Skip to main content

Full text of "Oehlenschlägers tragiske dramaer"

See other formats


6 OeJltnlCJliigttS Sragtffe S)ranioci. 


gemte '5)cel. 
M Sorlagt af Sdfkabct til ilbgiuflfc af ®c!)lcnfd)lmurs Skrifter. 

iC'0J.''etcpmmt«fti.'''UT'v: %\}. Sinb, Sterf ^fiebjnagfrflate ?tr. 6. 

1858. 


Ivijft \)oi 3. ^. 6^ulft. 3nbl)oIb. 6ibe. 
goftbcebrenc 1 

©en liQe ^i^rbcbceng 139. 

©ti! og Stbe( 193. ^erfanerne* Asmunb, ^elt og 33Dnbe. 

dffrcb, ^anS ©rober. 

^unGorg, ^erfequlnbe. 

Jlagnfjifb, fjenbeg batter. 

3lcre&, ^elt. 

Z^ioMf, gammel ^æmpe. 

tfttllc, 1 

5lémunb6 brætte. te, 1 3tcf. 
SncE&of, OioDer. 
Jfcin, ^an§ <Ben. 
31ere&s 6benb. 
S^Oioboffs ©Denb. 

@n 5)reng. 

^arle, ^iger og ©piflemænb. VII. f^ørfte ^ttiiMiiig. iflsmuni) n^ber t>eb .Sorbet meb JKognOifD og ^Ullfiorg. 

9ftaguf)i(b. 
(fortæt 0^ mcer! ^et er faa tjcunefcclt, 
51t bore biiic (E\3eutt)r og gaver, 
STcené ^f tenfolen fpnfer !)i|l i ^^;>c['ot\. 
Cg OJiaanen flraaler |)aa Den l^fe $)immel. 

*i(^mnnb fmilenbe. 

|)t)or fan bet rccbbe ^am forneieé t)el 
^I^eb U(t?en^ etrib? 

9^agn^{(b. 
Jo, ^^numbl naar bet flaaer 
3 eifferf)eb bag ©ierbet. Du er felt? 
3 ©i!fer[)eb; bu f)ar jo lo\)et mig, 
5lt bu t)tl albrig færbe^ faaban meer 
3 Cebingétog og 2>ifing. 

5témunb. 
^an bu ^nbe 
Den Ungerfvenb, fom gi^r et ^^igel^te? 6 gojibcebrene. 

Cab ^ongemøer og jlolte 3ar(ev^ X)^ttre 
ilJicb §ot)mob længe nof ubfaare fun 
I)en Sciler, fom o)3offrev ftg for ^ren; 
3eg, ^\)ié jeg f!u(bc tjccfge mig en QJianb, 
3eg er ei f)ug^rHb, tænfer anberfebe^. 
3eg ^nber greia meer, enb ^Ifa^^I^or. 
Tlin ^uébonb maatte elf!e mig for %[i, 
Dg ei forlabe mig; tl)i Dt)inben er 
^n ^ebbenbranfe, i>viflet fra fm (Seg, 
iRaar 2)lanben ft)igter. 

5t^munb. 
^et er fanbt og mft. 
2Jien ffulbe ba ben kraftige, ben ©tærfe 
^un jlumre (ab i ^^tten? 

iHagn^ilb. 
fRei, ^an f!ulbe 
Tlé flærfen 5(rm feb fiore flærfen $(oiig, 
Cg j!ange Cjen i ben bo\)ne 8ibe. 
^an f!ulbe bruge ^uen aar(e, for 
m flanbfe gug[et)i(btet i ftn glugt. 
§an f!ulbe fæm^e mob hm »rebe 55iørn, 
Dg ^ænge 8finfen i min €forfteenérøg. 
Dg gart^e $etfen til en 5Binterfaabe. 
.?)an j!ulbe tæffe .g)^tten »e( i |)ojl 
3}ieb lune 6traae; men tærf!e hornet førf}. 
§an ffulbe tømre 3?ærftøi, Stol og 33orb, 
Dg magelige ^t^lber; banne ^eer, 
Dg brænbe bet tit ^ruffer og tit gabe, 
§t)ori jeg funbe fatte ^interfiøb. 
.§an ffulbe tale meb mig feent i D\)celb — Og ft^jle t)ig i manbig, fiærlig ^^rm. 
Og Mfe big! 

%\)^, t^é! min 2Rober fot)er. 

^émunb. 
€aa fom og git? et ^^éi mig, før {)im waagncvl 

Oiagn^ilb. 
5^æv ^øtoif!, 5^^munb! 8ti(le! (^U^ min ^trm! 

^3l^miinb. 
Sr bu faa jtreng? 

9^agnf)ilb. 
(in 2)iø hex t)ccTe ftreng. 
§t)ab er en ^ofe t)et foruben lorn? 

5témunb. 
Og »il bu »ære Hgefaa fom 5?it)? 

Oiagnftilb. 
Det »eeb jeg iffe; bet ml Xiben lære. 

5lémunb. 
Den lærer langfomt, Slffot) lærer fnart. 

9tagnt)ilb. 
<8li^, ftger jeg! 

^Jl^munb. 
Du »eeb, jeg elffer big. 
(Sif! mig igien, og Mit) min fiære §ufiru! 
3eg beiler til big. 

iKagn^ilb. 
6Ia^ bet ub engang? 
Tim, nei! bu j!al ei fige, jeg l)ar loffet] 
Dig til at beile for ai faae et ^^^, 
§t)orefter bu forfmægter. Du ffal iffe 8 fyoflbrobrene. 

23etalc f(i(^ en (Smaafing mcb bit Ci\)^, 

^it Spicxk^ gvil)cb. (Scc, bcr bar bu il^efet 

Dg giør faa beifor fibeu, ()\)ab bu »il! 

^un fpsfec t)am. 
5(^muub. 
O, ^ulbe Ø^agn^ilb! ipox jog elffer big. 

©e Dmfaone ^tnanben. 
©unbovg Daagner. 

Sp)!>a\) feer jeg? trommer jci}? 3 ®uber! 3a — 
3a, fiffevt brømmcv jeg. %[)i albvii] fuube 
Tlin Datter glemme, l)\)ab [}un ffdbev fig. 
Og 5l^muub, t)t)ab l;au ffvlber ©iccftfvi^eb. 

5(^munb. 
O, D^iober! bavme^ ei; {)un er min 23rub. 
3 bette'Dieblif ()ar ()enbeo <2miil, 
Ciig goraaréfoten, ber til .^noppen ftraalcr, 
2Jiig aabuet Carbon for be [obe Crb: 
3eg eljler bigl 

©unborg. 
Du beiler til min Datter? 

^?imunb. 
3a, fnilbe Giunborg! og jeg lot)er big 
%t i)orbe big en ^m for ben, bu tabte. 
5llt Kxngc ^ar bin iHaguhilb^ milbc €mii{ 
Apibloffet 8tranben^ Tl<[C[({^ fra fit 2:ang, 
Dg ben foriHinblet til eu lurtelbue. 
9^u furrer jeg i '^(^Imetræet^ ^f^gg^- 
D?iin førfte Ungbom fuanbt; jeg fi)lber trebt)e, 
^ar længe uof omftormet, længe nof 
^rugt €\)ccrb og $iil i 5Bifing. (Sr jeg i^orbcn 
2ibt mere feig maaffee, ^at IHagnl;ilb fmeltet goflbrobrene. 

Tl\t baavbc ^iettc, er bet mere hicU — 
55e[an, jeg offrer €eierfalig[)ebeu 
gor I)iiiiøli9 gr^b. 3^j] <^h"fcr bi^fe 5Bccg(je, 
Cg foretrccffer bem for 9.(Sgir^ 5\io(; 
Cg 3D^arfen^ giire meb fm ^interfab 
Tlii] forefommer mere t)ærb, enb S;)(\)id^ 
^Biubfl^gtige, t)t)ovaf fim (Sfummet groer. 
®it) mig blu Dattere ^^aanbl J^ovuaub (ingen 
^ar 8fiøn^eb^ Ivolbbom ^irfet itben ^dt); 
3eg er ei ^ccmpe nieer, jeg er en '^onbe. 

©unborg 

lægget bereS .^ccnbcr i t)inanben. 

^en et)ige g^reia figne mine 33ovnl 
^af, ^ilénuinb! for \)\\ elffer benbe ccvligt. 
5a, jeg bar længe feet bin J^b, men tcrnft, 
:Det t)ar et flt)gtigt 'Mi^ i ^anbfer^S 3}(0fe, 
^er ffnfte^ brat, og ingen greia^fStierne, 
Der brctnber ftabigt meb en evig Clie. 
3eg tilftaaer big, jeg fvt)gteb for mit 33arn, 
5lt, [om en 33i :|)aa €iofna^ ^i>ibe 53(omft, 
Dn l)ang fnn, for at fuge A)onuingbnggen. 
^f! fienbte mangen f(t)giig Ungerfueub 
Den ^ngft, fom giærer i en 9[)ioberé ^ierte, 
DJaar om fni ©iefteen, fin ^Uberé .sjaab 
^un feer gorføre(fen fom flange ^Diéle — 
SRei, ban »ar ei faa grum! — ?tu er jeg rolig. 
fa\ er bu ^enbe^ 33rubgom; Md, nu ^ar 
Du Oiet, ai f^éfe biéfe ^oibe A)ccnber, 
5lt fat)ne Mk fmeffre Sio, og tvi)ffe 
Din 2æbe mob ben fviffe ^orbbærmunb. 10 ^oftbrebi-ene. 

6r t)et ei faa, t)U mener? 

2)e »erle 9ttnge. 

©unbotg gi^fer. 
Det er ftlbe; 
3eg mærfer, jeg er alberflegen: D^atten 
TOt trætte Segem rt^fter meb fit ©^«. 
Det er alt iDtibnat, 6øn! §in »ælger bu 
(^u Xib, fom f)inbver ebere gamte TloUx 
3 tet at bele benne førfte G3(æbe? 
If>i gamle golf, min €øn! er fpcebe 33ørn, 
Dg ingen gr^b og 6org formaaer bem til 
5lt glemme bere^ t)ante ^^engetib. 

^lagn^ilb. 
Du f)at alt »aaget meer, enb ellert, 2Rober! 
gorlab 0^ nu, min 33rubgom! htt er pibe. 
3 2?iorgen ijenter jeg, naar Særfen jlaaer. 

'iJl^mnnb. 
6nart f!al ben |Iaae, naar bu flaaer ©iet o^ 
3 5l^munbé 5(rm, og f^nfet til ^ané 23r^ft. 
5>eeb bu, min l)ulbe S3rub! at iDitibnatéftunbeu 
er e-lffoi)ø TObbag? 

9ftagnf)ilb. 
35ær nu fmuft bejleben, 
6iig ingen Daarltgl)eber ! 

^Jl^munb. 
IRøbmer bu? 
§»i røbmer bu? 

iRagnf)ilb. ^ofibtebrene. 1 1 

^nbuu et ^i)^! 

55e fliaeS ab. gbco for l^tjttEn. 

åsmunb. 
i)lu ev bet ffeet. (£t bet i eanbf)eb jleet? 
^^oar jeg en ^^nib? ^r t)trfelii] ben ffi^nne, 
Den toene 9fiagnl)i(b min? €ug, f)at bn ^^rt bet, 
T)n klattene ^^^, fom faae mig ene \)anbre, 
JJaav anbre Ungerft^enbe fneg fig t)en 
^i( 33^nbev()^tterne, til bereé 33ei(e? 
Da faae bu mig foragte bem, at gruble 
$aa n^e log, i <3fot)en ^ugge ^2Jarer, 
Dg t^mre gUffer t ben fprufne 53aab. — 
^toorlebe^ er bet fat? Tlii forbum^ eii> 
2^ig forefommer fom et ob^let ©ulb, 
Qcn mi^forftaaet Oiune paa mit »efiolb. 

§t)er Caa^ o))(uffe^ meb fin egen Dirf. 
Den rette D^legle toar enbnu ei funben; 
Cg M er !un et uéfett, fattigt <8fuur, 
^oi^ Caager aabne^ for ^i^er ^afteDinb. 

Der f(umrer f)un! 35i fienbeé fun faa fort. 
Cg bog !)un kut t)ar i atten 5lar. 
gor tolt) 5lar fiben gif \)m f)er og legeb 
€om i^nbigt lille -Roer — t)a ftormeb jeg — 
Cg bræbte ^æm))er if^ao. ben t)ilbe (Sø. 

Grubler. 12 gojibrobrcnc. 

3e3 ei fortr^bcr mine ^Itigébebriftet; 
Dog ofte ^at)be \>d ^u(t)fa[igt)cben 
OD^ig fmcltet meer, i %a{\) jeg t)at)bc feet 
Det ffionne 53avu i Uffplbø ^»ibe Dragt. — 
O, føbe 2Rø! f)t?or jeg miéimber mi 
Det 93oI(ler, fom bu træffer til bin ^tnb. 
D, gib jeg t)at bet Ciin, fom nu bu biuber 
Om biue Cofferå fulbe gletninger! 
D, gib jeg MX ben 33Iom|l, fom jeg big gat)! 
Den fibber fom en Drot i DJiiftegavb 
yiu ^aa fm ^oibæn! mellem io 35eninber, 
Dg t)eeb ei ret, til ^t)ilfen €ibe ben 
(8fat bøie fig fovelfft meb ^inbené 23lu^. — 
3eg gaaer til 8eng^, men ei til §oile; 5eiet 
éfal \)orbe mig en 23aab, ^i'Or))aa jeg feiler 
3 D^atten tang^ ab min (Svinbringøfpfl 
^J^aa lanfenø 8trom. OJien, ei! ^toem fommer ber. 
Og ffper ben blege 5D?aaneflav^eb bort 
2JJeb branbrøbt gaffelblué? — Det er min 33rober. 
^ffrcb 

fommer meb en btccnbenbe gaffel. 

dlw, er bu ber? 3<^B ()^^ ^^^ imxtd længe. 
3eg fv^gteb, ber uar ^ænbet big gortræb. 
Og tænbte gaflen for at finbe big. 

5l^munb altjorlig. 

6luf gaflen, ^Ifreb! Dil^aanen ffinner flår. 

^Ifreb l#g. 
€luf 2)?aanen, 5(^munb! og lab gaflen brænbe. 
Den morer mig; jeg feb l;ar fnoet mig ben. 

5{émunb. 
Den^ ^M betager himmelen fm Q^lanbé. gofibrobrene. 13 5l(fteb. 
"^tt fan ei 3otbcn^ 3^^- ^^t bærtimob, 
^ct buufetvøbe giammetoift i Olageu, 
Tl(\) fnetJte ^^éning, ]liffer feffomt af 
Xil OP^aanené ^(a\1)eb, bet omfa\)ncr S^rben. 

^^^nninb. 
5^c(an, faa plant ben f)en )}c\) Xræct ber! 
3eg fibbe i)i( et 33(nnb paa benne €tecn 
Og føle mig; jeg finber, \)^t ev himmert. 

5Itfveb. 
%% big i 3lgt, bn ei forfølcr big. 
5lémnnb. 
W 

5l(freb. 
^ienbet bu et nof 'i)cn gamle 55ife 
Dm (Sifepigerne, fom lofte ^veuben 
3 $u(en, ^uor be ccngfteb ()am? 
5lémunb. 

§an jla^ 
^og nb. 

2(Ifreb. 
2Jieb Øløb og neppe. 

Sl^mnnb. 

C\)ettro! 
9(Ifreb. 
5(f SBranben gaaet ei 9?øg fornben 3tb, 
3 I)t)ert et gammelt (Sagn et €anbl)eb^forn. 
3eg fan ei gaae om D^atten, mærfe X)uggen, 
Der fatber flam, og foler alt for brat, 
gør jeg maa tanfe paa min (SUepigc. 14 gojlbtebrenc. 

5l^munb. 
^n Ungcrftjenb ei fi^lbe maa fin gierne 
m\) 23ang^ebé 33tlleber. 

5llfteb. 

3eg et ei bange; 
^un libt forfigtig. 

5(émiinb. 
Tltn gorftgtigf^eben — 

^Ifreb, 
ctan i>el foreneé meb '^ef)iertt9^eb. 
Dev lever bog \)el ingen vpelt faa gram, 
^2lt ^an t)il fæm^e mob iRaturen^ kræfter? 

5t^mnnb. 
Dx\ er mig alt for flog alt for bin Gliber. 

^^Ilfreb. 
3eg er en Dreng, Ui ^ar bn iM mig fagt; 
I)og 33ern fan ogfaa jtnnbom tale fanbt. 

5l^mnnb. 
I)a jeg ^aa famme 3llber »ar, fom bu, 
5)a MX {eg lutter g^r og glamme. 

3(Ifreb. 
^r bu ei faa enbnu? 

5lémunb i Zanhi. 

^an faaev gorftanb 
iFieb starene. 

(£i, \)el ^a liben 5tlfreb, 
3 galb ^an ^ar ben alt! goflbrebrene. 15 

3eg maa net fenbc 
%{{ Dffcrgobcn big, fom 2æTe:^iIt. 

3tlfteb. 
9'^et, jeg ml Ⱦre ^elt. 3^<! ^^^^ ^^B^^9' 
Dg fan alt ^ugge meb bet ft^rfte 6t)ærb. 

5lémunb 

ræ!!er ^am oenligt .^aanb. 

^ilgit) mig, 5((freb! O^ajle, bolbe ,^nø^! 
Dd ffiænbigt t)ar, om jeg fornærmeb big. 

3I(freb. 
(St Drb uot)er(agt af ^JBennemunb 
gornærmer fim en folb, inbfnerpet 6iæ(. 

5lsmiinb. 
55el! (Sfiønbt bu beler feabt min Gliber fun, 
(Sr bu min 53en, min 5Brober, min 5^ortrolige: 
Du bele f!al min grt)b, min %xe]t — min gr^gt! 

^Ifreb. 
^r 9flagnl)ilb enb faa fnibf!? 

3lømunb. 

§un elffer mig. 
5llfreb. 
Det t)eeb jeg nof; men f)ar l)un fagt big bet? 

3lémunb. 
3a, jeg "^ar beilet, mmbet ^enbe^ Xro. 

5llfreb fpringcr. 

^eifa! nu faae t)i Sr^Uup^færb. )Sfltn høx, 
Det ftger jeg big: bu maa bie meb bet, 
lil jeg ^ar faaet min 3Babmel^tr«ie meb 
De røbe Sibfer fra ben gamle §ert)or. 
Dg jeg maa fiøbe mig en ^ue førfl. 16 t^ojlbrobrcne. 

§eifa! nu faae toi S3r^IIuHfært). (Baa f!al 

i)er feic^ i ben jtore, (au(]c Cabc, 

Dg ftrøe^ mcb ®ran; faa maa jcj] ^mte fcb 

^en bliubc golfuar €^illcmanb, 013 ^pcmmin^j, 

(Som b[æfer Curen, og ©otwatc Jerne, 

(Som jTviaer )3aa 2^vommer og )3via ^(ingeicrn. — 

ilRen ^Dovfor ftivrer bu faa unberligt? 

Det ffulbe i)ærc mig, [om ffulbe giftet; 

Du ffulbe fee mig, t)\)or jeg iu(be hoppe! 

Tim M er fagtené Ubt for tibligt enb. 

5Iémunb 

t bi)be 3:anfec. 

(^it) §e(b mig, greia! (Sir, gio €unb^ebølio! 

^(freb. 
§t)ab taler jlig en ^elt, fom bu, om Sunbfjeb? 

5lémunb. 
aRtg fatteé Sntet. 

3I[freb. 
iKagn[;i(b f)c(ier 3ntet. 
% ^ m u u b. 
IRei, f)un er friff, fom 2ilicu i fm Dug. 

5llfreb. 
Sp'oa't) mangler 't)Ci'^ 

5(émunb. 
D, 3ntet! Det oat fun 
en flygtig ©rille. 

5(tfreb. 
^oor bu fiirrer fært! 
Det fan ei Dccre gaflen, ben er rob; 
€aa er bet OO^aanen t)el, fom gior big bleg. goflbrobrcne. 17 

5(émiinb. 
3a, a^aanen, 9Ufveb! c^xex o^ Mt blege; 
lf)i ^iin er 3:ibené Tlo, og Xibcn er 
(^u laiigfom '^i]U, men fom fuger bog, 
Sibt efter libt o^ ^iobct af uor 5linb. 

5l(freb. 
(Saa elffer jeg bog ^Ue)3igeu meer, 
€om brccber ^urtigt. 

5lémiinb. 
3eg \)K\x ingen S^ft 
2:i( 23rabbøb nu. 

Sllfreb. 
^et ^ar en 8rubgom ficlben. 

^2(émunb grublenbe. 

^en fibjle »Seng er folb — en ^Brubefeng, 
6om ei jeg {)iger efter. 

5ilfreb. 
^iære 93rober! 
^in €iæl er mørt bu ængfler mig. 
^émunb. 

mit 33r# 
(Sr rørt; en beitig OJlø bar giort mig foag, 
3eg trænger til gortroUg^eb. 

5l(freb. 

(Eaa fom 
Dg giem, \)\)a\) bu ei feto fan længer bære, 
3 benne S3arm; ben^ Caaø er birfcfri. : 

^émunb. 
Tilt fovbum^ Sii) fan fammenlignc^ meb 
(£n goraar^ftorm, fom tjeg tilbage for 
(Sn ^erlig 5(ar^tib. ^rccet bøie^ ei 

VIL 2 18 goPrebrene. 

5lf 33lccflen meer, bet fænger fulbt af gtugt. 
Dog — mangen D»i|i ^ar goraaréflovmen fnotthi, 
5tfret)et mangen 23Iomft; ^t)em »eeb, ^Dem »eeb. 
Om mellem bi^fe ei tilfælbtgt)ii^ 
53ar ben, fom giemte 6))ircn til min gremtib? 

5llfreb, 
Du taler (^aaber, jeg forftaaer big ei. 

5l^miinb. 
Du fienbet bog ben 6!if — g^ftbt^brelag? 
5lt blanbe ^lobet meb en anben ^æmpeé? 
Det er en Ⱦlbig $agt fom grunber fig 
$aa trofajl 3Benf!ab og 6ambrægtig^eb. 
^icef følger QSennen 33ennen i ^an^ ®rao; 
Og bleo ben \^ct'ohtt ret — 

5llfreb. 

O nei, o nei! 
Den grunber fig ^aa Ot)erbrit)elfe, 
$aa 33ilbf!ab og paa Sioéforagt. (Sn 25en 
^!al førge otjer 25ennen, minbeé ^am; 
Og i ben 33arm, fom aanber efter l)iin, 
Sfal 33enj!ab ot)erle»e 25enffa6^ D^b. — 
2:ro mig, ben 3oer er fun falfÉ! C^n 23ue 
3?iaa f))ænbe^, for at j!^be ^^^ilen af; 
^i ot)erfpænbeé baarligt, faa ben|brifter. 

5lémunb. 
3eg tilftaaer, for M mefte ffeer M faa. 
@aa, i bet minbfie, er bet f!eet meb mig. 

Sllfreb forfæcbet. 

§oab? ^ar bu fooret \>a goftbroberjiab? 

5lémunb. 
Du toeeb, man gier ben ^b paa t»enbe aWaaber: §o|^bw>brenc. 19 

5It ^ et) tie 5?ennen, eller følge ^am 
3 ®rat)en^ fjule ^i?ælmng uben Strib. 

5l(freb. 
O, X^or! 

5(émunb. 
%x\}^i et! ^et er ett Dælbig ^æm))e. 
Dg t)an i)i( ftffert oi)er(e»e tttig. 

5((treb, 
§t)etTt — ttæbn ^ait^ Ølamt! 

2{émttttb. 

I^iobolf ben (Seierfde. 
(£i 9Bibar feb er tttere f!u(berbreb. 
§att^ ^iøb er 3ertt, ^tt^ .^ttofler er af 6teen. 
$an Ugtter aJiarmoret i TOflegarb: 
Ubl)ugget forti et D?iemtef!e, titen Steen; 
Og Xiben^ Orm fortærer iffe ^am. 

5l(freb. 
2JJen ^rm og Dlæfe, Sfulber, ^aattb og gob 
2lff)tigge^ ^am i baglig ^amp og Strib, 
Som 93krmoret i OJiiflegarb af @otf)er. 
§am ^ar W fooret bit goproberff ab? 
^n ^æm^e, ber ei f)t)i(er nogen Uge 
gaft uben (Sbentt^r og 2?ifingéfærb? 
Tlin 33rober! ^a, ber ^ar bn faftet 3lnfer 
3 baarlig ^aun. 

5témittib. 
^et føler jeg for filbe. 
Det bar i T)rn!!enf!ab. 3eg elf!er ei, 
§ar albrig elj!et benne barf!e ^æm|3e; 
§an albrig mig. 2?ien, fom bn ftger fanbt. 
Det Dar i baarlig ^aabl)eb. ~ QJ^iøben giorbe 20 goj^brobrene. 

Tli^ 33lobet ijarmt. 5Bi fab en Sommernat 
Cg bceltc 3?ifing^bt)ttet i en €fo\). 
$aa €frinten af en ^affe, mellem runfne 
Og tt^ffc \)ebbenbgroebe 53 o g e flam mer, 
25i \)([\)\)^ tænbt en Jtb i Sanbeté @rat>, 
(Som t}n(eb inb ftg nnber fviffe ©ræétørt). 
©ulb^ovnet flvaalte flart i 91atten^ 33(ué, 
<Eom nu min O^agn^ilb^ Oiinvj beb gaffen f)er. 
I)engang Mx 5lampcn mig, \^\>aD Glffot) nu. 
2)en ftærfe X()iobo(f ti)fteé mig en 'I{)or, 
TOn ®tt)Itt)ebø ©nffe l^ar at ligne ^am; 
3eg fo(te mig et ^Barn »eb ^æmpen^ (8ibe. 
3^ænf big min ©læbe, ba jeg 3:f)iobolf faae 
2}teb §ovn i -ipaaub, og 'Daggert i \)^\\ auben; 
Og blottenbe fm 21rm for (g»ccrbet^ Obb 
§an he'^ mig 33roberffab, goftbrober-^b. 

3llfreb. 
2)et bøb big ^ofe giennem ^oburé a?iunb- 

5(^munb. 
^9 f'^''^ i^B ^"^ t"i^ ganffe foart mit 3«/ 
D^ebranbt ()am ^(obet alt i (^anbet^ §ul; 
Og før jeg fif betceuft mig, rafte ^an 
SDlig ^Daggerten, faa blobig fom ben »ar, 
5lt gi^re ^am ben famme Sfiet. 3^G faareb 
Tiin 51rm. 3^G ^^M'^^^ ^i^^^^i gvant, jeg ffiæbeb; 
$IRen 5(5ren forefom mig a(t for flor, 
Og (^fammen ftorre, ^mé jeg fi>igtebe. 
Da blanbte ^an tjort ^3[ob meb T)aggertfpibfen, 
Og Retligt foor jeg f)am, oeb Cbiu^ robe 
% bt)be Savir, meb ®eier^obb betegnet, 
5lt fo(ge f)am i D^ben, naar ben innfte. goflbtøbrene. 21 

3llfteb 

efter en StauS^eb. 

Det t)ar et baarligt, iibetccnffomt i^ofte. 

^émunb. 
Det f^Ier jeg f^rft nu ret Ic\)enbe. 
3llfreb. 
9^0! ^at at fccmjje Apucr mob egen €fiebne. 

3l3miuib. 
dn 53en hm bele garen meb fm 35en. 

5I(freb. 
J^iobolf »ar ei bin 35cn; og cv [)an beb, 
Da natter f)am fun (ibt bit Ciué gorlii^. 

5(^munb. 
3eg Dat faa glab, faa munter n^^ {)0å iRagn^ilb. — 
g- ør ^ar ei Mk Ccfte ffræffet mig; 
D^lu, 9^agn[)i(D^ €ficbne bunbct or tit min, 
91u, M min gremtib »iufcr rofcnv^b, 
9^u tuber garen mig fom Xrcccté Ugle. 

^Ifrcb. 
(Snb Iet)er 3:^ioboIf. Da bet bog er f!eet — 
©lem garen, ftol jjaa Cpffcn! 

51^munb grublenbe. 

^nbet 9}ianbfiøn 
Set)ot)er €^ife, Driffe, Cuft tit Siuct; 
^émunb, foruben M, enb — ^[)ioboIfé Si»! 

5tl[reb. 
gølg mig! 

% ^ m u n b. 
3eg følger big; men lab mig ene! 

QUfceb gaaec. SlSmunb [cctter fig mcrf {)en iinber et Sirce. 
9laar f)aii fanlebeS bnr ftirret nogte Ølebtif, fommer 
tt^ioboff fra ©tranben meb fm Soeiib. 22 ' gojlbrebrene. 

2(émunb 

fpringcr forfærbet op, og ftgec: 

^er er t)an, toeb be ^cUige tolt) ®uber! 

^tembtagen atter fra et i^ebing^tog. 

§an (etoer — og jeg fliceber for ^ané 2to; 

§t3ab i)i(be jeg ba, ^oié bet oar ^ané Siig? 

Ufalige Søfte! Jeg oi( f!m(e mig 

gor ^am, for gaflen, aJiaanen og mig felt). 

^an gaaer inb mellem 3;ræerne. 

X'^io b Olf tU fm @»enb. 

Sr 3(It i Orben? 6i)ccrbet f[ebet? efiolbet 
Selagt meb frij!e §uber? iHemmene 
95e( efterfeet ^aa §arnif!et? 

6i)enben. 
3a, Å^erre! 

2;^iobolf. 
9^ei, jeg t)i( ei i ^arnij!. §arni)!et 
(Sr iibeq\)emt og falj!; bet brifter let. 
^u fan i OD^orgen gioe mig min 6ærf, 
TOn $anbferj!iorte. 

Soenben. 
3 ^^^ ^^^^t <?)erre! 
3It møbe Oleref ^aa ^erfærfei)ii^. 

3:^ioboif. 
iReent iiben Sfal? fom Otegnorm? Det t>ar bumt. 
Det funbe jeg bog (ært, felo af en Øfteré, 
%t ^anbferffal er gob til 53ærn og $ærge. 

(Soenben. 
^an trobfeb eber, ^uffeb meb fit OJiob. gojibcebrene. 23 

§t)ab? trobfeb I)an? 9^u, t)eb mit Suffeffiæg, 

éaa trobfcr jeg igien. 5Belan! faa fccm)3e 

^i uben A)atnift i bet blotte Cinneb. 

^Det ^x jeg giort faa tibt. %xon ^an, jeg fragter 

.§>an^ Sanbfe? dJl^l fiig, f)at jeg nogentib 

éel fragtet for bin ^^vaab? §ané 8t)ærb? ^a, ^a! 

Der biber ingen j!arpe (Stoccrb paa mig. — 

§»oro»er et M nu, ai t)i ffal flaael? 

®\)enben. 
3 fom i 2)^unbfit). 

^f)iobolf. 
6aa? §t)oro»er M"^ 

6t)enben. 
3cg t)eeb bet ei. 3^9 ^^^*^ ))lubfelig 
$aa 6!ibet mellem eber ^axm og ©n^/ 
Og faae jer Ufte ^ægre mob ^inanben. 

X^iobolf. 
^a, ^a! 6aa »ar m begge »el berufle? 

©»enben. 
55el iffe langt berfra. 

^l)iobo(f. 

6aa »ar »i brufne? 

6»enben. 
gormobenttig. 

^Il)iobo(f. 
DJien man fan Ⱦre bruffen, 
Dg ^^flig bog for M. ^»ab t)ar ^an fagt? 

heftig. 

Du Dogmer! ftig, f)»ormeb ^ar ^an fornærmet 
a^in me? 24 gofibrobrcnc. 

SDenben. 
^aa min %xo, jeg tjccb bet ei. 

3^^{obo(f rofig. 

9^11, bet er (igc mejjet. Den, fom gierne 
33i( f)op^e, ^n er gob at loffe. (Eiger 
URan iffe faa? 

©»enben. 
3o, §erre! 

3:t)iobotf. 
' ^et er nu 

Den 3:rebit3te, jog fenbe f!al til Cbin; 
Jeg ^aaber, at ^an bliber ei ben €ib)le. 

6t)enben. 
Der er enbnu et Crbfjjrog. 

3:^iobolf. 

Der er mange; 
Tltn ^t)i(fet mener bu? 

©ijenben. 

Jeg fragter, ^erre! 
Tlin Drijtig^eb fornærmer eber. 

3:^ioboIf. 

Zai bu !un frit, min (Søn! (5n 2:ræl fom bu, 
^an ei forncevme. Zal fun friff fra Sungen! 
^t)ab figer Drbfproget? 

6»enben. 

Det figer: .truffen 
<Saa længe gaaet til 23anbé, til ^anfeu brijter. 

3:l)iobolf. 
fieerfruffcn! ja, ber l)ar bu ganffc Diet; 
0?Jen iffe 5lobberfanbcn. gojlbrobrene. 25 

(5t)enbcn. 
Sbbevgrønt 
5lan o(jfaa (jnatje toBBerfanbcu mor. 

^[jiobolf. 
^n — jcg f)ar Xib cnbnit. 

6t)enben. 

3cg f)ar beflilt 
3er iJlatteleict. 

Xf)iobotf. 
®aa bu fim i €cng! 
3eg t)il omi)anbvc libt i SJiaanffiu førfl. 

8t)enbcn. 
2^cn 3 ffal tibliij o|). 

I^iobolf. 
Det et faa filbe, 
3e(^ troet jeg bimet o))pe. 

6t)enben. 
€ot) bog føtfl; 
Xænt 3 "^^^ f^^^t^ ilrccfter! 

I^iobolf. 

Samle .kræfter? 
^»orfor? 

St)enben. 
.3 f!al jo fccmpe. 

^f)iobolf. 

3ffe ^nbet? 
6\)euben. 
Ofteref er ftærf 09 img, og !)eeb, fom 3tb. 

3:f)iobolf. 
9[)^cn jeg er gammel, feig, og folb, fom 33anb; 
3eg brufner ^am. — ^oem er ben Thnt) ber^enne? 26 gojibrebrcne. 

6t)enben. 
^ct Deeb jeg iffe. 

35eb mit 33uffef!iæg, 
X)er feer jeg 5l^munb, eller ^témunbé ^f^B9^- 

åsmunb fommer frem. 

^u \)ax ei taget feil, M er barn felt). 
§t)or gaaer bet big — i5<>fi^i^>>^ci^? 

If)ioboIf. 

33il bu gaae 
S3erfærfegang meb mig i 9[)?orgeu? 

5t^munb. 

Ø^ei - 
iRei, jeg ml ^olbe 33r^llup, ^»ié bu I et) er. 

I^iobolf. 
^u fpørger, om jeg let)er? 

5l^munb. 

1)u f!al ftribe? 

I^iobolf. 
^If^cia Sit) og Døb i 2)^orgen meb en 8t)enb; 
Tim om jeg t)eeb ^t)orfor, faa maa bu tjælte 
2J?ig ^^autaftenen fra min ^æm^e^øi. 

3l^munb. 
3 ariorgen alt? 

X^iobolf. 
55eb Solene C)^gang. Dog 
Den Seg fan enbe^ i en ^aanbei)enbing. 
3 iOlorgen 5lften tænfer jeg, t)il %\)ox, 
%i fomme meb og briffe t)eb bit 23rt)llu^ 

^^munb. 
Det git)e ©uberne! gojibrebccne. 27 %d for bit ©nfEel 

5lémunb. 
laf et! M er af ^genficerlig^eb. 

3:f)tobolf! 
.^m faa? 

^émunb. 
25i f)ar et feet ^inanben nu 
5 otte 3lat. 

X^iobolf ligegi^lbig. 

3 Otte 5lar? ^l ei! 

3t^muttb. 
§ar bu ei fannet mig? 

3^^iobolf gaber. 
§t)Ot? 

5l^munb. 

guffer bu 
^ort Softe? 

If)iobolf. 
3eg ^ar giott faamange Cøfter, 
tD^au glemmer (et bet ene for bet anbet. 

5l^munb. 
^i blanbet ^r i 2JJulb Mnanbené ^3lob 
Cg fooret 33roberj!ab. 

X^iobolf. 
(Eee, ^ar »i bet? 
9^u, bet fan gierne t)cere. 

^^munb. 
|)t)i^ jeg bøbe — 28 goprobrene. 

Du !)ar bog ei i €iube nu at bee, 
Da bu t)i( gifte \)\^'^ 

5lémunb. 
2J?eu ()\)ié jeg bebe — 

3:l)iobo(f. 
^aa giorbe jeg big €elf!ab, bet forftaaer ftg. 
<Siig mig hin til, faafnart hd forcfalber! 
Xbor t)ceb, ei nogen 23ei(er lokr efter 
8iu ftotte Tlo, fom If)ioboIf efter Doben; 
Cg bog forfmaaer f)un mig. a^en nu gob dlati 
3 3??orgen famlet t)i. 

Slémunb. 
§\)or? 

3:f>iobolf. 

35eb \)[t Sr^Uu^. 
5(^munb. 
OJieb {Ragn^itb eUer §e(? 

3:()ioborf. 

^tJvib fienber jeg 
Den DDinbeé iJlaton; nof bin 3:rolo\)ebe! 

^an gaaer meb fm 8cenb. 

5(^munb 

flirrer efcec ^am. 

$t)ab fan jeg tjente mig af biefe <S^ner? 

Jyælt true $ar^(erne — M træffer op; 

Den himmerbrune €fp bag S;}Ci\)d I^ner, 

Dg Stormen fufer aii i bogene Jop. 

^nb ffaaer ei 8traa(en neb; enb Rt^iiiini^" brænber, 

6om fooolet ^ixi, ei gicnnem Cbiu^ §ænber. gojlbrobrene. 29 

3J?en fnart maaffcc! — Tlin 23nib! min ^Iflerinbe! 
2}^cb 9^ofer feer jecj big i €fotien ftaae, 
Cg ^iéfet $el, ben gamle, ninfue Dtoinbe, 
%i Dinfe mig meb ^nofler i fin 3Bvaa. 
^er (Eol og !Baar og iliær(ig[)eb og 53arme! 
^ift 2}iu(m og 8frccf og ^^b i ©rat)ené 5lrmc! 

€fal jeg for ben, fom 55enffab ei fortiente, 
D^offrc big, min ^ulbe ^iccr(igf)eb? 
(Sfal ^iertet, fovfle ©ving ba greia tccnbtc 
Det^ Sne, fnnfeé af en grufom C^b? 
^ar Straffen (uret, for mig ret ([i qt)æle? 
Og ftiffer Slangen mi ben 33angee Ajæle? 

^om, ffionne greia! foing big, i bin ^aabc 
'ilf §immelb(aat, fra ivolfoang til min Xrofl! 
Sær atter ben bef|)ænbte Siæl at l)aabe. 
Og fplb meb bin St^ffaligfceb mit 33r^fl! 
3ag Snogen bort, fom fort i ©ræéfet ()méler. 
Og qi>æ( ei felo bin Oiofenfno^ meb Xibéler! 30 ^ojibrebrenc. titDen pantning. ©fueplabfen, fom i 6[utningen af fcrfte. 9)?orgcn. 

3lere& meb fm Soenfi. 

Otetef. 
3eg aanber let. (Enb er bet aarle T)ag, 
Og l^aaben er alt ^t)et. Sf^nber eber, 
Dg bringer lubben nu forfigttg l>{b! 
^et er min ^enftgt et, og et mit ©nj!e, 
5tt ^n forbl^ber ftg. T)en 6mu(e Sit), 
"Der er ti(ot)er^, fan ^an »el bef)^t)e 
%\l ærlig O^nelfe; tl)i ellert farer 
§an bog til §el, uagtet al ftn O?lanbbom. 
3 33all)al taaler Dbin ingen D^ibing; 
Dg jeg er m^ ber^aa, ai 3^l)iobolf giemmet 
^ f»ar 6amt)ittigbeb. 

6t)enben. 

§an bringe^ ftib. 
9^eref 

flebec ftt ©bærb i balgen. 

35elan, jeg f^ler mig, fom gugl i Suften! 
^elb at)ler iDIob. ^ar jeg befæm^et X^iobolf, ^optebrene. 31 

§m jlfulbe O^agn^ifb t)a »el i!fe t)mbe^? 

^en polte $ige! 6anbt nof, ^enbe^ ^ierte 

23efccflet er meb jliønne, fajle 2)o(be. 

(Si 33uen jl^ber jlige glamme^iU, 

(Som fcenbe^ ©ie fra bet fiffre 'i^aaq, 

•Der ft)nfer t)a(t)t forftgtigt, naar ^un f!)^ber. 

§t)ert ^aar, ber tjojer aj!eb(egt tre 5t(en 

gra f)enbeé '^é\t, er et D^let, ^tjori 

|)im fanger 2)^anbfoIf^ §ierter, fom en ^aijfrn. 

^m Tlo\)l Tim fan t)e( ot)ert)inbe iDiøer, 

6aa gobt fom DO^ænb, naar (Skøgen (egeé omt)enbt: 

55t elffe bereé flærfe (Stoag^eb, be 

3Bor ft)age St^rfe. De forjtaaer at feire 

2Reb ^rob^; t)ort bange 6uf inbtager bem. — 

^toem ber? Ung 5I(freb! §i( big, Ungerfuenb! 

^Beb alle ®nberne, jeg eljler big! 

(inb eft bu fun et fmeffert 6!ub i 8foi)en; 

OJien f(aaer ei alle Jutemærfer fei(, 

Da tegner ftærft bn til at tjorbe Stamme. 

iflffreb fommet. 

5lt 3^eref — grumme Oftere! ! ^ar bu bræbt — 

iReref. 
§t3em? 

5llfreb. 
©ubben — 5:f)iobo(f! — S»ar ! — Jeg g^fer! — 3:a(! 

^erei 
^toab fattet big, min Ungerfuenb? ^i^ab nu?^ 
^ar bu 2Rebliben^eb meb galne §unbe? 

5{(freb. 
9H meb min 23rober. §ar bu bræbt ^am? 32 goflbrobrene. 

^eref. 

2)tn 23rober Sl^munb? 

5tlfreb. 
3:t;iobo(f! 
IRcref. 

aiJien faaret ^am faa b^bt at ^obcn bDccler 
Dg fig betænfer i t>d aabne <£aar. 
Om ^im jla( træbe inb, og ftanbfe 33ælgen 
3 Stanbebrættcté 33ccrffleb, eder gaae. 

5l(freb, 
€aa fpéfer jeg bin §aanb, forbi ben f|)arte 
6in ODianbboméfraft. 

Ofleref. 
5([freb! oær intet 33arn 
Og ^nf ben gamle '^dtL 5Beb mit 8oærb, 
3eg fan ei taale bet. ^o^r, bu j!a( ^olbe 
0}ieb mig, naar ret bu fienber 8ammen!;ængcn. 

5ltfreb, 
3lt (Sammenhængen er mig ligegi)(big; 
3J^en X^iobolfe 2io er mig af ${gtig()eb. 

9ieref, 
^ar jeg fornærmet ^am? ^oab er min Srøbe? 
^an er fom bibffe §unbe: ftaaer og (urer 
Og laber Øret ^ænge, til ^an feer 
€in Ceilig^eb; faa fna)3per ^an i 33enet. 
^et er ei ^lob, bet er ben feige Xiære, 
€om flæber i feané 5tarer, fort og langfom. 
Og ))ræger $anben vac\) ben ffumle Xungfmb, 
ED^en brænber ftrar »eb minbfte 23rebeégnift. goj^brebrene. 33 

gortæl ^am om bin (S(ffot), om bit 35enj!ab — 

^an gaber, og beft)ottet big. S3etro 

i)in Hummer ^am — f)an ftirrer ligeg^lbig. 

$ué \)am ben gronne Sfo\) ueb ^at)eté 23reb, 

i)iaar ©olen piger i fiu 3[)iorgenrøbe — 

|)an leer, og falber M barnagtig ©»ærmen. 

^Beeb ^am om §ie()) — ^an negter big ben gnaijen; 

?)b f)am bin §ielp — ^an tager ben [om $Iigt, 

Og (onner big berfor meb ©lemfom^eb. 

5^eb alle kuberne! l)t)ab ^ai jeg agte 

§0^ fligt et Drog? $an^ 3;a)5)3erl)eb? l)ané ©t^rfe? 

55el, jeg ^ar ogfaa la^j^erbeb og Hraft; 

Det ^ar jeg oiift ^am, 

5tlfreb. 

iHeref! bu eft bolb. 
Den gamle Irolb ^ar egget big til §et)n; 
X^i ^an er giftig, fom en Orm, ber [uger 
©in traft af onbe Urter. — Obin t)eeb, 
^t)or benne ®aoe fommer fra, ^an ^ar, 
5lt loffe gobe Hæmmer i fin ØJær^eb, 
33lot for at j!abe bem. Tim jeg ^ar bort, 
5lt flere Hr^b befibbe benne OJiagt: 
5lt ber er ©langer, ber U)^eu kammet, 
©om nærmer jtg, meb fæl Ubbunftning; anbre 
D^ebtr^lle, t)eb (it ftirre blot ^aa g^^g^^"' 
Den jtraj i ©»ælget. SRcebfom er ben Drift 
§0^ ©fabningen, iit føge, ^oab b^r j!^e^. 
3eg er tun ung, men t)eeb M »el af ©agn, 
5lt mangen Ungerfoenb jin 33rabbøb fanbt 
55eb blinbt at fare fom en Tl\)^ i S^fet. 
vn. 3 34 goflbrebrenc. 

yiw, %\)ox f!ee Idl jeg ^ar et btænbt mig 35mgen, 
Dg ^ar jeg iffe S^fet ffn.ft, [aa r^ger 
§øit meb en uéfel ®Iøb ben lange Xanbe. 

3{tfteb. 
C, benne ®bb er foflbav, fluf ben et! 

Oleref. 

gorflar big tåbeligt! 

5((fteb. 
3eg ftger big: 
(Sn 3lrneé 3(^ beroer paa benne ©nijl. 

Øleref. 
§i)orfor er 'i)dk gamle Sib big bigtigt? 

3((freb. 
gorbi bet er en fof!bar Dlie, $Rere!! 
^borbeb min 33rober 5t^munb^ Cam^e brænber. 

9lere!. 
^ar 5(^munb — 

5tlfreb. 
33Ianbet 33lob meb X^iobolfé 93lob. 

Oleref. 
Cg [boret — ^bab? 

5llfreb, 
^t følge ^am i ©råben. 

gfteref. 
%\)ox^ jammer! 

5i(freb 

efter en ©til^eb. 

(5r ber §aab? goftbrcbrene. 35 

ORcrcf 

træffer paa ©fulbrcne. 

Jeg t>ccb bet cl 
3 StviDen hax jeg lært C[i faate DO^iænb; 
Tim læge bem itjien, bet maa eu Dmnbc. 

5Itfreb. 
^an fommer — (et)ev — 'Ba(^a( »ccre (ot)et! 

Sn 6t)enb 

til ben anben. 

(Sæt !Baateu neb, og lab o^ ^iifte libt! 
§a, ®ubbe! bu et tung. 

2;f)iobolf tt)ccr. 
2eg er et tung, 
Tim bu et ftafte^U^. 

6t)enbcn. 
^an puffet l)at 
^:paa 55eien ^ele 3:iben. (Sæt f)am ^ct 
3 rømeff^ggen! 

Xbiobolf. 
(Sæt f)am! fæt ^am {)et! 
.^a, t)eb mit <St?ætb, M et en tøtig ^ale 
got gammel ^pelt. ^pam! fæt ^am! 5lt be^anbleé 
(Som anbet *^o^øte! 

6t)euben. 

§ct ftaaet 3 9»^^- 

3:f)iobolf. 

3eg ml — -^»ot btinget 3 "^^9 ^^h? 

6t)enben. 

Xil 9ieref. 36 goj^bcebrene. 

3cg i)il et i min gienbe ^mU §uué, 
ét oDer 2:ærj!leit til min 5liniibemanb. 
I>en unge iRagn^i(t) bar forbmtbet mig; 
^elan, faa bringer mig i ^enbeé .SM)tte, 
'Jlt ^un fan pUk mig, og ^\i^fe (Saaret 
3 galb jeg bog ffal bringeé nogetftebø. 

iHeref. 
^er fommer ()un mcb lange J-letninger. 

^(freb. 
(Som (Sir, og bringer Sunbb^b meb fin grijl^eb. 

^}ieref 

til 9tagnf)ilb, [om fommer. 

T)en Saarebe ^ar ^njfet, æble 3"^^f^w' 
3(t mc^atk bringe^ i bin OJJober-å |)nué; 
Du er ^an^ bmbe 51lf, ^an^ gobe g^lgie. 

9iagnf)ilb. 
mtt> ©læbe. 

Z\i S^iobolf. 
tom! t)or |)t)ttebør jlaaer aaben 
gor big og for bin 9^^b. 

Xl)iobotf. 
a^iin fmuffe ^el 
3a, (ab bem bære mig i 6tuen til big. 
2Jlen tal mig ei om 91øb! Cm T)øben maa 
Du gierne tale; men bet er mig toammelt 
m ^ere ai/iebpf. 

9ftagn()ilb. 
33ærer l)am forftgtigt! 

X^iobolf. 
3e9 Uber ^eller ei gorfigtig^eb. goj^brøbtene. 37 

Di\ m\]tn bog bin ^elbrcb? 

If)iobolf. 

3a, 'titt o^iex jeg, 
.•ovié bet fan ffee paa en anjlænbig IPiaabe, 

9lagnt)i(b. 
A)a\3 Cmforg, ^:H(fveb! 

^Ifreb. 
^ær bu rolig, 9ftagnbilb! 
§an« 33(ob er mig en foftelig fRubin, 
^t)ié Xab t?ar — fieer enb mig — for ff>(eligt. 

^llfreb og @t>enbcne Qaai meb ^^Icbclf. 

a^eref 

^olbec 9{agnf)i(b, fom t)il fo(ge, tilbage. 

(St Øieblif — 

Oiagnbitb fo»:f*^3^"- 
li(git)! Den €i^ge Denter. 
tHeref. 
Du {)ar forbunbet ^am meb btobe ^ænber, 
3Jieb .^unft og Cmbu; i:)\>a\) ban nu bef)øDer, 
^r iHo. iOien ber er gtere f^g', enb ban, 
6om ingen ^o fan finbe. 

OUgnbilb. 
3eg forftaaer ei — 
9Rere!. 
Dit 33(ué pi\a .^inb mobftgev bine ^æbev. 

O^agn^ilb. 
^ab mig betroe big — 

9^eref 
af6n)ber ^enbc. 
33i! otofcct bin Dom! 38 goj^brebrene. 

^i flettet et faa ftrengt fom Orbet, Okgn^ilb! 
Dg bet fom Xungen et enbnii ^ar talt, 
gorbærber ei bin ^Billie mob mit Ønffe. 

9iagnbilb 

benUgt [milenbe. 

Sn ^dt, fom bu, fan tvobfe ^igeftveug^eb. 

9ietef. 
'I)et tt^ffet^ big maaffee for biccv\)t, for t)o\)fomt 
(Og muligt er hd ogfaa S^aarlig^eb), 
5It ftrar )3aa benne i^am^, Deb forfte 9Jiobe 
3eg figer big — ()t>ab bu \)ax Icenge t)ibft; 
iJlu, ba bu angft, beftjmret for ben 8t?ge, 
^ar €iæ(en fulb af fde 33iUeber, 
Dg feer maajlee i mig fun ©ubbené tIRorber. 
OP^en (ab faa Ⱦre bog; mit >i5xV)\t er rort. 
3eg er uff^tbig. lO?eb mit flærfe St>ccrb 
^ar jeg i benne OO^orgen Ⱦrget mig 
2Rob f)aarbe ^Ingreb. Det er førfte ®ang, 
m X^iobolf taber, eeent i %\m tænfte 
3eg »eb mig feb: Du falber nof i DJiorgen, 
^aa er hd gobt, at bu ^ar 3"^^^ V^^- 
33e( ^ar ^un feet hit brufne Øie føge 
3[^eb 3tb og meb gortiirring ^enbe^ 8(if; 
§un t)i( maaf!ee til (S5iengie(b ffienfe big 
^t flygtigt 6uf, en laare paa bin ®rat). 
aiRen nu, nu er jeg frelft. ?iu t^^ffeé ^mt 
2Jlig atter fom en gøbfel. (^iat) jeg ftaaer 
3 3[^aarnaturen fom et S^ffené 33arn. 
^u ^ar jeg ^JRo\>, nu »ot)er jeg at t)ot)e; 
Dg ^t)ab be rige ®uber ffienfte mig. gofl&rebrene. 39 

^ct (ægger jeg, faa ubrugt og faa n^t, 
<8om Cbin fenbte bet, for 9^agnf)ilb6 gob. 

9^agnf)ilb 

meb 5)eeltagel[e og S3e!i)mrlng. 

D, bolbe iReref — 

Oleref, 
23i et ©ieblif! 
OO'laajlee bu tmtoler om, jeg elffer big, 
gorbi jeg er faa farff? 3^9 ^^^^ ^^^ J^*^^' 
3 2)^^er er grufomme. Ubtoorteé ligner 
3 blibe Sfabninger. 3 ^^ f^"^ Silier: 
6ærbeleé jfiønne, men beb^tjenbe 
55or ben, fom tjooer ^alfen fig for nær. 
3 bringe 8^gbom meb, og !)ebe gebre, 
Som goraaréluften; og mene T)roélen flaaer. 
Dg S^oet gr^nne^, ^mneé mangen ©rat). 
Dog fan en tamper ^æm))er, uben jujt 
%t foæffe 27?obet, {)t^lbe eber^ 6!iøn^eb, 

IKagnt)ilb. 
3 galb jeg taug, »ar M gornærmelfe 
aJ^ob big, fom aabner mig bit fulbe §ierte. 
(Eee benne Øiing! Den fab enbnu i ®aar 
$aa 5l^munb^ Singer. 

ajieb fi)nfenbe ©temme. 

3^9 ^^ Qlémunb^ 33rub. 
O^eref. 
JBrub? Du en 3Inben^ 58rub? D, alle ©uber! 

^an jliuler ^eftig fit ^tnfigt i fme ^ænber. 
iHagn^ilb betcegeU 

§t)ab fxger bu? 40 gojibrebrenc. 

9^eref 

jiircet paa ^enbe. 

§bem næ\?nte bu? 

Tlin mmmt>, 
Oteref. 
5l^mimb? 3 Dronter! ^^munb er bin ^ei(er? 

9tagul)i(b. 
Tlin 33rubgom. Denne ^ften faae maajlee 
^an^ og ^ané 9f^agn^i(bø 33r^nu)), hmé bin ^am^ 
Dg ^^iobolfé €aar ei f)at)be foraarfaget 
D^fættelfen. 

O^eref. 
0)3fættelfen! 3 ®uber! 
^9 i^9 o^^olbet big meb mine Xaler? 
©aa! reb ben 6^ge! 

