel TempQifs. juxt| 
iiomputum 8c £mnam ajcmi Akx^odriooimi 9 ad a^nnm, ^S^fm^^ 
vagumjcujus ope hxc redoftio incipientibiia faci^ ffd.det|aip^.,|j( difr 
cipuU -^a^^dbo calculi Ipuficmui;» - * 

♦ Vidc omnino Diflctr. dq EUgum Qtt^, §• »7, Lif.jCJS^* ^ 

JKxifia Ciw]ki& L^B^auo^JSiiti^. ^)^^ W W9 iWP JMfW T^^ff ' intxjp^iitc^ Tahilas Cmnmntarius snteger^ ftd fcipG ntp^ciEjyoi JC^.- 
iioN££. hocell, ipfae eyp^AV^e, 7iife/ji contincntu^ 

Notandum tamen illud K(*iforiov, quod nomine Faflorum vcnir,, icf 
GoJicc Savjlmno in Volumine v{o;^t/pi#» Kieyoye^ quidem reperiri, •norr^ 
aucem in Codice Lugduno^Batavo, ex quo forte excidic, . Vjde Diflgrt,;, 

dc Regum Canqne. §<» xj. Lii^. 1. »«<>, Lic. c. 

« 

.XXV IIU. 
^e Yim/m T.^i^Jtm^ feude^TdbuU Regnorum^ 

Hac opus habd>ant difcipuli , 6c quidem primo loco.- 
- Nam u ipfis in qu^ftione proponerecur , juxca asram tunc temporii 
npud Alezandrinos recepum-, annusa Dtocletiaoo 77 ^. 
i D^baot ftatiip .ex T^ibukr Regnoram; & quidem exilla iHljas Ta^ 
bulae Colutnna^ quae^ annos collc^s exhibebat, inquirerev quoCus ilU 
annus^ ab Aiexandri morce ^ velquod idem eft, ab initio regni Philippi 
eflec; item (juotus ille anniu ti mofite pieo|KitraB, vel quod idem eft, ab. 
initio Imperii Monarchici Augufti eflet : quod fiebat hoc modo, ex Ta« 
bula regnoruqti iiwem^bant aoaosiib ioitip Philippi ufque wk Diocleda- 
num elapfos eflc 607 , his addebant annos abinttio Dioclctiani ufque ad 
annum propofitum mclufivc» hoc tn cafii, 77» atqueilc habebaqt aiuios 
€oIIe£bos 684, ab initio Phihppi usquead annum Diocletiani ^^«^fiiir 
clufivei quos debcbanc Mdym tlfXQ 4P «/jcdo-irmodtifpiVafv 'KofvoViov tct, 
llem ex eadera Tabula regoonim iovcoiebaot aonos ab inicio Augufti uCr 
que ad DiodecianuiQ elapfos efle 313. ab his auferebant.anoos f» quia 
'imnMWcu^^is fofta erat^poflraonos .quioque ab^ioitip Ageufti» hoc j(ft, 
qiiiitto poft regni ApguQi initium annb: & tum his annn Irefiquis / qui 
mnt^oS , addebant annos ab initio Diocletiani ufque ad annum propbfi^ 
tam mclufive, hocincafu^ 77. atqUefic habcbant annos colledos 385^ 
ab aooo Augufti 5^ , quo :E9ivxtfT«V^if fafta erat, exclufive, usque ad 
taoum piocletiani yy^^ inclufi vci quos habere debebant^d a&^n4;<r anni 
:ffigyptiaei vagi depr^hendeodam^ Hax e^prsecedei)tibuS| iinprimis ex 
Fiagmenti f^^^ clara fiiot.- 

. Noo poteiat tameo illis fufficere CaooQ Regum,qui dicitur a Claudia 
^olemflso editus 1 quia (e 000 exteodebat ufque ad Imp^riunoi Diocletia- 
ftij floniireoim Ptolemaeus fub Aotqnioo Pio> qui impcrium teouit ali . JBUjp xirque ^ DioclcmDum ; qjjpd j^Mm {xSbm fuilTe^» hoc Theoni 
Fragmcnto colligimus. . 

Continuatiofiuem Canonis videmusr tuia cum Columnis annorum cdU 

J^orum^, non lantum.a Nobanaflaro» fcd .iimul eiiam a Phllippo, £c 

'di.indelimulquoqueab Axiguflx>, ufquead Dipcjetiani^rn: utcx Canoi- 

[^iiitius. iR.qgnonim a Dodwello injbac Appcijdiceeditis, ad oqulum pacere 

pcncft. Sed notandumv qtiod illae Columnjc, fn quibus anni colkifti a 

fjKdbotiaflaro , & ab. Augufto^ .ufque ad Diocletianum , In ifmeris» Indtcis^ 

*icu Cyfxis.fxprimuntur,'noa.fint ex-MS^®, lcd abcditQre Dodwcllo 

^itdditae, nt ipic teilatur p. 14. lin. 4. ita ut ab illo Canone Rcgnorum*, 

quem Dodwellus edidit,colle£ti6 annorum ah Aujg^fto incboaia a MS^ 

Verum.probabile cft, hunc Canonem Hegnortim 1 .tempore Theonis^ 
|)abui^ collcdionem annorum.ab Aug^flo cfeduAain, tc ad tnihimum 
ufque ad Dtiocletianum prorogatam : ita cnim in hoc Fmgmento Thco 
e^preiSe dicit : 'E7r«f «v i^ «f '^X^^ Av^yVv lAixe^ i^ Ai«xAi|2i«vf Un 0Mfl«W 
^yvmyilan i^S V ^o^iXhSv K«voy^ riyf^* ^uoniam igitur ab imperio jiu- 
gufii ufquead (imperium) p%ocUtiani^anmf%milii$rcQ^iuptur ixregfiorum 

fartene 5.13. . . .; . ♦ 

£^c( taaam. yix; dubito, quin Tnco^ cofiveniehter icbpQ fuo^ ettain 
hac jn re, per expeditam Tabulam, difcipulos moleftia calculi libera- 
vcrit. 

Hoc autem mihi videtur fedSeiiniUo^infigni K«ivov/o»,qupd Faflorum 
nemine venu: :, . 

In qto aml^ iib^iniiiorThiKpoi, fca4)ub(i idgpi* cf|;f aK*^ Alexandro 
mottuo, Scannit ab initio Augufti repetiti , infuomutuoconcurfu^pa^ 
j^er dccofrimt;' • • . , » : 

Ufflim^ttmttai liiiic K»vof/» dceft , xn neinpe DiodetianaB», cam am 
Philipj^ 8c AuguftaMf coiqungenda, ab eaanno, qoo illa incipic, 8c 
tcakKiidity ncmpeanQO abAkxandro 6o8<»'^ Sc ab^Auguftoji^^^ineuQ- 

' Bmd ametD «tam«I>iodetian!e«m Huie^ Kmmim a 'Tfaeoiie slJQfldam 
-qiioqQC'>fQtfk vix dubito, icd a fleferiptott^ .ob igoorantiam cui jifui et 
ici, £c obtacdiiBii fcdbendi, fic qaia non £um doabiis rcliqttisaBris ab 
vDgxQht icd^lonQm in fioe acixdcm» pmiffam coqicio* . . 

D j Huic 


^o OBSERV- IN THEONIS FASTOS 

Hutc (entemrs 8c conjcftune fkwtm Fafti GrstcT poftcriofcs, ex Ap«« 
grapho VoHii, a DoJwcllo in hac Appendice edici. 

QuosFaftps ego conjicio, idcm illuJ Theonis K«miov ^ fcd ab He« 
raclio Imperatore cnminuatum ».primitus continutfle, lcd omiflione iir/s- 
T«v Hrot ifjLCoKi^mv & TfT^frife/Vftfv muLtilacum efle. 

Nam in his Faftis triplex hsec Mrz , vel faltem cjus manifcftiflima in« 
dicia occurrum : primo enim in iis occurrit >£ra afinorum ab Augufto 
fola; dein^ ab initio Diocletiani omiitumur anni ab Auguftoi£oc- 
currit ^ra IlHoclctianaea , una cumi£m Philippxa ufquc ad fincmrqui- 
bus tandem <ub fioem accedit icerum Tertia JKra Auguftaea. 

Hoc ayt^ pofito,tum difcipuU Thconis^dato quovis anno in Mr^ 
tunc-c6mmuoi , Dioclctianaea , huncannum in hoc R«v«r/« quarrentcs, 
ftatim uno mtuitu oculi ibidem videre potcrant, quotus ille' &b Alcxui* 
dro, &ab Augufto, annusefler. 

Si tamco ha^ conjcAura alicui nimis audax vide^tur , is vdtm ab- 
fcrvet, Theonis difcipulos illo Kafovlm (quod Fafimm nomine venit) 
ctiam uti potuine, licet iEra Dioclctiamra ilK non eflct tdjuufta. Po- 
terant eoim, daro aliquo in iEra Dioclettanxa anno, tn Canpm Regnim 
rum videre, quot anni inde ab Augufto ufque ad Diocletianum ciaoc 
clapfijSc his ftddentes anQum in iEra Diodetianaea datum, fadle invcnii«, 

3uotua ab Aogufto eilct ille amius in Mn Dioclettanxa datas,ac tuoi 
lum annum ab Augufto tnventumt anno in Mrn Diocletiantt dsit» 
refpondcntem » qmcrete in fL^tmtm , ^uod Fajhr$fm oominc veak. 

XXIX. 

» 

tlfoxHfo$ K«vovK : per fe nomen commune eft , & omnAm Tabulif , 
CDfusoBna w acgocnomi , dari. poaft:.^ £ m^do espodkl» & ias^bm viam 
K nKtbodum kifpedimifi, ad aliqind 

Sed tn fpecie iu vttcamor Tsd^vhe aAroMniiat Claodii Vtakaua^ 
^uarum ope if r 'i^ipmf ^cpo^otia faciliori modo peragitur. 

Qtiaeri iftqiie hic pottft^ m Tlmr per rfo^jifpav iterAMr imeni^ 
Tabulaa iUaa aAsinmBicM, qnas ipfii PiiolsaBacos co&Amxsdit 2k edido- 
tM: 8B vero iotcUigat ilias Tafadas a^nonomicaa, qunjipfe, id m4Mt 
Pcolemaeanii&y cwfttjnorat, fic qu^rwa dtmespikamDBCja is^i^ 5^ ETEJUS COM; IN EXP^ED. CANONES, %t 

^ y uglt ni^i ^£hJim 9 de <rao in initio hujus (cripti meminic. De quo hic 
nihil deicrmioo. Vi4e.Diftrttiloiicqa dc Canonc Rcgum aftronomico^ jo i^o^ Lic. /—ih 

' Ii^er ilios ffi^xi^lf^ ItMPmK erat KfltvoW, qma vocatur to V iU^t^ 
mtftmtt^tiim^ Yiwiuw^ quta in illa Tabuia exhibebatur &: defcribebatur 
iiius^iftroniin ejusqoe dififercntia poft Gngulos XXV & XXV annos; in 
auusKdiMv^ npora seaiaio, hoceftt i^ columna,atiaotatieranr, 
anai pcr xf coUeftit l^oc eft^ iaGip.icntes ab i ^ & coniinua progreffionc 
jar ajr audi 9 hoc fiAodo 

'' fiMfiinfr^trneA^ii 
fm^ l<^r. • f • • ; akcram gaod ¥ of 3rAi*f lt«v Koif ovMv did poieft , quia m eo litus aftrorum ejusqut 
diffbrcntiae , per rnnplicesannos fibi invjcem fuccolentcs, numero 14^. 
qoot inter unam & alccnun mnA€$wmMrnfU(^ inccrmedii eraotiCxhibeba&t: 
{or ALddfiribdMflCur, <fcoc iDodo 'i 

« • ■ 

Atqoe hinc clamm eft , quid fit amios colIe6bs ab inicio Pbitippi ns«>- 
qtie ad annum propofitiRtt inctofiyCf (hoc in cafu» ubi annus Diocletiani) 

77*» proponitur • tJS^.) mmym tlt xiV HMtTrtfrmmfUmf Ko(voyiov, <pE}< 
t» oiuntijiifa I0 avrS\^^ri ir^Srmvtydhif^ tyUsm •AotTToru ¥ w*;t&ivwr^ 

^oein eafii 6^6) vocare irxortrtvriifmf//^ : i^ xi \ioriKHitifAif» (hbc in » 
calii ft).vocarc trv^ ^TrhSt tc 'ptactcrca fainc darum eft, quid fit :i;ntyesf' 
4^/^ iULittztfrn^tifii^f Cc dirKi trn» Confer Pcolcm, in Magna Con ftr. - 
L. 6. C. 91 p. ij6. Kn. 6. p, edit« Cnecse% Item L»XJ. C. ultimo ff ^79^ p. OBSEHV- !N THBONTB ttAfiTO^ • 

^annum a Phifcppo tSS^."" , intrdfpiccrc'irf Hlam Tabukm, <jiiap Ttf- 
bula lcofiperitaeiendiim dicitur., fi. in hujus X^bulse prima Columna., 
qux leriem annorum pcr if lx>llc6bortm^'a)ntinet , qaaerere riumenim an« 
norum proximc minorem^^xmiero 6841 qui cft numerus 676, & illuA 
liabere pro numero qusefito,qui tibi in hoc cafu necefTarius eft : feltquam 
autem quod ex 6Sj^ , nlcr^ 6/5, tibi fupercft ncmpe -8 , liabere pro aiv- 
iiis^mplicibus, Sc m Tabula annorum mnplicium annum ^^ obfervafr. 
Atque hacc eum in fincm, ut ex Tabula Icofipeiita^rid«n,^4lk> veii- 
fu (flxv) cui numerus 67« inlcnptus eft^Sc iterum cx Tabula fimpKciqm 
annorum, cx illo vcrfu (fi^») cui numerus S iilfcriptus eft, defcribas ^ 
enntes numeros aftronamicos, qui ir iHis verfibus annoiati invcntuntur^ 
ad ufum tuum in Gempuio iftius qaacftionts idlronomioK, qux tibi in 
anno illo Diocletiani ^j^ , «d fokcndum pibpoiita eft. • 

Plura hac dc rc4cribere nunc non lubet: •^Oi plura vcik^infpiciat ini- 
tium Libri &^ , Almtgefti (eu magnai Conftmftionis Ptdcmaci : ubi ad 
Computum NovilttniorcMn &«PleniIuniorum *ivcnies duo K«(vovi«e, in 
quoruni jino Noviluoiai fic in quorum altero Plcniluniay per tJxwiwiHt 
iryf fucceffivc computata cxhibcntur ;in quorum i* Columna anni per'25 
roHefti occurrunt : qiiibus futijungitur tertiutil K«voviot pro annis iiiD- 
plicibus, numeroz^.^ fibi •5fiviccta^uccedentibus, Item quartum pro 
mcrifibus anni duodecnn. • '• 

Scd , quod obfcrvandum , in illis Canonibus Ptoleman ^Tcofipcntaefi*' 
des repetuntur a 1® anno Nabonaflari, non autcm ab initio feu 1® anno 
Philippi Aridaei; quod tamen Thco non tantumfupponit^ fa&um eflc 
in illo (cofipentaetcridum Latcrculo, dc quoloquituri (ed practerea ex- 
prefie hoc inter praccognita monuerat, iqitiumi-egni Philippi Aridaci dSk 
illud tempus unde initium curfus aftrorum iirir^o;^f/poi;KoivoVi conftitue- 
batur. Undc vidctur, quod Theonis 9r(o;^€fpW k.c(vovff ,Jioet ad modum 
Ptolcmacouim conftrufti tamen eatciius divcrfi focrinL * 

Obfcrvandum tamen quoque eft SjnceUum in Chronico fuo tribuece 
hoc ipfi ,Pcolemaso^ quod jo fuis ^i^x^if^^s^ dis^»foiAUf K«»voV< initium 
Philippi Arid«ipro Epocha habcau ^7^ 526. D. lij. A. B. %6i. 
C. ZC4. C. xo;. A. quanquamjV ppft^^tno.locovidetur variarc, Sc 
eidem Ptolcmato tribncre Epochani ab anno if NabonafTari.nempe pag. 
Z06. B. C D. & 107. A & a r- t-» 

Confcr etiain Jac* Golii Natgs in .Alfragani Elementa Aftronomica^ 
p. /p9 60. & ipfum Alfraganum, C. I. P. x^ p. 6. 

Confer ET EJUS COM. IN EXPED. CANONES. j; 

-Coofer deaique DlfleitatkMMin de Canone Regum Aftronomfoo, $• 1 4. 
M. V. & imprimis Lit. i}. 1 1'>* $« 27. Lit.Af . -ubi hcc diftin&iu« ex. 
pliaiQtur. 

X X X. 

^tf Ketyeyt^ Jeu Taiula sd tert^s (an»m , meft/h» , Jiem)Jiuc' 

. ta AlexoMdrinos , Jrofpjitum reducendutn ad tempus 

(auMum , menjem % diem)Juxta Mgyftm, 

Tafe Yimnmt efle illud rcriiitom quod nomiue Faftoram yenit^ extra 
Hlubium eft» & ex pnecedentibus quam clariflime patet. 

lUud K^oviov exhibet per tot nnuos fibi invicem (ucredrtites icU^iq if- 
fAfSF^ ^(otiAif^fy • itai7' hv^TtxU^ iyi«cvTo;^iu9' AAf|»y^fU;,quot diebus 
annus >Eg7(>tius tnticiparet annum Alexandrinum. 

Ita ut curcipuli , fi ipfis prcfXMieretor annus Alexandrinus, ftatim in 
iiocK«voy/f 9 uno intuittt otfuli» deprekendere poterant» non tantum» 
ut jam ante di^m» quotoa iUe annusakAlexanord, & ab Augufto ef- 
&t , fed fimul etiam > quot diebus tunc tetpporis , inde ab ^ilsniMTtfiw^ , 
amms J&gyptius annum Al^xandrinorum inticipaverat. 
. Adeo ut opeiKijus Tabula: difcipuli Iiberarentur^ non tantum ab illa 
coUeftrone annorum , qua anrtus Mx^ Diocletiaiiseas reducxbatur ad an- 
num iErae Philippasas oc Auguliasx, fed etiam a divifione annorum ab 
Augufto colledorum , minus V , ad horum quartam partem capieodam i 
sdiasi juxta Regulam necefftril. 

' Nam dato , exempli gratia ,, anno Diocletiani 77^ ^ ejusque menfe 
Thofh , & hujus die 11« \ ac diei hori XI» diurna. 
* Nilnl ^Hud requiit^ur , ^qutfm hanc Tabulam 'infpicere, & ^n ifla 
Columhi, qux iCram Diodctiani contincbat»'quaeque ndnc abcft, (& 
fone nunquam adfuit) quosrere ailnum a Diocletiano 77"^» ^ ih eodcm 
six^ feu verfu videbant annotatumr 

(^od ille annus a Diocletiano 77^ eflet annus ab Alexandro feo aPhi- 
lil^ Alexandri fucccfforc 6»4"*» «c annus ab initio Augoili 593. & 

Q^od illoanno ab initio Ai)^fti )9o<» kbente, aonus iEgyptius jam 
aqtkipaverat dies. 06. 

' ^aum itaque dbfervo hoccc Kir>oirify tam exade fcopoTheoDis in fioc 

E fcripto 34 OBSERV. IN THEONIS FASTOS 

fcripto fiicisfacere » merito videor inihi | inde poile coocludere , boc K«^ 
vivi«ir ab ipTo Tiieofie efle <:oBipoCtiim , & btric fcripto adjun£hiiD fuiflc» 
vcl potius inter 90;^fiptf< KnvoW locum babuifle. 

Quibus 8c hoc acccdit^quod boc KoMonof fe extendit ufque ad ,8c non 
ultra setatem Tbeonis : nam Exnnplum , quod Tbeo ad illuftrationem 
Regulac , S^ ^ proponk eft anni Diocletiani 77»^ , qui eft y annus ab 
Alexandro 684^1 ab Augufto 390»,concurreni cumaono JEjcx Chrifti 
vulgaris }6i^. & ultimus bujus Koivcvf» annus eft Diocletiani 88^9 ab 
Alexmdro 695^9 ab Augufto 401"*, concnmns cum aono i£rse Chri- 
fti vulgaris 37^^.^ 

Vide de Theonis aetate Voffium de Sdent. Mathem. C. 33. N^ ^^l 
2;. p. 16 f. ubi notct Tbcooen in Lihro 6* Comment.in t^}4>ff Pco« 
lemxi cruvrcK^iv mcmini0e| ut obiervarit Edipfio Solisqust fuic anno 
Nabonaflari 1 1 ix® hoc eft anoo ab Alexandro 6880 , ab Ausuftp ^94* 9 
a Dioclctiano 81^ , qui concurrit cum anno Chrifti j<{5<^ Yide eoitio^ 
nem Gnecam Badl. anni ijjS, in tol. p« aSx 8c ^4. 

XXXL 

jtm boc KoMom m mitio fmtiUmJit. Congruum fuifle videtur, ut illud inciperet ab ipia "isnvM^d^^mitU ^ 

ab anno iErae Augufta^ae y^ : nihil cainen aflirmo. 

Conjiccret quis fofte Thconem incipere» ubi defierat Ptolema^us : fcd^ 
cum nultum veftigium occurrat^ quantum faltem mihi cooftat, iftius- 
taodi K«iv«v/if a Ptolemspo inventi 8c editi, non poterit hoc Theonis K«« 
voviov pro ejus continuatione baberi. Certum alias eft , quod iniuum hu« 
jus Ktfvov/tf^aetatem Ptolemaei attingat, quippe qui in Almaeefto L. %. 
C. X. meminit fe oUervafle jEquinoSium Jfutmnnale annd Jntonim ^ 9 
abAIcxandro Afi^ ^ a Nabon. 8870, Athyrp®^ anno Cbrifti 1590. 
Item SuUafn Feneris fe obfervafle memintt L» 10. C. f . jtntonini anno^^ ^ 
caque eft ultima Obfervationum , quae in Almagcfto recenfentur. 

XXXII. 

Metbodus Tbeoms sd mni Akxanirini frof^i reiuBionm 
sd MHwum JE^ftium ukerius exflieatur. 

1« Sumamus illod exemplum 9 quod Tbeo ipfe ad iiluftratiooem Me- 
thodi ^»^9 (^ ultimo proponit. 

Detuv ET EJUS COM- IN EXPED. CANONES. ?f 

Derur annus Diocktiani 77», qui ieft mnus ab Aueufto 590« /& cjiis 
anni menfis Thotli dies %%^ , hora diurna XI* , Irainduai Conipu« 
tum Akxandrinorutn , c)ui anm> fixo utebantur , & dicm a node di- 
ftinAam^ab ortb Solis incipiebanttSc horas diurnas inde numerabanr. 

Queritur quis annQ8,men(is» & diea Gi fecundum Omputum JE* 

fyptiorum , qui olim anno vago ufi fucnint , 8c qua forma anni ad« 
oc Mathematici Aftronomi in fiiia Tabulb aftronomicis tKebantur, 
Hul etiam diem ab ipfa meridic, ab hora 6^ ^ iecandum Alexatidriiios^ 
tmmBti^ Sc 7* ineunte, incipiebant, & hanc 7*» primam vocabant. 
Annus datus a Diodetiano 77^$ cft atmiis ab Aa^ufto. S9^^$ 
Aufer 9 quia -ianMrci^oi^i^ pofi qmftffa smios si imtU 
Jmpern jiugup y h&^ c& ^ mno$ ; . . . y 

£ft icaque annus datus a Diocletiano 77^ lannus ab 

AnoKATAZTASEi numcnitus . . . 385^* 

Ad inveniendum quot diebu8<»of /xi^^f v annusiCgyp- 
tius, five quot dics incercajarea ^^ anno Alexandriho 
adpofiri erant, quum hujus anni jAlexandrim', a Dio- 
cletiano 77"*'jao Aucufto ^fC^. ab aook atazta- 
X£i ^85^^, primus (iies menfis Thoth labi indperet » 
iiimcoda cft qoarta par< nuotefi ^Sf , fed ouod idem 
eft, numetus ine per quatemariual dividenaus eftj 

fi numerus 385 
dividanir pcr 4 ^ crit Qjioticns p5 

St rdiquum i. 
• Quoiicns indfcat tti^txnilliti^ 96 

Jam clapfes cffe, 8c dics intercalares . 96 
i' Afthb: AlexarKirina adppiitds eflc > adeoque anQum 
Tiijgjf6!9tii •jsm diebDS'*9<5 anticipare. 

MenGs & dics datus ctt mcnfis Thoth dies ^^^ % 
Add& His dicf iltos, modo inventos • . 9^ 

Erit itaquc'dtes Thoih aa** anni al AnoKATAx- 

TAZEi jSf ^^ juxta Alexandrinoi , dies cjusdem anni 

ab imMraf ai^i ^8) <^ juxta iEgvptios. II 8"*. 

Aufcr Triccnarios» five dsme hunc Bumerum i ig 
per XXX* ^ .... ',''■':■*" 

frnumenw ttg. 
diviifctttr per XXX,,^^cttt Quouens j 

reliquum 28. 
•. . :-i E X Et l6 OBSERV. m THEONIS FASTOS 

Et tum Q^oticm indicabit trcs primos menfcs.quorom quifqucXXX 
d jcrum eft , ia ^no i£^y ptiaco jam clapfos cflc , 

Et reliqyum indicabit dicm quasficum in anno iEgyptiaco eflc dieixr 
quarci mcnfis (Cboisc) labcntis, xSun. 

z^ Pcrluftrcmus fpcciales cari»,quorum meminit $^4% Secireaqoos 
aliquid fpccialc monet. 

a. Primuscafus: Si ejeSh trkeMriis , fiMm dies fuperfikf.' 

Ponc djnsdcm aoni, ut fijpra, datam •flc-mcnfis Thoch diem> nod 
1%^^ led i4«« , 

Habcrcmus diem Thoth %^ 
& ut antea iotcrcalv dics 96- 

Adeoqac dies quaeficus tft . 
aoni iEgyptiaci dies . . iioi» 
Si numcnis iio' 

^idamr pcr.XXX^^eril Qpoticns 4 . 

reliquum a 

Ac proinde dics. quacfitus in anoo iEgyptio crit mcnfis 4** (Cbnac) dies 
5P« leu ultimus. ^ • 

b. Sccundus Cafiis, Si^ Trieenarw aijicieHtes, iefinmus in menfem 
Tboib , aut deincepsfep^MtetH menfem 8cc . 

Hic cafiis dupbdrcr confidcniri poceft» 

n. Prim^ fi annus illc, cujus dic$ dacus cft, babeat tancum in fioc or- 
amarias (juinqoc Epagomcnas. . 

a, Sccundo fi annus illc, cujus dics datus cft, habeat in fina, cxcf* 
©rdmcm , Epagomenas fex , quod unoqqoquc anno quarto fit. 

n.Tonc annum datum cflc, ut fupm, annum Dioclcciani 77««^ qui 
eft ab Augufto 390«*, & ab «W*5w^ 385«^ habcns. ut fupia ImL 
htiM^, 96. & bujus anni mcnfis X"^ Pauni cBem «««; ^ 

Pro noTem menfibus elapfis pone dics • , , 270 

Dies mcnfis datus cft dccimi menfiis . . \ \ xv» 

JXes ifjtfiix^iMi jam adpofici fuqt ..•.'. 96 

Erit itaque dies Pauni ii« anni Alexandrini ab ' 
AnoKATAXTAipi 385^^ dics ciusdcm.anni^ay: 

ptU tf* AnOEATAXTAXEI Jg^tf . . , , TSsS^; 

Si numerus 388 
diyid«ur pcr XXX^^crit Qpotiens 1 1., 
^ seliquum a8. . 

QBotietiii ET:EJUS COM. IN EXPEb.>:;ANOMeS, %f 

Qiiociens indicat ab iniiio anni ^gyptiaci iftius elapfos efle niefi» 

ksxn. 

£t reliduum indicatpneter tUos menfes XII elapfoSy dies quoque 17 
elapros dfe> 4k diem x8» labi, 

Unde patet hunc diem cadere in iequentis anni ^E^yptii, ah auqka^ 
TAZTASEf 386**, menfemThoth: adeoque 

1® Ad inveniendum diem anni ^gyptii,ab illo reliquo a8 auferri de* 
bert, pro Epagomenis quinque, quas annus iGgyptius 385^ elapfus^ 
prseler XII menfes> XXX dierum, in Cilce recipit, dies j. 

9i itaque ab illo reliquo z8 
aufecifitur dies . • j.: 

remancbunt zg. 
Adebque dles datus P^utti ax^ anni AU x mdrini ab a n o k a t a s t A-' 
2x1 385*^ , erit dies Thoib ly^ anoi iEgyptii ak AnoitAT ast A2£t 

x^ £t propterea^ quod adGomviitum^flronomicum peninet, annts 
fimplicibus unos aonus addendus eft^ exempli gratia, annQs<k»tas Dio»- 
cletiani yy^ eft annus ab initio Plulippt 684^^ Isaut^n labet (cofi- 
pentaecerides 676 ^ Sc fimpUces annos 8; led nunc ille unus annus, ex 
coUe£kion& dierum ortus y addendus eft 9 6c habebit amios fimplices ^ ; ac 
proinde in tabola r «VAflfr irm^ qaaucndus ille ^^x&^ f vcrfus^ cui non 
8»* led 9"^ aonus iofcriDtuj eft. 

x,.Si autem anwa AiexaodriQua datus habeatin fui calce EpQgomemti 
fcx. 

^Tamea etiam illo in cafu a nnmero dierum colleftonim^ ▼el' potius ' 
ab horum reliquo, nonplures, quam quinque dics auferri debent. 

£c ratiodan eft^ qpia illi diea coUefti, & per coniequens etiam hd- 
ntm reliquum , fimt dies anni iEgyptiad ^ adeoque tamum ia crafideni- 
tbnem venire pofiTunt,, hoc in cafti, Ep«gemenae anni iEgyptiaci, qnse 
minqoam plorearunt» quam quinque. 

NB. llla Formola loquendi , anmu ab diroKmrawi ^85»^ jS^" 8cc. 
qoae in hoc &>in' fequenti y^ fiepius occurrit, fempcr iu intelligenda, 
m in hac anix>nim numeratione, iple ille annus^ Augulli ^^^quoin-^^ 
eunte «^«MmrMJc fiiAa eflr, excludatury ac fi fcriptom cflet ammSi ^ E 5 XXXIIL. )8 OBSERV. IN THEONIS FASTOS 

XXXIII. 

Ex hoc fcrtfU Theonis^ & ex ejus methodo reduBhnis deter^ 
tntnatur^ quando ^rimus dies intercalaris adpcfitus Jit. 

Suppofui in Schemate , fupra S<^ ii^ annum aNabonaflaro 724^^ 
ab Alexandri morte fcu ab initio rcgni Pbilippi 300°»^ ab initio regni 
Augufti (poft tnortem Clcopatrae) ^a, qui mcipit currente anno p^- 
riod. ]ul. 468^^ , & qui cum anno per. Jul. 4690^ conairrit, efle pri- 
mum AlexandnnQrum irnnum fizum. Sed hac de re diftinAius agemus 
infra §* Jf. 

Porro autem noftra ientenria eft primiim dicm intercalarem adpofirum 
efle in 4ie Aus.x^^ anni Per. Jul. 46^x^9 immcdiate ame diem priiimm 
Thoth anni ttxi (inTabula) 4^ , qui eft annusa Nabonaflaro 717*^, 
ab Alexandro 30)"*, ab Auguftoc^f qui dies prisHis Thoth propter 
Jbunc intercalarem « procruditur in fecjuentem diem Augofti ^o^^. 

Hasc fentemia cx hoc Theonis icnpto (^obacun 

Quia in methodo, qua auftor utitur, ad inveniendumi quot dtebus 
annus iEgyptius annom Alexandrinum amicipat , clate fupponitur prt- 
^um diem Thoi;h anni fixt 4^9ab Aogufto i^^ oKlere in diem Augufti 
^o^ni^ adeoque primum diem intercalarem non cadere in cafce anni ab 
^noiCATA>£TA££) 4*^ , ab Augufto ^^ , fed immediate ftme prioium 
diem menfis Thoth hujus anni 4^^ , ab Augufto ^^. 

6k enim propoficus annus joxt* Alexandrinos m Augufto 9^ , 8c hu*' 
jus anna meolis Tboth « dies i^. ' 

.' Et.quxfarurjuxu methodum Theonis, quis annuS| menfis, ac dics 
J&li jtttta jcojqpotttia >£gfptioriiai. . 

L- . / , Datus cft annus ab Augufto sJ^, . 

aufcf annos . . f . 

' Eft itaque annus datus^ab die9%circL^£r{ annus ... 4^. 

numerum 4 . . .,,.'. 

. di?idc per iV^crit QooUw» i 

neliquum a . . ,... ^ - 

Quotiens 1 indicat, quod , quum anni dati ab Augufto 9^9 ab 
AnoKATA2TASEi 4^^ primus dics Thoch labi indperet| jam unus 

dies 


ET EJUS COM. IN EXPED. CANONES. ^p 

dtes fnterealaris flppolices fic , fic quod annus vagus jam uno die it^ 
ccfl^rit. 
Mcnfis & dies datus eft mettfis Tkoth dies . • : lat. 
Adde buic^nventuaiillumdieai • . . i 

Erit kaque dics Thoth i« anni ab Augufto 9"^, a6 ' ' 
AnokAXA.STA.2Ei 4^f juxca AlexanJrinos > dics 

{^usdeoi anni ab Augufto ^*^^ ^ AnoK.AT^2TAZ£L / 

^rf j^us» iEgyptios, mcnfis quoquc Thoth . - '. -a«. _ ' 

Atqui annus ab Augufto 9^,- eftaoous t NabooiU&na 7^7«^ ^^ db aut 
vagi aNabonaflaro 727^ primus dies Tlioth cadit in diem roenfis Augu- 
fti 29<Hn,adeoque /ecundus diesTho^ cadit in diem menfis Augufti 30»»; 
& pcr con/equens dies primus Thotb an»i fixi ab Augufto 9^^ , ab 
AnoKATA^BTAZii '46 cadjt qwpque io diem ipeofis Augufti 3o»<°, 
ac proinde primus dies intercalaris cadit in prseccdentem diem mcnfis 
AogQftr syvA^Scrfiio iomMfita pnmsuD dieBi Thotk loco iuo pdlic» 
&' ia dMD Aug* :)tf» piioariidiu. s . 

X X X 1 V. i%y/fii » AUxMdrini ^tM.^TMl^ tiuando faCtm 
Jit juxta Theonem Atexmdrinum. ^ii ^xa^rewK p^ de qua hic agitur, 

Aniras iEgyptius v^us dicrum jtff , ahsque quadraote, & annua 
AlcxandrintB 4iq*uBi 0f , cum^ quadrante^ qui fijppoountur a ccni 
temporis initio fimul fccifie inltium' anni ^ in requentibus annis noo 
pari pafltt pr^^ediuotur» fcd inititim aoni iEgyptiaci vsu^ fingulis. 
quadnenniis evolutis folido die » initium anni Alezandrioi nx\ ancici« 
pac t 2c fic ioitiua anoi iEgyptii progrefiU temporis ab ioitio ann^ 
Alexandri^i magis magisque rcccdic^ fic ^d anteriora relabitur » doncc tao^ 
dRm poft Genum icmporis fpatiuai* evolatum initium anoi Jfigyptii rc- 
djM^ ad initiom aooi AIexandripi,ita ut annus iEgyptius & annus A- 
kxaodrious itenim iocipiaot «^ tsm^s» ^ ifxn^. fi^im^i , & porro 

in 40 OBSEHV. IN THEONIS FA5TOS 

JQ progreffu teoiporis caDdcm mutaam incer ft invicem habent ttlttbi' 
ncm , quam habucrant ancea per totum illud fpatium tcmporis jam oro^ 
lutum. Quando autem.hoc ic tum GxjdironardfiifK^boQ cft^redituianm 
^gyptii ad anpum ^^lefandriaum.&cxdlictttio gusdcm routnaB lelauonis 
intcr utrumiiQe, qoam.antea babucrant. 

Spatium autem illud temporis cft annonim iCgyptionim i^iSr , Ale- 
xandrinorum vero 1460. Anni enim iEgyptii 1461 dierum 36^, ftciunt 
ptxcifb annof Alcxandrinos i^^Ofdicrum ^Sf^cjxm quadrante. Adeoque 
dnotMjmrmfif fit poft toc annos evolutos % locuntc anno iEgypdo vago 
4462^, ScamioAIexandrino 6x0.1461^. ^dfiio hic ^ofoJii€ magis dttermimtMr. . f Cectum cft dfro9LMm^4t^9 juaoa Tbeooem hBtam e^ Aitio 'itgi|i 
Cae£u:is Augufti, poft captam Alexaodciam fic monem Qeopatne».vcl 
f> , vcl 60. 

In uno loco enim dicit 9 yiyoii U H tlfniAm i^ «ul* Um diroMTo^^tt 
dxi Tiv^ "^^^tif ^fifu ^ to nEMnro etsi Avy>l^ fimciXtlmu 
-Inalceroaucemlocodicit, XKiyofiu ^ ^ dxottmTd^mfiv fMS' Aht^a^ 

Quasritur itac|ue hic an Augufti anno f^ | an vero 6^ ^ juxta Tbeo- 
oemt fa&a fucrtt sf droxaTd^m^ti* 

x^ Fa^afuit tunc.AnoKATAXTASiz Thconi idcm eft, ac tunc 
ccepcrunt AMA noiEiN oh% )$ ^ h^i^Jiii^Mi^ k^ ct 9^ ^i- AiyvTrlcf 
APXHN.TOT ENiATTOT. Quod ptct nou tantum cx natura rci, fed 
etiam cx eo,quod jprcTheo^poftquam Incc in fineS* 3*»' dixifletj^la- 
tim ih inicb $ 4^ fic pergac , >^{}^iyi 5 hjbifhm^hh ^ av^ It«v 

AnoXATASTAZlS &C. 

Quaeritur itaque an Augufls anno 5^ , an vero 6* coeperint AkzM- 
drjni & iEgyptii fimul tacere initium anni. 

o^ Sifnul facere inititm ami^ Theone praccife rumfitar,itii ut exdudat 
anticipationem ^uartfls diei parcis. Nam quando Alexandrini Sc iEgyptii 
hoc anno fitnAl fcferc initium anni^ tum iGgyptii dcraum c# ff ^^!^ rff 
fS?f bfiavxi a^x^fim Tc i'* 4 ^f*ic^9 frfcKctiAliolvHf , ut dieit'Thco, in fine 
$' 3^. Adcbque non fufficit, ad hujus quasftionis determinationcm ta* 

km ET^US COH. TN expbd: canon^s; 4i 

' lerh invenire in per Jul.,aut in annis ab Augudo/ahnuni, in quo Thoth 
j£g7ptioram*Yagus, & Thotb AleKandrinorum fixus in eundem anni 
Juliani diem incurrant^ boc emm in ''qaiituor fe invicdtti Tucxedentibus 
annis obttnet. Annus cmm :£gyptiQs ab illo ipfo die, quo fimtil cirtn 
anno Alezandrino iniem,'poll qiudriennium e?ototum; dno die initiuni 
anni AlenndrinianticipatrfedidemanoUs iEgyptitas ab iHo ipfo d^ 
quo fimul cum anno AkXindrino, inierat» jpm primum illumannuta 
aMoIutum , fladm. in ioitid fequentis atsni, ifijrium anni Alexandrihi quar- 
ta diei parte anticipat , & fic porro. Q^BrkM iitaque. Iitc an Augufti 
anno f^an vcro 6« Alcxandrini & iEgyptii itsi fimul fecerint initsum 
wmijVX ^Ergypcii demum in initio loquentis anni ctieperint quarudiei 
>parte anticipare. 

4<» Alcxandrini non poflunt Cum ^gyptiis fimul fiiceit initium annt 
co , ut didhim eft » modo , nifi in tali anno , qui annum intercalaiem , 
dieram^66 9 p^aoEUB&infeqQitdr* ^ Qii6Nd«K ante diftis clamm eft. 

Qliaeritur itaque hic an Augufti annus 5«* an vero ejus annus 6^ fit 
talis atinus ,qni inimm inteirteMiem, diertnn 3^, pfdxime ilDfequitur vel 
iniequi concipitur. 

V . 

:^£jiio hac,di[^mguenMjibaUerA^^U4quarttu^ , quisfiierit 

frimus jilexandrinorum annusfixus. 

Nbn enim neceffirio fijjuimr, eundemannum, quo &bx<»T(»V«rif fi* 
Aa fuit, vel feda Gondpitur £c iiipponitur, fuifle quoque primum ati- 
num fixum. 

Poteft enim fieri, ut primus annts fixus infequatur illum annum , in 
quo ipt^%mii99kfn4aBak dancipitur 8c fuppohitor. ' 

hkMX enim revciadfci om |>dwA, quod Alexandrim' in anno, qui pr^ 
mumibum^niiiim fi^m pianrcdit, fimul cum^Egyptiis fccerint mitium 
anni, tamen resiu conopi poteft, fic in computo ita condpi debet in 
illo^cafupofitQ. I — 4" 

Mea rententia nunc eft ,oon annoAQgafti 6« , fed anoo dus r» hStam 
cfle iSTifiMTAfKri», ex tncnte Ttttonis. 

F Judico ^ rOB&ERV. IM THEiONlS rASTOS 

Judko cnim Theanem ftatuem ^ Alexaoclrinos & iEgyptios fimul fe-. 
Qlfe initium anni » noo aana Augiufti O^ , fed anno c^us 5<» ^^ veL jfakem . 
Theonem rem hoc modo) conctpese ^ &c boc fopponerc. 

'Adeo^c cx Theoois icmeQCia, ^u fuppoikionc^Tiioth AlexindraKK. 
rum fixus., & Thoth iEigy piiontm irsMp» » ncm anoD Augofti €<» , i^. 
ahno eius f^ » prima vioe ainbo in cuackm anni JoUaoi diem incairunc. 

£t ula Theonis, in fecursdo loca, verba f^ thn4^ >fx7# nr Avj^W 
/3^iAj/«Kt^ fic capio*m: (ticippiumicflct, ^ ¥ ^ft t».inp>ifsv ^miA3kU$% 

, - . ' - k^. 

Tr^lnUm' frim., 

1 • • • 

Annus Auguftt $» cft Akiandrinis poftaMdm ialBDQalaitm) (dierma» 
3^9 primusannus. 
Hoc patet ex Schemate, U confirmatur ^ Theonis» meihodo. 
Datuc annus Alexandrinorum ab Augufto 9"^ 

aufcratmo a 5 

reliquum- 4 
divide pcr 4,^Quodcns il • 
sdiquum o. 

Adcoqoft anoo AkxandrinonHniibAogcifto:^^ toeoBtOy aote faii|us^n« 
ni.Thotbylaidiem IP» jam itifemistfat.onosdies^iiae nca la r isyqma quo- 
ticns eft 1 9 & annus proxime prsecedcns Augufti 8^ fiiic Alcxandrinia^ 
intercalaris I dicrutq 3^6^ quid rdiquwi efto.' 

Si autem Augyfti annus ^AloBandcmisiOiaCfoft «Ooam intensilafem, 
dierum ^6 9 primu» annus, iequttur etiam anmim Augofti 5^ Alexan* 
drinis fuiflet poft anniim innercakucm » diania 966^ primum annomt 
vel faltem iu efie conQpiendom. 

Adeoquc anno Augufti 5« fiifta fuit oVai«ir»Wir. Vide .:ftip»>. Aono Augofti tf* juzta Alnnmifrino» iDamtB, Mfypumm,. Tiiotli 1ET EJXrS COM. IN EXPED. CAMONES. 45 
imlla die, 4ei aaica tuttatn qaaitR diei pntt, Akzandrinonun 'nioib 

• • • ■ • 

-sniticipsc. 

Hoc^cx SdteiMte patet, 8c ex calculo juxta Tbeoois nuithodam €oii- 
finxuitur. 

Detur aanas Alexaodrioonim ab Augufto tf» 

aufer aoo os f 

leliiquum i 
dividc per ^^Quoticos o* 
leli^m I. 

Adeoqae anno Afex^fldrioonKO ab Augufto ^ ineunte,aoie hijusaff* 
ni iThoth nullus dies intercalaris, iode ab «TOMToiftfW > infertus erat 
quia Quoriens eft o , led initium anni ^gyptiorum unicl tantum ouarttl 
OKi mrteri initiatn anni Alexandrinorum anticipat, quia rdiquum ixiijiis 
dtvffn>nis per qQatuoT eft t feu Quotiens f 

Proindcannus Augufti6?* noneft i^(c* ille annus , qup 4zcMrds4Kis 
fefta eft, fed iHum proxime infequitur./ 

Et per confequens, anrto Augufti^ 'iiroMri^Acif fafta eft, 6c co aOf 
no Alexandrini 8c.JE^ptii fimul^ctrmt inHiwn anm prarcife^ atque 
Thoth AfexandrintlSfrutn fixus Sc Thpt^h iEgypdorujp vagu& .^omI . in 
cundem annl JulianT diem; priaia vice incurrcnmt| vd ikltem in^nffTffi} 
concipiuntur & ftipponuntun 

Videfupni, N«^4*, jV '• « r rn'^ Trobdtur f9f%i^ 

* 

SittguHs quddrwmiSt 4 fi^ifgt ir^ inquit Tfaao , amits fecundum 
JEgyptits tm dit.fttttt^f/ei{^fr«vuuit attnm fecu»dum jtkxattdri»9S. 

Adeoque ab*e6 dic, qiw^coepcrant «f<« vwtiv •^iii i itmvtoi, elapfis 
qaatnor aonis, anni jSS.gypuankm y^ initium una die antidpat anni Ale* 
3tandrinorum f^ initium. 

Hoc aotem non. poteA efl«^vMrv»r nifi Alexandrini & ^gyprii fla- 
tuantur, v«l irini§«ttik]^iakii^ fiuul fecifle initium anni, Augufti an- 
no, non 6* , ied 50, .1 f .J^-.i"': 

Nam initiam anni ab Augufto o»» fecundum iEeyi*ift»i', 'uha dirjmti- 

aia^ laiM ^itdbs AriBM^ ^ ^9dtiA AMi^tk»; 

F 2 Si 44 aBSERV. IN THBONIS FASTOSl 

Si aatem ab iaiuo anni ab Aag^Q 9» Ktronumeres annos qaatuor fo» 
lidos, pervenies ad initium adni ab Aogofto ^^ commune Alexaodrinis , 
(^ i^gyptiis. 
' Vide Schema, 8c fupia N» 50,. 

. ~ . 1Pr$b4tur quMTtOi' 

- 

Spatio i\6o^annqmn^^ )$ «vf' €tv Jnquit Tbeo, tfwiftf JEgvptius^ ^tffr 
i/e^tfj, 7d[A[ Mf fm^ JS^tio^ antic^af/m frmii^tit angmfecundum A- - 
Tt^andrinos. . ' ' 

• Adetxpie elap& ab ep die, quo cceperant Al$x«ndrim fic i^CTpeii (ir 
mul iacere initium anbi, 1460 anni$» initiu^i anni iecundum J^gyptios ^ 
'1461'^; 3^5 diebus» leu uno aimo iEgyjytipi anticipac initiuip wm ier 
cundqm' Alexandrinos 1461°^. 

Hocautem non poteftefle verum, nifi Alezandrini. fic ^gyptli ftat 
tuanturi vcl faUeai condpiantur limul feci0e initiuqi anni» Auguftian-- 
no» non6^i fed y. 

Nam initium anni ab Aa^fto ^ifi^ lecundum ^gyptios» 36^ diebuii . 
ftuunoanno j£gyptio,anticipat initium.anni ab Aqgufto i^dj^lecua^ 
dum Akxandrinos/ 

Quodprobatur exvCalculo^joxtaTheonis methodiunf . . 
I)etur annus Tecundum 

Al^xt^drinos ab Augu{bp iifi^^% ejiisquc Tboth dies i"*«^ 

Aufer annos $ \ 

rdiquum- i4<So T 
divide per 4 ^^.Z^ QSKXicns j^Sjf - 

.^ itliquumi o 

addediep^ ; i meofis Thoth^ 

fumma, j<S6 ^ . 

ivide per jo^^Qswiieos \%\\ 

. iioliqttiuib^ d'. 

. ajifiai 1 ^EpaipBMttla/ . 

noUquqm . i^. ; ! , 
IKatJioe cslcii|d.pattt7 > • • • • « ET EJUS COM. IJ^ EXPED. GANONES. ^y 

f(fu uno anoo ^gypcio, anticipre initium anni fecundum Alexandrinosy 
abAugufto 1465% quia Quotiena divifionis per (}uaternarium eft ^6j. 
& annum ieeundum Alexandrinos , qui hunc proxime praecedit , ab Au- 
gufto 14(3^4«« fuiile intercalarem , .dierum ^66, quia riliquum divifioms 
per quaternarium eft o^ 

Si.jam ab initioanni ab^Augufto 1465^^ retronumeraveris annos 14^0 
fdiidds^ perveoieis ad initium anni ab Augufio 5^' commune Alexandrinis 
& Agyptiis^i qui anno ab Augufto j? ineunte fimul facere initium ^jm^ 
idque in anni Jultaai dic menfis Augufti 30^ » quia annus (ecundum A- 
lexandrftios ab Au^jlio 4^^ fuit^ .vekfaltem concipitur fuiileintercahrisy 
dierum jiSS.' 

Pfteteica ex lioc calculo patet> 

DiemmeofisThotli i»«^anni, iecundum AlexandrinoSi abAugufto 
146; ^yeffediem j66^ anni.fecundum ^gyptios^ab Augufto 1465^1; 

Dics autem g^d^anni, iecundum iEKyptios, ab Augulio 1465*^ eft 
rsvcra dies 1** aoni icqucntis^ ficuodum %gyptio8 , ab Augufto 1466^ ^ 
qood & ipfe calcuhis docet. 

Adeoque dies meniis Thoth 1"^ anai^iecundum Akkandrinos^ab Auf' 
^fto 1465^ eft quoque dies^neniis Thbth i^anni, iccundum .£gyp- 
tios, ab Augufto 1466^. 

£t per GonTeqttens inenntibus anoo, fcGundam AlekandrinoSi ab Au* 
xifto 146^^ 9 & ^oi ieciindum iEgv]^, ab Augufto 1466^ , fa- 
ra e& denuo droxmnifmcit ^ & Alcxandrmi atqne i£gyptii denua^fimul 
fiduntinitiumanni, &Thoth Alexandrinorum , una cum Thorh iE- 
grpdoram , ambo fiinal incwnmt in cundcm gwdca anatjuliani diem, 
ni»fis Au^fti jo^ 

Ablads itaqoe.aMis. 1460 iecundum AlexandrinDSyab^amio, ietundiifa 
Alenndrinof 9 ab Au^Ao 146;« incunte, & annis 1461 fecundum JB^ 
gypaos ( qut cum annis fecundum Alcxandrinos 1450 pariafaciunt) ab 
rwnoif.fecttndum iKgypiJos, ab^Augufto 1466* iaeuntc, ocrvcnics ad 
aanum ab Augufto f^ ineuntemy quaado dwcMrd^m^tt fiiaa fuerat, 9t 
AkxandriniatquciEgyptiijiara/^r^iijir /Vyj/iiiM^tf^^ fupiaN9 |0^ ^^* Vfobdtftr fuinW'^ 

Annu,r.qui illum, quo iMunce «3roMT«V«ri^ denuo fiaa fuiti & 
Ataandipitt^ iEgsrptii icenimriimul fcttnmi initiumi anni^, pioxime 

^ F3 - '*^infcT, I ^ OBSERV. IN THEONIS FASl*OS 

infequitnr, ita aTheone defcfibitor in 'fine V 2***. lC«i' iint ab illo die^tiuo 
sr^Aiv dKo/^^Sf. Qiix verba (ic yerterem, & deinceps Mgjfptn dtes & 
menfes temporis fecundum jEgyptm /olitio anno atiSk^anfes^ etiamin initio 
Jeqnentis ami incipiunt (ultia annutn folidum, dicrum ^6$) fiarta diei 
parte anticiparij (^ deinceps iterum confefuenter. 

Detur annus. (ecundum 

^xandriaosyab Augufto i^^^^yejusqueirhoth dies i» 

aufer annos y 

reliquum 1461 
dividcper^^Quotictis ^ 
^itliqoura i. 

«kde diem 1 meiifis Tbot^ 

fiimma ^66 

divide per )o,,.»«^Quoti60s 1% 

reliquum 6 
. aufer f Epagomeao» 

icliqmiai i. 

£z hoc cakulo patet 

Initium ftoiii» fecundum ^gypcias, i^ Aug^ufto iffitf^^, fotkbsn- 
no, dienim ^6jr, Sc pneterea una quarta diei pArce , ioticifKircV toi 
prcvertere imckim anoii fecttodum Akxahdriiios, ab Aagollo 1466^ 1 
quia divifionis per quaiemarium Qaotieiis eft ^Sf^ fc Eeliqoiim i. 

£x hoc calculo pneierea. ptter, 

Diem meofis Thptb i^anoit fixondom Alcxandrinos, ab Aogoflci 
^1466^ ^efle diem j^&^ aoni,fecuodum iBgyptios^ab Augufto i^tftft^ 
adeoque levera eue dicm 1» aooi, ficuodum iEgypcios, ab At^afto 
1467«*. 

lu ut, ineuntibus anno fecundum Alexaodrioos , ab Auguftoi466« , 
& anno, (ecundum ^gyptios', ab AQgpfto i467>^, Thotn Alexaodri- 
norum , una cum Thoth ^gyptionim \ itertem ambo fimul incuifaot 
iil etiodem qusdeid aooi Jufaani diebi Mnfis Ai^fti %^i ' 

Habet imqoc hic aoans ab Augofto 1466* iUos chariiQcNSf quos 

Tbeoo ETEJUSCOM. IN EXPED. CANONES; \f 

Theoo illi annD,qui aancuD) qqo imMr»94^it denuo (aftsi eft^ pio-^ 
xiine iofequitur, tribuit* 

Adeoque ^imMftisM^ fada fuit anno ab Augufto 146^^ 1 fic anao 
ab Augdfto 1*^9 iecuAdum Alexandrinos^.ineuiitibus^ 

GoFoUarium. 

Ezantediftis colligainis^ quomodo Theonis Ko^vorioy^ exejus mente^ 
ppftVmxotTtf^oM^fv^annOyfecundum Aleicandrinos, ab Augufto 1465^^0^ 
eunte dennp &dam , ultcrius fit continuandum, . 

Nempe hoc modo anni ab' anniab* Epadaelea* Tetrae<r 

Alcatand. Aug. Embdim.' terides.^ 

17SS H^i 364, 4 

17/5 1461 5(74 1; 

W? H^J^ 364 X 

Ifj8 1464 364 3 

1759 ♦ i4tf^ 3g + o 4 1760 1466 ^6f -4*^ o I 

i7tfi 1467 i6s + X* 

X76x. 1468 TjSs ^ o 3: 

1763 146^ 35jr + I 4. 

& ficpORO . 

^ f • o o vel 4» 

300^ S- Ct'- lc 

301 7 a » 

30* *- o 3' 

303 ^ i^ 4. 

8c fic porro; Bx ipfe cakbld i qno in fua ttetfaodo The» utitun 

Cenumeft, Tfaeonemincolle&ione^hnorum, adcaptendatn eorum 
wortam jpaitem^ numeratioQeQ deduoere non $b anno Aiigufti f ^ \ fed 
atMaoobAug^^^inclufiveiufquead anootaiftctttKlum Aloaodrinos, 

datum 4» -tJBSERV. IN THEONIS FASTa^ 

datum ificlufive. Vt ex exemplo n Theone propofito ^'quam clariflime psm. 

Sed cantum abeft > ut inde condudere liceaty diroMrUfavtf faftam efle 
()uxu Theonem) anno Augufti <P inemite ^ ut comra inde potius fequa- 
cur imKwtci^mcif (exmentcriieonis) fEfftam efletnno Aug^fti'5* ineunte. 

Detur enim annus , fecundum AJexaadrinos aDiocletiano 77**9 qoi 
eft ab Augufto ^yo^. 

c^Ponatur, quod i5Wjc«T«V«<rif ftfta fit anno Aiigufti f> ineunte, erit 
amius'dacus ^b Augufti ^^ , quo ineunte ^x»T«y«^is-' Bi&At&^ inclufi« 

Quaeratur , quot drebus initium anni , fecundum JEgypdos ^ ab ^Au* 

gfti anno f^^^nduGve, ^86^> anticipaveric initium anni , fedindom A« 
:andrinos, abAugufti anno f^ inclbfive, )66^ ; leu quod eodem re- 
dit, quaeratur, quoc dies intercalares anno, iecundum Alexandrinos , ab 
^Augufti anno 5® inclufive, ^iS^ ineunce» in Aonis pnecedentibus 38^ 
clapfis, finc infoti. 
'*Uc huic quasftioni fatisfiat, 

Colligendi funt omnes anni ab aftna^ quo ioeatite ^SmMT<l^ae$f fiiAa 
eft 9 inclufive^ ufque ad annum datum exclufiv$. 'Quod ex jpfii quacftio- 
fiis natura profluit: quxritur enim jquoc dies intercalares in annis, ante 
annum datum elapfis, inferti fint. . Sumendus^uaque eft nuHienis annt 
dati, uno dempto, uc Computiftac loquuncun . [ 

Deinde numerus annorum ica cdlledorum dividendus eft per quacer* 
narium : quod Compuciftx vocanc^ejtis numeri raar/^m cafere partem. 
£c hujus..divifionis Quotiens exprimic quoc -dies incercalanes in annis 
ante annum clatum clapfis inferti finc. Qpod nicitur in genere hoc funda«r 
mento» quod apud Alexandrinos anno unoquoque quarto adi finem anni 
adjiciatur dies intercalaris, qui ipfis VI* Epfjgomena dicitur :/& in fpccie 
piaKupponiCy illiim annum, quo ineunce dvwukxd^acif fafta eft, efle 
primum ab anno^ntercalari , dienim )6<^ , proziine transafto, Vide fu« 
pra N* a^ , 4. Exempli gratia : - 

Detur, ut hic fit, annus, ab anno Auguft.^ 9 quo ineunte dic^M-Hi* 
.f «iri( iafta eft I indufive, 386» 

Numerus anni dati 386 00 e -|* i 

«deme 1.1 

i%r » e 

divkle per 4x^Q;iotieQS'^| 

leliqiami i. 

AdcoquQ, ET EJUS COM. IN EXPE». CANOMfiS. 4^ 

Adeoque ^ inttioikrcs 96,1» aimiV )8f ^ante annum dacam elapGs, 
apud Alexaodrinos inferci, apad JEgyptios vero omifli funr. 

Hac cadena tncthoda rcvcra «titur Thea, ied eam aliquo calculi com* 
pendio involvit. Sumit enim revera numerum anni datt, uho dempco, 
hoceft, 586 -^ I, fcu }8jr. Sed proptcr compendium calculi, ipfum 
annam datum non exctudic , iied eunn tncludens, eias loco antium Au- 
Agufti 5*^ V q^o ineunte dTrcnmrm^wtrh&SL eft , excfudft. Quod in Com- 
puto eodem rolit» & calculum faciliorem reddir. 

Atque hinc cft» quod juxta Theonfs metfaodum» ab anno, iecundum 
Alcxandrinos, abAug^fto dato^ (emper anni quidque Augufti priorcs 
fint aufcrendi , & tum nameri , qui lelinquitur , quarca pars fit oi^ 
pienda. 

' Cum in methodo ordinaria ab anno, fecundum Alexandrinos , ab Aii« 
*guftodiiro,'(cmper auferantur primo anni Augufti quaruor priores, & 
deinde a reliquo dematur unitaa, & tum denique numeri, qui poft abla- 
nm unicatem , itmmeC) quarta pars capiatur. 

Si aiitem quis poncret^ dminmds^tf fiidam efte anno Augufti 6^ ia« 
cuntc« 

Tum Gompatus Theom^s non procederec , nifi contra ipfa Thconti 
principia ponattir) «tiroit#T«r«rif faaam efle tali,4ecundum Alexandrinosg 
Mno, qui ab nntio intercalart, (fierum 266, ^oxime transafto, fecundua 
eft» & cBjus initium ab anfli, fecunclam ^gyptios» inicio quarca dici 
paite pmvenerctur. Vide fupra , N« $^. 

XXXV. 

^hfiterit AkxaHify^inorum p^imus annus ^xus t jutttS' 

Theonem nliosque, 

a. 

^£ritur, an annus Au^ufti s^ , fuo tneunte '^Sjnm^Ttuit 
faffa efit Jk quoque y juxta 'Tbeonem ^ frimus Alexan" 

drmornm amnsfixns, 

Si hoc, qaod ▼iri dodi Ibpponere folent, certum eflet, netnpe illiim 
,qw>.iaenaie inmatisiMn fi^ cftj «fle quoque pfiffium Alexan. 

G dtinorum I I t .11 /o / OBSERV. IN^THEONIS FASTOS 

drinorum annum fixum, etiam certuid fbretf annum Augufti f^ 'efle, 
jnxta Theoncmi prim^m Alexandritx>rum ^annum fixum: nam antio 
Augudi ^^ incunte dj^^Mfois^^ii » juxta Tbeonem , fa&a eft : ut proba- 
* vimus , fupra §<> 34. 

Sed cum hoc certum non fit , ob rationes> quas mox proferam , etiam 
CX anno , quo ineunte «t^roMr^VtfM-if ^ juxtaTbeoneoi* &£ta eft ^ conclu- 
dere non licet» eundecn annum efle quoque., juxta Theonem^ primum 
Alexandrinorum annum fixum. 

Rationes autem, quare hoc inoertum efle judico , funt (equentes:. 

Natura enim anni vagi, qui ante fixum in ufu civili reoeptus erat^ fi 
Ipe^etur in relatione ad formgm.aoni fixi, quo Akxandrini .dcinceps ufi 
(unt, determinat tempus di^roxdetra^ftf^f «(. Eorma autem anni fixi , deindc 
in ufu civili recepti, hxc eft, quod dies intercalaris , quae VI* Epago- 
mena dicitur,femperoccujpet in annojuliano menfis Augufti diem 2.9*^, 
adeoque Thoth anni fixi iemper incurrat , in anno, qui annum intercala- 
rem , dierum 3661 proximc infequitur , in menfis Augufti diem ^o^^^ 
iatribus autem hunc ieqqentibu^.annis^ in cpeqfis. Augufti diem 29«™. 
'A^oMr»9^^tf autem anni vagi ad annum fixum hujus f6rma& fit, quando 
Thoth anni vagi iredit ad Thoth bujus anni fixi,. ita ut Thoth anni vagi 
& Thoth hujus anni fixi prima vice , ambo fimul in eundsm anni Juliatu 
diem incurrant, & deinceps in tribus fequentibus annis incurrere perg^m^ 
tf quidem prima vice in mcnfis Augufti diem 20"», in tribus veio. fe» 
quehtibus annis in menfis Auguftt dkm x^^. Hacc.ttutcip ^noMToisMis 
(qu» fpatio 1460 annorum Juliahorum femel tantum fit) nuUo alio tunc 
temporisanno regulariter fieri -potuit, quam anno Augufti 5^ ineunte: 
tunc enim Alexandrini 8c ^gyptii i^^» nitS^i >fx^^ ^ i^t^yjS in menfis 
Augufti die }o«.* 

Quando autem Alexandrini decreverint annji^m fuum vagum figere^ tc. 
hanc ftrmam4HHii fixi iniifum civilem introdacere, & quis in JEr^Ale^- 
xandrinorum , quae ab introduftione anni fixi deducitur , primus nume'« 
letur annust eft res fafti, & quaeftio hiftorica, quae per teftimonia vete? 

lum determinari debet. 

-- ■ ■ » • 

« • 

T^imus Akxandrin$rum annus fixus incluiitur^ juxta 

Tbeonem^ /patio quadriennii. 

Ccrtooi eft tx TJkonis. l^iwttf , ^iod FafitxmxvBiaaw Tcnit, & tx 

ejufc. ET EJUS COM IN EXPED. CANONES. ^i 

'ejas computo» ad invenicndum , quot dicbus annus ^gyptius annum 
Alexandrioum prxvertit, primum diem ihtercalarem ad finem anni, (e* 
cuiidum Alcxandrinos, abAuguftoS^»^ efleadjcftum. 

Unde fequitur, primum Alcxandrinorum annum fixum, juxta Theo- 
ncti*, non infra annum Augufti f^^ rctrahi, ncque ultra annum Augufti 
gBm protrttdi pofle: nam neutro in cafu hic dics intercalaris forct pri- 

Prxtel^ ncutro in cafu cadcret dics intcrcalaris in diem Augufti a-^"», 
qu6d tameo forma anni ftxi, ab Alcxandrinis rccepti, requirit. 

Adeoque primus AlextDdrinorum annus fixus , juxta Thconem ^ (pa« 
cb quadriennii includicur. 

■c. 

> 

4 

• « 

C^^pttns Theonh non determlndtj quis hujus quadrknml d»\ 

nusjitp^imus AUxandrtnorumfixus. 

Hoc clarum eft; fivc enim Augufti annus 5», five 6«*, five 70*, five 
S*^' ponatur efie primus Akxaodrinorum aonus fixus, computus ad in«^ 
veoiendum , quot dics intercalarcs io anois ab &xtc fixse anno i <> inclufi« 
ycy ufquead annum datum excluGve, adpofiti fint, eodem redibit.* 

Modo notavcris annum Augufti $^ cfle , vcl iakem ita concipienduBi • 
efla» ac fi eflet > primus ab anno intcrcalari , djcnim '>^66 , proxtme trans-' > 
aii3:o, adcoque annum Aufiufti 6"^° cfle iecundum.ab intercdari» annuni 
Augufti 7»» cfle tertium ab intercalari, annum denique\Augufti 8«« cfle 
quartum ab intercalari^ fcu efle intcrcalarem 9 dicrum ^66. 

Et prseterca obfervaveris t quando ^rae datae aonus i^ eft quoque i"* 
ab anno intercalari » tum annis coIIc6tis nihil addendum efle : quahdo aa- 
tem annus iErae datae !*>* eft 2«" ab anno intcrcalari, tum addcndam clla 
unitatem : quatido vero annus iErae datae t » eft 3"^* ab anno intcrcalari , ' 
tum binarium efle adjiciendum : quando dcnique annus iErae datx i"*eft 
4^' ab intercalari anno , tum ternarium efle adjicicndum : ouia abfquc eo 
calculus in capicnda quarta parte noo rcAe lemper pi-ocederet^ fed £ifc- 
pius falleret. " » 

jEia data hic cft i£ra ab aooo primo fixo dedu&a. 

G * Sit 5» OBSERV. IN THEONIS PASTOS 

Sit 
c. Numeras anni dati> ab Augpfti anno 5^ » nno dempto. Eiit - 

e -T- I • Numeras anni dati , ab Augufti anno 6® , uno dempto. 
e~ ^.Numerus anni dati, ab Augufti anno 7^ » uno dempto. 
e-^ ^. Numeras anni dati , ab Augiifti aooo S^ » uno dempto* 

Adjiciatur jam in 1« Cafu , o. in x<» CafOt i. in y CafU| %^ 8c k% 
4*Cafu, }. 

Erit numeraSy per quaternarium dividendust 

In i<> Cafu, e + o, 

In 1® Cafu, c -^- I + i; 

In 3« Cafu , e -7- » + ». 

In 4« Cafu, e -r-J + 3. 

Adeoquein omnibuscafibusnumenuf per (umemartiuD dtyidendat^ 
(emper ent e'. Hoc eft numeras anai dati» ao Augufti anno 5^ , qoa 
ineunte «(iroMT^f «^if fada eft , inclufive) uno dempto, quo utitur, in 
fuo computo , Theon. 

Undcpatet inCotnputo itm eodem redire, {ive htc, fire illc hujus 
quaJrtennii annus ponatur prvnua Aleiandrinorum Bxus. 

Quod 6c cx ipfa ici natunt patct: quia enifn annu^ Augafti f"*« 6"*} 
2c 7*" .primum anmim imercalarem prsccedum , 8c annys A ugufti 8"* pri- 
mum diem interailarem in fao fine dkmum recipir, invenies (cmper tott- 
dem dies imercalares « ttfc)U( ad annum Diocktiani jf^ ineuntem , ad- 
pofitos cfle, fire ab hoc five ab illo horam quatuor annorum Mrx fixxr 
lakittm dodatthf. 

■ 

Sententia eorumy ftuftatuuntt frimtm AlexMirmrim 

numjlxtm effe Augufti uuuum 6"*. Varii Scriptores , qat Imnc Theonis LibeUam m nV «e^%f/f«r Km*> 
tM, vkkrum, hanc iententiam aroplezi funt. Neiape Auftario Ja«. ET KJUS COM. m EXPED. CANONES. fj 

Jic Golios in fuo io AlfragaDi elanenta aftRioointca, in Cap. i» 
CommeDtfirio. p. 49. p« f i- ^}. 48* 47- 

Oodwellu$ in Prol^menis ad Appendiccm ad DiflcftatioQte Cypria^ 
nicas, J^VIII^, p. 6. 

£t qui bo8 omnes prsceffit, a Pctavio aliegatus L. 10. C. 71. p. i86. 
C. D.f Joanocs Georgtus Herwartus, in Chronologia nova , vera , & ad 
^lcolum aftroaomicum revocata. De quo vide Bayle Dift. Hift. Sc 
Crit. Tom. x. p. iff 1. ^ 

Hi fcriptores iuppcmuntf dxMMti^^ifj juxta Theonem , (aftam efl(i 
rnno Augttfti 6^ ineuace. In qiio » uno anno aberrant ; cum dnoxAxois^^ 
rif , juxta Tha>neffl , fa&a fic anoo Augufti f ® ineunte; ut probavimus 
fupra $* 54. 

Prseterea fopponuntyiHum annum >quo ineunte iir^wri^iurit fafta eft^' 
cfle qooque primum Alezandrinorum annum fixum. Quod ^ ^ rattone» 
iiipra Lic a datas, Aipponerenon lioct: 6cficoncederetur, Ibretanhus 
Ai^ftiT"'^ qttb meunce ^xmrita^ti ^yxttk Thcbnem,Ufta dlj etiamf 
phmus, jttxta Theonem , Alexandrinorum annus fixus« 

Dcnique addunt, anncim Alexandrinonim fixuni deinceps femper ad^^ 
hacfifle diei menfis Augufti x^^. atque inde deducunt, primum Alexan* 
drinbnim annttm fixttm.eflfe illum, quo Thoth anni v^i rediit ad men« 
fis Augufti diem ap^, quod fiiftum attno Augufti 6^ ineuntc Verumf 
minus accunaie didrur, quod Tbotb anni fixi^Mr/fr adhasreat diei men» 
Cs Augiifti 29^ : nAmJtoec Thotfa anni fixi nunquom infra illam men-^ 
fis Augufti diem 29«» cclahatur^ in unoquoqoe tamen quadriennio (emel 
ad menfls Augufti diem 30«» protruditur , in illo anno 9 qui annum 
intercalarem y dierum ^66, proxime.in{equitur,quod do£l:i iUi viri non 
quidem ignorarunt , fed tamen hac in re non fatis confiderarqnt. . $i 
enim boc rite confidcraflent • non putafl^nt 'ianM^ds^w hBaxsi effe 
anno Augufti 6^ ineunte , adeoqne etiam aonum Augufti 6^ cfle pri« 
mum Alexandrinorum annum bxum. Nam uno anno citius, anno fci« 
licct Augofti f> incume,)K^jt«wi»w fcfta eft , & Thoth anni vagi 
una cum Thoth anni fixi» five veri, five psoleptici, coeperunt ambo 
^mul incnrrere in eundem anni Juliani diem menfis Augufti 30^^ & 
ki tribus fequencibus annis perrexerunt ambo fimui incurrere in cun* 
4cm ant)i Jutiaoi diem . menfis Augufti ^"^. 

Qood autem Thoth anni Alexandrinonmi fixi non (emper adharrcac 
diei menGs Augufti 29^ , fedinunoquoquequadriennto femel ad mcnfls 
Aog^fti dicm. yfl^ prpundatur, hoc orituc ex dici mtercalaris in an- 

, G j no j4 OBSERV. TN THEONIS FASTOS 

no . Alexandrino j & diei BiflcKtilis in anno Juliano, fitu dWcrCo. Dlcs 
cnim intcrcalaris Alcxandrinorum occupat prsccedentis menfis Auguftt 
^i^ lo^, dies.autcm Biflcxtilis ia anno Juliano in proxime (equenti 
menfc Fcbruario infcritur. 

Undc aiam illi,qui ftatuunt annam Augufti ^^i^cfle primum Alcxan- 
drinorum annum fixum } nonaccuratc loquumur, dum dicunt Alexanf 
drinos unoquoquc anno quarto imcrcalare. i-ertum cnio) eft , ex eorum 
hypothefi» Alcxandrinos prima vice intcrcalaflc anno (ua fixo y. Annus 
cnim'9 (ccandum Alefeindrinos, ab Augufto 8^ foit primus ebrum aonus 
imcrcalaris, dierum ^66. Quodetiam do£bi ilhvtri agnofcunt* 

Si autem numeratio ab illo anno, quo ineunte «^roMt^VAtf-if (afta eft ,' 
inclufive, dcducatur, ipGus rci hatjffra hocrcquirit, ut unoquo {ue anno 
quarto fiat intcrcalatio , & juxta Xhconem ;^i ftatuit imKard^a^iv anno 
Augufti s^, ineunte fa^am efle, resTta.rc bdber. ' 

ttec, cjuse hucufquea me di^ fiint, oftendunt, ilia faorum dofto- 
r^m virorum ratiocini8| fupra propofita^non probare id qood intcndunt. - 

Non nego tamcn annum Auguftt 6^ fuiflc primum Alcxandrinorum 
annum fixuQif quii^ rationcs negandi mihi dcfuot. 
. Ncque etiam ut incongruum ^lane rcjicio. 

Sed boc monitum yok), eos, qui hanc fcntentiam prepugnant, ddbe- 
reagnofcercy primum illum Alexandrioorum anniim fixum non cfle ip* 
(iim illumantHim, quolnecrntie «Vox«T»V«0-ir faAa eft, fcd cum proxime 
in(equi| 6c prastcrea efle (ccundum ab anno imcrcalgri,dierutn ^66ipro« 
xime transadq, vtl faltcm ita efie concipicndum. 

e. 

i • • • 

Tbecd&ri Metocbita Teftimonium^ aTetavio adduBumfro 

fua fententia. 

Pctavius de Dpfiirina Temporum L*io. C.71. p.a8/^D. adducit tefti- 
monium Theodori Mctochitae , qui , tcfte Gave, anno Chf ifti i ;o 1 floruit. 

liem (fcilicct quod Tbeon Alexandrinus) docet & Theodorus MeUcbitis 
in Libro 4 «s-(ovo/i<x«f W rcRkrrojiiifF foi;^»J^Kif : nempe ab jtlexandri mor* 
ti^ Jive Epocba Pbilippi, ad dTFotMrd^Mn^ ^ five initium annifixi^ colligi 
annos CCXC/X: iKdUemfue ad Oaobris r/ anni Afundi 6; ^ , Cbrifii 
1x84, Mgypiiacos ann^s infercedere 1^09. 
Jamfi adan/tos 713 copiplttos ai ujque frimum ^nnumjinum^ adAdt-- 

K.y ^is EJUS COM/ IN EXPrED. CANONES. yy 

>i/ i^op, confient anni Mgyptiacl Nabonajfarri %o%x, annus veroioir 
eadem ex Metbodo Libri Fll^empit OSobris FI anni Per. Jul: 5997^ 
6j6r/)?» 1184, Ferij FL Anm ^gyptiaci i^o^ Jolidi dies colHgunt 
4777^5 ^ 9^ «* ^&obris V anni Per. Jui. 5997 ^^^f"^ putati dejiniiiit 
in XXIX Augujli anni Per. JuL 4689. Item db anno Per, Jul 4680, 
S^ jiugujli XXIX ^ai OStobris VI anni 5*997 , anni funt intetjeSti 7ul 
Uani lyA^cutn diebus 38. qui quidem ab OStobtis F retro putati diji^ 
uunt in Jlugujii XXIX. Anni porro JuUani 1508 BiffexHles auferunt 
JksTprf^qui cum 38 cimpofui annutn integrum conjiciunt : isque ad igo8 
adjunStus AEgyptiacos annos efficit 1309. . . ' 

Vellem mihi liccret^.ipia Tibeodori Metodhitse verha infpicere ,. ut ea' 
^uae Petavius exj^hcatbnis gratia de fuo addidit, ab iis diftinguere poflem: 
imer qux^ meo judicio 1 haec funt 9 Jive imtium annifixi^ Sc praeceica iU 
Ja, CiriJlilzS^. 

Dum enim Pecavius cumiEraeConftantinopoIitanx anno 679 i^ com^ 
ponit annum^ras vulgaris Chrifti iiS^^^yfe ipfum ioerrorem induxit. . 
Annus cnim Mundi iErx C. P. 679%", inicns a KaL Sjptembris, 
concurrit quidem a fequentibus Kakndis Januariis cum anno Chrifti i ^84"^. 
&Pcr.Jul59C)7<> , fed init labcote anno Chrifti ix8^« ,&PcrJul. ^996*. 
. Adcoquc dics Vl^ Oftobris hujus anni Muodi 679^^ cadit in annum 
Chrifti ii»yi««, & Pcr. Jul 5996«»», & non, ut Petavii Computua 
pr«fcrt, inannum GhriiU ixB^^ic Pcr. Jol. J997™; Quod facit 
uoius annidifidrentiam* 

Sijam (ut modo Pctaviaoo prooedam) ad annos ^ax completps adufquo 
anuum Jugufii s^^^quo ineunte dnoxatdfaitit faSta ejl^addideris 1509, 
conjient anni ^yptiaci Nabonaffarei xO^i. Annus vero 2051»« cx 
Mcthodo Pctavii L 7. C. 14. de Doarina Tcmporum , cxpit oaobrin 
VII arnn Fetiodi Juliana 49$6ti , Cbtijli iz^^. Anm jEgyptiaci 1509 
Jitlidijiiesfi0lligunt^777^fy fui ab 03obris FI anni P. J. 4996' retra 
putati definunt in XXX AuguJU anni Periodi Juliantg ^CSi^K lum ab ar^ 
no Per. Jul 4688^0 ^ Jf^^^fn xxx ad Q&obris ril anni 5996*^ . an- 
mfunt interjeSti JuUani 1508, caw diebus 58, qui .quidem ab Oltobrin 
VI retro putati definunt in Augujli XXX. Anni porro- Juliani 15:8 
Bijfextiles auferunt 3x7, qui cum 58 compofttr , annum integrum corsji^ 
ciunt : isque ad 1 308 adjunStus AEgfftiacos annos efficit 1 3C9. 

Adcoque Thcodorus Metochites idem docet quod Thco AlcxantJrinus 
«vera docucrat, fed non iA«r, quodcum docuiflc PetaviuSvputabat. 
At dicet Pcuvius , Thcodorus Metochitca docct a mohc Alcxandrini 
' - . ^ ad ] 3 •f6 ^ OBSE.RV. IN THEONIS PASTOS 

td ^«4Ta{f tfm coUigi annos CCXCIX : indiden:que ad Odobris VI 
anni Mundi 6jyx^ mgyptiacos annos intercBdere 1 309. 

Sed Pecavius non anioiadvertit in illis annis CCXCl K » qui a rooite 
Alexandri ad dwMrd^et^n colliguntur, trrniinuin ad quem, qui eft ilie 
.annus, quo ineunte 'imKovdte^f^ fii&a eft, ooh excludi, fLd includi. 
Adeoque d9o%mxd^et€if faftam efle anno a morte Alexandri 299« incunte, 
Boc eft , anno ab Augufto 5^ ineante. Nam ab Alcxandri morte u(que 
«d mortem Cleopatrse numeramur annt iBgyptiaci oompleti 194, a Na- 
tenaflaro avtem 71H. 8c ind^ iocipiunt anm aD. Augufto : adeoqoe annus 
ab Augufto yw eft ab Alcxandro %^^ & a Nabomflam 715 "•• 

Praterca non animadvertit Petavtus in illis i ^09 j£gyptiacis mniSf 
ui terminantur non ante diem $ ied iti ipfb die Vi Odobris anni Mundi 
^r.i^'*, tcrminum a quo eflTe annum a morte Alezandri a^pum, ab Au- 
ufto ^», a Nabonaflaro Jt^^^ non exclu(ive,(cd inclufive fumptuoK 
fam fl a dic VI* Oaobris ahni Mundi 6794*, Per juL fJH^d^ , io- 
clofive 9 retronumeres annos u£^y ptiacbs 1 309 , pervenies ad diem Au« 
gufti ^ctt»anm Per. Jul. 468»^«, in quem diem Augu(H 30^ Thoth 
anrii u£gyptiaci vagiab Alcxandri morcc 199<^ ,a Nabonaflaro jty^ , & 
ab Augufto 5^^ , £ Thoth anni fixi ab Augufto ^^ , ambo fimul incur« 
nmt, quique dies Augufti ^^ cft tertio Kalendas Sepfcmbrisi a quibus 
Kalendts Septembris annus Mundi 548^"* init. 

Denique illud infercedere non eft Meco<h>t«i (ed Petavii exprc^fio^' 
faltem fi eo fenfu capiatur, ut terminum ad quem^ diem Vi Oftooriscx^ 
dudac , Qt Petavius cam accipit , qui in Computo fuo uno anno abcrranSf 
invcnicbat in illo die VI Oftobris, non ukimum diem anni i^os^^^ kd 
primum diem anni 1 3 lo^ : adeoque illo verbo interc^dere co fenfu opua 
aabebat. 

Quseratur » luxta methodum Theonis^ dato fecondum AlexandrifiM 
mno ab Augufto 1314* * cjusoue menfisThoth die, i^ , quottts ilk diet 
fk anni (ecundutn ^gyptiosab Augufto iji^^* 

Ab anno fecundum Alexandri- 
fios ab Augufto 1314^ dato 
aafcr anaos . f 

rcliquum 1309 
4ivide pct ^......^Quoticns 3^7 

fdiquum 1. ^^^ _i^dicm Thoili 

Adeo- • l ET EJUS GOM. IN EXPED. CANONES. 

- Adeogue dies 3x8" anoi iecundum iEgyptios » ab Augufto i ; 14^ eft: 
.dies i^ anoi, fecundttai Alexandrinos, ab Aii||ufto 23 14^^ ' ^ 

labeme inic 

Pef« JuL ab Augufto * . 

• anoo aanus, fccuudum Alexandrinos, ^ 

468iftO BiC 6«» in dic Augufti ap 

adde ijoS 1308 

5997« Biff 1 31 4«» in die Aug. 2^^ 

Adeoque dics mcnfis Augufti 29» anni Pcr. Jul. f^sy^^^ Biflcxtilis, 
cft dics 1« anni, fecundum Alexandrinos, ab Auga^o 1 214(1 , & fimul 
dics 518«« anniy fecundum -/Egyptios, ab Augufto 1314«!, . 

Si itaque a die Augufti zs>^ , anni Pcr, JuL 5997»^ Biflcittilis inclu- 
five, retro numcrcs dies 328,invcnics dicm i"« anni, fccundum iEgyp- 
tios, ab Augufto 1314^ in die jo 06bbris anni Pcr. JuL 59^6*^^ & 
dicm ultimum anni, lccundum ^gypcios, ab Augufto 131}^ in dic 
^o oaobris cjusdem anni Per. JuL f 996«». . ^ -^ ' 

Nam in anno Per. JuL f 99<5** 

A dic 7« Odobris inclufivc ad dicm 31 Xbris, funt dies 86 

Et in anno Pcr. JuL 5^9970 Biflcxtili, 

Adic 1« Jan. ad dicm 2j>»m Aug. inclufivciunt dies %4z 

, , fimul dics ax8 

labente init 

Pcr- JuL JErx Mundi CP. 

anno annus 

J^99<5* 6791«» a Kalcndis Scptembris; 

Adeoquc flli anni iEgyptis^ci 1309, qui tcrminantur in dic VI Ofto- 
bns anni Mqndi 679%"^, tcrminantur.in dic VI Oftobris anni Pcr. JuV 
S996'', «cannus iEgyptiacus ille 1310« init in dic Viroaobris anni 
cjusdcm Per. JuL 599« «*• 
£t per confequens 

labcntc inlt .init 

Per. JuL ab Augufto Mctochitac 

anno aonus vagus annus vagus 

J99^ 1 j 14« in dic 70 06t, 1310« in die 70 Oa. 

*"°"' . ^309 annos vagos 1309 annos vagos 

46880 jiu in dic y^o ^^g^ ^^ j^ jj^ ^^ ^yg 

H Adeoque ^8 OBSERV. IN THEONIS PASTOS 

Adeo(]Be MctDchitc •odi illi i ^p iEgj^mici rtgi ioeunc in die jo 
Augufti menfis nni Pcv. Jul. 4688^, um cutt anoo ab Augufto f^ y 
ab Akxandro 2090 , a Nabonaflaro 7x3® t & hit annis iEgypciacis in- 
eumibus fada eu dno%ax§i^mfK^ juni Thcodorum Mccocbium. 

Nota annos ifigjrptiacos i ^09 fiuxre annos Julianos *i ^08 « cum die- 
bus 38. qui cum Aiflc&tilibiis. diebus ^17 » . «nnum i£gypciacum im^ 
plenc 

labente 

Periodi JuK 

anno 

jr^6« in die 7« OOob^ 
au£r i;o8 amios,quibu$ infcrtidtesAir.^7^ mmm^i^i^mmmmmm 4688« io die 7* OQaJb. 
wkt dies )8 . . . )S 

4688« in die 390 Aug. dies ^6f fi:n aimitt iEgji^ptiactti 

MicBaeUs^Jelli Te/fimonium^ a ^etavio addaKum fro Jua 

Jententia. 

Pcuvius de Doftr, Tcmp. L. lo; C. 71. p.aF^. A. porro adducit 
teftimonium Michaelis Pfelli juniorisyqui.tefte Give, floruit anno Chri- 
fti 1050^ Vide quoque Vomum de Scientiis Matbeoiat. C 10. V 4* 
pag. 38. 

Rurfus (inquit) Miihael PfMus in Lihro^ ctyussMus^^^Mf^^et^iveuf^ 
•*7^ «V rtlf riosm^f M«9«/a«W^ ^Sh^nfMf^ docet caiculum j^^fio* 
fum annis Jingulis. confurgere ex die XXIX jfugujii: atque Of^no Mundi 
«516, qm iji Cbrifiisna Mra 1008, dies intercaiares colligii^S. 

^uare cum totidem Biffextiks exigantamm Julianos iQ7fl,y defierunt ii 
^ugufti die XXrill anni Cbrifti 1008 : & annusio^i ^^^^^ fequenti die. 
Si igitur de annis Chrifti 100%^ fivePer. Juh 5711, fuhtrahas 1053, 
relinquentur anni 4688. Ergo anno 468^ cctfit annus primus JEgyptiorHm 
fittus ^ JuUanus. 

Ad hoc FJEelli toftioioniumylcPctivii xatiocifiium notamusiMucntia; 

10 Vel^ ET E JUfi COM. IN EXPED. C ANONES. f^ 

1« Vellem hbenter ipfim Pi^W UbfUim mfmcuc^ tt Pfeili v«^ba 
cutn iis, quae Petavius <)icst, QopkmzfkUm ilk /verbt» ffi f>; Ci^ 
ftfaMjEra 1 008 , non funt P(elU » fed txplicfltioniftpratifi a , (^oiftvio addica* 

x<> Si Pfellus dixit» cakuJsm ^Vgj^tiomm 0ms Mgttk confmsfPt w 
die XXIX Jugufti^m\t\M% accurate locutus eft,£c hoc voIijMi J£gyp« 
tiorum tnoos fixos ordinarb inire in die a^ Augufti, & wniQi ini>i 
tium nunquam infra bune diem i^ Augufti ad antoriora rdabi^fed 
minime negare voluit '«^gyptiorum annorooi £xorii(n initiim fingulis 
quadricnniis femel in diem 5c««Augufti proirudi: Vide lupraLit.dL. 

3» Peuvius annum -firae Chrifti 1008, & Per. JuUanac 57x1«« , 
ita cum anno Mundi 65* i6^componit, ac fi cura eb pari paifu ambu- 
larcnt : cum concra idem annus Mundi 6f 16^ , qtpote iniens a KaU 
Swptemb. parcim cura anno iErac Cbrifti 1007« & Per. Jul. f7to«, 
partim cum anno Mtt^ Chrifti ioo8* & Per. Jul. f^ii^ concurn^ 
Quod Petavius quoque non ignorabat. 

4^ Pfellus, quando dicit,mi0 MuMdi 8f%^ Mn infmMiffres colligi t^%^ 
loquitur de diebus intercalaribus in anno ^gypriorum fixp, idque in« 
dc ab :^MT«er«Vf ,non autem de diebus Bmcxtilibus in anno Romji» 
fiomm Juliano: quod dum Peuvius non facis diftinguit, ft ipfum ia 
crrorem induxit. 

f* Petavius^BiflextilesRomanorum arm imercalaribus ^gyptiorum 
permutans, fic ratiocinacur, quare cum totidem Bifiextiks exigant aiu 
nosjulianos io}x,deficrunt'iiAiigQfti dieXXVIU tnoi Chrifti looo^ 
Pen Jul. f72i"*, Sc annus lo^^"" init fcquenii die, 

Dies Bifliextilcs «f9 uigens annos Julianos 1031^ ooncedo, pofito 
quod illorum lo^tannorum, prunu^ annus fit quooue prifnufi ab an- 
no Biflfextili proxime tcanaaSko^-Sc uUimus annusiut Biflexiihs. (^ im 
fcic in Petavii computo res fe habet-, nam annus formae Julianse, qui 
labente anno Fsn Jui. 4^89* fii&iecili , init a die %^ menfitf Augufti» 
eft ^MtoUi ab aimo BifleatiU , qwa dies SMT. Vf Kal Mmiar. non in 
iMiacannum inourhr, ied in praecedentcm , m\ in die aS^ Augufti de^ 
fient. Iien amias, qni labontc annoPer. Jul f7^«^ BiflexTili, exit in 
dJe %%^ Augufti^ eft annus Bifiextjks, quia dies BiflT. V^ Kal Mart. 
i« hunc fliimun incurrir. Prmeiw a die %t]f> Angufti, anni Pcr Juf. 
46^ iifi)ue $d dicna a««"aoni Pcr. Jui. fTXt**^ lunt atini loja Ju- 
Iiani , & , in ittis lo^t. anais inferuAMr dies Btllexciles xf^. 

Adooque Qsivi{Nitus Hocavii prooedcRt . fi Plelku de dicbus Biflextt* 
libiii i« RmDaadrun «0» juiiauo locmus (ttifien 

H * Scd, 69 OBSERV. IN THtOKtS PASTOS 

* Sed, cum PicHus de dicbus intercalaribus in iEgypciorum anno Gxo 
loquatur) Pctavii computus uno anno abcrrat. 

, Ccrtum cnim cft, juxta Thconem,annum,fccundu«i Alcxandrinos , 
ab Augufto ^^ cflc primum AiexftndMnoram annum imcrcalarein ^ 

dierum 366. 

. Cum autcm annus^ rccundum Alexandrinos , ab Auguftb 8°' ineat 
in die 19® menfis Augufti^anni Per. JuL 469!"*, ccrtum cft cundeoi 
annun, quia cft dierum 366, exire tn die 19^ mcnGs Augufti ^ anni 
Pcr. JuL 469^***. 

aJcoque occupac. 

anni ^ dics 

Per. Jul. . intcrcalaris 

4691* dicm 19"" Augufti !*• 

adde anhos 1028, in quibus dies intcrcalarcs 257 

jTxo"" diem 19«» Auguftt. xfS"» 

Quare^ cum dies intercalares x^Sexigant ann$s JuUanos \oyi. defierimt 
il Augufii ^/V i<^^, anni Chrifti .1007»^ Per, Jul f iC^S 8* annus 
10^3" iniit fequenii die yfugu/ii ^o<> , qui tertius dies ejl ante Kai. SepL 
4 q^uibus annus Mundi 6516"* imt. luqup. 

hbente inic 

Fen Jul* ^STnwrm^^i 
anno annus 

5710«^ 1033« in die 30® AuguftS> 

aufcr 1031 103X 

46 8« x« in die 300 Augufti*. 

Adeoque 0^aroMT«V«r<c fa&a eft auno Augafti.5^ incunte. 
' Ncminem oficndat , quod annus ab "imMxak^eici 1033^ (^^^ incunte 
dies intercalarcs %^% colliguntur) ineat in die 30? Augufti , & annus 
Mundi 65:16"' ineat, poft biduum, indie i^ Septembns: nam hoc non 
obftante, PfcHus re&c dicere potuit, anno Mundi 6716^ (incunte fcili- 
cet) dies intercalares colligi xj8. llla enim bidui diflereptia numerun 
dierum intercalarium minimemutat, & annusab 'ianiutra^d^i i033<>*aC'- 
que annus Mundi 65*16» Pfello fpe^aniur ut concurrenres. 
. Detur annus iEgyptiorum fixus ab »Va«a»T«$>»VV 1033^, ab Augufto 
i.Q37"> ejusque mcnlU Thoth dics J«, qui eft.anni Pcr. Jul* fjto™* 

- . dies ET EJ US COM: IN EXPED, CANONES. 6t 

^n, & anni Mundi 6516*^ dics i», cadens in Kalendas Sep- 
tcmbris. 
Juxta Theonis methodum. 

ad mcnfis Thoth diem ^, 
adde intercalares. • . • 258 

dics x6i 

H08 dics x6t fi a di£tn dic Septemb, 1« inclunvc retronumcravcris.; 
pcTvcnies ad dicm if««» Decembris anni Pcr. Jul f/i^^S & Mundi 
6515*^ > a quo iEgypuorum annus vagus ab iffnjutra^^^i ^^33"* > ^ 
Augufto io^7"» mit. Adcoquc 

labente labente init inic 

Per. Jul. Mundi abAugudro zh ^imytecTatwi 

anno anno annus vagus annus vagus 

^'^fp» 6fif^ 1057», Xbris ly* loj^^^Xbrisiy^» 

addcaimosxT? r? ^77 ^77 ^ ^gos 

j996^ 67yx<» iji^"*» Oa. 7» 1310«», oa. 7<> 

Plane ut vidimus fupra Lit. c. 

gr- 

Scaligeri judicium de illo Tfelli tejlimonib. 

Scaliger L. |. Ifagog. Canonum « N<> XCIX. p. 301^ fic (cribit!: 
MaUucinatur vero fapientiffimus Michael Pfellus , y«i in c^^vo^^w ytu^tr^tcog 
burtc ;tf fj]^»2i(r|i*ov annorum ait fuiari a Pbilippo. ^o nibil joiularius bo^ 
mini erudito excidere potuit, quum x?*il^^^l^^^ CpiAiTrw^ ineat amorte 
Alexandri annis CCCXXIII ante xi^l^^^^t^^^ 9'**'* «-eC^raiy. (eft erroc 
Librarii, legcndum, (i de annis i£.gyptiacis loquatur, CCXClV, fia 
vero de annis fulianis loquatur, CCXCIll , dics 39X.) Neque in eofte^ 
tit ertor Pfelli\ fed etiam quod anno Cbrifii MFIII^ boc eft 6f 16 Periih 
di Juliance ConftantinopoHtana Jcrtbens^ bifexta CCLf^IIi putat ab illa 
Efocba. ^uatuor enim annis minus dicit ^ quuma primQ anno Jufuftorum^ 
ad annum uhrifti MVIU ^ anr^i fint pracife MXXXVI^ quibus manifefto 
cangruunt hifexta CCLIX^non CCLVIII. Verba eruditi Pbilofbpbi^pMX' 

m ^gs^ft^i^rf^reis TiTMfiTiiWJ^i^f, cSUvif tif^f^im*? &4^fiMl09 apif^i^f/*^»'^* 

• H 3 . <I)|* ^ OBS1!.RV. IN THEONR FASTOS 

t9llendu5 error ^ nonuttque PJelH ^ Jed librariorttnt\ }iAfj£o!vofjitv i Kfii rit 

tf»9rA.2 f Ttf ^rfvTf. Quafunt portenta^ non verba. Nam legpndum, ^^ to 
fvv 7^1«- fT(^, fC^opfK^vTtfy o^ta« frif «-ivTf. Nam Canoma Ptolemai^ d$ 
fuibus agit^ imunt a tneridie Tbotb Nabonaffari^ a qua ad annum CbriJH 
MFIlIpr^dfefunt anni JuHani MDCCLIII abfoluti^qu^ Jiurtt «fW«irfv- 
tmtrttflhf Jiptuaiinta M fptiacee, anmque infuper Mgyptiaci juinque^ dies 
LXXflt. ^are pr^clarum illum Pfelli hcum , qui affequi cupii , frufira 
U ionatur j mji prius le&ionem iia pwrgaverit. 

Ad haec Scaliseri nocamus fequentia : 

x^ Per xn^fAaUfffjLcv d-f*^ ^f&mtmv incelligo Epodum annoram ab inicio 
rtgni Augufti in j£gyptuiii , poft cipram Alexandriam & moncm Cleo- 
pacraC) qus inic a Thoch anni Nabooairari ji^ & Philippi X95^. 

< Vix autem pcrruadeic mihi poffirai , Pfelluui dacere, annoa ab Augufto 
putari a Philippoi hoc eft, a morce AlcxatKhri: mihi pocius vidocur, boc 
a Scaligero pcr confequenciam erroneam Pfello tribni. 

%^ PfeUus rede, ex propria hypothefi, quam cumThcone Alexan- 
drino communem habcc , aft|ue ad annum Mundi 6ji6^ incuncemy 
colligit, non dies Bifrcxtiles tn anno Romanorum Juliano,(ed dies in- 
tercalares in anno Alexandrinoruni formae Julianac , non plures quam 
CCLVIII. 

Pfellus enim, non, ut Scahger^ ab hujusEpochae inicio, /eu ab Au- 
gufti anno !• , cujus Tboch in dicm Augufti ji^^anni Per. Jul.4684^ » 
jncurric, fed ab Augufti anno 5* , cujus Thoch in diem Augufti 50«» 
nini Pct. ]ul. 46S8^Hncarric , computum fuucn deducit. lllocnimaii- 
00 Augjufti f ^ ineunte ir^natdfeten fiiftain dfei Theo AlexaffidrinQ$« Mi» 
cbat^l Plellus, dc Theodorus Metochites ftacuiim. Adeoque PfeUus ab 
Hdm^fa^urii non, utScaiiger, colligit annos prxcife 10^69 qui tcrmi- 
nantur in die*9* Augufti, anni Per. Jul. JT^**» Chrifti 1007"*, fed 
inno) prtecv^ 1 op^ , qui in todem die rerminantur, 
- 5* lUa verba « tij mer* mcuria Libranorum cornipta effe agnofco , ted 
naila in iis vidro poftentaifed pro iis lcg^ain eflc iCSojjkiin^vra^por^ 
itntafti mihi vidccur. 

. Si Pfcllus K«mi'« ^f^rtirffrmrmejlim Pcolcmsri ufus fuiflct, debuii^ 
Hst in illud K«miot' incroduCL-n^ mnnos 17^5 (qui conigontur ab anno 
Nabonafiari i^ uique ad annum ab Augufto loiy^) & annos in il^ 
to iS^^t^ expo0m, his lyff pminc fninoRSi qui lunt 1751, di» 

y. ' " oene ET EJUS COM. INT EXPED. CANONES. % 

^eere dle kofipcmaeceridfss » & illes reliquos 4 aooos diGere anQos fimpli* 
cos. AdMqoe Idgendinn eflet lr«4»4'y»% aoaa sth t£ssafa. 

Sedc^ia expcefle l^cur i»rA« ^rit nfiNTEy etiaoi inde colligimus, 
Pielluai ofttm efle Tabula lcofipentaeteridumy non Ptolemsei, qwe a 
NabonflaR) deduckur , fed ThMois Alezandrini^qus a Philippo,feu 
moree Alexandri dcducitur. £t in hancTabuIam introducendi anni i^^x 
fqili a morte Alexandri ttfque ad aonuaa ab Augufto io}^<un coUiguntur) 
QC annpa in iUa Tabula cxpolitos^ bis i}^i pfoxtrae miQores, qui funt 
S»^t6, dicere efle Icofipentaeceridcs , & illos reliquos jr annos, diceit 
c& annos iimptioes. Adeoque I^goidum efi: , irn cms , dnha trn iFtvru 

Vide iiqpnu 

XXXVI. 

ddnjulerationes^ circa locum Dtonif. Lib. LL fag. 457. A. 

Edit. Hanov. 1606. 

pipCaflius» lococitato, interdecrcta quae anno U. C. 7ii4<^, Per: 
Jal /^JSS^^ NabooaflMri 719? , in honorcm Cacfaris Augufti fada lunt, 
poftqoam SlpaMe.noociatt^m dlet, Antonium ioteriifle & Alcxandrjam* 
cfleo^jtaiQj etjam boc refert, T9V v< ^^^«^5 g# ^ n AKt^dvf^* imAa^ 

liocaft^ Cmfmruni^ ut dies^ quo JU^candria i^apafuit^ fifius ejfetf ab' 
tfffuuliquis deinceps annis m^mrandismtiutnfHmerent: 

\m dofti <:oofidQr(uit hoc deaetum ac (i folos /peftarct AIe»ndriaoi 
aat uEgypOQs- 

, Ecpatant, hocdecccjto Alcxandrinis aut ^gyptiis a Senatu RooQana 
iigunaum fuifle. ut ex anno illo deiQceps vago & mobiii anno fuo fra^ 
pos injiocrent, acjulianum atque fixum ampkdcrcntur, eumqucab hoc 
ifib die ActfpicareQtun 

Hfiic decceto, quidam putant, coa ftatim obtemperafle, dc anoom 
&rma^ Juliaoae recepifle, atque annui^ fuum primum fixumi labente 
annoU. C. 714^ Pcr. Jul. 4684^ ab illo, quo Alcxaodria capra fuc^ 
n, die aofpicatos efle. Svppoounr autem hi Alcxandriapi captam efle 
die iQGQfis Aiigufti zj^ , in anoo Juliaoo tunc viciofo , qui crat dies 
Qkeofis AogQfti ^ 1 9 in anno Juliano corrcfto 9 io quem diem Thoch an-» 
oi aJ>ihhQml&GP jisP^ tuoc iocid^b^t. £t putant> Akxandrjnos boo 

vitiuro^. «4 OBSERV. IN THEONIS FASTDS 

vitiutn I in fuo anno fixo admiflum , codem modo correxifle^ ac Romam 
Ticium, quod in annum fuum julianum irrepferac, correxere: acque hoc 
xnodo Alexandrinorum Thoth in anno eorum fixo ad diem menfia Au- 
gufti 2pu<B in anno Juliano correfto devenifle, eique deinccps adhaefiflc. 

Alii vero pucanc Alexandrinos hujus decreti execucionem per quinque 
annos diftulifle, & primum annum fuum fixum aufpicatos efle, a men« 
£s /\ugufti die 29^ , in anno Juliano correAo, labente anno U. C. 7290 ^ 
Pef. Jul. 46 8p^ , in quem diem Thoili anni a Naboaaflaro 724^ amc 
prima vice incidebat. 

Vide Petovium de Doftrina Temp. Lib. X. .C. LXXI« toto. 

Et a Petavio allegatum, Scaligerum de Emendatione Temp. Lab. IV. 
Cap. deanno A&iaco^ Sc in Ifagog. Can. L. III. C. XII. 

Confer Dodwellum in Appendice ad Uiflertationes Cyprianicas, in 
Prolcgom. §oVIIl. 

Conflderationes^mex ciroa hoc Senatus Romapi adulatoriuai in bono- 
rem Caefaris Augufti decretum , hx funt. 

i^ Dies, quo Alexandria capta eft, feu quo Gelar Auguftus Alexan« 
driam ingreflus eft , plane incertus eft. 

In Senatusconfulto , apud Macrobium , fatumal. L. I. C. ii. quo 
decretum , ut in bonorem jtugufii tnenfis Sextilis vocaretur jfuguflus , tegi'^ 
fur^ quod jEgyptus hoc mehjs in poteflafem populi Rometni redaSta fit. 

Imo, fi Orofio fides, qui L. 6. C. 19. fic ftribit, Kalendis Sextili^ 
hus prima luce jtntonius cum ad injlruendam clajfem in portum defeendertt^- 
fubito univerfee naves ad Ceefarem tranfierunt. Cumque unieo pr^efidio fpo-- 
Hatus effet , trepidus fe cum paucis recepit in regiam. Deinde hnminente 
defare^ turbataque civitate$ idem jtntonius ferro Je tramverberavit ^ ac 
femianimis ad Ckopatram in monumentum^ in quodfe illa mori certa con-^ 
diderat^ perlatus eft, Vix credibile eft, Cacfarem demum, poft men- 
iem interjeAum, die menfis Augufti i^^ vel 31^ urbem ingrefliim, ea« 
que potitum efle. 

2* Hoc decretum folos vel in fpecie Alexandrinos , vel in genere JE^ 
gyptios fp;£i:<)re, Sc non etiam tc forte imprimis Romanos refpiccre, 
nollem fupponi, fed probari. An autcm ex voce dvjoh hoc fequatur, du- 
bito. 

3*Primum, quodlioc dccreto jiibetur^ cft^ utdies, quo Alexandria 
capta fuic, feftus eflet. Quibus? an iblis vidis Sc fubjugatis Alexandri^ 
nis, 8c ^gyptiis, & non etiam, imo maxime ipfis viaoribus Romanis. 
Praeterea , an Alexandrini non potuerunt hunc diem agptae urbis iux fe- 

quemi - -ET EJUS GOM. IN EXPED. CANONES. «a 
qacBtifinoO) &c ftftum agerci mQ novam forinaioi anno fuo ab co ipfo 
lenapore loducerent, & va^m fiium inr fizum mutare<tt, & primdm 
annum fuum fixum ab hoc ipfo dic ordireiuur, At j dices . Alciandrini 
non potucrc in anno fdb vago dwm figere, qui quotadnis in mcnfisAu- 
^ufti Romani diem 19»« incurrerct, nifi annum fizum forttue Juliaiia: 
reciperent. Rcfpondeo , nequc hoc ficri poflc in anoo eohim fixo - 

ft '^^•""'' T^^l^"^^ Augufti »9« non tn menfis €0010 
Thoth dicm 1«« , fed m yi«« Epagomeoam incurrii , & fio in om- 
mhus annis fuis fixis inter«laribus fiunc diem feftua bis in.^odcriJ am» 
celebraflent, anm fcOicet d^ i» & ultimo feu g<s6» , in ommbus au^ 
annw, intcrcalarcm fuum immedtate iequentibus huoc ditti feftum non 
cclcbraflcnt. Undc , fi hoc Senams Romani decretum id ab AlcxandrS 
jiiscxcgiflet, ^ocfle babuifent Alexandrini, annum pnecifc JuJianum, 
^ra mcnfibus Jul«nis, & die inrercalari in bis VI* Kal^. Maniaium 
reciperei fidtem non potcrant ulem annum fixum, occafiooc bujus del 
cretu admittere, in quo dies corum intcrcalaris hunc diem feftum. diei 
Augufti »90 affixuni , fcmpcr occuparet. Scd quis credat Scnatum Roh 
manum, quum hoc dcaetum condcret, hac de re cogiiafl^c, & Alexan- 
yoIuiflT"^*"*'"^" *""' ^"' ^^^' ^ receptionem anni Juliani injungeit 
4; AUcraparsdecretijubct, diem, in quo Alexandria capta cnt, «V 

3^ r •''"P''*^"*^*^'P'.P°^""^i °«°Pe. ut rcfpiciant vcl fimru- 
Jorom fcquentium annorum iniria, vel novxiEnc feu tpoch» initium 

•i P"» *• ^^"^" capiamur tum hujus decreti hic erit fenfos. refpeaa 
1 kIw^^T"''™?^ "u ?"«">«•" ftqucntium annorum initium^K,n 

Kakndis Januani fed ab hoc dic, quo Alcxandria capta crat , putarctur 
«fpcau Alexandrinorum auicm , ut fingulorum fcquemium annorum 
initium non amplius vagaretur, fcd fixum foret, & Iiuic dici (qui fup- 
ponitur menfis Aug. a^-J fcmper adhsreret. NB. Si ita capiantur vcr- 
t» , tum vox ««7«» retcrtur ad voccm ?Tif. 

Hoc decretum, fi ita concipiatur , diccrcm nunquam cxccutioni eflc 
datupn, Ccrte non apud Romanos, qui etiam deinceps annos fuos a Ka- 

«,^?"TV^P'*?" ^""'-^ ^''1'?^ V""" P'^"^^ ^°q"«ndo apud A- 
«^r ^ ^ ^gyP»«« y q*"PPe qu> talcm anni Juliani forroam admife- 
rant, ma non patitur ut corum Thoth femper diei 190 Augufti adhxl I Si €6 OBSEftV. t^ ttrtJOKftS FASItoS ET EjtrS C6MM.&e: 
Siakboifaffolit^ndetlrttiVeAA^diptWttur, tOBa boc dccntum jnbet, 
loc wnm Bpodn UttDrfMi ^ hoc 'dje ttihitim fumar. Scd hoc decretum- 
ooo iabn, dt fuat inni ciTitis tnntetur. Ec boc decmtnn, tta con- 
•«rtittnn, dicerem^otfno lcrtfb cicecutirai datam ciTe. Ec quidem a Roma- 
am tiatitwkmt mnitrtim JlSmvrim ((i lisc Epocba a Romairis fit iofU- 
^tDiB., tfood iDihi tibn 'adco cotiftflt) qttoitim innoram i*" aonus tn die ip 
Auguftiiinnt U. C VarrofMani 7*4.'', Jaliaoi i6»* , Pcr. Jul. 6484 ** 
«t. 4°* «utTus -itidetn 'm die tj^ Augafti , iam naturamanni Joliani, 8c 
fic ipcAro. Ab AlesMKkinis & jEgypttis inftftatione tfmtfnnR ab Augufto^ 
m locua «ntt6nMi tb Akxundro . qnctnun atmontm t" annus inrt ab 11- 
do dieiinqueMi mcfMMfMrtitn Thoi^h (fcrmnnitaTxRim AJtxandria cap* 
«i in die >eefrun Thoih \* ) vm\ Tagi a Nabonaflkro 719"*, ab Alcxan- 
<ln -t^*>, in ntib Per. Jul. ^^s^^.incidcbat ainem eo ntno eorum 
Tkoth TCrcn m diem ^i<» Aagufti , qtri in atmo ^oltKnD Titiofo crac 
dJBs^y" Adgnfti. i*>* flutcm tnnus itertrm init ab tllD dieiiiigacjn incide- 
bK eomt TMHh anni vi%\ a NalMnaHaro 710'^, ab P3emAn z^6'^^ y. 
^RtimoPer. Jul. 4885» , adicfciliccfjc** Augufti, &c.' 

Confec Go)ium in Notis in Al^ganom ^p. ^. lia. n. ofqoc ad 

Confer DodwcIIum in Prolegom. io Appendicem ad Difrettationcs. 
CyprianictB. i" XXXIl, in inmo, & $" VII, in medio, 8c §• VUl.. DI S- «z 
DISSERT ATIO 

"* -' •- -te. 

C A N O N E 

REGUM ASTRQNOMIGO; 

Ejusque Aadoribas^ EditioDibos » MSS^f & qnsB eo 

pertinent. 

L 

^inam recentlwum de hoc Canone agunf. 

Gali^r liagogicorum Canon. L. ). p. tpo^pr. ediL Am» 
\ flclod. anni i6f8. ubi tanmm ea tangic , quaeprimam ho* 
' jus Ganonis Epocham , a NabonalTaro ad AlczaDdri mor- 
ccm coDceraont. Confer L. x. p, 14*1. 
^P*S^ Petavius de Doftrina Temporum 1 L^. C 5». d. 1 »r • D. 
L. 10. C. 7. p, i6^ A. B. & C. if. p. 179. D. 8CC.38. ip ilf. 

B. & C. 64. p. tji. D. L. XI. C. %i. p- J34- B. C. Item in Aa« 
Qario Operis de Dc&rioa Temporum. L. f . C. 4. p. MO. B. C. L. 8. 

C. 8. p. 2c^. B. & p.^04. B. 

DodweUus, nootantum in Nods; buic Canoni ^ a fe edito, adjun$is 
& fubjuo&is 9 &d eiiam in ProlegMienis' in^ Apptndicem ad DiflertatioMt 
iiiat Cyprianicas^ inprimis.«^ 2^^"^ kiculenter de hoc Caooneagit. 
V . JMflgfDQaoQos ifr Qsmtteleixefenao (qai- prodiit i69r in 4^ > Canooem* 
luinc tx Galv]£b exUbec^ euipque^ Ptoleamd aflerere , illuflTarei 8C' 
coofirmaie Gonatur. L. i« &diax 9 . C. u%9i o. 67t-t)ix. 
1% II. Qifh <$9 DISSERTATIO D£ CANONE f.LMfti). 

I t §uinam veterum hujus Canonis memineruut. 

I^blUa I)U§US C^oom^i^nientioip^ FtoiletDdsiiun ikjtjus^Almagcftb^ feu 
|«iy«Aif f\/frcii4 occurrit, 

Prima, quancum mihi conftat y^' hojus Ganoiiis mencio repentur apud 
Theonem Alexandrinum in fragmento eig rSf ^x^^t^f Yut^^lt^ , a Dod- 
wellodlito, J*f*. 

Crebra hujus Canonis mentio occurrit apud Gcorgium Syncellum ini 
enis Chronographia , p.xo6. B-209. C. p.xp. Cr p.^i. G. p^tfi^. 
G^ p. 31^3. A.^B, p. 316. D. & 327. A. 

■ I I L 

^«r/«j Canonis eiitiones breviter recenjentur. 

■ 

Georgius Synccllus in fua Chronographia p. 207. D.-ioS'. C. cdi^ 
dit hujus Caoonis partem , i^u Epocbam priorem , qux a NabonafTard; 
uique ad mprxem Alexandri dccurriti £c annos (iEgypcios) 414 com^ 
pk&itur.. 

Scaliger eandem hanc Cationts partem priorem,a Nabonallaro ad mor-^ 
tem Alexandri M. edidit, Graece inter reliquias Graecas pariis prioris 
Chrpnicofum £u{ctiii p* 46. & X^tine in Ganonibus^ Ifagogicis Li 3« 
p. ipi. & L.. X. p. 14Q. . . 

Calvifius. hucic Canoncm fub nomine Ptolemasi, inde a NabonafTaro 
nfque ad z\ntoninum Icnperatorem,per atmos Nabonairari 9€>7 decurren- 
tem, delcriptum ex MS^ Libro Grasco Claudii Ptolemsi, continentc 
hy£>othefes. Plaoomen<0ni &; a D« Overallo^ Eoclefiie Paulinae^ '^?" 
diniDecano, per Abrah. Scultetuta^ ad.Gaivifiumanho »613 tninsmi& 
fu^,, edidit ia Operis*. fui chronologici editione x^ qoas poft morcem>^ 
^s (quae contigit aono i&h^t Nov.. x:^. Mt. 6d) pvodiic annd i6*0y' 
io^l^agoge.Partea* ^ C» !!• pi 75, cdiCi 16 f». , 

Bainbrigius hunc Gaoonem ^ decurrentem (tefie Dodwello in Nocis^ 

. r buic ^svsrrr ■ \ i in;it. KEGUM ASTRONOMICd: 6g( 

liiiic GiiuMii adjuni^is^p. i4.&:p. %6.) ufquc ad Theodofium Seoioreai m«> 
clufivci boc cft, ufque ad aniium a morte Alexandri 714«», qui eft « 
Nabonaflara 1 1 j8«, cdidit, una cuqei Libro Ptolcmasi^ de bypoche^us 
Flanctarnms Londini 1620. in ^ 

Pctavios hujus Canonis partcm, fcii Epocham priorem.a Nabonaflaro 
ufque ad AlexandFimorcem,ediciit in Opere deDodrrinaTemporum.L. 9. 
C. f2. p. ii6, cdit. Rirff. 16x7. 

Idem Pccavius in fuo Rationario Temporum anno . ... cdito, ad 
o^m , cdidit hunc Canonem , a Nabonaflaro ufqac ad Antoninum , hoc 
eft, ufque ad annum a Nabonaflaro ^j^o^. < 

DodwcUus hunc Canoncm , inde a Nabonaflaro usque ad annum ab 
Alexandri morte 1737"" (a Nabon. ai6i«™) (fed ultirai in hoc Canonc 
aiMncri vidcntuF corrupti) partim cum MSS«», cditisque coUatum, par- 
lim cz MSS. nunc primum cditimi, publicavit in Appcndice ad Diflen- 
lationos fuas Cyprianicas» quac prodierc, una cum xJypriahi opertbus » 
iccognitis 8c illuftratis per Joannem Oxonicnfem, Oxonii ti8x. in folia. 
(•NB. Cypriani Opcra quidem prodkre anno i68x, fcd DddwcIIi Difl*. 
Cyprianicae , cum Appendicc, dcinceps dcmum lubjundrae funt^ & hscc 
Diflr.Cyprianicarum,cum Appcndicc,cditio in folio,plane cadcm cftcum 
carum cditione in 8^^^ quas prodiit Oxonia?, anno 1684.) 

Con£sjr Fabridi Bibliotfa. GraBcam L. 4. C. 14. p» 41 9« 

■ 

IV, De huJKs CaaonisMSS'^. ,j De hujus Canonis Manufcriptis videndus Dodwellus in Appendice ad 
Difliertationcs Cyprianicas , in Prplcgom. $. LXI^ p. z^* Col. x &in 
Obfervationibus €!anoni adjuni^iis p. 24, nec non fparflm in NotiS|. 
quac Canoni fubjiciuntur. Ubi memorantur 

a. Codex Savitiartus 1»,. qui incipifr a Nabonaflaro , SC dcfioit in finc 
Canonis, a Dodwello ecjiti. i 

b. Codex SavUianos x^*, qui incipit a mortc Alcxandri« fcu ab iokio 
Fhilippi Aridasi, & deGnit in Lconc Sapicntc , anno a morte Akmndr» 
»Z34^ » qui eft.a Nabonaflaro i6f8<». 

a C^d^xUiicriaiuiS), ab Ufl^no cx Codice Saviliauo i^' defcrimus«. 

1 3 cum ? 

u ^a DWSERTATIO DR CAWONB; f. m < 

cum Uflerii nocis marg^iialiliiiiyqH» iodpic a NatooaCuro ^ic, defioifi cmm 
CodiGe Saviliaao t^. 

d Apo^phalfittdVoffiiddoq^MSS^doobas, qiKmim 

inm incipit a Nabonaflaro, & defioiit in Phact> aam ahAltmiAi 
iDoite s>i^ » qui eft anmis a Naboa »357"*. 

xom Incipit a Nabonaflaro & deiinifi in ftfichaek fmmmCtifif mm^ all 
Alexandri ihorte 1 136« » qui eft a Nabooaffiro if6a». 

e. MaDurcripcoin « ez quo prodiit Batnbrigii odicio > qoc defioic 10 
Tbcodofio Scmpfe^ aono ab Alexandti morte 714^ , aui eft a Naix>Oi 
aonus 1138"*, noQ dif&rt a Codice Saviliaoo i^ , judioe DodweHo io 
Oblervatiooibus ad laius Caiionis^ p.ft^. Sc Nods Canooi fub}edis p^ x6. 
Col. %. adN* 9. 

£ Maourcripcum^ t% qoo Cdirifii ecKcio (ciqfiB nnlla apad DbdwelL 
lom meocio fit) exprefli cft ». quas a Nahonaflaro. iocipfen^: , io Aotooino^ 
hoc cft , in anoo ab Alexandrt moiiB 48}^ , qui efr a NiA)oaafiaraanmiS 
07"*, termiiatur^ faic aposmphmn^ cnnD. Ovemlli» Ecckfiar Pao^ 
ina: Loodincofis Decaoi , defcriptnm es MS^ libro Gnasco Claudii l^to» 
kmaei, coodoeoce hypotfaeles PhmQmeoiiO» & ad Calvifittm anno 161 1 
cransmiflum. 

g. Manufcriptum Ta Dodwello oon oolhtum) io Cataloso MSS<«<"o 
Aneliac& Htberniac Vol. i^, Part. i^ , p. 44, 4f. Codicis 197"^>90« 
pufculum 19"'", cum hoc titulo : Tabulac Aftronomioe plures; ubi 10« 
ter alias occurruntTabuIac oAendentes Quoc annorum rqgnaverioc tcges e 
Philippo Macedone ad Michaelem Paphiagonem. 

{* h. l)uo MS^ in Codice Biblioihecx Lugduno- Batavas , ex quibus 
duo Voflii Apographa: exfcripta fuot. Vidc iofra |<^ %j.) 

V. 

Notitia hujus Canonij eM TtoUnuto. 

loter Tabulas aftronomicas, qoas Ptokmaeos edidic & fiiar ^yA^i 
rwT«|ci ioferuit, nullus Canon Re^m occurrit. 

Imo, qood mireris, PtoIcma:os m illa Iha ifiydKj «vrr«|fi| nallibij 
quantum obfervare potuit hujus Caoonis meotioiiem' fiiGit. 

Ptolemaeui tameo , licet unotantum 10 loco, Magnas Conftrudi 

£c3ioetLib, 3« Cap. 8«, exprhniciocer¥»na^temfKmar^^ 

quc |,v.vi: RBOUM ASTRDNOMICO^ ^ 

que ftd moitetn Alcxmdli , 8c a morte Alemndri uTqtt adl «egMitti Au* 
^afti poft cafttatn fdlticet Alexandriain^^Sc inde porrotiftpie ad iE^ui* 
noAium auciMiMie a ft obfervacom aimo Admni tj^^ metffis Athur dib 
y poik meddiem dutftos froxime bms «qualSius \ 8c ex thiiu6 liXce in- 
tervalliS) fibi invicem aggregatis, ooll^ic diftantiam temporis a Nab^A^ 
firi antio t» tffqne ad nanc roam obtervationem. Ip(a Ptoiemn vetba 
ikcctont; edit.Gftt;c.at»i if^S. p. 79. 

*A*o $ >? AAf|«V#^» TiXi^Tgf j(*^;te^ 1? AujVfir j^tKtim^^ trn r^. 

(*^4) 

*A»o 5 f i^ «Tiff AvyJsw «#? Aiyt«rT/»f * cir t« &«* ** fHirtfM^fl^ 

Km ifffi i a' Itv; »po( N#CofOftArtfptf iui7' AiyvTT/vf i^ryf ^tit til'^^^^ 
/S^/oK, t«v S Xf*'* ^ cMnmfAitn^ fAtroiroteA^nf IrnfAtfUkg r^^vmx^n^rm Srn As^ 
y^zkMut •wd' (879) i^ nfAifm %s' ^ {66) i^ ifcu WnfAfo^m /3*. 

Harc autem imervalla enAe cum hoc Canooe convtninnt. 

Prmeraa Ptolenasus fparfim in fiia fAiydxif evfni^M ^ €6t obflmticWies^ 
lam veierufif , quam foas proprias ^ qiiamm tempus, quo oqptie funt, 
defignamr per annos itgum Cnal<beorum , Perrarum, JSjgy^iormn^ dt 
Impemtenim RoaKmonim. toducic ad A£ram a Naboniflaro , exhit^c.^ 

Vndc psitcty PcoleaiKum non tantum quantitatem majorum i!lorni)ft 
intervaHorum, fed etiam annosReeumfic Imperatorum^eorumque diftan* 
tiam ab Epodia fua , tioc eft, a Nabonaflari anno i^ , & a fe invicem ^ 
in numerato babuifle: quod absque tali regum GanoiDe» ifine magno cal^ 
culi t«diO| vix fieri pbtuit. 

■ 

Notitia bkjutCMMis ex TbeoMe Alexamlrim. 

Prima ^ ut jam fufm f^ ^. monoi , hujus Cdnonis mentb fit apuJ 
Theonom ^AIoeandfmum in Fragmento oiV ri^ «f9%«<p)fr KffMW^alJlad* 
Wello edito, $• 50 du^s in Ipcis. 

Ubi haec, quas ad bujus Canonis notitiam faciunt, inveniuntHf. 

a. nic Canon, non r ^^^ihXm^ regiun^ fed r ^ihmify refftortml 
vocatur. 

b. In 74 , DISSERTATIO DE CANOHE f ^: 

b. In iino loco K«voi\, in alcero KdvoVioy appellatur. 
. c. Hic Canon exhibebac non tantutn annos Imperii (ingulonitn re- 
{gjm^ fed etiam berum annorum trvfay^ytjf^ Colk&ionm. 

d. Imo liic Canon exbibebat non unam taKum rvy0(}^«i>^V|{ed plti- 
res: loquitur enim Theo de oyiftLymf^x^ m plurali. 

e. Canon ille, de quo Theo loqqitur) habebat ^vfctyt^f^ quse ab 
ipfius Theonis Epocha, hoc eft^ ab anno i^ Philippi , t^ fjttT AKi^afifw 
fV) ^faymySf ytfila$ iiiKof. ^ Force dux illae voces cRii ^MfaymySf^ quas 
in Dodwelli editione disjun^ntur , coojungends, & legendum d^bmtfi* 
ymySf. Nam Sincytfay^yn idem quod ^vfayuyv. 

f. Praeterea Canon ilky de quo loquitur Theo, habebat etiam alteram 
^vfayayif , qufls ab anno i ^ regni Augufti in >Egypcum , poft Clcopatrae 
iDprteoi , jdeduoebatur ^ Sc ufque ad Dioclecianum colligebat annos 3 1 3, 
Sic enim in ijecuQdo loco fcribic TJieo , ETt) Sf 'im ^ ^;^7f Avyusn ^c- 
XCA ^ AionXnUofS {m -o M o i-a^ m«VtT«i ixS ^ fiaotXiiSfKafOf^^ Uy*. 

^. Idem iUe Canon» de quo loquitur TJieo , videtwfertinuifle ad il- 
lum K,afOfimf dffoifOfMiSf fiirciculum, fcu ad illasTabulas AftronomicaS) 
u unuro faC:icQlumxx>IIe&as, quas KveJaf vocantur ol ^xj^tfoi Kafifu^ 
& in quibus computus deducebatur, non^ ^t in Ptolemasi Almagefto fiu 
a Nabonaflaro ) Jed a Philippo. Thep enim in hoc commemarii fui 
Wf rSf ^x^f^t Kafifat fragmento^ eodem modo de lHafo^im V fiaat^ 
Afitfv loquitur» quo §^ 3. de KafOf im VMKOcnrtfratriicliimfyXuyjkS z^mi^ 
roy €i\ihof habebat in t;«t« $-/%« annum Philippi primum, locucus 
fuerat : Ita ut admodum probabile (it Canonem regum , xie quo loqui* 
tur, acque ac Tabulam Icofipentaeteridum | ad ti^ ^x^t^^ Kafifaf^ 
£c di&os ) pertinuifle. Confer bujus fragmenti ^^^ i . Sc Theonis 
Commentarium in Ptolemaci Librum 6^ , p. xSt. in irol pagina. 

h. Forte illud ShcvfaymySf ^ in pJurali^ apud Tfaeonem loco ftipra 
Lit. e. citato, refpicitduas feinvicem rubrequentesd^tf-urAyM^^ffyiicm- 
pe Shcvfaymynf annorum a Philippo ad Augttftura, quas colligit annos 
254. & alteram cRn^vfaymynf annorum ab Au^fto ad DiocTetianuoig 
quae colligit annos gij.quaeque ambae pcr additionemaggregataeydaat 
annos 6oj. VII. No^ f.vic WiEGllfM ASTRONOMIOa y^ 

Notkia bujus Canonis ex Georgio Syncello. 

«• . , . 

- Georgius Syncellus , non taQtum hujos Canoni^ partem (eu Epochafli 
"priorem, aj^abonaflskro uiqoe ad Akxandri' mortem edidit, p. 207 fic 
ao8, f(^ variis praeteica in locis hujiis^CancQis memintt , &variafuppo« 
ditttt, quse ad guspotitiam iaciuht. Unde fequentia obfervamus. 
' 4». Syiicellus dicic PtolemaBum in ik%yJ,K^ t^itJi^i compucum fuum a«* 
ftronomicum^dcduoere a Nabooaflaro* pag. 106. B. C. vConfcrpag. 

^. Eidem Ptolemaco tribuit ^x^h^^ Ka^ova^^ in quibusComputus 
aftronomicos dcducitur ab Alexandri morte, feu ab inido Philippi, $ 
p«T AXfilocfJ^o» * «tiVji». p. 107. A. 8c B. p. .%6i. C. p. 164. C.p. 

y. Diftinguit Canooem Regum in qaamor imerv&na, feu Epochas, 
quarum 1» , a NabonafTaro} a;^ , ab Arexandri morte, feti abinicio Phi«> , 
lippi^ 5«, ab AuguftoGaefare^ 4«, a Dioclctiano exordium furait. p. 
aeoj^ B. ubi 8yncdlu$ fic ftiribit,' « w./3»M/dtt'fy, ^^ivaiofj twIaijw, ^ tw. Qu« vcrbafic.vcrccrQm : Si quis voluerif^navilumum^plemlumumyaut 
aliamquandam caUulationem aftrorum^ compMtare^ juxta propofitam ac^ 
curasam mundanorum annarmn^HOntikUem ^ feve etiamjuxta Pafihaie in- 
faUmie^ iwimiesMiiam eambsm xarcihn^,^ , hoc cft ^fu^pmit folutionem^ 
mtitiam, deprehcnfxonm ^ (iuam. invenijjes^ fi' pr4^ Epocha-Cofhputi ufui 
eps) annis y jnxta magmm conftru&ionem Ptolemai^ a Nabonaffaro^ ^ 
annis (juxtarSf^^ti^afKavovaf) a^morte Atexandriy feu ab imperit 
Pbilippty fui pofi MMndruit^ couditorem imperium adettus ^ft , ufque ad 
jfugufium Cafarem ^ & porro ufque ad Diocletianum ^ & rur/um ufque ad 
frffentem 6552«« {Mundi) annum. Confcr p. ro6. D. ubi annum Mun- 
di 4747 componic cum Nabonaflari anno i<> ; & p. 207. A. ubi Alcxan- 
x!ri mortem comppnic cum Mundi anno f 170*. Vide quoque p. 204. A\ 

K & -< • • 74 mSSBJKTa TIO D E :C iKNXyNE 4; vii 

8c nota nurnerum anni praeftotis f7v3', 6^fi efle erroneum per Librarii 
incuriami quia SfLncellia^tatemJbnge^xcedic} & pro eo forte legpndum 
97^^, vel tit^f ut re£bin prciacioiie monec Goarus. Confer p. 3. B; 
& p. tf. D. 