9ftagn^i(b, 
^olbe ^mfl fat big, 
Oieref. 
Du bt)æ(er roligt ^er, og eiffer 5Iemunb? 
gorfcerbe^ iffe meer »eb IWobolfé gare. 
Og f)aber iffe meer ^aué ^anemanb? 
§t)orban forjlaaer jeg big? 3il! ))tei ben S^ge! 
Otagn^ilb, 

[om miéforftaaec ^am, 

9^u efl bu bog fortørnet. Unge ^arle! 
3 ftger, ai 3 eljler oø? 3 (^»e. 
3 etj!e fun jer felt), gorgube fan 
3 »e( en ^c, faa længe fom 3 ^"^^^ 
%t mnbe f)enbe; fmgter bette |)aab, 
Da faareé eberé (igenfiærligl)eb. goflbrebrene. 41 

Cg. hat er 3^^ ^ ^^^^^ ^^^^ ^^ ^^"^ g-(amme. 
Da ^øret 3 om føie lib meb |tor 
^olbfinbig^eb om ben, [om 3 tilbabc: 
D^lu et ^un fi)g, tilpffelig, nu b^b! — 
Det et ei fmuft, M er ei fiærUgt ^anblet. 

9teref. 
'M, Deb min iD^obev If)oraé rene 33v^|l, 
^t)ot jeg {)ar bniffet 55ennefal{g[)eb 
2Reb 2Robctme(fen — O^eref et et faa. 
Det |!ulbe fmerte mig ai f)øte, 9iagnf)ilb! 
Om bin og ^^émiinb^ Q^f^Iig^^ €fiebne. — 
3in ^tei t>m €^ge! 3eg ml iffe btjæle, 
^i op|)ebie bette iotbenjlag. 
$at jeg et 55ærftøi — nu, jeg 'oax ei -J^aanben, 
Som faareb, jeg \>ax fun ben blinbe Daggert. 

9ftagn^i(b »enlig. 
ajiin 25en! 

Oieref. 
35enf!ab er <£ø(d; en fi)ag (^rftatning 
gor (^Iffot)^ 63ulb. øJien nof nu! lab faa t)ære! 
©aa, l)ie()3 ben blege I^iobolf! 3?eeb bu ei, 
^t)or i)igtigt bette ^it) big et? 

9^agnf)ilb forunbtet. 

TOg mgtigt? 
§a, jeg fotftaaet ei benne ^ale. 5l(fteb 
Ubttt)fte fig )3aa lige iD^aabe. 35igtigt? 
^pm et ba Jt)iobolfé 5it) mig mete t)igtigt, 
(£nb ^i)ett et anbet? 

fRetet 
S^ørg bin 33eiler, iRagn^ilb! 42 goftbrøbrene. 

3e9 Dater Mg, mecr !au bu ei forlange, 
greia bejlierme big! Og faa garryel! 

^f)an gaaer. 

Olagu^ilb. 
§t)ab t)i( f)an fige meb at rebbe 5l^munb? 
5)er oijerfalber mig en ©frcef og ®^fen. 
^et forefommer mig, fom om t)or i^v^tk 
35ar giejlet af en fienbtUg 2ro(b. C, greia! 
Dg bog beroer tort ^elb paa Xrotbené Sit)? 
§a, løø mig ®aaben, ffumle ®eft !)iin blinbe! 
gorflar mig benne IHune, fom bu rijter. 
Dg lab mig pnbe Iraaben, før ben brijter. 

^un gaaer. 

•flsmunb fommer fra ben anben Sibe, [mi)!fet [om SSrubgom. ^an 
er bleg. (Snbeet ungc D{Qrfe OQ yigcr felge ^am. 

^^munb. 
%at, fiære 95enner, fiære $iger! %al 
gorbi, ^aa min ^nbb^belfe, faa tibligt 
3 famle jer til benne 33rt)llu)36fe|l — 
3eg t)eeb bet nof, M er ei 33rug faa aarle; 
SQien j!ete lid ei ftraj i benne iD^orgen, 
0}taaffee Ut aibrig ffete. Cg, ei fanbt, 
^et t)ar bog 6^nb, ha 9^agnt)ilb^ ffiønne Sæber 
^ar fagt be fobe Drb: 3^g ^If^^^ ^^B- 
^et toar bog tungt, i galb ^un ei biet) min, 
gif fnælt meb 5l^munb for 5llfaber^ ^2laft)n, 
Dg lagt ftn l)t)ibe ipaanb i benne §aanb? 

(Sn $ige. 
§t)ab fattet ^m, ben jlaffelé ^^éimunb? ®aae t)i 
lil ®rat)en meb l)am, eller til ^aue ^r^Uu^? goj^brebrene. 43 

5l^muub. 
a^^an f)ar \o [eet tilforn en faaret eriger, 
©om lob jtg »te til fm 23tub ^aa Sengen, 
got bog at ta^t ben 35et3ibftf)eb meb 
3 greia^ 9lige: ^iéfet efterlob jeg 
Tim ^abebeel; enb er jeg ^a(i) !un b^b. 
Og b^er ^un meb, faa er jeg bobbelt fatig. 

(Sn ©oenb. 
^ar ^n en geber? — ^ii »ar farj! i ®aar. 
Cg alt i Dag — 

^Jlémunb. 
3 Dag? ^roer bu, min 53en! 
©n Dag be^ø»eé, for at »enbe «&elb 
Z\[ Uklb? O — et aieblif er nof! 

©»enben. 
^^»ab Ut>elb f)ar bu ^a»t? 

3l^munb, 
^nb intet ^at>t; 
"^d foreftaaer. Sr I()iobolf bragt til ^ptten? 

©oenben. 
3a. 

5témunb, 
9flagnt)ilb — er ^un l)o^? 

6»enben. 

^un ^leier bam, 

5l^munb. 
(Sir lægge ^raft i ^enbeø Silie^aanb! 
^roer bu, ^ané 6aar er bt)bt? 

6»enben. 

3a, h^t er b^bt, 
Tim ne^^e bebeligt. 44 Sofibrabrene. 

falber l)am om »^alfeii. 

Tiin 33albut! 

©pringer gtab om!nng. 

Seer 3 ^^I? ^u er jeg munter! 
Mi 5lnftgt er at ligne t^eb et Sanbffab, 
I)er jtaaer ))aa 8!rænten af en bnjlet §m: 
^et laber flummelt, naar bet mangler (Eol; 
Tl^n \3tger 6h)en, tommer <Straa(en atter, 
X)a lione^ ^31(t, ba retfer ©ræéfet ftg, 
^a fpætte^ 33uf!en af be rebe 33ær, 
Cg Ii(ben^5 33lp foroanbler ftg til 6eb; 
X)a fr^^fer gnglen ei ))aa Dt)i|len meer, 
2)^en rafter mitnter Duggen af fm 23inge, 
Og laber ^ett fm iRøjt i Suften flinge. 

(5 1) en ben tit be 5(nbre. 

§ané ajhinterf)eb er felfom t)ilb og fpænbt; 
Den j!iu(er ængflelig gortoi»Ie(fe. 

5t^munb. 
^om, ^J^iger! følger mig i Sfooen ub, 
C^n ^Blomflerfranb^ at flette til min 53vub. 
3 gronne ©traae f!al ^anhd atter føbeé, 
?laar ^ki af be frijle garoer mobeé. 
Der ffal be flare, fobe tilbeoælb 
5lftt)ætte falten ©raab, og f))aae mit Apelb, 
Og Df^attergalen — føbe gloitefpiller! — 
6fal ^emme mig til gn)b meb ftne iriller. 

^an gaaer, be felgc ^am. gojibrøbrene. 45 s |>ttlf. O:0ioboff ligger paa Seibænfeii ^nnuOiCD er fi}6[el(at meb 
ben <Si)ge. 

A)t)orlet)e^ er bet? 

X()iot)Olf bitter. 

®obt. 

(Hagn^ilb. 

Tlin fiære |)ene! 
I)u feer faa tjreb iib. Spax gorbiubiugen 
Dig fmertet faa tilgit)! Jeg giorbe bet 
6aa gobt, jeg fimbe. 

I^icbolf. 
®obt bil funbe? timbc 
I)u iffe bebre, ^toorfor hifti bu big 
Da faa tienpfærbig til? 

9ftagn^ilb. 
Det t)ar nebt)enbigt, 
^bor ingen 33ebre toar. DlJian ))leier tibt 
m tage t)er tit laffe meb min ^kip, 
'}li <8aaret fmerter, mebené Ut forbinbeé, 
^an iffe bære anberlebe^; men 
§bB !un bu ligger rolig, l)aaber jeg, 
D)et læge^ fnart igien. 

X^iobolf. 

55ift lægeé bet. 
Det blier nof gobt, naar førfl man flapper efter 
iD^eb efuffer. 

9iagn^ilb. 
§ab bog ei faa fde Xanfer! 46 Soflbrebrenc. 

%xoa bu, jeg fragter for at bøe? 

'Jtagn^ilb. 

O, nei! 
„Døet gæ, bee grænber — een ling \)eeb jeg bog. 
Som albrig beev: T)om ot)er ^uer en De\)" 
if)iobo(f cnbffabsfulb. 

^r ba bin 5l^munb rolig? 

OUgn^ilb. 
mkx 5l^munb! 
^))C[t) ^ar min 3{^munb ba meb big at libc? 
A>t)ab fommer »el bit ©aar min 5lémunb »eb? 

X^iobolf, 
Det »eeb bu i!fe? 

Oiagn^ilb. 
9^ei, »eb greia^ Stierne! 

X^iobolf. 
Dg forger bog faa i»rigt for min grelfe? 
C^r faa be!t)mret? 

D^agufeilb. 
.^an jeg iffe føle 
iO?eblibenl)eb meb big, forbi jeg el)!er 
Tim 33rubgom? 

Xt)iobolf, 
Surtur! .bommer t\\ igien? 
3eg »il ei ^nfe^! ^ar jeg iffe fagt bet? 
arjebliben^eb? en D»inbe^ ?)nf? forb^mt! 

OiagnMlb. 
3eg tie »il; jeg mærfer, at min Xale 
Jorbittrer big. goj^brebrenc. 47 3a, ti bu fun, f!i^n 3t'tttftu! 
Tim tænf fun et, at taabeltg jeg troer 
^aa btne fa(j!e T)^ber. 5Iffur^ 33ørn 
(3m 2IIting ^o^ af ibel egennytte. 
Det fear jeg feet, bet ^ar jeg ^anblet efter. 
5lom ei og bril mig ^er paa Sottefengen 
OOfieb bitte gagter! 

Oiagit^tlb. 
§ar bu tf!e tjæret 
(Sn bug^rub ^e(t faa t)ar bu t)ift ei t^eller 
6ærbe(eé f(etn. ^llfaber t)i( tilgitje. 

^I^iobolf. 
3llfaber! Xroer bu ^aa 5I(faber? 

3^aguf)ilb. 

greia ! 
3eg g^fer. ^ar bu ingen 3:ro? 

X!)toboIf. 

3eg troebe 
^aa mine jtærfe 6fu(bre, ^aa mit "St^ærb. 
3D^en mine 8fulbre bingter uben .^raft. 
Og 6t)ærbet træffer fig ei felto af 35algen. 
§i)ab Unber ui at Xroen t)af(er nu, 
Da ©runben Mfkx, ben t)ar fæftet til? 

Olagnf)i(b. 
Dg t)ar bu albrig ^at>t en bebre Xro? 

3:^iobolf. 
®it) mig en Draabe TOøbl 

^an bciffcr. 

3^^/ f^^l^ ^W »et, 
3eg t)il tiljtaae big bet: Der »ar et Zxæ, 48 goftbrebrene. 

(Sn gammel (Btwh i 6fot)en, ^t)or jeg bocbc. 

Dené ^op t)at jlibt af Stormen bort bene Tlax'o 

gortært af Ormen; Tlo^ og ^ebbenbgront 

33eoojte ^Bullen. Tltn Ut gule 35eb 

6taf frem af SSarfen, fom et §imbebot)eb; 

Og l)\)ergang OO^aanen j!iute bleg berpaa, 

I)et tt)!teé mig, fom Stubben fi! et Cit?, 

Og biet) en ^cempe. 3^9 f>^^ foreftilt mig 

Utgarbelofe meb be ftitje §aar 

Som benne ^nub meb fme Mk Di)ifte. 

^et fom mig for, fom \)tt t)ar Cofe feb. 

Oftagnbilb. 
0?iaaj!ee! D^aar 33albur t)igev, faaer ^an lOkgt. 

X^iobolf. 
(Sn ^ai i ^^fl gif jeg ben Stub forbi. 
(5n Storm foer giennem Sfotjen, Uglen jlreg 
gra ^nubbené §ul, og ilJlaanen griinte fælt 
gra Sf^ené ^Ufter, fom ^d blege Ciig 
gra ©raoen, naar i O^agnarof ben brijler 
5^eb 5llangen af Ui l)øie ©ialler^orn. 
3eg l)a\)be n^lig brcebt en Ungerfoenb, 
3 Strib, forflaaer fig felo; men ^an 'oax fpæb, 
3eg gat) 5ln(ebningen, l)am b^nteb Doben. 
.&ané OD^ober ^at)be n^^ forbanbet mig 
^m gammel v^i(erlingt)ii^. 3^9 ^^^ ^nc[\; 
^m ^er i D^atten, i ben m^rfe Sfot) — 
Og bruffen i)ar jeg til — og ^nubbem^ Dmfte 
33et)cegeb ftg (mene Uglen f!reg i (3ahd) 
Som 5lrme — t)in!te — »ilbe gribe mig: 
3eg tilftaaer big t}d, jeg t)ar S^iibing no! 
^il neb at falbe brat ^aa mine ^næe. 
Og Mt: ^ofe! Me! gior mig 3^^^ gofibrøbrene. 49 

3cg fragter btg. — Tltn bet er ogfaa, feer bu, 
Den førfte og ben fibfie ®ang, at It)iobo(f 
^ar (abt jtg rii)e f)en af Overtro. 

Oiagn^ilb. 
Det »ar bin enejte ©ubéb^rfelfe! 

X{>iobolf. 
§t)ab f)iel^er D^rfelfen? ^\)ii^ X^iobolf bøcr, 
TlacL 3I^mimb meb, fliønbt {)an t)t)er 2J^orgen ^ar 
^ilbebet alferne. 

Oiagn^ilb. 
2)^aa 5l^munb meb? 
3 ®rat)en? 

2:^ioboIf. 
Stil big ei faa Retlig an! 
Du \)eeb ret gobt, at Di ^ar blanbet 33lob 
3 3orben fammen, at ^an fworet ^ar 
kt f^Ige mig i Døben. 25ilbe bu 
Saa troligt elleré ^leie mig, fom nu? 

iRagn^ilb 

!ajler fig paa ,^næe, og t>rlber ftne ^cenber. 

O, alle ®uber! 

3:f)iobolf leer. 

§a, faa fif jeg bog 
Den Seir tilftbft! 3eg fienbte nof ben ©obBeb: 
3 elj!e mig, fom -Bonben elffer Oren; 
|)an feber ben, men fom fit Seonet^mibbel. 
3 l)olbe mig, fom ©runlanb^ giffer ^oalen; 
§an fragter, ben ffal ftiffe neb bag 3Kn, 
gorbløbe fig pm 33unben meb ^ar^unen. 
Og f!ille ^am oeb Xrannen til l)an^ Sampe. 

Br^ttuiJSmufif ubenfor meb gleitec og ^ceffener. 
VIL 4 ,50 Soj^brebccne. 

^a, f)t)ab et bet? gorfmnbet Cit)et i 
®aa muntre S^b, naar man gaaet neb til ^tU 
23efpotte mig alt nu be onbe OD^agter? 
(Sr 3orben g(ab, fotbi ben mifter mig? 
©Dimmel. 

9^u blegne brat be brogebe f^t) gavtoer 
2^i( 51ffegraat. 9^u bæmrer €oIen, fom 
^t Sfiolb af %x<x, belagt meb mugne Sfinb. — 
^et t)ar en fpraglet T)røm, blaa, guul og røb; 
55el meget ^M maaffee beri af ^io\>, — 
33taft 33uen? D^iei, ben |Iappebe^3. — ^u er 
(Sn g-iær min «g)aanb for tung- — iRu r^nfe fig 
^e løfe Sener, fom i Øtegnen Sæber. — 
I)et fortner — 

^an f^nfec tilbage. 

^smimb fommer meb en Srubefranbs i ftu ^aanb ; fufgt af Karfc 
og l^'iger, itei- ^an Siagnl^ilb i SD?©be meb tilb ®lcebe. 

5lémunb. 
^om nu, min fobe ^Brub! ^er er en ^ranbé, 
Som ftraaler i fm bebfte goraaréglanb^. 
9iøb 9lofe t^ber eiffot)é eget 6ftn, 
^en ^^ller ftg i 23lufærbéloi)et inb; 
I)en rene tornblomft f(aaer fit 33Iif i Sf^, 
3Beb bette 6^n maa ^t?er ^eft^mring fll)e; 
Dg ©aafeurten, liben, men bog ^oib, 
(Srinbrer big om ^^arnbomé forfte 3:ib. 
.^om, kb mig fætte ^ranbfen )i^aa bit §aar! — 
^u e^ bu Difa for \)tn unge 53aar. 
gotlab ben gamle Irolb, fom f(umrer ber. 
Og følg meb mig til Dfferlunbené Xræer! goflbrøbtene. 51 

røn 5I^munb! 

5témunb 

brager ^enbe fra 3:^lobotf. 

^t)æ( ci! 6fibct er i 9^øb, 
^d grenne ^at) o^ aabner [alten 6fiøb; 
aJlen I)ift et 6tranben, (i(|!te! gat^n t)eb ^aw 
35i fD^mme t)it, arbeiber o^ i ^aw, 
Og leer ab ^øben, fom fit 5Barfe( fang 
^^aa 55rageté 93idfer, tungt beftæbt meb lang. 

Oiagn^ilb. 
^klp, X^or — ben fpge ©ubbe! 
5t^munb 

betragter ^am forfcerbet. 

%h min Tiel 

§an fot)er roligt, \)an »il iffe bøe. 
énb rinber 33(obct i \)am klarer frit, 
6fiønbt ei faa l)urtigt og faa t)armt, fom mit. 
^i 53intev!ilben l)ar en faaban glugt, 
©om goraaréfloben, naar ben brufer fmuft. 
TUn — 33lob er 33lob; i)ort blanbet er i lOiulb, 
Og ^rof!ab braf toi af ^iin r^ben ®ulb. 

Oflagn^ilb. 
O, etoige ^grei! ban aanber iffe meer. 

5lémunb ængj^elig. 

5^ijt aanber ^an enbnu. @it) mig en gier! 
®ito mig et 6fiolb, af ©taalet, ^thtt glat. — 

^olber et (g!io(b ober f)ané SD^unb. 

6eer 3? ^«n aanber; men l)an aanber mat. 

©tirrer paa f)am, 

gojtbrober! tal bog: l)\)orfor iler bu, 52 gojibrcbtene. 

(5nbf!iønbt af 6j3ot bu ligger (tlKe nu? 
©t 33(obet letjtet alt fom blanbet biet) 
2)^eb mit, ba Sofe meb bin daggert f!ret)? 

©ijnfer ^cn i en j^um gortoiclelfe. 

2l(freb. 
3 ©uber! f>an et bøb. 

5l^munb 

rcifcr ftg meb en gt)[enbe Æulbc. 

mt bøb? — 3a, ia! 
§an fmiilte bittert, men^ ^an gif fjerfra. 

33etragter ^am. 

§an feer ei falig ub. Saalebe^ beer 
(Si ben, ber brugte ^ml fom ^n bør. 
!D^b ^ierten^angft ^an ffiuler meb et 6miil. 
3eg t)ebber, at t)an ffiab for Døbené $ii(. 
Dg t)at)be ingen iHagn()i(b, øar ei ung 

stil be Omfcingftaaenbe. 

3 røreé? ginber 3 tnin 8fiebne tung? 
3a, Døal! nu er bu frøbet til Vit TlaaL 

9J?eb ubbn)benbe gortt>it>IeI[e . i bet ^an riter 5^ranbfen af fm 
33rubs 3é[e, og [enberfliber ben. 

9^u bort meb ^lomfterne! IRu @t)ccrb og <Etaal! 

9^u ingen 35aar! ^om, 25inter! meb bin 6torm! 

9^u føulm i ^at)et, giftige OD^ibgarbéorm! 

Øiu reon, bu fif f re ^ulc! oiié bin 6fat! 

§t)i jliuler bu big, raoneforte fiai^ 

^it) 6løret, ^e(! rit) 6løret af bin ^inb! 

3eg feer big t)eb bet blege gaffetffin. 

^an jliber fig (oS, og iler ub. gojibrebtene. 53 XreMe ^anliling. Mti Jnbre af tn lørbijnlf. 
3Tef og tfoflc. 

T)dk ev en bebr^toclig ^e\\<[l 

Safte. 
De bat^e glemt at tielbe 5Bccggene. 

?ief. 
55æggene ere »cl tielbebc meb ^ugne ^am^ejtene. 6ecr 
bu 33i(Ieberne? ^toab bet^bet ben fnimme ^ellebarbe? 
g af te, 
9^u, en frum ^ellebarbe. $l>ab j!ulbe ben »cl ellert 

IJlef. 
Det ml bog gierne ftge Ologet, naar be faaban ribfe 
33illebet i 6teen. 

gafte. 
Det t)il ftge, ai D^ben l)ar bmet ben |ti»e ^elle^ 
barbe. — 6eer bu, bt)ov ©oben ber ftaaer og o^ribfer 
a?iennej!eté 33ug? 

Dkf. 
gæle 33illebcr! 54 »"vojibrebrenc. 

gafte. 
55ævtc ^aab! 

9^11 f!eet bet bog ftelben. 

Safte. 

Dilden bet j!eer. <S taffels ®out, fom maatte t)aj!e 
^ert^abitlebet i ©^en ! §am faae t)i albrig meer. — ^t>em 
tilfører egentlig benne (^rat)? 

^tten er ubbøb. "Der laae et Siig unber 3orben 
bert)enne, ©pet i trogen. 'I)et er ben éibfle, man ^r 
grat)et ub. 2)?en man t)eeb iffe f)ané 9kt)n, og !^an [eb 
fnnbe iffe giøre mere 9^ebe for fig, enb et nt)fobt 53arn i 
5^uggen. 

gafte. 
^er f!al altfaa 5Iémunb leoenbe begrat)eé? 

^ef. 
tUiaajlfee ^an betccnfer ftg. .par bu fat 5^anbfruffen 
og ©rebet )3aa Steenborbet? 

g- af te. 
3a, t)tt ftaaer ^er »eb Sammen. 

9^ef. 
^oor M bog fan falbe et lOZenneffe inb, ai foretrceffe 
®ra»en for ^Brubefengen! 

gafte. 
^an ^ar fooret en ^b. 

iJlcf. 
9tafenbe (Sber foærge bi^fe ^æntjjer. ^\ ZxccUi ere 
bog iffe nær faa t>i(be, fom be. 
Safte. 
9^ei, men faa ere be f)eller iffe faa feige, fom oi. goftbrcbrcne. 55 

Ølef. 
De ^atje alt @obt fu(^t op i alle Ttaahtx, 

gaf te. 
^ao, maae be felu giere en UIi)ffe pao. ftg, ftben 
efiebnen ^ar negtet bem M. 

3hf. 
^ar bu feiet ®ult)et i glammer? 

g af te. 
3a. — Sce ber! 

9Jef. 
§t)ab ev bet? 

gafte, 
(Sn vuften 5lobberpenge. 

91 ef, 
lag ben f)iem meb ! ?Jaar bu lægger ben nb om 9^at^ 
ten for Duggen, og træffer ben pK[C[ M bare 23ri)ft, faa 
t)ielper bet for 8ta!aanbet^eb. 

Safte. 
iRu inb meb 2iget! 

9^ef. 
Dette er en ftiltienbe '^egratjelfe. 'M ere baabe Cffev-- 
goberne og Sergcfulget. 

g af te. 
Der ftaaer l)an nu ube paa ^^aaren, og fliffer 6oIftiu 
for fibfte (53ang. $an fonnner nof iffe faafnart igien i 
bet ®renne. 

3!)e gaac ub , cg bringe ;X[)iDbo(f i ^iigflæbec paa en aaben Saatc. 

9^ef. 
A>er ffal tjan ftaae. 56 ^ojlbrobrene. 

Safte, 
^u, ben gamle Jlbgietning^manb ! ^tjot fotttoMet ^n 
feer ub. 

9lef. 
§an er færbtg at gtøte 5(nbre bange meb. ^»orfor 
hlmx ^an iffe gra»et neb? 

gafte. 
5l^mnnb blber jo ^eller iffe prbet anbettebeé. §an 
bøer t)er i ^ulen, naar f)an f)ar f))it]l ftt 33r^b, bruffet fit 
33anb, og (luffet ftt ^^. 

9^ef 

til 3;^iDboIf. 
(Sob 9^at bu gamle 6^nber! 
gafte. 
^iU ^el, og flig ^enbe, at ærlige Xvælle ere bebre, 
enb 9^ibingel)elte! 23i fomme bog til Xl)or, naar bu maa 
»aanbe big i en b^bere ^ute. 

S^fet falbec om paa SSorbet, og gaaer ub, 

Ølef 

forftrceffet. 

X^ot og aUt 5Ilfer! bet m-orfne^. 55i ere om en ^alé. 
©ribec f^ajle i ©truben. ^»em er bu? (Sr bu ^^bningen, 
ber t)il bræbe mig? 

gafte, 
55ær ingen ®ief! 6li)), ftger jeg; t)d er mig. 

9^ef. 
(Sr bet big? ^idp mig ba ub af bette ^ebebe! 

Safte, 
gølg mig! X)agen ffinner blaa giennem guflet i^aa 
^ulen. 

©e gaac. Sojibrebrene. 57 

fommer meb en gaffel. 

§et altfaa, l^er er 6tebet, ^t)or min 5(^munb 
éfal !)olbe 33t^Uu^ mcb ben blege §el. 
|)er er bet, fet^or bet ^^r^ft, fom jlog for mig, 
@!at bæt)e ftbfte ©ang meb ^ram^eflag. 
2)lob biéfe ^aarbe, feleébfe 6tene 
(Sfal stemmen hxXjUé, og ben f)u(e ©ienl^b 
.tun f))ottenbe gientage Otagn^ilb^ 9^at)n. 
^er jlal ^an »aanbe ftg paa Mk Tluli), 
Cg gaflen fafte ©fanbé ))aa ^^bené Dug, 
Der brifler fra ^an^ blege $anbe. '^n^m, 
3lf! ingen fiærlig §aanb )!al ti^rre ben. 

^un nærmer ftg St^lobolfS Saare. 

Og bette — ®uber! — Mk iHccbfelf^n 
§an^ ^ele 6elf!ab. 

iRereR 

trceber inb meb et 6t>ærb i ^aanb. 

3eg ^ar ingen iRo, 
3eg flagrer om i 6fot)en, fom en gugl. 
Der miftet f)ar fin OJJage. — |)t3ab er Mk"^ 
Iilfælbtgt)iié o))bager jeg en §)ule. 
3 ®uber! ffulbe M maaffee — ^»i^ 5lémunb — 
§ielp, Jl)or! jeg feer et Ciig. — ^i)em er ben 2llf, 
6om ftaaer t)eb Døbené! ^aar? ($r bet ^m\ greia, 
Som ^cci)er ben gorflarte til 6eét)arne? 

Qiagn^ilb. 
9^eref! 

9ieref. 
3 5lfer! bet t)ar Oiagn^ilb^ IRejl. 58 ^ofibrebrenc. 

§a, ^mt\ fommer bu, fom 5lfa-3:^or 
3 O^agnarofur? Qllting er forbi! 
6ee, genviéuben fuemmer i ftt 23tob, 
§an t)et)ner fig meb ©uberé Unbergang. 

Dieref. 
.pa, bet er Ibiobolf! ^^H^munb letter enb. — 
^u ^er? 

9^agnf)ilb, 
dhax elf!et heiler gier en D^eife, 
^a f^éler, t)eeb h\, gierne 33riiben libt 
S5eb ^efteu, t)eb ^an^ 6fib, og efterfeer. 
Om alting er i @tanb til Oleifen^ Set^eb. 

Oieref. 
©ræb ei, bu ftaffelé atagnt)i(b! felg bin 5^en 

9^agnt)ilb. 
3eg fragter ei bet j!um(e 9^age(fare, 
6om gliber neb ab (SliDagaø 33olger. 

^Jteref. 
golg mig af t>ttk ©ratjen^ forte 6oælgI 
(Snb er maa)!ee ber JHebning. 

fRagu^ilb. 

3ngeu, ingen! 
Oteref. 
(£ft bu fortmolet? i^x bit s^iaah faa foagt? 
(5r iWuligl)eben ei en oenlig 5j([f? 
5llt, [j'oat) 33eltalen^eb, ^oab Drb formaae, 
I)et oil oi prooe. §aoet^ 33unb er b^b, 
Umaabelig hdé ®rænbfe; unbertiben 
(Vif (Sieren jo bog ben 9ling igien, gojibcebrene. 59 6om ^an for emg troebe tabt i 53ot)cn. — 
^i felten jtanbfc ml paa ^e^ben^ 25ei. 

3)c gaae. ^flsmunb cg åffrcb !omme. 

^llfteb 

tit en ©eel af ©ocermen, bet uU felge. 

®aaer 3 ben lige 33ei, ben fortete! 
Jeg gaaer en li\k Dmoei meb tnin 23rober. 
2)e træffe fig tilbage. 

5l^munb. 
^V>t)or er min Diagnbilb? 

^Ifreb. 

5ltt foran t)eb .^nlen. 
Der »enter hmx, og figer big garoel; 
Xillab bin ^Brober, at ban gi^r bet bet! 

5lømunb. 
'I>il bn fortabe mig? 

^(freb. 
3eg følger big 
lit Dybene lærffel. §t)i^ \)d funbe bielpe, 
.pt)or gierne gif jeg neb til A)el for big! — 
6æt big for fibfte @ang ^aa benne ©ræ^bccnf! 
Du fienber bog ben ^3ænf, \)tt %x<x igien? 

5l^munb. 
3a, jeg b^r bannet benne 33cen! meb big. 

^^llfreb. 
gor ti 2lar jtben. Da »ar jeg et ^arn. 
3eg ^a»be attib faaban ^^ft at grai?e; 60 gop reb rene. 

^u f!ienfte mig ben lille fmuffe ^p^ibt, 
^en tette ^iulbør )3aa min gebfeBbag. 
3eg trilleb 33øren ub i 6foi)en meb big; 
^a Icctte bu mig bruge S))aben tet. 
5Bi ^^ineb benne 23ænt f!at f)iéfet ©rce^tøvD, 
Dg :|3r)^beb ben betmeb. ^u f^éfeb mig, 
8far meb bin Xollefnii) et bobbelt 51 
3 ©tammen ^ift. Der f^aaer bet jo enbnu! 

5lémunb, 
%l Sllfreb! bn)^^er ^I^ bu i mit ©aar? 

Sltfreb. 
Tlin gaber og min TloUx er alt t}et>t, 
Og nu fortaber bu mig ogfaa, 23rober! 

3{^munb 

omfavner ^am. 

Du fiære (SJut! 

^Ifreb. 
3eg ^teier eder^ i)el 
m finbe mig i 5{tt meb j^ille %aal; 
Tim bi^fe %ah — i^'ocih ^ar jeg nu igien? 
3eg er enbnu for ung — 

5{émunb. 

Du ^ar bit ^ierte, 
Dit funbe §oi)eb og bin 9[)hnitert)eb. 

5ltfreb. 
SP^in [D^untert)eb? Den forefommer mig 
^u fom en fattig gugl meb ftcrffet 5?inge. 

^^munb. 
Den ftm'fte Dt)al bereber 9[y?ennef!et 
©ig felt). Du tegner til at »orbe t)iié; 
Din gobe 5llf t>\l tebe big» M goj^brøbrene. 61 

5llfreb. 

§at fnccffet alle mine S3arnbom^bIomfler. 

5l^munb. 
grct j!icnfe big en elffet ^rub, f)un g^be 
Den 6a(ig^eb big i bit unge 33t^fl, 
(2om {)un f)ar negtet mig. Og nu — 5^^^^^' 

5IIfreb. 
T)in ^anb t)il tibt omf»cct)e mig. 
^émunb. 

Det Dil ben. 
3llfreb. 
^t)er liften fommet jeg til benne 33ænf, 
Om tomten, naar ben flcver ftg meb 33lomfter; 
3 ^0% max ben forgi)(t)et er af S«t>; 
Om 3^intren, naar ben prober ftg meb €nee. 

^^munb. 
^el! 

5l(freb. 
ajiærfer jeg i ^aaren^ 5lftenrøbe 
(St tjenligt $u^, i ^^ftené 9?laaneglanb« 
(Sn 5lff!eb^ftraale — M er 5l^munbé 5(anb. 
5låmunb 

omfatiner ^am. 

aJiin 5lanb j!al fienbe bin. 

3(lfreb. 

@aa nu meb 33alber! 

33eb Ubgangen mebe be 3lere&, bec fommer F)eftig, fulgt af 
JlagnOifb og Dllærigbcn. 

5{eref. 
Stanb^, 5l^munb, raf!e ^oelt! §t)ot t)il bu ^en? 62 Sojibrebtene. 

5(^munb. 
Zxl Døbcn. 

Dftetcf 

brager fit ©toccrb. 
Den et i min ^eire §aanb. 
5témunb 

rafler bittertfmilenbe paa .gjotoebet. 

Du ^ar alt bræbt mig. 

Ø^ercf. 

Xf)iobolf f)at jeg bræbt. 
3eg f!\^(ber big en ^am^; ber ^ax bu ben! 

tafter fm ^anbffe ti( f)am. 

g'ojlbrobetffabet raaber bic^ iil 33(ob^et)n; 
Dm bit om mit f!a( fl^be — lab oé pxe\>t\ 

^l^munb jiubfec. 
Du fafter mig bin §anbf!e? 

Oicref. 

^aft mig bin! 
3eg »eeb bet, bu maa ^et)ne Jf)iobo(fé Drab. 
^ané 33aneé Døb maa følge ^an«; t)t)i^ ei, 
Da maa bu jlige neb i ©ra\)en^ 6\)ælg. 
^elan! lab §i(bur raele lærninger 
3 §o\)ebf!aUen^ 23æger, fape bem 
$aa 33autaftenen. 

9flagnf)ilb. 
^ml æble §elt! 
§a, nu forflaaer jeg big. Tim nei, t)eb greia! 
Det er for ftort, M f!al bu iffe t)o\)e. 
JReref 

affibcS tit ^enbe. 

3eg t)ot)er 3ntet. ^an jeg iffe le»e 

gor big, faa lab mig bløbe for bin '^rubgorn! Soj^brebrene. 63 

5(§munb. 
Stif bu bit 8t)ærb i 33a(^en, rajlc (Stjenb! 
5lømunb gaact ei i ^reb^ meb big. 
«Retef. 

^u f!al; 
Xf)t bet ^jaalægger big bin (Sb, ei tneer. 
gojthobeven maa ^et)ne fig meb ,^am|). 
Og tvinge ^mi af fm 33rober^ 33ane; 
^tjié iffe, mijle fit. ^et er en Cot), 
éom ^ren og fom $a(^a(é ®uber b^be. 

5(^munb. 
(ii alle 33Iabc tjojer een^ ^aa Stammen; 
T)et fomme-r an ))aa (Sben, fom bu foor. 

iReref. 
got ubejinbig (5b et Obin b^i). 

5{^munb. 
Som |)eimbal ^ører ®ræéfet groe, faa ffuer 
^^(faber^ ®ie 6iæ(en^ miubfte Xanfer. 

9^eref. 
§ané Olatone, §ugin og DJ^unin, fortælle 
§am 3ntet om f)t>ab Ungbom^^iernen rafer. 

5l^munb. 
Drb er et Crb, og 0?lanben er en 2Jianb! 
Det Orbf)3rog gielber, og er \>d faa funbt, 
Som tofen, ber omtjojer rømeré 93ronb. 

Oteref. 
%ox 3ttting gielber bog Unbtagelfer. 

3l^munb. 
Unbtagen for at §ett fan »cere Ø^ibing. 
Du troer mig egennyttig, feig no! til 
5tt fiøbe mig mit t^H ^it) meb bit? 64 gojlbrebrene. 

IReref. 
%xo ei, at jeg ojjoffret mig for big! 
35i fccm^e »il [om 2)^ccnt> for fu(be ^bor. 
OO^eb D^temmer i)i( toi fn^re Dore ©t)ærb 
Dm ^rm og ^aanblcb, ^ugge brabeligt 
3 ^ielm og Sfulberfna^, fom 33onben fpalter 
i)m fnortet!)aarbc SBIof meb jleben ©je; 

Dg (ab faa D^orncn Ⱦlge felu fit Dffer! | 

5(émunb | 

efter en !ort 5tauSf)eb. ■ 

25etan! jeg git)er efter for bin OD^ening. I 

tafter fm |>anbf!e til ^am iglen. | 

iRagn^ilb, | 

Du tager imob ^am^en? ] 

5(émunb. i 

S5ær ei bange, j 

9?iin ^rub! bin 5Ben |!al ei fornebre fig. ! 

Ttm 5Bægtcn f^Ier jog af IHeref^ lalc; • 
%^i ben er t)iié. (^n faaban ^am|) er 2llt 

§i3ab X^iobolfé ]1um(e, btobigblege 6!t)gge i 

§ar 9ftet at !væ\)e fra fin Der i ^ulen. i 

25et, lab o^ »ot)e 2it) mob Sit)! 1 

IReref. j 

Det ml t)i. i 

3{émunb, 

®it) mig enbnu et 51^^! j 

^an fi)i3[ec 9iagn^ilbå 2)?unb og ^aanb. | 

Dg nu affteb! ; 

3eg ffpnber mig at f)tnk mine ?Baaben. ] 

©aaec ^urtig bort. Øiagn^ilb i}ttrer 3;egn paa en jium gortuiotelfe,^ goflbrebrene. 65i i 

fReref. I 

gat big, bu fromme 9^agn[)i(b! ^^munb gaaer ; 

2it f)ente fine 25aaben, €fiolb og 6Dærb. i 

D^agn^ilb. j 

I)u blinbe 3:^or! ^at 6fr^mner baatet btg, I 

Dg tager bu t)an^ §anbj!e for et ^uu^? | 

Oieref. ] 

§toab mener bu? ^ 

9flagn^{(b. ^ 

3Kin 5{^munb jlfulbe, troer bu, j 

8ig tjife nebrig, for bu ^)ar ^oimobig? i 

6aa t>)i)hi fan bu fornærme? I 

^lubfeUg i en milbere %om, i bet f)un benlig griber ^anS 

^aanb. i 

O, tifgio! j 

3eg er mig felo ei mægtig, t)eeb ei, ^oab ■; 

Tlin CæBe taler. !^u er æbelmobig; < 

a?ien 5lMunb er ei minbre ^oi, enb bu. — •■ 

$a, jeg forftaaer big, ©rumme! jeg forjtaaer big! * 

i)n iler til bin ®rao; men jeg »il fee, ^ 
$il fee bit ftore S)ie, for M brifter. 

3Iffteb at folge bam i ©raoenå 6occlg! i 

3eg ftiger neb, jeg fragter iffe ^el, j 

(Si ()enbeé ^nofler, ci ben fæle Suft ■] 
51f længftoplofte Ciig. §i|l fibber l)an 

5Beb 23albur^ 6ibe. ^Der er $lab^ oeb Ølanna^. i 

D, (aan, bu lette gugl! mig nu bin 3il. \ 

Og lab min gob inbl)ente T)oben^ $iil! I 

^un iler ub, be 5lnbrc felge. | VIL 6S. goj^brebrenc. 

Jttbgongtn til (iraojiBiEa. 

@n jlor Steen foæcer øter .^uHet, cg er inbrettet til at falbe neb. 

3Ief. d^Qftc. 

gaftc. 
(Sr nu 3l(ting i 6tanb? 

9^u er 5l{fing faa beqbemt inbrettct, at man fun be* 
6øt)et at træffe bi^fe pnbe ub, faa fatber 6tenen ftraj, 
og ^an fxbber fom en Tlm^ i Jælben. 
gafte. 
iJJu, bet er gobt. 

Ølef. 
5(f onbt at i)ære, er bet faa gobt, fom man fan for* 
lange. 

gafte. 
3eg mener, bet er gobt, t){ ^abe nbrettet ^ané befaling 
efter £)nf!e; faa f)ar l^an 3^^^^ ^t flage. 

9^ef. 
^lage t>xl ^an bel, naar bet er for ftlbe, og 3ngen 
f)orer f)am. 

gafte. 
3?^an fan jo (uffe ^am nb tgten, naar l^an raaber 
berinbe. (St $ar Dage^ %\\) fan l)an oel ^olbe bet nb. 
25i ^aoe jo gibet {)am ?^é, 33rob og 35anb meb. 

9^ef. 
3orb ^ax f)an, faameget l)an fan forlange; faa be^ober 
^an \o fun enbnu 2uft, for ai ocere en ^olben IRanb. 
gafte. 
^abbe jeg funnet lebe af Cuften, faa ^abbe jeg ^abt 
bet gobt i mange 5lar. goftbrcbrcne. 67 

^an maa gierne faae, hM\) jeg !)ar ti(ot)eré. 

gafte. 
®i{g mig engang, 9^ef! lære t)i iffe l^oget af benne 
^anMing ? 

^ef. 
^t)ab ba? 

gafte. 
SfJaar ben %x\ !an giure ftg feb til Itd, fan ba iffe 
Xrællen gi^re fig felt) fri? 

^ef. 
Det er inbl^fenbe. 

gafte. 
$t)ab figer bu om at p^gte bort i D^at? om at fætte 
oé felt) i gri^eb, naar t)or ^uébonb f)ar fat fig felt) i 
gcengfel? 

IRef. 
Det ©ne maa bebe )(^c[<:[ Ut 5lnbet. gor l)t)ert 2J?en* 
nefCe, ber beer paa forben, figer man jo, febe^ ber to. 
gafte. 
(Baa maa ber jo tilfibjt blit)e for mange. 

!)^ef. 
Det ^ar ingen 9^^b. Det førger trigen og fejlen for. 

gafte. 
5lltfaa? 

9^ef. 
^an t)i giøre bebre enb at efterligne t)or ^o^bonb? 
33are ban iffe tager oø meb i §ulen! Det er ogfaa en 
af be Sfiffe, fom 2^or forbømme, at be inibertiben tage 
0^ 6tafler meb i ®rat)en, fom anbre §ejte og ^unbe. 68 gojibrøbrene. 

gafte. 

Det ()ar ingen 9^øb, *2lémunb f)ar altib bef)anblet oé 
menneffeligt. I 

DfJef. \ 

stille! bet fommer ^cin. | 

Skifte. I 

6aa bleg, fom et Citg. €fu(be bet »irfelig »ære ^ané < 

mor? 

Asmnnh 

fommei: ^iirtig Inb, og feer fig tilbage. 

T)et I^fteé mig. 3^9 ^^^ ^^^"^ ^^^♦ 

3eg jleb mig giennem 8fot3en^ lom og ^ræer, 

3eg tjabeb ot)ev (5ngen^ falffe (Efiøb. 

.^a! fan man ile faaban tit fm X)ob? 

(Jn gremmeb, fom min <8l^nbing ^at)be feet, 

(Som iffe t)ibile, t)t)ab tiffovn »av jleet, 

§an (!ulbe troet, jeg tob i grønnen Sfot) 

éom luftig Jæger; jeg, jeg købene 9^ot)! — 

garøet, bn grønne ^eø, fom felfomt teer 

aJieb ®raab paa 5linb; jeg feer big albrig meer. 

%d for ben C^ft, fom bn mit S)ie gaø! 

'Jlu f!at bn ftræffe ©renen mob min ©raø. 

garøel, bu Retlige .pøæløing, flår og blaa! 

3orbl)nlen nn ffal oøer 5l^Smunb ftaae. 

.^an ffuer iffe meer bin 8tierne^ Si)^; 

Det tt}ffe lIRnlm nbrnger DIattené 63^ø. 

garøel, bn ftærfe Sol bag ^aøetø (Slø! 

3eg fteg, fom bu, og nu jeg fi)nfer felø. 

kit ^ele 2iø — en føl, en frafrig Dag, 

6om enbte ftg meb lumre !Iorbenbrag. 

garøel, 3 23eilere, 3 ^iger troe ! goj^brobrene. 69 

%M fibber paa min (3xa\>^m, to og io, 
gortccller ben ufalige ^æm))e^ '^aci'^, 
Dg WDtx 8tenen meb en l>enlig ®raab. 
gari3e(, min 9iai3nl)i(b! T)et »ar ei bejlemt. 
8fion ^(omflen »av; men Ofioben »ar forglemt. 
IRu mener ben. — D, SRagnbilb! febe 9^a»n! — 
D, tnngt at (ibe 8!ibbrnb mibt i ^aMl 
Tltn Cbet er meb ^^ben ci forbi: 
5Ilfaber! fee, min ^anb fig f)æ»er fri. 
Dn løfter fiærlig (Bte\}d i bin ^2lrm, 
iRaar §iertet brifter i ben fpænbte 23arm. 

55elan, 3 Ircelle! fænfer (Stenen neb. 
3 g^fe? gder 3 ilRebliben^eb? 
^a, 3 forjtaae ei benne føbe D»al! 
^u f»æ»er (Sifferen til %xm^ €al. 
^il^, ^it^ min iKagnbilb, tufmb, tufmbfolb! 
3eg fan ei rebben, ^"pel er grnm og folb, 
3eg offrer ^enbe Ci» og ^iærlig^eb, 
%[t for en baarlig, nbetænffom (5b. 

^an gaaer inb i .^ulen, og raaber ub: 

5ab 6tenen falbe mi til Snrtur^ Cpjl! 
3 bȾle? 

^an brager fit ©tocerb, og fætter bet for ^iertet. 
(S»ærbet »enber mob mit 33r^ft. 
3eg »il ei rebbe^. -^urtig! fatter 2Jiob, 
^»i^ ei 3 ^^{ befprøite^ af mit 33lob. 

Siræflene labe forfærbebe ©tenen falbe. 

3lQ9uOifb ifer inb, fulgt af h^ Ænbre. 
O^agnbilb. 
5llt jl^rtet neb? — 3 6negle, l)»orfor ftnfeb 70 goftbcobrene. 

3 gugieu i fin glugt? 3eg ^ai)be k^t 

Tlit Spkxk medcm iccvffeieu og Stenen; 

Spaw ^at)t)e iffe nænt at fnufe bet. 

9^n ^at 3 hiffet (5t)ig^ebené q]orte 

gor Otagn^ilb^ ^mb, ''Mm bn, min ^2(i^munb! bu, 

Som jliceber ei for 4)^(^fbe^ ©ubinbe, 

Og [ot at !t)éfe ^enbeé gnjlne Serber, 

^a\\ bu forfccrbe^ ueb et ømt gart)e( 

gra trofafl ^iertenéficcr? 6iig, fti)rter 33iørnen 

Sig i en 5Ifgrunb, naar ^an øiner ^inben? 

33iørn! f)t)Drfor jtanbfeb bu og fonberfleb 

(Si Oiagnbilb førfl t)eb ^puUet til bin §ule? 

Dg troer bu nu, bu [mægter i en Dtoal, 

^en Otagn^ilb iffe beler? Staaer jeg iffe 

fJiu i en flor, uf))^re ®ra\)en^ ^occbing, 

Som bu; ber ^iner meer, forbi ben \poikx 

Tlt\) inbbitbt Sfion^eb? Xvoer bu, 'i)dk 33(aa 

Jnbflemmer minbre mig, enb 9[^u(met big? 

Tlin §immel bæoer pg ei tænger Uaa, 

Den fortner, og M forgelige D^um 

Cmfpænber mig meb Suft, fom træffer §iertet. 

G)rønt? §»ab er ®ront, naar ^aahd oi fortaber? 

iRøbt? S^Mh er Oiofen uben ^iærlig^eb? 

Sang? Strængeteg? (Sn !i^iigffang t)eb bin ®rat). 

5Benj!ab? (St bfeggraat 53[omfter uben Duft. 

^rinbring? iiJiarter. Ungbom, Sunb^eb? 33ob[er, 

Som tt)inge mig tit CiDet^ lange Dt)a(. 

5tlt, \:})oat) jeg bar igien, min tro 95eninbe, 

Det er gortt)i^(elfen. ^pun brt)ber fiærligt 

De Ci»ébaanb, fom omfpænbe mig; og t)t>ab 

^un ei fan f^rænge meb fm flærfe 4^aanb — gojl&tebrene. 71 j 

I)ct ml ben blege 53cemob, f)cnbe^ Safter, \ 

D^lofe meb ftu SccugfeB pille ^^t | 

^uii falbec i Sifmagt. ^ 

Dfteref. j 

^iemln-itiger ben ii(^ffe(ige dJlel I 

(&\\ faaban €mevte ot)erftiger Xiben^ \ 

(>Tfaren^eb; ben fan hm 'l)eben læge. ^ 

2)e bringe ^enbe bort. j åsmunl) J 

fommer fangfomt og rolig meb 5lcmene ooer v'^orS i bi^be ilanfer i 

'dlu er 5Begt)nbeljen til O^eifen giort. h 

'Belån! nu gielber \)d at fatte Tloh, \ 

(£n ^fi'feb er beflanbig fmertefulb. I 

Det D^oer, fom føbe^, græber bitterligt. j 

§t)orfor? Det minbeé eub fin 5lanbe\)erben, \ 

§t)orfra M reueé. %øx fm g^^f^l ^^^^ ^^^ I 

^n Dinget 5llf, fom ft)ærmeb om i 2)^aauj!in J 

^^^ ^ilanber, fugeb ^i)nningbug meb 58ier i 

5Jlf 'Blomjterne. 9lii tabte ^^t fin 35inge; ; 

3 Xiben^ 5^"9f^t maatte Ui fortabe • 

6in ffiønne (^t)ig[)eb. 6aalebeé omt)enbt! j 

SJian tjænner fig til ?tlt. Okar Døben t)infer, ;: 

Da g^fer ^iertet atter. (S t) i gi) eb en, | 

Den Xanfe er for ft)ar for DD^anben^ S3r^ft. ,' 

Det l)iel)>er ei, at €fialben fmi)ffer ben \ 

Tl^'^ alle garuer af en ff iøn 3nbbilbning: ' \ 

3orbfart)en fuinber for ben blege ©lanbéj i 72 goj^brebrcne. 5If ben u^^re Jaagefiierne, fem '^ I 

gorfærber 2:ibené ©rfen meb fit 9in^. j 

^an fætter ftg Deb S3orbet, og flettet ^aanb til tinb. j 

^og — ^\)or ber groer en giftig Df^ob, ber t)ojer ^ 

^n »enlig DP^obgift i ben famme 6foi); \ 

^et gielber fun at finbe ben. (Saalebeé i 

D^tøfer ftg gortmt)(e(fen — i 9^at^eb, \ 

De »ife (S)uber fuæffe 6tøt)eté 5lræfter, j 

6aafnart be foulme rafenbe til OJJi^Brug. — j 

2Jiebliben^eb ? 3eg !)ar ben meb en dJlø, ] 

®om græber, meb en Q3ubbe, fom er fnublet \ 
3 ©røften »eb en fnctffet 55anbringéftat); ^ i 

Tltn blæfer ^ilbur i fit Cubur^orn, J 

Da fl^er 2[^ebtibenf)eben, fom en $ige; I 

Da træber tæmpen rolig o»er Ciig, j 

6eer Iigegt)lbig ^efle^o»en fmife i 

Den Ofiallenbe, fom meb et brnjlent Øie i 

Ubftræffer ^aanben om Sarm^iertigf)eb. ! 

D, ^^i mig nn, bu bøbelige DD^atbeb! ! 

3 ©rauené 6o\)n, og iati mig tømme ^atfen, \ 

%ex jeg ^ar fmagt bet alt for bittre 23unbfalb. j 

^an taber fit ^ot)eb fi^nfe neb paa fme 5(rme toeb JBorbet, j 

PioDoff i 

reifer ftg oberenbe paa S3aaren. ; 

§»or er jeg? (Sr jeg a(t ^aa $ei til Ø^ifl^eim? | 

3a, ja! M er ben merfe, fne»re @ang, j 

6om fører bib. Tim ^i^^eim er M tu i 

Utgarbelofe feer jeg iffe ^er \ 

Tlé flioe Sørfter om M fæle ^o\}t\>, '\ 

3eg mærfer ci, |)el^ej!en ftiffer frem '■ 
3lf 5l(øften ftn u^^re (Sfalbe^anbe, €aa flot fom ^øbning^oi)bet af en ^tod. 
3eg feer et glaggermiiu^ meb Ug(ef)DDt)ev 
^t fprætte Dilbt omfting i ^iiten^ Dt^alm, 
Og fpite 'Bingen^ 5>ifte. §er er pille. 

©taaer op. 

3eg f))øger i min (3xa\>, jeg gaaer igien. 
X)et lange Sagen flæber efter mig, 
Cg ^t)iéler fælt i .s)nten. — §er er 3"g^"' 
aiRen, €frcef! ber jtiger enb en ©f^gge frem 
'^f 3j^^^<^^^' ^^* ^^ 5I^munbø €))øgelfe. 
|)an er begratoet meb mig, og nu fommer 
§an for at l)e\)ne fig. 

^Kaaber forfccrbet: 

§t)ab t)il bu mig? 

^Jl^munb. 

^a, \)d er ^f)iobo(f^ ^2lanb! 

X^iobolf. 

^\)ab ml bu l)er? 
(^T benne ©rat) ei l)ulet ub for mig? 
Sp\>i unber bu mig iffe ©ratsene 9Ro, 
g-orr^fte, bumme €t)ærmer meb bin Stirren? 
^an man ei længer flumre nu )?aa 33aaren 
2)Jeb greb, naar A)øien luffet? ^ar \)m Døbe 
^i længer famme 9^et, fom Setjenbe, 
'}[i flumre tr^gt om D^atten? (Bcax bin 35ei! 

gorfvinb! 3^g ^^^^ ^^ ^^^^ ^ig- 3^g f^^^ 
én ^ugorm l)eller, enb hit ^3Inf[gt, finber 
Den^ éraab ei nær faa giftig, fom bit 23lif. 

5t^munb. 
§ar bu et manet mig fra Si^et^ gr^b. 74 goftbrobrene. 

gotfccrbettge 3:tolbmanb! i bin ^iik? 

Spax bu ti ffilt mig »eb min Ungboméglccbe, 

2}tiu 53rub, min 93rober, mine fenner, <8o(en, 

Den grønne, friffe (Sfol>, og Da[en$ ^ilber? 

^ar bu fort)anblet ei mit 33(ob til "^i^, 

^i flaaet huert et Cem meb I)øbené Sam^eb? 

Dg nu, nu fan bu fpørge, ^t^ab jeg Dit? 

3:f)iobo(f. 
gorfab min |)ule! €enb mig Øglerne! 
$aa 33afinffer, giftige gdier, 6noge, 
$aa faabant Cegetm uar jeg berebt; 
(Si ^aa et langt, et liigblegt Spøgelfe, 
©om flraffer mig meb et fortbiolet 33lif. 

-3{^munb ræb. 
33lit) ber! 

X^iobolf ligefaa. 

gorlab min ^ule! 

5lémunb. 
Søfer bu 
DJiig fra mit Cøfte? 

'I^iobotf. 
3a I X)e eoige 9corner 
D^jfætter enb min T)om et Øieblif, 
2it jeg l)ar fenbt big t)iem til \)m ^^rbinbe. 
(5ft bu ei bøb, faa gaal gorlab min ©rat), 
^9 f^i^9 ^9^^^ i>^tt éængfel i bet ©rønne 
gor ^Nattergalen, fmelt bin $igeø ^^rpft! 
3eg l)ar bog nof ^aa min €amoittigbeb 
goruben big. 

Otafenbe. 

^fjleb! ^a, eller oeb goftbrobrene. 75 

^eu grimme ^e(, jeg t)ovber til en ^ceurab, 
Og flaaer big meb mit ft^rjte ^oftebeen 
^il '^oxhtn, faa bu f!a( forblebe big. 

3l^munb 

lebec ^en tU ^nbgangen; ba \)an finbec ben luffet, fajiet f)an 
fig paa ^ncee, [træffer fine ^ænber i S3eiret, og raaber: 

C, e\)ige 55a({)a(é ®uber! 9Rebmng! §ie(^! 76 (^oflbrebrene. %\n^t ^ttiiMing, i£\ $\é i #hnuEn. • 

DlereR j 

fommer meb en 'Bpahz og et SScæffejern. j 

3eg fioler paa, ai t)ct er filMg 3I|ten, ^ 

Og I)agené ^pænbelfer ^ar trættet golf. i 

^en ftore ^ob- betragter ^t)ert et U^elt), ; 

iDer iffe rammer ben, fom auben ©ioglen. \ 

^e troe, M rører bem, forbi be moree. j 

^t fremmeb Uf>e(b filbrer Sgenut)tteu; | 

^e føte fig i Siffer^eb, og feb i 

)De Xaarer t)a, fom mangt et ©te græber, I 

(Sr hitter $eUi)]t, ^^lomfter nben Duft, i 

^ragtfn(be Eccbebobler, ber forfinnbe i 

3 bereé ft^rfte ®Ianb^. — 9d\ t)t)ile be j 

^aa beree 33olftre. glan Q?e(talenf)eb | 

^ar nn ubmattet fig meb at fortæde | 

Cm bam, „ben ftaffeté 5l6mnnb og b^né iRagnbilb; i 

^r»or bog \)i\n t)ar bebrøtjet; om ^i>or fælt j 

^ané Øine rulleb; ^t)or bet bog »ar baarligt j 

5lt gi^re f(igt et Søfte; b»or ben maatte \ 

Dog taffe iRimer, fom fif meer gorjtanb : 

Dg Ctjerlæg" — og anbet faabant ^cc^, ] go|lbr£»bcene. 77 

Der funbe ærgre mig, f)t)ié jeg htt ^ørte. 
Og ærgrer »eb ben blotte gorejlilling. 
5(t tielle !)am, bet tænfer Smigen paa. — 
^an ftar et 23røb, en ^ruffe $anb, et C^é 
3 ^ulen. Dt)a( f)ar giennemrt)ftet ^am. 
Og ®rat)eno .^ulbe felet |)e(teb(obet. 
^M er ban 'et fovuanblet 9[}lenne|!e. 
2Jian ffiønner ^aa farft, f)t)ab man ffilleé fra. 
Og inbfeer (Efattené ^ærb, naar ben er i(x{>t 
9^n ønffer fiffert ban at fprænge D^ren 
Ii( ©ratjené ^al 9]u fteber f)an maaffee 
gortt)it)(et $anben mob ben ()aarbe 8teen. 
2)^en f)er er Nøglen. 

fætter ©paben. 

§\)ié jeg mægter fun 
3lt aabne §øien ene. Dog til ^t)em 
SSetroer man fig i faaban farlig gccrb? 
2J?in Døb t?ar toiø, om Offergoberne 
©rfareb, f)»ab jeg t)ot)eb. 8fu(be jeg 
Da brage nogen gremmeb i min gare? 

^an mærfer 9iogen fomme, og f!iu[er fig i Suf!cn. 

flffret) 

meb ©pabe og ^rceffeiern. 

Det er umuligt; jeg fan iffe gaae 

%\[ (Sengå i 5{ften. 6orgen blunbeb fort, 

Ubmattet af fit o\3erbre\)ne <Slib; 

iPien ba jeg treen i ^t)tten, b.a jeg faae 

§ané ^eng, ©angflæberne )3aa knagen, 23ccgret, 

éom l)an l)ar ffaaret feb af gule i^albirf. 

Da t)ar bet, fom en 6temme raabtc til mig: 

®aa ub i 6fDt)en, reb t)am! Det er Xib! — 78 gofibrebrcne. 

3eg t)eeb M not t)et regnet for en <3^nb, 
^n fuar 9[)Hégierntng, at forpurre ®rat)e. 
iFJen bet er éøbe^ ©iemme; ingen Soo 
^an qoccle Stemmen i mit 33r^fl, fom ffviger: 
Dp, reb ben Cei^enbe! — Spån er min 'Prober. 
^ti, be maae fteder brænbe mig paa ^aalet 
(Snb jeg \)i( brctnbe^ af (Eamoittig^eben. 
3eg fragter ingen 9løb; min §aanb f!a( »ælte - 
3J?en er jeg ftærf nof? ai^cegter jeg at roffe 
3)en tunge ^loU fra ^^ren? Dg ^t)em tjouer 
Tlin (BM oe( at betroe ftg til? — I)et flulbe 
^a i)(cre Oleref. §an er æbelmobig, 
^m^iertet. 3^g ^il l^taj gaae f)en til ^am, 
53i( ^øre, ^t)orban ^an er finbet. ^an 
5Bi( ei forraabe mig, og meget maaik 
3eg tage feil ^\)i^ f)an ei gierne ^ial^. 

O^eref affibeå. 
§a, benne Dreng beffæmmer alle ^Ibre. 
Sr h^t bog et en Sfam, at f)an til mig 
(5fal fæfte jtørre Sib, enb jeg til barn? 

3llfreb. 
'^00 rører ftg i 33ni!en? 

ageret 

fommer frem. 

55iiébom^nglen, 
Der ei fan flielnc 8foi)en§ Xræer for D^bftnb. 

9llfreb. 
iReref! big foger jeg. 

«Keref 
fpobff mob ftg feb. 

§t)ab i)il bu, Ungfarl? gojibrobrcnc. 70" 

33ogt big! ^u fienber iffc SD^enneffet. 
2)^iétanfen er et grøf)mi^, bet be^olber 
8in 6ccb ^aa nøgne 6tilt naor lillibéblomflcn 
Cibt efter Ubt f)ar tabt be røbe 33(abe. 
9ii)ftcr ^anS ^aanb. 

2}Jen beeb bu ©uberne befare big 
ger flig (5t|arenl)eb! 

Sllfreb. 
1)u ^ar et Sræfjern, 
(5n €pabe meb, [om jeg? 

Dkref. 

Og [amme S^orfoct 
(Som bu, og famme 9J?ob; fun ei bin Xillib. 

5(ttreb. 
Du rebbe ml min 23rober? 

O^eref. 
3eg m( !)ielpc 
Dig meb at rebbe l)am. 

3llfreb tnberlig. 

§øimobige 9ieref! 
iRere! rafl- 
Jlom, lab oé ft)ærge goft 

6tanbfer, flaaer ftg for ^anben, cg ftgcr efter en fort StauSf)eb 
meb f^nfenbe ©lemme: 

D, aJienneffe! 
5Ilfreb 

uben at mærfe bet. 

^Mb figer bu? 

Oleref meb g-atmng. 

3eg figer: lab o^ rebbe 
goftbroberen, og fiben uære 5Benner. 80 goj^brebrcnc. 

2I(freb. 
Tltn f>i)ié l^an nu fotfmaaer t)ot IRebning? 
jRercf. 

(Baa feer t»u bog cnbnu engang bin 33rober, 
^n t)cnlig ©ubbom »ar^Iet i mit 33r^(l; 
Xil D^lcbning i)eeb 5ilfaber mange 33eie. 
iH^en ^»Dtban bet faa gaaer, og iffc gaaer, 
!5)en ^anfe b(et) mig nubftaaeltg: 
„I)n ^at to ftccrfe 5lrme, 'Bpaht, ^rccfjern. 
Dg ^i^fet fibber en begratjet ODianb, 
^Di^ Sunget aanbe, fom bu ei forløfer." 

5((freb. 
§a, bolbe Øleref! (ab o^ pxeu C^ffen. 

£)e gaac. Beb (ØraniisiBn. 
Gio DløOCrC erc i gcerb meb at aabne ^ulen. ai ^lem. 

6nccfol 
^t)orfor bet, min 6^n? 
9^u ^ar i)i næften ^ulet 3t>tben ub 
55eb 6ibcn ^er af D^ren; flptte 6tenen, 
2)et er Umulig^eb. 

gleim 
^t)i^ Drogen fom! 
©næfol 
3a, bet toar jlemt, faa gif t)i gli^ af gangjten. 
sulen mætfe toi bet minbfie, flirte »i gofiBrebrene. 81 

3 ^xaikt inb. T)d er en taaget 5(ften; | 

53i fafter 00 ^aa ^ugen neb i (S3rcc^fet ■ 
€aa finbe be o^ et. grij! OJJob i SBr^ftet! 

(Sr bu en tatl? g^ j!am big! Sr bu IRibing? | 

§\)té jeg er D^ibing, {)ar bu giort mig til bet; : 

3eg er en %X}'c, og 3:^t?e falbe ^ccm^er | 

30 Dfiibingcr. \ 

SncefoL i 

'^d er en raabben 3!ale, '^ 

33r^bnib, 2)^iøunbelfe, ^oDmobig 6naf. \ 

3eg j!a( forflare big D^rinbelfen 1 

lil 3:^t)enat)n: ®ee, ^cem))erne, be rane, 1 

6aai)el fom t)i, men i en ft^rre 2Rængbe, ! 

$aa (5fib, meb |)ær, og bet oeb ^oilp^ ^ag. ^ 

X)et fan oi ei; faa maae m ^klpt 0^, ! 

6aa gobt Di fan, og (aane 9'Jatten^ €fiul. I 

'M ^ar, fom tæmmer, iffe <Bwx\) og (5))^b; ] 

Tim ^irf og 53ræffeiern er ogfaa gobt. j 

3Bi ftaffel^ golf er fun et ringe 2:al, .j 

Dg man ^ar jtelben feet en glof af 0^, I 

6om oijerjteg be X^^e. ©eer bu oel, i 

^et er ben {)ele €ag, og beraf fommer j 

33enæonelfen. §oi^ altfaa Drogen figer, I 

%i m er Ipe, fan bu briflig ^aaftaae, \ 

5lt bet er lutter Sogn; »i er fun %o. ] 

glein. I 

(5aa fommer 9^aonet beraf? j 

6næfot. I 

^et forjtaaer jxg. j 

S^aar et og anbet Drb gi^r big urolig, \ 

vn. 6 i 82 goPrebcene. 

6aa fom bu fun til mig; jeg j!al forflate 
Dig 3)?eningen. X)u er enbnu for ung, 
§ar ftebfe 2t)ft til ©ranbf!en og til ©rublen, 
OJJen »ecb ei ret at ft^re bine lanfer. 
^rfaren^eben mangler big, mit 33arn! 
Dg bet er 3{arfag i, bu farer i)ilb. 

åffreb og 3lere& fomme hemmeligt inb. 

5Ilfreb 

[agte til 9lere!. 

§\)ab feer jeg? iRøtjere t)eb (S^rat^en? 
9leref. 

(Stille! 
Sab agernet fun famle D^lebberne; 
6aa f^arc i)i o^ Tleim, max »i 'ox\)t 
Det ^ule %xc& fun, ^t)or ^an giemmer bem. 

3)e træffe fig tilbage. 

glein. 
Tim, gaber! om »i ogfaa iffe fragte 
De Setjenbe, maae ^i ba iffe jliæbe 
gor ©ratjené (Ræbéler? 3:ruer o^ berinbe 
(Si D^bninger og 6))^gelfer? 

6næfol 

De ligge 
(Baa rolige i 3orben^ ©fi^b, min 8m! 
6om anben ©iebning. ®iære, bet forjtaaer fig, 
^G i^off^ Sorben gebme til fm 33æjt; 
2)len fpøge? -— nei, nei! til at fpøge ere 
De for altjortige. Du ffulbe fee bem: 
^tjor blege, l)t)or fpibønæfebe be ^oile, 
Saa tamtaalmobige, fom fpæbe Cam! 
Tlan fan om^o^lte bem, og brage bem g^oprebrcne. 

5l(enobier af gtngre, 33r^fl og 5(rm; 

^c mærfer Jnfet. 511 gorfcenglig^eben 

(Sr bleven ^o^ bc !i^et)enbe berop^e. 

Den gaaer i WAkné ^x\> fra 8tcegt til (Slægt 

©om ^(^belfleen; ben er ubøbeltg! — 

T)a jeg enbnu i^ar ung og uerfaren, 

©om bu, ta fr^gteb jeg toel ogfaa libt. 

Dg troebc )paoi be gamle ^Dent^r. 

SD^en 3Bii^bom fommer meb be f^bgraae ^aar; 

9^u fan jeg tumle bem, afflæbe bem. 

Og tænfer iffe meer ^aa l)t)ab jeg giør, 

(5nb 23onben, naar ^m graber ^J)iberoer, 

Jlein. 
Di^en er M ei en 6^nb? 

©næfol. 
3)et er en ©^nb, 
5lt grat)e neb i 3orben, l)t)ab be 5lnbre, 
©om lei)e, funbe l>at)e gobt af. <^Dab 
©fal ®ulbet i3el i Jorben? 

glein. 
©ulbet fommer 
gra 3orben; bet »ar gobt maaffee for Jorben, 
§Dié albrig bet faae Dagene 2^^. 

©nccfol. 

©aa brugte 
2^an ©øb, og t)ar ei \)d, faa 3ern og 5!obber, 
Dg mangleb t)it faa ©tranbené il^uélingjlaller. 
(Si ED^enneffet fan reent unbt)ære $enge. 

glein. 
gorbi \)an er et egennyttigt D^r; 
gorbi ^an toil unbtjære 33illigl)eben. 84 gofibrebrene. 

§t)ié mU bedte broberligt faa fif 
^»er nof; men juft forbi ^t3cr toi( bebrage 
i)e 5tnbre f^rft, bebrager ^an fig [eb: 
®iør fig tit Zxixl titlægger bumt et Tlalm 
(5n inbbitbt 53ærb, og før ban t)eeb beraf, 
®aaer ^an i staget af 3nbbi(bningen. 

6næfot. 
6aa er bet, og faa t)i( bet ftebfe hlm, 
Da ieg toar ung, ba grublcb jeg, fom bu; 
2Jien fiben fanbt jeg, iFlenneffet bor ^anble. 
Dg tube fom en ^unb blanbt anbre ^unbe. 

gtein. 
©aa gi^r jo 3DZennef!et ftg fe(t> tit §unb. 

6næfol 
Den er en ®icef, fom troer ai bebre 95erben. 

glein. 
SJJen ^toab er ben t)a, fom giør 55erben tjcerre? 

©næfoL 
Den fan ei Um t)cerre, enb ben er. 

glein. 
3 ga(b (Sn^t)er fun f^anbleb, fom ^an butbe, 
Saa biet) M §ele gobt» 

SnæfoL 
§t)or, troer bu, fommet 
Den (5nigt)eb »el fra? 

glein. 
33e^øt)e^ ei! 
D^b ffat bog ei aftale^ førfl paa It)inge? 
§t)er I^be Stemmen i fit eget 33r^ft; gofibrebrcne. 85 

^t)et feie troligt for ftn egen ^ør. 

Og bebre fig, for ^an ml bebre 5(nbre! — 

^et hjtM jlicrnbigt mig at aabne ^^ien, 

gorfl^rre ben f)oitil)elige greb. 

8fat t)i ei ogfaa bøe? 6taaer et ben ^ebe 

^i\ for 5Ufaber^ §^iftol? ©rcc^feligt, 

D^aar (Sgenn^tten trænger felo i ©ra^en, 

Dg rober, fom en Ulo, imeltem Stig ! 

^n er min gaber, jeg ^ar ab(i)bt big; 

Tltn m, min lanfe mobne^, ba jeg feer, 

5lt bn mig flirter i gorbært)elfen, 

(Eaa fliber jeg mig (øl fra bine 33aanb 

Tltt fonberreoet ^ierte, bælger mig 

©n ærlig D^ceringloei f)ol fromme 33ønber, 

Og agter iffe for big for min gaber, 

gør bn big agter felo, fom 9J?ennef!e! 

^an gaaer. 
Snæfol alene. 

®aa bn bin egen ffiætoe (^ang, min Dreng! 
T)et er paa Xiben, at bu fætter goben 
D'lu unber eget 33orb. — §an »rager ®nlbet? 
55e(an, \)il ei be 6^ge, t3il be (8unbe. 
Den fiære Ungbom, ^oor ben troer fig flog! 
53ell feil bn fun bin egen 60, og naar 
Du l)ar afløbet bine 55iilbomll)orn, 
Og raflet D^ben fmuft af ^Srmet, fom 
Du ba til mig igien; faa j!al bu finbe 
3 mig ben famme gaber, fom jeg t)ar. 

9^u ^ar jeg aabnet (i5rat)en; nu t?il jeg 
<£laae 31^/ H tænbe Sigten. 86 gojlbrebrene. | 

^an tager ftt g^rtei frem, flaaer Slb, og tænber S^fet i Slugten, i 
[om l)an fætter ^3aa forben. 51smunb fommer bleg og | 
lang ub af ^ulen; i bet ®ubben »enber fig, og blioer i 
^am t)aer, raaber ^an: 

%^ox fiaae mig hil t)d et ben ^øbe^ 5tanb. 

^an filmer. 
5lémunb forunbret. 

§t)t flugter bu, min æble iHebuingémanb? — 
^i)or er jeg? 

flffreb og 3lcre& fpringe frem. 
9terei 25en! 5{(freb. 

3 bine 53r^bTe^ 5lrme. 
^2(^munb. §i)em er 3? 5(Ifreb. 
^ienber bu bin 33rDber ei? 

51 ^ m u n b. 
§t)ør er ben ^øbe? — €ee big om! — Jeg tør 
Si »enbe mig. — gorfølger f)an mig ei? 

5l(freb. 
grelft fiaaer bu nu i Jyreiaé l^fe Suft. 

51 ému nb jiirrer. 

3 greiag l^fe Cuft? ^Dor er ben ha"^ 

Slngfl. 

2tt nei! bet er enbnu ben mørfe .^^t^æbing, 
3eg ftaaer enbnu i ^ulen. 

5llfreb. 
^et er ti)ft, 
9D?en"6f^erne forbcle^. 8eer bu 8tiernen, 
6om funfler ^ift bag JHiften? gofibrebrcne. 87 

5l§munb 

folber fine .^cenber glab imob ben. 

5lf, ber er ben! 
"Der er ben atter. 

OlereL 
gat btg, 3lémunb! %al 
§t?or(ebe^ er bet gaaet? 

5l^munb. 
6r jeg fri? 
€iig mig oprigtig: er jeg fveift? 
3(lfreb. 

^u er bet. 
5(émiinb. 
Uiei, nei! {)un folber mig. 

IHere!. [ 

§an j^irrer toitbt. 1 

5{^munb. \ 

(Sfterat ^an nogle øiebti! f|ar flirtet neb til forben, berber l^an ub: ; 

Glenbige, fom gaaer til ^e(, ■ 

(Som jlger Slmt^ g-rt)b gart)el, : 

gor købene Dtjal at møbe; | 

éom t)rifter big fra beilig 33rub, ] 

Og løber bleg i €fot)cn ub | 

3 ®rat)en til ben ^øbe! ' 

|)emmeltg{)ebéfulb til Sllfrcb og SHere!. \ 

(See! ba jeg fab ben ferfte 9^at '\ 

3 pillen, f)t)or ^ané ^iig i)ar fat, i 

3eg følte mig faa ene; • 

3eg bra! mit 55anb, jeg aa^ mit 23rø'b, ,i 

Cg tænfte )()aa min Oiagn^ilb^ dleh, . i 
Dg jtøtteb mig til Stene* gofibrebrene. 

SO^en ba ben fom, ben næfte Ølat 
23egt)nbte hd at fpøge brat: 
3(f liften fiaaget fejringer; 
3lf forben ftg en T)øbmng f!iøb, 
Ote» af min Tlmh W fibfte 33røb 
3J2eb blege ^noff el finger- 
Og ^øbningrabcn, trebie ^at — 
I)a l^atobe O?iobet mig forlabt — 
gælt flirreb mig i TleK 
%o^ af fit tange ^oftebeen. 
Og jlog mig neb mob ©ratoen^ (Steen, 
^aa flærft jeg maattc bl^be. 

(Slenbige! — ^an f!reg meb ®ru ~ 
gorbømte (5ber ft)ærger bu, 
%ox atter mig at m^rbe? 
gorlab min t)aarbe Seiebfof! 
3eg jlormet i)ar i ^mt not 
:Dit Setjiab er mig ^^^be. 

i^ør bu forfaber ^^ben^ 33o, 

3eg pnber ei i ©ratoen 9flo; 

D?2in 8iæl er j^ebt i gare. 

2)?in Dommer ftaaer i)eb ©ratsene O^lanb; 

3eg toar en grufom 33ifing^manb, 

§ar meget at forftjare. 

6aa fang meb 5lngfl ben Debeé 5lanb, 
Og :|)egeb meb fm ^noffel^aanb 'i 

goPrebrene. 89 1 

i 

%\l ^^tcn af mit ©iemme, | 

Tltn [eb jeg ^atbc C^fct jluft ! 

Dg felt) jeg ^at)be 5Beien luft; .; 

yiu i)øxk^ ei min 6temme. \ 

5lfftnbige, fom gaaer til ^d, ] 

©om figer Sit?et^ gr^b gart)el, ; 

5^01 I)^ben^ Di)al at møbe! | 

gotfærbet nu bu ene ftaaer; ] 

^n teifer ftg af Sfræf hit §aar i 

3 ©tatoen l)o^ ben 3)øbe. ^ 

S3eb at fige bctte meb megen S(n|irengelfc, feler ^an fig faa ^ 

mat, at ^an [Dimfer; be gribe ^am, og fætte ^am paa en I 

©teen uben for ^ulen. | 

5llfreb. ^ 

§an er afmægtig. ^ 

Olercf. I 
^et et ^eel naturligt; 

(Sn faaban ^ænbelfe fan i)el ubtømme j 

De ft^rjte kræfter, mn fat DO^ob, min 35en! j 

6eer bu ^aa ^imlen ^ip be tt)ffe ©f^er , i 

gotbele ftg, og SD^aaneii ffinne flår? 1 

i)m ftraaler neb ))aa 5l^munb. 5lfa*33albur J 

§ar t)enbt f)an^ Dt)at til gr^b. <^t)ab j^^rre §ell) . I 

53el funbe time^ f)am i benne 9^øb? i 

(Sn u^fel (Rotoer^ ^engegierrig^eb i 

^am aabner ®raoen enb i rette ^^ib, J 

§or julene <Sfræt for 5lfmagt bræber l)am. ] 

Tim hti »ar iffe nof: ben gobe 33albur, ; 

©om fr^gteb, 3lémunb muligt funbe falbe j 

Xil fine gamle ©frupier om ftn (Sb, ) 90 gojlbrebrene. 

6laaet ^am tneb »entig 55ant?ib. 

9^u troet ^an, ^an ^ar tjæret trenbc 9'^ættet 

3 ®rat)en, at ben ^øbe feb ^ax tøj! 

^am fra fit Søfte, truet t)am bertil, 

6om en ^erolb fra Obin og fra D^ornen. 

(5iig, funbe Cibenjlaben ta^d »el 

(Sn bebre 53enbtng? 

5llfreb. 

5lt men 25an»tb, ^mV. 
(5r altib 55anmb bog. tan ben, fom rafer, 
25el t)ærc l^ffelig? 

ageret 

^»0 rafer ei? 
^M mig en OO^anb, albele^ uben T)aarj!ab! 
^en ©ierrige fun ftirrer )^aa ftt Q^ulb, 
^(Ergierrig^eben ^aa fit blanfe €!iolb. 
^en fiælne 55eE^ft fæfter brufne mit 
^aa ^\)ert et iKofenanfigt. ^ot)enffaben 
^r ømt foreljTet i fm ^ænf bag Ct)nen. 
!I)en bigre graabfer tænfer ftg ^o^ Dbtn 
Det ^arffe gleff fom ftørfie ^aligf)eb; 
Dg Druffenbolten fan et fee et ^orn 
3 Ojené $anbe, før ^an ønjlfer M 
5lfbrubt og ft)tbt meb 2J?nnbgobt. 6alig 51^munb, 
^t)ié benne ^JBant)ib blier ^ané enefte! 
Cg f)t)em, f)t)em bar ba fagt juft, M er 35anmb? 
§»ar bu feet, at ^an intet ®ienfærb faae? 

^^llfreb. 
§an rører ftg. 

9^ere!. 
Cab førft bam t)i3ile Ubet, goprebrcne. 91 

Og famle kræfter! 2)^en faafnatt ^an atter 

^ar fin 23efinbig^eb, ba bringe m 

^am l)tem. 33el er bet ft(be; men jeg tænfet, 

5Bi famle let fej, otte gobe 35enner 

3 ©unborgé ^\)tiL §an maa miintreé o^, 

^i o^erlabeé flraj til eenfom ©rublen. 

^ent bu gioler, ^urer, $iber, trommer; 

8faf Tla'i) og I)riffe, ©iefter, 8piQemænb! . 

(Snbnu i ^([t maae m t)eb f^tbte 33crgre 

§an^ ^rpUu^ feire, fom bet Mx beftemt. 

Sllfreb. 
2)et er ei t)anf!eligt; tl)i 5l(t til ©ilbet 
^ar gamle ©unborg tilberebt i 1)ag. 
3 S)t?tten trccffe t)iji »i ©ranbcrne, 
6om trøfte ^Bvuben. Jntet mangler, uben 
33rubgommen felo. 

9teref. 
§am bringe m. 

Sl^munb fpcinger op. 

§l>or er ^un? 
^t3or er min fRagnl)ilb? 

Oleref. 

3 fm $)t)tte, 35en! 
^er »enter l)un big 33rub meb ^lomperfranbfen. 

2lømunb. 
3 eg fønberret) ben. 

iReref. 
^en er ^eel igien. 

5lémunb. 
^elé S3rubgom i)ar jeg n^§. 92 goj!brebrcne. 

mm ^^n\)m førfi; 
Dg iRagn^ilb altfaa ^ar ben førfte ^tt 
^om nu! grif! 2Rob! |)er, feer bn, ©))øgelfet 
5Bi( iffe :^atoe big; faa f^Ig bu o^! 
Sab ®ra\)en »ære ®rat)I T)en merfe ^at 
23lei) flår, og b^ber big fm bebfle (£fat. 

2)e gaae. cfofle. Jlef. 

gafte. 
Øiu ere t)i ba frie. 

9^ef. 

3eg i)eeb iffe, ^t)orban M er, nten mig ft^ne^, jeg er 

mere ttjungen nu, enb ba jeg »ar %x<tl 2)a gø^ jeg fun 

for mit §erj!ab; nu g^fer jeg for f)»ert 2i>D, ber rører ftg. 

gafte, 

25ær iffe bange! .^er fan m iffe Um o)3bagebe. 

9^ef. 
OD^en ^»ab j!al t)i nu tage o^ for? ^»ab f!al »i tet?e 
af? $t)ab ftal »i flæbe o^ meb? |)toor jlal m fot)e, og 
^t)or f!at t)i »aage, uben at bli\)e o)3bagebe? 
gafte. 
2^aa(mobig^eb ! 

^ef. 
^u forførte mig til at løbe bort. 

gafte. 
Xraf jeg big »eb ^aavene? Sr bu feig nof til ftraj 
at forfage, faa gaa tilbage! ^^é Ø^ifet, beeb om D^aabe; goprebrene. 93 

og bu fan maaf!ee enbnu jlip^e for at blitje ^entettet, fan 
enbnu fomme til at foi)e i 5If!eb^Ttgen. og bele be ^nofler 
meb <^unben, [om falber af bit ^erffab^ 23orb. 

Droget er bebre, enb 3^^^^- ^^^ ^^ ^^^ ^^^^^ ^^^^^ 
fom ber fan falbe Droget af. 

gafte. 
6!am big! (Sr bet tf fe en 6))ot, ai be umælenbe 
T)^r ffal bejTcemme big, ^at)e mere §ierte i 'imt og en 
ftærfere gri^ebéfolelfe? 

9]ef. 
^et troer jeg! D^aar jeg tjar et umælenbe D^r! 2Ren 
nu er jeg beé\)ærre fun et mælenbe 2)^ennef!e; og ba 2Jiælet 
er \)d (Snefte, jeg t)ar, faa maa jeg bruge \)tt, for at lette 
mit §ierte. 

gafte. 
®ee engang Srnen; fan ben nære ftg i 6fo\)en og 
'ipaa ^li^^er, faa fan oi meb. 

9^ef. 
T)U er bog iffe gal, og fammenligner big meb en ©rn ? 
$ar bu iJlæb, fom en ©rn? ^ar bu ^Uer, ^ar bu SBtnger? 
gafte. 
See Uben! ^Biørnen! 

^ef. 
^f, Uben og 33iørnen ere fornemme ^erffaber mob 
oé. De ft)obe ftg fioragtigt i bere^ Ubeffinbé og Siorne* 
jfinb^ 5Pelfe, og ^i^t meb ftg felt), at be ere jlærfere, enb 
be glefte, be møbe. D^ gaaer bet mobfat. 
gafte. 
Sab 0^ ba tage et af be minbre D^r; fom nu — 
®ræt)tingen ! 94 gojibrebrene. 

9^u, bet fia!fe(^ 330Djl et jo ogfaa forfulgt ot)eraIt. j 
!r)et f)ielper iffe, ben biber i 33enene; be tage ^u( i St^»* j 
lerne, for at bilbe ben inb, at 33enene fnafe, og inben ben J 
»eeb et Drb beraf — ^af, ber ligger ben! — ^ei, bu | 
maa enbnu bpbere neb: Sammenlign oé meb iHotten, Tt\x^ I 
fen! Dg tf fe bet engang; tl)i be ere langt hurtigere til | 
33eené, enb »i, ^ai)e f!ar^ere ^lænber og gobt 55interfoertoærf. I 
gafte/ : 

Sflegner bu t}d ta for 3ntet, at bu er et 2^ennef!e? 

9lef. 

gor minbre enb Jntet; t^ bet bringer mig fun til at j 

føle min ^ø\> ftcerfere. i 

gafte. I 

§m biet) bu \)a iffe '^iemme? 1 

^ef. ! 

J^orbi jeg \>ax et Tlmm^tt; forbi bet ligger i 2)^enne* : 

f!et^ D^atur, at labe ftg forfore, og albrig at noieé meb i 

^t)ab ^an ^ar. 3^B ^^^ mi^fornøtet meb iihtt — nu ^ar \ 

jeg 3ntet; 51f!e^oben tjeb 6for(tenen Mx mig for ringe ; 

— nu \)ax jeg en fugtig 3orbl)ule; Sfoften for f leget — nu \ 

^ax jeg Dlben; Slæberne for grotje — og M er fanbt, om i 

fme lib \3il mine flæber blitze faa fine, fom S)3inbet)æt), | 

og ^t)o ber feer mig, »il l)otbe mig for en O^^atugle, fom ; 

fælber. ] 

gafte. j 

3flegner bu ba bi^fe fmbrige 33etragtninger for 3ntet? i 

^ef. I 

^at)be jeg ^a^ot en §unbå gorflanb, faa \)ar jeg Umn . 

^oé mit §erf!ab. ^unben er fin ^erre tro, bet funbe jeg i t^Dllbrebrene. 95 

(ært af ^am; og f)an \^ax bet bog iffe meget bebre, enb 
en Zxal 

Safte. 

DfJæfl trællen et ogfaa ^punben bet (um^nefte ^^r; 

ben fælger ftn grifceb for gotbelené og 2)^agelig^eben^ 

(£f^lb, og et faa ufebftccnbig , \\i ben tibt et engang fan 

oi?ev(ei)e fin 33obbe[, men bøer af Sængfel paa ^an^ ®ta». 

IJlef, 
^olbet bu Irof!ab fot en Cajl? 

gafte. 
Itoffab maa Dære gienfibig; naat ^ax bu \}ext at 
perten et bob )()aa ^unben^ ®tao? 

^ef. 
(i,x ba g>erten og §unben (tge gobe? ^t bet iffegot^ 
f!iel? €taaet iffe ©uberne o\)et 9}?ennej!ene, DDMnejTene 
oi^et I)^rene? 

gafte. 
Cg T)^tene oi>et ItccUene. 30, ganffe tigtig. Tla\u 
gen <§ette clffet ogfaa fin ^eft mect, enb jtn ^ieneftefatl, 
og f)o(ber ben bet)re. 9iei, ffulbe jeg tage mig et T)t)t til 
30^onftet, faa ffulbe bet tjcete .tatten. Det et et fcoif)iettet 
^tæ. Dd giør fig iffe til 8Ia\?e; bet er iffe at libe ))aa. 
Den be()o(ber fit ftolte iBlif, fit i?ilbe ©tjing. €ine ^(oer 
fan ben træffe inb og ub, efter Cmftænbig^eberne; hm 
fan f^inbe, og ben fan reife ^ofrflet, og ben fnoet ftg fun 
o\> ah fm §etre^ ^mx, naat ben »i( f)a\)e IJlogei 

l«ef. 
Cg bette (umffe, ttotofe D^t fættet bu otoet ben 
ærlige, nyttige §unb? 

Safte. 
i^x Mim iffe nyttig? ©belægget ben iffe 9[Ruu^? 96 (^ojibrøbrene. 

30, betfor elf!er jeg ben ogfaa, fom IRottefmb. 
8næ&of 

fommer, uben at mcerfe bc STnbre. 

9^et, net, jeg \)t( et føge længer nu 
9D^tt ^elb i ©rauene. Jeg mccrfer bog, 
5lt ber er D^Joget i. ^e 6^øge(fer 
(§r ei dbele^ ai foragte. 3^S 
55il albrig t)ære ærlig, ^\)i^ jeg iffe 
^ar feet et (Bpe^d\t Dn fommer jeg 
^i meer; be ^^be ffal faae greb for mig. 
9lu maa jeg røoe fra be ^etjenbe. 
gafte. 
^a, ^oem er t)tt'^ 

^ef. 
(^t 8enbebub maaffee, 
6om foger 0^. 

gafte. 
X)et lab l)am; t)i er to. 
9lef. 
3a, f)Oab er ^o mob (Sen? 

gafte. 
(Sen meer. 
DIef. 

(Sen meer? 
T)et er fim libt. 

gafte. 
'I^el fanbt, naar bu er meb. 
Snæfol 

befianbig i ftne egne 3;anfei-. 

3cg foge maa en anben D^iæring^oei. ?5o|ibrebrenc. 97 

^t)ab et at i)ælge? 33onbe? uben '^oxt)\ 
A>elt? viben Oiigbom, 33^tb 09 hp'pxt €t)cnbe! 
åiøbmanb? ja, jeg ^ar ^L^inb, men intet 6fib. 
3:Tæl? bet maa ^unben \)ære. 

g af te til ««ef. 

€eer bu »el 
$an f)at ben famme 5tgt, fom jeg, for §unben. 
Dg, bt)iø jeg feilet ei, M famme gotfæt. 

Snæfol grunbenbe. 

^t>ab er tilbage? 

gafte 

trceber [rem. 

^\>ah ber er tilbage 
gor ben, fom 3ntet l)ar? 91n, gobe $en! 
5lt tage, l)Oab be Slubre l)ar for meget. 

6næfol. 
^a, ^t)em er bu? 

g af te. 
3eg? 3n9^^^ittg, fom bu. 

©næfol. 
3 fienbe mig? 

gafte. 
55i giorbe W 55efienbtf!ab 
9^u n^lig. ^u ^ar famme §u, fom t)i. 
Og, ^t)i^ bet it^iM big, ^er er min ^aanb! 
Du er en gammel .^narf, men bu er ftcerf. 
Dg ^ar erfaren!) eb en, fom bet laber; 
3eg er !un ung, men mangler iffe Tloh, 
Dg kræfter ^r jeg fieer, enb jeg be^o\)er, 

VII. 7 98 gojibrebrene. 

6næfol 

peger paa 9ficf. 

Dg ^an? 

^an ^ebbcr iRef. T)er f)ar bu 5I(t 
§t)ab ber et moerfeligt om ^am. 
6næ!oI. 

^n faarc fort Cet)net^Be|!rtt)eIfe. 

gafte. 
G^t gobt ■uærligt 6!tnb! §am fan t)i bruge 
^un til d foge Staben oé i ^ulen. 

31 ef. 
D^laar ber er IRoget ferfl at foge af. 
6næfoL 
J^orftaaer jeg btg? 

gafte. 
^en t^ffe 33øgef!oi3 
3nb()^ner 06, fom Ø^eben f!iu(er guglen. 
|)er gaaer en 53ei forbi, t)t)or ræbbe ^iøbmænb, 
(Som reifer o^ fra €(eloig, for at ^anble 
3 35iborg, I^iobi, altib maae forbi — 

6næfol. 
Tim ^ar bu 35aaben? 

gafte. 
§i|l i ^ulen giemmer 
3eg ti)enbe 23uer og to ruftne 6t)ærb. 

8næfo(. 
55el, ræf mig ha bin |)aanb! 

gafte til «Ref. 

®Iaa ooer! f ben far énnhnrgs Ifons. 
2l?an f)orer a[ og til Si-i^IlupSmufif. 

meb et ^affebræt paa 9li}ggen, og en ©tau i ftn .^aanb. 

3cg f^Ier mig fovfviffet, let og munter, 

€om om jeg !)at)be Babet mig i ^mn. 

5eg faftet t)ar min §am, er Crm ci meer, 

Tlcn (Sommerfugl meb brogetlette 3Binger. 

3Bel faubt, min gaber — 33ort meb benne ^anfe! 

3eg bar ei gaer, min lOiober bøbe fra mig. 

3^g ftaaer alene, fom en $ii{ \)eb 5Beien, 

OJien t)cci)er bog, fom $i(en, grøn min ®reen gcftbrebrene. 99 j 

m \ 

efal ■ 

3eg iffe meb i Cauget? | 

gafte. I 

gor M gørjle | 

Du nøie^ meb ai t)ccre Sfaffer. 3Bifer I 

Du ftørre 3[Rob derefter, blier bu meer. ; 

6næfoL ■ I 

6aa(ebeé er t)i nu ha i)el forforget. i 

(Eaa lab oé unberfoge §ulen ber! \ 

gafte. 

Det mørfe ^ul er Dant til ^o\> og 53^tte; ' 

3eg baaber, 33t)ttet f!a( ei felter mangle. i 

6næfol -I 

[Raar 0}^eben førjt er færbig, t)i( oi angle. ! 

©c gaae. ! i 

j 
7* -^ 100 R-D|>brcbrene. 

gta runfne 23u(, faa truffet, f)uul ben er. 
9^u t)i( jeg frille, ft^nge for mit 33røb. 
(Sn 6pt(Iemanb, bet et en ni^ttig iUianb; 
.§an (etter 6orgen, naar ben træffer ^iertet, 
gorftærfer atter ®(æben, naar hm mattet. 
§an er en 5I!f, I}t)iø Irt)nef{e'{te tijtnger 
^en muntre Ungbom til at banbfe. ©ubben 
6ig føler ^ngre paa fin ^ænf bag Dtjncn, 
IRaar 6pi(Iemanben ft)nger .tæmpet^ifer. 
Det træffer fig jo ^elbigt, !)er er 23r^nu^; 
§er maa jeg inb. 

33an!er. 
Cll n^ræf fommer ub. 
^t)em ber? 
glein. 

^n 6))inemanb. 
Irællen. 
55i ^ar att nof. ^»ab fan bu fpiUe ^aa? 

i^Iein. 
$aa ^affebræt. 

irctllen. 

3^/ ^^^ ^it ^^^'^ ^^tl 
Derinbe ftøie be meb 33æ!ner, 3^rommer 
Dg gløiter, Curer. .^om bu meb bin Cire, 
Du \)exk^ iffe meer, enb 33onben ^^reé 
53eb 6ar|)en, naar ben brufer. 

5^tein. 

3eg fan fi)nge 
9^et [muffe $ifer. 

Jrætlen. 
tan bu f^nge 3Bifer? goftbrebcene. lOl 

^et et en anben 6ag, faa fom fun inbl 
$i trccngc til M, {)^ab bet fan fornøie, 
gor ret at muntre 33ruben meb fin 33rubgom. 
9^^é ^ar man \>kt bem. %i}ox^ Dffevgobe 
^ar fignet bem, faa filbe fom M Mx. 
^an :p(eier et at t)ære nær faa tjitlig; 
Min ba ^an {)a\)be t)ørt, iXt ^v^øgclfct 
33efatte h^t faa gif ^an ftrar di f)ente 
3in jammer, ^an i)ar megen ^.refv^gt 
gor é^øgelfer. — yin fom, og fi)ng bin 33ife, 
eaa pi bu bele 33r^llu))^feften^ ©læbe. 

glein. 
6fien! bu fun raf! i bægret, jeg t)i( qt^æbe. 

3!)e gane. Irtjllnpsstnfn. åémunb fibbeu teb SSorbenben meb fni D5iub. flunOoiiJ, ! 

flffrcb, DiereR og enbeel 33ønbei: og Sonbcrqolnber ^ac i 

og ^ar. 3 ^aggrunbcn liflig ajiufif. i 

©unborg til a^eref. ; 

a^ig t^ffeø, 3Bruben fibber faa atoorlig; \ 
Dg 23rubgommen er felter iffe munter. 

O^eref. J 

'r)et fan man iffe regne; f)an ^ar jlaact j 

(Saa meget ub i T^ag. ] 

Stémunb l^aaec op. | 

m Øieblif! j 

XiUaber — taber eber ei fovft^rre. \ 

^an gaaec £)eu i g-orgrunbeii, og [eei- ^en paa ©elffabet. 1 102 §Dftbi:^brene. 

^r hdk mrfelig mit St^Ihi|)égi(be? 
T)et t^ffee mig utroligt. 

Otagn^itb 

fommet ^en til ^am. 

^iære 33rubgom! 

^2l^munb. 
®it) mig et .^tt^! — 9^u efl bu io min 5}it)? 

fRagnl)ilb. 
3eg er bin.^uj^ru. 

6nart bilbe gaae! ^Jl^munb utoHg. 

®ib nu ©iefterne O^agnMl^- 
mm iffe, bu er 23ert! 

5)en gamle (Sunborg femmer. 

5l^munb. 
^cr er toor OD^ober. 

iKagn!)i(b 

omfavner ^enbe. 

D, ben elffte 0}^ober! 

®unborg. 
dU, ficcre 58ørn? 6iig, t)\)ab fmaafnaffer 3? 
^ar ^^émunb o^^tagt jRaab imob mig 6taffe(, 
Cg t)it ^an alt berøt)e mig mit 33arn? 

9iagn^ilb. 
$an lotoet §ar at iHxre fnilb. v^om nu. 
Cg fæt big fmuft igien! 

tLræOfen femmer. 

^per er en Dreng, go)Utebrene. 103 

3pin beber, ^an maa ftebeé inb til (53ilbet; 
^an ftget, ^an fan fpge fmuffe 55ifer. 

5lémunb. 
^BeU lab f)am fomme. 

(ffein træber inb. 

^J[^munb. 
O.'Ren en liflig 2^ifc! 
Of^ct l^fiig, ^øver bu? 

gtein. 
53c(, gobe ^erre! ^ 

v^an jTnaer fit .^affcbræt og fanger: 

^Jlii, fiærc iU^mer, 33rober og bøfler! 
©U;ornct ftvaalcr, 2}iiøben forl^fier, 
f §t)cr i fin n^e ^o[te 
6toIt flrunfer ubi Softe. 
^fiæggebe Sratji <par^en f!a( f)ente, 
(Si ^aa 3^unua længe »i tjente, 
^un fine ^Bler t)ifer 
gor ®uber og for ^ifer. 
Mt ©ubinber giefte i)OT 0, 
©efion !un ei, ben et)ige 2JJof. 
^(fer g^be ODieIf )3aa ©roben, 
2)^eben^ 6nttung ffienfer 2}^i^ben. 
:,: )Ru iliger ogfaa neb tit »ort 23orb 
greir meb ftn ©alt, og meb fin jammer %hox; 
^en blanbt alle ©iejter 
greia 33aanbet fæfter, 
éom ^un felo af '3lomfter fnoer. :,: 

©lejderne gientage ben ftbfte ©eel af 33i[en, og ©piQemænbcne [pille. 

5tømunb. 
^en Sang er gob. Den ^ar bog flere Ofiiim? 104 goftbcøbreue. 

glein. 
gotftaaet fig; alle gobe ®ang' er tre! 

Seer 3/ ^^^"^ iHoffen ftraaler berube? 

(i^iennem ben t^nbe giffeffinbørube | 

5lan 3 et 6tiernen fienbe, I 

aJiedem fiffene, fom Brccnbe; I 

Titn gaaer J iib i Ciinben at fip^ge, j 

33i( 3 ^^'^ §imlen længe hm ei føge: ^ 

|)erlig ,ben flaaer og funfler, \ 

5llle Stierner ben forbnnfler. ; 

5lan 3 ^^^^ oDer ^øgeffoijen fee? ; 

^Dibt |!inne griffer, tre ®ange tre; \ 

Xrinbt om O^offen er et 33celte, ] 

Dermeb binbeé alle |)elte. I 

:,: X)er fpinber greia ^iærlig^eb^ ^raab, \ 

®ib l)un ben albrig bæbe meb ®raab! ; 

©ib ben albrig brijle! i 

©ib 3 albrig mifte : 

(S5obe ^ex ^aa Sioet^ 23aab! :,: I 

5l^mnnb. j 

^et ©nf!e i)ar Del SRiøben »ærb. 6!ien! i, j 

Du bot)ne 2;ræl! jlien! 6fialbené 23æger fulbt. i 

6eer bu ba i!!e, bet er tømt? Sfienf i! j 

glein. \ 

TltUné nu 23rub, mené( ^rubgom fornoiet j 

©uffer af §iertet, ftirrer meb Øiet, | 

23liffet |3aa 3orben fæj^er, \ 

(S^lemmer Tliit, og glemmer ®ie(ter: i 

35ille t)i anbre SOiiob^ornet tømme, 1 

Suttung og 23ragi ^øiligen berømme; 5 ^'yojtbcebueiie. 105 

55i maae glæbeé »eb <kt btiffe. 

^briilig ®teft fun tiber paa gel; 

8(eipner meb 53{nger brium er, fom ©(; 

Spm ^r otte ^een, fan trat)c 

Dt)er gielb og otjer ®ta»e. 

:/. §t)et fan et føge ^Btomfter i .^oru; 

55el faa lab 00 tømme |>(øttnget .sjotn! 

$)t)er, fom bar inbbubeu, 

Øuf!e Tlmti og Snibeu 

Si»eté Oiofer uben ^orn! :,: 

3Jlau briffer SSrubeparreté 6faa{. 
51^munb. 
3eg taffer ebev. „Obfev uben Xorn"? 
3 øni!e mig en Uting; men jeg taffer. 
Jeg ffatter, ffiønner )^aa ben gobe Stening. 
9^eref 

ftaaet op, og brager 5(dmunb tllfibe. 

^en t?ærfie ^otn et menneffetig Grifle. 
50^in 53en! bn ffiønner iffe )3aa bin 2l)ffe. 

^^mnnb. 
^t)ab fatteø big? 

9ieref. 
Den Sfat, fom bu kfibber. 
'^^munb, 
(5:n beilig 23rub? 

Olcref. 
3 ivalb jeg mlbe fi)nge 
Om lom, fom hhk Oiofen — Dog, tjelan! 
3eg ønffer big at gn)b. Cg nu garbel! 
33i feee øet ei faafnart igien. 106 (5D)tbcobi-ene. 

^\)orfor? 

3eg gaaer paa (5t)ent^t til fremmeb Sanb. 

^émunb. 
93ltt) nogle Dage, iReref! fer bu reifer. 
3eg f^ter mig faa felfomt flemt. 3^B ^nj!te, 
Der iffe faa i)ar ff^nbet ^aa min geft. 
2Rit 23r^fl, faa n^lig f)3ænbt af §uten^ 6fræt 
^an iffe fatte ©læben. 

9^exef. 

T)et er let, 
%t wmt ^iertet til en gob goranbring. 

^émnnb. 
3eg maa i duften nb. §er er for qtjalmt; 
Den lille Stue meb ben ftore 53rimmel, 
®ior 5lanbebrættet tungt, liig ©rat)en^ ^ule. 

^an gaaer ub. 
9flagnl)ilb 
ftaaer op, og t)i[ fefge ^am. 

min 5lémnnb! 

iKeref 

flanbfeu f)enbe meb Sejl!ebent)eb. 

Unb mig Mk Øieblif! 
dlu, 9lagn^ilb! feer bu mig — for jtbjle ®ang. 
Oiagnl)ilb 

3lf, iReref! æble O^eref! 

$Reref. 
25il bu glæbe 
mit .Werte? goj>brøbrene. 107 

9ftagnl)ilb. 
-g)t)i^ jeg fan ^d. 

9leref. 

X)et er let. 
@it) mig ben iRofenfno^ ber paa bit 33rt?|t! 
^agn^ilb 

tager ben af, og ræffer ^am ben. 

^eref 

tt)d\ti ben, og glemmer ben paa fit ^r^j^. 

Dg nu — gat\)e( for et^ig! 

©aaer ^en til ©elf!abet. 

©obe fenner! 
3eg tænfer, M er 'lib at følge 33ruben 
m^h 33(n6 fra 33rubef)ufet til fit ^iem. 

Cii Dreng fommer inb , og ^»ifler 9lagn^i(b nogle Orb hem- 
meligt i Øret. ^un gaaer ^uctig ub meb ^am. 

Oieref. 

^a, [)t)ab er bette? 

5tlfreb. 
9^agn^i(b ! 
©unborg. 

©i! ^un nb? 

fatter fig, og fætter fig f)o3 be ^Inbre. 

§un fommer ftrar. 

X\i Irceflen. 

•i^ab i^ornet gaac omfring! 
C^;ubnu en 8faa( for greier og for grugten! 
9^n, f[aa bit ^paffebræt! A)oi tier bu? 
Du (Sanger! fan bu ingen flere 3Bifer? 108 goftbccbrene. 

5lfiibeiJ. 

3e9 aner intet ®obt. 3^B f^^)S*^^* f''^*' 
%t toi ^ar gictt t>pv Oiegning uben ^Bert. 

2Jiufif; 6fueplab[en foraiibces. for IrnbrtiiiSFt. 

Jlagn^ifb. .flsnumb. Drengen. 

iHagn^ilb. 
^t)or fører t)u mig ^en? 

X)rengen. 
^er er min §erre. 

3I^munb ftieng. 

$er! ^on til mig! 

01agnf)ilb. 
^t)ab fattet big, min 'l^rubgom? 
't)it ©ie ruller \)ilbt, bu ftirrcr bleg — 

5témunb. 
Som Døbningeu i (^rat)en? 

gr^gtellg. 

Døbningen 
Apar atter t)æret ^er. 

9flagnf)ilb affibes. 
^•pané .s)ierne fplbeé 
UReb bette grccefeliwe 1)rømmebi[(eb. 
^t»ab f!al jeg banble? Qlabenbare {)am 
Den rette (Sammenf)ceng, er mere farligt. 

^^munb. 
3^ilgit) mig, at jeg falber big fra 3uærmen 
3 benne éenfombebl gojlbccbrene. 109 

D, bellige gvcia! 
^t)ab gniblev bii? §t)at) fatteé big, min ^iiébonb? 

5Iémunb. 
6Iet 3utet; mi er 6!aaten f^lbt til SRmiben. — 
^i fanbt, min ^iiftru: bu t)ar o t) er t^ bet 
Cm €))øgelfet, fom jecj? ^u troebe fiffert, 
I)et {)at)be [e[t mig fra min (Eb, mit 2øfte? 

iKagn^ilb. 
Sab €^øgelfet nu wxt 8pøgelfe, 
Dg i^enb big til be Setjenbe ^aa 3orbenI 

^émunb. 
3eg ftger big: bet bar i gien beføgt mig. 

D^agn^ifb. 
8aa er en Swartatf bet fra i^ebebe, 
€om giør big i>ilb. D, tjenb bit 8inb til ©albur. 
Cg agt ei benne Surture .koglen meer! 

5l^munb. 
Tlin ^uftru! \)enber bu bit €inb til liBalbur? 

Olagnl)ilb. 
3a, t)eb ben e\)ige .^iærltv3t)eb ! 

5l^munb. 

Tim 33albur 
6r fa nb b ru, l)ar jeg l)crt. 

9Ragn^ilb. 

Cg troer bu ba 
Din Oiagn^ilb falf!? 

5I^munb. 
C nei, juft iffe \)^i; 
DiRen aabenl)iertig, fom et ^arn )(^aa ti 3lar, 
Gft bu bog l)eller ei. 1 10 go|16rebrcne. 

$Ragnf)ilb. 
^\)a\) mener bu? 

51 é mil nb. 
Dg om Vin §nøbonb gnmber SlmU ^elb 
^aa OJUeneb — naar f)an gier big It^ffelig — 
2)et er big ogfaa nof. 

9iagnf)ilb. 
O, euige ®nber! 
X^u elffer mig ei meer. 

31 é m u n b 

meb mecf 33rebe. 
3^9 ^^ff^ ^^9? 

Irotøfe! ^ar bu iffe Imet for mig? 

3fiagnf)ilb. 
D, nu er *31lting tM\ dlu brift, mit ^ierte! 

^émunb. 

M, Dreng! fom '^ib! tal! — 9hi, »ccr iffe bange 
3eg giør big '^nkt Ia(! ^\)em fenbte big? 
^t)ab ffulbe {)emmeligt bu fige 33ruben? 

Drengen. 

De -IrccIIe, fom bleo fenbt til ©ratoené $u(e, 

^ax bebet mig at fige big, gru 0^agnl)ilb: 

Du funbe Ⱦre rolig; f)t)ab bu troebe 

Dm I[)iobolf, bet er ganffe t)i]l. .^an !)ar 

(5:i \)æret rigtig bøb, er »aagnet fun 

^$^(1 33aaren af fin Dt)a(e. J^beligt 

Tlan feer, ^r»or t)an bar blobt (ang^ ben i §u(en. 

Dg ban er fafben )3(iibfelig til S'^Yben; 

IFJan fanbt f)am ^ht i drogen, fammenfnugt 

2If Døben^ ^ram))etræf, meb ^aanb paa 33r^ftet. gojlbrebrene. 111 

5l^munb 

efter en fort ^^auS^eb, meb et gicnnemborenbe S3Ii!. 

SpM'^ figer bu om benne (efterretning? 

^latjn^ilb. 
D, euige O^iorner! 

5lénuinb. 
„^t)ab bu troebc attfaa 
Dm X^tobolf, bet er ganffe t)ift/' Unbf!^lb 
Den ftaffel^ T)reng, at ^an fovraaber big! 
iFJen 6t)enbene, fom ffulbe hiffe ^oulen, 
(fortæller ^an), ^ar faaet 2^e berinb. 
De briffe, ft)ire toeb mit lille 6tccnborb, 
Dg agte <ep^gelfet ei meer, enb bu, 
35Dr ér^(lu|)éfeft ^ar giort bem luftige, 
De feire bet fom Tlænl) hkn'^t ©ratjen^ O^æb^Ier; 
Dg ba be fe(o ei l)a\:>U ^t)ft at gaae 
Dg at fortabe \>dk gobe @i(be, 
Saa fenbte be — De? D, 3 ^^^^ IRorner! 
3eg fienber eberé 5l[f i Mk ^Sarn. 