}. HujusCanonis^psiisYeu^pocha prior, a 'Nabonaflm ofque ad A- 
lexandri magni morcem « erac annorum 424. hoc faepius ceftatur Syncel-- 
jlus; p. 206. C. p. XP7. A) & C. £c.itp&CDUe£fcto;aDooram iq ;Gano- 
:Bis<parte priore a^ ^nceUo edita^ <hac wxt p. aoS. 
. f. Hqjus Canpoia^s?rettr&podia.dlttca^ abiiiAJtewndciiniorte, ^tiji!^ 
inltio iiQpeWi Bhili|ipi> J |mt* AAtf«f A^Mr k^ aSkm^ v£^. ^diGkofaatm 
jiiorten>,erataimofUEija04» tC^odjenpidler^ieffitittr SjmcoUusvp^^x^^A. 
W ^ (tnquic) ^ di^j^ <r^J'^ ^trHft-^tiJKmM/f^lx^eJ^i^Ajt^SuufigHtit ^^ 

taaian ipfe SyxioeUiis^^qaaid netandiim^ lien ^Msmodxi jaaBum .emor* 
tualcm, fed Philippi roaivim ft^ aiaiiMinKliianii0.fii7O<^(OMnponit^ 
9c confequenten ab Adaoi .ufqiie ad.CleQ|NttJK<int<rtc»iJniaand(a .146^ col- 
ligir*. Videtur Syncellus fiii oblitus, vel p. idtf. D. pro /^p/^^legendum^ 
i^^fA^^ oonvenientoriiia^iqiiCiio^textisXSWBCOfi. 3a4.^A* l<^untur, con« 
jFer quoquc p. 207. A. Scd.aliaiVideBtufcdbflttre j 8c inccr ea, qiuxl iir 
Canone EcclefiaftkocNabdnaffinroidet^tyttsiianiiim zs^ P- ^* ^- & 
«]uod Nabii annumj i ^ cttm M. .aiino , 4fpA ittmpoDac p. i^p. C. Jc^ 
jsnpriinisv quod aaaum P^i^pivAddflUiCU«i>M^ anoo ^ 1.71^ oompaoat 
p. .x6o. D. 

5-. Hic QaoalU^itiKbabcIiat^GoIuiiiflMm iianoriim edlk&Qrura» in* 
qm f (rMF4>^}.vV ab mitta4mperii PhJlipm irt^ pcoiogabatttr ooa 

taotum ad Auguflum.^ ifid ttiam.ad.biocJocianumf limo Sc ulira Uiode- 
tianum lifque !ad .&ynGtlii)a;mtam >:. tit cx iUo, qiiemLlupra Lit. y. .ad*>. 
doximu^, SynceUi l9ca« spMec. 
. ^. Huic CaQooi cittm QoipfatKtfMMtfadK^titfaiSyiioaHo,. p. tof* C. 

jh Hic Canon £Ugu tn adSymel}Q4ippeUatur<«s^opiH^V jLnfwV p. 23 s^ 
G. p. 515:, A p. 5x7. A; p;.ib7. B. 

Appcllatur etiam /?\Madiip^j«^c iC«M^5(AftrQfiomi eoim i^aoa.Mathe^ 
mcici vocaiHur) \p. 107. C*. ^-.'251. C. 

' Imo vocatur quQque.o\^}fi«^JMv< i^ mpftiffAtw Ka^mv^ p. i;^i. C. 
ubi loquitur de annis Aflyaffs^eoquede ea faujus Canonis parte,qoaa» 
ediderac : putnUc enim^iit<:viqetur, Syncellus,iiunG Canonem tegoMi Chal^ 
dflKMHim a Naboaai&co idque ad Alexandri fiioftem,a Cbaldaois^adiGfa»» 
fl0ram^ifiQQiMa)»rgreniflc;.t yide p^Md. V^ iilX iua^ p^ aojr. B. 

&. SyQr $,^it. REtJiri* ASTltO^OMICO. Tj 

d-. SjFHGdlits, quod 'probe ootandiitti, ubiris rupponit,hunc Canonem 
Regam aftronomicnai peitinutflfe ad Tabdas aftronooiicas , ^uibut 
Computus aftronomicuB pcngcbatur, eaaK|ne comprchenfum fuiflc inr 
lUoTabulaMm falcicubyCuivnotBe» ¥ «rerc^p^v KWy^y <)uafi proprium 
mc Videio igeocre p. ^7. A. B; p. x6f. C. p. %6^ C. p. ^t^^ 
A. B;'p. ^xtfi £>. Sc ^7. A. B.: Sc in fpecie obierra Sy ncelli. verba , 

|n x6». A^ Ubi ficfcribit, ^i/Ji^Qr ri Sfo* <t^ i n^m/M 9$ ri^rih&' A^ 
fQ AAt(«i^(«p ^Tif A4ifAJ3^oVtM» ij w nroXtjtAtfAr «o%*^v9 -^ a?rf pw* 

fi/ai^ KWirilf ifno^mf^ bf T»lt <^<lvr vf^ trc^n tvf«f Kuftr,^ 7F(iirw 
ltt#«f ) cmi» fwvor fnr fimftKA^imlm lUftrSf ^-hf n£9i roX^ Me^iCtVf K«f oy/eif .. 

Qiae fie ytno. Cmat c$n/iMifffhn dm$nftfmr$ ammm MumH f 170«» tum 
mm$ obitnsjfUsnmdri Mmudvnit ejfi concurrtntm^ ui & anni^ a Pbflifpg 
fojl Jitxaw^nm eoH^UtaU/uxfs Jht$l$mM exfeii$$s Canones afironomicor^ 
^fonareH$ cum amris eximlo (poft annwn Muadi 5^70»«) ^ mbis (in hao 
Chronographia noftia) oompfi^afis: Jm)em\ Cyrunfj primum regm Perm. 
Jamm^j in amHf m Nahmmffmo^ dmbiBth ai Alsnundrmm^ na>m santum 
amms refftaffi Petfis , iw ommbtH accuratis faMis* Ubi Syncellus , meo 
judicio ^ clait fiipponitr inter mVX^^^ ^ Ar^^fdmc 'K.wfOfmg^ quos Prolo« 
nMCO uibuit^ foifle-tpioque K«in^M ^iimtihmii^j fic qufdem talem^ in qwi 
duplex Epodnvimaf a/Nabonflaio incboata fic ad Alexandri mortem con* 
cinuata; altera a Phiiippa, poft Aiexaodrum dedufta. Qpomodo enioi 
ah'as, ri ^ <bt>Ktwmi tmi Ami/t^afOfJ^m 1$ i UroXtfieUii' m&X^h^^ '^ 
dT^otoyUai Koivovtff poteram ^vfi^mfHf aftois a Synoello poft annum fuum 
Mimdanum 5ri7a*»9 in fua Chionographia computatis. Prteterea quo- 
aodo alias potmt l¥ irmrt rtffp mn^^rt Kmv^vUtt mvenire Cyrum oovcm 
lanrum annos regnafle» 

I Obferva porro SynoeUt verba p.Ji;. A. B. obi poftquam looocus ertt 
de «Vjovopn^MP Kwt^oif 111 plurali t per quos Computus aftronomicus per« 
agebatur: Panodorum carpit^quod, ^viJt^mftioai as^^m^mf toTc e|tf o^ocponr 
«gi * r^MieAidw x/vijo-iv, hoc cft, confinaro fiudons tum gentifil^us Ajirono-^ 
mst ah anno Cbrifti natali 7 amis aberravent^ dum annum Cbrifii naia^ 
Im anno Mundi ^49}* affixerai» Non certe ex computo aftronomico, 
fed ex Canone Regum aftronomico, quem proiode Syncellus fupponit 
fafciculo KotvoW dffofOfMnmf infenum fuifle. 

Obferva denique qusdem Syncelli vetba p. 316. D. fic ^17. A. B** 
ubi itenim Panodorum acqufat , quod circa annum Chrrfti natalem 7 ^°* 
oia afoerrabat, quitm com«fa arnium Mitodi J49|^ canfctobacr Sc «t 

' Kx bujus jS DISSERTATia DE CANONfi |. fii^, 

hujtts crroris caufam exponeret, dicit, quod Ptolemxos ¥* v «w;^<ifMv 
Kosvoy^v 4^c^o^opi'«i^ 9(^ T^ ^fSrov Si^ Philippi Aridau cTif^«ro. agnofcit 
j^rimum iliufn Philippi annum coioetdere eura fiyo^ Mundi anno. Ad^ 
dic 9 )^' 3 S d^TS ^r^tt rK try; (pthiTnm fjAxtA '^ iwd-dtffio^eai^ K^f 09r«V^^ 

trij, j(J liQ dt^ovoutKHf Kavov^f^ ffv^dytlan. cSi' (ip^). Inde confequcn^ 
ter deducit, quod proinde ab ip(o fi^o^Mundi anoo ufque ad CIeo« 
patrac inceritum, fiantanni ab Adam 5*463. jQuod^ inquic, cum tr^JitiO'» 
ne, Ecclefiaftica non condnit^ut 4^/ 43001 annum Jugufii Cdjfaris^fuando Do^ 
minus nofier incamatus. efi ^(ofienJemus.) /mh^ ji :im 'f dMrJic M^atfivtmi^ 
i^ vicroT«>^?c A4}/uar7y , /«9<' erff.Aeycr^ ^t3o^AA^ev4i^4»%p'TOHr ju»di|/M2i« 

Si^riT 0* Av}^K?(^ IlAV0V4»f (^ ^ y T^. fl«d'lfftO(ZlKif' I^Hf Avd^Af 

oK^eVrf, ¥ niSu >j»;^Ia/ *# Avynsstf fiaciKttcK xS> §v9a!' «t« J xoVjuy wi;^f/«^r< 
To J) T<A.(^ T^ fCpr'.^ ^ fmr^tA^v ^'iifriv t« fv^y*. » x4iA«c 2j5»oi}o-o(f<i^(^i 
Quae fic verto> Solot enim^ ab *jus (Cleopatra:) interitUj & fubjehiono 
jEgypti^ 43 annos regnaffe jluguftus dicitur apud Matbematicos (in prsc* 
diSis fcilicec corum «oc^^^f /poir «^ d^fcf ojjlIoc KoivoVf , quorum 4^$o^op/«i» 
Ptolemaeus (ut pot«baC; Syncdlus) iwtl^ato t^ ir^Srof h^ ^iKiurTf^ , & 
fiecundura quos absillo ip<o Pbilippi anooprimo, u(que adCleopatrse in« 
icriturn , cplligebantur anni 294.) ... . Panodorus autem^ AtaSbe^ 
maticam fecutus editionem^ (hoc ell, pracdiftos K«irov«;, a Mathemacids 
oditos J initium fuidem.{ioims}.regni ^ugufli f^fi^anno Mundi KXrtH^ 
X£ I a xs^ (hoc e(b, in ferie anncirum Canonis fui . Chronologici . appo<» 
fuit) Ftnem vero (anno) fjro6*. Salutarem /sutem Nativitatem (anno) 
5493<>; Non reSte (uc putabat Syncellus) rem reputans^ confiderdns. , 

Qui ea, qux hoc in locodicit Syncellus, attente confiderat ^ videbitv 
meo judicio > Syncellum fupponere, quod Canon regum aftronomicus ad 
«0%€^f vc Kkvov^ penjnueric , &. in eodem falciculo cum reliquis Ta« 
bulis aftronomicis proprie fic di£bis comprebenfus fueric« ; 

Uc. autem pateat Panddorum in fuo Computo iequi Canonem icgomt 
aftronomicum» nou, quod, ip(b bic confiiCente Syncello. 

Philippi Aridaciiannus i"* fit Mundi ji-C^S 
Cleopacr» ultimus proiqdc Mundi 546 J»" 

&.additis e^ Canooe Augpfti annis 

'Eric fihis, fcu uliimqs Augufti, M, 
** £c ablatis Augufti annis '. 

/l^rit Augufti annus io*,Mundianou3 
& additis iterum Augpfti annis • 

]LritAugaftiaoim943«sMttndiaQinis 54PS*i CUirifti 
I. Syncellus fparfim varia habct, quibus ea Canonis pars quam edidiry 
confirmatur.inotat cnitp^, quod Canon 

i^ Cyro triBuit 9 tantutn annos, p. 207. c'iJ.»^piiAaU^f (inquit) K^- 

wJr y fAOfct trn Ki/^ niim. Iicm p. ajl. C «V{o»opjiof KaiJwV &• 
j«or«:(l'Tif) Kvp« Aoy/^fT«. Itcm p. z6l. C. evpo» Kwpor, ^ t^wtof /3«- 
CiAf* Ilf^o-c^y, c# tomp W NtfCovotwotf» xaT^y.opgvoi^ cJ^' ' AA6|^V<ff ov li. 
Vio-ivjc^ve* po'vov iTij ^onTiXf vV#6v7ofc nf{0"«v,oi> w-«<ri.TOMr a*»ie>»|3^^* Kotvov/oir., 

X® Colligit a Nabonallaro u(que ad i«"» annum Darii (qui) & Alty^ 
gcs, annos 176. p.- ajrw C^ A^ro N«Covotflir«p*f cJW to ot" ?t®- A»ffiK 4 
As-voty»^ I^TJj «VJ» >5 ^ pofr&ijitwe^x«»^K«vo'voft.pof' (176.) Goarus pro fo^' 
putat leaendum pof*. Sed non animadvcrtit, annumhujus regis primuoi 
a SynccTlo includi. ^ Cbnfcr p. xc6.' C» 

^« Aftyagi rribuit ahnos 34. l.c. p. iji. C ;^:{ij (inquit) «Vfivi«f , oi^ 

XaKialni^ i^ d^o%cfiiKif K«v«V •?• As^VAyijjr Atf* (stij) hoyl^da* X«A- 

4® Colligit a Nabonaflaro ufque ad annum Alcxandri inia inclufivo, 
annos 419« & ulque ad ejus. mortem, annos 424 adeoque Alcxandto 

-t:^-ij|- ^ - :-^--^ :: :-. ws^^r^^ jc « *.^iC /^ _ /. .«s* • i \ » /* ^. 

oV 

. -^ -_ ^- . ,^ - ^^^, ^, ^, , ^^. - _, 

x:tf|iA4vif( Poto-iAf wa-otvl®-, tTi| vi^^.SRii 3 ^ TfAiUTijv 5 ofuTtf AAf ^o/vj^py, f Ti} vxJX 

Syncellus in transcurfu moner, Alexandri annuo^ 1"°^ impcrii in Pcrfas, 
eflc rorius iroperii ejus annum 7"°*. Synceilus enim Alexandro tribuic 
annos imferii in univerfutn ix. p. 260. D. Axqge hlnc e(l, quod dicat 

p. %6l. A. EAAHNl^N B.A2IAE1 A.S^fT^ TT^^uTOV d^o iiiofjLH Aeji* 

(A^fftf. £?SKifvf; ^ )^ MtfxecToiff 01 dvTc). & ibidem addat^ A^o iSiofAu 
fTiff AAf|ocy<f(y, e«f jt/3" KAfOToftrg^f Ktj} t''. Quod vcrum, fi Alexan^ 
dro dentur, in Canone,anni 6 tantum) ut facit Syncellus: nam a Phi- 
IFppo ad XI Cleopatrae numerat Canon annos 294 j uc SynccUus dicic p^ 
^27. A. Confcr quoque ],.c. p. 261. B. ubi pro o-a' leg^ndum ^d:') 
juxta Canonem p,. 208. 

ict. Ipfa Canonis pars prior,,a SynccHo, p. 207 & 108 > cdita-^ 

Infcribitur hoc modo : T^ ^^ Noc^ayoCAro/pt^, Uvi^ ^ x^ SoA/Mtyoiori^ 

^XClhktiii XcthiatOiVyJaf AAffotWjK 5 «TjV« TfAfVT??, I^ ,d9fOV0[A$W Koft*^ 

yo%a». Qox infcrippo, uc pcr fe patec> a Syncclloaddica ett. 

Columnas (^txiitct) habec quatuor, quarum 

Prima numerac Rcges Sc Incciregna ab 1—3,1. Qive columnt, mibi 
videtur^. a SyQcello adje6U. 

K 3. Sfccazula^ ^« 01SSERTATI0 DE CANbNC i vii: 

Secunda exhibct Regum notnina, quae in gignendi cafu eKprimuntur. 
Gparus Regum nomina, librariijerrcMrecorrupta) innotisfiiis margina-^ 
libus reftituit. 

Tertia annos imperii fiogulorum Regum. exprimit. 

Quarta continet ^rfvaiytayiv^ feu annos Regum coUeftos, & iibi in-' 
^icem continue acgregatos; quae cMifctytiyii y a Nabonaflaro inchoata, 
^ifque ad Alexandri mortem propagatur, coUigitque in ultima fumtna 
collefba annos 414 

Nullam admttiit hic Syncelli Canon inter Chaldaeonim & Perfarom 
itges diftin£tioncm y aut novam infcriptionem , fed eft KotvoVior conti- 
fiuum^ feu Tabula perpetua. 

Ad nomen Regis Naiov^iU additur i^ A^^tdyv^^ quod Syncelli 
additamentum eft. 

Rex 14^, Saosdudhius, qui in Synoelli MS^ deerati a Goaro re- 
ftituitur: quod ex regis praecedentis & fequentis annis,8c ex Tabulac 
£cclefiafticas colledione, (acile» Sc certo neri potuit. 

i3 Huic Canoni aftronomico fubjunxit Syncellus aliam Tabukm 
Ecclefiafticam, ih qui rtcenfentnr (fed abfque Columna annorum col- 

leftorum) T^ "^i^/a StfAjtAOtaM-tf^^ ^roi No&Cov«oj-«fy ^t^i , ^ ^ oKxAi^onoi* 
M^f ^oix^e^if^ ittf Kvf^j kJ( f^oflot Ahfi^diij^}t $ Moucfiov^ 9 Ut in 
Infcriptione p. 208. D. dicitur. 

Hacc Tabula, cum annis coUeftis rmeritur in ^heejii^ a/fayay^ y a 
Scaligero edita in Thefauro Temporura Eufebiano^ p. ^^y. Sed obfer- 
▼a ibi Magorum menies 7 non computari , quos tamen ipfe Syncellus 
f>. 14C. A. pro anno uno computat: ut SC Xcncis ^ filii Artaxerxis» 
nenfes z, una cum Sogdiani menfibus ^tpro anno computari, quod 
ctiam Syncellus p. i^jr. fiicit. 

De hac*TabuIa Ecclefiafticai cum Canone aftronomico comparatat 
didt Syncellus p. 207. C. quod uterque Canon , quoad fiimmam col- 
le6bm finalem conveaiat ^ oc annos in univerfiim 4x4 colligat. Sedi 
quod in quorundaiB Regum annis, adeoque eciam in quibusdam fiimmis 
cpllc&is particularibus, diflenfits reperiatur : videlicet in annis Cyri, 
eui Canon Ecclefiafticus.tribuit annos ^i, Aftronomicus vero annos 
tantum 9. Se in annis ipfius Nabonaflari (cui Canon Ecclef. dat an- 
uos xfy Aftronomicus vero tantum 14.) Sc in annis alicM-um regum 
(«empli gratia, Nabii, cui Canon Ecclef dat annos 8, Aftronomicus 
vero tantum annos x^ vide quoque p. xo^. C. ut & Nabonadii , qui& 
AftjageSy cui Canon EccIeL dat annoa tantum ff^ Aftronomicus vero 

annos $,fnf. priSfSERTATia DE CANTOFTE fy, 

VIQMd4-»'^^-^^^>^^^ P' ^^^' ^' ^^ dicam EvilnoeroJaci & NeriglafV 
feri anrv>3|>9CCPVf^i»<lluod io^rumma annorum ufque ad Cyrum difilreo^ 

JRr^P^ 4e ^jtroqpe C^ne , p. 2^1.. C. dicit Syncellus : primo,. 
Q^qd ^ig^bopaflSiro^ yfcjae ad Darii & Aftyagis annum i™- (inclufive) 
fim .^nnU jwta CauppcfP . aftronomicum ^fo?" ,(17^ juxta Ecclefiafti* 
«KQ jV.erftiko^: 077)^^^ *P'^*W legiwr crrorc, ut vidctur^.fcioli Criticiy. 
^«o .ejc^co j^od feqiaitur ^«f* .n^ofcUTflV wflj.in fiac hujus pericopae. licet 
IwerA polligaojwr, anni p Sy" C^Sfl E^ addit j ^c^ «Jcif c»if vifyo;^f r , boc 
9^y ut^ji^rqs ^rtit^^i^ nuilum prqper^a inter utrumjue difcrimsn emer-^ 
%\ts fljio. ^ fM.?nmf.tp fqliflec aoponpm ufqu^ ad' Aftyagis imperium. 

SWH(km<9imi.'3fiXSc.VS^^^)4^^ ^fironomieusCanoH Af^ 

$ffagpn.m4efikmif i^<Qkfiid0is fnj^^affe ^epnfPHMjEcc^^^^^ 17; 

i4,mfi^m^mH Jmfkm Hmm ^i^ . fm^m itinV^raMi) quidam dtcunt. Cyro^ 
mitemMitk^iliej^fir^omfMlt Qmn^.t^^Mpos ^ttribuifs Eccleftafticus 
^o^i^ D«pde his iiaqaccjjat^b^ Sr S^ f>fxH Af u»V»^ 

Ws obfirr¥9t SynG«l|i»n^;iji fivipropria Chronpgraphia 151- B. Aftya- 
gi/i}aOQuia ii*^'$p(npQMrie.cpip,Mundi anno 49x10;. Obfervat prseterea^ 
amjnoii Aft^i» tAi»»9Ui in Cfi^Qift aftronqmico cft a Nabonafiaro i7'>''S. 
^c Mmdi i^mom t4A^^ iSyncclIum p. zo6. D. Mundr 

sQinvs 4747<^(M9^ i^Hboiyi^ri t^ concurnt. Et hoc fundamenta 

]i99Crycrha.fic,¥crtit: viV^; 4emum Cangne uttpque concitiatOy in idem iem^ 
im, aifm moo mnus^ jfyagis exordium demonftravimus. Nam inter 
anqiiqQi iM«i>di 452ri»n?,in g»jem Syncejli propria Chronographia p. xji* 
B. ,Aftyagis,eon|i9a i»«<;onfert, & annum Mundi49Xi»«,in qucro,ex- 
<)4^.p. V>6. D* C^nwiis aftronomici annus 176*», Sc Aftyagis annus- 
i^iAfcidit , cft Apni qqici dificrentia. &n ( juxta hanc Goari interpreta« 
tJQ^^) tf»0^c4W SpcclUi hoc enim non cTt m ^uo rvW Kctfovof (de 
quibds locutus ci;at) m ^ncordiam adducere«. Noca tamen illud d%i tW- 
^^T^As^ytifpoffcvcniadimpnium^jfSy & inteUigi dc imperio* 
ficitico I & pra^crea obicrva , utrumquc Canoncm ufque ad finem imperir 
Aftya^is & initium Cyri colligere annos xo^. Adeoque fi Syncellus Na« 
llcmflara mCanpnc Ecclefiaftico dedifiet non x^, fed 26annos, ut fece»- 
r&t in Cua Chronc^iaphia p. 204. A. in Textu Grscco, tum CanonEc- 
cj^fiaftiGQs coUf^i&t ufque ad Imperii Aftyagis fincm annos liOy^Toict* 
qiie intcr utrumque Cinoaem^anni unici difFereixia. Sed forte SjaccUus^ 
oUicQS, ^p4 a4 Mly^^ ann^oi v^^ inchfm coUeg^t annos 193* iir 

aium> «o DISSERTATIO DE CANONE s.^n: 

«nnos'A(ly^is, non i6reliquoS| led omnes 17 addidit, & fic erronee 
collegit annosaio: cutn Canon aftronomicus coUigac annos lop. 

Denique Syncellus,p.25i.C. (cujus loci priora verba fupw ad Lit.&V 
adduxi) hsec-aJdit, fxi iMvdy.tv^-^ Kvf pv •^rpi;^«iarr«v , (tribuendo feilicec 
ip(i annos t^ntum 9) ^ to xAXg biUiq y^potX^ dvltinvlHv. diraf^x>^ ji 

«€4t7«,«€/< r» I' Kvpif fAofct iyr «vtv h^ix^lot^o^j ii^ cfi o-Ktfvcry rJjU'^»y(^; 

Ultima hojus Perrcopc verba mutila & corrupca mihi vidcntur: Goanis 
in margine notat, legendum eflc, «&C T«' $i' /uovtfi iFki S «utv Kvpv/ 
& totam pericopam ita vertitj -rfr cum Cyri regnum nequeam bujusmodi. 
reftringere Jpatio , ne divince videaf adverjus fcriptura , ^ Ecckfiafticis 
Scriptoribus cunStis Cyri imperium annis 31 definire foiitis-: ex annis ^ 
fuibusdamOcbo dubie conceffls ^^ui fupereffe mahi credibantur ^folos quin* 
decim detradtos^ ad Cyri annos adjeci: eoque paSto confonum (ferme) ii§- 
eunStis laterculum baberi dignofcitur. Confer p. af y. D. ubr Syncellus 
dicit, Ocbus annis f. fecundum quosdam xo. regn^vit. Sed haec Goari 
corre6l:io mihi non arridet, fcopus e!>im SynceHr hoc iti loco^ u% mibi 
vidctur, cftjindicare, non quot anno^cho abftulerit & Cyro attribue- 
i^ity fed quot annos tantum (Jcho reliquerit, ipfique in Canone fuo aflig- 
naverit : adeoquc potius illud «j€i rd , otpote errore librarii ortum cx 
voce 'e^rlii rcpctit^, nec non illud xvpj^ , utpote irreptitiimi , delerem , 8c 
poftcriora vcrha fic legeremy ii' dfxy%*if ok t fl^^ 'Xi^^^^^i df^^ilia^^o^ 

f/kifuf itaf LkloiCy v^tKuy tTfij » ioxSvlot oirm mSAtlot^t fxifa in dvtS i^U". 

X^l»^»Kali9t oKotfuf o^vfjiimi^. Eaque ita verterem^ Necejfario^ ab 
Ochi anniSj qui apud quosdam controvertuntur (vel, dubii funt) auferens 
annos^ qui videntur ejfefuperflui^ ^ iantumipji offigitavi. Et ipfe Canon 
reddiiur confonans (vel , concors) Quo fcnlu autem Canonem hoc modo 
concordem fieri dicat Syncellus , vix aflequi poflum. Primo intuitu de 
concordia Canonis Ecclefiaftici cum Canone ' aftronomico cogitandum 
videtur, juxta ca, quas p. 207. C. dixerat. Sed , practerquam quod 
Canonis Ecclefiaftici fumma totalis colleda iniri praecirenon poteft» quia 
columna annorum colleftorum ab eo abeft , adeoque ex ipfo Canone , an 
Magorum , aliorumque menfes fint neglicendi,an vero 6c quomodo fint 
coraputandi, determinari non poflit , ip(c illc Canon Ecclefiaflicus, quo- 
cunque cum computaveris modo, exactam cum Canone aftronomico in 
fumma finali concordiam & frori^Tas non fervat, fed eum ad minimum 
trienoioi ad maximum quinquennio excedit. Fdteor^ ex Nott margi--> 

noli n I.W. REGUM ASTRONOMICO. % 

nali p. 109. B. colligeits Aitaxerzi Lqneimano» non 43, fed 41 iss- 
ntm anoos efle tribuendos; quo excefliis bteonio mintieretur. Sed Ivec 
*Goari noct maiginalis, ut mihi videtur , non orta eft ex ali^o •Chrono- 
fiaphix Syncellianae MS<^, fed ex eo, quod Syncellus in prepria fua 
^hronograpbia p. a;i. C ei tribuat annos 41 tantum : In eo autein 
Syncellus a Canone recedit, idque ftudio ut videtur, quia non tantum 
Magonim menfes 7 pro anno numeraverat ,fed etiam Artabanum (qui m 
Canone Ecclefiaftico non comparet Sc force ex eo excidic) cum menfibus 
7 9 fcoenfet, ei^ue annum unum actribuit p. zf i.; ficut etiam Xerxis 
menfes Sc Sogdiani menfes 7, fimul pro anno numerat» p. %ff. A. it$ 
ut Syncellus m propriafua Chronographia a Cyri anno i» ufque ad Dt^ 
rii Arfitmi annura ultimum colligat annos xi^, & addjcis Alexandri an* 
nisj6., fimul annosxi^. Qui adje£ki ad annos &09, a Nabooafiaro ad 
Cyrum, in Canone Ecclefiaftico colledosi facium annos'428^ oonott 
oportebat, 424. Ubi ergo illa, quam jadat Canonis coocordia. Con-^ 
rje&ura mea hac de re haec eft, quod Syncellus hoc in loco, de quo agi- 
mua, refpiciat, non Canonemj&cjclcfi^icum p.208 8c 200 propofitum, 
^ied Canonem Regum Perfarum fuum proprium in fua c5hronographia 
fucoeflive «xhibitum : nam illa annorum Ochi^leciKtatiOyquae annos im- 
perii f tantum ipfi relinquic, hoc efficit, ut annus Darii Xrfami ulcimua 
cadat in Mundi annum f 1 64«° , p. 256 C. Sc per confequens , additfs 
Alexandri annis^ 6, mors Akxandri inddat in* Mondi annum 5*170^; 
quod falcepenc demooftrandum p. 206. I>. 207. -A; £c*23i. C ^ tfi 
• Kaviiv ^fA^i^f^. Ab anno 1* enim Nabomffitri, qui eft Syncdlo 
Miu)diannos4747>»urqiie ad mortem Alexandri & Muodi aonum f lyoan 
iodufive, numerantur ^^01.424. 

En alterum d^%M^9 SynceUianarf]xcimen, qui de^regni Perftmm fioei 
quidem oogiuivit, minifnevero de ejus initio^ dum Cyri annum t^ 
cum Mund.t anno 495 z* componit, p. 232. D. Nam a Mondi annb. 
49f2<> ihdufive) ulque ad Mundi annum ^170«» inclufive, funt annl 
XI 9. Qui^ ikb anno Canonis 424® inclufive , fetrooumeratf, indrcant 
Cyri annum i*^"^ incidere^n Cancmis annum 2C6<"*. Ab anno autera 
Mundt 474^ * qui efr annus a Nabonafiaro \^ uique ad Aftyagis an- 
num 1»» exclufivc, nufnciancor, in Canone Eodefiaflic6, anni i j)2 ; 
«deoque ituer anhirai Canonis 192»**» qui efr atmos Neriglafiitai ulcimus^ 
Sc annutn Canonis "206«»^ , qui eft Cyri priraus, rtlfnquomor, prb aii* 
nis imperii Aftyagis» aooi tntermedii » taiicumi^/ Cum camen ipfe Ca^ 
oan Eicdefiafttcus Aftjragi-adfcribatitonoa 17 ^ 4p(# Syncelto^faoc «gnol* 

L xeofie 9k D^SSBRTTAtia ErtS CA>ICrNFE $. vir. yii*. 
Ivnet, Altyagttnnus i^ipfi ett Munoi 49x^1 ^; p..X3.i* »• cum auteoi. 
Cyri i"*ipu fii Mundi 491 i"*, PJtcc, pra ann» Impcrif Aftyagis, re» 
fioqui annos ^i , qood ncc cum Canon* Ecctef.» qiit ei tribuic annos 17, 
aec cum<ipfiu8 Gbfonogmphia^ in oua ei ckmHr anni ^, con¥enit. 

Haoc ad illum Canonem £cclefia(ticum, a SynccUo exbibitum fiifius 
Botnrevolui, utconftarer, eum non adeo magnaB efle auftoritacis, nifi 
leftimonio veeerum Hiftoricorum Ecclefiafticorum confirmetun 

His diftis hoc addo , quod SyncelluSi p. xio. A. fic fGribat, XaK^ 

s^j Jtk^f ir^ %?.\^\udficuHJim attcr^annor xjr; non fefpicit Canonem* 
ilhronomicum ,' aut Canonem Ecclefiafticum | nam in utnxjue Canonc^. 
ieqiit ac jn SyncelK prbpria Chionographiai.Nabopolaflaro cribumicur 
tAoi, non if I fid iiu • «•I * • « • » ft : - » 

* 

1. 

iS&tdi/A Bitjks Coftokh ex. Sethl CakJift editmei, 

^ CalvifiuainKagogbadopiia firam.CbroooIogicttmi Cap. X(. dc EV 

Kba Nabonaflafca P..78; 79. ecUcionjjs anni 165*0, qnaultts .fiim:.d» 
Canooe^ & fua^Hqiua Canooi» edftionc fic fcribic: 
PichmmsAfirmmAuthMkdkCMmum Matbmatictms^ U f»# ab imtU 
hajfiii Ep0cb0 (NahnajffarM) reges jlffyriixr^y BabyUaimm^ & Med^^ 
mf0i^ indi PitfifrHmf f4^ JSgypikmm^ ff Handem Romanes tmperatirts^ 
mJine uspte aii fna ten^m naminatim tecenfety 6f piot qni/que annespra^ 
fmrif ann$$mt% eesiffte annasin wtamfummam femper cMigk, &^ incipit ab 
imm^prime Nabmaffaris a meridie diei x6>Felruarii Jntiani Feria pioeta. 

Mentie bufneCanamsfrequeni^efiapudfuosdam Eeclejlafiices ^ & apud 
Qierginm^SynceJHnnh Aniannm^ & Panedorum: 

. Apud easdem Jtfffina SeaUg/tr enndem invenit^ fed malde mrnpitun ^ . 
ftfminferuit iertia Uhafuarnm Canannm Ifofoffceirum^ 

jEg^bnnc CanonmiitibemasiiumPtokmen integrum& incorrupinm e^. 
M^nMf$rifit0enm^iaitPteUnm^ fuod baietur LomM in jtngKa ^ kenefi^ 
da Clarifj^m Via% Di OvoralU Decani Ecckfitt Paulimo iHdem^ per Re^t^ 
tmtim ^QarilJ^mum Firum Jtbrabaamm Satlsettfm^ EkStori Patatino «r 

con^ f. Fiif, REQ UM ASTROlfpM rCO.:. ^ 

eoMciomhiS & confiliis EcclffiafiUis , 0CHfi. Lktrarim ^nt sd mfrdg* 
mgntMf^ , fuad buc ftfiimt » afpmm Cm Smmffimnm EieSorm /ecu^ 
tuSt in Anffia t^t^m hitmm iU tra^figtrem ^vidi in mngno prtfit in jfngHn 
4^ vires mgHtt bnitri tunfcripu^ prtMpue apnd DoStrm Qverdlm^ 
£>tcanum £ccle/U Patdintt , virm fttpra fidm daStum. h tt per enefalu^ 
tari voluit^ & mittit tn MSS. PtoJtmai^ qm indufi^ cupitfUe ut prim 
f^oquttempere tuum Jetdteum ad nos perfiribat ^ u$ ego adfi. Tufauti 

Sod tibi vtl amer nefiri^ vtltnagni (hitralli autoritas fuafirit ^ iffic voi^ 

Tum Tequitur ipfe PtoMMi OhmM^ 9111» lnc mkt^pdmti Ete Mtt* 
mtfcrtt/9 Ubre 4SflaceCkmdii Pnltm^^eonHnettte hypotbefift fJmetntmin. ' 

Dctnde fk, eeig^ GalriBnt : Me CamUi omni mre pteHefior ^. , £t, fi 
4udmim(»u^^t m Cbrnmlegitmmlto mJkttfibabereittj.mc aAbMm 
diverfts ftSasCbremlogi abi^fent^ iSi.. i ,.....!. ^.. \.. , , 
; Optim igiturjfmplifflim & Cbetiffims f^ir, D.{Hitraltus dt r^b mt^ 
raria ttteritm efi^ dmmbUm bum Cattonm bmeccafipm. tuhMcm. ftdf^ 
pre qno ben^He fif ep nutffttis ijfi.gratiat a^e, H ^gtftt mmi.^. iUi:veri< 
tatm Cbromhgicm amant. 

NB. Hmlciii»b«tCalvifiMt<»mOpe^ 
fecii n dj wn tabtoetar» cw,TO»lkiottt imnioittmg eftnnM i6if« t die No* 
veinbris %^^ , iEtatis tfo*. Adeoque, ut ▼tdetur) ipfo fao anno enWfi 

VmU) Chrifti leiisSi Pitfdiii^raceA hnfc.ixMo fMWMift <C ia fai iuc 
Canon, anno itfao*. ,1 ,., , „ ;, ^ , ;; ; 1 

Qpod irfo» GwionwB.attiiw, . -.. a 1. ■; . i. 

a, Hic Ganon, a Calvtfio editos, faanc babet citalatn: KAV^Mtbi 

h. Indpit a Nabonaflaro, defink i^ Antooino, oolBgitque aanos i&« 
gyptiacos ^j. 

c. Habetbancfttbfoiptionem» ade(aiptOfeadjedam,.^if(.i!/Srtf^y^ 
futatio PteknM. ^- ^ • .. .-'J "' 

d. Hic Canon qoafi in partes diftingaitur per bas Rcgum yei Re« 
gnonim defooatiooes. 

AoTVflw iffi M4im^ icilicet#M«^ 

EM»«^ fiemK . • ' 

B^4vwv ^iA. fie AtyJwlf. 
feefimlm $m^)ijSt» 

^* Habetpiiq|rrkO(ilaii9«isfica/qMrom ^ . 

L X ^ Prima 


c ' . . ^- -i* I f Sf DrSSERTATrO DECANONE f. viki; txi 

- Prima concineMiomina Regum , 
Secandaannos imperii (ineubrum regiitil » cum hoc Citulo etit; 

* Tertia anno6 rcgum coIlea:o8> cum hoc ticutosYNAroi*H. 

f^ Tertia htijus Canoaia coIumaa,quas annos r^m coUedos continet; 
iD^duas dividituf ^aaarum una anaos coUc&os Hiens numeralibiis Grxcis» 
akera eosdeoa Cytris expiimit. 

g. Inhoc Canone proprie duao tantuia Epoclue diaumenimur, qua« 

Prima a Nabonaflaro inchbatai ufque^ad AlcKandrum M^ inclufi^e^ 
pporc^nir^ ibidcmqoe defini&^ ooUigeos amios 4x4. . > 

Secunda mcboatur a morte Alexandn , ieu- ab initio r^i Phllip{^ 
\ 'Aridaciy 8c ad btijus Canonis finem prorogatury colligitque annos 482. 
a^ Pbilippo-quidem ufijue ad Auguftuia annos %9^. ab Auguftovero «l^ 
^ue^ad Antoninum, inclufive, reliquos 189/ 

h Colismhaw illa ulttma , in qtia Epocha a NabonaBare , etiAm poft 
'Alexandri monem, continuatar ufque ad Canonis finem , non rcperi-i 
nf in. Tcifta OnecQj fed a^defcriptoreL.additai^Sc Cyfris tantum ex^, 
prefla eft. 

i^ NuUa Coromna Jn boc Canone occurrit , in qua ' anni colte£H ab 
'Auflufto dittimera&nir i ita ut- Epocba ab Augufto ab hoc Ganone 
abbt; ' . 

k.: Ia*hocr Ginone' AleicafKfar Mr non Hibi ticulO Tltfc^f ^thme^i 
ftd,Tub titulo Esw^vtfiv BtfM-fA. fiibordinatur. 

1. Omnia Regum nomim in boc Qinbhe , in genicito cafii etj/rin 
matii^ 

. > : ■ ■ flX% 

i^tkU bujus Canonh ex Bdinbrigii editipnet^ 

m 

i»Qpui».Ii«c6 fcribemnanno 1731, Bainbrigii edftioneai videf© 
mihi non licuic. Reperitur autcn <• in B^ioihr Lugduno-BataTa, 
iater/^Mathem» in ,4»-, N^ oox. 

• ''^J^^l"*» Jn .Obfervationibo» fuis huic Canonf' a-fe edito ad- 
jQQftn.p. z4.de Canone a .Baiobrigio cdktp-htchihetxQuodtnfbeo' 
*?r* ^Mf^»^ ffitritCantHem ^ainhigm, efi ^ptod fufpkemur nou 

tbtg». MS^fii* ifi^ /w Pftm mj*9»M U ftclf/e BMiBMgium, & Ca. 

tah-. f^xx, »EGUM;ASTRONOMICa 8f 

tahgm Juum poJUri^ti parie mutilajfe. NuUum ripefit CotBcem ff^aHifim 
in amifiis 'SwHiams ; wi lbeo4efium ultimu^ nHmrmt. MdJiliui^ 
vmfimik ej , Jua acceptffe Bainbriffum. Convenit c^te 'ttiam in Jmben4i( 
minutiis cum priari-^noJlroCodice Saviliano^ fum dfffripfen^f^ VJferki. 
Nec etiam u/queiua^o convenit cum tempore^ quo Catalogmjkum cov^^ 
Tbeon^jihis Tbeodofii. fdeoi DodweUus in Noiis Canoni iu9 fub]iin<0;i9:» 
p. 16. col. X, ad numcrum 9««, hacc notat: HucusqueBainkriiius^J^ 
psro Juo forte arbitrio.,. Itaer Savilianos enim Codices ^ quibus tffus ef 
Bainbrigius y^ null¥t^,\eperit JFaJlifius ^ jfd.bic^ (in Tbeodofii Magni,Jina) 

iejiertt. ' *• « t > - . ,. 

c Bainl^rigii rcditlonem vadere & perluftiare primum mihi contjgit 
menfis Martu die 17^ anni ij^x^ : Quum in his de Canpno R^ia 
Aftrbnomico Ob/crvationibus confcribendis j^m perveneram ad %^ 
V>^ Lir. B^ 

d. Habet autem bxc Bainbrigii edhio lianc titulum generalem : Tlii:- 

Ptolemen de bypptbefibus Planetarum liber fipgufaris ^ nunf primuf» in 
htcem 'editus. Cui accejjit ejusdem Ptolemcei Canon Regnorum. Vtrum* 
jfue libfum ex Codicum MS. collatione fumma diligentia refiituit , Latim 
reddiJitj ^ figuri% illuftravit Job, Bainbridge^ Med. DoSor^ C^ jfjlron 
nomim in ceUberrima Quonienfi JcademiarProfiJfqr Londini ^ encudebat 
Guilielnms Jones. iSw.' 

e. Excerpta ex Bainbrigii pricfatione ad Le£tbrem. DUas in ar$ibu£ 
Jfatiimatrcis pr^ejjiones Hberalibusfiipendiisinfiifuifiiinon mdgni.iejitma» 
vit magnificus o prudentijjimus nofier Mdcenas {Henr. Saviliusy) nifi e^ 
tiquos etiam epspie. optimos Maibepos magijhros in eaibedras Juas .. . . . r^ 
fiituent:' coptparaiis in buncfinem variis, antiquofum e«emplartbus Ge^cie 
Manufirip^s. Adquorum regulasn (SxP^tmam^EucUdem ftx^ymxef^ ^ 
gtMiy^l^oyifeeit-Jacietfue doStifftmus meus<cpllfga H.yBpiggiuSi Morundetn * 
etiam radiis Piolenutus a me tandein(/jpero ) illufirabitur^ At cum 4ifi^ 
lis admodum & obfcurusfii in Magnam illam Synta^cin aditus , banc dupUr 
cem eiraymytw faculas praferentem pramittere placuit. jllteramtitulo-quf- 
dem^ProcIl^ jure tamen Gemini GeometraSS Afirononfi nabitifilmi^ ex» cu* 
jtis in (paifofjnva Ifagoge^^ eam totam Q ad verbuin K^^yefmrpil^ exarpfif 
Proclus.' jflteram Ptolemai & nomen prafereniem ^ ££ ingenium^ geniumr 
aue.reffrentem. . Spbmram.* • .Juobus-GeminLcodicibus^MS. ufus^jam 
tntegram (f accurate fpbaricam exbibeo: &!c.. Ad bypotbefes reconditiff^ 
Afironomice ibecas venioy quas annos fere 1500 i^ o-mi rtfif ^««cd^/^i"^* 

L3> • '^' 98 DISSERTATIO DE CAMONfE i\x. 

i% ioiem unim Mirtbefm facrMrh (boc eft » Molep Savifiano) deptms 
p0Sj-4$ Ituem melhfrm frimus frofeto. dt quairto laiore, fuemta cura eas 
\ip»rgBfiA I e% tribus emm exemplaritus MS. ne unum juidem haegrum aut 
incortuftumfaie^ omuitui fimUter inquhustis ^ eaiemque fere confpurcatis 
Ube. MuHas lacunae {parentbefi inctufas) enplevi Omnes periodos & Epo^ 
iibas 4dMagneeSyneaxis leges & numeros anafyfi non UafadR reteneu^fla* 
rimasfue vitiatas refiituii 

. fn latitudinem vero bypotbefihus rAbit mitare veiui : bie enim ftokn»ue 
fOftdm. ifi quidjndiso} ah iHiidi Sjfntitxt confiit$ttii defcijcit ^ aJiasjuefih 
cileSf enfeditaSf longMue verwres candide propomt. . 

His tandem sdjunkmus aureufri ilbsm ex pulcbertimo Ki^en^ istfXI^^ 
v^mme MS. de/umptum Regnorum Canimein^ in Motibut ceilejlibus ai 
amtifua iUa /dtula fvppuiandis {ut H^mhAyiuf prmieream) perneceff$rtum. 
Qw ad Antomni Pii regnum ufus efi ipfe Ptolem^us., Relijuum a Tbeom 
\PtoIemeei interprete) additum fuijfe mibi valdeperfuadeo. 

Tralationem & Spbeer^ & Hjpotbefium Latinamfeci &c. 

£ Quod Pcolentei de bypothefibus plaiktarum Libraai Mmit l ^ 

Prafatioy feu. procemium bujus tihti fic incipit: Ti^ vlarolim^ 

Q SY<Pe ¥ ifjiiftnf ^OfSf &r /ji^ rcTt 'f (AiAifjxmUKiif £vyT^|(i#f V5Vo/i9ifji«^ 

wn i9o/(uV«ji«€v J;^ ^iynvf limiHtifSyru 8cc« XJnde patet Ptolcmacum boc 

^pufculum dedioifle eidem^yroi cui etiam magnam Syntaxin €c Libros 

de Jodiciis Aftiorum dedicavemt » illudque poft niagnailki Synta^o edl« 

^ifli. 

• In hoc Libro videtur» Epodias qotnque Planetarum« Solia item ac 

^na: 9 conftituere in primo anno Philippi Aridact. Et q|uidem Solie. 
C 4« p. 14. Lmhe. C. j. p. Irp. Mercurii. C. ^. p. %K. Fenerls. C. 
7. p. ^o. Afartis* C. 8. p. ^f . yovis. C. 9. p. 40. Saturm. p. 4f. 
C. fo. Defignatb ttmporis fit hoc modot %v tf rrfjrf hi W tne 

AXo$«Mr^(H T^T KTI)(TOT TiXAr?r, %eS' Atyvwlitff &»d' Zj rtff ir A- 

"hM^tiftff f^mfM^lag^ p. 14. in rdiquis locis eodem modO| omiflb u« 
>»en illo TOY itTiSTOY. 

g. Quod ipfiim CanonemRegum attinet , 

I. Hic Canon n Bainbrigio, cum (ua verfione Latina editus^ hunc 
'babet titulum : itii^bM BASiABiaN. 8c nullam aliam infcriptionem: 
m)ue ctiam ttomen PtoAetDxi. 

1. Iimpit a Nabonaflaro t definh in Theoddfio Magnot colligitque a 
Nabooafliu-o adAleinndri moitem annoi 414« ic inde ad finem Theodb(u 

Mag«aBnos7i4* . „, 

3. Nul- fin.x. JDISSEHTATIO DE CANONE g^ 

•v.'. i^ Nttibin liflhcc fuMcriptiQiieiii, fed ioccr AntoninaiD Piind 8c Thcc^ 

douum Magnum fpatium vacuum unius lineae. 

• ;: 4: Impaittftqttafi diftingoituf ^^rlud Rrgiim Tcl Re^norum (ie%ia« 

A«rvp/«f Jtfl MiiJaw/ - ' ,. .. ^ . ^ 

'^f. I^becCcdimiaa^i^itipriema^qoaruar^ 
' Pirima contincc nomina R^um , iin gnutivo orfo exfmfl^ 
' "Secunda, annos Imperii fingQlomm llegum ^ cum hoc titulo t^l 
Tertia, annos R^m colledos, cum hoc titulp ^^aymyn^ 
4, In hocCaflone proprie daae tantum Epocfase dinumer^ntur : quarufll 
vm, aNdlSkonailaroinchoatay ulque ad Alexandri morcem pron^atur, 
8>idem^e definit ^ coilrgens annos 4x4. Altera ab Alexandri moFte , fea^ 
ab initio; regni Fnil^pi AridaBi inchoatur , 8c ad hiijus Canonis finein 
proroestury coUigitque annos 714. 

7. NuUa iuqtie in hoc C^mone cohimtia oecurrit,inqua nnni colIeftiV 
▼€! ab AuKufto « vel a Diocledanp dinumenmtur» ita ut utiaque hax E^- 
pocha ab hoc Canone abfir; 

8. /n./erie Romanorum Imperatorum nullum inter Csrum ic^Dipcle* 
/»«01» interftitium popitur Mieqiie i^to Conftantiaum M. inferitur hic 
titulus intermediusi Xt$si0m9 Pm/^/mv fi$t^i\%7^^ ot in Dodwelliana edi- 
tione. V « X. Notitia buJMs Cantmis fx Tetavii editkne aliispte ejn» 

£criftis. «* Ex Tttavii Opere ie^Do^ina TemffOinmi ^ied^frodiitf Befavio) i»Opcfe de Do^Hw Tcnporain L..9< C. $utMkUn 
tiae.C»x»us.fai^ptttem prkmiQy.^NsboiMiSu^ id AiesMHr 

diynhi « * DISSERTATIO-OB-CANONE . %.t. 

dnim M. fonoram 414. cum lioc dmloi CamH M»$bematicus Babjlo- 
pipTMm Repm. p. 1 x6. 

•. ;Ec ibidon^;^ uf. D. fic lcribit : Hmc Canonem Pteiemai jmriftenu* 
per ediderunt : fuem & Scaliger in ColleStaneis expreffit. Nos ex utfOfete 
iUa editione nominum of^oycf^lA^ , fro eo atjue trobaHUus vifum eft con^ 
eejimus. GDnftr L. 10. C. 7, p. i^f. A. ubi<Kcit: Quiex PsoUmeeo 
Jnpra redStus ejl a ttobis Canon Matbematieus y quemfue in Eufebianis 
axcerptiSf qna e» Georgio MonacBocondnnavit ScaHger^ p. 38. defcripftt^ 
Cbaldmos retes omnes a Nabonaffaro ad Alsxandrnm ujque Afagnum ^om^ 
fleBitur. Vide quoque p. 179. D, 8c p. xif. B. 

Idcm y L. 10. C. 64. p* vjt. D. notat , Ptoknwum in Canone^re* 
ff^^ ^gfptiorum regfm tempora ^ boceft^ Gnecomm ab jflexandro prin' 
cipum in JEgyptofucceJftonem cum Romanis Imperatmbus pertexere : £f a 
morte Cleopatr^e t Augufto tribuere annos Imperii 43, Et L. 1 1 . C. , %%• 
p. jgA. B. Hc fcribic : Hoc Ptolemeei a Remams taftis dijjidiumcum fer^ 
eiu mratus ejfem% nec ullum,ejus probabilem caufam excogttarepojfem: taee^ 
dem in Ptolemaicum Canonem incidi ^ aui infcribitur KotvMv ^ueiKimfj in 
quo reptm & imperatorum a Nabonajjaro Jeries contineiur^ qui AJfyrik% 
Perfis^ Gracis j jEgyptsis^ Romanisque prafuerunt : ac Babylenem fif 
JEgyptum obtinuerunt. In eo Canone cum Imperii cujusque tempus^ & an- 
vorum NabonaJJareorum fumma comprebenfa ftt , animadvertimus Romano* 
rumjfrinciptim initia a Cajo Caligula uno anno deinceps anteverti^ 'i^c. 

m 

'Ex O^eris de 7)offrin. Tempar. AuStario , quod froiih 

Mrto 1)630. 'ius in Aut^rioOperis fui deDo&rinaTemporum*L. f . C. 4. p. 
aoo. B. Tbeo (inquic) de Ahxandrinorum anno illo verba faciens ^ bujus 
Epocbam conftituit in anno V Augufti Ceefaris s AStiaco nimirum : quod j^u^ 
gufti primordium ab jljironmis ujuriari folet s (^ in Canone Ptolem^ico 
peiHiur. fbotbAugt^eusA&iacureft.NabonaJhriy/t^iniens. Jfnnis qtdn* 
que exaStis^ fextus Augujieus incfpiCiat^: ^abonaffari 724, quo primum 
Tbotb vagus ad Augujli menfts 19 diem pervenit^que erat Epocba jt&iaca. 
Binc fixus ankus Alexandriiierum ftve ^r^cmsm apud Tbeonem (f^aftl^otto^ 
ms relifuos ab boe cofitf dejeendit. /taqne Tbeo ab annp frtme Pbilipfi 

Jlrtdcei J,*; -RECUM ASTRONOMICO. t^ 

jfridai ad imtium Dkcletiam tfumenu annos 607. ab initia niockiiani ad 
!£tatmfuam annos 77, fiunt anni ^84 ai Augujli veto anno primo ^d ' 
DiqcUtianum annospuiat 513. dedudtis /juinque^rejiant amd ^ -imM^sd^ 
rcA^f > &c. JNB. Haec fci;ipfii Petavius poftquam Th^ncm ipfuin de 
rSc «0%<^tf( KflMfOf«f videm. (ut dicit hac ipfi p^gina zoc* ^ Lic. A,) 
;& hunc I hconis Libriim , nondurn cditum ^ pcncs fc icriptum habebat * 
defcriptuipt ut vidctur,cx Codicc Bibliothcae rcgi«. ijal dicit, ibidcoi 
"C. g. p. 194* C.) 

Idcm, ibideiDji L. 8. C 4. p 30 j. B Fuit apud ajir^nomos im i^h 
Xlanon quidam\ five laterculumfepim^ fui a Ndbona,laro ad yfntomn^m 
etfque prop rgdtur : nimirmnad Ptolemai tempora : gui a Qbaidceis traditum 
Canonem Romanis hnporatoriim auxip videtur. f^erum in libro iorox^i^ 
fMf Kd9o'9C0f , fdTabulas /tftronomicascompkSitur^.Canon idem a Pbi* 
dippo Ariimo im%ph\ mt in manufmptis Godicibus etppatet^ ^ui Ttoonii 
Commentarsos «V w ^x*h>^^ Kawmf exbibent. Igitur a morto Alexare^ 
dn^ & Tbotb PbiUppi ad mortemCJeopatra anm coUigumr 794. tndo 
Jfugufti Cmjaris^i. . . JntervaUa forro annorum a Neomema Tbotb^ 
|M fnncipummorum pToxime ^onfecuta, e0 , in iUo Canine jpracedun$. 
Mmuus eft jtlexander A/. anno primo i^eunte Olympiadis CX/f^ ^ J^. 
Jul. 4}po, anno Nahonaffari 4^4^ , qui caipit Novembris i%<^. &nan 
pjotb PHilippi jtriditi^fiye mortis JtJoxandri .cnvenit in Nwembrisit^ 
*^'i^'^^^^Z' Ph^\9P^ B iniifium dedU^ a^^^ ^xy#. 

^VlA^-j Jl"^^!*- ^'Vm^ Ptolenuid qua:(tmfunt jEgypfiad 
%H ^l^f^uti adtbotb J&tacum &c, Hxc (NB) fciipfit Pctavius^iiuitt 
in co cflci. yt infignc Ge6rgii Syncelli rragmcmum (cx cju^ CltfOMK». 
pliia, p. nf. C. &p. g27^ C.) in luccm edcwt, & illuftrarttre» 
^uo Sjwcclli loco, vana^ qimc hic dc faocCaBonedicit. iiaunrc DotQk. f ' « 

Gx lUthHarh Tmforum cujus 3* eStio frodlit ahh» , , , 

-Peuvius m rqo Rationario Toniporuia, tenLc -Edicionis ; Parrc &■ ' 

'h: \'^^L *^* ^' ^^ ^'^- ^^^^ ^<^9i- ficfaibit: d «^endir (antu 
4lU Metbm^aieut Htlemmi y iiryuo BabyknU r^gei t/efcriptt fnnt: oui m 
fm buJHSfMttit t^itui efl Grmce.& Latine, extatqiu /» ibeonk ttbro nt»- 
*«.'^» ♦*'^(l^;t"'f« **»^»«* iifcribitut: tujus nos farttm ilkm , **-» 

• M Mabj' ^ mfeSEllt AT16 W tlANbNt i k 

Matyhfiidrum tegmJMim contim to £. 5^^<^ Z)9^. T^^. (l£ ji) ijt^ 

Rieteitaiii Ibb lUticAMai* TiknpDTQm^lkdju^OKnonsB uemimtP. u. 
h. %. C. 6. f. ^f. P. i\ L. r C. j. i. i^. 8. fc L. 1. C. U. {). xiijj 
uW tMeii, erfore, tft Tidertir Librani^ i^g^ttir, qnod hic Canon^qui 
in Bnt bi^ l^tttit edittls tfft, hiTc^ribitQr K«v<iv BAiiABioK. cuAs 
Mcrftatiir K^i^i^f s a ^ i & B si k : nlqoe ez fflente Ateyit. Cbmcr de 
Doftr. Tcmp. L. ^L.G 24. p. 354. B. 

Dehiiiuc ih hnjtis Rdtionaifi cffiddne tertiS oCCcDtit liocTetat^ii de fua^ 
lhi)Kis Oetioms ecNtiooe, «i kettdreM monitum (quod in tdii. Frtteq. aa* 
* i«94y pirti prim« Jtoemi^ 

m 

* 

l*tfMnfi iPMMM» H^^mpmiuiih Rigmn &Imp€rutQfim'MMit ItiNhnfi. 
mik vifimiifli^ tkmhoc fW# ii^&)diny ti^stioii tfOtrfht UHtam^i^ 
hg^ & fiu^ em dm in ThmHt Cmmatarils aV tSt «o%«'f^ K«y£y«Kc 
mffebemlhBMt. 9m$€f$rr& m <3hrr^ CMfer^inM^ MibliUbttd f^m: mo^ 
wibikbat^iitimie taff^MimMt% ^vmimsttsMAm dllqtmt LeSSmsiOd tt^r- 

fhwiiiij ^ ^ / i m i tf , /n terHs/lrh etmtermn nfMir $Jiih/iifS alhrum i "St 
^[f^bant mHfCeJHt RathmtrU m^Jtrt JhUMia ^ lfi$d temma tratflgfunlS^fit,^ 
tmf (Bttrintrf i nm^ AUMninm cum dmilms riihi^s-etJklifMma. Jtt toi^^ 
ilh regms iHettMHdmm Perfiiis tegibus adjfbrikt^ fuml b^ m^xi JUmus 
mmtaa^ ipum iUiem reperims ^ tlttd^. 
Ifeintm.l^aMuitt ilhim MS^C^ 
defcripfiflet) &, an idem cum Olo^ in qno Theonis Gommentarius me 

^f mOX^h^^ ^^''^^^ f^ ^^ eciam^ipfi oi mtixi^fui KmW 
ttir.^ tn vtxo divcdus ab illo eflet^ hic monuiflct. • 5] »<»!••# *. Vaai/,tertU editipnu^fitlgiMgitim.. Tt . it a Nabooaflarb 

ail yv «d moitaii Aleundri M.aooos 414* ^ <> Pbilippo Aridteo, qoi Alevan-'^ 
4fo iiioceffic^ ufque ad mortem Antonioi aonos 48}. Simul anoos 907. 
|. NuUa ei fubrcrmtio fufijuogiair. 

4. tiic <>anon quafi in paim diftiflgoitur per Ins ftegum dd^goatio; 
oeS) ioi ho6 tjtulos intenniDduis^ 

5. De liQC tertib titulo U de diverfi Alie:p(iidn M/ ftJ)or()i^ 

iridc pra^cedem I^eotv9 pipnitU^ 

6. ificpmoii <}jviditur in trqi Columqaa^ quanira 
. Prima coocmet «ominf HLnom^ * 

. Seainda annos imperit fingdlomm Keps^z cum jhoc titxAp^^^. . ' *' 
' ^TeraaaniiQ$l^q^m'^Joiy^QS:.9tmiEpca^ £«^y#y«|^'* ' 

jr. Vufe 9ntutn,|B.boc Canpne pccnroipf^Ji^p^Qlue^ 9^ni^, 

Vna^ a N^xma^Stfo j^fao^ Akxandti pioneai pro«rqmi« 

tqr, ibidemqtie dtefinic^ conigent annos^^^. ; . "^ 

Akflra a morte AlenAdri 1&1 id> initio C^hiKppi Apd;^ jac^cMrar^ & 
«Iqiie.ad 1ii:|j«> Canoipis ^Bfcm hqic c^ Anu^Qiqi ^q^^aem provo^^ coIp 
l^gri^ , ■ ' ' ,. . ^ .' ; ^ ' \ , . 

' ^- H »H» in irbc CSiJRine .toiqmna /pccurrit | in oua ^(^ >^<^lo^ij^ 
'AogofEp i^oumeiiintu^: «a ut Efioclia a|i9ofiwa'| m Augufto ab hSfi 
CiinoneRMk. . '• . 

ju^ ^>riame> beaigMs ^ lu^us Canoni^ qiarg^nj^. adTqijTrf ^ .fpl^ 
itj^sm^ 8e ^id)em , Atl^orum '^ M^orufn tantum, impina ^con(?ctr 
tibiit:^iMbr(nMfn.quOd'e^^^ ad non^n iHiilippi^t^^x^ndnTucc^ci^^ 
Tam.qcKifi Icttio m margine ad&ri^tur. |,n iTcxtu cniin kgitttr,^ ^«r 
AAr^v^ ju^ Axl{«v^o9 rx7iVifV)Uti in Tbeonis Commcntario h^ rjif ^r(ih 
;)^/fyi IUvov«K appelbtur: lo margioe autem notatur» ^^htwfru i Af<« 
^mlu^ uti Calvifii babec editio. 

itK Omoia Rcg^m iiomioa, in boc Cfmooe , gmtho csfu w^ A r 


. . • j I M» ' «.0«. fi DISS&RTAtlO DE CAKONB f : » vio editwfk^ 

HMricus DodwcUus in Ptolegoincnii in Appendioeai ad Difltitatio* 
Bes (iias Cypriaqjpi9,2cin.nocis mjs ad Canooem rcgaib Aftronpmiciiin^ . 
afe editum, qaaBdam habet, quae ad notioam hujus CanQnis aPcttvto^ 
editiy fioere pbffiint: 

au OodweliBs uveaopioioae erat,quod PetaTiuilmnc CanoMiBy Ra- 
fionario fuo Temporum fubjunAum , ediderat cz variis MSS^. l^op 
crprefle dtcit inCfJce Prolegpmenum^DQ^t.l'^ LXIL p.x3..coL a. «dit. 
Oxonienfis, anni i68xi in folio, poft. Cypriani, Oposu Vtiic c||am. 
fieoius dc-Codicibu«*M3S^ PetaWi in plurau loquitur. ; 

D. ' Putabac Jhfcriptionem' Canonta Pctayiani,, q^ae; iu concrota/pft ^. 
nroXf/A«(y R«v^\ |S4ir<AlM,' ciraex MSS*^ Petavii Codicibus. ra cnim 
fpiibit in Prolegom. %^ XXIIT. p^ xi^ Col i. Ipficerte Ptiiemioi Ifunc 
letium Oanonem iribuerunt eodices PetavU^ trihiit SynceUus. £t addi^ 
ftod. pifrro, ^m^imf ra^^^ djii^ ^p^iKnmf ., km Cdmmm, itfpeJknt 9 e§dem 
fed/t utrovis modo k^ai. ' . * 

c. 'Dubkahat, an MSS^ Petavii Cbdices ih fine Imperii Antonini dft- 
ficriot. Siccnim fcribit in:Prolegom..$« LX. p. aj. col. i. ^ifuidefm^ 
R reSf MSS^^Ss ^iec pro arbitrio mutil^toSj repra/iuSarU PetavsuA^ 
Jf vere Uii in Antonine P$odel%erint\ fieri qmdem potep^ ut ij^e Ptolemaus 
fanonem eoufque pfrdu^eritt (fi^jamea finem attigerk jfntonini) & fieri 
iur/us potuitf yt ab^ee ipfo loco reHfuafyppIeverint reamtiores., InNotii 
Vcroi quas CanQoi»^ a ic..editp fubjunxit^ p. xf.. col. %, vfi 14, Iubc Itt- 
bet: aucuf^, (ad finepi ncmpe Imperii Antonini Pii) codices Petavii^ 
tf^fortajfe Ftolemaus. efi tamn.merifo,dftbitandum^pertiierifni^Ptohmais 
adfinfmPii, 

■ m . 

Qkjervationes meitt ddes, qn£ 'Fetavius de Gmotte Regtimt 
4,fi edito dic'^ in - hcis fitprtk ^iddnBis , tsMprims dc. 

mS^fnis Cedicibns. 

^•»IoQQeitoUBminiM».F^^ MSS^ (ois Codiobaf, Qni- ^^ • REGUM ASTRONO;MICa 9) 

Im 10 lioc OpMO.edeiKto qfiiseft, non fitis diftinde loqcii: ut jam fu^ 
pra monui. ::IJn4t etiaisi rcqqcofe^ Qbfemtioms noftrse.pio ocmdkm^ 
tionibiis & £Qq)ed;qiif tgntuni iiabendi^ 4^1» \ 

p. i2.f* D.) JHf^ eJid^rmKt^ ffm £^ ^«Afser in cdkSMHs (&oiebianis. 
ei SyqceUo) iffpffj^. Nes e» ^traqueHls edUiom kmimm i^^y^^^» 
p^a/oa(f^e^prfitbabiliuswfim.eJI conc^mus (in pjartcTciKoct bttJQsGano- 
nis priorC) a Nabonai&ro ad Akxandrumi quam L c. Lacine tantum 

. Pcr utr^mfu^ iHflmn^i^mm.^ nm iQtdUgtc , : meo judido > editionem 

jealvjifii, at^WOdkionem Baiobrigii, quae; 'iiiiper procfiemnt eodem aoM 

]i6%q , red int^jgit cdittcoem CaTvifii, U e^itioriem Scal^eri , ex Oeor« 

ffii Synoelli Cbronograpbia ^ tunc noqdiim edtta , imer reliquias GrEems 

Qfponiim Cfaronicorttm Eufibii^ qves psodiit anno 1606. Nam dc utia- 

jqiue illa, uoji fcilicet nuper edita , & ajiciia Soiligpri ^ Gkic. locucuii erni 

Ji^tDft^.d^frfitfls iij^y cg^ieke in regttitiri10Qi}n£iis<n(m cain. imSir CaU 

;^^ BaiidKigi» cdit^ofies, qqsyniiiitcfriCaltifii H Scali^ ddiciones obt 

tinuiflS: videtur. Quod autem adCalvifianam potiiis editionemy <]aam 

ad Bainbrigjttnam refpcxerit Petavms, iodcQolbfto; ^iia^Gdviiii seque 

acPeciiviipQJusCanoniscditio in Anconino dcflaebat» BaintMngtt voo 

.ulcerius fk extcod^bat urquc «d Thcodc^qpHScQiorcm. Unde an hmc 

Bainbrigti e^icio Pecavio vifafuerit,du^iiari'{]o{e|l;iiidlib»enimQmoiM 

copfquc prcig^cdicntb mentioncm fiicit, qpantum mibii^on&is» 

}• jTtf/iifanr (iqqiut. de Doftr. Tcmp. L. 11. C as. p, 3^. B:) 
m Ptolemaiam^CM^ifiem inddi^ qui iiffcriHsur Ku^tif ^d^thimf ^ in quo 
Xegmn iS ImpratorumM Nahonajparo Jeries confinetur^ qui Jffjrns^ Porm 
j^9 Gr^9 f£gntm^ Ro^ufmsquo frefuorussi : &, £aiylomm.C^. jEgy^ 
ffumoiiiuMerm$$:^ , ' ' 

- An illc) in q$iem in^rat^. Ptolemaicus Capon fiicFit nMtmfcriptua^ 
ao vo^ flle 9 quc0i^.iiuppr cdidcrans» . non tdieic. Q|i« dc co - Gmone di- 
ac,ciim Calvifiircditiboe fatis conveniunc Si boc uoum cxceperis» quod 
jUc, otdicity iofcribiturKdwoJf ^iM^iAivyi^cum io.Galvifii editiooe io- 
.{cribacur, K«F«iV jS^^ff jfn . 

^^ But(inqm^ Jn Au£bria« L* S. C. 4. ^ 30^. B.y apui Jflro^ 

fmmpsMj^^ fioe UMTSMhmi remm H qui a Nabonaffaro ad 

^n$ommmnuf^Ue fropagfitw : nimirumad Ptolemaitempora: qui aCJm^ 

deeis4raditum Canonem^ Romams Imp^atonbus auxijfe vHetwn 

Aaxrga Caoonilk^ a jpbakbeis craditus^ pnctcr B^yioniociui» 1^^ 

M3, ufiwc. Ibidem, iic penit: PVriM lfi-1f»^# <#cWiW fCiivMir» f«l fkMlfer 
j^amnmcds tmpkOUmr;^ C^m iHm s ^fimpfii ^^ftis^f^Ofk^- kt im 

Kmmm mMUm. £t fiulo (msR , miNlflfr ^ittppi AndsBft l«« in peri^ 
^ |uUiM daMmioafiB, adUir: Ater f]^ {ifi^^5DrC^;e«^«v ILmtfmt fi*$¥ Incer Tabulas Aftronmniouv quac proprie mpfx^fot Kmim » p mm * 
iv, Bt • Tabiilii: aflMHQawris ift PidleBMrt f^^^ f^^t tKmnguuo- 
mtf fmtk wdmx OnMm R^gOin iftrondfniculn i gyff i c Jl Hii fjipitis^ ft: 
.ciiiii w iii%n ilb Im», ^aea PMtvii» Me i*rafeit tc iHuAnit , fiick 
dmtnaBit, ot fiipm aAmiimia. ' 

Cemin quoqoe eft t^mm tm HjrnQetto ^ 9t hocm qw ' Okvbw & gfMj^yL 
la»« CeaipucinD aftiaDobffliciiW) qoi*per itfoa ^jcHfi^Km^ivmi q«M 
Syncettoi «mD^^hmo Q4(Mk)' peragimr^iM dcneluci ab epoetiar Nir- 
kmmSUi^ bi^ik^EfoamPiAifii Aiiimi^ impiMia Id TMa Wi9ri#fiN 

Smmtlim. 

fit faoe^ft, qiiod iHi ffHBn i e t|>pam-qt Tfcottfs GbnafieniBirio 4r iA 
wffOx^^tr KmoW t qui Theoma Liber , tunc ineditpa , Mandfcf ifhBi 
^eoea Pc«Mrtam erar, lc itr IMiKdAecii ^qtft it r te r leb tt p f ^ e«jig»;ir%> 

5ed anipieOiiM^egQtn-t.^ni/ill-llC^ ,«cr^(f»ylt«»v&«r^ tgtti'^ni«* 
jMas^^ftroqomitaa^toin^Ie^tjtdf, becurrit^ a ¥liilippo AritEifo incTpiat^ 
aia Boiairir vnba pnefervm, l«e |rtan^alia quieffio eft , * quar non cx Nte* 

4WCsnD3Mit, dtianninarrfoieft. iS aiddn Man«fo»ptf Co^ etiam 
fioMil ipfos illoa ^x^tf^t KjivovtfKj 8t inter fM, etiam IhincCaooncdi 
Jftqgina JAvoiMHBictltnWhibtafir. Ai q^ MSS^ CodiceS;, *qui nt 
HiefW^i^-Kiii^oW^iHfilbeam^ tanwjn Jcta viu s ^oA praTOCTt < ipd «d-Hlo^ 
qni TclMQ^ps:jeMi«MltM^«> ^ «ox^>r-lC<tf^)Sf cxhibdm».' ^ 

' .Gmr^ei tP l i en i k *C» M fn uj i ii ' afi O'/'qilr fiftmiHttiptus pehcs {%ttymf|i 
lunc erac, 6t fojus ^agmentum Dpdwellus e^idir, ^!iociian appsTct: Yim 
«t nina Vheo<ofl^n«^ nMDeKisR amioiSirm ^ qui % 4cd(ipeiicaEteridhiai 
^aMte iotaocNNMcki»«nir ^ iMie <e»WSibnetaer a «ifnppi Aridatr mn6 
4*4e4ua|, liiminn^^mur , ffAnntBinbK biUTfSs j;n^a*> 

ribus regibNS a NaboMafIa«>a«i Al^ndftfm/itkHfiih^ a Phillifypo Aric|^ 
^ mm Ml^pnnMttw TaMi q[tneHi f»l%{d Atidxi *fi£b i* 

ioibac» t:^ n s tyjs M a:s rwto h o m t c o. .^ 

imbal. Hoc nquiidbot, ntillR 4HNMH«m. feoUoAio IMI «kiw* <|tMR « 
HkiBpP^ A»i*toiRiotottiur. <•) = 

. if i^^iiid. ck cnuyCkiifc^fisiidmi^) i4(Mr :(iiifKC «i lUtMmBit 
Temporam F.*». L. i. C. i<S. p. 54.) C«»»» »//* Afatbematiats .Pm 

«mi Ktn^ u^eribitMtx mfai miftmin. 4lm , fiw M*hMmm ^tgm 
irimmitiM', Xi <o»!* OtSt, mtp. <€.; s»0 *ii^0tm, . 
. :Uic'Meteainnimr^^uD0iQiD4>iM«ttel^ 
Moni -woei «tdb^ te v qm>i»:iM i li i r p nQ Mir«diai><fli«f^i« pdlb 
«Mm ik. Jil^^i9^;c(^'K««/rm« -fiiia^libin ^991911^ ^;«npW («t^ 
pra ntt'<. vidimus) Canoaillea Pbilippo Aridaeo . indpit : £c-^a|mada 
^ DihilliBii^am xogum &n(£i* i«.' $^^4» i)p&t. Tmi|)». iQ4it»t Ifiiyus 
Cno&iN qcH in*bto«.«|(fi4<wlU»»i)v«ttit» 9(*^)i|)f>o Ancta»«i» 
dpit, ptrs did poflir. 1 

; £ioMidm»fmateM, qind gmgittHnnrw^ <fui infiiiSittpr «oq^fAi 
KMfw^ mud-Kriktma: itaabdili^iinnc QtMmmMi^jm Sitom tt4 
ira mDadqm tdi»i,- ^ 'fwBaiy»» K<w«»<r iitfrih ii nr> 
. . Ufldfi fMpoio. wiil obmdtur*, 'tn om af-miimv9»' Sm^m^tmTlm»' 

Codioc hOf»^ 4Mi»JH<kWufe«i^ft, rtm f i w h wtf Mm» 
. '«»'<;i«i>(ia^ in:Mommt>ad Lctetai, ftulMi RitibiMrio iiio Itop». 
picmdfiD i Cimwli 1 o j i wirt i w - J<< * miiii/i/ .jC>^ «MliwMi fmrm'^ hu im- 
tfirkf ^fumJfttUnmt mrnmfimitih i^pm 81 wfrr«Mram «Mrtr «#» 
hdtf MtiU vi/km tft , mmboe he» Jeferibnt ; cvjusmo^ (ii() ^tmtifntt AA> 
wajlniftii4tffnn t ^m t miim m T4mm> Q im u!H l^»nt «> «?( tv(<^Vf<'«- 
% mA m e ifnbmii m m > . 
• HsDi:«riihiiiim«ieD,dMNfialt 

Dubttari entm poieft-, an in illis TerUs, «ttlt vif»m tH% tm XCmm- 
mm V qainiiFmlaakBaf>adfaiMit) i&Mi^ tk/tnhm^ t^fMsnttSi^imymft* 
mm Mmi^ififiitiitgim^ tmmm kxjpKar 4c «tenlMt MlniiknfitJa a< 

' V^ X>aia'fi diaimus. Ffetavtom, qotirftf dtdt, -(5*1»* iam^^TflbKpp^^JMm tm- 
i^\ Wn volttifl^ indtcare , quod fcries Regnm in Canone Regum Ptolemsi non «!• 
tios iQdpitf, qm^ aPfailippo AiidM, fed hoc lantum, quod in ^xAp$H KmtUi' 
FWR»m ^%ga^ l^Bl|Nifi >iA>« Uttav^^ttiifeitor , igutm «fMiKppbriaridcod : nnde * 
etiam kddit^^%u)d l^a^ari^hfiiSS^ CMMm^ nimiitO§mmkn^M^^^% «d^; 
^jcJHpHi XiiImk iMMd: qtiM ed'fi4i& vferum efrtfir^^lo (loit didtvfiL^^S>' 
foc^a ¥ «&;k;«>ii» -£ipji«ri JPMklM Tiini f eovio inlffi ^aliud W^ 't>ot«di:; ^otitti 
iDCoqgcut eiprei&o*. •'--. * - v .^^ « -i •» V 

y6 DISSERTATIO DE CANONE %.%: 

4e Tifii & in fua hujus Ctnoniseditioiies a (e^adbitntis} an vero loqmmr 
de veceribus Manuicripcis , ez quibus Calvifiieditio prodierat, fic Scalk- 
oer in Colleftaneis Euftbianis- priorem htfjus Canonis partem expref- 
&at. 

Ritio dubicandi bas<f eft » quia Petavius «llos veiefes MSS^ » in qiii« 
bos hic Canon kgebs$ur, vicfetttr diftiiwaere a Timnis Commentarie, 

3ui MSS*» penes fc erat , & in qao ipfi hunc Cahonem diprdfemleraL 
Lcceditf quod fi Pemvius , prcter Manufcriptum Theonn Commenu* 
rium» eiiim vcxeribus MSS^ in plondi« in fioc Canone edeodo, ufus 
eflet, myum videri pofle, (^uod nuUes ex iis vwiai LeAiones anneiave^ 
rit, prseter eas, quas in fcnia Ratibnarii fui editictae adjnsfgibem Cano» «^ Quo fen(u autem diost , v^um ^ eum Cawmm hoc Im defcrikere ; cu* 
pisuudi . , . ms gundm in Tkeoms Commeufsriir «V rit ufoxjHfMe Kim« 
90e defrebeudimus ^ vixcapto. 

' *Certum quidem eft in Theeinis Cbmmeittanp qmedam oocui^rere, quas 
huoc Canonem<fpe£buit: ied ipfum Caoonem in iUo Theodis GommciK 
tario inveniri, non pnto: tidDsra ia faujw Gommcntarii fngment», a 
Dodwdlo edico» non teperitiir : dtxerKque fupta Petavins eum exsar^ «e 
tbeeuk libre uendwm edke^ fui iufatibitwr^ u§n m w a^sx«^fyc Kmw 
iquemadmodum Tbeoms CommeuiuriusJu/criiiiur^ fed oofMppk KtfiF0»K* 
Adeoquc vcl nihilaliaddicit Potairius«. quem hnnc GuiOfkm« cQJ&s- 
odi in veimbos Matkifcriptis (ex quMi^iriJooera prtxlaBnit} Jcgefaacnr; 
conventre<um iis ^ qine in Theonis GMamentario de hoc Cancmc.diAe 
cfle, deprehenderat. 

. Vel id/quod modo (uspicabar,iierope ipfbs «OJt^W YLtmhe^^ & in« 
ttr eos hunc Canonem R^m aftronomicum , cum Theohis ue rSe «cf* 
X^^f^^ KtfvoyoK commentario, in MS'® PttavianayCOiigimftos (mtkj ad« 
Sttittendum erit. (•) i ,^ • .. i 

• 7^ In dodem ad Loftorem monito, indicarns, qotd in tertia' Ratioaani 
fiiiedicione huic Canoni actcfllenit^ aut in eo immutatinn erat, fic pdr- 
git : Hunc (Canooem ) porro ex Grceco Codice vetufto BibHetbecce regim uou 
mbilb^ editione cq/iiMvimns.; vmautes itidgm elipiot LeSioues ad mar* 
Quaooo retaviui dicH,yt bmmc vam^Mm tm ^oaoms %JmmfmimtarM ji «cpAS'*^^* i^«v«r«« 
4^pr9bemdig$ , hoc Petavio idevi valeat , ac^ ,^'|^?^j J^J^!^^ Camemm im* tlMt 
Uiro, fni eKfK^f»^ Mjmifti imftriUtnr, difrdkmdifii ' -i.x: TtEOUM ASTROMOMICO. ^ 

linm adfifipjimm^. In UfUa firie GMcmm r^m editmrs aibrum^ (f 
jjum baMCnnUfilJit Ratiomii mfiri fecunday ijiudlemma pr^figunt •fijft^ii'. 
fuf jSiwiAfMr , tum Alexandrum cum duobus reOguif eifubjicium. At Codm 
m ragius jffitfindrmjfnfids. regibus adfcribit: q^od bic ampktci fimuts^ 
cum, eo 9 quem ibidemfeperimus tittdo. . . ' 

Ubi primo dkft^ -C^ hi|nc CwosKoiex Grjaoo Cudice vetufto &bHotbe^ 
» regte nonmbH Jhu edUique (qu« cm Raiipnvii ful tcnia) cafligaffe. 
. Jn f{W tec caftjgatip^cpnfiftat5 ilU, cjfxkm Radonarii Pcuvii edido 
iccanck ad msmii$.efti vii&re potci^ 

Ati Graecus Ilid Cpdex vcmftus Bitfilior^ccas n^^ idotn fit cum JH^ 
BibliQUvca^ii^ie Cqdiqc MS^, cu|us mcminit in AuAario Op^is de 
Doarina Tcmppnim L. f. C. 9. p. 194. C. qui TJiconisJLibmm, qui 
tnTcribicurvMV w ^x^tfue JSiMitobe^ & fortceciam ipfi» TVf «ox<^m 
XAy«W v^^^u^, ^cr eos qucMquc hunc Canoncm Regum aftionomicum. 
condoet^t : an vcro ab iHq divcrfus fi(, .dc^crinijiciK illi , , qaibos Bib]io«> 
tTiccam^icgiam adifcdaium.efti 'Mihi,:^acnus,p}^bahik yi^ 
cum ilio eundem fuiue Codicem. 

Secundo addit, Je bac editione variantes itidem aliquot Le&iones ad Ca^ 
nonis marginem adfcripfiJTe. An autem eas ex illo Cneco Codice vetufto 
haulcnt , non diqt, . ^ 

Tcrtio yii^abaem ^nutltlonem^liiic Ratt<«iarii fui cditionc tcrtia in hoc 
^nonc^z R^io illo Codicc admilTan^, diftinfie caiponit. 

Ix)quitur de editioniius aliorum m plurah'. Calvifiaoam & Bainbrigia- 
nam, diccs^ ,eum.rqlpiccre. Scd Bainbrigii editionpm Petavio non vi- 
Tam judicavi obi^iones fupni data». Adcb^uc hanc locbtioncffl pluralem 
non urg^nd^m , icd pro jnodo loqucndi Pctaviano habcndam , puto. 
Coafdr dcXkiarina Teihporum 1,. p. C. yx. p. lay. b. AdSaJigcri 
chim cdkionem, qua p^em hajto Ganonis ,pribrcm in Collcftaneis Eu-* 
fcbianis, ^SjrnccHbi Mprefferk potuit,.qaia ca, qu* 

flc aNorum cditionibus hic dicit, in Scaliccri editioncm non quadrant. 

Qu^rant autqn ca ^ amuffim in CaTvifii editiooem. Adcoqtic hic 
Canoiu prottC cum in Rationarii fui editione iecunda ediderat PetaviWj 
ctiam hac in Mrte eum Odvifit editione convcniebat. 

drum Pcrfi$:tticgiliiii9^fcribat; de^^ quqd ibidcrp jrcpcrenralium ow-^ 
nit: hicduii.timlasTkfeajr^i^ fltom geoendloitt%. 
'EnJifm ^iMiAffir, {»r«diifi»9 aquo bic per illiul 2« AijrJirrd» diftiiK 
guioin . 

. Hscc MOfmi lc|;«»9. diterS» Cbdtcosi.illtim I^gittii iRHie CdBotaem^ 
Regum aftroQOBiicuin.ezhibuiflb. * 

Primp) ^ood ekCodice ilb Regjo, (quem etitftn nob dfctc-Htiiie Oh^ 
«ooem exhtbuifle) hocUMiim, dt niUl-aiiud quod btrot C^ndifem coo-^ 
oemic, proferat: ne dicam, quod hoc rpYiim , bubd elttfrefle IiHr pro&rt^, 
ma^kifnfjpoamt ac , i»>«d1prute iOmonem f^^. 
/;SBCiiti(ft>s'8tq(iiddM 

ji)ttp^ qqidem Gsm-C^l^irxi odiciene convenftv.^d iis, qua& Theon ia 
ISomiMetario liio ni Wr «o%«/f ^r K«m«r dkk coatrarium eft : Bc quodi 
JEIetaviiit de Codioc illo Rcgio ne ireibo qutdem nioneat^ Ondk faaocCf 
MitiM OMiiaqjiri anaNflboMffiuo^ an vcro a Phtlippo AtidiKO| &.ubb 
omdcqii ioMi « Witoco&iiio» aft ^^^ 

NMjtis b^us (Umnis tx TMwil^ editi^Uii. i •» #» iVxtus hujtti CaMnia aj^ItodweUo cdici ^ expiei&ueft'exxapogi««- 
pho l^miibripiiiUfreriahi» prias <x4la9> oio^ i^t uiw 

<k (luim ddcnpicm Uflcrius: . deiquo 4iftio£tiw iaam infia,. ^ 

• V • . . 01 In 

' (^ 8k Aio ma iieti ddmeriiit 'Temortri» N<m qaocl ^prtaam -tttiflbt: ^fi^tanus 
OemoQB Lugdaiio*Baumiiii.ctitiA Akxaadnmi PeifcU ItegttNia idftribm^ ft ibUaai 
aDodeia repfriri tUoIiun > qiiem in veiafto BCUiotbaw JRJiiiff^ Mn^^^ fe r«^ 
iUra. dkk reuyittt • Teniia in Codice Lngduno^BataVQ boo tanam pripr titiikis,. 
'SB(M»r /MriAfif^ ftd etiam )>ollerior tltdlus, ^iTk^^m (kmU^iJ^/hW^l^^^^^^ 
qHQd^Mim: PertTii» videtnr ftcere drtmifle, qi}i tunen imSBi-plknt tMiilo« Mle^. 
tgti vidatu:, ppftniofem tittdom reckittif. ;QQOd. Mttem: fiMntaa^ tnfeieti dkf poteflb . 
flkaod. nettvius in Rttionarti .roiedftioi^ (ecu9da> ih3itnt-Ctl#iJBdWape^. faBOQ 
UQonem, jam finiertt in A9tonino» & f\\jxA podea in RttioiiariL ediliMe fertltthunqj 
OmoDem ulterius pioducert nolens, etitm neglezeiltiadfctre, Blidt:l^.^QMllVll^ 
ct|fta.& abi.deiiertc in Codlce iilo ftegio*. ;^x. II:EGUH ABTIlONOIIICa ^ 

jB. lolicMcTeiraliicCmiiiiofoibkor» Kiiri»f fU^ihmmf. 
y. lndptt bic Camm a Nabaniflaro. 

i. DrviditurqiiafiJnpaitoperluMlilqgam fia hoa ti- 

^iulos tmeaiiediei:: 

TiifMtmf PiurtK9V9. 
KeAfiOfSf VmiAmlmf |9«riXf7<« 

t. Alexaoder M. to bijjua Gaooais tatQ non robordioator fiib titoio 
H^qtn iPerfimm, fid iiib dtalo R4gaai Gnecorum. 

s. Hic QuBon in<3i«co Tezto proprie tre$ ouitQm liabet Colufflaas, 
^quanim ' 

Prima*oominetiioinb»Regmn;t ui &wftv0 aifa enrefla^^ 

Secunda» aqos Impeni fingulorum Regum: com noc titulo btb, 

Tenia, anix^a Remw coIle^M:: cum boctitolo 2vya^yM)^\ 

^. Hic Canon in Onaco Teztfi duas tantum babet Epochts annorum 
colleftorum, quaram ... 

Una a Nabonal&ro kichoaca > Ti%He ad Ahnndnim M. inclofive pro» 
'rogator, ibidemque definit, coll^ns annos 414. 

Altcra a morte Alexandri M. feu^ab mitio Philippi Aridaei incfaoator; 
& ad hujus Canoois finem prorogatur^ coligetiS (fi nomerus ultimus 
leae fe habeat) annol 1*757; 

ly. DodwdUis piaBcerea dii99 Q^Qmnas aliaa de fao adjecit» qQarum 

Una Mum N^bopaflari contimwt fode t morte Alezandri, feu ab 
mitio Philipn Aiidspi 1 jurque ad D^num Dtocktiam*. 

Akera exbibet npvam ^tSLfa fcu Epocbam., qoie ab lOitio Impcrii 
Augufti, poft morfem CkQpatrac^ incacatttr » ic ad initium regni i^iov 
'detiaot picdudtar- 

Utramque hanc ColooiiiBgm «amcris bdicis^ iea Cyfiria fignavtty ne 
«eas MS** tribueret Leftor. 

Ut ipie I>p<jMq$ maitt m Qi|prervatiooifaas /uis CancAii od^nais 
p» 14 fi^ ^jTf mi in pdwi hfO^ fip ftiibrt^ Uiai mmdfifdiw Eft^ 
mmprujfkx0fi^.Jpr4*MfhFb^ Vtroqw si^ md§iUm fltffU 
MfinfSai^frtf^ pd bfmf CMtmmimtiti^Qrtm tm^ fifnmr ^ mif* 
J» d0i9d$ Jfy€ U^^hmmgim, Qttudm^ino PtalimmH bamc, ifimn Epicbm 
wmfrim JNShn^mri ifi(ba fkrumt^i Ciffmfff^alim dibuU itf^i*^ 

N % (calum^ (po1umnam)^/iwrtPi</i»ri>jfv:^^ MS^ea 

tribueret L eBoTj jua n$s facilhris Juntaxat fiittpuiatiotds ystia fubjecims* 
JSra efdn^faciU iufeUiggfutfilW k Ur mr/ui.inOeridlMs Nabom^ari Epo-- 
cbd notat Ptolemeeus , quam tlld accurate cum nofiri Canamfide confontiani. 
In pofteriori autem loco, haec habet: i$qfdfut deinie tifiia jamJEra^Au* 
guftif a morto viz. Cleopatrm. Eam quiafape adbXbenO^ fui hoc Canone 
ufijunt^ JEgyptiiy placuit 6? banc fubjicero ^ fed^ quadiMJEM Ndbonaf 
Jflri jam fecimus f numeris Indicis j non, Gr40iJf^ * . 

9:« Hic CaoQO.in Tescu.fe eztendlt ultni Confiattiaopalim-a Turds- 
oaptami 

, . in aams Imfjq^iij^kiPKMtim Ha^vm v ^^ 8c ta feoruiti anmscolleAiy er^ 
rores irreprerunt^ ^ianXtbrariorum incuruB inr MS^ defcriptbne, an. 
Typognjrfioroga crrpri io Ciaoims ecbtiope, trihoendi.fint^ mihi-nons 
bonllar. De iis enim in notis nibil monec Dodwellus. 

In Testu fita lc^qcw. r:; fmnt^ Golk^i 


T»«rvv i vif «vt2 nfi. «i^#.* 

K^vfwvf /ir^^: 4'sX^ jf •vnf. ». • y* «W* 

^ . Haec fortie 11« funt cor rigeadft lic^ . 
Rro«x;«&,legatur ji;^f^^, s^.. 

Et pio ei^9» & «4^»/ legatur «4^«i 8c* «^^^" 

2c denique pro |)^, l^^ur i/. quod ultimum ex mera conjeduraita po*- 
situr , ut annorum CoUtftorum numerus ultimus retineri poffit. 

D(xlwellus nuUibi , qumtom mibi oonftat, expfefle dicir^ quoufque - 
Canonl, ib Textu esprelUis^ fe extendii; Neque Uoc opus erat^.quia» 
ipfe Jittkis Canonis toLtos id oikadebat/ 
' Unde ctiam colligo, MS^» Uflerianum , ex cujiis apograpbb Caoonis ^ 
knjusiteiEtusexprcfluseft^ adooque 8c (Sbdioem Sa?ilianum i^^,exquo« 
Uflerius fuum deicripfiti eo ufque le extendifle.- 

Qpod etiam ex eo coofirmicuri q^^n Nbtis; Kojus Cinonis teitui^ 
io^e&is, diftinde noiec DadwcUoS) ubi unumqtib^ue Minufcripttini) . 
CK. qoomia com vTexcu oollatiotie imjances fuas^lic^iofies baufit, definaQ . 
8t nullom incer ea rrasriaiur, quod^noiilonge^nt^ captiin Conftantino- 
polim fincm capiat : Codex enim ^viUaQQS if^^ qqi longfus .ca;teris (ck: 
«tcndit^ ifi.Leone &micnt« dcficir*. 

BLltar 
^n. R.EGhUM. AS TRONOMICO» lot 

B. 

©tf Manufcripoy ex qu9 bujus Csuouif Textus^in edithne' 

^[>ddwjfWaua ex^reffus eft. ~. 

m 

m Fons fiujiis Canonis, praat ia Textu editionis DbdweUianse le- 
^r » eft CMex Manufcnptus Savilianus : qui ut ab alteto Codice 
ifS^* S^viliano, io<|uo«ltusCanoti continehatur, quem (ecuoduai: Sa« 
Yiliaoiiin.appeUat Dodwellus, diftinguatur, Sayilianus primus did po-^ 
teft, 

Sicemmin Prol^menis, S^XXIL p. u. col i« fcribit Dodwel* 
)us.: Catmes Rigam aftronmius mnino* dignos cenfui fui frefigerentUK 
Plan€ enim fertinent ad eandem ten^rum feriem^ & in eodem MS^^ conti^ 
nebanSur^ unde iheomanos Cojf. d^cripjimus^ tam Uffirianoj fuam etiam 
Savilidno. In titulo autem hujus Appendicis legitur: PafiiGrmci friores^ 
tbeoms forfitan^jtlexandrini . • « nunc primum editi^ e. MS^^ Saviliano. 

Unde etiam hic Codex^Savilianusut hujus Canonis autographum coiv- 
fidenicur9.8c antograpbum ^a^^i/rMttmappeUaturiinProlegom. S^ LXU. > 
£. x); col. ft. Sc ad finem Caoonis p. 17. a»l. %. ia ima pagina». 

Quare etiam in notis nullas reperi variantes exCodice Saviliano i* pro-^ 
j&rri JLe&iones, ut congruum erat» quia ipfe hniqs Canonis textus ex 
fioc fontc profluxerat. rTifi forte pro visriantibus Le£bionibus habendao^ 
de quihus. in. ultima noti JMdidum fiium exponit' WalUfius^ de quo 
ihfira. 
^ b. An hic Codex Savilianus in Archivis^aut Cimcliis* SaviUanis,ut 
Joquitur Dodwellus» ieu in.Muieo SaviUanoa quod Oxoniifervaturi. 
adbuc cxcet, di^itari.vix poteft. Sed ubinam.ln iUo Mu&o reperiatur; 
loerito quscritur. 

Nam in Catalo^ manufcriptorom Librorum . Angtias. 8c Hibemiae'^ 
qui prodiit.Oxonh anno 1607^ infolib. UbiinTomi i"^, Parte i* ,. 
pu 299—^01 recenimtur 'Q>dices MSS^^ Afff/^i^^4vi/M»%(}uorumurma 
GconMTix ^. AftropopiiaB Leftoijbus »r a- le .prxclara mttnificemia oon« 
ftitutis, conccffit H. Savilius:^nuUa, quod mirerki^ hujus Canonis exp> 
gprfla.mentio fit^^neqiie^etia^i Faftorum Gi;peGorum..Theon]Si qui in^ 
eodcm» cum Cadone» M&<> continentur. 

Admodum tamen imhi probabiie eftiOmQoiaii hunc R^m aftro« 

N ^, nomicumi, •1 %■ i6t tJISSERTATIO DE CANONE ^m. 

nomicom» una cam Faftis illis Gnrds, qui Theoois jadicantar, com« 
prehendiin illo Codice MS^Mu(etSaviliani,qui in BiblbthecaOxo* 
nienfiy quec a fundatore 'iuo ^BoHeiana appeUatur., ^f^p"^ , in MuIm 
aatem Saviliano^ ft«^ niimeramr. 

Mujus Codicis cootenta , in Mofei Saviliam catalogo , qooa fcck 
loannes Caswellus, kec recen&muc Qptt&ula fex. 

PuUnuti bypotbifis PlMetanm. 

Piolimm CM0ftes ^jix^i. 

Sheoms If ifjirrif in Canomt isfcx* 

Wheonis h^ytn^ t^oii^ in Canones ir^tjc^ SMoniHs 4. 

Infiitutmis JJtronomicm Efitome in^erf. 

Arifiidis QuintiHani Mufic£ Uhri 3. 

' Ratio aotem, quc huhc Otnonem hoc Nfufin Saviliani Codice M9*f 

comprehendi^ probabtle leddic^ hcc eft , quod hic Canoh in Calvifii 

dditione , hanc Infcriptionem praderat , t^ Manufiripto Lihro GraCo 

ClaudH Ptolemal » ^nHnenfe bypoibefes Planomenmn : cc quod Bainbrj- 

^s hunc Canonem, oM cum Libro f^olemsei de hypot!hefibus Pliib» 

netanim , nondum edito , iimol ediderit. flinc eoim prdbdbile miU 

yidetur, liunc Canonem in tali "Mufci ^viliani Codice comprehcndit 

in qoo etiam Ptolem» Hvpothdes Planetanmi contindbanturi & qoi- 

dem primum locum obtiftbant , ita ot totos ille Godex inde denoBli*' 
Hiri potucrit. 

Non enim poro 1)unc Ginonem fn ip(b Pmlema*{ de faypothcfibaa 
Pbmetarum libro comprehenrum efle , uc Oilvifii editio viaetur idfer* 
re^ fid potios io hojua Codicis opufculo i^ , qood Ptdemsd Caoo- 
fies ir{ix^m infcribitur, inter n^^tifn^ Ka^i^at^^ comprehenfum dk^ « 
conjicio: oc luec con^Gftura firmatur, qoia FVifti illi Gr8eci,qai Theonia 
jodicantar, in eodem, eom Canone » Codtce continc^ntur; fcriptum 
cnim hocce Theoois, miod Fajlemm nomine a Dodwello editum efl:, 
prgprie.eft KaeiSv^fm Kmiun Cdmouto Aftronomico inierviens ^ cque 
«c K0v#v jB^^iXfiiSf^ ot ex Theohe Alexandrino «f r8i v;o;gf /jpK^ KetfJ^en 
diltimos; unde etiam hic Ganon, & hiFafti» proprium inter is(ox^lf^ 
Kufiwe^ locumtnveniunc. 

Sed quid de %ac mea conjeAun fit^ Yiderinc illi « quxbus MSS*^ 
Cbdtces Mufei Saviliani perluftrare licec. 

Imerim obfervo^ in codem Cfltalogb Labroram ttanofcripcoram 
AnglisB 8c Hibernias , Tomo x^ , Pafte i* , p. in. nttmcro 1946. 
«tceolcH Codiccm MS», qoi buic Mrifei SwFiiiuu Codici plane fi* 

fluls f;». REOUNT ASTRONOMICO. wj 

iDilit eft» & praxife eadem fex Opuicula^ oec plura^ eodem ordioc coiii» 
dner» Cum quo ctiam conferri mcretur Codex MS*»* alcer^ qui receiK 
icCQrin eodem Caiakgo, Tom, h^ , Parte i« ^ p. 44^, ^f. eftqucou» 
mcro aip7"*. 

c £x hocCbdioe Saipilia&o derimom eft hujwCmymAfanufcriftm' 
Vfftrimmmi 

Jaoobua ciiim U0ci7ua buoc Canooem ex hoc Codicc Saviliano 1°^* 
^fetoipfit: tcfte DodweUo, in Prolq;oip. $^ LXII. p. %%. col. %. 6? 
io Ob^rvAciDfiibos ad Canpni$Jacus, p. %y GMw/r// (ioquir) aru (^n^ 
bri^iu^ $tim mfcrikndUmimiis oimp^i ntfirQ CoJice SaviUam^ jMm 
dfJ^^eratVfferitu. 

Hoic fuo MS<^ ad maYginem notas quasdam adrcriplerat^Ufleriussqyi* 
Itas 10 fm ad Imnc Qmoncm notia, ofns tft podwcllus, ot iodiau p. 
X^f ool. z. iC iparfim 10 IX)dweUi ootis yiderb Hcet. 

Senrsbstnr hoc Uflerii Manilfaiptom in Coll^io Doblinicofi : u^ 
SodvtUo dicatar « JdS^lfffm^n^m PQUHiinofirl DuiHni^s. 

lo CaialogDLibmriiffr m(fvi^{(:n^ &HiberoiaeyTpm'^% 

Pafte T^ ,. fffm Bi^oi^bepjwqm aliquot Hibernicarom Codices MSS^^' 
opiimkaitor. jo tibcoTOTa ^MSS'««»* CoUcgii & Trioitatis apud Dii* 
blimoifl Catalogo, qutpnBtefalia, Jacol^' U^ii., tptius Hibcrbia: pri^ 
svatis BiUiotbeQinn fekQ!i|vn,ezpIicat reccofctqr p. 2^. 0)dex, qui hnjus* 
partis 318«», CoU^ii vcro'178*» numeratur, contmcns XV.Opufculai 
fluomm 8^» inAaibitur Canon regum afirenomicus. Qpi Canbo,. ut yi« 
aetUTY eft ille, qaera e Codice Saviliano defcripferat^ Ui&ri|is. 

d. Apograpbom c:iD difto MS'^ Ufleriano defcriptum , fed prius cmn* 
hmofffetfiii daviliano colMum » biijus Canonis editioni Dodwidlian»^ 
prosiaie inlervJit , atque bujos Oiooois textum oobts dodit« 

De faac collationo fic fciifaitDodwellus,.in Pciakgoflicnis f^LXIE. 
f|. %^i obK 2; Jdem PatenOnem^fis <Johanncs FeU Epifoopus Oxoojeiii* 
&> Jlpfgra^aeMS^^^Vjfiriani^Ci^legiino^ tum: 

jtnaegrufbis SwoiUdms ccnfeunda turavit^ unJe/ua defcrifferds nofiir Uf^ 

fifrius. Ufnsefi in ee^eeUatim$ 4f]^^ D. D. IPam^^^JP^:^^ 
Bmnt aignimimsm^ 

Cave tmiy ne llaK Dodwelli vaba in plorali immero te ia errorem al^ 
ripiam ^nooemtti bMc Q^ U^iOs ex pkiribiii Codfeibod 6avi« 
lianisy defcri^rat^ic^ea^uoico^ quem jpriorom SavilJimiiD vocat ipfib 
Oodvellosp. 04.', &aSavilia!io &<^ diftingiiit . p. ir col. as 8c uoi^ 

mm m^mammmw^^^ ftera AiNoepif^ SiPriliMa^iU 

uoicom* DISSERTATIO DE CANGNE i. ». UDicam » Codicem Savilianum 1«« : oeqae plura ApDgrapha e MS^ 
Ufleriano defcripta, fed unicum contulit Wailifius cum illo Godice 
SavilianOy unde-hunc Canonem defcripferat Uflcrius. Adeoque *hacc 
tn numero plurali prolata i pro modo loquendi , qui viris doiftis non 
infrequcns eft, babenda funt. Nffi potius Teh's , Dodwellom hic 'rf 
fbicere duo illa faipta , qux ex eodem Codice Sayiliano defcripfens 
Uflerius, Canonem fdlicet regum, 8c/Faflx>s Theohianos; quorum t|- 
fiumquodque fuum Apographum, licet.ex eodem MS*^ U(ra*iano9&; 
Ibum Aato|^^hum » licet ih eodem CGdioe Saviriano habebafit fc ti^ 
triusque icripti Apographum cum utriusque Autographo confetendum 
erat. Confer quae Dodwellus dixerat in PrplegoineBis V^ XXII. VeN 
ba fupra adduximiis. 

Hatc coHatiOy operft 'Wallini pn^Rita, effictCi iK^ujus Ctnonis m 
editione DodwelU textus fit habeiidus pro edypo non tam MS^ Uf- 
leriani| quam ipfius Codicis Saviliani. _ 

Neque mirum nullas -in iDodwelK . notis ei^Codice SaTiIiaho i^ pro- 

ierri irariantes Leftiones. 'Mimm potius quofl fub finem Canonis quae- 

IbuD cx Autc^pfao Savtliano in notis proferantnri in quifaas illud Au*^ 

tographam Siyiltanum a MS*« Uflerianoi 4eu :poticis ejus Apogn^faot; 

Quod textus ibidem fequitur, diffideat. 

Nempc in Tcxtu legitur ex Apograi^ho , e^MS^* UHeriflOO delcripto., 
Iiocmodo: Nomina ^nni XjoOoBH • • • C 
f- Mi;i(«iix i Kmka^drrt. • 


r. t« '. ^IIorreAio in 
Notis «IF 
C. Sa?» ; 

: /ttlfAti.^^x .' 

«(7vtf« 
«Ivtf. . DodwctU Nods attt«m pro&rtnr faiec WaUifii a« Wal£ $.M. REGUM ASTRONOMICa toj 

Wtlliiioft ineo jadicio, dum apo^phiun « MS<» Ufleriaiio ddcrip- 
tom^ CQfld Codice Saviliaiio^e quo tiunc Canonem deicripferat UflerfUf 
coofert,Quatuor liarce diverlas Leftiones in autographoSaviliaoo invenir' 
latque inde enotavit. £t ruon, ut videturp de iis judidum ad^cit his 
verbiS, jfmkigua iac^ vet emendtUa^ in aufograpbo SavUianc. C^ibus 
vidctur indicare, fc hacc rcpcriflc in autograpbo Saviliano j eaque^fiio 

£* dtcio, vel pro ambigpis LcAionibuS, de quibus dubi(ari poterat, an 
eftiotiibos apographi Ufleriani pracferendac cflcnt, vel proemendatis 
Leftionibus, qusB in textum rccipi dd)crent , habenda cflcnt. 

Miror autem^dir eas in tdKtuol non receperit Dodwellus, vtl ialtca 
«ur bcicnon iecxritt sationertn tibn rcddiderit. ' 

' Leiftiooes enim» quas texrus cxh^, in ^ibosdam ftfon, Dotbrie 
/vitiote iuot. 

Pnescfca etiam lioc oUervo, qiiod Michaeli Kal^hato, fi tmmerus 
Wmporom collcdorum mlKt\ lojf, rcaBfchabet, tum ei non 7 ahnos 
Imperii, fcd 6 tantum efle tribuoKios, fic r' loco ^' cfle I^cndum. An 
— ^ hic error Libnirii j an vero Typographi fit, nefci*. »U^i» c ^idforro In hacjkd editione pr^eJHterit T^odwelUu. 

Hoc ipfc docet in hqjus Appendids titulo , ubi^ Appendids c^n» 
ttatz reoenfcns.fic fcribit : Canon Regnm afironmims^ pMim ^m MSS. 
aAtisque collatus^ partim e MSS. nunc trimkm eAtus. 

Ec ia Prol^omenis, %^ XXII. p« tu col. i, Ulos (Cmots^ R^m 
aftronomicos) itaque cum MSS. & jua parte editi erani^ cum tditk 
€0ntuJimus , ad tempara nimirum Magni Tbeodofii , ( quo ufque editio 
fifitinbrigtana fc extcndebat.) Muiuos (ultra tempora Mag^i Theodofii 
progreJientes) nunc frimum edimus,& quidem Ulos a recentimhus^fid 
hnge tamen imferittoribus^ad fua cujus^ue iempora perdu&os. Et in na- 
tis ea omnid congeffimus^ qua Le&oris inXererat^ ut um qus inttdtur^ 
pntfentareutur j fuippe qum videri ppjfent nec^aria^ ad judicitm dem- 
minibusy temporiiusque antifuijjimis. 

Confn QfM^no p->J. col. %. ubi eahibet Notas jfesurum.efuiius 
(mquit) b^c (qu« m Notis ad Canonem occurrunt) cotUiimus^ vel 
oonfirmavimus. ^ m6 DISSltRTATIO DE CANONIL |. m ^e EJith^ cum qu^^us Textum ^ e CoMce SMViJiaMO x^^* 
pre£um^€$mtiUit in n^tis JuifDodmlius^ 

Edicionest cum qiiibus Dbdwdlus coHadooeiauiftittiit, (iint fidqoM* 
tcs* 

!• SynceiSdUM^ quatn Gcorgjos momcbut^ Tttafii Patriwtlte C. P; 

Suoodafn Synallus^ CbrooographiaB fiw io(traerit: quasque kicipita' 
fabonaffaro & definic in Alezandri M. morte^colligeQs toooi 414« 

a. HUAC Canooem Regum airoopmiottm Svocd&oum ^ cs.Syo* 
celli Ghronographia , tuhc incdita» primus in lucem cdidit Scaligef ,, 
inter; CbronicontBi Etifebii reliquias Gnrcas , a ft oolk&as t p. 389 
edit. Lugd. Bst. itfod. ied p. 46. od; Amfltl ft6fS» qtias IpQge po|b 
Scaligeri mortem prodiit* 

b. Ipfa autem %ncelli Chrooogniphia^ U in^a hic Csttoci, prittMi' 
prodiit, cura Jac. Goar, Parif. eTypqgraphia regi», i6fi. inter Scri-- 
ptores Byzant. ubi hic Canon occiKrit p 107» fic xo8. 

Utramque hanc SynceUiani Canonis editionem contulit Dodwdltis. 

* Imo quoque contulit 'EiwXifo-Mif ixZ&v 9o«;^f iWir , 

Quam Synceihis in fua ChronographiaCanoni fuo regum aftronomioo* 
{htnungit, p. X08, 8c xop. cdit. Parifl 

' Quaeque jsm aate prodierat , fed addit& cohnnnd annonmi colfdAorom,^ 
sntScaligeri Tfaefairo Eui^iiaooy in Is-bf/Mp ^vfctyttyy^ p. 397, cdic. 
Amftelod. 

%^'Bamhigi4My quae^proditt Londini i6io^ in 4*. 

^ Ft$afHans: Z/t quidetn ea, quam Petavius Rationarii fui cdftioiii 
tCftiSB fufajBnxit. . • 

^ GalvifiaiNnn tfdfttoncm , qmc hicem Tidit anno 16x0, in cditione x^ 
OpirisejusChronofogicT, in if»goge> cui immortuus crat anno 161 f, 
non^.vkletur ridilfixDodwenuSy faltem cjus miUibi mcmioit. 

,©bfirwitum 9 ^ m coltationem tum ^ditiane fyncel^nna. i*'In amecefrum obfervo^ cditioncm hujus Canonis SyncdlnnnD^ 
Sbaligpri 8c Goari, licet inter (e dificrant in quibusdam R^um, impri-' 

mis S. st. RSGUM ASTB.0N01hrrC0. %^ 

mis AfffnonMi & Mdbrom^QomiDilNis, ooBYeniit tatacn inter fe in uw 
nis isipeiii fiimilorum R^am , tdcoque etitm in eonmdem Regmn u« 
ntg CQlleAiis. ' iHoc tamum moneo^ ^uod edtm DddweUnsbbfemty Soi- 
Jigpram ttbi fecenret Nabopoliflarii {lairia NabodiodoodQiia, anms »#% 
eoromque in colleAione annorum rationcm habet,adden t^ 9 Jln^t^ m\ 
Qup4 oon babec ^ Ganone itgnm aftronomico Synoellnmo ^ io ouo ioc 
non reperituri ne<]^ de fuo boc adjectti ied iliud ex ipfias Syneeiii 
Cbronographia peuit, ubi hoc k^iturp. xio. A. Quid aumn fibi ve^ 
lit Dodweihis, quaodo in Nocis haeciKljicit: S^iMd JstfinMy tuic 

^f' CoUatio Canonis SyoceUtani» tam>ex Scali^f^ qum ek Ooaif 
cditione, plores Dodwello fuppedttarit variantes m Re^m, imprimii 
Aflyriorttm tSc Medortaoa nomtntbust LeftiOQeai quas ad mimitias uf* 
f^ accunittifime in oocis fuis ceoenlet. 

j* Qttod annos imperii fiiigulor^m Regum » . & proii^ eorandem ft^ 

Sm annoa cQlleftos in Syncelliano Canone attinet, tam to &rie Regom 
ryriorum Sc Medorum^ quam in ierie Rcgum Per&ntm , iwiantesHilt% 
quoc notavic Lxfticmes Dtxlwetlus. 

4* Variaotes Ije&iones in fcrie Regum Aflyrionsm 6c Medonim | t 
Nabonaflaro ufque ad Nabooadium^fttnt fequoitcs : SyooeUf itnni 

i^of/viifu « • « • • ty 

KliriJlA^AAtl • • • . • iJ* 

lySt^etfnidiMi • • .» • • ^* 
NfjpjjyAoKitriifjr ... i . •• •• Coikaid 


Cod. 'SaVffiani i«* 
atmi Collcftio 


ir 


iy . 4 • ir. 

«4 * • fU 

itj|9 . . ; » f jeia. 


« 


• 


fOI* 


* 

|iy .. . . f irr; 
^ . . fsrlf. 

' . • • f<^i* 

• 


#9- ' 


it • . • #9^. • • - -- - 

5« ConGdcrationqs dita fitpradidas vifiansoLeftiofles: 

I>odw«Uua idNoiis, N<> ^/i iH^cbabet: t^J^ Nsk^lqlfari <XXril m8 DISSSRTATiO DE CANONE $. xk 

NahfU^Hkri. Ptoi.Magft. Sym. V. 14; Mak ii4^ SyncOtiis fecum er^ 

Rc6tc ex Claudft.Pcolemin Magna Syniaxi L. 5», C. 14. Ctno^ 
nem Syncellianufli enporis arguit Dodwdlos^ & fimul Leftiones Codtcis 
Saviliani i»> defendir* 

Sed an rcStc harum variantium Lcftionom cauftm atque briginem in 
co.Gonftituat» quod SjrnceUtts eirores oHn^in^fmf foiXHwrtttt fecutus Ct^ 

dpbito» 

* Non enim affirmare aufim » quod Syncellus Canonem regum aftrooo* 
micum fciens immutaverit : fed eom cMAifritffiitW r oi^t («riv interpolafle» 
ul eam Caooni aftronomico quodammodo conformem reddemi oertum 
cft , ut fupra vidimiis. 

■ £go<{K>tiui]udicare(0 , Syncellum in ule hujus Gmoois exempkr in*- 
cidi^, inquod hierroresjam irrepierant. Syncellos enim p. 13 1. C. 
ttprefle* dtcic : Airo N^ejSoy^MxWfy SH to » U^ A#f t /ir ^ A^»y}ic (in« 
dufive) ir^ Mfjv f^ fJ^' T KUthiijmTiKSt K«ycr« fof *"• *$ $ ^ ir«foV$ 'EiotX^- 

X«A#«ii^( iCj^ Arfoyopn^f K«v«v ^ ftlp Afu^^to; X/" Ktyi^m TLaKttUm 
fioiff^hjficm. i ^ EaicAiio^ianH^ i^' ro whM^w. Wn-^g^ i«'IkvW ^«rlv. . ... 
n(uii h cRW ^ '^X^ Asvotyw^ ir«f- 1»i«uto? ev«, ov|[4^«ivvv7«f liyeiyofAVf 

wt ^vo TtrW Koiyovtf^. Q|ia fronte autem ac fide haec fcribere potuiflet 
Synoellus^ fi ipfe bas murationes in Canonem aftronomicum imuliflet. 
SCy fi errores JKKAifrioifiKJf^ s-oi^^ofM^fw^ in iseliquis Rqgum ahnis iecutus^ 
cflcti cur non in Nabonadii, qui & Aftyages» annis idem feciflet: prao- 
eipue cum iili Aftyagis anni 34 ipfi crucem figebant : quapropter etiam 
Aftyagi in Canone annos* 1 t conceflit 9 ut Canonem Ecclefiafticum ad 
fincm Imperii AftyagiSi in iumma totali annorum a Nabonaflaro colle- 
Aorum » confbnantem cum Canone aftronomico reddere&i in quo tamcn 
ufiios aoni difleofiim e(fe, puubat. Vide qux fupra notavimus. 

Variantes autem illae Leftiooes , quae non per Librariorum incuriami 
fed dedita operi,. forte a Chriftianis Chronolosisy in hunc Canonem af 
ftronomicum introduftaefiint^videntureutn infinem fa&s ut tntervallum 
annorum a N^ibonaflaro^^ qui 8c Salmanaflir , ufque ad Nabuchodonofb^ 
rem contraheretur, & contra intervallum annorum a Nabuchodonoibre 
ufque ad finen^. Imperii' BabyloQi(:i cxtenderetun Primum ablacisvab^ 
Ifarindino 11 8c a Saosduchio 8» fimul 10 annis» unde hoc incervallum 
fit ix^y loco r^^-annorum. Alterum ootinuerunt^ totiddn annis Re- 
gibus tribut ultimis adjoftis^ undc faoc pofterios ioto^lom fit Sf , ibco> 

66au«^ ^xu REGUM ASTRONaMICO. i^ 

66 annorum i at^ue iic famma totalis annorum a Nabouaflaro ad finem 
Imperii Babylonici colle&orum ttenim reddicur concors^ antiorum 109. 
Non autem videntur Nabonadio, qui Sc Aftyages, plures annos voluifle 
tribueoCf quam 34»» & proptetea xzm Evilmerodachi ^ quamNerij^hflari 
annos uno anno auxifle.. 

6» Variantcs Leftiones jn (erie Rq^om Perfanim^ a Cyro^urqiae ad 
Alcxandri monem funt fequemes. 

SynccUi Cod. Saviliani i«» 

A#f tiov Te/rev raJ* ^ anni CoUedio anni CoU^b 

tC foTtc ilTa SynccIH Verba, p. %o6. C. n»rr«v ji dvrtw (^^aij^cWir) #• 
ne/fii^i&^* o/*«Aoyffri» MVtfCf , «'wrAy»^*» &c. fic vcrtenda : Ofnnium enim 
eam {voix^lmen) accuratiorem confitintur ejje , qum coUhU a Nahonaffaro 
ad primum^ five 7^ anmtm Alexandri Macedonibus ^^ cf PerJiSj & toti 
firme orln dominantisy annos (NB) ^i^^admortem veroejusdem Alexan* 
drij annos 414. Uhde videtur» quod cciam aliae rotx^mettt , Syncello 
cognitae fuerim, Sc imer eas forte etiam illa, ^uas a Nabonafiaro ad pri« 
mum five 5» annum Alexandri inclufive, cblljgdMt annos (NB) 417^ 
ad mortem. vero ejiisdem Alexandri annos 4^4 , Sc quod altera accuratior 
tempore Svncelli a <]u)busdiim habita fberit. 

S' Conuderationes circa fupradlAas duas variantes Lediones. 
arii) ultimi Perlarum regis, annos biennio augeri, 6c AlezandriMa- 
gqi annos iteram biennio minui in Syncelliano Canone aftronomico } ac 
pr6inde eandem emei^ere fummam annorum collcftorum finalem , anno- 
mm 4x4, per (c patet. 

SynoelluSy meo iudicio, tali Canonis afiTonomici exemplari ulus eft/ 
fin quo hxc ita legebantQr. Id colligp cx iis Synctlli locis, quae fupra 
S^7. Lit. I. N^4«adduxi| quxque ftiam in Notis fuis indiat Dod^ 
wellus. O J F. O*; / fi* DlS3£RTATIO DE CANOKS $.11« 

F. 
Gbferottimt m colktimem edithnu BiMrigimue. 

i<^ Dodwellus» in ObfemttonibQS riM, td Ittw CanooMt p. 14^ 11 
geneitobfemc» MdiAr^mm €$wiHme9 ^ ttUmim firHnulis mmifVs ^ omi 
fritre CoJRa Seimlimie. 

&« In Nom Dodwelli qooque nulhm tx Bainbngii editbne obftrvavi 
varmntem Leftionem in annis Imperii linguloram Kegum ^ aut in eonin- 
dem annis oollcftis# * \ * 

^ Tits tamen in nominibtis Regum depitbendi tn Notis Dodwellia- 
niS) ex Bainbrigii editione variantes Lcftiones» fed admodum leves. Le- 
^SMt CBim 

in editione Bainbrigii. in tditiMe DodireI& 

N^ 41. \Ktitl^\ii^lM iKutfHiptfM 

' 4* Confiderationes circa fupradiflas varianteB LcAionei* 

Has variantes Le&iones ejus funt generis, ut vel errorc calami aut o^ 
culi in defchbendo, vel errore typographicO| fadllime in Bainbrigii e* 
dittonem potuerint irrejpere. 

Adeoque inde coliigt non potcfl: » Bainbrigii editionem ex alio CodicCj 
quam Sayiliano i^ profluxilIe« 

Imo ex tanta cum illo Codice convenientia contnirium pocios inde eli« 
ciendum cfle^ re£be judicat DodwelIus« 

Nec obftat^ quod Bainbrigii editio noo eousque, ac Codex Savilianus 
i^ fe extendat. fed in Tfaeodofia ieniore definat. Potuit enim fuas ha- 
butfie rationcs Batnbrigius, quare iflum Codicem non ulterius defcribcre, 
fed bic definere voluent. Fone quia putabat^Theonis Alexandrini Cano- 
nem eottfque & non ulterius proceifiue. G. C9I- ^x. HEGUM ASTRONOMICO. m« 

G. 

* » 

• 

, Colkti$ editUmis C^htlfiM^ jfMts Oferh Cbronoloj;. oMt ' 

atmi i6;o< ., 

•» 

#• Quod Rq^m nomiitt attinet 

cdit-Calvifii. odit. DodwcUl ' 

A^nriKfvItf #« Afixittk ABTTBtOX^ 

Af5f«f& «• A(^^if^y nPOToT. 

Anfm />: "^ i^fM« AETTSPOT. 

A(^&{l^ S: Af T«|f (lif. A E T T £ ro r. 

iltffHK y- A«p«if TTITOT. 

AAj^AyJ^V AiroT^ AAf|fl8r^{» AAAOT. 

rir. JEtVifyHii fi. riroA. Evf^y. AAAOT. 

Poft Prolcmaeum Lagi reliquorum PcoIemaDorum oomina m Calviffi 
editione notantur hoc modo ^. per abbreviationom i io Dodwclli vcfio 
eJjtione fcmper legitur nrQKtiJMns jpicnc^ 

/3. Quod autem annos Imperii (ingulorum n^um , 8t corundcm^annoa 
colle£bos aitinet : nullas in iis deprehendi variantcs Le&iones : licpt qui- 
busdam in locis errores typograpbici occurrant notorii. 

y. Supradiftae variantes LcCtiooe&^duplicis funt g/cneris. 

Primum genus divcrfam in regum nominibus exhibet orthqgraphiam^ 
Qux diverfitas tamen tanta non efty cjuin vel ex errore oculi aut calagii 
dcTcnbentist vcl ex errore typographico , oriri poruerit. Jntcr bas im* 
primis notandas, illay quae A^drukgit pro Apwyy, errore» ut mihi vidf^ 
tur, typographico non in primi, fed in ca^.qua ufus fum» cdiuonci Cc^ 
akcra^ quae legit Airor,pro aAAot viiio dcfcribmtii. 

AkeruaHi Mf% DISSERTATIO &£ CANONE f. m. 

Alterom getnis ezhibec, ooo Tariaates i^eftioiies proprie diftast fid 
fcribeodi compefid]», t deferipcore ftudio adhibiu^ tu kbofem delari- 
beodi mioiiefeii* 

< £x oeotro ^ere itAque colligi poteft,hanc Calvifii editiooem ez aliot 
qoam ez Codice Stviliaoo i^ profluxtile. - Imo ex aott cum boc Codioe 
coofeoieQCta podiis coocludeodum , Calviltt Caoooem efle bujos Codids 
«poarapbum. 

Nec obftac, quod Caltifii editio io AotoraooPio defioac.. Scopos enim 
D. Overalli, qui hujus Canonis apographum Loodioo ad Galvifiom 
deferri coravit, videtur fiiifle, eani tantum hujus Caoonis paitem^ ez 
iUp Codice Savihtno defoipcam^ cum Calvifio comoianicarey quc Pto* 
cribui, Cc fub Pcoleouei nomine edi poterat. Qood ecitm fiib- 
huic Canoni fiibjuofta , iopuic : quae hts verbis ooooepta eft« H. 
Obfirvatitmes in collationm eStitmis f^etitviansei 
i^ Canon R^m Aflronomicus , prout a Petavio editus eft in Ratio- 
mrii fiii editione tertia^plures in nominibus regiim » ifnprimis Afllyriorum 
£c Medorum , variances Le&iones » ^am ex ipfo C^onis Textu , quam 
ex Textus marglne, Dodwello fiippeditavit. 

A* Nulla autem in annis Imperii fingulorum Regum , aut in annis Re- 
gum colledts varjans Leftio occurrit. 

J* Dodwellus tamen inNotis ad feriem regum aPhil]p}>o adCIeopatra: 
mortem , 8c quidem ad ultimum annorum coIIeAorum bujusEpochx nu- 
merumyqoi in Caoonis fiii textu erat» ut oportebat, rS^. 194. hxc no- 
tat N^ 31. 0'^. maU Pefav. Er certum eft in Racionarii Pecaviani edi- 
tionibus fic legi. Sed itidem certum eft , non efle variantem Le&ionem 1 
ied mendum folummodo typographicum : quod etiam in pofterioribos 
editionibus propagatum » & propter Notae numeri nonagenarii ignoran- 
tiam au£bum eft; nam in edicione Franequerana anni 1694 legitur ^^. 
& in Lueduno-Bacava anni 1710 legitur cAjS. 

4* In Petavii Canone eadem occurruot fcribendi compeildia, quae in 
Calvifii Canone obfervavimus , uc «' loco Trfeirov^ & 0" loco itvrifcff^ 
' vel Jtikiy^ & y* loco Teirow. Et poft YlToKtfAahyf Aiyov j iemper pcr ab- 
breviationon jegitur IIt. loco nxQKtfjt^iov. 

j* Prac- }.»: REGUM AS^HONOMICO. 11C5 

f ^ Pneterca Ganon Pfitavii hoc catn Galvifii Canone, 8c quidcm folo, 
coiDmune habet, quod legac AA«J«»<r{» Airov, loco hx^Ji»fi^M aa* 
AOT. Item, cum Calviiio, legit Petavius £i$oYV(r^y loco 4iovifW«. 

6» Quod attinet variantcs Ijcctiones Canonis Petayiani, lam cx ipfo 
Textu, quatn ex Textus margine, a DodwjBllo enotatas quae coBccfQunt 
Domina Regam a Nabonaflaro ufque ad Nabodadium , illac ulteriorem & 
diftin&iorem merentur <x)niiderationem* £um in finem notandum , Pe- 
tavium jam L. p. de Do£tr. Temp. C.fx. priorem hujus Caqonjs par- 
tem, Latine edidiflc, ibideraque tnoBUiflc, quod ex utraque tditione^ 
Calvifii fcilicet nuper cdita, & Scaligeri in colle&aueis Eufebii Grsccis ex 
Synccllo exprcSSL^nominumog^oy^^iecv pro eo at^ue probabilius vifum efi^ 
c§nce^t. Practerea notandum, Petavium demum in Rationarii fui edi- 
tione tertia varias ilks Lcftiones ad Canonis margineip adfcripfifle. Con* 
fidenibimus itaque nomjna regum Petaviana primo ex Canone in Opere 
de Do&rioa Temporutn, Latine edito^.fecundo ex textu Canonis juxta 
Rationarii editionera tertiatpjSc tertio ex tei^us inarg^ine^ ubi occiirrunt^ 
eaque conferemus cum nproinibus regum Scaligcrianis in collcdbneis Eu- 
febii Graeci^, ex Synceltb, & cum nominibus regqm Calvifiants io ejus 
liujus Canonis. cditione : ut inde patefciat unde fua regum nomina haulerit 
Petavius, imprimis ea, qux ih textu Canohis>id calccm Rationam Gix- 
oe editi, occurrunt. 

Petavius V ' ', i 

1® Nabonaflarus. Scaliger N<je(3orfl6w^p». 

%^ N^/3flv«or«tp». Calvifius Nflp/Sovfltojrflflp». 

1® Nadius. ex Calvifib. Scaliger.N*^*^. 

i^ N#Jitf. Calvifius N«<ritf. 

i^ Chozirus & Porus. Scaliger ' Xiv^nfK xff\ Hofy. 

l^ Xta^ifH ^ rioptf . CalvifiuS XlvltfH .^ fli^pK. 

y Kiv^tifi^ ^ Ilwfif. SynccIIus-Goari. Xtv^nf^ t^ Ilt^py. 

• 

NB. Illud Choiirus in Latino Canone videtur ortum ex propria Pcta- 
Tii conje£tura, qua ipfi hoc prdbabilius vifum eft : atque it^ iIlQd Xm* 
^iftt in Graeco Canone profluxit. 

lllttd Kif(nf@t' ininargine videtur oftUm dx Sealj|eri Xtv^fjfn^ & for- 
tc error Librarii aut typographi eft, quod K locb X legatur, & ^uod 
4ion in gijRiendi^ (ed in nqminandi Cafu conceptum fit. 

JUlud Uvfv ia margine videtur oridnem debere £Ui Tlugfy,^ quod in 

r Syn- ^14. PISSERTATIO^OE GANONE fc a. 

S^OcelU Cbrdnogre^hia MS<^Peuvi6 Ison incogoitii.Ieftitm/iiifftf,tcftii 
«ft ejus editer Jac. Goar« 

!• Ilulams. cx Scaligeri Iavxai». 

%^ Iv^^Mif.. ex Calvilii Uyat^. 

I? Mardokempadus. Scalijeri M»f^o)ufA7rmi^. . 

%^ M«{^axift3r#t/«r., Calvifii Ma(icMfA7rai>i. 

i««Arctanus. non cx Scaligeri , qui habct AfKtc^ftt^ 

!• A^*r*i. cx Calvifii, qui haocc A{ju»ytf. 

5* AfMtM. unde hoc nefcio. 