9ftagn{)i(b. 
3eg Ul^ffalige! 

5{^munb 

meb en fæl ©tirren og en [tigenbe t>Ub §ortDit)IeIfe. 

3eg feer bet nof: 
De {)ar lagt an ber^aa, at qwk mig 
lIReb lange Doaler. €om p<[a $inebænfen 
3eg j^ræffeé 2eb for Ceb; og naar min 6iæl 
(Sr rebe til at flibe fig fra ^ro))pen 
IDJeb fibfte 8præt, ba to^neé jeg igien, 
gor at be ret i tange, føbe Drag 
^an n^be benne 3Bet(\?|l. Da, ba giæffe 112 ?Voft& reb rene. 

Dt mig met) §aabet^ ^Tømmebilleb, mfe 
Tlio, Sbeté bf^bfte @(æbe ganjle nær; 
2)ien juft fom jeg t)i( [ætte 33cegeret 
got Sæberne, blier aJiiøben bitter ®albe. — 
Cg eber, grumme 35ccéner! f!al jeg elf!e? 
^ilbebe? 3, fom fpille 33oIb mcb 'Bte^tt, 
Cg agter ei bete fatte Xaarer meer, 
(Snb biørnen goraaréregnen, uaar ben ftøt^er 
^a, ber er ingen (^nber! — Utgarblofe 
5 3^^^^^^^^^^"^' ^^tt er en (^iib; ^am binber 
éi OO^ørfet^ Sænfer, I)an er ene mægtig, 
^en ^ete ©fabning er en e\)ig d^icering, 
§t)er Sfiffelfe !nn øiebliflig ©iøgten, 
©om fommer, og forfoinber. ^øben fpirer 
3 ^iærnen alt. 3 33arneté førfte 5Bært 
33eftemmeé \)^i til ®rat)en^ OO^oben^eb. 
33lomj^en er Crmené, grugten D^reté gøbe. 
Cg ^^ret i)ort, og t)i er Crmené atter. 
^et funbe Sit) frembringer Seøebrimlen, 
Cg 55rimlen atter S^nb og ?eft og ^rig. 
55en lab o^ gribe ba meb fraftig .^aanb 
3:ilintetgiørelfen^ w^^xt §int, 
Cg fnnrre bet omfring meb luftigt 6bing. 
3eg øil ei, fom en Daare, tænger flaae 
Cg Ⱦre 6fii^en meb ben forte $(et, 
6om $i(en træffer: jeg er felt) en $iil. 
9^u fienber jeg \m^ min 33ejlemmelfe ; 
Det brajt fra <S^net, fom en laageffub. 
De brufne 2:rælle flinfe b^it min ©faal 
3 ®rat)ené 23rt)lln^2i[)ule ? 5Bel grn .§el! 

3)rager ftu ©labinb. gojibrebrcnc. 113 

Du I)ar inbt)iet Mk )!ar^e 6toærb, 

^9 J^B j^^l f^B^^ f«^^ ^ig. fj?«^ bin ^cem^c. 

^an ji^cter ub. 

Otagnf){Ib 

paa ^næe, meb folbebe ^ænbec. 

D ^aabe, 9^aabe, Ø^aabe, etoige 2lfer! 
Xilgber ben gortt)ii)Iebe, fom rafer. VII. 114 go |16 reb rene. %mU ^ttuMing. (flsmunb 

meb et Ultieffinb ober fm ©futber, S3ue og ^Uefogger paa 
9tl)ggen, ^&[\) i ^aanb, blottet ^oi^eb. 

IJiu aanber (et mit 33r^ft. 30 t^ffere 
3eg 6!o\)en feet; jo flere ftccrfe stammer 
^er fnubre ftg, og flette Q5reen i ©reen; 
30 flere glober ber maa »abe^ oi)er; 
30 flere Jorne ber maa giennemBrt)be^ : 
^e^ lettere mig t^ffe^ benne ®ang. — 
3eg ^ber Sanbetjeien, ^toert et $ræg 
^f magelige glaber; i})i jeg feer 
^n fteb^ beri t)anmægtige Jorfog 
$aa \)d, fom ei er Cioet^ §enftgt: ^reb. 
!Den 6tærfe »inber, og l)ar ftebfe 9^et. 
^i)o ber t)il lære mig en bebre 5Bii^bom, 
§ané floge $anbe f!al min tunge ^^It) 
Seftribe meb faa l)aanbfaft et 23eoii^, 
5lt ban f!al albrig fpilbe liben meer 
^aci taabelig 6pib^finbig^eb. ^u t^ffe^ goftbcebrene. 115 

3eg mig en ^tot i Mk grønne Ofltge. 

©e(t? ^ar jeg taaben f)ængt mig om min 6hi(ber. 

^en tuftet ramt, i})i ingen ®art)eré §aanb 

^ar »alf et ben; feb ^r jeg flaaet ben af 

Ubinben^ Oft^g. Og t)dk ^ongefpiir 

^ar 6i)ærbet »rij^et af en (Sgerob, 

é^ng, f^ng mig nu en 6ang, bu jlar^e 6torm, 

(gom frufer 33æffen, b^ier ^-gen^ lop, 

Og tt)inger hd ubffaarne §elteb(ab 

Zii neb at r^fte fme ferffe Xaarer! 

ajJig ffal bu iffe bøie. 

^an fcetter fig paa en ©tub. 

JlapOi^^^ fommec. 
®obe ©uber! 
3eg taffer cber, jeg ^ar funbct f)am. 

9Bmunb. 
§t>ab t)i( bu? ^ijem er bu? 

iRagn^ilb. 

min elflte 33en! 
!Din iJtagn^ilb. ^ienber bu bin Oiagn^ilb ei? 

5(émunb. 
SSijl fienber jeg big: bu er af M ^\M, 
©om f)ar for 6fif d giøre 5Bi(btet tamt. 
Tlan ftger: Olætoen er et liftigt Dt)r; 
§ar 9tæt)en ingen ^uftru? 

9ftagn^i(b. 

Sliære 5l^munb! 

5l^munb. 
3eg f)3ørger, ft)ar: ^r Oiceoen ingen §ujtru? 

8* 1 16 goj^brebrenc. 

6e(t) I)i}vct f^ler tiærlig^eb. 

^^munb. 
Dg taber 
6ig baare? dlu, faa ei ba ogfaa D^ret 
€aa bumt og taabeligt fom 30^eunej!et. 
§i)i labe t)i oé toffc til ai ^ielpe 
53anmccgtige ®ubet? §m fot))taute t)i 
(Sn ^t, fom !un er ffabt til ^ab og (S^nb? 
2eg figer big M: ^t)i^ ben ft)age Tiant> 
^i leflebe meb Dtjinben — ^a, ba flanbfeb 
Det i)dt 3Bært ba t^areb ^jluréætten 
(^iibnu l)ijit femti eller fejti 5(ar. 
DJlen i)i er 'Bom, og meb en uefel S^fl 
33ebaare be oé til at trælle fort 
3 bere^ 5lag, og til at lægge ^iærnen 
3:il fierne liberi enb ul)m-te Qt)al 
9lRen jeg er ingen ®iæ!. gorlab mig, Dt)inbe! 

Oltagn^ilb. 
D, greia! T^u forff^ber mig? ^eg 5lrme! 

5lømiinb. 
5lrm ej! bit. ©tol ei ^aa bin Ungbom^ 53aar, 
%\)\ ben er 33lænb»ærf. Cm en foie 2:ib 
33efugter ei bet 55anb bit ©ie meer, 
8om giør bet flart og funflenbe; ba [tirrer 
3)en matte Cinbfe fom et r^nfet ^orn. 
8nart f^nfer benne fulbe Barm, fom €fnm; 
Dg ^»ab ber lofte n^^ meb llngbom^t>lbe, 
BortfEræmmer ^id meb en guften -^ub. 
Din milbe stemme ligner D^attergalen^, 
3Jlen falbe ferlerne big førft af SO^unben, 1 

I 

?o|lbrebrene. 117 -' ^a 'Oli bet ^t){é(e gtennem (S3ummetne, 
Som 33læft i lotne^æffen. T)dk §aar, 
^tjoraf bu fpinber (S(f!o\3énct, bUet graat. 
Og før bu t»eeb et Orb betaf, et 3^f^i^ 
6aa f!albct [om en ©tub t^eb 3wtctib. 
(3([a\ gaa bin 53et bu f!røBelige ^mfim, 
6om baater DP^anbbom^fraften meb bin Cartje! 
3eg f)ar min 2ænfe bvubt nu er jeg fri. 

^an gaaer. 
iHagnf)ilb alene. 

3eg et ()ané ^uftiu, t>d et Dmnbené $(igt 
5lt bele 35ee og OD^obgang meb fin §u^bonb, 
Og jeg fortabet ^am i D^oben ei. 
3eg toeeb M bog, ai ^d et ^iætUgf)eb 
%[{ mig, fom giot !)am tafenbe, fott\)i\)Iet. 
^an ftaaer :paa 33rebben af en ffummel 5Ifgrunb; 
Tim jeg m( i!fe ft)im(e, jeg \)il bolbe 
.g)am fafi t)eb ^iottelfligen. Støttet ^an, 
6aa braget t)an ben jlaffel^ Oiagnbilb meb, 
Og 33albut t)tft \)i( naabeligt tilgitre. 

®runbei\ 

§an^ toilbe »Sinb tiKabet ^am ei meet 
5lt fee en Dbinbe, føt ^an minbe^ flra^- 
^en Ut^ffalig^eb, fom fnupe !)am. 
3Be(an! jeg t3i( fort)anb(e mig til ^reng. 
OO^in 6iæt et ei af()ængig af mit ^iun; 
Den elffet ^am. (St fromt 33ebrag j!al f!affe 
9Jiig 5Ibgang til min 5l^munb. 3<^9 ^^^ '^H^^ 
§ané gieb,- og gi)be, ^t)i^ t)d hjtM mig, 
©n Draabe Cinbring i M fnufle §iette. 

$un gaaer. 1 18 gofibrcbrene. 

fommec tUbage. 

m Borte? mi €aa er ben ^be ^^jl 
S3efr{et for en farlig 55ifing^farer. 
§oem fommer ber? Det er af mine golf; 
Ubj!ub af ^tten, 9iøt)ere, fom jeg, 
SD^eb j!umte OJliner, meb be brebe ^aik 
D^ebtr^ft i linene. Q3el!ommen, '3orn! 

8uæ&of, rfafit og 3tcf fomme becccbnebe. 

Ølef. 
%\)ox ftaae mig bi! M er min bøbe ^erre. 

Safte. 
3eg t)ilbe troe, bet »ar (Stærfobber felt) 
SU^eb Ube^nben, eUer 5lfa:=X^or, 
6om gif at giefte 3etten i fin 5tfgrnnb, 
3 galb jeg iffe fienbte l)am beøbebre. 
^idp, alle 5tlfer! l)t)ilfet ©iøgleri! 
6næfol. 
Det er 't}tt blege ©ienfærb, fom l)ar jlrcemt mig 
gra §eltegrat3en; {)\>\é ^tt et er l)am, 
6fal 2)iiølnir fnnfe mig. ^x>i\t) »il l)an nu? 

2)e fafte bereS SSaaben, for at fltjt. 

5l6mnnb 

meb fri^gteltg ©temme. 
6taaer! eller, »eb ben eoige ^raft, fom »irfer 
3 (Sgeroben og i iBiornené (Sener, 
3eg f[aaer jer flabe, fom et ^aorebrob. 
§»em er 3? C§r 3 O^øoere, er 3 
3lbgierningémænb, og fr»gte? (^r 3 galne? 
§t)ab fragter 3? ^^n ben, fom f(og en 3ette, gol^brebreuc. 119 

M fl^e for ^i)ergen? §ar 3 iffe btccbt 
Den f)enige 6am\3ittig^ebené ©nbbom 
3 eberé 23T^ft? og Megnc for en 2Ranb! 
33cfæm^e ®ubcr, fl^e for 9[)lennef!er! — 
9^u, !)ar jeg iffe 9^et: bet l)ele Sit) 
Gr en afftnbig ^im^, [om brnfer o^ 
3 tufinbfaroet 6fum, og fniifer ftg 
D^bt unber Gibene 2J^^Uel)inI? 

6nce!oI. 

§an rafer. 

5Iémiinb. 
3eg (eoer, attfaa rafer jeg. Tim bu? 
^oem er ba bu nteb bette fneore, jlramme 
gorfigtig^eben^ 5lnftgt? 3ffe fanbt: 
(Sn ^one, ber {)ar fiæbt pg ub fom ©rn? 
^n ©nog, fom gierne oilbe »ære Cinborm, 
3 galb ben t)aobe 5Btnger? — Dg 3 5lnbre — 
3eg ffulbe fienbe jer; {)ar 3 tilforn 
(Si occret mine 3:rælle? 

Safte. 

®anffe rigtig. 

$Ref. 
3o, gobe §erre! men^ bu leoebe. 

5t^munb. 

^n oittig Xrd! 

SpfJeb SScemob. 

3ci, bu ^ar ganffe 9iet: 

Df^u er jeg bob; mit bebre 3eg ^^ '^^^^' 

X)et laber toel, fom grugten oar ben famme; 

a^en ben er grobet, ben l)ar tabt fm 6mag 120 gofibrebrene. 

3 D^attefto)!, cg troer, ben a'okx traft, 
gorbi ben giærer. 

gafte. 
%^ox\ \)tt er t)or ^uéBonb. 
2lt §erre! f)ar 3 aaBnet felt) jer ©rat)? 

5l^munb. 
3a, jeg ^ax 6franfen fprængt, nu er jeg fri. 

gafte. 
Og ^»ab, ^»ab giør 3 ^^"^ ^ benne Dragt? 

3l^munb. 
(5nb bu ba? — Du ^ar efterlignet mig, 
Dg f)3rængt bit gængfeL 3ffe fanbt? 
gafte. 

a^aajlee. 
^^émunb. 
dlu »il bu bele meb be iKigere? 

gafte. 
3 galb be toil 

Ql^munb. 
Cg 6t)ié be iffe toille. 
Cg trobftgt luffer Øret for bin @runb, 
(Baa |!al be tl>ingeé meb t>d rujtne 8^ib, 
(Som bu af 8fræf for mig ^ar f(ængt i ^tet>tt 
^i fanbt? — 9]u, tag bet o)3 igien! wx flinf! 
gr^gt ei! 3^B ^^ber \>dk bolbe gorfæt. 
3eg tar 'Dd famme faa omtrent, fom bu; 
Cm ei af C^genni) tte — lige meget! 
$i gaae til famme iD^aal ab ffilte ^eie. 

gafte. 
^t?orlebei .^erre? »il 3 ^^i"^ 9iøt)er? goftbcebrcne. 121 

5lémunb 

meb ^elelfe. 

3eg t)tl bet ei, jeg et t>d nøbt bcrtil. 

§ar jeg el »æret t)d fra 33arn^Been alt? 

gørft t)eb min 2)Zober^ 33r^ft, font fpæbe ^otx, 

3eg fugeb ^enbe^ €unbBeb^faft i mig; 

^er^aa jeg r^i)eb 55aaren^S 33lomft ftn Ujl^lb, 

€far ligegl)(t)ig meb ben f!ar^e ^egl 

^e g^lbne ^ol^eber af 9D^ar!en^ ^j. 

3eg fegeb fiælent meb be f^æbe Sam, 

Dg fhppch bem; og aab bem fiben graabigt, 

S^aar angft be {)at)be bræget ub for £nit)en. 

Tlin $ii( Bar jlanbfet guglen i fin gtngt. 

Cg giennemboret fuage glmtebr^ft. 

^:n ficcriig iDiober ^aa be t)t)ibe 5^g 

Apar jeg meb ftørfte Sigeg^lbig^eb — 

^t)OX ofte — f^ft fra 9^eben, 5i^gget fnunft. 

Cg bruffet bet for !)enbeé ©ine. — C, 

3eg fnnbe ftge jer gorbr^belfer — 

§t)ab ^erben falber faa . . . dlu er jeg flog, 

Cg tjeeb, at ber er ingen. 35e(, faa gaaer 

3eg rolig ^en ab min blobftænfte 55ei, 

^er er mit <§)iem. 3^9 ^^^ ^^ flemme^ inb 

5lf ^nfe meer, tf)i §ufe ligne ®raue, 

3eg "oil ei omgaae^ be faa fatbte 55ife, 

Z\)i bet er enten ^aarer, fom bebrage^, 

^)^([t) ^eller Sfielmer, fom bebrage 5tnbre. 

»f)er er min ^ane, !)er! Cg t)i( 3 ^^^^ 

2Jiit unbergitone gotf — ber er min §aanb; 

3eg fører eber an, fom eber^ §øi?bing. 122 goftbrebrene. 

3)e ræffe i)am 5{(Ie ^ccnbec. 

35t faare big, og ft)ærgc Xtoffab big. 
3Iémiinb 

meb inlb 6meite. 

D, ^toffab! fietbne D^b! faa ^ar bu taget 
Dit (Bccbe nu imellem iK^tjere. 

5)e gaae. dBt anbet Iteb i l>knnni. 

31ere& og .ftffreb mebe ^inanben i gule ^Bæbecflortler, 

meb ©taalplaber x>aa Srijftet, S3i)[ter paa Sfli^ggen, ^lelme 

meb tange .^ej^efbcco, ©txxrb beb 6iben, og ftore ©p^b 

i ^ænberne. 

9^eref. 5Be( m^bt! 

§er er jeg. ^Ifreb. ^eref. 

St bu fætbig alt? 

5llfreb. 
2)lig ^olber Jntet meer i ^ele I)anmarf. 
(>i fvemmeb Sanb er mig nu mere fiært, 
§toor ber er ingen førgelige iDlinber. 
3eg følger. 

Oieref. 
5^el! Xil Congobarberne! 
03^an ftger, at ber famler fig en glof 
ikb Sliené ^rebber; lab 00 ile bib! 
^toab fan \)d n^tte til ai bt^æle l)er? 
23i fan ei ^iel))e bem; t)i fan ei tæmme gojlbrøbrene. 123 ^in 33roberé ^a\m, og Oiagn^ilb fan 
^un 23a(bur trøf^e. 

5l(freb. 
53e(, faa lab o« g^aatl 

Oieref. 
0[Rm (^utl græb et. ^en f^blige iRahir 
5Bil muntre big og lette big ^ii ^terte. 
35i ile til M jli^nne ^omerlanb, 
Dg [øger 0^ et ^iem, ^t)ot greia j!ien!er 
^n etoig Tlal 

5tlfreb, 
3eg fragter, jeg i)il fatne 
^en banf!e >&e|t. 

Ølercf. 
X)er er en jet)nlig ^øjl. 
^er fwømmer D^t^belfen i Ct)erflob; 
^er blomftre laurbær, ^ilier, ftore 9^ofer, 
Citronen og hd føale ©rceéfar; ber 
(Sr himlen blaa. 

^Ifreb. 
Tltn i!fe 6foi)en gron; 
%\)\ (Eolen føier ©ræéfet, bar jeg ^ert, 
8om ©ftrefaltet baglig ^er forfri)!er. 
3eg frt)gter for, ai jeg t)il meget fat)ne 
OJ^in ^øgej!ois og 9Rofen, Silierne 
(^rftatter ei ^I>iolen og ^iærminben. 

iHetef. 
^i bringe D^orben meb. 

^Ifreb. 

^n ffienfer mig 
Dit <Beni!ab, og bet er ben bebfte Irøft. 124 ^ofibrebrene. 

Jeg følger big taalmobig, ^t3or bu t>\l 
^ox ^\}tk ()ar jeg luft cg D^øglen giemt 
gor ftbfle ®ang i qSilmci ^ule 33ii(. 
^et fan min ^Brober finbe ben, i %alh 
^an ftnber feb ^Befinbtgbeben^ IRcgle. 

^eref. 
35e(an, afjteb! 

^(freb. 
3 Mk jlienne a?Jat(anb 
(5t ber t)e( ingen- 53inter? 

iReref. 
mrig. 5tlfreb! 
$i veife bort fra .^ulben og fra 3fen. 
m\xt{ 

meb 3;aarer. 

(Ba(i blier jeg ingen flere 5Btntre gammel! 
%l \^d er bog faa fmuft ueb ^iifctibe, 
[Raar 6neen falben er, og 33onbené 8(æbe 
§ar glattet 53eien; naar be fiøre Biem 
3 lange Olceffer til be fierne ^^^tter, 
Tlth åoxn i 6æf, og f)3ilbe libt i Scoret, 
Dg 6purt)en fommer ^o^^penbe Deb -spejlen. 
Cg napper 5§ben meb fit lille 'Mh, 

9^eref. 
§i)ié bin S^^bbilbning meb faa megen Cml)n 
Ubfmpffe inl bi^er ringe ©læbe l)ift, 
(Eaa faaer bu ©læber no! for ben, bu tabte. 

2{lfreb. 
T)rag nb bit e^ccrb, af^ug mig benne ®reen 

O^eref 

afhugger ben nicb eet ^iig. goftbrøbrene. 125 

5l(freb. 
3Bcl l)ugget! 3)et f!al ^raft og 6t^r!e til. — 
9^u t>rei mig bettc Xtæ til 6^ifej!ce! 

9^eref. 
^et fan jeg iffe. 

^Ifreb. 
O, jeg beber big! 

Oieref. 
3eg l)av ei Dreiertab, og jeg forftaaer 
^i benne 5lunft. 

5tlfreb. 
§t)orlebe^ ^ar bu lært 
5lt ^ugge ba faa fraftigt? 3^G ^^ ^^^ P^^^ 
5tt Dreieren ei t)at)be giort M efter. 

Oieref. 
§ug er mit §aanbt>ærf; bertil er jeg »ant 
gra 33arnéibeen. 

5llfreb 

5l(tfaa er ber ^ogct bog, 
§t)ortil man t)ænner fig fra 23arnébeen, O^eref? - • 
tom nu! 

Ole re! rert. 
Dreng, Dreng! 

5llfreb. 
dlu lab 0^ gaae! 

9^eref. 

33elan! 
5ltfreb. 
garijel, bu efffte Danmarf! 8fiebnen tt)inger. 126 goprebcene. 

3cg maa Un Stranb forlabc, 

Tlo\> fremmeb ©gn uh\pik mine 55inger. 

IHeref. 
T)tn ^aarbe $anbfer)3labe 
3?lit unge 33r^fi f!al bæffe; 
^et banf!e 6t)ærb j!al O^omerne forf!ræffe. 

2llfreb. 
6om ^bbe f^r og ^age, 
5{f f^ærfe glober ttjungne, 
Ubbrebte fiernt i 6^ben ØZorben^ 5(Sre — 

<Baa ffal bit D^atjn i)t bære. 

^en ^me 3:^or j!al »aage 

gor ftne ©ot^er, af ^an^ ^t ubft)nmgne. 

^(freb. 
Tlt\) talrigfiærfe gloffe 
9[)^ob 8^ben^ ^[^er ^»ibe 
3Si tjanbre trøfligt. §t^fet t)i( t)i b^gge. 

ateref. 
gra ^immel^^ic 33(offc 
®!al t)i paa (Sfiolbet glibe, 
Og Caurbccrfranbfen ffal for 8o(eit ff^gge. 

5l(freb. 
^'ong ^ibri! alt ^ar Dboacer tvunget, 
Dg mægtige ^eruler 
^an giennet f)ar til bere^ 9iøt)erfuler. 

Oieref. 
|)am 8fialben l^ar befiunget. 
5^eb $)of|et i 53erona 
2ot?^rife^ (8fanbinat)ieii og Xeutona. gojibrebtene. T27 

^(fteb 

ræ!fer 3flei:e! ^aanb. 

95i Dit ^m ^tof!ab ftjccrge, 
35i m( ian^ 53celbe fremme, 
^an^ 33ifa[b og ^an^ ^ceber t)i( t){ føge. 
Oftere! 

Icegger fm ^aanb i ^ané. 

Oo, kg 3talten^ 33ierge 
Q5i albrig ffal forglemme 
1)en etffte banj!e ©tranb meb fine 33øge. 

©e gaae. jFarrigt ittb i ^køofn. 

flsmunb fibbec i bi^bc Zauhv. 3Tef jlaaer for ^am. 

5témiinb [agtmobig. 

<^t)or er be ^nbre? 

^e er gaaet ub 
5Jt røi)e, ^erre! efter bin befaling. 
2lémuub 

flaaer Øinene op paa ^am. 

^ar jeg befalet bet? 

DfJef. 

?lu ganjle n^ttg. 

5lémiinb 

meb SSfiffet neb igten. 

^et er en anben (Sag. Sebgiort er t^elgiort. 

^ef. 
^u ^ar enbog Befalet bem ai mi)rbe 
2)en førfie SD^anb, be traf. 128 gojibrebrene. 

5l^munb urolig. 

Du (^»er, %xæV. 
Det ^ar jeg iffe giort. 

Ølef. 

5Beb 3:^0T, bu ^ar. 
5(«munb 

meb en bitter gorunbring. 

S5eb X^or? ^t)em et ba 2:{)or? 

^ef. 

§i?orban? bu fienbet 
(Si længer ^^or, ben jtcetfe 3:otbengub? 
Slémunb 

rolig igien, meb et @miil. 

§a faa! Du minber mig om ^oent^ret 
gra 5(mmej!uen. 3a, ja! gan)!e rigtig! 
Da jeg toar lide — ta jeg t?ar en $og. 
Da bilbte be mig inb, ber bar en 2)lanb, 
©om fiorte ()mt i ©f^en ^aa ftn færre 
2)^eb toenbe ^^Buffe, jammer i ftn §aanb. 
Dg beraf fom be ftcerfe 6fra(b, 

§t)ab troer bu 
Da nu? 

5témunb. 
IJiu troer jeg iffe, men jeg oeeb, 
3lt bet er ^immelbunfterne, fom fioe^, 
6om iffe fan forliget. 3tb og 35anb, 
€om fore frig; fom )!^be gloenbe $ile 
gra bere^ t^ffe 53o(be mob feinanben; 
Dg naar be træffe feit, fom altib ffeer. 
Da bræbe^ ben UfÉi)lbige, fom gaaer gojlbrebrenc. 129 

Sorgløs ^aa TlaxM tit fin 5lften^^tte; 
Da fpUntveé en ttef)nnbicbaatig ^eg, 
^»or 8aga fab i ben ccri^ccrbige 8f^gge; 
Dck r^gct ber en Spx^tk, {)t)or en 2^obev 
^iit) meb fm ®(nt i neifomfliUe greb. 

a)kb et bittert foragteligt Slif mob Rimten. 

.^eit^aanbebe! 

3 tater briftigt, §erre! 

2(émunb. 
gRegnbnen — ftig mig, 9'lef! »eeb bu, pat) ben er? 

iJlef. 
3a, bet er @uber^ 33ro, \)\>ox\xa be fi^re 
lit X^inge bt)er Dag, at ^otbe Dom. 

5l^munb. 

^pt)orot)er? 
Dom? 5jlferne? be ^æt)be 9f{et? be bemme? 

9lef. 
3meUem ®obt og Dnbt. 

5l^munb forbittret. 

§ar man »et ^ørt 
^i\a rafenbe, faa uforffammet Digt? 
Du ^aabe! troer bu, 5lfer t)æt)be 9iet? 
^a, ftribe gier be, fiæt)te, f))ife ®atten 
Dg briffe iDliøben, lepe, fafte (£æben 
lit Ufrubt og tit (5^nb i (Bie\)d^ .^^ierte. 
Det toirfe be, ben Daab bet)ager bem. 

SDiilbere bebrebet. 

Den fromme ^Batbur feer bet — ^an er gob, 
vn. 9 130 goftbrebrcne. \ 

^an r^ve^, ^n er ft)ag, t)an f^l^er Zadxcx, i 

%\ax ta f)au^ %:[CiX(x falbe neb mot) 3^^^'^^^^/ ^' 

^a heiler <Solcn )lg i Duggeno Dvaabcr, j 

Dg fart)er bem met> f^)t>fol^broget €fiær, 1 

Ut)|?^nter bem meb falff og borget ^^3ragt i 

gor at bcbrage '^oxt)(\\ meb en (2fiøn{)eb, ! 

!I)er iffe er, og for at forefomme | 

"Den ^I^eemob og ben €icr(ené (Efter tanfe, ; 

€om 23a(Diir g^be »il i 8tøt)et^ ^Br^ll. I 

9^ef. \ 

Der figer 3 tnig noget ganffe lll^t. i] 

5(émunb. 

5l(t er, fom bet bar varet. ©anjTe n^t ^ 

C5r ganffe gammelt. Dette 2)^enneffe, i 

€om rolig nu gaaer l)en igiennem €fot>en ; 

2Jieb ^S^lt ^aa Diaffen, 5?anbringøi'^ai) i ^aanb, ■ 

Dg t)entet 'Jaren ei, fer filene Dbb j 

D^M fibber i l>ané 33r^ft — f)an troer maaf!ee, ^ 

5It benne Sfiebne, benne Dtoal er u^ørt? ^ 

Oief. 

Det er ben. j 

5lémiinb »reb. 4 

Duml)eb! Den er bagligbag^, ] 

Umgtig, |!eer f)t)ert ©ieblif. — ^cx, Xræl! 1 

Den, fom meb 5lnbre beler broberligt ^ 

m, l)t)ab ^an l)ar — ben Timl) er from og gob. ] 

%aV. fan bu negte bet? ^ 

9lef. ] 

Det fan jeg ei. j gofibrebrcne. 131 

5Iémiinb 

meb fmertelig ^tb. 

^aa er jecj from og gob, m maa ben dræbte 

Tlii} taffe ijenliiit i ftn fibfle Shinb; 

3eg beler meb ham ^^ilen i mit 23r^ft, 

Og flanbfer ^am \)eb famme dJlaai, fom jeg. 

Utgavbelofe !ræ\)er Cffevet, 

Og ^am fan man fim offrc 2Jienue(!er. — 

^toem er ben T)reng? 

Jlttgnfjifb 

fommer for![æbt fom ^ijrbebreng. 

^t(git) mig, j^renge ^errc! 
5(t jeg tilb^ber big min Xienefte. 
Jeg »ar en liKe §t)rbebreng, bre\) 65ce^ 
Og 5^nber nb i 53ængen, fiben gaar. 
Og »ogteb bent for lIlDen. ^et fan »ære 
^tt gobt for 33orn; nu er jeg Hnøø. ^it ^\) 
(Er t)ibt befienbt; bu e)l en tapper $)elt. 
^t)ab bu ^ar for i 3foi)en, i>eeb jeg iffe; 
Tltn i)m bu himx t)er, faa trænger bu 
!I)og ti( en (S\)enb, fom »el fan pa^fe big. 
5)t)or bu faa fo»er, om i |)ptten, om 
3 Sfo^ené ^uler, bruger bu en (Seng, 
<Som orbentlig ffal rebeé. .V^\?er en ODZibbag 
S3e^o»er bu bin Tia'^, fom »el ffal foge^. 
9kar .^iortlen f^nberflibe^ medem liorn, 
6fa( ben bog fliffe^. ^»iø bu faaer et 6aar, 
8fa( 6aaret (æge^. (3mx bu mig hoften. 
Og unber mig bit <SeIffab — meer forlanger 
3eg iffe — f!al bu ftebfe finbe mig 

9* 1.32 goftbrøbrene. 

^ig l^big, tro. 3^3 ^^^^ ^t ^^^"l^ ^^t ^^' 
©om brager mig til big; men M gaaer mig, 
Som Dtjinberne: bet, [om man eengang elj!er, 
X)et fan man ei fortabe. 

(Sfiutec Ymt Saaret. 
5lémunb becæget. 

€ muffe ^reng! 
^u giør mig b(ob. Dog, benne Hicerlig^eb 
gorjtaaer jeg iffe. Sanbelig, elffoærbig — 
eijloærbig er jeg ne))^e. 

Oiagn^ilb. Ulpffelig. 

Det er jeg. 

'^d inberligt. Dn er meget 

^ilémunb. 

Diagnbilb. 
Du t)ar elffet Sl^munb. 
Det ^ar jeg. 

iRagn^ilb. 

Dg, min ^erre! 
dlu bilber bu big inb, at bu bor babe, 
gorbi en grufom 8fiebne ^ar forbubt 
Dit qoalomfpænbte ^ierte .^iærligt)eben. 

3temunb. 
3eg bilber mig M iffe inb, jeg feer bet. 

9lagnbilb. 
Dlei, Smerten gior big blinb. Det er umuligt; 
X^i ^iertet fan opfeote reent at banfe, 
Tltn liofulbt maa Ui roreø af M ®obe. ■goftbrobrene. 138 

9^ei, ftger jeg t>ig, t)ct ev ^I^ilbclfe. 

35ct fanbt, jeg bar et altib Ⱦret faa. 

Der t)ar en lib — ben ft?anbt i (5t>igf)eben — 

Da ^hifte jeg i ©r^nningen 5?ioler, 

Cg funbe glab øg (ænge ftivre )()aa 

Den fvebelige €!orfteenøreg, fem fteg. 

Cv jeg hax i\xret bf^b d} eftergben! 

Ølaar (Sfialben §ar^en jlog, ba r^irte ^an 

TOt unge Svt)ft; naar Dt)ben ban bcfang. 

Da fmilmebe hd b^it, og jeg fif S^il til 

3It efterligne jetten. 3^i^ t^^ ^^0^^ 

9}ieb mangen fmuf, rebmoéfet tide ®ut. 

Cg biulpet Dmnben meb cit migge ^^arnet. 

3eg toar gob^iertig, »enlig, trængte mig 

(ii frem t)eb @i(ber, tog tiltaffe meb 

Den ringe €tol »eb Deren. ^'»eftig »ar jeg. 

Cg følte ftærft før ^ren; ba førførte 

Den ftølte Xbør mit Srttft, C^.n l;al» 6nee^ 3lar 

^r ftørmet ben i Sebing øg i Sløb. 

Døg t»fte^ Ut enbnu mig iD]ntigf)eb, 

5lt »enbe øm til Si»et^ ftille greb. 

Cg gaae tilbage til min Uffplb^ ^^t^tk, 

§»ør g-reia »infte, beilig fom en ^^ige. 

Der lignte — bi g — færbeleé. 

9i ag nb i Ib forDtrrct. 

30^ener bu 
Den ftaffel^ Oiagnbilb? %\, \)d maa bu fige! 
Det er befienbt, ai »i bar megen Siigbeb; 
ZU »i er 'S-øiliubb^jrn. 134 gojibrøbrene. 

^aa'^ er 5 ^^t? 
D^lu, bet er t)e(; faa ^ar jeg bog et 33iIIeb 
5lf iHagnbilb meb. 

^an brijler i ®raab. 

^a, Oiagnt)i(b! 9iagnf)i(b! Dkgn^ilbl 
^^roer — troer bu iffe, at jeg fienber big? 
§ar fieer, enb bu, M ^ufigt, bette ^^fif? 
(Sr ber en 6fiffelfe i 3Berben tt(, 
§t?ort bu funbe ffiu(e big for 5(^muub? 
3Ba(f^r{e! fta, fom bu for at fmelte 
Tilt ftærfe ^terte, ber »ar t^orben 3^^? 
Cg fører bu mig atter ^eu paa 2:ærff(eu 
5If X)øbenø ^al? — Dog, bu ^ar ganflc iKet. 
§m f)e\)ner jeg mig ^aa ben ^ele 35erben? 
%\}x enten maa jeg fn^fe mob 53a(f)alfa, 
goragte, eder I^be ©uberne, 
iroe bem trolofe, eder tjcere felt) 
5Reeneber, eller bøe i 3:f)iobolf^ ©rat?. 
3iig mig et fierbe 53alg! — Du Deeb bet et? 
53elan, min 9^agnf)ilb! bette ©ieblif 
(Sr Retligt; ©tormen fmelter ^en i Oiegn, 
9^u ffinner <8o(en giennem 3:orbenj!^en. 
3eg t>\i ei fn^fe, jeg Dil iffe fiebe 
2)Iig Slmié ©ieblif meb 3^aferi. 
lilgi^er mig, 3 St^ig^l tilgioer 
Den fDage gierne, fom i Druffenffab 
6ig troebe flccr! nof, m^ not til at l^fe 
Den e\)ige, gubbommelige ©aabe. 
€anbt, 3 ^ar ^anblet ^aarbt mob mig — bog nei! 
§m f\)or jeg felt) en ubeftnbig (Sb? goftbcebrene. 135 

iix bet ba ©uberå €f^(b, naat OJiauben fptinger 
gra ^li^^jen^ 9ftanb, og fnufer polten $anbe? 
|)ar iffe felo jeg 5^i((ien til at »celge, 
Dg er jeg 6fiebnen^ Ircel, max jeg er fri? 
^at iKagn^ilb! X)in Dkroccrelfe, fom (Solen, 
^ar brat forbeelt mig Xrobfen^ fæle laage. 
3Ru er min ^immel atter — merfeblaa, 
<Sfiønbt nben 3Dlaane, bog meb 6ol»erff^er. 
§er f)ar jeg feb forfpilbt mig ^itjet^ ^x^^. 
Cmfamt bin ^Srubgom! 

Omfabnec ^enbe. 

^ær en <s)eltemo. 
Cg j!iælt> ei Icenger for at fee mig bøe! 

jR a g n 1) i I b 

eftec en fort ^au!Sf)eb, meb »jpoi^eb. 

dhh ieg fliæloer ei, jeg folger bib, ^\)or ^ck boer. 
^^munb. 3a, til ®rat)en. 


9tagnl>ilb. 
Og i ®rat)en. 


^ft bu iffe min, 
^Brubte 33loni(t f 


^^^munb. 

^et forb^be It)or! 

9iagnl)ilb. 
min ^uøbonb? ^Bil ben grumme §el 
or^inbre glugten ^aa fit ^ilbetjælb? 


6fiønnc *!8lomft! 


5I^munb. 
\)\i j!al ei t)i^ne. 


Diagn^ilb. 

^næffet er min O^ob, 
galmet foo^mmer 9tofen^ ^æger )pna ben forte glob. 136 goftbwbcene. 

OJiig banbt et ufaligt Ceftc. 

9tagn^tlb, 

Cg et faligt mig; 
^øben er for ftjag, ben fftUer ei fra Of^agiiMtb big. 

5lémunb. 
Slibrig jeg tin ^^b ti(j!eber. 

JRagn^ilb. 

3orben er for mat, 
%\[ et Sit) min 6ioel at tt)inge, feøtft min '8tæ( forfcabt. 

^émiinb. 
^mt er bog f!{øut, min (^Iflte! 

iKagnt)itb. 

8^nfe maa et 53rag; 
Uben ^iærlig^eb er 'imi fnn en jlubfulb ^ag. 

'3l^munb. 
(il|! ba ageret fftenf oor bolbe 35en bin §aanb! gatOJ^ob.^ 

9iagn£)ilb, 
^il at ægteé uben (S({!oi) 9tere! er for gob. 1 

^2temunb, 1 

2ab en bebre S^ffe trofte, f)nlt>e 33rub! bit ^rttfl. ; 

fRagnftilb. | 
^roer min^lémunb Oftagn{)i(bé ^ierte ft^agt nof tit en Xreft?i 

5l^mnnb. \ 
2)?ange $eie gaae til @(æben, een fun iii at bee. 

9iagnt)ilb. I 

.^ar min 33rubgom (ært fm ^iiøbom af en »S^bené Tle^ \ 

^ømunb. i 

lilgit) ben, fom mobto^ foæt)er alt paa ®ra\)en^ Oianb. \ 

^iagn^ilb! troer bu ei, jeg elj!er? \ goftbrobcenc. 137 

3o; men fom en Udlånt). 
3ei3 fom Dt)inbe. Oiaar af ^^net gielbet fent»erf(aaeø, 
■^iX}xkx ©ranen meb, fom t)nbigt fnu)fte ^Bjerget^ 2laés. 
JJornen feer iH^b blege Dlorbltté Iroffabé %^i i S^^orb. 
Iroff ab er en 'Blomft, fom f))arfomt fun i (e^ben groer; 
HJJen t?eb D^orbené |)l)rbebi)tter toorer ben fra 6teen, 
8ammenfnt)tter it)or og greia meb en e\)ig C^reen. 

l!}?mbeø bu, ba.pelga mifteb@un(aug?— il^an bebrog 
.pelgaø A)ierte, ^un til ^u^bonb It)orfi( fiben tog. 
Tim fm ©unlaug ei ftun glemte; benbeé ^elc 2xe\t 
55ar at fee paa ©unlaug^ ^Ci(\U, t)tt t)ar knbeé i^ttft. 
Cg ba Ximen fom, ba |)elga folte nær fm Døb, 
Sagbe ^un bet blege ^o\)eb i fin A)nebonbé Sfiøb; 
3Jien fra ©nnlang^ clffte ^iuht t)eg bog ©iet ei, 
^kt braft — ^nn faae )i^i[a i!aaben — fanf — og foer til grei. 

5lémnnb. 
3tfa-33albur! Zaf, bu fromme @ub! for benne Tie; 
Oiagn^ilb^ Sæbe lærer 5{émunb^ ^iette nu at boe. 

9fiagn^ilb. 
2Jiinbe^ bu, ba (Sigil mifteb brat fm elffte 6øn? 
'iR^^ t)an gif i ^otjerummet, bøt) for l)t)er en ^øn. 
Der ban laae i trenbe Dage; ei ^an fpi|le, braf, 
3nbtil Døbené folbe Draaber af ^an^ $anbe fpraf. 
Da fom ^^orgerb, Gigilé Datter, feig ^un ei forlob 
dlffte gaber, nebgif til l)am, ^at)be famme iRob. 
33egge taufe ^ungren iaaiU, Dagen, Dktten lang, 
35enteb Døbcn, qt)ægte ^^ungen meb hd falte lang. 
^aa ffal »i — 138 gojibr<)brene. 

2{^munb. 
D\[ \>ii i ®rat)en felgc tM bin 55en? 

6nart, uaar ©ia[(evf)ornet (pber, flaae t^i o)) igieu. 
§t)ab er Deben^ forte 8(ummer? ^^lémimb! er t)i 'Børn? 
C^toig^eben^ ^ofe fmiler unber Smerten^ Zm\L 
^M, faa iai) o^ X)^bené %\{\n\\ phiffe, ^\)or ben groer! 
'8ibbe ml »i taujl i i)u(en i)eb Dort lide ^orb, i 

23lif i Slif, og §aanb i |)aanb. Og toorber barmen folb, !^ 
6ee, ba flræffe t)t oé roligt toeb ben forte ^Bolb; '• 

Xrøfte faa meb bruflne Stemmer Ijuer ^inanben fiæf, | 

Og til greiaå (S3l(cbe brager oé et ^rampetrctf. | 

Og til greiaé ®læbe brager o^ et £ram)3etrcEf! ] 

^om nu, blegenet! og fnuu^ mig! 2)u ^ar tabt bin @fræf. i Sen Me §i)rtiet)rcng, ^erfonernc. TUcnicr, gogeb. 
(Carofine, ^ané ^uftru. 
ffrits, bereei @on. 
,:BaOfi, .f)i}cbinbe. 
31cuia[5, SSanbrer. 
duj^ufliri, 'pcccft. 
ÆBemeré gamle g-aber. 
.^^rb« og ^l)rbtiiber. Mlipptbal i ^cjimEii må tn jFnbsti og En 33ffnk. 

3iciiiaf5, 

en ung SDhnb i %mth og meb Gaffet, ^an ^ac en ^iit- 

faSfe ^cengenbe teb Siben, paa ^anS ©tcf er en ^tin- 

{)ammer. 

^t)ab mauev mig tog t)it> til benne Dal? 
$»t)at> *^cen!e binber mig til biéfe .^lip))er? 
Jeg, ber faalccnge, flt)gtig fem en gugl, 
.^un ]>gte ir^jften i govanbvinger! 
Cg nu — nu fva ben (^tunb, ba ^^cenbelfen 
g'Ovt>ilbeb mig i biéfe (^nemærfer, 
Jeg fpringer, fom en (iteen^®eb, baglig oi^ev 
^e ^h^ 9iet?ner, føget fielbne ^^æjtev, 
^n)f!al og (^lU — og l^i>er for mig feli\ 
%\)\ mene jeg ).n-o^^^er .^aéfen fulb af ling 
5(f 3i>ev for O^aturené ^ibenffab, 
Ubgiimber fig 9]aturen felt) i mig. 
Dg fræ\)er atter taué fin gamle 9^et. 
^a\\ jeg vel negte: t)t)ab ber brager mig 
Xil biéfe Steber, er ei 'I^æjter, ^planter, 
(Ei 9}]alm i 6teen, ei felfomme .^rl)ftal; 
DJ^en et $ar ©ine, flare fom ^r^ftaller, 
^n ^nbig stemme meb en Mang fom 6eb, 144 ®en lille ^^rbebreng. 

^n ^ccft, faa rant oi^ fvci fom ingen ^aanl), 

^t Diofenpar, en Ci(iebccc;erft>lt)e, 

(St §aar fem gpli)ne Oleg, og faa en Stæl, 

A3»or Uerfaren^eb meb t(ogj!ab leget. 

Dg 6p^g og Ungbom meb et folfomt ^Jierte. - 

DDIaria! ftat jeg nu forglemt bit IDIinbe? 

OJiin 3flubolf! førgeé meer ei oDer big? 

Cg bu min 53ibenf!ab, fom t)ar mig 3llt! 

dl't)^ ffueb jeg opmccrffom fun paa big; 

Da fpilleb tl^enneffet oel ogfaa fagten^ 

Den- forfie iKolle, fom M bebfle D^r, 

Tim inbtog fun fit DZummer — Dlummer (Set. 

Da »ar fajl ^It mig (ige fiært: mit 33lif 

6nart btjcelte meb ^3e^ag paa mine flabe, 

lil bløbe 33lab $apiir faftfliinte q^lanter; 

''Jfiaoi mine 5(If!er, f)i)or bet blanfe iDIalm 

(^tærft glimteb meb fm ^are giennem €tenen. 

Og nu — nu feer jeg fun be forte ©ine! — 

23ort, Oieinalb! ^ilen ftbber ei faa \))}U, 

Snb fan ben uben gare brageé ub. 

3eg binbe mig? §ar jeg forglemt mit gorfcet? 

Ølei, (Efiebnen ffal ei atter frifte mig, 

(Si mnfe meb en *$igeø Siliel)aanb, 

Dg fonberritoe faa meb forte ^loer. 

55eb (l)ub, ber fommer ^un igien, meb lenen, 

(Baa friff fom knoppen, ber fprang ut) i dUi, 

ipun taler meb ben lille oaffre Dreng. 

^\{ ^T3enuø fpinbe mig i fme (^arn. 

Dg fommer l)un lebfaget af (£upibo? 

^an gaaer tilftbc. ©en liCe ^i^tbcbreng. 145 

^Q6fi lommer meb d*rits. 

Det gaaet {)an aii igien, ben gremmebe. 
Og føger planter, 8teen og Sommerfugle. 

grit^. 
Det er bog felfomt. §t)ab ^n i)il meb bem! 

mn figer, ai ^ort gielb er rigt ^aa Sligt. 

grit^. 
3ci, stene, Tlo^ og Soam))e ^r t)i nof af; 
Tlnx ml \:)an fpife S\)am))? 

Q3ab(i. 

§an giemmer ben. 

grit^. 
%i lege meb? ^an et jo intet ^Bam. 
Dg 33orn maae f)eUer ei; t^i DJiober ftger, 
5(t ieg faaer (Sbber inb i gingrene, 
iJlaar jeg for meget rober om i ®rufet. 

^Babli. 
^an rober ei, ijan ftiffer meb fin ^nio, 
Dg fjugger meb fm .»pammer, 

grité. 

Dg ber fanger 
.§an Sommerfuglen meb fm gluefla^. 
Det oil jeg ogfaa giure. Seer bu, ^Babli! 
^an ftiffer ben meb IRaal ^aa ftn (£affet. 

^i3abli. 
dhi lab bet \)ccre, grit^! tl)i M et S^nb. 

grité. 
3 galb bet er en S^nb, \)\>i f^nber i^^m \>a'^ 
Tlaa man ei U)nbe, for man blitzer ftor? 
vn. 10 146 ^eii (ifle ^i^rbebteug. 

33abti. 
^et er en anben (^ag; f)an er en Cærb, 
§an gier bet for at fienbe, figer !)an, 
@ubø 35iiébom i M 3maa, fom i bet (8tore. 

grit^. 
^t)or t^r ^an bræbe ta, ^t)ab ©ub ^ar jlabt? 

^Babli 
2Jiaae ei t)i jlagte tjore gaar og @eber? 

grit^. 
Og ft)ife bem — jo, ellert b^e t)i feb; 
2/Jen ban t^il bog ei 1>ife Sommerfuglen? 

33ab(i. 
S))ørg bu en anben @ang ()am felo Derom; 
*S^i(b nu ei Xiben, gaa til 33ebftefaer, 
Dg fom igien til TObbag! 9[)Iober Icengeé. 

grité. 
X)et j!al jeg nof. gar\)el! ^iB gaer og OJioer! 
3eg bringer ^Blomfter meb af garfaeré spange, 
^em fan man )3luffe, bet gim* iffe onbt, 
^e bUber ei og bøe, be i>i^ne fun. 

33ablu 
(^aa nu, og leg; men »ær forfigtig, grité! 
Og fom ei 5lfgrunbéfanten alt for ncer. 

grité. 
§t)or tibt er jeg ei gaaet ben forbi! 

33abli. 
Du er en toaffer @ut, bu flam-er fmibig. 

grit^. 
€om 8teenbuf; »ar jeg elleré ^^rbebreng? 
25i l)ar ei ^anbetjeie ^er, fom ^^nber, 
6aa maae »i fee oé for. D^t lærer man. ©en (ifle |)i)rbebreii3. 147 

Om M er ^jlet, faa forilaaer bet \o 

%i ^aat forfigtig mh ab i^(i)>^efiien; 

Og ^jlet bat bog ei gorftanb, font ^eflen. 

33a b (i fi^efec ^am. 
gatoel, min lille flinfe $og! T)u blider 
(Sn tarl engang. 

O, 33abli! feer bu 6olen, 
^i)or fmuf ben ftiger? — Tltn ben f!tuler fig! 

33abl{. 
I)en bceffeé fun et Øieblif af .^(i^^en, 
^en fommer fnart igien. 

g rite. 

8aa gaaer jeg ba. 
Og fanger b^it min DDiorgenfang ^aa 33eien. 
®ub bo^rer mig, tbi ®ub er altib ber, 
^\?or Solen f!inner. 

23abli. 
Og i mmkt 5yrit^! 
grit^. 
Der er ban ogfaa, og feer ub fom ^Jiaanen 
Og Stiernerne. 

23 ab (i. 
gart^el! 

grité. 
3eg fommer fnart. 

93abli [ætter fig ipaa ^ænfen, og fpinbcr. 
Jleiuafb mobec gdtå, [om toil gaae bort. 

9^eina(b. 
Du liUe Dreng! o, bi et ©ieblif, 
Og lab mig fee big i bit muntre ^Infigt. 

10* 148 ^s" tide ^mbebreiig. 

@ob 'I>Zorgen! §i)otfor et ba bu bebv^wet? 
Øieinalb, 

efter at ^at>e [tirret paa ^am og f^Sfet ^am. 

X'U miuber mig om ^t>ab ber eengang \)ar mig 
(^ætbeleé b^rebart. 

grite. 
.^iHib ba? 

O^cinalb. 

3eg f)aDbc 
(engang en (ide een — ban lignte big. 

a)»ov er f)an nu? 

Oleiualb, 
.5^00 (^ub. 

gtité. 

Det finbet bu 
§am i)ift igien. (St ban faa tiblig b^b? 

9kina(b. 
lag benne Sfue))enge, giem ^m til 
(Stinbting om ben ^I^anbting^manb, bu traf 
'^aa bine ,^ti^))et. 

grit^. 
laf! C, I)Oi(fen beilig 
iDlebaide! 6itg, ^\>ii'i) foteflidet ben? 

Ofleinalb. 
Den foteftiUet Qlbta^am og Jfaaf. 
Du t)eeb, ()an maaik offre f)am. 
gtit^. 

3«^ vigtig! 
3eg fienbet no! §iftotien. Cg f)i^fet ^en liCe ^ijrbebreng. 149 

8taaev 5Bccbbereu i kuffen; og bev f»æ»er 
M englen i fxn 6f^, og raakr: §oIbt! 
Og ftgev ham, at bet !un ihu en ^^røoc. 

DUiualb. 
I)u ficcrc X)veng, gav\)cl! 

gvité. 
^i fee^ igien, 
^einalb. 
3a, ^oé min Ølubolf. 

g-rité. 
@aa ei bort enbuu! 
Jeg t)ifev 33ebftefaer og iyaer og DJJoev 
SDiebaillen; be f!a( taffe big bevfov. 
Oieinalb. 
gatDel! 

gvit^, 

i bet ^nn gaaer, betragteube ©elt)mi)nten. 

I)en ftaffelé 3faat f)t3or t)an ftbbev 
gaftbunben alt paa filtret! .^nioen Minfer — 
i)en er a(t braget — men ®ub rebber bam. 

©aaer. 

Oieinalb 

ftirrec efter f)am. 

D, fiære, oeemob^fulbe 6merteømtnbe ! 
6fal t)^tk 33arn o^friffe mig mit ^aiMi 
3uft i bet S)ieb[it ben t)u(b'e ^i^ige 
^ortperner min (Srinbring og min ^ængfel? 
^Babli 

beb fit 5(cbctb. 

Den [taffels mant) ! ^n laber i!fe til 
%i wxxc lt)!fe(ig. 150 2)en lide ^^rbebreng. 

9teina(b 

nærmer ftg f)mht. 

^Baa flittig alt web lenen? bobbelt t^irffom: | 

O^mærfjomf)ebeu beelt, paa ZxaaUn fmxt I 

Dg fnart )(^(ia ^iippeaebcrne, fom grccéfe. "^ 

^ab(i. j 

(Snb 3 ba, fom faa tibligt ait igieii s 

^ar travlt i t)ov afftbeø gtelbefløft? ' ^nm \ 

^cinalb. j 

Du fiubev mit ^Befeg for ^^l?))igt? \ 

58ab(i. I 

©, i 

^et)avee oe(! DP^en bet er ufæb»au(igt \ 
Cg fietbent, at en ^remmeb fig for»ilbcv . j 

^aa bette iitilgccngelige %\d\). \ 

Oieinalb. \ 

^d fanbt jeg f)ar foroilbet mig f)erben, | 

Cg biet) faa oDerraffet førfte ©ang, | 

^om røevt 3ii^iuø, ba »eb at f(at?re | 

^an fanbt bet unberffionnc tli))peborg. \ 

33abli. 1 

X^et i^ar en anben Sag, ^^llbertué fienbte \ 

(Sanbbanfen fun, fom en ffibbrubben tOianb. j 

Oieinalb. 

(^aa \)ax bu ogfaa læft bawz (St)enti)r? i 

33ab(i. j 

s:)M\) fan t)i gi^re bebre i^el, enb fjøre j 

/piftorier be lange Vinteraftner? j 

3mene t)i fpinbe, (æfer gaber for. I ©en lide ^t)cbebi-eng. 151 i 

Du t)ar en fiærlig gabet uben Xt)bl. i 

23abli I 

TOii gaber 09 min Tlotin ev {)oå @ub. [ 

^an tog bem til fig, mcben^ jetj i)ar tide; ; 

5eg minbeé i!!c bcveé 5lnfigtétræt | 

3eg fienber !un ^m tibtbeføgte ©vai>, j 

Cg ))(anter ^Blomfter ^aa ben, $aar og Spø\t ! 