!• Interre^num. ex Scatigcri df^iKtvlit. 

*» A3«riAfv7of ««i7flr. Calvifii AfictfiKtvU irptiln. 

I? ftilithui. cx Scaligcri Bi,a*Jk. 

*• BnKifiw. cx Calvifii BiyAii3tf. 

!• ApronadiiM. non cx Scaliaeri, qui habct Asr«fo?«Jixtr; 

a« AiTfOfctitB. cx Calvifii Anfuffikiiig. 

^^ «*^"**'*^ undchoc ncfcio. Dodwcl. & Bainbr; AjrMfi»#*. 

!• Rfgcbclus. non ex ScaliMri, qui hahct iU/n^^* 

^l PtytfinhM^ cx Calvifii PiynfinKd. 

!• Mcfeifimordacus.. non ex Scaligcri,' qui habct NirvoipfiM^. . 

a* M<n«»/M;/««g, cx Calvifii Msrf mjM; 1«»^. 

5* Mtnj^ofraiKifc. fortc e« STQcclli MfrfyrijEM##fm. 

.1« Interregnuni. Sadi^er Afia^iKt^^ J».^. 

a* AfimriMvlof ^. Oalvifius A^i\fv% /•.. 

!• Jcaricdinus. cx Scaligeri Ifi»e*i,,r#w. ^ 

a* Aarfli^AirK. cx CalviGi Acsa^m. 

3* Ar«(5e^ivsr. undc hoc ncfcio. 

i<> Saosduchcus 7 ^ i-^»^r- v j^ ^ 

3« £««r/ir;i^ivir. CX Scaligcri 2itor^;£ivtf. 
2^ Xv.MLwr } " ^'^^' X vr,A* W 

}• KwriA#r«»». Scaliger KinA«i«(Atf.. 

!• Nabopolaflarus pater Nabuchod. . . . cxScal^o» 

&• N«0flVflA«Ar«i^^ cx Calvifii Noi|3oyoAMraf¥« 

5* A»jBo?roAflt«r*pif.. undc hoc ncfcio. . 

i^NabopoIaflarus, five Nabuchodon. . . . exScaligera. 

&• N«^f H#XK«i«r#f y. ex Calvifii N«/3oMiLMr«f«u 

^* A0/3iitf A0ir#fy, uodc h99C ndoa * 

i^lluf |. M. 'KWO U M A S T H On O M I C O. tff 

%o lX^!J^' } « Calvifii Ix.ct,oJ^ju.. Scal. habct Ia.o^,.%. 

jo lMo4(po^«^if. 'uodc faoc nefdo. 

i^. t^eiigalolaranu. eac Scaligeri N4fi»}/«m«r«fa. 

ft^ NieiMATtXtfir^py. CK Galvifii N^uM^^XdKiTafft. 

i»Nabomdiu8 ? « «caligeri & Ci^lvifii N«0.»«<h». 

"Ex hac coUatione patet , Petayium in Ganone iuo, in Opere de Th* 
Arina TemporUm, Latine edito , modo Scaligert , modo Calvifii editionem 
fequi , fro eo Mique frobtMim tunc temporis ipfi vi/km fuit. 

Prmerea inde patctf Petaviuoi in Textu Canonis fui, ad calcem Ra^ 

tionarii Teniporum, Grseoe edici, femper fequi editionem Calvifii : idqoe 

-noniamum iisin locis, in ^uibusantea in danone fuoLatino edicioneni 

Scaligeri pnetulcrat y fed eriam iis in locis , in quibus ip6 Cal viQi editio 

a Ao Aoaompho aberravit. EKcepco tantura nomine tertii regis/ quod 

in Omone mwii Latino ChoKm}s^-<8c in Gneco XA^^if^ legttur, quod 

Mc ez Scaligcio % nec ot Galvifio, ftd cz propria Petavii eonjeftura , Ut 

<4iipn dffiimiis. Ham , 4|iiod Peuvius l>is o , Calvtfius vero ^ liabeat ih 

aomine Pori& Aproaadii , nullins momemi eft , €c idem obtinec in qo- 

oioe PcolenaBal Lagt & Antonini. Vt & i quod Petavius de fuo icri|H0- 

.ffjl A0m(mvU, ubiSoilMger 8c Calvifius habciit A0«^iMi)Tot;: eum po* 

iMS lioc ootaaduoi i quodPMvius ad prinmm interregnum adfcripferfc 

pleae v^Srov^ adaftenm vero interregnum liter^m numeralem utrum- 

.^cumGalvifio, ncgtrum <xm Scaligero, quo confirmatur Petavium 

in Canonis fui Textu Grsco exbibuifle Calvifii editionem. 

Oeiuaae inde patet » Petavium in Canonis fui Grxci margine in Ra« 
«tionwii iui editione tertia, dcoem variames adfaipfiflc liCdioocs^ Sc int<r 
-cas cflcquatttor, quarum oivgp^ fiitia cbire deprehisoditun . Sa auccm »- 
iioiMraQi ocigiMBa haAeaiis mihi imm oKiftare. Urinam aucem hsc fdk, 
itMea^eflefity tK mde meritd condndere ttceret , Petavium eas defcripfiO^ 
cx Codice MS**^ ipfi vifo^ & ab co, ex qup cditio Calvifii proflpxit. dip 
vcrfo: icd tsks mihi 000 videatitr, aUquot cnim admodum leves funt^ 
4c «iilfaB triea, quin a<liiretia feriftione in Chronol^ia Synoelli MS% 
qva ufus cft Fetaviu$9 oriripotuermt. Qpibus accedit, quod mirufn fa- 
ret, fi Codioe huju^ Canoms M$<^ Aifus eifo f etavjuf , iftum Codioeni 
ipfi, in rcliouis fijBgnm deiiioqps nominibus, «dlas <iimi«o Tariantes 
^nppeditaffe Leaioncs. («) . 

X^ am rstionts wmprobaiit, qood iPctarius illts varitiitcs LciMoBes, vcl faltcJh 

carQOi M6 DISSERTATIO DE CANONE f. «• 

^ In (eric Regucn Perrarum notandutn , quod Petavius qut in Cano* 
ne Latino re&c fcriprerat Arfus, ex Scaligeri Aftf^ou, deinceps in Cano-- 
ncGrseco, lecutus Calvifium^ edideric Aftiy^^ itaenim in prima Cal- 
lufiieditione le&um fuiflei jadico, convmienter Codici Saviliano i® , 
licet in pofteriori, qua utor, Calvifii editione, legator Af<vVou, vitioi 
ut puR) , typographico. 

8* In Petavii Canone Grasco in iecunda Rationarit^cjas editione Iege« 
haiur^ ut in Calvifii.editiane > bic titulus £:9vifyMy fim^ihtTp^ & buic iub— 
junfti Alexander M. cum duobus reliquis. Vide fupra |® lo, Lit. y* 

9« In Peiavii Canooe Latino legitur Alcxaider M. quod videtur elle 
Alexander Magnus » ex Scaligeri AAt gWviff «v ^ (jLtydkov i fed in ejus Ca- 
none Grseco iegitur Aht^dvifov M«]u^ov^, ut Calvifii babet editio. 

lo* Titulus iile» quem PetaviusvCX.vetuftoCodice Bibliotbeoe Re*^ 

Siae , in Ratiooarii fuieditione tenia in Canonem .intulit, &.poft Alexan- 
rum Ipcavit^ remoto illo titulo^.qMi in Rationarii fuiteditione fecunda 
10 Canonc l^bator, & ante Alexandrum pofitw erat^ titulus ille, (in* 
quam) qui bis verbis conceptus eft^ "'Erif |3^ix(«f r*^ ^ Axt^ftvJfou f 
^tferiAlwc TtXfuTW, non quadrat cum praeoedenti titulo Ilf ^«v ^MiXiTjr 
8^ adhuc minus cum feqpemi titulo > *E]^i|v»v ^ik^ibf AjyJwlm , 8c 
tb ordioaria forma tkulorum , in Canonc occurrentium « reoedit : unde 
dubito,. an vetuftcis ille Codex Bibliothcoe Regix ipfum Caoonem Re- 

fum. aftronomicuqi continucrict & in eam ioducor fu(picionc0, an noQ 
ic. titulus profluxeric ex infcripcione columnae primaB in.Tabuh «»- 
Mtf^iirf y^f Tme><f«y j qux in <9&%Mpoif K« r.fVi . iocipieba^. a mocte Alcxao* 
dfi. Vick fugra S® iQ. C*}^ 

iii Quod 

earHm altqaas» non ddcHpferit ex illb Bibliothecs Regiae vetudo Codice: in Monito 
cmm ad Le^rem , in Rstionarii fui editione tercia expreffe dicic , Huftc (Canonem) 

So^T^x Gtm^ Codieti tfitufto BihH^tbus E/igis ifMi miifii bsc editibn» cMfigavimU. 9l 
ide Yatc addic » v^riamUt iti4om ali^maf LoBiomts sd marg^mom mdjcripfimus. OOD 
dicic quidem exprefleyfe illas variantes Lediooes ex eo^lem illo vetufto Codicede- 
fiimpfilTe , fed cohxrentia oractonis videcur nos eo ducere : Mirum fateor vidert po* 
ttft, hunc Codicem ipfl in reHquis Regum delnceps nomintbu» nuHas omnino va« 
ivmtes fuppedLUiTe Le^ones» Sed haec ratio tanct aon eftj ut.dubiudonem faig»- 
Tcre pofEc, an Codice hujus Canonis manufcripco ufus fic Pecavius. Dicl enimpo* 
teft , Pecavium vel perfunftorie hane pofteriorem Canonis partcm cum vetufto nlp 
Manufcripto coniulifie s vel nulias-iftnominibtts Regum variantes Leftfones dQ)re- 
bfDdifTe» qmsr^ignas judieaveriti uc eas «ad. marginem aaDocaicc. 

(*) Titultts ille , t^ fUttixim 7 ^nt ^M AXtf^^f^u ff l^ixlmi ttx^D, quem 
IlutlHS. a vctttHo Godicct Bibliojtbecc Rc|i»> i& Rationarii fui cdiciote tercia^ in S..XU REGUM ASTRONOMIGO. 117 

11* Qttod in Ratibnirii P^vtant edttione terria in Canonis teztu le- 
gatur, (PiA/amr $ ftct AaI|W^ov i nHftiVj ad margineoi vero Oix/v^rv $ 
AeA^ai^f. vidctur etiam ex verufto illo Codice Bibliothecx regias proflu- 
xifle, ex quo, ut dicit, bunc Canonm^in tertia Rationarii editione ^ non^ 
fnbil cafligavit. Certum enim eft in Libro Theonis Alexandrini eif r!g 
vOX^t^^^ KtfvoW» qui (quura Au&arium Opcris fui de Doftrina Tem- 
porum ederet) manukrintus penes Pecavium erat , & in Bibliotbeca R^gia 
reperiebatur , inicium Computk aftrorum deduci a Pbilippo, qui poft 
mortem Alexandri imperium adeptus eft, & bunc Pbilippum ibidem ita 
circumfcribi) Oix^ar^» 5 f*«f' A\i^Mff(ov^ •> jJiV!u/. Unde Petavius, ut 
mibt ridetur, in Rationarii fui tcrtia editione, bocin Canonis^TexcuoEi 
tranftuHc, & illud (PiAiVtt» ff AeA^atov^ quod antea, uc puco, in Cano- 
nisfuiTestu, ex Calvifio, legebatur, in marginem relegavit. Atque 
hioc magis in illa conflrmor fuipicione, quod lile veiuftus Bibliocbecae 
Regias Codex Graccus Librum Tbeonis Alexandri t/f rS^ 'sr&i^Mpouf K^ 
r»r<K continuerit, cujus ApographUm penes Petavium crat. {*) 

12* Quod Petavii Canon Grascus inicribatur , . IlToAfjtAdciou . K^yoiV 
B Asi AEaj^, cum & in Calvifii cditione» & in Thconis fi^rSf ^^^(a 

Kfg KotvoVotf commentario legatur , non fia^i^im.^ fed fia^iXeMv^ miror. 
oir tamen puto efle variamem Le&ionem ,ex aliquo bujus Canonis Co- 
dice MS^ a Petavio defcriptam. Sed videtur vel cx cjqs Canone Latino^ 
Vel ex errore oculf, quo apud Calvifium pro ^c^iKHav^ lcgerit ^a^kXim^ 
vel aliunde ortum efle: (icut etiam nomen HxohtfAaioy) de luo praepofiiiti 
qaod tamcn ex fuperfcriptione bujus Canonis^ quas in Calvifii cditione 
reperitur, colligcre potuit» qucmadmodum etiam ipfe Cal vifius^ , hoc 
ftmdamento nixus, ^Canonem fuum Ptolemaeo tubuit. . 

Csnoiiem R^am intoltc • ctfam reperitur in Codfce Lugduno-Batavo in Canone R«* 
gom : unde pocius contrarium concludendum , nempe Codicem Bibliothecs Regia 
cque ipfum Canonem Reetim aftronomicum exhibuilTe» ac boc in Codice Lugduno- 
Bflitavo ad ocutum videre licet infra f « 28. Sed obfervandum Petavium , hoc citula 
admiiTo , debuiife non tantun priorem titulum » 'E4^«'f «r? /0«riA<ic omittere » fed etiain 

Efleriorem 's.xt.vm fU»iXtl% c»Aiv(Mr7^|ficut^utrumque tituium 1n Codiee Lugduno- 
tavo omitti videre Ikec 1. c. . O Illud «lAiWtf S ft^* AAf|«»Jle«f ^ K7/r9*,quod in Rationarii Petaviani editian 

oe tertia in Canonis Teztu legitur » etiam reperitur in Canonis TextU in Codicc 

Lugduno-Bauvo » ut iofira f o i8 videre licet. Unde videtur concludendum , Cano* 

' nem Regum in Codlce Bibliothecs Reeia fatis magnam habuifle convenientiam com 

piifflo Regum Ganone in Codice Ltigduno*Batavo. i¥8 DTSSERTATIO DE CANONE |.7M. 

i^^ Ex iis, qus haftenus obrcrTaviiiius tandcm concludimus. 
Petavium in Rationarii fui cditionc fecuoda Canonem ruom Graecam« 
non cx aliquo hujus Canonis Codice MS<^, (ed ez Calvifii editioneeft» 

preiTifTc. 

£c ea 9 quc in Rationarii ejus editione tertia , huic Ganont , ex vdufto 
iUo Bibliothecac Regix Codice Graeco» acceflerunc, vel potius in oo 
immutata lunt^ minime probare, Canonem Regum aftronomicum in il- 
lo diftp Codice fuifle cootemum. (*) 

I. 

2)^ MSS^fCum quibus Textum^e Codice SaviliaMO i* exfrep 

fum I contulit in Notis Juis Dodwellus. 

Dodwellus Textum hujus Canonis a fe editi» tontulic cum tribua 
MSS^i*, cum Codice fciiicet Saviliano x^ ^ & cum duobm opograpbis 
yojfii. 

m. Coiicem Savilianum x^" detexit & defcripfity atgue cum Dodwello 
communicavit Wallifius Profeflbr Savilianus. Sic enim fcribit Dodwd- 
lus in Prolegom. $<> LXII. p. x). col. %. No» nq/ha mdosum^Savi» 
lianis contulijfe contentus eft Cl D. D. fPallifius Profejfor Saviliamtr di' 
gnifftmus. Sed tS alium nobis Canonem ex iisdm Arcbivis Saviliams ipfe 
dejcfiffit, Et paulo inrrat eadem pagind» in Nocis Au&onim, harc &- 
bec: i^. X. MS. Savilii fecundum ^ qwd Tbeonis fuijfe puto ufque ad Dio^ 
cletianum^ nunc primum a Ch PFallifio communicatum. £t fequeoti p. 24. 
in Obfervationibus ad latusCaoonis : Et quidem (inquit) eTie/auroSaviSa^ 
no alium^ & ex alio CodicefCatalogum defcripfit Cl f^allifiusy a Pbilip^ 
pa incipientem 1 * quem nos proinde I%eoni tribuendum ejfe ce^femus , a recen* 
tioribus tamen alm adjna nffue tempora perdn&nm , & fortajfe ^in^fm^ 
catum. 

Incipit itaque in hoc Codice Saviliano t^ , CanoD Rf gum aftroaQmi* 
ais (ut ex loco proxime cittto patat) Hoo a Nabooaflaro^ fisd a Phiisppe 
Aridxo^ Alexandri M. fucocflbfe. 

Et percingiCyUt dicic Dodwellus in Prol^^omenis^ LXH.p.a^.coI.^. 
a foounda Canonis Epicba , imtio niwtn wn PbHippi Jridaiy ad Leonem 
, aapsensefm^ 

Quem 

(*) Ex iis, quae oiodo in inferiori iDSJglfle iiOWitM s » inflrit»eoatiaKliimosnohidi« 
mtts, nempe ipfum CaBCQcm Regum aftronomicum iii dido illo Bibliotbcc» Regi» 
Codice foilfe contentum. ~~ fi».* REGUM AStRONOMlCO. 119 

Qaem Leonem, ut didt in Notis, p. 27, col. i. Dodwellus, hic 
Godex &ivitianus x^y .ultimo loco nominat» fed fioe annoram numcro, 
fic fic in co-deficit.< Ut (inqyit ibidem Dodwdlus) vmjlmile fit fub boc 
Ltmt vixijft bune contnmatorm. 

De hoc Codice itaWalUfius: mmina cum ruhris Hteris pene fugientibut 
fmftai mmeri atris €f clarioriius^ ut loco dtato notat Dodwellus. 

Exttc htc Codext & hujus CatK>nis exprefla mentio fic, in Catalogo 
I^bromm mtnufcriptoram Anglic Sc Htberniae, Tomo i» ^ Parte 1« , 
0. ^oi. eftque Bibliothecae BodkiansBi five Oxonieofis Codex 661 1«»; 
McifiBi amcmSavil^ni Codex 64"*. Cujus contenu ita recenrentur. 

HeracHi Imperateris in Cl Ptolemai Canones ao;^f/fovf commentarius^ 
emn^abeUa ^egum aPlnlipfo Arideeo ad Leonem II. Grace. jllia qua^ 
elam4f/ironomica. 

Huoc Canonem R^om 1 ex hoc Codice Saviliano a Wallifio de(cri« 
ptom^Dodwellos proprie non cdidit, (quod udnam fixifiet!) fed tantum 
com Gaonis lexta^ cx Codioe Saviliano i^ a le edito, concolit, atquo 
enoBS varkn» Iic£tioiKi acconttiffime ad mtnutias ufque in Notis fuis 
aoootavit, Sc nos magtio confenndi labore fd)levavit. 

jB» Dedaotns ApoffOfUs Voffii^ fic fchbic Dodwellur, in Prolegom. 

%^LXll. p. ftj.^columna ia«* JUa fraterea Canonis Apograpba duo^. 

cum Fajtis oiiam Confuiariius Greeds Jecundis^ fuppeditarunt fcbeda viri 

hage prm/lantijfimi Ifaaci Fofjiu - Et ibidem paulo infiaius in Notis Au« 

ftoram Foff V. Cl If. Voffii Jpogfrapba duo e MSS^ duobus: Pri^^ 

msme HeMcM Imporaioris fui/f^ pu$o. Secundum ess eodem^ a recentioro 

tamote Au&oro , concinnatum. Ei in Notis , p. ^6. col. a. ad N. xr, 

Defimt boc in loco (boc eft , io Phocae fine, ubi colligit aimos 9)3 > Voffii 

1"» 9 ot & Voffii 1*«) FoffU x^^ quem proimfe IhracUo Imperatori tri^ 

buisedum cenfeo% qui fcripjit in Canones «o%t/f«vr^ ut proinde illud Impo^ 

ratorum KafouQf ab eo auSum effe verofimilefits prafertim cum S? FafH^ 

Foffiam Confulares definant fimititer in annum bujus Epocba (a Philippo) 

9f 5. HeracUi nempe annumpro bac fupputatione XX^. Cenvenit autem 

Ui plurhnum cumfecundo Foj/tano^ etiam in erroribus manifeftis^ ut proin^ 

do non aHum fuijfe credam Canonem » fuem ob oculos babuerit tlle etiam con^^ 

timiator. Et ibidem, paulo inferius, ad N. 39. ( vcl potius 40} notatf 

loco Mtxmih PctfKokalit^ Vofl*. %. kgeie MixanK evf r£ y». & addit: 

bicdefimtFoJJiix^. 

. Incipiutt autem i^ 8c &*» Voffii Apc^raf^m a Nabonafiaro^ ot* 
ex variantibus IxftniibQSt .qtvacxutxoqucYoffit Apographo i^jfic uf^ .iio DISSERTATIO DE CANONE .$. a. 

inde a Nabonaflaro etiam inpriore Canonis parte^ profert in Notis fuis 
Dodwellus, videre licet. 

Quando Dodwellus loquitur de FeJJu Jpygrspbis^ non ftatim apparec» 
quo fenfu hoc (it accipicndum. 

; Vel enim hoc vult , inter fchedas Voflii fuifle duo bujus Canonis A- 
pographa ab ipfo Voffiot duobus MSS<^* defcripta, Sc hsec ipia dpogra- 
pha manu VofGi fcripta Dodwello a Vo0io tradita & communtcaca eue. 

Vel fimpliciter hoc vult , inter fchedas Voffii iuiile hujus Caoonis duo 
diverfa Manufcripta , quae Voffius in gratiam Dbdwelli defcribi coravit 
vel permifit,& fic alia CancMiis apographa duo f^ppcditaniot fchexbe 
I(aaci Voffii. 

. Si priori fenfu hoc capiatur , mimr Voffium ad (ba apographa noo 
annotafie ex quibus Manufcriptis ea defcripferat , vel Dodwelltim ex 
Voffio, tunc adhuc vivente, noc non inquifivifle. 

Si pofteriori ienfu hoc accipiatur (quod ha&enus pnBfero) tnm mc* 
rito quacritur, quo illa? Voilii fchedae, 8c in (])ecie ilh hujua Cano* 
nis duo xliverfii .Manufcripu devenerinc , 8c an in Voffiaaa fiiblioih> 
ca, quae in Lugduno-Batavam migravic, adhuc leperianmr. 

Ego perluftravi Catalc^m Librorum manufaiptofum liaaci Voffii ^ 
juffii GuiL Sancrofti Cancuarienfis .Archiepifaopi ^ a Paulo Colomefio 
Kupellenfi confeftum: qui infenus eft io<;acalogo Libronim MSS*^^"*». 
Angliae & Hiberniae^ Tomo a<> , Parte i* , p* fj. Sed nuUam ^ex» 
preflam horum duorum Manuicripcorum inveni in.co mentiooem. 

Sed occurric mihi in eo , p. 60. col. x. Codex 9 qui hujus Partis 
^140^9 fed inter Voffii Grscos 1x9^ numentury concinens varia opiii^ 
cula^ inter quacfprimo Joco occurrit 

Tbeofns Stnyrn^i Canones AJironomiA & Cbronologici. 

Terluftravi quoque , in Catalogo Bibliothecae Lugduno-Batavas, qux 
prodiit anno i^i^infolio, recenfionem Librorum manufcriptorum £i- 
bliothecse quondam Voffianas ; neque etiam in ea uUam horum Manulcri- 
ptorum exprefiam rcpperi mentionem. 

Sed ibiclem p, 597. col. x. N<> 44. inter MSS** Voffii Gracca in 4* 
occurrit quoque modo diSium opoiculum , quod hoc modo recenfetur. 

Csnones jlfironmici & Cbronohgici^ qui dicuntur ejfe Jieonis Smyr^ 

neei : in libro enim non exfiat nomen. 

Anautem hoc opufculom huc pertineat, nec ne, mihi non confht: 
Tideaoc Lugdunenles» quibusaiud pcrluiharc dacum eft. 

Cferardua |,xf. kEGtJM ASrRONOMICp. iti 

Gerardus Joannes Voflius» Ifaaci Riter, Libro de Scientiis Mathema- 
tids, C. 31. $• 10. p. 140. cdir.Amft. 1650; in^o , ficfcribit: Ha* 
temus Canonem Matbmaticum Pi^lHmnde Rtgum & /n^eraforum annh: 
eujus magna quidem pars eji in Ybeenis Cmhmentcnits : plenius autem editus 
a Setho CaMfio ^ Petavioy alHs: fpero autem ^ bic ipjo integrius prodHu^ 
rum alupumdo JUii Jfaaci opera. Ubi videcur refpicerc 9d illa hiljus Ca-^ 
noois duo MSS»> quae penes filium. Iftacum Voffium enmc. Vide om. 
nino quac notamus.iofia $« X7- Lic. H. N<» 3^ » 4" » 5«. 

DodweUi» tdmen ilta hujus Caooms^pograi^ha duo, qus fcbedae Ilaa* 
ci Voffii ipG ruppoK^jUfaftt ^ pioprie : ooo; cdidit , fed ^^variantes eorunt 
iLeftioQes^ quas aociifatidime ad misiutias u(que ioNoiis fais anoo* 
tavit. 

K. 

Ohjeroatlones itt collatiottem Codicis Saviljani % "^K \ 

i< De titulo geoerali huic Canoni io hoc Codioe faperfcripto s ao 
'tiim habao^it) nec nei'8c qualis (iicrit, mihi non conftat. 
.. x^ Tituii iatermedii videlicet« 'E^tm j3«^iAcif £r Aij^Ja?»} Fmfj^al^ 
u¥ ^AriAtrf 9 fic X^fi^tAr PtniAoictf fia^iAMk i io hujus Codicis Cano* 
ne defiinc. . ; . 

\ ^«^ OmniaR^iqa fc |a>p0raior«m jioiAinay 000 in gigoendi» fed in 
tmmiuandi ca/u 09UCQPIU fmh . ^ /..-i 

4* Rcgum & Imprratorum. nccoina fcre femper fimpliciter & node 
ezhibet, omifiisco^nominibus; ticaHs, aliisque, qux diftin&ionis , aut 
ukerioris diftinftioQis^ratia addi folent, £c in Cooice Saviliano 1® addi* 
u rep^riuntur. 

5« Comra i/\ (stic Ptolemaeiorura vpoft Ptoleomim L^i » fola eorom 
Epitheu quibusr a fe ipvicem diflinguuntur , exprefiit, omiflo nomine 
Pcolemaei. Ita ut oompendium fcribeodi in hoc .oujus Codids Canooe 
ubivis quaeficum videdtur. 

6^ Praeter jam difta, non vultflB in Regum & Imperatorum nominj- 
bus variances occurrunt Lediooes : deprehendi enim m DodwcUi Notis 
folummqdo feqoeotes , nempe» 
In Savil. a« legitor 

-Meifn^ KiO[Aoi&* ^ ioco MmfH6v kai Kcfioio^^ 
KmfutltfQ* , loco Km^aifl^. N^ ^4. 
Afuf , looo Aiorlcov. N« 17. 

Kufs^fh^^ loco Eif^pv; VI Kms. N^ 57. • >*» ' 7* NoBiini IiDperttoris Aug^i fiogpiUris qoiulaiii io hoc Oodice 9oct 
adjicitur. Legitur eoim hoc inodo Av^v^®^ a?^«. Ds qqa ita Ogk^ 
weHus ; QjtidJfllA v^^ne/cio , fiii putQ eum imnuire ncw £p$eba witium 

8* Nomini Jmperacoris Cari^^djictfuc etiam Nota qiwdam in boc Cor 

dice adfauc magii fingQlaris* Legicur enim hoc nodo &Af^ G4^C x* . 

De qua ita D^wdlus: Qgid fiU frhres Hi^ netm.veUnt^ fiane nefch. 

P(firema innmi^mfalloMjbic xmnm^ boc eft^ iefkere prierem iUam Ep$» 

cbamPbilippi^mdenwam^eJfeDioeletianiineboandam. 

. pF lA hujus Codids Caoone unica tantum obtinet Epocha ^ cpjgt a 

Philippo Artdaeo inchoatur, 8c ad LcoMm Sapiemem» m quo CanoO 

dpfinir ypromgatun Eft^e^Leoneipro ciEclofe^aRnonjili 0ey{i%o^); 

lO^ln ferie Regum a Philippo Aridseo ufque ad Cleopatne mortemi 
flarim in initio turpis in hoc (Janone error committitur annorum XX. 
Nam philippo.AridflEro hic Canon tribuit annps Im{Xxii n^ )oco /. 
Unde anni collc6ki ufque ad ^nem Piolemxi Epiphanis. coQtinao vt- 
gbti aows.fiiperabQndam. 

Ne aiitem fiotiushajos ihtBrvallt fumma totalis propferea ukra ^nnos 
n^^f 194 cxcrefceret, cavetur hoc modo. iPrimo a Ptokmsci Pbflo- 
aieroris aosiia UQom deceQniuaa aufisrtur) dque tribountur' tintum smor 
iis , loGo Ai.- . Unde anni colledi ad finem Philometmb Sc Euergetae i r^ 
decdm c^mum anis fuperabundanc Dcmde a ^rokniiei Sot^is annis al- 
terum decennium aufertur^ eique tribuuntur tancoip- amij i^fj.loto 'Ar« 
uhdsi aoni colie^ ad fipem Soteris noo amplius fuperabondaoc, fed ia 
amoovdiam redeunt. Atoue ita fiimma hujus intervatti tocalis cttam in 
boc Codice Saviliano a^ftt io Cledpatr» morte aoixMtim 194, seque ac 
in Codice Saviliano i^* 

ii9 In iliO) quem modo vidimus^ err<l«e videor mibi videre lapfiim 
Lifanrii ioannis Philippi ^Aridaei » qui in anois qpUeAis {)er impruden- 
tiam aliqiioisiqwe ab eo -cominuatua , & tum aaimadverfiis , co , quo vi- 
dimuS) modof per ablationem duplicis decennii, ubi id ipfi commodum*; 
vUebaier , ab eo c<!(rie&us fuit, ne cogeretor liturafr facere, quibu» Ma- 
nulcripaim fuaoi ftatim in initio comniaeularetur. 

i^* In ferie autem Imperatorum Romanerumi inde ab* Aogoftaufqoe 
ad hutus Canonis finem, in annis fingulorum Imperatorum, «eC non 
proinde in eorundem*atmis coUedis ooUa, quaotum in DodwcHi notis 
obfervavi, inter hunc Codicem Savilianum x^i Sc.Codicem StvUianum: 
1 ?» diflferemia occurriu . 

L. Ofc. V %~<n. HKGUSI JlBTItaiVOKftGt). .f^ 

L, ;. '• 

r« Dqp J186C Veffii M88«* hie conjungimu» > qw» phirima habent cort^ 
munia, 8c in quibus a fe invicem diflcDciunt, ftciltus indicari poterit * 
. a» lHicriflib. ilk &«n^ |3««<A«»«i* io otroque MS».Voffii i*2c t«> 
deeft. . » j* Do. TiwIiB ioienieditvi qutbus Qioon regam quafi it^ ptitcs diftiiii. 

guttur. ..,.:.. *^ 

Prjmos ille A«rven*v «^ M«<J«» yidetur in utroque Voffiaoo dee^. 

Secundus illc ITf^.rA' $cw$k*T( in Voff i« £c i» «peritur. 

TeniiM illc 'EAvV^y ^anmfidVofr. •!«»& »«»tepcrittir, & quideia 
100 loco immedtne ante Alenmdrum M.- (faltem Dbd^llus non indi- 
at eum in Voff, 1* U »• daeSi. '■ Verum ia <^ke Ltigdano-Batavo 
luc tnaitts <d> utroque VoC i* & £• abeft.) 

Quartns ille *&Mrav 0««iA«ir i,'Avyvw% , ih mroque Yoffiano deJift; 

Qimiio» iUet*«ji««i(«nr ^«iriA^; adeft,fedP«|i«»/«» duntaxat habet Voff.4; 
pae, Pmfii. Voff. 4. 'ot notat Dodwdlus. , . 

Scam»ak Xtt^tcttm 'Pttjualai 0itfi\. in Tfltroque Voffiano defc'ft. 

■4^ iilittioqoe MS»Vofliano€anoft Pegum duas tantum admittit Epo-' 
ciMs , quarum 

Umi a N^nftflaro inchoatnr , ^ in Alcxandri Macni moite tcrmio*» 
tnr » (fl^ aBoorom 414. • ' 

AUera a PWlippo Alcxaodri fiicedlbre itiitium ducit, & ufqnc ad Qk 
«Mlis £ocm prorogotor. Eftqiie 
c .: In Voflfono loannormtr^g^. . « • ■ 

In Voffiaoo 4« annorum 1 176. 
. p Nomida R^m to prlma Epodisr, a Nabonaffiiro ad Alcxandri 
?*^T?°* ^^?P** *"* ioi^^fti-w cafu , in Tttroquc Voffiaiio, 1» & i». 
10 a|Kfi aotem fipbcba , a PWlippo ofquc ad Canonis fincm, conceptt 
lum lerfitmiMatioo orfh m VoiDano i* In fenftii^o vcro cafu , ut antea. 

««?«SSl!"*^."""?,l'"E^* fingulorum R^m, & corundem an-* 
!? 2"«*?iJod« »>^«*oO^ aa Antonfcilm Piiim . in utio- 

qoe MS» Vsffitto , ff* « s» ,■ ottHB» varJmtcs occurruoi Lcftioncs. * 114 DISSERTATIO DE CANONE §: «. 

7« Circa nomiiia r^m t Nabonaflaro ufque ad Nabonadium ob- 
krvo. 

Ptimo 10 geoere^ Voflii MSS**" i"" & i» non exade intcr fe,8c 
neucmiD corum exafte cum Codice Saviliano i^ convcnire , fed ptu* 
les variantes fuppedicare Leftiones , .qux Dmen plera:que levis funt 
ntomenti : excepta iUa unica , quae circa quarti R^is nomen occurrir, 
quod fcribitur Iout^oii^v ^ in Vofl*. i^^ convenienter Savil. t^: IaovXmov 
vero in Vofl*. x*' >*m i^ud Syocellum. 

Secundo in fpecie oblervo^quod in Voffiano i^ quaedaip regum* no- 
mina ita fcribantur , uc exa^ vel proxime conveniant cum variantr^ 
bus aliquoc Ledionibus^quas itt Rationarii fui certM editioneiftd Cnr 
noois marginem adfcripflt Petavius. Schbitur enim inVofl: i^ 


io Petavii margme^ 


A(K«l««aV » • • •' .• . 

A^^oiyo(/iov. 1 • • • •. 

Ao^pt^tfOV* • • • 4 ' • ' 


Airofrtftyoi^iav* 

Afo^gt^iMtf^ < ( Tcrtio ctiam lioc noto , duod in Voflr, i© fcribatur Aj3^/xA7ov *f «- 
vov in nominandi cafu, quod etiam in Canone Petaviaiio hocmbdor^- 
peritur. Scd io Vofl^ a^ boc ex lapfu calami U^StixtOi vidctiir , bro 
A^oto^iAfvTou ^(JroM. Gcut paulo infisrius ia gigaenJi cafii icrifaicur 
A3«tf-i^«wTou j3. ' * ' 

8* Circa nomina regum a Cyro ad Alexandrum M. nul}\i , fattem tio* 
tabilis, inter Voflianum i«<« & x»» intdr fe, & intci: utrumq;ae & Sairib 
lianum i*" difirentia occuFrjr^ 

Nam quod in Vofl*. i^ legatur K^V^v, I0C9 kvVov , meruscalami \vip^ 
fus eft, ucut etiam, quod m eodem VoC i^ bis legatur> ^rforou , loco 

£t quod in Voffiano- %^ legatur (Impliciter AxoIav/^oii , loco Aai ^V 
J^fov Miiicf<fcy(9' ad compenaia fcribendi pcrtinet , quse in VofE i^ fae^ 
^ius obtinent. Quorfum etiam refcrendum eft , quod tn mroque Vofl*. 
i*^ & x^ literae numerales /3. y. adbibeanmr lo^ /ivlipoti, & re/^tfv. 
* 9* Circa nominaRegum» a Pbilippo AridaM> ufque ad Cleopatnmr, 
BOtamus iequentia. 

Primo , m Vofl: x^ Icgkur 4>ia. t. ^. A. 3. il^ ist Dodwdli Motat 
labenriquodptcne forec QiAiVTty J? /^fjl* Akii^jfm f xf/si^: quod ainr 

Pctavu %.xu REGUM ASTRONOMICa iiy 

Petavii CaDone, in Rationarii editione teitia convenir. (In qaa Leftione 
boc miruniy.quod Regis hujus Epochac primi nomen exprimatur in ge* 
nitivo cafu, cum fcqucntium Regum nomina in nominacivo cafu CKpri- 
mantur) In Voff. i^ vero legitur fimplicitcr <P$Kiirw. Savilianus i«» 
habet ^iXivTm Api/«»». 

Secuniio, in Vofl'. i® & x<> cxprimuniur tamum Ptolemaeorum Epi- 
theta, ipfo Piokmxi nomineomitlo^ cum hac tamen differentia» quod 
in Voir. i^ hoc fiat dcmum poft Ptokniaeum Philadclphum : in VoIH 
2« autcm ftatim poft Ptokmacum Lagi. 

• Tertio, in Voff. i^ legiiur Axff«»J{®- erep©-. In Vofl". a» vero fjm- 
pliciter AA6|a»<^fov. Savil. i««autem hahct AA«|4*rJ{ov «^ou. Savil. z^ 
denique fimpliciter Axi^(*fJ(&** 

Quarto, quod in Vofl. i® fcribatur Evf^ytttf^ T.in^ctvify EvtfytUf jS. 
com I loco ti notandura* An autem infimx Graecitatf adfcrttxmdum, 

oe/cfo. 

• Quinto, qnod in Vofli! i* fcribatur ^txciraloo^ OtXofjLtflof ^ cum o ]ui- 
KfS^ loa>« i^iycij etiam notandum j Sc dubito^ an pro fimphci crrore 
calami fit habendum» 

Sexto, in Voff. i^kgitur: Hwiiofvtr&^ in Vofl. »*, autem, Ai*^ 
yvVdv v«/ov. In Savil. i^ denrque ctiam fimpliciter Aiavv^/o^. In Savil. 
19 denique etiam fitnplicitcr Ajo*wVi(^. 

Scptimo^ in Vofl. i^^ad nomen Ckopatrac adjicitur hapc nota rrr. 
Quanota (inqnii Dodwellus) eam yvve^tKccfuiffey mfallor^ innuit. 

lo^ Circa nomina Imperatorum ab Augufto ufque ad Atuoninum 
Pium 9 hxc duo tantum occurrunt obiervanda.. 

Primum, quod in Voff. i^ Caji Caligulae nomen (cribatur hoc modo, 
r*!®- loux*®- Kw<i{. Cum in Vofl. t^ & Savil. i^ fcribatur fi^npli- 
citer Tmv : ut & in Savil. x® fimpliciter FflM^. 

Alterum, quod in Vofl;^ i® fcribatur htkt^ Mom^. In Vofl'. *• vc^ 
r0 EjiKiotf Avloyifou. In iSavil. X^ autem fimphciter Av7»yiv(^. ut & io Sa- 
vil. x^ fimpliciter A»I«wfo», & quidcm in utroque ciim » fA%yc». 

ii*Quod attinet intervallum ab Antonino Pia exclufive ufque ad 
Dioclecianum exclufivc: licet in ejus fine Voflii i«» Sc !«• totidem aPhi- 
lippo coUigac annos, quoc Savilianus !»*& i<», nempe annos (S07. ra- 
men ftatim in hujus intervalli initio , & deinceps major occurrit diflenfio. 
Nam 

Primo ad ifla, fn Canonis textu, ex Codice Saviliano 1« exprefla ver- 
ki|M«((icov Ji^ Ko/4«^ov aimi AjJ.coUiguntur ^iu ha:c notat Dodvirelhisr 

Q 3 ^^ Md DIS5ERTATIO DE CAtfONTB (.«. 

DifjunSim bmcfecun das V^ffi i C$d. AiS. ita : Mm^ A>1«vMtf wm Bitr^ 

id-. 4)0' KofAiA^io^ ty. 4>if . Sed coffjunSHm alH omBef 'Kojuo/tS^ 

Vojp. i*^S ita tamen u t utriusqu e tempora , tam Antonim^ quamConm^dl^ 

fuo Commodo trilmat. x/3. ^n. jRicentidribus itajue bacvid^Uf tribuend4 
variatio. 

Secundo, ad illa in Gtnonis tcxru , ex Codice Saviliano i^ exprefia 
Verbfl) 2f0ifpov anni xi, coliiguntur ^i^. hfiec nocat Dodwellus : Sviip^ 

ka4 Av1um&* (xi. 4)jM.) VofT. I. & quidem yfntoniui CaracalUe annos Se* 
veri annis accenfen confiai^ cum Severo anni XXV tribuunturj qui tamen 
folus Xf^LlI duntaxat imperarit , ad eandem plane feirmam , qua iS Com^ 
modi annos cum Patre communes fecerunt nojiri Canonis condnnatores . Idem 
tamen Foffii Cod. fecundus^ qut filium fuperius a Patre f ejun^cerAt ^ bic 
etiam ab inviam fefarat ^ itaenim ille : Xifinfov ^ ^^y. Ayloviyov K#« 

Tertio , in VofT. i^ & a^ ^ Pbilippo tribuuntur aoni Imperii ^, lo* 

€0 friadeoque coUigumur^y , loco^^/aL Decio quideiD in Voifiania) m^ 
que ac in Savilianis, tribuitur tantutn annus Imperii «, fed in anmscol« 
toftis illa ttoius anni difierentia prorogatur^ colUgunt xnim Voffii .x^ 8c 

x^ 4)i(^, loco ^cy. Verum in Vofl". t^ 8c x« , Gallo-Sc Volufiano m^ 
buuntur anni Imperii 0, loco 7, atque hoc modo in annis collcftis Vo& 
fiani c um S avilianis itcrum in conoordiam redeutKy colliguncqnc omnes 
pariter <poT. Nam quod in Vofl*. 1« hic legatur 4>o«, notorius calamt 
^rror cft.* 
Quarto >in nominibus Imperatorum prasterea haec dtfierentia occurrit : 

Vofl: I. Vofl: 2. SaviL !• 

Av1wfiy(^ vf(^ AvT^mov «t^SKov. Ay7«#vmv. 

AKf^xvi^^ M«jMiorc« AA«{aev^(ov rov Mafjuaut^ Aht^* hAetfMle^. 

Po^A®' x«f Bi^ovtf^iAr^^. r«}iK^ »44 BoTiKoutf-iAr. . F«SKov* 

Ov«Afpi^ XJE| ro»?^iv(^. Ov^ffiatvov »«( F«($^iyav« F«^9yov« 

AvpiAi^. AvpiAAi«yov, Avpi)Aio»yov. 

' Kaf^ Km K,AfivQ*, Kotfcv iMM Koe^ivov. Ka(fov« 

II* Quod attinet intcrvallum aDiocIetiano ufque ad Heradium exclu* 
five^ ubi Voflii MStnm |iHn definit In eo tanu diverfitas, 6c tam magna 
variantium Lx:ftioaum fcges occurric^ tam in ipfis Imperatoribus, qoam , 

in' §.xb REOUM ASTUONOMICO: tijy 

ffi eprum tmnk Isiperit atqae anois colloftis, ut in fpecte 'hic reoenftii 
ooopoffint, ied ip^ Doch^clli QOtr iim ccmrakndae. QaaBdaai tamen 
Uc flOMnda iUitr. 

Prime in gpnere obfirro condnnaDoreai fm oontihuatorcm Canonis 
Voffiani i>»^ voluifle hanc Canonis partem quaii fuppliere, conjungend(} 
Inperatores Occidentis cam Imperatonbus Orientis. Cujus rei ^iam' 
quflcdam veftigia in VolBano i^ confpiciumur. 

Seotfido^ it) VoflT. i^ om Diocktiano con^H^itur, tn Voll: x^ aui 
tem fepavatim 'Dfocletiano fabJQnffitijr Kmv^diA¥&' cum quatuor Impedi 
annis, £c deinde (ecjaifur Kmvmi^^^ cum Kd* Imperii annis,quot in Sa^ 
Tttiano t^ Cc a<^ Conftsncina Magnotribuantur. Unde fafpicor prtorem^ 
iUum Cooftaminom eile Cooftamium Chlorom, Conftantini Magni pa- 
crem; 

Tef^^ notaoddm Voflknum i^ & %^ fatis exaAe inter & conire* 
^ife in aimb Jmperii iii^loruiB Impti&torum , Sc eorutilem aaniscot» 
]^Qi$ : aodo toUantur in aHDqiip Canotife pauea quaDdam Librarii errariv 
ijaeo jiidicio, npcpria, i|t antecedentia & conf^quentia produm : Sc pra^* 
terea obfervemur, quae infra notabo, hoc ipfo $^ litt. O. obiery. i^. 

Quarto notandum in VoiT.l? Valenti triwi atmos f^, Sc coUigi annoa 
4i#i* inVoir. i^iiatem hpc fpatium XIV anaorum in duodirpefcj» ita- 
uc Valeminiatx) & Valqtiti tnbuantur anni i SC colUgantur atmi ;^^^. 2c 
porro V^letitJ &Gratiano ifiRoma tribuumur anni #, & tum colliguntov 
etiam ^a. Qiiod dum concinnator Canonis Voffikni 2<^> animadvertit^- 
hinc jpfi nata eft hxc noi^jOouMvlivtsivH (anni) i (colliguntur , ;^^^,pro 
qpio erronec legitur v^S^» nullo fenfu. Cui adfuiile videtur altera, qux 
cxcidit nota, quaGratiano, ut videcur^.reliqui» ex XIV , anni i' tri-' 
buebantur, & Jlic colligebantur, ut fupra 4^» anni. (Errores in Impera^ 
torutn nominibus nunc non curo.) 

Quinto Aotandum , in Vofl. x^ Theodofio Jiitiiori tribui annos p0. in • 
Voir. 1« aurem hoc fpatium XLII- annorum in tria minoradifpcfci, qux- 
iimul jun&a, prfecife eandem fummam reddunt. 

Sexto, Vomani duo^ propter illum Conftaminum cum cjuatuor Iih-^ 
perii annis infertum, ftatim in hujus intervaUi initio, aSaviliano i<^ re-\ 
cedunt» & aoni coIIeAi quatuor annis fonerabund^nt : idque, cum levi' 
interim^mutaiione , continuatur ufque ad nnem Theodofii Junioris, a cu^ 
jos annts tterum quatuor annos auferunt, tribuentes ei annos imperii tan^ 
tam /Ei^'; loco/if*. 'Quo fiSto^ Voffiani duo, ad finem Theodofii Ju- - 
nioris^xum Saviltano i^ iterum in concordiaia redeunt> coUig^nres pa^ 

rit»^ ii8 DISSERTATIO DE CANONE %.n. 

rtter aonos 4^0/. Inde Volfiant duo, tribucmes Marciano anoos f', lo* 
00 ^y rurfus diflidcnt a Sayiliano t^' anno unoi (ed quta Leoni» qoi 
Marcianuro iinaicdiate (equiiur, tribuunt annos iif'i loco i^, denuo com 
Saviliano i^ / ad finem hujus Leonis in concordiain rtdeunt « colligentei 

Criter annos 4^^^. Tum pofrro Vo(fiani duo , tribuemes Zenoni, qui 
K>nem immeiiace fequitur , annosi^, locoi/f itcrum a Saviliano i^ 
incipiunt diflidcre anno uno } atque illa unius aniii diflenfio oontiooatur 
ufi|uc ad Juftioum Juniorcm, cui tribuunt annos ty", loco i/3\ atquc hoc 
inodo cum Saviliano i<» , ad fincm Juftini Juniorist rurfiim in coooom 
diam rcdcunt, colligcntes paritcr anoos 901« Atqtie ha:c coocordia pcr- 
fcvcrat ufque ad Pbocae monem» in aua Voffiani duo^ cum Savihaoo 
i^ & x^ ^ coliiguot aonos 91 v ^ tibi Voflianus i" definit. 
Septimo, quid fibi vclit VofiTii 1"*, dum (tcfte DodwcIIo in Notia 
u t N. 4.) fic fcribit: KmffavUv^ ni. ;^t1. m 0/ «iioi «. ;^9r^. noa 
capb. An hic, de Conftantino Magno loqucns, voloerit indicare eutfi , 
likra annos XXIX modo ipfi adfc ripios^ etiaaa aliquo tempore cimi filiis 
fiiis conregnafle. & an per illud «I x^K- (quod nullum renfiim habct^ 
voliicrit indicare quousque Conftamini Junioris , qui filiorum Conftanti- 
ni M. primui (») erat, impcrium, quod circiter trtcnnalc fuit, (c cxtenr 
derit: quod trienniom abiplb Canonis concinnatorc / vcl ab alio, crrd- 
ncc ad annos colledos x^^ adjcftum « produxcrit illud ^gTf*. Judiceiit 
alt^ Melius certe Voflji x^ 9 omifla hac lacinia, habct » KoTvravZry 

^*- X^^'* ubi xamen pro kV (quod nihili cft) legendum Kt\ & per con« 
fcqucns pro x^» Icgcn Jum x^^'* ¥^^ utrumque etiam amccedcncia 8c 
confcqucntia poftulant. 

Ofltavo, qusB ad JuHani Apoftatse nomen in Vofll i* adfcribuntury 
ingcnioie a Dodwcllo in Notis fuis illuftrantur. 

Nono, quodin Vofi. i® Icgatur Ak»» /*ty«ci». ^^^. A%mf nm Ay6«- 

lAi^ l¥ P<ip^if AcMv i44Kf&'. • • • Nullum (crupulum fiiciunr» 

quia itla additamcma litcris numeraltbus carent» & Canonem noo ingre* 
diuntur. 

DecimOf annus Nabon. i;58<"& Pbilippi 9J4«»init Martti die u^? 
labcnte aniio Chrifti 610« , tcftc CalviGo. Et eodcm anno Chrifti 6io* 
O&obris dic 6« , interiit Pbocas , & vcfpcra ejusdem diei coronatus Hc- 
raclius, teftc Chronico Pafchali. Quod non male convcnit t:ura VoflJa- 
nis & Savilianis, qui omncs Phocac ulctmum numciant Philippi 935""* f 
8c Heniclii priroum Philippi 934«*. 

j3»Quod |.on: RBGUM ASTRONOMICO- i%p 

1 ^* Q^od aninet intervallum ab Heraclio ufque ad finem Micbaelis 
Rancabeeii ubi Voflii x*>» defioic. In eo, licet Voflii x«» plures variaa* 
ces Leftiones Dodwello fuppeditet, pauca tamen nocanda funt. 

Primo notamus, ^uod ftatim in hujus intervalli initio, Voflii 2»inci« 
piat unoannoa Saviliano i^ difliderei quia Voflif x» Heractio tributc 
annos imperii tantum )C\ loco xc^'. Unde anni collefti in Vofl*. z^ uno 
anno deficiunt , donec ad finem Conftantini Cbpronymi tandem cum aa« 
nis coUeftis in Savil. i^ itemm in concordiam redeant. 

Sccundo nocamiis, quod in Vofl^.x^ Artabaflus , cum annis imperii v; 
non recenfeatur» quanquam ejus anni imperii tres fequentis Imperatoris 
Gonitantini Copronymi annis acoenfeantur. Quod ifi Vofl". x^ ita fit ut 
ad fummam annorum unus prseterca annus fuperaddatur;tribuunturenim 
Conftantino Copnonymo anni , non k" + / , feu Ay% fed ^y. Atquc 
lipc modo UBUs ille annus, Heraclio ablatus, bic itemm refticuitur, fic 
Voffii 1"* cum Savil. i® in concordiam reducitur ^ dum ambo coUigune 
mnosM^n'. 1098« 

Tettio ooiami]s,flaod haec modo di£b oonooidia revera perfeveret uC- 

2ue ad Vofliani %^ bnem , ubi coll^unt ambo annos ^0 Xf . 1 1 j6. Scd 
mul obfervandum eft» quod illi aimi i^, qui in Savitiano i^ tribuun- 
cur Eiftfvti m K«vf «vlcv» , iu in Voflliano z^ difpe(cantur, ut KmY^avTtvf 
Mf Eipffv^ tribautur anni T. & deinde Kcfvst^hm fi>li tribuantur anni ^. 
qoi fiioul junfti illos ^ annos conftitaunt. 

Quarto notamus, quod ad Conftantini, Heraclii filii, nomcn in Voff; 
2« quacdam adfaibantur, quae in Notis fuis profbrt Dodwellus hoc 
modo K«vf «v7« T. ^miv ivri» i| ijcjfxx". ^t". 964. quae ncc legere , nec 
caperc poflum. Videncur autem refpicerc ad confortium impcrii hujus 
Conflantini cum patre Heraclio. Nam illud s^ vatet iui« , uc alibi ia 
his NotKS obfervat Dodwcllus. 

M. 

• • , . 

Oifervationes in Collationem Catalogi Impp. Roman^ ab Au* 

gufto ad Commo^i mortem ^apud ClenientemAlexandrinum 

Stramat. L. L f. 339. A. ed. Var. i6x% 

!• Podwcllus io Notis fuis, N. i. fic fcribit: ff$Mc (ah initb fdlicet 
ifagcm Augufti poa Clco|)atix montm) ad mtrtmOnmodilmptrattnm 
Rommmtn Catalegm tranfcrifjit Clem» Akx, S$rm. I, f. 539. 

K ' Detadcy j^ mSSEILTATlO 1>E CANONE i.». 

DtMc^ N. ;r- notit» J^^t^^i^itiinftrUMr » Ckmnti Al$Mmir. 
jm0U, Qtiod dtiKQfit ox yarii» Qaudii Pti9k«»ei ObfdrvatioiMhii* dC- 
leftibus , quae lA eju» 0¥igpi& ByDtaxi iMaaMMnntur , probni : ^np^ qve 
iUm Q^tSuat anaM lUMitoi cwliaihim rqiM <ti«M ia CgsMc r^Mn iftro- 
jKMBiico^ aoB fcccofetMr^ GaU» eoii» {itoiJs ab Jwc Qmom ab^ Vide 

^. lO. 11. I). t^ 

JkoiqMe N. tf« Ihbc U^ibct: Mmi|/^^ CTmns JkMafdriwut^ fm tk- 
jfugufto ad finem , CmmA^M^s mamai CCXXI/i £4 fuidm Us im 
mndw» fub^i Jufykifmr) ium taminfuMmm pmikuims mi» uitr^CCXX 
mj^^nrgum*^ Pticm^t mmirum iu: Ammim Piu^ am amufs dmnms^i XX L 
uffiguarut f cum tameu XXllL iffnu ilMi mjfir^. Cauum rupfmimlf. Jluoi 
fusri' GaUi^ mmm umtm trilmm^ id bmffity rAjalhr^ mm Efckjis^im a&* 
^fcriptna. di Cauiue Fafctaii Ahuamkiuu* Jtim nufiai tmpmmnfuifi 
mfmdim imfiriio$yif tameu emma qm jum ^^tam MfuHa juit hj$0tbfjikm 

meemmodajj^^ 

a* Reftcsdicit Ebdwellus, Ckmeotem Alexandrimitt i^ hx^%Of ad 
CoHMMdi flaomm fnllnirfaac aoool^ vitA^. idh|4e.Mi^ viMiiflt L &. t^ag^ 
ym. B. ^paulaXavenHt |)u^97. Cw Sc mO^ iodr «odclntfity toiotH 
Itt^HOOMOi miidi io Mafro aQnM«m txi^ qut bMr «flCimuH & ^S^ 
dcm p. ^3;r. C pkait Mibiiceiipcittutar* 

Jlic^ 4tiaia niPflce DodjiiiUM » fMiiiM . panioikOTt tatM»^ a Ck^ 

mente reccnfiras, non ufcra %,%o nMfiirMii QpddctttftufiMi io flnaM^ 
ooHigCflti» MpcriiKi lii:tt. Et jioc ( vitao^ m iridBturt &ibcarii) iaspius 
apiid ClMMMCfla AkModiinuna coittiogit^ oc iiMiM particiibtfet» fi m ' 
Mam «oUjgaiMr^flKm 0D»r ctfianc com iMiflM locaUab Aodoro eJpaaffii» 

Uode tttaflt fliihi jaM aniea vifiMo &it» AAtonim annott binari» cfle 
fngpadott 8^ F<^ ^' kgMteiireflc jc/.y oi ftMma uitaka^anMiaai ^aa^ 
(quse tentari non poterat) ex particularibut jrite-coofiirgfmb 

^ Dodwellus ftatuit Clementem Akzandrinum Caulogum Romano^ 
rum Imperatorum » ab Augufto ad(Jbmmodi moncQi, tranlcrip(i(I&cx(^a* 
none r^um aftronotnico;. ut ex ejus verbis,. fupra^ obiervatiooc i^ ad«^- 
dtidit, pattt; Confer» quXr iti Ptolegomenisi $^ fo. p. t^. coK x. 
fcriUt Doilwdkit» hit vmm: Cmmi$dm mm uuum ^kmtaumj ui ffd^ 
driauus^ fedplluts Mtdt meuoi atm patre^mmuuai , Pimdi m Us iidem^ 
numerarentur , aut utriuivis antn plures praiermitterentur s piacuii aftnuo* 
Mui iu uuum mmtfmm utrlmpm tmp§ra ooufimJ Stc mim wtUMffimus 
mffhi* Cmemtis: mtfirsptm fUmmm* jtlnaudrium $ ftmmfii mdm^s < ai^ 
Jpoi uirifm au^os ft gfU m m ^^uamu^ , . 

^ibitD» %M. HCOUM A8TR0N0X!ICa t^ 

Pabitxr dpteai m , quid io fiia luc feoCBmM AppoottBr, fiti$ ad m^ 
vumrcvixaTeru DodweUu^ IHbec enim DDdwelli feaniacia &ppoait^ 
uifKten)poris,quaiido lisec feribehac Qcfaens Akxaodritiitt, noo caacimi 
in acner^ jam eiitiiiffis CanooetQ tUeum afironomeiM , qui ad ClaodM 
^tokiDapi tcospora fe extoidcbaCf iad pimerea io (pedc bunc CaaoneBt 
jm ab ailronomia^tra Q.PcoleBisci ccmpora > j^iqiic ad Cotnmodi iMr^ 
tcm cominuatum > tuac cxfticifle , Sc Cleacicnti Akxandrin» inoorDifle, nf 
cum afcriboe pomcm $ & juvta pJactia aftrohosaonim , «iriaic|ue An^ 
taom fic Cammodi annoa ia uaum mimcnan conftfrc JLaoet coai Clo^ 
4P€ns AtquodriflDa adiiucaUquo'«empore (iipcrvi»rit,£c forte pofterioia 
Antonini Caracallas tempora aicigerir» admiadtfm caam probabic dl^ 
cam faarc oon loogc p«ift Coaaaaodi morton fcripfifib. 

At djces, ipft^ qps inarr CkmcQita Ciicalo|ism 8c CS^^ 
micum reprricur » comcofaiilia^ taam eft^ iK Qcmamcm Caaoois exicri^ 

goiipm Cm^<hif pmdac Famnr* aa^aam iamr QemamiB Cacakgua 
buQC Canoacm eflc convfiiieaMmi ftd infcr ucnnBque cdam oo^bip 
]x% $ignorGcnda>sft difieiwtii) <aaa io toperamris Galfar inlerttone apml 
Ckmemcm» ^qu^ at» bac CiMm siicft^' <)wm in aoUeOione Aiommb t^ 
nlist quatapiid Qamcaicm aft actoarwn %ti % in Ganoae vero %t€^ 
. Qpod «ciic cKftaipions fio«^. 

j/crum <)^adcm cft » iioc aftroiwnss ikffoimiim' aft « aaod annoslmpcp 
'rii Augufti aCleopacras morte dcducant, eique annos fmperii dancaxac 
* Al tiibusmt« ScdMmca hjsQoa ka^riiFilm boc fitic^ qom*fc com tliis 
(ptifimihm M^fm Jfiu Alcxaodf APis comfmmc babuenm. CerteQo- 
mxH. Akwidxmw wm aUis in looia Cbroncllogiam fuam im aiflMiit, 
&aQiapaAHe;9fti1iM aaodo compmais & |am akiic CJciacotem, Fb9# 
Jpdtlsm ^ l^bcp dc Ij^nm ad CajmD v V^to^* ^^ ^^ P^i^* i^! 

icriprerat, Augujlum anrds tribus fgP quadraginta JEgjptum Umifff. 

£( cmnqmprp oeii ;pmsi« Clembw jiia' abundos qpam ex bac Ca^ 
Dppe^ baqri^4( lamco M.pkmws oim bac Caaoae cooveatres Ibo- 
jcs coim 4i«4f iHiiiia CapoaM cOMinaataam fiia luiifemm , qoas jum 
fuas bypodiercs caomiioc dir^afiarrum » acqac Clemcmi p«chaK ^ ac 
iplia* 

. Ccitf;]Q)9Pim^ ia^ ll^manmm laafaamim Cankig^ oon pn»-^ 
jiyfcr: ^nWiWlc ^it.atiorti» s©aiHamar^ lac amii fiB|aE:naom fadicf wakso. 
mimis tanquam cx aftrohomorum Canoae transfcnpuim ^ mjoe idiuiia 
4p|id QfmfiHn^.iodwium mi^ Moaifit, t^ ewn aftmnaaan Aician-: 
^o^jgxts^ baMic (mfnamiraim &d .faam. CcBaioe^ 

R i - - prq;^ l^x DISSERTATIO DE CANONE 5. xi. 

propbnic mnquatn fuum ex propria Chronologia ; fic enitn fcribic.yTcf 

3J cTffAm d%J TVTOif ;^M^y i^ rS^ Xf^^^^ ^ PnfjLmixiv fict^iKtav ifx^U^^ 
mf.ifkiiet^if ^ $ Xtiliif&» '^Ufiaf. pag. 339. A. Sc tuin hunc profert 
Catalogum r cui deinde fubnineic alium, ex aliorum (enrentia. Tum 
cadcm p. .^39. D. dicic Cbnjtum natum anno vicefimo oStavo jfugnfli 
Cmfaris^ a morte fcilicec Clcopatrae conoputato. Quod deinde p. 340. 
probare conatur ex Lucae Euangelio. Ec cum p. 140. B. hxc fubji- 
ck: Fiunf autem ex ^u$ natus eft Dominus ufque ad Commodi moftem^ 
Miii mnes eentum nonaginta quatuor^ menjis unus^ dies 13. Si autem 
ad bos annos 194 adjeceris modo di&os annos x&, fienc anni 2iz, ab 
Auguftoad Commodt mortem, ut fupra. 

Accedit » quod etiam Catalogus Regum Macedonicorum , qui M^ 
gyptum temierunt, quem.Clemens Alexandrinus exbibcx p. 331. D. 
ctiam maximam cum Canone regum aftronomico habeat convenientiam, 
2c quidem majorem » quam primo imuitu videtur : nemo tamen , ut 
puto , facile dixerit % Clemeixem hacc ex Canone illo Mathematico 
tranfcripfifle. Pnefertim cum conftec,eum etiam alios confuluifle Chn> 
tiologos^ qui ab Alexandri mone ad Augufti Vi^boriam, quando An- 
ttnius fcipfum interfecit in Alexandria^numerabant annos prsecifci^^. 
& hanc Vi&oriam Augufti 8c mortem Antonii componebant cum Au-^ 

gufti' Confulatu quarto: lit videre licec apud Ckmemem^ Stromat«. I. 
p. 356. a 

4* ^od vero (inquit Dodweltus) Galbee anntm unum tribuaf , id 

baujit , ni fatlor ^ ex Eccleftafiico aliquo Scriptore de Canone PafchaH 

uHexandrino. Et addit: illos conftat temporum fuiffe admodum imperitoSj 

ff tamen mma , quo jure . quavo injuria Juis hypothejibus accommodajji. 

Qijiod noUem viro doftiilimo hic , ubi de tempore qua vixic Clemcoa 

flgitur, excidiflet. 

- Non enim, «luantum mibi conftat, ulK Scriptores, de Canone Pa- 
fchali Alexandrino fuperfont , qui ame Commodi monem fcripfcrunt) 
ex quoram fcrijptis de eorumjn ordinandis Romanonim Imperatorum 
temporibus, poritia vel iniperitia, drjudicari poffit. 

Neque vldeo Clemeiitem per infertionem Galhs , qua uno tantuip 
«nno m fuo Romanorum Imperatorum Catalogo,ab bocCanone i^ro* 
Domico abcrravit^tam gravitcr peccafle,ix ejusinodi obfervatiom ptae- 
;buerit occafionem. 

- Pnefenim cum Dodwello tna^tum effe non poierat» qoantum 
ipfe laboravcrat in Prolcgomeois fujsi uc Inijus Caaooia Romanorum S. M. REGUM ASTRONOMICO. >?3 

Impentonini CbronoI<^iaiD com veritate biftorio coodlnfet: in quo 
tameo egrcgiam ad Catioais confirmatioiKm prxftitit operaro . 

4 

N. 

Obfervationes in J^eciaVta.quadam qua in Dodwelli Notif 

occurrunt, 

T* Dodwellus fparfioi in Notis fuis hunc Canonefn ex pluribus Clau- 
dii PcoleiDaei Obfervationibus, quae in ejus magna con(lru£tionc memcK 
rantuTy egregie confirmavic. 

1* De fituhf quem Theo Alexandrinus (uc putabat Dodwellus) huic 
Canoni tribuir, hacc habet in Notis, p. 24. col. 1. N. 1. Kaeyoyiov ? 
^d^^ihMSf tfki ^vfAymySf. Tbton. Fragm Male, meojudicio. Nam illod 
d%im«e>A»>«y , Quod ita conjun&im legendum , ad Titulum CanonU 
non pertinet. Vide ij^fum Theonis locum^ & noftras in eum Ob&rva^ 
cioaes 9 fupra %^ 6. Lic. e. 

3* De AUxandro Roxanas filio, 8c annis 12, qui in Canone ipfi crw 
buuncur, hxc notac Dodwellus p. 25. col. i. N. f. • 

Kfl(Ar»vif{y Ugtndum futat VJferius^ vel tpfum/aUm inUUigendum ^ quo^ 
modo Lycophrom Akxandra (^ CaJJandra eadem. FalHtur vir doSliJJimui, 
EJi enim AUxander JUius ^ qiiem regem agnoverunS Macedones^ fropterea a 
Cajfandro pojl duodecimum rtgni annum entin^us Oljmpiadis 1 17 armo fi^ 
cundo 9 tefie Diodoro. 

HaUucinatur tamen Canonis jfutor , quod XII annos putet a morte Jru^ 
iai ejje numerandos. Vide Syncell. p. 264. Vide Jungmannum » in Da« 
niele referaco, L. i. Sed. ). C. 16. p. Tjr^. & van Alphen^ iii Da^ 
nielis Cap. IX«». 9S{4aseil 4"^« ^lMi/ 2<le i^ooftft p. 290-296« 

4* De Jnsomno Caracalla ^ cujus nomen in Codicibus Savilianis recicc- 
tur, licet annorum Imperii ejus racio lubeatur. Sic fcribic in NocisDod- 
wellus p. 2f . col. 2. N. itf . 

jfntonini Caracalla annos Severi annis aaenferi conjiat y cum Severo^ ati^ 
ni XXr tribuuntur t qui tamenjolus XVlll duntaxat imperavit , ad eanr- 
dem plane formam ^ qua & Commodi annas cumpatre communes feceranf Ca* 
nonis nojlri concinnatores, ^ , ^ 

Cum hac umen notabili difl£rencia9 quod ibi exprefle leg^ur^ M^ 
7m JQM KoMo^y » hic aucem fimplicicer, SiBiffy. 

VLi Confer ^ DISSEUTATIO Dl CANOK« 1.«. 

CoBfix te&mms Codiaim Voffiuwram, i^Ha^, de qulbu rn* 
pni. 

p Dc Macrino planc omiflb fkapliciter ootftt Dodwcllus p. 2f. c6l. &. 
N. 17. 

Macrint nuUam hahet (hic Cuon) rationem. Coo&r Prolcgomcna^ 
J* LI. p. lo. 

(S' De Maximm Inqwrii annis fic fcribit Dodwellas in Notis pag. 15. 
•col. X. N. 19. 

Afaximtm .annos mimerst ad CMdtm Maaam & Baiiim., qno in^ort 
Pnpirium ^ugKJleum adeptus efi GorJianus Junior. 

y* Dc Gordiojti ImpcrH tnitio (mJDs aonus primiis in Canonc ctmf an- 
no NabonafTari 98^» , Philippi f <S 1* « Cc Augufti »67* conocftiiur) 
iucc notacDodwcllus, p. xy. col. 1. N. to. 

Primam Gordiam antmm ha notat CenfortnuSf fuodfuerit TTahenafati 
jiSfl", PbiHppif five ab exaff* AltxaMdri M. ffii"», Auiu^mim 107«. 
0tuefihi invicenrnon eoHfentiunt. ReSe ifmdm iHe in ^K^o jtufftfiorum. 
Xeliqua itaqae Epotbg ad UHm carr^end^e. NjjififJe Galb<t illum , quem 
diximuSf annum cum Clemente retinendum cenfueris. ^uod firro initium 
•thetbinf^lL Ral; yui. (yuniiviz. XXt^ boc auMo incidfjji tradit, & 
verum ^, & Ipcum biSc annoiertum in Periodi Juligna faltem ^adrUn- 
rdo tffferit, (^ amfir Tetrafieridis aitimusi faeit neptjjlt in uJiertora 
frotrudi. IiigcCenf..de dte IVat. C. »1. f^de Bucber. DaSrin. Teotp. 

Ad quB! Dodwein «rba notitmis fcqucmia : 

Prime, dc pprdiano^ciusque pnnjo Imperii anno, nuTtam fiicit men^ 
doocm Cenforimu , laltcm itlo in loca , (lui hic citatur , Sc in quo dc his 
E|rochis agit, dc die NataR C. ii, • Sed ibidem Ccnforjnus lios ilhrum 
E|»chaf um aonos cpnqe^it cum CfJnfiriai^o Ulpi) 8C Pontijini , qui Con- 
fulcs fiiefe flTina Mtft Chriftr yut^ris z^i. conftntiajte Pcravio, Uochci 
ilo &c ipfo Dodwcllo'. (Kotaddum tamtn , ^od in Faltis TheoniaPoii» 
ittano in Confutara cotlega ad]ungatur,ffoa vfpias,b*l Gordianusj<)nc»r- 
fum rcfpexiflc vidctur Dodwellus.) 

■ Sftcundo, c«n hpc Ulpii&.PoptiafiVConfill " no Chfifti 

'aj^S"» cDnipDTiit CcnforinUsnph tanCuo&'^nuqi ^ "^ 8c A**- 

■guftorum , juxta RoiiianoS iflj"", cX Kal." Ja Sc dc.cuitl 

Ulpii & Pontiaoi Confulatu atque apno Chrifii fSii am^u- 

tflntes, fed ctiam annum a prinia'^)1Vinpiadii | \t,Otfta- 

|t(adis CCUV* amium &»» , et di^us leltivi Adeoque , ^.jO^ REGPUNT ASTRONOMlCOi i^ 

^mmOi Tmoc icrtbitet C c afo rin Bs y hsiKbmm jam Hc ^auim Otympkdiajtn 
<i4iebm«Bfliiris mwi Chi^tti %j^^: Ec p€r xwbifmni labctetur <)&^ 
«ub jiinv«|ntt Habottntftrt ^M»t& Pftitippi ffc«*^«3t4Ke Vll iW.iirf. 

libus UIpk> & Pomiano. Unde paiet duas hrfcc J2folSl»V a-Nlfblto^^^ 
AtD fdkkbCf 6i a Ptittipp^T «f^u^ <i^Mbrft fir iMbisrif &r AcMad 

Epocham ab-Augufto cffe corrigendas , fed contra, fi coritftic^ HecfcffiiriA^ 

Tertio , fed .^yptii f inquit Cenforinos) babeni bunc Jlupi^orum ^n^ 
wmr i47«^ ^|Mvu«i«(croM^ S fHpd ?ideci/ biei tofcftf ^:/ ftd iMnc 
MoiM ^tognftMbfhiiBH ttonn»4i(m m6^t^x% ^. }m. itiki 
iBgyptii , qui biennio ante in poteftatem dttioaeaM}Oe P^p.- R2M). «Vtne^ 

mm Amt^kamo^ Rm^meH fdikfiM MgffMn ^ MAr#i p#Mfl!r Ahmt^^ 
mka^Ai^ftto i Mtf iB^af' p\ ii>t &w ^;i»*>rt^y»ri fei poirt ^f ofisd^ feM 
menies, cum anno Augiiftorum Romano %6j<^ concurriev f^^bftMto 
e(l Ci^fMiMki Mc te^ 46 indb A)ietMoM« iG^p^ffjio» 
f'poftc|tm W»}(toiHftflkeia dkicmitf^ Po^; Rmv; vefieMn») l»eti^ 
poft receperont, 8&^<fiiMM» diiaiwrHif^tttt ^^^ 4u<5 inpEM<* 

tett, AtiMcaD^ Vcf* ftdn. wnorMt^ ^eAiielMiiir. ^Q^ fi nd^ 
mamkrii^ l^nMiiM foim, CMftmt^^ bM: jbr^ptift iotia JllMd tietii^' 
pocfi i^tthitiii i^^€»<Ucibiosa8ft«?is> qoibtsf ftgsn QlfMfkiiis cetebra^ 
mi, "tf^ ftd Miohfif Aoguftt dina ^j^w^ i^^yo immmi^ Ao^ftoruiU i£^ 
gyptius fixu» 268«» inity decurrit, (quod, ni fallor, Pecavio vifute fiiit> 
tiita reAc & aocuMte faSplii CScnferints, qtod .^rgy^Eif hiabeot A^gu« 
l^oftkmMmm 167«"»» ^jtfia iUt annm^ qpftnlio hftBc ftnbobHc , adftioc la^' 
bftfaaftiM'^ AiqQeioi0iiy)la<3orredio»eopttftO>i|;r 

Quarto; »vor hx oioiky dvftid obftaie^ qbod* tow Cenfbfin» nof^^ 
enprimoc es'^ <lie «oni Aoaiftoyuia «^g^ptii confiirgMit, quod ta-« 
dRoan onMiibQS Hitift i£ri« 'Mcit; Qood fi laoii olictti vidlatiir ,^ of 
pfopt«fta judioet Cdofeviiiain loqot de moo Augoftoniin \^^ioi>' 
▼ftgo, dojos iniciOBi hoc aono fe^ac, iMa iniin aono^ NafeoMffiu^, te^ 
Flnliffi, aote dieoi VU Kat. Jii). non admodom repa»«be>. Sed 
lum certifiimum eft^ annom AuguftoroM €St corrigendaii , & pro' 
CXILXVII %ndom .CCLX.VIIL Oijtt» kAioilis indicium vide- 
fnrin Cmmm^ 3^ vAAAft#'tdiooney (^ir^ tefl^ Lindenbrogio ^ faa^ 
Vmt CCLVIIL, loco CCLXVI1I>, onnfBdte Moc« Mmrafcri^Raftii. ' 

Sexco 9>quid aucem fibi velit Dodwellui, dum dicit ^^uac anoum^ »56 DISSERTATIO DE.CANONE f. n. 

tjfi TetrdeterUis ultimum , fattor me non intelligere. annus enim Nabo- 
mflari 984»*« Pbilippi f6o^ Sc Augufti a66» eft primus eorum, qui a 
VII Ral. Jul. ineunc, £c annus Nabon. 987», Pbilippi f6y^ & Au- 
gufti x69"*eft ukimus eorumt qui a VII Kal. Jul.) hoc eft» Junii die 
%f incunc. Tefte Peuvio. 

8* De Deeii anno unico fiC GalH aonis tribus nocat Dodwellus p. i6. 
col. i. N. 23. 

Gallo tempus trUfuU Cam» ^ §m0 Decium trumaverat. Confer Prol^o* 
roena. 

9« De fumma annoram a Philippo ad Diodetianam , uc & ab Augufto 
ad euodem 8c de inicio anoorum a Diodeiiano, agit DodweUus inNotis 
p. %6. col. I. N. ap. 

I» bpc namer§ (inquic) ammum Pbilippi (x^. 607.) ante JEram Die* 
^letiam ce^eatiuns omnes bujus Cdnenisjhe de/cript^res ^ fne etiam concin- 
mteres: cst.pt aterea Fafti noftri Foffianis & frapmntnim^ quod bic da- 
enus^ Tbeonis. 

. Sed & aUnd Ulud ah Augufio intervalbm JinAliter confirmat 7been. 
CCCXUiannas numerai dh jlt^uftoy ex Mra Diocletiam perfetu» Jubtre^ 
bendos. *' Qiiid hsec detraftio fibi velict non capio. • 

Definunt autem (illi 607 a Philippo anni) in A. D. Mra Cbrtftums 
vuliaris %%^ % itaut lif^ proprimo Diocletiam babeatur. (quia icilicec 
annus Diocieciani prinaus majori fui pane cuni anno Cfarifti xSf^ ooo- 
curric, &.Pa(cha anai Diodeciaoi primi io annum Chrifti 185«« ia« 
curritO 

. Incidit eo anne (Chrifti %%/^^ ) Neomenia Jbotb in Jun. XIII. Ita 
conjlabit unde numeranuiftnt anni bujus Epocbce^in anno Alexandrino fixo^ 
Ji fuidem , quod in aliis Epocbis fokbani , id in bac etiam Epocba obferva^ 
rint , ut ab ineunte Tbetb (vago fcilicec) annum fuum ordirentur. 

Convenit porro accuratijime idem Tbeon in fextum Ptolemai^ p. %yj^ 
281, 2849 %l%. uH annum Nabonaffari 11 i%.^bilippi6SS^ cum anna 
Diocleiiani 8 1 componit. (an autem ibidem annum Diocleciani 8 1 "» , se- 
que ac annum Nabonaflari 11 11, & Philippi 688, a Thoch mobili or- 
diatur, inquirendum. Confer Fragmencum Theonis a Dodwello edicum , 
$° 3, &f ) VidcinfraS^ 16. 

. Conveniunt eiiam Scripiorfs Epifiolarum PafcbaUum > CsP Epipbanius. 
(Scripcores tamen Cpiftolarum Pafchalium anoQi Dioal^aoi a Thoch 
fixo, vel I^al. Septtmbris ofdiantttr.) 

0. o*- |.xi. REGUM ASTRONOMICa i^f 

O. 

Obfirvatkmes tn Dodweili judicium^ ie Cauonis parte pofie^ 

ritnre inde aDiocletiano. 

i* Dodwelliu in Gaoooe, m Epodue Diocleciwi infcripiioiie) p. ttf. 
col I fic fcribit: §mrta EpocbaDmkHam mniofifima. £t ibidein ia 
Notis, N® 19. in finei Sutueram (inqait) fuod bucusfue feci idm ulte^ 
fius nifinem ufqui pirducerc ^ ut mz. Ef^cbas alias eum bae etiam Diack-^ 
tiamEpeeba, uumeris IndieU fubmtarem. Ferum ita mendefafunt mue 
dwkeps fiftnmturmma , ut neqneant nd eMum Cauenem emgi. PrAnde 
varias dunsaxas LeStitmes detne^ LeSer eupeSet. £t etdem p. t6. col. %. 
N. p. iomedio: §uee enim MramDiocUtiaui(ms^t) feq^ 
prerfiu indigna fimt. 

t^ Hop DodigvdK jodtciuai nipicit Codicem ^viliondin prtmnm , ex 
qoo Gaaonis Textiim expreffit : aini quo etiam l»c in parte Codez Sa« 
Tilnnus iocundQS<obnvenic. ' 

Meoda attian quae in Ganooe^ ex Codice Saviliano i* exprtflb , inde 
a Diocleiiano «Tque ad Jlerftdtum > (ulterius enim exttneo non inftittti) 
Biihi oocunmi funt imprimia fequeotia/ • 

• Statimin Epocbe Dipdetani iiiitio infi^is in Canone error occurrit/ 
Dum enim Conftantinus Magnus Diocletiano immediate (ubjurtgttur^d-^ 

£e xlttncaztt anni Imperii xp tribuuntur; fit ut Canon ad finem Con^ 
ntini Magni quatuor annis anticipando aberret. 
' Ettec qoatuortinnonim antidpatki deiiiceps continuo proroeatur u& 
qoe ad Tbeodofii Juiuoris iaitiom. Dum autem huic Theodolio Juniori 
iribQuntpr anni Imperiiynoo 4x,(ed 46, adeoque quatuor-ultra debitum 1 
ilb quatuor annorum anticipatio ad Theodofii Junioris finem iterum toP 
Kiur, atque anni eodsoue colledrit zW\\\ffo 773, qui funt a NabonaC» 
ia» -1 197 » te&e ie haoent, definum eniin in aono Chrifti 45*0^ Maji die' 
l*.8c Theodofius Junior moritur eodem adtioChrifti 4^0« Julii die lo* ; 
ac proinde^ juxu Canonts morem , Marcianus rc9fte init com anno Phr- 
lippi 774® cujusThoth cadit in Maji diem ]B»ejusdemanniChriftt4fOBl 
Deinceps autem inde a Marciano urqoeiad.finem Phocas, feu ini- 
tioa Heraclii , ille Canon (atis bene fe habet : nifi quod inde ab A- 
oaftafio aliquot ImpehitorQm initia non retndiantur» juxu Canonia 

S oiorera^ ^^ DISSEI^TATLO I>£' CAN^ONE $. n. 

momi, ad Thoth illias a Philippo anni| quo labente Imperium in* 
krunc, fcd contra ad Thoth feqqentis anni protrudantur. Ad fincm 
Tero Phocx Canon refte fe habet. 

y Minime autem hoc DodwrUi judiciam appljcaii defatt. ad Canof 
iiem , qui in- Codicibus VofCanis exbibetur. Licct enim hic Canoii 
ctiam fuos babeat nse vos , illorum tamen quatuor annorum evitavit anti* 
cipationem : Sc prsecerea Impet atorum initia fere femper, Juxta Canonts 
jMrcm» reAetCDUoaaiMCi Vide^omoino quar noonui^iimu^ l^'29» i^ » 

X 1 Iw 

tn hoc Caoone, qualem nunc habemua» duae diinKami. S(»thfl^ fif^ 
^tmcQompmH.Jm*^ idSfra «. PbiUppa i Ari- 

^ ^kxi:^ wl ai mtm: AkiiodB4 

Qparom prima^in Codice Saviliaoo i^ & ia dafihtti' VQAink^aMl 
Qnpfofi iiwipitra Nalkmflkoy 8c de^ai^iitnMirte' AkwodiBi.Mlgni. 
Ql^ dqjoqrpa» io liidMi Godioibui^ atcofkJEazi Philippftj.iiiMa^a 

morte Alexandri Mi^' » feu «b ioiiio laiparii PbiUppi Arid«) iVfOf^ 
neos, ad-Caoooia mm im «waque^qMOiii^gali bi Godkcsr pmgre^ 
Stunfur^ deMffrit. 

. In .Codicc wtcm Saiiliano i* > io t^ C«qdo dewHOi^ PUippo Ari«« 
daco incipitt etiam fola Mn^ Pfail^ oocutric* 

Q^ia auiem 10 aadqiHorc Caoooe^ <iqI Pcokaiaso triboiai^t ooDnoo 
ipi iUp, oQo uroaeft Tbcoo AloaaQdrtoas* eMm i&ra AuBttfli adbihil» 
liiifle yidcQir. 8p pfwccea iiSm T^nJEM DiockMoi qooqoo oA» 
tStl 

De bia quaoior yfiris,. quaienoa earum ufiia vol bnoc Gmoocn coo^ 
o^it vel ad aftfoDomos rpeaattdiftinftiiis agOKCooftitai. £t qjciidefli 
. Dc ifira Nabooafliuri 9 S^-i^ 
. Ite JEra Pbilippiy %^ 14. 
De i£ra Augufti, V if • 

]>c^i^ I>kMcktiao>^ i» i& XIIL D9 |. nn. R£GUM ASTRONOMICO. t^^ 

XIII. 

-^ra Nsibonaflarii leu a NalMnaflaro^ cajus ufus fr^qoens apudPcq^ 
lemaBum in Magna ConftruftionCt conftat annis ./EAvptiis y^is^ dienim 
355* cantum 9 aDU]ue quadrante^ &: initium fumic a Nabonafl^ impcrioii 
tt menfis ^jgwtii Tboth die primo, qui cadic ki menfis Februarii dieiii »6«*, stnni pA Jul. 5967^, ante Chrift. 747«. 

Varia de hac iBra hic in confidentionem venire pofliiat. , mtffM^^ ^^ti mi^Mn w yw ^ wi i k t. 
. . . • • 

•;. X,. Hajofrititaia ttwKl rftiMMli SyfieelhR ih iha Clffoilc^pK^; 

i««B^ iM ptthikkh^ #An^ ^ «»' rftrtir^lf yM^t^iiitnfK ^-hiTiii 7 X«;l-' 

... l»»rf*idl«i in fWle»9tt. >•»<. Ifc feibJti ti^oi 'om It JTabnmpti 
Sfoiimt-^mift^^ 'dlMM f iteajftfim fgfrtt tx AlixMdt-o Polybijiori ^, 
.Menfi^ 9pMttK , >fni pfiu rtrtm mi^faimaH Nabonaffarus ipji cortu^ 
,pmai. ^dmm dHtent SynceDos.) ftsJiHStam uriA eo inctpere nec/ffi 
t^ vm tfm» fgtm aOtififyrim fiiii mt hfpefta. SuMpe pa /aiie 
^erifimilia , fid '^tw fofti fiffieHuit aS ^trofi fihm dt^e Ttlfl^oris eJevoM' 
dam. Unde enim ifH (bdijS vara finf) inm fhmertfam nohis bifioriarm fi' 
T^ffeaidmwttNnimt^airoMtvfittmreni? Corhtptis monumentis deetan» 
Jkkemmjfimmnta, ^nifiu ptffeiA rertm adeo antipuirum jidem aliit dMk* 
■MiAnv Unde & iHMs etidm Hjfronmfcat CiMJthenis dbftrvatUnei , f«i» 
reMi. mminit Sempfiikit^ Miitonim onte JBeMndrwn MdCCCCHI, ^udt 
^ M/htetm foMatur etfam d CoHmene mtlfasJ &e. Vide (yfiotfik 
J"» H- uW a»t inter alia, de infigni PHoi! M tfTft.Kat. L.^. C.}«. 
fttkik sBMBBcftifi, UcdbSet %•» fynathts. (140 DISSERTATIO DE CANON^E $: xin. 

De hoc Syncdlt loco, & DodwclU miociQio fbie agtt Jac. Perizoniui 
tn Originibus Babylonicis.C r.x p*f '-i^.Sc in addendis ^ p. 33) ^34). 
ubi Calliftbenianani obfcrvationam , Baby lone &ftaruixi , 1903 annoruo^ 
antiquitatem defendit» PKnii locom in nutnerts corruptum efle, Sc ad 
JEvzm Nabonaflari non penincre f oftendic, Berofi aetatem preffius de- 
terminat , Syncelli locum explicat, 8c ad Dkxiwelli ratiocinium ac sogata 
itfpondet; 

%. Claudius Ptolemacus rationem reddcns , cur Epdcham computi fui 
tftronomici deduxerit a Nabooaflaro, (ic fcribit in Magtia Conflxud. 
'Lib. 3*. p. 77% edit. Graccx, Bafli.anni 1538 , in&Ami inTituloca- 
pitis , Ilf f } '^ 9$ ¥ lA^wtw i nxtH npifoJ^v iitoxnf* & deiode in ip(b Tcxtu , 
AoinS i% SflQ*f f 9 ^ iitoj(tw 'f oiJiAhJi^ i nhiH wnftmt ^v^n^ttSSj <roV 'tdt 
9^ l^i^Q* tMro7f witfHmv Shati4^(f iiroivra^fd'^» ji^ ^ wmvrtw Ik^friVt 
dnohi^flu l^ii K»^i\» irUKiv^ Shi r§ f nfittt i ¥ Jijlkmv raTf J^'^ ir/tM7r dvrSf' 
dne/fiifi^S Tilnfiif^ivmf mpoioir, dftifiifci^omt ^ dw d^rSf rmt ¥ <aro;^r 
,#tfoJrMf Wr ^ ^xl''^ ^ H^^om^dfU |3#riAi/#f , S^ ¥ 'ianinwnt^mt ydr 
gmf miftmf^ d^\}i x^fu i^rdt widlkmif x^fnfo^tx^V^ % dt ^nm» fiixitA 

f ifSfo %l(f^mtoiAifmtn Quae in editione Lflttna, Bafil. anni ifjTi» in 
folio t L. If C. 8. p. 7^; ex Terfione Geoig^ Tm^motii^ ^fic espfi* 
fluintur I in Titulo : De tnvimendo loco mtiu tnotas Q. deindein Teztv: 
\Cim auiem refitt^ ut it^u^is mmsfolans kca ad fitotidisem pfW^iffi^s 
COft/Htuamms , £/ fmofttt itafecimus ut ttmverfaUter rurffts^ tam ite fflfMl 
'in alHs eorum motus afuemus^ fui nolns exaSiffime obfervati fmU^ & ak 
ffiis fermdios motus j$m demoi^ratos^ adimtium feffd Nabonajaris^ en 
mLO ttmfore pfifias ffdbemus oijervationes contsmte ad ooc u/quo tempuscom^ 
jervatas^ locorum radices reducamus. Con&r ultima bujus.capitis vtAm 
Jk nota Tbeonem» in fragqacnto a Dodwello ediio^ ia initioy diecttf 

2uod initium motus aftroruti^fit locus 6f tempue. Con&r. qnaqiie Li. 4. 
^. 8. p. 9(i. Lm 6^ C. Xy ). p. 118. & L. 9* C p. Ko. lu ttt U 
\Tbeoms Comment. in Ptolemau Lib. 3"», p. 1804 

Perizonius in Orig. BabvU C. 1. p. 04. illud dt Mitmt vertit frevfus^ 
Tel in univerfim : Lacinus Ptolemasi mterpres amera vertit oontinue : qcu- 
terillam particulam os fittis confidetavit» ^uaB.vocbi^/iBiiy pnBpofiiat 
ejus vim minuit Sc coar&at, & ipctfere exprimi poidl. An autem iUod 
oz En I Q A N cum praacedentibus,. an veto* cum. cooleqontibiis ooniio- 
Aendum fit » non adeo clarum eft. 

Idem Ptolemaeus > ibidem L. ^. C. tf. p. 87. edit> LaCb. p. 94 edil. 
Qr« Hmtc (inquit) oxpofitk Idmam imtfuaiitatis demonjirtitmem ....fa^ \ %.xm. REGUM ASTROKOMICd t^i 

SkmUS^ri fJfi It^Sisw A^* fiK SXOMEN APXAlOTATaM. EXAEIf^EfiK, 

hoc cft, ffimoquidem ab antif$iifftmis ^ quas babemus^ Eclipfibus^ uttntes 
tfihus^ qua acsurate videbantur effe oonfcriptct^ ieinde vero; ab Hs\ qum 
nojiris contigerunt temforibus^ (utentes) tribus iterum^ quee a nobis ipjls 
accurat^me obferwta fimP^ Tres aucetn illae antkjuiffimarum , qua$ ha- 
bebsmc, EcHpfium, quibiis utitor , fuoc Eclypfef , quarum una March> 
ceinpadi anno i^ & duflB reliquae Mardocempadi anno i^ contigeranr. 
, OMifer gusdem L. 7: C. f. p. iff ubidc Hipparcho dicit, Pau^ 
eas admodum ante fpfimi babitas Ftxarum obfervationes invenit: folasque 
Jermiy qticu Arijiillus& fimocbarisconfcripfirunt. 

Et L. 9. C t* p. toy ubi fcribit: Tempusj ex quo PJanetarum olf^ 
firvaiiones babemus confcriptas^ adco breve eft^ ad magnitudinem rerun^ 
coUaSnm, ut hn§i temp^is pradillionem infirmam fitciat. Vidc qupqtie 
.qQflB de Hipptrdio. didt y p. 204. a. 

'jlitjtjlronomi BabyTonH\ quiante AUxandrum viserunt^ tcmpus^ ptofuas 
Cfferant Obfirvationes^per Mram Nabonaffari defignarint^ fS m 
E^cbam Computi fui a Nabonajfaro deduxerint ^ vel in 
Computofuo afitonomico JEjraNabonaffari tsfifint. . r. Georgius Syncellus hoc Chaldaeis tributc. Ita enim in^fua CbronoN 
0iqphia 9 P^ ^o6* B. C. if $ yLeHKMmr (^fx^) At /Tf?«t ^uxe^^^n^fi r 
^e 'im MihfMnetosmf^ U i^ N«0«f«Mr«2( naxSetf Kmi^df^an% w^' xt 
Xji\^Woi9 bf rif ^ dsifuf Jh<^9^otJl^ , k^ «%l ti» ^Elknfuv f$t^nfAa!k^ 
n§7if dc f/ut(TVfH i eo^mS!l&' KXflivii^ IlroKifAali^ , cjr Tj [Aiydhf 
^orrdf^ Tj 4 dsfOfopUete r ^** '^ HctfiefaoTdf» xi^l^^^^ '^^^*" *' ''• 
mI^ ¥ iio. ^e$^fe$t iiro;^«r(r, evfiiuc Tt J(f| ramXiiVoif , s^ cr r»rir »o(t* 
•vT«r rv^»ifi/^#ir nAiirfMMirir ^ iJAjoikoiSV iieA«r4/frif , fir Tt T«rir V ^lf?^ 
ar^MJipif «r ij 1**^®* W ^AoiTflM 4^$o^oei»«f / W * ^^^'nif dwAafSf- 
dfifnf. irdflu» ji dvTlu^ d^&t^i^ ifjtohoySoif w«f, o^fo/}«roif 8C& 

Et paolo VO& i lit. D- ^Jia^&^ ^ H^i^rovs XetkSaimf^ ^ *Bjknfoep 
. ErdeindcD. «07. li. C. A^i ^ NoijSofoioToipir Tft w w tii r * ocVf-^ fm fufneomt J\.ePs,iei!t^$ nne/pp^e^eio i(fil >m AoiAMifif oi wuf ti:^e$ 

StnipeitiSisl A«0«f1ff^ iaroi^otf tic. Vide fupra Ut. a* N^ i4 . 

S i » E» 


s. £x ^18 Syncdli iqcis [9^, Ma. wwoii^ q^oi faec Sjf«dDlU fiKtaC 
lcotwtia^ fcd ctiam uodcca.ngi baafcrit.^ Pra?eimt cniia » in priiao Iwoi^ 
ad Claudii PtQlcoMci tc(UfUpQi|im. 'Nam illa.<«erba, «V ^^ofrvfg i^$jifJr 
\$7^ Kiv#Jd!<^ nTM«/*#i;^3 pM tamUQQiAILroiibiiios Gaecoii» Ssd 
jctiam,;& gui^m.ampiosis, ChaldaBPS rci^ifiit,t qiiilKSS|,«c ia «tertio looD 
4i6Xf Graoci hoc accQpcifint. Nequc hoc PicApawi te^aMQium fiA^li- 
citcrconGdcrandum uttcftim9t|ium.rcide« atqiie.in co fitum^ ^§d if/i 
,1» magna cotifimSume ^emfpiia.aimis a Jffakmiiffkr^ mfiu fii^ tum tn iwH 
fimluimnarimjepi^bk^ tmiamnfQumikSffleBUinM^ &€. Namquid 
J)ioe ad Gnccos U Chaldfltoa, qui^prum praeoeO^raak ,f aftfoimmte ? Ez 
^eo^im, 5|uod in aftrorum cakulot anois.a Naimiii^ffivo.ufiis & ftole- 
mirus, minimeicquituiri.idcm fi^tsiSe jmtevCttd^AftixmomosiSrfleoot fl^ 
.Chaldxos. 

). lo cadcm 9 cum SyoocUo • teoceiitia^ ctidm viroa dodba cfie depm- 
heMOt qui. hoc tanquam aprtwm pniEdSippQOOQt, ^ inHifai, q o a n to m 
mihi 'confbit, probant. Vidcntur .tameny cum SyuoeUoi re^weic «d 
PtolemaeiMagnamConftruftionem, 8c Clttldaeorum obfervatiooes ^ qixK 
a Ptolcmaeo in co opcre mcmorantur. 

4. E^o autcm ^ujus lentciitix vd teftimpnium .vel probationcm | in 
toito Ptolcmxi Almagefto , rcpcrire haOtnus non potui. 

Agnofco quideib Ctfatdaeorutti fejU BaVylohiprum Aftronomos tempos, 
qoo ipG^fuas ceperant obtfcrjiratleties,' de{?£nalTc*per annbs Regum Baby- 
loniorum: nt ck ftj^cm Edipfibus, id u^cBibyloDc obfervacis^ quibus 
.«ftwrf1t9)a9ffiKi, vidire Uoet 

Sed Qos etiatt addid(i0e<| ouotw iUe ji Nabomflko «onuB cflctt iatqoB 
/fcillos Aflronomo» (ut ir frolegom* 4^ 2.3, Va^^aoBa^ <fllick EbdwcU 
Im) Q¥<mfimffim JEfa Nabot^ffari xaiftff^t^ eat PkoleoMi Alm^ 
{Qpfto qoo pMet. * ' 

, gprtKin quideal «ft BgbyloiHfMHi Aftrofmn^os lo temfK>»s ik^ttij^ 
l^^ji 9U9 Cuasr^pci;^-Ob(^rmioBC$v & illspEcVpfeala&aefuertint, 
{«ntuRi fxifx^^ annuti R<e^ H^lonicit fiijbiquo cbotigenmt 
^iai9 igd^pifr^ ^iyii Babylooi^ mroicm^&liujfifrniBiifisdiem^^ia 
tigci;ai|t, jlculap4idJP{c4cinapUjin nel^ anm Babfbnidiiiicafis, hoque bujoa 
neofis dic^ C2(pri«itu]rj ^ c|ii|i loc^. f«r ftquatiofkm f<»;redoaiQiiera ^ 
fubftituitur anni iEgypci«si i^ meniSa;^ ^ot^mdifii ttds.' Uode 
Ctwm:.d^,awJL{9rgi3^ ^«cutoto.^ntaft^ qiiibia Mflt>nomi fldbyUoii 

o/i fi)cr^9t» 9 MomKi ^koaggfto oiWtoo^.* ^ \: v 

Verum quidfm 41^ Pi*]raMii ^bliltts £dif£bui atiiiiri eADpaa 

ab f:mu ttEGtJM ASTRONOMICO. 14} 

ri>^ Aftfonomis Bkbytonm defigmtutti reducere ad\£famf ^lgbcmaflAri , 
quiViMbue eo 119 uti, easquevel imer. fo, vel oim aiioruin/auc fuis ob^ 
ferv«tim)ibu»compartit/8c earum dtflamias^ vel iei fe invioem vel ab £rpo<* 
cha a fe conftituta deprebendere , n«n poterar. Sed inde minitne^fequfcur, 
ipfos Bhbylonios has uias bbrervationes i&tA Nabena(flri conGgnnflre. Sic 
enior etiam in tribu» illis EcUpfibiks» qusc ex Babylotie delatse., ibique 
obfervatx erant, 8c quarumtempus^ . a Babylofiiis defigoatum , ab aftro^ 
noma, ut*videtur, AtbenieAfi ad Archbntes dc menfes Atticos reduftum 
enK> Pcokmacus L. d; C. it. ubi>i poft Hippan^um, iis utitur, ea# 
rfim tempds^j)et Arcliomes.8C mcnfts Atttcbs exprefltim, reducit adiA'« 
raai Nabemaffiri» Scanni JBgypttad^vaigt dienicm',S& bBJus nitnfis dfenai 
hno-hod Prc^maeafolenneeft; ob(ervationum , quibtisutitur, templis» 
i^ A^oBomis quibuscDoque ^i^kunquo defignatum , ad Anm Na^ 
fa«mflfoi redboere^ ut pliinbus eiemplis probari poilet. Ita ut es fiad 
temporis ad banc iBhmh r^iidtone^ q^N^n Ptolemieus .ubiviV fad do 
JA^is qttt flfteconfiknafim' AtlrofiOBit ob^ debeat con^ 

' Obfervadon^iCibkbeeram' feu Bf&ybniorum, amo Alexatidri moreem^' 
BM^lonHa&s» quibus Ptokmaeos tn Almagefto utitur, invooi inunH 
▼erwb deeem , omnes EeHpfiusK Lunarium Babylbne obfcrvataruot; 
Haruffi fiptem prioi^s Rt^uA BAbybniorum annisconfikntnturi trea 
yfepo pofteriores ArdiomfbQS'86 meliubos Atticts , ex reduaionealteriitf 
Aftrooomi, ut videtur Athenienfis: AtfaBnas enim vkkmor « Babylow 
cAdeIate« • 1 

Ut autem fpecimeo demui, quomodo haa Sdtpfima Ofalertatiofiea^ 
ptiotes foltat defcribere Ptolemaras^ 

L. 4* C. 6 p. 88. a. in Graeco, p^ ^f. PrHm (imjuit Ptokmaeus) 
MAM' Mtiqummn EiHpfium^ ex itt fks ift-Batyhm •kfirwU Jnt ^ firu 
UtwfaSa ppmo ann$ Ntiifrd$empaii^J$$undmrt jEiyptioy 7i$ib 19 i «iVVI 
)0. IHeepit^aUfm^ ^$^^^ d^irepofi $ftummab$fa kmefransa&^^^ 
i^etittofa. * - 

< In tota hao defcriptione nihit ab Aftronomis BiAiylonicisefti pmterquam^ 
afraus^Mardoceomadi primus, 81 tcmpiM diet^ quando Luna ccepk do^ 
ficere» -ft qQod-raerit Eclipfis toraKs. 

Menfii^eniai fecundum i£gyprios Thoth , ejusqoe dirt ^"^ Aquente 
^ » per redudicinem fubfljtmus efl^in locam menfisBAbyloniciyfic hu* 
p$ menfis dk^, ab Aflronomis Babylonids (Mgttifi^ lompendit gratia : 
iiK| meo JBdido^ per.&paiitr . ' 

L. 4^ N 144 DISSERTATfO DE CANONE $.1111, 

L 4. C 6. p. 88. t. In Graeco p. 9f. SecatuU 4utm (inqak Vuh^ 
feniflcus) bsrttm EcttpJ^m fmUtur fiSa fMmio auno ^usdm Mardofinh 
padi , ficundum Mgfpfios Thotb 18 «•> ^ 19. Defecit autem | 4)9rh|. ab 
jtufiro diiHts tribus , iffa modis noSti. 

De cadein hac x^ Lclipfi ag^t PtolemeuSt eam ad faam fcopum appli* 
cam» L. 4* C. •€. p. 88. b. C. 7. p. 04. a. C. 8. p. 94« a. b. Qy* 

P* 9f 9 ^' ^ 9^9 ^* L* ^- C« 9* P* 14*- '* 
L. 4. C. 6. p. 8S a. in Gneco » p.*9f • Tittitt autim barum EcUpfium 

(inquit Ptokmmis) JcriUtHrfatts eodemfecuado anno MardoampaU^fecuB^ 

dum JEgyptios Pbamiuotb 1; «iV ¥ 16. /ucepit autem^ ^neh yfojb ortum^ 

& deficit a Septeutrione plus quam medietas. Confer p. 88» b. ^ : 

L. f. C. 14. p. 117. a. b. inGiaBcoi p. iis* ^m/^ (inquicPto* 
lemaeus) anno NeiopoUafari ^ fui efi ixf^ a Nabow^aro^ fecundmm M- 
gyptios Atbyr 27 «V V* x8, bora 1 1* ejcoante in Baiylone ccspit Lsuea defi^ 
me^i & d^cit quarta ma^me pars dimuitri ab Aufiro. 

HaDc wrba « fui sfi 1 x^" a Nakona^aro^ tioo funt Aftrot|omoram Ba^ 
bylonicorum, (ed ipfius Ptolemaei , qui ez morei tempus 6bfcr?ationam 9 
ab aliis defignatum, ad ^ram Naboaaflarireducit,' oc qoidem id hic fii- 
cit, ut faujus Eclipfis ab Epocbai a fe ocMiftitma, diflantiam capere pof* 
fet| ut ex (cqucntibus^ patet. Confer Timocfaaridis Qbferv. L. 7. C. }/ 
& Dioajfii Obibrv. L. io. C. 9. 10. 7.'&c Et nota Aftrenomos j 
qui fuarum Oblervac .rempMs anaie Rcsgum ,vel Impeiatorum configoabanc^ 
non (blerc .ullstm aliam w^v^ afyiceap. : 

L.'f. C. 14. p. 117. b. in Gracco, p. izjt. Rurfut (Inquit Pcole** 
HMBus) 7<| atm^ <ia»rAyfis\ qm \ft %x$^ a Nabonafpsro Jicundum JEgypHos 
Pbamemab 17 mV ¥ 18 , una hora ante^^mediam fioStem in Babyhni d^fecii- 
Luna a Siptentfione ffiedia parte diametri. 

. Eadcm illa vcfbai pA efi %%f^a N^bonqjfari^ eodem modq» -ut fis^ 
pra» a Ptokoiaee, euiJem ob caufam^ a^da font. 

XL. 4. C p. p. 95* b. 18 Grffco, p. Jdtr. AUera (jnquit I^l(ao(iXQS> 
fua etiam Hipparcbus ufus efi , faSa efi %o^ anno Ddrii\ qui Cami^ fbc^ 
qsff%t{i fQ Jkufi^niifeCtfndkm jE^ptiot Epipbi xH Wf r ^9, rh vyi«oc 
^iX^Janf len^teMmf ifmf } y (pijfiSolit occafum borls MffuinoStiuHbus ^* 
20) fud boraJimHiter defeJt Ljuna ak Aufiro quarta di^mstri parfi. 
« L. 4. G 9. p. 9f. a. b. io Graeco, p. lox. Pcolematusi qoumdi- 
ziflet, fe ufurum Eciipfibus diUgefSti^^ coufcriptif^^ ,4cindc Gcifergk^ 
Accepimus igitur primam fuidem EcUpfiv^ fub J>^rio< frimo ot^rvstmn 
in Babjfloneyfrimo & go^ ejus anno Jecundifm ASgyptios TyU $ «V ^ 49.. 

bora |.TOf, REGUM ASTRONOMICO. 14^ 

bdra 6* media^ jua b^ra 9^a^iilm fa^d difecmt Luna ah jtujhro duo^ 
bus digitis, 

£x lirs fpeciiDinibus patet Aftronomos Baby Ibnios tempus , quo fiiat 
CQeperunt obfervationes, 8c quo illa coeleftia contigerunt Phxnoment^ 
per annos imperii fii^lorum Regum Babyloniomm defignafle: an au« 
tem obferyationes fuas ^ra NaboQaflari confignarmt ez Pcolemaei AI- 
maK(k> Don txHiftat. 

Quo autem in loco 8c tempore Epochas Solis 8c Lunae 8cc. conftitue^ 
rint, 8c qua ^ra ac methodo in catculo fuo aftronbmico ufi fuerint, dcf 
00 oe verbnm quidem apud Ptolenuettm repperi. jtn AJlroumit fui pofi AUxandrum ufque ad Ch Ptohmam vixerunf ] 
4impuSj quofuas cepfrant Qbfervafiones ^ per JEram Nabonaffari deji^ 
inarinSj & an Epocbam compuH fui a Nabonaffaro deduxerint^ 
. vri in Cmpusofuo aftronomico Mra Nabonajfari ufifins. 

Omoes AftroQomi , quorum Obferyationes in Alm^fto recenfet Pto-^ 
lemaeus, tempus» quo ipfi fuas ceperant ObfervatioiKs , defignant vel per 
JEram quandam a Mabonaflarsea diverfam , vd per Archontes AthenieQ« 
fium, vel peranaos Rrgum jEgyptiorum, aut Iflqperatorum Romano-^ 
rum. 

• Ut hoc diftinftius patefcat, fequar ordinem temporis,quo ilii vixerunic 
Aftrooomi ^ 8c fuas ceperunt obfervationes. 

i^ Meton 8c Eudemon , qui centnm circiter ante Alexandrum annis 
iblftitium aeftivum Athenis obfervarunt, illud defignaront faftiim fub 
Arcbonte Apfeude. Ptolemaeus L. ^. C. x. j>. fp^ 60. 
. x* Aftronomus ille, ut videtur, AtheniehUs, qtritribus illis EcHpfi« 
bus j qux ante Alesandrura Babylone oUervatae erant, 8c inde Athenas; 
Ujt videtur» delatae erant , ufus eft, tempus earum ad Archontes 8c men*^ 
les Atticos reduxit. Ptolem. L. 4. C. 11. p. 97, 98. 

^ Ttmocharis , cujus apiid Ptolemaeum quinque recenientur Obfer- 
vaiiones, capca^in Alexandria, tempus quatuor priorum per atnnos pe- 
riodi Calippicae, 8c menfesCalippicosddignavit, quincam veroperao- 
imdi 19»« loiperii Ptolemaei Philadelphi. Ptoi. L. 7. C. 9. p. 161 » 
v6t. .8c L. 10. C. 4. p. 1)8. 

^ Ariftardius» qui lyx poftMetonem aooiS) Solftitium obfervavic 

T asftivum g ^4# mSSERTATlO 0E CANONE f. xiin 

xfttvumf tcBBpm fasB obTerYatioois per fc^ lumnm' fiimm peiiodi Go* 
lippicse dcfigoavit. Ptol. L. 3. C. ». p. 59« 

jT^ Dionyfiiis ^ , cujof fiipiem t PtoleifiaBo iccenftiiCttr oBfenrtftiooes » 
teoipiia fuarum obfiNVacioniim* defigoavit per anooa Mm fibi proprir^ 
fiM Mir»^^ /^^#Mbai< Dkmjifium voeatOur^ oC quorom 1» cum P ttAcmaei 
Pbiladelpbi «nno i^ ooncurrit» & per menfo Codeftea. Ptol. l^. 10; 
C. 9. p. x^a L. 9. C. la p. x^x. L. p* C. 7. p. Aid L. 11. C^ 
II. p. 96o. 

6<> Aftionomi Chaldany^rum tres receoiet obfervationes Ptolemanis^ 
tempus I guo fiias ceperam obfervatioQca p. defigoanmt per annoa Mm 
fibi propriae, qui anni CbaldMrum vocMiur ^ Sc quorum primus annus 
init labente anno per. Jul. , non 4401^ led 440}^ , & per menfes Ma* 
cedonicosv Ptol. L. p. C. 7. p. 216. & Lf. 1 1. C 7. p. 2^9. 

7^ AnonjFOMiatqut in Alexandria tres obfiurvavit Eclipies,qoibM etiafti 
Hippar^hus ufua eftf tempus canim dcfignavit per aoiioa periodi Ca- 
lippic». Piokm. L. 4. C. if« p. ^, Mu 

8<> AiKMfymus^ qui Alextndrix Edi^ Luae obfervaifit , ejua 
tempus dcfignavit per annum j^ Philomctoris. Additur quidem, fed a 
Piokmjseo» fui tfi ^74« ^Nahmitfffttff. Piol. L. 6. C f. p. i^ 

9^ fio^iifia obfervaittB Rbodo^ inoeitttm an ab HippMk)^ n vcra 
ab alios eujiia toaaiMQs dcfignatur per «nnttm ^7» tems periodi Cattpp^» 
ea?.. Addiuir qoideaa» 6d, ut hic per fi patet» a PfiokiiaDO ^ qu% ^ 
6oy^ a Natcuajfaro. Ptol. L 6. C. f. p. 134. £c C. 9. p. 148. 
r lo^HinpafGfatts, ciijiia obfisrvationeapIurifltUD (quamm nomcntt pnc^ 
cifus vix determinari poteft) a PiolcmeBo moenfentor, capix vel in mbe^ 
AleModrio'» vd ih iniubi Rhodo, tcmpus fiiarom Ofafervatiomim femper 
d^nai per aonea tertiaB periodir Calippicaa. £t quidem io fpecie ita de^ 
fignat. 

$ei JE<|ttiho£kiae AnnimnaHa^ item tria.£qiiino&ia Vcmaliaytt nntni: 
Sdftitium ififidvom. Ptolcm. L. ^r* C &. p. 57^ f8, 5p« 60« 

Ooae Edipfea. QparQfla.ment]onem io tranfitii tantnm fiK:it PcokflBapnst 
£«. ^. C %, p. 58. a. 

Snns I41QC i5>*t>blemiius in-Rbodo« Ptolcm. L. 5^ C ^ p. lo). 
& C f • p« 104^ 10& 

Fiaa in oorde LBoma. Ptoknou L. 7. C- %* p; lyS. b. 

Ouo tamom Ibca occumim apnd Pcolemoecun 9 obi, ot prinao intiiim 
videtur>tempus fuarumObiervationum peranaoa ajooite Ale^iatxbi da^ 
%iaiiit H^paccttaa,, nemfiaj 

- L. r> «. «M. HEGUM ASTRONOMICO. 14^ 

L. f i C jT. p. 104. b. htmy^i (fcribit) inquit Pcolcnueusjd !«'• 

i£bus /cribitj fe ebjcrvafji in ModOf per iwftrttmemay tam Solfm^ fuam 
Lwam) ipT^ anno ab jtUxatidri morte , fecundma JEgyptios PbarmntJU 
ii^ , bora x^ incipiente^ & dicity quod^ &c. 

Itcm L. f • C. jT. p. i65. a. Aceepimus rurfus (inquic PtoIem«B) w 
idifiantiie ab H^arcbo^ u$ diximus^ in Rbodo obfervatis^ eam quetperjpe^ 
^a eji eadem 197^ amio ab Jlexandri morte jfecundwn jEg]^sPauny ij^ 
boris o, xo, qfiotempore^ dkii ^ fole porfpe&o «••••• Jjenia efpare^^ 
bat Isc. 

Sed, meo judidot iHa ildSgtiatio tomporis ^mmm 197« a moite 
iLlexAodri» in mroquc locp, noo eft Hipparcbi, fed Ptokmct, qui hic, 
compendii ^iada, tcmporis deGgoatiooefD ab Hipparcho por aonum pt- 
riodi Calippicae &£buBj omifit, 8c faaoc per redo&ioQem fubfiitiiit» iK 
hoc modoper 4x4 aanoram addiciomm, diftaotiana a fua E^ocha oolli- 
erett ot io atroque loco ficic» ad ibppum ruum. Hoc de fecuodo la«D 
icile pofuaferimi *^ ^ iecuodo id etiam io priifio Jooo adautiooduiii 
efle coUigimus : quod etiam coofiraaatur ex ooUatiooe L. 3. C. t. p. 59. b. 
«bi his tcmpus ab FUpparcho pcr aanos periodi Calippicae exprefliim . a 
Ptokmm» ad aQMs ab Alevadri morte neducitur. 

iio Agrippa, qoi fitom Vei|;Uiariiim ohfervavit in iBicibjma^ tem^ 
<d)&rva(iooia fuae per i%^ imperii I><w>tfaMi mottm, Ac iMofis Bitby- 
luonim Metroi dien />» defig|»wit. Ptolea. L. 7. C. 3. p« 161 . a. 

12* MenclausGeometra^cujus duaePixarum obfervatiomi a PKdemseb 
ceceaieiitur, cspcc ia urbu Roma, carum tempus per i^ Imperii Tra« 
jani aoQum defigoavit. Ptolem. L. 7. C. y, p. i6t. t. b. 

I y AnonyouiSy qui Edipfia ia urbe Akaaodiia obfervavJt,^^ teM-^ 
pus per a^ Imperii Adriam amuim dcfig/aavjt. Pt^kmu L. 4. C jn 
p. 5)f . a. b. 

14^ Theon SmyroniSy cujus quiM:uor <:«iica PUiKtia receofet Ptoie? 
moDtis Oblbrvaiioiies^eanim toi^piK per 1»"^» ly^t t^& id^Ia* 
perii Adriani annum defignavic. Ptolem. L. 10. C. 1. p, 1134. b. C> 
%. p. 2)5. a# L. 9. C 9. p. uS. b; L« lo^ C. 1. p. 294 a. 

I f ^fe jdeoique PtoleoiaMia ordinaiio & 4ere ieniper ^ in defigHMdoae 
tempQcis^quo fiiaa ipfe ceperat oUervatiooea» «titur/n^fid/ir annis In- 
peratarum Romanonim Hadriaoi & Aniooini Pii, 

NoimuQ^uam tamen addit, quotas ilfe a Nabott^bi vcl ab Akua* 
dri mone aamis fiity sem|H: 

T z L. p; 14« mSSERTATIO DE CANONE f . xm. 

L. 9- C. 10. p. z^o. b. (cribit: Tffi enim fnfpekimus fiellamMer* 
iurify /ecuttJo' jfntonini anno^ fui ftdt annus 886«»^ Nahonajfaro. 

Et L. %. C. ». p. f9. b. Deinde^ pojl i8f annoSj y^ /tntonini an^ 
ff^f f»# tft 463^ ai jflexandri morte^ exaSiJfime ipfi obfervavimus an* 
tumnale rurfus M^iAnoStium. Idetn repetit ibidein de iEqumodio verno^ 
& Solftitio xftivo eodcm anno a fe oblcrvatq. 

Sed notandum Ptolemaeum in prasdtdis lods (qui (bli mihi occurre* 
ront) hoc compendii gratia faccre ad ufam fic lcopum fuum , ad captan- 
das diftantks \ ordiaario enim poft temporis captas ob(enrationis defigna* 
tionem praemiflam , ubi ad earum ufum progreditur, tempus obfervatio* 
num, a fe 8c ab alits faftarum, folet ad annos a Nabonad&ro, & non- 
nunquam prius ad annos ab Alexandri morte- reduoere. Quod autem or- 
dinario in progreflu deroum faoere fble( 1 id hic ftatim in initio Sc quafi 
Qno habitu fectt , compendii gratia. 

Atque btnc etiam elucet , quando fimiles loquendi fermulae , ipii efi. . . J 
annus a Ndbonaffaro^ vel ab jSlexandri morte^ junguntur cum defigtn- 
tione temporis Obfervationum 1 ab aliis Aftronomis expreila » (quod y uc 
fupra vidimu») nonnunquam fit) eas ciTe confiderandaSi non ut ab illis 
Aftrenomts profe^s, fed ut a Ptolemaeo additas, ut tempus, ab illis 
defignatum, ad aniies ^rse, qua ipfe utebatur,reduceret, eum in finemi 
UC iUdrum Obfervationibus ad (copum fuum uti poflet. 

Quo autem in loco'& teoipore Epochas Solis, Lunar, 8tc. conftttuc- 
rint Aftronomi ante Ptolemaeum , fupra memeratfp de eo nifail apud Pto- 
kmaeum reppert. 

Hipparchus in captandis illis drftantiisi quarum meminit Ptolemacus 
L. ). C. %. p. 60. a. Sc L. 4. C. II. p. 991 a. & b. , inter Solfti- 
tium ab Ariftarcho 50« anno primae periodi CaKppicx, & Solftitium 
410 aneo certioB periodi Calippicae a fe obfervatum : Kinter tres Eclipfes 
Alexandrix ab Aftronomo anonymo ^4® 8c 55« anno fecundae periodi 
'<^alippica: obfemtas: nulla alia, quam ea^ qua utebatur in fuarum ob* 
-fervationum timpore defigtando , iEta^ fcilicet annorum periodi Calip* 
fxcstj opus habcDat. 

Quod autem attinet diftantias inter tirs Echpfes cx Bfabylone delatasi 
ijuarum tempus per Athenienfium Archontes, Phanoftratum & Evan- 
-dtnim, qui Ph^noftratum proxime infequitur, defignatur, ilks diftantias 
Hipparchus^abfque uUius i£ras ope, fiicile capeir poterat. Vide Ptokm. 
L. 4 C is. p» p8v b. Prasterquamp quod i£ra Archontum, mii 
gjpud Atheoienfes anno nomen dabant , & primac periodi CalippiG& ia il- f. xiif/ REGUM ASTRONOMICO. 149 

k A!fcboiltttttl AA inttii]in, tjsmpdre Hipparchi fatis cogqica eram. Un- 
de etiam iUan> if^ «Qnorutp diftamiam. imer Solfticium a Metone fiib 
Arcboqte Apfeudc > & Solftitium ajb Ariftarcho 50^ anoo primac periodi 
Ga]ippica& GJbferyattim» jfacile ODiligere potutc Hipparchus. Vide Pto- 
lein. L. g. C. i. jp. 59. b. 

Qodd autem atciiiet diftantiamf, 7160 menfium, inter Eclipfin ab 
Aftronomis Babylonicis, x^ anno Mardocempadi , ScEcUpfin ^y^ anno 
tertiae periodi Calippi^fle, in^ Rhodo , incercum an ab Hipparcho » an ab 
alio, obferyacam, quam coUegifle Hipparcbum 1 dicit Pcolemasus, L. 6. 
C. 9. p. 148^ a. Quomodo autepi illam diftamiam coU^eric, exJPto- 
letnaeo oon patet , & plnoe incertutn eft. Potuit. autem ex lerum ChiK 
daicarum Hiftoricis eruere^ quot annis Mardooempadi annus x^ initiom 
primae periodi Calippicas^ pracceflerar. 

Adeoque an Aftronomi poft Alexandrum , in calculo fiio aftronomico 
io capcandis diverfarum obfervatipnqm diftantiis , i£ra Nabomkflbri ufi 
^fioti de eo etiam ez Ptolemad Almagefto non conftat. 

PpoJmaum JEra NaUnc^ari ufum eff^j & quomodOf diJ^nSHur 

ixplicatuT. 

* 

Pcolemasum ^ra Nabdnafifari ufiHO effe, in genere certum^efti ^ ^ 
eo nemo dubicac. Sed cor» quomodoy quando hac Mn uucur , diftin» 
fiius ioquireie & explicare» operac precium eriu 

SynceUtts, locofupra hocipfo^^' i^? Lit. b. N. i., ex ejusChro^ 
nographiap. xo6. B. citato, facis diftinSie hoc indicat. ( verba Synceiy 
lupra adduximus.) Sed piaeftat baec adbuc magis diftio&e & particularius* 
explicare. 

i^ Ptolemaeus quando indicat^quo tempore ipfe foas ccsperatObfervi^ 
tiones, non ucicur i£ra Nabonaffari , fed ftlarumObfervacionum tcinpus^ 
per annos Imperacorum Romanonim, Hadriani 8c Antoiiini Pii^ prifix> 
rum Aftronomdrum more, defignat,iu vidimus fiipra, Lit.c. N..i5^: 

%^ Sed /Exz Nabonaflari otitur Ptolemasus in calculo aftronomiGO>. 
of r^ V ds4^€§¥ ^^99^(^f ut SynceUus dicir. 

y^ Epochas duorum luminarium, Solis, & Luoae, & quinque Planeo 
caruar, conftttuitin initiofeu i^anno Nabonaflari» menfis Thoth die 
h^ y inmeridie^ hoc eft» illum ipfum» qucm SoL| Luna^. Cc Planetar^. 

T 3 di&o» «p DISSERTATIO DR CANOME $• «m . 

SEto tmforey inCoelo (tWx^n) obdnebant hium^ conftttuit tanquflm 
initiQiD motns Ac progreflbs Syderum feu Aftrorum^ Solis» Lume Bc 
PlanaaruiD «U <ri2 iirifM^vm^ ad figna Zodttci cosfequentia feu tanqaam 
£pocham calooli a^ionomict. Uc L. ^. C. 8. p. 73« 74. L. 4. C. %. 
p. 94. L. p. C. II. p. 13). 6c alibi videre licet. 

4« idque eom in finem, ut per Tabulas medii motosSolis^ Lunse^ 
Sc Planetanim , aliisque eo peftinentibus Tabulis ^ a fe conftnifttsi lo- 
cum S<dis &c. in quocunqtie alio bujus iCne anoo dato inyeiiifei 8c 
lioras Mi^fMaif 9 umpofales ad ^ouinoftiales redacere poftt. 

f • Unde etiam ubi eo opus haoet 9 tempus OUervaciommi -aq^tarum^ 
tam ab atiis, quaiD a fe ddSgnatumi ad j£ram NabonaflSuri ledocett lo- 
;ler« 

6® Cur autem in Epocharum Solis^ Lw» 6c Planetaram cooftitutto- 
w cam ahe afcenderit , ad initium fcilicet resm Nabonaflari , hane reddit 
:jmioMn , ^uod ex co tempore prifcas habebant Obfi»vationes, m dick 
Ptolem. L. 3. C. 8. p. 73^ faabebam^emmObfervatiooestriumEclyp- 
fium, qux i^ & %^ anno Mardocempadi fiiftae fuerant^ ut dicit Ptolem. 
L. 4. C. 6. p. S7. Verba Ptoleniiei Graeca vide fupra , lic. a. N. %.^ 

7® Congruum enim erat) ut Epochae SoUs&c. aliquo tempore prae- 
cecRfentaQtiquifltmamt ^n habebant^ fic i]cia mt veHet PtokoiflBus, 

Eclipfeos oblervacionem* 

8« Ut exempli gratia^ per Tabulam medii motus SoIis« aliasque eo 
pertkifntes Tabulas, locom Solis in tempore hujus amfqoiflimae Edyp- 
4eo8, & rcliqoaroai deinde obfervmarum , depi^bendere pofiet. 

9<» £t ut eum in finem, exempU grMai harum stitiquiflfmaram Eclfp; 
4mm^ m £c reliquarum 4einde oUcrvatarum , dlftaifitias ab Epocha, fic 
per coofequen^i etiam earum a fe invicem difttmcias, coHigere poflet. 

lot Uncje etiam oom In finem , harum Obfervatiooom tempus , tam 
ab aliis, quam a fe defignatum» ad i£ram a Nabonaflaro folet itdu- 1 1« Imer Tabulas, a l^lemaeo conftruAas, 8c in fim Almagefio ed»- 
-tat, ootBixla imprimis Tabula ^tfvpVtf^ 8c YrwmAi^W, hoceft) fenftinSh» 
num & oppofiHonum SoUs & Lundt , feu NovUumorum & Plemlumorum 9 
^qme in Libri 6^ mitio proponhor , 8c etiam Tabula tiMMF%v7mfrfi^i<a9 
vocatur, & eo nomine a Tabulis medii motusSoBsi & Lunae dtftiii^ 
goitur. 

Tobulr enim medii motus Selis 8c Lnme (quse L. j. C z. p. 6ff^. 
A L. 4. C. 3. p ^7*** 9** proppnuousr) in pimo eansm K/snV, m 

ejus f.«m; VLEGVM ASTRONOMICO. i^i 

cjQs pnm columnftt habcm knom attooran^ quse per itSmutu^txmirff-^ 
fHnf^hoc db,p^r i8 annos ifigfpciacos ragptfGbi inTioem cominoo 
aggfo^os» pfogreditur, hoc modo^ iS, )<$, 54, 7^, & fic porro, 
& quui illa columnsi cft i^mf, feu v«r)lSimfli 4^, oolligtc illa stinoruin 
fcries ia aaffnrbm annot &10. Prctese^ bic Tabul«, in earum pri- 
mo Kctvov((fnnon exhibenc in primo verfu 9 /^r«m , qucm Sol^autLu. 
ni inixi robifxt in calo, in Nabooaflari anno i^^menfis Thothdie 
i^, in mcridir, m Climate Aknndrix.ied fimpliciier cxhibeot » qoot 
gmdibos, mimit«t ^ (^skn pleoo^ ctrculos) cxcmpli gratia, Sol,. 
medib moiu, ^Mmo 18 ^ 96 , ^4 , 71 , £(c. annorom iEgyptiacorum 
yagorum progrcdiQior tti td iniimm. Uiide patet has Taoulas noa< 
ita dqseDdcre ab^ £pocba Solis aut Lmm in anno Nabonaflari i» coo*' 
ftitutft , qain ctiam ufiim fuum prasftaic poflmt j fi Epocha Solis Sc 
i#ume iafefJot^ csnmpli gmia» ia aooo Philippi i« conftituaior , aao-' 
do tcmpus , in ^ locns SoUs am Luoae qjuseritor , illum Pbi\ 
amium f^ tm pmocdat^ ftd ftqmttmr. Nifi calcuium ordiric r 
giadoi p0» abjtmftioiic»» iaftitttrc «alis. Vido Pmkm» L. 3^ C. 9^ 

^TabuiaB aiiima i$fifmMiMm^& ^fpfitimm SOh & EunM^tta No^ 
vilunmum & Pleniluniorum^ habet tn primo & fecundo K«My/M ,. iw 
pfMa cctemiia, fiiacm^ anMram^iiir a i^ Nabonaflari anoo incipicnsi 
j>er tiKc^mflmirfifli^^. hoc cft, per 25 annos iEgyptiacos vagps, ^00^»^. 
tiwo affinr^icos, deiode prof^iror » hoc inodo^ i. 7S6. fi. 76. & 
Sc porro, donec in ultimo vcrfu aflurgnr ad annnm Nabooaflari iioii>«^ 
Phctcfta hi^us Tabufac primum KmW exhibet in iccunda columna^ 
io primo vcrfii, Noviloniom mcdiom in aooo Naboaaflivi i^ , iw 
meiifis TJioth di^ »4^ 9 a mcridk coasputatp ^ miiiutis j fcu panibgs^ 
horacy primis 44,^ fecundis- 17, poft mcridiem. Secondom tcxo K^* 
fori^ exhibct in ftaihda colinnna, in primo verfo , Pkoflttniom mc- 
dium io aoM Nabooaflwi i^ , in moifis Thoth die p^ , a mcridio: 
computatO) minucis, feu partilms horse, primis 55^^ /eoondis ^f , pofk. 
raeridiem. Ec boc Noviltmiom prunomy ot Sc hoc Pknilunium pri^^ 
mimi, in anno Nabonaflari i» font Epochae Noviluniorum & Pkni<^ 
]iiiiiorum ; & per conkquens reliqua Novilunia 8c Pknilunia prima^ 
atmi a Nabooafljiro ^6*^, f i"^9 76*^ &c., qi» in hac Tabula conk«* 
qucDcer annotamur, iina aim omoibus nomcris, q|ii in reliquis hujus 
Tabulas coloamis iofccibuntor, ita ab hac Epocha , ieu ab hoc No« 
vihmio tc Plnil||aio j>tifl90 ^ anpi. a^Nabomflaro - i^\ de()Neodcm » 

ut DISSERTATIO DE CANONE |. wn^ 

uc fi loco hujus Epochx alia inferias oonftituta, exempli graria, ioaniio 
PhiUppi Andsi i^ , aflumatur, atiam nccefie fit, reh'^ hac Tabuk) 
aliam, ab hac, quoad menfis Thoth diem & faoram, & reliquoa nume- 
jos aftronomicos, pkoe divedam» de novo conftruere. 

Hxc fufius exponere volui ^ quia iK>n cantum hic> &d imprimis etiam 
in infi^ dicendis, ufui nobis erum. 

12^ Hasc Tabula t^]cori«-ff}«iTiffi^«r^ una cum altis- eo pertinentibus 
Tabubs , iofervit ad Novilunia & Plenilunia , in quocunque aono Mm 
Nabonaflari dato, deprehendenda ^ & per confequenS) ad Eclipics, a (e> 
& ab aliis oblervatas , etiara calculo expk>randas. .Uiulequoqttei ubieo 
opushabcbat Ptolemacus, necefieerat, ut tempus .captarum obfervatio« 
aum , a fe , & ab aliis defigoatom , ad iEram Nabonafiari reduceret. 
: ig^ Methodus illa, qua Pcolemacus L. 3. C. 8. p. 74. utitur> iu 
redudfcione anni Adriani i7>°S quo, fe iEquino<9;ium oblervaile» dixe* 
sat 9 ad annum Mrx Naboaai&ri , etiam maxime notaoda eft. 

Procedit enim in hac redudione temposr is per amium 17^ lB^)erii A- 

driani' defignati, ad tempus in i£ra Nabonafiiui priori correfoondens^ 

(quo opus habebat , ut Epocham medii motua Solis in Nabonauari anno 

V* j menfis Thoth die i^ ^ in meridie^ in Climatc Akzandrias, Goofti- 

tuer^t) hoc modo.: 

. j/ regno Nabonaffaris (inquit) uffoe ad mprtm Jlexaniri $ c^U^untur 
anni 4x4. 

: jf morte autem Alexandri u/que ad regmm Auffifii (in iEgyptum fdlt* 
cet, poft Cleopatne mortem) 294. 

Et a frimo Augt^i ^anno, primaque die in Tbatb JEgyptio menfe^ & 
meridie^ (dies enim a meridie incipere volunm) ad 17^ Adriani annum^ 
feptsmo die Athir^ duabusfqfi meridiem boris ajualibus^ anni funt j6i ^ 
dies 66^ £f bor^ % mquales. 

^are a primo Naionqffaris anno ^primaque meridie Tbotb menfis /ecutt- 
dum jEgyptioSy ufque ad expofitum nohis jEquinoiUum autumnale^ colli' 
gentur anni 879 > dia 66 ^ (S^quales bora %. 

Mirabitur procul dubio, q^i haec confiderat 1 cur Ptolemxust qui a- 
lias uno verbo indicare folet , quotus annus a Nabonafiaro fit ille atious, 
quo obfervatio fa6ta fiiit: vcl quot anni a Nabonafiaro, ad illum» quo 
obfervatio fefta fuit, ammm exchifive, elapfifuntj hic in hoc unico^ 
c}ui mihi in toto Almagcfto occurrit , loco, hac operofiore, per trium 
intervallorum in unam lummam a^regationem , utaoir methodo. 

Notaodum autem hunc locum dleprimum.ia Almagefto. locum» ubi 

Pto- ^.rm. REOUM ASTRONOMICO. ij^ 

Ploleria«ds opos habdMt djftamfa t Nabonaflari atmo' i^ urqae ad tem- 
pQS obfenrationis fub Roimiiffi ImpeniK^ribus faftaB. Unde quis noq im* 
mcrito fufpicari poflec 9 Pcolemasum hoc in loco, ubi prima occafio ipfi 
occurrebaty voluiffe tacite loetfaodiHn tradete, & in hoc excmplo reapfe 
oftendere» quomodo diftamiam a Nabonaflaro ad obfcrvationcm fub Im- 
peiatoribtts Rdmanis liidaQii , colHgebat : & p^nde Ptolemxum aliis in 
locis hoc tacite fecifle, quod hoc in loco explidte & expiefle (acit. 

Sed hoc adhuc magis mirum videbitur iis, qui Jic^ i^bsqqe ulla, quan- 
txm tmhi cooftat, prbba^ral^ praelup^nmt » Canbhis Rcgum aftro- 
oomici auftovem efle PcoteaiKum. fi ceite/ad minimimi| agnofcei^ 
coguntutv Canoaem illum, fi Plokmaei.aBtate jam extabat, amer , ac 
ille 9 quem nuoc faabem tis » f uiflc difppfitum : eumque poft Epo« 
cham a PtiilipparJisQeo^aiiienioite filmam, novam rurfiis Epocham 
& novam anoonim colk Aiofieai , ^uae abAiigilfto laitium; finncbat ' ha« 

Qflc agrit M inea^W ^qtHd, qttod iiQic ftil^idfti b^ponr pot^, quodi 
AeoM tegeie aolo. Neimpe^olemsei HTabula medii motus Soh^s, in qusl 
Aries aQHorami qiue per ailMd^ltxM Tife>Cif«r progreditur , non altius^ 
quaol ad Sio aooos^ isflliirgi^: Adeoque cum integrb numero 879 ^ vel 
prozime minore 864 aoMttaOy Tabdkm hanc ingredi iion TOtex^* 
Ac fmhAt <ot«s hinc eft ^> qubd^PtirfeitiaBlss hAic fumm^m 879 in» 
fldrom, in tres fttmmai miiibfts kfill|^lcat,-«t eo Ipfo indiairet cres il« 
ks mimerM affooram focctiflB^e ^n hatic Talttlam efle imroducendos: 
& qiii4km prioKi^iioitiefutii 4^4 atinoru.miVel proxime minorem 414 
tonofum introducendom in Tabetlam €)aodeeaeferidum , 8c reliquuii 
odtoenrai 10 anooruto in Tabellam fimplicium anoohim. Secundo ; 
nutnerom Z94 aniictfo»,vel ^dtime minbitmitS annoruin intfodu<- 
eioduiA ioTabeHMi O^iEKkcaeteridam) 8c ^Kqbum numertim 6an-> 
oorum 10 Tabellanl ifimpKdamtaonelruiB» fc Tertia dehique numerum' 
161 anoonim; vd prMitiae ioiibiofo 144 adoordm introducendum io 
Tabcllam Oftodecaeteridum , 8c feliquum fmmeruip 17 aooorum io 
TabeUMA fimplicium' aOQorom, 

Sed judicent harum rerum gnan\ an hasc pofterior conje^lura prio- 
ri oBqinpifari pofit..vSi ^ofltleient, ailciltom fidHorj «c longe com- 
jiesidiofiMrf «oodoipolfc ioftimi : fi oetttpo primo numcrus ^to anoov 
Mio, qai TlabukB itttimos eftj iottodubatur iti T^benam Oaod^aete-- 
ridum, & deinde numerus reliquus 61^ annoram^ ita ut proxiinc liiinor 
54 aoooraihm "^tUikKftM^^ qoiponofopercft, mi. 

y merus tf4 .plSSEHTm^ pe PANOH^ «.xm. 

Beruf i^iiMQnvii >a T^c^ffs fiqiplicwai «oMnm jiKi«daQHHr. Qa»^ 
ccrte m%i« onvrtle, ^ ioqgp (CfNiWPdiui «ft. 
J9fr«>t (ioquit Do4weM«M io MffofMWl S^ X)C1V.» OM» fiiMld 
frmus mtimmt J^Mk^» ^ ^mts, Atitm^tHa» 
^ Rcipicit i^ \sicm $]nitxUi»4|U«i ip fiveriMilNW.«ddiiBKnt ft XJjOU 

Haoc Syqeegi tow » jBi yw C fc w a ogr iy l ii t p. «^ C 
ASabtmffaf (ioquit Syncdliis) /«ii^tf mtm^tfinnmChMttkm^ 

m u«ex4tidtr 9 M4H^^ avffjfiitmm GkfiUfiiMnm Scri§tmtx ^itmh 

DeiDiM Dodwqno «mm, m v; Wt ^fm^mifimiMu «eftii 
SvQceOin* ex£i;iUfi pAOiw».. khmuAHk mmm Wmtm 4iMiap».mMMl 

Nabouailwrm priqrMQ) W j gmn 81^« «MnMM, <M. «nmh. ^Mit IMia* 
^aAnu bofC eum «» ten feMrii, m ittiit» M» cniMiiiMiiii Bmm CbiU 4«onim rqgpo). Si mmm iwm ciqpact» y»AiiMM Hh mhk, %$ «J» 
jpjfA 8cc aoa ipfje Qcrofia £ff SiQo^it, «k ^ p i MOM WfM «piwMi di 
%iCb additt|. qoooiodd IMmUiis fiiMtiMaM pMbMn.MM ffiteNv 

Pen)ni pr«tcrcfi, qptd fttroiiw 4iaafi«« SijmmHm: mmi ideitt N»» 
VtiifliTu^a fcMBw fnw ohwmiflc ». <te: o M i M <!► Jpfe. riwMr w i Mt w 

gnm fiyieni ioioiiiiv fiinfifiEk* 'Vf^^iff MiUa 9am nnMiiM fiiifi mimi* 
DKom. 

Sed quid bcc ad Eiiocllui.lai J&nui^ 4i ^Mt bic igitfMR» NtbMKfr 
mMm. 

NoQ eiMm ,, nai qpt» p iMffldMtiyw-JiMMM g^ftii, Mwynri i M - imiiini 
fis tempnriB, AiCkroiiomis «ir«! «flgpiii, aMem pMMK ^WMnifiMm;il^ 
gefti qfudem a|«aToiiiM,mgMHiinn,iiMM.obftnMMoifilfti^ 
ipokviiSb NabooafiMnmdiiat Bnofiw. 

KnnaPM fii.Nibnwiaim, kkvtmiSkJatiAuamkX^ Sem mim 

primni» I.B1I. REGUM ASTItONOMIGO. fff 

primuSf 8c flimicretiir primtis : iode nmtflie ftqoaiflr oomn Epoclnn 
fiar Mxm flDOonia a Nabmfliito, «b «o «einpofe 8c deinoepf imer 
GlftlcbBDSobunisifle: qiieflMdfliodam EpQcl», Aii wffini flondnifli a Dio. 
ckmoo^ & iEni AagvftoroBi deincepe iiacr jfigypjcipe (iMnioit. Motio 
fliifios iode feqoitor, C Mdflo iqi i i AftiORonioi nowiD JBrim aNabiMf^ 
£uo iacipieomii , aflilaiol^^ cA^oe ia ob fi g mi o toi » foMroni nopoie 
defigqendo, 0c ia CihRilo oftsoooniico, ii(bt effit. . Nm, qood aAath 
lom idftnmomicaai accioet 9 illc privati ofus erat , 8c nibil cum 
ovilt cooHfliioe idbec« Ec <|Qod liuiuci deugiifltMMitni temporii > 
fins oepeivflc obferffltMpVf cao mt CbflMiDi Aftfooomoi mdmij 
dipftom in; Qibp Babyiane oMerMMmti , mkto poft NaMafi] 
noQ per iKnun aonorom t NMxmaflaro « ied pcr anops In^mi 
mribnim fiabyloflias logymi deflgiMft* Uc ftipni (boe iffb S^ ty 
Ot M« 4» oftcflfliflMi» fi< 'f I ('.' Pfimai Mtti liift. Uf,C,f& p. #. t^Mlf «.«l fe£c. fWiC f^' 
in 4» , om Hwlaiiij, «gHM demeMmM4ghib^«ilk|ailate ia gcaS* 
R» & io ipede de litnvmm «ndqoitate» ^we d> nniili gedte OuMlM» 
iwn & .£g7ptiaram jaftabotar , fic fcrOMt : Uttrst fmfer trUtrtr Ap-' 
ffnu fnlfft : fid aia ifud JEgyptiat A Merewi» , «/ GtBut: siH apud Sj» 
ns rtpertss voltmt. Vtiyat iu Gr^dum iMu^ft t Pbmakt dtdmnm ftdt' 
tim mnurt. &kibus ^ottm btttoPaUmedem juatuor hacfituru 9S<I>X. 
TmUeutftaTl^ iimouUtK:miiemyTM>mi M^tthe X B P^lll 

pifimrfi^: A. B. T L.K.Z.l.MLJk.fAiHQ' R ^^ ^^* T. ^.& 
dmtab£fklf0rmtaMit»r^X.t wMaPeri^tuad^mmk. AmiiUk 
mJBf0timMmgbfuttubmtimiidmM»utaatmlk^^auuls auttPBih 
mmm autifu^fimm Gf4Kt> regm*. Ufuatummmatk ofprobar^ MMMr. 
S dHmft hpigim^ apudJMyhukt OGCXX a m it Htn M. tb/hmtkm 
fiderum eoSOitiis tattreuSi A^ipm itettt frW^diUhr M prii^: frf 
«MMnrar, Btrofkt& Orktdeum ceCClXXX ««mm^ (ftiliat M - vc 
ftpni) EM>ama!ppmW0tnmmHmbm§Mu. i(ft4Mulii4tatiukraM 

HudiiiiuM nBtcm fiut editioiie Nocnn MQIeiifrfillrTeBil «pn^ 

"V» «5 I nf6 DIS&ERTATIQ t>E CANONE $. xui: 

2c Eptgenif nameio aoiiGlriioi iddidit Sed miror nm ,- pn> DCCXX^ 
^od» ipfo&ceotev iti litmtosioitNis^ qoos viderat, logolKitary fubftii»' 
tuiiTef.exCioarooey m fosf odttioniSitem , CCCCUaK 6c ooo pcr^ 
fpextfle , qood Epigaoes tom miaoftat aoooram nttoienim exptiiiiM • 
<fmm Ehsiofoa & (jirteodeQnia » qui taoieo oMxmmi oceimrefie dictc Pli^ 
aitts^ annoram expftflenm ntimonua» aempe CCCCLXXX anoomnii 
ot editi habueiant 9 vel GCCGXL, oc ex MSS. iotextum liic editioaB 

.ioaalit > . • ' 

EDiflencpi, & Berofiim ae Gfitoderiiom, in hoc Piinii loo»» bon de 
bos aofus, ied deimoorum MitUbos loqin\ firmiffiiBis cyieit ai^ 

is EteriEQmua iA.Origifiibos Babjrlooicia» G. x. p; 17;^ flc io Ad^ 

deodis, p. 23;* & Aqcf U G.. 1. p. S. & feqq. 

Cmfer Qceronem L^ k do Dmku C . 19. 6c L.* x. C. 46. Diodo^ 
maSicuIum Lz. P«ii^ edit. RJuxlomannl/ Alfixandri Po)yhiftoi«B 
ex Berofi Libro i* oc x* excerptom, apud Synorflum p. z8. B. — 30. 
A. £c 9 ex Svncello , inter reKquiai^ Giaecas prioris partia Chrooicoruin. 
Buiebii , a Satltgero coUeftas t p. f t 6. Vide Pdrizoniom 9 p. ao. & 
ju 334-^337* ^ $)Riodiid& p. 14. fi. C« Ck p. 16. Ik & P* 17- A. K 
ut oc p. 30. A — p.it. B<* obialtaNi pmaoerpti ex Beroii Libro %• ^ 
per Aiexsmdrum Polyniftorem , eciam inter reliquiasGrsoas relata aScali» 
gero^ p. S; VideponioSywfelliinirp. j) At js. oc 4c p. 17« 0.;ubfr 
Sfribes exGBrpcumr«s>A&icaoobi4« ii^ w mmmm iE^ptwiHlflEifteCbaUmh 
« * \ ♦. JSriB Ndb$naffarea mentio apud drfifrimim. ' 

* ' • ..••.v..< • • 

Cenlbriflutin LMIode Oie Nanli; C.m. p. i^tf. fic (cribk: AEm;. 
«/ # 9»firii^ *ta ak:.^gyptHt>'fiAiam Md A MttiutsireUtrfimts «t ft^ 
UtbwMautru wfawr , ^i 4kffm$ imptrii tjm Mm tm^mrnttit i fMram 
Uc DCCCCLXXXyj. Itm Pbitipfi, fui at tMeffii' Alexmidri M§gm m- 
mtrmitur, & ml bmm nfyutprdtiiti ammi OLJUI ttmfmmmmt. Sed bg^ 
tm» imtitjimptr *primt.iUi. mm/b ^tu^/mmai»^ ttiMpmd JEgypHm m- 
mpiefi 7i*«tl : ftiMr bm mnm fmt mitt ditm FU SmI. JuL 

Q«forioiu baic lcr^c Ctffi Ulpio & PmOiM» ,. qai figaant aaoimi 
JBjtt Vttlgatff Chrifti-*)SP?, <m> iaim».mmm Nibaadhri o86«^:ft 
Pliilippi f6x*>» jam iaienat ez die Jvm XJ*. Vide qoaB notiyiiiRvfii^ j.»u.aav; REOUM AST.RONOM ICO. ^fj 

Ho8 anooB CdiferiiiQS ^gyptiistribuir : §t MfffHU (ms{vik) in Uters$ 
uUiiJunf. 

QcMndo dicit, quod hi um ab Mjg^fm m Ikmu rdatijtnt^ videtur 
indicafe horum annorum uram, non avilem & poUicttm» fed privatum 
lA i^ptia virorum doftoram , apud i£gypCf09» 

Potuit itaque Cenforinos , qui centum feme anoia poft P&^lemeum 
feripfit» reriHcere ad ufutn amiorum Nabonaflari 8c Pbitippi, qui in (cri- 
odt Ptolempei freqiieM eft» Uhima eoim , quae in AImage(b leqei^tQff 
FtoIemaBi obfervatio, capta eft Antooini Pii anno 4» , qut eft a Nabo^ 
^H^ro &88"» 9 a PhtUppo 464"*» Cenforiouaauiem fcnpfit lidxnte wxk XIV. 

Mm, Philippi, cujus amn^ ut Cenfbrinus dicit, df exc^Jpt Akxaniri 
Mdgni mmirMim^ ^uaeque a Philippo AridaBO» AIe»ndri Magni fi-atre 
& fticceflore denommattury &» ut Theo^ Alesmdrious , 8c poft eum 
Ccoi^^SyiiceUQS dtcit W Wry Unt^iXlwim ti^T Akiiittif^f ^ i9(flu^ 
ifuiiQQl funui, cooftat amua .Agyptita vagis, dierum 365* taotum absque 
quadrante » & incipit poft aimos a Nabonaflaro 414 completos ^ a Nabo» 
iiaflari anoo 425^ loeunte a menfis ^gyptii Thoth die 1^*, qui incurrit 
io dkmi la^ Novqxibrisanni Per. JuL 4}90">>, aoie Chr^um 3H^^> 

Varia de hac iE.ni in. coafidcmionem bic veoire poflum. . jttt Afir9nmi ant$ PtQlmoMm JEra PbiUpfi^ Jtu anm ak AhfandrL m$rt€ ujijint. 1* Ex iis t quae (opra» %^ i$. Lit. c. N. i— 14. vidimus, pateev 
fiuUum ez iis Aftronomis, qui poft, Alexandri mortcm vixerei oiiqniai» 
Qbfirvationes^.in Almageftb ioo^ recenfer Ptolemaeus» ufum QUe^ta 
Philippi t feu annis ab Alexandri morte ,^ in defignaiione tetnporis^ quo- 
fuaa if^ cepenmt ohiervationes; & nuUum in toto Ptolemasi Almageftor 

W \- occurrit t|S t>ISSERTATIO DE CANOME 9. «iv. 

cceumc itidi(:iiiiii,» qood hae Mn ib oonftinieiidit Epodw in eilailo 
aftronomico, auc in capcandts difiantiis ufi fint. 
- s^ 8ed cx)ntni tnde ptiei, qood tUi Aftrondmi) in d^gntttiMe ttm- 
pom , «10 fiMf ceferant oUemciones, ufi Hat. 

t. Vel , Mms Perkdi CaHfpUm^ uc TiiBodiiris , N. ^. Arifliirchai, 
N« 4f. Anonyoius, N. y. Inoemif, N. 5^ . Hippaicouii Nr lo^. 
' b. Vel , a$ims^ fd WMiMr CbaliUmmm^ feu Mn SeleooidaniiD ; 
iosoace «noo Per. Jul. noo ^fo^ » fed 4403? 9 ferte d> A|iiinofti0 
jnno: ut Aftronomi Chaldn, N. 6*^. 

^. VdyMMiryfnl M«Mlir>imN/iM Dibr^MrySt t Ftokmisi FM- 
ladelpbi anoo i<» deducuntur^ ix Oionyfios» N. f. 

d. Vd I amiis Impem fingnhrmti Regun JEufti^ & in fpede tnno 
Philometoris 7^ , ut Anonymus^ N. t*. 

e. Vel| af$ms Imperatermts Romatmnm^tc in ipede) Domttitoi ao« 
no 1«* , ut Agrippt^ N. 1 1*« Trajani anoo i« , ut Mendtus Geome* 
tra, N. i%^% Adnani anno ^ , ut AnonjFmus, N. i^. ejusdem Adria- 
ni annis divcrfist ut Theon Smynms^ N. 14«. Qiios etiam fecutus ci; 
^tokmanis» N« ij*. 

^ De fiilo Hipfwdio diMitri pouft, mwl, dobboa i^Nid Flolar 
gwom lodf» etitm mmt ah Mmumdri m9He oiitfit 

Sed fiipra t* 13^ Lat. c N. io«. doo ilk loca jan tddoointtis, Ac in^* 
dioavtmua iittm^fmporia» |ier tnoom 197^ A Akaoidri ataRe^ defig« 
oatiooefO » noo efle Hipptidii 9 fed Ptoleman. 

Qiiod etiam Dodwdlui , in Prol^ooieqia |^ XXIX , agooicft. Iffi 
(ipquit) ifft» Hippaftlmf Bemdi QaHppim mimms faai aeMaat alfe^ 
vatioms^ «r prmie fipmi$ miatm amme ai jtiemairo^ ttUmme^ta^ 
mea petius tiota il/aj giiam H^ar^bo^ tribuetula videatur. IV u/k Mr£ PbiSppij fiupotius amtorum ah Ahxandri morfe apud PtoU- 
maum iu Jilmagefto. cur^ fumodo^ quaudo ipfe Ptolemmue iu /ko 

j6maiifio bac Bpoeba ufusfit. 

t^Notandum» quod hsec quacftio fit Iimitata. Nbn emm quaeritor 
^e JEroc PhiHppi ufii in i^xt/roK K«v«Vi,lco TafuBs e^ditis^qQm 
PcoIemaDo tribuuntur.de cq ag^m infrti Lit./. Scd qusncur dc i£>^ 
^hilippi ofii M Ptolemmi magmt Jf^onomite ^of^rultione ^ fiu AtkMifi^. %xiT. REOUM ASTRDNOMICO. wf^ 

KcqM ^Merimr de ofis qaoean^ to gcam» (Pioic»aBin eaiai m^ 
wii ak AkxanJiti mift^/m Aim^ffAo fiio ufitm cfleyGma dalxMi c^ 
fed 10 fyear qusrimr cor ^ ^ixNBodo, qModo ipfe PiokaMo» «mi 
db Alcned^i morte ttfi» fie io fiio AHauff&o. 

ii^PtoleuBua Mi teiDinris, qoo ipie fins eepk oMemdooei » dcfr 
gocrione^wooqnim tooti ab Alenodri aiom,ttcitor Sai omfo prite» 
rum , & fiii temporis Aftrooomorum , tempus ob(crvatioimai a m an^ 
mnm^jpn annot Imperii fiogpdorom Igpci i t oi ro m Romanoniw ieu« 
goic Vide fiipia f» it. Ul c. N. if^. 

)<»']o EpocMmm Sofia» Lonr ft qobqoc PlanetarMi conftitQMi^ 
M 000 oCMr MMr obAkMndri oiarCr^ied Mctr nt «aflhb /q^iiVii^ 
hm^Sark Vidc fiipra f^ i|. Lo* <l* N. ^; 

4» lo Taboi» aftroflooMaa, qoaa eooibroxir, fi& io AlmagKio Tm 
idkiir, OMocifioraoonrirPAiilS^) wi A jikma$dri mm^y &i^ ^ Hm^ 
kmuffam. Qpod fotctcx FtoloMBi Tabuk Noiriluoiocom & Pteoikmidb 
nmt quac flL. «iMia ri Aio n y tf i w ^ vootton Vide qum aoniMOS fiipit 
IPi). Ufe du N. ii«s; 

f^SoA faac £i)QchoMBMM oi jSimmiiii mmru otimr PatslcoMua io 
caloob oftroocmiM» ll qoickm ilb^i» cafii 9 qnmde diftMoA iMcr duaa^ 
obfirroiooec^ prifioM bitum^ vol dMtprkcaat ioMmediftc^ babcir 
tom enimtflBaMa* oaotttiMM caooi finM dcfiiEBttur. lednckad cmoo 
ab AkModri aaorte* . 

4fi fiooapli modc. Uht PmteoMOi inoocfti ot» poft Hlppaiidnah 
cz Solftitiis & iEquinoftiii, UMaprifiaa» quamafeobfinrvatis, loqoU^ 
M 6cit'lWMinci vcBM anoi Soiarii ooekflis mayiitudioaaa-i qMoiofi*' 
OM, fiaaplidtcr diftaotii imcr obfenamoocs mccfaaedii^ opus babcc^ 
atiM ccoapM, qM hc obfervaciQMa capM dcfigoMur, fic a p ti da er Ai 
mmsak^ttmanirim»Ur9Jmk.lM ^Cl%k-^^ f9^tx.6:^* lo GiMO* 
p. 6%^ 03* Ibienim 

Primo 3»» amom cacMc Pferiodi Cilippicar^qooilippaithM A qai 
ooftiMi aottimnak ohfervaveM, redMic adaoMm ab AlcMadci moifr 
i7S^.(iCff«mlabdMaradbocanmia i^"*,2cpoft bidoum mom 178 w 
loitMius emt : fiiaacnim cmt Ilippaid ii oMcryMo EpagonacM y> Nr« 
qoe cnov eft 10 cakulo, ut ea pnccifii diflantia pcKt) Ec aooQm AotOi^ 
nini V^» qpao Ptt>kBMOs iSqoiiioftium Mmmnsk obftrvooenc^ ralo* 
dc ad aonom ab Aknndri morte 46)""^. atMc isa eoUigit diftancMi ant* 
Qtrttio i^pciacorom 0% ftidkiiim rnqM oocarom^ qorcaeorrufle; 

StcBodp» iBModimeBCM»praidiftnm$t<MianMmcegncPttiodi<:^ 

lippiC9DLj|« f^ DISSCRTATIO DE CANONET $. xiv. 

hppkkf quo Hipparchiis proxmie lot|oeitt iEqBinoftioiB voroak ob- 
iervavcfat» reducic iterum ad annum ab Alexaodri morte tyE^. Sed 
pnedi&am aonom Amonint y^ « quo iple proxime fequens iE<)uino- 
dium vernale» poft iSf fimiliter anoos, obicrvaverat^iion repecic Pto- 
VsmxuSy fed compendii gnuia (implicicer annom ab Alexaodri morte 
46)"^ exprimit» ad qoem ia proxime prieocdentflnis Amooini anniitt 
5«" icdoxemt, 

Tertio,proxime poft prxcedeotia « uc dtftantiam imer Solftitium »• 
ftivale^ a Metone, fub Archcme Apfeude (lon^ ante Alexandri oior* 
aein) obferyatom , 8c SoMitium acftivde (proxime feqoeos fupra dic- 
Som iEquinoftium vernale) quod ipfe eodeai anno Aotonini y ( qui 
ad annos ab Alcxandri morte redaaosy erac fut fupra dixerat) abil« 
k Epjxfaa annus' 46^"«) obfervaveiar» iovenirec, prooedic hoc modo: 
Suibit ab Hippardio « quod a SoUUtio scftivo, fub Arcfaonte Apfeude 
a Metone obiervato, ufque ad Solftitiiim seftivum ab Ariftarcho aniio 
f<fi. prinuB Periodi CaKppicse obfervatiim , fint anni i fx. Annum 
fo^ prirose Periodi Calippicx 9 quo Ariftardius hoc Solftitium xfti* 
vUm «obfova verat « redudc ad annum sb Alesmdri morte 44^* 8c in« 
de ufque ad annum Antonini 3^$qoi cx redudione (bpia jam fafta,' 
mt anmis ab Akxandri inorte 463**; numerat anaos 419. (}uibi» fi 
addantor aoni ift^ ab Archonte Apfeude. uiqoc ad annum f0>» mi* 
mflB Periodi Calippica:, ab HipnarcAo numeratii fiet diftanda tocalisa 
S^itio Metoriis fub Arcfaonte Apfeude' obfervsio ,ofi]ue ad Solftititim 
Pcolemari, anno Antonioi^o obfervittum) annonim ^71. 

Quaito, eodem L. ^. Cf. 4. p. 67. a. ubi eodem ifiqtriooftio aa« 
tumnali , uc & feqoenti J£quinoftio vemali ^ oec non fequenti Sol- 
fticjo scftivo»quac ipfe Antontni aano 3^ (qui|ex ejus rcdudione , fii- 
pra C; x^ fafb, erat aonus ab ^lc^utndri morte ^y^) obfervaverat, 
iterum utitur , ad diftantias dierum & horarum imer ^qoinoftium 
ateumnale Zc feqoens vernuin, St inmr 'iBqoinoftium veraum Bc fe- 

Sens' Solftitium aeftivum , capcaodas, atoue inde inaequalitatem curfus 
li» in diverfis tempciftatibus atmi dqprebendendam , convenientcr Hip- 
parchi hypotfaefibiis : ncm repmt tempos hamm obRnvatiomim , . qtiod 
G. %• dcngoaverat, aflottm lcilicct Antonini.^^, fed fimplieiitr ex- 
piteit annum ab Alexmdri mone 463*"^ , ad qoeni annooi Aotonfoi 
y^ jam fupra C. x« redaxprat. 

rNeque taotom in Sdititionim aot JEquiooAiorum a pritaii ^ 
obfervatofttm,comparatiooc, fed eciam.in obfen^ationum circa Pla- 

Qccast ^. xfv. UEGOM ASTRONOMICb. ^i 

anctas, a prifcis & a (e fadarum; comparatione, ubi harum obftrvatib- 
num diftantiis opust habct, tum guoque tcmpus obfcrvaiionis , a prifcis 
•idcfignaturii, ad amiH a morte jilexandrireducit^ & addit diftamiam a 
prifca obfervatione ufquc ad fuam, undc cognofcitur jllc a mortc Alcxan- 
dri, ad qucm tcmpus fuac obfervaiionis fcducit. Doo cjusmodi loca in 
Ftolcmxi Almagcfto occurrunt. ' 

Primo, L. lo. C. 9. p. ifo. a, ubi obfervationcm Martis, a Dio- 
nyfio feaam cum fua, quam in principio Antortini ccperkt, inter fe com- 
parat : & annum fecundum Dionyfium i y^ , quo fuac obfervationis tem* 

?us dcGgnavcrat DionyfiuS) ad annum a morte Alexandri f£^°>rcducic 
^tolemacus ; & practerca ^addit imer hanc obfervationcm & fuam,in prin- 
cipio Antonini captam, efle diftantiam annorum 409. Unde patet prin- 
cipium Antonioi, feu Iropcrii cjus annum i»» a Ptolcmaco tacitc rcduci 
ad annum ab Alcxandri morte 461«»™. . \ ' 

♦ Scd quara maximc notandum , Ptolemxum, quia non tantum dit 

tanti& inter Dionyfii 8c fuam bbfervationcm opas habcbat, fcd etiam Joco 

Solis in temporc obfcrvationi« Dionyfii, propterea tempus obfervationis 

•Dionyfii, unocodcmquc quafi halitu, ctiara ad annum a Nabonaflaro 

476**"» rcducil. "O f4) «V 1? TjypvVgflPf ;tf 0»®- (iiiquit Ptolemasus) yiiilan ^§ 

ri vfi' iT®- W ^f AKi^dfifii T€A«v7?f tht«5'i' ^ V09* U^ ^Jti» T^ctfiovccordfv. 

'Hoc cnim nuUibi in loto Almagcfto, nifi -hoc in locb, co modo, mihi 
'Occurrir. 

Secundo, L. ii, C. j. p. 1,^0. a. ubi obfervatfonem Jovis, abco-' 
<Iem Dionyfio captam anno 45-^ fccundum Dionyfiura, rcducit ad annum 
ab Alexandri mortc 85«», 8c addit intcr hanc & fuam dbfcrvationcm , 
(qoam anno Antonini i® ccpcrac, ut cx C. i. p. ifx. 8c C.4. p. 161. a. 
patct) cflc diftantiam annorum 578. (quod o^ itxdri diciiur) unde patet 
annum Antonini i«« a Ptolcmaeo tacite'reduci ad annum ab Alexandri 
morte^Sin». Cohfcr p. 261. a. in medio. & C. 4. p. x6(. b. 

fc* Sunt prsctcrca adhuc duo in ftolemaei Almagcfto loca , in quibuf 
hac Epocba annorum ab jfUxandri morte utttur^ in rcduftione tcmporis 
duarum ab Hipparcho captarum obfervationum , licct, quantum pcrfpi- 
ccre poflura , itnden non opus habeat diftantiis inter has Hipparchi , .& 
Xuas obfervationes^ neque ctiam dtftantia intcr duas has Hipparchi obfcr- 
Tationcs . fed contra opus habcat diftantia utriusquc obfcrvationis ab E- 
-pocfaa a fe in Nabonaflari anno i® , quia agitur de fitu, feu loco SoHs 
Jbc Lunac in tcmpore haruro obfcrvationttm. 

Duo haec loca occurruot L. 5-. C. 5. p. 104, b. ^.p. io5. a. dc 

X quibus i^z DISSERTATIO DE CANONE f. xir. 

quibus jam qgimui fupra i^ ig. Lk. c. N* lo^ 6c hec ipib )• 14, Lk; 

m. N. 3. 

Neque minim videri deber, qood Ptoleaiteui ammm fi^ mtm Pc^ 
riodi CalippicaDy quo Hipparchus barum disarum c^Cbrvatiom^m temptfs- 
defignaverac ( uc ex collatiooe praccedenuV Cap. %. p. 10}. a. b. paret) 
non expreflerit, fed illi, ex redudionefuty anoum ab Akxaodri morce 
i9^«n fimpiiciter fubfticuertc; Mag^ cnim mimm eftf ^uod difto prx- 
codenti Cap. ^. p. log. a, b. cempui alterius obierrttitiiis ecitm circa 
fitum Solis & Lunaer,& in Rfaodo quoquc/ab eodem Hipptrcbofii&aif 

Er annum ^0«« cercix Pertodi Calipjpicae dcfignacum * expreflerit « (ed 
ijus cemporis ad annum ab Alexandri moite igO^ ftdd^ionem pltne 
omiferiCy & non obftance faac omtffione, diflantiam Imjus oMervacionis' 
ab Epocba, in Nabonailari anno i^ a (e confticuta, indicaverir. Cooftr 
quoque L. 7. C. x. p. 158. b. Scd in iecx>tA compeodi» uti voluit' 
PcolemEacua. 

9^ H^ funtf ni fallbr, omnia^qQae in Ptolemari Almtttfto occumsnrr 
loca, in quibus aonorum ab Alexandri mone mentio fo. Sed merico 
quaericur cur Pcolemaeui non ietnper uniCbyrmiter ucacur amns a Nabonafi 
fato^ ied quttidoque, ucjam vidimus, anmvah Akxaudri marti. Itoo 
hoc revera mirum videri dcbec iis , qiii ftaiuunt Ptolecnaeum Ganooem 
Regum AftrooomiGum» a ie concinnacum» & ad Amonini Pii finem^ 
perdu&um, ante oculos faabuifle: ic imprimis G eriam ftatuanr, quod 
rum congruum foret, JE.ram a Nabonaftaro incboatam in faoc Canone 
ufque ad Antonini finem fuifle coiuinuo propagatam. Refponfio mea ad 
hatu: quacftiooem basc eft^ mifat videri Pcolenneum faoe feciile propcer 
calcoli in tempcHis captarum obiervatioiMim ad annoi ab Alexandri morte 
redudione compendium. 

100. Ut faoc patefcat « quaodam pracnotamus. 

Primo, Ptolemaras nunauam aonis ab Alexandri tnorte utitur, nifi 
^uando illa » qua utitur , obfervatio poft Alexandri mortem capta iit : 
nnm, quod Mecomsobieryacionem, fub Archonte Apfimde fa^m, ac^ 
cinet, Ptokmacus fiempus> quo Apieudes Archon foerac, non reducit ad 
annos ab Alexandri morte, led annum fo^ primas» Periodi Calippica^^ . 
quo Ariftarcbus Solftitium scftivtim obiervaverat,ttt fupra boc ipfo i^ 14: 
Lit. 3. N. 6. videre licet. 

Secundo ,. ad annos ab Alexandri morte felummodo reducit obferva- 
ciones Hipparchi aliquas> Sc Ariftarcfai unam, quarum cempus per annos 
Seriodi Calippicx dcfigoatur ^ ut & obiervationcs Dionyfii duas, quarum 

tempus :^/m RTEGUM ASTRONOMICD. i^ 

Tcempui defignacur per annoi Mrx^ Dionjrfio proprias,qui anoi fectittduin 
I^onyfiuoa vocaiKur} fic oonfcquemer etiam fuas, quas cum his comptf- 
rat, obfcrvationcs. 

bbfervaodttiti % quod una Periodus Calippia fit 76 annorum. prim« Pcriodl Calippic» incai labente anno Pcr- Jul. 4384« , « Sol/Hf!i9 
^ieJiivo\Sc annus a Nabooaflaro 419?* a proxime fcquentis menfisNovem- 
bris die 14^ ; ^eoque, pro re nau, vel tf , vel 7 anoos, ab anno Ptrio- 
di CalippicsB dato efic abftfabendos, ut ad annum ab Alezandri morte 
quacGtum rcducatur , juxta Ptolcmxum. 

Quarto, obicrvaDdum annum fcctindum Dionyfium i^ inire labento 
anno Pcr. Jul. 4419*^ / & quidem probabilitcr a mcnfe coelefti Cdncrone^ 
hoc eft, a menfis Junii die %f^ circiter. Sc annum a Nabonaflaro 464«»^ 
& ab Alcxandri mortc^o"», gui in Canone eft impcrii Ptolcmasi Phila- 
<iclphi Mttus i^, inire a prozioQe fequeotis mcnfis Novcmbris die «^. 
Adcoque ut annus fecundum Dionyfium datus , ad annum ab Alacandv 
CTorte quaefitum rcducatur t pro rc nata , ob divei*fimi anni ioitium , anqi 
-vel ^9 vel ^S ad annum ^cundum Dionyfium fint adjiciendi. 

Quinto , in memoriam revocanda funt, quse fupra $<» i }. Lic. d N. 1 3« 
jam obfcrvavirau&. ^ 

I !<> Ex modo difbis patet, in Tcdu£bione annorum Periodi Calippicip 
ad annos ab AldKandri morte, obtineri calculi com*pcodium« 

Dctur cnim immis ^ai^ primfc Periodi Calippicse , 8c quaeratur quotus 
ilk fic Mmic ab Aiexaodn morcc. 

Qi|>c {MritDte Periodi CalippJc» annum 50« 
Auftr annos . . , . 6 

Habcbis annum ab Alexandri morte 44^°^ 

Detur porrti mnus tertix Periodi Cahppicas 5*i**> & quiaatar ^ttotoi 
illc fit annus ab Alcxandri Cape pro duabus Pcriodis Cdippicis e« 

lapGs annos ipi 

Adjice tcrtie Periodi annum. . * ^x^' 184»« 
AuFerannos I ; ^ ! 6 

atmam Ab Ale!c«ndri morte i^S» 

X 1 «*• Vatx^ f6^ D1S3ERTATI0 Dfi CANONE i. xi^ 

iz» Porro ex iisdcm ante diftis patct, in annoram fecundum Diony>> 
^iHD reduftione ad annos ab Alexandri morteiCtiam calculi compendium 
obtineri. 

Dctur enim annus i^«* fecundumDionyfiumiSi quae0itur,quotu&ille 
fit annus ab Alexandri morre. 

Cape annum fecundum Dionyiium ; ». i^«n 

Addeannos . . • ... 39 

Mabebis annum ab Alexandri morte ". • f x*^»; 
Detur iterum annus 45" (ecundum Dionyfiumi Scquaeraturi quotus 
ille fit annus ab Alexandri morte. 
Cape annum fecundum Dionyfium 1 . ^f^ 
Adde anno» . . . ; . ^S 

Habebls annum ab Alexandri morte ". ! Sy^. 

' 1 ^^ Denique ex iisdem antcdi&is patet in annorum Imperii Hadrianis 
& Amonini Pii, atque aliorum Imperatorum Romanorum, reduftiojne 
-ad annos ab Alexandri mone , etiam calculi compendium obiineri^ 

ExeirpH gratia: Atitonini annus y^ eft ab Au- 
gufto annus . • . . . 1 69^ 

Ab Alexandri mone ufque ad Auguftum funt 
wxitii . • • • .. •> . ^94 

Ecit Antonioi 3«*, ab Alexandri mone ; : 46 j»' 

14^ Anni Periodi Calippicae, ut & anni (ecundum Dionyfium, ncc 
non anni ImpcratoramiRomaoorum, eo, quo (upra vidimus, modo^. 
ad annos ab Alexandri mQrce redu&i , facile porro ad annos a Nabooaf^ 
(aro , per annorum 414 additioncm , reducuntun . 

Excmpli gratia : anntis i )*» fecundum Diony fium 
lifti ab Alexandri morte fV^ 

A 'Nabonaflaro ufque ad Alcxandri mortem , funt 
anni . • . . . • . 414, 

Adcoque annus i g" fecuodum Dionyfium ,. eft a . 
NabonaUaro. . * .. 476"*^ 

if^ Atque inde porro patec diftantia ab Epocba in atino Nabonaflari 
1.^ conftituta, ufque ad tempus obfervationis captac; 

Exempli gratia ; quiaifiipra di&a Dionyfii obfervatia fafta eft' apno 
Nabonaflari 476^ lahnffy okenfis Atfayr die 20^ laienfe a meridiCt le- $,»▼:. / R E G U M A^S T R N O M I C O. t6s^ 

qjlienti tcinpore matutino :& mcnfis Atjr dics xo»» cft anni dies 80«, cric 
diftantia a Nabonaflari anno i^ , menfis Thotb die i<* , a meridie 

Annorum475r, &:dicrum 79, 6c horariim 18 proxime. Vide L. 10. 
C. 9. p. ifo- a. 8c 2JX. a. 

i^^* £x his omnibus itaque vidcor mibi vidcre methodum,. qpa ufus 
eft Ptolcmxus^ JP# jEm/eu Epocba ab Alexandri morte infiUutione in bonorem j/lexun^ 
dri M. ^er AUxandrinos Jententia DodwelJi examinatw. 

Dodwcllus bac dc rc agit in Prolcgom. S<^ XXIX. XXX. XXXL- 
jib Alexandrinis^ (inquit §^ 19) pracipue inventam banc ufurpatamgae 
eJpeEpoebam (quac abAlexandri morce confurgit) ex ipfo WiVj^ nominefa^ 
cile colligimus , qtio infignitur in ip/o Canonis titulo Alexander. Obtinuerai^ 
nimirum jnm aliquantisper per pracipuas Romani orbis civitates mos ille imi^ 
tatione digniffimus , quo Conditoris memoriam injtgni Epocba commemorarenK 
Ita Xomulum RomanifSekucum Edejfeni y Julium Ca/arem Antiocbeni. 
Siuin ^ Tyriis/uam^ ^ J/caloniiiSy £f Laodicenis Epflcbamfuife tefta^ 
tur Eu/ebius. Hcrum ^mulos fuij/e Alexandrinos omnino verifimile eji^ 
cum & urbem babebant Romana urbi proximam^ (^ Conditorempraterea^ 
longe celeberrimum. Ip/a tamen Alexandro recentiorem fuijje certum eji, 

£t poftquam de illa Canonis aftronomici partc, quas a Philippo Ari« 
daso ufquc ad Clj^opatrac mortem decurrit, multa difputaflet^.tandcm 
fub fincm $^ gi. bacc addit: Juniorem itaque necejfe ejl bujus Epocbm^ 
fuij/e conditorem. Et Ji quidem Epigenis illi anni DCCXX de annis ej/ent 
Nabonajfari intelUgendi^ ut intellexit C/. MarsbamuSj, non ejuidem aUtm 
bujus JtgypUaca Eppchce autorem fuij/e crediderim^ . 

Obfervationes ad fracedentia: 

1* Nbn fatis clarc indicat DodwcIIus an' hic loquatur dc Epocha fcu* 
^ra ab Alexandrinis in ufii civili Sc publico adhibita : an vcro loquatur 
de Epocha (eu iEra a Scriptoribus Alexandrinis in fcriptis fuis adhibitai 
Prius cum voluifle merico vidctur concludcndum , quia hanc Epocham 
ooncipit inftitutam ab Akxandrinis in memoriam Atexandri, urois fiise^ 

X 3; coo- ,i<(5 DISSfeHtATlO D^ ClAl^OI^E $. «ir* 

Gooditoris: 8c AlexatidritK» fack illonim popttlorutt) semulos, qui catk-^ 
ditoris fui memoriam infigni Epbcba commemoraitknc ; quorfum fiiduot 
cxempla abcoadduda. Qux iu qu^ntum huc quadretit» aliis dijudi- 
candum relinquo. 

i' Cotitinuo in bis paraigraphis inter (e commifcet hanc £oo£l)am ab 
Alexandrinis in memoriam Alexandri,urbis fux conditoris, inftitutam ; 6C 
illam Canonis Regum aftronomici partem qux a Pbilippo AridaBo, Ale« 
xandri fiicceflbre, initium fumit» cutb coUediooe annorum, quae ib ejuc 
imperii initio deducitur. Q^x duo certe diverfa funt^ 

^* tJnde etiam ex eo argumentatur , quod KSWrt fiemine in Cantmis iitu* 
lo infignintur Ahxdnder. Sed iiotandum hanc hujus Canonis pattem , in 
quatuor illisMSS'''i quorum apographa tra&avit Dodwellus, nuUum 

Ero])rie habere titulum ; dc in titulo , quem baec hujus Canonis pars , in 
Lationarii Temipornm Pietavi^ni tertia6ditione,prasfert, K7/fv nomen A- 
lexandro tion datur. Verum quidem eft in uno ex quatuor MSS*^ Go-' 
dicibus ) qtlorum Apographis £>odweIlus ufus eft in primo feilicel Codice 
Voiliano) leriemRegum hujus paitis ita incipere, ^iKi^itH f \;^<f Axl^dit- 
^of ^ %H^\w. Verum quoque^ed in dida hujus Caiioi^is editione Peta<< 
viana , in Textu eodem modo lcgi 4>iX/«r?r« g jUiT A\i^dvlf^^i ♦ jtliVfce/ , 
(quod Petavius , mco judicio , haoct c* TheoAis Almndrim w> rfc ^^ 
y,ti^)ii Kcttofmf commentario) inmat^Hi Vero, ^iXlttirH k^ixU (quod iti 
prior^ Pctavii cditione, Textuta, ut purb, oecupaverat, & ex Calvilli 
editione proflu*crat, quse illud ex primo Cbdicc Saviliano accepcrat , uf 
fupra jam monuimus.) Quis autem rton videt , illa verba ? jtitf A\l|(«r- 
*fov * «7^0/, diftindionis gratia, nomini cj)ix/#)f» efle ^djeda, ne cum 
Aliis Philippisyimprimis ne cum Philippo Alexandri patrc coiifunderetur^ 
^ ut hic rhilippus hac defcriptioii& defignaretur, ut (ucce^r iflius Ale* 
iiandrii qui Grxcorum regnum condiderat, adeoque, uc rijf ¥ E)^i;Vaiv 
fim^t>tt*9 rex fecundust ita ut verba ita liQt fupplenda, ^ihhrit^ S fzff 
AAl|«v<f^ov ^ T^f 'ExKifvMv fict^t9s.%{ett x7iV2uf. Quod Canoncm Regum con- 
fideranti, ex titulo imerftiedio^ qiii nomini Alexandri Macedonis fuper* 
fcribitur, Kytifjvm ^otct\.% fi ilon cercum» faltem admodumprobabile vt- 
debitur. Confer Theonis fragmentum , a Dodwello editum, in initio, 
ubi hic Philippus, in cujus ^nYlo l^ Epochas £^lculi fui aftronomici co«- 
ftituebat Thco, ftoii immefico, eo fetiru, ab eo ita dcfcfibitur. Nam €Z 
' ftoc Theonis ^ig ^xtl^^i K«voy(»f commentarb , bsec hujus Philippi dc- 
jfcriptio, mco judicio, in Ganonem irrepfit, nontanrum apud Pctavidm, 
de quo non^dubito, fcd etiamj; ut|)robabile eft, in j^imo Codice VoF- 

^ fiano. f.m: KtQVM A5TRON0MICQ. iGr 

iitfip. S«i 4pvm DodiKdi^ t tP Ub Codicse Vofliano^ ^ in i]h Ff «yii 
fdiooopf Aknndryn Imp Oif*^ mnm il%m>i\ pl> pDmlitgni ab €9 A* 
JeK9fidrarq> $C ^Uvd EiN«thw« in defi^rjpaoi^ PhiUppi io C^nonf Rj^^ 

«101, * AkiEM4r<^ (ri!tMKHff 9 prQ&dup;^ «(Te «ti hotnipe Alpxsipilnnpc 
Qtiid 2nh: fid K^tiifP (m Mm» «b Al^^^andrini» inwnc^ni > wfurp»niiiF 

9«^! Jn meiRfH^JA» Alexffidrij d^qy^ bic 9gitMf. 

4^ CufD auwiP hujiis Mf» «b Al^nndrinis inftitut« 8c pfufpAt»; 

ao«s Clw4iu9i PfoknaHtfn . a«: vol^ i ncc ye(tjgi»qi invenireit : ftd 
cofitrii reperiw, divfrfos Aftronooip^ AMf , /qpas in ipf^ ur|ie Alesanr 
^rig c^xm ^ervMiofW^ c^fopps, qyp ill«s ppperant, dcQgqfir^ noo' 

p^r bu)u9 J&w mnQSi fpd jpfr wm P^riocli Cglippicas S(c. Ind^ 

coiKl»dtt fit boc «rjgqmenco prpb|t> {lanc ^r^tn ipio Alexandro tffp 
Oot^) rc^ntioreip. Quejn in ^r^m ^i^m alia afi^n argumpnu» <|u^ 
ttlOCfi fV)9 C£lopP9 i&fti{utiQni9 i^jtv vJ&np , fed cpmpolicioois bujus^ 
QitalMi RegHfPt ip hats Cmmk p^r^» pocius fpeaam. 

f» Taf)defD. cum »«min«m invfwtir, eui, ^ncif PcplemgBOfD , hujm^ 
Mm ioftimam^ tribiwre ppflfet,^ arripic Epigen^m , (qb condicionc 
taipen. quem , ea condicione pofica , biijys Mrx faceret condicor^m. 
CoodiCip ilhi haec eft, Jl qmdm Epigfms illi ^imi 720, d^aBms ejfent 
N4b9M£ari intfUiienii 9 u$ intelUffit Ck MMTsbamus. Gonfer quap 
firripferac Dpdw^llps, in Prplegem. S<>XXIV, fub £oem. Videquap 
de Plinii loco, Hift. I^. L. 7. C. f (S^ ubi il)i Epigenis >mni DCCXX 
HKmQrancprj ym nocavimus fupra ^<> ij. Uc. f. & obferva» fi £{>i^ 
gefiis anoi j%o de aimis Nabonaflari incelligancur, aeque ac Berofi annos^ 
4$o dp amii^ Nabona0ari intelligendos elfe» cum Marshamo, omnino 
extftimabat Dodwellus, uc dicit ^\6io %^ XXIV. Tum Berofum noii 
mifipmn obf^rvacionibus Babf bniorum in cx>ftilibus laceribus icripcis,. 
ac proinde .eomm Lireris anciquicacem cribuere^quam Epigenefn ^ quo4 
ttmen Plinius exp^refle dicic, fed rev^era aBqqalepi , cum aihbo a Nabo* 
naflaro numerenc* Scd, daco non coaceflb, illos Epigoois annos 7x0 
de annis Nabonaflari efie incelligendos, quid cpm? An propcerea pro hu- 
jus Epoclias feu Mxx condicore /orec habendus > cum , uc ipfa fuppofitio* 
praefert, ilUus anni 710^ a Nabonaflaro, non aucem ab Akxaodri mortc 
dinumerencur. Nullam video hic confequenciam, Sed force^ dum no* 
minat i£gypciacam lipppbam^ & ejus condicorem, fub conditiooe« fa# 
cic Epi^enem , Dodwellus pogiuvic de illa Canonis Regum parce,in qua 
collcflio aimorum deducitur W ^^iKmn^ i ^tf AKi^ctvi^of ^ xHslw , a 
PbU^pOy qui Akxnndro Conditori fuccejfit^ & hoc voluit, Epigcnem, fi 

ilit x<8 DISSERTATIO DE CANONE j.^ifc 

illi ejus anni 720 de annis eflent Nabonaflari intelltgendi , tum ea vixifle 
-aetate; ut illius partis Canonis Regum, quxab initio bujus Philippi uf- 
que adCleopatrae mortem decurrit, Au&or fuifle potuerit,- & per con(e- 

auens illius iLpochx condicor, quae in iila Canonis parte in annis colle- 
iis confpicitur: anni enim 710, a Nabonaflaro numaati) tenninamur 
in anno poft Cteopatrap mortem fecundo. Cur Auftorem illius partis 
Canonisregumf Cleopatne mortepofteriorera, quacfiverit Dodwellus, 
facile percipio, '(cd cur Epocha ^gyptiaca, ab Alexandrinis in memo« 
riam Alexandri, urbis (uae conditoris , inventai iifurpataque, Cleopatr^ 
mortcm morari debuerit,non intelligo: & quomodo k>pigeni in mentem 
potuerit vcnire Epocbam in memoriam Alexandri condere annis fere 300 
^ft Alexandri mortem, & quod adhuc magis ftringit^ pofrfubjugatam 
jam ante bicnnium ab Augufto Caefare iEgyptum, captamque Afexan* 
oriam, imo poft novam -iCram receptam, a capu AJexandria, & Au- 
gufti in ^Egyptum imperio dinumeratam , adhuc minus intelligo. Scd 
w ttno verbo rem abfolvam, a pofle ad efle non datur confequentia) 
36c conditio iHa a I>odwello requifita, qua fola Epigenis drtas nitttur, 
JHiUo modo ei concedi poteft. ' 

6» Practerea 8c hxc notanda funt, lianc Epocham in metnoriamA- 
iexandri, urbis Alexandriae Conditoris, ab Alexandrinis ^ aliorum po- 
pulorum, in hoc more imitatione digniflimo, acmulis inftitutara» non 
fumere inirium ab initio imperii Aiexandri in Aflam & iEgyptum, 
«ut ab anno, quo urbs Alcxandria ab Alexandro condita fuitf aut ab 
alio aliquo imperii Alexandri anno , (cd a primo -anno Philippi Arf* 
daci. Quomodo ergo Alcxandrini» more aliorum populorum, hac E- 
pocha conditoris urbis fuse memonam commemorarunt ? 
. 7* Ncquc etiam ufus hujus Epochac qualiscunque apud Ptolemaeum 
in fuo Almagefto (de cjuo fufe ecimus fupra , hoc ipfo §® 14«, Lit./3.) 
indicium eft , ejusmodi iEram ab Alexandrinis inftitutam , fuo tem- 
porc , vel ante fua tempora , apud Alexandrinos pbtinuifle. Ptolemaeus 
enim ut Aftronomus, qui ururus eflet obfervationibus varits, diverfis 
tcmporibus captts , inde a Nabonaflaro- fere , ufque ad fuam artatem, 
maximum illud intervallum , ut calculi faceret compendium , 8c ob 
alias forte rationes, in tria minora difpeicuit intervalla: atque eum in fl« 
fiem, meo judicio, duobus faftis memorabilrbus , 8c in hiftorianotiflirais 
fic.celebratiflimis, ufuseft^ quorum prius erat mors Alexandri Magni, 
qua iEgyptus fub uno cx Alcxandri fucceflbribus devenit , propriosquc 
rrges aco^pit^ alterum vcro mors Cleopattse, ukimas ex PcQlemw>rum 

ftirjc $ iiv. REOUM ASTRONOMICO. 19» 

ftirpe tcfinx^ & fiibjugitio iEgypti per Csfarem Augaftum, qua JBr- 
.^yprii fub ditionem populi RonMQiveneFant, & unde etiam anni Auga« 
^orum apud ^gypcios dinumerantur. ' 

. 8* At^ue hinc etiam eft, qued Cenfbrinus, in LibellodeDJe Natali^ 
Cap. XI. dtcat^ qwd ab MgyptUs fuidam a$m in Hteras relati fint^ hoc 
eft, a Scripcoribus i£gyptiis in eorum (criptis adhibeantur, ut guos Na* 
bonazaru nominant^ guid a frimo imperii gusanno confurgunt^ ^uorum 
lic DCCCCLXXWI'^. hem PbiUfpi, qui ab e:tceffu Alexandri Magni 
numeraptur $cc ' Pcokmacus enim in fuo Almsigefto > hos annos W rnc 
AT^ticivi^is TfMvl^s numerare folec. Unde patet eandem Ceororino racio* 
nem eflc annorum a Nabonaflaro, 8c annorum PhiKppi, qui ab exceilii 
Alexandri numerancuri .pofteriores non magis in Alexandri memoriam, 

2uam priores in Nabonailari roemoriam, ab Alexandrinis ede iofticutos: 
4 ucrosque ab iEgypciis SGriptoribus , puta.Aftronomisyin eorum Icripr 
tis, iqecnoratQs & uTurpacos, & Hc in liceras rolacos efle. Cum auceni 
Cenforinus dicac ^gypcios nominarelios,annos»prioi«s quidam iV^^onaT 
SMru j hoc eft^ irniim^ifaeiifn , vel ciiro ^afiovaedfif^ quod eodem re« 
dic,, poftcriores vero Pbilippi , hoc eft , Un <t>iKlw7ru , vcl dvo ^4/<twnHZ 
tc Pcolemacus (fi memoria me non fallic) in cocq fuo Almagcfto, pofte» 
riorcs annos nunquam nominet %rn difo <I>iA/sr^tf « Ced feoiper c«^ 4»V r^ 
A}<ilivi^H rihd/lne: force.quis fiirpicabicur, Cenfbrinum yol non> vd 
yxosi cancum ad Pcd)em^:um ri^fplcere » fod vel {blum , vcl eciam ad alioi 
Scripcor» adronomos,, Pcolcmxo.;pbfteriorc$9 quihosanaosa Philippo 
idenominaranc. Scd dubico an lioci.inerito quis ex his Cenforini verbis fuf^ 
picari.pdffic^ Non ncgo quidcm. Cehforinum eciam ad alios Scripcores 
aftronomos, Pcolemseo pofteriores.> pocui(^ refpicere: (cripdt enim Cei^ 
Ibrinus cehcum circicer ^oft Ptolemxum annis: fcd Wc Ccnfofini verba 
ica efle comparaca, uc Pcolemaeum txcludanc, videre non polTum. Cen« 
fbriiius enim non dicit , Item Pbilippi , qui a primo imperU ejus anno nu^ 
merantur , fed , qui ab excejfu Alexandri M. numeranturj qucmadmo^ 
dum^ ucdiximusi hosannos numcrabacPcofemseus» licec non ab anno 
Alcxandri emortuali , fed a prjmo imperii PhiUppi procederenc , quod 
eciam ex Pcolemsei Almagcfto conftac. Novi cquidem haec iis» qui ^ 
tuunt Pcolemarum in ^mox^f^^^ K«voVi Epocham calculi fui aftronomici 
af&xifleanno i^ Philippi, qui Alexandro fucceffit, nullum faftura fcru- 
pulum:.(cd quinam (inc illi 'O«i>s^poi KavoW , 8c an iacis jufto fundamen- 
to Pcolemaco cribuancur, diftia&ius examcn mottur, 8c bac de re agaia 
jn mox fccuturia f u&de hoc ai^merito hiciioa utor, 

y ir. Do • « 

f» Noinai '»«;^4ffjc K*rfr(^ 9c *<;>;^«fpi'» ^wtifmr gpoq^l^ cftj fqd 
^ ipecte tribiritar T^olis aftpoaomkis, quanim. ope calcutOft aftrpiKH 
eHctis fadfr 6c eipc<Jita «lethodo p^ragitur. t^tolemaain) auteip^^ ip fvo 
Aimagel^o, feu majgna Aftronoinise conftruftioup^ plurcs ejusinpdi Ta« 
iMilas aftronoiptcafii g (t conftruftas^ edidijtjej, quibus hoc oomen ^^ 
^f^ K»f ivMir merito coei^erec , artum eft. u fus tf mea invatoit , ut 
«rff^fffoi Ktfvavtf 9 a Tahuiis ^ in Prolemxi Almage^o xomprehen^s , 
dtfHnguamiir lc hoc pomen ^ox^^ K«vorarr ^ quafi xv^ar; decur^ 
nUdm fa^icuh^ fiu c^U^Cthni J^uimm af^rpmfmU^fnm^ xzm pi:opnp 
lfiAarum,^oam aliiutim ufiyAftrpnomonim iof fj^^qtiuip. Dii|inguun- 
tnr amem ^l iufjfx^f^ Kuivfvv a TalfciLiHs a Ptplemacd in fq^ Alin^- 
jgfta editjs , inprtmis in diTerQi 'Sjpochaa- cooftitutione :^ qitn* eoif^ j^ 
Tabttlia a l^Ieio^po ift fop AJiPagefto editis^ .^P<x^1mi conftituatur in 
MD&NAooaflm r^^ atque ind; copipucus aftfciruiii deducatur^ in h^ 
9^X^fM Km^it contra Cpocl^a ponftitu^ur in anno jPh^ippt Aridaei i^ ^ 
iCqoe incfe computus aftronim dcKUicitur. £c h^^c Epoclise a Nabonaflai;! 
ftnno- r^ ad Phdippi Ai^iciaBi annum i ^ ti;anfliicia infcrt mutationem i^ 
Tabukm Noviluniorum 8c Plenilunipram , 8c quidem unprimis in duas 
fcujus Tabolas TjOibellas (KmfiM^a) qax fln^^i^fr^fSmeAf^^ vocantur.* Uc 
Tidimoa Ai^ra, i^ i). ILit. d. N^ ii^ Hstc^ quae hic a tne 
lor^ ez loas mox prp^ucendi^ , quam clariffia)e patebunt. * 

'a^Hi ^y^fct Kaviftfy.Gc proprie difti ,^a diverfis Scxiptoribu^ 
amiquiorilm OC secentiorH>ps.i Ptolemaca itribuivitur. 

a. Heraclius Imperator ^ qiii Cpmmentarium in ^^Af^ Ptolemsei 
Canooes fcripfifTe dicitur^ in fragmemi a Dodwello editi parte priore, 
in qua metluidum tradit ad invenieQdam Septimaqas Feriam in cujms- 
cooqoe mcofis. die quocooquc 4aC0t £lc fcribtt, in .ioirip y ,'£r W ^r 

■ 

* fSed aottndmn , qaod Tabala IcoffpefitaflleridTmi » qas in PtoIemaBi Almafieflo 
mperitur, ft Notiknia & PlcallaBia exliibet, plaoe dMvrat t Tabala leofipeiHi&eri. 
dum t qac inter ^x*^ Kf^iMi>OQinKk r^ Ejpocbas 4dUs A Luimb , 4 gpiia^anPlto ; 
Qetanin eidiibet. Vide iD&a lit, «. ii||i batc diainftius explicantar.) ^iaf. RB617M A»TRONOMICO. i^ 

fm 4 Vii^pmi&* %mafl6. Qum ita imcrpccutur Dodwelhis : In $$$• 
ptdit$ Ptoiemm Camm^ipofi C&mms imnant$9m /leikrmB ^Mmtur #• 
Ham ptmtfHa & M CMmm$, fu^rmn^ imUiff f^ ^UfuiHiis mm^ 
;JU di9$ iM fWii f$ptimam$ dim im$mi$* Hacc autesi K4iy^,hoceft^ 
TabelbCf ad Feriaoi invenieiidafDt (oe qitid dicam de JLmmi V m\#» 
f«fr ififm) \n Ptolemasi Alms^efto noa TepenBiitiBr. 
b. G$$fiim Sym$U$u ia fua Cbroaographit ^ diverfia ia locia , 8^ 

mtdem 

Pniiio.t p. mo/. A. edit. ParjC iBc (cribit : T«k pS^ w imi 4 x%kw 
m hMifMi$ inftpo^^m ? 4»? i|M«^ ^ dmif. i^thUff^ (Claudiua ialicet 

'Ptolems^} i$ mOX^h^*^ Kmi^t «mor* hm it%^im | jfTM i^iuiSf ##| 
Ah%imi$H. (wm f tro" t^vum? <Taf). «V6mi i i^ ^^hiwm^ f ut AAf£«r* if^ ^ ^d^ tf X«^^ V n^OO^^ K«m«r ¥ V%^' iiA«<^» 8(€. Q^ 
iia interDtetatuir Goarua^ ih At$$umifi $0ikm chiiu fyiefum nmmr^g m rnticms firfim ili$ vHr iti $9tf$il$ti$ $$$kkks BM$rum 1476 

ul efi^ mnni nmm Mgyptimi r$pmw$$m n$lfi$ $iip$/ui$. Venrn M $m 

ptofm fempet 9$mf ri$ Hmimin m$f$$ ninritum AlixnnM {& « ^M^^tf- 

n MunM s^l^ > pt^ t^fi Jl$nit$klrum imp$rii ctnditorem^ $$ip$dlltaruM 

rnMlmmi JpaHmn n PhUipp$ dkdtm ^ fimpfii $n9tdkm. Goams pro 

JLiim videtuv legiflb M^(r , Sc nda abfqiie Ijpecie t quia iequitu( 

imKmBsmi in illo cafu. Goaraa made poft vefbum «JX^fv pofuit 

^unAum; quc icquoncur eaini cum bts cotnerency ut videre licet(iii>» 

pm f* 7. Lit y. Ego pnecodtntia juilta verbofum ordtnem » quao* 

tum fieri potefti & ad verbum^fic vcrtefcrai j^rorum quidemU morf 

$$ Al0m$ndri eaieuiati$m$ idm sH$ Plnl$J(fpbm (Ciattdiusf .olemanis fci- 

lioec^ ut es p. xo6. B. pat«) in $np$di$i$ TnlmU$ 1476 anmruM P$^ 

fiod$fnm^ (hoc cft» pcr Petiodos coll«aorum) fiv$ jEgyptiaii «»»»»* 

nins (raagni Ganicularis) re^i$uii$n$^ $$cp$filit. rerkmiamen, nb if$ci^ 

$empore , five a m$r$e AieMndri ,& fiy^'' mundiut anm.^and$ $ 

Pb.lifypo , fui Ai$xandr$ (rf gni Grascoram) Condit$ri fisaeffit , tempus 

$$ipeditarnm Takulanm btttium fismpfit , fi qms v$iu$rit &c. Rcliquk 

bujus loci verba adduxi fupra $'' 7^ Lil. y. Synctllust mco judicio^ 

jioc in loco , refpicit inprtmis ad Tabdam (eu Tabulas quK iljcKmt^ 

f^atitifiim vocafitur,quaei}ue 10 ^^ifw IUn^i ab anoo Fhilippi t* 

isitium iameQtaL, continuo pcr itaori^«vI«fT9f(i«fiboc eft^»pcr iia^Fi#- 

Y 4 ijko^s %1% '\>\%Vi^'k\Wtt dAM^NE' §.:nv^ 

Aorr f/)Cfiri^{f7i <toV, pfbgrtdjchanturi mc medd; t. ztf. 5*1. 76,^0.: 
£c ift qoibusultitnus mihis,: per /vrlt^e/ifx^ginti qirifique ^annorum hoc 
riiodo cdlte&js ; crat ahnus *vo/ , U^jff^ \ fcu iGofipenta&endW (exage^ 
fitaiae annus 1 •». Atquc hinc eft fingularis illa locutio , <»uof' frw» «feo- 
#ftfiri quia illfe nuinerds annoitmh hoQ crat collcAus hoc tnodo, i . x. ^.. 
4. f.-d. & fic porro, ulque W 1476. Sed hec modo, t . «6: jrt . 76; 
101, & ficporro, urquc ad 147^^. undccciam patec rcfte legi ^iim^ 
10 hoc Syncelli loco. Si autem Syncellus potaverit^ iEgypriorum So-^ 
thiacam Periodumy (cu eonim magnum annum GanicoUrem fuifle 1476 
annorum, vel anni iEgyptiaci vagi reftituti$nm (imMleivct^tv) fieripdft 
annos i^^fievolutos; qaod vidcitiri tum memoriac lapfti, hic crravit. 
Gum p;^i«. D. KAetrada^ ^x«7k»f«m amii iEgyptmci vagi fieri 
fpatio f 4M annoram , Julianorum feilicet. Dodwellus > priora hu^s loct 
Sjncclliant verbaadducens in Prolcgom. $<> XXIX, in initio, moncc 
pro <Q&o/«r l^cndum eflc «6'd^or, & fin^it fibi Lunarfm quandam 
Periodum i^^iTannorum, a morte Alezatidn dcdudisim, putatquc Syo*» 
cellum ioqui dc anni iE^yptiaci ItiMrij imMRd^Jiri;^ (fi Dodvfrctli vei^ 
ba, fatis oblbura i rcfte intelligo> qudd mihi bic alienutn yiddCim Cofeh 
fcr ejusdcm Prolcg. S^^XIV, circa laediuaK v 
;£x hoc Syncelli loco kaque patet, non tantum, qaod Syncelltts t^ 
'^(o;^f/pv(»K«ya#as^ Ptolemaee tribuat,& in iUis 3r(o;c*^f «'^ K«f o<ri Epocham 
calculi aftronomici in anno Pbilippi Aridxi priroo confticutam fbifle do* 
oeat, 8c in fpecic tabukm icofipentacccridum ab annaPhilippi pnmo 
incipcre indicet, fed ctiam quod rSf nr^ox^lfyig KWv*<, aPtolcmsci tabu- 
lis in ejus Aknagefto comprefaenfis , dtftxnguat , ut 8c caLculum aftrono»- 
micum, qui per tabulas in Ptolemaci Almagcfto comprebcnfiis^peragitur^ 
6caNabonaUaro-deducitur,aca]culaaftronomico,qui per n^cx^l^^^ K«- 
vot*^ peragitur, & a PhiJippo deducimr. Praefertim fi cbnferantur , qaa 
Syncellus dc Ptolemaso, pracccdenti p. 206, B.C. 4ixerat, ncmpe Pto* 
lemacum cr tj jwyafoiij c\>tralii t? ^ d9f9foiA(cif,ufm efe Mnis a NaUnaf^ 
Jaro tum in duorum Inminarium Epotbis , tum-in Noviluniis fif Plenilmiis^ 
iSt. Integrom locum fupra $• 13* Lit. b. N. 1. adduxiraus- Et fi' 
Tpractcrea confcrantur,qusfc dicit hac ipfa p. 207. B. ubi calculum aftro- 
-nomicum^qui peragitur toiTt Tt j^: * iMy<iK\w fruvU^ifJlroKtfjiaift iWN^i- 

^dyo6or»ptf Utetf^ ^ ToTff W «A Tf A^t?^ AAf{«f/(if^ ^t&k ^j^y^ C|)iX*ar« 

-f /Atr A\i^m¥i(of ^ nri^tw j a fe inviccm diftinguic. Integrum locum» 
pnticr iottialia vcrba, quae modo vidimosy fopra J^^^. Lk. y. addu- 
otimusi- 

" ^ ' afecundoi. $.Mr. REGVM ASrTRONfaMICO. ijy 

». . Secuodo , p^ i64 . . C. apud jSyncdlam h«c leguotur : T» i?» (piMwr 

Ktfv^f^tfc. Jnccgrum loGum fupiu $.• 70'» Ur* d^. adduximus.. 
.^ Tcrtto., p.. x64. C. ^ynccUos fic fcribir: A«vi 1? •^x^f »» t»^» (Phi: 
lippi fcilicet Aridaci) 0* x^''«* * irfox^h^v KflivoVwif )$ nToAf/4«rof An<p4«V 
*f> j(^ KofrT iw»it»Tot w*»- Aij^w&flMt» «Tw ^n^i(o¥rm. Quac ita verto: 
^t i«i/w itaq«t (impcrii) Hlius anm exfeditarum Jabularum^ juxta Pto\ 
Uraaum^Ufti^^ iuxtt^re^tutionm cemputantur., Haec 

conferenda cum iis , quas primo loco, p.rxo^ A. dixerat Syncelins. ^ 
. * Q}iartoV P* )^* P** Sy ncellu» basc habet : Rirl j^ rl ir^Qro^ tr^ (I>i- 
^/«»roti S Ae^Mo\f i fQ Ahi^afJ^of ^ Momoiifot ^m^ihA^eafx^ WioMiif^ 
y^^ %a^' ir^ w i KaWi®* llxoXoiMil^ ^ r n^ox^if^ Kobfifmf t|/if- 

'f^o^AflM iifiimroy &c. Quasha vefto : AdpHmum enimannum Pbilifpi 
Jtridmly quipofi y^kxandrum Macedomn^primu^ Maoedonum rexfuU^ Oi 
jffietn annum etiftm Claudius- Ptotemms exfediiarum Tabuiartem^ cnlculum 
affixit^ &c. 

' c. jtlfraganus^ in Blementi&aftrmKMnicis, C: i. p.6% » Latina JaC. 
Gpliiintcrpretatione,. ficfcribit: j^yptiorum Epocba^ ufurpata in ma* 
gno Ptolem^ei opere , fubducitur a principio ejus anni quo regnare coepit Na^ 
.bonajfarus: quod incidebat snferiam fuartam. At vero JEra jEgyptiaca^ 
in Ptolem£% Tabulis exprijfa^ procedit ab ihitio annorum PbUippi^ fui dioi 

firiaprima. "* . 

d. Suidas in Lexico.. fup ^ in Pukmao « fcripfic. (jnqciit ) K«voV# <8rO^ 

• X^P^^' ^iyof A9(.if0fMfj ^TOi 2JvT«$iy. KW oi^o^ 

Idem, in Tbeone jtlexandrinOy(ctip(it (pneter alia): 'Ei^ ^ Vlroktf/taloi^ 
4ic/%^pAV'KoMp«V«; utin fuaeditione, ex MS*<^ correxit Kufterusi cuoi 
in prioribus editionibus leg^retur iff i llrohtfAatof ^otoxj^fof K«r«y«(, ad- 
dens hanc luac corre&ionis rationem, Nonenim Tbeon fcrip/eratCanonem 
in Ptolemetum^ fed commentarium in CanonmPtoIemai^ qui MS^ extatin 
MbJiotbeca Cafarea^ tejle Nejfelio in.Catalogo Bibliotbeca Csefarea ^ Par%. 

IF^ p. II- 

• & His addi pofiet Catahgus Librorum manufcriptorum jtnglia (f Hi- 
htrmay qui prodiit Oxoniae 1697, in folio, in quo plures Codiccs MSS** 
recenlentur, inquibus Theonis Alexandrini in v^o^foy^^ Kafofotecovo^ 
menurii cominentur, ut & alia fcripta, in quibus hi Canones vocamur 
ol 'sr&x^ffoi K«vov(c Ptolemdi» Sed, quia ii codem Catalogo,iidem Tbeo^ 
nis Alexandrini ttf ^fox^if^t Koimoi^ commentarii faepius recenrentury non 
addito /'/«/mtfj.nomincivehementer dubito^AB non hujjjs Catalogi coo- 

Y 5 ftrudorcs» ,t74 UISSERTATIO 0E GAVTdNE %. ikii. 

Ifcruftores (qoi dtverfi (om) Pukmtii AtAM de l«6»ex codiSNifii ophiio» 
ne adjecennc. Atqoe cam ob csmfam ifk ex lioc Gtodc^o loct adctaocfe 
foperredeo. Idem didum (it de Cat^ti^i BUmbHm Ottf»i* FiMmmh 

Ju^ Umh9cUm& N^iiUuut^ c^jos f picoaMi^dkiitiJac. Frid. Roi^^ 
fiafy m 9*. 

)• Tibiv .^lbMiiAYMX,qof docemt8% oltra mfM Pto1eBuso}omor dt^ 

:€c quf priinus (qoantum conftat) honm ^^^fh^ Km&f^ meinim. 

a. Non<)uam tamen rSc ir(o%<W Kmif^ PcokfliHDO' adferibk, ficet 
'fitpios eorona faciat mentiomrini. ExemplignM 

♦jn Fri^mcnto aOodwt^lo edito, §• f . # ij^ ^ w^ajgtljpiMr K«if«t# tjf- 
j^«9«^#( V ofr^ififv. Ec paolopo(t, eodem f* t. ^g^xi nJlminK^tifip 
^i^^ic ^ tkS^nv ? K«Nrov^ V iifitnuLKimf a«?«9«AffJ9|f. '6c iq iinfllddiaic 
lequentibttS verbia codem itcrum f^ l/^ETt] Jv V a-foMtplvinr ir(o;;^t/pi« 
KoBvoviiv. Jtcm 9^ ^, in inkio, Ea-fJrvTfr fii3liotf#r J^$%fJ9|f V a-^oxof 
jaivnV nViV^ V ^(•%«V'^ K#vov#v ^V^^^V'^*^» 0i9myKi$ii9 ifv sc^o/Mvd-f^* 
«•IV &C. 

£t in Commeottfto in magtiam PtoldMefcdnftni&ionctn ^ tn Libnna 

!•«, in f>roeeaiio,' p. i. fWrol rtJ i-Aiftr* wW^^rt? cr Tr^o;^f/fOK K»? ^n i^ 

^iAar^ l^ii^ irt^rv^m. 8t iii Llbnrai ^^ Ptofeimd p. l8t, obi \sk 

^o;^tfffliv KotvovMV) 8t ^mcl 4r;o;(;if{fw# Ka#^vA»v, qoodxodetn ixkfit-t finl* 

Dcnique i^ cirulu^fnigmeati, i| l>odwello cdtti 9 ita ocdccptte eSf' 
-^a»v(9« AM|ofv#^(«vr «iV w ar^e^t*^^^ K«vovoir. Proditt aotctto , ut l>od« 
^llus dicit « e MS^ Barocctano. Et notahddm , qood tdcm plane Titil» 
los reperiator in C-odicc M6*^ Biblk)thec* RKisB Parifienfis , cujus apo- 

Kpbum p|enes fe haboit Petavias*, dt & in Codiee MSt«, quem Cdfi- 
itmbpoli atttilit Jsc Golitss, qtiiqoe in Btbliothcca Logduno-Batm 
«liamntttif fervator. 

b. Pmterca in illo Thfonis ffagmemo, aHodwello cdito, cxpreffis 
fetbis iodicat Theo, Epocham, fcu jtTitium motus aftroruni, in a-fo^^tA- 
l^oK KtfvtVi conftitui in jprfmo anm <J>tXiwiru i fAtf A\i^aff(ov ^ l3iV&^, m 
4ienfii jB^yfiii Tbotb die ^rifho , ih MetiJiej in Climate AkxanJrim , $^ i^. 
'6c prseterca , jQhtt, -celligire annds abviiHS HnHppikf^ sd ammm datumj 
€f bum numerum anfi»rum ciHeBoram introducere tfr ro ? #/f9<ri7rfvl0itnfp/« 
im Kavoviov, §• ^*. QuOJ tllitftrat exfetnpb Sfnni a Diocletiano 77* : 
tlbi OM ¥, iir VM Kaivof#/o» ^ f^ueiKkkfy fktTfnuytiySf ^ colligtt atinoi, k 
Philippb ofqoe sd Dtocletiantxfii , 607, 8C itdditis ihnis a Diocletiand 77, 
imiil ttiQot 684. k htihe iiaai6itm 6^4 Imndlhaai toHcaxiram imibdocic I^jay. |tE<jyi« lA^TROHOMICO. :,jf 

j/f^r^^ftjm^^^W^tif^-^tprw^iiOf^ hoc cft, ,io Tat|ul;e IcQfipei^. 
jaikc^d^WW^ coj)uinoi|p(i. |(» f^. Undcpatfit non twuoi in^cqcK; 
wod .calcqjhK a^o^tMuajiii, ifu pcr w »f#as«>w ,Kwoif«< pcTMii;^, ^ 
«f9f^ iP .P^4wpi ^uyio f <^ cqoftitutaf deducicur , Jeditt^m l» ff^w^ 
jjiftiTfl^ Np^lMm^ ^fkmluni^M^^ qum Tabula lcfjifentwitMnT 
4f^ /^feliifMfrn inf^r %^^fu$ K^9f9ft4, ittfiapitey Jeu pfim veru exb^ 
ifjk^ friwmNmlmfnmf^ipfinim Piemiumu^ amni /tttperiiPmppi prir 

Hm> W^M mm^fi infiirifUts^ ttt^ff/ffunfen^ irfcrt. 9 Prxtcnja v^ 
^c piiolH^it^ G9|l^9Ciir, qftf4 CariQn Kcgmn Maihqpat^citt inilla cqlr 
.le£i;iQQc TaM?!» W^^Wh^ ^^¥^ popipc vcwjkw. cDa^i &or 
jrk ^«gw^to Qf^ :^"?«» Sjrnceliiis liipppnit & ^atis clwc Mmf^ 
iic flibndi(pu$ fftprg, :>•>•. M- S-- 

^ W^P^JE^qp Al9Wte»Hsiniu9, in JPtdcm «i JLibrwm ^°"F C^pp^ 
jgfMUitiop. x8f, cdit. Qrs^fi^fil. ifj8, in folio, G^ icnbit; 7f#4^ 

fBH ^ *• «5 •* '^ft^^ ' «W6*'W» fS^^i^^ .3h?\9yiff^p <rv/if ^r j(^a,'^ Tjii» 

^me. -QipflB^c vcjiffer^in : lU^ P¥^^ eti^ per cakulatt^fifs, JMXtasxp^ 
jlSrMMfir^f.^^ Tififriaftiita, ^ffiftiatn.ifia^ Sjfzftffomj^tidafffjU^. 

qttm per labidas itt magtia Pteimi^ Sypaxi catnpreJten/as qaku^U^ jtfigt 
gftf^rinmf ak antas^9h initiikValtomifdfi lu/fua a4 OiQcletiam,atmunf.&^^ ' 
paUe^s) 11 1^, otmQi \a Naianapire^} ufnu ad jdlexandritn^.ttiak^ 4^ 
fit raiiquos a Pltifippa amtas ^88. .fui fiuiunt Jcefipentaeteridum §f^enp -' 
fmttas6j6^ fimplicetvero attnat ix a^ue eVam /ecundum. JEgyptjps nitfir 
/^ Tkatii^ititroducimus itt pritffas ,caUimnas Taliplm^-aifuaiiumfr^eff^eff^iuiiy^ 
ititer ettpediias labulas , umm§u9dqiu fue loca. Notandum gppd Xhoor 
9cin ina occurrprc Schcinata. Fnaiuin,quod rqpcritUF^p. 277 ^ jta in(qrir 
bituri^^EKd-tf^f eu$ehitiit evlvylmt ytyotvtm t^ to «e^d' It^ dxi Nia^PfMY 
amtu^ f k^Q' tiHA\ Mic calculu^ perajg;itur ppr Tabul^ in Ptolemaei /«Qwtr ' 
^if «-viUl^^comprcbeofaa , & in fpccic adbibctur Knvoviov HnMemfxt^triieAr^ - 
ietf^ qood io Almagcfti Liliro 6« in instio> a PtolcmaK^ propooitur^y ^ 

* (NB. Ttlis IcofipeDtafteridtmi Tabuh, exhfbens Ndvilunit ft PiennuDiaifiter 
m^ i^^ Wuttimtma ^ecmOu Vide iofia» 1,^.4« iMbscdiftio^cxiriiGaiMu^)^ MfS DISSERTATIO bE CANONE Vwt. 

t Nabonaflari anno i^ deducitur. Invenit enim in ilio Ka^99tmy ftMft' 
w€VT«cTne>i#«v (rn «p«' (f loi) 8c axKS ^iy i«*. (ii) fimol annos a Na- 
'bonaflaro irti «e>t3'(i i i^>8c hsc Tabula Icofipentftcteridum fufCyp.a^Si 
• Theone^xpKcatur. Alierum Scfaema, qaod Tcperitur p. x8x. ita in- 
fcribitur : ^^ff^o^oft» rS^ «tfr^f ^noitjSi^ ^^r^yl»^ cm, rSf ig^x^h^^ K«v^* 
v»v. Hic/ ut ipfa infcriptio docet, calculus peragitur per irfox*^^^ ^*" 
iroVtfr, qui diftinguuntur a Tabulis in Ptolemaei i^rydKif ^v/lti^i coinpre- 
licnfis: quod etiam verba fnpra adduda-docent. Et in boc calculo ad* 
liibetur in fpecie Kmfouov iUoa'twfvloifrfieJlitn^*quo& non a Nabonaflari 
anno i^ , feda morte A1exnndri*M., ^eu aPbilippiAridari anno i® d^ 
ducitur:]oco enim anni a Nabonaf&ro «e/^^^Cin^^ablatis annis wcJ^t 
<4X4) utitur anno a Philippo x^^ti". (688) tc tnvenit in Tabula Icofl- 
pentaeteridum annos x^^'- (^7^) & fimplices annos $$' (la). Confir 
Xhconis ftf T?f 9r;o;^Mp^f Ktfvoftff commentarium, in fragraento a Dod» 
^llo cdito, J« g« , & jo- Tmium ScHema, quod repcritur p. 284. 
fic infcribitur : ""Eicd^f <rK wav^tKflf>s oicXHvUwit. Hiccalculusperagitur per 
Tabulas in Ptolemaci fAtydKy cvrrai^ comprdfaenfas : 8c in fpecie ad- 
liibetur R«voviov ttKoirtirtfratrfieJlimf ^ quod apud Ptoleme^um m Almt- 
cefti Libro 6«*i in initio, occumt. Invenit cnim in illaTabula (ut 
lupra in primo Schemate) Icofipentaeteridum atmos 01^^) iior. 6c 
fimplices annos i<i', 11. qui fimdl factunt annos a Nabonaflaro atA0\ 
liit. Annds autcm a Nabbnaflaro iiix*" eft annus a Diocletiano 
Si"* hic propofitus; ut ex Theonis vcrbis, qux huic tenio Schemati 
tmmediate fubjunguntnr, p. 2^4, patct. 

4^ Quaeritur itaque raerito an ipfe Ptdlemanis liorum T;o*^/pwvKdi- 
wofmf audor fit? hoc eft, an ipfe Ptolemacus has Tabulas in unum 
fiifciculum collegcrit, & leparatim ediderit?an ipfe Ptolemxus, qui in 
fiio Almagefto Epocbas calculi fui aftrononrici in Natx>naflari anno 
^ conftitucrat , novam hanc Epocham in Philippi anno 1® conibtue- 
rit, ut calculus aftronomicus qui per hos w^oxtif^f Kafifxf pcragcre* 
lur„ ab'bactiova Epocha, ab anno PhiKppi i^ femper deduceretu r .? Sc 
deniquci an ipfe Ptolema^us, qui in fiio Almagefto Tabulam Novilunio^ 
)rum & Pleniluniorum , quac & Icbfipentactendum appellatur, deduxerat 
'a primo Novilunio» & a primo Plenilunio anni a Nabonaflaro i"*« , pon- 
ftea Tabulam , quoad nomeros ei infcriptos plane aliam, conftruxerity 
^uae a primo Novilunio & a primo Plenilunio anni a Philippo 1 "^ dcdu- 
citur , confequentcr illi novas Epochas, in Philippi anno i<» conftituto:? 
Nam Qovae £pocbae conftitutio^ in Tabulaia Noviluniocum & Pleoi- 

luoiorum 4.m RE^UKI AST>ROHOMIC^. ryy 

limionim ttlem infeit tEmkti<Mm^'m ^vuUinus ibphi $• i ^^ Ltt/ d. 
- Egoi Ptolcnu&uai haec fecifle, perftadere^ilii noDpoflbm. Cui& 
«uUam hdiaem, qoaoram perfpicio» caofiimi ob qaam id fcdflet Ptolo» 
Aiaras : & abfqoe caufii prsBgnami eam hoc fircere voloifle, vix" crcdibite 
fit. Pneiertimfio)niiderctur) quod t9Pet%</r'^ K^ffTvtfv editio, non loii* 
K. pofl: Almagefti editionem^abipro Ptolaxwo fada,dircipulis Ptolemaei 
tacflc confofionem parere, vel laliem, fropKx diverfum per Almagelli 
Tabulas, & per tvo%«^yf K.«vdv«f calculandi modum, iis cHicem ^cit 
pitituiflbc. 

Has«ob rationcs Ptolcmasum pro Imrom if(ox$lfm K«roW Auftorc a« 
gnofcere^non pofllim. * 

* f« £x hac mea ad praeccdeorcm quosflionem ttf^nfione nafcitur alSi 
quieftio; cur itaqoe iUi ^x^^* K«voVif a vcteribus dicancur & voccn« 
tur Pio/emm. 

Hujus denominationis has rationes dari po(fe puto. Prhno, in gpne- 
re, quia faac cxpediiaB Tabube juxta hypothefcs Ptolcmsei, & exejus 

{^riocipiis . conftruftae & concinnatae erant : ut eliam judicavir Jac. Go- 
iQS40 Notis ad Alfraganiim) p. -^9 Secondo, qoia harom Tabularuna 
pkraeque yut mihi videtur, (ipfas cnim bas Tabulas videre haftcnus mihi 
ilon contigit) funt ipfiflimas Ptolemaei Tabulx, e% ejos Almagefto de- 
fumpta&l omnes fcrhcet illae, quas medios Solis; Lunae^ & Plahetarum 
motus exhibcnt > una com iis, quae eo pertinent, utpote qiHe nbn ita ab 
Epocha, a Ptolcmaeo in AlmagjLfto c.onftitota depenc^m t quin, Hcct 
Epocha mutctur, Sc a Nabonaflari anob l® , in Philippi annum 1»« 
transferatur , nihilominus ufum fuum praeftare poflint : iit vidimus furfii 
j« 15» Ltt. d. No iio. ♦* Tcrtio, quia fola (quantum conjcaura 
aflcqui pofllim) Noviluniorum & Pleniltmiorum labula, quae; & ff. 
tn$fi%tmtrntliimf vocatur , quaBque^ muiaia £pocba-, plane , quoad rtt- 

meros 

** (NB. Bae rationes minime fiiftcjunt ad probandutn , l*tolemfeum lion efte V «e^- 
xMptn K«»«i4»t primum /^uaorem: Vide infra Lit. #. ^. t . ubi hic de re diflinftius agi- 
tur & varits ^rgumentis probatur , admodum probtbile elTe , quod Ptolem«us,pro ho- 
'rum ^x^»^ K^uvm primo Auftore habendus Ht. Quo non obdante iidem w^ix^^ 
K«v^ff< a Ptolennsi difcipulis & fucceiroribus varie potuerint augeri , fuppleri , contt- 
nuM, *&€. Cum aatemnullo ha^tenus argumerito demohflrativo pfane eviftum dt^ 
Ftolemsum horuni Canonum priffluin effe A^aoreoi; basc» que ^quitur dis^uifitio 
non plane erit inutilis.) , 

* * ( l!JB. Hac fecunda ratio id fiippopit , quod ex ipfis ^x«>«« «•»•« fn Codite 
litfgdunoBntavorvdarguitur, null» enim TabulsB ex PtoIem»i Almafiefto fimpIicilA 
*Arfu»pl« funt. Vidc infira. Lit f . ) ^ ^ 

Z gtHpmaiiCT twNwif M <m tHt i >dM ft> M f$m mi m i ^ iypottefeg c^* 
jp^l^fCW. TViwlg cai» IwfifwnrwiifMiw PniJMr i , !<b tjpo hbbm^ 
9^fi i^'9 f^ ^jiM miM fftitoo 'Nmfiimm iiAffmm PimAmm» dMbiAi^ 
|iro(]fbtt, Apr odcitU* ^W|im Mapihpiyii« & fmmm MoliliHiium 
imm t. P^&ippp %m^ .m^mimrim^hi^%noum Tdbuls «nftiafl» fi>> 

km^f* ^ , . . 

Has ob aaibs ol ^ttix^f^^ K«v0vk rc& a Ptokmm deoomiQMnir^ifti 

Cum autem hi «cf x^mi K«voh( a PiolenraM» (kamiinfiri o o Bf iiM tt»^ 
pfi|s^)M» inv4iier^,.ufr{l^Mihmi^ ilioereaafcr^Aiivf m 

Ttden fiofi dslm^ rmpd Gflnrgpiw .fifixxilfif^ ic^uli^^f^ ficripiDr , Piofe^ 

nanim pro harum Tabularum AuAoie habuerit , & in rpeiaie hoc Pta*; 
lonBo inbiieijt» <|uod nlc^ iJwtoMHm £y»thi»^PiitK^i AodlpBiin- 
«o 4«^a$«ri9ti m'Ht miedl9kiidi«^^i-foiieS ;a» 

^ Mm:, WvM^ip lUfjr^ iniec PldeMi ia^JwtnliDii. 

HpocbMi «fmu I mnQMM^ 11910 iaiiiaip^.fiifiueutiiiiMnllii^^ ><ii )m^ 
«om piodicMt» JMn iM ftcife do^ 

r Cujus lei owft 4itt inm vQpennif de hif^CMMilMii fiQsuui[i).|am» 
]fiiprimis.<»iiin pimcoo9Q|mi^ofMi^ ftplcmnmiiADettmCindiHMolfii» 

i Hois, «Mp»«,oMlli dubiiimiefrt boa 9wc^f Kmif^t jtm Jn^JuMpH 
csKpQCtos fijiiR » icttpoic Theoms Akjmt iarini^ 
< £Kcabmmiia')««.anQQDinde(iiAifri^9quando'l^ 
cpmipemariugi Iimm m Pfolmmi Lilnrum iii^rcribebat 
It9i (^ooaes. ciJailiim^ ibtdemp«2i£^^ iofti^» utmlimi .^ _^ ,__ 
ipib j* 14*1 Lit. *. N* }• Lit; c. 

Imo jam embaiu aiino PiQcIedam .77^» jg^axvlo TJbRp^.4klPQdrin 
Commentarium fuum m ry^nox^iptfr Kiiy^ir«f fcrkbebat:^ «aji|s iragmco- 
tum fldidit I]lidii6lhN^ Vide tapra boc ipTo $^14% Uu J: N^ 3^ Lic» 
a. &b.. 

Bmiqttc jam extabaiK,^«otcmpQce anie Diqclixiajiu JMum jymf 
^ndo id» 'pKo Ak«andimoa| aliam •k^M^jcilfat KamW con- 

men- A 
4. nv. RfiOUM ASTRONOMrOO. tf^ 

mammA qtf ooite Libris c uwfluftto B , ef elmi ; da qoo tn inUk trigm 
-mudf a Dodwello editi^ na fcribft ipb Thco, 4/4« ^^»»rigii If^ 

« icc. 

7# De Imrfm wi^xi^^m Kmhm AuOMeo, io tek jpfis TImi A^ 
lesmdrinai. 

LiGec id oer«> tttmAut nftfl «*te i mk tmm ttiki odciimMr; 
qnfl^ (bfptcimiMl mgptunt Mb pftfbaMlcfli. 

Hocjain fubohiit |icobo Go)iO| tfii iti Ndtis Od AKrigMMHi id il* 
Jhitiii ^cm fapfn hoc Iplb f^ 14, Ijt. ^ N« !• Ut c Addftki , a: 
Alfiaig»Eio looDm . nd ilhi trcrht: 7«»»^ ftta CMm Ftitktimi^ fic fcriWi» 
p. f9. A^4m/ AAm #j|0> ^ir/i» Ak»&r fsulki Uks^ if 0»fedlt$s 4!kHHm 
dififfiet^ p$i K»wu ^XHfOi 4Hfctif^i /Mt. j^MT fUideni iffim Ptokm 
m£i ^prmt§rus mr Hmriatt SmfHiusj slUfik^ p^ 49$ htsbum^ arU^ 
trati fuM. Escmplar , qupd ego ConfianHmf^H adUmi , tm frsfdtieltk 
mfbe mdfUm^fit^ mbms fmtire ejtis rei fkhmftitfi. U mdtm Omome 
/tripfit fbeo Almmdrims^ fmMtmntUi e^um imAlkeutiem^ nfim rt* 
fuiri mddiutur : ideoqiie ipjfe u mukie tulfeim eofuudm AuSi^ Itm A- 
ruhu fuofm KmuduQikemi em dekm PWippt Mpoetu tigif^ d^htis 

merHtiiqMst: . • wd Bpotbdm kuui deMntMtt fiet Aktiuil^ 

iriftus mdiee fieUurum mofueiu fmkUkfiik^flm Caumet dtmil^. $iiod 
fi boe vermu ^. Cuuoua ilU ea di tai^ Pt4kmukt utmeupuiifuerktt^ 
qmdjujetu hukudm ijM$kepis ^ epHofiflUit kmHtifiut. Jtkkm sMtm 
4uleukfr^fmtuu iffe Epucbum PIOHppi.^fbeoiu PftkgmmOs mmit. ^\Lu^ 
^ simrfife im iHfx^ ''^^ hA %f^O* tttmiiHim t AYrft (TATTtrif 1«^ 
jgitur in Fagmeiito, a Dodvctto cdtt<() imi 4 Hfiiru Itnr <P^iiririi | ^ 

AAi^mife^ fJKHuu nmt Aiy^wltet^ >%uV h i kit^Je^^ %(^^ ^f^!^^ ^^ 

%df4ftof09 9|jr« ^Ski^ ^t^fjm^lu ^ (Henfifie/^f l#f( 'Oiy 9Anf9t^metif m^ 
^nf w >irxi^f^ iSiifmt* Poflquum (fmtdmif} maus prm^pkM tfi klsdt 
& tempus^tiuflkuium fuidm /Amf efi upHme^umu PMtpifi {fltl AlHcdu^ 
ikoeouditori,ffurium^silicambiump)lurum^i<fitt^^ ^gyh 

Hus^. fuikus, ummum tmpus ^efi ^kermu^^duutamt i^f^ nkrkllt^ PnomoHit 
Tboib: uieedrum eupktu boru fitxiu B imumt fipttmu. H^itui Goiini; 
* Nota» qtiod laec Thccois VerbB^ mddo ^Gdttd «ddtidbi» Kp^fiMr 
in Thconit Bnffofxuo^ a Dodwdb «Kio/ f^ i« ciMA ititiuifl : w 8C 
•lia Theooit vM», i^m in hiain AlfragamifiiF n0i& p. 4^ 8c 4f , ^o* 
huimTktmuimijktm^ffiXlifoiy^^ editfti iddueic» id- 

Z * dcm .»|b DISSEKTATIO DE «ANONE § xw: 

. -dad) ivperiuniijr in ieodccn Theoais-fragoiontOYft Dadweflo edito,$^ 4^9' 

.iQiaicio..^ Sed^r.qiiod in iisvkni Notis.p. .17, lioea uldma Gcdius didti 

^ntimpe pr$ (m«n(^) lUziram HeUopoJliMOS Mxiffi^^O^tf^tefiis^eJl i:ie4 A^ 

\tUMHfaim$s Libro %h rf^x^^f K^^voftfc; ubi Memnjltfii jmtufes eormm j^lr- 

'rosque omnes nomifie (sf ordine cum Syriacis concotdajfe. Hoc in Thcoois 

Ihgfnema; a Dodlo^ello editP % minti&e ncperitun * Notsi preeierea , 

quod illud exanplar 7r(o;^Hp«ir K«vo¥«#r , quod Golius ConftantitiopoU ad* 

iFexit, & ilb Theoois^Alciiandrm Libw^ tU rSt ir(o;(f/pKc Kavojf^s in 

^eodeoi volumine manurcripto.comiiiebaotar:. naoi.ia BiUiotheae L^g- 

duno^Bauivae Qitalogo 9 ouper.QdifOyip. 47S, N® 1701., ioter Libros, 

quosGolius.ex.Ocientoadve^ci^, recenienir: Qe»v^ AAft|Wfftff tkrS^ 

4r{o;^fip«f KoBvovoK. Gr^ce, IMerfCripfns in Pergamoua, cum firequenSibus 

[Tabulis^ Utinamjbunc Codiceoi perluftrare mibi liceret. 

^His^ quaEtl. c. hgibet Golius^ addimus fequeotia: . / 

. Primo , qiiod f rima /quaotum coQiUt} <.¥ > sr^t ifnv Ketnvmw mentio fiat 

flpod Theoneqn Aiexaqdrinuiti, ; 

, j^ciii^o^ quod Thep .AltBMndrinii& primtis , qutntum conftat, icrip* 
.fiu-it %W rSi iTfox^lf^ Kafpvm^ ^ii:, qnidem. dupHcem Gommenmrium^pnar^ 
. vctn qiiidcm y Utvidetur, fufi^rem,. invquinqiie Libria, jn quibos Ao^r-, 

wT^^ i<(>o/(^. *? J^ ^(^X^^f^^ KmfCHot ^^o^t^ijutf^ dfifMf yiyM dvr», 

Ppftcriorem vcro» ut videtur* cpnctfiorcm». ip .quQ,.io gratiisim drfcipiy- 

*lorum iQCipiClltltium , jkanfiUe^flo , ^OBf ^oV rtfriff jj^ ro Jufctripy ffti^o Jix^ 

^pfv vkro|^»viu«i2/f «^. D.upiex autcm: il fe , Commentarius * reoentem ^ vt- 
d^ur (uppbnerc harwn Tabularum,: editioncm : rabulis cnim^ hujus e/o^ 
.sierjs,.qiiando primum in luctim expomimur, adjungi fokt introdu&io 
qpse^^m, .qva ca,i.qus6 ad.earum iQteUig^ntiam^j6c ulum .vidtiKur re- 
qoiri ^. ex[4icantur. Unde eti^m in Thronis fragoiento., a« DoJwotto 

OjltO) Tba> ita-fcribit: iawid^a^^^ iy.it^i^jtn^ity l^. ri ivtMlif^ x»0- 
&o JixwTipev iiirof(VJ]fi«e7i^ift^ , 4*^4^. .rdt f^tHe/9^di^ig -irfof ri Kalmr 
i^korlf^t dvroTf ¥ lad^mVn.? Kafoftm ^? Jiic^mxiat^ KoS^^ntYt^^, Qiias 
fic verterem; ft^duimas^ etiam^in eorum gmfiam^ pro virilii magis me^ 
tbodice commentari ^ nudas introdUSiiones . apponenSes ^ ut ^xpositiO 
Sabidarum ^i/c^inm ciariorJis. ^ppareret, Vox fiKeeicix, Bxpos^f^ 
^Ao^ de Tiibulis aftronomicis ufurp^ca^ frequenseft apisd>ffcolemaBum» 
fiptstque eariim editionem » qnv in lucem expomsndur, &^ ad ufuni pro- 
llpnuntur. Adeoqueex hisiTheonis verbis coJIigimtis^ tn hoc ejus fcri^ 
10 Jocum habuifle fiicessiM ? Koivov/»v . («0%s^Mr icilicer) atque his 
l^faoilis appolii0t.fuii]e.jii^ intfodaftims^^ CMntm ezplicationem , ue 

^ - " difcip^- C,n7» RECOM ASTR.ONOMICO. jti 

dMcijpali lodpicntcs carum iniclligentiain & ufum :<Iarius pcrcipcrcnt. - ' 
*..,.T;ertio, & boc forte ootari incretur, quod SiMdas in- lud Lcxico, in 
XbeoHfi ythMndrino^ymA, pnorcs cditioncs, quac-Kuftcri cdttionemprao- 
cd]brant,dicat,Theoncin Alcxandrinum fcripfiQe^ prsetcralia, mV iiro^^ 
Kt^AiQ^ ff^ix^^^^ K»¥«i». ^ «V T-jwiJtgoV »Vf©A«3«i^ xjBfofjL^niA». 8c confi»»*" 
.derandumdo, an non poft vocem nToAi^«rov imtiLrpunftio pohi pofQt^ 

bocmodo: tl^llroKt^ctUf. ar{c';i^«for K«vov4ft. K«f f/c /uix^tv d^foKctfid^ 

xs^if/k^ni^m. Ita ut non duo taiK^n)^ fed tm Thconis fcrtpt» , .his mbts\ 
rccenfcantur^ Sc iniigpe Theonis rcriptuoi^in Pio|pf&sei magnam Synta^ 
xin, a Suida non» praBtercatur. . i 

.Q^rto denique hoc quaro maztmesobfervandum ^. quod Tbeo ca vixew 
rit actate, quando Tabula Noviluniorum fic Plcntkiniorutn , qux fic Ico« 
*fipc ntaeteridum vocatur, prout a Ptolemato'in fuo Aimagcftoedira erat^ 
.uibm fuum prxftare aiApIuia noo (^pteiat. Q^odvmoic.diftindius ex|>li- 

.cabo. ..*-■. ■ ' 

] ..Nccobftat, quod Thco in illis Ibeis^ ubi <le ^;g«<>if KdevoVi loqui- 
^ur^ faltem iis, quas nobis occi|rrcrum , hpsCanones nuilibi fibi ipfi tri^' 
buat. Notandure enim quod ex iis» quae diximus (upra, hoc i[>fo $<> 14^ 
JLit. in N^ 4<> £c 5^ j pateat , Theonem fuas potuiiTe habere ratioik5\> 
.quare bos Canones nec Abi , ncc PtolemaBO tnbuere volueric. • t 

8^ 3i atuem qyasratur^ quid Theoocm Alexandrinum moverit, at £1 
ppchas Solis, Lunae.v& ftrorunL, a Ptolemaeo in • Nabonanari antia 
i^ conltitutasy.mutarct} & cas anai& 4^-fcrius., in PhilippiAridaei an^ 
noi® figcret?. , . . . » , x 

Rcfpondeo , duas mibi ocCHirrere caufes, 6b quashoc- fiuriile videcurj 
quarum.una, fed minus pripcipali«y eft calculi compcndiimv; akefaveo 
ro, magis pnncipalis & primaria,.eft ipfa Tabulae Noviluiiiofum>& Pk« 
i^luniorum, a Ptolcmaso laluo Almagcfto editae, conftitutio*: » > 

a. Nam, quod primam caulam attinet, notandumt quod Tabulae tDe^ 
diimotus Solis, Lunae; & Planetarumr q\f» funt Wx^v, fcu vcrfouta 
4f., & per O^dccaeteridcs progrediuntuc, in uliiaio . 5-/;^? 1 ^<^u verfu 
colligiant annqs dumaxat 810, & uUra bos 8ioannos*non progfcdiaoi» 
tur. (Jode hoc incommodum io calculo pcrhas PtolemaBi Tabulas, jox-* 
ta Epocham ^beo conftitucam^ oritur , ^qod « expmpli gratia ^' dM> m^ 
ho a Dioclctiano 7 -^•y.qui cft a Nabooailaro 1 108^^- noo/poccram Kiind 
numcrum i>o8 annorum Jntroducere ioTabulaSi quac noipukra.810 
annos progrediebantur ^ ied quod cogebantur ^hunc nymerum 1 108 an^ 
oorum difpeiccre.in numerum 810 annorum , & in nimicmio 29^ armo^ 1 4U DlSSERTATtO t>% CAflOm f« iii 

nnHt flt fic bts Ims T«boltfs Ingredt, prinio coid numero Si6 aofioratl^ 

qui vknnus Imom Tdbalaram oumcras efH 8t ddode kerara cum nii« 

flWfoi98«Mioraa, 6c mtmerom Oftodecsikeridilm 9 iHo finmeto %sM 

oononm proxtme mtnoitm , <)m eft ^88 , 10 TaboU obfervaze « 8c reK" 

<|uum namefMi 10 aimoram , uno dempto , pro fimplicflius annta habo» 

jr. Si autem Bpodiai 4x4 afinit (eriua, in Pbilippi anno t« conftkua- 

tur^ tum^ eMAplimtiai idem anfima DtocktiiiK] ^T^erk a Philippo 

6%^^f qui tn Tabuhs, <^se ad amo^ 9 10 pi^redkirta^, icmA donol- 

mt iotroduftttSt dac numeraitt OftodecaBteridum , ilio prc«iaie inifK^ 

ftm^ 666^ tc in rtliquo oumero t8 antiorom» uno^dempto, habcfais 

teplfcts annos 17. annos ettiaa a Philippo 684^« utptM wibac labeiHt 

«uiudeiidiis.eft. Confinr qui! flGititimos ftipri f^ 1 ). Lk. i. If. ii^, 

j0C N. t%^. Q^ in calcdlo fittis maghait) aiiert compeodfufti 

• b; Quod rero «keram ctiinet caufi^ » qoc tn ipTa Tabute Ndrtlti* 

oioram & Pleoilunioram conftitixtone £u eft. Notandum • quod bace 

Tiftydla, qtw eft fixm ftii ▼effiiliiti 4f , & ift t incipiehs, per Icofipeo- 

tseccrides porro progreditor, iouMftio^fxf^ feilverfiKdolIigataimuma 

Mabonaflaro i 101«, ezhibeatque prknuiO Norilunium 8c primum Ple- 

^luoium iftnia armi aNabona(&ro i 101^^ ficut irt ^vmo six<f leo irei^ 

fii cxhibuerat primom NoVilonium & primum Pletfilimiom anni a Na- 

4)Ootfiarb i^. Uode patet, haiftc Tnbidam Ptolemaei, circa Theonis 

4^lexandrioi sstatem aon amplius ttfom fiium detdceps prrftait potuifft) 

sufi conciQuaiecur, & ultra 4; Hx^ icu terfus, aliquot ^/;^oi , fou verfils 

jid)icerentur. Cum vero uoius pagime foatiom lon^torem coounuatio^ 

4im non caperet : nedeffitate quaoam cpieWntttr (fi 10 ufiim iaturi tem- 

^poria longiorts.prorpioei« vetleot) caput hujos Tabote , anntS 414 feriua 

GoIkicare|8c novam Epodfam calcuh aftronomici m PhiUppi anno 1« coo- 

ftitoeic; adeof|oe Tabiflam Novilutlionim.fic Pleniluniorom , tjuoad nu* 

jMroa ei infiDriptos , plane iiovam , componere , ui;pote quae in pfimo 

ftxff fini AFcrfu exhilkfit debebat primum Noviliinium 8c ^riitmm Ple- 

jiiludiuQa, .aon anm aNabonaflTaro i>^^ fbi anni aPhilippo i^. Qpod 

Novilunkim 8c Plenihmtum tmien in Ptolemaei Tabula IcofinentaiReri- 

dom non oompaiMbat ^ quti annus a t4aboitafiisro 41^^ (qui cft a Pbilip* 

po v^) in Piolem^t Tifcofaiati intMdoftoi, dit lcdfipentaeterides 401^ 

8c fimplices annos ^ #rimum aotem Novilunkim 8c primum Pletiilo- 

nittm , in Gtpite hujus Tabulss occurrens, in Philippi anno 1* , dcter- 

jBroat primi Novihidii flc pritaia Plenilunia annofiim a Philipf^ itf^ , 

f^f 7^ 8l>^ pdnro^ & a «l^topdte, ^ %atc prima Noviluoia 8c hsec 
, -• c - prima J i^m^ KEGltrM A6TROnOKfICO. fBf 

prinu PUnttiiQia conag<9iwc« 4q)«iKifm mm rt)i()ui nuTQmaf^rom^ 

»109 qdi bliH:-T<Ah|i)ap Novilunioruiai ft PlenUaniorafn. ( quc ^ «1^^ 
9$9U»S^n€A*^9oiMiv} infiqripD, ,jklk) JauiifiqgulQruiti Np«Hlaniorute- 
& Plcniluniorum adpofiti funt. Cbofer locai <]us fupra hoc ipfo §• 14^ 
hk^ i. JlL y^\ I4r. «r. ciac TMwi» AkwiKlrwi iii Piolcnwri Librtim 
Vl^.C^TOiliewano addux^Mi^ «bi vidifnoi. quod Tfaeo unam ean«n 
4mf|lw Syitjpgim , qm comi^ mwp t DiockciMa 81» 9 qui cft «^ 

Ifiibmtir^re^. iii«F>. &11 PjMifipP tfS8»> duplici in6do cooipiKar; 
primo juata Tabulas in Pioleinaei Almageik) c<^retunias, quando^ 
unraiit iQQGfeiMirccr^ i^iOit 8c (iiiipliqQi annoa 11. Ddmicjuxita 
«rfijo^ar KtfaMTi ^fWQf^ itvwir IfObpcaWMridea 676, & fimplicef- 
gpooa i;t. Soi.qiKvl hip i«prirtiif notAiidum» Qumcnis iiie 1101 cft/ 
uttimus 10 PcoiemflBi loifipefieaetcridum Tabuia^qui in ukimo Tafani^i. 
k» Wif oMutic, 4S iM^wMMJwidlii iquadmBefiaMB qnions primus 
aomis eft 9 a Nabooaflaro. Uode piobabile eft . ThMilcm JVb^i^ri* . 
aom labeote jam illa iritimr Icofipeocaacride , T?r ^f^x^i^^ Ka^i^^ 
cdidiifet 8t adjon&& imrodufboae ^illoftraflc, ut difcipuli ante^uam 
IcoGpemaeteridis quadra^maa iextaB atmua prifnus, in PtoleinaBi Ta-^ 
brfa fhiitni quaerendud^ adveniret y inftrufti eifenr circa n^^xj^fm K«» 

mm ofom. 

p« In ir^%M>K K#9M'» jmteai vidoatur Oftodecacteridom & IcoiU 
pentaetcridum.Tabtriae ftiiiTc plurium r/%«y» quam 45, tK tanto naa*', 

?s m ftitunim prp/piceretur. An vero lcofipentaeceridum Taixila . ex'' 
beoois (Dditione 9 eouique produfta ftier^,ut inr ultirfio stxjf eictiiouc- 
rit anoqma Pbilippo 1476^ (quoci SjFncdlus p. 207 .A^< vijlctur \v^ 
nueic) non aufin^affirmare» fuillet enim tunc Ya^c Tabula si^m ieu ver-^ 
fuum LX. Potuit cnim c% pofteriorum Aftronomorum ultcriori coDti- 
nuatione courque Synodli tcmpore, faiile progrefla. '* 

fo^Tabular, quarin v(«%«<Vr K«roW fkfctculo, prancr Tabulas mI^ 
trooomicas proptie diftas» continentur ,. func (equemes. : 

a. Regum tcu R^norum Canon. Ita enim fcribit Bainbrigitis in'* 
Pfyefatione ad Libellum Ptoleman de hypothciibus Planetarum » a ic 
Londin. i6xo cditum: His adjunxmus auream iilum^ ix fUlcbmimo^' 
KmUm n^(iX!UfmV9lumin9MS.d$fmptm^iRefnorpm Cunonm^ Vicle 

iuppt- 

*o (NB. Hiic, qoae rdpra R 8a & 90 difta liiBii; mennitDr qnidcrafcoBSaentfti-^ 
ttem, fcd 10 lif erroBSe ffippoainir» Itlai ei h\va9^d!ba Tabulas, OAodecai!cerfdiim«' 
ft IcofipentaSceridum , iii(er m^xf^^im %miMH eik traoihtaiv qood ca Codict Li^ 
dttiioBatato refelUtar* Vide tefia Ut a. aU bK dUUiiftia» c»UcaMai«)> «84 DISSERTATIO DE CAl^ONE frtsf. 

fiipra i^ 9* , Lir. c. "Ec Uflerius io Aimtlibi» V. T. Vol. I. p. )o). 
diac, ijium Regum Canomm tjjk ^x!^f^^ K«v«W fsrtm* Vide h«: 

X' fo f^ i4<^ ,'Lic. ^. Confer quoquc f* 6* , Ltc. g. & f^ ii^ t Lit; 

b. K«v«Nov fea TftbaU inlervieitt »d annum Alesandrinonicii fixun^ 

qusque . menfem * 2c dicm datum ^ reducendum ad annam .£gy pciorufli 

wigum , cjusqtie racniem & diemqusfitum : qaod (qripiam fub nomine 

.mfiofum Jbioms AUMandnm edidit {)odwellut. Vidc $• ii^ , Lit B. 

& hoc f^ 14* , Lic. ^. • 

. c. Tabulae ad Feriam' inveniendam >in anni die qaocanqae daK>: qua« 
mm mcminit Heraclius impcrator (ut &Tabu1aram incrrantium flcUt* 
isiro ) in^Heraclii Fragmcnto a Dodwcllo edito. Vide boc iplb V i^rj 
^L«it. 0. N. tP f a> • 

NB. Hic confeftnda ,qas6 aotamua iafia in notitia< Codicis LugdotMi- 
j[Btta¥i, $«.a7«.Lic U. rs. Ik PtoUmal Lihetlo de bypethefibus Planetarum dfirorum Epocba in 

Pbilifpi Aridm primo anno confiituitur. t » "Ttolemaci dc hypothcGbus Planctarum Libellum, queni primu^, Loxj- 
dini 1620, in 4® , cdidic Joh. BainbriJge, (erius naAus fum» ut jjam 
fopra S<» G^ , Lic. a. monui : undc bec quafi addicamcnci loco hic 
adjicio. 

I® Huftc Libillum f 4n PtoUmai H nomen praiferenttm y,& ingenium ge* 
niumque referentem^ dcferlbic in fua praeratione Bainbrigius. 

z® Hic Libellus habcc pr^cBmiirm feu prafationem ad Syrum: cui cci^m 
AUxiageftum feu fityeifdw «'virla^fv , .8c Librum de Judiciis AftrorumPco- 
lcmaeus infcriplic. 

3® Scriptus eft hic ja Ptolemaeo Libellus poTl cjus Almageftum fea 
fAiydklw evvlA^iJi. Ita cnim in hujus LiheDi inicio, in prooeoiio fcribic: 

itut McrofAvr.fAoiftv i^ohvcMff j^ Kiyta^. Hoc eft| Bainbrigio incerpre* 
te : H}potbefes Syre c^leflium motuum in Syntaxis Maibematicee commen' 
tariie rationum duSu periufi avimus. 

• Hi Thconii Fi((ll quidem hsXoaice Ssfflfano occumiiit, in Codrce antem Lug- 
duDO-Batavo non rcperiuntur,cx quo fortc excideniQt» vel ob alios Faftoslonge am- 
pliores j fiudio ^miiS iuAt. Vxtw. REGUM ASTRONOMICO. i> 

.; 4» fn b9C Lihlb Ptolemaus Epichas Jfirorum in PAiHppi Jridei aim 
prim coxfiiiMitf videltoet, ScJis^ C. 4. p.14. Lwia^ Cj. p. 19. Mir^ 

'€urHf C. 6. p; %f. Femris^ C j. p^ 30. Martis^ C. 8. p. jj. j^ 
W, C. 9. p. 40. Satmrm^ C 10. p. 4^. 

50 Defignatio autem teiDporis fit p. 14. boc modo : *& t« «-^Jrci IfW 

/ffr^ IJMnfA^. Et eodem modo in reliquis fiipra dtatis Jocis^iiili quod 
in iis Aleundro titulos i Jli^ non tribuatur. 

• 6^ Hinc &tfiDr magna oritar fufpido^an non Ptolemxus Kavivmv sr^s- 
X^h^ QttoqQe Aqdor fit. 

f^ Hoc tamen inde neceflario fequi non videtur, cb eas, quas dedi- 
mus, rationes» fupra S® ij^ > Lit. d. N. ii^ , & hoc ipfo V^ ia<» « 
JUt. *. N. 8^ ^ ' 

. 8» Nifi fiirte eat quse Ptolemasos in laSitMdimm byp$tbefibus immuta* 
jfil^ m comparata fint, ut novarum conftruftioncm Tabularum requi« 
imti de quo judicent Aftrooomiae peritiores. DehacmutacioneaPtole^ 
]|)so in hoc libello fiifta , ita icribit in fua Pnefiuione Bainbrigius : Om^ 
ms perkdos & Epoebas ad Magua Sjutaxis leges & mmeros Analyfi non 
itafacili reteuui, piurimasque vitiatas reftitui. In latitudinum vero bj^ 
potbefibus uibil muiare volui ^ bicenim Ptolemaus prndeus {fi quidjudico^ 
ab iUis in Syntaui confiitutis defci/cit^ aliasque facUes ^ expeditas^ longefue 
veriores candide propomt. Ipfe Ptolemacus in hoc Libello, in fuoad Sy« 
rum procemio » ex Bainbrigii Latina interpretatione , fic fcribit : Facie^ 
mus autemi us bac noftra explicatio in univerfalibus quidem ajjumptionibus 
cougrua fit ilUs^ fua tn Syntaxi conftituta funt^ in particularibus vero i7- 
lis , fua fmpe a nohis per affiduas obfervationes faita /unt emendationibus ^ 
five ^farum bypotbefium^ five particularium rationum^ five periodicarum 
refiitutionum , fi^)e tpfat bypotbefes explicandi^ boc efty quod ad aquabU^s 
mosus attinet j dividemus^ ubi oportet rur/usque connekemus eos^ qui illk 
boc modo affi^nantur : utfic eorum ad Zodiaci partes ^ & principia fiat de^ 
ierminatio^ idquepropterfupputandicommoditatem^ &c. 

Ptolemaum ^ox^h^^ K^fiifm jfuSorem ftatuit VJferius. 

, , . . . . • . •• 

Incidi in duo apud Ufierium loca^ in ejus Annalibus Veteris Tefta- 
mcnti 9 quoe confiderationem mercmur. 

Aa Pri- tStf iriSSERTATIO DE CANONE f. «^: 

Primus lecas dccufrit Aooalioa Vol. i^ , td Mmm Mundf )6ys. a« 
p. 303« edit. Londink ubi agcns de Alezandrui ab Aicxandro Kheedkite 
anno imperii ejas f * GOodita>. fic lcribit i Umh ^ s '5^ anno. DarH^ £f 
7i&0/iF Nabonaffari 417 ( ^«f i». 14 Ntfvembrh Julianiimidit ^ currmte O- 
Jj/mpiadis CXIP^ anno i^ ) Ptoimaus jflexandfinus in Hogum Canone an^ 
nos^ ^lexandriy fuefH (in Prtefafione ^orox^f^^ 'Ktwi^mt , fuorum petrs ejl 
Canon ijle) AkxAndrinorim more i tSifluu Omditorm fmm womnat^ de^ 
ducit. 

Altet locus rcpericut- Annaliatn Vol. i* , ad annam Mundi !}68f , e. 
pi 401. edic. Londin. ubi agens de Philippi Aridsi, pofl: Alcxandri M. 
Diorteniy ad imperiuin evedtone, ica fcribic: jlhnos Fbilippi ah exceffk 
Alexatsdri Magni.numerari . initio^femper a Ae prJmo neenjis ejusfumptf^y 
€Ui apud jEgyptios nomen eji Tbotb s in Litollo de Die Natali notai^ Cer^f^ 
rdnus. JEgyptii enim Afironomi Mrmm batec^ Jkeiltorif calcuH greuia^ ad 
finnosfuos aquMliter aceommodantes , caput ejus in prim» dhe Tiotb inettn^ 
tis anni a Nabonajfaro 4x5* collocant: in la® videUcet Novembfis ^. anni 
Periodi Tulian^ 4 ^90 9 tnenfe ante verum ofcceffus Akxandrt Pempusfeptp- 
mo Atque ab ilUus Thotbinkio fteilarum ommum epocbas in 9g«%e/pMy K«^ 
ycVtfv 'f d^fOfQfjUat iibro nondum edito deducit Ptotem^us. De fuo ttaiUe^ 
in Prafatione ad Syrum. Sw»tr*i9f»jr*r W ino^m isi^Urf^ wtWS-* «V ♦ cu 

v/«c ? ?c$ Jt¥ iw ^^iKtvim S fjLiT A\ii;av^^o¥ i uJt^tuf. Conftifut» funt bU 
cpocba ad meridianum Alexandrief qaa eft ht jEgypto , a Kalendis menfis 
jEgyptiaci Tbotb , primi anni Pbihppi fcii fait pofi Alexandfum Condito-' 
Dem , non PhiHppi patris {ut qmdam putarunt) fed fratris & fucctfforit 
Alexandri^ cui ut urbis fue Jundatori bonorarium Conditoris ti-tutufn tri^ 
luere folebant Akxandrini. Aiti 1? >fx^^ ^' '^'^ ^'' X^^^^^ ^ ir^cx^t^ta^ K«» 

^nMim , ut in Greecis etiam CoUeStaneis , inter Eufebiana a Scaligero editis^ 
{pag 4H.) legimus. /ib bujus igitur PbtJippi Aridcoi initio tempora expe* 
ditorum Canonum fecundum PtoUmeoum ( qui amo etquabiti in il/is efi ujus ) 
£f Cecundum rejtitutionem dnni jEgypttaci (ad annum fixum Alexandtinum^. 
quo in fuis Canombus ufus eft Theonyfumpta numeranturu Unde & in £- 
pftola ad Jpol/ophanem Dionyfio AreopagittB falfo attribuia ( ^pud Hildui'- 
num, in Areoi agiticis } Tabu/0 bujusmodi aftronmic^ Canoms Pbil^pi Arif^ 
d^ii nomen obtinuerunt:, . A. Ai ^9W^ &£<?UM ASTILONOMICO. itf jU pfimum Jaam Okfirvathm. 1* Canonem Regum Chiidio Vickmco tribuic 
, '&« Didi; cxpreflc ifium Camnem Regum ejff fsrtem V ^%f /fwv K«y«« 
wy : adeoque ia ^illo Fafctculo Tabularum aftronomicamm ^ qui 'ef^Xfi^^ 
fw Kufcvm oomine ycait^ futfie compretiienfum : quo confirmantur ea^ 
qux diximijs fupra» S^ ii. B. Conferfo 14. 1. 

}« Loqtfioir dt iqvx^h'^ KctviAmv prjtfathfie. 

J* Dicit PtoXaaaxnm^inprjefathne v^ox^^f^^ Ka^i^m^ ^ AlennmJfem M^ 
iHuu , Ctmditcrem (arbis fcilicec Alexandriac) nominar^. 

5^ Idque ^vm&cetc more jileicandruwrum. 

6* Tnbuit icaque hanc » tc^qxu^o^^ Kfltvoiwr preefafioneiHy adeoque 8c 
ipfima Libmita » t]ao 4r&;i^Mpo« KaM^M^ cootinebKintQr, k\i ipfos T?f ^« 
l^iMSpyf KnvoW» Cimiio iPtoUmso. Vide quas iiocamus fupiia, S^ 14. 
Lit. i. 

7* Claudium Ptolemzum vocat Ptolemaum jtlexandrinum. Unde etiam 
dicit, eum^ in prafatione Trfcx^ifHf K^vivtnp ^ jflexandrum M. jflexandri^^ 
norum more ^ t tSiislw ^ Conditorem fuum nominare. 

B. 

Ad Jietmdum hatm Ohfer^ittumes. 

., I* Loquiwr de Libroyiioiidom edito tr^x^h^ Kavivm ^ dr^mfitui. 

a* /Picit Ptolemaum in iUo Libro fieliarum ommm Epochas dedueere at 
illius 7both iniUo, bocoft^a Kalondis Thoth anni primi PMippi Mai. ^ 
^4^* Loqaitur de pmfatione bujus, ut videtur, Libri nondum«diti. 

4« flanc prafaHoMom vocat Prafationem ad Syrum. 
t 5* Didt etokamma in illa praetacione , de illius Tboth Philippi initio 
fic loqui : de quo ita ille in prafatione ad Sytum ^\fft^mtfi^a¥ Ji l^9«i 
^ \itmtT0f hTav6ia\ '^ ^ cj¥ 'Ax«|jt»^^V ^? ^9 Aty\nf1bf f^te^fJifieJai^ 
rif mT Aryvwlis^&^d-^noiAn^l^fy^ v^m-ns ir\st ^iA/w^» f fAtf Axi^atfi^Q^ 

^aOifU/if.^ Confiituta funt Mc Epocha 4d ^meridiafhtm JUxandria qua eft 
in jEgypto^ a Kalendis menfts uEgyptiaoi Thoth^ primi antd Pbilippt tdi 
fuit poft Aiexartdrum Conditorem. 
^\ Aa 1 6* Addit : l88 DISSERTATIO DE CANONB ^ iM 

6* Addit :CttJ (Alexandro) ut urbis fuafumlatm bomrarium Cmdh^U 
titulum tribuere Jekbant Alexandrini. 

7« Tribuic itaquct etiam hoc in loco, & sulhuc niagis exprefle, hanc 
^;^f /^Mv K«v«v«v Ubrum nondum editum « ejusque prafaiienem , & qui* 
dem ad Syrum , & fiellarum emwum Epocbas a primo anno Pbilipfi 
jtridai in iOo Ubro dedaSas^ ClauMo Ptolemao. 
/ 8«'Adducit ad confinmtionein verba, qux in Gnects ColIcAaneis, in* 
ter Eurd>iana.a Scaligero editis (nag. 48) Iq^untur. Qiue bauftafnne 
fx Georgii Syncelli Cbronographia (tunc nondum edita) p. 264. C. 
Videfupra$« 14. Lit. i. N, *« , LiL b. 

Sf^ Adjicit Quaedam expUcattonis gratia^ ad illa Syncclli verba: Kmt s$ 
^Ko^liiTmem k$y^fwUattS tw ^'ti^i^oflm. Ubi dicitTheonem in Canoni- 
bus fuis anno fixo Alexandhno fuijle ufum. Quae, ut mihividetur; 
oblcurius , vel minus accuracc di&a fuot. Vide SyoodhNn p. 207. A. fic 
fonfer fufm S« 14^ , Lit. i. N. t^ 9 Lit. b. 
. 10* Quac ex Dionyfii Areopigitsc ad Apollophanem cpiftoU fuppofiti* 
ti& profert, inrpiccre oon licuii, quia Uildttim AieQpagitioa «d manuni 
Qon craot. 

jfJ prdcedentet Obfervationes Sktita^ff noftra. 

Si ejustxiodi T ^x^f**^ KaoQvmv *f «£f(ofofi/«c Liber manuferiptus in 
Anglia exftet, cui pnefigitur ^r^«ri0 ad Syrumj in qua illa, quae fupra 
Lit. B. Obferv. 5* produximus, l^umuri tom «c/%«m< K«vov.u ipfi 
CUudio PtolemaeO eflent thbuendi. Ptoleanei Almageftum enim, lea 
^s fAtyeikti ewfSiti^ut 8c ejus Liber de Aftrorum Judiciis;nec non ejus 
ttiber de Hypothefibus Planeurum , habent frafationes ad Syrum, 

At dicesf hoc teftatur Uflchus, ut ex fupehoribus ob&rvationibas pa« 
fet. Refpondeo^ me de bona V&rn fide minime diri»ttre, fed nihil ob« 
ilkare« wo init)us« quum haec in Annalibos fuis fcribetet, in quibusckm 
circumftantiis falli in judicio fuo potuerit. 