Oieinalb. 

^^i>or er bu nu? j 

>>3ab(i. j 

^om fattig 6(cegtning I)o^ ; 

(in iD^anb, ber e(f!er mig fom anben gaber. i 

Oieinatb. \ 

D, fiære '^arn! fan nogen gremmeb hd'^ \ 

33abli. \ 

3eg fienber intet 5^ebre, og jeg taffer \ 

@ub^ @obf)eb. \ 

^einalb j 

meb morf (^H'ubfen. 1 

3a, faa er bet! ja, faa gaaer \^d\ \ 

3eg l>eeb bet t)el Cg l)\)or jeg i^enbte mig, \ 

Der faae jeg ^ipor fun af gorfl^rrelfen. j 

51f, uaar man feer en faaban $)^tte, tr^gt :\ 

3nbfluttet af fin 8foo — en ^atviaré — \ 

(En 0}^ober i fm friffe ^orneftof — \ 

SJJan f^ulbe troe, <\i 6iffer^eben^ gr^b \ 

§aab=5(nfret ()a\)bc bre\)et b^bt i 3J>i^^^tt' ^ 

Uroffetigt, og bierget for l)Oer €torm; j 

Cg bog fort^ffer lObrgenrøbené ^ur^ur \ 

®ig iffe mere let til graatig laage. — \ 152 5)en lille ^ijrbebteng. 

Tim f!iønne ^^ige! jeg tjar fabert^é 
Og moberl^é, fom bu. 

33ab(i 

Dg fanbt fom jeg, 
^n %xe^ §0^ 23enner? 

9^eiua(b. 

Ølei; men i Dlatuveu. 
5llt tibltg fajtet \)olbfomt ODcr 5Borb, 
Jeg tærte tiblig bruge mine .kræfter, 
Cg fuart hk\> ^am)3en mig min bebfte %xe\t 
iJlei, tænfte jeg, f)t)ié bu mi %xnt bi^gge, 
§t)ié ^iørnefteen og (l)runbt3olb et f!al roffe^, 
^a \)cctg ben ()e(e ajefafie Jj^^*^- 
Der er bu fiffer; ei et ^tøi^gran falber 
gra ben i [Rummets e'ot Ocean. 
(Jlft S'^^'^^i^ — ^^ ^^^^^ ^^^^'^^^ i()^ ^^^^ fovf»inber; 
(Si (Somren, ei bene Apøft, fe(t) ei ben^ iMnter! 
^m'p ffucr bu et <3^n, før bet forgaaer. 
(2fu %U\ — T)a bieu mig atter ^i»et fio^rt, 
T)a i)ojte <§)iertet ftørre. d^imboraéfo 
33Ie\) nu mit gccbretanb; bet f)ebe @oa. 
(Eeb Orinoco meb ftn drocobit 
33ar mig faa l>e( befienbt, fom Sc^ti^ei^erfilben; 
Den fobberrøbe Q3i(bmanb meb fit giævffiørt 
€aa i^ant et €^n, fom ^onbon^ blonbe '3li\^, 
3eg gif i ^inter^ei^^ meb 3^'^^^^^^^ 'Biørn, 
Og fneg f)a{ønøgen mig meb ?legeren 
^a^ ligerjagt. 3^9 unberføgte duften 
2^eb ^Barometeret )i^aa i^uM^ ^a^. 
Og gieb meb guftne stiger neb ab (Snoren 
3 a«a(met^ ^ielber. 3ntet £r^b i Bullen jf 2)en lifle -i^ijrbebreng. 153 

kan unterføge ^Sarf og Tlcé og 33lab 
Dmt)))ggeligt [om jeg. 3^B fri^^^^ S^^i^i^ 
2)^eb t^nbe liRaal, ubftop^eb i^ongeernen. 
Cg fpileb ub bene frygtelige 33inger. 
6aa(ebe^ fom jeg paa min pVB^^B^ ^Bmibriug 
%\i MU 5^ie(b. 

S3abll 
5tf ®ub! ^»ov {)d|'i fcvffiedigt 
(5r ba t)OTt Sit): 3 ft>æi)er, fom en Xrceffugl 
gva Sanb tii Canb; oor lide .§)t)Tbef[ægt 
§ar fceftet 'Jicb til Jllip)3en, fom .korallen, 
3 mange <8lccgter. giernebe fra ^erben 
^i fienbe fun oø felo, oor friffe *^uft, 
^ort ficcre 5Bierg og oove muntre ©eber. 
Dg fom D^^aturen aarlig i)\)\kx 3orben 
3 famme X)ragt — faa i?ore Slægter her 
(Sig flccbe fra utænfelige Xiber 
3 ^Barnbom^ ©rent, i Ungbom^ ^\M, i iBruunt 
Cg 6ort, fom 3{lberbommen. 3lRoben foinger 
(^i ^er fin lette Sommerfugleoinge. 
Oieinalb. 
^et ^r fornnbret mig at fmbe benne 
6muftbt)gte lille ^^t) mibt i ben tjilDe, 
Den menneffeforlabte Steennatur, 
^abli. 
Cg ):)C0, er \)i ret lt)!felige f)er. 

Oieinalb mod. 
6tol ei pC[Ci Si)!fen; 't)m bebraget big. 

^:8abli. 
C, lotbenoeiret foæi)er tibt forbi. 
3eg elffeb gaer og il^oet faa i)mi, fom 3; 154 ©en lltte ^i^rbebreng. 

Tltn |!u(be jeg nu gvcebe hin og ferge — 
9^ei, gobe ^perre! faa fortiente jeg 
3,0 ei bet jTiønne Sl\\^, be f!ienfte mig. 

9^eina(b. 
%] mange (2aar mav\ Apievtet biøbe, før 
Dd taber ODlobet; og gorælbreé I)øb, 
eaa tung ben er, er bog et ene no! til 
%i brioe §aabet i eanb^^gtigt)eb. 

^abli. ^^0- 

«^ar 3 ba (ibt faa mange flere borger? 

Oieinalb. 
6iig, bar bu Søffenbe? 

33abli. 

M nei, beøtjærte, 
3eg ^at ei n^bt ben ^^ffe. 

9^einalb. 

laf bu @ub! 
^aa fif bu ei ben 6org at mifte bem. 

33abli. 
St eber^ €øffenbe ba alle bebe? 

O^einalb. 
3eg ^av>^^ fun en Softer. 

^Babli. 
C^;r bun \)ct>'^ 
^Reinalb. 
-?If! oærre, bviø bun le»er, t)ærr' enb he'ti. 

33abli. 
Den arme Tlantl 

^einalb. 
Du fienber bog bet Ubffub 
%\ SDienneffer — 3^0^^^^^^' ^^^^^^ ^^ '~ 3)en litte |)i}tbebreng. 165 | 

Å 

33aHi. ] 

Smn ^aat omfting 09 fticcle, ^»ab be finbe? ' 

9teina(b. ; 

(8eb unbertiben 33^u — fmaac, (muffe $iger 1 

Og drenge. ^ 

33abli. i 

@ub! j 

Oteinalb. I 

(^n ØJat — men jeg t)il et > 

23ebiøt)e big met> mine gamle borger! ] 

3a, man bør fatte fig! — Tlin 33arnbom ft^anbt, j 

Tlin Ungboni fom, og ctivtrlig^eb meb ben. : 

3eg etffeb, og oar bffelig. Mn ^iiftru \ 

Tlaxia (ignebe jtn belHge dhimc j 

3 ^^b og 3fiøtt^eb; men ben (umffe ^aar I 

k^aat bleg miéunbelig paa ^enbee gorttin, j 

It)t boor dJlaxk ftob, ber glemte^ ben. ] 

^evngierrig fenbte ben fin ^If — en geber ! 

^Bovtorijtebe dJUxm fra min gaon, • 

Cg ftrafte henbe folb paa hobene ^aare. ^^ 

efter et Øiebti!, ^Dori SSabti i)ai Diift ftum 2)eelta9el[e. ;j 

iSlmo. l)aobe jlienfet mig en ^m, 1 

(Sn X)reng faa beilig fom en 9iafaeB (Engel, J 

Cg friff og munter fom en gugl i 'kuffen; ; 

'Illnx 5llfen røoeb ogfaa benne ©læbe — ^ 

3 Dlattefulbcn t^i^nebe min 33lomft. \ 

33 ab I i tier bebrøDet. i 

9^einalb 1 

meb et toeemobigt Smiil. '] 

^an bu fortænfe nu bet ftaffeB §ierte, ] 
,^i)ié bet fun elffeb Orme, Tlo^ og 6teen? 156 ©en ItQe |)i}tbebceng. 

33ab(i. 
^d ^ierte maatte toære feb en 6teen, 
6om iffc beeltog i en faaban 91øb, 
Dg bUbte meb, t)t3i^ 6aaret enb i>ar frijl. 
Apt)ov lang lib fiben er hd nu? 

9leinalb. 

6ej 51ar. 

Sabli. 
(Jaa ev bet iffe længer 6aar, men 3lrr; 
8aa trænger §iertet ei til %xe% men til 
0|)muntring. %xo 3 i^ig/ tnin gobe ^^erre! 
(^i b^er en §^tte træffer 6fiebnen^ ^^n. 
Det flaaer ci neb i \)Uxi et lille 8traatag. 
^t)ié 3 ^^i tit\\\>t ^uuølig gr^b, faa fom, 
58eføg min ^leiefaber og l)ane 55iu! 
Der f!al 3 f<^^/ t)\)or lanblig ©Iccbe boer, 
Cg bere^ SO^untert)eb »il muntre jer. 

Oieinalb. 
.^i>em er bin .^uébonb? 

33abli. 
S3^en^ gogeb ^Berner, 
(i-n DJJanb, fom elf!e^ af bet ^ele 6ogn 
(Som g-aber, ffionbt :^an fun er ung af 5Ilber; 
^^an^ é\i\ en Dannemt); ben [muffe Dreng, 
3 [aae, l)anø 33arn. 

Oieinalb. 
'^p^a\> bebber bu, min 3«?ttif^*iJ? 

5Babli. 
3eg bebber ^^abli. ^en lide .^ijrbebreng. i^l 

Oteinalb. 
Cg bu b^bct mig 
li( §t)i(en i bin §^tte? 

3eg ^r ingen, 
Det er min ^(eiefaber 2Berneréi. 
a^einalb. 

Snart 
^ar bu bog een. Du er t)e( fagtené Srub? 
^Babli 

flaaet unbfeelig Øinene ueb. 

*}iei, gobe ^erre! 

Steinalb. 
3ffe ^gæ]1em^? 
8abli. 
Dki, ApeYrc! 

Oleinalb 

efter et libet Dp^olb. 

3eg ()ar ofte ^aa min 'I^anbving 
"Beføgt ben "^^ffelige, bee(t ben gr^b, 
3 om øieMiffet unbte ^am; men oftefl 
Dog fanbt jeg Dtoal. €iig, er bu oioertroij!? 

^Babli. 
3eg troer, at @ub er gob; ^tjab jlulbe jeg 
Da frm3te for? 

liReinalb. 
6ee, jeg \)il tilftaae big, 
3eg ()ar ben gr^gt, at jeg mebbringer Sorgen. 
ajJig tl)!fe^, at lU^ffen felger mig; 
X^i ber er t)ænbet U^elb, b^or jeg fom, 
libt ffueb jeg et Ut^eir bn)be [øø. 158 2)en lifle ^ijrbebceng. 

3men^ jeg brætte tjeb en frcmmcb lærffel. 
(Åx bu ei bange? gr^gtet bu et ©mitten? 
Sabli 

betænfer fig et Øiebllf. 

©tig mig oprigtig een ^ing! 

Otetnaib. 

bierne. Id ! 
^abli. 
^r 3 en gob og en ujl^Ibig ED^anb? 
Oieinalb 

meb ^aanben paa ftt SSrpj}. 

'Beb @ub, jeg ev bet)ibft mig ingen ^t^be; 
Jeg flugter ei fom .tain for mig feb, 
3eg (iber fun og bløber fom en ^^bel. 
33abli 

ræ!fer ^am raf? v^aanben. 

©aa føtg 3 "^^G ^^^ '&t)tten, gobe ^erre! 

$i fragter ei, oi ftal no! tr^fte jer, 

3 trænger til M, 3 ^i^ forrigfulb. 

Og ^ar uagtet al éet^ægelfe. 

Uagtet al gorftanb og 33ibenf!ab, 

ZX)ti ^lob og gorbom. §er i benne 3[5erben 

(Er mere ©org, enb grt>b, hd er Del fanbt; 

Dg \)a 3 tumler meget om i $erben, 

(Sr bet naturligt, at 3 tiere træffer 

33ebrø\)elfer, enb S^ftigbeb. Tim fom, 

^lio !)er en 0)kanebé! lib, brug cberé kræfter, 

^ie(^ 2Berner meb at bi^gge Caben o)), 

kt tagge 33iælfer i ben nære ©foo, 

I)rif af oor ^Mdl ijiU eber ei meb 53iin, 

3nbaanb t)or funbe Suft, og fpii^ oort 33røb, :^oæ^ jer i (i^ffelige ^^tbct^ €o(ffm; 
^8 3 f'^^^ K^' ^^ Sl^ftigf)eben fommer, 
gøT feb 3 ^^^^ ^^^- i^^^^ ^^ længer gtuer, 
Ubflo)) ei Srne! 5ab bet Ⱦre nyttigt 
Cg gobt bet er bog altib Drab og I)^b. 
V5e» tneb be ^etoenbe! — 3 f^i^i^^^* P^^ n^i9? 

Unbfcellg. 

Xi(git) en ftaffelé ^ige, i)m maaffee 
■^un frænfer jer meb fm C^rigtigf)eb. 

ifteinalb. 
C, Socratee! erfienb ^er bin Difci^el, 
Der lærte 33tiébom af ben famme 33og, 
'Bom bu: Dkturen, Sbet og fit ^ierte! 
Cg bu, fom gif i .Hornet meb en (Bfare 
årlige ^aanbt)ær!efolf og giffere, 
iUiené $^rifæer ftreb meb €abucæer 
Derinbe mellem 2Rurene — 

^Ræffet f)cnbc .^aanben. 

åom, Sablt! 
Jeg følger big, bu er min gobe (^ngel. 

8abll 
.&t)er l)ar en ^ngel i fit eget ^ierte. 

Ofleinalb. 
3eg følger big. 

Sabli. 
Det »il 3 ^^ fortrt^be. 

5)c gaae. 160 ^en Ude |>t)rbebreng. 

Werner. £n iggrbe. 

§^rben. 
®aa mener 3/ ^ox ^atxl at t)i fan ^ugge 
De Sægter, fom t)i bruge ti( t)ort 9ftæfi?ært 
3 Unberj!oi)en? 

2Serner. 
I^nbe 5?^rrejtammer, 
Det er bet 35ebfte; t^i meb (Snebcerftal^er 
§ar bet ei nogen %xi bet ^clber et. 
§ar 3 fun bre\)et ^^celene \>d neb? 

§^rben, 
De ftaae til Dommebag. 

28erner. 

3eg troer bet felt); 
Z\^i jeg b^r mccrfet, alt bet $eb, fom fætter 
3 3orben ber, M ()olbe^ altib friff. 
'Bogt eber fun for T^an^elb, ficere fenner! 

.p^rben. 
§err gogcb! alt M i^m^elb, ber er wwK 
^ax, at (iiau^ Oiiiobi tabtt neb i (Svælget 
€in n^e §at; og b^n maa taffe @ub, 
%t ban ei feb falbt meb. m\x fvinglebe 
'^eb Itanten ffiobeeloé. 3 ^i^^^"^^^* l)^nil 
Cg \)eeb 3^ t)i^ab ^an nu gier? 

5Berner. 

.sp^rben. 

<!pan laber ©en ritte ^i^rbebreng. iM \ 

Sig t)eife neb »eb Snorene, »i brugte, ^ 

3 St)dget for at faae fin .^at igien. ] 

3Serncr. \ 

3eg Hber iffe jlig gorDotjen^eb. i 

Smuft er bet, ai en 33ierget^ ^m er ficcf ; ^ 

$i maae ei fri^gte garen, J)i fom bt)ggc j 

$or albrig ftffre 33o({g t)eb Sat)tnen. ] 

iDien taabetig er a( ^umbrij!ig^eb. \ 
§m^ 2:ouget braft! 

^tirben. \ 

§an t)i(be gierne t?ibe \ 

'iiU meer 33ef!eb om ill^fterne bernebe. ] 

^Berner. 1 

3 )^(d\) ^an ft^rter, ligger O^uobi paa i 

éin egen ©terning. Tim M gi^yr mig onbt; \ 

^et er en biært), en tjaffer tn^^ for Oieften. ; 

^^rben. I 

Sptxx gogeb! jlaa 3 fun jert Sinb til ^o; : 

Den Stri! §ar ingen ^e^, l)an ^ipptx fri, I 

X^i ganben frier nof Sine, ®ub fortabe '' 

Tlin ^x^n'^, jeg ffiemter. ^x>ah jeg \)ilbe ftge: ] 

3eg troer, ber t)ar et ^mrøbt 33aanb om gatten, I 

Som tcitli t)ar forært og bunbet om; j 

2)et oar nof egentlig M ^aanb, fom traf. i 

Serner. \ 

I)et er en anben Sag. ^»i^ td er (^Iffotj, 5 

Og iffe folb g^orfængligl)eb, fom bret) feam, \ 

Saa maa man tie; t^ M ligger eengang j 
3 ^io^rlig^ebø D^atur, at fp^ge fiæft 

Tlé garerne. Saa lab l)am glibe, Ul)li! ] 

Saa ^^tter Ijan fig nof, j 

vn. 11 ! 1 

i' 

162 ^tn aae |)i}rbebreng. | 

T)et tænfer jeg meb. I 

gar\)el, ^§erv g^ogb! faa Blbet bet ^a ueb — | 

SBctnet. I 

I)e unge g^tretrccer. i 

§^Tben. I 

®ub^ greb, tjot gået! i 

®aaec. 1 

Carofinc, j 

bet er gaaet lit og fra, nærmet fig 2Berner, fom taget ftn 33e3fe. 

^t^ab {)at 3 for i ^ag? 

QBerner. | 

$i fcctte O^ceftjætf | 

$et) ^^Ifgvunbéfanten, ficcre (Caroline! | 

6eet fig om. jl 

ORen If'oox er grit^? > ,17^1 i 

Saroline. 

Du f)ar ba labet tage i 

X>e gamle Cccgter bort? '^ 

QBerner. 1 

3a, fkre ^one! 1 

De tjar for ftjage, bruflne mange ^teber. s 

Det er et !)ceél{gt §u( — ^toi^ (^en maaf!ee i 

^Ie\) oi)erfatben ber af (Si)imme(^eb — i 

Cg garen t)ar jo (et at forebygge. i 
dM\ bi>or er grit^? 3eg gaaer pi\<i 3agt, og bringer i 

Dig gugfe iii bit Sloffen; men jeg maa j 

Dog f^éfe Drengen forft. si 

(Caroline i 

foget at f!iu(e fin iBefijmrlng. s{ 

3eg tillob ^m å ^cn aac ^^rbebreng. 163 

5lt i3aae tit ^^ebflefaer. §au fommer ()iem 
lil iD^ibbag. 

ifieruer ^urtig. 
mt ^au 0)3 til ^Bebftefaet? 

Sangfomt. 

3a faa! 

darotiuc. 
^u mener — 

SSerner 

meb paatagen Stolig^eb. 

O, M figet 3ntet! 
(£atoUne. 
Du mener, f)an f!al ^Ifgrunben forbi. 

3j3erner. 
A)an taer fig nof i 5tgt. 

(Caroline. 
3 galb ieg ^at)be 
^T?ibft bet — 

S em er. 
(£i nu! ^an taer fig nof i ^2lgt. 
(EaroHne. 
3eg fticrber. 

^Berner 

fi)6fet ^enbc ficerllgt. 

@ie!! forfid mig iffe Drengen, 
^r bu alt bange? 9hi man feer bog ftraj, 
Du e(t ei fli^pebaaren; Datnaturen 
Ubfliffer ali for fn)gtfom giennem big. 

C£arotine. 
Du gia: big ftærf, bog mærfer jeg ret t)et. 
Det er big t)etler iffe meb. 

11* 164 3)en lltte ^^rbebreng. 

3{) nu, 
^eføget funbe »æret o))fat til 
3 9[Rorgen; men ^t>a^ figer tet faa mere? 
Der er jc golf, jo Xømmermænt) terop^^e. 
Og Drengen fpringer, fom t)et lette MU, 
tolbftnbig otjer mere farlig .^(øft; 
Cg <Btkn er beqtjem og gob at træbe. 

Caroline. 
Tim [jan er lille, inlb og uforftgtig. 

&>erner. 
'Jln, ®ub er meb \)an\. T^æx bu rolig, ^ine! 
3eg gaaer paa 3agt. 

(i^aroline. 
@aaer bu at møbe l)am? 

kerner. 
'M ja, \)m bet fan trøfte big. 

Caroline 

Dmfatiner ^am. 

D, gaber! 
3 eg elf!er Drengen iffe meer, enb bu. 

3iaDfi femmer meb 31eumR). 

^aUl 
@ube greb, \)or gaer! 3eg bringer big en ©ieft. 

26 em er oeniig. 
(^i, 33abli! bet i^ar Diet. §oor traf bu l)am? 

5Babli. 
3 tli))))ebalen »eb ben lille goé. 

(Caroline. 
^t)or langt gi! bu meb grit^? 3)en ItCle ^i^rbebreng. 165 

33abH. 

Dtb, fiærc Tlohtxl 

SWené SBerner taler meb ben gremmebe, taler ^ablt [agte meb 
Saroline, og [eger at beroUge ^enbe. 

2Berner 

rccHer ^am »enligt ^aanb. 

$elf emmen, §erre! ^et er eielben^eb, 
5lt fee et fremmeb 5(nfigt ^er, 

58etragter ^am meb ^ciagtelfe. 

c(\ minbjl 
(k\ Særb — en Doctor — en ^^otanifer. 
^og ffeer bet uel iblanbt. 35crr oe Delfommen ! 

IHeinalb. 
jS'Dvtr^b ei )(>aa — 

2Bevner gob^iertig. 

^>i>ab j!u(be jeg fortvt)be? 

JReinalb. 
©ieftfri^eben 
®Toer cDeralt blanbt ,^I{p))erne; M t?eeb jeg, 
X)en ftelbne ^Blomft er nebtraabt længft i Dalen, 

2Berner. 
3^ nu, M er naturligt, fiære ^erre! 
.^t)or meget gaae^o, ber træben meget neb. 
spMh I)t)b er M, at Ⱦre gieftfri htx, 
^t)or ftelben eller afbrig Drogen fommer? 
Det er en geft, en 9Jiorffab, en {yoranbring, 
(it 'ilfbræ! i (^'eneformigbeben^ 55aner, 
^Jlaax i^anbring^manben nærmer fig \>ox SMk. 
A>t)ab 6fuef^il, b»ab ^at og ii^^ftigbeb 166 3)en nne .^t^tbebreng. 

(^r f)tfl for ^iøbftebefclt er ^er et DpMr> 
Jmellem af en Oieifeube for ^^rben. 

Oieinalb. 
%\, ix, ^err gogeb! ^(ier J faabait t?eb, 
33e\?ifer 3 tnig t>d enbog tilfibft 
9Jiig Bør betale^ til, forbi jeg fommer. 

2i3erner. 
23e\)arev!! Iroer J >^^/ i^g ^h( fornccrme? 
3 j!ienfer o^5 i (Eamqt)em @(imt af 3Bib, 
©ulbforn af jer gorftanb, forflarer oo, 
4^t)ab 3 forflaaer og bebre Deeb, enb »i; 
gortæller §ænbe(fer; meb Denligt ^ierte 
3 tager ^eel i Dore jæ^ne ©læber, 
.^an man betale flige ling meb $fenge? 

Gacoline nccrmeu fig 2Bernec meb et bet^beiibe ^lif, ^toorpaa i)an 
griber Olelnalb^ ^aanb, og figer: 

^u ja! faa er t)i %o ba nu befienbte. 

Tlt\) gobe 53enner gii?r man ingen Omfo^b, 

Dg at 3 fl^^J j^<tl f^^/ ^t regne jer 

^lanbt Dore ^Benner — fee, faa gaaer jeg bort, 

3u]t fom 3 fommer; laber eber ene 

Tlé mine D^inbfolf. Dm en foie ^ib 

6eer 3 ^i^ ¥^ ^B^^^- 3 ^^^^^ 3^^^^ 
55eb é\^iUi tænfer jeg. 

(Caroline 

til Sleinafb meb en benltg llnb[!i}Ibning. 

55or lille Søn 
(£r gaaet til fin 25ebjtefaer paa Mppm. 
^u fragte Di juil iffe, men man fo^ttev 
et OiæfoÆrf »eb ben bratte gielbefant, 
Det gamle tage^ bort, og ba min OJianb S)en liQe ^t>rbebreng. 167 

3nft gaacr ben 3Bei faa ^ar iei3 Bebet ^am 
^t fft)nbe fig og ^ente mii3 ben Side. 
Oieinalb offibes. 
iDlin ©ub! min ©ub! f)i)ab er bet for en stemme? 
Og h^iU 5(nfigt er mig i)e( befienbt, 
8fiønbt jeg bet albrig faae [aalebeé fer; 
Dg ^arnet^ meb. 

3 fragte for jer 6øn? 
C M er iiben ©runb! 3^0 f^^^ ()^^i^ ^^^ff 
%t i)anbre f)en ab .^H^^en. 

Saroline. 5tfgrunb^f\)cclget 


gorbt? 
Oieinatb. 


3«. 


[anbetig ! 


datoHne 

meb lettet .^iecte. 
©ub i)ære (ot)et! 


3 bringer 


0^ et ^uangelium. ©agte ti[ SBetnec. 

^en fiære 90^anb! ^n ^ax et ærligt 5{nfigt, 
6aa fmuft og flogt, men bog liDt forrigfulbt. 
IM maae hmxU t)am faa gobt, m fan. 
2Berner 

ixtftht ^enbes ^aanb. 

d\u er bu glab, forbi bu »eeb bin ^reng 
3 Sifferf)eb, ei fanbt? 

Øleinalb 

affibeé meb bijb S3et)cegel[e. 

Tli^ bcereé for, 168 ^en aac ^^cbebreng. 

I)et et min 6ø|ler (£avoline; men 
3eg im ei troe bet enb, jeg wil bet ei 
%\)i bet bebtøDer mig fun meer, i galb 
3eg feiler, og jeg feiler t>\% §un i>ar 
(Sn bleg, en liUe bitk, fpinfet $ige; 
^t)or er hd muligt — jlig en f^Ibig, ftox, 
éiøbmoefet ^one? 5(t men f)enbe^ 3lnfigt — 
Den O^øfl — 

G^aroline 

jiicrec paa ^am. 

iOlin ©ub! jeg fienber biéfe Zxcel 

9teina(b fom fer. 
3eg i)eeb et (iUe $er^, et gammelt $Hiim, 
§\)ab i?i fom 33ørn ijlemte meb t)inanben; 
3eg figet nogle linier — i galb 
«.V)un fan be ^orige — faa et bet ^enbe. 

3[8etnet. 
§i)ab fæt 5t*runbting tittet ebet ^en? 
éiig, gobe §evve! fienbet 3 "tin ^ufttu? 

9ieina(b 

gribec SaroIiueS ^aaub, feer ^enbe ftiot i Øinene, og figec langfomt 

9iaat ben morfe ^^Ibebuf! 
X)uftet ooet ©taoen. 
Cg naat 35inb og <8lub og 9luj! 
galbet tungt i ^at)en — 

(Jatoline 

falber ^am ^eftig rort og glab [peibeiibe i Xakn. 

^ngfteé betfot ei mit ^r^ft, 
(Sf^en fig t)il fietne — .^en lifle ^i)rbcbceng. 169 

:33 e g g e 

paa een ©ang. 

^aabet atter mig til Xrøft 
élinfer [om en otierne. 

®e falbe i l:)lnanbend ^^unie. 

(Caroline. 
3fieina(b, min 33rot)et! 

Q^einatb. 

Safter tooline! 

^Berner. 
Din ^Brcber! er bet muligt? 

Oteinalb 

flcerft beDceget. 
3a, bu er 
Mn 6øfter! ja, jeg fienber biéfe Iræf, 
6!i^nbt meget — meget nu foranbrebe! 
*i^iig et ubt)ojet 9^at)n, fom 33arnet ftar 
3 Begen^ 33arf for it)U (Somre ftben, 
er bet bog tåbeligt — jeg fienber big, 
3eg feer min Jyaberé ^^^nfigt. 

(Caroline. 

3eg min iUiober^. 
2Berner, 
O, mUn ®kbe! 9^einalb! M er big? 
Tlin 6t)oger, ^Brober! 

Dmfaoner ^am. 

9^einalb. 
D, almægtige Sorfmi! 
3Berner. 
Cg l)t3or — og iffe feet — og iffe ffretjet — 
Uf^nlig — bort — forfounbet — ^»ilfen ^gfiebne! 170 3)cn lille ^i)rbebceng. 

O9 nu, føvf! nu erfaret ^i>or f)un (ei>eb? 
Dg nu ferfl o))føgt — 

Oieinalb. 

3eg {)ar iffe |>gt 
(^t C^ffetræf ^r bragt mig iii bin ^(i))^e. 

(iaxoliwL 
Du t)ibfte ei, at jeg »ar f)er, min Prober? 

^ieinalb. 
dlt\, i)eb ben ®ub, font f!ien!er mig en jtor 
Ut)entet gr^b. 

^Berner. 
Spax a\t\a(i t!!e ^^rt 
^2(t 5:aterne for nitten 35intre fiben 
gori)i(beb ftg i bi^fe (Enemærfer 
Tlt't) Caroline ; ai ^un fl^gteb, fanbt 
DD^iin 55aber^ .§>^tte? 

iHeinalb, 
Slibrig. 

2Berner. 
m t)an f!ret) 
Xil eber^ g^befteb? 

D^einalb. 
!5)a t>ar jeg borte 
©om 6!ib^breng, 

QBerner 

griber ^nbes ^aanb meb 3fb. 

%i f)un fanbt en gaer i min, 
33(et) ^^ttene 33arn, min Safter og min 4^uftru 
Og aJiober til min grité! Ire (^ange ffrei) jeg. 

Oieinatb. 
3eg albrig faae min S3arnbome (Egn igien. ^en Illle ^i}cbebreng. 171 

5ci3 foer omfrini^ i ikrbcn alt [om ^reng 

Og ba jeg atter t)enbte til (Suropa, 
Cg fenbte ^ub til ^^icmmet, fif jeg (B\>ax: 
Tlin Peiefaev Dar t)e^, og daroliue 
(vi fiben fuubet. 

ilBenur. 
Og min js^\t)cx^ ^veu? 
Oieinalb. 
9[^aaj!ec ban albrig fif bet; muligt ^^0^)^ 
SpC[\H .^xmmeligl)eb tog i d^ratoen meb. 
(Caroline ^emijft. 
6aa i)ax ba uben menneffetig ^ie(|) 
I)en gobe @ub forenet 00 igien! 
Dieinatb 
gclbec 93ablii3 ^aanb. 

'M, 33abli! troer jeg big: ber gioeé ^^^tter, 
§oor S^net ei flaaer neb; Uf!t)lbigbeben 
^in ginger ftræffer 0^ mob ^imten^ ^M(nn 
3 om Jorbenleber. løfter, elffte Safter! 
Jeg feer, jeg bringer iffe Sorgen meer. 

Gn yige fommec. 
i)err ©ognefogeb! ^^ater ^^nguftin 
©taaer ubenfor meb tt>enbe 2Rænb ; be bringe 
^^^aa ^aar en 23ibiefuro meb luffet Caag. 
^an figer, b^n maa tale meb big ene. 

35Serner. 
^eeb b^ni at fomme! 9fteinalb! gaa i ^at)en, 
Og glo^b big meb bin hofter. ^:ber^ ^Merter 
33ebøt^e Cuft; b^ormeget \)ax 3 ^i 
dlu at betroe, at tale meb b^nanben! '^ 172 ^en nae ^l)rbebreng. 

3 jlig en 6ag er trebie Tlan\) tilotoeré. 
Om bet faa »ar en ^gtemanb og St)oger. 

(S^aroline befi^mcet. 
2Jien Jyrit^, min 35en! ffal famme 53ei tilbage. 
2Berner 

munter og titlibéfutb. 

Si, fiære .puftru! fan bu fragte nu, 
^a (S^ub ui)entet fenber jlig en Si)!fe? 
$ær rolig! grité er i ®ub^ i^aretægt. 
^il TObbag ffal ^an f^ife meb ftn 9[)lorbroer, 
Cg briffe ^elfomjt af fit lille ^æger. 
©aaer nu, at jeg fan tage mob oor ^rceft. 
^an »ære ffal »or (SJieft i I)ag, ben gobe, 
9tetffafne ^lunf. 3eg aner, \^\>ah ^an oil: 
§an bringer aarlig mig en ^urt) meb grugt 
I)ero^^e fra fm lille ^^bilbgaarb. 
,§an boer ^xia M)^'pm fom en eremit, 
a^^len l)ar bog berfor ei forlabt ftt 6ogn. 
Apan er »or 8friftefaer, libt morf, libt ftreng, 
Sn iorig (£at^olif, ei *^)^arifæer; 
(St folfomt .S)ierte flaaer bag lOhinfefaaben, 

(Caroline, 
.^om, eljfte ^^rober! følg mig ub i .spaoen. 

Dieinalb. 
^^f, (Caroline! minbeø bu enbnu 
55or 33arnbomø §auge, ^oor oi legte fammen? 

Caroline. 
Du finber ben igien tilbeelé, t^i meget 
3eg )3lantet l)ar, fom minber big om biin. 

nkinalb. 
m^t)æffen? 25en littc ^ijrbebrcng. l'?S 

G^arolinc. 
Det fotfiaaer fig, [træffer ftg 
9[)2eb ftne ti^ffe 33uffe giennem gaugen. 

Dteinatb. 
^^ft^ufet? 

(JaroUne. 
iD^ieb ftt ®^eil og meb fin Søibænf. 

Oleinatb. 
Dg 33ierne? 

Caroline- 
i^eb ^$(anfet)ccrfet tritjeø. 
5^t t)ar alt tt?t)e (Staber. 

O^eiualb. 

elmetræet 
'])Uh iRaDueneV 

(iarotine. 
33ef!^gger 33æufeu, ^toor 
'I^i læfte $^eef)iftorier meb t)inauben. 

O^einalb. 
%{t i\)iM mig et (StJent^r i Dag 
5lt gcbe i^eer. — ©aaer 33aMi meb? 

33abU fmilenbe. 

Apun ^aéfer 
Sit .^iøffen, fom ben lille 5lffe)3ot. 

Øteinalb. 
Cg \)enter ^rinbfen? 

33 ab I i teer. 
^an bet Dccre minbre? 

5)e gaae uubtageu 3Becner. 174 5)en nile ^ijrbcbreng. 

iiugujliu 

træber Inb meb bt)b ^Ittot, SSærbuj^eb og §elel[e. 

^an gier ^orfets ^egn. 

2Bcrner 

tri)!fcr f)ane ^aanh. 

%al gaber ^:}(uguflin! 
§i>or ^aaet bet? "Du er mere b(eg, enb efler^; 
^u j!iccber. 

T)et er ^^Iberbommen, ill^erner! 
3ei3 flaaer )?aa @ra\)enø ^Breb. Det er et gr^gt 
5vor Døben, tf)t ben efjTer jeg [om ^en; 
Det er min (2icc(, fom fficrber, men^3 ben r^jler 
lungt ^tøi) af fine 'Isinger. 

3Berner. 

Iccnf bog ei 
(^aa tibt ^i^aa Doben! D^ben fommer tib^nof. 
6ftonbt bu er gammel, graa — l)Oab ftger M'^ 
(^n fnee^mb 'iBinterbag er ogfaa fmnf. 

^luguftin. 
.0, glem Cetftnbig^eben ! %xn bit Ste 
%[[ neb at ftirre i bet f)eU{ge D^b, 
^\)or fHoben groer; 'paa glaben »ojer lant. 
^Beflit big ^aa ai finbe ^^^ i lO^ørfet! 
€tir neb i iDMben, til bu ^ar opbaget 
Deri ben flare '^^ort til (^oigl)eben! 
l\)i Jv^bølen er fun forte Drømme^ 3"^B^"9' 
€om leber til en \^ab))rint af ®iøglen; 
Tltn ®ra\)en (Sanbl)eb^i Dør, og grom^eb f)løglen. ^tn UQe ^ijrbebreng. 175 

Setncr. 
Jeg er ei ufrom. 

^^luguftin. 
dhl bet er bu ei. 
®ob er bu; men bu er for fanbfelig. 
Og fætter alt for megen $rué ))aa Cbet. 

QBerner. 
m\\ ®ub f)ar giort mig l^ffelig; i galb 
3eg ffi^nte flet ber^aa — »ar jeg en (Xf)rijten? 

^uguftin. 
I)en Qjlcebe, ®ub forunber o^3 ai n^be, 
^r fun en $r^\3e, for ai txcnne -spiertet 
%{{ tidibefuibt ai U\aU fmt (2a\)n. 
^It onffe mig i (Suig()cben, naar 
D?lig Smerten træffer ^er, er ingen ^^b; 
^00 onffer iffe fig befriet fra Dt)al? 
3J?en fibbe, fom en 3«?^. i 53e(magt f^rft, 
Xaalmobig uben knurren fee ©ub^ ^Billie, 
33erot)e^ ^t)ab ber t?ar big b^rebareft. 
Og ftge bog meb taareqt)alte ^Jtofjl: 
©ub ga\), !)an tog, ^an^ ^at)n t)oit t>ære (otjet! 
^et, Serner! bet er c^riftcligt. 

Qi^erner 

taget ^am Denligt »eb ^aanben. 

'XM ftig mig 
Oprigtig: er bet ret — nu tater ogfaa 
3eg (ibt i bine ^Billeber — beftanbig 
%i t)ar^(e Sorgen, fom en Dktten^ Ug(e? 
Seli) ei ai funne fee en liflig 'Blomjl, 
gor ftraj at fporge ben: f)»i bufter bu? 
§m ()æt)er bu faa tiUibéfuIb bin Stilf? 176 ©en liHc ^i)rbebrcng. 

^u f!a( bog mene, raatne, trccbeé neb. 
€ug, ^uguftin! er bet ba c^tiileligt? 

^^uguftin. 
C, ^^i' mig, og mi^fienb mig ei, min 3?en! 
8aae jeg big falig, iffiemer! i bin ©ub, 
Saae jeg bit $uu^ faftgrunbet ^aa en I(i^)?c, 
6aae jeg big fluffe lørjlen efter Apelb 
3 Sit)ete ^ilbe — o, ^t)or munter, glab 
Da ffulbe jeg et bele benne gr^b! 
9J^en naar bu g(æbeé tjeb hd falffe 8!um 
$aa libene glob, I;»orunber garen lurer, 
£an jeg ba glæbe mig? 

^Berner afbcnbenbe. 

^i meer om Sligt! 
Du femmer og beføger oé? §ai) 3^a!! 
Din ^iiébom og bin J^rom^eb j!atter jeg; 
3 g-alb oi f^le libt forjlielligt enb — 
ginb big beri! libt 25interen er folb, 
Cg (iommerbagen unbertiben lummer. 
53arm big imellem i mit lune Solj!in, 
3eg uil ^uft)ale^ t)eb bin UU Tlaanc, 
(Saa ft'ienfe Di ^inanben begge Ologei 
3 jligt et ^^B^tte jo beftaaer fun 3Ben|!ab. 

Sluguftin. 
dlu fijler bu, nu finber bu big i 
Din ^2^ffe, SKerner! fom en 33^anb; men funbe 
30^eb [amme gatning »el bu taale Smerten? 

SSerner. 
Den lib ben 8org! 

Sluguftin. 
@cm Sæbeboblen brijter. ®cn Illle ^i)rbebrcng. 177 

6aa fiJtnbev i fit 3ntet D^gnct^ 2#. 
^t)ab om a(t 3^iben i) ar bcr? 

2Bcrnex. 

gromme gaber! 
^tjab bringer bu? ©n ^rt) meb beilig grugt? 
35i taffe big. 

5luguftin. 
3a »et meb beilig grugt. 
Uj!^lbig n^^ ben groebe )(>aa fm 6tænge( ; 
9^u er ben ^Mt alt, men bet lide Siig 
(Snb fmiler i fm Døb, og er en ^ngel. 

2Berner. 
Det falber jeg at fee D^^aturen mert 
D^aar felt) et 5(lble »orber big et Siig, 

5luguftin. 
^t)ab er bet 5lnbet? er \>d iffe brubt 
gra iUloberqmften ? 

2Berner. 
©iffert; for at nt)be 
'M ftn 58eftemmelfe. 

5(uguftin. 
Dg fan ei §iertet, 
ølaar bet er bruftent lignet oeb en grugt 
(Som ^luffe^, iffe for at filbre 6anbfen 
2)kb eobt — for feb at n^be ^immelf! 6^bl)eb? 

kerner. 
O jo! bet er ret fmuft, ret bigteriff. 
5luguftin 

beflanbig meb ftærfece SJcegt. 

Dg fan ifær ei 33arnet i fin 6fionl)eb, 
D'laar ^lubfelig M falber f^æbt fra (Stammen, 
vn. 12 178 ^en nae ^i^rbebceng. j 

i 

^d fammenligneé meb en l)tmmelf! ^^ugt, ! 

(Som ))lu!!eø ^er, for {)i|l ai faae fm ^iccrne | 

3 $atabifet f)t)or ei Ormen tærer i 

^et^ 3nbre meer? : 

2Berner 1 

plubfetlg nngj^. | 

røn 03ub ! \)Mh t>\i bu fige j 

SD^ieb bine Cignelfer? Du ængfter mig. J 

^(uguftin i 

fjai* gbet golf ene et S]inf; be ^at»c bragt ,^uct»en inb paci Saaren,; 

og forfeiet fig bort igten. ■ 

Ul^ffelige gaber! ()t)t)rban j!al ; 

Jeg forkrebe bi g, {)mø lette 6inb I 

5t(bete^ 3^^^^^ ^^^^ ^f P^^ Smerte? i 
Det fommer big [om Slag fra Dommebag. 

Tim %xe]t er big et 3^^^^; ^^^ M ^^^^' > 

Din gr^b t)ar ^er, fun I) er, ei ^ift bin Ccengfel [ 

SSerner ] 

fti^rter ^en, aabner ^iir»en, og opbager fit S3arn. i 

O, @ub! min grit^! bøb, hehl nebftt^rtet! fnuup! ] 

^an faf^er ftg fortt>it>Iet o\^zt Siget. \ 

5(uguftin i 

betragter ^am meb inberlig 9)iebllben^eb. ; 

Oia§, arme ^Merte! f»u(m, ubt^m bin 3^^^ ; 

Storm! ^xcc\> bin 9^et, Ølatur! C^b, m(be ^tagel i 

gra <^cckrne, git) ^iertet Suft, ai ei j 

Det f))rængeé af fm Stuml)eb! gl^b, fl^b, ©raab! \ 

Og ubt^m bine falte laarefilber. \ 

^^l, arme gaber! t\)\ bin Søn er bob. — 1 

Tltn, Smerte! naar bu foo^ffet !)ar bin .^raft, i 

dUax bu bar rafet ub, gortmDlelfe ! | 

I 

I 5)en tiffc ^i^tbcbrcng. 179 

O, tom ba, [øbe %xe\il \xa D^aaben^ If)rone, 
6fin fom en Tl^m giennem ^ovbenff^cn, 
Dg (ab ^m fec fit S3arn, fm ^xiU igten 
gra ^imlen mellem (englene, fom [mile. 

SBerner mat. 
Tilt 23atn, min (Ben, min grit^, min ©nejle! 

31einaCb 

fommer ^urtig. 

TimV. ev bet fanbt? 

5luguftin. 
^e^ijcerre! 

O^einalb. 

©anj!e m]t? 
%xa Mppm flirtet neb og fønberfnuuft ? 

5luguftin. 
Og Qiget faft o^baget ijeb et Unber: 
^n ?)ngling fanbt M, fom man l)i^feb neb 
3 5lfgrunbøfi)ælget, ^i)or ei 9[)^enneffer 
^ar aanbet i utænfelige ^ibev. 

9^einalb 

tcæber l^en for Siget. 

D, Daffve Jrit^! bu lide ficere Siig! 

3eg fienber big igien i bi^fe Iræt 

éfienbt ^øben^ ^æb^ler ^ax forft^tret bem. — 

Dlu er ba 3faa! offret! Jngen ^ngel 

^at aaknbavet ftg i 6!^en, %xxié\ 

Dg taaBt fit §olbt. ®rumt H^bte bu ))aa Stenen, 

Saa er nu benne 5lrneé ©læbe f^ilbt 

gor etoig! ^>er, f)\?or jeg i §a\?n mig troebe, 

12* 180 ®en lille ^^rbebreng. j 

^er ^at)b(if (aae paa ^^bet al(er(umf!efl, I 

Og jliulte blinbe Sficer. — OD^in flaffeU (Sejler! \ 

3eg i){( et fee big meer. garijet 5^^^^^ ♦ i 

(Sen X)ag fbrbinber og abf!i(Ier o^, I 

^an gaaec bort. 1 

2Berner \ 

ftaan foctDt»Iet op, og fiicrec paa Stget. ; 

iJiu 5llt er tomt for mig, fom ba G)ubé 5(anb i 

Snbnu ei fbccoeb oi)er 5^anbene. ' 

TOn ©læbe^iorb er ccftet til et S^ao^. i 
Det ffionne ^^ierg meb fine fri|!e ^ilber, 

6in ftolte %oé, pt @ræ^ og fme ^^rber — ■ 

(&n uéfel €fue^(ab^ oeb Dagene i!^^, i 

9kar Ir^deriete falffe !t^am))e [luffeø. i 

5l(t jtaaer ber — men fun l)an, min grit^ er borte; ; 

€(et 3ntet mangler — fun t)d 33igtigf!e. j 

D, grit^! mit ^3arn! f)ODr ofte oil jeg nu ; 

$aa bine ^eie giore ^ilgrimereifer, i 

Og grccbe fonberfnuuft, fom 'T3anbringemanben ; 

55eb 3«^^^^^^. naar i^an pirrer i ben glob, ? 

.§oié flygtige 3Booer braf bet Redige ^illeb. i 

,0, 5^rite! mit ^Barn! \ 

Opbager ban6 (ifle vf)at og Ximt paa iSccggen, briftec i ©raab, i 
og t>ciber fine 6^ænbei-. 

O, @ub! o, ©ub! o, @ubl j 

Der l)ænge bine flæber — (Sonbagé^atten ; 

Og (Sonbag^troien. 5Ju be^ooer bu ; 

(Si længer bem, nu er bu fiæbt i (Straalcr, i 

(2om (Sngei franbfet meb bc i)Oibe Silier. j 

ajiig efterlob bu fun be fmaae, be fiære j 

Øleliqoier. I 

I 3)cn nile ^i}tbebreng. 181 

3luguftin. 
Ul^ffelicte ^^aber! 
^orf^nb big ei. 

^Berner, 
^i fliUe, mnnV. bu fienber 
(^i gabetl)ievtct. ^ecb bu i bin (£e(le, 
2JJcb bine Duer, mob W (ixudfii 
2Rat i bin fevgcUge C^.cufom()eb, 
.ptjab Cbet er? Cg fan bu f!atte ©at?en, 
éom bu ei fienber? taffe (5)ub berfor? 
€iig, »eeb bu, f)t)ab bet er C[t txcre gaber? 
Du flirrer paa bit melancfcolffe .^cré. 
Cg tænfer fun paa Døb, ^ma (S^ub, ^aa (Smerte, 
Xitintetgiarelfe. 0}kb 5(ngftené 6t)eb 
Du beber i ®etfemane, og blebeV 
%\a (^clgatba. ger big er S^mi fun 
^n taagefulb cg fergelig \^angfrebag. 
-pDor ber er Bern, ber er en emg Juul; 
Der blomftrer ftebé Uf!t>Ibig^eben^ gefl; ] 

Der fmiler 3[)^obren meb fit 33arn \\^k\ (Sfi^bet, } 

Tl^n^ 3tiernen funfler faligt ot)er ^^tten; j 

Der fiunger (engelen beftanbig knn)ft 1 

gor .sbi)rberne paa Tlaxkw fit §oftanna. 1 

I bi ^3arnet gi^r fin gaer til ©am igien, j 

Cg fun fiom 33ørn m atter fee ®ubø Oiige. ' j 

^an fi}n!er neb otier Siget. ; 

(Cfluofine i 

fommec langfcnit inb meb gatning, fulgt cg iinberftPttet ai i 

nogle Ooinber. i 

I 

gor^olber mig bet ei, at fee mit 53arn! i 

j 
■i ^ 1 182 ^en Uffe ^ijrbebceng. 

5luguftiu 

gaaer f)enbe i 3}lebe. 
9^etj!afne Caroline! 

(£aroHne. 
3eg ^ar fmugct 
3 %\k^ *$fa(mer meb ftam, cg ^au (cefle 
(Eaa fromt ]xn ^ftenB^n. ^§)an er ()oé ®ub, 
Det i?eeb jeg l)ift, Wx ffulbe jeg ba flage? 
SS^erner 

fpringec op, og omfavner ^enbe. 

O, 3}lober! iDZober! Caroline. J 

.pan er iffe fnuujt, \ 

^i falbet neb fra ^(t^^en, ^ar ei f(aaet i 

(Sit tille §o\)eb bbbigt imob (Stenen. : 

(S3ub^ Redige (Sngle greb ^am, ba ^an fatbt, j 

Cg bragte \)m\ ^ulbtfmilenbe til §im(en. j 

5luguftin I 

()otbec Oblnberne tKbage, font toiHe trc)le ^enbe. j 

(£aro(ine. i 

Og ber er ffient og glæbeligt; M l^eeb jeg, I 

T)et troer jeg \>i]t. ^ 

^^uguftin. 1 

O, æble Caroline! i 

.§elb big, bu fromme, \)ife Dmnbe! .^^elb big! , 

Dig ft^rfer Iroen. | 

(5;aroline. >! 

Cfte fi?urgte ^an: \ 

(^r ei ben lille (£ngel l)er ^aa 3orben? j 

3o, ftjareb jeg, uf^nlig. Og naar fan jeg 

Da fee bam? f^nirgte l)an. Da trtjfte jeg | ^en aHe ^ijcbebreng. 183 

Den liKe Spørger ijtccbenbc tii §iertet. 

Dg fuavte: (Som en føber^aarct ©ubbe 

(Seer bu f)an\ førft. — Tlcn bugten e(ffte big, 

Tlin føbe Jrit^! og i){(be iffe bie, 

%\i bu i)ar f-o(i)graa. — ^tabuer mig bog ^urt>eu. 

Og lab mig fee f)an^ ^iig! 

'^uguftin. 

mm ^r bu ^raft? 

Saroline 

meb et [octuii^Iet ©miif. 

.^>t)ab ^raft bef)ot?er jeg til bet min gaber? 
3 galb ^i\n (ei^eb, ^\)U jeg bar ^am )^<u 
Tlin iDioberarm, og tr^fte f)am til §iertet. 
Cg flæbte, ^ægeb ^am, og f!ar ^am ^^r^bet, 
T)a funbe ber be^ooe^ .kræfter; men 
lil bleg di jtirre paa l>ano blege ^iig, 
33el)ot)e^ ingen. 

®a f)un [eet Siget, brljler ^un i ©raab. og f riber ftne .^ænber. 

2Berner 

tnækt t)eb sBaaren, rceffec ^enbe ftn ^aaiib, cg figer: 

a)Mer! elftte ThUxl 
^\)xim[ ei. ^ab o^ rccffe »ore Apænber 
iil .^imlen ot)er »ore^ SngeB Siig, 
Dg W^t ®ub om ^^iflanb. 

daroline 

fnæfet cg beber, berpaa jlaaec l^un op, og figet i ^ulbt 
©toccrmert. 

D, ^t?i ffeer ber 
(£i meer iT)tirafler? "^et \)ar bog faa ffiønt; 
Det trøftebe be ftaffelé 3[Rennef!er, 
Dg ft^rfeb bem til A>aab, til Iro og lillib. 184 ^cn Illle ^ijrbcbrcng. 

55Drt Sb er merit, »i trænge tibt til %xe% 
6org nebflaaer 6inbet, C^ffen f)æi)er 3[Robet 
Og ^Mb ber l^ccnbe^ (Sen, fan i^ccnbeé gie er. 

2:if STuguftin. 

^rinbrer bu big, fromme ^errené iD^anb! 
35i t)ar i ^irfen meb Dor grtt^ i (S^nbagé, 
3u|t ha bu (ccfte (Si)angeliet 
Cm ^nfené (Ben af Ø^ain? O, ^t)or ^erligt 
gremfttlte bu ®ubé @obf)eb og ben jlaffelé 
^Jortoiolte 2^ober^ gr^b! ^et oar bog ffiønt 
^t)ié 8(igt »ar muligt enb. 

5luguftin. 
m, Caroline! 
!Der f!eer ei meer 2)^ira!ler. 

Caroline. 

30, ber gw; 
De f!ee bog tibt. (Sr ^t)er en ^errené ©at)e 
(Si et SDhrafel? 35ar bet ei a^irafel, 
^)lt (^ub mig gat) min gritø? Og naar et 33arn 
^r f^gt, og bluffer tort i %éex^th^, 
$Raar Cægen tier, træffer taue pa<x €fulbren, 
3}len^ 93^obren græber, gabren ftirrer bleg; 
(Sr Ui ei et 3[)lirafe(, naar ben (St)ige 
X)og frelfer bet, og jlienfer i^aer og Tlocx 
T)er' 35arn igien? 

SSerner. 
§ift jlienfeé t)an oé atter. 

(Xaroline. 
røn i^rit^ engang \)ar f^g, og '^Ile imltc. 
a^leb bunfe(f)ebe f inber, matte Slif 
X)rog ^an fin 9Ianbe, ralleb i min 5lrm; 5)cn liUc ^ijrbebreng. 185 

Tim Bittre Zaaxt ijccbcb ^am ben f)ebe, 
©Ubrøbe £inb. 

2Keb ftigenbe gclelfe. 

§an fom fig, og biet) farf!. 
®ub gat) mig {)am tilbage. — §t)ab ber een g an g 
(Sr j!eet fan tiere f!ee. 

5(iiguftin. 
^u fuærmer, Dtoinbe! 
Tim milbt og ^nbigt er bit 8t)ærmeri; 
Og fom en ^oi Of^uin paa gielbet, t)ifer 
t)it fnujte 33r^ft enb 6fiønt)eb i fit ®ruu^. 

Caroline. 
Tlin 6merte er for ung, jeg fan enbnu 
(^i finbe mig i min gortoiolelfe. 
^et t^ffe^ mig, fom t)ar min 6 or g en ^ro^m. 
3eg faae f)am frif! og funb og blomftrenbe 
3o for en Xime fiben, og nu ligger 
.pan folb og bleg og fonberfnuuft :|3aa ^aaren. 

3Keb en befijnberlig ^oi Stillib. 