, Sunt cnim qtwdhm^ quae vac lemorentQr, 8t ne hoicaflentiar Ufle- 
sianae fi^ntentix me rctrahant. Eum in finen mn ab ovo lepetam. 

i^ Extat (ut fupra $0 ii^ ^ Lit B. jam . iodicavi) Codex manuferi^ 
t^Sj in Mufe^ SfivUiano numer§ x^ , §u§ continentur fex Ofufada : 
iiempe ^m. RBGXJM ASt^RONOM ICO. i^ 

Psrimm f^tbi/es PUnetatum. 

' PtdUmai CaMMS tsdx^f^^* 

T/fmis *E|«>nirif in Canoms n^x^ 

fhepnis AoyfKn-B/po^^ in Camner «'fov'. SeSHcnihiS 4, 

JnftimiBnis jitftronmka Epis&me. mperf. 

Ariftidis Quintiliaa Afy/icf Lihri 3. 

a^ Hujus Codicis Opurculum primuai, Ptolemflei fcilicet ffypetbefeS 
MiiM^^rttiR primus edidii joh. Bambridgc, Londin. 1620, in^*, Huic 
Pcoicmflei libeUo tquem poft iityihlw «'vvSliv Ai^m confcripGt) pnemitti« 
tm preefasio ad Syrum* £c, non in ipfa prsefatione, fed in progreflti 

fercun 

j|ii#/{L 

)M^IA^ie^* Vidc qus notamus fepra p 9*. 

^^ £^dem CodicisOpufculum iecondum, quod infcribitur Ptoleme^ 
Cauones ^xHfo$^ H in nac infaiptione PtolemaBo tribuitur) nuoquamY 
quantum mibi conftat, editum fuit. • 

a. Scd cum Canon Rfgwfi r «t^xt/f «v K«yoV««y pars fit % ut dicit U(^ 
fcrius: 

. Ex hoc Opufeulo hunc CanoMm Regum edidit , & Ptolemsei libello de 
HypothefibusPlanetarum fubjunxit Bainbrigius, in edit/ Londin. i6xo. 
ka enim in pmfiitionc fcribit : His tandem atijunximus aureum illum ese 
pulcberrimo K«yoV«y ^x^h^J volumine MS. . defun^um Regnorum Cano^ 
teem. Ubi tamen fcuic pulcherrimo K«voV«y ^x^h^^ volumini nomea 
pjtolemaei non adichbit. Vide fupra f® 9^ & S^ 1 1» , Lit. F. 

£x eodem boc Opufculo prodiit bujus Canonis editioCalvifiana, cutii 
hac infcriptione K«v«f ^oM-iAogMv^ eu manufcripto Libro Greeco Claudil 
Psoiemeei eontinente bypotbefes Planomenmn. Nulla nP K«9oV«y «rc^^c^f' 
fifta memione» Vide f^pra ("^ 8» , & &<" 1 1"» , Lit. G. 
' tx eodem denique hocQpufculo bunc Regum Canonem defcripfit Ufie* 
rius» & ex hoc bujus Canonis Apoffrarho Ufleriano prodiit hujusCano* 
nis textus in editione Dodwelliana» Vidc fupra %• 1 1<» , Lii. A. B. 

b. Cum autem inter rS^ ftfox^h^^ Kocvov«f ctiam contineatur hoc TTko» 
uie\Akiumirini KoivovMf , quod Fdfiorum nomine venit. 

Hoe Jbeonis jflenandrini Faftos^ ujia.cum Kegqm CanonCf ex boc 
codem Opofculo defcripfit Uflerius^Sc ex hoc Apographo Ufleriano edi» 
<}ii DoJwcUus. Vidc fupra §0 ii^, Lit. B. a. 
. A« Canon ille Regum , quem or hoc Opufculo faujus Codicis feconda 

Aa 3 deiaw t9q piSSBRTATlP. DE CANOMR U rnn 

defcripfit Uflerius, non terminatur iti ^AnioiiiQO Pto , feu ODn^^poft Ale- 
xandri mortem 48}® quo ufque vixifle ftatuitut Ptolciii9etis, &dlonge 
ulterius ufque ad annum poft Alezaadri m>riera 17)7"'" profogatur. 

5® Fafti illi Tbeonis^ quos ex codem illo Opuiculo dclo^uAic Uffiaius^ 
certe Pcolcm^um non habenc Audorcm» ta Theonem Ajesaadriiiom, 
& incipiunt ab anno poft Alexandri morteoi 461®. « & ^^ ^"^^ V<>^ Ale- 
jiandri mortcm 6^^^ tcrminantur. 

6^ Quum haec omnia confidero, magQa, &ccor« mihi iubQraurifiiipiu 
cio, an non hxc duo h^jus Codicis priora Opufcula pro diuabos uocat 
cjusdcmque Volumiois partibus ab Uilerio.iucrinc habila: at(|<ie eo faa^ 
damentoilla^ qux T«rip 3r^%t^<f K«v«#i pracfoiattur , pmfMk^ iu qoi 
illa, qux fupra Lit. B. Oblcrv. f« produinaius^ Verba.lcguQfor,ae4HC 
ac illa,qux PtokmaBi Hypotbcfibus Planctamm pneioiira eft. «dSytura 
prxfatio , eciam pro praeFaiipae od Syrum ab Uileria fiierir habka. Nifi 
auis «malit bac in re Ufleria foemorix lapfuta thboere. ^btto qicxt in 
JvIanufcriQtbrum Mufei SavilJMni Ottabgo hoc IkujusCgdida Opiiicolu^ 
Ftolemasb ti^ibuatur, & infcribatur: P49knm CMOms W;q^«<9 vkletor 
tssL ejus, qui huoc concimuvit CatalogHm, .proprjo pmfrfliiw cfle ju« 
dicio. 

7^ Hif &teor qoacdam oppooi fcfft^ oi^flipe , Cahoftcdi R^md a Pto- 
Iem£p concinnatum» & ad fua tempora pprdudMm«ab attis deiooepspb- 
tuilTe continuari. Faflos 'iTbcoa^ano^ P(olei»»i aG^o^t^Mf IS^m demcepi 
potuiiTc infcri, 8cc. ^ . . - ^ 

S^ Quiare, ne nimis meas ioda^enem CMyiduriae^vir ReversaiAis Hcr- 
rnanus van de Wall^ dum vivercD mibi amiciflimua, rogiuu raeoi J^it* 
fifa mea, circa bmc Co^Scem Savilianum^ pcr Epkftolam ad viruai do« 
^um in Aogjia vcrf^n^cm , mifit.^na^ ij^^4ki^ fallorkm pnyveAo) pe«' 
tens, ut ex oculari, ii ficri poilbt^ hajus Codicis tnfpc&ione id ilia qt^« 
iita vcltct refpondcre : fed, iiveEpiftola ilb abctraverit, iive abud quid 
in 'Caula fucnc*, xcfpQorum ha&enus non aoccpi. Ad fupra diSta tS^t^c^^ qm^jmia^infufenoribusdiSSat rimdMtur'^ 

1 i . * •.? - ' ' 

PtoUwiei nbellum de Hypoibefibas .Fkmetamm^ a Bainbrigio edituaii' 

kvm accopimus, ut monui fupra S» 9^. ^ Lic. p. ^ dgfpoclui- Aftromm 

. . in < ^a S; *♦. II 6 e trKI A^S t tCV Jr 6 Ui tb. i^t 

ineolibelto» in Philippi ATidflci anno r« a Ptolcrnseb conftiruta, egN 
«os rofyni bo6 if^ f« 14^^ 1 Lit/ «. Seriul ettaoi incidi in^dito HU loca 
J^ l^Mur^ i$ ^^aMUs ^Feterts YefimifHit, At qutbus egitnus fupii 
-iMc ipk> (i«' 14^ , Lit. ^»^^ Scd iaipriini^ adtnodym fcro ufus Qrf/V/x w^* 
imfafipti MlbJibthiM tug(kn$-Bat<tn^^ «Ktht tonceflbs eft, m quo non 
«ntum Tbeonis AleiitmdfiDi in ^^x^h^^ Kn^yiw^ conimentarius , fed fic 
v/f\ ^x^f^^ KWrff cominemiir \ cujiis Codicis notitiam fatis ampiam 
fiippedkamus iiifraf* %j. 

Minc plurar^jidi^i , tmpriwis cK illo Codicc MS** , qnaerantea per mc-' 
Mm coBJefttfnfm «flbqtit noH potuerim^ tmde etiam in errorem kpfus,. 
^pg»da<n erromSe fugpofui» aliaque ii^de liEllfo deduxi., quod non opor- 
ruit. Harc in hac £picrifi pmponeiie» emeildare, 6c illuftrare confti- 
wi. 

1«^. De Epccis Afirofim w wtno prima Pbilrppiy menfis JEgypiH 
IJlmtb dk prim , i^ Akrtdie jtk$c0ndrim \ cortfiituta. 

a. Rede in fupertoribus pnobavi , Ptolemxum in fuo Almageflo E* 
pKha» A^ftronxn conftttnifle in anno primo , non Philippi , (ed Na- 
0onai&ri , tn menfib Tbof h die primo , in Meridic Alcxandriae : §« ly^^ 
iM. d. & |*f4^, Lit. |B. 

b -Scdiii Hielh de HjpMbeflhus Phnetarumrf^ueai poft Almageftum^' 
fca magnam conftru6hoiiemK:onfcripfir Ptolcmeras, lipochas Aftrorum^, 
Itoc eft, SoHs 8r Lonap/iK: rdiquarum qninrquc Phnetarum, in anno 
prffmo a morte AleMndh Magnj , feu, quod eodem redit, in anno pri- 
aio PhrHf>pi ArKtei, in mcnfis Thoth die ppitiio,in Meridie Alexandriae,; 
tonftituit ^PtoIemacus : ut quam certiffime patet ex iis , qu» diximus ho& 
ijrfb ^ 14^ , Lit. t. 

c. Fruttra itaquc atquc <*rronee hoc negavi, fupra hoc ipfo ^•'i^*', 
Lit. i. N. 4«. 8c rationes negandi , qaas adJuxi , non procedunt. Cum: 
entm conftct Ptolemseum hoc, in illo de Phnetarum hypothefibus Jibelloj^ 
ftciftk:, fupponere licer, eum, ut virum fapientem) etiam fuas & fatis 
pncgnantes , quare hoc fecerit , habuifte rationes , etiamfi nos cas nunc 
iHequi non poHfimus. 

1 H*». iDe kofipentaeteridum Tahula^^ in Ptolem^ Almagejlo , & in ir{o>- 

fl In ProldBsi Almagcfto» in Libri VI initio, proponitur Icofiptn"^ 
$tteteriauni Tahula: & inter flr5o;^<i>K? . K«wV(sc, hoc eft, inter expeiita£' 
labulas^ ita proprie di&as, rcperitur etiam Icofipentaeteridwm Tabula,, 
cujus^freqiiensapiidThc^nemjin Fragmento a Dodwcllo cdito»aliosquc,. 

mcntioi; iSfz . DISSERTATIO DE CANONE 4.40$. 

mentio fit. Hxc nomints idemitts me fefellit : fuppofQi enim , fed errar 
jiec» illam^ quac in Almagefto proponitnr, Tabiilam, 8c hanc, quc 
Wer T(d;^f/ftff K^vovoK reperitur, Tabulam, ouia utraqoe /c0jipei$taet$r 
fidum dicitur, eile ejusdcm generis Tabulas, Cc utramque ezhibere AV 
yiluHia S Plemluma prima menfis iEgyptii Thotb , io Almagefto qui« 
dem a Nabonaflari anno primo, in ir(cxfifOif Kmin^ feu ezpeditis Ta^ 
Ibulis vero a Philippi anno primo dedu&. Vide hoc ip(b S^ 14. l-.it. K 

b: RcAequidem oftendi, Icefipentaiteridum Tabulam* quae NevflM* 
fua fif Plemlunia priaoa menfis ^gyptii Tbotb exhibet, 2c in Ptokmxt 
Almagefto a Nabonaflari jprimo anno deducitur^ plaoc novam, quoad 
numeros illi infcriptos , efle conftroendam, fi, mutata Epocha, a Phi^ 
lippi primo anno, quod in expeditif Tabulis faftum fuifie putabam, de« 
duceretur. Sed non animadverti, quod in Icofipentaetertdum Tabutaf 
gtue in T^i^x^lfQii K«tioVi, hoc eft, in expedieis Tain/is rcfperitur, Epocha 
conftituacur non fimpliciter in Philippi anno primo, in menfe Tbocbi* 
ied fpecifice (ut Theo docet) in rnenfis Thotb dieprime^ in tp/aMeridie 
jtlexandrice : quod in Icofipentaeteridum Tabula , quae NevUuma & Ple^ 
sri/tf^/a prima menfis Thqth exhibet, minime fit, 8c etiam obcioeri non 
potcft. Hoc enim fi animadvertiflem, inde debuiilem conduderep Ic^ 
fipentaeteridum Tabulam, quac in expeditii Tabulis reperitur, & in qua 
Epocha in Pbilippi anno primo, in menfis Thoth die primo» in Meridie 
AlexandriaB figitur, noo exhibuifle Novilunia & Plemhthia » ied fuifle 
alius ^eiieris Tabulam. Praeterea ex Tabularum Codicis MS^' Lw^duno- 
Batavi recenfione deprebendi, inter ir;o;(i/fVf K*m«r nullam in iuo Co« 
dice occurrere Icofipentaiteridum Tabulamt quas Nowlunsa & Plewlunia. 
exhibeat» & eam , qux in illo Codice recenfetur, /cofipentaeteridum Ta* 
bolamt efle alius generis Tabulam. Vide infia f^ 27. Lit. M. 

c. IcofiperstaetcridumTBbuhj quae in Codice MS* Lugduno*Batavo, 
inter ir(p;^f»>Kf Kat^ovct^^ hoc eft, eupeditas Tabulas recenfttur, exbtbct 
(fi quid video) Epochas Solis & Lume^ac etiam reliquarum quinque 
Planetarum, feu locum, quem Sol^ Luna, & etiam reliquas quinque* 
Planetae, in Ccelo obttnenc , anno a Philippo , feu ab Ahxandri tnorte. 
t^ , z6^ f ri^ &^« in menfis Thoth die primo,in ipfa Meridie Akxav- 
drix. Ita ut hxc Icofipentaeteridum Tabula magis videatur comparanda 
Qum OSodecaiteridum Tabula, quam Ptolemapus in Almagefto pro Sole» 
Ltb. y , pro Luoa^ Ltb. 4^ , £c pro quioque PlaQetis» Lib. 9^ ^ coo-^ 
ftruxerat. 

' d. Hac hujus Codicis MS'> Icofipentaeteridam TMz ufuseft Thco> 

' Ale- •i.TiT. REtJUM ASTRONOMICO. 193 

lAlocandriniis in fiio in Pcolemsi Librum VI"» Commehtario,p.i8z. in 
xalculo Novilunii ptt expeditcts 7abuhs ^ dequoegimus fupra hoc ipfo 
i<> 14« , Lit. i. N<^ 5° , Lit. c^ Ubi agcns de Novilunio quod con- 
digit anno a Philippo 688, & inveniens Icofipentaeterides 676, & fimpli- 
ces anno2» ix, numeros aftronomicos ex hac ipfa Tabula enotavit» ut ex 
collatione expertus fum. 

e. Ad hanc hujus Godicfs MS^ Icofipeniaeteridum Tabulam ctiam re- 
•fpicit Geargius Syncellus^ quando in fua Chronographia p. 107. A. lo- 
quitur de e^peditisTab^lk 1476 annorum Periodarum. (Locum ipfum ad- 
duximus fupra hoc ipfo S^ 14% Lit. i. N» i« , Lit^ b.) H«c cnim 
bujus Codicis Tabula a PhiIippi'anno 1« incipiens,& per continuam vi- 
^inti quinque annorum additionem progrediens, fe cxtendit ufquc ad an- 
num a Philippo 1476. ut ex Icofipentaeteridum Tabula, pro Sole & Lu- 
na, collata cum kofipentaiteridum Tabula, pro quinque Planetis, colliri 
poteft. Vide iirfra §^ 27. Lit. M. . 

£ Haec hujus Codicis MS«i Icofipentaeteridum Tabula^ juxta principia 
« Ptokmaco, in libello de Hypothefibus Planctarum, pofita, & juxia 
Epochas a Ptolemao in illo hbcllo conftitutas, conftrufta eft, ut often- 
dimos infra $<> 27. Lit. M, Adeoque haec Tabula poft libcllum dcHy 
potbefibus Pknetarum a Ptolema^o editum, conftruS:a cft. 

%. Cum autcro, in hoc de Hypothefibus Planctarum libcllo, in la^ 
titudinum Hypotbefibus quacdam ftudio mwaverit Ptolemwis , lit oftcft- 
dimus fupra froc ipfo %^ 14^^ , Lit. ^, N« 90. Vix dubitari poteft , 
quin haec Utttudinum mutatio etkm in hanc kofipentaeteridum Tabu- 
)am influentiam habucrit, & in cam, ubi hoc opus erat, mutationem 
quandam intulcrit, cum hacc Tabula juxta Hypotbefes Phnetarum^ in 
eo Ubello a Ptolemaeo t^aditaa, Sc juxta Epochas Planetarum in eo ab 
\vl(o conftinitas , conftru^ fit. Atquc hinc prascipua caula videturcf* 
ie petenda,cur loco Tabulae OBodeeaeteridum^c^wgc in Almageftooc- 
currit, illa kofipentaeteridum Tabula, quac in expeditis Tabulis rcpc- 
ritur, fubftituta fit. Nulla cnim OaLdecaeteridum Tabula in ^;^*'- 
foif KoiifoVi feu expeditis Tabulis^ in Codice MS<> Lugduno-Batavo in- • 
irenitur. Quod monee fuppofui, fupra hoc ipfo §• 14» , Lit. i. N® 5<>. 

h. Tranflatio autem Epochae ab amio Nabonaflari primo ad annum 
Philippi primum, ab ipfo Ptolemaeo in.libello dc Hypotbefibus Planeta^ 
fum% fa&a, videtur cum in fincm fafta eflc, ut Tabute jiixta tllas Hy^ 
po/i^^yjxconftruendac, omiflis^i^a Nabonaflaro ad Alexandri mortem 
aanis^ commodius in futurum prorogari poflenc. 

Bb i.Pnc. 194 DISSERTATIO D^ CANONE lnif: 

i. Pmerea in kafipentaefeHdum Tabolfle td locam Oft^iecoiUHium 
Tabulsc fubdirutione etiam cocnpendiutn calculi qusfituni eft. In Uofi- 
fentaetiftdum Tabula enioi exhibetur in verfu primo locus, quem Sol^ 
Luna, & reliquae quinque Planctas obtinent in anno Pbilippi primo, ift 
toenfis Thoth die primo, in ipfa meridie, proceditque hoc moJo^ 1.26, 
fi 9 j6^ 8cc. In OStodecaeteridum Tabula vero non cxhibetor^ in varfii 
primo, locusqciem Sol, Luna fic reliquac quinque Planetat obtinebant 
m anno Nabonaflari primo, in menfit Thoth die primo, in ipfa meridie 
AlexandriaB, ied proocdum boc modo, tS, 36, 54., 7^) &c. Quod 
non leve caiculi compcndiam inftrt. Ne quid dicam , quod Tabula ^ 
quae per concinuam viginti quinque annorum additionem pfofxdit , com*» 
modius in eodem veriuum numero, plures comprehendere poffit annos, 
quam Tabuki , auat per eominuam oftodecim annoraro aggregatiotiem 
prognditur. Taoula enim lcpfipemaeteridwm cotligit in 45* verfibus, an* 
nos 1 101 : Tabula autem OStodecaeteridum oolligit ^ in totidem vedlibiis, 
tnnos tantam 8io. Accedit fic aliud notaUIe calculi compendium^ qnod 
OAodeetuteridum Tabube > quae in Ptolemaet Almagefto cram numero^ 
ieptemin tribus /ra/i/Mi/tfj^/m//irflfi TabuliS)' in «ct^^tipoK Ktfv^rfi con- 
trahantur, qiianim una pio Sok & Luna, aliae doae pro quinque Plme^ 
tis conftruftac funt. Vide tnfra y> %j. Lit. H^ N** 11«' 8c i6». 

II l''^ jim Ptohmetus ^x^h^ KaNW» /eu expedifarum TuManm^ 
Jic preprk diSsrum^ AuBtorfit. 

, a. Hoc fupra iiegavi » XfX faltem de eo whcmemer dubitavi » iAopit 
aiibi perfiiadere non poieramyPtoIemaaiim hartim Tabularom efle Aufto* 
fcm : idque rationibus , qURgr n^tivam hanc featentiam minime evincunt.. 
yide, hoc ipfo §* 14. Lit. d. N^ 4^ 

b. Nunc auiem in eam quam maxime propendiDo fentcmiam, quod 
Ptolcmaeus faarum Tabularum Audor fit. Cum enim ipfe Ptoteomis^ 
io libello de Hypothefibut Pkmetamm, non tantum E^has Sblis, Lu* 
w , & reliquarum quim^ Phmetanim , ia Philtppt anno primo, in 
menfisTbothdieprimOy in ipia meridie Alexandria&i conftituerit, (ed 
ctiam in kiigitudimMt^tUfihiSfyo^ feiens mutavtrit 2c correxeritf 
ut vidimus fupra hoc ipfo $^14. Lit. u Atque hasc m kmgitudimifli 
Hypo^hefibus mutatio procul dubio in TalMilam Aefipeu^attertdum ia- 
fluemiam faabeaty 8c mutationem in eam inferat: 8c practerea illa fsaj!peu^ 
Ueteridum Tabula (quac inCodice MS^ Lugduno*Batavo occarrit) jnirta 
Pcolemany in illo libelb propofitas, Hjrpothefes, & Epochas ibfdem 
coaftitutas^ conftrufta fiti quid quaefo naturalius fic probabttius eft, 

quaia S-xiv. ^ RBOUM ASTRONOMICa 19; 

^^in Mm ^iioqQe Ptofemwim iUanm lipfipentmttridum T«biil«ram 
pn> Sole & Lum, 8c fNro reliquis quioqae Planeda» una cum anoeim 
^plidupi anhoram, menfium, dienim» & horarum Tabatia^ cife Aii- 
^orem : (ine his enim ea 1 %uac Pcolemxus in illo de H jpochefiboa Pl»- 
flietanifli soviaer obferviiTirfac & o6rrexerafc| in cakob aftrooomico ad 
«fam dodkKi non videfitor poCttiflc. Nequt f ideo hia qoicqtnm oppoitt 
po&i nifi bod^ qvod Pcolematus vcl morae praBventua haa Tabulas con- 
.ftrolere non pococrir, vcl fenio oQnfcftua, b«c 6b oimittm laboitm omi- 
Jkxxt. 8c dtTG^Its iiiis 'm Schok aftnmomaca» oc focoeflbnbua xtU- 
qiueric* 

c. Si aucem hoccDnftaret (qvod Jfac. Uflerius .ionuere videtifr 9 nc 
Tidimus fupra boc ip(b %^ 14® , Lic. ^. Lic. C.) quod noo caucum de 
Hypothefibus Planecarum libello praemiccatur praefacio ad Syrum, fed 
cciam VQlumni ^x^hv K^voviiV') h6ceft,r;^tfAVarfim Tabularum ^ aJU 
Ai SsTum prefath praepifla reperiatur , cum res excra dubicacioois a* 
leam pofica eltec. Sedcccm (ac moouimua fupra loco modo cicaco) 

Juaedam finc qoae me remorencur ^ quominus hoc admittam 9 major de 
lodice Mufct Saviliani lux ez Anglia ab Ozonianfibus exfpedanda 
«ic 

d. Lscet aucem , quod admodum probabile judjco , PcoIemaBUS fta« 
\ tuatur, mox^^^ KMmv primus Auftor^ non umen omnes illae Ta« 
'bulas^ quae in Volumine x^ipcMf^ Katifm^ nunc concinencur, 8c in 

Codice MS>®Lugduno.Batavo reperiumur^ Ptotemacb ut'Au&ori tn- 
.bueodac fiiott led iblttmmodo ilkeiquae £c in qoanmm jetati » qua vi« 
xit Ptolemams , coovenire poiTunt. f ncer Tabubs Aftronomicas pro- 
prie didasy pnecer /^^puttaetnidMm Tabi^s^ ona cum Tabulis anoexis » 
plurimae occurninc aliae Tabulae , quarum camen nutla fimpliciter exlPco- 
Jemaei Alm^uRcfto defumpu eft: dc his dubicari poceft , an PcoIeiDxum 
habeant Auftorem » idquc in medio relinquere cogor , quia mihi noo 
cofiftac, att & jfi quadtum iUa a Pcolcai0o« in Jib^ ^ Hf^^^^^u^ 
Planetarum , novitcr invcnta in iltap Tabulas influant , & muuuoOem in« 
ferant. Inter Tabulasaucem Aftronomorum ufibus uncum inftrvienceSf 
-ami video uUam aliam PKrfcmaBo uc Au&ori adftribi dim^ aliqtfa feecie 
pofie, quam CMmm Regum afir$nmiatm^ Nalhmffate uffie a4 Anr 
ttmrnm Pmm^ hoc eft t ufyue adPtekuun ataim. 

1V<*. 4m Tbm Aliumlrim fr$ wpxi^fm KmfJifmi AuSen baUri 

a. Hoc fupra hoc ipfo $• 14« , Lit. '• N^ 7^ > 8^ t 9^ ^oqpifiY^ ^ 

Bb z fup- 1^5 DISSERTATIO DE CANONE §. xir; xr. 

fuppofito iprum Pcolemaratn non efle illaram Tabularam AuAorem , boc 
mihi non improbabile vifum fuic, idque variis argumentist quse fpeGiem 
habenty adftruere cooatus fum, imer quae tamen etiam levia, & erro- 
nea reperiuntur. 

b. Sed cum, ut modo vidimus, longe prebabilius, G non certum Gt^ 
ipfum Ptolemxum harum Tabularam primum cfle Au&orem : per fe 
patet , Theonem pro primo haram Tabularum Au&ore haberi non pofle. 

c. Hoc umen non obftame illud Theoni Alexandrino non improbabi- 
liter tribui poflet,quod hunc harum Tabularum iafcioulum auxerit, fup- 
pleverit, continuaveric , Scc. atque eo fenfu etiam illarum TabidanijAA 
Au^r fuerit , lioet non j^rimus^. (altem.fecundarius, 

xv: 

©f j^ra AuguftL 

iEra Augufti, feu annorum ab Augufto, (quac fiic propric in conff^ 
derationem vcnit) initium fumit a morte Clcopatne, & capta per Aoguf- 
tum Alexandria, quando iEgyptii fub ditionem popuH Romani vcnerc,, 
conft»t(jue annis iEgypciis vagis , dierum ^6f tancum ^ abfque quadrantei 
& incipiCy poft annos a Nabonaflaro 7x8 completosi & annos a Philip- 
po 2^4 complecos , a Nabonaflari anno 719^ & a Fhilippi anno apf^ in« 
euncibus, a mcnfls i&gypcii Thoch die 1® , qui incurnt in diem gi^m* 
menfis Augufti, anni Per. Jul. 468^.'» , ance Chriftum 50«*. 

De hac iEra 9 acque ejus occafione varia funt conliderandat 

A. 

! 'j§n: Afit$nmi ante PtDkmaim JEya Auffijlx^ feu anms abAupifi&^ 

ufi Jint. 

i^ Gertutn^cft^quod Agrtppa,Mendaus, Anonymos, & TIvso Smyr- 
nacus (quorum Obfervatiooes in fuo Almagefto recenfet Ptolemaeus) 
tempus, quo fuas ceperant obfervationes , deCgnarint, non per annos 
ab Augufix), ied per anno» Imperii Rpmanorum Impenttorumi Dorairia- 
ni, Trajani, & Adrianij ut oftcndimus fiipra $« 13. Lit. C, N« ii**f . 

iifHoC- S. xv^ REGUM ASTRONOMICO: 197 

xo Hoc etiam agnofcic Dodwellus in Prolegom. %^ XXXII. ^uan^ 
.quam autmj inquit , ab Epocba imtio nuUam epocbam numerarint Ajiro^ 
nomi y Jmperatorum t^men deinde Romanorum annisfuas obfervationes infi^ 
gniebant , ut froinde 6? bic intervalla accurate dejignarint. XII^ Domi^ 
jiani obfervavit Agrippa^ primo Trajani Menelaus Geometraj primis /&- 
ilriani annis fenisr Ibeon^ Ptolemaus ipfe pofiremis Hadriani^ IS primis 
AntonirA^ Et conveniunt intervalta accuratijjime s ita tamen ut non ab 
jtugujlo , fed a Nabonaffaro numerentur. 

^o Priora illa Dodwelli verba : Quanquam autem ab Epocba initio nuU 
lam Epocbam numerarint jSftronmis mibi fatis obrcura funt, ut Sc tocus 
illc S«» jx*", quia-varia hic mifcct Dodwellus. Videtur tamcn bic refpi- 
cere ad id quod dtxerat in illius $^ initio. ^uintus tamen (dixerat) ejus 
(Epocha& Auguftorum) annuSjfeu potius Biffexti feu dies Intercalares a- 
quint» iJlo- anno numerandi , caput erat , ut ex Tbeone jam oftendimUs^ 
($• fcilicct VII & Vlll) Epocba aftronomica. Nempc, putabat Dodwel- 
his, Alexandrinorum primum annum fixum, non ab initio Aucufti Ale- 
xandrino, fed poft V^ ejus annum (adeoqqc ab anno Augufti VI» io- 
eunte) efTc numcrandum : atque co anno Aueufti VI^ ineunte ^««/«(Vii- 
#iy anni iBgyptiaci vagi ad annum Alcxandrinorum fixum efle fa^m, 
quia eo anno meuntc uterque Thoth tam fixus, quam va^us in unum 
eundcmque anni Juliani diem (menfis Augufti XXIX) incidcrunt* Sed 
Theonis mentem non rede percepit; quip|)e qui docct iinwuSd^aetv 
fi&am ciTe anno Augjafti ., non 6^ , fcd f^ incuntc , ut alibi oftcndi. 
Vcrum , miila illa umus anni dif&rentia , an illd annus » quo ineunte 
^imKcilafa^tc contigit, eft Caput Epocha ajlronomicee ? Sc quidem eo fen- 
fu , m ab Epocbae initio nullam Epocham numerarint Aftronomi ? an 
erg9 anoom Auguftorum Vl"<^ numerarunt fuae Eppchae primum^A' 
ftronomirVix aucleo tale quid Dodwello tribucrc^quanquam ejus ver- 
hi nos eo ducunt. Verum quidem eft , ab illo anno , quo ineunte 
b&a fiiit ismcild^a^te £c uter^ue Thoth^tam vagus,quam fixus, pri- 
ma vice» in eundcm anni Jiiliani diem incidit, annum magnumCani- 
cularem initium {umerc ; fed hxc non eft Epocha aftronomica : 8c 
fprasterea Embblismprum Sc Tetraetcridum, in Faftorum Theonis ter- 
tia & quarta coIumn4, rationcm non fatis perfppxit .Dodwellus. Ne- 
que, fi mentcra Dodwelli refte pcrcipio, cx vero dici poteft , ouod ab 
Epochac initio nullam Epocham numerarint Aftronomi. Et ipie Dod- 
wcllus in hujus $^XXXJI^ fine dicit , eos jui formam anni vagi fir 
Im obfervarent^a ^uocunjtfc emdio (adeoque ctiam ab initioEpochae 

Bb j, " "^ * ab^ tp8 DISSfiRTATlO OE CAMONE i.xf. 

vb Augofto) potui[P& numerare. 8c tdditi iu i^tttr mfter fbefHy ita & 
vomiuniuam Ptolemteus filet ^ fed rare^ mtmerare. Unde dubito, an Dod> 
yrclli mcmem rcEtc perceperim. 

4<> PofteriorR autem illa Dodwelli verbs , fupni N^ l^ adJtiAa : £^ 
Cetpuemunf intervalla uccuratiJRme ^ ita tamen ut tum ah Mff^o^ /ed m 
Nalmajfaro namerentur. Mibi eiiam obfcura (unc. Dikerac ^ XXVII. 
Hipparcbum fuas aHquot obfervationes Epocba NahonaJJari Jignajfe. illam 
adbibuijje Jgrippam^ Menelaum 6f Tbeonem Ptolemao co^um* at^ue ita 
eam ad noflrum Ptolemanm defcendijje. In quibus fallitur DodweUus, ut 
fupra S^ 1 3. oftendimus. & licet vera eflenc ; non video quid soterGt 10- 
ter numerationem a Nabonaflaro , & Aumerationem ab Aogufto. Si enim 
Fcolemsus, qui tempus ob(ervaCfonum Agrippa^, Menelai, CcTheo- 
nis , defjgnacum ab iis per annos Imperatorum Romanonim' , ad annes « 
Nabonaiiaro reduxit, quia eo ad fcopum fuamo{nis liabebac, iJhid ad 
annos ab Augufto reduxifletf eadem plane faiflent intervalla: nam fi ad 
annos ab Auguflx) adjeceris annos 294, oriuntur anni a mtnte Alexandri, 
ft fi porro bis adjeceris aimos 4x4, oritratur anni a Nabonafiaro, juxta 
I^olemaei methodum. Sed forte per numeiationcm ab Augufto mtelltgk 
numerationem po* annos fixos, quales fupponit fiiifle annos Auguftonim 
falcem in ufu avili 9 fi non ftatim ab initio 9 tamen non diu poft : & con- 
tra per numerationem a Nabonaflaro, numeratiohem per annos ▼s^P'» 
quales erant anni Nabonaflaret. dc eo feniu verum eft intervalla exaatJll» 
me eonvemroj Jl non fer annos Jixoe , fed fer mmos vagos menjkrentetr. 

^jtn Ptolemeut anme elb jfttgufto^. h Almagejlo fuo ^ ^f^Jtt^ 9 Ma8r ii 

anai ineant. 

i^ Dodwellt» in Prolegqmenis , difto $* XXXII. in finc (ficit, qwoi 
Ptolemaus nonnunquam , jed raro , itafoteat ftumerare. 

ft* Egp aocem in coto Ptolemxi Alms^fto, nnicum tantuni depre- 
hendi locum , ubi Ptolemasus faac Epocfaa feu annis ab Augufto utitur: 
snfignem fcilicet illum locum L. 3. C« 8. p. 74. dequocgimus S^ i)« 
Lit. d. N» 15. 

y Notanda autero funt ipfa PtoIcnMei vetba: im^l a^ im A^rtt 
uul' Aiy^mltns 'f h rJQJd' a' fAiefiix&eAafj {iicmii rde ix^^tie "Seii f*^ f.xT. REGUM ASTRONOMICO- 19» 

Quae ita vcno: -// i® aufem anno yiugufii jfecundum Mgypiios^ a mwfis 
fbotb die i^ ^a mefidie yqumam Epocbas a meridie confiiiuimus) ufjut ad 
17«« annum Hadriam^ jitbyr 7««, duabus boris Mpiinoetialibus foft me* 
ridimy amii funt 161 1 &dies669 & bor^ JEfuii^o&ialos t. 

£x bis Pcolemm vcrbis, iinpriinis & cum aQtecedeQtibus & conftqiicQ* 
tibut coQfaraotur I patet 

a. AnQum Augufti i^ inire a meridie diei 1«^ menGs Tboth anni a 
Philippo X9f *» , & aNabonaflaro 719"", adcoque a die ^i^ menfis Au« 
gufti anot Pcr. Jul. 4684^ , ante Chriftum }o°^ : uc in capite bujus pa- 
sagraphi diximus. 

Nam 1. c itSi peijgit PtoIemsBus : ^uarr (fi nempe anni 414, &'i94^ 
& i6i, cum diebus 66 ^ Sc horis aequahbus 2, in unam fummam aggre- 
geofuf) frimo NabonaJJkri anno/ecundum JEgyptios a meridio diei i»^, 
monfis TbUb^ iispie ad tetnpus propofiti autumnalis JSquinoSsi^ coUigentur 
aum JEgypUi 87P , dios 66 , & bor^ jEquinoSiales x. 

h. Hinc porro patec , annot Jugufii feu EpochflB ab Aagufto, efle in> 
Cooipiito Plolemaei, atmos jEgyptiacos vagos^ dierum ^6^ tantum, aba^ 
jque quadnnte : Qt ia Capite bujus paragraphi poTuimus. 

Nam 1« loquitur PtolemaBus de Nabonaflan anno i^ ficmdum JEgyp^ 
tias^ quo defigoatQr ut v^us,8c proinde iniens a meridie diei z6^ , meo^ 
fis Februarii, aani Per. Jui. 3967^. VidePetayii Chioiitcoa i^ Di* 
ctca meridie diei f^^ mcnfis Tboch, aoni Nabonaflari i^^ uique ad^ 
lempus pffopofiti autumnalis iEauino&ii, coU^ atmos JEgyptiacos^ hoc 
eft> vago$f 879, & dies 66^ cc horas iEauioodiales %. )• Crat^ 
ioiqiie hoc autumoale £quioo&ium, a PcolcmaBo ohfervatum» h^eote 
NabcHMflari aooo va^ a3o» (qui inic a meridie diei xini tnedSb JuUi^. 
aooi Pbr. JuK 484^^ ) & qoidem hujus aoni dic 67« labcnte (aui dl 
oeiifis Athyr dies 7^ & meons Sepiembris dics 25») & quidem duabua 
horis jdEiqaiaGiftiaUtMis poft hujus diei meridiem, Adeoque dics Athyr 
7» anni Augufti i6x^^ quo Ptolemacus hoc autumnale j£quino&ium 
obiervftnCf eft dies %y^ meofis Sepcembris anni Per. Jol. 4845«^. & per 
coofeqwns amti Augfifti funt in Ptolcmasi computo, anni Agyptiaci m;^. 
4« Quod fi Ptokmanis Mair Augefftifixis ufiis hic eflet^ tum annus ab 
Augufto 16%^ ioirec a dM X9<» mcnfis Augufti anni Per. Jul. 4845 <> , 2c 
jyes hufiis anni 67^ ftu menfis Athyr 7«« forct oieofis No?embris dies 
ya^ quod a vero autumoalis ^quinoaii tempore, in illo Per. JuL a» 

9Kx^ kmge lecedit. 5^ Adde quod hoc ez Iocp, quem Sol tempore ba<- zoo DISSERTATIO DE CANONE f w. 

jus iCquinodii obtinebat^ectam probari)& per Pcolema^i Tabulasex- 
plorari poflec. 

4<> Licet autem Pcolemaeus in fuo Almagefto , femel cantum (quan- 
tum mihi conftac) hac Epocha annorum ab Augufto* exprefle & ex« 
plicice in calculo fuo aftronomico ufus fic : non dubito taroen , quia 
faepius ad captandas fuarum & aliorum obfervacionum , fub Imperaco- 
ribus Romanis fa&arum , ab Epochi diftaticias , cacite in privaco cat 
culO| hac Epocha ufus fueric. 

C. 

Dodwelli fententia de annis jfugujtorum froponitur & examhafur. 

' I® Dodwellus in Prolegomenis §® XXXIf 9 in inicio, hapc habcc: 
Tertiam itaque jtuguflorum Epocham quod attinet , a morte Cleopatret 
du6tam ; civiUs illa potius videtur , jllexandrinorum in bonorem jlugufii^ 
quam Afironomorum. Non enim ajlronomicis ufibus idonea fuit varia il/a 
anni forma , vagi ab initio , tum jixi , deinde a nono illius Epocba anne. 
S^intus tamen ejus annus , feu fotius Bijffixtifeu dies intercalares , a quin- 
to illo anno numerandi^ caput erat^ ut a Tbeone jam oftendimusy Epocba 
ajlronomica. In eo conveniebat Thotb Mterque ytam /Hexandrinorum ^ quam 
reliquorum etiam jEgyptiorum, Inde itaqt/e incipiebat annus Camcularit 
magnus , eo etiam poft emenfum CCCLXt^ BiJ/e^orum Cyclum reJiturus , 
quem Cyclum numerabat in tertia Fafforum fuotum r§Kih , &? quarta Tbeon. 
Ita fcilicet commercium fervabant cum reliquorum jEgyptiorum Aftronomis ^ 
jtftronomi Alexandrini. Ec poft mulca. Huod vero disci ineptam fuppu- 
tationibus ajlronomicis bancfuifte ab Jugufto Epocbam^ deforma Aiexath 
drina intelHgo. Qjii enim formam anni vagi folam obfervarent , quod reli^ 
fuosfecijffe diximus jEgyptios^ a quocunque exordio poterant fatis commode 
numerare. Ita igitur nofter Tbeon^ ita & nonnunquam Ptotematts folet ^ 
fedraroj numerare. 

%^ Ad haec DodwelH verba , in quibus mulca coacervat,^ varia fup- 
ponit, ctiam varia obfervari pofllenc, fed plurima non forenc hujus loci, 
caque jam prasoccupavimus in Obfervationibus meis in Faflos Gracos prio^ 
tes forfitan Tbeoms Alexandriniy fif in Tbeonis Alexandrini «V w ^(ox^f^^ 
Kavovuf Commenta^ium feu ejus fragmentum. Nunc rtaque tancum obfcr- 
vVO (cquentia. 

^a. Eppcham Auguftorum, a morcc Cleopacrac , feu impeiii Augufli 

ia %.^. REOUM* ASTRONOMlCa i^ 

mMgypam poft captmi AlemdriMi, raoo primo ^eUuftam» ^tm 
in honoTcm Aogufti inftiuitaro iQifle agoofco. Vide confideraciones mcai 
io loaim Dtoois Caffii, L. fi. p. 4^7. A. edtt. HaaoT. 1606. infi^. 
jScd libetiier de hiijaa Epocho; ufii civili & publico plura vellem doceri* 
Cur lutem hujus Epochse ufiim civilem oon ^eyptiis in geneiti 
^uod Cenforious» C. 21. facic^ ied Alexandrmis in Ipecie tribuat, ra« 
uonem non video. Pneterea, cur ijpfi h«c Epocha videatur potius fuift 
civilis AlexandrinohHn » ^m Aftronomorum ^ noo capio , & racio , 
qiwm ai^tt ab anoi formft,in hujus Epochae ufii civili adhibitd,de* 
fumpia mihi oon fiitisfaeic. Aliud enim eft ab eadem Epocha anooi 
dinumeraie i aliud eft in ea oomeratione annis ejusdem formae uti. Gur 
enim Aftronomi oon pocuere ab illoinfigni ^Sc m hiftoria notifiltmo fii^toi 
biftoricoi^Gapca firilioet Alexandria, & imperii Augufti in iEgypcum 
ioirio, «mos dtoumerare, & in illa numerationey more Aftronomorum 
aaois iEgyptiacis vi^is utis acque ac Alexandrioi inde in memoriamAu^ 
gufti ioufu civiliannos nuioerare, ^ licet oon ftatim ab inicio, ameti 
poft » in illa oumeratione aonos fixos adhibeie. Fateor mmeo , roihi ooit 
«Wtftare^antttUus^mtef tokmmimAftronomus ab hac l^pochaannos no« 
meravcrit, 

b. Sioguiare eftytmod Dodwellus Epochae Aoguftorum viniim nb-^ 
flum fiiciat prinHun Aicxaiidrioorum annum fixum. Certum eft primun 
At^aodriiionim diem iaiceialarem — '"'* ^. . « 8c ulciawia aoni eorum-iocefcahiris dies eft , incumre in diem ao« 10^11. 
fis Augufti, anni Per. Jul. 469x1^,^^^15 condicas y^z^i, 8c in hocdie 
Vrminari Mnum JMgufiorum S»», 8c a^equemi die 30» menfis Augufti^ 
qusdem aitni Per. JuK 4692.^, U. C. y^x^^, inire amnm jfuguftaru^ 
90». Anlms eivm Auguftoramprimus-eft.Nabonafiari 7i9<>*,8c Philip- 

Si Z9J^f ineiinces latente anno Periodi Jul. 4684^ , U. C. 7x4^ , in 
ie 31^ meofis Augufti. Si quis-kaquepmaret^primum Akxandrinoruoi 
jMmum fi^um dicendum ^efie ilhim, qui poft pnmam eonim intercahitio* 
nem, quaannusfigitur, inicium fumic, acque eo fenfu dioeret, aunum 
Juguftonm 9^ ejje t^ Alexandrin»rum fixum: fierec quaeftio de nomi* 
0«, de quo noQ licigo. Sed Dodwellus %9 VIII dixerac: Quarto itajui 
f0 r«a illum J0gu/ii annnmy id efi fX^pefi receptam Jhxandriam^ 
U. C. PCCXXXIII^ frima eraf Jlenandrimum iniercalario. In qu« 
fallitur, confundens incercalattonem diei Bifiexcilis Romanam, cum inr 
icrcalacione fexcae Epagoioendc Alexandrioorum, quae Romanam fex cii^ 
citer picoj|b|ia ao^^ ut modp djximua»^ £c fi jopus eflet , 4ilcenpi 

Cc ' pro;. 9f» OISSRRTATia M GAMONK . x« 

IfolMiipofit. QpomoJD wtem BgCr nfm VnfSatApim JHtmiM 
PMVNPi Mif /hiOw conciliari poffinc oan iit ^/am JammdiSbo $» Vllf^ 
yton video: diMrac tnim* qmJ lany^v 40^ vniJPmmt^^ ^mmfi»MgH0i 
4k XXJJC^imifimubm-iJkmmm/ixtm ^mmmmmm A4mcf m . tioa^ 
pm ScaKgcpo^ «6^1000 Au^oIbDiiini i^^ctianpriaiMi Atcwidrinoni» 
aonum iiimBMfle fmmcMidQOhqniaThathcoamioiQicindk^i^aacii- 
fkAJi^fkL Sed^titdmtTfaeoo, poftV««AagQfti«mmm(adeoqiie 
» Vlf' dfnsmm} dfeQQamnmdMi, qina eo anoo aerqpe Tkxh tam fr 
mm^ qoam V0fp9^ ih mmm cQniemqpt amii JuHaoi 4Krto (meofis Aq» 
gnfti 29>^ incidcMOt.. Aiqae imle (hoc ^^ fHtfft V«» Au§efti aBoom^ 
a Vi^ itaqtic efai amm jockmvie) m qoaito qooqoeaano Tibeonom mi« 
Mawt mmm dicmv qui^ amms JEgjFptiacm Aicmmdramm amevciierir»^ 
Si eaim oonftcr» faoc efle vettAmaniy qood itle ammt AoffM^ a-capca 
Akmmdriaii qoo neer^ae Thotb mm «agui, qaam fisw, axAter u m in 
eoodsm amii ^iUanidiem, 8t qoidem in menfia^Aapofti dieni KXiX^i 
fic primm AkMndrfnerumanmn fixtia^ iadeieqomir, moonnmD Aik 
§afti iW|r 'fedid"*^ f rimom AknmdrinoraDB annomfiacim. Ctir er- 
||D Uc amrnmAaMfti jp^fticic i«* Ale»mdrinonimonoumfimim?quia,^ 
nt mihi videtur, ^pponirannum AtigMfti &^\ 7^ & 8"» aeqae poffii 
dki vigoi^ ocfiiof; qnia hoimn annorom Thoui tam vflgm, ^mmfi- 
nua in cotidcm anoi JidiHi dicm^ A^gufti msnfii 190»^ incidimc^ ts 
hi anni fum «mmm dierain )6f • ^ demom-oamia Acigiifti'5|fat, iicec eyus 
trboch lam Mgua qaam fixus ctiam in eondM anni Joliam cttm^ Au^ 
Mfti 05^; iocidantr io fin fioc tamco» apod Aie»ndriaoa, moaperir 
paxkm EpagoMnam, 8c iaftas fit annus itnerailaris^ ^tternm 9^; ac« 
qoe iia mmtim fiMrtt^ nc Thoth anni 10*^ iofin diem Augofliiyn» vc* 
laheituir^ fed in illo<iie figereiur. Atque hioc ibcte cft» qood in hcijai 
Kpoct arannis oAo primstbua adminar ferflmmmini w|i) « Ibmiam 410* 
pi ftxt deomm ab^ht^us Epnchr ano^-^ordiator. tod firaMuai iindt 
qiis& hoc oooAar, iffimiim Alesandrtnorum «nnum ^mm , deham o* 
omn& Aiugofti die i^^inire? & protndemmtHBi Augufti i^c^ pri« 
mom Alexandrinonim* annom ^mm ^ Certe hoc Whebn non dboift» 
&erpOQddbat PodwelIu»>.hoc indooonfttoe,.^a oo^tnoo^Augiifti 6« in^ 
#iime oierqucThoeh tam mgm^qoamfiinmio^cuodem anniloliani dieoi^ 
U quidcm manfis Augpsfti ttDw^ocidcrtnit. ^ rt^CK, jasn anno pim^ 
ordcniCi Aogqfti 5^10000», ucnimqiie Thotft^ttm vagum quam&xuoH 
io cuodcm anni Jtiliani diem , aempe mctifis Augi^i 30»* incidifte; M 
i|gQstoTi»onam4accmi iffmd immi^ivmrit mmi Mg^s^ vi^ adafr^ 

aum^ %.rf. &SGUM ASTKOirOMlCO. wa^ 

tKvn AkaODdfiMni fitattt, ^^ qoudo jBg^tt Aloihdribi iiiitt 
"tnem komrim «^ ifictl^iunt. Acqne iode ooncktdot imic imnGAdtmf 
fijAam tSk iooo Aosufti f^ tixmK& Et fi hoc oertam efleti eoodeai 
noiMuii , qoo itieante £ivM7ii<$-4Mrir fiifia eft « efib qooque primuin AleraK 
driQOnmi «tmom fixumi iode pom CDncludeiem , ammm Aogofti 5^ 
tfle prirtum Alexiodrinonim ammm fixum. Atqoe iMlir, boc eft^ db 
fQOo Augv^ f iaclofife, quD ioeaim immitiUMi^ fii£b eft pro im»i 
quoaM amm qoartOinQmeratTiieoii imnm diem ittcfcalarem qm iUi » 
fiicmque 9000 qoarcD exeuiies ab Atexandrinii ad)cdm , ab Agyptiis fO^ 
fo omiffitt cft } fed in K«HtA]» ad dicm, in amio Ataandrioonim &10 dih 
tvm , redficeodam ad diem tn anno iKgypiionm vigo c|yKfitQm , ilK 
diei dato rd))ondentan , quod faftorum tiomiQe Tcnti % ilie uniii diea 
incercalttis femper uno anno fcriusi boc eft ad «mimquemqoe annimi' 
poft Augcifti aoQum 5"" excli^iFe, quartum ippooitur , qoifi ratio 8c 
«fiis bojtts Kmmit hoc itqoirebat. 8c boc eft^ quod Dodwdkm ft*»^ 
fcUit/ Sed lapfiii his in fcbQSfiKrilts dft. 

c. Nounda eUam fiint hmc £)odwelli teilM: ^mns fmm e/us M^ 
mt^fin p0$$ai B^efctifiu ^Kn int&€^dm$s # ^tdnf^ itto anm fmmrattM^ 
90pkf iritf, «# e Tkeem jmt^JieftdittUis ^ Bf^bd Jjire^emcm. Si fimpli^ 
ciber dixiflet Dodwellus : Qsiimtft tmtett efus mms... . ettfntirm... Ep$^ 
iebm Afmnfmkm^ tum hm: vcrba clare iiMicsrent, ipfiim ilhim quintoQi 
Augpfti y poA morcem CleopMne , annum hiberi ab Aftronomis pro 
^fe anno, quo ineuntt iamJiei^mts aoni ^gyptiaci f agp ad annom Ale^ 
xsiidrinorara fixom fafta fbit, ftu ouo ineunte .Ag^rptti 8c Atexandrini 
^OBpmm fitttiit fiuere imtitm ttHm^ (eu <loo ineumc uterque Tboth, tam 
Vigqs, quam fiiKui^io cHtidem an»i Juliani diem,^riiiii vise, inciderumi 
fc Aftronomos illum ipfiim Augofti annum V"" babem pro amio prioftl 
ttigni anoi CanicubMis. Qo» dmms veriffinii fiint. Sra quia Dodwd^. 
lost £e ipfimk qdafi corrigens, vel diftin£l:ius expHcans, addit, (en f9fitt9 
Biffestfi^feu Jies iutersttlares a ^info iilo amtt mmeranJii dubium red^ 
^ur anuodwellos illorum dierum intercslarium nomerBtioinem vdit fio*. 
ii ab illo ontio quinto incloGve, sn vcro sb illo anno quimo exdufive^ 
^Qod eft revera ab aniio fexto inclofive. Qiiia autcm UodwelfQl prae^ 
tmsL addity ett e 7beom jam ofiendimuss dubii hujus folQtio ca in looo 
qnaeieodaefty ubi hoc jam oftenderac DodWdlus, nempe fP VIU. 8C 
VIL Tbeon (inqoitf* VII) ettm (coinparstionem anni Alexandrinorum 
fixi, cum anno ^gyptiomm vago) repetendam cenfuif a printo annifisd 
Abututdrsmet(§rii$^ fm prktsum $m a reUfuis JEiyptiii d^i^m^ Bk 

Cq % dciodc k» «4 DIS^ERTATIO D£ 6 AN^ONS % ^. 

^dode I* VITI. &if Mifc repetikduntilbkrejk JUxMtkrme^Epochit^ etfi 
^^ & ^o tambm^^r^ JEgyptiaui» amo frbmfdSk ^ sb* Jlexamfrh 
WB ifetercalath ^ idfagit iaBtenas omwer [date PeUmim) dfroaoiogts ^ & 
ms quofMefiigereti ipfumque Petamum^ m ffagfaentt mftri fbeoninfA ofe 
fd quofne difceremus. Crediderunt nonnulli ab Efocba Dioeletiani dedUcen^^ 

^um ;. /pfi Scaiiger potiurin amium: receptmcA Angufio Jlexandri^ 

nonfenndum^cenjety unUsmmixum condita 7x4««« Sed Unebra» 

amnes di/puiHnofter Tbem. Ab e§ di/cimas non ab inith Angufii Atexath 
drinOyfed poft P^^^efus annuin effenumwandum^Eo anno utcff» Ti»tb tam 
^us^qnam vagisAm mnum eundemque anm Juliani^diem inctdertmP* Inde 
jMv quafio quoque anno tmum nmnwt diem ^Thenn, ^no animsr JSgyptiacui 
jUoxandrimm antevtPterk. Quanto itaque poft V^ iUum Ar^fti ammra^ 
idefk IX^'poft.receptMt Aieaandriam^ U. C. DCCXXXIIl^ (Per. pA. 
'4^9V^) ptima-eraP Alexandrinomm intercaiatin. Ita emmfbotb^ cum 
fitnfn^aJn AUg^ XXIX* ^ impeditus^^jfie ia^Uum fuemvit diem relabe^ 
reiur. Sic optime omnia cobarelmnt. Erat-etrim Biffextus^ ff qnidetn ^a 
SoaHgOe^no T^. Vt\JiBiffexta Scai^erano annoU. C. BCCXXl* (Fcr. 
3»l ^isai^ ) iuHium TboiitinyAug ^i^ inciderit. pCCXXt^ in Aug. 
i^O^. , DCCjiXIX^ iuAug. 19^ indderedeiuorit, inde^ interpofieo If^^ 
ciigusquewmidieintercalarif non peJUit ditnouri. (♦'Aociigo.Tterii Alb. 
Modnnoruiii fivus «loqoiuB ab Au^ &9<» ditooficiur in Aog 30^ ? lAn 
^ga^die^Atemndrioorum inierGtkrjs-^ & diesRoaianoraitiBiflattfKs in 
«undeAanBiiiB Juliaouin cadunD? Omaes ilii^aooi V. C. fupra noaMnatt^ 
Jiiiit mofc Rosyinorutn Biflcxtiles, ^f^'^ confequens etisin umis U.C. 
PCCXXXIU»* inore Rooianorum Biflextilts eft. Sed primus dtes imer» 
ci^ris Alenandrioorytx^nenaditin illuni annutnU.C, DGCXXXHl»; 
j^ in prowne^ prxcedeniem«DCCXXXU'"«^ in menfis Aogufti rdi^ 
^^. Adeoqud non anno^Aoeufti IXo , U. C. DCCXXXlilo» jed 
tnnpvAiigufti Vlll^ U.C. DCCXXXIl<>s prima erat JloxandrinorwH 
iitttrCfB^kiio. Xotum iMqqe hoc D;>dwelli.dc prima AleXandrinohim in-r 
tercaiatione ratiocinium non pFocedit«) Verum^ ita pergit Dodwdlus: 
P^/jv^tM^ &f noft%i Faftlah iilo enim V. C. anup DCCXXIX* , ^ugnfti. 
^o 9 extPa Humertm rej^Ste^ XLl^ Biffextm. inddet in annumUrb.^ Cmtd. 
l>GtQjUxia^^ .( Jegc DGCCXCJII^ ) Gb^iJU CXm^raccuratiJftme. 
(8(^it^ «qpcuratiifim^e? Qyia in didis Eaftis^ in^odetd Krerfii/ hnscMn 
invicem apppnuntur AvrWyi^ r^r^^ ^$4 Au^/^ini^ Kseth»f. (dtii Qj!^ 
(iiles A«irfanni (Jhrifti 1-40«, \k C. 89^*^ Per. Jfni- 4855«") It^.iAr* 
At^^^^C^^^^^Ov^?^' (4^3^^ ?r®f #r Ai*;w f^r. (1^*»; te-a« $,xfi REGUM ASTRt>1^01(riC0- tef 

ntdt^ IHStf^jiMNi^jM' (XLI.)i Uln Ttdes fifai iarkem ^pponi ^imiiini OmQ^ 
X4^^.> qui eft U- G^ Sp^^f ^ mn\m ab Augaito 169*»», & imerf»^ 
kfieo) 4i''<°. Hoo aufeoi confirowc qi^qiis Dodwellw de priaia Aksmiir 
dcinoraii^iocercalacione modo diseinit» » Si eoim 

Imercalaiio anno Augufti 8c anno V. C7^ 

. XLI* i6>» 895* 

^il^latis XL- 160 ifo ^nt !*• 9^* 733*^' . Adepqve^ia iis quac 9odo dixenrDodweltus^ ooovcQiunt Fafli ao^ 
curatiflTKne^ En Dodwelli ratiocifuuBi. .Sed fallitun 'PraenotAndum enim 
anoum ab Alexandri mone 46^»°^ (qui eft amius.A NaboiMffiiro 887^*) 
jofific labenteanno Chriili 1.^9^ (qmtfk V.CS^x^ & Pcr. JqL 485 s«^> 
px die^ Julii zo® j & a prQXiae /efoemibus Kalendi^ Januaciis <x>ncuivm 
(^um anpo Chrjfti i4o<^ , quj^. Conful^ fmeFc AmoniUd Pios Aug. IH.^ 
(k M. ApreUu^.C^rar^ ufi;^ad diem Jul.iiaSo» iackifive.. Atqoe iti^ 
dem annum ab^ Ai^fto 169)^ fixum imre l^baote eodemacmo Gbrifti 
i g9^ y cx die Aqgfifti jo<>. , & a iot|uantibij^-Kal* Jan. eoncuneie ciim 
jaono Chnfti i40<>< » urqge>ad diem AqgMftiaS^ inclufive. Unde pMiet 
^enfis Thoih diem i^^.anniiixi ab Ai^fto i6u^f efle diem 4^9» aiihi 
3ragi<ab AJe:i^ndri morte 464^1 feu-qqod eodem^reditt.anoi v%i ab An» 
fga&o KS^^i-.adeoque antequam aaous fisus ab Augufto 169^ iniitrt 
jam dies intercalares XLI ab Alexandrinis.ene.adpofitos» abj£gyptiis 
^vcro omiflbs ^ & prssterea inde patet anoum Aienoarinonim ab Auguftv 
i^um noB efle more Alexandrinorum iqtavealarem, dierum i66% (lioet 
annus Chrifti 1409*, U. C. 89^^* firmoi^ Rommiorum JBiflexdlis) fed 
(communem , dierum ^65. Mis praMniflis, porro -obfecvandum , qmd 
Dodwellus, quia fcqpum 8c ufum hujus KMfot/v) quod Faftonim no^ 
mxnc vcnit, npn fatis perfpexerat ^ male foppooat i^ in iUo Faftorom 
verfu , ii) quo hsecHbi invi^m appoouotur, iodicari, quod anoo Cbri* 
-fti i40<», U. C. 89}^', ab Augufto i6^<^ XLl^ erat AUxandrimum 
ifiUr^aUuia. Cum..concra in ^illo Ka(yov/A> fupponatur, XLI^ Alexaa« 
dt^norum intercalacionemyanoo-Chrifti^ <)9^'9 ^- C. %ytf i abAiqpi* 
fto i68«jap fuifle: & indiceturi ad.diem quemounque .in woo Ale* 
pndrinonim. ab Augufto 169^ datum a^jiciendos efle dies.XLi, us 
invcniatur.dies in anoo iEgyptio quaefitus , . illi diei dato refpondenS; 
£jtempli g{auai..,dctur dies m^menfis ThQih.anQi AkwodriQi ab An^ 
i. . ^ Cc 3 gufti^ gifto t^«^ fic qiMmuMr dics imii M^fff&t ^^ ^^ tiit64efpMi(lett: 
Ad dkiD m^ tiieiifii Thbth dMxA »d)tct dte XLI. 5c imrmies^ dieiA 
1« menfis Tbotb •fiAt Alezftfldrifti ib Augufto tS^ cfle dieda 41«« 
anni M$yffdi ab Au^fto 169«/ fey efle diem i%^ menfis Paopbi. 
Atque boc Ktfmiof nidcur tUa,(|u«m Theo in fiiigmenco,a Dodwel* 
lo editoi tradic, metbodo. QuflUBn Theonis mecbodum etiam non la« 
tis perrpexic Dodwelltis. Its enim fcribit Dodwdlas (• VII : Me£9 
iittervalh ai ilh AUxsnirime Efocbm capite^ a fuo prima fuerea iater* 
ealathf numerakant (Theon , aliique Aftronomi)ifox intercalta^s adden* 
ies aam ^gyptiaco^ Ut eundem menjis diem in anm JUexandrbm d^nre* 
lmndorem% detrabendoi victfhn jtbnamlrino^ ut enndem reperirem in an- 
m JEkyi^iam. Qpm quidem ia fe fpeftaui^ ex vero did pofliuK^ fed 
ad TMooem» qilsque mcihodum lelata» a Theoais ioopo» ac metfao^ 
4I0 jdane alieoa funt. Ex Thecmis enim methodo, 8e cKemfdo^ qno 
«m ilhiftrati peseti Theoois Iboptim efle, diem tn aano Alexaiidniio 
^atttm roluaBie ad diein in aimo ififl;ypi!iioo quaefinim, huic diei dato 
fc^ioodeotem. (Sc ali redoftione Aftrooomi, qoi e& «ate in oaloulo 
aftrooomioo omocs anoo ^£g<fptiaeo ¥S^o tttmnnir,opos habd>ant.) 
MBtfaodos toro Theoois com in fiaem jti^ cakulo inquirere , quoc 
liies intercalaias ame iniiiufii anni > cujtis ^Kes dacos eft^ ab Alexaiidri* 
oia jam faerim adpofitt : atque hos dies inccrcalaics jubet addere ad dieni 
io jmoo jtiexandrino dattim flc fiitnma dierum , qtias tx hac addkione ori- 
tnr, oftendic qootos diesanoi iEgypciifit» illedies in anoo Aienndrino 
dtttts I quod quserebatttr. Hanc autcm TlMmiis methodum invertit Uod«» 
weUos» lc ei onic& duplioem fecjt. Sed ut redeam co tmde ci^;rcflSii 
ikmi es iis, aoaei tK ipidionu« Dodwclhis diAo illo t* Vlli* dixcrat^ 
cbref mco judicioypamycum in hoc %• XXXll^ loqui de quinta annd 
oufra numerum tefeko f flc ▼ctle illam Biflbttorum» feo dieivm intcraila- 
nim niimcrstioiiem fieri ab illo^ aiar^ anm eudbtfioe^ adeoque rctrcra ab anno 
fexto imlufive. Atque inde porro pacet fequentia vcrba ica efle intclltgcn^ 
da, in m (poft illum V«« anno) <onvemekat Tbotb uterqm tam Alexan^ 
ekinorumf fuam relifuorum Mgfptierum^ {inddentcs ambo, anno VI^ 
locantc, in menfis Augufti dicm XX1X<*^) Inde (hoc eft, ab anno V^ 
«wlato, & Vi^ incumc) itaque ineipifkm annus Cameularis mapms &c. 
8ed, quid bec fibi volunt Dkxtwclli verba : Biffextifiu dies intircatmetf 

miUintoiUoanno{eKda6w)uumerandif caputerat Epocbm 4* 

mnkaf Noo boc vult Dod wdlos , quod in Epocha aftronomica ^pri^ 

Biflcxitts fi» dies imeicalaris (Akaindriaoraitf) ponebatur/i^/ V^ 

illuoi 
J iHum amxmi) A< VI«a anoum ^ mm ^ m TidimQs, oftendehic ( $• VTri* ) 
fbemtf^ju$d IX^ Affifti ann^pima erai Jtk^fandrinHum inUreal^^^ 
& fu^ Wa^ €um eo efnvemreHi. Vt fcilicet pistabtl. 6ed hde volei 
<)ttod 10 Epocba aftrMoauoa» ab jllp V^ anno tvoIutO| & a Vl9 jumo 
ineume numeracioneiD iqcipkbant | & ad ^Qoum IV»n, poft illum V^"*» 
boc cft , ad IX^ annum ^^ponebam l"» Alexau^rinorum diem Vxerca- 
Jbrnm Aftraaooii. Ppr Ejpbcbam aftroQOOiicam enim iQteUi«it hoc hco 
Dodwellus annum CmcuLurm mi^num^tt in fpfscie Cyclam nijffejfttrum^ 
(feu dierum Alezandrinorum intercalarium) fum mifherabai in tertia 
Fafterum Juornm etKlh , & piorta fbeon. ut^in proibme fequentibua 
verbis dicit Dpdwtllos. Ohfenra (ojieQs Schema t in <|uo po^ptice 
txhibemw Faftoium ieu THmeftn aqni quatuor priorei. 

annus ab- ' iwmimtm » » q pJa* 
Augttfta . tfMfijAi/m^ pi%f^ ^ ■« iW«Vi Itfjj» ' 41 


l£c videsi cx DodwelH fentemta^ qood in ffilmo '&tnwaieridQti;;^ 
mmenido ab amio Augufti V^ exclofive feu ab anno Augufti VI« inclu- 
tim inet|mt^ tiapoA ta^ mnmmitio aiScttiatiendis iuuio li^ flc AtiguftF 
V1^09epta,4c-iic ponpo^^piomtdieM, «aao Augofti iXrppoAit Tttfa& 
'fimdis ahmim 4^^ A pmMe iii Colmmm Epamm mm^€oa EmMlnmmef^ 
•hoc cft^ idienMi umstaimamr P^dam anoo Ai^gMfti iX^ pmdat tm A^ 
JexandfinMMS diem imeMiIaaem. £e por o Q « ft m ie o s tmm^ Ap^fti^ im 
amic iocipit smdCanieuiarif ma§n('$amm ta% oCaimoAaifofti ^^ikwi^ 
le imcifk mni CateJaulaeitm^nii amiqs ^\ eaqfnt illeanoQs Augiifti «■% 
tc Gaoieakuri»4^«ft apod AiaMidriiioa amius iaMPmlaris,qui m &i fint 
mospit feanm^EpogomeQsm^ eftfoe diarmQ ^* A^tofeo in fiiperiori 
Schamase ifuaiQpr priorm Jteumetn emnmjwifijtioc nBbt cxlnben : ioi 
swy rnoftquenriam^ qoamiiidbdQfteit UodWdlas, obtt, fmtmfa^ 
lieriotHiQs de mRliodo kajn^ Kae$»ln ^tfuqaa oru jammooui. ^ PtQS* 
lerm ad c ao ira m t iooem fiipiadiAM«m mmc addo , quod ^om Dod^ 
«elli placiia lalis offiitrar OQQorom eb Augufto vagoram 01 *fi«onni' 
oeQcivfiis ccimms) ot io ft^intti Scheipatc exh&m», &ot DISSERTATIO DE CANOKr ltX*i «ninu 
Nflbon. ▼agpt 
init antras 
abAIex. dbAug. 

300. €. 

301. 7. 
30X. 8. 
30J. y. 
304. 1«. 

8c uc pono.' 
yenv^^tuKcm ooocurfiis lai & habcc : 

ywgfu 7*4- 
7»f. 

718, Aog.19. 

29. 
20. fixas 
.inic 

Aog.*?: 
19. 

»9 .lotttclilan Naboo. 

7»3. 
7H- 

7*7. 
7x8. annctt ai 
abAles. dbAiq(. t »99. 

JOI. 
303. 

504- 
ficlicpom 2: 

9- 
10. Ang.30: 
«9. 

a9- 
«9. 

»9. 

zS. ' fiXQt 

iiHf 

Aug. 36. 

«9' 
09. 

x^.IaceredMii 
jo. Vrifflum iUud wi •^i» eflci ptfet, qnia tn eo Tboch toni 
Alexiodnooniin fixi iu ioBper fldh»et diei meofis Aimfti o^ , ut 
jMoqoam iode difnoimtar.(m ctiiiD ez|ffeffis verbis ((• ^II) diatDod* 
vellus) com omnes Chrooologi, Scalmcr , Bettvittt, Beveregiusi do- 
cesntt imoquofoe qoadriennio ionel Tooth «nni Aleuodrinon» fixi« 
MT tntercurremem diem Alezandrinorum tmeroritrem •« die menfis Ao* mifii 19« (quem ordinario occopat) proirodi iodiem meofisAogufti^oB». 
fioque ipfi> fimul doosant iUnm Aiesandrinonim aomim fizum, CBJus 
l*hoth in diem meofis Augqfti ^cF^ incurrit, cfie primum poft annusi 
imercalaiem dienim )66 , proziae tianiadum , adeome OMiuMQeiB. 
Pfiaelertim cum^ratevcs idon doceaot^enmplo fit Heraclkis Imperaior io 
iUo, ipiod Dodwellus edidit, Heraclii ih^pDento. Pneierai Scheaa il« 
Jod primnm erroneum efle, porro pattt^ ^joia in eo dies intaailittis AJe- 
xaDarioonim^ & dies Bii&xtilis fijomaoQriim in iinvm condaoaqoe an- 
jQgm jalianum jGBdttnt. iU)SQoecocntmhoc.Sch0nMaiofiftemJM|^ j. xr. REGUM ASTRONOMICO; ^ 25J 

teft, quiaatlnus^b Auguft(^9"*, qui inic exdie menfis Augufti 190 6c 
dcfinit in die roenfis Augufti i8<> , non poteft eflc intercalaris dierum 265, 
nifi terminetur in anno Juliano, qui in Februario habet diem Biflex- 
jiJcm. Et hoc ftatuit DodwdlaSf ubi expreflis verbis (J« Vlll) dicir ' 
attHo jfugujii IX^ , U. C. DCCXXX/Ilo prima erat ^kxandrinorMm in* 
Urcalatio. Annus cnino U. C. 755«» cft Romanis Biflcxtihs, Cuni 
comra omdes Chronologi,& Heraclius Imperator, in dtfto illo, quod 
cdidit Dodwellus, Heraclii^fragmento, doceanc quod dies AlexandnV 
norum intercalaris cadat in annum Julianum, qui Biflextilem proxime 
praccedit. 

. Novi equidem Scaligerum , dc Efnendat. Temp. L. V. p^ 4^4. B. 
dicere, quod Neomenia Tboch femper hfl^ferit in XXI)C Augufti anno 
communi : anno vero Bifiexrili , in XXX. Quorum. verborum fenfus 
oon eft, quod Neomenia Thoth femper cad^t in XXIX Augufti, quan^ 
do ille Alexandrinorum annus communis eft > hoc eft , dieruin g6f tan- 
tuto : '& qupd Neomcnia Thoih cadat in XXX Augufti, qoando iftc 
Alexandrinorum annus BiflTextilis, feu intercalaris eft, hoc eft, dieruot 
^66. Quod contradtdoriupi eft. Sed eorum verborum fenfus hic eft ' 
quod Neomenia Thoth femper cadat in XXIX Augufti, quando annuff 
Julianiu, cumquo hic Alexandrinorum annus a fequentibus Kalendisja* 
nuariis concurrit, commuois eft. £c quod Ncomenia Tholh cadat ia 
XXX Augpfti, quando annus Julianus, cum qoo hic Alexandrinorum 
aonus a fequentibus Kal, Jan. concurric, Bifiektiliseft^nifiquis velic 
(quod tamen mihi nonvidetur)Scaligerum iftum Alexaodrinorum annum^ 
cujus Thoth VI XXX Ai^ufti cadit, catachrcfticc vocare Bifiextilem* 
quia hujus anni Neomenia Thoth , per immediate prflecedentem Alexan^ 
arinorum'Bifiextum,leu diem inccrodarem,Ioco fuo peHitur,& in XXX 
Augufti procrudiiur. Qualcs catachrcfticae expreffioocs eciam alibi, ni 
&llor, mihi occurrcrunc. . T 

» Scd fitmli catachreftica locutiooe Dodwellus explicari non poteft,' 
Dtmis eoim praecife £cdeterminatcloquitury4mo,inquit, Augufti /J?: 
a rcccpta Alcxandria, U. C. DCCXXXIJIo , prima erat Alexandrinorum 
intorcalatio. 

Quaeftio icaqoc proponi ita poteft; qucm in anno Juliaoo diem oc^ 
cupet die» Alexandrinprum intcrcalaris , feu corum fexta Epagomena • 
ao menfis Augufti dicm »8««, uc Schcma primum requtriCi an vero 
mcnfis Au^ufti diem 29«», ut Scbema fecundum pMfcrt. Ec in qucm 
annum JuUanum ille Alexandrinorum dics intercalaris privi vice in-; r #ii DTSSEILTATIO Ott CANOHE f x*. 

carrst: ao in annam Juliflmim *j"", U. C. 755**, Pcr.Jul. 4695«^ 
m Dodvellus dtcit : an in annum Julianum 1^4». U* C. 731"". Pen 
Jul. ^^px"*». ut ego contendo. 

Singularisapud Fetavium L. 10. C. 71. & apud Beveregium L. L 
Inft. Chronoi. C lo. occurrit expreffio, (juod dics Alexaodrinoram 
intercalaris inier menfis Angufti diem xi^ ^ %cj^ infifHw. Nam imef 
diem Augufti a8<te£c 19«» nullus dies intercurriC| quem dies Alexatw 
drinorum imercakris occupare poffit: oeqoe hoc illi Tolunt Auftores. 
Verum oita t& hoBc expreflio ex atia , quse de die Romaoorum intercalari 
jure adhiberi poterat, quod nempe ille dies inter VI^ ^ VII^ KaJef^darum 
Afartf4rum sHferiiur. Nam in anno Romanorum incercalari , inter duos 
diAos dies intercurrit dies,quem Romani Bis Ffi Kal. Mart. voortMor^ 
unde ctiam ille aanus BiffextiHs dieitur. Verum hi Auftores in re ipfii 
conMoiunt, £c juxta eorum •feoteotiam , dies Alexaodrinorun iotrrcakrii 
diem menfis Augufti 29^ femper occupac. 

HaBC ad featentiiB PodWliance explicationem fuffioere pefliint^Br pla^ 
n, quam fupra CQnftitueram , ootare operse prethim diixii quia dipre« 
iiendi cum non tn omnthus cum Petavio coovenire. 

Qtiod eciam ipfe Oodwellus indicare videcar,Gttando, in fioeS^ ViTF^ 
ica (cribic : Perpenm itaque Theenm ntftrum fntenexis Pita^nSj fut ipfim 
iilum annuih ^^]^ ^^ fv^avU ab jtkxandrinis ia$€r$alatum. P^itfhd 
miam Anianus Gecrginsy fui iJm vtdeMur fiisjijffh cmm Pe^awo^ vkk 
$ynteH. f. gf^, ;f).' Itafi fuiffef y jom aKo dh Tiotbfixusy a!io mo^ 
ikis imeperitjUt prohde peft evolutum Cyeltm magnum ah eo' numeranJhtm^ 
900 aJhm die ah inviem dtfirtpantes invenirenHir ^ nee ad itKam redfktnf 

womnMt^ackf. 

Quod attinec Pccavium ;cum Dodwellus etftt , ad quem rcrpick > 9o^ 
idi locum oon tndicaverit^ difficHeeft exammare^ an hoe poCavcHc Pene^ 
vius. Plura Petavii,tam in ejus Opere de DpArina Tefoporum^quam ^ 
JyiiAario ad boe €>pfis, nec non in Rationario Temp. , tflfpeiiff lcea»- m 
^dbos do hac materia agtc ;ied in iis hanc Pccavii fent^ntniim haAeoiis de^ 
MheiKfore noo pecui. I^erea fi hoe putaverii Pecavtus , 4)Uod 31? tri- 
buic Dodwellus » nempCr ipfiim illum annuns /lugulli /^«« ah Jffe xmkh i^ 
ftiffttijhinhrcalarumj ideft (vt«go hsec vcrba inccrpittor ) huie aono 
i^Agufti Vt« exeuoti ab Alcxandrinis adje&ara Riiflb Vl^ Epa^Dioenam^ 
idMqM ip(lN« iHiMi annora Ati^fti V"» faWk intereahremy ^kfnm 
^S$^ (tfun hoctm vi;rborum (enftis mihi vtdetur nacuraHs) agiKmro, P^ 
Hiriam fporfttm inMtiesifl^ TfK^ogii* Tbeo eoim 000 aoouitt Avffatt^ : * » i. -.. t^-xv. REGUM ASfRONOMICO. mrr 

yttm^ Ad Vlli^ dooei ab Alesandriak mencsA^tom. Sed vdidacBior 
Jubico y an non ipfe Dod wellus pcrpef Mn tficeikxeric Pecavium i & boc 
ipfi per quandani cODleaueotiaffl tribueric. Cum priMipus enim Petavii 
euissQodi iementia confittere non poteft. Ptflavios enrtn , ( qt L. X. ds 
Po&r; TeiDf>r C. jt. viderolicet) w(ae ^ t>odwellust putabat, ^- 
ictfir^f «riv arini iSrgyptiaci ad annum Alexandrioorum h&m efie f juxciri' 
IheoRcm, noA aano Aug^fti V^ iHQttnto* fcd anno Augufti Vl^ ineun-j 
te^ quando uterque Tkoth laoi fixt» quam ymga^ iti cundea) anni JuliaQt 
.diem, 8c qoideid in diem inen& AugnCb XXHX»'^ inciderunt; atqilB 
fcunc anaiMfi Augufti Vl^ Peuviw habebttt pro prim^ AkxandriaoruaL 
afmo j^M. Na» Pec<ivio fMimui AleiiMdnoorum amna j^m dicitur illc 

2tto iaottnie ^iemt^A^m^tf fafiai foit^ fiutideea ainem annHm Augufti VI^ 
Wwelkia habet fto^i^pUe Epooke aftioBomit^ 8c pno anniGaiHOttkrie 
jDagni mio frim / ^mi rddenr wat PeCknrio redit* PrMtous vcro Alo>; 
zaMriapnim^ antf u( fixus OodweUd eft Me M«us , quo priina erat Ak^ 
^uadriaonrai iBteiHttlatio& co ienfti priiKit Alexatxirtnorum anaus fixiif 
J^ettvio ibrcc annua Aimffti WHl^. DodwcUo vero eft tnnus Ai^uHi 
tyL^, Acquo in eo ditt^t^ intpr DodwQUtim fc Pecavium eft r^alits 
cum altcra quasftio , an fcilicet ille , qub ineunte 'imKardfMtf fa&a eft ^ 
an vero ille, quo prima Alexandriif9rum intercalatio fiida fuit , dicendui 
fic primus Jlexandrimrum Mims fixus^ fit quxftio tantum de nomioeJ 
Puod aottem Pcfavtordtfuac aiiDuia Aagufti ViU»» Akfeaadriais fuiffi; 
locmalaFemy dicrKm.^^» pacet^ quiaL c expitffis verbi^ cradic» ^/^m 
jtlexandrinoTum intmalarem quin^ftro menjibus ante diem Rmanorim 
Biffextilem inferi. Sc praecerea » quod Thotb jfiexandrinorum fixus ^ proxin 
me diem interoahrem^ JftfmW^ ^ i» menfifh Aygufii dim XXX^^ immrrat. 
XJnde neoeflario ieqjukttr anaaqi Augiafti VX^^ Pecavio eiTe primum poft 
inftrcabKmy eimique iom io die AiiCpfti J^XX<^ ^ fil efle commttneqi 
diemm ^if. ^oia qttimopoft bunc AttguAuintnionref io Februario fcdi- 
cerinfericcnrdietRomtnmfiimBifiesiilis. Qtfpd emBfi e» mechodo tdl 
diem m jinno Alexaildrinoram fixo dacm rcduccifduia ad die» io ann^ 
l^eriodi J[uK qocIiiunH baic daio refooadeoKffhiqfeam in EUciocnrio Teia^. 
porum. P. a< , L» L Cl« i^. i«i4ic Pciavitt», eoilfiiimri poifft^ Cunt' 
aucem hoK; ic» fior; quoQo^o qM^ Peiivitti^yqni ftsMittt aanata Aogufix 
Vim ede primttra AUaandrinorum aanuai fixum^ poioit putiit )am aiv*^ 
te primum anmmi fixttm, annam Augofti V"» ab Atexanarinia fuifle in«; 
tercalatum. Pnciereai quombdb PecaviiM^ qut fttituic aonum Augi*ftl 
ylU cflq imeccalaieai f pociiic putane cenivHI #Qtt Jmuc inttrcabii«in«' 

Od * an-: Sil DISSERTATIO DE CANONE |. xf. 

anftain fcilicct Augufti V»« ctiam ab Alcxandrinis fiiiflc intcrcalarum. 
Quintus cnitn annus Augufti , qui , ut utcrquc Pctavius & DodweUus 
ftatuebant, inibat in dic mcnfis Augufli 300 , anni Juliani zc*^ , P^rJ 
Jul. 4688^^ U. C. 7x8^, & terminab»tur m die mcnfis Augufti 2,8«^ 1 
anni Biircxttlis Juliani ai«», Pcr, JuL j^69^^^ U. C. 729«, non pob 
I tcrat cflc intcrcalaris , dicnim 366. t 

f Quod attinct locum in Gcorgii Syncelli Cbronographia p. 51», 3 15: 

I (cum quo Aniaoo nihil commune cft) in co Syncellus primum annum 

< fixum feu annum^quo incunte «V«x«T«$-«rif fafta cft , vidctur confun- 
dcre cum illo anno , quo prima crat Alcxandrinorum intcrcalatio. 8t 
dubito an non cundcm cum Pctavio & DodwcIIo crrarcrit errorcm ; 
Sc cum utroque putaverit «)roMT«V«criv fadam eflc anno Augufti^poft 
captam Alcxandnam , Vl« ineunte , quando utcrquc Tborh tam fixus 
quam vagus in menfis Augufti diem XXIX"»» mciderunt. Sed , quia 
locus fatis obfcurus eft , baacnus nihil determino. £ft tamcn locus in- 
fignis, qui prcifius cxaminari merctur, imprimis quiaez co, qusenam 
dc anni ^gyptiaci i%Q%(tnt^s«ici^ non tantum Syncclli, fed etiam Pano^ 
dori fuerit lcnteotia, erui forte poterit, Quod tamcn hujus lod nod eft. 

D. 

'Anfoma annifixHn ufu ehili a folis Alexandrinis fuerii recepta^ & an 
' forma anni vagi in ufu tiviii, a relifuis jEgyptiisfuerit retenta^ Cf • 

fuamJiu^ !• Hac dc re fufe agit Dodwcllus in Prolegomcnis §• IV— VII. 
tentiam fuam fatis diftinftc proponit, V^ V® ita (inquh) igitur faHm pu- 
to^ uty eum in Augufti gratiam forma ea^ quam diui^ fixa ab Alexandri^ 
ynsfuiffet introduSa^ Greeci quidem eam atque RJofnani ufurparunt , JEgy'- 
fiii autem ommes repudiarunt i & qui Sacris JEgyptiis affueviffeni^ etiam 
tivesalioqui Alexandrini. Itcm %^ IV, in initio: Ex illo eximioneonis 
iragmekto difcimus (quod nefdrent aliter eruditi)fua etiam adbuc cetate (hbc 
eft, circaSo"^ Diodctiant annum) aliam fulffi fuis eiiibus Atexandrinis 
Grmds^ aliam reliquis jEgypHis anni rationemi Alexaridrinis nempe fixam 
atque ftabilem Soiari amto Juliano refpondentem , reliquis vagam atque mo^ 
bilem^ nec nifi emenfo anno Caniculari magno (annorum fcilicet jEgyptioruni 
cmmuhium 1461 , Julianorum 1460) ad exordium commitne redeunteml 
Itcm J® Vt iVSrr puto aUqmd in nmtiforma tmafoi Oiecletianum^ idpetius 
• ^ / curajfe $.K7i REGUM ASTRONOMICO: aij 

curajfe unum^ ut Moam Epocbam inducentj quam tamen aUi amns fixts^ 
glii vagts emeiirentnr. Denique %^ IV. Efique (inquic) idanimadverftone 
dignumyfixam Cbrifiianis^ vagam Gentilibus notiorem fwjje atque receptio^ 

rem^ &c » 

%^ fn hac materia Introdu&io Epocbx .annorum ab Augufto ab In«* 
troduftione anni fixi , probe diftii^uenda. eft. Epocha annorum ab 
Augufto,fi ex illo Senatua Romani decreto in honorem Augufti adu- 
latorio, cujus meminit Dio Caflius ^ profluxit » certe in gratiam Au« 

!;ufti , Sc quidem publica auftoritate introduda eft , adeoque non f<> 
os Alexandrinos, fed iEgyptios in geiiere concernere videtur. Intro« 
idu&io autem anni fixiiqua^ paucis poft captam Alcxandriam annis fa* 
da eft,.an in gratiam Augufti» Sc qua occafione , quaye atidoricatc 
£ida fiti non conftat. Tacet enim hic hiftoria. ^ 

y Pormam anni fixi receptam efie, & quidcm iatis mature, extra du- 
biuro cft. Non ftatim ab omnibus per tocam iEgyptum , fed primuoi 
ab Alexandrinis 9 Sc a Graecis Alexandriaerincolis reiceptam fuifle,&: deii^ 
de fucceflu temporis paulatim apud relicjuos iEgypti incolas invaluifle ^ 
facile conceflerim. Sed uti introdaAionis , fic etiam reccptionts anni fixi 
hiftoria in obfcuro eft , idqqe ^tanto magis » quia . haec .anoi ' fixi forma eo 
introdu&a & recepta eft tempore» quandoannus Julianu3 incuria Roma« 
norum Pontificum vitioie decurreret, 

40 Dodwellus tamen, mco judicio^ receptionem anni fixi ntmis vide« 
tur reftringere, quando putat anni fixi forcnami ab Alexandrims intro- 
du&amia Gnecis.quidem atque Romanis fuiflfe ufurpacam , ab ^gypciis 
vero omnibus repuaiatam, eciam ab iis qui Sacris i£gyptiis afllicviirentt 
licet alioqui cives eflent Alexandrini. Sufpicatur enim ^gypctos formam 
anni fixi repudiafle, 6c anciquam anni vagi formam mordicus rctinuiflfe,' 
eam ob caufam,quad ceru <]usedam eorum Sacra Sc fefta certis anni vagi 
dkbus affixa e&nt, Sc Ipatio anni Canicularis magni in orbem rcdirenr; 
Concedit tamen formam anni fixi fatis inature ab iEgyptiis Chriftianis 
cffe recepum , Sc a Scriptoribus .Pa(chalibus adhibium ; idquc ob commo<« 
dicatem m ufu Sc computo Pafchali. 

5^ Videamus itaque quid Dodwellus ex fcripcis veterum adducat ad 
probandum , quod antiquatn anni vagi formam retintierint . reliqui i£«. 
gyptii omnes ab Alexandrinis diftincci , Sc etiam ex Alexandrinis. ii , 
^ui Sacris ^gyptiis aflueviflent j uno verbo pmnes . religione ^ i£gyptii» 
contradiftin&c a Gnecis Alcxandrinis ^ Sc ab iEgypciis Chrittianis. 
Dod wellus S^ IV , hsec habet : Fagam (anni formam) ufurpant Scrip» 

Dd 3 toresi ,14 DISSERTATIO DE CANONE f. x^. 

mes^ fuotquof babemus ilkfum fecukrum geutiksj fixam alstffma pkrufi* 
fue filetuio pretefmittentes. illam perpetuo Ptolemaus civis fp/e {ut volunt) 
jtlexamlrinus i illam Cenforinus /criptor curic/iffimus f qui tamen ne id qui* 
dem ipfum refcivijfe videtur ^fuijfentque eu jEgyptiis aliqui quijixam agnof^ 
€erent : illam Proclus^ fui m aUam imsuit ab JEgyptUs u/mpatanl. Unus 
fflfortaffe Flutarcbus exAuSmkus gentiHbusDiocktiano antiquiorihif qtti 
fixos mcnfes JSgyptiacos wgnovorit. Una etiam fmajfe qu^ memifterit iH* 
fcriptio Antoniuo Ha eoava^ anno Doftmd CXiyL 8ei Grasi illi erofft^ 
om Mgiptii. ^Quoc omaiay ur pitetf eo itodMRr, ut probct id, qttdd 
in aixcccdemibus dtxerat, vagam aimi fonmfii gemilibiM notionefli fuifle 
aiqcic Fccepcioreoi : Sc Mifli fornatn fixam ab Akniatidiiiris quidem Gnt^ 
ci», & a Cbriftianis, oiifiioie aole» a reli^iiis^iBgypeftl faiffe rceeptanf, 
Hacc autem diftin&ius examftiare operaer preriiim eric. 

6^ Ptokmmm quod atcinet , ia ki fea magna ceoftmAione , unica tanr 
tnm Cni fdlor) vice Epocba atmdrum ab /luguAo dtitur, TidelieGr JL. ^. 
C. 8. u£ fiqpRijam monoimua: mapt eoin k>€o hi^Epochap aDnos tn 
compuco fiio oonfiderat ut va^, qnod boe i^ f '5^ » Ltt. B. dften^ 
dtmiB. Uiiurpat itaque Pcokmarm in fao Almagefto iHnti am» vangt fof* 
mam) fateor. Scd quid hocad rem ftciat, quod Pt6iemetn fiienr (m. 
volom) cvmAkxandrinus, non capb, qmKndia ii(H1 conftat ^ afi etiam 
fiieric iEgyptius ,Sacris ^Sgyptiorum airmu»: nam gemilem fiiiffe afitni^ 
de conicat. Uforpavit tamen (jnqoft DodwcHus) v^am annf fbrtMm 
Ptoiemania^ idcpoc annis 157 circiter poft imrodfodam fixam anni fof^ 
mam y quam tamen aitiffimo filenrio premie. Uffirpafvit , fece(9r, ¥i<At^ 
xnanis in Aimagefm vagam amn fofmam : fed qtia in oecafiouei an \tt de^ 
^gnatione tcmporiS) quo fiias ceperac ob(er?arionea ? Minicne. Sed can^ 
tum in calcolo fuo aftronomicoi (ut fupra , ldC6 eicata oftendimus.) A^ 
dcoquc tuUam facicndse fiMrmae anni feci mearionem tfito in' lodo aur ratio^ 
nem autocafiMcm habcbac: Sed concra PcoIeftueiH) M Aftrcmomu^, iti 
calcolo fiio afcronomico non aliis, quam vagis uci poterac^ quia omnes 
fjus Tfliiskey pb calculi commodicacem, ad vagfm anm fdrmam eranf 
compofica;, & Epochae in anno Nabonaflari i* confiitucie. Neque hate 
de m qu^Of dt, an non Afcrdnomi,in cakulo fiio aftronomko» vagam 
amii formam tongo facis cempom recinuerinc. 

Prascerec camom abefc, oc fixam anni formam , ab Alexaodrinis ifltro^ 
dudam, akiffimo prefierit filemio, uc contra ejus exprefiam feceric men^ 
clonem, imo c^ ipfe ufus fic , & fe el ufum eflfe e^pnefie dixeric, in Syn- 
trfgfimefm de 0pparen9iis inerrautium fieilarum^ & de eurum Jignffitatio* 

nibHS: f.x^; " aEOUM ASTRONOMTCO. Itf 

fOfJf: (quod integram Litine^ediclit a k vtvfum Fredcricus BonaTeotiH 
raUrbinascam notiS) Urhini 1591. in 4^ Partem poftcnoreini in 
qua ip(uQi Parapegma, Graece cum fua verfione edidit Dionyf.Pctavius^ 
in Uranologio, PariC i6)o, in folio. Partem vero priorem, G«ce 
cum fua verfione , Ac variantes Leftioncs partis pofterioris, edidit, ex 
Apograpbo Codicis Saviliani, Joan. Albertus Fabricius, in fua Biblio- 
tbecaGrxca, L 4* , P. 1« ^ C.14. ^.4x0-448. Hamb.i^oS^in^*: 
Confer Jac. Uflcrii de Macedoaum 8c Afiaaorum annolblari diflertatio« 
jiemt C. 6« , p. 81. 6c C. 7. p. 94 & 96. edit. Lugd. ]^t. 1683^ 
in 8<> , Sc Dodwdlum in Prol^om. i^ XVI , in initio.) Nam in hu- 
jtts Symagmatis parte pofteriore, (eu io ipfoParapegmate, utitur Piole^t 
maeus menfibuSj ut Peuvius in Uranologio p. 415. dicit, jt&iads^ vel; 
m Uflferius in dida Diflertatione p. 96. didt , j/kxandrinomm fuorum 
Civilitusy hoc eft» Jlxis: qood ez iEqusiio^fcio Autumnali» in die men- 
£$ Tfaotb zi^ ^ & €z Soiftitio hiberno, in die menfis Cboiac %&* , nec 
mn ex Aquino&io verno, in die meniis Pfaamenoth 16« ^ in hoc Pa« 
vapegqme noiatis ^ quam clariffime patet. Accedit , ouod Fabricius » lo» 
Mo citaio, p. 4^», ezprefle aonet: Akufis fbctb aiis primus in MS. 
mtamr we/pQndin diei 19 jdugafii. %ai' nfiie 5 At»>^« ^"y dies quartus 
Tifpo^dit Kalendis Seftimkris atqui ita deinceps per totum atmum. Sed» 
quod pfSDcipoum eft^ ip£b Ptoiemacus in fau)us Syotagmatis fui parte 
prfoie, S^ 6^ 9 in snitio » apud Fabricium » 1. c. p* 419. fic (cnbit : 

Kf^v/^id^tf» $ tf uaB^' iff^ie U iw X^ovsy^ a(^f« Jj^ n^ ti^ ri i^Q* imlaa 
ftir ¥ ii^li99Jft4$i J^ nr^f^ll^ iftifOf 'iaoiii^ifn^ cAi sraAuir x<^$q¥ ^J- 

fic Latine imerpretator F^ious : AdbHmus autem anni de/sHpsianim ^ 
fai apud ms in ufu ifi^ m dierum ^quimcatie ob inHrealatiinem quarta^ 
^tofm anmfaHam^ in nmndis excipwulisfm apparitimbus cemmittin^ 
lir. £go auteoi ca.preffius, & forte dariu&t fic verteitm: Ufi autm 
fumus^ M timparis notaiiim^ ta ^m nofira mtate inufiaftj mni forma^ 
{hoc eft, 'Eiii) pnpPt^ia fmd^ ptr tamy qm ix monfa^additionm diit^ 
mmin (aoais) intiHalarikas ^ Jpatia ^uadri^tmli ^ (amio) cawcedkm^ im 
Mjftfay tempas poffint e^dm (incrraotiom fleUarum) appanmia sn ijusdm 
mmdnis diehns wphuimum txcipL (Quod non potuiifec fieri, fi in nou» 
tione tcmpoK , quo fbtUm fizse oriuotor & occidunt » antiqao JEgyptio» 
lum aMo vago ufbs fMflet.) Pro ? i^^oA^if , videtur lc^ndum roVt l/u/BiXijKMr , 8c id videoirdc £T£2i i/bi^aA/fMir vel ihxattoxs {^« 
^a iiMclligendiim. Si autem ? tfi^o/Jfioii istiacRtur fic xefcxwir ad nt^^oi; xi6 DISSERTATIO DE CANONE |. xfi 

i/jtifotif lpi/3ox/ji*tf c , tum fenfus paulo obfcarior eft,fecl tatnen eodeft re» 
dic. Tum enim loquitur de additkne diei , qux fpatio quadriennali ez 
quadramibus diei (ex quibus, fibi invicem aggreg^tis, m/iifiifm ifABo- 
9iilAQ^ oriuntur> colligitur , Sc unicuique anno quarto attribuitur. Vide 
FaftoSj feu K^voviof Theonis in ultima Sc penultima columna. ) 

7« Preclam^ quod attinet, qui tefte Voffio, circa annum Chrifti 500 
claruit , ego in Procli Diadocbi bypeiypofi qftronomicarum pofitienum ^ 
qux prodtic L^tine, ci Georgii Vallae Placentini interprecatione, BafiL 
^551. infol. unacum Almagefto, aliisque opufcnlis Ptolemaei^ C. 2« 
p. g4X. b. hacc lego : ^are annus qtndem jEgypHus non conjeStat quar^ 
tum^ ut fingulis qaafuor annis ^ dies una adjiciatur ^ ut Jex faciat dies ^ fed 
eam quartam menfihus inferit. 

Ad hunc Procli locum refpicere vtdetur Dodwellus : alium enim 10 
lioc Procli Opere, ad quod nos ablcgat, dcprehendere non porui. £x 
lioc autem loco, qui, cum antecedentibus Sc confequentibus collatusi 
prouc in Latina Vallae interpietatbne legitur, mihi facis obfcurus eft, 
nihil de anni ^gyptii va^t ufu civili astate ProcU afnid ^gypcios adhuc 
obtinence concludt , meo judtcio poteft. Proclus enim $ uc Aftronomus, 
in hoc Opere aftronomico , agtt de anni j£gypciaci ufu in calculo aftro- 
nomico apud Ptolemxum » oc qui eum fequebantur, Quod ex illis ver^ 
bis: Sed eam quartam menjibus inferit^ & ex totius loci contextu patet. 

S^ Cenfarinum denique quod attinec, 8c quidem in fpecie lAbelli ejus 
Je Die Natali Caput XAT/nm , quo nos ablegac Dodwellus. 

Certum eft Cenfbrinum loco citato loqui de anno jtj^ufiorum^ juxta 
'Mgyptios^ CCLXf^/I^. Sedadhucfubjudiceliseft, an Ceiilbrinus lo» 
qiiacur de anno Augufcorum %6y^ vago^ quod Dodwellua fupponic: an 
vero loquacur de anno Aujgufcorum 267® fixo^ quod ipfe anni oumenu 
requiric. De quo fufe egimus fupra $^ 11. Lic.N. Obferv. j\ Con- 
£;r Pecavium de Doftr. Temp. L. 9. C. 4x. p. y8. Sc,C. ji. p; 
125. A. in Racion. Temp. P. %K L. }• C« if. p. 184,^185. 

Sed demus Cenforinum loqui de anno Augufcorum z67^ v^o , & 
(quod inde confequitur) prO CCLXVII, l^endum efle CCLXVIIf. 
Quid tum? an inde neoefMrio fequitur, quod vaga anni forma eo, quo 
Cenfbrinus haec fcribebat , tempore apud :£gyptios adhuc in publico & 
civiii erant ufu? Mihi non videtur: eodem modo enim ex hoc Cenforini 
loco concloderes , iBgyptios, aetate Cenforini ^ in ufu publico 6c civili 
adhibuifle tres i£ras, unam al^abonaflaro, alceram a Philjppo, cerciam 
«b Augufto. . Cum aucem conftet^ in Aftronomonim^gypcionim fcripcis 

has %.Tf. liftGUM ASTRONOMICO; %if 

iia$ trc8 Epochas in cakuld pftronomico adhibcri \ cgo , hoc in cafu; 
aequc annos Auguftorum , ac annos Nabonaflari , & annos Philippi , reJ 
fcrrem ad illos annos fui ab jEgyptiis in Kteras erant relati, Cur auterai 
(cx hac bypothcfi) Cenforinus nulhioi anni fixt ab Alezandrinis certe 
tdhibiti , faciac mentioncm , hu cs ignorantia ) an alias ob caufas mihi 
ina^itasi fatcor mc ncfcirc. 

9® Agnofcic qiiidem Dodwellus , Plutarcbum Scriptorem gentilem J 
Dioclctiafio amiquiorem , fixt^s menfes JEgyptiacos agnefcere. & pra^tcrca 
in infcriptivne quaiam^ Jntornno Pio comva^fixorum menfium Mgyftiaco* 
tum mentionem fiefi «Scd addit: fed Graci illi erant ^ non Mgyptii. Quicf 
ftutem hoc ad rcm (aciat, non capio. An enim ex eo, <}uod Gra^ci fuc- 
rint, non iEgyptii, fequitur, quod mcnfes illi iEgyptiaci fixi, quorum 
mcntionem faciunt, ad Graccos ^gypti incolas tantum fpeftcnt , non au* 
tcm ad i£gyptios. Certc Plutarchus, qui inclaruit fub Trajano Sc vi- 
nm ad Antoninum Pium produxit, Sc rerum ^gypciacarum , ut ex ejua 
dc Ifide 8c Ofiride libello patec,* ignarus non crat, & in iEgyptum pe- 
regrinatus efle (in Menckenii Di£lionario) dicitur,ita mcnfes ^gyptiacos 
fixos agnofcic, ut eorum ufum in iEgyptiorum facris agnofcat. Et ilU 
infcriptio, in qua mcnfium jflEgypciacorum fixorum raentio fit , pofita eft^ 
Sexto ^rucio Claro II. & Cnejo Claudio Sevcro Cofl'. (anno Chrifti 
146) mfy «' Ntt^vMv Mtfionr, n ifiy kata aaehamApeis Tlax^f 1«'; 
Eamquc pofuic n U^ r«^»c neuetu^df 9 I0 P«V? ^^^ 'HaiV utydhm 

XATAniAoX i^ @fSf 2f|3«fMr. 

< Scalfger dc Emcnd. Terop. L. f. p. 45^4. hanc infcripctonem proferr,^ 
eac Grutero, ubi rcpericur p« 314. %, Uc & iocum Plutarchi, in Ro-f 
mulo, Tom. L p. 14. C. edic. PariC 16x4. 

Idem Scaliffcr, ibidem, L. 4. p. 237. B. C. D. cx Plutarchi Libro 
de Ifidc & Ofiride > adducit tria loca , in quibus ucicur menfibus ^gyjv 
ciacis fixis» nempe Tom. %^ t p. %f6. C. D, pw ^66. D. p. 372. B. 
llcm duo adducic loca, in quibns cosdcm menfes videtur faoere Lunarcs/ 
ncmpep. ^67. E. p. 371. B. 

i . His addimus & alia Fhitarchi ex eodem de Ofiridc 8c Ifide Libro 1o* 
ca, in quibus i£gypciorum menfet uc fixos confiderac p. 368. C. p-37ii. 
C. p. 377. B. C. p. 378. B. C. E, 

• . io<^ Qjod autcm attinec racioncm, quam dac DodwcHu^, cur ^gyptii. 
Tagam anni formam ica mordicus reciquerinc ^ ab eorum Sacris & Fefti» 
pcncam. Notandum primo quod iEgyptiorum Sacra & Fefta quar certis 
menfium dicbus erant affixay non oercia anni coDpefittibus fimui fiierine 

Ee affixas V9. D18S£RTATIO DB; QANOMB: %xn 

afixa} hoc onim anni vagi miura non parichator. SeciHKlo , qood mu^ 
fario annt vt^i in fixutn non ioapcdjati m fefta omialBBeBfiitiii diabiis ai* 
6x1 in iisdem dieb^s baeiiere pocuerint. Alexaodrim enim roceperaot qui^ 
dem annum fixum formse Jultanao» non autem iprosi aiuium Julianum | 
sonmenfes Julianos, noa locom dici Biftxtilis^iieque initium anni JuUmi^ 
fcd retinuerunt menfes anni i£gyptiaci, & primum anaum fixum ab 
dcm die cum ^gyptiis exorfi iuni, 8c ufque ad primum dien^ toterQ 
rem , qucm ad fined anni adjecenint» & fextam Epagomenam vocaruoci 
uterque annus eodem plane modo dccurrebac. lu uc ii ^ qui fisaa aimi 
fbrcnam inftituerum ^ id imprimii curafle videantor^ uc liaBc anni foiaan 
ad .£gyptiorom ufum aptt eflct, & ne obreotu Sacroram & Feftonm ab 
iis repudiaretur. An autem ex iEgvptiorum fuperftitione profluxerit^ 
quod annum g6f dierum tantum afiumfertnt)& quidem eiim in fincrai. 
ut eorum Sacra Sc Feftat fpatio anni Canicularia inagni^omoes aimiCQaH 
peibtes peragrarenc, & in orbem redireni} an vero Ikk: profluxaic em 
antiqua verae m^nitodiois anni Sokris igooramia^ 8c an non idf quQd 
Geminus in Elem. Afiroa. C.tf. p. g) , 34. edit. Ftcav. in Uranologio» dct 
M^Ypyis hacin re refert, fit iEgyptiorum ferioris teoiporis ^rvpiEN^« qua 
antiquiorum igaoraaiiam tegcre volueriot 1 aliis dijudiamdum relinquo. 

II» Pr«cipuum auiem tentenriac DodweUiaase pmfiJiuB) ia thtms 
fiagmemo fitum cil. 
\ Tbeo in iilo fra^pMtto^ $« 1« diciiEpocham compori aftronomici de* 

duci W ^(Mxy XToTS <I>iA/«-9nr i fi,if Ahi^9^¥^f$9 ^ nlidut ji^ aT' aju 
Tznriorz^ Ka0^ Sfs on^vVi^ XV^^ uVf* tv/j(»W '^^ ^tfW Iicn^ 

ij^ ifA^m r^tf tvmi niff AtyvwVnc bftptiSii 1101, K«m «*M J/m mi^t^ 
«Ttf ^ ^ Mtidfi(tm ^ 0/ 1$ ^ AfjmftixM V%^ ^ UiMli. 8cc, Et paoio 
io& if> 4<> . ykym ^ i^iJ^ J^ m^" itm imdiif^^it i^ rmit ^^ 
;^(Ofy, rm friiAmltf iri AvyyV» ^^iAt/dKf «V c« nfry tfoIkw i Xi^ ^ ^* 
^^ ftKnpiuH rit A»y^wl(^ ^tf^fi^ii» a«^' Ik«I7«^ bfMiHiv tcST rtralftf^ 

^x Hh (inquit Dodwellus) txintto^ Ibiwt firamaita SHimus (fud4 m^ 
fihem MHi^nudHi^fii^ i0^ adbuc ^iau dumfmfft fius^wibtitjikxan^ 
drinis GrmA , nUm ftHpns JSgyfiiis , anni raiionsin. ^ 

Ei; fefcor rcm primo imuiitt magnam bdxic Qaectam. Varia caflBCia 
mihi accivnmti ^uaB me akaAofu fetineot^ %-T9i RROtrMT ASTUONOMICO: ii$ 

- a» ^as TfaeM» nimis longeab tflo , qiia fixa antii rorma afiiid Ale» 
KMulnnps iixitMtedba j«enic , ictttport ftb€ft»'i)Mfn ot pi^lMbile fii » adhue 
Tbeonis asrate reli^uos iBgyptios antiquam anni 4bi fotmam yagam reti^ 
ftaiBk. flc in uTo ctvjti nfurpaft. Scribebat: toi» huAc th ^x^h^^ K«* 
9hit4 CoooKfitariQm fudm Thco^ anno Diodeciaoi 77^ ; <)u^riogeAtift 
fiarnie poft ^iamsldrmm antiis. 

bi iQcrocludiio Mm Diocktfaneit,ejusque rooeptio in ^gjpto in ufii 
«iirili non yidecur permittere, ut Tbeotiis adhoc aetate^ folis exceptis A^ 
Jaafidrtois^reliqiifS ^gyptiis ufiis anni vi^i trtbuatur. Ubicofique eniitt 
«pod AuAores Mtx hujus mencio occurrit , femper anni a Koclctiano 
fiJLi niHDeraotur ^ fi Aftronofffortrai Tabnhs & calcu!um atronomicuta 
folonMDodo Mceper^s. Unde etiam ipfe Theo ^ in exemplo anni Diocle* 
tiaiii 77«^, menOs Tboch diei %%^^ Inmt XI* ^ tempus , prout fcopui 
dus ro(]uirebar,Juxta £xam anni fbrmam in ciyili ufu receptam defignat» 
DixlivdloS) i)ui hanc fenicrac diiiciika^aa, eam tMC noia prftoccupare 
ftuduit; MHpuU^ inquic, aii^Mi4ifi smifoma twi^ffa Dkkiftiamm^ ii 
f&tius curajpi unum , ut nwam Bfocbam indumet , ^uam tamen aHi anrn 
fiadst aUi vagk mefifiniHr^ Sed ati ^ Diocletianus hanc i£ram intro^ 
dQzeric ^ & att mia ferme iEgypf us annos hujus Epochae juzca vagan 
moi formatti nQtiicraverit, probationem Cc exempk requirit. 

c. Tocum hoc Theonis (criptuiD in difctpulorum Aionim^qtti in kho^ 
kfua Aftron6miie opefsmdabam, graiiam conferipcum eft, ut eos in^ 
ftrueret quomodo «are^t^p«ic KtfyoVi w deberent, oc in fpecie ut iis me^ 
tlmdom tradeitt, cjMHiodo diem in irtino ^to^ qui in uki civilt receptua 
cmt-, ipfis propofitum reducere deberent ad diem in annp vago quacficumi 
did prof|Qfico reQiofidcmem, quo difdpuli o^s habebam» utTabdlis 
ftftronomicis , ad formam anni vagi conftru&is, uti poflent. Minimtf 
vero in iifiim illorum ^gypttoruut ^ qui forte adhuc vagacn annf {br - 
mam rerinuerant. 8ed mere in urum litronoinicum ^ quo (ocus hic fjpe» 
aat^Kbellusi 

4. Eum in fineni comparattonem (actt imer ve t titm Agyptiorutti an^ 
num, dierum tantum j6f , quo vetcfes iERy ptii ufifueranc, Sc quo A^^ 
ftronomi io Tabulis fuis aftronomicis Sc caTculo fuo aftronomico euarn- 
Aum utebancur, & inter rdcemiorem ^gyptionim annum, dierum ^f^' 
cum (juadrante & die intercalari, qui ex quatuor quadrantibus conflatus, 
unicuique anno quarto exeunti adjiciebatur y qui annus recentior a Grae* 
cis (eu Alexandrinis primum introdu&us & in ufum civilem receptus»tn« 
dc a 5« regni Auguftt jn iEgyptum anno cat^em^ At fenfim invaluerati 

Ec » ■■ atquc i(M DISS&RTATIO DE CANONB i. ^. 

r 

fltque ab Alfixafidrinis > <{oi eam €iim feraum iflCfodaserantyScabu^ 
be Alexandria) ubi primum in ufum civilem* Kcepcus fiicraty noipeA 
jcceperac & retinuerat. 

e. In ea compaFaddne ,. uc difcipiili rem taato ekriua perciperent^ 
Otitur fidione q^adam > ieu conceptu quodam proleptieo mere fiAitioti 
Rem enim ita proponit,ac G jam ante 1460 annos um Alezandrinr, 
quani iEgyptii fimul feciflent itHtium anni, & poft illos 1460 annos 
cvolutos, anno Augufti 5^ ineunte b&z fuiflec ^»«1«;«^^ anni JE^ 
gyptjaci ad atmum A lexandrinorum , & tam Alexandrini quam <£gjr« 
pcii iteruB) Qn^\ feciflent initium anni. £t deinde in iUa fiftiooe per* 
geos , rem porro ita proponit 9 ac fi etiai» inde ab Augufti amo f ^ ^ 
Don tantum in initio|fea etiam deinceps,& adhuc fua aetate nontan« 
tum Alexandrini fixa anni formai fcd etiam ^gyptii vaga anni for- 
ma uterentur. 

f. Si quis autem inde vellet concludere » Tbeooem dooere fixam anni 
formam Alexandrinis, vagam vero JEgy ptiis » jam h^60fmitt Augufti 
5^) annis in ulu fuifle. Nonne ridiculus foret. Sic etiam» meo jo« 
dicio 9 coDcludere inde non Hcet , vagam anni formam antiquam ab 
.Agyptiis inde ab Augiifti anno ^^ ulque ad Theonis artatem , fuifle 
retcntam,& ufurpatam. Idque Tbeonem bic aos docere. Suffidtenim» 
quod hasc vag^ andqui i£gyptiorum aooi forma ab Aftroncmiis recepta 
ctiamnum Thepnis aeaaem Apud Aftronomos. in ufu erati ut Thco dilci* 
pulis fuis rem ita pix>ppnere potuerit: qui ccrte hac fi&ione» feu propo» 
ncndi modo,circa anm vagi vel fixi fuo cempore uTum 1 in errorem indiici 
uon poterant. 

g. Adeo(|ue etiam in boc revera eximio Theonis fragmento prsefidium 
fuae {ententiae non babet &tis firmum Dodwellus. 

tx^ Quando auicm forma anni fixa per totam ^gyptum fuerit itcepcs^ 
& ^ non in pani^us i£^ypti ab Alexandria remotioribus vaga aont 
forina longo (atis tempore m ufu remanferit, de eo, filente biftoria'» 8c 
defidentibus moQumencia biftondsy mibi nibil conftac ' 

Jtn Afifonomi pojl PtoTem^m ufque ad Tbeonem jHexanirinum in Olferv^ 
' tionum Juarum tempOre defgnando , auf in Pb^nomeman biftoria , &c. 
annis atAuffijio^ V a DiocJetiano jaxta Alexandrinorum fixam 

annt formam uji Jint. 

i* Nulla obfcrvfiyq aftronomica » in illo tcmporis intervallo fida^ J..XV, REGUM >STRONOMIC0: %U 

neqae ullam exeoij^um faa£leous mihi ocqurrity unde ea dc re judidum 
fcrri poffit. . ^ ^ 

ao Videtur tamen hoc fupponi in illo K«irov/oi , qnod nomine fafiorum 
yenity & quod infervity ad diem in Alcxandrinorum anno fixo datum 
leducendum ad diem in i£gyptiorum anno vago quasfitum ^ dici dato re- 
Ipondentcm Cur enim cjus conditor illud ab anno Philxppi^^i^^ Augufti 
1670 lepetiififct, fi nullac obfervationcs in illo intcrvallo fa&a:, quarum 
tetnpus juxta fixam anni formam defi&natum erat , aut nuUa Pbenomena 
eo modo annotata erant ,aut nullus afius fixc anni formac apud Aftrono* 
snos ofus obtioucrat. Tum enim etiam nulla e^usmodi redu&ione opu$ 
fuiflet; & ufus Tabulse tam alte renetitae pcriret. 
' ^9 Dodwcllus aliam hujus rci reddic rationem in Prolcgom i^ IX, la 
initio»ubi fic (cribit: S^odfi fuis qtuerat €ur Fajios noftros Tbeon ab an^ 
90 Domim CXXXVIll inceperity nos Ulamputamus fuijje rationem y quod 
inde repetendum cen/uerit anm m^ni Canieularis exordium. Id difcimus € 
Cenjorino^ t^e. Atque ea occafione fufe agit de anno magna Caniculari^ 
8c de ten^re ortus CamcuU^ aliisque co pcrtiocntibus $<» IX— XlX. ubi 
cruditionis fux Thefauros explicat Dodwellus. In his quaedam ' occur^ 
irunt, quac examioari merentur, & imprimis ratio illa, ob quam Theoo 
Faftos fuos> judice Dodwello , iode exorfus fic. 

Loeus Cenjbrini do magno amo Caniculari^ & hujus anm initio exam> 

natur. 

1 • Vcrba Cenforini C. XXI ^ de Die Natali hacc funt. Horum (annorunt 
Nabonafiari, & Philippi, quorum tunc erat annus Nabonaflari quideni 
^ii6^f Philippi vero f6t^*) initiafemper a primo die menjis ejusfumun* 
tUTf cui apud jEgyptiosnomen efi TTboth: quique boc anno (quo Confulea 
erant Ulpius Sc Fontianus) /ir/( anie diem FU KaLjul^ cum abbinc aiy^ 
nos centum , Imperatm jfntonina Pio //. & Bruttio prafente Coff. iidem 
diesfuerint ante diem XII Kal jtugufti^ quo tempore folet Camcula inJSr^ 
gyptofacere exortum: ^uarefcire etiam licet anni illius magni^ qui , utfu^ 
pra (C. XVIII; diltum eft^ & Solaris^ 6f Canicularis^ U Dei annu^ 
vocatur , nunc agi vertentem annum centefimum. 

a^ HiC Cenrorini libellus, qui infcribitur: De Die NataU^ ad ^. Cr- 
tfUium , ad hunc Q. GcrcUium NatalUii titulo a Ccnforino mifiiii foit^ 

Ec j ui ili 1>ISSE!ITAT10 OB-CANONE tr^ 

tit ifl prcfiitioiie dicicitr. Cum ittqttc liic )ibdlas (it iomm ttttalitium 
Q. Ceitllio in if (b qos die oatali a Cenforiiio obtfltum , congniunl 
eft , ut Cipite XXI* in quo ille atmos, in quem hic Q. Ceremi dies 
natalis incidetMt, jutra varias ^ras (eu Ejpochas defignatur, non tan- 
tum ipfiim anhum Romanum , fed etiam hujus anni Romani menfem tt 
diem» in quem hic Q. Cereliii dies natalis incidebat, in anitno habuerii; 
€c in comparatione annorum , qui non ab codem » cum Romano anno $ 
inicio proccdunt, confideraverit Cenforinus t ita ut omnes illi anni, qui 
boc Capite XXI* memorantur, & diverfum ab anno Romano initiutd 
habent, concipiendi fim, m eo tempore, feu eo die^quo Q.CercIlii dies 
natalis cadebat, jam labemeSf vel adhuc labentes. Dblendum autem, 
qood Cenfbrinus non indicaverit in quem menfis Romani diem Q. Cerel* 
lii dies natalis incurrebat. Sahem ego id in boc libello deprehendere noil 
potui. Qpia autem jam labebatur annus Olympiadicus, ex diebus dfiiviSf 
& annos Nabonaflari atque Philippt , ex Me dim VII KaU Jul. , hoC 
cft , ex die menfis Junii %f^ : & adhuc labebatur annus Auguflorum i£- 
gyptiacus CCLXVII*^ (juxta vul^tam apud Cenrorinum leftionem) 
qui (utpote fixus) pratoedemi atino Romano ex die menfis Au^fii 19* in^ 
ieraty 6c hoc anno in die menfis Augufti iS* terminabatui^ lequitur, oL 
hypothefi fijpradi&l , Q. Cereilii diem natalem poft dies aeftivos , quan- 
do Agon Olympicus cclebratur, & ante menfis Aogufti diem apo>&, in« 
tercurrifle. Videquae notavimusfiipniy S* ii^. Lit. N. Obferv. 7*. 

^^ Totius Computi» hoc iq Cenforini loco, bafis»(eu« ut ipfe dickf 
n^ekt Inden 6f Tituius quidam eft^ Uljni & Pentiad Confiilatus^ qui fi* 
gnat annum iErae Vulg. Chrifti i}8«^. 

Hoc agnofcic Dodwellus^ S^ X. conientiente Petayio, Bucherio aliis- 
que: Et ex hoc ipfo Cenforini loco confirmattn', quia cum hoc Confu^ 
Mtu componitur annus Julisnus 28^», ex Ral. Jan. procedens, Sc annus 
U. C. 99i'*f C3f parilibus, & annus ab Olympiacfe primi 1014«, ex 
diebus aeftivis » quando Ag^n Olympicus celebratur. Ita ^ ut annus D. C. 

?9f^, & annus ab Olympiadb prima lor^tt^inierint fub hoc Confulata 
Jlpii 6c Pontiani, labente anno Juliano zS}^. Vide Pecavii Chroni« 
con. 

H6c amto^ quo Confulatum geflerum Ulphis 2c Pontianus, fuit (ut 
dicit Cenforifips ) primus dies tnenfis fhotb anni NaUnaJfari 5>8fl** , 1$ 
PbHippi f6xdi, ante diem VII Kal. Jul hoc eft , die Junii 15«. Adeo^' 
que fub hts Confulibus, hbertte anno Juliano iS^^ iniit quoaue annus 

Msibooaflari 986^ » 6c Pbilippi f^^^t ^ quidsm €X die menfisjunii 25^ 

- - Undc 4.,x^ REGUM ASTRONOMICO. i^ 

Vndc OMPCirConfiraiittur 27/^*0* & PQatiamm l\x\St Conliilcs muii iEiac 
.y% Clwifti a;8vi. 

4^ Scin licit (inquit Cehlbrinus) nunc (boc eft, Tioc annov quo Coq** 
£ilcs fimt Ui^ius & Ponciamis, & quidem hoc h^jus anoi die , in quem 
[ Q. Geiellit dics tuus naulis incurric) agi magfd anm CanicularU vcrtintsm 
smnm centefimum. 

Hinc iuQuc orinir talts sflaomin concurfits : lisbeDte 

^ Kal. JsnJ 

tono 

Chrifti 

mkx 99 ineunt 

i VII KaL Jul. 

annus 6c annus 

Nabon. Philippt 

986n» jfiiiit 

99 99 imc 
m eodein dic 

anniis 
Canicqlaris 

i»o" 
99 amoa t^pm^ 1)9* 

Idbeote 

^Kal jan. 8^7 Qt^ 4«3 Q» tneuQr 
aXIUKaLAug, 
iiu dic Jttlii xo^. init 
ab«Qdmi 5» Cen^rious facit «lagnt apni Canicu^arii «wutn prinuni inine lub 
C$nfidatu /mperatms Anttnnni Pii IL & Bruttii prmfifOis i qui GonT^ 
ka fiiac a«no JEjnc Vu^. Cbrifti 1%^^^ ccftc Paavio» aliisquet Sc 
confencicnic DodwcUo, ft^ XVd, in toitio» & V X. in mcdio. 

Quod etiam cum fuperiori calculo convcnic^in quo^Ubencc anoo Chri^ 
fd i^^^annuMCanMarkprimus initiumfimut. 

Adcoque ilJa Cenforini vcrba: abiinc annh anttm^ i^em vaknt% ac: 
ab hoc anna inclnfivc , ann$ centcfimo. a Confulatu eniui Vlfii & Pontinni^ 
qui fignant annum Chrifti %^Z^f u(qw ad Confolacum /ifi|^4ir^rii if »• 
tonini Pii II, ^ Bruttu pr^fintU , qui ^gnant annum Chrifti i^s^ ^ nu» 
merancur terminis incluus anm centum. Unde eciam dixcrat iUius anns 
mogni Canicularist qoi Amonino Pio Au^II.dc Brutcio prsefimce Coff«. 
ccepcrat, agi nnnc Ulpio & Pootiano Co&.anmmvertentem centefimemt* 

6^ Ca^forinus ( fi vulguam fcqoamur Lfdionem ) facit magpi anni 
Caniculftris annum primum inire cx ance diem XII Ksl. Au^>f noc cft,. 
cx dic JuKt ai^^, Dicic cnim, wod iidem dies^ dics fcilioet pnmus meniSs 
Thochanni Nabonaffiiri, & aies primus menfis Thock aoni Pfailippit 
fuihocanna^ Vlpio ^ Pontiana Cef[. erant atite ^km FU Kal.Jitlf hoc M4 DTSSERTATIO DE CANONE 1 x¥: 

cft, Junii xj^ , abbine Mnos centmn^ Imperafm Anonltn FU U. & 
Bnatio frajento Coff^ fuerant anie diem XII Kal. Jug. hoc eft » die men- 
fisjuliixi*. 

Quod cum caloilot fupra N^ 4^ propofitOy non convenit; ibi enim» 
ut vidimus , annus Caniculiris primus inic ante diem, noo Xll» fed 
XIU Kal. Aug. 

Neque etiam baec duo fimul confiftere poflunt, quod nempe meo- 
fis Thoth dies primus aooo Chrifti x}8* , in diem Vll ante Kalen- 
das Julias, boc eft, diem Junii Xf*^» & anno Chrifti i)9^,indiem 
XII ance Kalendas Augufti,hoc eft^diem Julii x 1 <>« jQciderit. Nam 
anno Chrifti a^S^ dies menfis Thorli primus in menfis Junii diem zf^ 
incurrit, & quidem (quod noundum) tertia vice , adeoque anno Cbnfti 
1 ^9^ menfis Thoth dies primus in menfis Julii dicm xc*^>^ inciderat , & 
quidem (quod notandum) quarta vice. (Thoth enim vagus , unoquoque 
quadriennio, locum in anno Juliano mutat, 2c uno die ad anteriorti re» 
labitur.) E>t proii\de menGsThoth, dies priflbus, quarta vice, in diem 
Julii xi«B inciderat anno Chrifti 1^5« , 8c prima vice annoChrifti 1^X0« 
Annusautem Chrifti 1 35« Confulatum Amonini Pii Aug. IH 8c Brut* 
tii praefentis quatuor annis antecedic. Hacc io^ Petavii Chronico ad ocu- 
Iimi videre licet, fic ex ipfius Theonis calculo confirmari pofiunr. (Non 
siutem ex illo, quo Dodw«lIus, $« X, utitur, calculoi qui umen cafu 
hoc in loco non ialiit.) 

Hinc pacet» illud XII Kal. Aug., quod eft Julii XX T, erroneom ef- 
fc, & nullo modo raineri poflc, fed legendum eflc X1I£ Kal. Aug., 
quodeftjulii XX. 

Hic error autem ,meo judicio,^tnime Cenforino tribuendus (eft enim 
error, proprie lo()uend6, non uniusdiei, fcd quatuor annorum) fedLi- 
brariis, quibus facilis lapfuseft, pro XIII, fcribereXil. ^ 

7* Cenforinus addit, quod eo tempore ( hoc eft , ut vidimus XIIl Kal. 
Aug.; quod eft Julii die XX* ) foleat Canicula in Mgypto facere txoftum'. 
Nam illud ^fuo tempore videtur idem valere ac quo die. Hoc enim initium 
anni primi, illiusmagni anni Canicularis, huic dici, hoc inloco, afG« 
xom I requirere videtur. Confer Cenforini Cap. XVUI. p. 1 go. ubi 
dicit, annim magnum Canicularem initium fumere ^ cum primo die menfu 
Tbotb Canicula fidus exoritur. ' 

Ptolemaeus autem in ejus Libro de Apparentiis inerrantium Stellarum , 
Caniculx exortum rcfert admenfis Epiphi diemXXVII,anni^gyptiaci 
fixi, qui eft in anno Jul. XII. Kal. Aug. hoceft Julii XXL Vidc DodwcU. l S.ni. RE6UM ASTHONOMlca iij 

Ut PtoleiB«^ni ctimvMa C^ortoi leAione qcM Canicplse exortos^ad 
dietn Julii XX^ refertur, conciliec Dodwellus, rolutionem rentat ex di<- 
vcrib diei tmtio^ a{>ad Romanos a media node, apud Ptoletnaeum 6c 
Aftfonomos veto a meridie. Ita at) Romaois numeflancibus a media 
no&e diem Julii XX«b, Ptolemaeus fic Aftrotiomi ab ei, quac hanc no- 
Aem (equicur, meridie nutneraverioc iam diem Julii XX 1««. $o x , in 
fine. Sed, nie^ofiiUor, fiiUitur DodwelluS) nonenim» m ptito, Pco» 
leimBOS, £C qui eom iequantur tnicium diei amicipanc, fed protrudunt; 
ita uc numerancibus Romaius a media no&e diem Julti XX"», & i&gy-« 
^tiis, in ufu civili, abeo, qui faanc noftem' fcqaitQr, ortu Solis diem 
ubiXX^"^, Aftronbmi abea, quac banc nodem , &c huncortum Scilis 
fequimr^ mcridie aumeraverim , nonJuUidiem XXI^, fed itidem Ju«- 
lii dicm XX»». (Confcr Theonis fragmcntum S<> j« circa finem.) Quod 
coociliationis diffioiikactm ^i^et. PraBterea & hoc nocandum , quod Pco<« 
lcmaBus in dido de apparonciis iAerramium fteilarum libello, -utatur fixc 
atmi fortna in ufii civiU recepta, & menfibusfixis, Scdiebus civiiibusr 
cum horis cempdralihus } adeoque in hoc parapegmace diem non ordiacur, 
lic mibi videcur , a meridie. Scd ipfe quoqub Dodwelkis » aliam cameii 
ob caufam, hanc folutionem rejicit. Confer Peuvium in Auftario, L. j. 
C. 6. & Salmafium in Solinum p. jtp^. 

8« Nos illam de tempoFe onus Caniculac quasftionem aliis dijudican- 
damTeliQquimas , & (blommodo notamus 

Solinum in PolyhiftoreC. XXXII. p. 4^, ortum CamcuU^ uc vide« 
Car, ponere, inur tertium decimum Kalendas Auguftas & undecimuml 
Quod cum vitiofa apud Cenforinum Le&ione convenic : quanquam ipfii 
Sdlini expreifio y ficuc fingjolaris eft 9 ita eciam tnajorem^ quam Cenfbri-' 
ni, latitiidinem habere poflc videcur. Incegrum Solini locum adducit 
Dodwcllus, i® 1}. 

P^pbyriui aiicem de ancro Nymf^rism , Caniculae ormm non ad 
praecifum anni diem refert, fed Canicolx dfato^du^ iCgyptiis efle >fx^ 
i^nf dare indicat. NtfjtMfv/« ipfi non eft Novilunium , (ed primus men& 
^gyptu (Thoth) Sc aoni dies. Verba ejas haec funt : A$yvmlUif ^ ^- 

'fttWtmt nCond^X^^^ '^ *^^ ^ xoVjbiov. Qpae ita inti^rprecatur L. Holftenius^ 
JEg)pttis vero princtfdum anni non Aquarius^ ut apud Romanos^ fed Can- 
cer. Namprope Cancrum eft Sotbjs ftella^ quamGrceci Canem vocant. No* 

Ff vilumum ia/i piSSEfirATIO f>B CANON B^ %wn 

fit. Vi(te DodwellttiD $<> IX. 

Ipfe fkH M SebMs m jkMum-^ aiitiofw <oi^ dwr 0ttbmn: «p XH) 

iiHcgroiB locuiB proftni DniiMtlut^ dtS» $^ XI I- 

Cei^mmts 4|uoqoeiiii fine^ifti oipkis XXi»^ Inc fiAstinBrr MHtk -ss 
CtmemrfUi indfir^rmam^^mamsms-midntm. . 

SMmsu loco fuM» citnto, iitcity SmeriUms {^ff^M) aMdUmfus 
Kmalm MmM judicnSi]ffd efi ^ hiter$mHm}d8mmmJCaUsulm.jh^M 
6f undedmmux Dc quo vide:l>Bdwelliiti §^ XIV» . 

Confer qwoque HorapoUiMixi in Hteioglyphicis Ll I. C: }«'d[^ C.f . 

gr» SuiBeit nobiS) quod es boc Gcnlbriniloco coaAet#- qiud de ouigm ^ 
siiuii Canioiktfis iimio ieniericCeDibriuu».. 

. Nemp^ anoi mtigni CeiiicQUris anoiiai fflrimou uuriuai 6iamnj Jkb 
Q^kti^ Mtmini Pn^. IL &i£rmiiiJ^mis (khcmemms^ Mn: 
Vu}g. Chriili 1^9^ » ehwMio ViubomSmtAj^ % Cc ^aiiitiroi^tf )* ) ex 
dfOe dim XUJ Kaiendas jhtgetftas 4 hocefr^udie miiis^ jiim XXs. 

Ec fiihCimfulmm Ulfii iirJ^meiamy libttte mstmJBim Vttlg^^^Clirifti ^ 
a|8o i 8c iono Julinno^ ziy^ v ab anoo: Nabdnafiari 986^ Phitippi 
5oa<» f ^jr Mff ir^m jFV/ Kedeadas Julim % ap ilBm w^fsi mmCammIa.it 
rii anmm vertentemmmsj/imsms. / 

Vbtc enim.ez ipfo Cembrioi looa^ l$ucz<^ndiAtt ctnafioM £10^: 

DtTlfeems Ki^VoWM, qM^dfiemine Fafietwnwnit^ aniHsdinde imeperity 
unde rtfettndwn Msfebm magni anns Camvnlaris exorJkm. 

' lo Hflcc, utfiipva jaid raonwmmi cft DodweUi fimfintia* Sieemm 
fcrihit) if^ IX^ in initio : ^ued R fafr qumei cnr Faftos noftrea tb»m ah 
a/m Jpmiim CXXXf^UIf^muperis , nos iliam fmemus fi0i raHmsem , 
fUad snde refetendum xmfner^ anni magni CasdaJaris exardium." U difA^ 
nm e Ce^f^rm^ de Die Nataii^^ C. XXh.-Qpimi locuo Ibprat Im. F. 
yiiiiKD|i$. 

Caitum eft io FiftiB Thainit prittraai par Coofuluaa efle jinsmsinum - 
J?hmf & Cmneiinmn. (pro qaibua Pecavius liabac Sabx Caflaerinuoi 8c 
(^Niaruin MigwHi) & bos Con&iks GffmscMmm uma^ i^Sw cx^ f. XT. REOUW ASTROKOMICO. Uf 

Ex Genlbrino flvnefti didktnMMr, tnmmr fnsgMm caok«1«mai ekor« 

^ di»»iattere fiib Cdnfolatii Am^nmi Pii Aug. II. » & Bndtii Frmfmi$s 

adooque lahente Moo Dmiitit i ^^ 9 ^ ^^ ^^!^ ^/// Ji^^ Aug. 2k 

' lio€ par Cenfulum in Faftia Tbeonis noo prM8o,(ed fecimdo looo oeoiA^ 

rtc» Sc figtiac anntnn Ckrifti 139^- 

Adeo<iiie Theoo wn ab codaii» quo CeolbriiBo», aooo exordfom a» 
ni Haaeni caoicolafif fepecit. Si veriHn eft,qu0d pUtA Do(iirettut,The^ 
aem^Faftoa Aios tode tooepiffi^ onde repeteodum ceofi:bat aoot flMgot 
Ganicalaria exordiuah Acqiie iodb ooocra Dodwelli imcentjaflk loi^Mi 
oritur prarjudiciuio. 

Podweilus, qut bufta: Theoois a Genlorioo diffeiifuin anmMdvectera^^ 
iic fcribic ^^^' X VIL Diftt^trt tmmum^fm 'Mnmrim Ft^fm Tbegm 
ah Hia fMfpu/mJi rtt^ne quam ttktm GanfiOihta mtdittt Cinfifintu. FkJU 
Tlfeonis 4th iUis dmfMbm imlpima.^fMorntn CenfiJ^tt tkceffit HnJfutttnM^ 
fttccefjjit Animmt^ Pim^ viJeUcet amteDm. CXXXyill. Imipit Cem- 
Jmnufi tKGenfiilikus fiqnentOmf mni Demini CXXXIX, imUInm etrim e^ttt^ 
incidit AtUVfdni Cetffutaims Il^^^^cum Bmtia PrmfenU. 

Uc ameniliaiie dtfficulcatemr tolkic, 'fe Getforioiim ciim Theooe tatb^ 
^iliet» iiaia«|ue de^Faftoaom vpfaeooii 101110 toeacur &oceotiam, varit 
congerir. 

a. Primo obieim, ptodimtgre ftuttMennie^ nh titmeCMJH i^ eli 
*\ )9^ vngi TbeANtememe inatrrm in Jiem JuHiXX^. Acqoe iade cot^ 
cludit , eodem icdire , fuad ttuinet diem ex fuo annus magnos Canicolaris 
Mic.^feu boc Tbeonis anna (Chrifti 138^ > fcu illo pocius Cenforini 
( Chrifta r^^ ) hanc oovam Epodiam ince[»fl€ dicamus. (^ta fcilicet 
Thoch aom vagi saqiie anoo Chrifti 1 ^ ac anno Chrifti 1 39® io dieob 
3ulii XX^ incnrric. Doect icaque bec Dodwdii obfefvaeb contra ruaoi 
de Faftofum Theoois kmio featentiasi^oanam ex die^quo ennoa ma{;nos 
Canicularia eaordism fiinaereddxhai, difficuliatem momi pofe. 

b* decundo, qaia haec obfervatb diflenliim in «eno imer Ceoferinoili 
'& Theonem noo mlldMt, addic , fmd ntinnde fnarekdafa HKus ^oi^ 
iatis /o/utie^ quod. Mverjis CenfidHme btqns tnngniCytii inltiiim Jlptarlt 
nojler Tbeen atqne Cenferinm. Erit autem (fic pevatc) & ilto' expedita^Jl ie 
annie aifihttis Cenfwinum^ de incbaatis neftrum (Thconem) inteUiiiamus ^ 
Mt fecundus ^ntonim cmnBruetie Prse^nie Ceefiiiatns, fit bnjus CycU\ 
pfimm ntfelutui^ fieundus incboam^, Utpn etktm £f PetttianiCmfidafm 
4fusdemqKHfa nl^utus efuidem cent^mns^ iiiebmm amtm Mttejimus 
fmmsi 

Ff % Fateor^ «aS ' DI S SE R T A T I a D E CA NO !•? E f . x< 

". Fateor, harc DodwclH foltitio eft expedka, fed tamen, meo judicio^ 
.a verbis Cenforini ita aliena, tit mirer viram doftiflTimimi ita hypotheS 
ftac, abfque ulla probatione affisrmptaT) voluifle iervirc. St enim mibi 
aliunde conftaret, Theonem {C^('v<o(^ fuum inde incepific, unde repecen^ 
dum cenfebat anni magni Canicularis e>k>rdium ; cgo potius ingcnQC f^- 
cerer Ccnforinum erratfc, & anm magnr Caniciriarts e?flordium ferius^ 
quam oporcuit, collocafle) quam tit Cen(brino ejosmodi calculum,.a 
¥erbis ipfius plane alicnum tribucrcm. Perpcnde cnitii quaelb ipfa Cen* 
ibritii verba : Prmus diis menjis Tlnth^a fuo annus^ Mbjfnaffari 986^'^ 
Pbiippi f6%^inifiafumunt^fuit hoc annoy quo Conjulatum gerunt 17A 
pius & Pmfianus^ anU dim VII kal fut. cum abhinc annos centum , /m« 
peraton- Antonino Pio II. S^ Bruttio Prafento Coffiiidem dies fuerint ante 
diem XII (XIII) Kal, Jlugujf. quo tempore foleV Canicuta in Mgypto ja^ 
sore exortum* ^ Quare fAre etiam licet ^ anni illinrmagni^ qui Canicular/s 
VQcatur fiunc (bocanno^ quo Coafulatum^gerunf Ulpius & PontianuSy & 
bo£ hujus anrn die i quo tuus ^. CerelH incidii dies Nataiis) agi vertentem 
annum centefmum. £t confidere, an Gcpforimis (<jaod vuk Dodwellus^ 
de annis abfolutis poffit inteliigi , ita ut AtKonini Pn Aug. II: 9 8c Bl-ut- 
tii Pr^eientis CoDfulattis fit aniu magnL Caniciilaris annus primus a^folv^ 
tuSj koyndxi% inchoatus ^ hoceft, ut fub hoc jfhtonini Pii Aug/ IL^ IS 
Mrtittii Priefentis.Confuiatu\ inciperit ex.aniediem XIII Kal. Aug. anni 
iltius magni C^nicuhris annus^ non primuSj fed fecundis : adcoquc aoni 
ilJius magni Canicularis exordium cadat non in ilium annum Julianum 8c 
iEr£ Volg. Cbrifti, quo Antoninias Pius Aug. II. £c Brutiiiis Rraefcns 
Confules fuere, ied in praBcedcntem^annum. Prastcrea, ica tu Ulpiietiam 
& Pontiani Confulatus fit ejasdem anni illtus^ raagni-Canicularisannus 
quidem centcfimus tfi^/fi/fij,centefiiaus primus autem inchoatus. hoc eftt 
ta/ub Ulpii & PcfttianKJomfulatu hK^erit ex ante diem VII Kal yul\ 
anni illius magni, Canicularis annus mti cehtefimuss fed ceneefimus primus: 
Adeoque fcire etiaui liccbat aoniiDius magai*, wxticnon agi vertcmeman* 
nuin centefimum, fedannum centefimum jam exa&unaiti evoluttm efle* 
& contra agi vertentom annum centefimum primum. Coofideret hxc 
Lc6i:or , fic judicet an Cenforinus* ita poflit inieiligi. 

*c. Tdrtia, Dodweilus tamen « uc fentehtiac foae probabiiitateni quan^ 
dam cQtkciiiarct, ita pei^it: Id quod admaditm fane verifimih efi. €um 
eenm in fixo anno Jttliatu> fixam etiam Caniculee \ in qua oriretuft fe'» 
dem. conetjfiffent ^ tato etiim ilk^ quadrienniOifuo.in eumlem fixi annLfa^ 
Um di^^' itltm vagi menfis Mgyptiaoi dies incideret, eodem etiam^ntenfit §,xy^ REGWM ASTRONOM IC O. 119 

j^g)pi4ciiii mri:CaniQuJam\ erat omHifw^fro Kaiendarii ratione^ W« 
fentaneutn. Cur igitur uUitnum quadriennii annum potius quam alium i 
friius anterioribus quemvis eli^erent ? Ultimum appello propterea quod anno 
fequenti Domni CXL^ jam intercalato Vi^ Epagomenotn mutabat Neome-- 
nia Tbotbfedem in anno Juliano. . » 

. DoJwellus his in verbis (fi ea tqQx percipio) primo aliquid afluroit^ 
quod fpe£bat ortum Canicube. Nempe Caniculse brtus fixaminannQ 
fixo }ultano fcdcm acccpit diem fcilicet Julii XX""^ ; qui cft ante diem 
XUI Kal. Aug. Thoth yagus toco quadriennio ii> hunc diem Julit 
.XX"™ incurrit,anno£cilicetChrifti 1^6, 137, 138, 139. Anno aurem 
Chrifti 140^ Thoth vagus murat locum in anno Juliano, & in diem Ju"» 
lii XIX»*» incipit incurrere. Qaaevera funt, ut inPctavii. Chronico vi^ 
dcrc licct. Indc aucem^ ut videtur, aflumic etiam toto illo quadriennio 
Canicuia; ortum fieri in die Junii XX^ & fimul in die primo menfis 
.Thoib anni vagi : ac proinde anni illiUs magni Canicularis exordium^ 
in unoquoque illiuf quadriennii anno collocari pofle. Quod uhimom 
jion ita facile canceflerim, ied dc eo agam infra. 

Deinde, &c quidem roerito, quxrit^ cur igitur uliimum quadrrenhii an^ 
num potius , quam alium e tr^bus anterioribus quemvis eligerent / Supponic 
eos, qui pro arbitrio quemvis hujus quadriennii annum eligere poterant; 
rationem habuifle quare unum prx aUero elegerinti (Concedo eos, qui 
retidip primo quadricnnii anno; unum extribus reliquiselegerunt, hnjus 
rci rationem habuiflc.). Supponic porro, nuilam rationem dari pofle , cur 
ulrimum qundriennii annum eiegiflenc, quod tamen feciflem, fi anni ma* 
gni Canicularis exordiym collocaflem fub Antonini l^ii Aug. II. & Bruc^ 
tii Prxfcntis Confulatu, labente anno Chrifti i^^^' , in die Julii XXo% 
Ec.comra^ prsegnantcia pofle dari rationem ^ quare anni magni Canicula- 
ris exordium uno anno citius collocarinc fubConfuhbus praecedentibus^ 
labentc anno Chrifti i^S** , in die Julii XX, & fic tertium quadriennii 
annum dcgcrint : nempc initium Imperii Antonini Pii. t 

Atque hoc fundamcnto judicac Dodwellus, quod admodum verijimi/e 
fit, Cen(brinum eo, quo dixerac, modo efl!e incelligendum , & cum 
Theone conciliandum. 

d. Quartd,,propterea Dodwellus ita concludit: Eflitaque omninove^ 
riftmile itt bonorem Antonini Pii novam banc- ah JEgyphis injlitutam e£i 
Epoctam , atque adeo ab ejusdem ^JJe imperio numerandam* 

Hanc novam Epocham , feu hoc novum anni magni Canicularis 
ooidium in honorem Antonini Pii efle inftitucum , eciam mibi veri** 

Ff 3 fimikw t;d DISSERTATia DE CilKONB f. «i^ 

fimile ▼«)»«. 8c cfw DodwttlUii y^ XVtll profert , a>iifi(iencioiie« 
flicicoiar* ntiofiet BWit dabo iirfni. 

Seil ifide feqoi bmc EpoclMn ab AncoRioi Pii lioperio eie- imtM^ 
nodam , nego ; qaia a qenforino annt tnagnt Canicularta exordtiitt 
collocatur fub Amonini Pii Aug. & Brofcii Pneftntis Confokicii / la* 
beote amio Chrifti 1 29P » in die Julii XX^. Et nihilomimis batsc £« 
poeba in grsitiam 8c nonorem Antonioi Pit poiucrit ioftitQi. 

c* Qxinoo addic Dodwellus : Jta omnia c^mHmnt - ad Mmuffm. lA 
mm auMQ CXXXyill^ dtcejg^e Hadrumum^ fiueeglffe Antonkmm ^ fro^ 
havie feHc^me Cl. Pagi % ita pnmum ittum jft^mm & rettquos dnie^ 
§eps in Mra NabenaJJari ifa^ numerare Ptelmmkm^ S apud ^mms in 
$anf^o efi . . • & noftris cdnfiMt m illum Canams Pto/enuei iocum 
emnofdstionUms. Nempo amioi duntaxat imhoatos numeravii Piolemtems. 
S^uii autem duHtet numeros Ptolemai Juorum etiam fmffe numeuos .JS^ 
gyptiorum. Ra fcilieet magni babebatur Je in natalem Aettomm^non #- 
fodem dkmy fed faittem annum & menfem^fi a morte Hadriaui ejws 
/mperium exordiamur , rrMfW Mundi Nataiis inciderei y & ab eo ufp» 
aetordh tanta illa futurorum. intantoCyeto annorum feries f^etnumeranda. 

Ha:c omnia eo rpcAant, woftendat Theonis Faftos iocipere ab Im* 
perio Antonioi Pti , adeoque inde incipare i Ainde repetendum cenfebat 
4Uini ma^i Canicularis exordium* 

.Eum in finem oMervat, aiiiio Cbrifti ig9* deoeflifle Hadriamim.^ 
ibcceiGfle Antoninum. Sic eciam primum par Confulum,^ quod in 
:Fafti8 Theonis occurrit, fignat annum Chrifti r^San. 

Addit : Ptolem^um Jta pmmum itUm Antomm & reliquos deinceps nu^ 
wterare in jEra Nabonaffari^ ut e% ejus Canom patet. Qpod fi hoc 
veUt Dodwellus , Ptolemxum ita annos Imperii Antonini Pii nume^ 
rare , m ejus anmim primum deducat ex die Julii %c^ aoni Chrifli 
€38'^, (quod connexio cum verbis iromediate Draecedentibus ^vidctur 
requirere) tum anno Tolido aberrat. de.quo in (equentibus agam. Sin 
vero hoc velit, Prolenueum annos Itnperii Antonini Pii iU inCano- 
ne fuo numerare, ut AiKoniQt aimum priraura componat cum anno 
^rae Nabonaflari 88 f^, Pliilippi 461^ , Angufti 167^. Atque itidem 
io Faftia Theonis, in primo ^lxv% feu verfu, vel linca^ ad Confulei 
anai Cbrifti 1 38** adponi annum (Nabon. 885*»,)Phiiippt 4$ t^ , An^ 
gufti, 167»«. Adeoque Fafi^ ^ ftu potius Kamtc^ Tneonis incipere 
lAi Antonini Pii anno primo. Verum dicirDodwcllus,& boc (bopos ejiif 
feqoirebac. 

Qjud J.xr: KEOUIt ASTROlfONriCO. :%^ 

; Q^ mm fibiTflmc itta/^ae fcquantori DadveUi verba» Mfy^f 
if^ctf dti0Mat imb^of mu$$r0vU PtokmMUf^ noa facis jperfpicia Vi* 
detur boc velle» qood P«oiimii&iis wiym Naibooadari 8S5»» nummt 
rAfHMioi ^iam«i t Ucbc AnuNMtu anoiis prtmus cum anno Nabooafn 
8% 9 «00 ambukc pari paflii » fed itlo «ono Naboo. 885^ labeme do- 
Aum incboetur » fic fic porn> deinocpa reliqui anoi Anconinl Qued 
verum eft« Sed quorfim ooo vi496. Diftculutem aliquam videoau: 
-vidi&Y ^ ^ tamen k eKtricare 090 pocuit. 

j^V autem dtAitet (inquic) numerof Ptolmel fuorum etiam Juiffe mte» 
tmos JSgyptmm^ Hoc vutt. ncminem pofie dubitarc, quin i£gypcii 
annoi Impcrii Antoomi -eodfta modo^ numeraverint ac Pcolemanis ^ a» 
d^qoe anoam Nabon* l^85«»;Pbittppf 46i«*;Aiigufti 167«« ab^- ^puis , «qw ac Pcoknapo , owoerari aomuB Anionini Pii primiua 
Qupd fi bic ii^iciat Tbeorrm Alrxandrioinn , aliosque Aftronomoa 
.^^fyBcios I qpj illo Canonc Reguoi aftronomioo uccbancor ; ego eciam 
non dubtco. Sed fi-refpiciac i£gypcios in ^merc, & Sacerdotes H> 
Jicanoa in ipecie^qiMbormas £pocb(fc aooi iltius magoi Canico- 
ioQiicsioofm (riboic^ner mdH^ooo adeo cerca eft>uc milla fuper* 
Gt dubicacio* \ V6om eaim illud de* Artcbivis Heliopolicaois^ uodc hi 
Tbeonis Baftf prodiorior» oqR>tiy« probatioocm re^urit. 

Uiiima bngw perico|wa Wwi in qutboa baps occorric limicacio, fi 4 
Pforte It$drigm eju^(AfiHQnm\) mi^im exifdkmmr ^ iacis cUre, & quid 
videp, oftcnduot. DodwcDum rem hic coocipere boc modo: quod Sa« 
cerdoccs Hetiopolitaoi Nacalem Muodi , Sc aooi illius magoi Caoicutaris 
exordium collocariot in anooCbiifti ijS^kbente» in die Julii xcfi , a- 
^oque in imperii Anronini Pii smn^trime^j ejutpk me^ife primo. Deceffii 
rmm Haieitimu\ ^ fmeJl^tAntoeiimtP VI Jdus^yubi^ bo$ eft^ die JulU 
iQ^dmi Chri^i 138^': Sed ubi jam fuot numeri Ptekm^ti^ fui etium 
ftmmi tlubk fuarumfmro numeri jEgfptiorMu. Certe tum aliemim anouia 
ab excaflu Alcxandri & ab Augufto 1 ad primuo) par Confulttm adpoftik 
Theon^ 6 propcerca F^ftos foos a Coofutibus acmi Cbrifti x j8^ iiKepit, 
qoia iade rcpetendum ceol^t aaai magfii Caoiculasis evdrdioow oed 
de fo plura infrs N<> x. 

N^ io« Dodwtlius in illot qtiod baiSteooa vtdimiifr, raciocioioi non 
cum dcbita acicotiooc illttd Tbepnis Kuvmov confideraviCt x)aod 0001100 
A^^nsi» veoit. Unde nootioe in loco a vero abcrravic. 

Scopus Theenia io hujos Kmefiu cempoficione proprie nof^fiiit, oa* 
Rifi^t^<:onfuluref ^xft^ fed ot TabeUan oqKditao cxbibem iaa&ioi^ 

Aftr^eoo'^' ^^ DISSERTATIO DA CANONE f 

Aftronocnorutn , cujus ope, facili 8C cxpedita methodo, quivis die^ in 
*anao ab Augufto fixo dacus reduci pbffit ad dieift in eodem ioao , ab AiT- 
gtifto vago qusefitum , diei dato refpondentem. 

Adeoque in illo Kct¥of[m non tantum confidermdi funt Confiiles, atcjue 
anni Chrifti, qulbus hi Confulatum ^eflerant»fed etiam,8c quidem im« 
primis, confiderandi font anni Philippi feu a morte Alexaiidri,& asni ab 
Aujgufto , qui ad fiogula Confulum paria adponuntur. 

Jdque imprimis co in cafu iieceflarium erat , ubi quseftio erat de 
anni magni' Canictrlaris exordio , qui non a Kal. Jan« , a quibus an- 
num Confttlatus fui aufpicantur ConftileSi (ed a primo die menfi^ 
•Thoth vagi exordium fumit Et quidem in fpecie ubi qusrebatur^ 
an Thco hoc fiium Kavivm inde inceperit, unde reperendum cehfebat 
anni magifi Canicularis exordium. Quod taroen Dodwellus non fecitt 
qui de anno Pbilippi £c Augufti, a quo Theonis Kavivtov indpit, nibrl 
fotlicitusy tantum primum par Confiilum) tc aanum Cbrifti^ quo hi 
Confulatum geflerunt, confideravit. 

Prseterea quam maxime etiam confiderandum eft , qualis tmer annos 
Cbnfulares, & annos Philippi atque Augufti, qui in hoc K«vov/iM fibi 
invioem adponuntur, obttneat concurfus. Cum enim Thoth vagus an- 
norum Philippi & Augufti, in priortbus K«yoyiir annis, in menfem Ju- 
iium incurrat, anni vero Cbhfulares (emper a Kalendis Januariis initium 
lumant ; clarura eft antios Philippi atque Augufti cum duplici Confiila- 
tu, ftu arino Confulari, adcoquc etiara cum duplici anno Chrifti, fed 
diverfimode concurrere. Nempe anni Philippi atque Augufti ineuntes cx 
menfe Julio, circa medium anni Juliani, partefua priore concumint cum 
parte pofteriori illius anhi Confularis & Chrifti, quo labente initiura fii- 
muntt pane vcro fui pofteriore concurrunt cum partc priore lcqucntis 
anni Confularis & Chrifti, qui illo anno Philippi atque Augufti labente 
a fequentibus Kalendis Januariis init. Gerrifiimum autcra eft ad annos 
Fhilippi, atque Augufti adponi in hoc KaBvov/M illa paria Confulum, qui 
fignant illum annum Chrifti , non quo labente anni Phihppi atque Au- 
gufti initium fumunt,fcd ciim quo anni Philippi atque Au|;ufti parte fui 
poftcriore a Kalcndis Januariis concurrunt. Exempli gratia > in hujus 
Kotm/», verfu primo, fcu lioeS prima, ponitur par Confulum, qui fi- 
gnant annum Chrifti 1 58«» , & his Confulibus adponuntur annus Phi- 
lippi feua morte AIcxandri46i», atque anniis ab Augufto 167«*, in- 
euntes ambo cx die Julii loo. Scd hi anni PhiHppi 461» atquc Augufti 
167», non ineum fub his Confulibus^cK dic Julii io« anniChriftt 138«, 
- vcrum f.«T. UEGUM ASTHONOMICO: *g^ 

veram fiibpraBOodeiitibiisCoDrol^Siez diejQlii lo^ annt Chrifti 1^7"^^ 
£c demum a iequeotibos Kakndis Januarits cub^ anno Chrifti 1 ^S» , te 
]m CoolulibQS 9 quiannom Cbrifti i^S^i^antfCohQirrereiocipiuiit; 
H«: Qtpoie itidubittta » non /Cj^ prohationc. «& qufYis in Chronico 
Pctavii, CaWifii, aliorumque, id explorare potcrit» modo novcrit ao^ 
Rum Philippi 461» & Augufti 167"» efle Nabonaflari ^8f «», fic licec 
ip(e Dodwellus hoc non igooravcrit, non videtur tamen hoc in looo «id 
ikia confiderafle. 

Si autem quis qunnt, .mr Tbep Confiilesihoc, & oon altero modoii 
cMEi annis Philippi atque Augufti co on o ftat . Rdpond^,. rei plane ar«» 
bitrarise rationem qusBriinon debeie. Prascerea bujus lei hanc reddo la* 
tiooem» qusB ex lcopo. Cc ufu htijus ^KAvorfo petita eft> quod Confiiles 
qai ad anoos Philippi & Augufti in hoc Kavotlif adponuntur, cum annis 
ab Anguftofixis, a mcnfis Augufti die 29* ordioane ioeuntibus, majori 
fiji jparte, per ofto loeofes eoscumint; cum, fi alcero modo icm ordi« 
aaflet, duotamt per quatuor meofes concurrereot. Dies autemi qui pror 

Coitur ia nfii hujus K«yair/a » proponicur in anno Augufti fixo , ut ope 
joa K/mvk seducatnt ad iliem in ^uiqo vago^ diei -propofito refpondeo- 

item; 
* Ws pn epi iil s, ^perao ad erroKS Dodiaetti debqgeodos. 

a4 Primoi Dodweuua V^ IX? , 10 iaitio. Qiseftionem de faujos K^ 
ffsrlk.prindpso, non reAe proponit. . Qumrit tmm cur Fafips Tb$on ai 
§mm Dmmm CXXXl^IIl^ , imiperit. & refpdndity nas iUam fmiamusfi^i 
>ratimsemjfUid.inier€p€Uniim ctf^nerit anni ma^ni Camcularis exordium. ' 
. Ao boc Theonis icriptum nomioe Faftorum infigniatur , ut a Dodwd* 
k) fit> an vere a potiori pirte^ & a primario.fcopo Ke^fiue^ vooecur, xot 
m mc fit ) pesiode erit, modo idem Tfaconis lcriptum inttllfgatttr. 
. lo hoc TheonttfcpipCD, in primo*vcrfii, feu^ prima imea oocurrtt 
par CoofttlonL, qui figmnt aonum Cfarifti taS»^, dc quo nuUum dn^ 
bium/eft. Sed in eodem primo ^rfu, his Confulibos adponitur annus 
Philippi 461^, Scaonus AuAifti 167***, qui» uc anoi itgyptiaci vagi^ 
ineunt ex die Julii to^ anni. Uhrifti ay;^^^6c a fequenribus Kalcndis Ja« 
nuariis cum illo Confulatu ^mni Cbatfti x38^.concurrunc: quod eciam 
certiflhnum cft* ' 

i. Cbm itaque qnmttQr unde Theo hoc fuiimyfcriptum iqceperit) wh 
dicendum abanno Chrifti i^S^^ fto ab illis .Confulibus f qusConftilatuali 
^fuiim geflferunt anoo Chrifti 138^ , nifi quis erronee putct aoimm ^hi* 
ilippi 46i"»& Augufti 167"» fab bis Coiifiilibus>lab6iite illo anDoChri^ 

Gg fti i^ lM»SBRTATta.l>a CANOIW, >«n 

l^ i|8^ lokMitti faineii& Std diKixiMB^ft, hovTNBoii ftRptum i» 
CqKire abaono Phibppi^fri^fleiAv^fti t67^*T{ttX4 Mifl»iiit«<ifig7ptiaci3 
yngj^. ifietim: tx dio Julsi ^o^-iimu Chrifli 1 37^^ Sc;a) feqimbbii». Kn^ 
ktk&^dunriU cum Mna Clmfti i^8^ v ^ faiiJMS»nr Confiil«i% ai^* 
cm^WNi. (Qiibd Dddwelk|»9 at onbi vidctur^ non iki^ oonfideravic») 
CuiH poi ro f tf«v/«r>^ MfariphimfnmkiTieMiMdtwt^&fhiMHd^rs^ 

0odwclli refpoafione naturaJiter nafdtuF.) Tum oerte qnbftio tio»9eiw 
^Ar<trea'.priamm,'qiiDdja Koc Ctrfpce occQrrit» -pw.Canteliim, fed 
ctrca pfiiaKiiP , x^tim hM feripteLooairnt , amun liBfypdadiak vag p m ^ 
Migffiis enim annoft Canicularia cMftac mttoi& iKgyptiad» vi^ i^ & aniii 
9iagoi OAtuciikns amiii» primi]a.^iciam< fumi&t aimt.primo«^e*iBeifia 
TlxahiaonfvqpiCaiiiculafixfidiia^cxoritur, (uc dicitiC6iiforiq|ia<le Dje 
Nac.. C. i&) qimd flmedMifft fieri die Jiilii XXt. Adeoqiie^ tma bBC 
eric quafiftia,an aiinoai'bh>piji|4^i^'&' Aagufti a^^ die 

Jnlii Mf^ t qvo Ganicuh» »iQ&' eimricbflcur , Ik aimi magm Gamcoiaris 
Wttia prjmui : Jto Dadw«lbrqoi. (Qt.TidQtur) afiiiilMiiyaib ttiiCmr^ddM 
anoiim Pfailippi ^t«^^& . Aogiifti 449.*»^ agoofccm^ p» anm4»ffl> ^Oi^ 
nicularis anno primo^,.ex-Theonis ienccntia.. 

Sed dirxt forcealiqiiiav DeSmelto licotfe^* qiwfliumm ipy y»itelc* 
bat; aaMd ptoponere. . <>]od m geoece coneodov iedaddo^ .a nbnf.li« 
imine iffi quseftiontaiprafiDfickinc atiquid fa ppoo e i r» quodTCiim Aoc ieripco 
Thconia .oon ooHvenic^ .& Le^fcovem in>eaomm abdutit. • JJmii omia^ 

g^rit, iMf iiscn Fujfps Jm st.amm; DmiMi QXXXFUi^^imeffritft 
bpponic ilhkl Tbaonis fcrtpcom abLanno Chrifti> i^&Hncipeie, quod 
certe ite afmo' Phili}»pi 461^ 8c Aogoifi i^'venim^iioocft : £c quc^ 
<)ua:ro Loftorum^ qiai^lnnc <pMeftiooeiBukgejCiC'£c boc Tbeonis fcripcom 
ioffimrit^ tion pucabir, .Dod«reHoravfiipponere, qiiod non tamom illi: 
Gonlbfes CoiifuMmD Ttmm aimo Chrifti ijS^iiiiierim, (ed^etiaoi fub bci 
GrafuHbm^labemeilki anno Chrifti. 138^ ; «iws Pbilippi ifii^ic Au-^ 
piiftiri47^ inicfkiii' Praricrtim cum ex JDMwelii cc^nfione perfpiciar, 
mc agiili^aimt mi^i Canicularts exordio « (eo anno prtmm^ & vcbe* 
mcncer.dubitor an non ipfe DodwtUus Jioc ii^^Ioco ^ pcr imprudemiam 
id fuppplucrir. Si Theoad hos Confules anni Chrifti 1 ^Sv*^ adpofuii&t 
«mnipi t^hriippi 4i$i'^& Au{^utti i6S«w{qiiod potaifti &cen, fed non. 
^it) tum hsBc quasftio aiam ita propooi pocuiftc. 

Aa iofti^fc fiMte aliqois,^ dicetqoe», DodweUom loqiri,^ non detoto 
1iiiU)flii&ripco»^ leddefafti^CoiifolirihmTJMfMiiia 

fpccic> s fpecie^ icn illt imjusicripti colamnay qux feriem Coofukiia contiset: 
oc Dodw^Uum ({uxrere, non curTtM^onhocfcnptucD ab anno Philj^^t 
4^io & Augufti 167«» inoeperic, fcd cur Theonierieai Confulum ab iis 
inceperic Cottfulibu3»giii;an|io Chriflii i^S^ Confulacum fuqoi geOerunc. 
Tam r^fponderem > mc fr^ftn^ dici , ^qu^d .Oodwc)lus nomeo fa/orW 
Tfaeonis ica rcftringatt cum cocum hoc Tbeonis fchpcum ab illa parci^» 
quas ip(i pocior videbacur, nomine fiiTf^r^ ab eo inngniatur,& remper 
illud Thoonis fcripcum boc nomine F^fifirtm defignec>, etiam iia in locis 
ubi nop idp columna C^nrukim, ft4 de^.a^ijs colutams loqpicur^ ifin 
%^ XXXII > in i^itiot fMm Cgclum Biffsxtfinm ffum^r^bmin urjia F^ 
i^rum fuorum ^hth (^ fu^friu Timm» Pr^ccrea 6c hoc adderem , quc^l 
ipfa Podwe^li nd ^nc qiJsel^iaQem r^ponfio facis cla^pe oflendit, Dod- 
wellum non fjmplicicer wsque refpe&u aid annum Philippi 461!» U Aii» 

fti Jtf7<^9 folummodo quiefiirifre cur Theoq FafUs fuos Confiilai^ n 
lililuis anni Qirifti 'ajS'» inoepcric? Naqa fi ThiKxn {ut ccTponfio 
Podveliiprxfert) hoc eam ob ratiqncoi Iqcic* 9if$od ini^ hoc eft , « C«9f 
jfuUius anm Cbr\fii i^S^S rip^teudmu c^t^mit Mfmimaguiipuukuluris expr^^ 
dtum^ Alcecucrum diccn4^m & agnofifendam eric, nempe, wl Tbeo>> 
nem cum quoque ad Confules anni Chrifti 4 )9^ dcbuifle adponere amuiQi 
JPhilippi 4(S0riMB ^ A^gufti %69^^ U nw^y^it &citf annfim 'Phiiipni 
4^1« &c Apgufti 167 w Qno i1}a ntjiio^ cur Theon Faftos foos » 
Cqnfulibu^ anni Chrifti igj^iinoeperic, ^ anqi magni Canipularis.f xcf« 
dioy ipde fepccendo, defutppcfu ^necverticur. Vel diqendum 8c agn^ 
icenducn ^fif , Dodwelium' cf .inoonfiderantja &ppoffiifi[o « Coofunbw 
Mqi Clirifti 1 38^^ repe^ndum .^^ifoque ofle anni Pbilippi 461"^ & Augo^ 
fti 167«^ cxoKdium 1 ex die fcihoec jjunii %^ anni Chrifti 13,8^^ 

b. Secundo, Dodwellus ^ 17^ in inicio» diicrqpapciAm iocer Theo* 
fum Zc Cqnfqrln^m non re£te prpponic.. , pjcit enim Tbepncm a Cen- 
^rioo d^crey^tifno dunta^ anuu^ ^P9 XCflE^ inter TheQncin Qt Ce^p 
^Tgtrinum fit difcrepandflT^ji/riff»^ 

Faceor^ fi folos fpeftes Confuksi ^t inter ThcoQeai fc 
jtintus tancum 4inni difcrepantia. Ccnfor inus cntm flnni magni Caniculacil 
.nordium repctk.ab Anconini Pti A.ug. II ff Bruttii Prscfencis Confiivi 
Ufu^ Tbeontvero (et Dodw^lh IwpotlMfi) u Goff. appif^rojume pmoop 
jdeotvL Cenfbrinja^ ^ i^ioq iCbrini tjfy^. i Tbwn vtro ab anoo Chrifii^ 

Sed Dodwslljis mn anii9«)verdt alium Miid Genfi>rinam,iiKoiii ipu4 

JimQsmmjvmmm Q^iAvK^ ^ mqos PhiJifpi cflboQteiidum- Qo^ 

Gg* ^^ - ' TQdrtHr xf6 t)lSSERTAt<IO XM CANONE r x^, 

▼ifttur confirmari Dbdwellum > inconfideranter ftrro^ amiam Ph& 
Gppi 461"^ cxordittm famere fu6 Confulibus anni (^briftj i j8^^ 

Scd quicquid fic de hac Oodwelli fuppofitione. Hot cercam eft; apu<f 
CenibriBum annos Philippi iniciom fiimere fub ilRs confdibus^cum qur- 
bas componuntur. Excmpli^tia» annus Phtlippi 561^» qurcum IJU 
pii & Pomiani Confulacu compohituryinit fiib^his-ConfuIibuSfCZ diejft- 
nii if« anni Cbrifti i}8^^ quo Ulpius Sc Pontianus Confulatum ^fic- 
runt. Quod probavimus fiipra Lit. V. N^ j. apud Tlltonenr vero^^ 
mni Phtlippi npn fiimunt inicium fiib ^llrs Cdnliilibus^.arai qtiiborcom^ 
^ponuntar, (ed fub ConfitHbus proxime prasoedentibus) exempli gracia', . 
annus Philippt 46i*>%qat cumConfiilibuiaifm'Chrifti i gb*^ componicor, 
non fijthic inicium fub illis Confulibirs anni Clh-ifti 138^, fed fub pro^ 
irime praecedencibus Conftrlibus anni Chrifti 1^7^ ex die^julii xo^ : ut 
'jam fcpius monaimus, fc excra dubium eft:- . 

-Pracierca arhoc certuiii eft, apudCcnftrihum, cum Confuliatu Anr* 
inonini^ Pii Augl 11. & Broctii Praricntisr, qiii' anno Chrifti ijp** Confuli- 
tuttr gefierunt, componi arniutn PMippi 463^, adeequcfaunc annum Phi« 
lippi 46^<*»initium fiimere fub hi^ ConIiilrt>ot, labeike iH6 anno Chrifti 
*i^9*, exdie JuKi io<^ Qibd eft^confi^uens prioris, fietitm labbntjb 
anno Chlrifti xj8* inic*annus Philippi foa^s certum eftlabeote anno 
Chrifti 1 39^ inn« annum Pbilitoi 4^ ^*^. Quod eciam fupra Lic. P. 
*K^ 4^ videre licec. Cum aucem (>nformus anni magniCanicuIaris cxor- 
•diiitri rcpccac ab Aneonino Pio ihig. IL & Brutri6 Praefente Gonfulibus^ 
%|ui Confulaium geflenint anno Chrifti 139^ *, 6c quo annoOirifti 139* 
iHbente init annus Philippi-46 j««t Cdmm -quoque eft Ceh(brinum anni 
imagni Canicularis-exordium repcterc ab anno Chi^ftt 1^9« ^, & ab anno 
iPhnippt 46^^'incutnie ex die Julii 20^ hujus anni Chrifti 139"^: 
^ Denique 8C hoc cercam cft , apud Tlkonem* l in primo hujus (cripn 
Tei^^correre annum Phflippi 461"*; iiieancem laBbhce anno Chrifti 
1^7? > cx die Julii lo^. Adeoquc hoc 'Fheonis firrtptum ab hoc anno 
f^hilippi 46i*'incipere. Si^caqu^Tbeo in hoc fuo fcrrpco ordinando de 
•nni magni Canicularis exordio cogicavit, 8c propterea in bujus fcripnk 
ordinationc id fpeAaverit & intendieric » ut hoc fcriptum abillo anoo ^ 
^gypiiaco incipciec, a quo repetehdum ceiiftbaranni magni Canicolans 
«Nordium : (Je quiblii oronibas' tamcit nbbis fiihil ooifiat) tutnr Aiach cet^ 
tiflSmumeft, Theoncra anni magni Canicularis cxordiura repccere ab ai^ 
'no Cbrifti ii^* , £c ab anflo Philippi 46^«» , iilMMe' ex dk Julii 26« j 
bttjm annt Chriiki 1379^. Adcoquc Tbiprnm-fiKii hkimh mtimruh 

^ ' Cittm- — • $.X7. REGUM ASTRONOMICa 157 

esnfiriMum^ qtli (ut modo vidiimis) anfii oagai Cahicttlaris exordioai 
repetic ab anpo Cbrifti 1^9® , & ab anno Philippi 4639 ineuoce ex die 
Jiriii xo^ hoJQS anni Chrifti 1 39»»« 

Atqiie hinc patec ^ quod Ceoforious ciisi Tbeone coociliari non po^. 
&quod illa DodwelH folutio, qua diflenfttm unius aoni incer Cenfori* 
nuoi & Thconem coUerercomcuri non cantum, uc fupra vidimus^ % 
Cenforioi verbis aliena fit,<fed etiam dilTenfum UiMmt collcre mininie 
poffic. 

Unde cooeltidiinus t yel Conferinmn efle relioquendum^^qui' tainett 
lelinqui noo poteft, quia ille, 6c quidem, quanniin nythi oonftac, (o- 
Itts annom Confularera , quo labente annus magtms Cantcularis^fum^ 
'ieric exordiam9ezpreffic,& annum iEgy pciacum ^ a quo exordiumda- 
xeric, in i£ra Nabonaflari £c Pbilippi indicavic : vel Theonem eiSe 
^fdinquendum de quo non conftac, an,quDm hoc fcriptom ederec^de 
4mpi m^gni CanicuJdrit cogiiaveric exordb , & negandiim Theonem 
popcerca hoc foum fcriptum ab annoPbHippi 461^ incepifle, quiaab 
illo inno Phibppi 461^ repeceodum cenfebac anni magni duucttliurta 
wordium. Ev baoc n^gacivam^ ego ampled;<»* ientemiam. ^ 

Ac dicec forte aliqvis , tbe mentem Dod^lU noo reAe percipeie, 
Dodwelliim eaim (impliciter dicere^quod Theon propcerea Fi^los fuoa 
a Confulibus asni Chrifti 13%^^ ioceperic> quia ab his Cofll arnii Chri» 
fti I ^8^^ re^cendum ceo(ebac aaoi magni Canicularis exordium. Adac^ 

Se hanc efle Dodwelli meocem, quoJ Theoft> qui Faftos iiio» a Co» 
ibus anni Cbrifti ijS^^ incipiC , cciam anni magniQinicalaris exordiom 
lepemc ab ille anno iSgypciaco$ qui fub his Conlulibus^ .labeme ilio ad- 
no Chrifti 1)8® ioit ex dse Julii xo^ , hoc cft, ab anno Philippi, noft 
461^, fed 46a^ Ec propcerea Dodwdlum . re£bc mccr Theon^ ft 
Genferinum unius duiicaxac anni pooere dilcxepanctam. 

Ad hoc effogium varia habeo, qua^refpoiideam. Ec quidem 
. Primo» fi haec Dodwelli mensfuic, ccud cefceDodwelioscom ibo 
Jbcftorenon acic candide, duixit in illa quaeftione» qua agiturde lanni 
magni Caniqubiris iEgjptiaci, exTheoiiis fememil, exordio, fohinal^ 
modo primos in Eaftis Thaoni»ConfuleSy & annum Chriftt quo Cdnf»^ 
lacum geflerunt, indicat, & ipfum-annum ifigyptiacom diifimulat^ Ij^ 
cet non primum in Faftis Theonis annum iEigyptiacumyqut primisCoii^ 
^ttNbUs adponitur, fed (ecundum habebac pro illo anno ^^ypde, a quo 
Theoo repecendum cenfebac aooi ma^i Canicularia iCgypiiaci cxoii 
dium. Nuilibi enim in coca hac quaBftione , a (• 1X« ad XVHi^iDdi^ 

Gg 3 cai^. m^in jEiu^NaboQaflari , vel Philippi , vei Aog^ , ipfvm anmta 
iEgjrpciacum « a quo, ex ipfius rementia^ repetoidoiD ceofctxit TbeoA 
wam fnaeDi Canicularis ^gyptiaci exordiutii. licut etaacn non indicaverv 
.aooaai iTlum ^gypMoom , a qno hoc ezordiQm lepeiebat G^m&rinuf • 
-Unde ftudto vidaur ab illo anno iEgypciaoo exprimcodo oaverctiibi vo- 
loiffib: idque, uc vidctor, eann ob caoAtKi) oe, fi annum ifigypciacom, 
in Faftis Theonis iecondum , Philippi 461^ expreile indicaflet» oc eunx« 
« quo itpetendom cenlebat Theon anni magniOinicularis iE.gypciaci es^* 
ordtutnf videretor annom JEgypciacum, in Faftia TheoM primoio.^ 
Fhilippi 461^ pkme cxcludere« Qaem (licet anni maeni Canicolafis 
iBgypciaci exordiom oon a duobos fimul 9 fed ab unico folo aimo ^Egy- 
pciaoo icpeti poflit) tamen pfameexdiideic nokfaat^ qoia Ptolemaeos lo 
Gaoooe) & Theon joxta ilhim Canooemf aonom Phtltppi ^rft^mm^ 
jabat Amoomi Pii i"<". knperii aocem Antooini Pii aimus i^ iocfaoacor 
iibeQte anno Philippi 461^ & itidem bbente aftoo Cbrifti 138« , & fi « 
jDortB HKlriaQi dinumeratur, indioatar die Julii lo^ deoemcdidNis aom 
ioium aooi Philippi 46x ^. Ita . oc aimns Philippi^tf i«i fit impern A»- 
tooini Pii anooa inchottos, luxca Canonem Ptousman ^ •qfii annos donw- 
jnt iodioafioa oumerat rMOiis veio Philipf» ^^ fit ImporiiAnconini Pii 
itnnus t^ }uxu numeratiooem "Saoeidooim HdiopolMQorom , qoi, li 
^achoctnr annos iroperit Antonioi i^ ab Hadriani mone, anni fnagnt 
X^amcolaris exordiam repetd»oCt fi neo ab fpfo die priiiio»caacien ab an- 
JM Drimi menCc psimo iniperii Anconini Pit. Hacc «nim videcur Dod^ 
^mclkis iodicaiie iQ£ne|^XVII. Sopponictfim iliam novam anni magni 
jCaniculxris epodiam« utpoce in faonoiem Aatonini Pii ^ofticot^m , t^ 
.qus imperii initio.&aaQno.primo ddmceacordaomtiumere. Atque ex 
Bsc hyspothefi, qoam tameo non probat, Genfarini verbis fenfum plaoe 
alienum affingici Sc^qoia initium imperii Afttonini Pii diverfimode <som« 
potari pocecaty 8c ejus annos primus diverfimode numenfeatur,, praecifio- 
«em deierminaii(feiiein fer anoes in Mrt, PhiKppi ftudifi', ut^videtor, evi- 
jtavic» & folummodo primM in Paftis Tfaeonis ConfuieS) .& arniom 
Ckrifti , ^uo illi Confulatum geflerunt , exprede codicafiit. Atqoe hoc 
«odo Lmori fuo boc vebnon, vd non ntfi admodom oblcure, aperoiC) 
Q c|iio JE^pciacoanno,ex foafencentta^ aoni magni Ganictfiarit iEgy* 
fCiaci exordiom repeieodum oeipfi^ Tbeoo. 

, MCQodo, iibaBC DodwelH mens fuic, quod Tfae6Q pfopterea ^aiba 
ftos^ CoobiUbns anni Chrifti i^S^ iooeptt, quia amfi magni Caoieoli^ 
«1 jfigyptnci te>tdiadi oeoldxtt ffq^ctcadumab ittoaQOo J&gypoaoot 

gui • «^ |;«vS ITEGUM^ AST^RONOMICO. a|9 

j|ai (ul^ his CqdlilihsMrt labebte illo moo Chrifti i)8<» iaic a die Julii 

M«9 hoc eft» ab anoo Philippi, non ^ji^ ^ fed i)6&*. Ttto am 

TiioM (fi hic in hoc fcripto cMxlimndo ejus (copus futt) niodo a foopo 

fiio tUtno boc kmm fcriptum ordinavit* duin «d primos fuos Cooruks, 

qui annoChrifti i ^S^ Confulatum gcflerunt» adponti annuoi Phiiippi^ 

noniii^x«°< ^ £ed? 4tf t "<■. Cum oonveniefitcr Ifbopa fuo ad Confules anni 

Chriar ijii^^adpMcredebuifiet annuoi Philippi non 461^ , fed ^tfxa^. 

Si enicD: proptcrca in hujos fcripti veriu pi iipo pofoit Confulea aoni Chru 

fliiHSv^, ouiaabilloaaDOiE^gyptiaco^ qui fubbtsConfulLbus, & ilio 

anao Ctafilti. i^lab^nie tnit cx die Julii zo^ y hoe eft, ab antio Philip» 

pi 461^ « repetcndum ocnfebkt anni magni Canicukris cKordium ;. ntdto 

aagts ob candcm ratioiieni in bujus icrq>ti verAi prinio, ad illos Confu* 

JdB^$ifmmt deboiffix ilJiimipfiim anoum iE^iypciaoukn) « ^w> repeico* 

^ta.ceoiefaar aiuii AaigDi Quiicuhrii uEgyptiaci ewndium , boc eft 1 m^ 

num Pbihppi 461"*- Prasfenim cum nihil obftcti quo minus ad priitoot 

iMi CmkilartMii* i^i"^ wSpotnat pcraerit aanuai PfaiUppi ^ifef^gflique 

Jic anMmi Sfailippi 461"*, quem iis Coalulibusvidemus a Theooe adpo- 

liiom.eflK^. Hique dici poicft, Theonem in hujtis fcripti verfu prtmo 

minuiffisraopua» PbiUppi' 46)1 w, qtria in PtQlcQMeiCaooneannus Pbilipb. 

j^i^ffi"^; AttiDcmttr unferii Antonini annqs 1 ^. Nam fi Tbcoflf in liae 

imiDecaiiono PtolomsiJm feciKus^eft 9 tmieaam cum PtolemaDO (five be^ 

«0« £ve mak) aootiai PhiKppi 4^1 ^ habuft pro imperii Antooini Pii 

aOQO i^\f.U anoMaPhtlippi 462.°'° pro imperii Amonini Pii anno %^. 

Ac proiodl» ab ^mperii Antonini Pii anno x^ repetendum coifcbat anni 

pBigni CaruGularis exordium> & oon putavit» cum Dodwello , iUud 

exordium anni magni Canioifaurisctiam ab imfierii Amonin» Pii aono 1« 

dcbere lofeti Vd fiiTboonin cademcum Dodwello fiiiflet fentemia» 

anDirmagai Canicularia catoidium.atiam ab impeni Amonini Pii anno !• 

DepetrdaKre^ tum PtoiemaBiiOuneralionero rclinqueredebtt«fltt, 8c an- 

niKn Pbrlrppi ^x^; quem anoi magiii Canicularis annum t^ numerar 

bar, eciam imperii Antonini Pit anoum i»» oumerare Adeoqueannum 

Philippi ^6af^ ad priioioi fttoaGonfiilear in verfo primondponere. (Aftro- 

wmi iraimv Theon aeqoe ac Ptolcmaeua, Impcratorum aonos , noA 

»m)' dnafif^l^ hrftoricam ^ fed iNiindiHD ratiooem Canonicam Hlimcnh 

banL) Cum auiem Tbcon ad priraos foos Condiks amuai Pbtlip|)iy 

non 46%^ y fed46i*" adpofuerit: nerito inde conchido Theoncm in 

boc fuo fcripto ordinando de anni magni Canieularis exordio ne qoidetfi 

cagraflfi Piapfaiym fi piaasraa U tm ^s»mm^ TbcoMM.cfaMCoioi «40 DISSERTATIO Dff CANOKE' |.^ 

ic ukn aonos poft imperii Ahtonini Pii ioitium vixiflf , & hoc ipte 
Ktfroviov fupponere alium anoum magnum J£g7ptiorum , ejuadam cum 
Caoiculari quamitacis , qui ab Augufti anno f^ procedit, quo ineoote 
.^M>#fovif fafta fuerati ut Theon in foo oiV w mtfx^ff^t Kjtm^ 
.Commcntario dooet. 

c. Tertio, Oodwellus S^ XVII, ot vidimus fupra Lit.G. N« i^ c. 
•diquid alfiimit, quod ipfi concedere oon poflbm, oempe , qood aom 
*fnagni Canicularis exordium collocari poffit "in unoqooque aono ilJiua 
«quadrieonii , quo Thoth vagi diea primus 40 diem JuUi XX«» inoar- 
ritf 8c CanicuUe fidus exortum fiioere dicifKHeft, annoibilioet Cbcifti 
tijii» , i^y^ , I j8« vel 159«. 

Hoc enim cnm verbis Cenlbrini de Die Natali C. XVIII ooo goq- 
^imit: jfm$i magni Catdcnlaris JEgfftiad vdUum (iaquit) /amihtt^ cum 
-pfim^ di$ ejus mtnfis^ fuem vocan$ jEgyf^ Tbotb^ CamnU Jubu tx» 

Exortus autem CanicttbB io Parapegauitibiis ad oertum aooi Mgf^ 
ptiaci fixi diem affixus erat } qui dies aooi iEgyptiaci fixi , Joxta Cco-^ 
tbrioom, iocorrebat 10 aote diem XI l! Kal. Aug. aooi Juhani, cpiod 
^im apud Cenlbrinum kgatur XII KaU Aug., crnir £«ibnirii eft. 
Sic enim fcribit Cenforinus, C.XXI. ^od Impiraton Jut^mno Pia-H. 
€f Bfuttio Prafenti Cqffl dies primus monfis fhotb fuent auto dim 
jr//(lege XIII) KaL Aug.^ quo tempore foUt Caniculu in JEgyfta fu» 
eere exortum. Qpas Cenforini verba tantum eum in fioem adduoo^ 
ut oftendam , Caniculae exortum affixum fiiifleijuxta Cenforinum^nd 
iUum anni j£gyptiaci fixi diem , ()ui diei XIII Kal. Aug. , hoc efl;, 
diei menfis Jum XX<^ anni Juliani , refpondet. 

• Hinc autem, meo judicio, patet, quod anni magnt Canicokria ex- 
^dium fit coHocandum, quamprimum dies primtu menfis Thoth a»* 
fli iKgyptiaci ^vagi incurric prima vice in illum arnii lAgyptiaci fixi 
diem,ad quem Caniculse cxortus affixusweft.hoc eft^JuUi diem XX"»^ 
quod fit anno Chrifti 1 36^. 

• Hoc ipfii rei natura poftukt , 8c ex annt JEgyptiaci vagi flc ifixi moiuo 
^ncurfu profluit : Mutuus enim itle concurfus anni Mgyfmd vagi 8c 
^xi efficit ut annus magnus Canicularis , qui aimis iSBgyptiacis vagis 
tConftat , naturale habeat exordium , <c non tantum a determmaeo diem^ 
•fli w£gyptiaci fixi, qui in menfis Julii diem XX** incurrit, ied etiam a 
^determinato, in Mm Nabooaflsri, vel Philippi, anno ^gyptiaco v^o 
UoitM» fomac}>qui cft aonus NaboQaflari 884«« Sc Bhttippi 46o"<i ineuiv f.x^. kEOtfM A6Tft6Sr<)MiCb. iit 

«is ambo, prima^-vice, cx dic Julii Xlt<> anni Chrifti xys^. Ntm -io- 
cuntibus anno Nabonaflari 884** & Philippi 460^ fit &Trx«7«y«rK anni 
«nagnt Caniqularis^gyptiaci ad.illtin!^ diem iinni i&gyptiaci fixt, qup 
Canicute fidus cxoritur , qui in anno juliano cft dica nicnfis Juhi XX«». 
Adeoquc a dic primo mcrffis Thoth anni Nabonaflari 884^^ & aniai Phi- 
]ip^ 46<^ initium futnit anni magni Canioularis annus primus. 
- Fruftra itaque ftatuitur a Dodvrcllo > anni magm Canicularis cxordiuol 
g quovis illius quadricDnii anno, pro lubitu, rcpeti pofle. Cum, con* 
venicoter ret natnraB , a phmo doncaxat illius quadriennii aAno rcpeti 

pofliti , ^ 

Merito icaqiie quaeritury cur Oenforinus anni magni Caoicularis exor^ 
dium repctiverit ab uktmo hujds quadriennii anno, ab anno feilicet Na« 
fconafliMri SS;^» & Philippi sfa^ ineuotibus ex die J^Iii XX^ anni Chri^-* 

fti igs»». 

'■' Reiportdtoy qoia anni magni Canicolaris exordium inde repetcodum 
^cenrueraot i£gyp^i , vel fattem aftu inde repeiivenuK iEgyptii » quoA 
fc<)uttur , Sc fequi dcbebat Cenfortnus. 

An autem Cenforinus ^mimadvcrterit ^gyptios ab anoi magni Cani« 
cularis vero^ naturali exordio^ hac ki-re, tfberrafle, tiec ne, rcs inccr«» 

*ta eft* 

d. Qaarto,Dodwelhi8^$<> XVII, ut vidimus fupra Lit.G. N« i* , rf; 
Verifimile judicat, ha(ic anni magniCiiiiiGUlaris Epbcham in Antoninf 
Pii honblem foifle infl^utam : atque iodc condudit, hanc Epocham ab 
imperii Antonini Pii anno prinio eflfenwnerandam. 
' £go aotcm hujus conclufionis cbolcqucmiam videre non poflbm* . 
Vcllem tameo Dodwcllum lem ipfam promre potuifle.nempc hanc £po- 
tham t^erajtg nitmeratam f)iifle. Scd cum Cenforinus, cx quoiolo 
difcimus, qoomodo hazc Epocha fucrit numcrata /doccat eam noo ab 
Idiperii Amooini Pii anno primb nomeratam' fuifle , fed potius ab Impe- 
rii cjos anno fecundo, fi mmpe(ot dicit Dodwelltts)imperii Amonini mi« 
tium ab Hadriani mone deducatitr: tumfriiflm talis cx congruo nc&itut. 
coniequentia. 

- Cur autem ilii ^gyptiiy qur haoc Epocham io Antonini Pii honorem 
inftitucrunt ,^ eam noo potius iib imperii:eju$ anno prioK) deduxerint^ rei 
«ft , qoae ^ hiftoriac defedum ', in obfcuro latct. 

Vcrifimile tamen cciam mihi videtur hanc anni magni CanictilarisEpo- 
^ham , a Cenforioo memoraiam ^ ab ^gyptHs in Amonioi Pii hooorem 
Ibifle inveotam« 

Hh licec Uctt enin hiBc Epccfw bm tli ipfo Inperiirejut Moi^fffioo dedmi^ 
tHT) deiiicitur taiscn ab eiui ConiQtit» Au^aitcoi pffuii^». <}mm> f^ 
;)deptuai ImptriiHO «ruaaCHr^fti «)9f gPiCt^QC lak WKpjswbr otdir 
Juli^ lo^ l^^s anni Chriftt i ^9.^. 

MaxHXic tuiciii me n^oveu qtiod hM^EpocIiA mn 2X5 nmm^fjh 
Cankularif vero £( iiswh»U eiofdio Hfc&ituf , kd ab wm ^tmgm Qmir 
cubrts veri $c oatwalis ann^ Kiuirto ; quod; «ico judiM^ M0MB» i>^-^ 
bt Ibrpkioieai, hanc Epocham ftivfle iawmuui>.QM AftiouoiwuiP». 
^ &pieumm in .^ft^p viroruRi^ M aMNi^oioi> ^r-indeir^ifiifiai^ 
lia tirca anni magni Canicularis exordiuni errahint^vel ex ftudiMdlilaft»- 
ijl|,dcpr»:iiar6i verinir nqm ndmdnm follkiti^idcaiiiuiiicimnlQC^Maiai^ 
aiUEioa rpecie {Fiacjpii adulac^ieu^^fjusquo graiiam hbctwreaiaafiirem. 

Bt ^.dicaois quod femio^ioiiiasi illttd dQ4Ufio OMgnA Caiiicwirit SiL 
hujusPtriodiSothiaca&^MTdi^c^Wy fi&nova Epocha fuh hbc Ijnpemioi 
ris Confulwu^fX-die Jiltt^«^ineuotcv JR^iuM^ 
{ttm putum a<»u h * Pffi iW!> p^ de qi9P vtl«rm^£i^]^iQJiWi^S«(crdQM 
146*1 annos^^Egypttos vago» ne quidtmTCOgitiramr» &li«iv np« cfcdQ' 
prioris Peri^di S«lhiicaK!iiMo& fiiiile» numciiiQSi) iHdcmiKSum mdft F^io-^ 
dus proleptice par B^tiMfn wmm cmGMv^» 

ab adulatohbus invema^^.8& ad captaodam princfpts gmiam« ei obl<u& 
i^erat^ Si enimfriiiff iHi Faiiidu»-$Mhteca»^ ufo feiflet» ^jimsqac inni 
pumejrati fuiflentt tum jQ9m% .^ia deqnamiiite iUius.Pef^iQdi ^coiiftabiti 
tempus ^^Uf4^t^^ 9!^ novm Upnlm ewidium iii^damffmtiiitim 
A}intt« ut ejusmodi a4vtoiom locus-noi> mlioqimtturf 

Unde etiim hano Qovam Epochim adulatortam ooo. cmdo^4ipud M^ 
flypiios iii uta fui^«ejuiqiie afmoi numeiitoi fuil{e;licerCcnlbrkujii 
jSAamiam ab b^jus EcpdM^eiio^ idi aomim» qM» loubibiri 

jbbcmem^ «omput^. 

. Noi) ocgo lamcQ C2[oiciliB.o3Coiiiim db ^gTpiiia^ iiDff imii &iSh obih 
fcrvatum, maximaqiuieoidrciierteviyore, quo Gamculi eiorfebatur^ 
];^ilm incremcnta.icapem fokfaat» £f fiMie ciiim.4 qiM hit^s fiiferia or» 
tus eo aliquid^ conferre credebatur. 

Sed qqomodo Caniculm ortum potaariot' ppoere imciMi aooit & 
^quo ii;Qiu^lK)ic.dicamui> ftciA,.milii noQ^idco d 

Non tam eam ob qauftm/t quod illa opnb^ qoa ortdi Canicidor 
^ccfto a.nni io}ar«i fi»^ diei iimii^ef: adhxMre faf^mQHr* laUa. . oii^tuF 
hjpotkil, \lfQ cuiip 901) «iq{4iSk« a(}roQmMm,Jkd cQmmuniB opMo 
fptaanda eft. Vidc Dodwcllum, S*^ XI. Pcuv. AudarHL.5..C.<i : Q^ (fotiffiiniiin ItencQb attfmr qood vctmr* cfm xie «cn Cmii^ 
<v^ wpad' JEJfyifam toBpOre agint» in vunf^ flc die dcfinRiNto M ««i 
TicQC. <»ttm € dics, y6' ottas> CianiQ riy fe ri wfad ^^pamKteddimm^ 
^iroc^mi ap«l e^ pfkicipwm t letkni dcMiflR ^tSk dios <ieiarnM«m« 

iixcis^ i8c cognit». 

* PiseteroA ccrjas generis mni fuiact: ortts CnisDote priocipiMi ^tp mi^ 
^fw^ ^qtnndo tmio Tago.in iifii d^itnelMnQir, mc ecimi oo leoipore^ 

J|uando in «fu civili annum fixttm raxpemm «ipii ooii ab orm Gsniculati 
ed ib AinBl&die i^* ordimrio imiam docd>ac. Si quis dicac, onom 
Gooude tttift sMiiBif^ni Otnicttlaris prinoipiom. Rogo eoni, cojoi 
'MMii ma^ (DsnicQlai»» an ittioS) qoi t^t anim J&gypviacts ance A». 
«toisbi Fti tempora coBperatt an veio Ih^s, <xdos eHummm fiib Amo^ 
sisw Pjo. 11« & Bmmo Pimftoie OoflT. apod OeolbriBom coUocauir. ic 
pmeira obfervo» quod Porphyrius in ancrti NMipkuUiii , 6c Theo ii 
Kbottstn AakmB^ ormi ^aoitobe dicaoc fisiie pfindpidm fittplkicec 
MMS, MftMOr aii!{af:GMirai/Mk.: Jb fi qois ioflaoc oos tamen ad anmfia 
oaagnom GMiciflafem le^ocpe. Addo ctiam flc tAOc oMertaiioaemi 
quDd Theos Sorpkjrfim^ GcnforinM, Solmos lbripfef«ac poft Aftf 
tooini Pii temponi , adeoqoe poft liujus novse Epochae adulatoriae inren^ 
tioitem. ^Sed mibi potios ^dettfff cftup CaoicttlsB iEgypciis principittm 
liiifleanni fi>1aris natimits, qui nullum ad ufiim eivilem itfpeftum faa» 
bebat, tc uncum tn privato doftiorom i^i^^^pciorem calcolo oonfideraba- 
cur: qoicum jam ante^uHumCa^rem notitiam anni fi>rmaeJuIiamB ba« 
beitm« ctiam ex.anni folaris naturalis ciim anno iEgyfHoioo vago oom* 
pafat f one , ^cilc cofligere poterant , in privacos rctlicet ufus , annos CoUm 
nacurales 146Q ^dierom 365» cum duadrante> faccreannos 1 46 1 iEgypuacoi 
iragos, dieruin ^6f^ absque quadrante, atquc eo modo ahni magni Cb* 
t)icolaris concejptum in abftra&Oy ^rrda^..^ Quorfum rcfi^icere videtuf 
libfapoHo in Hfcro^yphicis L. 1. C/f. SE Cenforinus C. XVUI. p« 
r^ quaodo dicit £^ptbhim, qui anno vago dvili utebantur, fu§^ 
^Unmum mmXffdSif dU mlnus ejje piom Haturak quadrUnmum. £c C% XjU» 
f^ tf 7. muirii 4 ^anU euortu , kcifere annus naturalU xUetur. 

* ' ' Ctir fMTUinMfaitm ai^OMHf Phitippi 461« tnceptrit. 

, TlKpni»^pQ8, meo iadido, -ftiic , «t Imc Kmitm \tterAut Sdtote 
lftn»oauoip. Cl( il OHoda» oMbrvafioaQi iBin. a tcnfqiB . Pwleaiiti -a' «44 DISSERTATIO DECAl^OKE f xv: Zfi& 

« 

cnpcx oocorrerent,qQaraiD tinnpus in fixft anni fenna ctifit dtGgntixvtmt 
Tcl qtiflBdam problenata«aftroQomica jaxta fimn «nni fonmm propo* 
percmur, qux inrervalium tempbris indc a Ptolemaeo flonoeroerenc t 
tempiia illod io fixa anoi fiftrma' pfopoficum^ ope fauj» K«fof/y , $d 
tcmpus in vaga anni forma facili mechodo reduceretsr. 
. Atque hinc eft, quod hbc K«yoViof noiir ab anno Aogufti 5^9 8C 
ab ipla aniii fixi prima reoepcione »feu ab ipfii. iffmmlct^tiri Tegecivtrir^ 
ftddemdm indea Pcolenueododuxcrit; • 

\ Cum autem Ptptemari obfervatioiica , tir qns Afam^eflo recenfitas ^ 
oon ulierius-, quam ad* Antontnf Pii* annum qoanimi pogrodiamor : 
wlttit Thcoiift hoc fuum Knycviff ordiri ab illitislmpcracoris anno» 
juxia PcolemsRim,prima^n cuJQS anoo quarto tpfc Ptolemanis dafie^ 
m. Anous aoccm Amonini Pii, juxca EtolemsBam primus oft annui 
Philippi 45i"«^&.Auguili 167«. 

Atque hanc 6b cauTam cft, quod fibe K«f^Vsf inctpiat non tancon 
ak anpo Pbilippi 4^ 1 %. (cd etiao^, qnod^atias iil talr. KM9o\flm minoa 
|tgulare foret ^ ab anno , qui poft. anmim inKroafatrem ^ dienim )66v 
proximc traDaa^m^f^irriirJr.efttQi cz Tecracceridttm Gblumoa palct^. 

JEm Diockttantf feu annorum a Dbcleciano^quae hic proprrcln con* 
^derationem venic*,inic ab initio Impcrii DiocIcciani,i;x)nftacc^c annisiEp 
gyptiads vagis, dierum 365 cantum, absque quadranic , & incipic poft 
annos complaos a NabonafTaro idjt , a Philippo 607« 2c ab Augufto 
Ti'^^ a.Nabona(rari anho 10^1*., a PbiHppo 608^ » 2c ab Augufto^i^f 
iheuntibus a menns iS^yptii Tfioth die i^ ^ qui incurric in oiem i^f*^ 
meofis Junii, anni Pcriodi Julianae 4997 "^t Chrifti aS^^. 

Dc faac ifirai^ acque cjus occafionc, quaedam funt cbnfiderai^a.^. 

A, 

BtAn&urt Mne Di9fktf*»i pu ttm piimm inftituU , & » ufm ehUm' 

. . intnduxit: ' ' * 

jEraiH feu EpoclBNn, afaHftB^rn Diociettani ' rnttio dedud^in . apad 
A}«»iidnnd» {& iEgyptio« in afu civtli otttinniilc in confeflb em 

" Qiis . Quis autem oud pfimiis iofticiieric & io afiim d? i^ imioduxerit, lo 
obrcuro latct. 

Oociw^us in Prol^raicnis (• V (ot vidimas rupra, i* ijr, Lir. D. 
^^ 1^.} vidSwir innueres banc iiovam«£pocbani ab ipfo Dioclcciaoo cfle 
indudam : quod probatione e^ct j & mibi vcrifimile non nridecur. 

^Eiram ^aiic ab Alcxandriois primo ufurpatao), & (cnfim in iifum ct» 
vilem incrodu^bim eilCf, improbabile ooa^cft. ^ 

JSr« Dhikfiam, , ja ir^f» dtviSrm ktroiisiBs , nustterahiH mm$s JEfj^, 
fUaw fixosy 4 mnfe eerum tbetb fixo inmates , fued eHmpHs 

probafur. 
* , # • • 

1« PrtmM 911 (^uaaUKD mibr ccuiaac) hac iEra nfos eft icft tbee 
jUe^nJrinus. 

#, In Comixmicario nt rS^ .^etOX^^f^^ Kmeife^^ exmpli gratit prD« 
pooitur annosta pioclctiano 77"^ fixus » ejusiiue menfis Thoth, & bo^ 
jua menfis dies tafl^^U bujos diei hora dioma 11* * juxu hojus .^raa 
«fum civilm recepcum» £c ope meihodi a fe craditse , invcnic boe 
tempus prdpoficum cile Jn-.anoo a Dibcletiano' vago 770 /menfis T?en* 
pi qiem x8^°^, a meridie.computacam. Coofer iupra $* if* Lk/ Di 
>)• II*. £c ncia4Mm(;redaftionciii£iciendam-]ifAftronomoromgraciam| 
qoja Tabulx Ailnwmica? ad fermam anni \^Bgypciaci vagi, quibus oIkbI 
in ufu civili i£gypcii ufi fuemntj coi^ru&ae eranr. . . . 

, |}. In fao inPcolemasi Almageftum, ejusque Lib. 6f^ Commentario^ 
fu 184. proppnit PleniluniwD Eclipucumf per Pcotemsei in Almagefto 
Tabalascompucanduniy quod contigerai (iifqun) funta Akxandrinos 8i^ 
anno Diocktiani^ tnenfe Atbyri juxta Mgyptios autem eodem 8i* anno 
(Dioclefiani) Pbaneenotb i. (torce iegendum 6^.) Ubi primo tempo8'pro- 
}lonicur juxca .^cam Dioclenani in ufu.civili rcceptam, in forma anni 
fixi> & dcinde idem cempos exf^mitur reduAumad fermam annt vagi» 
quo.oHim i^ypcii ufi fueraot , & adbuc in "J abuNs Aiis utebantue 
A(ttpoomi. Vuiefupra i? 15, L»it. D/ N« 11. & infn'^ %t , Litv B. 
N«> a« ,. Lic. c. . '' ' •> » 

. . t\ Pattlus Jlerandmus ^n fua ei^ekymyf mt V* imuxttfi^Mi ,in Pr»* 
Cicionc udcur,cxemplo praslcncis anqi a Diociaiano 9^«^ , menfis Mcchtr 
di(S XQ?.) quik incidit ioianoi Cbrifti ^%*^ mepfis Fibntoar diam tt^i 

Uh 3 Fcriaia «4« DISSERTATIO bH 6ANCN£ f. int 

l^iJMi lV>*. Uflde pBiec ean feqsi de dieiMiifis Mccbir lo» mn .« 
Diodetiano fixi 94^. 

j» Bptfisf^Ms «Ik}tt6ms netafhit amit a Dibdemno ^«<. fn Ancomr 
10, ]K 64. A. Iieio p. fft^. B. CcinSvnopfi Anooiati, p. il D. Nec 
non io dyorani AKRtraandmannn' ad fipiphanium Eptftola, qase ejoa 
Librii de Hancfikis pffCfnittieQr, dieinir ea fpiffa im ^y mm mfem 
DiacIiSiani. Epiphanium#ttteai loqui dejjsnnis a Diodetiano fivit, patet 
ctiam ex companitiooe dicrum menfium .^^yptionim cara didws meii« 
fium Romanorum, aliarumque gendum ubi agic de NaciTitatts, Biqpiilr 
rai» & Paffionis Chrifti tempore» in Pisnario, p. 446 » 447. 
... 4« 4minf/!m ip Gftfbhii» « mi fipilbopos per iBasiMai 
tos,.de Fcfto Pafchalt oMii Chrifti 367^, 'fcribii ittud Pfefdia o* JBg^- 
ftiis i/idiStm $Jft (anno a die laspeni Diodetiani io|* ) Me^y^ Blmr^ 
mufbii mBfiSj boc eftj f Ksl. M0ji* %^ 7. Item, uc (cribit, 9^m* 
mexim hferii Dkekiimi, am XO^ Utm ^ IK KOenim JfMs^ 
ms eeltbranjimus Pafcba fridie KMlmdsf AfriHs. j^exmuhM fmm 4f 
,£gytiHtea tffi fatiffema ,€mimM$ Xir^Lmmz9» dk mnfisPhes^ 
emmtbt cekbemmt Pa/ftlm f^ die PmmutbH mtt/k^ pm efifAik K» 
hnias A^OiiJiSJic iwmmt MtMfimm. f»^. Bsmfus (fic pci|^) 9^ aN 
metdm dmferH DtaclniMm^mm eiddifit XIF^ Ltm as i^ dim Mofb 
tmbH mmfis^ ftf ^ f^ idtts jipriiit. ^ erm D$ttt»mcn Mrn^ tAbrtti^ 
mn tlft P^dm^ Dmimat Pbaemtstim m^dkf fttl fttit fecuttdmt aas 
XFI Xttbndm Mijl %• 7. Deotqiie fic fcribit, f$^ anm ex die Im- 
ferii Diecletimti . . . x8» die Pbarmmbii mewfU , f ai eji IX Kntendm 
Aitip « Demimcmn Pnfdm celeb mvi mu s. $• 1 1. 

^ . f» Cyr^ jtiettandrinns Cyclo tiio Pisldiali anaorom XCV^ quem 
iiicipit ab anoo Chrifti 4^7« , Arsm Diodetiani inoexuit , ab anni 
Diodetiani if t« od z^f^ » tcfte Dionyfio ILx*^qo in fiia de n^ne 
Pafchas Eptftok 1« » $* 3. 

^ Prmm^nt Alemndrvm in ^ ad Leane» Papan Epiftdawfpon^ 
Ibria , de Pafcbaie aiaii Cbrifti 455^ iic fcribict Mm & ffifcis tem 
peribusj Ji fnmtde iUe Dnmidke^ Xff^ Lmm MefU tfi^ in fefnmm 
/eftimmm ^ dHnm Fefivknt. Sknt te V 6r 93« ^imis n Dkcktin^ 
al; prebnt^ /nfetie. Bc enim & mm beatijfimi Pattes ne/hi fHHjf^ 4^ 
claramtar. In 8^« fuidm nmte ab Imferk Diocletiam$ fiiferflite beatd 
temntri^ Pntfe Jte^^& ^Pfcefe jtthamfie^ mm Xlf^ Lum P^^Aa- 
lis, «^ As mnfii Pbnmmb , id ejk^ IX &nkndaf AfriHe dk , fre^ 
^fitngttydktDmiimcnt injnbfefnemm tr a ns k t t m efl bAdemadm: ktt 

• * ttn Mf9iMUdUmufitPlmm0iit k^^fi% pridk KdUJ^HcAbmrMt^ Pm 

fibA D9wjmifum. /«99^ 0$um stm^ ah imfiria ejushm DmUtimi^ cm 

^XIV^ Iwm Pafiib^Us^ ijf dis m^ Pbamod. qm eft V Jdus Apitilk\ 

di4'Demim€if cmigfffit^ i^iliqeieutamiiem/ef^mjmmn M§tif>}aBta eft:iis 

'ut Dmimctm Pe^botXv^die mei^ Pbarmfiii^ fmefi XFl KaL Me^i^ 

Jolmmler ogexetMr. J» lo^o quofue aum ak iat^eria Pnrfaii Dieeietumi^ 

cum Luna Pafcbalis XIV^ in Pbarmoti i.y iie^ qui efi XIV KaL Mafij^ 

t£e% die DetmMtcafapeneuiu»$ iieruut Jefitimmm ^eai/ Sta ejl^ ^ Jkeuiui^ 

'cum Vafiba y>^ die menjis ipjitu Pbarmmi^ fd efi Vli Kul.A^i^ cenfiiM 

^e eelebratm rprafter angifidam mmfem imumentem^ Uem ame im 160* 

nnua s lUacIetiofii ^/Mrtt;» XIV^ Ima, Pafcbalis , PbaemeU t%^ deu^ 

!{4d e^ XIF Kal* Maji^ acsurrexit^ tereia Fetm SefUmmtm^ £f Demm 

cum Pufcb(^^^die mimfixifiSus Pbarmati^ fui ejt l^ Kul. J^i^ tuuc 

^cekhrajjjs meminimus, ^NeceJfe efiigitur & in anno QCLV (lc^eadttai, W 

.BiicbersK;tf9 xsmmm Diqnfii, CXXXL iatxu qui» ir^mnxfgou oocivertc 

.acnuo] ChriftiCCCCLVt^inod deiode iti Texmm impfic,fi(.9iiiiiw(i 

\u DiocletiaQa cKUifif » 8c poflm 11% MSS^ a Xibruw dHfwrfimo^s 

expreflfgia 8c qvafi Gonpe&oo^cft) auau u DiocJktiatei impetiuyin jtiiii^ 

tn Pjyisbali fi/aiudiaiuut Vim » xt^ So Pburmaii, qui efi XV Kd^ 

(end* Majiy Ctm^ XIV^ occutrentu die Domiidca^ i^fronimam fipimmuam 

^^xia pracedentem foi;miaUi eanvenienter exteudi^ ui z^^ tUtfUot^O Pbau^ 

moti^ qui eji Vm Kdjkndw^ Mafiy Domifticum celeiratuus Pafcba^ profr 

^terapprebendentemfHrfusangufiiam: ficut Patres noflri fecerMuti XIP^ 

Lunas occurrentes die Dominico^ differenies. dBra^DhtlittSmi in ufu afirouomico adhiiitmtmmerahat emnos ^^Hcos 
. . .«^^» a meufe tormn fbotb vago inentAes. 

Hoc ritc intelli^pidcHii cft. cxcmpli gratii : qnmda aliqaod PhwK)* 
menon ccclefte?(aijiiaK»ipi»^ <^Qonttgen«» cogfiitttm cwr)' pfoptnc^ 
batur, calculoaltfOMCBico^pircxpedtras TaMat» oomputaBdbniv in-^ 
4e^}xetQi^^ pwopoaflbmur tcmfitt, quo illud Fha> 

iiomcnon^contigcrat,jaxta ipnipi Kioclciiioi in iito dTtti rcaptaiHjui- 
ta formam anni fixi: fcd quia Tabula^Aftronomicas, ctiam ilte, quae 
expedUaTahula proprie vocantur,juxta ferroam anni yagi (quo JEgyptii 
111 ufu civili olim^iii facrant) coaftru£bc erant j comp^us aftroflomicus ^ -* ^'K %^% DlSSEHTAtlO tt CA»6M^ f itvf . 

per ftlas Tatwlas jpentgendus ad illud P h aenbmepon inqairirnduiri abt ds 
"ploracdirai 9 neceflario requirebat, ut teinpua^ quo noc Phasnotneikm 
contigerat, juxta foroaam anni fixi in ^ra Dioclettani jpropoficum, it« 
'duceretur ad tempus illi, juxta formam anni vagi in J£ra Diocletiani, 
•i^fpondens, 8c hoc fenfu dico , Mram Diocleiiatn , in ufu aftronomco 
^adbihiiam^ numirare annos JEgypfiacos vdgos^ a mnfi eorum Tbotb vago 
Jneunies. ^ 

• Hoc patet ex utroque Theonis Alexandrini looo, fupra hoc ipfo $• r5, 

Lit. B. N« 1« , • & 0. tddudo. 

^ In primo enim exemplum dat methodi Anc ad tempiis juxta Alexan* 

*drino8 , hbc eft , juxu f ormam anni fixi in ^ra Dioclettani proftofitum» 

irtducendum ad tempus juxta ^gyptios « hoc eft, juxta fbrmam anni va» 

fi in i£ra Diocletiani, quiaefitum, quo in Computo aftronomico ppus 
abebant. 

In fecundo loco tempus, quo Plenilunium Eclipticum» quod comptk* 
ttndqm erat , contigerat , pfoponit primo (ecundum Alexandrinos , ^oc 
cft, juxta formam annifixt in ^ra Diocletiani: deinde-lecundum ^gy* 
ptioSj hoc efty juxta formam anni vagi in eadem ^ra Diocletiani. 

Fixam anni tormam yoatfecundnm jtkxanJrinos * t]aia catn anni for« 
mam Alexaodrini , ut Tidetur , primi receperunt. Va^m vero anni for« 
mam vocex fecundum jEg}ftios^ ouia antiqui ^gyptii ea' anni fbrma ia 
ufu civili olim ufi fuerant. Vicfe quae notavimus fupra $* if j Lit* D^ 
imprimis N^ f i^. 

D. 

'Jin JEra Diocleiiani etiam exira ufum afhonmicum^ ai ^Sgfpiiis^ rftr- 
tradifiinlte ab Akxandrinis^ juxiaformcmAnnivagi^ inufu civiU 

fuer^ retenia. 

Hoc Ihtuere videtur Dodwellus in Prolcgomenis ^ V. 
Sed hujus (cntentia: probationem & exempla itquiro» 
Ad DodwelH enim cx Theonis Atexandrini fragmcnto argumentum 
irelpoDdimus fupra ^ 15. Lit« D. N^ 1 1«. 


•• 1 XVII. tk $. XVII. xviii: R E G U M ASTRONOMICO. iA§ 

XVII. 

7)e CdHOHh Regum Aftronomici JuSforihus fiu coHciunatcrf^ 

bus in genere. • 

i^ Pcr hujus Canonis Au£tores hb: intelhgo, non hiftoricos» qui ma- 
teriatn huic Canoni concinnando fuppeditarum, icd ipfbs hujus Canonis 
coocinnatorea» qui eumeo, quocum nunc habemus , modo conllitue*-^ 
nint, & in hanc, in qua nunc exftat, formam redcgerunt. 

%^ Canonis hujus Auftorcs, feu concihnatores , veletiam continuato-, 
rea fuere plures. De quibus tn fequemibus paragraphis diftinftius agam. 

X V I I L 

T)e AuSfore ^ concinnatore Canonis Regum Aftronomki a 

Nabonajfaro ad Alexandri mortem. 

Hic proprie quaeftio verfatur circa illam priorcm Canonis partem,qufle( 
a Nabonaflaro ufque ad Alexandri mortem decurrit,8c annorum eft 414, 
Sc quacftio ipfa ita concipi poteft, an (cilicec illa Regum Babyloniorum 
& Perfarum fcries a Nabonaflaro ufque ad Alexandn mortem , jam dia 
ante Claudii Pcolema:i tcmpora, in formam Canonis fuerit reda&a, Sc 
quidcm in eam formam | qu^ hanc Canonis partem nunc habcmus; & % 
quibus hoc fa&um flc. 

A. 

jln CbalM bujus Canonis fuerint AuStms & c^ncinnatoresl 

m 

1® In ea videtur {cncentia fuifle Gcei^ius Syncellus. Licct cnim hoc 
cxprefls non dicat ; (upjponcre camen vidccur m iis > quas in fua Chrono-^' 
graphia didc , p. m6 oC ^07. Undc etiam hic Canon ab eo vocacut 
• X«iaJ«iij^( i(ff ATfCf QiAiw K«v«V, p. x^^i, c. quia nempe putabac^ 
uc videcur , hunc Canonem ab Aftronomis Chaldacis fuifle concinnacutn^ 
& a Cfaaldsis ad Aftronomos Gneco^ perveniflc* 

li x«Scd tfo DlSSEBtTATIO DE CANOME §. xvim 

x^ Sed Syncelli au£loritas » in rebus ab ejus aetate adeo reinotts » tanti 
non cft : prxfcnim cum ejus Jfcntentia Aon nitatur ▼eterum teftimoniis , 
fed indc orta vidctur, quod putabat^ Graccos ^ram Nabonaflari ab 
Aftronomis Cbaldaeis aGCcpiflc. De quo egimus fupra, ^ i }• Lit. b. 

y^ Accedit > quod haec Canonis pars prior , aeque ac rcliquse , plane 
juxu hypothefes 8c principia E^okmari llt concinnauu 

b: 

An Bir$Jms hufus Cm$ms frimus AuBnrfumt. 

1» HaDCcft Dodwclli iemientia: ita cnim fcribit tn Prolcg. $*^XXV1. 
Birofum iiaqui u$firi Canouis primum $dit§rm fiAJlJk di^us. Ubi auteoi 
boc in fupcrioribus i/mr^/ Dodwellus, noninvcnio) vidctur tamen rc» 
fpicerc ad ca, aux dixerat §^XXIV, circa finem, ubi haec lcsuntun 
£ caSilitttS (Babyloniorum) Uterculis Juas eoIUgeruut Jiderum eBjervatia^ 
ues aunorum CCCCLXXX Berofus atque Critodemus , (teftc Plinio Hift. 
Ntc. L. VIL C, 5^6.) DCCXX Epigeues^ Bal^ouias ubmrum iOas^ 
uec euim aliasjcripfit Berofus^ qui &frimus memimt Epccba^ ut vidimus» 
($^ XXI II 9 cx Syncelli Chronograph. p.xo^. C.) Naiouajarea. Qua^ 
re cum doSiffimis viris VoJJio & Marsbamo » mmno ex^imamus non ^ 
aUuude annos illosjuam a Nabonafaro numerandos. ViJc ctiam verba lc«* 
qucntta, ubi de ^tatc Bcrofi agit. 

%^ Dodwellus y m mihi videtur , ratiocinattir hoc modo : HcroCw 
JEtx (ea Epochae Nabonaflsn» primus mcminit t ut patet. ex Sy nccUcK 
Berofos cz Babyloniomm coAilibus latcrculis, quibus illi fuas in(criplc* 
fant obfervat i oncs, co1!egit 8c in foo Opcre luftorico mulit (Confer 
S^XXVH, in initio) (ideruftkobiervationcs annorum 4K0, tefte Plinfo. 
IHi anni 480, ab initio Nabohaflrari dinumerati, dcfinunt in illud tem^ 
pus> c^o Bcrofusyixiti & ypusfuumcdidtt. Adeoquc Bcrofus hujus^ 
Canonis primus^ cditor foii^' 

y^ Eg6 autcm, licct prsemiflae Dodwello conccdantur^ non«vidco^ 
^uoma& boc indc concludi poffic, quod ficroftn faujus Canoois focrit 
editor* Aliud caim cft Babyloniorum obfervatiocies inde a Nabooafiaro 
ttinotare « aliud Catxmcm Rcgi»n ooncinoare* Sed praemiflk ilke Dod« 
weUo concedi non poflunt. llle cnim PUnii locus non loquittir dt obler* 
Tatioolbus 4S0 iimplicium annorum 9 fod 480 N^tiom anoorum ^ ur de* 
AK>oftravit m Origm. BikbyloQ. Jac» Pcriuoios. Vide quae oocadtBus 

liipn J. xvm: XIX. R E G U M ASTRONOMICO. 451 

fupra S^ i^. Lit. a. N<» i. Pneteroi, Plinius dicit quidem Eplgenem 
docere^ quod apud Babyhms PCCXX (M) annorum obfervationes JiJerum 
^oaUihus laterculis in/cripia reperianSur. & Berofum & Critodemum , qui 
minimum exprimuns^ dicere CCCCLXXX [Af) annorum. Sed an Bero- 
fus illas Babyloniorum obfervattones coUegerit^ Sc in Opere fuo annot»- 
verit, de eo filet Plinius. Denique, an & quo fenfu Berofus Epochse 
Nabonaflareas primus meminerit ^ examinavimus fupra $® 1 }. Lit. e. 

4^ Non nego tamen Berofum in Opere fuo hiftorioo materiam huic 
Canoni concinnando neceflariam fubminiftrafle, & hujus Canonis oon- 
cinnatores ex Bcrofo fertem R^um » & annos Imperii ccmmi haurire po« 
tuifle. 

. f o Unde etiam utilem prxftitit operam Dodwellus^ quod S^ XX Vt 
pflienderic» Berofum (in inflgni illo fragmento) * non diflemire a Canone 
R^m 9 tcd cum eo confcntire t impnmis drca annos imperii Nabopo« 
laflari* Quam materiam etiam ulterius profecutus efl: Perizooius in Ori<» 
gin. ^gypt. C. 23. p. 4&x--4r3. Confer quoque C. %^ 

XIX. 

4 

2)e AuSiore ^ concinnatere Cananis Regm jiftfaitmkit ^ 

AleieaMdri morte ad CleepMtrte mertem, 

Hic proprie quseftio verratur circa lecundam Canonis partem , quac ab 
Alexandri mone, (eu a Philippi Aridaei imperii initio ufque ad Cleopa- 
trae mortem, feu uiquead Caefaris Augufti imperii poft captam Alexaa* 
driam initium decumt. £t quod hic quaeritur eft| an illa leries Regum^ 
im]>rimis ^gyptiorum , inde ab Alexandri mone ufque ad initium im« 
perii Augufti in ^gyptum ^ jam ante Claudii Ptolemxi temponii in for* 
mam Canonis fuerit reda^U \ Sc a quo hoc &£him fit. 

A. 

' De bi^s Canoms AuEtore Dodivetti fententia proporitur £f examinatufi 

1* Hanc Canonem non a cosevis ooncmnatam fbiflfe probac Dodwel* 
lat 1 qaia ipia Regam fab hajus Canonis initio tempora fint vitiofiffim* 
i» XXIX , fab &Km, Confer $» XXX Sc XXXI. Jonknen iuqae 

li 1 ■ " (coo* '• •' 4jx DISSERTATIO HE CANONE «. xix. 

(concludit» i^ XXXI, circa finetn) necefleeft hujus Epochse (& Ca< 
nonis) ruifTe condicorem. Et ibidem addit : Et Ji quidem Epigems illi an* 
ni DCCXXdemms ejfent Nabonafari intelligendi ^ut intellexit CL Mart-^ 
bamus , non equidem alinm bujus JEgypiacd Epocbee (2c Canonis) autbo^ 
rem fuijfe crediderim. Denique ibidem,de Hipparcho hsec fubjicit: Con* 
juttxit equidem Jlexandrinas obfirvationes & Calippicar^m Periodorum an^ 
ms cum jEra NabonaJJari Hipparcbus. Sed conjunxeritfue cum eadem jEra 
Regum jilexandrinorum aiiquem laterculum , tUud fane non conjiat. 

x^ Ex his Dodwelii verbis patet, eum mhil cerci habuiffe, quod de 
hujusGanonis Au&ore aflerret : niG hoc tancum, eum non inter cosevos, 
& hujus Canonis initio propriores, fed incer juniores, & ab hujus Cano^ 
nis inicio longe rcmociores efle quacrendum : Unde eciam de Epigene co- 
gitavit, quii ex illa Dodwelli & Marshami hypochefi, vixerit biennio 
ad minimum poft Cleopacrae mo|tem. Sed illa Marshami & Dodwelli 
hypochefis de illis Epigenis DCCXX anniS) falfa, & illa Dodwelli Epo» 
cha ab Alcxandrinis in Atexaodri Magni mcmori^ inftiiuca) fi£):itia efl^ 
uc oftendimiis fupra %^ 14. Lit. y. 

B. 

bi Rorpbyrii Canone Regutn JEgypti^ ejufque cum Canone Regum jfflr^no^ 

fni^o,fof^efi/u^ DodweUi fintentia. . 

. \^ DodwelluS) S^ XXX, ica (cribic: Id genus Canonem (in quofctli- 
cec didinguic, qui regum anni fuiflTent cum aliis rcgibus communes , qtuc 
aliorum rcgum incervalla hujus ejusdemquc regis annos incernipifleac.) 
confervavit nobis in aureo fragmento (apudScaliger. m Gn Eufebii Cbron» 
p. f^, ) Porpbyrtus cum nofira Canone ad amujjim convenientem. 

Obfervat tamen Dod wellus incer Canonem Aftronomicum. & Caoooem 
Porphyrli, tn illo imeryallo, quod a Philippi Aridxi initio ufque ad 
Pcoiemsei Philadelphi inicium decurriricfle diflerenciam,uc videtur,unius 
anni. Ica enim fcribic, §® XXXI. .DV enim ab iniiio Pbiladelpbi tempo^ 
ra JEfiyptiorum regum certijjima fuiffe necejjle efi\ ita Lsagida^ fi annos iU 
los affignaveris fui a morte Mexandri fiuxevint ad initium Pbifadelpbi^con» 
fidbft etiam XxXIX annos abfolutos , pro noftri Canonis ratiombus , foli 
ejje Lagidce ajjligna^dos. Fateor equidem XXXt^/I/ duntaxat concedere Por^ 
pjsyrium. Sed annos PtoUmcei (Lagi filii) Porphyrius ab eo ufque temport 
nuwrat fuo miffus qfi iu JEg^ptum ab ArulaOf quod /lhT oeMyjlof ait con* 


j.x«. REGUM ASTRONOMICO: ayj 

tigiffe^ a mrtefcilicet jfkxandri mmerandum. Itafadtum ut cum anmtm 
fi merte Jlexandri XLI^^ attigerit Lagides^ annos tamen ei XL duntaxat 
ajftgnant Scriptores^ quod ab haC efus/kb Aridao ^atrafia anni numerentur. 
Nec tamen\ pro noftri Canonis ratiombus , necejfe eji integrum rntelligamus 
Jeu primum illum a morte Alexandri annum , quo Satrapa conftitutus eji ab 
jiridceo Ptolem^us > feu XLI^ quo e vivis excejfsrit. Men/es enim aliquoi 
fueram /llexandri mortem antidpat nojlra Epocba a morte jilexandri. Et 
fuero fecundum i/lum > quo cum patre regnavit Pbiladeiphus , annum , incboa'^ 
tum duntaxat exijtimat Ufferius, 
. a^ Ad haec Dodwelli varia obfervatnus* 

a. Re£te huic Porpbyrii fcripto noioen Canonis tribnit Dodwellus: 
procedit enim non %a\ aKeJl^Hotf hiftoricam, fed ad modum Canonis,pcr 
^nosRegum completos/ Sed, quod notandum, in temporis defigna- 
tione utitur i£ra Olympiadum, Sc Regum annos cum Olympiadum an*> 
nis comparat , & pari palTu ambulare factt. 

b. Maxime inter Canonem Porphyrianum 8c Aftronomicum eft con- 
yenientia, quod annos imperii horum Regum attmet, inde a Piolemaeo 
Fhiladelpho ufque ad Cleopatram. 

c. Difierentia tameo, ut iam monuimus, inter utrumque Canonem 
unius anni eft in illo imervallo quod ab Alezandri morte (eu a Philippt 
Aridasi initio ufque ad Philadelpht initium fe extcndit. Unde etiam Por- 
phyrii Canon ufque ad Ckopaua? mortem annos 293 colhgit , Aftrono« 
micus vero Canon annos ap4. 

d. Eft & alia difierentia obfervanda quae ex diverfo utriusque Canonis 
initio 9 Sc diverfa anni forma oritur. Aftronomicus Canon , in quo anni 
^gyptiaci vagi adhibentur , orditur Philippi Aridaei imperium, ab aona 
X^abpnaftari 425^^ ineunte ex die ii^' Novembris , anni Per. Jul. 43901°'«' 
Adeoque, ut monet Dodwellus, aliquot menfibusante veram Alexandri 
monem. Quam cum Uilerio, ut videtur i ftatuit comigifle Olympiadis 
1 14* anno i^ excunte y Dasfii menfis die 18^ , qui.eft Maji dies xx^an^ 
ni Pei;. Jul. 43^1°^. (Pctavius autem folido fere anno citius Alexandri 
mortem refert ad Dacfii menfis diem 18*^, qui ip fi eft Julii dies 19^ annt 
Pcr. Jul. 4390"**. Olymp, ii^^anno i^^ineunce.) Porphyrii vero Ca- 
non imperii Philippi Aridasi annum i^^^ & Satrapix Ptolemasi Lagi ao» 
uum i^^j ut Sc Olyrapiadis 1 1 4* annum x<"^ , ut (x^ncurrentes & part 
panii ambulantes componit. Adeoque Canonem fuum orditur ex diebu» 
aeftivis anni Per. Jul. 439^"^. Unde patet Aftronomicum CaooQcm o&o 
circiter mcnfibus ante Porphyrii Caoonem inidum fumcie» ^ 

* li 3 c. No* 


s^4 DISSERTATIO DE CANONE (. xit. 

e. Nottoda luec Dodwelli expreffio, quod /mBC CMonem nobii coM/er* 
vavii Porpbyrtus. Quc, ii ftudio itii ooncepca eft, mGnutre videtur^ 
Porpbyrium non tam uc Auftorem^quam uc oon£bnratorem bujus Caoo« 
nis efle corjfiderandum, 8c fic fufpidonem ingeme^ an non ab Aftrono- 
mis eum acceperic Porpbyrius}probe enim noverat Porpbyrium Claudio 
Pcolemaso longe efie juniofem. 

f. Porphyrius enim natus fub finem impeni Alexandri Sevcri anoo 
Cbrifti &))^ y mortpus vero aote finem imperit Diocletiani , circa annum 
setatis jo^^ , Chrifti jox""*. Scripfic in Sicilia degens contrs Chriftia« 
nos : in quam infuiam venit anno Cbrifti %$^ , atque ibi aliquamdiu mo* 
ratus eft. Vidc Porpfayrii vscam ab Holfienio confcripum, C. x, 3. 
& 4« 

g. Ex liujus Opere cootn Cbriftianosyflc qoidem ex illa hujus Operis 
parte» in qua Danielts Propbetiam impugnabat Porphyrius, hoc de Re« 
gibus iEgypct fragmencuin videcur fuifle excerpmm. (2c forte etiam alce- 
rum de Kttibus Maccdonig , nec oon certium , fed mutilum , de Regt- 
bus Syrise uagmentum.) Qiod coUigimus ex Hieronymt tn Dantelem 
Commentario, Cap.imprtmis Xl<* , oi ex htijus Commentarii Prol^o. 

b. Tria bsBC Porphyrii fragmenta edidit Scaliger inter reliquias cJne- 
cas prioris partis Chronicorum Eufebii» a fe ex variis Au£loribus collc^ 
&as. p. 59. p. 6%. 8cp. 61. Miror amem neminem virorum dodorumi 
quantum mibt conftat , de eo fuifle follicirum, ex quo Auftore vel edicoi 
vel nondum edito hxc Porphyrii fragmenta babeat Scaliger; ut per col« 
lationem vitia, qux per excerptoris, vel defcripcoris incuriam» in Scali* 
geri edicionem irrepfenmti corrigi cuto pofliot. Quscdam hujus de Re* 
gibcu ^gypci fragmenti particulo: reperiuncur in Synoelli Chronograpbia 
p. x8). B. 8c p. 29a B. qua? eciam inter iUas £u(ebii reliquias Graecas 
a Scaligero relatae funtt p. 88. & p. 70. 

i. Verba hujus iragmemi , que coimderanda v^niunt i bxcfuot^La* 
tine verfa: 

Moriiw fuidem jHexander Macedo centefirM quartadecima Olympiade$ 
cum imperAffet in utAverfum annot duodecim. 

Succedii autem in regno jfridaui , qui transnominatus e/l Pbilippus , fra" 

ter jilexandri non uiertnus ^natus enim Pbilippo erat ex PbiJinna Larijfma: 

rt^nat autem annis 7 , & occiditur in Macedonia per Polyfpercbontem An* 

iifatri JUiunu 

« Ptolemmus autem jfrfinoes & Lagi fiUus poft annum , £f labente tllo , 

^od Fbilippo adfcriptum efi^ regiminii iempore^ {ii^tf b^^a^h Kfi^^f ^^ 

4)1- |. xix: REGUM ASTRONOMICa '±ff 

'0iMww9f dfayfyfmf/tpdffif •fytjuof /aft^) nt SatTOpa in jEf^yptitm ndttHur. Et 
Satrap^ fuit {frwv^Msiji) fktim frimis fifttnduim amis : regnavit (/3^i« 
<A^V) autem annos viginti tres^ ita ut in mmerfumip ei imputentur (an^ 
ni) ujque ad (ejus) mortem. ^uotdam autem vivens adbue imperiofe abdi* 
€avi$^ cedeus illudfilk Ptokmeeo (Pbiladelpbo) qui in impirio fuccefjit^ non 
amplius igitur quadragitM ^vetum trigiuta oSo Ptolemmiprimi^ fuem etiam 
Sotertm copiominaruut » cemputantur anni. 

k. 11 ia Porphyrii Terba; Ptoiemaus Arjbtoes & Lagifilius /titr i^iuvVv 
X^ftf Jfg^^f «f^ 4>iXf«nr0f dfuyfyfe^ifnf ny^iJtoflmt Satrafa im Mgyptum mit* 
-fitur^ infefviem «d itmiam imperii Pcoleaiasi Lagi ui ifigyptum decer* 
«inafKh]m.£c ad indicandam cimh ab ca icmpore revcni imperium in M^ 
gjpmm tenaifle. 

Nam illnd jufT hnaJ(if re^icft amiam mortis Alexandri , & quidem 
annum C^ympiadfcum , quo exeonie monons erac Alexander, & qui in 
j^orpbyrii Canone Alexandri annus ii"> & ulcimas numerabatur, annum 
Otympiadis 114* , i«», 8c protnde idem vakt oc anno fefuenti j anno, 
oui feqoicur poft annum mortis 8c ultianim imperii Alexandri, boc eft. 
nos 1 <" concurranc 8c pari paflu ambuleiit. Ad(toqae non (quod vute 
Dodvrelhis) inter Ahxandri mortem & iuitium Sairafim Ptolemai Lagi, 
memes vei integer ^ vtlnun integer^ eu Parpbyrii mente^ eft iuterponendus. 

^actcrea illud ^ quod additur » ^ ^ '^ eit 0ixtwnof uuayfy^^fAlfn^ 
liyffMfiete^mn indicac Ptolemanim LAgi aPhilippo Aridaro in MgyptutXk 
Ibifle mtfium , ut hsoc vtrba imellexitle videtur Dddwellus ; fed ea , ita 
iit fbci, videmur i ntcrpretanda , & kheute l//a, fuod PbUippo adfirHfitur ^ 
regiminis fempore. Dtxerat PorphyritM , Aridasum Alexandro in regno 
fuoceffiflc, & regnaffi «mios 7. Adeoquc per ^ mV ^xtwTtof dfuyfyf^f^ 
pLiflw nytfMfletf intelligic Ulud feptenuak Pbilipfi Arideei imperium^ fuoi 
utfucceffor Aiexandri geffit ^ & cujus anni.in A&is publicis notabantur^ff 
Pbiiippo^ ut Regi adjeribebantur \ {qo (enfu enim hoc verbo dfay^tfQ* 
puu^ dc annorum imperii R^um in puUicis A£kis adrcripcione^ikpius it» 
hoc fi:agBemo ucicor Poiphyrius^) £c pcr cotam illam locucioaem ftcia 
clarcy meo judicio, indicac, coco ilk> tempore (eptem annorum, (^o im* 
perium Phifippi doravic , 8c mss nomcn uc Regis , & Alexatulri in im« 
perio fuGceilbris in publicis Aois notabatort Ptolemacum Lae , licec no» 
SMneSatnpae, itvtra imperiiam i£gypti ceooiffit: adMquc'Pcolem»iB> 
Lagji abcodeiiiteiDparei i|i» Pbibpfus Aodfleu» utulom Regis aco&- 

pic. *jr<5 DISSERTATIO DE CANONE i xix. »; 

piC|Sc aomenRegis in Adis publicis geffic, boc cft ,ab Olympiadis 1 14* , 
aDoo %^^j eciam imperium ^gy pci , nomioe Sacrapas, accepifle» illud- 
que labeote coco illo fepcennio imperii , Pbilippo Aridaeo adfcripci , 
jam cenuifle : ac proinde feriem R^um iEgypii in hoc fuo Canone 
re&e a Pcolemaeo Lagi^ejusque Sacrapias imcto, fcu «mnoprimOyCum 
Olympiadis ii^^anno x^^ concurrence » repecK 

1. Hasc confirmancur ex collacione akerius fragmenci Porphyriaoi dc 
Regibus Macedoniae i in cujus inicio exprefle dicitur , jfrsJaus . . • . 
fufcepit {hmii^xfim) imperium^ ut Jiximus ^ Olympiadis 1 14* anuo fecuur 
do. Imputantur autem ei anm 7. Suoervixit euim ufque ad Olympia^ 
dis iif* annum fuartum. Icem ex coilacionc tercii fragmenci Porphy* 
riani de Regibus Afiae & Syriae, in cujus inicio, /mperii jfrfdaian^ 
nus /extus cum Oljmpiadis 115* anm tertie <onne£titur. 

m. Coofirmaocur eciam ez hcic ipfo fragmenco» ex fumma totaUV 
quac ab aooo primo Sacrapi», revera regni, Pcolerooei Lagi ofqucad 
CleopacrK morcem , colligic annos ^9} , ({uod etiam in fragmenci clau- 
fula exprefle dicicur. lUi enim 193 anni| ab Olympiadis 114*9 an^ 
no z^ incluiiire, dinom^ati, definunt^ cum Olympiadis 187* anno &*, 
in acftace aooi Per. Jul. 4684^. Caooois autem aftrooooiici aoous 
ap4^ (coc eoim io eo a^Philippo Arida:o ufque ad Cleopacrae monem nui- 
merancur anni) definit in die mcnfis Augufti ^o^^ anni Per, Jul. 4684". 
Quod fatfs exafte convenit. Adeoque illa iocer utrumque Caoooem qoiuf 
anni diffcreocia I a diverfo ucriusque Caooois ioicio arcefleoda, & non» 
quod Dodwellus vulc, in Ptolemaei Lagi, poft annum a morce Alexam 
dri , 8c inicium Philippi incermedium» Seriori in iEgyptum miflione , quae« 
renda eft. Hoc enim & concra Porphyrii mencem eft^ & ejus Caoooem' 
pervercerec. Neque hic compucus mT dKfl^av hiftoricam iofticutus quic* 
quam juvac, cum in duplicis Canonis comparationei uuiusque xaiio Ca» 
nonica folummodo fperau-i debeac* 

XX. 

jfn Claudius TtoUfnaus Jit hujus Canonis Audior 6J concinr 

nator. 

Communis apud viros dodos invaluic opinio , honc Canonem , \tv^ t 
Nabonafl^ro ufque ad finem impcrii Anconioi Pii» efle Claudii Pcolo 

mxi §.x«. REGUM ASTRONOMICO. 2^7 

m». Unde videas euia ubivis Pcolenueo tribui, & fub Ptoletnaei no* 
mtne cicah : quod etiam communein opinionem , & citaodi coofueiudinem 
iecutus, £epiua feci. 

Hanc communem doAorem viforum opinionem diftioftius ezaminaft 
conftitui : & libenter vdlem f eam firmtohbus probari pofle argumentis. 

A. 

An ex Syncilh pr^hari fpjjlit i tunc Canonem ejfe PtoIemaL 

i^ SynGellus in fua Gbronoerapfaia varia habet^ quse boic opioiooi 
anfam dederunt. Unde aiam Dodwellus $^ XXIII exprefle dicit, qnod 
bunc Canenem Ptolemeeo trilmat Syncelluf. 

x^ Nullibi autcm in tota fua Cbronographia (quanram mihi conftat) 
buoc Canonem R^um Afitonomicum Ftolemaso exprefle tribuit Syn* 
cdlus. 

y Atumen hoc vecum eft> Syncenum Ptolemaco exprefle tribuere 
w *oox,*if^f K^MvKf j in quibus Computus aftronomicus ab Alexandri 
morte^ icu a Philippi Arid» impehi initio deducitur: Sc prseterea Syn« 
cellum ubivis fupponere, hunc Canonem Regum Aftronomicum ad illai 
Tabulas Aftronomicas « quibus Compucus Aftronointcus peragebatur, 
pertimiifle, eumque in illo Tabularum Fafcicolo, cui ? «efx«/p«v Kotvt* 
wv nomcn quafi proprium erat , comprefaenfum fuifle. Ui oflxndimus 
fupra, $• 7. Lit. ^. & Lit. 9-. & 4« 14. Lit. i. 

4^ Cum autem illi ^xe^fu Kwftifu non fint ab ip(b Ptolemaeo com« 
pouti , Sc in unum fafdculiim Golledi, licet Ptokmaco attribuancur , quia 
juxta Ptolemxi hypothefes & phncipia conftruftt erant, (ut vidimust 
fupra $• 1 4* Lit. if .) patet illam Syocelli lententiam , qua » una cum hia 
«re^xfif oif ivtfv*Vi etiam hunc Canonem Regom Aftronomicom tacite ^ 
per confequentiam Ptolemaeo atthbui t , falla niti hypothefi. * 

f« Prxterea, licet conccdeittur , quod 0/ ^x^f^^ K«rofftf fint ipGus 
Ptolemaei, & ab ipfe compofiti» fic editi» non tamen inde certo conda- 
dere liceti quod hic Canon R^um Aftronomicus, quia tempore Syocel* 

li» 

* (NB. lu qaidem mihi vldebatur , ob ntiones taoien ncn rufficlentef , PtolemaBum 
V m^X^f^ timufm noQ efle AuAorem, loco modo citato. Sed deinceps comperi, 
boc admodttm probabile» Q. noo certum efie, qnod Ptolcmvas bomm Caaonmn pri- 
mus Aoftor fit. Vidc fupn $• 14. Lir. f. ^. «.) 

Kk %fS DISSERTATIO DE CANOtTE f x^ 

li, ciMii h\i 'srt^xflr^^f KoN^ri conjaoftuf, 8c eodcfn fkfeictilo compre» 
henfus erat > etiam fic ipfiu» Pcolemdei , fic ab tpfo concmmtus ; Qinppe 
noo omnia quae in hoc Tabularum Fafctculo feriori tempoft rrpcricban« 
tar^ tbcim ab mi(io in eo fiiei^ comprehenfa: cujiiSy ni fallor, exem- 

1)lum Tidimus, fopra, ^. 14. Lir. ^< N^ a^ , a. St admodom profaabt* 
e eft , ejusmodt Tabularum colle&ionem fucceflu temporis , variaruoi 
Tabularum, ad utilitatem ftudii aftronomici noyiter Invemarumy accef^ 
fione au£tam efle. 

B. 

« 

jfH ix CalvrJH eJrtfoHe prohari pojftf , Imc Candnem ejfe PtokmaL 

i^ De hac Calvifii editione egifitos fupra, $* 8^ lc tterum (^ it . Lte. 
G. Cc csodem %^ 1 1. Lit. B. b. 

X» Ex hac Catvifii edkione itiagts iHa coimnunis opinio invatutt. In e» 
enim hic Canon non tantum fub nomine Ptolcmaei a Calyifio editur, 8c 
ipfi Ptdemsto absqoe hfcficaciooe tribuitur , (tA etiam ipfe Canon hanc 
habet infcripcioneiB : Ef$ Mmufcripto Libro Greeco Claudii Ptoknun^ con* 
tinento bypotbefes Planomenein. Quam tKm de fuo adjecit Calvifius , fcd 
in hujus Canonis Apograpbo» a D. Ovetallo Londtno ad eum transmiC* 
Soj fnvencmc. 

a^ Sed nonuKhnffty qdoif itttid bujosCanonis Apographum, ex quo 
Catvifit editfio exprdla dft, defcripcum Gt ex Codice Saviliano t<» , ut 
admodum probabile efie, oftendimus, fiipra , f ^ 11. Lit. fi.b. & Lit. G. y. 
Godex aotem SaviiianiiB primus (ex quo tanquam Autographo Calvtfii » 
Batnbri^t» &: Dodwellt editio cxpfefTa eft) reperitor in Muf» Saviliani 
Voluiwne MS^ 1^5 quo continem ur iex Opufcula drftinfta, ut vidimus, 
fopra , $• 1 1 . Lir. B. b. Hormn Opufculorom primum cxKbet P$o^ 
kmsi Mypotbefes Planetarum* Secundura firfcribicor Ptolemai ^'x^fo» 
K«vo'vff. Reliqua funt Theonis 6c Ariftidis. fiainbrigtos autem, qui e% 
Mufet Saviliani MSS^ PriKlt Sphasram , Ptolemaei Hypat!hefes Planeta- 
f om , 6c Canonem Regnorom , fimul edidit , Londini 1 6io. in 4* in 
Praefatione exprefle dicit r dmnm Regnorum ex pulcberrimo ^(ox«fp«r 
Kctvivot¥ Foltmine MS^ ejje defumptum ^ ix, a fe adjundum. Unde pa» 
tec hiinc Canonem non fuifie, prqprie Ipqueiuio f <K>iBpreheofijm io Fto- 
lemasi libro de hypocheiibus PlMeiaruiBi licec in eodem Vc^umine M6** 
fuerit coiitprehenUiSy quo ^taan Ptdema^ (k hypdthefibos Placmrom 
hber contincbacur^ Sc primum locutn obtinebac. 

Fortc^ $.» REOUM ASTRONOMICO. 119 

• 

FoHciUci qoi io qptim D, Oircndb Iwqc Gifiotieai deCbripfic, lcfri 
imcrlHndionis nniiatiaac, ita (aiplentr, #jr Msm/criff^ Libr^ Gtmo^% 

Claudii Ptolmai^ CQjUiMSMff hjfftthefss Plammwmn* Vel dicendutn, eum 
force putaflc , xii igis^f>st K«H^^y«( ad Piolcmaei hypotheles Planetaruin 
peninuiOcy & haec duoOpufcula iu conjunxidc , ac fi UQ1119 idcmqup 
Prolemari fcriptum eflcc. 

Calvifius aiacm bona fide edidlr^ quod a D. Ovcrallo accepcrat. 

Non icaquc urgcndacft Ula,.quap in Calvifii cdicionc ocoirrit, bujw 
Canonis iofcrjptio. 

4^ $i quis icgerat, periode cllc five hic Caoofi io Ptolefnasi dc hypcv 
tbefibus PJaoeuram ihto^ fi?c in Ptokoiasa ^oxfiftt K^nift mtxk 
comprehcnfiis. 

Rerpondercmf hoc noo eflc perindc» com dc Ptokmfci Libro dc hy«- 
pothefibus Plaodarumf iatiscooftet cfic Pcolemasi Opufculum: dc «o*- 
:^e/pd>f Kctvia aotem oqp ma. Vidc fupn Im^ A* N^ 4^ U 5^% Vide 
cuam infra^ Lic. C« 

C. 

jfn 0x BaiiArig& iiHiom ffpiati f^ bum CMonm iffi Ptekmm. 

i^ De bac Bainbrigii cditione cgimus fiipra 9$^ 9^ t & iterum s^ 1 1* , 
Lit. F, & B. b. 

x^ Ha?c Bainbrigii editio commiiQcm illam^ dc Ptokoia^o hujus Ca- 
nonis AuSiorC) opmionem firmare potuit. 

a. In titolo cmm fiuc cditionis hunc Caoonem Ptdemxo adfcribit. 
qui ita conceptus cft 1 Pr$cH Sphtra. Ptekmmi de byfethefibus Plamta^ 
rum liber Jinffilaris nunefrimum in luem editus^ Ct4 aeceffit ejusdm Pte^ 
iemai Canen Regnorum. 

b. Ha^, ut cx Baiobrigii prscfiitiooc patcCf trit Opoictila tx Mufei 
Saviliani MSS^cdidit: £c hunc Omoocm» qui haceditionc Ptolemasi 
de hypotheGbus Planeurum fubjunsitur» io fpecic cdidit ex 4iCKtt<>^ 
K«^vov»y Voluminc MS^^ 9 quod in Muiei Saviliaoi Codicc i^ etiam Pto^ 
Icmaei hypothefibus fubjuogjitur, cum hoc titolo: Vtelomai is(ix^^ K*- 
yov«c. Bainbrigii in Prap&tion^ verbi h^pc filQt: Uts temdm adfmtximut 
aureum illum , ex fulcberrimo K^#« mVoo^k^ vehmine MS. ielumffum^ 
Re<^norum Canonem ... pto ad 44n$omm PH r^fpmm ufiu oS iffo Ptok^ 
maus. ReUiuum a tbe^m {ffotemi iaforfrete) additmnfuife mibi vaUk 
ferfuadeo. 

Rk £ j^^Biin- ^ DISSERTATIO DE CAMONE j. w: 

^o Bainbrigium bunc Canonetn , (cu potius ejus partem ufque ad An« 
tonini Pii rcgnum, habuifle pro Canone Ptolemari, (eu, ut ipfe loquitur, 
frc iilo Canont , quo ufus eft ipfs Ptokmaus , certum eft. Sed quo funda- 
mento hacc ejus fentemia nitatur , non cxpUcat. Varia autem hic notandi 
mihj occurrunt. 

a. Ipfi Rcgnorum Canoni, a fe editOt hunc titulum fuperinfcribir , 
K«ywv ^MtKnif , & nuUum alium : unde condudo , eum hunc citulum^ 
tc nullum alium in hujus Canonis MS'^ inveniiTe. 

b. lllud pulcberrimum K^vovm ^z^h»^ volumen AfS^^^ ex quo a«- 
reum bunc Regnorum Canonem defumpferat^ non adfcribit '^rolemaeo : uo- 
de dubium oritur an illud K«yovflfv v^oxtlfon volumen MS*^ Pcolemxi 
nomcn practulerit} & an non in Mufei Saviiiani Catalogo, huic Kafivw 
^;e;^f/p«y volumini, quod Codicis 2<^ Opufculum i^ eft , Ptolcmaei 
nomen, per hujus Catalogt concinnatorem , ex proprio judicio & com« 
muni opinione, pnepofitum fuerit. Atque hocdubium augetur cx eo, 
quod Bambrigius in eadem praefiatione > de hypothcfibus Planetarum lo- 
quens, exprede dicat, quod boc Opufculum Piolemai (f nomen praferat^ 
£f ingenium gemumque referat. Hoc autem Opulculum (quod notandum) 
in eodem Mufci Saviliani Codioe %^ repcrituri 8c primum in eo locum 
obcinct. 

D. 

'An ex Petavii editione prohari pofpt , bunc Canonem ejfe Ptolem^i. 

!• De Petavii editione fufe eff fupra,$^ lo. 8c iterum §^ 1 1. Lit.H. 

&® H^c Pctavii cdiiio, imprimis ca, qux ad Rationarii Temponim 
ealoem fubpinfta eft, communcm illam opinionem, quod hic Canon Gi 
Ftolemasi , ulterius confirmavit. 

a. Praefert enim in Capite hunc titulum : TlroKtiAHU Kavdf fiaeiXlm. 

b. Praeterea in Monito ad Lc£i:orem, quod in Rationarii cditionc tcr- 
tia praefigitur, fic (cribit: Cum Canonis cujusdam Matbematiei fape men^ 
tionem fecerimus boc in Opere , quem Ptokmaus in computandis Regum & 
Jmperatorum attms adbitmt , utile yifum efi eum boc loco dejcrihere \ cujus^ 
modi (in) veteribus Manufcriptis iegiiur , & nos eundem in Tbeonis commen^ 
tariis «i> Tff< ir^tfx^V^^ Kaf ifei^ deprebendimus. Hune porro ex Gneco Co* 
dice wtufto Billiotbecm Regieo nonnibil bac eHtione caftigavimusi varianus 
Uidem aliquot LeSiones ad matgjinem adfcrtpfimus. £s hia cnim Pcuvii 
Tcrbis vidctur condudeiidum. 

Primo; yxx: REOUM ASTRONOMICO. 161 

Primb, Petaviam hunc Caoonem in Rationarii fui editione lecunda, 
cx pluribus veteribus Manufcriptis, a fe vifis, in iucem edidiUe: & hunc 
Canonem io illis veteribus Manufcriptis Ptolemasi nomen practulifle. 
Quod etiam Dodwellus inde conclufiti dicit enim Petavium bunc Canth 
nemedidift exvariis MSS^^ in Notis Audorum, poft §»« LXil. & 
Petavii C^dices bunc Canonm Ptokmao tribuerey $<> AXIIL ut vidimus 
ftipra S® 10® , Lit. u 

Secundo, Petavium prstterea hunc Caoonem in Theonis Commentariis 
%U rSf 7Ffi$zitf)g^ K«voy«;, dcprehendifie. Quod videtur fupponere , r3g 
n^oxH^^f Kctvivi^ cum his Theonis in eosdem Commentariis conjundos 
fuiflej &C etiam hunc Canonem Regum aftronomicum comprehendifle. 
Undeetiam in Rationario, P. i^, L. 1. C. i^. p. 54. cdit. Franeq. 
aoni 1694 , dicit Canomm bunc Matbematicum PtoUmdi extare in Tbeonts 
Ubro nondum edito^ qui 'SftJxMfOi Katvi¥%f infcribitur. 

Tertio, Petaviiim in Rationarii fuieditione tertia^ hunc Canonem» 
jam ante ioRationarii fui editione fecunda a (e editum,cumGrascoCodt« 
ce vetufto BibUothecaB Regiae contuliflfe, & ex eo nonnihil caftigaflc. 
Ut Sc eas, quas ad marginem adfcripfit, variantcs Le&iones ex eo hau* 
fifle. Quod fupponeret , Graecum illum Codicem vetuftum Bibliothecas 
Regix (quisquis ille fit) hunc Canonem exhibuifle. 
. §0 Sed, lioet hasc, imprimis fi ita proponantur, magnam habeant fpe* 
dem ^ fiiteor tamen me ha&enus non perfuadert > ut credam Petavium ia 
hujus Canoniseditione, imprimtsinea, quaein Rationarii ejus editione 
iecunda prodiit, ullo hujus Canonis Codice Manufcripto ufiim efle. 
Hujus meae fententiac, vel, fi vis^ conjefturae rationes propofiii fiipra 
f« lo^ , Lit. ^. 8c &<* 1 1^ , Lit. H. Sc quae ibi fu(e dida funr, hic re- 
petere nola Qaaedam tameo breviter hic moiKbo. 

a. Tanta & tam fingularis inter hujus Canoitis editionem Petaviaoam 
& Calvifiaoam coovenientia eft» ut nullus dubitem, quin Petavii editio 
cx Calvifii editione exprefla fit, nullo interoedeDte hujus Caooois Codioe 
MS^^ a Petavio vifo & adhibito. 

Neque etiam io Mooito ad LeAorem (cujus verba caute concepta , & 
cum attentione coofideranda fiint) Paavius dicit, fe hunc Canonem edi- 
difle ex veteribus Manufcriptis , a k fcilicet vifis & adhibitis: fed dicit^ 
Jiti utUe vifum ejje bunc Camnem boc in loco (in Rationarii fiii editio- 
ne fecunda) defcribere scujusmodi (tn) veteribus Manufcriptis legitur. Qjiod 
vcrum erat , quum in hac fiia hujus Canonis editione exprimeret Calvifii 
editionem,quae cz Codioe MS^ prodieiat. Neque vtterum Manu(cripto^ 

Kk 3 rum %6% DtSSERTATlO DE CAMONE f ; n^ 

rum ineiuiodpud Petavium tn plofaU qaenqiiftiii rancirciw ; mippe qaae 

foroiuU tafitum loquendi eft » Pmvio» aitiaquc cdaoi viris doais nen m^ 
folens , quac urgend^ non eil. 

Adeoque quod hic Canon in hac Petavii editiemc Ptolenuei nofnen prae* 
fcrat, hoc non ex MS*«, fcd ex Calvifii editione profluxic, ubi ia Ca* 
nonis Capite haec legitur infcriptiQ, ex Mmmjcfipto Ubro Grmc9 CJaudii 
Ptokmai continettte hypothc/es Planmenmn. Onde Peuvius ex proprio 
judicio coUegit hunc Canonem ciTe Ptolemsei , & fuae editioni Pmiemxi 
nomen praeporuit. 

b. Peuvius, quum Operis (iii de Doftr. Temp. L. %• C. %. coo^ 
fcriberet , £c ibidem p. 254 , cx Theonis mV w le^^xmf»^ K«toritf Com« 
mentario locum vitiofe adducerct, ipfum hunc Theonis Commentarium 
nondum viderdt, ut dicit in AuAano L. f . C. 4. p. 100. A. Deinde 
eurn. na6tus, (ic fcribit in eodem Au3»rio , L. f. C. J. p. 194. C. 
Tb€0 Matbemticus eruditiffimus Ubro^ qtd infcribitur $k rS^ yrfQx^iftffKe^* 
vivetfy qui nondum edituspenes nosfcriptus eft% & in BihiMfbeca regus rv* 
peritur^ ^c. (Ha&enus nihtl de ipfis w^^x^lfw Kjmsm, cum illoTheo» 
nis in eos Commentario coi^undis.) 

In illo Theonis %k rSe nfox^^^ KoKfifoe Commemario, qui nondiim 
editus penes Petavium fcriptus erat » 8c cujus fragmemum deinde edidic 
Dodwellos, varia occurrunt, quae hunc Canonem conoermim: vide 

?uac ex eo habet Petavius in Auftario, L. 5. C. 4. p. 100. & L. 8. 
'• 4- P* i^^' Qpando iuque Petavius in Monito ad LeADrem dicit, 
vifum eft eum hoc loco defcribere ; cujusmodi (veteribus Manufcriptis le* 
gitqr, ic) nos eundem in Tbeonis Commentariis fh m «r^oxt/pvf KuK/iv^ 
deprebendimus. His verbis, meo judicio, indicat, hunc Canooem cu- 
jusmodi in veteribus Manufcriptis (ex quibus in Calvifii editione prodie- 
rat) leg^batur , etiam convenire cum iis , quas in Theonis %U w x(ox%if^e 
K^ifinaf ComnmKario, dc boc Canone di£ka efle deprehenderat. 

An autem Pgtavius ip£bs nt^x^h^ Kavivetc unquam viderit^de eo nunc 
adhucmagis, quamantea, dubito. Scribit quidem in Au&ario, L. 8. 
C« 4. p. y>x f^erum in Ubro xf$x%ifu¥ Ka»vov«v , qui Tabutas jf/irono' 
mifas compleSitur ^ C$non idem a Philippo Aridmo incipit i ((cd ibidem fic 
pergit) u$ iu MMufcriptis Codichus apparet , qui Tbeoms Commentarios 
iU TVf w^QXiifH KmvBvcH ^Mkent. Cur enim , ad probandum, quod m 
libro ^x^fm Kaifivm Caooo idem a Philippo Aridaoo incipiat, non cdilUi M»- %.xt: It&GUM ASTRONOMICO. atf^ 

MamiJMpt^s^ qut TbcMii Cmnmemarios th t?7 vf^x^lf^^ KafifHf tnhU 
bent ; Ikrcc in mIo Tfaeooift Comttentftrio non apparcat , Canonem Rt- 
gam a Piiiltppo Arid«o fncipere, fed taotinn Epdcham in calcalo aftro- 
nomico inde a Theone dedaci. Hoc amem ex iibro nf^x^tfoif K«vey»v 
ad ocaittm appattre pototfiitt ^ an Canon Regum (in illo libro compre- 
hanfiii) a NaDonaflaro, an demom a Philippo AridicD» feriem Regum 
•ordirttar* (Nota boc in loco fimilem loqocndi formulara in plurali de 
Codkibiti Mamffiriptis^qui TbtMis C^tnmntarios itf rSt n($x^h^^ KmvAa}^ 
HtbHMts «cctmtamen unicus tanrom nondum edituspeoeseutn fcriptus erat, 
cujoi Aut^rapbum in Bibliotheca rtgia reperiebatur. Nota prsefefdi 
Petavium T?r tr(o;^i/ftrr Ktf»v#r«^i in hoc ipfo locO| Ptolemco tribuere^ 
quod babet ex Syncello } 

Quandoautem Petavitis in Ratiomrso« P. i* , L. t. C. i6. p. 54. 
dtcit, ipipd bic Caaon eJrUt in Tbeonls tibnnondtm edito^ qui ir^ij^fu 
KmfofuinfcriUtur^ loquttur de eodem iibro T;o;6«i>«y Kmfi^mf^ de quo in 
fuperiori loco locutus erat. Qiiod autem bune librum Tl)eoiti adicribat, 
fc in eo hunc Canoocm entait dicat, hoc ett Theonis %u rS^ fff^x^tfa^ 
Kmififmt oommentario , per cooiequcntiam coMegtt.' Dicit quidem hunc 
Tbeonis Mfum^ fui ^x^fot Kmfifff infiribitur, nondutn editum ejje^ fed 
non dicit eum pems fe fcriptum ejfe^ quod d$ Tbeonis Uho^ fui i/r rffr tr^tf^ 
^ilfyf K#y0v«r infcribitur ^dixerat. 

c. Fateor Petavium in l^attonarii fui editione tertiat hunc Canonem en 
Greeco Codiee vetufio Bibliotbecie regim , nonmbil cafiigajfe. Hoc enim cx^ 
f reffis verbis dicit Petavius. 9ed hunc vetuftum BiDhocbecas regtae Ov 
dicem hunc Canonem exhibuide, non dicir, neque etiam hoc credo: iU 
la enim , cujus in Monito ad L^dorem , exprafle meminit , hujus Cano- 
nis ex illo Codice caftigatio, contrarium fuadere videtur. Mihi potiiia 
videtur^hutic Codicem fheonis tU ri( ^^o;^f/p><; KmfOfmt Commentarium 
evbibuifle, & eundem efle cum illo Bibliotbecas regiae Codioe, cujus A-> 
poaraphum penes fe habebat , ut dicic in Aufbrio L f. C.9. p. 194. C. - 

yariantes nutem , quas ad Canonis marginem adftripfit , LeSiones , non 
ex ii\o Bibliothecas regiae vetufto .odice haufic, neque eiiam id dick 
Pctavius,fed eat aliunde habet. Ut oftendimus fupra,t^<> 11^^ Lit.H. 
Obferr.6* Et, quod norandum) variames illie Leatonesad illam doiH 
taxac Canonis adfcribuotur partem,quat Reges Babylonios a Nabonaflaro 
gd Cyrum cominet , 8c horum Regum nomina tamum concemiim. 