Det t^ffee mig, fom om tjor ."p^ttebofr 

<Sig aabneb fagte for ben ^ulbe grel fer, 

3 om om l)an fom, og lagbe fmilenbe 

Sin .s)aanb paa ^iget^ 3^^' »enbte fig 

lil mig meb Ir^ft, og raabte: ®ræb ei, Dmnbe! 

Din Dreng er iffe tfet). 

3 bette Øiebli! gaaer ©ouen op; tfrits, fulgt af ^a6fi, 

3leinafb, Un gamle ;Kel)|lefaber, og enbeel .Qgrber og 

.(jqrbiMber, fli}rter tnb meb en jlor 33[Dmfterfoft i ^aanb, 

og itei* i fin SJloberS 5(cme. 

%xiti. 

m, moitxi motxxi 186 2)m Ilde |)^rbebreng. f ^in !Dreng er i!fe bøb. sptx er btn gvit^; ' 

§an (e»er, ^an er frif!, ^am fattet 3ntei i 

Qluguftin. ] 

Spa — ^i)ab er MW^ I 

(Caroline. I 

§imme(ffc 5«>vbarmer! I 

^Berner. | 

Tlii ^aru! min %x\Ul min 3iyu! bu te^er? %x\t^\ 

^orcelbrene cmfabne S3amet ^enr^fte; alle ^ifilebetjætenbe ub= ] 
tn)ffe beceé ©læbe og gorbaufelfe. ] 

grité. { 

3a, fiære J^er! f)i)i |!u(be jeg ba bøe? | 

3e9 er faa lide, bet »ar alt for tibliijt. | 

2)iin ^Bebflefaer er jo eu rørtij iD^inb I 

^aa fiirftnbet^l^e 5Iar, b^i ffulbe grité | 

Da iffe Ⱦre bet, fom fuu er fej? i 

3eg bringer Sebftefaber meb, og ^(omfter | 

Xil 2Rober. ^er er Oiofer og Sa\)enb(er, j 

Ce^foier, ©^(bentaffer, 5leg(ifer. 
Tim Oktinolerne og Cilierne 
^ar jeg paa i^eien fajtet neb i eDcelget 
3 ^lippeftoften, toeb bet n^e 9ivTft)ærf. 
De bufte big for fto^rft, bet ueeb jeg nof. 

Caroline. 
5lIgobe (S^ub! 

SKerner. 
Der (!eer enbnu ilRira!(er! 
5luguftin. 
3eg er en Dlbing, mange 3'?vben^ (E^ner 
goer mine 33(i! forbi, og bragte fielben 
Tlin '2\ct\ til 8tubfen; men ber ftubfer jeg: ^en fitte ^»jrbebreng. 187 

I^t Sarnet ligger blegt paa ^^bené Saare, 
Cg 33arnet [miler frij!t meb 33lomiterne. 
Sanct $eber! xex mit Øie meb bin J^inger, 
Og lær mig fienbe €anb^eb. 

33abli. 

O^cinalb ileb 
gorti)ii)let bort; jeg fulgte barn. (^xi\) ueeb — 
ét 53lif — et Orb, uo\)erlagt i (borgen, 
glei mig fra Sæben. X)a \)an Uh til Sierget, 
Dsn løb jeg meb, men ^enteb barn ei inb. 

Oteinalb. 
Da grceb bu, Sabli! føbe, febe laarer. 

Sabli. 
Tim "i^a jeg fom til Si^cclget, jtob Im ber 
dJl^^ %x\U i 3Irmen, tr^fte ^am til §iertet. 
Cg raabte: 93abli! fee i>or lille (Sf^t^aanb. 

O^einalb. 
Ja, ©læben ber forfuaubt, og CDertro 
Jnbbilbte mig, K\t jeg uar 3orgen^ bringer. 
Jeg Uh til ^idhtt, fvimleb o\)er kanten — 
Da fenbte 63ub ftn Gngel, xaahk l)olbt! 
(£n lille §aanb traf mig t)eb .^iortelfligen. 
3eg ijenbte mig — et Sam, faa fliunt fom Saaren, 
3tob bo^ en ©iibbe, frifÉ fom >>øftené 'liften; 
lo Silleber af 'imU ffiønne ^^^oler: 
Sarnbom og 5(lberbom. spMh fattet big? 
'^Ibf^iirgte mig ben Sille fmilenbe. 
Jeg tn)fte falig Saaren til mit Apierte, 
Jeg ffueb l)enr^ft )^Cia min Sintergubbe; 
Cg ba, fom €omren beilig, Sabli fom 188 2)cn liQe ^^rbcbrcng. 

^Mé Xaatebuggen paa fin Oiofenfinb, 
I)a toit)(te jeg ei længer om min Speft. 

^an tit)Htt fm 2)tunb til SBablié ^aanb. 

5luguftin. 
gomnberlige ^ag! meb felfcm ©wglen 
^^Mfbr^ber bu ijovt Siué (Senéfovmig^eb, 
§t)o fienber bette ^iig? ^et tigger frif!t. 
§t)o tt?it)(eb om, at hd t»ar 5lBerneré Sarn, 
§»i^ iffe 33arnet let)eb, »ar tilflebe. 
A>t)o mifleb bette 53arn? 4^t)o faoner bet? 

(Sn A)^rbe. 
3cg t)ar mit 93arn, 

^n 5(nben. 
3eg mit. 
5'lere Stemmer uben for ^i^tten. 
I)er faDne^ intet. 
iReinalb, 

fom {)ar betragtet Siget. 

S^orunberlig^eb paa gorunberligbeb ! 
Det er en Ulk fOhimie; t>di> Segem 
^r giennemtruffet af et felfomt 33iergfalt. 
9^aturen ^ar beflittet bi^fe femmer 
Tloti Unbergang og mob Rorraabnelfe. 
iD^en benne Siigfteb — ubegribeligt! 

I)en gamle 53ebftefaber. 
A>enbringer mig til 33aaren, lab mig fee! 

betragter Siget nole, berpaa figer \)a\\ grcebenbe 

^a ja! min ^2lnelfe bebrog mig ei : 
Det er min ælbre 'Brober 2lbolf ^cppi, 
3eg fienber ftam enbnu. 5)en lide ^i^rbebreng. 189 

SBevner. 

X)in 33rober, gabet? 
(idxolint 
^in 53rober, ^Bebftefaer? 

glere. 
^t)ab? brømmet (Skubben? 
33ebftefabcren 

til 9luobi. 

^ar bu ei braget bette Siig af ^(^ften 
^eb 33unbUé? 

Sduobi. 
3a, Dot gået! 

33cbftefabeten. 

Det (egeb ieg 
^om 5Batn meb Se))))i fot ^a(i)fietbftnb^t>^t)c 
Og fej 5tat ftben. 6c|3))i falbt i (St)æ(get 
^ox gabet ^olbt bet f)emmeligt, fotb^b mig 
m fige bet tit Ølogen, t()i t)or SD^obet 
(Si maatte mbe bet; M f)eb: {)an bøbe 
^)lf et)gbom f)oe t)ot iD^otbtcet, og b(e\) jotbet 
']paa ^irfegaatben, 

gclber fme |>ccnbec. 

m, bu gobe ©ub! 
^M jeg enbnu o^(et)e fligt et 3^ttegn? 
3eg i>at ben Jlngfte, jeg, fem ftaaet og f^iæ(i)et 
ikb 3taoen fom en feloerbaatet ©ubbe; 
Den ^(bte ligget fom et lille Satn, 
3ee, gtité! bin gatfaeté 33roet; ^n lignte big, 
%\x \)eoet, gob og fnilb og fmuf, fom bu. 
dlvi leoet l)an igien i big. — @ub tjcete 
.^am naabig i fm ^immeU 190 ' 2)cn line ^ijrbebrcng. ^(uguftin. | 

5Imen! 5(men! S 

»Selfom er ^evren^ unberlige 2Bei. 1 

(5n Mfort (Sf^ f>ar lefl fig »enligt op \ 

3 23eemobébug. \ 

SBerner. i 

^n ^m\t l^ffalig X)ag! i 

25i fanbt i)ort SBarn igieu. j 

(^atoline. 

55t fanbt en 33rober. ^ 

O^einalb. i 

Og f)an en hefter, og en tim ^Deninbe, i 

(Sn 9iubo(f i fin ^xiil — og i fin grit^ • ! 

Sn ©f^téaanb, ber ^ar rebbet ^m fra Do^ben \ 

^er — maaf!ee f)i^fet. i 

5{uguftin. i 

©obe, fiære 2Berner! j 

3eg ønffer big ti( S^ffe meb bin 3uul, : 

X)in ©læbeéfeft. ®ib ftlbe, fitbe forft \ 

Den enbe meb en ^aakfulb Sangfrebag! i 

Din Øiob f)ar aabnet mig bit t)ele ^ierte. j 

ger elf!te jeg big, ^Berner! fom en gob, ] 

SRetffaffen iUianb; men bu er ogfaa from, | 
grom, flionbt paa bin 33ii^, 3:i(gio ba en ©ubbe, 

§m^ ^an f)ar frænfet big. j 

2Berner 1 

trijMer ^an6 ^aanb. ^ 

©, fromme gaber! ] 

Du meente mig bet (crligt. 3eg t)ar talt j 

Sangt f^aarbere tit big, enb bu til mig. | 

Saa beel t)or gr^b, fom bu ^ar \>tdi i)or (Sorg! I ^en nHc ^ijrbebrcng. 191 Jeg {)ar min ^reng igten, og er faa glab, 1 

6om en af ^imlen^ ^ngle. ^om, min grit^! j 

!^æg bine 33(omf^er ^aa bin garfarbroberéi ] 

33leg^mbe $anbe! — (2aa. — Q5ub ftgne f)am! ] 

§an (ignte big i ^Ircct bu iffe t)am | 
3 6fiebne. (Bpdi big i ()an^ febgraa 23rober, 

33lit) (5)ubbe fom ben ?)ngre, iffe 33arn fom j 

X)en røbte, grit^! §o^ altib garené 6\)dg i 

Saa let forbi, ufft^lbig, fom i ^ag; j 

Dg ffienf engang »or ^a( igien en ^en, \ 

<5om iigner ^iin i Zxcci, og big i S^ffe! j ^titnma Xragoebte. I ^crfoncrne. Crift, 2)aner!onge, falbet 'JTfougp cnning. 

å6ef, >&ertug i ©leCtoig, F)anS Prober. 

SopOia, bibels O^atter. 1 

Dtto, ©reoe af Dlbenborg. f 

esgar, Bijlop i IRibe. | 

Caugc ^ubmuiibføn, Srlfs 2)krf!. ^ 

^cnri& ^mcftorp, Olibber. • 

@n blinb Olbing. '] 

^ax\6 ©reng. *; 
Strange, Sauges ©t>cnb. 

^TrccOttt, ©op^taé 3;erne. I 

JRcgncr, 5lbel3 5?ammer[t)cnb. j 

©n gif!er. ' 

@n ^cofone. j 

Oørgen, ^enbeS 5)teng. ] 

^Brobcr Dticfs. ■ 

Sn anben 9)?un!. ; 

2)cabanter, aJlunfe. ^ ^anbltngcii foregaaer »eb ©annemrfc, i ©ortebrebrefloj^er, j 

©teétiig og .Omegnen, 5(ar 1250. j VII. 13* ^ørfte ^aiiMiiig, piabs meb Critrr. 

3; Baggrunben en ©træfning af ©annenirfc meb fme for« 
falbne 2:aarne og ^porte. 3 goigrunben et ^etberg. 

Kong Kri&. Cauge flubmunbfaii. Cn gammcC Ofinb ifllttnb 
og ^cnis Dreng. 

I)en 33(int)e 

flanger ceb ^arpen: 

anmavf, beilig ^ang oc| 5^ccngc, 
Mt mcb ^Belgen btaa, 
^\)ov be Dojne banj!e drenge 
^au i ^ebing gaae 
Tlo^ be Sajev, €(at)cv, ^enber, 
$vor man bem ^aa Xog ^enfenber; 
(Sen ling mangler for ben §at>e: 
^ebet er af Sai)e. 

5(t bi^fnarer færbe^ funbe 
55ær!et meb 23e^^r, 
I)ronning I^^re (ob fra ©runbe 
IReife, pox man tiex 198 ®ri! og 5lbef. 

©iennem ^^olben, jtg en 33ure, 
^aa bet 55ærf at ()at)e ^ure. 
@(et fig Drogen fun t)i( føie 
Unber fremmeb 0te. 

(Sfter Ønffe t)ojte 55otben, 

1)annet3trfe falbt 

(gom !)at mangen lørning f)o(ben, 

gør ben flet fotfalbt. 

„^ebet", fagbe Dronning X^^re, 

„§ar in I)ængt; Q)ub 53angen b^re, 

5lt ben ingen J^remmeb 6r)^ber, 

eiler §cfbub b^ber!" 

Danemarf i)i nu fan ligne 

33eb en frugtbar 53ang. 

Regnet trinbt omfring, (S5ub ftgne 

Det i iRøb og Irang! 

^ab fom ^orn o^tooje v^negte, 

Der fan friff mob g-ienben fegte. 

Dg om Dannebob enb tale, 

9kar l)un er i Duale! 
(^rif. 
Xat gaber! Xaf. Det »ar en beilig 33ife. 
^ar felo bu bigtet ben? 

Olbingen. 
9^ei, ftrenge røber! 
3eg fan ei rime; benne (Sang er gammel, 
Cg tibt f)ar jeg ben fiunget i min i^ehnagt. 
Da jeg toar pcerf, og fulgte <^onning 23oliner 
^<xa fine log. edf og 5rbel. 199 

(Srif. 
<^aa !)at bu altfaa tieut 
touij 55atbemar? 

Dlbingen. 
§t)0 tiente iffe f)am, 
6 om t)ar i 6tanb berttl? 

Dg talt meb ^am? 
Dlbingen. 
3a, tibt; bog tiere meb i)an^ I)ronnini3 I)agmar. 

(Stif. 
§un \3at ^øit eljlet ()er i ^anmavfs O^ige. 

Dlbingen. 
§un iHiT en (£ngel. Ap^or l)un git og ftob, 
X)er blomftrebe 33elfignelfen for ^Bonben. 
^un giorbe .kongen Siijet fiitrt; og ba\)be 
^un le\)et længer, atbrig Dar .^ong 'Bolmer 
Da frijtet, loffet i et j!icenbigt gccngfel. 
Apun t)ar ben anben ^^^re Dannebob; 
Cg længe gi! M 6agn — 3 ^*^^'^^ i"^' 
3eg fang om X^^re^ 33uur ^]t o\)er forten 
$aa Danne»irfe, f)i>or l)un fab og »ogteb 
$aa 5lrbeib^fol!ene? 

Stif. 
3eg \)exk bet. 
Dlbingen. 
Jeg jtaffeB ®ubbe, jeg er blinb bi^\)ærre — 
2Jien feer 3 •^^ullet ot)er ^>orten ber, 
33egroet meb 53rombær og meb grønne ^uffe? 

(5rif. 
3eg feer bet. 200 Sri! og md. 

Clbingen. 
dlUr ber boebe ^annebob. 
Cg ofte, ftger man, ai ^un og Dagmar 
(§.\i\) fibbe ber i Di)celb, faafnart bet m^jrfiieé, 
Cg fmite neb til Sanbet, oanbre fammen 
5lb 55olben 3(rm i 5trm, og foinbe forft 
^ag laarnet t)i]l. 

^tif. 
9[)^an fanger mange 35ifer 
Cm Dagmar. 

Clbingen. 
3a, jeg fan bem alle, §erre! 
Apun \>i\x faa from, at ha i D^iberb^ 
§un bøbe, ba ^ong 3Solmer græb oeb Siget, 
Cg fatbte \)mtt meb fortoiolet iR^ft, 
Da reijte ^un ftg atter op fra ^aaren 
2Reb røbe ©ine; oeeb 3 oel £)Oorfor? 
gorbi :^un ^ai)be fnørt ftg 6i(feærmer 
^n (Sønbagformibbag. Xænf jer engang, 
Det oar ben bele 8^nb i Dagmare 2io, 
^oorfor ^un ei fanbt iRift og 9^o i @rat)en! 
§øor fmber man en flig Samoittigbeb? 

Sauge ©ubmunbføn. 
Dnm golfeooertro! 

^rif. 
gorft^r f)am ei! 
Clbingen. 
Cg f)at)be ^enbeé 6øn, ben unge ^nnhx 
$rinbé ^Bolmer, (etoet — men ^an fanbt fin Døb 
^eb ^ammerfoenbenø $ii( ^aa ^iortejagten. 
Det ®obe tri»e^ fort. (Stif og 3lbe(. 201 j 

■I 

*(^auge. | 

§t)ab figer bu | 

Da om .^ong (5nf? ! 

Clbingen. ' 

(i^auge. 

6aaban jlielber ! 

almuen ^am, forbi \^a\x ^aatagt ^ar \ 
ikn I)øt]inøbt)eubi9 ^fat. 

Olbingen. -\ 

3a t)iil! nøbt^enbig, i 

gor atter .trig at pxc meb fin 33rober. | 

I)iøt)ærre, Oiibber! — ti(git) Olbingcn, ! 

^t)ié 3 fortørnet! ^t)net hax jeg miftet, 5 

5^eeb iffe, bt)em 3 ^v; ^^^ t)eb Sauct ^uub, .; 

3eg f)ar ei 5lnbet enb et uefelt Cii> ^ 

^^Mt tabe, fom jeg agter ei, og figer ; 

Tlin DUiening reeut ub: ^rif er t)el ei i 

(^aa flem, fom ^bel; men be fit)e^ baabe i 

6om Rebninger, og @ub fortabe bem ^ 

gor \^\>a\) be ft^nbet ^r mob gamte Danmarf! \ 

Tlan mærfer, M er ^engierbe )8exn. ! 

5auge. ^ 

§\)ab t)ar bu ^ 

8aameget imob 33engierb? i 

Dlbingen. \ 

3ntet nu, i 

I[)i t)un er bøb, og man bør iffc ^be j 

Den Døbe; men faalænge Danmarf ftaaer, ] 

5Bi( tjeller albrig 33engierb^ ^Nife glemme^. 202 ©rif og 5(bel. 

Tlan burbe jlrengt forb^bc golfet jTige 
D^iibtjifer. 

9^ei, vox populi, vox Dei! 
Siig mig et 3Beré beraf! 

Olbingen. 
§un t)i(be lægge 
Det banffe Sanb i *^ccnfer, fue 33onben: 
^\>C[\) tm ^onben »el mete ijeb, 
énb 'I^ibieb^r og glagveleb? 
§t3ab t^t Sonben meb meer i 33o 
goruben to Øjen og en .^o? 
HJlen ben, [om fanger ftbft l)au fanger bebft: 
'Jlu ligger ^^engierb i forten 3^^^*^/ 
^nbnu ^^r 5Bonben ©jen i ©aarb. 
^angt bebre, paffet at leoe meb ^(ire, 
(Snb l)øre t)\3er 0[Ranb^ Hag' og lære! 
Tim bet blier ftlbe, mærfer jeg; tl}x 3)uggen 
Staaer fiigtig i mit 8fiæg, og jeg f)ar langt 
III ^^tten. ^u ®ub^ greb, 3 ærlige OJ^cenb! 

(Srif. 
33i, jeg maa bog betale big bin 35ife. 
^t)or boer bu? 

Clbingen. 
3 et fi^ngl)uu^ mibt )^aa ^eben. 
C^-rif. 
Sr alt bin §uftru bøb? 

Clbingen. 
mn §uftru, 33rober, 
Zxt (Sønner og to D^ttre. (gel! og 3(bel. 203 5tae t»i?t)c! 
^\)ov(ebe^ miflebe bu bem? 

Clbingen. 

Deuijaiig i^ong (Srif bvænbte 3t)enbbovgb^. 

ri3 bine Øinc? 

Otbiugeu. 
Ubjiaf mig en .^vigefneijt, 
T)cn mccft meblibeubc i bclc gloffcn. 

(5Tif. 
^i>ovban? 

Olbiugcn. 
A)an mlbe ffaanc mig for 6i)net 
')lf mine O^ccb^Iev. 

(Jrif. 
®toxe @ub i A)imlen! 

C^aa, gaber! beeb ben ()eliii3e Jomfru f)ijl 
Zxio^m (Srif og f)an^ 'Prober ^ilbeL 
^n fioeé be ei meer. 

Dlbingen. 
3a, gib faa tjar! 
3eg fragter, 3^ben utmer fun i 5lf!en. 

Srif. 
®ub ft^rfe btg! 

Dlbingen. 
la! for jert gobe ©nffe! 
3 lige OJiaabe jer! 3^9 f^^t jer ei, 204 @ri! og 5(ber. 

DO^eu mærfer bog paa eberé Oiøft og 5(bfærb, 
3 er en bløb og en barm^iertig Oiibber. 

1)et ml jeg oorbe. 

drengen tu ben ssanbe. 

gaber! bet er ®u(b. 

Olbingen 

rce!fer ^^engene tilbage. 

3 l^ar forgrebet jer. 

Srif. 
Xag benne Sficcro, 
(St ©limt af bine T)ageø 5tftenrobe! 
Din §uftru, ^orn, bin founbne 0}Zanbbomø !^^ffe 
^an iffe kongen feb giengioe big. 
Olbingen 

folbec fme ^ænber. 

%l ©ub tilgioe tongen! 

(5rif. 

^ilmen, 5lmen! 
Olbingen. 
§an er ei onb, men l^eftig, fterj!ef^g. 
Og ^an ^ar onbe ^aa\), @ub bebre bem! 
garoel og laf! — .^om, Dreng! leeb mig oeb <^ie)3)3en. 

2)en ^linbe gaaeu meb fin 2)reng. .^ongen ftaaer tanfefulb. 

Cauge. 
Du gamle, blinbe 35iiébom^ugle, bu! 

^rif. 
eiielb iffe min ^ro^^et! 

Sauge. 

(5i, (Sber^ Uiaabe! 
3cr Spq i (fnbor; oil 3 »ære ®aul? (Srif og 5IbeI. 205 ^an j!uer grant ben 33(inbe. 

^3auge. 

mn ft)n(]er fem en 6tær ftn gamle ^J5ife. 

(Srtf. 
vHf DItingev, af ben lU^ffelige, 
^»em ingen govbeel frifter meer iii 8miger, 
(5!al .konger f)øre 6anb!)et). Denne ®nbbe 
spax iffe fienbt mig; f)l>at) ^an fagbe, fem 
Uffrømtet meent, o)3rigtigt fra l)ané ^pierte. 

i^auge. 
^seg tinoler iffe om, at !)an er ærlig, 
^aa ærlig, fem l^ane Uforftant) tillaber; 
Ttan ærlig \)ære fan og taabelig. 

(^rif. 
Tlan fløgtig \?ære fan, og t)ære falj!. 

!l^auge. 
Og falf! Blier ærlig Dum^eb uben Møgt; 
Det fee t)i ^er. 

(Srif. 
§an l)ai)be 9^et. 

Sauge. 

§t)ori? 
Xilgit), at jeg motftger (Sbere iRaabe! 
3 3^^^t! D'^ogle gamle i^ifer fan l)an, 
gra golfefnaf l)ar ban fm bele 3?iiébom. 
|>t)ab ^amment)æng er ber i al ben gærb? 
§an toeeb et gammelt Di)ab om Dannei)irfe, 
Gt taabeligt, ugrunbet ©læbe^raab, 
gremfalbet i^eb et taabeligt gorføg. 206 (Srif og 5lbct. 

(Srif. 
D, fpot ei t)enne 6ang? Den xmk mig. 
Dg r^fteb \»i)hi min mørfe 6iæl tit 5^eemob. 
5lt ogfaa neto)3 feer ben ftulbe I^be, 
.§>\)ov mægtig ben ^øitibelige 33o(b 
ajieb fine $orte, fine gamle ^aarne 
€taaer fom et \\)axi, ufinte laagebideb 
g-ra ^ebenolb! O, @ub! o, @ub! o, ©ub! 
33effierme ffulbe benne 33o(b mob gienber, 
iD^ob gremmebe — og jeg — rg bu, min 58rober! 
^t?ab \)ia[p nu et trebobbelt X)annet)ivfe? 
to, $eften i)ar i Sanbet, funbe O^kgt 
5tff)oIbe ben fra ©rænbfen? Sauge, Sauge! 
(Stor flaaer ben morfe Sft^gge for mit ©ie, 
<eom gingalé ^anb for <3fotten i fin 6f^, 
Dg minber mig om tabt 6ambrægtig^eb. 

!^auge. 
Spån rofte If)^re ^annebob og T)agmar, 
^an meente, gobe Iræer bar gobe grugter; 
Tltn oar ei ^aralb ^Btaatanb Il)t)reé éøn? 
Tlin Xro, en ^erlig grugt! Dg ^anneoirfe! 
(Sn fraftig 6fierm for Oiiget. 6!abe fun, 
m bette Seb {)ar albrig f(uttet ret 
gor Q5angen imob Uloen, naar ben trueb 
De banffe gaar! ^\ia\) gaoneb T)anneoirfe 
8oenb ioeffiæg imob S^méborg, ba be tog {)am. 
Cg ^an, fom eberé gaber 55albemar, 
8in gri^eb maatte fiobe fig for @u(b? 
Gt fcerligt Seb, faa nyttigt næftenbeelé, 
6om DD^uren ^i(t oeb (ii)x\m Xartarie: 
eelfomt for 5l(berbommené gorf!er, ^eii ©rif og 5lbel. 207 

gor (Sfiatben, max meb qt^inbligt 6i)cermeti 

^an fr^kr op i ^I^fteu meb fm Spaxpe, 

Dg ft)ngcr, \)Mt) ^an feer i I)igteiTufen, 

a^^en ^t)ab ber i!fe er. Sp\)(['i) mx ben Dagmar? 

^n ]!iffelig, en ærlig Danneqtjinbe, 

8om i en tart?e(ig ^nfolbigf)eb 

^olbt fig til 33onben, forbi 8iælen ei 

^iar ^ei no! tit ai føle '2lbe(ég(æber ; 

(^om tiggeb eberé gaber 'Balbemar 

(Baa lang ^ib om igien at ft'ienfe ^ifpen, 

a[)iorbroberen, fin gril)eb, til l)an fif ben, 

Dg bragte Canbet i (^lenbig^eb. 

Tim hd t)eeb 33onben ei. ^)un bilfte ham. 

<8aa i>ennefaligt, faae )^aa a[)klfepigen, 

5tt)l^j!arlen, naar be gi! fra Dont, og ga\) bem 

^n ©re Sø(t); og faa var ^piertet rørt. 

3 ^anbfeeb, MU lumpne, bumme ^oab 

Tlot) (5beré D^aabeé b^rebare lO^ober, 

Den æble 33engierb, \)ax fortrubt mig tibt. 

(Sn uefel 33Unb, en ufri DJJanb, en 33onbe 

^an iffe tirre mig; men fom en Otibber, 

3eg j!ulbe tugte ^aab^eb meb mit 8t>ærb. 

Grif. 
3eg tjeeb ei ret, om jeg ffal taffe big 
gor benne 3^^^. -«uge ©ubmunbfon! 
(Snbnu jeg ^aabe t)il, at ben er oelmeent. 
Dit 53æfen t^ffeø mig paa nogen ^ib 
forblommet og ftg fel\) mobfigenbe: 
8aa folb fom 3i^/ meb .paan og bittert t£miil, 
3eg t)ører big bebømme 55erben^ 3^^^^; 
8aa bluéfer atter bu fom Ungerfuenb. 208 ®rif og 3lbel. ; 

Tltt) lifligt mt ffar^ftnbig fiirrer t)u "j 

3 Xiben^ X>aab, og laber big faa Itbt i 
k} Sfinnet blinbe, faa bu t^ærtimob 

S3le» blinb af lutter ©tirren tibt, og tog 1 

6elo ^errenø 6ol paa ^pimlen for en 6f^gge. 1 

6ee, Sauge! jeg »il ffrifte big M ærligt ■; 

9[)^aaf!ee Ut ligger fun i mig, ei big; i 

5lt bu eft ei foranbret, men fun jeg. 1 

Xl>i alt en rum %\\>, ^aaber jeg til @ub, S 

6r (5rif ei ben (Samme. §\)orfor letter i 

2)a iD^cnnejlet, om iffe for at mobne^? 1 

^f 9i^g flaaer '^Mn flår, af ^lornen 9iofen, ] 

5lf 2:aagen Solen; blege ^Blom|X fom lefler 1 

iD^eb goraarøttinben, r^bmer og blier grugt — i 
©fal iOlanbené ^ierte fun forftene ftg? 

Sauge fmilenbe. '] 

9?eb ©ub og Tlæn\), ^err longe! *»3augeø ^ierte .] 

(Sr ei forftenet, M er »el faa UM, 

Som nogen Sftibber^ i al S^riftenl^eben. i 

(Srif. I 

gor <Be%ft, muligt felt) for (Slffoo, Cauge! j 

Thn fna)) for Iiærligt)eb, og ei for $enj!ab. -] 

Ung Uxrte jeg ai fienbe big. Tlan jlielner \ 

^un flet fom Ungerfoenb; bin fmuffe 35æjt i 

Dit floge 5Infigt, Mk raffe 5^æfen \ 

3nbtog mig, og jeg beelte længe meb big ': 

Cetitnbigf)eben. i)og M er forbi. i 

3eg feer big nu meb anbre ©ine; tilgit), ' 

^oié jeg miøfienber big! ; 

^auge. ! 

O, (Eber^ Ølaabe! i ©rif og Slbel« 209 

3 !)æbret mig meb flig gortrolig^eb. 
%al at jeg fan forftjare mig! 

(Srif. 

Ubft)rungcn 
^3If Sljel §i)ibeé Stamme, forcfom 
Du mig en Qlbfalon, faa længe fom 
3eg fe(t) mig br^mte tii en 35a(bemar. 
^u er jeg i)aagnet, Sauge! 2(t ^t)or langt 
6taae begge »i fra 2Jiaa(et! 

Sauge. 

3eg bar tient 
Tlt\) ^it) og ^3(ob, fom ^bfalon. Tlii (Suærb 
^ar flere ®ange bragt jer 6eiren ^iem. 

(Erif, 
Det negte^ ei. Og f)ener iffe t)ar 
iUiin la! et golbt, ufrugtbart Zxce; jeg l^cet^eb 
Dig tit mit ^ige^ Tlax^, iOlen, Sange! fiig, 
^t)o f)ibfeb mig tii ^amp imob min 35rober? 

Cauge. 
^an feb, ^anø ^otomob og ^an^ (Sgenfmb. 

(Srif. 
^i>o brænbte iBt)erne? M j!iønne (5i)enbborg? 

Sauge. 
3eg, for at f)ei)ne Dbenfe; men, §erre! 
®(em felter ei, jeg fangeb meb bet famme 
&f)ri|lo))^er, eberé 33rober, Saatanb^ ^ertug. 
Dg f!affeb Saalanb, galfler »arig greb, 

(Srif. 
^n ^olbing, §att)er^(^t), nu 5lpenrabe! 
O, fom en r^gfulb 5a\)ajtrøm, ber bælger 
gra 33ierget neb i Datene, betegnet 

VIL U 210 @rif og Srbel. 

Tim 35ei og 5lbet^ 55ei. §i)ab er nu 3)anmatf? 
(Sn 25ai^lab^, et ut)^re ^Branbfleb. Snart 
Oprette fan man ftore tam^eb^^fer 
$aa -peberne meb 3^^f^i^ift- -P^^ i^^^b Xianmarf. 

Cauge. 
D, ^anmarf blomftrer fnatt igien. (Snb ftaae 
1)09 Sfooene. ^f alle fto^rre DX)x 
^r arjenneffet M flinfefte til 3lt)l, 
§an fUner §^tten o)), fom 33ien (itlim; 
Snart banfer §amren, 35æoerftoIen ftam)3er. 
Dg Sangen ^oiner, ^pMm jlræller ^Biælfen. 
§oab ftger M, om ogfaa v^æm^efoben 
^ebtræber ftunbom biefe 0}h)vetuer? 

(Srif. 
(3lm iffe, Sange! bu er feb en Th^x^ 
Cg maaffee minbre, ffienbt bu troer big ftor, 
^nb mangen liben. 3?eb min Diaabe^ %ah, 
^at) mig ei tiere ^ore flig en Xale. 
^a, ^\)(i^ jeg fn)gteb for, (tabfcejter fig; 
Tim max bit D^aon er jtooet og forglemt, 
Staaer mit, fom t)æøligt 5(rr i Xiben^ ^^nfigt, 
$aa mangen fcel 9[)^i6gierning. — O, en ^onge 
rø^unbe^ for fm 53ærbig^eb! ^efkg !)am! 
X)er ffeer i ^erben mere Dnbt, enb ®obt; 
2)et ©obe oi( ^nf)Oer titegne ftg, 
Tim Xiben^ Safter ^mlc fun ^aa f)am- 

3{ougeri5 DraOauter bringe cii ung ^Tige i borgerlig 
2)cagt nieb ^enbeé ZmK. 

^n drabant, 
lilgio oé, ^ber^ D^aabe! ^oié oi feile; 
$8i bringe benne J^^^^f^i^ ^^^b fin Xerne, (grif og 5lbel, 211 

^t)i^ i^ætb giøt !)ent)e fæt mi^tænfelig. 
3 9libe boebe §un i otte ^age 
Si langt fra kongeborgen; ofte gif 
^un om i Urtegaarben, faae til 25inboet 
Og naar oi ba o^bageb f)enbe, mærfte 
93i tåbeligt ^un B(e\) foroirret, j!iæ(oeb. 
^aa $eien f)ib tit X^anneoirfe fulgte 
^un 0^ i §æ(ene. 9lu jtanbfe m 
53eb (eortebrobreflofter — og t)un boæter 
gra ^eifen i M nære Q}eiené §erberg. 
If)i fanbt oi raabeligjt ba gienniften 
%i bringe tjenbe t)ib, )3aa M 3 f^t^ 
2Raa bomme $igen ff^lbig eder fri. 

(Srif 

betragter t)enbe ijenligt. 

58e^anble flig en oaffer ©lut fom (8peiber? 
5^^, ffam big, (^hhtl ^an en TU faa ung, 
imeb fligt et Uff^lb^blit meb flig en $anbe, 
35egaae et 5libingéoær!? §i>or er ben ORwnfe, 
^oori ftg unberfunbig Sift fan ffiule? 

drabanten 

meb et ^Blif paa Sauge. 

Tlan t)ære fan faa glat, fom felo en ^al, 
Cg bog en (Slange, (ir ^un ff^lbfri — nu 
Deébebre, ^ber^ D^taabe! Mm bet maa 
3 felo bebomme. 

^u f)ar giort bin ^ligt! — 
§oem er bu, fmuffe 33arn? 

S)rabanterne træbe tilbage. 212 (Sri! og 5lbel. 

mt .^a»n er 5lgne^. 

Dg efl bu æbelbaaren? 

^beré ^aabe! 
SO'im gaber er en I^mmermanb i 6le^t)ig. 

(Srif. 
Oi3 f)t3orfra fommer bu? 

5(gneé. 
%xa Ølonnerue 
3 6anct OOkrgretafloftevet i ^2(émi(b. 

§a, fra min gamle Q5unnaré 5^ønneflof!er ! 
§\)or(ebee Ie\)er ^an, ben f^f\)graa ©ubbe? 

^ g n e ^. 
©obt \)m .^onge! 6fiønbt f)an f^Iber fnart 
9^i og t)abfem^, er \)an bog raf! og rorig, 
i^ulbforer baglig enb ftn Dont beføger 
6it ^tift ^ar ofte (l)ieftebub, og fibber 
3b(anbt be fir enge, be manb^aftige iKibbre 
3 ^a:|)pen graa meb ^^^itft Cammejlinb. 
§an briffer fun bet gobe banf!e ©(, 
Z\)i fajiff Øl er ^am for flærft. <poer ^^itib 
3 hofteret l)an ^ionnerne beoerter 
Tlt^ Tlieh og gift meb iO^elfemab og ^iob. 
^an fooer albrig nogen iOiibbag^foon, 
3giennemfeer felo fine liRegninger; 
lo Tlunh l)ar l)an altit) oeb )lt 5Borb, 
Dg baglig fætte fig ^ané lærlinge 
3}^eb pergament og 33læf^orn l>eb l^an^ gobber. ®rif og ?lbcl. 213 

(grif. 
T)tn gabet t?ære maa en ^olben iDlanb, 
^a t)an !)ar ^aab ai fenbe ftne D^ttre 
lii ^tojlertugt. 

^^ g n e ø, 
§an ftaaer fig gcbi cg fear 
ei flere ^^ttre. 

^rif. 
§t)crfor ff^nber bu 
Dig iffe f)iem 'i)a til en ficcrlig gaber? 

5{gnee. 
3eg l^enteb, (5beré 9^aabe f!ulbe rcife, 
gor trt)g beffiermt bag eberé .§*^ttcf)(cr 
%t brage f)iem ab farlig ^anbe^ei. 
.^er mimle mange ^tinuxnb, ^^ærenéi Ubffub, 
gor feige til cd ftaae i v^am^ mob Tlmx^, 
Tim fiæffe nof til Cl>erfalb mob Di)inber. 

^rif. 
gornuftigt! Del betcenft! — ^a, bette 5Barn 
€ærbeleø ^uer mig! 

2:agec ^enbe uiibec .^agen. 

®aa bu meb @ub, 
min Daffre ©lut! og l)ilé bin gaer i eie^»ig. 
D^u er jo Apertug 5lbel og .^ong ^rif 
gorfonebe. 

5Igneé. 
5lt gib bet »ar faa bel! 
0}?en (Eberé! IRaabe nærmer eber atter 
iRu meb en i^ælbig ^ær? 

(£rif. 

3D^ob griferne. 214 ®nf og 5IbeI. 

Signet. 
6aa m ^t ingen J^ate? 

(Sri!. 

9M, t)eb ©ub! 
®af bu meb greb! 

5tgne^ fnæter. 

Xillaber C^beré O^aabe, 
3eg f^^fer eber^ §aanb? 

(Srit 
Det fiære S3arn! 

^an fi}gfer ^enbe paa ^nnben. 

5lgnel 
Dg maa jeg bbæle ^er i t)dk .^erberg 
3 yt(^i og reife førp i 2}iorgen aarle? 

(Sri!. 
9^et gierne, 33arn! 3eg fotjer felt) i ,^bflret 
aJlin Ceir er nær ^ert)eb, ^rigétugten preng. 

5(gneø. 
gartoel ba, fromme ^onge! 

9J?eb et emt 33lif paa :2auge. 

mW a^ibber! 
ee\) t)e(. 

Sauge. 
gart)e(, min fmuf!e 3omfru 3(gneé! 
^n (5!tolb»agt fætter jeg \)eb ebev^ Dør. 

^gneé. 
.0, 3 ^^ ^^* fj'^' B«^^ J^B ^^^ f^^ naabig. 

^u:i gaaec meb ftn ^^ige. 

(^ri!. 
§otb greb i Seiren, Sange! ftraf paa €tanb 
^\)er giæ!f)eb. 3LU er paa min 33rober« (S^rccnbfe, 
i)a !rce\)e^ iFianbøtugt meer, enb nogetfteb^. ®rif og 5rber. 215 9D?aaj!ee fan J^tferne, ^^tmarfferne i 

lil 2^b{g!)eben ttoingeé uben @(ag. I 

9?lan figer, be f)ar (abet beveé 4^e(gen ^ 

Sand S^rifiian forgribe. Bragt ^an^ 33i((cb | 

3 peeren. 3^B ^^* ^^ ^^^ Sinb^ at ftribe j 

iTRob nogen Apelgen meer. 3^B ^"f^^^* 8^^^ 1 

3 Sanbet, greb i ^iertet^ 3^^^<^^*ff^- * 

Sauge. i 

Tim, (5ber^ O^Jaabe! t^r jeg \)oi)e — ^ 

(Srif afbrpbenbe. | 

Ølei! 3 

(^aa, ti og abl^b! Dermeb j!eer oor 25i(lie. ^ 

Sengen gaaer meb fitg-clge; Sauge blioer tilbage meb ftn ©oenb. ^ 

Sauge, S 

T)in 55illie? §ar bu nogen, ftrenge ^^^(oug^eng? i 

^an ruffer neb mob ^offteen; ne^^e f ommen ^ 

Zxl Sleeoig, falber ^an paa anbre lanfer. - 

trig maa :^an t)iUe! Oi^tteren maa ^v(^nbre^ \ 

Dg Sanbfefnegten oeberqoæge fig j 

3 9Dlarf!ené febe ^onbergaarbe. S eb j 

SO^aa §æren giore fig betalt i 5lar. ) 

^\)ab er !)an^ 30^ening? ©r ^n fieb af mig? I 

$a, §enri! ^^meltor^, min bittre gienbe! j 

iag big i 5lgt, at ei bu ftegeé i i 

I)in egen 3Ib bag 9ienbøborg^ 5Bo(be, bu! j 

^nb ^r jeg dJla^t i §æren. 5tbet (urer, ] 

Som 9^æ\) i §u(en; bragte jeg enbeet 1 

5(f go(!et ^am, ()an gao mig ne^pe .^uri?en. 1 

5)ette ©ibjie t)ar ^an fagt noget ^oiece, i bet ijan Denber fig 
mob ftn ©i^enb. §an ftubfec, bn ^an feer f)am nærmere, 
enb ^an fjabbe formobet. , 

^^([\) ini bu, Strange? 216 ®n! og Slbel. 

Strange fmilenbe. 

9^ei, naturligt §erre! 
Ølaar fi! »el Olibber (^ubmunbføn en ^urt)? 

Sauge. 
^u latter til min Xale? 

©trange. 
9^ei, §err iRibber! 
Tim j!iønbt jufl ingen ^are, l)ar jeg bog 
M lange ©ren. 

Cauge. 
Øhi, ^t)ab ft^rte bu? 

6trange. 
§un gat) jer ne^^e Aurt)en, meente 3. 

Sauge. 
^toem? 

©trange. 
Me 5lgne^, tænfer jeg. 

i^^auge beroliget. 

9^ et, ©trange! 
9hi »eeb bu alt min ^emmeligl)eb, feer jeg. 

©trange. 
Den ^ar jeg længe »ibft; men »eeb 3 ^^n? 

Sauge. 
Din? 

©trange. 
2lt 3 f^tt^^ gt>bt om benne $ige. 
Cg at ^un elf!er jer, og f-olger jer 
9^u fom en ©f^gge; alt bet t)ibjle jeg. 
9D^en oeeb 3/ ^^^^^ ^» ^r? (grif og 5rbel. 217 

^n 33orgert)atter 
%xa €le^mg, t)t?i^ !)un eUet^ f!tifteb ærligt. 

6ttauge. 
^t)or ærlig l>un l)ar uceret i)il 3 fce. 

Cauge. 
Umuligt! ^un er fæbelig og ærbar, 
gafl t)ar min ^gt nu at forlabe l)cnbe, 
Il)i IDkalet jtaaer for »anjfeligt og fiernt, 
Cg bu begriber let, jeg er ei finbet 
5lt labe Xommermanbenø Øje male 
(Som tilgift i 6!ialm S^t^xM blanfe Sfiolb. 

(Strange ter. 
D^^ei, bertil oar ben ei Sloboje nof. — 
Tltw (SleøDig^ C^oe)3ar i gliben @runb, 
^oab f^neé ^beré Streng'^eb oel om bem? 

Cauge. 
^oab t)il bu fige meb bin ©aabetale? 

(Strange. 
5hi, fort og gobt: ben ffio^nne 5lgneé fommer 
3 Sanbt)eb fra ^Jiargretaflofteret 
©aaer oirfelig til Sleéoig; l)enbeé . gaber 
(^r ganjle rigtig ^anbeto lommermanb, 
2Jien ingen 33orger — l)an er Sleéoigé §ertug. 

fiauge.v 
Umuligt ! 

6trange. 
5lt en ^ertug f)ar en batter? 
Cauge. 
8o)3^ia fnige ftg forflæbt omfring? 218 @rlf og 5rbel. 

Strange. 
5lf ^xt)ø,i for ^enbc^ %a\>n^ gamle g-ienbe. 
Ølaat t)ar »el (Srit ^bel længe 5Benner? 

Cauge. 
§a, er bu fanbbru, Strange? ^»craf ijeeb bu — 

Strange. 
5lf ^enbeø 3^erne, fom er min ^eninbe. 
3 Deeb, fom ^erren er, faa er ^ané Stoenbe; 
Og Opflaanen efterligner mangen 9^at, 
^Mh Solen førft ^ar lært ben f)ele Dagen. 
Sauge 

omfat»ner ^am. 

røn 35en! mit (^tjangeliumø 5^^^?^^^^^' 

Strange. 
Dg ^\)ab, §err 9Ribber! ml 3 nu? 
Cauge. 

J^orfølge 
mit fongelige MU, inbtil bet ftanbfer. 
Cg f!iæber, f^nfer for du^iboø ^piil. 
£om nu, 3 griftelfer, 3 iKegnbufaroer, 
Som fmelte ^igel)ierter : Su! og laarer, 
^^oimob, Dpoffrelfer og 3:rof!abølofter ! 
Caan, iD^aane! mig Ut fOvtrmerflblege Smiil, 
Din Cetfceb i Cmffiftelfer. 3Biol! 
®io mig bin bl^ ^effebenbeb. Cg fnart. 
Snart træffer jeg ba g^rfte^atten, Strange! 
Dmfring min linbing — naar jeg forft l)ar truffet 
Den l)ulbe ®i^glerf!e til Utk 33r^ft. 

^an gaaer meb fm @t>enb. dut og 5lbcL 219 

%ksUt^a\\tn. 
(£nL ;Btf&op ([;sgar. 

Dd glvTber mig, min gamle ^m\ at træffe 
Dig f)er igieu. 

(Ségar. 
9^u er jeg 23if)) i 9libe 
Xre 5lar; ^rior for 6ortebrøbre!(o|ter 
^ar jeg i t^i>e, og i anbre tt^\)e 
5^ræmcuflratenfermunf :|3aa famme ^teb. 
6aa fan jeg iffe glemme biefe §aUer, 
Cg naar min iib er til bet, fommer jeg, 
lilbringer ©ommermaaneberne ^er. 
Og et 5lbbeb enbnu for mine DJiunfe. 

Det giur bu oel i, gamle Xugtemefter! 

^égar. 
'I^eb ebeve 33rober^ ©unft forunbte^ mig 
(5lig ^ettigl)eb, j!ionbt bette ^lofter ^ører 
(^i unber Ofliberftift, men unber (Sle^oig. 

^rif. 
Det glæber mig. røn 33robeT 5{bel infer 
røg §æber, t)eb at l)æbre O^iberBif)). 

(^^gar. 
3eg MX ^m Sæter, jeg »ar bin, min ^onge! 
Jeg lærte eber libt Satin og 33ibel; 
Det fan 3 albrig glemme. Du ^ar ffaffet 
2Rig 9libe ^^ifpeflol; nu fogte ban 
2Jieb benne Daab at bijbe ^aa fm (Etreng^eb, 
Da l)an pai\ €anct 5?itali^ SOlart^r^ Dag 220 mt og 3lbel. 

%ox tre 5lar fiben fatte mig i gcettgfel 
$aa (Segeberg, bengang f)an inbtog IRibe. 

(Sri!, 
^u »eeb bog, »i er enige, forligte? 

Søgar. 
O, ^imlen jt^rfe \)tiit 93roberbaanb ! 

(Sri!. 
%i jeg er b^r meb §erref!io(b, M gietber 
Si 5lbe( nu, men ^olfteené unge (55ret)er, 
Som forbre ^enb^borg, ber tilt)^rer ^anmar! 
gra ^rilbé lib. ^e trceoe benne gæ|tning, 
Som om ben hat paa bereé (SJrunb. 3eg !unbe 
<Baa gierne f^ien!e IR^glen bem til ^anmar!. 

(Sø g ar. 
Ufalig Ufambrægtig^eb ! 

(Sri!, 
^u t)eeb, 
De ^r forbunbet ftg meb ^Bremerbifp, 
Tltt) ^aberborn, og meb be S^bffe. 3:robfigt 
9^u grifer ne ^ax atter r^ftet Sanbfen, 
M. i!!e gioe (BM; D^tmarffen tafter 
Sig unber 53remen. €!a( jeg taale Sligt? 

Prober ^tiefs femmer meb fo aiibre JITun&e; be bære et 

33?aleri, inbfucbt i et .^[cebe, men ftanbfe, ba be fee kongen. 

Sri!, 
^om, fromme 33vofbre! lab jer ei forft^rre. 

(S^gar. 
51!, Sber^ 9^aabe, unbj!^lb! '33rober m^U 
(ix n^lig tommen fva M bellige 5anb, 
Og bringer o^ et 9P^aleri til ^loftret. Srif og 5tbel. 221 

^uor ^ax bu fiøbt bet ^illeb? 

(gbet^ D^aabc! 
3 gloren^ af en f)^ijl forttccflig (SfUbtet. 

^ec ringes i ^irfen til 5lften[ang. 
bef!ebent afbci^benbe. 

li(git), min æble Apene! — Drbnen^ $(tgt — 
$or ^^ftenme^fe falbev. 

(Srif. 
©ub forb^bc 
iDZig at fotft^rte ben! (^aa<ix, fiære 33røbre! 
©aaer inb i ebev^ (i\)ox; f)er \)i( jeg f)^rc 
3er fmnge. titfen jløber (ige, i)eeb jeg, 
Ii( t^enne §a(. 

(^ogav. 
@ub glæbe Gberé D^aabe! 

2}iun!ene gaae. 
(Etif ene. 

Å)m afbr^b 33ifpen f)am? §t?i ffulbe jeg 
Si fee, f)i)aD bette éideb foreililiet ? 

^an blotter bet. 

tain og 51 bel! Iccnfte jeg M ei? 
§a, (Ségat! (£^gat! f)t>ovfor ffiulte bu 
Det 33illeb for bin tonge? gt^gtet bu 
Den alt for flccrfe ^Birfning )^iu ^ané Siæl? 

5)er fi}nge8 S^eéfe i ^irfen. 
(Srif. 
De f^nge gobt, be ftærfe Clbinger. 
Den b^be 33ae, fom ^Bii^bome egen Oieft, 222 ®rif og 5rbel. 

6ig blanbcr meb uff^lbige T)i^cant 

5lf ^Bamefiemmer. !5)enne Tlt^]t ^mk 

3eg i min Ungbom tibt. 3 ^tnbt)et flaaer 

(5nb Urtepotter meb (Geranium, 

Tltb (5em^ert)treng, ^mbra, ^rufem^nt. 

T)er maner 3i^tet bog faa trylleri]! 

De founbne I)age^ gdelfer tilbage, 

8om 33lomfterbuft og gamle il^elobier! 

§er, Prober 5(be(! fom x>[ begge fotbum. 

Og ber i .^loftergaarben (egte Di. 

0/^øie, fromme Ioner! — 3«/ niin 33rober! 

3eg i)il beføge big enbnu i T)ag. 

@ubé (5ngle ft)æi)e neb ^aa 3angenø 35inger 

3 httit ^r^ft, nu fmelter al min (Stolt^eb. 

(gnbnu i Dag, bet er bejluttet 5lbel! 

Den gamle ^org, ^\)or forft r>i ^iljte fiffet, 

Sfal fee o«. ^(tn\) fom iBørn igien. 90'ieb ^nger 

5Bil oi begræbe l)t)er ^[^ilbfarelfe, 

gorfonet fmelte fammen 23r^]l Deb 33n)ft; 

|)oimobigl)eben^ Sngel j!al ubflette 

DJleb l)mben §aanb bet forte Sflegnebrcet. 

^an gaaer. Qtit og 5lbcl. 223 Sltttiett ^ttuMing. ^btn for l^rrhtrgEt. 
Caugc ^ubmunbfoii. <gQii8 Socnb. 

(S)b mig bin Sanbfe, £a)3^en og biu §ielm, 
Og giem min §at min .^aabe! 

6ttange. 

€tienge O^ibber! 
M [eb 3 \)ære (S!iolbt)agt i ben folbe, 
Dugfulbc OO^orgeuflunb ? 

Sauge. 
3eg ^aaber, ei 
^et t)are j!a( ret længe ;.tt)i ffiøn 5lgne^ 
gorfot)er fig i)ift f)eUer ei i ^ag. 

»^an bi)tter meb ^am. 

Og gaa faa bu tilftbe, men ei (ænger, 

^nb ai jeg finber big, naat bet ht^eu^. 

Og xeh mig i!fe for ben [muffe lerne! 

Din §u^Bonb — ^^rer bu? — bin ^uébonb feb 

^ar t)aaget for f^ien ^gne^ f)ele D^atten. 

gorfiaaer bu? 224 Srif og 5tt)el. 

Strange. 

3(t (ægge til og tage fra. 

Sauge. 

©trange gaaer. 

^.auge. 
§a, benne 3:t(ftanb f)uet mig. ^et filbrer 
i)en ra|!e 9[Ranb, at (ægge Dil^agten t)i((ig 
gor ^erfferinben^ n^be(ige gt^^- 
gorftaaer ftg, bet er ®fie(meri; men ^^nfer 
§un ei ))aa (ige .^unfter? §\3orfor fletter 
Sfi^n Jomfru oe( faa glat fit Si(fe^aar? 
Tlon itu for at fn^tte g^ug(enet? 
§t)i fam(er ^un meb ^otben §aanb i hoffen! 
mon iffe for ai wtU t^øfei^ft? 
§i)i b(otte^ ^a(ot t}m j!iønne ^imme[()Oæ(»ing? 
gor at ftubere^ ffa( 5(ftro(ogie? 
5l(t er SBebrag paa benne 55crbené 2); 
§m f!u(be ^iær(ig^eben »ære meer? 
Tim ben er Sioet^ bebfte (Se(obebrag 
Dg bebfte 2:ib øf orbr io ; ben brioer 33(obet 
Ii( §iertet meb en 8øb^eb — o, en vS^b()eb! 
6fiøn er 6o))^ia, M er ei ^^ebrag; 
^i ^enbeé (Soærmen — fjenbeci I)ei(ig^eb 
§ar tænbt en 2(b for lommermaubené Datter, 
Der iffe jluffe^ nii, forbi jeg [)ører, 
%i ()un er (5(eøoig^ æb(e A)ertuginbe. 
9hi e((er a(brig! 91u er ©ieb(iffet. 
33en^t bet meb ben Driftig^eb, bu f!^(ber 
Din ^re, meb ben Iroffab, bu ()ar fooret (Btii og 2rbcl. 225 I)in egen Jovbeel! (Eommevmorgnen v^bmer. 
Cg fmelter ^gne?. .^unbe jeg fun btgte! 
(^n gammel i^ife ev en gammel 'I>en, 
Cg ben f!al l)iel))c mig til iDh)rtefvanbfen ; 
lil '^aurbærfranbfen l)ielpev jeg mig feb. 

Slanger: 

Spm 3^^v tiener i ,^ongené ©aarb, 
.f)an er en 91ibber faa fiin; 
.*pan t\Tfteb ftolten O^ofenuanb 
%xl ^^llerfiæreften ftn. 

Jomfru ml jeg eber hk, 
Det loi>er jeg ^er for fanb. 
Cg fommer 3 ^i tilbage meb 8eir, 
Da blegner ?Rofent>anb. 

Det \3ar jlor ?)nf at fee ber^aa. 
De het)t ^inanben gob'Dkt; 
®it)e ®ub gaber i himmerig, 
5lt \)i maae finbeé brat! 

^un latter bag ©arbinet, ^un ^ar l)ort mig; 
^un er alt paaflæbt. Det er fagtene aarle; 
Dog, aarle inl bun reife, .tiærligbeben 
Unbff^lbe maa mit tiblige ^3ef^g. 

^an gaaer tilftbe. BttrclsE t BrrbBrgrt. 
Sophia. yrecOttt. 

$re^ta. 
§an iilte t)en at tale meb ftn 6oenb. 
^an fommer mjt ^ero^. 
vn. 15 226 ®rif og mtl 

6aa (ab ^am femme I 
gor ftbfle ®ang jeg tager 5lf)!eb meb f)am. 
33lti) bu tilftebe, '^xtåjtal 

^te^ta. 
eberé DfJaabe! 
3 gm ^am Uret. 

6o^^ia. 
(S5ib bet i)ar faa \)el! 
€ee, jeg forflaaer mig ei paa benne 3[^erben. 
^»or let fan ^an bebrage mig! Tlii )&x\^^ 
(ix ftærft bevæget, t>d toil ei bettjinge^; 
3eg mærfer grant, at bet er ^iær(igf)eb, 
3eg bær for bam, og robmer for mig feb. 

$red)ta. 
§»i røbme for en b^big ^iærlig!)eb? 
I)et er fun D^onnerne, fom ei tor elffe. 
2ab bereé lale, bereé Dmgang^\)æfen 
^i fmitte jer! 3 er en ^ertugbatter, 
Dg Sauge ®ubmunbfon af gammel ©tamme. 

©o))l)ia. 
Tim fømmer bet ftg en ujl^lbig dJle, 
etraj fom t)un ^ar forlabt fm .^loftertugt, 
m fæjte ^iertet til ben førfte Tlan\), 
Der muber ^enbe? 

^^Jre*ta. 
§t)orfor ei, min grøfen! 
S^aar bet tillige træffer ftg faa belbigt, 
3lt benne OJianb er X)anmarfé bebfte ^Hibber? 

©o))^ia. 
Ja, han er ffion og manbig, fnilb og ta^))er; 
2^en man »il :|)aajtaae, ^an er folb og ftreng. mt og 5lbel. 227 

Cg Ictfiutii]. 9logct i bane ©ic 
^ar altit) fccrt fovffrccffet mig, fcb naar 
^pan fmiilte »enligft. 

Det er .^iccvlij^bebeu, 
Z\}\ ben forffrceffer altib unge aJieev; 
X)og trænnet man fig fnavt til benne €frccf. 
Cg førger, naar man ei forffræffeo meer. 

eD^t)ia- 
I)er er et 33il(eb i i>cr .^lofterfirfe, 
6om foreftider ^^.^arabifeté 4\uige 
iPieb (St)a, ^gbletræet, og meb (Slangen. 
9^u t>eeb bu, at man elleré )?leier male 
I)en falft'e Crm meb (£rocobiIIel)DDeb ; 
A3iin berimob er fom et iDiennejle, 
iUieb milbe i^aber og et beiligt ^nfigt, 
I)er ftiffer frem meb ^nbigtfnoebe Soffer 
5lf 5(5blelooene. 3eg fan ei bolge — 
I)en 6lange ligner *)^auge ©ubmunbfon. 

^^rec^ta [milenbe. 

Og, grøfen! bog? 

6o^t)ia fu!!ei-. 

Dog ftaaer ^an i mit {oierte. 

Srejienbe ftg feb. 
%\}\ Slangen, feer bu, for (it tccffeé (Si)a, 
^ar fig foroanblet til en beilig i)JJanb, 
'I^algt, for ai naae fit iRaal, ben bebfte ^ar\)e; 
iD^en \^auge ©ubmunbfon er ingen Caroe, 

15' 228 @ri! og Slbel. 

(Sv ei fort)anbIet t)eb en I)iæt)lefunft, 

Spaw tx, ^i>ab ^iin m( f^ne^ fun at i>æve. 

\^ctftnbig? W, ijan fuffer bog faa b^bi 

^oib? Diet, !olt) er ban ei, fun a(t for i>arm. 

^aarb? jlrenvj? I)et er beet)ccrre mange i)]ibbre. 

Dg bet er D\)tnbené *^(igt at mitbne bem. 

røn grom^eb funbe bløbne ii^augeø (Einb, 

<spanø .^(og(!ab gim*e mig befienbt meb ^Berben. 

Tlin gaber t)il ei t)rebeo, t^i f)an ^nbet 

6fia(m .'oinbeé €tægt. iD^en een ling maa jeg inbe. 

$recbta. 
§t)ab, (Sberø 9laabe? 

^o^f)ia. 
Dm ^an er faa ftolt, 
€om »irfelig f)an f^neø. ^an ei ^2lgne^ 
%mi elj!et^ for ftn egen ^f»lb og blot 
3om ^emmermanben^ Datter, er bane (Slffot) 
(§t flygtigt lefleri, faa ftal {)an atbrig 
(Srfare, jeg er .^ertug 5IbeB 33arn. 

»:precf)ta. 
^an fommer. 

8o))!)ia øm. 
Sban bar t?aaget t)eb min Dex 
Den ^ete 9^at. 

qgrecbta. 
Der er, min Xro, bog (crligtl 

Cnuge fommer. 

iTRin ffionne 'ilgnee! tilgit*, at jeg t)ot)er 
(Saa tiblig mit ^^efog. Ding inbjte jeg, 
3 »ar ait oppt længjl; jeg t>ar feet S^é 
^aa eberé dammer for to limer fiben. @rif og 5lbe(. 229 

-v^cvv Oiibbcv — 3 ^^"t^" ^^<^^Wt l>cb min I)^v — 

^3 au g c. 
9Jkn ffillce nobig, t)ccb ;n, fva bet ,^i(crc, 
Cg fov et trcfaft .§>ierte Dviv M Xxe\t 
(5n ærlig ^].5ubel felgev Apevren^ Ciig, 
Og boer vif ftille Iroffab paa fcan^ @rai>; 
Ii(gii> min (5(f!oi\ fom l)ar fulgt i ')U\i 
6it spaah til 3*>^^<^i^' 

©op^ia. 
3 er feer bebr^uet. 
^auge 

fom fccmpeiibe meb fig felu. 
Cg er f)uu bøb for big, og bu for feenbe? 
S;>Mt> l)olber big tilbage, ftolte ."pierte? 
Du feli> — og g^fer for en inbbilbt D\)al! 
6o))l)ia 

prcDenbe t)am. 

D^aae \)i nu j!itleé ab? 

^^auge. 

i){ei, 'Jlgne^! albrig. 
'Bort, u^te g-orbom, fom omtaager (Siælen ! 
9^ei, ^^gneci! T^aabenruft ffal ei forbuntle 
iPiin Diofeo ^^^urpur; (^)raiH^apellet^^ I)unft 
J^ortrænger ei 5>ioleu? frijle l'ugt. 
Bort, §oimiob fva (Sfialm .v»i>ibe^ 5lobb erfifte ! 
Den« ^bbergront er iffe «s)aabet^ gar^e. 
®^t) og babfierbfinb^tt)t)e 8tæber blomftre 
5>eb Douau^^, Oibinene, C^^beno, .pai>ett^ 'Brebber, 
Borgmeftren ftaaer i Gtaim fom ^Ibmiral. 
5h) (Stanb, n^ ^æber! ^fialm, bit (ifiolb er l)Dibt, 230 ®rif og Qtbel. I 

SøbBlanft: jeg laber male O^ofer i bet; j 

Og v^nf faa 33r^net, f)^o bev tjotjev bet i 

*^b ^^mmermanben? batter! j 

6o^f)ia afftbeé, glab. \ 

C, f)an eljler! ^ 

Ajt^ovlebeé, Oiibber? Apa, fotjlaaer jeg ret? 1 

3 b^ber ^gue« ebevé 6fiolbemccvfe? ^ 

^auge. I 

It(gtt) mig, at jeg fatte big ^(x^ $rø\)e, J 

Dg ^^fleb §o\)mob, 6^øg, $8etæn!jom^eb ! I 

O, 5lgne^! fienber bu et nof ben 6ang \ 

Cm SRibbereu og ben nøbbvune ^^tge? I 

91u tjeeb jeg ^2llt om big, min iHlieoanb! \ 

€om {)an om fin. ^er lægger jeg mit T^aaben ^ 

gor bine gibber, j 

knæler. ^ 

Og om otte ^age J 

3eg beilet ^o^ bin gaber om bin Apaanb. '\ 

6o))!)ia ^æber ^am. | 

6tat 0^, ^err Oflibber i^auge ©ubmunbfon! ] 

3eg fienber 5Bifen om ben brune ^^^ige, "5 

Cg fang ben tibt f)ift i oor ^(ofter^auge, I 

0}ienø fromme (Søflre Dar i Cttefang. i 

9J?en fienber 3 bet (£oent^r, Aperr Of^ibber! I 
Cm 5Ufen, ber i ©foDen t)i]le fig 
gor 3ægeren fom fattig 5Bonbe))ige? 

Sauge til g^rerf)ta. 

§t)ab oil t)un fige? .pun forfærber mig. 

©o^^ia. 
C))rigtigt)eb imob C^jrigtigbeb : (Biii og 5lbe(. 231 j 

i 

3eg er ei 5(gne^, {)eller ingen 'M^ ! 

3e(3 er 8o)3l)ia, ^ertug ^^bele Datter. ] 

"t^auge. i 

6o^^ia? md^ Datter? ^ 

q3re<^ta. ^ 

3a, ^err Otibber! | 

3 taler feer meb Sle^\)ig^ §ertuginbe. ,i 

^auge. i 

3[«in (S)ub! I §i)orban' 
2)lig i en ^fgrunb! ^auge. 
^t lorbenjlag, fom jt^rtcr 6o^!)ia fagtc. 
O, i^iwx elj!er mig, 

*Bebrøt?er benne ^ibenbe §err Sauge? 

Saugc. 
O, æblefte g^rftinbe! lab mig t)ige. 
Og j!iule mig for eber^ ©ine^ (Straaler. 
^t)ab ^ar jeg t)ot)et? Daare! 6taf!elé ^auge! 
Ibibenbeben maa unbj!^lbe big. 
(5opt)ia? ^:Hbel^ Datter! (^xiU grænfe! 
Cg berfor f^éfeb bu faa batterligt 
Tliw ,tongee ^^aanb, og fnælte faa elff Dcerbigt ! 
l'^en mx bet Oiet ai ffuffe bette ^;)ierte? 
C; jeg er t)aagnet af en falig Dr^rii: 
3eg inlbe fætte 9iibberbielmene 6taal 
Cm Sorger^igen^ Xinbing; ba fortjanbleb 232 ®n! og 5(be(. 

Sig «5>^elmen ti( ben f^tftelige ^tone, 

^i)i^ ©ulb paa A)im(en funffer fem eu SO^aane, 

!Der fun fan fuffe^ efter, tffe naae^. 

Og ^tjorfor, *!3auge! tffe i:)aaht meer? 
Staaer ^ertugbattren mere fiern fra iDiarjIen, 
^nb S)?ar)!en fra t>m ringe 33orger)jige? 

^auge. 
(Sn a^anb \)<xx 53i(Iie ti( at t)ælge feb, 
C^^n Datter l^be maa fin gaber^ $i(Iie. 

So^f)ia. 
Og Dar jeg 33orgerbatter, maatk bog 
3 iffe Beile til mig ^oø min j^aber? 
Og »ar M fagt, at ftraj ^n gai) pt 3a? 
5Be( mu(igt at ^an fr^gteb for en 33rubgom, 
Som bragte %li og feb ei 3Inbet fif, 
^nb 33arneté tiærlig^eb. 3 ^^^ Sanbe, 
'Baa \)ax jeg lært, maa ^3ruben bringe @at)en. 
Det gielber ba en ^^r-oDe, Oiibber ^auge! 
(Snbnu i Dag f)iemreifer jeg til Sle^mg; 
33eføg min g^ber ber fom Sanbeté 55en, 
Sfaf Sle^t)ig, §oIfteen Jreb, forfon min gaber 
iyromt meb fin ^Brober, meb ben æble ^rif. 
Som f)oit jeg etffer fva ben Stnnb, jeg faae ^am. 
%ii ©iengietb \)enter eber ^^gneø' .?)ierte. 
Og — f)t)ié min gaber oi( fin Datter^ i^el — 
Tlin ^aanb. 

i^auge. 
O, Salig^eb! 

,tnoeler« Scif og 5tbe(. 233 

6opt)ia 

rceffer ^am ^aanb. 

gart)el til t)cu lib! 

2J?eb mere Øm^eb. 

gaiDd! 

fi)6[ec ^enbeS ^aanb, og figec meb al mulig ^nbfmigren og Gljtou: 

O, IMé bu elffer mig — en ©ibfcl 
(Sn ®ibfe( til min Siffev^eb, (5o)?()ia! 

<^op^xa fi^ag. 
$i)orban ? 

^auge. 
^t ^^é! 

•So^^ia 

boiec fig ot>ec f)am, men ftiæluer tilbage. 

dhi IHibber — intet ^^^! 
Sauge. 
^aa ftveng? 

^nbnu ei, O^ibber! 35ccr kf!eben! 
(^n æiiig 33ei(ev, uaav i}a\v$ Spkxk pammev 
^f bt)big ©IffoD, maa bet uccre no! 
'^t \)ibe fig gienelffet. 

(^auge. 
(§r jeg bet? 
So^^ia. 
^))^rg mig i ®(e^t)ig, Olibber! 'Jlu gar^el! 

•»^auge relfer fig. 

gaT\)el, bu gagrefte! 

5lfftbeS, i bet \)an gaaer. 

35eb alle ^elgen. 234 mt og Stbel. 

3eg elf!er ^cnbe, og jeg funbe ^njle, 
%i t)ære faa uff^lbig nu, [om f)un. 

^en fiaffelé iHibbcr! ^\)orfor negte t)am 
(St ætbatt ^^^? 3^B ^^^ \^ '^^ tilftebc. 

^et »ar min før]le lanfe — 

OO'icn ^»ab bragte 
3er 'i^a paa anbre lanfer? 3 tiofterfirfen. grafen 6o)){)ta. 
33iIIebet 

^re^ta. 

6o^f)ia. 
grtfteren ^red)ta mlsfomalet. 

dber^ ^aabc (Ⱦrmer. 

X)engan9 ^an Wieb ftg faa fmtgrenbe, 
C£nb ^alt)t ^aa ^næ, faa fiælent mob mit '^nfigt. 
Dg hah — ba Cauge ligneb alt for ftærft 
Det g^felige 33iUeb. 

^:jJrec^ta. 
gr^fner burbe 
Tlan ei o))brage meer i ?ioune!loftre ; 
Il)i man forbært)er bem meb Overtro. (Sri! og 5lbel. 235 

j^ircenbe mob Sorben. 

O, ieg et fæv »eetnobig og forftemt. 

Jeg føler mig ufalig uben ^am — 

Dg meb ^am — uenter ba mig <8alig^eb? 

|)un gaaer iiib meb fm ^ige. llaaterljollen. 
3{ong Cf:ri& fibbec og ffdoer. ^if&Op Csgau træber iiib. 

(E^gar affibeé. 
^au er bejfiæftiget faa tiblig alt; 
éaa t)il jeg tøt)e libt. 

(Srif 

bimer ^am oaec. 

33at?, gaber ©^gar! 
Mrtjærbige 33ij!op! 

(Eégar. 
(Sberø Dkabe ffriuer — 
(Srif. 
DO^it ^eflament; bog bet er fort og gobt, 
Cg fcerbigt alt. 

(5^ g ar fomubret. 

Dit 5;eftament, min ^ouge? 

^,rif muntec. 

i){u, |>rg fuu ei! 3^3 ^gter ei at b^e 
(inbim for bet. T)en ^arjlefte bør ftebe 
Srinbre fig fit (gnbeligt, min gaber! 

^^gar. 
^el fanbt, ben ta)3))re ^e(t, fom gaaer i ^am^ - 236 @ri! og 3lbe(. 

gorf1:aaer jtg feb. X)og \)ar Ut et i I)a9 
gor ben Sag^ 6!^(b, jeg giorbe leftament. 
§ar bu et fiffert ©iemmefleb? 

Det ftaaer 
^t ftort jerubunbent (Sfriin inbmuret faft 
3 55æggen, æble .^evre! Aper er ^Jle^kn, 

@df glemmer pergamentet ber, og tager S^iegfen tU pg. 

Cs;rif. 
9JJit 3tlbub gaaer alt til be unge ®ieuer; 
•2tfftaae bem O^enbeborg fan jeg fagtené et, 
Tim jeg t)ar bubet billigt 55eberlag. 

^^gar. 
D, ^Dilfen falig ^ftergit)en^eb ! 
Mn .^onge — ^ri! — bu forbaufer mig. 

(5tif. 
a[^eb (EfteTgit)enl)eb? 

6ii!fer. 

3eg troet hd gierne. 
Den fommer filbe, men ben fommer bog. 
D^^u fan jeg l)anble; f^r — naat funbe jeg? 
Dg maatte l)ele 55etben iffe ttoet, 
Jeg foag gao eftet fun fot 2lnbteé Jtobé? 

d^^gat. 
D, jeg l)at altiti fagt: tong ^tifé ^iette 
$at bløbt, [om ®ulb; fun utetfærbig Irob^ 
gorl)ærbeb og forbittreb big. Selo ^æffen. 
Der rinber let i T>aateu giennem 33lomfter, 
6aa eftergioenbe fot foage Sio, 
(^m grojten bog til Jiø, faa j!at)) fom 3^vn. (gtt! og Slbel. 237 

A)»at) ^cl^t jeg pvia meb flig |)aarbnaffc^f)e^? 
X^en golbe <etang af @ulb, ber buvbe blomftvct 
^om ^^lavonc^ 9D^anbel!ic^ t^cb Sot)cnø lat^lcv, 
^^(ei^ i min ftvcnge ^aanb et Xutjteiii^ ^iié. 

J MU Sinbelai), min fromme .^ouge! 

^cev jeg en S'^^^'^^'^v^fno)) til X)aumarfe s:paah. 

.s>elb 6)^rbeu l)iéfet uuber .i>^tteu^3 C^ng! 
gotneiet meb fin 5lrmob, feer l)an rolig 
I)en Brogetftolte €t>ærm gaae fig forbi; 
4>an i^ogter fine gaar, og feer :^>aa .i>imlen 
De flare ^tiernerø natligtjante ®ang. 
.N)am blomftrer 3fooen fom en ftille åirfe. 

C^^gar. 
5aalebe^ leoe bcv i benne .v)t)ælinng 
'^H gamle !i^{unfe baglig, fromme .^onge! 

(Srif. 
Jeg i>eeb bet nof. Dg t)or nu min JBeflutning: 
i)u fienber mig fra mine 33arnbomebage, 
Cg t)eeb, min Xro l>ar altib reen og ftærf. 
I)og blænbte man mig ei meb 3Jtunfetant, 
Cg jeg beflræbte fteb^ mig, fom min grelfer, 
%t ffille lolber i>el fra ^^]l)ærifæer. 
I)erfor fan 'kræfterne ei libe mig. 
%tU etiéføn, ^oeøfilb^ jtotte ^Bijfo^^, fl^gteb; 
$aa fierbe ^3lar tog tronen €tifteté C^ob^. 
Jmob min 'I^illie ^^eber ^J^rfebegn 
élet) ^Irfebifp i Sunb. Dengang ^n fulgte 
.spiin jtrenge Dom^rotjft Jacob C^rlanbfon, 238 @rif og ^Tbel. 

Dg ^i^aci donciltet for ^nnocenté 
^ialp tit (ii ft^be grebettf fra X^ronen, 
^olbt ene jeg og granferfongen Subtoig 
3)leb ^eiferen, fli^nbt ^n \)ar fat i ^Banb. 
^u i)eeb, for fem 5Iar fiben bøb mig X^bfflanbe 
(J^urf^rfter fel» ben feiferlige Irone; 
93len jeg aftog bet ^lat, tt)i M toar Uret 
Cg $a\3er ffat ei j!ienfe droner bort. 
^aa er jeg attfaa ingen OP^unf efonge ; 
3D^en berfor etffer jeg bog .^(ofter!)aUen, 
i^x fom en §u(e for (Sfinf)enigt)eb, 
3D^en fom et Xilflugt^jteb for fi-omme Siæle. 
3eg figer, fom ben Redige ^aa S3ierget: 
„.*per er M gobt at bt)gge". @amle gaber! 
5Belan, faa t)ør t)a nu bin I)rot^ 33ef(utning: 
3eg afftaaer O^iget til min 23rober ^bel. 
Cg agter feb at — floftergit)e mig. 

(S^gar. 
3 Mofter? bu min ^onge? 

^rif. 

5lf benne ^Berbené gienbffab og bene 6trib. 

^égar. 
Dit Sanb ^ar greb, ^bié bu forfoner big 
Tltt> ^olfteen^ ®re»er. 

^rif. 
mel l)ar ei iHo, 
^ané (tolte ^ierte l)iger efter $ælbe. 

(^égar. 
Du fmagte fun en ^'rone^ 33itterl)eber mt og 5rbeL 239 

3 i^eibené 6tunb; t)il bu et fmage 6^bmen 
^u af ben g^Ibne greb? 

(Srif. 

3 ^imlen førj! 
^v greb, :|)aa 3oi^t)en et. 

§t)i \3il bu f!iUe 
^it iRige »eb en DeitnefccI O^egent 
^m ^IRanbbom^ 2)^oben()eb fart ftgne Sanbet? 
Den unge g^rfieé t)tlbe ^^rufen foi'ler 
tot gæbrelanbet laarer; '^anbet t)orber 
^n $Iantef!o(e for i^am 33DDel^ft, 
Og for ai fme baarlig Uforjlanb 
Tiaa ^it^bom græmmet tibt og Uff^lb bløbe. 
C^n ^onge forft font ^r tilbagelagt 
Sin Ungbomé 5tar, fan fatbeé Sanbet^ gaber. 
Du r^fteb Danemarf meb bin ^2lpril, 
^toi |!ille bet t)eb grugten i 5tugujl? 

(Srif. 
(St 5lar er 5tbel ^ngre fun, enb jeg. 

S^gar. 
^an^ (Sinbe(at) er ingen 33cef i 33lomfter. 

(Srif. 
^æm et ben ftærfe (Strint meb fnet)re Dæmning, 
^eeb ben til gæbrelanbet^ SD^dle^iul, 
€aa t)irfer ben i>inbj!ibeligt meb .^raften, 
Og ot)erfi)emmer iffe Sanbet meer. 

(S^gar. 
Tiin tonge! jeg er Mnnl 5lbbeb og ^i\p, 
"^d ei tilfontmer mig, fom ^irten^ 33arn, 
'Ui ^inbre big i Mk raj!e gorfæt, 240 mt og 5lber. 

€om ®e{jllig^ebeu \)ift i>il fa(bc fromt. 
T)og, jeg i>ar ^rif^ 'jiccver, ev ban^ 5Ben, 
3eg fan ei tale mob min Ctoert^bning ; 
fReblæg ei ,^ venen, ^rif! oorb ei 3P^un!. 

(§vif. 
S^iet, ei fom ^tbolf, §olfleené gamle (l^ret)e, 
Der o\)ergøb fig linbing en meb Tldf, 
lil 6traf forbi l)an jlammeb fig i>eb .^rnffen, 
Da l)an fom ligger mobte fine 33ørn. 
3eg ml tilfæm^e mig min ^olig^eb. 
3eg gio^r et lor^tog førft til ^iflanb, (^égar! 
§er er jo 5llt i Orben nu: min Datter 
6o))l)ia ægteb ^[^albemar af Soerrig; 
TOn 3i^B^^J?^*0 fi^ D^orgee ^^afonfon, 
(£^ri]lo^^er fibber rolig nu ^aa gemern, 
^^ffalig meb ben beilige iFiargreta. 
5lun ^bel tære^ enb af fPumle .^parm; 
iD^en, (S^gar! jeg bef^ger ^am i Dag, 
Og »eb oor falig løftere ftille ©raofteb 
efal 33lobet atter føle 33lobeté Tl^t 

(S^gar. 
Tlin ^onge! benne l)urtige 33eflutning — 

(Srif. 
(Si 'l)urtig! .^ar jeg iffe feiret for 
3 (Sftlanb, og fremtounget ^oligbeben? 
C^:i bt)gget ^^^abi^-flojteret for tlieoal? — 
Dog øil jeg aabenbiertig ffrifte big, 
(5t 8^n i ')ht \)ax fremff^nbt min ^^Beflutning. 

(Séigar. 
(St S^n? ®ri! og 5rbel. 241 

(Srit 
3eg f)^tte ebeié ^^(ftenmeéfe, 
Dg ht)hi ben r^rte mig. Det forefom mig, 
6om trig^btometen^ ©fralb o)()U\tt ftg 
3 milbe ©uf, fom om be ©lagnet 8frig 
^Blet) .§)ar:|)ef(ang, fom om be reifle fig 
gra blobig 3[^arf, og floi til @ub fom ^ngle. 
3 bi^fe lanfer fan! jeg ))aa mit ^eie, 
Dg f(umreb fobt. SO'ien fnart bog biet) min <8et)n 
gotftt)rtet af fotfærbetige Dramme. 
3eg faae (£i)txubné og 6era^^et^ §cer 
3 ftore 9^æ!!er, (Sfulber trængt oeb 6fulber; 
3 blanfe, blaatanlofbne 6taal be gif 
lUbb Cucifer og mob ^né §eloebflot 
§t)ié ^atniffev gao grontigr^be ^linf. 
Dg begge §ære oinfte mig; men mellem 
Dem begge oar en 5tfgrunb. Da forfoanbt 
Det ftætfe <3^n — og ))aa ben ebe 2)larf 
3eg faae en bobbleg ¥can\), fom jtille jlob, 
6tio fom et ^iig; faa gif \)a\\ ^en at) iD^arfen, 
Dg flirreb ^aa mig meb be btujtne ©ine. 
55ibt t)ifteb ^aaxet ^en for DMten^ 33læjt. 
Da t)an fom nærmere, ba ffielneb jeg 
35eb OO^aanené 6fin et faare oenligt 3lnfigt; 
Mm ^ooebet oar fnuuft, og 33lobet flob 
^am ooer S3r^ftet fra ben oenftre 6fulber. 
Dg »enligt l)an betragteb mig, og fuffeb. 
§t)em ex bu, raabte jeg; ^M'i) oil bu mig? 
„3eg er ben ^ellige ^enceélao," oar 6oaret, 
„(Sn helgen for bet oilbe 25enben^ C£t)riftne. 

VII. N 16 242 @rif og ^Tbel. 

©af frem, fom jeg; faa ijorber iDhrt^rfronen 
X)ig ogfaa i)ié." (Saa fuffcb ^an, og ft)anbt. 

^en f)e(Iige 33encc^lat) ^ar aabenbar't jig 
gor big i IJ^at? 

(Srif. 
D^u fiaaer min ^u til 55enben, 
%i c^riftne Apebninger og b^e, [om f)an. 

(Ségat, 
Tiin fromme ^onge! fienber bu ^ane Sfiebne? 

(Srif. 
D^^ci; men jeg ^nffer at erfare ben. 
Ségar. 
^en ^ellige 35ence^lat) t)ar æbel, t<\pptx, 
^n ^ongefon i ^o'^men, Rebninger 
§an d)rijtnebe, fom bu; men ei ^an faibt 
gor Apebninger, ^an faIbt for 33rober{)aanb. 

(Erif. 
§t)orban? 

CE^gar. 
§ané grumme 33rober Sote^lai) 
fiob t)emmeligt og ^nfeligt f)am m^rbe. 

^rif. 
Umuligt, 33ij!o^! 

(S^gat. 
Det er alt for t)ift. 
(Stif. 
(^i (Soent^r! et IFhinfebigt! ^n q3rober 
^an iffe m^rbe 33rober. 

(Søgar- 
%l min longe! mt og 5lbel. 243 

^Begt)nber iffe fcb Dor f)eUige ^frift 
iUleb jligt et 6agn? 

(Sttf. 
Dd er en anben <Sag. 
.^ain fan mtjrbe 5lbel; men jeg er 
(^i tain, 33ift)! og %M er uff^lbig. 

^^gar. 
(St 9'iat)n er ligeg^lbigt og tilfcelbigt. 

(^rif. 
9lei, (5égar! ililie! Sab ei tomme Drømme 
gorjt^rre t)ore gobe \)aagne gorfcct. 

^égar. 
libt er en Dxem en oenlig 3}en, [om mirer. 

C^.ri!. 
2^in Oiøg j!al iffe flige ftolt i ef^. 
Og tirre 33rober^iertet; 3l(tvet brccnber 
ijpfjeb ftille gicimme, røgloft og beffebent. 

^^gar. 
Mi big, min feoie .tonge, fromme (5rif! 
^n g-remmeb fommer. 3^B ^^^ S^'i«^ tilfibe. — 
§oab? troer jeg mine ©ine? Ja, oeb Rimten, 
^^m mmt ^me(tor)? l^^leoenbe, 
3 ^taal og $[aber [om en $rebeéenge(. 

^an ganer. 

<gcnri& vPEmefforp 

trccber inb. 

^i( T)anerfongen, (Sberø ^oie dUahtl 

Srif. 
^oab feer jeg? ^enrif ^meltor^? bn t)er? 

^tnxit 
5 egen ftærflaoftammebe ^i^erfon, 

16* 244 @rif og 5l6et. 

giirffaareu, arvet fom en ^uggeblof; 

^m meb et §ierte bog, fom jlaaer for tongeu. 

Dg meb et (8Dccrb, fom f)ugger fuu for Danmarf. 

(Srif. 
^et tjeeb jeg, ^envif! Tim jeg tvoebe \>\\t, 
T)u t)ar i 9lenb^borg. §t)ab bet^ber bette? 
§ar gæjtningen alt oDergbet fig? 
^ar (Sjrei)e^æren truffet ftg tilbage? 

§enrif. 
9^ei ©rei) 3of)an f)ar f(uttet 5^aabeufti(f!anb, 
Dg ga\) mig Driot) ^aa mit O^ibberorb 
%i ile f)ib og tale meb min ^onge. 

^rif." 
§t)ab bringer bu for libenber? 
§enrif. 

§eel ftctrfe, 
§eel ftærfe libenber, min gobe Jlonge! 
©om ber faa ofte jtaaer i ^^>m^eoifen. 
Tim ieg er glab beroeb, at gammel 3^1]^^* 
Xitfibft engang fan fange gammel ^æi>; 
Dg t)eb ©anet ^nub, jeg tænfer, betler ei 
§an fafter bi g meer ^anh i ©inene. 

(Srif. 
§i)em mener bu? l)t)em er ben 9^æo? 
.§)enrif. 

Du ^ar 
Din \)ærjte gienbe i bin egen §ær, 
Dg bine 33annere følge l)am, 

(5rif. 
^h\ mener 
Du atter Sauge ©ubmunbf^n. (Stif og 5lbel. 245 

^Dem edevé? 
(Svif. 
.^^r, ^S^euvif ^(^meltor)?! J fvccnfev mii3. 
3 er cu ccvlii], cu manM)aftii3 ^itbcv, 
Tim jeg fan iffc lite benne 33ii«, 
5tt ft)ærte jtnc ivicnbev. 

^penrif. 
6t)ærte ^auge? 
3aa i>il jeg ogfaa male ganben fort. 
iJiei, -t^evve! nci! men Daf!e ml jeg t)vim, 
'M \)af!e al ben ^mbe ©minfe af ^am. 
Og ftaaer t)an iffe ba faa negerbnbet, 
<eom ^atan, naar ban miflet bar fin Ghime, 
3aa falb mig — *!^auge G3ubmunbfon! 
(hif. 

)bm\é ! 

i^entif. 
Dem bar jeg. '^rvtnbt '^arn l^ogter fig for 3lb. 
Jeg i>eeb, b^«>v i^^i «lt t)an^ forbomte '^ift 
^par ført fig folb min ^ibftgl)eb til '^lijiU, 
^an fnuitteb, fom en ^al, mig af min §aanb, 
3cg ftob toml)ænbet latterlig tilbage. 
Cg fi! 33ebreibelfer, fom ^folepog. 

(^rif. 
3eg viltib agtet ^ar bin Xa))|)erf)eb, 
Cg elfl'et bar bin Xrcffab og bit ^ierte. 
3 Salb jeg mx^k big 33efinbigbeb, 
I)a \)ar bet iffe for at framfe big; 
3eg i>ilbe nobig, at bu ffulbe gil>e 
:Piiéunbelfen en Sfingrunb til fin Dabbel. 246 @tif og 5rbct. 

§enrif. 
TO^unbelfeu en (Sfingrunb? ^an jeg ^inbre 
(Sn 6!ingmnb, §erre? §i)or ben ingen i)ax, 
!Der I^\)er ben fig een. 6ee, jeg er fjabt 
^^(anbt frie 33ønber paa 1)itmarj!ené Sletter, 
^JSant til <xi bige mob et mægtigt Spa'o, 
Og ellert ingen fne^re ©rænbfer agte. 
X)U Danbt mit ^^ierte, og jeg foor big Irof!ab; 
Tlii ^ii), mit 23(ob er bit, faatænge fom 
^n ^raabe flaaer i bette gamle 35r^jl — 

^(Erif. 
^et »eeb jeg »ift. iD^en ^auge — 

^enrif. (^n fatfet ®rat), en fpraglet Snog. 

C^tif. ' (§r en Dlibing, 33emié! ^enrif. 
■Dem ^ar jeg. Iroer bn, elleré jeg forlob 
iD^it gobe ^lienb^borg? Tlmcx % jeg firer 
5^or ©retterne? .f)a, lab bem fomme, »^erre! 
^^in flærfe g^f^^^^^S tjenber f)aarben 33r^ft 
lil Xrobé imob iOMurbræfferen. 3^B P^^i^' 
6om ©rn i Oieben. 33inbe be mig dunter 
Og (St)am^ om mine Ungers 5^inger? »il 
I)e brænbe mig bero^^^e? ^k\\ jeg brænber, 
^Det er en l^jtig, oarm, en burtig T)d\). 
3 ^tenbéborg er ei ^Borgerfolf og Dt)inber; 
Dtx bæm^ee !iO?obet ei af 33aniejlrig. 
3eg ^ar inbtaget alt faamangen g-æjtning; 
'l^el! lab bem giøre ©iengielb, ijm be fan. ®rt! og 5rbel. 247 

Mm i>eb ^anct vtnub, ben 9^øb Mier ftaarb at fnæffe; 
If)i ^fallen er for t^f. — §er er 33e\)ifet! 

^rif, 
^et)ifet — 

^enrif. 
gor at Sauc^e er en 6furt. 

Olæffer f)am ^cet>e. 

Du finber t)er o))fangne ^rei^e, longe! 

Jyra Sanbéforrceberen til Dore gienber; 

,'vorftaaer fig, fat )i>cia 8fniev, iffe juft 

3aa man !an ftraj rablnæffc [)am berfor. 

Dog blier M (et at »ife, b^^orban 2auge 

^Dert 5(ar \)ax ^uftet temmeligt ti( 3^^^"' 

Cg fmebbet for fin ^oimtob, for fm gorbeel, 

D^ené ^eloebluen giorbe jernet i>armt. 

.poem fæm^e oi \)a for? gor Sanb og Aonge? 

C^;n f)ertig Wm, i^eb ben ftærfe .f^nub, 

%i (abe fig i Oienb^borg inbebrænbe, 

gor at tiloenbe ^auge éærenø 3olb! 

^æø ^reoene, min Drot! Dg ^aa bet ei 

Det (abe ffa(, fom §enrif 5C^me(torp 

%\x b^bbetgrum, og fmutteb bort fra O^enbsiborg, 

33lot for at faae en uéfel (^t^in^er !)ængt — 

Saa git) f)am ^obe^aø, og h^ ^am renbe, 

^»or^en fean t)i(, men fun meb 3fam fra Danmarf! 

Det er mit ^Benneraab, min JHibberbon. 

(Srif jlceng. 

Jeg læfer 33ve\)ene. ^ee ben, fom t)o\)er 
m l)anb(e mob fin pigt fin ^C^re! 

^ee ^am! 248 ®ri! og ^htl 

55ce ben, fom blinbt antapet utetfærbigt 
^n 5{nben^ ^^k\ 

^entif. 
55 ee ^am bobbelt! 

(Srit 

25ent mig! 

|)an gaaer inb. 

§enrif. 
Jeg t)enter big, min ^onge! ®i» fun Xib, 
Cg unbetføg bu roligt og beftnbigt. 
l*æ^ flittigt om igien, naar ber er Droget, 
6om t»ffe^ big for [Dart Deb førfte Cæéning, 
Og naar bu iffe troer bit eget Øie. 
3eg f!al ei »ige. 

fiauge ^ubmunbføn 

fommer j!ub[enbe. 

»^enrif ^mdtoxpl 
% 9tibber! l)er? 

§enrif Mh. 

Og ^tjorfor iffe bet? 
gorbi m træffee, er bet iffe fagt, 
3eg er enbnu i ^ebeb. 

Sauge. 

§t)orfor ftaaer 3 
Og i>enber eber mob mig fom en 6t^tte? 

§enrif. 
6aaban ftob ogfaa Sot^^ forbaufie §uflru, 
Dengang l)un »enbte jtg mob 6oboma. - .i ©ri! og 5lbcl. 249 

Cauge. 
T)a er 3 ^t^G ^i ^^9>^^ bitterfalt 
^2tf flig en (BMk jufi at tjære, 9tibber! 

.^enrif. 
^d muligt at jeg iffe [mager jer! 
3eg ftaaer ^aa 3Beien [om en 5in[tøbøfteen ; 
lag eber Del i 5tgt 3 iffe t^ælter. 

Sauge. 
^»ab \)il 3 ^er? ^orlaber uben Orloi) 
3 eberé $ligt? ^eeb 3, at eber^ ^hU 
(Sr inben fRenbéborg^ 55otbe? 

^enrif. 

3eg bar talt 
Tk\:> .tongen, og ban oeeb mit ^J^rinb. 

Sauge. 

(Si! 
^oi t)enber 3 FV iffe [orft til mig? 
^an^ dhat^ bcir [aamangc Xing at agte, 
8aa maa man [^aane ^am for Ct)erf)æng. 
^oab Dil 3? 

«5>enrif. 
6t^rte jer. 

*^auge. 

§t)orban? 

éenrif. 

3 (Biml 

Sange. 
3 mig, §err §enrif? ra[er 3? 

^enrif. 

9^ei, nei! 
!Ru er jeg rolig, folb, ei længer ombragt. 250 ©rif og Qlbef. 

3 fan ei flabe mere, !)i)otfor j!u(be 
3eg 'Da »el '^abe jet? (Bub bebre jer! 

3{ong eri& fommec. ^a ^an feer Sauge, [elet \)an en jlærf 
©inbåbeuægelfe, men toinger fig, gaaer meb fatning ^en 
imob ^am, og rceffer ^am ^reuene. 

(Erif. 
§er, ^auge! — 3 b«^* ^at)t et U^elb, feer jeg, 
3}^eb nogle ^ret)e, fom formobentlig 
© falbt i bereø rette (^ieré ^ccnber. 
!De kagte^ n^ig- — S'^v at 3 ^ft^^^ 
6fal iffe :|3lageø meb jligt Sfrberi, 
(^n 6ag, fom, faa forfigtig enb Un bri\)ee, 
^<m »ære mielig, feer 3 — raabeé eber 
6traj at forlabe ^of og Sanb, og ile 
Xil eberé 55enner. ^berø @obø i "Danmarf 
lilfalber dronen, fom en flet (Srilatning 
gor l)Oab 3 ftt<^big Icengp bero^eb ben. 
^l^ogt jer di fomme tiere ooer (Sibern! 
iDkaffee jeg iffe »ar barml)iertig ftemt. 
Cg eber^ fræffe .?)ooeb falbt ^aa 23loffen. 
a^aa, D^ebrige! og (^ub omoenbe jer! 

.kongen gaaer inb. 

*i;^auge 

brager Stocerbet imob .^enrif. 

Det er bit ^ærf, (^lenbige! 

|)enrif 
tro^iertig, fafi. 

9^ei, bit, 
Jyort)ærbebe ! -^^Mt) oil bet 35(rfen ftge? 
Dn træffer blanf i moflret? ,^ongenc .^al? @ri! og 5rbef. 251 

{vorbanbet Ⱦre -gongen cj; f)an^ Mofter! 
I)u ^r mig tirret til bet ?)berfte, 
Xrcrf ub, i\i jeg fan ffille big \)eb Simtl 

Apenrif. 
(^ii> lib, og lab 0^ gaae i ®!ot)en fammen! 

"^auge. 
lib? §ar ben ^anbøfonnfte lib? Irccf ub. 
Du gamle t^libing! 

^curif. 
©ammel er jeg i>el, 
'Mm jeg er ingen iJhbing; M er bu! 

i^^auge. 
^^etænfer bu big? 

^enrif. 
!}iaar M maa faa være — 
lilgit) mig, 3ancte ^nub! <\i SDcerbet blinfer 
3 Mofterl)aUen; M er !5elt)forfi>ar. 

3)e fcem^e. Sauge faarer .^eucif. 

Sauge. 
Iraf M'^ 

§enrtt. 

Det traf! 

.f)a\\ tager et Sl:ørf(ccbe frem, {^clber bet for éaaret, og fi^nfer 
paa en ©tol. 

?iu bar jeg ftvibt faa tibt 
Oneb bolbe §elte; ffal tilfibjt jeg bøe 
i^or D]ibingt)aanb ? 

Sauge. 
Tlii gcbe ®t)an-b bcir t)iift big, 
'M jeg er ogfaa bolb. 252 ®ri! og 5l6el. 

^entif 

meb ærlig, f)^i g-oragt. 

T)u er en 6!utf, 
^n D^ibin^, en Jf^^v'æber mob bin .^onge, 
Cm bu fra "^^^w faa ncb til bin gobh^<"^l 
3nbt)ifleb big i grønne Saurbcerfranbfe. 
^t ^rænef)ierte er bu, ffienbt bet ^Blob, 
6om rinber giennem big, engang »ar 5lbeL 
Orbf^rcget [iger: ganben frier no! ©ine; 
Det !)ar t)i atter ^er ^jem^el paa. 
Tltn gaa bu fun, og ^ral! X)m Xime fommer. 
lungt not at ftiffeé af en 6for|)ion, 
D'laar man f)ar fælbet 2øt)er, — ©ubmunbfen! 
lænf ^aa mig, naar bit limegla^ ubrinber. 
I)a \>\i bu iffe bøe faa fobt, fom ^enrif. 
Der græber ingen ^I^ito og 58ørn for mig, 
(^n éra\) Dit unbe^ mig ueb C^getræet, 
Og ^aa min 6teen f!al ftaae: „^erunber \)\>'\kx 
^n ærtig ^art, fom bræbteé af en 6fur!". 
@ub Dære nu mig arme 9^nber naabig! 

^an folbec fine ^ænber, og fi}nfer ^eu i 5(fmagt. 

Sauge 

efter et Øieblif at ^at>e ftlrret paa f)am. 

Det funbe føiet ftg langt bebre, Ijm 
De blinbe ODlagter t)at)be Dillet bet. 
3eg ^at)be fnelt forfonet 33røbrene, 
Dg naar jeg førft i>ar 3(betéi (Stoigerfon, 
55ar bet min gorbeel felt) at enbe krigen. 
Den j!ionne ^3lgne^ fmeltebe mit |>ierte, 
3eg mærfte noget -IRilbt be\)æge fig — 
(£t iyrø maaffee til f)\)ab be falbe D^b. eri! og 3lbcl. 253 

Tltn jtben nu ben tjilbe ^rebe^engel 

^ar blæfl til Dpxex — nu, faa (ab bet ftotme 

ha mob ben anben ^ant, til Unbevgang! 

35el, at ieg atter f)er ^at 33ret)ene. 

3e9 j!rit)er anbre, fom jcij infer *^bel, 

3eg iler l)urtig meb min '^rub til (Sle^t)ig, 

D^^ufter atter 33rpber imob 33rober; 

X^i enten ^rif, eller jeg maa falbe. 

35i 1>ille farlig (2faftat)l, (Sri! ^^^loug^eng! 

Dd gielber W.x^, ®ob^ og 5liccrligf)eb 

^aa min <§aanb — .^rone, Sit) igien )i^K\C[ bin. 

53elan, g^oråma! bu er min ©ubinbe; 

(eaa beilig fom letfærbig, figer man. 

^00 flig en 6!ienl)et) gier jeg fiffert *^v!fe. 

Dog funbe let bu glibe )^ai\ bin ^ugle — 

3eg fpringer big til ^ielj), i ^alb bu fnubler. 

QJaaer. 254 @ri! og %hd. XreDie ^antiling. 3 §km% ^u l^ertngens ^arg. 
gertug dOef. Cnuge flubmimbføn. 

5(bel 

meb be falf!e ^reoe. 
3 bi^fe 58re\?e, O^ibber ^augel jtnber 
3eg intet legn til Sanbéfcrræberi. 
"Ut 53ennen j!rit)er ^cn et 35enuebte\), 
^Doti ber gi»e^ ^inf tit bebre 3[)kaber 
5lt enbc krigen ^aa — M bm unbff^Ibee. 
3 taler ftebé meb 5(gt om eberé ^onge. 
i)eu lille 6|)ø9 om (Srifé 23ægeljinb 
(St ingen ©runb til t)ibfig at forftobe 
T)en iUiarf!, ber tiente t)am meb 2io og 33lob. 
3 Mk 6fribt gienfienber jeg biéoærre 
Tiin Probere fmaalige Jyt>tfængligl)eb. 
5lt 3 ^^^ taget eber fom en ^m 
5(f min So))^ia, ba l)un m^atU lifte 
(^ig giennem (5rifé Seir fom 33orger^ige, 
gortiener laf og ©iengielb. 3 ^^^ t?unbet 
Det liUc ^pierte; ^rifø ^ar 3 taU, mt 09 Qtbel. X 25Sr 

Cg eber^ ^Ij^iio^t er bft fra ^am. 53e(an, 
3eg f\)igter iffe 2auge^ gobe lillib. 

^t3ié 3 ^^^ ^^^^^^ ^^B ^^^ ^^ ^^^ 3^^^' 
6om 3 f)ar ft)i(bt ))aa bcim, ba er 3 ntin. 
Den ^iærlig^eb, 3 ^^^^^ ^^^ ^^i^ 6o^f)ia, 
55i( 3{bel f)eller et berette jer. 
3eg »eeb, ben gaber gtør fig latterlig, 
8om tt)inger X)attert)iertet; i)el at mærfe, 
?^aaT M bar »algt fornuftigt og anftænbigt. 
3 bar mit 3^- 

^auge. 
O, ^ertug! æble Svaber! 
iDJit ^ierte f\)ulmer af Jafnemligl)eb, 
Cg jeg ffal »ife ben i Daa^, min J^rfte! 
(£n Xrebiebeel af (Srifé ^ær er fremmeb, 
(Sr ti^bfte ^Stribefolf, bt)er»et unber mig; 
din, liben er til ^nbe, ft)igte be 
(Si længer nogen ^b, bet flaaer bem frit 
5lt tiene, b^em bc \3il. 3 ^^ f^^^ligte. 
Cg t^t)e 9fiibbre traabte frem pi\i\ Dagtbing 
6om (S^ibéler, \)illig K\i fortabe ben, 
8om ot)ertraabte greben førft. 33elan! 
3eg i)il ei tale Cnbt for tongen ber, 
"^d funbe t^ffeø, fom bet t)ar af ^m\ ; 
2Jien — (Srif ftaaer for Sleéing meb en §ær, 
Cg 3 ^^ ff^t bevæbnet. I)et forjtaaer fig, 
3 ^^Ibeb t)am fom ^onge, men be^erffer 
I)og (5leé\)ig enb fom -^ertug. (5berø Aj^lbing 
5^eb!om fun ^xxU 9^ang, og ^\)i^ l)an farer 
3 fremmeb trig, \)a f!^lber 3 bam 33i|lanb. 
åan iRogen »el fortænfe ^ertug 5tbet, 256 ®rlf og 5r6ef, 

3 5^(b ^an mobtog bi^fe ^ngcrj!aret? 
§t)o forbter »el, at 6leéDig« J^tfie blinbt 
éfal o\)er(abe fig til (i>xiU ^mmob? 

5lbeL 
3eg taffer; jeg j!al tceufe paa bit 5*^rflag. 

Sophia fommer. 

So^f)ia! fom, min ^atkxl — (Sfam big ei! 
@ub gat) 00 ©ine til at fee meb, ^ierte 
lil ijarmt at fole liærlig^eb for bem, 
©om oil 0^ »el og ^at) mob oore gienbev. 
^u faae ei orangt; f)an er en fager 9Jianb. 
^u folte !)oit; l)an er en l)otoij! Oiibber. 
§t)i robmer bu? — Øhi, ]!am big ei \)eb iRobmen! 
i)et flæber ^ofenfnopjjen gobt at bluffe, 
^om, læg bin §aanb i ^an^! Cg faa et I^e 
Xil ©egl :paa eber^ Iroffab! 

©o^hia. 

^oie §erre! 
dUax felo 3 ^^ber M — 

Sauge. 

C, min 8o))^ia! 
6aa \)aagner nu mit §elb? 

.gomfe Dlegner 

melbec: 

Den unge ©ret?e 
Ctto af Dlbenborg er fomnien, for 
%t giejte C^berø i)^aabe, bolber meb 
(Bin ®t)enbeflot' til §eft oeb ::Borgeleb, iSrif og 3l6ef. ^57 

\iaUt3e afftbeé. 

j^cvb^mte ^fteBue! i)iaar jeg fætter ^^ægret 
ivor OlJiunbeu, riuev^ "^d fra ^ccberne. 

^Be(f ommen mig! "Bring fjam feerop! 

aftegner gaaer. 

Jeg t^nt)er 
Den unge Ctto, l)ar ei feet bam nu 
%\<( fierbe "2tar. ^n fn^Der Ungerfuenb! 
^ane 33rober er min "J3en. Jeg fanbt bet fnilbt, 
ki ftaae ftg gobt meb (ine "J^abofi)r[ter. 
Der ()cenger enb et "Biflebe )i>i\a 'Bccggen, 
Spm bcir forceret mig; hd foreftiller, 
^3fot)iomfruen meb ^ranb^ og tofe Soffer, 
^om for ^al\)trebie ^nbreb 5(ar forleben 
'^aci, Cfenberg ga\) (Stammefabren Ctto 
6t beiligt Ajorn meb iDIiob. iDten iD^ioben fa)"teb 
spi\n fnelt bag ^peften, ^aarene faibt af, 
^\)or 3}li^ben ftænfte, ^ornet ^an be^olbt. 
Cg bet b(et) giemt fom et ^(enobie. 
Jo^an {)ar (ot)et mig, jeg j!u(be fee bet; 
2)^aaffee ben unge prober bringer bet. 
(So^bia! tag imob l)am. Du og f)an 
^r gamle fenner. Jeg maa tak f^rjt 
Cm 1:ing af ^igtig^eb meb Oiibber ^auge. 

©e gaae. 
6o)3f)ia ene. 

C, jeg er fær formrret! Jeg f!al atter 
^ee Ctto. Jeg t)ar 33arn, ba fibfl jeg faae ham, 
lob 5(ar, og ^an Dar fejten — og t)i talte 
2aa gierne fammen. — Jeg \^ax negtet Sauge 

VII. 17 i 

258 StiJ og Mbef. ; 

(5t ^t)^ — tiu fafber bet mig tnb, <iX Otto 

5If(Iog fom I)ren9 et ^t^é, f)an ^at)be i)unbet | 

gra mig i panteleg, forbi be 5(ilbre I 

Ubloe og bvilte ^am. ^e oilbe toinge | 

§am til at f^éfe mig, ba løb ftan ub. 

Dg fom ei inb igien ben ^^le liften. 

1)og jtebfe »ar f)an mig en 5?en; jeg »eeb, 

9?iin 5)^ffe glæber, fom ^anø egen, fcam. 

3eg oil bog ^røoe, om ^an fienber mig. 

^un træber tiffibe. 
Dtto fommer, fufgt af gamle Kcgucr. 

Otto. 

§oor er ^un? 

iHegner. 
Der, .§)err ©reoe! 

Otto munter. 

23ilb mig bet inb, 
Du fo[i3graa €falf! Jeg fienber big fov oel 
gra gamle Dage. ^ouffer bu, bengang 
^aa 3^9^^" bu fortalte mig, at Xranen 
(Fet 'Been fun bat»be, naar ben ftob i tD^ofen, 
Lg traf Mi anbet o^3 {)oit unber ^Br^ftet? 
(Regner 

ft)3fer ^ané ^aanb. 

O, G)ub tjelfigne jer, forbi 3 nrinbeé 
€aa ringe €maating om en gammel ^liener! 
Otto 

fr)Sfer f^am. 

3?Jin flomme O^^egner! {)t)or bet glæber mig 
5lt fee bit ærlige, bit brune 5infigt. (grif og 5rbcl. 259 

3eg fommer net til jer i ^Botgeftuen, 
Dkat jci3 bav f)i(ft )^<\a SSn]U\bd. 

iKegner. 

ajieu jtiffev 
Dti fig for cber nu? 

Ctto. 
^^t uccre trofajl:. 
Cg minbeø ftne gamle fenner, llicgner? 
3vi t)ijl! bet [fiffer ))rcrgtigt fig. 'Jln gaa 
Cg f)ent mig gr^fenen! 

Oiegner. 
^er ftaaer ^un jo 
Cg i)enber eber Oi^ggen. 

Otto [milenbe. 

5BirfeIig? 
9hi — 5(Iting er foranbret ^er fra fibft, 
^m er ^un meb foranbret. dJlm hd %nM 
2Jlig forefommer meget minbre, Oiegner! 
(Er bette i)irfelig min 's^egefofter, 
€aa er ^un berimob nu meget ftm're. 

Stegner gaaer, Dtto nærmer ftg Sophia. 

i>enb eber om, min grafen! ipié jer t^ffe<^. 
3eg fommen er fira Delmenf)orjt fom fnareft, 
^t bebe jer betale mig M åt)^, 
Jeg »anbt i '^^antelegen, og fom bengang 
3eg MX for bum at labe mig betale, 
ivorjtanben fommer fijrft meb starene. 

oenber ftg Dentigt om. 

Mn ficere Ctto! fienber 3 mig bog? 

17* 260 erif og 5lber. 

Otto 

foruubret ceec E)enbed (Sfien^eb. 

yiti t)eb €anct .^nub! — Dog jo! jeg faae et Ubfaft 

got fire '2(ar til benne ffionne ^B^gning; 

3^u er ben opført, mccrfer jeij, og meget 

gorf)er(iget, fuibftcenbiggiort. — 2i(gio, 

3eg ftiemteb; jeg er fajt faa j!amfulb nu, 

eom fibft, og berfom :ji ml fi)^fe mig, 

€aa løber jeg affteb igien i 6foijen. 

Sophia. 
€aa munter, fom tilforn! Tlin ficere Cttol 
Apoor gtæber bet mig bog, t)i fee^ igien. 

Otto. 
(Saa l)ar 3 tænft libt ^ra mig? 

(Sophia. 

O, ^oor ofte! 
Otto. 
^i glemt mig i M fromme 91onneflo]ter 
S^or lutter Bønnebøger, 5llterlt)^, 
9Røg!ar og (Eang og (Su!? 3^G ^^^^^ ^ '^^"^9' 
3[Ren fan forftffre jer, at ^rig^brometen 
^ar iffe blcejt tøibriugen af -CMertet. 