Video tamen roihi objici poiie, quod illa quse Petaviua tn montto «d 
Leftoremy es illo vetofto fiibliotbecae regiae Codice Gncco profot, noo 

taotum tS^ DISSERTATIO DE CANONE j. xx. 

tancum in (ragtnemo Theonis tk rSt ir^^Hmfti K«v9v«f » a Dodwello edi- 
to non reperiancur, Ted eciaiD contraria (int iia^ qiix PeUviuSy in Auda- 
rio L. 8. C. 4. p. go^. in Theonis Comcnentariisf/r nff ar^ox«/f yr K^ 
voy«f, apparere dicic, nempe hunc Canooem Regum in Libro xfoxtlfmw 
Kct¥i¥0fj a Philippo Aridaso incipere. In monito enim hacc habet Peta- 
vius ; in tertia fefit Gracorum Regum editiones aliorum , & fU€ banc am^ 
teeeJJU Rationarii noftri Jecunda 9 iftud lemma prafigunt "^nfm fim^tKgre^ 
tum Alexandrum cum duobus reliquis ei fubjiciunt* Jt Codex iUe Reffms 
Alexandrum Perfids regibus adfcribit. quod Iric amplexi fjmns ^ cum eo^ 
fuem ibidem reperimus^ titulo. Ticulus aucem ille in Caoone ita czpri- 

mitur:, "Ent fimeihioiv ? f<^ 4* AM^mvif^ i fim^^Kiat TfXfiJifv. 

Hanc ob caufam huic mea: conjedurae^ quam mbdo 8c etiam fupra ali- 
bi propofui^ nok) infiftere; quod oempe vemftus ille Bibliothecae Rcgtx 
Codez Grxcus Theonis Commentarium th rie 7rf$x$ifue Km^ivme ezhi« 
buerit, & idem cum illo BibliothecB Rcgiac Codice fueriti cujus apo- 
graphum pcnes fe habebat. 

Alia quidem mihi oborta eft fufpicio, an non vetuftus ilk Biblioifaeae 
RegiaeCodex Graecus cootinuerit Syncelli Chronographiam ^ tunc non- 
dum edium 1 Sc Petavio non incognicam , deincep vero ex vetx/h Bi^ 
bliotbecx Regia Codice^ aGoaro editam. Dici enim poteft, quod ille 
hujus Chronographiae Codex Regius Alexandrum Perficis regibus adftri* 
bac: vide Syocelii Chronogpaphidm p. 207—209. Sed illuiQYquem Pe* 
tavius ibidem fe reperiile dicit, ciculum in hacSyncelli Chrooographia 
hadenus non deprehendi » fakem iisdem conceptum verbis , quibus a 
Pecavio expreflus eft. 

Malo icaque hac io re iW;ceiv , quam in ce inoerta conjeftoris nimis io- 
dulgere. (*) 

£. Da 

(*) Fateor me » in hac fieQtenCis PetaviaD» expncatione ,niinis conjefturfs indtttfiOe, 
quare eciam in varios lapfus fum errores>qtto etUm obfcuriores quasdam & incongras 
reravii locutiones anfam mihi dederunt. Hos errores jam fupra %o 10. Lit. ^. & (o 
II. Lit H. in Nods in inferiore margine locatis, corri^ere (liidui , quas ut bentgous 
Leftor confulat, acque ez iis» illa qu£ hic erronSe dicuntur emendec, enize ^eto. 
Nunc enim pollqaam Codicis Lugduno-Bauvl ufus mihi concefiiis foit, depreheodi , 
Gr«cum illum vetuftum Bibliothecas Regiae Codicem,de quo Petavius loquicur, coq« 
tinuifle Theoois Commentarium tU w ms^x^f^* k«mw(, & fimul ipfos me$x*ifM% 
K«f«M(, & incer eos ipfum Canonem Regum Adronomicum ; &Petavium inRaciona- 
rii fui editione certia Canonem Regum ez hoc Codice Reglo non nihil ctftigafre, & 
forte etiam inde aliquot falcem Leftiones marginales defumpfiile, atqne ex eodem illo 
Codice & Canone Regum ia eo contento , iUum titulum* deprompfifie. De bis aucem 
illi, quibus Bibliothecam Regiam Parifienfem perlufirare licet^ notiitiam diltio&ioiem 
fivpeiliure poterant. f. cx, IL&6UM ASTRO^OMIdO. ^ 

£. 

De bujus Canonis Au&»re PetavS /eHtentia. 

^•Pfetavius in Andario 'L. 8. C. 4. p. jo^. 'B* haec liabct: Tult 
^ud jiftroHomos in ufuCauou quidum^ five laterculum Regum y qui a Na* 
*honaJ[aro ad jlttioninum ufque propagatur: nimirum ad Ptolemcei tempora , 
fui a CbaldMS traditum Canonem Romanis Imperaioribus auxijfe videtur. 
Unde.patct 

' a. Peuvium priorein Canonis partem ChaVdceis yribuere* 

b. Alteram vero, quae Kcriem Regum !£gypti exhibet, tninfilirc. 

c. Ei ProlemiKO tantum illam tribuere Canbnis parcem , quse ab Aii- 
gofto ad Antonini Pii fincm dccurrit : idque adbuc dubitanter. 

Unde etiam in illo ad Leflorem monito, quod in Rationarii editione 
tcrtia prsefigitur, didt Ptoletnaum Canonem illum Matbemaiicum ^ qucm 
cdebat, non compofuifle aut concinnafle , Itd in computandis Regum & 
Imperatorum amAs adbibuijfe, 

ao Idem Pctavius, dc Doftr. Tcmp. L. XI. C. xi. p. «4. C. fin- 
gularem admodum dc hoc Canone proponit fententiam. Quse tamcn » 
quia non tam cjus Auftoitm » quam compofitionis modum 1 cjusque cum 
veris Imperatorum annis conciliationcm , (pc&at, infra, fiio locoi exa* 
Quaanda crit. Vidc infra S^ aff» ^Lit. A. JS^ x^. D# bujus Canms AuStore Dodwettt fentential 

1 t^ Dodwellus in Prolegom. %^ XXIII. fic ffcribit : 7d genus Tahulat 
tum motttum cmleftium eohfec^et^ tum praterea nnam Regum fortajfe con* 
f^cerit^ quorum (Rcgum) toties in magna confiruStione meminerat^ eorum* 
que annis tot jiftronmoroum oifervationes confignatascommmorajfet. Ipfi certe 
Ptolemmo bunc eiiam Canonem tribuerunt Codices PetavH $ tribuit Syncei* 

lui. 

Hic vidcs » 
. a. DodweTlam bonc Canonem dubitaiiter Ptokowo tribucre. Qpod 
qcrte non ka fecifllci, fi in illi&) quos traftavit, hujus Canonis Codicibus 
NlbS'^^ firmum aliquod pro communi fentcDiia inveniflct prsefidium. 

Ll b. Qs^t ^ DISSE8LTATIO DR CANONE §. ti£ 

h. Qfiare etiam per*probabilem conrequemiam , talem Canonem Rer 
gum a Pcolemaeo confeftum elTe, fuadere conatur. Et certe hoc Dod« 
welli ratiocinium rem probabilem reddit. Vide quas notavimus fupra, 

c. Quiatamenin fuis^ quos videratt Codicibus MSS'*S hicCanon 
PtdemoBO non tribucbatur; piovoc^ ad Codicea Vtattvii». it ad Sjrmcl- 
lum : dc quibus cg^mua fupra j JUt. D. &c La A. 

G. 

jtn ix MSS^ DoJwillit quia Ptolmai nmen non pre/erunt^ proiari 

poffiHlmne Canonem non ejffi Ftolemai. 

!• Dbdwellus,in fijn bujus Caaooia cditioiie,ufus.cftquatuor MS&>*; 
duobus Savilianis» 8c duobus itickm VoAains.; uc vidknus fiiprai $• 4^ 
& de quibus egimvs fiipva» S® ii^ , Lit. B. I. K. L. 

In nullo autem horum qwtuor Mapufoupcoram Uc Caoon Ptolcmseo 
adfcribitur, aut Ptolemsi noQien ia capite pneponiur. 

i^>Ad illam vero quaeftbnem 1 an ex eo probart poffit y hunc Cano« 
nem , qui a Nabonafliiro sd Anionioi Pii tettpoia decorric , non eile Pto- 
lemad , refpondeo hoc inde minimc fequi. 

Notandum enim , quod oe uoufl quidcm honiaa qoatuor Manuferipto- 
rum in Antonino Pio defioac f fed oouica ad tonponi Antonioo Pio , Sc 
astate Ptolemaei longe in|criora, progrediaooi^. Coai eoioi illef qoi Pto« 
lemaeo tribuicur, Qnon definat in anno a morte Alexandri ^^y , a Na* 
tx>nalIaro 907« \ progreditur hujus Manufcriptum f^offianum primum ad 
annum a morte Aiexandri 994^» a Nabonaflaro ijfb^^. Manufcriptum 
autem rojpanumficundum^ ad annuoi a mprte Akxaodri 1 1 96^ t a Na- 
bonaflaro i $60^. Manufcriptum vero SavUiammficunium , ad anbum 
i^morte Alezandri ixy^^^ a NabonafTaio itff8^« Manu^Hptnm de« 
nique Savilianum primumf ad aooum a rooile Akxaodri 1737"» a Na« 
bonaffaro %i6i^. Uode^ pai^t in hifce qostuor MSS^ coodiieri qoq 
tantum ipfum illum» qui Ptolemaso adfcribi poffic, Canonem, fed fimol 
etiam variorum varisMn cootiooatiooem » longe feriori tcmpose, fuairin* 
gentis , /ixcentis^ fiptingintis ^ & denique milli & ultra anms poft Ptdcr 
mact tempora , concinnatam. 

Mifum itaque nooeH, quad tlUi qui infais MSS^ exhibemQr, Gs- 
nones Ptolemaeo noo adfcriMotur) fic PtoknMd aomea noo pMiftnnt: 
cum boc ex vero ficri oqo potufirit* 

Ae- S.zy. REGUM AST&ONOMICO. Uj 

Acoedity qaod m Afynu/iript^ SavilUw feiUMd$ ^ prior hujas Canonis 
pars i Nabona0aro ad Alexandri morteio, plaae omittacur, & ipfe Ca* 
non a Fhilippo Ar i(jji|PQ demum incipiat : qwprop^r caoto Hunus in illo 
Manufcripto buic Canoni Ptolemaci nomen prsefigi potuit j cum ille» qui 
Ptolemxo attribuitur,Gsnon illa partet non carueriti Acim reliqui 
MSS^ illam parteoi esbibmit 9 Qc a Nabon^flaro iocipiant : fwd ctiam 
in Calvifii Sc Bainbrigii oditione videre lic^t. 

Quibus Sc hoc addi poteft, quod in bi$ bqjus Canoni» Manttfcriptis , 
^oIIeSbio aonorum a Nabonailaro inchoau » in Aleiandri «lorte teripiar- 
tur, & non ulterius ufque ad Ptolemxi tea^pora ad minimttai pioroffiMr: 
fed nova annorum coUeftioa Philippo Aridso inchoetur^ caque adPto- 
lemaei tempora Sc ultra ufque ad C^nonis finem prorogetQr ; ita ut nulk 
noya annorum colleftio ab Auguifao deduda reperiaturr Cum in illo, 
qui Ptolemaso attribuitur, Canone videtur locum habuifle vel triplex illa 
flnnorum colledorum columna, quam iq fua editionc exhibuit DodweU 
Jus; vel jpotios triplex tantum nova annorum coUcftioi prima fcilicet'a 
Nabonauaro in Alexandri morte definens \ fecunda a Pfailippo Aridaeo in 
Cleopatrae mone definens-, tertia ab Augufto in Antonino Pio dcfinens, 
i]uando vixit Ptolemarus : convenienter Computo,quo utitur Ptolemaeus» 
in magna conftrudione ^ L. y. C. 8^. di ita^ue Ptolemapi Canon, 
non untum loi^ temporis continuatiopem a variis acceperit, fed etiaoi 
per illos continuatores novam quodammodo formam, quoad annoruin 
collefkionem , induerit^ multo certe adhuc mious ipirum eft, quod in bis 
Manufcriptis huic Canoni Ptolemaei nomen ab his CPntinuatoribuS| tn 
novi quafi Canonis concinnatoribusi non fuerac pnepofitum. 

H. 

' jtn ex TbeonisJIentio , qui bunc Canonem Ptokm^O non iriituif frobari 

fojfit , bum Can$nem non ^e PtoUmai. !• Theo Alcxandrinus, Jn fuo «V rSg ^(ox^t^e Kn^if^e __^_ ,_-,^ 
cujus fragmentum edidit Dodwellus , $® f® » duobus in Ipcis higps Ca^ 
notiis mentionem facit, uc jam monuimus fupra, %^ 6® ibiqve a Theoop 
ilKipIieiter appellatur Kuuviov 8c K«^y«y ? fieur$k9imf HOQ addito Ptokr 
fliasi naminc. 

t^ 8ed inde probari non poteft , illum qui a Nabooafl^ii^ «d AfKnir 
mnm PittBrdecurrit , Canotiem non efle Ptolcman. 

LI 2 a/Potuit a£8 IMS^ERTATIO DE CANONE j. xt. a. P6tuitcniin Thco faunc CanoneDi , Aftronomb^ fuisque difdpuljs 
lioc nominc fatis nocutn , 8c ab aliis Canonibus fatis diftin&um , fimpU- 
citer vocare Canonem, RegnorMm , neque opus erac uc Plolema^i adjiceretnr 
abmen. 

b. Pneterea notandum, quod hunq fbua mV tkV t^ox^V; K«ror«r 

• Gommentarium confcriprerit Tbeo anno Dioctetiani j}^ , qui eft ab Ale- 
xandri morte 684^*, ducentis poft Amoninir Pii tempora annis : quando 
Ptolemaei Canon jam ad Tbeonis aetatem , vel ad minimum ad Diocletia* 
ni initium ab aliis erat conrinuatus : ita ut Canon eoufque conticuatQi 
PcolemaDo fimpliciter adfcribi npn potucrit. 

c. Denique argumentum ex ejusmodt fikntio dcfutnptum oon adco . 
nu^nam vim haqCt^ 

I; 

Jb^iic PioUmdi Almage^^ quia in eo nutta bvAus Canonismentiojh^ fro^ 

tarifojjy bunc Canonem non ejje Pteknuei. ^ 

i» fnter plurimas, quas in Almageftb fuo PtQlemauis expafuit» Ta- 
bulas aftronomicasy nulla occur^it Kegum feuRegnorum Tabula. Imo, 

Juod adhuc magis miferis , nullibi in toto Ptolemaei Almageilo hujus 
^anonis Regum mentio fit, Uc jam notaviinus fupra, §« 5^.. 
i^ Unde,fateor,(atis magtia oricur fufpicio, hunc Canonem R^ns 
non efle Pcolemsci. Cum in Ptolemaei Almagjrfto» hujui Caoonis men« 
tiooemfacicndi^ tot in locis, occafio fe ofierebat. Sc nulla plaufibilis m* 
tio dari pofiit » cur fi hunc Ca^onem jam tum confeciflet , huic fuo Operi 
eum non inferuiflet. Praefertim fi.cogitemus^ quantum lucis ad hujus^. 

* Operis illuftratioocm 8c confirmationem talis Caiion afferrc potuiflet. 

y An autem certo inde concludi ppfliit, hunc CaQoneiD UQQciK Ai»? 
kmaei , affif mare non at^Gnru 

a. Quia xcvera cft^argumentum negacivum, quod non femper probat» 
Sc magis oftendic rem non liquere , quam oon efle , acquc id cfficity at 
•afl!enfus fufpendacur , & probatio ab affirmante requiracur. 

b. Et licec hoc argumentutoi , quibusdam rationibu8,a coogniaiSc pro« 
babiIidu£H8, fulctacur, non camen ilUid reddunt.apodi&icum. Hujus* 
nodfenim racionesikptus firllunc, pr^lercim in rebus fa&i, qusp^ceftir 
monia hiftorica requiru9t. Sc quod.probabilecft| nonumen certuacft. 
8c quam fiicflis his in icbus & ratiociniis lapfus fic> ipia me docoicevpet 

c. Add^ rxjB ftEGUM ASTROMOMICO. ^^ 

c. Adde, quotf Ptokfmeus ejustnodt CanoneiD Regwn potuerlrin ftU 
'vatos* eoDfecifl&, ikflls, &-qttdni Aiimgeftun (uuna ederet, eundem , d) 
raciones nobis incognitas, intra privatos retinuifle parietes: vel potius; 
^od Ptotetnxus hunc Ganonem , . poA Aknagefti itii editionem , pp« 
tuerit confecifle, & edidifle. (*) 

d. Quid,(i ipfe Ptolemflnit , poft Alroagefti foi editionem, collegc- 
rit vel compofuerit illuni' Canonum (an»icuium , cui v^o^^tfm Kotnyuf 
nomen quafi proprium eft , & huic Canonum fafciculo etiara hunc Re^ 
gnorum inftruerit Canonem. Gerte illos i^^x^t^M^ K«voW ipfi Ptolettiseo 
tribuuntHeracIiusimperator, Georgius Syncellus, &c. ut viditnus fu- 
pia, 4® '4^% Liiii i: Atqueex iUo r n^ox^fm I&«royafy volumine MS*» 
prodiit^Canonis RegnGirum ediMo* Baiilbrigiana , ut videre licet fupra, 
$<> p^ Imo etiam ipfe Textus editionis Dodwcllfanae , quanquam dt 
eo nibil moneat Dodwellus ; quod inirum non eftv c]uia quum Dif- 
iertationes fuas Cyprianicas confcriberet i npn verfabatur Oxonias, fed 
nt in Dcdicatione Icgiiur^ firibeht in feciffufuo jtfapbenfi^ VI Id. jfpru 
lis anni i68x^. Quod etiam de i\ppeodice ad- Jias Qiflertationes a D^d*' 
wello adjun£fca dicenddm videtur. Ita m Dodwellus (quod etiam alix 
fuadent rationcs)hoc Mufei Saviliani volumen MS^IF ir(o;^cipwy Kxvovtif 
& hunc in eo contentum Canonem ipfe non viderit $ vide Dodwelli Prolcgo» 
mena , i^^LXlI. & quflB-notavimu* fiipra , $» 1 1^ ^ Ut; B.^ Magis miror 
Bainbrigium ) profeflbrf m Savilianum , qui huqc MufeiSavilianiCodicem^ 
numero 2<in», verfavit, 8t hbjus Codicis Opufctrium primum, Ptolemxi 
hypothefes Planetarum , & ex ejusdem Codicis Opufculo fccundo (^uo ol 
<jrt5;c"P^'j^**°'**f cpntinemur) hunc Regnorutn Gmonem edidit, non ma- 
jorem illius voluminis MS**-, ex quoliicOanon prodibat, Ledbri fuo 
noiitiam fuppeditaflle. Certe ex Anglia major lux expe£bari poterit de illii . 
^fo;^lfOii Ko(y0Vi. Sc foHc de i?s iterum agam in fequeottBus. 

jine^JifethJo^ quaPi$UmaiUS utltttr in jflmgeflVL. ^ C. S. protari 

poffit\ bunc Canonem non effe Ptolmcei. 

1* DcfH»PtolemaBfi inethildoi, quft ih •Altnagefti iui L.)<» , C. 8« titi- 

tur; 

(^) Pr»ren{)n cum PtdTefnsevs/ poQ AltnageftQtn', edideric de hypotbefibus Pla- 

anilirum libellara , & in eo Epochas adrorum in Phiiippi Aridiei anno lo conftitae« 

xttf & in latitudiiiHm hyfotbefibmi ^u^td^m immntaverit: unde nata occaiio «^x^Y^i^ 

%mkfm% conOituendl» (t Resum C^onem edendi. Vide* &o j^^ ui. t. ^. «• tjo^ DIS8ERTAT10 DE QAIfONB f. «s; 

tar, in fcduAione «nni imperi! Adriani tf^ adaDoaiB JEtx Naboqif; 

iaHy egpnui* fupR, S' i^* « Ltt.d. N"» i). iieoi $* 14» , tit. y, Ok. 

ktv. 7*. 
X» Hinc. fateor. illa aueetur faTpido, bttiic Cflooam 0«P efle Pttt^ y y^ Sed uaieD hoc ai^mentam rom noo eviodr* 
a; Dubitari enim poteft ,«n imicum hoc bujn» mttliodi «implan, fil> 
mo fatis (undameato, in conl^u^otiam irabi pe^* 

b. Pnrterca major hujua aigomeqti -^ perit^fi p9iiatut»<{qodPto- 
Jemaci Caoon , in aonorum CMkAione habuerit tita Epochaa diftiiir 
Aasy quanim prima termioabatur ifi Akxaodri morte, altqra io Clcop^ 
trae mortc, & tertia in Amonim Pii imperio. Vide qvx diiaimiia fupnii 
Lit. G. . N** X* , io finc. 

c. Deniqoe ad maximum, oibil ampUu^ tnde concIfiderB liomt, <|aam 
bunc Canonem cfle Aknaiefti cdittooe jpofteriorcm : quod tameo ooo 
certo inde concludi poteft» Licct m ipttl nop iniproMNlia fit« Viik 
fupra Lit. I. N^ 3;^ t LiL C 

■ 

Ha&enus quafi anoeps hsefi, nunc auten^ • poftquam inddi lo Ptole- 
maei de Hypothefibus Planetarum libcUum » Sc Codids Lugduoo^Bautri 
ufum naftus fum , judico , quam maxime probabile, fi non ccrtiun e£fe, 
Ptoletuaeum bi^us CaQoois a Nabonafiaro ufque ad Avtoninum Pium 
efie Audorem. 

Hujus judicit moB raiiones fuqt (equentes : 

t* Ip/e Ptolmaus in libeUo de PhMetarum ffypotbefibtfs ^ quem pefi Al* 
ma^efium confiripjit^ Epocbas jtfteokum^ Solis, Lume, Sc reliquarum 
quinque Planetarum in. anuo J^bilippi jtridai primo^ in meofis Thoth die 
primoy. in ipfa meridie Alexmdrias^ confiituit^ ut vidimus fupra S« 14« , 
Lit. f . 

x^tn eodcMi de Hypothefiboa Planetaraoi I9)dla Ptokmaras, ia oon- 
ftituenda Epocha feu afiignando loco SoUs t Lun« 1 & reliquarum quin- 
^oe Plaoctiu^um in aaoo PbiUp|H primo, in meofis Thoth die primo, ia 
^la maffidie Alexandrixi qu^dam in latitndinm NiPotbefiibns fludio im^ 
muia^t^ ut yidimus fupra $« 14^ , Lit. 1. f.xx.«i; REairM ASTRONOMICO. ^;i 

3« Hm in latitudimm Hypoibefilms muWio pmul dubio ififluentiam ba^ 
huitin Jabulas^ & in eas^ ubi boi opuserat^ mutationm quandam tn^ 
tulit. 

4> Atque kiac praecipm ciuifii pdeoda yidetur,€ttr in ir^oxttfott K«voVi 
Tabulm^ qua in Ptokmai j^lmagefto occurrunt^ OSodecaeteridum^ non re^ 
prianSur , & in earum l04um TabuU Icojipentafteridum/ubjiituta fint, ut 
vidiaiui fopra^* i4<> \ Ut. i^. 

5« Cum amean ill9i,qtt»iii n^^xolf^e }Lu$Ui reperiumar ^ Tabuta tcif^ 
fifintaitmiidum pkme juuita Ptolmm Hfpo$befts^ £f Epoebas^ in illo do 
PJanetmmm Hyp^tbojiius Kbofh ab Mk papofita^^ cof^uSko fim : 8e abs- 
qttc guiiMxli llibulia , «K, ouse PtbieflQaoM, m difto de Pfimetarum Hy«- 
pothefibus libello, ooviier «Mervaftmt k eorremrac, in calcub aftrono- 
niico ad uruoi dedocf noo videinor potisiflb : admodum. probabile eft, 
Pcoleroseuoi V nf6x%tfw^ Kehwt¥ prinMm tfflb AuAorem : ut vidimus (u- 
pra $• 14«^, Lit. v« Ec fi hoc, qvdd Uflfcriiis iflmiic, cooflaret, nott 
tamum dc Hypothefibua Pkmtatum libtllo, tid etiam ¥ 9r(o;^ff/pa»y K^« 
yo%v volumni prafixam ejffe prafationem ad Sjrum^ res estra dubium fo-- 
icc: uc vidimus fupra %^ 14% Lic. ^. 

6* Cum autem lcofipentaliioridum fabuUo^ G ad ofbmreducantor, rr- 
quirant etiam Regum Canonem^ ad numerum amfonim deftrminandum, 
qui in Icofipcntii&Bridttm Tabakon imroduceddM (ut Tlieo in fuo mV rSg 
isfoXHf^ KoHTiW ConNMHtario docec) admMhun diam probabile eft ^ 
l4olcma»m ir^oj^itfii^ K«m«i in(bnii& Rcgum Cafionem. 

7* Undc eimn io Codfo» Lttgdvflo^Bafavo, in Regum Canone fes 
coodo, ad iElia Ancoifinf noinen in marginc afrootatur , ifki r^-n ^ Kc^ 
roVii iy^^eo ilMAcjK4i/ii« f Jub boc Canefnem finpfk Ptolemaus. 

XX L 

Jm Tbeot^ jUexanirmusP ht^ua Catmis AnHer vil 

cttettifmator. 

' Qjiod temporc Thconis Alcxandrini , quando anno a Diocletiano 7?* , 
foum fffV rSf '^xfipvf Kaufcbf confcribebat Commentarium » jam exftite- 
rit Regnorum Canon , qui ad minimum, ufqne ad Imperii Diocleuani 
fnitium fe extendebat, certum eft, ut vidimus fupra $^ 6. Merito iuque 
q[uxritur an Tbeo hii)m CanoDis Audor vd continuator fic. 

A» Do X7^ DISSEHTATLO DE oCANOK£ <f. no, Vihce Rffftorum Csam Bai^gu fiBhMa: 

1« Canon R^Qorum a Bambrigio editas, incipic4i Nabonailara, Bc 
le cxtendit ufauc ad finem imperii TheodoGi (enioris : • ut victiiBUt fiipra^ 
$• 9^ de iiac taia hujus Caoonis editionc^io fine fuae Pnefeionts, fic fcri. 
bit Baiobrigius : Uis tandm aJJunscimus aureum iHum « 0x jmkberrim 
K«rov«if flre^^t/^ArrVi^/fiJVMir Af <f^ defUmfSum^ Mtgnorum Camuem. . . « 
^uoad Jntonim Pii regnum ufus efi iffe Ptolenmus. HelifUMm a Tbeom 
Xi^tolemai interprete) additum fuijfe mUn valde perfuadeo. 

Unde patet Bainbrigium Tbconem habuifle pro Canonis Ptolcaiaid 
continuatorc: atque eum in ca fiiifle fentcntia, quod Ptolemxi Canonem 
irontituiaverit Theo ufque ad fuam aetacem Putabat enim, uc ridecar 
cx Suidai Thcoocm tempore Thcodofii ieoioris ^vixifie^ atque imjiehs 
ejus finem attigifle. 

X® Sed hanc fuam fententiam nuHa Vel ai|;umcntD , vel tcftimomo pro» 
bare cooatur BaiBbrigius: ventin ea folo ipfius nitebatur jttdido^ quo hoc 
probabi le .efie jodicabat. 

Non enimnunc Canonem Bainbrigtus ufc|Ue adTheodofium (cniorem 
extenditf & in regoi cjus fincy in fija editione tcrmioavit ^ • qoia illud 
NfS^, ex quo hunc C^nonem edebat, eoufque progicdiebacor , atque 
ibi defincbat ^ fed Manufcripti fui partcm duntaxat in ^a editione expref- 
fit j . cditionemque fuam pre lubittt^uo in Theodofio-fenioit terminavic; 
^uia putabac Theonem cousque vixifle, 8c propcetea Tbeonem^ Ptolemdi 
itfterpretem. Xeliqua^ foft Ptolenueum ad Juam ufque eetatem ^ addidiffe^ 
fibi valde perfuadebat. Hoc jam oblervavit Dodwellus , cujus verba ad* 
duximus fiipra S^ 9« , Lit. b. Quibus & hoc addo , quod ex Bain* 
brigii Praefatione pateat,non tantiim in gencre,quod huncCanonem, 
una cum Prodi Spliaera,^ Ptolemasi h^^ipothefibus Planetarum , ex Mu* 
fei Saviliani Codicibus MSS^ cdiderit , fed ctiam , quod hunc Canoncoi 
in fpedc ediderit ex volunnne K«yoW ^(ox^l^^f MS^o^ quod in Mufei 
S^vijiaoiCodice MS'^9 qui numero lecundus eft, contineturt 8c Ptolc- 
maei hypothcfibus immediate fubjungicur j & ex^quo ipfe Canonis Tcx^ 
cus in cdiiionc Dodwelliana.cxprefluseft} undcpacet ipfum hujus Cano* 
nis Auco^raphum MS*"», cujus parrem /duntaxat in fua cdicionc cxprcflic 
BainbrigmS) longe ultra Theodofii.fenioris tempora^ imo ultra Conftan- 

tinqpolim f.xn. REGUM A8TRONOMICO. %n 

tioopoliin a Tarcis captam progredi. Vide fupni $* 9« , Lir. e. $• 1 1* » 
lic. B. & F. $• ao« , Lit.C. &G^ N« a». Notanduin praBtcrea idem 
locom habere jn Calvilii editione, ieu potios in D. Overalli Apographo^ 
in qao pro luhitu defcriptoris hic Onon \n Antonino Pio terminatur, 
quiaeam duntaxat Autographi ftii partem exhibere volebatf quae Ptole- 
nueo tribui poterat. Fons enim editionis Cal vifiame , aBque ac Bainbri- 
gpanae, cft» meojudido, idem illud Manufaiptum Savilianum. 

B. 

D$ bce Regnwum Canone Dodwilli finteniia. ' 

x^ Dodwellus luam de hoc Codice (ententiam non adeo clare ezp!icat« 
De eo agit, r XXXIII & $<> XXXIV, in initio. & ^ LViIK in ini- 
tio & S» LX 8c poft $«» LXIi ia Notis AuAorum: ut & in Notis ad 
lacus Canonis adjun&is. 

a« Si (luid video» Dodwallus ftatuit, eam Canonis partem , <jme a 
Ptolemsei temj^ribus ad initium ufque impcrii Dioclctiani decumt , >b 
Aftronomis fuifle concinnatam : itaenim dicit $^ XXXI V, ininitio, a 
Ndhanaffaro tamen ad Diocletianum , ut ab jlfirononns concinnatus eft bic 
Canon , Ua eorum ufibus aptatum effe verifimUe eft. 

b. Sed hoc putat faftam efle non ab Aftronomis ooonrts, led junioribus. 
lu enim.fcribit) $^ LVIll»circa initium \ ita fu^/emtuntur Canoms tem'^ 
pora ufque ad Epocbam Diocktianiy ut ab Afironomis purini ^ a coavis ta^ 
nun nonfuiffe nectjfe erit. 8c $» LX, circa medium 1 fupplenda ieaque po* 
fteriorum Imperatorum erant tempora u/fue adimtium Epocbee Piocletiant. . • . 
It9c itaque /upptementum cum a junioribus effet , remotioribusjue ab eormm 
temporum memoria s inde tot illius errores. 

c. Quorfum etiam, ut videtur, &ctt| quod ploribus conetur probare, 
Aftronomiae ftudium poft Ptolemari tempora AlexandriaB negleftum, tur- 
faatum, & fere eztinaum fuifle, 8c demum Conftantini M. tempore re- 
vi vilceic coepi^ Qua occafione etiam de Anatolii Canone Paftnali , de 
Concilii (4ic8Bni de Pafchate decreto, Sc dc Theophili Alcxandrini Sc 
CyrilU Cyclo agit. $« LVI-LX. 

d. Practerea contendic Dodwellus , quod Tbeonis Alexandrini tem- 
Dore hic Qanon Regum nondum uhcrius, quam ad initium Diocletiant 
iuerit continuatus, ocquod Epocba Diocletiani^ ut dicit» nullis Regum 
umpcfibus ab. Jftronomss fuerit diftinSa.^ $• XXXIII ^ in initio. . 

Mm Ci. Quod %j4 ^ISS^RTATIO Dft CANONS f. m^ 

e. Quod comtur probtff variit farionibui. i • Quit rtnoi!, tfotem fa^ 
bemi|s « iode ^ DioclecHino «dmodum vitio(u$ cft. %• Qiiu ipfir Tlict> 
Qtnone9),qvio uAMeft^tian ukcrius,qi»Ri iJ Diocictianum oominMimi 
confider^t^ U tnnis ft Diocleciftiio {iiDpliciter utitur, non addiiii Hcguoi 
(eu Imppratorum ^nnic. )^ QutaScriptores Cyclorum Paichalittm etitia 
eodefo modo anpis a PicKletiano « abfque ImperatonuD Mnis uiuiiiiir. 
Verba Dodwelli, |» XXXIU, hgcc (\m : Sednuliis UUm (Dio^liMql 
Epocham) puto Regum tempefibus fuiffe ab aftronomias diftinSam. Ipfa 
tempora boc clamant vitioftjpma deinde^ & a fumma ilh Matbematicorum 
«xe/0MV alienijjima. Nojier Tbeon . in boc ejusfragmento^& commentarii$ 
in Ptolenutum y bac ipfa ufits Epoeba \ neutn^ eamen h hco numerat amm 
Iwptratorum > fed ne Canotiis ^nidem meminit in quo numerarentur. idem 
tanun annos ab AuffkfiO' ml fyhcletianum^ &« i ^oHXmm K«v^#*^ n^e^ 
rat n^ Similiter (^ Scripsores tyclormm PafoboHum CbriJUasA (a fmbm 
^lfirfnomorum morem difcmdum effe diuimus) anmm DiocUtum mmtHtMi 
quidem ^ /ed nutio unquam Imperatoris anno dej^natum. 

f. Dciuq^e podwcHus in ea fuit fentcntia, quod Thea vtm futrit illo* 
Canonc Rcgum , qui io Mamifcripto Savtliano feciindo esKlMMit , fiiU 
tem tttque ad Diocleiianum* & knc etiam ipfum Tfaeonem pre^kofw 
C^npnts, «b AntocuQo Pio ad DioclctianiMn contiiittKow h a bmg . Sic 
enimfcnbit in Notis Auftoruiq, pM iwi LXtl. S. %. MS. SavHlf /e^ 
cf^Hm^ §uod fbeonis fuijfo puto uffen ad DMlotianum d€ pattb poft, m 
Obktvationibui ) quap ad ktus Canonis ponuntur, hacc habei: CotejMk 
fqrrtf e Ibeonii fragmento^ non altius ab Ulo , quam eA betcjecunda Epocbett 
PbiUp^i X fepetitam effe c^nomicorum Pimmomenorum m ftkmam . Noa 
eiliter in ^x^^^^ K Wriy ipfi Ptotemens. Vide Synten p. 107. Et^ 
^tidem Tbefaufo SavUiano aiium nMs & ose aOo Codioe^ Catalugum d^ 
Jcripfit Cl frcUliJius a PbitSppo indpientom^ qutm mo petmmdo fboono H^ 
bufindum. effe ^emus^artcontiarihus tamen aliis adjua ujque tompora per-^ 
duStum^ & fortaffe confptircatum, ^uod enim in Tbeodofio mofopi Jmm 
finkfit CoHonem Bainbrigius^ oft quod fujpicemr non aiiqua AfS^fidt^ fiJ 
Jua posius cosift&iupa, idJeci§o Baissbripum^ & Catalogum Jmtm pofteriort 
pfifte mufilaffe^ NuUm reporit Codsam traUiJms in CimelHs SsifviHaHis^ 
^s Tbeodofium sUtimum numerarit. Nec aHsmdo ver^milo eftfi^ aocepjffi 
BaiesbMiunL Convemt certe otMm «c foPibondis minestiio eum pmri noftro 
€ddice Samaamf , ptom defiripferat Ujfiriuo. ( Vide fiipra Ltt. A. N» x» ) 
Net etian^ t^fmeqfktquo tenvenit » cum ttmf4n mto^ Catalqgum fmm ton^eit 
iketm^ fimtbqi^qfik O^ liitporator stu JHm CCCXCfil Sto^ito f.]qci. RfiGUM ASTRONOMICO- itjf 

»o:gf /f vc Camnes mjler amm Dhcleiism LXXril. Chrifii CCCtXL Serp^ 
fjlt j» pqfierieres maj^na Syntaxees Libros am$9 Dhcieiiani LXXXL Na^ 
btmajfari MCXIh Cbrifii CCCLXF. Fafii nefiri Graci frieres, fi fd^ 
demfunt^ utpufamus^ Theonis^ ad an. Clmfii CCCLXXIL pertinganii 
Necdmn tamen Auguftus faStus efl Tbeodofius. Efi tamen , fateor , mendh 
thronolomis , fro bac fecknda Epocba » infuinati[fimus mfier ifie TbeoM. . 
%^ Ad hanc Dodwelli (entemiain qusdam oblervainui : 
a« Eam huius Canonis partcm » qua; poft Pu^lcmsei tencipora ofque td 
initium Piocletiani decurrit , ab Idjirommie cfle coocinnacatt , non nego: 
inodo numerus pluralis non urgeatur. 

b. Idque (aftum cfle» non a coflevia, led a jvnioribiii, remoiioribttsque 
db corum temporum mcmoria, etiam facilc conQeflertm. Ccrtum enfn 
cft iltum Aftronomum, qui pofteriorum Impcratorum temponi uiquc ad 
initium Pjocletiani fup^cviCf fuifle imcio i>iocIe(iani pofteriorem, (fed 
camen ^ qqod norandum , amio Dioclctiani 77® pofterior eflc non poccft ,' 
qpiaeo anno labcnte hicCanon» ufque ad initium Diocletiani oonciDua** 
cus , jam extabat , ut ex Theonis t fe xio xM%lfM9 Kaivav«K Commeoctrio f 
a Dodwetlo edito, pcet. Adeoque quod bec continuaiio ufque ad Dio- 
detianum profc&a Aieric a junioribus 9 rcmocioribusque ab corum tcm* 
poruni mcmorvi ^ non ntmis urgeQduak & an inde finc illius comicmacio* 
nis crrores ulterius inquirendtim. 

' c. Aftronomi^e ftudium poft PtQlemari tcmpofa Alezandrim non ica 
floruiflCf qc antea, Sc varic curbacum fuiflc, od raciones a Dodwelio al* 
latas, ficilc credo: fed rcm a Podwdlo nimium cxaggcrari, eciam noo 
dubito. Saltem , quas $^ LVII, in fine, de Anatotio habet eft Buchc" 
rio,docen( Dodweuum cum Bucherio PfcudorAnacolium pro vero Ana* 
colio habufflC) quod in Dodwello, qui rem non escamioavic, (ed inciden» 
cer caocum. tangit, facila tulcrim, tn Bucfaerio autem, qui rom eit pro« 
kffo tra&avit, & in iis, quae Cyclos CbriftianorDm Paiclulcs fpe&oc, 
verisKiflSmus erat ,ferrc non poflTum. Sed hapc non funi hojus loci. Qjiare 
eciam ea, qua; de Concilii Nicaroi dc PaicHacis obfervactone decretia, 
S^ LVia 8t dc Ambroflo, Theophilo, $c Cyrillo $0 LIX habec Dod- 
wellus, pnetereo. In gcncrc tamum hoc addo, Oodwellum fatis magnaoi 
Aftronomiai in Epifcoj^ /Ucxwdrinis requirere Cc fupponefc notitiam» 
qaam tamcn in Aiia EpiftoUs, Prologis» 9c Cyqlia Patebatihos non pro» 
dont. 

d. M^joris momenti efft illa qugcftio y an fctUect tmipore TheomV» 
Oinon Regam cominuaius fiieric dunca»! uf<|U( oi \xm\\m Diockciani, 

^Mm^ i' quod X76 DISSfiRTATIO DE CANONE f. «n 

quod ftatuit DodwcllQS i an vera ttlterius fueric continuatus ufque ad 
T^heonis aBtatem , quod naturale vidctur. 

c. Prifnuni & praccipuum Dddwelli argumcotum c&y^od ipfa Regum 
tmpora in Canone,queai habemus, iode a Diocletiano uCque ad & etiam 
ultra Theonis tempora, Jint vJtioJiJJHma^ & a /umma Matbematicoruni 
d%e/^cf, aiioMjJlma. Adeoque (ut alibi dicit) Theone prorjus Jint indigna. 

De vitiis 9 quse in hoc Canone inde a Diocletiano occurrunt , egimus 
fiipra, f^ 1 1® , Lit. O. ubi vidimuSt qtKxl ftathn in hujus panis initio- 
Gommittatut infignis error quatuor annonim,qoi deinceps prof>agatur noa 
tantum ufque adTheonts actatem, fed etiam ulterius ufque adTbeodofium 
^unioiem, & demum in hipus imperii fine toltitur. Adeoquecenum eft^ 
cam Canonis rartem^ m Titbfam Theone prorfus cflc indignami eique 
cribui non poflc. 

Sed ibidcm vidimus» hoc qtiatuor annoram vitiam non in omnibus 
hujus Canonis Manufcriptis , fed tanoam in Savihano i^ , & x* occurre- 
rc, cum illud in Voffiano 1® & a^ cvitetur : adeoque illam DoiwelK de 
femporibys regum inde a Dkcletiano vitiojtjjimis querelam Codices tantum 
SaviSanos refpicere , ad FtJJianos autem applieari non pojfe. Unde hujus 
argumcnti Dodwelli vis maxima pcrit 

• Praetcfea ctiam hoc notandum, qtitx] cx Canonis continuationibus».ea-' 
rumque Manufcriptis, ferioris temporis, a Theonis aetate longe remotis^ 
vix cent aliquid dc brcTt 77 annorum a Diocletiano ad Theonem conti- 
nuationc,concluderc licet cum Sc injuria temporum,& licentia continua« 
t0rum ^ 8c lapfos defcFibcntium varios nacvos tn hunc Canonem infinre 
potuerint f cujus rei cxempla etiara tn hujus Canonis MSS<^ non dcfunt. 

Altemm Dodwtlli argumcntcmi ih iplo Theone petittir,& quidem ex 
daplici Theonis (cripto. 

' Scd in neutro bcO) icopos Theonis hoc requirebat^ut adannum Epo* 
cbflB Diocletiam adjicerct annum Regis, vel in temporis defignaiione» id 
non per annos a Dioclctiano ^ fed per annos imperii R^um cxprimcret. 
Non enim agirar de Obfervatione a Theone tiv ccelo capta , cujus tem- 
pus^quc^ capta foerat,per annos Regum flc Imperatorum^more Aftro- 
nMmrum, defignandum erat. 

,Sed in ptmo' loco, cxcrapli gratta^ proponimr in ^ra Dioclctiam 
ctvili> in anno Diocletiani 77^ fixo, menfis Thoth fixi^dics civilis xx^^ 
2c bujus dici hora ii« , cum in fincmy uc boctempus datum, juxta 
siethodum a Tbcooe traditam , reduceretur, ad horam , diem , mcnfem^ 
Cc •nnttm vs^om in &n. Pbilippi , tempori dato re^ndottem. §. xxi; REGUM ASTRONOMICO. vjj 

In alrero autcm locoi ni fallor, pro(>onitar primo p. ^77. calculo, 
per Tabulas Ptolcmaei in ejus Alma^efto^ inqulrenda prima Syzygia 
Synodica anni a Nabonaflari iiiz*l Et deinde eandem Syzygiam 
Synodicam calculatur p.xSx, per 9r^g;^f/p»(K«yov«f, ut oftendat utrum* 
que calculum eodem redire* jDenique, p. 284, calcdo, pcr Tabulas 
Ftolemxi in ejusAlmagefto^inquirendum pToponitur Plemlumum Eclipih 
cUm anni NabonaJJari iii%^\qnod Jicffur^faSum effe /1kxandrie^%v^ 
anno Diocletiani menfe jttbyr fecundum jEgyptios^ eodem autem .81^ m- 
M, Pbamenotb i^ 1 fuandoquidem praeedens ejus Novilunium^juutaan» 
te expojham a nohis l^^iov^ in Mecbir %\^ proxime incidit. Ubi vi- 
dere licec tempus bujus Pienilunii Ecliptici defignari duplici modo^ 
nempct quod contigeric anno a Diocletiano 81^ nxO| & bujus anni 
menfe Acbyr itidem fixo, & quod contigerit eodem anno a Dioclecia-^ 
XK> Si^vagOy & bojus anni menfe Pmmcnotb itidem vagp» atquc 
bujus menfis die. non, uc male legicur, i^, fedi ut praEXtoens Novi^ 
lunium in die Mecbir ai^ requinc, Sc fequens calcufus oftendic « 5». 
Praeterea bic videre licet, quod boc bujus Plenilunii tempus d<£gne- 
nir rudiori modo % nam in defignatione temporis juxta anni fixi fi^r- 
mam , in ufb civili receptam , annus in ^ra Diocletiani , Sc bujus an- 
ni menfis Atbyr duncaxac exprimicur, neglefto bujus menfis die » & 
D^leda quoque illius diei bora,ac horae parce: in defignacione aucem 
temporisi jUxta fbrmam anni vagi, ab Aftronomis in Tabulis & calculo 
aftronomico retenti, annus in Epocba a Diocletiano, tc bujus anni 
lAenfis Pbamenoth, Sc bujus menfis dies 6^duntaxat exprimitur, diei 
autem illius bora » una cum partibus borx: omittitur » & calculi ope 
inquiritur, atque invenitur. Hinc autem patec, bic non agi de obierva» 
tione in coelo capta^ cujus tempus mT d%e/0**^^ aftronomicam defignatur, 
jed bic fieri rudem (Sc forte ex Parapegmate &u Kalendario iftius anni) 
temporisdeicriptioncm, quantum necefle erat^ ut boc Plenilunium cal* 
culo, per Ptolemaei in ejus Atmagefto Tabulas, inquiri Sc expIoraripo& 
fet. qood etiam inde patet, quia nujus Plenilunii menfem 8c dicm deter« 
niinat, licet ruditer, ex pnecedenti Novilunio quod in menfis M^bir 
dfem ai"^ inciderat. Quod JErz Diocletiani utatur, inde eft ^ quod 
iftius anni civilist menfem Atbyrdvilem indicare voluerit : cujusdiem 
xp (forte in Kalendario ootatum) additione 97 dierum intercalarium » io 
Aitronomorum anno vago omiflbrum , facile, juxta metbodum a Tb^oc; 
traditam» ad nienfis vagi Pfaamenotb, diem 6*"" reduoeic poceramTbea- 

Mm j im 178 PISSERTATIO DE CANONE %.%%%: 

nis difcipuli. Adeoque in hoc Theonss kico, nuUam pro (iit feoteottt 

iavenic praefidiaQi Dodwellus« 

(*Dubito, an non Gi legmdutQy ytHffni^i^ s*'* Axi{d»^(t«r rS wm^' 

faStam fecundum Akxandrimt 81^ a«)M Dhclifiam mnfe Aibyr^ficumlunk 
JEiyftios autem eodem 81^ a;»!^ Pbamenotb 6*.) 

Tertium Dodwelli argumemum inde petkuoi, fuod Scriftor^ Cych^, 
rum Pafcbalium Cbrifliani annum Diocktiani memorent quidem^ fed nuUa 
unquam Imferaterts anno defignent yvoxcot z viro dodiffimo proponi; cum 
Cycli Pafchales ordinario in futurum Ecclefiae ufuin oonficictKUituc, adeo« 
que ^ra opus habcbant , ad cujus annos Pafchata io futuniro odehrandt 
annotabantur, annos autem Impcnitorym, aui 10 (ttturum imperium ie« 
nerent, divinare non poterant. rraeterea DodwelhiifuppoQit, Scripmes. 
Cyclorum Pafchalium ^nnum Diocletiani memprare \ quod taoKn nallo 
exemplo pfx>bat. Qjiatuor nvhi Sqriptorei Cyciorum PaichtUum oocur* 
runt, qui polt Diocletiani tmperium circa aut noa longe poft Tbeonia 
aefittem floruerum, Anianus vidclicet Sc PinodQrus^mho Moaacbi ^{^piii, 
ul £( Theophiius atque Cyrillus Archicpilcopi AiczandriBi. Aniamis ai^ 
tem Sc Panodorus edidetMnt ambo perioduod magnam Pafcbaleoi, qiua 
^rae eorum Mundan^ inopxa eratt & fimul CbronogntphiiMn g i» qut 
Canon C^hronoIogicuSi in qqo pcr annos Pairiarcharum , Judicum , Re* 

fum» SclmperatonimcoIIoftoay corum i^Erra Mundt cpnditi conftitufi*. 
atur y 6c in fpecie ambo numerabant & in eorum Canoiie componebaiiK 
ahnum Mundi f8i6»°^, ConftaQtini M. atmum liow, Sc Periodi magiKe 
Patehalis Xl*^ annum 496»°^: tefteSynceUo p» Tfi^ auanquam iQ aoais 
Incarnationis a (^ inviqem di0cotircnt : vc rum hxc iatius hic dedoocic 
hujus loci non eft. Theophilus vero tdiJit ceotum axMiorum Latcrcuhiai 
Bafcbalem > qui a primo Thcodofii Magm Confulati^ initiiiaa duGebaif 9t 
cui, quantumconftati nulla alia Mr^ iUigau crau Idem Theophilu»* 
edidit eodem temporeCyclQm^iS annorum, (tefte Cyrillo io Prologo 
fuo Pafchali) qviiiineo iudicio,inil|at ex annow£rgeMundi Antvii ^967* 
8C cx apno Laterculi (ui ^^ ^ 6c quo Periodus Riagna Pafcbalis XllT 
complebatur in anng Mundi ^j8^®. Qua^nam huic Cycki ^Em iUinit 
fuerity non conftati^ qqanquam i£ratn Mqiidi fiuffi?» cogiunc piockvic 
eft. Cyrilhis, qui ThcophilQ fucccflit, edidit Cyclum 95 aopgifum % Qii 
j£ra Uiocletiani illig^ta craf quiqye ex Tbcophiii 418 annonKn Gy^ 
profh)xit, 8c inibat cx anno Piqclcitiani iS^T^ U iaanoo DipclfQani %^J^ : 
ddlaebati ut a Dionyfii Exigui EjpifUla i^ difcimus. Ambrofius, li* 

cet f. xjct. RRGiyM ASTRONOMICO. 279 

cct Rpiftofam dc dubro fcripfcrit Pafchace , imer Cycloram PafchaKurn 
Scnpcorcs tamen numenmdus non cft. Mctrodomm, cujus apud Photium 
' ii^ntio fic , licet Cyclum fuum , f jx annorum , ab anno Diocletiani i^ 
'w(m fit. quia tamen longe feriorisacv^i eft, hic praetcreo. 

a Scriporibus Cjclorum Pafcbalium Cbriftianis jtftronmarum mcrem 
^e ajcendum , dixtt qurdcm Dodwetlus» fed quo fundamento non cxpli- 
cavit , quod veHcm | cgo cnim vehemcnter dubito. 

f An illc, qui in MS*f Saviliano fecundo cxhiberur, Canon, laltem 
ii4quc ad Dioclctianum , fit Thebnis, 8c Theoni (it tribuenduSy quod 
ftaruit Dodwcllus, dcterminari non poteft ex eo, quod Theo Epochaqi 
tttcult fuf aflronomici in Philippi Aridan anno i^ conftituac, 8c illcv.qut 
in hoc Mb^ cxhibctttr, Canon, omifla priort Canonrs parte, a Nabonaf* 
ffiiio uiqtic ad Alcxandki mwtsm^ demum ab imperii Phiiippi Aridati ia« 
irio incipm. 

Altad ctnm cfl Epocham calcttK fai aftronomici in Philippi anno i^ 
cmftituere^ & Tabimm eiy^d^nr^ilMrfifiittv tnde ordirir aliud eft ipfuoa 
Canoncm prioir fui pane mutilare, 8t cam planc ominere. QuotnoJo 
tnim Ptokmaei Almagefhim) feu fAiye^ ti^fifOfA^, ita cnim, ttile Vo& 
fio, PtoTcmaei AhBageftum appenabatur, in Schola aftronomica tra£tarr 
Cc cxpltcan poterat, omiflSi priotie Canonis parre. .Q^omodo novx ob- 
lcrvationes CQm antiquioribiis, quaeantc Alcxandri moncm capcae erant^ 
compararty cantmquc a fe iovicem dSftantia? colligiy absque integro Ca- 
noM coamiode poterant) ad confirmanda vd illcUmDda Ptolemosi placiu 
aiftrotiomica : 

Theo & qoi cim dbnceps fecuti funt, Aftrotiomi ^x^^f^^^ Kuvin 
m& Aam, 8c camen in tribus reliquis htmis Canonis MS**^ pnor illa O* 
nonti pars mtnttpe omittitCH* 1 quod mcrtto videtur mirum , (i jam Thco« 
iris tempofe illa Canonis pars omitti coepiflet» £t licet illc » qui in MS*^ 
Vofliano i®'exhibctur , Canon a Nabonaflaro incipiat, eo tamen non ob- 
ftamc iHum Heraclii Impcratoris fuifle Dodwdlus putat. 

Qui '«e^c^po^r KaroVi in calculo aftronomico utebantur, uc numcrum 
annorum, cum quo in Tabulam lcoflpentaetcridum debebant ingiedi, 
fnvenii^nt) non opus habebant, in illaannorum colleftionc, utcompu-- 
tirai alttus repeterent , quam a Canonis Bpoctn fecunda : quod etiam prop-^ 
terca Thconem ita (aceie videmus, tn fragmento a Dodwello edito; 

Pneterea in hoc Canooe, qualisin MS^i^cxhibetur» illa Epochti, quafr 

a Phiiippo AridaK>* itKhoatur, deinde continuo prorogatur, oc poft illam 

• Bulb alia^ Qova Epocfaai mmeracur. Sed non licat fuppcmete) quod hoc 2^0, DISSERTATIO DE CANONE f. xa. 

ftiaiD tonpore Theoais io hoc Canone eodem modo obtinuerit. Mihi 
cnim vidctur, cum , quo uiebatur Theo, Canoncm habuifle quatuor a 
ic invicem diftin&as Epocbas, feu annonim colleftiones: quarum primt 
(de qua hic quseftio eft) a Nabonaflaro inchoata , in Alezandri morte dc- 
(inebat, & annos 4x4 colligebat: altera autem a Philtppo Aridaeo inchoa- 
ta in Qeopatne morte definebat , 8c annos 194 coUigebat ; tcrtia vero ab 
Augufto inchoata, io fine imperii Cari definebati & annos )i^ colligc-^ 
bat ; quarta dcnique (de qua (juacritur an annis Imperatorum ab Aftrooo- 
mis f uerit diftinfta) a Diocletiano inchoata , adhuc labebatur : & qunm 
Theo th m «o^^fiptff Kmvifc^ rcribcret , annos 77 colligcbat. Atque hinc 
eft» quod Theo, quando anno Diocletiani yy^ coUigit numcrum anno- 
rnm ^ qui introducendus erat in Tabulam lcofipcntacteridum , qoac in 
«ei;gf/ffir KayoVi a Philippi anno i^ inoipicbatt procedat hoc modoipri« 
mo annos »94 (ecundse Epochx, & annos gi) tertix Epochx, per ad- 
.ditionem > in unam collig^t fiimmam & fic invenit a PhiUppo aJ piocle- 
tianum annos do/. Tum porro his addit annos a Diocletiani anoo 1 ^ it(l 
<\\ic ad annum propofitum; qui hic funt 77 , Sc fic invenit annos, a Phi- 
lippo ad annum Diocletiani 77^ , 684 » qui eft numerus annoram in» 
troducendus in Tabulam Icofipentaetcridum , in ^(o^^mV^k K^nrm com* 
prchcnfam. Hoc difcimus ex Theonis mV w vpox^ifu^ K«v«r«c fiagmco- 
to, a DodwcUo cdico, ubi $« 5^. Theon fic (cribit: vlsroai/cd-M xt^w^ 
ilAh "icni ^f >fxnf 'f <S>iKlwm ^offiKHm^ /^^%e>> AioaA.if7f «ry jfTVf 0^% 0«( «j^', 
JtfjiL ifAt^hm !#'• Es-f i tfv -iffti 4 >fx^^ ^ ^iXtwm ^wiAi/oif /*f%e^ 'f 4«^ 
xAifZt^yS cvifdyilat trn xC^ mVo« ^ bf ru K«voy/« ? ^mrihHif Sfh^Vfaym^ 
vofy yhtlt^ iiihof. i»f TVTorr WfcJ^iflft ri ^ «^ ^%7^ ^ AioitAi|lc«vS dfaic^ 
hif^ irn o^, rA ovvotyofc^o» %^'* tlfdyofAtf cit to ? tincffmf^%rm(im9 

w(urQf fftKiiiOf &c. QvLx ita vertimus : Pfopomuur nobis tempus ak 
miio regni Pbiliffi^ afque ad Diocletiatn annum 77^, Tkotb %%^ bo^ 
ra diurna 1 1 *• Quomam itaque ab initio regni Pbilippi ufyue ad initium 
Diocletiani colliguntur anni 607^ ut ex iis^ qua in fabula Regnorum ex* 
bibentur^ coUeSiombus ^ manifefium efi. 6iy quum bis addiderimus annos 
ab initio Oiodetiani datos 77 ^ eolleSns annos 684 introdticimus in Tabulm 
Icojipentaeteridum primam columnam &f . Notandum Thconcm non di« 
cere, mV om ths o» t^ Kafoflm ? ^MtkHwf £niSTNArorHS yifilm, 
^V^of^ in fingulari, fcd «V ok toh cr t» K«vov/a» r (ia^iXHif Bni- - 
XTNArnroN ytf^m inhcf^ tn plurah*. Unde colligimus in Canooc» 

2U0 utebatur Thco,inde a Philippo ad Diocletianum ^ non fuifle »Mm 
umaxat tFkirvfayf^yif ^ fcd plures t^^vfayvyiiX unam fcilicet a Phi« ^ 

, . * lipP« rm R E G U M A S r R O M O M I C O. i^r 

lippoad Cleopacne mortem annoFum 194, alteram ab Augufto ad Dio- 
^letianum annorum^i^i ex quarum aggregatione ^v^eiytlai hn ^. coH^ 
^paur amri 607. Hec ulterios confirmatur ex tis, quse Theo^ ibidem , 
paulo poft addft : 'Eti} kv W «f >fx^^ A^fyH^u f^ixeA 'f Aio«Aif2i«r; i rif 
ifiolm ^yffdyilm 0« $ ¥ 0«0-iAtfr«y Kafov^ xty^* hoc ell : ^uoniam itaque 
ab iftiiio jfugufti ufyue adimtium DioclHi^fA anm fimiliter colliguntur ex, 
Hegnorum Canone gi). Nam indecolligimuS) novam Sh^aytnylw ^ica 
annorum colleStionem^ incepiflc in Canoneab inicio iroperii Atiguili pofli 
Cleopatrae mortem, in qua praBcedens Shfyffayuytl denerat. Ratro au- 
tem, quare Theo de annis, a Diocletiani initio, 77 loquens /Canom'4 
Bon meonnity haec eft» quod Diocletians annus 77"*, nt terminus ad 
quem^ propolitus erat, adeoque hi a Diocletiani initio anni 77 erant Jati. 
{Un dfsiQ^hS^) adeogue eos ex Canone petere , necefle non h^ibebat. 
Eodempiane, ut raibi videtur, modo procedit Theo, in Commentario 
io PcolemKum^ p. 184. ubi Diocletiani annus 8i°*erat propoiitus ; cc^- 
ligit enim ibi (quanquam minus apene) cx tribus in Canone cRn^\fv»yu^ 
ymTe^ quanim prima emannonHn 4x4, fecaoda annorum 194, 8c tertia 
tQOomm Ji), aonDS 10^1 , &, additis annis a Diocletiano datis 81 9 'm 
univerfum annos iii i , imroducendos in .Tabulam Icofipemaeteridum , 
qux in Ptolenuei Almagefto erat comprehenfa. Atque in hac colledrione 
fequitur Theo fere Ptoiemaei ii^hodum', qua utitur in Almagefto, L. ;. 
C. 8. Hinc autem tandem concludimus, quod hoc non liceat fupponc- 
ret in Canone, quo ufusxft Theo, unam duquxat fuifle Shevvaytty^f^ 
quar a Philip}k> inchoata,ad Sc ultra Diocletianum decurrebat , ficut hoc 
in eo, quem MSS^ exhibent, Canone obtinet| quod feriori tempoi^, ob 
Cilculi compcindiom, viderur clfle inventum. 

Hasc omnia fi oonfiderentor» apparebit, nullo jufto fundamento niti 
iUttm.Dodwelli fententtam 1 qua illum > qui in MS<<» Saviliano feCundo 
exhibetur» Caoonem.Tbeoni.thbuendum^cfley cenret.. Gum iHaomtffio 
prioris in boc Canone panis pottus negligemiaB defcriptoris videatur eflk 
iribucnda* 

C. ^ ^ " • 

De toe Regnorum Canone mea fententia. 

r i<».Cmuincft» prim^m (qnancom conftat) hujus ^ Ganoms fieri mcn- 
txooem apud Tbeboem in Commentario «V w ^x^h^f Kafiv^, \ri 

Nn frag- fBx^ DI^SEaTATlO DE CAMQ^TE ' i.xwimt 

liragoiento a DodwcU» odiio» Uiide fufpioio, icd adiDodmi le^it* mu 
t^r^an nooTheo etiam primus hiyosCanonis &irrit Au&or & Candoi»* 
ton S^ tum, Ut videtur, Tbeo ctiam huoc Canonem fibi tribiuflQC, tf 
han co modo, ac fecit» dc hoc Canooe um indificrcotcr foifiet b^unis. 
. %<^ Cmuqi cft, Tbeonjs s^tatc jam cxutiAc Canonem, <tm (c olm 
Ptolem^ipi tcivipora c^tcodebat, ad minimum utqucad Dioclctiaiuiiii , %g 
Tbeoncm hoc C^nonc fuiflc ufum. Undc pata eam , quK poft BtDle* 
m^i tcmpora acceffic» Canoni^ partcm , oon cflc Pcpkinati, fcd akcfiuc, 
9ui ad minimum poft Diocletigni initium visicrit. An|uc hinc aoq levii 
pritui fiirpicio, an oon Thcon fucrit hujua Canonif CQOtinuatoa. fAca 
t^cn hoc affirmana aufim^ %iiia tcftimooia ^ ccita docuoicM defiiQiL 
Probabilc tameo mihi vidctur. 

3^ An tempore Thconis hic Craon noo uUra Diodatiani ioituu» poa^ 
grcdiehatur, c»mioavimus fupiay Lit* B. & oftcodimus , ifuod a«pi« 
ipenta l>adwclli , qui hoc Qaiuit > id ounimc evincant. £t licci contr»» 
cium argumcntis dcmoi^cttivi» probire oon poffim. mi|loo tamen mi^ 
probabslius efle vidctur » ^od Tbeon (pofico, qood hoyua QaoMii 
^rit cootinuftor) cum uiqua ad fua lempori ooatiaoanarv» ^m ^ooA 
m Diocktiaai ioitio luhftiicric 

XXII 

jt/t Heraclms ImferAtor fi bujm Canimh C0$fi»00or> 

llle, qui in MS^ Vofliano primo exhthecor, Canoii dcfimt in fino 
J^perii PbocaBt cui fucccflk Heradtua Imptrator : ut vidkMis lopaa , 
!• 11« , Lit. 1. ^. Unde nerito qiisBnttur ^m E&cacliua fabpemeaf 
iHmc Capftncw ufiiue ad fui Impeht initium oootinuavcnt. 

A. 

De l»c Camm D^welR ftnttnfU. 

!• Dedwellus putst Im SfunufcriftumFoffu prkmmfuiffe fhr^ulH /m- 
ferat^ii^ & Ulud €enfkt Her4$H» kn^tari effe tniuMum. & iUud Jm- 
feraiorum KosvoViov al^ e$ auSum effe^ verijlmite judieat. Ut vidimus fu- 
£ra i^ u^» Uk. h 0. in toitia# Hocitaqueiaeo judiciOjfiikDtxt* 

•• Pri* {.nm. RE6UM ASTRONOMICO. 18) 

a. Prioio^ HemcUum Impemttrem afum eflc uii CtriOiie lUgttlb, 

fui a NabonaiTaro incipiens, in fine Imperii Phooe» hoc e&^ in anno 
^hilippi ^^^ (<}ui eft a NabooalTaro 1)57^) definebati qnalM ent ille 
Canon , qui in Manufcriptt) Vofflano primo exhibcbatur t cujus defer»* 
rtionem videre lioet» fupfa i^ ii'>^^. Ut. L. An autcm illud, quod 
Vofiius poffidebat > hujiM Canonis ManuTcriptum foerit illud ipfum ^ quo 
Heraclius ufus eft ^ autographum ^ non dictt Dodwellus ^ neque etiam 
hoc verifimile mihi videtur. Confer qoae nouivimiis fopra, f^ ii^ ^ 
Lit. I. 0. 

b. Socundo, hoc vult Dodwellus, Heiacliom honc Canonem ufi^ 
ad Phoae fincm fic fui imperii initium continuafle j atqoe co fcnfu illud 
Imperatorum Km« vmv auxifie. Unde aotciii iUa hujua Canonis coadnua^ 
tio, abHeracliofiida, inceperit, non ezprimit Dodwellus. 

. 2fl Sooteatiam fiiam prohat Dodwellus hik ratiombus : 

a. Primo, ^ia hic UaooD io imperii Phoafc fioe definit, atqoe tca ad 
Heraclii imperii ioitium fis caneodit* Ita coim , in Notis « quae Caooni 
iiafajuimintur) fcribtt Dodwellus ; definH bwc inhc9 (in impcrii Phocip 
&nc) Pfffii i"<B, fmm fMmde Hencli» mfcratoti trHmndnm effc c^ew. 

D. SeciHidO) quia Heratlius fcripfic in «r^o^^srr K«yov«< : ita entm lo» 
co citato prrgit : q^ijcriffit in Camnet ircx^^f^if i 9t ftoinie Hlnd Impera^ 
tornm k«Hr«riof (quod inter a-^^^tifirf KavoVok reperi^tur) olb ee anitntik 
tffe^ verifimilefit. Vide infra, hoc ipfo %^ xt* , N* j*. 

c; Tenio, quia Fafti VoiBtti Codfukres (una com Rttmorom illo 
panooe cX.Apographo Voffii^ io hac Appendioe, a DodweTlo editi) (2 
iifque ad Heraehi annom %qP^ elctcadont 5 & in eo definunt. Ita eoinl 
loGD citaco (lorro per^t Dodwell» % frinfenim cnm £f FaJH FaJJiani 
Coiffiilarei definant finttliter in annum bnjus Efotba ]\v/ (of)) ^^ 
racJH annnm pre bac fiifputatione XX^. Confer quac Dodwellus iH 
honrai FaftarUM. capitt aohotat. & nota hoi Faftos fimtlitudinem quan- 
dam cum Faftis Thooois habere , & ad ufum aftronomicum potuifle iil-i 
lervirei nempe» ut dalo adno in ^ra Diocletianii aut in ^ra C^nfularij^ 
Ifaitim invenlri pofib 9 quotus ille a Philippo annus eflet , atqoe eo ip|b 
h^esetur mimerus atinorumt qui in Tabulam Icofipetitacteridum , in 
iTfa^Wfoi^ JSamiei comprehoifittD, introdocendas crat : & praBterea, oft 
VDMts^ iovcniri poffiit^ quotus iUe anmis datus, ab Augufto annus dEtf 
atque eo ipfo ilie annus daroi » qoi fixos erat , juxta methodvm a Theono 
tfaditsmj ad atMium vagum itdoci poflet. 

y ^Hpm ho6 iffo «» tt"» » N"» »'' , Lic; b^ <itdt Dodweyus» Hera^ 

Nn % clinn$ a«4 DISSERTATIO DE CANONE $. xxir 

.^iim fcripfiff^ in Csncnii irjo^^f/^yi* Sed nori probatt neqae etiabi 'ali* 
• qiMiD hujus fcripti nocitiain nobis (uppcditac. £c forte bac in re (ectl 
DodwcUusqood poiuit, ouia illi, qui Dodwello illud Heraclii ftagtnen^ 
cum, quod edidic^ yel indicarunt» vel exlcribcndutn curarunt, ipfi ma- 
jorem hujus fcripci nocitiaai ooo ftippeditarunt. Dubito enim an iplc 
Dodwellus lUud Hefaclii %U w irfo^lfHfKafviva^ fcripcum unquam 
Tidcric. Imo ego ipfe aliquande dubitavi , an Heraclius unquam io 
,Canoiies w(oxfif^f fcripfcric i 8c an non hstc opinio naca fucri c ex tis; 

uae Hcraclius dicit in inicio illius fragmenti » quod edidic Dodwdlu^. 

^amobrem hoc in loco, ea, quac de illo Heracliiin- Canoncs ir^o- 
;^fifv^ (cripco, mihi occurrerunt» annocare volui; judiauni relinquens 
iis, quibus Anglias Biblioihecas adire, Codicesque MSS^ perluftrare 
datum eft. . 

a. Dodwcllus in^ hac, ad* Diflertationes (ba» Cyprianicas , Appciidi* 
iee edidic» ultimo tocoy Fragmentum Heraclii ImperatoriSy Grace^ cum 
jua verftone Latina. In quo fragmcnto concinencur duo TraAacus Im- 
pcracoris Heraclti , diverfo cempore ab eo fcripci : quorum primus tradit 
ODCthcxlum ad inveniendam feriam in quocunque anni die» quam pri*> 
OQO propooic^ & deinde expUcac, & bic Tradtatns fcriptus eji Indimone 
yil^ anni Iwperii fui ^^ . ' Alier tradtt mechodum ad.ifivenicndum Pa^ 
ichacis dicnxi & bic TraSatus fcriptus efk Indiiti§ni Xfi annr /mperH 
ejus iT^. 

b. Fritnus Ti^aaatus ab his vcrbis ineipic : *£v t J ir(ox%ifm KavJig S 
HroTiffAniu fiS w KmtiifAe ? dnKu^m dsifm iymllat JLnfium Jt*mv ivvalmi 
'ht yy«>« ^ i««f» fAtivif rifAiffv $h xolmw lifjii^v >f t^iofAdi^ xa^vlf. ' 

c. Huic fragmcnco titulum hunc oon Texcui Graeco, fed verfioni fust 
Latinse fupcriofcripfic Dodwdlus : Fragmentum a Cemmentario Imperatms 
HereuUiin TSfoxdfMt PtoUmai Canones. 

d. In Prolcgom. V^ LXII. fic faibic Dodwelhisr Eidem (l£pi<copo 
Oxonicnfi debemus) & excerpta qum damus e commentnriisTbeonirjtlexan^ 
drinr & Heradii Imperatms in '0«5%</pvf Ptolemai canones. HeracHunr 
indicavit amicns^ tntegerrimus Tbomas Stnitb TbeoJogiee Profyffir eruditiffi* 
mus.& fidns coikgii AAigdahtunfis digmfjimue. Nos esc utrofOit ea ex/cri- 
kendafelegimus ^. qua fen ad Canonem intelligendum ^ feu ad rem biftoricant 
aliquatenus illuflrandam « fa&ura viderenti^r. Pafcbalia vero^ ex HcraclUt 
idcirco lukentias exjcribendacuravimusj quod&c. 

c* In hujus autcm Appendicis citulo, iocer concenca rcoeofemur ctiam' 
liecduQ^pufcula ; Jraimintsim. Tbemis JUxandrinf m Tffox^ff^ Piote^ %.m. REGUN^ ASTRONOHlCa iXf 

mai K«»oytff t i MS^^ BsrocGiano. & ^ Fragnmtum linf$rdtofis tJeracrtl 
in ir^ox^f^^ Ptolemai K«yo>«r, e MS^^ eoJem Baroceiano. 

f. Manufaiptum hoc Baroccianum reperitur, ut mihi videtur, in Ca^ 
taldgo Libroram Manufiriftvrum Anglia & Hibermee (qui prodiit OxoDii 
tnno 1697. in fol.) f^olumine i^ , Parte 1* iqua continentur Codices 
MSS'' m Bibliotheca» quse a fuodatorefuo Thoina Bodley denominata, 
appellatur Bodkiana) Claffe 3* (qua cominemur Codioes Graeci XXlk 
Rufficill. Pars refidua ^bliotheoe Baroccianae^ex donoOliveriCroui- 
welli) ubi p; 44. occurrie Codex grandiufculus , panim veteri^ partitb 
recenti manu faiptua, numero x^f^^m quo cootinentur C^ofcula plura^ 
& quidem 

N^ 8. Tbeon Alexandrinus in Tabulas r^oxtt^^f PtoUmai. 

N^ zo. Tbeonis Mexandrini in 9r(o;g<ipv( Canones Commentarius* 

N^ X4. Hepaclii Imperatofis Uber ajironomicus dftnly^^^'^ continef 

autem explicationemTbeonisinCananesn^foxjoif^c. < 

g. In eodem. Gatak^o , Vol. i^ 9 Parc^ 1* occurrtt Codex (qot bujui 
partis66ii">*9 Mtifei autem Saviliani 64^ mimeratur) cum hoc tituio: 
HeracHi /mperatoris in Cl Ptobnuei Canones irfoxitf^ commentarius , cum 
7abella Regum a PbiBppo Jrideeo ad Leonem IL Greece. Alia queedam 
afironomica. 

* fau In eodem Catalogo, Vpl. z^ , Parte 1« (qua continemur Codicea 
MSS*^ Ecclcfiarum Catbedralium , &aliarum celebrium Bibtiothecarunl 
in Angiia) occurrit Codex(qui hujus partis 6071^, Bibliotbecse auccm 
Th. Gale li^"» nomerattir) ita deteripcus : HeracUi /mp.con/men(ariu$ in 
Cl. Ptolemai Canones a^ga^^i/pvf . JUemque de Pafckate Cbrijliano. Liber 
amendate fcriptus j &rarus^ &inedttus Gr. 

i. Viderous itaque in illo Catalogo tria eccurrere hiijus fcripti rmpera«* 
toris Heraclii Manufcripta, quae pro divcrfo genio eorum, qui huncC^^ 
talogum ^usque partes confeceruot « diverfimode defcripta iuntv ' ' ^ 

Manufcrlptum Baroccianum (quoda Dodwello m Prolegom. S^ y^^ 
in finC) etiam appellaiur Bodleianum^ & utroque modo appellari poieft) 
dkichbitur ut Htracln Jmperaioris Liber afironomicus dniriy^ifQ'. (Un^ 
de ettam Dodvellus fragtnento Heraclii Imperatoris, a le edito, nullam 
iuiy^^ Textui Graeco prscpoiuit) Continet autem (ut judiciit Catalogi 
coiKmnator) expHcationemTbeonis in Canones yrfox*'?^^' (oode orta eftilla 
fcri^^or^iif qoam DodweHus vcriioni fuae Latinas praerpofuit) Fragmentum^ 
< commentario Imperatoris Heraclii in wfoxflfooe Ptolemai Canones. Ubt 
tamco Qomco Tbeunis in iP/p/fmirJ mutatur.) NuUa aucem in bac bujut sM DIS8BRTATIO DE CANONE f. zzii. mir: 

Maqttrcriitt (krcripcione memio fic daoram iUoniiil Tn&inisiii Iinpeni* 
toris Heraclii, d$ Feria in fuolibet amd di$ iwvemendm^ &c de Pa/cbati 
CirifliaM iitwmendoi c|uos tamco cx boc MS^ edidit Dodwellus: 

Mtnufcriptum autem Saviiianum^ quod flcdaec.in ejus iccenfione boc 
Heraclii fcripcum fimpltciter ica defcribitur; HeracUi Jmperantb in Cl^ 
Pulemmi Canones wfox^^vf cmnuniariui. Videcur camen boc HcraclS 
icripcum eadem concinuiflct qux e MS^ Barocciano edidit Dodwellus. 

Mdnufcriptom Btbltotbecm th. Gaie ita defchbitur, ac fi concinerct 
diio Impemtoris Hcraclii fcripta,uiioeodemqttC Libro compirbeofa^ qno^ 
rum primum crat HeraclH Imperatms commentarins in Cl. Ptolemm Cano^ 
nes 7f(o7CMfovt. jlUerum autcm cjusdcm HeracHi Imperataris de Pstjcbattf 
Cbrifiiano traBatns. 

k. Dum bas unius cjuadcmque fcripci Imperacoris Heraclii divcrias 
fonfiderQ defcriptioncs , faseor eciamnum illam animo infaflmre fiil}Mcia- 
nem, an non ez bia fragmenti| a Dodwelio edici, inicialibus verbts: '£r 
fy tr^ox«/pt Vionin t riToM^MKdu, incoruto, qui bos Canlngos conlbce- 
ninc I anifldis oita fic illa opitiio ^ quod tcI totum boc iniperatoris Heradii 
icriptum ^ vd (alcem cjua prior pars co mi iiei ct Commentariutn in Prole» 
msei wfQXfitovf Ganoncs. Huic adc^ fufpicioni tamcn a^norftDo boc obfta^ 
re, quod in rccenfione Opufculorum , quae oootiocntur in illo Voliimtiua 
s^, F^rtis 1* , Godioe ioT* ^Hdiufculo^ ad plerikque Opofcula videa- 
lor aniHftari quoca iftius Codtcis pgina incipiant } & quod fragmcnturf 
Hcraclii, a Dodwclle editum, non videatur toc pacinas pofle concinerei 
^oc Opufculo» bujus Codids BarocciAii, i^ vidiMmir trflioi. X^ IIL ^inmfkerint bujuf Cdttbnif tontinuatores j^ojferiores. 

, Tcihporc Theonis Alexandrini jmd tmuttk Caoonem n«iiin sftro» 
poaiicuiD, qui fe extendcbac od miniinaflR ufi}ae «d Imperii Diodemrti 
>""iu™ * & rone etiam ulteriiu ufijue ad Thooois anatem, vidimos rupi% 

Illura, qui in MS» Vo(Bano \* e]ihibetitr« Caoonem, qui ad Imperii 
Hcradii mitium fecKiendii, fuifls impenKoria Uoiadii, pioUbile eft, 
«t vidimns fupra, 5« z». "^ , 

Refttt Smn.xxw.tifLGVKi ASTlt dNO MI CO. 187 

Rcfttc kaqw adbuc triplex CaaM « 01)1 in tnbu^ Mamifcriptts , Savi^ 
liano |0 , £c i^ 9 & VoAano &<> , exhiMtur; Ue quoquaeri poccft» qi|i« 
aam fucrint bujus Caooois coutiauicoffs poftcnores. 

... A« 

De horum trium Canonum contiBuatoribus pofterioribus nihil oerti mihi 
ha&enus occurrit. 

De Voffiani x^ ulteriori onttBuatione in Godicc Lugduno*BatayO| 
^ide infra $^19. 

5C X I V. 
^e Csiuiw Rggnm 4firo^Mmci fnma H etmftitutme, 

Pe hpjqs Canonis forma 8c ppn^iqttipne wi tMwcWw 11 Ftokf» 
Ififn. 40 XXXIV -XXXVIII 

Varia hic erunt confideranda , quorum qHfcdwi clarc & eerta fultt , tik 
«ero minus clara & cnxtZf qwe i^Ueri(>Qecp 4isqHifiuoacai & probatioficm 
rcquirunt. 

Nos a cIariorib\}s & cer;iqribas f^ieinm intfimii. /ftV CMfMi i^« jtf / /SmufP Qtm^ €f pr^cuSt per MMOi eompleM. i^ Huip Rfgiim icriei datur nomen CoMMis Rtgmrum , duplicem ob 
caufaro, quia numerac annos imperii (ingulorum Kcgum complecos, SC 
•K illomm annoriim continua agfiregatione Mx^m^ vel iEras conftituitf 
^c proindc formaai Canonis iSml Hoc cnim ipfii Caooois natora re« 
%airit. 

4^ Hoc cuivis 9 Canonem honc iiifpicicnti,vidcfe ficetiadeoque proba« 
tione okeriori ooo iodiget* Nullibi eoiia io toio hoc Canone indicatur^ 
^ot Eieofeis ac dies ukra aonos, fingulis Regibus tFftocos, czcarrant^ 
aw id illos ailQos complendos deficiant. 

y Uode fequitur aooos R^m omaes & fiogulos 10 Gaoooc» cuoi 

afmit «88 DISSERTATIO DE CANONC l.nif. 

aiims Mrx^ quae cx annis Regum fibi invioetn a^regatis conftttuicury 
Don tamum concurrere, fed & pari paflii ambulare, hoccft Ganonioe 
fimul inirc,6c fimul ddCinerc. iu uc initta annorum Impcrii horum Re- 
gum , juxca Canonem confiderata , & , juxca veritatem & d%tli^mi9 hifta« 
ncam compuuta» a & invicem difiEorant, & non fint confuodenda. 

De anm forma in boc CMOtte adHbiia. 

T® Certum eft in hoc Canone adhiberi formam anni ^gjrptiaci va^, 
dierum 36^ tantum aibsquc quadrantCi (quahs anni forma olim apud &• 
gyptios m ufu civili fuit, & Aftronomorum ufibus commodiflima erat) 
ka ut anni imperii, Rqgibus in Canone tribuci, fint anni ^gyptiad va- 
gt, fic JErra per annos Rqgum i^ fibi inviccm aggrqg^cos» colUaa, aonis 
conftet iEgyptiacis vagis. 

%^ Hoc cx Ptoicmxi Almagefto ad fatietatcm ufqtie probari poteft. Ec 
cum de ^ra annorum coUc&orum ncmo dubitet> certc de annis imperit 
fingulorum Regum, cx quibuss fibi inviccm aggrcgatis, hacc confiituir 
tur ^ra , dobitari non poteft. 

9^ Hinc autem (equitur, annos Rcgum omnes 8c fingirfos in Canone 
inire a die primo mcnfis Thoth,qu> apud ^gyptios primns anni v.ag^ 
mcnfis erat, fic cumannis Mm pari pafiTu atnouiare. 

C. 

De imiio Jjei afimmi^ ia bec Oem^iie. adlniHf. 

* i^ Cei|tum eft^ quod.inboc Canooe diei itiitium aftronomice compa« 
tetur ab ipfa Meridie. . 

%^ ita videmus Pcolemoeum in fuo Almagefto, L. ^. C. 8. Epecbam 
annonm ab Jupifio deducere ab anno Jugufli i^ , menfis Tbab die i^ , 
a Meridie: Sc itidcm ^focbam annorum a Nabonajfaro deducere ab amte 
Nahonaffari i» ^ fnenjxs Jbotb die i^ a Meriiie. Sic etiam-videmus Thco- 
nem Alexandrinumt in Fragmento a Dodwcllo edito , £^c/^tfm annortm 
a Pbilifpo jirideeo deducere ah amo Pbilippo i^ * menfis Tbotb die 1® , « 
Mtrdte. Quod etiam facit Pcolemacus m Libro de hypotfaefibus Pkoc* 
tanioi. §.m9. REGUM ASTRONOMICO. ^# 

)« Unde oolligimas anouiD Nabonafliiri, Pbilippi, Sc Augofti i«ia 
Ctnone inire Meridie dki frime men/ls Tboib anm jEgypiiaci vagt. 
Quod protnde etiam de nliquis horaoi , & de oainium aliorum Reguoi 
& liD[^tonim annis oinoibus & fingulis dicendum atqoe aenofcenduai 
eft. Absque eo enim, ex annis Regum & Imp ratorum iibi invicem 
imer^atis, hae Epochae leu Aik conftitui non poflentt atque hic Canoo 
uubus aftronomicis infervire non pocuiflct. Plura ad ulterioitm ptobt- 
cionem non addo^ quia res ipfa per fe dara eft. 

Reffs^ qm amutm iinegrum in imperie n$n imftenmt^ in Cnnmier 

omittuntur. 

■ « 

Hoc prob^tur exemplis Regum ih Canone omiflbrum. 

i* In ferie Regum Aflyriorum 8c Medorum omitcitur Laberofoar^ 
cbodus , pucorum duntaxat menfium princcps , quem numerat Bero* 
fua, ut dicic Dodwcllus in Prolegom. %• XaVL 

x^ In ferie Regum Perfarum omittuntur, Afagorum imperii menfeii 
Vl. Xerxis fitil Artaxerxis menfes x. & Sogdiani menfes VII. Vidt 
Synceltum p. 207*- ^09. 

)• In ferie Regum Graecorom in ^gypto ^ nullcu omiflus mihi 
occurric. 

4<> In ierie Tmperatorum Romanorum ab Aogufto ad Diocleciaoum ^ 
omittuntur, exempli gracia, Galba^ Otbo^ Fiteliins. 

Hoc porro esc eo probatur, quod in toto hoc Regum Canone, ne 
tmus quidem compareat , qui non fpatium awtuum explcveric , ut dictc 
Dodwellus in Prolegom. S^ XXXVI. Quod in illis R^ibus, qui 
cum unico Imperii anno Caiionem ingrediuntur, explorari poterit. 

Quem in finem obfervo, in Canone unum duntaxat imperii annuoi 
cribui 9 

Fiyn^^f f anno Nabon. vt '. ff. 

Nervse, anno Philtppi «*'. 410. 

Decio y anno Philippi <poy*. ^75. 

Claudio^ anno Philippiy 4)53'* f9^« 
£t nemini pnccerea ufque ad Uiocletianum. 

Oo E. JE^ no I>t8&BllTATIO M C&NO»irS fi E. ». 

' D0 Mrtb$d$ in Cm$M sdbtbk^ m flgmdh Impirik JUgmm. imtiiu . 

Cum tmperii Regum inhift in Ganone feniper a priiM cNe mn^ 
Thocb anni .^fgyftiaci V9gi deducamur , 8c Imperii R^om iiiicit 
ra, juxta «xe>(3»«v Hiftericam compuiafta^ dtwrlimode perMiium 
gyptiacum vagum labcntem vagcntur, 8c medo in priorem ^odo cir* 
€a mediam , modo in pofteriorem. anni ^gypttaci vagi partem inci* 
dant: neceflarium eft,uc vera Imperii Regum initia in Canone vel ad 
pratQMfemeQi mn/btA Tlwli^ rttniJbaMur » mI ^ kiimifxsk owpiem. 
Tlioth protruclantur/ , 

Merito itaque quxritnr de Methodo, ia fijgendis Imperii Regom flB 
Imperatorum iniiw,. in Can^q^ Adbibivt ; an iglioet 'VCra Xiyie- 

Mi Rcguci fic Imp^ratQnim ii¥W, ^i^m^ihoA^ umforau m Ca^ne ydLi 

jismppr ad praE^e^iUQn menTem Thoili r^trabamur.f vd ^iffix a4 %? 

quentem menfcm That|p prptnidaotui^^ ap. wro pra tt B9ta».ioodp^ reinN 

jianuu:, modo pmviidvntur» 

. Dodw^lJus tribiiit }^ In ip A^ftri^umiHs (ocdMwn Moif^noe«(i , ic||i 

mofem confuetum, & putat vera Imperii Fieauo) H JUnppnUQnun in^ 

ipa» esc more AftA>nofoorwir QCVifuaPi ia QTpof» fd pifecfidquem^ 

mcnfem Thoih retrahi. 

^ Qocm in $(iem, oi hoco/lrmJat^ loieiift^topff^ttlt^^ 

ab Augufto ufque ad Di^cletiao^m (u](frius enim npn profxint) pcr* 

GUrrit,^ neni Imperti £r^lorum Imperatorum inipa9.co(n ^mAdcoi» 

io C^onc ioitii^ conjpartt > in Crplpg^'^^ 38-^5/.. r » I XXV. /iiMd %nr. REGUM A-STRONOMICO. ^, 

XXV. M • Tititia Canomca 9 ffiftoriea JmfnrH Rm amtmm jw^a^ 
t$tMm ak jtugHjh ad l>toclePiannmt inttr fi ctn^arath' 

mr ex menfe IDedweUi. 

m 

Dodwellus lianc compamionem tnftitufc in Prolegom. S^ xn7iu-t.T. 

Nos hoc incervallum in duas diftinguemus parces» quarum prima ab 
Augyfto ad Antoninum Pium , aJtcra ab Anconino Pio ad Diqcktiamm 
4cctifric. . 

^ Di InterualU parU prima ah Augufto ad AnUmmtm PUim* 

Hujus primx Partis comparationem t t Dodwcllo toftituum^ 4qpKci 
inodo difpNdnemus 

!■ Hujjo» Panit dtf^fiib faicc erft. 

CleopatM amus tlmrar eft Nifl^nalfei • • 718^ 

» 

AuG u s TU8 9 ct^i triboiimuffi ia Cuonc anqi^J^. « . • . » ^ 4; 
t2Dik.anAo'Chrifti i^^ , Septembris dic tp^>/ '^"^. 

labcnte jam anno Nabonafllari 76^® ,^ qui ^ 

coeperat anno Chrifti 14» .» dic Avgiifti ufi % 
. adeoque Aug^fti a^us ^y^ cStNwons^ • . ^ ; ^ 761^ 

TiBKRiust coi tribuumttr in CanojPcaacyl^Sr^ « • .. %t 
li&itMnio Chrifti 37® , dfe Martii i6* , ^ ""-^, 

labente adhuc anno NabonaflSiri 784^ » qfxi 
CGcperat anno Chrifti 36® >^ dic Au£^fti 14*1 

"" *^ ' annus ix»« cft NMooaflari » ♦...•. ^Sg" ■•'•^•:*' C A j u s , cui tnbuiuyur in Caiioocanni 4^ 
<)hJilLannb Cfarifti 41^ /die Januarii Z4®.» 
labente adhuc anno Naboniiflari j^H? , qut 
cocperat anno Chrifti 40® . (lie. Augufti ly^ ^ 
adiK)qQe Caji aanus ^** cft NabonaOart * fr •«> » » / • • ^ Oo X CiiAa* # .E jr ^ DlSSfiRlTATIO &E CAMONE %; xev^; 

Claudius, cuitrtbuontur JnCaooneatmi 141 . ... 14 
obiit anno Chrifti 54» , dic Odobris 1 j* , ■ ■ ■ 

labente jacD anno Nabonaflari Zox^ , qui 
< crtiJciBit anno Cbriftrf^* , dic Augofti lo^ ; ' . . 

Cjaudii iinnu3 i^»» cft Nabonaflar» . . . . . , ^ot " '1 ••:« » NcRo, cui tribuuntur in Canone anni 14, . ' , • . . , . f^ 
ebiit anno Chrifti 68«^ ^ die Junii o^ , 
^ labente adhuc anno Nabonaflari 8if» ^ qui cccperat anno Chrifti 6j^ , die Augufti 7« ; 
••• Ncronisannus i4«eftNabonaflari ..,,... 815 . i. Galba. 
OTHa 

• VrTBLLIITS. Nollus horom annum cxplcvit. & propf crai Neronts anmis 
14« cft Nabonaflari 815» & Vcfpafiani, annus s"< eft Nab^ 
naflari 816"^ in Canooe. 

10 ..Vb»fa«ia NiJB, cui trtbaantur in Cattotie anoi lo»' 
obiit anno Chrifti 79« , die Junii t^» , 
Jabente adbuc anno Nabonafrari 8z6«> , qai 
. coeperat annq Chrifti 78« , die Aog. 4« I ' 

acfcoque Vdjwfiani annus 10" eft Nabonaflari . , . . tifm 

Ti xat,' cui triboantor in Canone annf J , , , 
©bnt anno Chrifti 8i«» , die Septembris 1 2» , 
labente jam anno Nabonaflari 8i»* , qui 
cceperat anno Cbrifti 8i« , die Augufti 1« % 
adeoquc Titi anmu 3" eft Nabonaflan . ... ; •: '$a 

pourTrAKvs-, cuitribuunturihCahoneaiini ir, '1* 

«bm anno Chrifti 96» , die Septembris i8» , ^ ' * * ^ 

labcnte jam anno Nabonafl^art 844* , qui 
. cocperat anno Chrifti ^. , dic Julri 50« < 
adcoque Donitiani «nniu rj" cft Nabonaflari '. . . . Si»-^ 

NS&TA fcjcxv.. REQUM A8TRQNOMICO. t^j^ 

Nerva» cuitribuiturinCanoncannu$ I , * ..,v • . ^ i 
ttdoptit Trajanuro inno Chrifti 97« , Jic Oftobri^, * •"" 

tbdicat liwJfcriuin aaBBq Chrifti ^j^ , die Deoeuibris i;* ,- " .: .; 
obiit anno Chrifti p8® , dic Januarii t;» , 
labentc anno Nabonaflari 845« , qui ^ t '^ ^ ' ^^ ^ 

coepcrai anno Chrifti 97®^ diejulii 30* | • . . 

adeoqueNervseannus i>^eft Nabonailari ••;'.. 844 ^ 

Trajanus, cui tribuumifr J5 Canonciotii ' 19 1 • • % 19 

adoptat Hadrianum anno Chrifti 1 16® , cUe Aug» 9*? ^ ^ ~~ 

labente jam anno NabonalTari 864^ , qui ' 

coeperat anpo CbHfti 1 16^ , dic Julii %f ; 
. adeoque Trmni ^nnus 1 9<» eft Nabonaflari • ^ . . 85}^* 
bbiit anrio Chfim 117^, dic Aua. |i« , • - / 

labente jam anno Nabonaflari 805^ ^ ^ui 

coeperat anno Chrifti 117®» die Julii 2,5?^ .: , •. » 
* Tenninatur iuquc Trajani Imperium nob in c§os'obita,"fisd in adombne I « A • A Hadriani 

Hadrianvs, cui tribuuntur ii^Guione anni ti / ; • • %i 

adoptai^lium Verum anooCbrifti 136^ ante men^ . ; . * "^ 
' fem Junium,(ed^Hus Verusiao^itqrKa)^^ . . 
anniCErifti» non 138«, fcd itT^. f . ^ 

adoptat Antoninum Pium anno ^hrifti . 13819 t 

menfe Februario. 
obiit anno Chrifti 1 j8» V ^ie Jul. io« , 
Jabente adhuc anno Nabonaflari 88j^', qui 
cceperat anno Chrifti 1 37^ , dic JiiU zo^ ;. • , ^ 
adeoqoeHadrianiannusxi"*eftNabonaflafi \ l / • 884' 1 
Antoninus Pius,cuitribttuntur inCancmeannix}! • • % 
obiit aimo Cbrifti i6ir^ , die Martii 7^ , 
labente adhuc anno Nabonaflari 9o8<>^. , qui 
coeperat anno Chrifti 160^ , die JuUi 14« ; 
adeoque Antonini annus i^<» eft Nabonaffiffi • . • • . Oo 3 A^Partis i^ Pvtis priflsc dlliofitio hoBC crh : 
InitHiftorioe . ttk QMMriM %ym* AvoviTui, tnnoi^). 
Knte Chriftum , 

* 

^o® a Cleopatra mopte 

obiic annoCliriftt f^,4teSepCrf 

TiBBRies, aoooszx. 

poft Chriftum , 

i4^dieSepc. ip* 

obiic anno 37® , die Marcif 16^^ 

Cajus, annos^ 

37* die Martii i6* r 

obiic anno 4 1^ , die Januarii i^*'. 

Claitdiusi annos 14«. 

'41^ die Januarii 14^ 

obiic anno 54® , die b6bb^ i j*: 

Nbro, aiyiear^. : ^ - 

54« die OAobris i y^ 

obiic anno 68® ^ die Janii ^\ 

GALBA^OrHOyVltELLirUS. 

Vespasiamus, annos 10. 

•Ji9? die Julfi 1* , in Alcxandriac^ . 
obiic anno 79* , dic Junii 14^ 

TiTus, annps j. 

79*dic"Juhiii4«' 

obiic anno 81® , dic Scpt. ly. ftnceChriftnmy 
^o*, Aug.31. Nab. 7ffj ffoft Ctiriftini^ 
i4<» 9 Aug. M^ Nab. jf6%. .^, hMg.M^. NakTt^. 4^*> Aug. ij. I^ab.^fft' « « 1 . S4^ * Aog. ic. Nibk 80««^ ^» Aojff.^ -Nab.8ttf. ! i > • 


78* , Aog. 4. ^ab. 81& Do< .fk«^ ILE&tfa ASTRQHOMICP. ;^r 

InitHlftork* loitCanonice 

f . . » » - , , , • 

•D^oM trri AK s, atmos I jT. 

r poil' CBrmura; ' ' ^ ' poftChriftum; 

8i*dic9cptcmb. ij% 8i<>, Aug: 3. Nabon.8i9. 

obiit anno 96« ,-die 8cpt. 18^; ' : ( 

9<*\ dieScptctp»;'ii«p,.. _ ^ 9^1 JviliO^ Niilw.;844- 

adoptaiTrajjm. tnnQ97^ wO&' > 
abdicat Imp.anno 97® d«Pec*^7^ 

obiit anno 98® , dic J?nqiim 47^*: \ . i 


\ TaAjAxNUS) anoos 19. • k • adoptat Hadri^n. an. ii6^Cdic Aug. p^) , 

obiicanno 117^ , die Aug, ii^^.- '■ 

U.ADAIA.NUS, aiinosik. •^ia6% dic Aug. 9^', ab.adQptionc. n6% Jul,af. I%bop. 8S||f 

adoptatAnton. Pii^ ap, jj8<> Feb; 

obiitanno 138^, dicjfulii ip^. ' 

Antoiii|9>u| Pm$,.aiiDM 1.^1 

H^^y die Fcbr. ab adopt. l ' j„, ^aKpn. 88r. 

diejuiit lo^abob: \- -^' '^ ^^ ^ 

obiitanno i6i^, die Martii 7^; . » • . f & D» -t^ DISSERTATIO B£ CAHONE f. xar. 

n 

De Iniervalli forfe fecunda db Jnfmao Ph ad ptocbtiatmm» 

Hujas fecQndae putis comptntionemi a Dodwdlo inftitQtam», coan 
daplici modp dirponcmus. 

1* Partis fecuodc dilpofido.. 

Amooioi Pii annos ukinras cft Nabonaffari •••... poj^ 

Antoii iMUs tc CoMMODuSt anni ^s. . . • « • ^% 
dbiit M Antoninus anno Chrifti i8o* , Mart. 17* , ' . ' 

obift Commodus anno Chrifti i^f , die Dec. ( 31^ ) 
labeme jam anno Nabooaflari 9^0^ , cjui 
OGeperat anno Cbrifti ipx^ , die JuKi (Sfi % ' 

adeoque borum annus }&«■ cft Nabonaflari •.*••; 939"< 

Pbrtimaz 

• » » 

obitt anoo Chrifti. 19}^ » die Maitii iS^. 

TULIANUS 

* 

obiit anno Chrifti 19}« ^ die Junii.i^. 

Sevsrus 8c CARACALLA,anni>5. .••«•• if 
^obiit Severus anno Chrifti iii» , die Fcb. a« , — ^ 

obiit Caraalla anno Chrifti % 1 7<>\ die April. ( 8^ ) 
labcnte adhuc anno Nabonaflari 9^4« t qui 
coeperat anno Chrifti xi6^ , die Junii )o^« 

* * *. Horum annus ij^ cft Nabonai&ri . • . • • 96^^ 
ob cempus Maaioi iis impuutum. 

Macrinus omittitur,.. 
lioet anoum implevcritt • / ^ 

yincitur ab Hcliogabalo anno xiS^ , Junii ;• ^ 
occiditur a militibus aooo xitt^ , Junii (7^) s.«t7: REGUM AsraoNOMica 197 

Antokinos Hbliogabalus, anni^ • • • • • 4 
cbiic anno Chrilti axi« , die Martti 6*. ^ 

labente adhuc anno Naborurttari /969® • 9^' 
coeperat anno Chrirti xxr* , de Junii xv^. 
•deoque Ancoaini Heliogabali annus ^ eft N^n. » « • • 968"^ 

Alisxander Mammba. anni i) « « • • « • i j 
cbi'C anno Ghrifti ajf^ , dte Martii ( i^^ ) . ^**^ 

labente adhuc anno Nabonaflari 98 1« , qui 
coeperac anno Chrifti 2^40 , die Junii 16^ • 
adeoque Akxandh annus i y ttt Nabonairart • • ^ • 981 "^ 

Maximinos. in Canone anni } ^ 

obiit anno Cbrifti xjy» , fub anni finem ance ^~* 

ludos Capitol. Dodw. anno a^8« , poil Maitii I4*>*) IHigius. 
labente adhuc anno Nri^onalTari 985^ , qui 
coeperat anno Cbrifti i^j^ j die }ttnii xj^. 
adeoque Mazimini 4«* eft Nabonairari . . « • ^ • 9^*^ 

GoRDiANus pater 8c filius, in ACrica 
^icrunc anno x^T* » Pagius. 

Balbinos 8c PuFiENtrs 
obierunt anno %l\i^ ance fineoi Majt Pag. 

GoRDiANus junior. inCanoneanni 6 g 

dbiit anno Chnfti 144« , poft Aprihs xf«"*. Pagias» •■•^ 

labence adhuc anoo Nalx>na0ari 991^ 1 qui 
coeperat anno Chrifti 14}^ « die Junii 24 
adeoque Gordiani annus 6» eft Nabonafiiiri • • . • • 990» 

pRiLiPPus. in Canone anni 6 5 

cfaiit anno Chnfti 249« , poft diem Junii 17» , & " 

ante diem O&obris § 9«« » P^ius. 
labente jam (uc videcur) anno Nabonaftari 99^0 ^ qui 
fceperacanno (^hrifti 14^^ » die lunn ai». 
adcoque Philippi annus 6" cft Nabonaakri o^5«t 

Pp De- »1,8 DIS8ERTATIO DE CANONR i. wrr^ 

Dbcius, cui tribuitur in Canone aanuA i^^ ^, . • ^ • 
^icanno Chrifti x^i^ i anno exeuQte. 
labente itaquejam anno Nabon. 999^ 9 qui 
coepcrat anno Chrifti if 1» , dic Junii xx^ ^ 
**•. Decii annu^ inw eft NabonaiTari ^ ^ ^ ^ . . 997"* 
erronee , ob annum iBun tantum DeciO tnbutum. 

G A L L u s , cui tribuuntur in Canone anni 5 ^ 

obiit anno Chrifti xy^® circa menfem Majum. Pagiua» " ' 

labente adhuc anno Nabonaflari looc® , qui 
coeperat anno Chrifti af i<^ , die Junii %i^ ^, 
•*♦. Galliannus ^«»^eft Nabonaflari .••..•/ 1000«» 
quia ei menfes JE^miliani impuuntur. 

iEMiLiANu«. mca(es3, yel^. 
vide Pagium>.' 

(VALBnrANus ^) GAXLiBifos. anni ijT* • • • tf 

Valcrianus anno zfj;.** captus a Perfis. Pagius. " 

obiit Gallienus anno Chrifti a68<^ ,. non diu poft 
Martii 24««. Dodwell. aliquot dies gnte. Pagiusv 
labente adhuc anno Nabonaflari loif® ^ qui 
coeperat anno Chrifti %6y^ , die Junii 18*^, 
*•* Gallicniannusi5«»eftNabonaflari 1015«» 

C L A u D I u s« cui tribuitur in Canone annus i . . • » i^ 
©biit annb Cbrifti xto^» , poft Odobris 06""», "' 

labcnte jam anno Niibonaflrari 1018^*9 qui 
coeperat anno Chrifti 270^ , die Junii ij^y 
***. Galliannus in»cft Nabonaflari xci6'* 

AuRBLiANus. in Canone.anni 6 • • . . • . . « 6 
^biit anno Chrifti %j^^ , in initio anni* Dodw; ^* 

labente adhuc anno Nabonaflari ioxx<^^ qui: 
cocperat anno Chrifti ^74^ , dic Junii 16^ ;. 

***. AurcHani d*» efli Nabonaflari . 10»«»' 

Quia ei Intcrrcgni menfes 6.anr 
nupQcrantun V'iiif. 1.EGUXI ABTBraNOMiCO. t^f 

iNTRRRBOKtJM» menfes tf. 

» 

Tacitcs 

init anno zjj^ , dic Septembrifi tf^ f 
t>bik stono %j6^ , die Aprilis 13*. 

F L o a I A N irs , menfes circker }• 
vide Pagiuns^ 
init poft Taciti roortera 
fimul cum Probo. 

Probus, cui tribuuntur in Canone annt 7 ..•••. f 
cbiit anno Chrifti 181^ , poft diem Junit 14. Dod^. 
circa inirium menfis Augufti. Pagiu^. 
labente jam anno N^bonaflari ipjo^.t <iut 
cceperac anno (.hrifti x8x^ , dic junii 14« ^ 
adeoQue Probi annus 7^ eft Nabonaffari . • ... . Carus (Carinus 8c Numkbl.) aom* 1 . « « v . 
obiit Carus anno Chrifti aSj^ , aucumno, Dodur. 
vide Pagium , qui Cari mortem ad annum Chriftt 
xS^wn diffirt. 
obiit Numerianus, anno Chrifti x^^ , Scpt. 
obiit Carinus anno Chrifti ^85:. 

borum Imperium terroinatur in cxde 
Numeriani, qusecontigic ! 
labente j^ain anno Nabonaflari l^o^i^ , qui * 

oVf^nR anno Chnfti iS+^ , jiie Junii 1 ^* ; 
adeoqueCari, Scc. annus2»*eft KMbon^ari , . . 1031«* 

I 

DlOCLBTIANt^S 

Updator ciwiir 

anno Chrifti 284® , dic Scpt.' r;* , 
labente jamanno NabonafTari 10^1?', . ,: 
' qu\ ccjppcjrat anpo Chrjfti ^84, die runii 15* j . ^ 

iefcoque ejm antiuS i^ eft NaboBaftiri 1.03^ "**• i6o^^ s Jul. 14« NtboiL poft. 306 QISSERTATIO DE GANOKE 

%^ Panit fiscuiKlc dilpoGtio haec crit : 
Init Hifiofioe loit Caoonice 

ANTONlNUlficCoMM^ODUS^antlOS iz. 

Chrifti, 

i6i^ f dic Maji 7^ , 
0biitC0mm0ditfan.9201dicDec.3k 

ioit aano 195^, Jin. !•», 
obiit anno i9}<> , Martii ift»» 

JuLiANua^ dicstftf., 

init anno 193^ , Manii 28 ,, 
obiit anoo 193« , Juati' 1«. 

ScvEitut f& Caracalla), an.. ip. 

19 j* , dic ApriU I j«|Vel,die Jun. !• , 
obiit Caxacalla aono 117^ 9 Apr.S^k 

MACRIKUSf 

jnit anao xij^ , April. ii«*, 
vincituranno xi8« ,.J^nii }• ^ 
obiit anna aiS^ , Jqnii y^. 

Antoninus M^BLFOiSAB. aunos ^T. 

%!%• y dic M^rtii 16^^ Psgtt 
dic Junii 3* , Dodvr. 
obiit.anno xxx^ , dicManii lo^^ 

A L Bx AN D B R M AM uBJBy annos i^; §. MXf^ Mibon. ai7* ,.Jun.3a^ Nabon.9<Sf. %%x^^ die Manii lo^^^ 
obiit anno %ls^9 die Manii i^^- 

MAziMiNua, annos 3*,. 

ijr» dicManii^ 
ebiieaa 137« rubannfCncm,Dtxhr. 
fclattnM^8«^9 poft Man. 14 > P«&v Maboo. ^}4^»JuQ.^- NaboQi^Ss^ $v mr; IBLEOVM ASTRONOMICO. loit Hiftorice 
Chrifti» 
GoRDiANui Pater & Filiuf/ 

fnit anoo s^t^ , drca Mart. fti*"* 
obiic anno x^y^ , ame Julii ^p^k 

^ BaLBINUS & PUPIENU^ 

inic amo %iy^ , dic Julii 9^ , 
obiic annax^S^^ante finemN^ji*. 
▼ide Pagiufn. 

GoRDiJtNirs Junior, anno8& 

%l%^ f ante Joniun»» 

obiit aono 144^ , poft Apr.15**» 

PHiLiFFua» aimostf. 

144^^ ance diem Martii 14"»^ 
ob.an. X49P,poftJun i^y&anteOdj^» 

Dscius» annum n 

249^^ ante diem Oft. 19"».) 
obiit anno tfi^ ^ anno eieunte» 

Gallus, annos x. 

ft^i^» inexituannif 
ol^t anno 253^ , drca »,-^i»[iii loit Ganonioe 5<5€ 
a37^>Juo. tf. Nab* 98^. i4^*v JttDkt^. Nab. ppi» 249^ 9 JqQ* m« Nab. 997. Maj* 

.£milianus» menles }, vcly 4« 

partim fub Gallo, 
partim jfob Gallicnd. 

(Talbrian. Sc) Gallibnus, iin. if. 

2f :;%adu1taieftate,Dodw.poft Jun, %v. 
non tardius quam mcnfe Majo, Pagi. 

ob. an. x68^,aliquot dies ancc Mart. 24^ 
Fagl non diu poft Mart. 24 , Dod w. 

Cl AiADiirs. aimum i. 

stf8*;drca«liera Mart. a^»», Dod. Fli^ 
•biic anoo »70» , poftOdob.aj6. *fo* , Jqd. t». Nab. 998. »5}»>J«kXt. Nab.]09i;. a68* , Jao, 17. Nab. lotdi 

« ^ ZIISSERTATLO Dfi' CtLKCWZ f. 

Init Htftortce ^ loitCanonke 

I 

i 

AoRBLiAKvSf inooi6. . 

Cbrifti, CliriAt^ 

2.70^ 9 meiife Novemb.^aut Decerob. t6^ , Jun^ 17. Nab. (017« 
« obiitannox7f%ininitioanni,Doclw« 

menfe Aprili ineiintei Pagi. 

t 

InterregnuMi menlium ((• 

Tacitos 

init anho tjj^ , Sept. xj* » / .- 
obiit anno ^76^ » /ipril. 13®. 

Fl a|ii Jtw v i» 'drciter menfb I» 

imt poft Tacid monem , , 

fimul cum Probo. Pagi* 

Probus, annos j^ 

1176^ aliquot diebus poft Taciti mortem t ±75* « Jun. r ($1 Nab. lox). 
obiit MAo^SiO^iKJft jaoii i4,Dodw. 
circainitium Augufti, Pagi. 

Carus, cum filiis^ annos x» 

s.8xo pod probi mortem» x&)P, , Jwk 14. Nali^ 10 jo. 

obiitCarusan.xS^^, AutumnOyDodw. 
anno 284^ , in a&ftate , Pagi. 
. cbiit.Niuncffitnm 4pQ(>^94<> , Siff. 
obiit Cannus anno xSy ^. 

Dioclbtianus. 

a8+« , dic 170 Sepicmbris, . : «84^,, JNliv»).- Mab. 10)»; 

^poftcfBdcnu^umcriaai*^ .:'. .... 

• TirentcadhucCirioo. 


XXVL XXV f. 

• « 

a 

I S^i atiinet fnteroaJtum ab Jugnfio ad ^ntoninttm Pium. 

1*^ InGgneiD in Imperii primorufn Tmperatorum Romanorum , ab Aif» 
gufto i^d Antoninum Pium, annis ordinandis pracftitit Dodwellus ope» 
ram> eos enim ita ordinavit, ut vcra Imperatorum Romanorum initia 
HidoFica^ ex more Aftrbnomonm) confueto^ in Canone nd praccedetv- 
rem menfem Thoth| ejusque diega priqiuxi), in anno iEgyptiaco, retra* 
hantur. 

- %* Et hac ^nnonim' ImpcracoTcim Romatiofum ofdifiation^ I^bdweU 
lianafi>lviturObjed!io,& vefutattMr lementia P^taviana inOpere deDdfir. 
Temp. L. Xh C. XXII. p* 355, C. Confcr quoquc Hicron. van 
Alphrn in foo in Danielis Cap. IX. Commentario Belgico, fn tftt&P^* 
WmJ i^«ttl/ jd^lHgffcfh*/ p- 9-r3, 

^* &X hac inDer ImpcmorufD annos Hiftoricios tt Canonioos diftin^ 
&ione cvertitur Petavii de mortis Alexandri tempore fentBntia , feu potidt 
•jus pro illa tencemia ai^umemum, quod ab initio Mt2C, Pbilippi, feu t 
morte Alcxandri defumitur. Mrx^ Philippi , feu ab Alcxandri mortc 
annus i»»,qui cft annos i£gyptiacus vagus a Nabonaflaro 425»^, inic 
a» menfis ^gy.pciaci Thoth dic i^ , qui incurrit in diem it Novcm* 
bris anni Periodi Julianx 4^90<°>. Ut in confeflo eft. atque binc {quia 
bi0t Mm "oncaiut a morte jtlexandri) deducit Petavius^ hanc i£ram in- 
cipere a Neomenia Thoth , quac Alexandri* obitum confecuta eft , a^ 
deoque Akxandrum obiiile labente anno Per. Juh 4390^^ 1 fed ante 
dicm Novembris 1%^ in quem illa Ncomenia Thoth incurrit. Cum* 
potius (ex more Aftronomorum confueto) indc debuiflTec deducere hano 
iCram« feu annum Phiiippi t^*" inciperea Neomcnia Thmh , qux 
Alexiindri.obitum pracceifit^ adeoque Alexandrum obiifle fequenti an- 
i)o Pier. Jul. 4^1^. & tameo hiec iEra Philippi re£te dicituriEra ab- 
Alcxandri mort^. AlirxaQdcr enim (uc ita>loquar) ca/mrw moritur an-- 
nt a Nkbooaflaro ^i^f^die ultimo^hoc eft^iniQfisNbveinlxis die ii^' 

anni) 3<»4 DISSERTATIO DE CANONR |. nti. 

anni Per. Jul 4390"^. Impcrii autcm Philippi annui 1" Camnm init» 
tb Alexandri (uc ica dicam) obicu » ab anni a Nabonaflaro ^tf^ pri« 
mo die , hoc eft , menGs Novcmbris die ix^ anni Pcr. Jul. 4)90^« 
8c confuecus Aftronomorum mos eft(ut in Imperacoribus Romants^ab 
Augufto ad Anconioum Pium, ofteodtc Dodwellos) vera inicia Impe» 
lacorum Hiftorica , io Canone fuo aftronomico non procrodeiie ad Nco- 
mcniam Thoch^quae mortem praxsdcncis Impcratoris con(e(|uaittr, fed 
ca recrahere ad Ncomcniam Thoch, quae morcem pneoedencts Imperi» 
toris praccedic. Vide Petavium in Opcre de lloar. Tenp/ (^ X. 
C. 1% & )s^. In Chronico» ad aonum Per. JoL 4}9oF«. & L. 13. 
p. 8jrp* ioKcr Paialipomena. 

^wd aitinei Mtervanum ah Antomw Ph ad Diccktiamm fu$i ^ am^ 

r«M circiier 1 24. 

1* Hoc interrallum ita, oc pnecedetiSt ordtiiare 0011 pocsit Dodwel* 
1« « verum in co quosdam invenic & agoolcic oasvos » io quibus ab 
Aftrooomorum more confueco recedicor. 

%^ Macrinus omiaicur^licec annum integrum in Imperio impievcriCt 

3* Decio^ licet duos in Imperio annos impleverit» etque tn Canooe 
diios commode annos dane potuiflec t cnbtttt aooum camom uoicum ^ 
ttode alii oriuncur errores. 

4^ Gnllus toic Hiftorice anno Cbrifti &f i , in ezim anni : dcbercc 
ioique Canonice (juxta Regulam) tnire a Neomenia Thoth aont a Na- 
bonaflTiro 999«^, in die Junti xt anni Chrifti x^i"^, <ed erroneeinic 
a Neomena Thoch anni a Nabonaflaro 998^^ , in die Junii %% annt 
Cbrifti xro»>. Solido anno citiuSf quam oportebat. 

5* Claudm inic HiAorice anno Chnfti i68«circadiem Martii %/^i 
ddxret itaque Canonice (juxta Regulam) inire a Noomenia Tboth ao* 
ai aNabonaftaro ioif<>, in die Junii 18 anni Chrifti %(i^^'^ fed er- 
looee ioit a Neomenia Thoih anni a Ns^nuflaro 1016 »in die Junii 
17 anni Chrifti 168 *i. 

6» 4iurelianus init Hiftorice anno Chnfti t7o,menfe Novembri, auc 
Decenibri: debercc iraque 1 anonice (juxca R^utam) inire a Neome- 
nia Thoth anni a Nabonaflaro 101 8^^ in die Junii 17 anni Chriftt 
X70^',feJ erronce init a Neomenia Thotb amii a Nabonaflaro 1017% 
10 die Juoii 17 aani Cbrifti x6p>^«. 

7« Neque |.™.«vii. REGUM ASTRONOMICO. joy 

7* Ncque ad tollendos hos erroits quicquam conferre poteft, quod 
in Codicis Lugduno- Batavi Canone i«& x*^,PbiIippo tribuantur im- 
perii anni 7, loco 6, quia (poft Decium intermedium cum Imperii 
anno unico) ilatim Gallo tribuiintur imperii anni 2, loco 3. 

X X V I L 

^otifta Codicls MaHufcripi Biiiiotbee£ fublica LugdunO' 

Batava. 

4 

Poftquam ea, qude prsecedunt^jam confcripferam.Codicis hujus ulus,' 
diu expetitus , conceuus mihi eft , hoc anno Chrifti 1 734 , menfe Fe- 
bniaria exeunte : 'pro gua conceflione gratias ago maximas. 

Codicem hunc defcribere , qusque uberiorem tradere notitiam confti- 
*tui. Si autem hac in re alicubi a me erratum fit, hoc mcac in tra&andis 
Manufcriptis Grsecis imperitiae» & Aftronomix veteris cognitioni admo* 
^m exiguae imj)utetur, bonique confulatur) velim. Fcci 9 quod poiui. 

A. . 

4 

De Codicis hujus Infcriptione ^ &poffe[fore^ cujus ope in BihUothecam 

publicam devenerit. 

i^ In Catalogo Bibliothecse publicae Univerfitatis Lugduno*Batavx , 
qtii f>rodiic anno 1716*, infolio» hic Codex, iater Manufcriptos Orien- 
talesi .|>. 478. col. I. ita recenfetur. 170%. Of«y^ AAt{«vJp|«»tf ^tw 
^f^XJ^lf^^Lmii^i^i. Gr£ce. lAberfcriptusin Pergamena^ cum frequenfAus 
fabulis. 1 82. Uterque numerus etiam Codicis dorlb infcriptus eft : in 
iiperiori parte numerus 18I9 in inferiori vero nutnerus 1702. 
. x^ Codicem bunc ex Oriente advexit Jacobus Golius y Mathefeos & Lin* 

Suarum Onentalium , in Academia Lugduno-Batava , Prof. publ. Quod 
c coUigo: numerus 170^ refpicit novum Caulogum, anno 1716, in 
folio edttum , in quo hic Codex hoc numero inter Codices Manufcripros 
Oriemales infienitur. Alter numerus 181 reQHcic veterem Cstalogum,. 
in quo idem iiie Codex hoc numero iriter Codices MSS. Orientales nota- 
tos fuerat. Ita enim in hoc novo Bibliothecae Lugduno*Batavae caulogo 
legitur p. 409. Manufcripti Libri Orientaks .... fui tribus continen- 

Q q tur 3o6 PISSERTATIO DE CANONE J. wh^ 

tur Bihnotbecls : / Cdmmum > ci^ui nwcknm pattm Cl Golw tM Omen^ 
te advexits hujus F(dumiM/tutt a N^ i* tifque adzM. //. leg^H Scek'-^ 
ligerianiy JcAiceS a iV*> xit ad x68. ///. Lega$i if^atinmani'-^ a /V^ tS^ 
ud 1 198. Hic omoe$ nurneh fuoc Yetcris Ctcabgi; in nova enini Ma«r 
nufcripci Oricntalcs ad N»« 1995 aflurgunr. Adcoquc hic Codcx, io 
vetcri Cacalogo N® 1 8x , rcpcritur- ia i* Bibliothcca Manurcriptorum. 
Oricncaliumj quorum maximam parccm Ch Golius cx Oricntc advcxic: 
atquc hunc eciam in fpecic Codiccm. intcr cos fuiflc, quos CI. Golius cx 
Oricnce advcxit, inde colligimos, quad Gr^Jcriftm^ fere Jelut mur 
Ortentales locum babeat. Acccdk» <load Golius, quum Alfragani clc- 
mcnca aftronomica , Nocisfuis illuftrata, confcribcrec ^ hoc ipfo Codice 
ufus flC) & non caocum varia cx Thconis fcripco loca cx hoc, Codicead- 
duxcric. Scd imprimis, dc hujus Codicis Tabulisi ftu ^x^^^^^^ Ka^ig^ 
loqucns^ illum Codiccm appcllavcric exemjplar juod CQnfiantittOpoIi egg^ 
aJvexi. Vidc fupra 5^ 14, Lit. *. N« 7^. 

De hujus Codicis conflitutUfne & fotma ejcteriore. 

1« Hic Codex fcripcus cft in Pcrgamena, habccque formam, quami* 
vocanc in ^uarto ^ otdio^rias magoicugiois y craffiticqa ver^ duoFum ierme 
poUicum. 

2<> Continec folia, G numerationem rede inftitui, numcro CLIX. Si 
duo cxceperi» folia^ quae in Codicis fron^ po(ita yidcntur, ut a prima 
Commcntarii Theonis pagina damnutti aiceam. Unumquodque folium 
auicmdtias habec piagiDa»; undcfolii cxcmpli graci^ fo*^ paginam i*^ 
ita def^nare foleo*'nl. 50* a. ejusdcm ycro foKipaginftm t^ boc mo-: 
do, fol. fo. b. 

go Hic Codcx jam olim dc novo rellgatus, feu compaftus fuit. Unde 
fa£tum (a) ut fcripcura tnai^Yn^is quibusdam in foltis cx parte abfdfla fit: 
Sc ut (b) Tabular qoaedom alieno loco podtas ^ ncc non (c) fbliuoi 
unum acque altenim ordilne iiivcrfo complicatum flc. &c. 

4^ Marginum cam exterfopum , quam fiiperiorum atque infcriorum 
ora fquallore quodam obJGita ^ fic c^aC fuliginc infcfta func. • • C. D» S.xxvn. REGUM A8TRONOMICO. 30; 

C. 

De bujus Codtcis pctrtilione gemaliy 6? fartium iiverfafcripturd. 

Codicctn hunc partimur in duas partes generales : quarum prima com- 
Arefaendit Tbeoms jtlesanirim commentarium in expeaitos Canones^ a fo« 
liol.ufque ad folium XLVI,cum plurimis annotationibus marginalibus. 
Alcera pars comple&itur fabuJarum j^tonomicarum , tam proprie di&a* 
Tum,quam.Aftronoaiorum ufibus inlervientium , congefiem ^ qum 'SfOX^^' 
f«vK«voy»y nomine veniuntioxm frequentibusannotationibusmarginalibus. 

Tbeonis Alexandrini in expeditos Canones commentarius fcriptus e(t a 
capite ad calcem ab una eademque manu , literis ligatis , feu Tachygra» 
phicis, auD plurimis abbreviatiMibus Sc fcripturac compendiisp atramen- 
to (atis nigro : cujusmodi manus & (criptura deinceps in hoc Codicc non 
occurrit. Annotationes autem marginales huic Commentario adjun£be % 
ab aliJi , 6c quidem diverla manu exaratae , & ex iis plures plane deiritx 
fUdc. 

Tabularum expeditarum longe maximapars ab antiqua manu fcripta eft, 
literis quadratiS) abs^ue accentibus Sc (piritibus , & fine vocum diftin« 
^ione, fatisnitide) mtra lineas rubras : cum ad)un&is pluribus annota^ 
ciooibus marginaHbosy ut plurimum ab cadem manu, iisdemque literis, 
fcriptis. Sunt tamen , imprimis inter Tabulas Aftronomicas proprie di&as, 
Tabulac aliquot a recenuori manu fcripta^i literis ligatiS) feu Tachygra- 
pbicis. 

Primiie partis recenfiol 

Prima parth^ a folio I. ufciue ad folium XLVIT9 a. 4uSor efl Tbeo 
Atexandrinus. Qui haec pafs ita infcribitur, Qi«v^ AAe|d»/(««g mV tSg 
•src^^^f /piff KavoW , hoq eft> Tbeonis Aleuandrini ik expeditos Canones 
Commentarius. Et haec infcriptio non tantum primum hujus (cripti caput, 
fcu primam ejus Seftionem, fed totum hoc fcriptum refpicit: quod, fi 
xion plane certum 9 admodum tamen probabile eft. 

Hic Theonis Comm.9ntarius dividitur in plura capita ftu SeAiones ,*& 
forte etiam Sub(e&ipiie$ : quae vel magis vel minua a (e invicemjdillin- 

S^umur , & quarum diftinaionum nota ordinaria cft littiii msyufeula, 
Bgulari modo pida. 
• * Qg z Haec 308 DISSERTATIO DE CANONE $. xkviiL 

Haec Capita, co, quo mibi occuntranc, modo, ordine recenfebo. 

C. I. Quod e Md^ Barocciano, in Appendice ad Diflertationes Cy-^ 
prianicasy ab Henr. Dodwello, cum Latina interpretatione j editum eft » 
& Tbeonis Fragmentum dicitur: in bac Dodwelli editione ita infcribitur : 
"Oc» itr.^Hiiva^ m '^x^l^^^^f ^ ICftvoV(^tqux inicriptio inCodice 
Lugdunenfi non reperitur. In quo fe extendtc a folio i » ad folium y. a^ 
& clauditur hoc Capuc quibusdam linearum dudibus inflcsisi qualis 
diftin&io in fequcntibus Capitibus non occnrrit. 
C. X. lUei '^ ^. i^n^Q' S ifA/y 4^^tf$pe>W. Folio f .. a* 
C. 3. llfeA "f ^ ^f^" 5^^*6^ri«*^. Folio 7. a. ; 

fAiC^ydf f^t^fUmfA.ioeji rm 'isni *f 0» AAi^av^^mV /^f^iffi/Se/W. FolioS.b/ 

C. f. Ilie/ w 'ffC^V T»^ ofMiAaJ »«x^ii/i**€^ 2vjflFiie>*Vf«f* Folio lo. a. 

C. 6. rifp} «( • Folio II. a. 

C. 7. rifp} /ufo*tfcf yifVftff. Folio ix. b. 

C. 0. Ilff } Tjff )^ fjtijK^ T?f ^fXijfioutnf 4<i)^o^.opU(. Folio la. b. 

C. 9. Ilfp^T^C 'lOfd^wVftff T 7 Xf^«A0H«y CVy«}<Of«. OJtiO»Al|V XIVIfVfMf i|)J)| 

]^ 0-fAifvjff. Folio if, a.. 

C. 10. *Ef?f $ W ^ ^ • irXtfffff«iwf. Ilffl Tj^f T r WA#rflf/;f|y«»f mtoi 

ju?K®-. . . Folio ijT- b. ^ ^ 

C. II. Ilff} t7c ii^hfictm^ r lic«5'ttir'« M^ffAtfiMr m«yef4. ifialKih Mj 
foVtfv rT 9rX«v»/Auifv. Folio 18. a. 
C. IX. Ilff} Tjoflrnc. Folio i&. b. 
C. ij. riff } t7c ? ifA^if AolATo-ftfc. Folio 19. a. 
C. 1 4. Ilf f } i otfotjSiCoc^ov)^ j(^ MSfiiCei^Qfl^, Folio 10. a. 

C. l^.IIff} r m7« nXcH^ 'im i S^ jtiiry ? ^ifi/aiy t^sdfft^f ^TfrXof» 
vtfjtilvtfy. Folio 10. b. 

C. 16. *£{7^ $ ^ «S4 1?'9 ^tte/yiJtSf l^iii. Ilff} ^nzAyi^iif* FoI«i^ b^ 

C. 1 7. Ilff} ^dcimr. Folio 13. b. 

C. 18. Ilff } T«y T^ic rf AifW 'Qi^^tflf «y» Folio-17' ft* 

C. 19. Ilff} rvfo^tf j(jq ^ro^vff Aifviff Folio 19. a^ 

C. lO. Ilf f } o-f AffVioiXMy oKAM^/f «y. Folio ^7. b. 

C. 11. Ilff} Tffv tSt ffAifviff 9r(omvff«y. Folio 39. b. 

C. 11. Ilfe^ ifAiotxtfn oiiAoi4/f«y* Folio 41. b. 

C. 13. Ilff} T«y 9A/tf 9r(oo*v(uVf«v. Folio 4f . a; 

C. 14. Ilfe/ '^ ¥ dn?iM9m¥ dfifctf iiro;gifV. Fblio ^6. b; 

NB. Ubi sn faac leanfiooe punda quaedam poQuntur, ea m MS^ Ij> 
cere non potui. 

E. CiU » , i S; xxviii RE6UM ASTRON-OMICO. 309 

E. 

Coifaii0 ediiims Dodwlliana cum MS^^ Lugdmenji.^ 

Supra, Uc. D. monuimus. Caput i^ hujus Commentarii Theonis 
Alexandrini in expeditos Canones editum eile ab Hcnrico Dod.wello in 
Appcndice ad Diiiertationes fuas Cyprianicas : qux prodierunc Oxoniae 
anno 16S4, & quidem una eademque impreflione, m folio» & in o&a- 
vo. Nos in bac collatione ufi fumus editione in folio, quas fubjungitur 
Cypriani Operibus, a Joanne Oxonien& Epifcopo recognitis» ScOxonii 
mno \6%% editis. Sequimurque paragraphos» in quos hoc Caput aDod- 
wcUo diftin&um eft , 8C fihgulbrum paragraphorum lineas. 

Tiiulus Capifis. 

Ih cditionc DodwelU : "Xy^» in ^HiimrS^ '^^x^J*^^^^ SK<»vor^. In 
Codice Manufcripto Bibliothecae Lugduno-Batavas nuDus titulusrepe* 
litur. Videtur hic titulus ex paragrapbi J^ initio cffe pctituss- 

Paragraphu*. L"^ 

Lin. 4. «vvIitl/iAZr. in MS^% rvfy^iAiA»lt\ 

Lin 6. fAnie. in MS* fj^tiih. 

tin: 6, 7. Uavmc iel^i»^ Tvfx^dwn. inMS® hscc leguntur: Uaiik va» 

Lin.,9. ^U^iilit. kk MS«^erafa,.ut vidttur,.praBppfitione «^, Ife- 

gkur Ti9^t»7€f. 
Lin. p, 10. ^ Ificd^im ? Ktitvoy/Anr ^ iJaexa?Jctt. ih MS^omittitur ? 

iC«yov/«r* 
Lin. lO, Etm Sf rSv ir^oKmfJb. in MS^ , ivn ?v i^ ^ o^Jro^iv rSf ^{ox«p'« 
Ltn« if. M^' Sf bfhdv^i@^. in MS^ , mV H i bficM^h^. 
Lio. 16. o;r«f ](f I. in MS® , c^f; Ifsi. 
Lin. i^^xi^^^* ^ '^^^^* ii> MS^ legitur 9 xi^^'^ (jLt^fA^chf. Ai«Aji« 

Lin. 2Z. 9ro»v«9rXo(rioir/i<tiSfy,;if fj^tA^fkSf. in MS^ . omictitttr i^ fAteA^f^^^t 
Scd annotaiiomargjinalis mooet haec legenda eiTc. 

Qq 3 Lin. 24. )ia DISSERTATIO Dfi GANONB; J. nni. 

Lin. X4. ^ «^v irfcff^fy(^^ xJicXir. in M S^ , ^ cKxKy T^fof (j^f^ miuX». 

Lin. a6. to ^ tv ^ro^Xiy ti; Ji\!lf^ i^iv^yS^ TrotAif , to ^ icvTifav ofMiWf. iti 
reJiS' ^«^'v i^^i^y^ y K^ ^l?^ «*H9Xt/d^A»f. in MS^ ha^c iu leguntur, 

To ^ iff ir(STO¥ Aifsrloy eir if u7ipo» 9ro(Aiy s$nHfv7o(» to' ^ t y Jev7fpMP o^/«f ii^ 
Te/T^ To^Aiv i|»}Wv7o(. JC54 i^iff d)^Ktid^ctf. 

Lin* 31- 'G4 pkfeA^ofjLivA m%t ^ ^. pro ^ bic» & etiam ptalo roft adbac 
bis f legendum | , ut monet Dodwellus. in MS* pleoe fegrar l^v- 

s^7oi« 

Pan^phus i^. 
In hoc Paragrapho nuUa occurrit varia Le&iai 

Paragraphus } H. 

Ltn. 4. ^E^i ^ tiSt. E{xo^iiriv7o(iTtje>/<f K ^ to^ «VtA* ifT^ » ju^v Ai}Vjr2r^^ 
v^lpo^ ^ Jp«. i>»tA€iU}Atf To/vvv T«f idicoVi anCv?! TovJ^t i Tfoff-ov^ mo(yov^ 
TK. in M^® hsec ita leguntur^ tfi $ T«(/i. ^£iKon7rfvrM79pi^tf ^Tf 

^ fMs-ov Ttfv xf^o»A«/o#v. if n^drof «T Ti f neoo^iTt vT«f7ifpi^f r j i^ t« «^rA» 
tTi^, To'yJi ^ Tfo^ov. o-uvotj^ivlfr. 

Lin. itf. poft hxc verba, to ^Kn^of irivlo Mvof to( xi^o^Aono» , Icgitur, 
Kafx^dvtlm i cKotfov Twv Ki^aKclivf ^r^wrov oif ifa(0O'i9riVTffft79f//if. in MS* 
autem illa hoc loco non leguntur. 

Lin. ai. j$ rtarotf 06 /tu iiVlf otv ju/otv irjorAot/ijSoftv^ * i^ AKf5ow*{i«o6v. ifl 

MS» lcgitur, TF^o-Kctf/^dvi^ ita ut mtcr litcras & a aiiquid iit cra- 
fum. 

Ljn. »4. >^x^ S ofictvrS. in MS» 1 ^ -^j^ i hiCMrS. 

Lin. 17. Tol rf f ifjwfpoef T(OffKafjtfid¥€if, in MS® , ro Tfrotf^ov T^f iff»«f«^ 

ir(o^hctfjt^dvH¥. ita ut inter literas & a aliquid fit erafum. Paragrapbus 4». / Lin. X. T» irifjtvl<f ori Av^Vy jSoMriAo/ffr* in MS* , rf 7 tr^ tqr Av}«fif 

jStfo-iAofOP^. 

Lm. ^. n^oKdtfA^dmf. ita qaoque in MS^ ^ ir^o-KcLfk^dmv. iu Qt inter li- 

teras 8c a aliquid fit erafum. 
iin. 9« 9r(o<rAc»^i§o(v«y. ifi MS^ , ir(o*Ao»fA0«W. lOi ut imcr liceris & a 

aliquid fit erafum. . 

Lin. zo. %nvit. RZaVU ASTRONOMICO; 571 

Xm. i8i «^7^> i^ * p?w» if«^* Qv dnyi(Uf%. \\\ MS<> , rfvTor yi ? p?vai lif p% 
liin. 2f/5 ir«»S»«i/AlfirirBWTd7i. f n MS^ , *? vffS-ijjulp» 9r«rTo7f. 

Lin. ili. ^lTrv^f 0»^MO'i tTfri. in MS® 9 Torr "i^Tny^a^tXei «Vaomt (n^if. 

JLin. »7. ^r •fi.TSr i^CJ^r f?po» «»7if. in MS* , «Tif tfiTnf f$?f «f/*8p«r 

Pan^raphus 5 "».*^ 

' ^. in MS^ 9 :(9i» TJf9 >f»%^ ^^^ AionXiiZiaiMl ^ctKflat (rov^ T^. 

L*in. ^. ^ TO^ i9%UlW)Kf M #U» . iHl MS^-, ^^ ToJ ^qJ^^MMjUfV» Cl^ oivTM. 

Lin. II. difhi Un. . » . iQ M$^, n^lfe pnnda, & nibtl deeft. 

Lin. if. KcHoi^^n i m7* Axff(«yi#io»tf'. ' in MB^*» ^fto^7«Vo»riv $ xnT A« 

• Af|oiv^((o(C Xfovov. 

Lin. 16. /^ 7 tr^* in MS^-, fcj irlvti ? rif. 

Lin. »6, 17. topif To«^ ^' TiK imHc^oipoH f^xt^ ''n^^^x^ AmXnUo^rfB 
(n^iv. in MS^ , poft t Tfo^iv addicur ^^ 308. 

Lio. 18. i(^ cv^otfof^at^ isi MS^9 ^ r ci^o6yc[4^oo$. 

Lin. A^. §S(9%^oAM$t9. iflMS^, aignr^oA-iikiic. 

Lin. 14, 25. 'MK $ 2fflr79ju^'ov ff/ilp«f . inMS^, ro^f T @<Jd ftifvor ifjuf • 

poic^ 
Lin. 26. H ^ n^ fAi^fif/kfifUtH inMS^ 9 01 j&^i 'Sf^ f^^^nii^tia^. 
Lin. x^, 27. rr^tliiiiJ^ ii. dvtii ^ ^otXiir if/iipo» l^^/vfTt, inN^^ , ^(or^^ 
' tf/d^^cv owT« ^noiA0 ifjti^ot iytyitl: 

Lin. 28» oivxhiofjLivov, in MS^ , oiyoi<fo$fyT^. 

Lin. ^o. Sroii i» MS^ , £r<M. 

Lin. 31. OoroXfi^lifroiy. in MS^ | liirfXirifroir» 

F. 

De duolus Foiiis^ qwe Tho$m Cmmntario praponuntur. 

i^ Hojma daonim foliorum pagina i* , a recentiore mtou confcribil* 
laca eft , & fcriptura fquallore ica obdufta , uc legi non poific : non caDMBb 
Tabuiaatcoatiflec* 

a*Eo^ / 34» DISSERTATIO DE CANONfi S. «vv. 

2fi Eorundem foliorum pagina t^ exhibet TabuUai t ex tati^ Scri- 
ptura , literis quadratis , mter liaeat rubras. Ipfius Tabulae infcriptio 
hxceft: +H(D02 BI^HESTOT HTOl EMBOAIMOT. 
Habct ctKti^c^ IX» &c W;^ovf XXVIII. columna i* habet figna B. i6f. 
quae ad v^erfum feu ^ix^f 2.^$ -6^9 lo^» 8cc. annotamur; coIuidimi 
z* habet annos Cycli Solis XXVIII, ab «— i«fr. Columoae « y ufquc 
ad9^ habent litcras , quas dominicales vocant » incipientes in vevfu 1^^ 
ab «» /3» ^, ^, f , f, ^. 8c in unoqaoque verfu, cui Biilextus inlcri- 
bitur , h'terae duplices notantur. In fuperiori margine occurrit fupei> 
fcriptlo fere detrita, AnOFPAcDH Ti2N ^ ETIIN AIXiK 

^^ Eorundem duorum foliorum pagina }* continet Tabulam ez anti- 
quajScriptuvalitcris^uadracis, inter circulos rubros. IpfaTabuki exhi- 
bet Rotam , quac habet zonas XII , & in unaquaque zona cellulas , fea 
loculosXVUL Supra Rotam^cribitur KTKA02 EHAKTllN. 
In fuperiori oiargine oocurrit fuperlcriptio , fere detrita . • « • AIIO 
TOt ENAOTEPOT HANTilN . ^ . ..ETPI2K- 
KATA HAPATaISHN ENNEAKAIAEKAETHPIA02. 
In infcriori paginae parte, atrecentiore manu, notaotur tigna VII pU- 
nctarum., figna XII T^xliaci, & figna XII men(uuB| curaeomm no- 
minibus. 

4^ In eorundem duorum fohorum pagitu 4^ occurrit , ex antiqpc 
fcriptura. litcris quadratis, rENE2l2 K02M0T, rENESiS 
AAEaANAPEIAI;, Figura circularis aftronomica, TENEMZ 
TAZHS rENE2I2 K12N2TANTINOn0AEi2i;.rE- 
NE2I2 KAI2APIAX TENESI J- ANT10X1A2. TE. 
N E 2 1 2 N E A n O A E A2. Cum Signis tc No(is genethltacis. la 
fuperiori paginas pane aliquid fujetfaibitur ^ ita decriium , ut legi noa 
poflit. 

NB. Haec duo folia alieno hic loco pofita efle^ non dubito. 

G. 

De Hsy quafolio 47. h. &foL 48, 49. pofi Tbioms CommefOarhm 

oceununt. 

Poft Thconis Commentarium , 8c ante Tabulas ezpeditas ^uacdam oc» 
currunt. 
1« Tbeonis Commentario , fol. 47. a. in medio piigiiias , ad finem 

pcr- $.wxn.xtni. : REGUM ASTRONOMICO. 31$ 

perdttAof imiDedittt in eadem pt^in, tb alta oaanu atque alio atramen* 
iOf fMfajunguntur figqa XII Zodiaci, ami fubMftis «oniin nomioibut^ 
m & nomina XIl menfinm iEgypcionim, a Thothyoum fubje&is meo-. 
fium Romanorum /qui his idpoodeQC t nominibus» compendio lcripcis. 

xo Folio47. b. £c'folio48. a. (!>ccunricicriptttrareoentior,atramea-^ 
tofatisdiluto, literis ligstis mioudoribos« 8cdetritis« Hsec l^re non 
poiui : Yidenittr autem itfpiceit -ad Tafadam » folio 48. b. fequeotem« 
qusB Computum horanim qridecor coocemerer 

^ FqHo 49« 41- ocoumc Tabula» fbe detrica^ a leoenciinano, K« 
ceris ligatis , a j^neoedenci Scripmra diveifis $ exaiata : cf^ue Tabdla 
TettaiteridMm \ inferviens ad anoum , meofem » £c diem » in Mn 
Conftantinopolitana datua^ , rcducendum ad annum , menfqn > 8c 
diem » in iEra Pbilippi qiuefitum. Continec Tetratierides XII , fes 
anaos 48« Hi||us TabuliB yerfii, lea flxf i^ infcribicuty in coliimnt 
i^aonos J£rsB C. P«^/(iS8oo) in columna x* Epafisc leuE^bolimi dies 
;;^(219) lecqnda vice. Incoliimna4^yannus<AnBPhiUppi.;^« i^6iS^, 
In ultimo autem hupis Tabuhe vertu^ feu -ftxf 48^ iarcribmir, in co»' 
lumoa 1* 9 annus iBrsB C. P. «^ii^. (SH^j) io columnaa»* ^ Epa6bD 
ieu £mbdimi dies rfM. (Ui) primavice. Incolomna.4* , annus^ne 
PhiKppi jixiy* (i66|) Qiid autem columne )* infcribatur , nonduoi 
C9pio. Columnse 5* oc 6* concinent duodecim menfes Romanos, a Sep^ 
cembriy commQue menfiqm dies coUe&os. Huic Tabube, ii^^fte lego^ 
fuperinlcribitur, rir^cumeAhf W*7 intf ^ AvyJfH 0«iriAf/«f. Anniig 
JEtx C. P. 6800 ell iCraB Cbrifti vu|fiaris.-iX9£. ic mnnus Mrx Phi» 
lippi 1616 vagus concurric cum anoo^raB vulg. Chrifti ixgz. Qpm 
amem hic priinus hujus Tabube annus eft 9 inde coojicio hanc Tabulam 
ckca finem Seculi XIII »ab Aftrpnomo» qui hoc Codice MS<» cunc uie». 
iMtur, efle* conicriptam , & huic Codid inlertam. 

4<> Folio 49. b. feouicur alia Tabula, haftenus mihi incosnita^ a re^ 
centiori manu, literisligatiS| ab iis, quae in praeoedenti Tabula occur- 
itmt, diverfis» confcripu. 

H. 

De CoHcis farte altera » f m cemfrebendit TahUas ettfeHtm , feu 

Hsec hujus Gxlids pars incipit folb L. 2c ie ezKndit ufqae ad foliam 
CLIX. 

Rr Hk SI4 DISSERTATIO DB CANONE «. Mfir. 

Hx Tabuls funt duplicis geiRris : Qgaedaai cntiB AftronomonitD ufi* 
bu9 inlerviunt : alis& fufK Tabulae aftronomicsc proprie diftac i pcr quai 
ipfe calculus aftrooQmicasper^gitur. 

. Has ooioes ordine rccenferc conftituK Scd tioo^ldum in hac recenfio* 
ne , me nomen Tabulm dare ontuscujosqac felii paginas t iraprimia quan* 
do fequens pagina Titulos rcpetit: pracieMii cnm Tabdarwn longe ma^i^ 
sima pars ab antiqua manu lcrtpca vx, litcris qoadfitis ; cum anooutfoni« 
bus marginalibus^ plerumqoe codem modo fii^ptis^ boc ad fingulas Ta« 
bula^' noo monebjmas, icd fohmimadi» indicabmitti » quaeoam TahibB % 
acioentioii iipatui lioeris ligatia fcripcsB? fiot. 

fahuJanm recenjifk 

: i^TabtttellL foBo^^^g^^, *• *^/?: «' qt»nnn pntM mfcribitur K«. 
9wy fif/^ifuf f^ioft^fjfjjr* Eique monittim, a repeotiore manu (cripmm^ 
ibbjuiigitor. fol. <o. a. Secun^ 8c tertt^ c^ibent Kalendarium julia* 
nUft) cum literis Dominiplibus » quse iiM^P4t a«S <r«0e«7dy, hoc eft, Fe* 
Mt Septiaoanae vocan^ry quacque a prittoJanoariLdie hoc ordine proa« 
daniy m. /9; y. *. t. ^. tf. otniirof. Folium 50. b. continet lex prio* 
fes, folium fi. a. Ibt pofteriores aoni Juliani menles. Ha? Tkbulas vi- 
dentur ad Septimt^nap Feriam indagaodam compofitae , adeoque non fuo 
loco hic p6fit8&, fed , t;!efte Heraclio ^ poft Tabulas ioerrancium ftellarum 
^pnenda&. 

!• Tabula I. folio f f . b. quae inlcribimri Kmn\m dirxmw d^ifm. 
Ic a recentiori manu fcxipta eft» literis ligatis^ atiamcnto nigro. Hxc 
Tabiila alieno plime loco hic ponitur. 

^^ Can$n Rigum afironomicus. folb p. a» b. 8c 53 a« a Nabonafla* 
10 ufqufe ad Pbocam. De quo diftinftius agam infra Lit. I. 

4^ Fnfii Confulares^ folio 5). b. ufque m felium 6t.b% a Confulata 
Antontni IV^ & Akxandri, ufque ad Poft Cbnfulatum Heraclii 17^* 
de quibus diftinftius ajzam infra Lit. L. 

5« CaMn Regum afironofmcus alttr. folio tfat a. b. tc 67:. a. b. a Na-- 
bonaflaro uique ad Michaelem cum Filia De quo diftinaius agam iof* 
fra, Lit. K>. . . 

NB. Hsec tria fcripta, .fi^ira N*^ 5*^j 4^, & 5* reccnfita , cx hoc 
Codice exfcripfit Ifaacus Voffiusi omiflis tamen annotatiooibus margina* 
Kbtis. lisque ufiis eft Hdnr. Dodwenus, ApograpbacnimutriusqqcGa^ 
nonis Vomana cum Canooe» ex MS? Sayilumo i^i a fe edito, cbomli^^. J.xxvri. REGUM ASlmONOMICO. jijr 

& Tariantes Leftiooes ex iis ftttt ezadie eootavit : Failos autem Confiila- 
res ex apograpbo VoifiaoQ ia luoeai edidit : io Appciidioe ad Diflertatio-i 
Bcs Oypnamcas. 

60 Urbiu/n infignhmmU tfUui OrHs partibus l^ngHtuRnes ^ (^ hriifuS^ 
nes. a folio 64. a — 71. b. excepto fobo 69. a. h. 

7® Tabula& II. folio .69. a. o. Quod alietio loco hic ififertuin eft. 
Tabola pritna , fol. 69.3. arecenti manuv n^igentcr fcripta, videntr 
inchoata, fcd non pem6b. Infi±ibinir» KmfhiQf. ^%hmf >$ /«9«^ s^g^ 
sni^^i Tstbula aitera, fol. Sg b. a leodntiore) ftddiverfatnanulcripta, 
hanc hsBxt infcriptianein» Kmiim^ « 4 . . ifm 4 ifHti^ wn^hH nKl^ i^ 
rtAvW. Satis nitide cft.czaiaia. 

8<» Tabola I. folio Tx. b. (vacac coim feliom 7x. a.) iolcriUtart 
MHNE2 PAMAIAM KAl Alt^rnTIfiN. eff^ finn* 
Jari modo diQ>ofiQi. ciii i^ inicrviac Doeidim' apio. Noo videcur nic 
fuo loco pofita, 

STabulae IV. folio 71. a. —74. b. Cum hae iofcripcioae, OP^ 
5 SCDAIPAS STNM££OTPANH2EI IIANTAXEI. 
UoaqQaeqoe Tabul;( habet Wxvl XXX» ieo gradus ab «*— x. 8c tria Zo« 
diaci figna; & fub unoi|iioqae figno cxhibeti ot viddMt aJief^iMer re* 
Skas. 

10« Tabqla XXVIII. folio 7f . a. —88. b. ex qoibus Tabulac IV. 
folio77. ^* t>- & 8jr. a. b. itceDtiorc manu icriptsB fuot. Exhibent af* 
cenfims^ ut videtur, Mipms^ ipct Jefttm Climata^ Cum hts iofcriptio* 
nibus, KAIMA ;, ?, ;, &c. ANAOOPA TOTAIA ME- 
P6H2, i^THNHX, KATilXX2PA2, POAOT, EAAHi;. 
noNTOT, MB20T nONTOT, & BOPT20E- 
N O T £. Unuinqiiodquc Clima habet Tabulas quatuor : unaqoacquc 
Tabula habet.tr^ Zodtaei i^gpa , 2c f i^v^ ieu fioi^e ^o. & lub uooquo* 
que Zodiaci (igao notantur'#v«^ofaf 9 & ifmt ^^oVoi. 

Il^ Tabube VI. foljo 89. a. —91. b. £z quibus Tabolse dux, fo- 
lio^o. a. b. recentiori mabu fcriptae funt Harum Tabulariim prima, 
folio 89. a. infcribiturv£IK02AnENTA£THPiAE2; H^ 
AIQTJ&AI 2EAHNH2. abi£rx:PhiUppi aono ;(!'') ufquead 
annum 4^ (($if ^) in quii plurimi numeri detriti novo atramento foper*» 
iodo&i funt« Sccuoda, folio 89. b. continebat etiam JkBenmtf^ttnt/^te^^ 
forte ahergm parte«i, ab:aDno{^ii (751) uftpe ad annum m^liA-S) fed 
plane detriu cft. Tertia ^, : fdio 90. a. infcribitur , • £ T H A ll A A H« 
AIOT KAI 2EAHNH2. ib',^. Qiaru, foliopo. b. iofcri^ 

Rr X- bitur, ^r6 DISSERTATIO DE CANONE f : nvir. 

binir,MHNE2 AirxnTIOI HAIOT ^AI SEAHNHS. 
dtm-A. Qatma,folio9i.a.inrcribitar, HMEPAI AirrilTIAl 
API0MOI HAlOr KAI iEAHNHS. ab i-S lo qiut 
ttiam varii numeri- detrici novo atfanaeoto loMrindu&i funt. Scxta, fo- 
liooi.b. inlcribitur fiPAI AHO MESHMBPIAS HAIOT 
KAl 2EAHNH£.ab mSi UaaqwBqoe Tabula habct columnas 
fes. Vide infra Lic M. 

iA« Tdbuke VI. folioo». a. — 94-b. CxquibiudoaB,fblio94.a.b; 
leoeotiori mantt fcriptse (um. Has Tabule inraibumur> KAN AN 
ANOMAAlA£ HAIOT. KAI SEAHNH2. UnaqoaBque 
habet columnas, tea Titulos ftz, 8c verfiis XXX, in qutbot gradus 
pfogtcdiootur ab «— flr. In poiin» Tabola pktfei nomeri detriti oovo 
atnmento fuperittdofti. 

n« 'bbula.I. foUoor. a. iofcribinir, KANONION AOSfi- 
SEilS HAIOr KAl 2EAHNH2. Habctcohimna$feoTi<> 
tulMicXi 8c verftaXXX, : • - * -^ 

14« Tabola: VII. foUo Of. b. «.-98. B. tofcribitur prrffla.foLoS.b. 
nPOKANONION. Secooda.fel. ptf. a. KANAN HAI« 
AK&N EKAI-^EHN &c. Tenia, fol. ^.h. KANONION 
ESAPMATOr EKASTOT TOHOT flPilN Tne- 
POXHZ. Quart»k fol. 97. a KANONl^QN^ MEBEe^^-TS: 
EKAli-EAS HAIOr KAISEAHNHS-. Quinta^fel.^T.b: 
KANi2N nPOSNETSEAS. Sesa, fol. 98. a. KANANl 
2SA1NIAKAN ERAHi-EAN. Sqxina, M. 98. b. OPI-' 
ZONTi2N KAT AFPACDH; 

150 Tabulc XiV. folio 99. «. —lor. bw' E» qoibos dose- prim«> 
firit0 5^. «. b. recontioriiDaauicriptsriont exhSbeiat jttrattsxts perfyfi 
tm fupca difta Clm$t0* Uoicuique Climati afl^oamuir TabalsB dust» 
Cc onaquseque Tabula habe» fex Zodiaci figoa» 

itf^Tabulai X. folio lotf. a. —1.10. b* Omnes reoeotiori- nana; 
Ccriptse. Unomquodque foiiom hahct TidNilam duplioem , uoam pm 
Saturno & Jove> altetam pro Marte, Vcoeit, te Mercurio; InicritMtnr 
Tabttla dvplcis prifM, foU io6, a.bi &•»««»> WMnwriygtTye/^ 97<M* 
fm. tbJEnt Fmlippi aono^^(7t i) ofqae>«d anoom «Mf. (147^ Se^ 
omda, foLM.7« atbi ^n mmKm.fl Mfmt^ ab«ad,^.' Tcrt«,lbl; toS; 
%,b. piiMf 'Atyvmltm$ V » *f^<». ab • ad ^< Qsuirta, fol. f op. a.b. imitm 


Du» f.w?ii^ REGUM* ASTRONOWICO. 317 

17« Doo hic i u terlci m itor folia, alieoo, m videtur , loco, foliom" 
il>i & 111. in qutbtts occurrunr, (i) fblio 111. a; Fiftora qosedam 
Aftioiiomica cirmlaris, non inel^nter dufta, tocam (ere nanc paginam 
oceuptns. (x) Folio iii* fau* £6 iix. z. Monilum quoddam, ot vido- 
vUf circa qoinqoe planecas, a leoemi maou fcripEum. (3) Folio 1 ix. ly. 
Continuacio quaedam Tabobe Icofipeoucceridum , eaque duplex , primo 
mo Saturno oc Jore, 8c deinde pro Marce, Venere &c MercuHo, in qua 
iii qMatuor Ico^enuuiteridum nomeri, «4^«^ «(^f i «4^««« «4^0?. a le- 
centi f ied lbrdida> manii exarati : com fiibiedo monito. NB. Videtur 
hax oontinuitio fi:ripca circa annum i£ne rBilippi if^^ (^yot) adeoque 
curca amH^ Cfarifti 1477* vd potioa. 1 376. ib Auronoma, qui tunc boc 
Codioe uidbitur» infota» . . . 

iS® ISibubB XXX. fdio 113. a. —1x7. b. exquibus XII priorear 
fc ip* ac M* : nec non 29* & yj^ , recentiorL manu fCTipcae func. Ez^ 
Ubem Kmviw df^MUdt^ quinquc Plaimarum. Unicuique Planecae affii* 

Siantur Tabiikr VI. imaqoaeaue Tabola faabec verfiis X!XX. & progte^ 
uator in* fex Tabulis ab «aa ^. 

x^^ Tabufae X. folio iz8. tk ^i%t* b. ex quibos duae prioies le^ 
oenaom manu fcriptae funt. Exhibent jBse^tv* vxmT^ 2c vo2i0v ftxmt^ 
qaiiique Planetarum. Umcuique PJanetac affignentor Tabobe duaS| qua- 
wm prima jSoe^sv itaoit^, akera nlm %x»r^ exhibet. ' 

%cfl Tabufae V. fialio 133. a. — i^f, a. Ex quibns doscprioits re» 
centiori mano icripcac font. Exhibent qoioqoe Plaoetanim K«fdvu nr 
eijrfMif 9 n jkiftyr. Affigoator onicoiqoe PlaoeiaB Tabula unica. 

%x^ Tabufae VIL fiilio laf.b. •^ijS.b. In quibUs exhibentur ^iti^ 
oue Pkneumm ^m^i^ > & «^vtjp»^. Satomo, ]bvi, £c Mani, finsolis a(^ 
fignator Tabola unicai. Veoeri autem fn Macorio, fingolis triboontoc 
TabofaedoaB. 

%t^ Tabute IK fblio i^ a. b. In qmlMis oceimont qoinque Planes 
•urom ^imtmSmsm^nf «e^ tsf Mfi/Bv nxm. 8c quidcm Sammi , joviS', 
£c Marris, folio »)p.. %^ Veneriaaiitem, 8c Mercurii,. fi>lia i)pr b.* ' 

M^ Tabulae VII. folio. 140. a^ —14^ t. QoaD folio 1401 a. fk in* 
lcribumur, EnoXAI AnAA^AN TAN MEXPI AEKA 
MOIPfiN nAATOTS KAI MEFEeOXS ;;;. Subjui^- 
mr Epumunma Ptoleouciin fi: ipfiim. iolio 14). a. * ( 

%^ Tabulae XV. folio 143. b. — 150. b. In quibos fit nienfium 
compantio duplex. Prima coim cempaiamur inter fe varianim geniiom 
mcnfes» |»cr tciom ammmRcManmni goaqcie XII aooi aaenfcs» Scfio^ 

Rt }. golorum 3iS DISSERTATIO DE CANONE S.mii. 

gulonim menfiMin dies: nTdbalit XII. ufai conpantio fit cmn tDenle jstmarioj foL 143» Ix Fiknmio^ fol.i44.a« Mmtki foL i^; b, Jv- 
HM, foLt^f.a. 7<^^»^^-^4^*b* 40^^*f foKi^tf.a. 4Af>,toL 146. bi 
^^/«, fol. 147. a« SeptemMf fi>L 147^6. OSski^ foK i^Sta.. jYtJ^ 
MR^ri, fol. 148. b^ Decmbri^ fol. 150* a. (NB) Foliam 14^, m« 
ceDciori maou fcriptum» 8c iK>n foo looo coDfiicufli. Companmur aotein 
imer fe menfe, PilMAiaN, EAAHNaN, AAEaAN^ 
APEi2N,TTPIilN^ APABilN, SIAONIX2N, TA- 
2EAN« A2K.AA12NmN', HAIOTHOAITAN, AT- 
KlfiN.KAnnAAOKAN^BTeiNiaN^SEAETKm^^ 
& A2.I ANiLN. Eldutide ojm pa m uui r imeir 6 menfe&^AJemmdrioo* 
rum , Grscorum, .& Romaoorum: ubi primo noiamurmKalm Aksaii^ 
drioit deinde Romaoii qiii pei Kalanditt Ncms, Idua, ^. more Ro- 
iMiio deftribuocur , fic com. qvibus itien&t Onoconsm rpari paflb iubtt* 
Imi :. in tribus Tabulis, folio if». b. fqljo 149. a. & JbHo 149.. b, ubl 
HOaqoiBqae Tabula mcnfeaim exMbot : ewictu auteto Tabula 4« , qii| 
anoi Roniani menfes tres poftremi contiddMncur. ' (NB) Folium t^ 
iMla oooK>liaitione^ eHarn Idco:pomtur: &: foliuni iftic lod videtttr^cz^ 
leftun. His tribusTabuIii qmeckm in inferiori nsu^gme fobfcribQmur, » 
%/^o Tabtila^IV. liolio \f\. a. -^if^* b. (feliumeoim i5ivb.tiDac2 
quia lincac: erroneedudae eraot^ Foliom vero 4f^. b. oontiiiet OKmimfiDi 
a reocnci maoU icripti|iaiBas Tabislaa4brte lefpicteoi.) Tpfie quatu^ Ta« 
bil^ a recemi mami (afiis ne^^nter ^cripcte. Untaquipque Tabula babec 
Tcrfus XXXf.ab«adi[. & tna^odiacifigQatfieviub onoquoqse figno 

#riK^^4»f 8C mfmif X^tt^ 

. a4^ Deniqne > folio 154—159^ tonyiketnr #ui^ ddooilfts {bfior^ 
atou.a.pneeedemldiYecfii^ literisljgaiis« fcriptus^: com aifndcaitonibus 
marginalibus ab alia icerum manu : inccr quas camen, quod notandom, 
qiNBdjim aMocaiioMa omucnlmt fcriptal litem qoatlibcis^ ab antiqoat ut 
yidetor^ mami» . Conngirduittm faKc.r^W^^ammaiDiocietiffio 8<^ 
Huieft a Pbilippo iSrjfi^^ ta»&^ Pmoi die at» ^ uc ex foUo if6. h. m 
ima pagroar, ^txfdm 159^ b: pamr poieft. 

... w. n' . .. . r» : . .- 1 . * '» 

Capoms jfjfronofntcifrfnd a Naionttffkto aiPhoiam JijHnffior defirtptui. ' 

HuK Canonem (^m fupra jam momiiania) eif hoe Codtoi*tirfcripfil 
Ifiacus Voffiny^ommi&cam^i^npnibmbiis margimUtbus>8c bocVoffii 

apo- f.nvn. REGITM Ait ftOlTdM I CO. ^ip 

' npogmpho-^ffmar vtm eft Hcor. Dodlrellas , ' vafiksque ex eo XieOfa- 
nes enotavit in fiijs ad GMiMera Rtqg^mn aftronomiamt, a ft et MS^ 
'Siviliano i^editum/Nbtis: Uf^et]aih<]oam ckiK conAit^ iUud 
' Voffii ap^nipbum ex hoc Godioe efle defcrintum. ^^ ' ' ' 

Hmic Caoonem aftronomicom i^f cx toc Godiee» nberios Sc diftin* 
&jas iUoftrare conftitoi : 8C(}aidem. 

i"^> Qjoad tp(am Catonis conftitutiooen») 8t formam* 
^ a. Incipit a Nabonaflaro Sedefinit in Phoea; 

h. Duaa tantum habet Epochas » quarom priiha' a^^Nabonafllaro inchda- 
'ta^ ofque ad Alexahdri Magnt rabrcem proro^aiuri ibidemque definit», 
coH^ens^nnos aa^. Alttni a Philippo AridStoi Alexandri (iiccelYoniy 
incbmta & ad Phocac mortem continuata , coUigit annos 93 j. 

c. Utra<]ue Epocha habet tres colutmias, quarum prima continet no* 
mina Regpoi) a Nabonaflaraad Atorandri mortem, in genitiwf: a PhU 
hppa vera ad Phocam , in ;nmj;ra//tr^ exprefla: Secuixla contioiit^annda^ 
Mperii fingulorum Regum : tertia deniciue continct Regum aOtid^ coll^ 
ftosi cum his titulis, irn ^fotyii/^a^, in Epocha prifna. Sc tti) Shr^ffc^ 
y^fjLfvm*^ in Epocha (ecunda. 

d. PrimaB Epochx» a Nabonaffiiro ad Alexandri mortemi imnus titu* 
lor, neque generalis, nequeparticuIarisiniperiiQfcribit^r: Ijpgituruntum. 
rm ^avihtmf ^ilpra cohimnam, quae; R^um^ nomina^edntiMt/ inmedio 
autem hujus EpochaB, immediate ante C^rum nomxktHtfjfaf 0mcrtheif. 

e. SecuildasEpochac primus Rex itSi dcSgnatur <I>I AfnnOT TOT 
META AAE2ANAPON TON KTIStlN. Praeita in 
fuperiori margine huic Epdchac haec fuperlcribuntur : t£TH BA2I- 
AE12N TftN META THN AAESANAPOT TOT BA- 
SIAMS T^BARTTHN KAI KATTA lAE KAI ME- 
TETPACDH A2<l>AAii2 META TOT2 TnATOT2?. 
Illud X in notvS^ (felendum , vel in r mutandbdi. Quo (enfu autem dica«> 
tur, bae tran/cripta eJ^MS' 'tvt ^nt Atnfy foft Cmfuks^ non capio : Fafli 
ConfHlares cnim hunc Canonem non praBoedunti ied fequuntur. Nifi 
ponamus Faftos ThecMMa pneceffifle , 8c fone excidifle : vel deinceps 
^miftbs efle ot> Faftbs tllos uberiores. Deniqoe in hac Epoclm poft 
Cloopatsam , & ante Aoguftum notatur, j8airiAM# Picuawf. Aoofldir> 
qubd ad* nomenf wPhilippl Aridtsrt Aogdftii^Cc Djodctutni f^nmotctut 
quafi Chis deoilflata cufai ujoatuoif' pimiSis^ hoc^ fete modo ^' )||^- 

II^, ^od attioet AnfKntiooes. ^ .hijfltic Canboem margioales. 
n. Ad^ Ftolenud Lagi nomen» io ausriQn: mttffm^ an&oamir: 3h • / T l%o DISSERTATIO DE GAKONE i.mm. 

wT«y tfv nreAi/Mnov nf Tni^x/HM* (Mbm vabis iodicttorvquod fub 
h(K PtoloDaso flonierit l!im^d)am AftrooQiiius. 

^. Ad Cle^mra oqiaeBt ad cujos moitcm a PbiJippo colligum# 
anni 2941 notatuf , ia iBteriori nMcgiaC) AIIO A£ NABONO- 
XOPOT £TH ^. Q^ indicaturi ad ejusdcm Ckopacne aaor- 
tem^ a Naboiianaroy colUgi aonos ji9. 

y. Ad ^«{»/2i nomen »io ezteriori mai^oe occurrit aoiiotatb^aiam 

?lcne legcrc non porai: x-i. ETH ArrorSTOT . . . KT- 
IIK02 ENIATTOS . . ; O E2TI ^^i^ ET02. 

Vidccur indicari aliquid de aimo .^^yptiomm mj^po Caniculari , ia 
itlatione ad f^ annum Augufti GsBTahs, vidcturque is dici aaDus 
1461 ». 

i. Cicca nomcn ^Ui Ani$mm & Cmmodi , notator , in eiteriori 
marginc^ M^fMt^ AilQmcv tyu Biff ov. Et paulo poft « in inferiori mar* 
Inc.noittur, MAPKOr ANTONINOr KAI BHPOr 
TH ;». Ethis {ubjangitur, 2£BHPOr ETH iii. ANTO- 
NINOr KAPAKAAAOr ETH i. Hx Noc» es aoooe 
a^ vidcntur petitx, casque ezplicat Dodwcllus in Notis fuis^ N^ 15 
& itf. 

f. Ad nomenD/of/r/ia»i,in interiorimarmne,notamr,Eni TOT« 
TOT O nAIIOS EFPA^^EN. Quo indjcaturt quod P^- 
fus co tcmpore fcripferit. 

^. Ad Coft/lantim Maitd nomcn, in intcriori maisine, notatiiry O 

EN Kii^fSTANTINOrnOAH. XJjiopundicatur, cam Im- 

jcrii ledem tranftulide Byzantiumv a fe Conftantinopolim didim. 

^ n. Noca ibidcm in OBteriori margiiie,tecenti 6c ibrdida maou, lito- 

ris l^tis fcripta, hsec ^currit^ •* >t^' K«vr«vbr^ i^«riX4/ri ^ Pi#/ijr 

d-. Scquitur ibidem alia,qux Conftantioum quoque conoemityNo* 
ta, reccDti maoU|led a pneoDdcni^ divcria^litcris^ligatis kripta^quam 
I^re non potui. ^ - 

I. Sub Canonia finem ^ in exteriori mamne , occurrit hsec i nfignis 
aonotatio, AHO OIAinnOT EiiS ATrOTSTOT ETH 

2;jA..Al[IO ATroTSTOT Efl£ AIOKAHTIANOT 

TH Tir. ETH fJr. OMOT £XH xS. AOO AIOKAHTiANOr 
Efl2 AEftNTOS. ^AI KaN^TANTINO r TI OT 
ATTOT AA. ETH l^A, AHO «lAinnOT ^[H. Qai 
compati» exQipoiK x^ ooofinnHtur. 

A imii. REGUM ASTRONOMICa J»» 

A Philippo td AiigaftiHn aooi . * • 294 
ab Augttfto ad DiocletttoiiiD «Dni * • ^13 

finnil anni 607 ^^ 

A Dioclettano a3 Leontis & CoQftantini 
fitii ejus (annucn) 54^*° 9 anni 491 

a Philippo anni . . ^ '. lo^lf 

lU^^* Quod attinet variantes Leftiooes ez apographo Vofliano t^ 
« Dodwello Gdlieftas. 

I. In imervallo primo a Nabonaflaro ad Alexandri mortem» omoef 
variaates Leftiooes rite a Dodwello annotantur : exceptis fequentibas. 
In Codice MS»" Lugdunenfi legitur(a) ABA2IAETTOT HPO- 
TOT (b) KTPOT, oon KHPOT,mDodwcHus noiat- (c) AP3 
TAPSEPHOT. bis. 

ir. lo intervaUo a Philippo nd Qeopatram omnes variantes Leftio- 
nes a Dodwetlo re6b notantur. Solummodo illa ad oomen Ckopi- 
tvx appofita oota ffiale a Dodwello explicatur. Non enim innuit eam 

I^wtfiM fuifle, fed eft abbreviatura verbi yuTmj & refpicit margioa« 
em, io Codice MS<> aoooutiooem ,_quas dicit quod a Nabooaflaro ad 
GlebpatnB mortem, JiMt ETH itin. aorii 718. 
' 3. In iotervallo ab Augufto ad Diocletiaoum omoes variantes Leftio»^ 
nesredea Dodwello ootaotur : exoepto, quod io Codice Lugduo. lul 
mhi&' Aylovir^ adfcribatur io Gaooois textu , recenti maou , Htcris ligi- 
tis, fvVf^iff. & quod lesaturSfviyp^'^^ Avlmm. 

4 lo iotervallo a Diocietuoo ad Phocam timoes variaotes Lediooes t 
Dodwello rede ootaotur: ezceptOyquod in Codice LugduiKnfi legatur, 
U) AIOkAHTIANOt KAI KfiNSTA^f. ka. a. IaZ 
n>)KAI 01 TIOI. A. xns » quod ex xnz videtur corrcaum. (c)IOT* 
AIANO£ EA. 2. EI2 ATZ. a. KAI BTZ. b. 15^. quod 
noo male explicat Dodwelhis. (d) ONOPIOS KAI 0EOAO« 
2102 AAEACD1AH2J?. ^ iioo^, ut Dodwellushabet. 
(e) MAPKIAN02. b. i^, quod omittit Dodwellus. (f^MAT^ 
'P1KI02 MSf male, pro x, ut ex aoois colle£bis patec 

, , - . , JBk^ 

•• • • 

CoMonis Jjtrmmki femnii j NaioHqffaro 4id Micbaekm cumfiiio^ 

diftinQior dejcriptio. 

' Httoc Ca ooo c m (ut fiipnjam momiiaKJs) enm cs hoc Codice xxfin^i- 
i Ss pfit $it DTSSERTATIO DB CAKOKR f nnf / 

pfit Tfaacas Vofliiii, omiflis tamen aonomionibus cnafgfnatibat : fc hoc 
Voffii Apographo dit^cnte^ufiis eft Henr. Dodwellus^,. ^JifwqM ex co 
Leftiones enouvic in niis ad CaQoneiD,a (e ez MS<^*Savil1aoo i^ edicuoit 
Nocis : unde ctiaDi quatn oerciiBaie cooftat > illud VoflS Agogcaphum cx^ 
boc Codice cile defcripcum. 

Hunc CanoQcm Altronomicuni ±^^tx faoc Codice uberius & diftiQ-' 
fitus illuftrarc conftitui: 2c quidem 
|m9. Quoad ip{am bujus Caoonts oonftitutioncm 8t formatB-^ 
a. Incipic a NabonaiTaro, dcGnic in Micbatle am^Filh : Scxl addin eQ^ 
^ rccemiore maou, litcris lig^tisi wameoco diluio^ ica uc litcrae ocu* 
los fere rugiant,. cominuatio quxdam, quam Voflius non exicripfic. 
• b. Ouai camum batlcc Epochas , qparum prioia, a Nalsonaflaw io^ 
choata , ad Alesaodri Magoi moFtem prorogatur , ibidemque definic j 
colli^os aooos 414» Uode etiam oon caocum lo columoa anoorotii- 
colkaorum , led cciam pmcfca. in^ imeriM-i mai^ine annoeatur^ <t« inf^ 
Alccra a Philippo Aridaeo, Alexandri ruccefloce inchoata SC . ad Michao* 
lem cum Filio proro^ta, colligic anooa- 1 1 }6;< Concinuatio autem ilh, . 
a recemiorc maniLadditai pro|^diuir (fi ocului aac ooa&llitX^laaauairi 

c. Utfaque Epocba halfct tres coliimm»^ quaraiQ prima cominct R^ - 
gum oomioa, in gamtH» expreflac altcra exluMC.aatios Imperii fiogglo-i- 
fum Rcg^m : Tidrcia dcoique coocincc anooa Regnoi oollcoos.' . 

d. Prima&Epochaahic T-iculusrupcrinrcnbicur^^ETH BA2TAfii2M^ 
HEPSilN TflNi EftS^ AAESANAPOX KAl ArTOr, 
£t 10 hu]u$ Epocha^ medioti immcdiatc aoce Cynicp> lc^ut-i HE.Pt* 
2i2N BA2;iAEI2: 

e ScoinJ^ Epochae hk Ti^los fapertnrcribitur 1 ETHfBASI* 
AE^N TftrN MAREAONilN META. THN AAE- 
PANAPor T,or BA2IAEft2 TEAETTHN. «t incer. 
Cleoptram 6c Aug^ftum jmcrfcritur ,.. P»jMi«if «^ 

ll^. Quod accinet annotacioQ€S-ad hunc Canoncm naarginalcSf 
. ,«. Ad Ptolm^ L0gi^mttty inextcriori margine prsenotatur^ OT* 
TOI ArrrnTii EKPATOTN. A dcincepa ^6»« ad Qtopfip 
Iram finguUs Rcgum nonHoiljus pneponicur. fl T". 

^. Ad Pbilmetcris vel -Ea^^f/i^a^ nomen annocatur, T^QirTG * 
HN I Iin APXO£»qQO iadicatur^^fy^cfrflrmJlftronomum eote^ 
pore claruifle. 

. y^ M AugiiAI jmMO occnoit aQocatjbi qoa^L pleae Jcgeae non 

♦ ' pocttl 1.MVI1. REGUM ASTRONOMICp. j^ 

potui PiiMAia . . TOr ..... APXH TH2 nEPlO. 

i. AdjEm^ntoniidnomenannotatuT^Eni TOrTOr TON 
KANONA ETPA + EN HTOAEMAmS. Ubi,<iuodnor 
tandum fftriptioCanom JubMUo Antonint tribuifur Ptokmao JJironomo. 

f . Pauk) inferius , in exteriori margine , occurrit annoutio , le&u dif> 
'ficilis ob marginem nimis abiciflam , & literas evanefccntes : in ca videtor 
ratio reddi , cur in initio Romani imperii aliquid dcficiat, & cur Augufto, 
locQ vt$6j untum ^> 43 anni adicribantur , quiafciUcet , regnantt 
Cleopatr» , Cajus J. C. fS Augufius aUpio temptre conregnarunt. 

^. Ad Jufiiniani nomen occurrit annoutio, quAn, ob eandem cao- 
£im, nec legere, nec inteiligere potui. 

if . Ibidem in inferiori mamine occurrit annotatio (atis ampla , qmoi 
iic lcgo: AnO TOr ; ETOri^ Ki2N2TANTINOr 
TOr MEFAAOr MEXPI TH2 ENI2TAMENHS 
EINAIKTIiiNOi: KAI ArTHS. ETOrS AnO KTIr 
SEAS KOSMOr i« SrNATETE ETH Se. El 0E- 
AI2 OTN ErPEIN THN EHAKTHN EKASTOT 
XPONOr.TArTA TA iHi ETH MEPIZE OAPA 
TON le, KATAAIMHANONTE ia. TArTA HAPA- 
TON ii nOAAOrnA-. ESTI «iA, ao^eip-. TPIA- 
XONTA AE », AOinA 2, ATINA AEFOMEN El. 
NAI TH2 £ EnilsrEMESEiiS EOAKTHN. EI AR 
Tor E2IS ENlArTOr ZHTEI2 THN EnAKTHN, 
nPO20E2 nPOKEIMENH Z, ETEPA2 ,*; , KAI 
ErPISIS THN r INAIKT". EXOrSAN EnAKr 
TAS ,1. KAI THN «, KAI THN i. S. KAI EEIN. 
Computum bis verbis tndicatum, ad inveniendam Indi&ionem) tcEp»" 
^is Lunae , videbc inibi percipere. Videtur qweftio efie de anno Mundi 
5^10 labcnte. annus Mundi 5810, partinis pcr i^, relinquit ]f , adeoque 
4Uino M. 5810« labente labitur V* Indiftior boc ucite 6cic. Ad inve- 
fiieadas autem illins anni 58 10*"^ Epadas Lunee ita procediC) ab aniio 
Mundi fSioo uniutem demit, leti hunc annuiii labentem excIndenstHti» 
tur anno M. 5*800 , & ab eo auferpns decem periodos j^x axinonim a 
Mundo Condito efapfas, (eu ^^ioahnos, invenit ondedmac periodi ah- 
nos 489 elaptbs: Honc tnmerum 489 aimottfra partitur per 19 , & in» 
venit- reliquos 14 annos. Hos 14 annos per it nmltiplicans» invenit 
jprodu&um cfie 154. Ab bis aufert TriaoarioS} iea ^uioquies trigioQ|| 

' Ss » * '^ flui 3*4 DISSliRTATia DE CANONE: i. mt. 

qui fiicium tf o*i & rtltnquuntur 4. adeoque aQnosMuTidi fiog dapfus 
rthnquic Epa&as iV pro anno M. 5810 labeme, quo labitur etiam lo- 
di&io V». Atque boc fundAmento dicit iHas I V ^ Epadas eflc V* Ind^ 
iftioois Epaftas : Scaddit» fi quis qua^rat fequcotis anni Mundi f 8 1 1 E* 
paftas, his IV^^addcndas cfle XI alias, 8c invenics (inquit) VI<« fndH 
fttontm babere Epaftas XV. & fic conrcquentcr Vli*«, 8c VIU«« Indir 
ftfoncm. Sed qtio fenfu annus Mundi jSio^^^cum anoo Conftamini 
Magni id^^componatur, utfieri vidcturi nondum capio. 

&• Scqucmi pagina inveniuntur in cxrcriori marginc duae vel tres an-^ 
ootationcs breviorcs, in inferiori vero margine unica looga amplior, qu^ 
rom litcrae ita funt detritac » ut lcgi non poffiht. 

1 1 1*^. Quoad variamcs Leftiooes ex apc^rapho Voflkno x? , a Do(i« 
wcllo colkftas. 

t. In imervallo primo a Nabonaflait) ad Altzandri mortem> omnct^ 
variames Lcftiones Tcfte a I^odwello annotanrur. £xcq«o quod 10 Co^ 
dicc Lugduncnfi legatur. (a) ABA2I AETTOT IlPiiTOl! iu 
«cniiiva (b) B 1 Al B O T. (p) APTApAEPSOr:, fcmcl, fed 
dcindc APTASEPSOT. 

X. In intcrvallo a Philippo ArnlaBo ad Cltop^tntmorccmi omocs vfr^ 
Tiames Leftiones rcftc a« Dodwcllo annotamur. . 

3. In intervallo ab Augufto ad Dipclettanttm , omnct variamcs Lcftic^ 
nosrcfte a Dedwello annotamur. exceproquod io.Codice. Lugd. leg^ 
tur (a) A«/4ilc»i.y. (b) H^PONOI:. 

4. In imervaUo a Diocletiano ad Michaclem cum Fili6,omncs variaOi^ 
taa Leftioncs reftc aDodwcUo annecamuM c«ccpto quod i nCodicc Lug- 

duncnfilc«tur,(a)OTAAEJNTlNrANOT- lS^Z:, non*SZ^ 
orhabctDcxiweUus. (b)TlBtPlOT TOT KAIKXiNSTAN- 
TINOT. (c) KHMSTAN. TOT EI2 TIN ATSIN KAI 

HPAKA; (d)KfiN2TANTINOT. KZ. T^A. (c) loT^ 

2T INIA NQT TO 0. 7. iCH. (f) KHNSTANTINOn 

M A^H. quia APTABAZSOS^omiaicor^ec KllNSTANi^ 
.TIINOT aoniniigcmuc. . 

E. 

Fa/liruwC$M/uUri9m difiui&k% iifmptiii^ 

Fitftoi Cpn/uhref , qui in Codtcc Lugdunenfi intcr primum' 8C (econ* 
AimsCftfioncm JBLegjum imcqpooumur, cr hocCodice (ut jam monuii^ 

mus) SuMTiK KEGUM^ ASTRONOMICO. jt/ 

mm} exfisftpGt JJkacut Fcjjim^ omtffis ttroeti annotationibus margtnalt^i^ 
buS| & dc {uo> uoicuique Coiifuloai paripfflcpoTuit anoos iEta: Cliri* 
fti vulgaris. 

Hoc Apographum Voflianum edidit Henr. DodweIluS| in Appeodtcc 
ad*Dinenattoncs fiias Cypriaincas, com hac infcrtptione: Fafii alii en dr 
pograpbo V^JJiana ^ il/i Jiegum Canoni JubjunSti ^ fum Heyaclii Imptratoris 
faJPe fufficati fumus ^ ui (S hos pMtmus ejusdem e£e HeracHi. Snnt auh 
tem mutili pariter s atque ordine perturbatijjime. NuUi autm f» Jlfoffa^ 
$bo aecentus^ nulli fpiritus ^ fed .nec etiam piefUnque dipfbongi. 

Hos Faftos diftin£tius conlidcrare 8c vflrtis objcrmionibus iUuftra* 
re conftitui 

1« DodweHos rcAe. dicit ifrai Faftos ejfe mutilof. DcTunt cnim Confti^ 
liim paria XXXII »ab anno Chrifti ^06 inclufivc,ad aimum Qirifti ^37 
JOfiluftve. Sed nofaoduw, quod in Codrcc MS^ co in loco integruoi 
folium fit cxfc&um » m cx indieiis ftpparer. 

%^ Addit Dodwellus, qu^ bi Fafti etiamjini tnrdine periurhattjjtmo': 
.<|uod is^rimis refpicit illam UicutuifD»qusB tn medioFaftomm ocscnr*- 
m ab anno' Cbhfti 4^8—517:^ QiMc lacuna dciiKcps poft annum 
.Chrifti ^84, alieno leco fuppmur. Sed^ notatldum ^ quod tn Codice 
>iS^> quuBi Fclig^retur Joiic^rum folium perveria foHorum compliob» 
tionc fiio loco motum » & alicno k>co conlutum fit. 

1» Ad ordinm borum Faflorum perturtatum fbrte ctiam refcrt Dod- 
^wcllus, ^uod diverlis in k>cis» parContulum omittatur | /ncmpc Con^ 
fulcs anm Cjirifti 248, x5rf»..4X4, &4f9-.omittuoturinFaftas. Scd 
in Annotationibus mai^iiialibus in Codice MS» hi dcft&us fupplentor. 
Nam (a) qiaod attinct (ronfules a«ini Chrifti 248 omtftbs, juxta Codicis 
notam marginaleBi inftfcndi dXAlIinOfS TO F. KAl iDIAin^ 
,nO<2 TO i. Quoid mkor Voiiium non abimadvcrtific» pnefcrrim 
^um Notam rolativam -)(» ConfuliboS' antii Chrifti 247 adpoluerit, dt 
in Dodwell»« cdittone vtdere licct. (b> Quod attioct Confolts annt 
Cbrifti iff omiflos, qui funt Falerianus Aug. llly^ Gallienus Ang IL 
pro iis in Codicc MS^ cellula unica vacuar relifta cft^ (c) Qood attinet 
Confules anni Chrifti 4x4 omtfibs, jtfxta.GodiGis notam marginalcm, in- 
icrendum BlKrTOPOS MONOT. f^^/nz. addiiiirquc monituiD. 
(d) Qiiod Conrolcs' anni Chrifti Afo omiflbs attinct ^.juxta Godicis 
fiotam mar^nalcms infcrendum IIATPIKIOr MONOT. ^ ^. 
fidditqrque monitum. 

40 Quod in cditionc DodwclU, inde ab anno- Chrifti ^^^8^ ufqtie ad 
anDum Chtifti .^9^1 nomina quidem Coniuknzi icccn&antur) anoi au- 

Sa 3 tcm )iii DISSERTATIO DE CAMONE: $yMnu 

tem a Dioclecianoy & a Philtppo omittfntiir: boc indecft , qQtt in Go^ 
dice MS® , in pogim prtma folii j6 (qood felium ezfcdum pnixime in- 
fcquitur) utriusque Epochae, imprimisaJ^iodetianOf numeri detriti vel 
dcfcti erant, 

^ 5« Fatcor Librartiim, qui bosTafiosConfuIaret olimdeftripfity OO" 
ffligemiorem futfle in annis Impenitorum. & ab Augufto per dcoennia^ 
oc deinceps in tnnis a DiockttatiO) 8c a PhilippoAOOocandis, & tam in- 
ter ftt quam cum Confulatibus componendis : acoedtt^ quod ouatuor 
Coofulatuum diverfis in locis omtfiso, £i ^onindem iuis locts reintutio^ 
<lidorumannorum icriomadmodum^pertufbat : fed ad eam annorum! fe* 
riem perturbatam itcrum in ordinem dcbitum rcdigendam.plurimae aano- 
tationes margiiialcs infenriUiit. Unde' horuinJPaftbrum 9 ^o ad £raa fett 
EpochaS) refi;ttuiio noo adeo eric difficilis. 

tf^ Qiiodprimam horum 'Faftorum parocm attinet, qu« «d Dieclctkf 
num progreditur. Ea habet dUptiosin Mnm , qoarum una probedtr per 
iingulorom Imperaiorate «mos, altera eft atinorum ab AugMfto, qui per 
<»ennia anootamur. JEra, quse periinRUlorumlmperatorum ttmos pM« 
cedit, iocipit ab aooo r^ impcratoris Aiqaadri , Ma t n i aa « Filii , 4Scdd- 
finit in anno x« Gaii lc CarinL {a Regum Caiiane aotem ab annb 
Alcxandri i^ ufque in annum Cari^ Carini 7fl^^ cottiguotur aaoi iSj, 
Sed 40 his Faftis annocantur tantum Confulum patnal^i. Unde patet duo 
Confulum paria in his Fafljs efle omiflii j in boc intervidlo. fn recertfione 
annonim imperii fingubmm ImporatoruA in hts Faftis poccattir. (a) Ik 
PhilipjH Imperaievis arniis , uhi imperii #juS annus i £c £ omittiriir : kgi- 
tur quidem m Codicis inargine interioiv, (PiXwm. 7. qoo amperii anni 
€ Philippo tribuuotur / (ed male» cum Regum Canon in ^k^ Godice ei 
^ifiigncl annos 7 , quod etiam Mota «in roargine exteriori oftendit^ unde 
ctitmi in Canooefit in Faftis Gallo tr&uuntor abni tantum %. fb) lo 
<?allitmIiqperaiorisimims tubt imperft^ annus y omittitiir^ & celloh 
.vacua relinquitur: imperiiiwrotjus anoBs 7 iMspoVMuryquod in quanti« 
.tate annorum imperii cjus, *qui fmx if , '«odem quidem redit» ^ in eo* 
Jtim cum Confulatibus <omipofiiione , ^pertorbationem 4nieit. Imperii 
-Aiexandri Mamtnaeac Filii annus r>* eft in bujos Codicis Canone Regom 
amius a Pbilippo 5*45*^% feiir^blatis annis^^^) annus a1> Augatto^^i^. 
adeoqiK primis Conrulibus (qurthtno Chrifti iiX^ KaK Jan. Confota- 
lum loierunt) male appooitiir annus ab At^ufto a.51^. ic per cotiAquens 
annus ab Augufto ^6o^ cumf mperii Alexandri annOy non S^ ted Tcooi» 
ponendos : & annus ab Augofto^^o^ cum imperii Gordiani anno, ooit 
rt led^cumpoaeodus^ & comConfulato rOPAIANOT ^ KAi 

noM. f.Mni. REGUNT ASTRONOMICO. 3x7 

nOMHf AIANOT, qui KaK jfstn. anni Chrifti 241. Conrulatum 

inienim. Imer annum ab AogKifto.XTO 6c x8o, PJiilippo dandi anni 

tmperii y^ & ad i»{)ent I^ilippi «nnuiD 7» qoi cuixi anno ab Aueufto 

ai77^ componitur * tfirerendus C^oBfulatua <PlAinnOT TO r. 

KAI OIAinnOT TO i, qaiKaU jlin. aooi Chr^fti 248 Con- 

. iulatum inierunt. & arnins ab Augufto xSo** com tmperii Decii anno 

!• rc6te componitur, fcd cum Confolatu ill£.KIOT TO r, KAI 

A&KIOT KAISAPOli; TO i componendus» qui Kal.Jan.an- 

ni Chrifti tft Confulatum inierunf» Inter animm ab Augufto 180 8c 

193 , ad imperii Valeriani annum ^ , qui ctmi anno ab Aiigofto 184® com* 

ponitur , inicrenclus Confidatus Faleriini jtu^. 111 ^ & GaUiem Aug. tt^ 

qui Kal. Jan. asiii Chrifti aff Coufolatom inierunt. £t annus ab Au» 

,gu(lo x^o^^^cum imperii Valeriani anno 8^ , 8c cum Confulatu Tah^u t^ 

«Av nm Otf«Airri«w, ()ui Kal. Jan; anni Chrifti 261 Confaltitam inie« 

niDr,.. fcfte componittH*) Sic ctiam anmjs ab Augufto gbo^ cum Int- 

ptrii Aurillit anno^o^ rcftc componitvn Vertmi annus abAugufto ^io^^ 

^m imperii Probf anno, non 7, fedr compoiKndaseft. AnnusabAugu- 

-ffo X I ^v^ quo jam kibeiue Confuiamm a fequennbus Kalendis Januariis 

•nni Chrifti xS^Jnicrum KAP1N02 TO i, KAI NOTME- 

<PI A N02vrefte cum his Conlulibtu componitQr.<^ * Quod patec, quNi 

mnus fequcns ^ Diocletiani i«*;cti}usThoth cadit intanno Chrifti xS^^*'» 

^mponitur cum OmfulatitDiodstiani l/.&^Arijiotuiiyqmz fequentibus 

Italendis Januriis anni Cbrilii %9f Gonlulatum inieruor» 

7^Q^ed ^utem altem» horom Fiiftorum partem atttnet , qux a Dio* 
cletiano incipiens ulque ad Faftorom fioem prorogatur. Htjjus partis rtS 
ftitutio fiicilior eft, quia hic duac Epochx^ anni fciltcet a Diocletiano 8c 
«nni a Pbtlippa tn cominuo ooncarfu pnorojgantur : ne quid dicam de 
Mn ladiftbmun, quaedeiBaptn progreflu adjcfta eft. (a) Anni « 
Diodetiano, Sc iniDi a Pbilippo tn Imjus paiftis primis XX ( annis reAe ife 
liabcnt: detndc oocurrii lacona Confulatuum aXXII ,. porroConfulatus 
XXIi; non^addicisEpoeharom annis, decurrunt.'^ Annus itaque, qtsi 
tunc feqaiair , a Diocletiano ^^ & a Philit>po ;^. re£fce fe habent. An* - 
m auicm a Pftilippo deiiKeps roAe procedunt. Verum in 4nnis a Diock- 
tkno ftwm^amitts 02 omstiiior. Se^l dctnde annus ^ia bis oumeraturs 
ocque bo^ .iDodo ' aimiit a Dioeleiiano fH tc annus a Philippo ^ , 8D' 
leqQtixef iterum coocominc, 80 in foo mutuo concurfo refte proce* 
dunr..(b)Ad InJiabnem z,Confalatus BMCTOPOS^MONOT. 
ad anmim a Dtodeuano ^t 2e ad annom a l'hilippo>^z, inferendua- 
^i uc Codicia N«a ma^goilis^ cksps indicBCr Quaivautcift-iii f^fto^ 

moi ;t8 DISSERTATIO DE CANONE i. xtvti. 

rum Textu hkr Confulatus omictauir, propterea hic annt utriqiie, tam 
a Diocleiiaoo, quam a Pbilippo, une anno., tn jrdatione ad Coofiifai« 
.tus, ad pofteriora protniduntun (c) Ad Indiftionein ^Cmfuktuirn^ 
TP I R I OT M O N O T. ad annum a Diodettaoo p«« (^get ^d) tc 
ad annum a Philippo ^wm i iofereodus eft\ ut Codtcis Nou maqgroalis 
xlare indicat. Cum autem in FsAorum Texio hic Confulatus omittatur, 
propterea hic anni utrique, tam a Diocletiano, quam aPhilippo, ke- 
. rum uno anno , in relatione ad Confulatus , ad pofterioni f rotrudiui- 
lur. (d) Annus a Dioclcttano ^ & ^At nec non anniis a Philippo 
y^x 8c Ttxm omitcuntur. Horum autem duomm annorum omiilioQe 
compenftntur duo illi anni , qui propter duos fupradiftoa Confalatus 
omiflos 9 in utroque £pocha ad pofteriora pFocrbfi crant. Atqutf hoc 
modo deinceps , annus a Diocletiano m % fic annus a PhiKppo ^^9 
in relatione ad Con&latus xedtc prooedimt. £c ad Indifitionem i]^ 
Conittlatos HPAKA£IOr Afjr MQNOr^ ad mnum aDkn 
cletiano tsz £c ad annum a Philippo 7(AA»Chrifti autem 6ti, fe6be 
annotacur. (c) Almos a Didcletiano r^» .8c a Philippo mu bis noiatur^ 
^ dupltci huic anoo annotatur primo ANTflATAt doiode A2TE* 
PlOr KAI nPESIdlOT, ied ad ANTHATA nuUalndidio 
appomtur, unde patetillum annuni a Diocletiano^ & a Philippo primo 
. iH>fitum , & illud mvi nrm^ e(fe delendum. ( f ) lomr aonos a Dioclet«« 
no v\i & a PhiHppo 7^x5i6c«Qnos a Diocletiano t>y^U a PbilbpoT^^. 
intercurrunt duo afvnmSt quac funt ddenda,iit non tantum tx lndi&u>- 
ne patet, (ed etiam ex eo,qood annititrius<)uc Epocfase iis non adicrjban- 
tur; & quod anni £pochae a Diodettano iis jam tdfcripti 4eleti fiat, ut 
in Codice videce 4icec. ^ IndiSioms mutem adjefiae (unt % ut penurba* 
cio» qux in annis a Diocletiano, €c a Piblippo oocurrity earum ope tol« 
.'leretur. Unde etiam iis in locis,ubi duo ilk fupradifti Confiihtua omilE 
func iolcrcndf , Unus iUius Indifttonis amms qpafi tnttfilittu: & vacuus 
relinquitur. Sic enim ad anni Chrifti 41^ Confuics ootaturlndiftio r. ad 
aoni autem Chrifti \ij Goofulcs notatur Indiftio «, (tion z^ n, ut mi« 
le editum eft) .& vacua xelinquitur Indiftio iwo Coofuhtu anoi Chnfti 
4x4 infereado. Iia etiam ad anai Chrifti 45*8 Golifoles noiatur lodiftio 
»f (non iji» ut male edicuoi eft, i|uod ecism ck aani Ckrifii ^fr^ Con* 
luUbus patet, quibus adlcribittir lndiftioT) sd aonrauttm Chnfti 460 
Confulcs notaiur Indiftio ^. & vaoua odioqttittir Ifididio ^ pto Gonfo- 
laiu aniii Ohrifti 4^0 iofaendo. (h) Ad eundem.£oem ctitti inlenriunc 

Elures in Cudice M§<^ annoutiones maiginalcs ^ qm» fingolas ooenfere 
>ogBm jfoRt 4 fic Xupjra difta ftt&isto > mco Judicio^^ poccrunc. 

8« In 


f.nvn. REGUM ASTRONOM IC6 319 

S^ In Faftoram pritna pagtna , in infcriori margine » legitur hacc an- 
notatio fatisaropla: TOT rnATAPlOT TOTTOT nPO- 
HrOTMENOTS EXH2 TnATOTS EN T12 KO- 
AIKI Ti2N NOMftN iiJi E12X (DIAinnOT BADI- 
AEIA2 EKI AE STNAFONTAl MEXPI i 
EniNEME2Ei22 KAI ATTH2 TH2 EN TI BASI- 
AEIA HPAKAIOT XPOnOI XSa KAI ENTAT0A 
AE META TfiN ATnflN XPONOI XJiA, KAI 2T- 
NAAOT2IN OTTOI TA E112 (PIAinnOT ETH pIF 
AnOcDIAinnOT E122 TH2 TIIATIA^ ANTONl- 
NOT TO A KAI AAE2ANAPOT ETH ♦3S. TA E* 
<t>ESH2 AE AIA Ti2N ENTAT0A TnATflN ETH 
f^Ay OMOT AMA 2TNASEI2. Hasc plene non capio : Scd hoc 
clarum eft^tres illas annoram fummas, i if (ciliccc> f4f » & 394 , (imul 
colligere annos lOf^.Certum quoqueexFaftis&Canone cft,quod aPhir 
lippo ufque ad Confulatum Amonini IV & Alexandri, feu ad Imperit 
Alexandri Imperacoris annum i*"^ inclufive» colligancur anni 54 f. Si 
jam his addancur ex fequencibus Confulatibus collecti anni 294, fienc a 
Philippo anni 939. Sed annus a Philippo 93P"* in Faftis fibi adpofitam 
habec Indi£lionem,non z^y kd 4^, adeoque hic videtur Biennii error. 
Cur aucem ante Epocham Philippi numerec cancum Confulatus i ly, a« 
deoque Confules deducac ab anno Nabonaflari 310, cum Confulum ini* 
cium longe cicius inceperic : non capio. Force in Codice Legum Confu- 
lacus non alcius annocabancur. 

P® In hu]us Codicis ucroque Canone, poft annum a Phih'ppo f 44"'"> qui eft 
annus abAuguftoxfC^irecenfentur hiImpertcoreS|CumhisImperiiannis : 

544- ^fO' 
Alexander Mammaeae: Fihus annis •••.!} 557. 16:}. 

Maximinus • • • . • • 3. 560. %6o. 

Gordianus • 6. ^66. %yi. 

Philippus . . ... r 7. 575. 179. 

Decius • • • • .1. 574. x8a 

Gallus & Volufianus • • .2. 576. x8t. 

Valerianus & Gallienus ■ l . • 15. 591. ipj. 

Clattdius • . . \ l ". I. f9i. 198. 

Aurelius . .... 6. 598. 304. 

Probus • • • . • 7* 6ojr. 311* 

Carus & GariDOi • • « • ■ %. (07. ^tj. * 

Tt In 3P DISSERTATia DE GANONE $• xxwiu 

(n FadiSy in annotatiomhus marginalibus recenfemur iidetn Imperato- 
res, & quorundam tmperii anni exprimontur, & nulkim dubium eft^ 
quin (ingulorum Impeni anni in columna prima recenfeantur. jfJexandr^^ 
tribuuncur in margine anni 13, Sc totidem recenfcntur in columna prima. 
Maximino tribuuntur anni } , & totidem receQfentun * Cordiano tribuun- 
tur anni 6^,& totidem recenfcntur. Philippo autem tribuuntur in margine 
anni 6» (eJ recenfentur in columna prima anni revera tantum 5, utrum- 
quc contra Canonem , in (juo Philippo adfcribuntur anni 7. Reliqui 
Imperacores nominantur^ quidem in margine^ied Imperii eorum anni 11011 
cxprimuntur, verCim in coluonna prima (ingulorum Imperii anni plane 
conveniunt ciHn eoram Imperii annis^cjui fingulis in Canone aflignantUF. 
Gallo enim inCanone fic inFallis affignantur tantum anni x. InFalHsqui* 
dem per Librarii errorem annus Galli 7^ exaratus erat , fed per hujus er« 
roris corrc&ionem , ei fubftitutus eft Valeriani & Gallieni annus 1«' , a« 
deoque in Dodwelli editione ad anni Chrifti 25 ) Confulcs non refte nc^ 
tatur in columna prtma ^, quo annus GalU ^^, & Valeriani & .Gal« 
lieni annus i^ cum uno eodemque Con(ulatu..con)ungitur, quod jncbn- 
gruum eft. Fateriano autem & Gallieno ^ttigmniur in Failis in 1:0« 
fumna prima anni rcvera tantum i f , convenienter Canoni. Sed,quod 
notandum.in Faftis,in margine, notatur, AEKIOT rEr, quo iodi*- 
catur> quod iinperii Decii annus unicus (it annus ab Augufto 280^: 
hinc enim quam ciariflime patet Philippo dandos efie Imperii annos 7 , 
Sc Valcriano & GaDieno non plures quam if. 

10® Circa Varcriaiii & Gallieni annum \^ occurrit in exteriori mar-» 

ginc haec annotatio: TGN HMEP. $^, KEE.THPIA-. (^O^. 

ET02 AnAOTN /i.. Quo indicari videtur^ Valcriani & Gallie- 
ni annum i"'^ elTe annum a PKilippo f 77, qui eft annus ab Augufto 182. 
Quod ex Tabula eiwi^tfS^irfieJ^^^ hujus Codicis, quac- a PhilippiAn- 
daei anno i^deducitur, patefe potefB : C eniia^ annus (implex Laddatur 
eiv^e^nrtv^ftnti^i f 7<Sf^ orietur annus a PhiIippo"f 77««. Praeterca ad ejus-' 
dem Valeriani & Gallicni annum, qui notalur 4«*, fed rcvera.eft 3"-,oc- 

currit inexteriori margine hxc annotatio: lifJLf^ ^ EfifieK. ^. xur^eA^. 

iTif «7A« y. Quo, ut yidetur,. indicatur., Valesiani & GalKeniannum 
y^ efTe annum a Philippo J79"", ut cx eadem Tabula patere poteft. Si 
cnim anni fimplices J addantur ad lconp^ntaeterides 576 , orietur annus 
a Philippo 579*^» qui eft annu3 ab Augufto aS^ ^. £x quibus annota- 
tionibus ea, quas fupra N^ ^<> difta funt, coQfirmantur. 
li^ln Faftisy in exteriori marginci ad Imperii Guri & Carini anmim Vx«vu. RE^GUM ASTRONOMICO. gjf 

imn^ ab Augufto revcra 3 1 3»« annotatur : TA AIIO OIAinnoT 
EiiS AIOKAlTlANOr xz. Mox in ccllula feparata adno- 
«awr: TA AHO (WAinnOr MEXPl ^ilOKAHTlA- 
NOr TOi ETH xz. quibos verbis indicatur, quod ab Epocha 
Philippi ufque ad Contulatum Dioclettani II 9 quem cum Artflobub gef- 
fit, excldfive, Cnt anni elapfi 6oj, Statim enim hic Confulatus, Im^ 
pcrii Diocletiani annus 1«, & a Philippo annus 608«» componuntur* 
Deinde iterum in exteriori margine*ad Impcrii Diocletiani annum i"*» 
annotatur:; EN0EN OI ETlISrN ATOM ENOl ENlAr. 
TOI AnO AIOKAlTlANOr nAPETE0H2AN E- 
2ii0EN. hoc eft, ^xiW«.(a i« fcilicct Diocletiani wno) colle&i an^ 
ni a Diocletiano appojiti funt in (columna) if^erioTe. 

ii<* Ad Faftorum fincm, in cxtcriori margine notatur : AIIO <I>J- 

Ainnor ehs ths ; inaiktos ts kosmi kinese- 

• ••.X2 TH2 cETH apka. Qp^ propter Ittcras in margine 
abfciflfas & detritas plene legere non potui. Hoc videtur indicari , quod 
a Pbilippo ufque ad VI*'* Indtftiooem .^ fint anni iixi. 

\y Ibidem occurrit etiam aiia annocatio, quam fic lcgo : AFIO 
«PIAinnor EAS KiiNSTANTlNOr KAI EIPH-v 
NH2 INAIKT02 n ETH XFii . . . OKTOBPIOT H- 

MEPA, aPA AnO ANATOAHS e, HAI02 

Quo viJctur indicari,quod a Philippo-ufque ad Conftantini & Irenea 
In ii&ionem VII l. fim arnii 1 108. Vide faujus Codicis Canoocm %^. 

I4<^ Ibidem , in inferiorimargine, occurnt aonoiatio fatis ampla^ 
quam tamen ob plures abbreviaturas plciie 'lcgere,& per omnia fntd- 
Iigere non potoi. Hoc tamen in ea fatis clare indicari videtur » (a)' 
quod Epocham Computi aftronomici a Phtlippo Aridaeo deducant, 

AcD* Or (<DlAinnor) inquit.TAS K^ETHPIAAS kai 
TA ADAA ETH A ^MBANOMEN. (b) Quod etiam an- 
nos, ab anno 5^® Augufti ufque ad annum datctm inquirant, mfcili* 
cct annum fixum datum reducant ad annuai iCgyptiacum vagum, ut 
in Theonis Alexandrini Faftis videre licet : OMOr AE (inquit) 

ET02 Ano i ETors ArrorsTor. 

15^ Ex iis,quac dc bis l**aftis fiipra vidimas , pacct hos Faftos pro- 
prie continere K«roviair feu TabuUm , quac Aftronomorum ufibus in 
^llomputo infervit. Unde etiam in Faftorum pane poftrcma ad Epocham 
A Pbilippo»6c Epocham aDioclcuano accedit ccrtiaEpocba ab Augufto. Tt % M. De jjx DISSERTATIP DE CANON£ J. «m, 

M. 

Bi Icojipentaiteridum Tsbula^ cnm amuxis^ fro Sok & LuMy & pr^ 

juinjue Planetis. iino Quod Icojipentaeteridum Tabulam^ pro Sole & Lum attinet, 
qux cum Tabulis annexts reperitur folio S^.a. ufque ad foliumpi.b. 
ut fupra Lit. H, N<^ n« vidimus. 

Hsec Tabula proprie habet iex columnas t cum fuis Titnlis , quorum 
1« infcribitur EIK02;inENTAETHPl2l\ habetque (ut & rtli- 
qus) verfus XXX, quorum primus verfus habet annum a Philippo 
Aridseo m (i). Secundus verfus annum a Philippo Aridaco i^ (a6)« 
Tenius verfus annum a Philippo Aridzo m (jTi) & fic porro, per conti- 
nuam viginii quinque annorum additionem , progrediuntur u(que ad ver- 
fum trigpfimum , qui babet annum a PhiUppo Aridaeo ^«^ (716) qui cA 
ab Augullo 4)Xt& a Diocktiano 1 lo. i« (jolumna infcribicuj HAIOT 
MHKOZ AnorEIOT: habetque in primo verfu ^{^: ',, hoc 
cfir, gradus i6x, SexageC 10. Quod convenit cum iis, quae in Libello 
de Hypoihefibus Planetarum p. 14 dicit Ptolema?us: Anno igiturprimo 
a morte Jlexandri Conditoris , primo die Tbotb Jecundum jEgyptios in 
meridie jilepcandriee^ Sol ab eccentrici ApogM %n Aiundi confequentia di^ 
ftabat Part. 161, €f SexageJ 10. In fecundo autem verfu habet^: t. 
hoceft, gradus if6, SexageC f. 2* Columna infcribitur, 2bAH« 
NH2 EKKENTPOr AnOFElOr, habctquc in prirao ver- 
fu ^: ;;. 4* Columna infcribitur , SEAHNHS KENTPOT 
EniKTKAOT, habetque in primo verfu, ^ii^. c* Columna in- 
fcribitur, ZEAHNHS KENTPOT ATTHI;, habetque in 
primo verfu r#: i?, 6 rcae video. 6* Columna infcribitur,2EAH- 
NH2B0PE10T IIEPATA, habetquc in primo verfurA:— . 
detritis Sexagefimis. Haec quae dc Luna tn quatuor poflerioribus co- 
lumnis, in primis verfibus notantur, conveniunc cum iis, quas inLi* 
belio de Hypothefibus Planetarum p 19 & xo dicit Prolemxus; Pn« 
mo autem (mquiO anno a morte Alexandri , primo die fbotb fecundum 
jEpptioSjin meridii /tkxandrim ^borealis obliqui circuli Vtmes ab jEqui» 
noSio verno in Mundi antecedentia dijlabat Part. 230, &f Sexagef xo. 
Apogaum vero eccen$rici.a boreaB Umite in Mundi antecedentia Part. xix. 
^ SeMgef %o* Centrum autem Epicycli ab Apogceo eccentricitatis in 
confeqaentia Mundi Part x6o, & SexageJ. 40. Lume Jenijue centrum 
ab APogieo Epicycliin Mtmdi antecedentia Fart. 8r. & Sexagef 17. 

Dif- ».:xxviu REGUM ASTRONOMICO. 355 

Diflerentia tantum occurrit inter ea ,qux in Tabulas columna g* , in vcr- 
ib primo notantur,8c ea, quae dicit Ptolemaeus; in Tabulaeflim notatur, 
hb: 5k. Ptolcniaeus vcro dicit , n/s:». quod longc diflFcrt ; vidctur Crror 
10 numcns apud Ptolcmxom. 

Hafic Tabula difiert t Tabula Icofipentaeteridum ^ quae in Ptolemal j/U 
magefto in Libri VI initio proponitun (a) Non tantum rationc Epochae, 
quas apud Ptolemaeum in Almagcfto a Nabonaflaro, in hac autcm hujus 
Codicis Tabula, juxta Pcolcmaci principia» in Libcllo de Hypothcfibus 
Planctarum pofita, a Piiilippo feu a mortc Alexandri dcducitur. (b) Sed 
ctiam ratione ipfius conftitutionis utriusque Tabulae. Tabuh enim Icofi^ 
pentaeteridum apud Ptolemaum in Almagefto > proprie loquendo eft Ta^ 
bula Noziluniorum & Pleniluniorum j in menfcm Thoth incurrcntium^ 
eamque ob caufiim hsec Tabula in duas dividitur^quarum primaNo- 
vilunta» altera Pleniiunia exhibec, dc utriusque columna x* habet menfis 
Thoth dics, Sc diei pancs, in quas illa Novilunia & Plcnilunia incidunt. 
JUa vcro Jcofipentaeteridum hujus Codieit 7*abula exhibet (fi quid video) 
Epocham Solis & Lunm^ fcu iocum quem in ccelo Sol & Luna obtinent 
in i® , 16^ , fi® &c. anno Phiiippi Arida^i, in primo dic Tlioih fc- 
cundum ^gyptios/in mcridie Alexandhae Juxta Ptolemxei Libellum de 
Hypothefibus Planctaram : ande etiam hic. non duplex , (ed unica tantum 
Tabula reperitur, & illa columna ,^qu£ menfis Thoth dies Sc diei partes 
continet, ab hac Tabula plane abeit. 

Hacc antequam hunc Codiccm oculis ufufpare mihi licuit,non animad- 
verteram: undcca, quae in fupcrioribus, ex cenjeAura', palpando*, ' uc 
in re ignota fieri folet, dida funt, hinc cmendari velim. 

Il^<>. Quoi Icofipentaeteridum Tabmam^ pro reliquis quinquc Planetis 
attinet » quae cum Tabulis anncxis , reperitur folio io6. a. ufque ad fo- 
lium iio. b. ut fupra Lit H. N® i6<* vidimus^ 

Dolendum, quod basc lcofipcntaetcridum Tabula demum incipiat ab 
anno a Phitippo ^g^. 75*1. omifia hujus Tabulap parte priore» quae at^ 
annoa Philippo i^ incipit, fiCad annum f%6 prdrogatuf. Hiocenim 
eft, quod experiri non liccat» an quinque Planetarum Epocbac , aeque oc 
Solis 8c Lunas, in primo anno Philippi Aridflci^ feu a morte Alexandri 
pofitae fint convenienter iis, quae in Libeliode HypotfaefibusPIaQoaniil 
dicit Ptoleoiaeus : de quo tamen nuUus dubito. Tt 3 N, Do 114 ©ISSERTATIO DE CANONE f . xot. 

N. 

De Reliquis Tahulis Aftronomicis froprie dlSis. 

Has hujus Codicis Tabulas Aftronomidls proprie didaS)CamfiCe ocii- 
lo, cum Tabulis in Ptolemaci Almageftooccuirentibus conculi, & nul« 
lam hujus Codicis Tabulam A(lronomicamreppcn,qux cum qu^em ge- 
neris in PtoIem±i Almagefto Tabula.exa&e & per omnia conveniat. In 
quo aucem difierant^ & quacnam hujus difFerentise.cau& 6c origo fit» io- 
guirere nimis longum 6c mihi nimis difficile foret. 

O. 

De biijus Codicis detatefeu tempore^ quofenptus eft. 

Hic Codex,8c imprimis ^x^^t^* K«v«vK,feu Tabula: Aftronomiar, 
tam proprie di&ae, quam Aftronomorum ufibus inlervientes, ex antiqua 
fcriptuca , Jiterts quadratis exarataB, circa Seculi a Chrifto nato noni in^ 
itium videntur confcriptac. «Laterarum enim figura, 8c modus (cribendt 
hanc aetatem fapit. Praeterea Rttum Canon %^ videtur ab eadem manu 
antiqua exaratus ufque ad Michaelemvcum Filio, cujus imperium termi- 
natur in anno a Philippo ]^, 1 1^9 <}ui eft ab Augufto annus 842, -a 
Diodetiaoo autem annus 5x9 , qui init labente annoa Chrifti nativicate tiiz. 

P. 

« 

Bsragraphi XXyiP^ concJuJio. 

Htica(que, hoc%^ 17, pro viribus noftris, Notitiam mdiiimusCoJi* 
cis AfS^ Bibliothecte Lugdune-Batav^^ Sc eorum , qua: hoc Codice conti- 
aentur, Commefitarii (ci[i<xt Theonis /tlexandriniHn expeditos Canones ; uc 
tc Foluminis ipfbrum expeditorum Canonum, qui fpecifice ? «o;t<^P^' ^^ 
vovA#v nomine veniunt ; atque imprimis Canonis Regum jffirenomict , qui 
inter ipfos expeditoa Canones comprehenditur. Vide £tiam fequentes |^ 

Si autem f^iris DoAiV,quibus Bibliothecus jfnglia S Hlherntee^ Re* 
giam Parifienfem , Coistinianam , Cafaream Findobonenfem\ & Lauren* 
tianam Florentim perluftraic datum eft, placuerit, fimilem eorum, qut 
in illis rcjperiuntur BibKothecis, Codieum tradcre Notitiam^ Reipul>Ii- 
cae literariae non ingratam neque inutilem pracfta^bunt operam. Confer 
fiipra Obfervationes noftras in TheonisFaftos, ejusque fragmentum in 
exped. Canones, $• ix, & Diflerutionem de Canone Regum Aftrono- 
suco $<» 3 & 4. 

XXVIIL 5Sf f.xxviii. REGUM ASTRONOKflCO. 

. X X V 1 1 r. 

C^non Trimus. 
€Ttf BACIAeflN GTH CTNArOMGi:^. 

NABONAZAPOr 
l-NAAlOr IMAPAOKeMnAAOr 
APKAIANOT. XiNZHPOC K nOfOT 

lorrAiOT ABAClAeTTOr nPOTOT 
BHAIBOT 

anPAANAAlOT 
PHreBHAOT 

MeCHGCHMOPAAKOT ABACIAeTTOT 

ACAPIAINOT 
CAOGAOTXINOT 
lClNIAAAANOr 
NABOnOAAACAPOT 

NABOKOAACAPOT. 
lAAOAPQTAAMOT 

NHPlKACOAACCAPt 
N A BONAAIOT 

ITEI» C a N~BAC I A-e 1 C 
KTPOT , 

KambtcoT 

AAP Or nPQTOT. 

iePiOT 

aptap srerHO T_n p ot o r 

AAPior i 

A PTAPSePSO r i 

iaxor 
APvQror 

AAPIOT r 
iAAeSANAPOT MAKeAONI ETH -50 DISSERTATIO DE CANONE |. amii. 

€TH BACIA€ftN TilN M6TA THN AA€£AN- 

APOr TOr BACIACilC TCACrTHN i^ KAr- 

TAIACIC MeT€rPA<I>H AC<DAAftC M€TA 

Torc rnATorc. 

BACIACIC €TH CniC TNArOia. 

Xl^OlAlllilOr TOl M€1A AAeSANAP. Z 
TON KTICTIN X AA€SANAP<)C €T€POC 
nTOACMAlOC AArOflC 

HTOAeMAIOC <PIAAA€A(1>T 
€T€Pr€TiC A 

<DlAOnATOP "■ 

€ni<l>ANIC (DIAOMHTOP 

ereprcTic i CHTHP 

Neoc AiflNrcoc KAeOnATPA -v • 
BACIAeiC PflMAIQN 

ArrorcToc 

TIBePIOC FAIOC lOrAIOC KeCAP 
KAArAIOC N€PgN 

orecnACiANOc 

TITOC 

MHTIANOC NeporAC 

TPAIANOC AAPIANOC 
lAIAlOC ANTONINOC o' A«Cur IB 
_K 

AH 

Ke IZ 
KA le 

A0 oz 

PB A6 
KQ A5- 

Ke KB MF 
KB 

A 
JA 

■A 
I Pl0 

PMT 

POH 
CZ 

CMF 
COB CqA rAZ 

TNfe r 
le A 

10 KA 
KF Tzr 

TOZ 
TgA 

rA rA 
ri0 TK 

rA0 

rs 
rnr 
3f 

♦ AnO Ae NABONOCOPOr 6TH ♦s. irtPM BA- % jamtu REGUM ASTItONOlkflCO. n? BACIA6IG 

KOMOAOC 
CeTHPOC KAIANTa N 

ANTONINOC NeoC AAeSANAPOC O MAMAIAC MAHIMINOC 
rOPAIANOC eTH enicTNAroR. 3»- tf «f- a>iAiiinoc 

A€KIOC 

TAAOC K. BIAAOTClANbC 
O TAAePlO C «. FAAAINOC 

kaaTaioc 

atpiaioc fflPOBOC^ 
KAPOC KAI KAPINOC XAIOKAHTIANOT S KftNCTAl? 
KQNCTANTrNOC * 

KliNCTANTlNOO 

KAI OI YOI IpTAIANOC EA' Z piCATC A, K, BTZ 
rO BiANOC. 

OTAAeNTINlANOC 
KAI BAAHC OTAAeNTOC KAI 

r PAT I AN OC CN PQMH 

©©DAftCIOC OC cnANOC CN fiT2 
APK AAIOC K. ONOPl toi AT «N Pft lA 

■' I I — — ^ » Ml ■■ . „ 1.. ■■I — I. I I !■■ .^ ■ 

* M APKOT ANTON INOT i bbpot tr^ A 
CeBHPOT tm ,H 
ANTONINOT KaPAKAAA tn, z Vy 
BA> 5i» DISSEHTATrO DE 6AKONE %. Yznir* IC eTH enicTNAroM. ONQPigi kj\* ecOAoci 

QCAA€Ag>I^HC ' V; 

0€OAOCIOG MIRPOC . .; ' 
©eOAOCIOC KAi OTA 


A€NTIANOC eN P12MH 
OTAAeNTIANOC KAI MAPKIANOC16N BTZANTI 
MAPKIANOC 

.— I -^ ■ I A6iiN MerAC 

Ae^N KAI AN0HMIOC €N P QMH 

A€4iN MIKPOC j 
ZHNilN KAI O Ttl OC 

an'actaci6c 

lO TCTlNOC 

rOTCTINIANOC 
iOTCTINOC ^ ir MArVifx%^ 7-KaNcfA?ri^ <DIiKAC. I KT A 
B IH H TOS ■fMZ +or 
mm +OZ 
•K)0 +qZ 
AIA 
4 

a' 744 747' 77J 777. 
779.. 

797' 841. 

SfoJ OnH ' )8.f88S. AA 
A6 


! 4 9or w « f • 

I i C»ySr- |.wm. REGUM AST RONpM I GO. 35* 
Ohfirvdilmes in Codicijf Lngduno-Bdtavi CaHenem i^, 

Pnctcr ca, qu« jflm fupra $« 17, Lit. I, obfcrva vimus , quaedam acf- 
Ibiic reftmt 10 humr R^iuid Canonem MroQQmiciim prioittm ebfer- 

- la Ugittir in Caiiooei AIOKAHTlANOr S KftN- 

KlTK^Si. & A. A: XAA: quod idcm valct ac fi ^lcne fcriptom cfl^ 

Aio)cXif2f«vpv i(^ KW^-Af&f» imperii anois KA. A! coltiguntur anniXA A. 

4(f} io I^ Qinotie ia({tiu3 t>er S cxprimitur, q«6d cx k. decurtatuiti cft. 
.Conftaiyiiis Cbloma» Cotifeinrini Magpi pattr/<qoi qoum Dioclctiaous 
& Maximianus Herculius imperium depooerenti ex Gaefice Auguftus 
nuncuptus eft , vocatur etiam Conftaocinus , ut cx Canonc x^ patct. 
.Hinc m^una GeUok cbnjiingiisitar C>iodetianu»&: Ccnftantiiis, & utFius- 
i^ unpcvii aitti fimul indicannir fuf& KA, 24. additurque A, 4. qud 
indicatur , ex his K A , 24 » Conftantio tribuendos efle annos A , 4 : Dio^ 
clctiano autem foli tantum annos K » ftO; quare ctiam in KA virguU 

fub A cbolpicitur, Hsec confirmantur cx Canonc i^. * »>t Lf^cinCaaoacKaNCTARTINOC. K€. Ka XS. 
cx annjs collc&is XS , 660. pauet Conftaycino Magncr tribaendos dli 
imperii anoos KO> 19. non autem K6, %j. fcd boc cft dclendum. iU 
)ud K6 ortum videturrx Libnu:ii errore» qoi illos A, 4. aaoos, oao^ 
do mcmoratos, ab annis K0, 29. forte puuvit eflc abftrahendos. 

. j^ Legitor in OmoK KAI OI TOI. A. XII^. nullo fenfu; a- 
deoque eliminandQm, quod etiam anoi collcfti requiniQt, Cc Canon x^ 
docet. Ortum autem cx eo vidcturt quod Conftantino M. mortuo fiic- 
ceflerit non folus Conftantius, led & duo idiqui Conflantini M. filii^ 
Conftantinus & Conftans. 

4* In Imf>eratorum recenfiooc in hoc Canooe conjunguntur Imperato- 
les Occidentis com Imperatoribus Orientis,(ed computus in Canone pro- 
prie procedit per annos impcrii Imperatorum Orieotis. 

-r 'Y V V « r» Va* 340 MSSERTATIO DE CANONfi f.XZVIU.. ^ Valemintaiiui videtcir cum Valeme codongi. , qiia Valcmioitfios^ 
eleaus abexercitu Impenicor, fratrem fuum vakocem fibi io imperio af^ 
Ibciavit^ eique Orieotem cooceffit* 6* Cum Valemr deiQde videtor Gratianiif cpiquogii « quia GfatMimr 
fflortuo Vakote, Thoodofiom creavic Impemorem Oneocis. ' 

9* Honorius 6c Arcadiut^ ut videtur, ooojuogoiitur , qttta fhttca, Cc 
iHQDo filii Theodofii Scniorisr ImpenitoriaOriemia, £c ab eo-inoridisdllu^ 
pciacores reliAi ^ HooOTius Occideoti»| Arcadioa Orieotii. 

8^ Cuiil Theodofio Jooioit Vakotimaout II « Placidi» filius ^ videtur 
ooojttogi^ quia Tbeodofius Orieotia ImpcMor VakaiiokaQm U Impe- 
xacorem Ooddemis Gooftttoic ' f » ■ I - n 9^ Cum Leooe Sciiiore Ambemius videtor coojmigi , <^ tj» An^ 
tbraiittm. e GooftaotioG^i Romaia. mifit^ tc Oocidcmia li 
oeavit.. 

10* Reliqqos po&ribres.O&cidcDcis rmperatoies plane omifit. 

1 1« Cur autem io Caoooe Vakmis Imperii aoni 14. , in doo imervalbb 
10 9 £c4»anQomiai & Tbeodofli Juoioria imperii aooi 41 , iQtriaioter* 
valla i^ ,;, & otf anDoruQi|.&: deoiqoe Mardaoiimperii anni 6, in due 
sotervaUa 4^& x annonim difpercamur,fic quidem hoc modo ordinentur 
ftteor me OQodum percipcse. Coofer GiooQem aa» , uhi talia diftio^o 
locum noQ habcL ^ * 19^ Commodiorif uOis gnKk addidimnemlnifiooa^e 
io. M&^^ 000 lepcricbamui'* R£GtJM ASTRONOMICO. Jit 

XXIX. ■" . CTH BAClAeflN n6PCQN T 6n CAA6BANAP k. ATT 
tJAfiONACAFUi' 
NAAlOT ^__ 

jTiNziPoc I. noFor 

fAOTAAlOT MAFAOKeMIIAAOT 
APKeANOX ABACiAeTTOT npaTOT 

BIAIBOT AnAPANAAIOT 
PHreBHAOT MeCHCHMOPlKOT 
ABACIAeTTOT » ACAPIAINOT 
CAOCAOTXINOr KlNHAAAANOr 
NABOnOAACAHOT NABOKOAACCAPOT 
iAAOA^OT AAMOT NRPirACOAACCAPOT 
NABONAAIOT nePCfiN BACIA-CIC ■ 
KTPDT KAMBTCOT 
AAPeiOT IIPfflTOT ePSOT 

nPTAPsepsoT nPttT AAPtoT AeTTepor 

APTASePSuT '« QXOT 

AParoT 4APlOr r . 

A AeSANAP MAK6A 

iTu iu. V» 3 $4t DISSEaTATlb D^ CANOMie H maxi 

€TH BB f MAKeAOrJ M^T A f AA€* Alsf TOT B TCACTTHN 

' CmCTNI* €TH ' 

lOTnmior" 

AAeSANAPOr 


riTOAeMAIO AAFOT 

<i>iAAAeA(i>or ereprcTor 

<|)IAOnATOPOC eni(DANorc; 

(DIAOMHTO POC 

erepreTOT 

CflTHPOC 

AIONTGOr NAlof 
KAeOnATPA C 

PilMAIAN 

ArroTCTor' TiBepior 
FAior KAATAIOr 
NePONOC 
orecnAciANOT 

TITQT ^ 

AOMlTlANQT 
NePQTA 

TPAlANOT 
AAPIANOT 

eAAibr ANTONiNor 

MAPJb ANTQNINk, BHPQT 

KQMN4QAOr - ' --'• 

C6BHPQT 

ANTQNINQJ KAPAKAAOT _ -..,,.,,., 

ANTQNtNOf AAA QT Ja (DMA 4.^4;] 

, ^-^ — -"-^; , i^>\^r <DM 7.^40^ • « . J. i <' t%Ai • 1 f. SVIK. KEOU ASTRONOMICO. 34J 

eniCTNf GTH AAeAANAPO TOr MAMAIAC 

MAgiMifro r 

roMiANot 

(PiAinnor »3-5r t •i^ AEKIOT 

TAA AOT K. BOAAOrCIAN QT 

orAAepi*Nor-K. faaain.* 

KAAT AIO '• 

lATPlAAlANOr 
IIPOBOT 

fcAPOT K. KaPINOT 
AIOKAITIANOT 

kiiNCTANTlNOT 
KflNCTANTINO r 

KftNCTANTIOr 

rOTAIANOr lOBlANOT 
OTAAeNTOC 

bTAAeNTINlANOT 
QeOAXlClOT 

APKAAIOT 

eeoAflciOT NAior 

MAPKIANOT 
AeONTOC 

±inon6c ^^ 

ANACTAClOr 

4lOTCTlNOr 
lOTCTINIANOr 

lOTCTlNOT 

TIBePIOT f S KflN CTAN 

MATPIKIOr (DiiKA 
<S>aKA 
K TfKE,: 
H iT^Arl «•! eni. 344 DISSERTATIO DE CANONE |. «nx. 

eniCTNf 6TH 

iHPAKAeior KftNCTAN feiCTINATCINKHPAK A K12NCTANTINOT 
Ki2NCTANTINOr lOrCTINIANOT 
AeONTOC TlBCPlOr o • 
lOrCTINIAN T i 

4>iAinniKor 

ANACTACIOr 

efcOAiicior" 

AeONTOC 
KilNCTANTlNOr ^ 
AeONT ^ KilNCTAitf KilNCTANTINOr S €IPINHC 
KfiNCTANTlNOr eiPJNHG T 

NHKicPOPOr CrN Tfl MHXAHACTN T TQ. 
A€nK 

MIZAHA 

e€o0iAoc »«■» eSo^aPA CT xa to 

o 
MlXAflA MOH »41 MIZAHA X, JIACJ} 

* * T ^ '^ 

BAClJ M ASOH K, AAGg ^M^ a€o km aa€sak yoi baci3 
aa€ean mHta zonctant 

T T . ^ 

ZONCTAN ACoN CTHTHMfl AAJ AtjH jj^jiojg. €.11034, 

X -1036. 
X.II038. 

A [XA0iT.|roM. 
Ke ASA af 1064. I 
2 Apr f IIO^ APir 10. II 12 
APKI7 iiiS. e APK€ ri»*f. 

B 

z 

H 
JB ir 

JB 

T 

16 

a- APA5- 

AfMT 9|«»J4 APNA 
APZT APOS" 
APHH AP^B 
AClA 

ACAZ 
ACAB _7' 
8. 

IX. 

«7 

T2 

4 
19. 

I 116]. 
1176. 
II8S. 

cipx. 
Illl. 

iaj7. 
1238. O*/»'- $.»i«, REGUM ASTRONOMICO. 34r Ohfirvti$iones in Codicis Lugduho-Batdvi Canouem i*^. 

PrsBter ea , quae jam fupra $^ 17 9 Lit. K. in hunc Re^uin Canonem 
aftronotnicum v^ obiervavimus , quasdam adhac reftant m eundem ot>- 
iervanda* . . 

1* Hic Canon inde a Diocletiano ad Pbocam procpdit per folos Im-^ 
peratores Orientis, omiifis Imperatoribus Occidentis, adeoque condfior 
8c concinnior eft. • . - 

a* Imperii Diocletiani 8c Conftantii tChlori , qui Conftantinus dacitur, 
tnni non conjunguntur, fed feparatim recenfentur. . ^ 

g* Varlentis, Theodofii Junioris, & Marciani imperii anni non in quc- 
dam intervalla minora difpercuntur, fed (imul 8c fcmel recenietitur. 8c 
eo fenfu imperii anni (inguloitim Orientis laiperatorum a Diocletiano ad 
Phocam in hoc Canone x^ plane cum Canone i^ conveniunt. 

4* Quod in hoc Canone primolegatur OTAA6NTOC. lA. +A: 
«C deinde fcquatur OTAA6NTINI ANOT. I. X^Z. plane ali- 
cnum 8c incongruum eft. Ego pofterius judico Gloflema efle, & deleri 
debere, ut anni collefti, qui prxcedunt 8c (equuntar» oftendunt. Dici 

3uidem poflet , hic Librarii errore faftam efle transpofitionem > 8c legen- 
um efle primo OTAAGNTINIANOT, I. X^Z. 8c demdc 
OTAA6NTOC. A (loco lA) *A. Sed pr«terquam quod Valcn- 
tinianus non fuerit pcr lO annos Imperator Orientis, 8cValensper4 
annos tantumf tahs divifio annonsm 14 Valentis, ficut ilec Theodofii 
Junioris, 8c Marciani, qualis in Cmnone i^ reperiturt in hoc Canooe x* 
Qon obtinet , neqoe in eo Imperatores Occidentis reoenlentun 

f* Quod primo lcgatur M«cve>c)6iK <bm%db^ 8c deinde iterum a nova li- 
nea <bmtLm : m eo 1 quod prius legitur , notorius feftinantis cakmi error 
eft. 

6* Huic (ecundo Canoni aeque ac priori commodioris ufiis gratia de 
mco addidi numeros Indicos, qui in MS^' non reperiebantur. X X XXX. ^ DISSERTATIO D£ dANONE }. xxz. 

jHitia Hiftorics & Canonica Imperii Romanorum Imperato^ 
rnm s l^ioektioMo ad Heraclium ex Codicis Lugdun^ 

BataviCanone primo. 

Hiftorioe Canonice 

Cfarifti DiocLKT. & CoNSTANT. an* 14. Chrifti 

184. Scpt. 17. init Dioclct. impcrium. »84. Junii 13. { phu/SS! 
a* 50jr . Maji i. deponit Diocl. impcr* ^ * **• . ^ww* 

a* jof . Maji I • dcclaratur Conft. Aug. 
«^ go6. Jul. if . obiit Conftantius ; 

icd cjus impcrium in Canone longius 

extcnditur, & duo pnoita imparit 

Conftantini a morte patris anni fub 

co comprcheoduntur. 

CoNSTAKTiNus M. an. 19« 

a® ^o6. Jul.2f. rcvcra init impcrium 

a mortc patris. 
a* 307. . . . duda Paufta Mazimiam 

Herculii filia 1 ab co Auguftus ap* 

pellatun ~ 

308 a Galerio Maximiano Au« 

guftus appeUatur. Tillemont. Yjfinc 

mCanone (ut videtur) arceffitur im« rvi k ^ 

perii Conftamini initium .... 3^8. Junii 7. j^fV 
obut a<^ 537. Maji xx. -^ -^ ^ {^rnii. 6ji. 

Breve mtcrregnum. 

CoNSTANTius an« 14. 

337. SeptM^. Conftantinus^ Conftantius, 

& Oonftans nuncupantur Augufti^ r^r \^ 

& patri fucccdunt %%7.mv%iA^^:^^'^^ 

obiit Conftantius anno 361. Nov. 3. ^^^ ^ '"• 1 PW- 66'. 

Jui;iA. S-xii. REGUM ASTRONOMICO; 54^ 

Hiftorioe Canonioe 

Chrifti JvLTAHtfs annos tl Chrifti 

161. Dcctmh. II. CPolim ingreditun 3^^Maji»j, i JJ*^-"^* 
obiit anno 365, Junii 20. " ^ Phu. 68f, 

J0VIANU8 annum i. 

963. Junii %j. cHgitur Impcrator a^i.Maji *r.5S*'lo'* 

obiitannof64, Fcbr. 16. ^ ' ^ ^ d^W. 687. 

* annum in imperio non implevic 

Valbntinian. & Valens an. 10. 

■ 

364. Febr. 16. Valentinianus creatur Im- 

peratory qui Mart. fto aflbciat fibi ^vr u 

Valcntcm. . ... 564. Maji 14 S^^ ' J' »' 

Valcnun. m Occidcnte , Valens m C *^"*** ^^^* 

Oriente. • - 

Valens (Sc Gratiakus in 
Roma) annos 4. 

374. Vakns continuat imperfum & anniis ' _ SNab.iiw: 
impeni ejus 1 1^* mit m Canone . • • 374*^j<M* 7pkii ^g 
. Eodem tempore rcgnat in Occiden- ^ ™' ^ - 

te Gratianus, a patre Valcntiniano 
Auguftus declaratus anno 367. Aug. 
2.4, qui hoc anno 374 duxit Con- 
ftantiam, Conftamii Imp. filiam po- 
ftumam. 

Valentinianus obiit anno 375, Not. 
17 , Sc die Nov. ii. proclamatur 
Auguftus filiusejus Valcntinianusll. 
Anno378, Aug. 9. periit Valens. 

Theodosius annos 16. 

379. Jan. 19. creatur Imp. a Gratiano. 378. Majiii.< phl'^'l^/ 
Anno.^^f, Jan. 17. obiit^ C*^**"* 7 ^ 

Xx t A*- 348 piSSERTATia DE CANONE Srxix- 

Hiftoricc Canonice 

Chrifti ChxiOi r 

Arcadius (ScHoKORius) filii 
qus (in Roma) an. 14, 

19 f. Jan. 1 7. a mortc patris ,54. Maji l J. i SJ!" " t^^ 

Anno408.Maji1.obiitArcadi1i8.Pc. ^^^ ^ ^ iPhil.yiS. 
tar. Pagius. Tillcmont. non X Kal 
Scpt.f ut Zbfimus dicit:aut XI Kal. 
Scpt., ut habct Thcophancs. 

(HoNORius Sc) Theodosius an. 13.. 

408. Maji I . ab Arcadii patris mortc 1 pucr 

o&nnis, a patrc Apguftus xcnun^ rNab ii<& 

tiatus jam anno 4g*. Jfan. 10. . . 408. MajiiJ.^ pj -■' ^* 
Honoriusmorituranno^ij.Aug.* crniu 73». 

Thbodosius annos 3. ' 411. Thcodofius continuat imperium, dc 

annus impcrii qus 14- mit in. Ca- . ^^^ ^ ^^ 

nonc . . . . . 4".Majiio.J,p^j,^ ^^ 

Thecidosivs (Bc Valektinianvs 
in Roma) annos %6. 

414. Thcodofius continuat impcrium, 8c 
annus ioperii eju» 1.7-. uiit in Ca. 

Valcntinianus II. a Thcodofio Au- ^^^^^^ 74?^ 

fqftusrcnunciatur anoo ^ij^O£t. %^ 
'Hgius. 
Anno ^^^oJul.^S. obiit Thcodofius, 

(Vauntinianus £c) Marcianus 
in Byz. annos 4.. 

4T0.' Jul. 18. init MajTcianus 1 fucceflbr ck- 

^ ftus a Thcodofio, Pctav. Aug^ 24, ^NaK 1108 

ab cxcrcitu impcrarc juflus^Pagius. 450, Maji 3. Jpjjy * ylj^ ' 

MA4U> .%xxA REGUM ASTRONOMICO. 349 

Hiftoricc SfT'*^ 

Chrifti MAHCiAMtis annos». L,bxm 

454. Mardanus cominaat .impenum , 8c - j^^^ ^^^ 

• aonosimpeniejusy"»initinCanone ^y^."*"!*** 7pha 778. 
ValcntinianusIIoccidituranno455. - " 

Mart. 16. Pagius. 
Anno 4f7 . Jan. »6. vcl paulo poft , 
certc antc Fcb. 7. obiit Marcianus^ ' c 

Leo Sbmior annos »8. 
Lbo&Anthemivs inRoma» 

Lb-o Junior. \ 

457. Fcb. 7. Lco Marciano fucocdit. F«- - ^j^ ,^0^ 

gius _■ • 4J<S.Majii. < pjjjj g^, 

Amhemius a Leonc crcaror Impera- *• ' 

torRomae anno 467 Apnl. 7, qm 

occiditur anno 471 , Jul. 9« , 
Anno 474 , Jan. . . . obiit Leo 
Scnior. Relifto Impcratorc Lconc 
juniorc, ncpote fuo , Zenonis & A- 
riadncs filio , qui eodcm anno 474. 
Nov. . • • obiit. 

Zbmo 8c filiusannos 17-. 

474. Leoiaoior, poft Avi.mortcm,.Zc- 
noncm patrcm fuum coronat Impc- 
ratorem.qui aliquo tempore rcgnavit 
cum filio: eoqjic.monuo anoo 474 

Nav. . . rcgnatfolusi 8chincanni 5;N*.ixm: 

ejus in Canonc numcraniur . . 474« Ap'- *7' iPhiL 798*- 
anno49i, April. 9. obiitZcno. 

Anastasius annosz^.' 

491. April. 18, Petav. AprQ. iw Eagius. f Nab.i«t9. 

coronatur Anaftafius. . . • • ^^i.Apr.xj.^ pj^ gif.- 
Anno 5 1.8 , Jul. 9, obut Anaftafius. .w 3fo DISSERTATIO DE CANONE f. «xfc 

Hiftoricc Qinonicc 

Chrifti JusTiNUS anoos 9. Chrifti 

jriS. Jul. 9. purpunmi fumpfit . : : 5i8.Apr.1tf. ^2?? "^^* 
adoput Juftinianum a^ jzj ^ Apr. i . ^ ^^ *^4*r 

u^ f 17 f Aug. I . obiit Juftinus. Pag. 

JusTiKiAKus annos )8. 

S%7. Aug. I , a mortc Juftini . . : m Apr. 1 2 / ?*• '^^f. 
a<» j6jr. Nov. 14, obiit. Pagius. ^ \ PhU. 851. 

JusTiNus annos 13. 

Jtf/. Nov. 14, init. Pagius . . ; . f«J. Apr.4. 55J^-'3H- 
Tibcrium Cscrarem crcat anno /74 , ^ ^*^"» 88p. 

Decemb. 
a^ 578, Oa. f. obiit Jufttnus. 

TiBERius, qui £c Conftanunusi 

annos 4. 

/78. Scpt irf , coronatus a Juftmo 1 Oft. 5. 

a mortc Juftini. Pagius. 578. Apr. i. S £[*• ^?*^* 

^•582, Aug. 14. obiit, Pagius. X "u. 90». 

Maurici us annos 20. 

j8t. Aug. 14, init . . . : fSi.Mait ^i 5^3^»J?o: 
ao&i,Nov X7. occiditur aPhoca.^ "^^- 5 ' ' t Phil. 906. 

Phocas annos 8. 

tfox. Nov. 15. ^cupat impcriiim . : 6oi.Mart.z6 JSV'^''- 
a» 610. Oct. f, occiduur. ? *^hjj. 915. 

ultimus Phocae annus 

cft in Canone 

Nabonaflari i^fy^ 

Philippi 95^»» 

. Phocac fucccffit HcncHus. XXXI. f . nxr, REGUM ik STRONpMI CO. ^ft 

XXXI. 

Initia Hijhrica 6J Cdnenica Imferii RMUfWitm Im^irato^ 
rum, a*Dioctetiano ad Michaelem cumflio, ex Codicis 

Lugduno-Batavi Canone feeundo. 

Hiftorice Chrifti -^ Chrifti 

»84. Scpt. 1 7, init Dioclet. imperium »84. Tum'i i x. \ Jf ** 'S^J- 
Wuio3of,Majii,d^oimimpcrium. ™- ^^' 

CoNSTANTius annos 4. 

jof- Maji I , dcclaramr Auguftus 304. JuniiS. i £(*?• '^fi^' 

a<» 3c6JuI.xy.obiitcS>nft.Chlorus. ^ ^^"*- ***- 

• Scd duo priorcsiniperiiConftan- 
tini Magni a morte patris anni fub 
imperio patris comprehenduntur. 

CoNSTANTiNus aimoe %q. 

Y>t. . '. . '. '. A Oiderio Maxiniano Conftandnus appellatur Augaftus. & xm^ ^ 

hinc in Canonc & ^ 308. Maji 7. J {^?!?- 'JJ^^' 

a*» J37 Maji ii.obiit. •» ^' 1 Phd. 63X,' fireve imerregnum. 
CoKSTANTius aunos 24. 337. Scpt. 9 , nuncupatuf Auguftus. 337. Maji 3 1 . J 5f?* ^^J' a« 361, Noy. 3, obiit, 
JoLiANvs annos s.~ 
3<Ji; Dcc. 1 1. CPolim ingreditur 3^.M;iii »j.^ Sf?* "g" 

Jo: yft DISSEKTATIO DE CANONE J. oti; 

Hiftoricc Canonicc 

Chrifti JoyiANus annum i. Chrifti 

J^j. Janii 27. difftnr Impenter. 36}. Maji «jT.^ p^" '^ J^ 

anno}^^. Fcbr. 10, obiic. ^ * • /^. 

^annum in imperio non implevlt. 

Valbns annos 14. 

364. Mait. 19. a fratrc Valentiniano affo- yj^^-^^S^^h.tvxt: 

ciatur m impcno. 3tf4.Manx4.< p^jj^ ^^^ 

anno 378, Aug 9. pcnit. ^ 

Thvodosius annos itf. rxr k ic 

379* Jan. ip. crcatur Imp. a Gratiano. 37^* ^aji »!•< p^ji] "^^ 
anno g^f. Jan. 17. obiit. ^ 

Arcadius annos 14. 

59f. JM. 17. . mortc patris 394.Maji 17. {^^-^llg; 

anno^oS. Maji i. ooiit. ^ ^ 

Theodosius junior annoi 41. 

408. Maji I , a mortc patris 4<>8. Maji 1 3. | ^^«J- "g 

anno 4^0. Julii 18. obiit. ^ ^ ' ^^ 

M A R c I ANu s annos <$• 

4fo. Julil 28. clcftus a Thcodoflo. 45:0. Maji 3. 5 ^*" "9«- 

anno 4^7. Jan. 16. obiit. ' *^™- 774- 

Lbo annos i8. 

457- Fcb. 7. Lco Marciano fucccdit. 4jr6. Maji i. S ^J^- '^4- 

anno 474. Jan. obiit Lco Senior. ^ • 7 "• 

anno 474. Nov. obiit Lco juniori 
Lconis Scnioris cx filia ncpos. 

Zbno annos 17. 

474. Nov. a mortc filii fui Lconis junioris 
(qui cum , poft avi fui Lconis Scnio- 

ris roortcoi , coronavcntt Impcrato- • Nab.itix. 

lem) fcgnat folus. 474 Apr.z;. ^ ^^y 

anno4pi.,Apr. p, obiit. ^' '^i^ 

Anasta- ^^»i^l S.«»u. REGUM ASTRONOMICa 3« 

Hiftorioe Canonice 

Cb|ifti Anastasivs aonosi^. Chrifti 

491. Apr. i8, vd Apr. 11. coronatar. 491. Apr.z».?DA' '^59* 

anno 518. Jul. 9. obiit. * iPhiL 8ij. 

JosTiKus annos^. 

518. Jiil. 9. parporam fumpfit fi8.Apr.i6./ S' ^^' 

adopiat Juftinianum a* 5*27 , >ipr, I . . \rnu. 04», 
anno ;a7, Aug. I. obiit. 

JvsTiKiANos annos 38. 

5 17. Aog. I. a mortc Jaftini. fir.Apr.il ^ ^^•"^j'- 

annof6j-. Nov. 14. obiit. * ' ^ '^'^'^^' i PhH. 851. 

JvsTiKvs annos ij. 

S6f. Nov. 14. 8 morte Juftiniani *6/. Apr. 4. ^ S^ * JiJ' 

anno 578. oa. c. , obiit. '^ ' C PhJ. 889. 

TiBERivs, qui & CpKST. annos 4. 

f 78. Oft. f.t morte Joftim-. ^78. April, i. J^S ' ^**^* 

anno58x. Aug. 14., obiit. . 1^°'^' So»r 

Mavricivs annosxo. 

58». Aug. 14. amortc Tibcrii ;«A-Mart.Ji.5^*'12- 

aniio<>ox.Noy.X7,oGcidituraPliociu Jc*^™* 5^. Phocas anoos 8. 

<oz. Nov. *^., oocupat ifflperiam. 6(XuMlit i<.5Sf^*'5f^ 

«u» 610. Oa. j-. ocqdiiar. CPM. 916. )f4^ PISSERTATIO DE CANaK& KSttn 

Hiftorioe Ganonice 

Chrifti HBRACLXvt anaos }o. Cbrifti 

610. Oa, f. coronatur ^^^-^^-^^-ISh iS 

Hcraclius junior novus Conftanti* » C«^""» 9j^ 

11U8, ex Eudocia natus, bimulus, co^ 
ronatur Imperator a patre anno 6 1 3. 
Jan. tz. 
anno64i. Febr. 11., obiit 

CONSTANTINUS & HbRA- 

CLBONAs annum i. 

641. Fcbr. 1 1. a mortc patris ineunc. 640. Mart, 16. JS?a''2?f 

Anno 641 , Maji 2;. obiit Conftan- iPhH. 9*4- 

tinus» Hcraclii Scnioris ex Eudocia 

filius, Vencno fubldtus a aoverai Mar- 

tinti. 

Annb^Ai. circa vindcmise ttmpus 
coronaturConftansiConftamini filius^ 
Hcraclii neposidiAus etiam C^nftan- 
tinus. 

AnQo 64 1 . O&db, Hcraclconas, cum 
matre Martina, cxturbatus. 

CoNSTANTiHus annoBt^. 
Cfi* circa vindcmias tcmpus , vcl mcnTe 

Oaohri init. ^ . , ^ M^ . g 5Nab.i ^8$!^ 

Anao 668. poft dicm Scpt. »6 , & . ' iPbil. 965. 

antc dfcm Nov. 7. Conftantinus Sy- 
racufis imcrfcftus. . / 

« 

- - GpNSTAtf.TiNvs annos 17. . 

662. PoA^iemSept.i6.2cuuediemNpv. 

7,abinteritupatris. 668.M,rt.9. i^ab.i^i^. 

Anno 68f . initio Sqjterobris, oUk ^ C P*>»1' 99»« 

G>nftantiau8 Pc^onatus. 

JvsviN.iJVNvs 1» annos lo. 

^8y. initio Septemb. a morte patris. 68f. Mart. «• J ^**** '43?- 

anoo 695-. drca Sept. cztarbatas. > ^^»^' «oop* 

' Lbon« ^ ,^. ..... jm, -W^pippi^iail^pipp^i^lpv^WViPiPB^VifiiWIV^P^WPPBBBBWBBiiii^WBP f. nzi. RKGUM ASTRONOMICO. j^; 

Hiftorice Canonioc 

Chrifti LsoKTiusannes;. Cbrifti 

4^f. circaSept. tmperiuin invafir. ^i^* Mart.grT p[^*'443* 

anno698 , anno jam provcdo, Lton* *^*^"* *^'i^* 

tioa imperio ezcurbacur. 

, T1BBRTU8 annos/. 

tfpS. Anno jam provefto imperium invafit. 6ii2. Mart, x. < pwi * 
anno 705* ad fincm vcrgentc, Ti- ' (. iriiil. loii. 

beritts Apfimarus deponitur. 

Jtjstimiamus !•, annos6. 

7^J* Circa anni finem reftituicur. 705. Feb.XS. S^^\ '^^^* 

anno 711. Deoemb. occiditun t""**^!^* 

PHIL.1PPIGUS annosi. 

7iii_. Decemb. uppcrium invafit. 71 j . Feb. 17.^ ^.^' '4f9« 

tnno 713. Junii 3.9 pellitur. cPbil. lojf. > • t Akastasius annos t. 

713. Junii 4. ipTa Pentccoftcs dic digitiir. 71 j. IW>. »6 J 5*^ '4^'' 
anno 7i(J. Jan. deponitur. ' "* '**37r 

ff 

Thbodosius aonam (« 

716. Jan. eligitur ab eKtcitu. 715; Feb.ad. ^ ©S' '^': 

aano 717. Mart ijr. ^ fponttf abdicat, ^ *^""' '*JSh 

Leo annos xj. 

717. Mart. if. fubrogatur. 716L Fcb. »f . J SHV '^ 

anno74i.Juniii8.,obiitLeoIfiiurus. iruu. 1040. 

CoKSTANTiNus annos ^4. ' > . 

741. Junii xf. patri faocediti 741 .M>. ig. J JJ* • *!^' 

anno 77 f. Sept. 13. obiit Coaftan- . 1 Plul.io^J- 

tinus Copronimu s. 

Yy » L»o, jftf DISSERTATIO DE CANONE |.ftn. Hiftorioe 
Chrifti 

• 
• 


Canontce 
Cbrifti 


LeO^OUD filkiCoNSTANTINO, 


1 


annos 5. 


■ TfS' Sept. I». LoB patri fucoedit. 77j.Feb. u. i 2^' '^5- 

■nno 780. Sept. 8. obiit Lco. C Pnu. IC99. 

COMSTANTINUS &lRENBan.IO. 

I 

780. Sept. 8. patri fucccait , cum matre ^ ., . 

l^- 780. Fcb. 10.5 S* '^- 

aono 790. Sept. Ircne ab imperio le- ^ *^""* ■ *°4' 

movaur. 

C0M8TAKTINITS annos/. 

^90. Scpt. Conftantin. iblus imperac. 790. Fcb. 8. $^"^- '5^* 

anno 797. Junii i f . Sabtaco , occac- ^ Phil. 1 1 14. 

oinir a matre Irene. 

I^rNE annosf. 

797* Jan. ir ocoeato £lio . fola impenit. 797. Fcb. 6.V^t\' *W- 
anno 8oa. Oa. 31. eMuftoranir. iPhil. iiii. 

I 

. N.icEPBoRvs cumfilio,an.5). 

80». Oa. 31. invadit imperium. go» Feb. <• 5 ^** "^*- 

«ono8ii.|ul.»5. occubuitinBul- ^dPhil. iu6. 

garia. " • 

% 

MicHAKL cumfifio, annoax. 

811. Oa. 4. Impcrator fiilutatnr. 811. Fcb, J ^Nabijri;^ 

anno 8 1 3. Junii ax. proelio viftus ' C PM. 1135-. 

CPoUm lediiti 2c impcrium amittit. (I I ^mii REGUM ASTRONOM ICO. If7 

A T^ T E N *D I X. •» 1 L Hiftoricc . S°°5i^^ 

Chrifti Leo, annos^. Chnfti 

ti3« Jul. 11. Lco Armenus Goronatur. 8i j. Fcb* ^>phfl J117' 
-annoSio. Dcc. »5. ocdditur. ^ ^ ^'* 

MicHABL anoos 8. 

8x0. Dcc. if. invadit imperium. ^zo.Jan. JI.J pv:,*!^ ' 

anno8x9.0a.ohii£MichaaBalba«. CPhil.i?44. 

THB0PH1L.I7S annos ix. 

8*9. Oftob patri fucadlt. 8»«: Ja^. xs- 5 NA J J7«; 

anno 84*. Jan. io. obnt. *» -' 

Thbodora cum filio ^ (Michablb)- 

annos 13.* • / 841. Jan. 10. Michacl (cum matrc) trcs 5Nab.if8». 

annol natus patrL fuccedit.. *'^'J*^*^*i!PliiI.M6|. 

MiCHABL soLus anuos IX. 

854.. • . Michacl folus imfcrat. ^55. Jao.x}. | ^^-[f!!: 

adoptat Bafilium. ^ • //t 

cumque Auguftum declarat, 8c co- 
ronat die Pentccoftes ^ Maji &6. anna 
866. 

MlCHABI. & BASlI.IUSan.4. 

866. Maji 16. a coronatione Bafilii. 86r. Jaikto. 5 ^ |f<^' 

anao867.Scpt.»4.occiditurMichaa. iFhU.n8» ifS BISSERTATIO D£ CANONE f.«t; Hiftorioe 

Cbrifti Chrifti 

Basilivs cam Lbonb 8c Alb- 
ZAMDao filiisi ftnnos 19. 

Ur^ Sepe. 14. i mortc Michaclis. «5p. Jsn. iJ^JSka !f-IZ' 

^ ^ MnoTstf. Mart. i. obilt BafiHus ^PhiLiiyj. 

Maocdo. 

Leo 6c Alexander, Basilii 
filiii annos 16. 

S8tf. Mart. i. patri fuccedunt. «88. Jan. 14. S ^*^ 'fjf 

•nno^ii.Majiii.obiitLeoSapiens. ^ ^ 

ALBXANDBB. CUm CoNSTANTiNO 

(Lbonis fiHo) annum i. 

^ii. Maji II. a Leon» morte. 514. Jan. fi. | S^j^J- 

anno 911. Jun.6. obiit Alezander. * rnu.ixj». 

CoNSTAMTiNvs aimmatre. xxxir %.mn. REGUM ASTRONOMICO. j^p 

XXXII. Obfervatioues 4</ S"" 3 o S? 3 i^ 


A. 
S^i attinet htejvallum a Dhcktiano ad fferaclium ^quod ejl annorum ^ 

i^ Jcfoianus hic recenfctur) licec annum in imperio intcgrum non ini<» 
plcverit. 

x^ FdhntManus & /^«Af^y^Hiftorice inienim uno Chrifti ^(^4, Va- 
lentinianus quidem ex Februarii die t6 » Vakns auccm » a fratre in in^pe^ 
rio aflbciatus , ex Martii die ap : deberent itaoue Canonice (juxta Re^u* 
lam) inire a Neomenia Thoth anni a Nabonailaro 1 1 1 1*^ ii> die MajiajT 
anni Chrifti )63<^. Sed ille annus Canonice , & rede quidem , Joviano 
tributus eratj adeoque non poterant citius Canonice inire, quam a Neo-^ 

mcnia Thoth anni a NabonalTaro iii&°^S^'^ ^^ ^^ji ^4 ^"^^ Chrifti 
564**« , ilC ip utroque CWfm fit. 

^* Tbeodo/ius junior Hiftorice inicanno Chtifti 408, cx die Maji Ij4 
morte pacri$ : debeitt icaquc Canpnke (joxta prtecifam Regulam) miic 
% Ncomcnia Thoch anni aNabonaflaro 1 ify^ » in Maji die i^anni Chri« 
fti 407«^. Sed in CanMe init a Neomenia Thoth annt a Nabonaflaro 
1 if6^i , in Maji die i } anni Chrifti 408^^ , duodccim tantum didbus poil 
cjus initium Hiftoricum. 

4* Anaftafius Hiftorice init anno Chrifti 491 ex dicAprilis i8,vel ir. 
Deberet itaque Canonice (juxca prseci&m Rcgulam) inire a Neomenja 
Thotb anni a Nabonaflaro ix^S^S in Apriiis die 23 anni Chrifti 4^p^. 
Sed in Canone init a Neomenia Thoth anni a Nabonaflaro 1249*" 9 in 
Aprilis die 23; anni Chrifti^^ini. quinque vel duodecim diebus poft 
ejus initium hiftoricum. 

f * Hiftorica Imperatorum hujus intervalli initia ex variis petita (unt 
Audoribus. Audoritates autem,ubi hoc opus erat,annocavi fupra %^ jo. 
Sed easdem fupra ^® 31 repecere, non ncccl&rium duxi. B. $U9d 3^0 DISSERTATIO D£ CANONE REG.ASTR. S.rai, 

B. 

Qii^animtJMtmmUm^ ai fferacJio ai MicbaeUm cm fi/i^^ qa$i efi 

OHtmum 103, 

i^ Cimftmtimu^ Hmcliicx Eudocia filius, 8c Herackenas^ c|usdeiii 
Henclii ex Martina filius, btc reccDrentur, licet annum in impeno inte- 
grum non impIeTerint. 

i* Lio Ifdurus Yix^onct init anno Chrifti 717 cx die Martii xf. Dc- 
beret itaque CMonice (juxta Regulam) inire a Ncom^nia Tboth anni a 
NabonaDaro 146^«* , m dic Fcbruarii Zf anni Chrifti 717"^; fed errome 
init a Neomcnia Thoth anni a Nalwnafian) 1464^ » in die Fcbruarii %j 
anni Chrifti 716. 3* Hiftorica Impenitorum hujus imeryalli initia pcrita funt ex Antooii 
Pagi Critica io Annalcs B^rontf. 

C. 

^odattintt intervaJIum j in Jppendice comentum^ a Leone Jrmeno ad 
Conftant. cum niatre^ quod eji annorum circiter 100« 

1« Primi hujus intcryalli Imperatores Leo Armenas & Micbael Baiius 
nSte procedMnt. 

•^ V kclimioratn autem Imperatorum» ftreomniun mitia Hiftorica & 
Ganonica piane a fc mvlcem ka diflentiQnt, ut minime Rcgul» adftrinsi 
poffinu & non tantum uno 4moo, lcd etiam quandoqoe «cnnio. iim» 
coam triennio diftcnc. ^i ^ « F I N I S.