Sopl)ia. 
3 (Sanb^eb, 3 ^^* ^'"•^J^t til en 9}^inb. 

Otto. 
Og 3 ^^ blomftret til en beilig $ige. 
€ibft \)ar 3 ^^^un, og jeg øar Dreng. «pøem i^eeb, 
D^aar ncejte G)ang jeg nu beføger eber, 
(Sr jeg en Olbing, 3 ^^^ gammel grue. 

Sophia. 
Det øil øi iffe Baabe. 3^9 ^^^^^ længtec^ Srif cg 5lbel. 261 

5tt tak meb jev, att>rig meev eub nu. 
3eg ^ar jo ingen bebre ^I^en, enb Ctto; 
%ox ^am ubg^bev jeg mit ftele ^ierte. 

%aQ,n »enligt ^aiu* v^aanb. 

iD^in ^I^en! J f)i(fcv en forløbet 33rub. 

Otto j^iibfenbe. 
(>n 53vub? — (vi - alt — 

gatter fig. 

3ei3 ønffev jer til ^^ffe. 
6o:|){)ia. 
(^nb figne jev fcv bette gobe Ønffe! 

Ctio. 
Dg 33rubgommen? 

^opl)ia. 
Aperv ^auge ©ubmunbføn. 
Ottp. 
X)anfongené TlaxP 

6o^f)ia. 
3uft barn! 
Otto. 

C^n tapper fHibber! 
ih ^an faa gob, ba er 3 l^ffelig. 
Sopf)ia. 
Det er ^an. 

Otto. 

m\ 

»Ifbc^benbc. 

Tl^w — før jeg f)ilfer nu 
Jer gaber, grøfen! maa jeg giøre jer 
I)eelagtig i min <3fiebne tigeroiié. 262 @rtf og %bzl 

^t»ab? ogfaa 'Brudgom? 

Otto. 

^M — t)^i Rafter iffe. 
(Sn emaating imob ebev^, bog en 3ag 
5lf nogen ^[Ugtig^eb. 3^^3 ^^"^^^^ ^'^^^^ 
^^t t)ife ^ertug ^Md Dnffel)ornet, 
8om [ovbum ^^Ufen gat» min €tammefabev, 
JIRin Dklnie, Da jeg reb i 6fot»en, f)ang 
Det mig »eb (Siben i et 6Mberbaanb. 
3eg reb omfring hd Zxcc, {)Oor tibt i>i fab 
3 6fooen fer, ^o^^ia! fplbte ^ovnet 
55eb lilben, bra! bet Migflare 5$anb, 
Og tccnfte paa be f)eben|arne Dage 
Og ))aa ben taagetunberlige gremtib. 
Da jeg fom ub af (Sfooen — t)ar bet borte, 
3eg ^ar forgieoe^ føgt, M ftnbeé ei. 
2:illaber 3, at nogle golf maaffee 
(§nbnu i 5lften — 

6o^^ia. 
m^oxnd UW^ 
Tlin ®ub! Og htx f)oø 00! ^oab t)il min gaber 
^oab eberé Prober fige? 3^9 ^it ff'^^I 
Ubfenbe golfene. 

Otto. 
"^d bafter ei. 

®o)3l)ia. 
30, fifferligt! ^ot?ert ©iebti! er foftbart (Sri! og 5lbel. 

i 

Otto i 

cftec en fort ^aué^eb, ^t)ori f)an j^aaer ^cnfiunfen i Stanfer. \ 

3e9 elf!te ^enbe ei, fcun jtot) beflanbig 

åun for min ^iccl fom 23arn cuDnu, je(] oilbc ^ 

Hun fec igien min Ungbom^ 2egejo|ter; I 
Cg bog — bog flaaer mig benne 1:ibenbe, 

Cg bvioer fluj mig ©læben af mit ^ierte. : 

%\)i ^enbe »ar M bog, jeg (ængte^ efter, i 

i)oergang jeg tænfte paa ben gamle 93org. ^ 

3mené l)un »ar i Hloftret, fom jeg iffe, ,| 

Zhi jeg fan iffe libe benne ^ertug; i 

^ané »rebe ^fumlen, iinbertr^fte (Stolt^eb ] 

§ar intet .^iært for mig. SD^en l)un — hun foæ»eb | 

gor min (Erinbring fom min 33arnbom^engel. \ 

åu er ^un »ojet til en beilig 'Mø. I 

^oor l)erligt funbe oi nu atter le»e i 

^lilfammen, gaae ^aa ^ao^t om (Sommeren, \ 

gortætle ^»ent^r »eb 35inter arnen ! ' 

Tim — Bun f)ar lo»et Sauge ©ubmunbfon; j 

§un elfter l)am. '^»ab er ber ba tilo»eré j 

55or Ctto? Øiet, ^er fan jeg iffe boccle. \ 

Ub, ub, at finbe ^Ife^ornet atter, ■ 

Cg faa affteb i 25erben, at forglemme ] 

De fobe gi^letfer, ber glcebe ^iertet I 

6aa paffet fun, og fom faa let forfeittreé! j 

©aaer. \ 

•gcrtug åOef fommer meb Caugc. i 

i bi}be 3;anfer. ) 

i^er gi»e^ 0}iennej!er, fom ei fan mobftaae 1 

l)en fobe Druefaft, ber ^ibfer ^iernen. ] 264 (Jrif ofl 5(ber. i 

Sæt tuftnbc 9[)Zarf Sølv for T)ranferen, i 

Og Søbevfrufet :^oø meb ^ruefaften; I 

^an tømmer ^Bægret, og laer 8ølt)et ftaae. ] 

Qw 5{nben feer en ung og betlig Di)inbe; ] 

Da bæ\?er (Stj!o\) giennem alle Oiertoer, j 

Dg fom en ^iort i ^ijlemaaneben 1 

Sin ^inb forfølger, følger f)an ben Sfiønne, \ 

gorførerff ruller Siijtfm g^lbne §iul; i 

Og felo ben fri ®erman, naar ^It t)ar tabt, ^ 

Sin egen gri^eb fatte fiolt paa S))il, -^ 

Og lob fig mllig binbe fom en Slaoe, — • 

Saalebeé er \)d og meb § er f fer liften: ;i 

Den 5llt betoinge fan, fun ei ftg felo. ij 

ikn l)øi Siæl »æmmeé oeb ben feige 9io, 1j 

5(n|trengelfer og garer er bene 35ell^f!; fj 

Og fom 5l^ollo meb fit Straalefpanb |j 

3giennemfiører duften, l)olber ftram !^ 

De fiffre lømmer uben gr^gt for Snubien; 
Og fom fRe))tun, meb Stormen i ftt iangffiæg, 
Stccrf i ftn §arm, meb fn)gtelige ^oxf 
Slaaer ^3ølgen^ Xrobo til Sfum — \aa ^erbenét)etten, 
§m^ ,traft betvinger 9[)]ennef!ene^ SBillie. 

^2auge. 
§t)or t)erligt gotter 3 (^»g^^vg mit Øre 
dJltt) flige ftcrrfe ^^b af blanfen Cuur; 
Jeg, fom t)ar mavittet bøie nu faa længe 
Den ^nfelige ffrattenbe Sfalmeie. 

5lbel. 
3eg »eeb, SiRaturen fmebbeb mig til Drot; 
fIRiéunbelig fun brilte 5i)ffen mig, 
Tlin 'Bugge fatte ben ))aa Ibronenv? Xrin, (Srif og 5{be(. 265 

Og ^rif, bløb, barnagtig imob mig, 

gi! 3ce))tvct fom en 5>aanb at (ege mob. 

Cg ^»orfor f!ulbe jeg nu iffe fi^gc 

%t i)abe ot^er bette fibf^e stræbe 

3meltem mig og mit (Sl^fium? 

^t 5Iar fun jfilte mig fra ^anmarfe Ibrcne; 

Og f)ar ei ^ngrc 33 røb y c bcrffet far? 

5Beg .^mib ^anaft for A^aralb 33laatanb ci? 

3log unge ,^nub ei gamle ^tf)elreb? 

Og ]>ineb A)virbefnub og Dj^rgnu^ ®o\)c 

® Dobené Iccrninger om Dan og iRor? 

Si)enb Crftritbfon Dar hm et 3^^'I^^^"^^il 

'Dog biet) ban Drot; og alle Senner efter! 

6ej 33røbre! ^aralD ^'^ein, ben bdlige Annb, 

(Saa Oluf .sjunger, (§rif (i:iegob. 

8i)enb fig forbafteb paa ben fnelle ^eife 

Xil Ibinget. D'liele og Ubbe ftreb t)oimobigt, 

i>Dor ærlig ^d l>ar meent, maa ^pimlen iMbe; 

'Beb Døben \)eg ben ^.Ibre bog ben ?]ngre. 

lilfibft fom ^rif C^munb, fom lob brufne 

"s 3lien bi^fet fine ^Broberfønner, 

Og fif fortiente San af 8orte^>loug. 

Den unge ^I^albemar, ,^nub \!aoarb^ (Son, 

(ifiimbt Mgft, bar oi^erftraalet langt e\)enb ^ratbe, 

Anub iD^agnuéfon, og meb fit ftore Ola\3n 

(^ienounbet Danemarf ben gamle W.xc. 

Sfionbt ^iette .^nub mx ælbft, fom bog t)or S'^ber, 

Den i^ngre 33rober, efter t)am ^aa 3;bronen; 

^^m bleo ben feierfæle 5^albemar, 

Og ^an bel)erf!eb ©fterfoené .^^(ter, 

3 om Obmerfolfet forbum a)^ibbelba\)et. 266 (Biit og 5tbel. 

.§\3orfor ba iffe 5lbel? ^»ovfor ffulbe 
^J^u %hd fun ^bm^ge |lg i 6t^i)et 
IRaat ei engang ^ané nibj!e 23rober unbtc 
^am hnl uforforbeelt fm gcrbreart)? 

Sauge, 
^er 3ngen fan bcbreibe big, min ^ertug! 
5It bu b<it pribt om iKiget meb bin ^Brober. 

3Ibe(. 
^toab Oiiget? 3^9 ^1-* ^i^^iiJ fi^^i^t om ^anmavf; 
Om (Sleøoig t)ar jeg firibt, fom uafhængigt 
3eg aroeb fra min gaber, og om eoenbborg, 
Tlit ^atrimonium, mit !iære ©oenbborg 
Tl^h ftne ^^gej!ooe, meb fit ^unb. 
3eg fanbt M ia^l uoærbigt, at mobtage 
^i( Sebn af ^rif, h^at) min ftore J^ber 
@a» mig i ©enbom. go^rft toungcn bar 
3eg bibt bet fure ^b(e, fiinbet mig 
3 i)i?ab ber ei fan binbre^. 'M jeg taffer 
^ong ^rif for ben ^u\l jeg aanber, Cauge! 
Tim ^et bog |ar ^n iffe unbertounget : 
Tlii ^ierte, mere jtærft og ^oit, enb f)an^; 
Dg bet ^ar (cert — b^bt ai foragte ()am. 

3iegncr fommer. 

lo ^^ilegrime ftaae i 33orgegaarben 
3[5eb @raoca))eI(et^ la\3e Sidebbor. 
^e (abe til at oære J^remmebe. 
iBorgfogben maatt^ oife bem i ^irfen; 
^en Gne oar ifær opmærffom ber. 
^og er M fiffert ingen 3peiber, ^erre! 
Det (aber til 33orgfogben fienber ^am; 
^an ()ar et aabmt gobt, et oentigt ^ilnfigt (But og «lbeL 267 

Dg 55inbebroen, ^^^^"B^B^^^^^^^ ^^^' 
S3orgmureu — kgbe i)an et 0}iccrfe til; 
Spån jlirreb til i)ovt 53l^tag, glccbte ftg 
5^eb I)Tagel)o\)bcrne )>aa %aøé D^enber, 
^Beiv^auen oux ^J3otgen^ ftorc ^Sforfteen, 
^et gamle .§)elgenbilieb oi>er forten. 
Dg ©aarbene bugne {^lifer. is^crnge ftob ^au 
Dg gvot> i gliferifterne meb Stoffen, 
Dg lugeb ©ræéfet c^; jeg troer, l)an grcrb. 
^a(i bab l^an, ®beré D^iaabe oilbe ffienfe 
^pam ^^ i ^at, og oife l)am ben ®unft, 
^2(t tale meb l)am førft i ©raocapellet 
^eb eberø falig 6 oftere ^\)ilefteb. 

^5Ibel. 
'i3ef^nberligt! *§ar 3 F^ 'Borgenø laarn 
^ai)t Øie meb ben banj!e ^ær? 

blegner. 

I)en træffer 
Sig nof tilbage, for ai gaae til 3^^^^^^- 
3 flere MUé 5lfftanb feer man Jntet 
I il banffe ^cem^er. 

'2lbel. 
Dg ben i^remmebe 
5\om ene, figer bu? 

Sftegner. 
Seloanben, ^erre! 

51 bel til Sauge. 

^^oab mener 3 om bette ©raobeføg? 

^auge. 
efienf bam et Olattel^, og lab bam bie 
lil OO'^orgenftunben ! '^nk '^Iftenjlceone 268 (Srif og 5(be(. 

3 (^VviDene bunfle S;,d ^ar itcget (Sant 
8om iffc ^ucv tiiiiV 

@anbf^uli^t)ii6 min løftere ^friftefaber, 
^er !om fra ^Branbenbuvg, di ^ilfe mig, 
33øt iffe ft)fe 5lbel ^aa Ijam 33ovg. 

^auge. 
6aa føi ^am i ^ani^ Ønffer, cm 3 tttffe?. 

•iHHib bm^? 

Saugc. 

3 ^alb bet Dav en 3timanb? 
)ffii\\\ tjccre maa berebt )3aa ^Mt 

(Sn Ølibing 
(^aaer ei af ^inbel^ft i fiffte Deb. 

Sauge, 
iDku t?el en .v^eunev, (Sl>ævmev. 

md. 

(^ubmunbføn ! 
3 jenter 9[)?uUgt)eben alt for (angt fva. 
6aa fan en Xagfteen cgfaa falbe neb 
Og fnufe mig. 

^auge fccEiifet. 
3eg frt^gtev ei for mig, 
Tim æble Apevtug! 

^^bel 

rccffer ^am ^aanb. 

*Jhi, jeg taffev eb er l^rif og Qlbel. 269 

gor cbevé Cm()U. 3 ^^^ ^^^^^ I^^ 

OJ^eb ncvjle ^Bæbnebe f!iu(t i min l>iccv^et>, 

C^ (æi3gc iD^xrfc til ben fccve ©ieil 

3ev3 fan fom Oiibbev 013 fom i^xnt paa '-Boroien 

(5i t)ifc ivv^gt og glemme ©ieftfribeben. 

^an gaaet. 
^auge ene. 

A^uab uil M ftge? .vpuovfor ccngfleé jeg? 
i^er falber .skimlen neb, før bet ml ffee. 
Cg bog — i galb M mrfelig Dar faa? 

(Sfter en fort ^au6^eb. 

\M, fromme D^r! t)ogt big for ^øt)en^ .§ule, 
\*æg iOtofe til be b^be 6^or i ^anbet: 
t)t uenbe alle inbab, ingen ub! 

®aaer. (løraDtapelUt, 
opi\)\i af en foag ^ampe. 

}{ong (^rtfi 

alene, ^i^llet i en ^appe. 
Jeg glæber mig til benne 8ammenfomft, 
'Befereiber iffe mig mit (Suenti^r; 
Il)i bet Scebbanlige nebbrager Siælen 
lil .ptjerbag^liDeté D^nb. Den l)ulbe ^ngel, 
3 om boer i §iertet^ 3^^^^^ft^/ bortflrcemmeci 
^f fræffe ^Bulber, fom en ærbar 30^^. 
De t)ilbe *i^ibenj!abelig^eb^ ©iefter: 
^rgierrigl)eben i fit 5lobberl)arnij! 
UWeb ^ibftg^eben^ 33lu^ ^aa Drebe ^inb; 
forfængelig l)eb^giøglerff en meb <epeilet. 270 (Srif og ^hd. 

>^\>ox\ t)un feer forgabet fuu fig felt); 
5^e[Iet)net; ben trangbrwftet fo(t»e 3^ot, 
.<pmø *Blif 09 ^miil fun iéner og forbærber — 
%[ benne 3t)irej!are maa ti( Senge. 
^m femmer ferft Uf!t)lt)igt)eb meb ^amijen, 
Som trat>l ^uué()o(berj!e jra 33orgené ^ielber, 
Dg gm fit filbigfromme Øiatbefeg. — 
§t)ab jeg befluttet ^ar, mit Xeftament 
éfal ei enbnu min flolte 33rober fienbe. 
§an f!al ei troe, jeg femmer for at glimre, 
^or atter nu at ftaae for t)am meb falmer 
3 ^ænberne, fom fot meb Saurbærfranbfe. 
3eg giejter ^am fom prober, b^ber feam 
C^rigtigt ^enff ab, fooer ^er i Øiat; 
Cg naar i ilJiorgen jeg er atter f)iemme 
Mt i mit <^(ofter, ta forft ffal f)an oibe, 
.^t>ab (irif broberligt ^ar offret t)am. 
flcrtug AM 

fommer. 

s:>)da\) oil bu, fromme gremmebe, fom ftæoner 
iRig til min Softerø ©rao? Tlin gamle J^ogeb 
gorfiffrer, at l)an fienber big, og oeeb, 
I)u fommer at fornt^e et forbumé 5Benffab. 

Grif 

fom ^Uegrim. 

C^ubé Ji^eb, min æble ^ertug! 3«' ^^l ^i^^ 1^9- 
2Ren flig mig forft: er Mk oirfelig 
Den falig grueé G^rao? 

3(bel. 
^er ^oilcr ^un. 
.&ar bu 8o^l)ia fienbt? Grif og STbel. 271 

(Srif. 
€cm lille $ige, 
^0^ .honning 'I^albemar, min feeie .perrc. 
^an bygget) tenue gici til gamle 33org, 
3 legcb ofte t)ift i ©aarben [ammen, 
3, -l^ettug! X^anerfongen og <Sop^ia. 
^i\ tjar 3 9ot>e 5^enuev; naar 3 ftrebcé, 
gorftob (Eop^ia ftvaj at jæt?ne '^It. 

SIbeL 
I)et »at en grebene (5ngeL 

Grif. 
lOJinbe^ 3 
^en €tierne ubenfor i glifeftenen? 
3eg feer, ben jtaaer enbnu faa fplintret ber, 
£om ba ben jtore €teen falbt neb fra laget 
gor treti €omre fiben mellem jer 
Cg .honning Grif, fom 3 ft^b og jlienbte^. 
Den funbe fnuufi jer begge — 3 biet) taufe, 
€opl)ia lagbe eber^ .^»ænber fammen. 
Cg raabte: .^iære ^røbre! ene^ bog; 
®ub jlaante jer, faa ffaaner bog ^inanben. 

3lbel. 
3eg minbeå bet. 

3eg faae be ^^t Oiemier 
Derube, tt)ftbegroet meb Ufrub nu; 
3eg lugeb iibelen op meb benne ^up, 
Cg fom i\i fnæle ueb ben grommeé (Støt). 

5lbel fagtc. 
oeg fienber benne Stemme. 

©anffe rigtig! 272 (Srif og nbiU 

Den ferie ^^Imnbetitfel Dojer fvobiij 
3 5^enj!abønfterne. "B^t ben, fom faaebe 
i)et ferj!e Ufrub^fn?! — ^iig, f)Dab bet^ber 
6Hgt a^himmevi, .^ong (irif? ^JiJovfov lifter 
3 eber i min "Box^ fom ^^^ilegrim? 
^I^il 3 li^tg (e\)enbe begral>e f)er? 
'Bogt jer! jeg fanget iffe let^enbe. 
ger roffer jeg, fom ^amfon, <s)ufet6 ^^^ider. 
Cg (aer mig fnufe meb ^^]^ilifterne. 

^rif 

jlaaec ^aaben titfibe. 

'M — ba bu fienber mig — gob liften, 'sUbel 

Api)i (offer bu mig neb i ®ra\3en ^er? 

(£rif. 
3eg fommer ene meb en gamme( 8t)enb 
^}?aa Iro og Sio^t til big, uben ^eibe. 
iOiin ^ccr ijax truffet fig fem iDHil tilbage, 
Cg '^n^nx »eeb, ipox Danerfongen er. 

sMé M er fanbt, t>i\ er M baarligt ^anblet; 
>ytemfufenbe, fom altib. 

(£rif. 
Du ^ar ft)oret 
:Diig Iroffab, ^-Brober! 

^Jlbel. 
It)ungen. iDiinbee bu 
Den ^b, \)or ftore gaber ftjor i gæng^(et? 
Den løfte i^ai>en fnart bam atter for. 

(§rif. 
il^en $a\)er fan ei lefe ^Broberbaanb. (grif og mtU 273 

5(bcl 
6))i(b i!fe fmuffc Ort) |)aa ft^gge Xing! 

(Srif. 
3eg fommer iffe for at fii)eé, 5(ben 
3e9 fommer at forfoneé. 

5(be(. 
m forfone^? 
33i er forfouebe. ^r greb ei f(uttet 
O9 ©ibøler fat? Jeg ^^iber big, min ^onge! 
^t)ab m( bu meer? 

^rif. 
30^eer, meget meer. 

3lbel. 

(Si, ei! 
Og bt>ormeb j!al jeg atter tmngeé bertil? 

Srif. 
IReb i^ril)eb, meb biu egen gobe Q3iUie. 

3lbel. 
lænf ei at baare mig meb Memaaber! 

(5-rif. 
iJiei, jeg i>i( mube big »eb §anb(inger. 

^bel. 
X)u ^ar alt t^anblet, bu ^ar naaet bin 4>^^fi9t; 
Du tt>ang mig taalig til at f^éfe O^ifet. 
tom bu i liften, unber gaareffinb 
5lt ffiule Uben, fom mig fonberfleb? 

^rif. 
3eg l)ar belatjet mig paa benne ^ilfen, 
Dg fmber mig taalmobig nu beri. 
%t bu \)ax i)reb ))aa mig, bet mbfte Jeg, 
Dg berfor fom jeg ^er »eb ^^ie 2)^it»nat, 

VII. 18 '^M 274 eérif cg 5(bel. 

Cm muligt at forlig e^s mcb min 'Prober 
gor ®ub og min éamt)ittigBeb. 3^9 ^^" 
éi atter brage big faa nær forbi 
Og gaae til Daumar! meb bit bittre gienbjiab. 

3Ibel 
§oab ^anmarf? .krigen ]M jo atter f^re^ 
3 ^olj^een nu. 

(Er tf. 
'Jld, ben er enbt i ^ag. 

3 Sanbbeb? 

^rif. 
3eg fan t)aoe giort big Uret 
a}^eb mange Xing, men jeg I)ar albrig (^iet. 

5tbel 

mcb Stgtelfe. 
'Jlti, bet et fanbt; bet maa jeg (abe big. 

(Erif. 
3eg giefter iffe big i ^at fom ^onge, 
i)a oar jeg bragen meb en talrig 6fare, 
2Reb Si)ærb og gafler. 6ee, jeg fommer ene, 
Dm ei bu \)il fom Prober til en 33rober, 
T)og fom et 2Rennefte til iD^enneffet. 
gorfmaa, foragt ei folb min gobe ^Sillie! 
6eli) ©ubbomegnijlen i bin gienbeø ^r^ft, 
dlaax ben til §imlen jtræber, bor bu nære. 

5tbel. 
^M\> ml bu? 

(irif. 
^rlig, inberlig gorfoning! 
3eg ^olber benne G^ænbing meer ei ub. @rif og 5rber. 275 

iU, l'om bar binlet uu^er famme spmU, 
Og bruffet Ojielf af famme 9Jioberbrt)ft, 
Si babe, m forfelge nu f)inanbeu? 
l)d er imob D^atureu, §aaret reifer 
Sig »eb ben lanfe, Dore Unberfaatter 
goragte o^. Sanf ))aa i^eb f)t?er en ^^tte, 
iu finber 3trmob ber, men 5liær(igl)eb. 
3 xmu flæber fibbe 53ern »eb *!iam))en. 
Cg paffeB $i(te flumrc ^2lrm i "Hxm 
'^d^ ué(e ^^olftte, fmile bog ]([a føbt, 
3om (Sngle, fammenfl^nget ^ift i 3h). 
.^un 23rober^abet fibber )3ur^urf(æbt 
3 ®u(b og bløbe hermelin )^aa 3^bronen. 
3 33orgen fun beli^fe ^unbreb herter 
I^en guftne '}im\) i et r^nfet ')(nfigt; 
Og meben^ Sceptret blinfer o»er *iianbet 
3nbfner)?e^ »f^iertet ti( et uéfelt j^crngfel. 

^2lbel 

meb et unbertuunget @uf. 
I)u ffilbrer biærwt en — ei I^ffalig lilftaub. 

^ri!. 
Og b\)orfor ferte m ben bele Strib? 
5or benne 35erbenø uéle |)erlig^eb! 
ér kongen meer enb 'betleren, faafnart 
Den bt)ibe ^Beenrab banfer meb fin ^3ee? 
See ber i ^»ccbingen! Aper ftumre be 
^effebent 5llle nu, fagtmobige, 
ajieb ^ænberne )ti»t folbet ower ^r^ftet. 
^t)er ^2ibenf!ab, f)»er Storm er nu forbi, 
3 |)ielm og gane falber Støvet t^ft, 
Det minbfte lille Dl)r, ben uéle Tlé 

18* 276 ed! og 5(bel. 

gortcerer tx\^^i hd feierrigfte banner; 
Cg 5(Ucé ^aab ftaaer fun paa Dommebag 
i:il ©ubé Sarmi)iertig^eb. 

3 6anb^eb, (Srif! 
!l)u taler fom en (£f)vijten. 

(Srif. 
5(bel! fee — 

^eger paa fm ©efterS ®rat). 

^et flumrer ^un, t)or gøbe ©eniul 

Saalccnge ^un »at f)oø os, flrcb »i iffe; 

.5>un fulgte tneb fin ^uébonb til l)ané Sanb — 

5lt ba forlob Dor gobe (fngel oø. 

Cg It3ebragtobiæt)len foer o6 inb i ."piertet. 

§un fom igien; ffienbt beifrugtfommelig, 

gorlob l)un .puébonb bog og S^uu^ og ^iem. 

Cg trobfeb ^Bmm Jare, 55intrene 6trengl;eb, 

S3lot, blot for ai forfonc fme ^Brobre. 

t)d liftes ^enbe ei — ta fdifte X)øben 

^e f!if»nne 5^ineé S^é, og ^>iertet braft, 

(£-n b^bf^bt (S^n laae oeb ben Dobeé ^Brt)ft — 

Cg, SSrober 5lbel! in er EOiorberne. 

5lbc(. 
^i ftille! bu forfctrber mig. 

(£rif. 
§er fnccler 
3eg tjeb ben fromme a^krt^ré Gjrao — o, 5(bel! 
,^om i min 51 rm, forfon big meb bin ^Brober. 

^:Mbel. 
I)u fmelter mig — (5rif og 5rbc[. 277 

(Stif 

fptinger op, og itec ^am i Tleht meb aabne ^Ttme. 

Tim 33robcr! 

lag min §aanb! 
C^rif. 
C, jci] er l^ffelig, jeg uaubt min 5lbel! 

$De omfaDue ^inanben. 

^^be( 

efteu at f)at)e fattet fig. 

'Belån — jeg mi fovfoneé meb min ^Bvobev. 
I)in 3tb, bin lak, bine gøtelfer, 
^2l(t mig fotin^fer om bin .^enjtgtø 0^een()eb. 
3eg Tccffer gierne .^aanben til i^orlig, 
'Bil ogfaa nu ^bm^ge mig for big, 
lIJlDbtager fom en (^at)e, !)iHib faalænge 
8om ^et jeg oilbe trobfe fra min gienbe. 
X)u føier altfaa nu mit gamle ©nffe. 
Cg tilftaaer mig ei Sle^t)ig blot fom M}\\, 
lOien fom felt?|tænbigt eget Apertugbemme? 

^rif 

t»en(igt afbri)benbe. 

lal ei om flige Xing i ^ften, '2lbel! 
^ang lib nof glemte <&ertiigen og kongen, 
%t be oar 'Brøbre; lab nu 'Brøbrene 
3 ^^ften ganffe glemme, be er Jy^rfter! 

'^bel. 
Det flinger fmuft; jeg t)i( ei fap^je^ meb big 
3 fmuffe i:alemaaber. 3 $arié 
^ar bu ilubeert, \)d mcerfer man ^aa ^tt. 
3eg bolber meer enfolbigt mig til lingen; 278 @rif og 5lbef. 

0(^ f!al jeg elj!e big, faa maa jeg uibe. 

Om bu Inx Ⱦfentligt foranbret big. 

55i( bu enbnu beftanble mig fom Se^n^manb? 

(5rif. 
Øiei, ueb ben e\)ige @ub! 

^2(bel. 

6aa f!ienfer bu 
røg 6(e6Dig frit igieu? 

(Srif. 
Xvæug iffe i mig, 
Sab mig bef)olbe mine ftille goxfcrt 
lil Ctoermcvgen! 33eb ijor 6øfter^ D[)?inbc 
Du j!a( ei tjorbe utilfrebé. 

5(be( 

ml6tæn!elig. 

A)\)orfor 
3uft fige mig biu !)Jieniug ODermorgen'^ 
^\)ab ber er \)elmeent billigt og retfccrbigt, 
Det fan bu fige jtraj. 

(Srif 

alDoclig og beftemt. 
iD^in Prober! .V)imlcn 
§ar fun een ^ol; b^-^or mange S^^rfter berffe, 
i)er triuee 3lt)inb og Uenigfjeb. 
6ærbe(e^ taaler iffe Mk Oiige, 
Som ei er ftort, at ft^ffeé ub i ^J^nirtev; 
Det gal) ^nlebning fun iii eoig (E^Iib. 
(Sn .^onge oælgeø jo til Sanbet^ Xaro, 
(Baa bor i)Oer ^ibeujTab, boer f)eftig ?(ttraa 
3ig unberorbne benne .pooebfag. 
33leo 6(e^oig uafbængigt nu fra Danmarf, (Srif og Stbef. 279 

(Bad forbreb ftraj (l.^nfto))^et Saalanb, galjter, 
idnub c^allanb, élefing. ^ote 33m*neb^rn 
I)a intbc ftribc fun om Stafferne, 
Og gamle Dancmarf bieu f^nberjlibt. 
(Sen maa fun krfée. 

met» merf foragt. 

9^u forftaaer jeg big. 

(5tif meb 3Ib. 
'Jiet, nei, t3eb ^imlen! bu forftaaer mig ei. 

3tbef. 
De gijlelfer, be ^Ittringer, bu tolfer, 
r?v fun et foibt 9[)kubét)e{v pai\ bine ^æber. 

Cttligc femmer. 

lillaber (§ber^? l^iaabe — bet er braget 
lilbørlig Cmforg for ben l;øie ©ieft; 
^i bar alt 'I^ærelferne tilberebt. 

(Stif 

meb »reb Sejiijrtelfe. 
"OiH-ib feer jeg? 

5lbe( rolig. 
jffe meet bit ^ligeø iPJarf!. 
•oerr \^auge finber jtg bef!ebent i 
'}{\ i>ære nu .^otomefter pm min 'Borg. 

(^rif opbragt. 
'Bort fra mit ^^afpn, bu (^(enbige! 

Sauge buffer og gaaer. 

^bel. 
^Dorban? §t)em btiber bet? 3^9 ^^''^be bog, 
%t i mit eget ^uue — 280 ®rif og 3lber. 

®tif Dpfarenbe. 

Du er min Cefjnémanb, 
Tlin Unberfaat, ^at ftjoret Xtof!abeeb, 
Dg tager mob ben 9'libing, jeg \}ax bort\)iift 
gor et)ig fra mit ^2(af^n? 

5lbel. 

^t bu feer ()am, 
^r jo bin egen (Sf^tb. I)u fommer f)er 
(Saa uformobentlig — 

(Srit 
^r bette Ce^né))tigt? 
33eebjt bu, f)an er en frebløé iDknb? 

5lbe(. 

3eg »eeb, 
5lt bu i ^J3reben {)ar befalet ^am 
5lt gaae til ftne ^Benner — M er ffeet; 
gorbubt ^am tiere fomme big for ©ine — 
^an fommer|ei til big, men bu til ^am. 
røg l)ar bu enbnu ei forbubt at ^nble 
€om ^ussbonb i mit ^uué. 

^rif. 
Cg fienbcr bu 
De 33ret)e, ^an ^ar f!re\)et? 

^2lbel. 

3eg ^ar læft bem. 
(Srif. 
Dg bog? 

%ht[ jioit. 
De faare bin ©mfmbtlig^eb, 
33egriber jeg; men jeg feer ingen (^runb 
3 bem tit at forfløbe bam i 5)rebe. mt og ?r6ci. 281 

Det gaaer for \)ibi 

bittert fmiicnbe. 

ei! falber 2)^aj!en af? 
(Srif. 
^a, 93rot)cr! Srober! 

|)uf!er bu, bengang 
Tim Datter, fom en fattig 5l(mueé^ige 
6{g maatte lifte faft )(>aiX bare Seen 
Din Ceit forbi? 

(Srif. 
§un fr^gteb ei for mig ; 
Cg enbnu eier jeg, t)i( ®ub, faa meget, 
%i jeg fan fiøbe ftenbe €foe igien. 

truet meb gtngeten. 
'Jlei, nei, bu f!a( ei giøre mig M tiere! 

(Srif. 
3eg ^ar ei meer at tale meb big ^er. 
'M^ mig mit .dammer for i ^at\ D)u laaner 
33iig bog et ^mlefleb? 

^^bel. 
D)et mfe^ big. 
. ®rif fieftig. 
Tltn ei af ^auge! 

^aibel 

ttinter @t>enbe, ber nærme ftg i Saggrutiben meb gafler. 

^Bifer Danerfongen 
eit (So^efammer! 282 ®rif og SIbel. \ 

(§rif. 
'M gob Ølat! 

@aaer. 

Couge 

fommer lijienbe. 

Tlin 5«bev! 
.^evv §ertug! hM'b befaler (^bete Dkabe? 
.^t>orban jM jeg opvarte I)anerfongen ? I 

5lbel I 

meb et onbt ^lif. i 

©iøY meb ^am, ^uab bu tjil! I)u f)ar min gulbmagt. ^ 

®aaer. ' 

s 

Sauge alene. | 

gorflaaer jeg big, min ^ertug? eller j!al | 

3eg labe, fom jeg ganffe mi^forjlob big? j 

Cg bruger bu mig fom et 2>cerf tm l)er, | 

5^cr fiben fromt at trefte big ueb lanfeu, ] 

i)et ei t)ar big, men X^aggerten, fom ftaf? 1 

3eg l)ar ei f)ibinbtil begaaet (Snigmorb. j 

Der ligger noget $lum))t og Dumt beri, J 

Dg bet er ofte misligt. 'DM f)t)ab Ub»ei? j 

I^i ffal jeg for t>m ftille 6t)ærmeré €f^lb ; 

Cp^m 2it)eté gr^b? 9iei, ^rif! nei! i 

3 §a\3en^b fteber ben, fom bebft fan f»ommc, ; 

Den 5(nben bort fra 33iælfen. — ^^n be hmk ] 

(Saa fromt? 'I^elan, ber |!al bu ogfaa bmle. j 

§t>er Sibenj!ab er ^er forbi? ®obt, ^rif! | 

3eg enber big t}d ftbfte Ut^eir. (Siben • 

Du troer faa fiffert bog et e»igt Siu, ; 

^t?ab er \)d meer? 3^B aabner big ben Dør, ! 

§mé 6^ræffe bu n^^gierrig titter efter. \ Srif og 5[be{. 283 

§iHit) nu? Tli^ t^ffeø, at ter U\) et @tfp, 
(§t euf ku DDer btefc [ovte .^iftev, 
Cg tabte fig meb .^(^uf i .^rogeu ber. 

Det i>ar min 5'?^*^'?"^^ ©ieufcerb, fom forlob mig; 
Det ftbjte Spræt af gr^gten^ Uglemnge. 
i^ort! 3^^^^'" ^i^f^^ S^VB^ P^* S)><?i3elfer! 
•pan bar fornærmet blobigt, og en blobig 
i^ornærmelfe hm tocetteé ub meb ^Blob. Bttrflsp. 3{ong (f;ri& 

alene. 
Jeg lob mig ooerile, jeg blel) meb. 
C, Åpoomob, fom jeg troebe oift betoungeu! — 
§an^ iDJmibigbeb \>ax for o))irreube. — 
Det t)ibfte jeg; ^i>or fan t)d ooerraj!e? — 
'Jilt ^ar ftn ©rænbfe; for en ærlig (Siæ( 
^r 5ntet meer utaaleligt, eub uaar 
Den gobe 3?illie mobe^ af j^oragt. — 
:iJ^eu Bar ei ^2lbel C^mub? Il)i bette gorfæt — 
\M>or fan ban \)tnU M^ ^t)or fan ^an troe, 
-vane Prober afftaaer oillig i)am ben 5lroue, 
3om jeg i ti '^ar ftreb faa beftigt for? — 
Dog — Cauge ©ubmuubfon! M gif for r>ibt! - 
Cg er ei ^2auge d^ubmuubfiMi en iRibiug, 
.^oie Slebffbeb, iMttigbeb, ijxné ^ogn og ^Kamfer 
Han oiube .spierter let en ftaffet Xi^'^ 
\ bele ftto ^ar bar ban baaret mig. 284 @rif og 3lbe(. 

M\\ %hd itu (abe ftg bebaare 

3 nogte Dage? — §an f)ar 33ret)et læft. 

Dg bog? Tim ^mlfet S3rei)? Det rette? Oie^pe. 

Det fa(f!e, ^auge nu \)ax fammenfmebbet. 

lilgb mig, ^bel! jeg ^at giort big Uret. 

3 2Jiorgen, uaar ben f!tmtne <Sommerfol 

D^ftarer ^(t, ()Dab gif tit forte ^Blunb, 

Sfat ^oer uoærbig lanfe fl^e oort ^Br^ft. 

©eer fig »enligt om. 

§er er jeg atter i mit ^arnbom^t)Uue. 
3eg fienber h\iat et legn i biøfe iD?ure: 
Den morfe $Iet i .^alfen ooer ^^rnen. 
De 33(omiler unber Softet. A)er i O^uben 
(Staaer mit og ^hdé og '3opf)ia6 tRaim. 
Og ber i (Sooefamret bleo jeg føbt. 
(Sn f!ion ^(tan ubrager ooer €lien, 
.^poorfra man ooerffuer (Sgnen t?ibt. 
Der oilbe jeg faa gierne jtaae fom 53arn; 
SOIin gaber *!unbe iffe libe \)d, 
§an fr^gteb for, jeg ffutbe falbe neb. 
Cg breo mig tiU meb 33rebe bort berfra. 
Der oi( jeg fncrte nu, og læfe fromt 
Tlin 'Jlftenbon, og bebe ®ub tilgioe 
2Jiig arme (E^nber al min .'oibfig^eb. 
®ob 5^i(Iien er, men ^leM ffrobetigt. 
05ub ftaae mig bi, og ffienfe mig en naabig 
Cg falig .S)enfart, naar min lime tommer! 

^an ringer paa fin @t)enb, og gaaec inb i 6ot>cfainmeret. 
£auge flubmuubCøn 

• [nigeu fig inb fra ben anben SIbe. 

Den flinger iffe længer, fromme ^rif! 
Den^ Xraab er ooerffaaret. (Saaban nu (grif og 3(ber. 285 \ 

3eg o\)CTf!ærcv bine ^ageø ^raab, \ 

5lt faae en farlig ^loffe til <!^i tie. ^^ 

^iger inb ab S)ccen. i 

^an ftaaer ))aa ben bv^ftfcrlbige 5lltan | 

Dg beber. ^^rijt, bu gamle, mere Iral\)ærf! i 

Og j!aan mig for en ^aab, jeg beller taffer ' ] 

Xilfcclbet for, enb mine egne træfter. | 

"Den bolter! — §a, !)er gielber ingen ^»ælen! i 

^el, ^ri! Poug^eng! f))ring fra ^orgaltanen j 

3 globen^ Solger. (^baron l>enter big. ] 

|)an Ker inb. Sfter nogle ISiebliffe fommer ^an tebenbe i 

tilbage igien, og ^olber begge ^cenber for 5lnfigtet. \ 

^urtig fra ben anben ©ibe. j 

Qlf, ficcre Cauge! 3 er ^er? ^t)or er ] 

<^ong ^rif? Jeg maa ^itfe ))aa min garbroer. - 
^an fomme maa til Dkboer meb 00 5lnbre. 

^oab er ber §ænbt? OJiin gaber tier morf, | 

éaaer 0^ og neb; 3 ftolber eberø ^ænber \ 

i^or ©inene. @ub! 3 ^^* ^^^B *^9 blobig. i 

Cauge ffiætuenbe. \ 

l)ti er mit eget 33lob; jeg rci> min .paanb \ 

D^bt — ^aa et ruftent 3om — . 

(5o)){)ia. 

^a, b^or er .<^ongen? \ 

^auge. \ 

C, ^gneé — (Slflte — grccéfelige 6fiebne — ^ 

tSo^b^^- I 
.^t)ab er ber bænbt? - \ 

^auge peger inb. ] 

9]ebfalben — ft^rtet neb — | 

X)en gamle 'sBorgaltan — \>^i more Iraloærf — i 286 mt og %btl 

3efu Thxial 

^nn iler hib. 
^au^t fortbltoict. 

6atan! fiaa mig bl 
3eg f)ar foTj!ret)et mig til \)x^ i 9kt 
iØ^eb bette ^:BIob. 

^an »iflet et ^Icebe om fin ^aanb. 
fommer tilbage, og uriber fme |>ænber. 

O, alle gobe helgen! (S^ub i ^imlen! 
Sauge 

i^berfi forbitret. 

3a t)ift min elffte 31gueé — min 3o^l)ia — 

^n f)øifi — en ul^ffalig .^cenbelfe. 

^aa gob en tonge! iWifte flig en gaber! 

3eg bløber — jeg \}ax ]Mt min .paanb til 331obé. 

60)3 l>ia. 
Cg 5Blob iHit ber )3aa M nebreime Irabævf. 

^3auge. 
Dd »at ei Danerfongen^. 'Beb min ^re — 
Tilt, mit! 3^g ^^ilbe gribe tam — ba falbt b^m. 

(5i?^f)ia 

feer t)am \i\t>t i 2*inene. 

,pa, 2Jiorber! 

.^un falber til forben i 5(fmagt. 

^^auge. 
^in eopl)ia! elffte 33rub! 
gat big, for G)ub^ Sf^lb. fo\)i\\) maa i^erbeu troe, 
3 galb man træffer 0^ i benne liljtanb? giif og 5l6el. 287 ^ieriie §ant)Iing. 

IfErtngens S'ærelar. 
^ertug flOcf. ganiCc blegner. 

T)et ^ar ei tjæret muligt mig at luffe 

(^t ©ie til ben f)ele 9^at. éaafnart 

3eg blunbeb, tjaftee jeg af jtemme drømme. 

éiig, iiHegner! ^r min T)attev bragt min S3rober 

3:il OfJabberen i ^:}Iftee? 3eg gif bort. 

tilegner. 
:iJiei, (£ber^ $Raabe! 

^Jlbel. 
din, Ui »ar at »ente. 
S^Mt) %it) er bet ^aa ^agen? Det er føft 
3cg l)ar ei fobet længe. 

JHegner. 

^n en lime. 
5lbel. 
^m fort lib, og faa fbanger bog paa O^cebfel! 
)Ru oel, M bar en Dr^m. — 3Jian fan ei fooe 
3 bette l^fe, lumre ^ommerfolbbærf; 288 (grif og 5lbel. 

T)er ingen gorf!ieI er ^aa Dag og D^lat. 
Diaturen !ræt)er bog fm 9^et. 

9iegner. 
2;ibiéfe! 
iJlaturen tx^ux altib ftrengt fin 9^ et. 
Dg negteé bet, ba gaaer bet 2:rob[en ilbe. 

3Ibel. 
^\>a\> t>i( bu fige meb bit ^anfefprog? 

Oiegner. 
©i meer, enb jeg ^ar fagt, min æble ^erre! 

3lbel. 
(Saa ^ar bu oaaget ^oé mig? 

IRegner. 

Da jeg ^ørte 
3er gifpe, fom jeg inb. 

Du ffaaner big 
gor libt, min gamle Xiener! ^aa biu Gliber 

hegner, 
^e^ooer legemet ei megen §m(e, 
Det trættet ei tjeb Dag^anflrengelfer. 
Den lange ^t)ile ftunber fnarlig til, 
<8aa fan ber fotjeé* nof. 

^21 bel. 

Du r»eeb, jeg er 
(Si otjertroif!; men bet er bog fært 
3D^eb biéfe golfefagn, be ))ræge ftg 
D^bt i ^ufommelfen, og ofte fan 
Den »ojne iDianb ei glemme iBarneté lyr^gt. 

iliegner. 
§\?ab mener 3? i dcif og 5lber. 289 

3eg mener (St)entt)iet 
Cm ^ri! (Smunb^ 33roberfenner. 
Olegner. 

§erre! 
T)et er btét)ærre intet (5i)entt)r; 
^an lob bem begije bmfne ^bi i 8(ien 
^tx unber 5^mbt)et; bere^ gaber biet) 
A)aløl)Ug9et l)er i ^ielberen. 

51 bel. 
^et \)eeb jeg. 
iFien at be f^^ge, bet er ^^Imufnaf. 
5lt man i ^ielbren l)ører Sje^g, 
Der trænger i et .^^aløbeen; at paa Slien 
De blege Ungevftjenbe ftunbcm frætoe. 
Cg fpøfee ^^rm i 5lrm meb Ma\)t Soffer; 
5lt be i 93kanffin faae fnee^inbe Tunger, 
Cg flagre c^ til Oiibberfalene Tinbwev, 
Cg banfe )3aa ^^Im'ubevne, fom Ugler, 
Cg bam^e bort meb .^natb og Sfoggerlatter — 
Det, Oiegner! Ut er Daavlig^eb og @alj!ab, 
Som jfæmmer en fornuftig iO^anb at troe. 

Otegner. 
^pt)o tt)it)ler berom? 

5lbel 

[ætter ftg neb, cg ftotter ^obebet til ftn ^aanb. 

3^^^ ^^f^^ mtnbre 
^ar jeg bog feb ople\)et 2llt i ^at 
3eg l)orte Øjen qt?æfte Dkffebenet 
Dcrnebe tibt. De blege ?)nglinge 
6tob for min Seng, brit)baabe; og mig t^fteéi, 

VII. 19 290 @rif og 5lbel. 

5lt ber MX (5 en — en ^Cf.lbte mellem bem — 

®l)fenbe. 

Mm fom jeg iffe fienbte. 

O^egner. 
(Selfomt! felfomt! 
Caugc .gubmiiubføn 

femmer. 

(Baa, Oiegner! jeg maa tale meb bin §erre. 

IRegner gnaer. 
%hd l^aaer ep. 

$»ab ml 3 inig faa tiblig, Gibber \^auge? 
§t)ab fatteé jer? 3 f^^^ l^ ^^' ["^ni om 
3 fteget »ar af ®rat)en. 

ii/.auge. 

D'iei, jeg letoer — 
Tim (et>ev flet, min |)evtug! tl)i jeg f)at 
Cplewet, \)Mt> ber funbe ffrcemme "^bet 
3lf mangen 3lnben. 

5lbel. 
Sfræm M ei af mig, 
"Siig fort og f^nbigt jett Crafetfprog! 
fp'oox er Danfongen? fot»er f)an? 
Sauge. 

9lei, nei! 
.'ban »aager! i>aager emgt! 

5tbel 
(i)ub i .^imlen! 
A>i>ab er ber bcenbt? 'S;;>Mt} t)ar 3 giort? 
^auge. 

3eg? 3ntet 
Ubrettet ebere 'IMllie, ftrenge ^pertug ! ®rif og ^dbil 291 j 

miw 33iUie? | 

gulgt Danfongen til ftn ^c. j 

*^augc. I 

»§ev ^ielpet ingen Cmfuøb længer, i 

3eg n^bcé til (\i faare eber^ §ierte j 

^eb bette 9iæbfeBbubf!ab. I 

%hti gi)[enbe. j 

(Sv ^an m^rbet? j 

^auge fagtmobig. » 

33e\)atee (^u'^l iJiei, nei! — 3 B^^ ^^i^ gnilbmagt, j 

^efalte mig at ^anble, fom jeg t)ilbe; ^ 

^t?pv funbc jeg \>a \>x\k jer imcb? j 

3eg iilte til h^n^ D^acibe, for at bebe \ 

§am femme neb og fpife -Jiabwer, f^r i 

^an gif til (Senge — \ 

5(bel. i 

Øiu, og ^Dab fcia? t)i?ab faa? ? 

Sange. | 

fax fienber J ben gamle ^lt)altau | 

i^eb ormejtufne ^rabcerf — i 

5lbel j 

Cauge! *^augel ;! 

Sauge. 

§ane Diaabe fanbt M uben I»ii)l for lummert, i 

mn aabneb lette gloib^r til altanen, j 

3uft fom jeg treen til !)am i 5)ærelfet, I 

Jeg faae ^m træbe ub — jeg l)orte ilnagen — ; 

19* =; 292 ®rif og 5lbel. 

6traj — ufott^Det f^vang jeg tii — gteb efter 
^et »ar for filbe — Irabærfeliften brafl — 
Span^ D^aabe jl^rteb neb i 8liené 33ølger. 

51 bel 
meb 9læb[el. 

^i( (Eri! (Smuubé blege 33roberfønner ! 

2Jleb 5[ff!i}. 

§a, ®orte)3(oug! 

^auge. 
3eg »tibe rebbe kongen, 
^a re\) jeg ^aa et 8øm mig ftærft ti( 33(obs^. 
3 min gDrt)irring, fom jeg ftob og ffiæloeb, 
£om eber^ Datter; \>a i)m l)^rte 2((t, 
gatbt f)un i afmagt. Jeg f)ar !)enbe bragt 
^i( f)enbeé $iger, og :paalagt bem Iauéf)eb; 
Dg jeg f)ar feubt min 6i)enb ^a ©iebliffet, 
5It efterføge falig 5longené Siig. 
3 foi); for et at giøre Sarm ^aa 33orgen, 
ganbt jeg bet bebj! ^t bie, til 3 ijaagneb. 

5lbe(. 
3 ^ai)be ingen §aft. 

^auge. 
OO^aajlee jeg burbe 
§er ^anblet anberlebeé. 3 flig 5lngjt 
éeeb man ei ret, \)Mt> man ffal foretage. 

3lbel. 
3a ftffert, Cauge! fiffevt burbe 3 
§er ^anblet anberlebe^. 

Sauge. 

^ber^ Dkabe! 
3eg ^aaber, ei 3 frænfe »il mit §ierte ®nf og 5rber. 

Tlth fæle %ml mob mig, ben 23ærge(øfe, 

^a jeg u^elbigt^ii^ t)ar mbneW^. 

§t)i tog 3 iffe 35ibuet meb? 

Cauge. 

DJ^in hertug! 

Driber fme .^ænber. 

D, ®ub! min 33vober! o, min paffeB 33rober! 
Apt)ab {)ar jeg giort imob big. 

Sauge. 

(Sbeto Ø^aabe! 
5(bel 
I)u treen meb Xillib i min Urtegaavb, 
Da flap jeg M en giftig Drm i ©rcc^fet, 
^er fta! big i \)\i vebelige §ierte. 

Sauge. 
X)et l>i(be i>ccve f^leytøll- af mig, 
m forbre ^Billig^eb, i ©iebliffet 
Da Coertaffelfe, (eovg, Sibenffab 
'Betager eber^ i5*ierte. 3^B ^^^^^ ^^^^ 
Uff^tbig lægge ^paanben paa mit 'Bt^ft. 

^bel 
^\)ab ^ar jeg f^nbet? ^(le gobe Apetgen! 
(ot)ottiI t)ar 33Iinbf)eb, iHafevi forført mig? 
(y-r jeg en (skriften? (Seb ben in(be Rebning, 
(2om :pl^nbrer fremmeb 'lUmbringemanb i ©rfen, 
^x tjenlig 5Bert, faafnart ^iin nærmer fig 
Den frebelige ^)i)ik, »aager for l)am, 
'Bef|)ifer f)am, og leber !)am )3aa 53ei. 
DJZen, '^Wbel! bu, bu \^ax ben forfte 3P^orber 294 erl! og 'Ibtl 

5lf Cbin^ mi fom bræbte ®{eftfri{)eben, 
gta nu af ^ciffer ben ei meer i O^orb! 

Sauge. 
Tlin gaber! 3 forncermer mig. 

^bel 

§\)er a)^anb 
33e!æmpe maa fin I)iætoe(. "^dk 3fvibt 
^f (^.tif i)ibneb om en ærlig 5^illie. 
5(f-35enligf)eb, ei for fm ^JorbeeB <5fp(b, 
^Bob b^n gorfoningébaanb; \)d burbe f!iønneé. 
Cm enb gorfængligbeben »ar for flor 
Zxi fanb O))offrelfe — bt)i Mte jeg 
Det gobe gorfcct meb min %enni) tte? 
9k ffriger ^an« uff^lbige Slob om ^eon, 

Cauge. 
A^ormeb f!at jeg beoife jer min Uf!^(b? 
§ar for 3 feet flig Unatur f)de mig? 
Dg foretræffer 3 Urime(igf)eb 
gor flar ^anbf^ntigf)eb? Ger bet utroligt 
^-It gamle 33iælfer brijte? 

5lbel 
brager ftt ©Dærb. 

Xor 3 foo^rge 
^l^aa ^^rifti ^orø, meb eberé 4>oire ftraft 
Zxi ®ub, tjeb eber^ et)ige €atigbeb — 
'^aa oil jeg tvoe jer. 

Sauge 

meb unbertri)ft SHæbfel. 

3a — bet tor jeg, .^erre 
5lbel. 
Der fommer ^J^ogen. 58i! 3^^^^ S^ie oibner C?n! cg 5lbel. 295 

lOtob ebev^ Sccbc. 33i, føt enb 3 b^ngev 
I)en ene ^ebeblafl fræf paa ben auben! 
3 ^ar alt uof ai bære. 

3;tl gamle Slegnec, [om fommer. 

Øiu, t)\)ab t)il bu? 

Oftcgner. 
§»i j!al en Dlbing i fm f)øie 5t(ber 
C^leue flig en ^Iccbfel? 3eg t>ar f^g 
3 $aaten, i)a'o'Di Q)ub ba tac^d mig, 
<8aa Dar jeg frelfl fra benne 3^nimer. 

^]lbel 

lal 
^Mt> ml bu? ^l^nf ei! 

iHegner. 
^beré IRaabe! ^»enben, 
6om O^ibber ^auge [enbte neb tit globen, 
^av bragt en gifler meb, fom b^rt be»ibner, 
'M h<xn fan gitje fiffer efterretning 
Cm falig v^ongen og t)an^ (^nbeligi 
DJien ^an maa tale meb jer felt), 

Sauge. 

3eg ml — 

A>ab ml 3? ^lit)! 

blegner. 
§an figer, l)an maa tale 
Tl^t hertugen. 

Sauge. 
Tim 6agen angaaer mig - 
Den 6f^gge, ber fan fajleé o»er mig — 296 Srif og Stbef. 

^eu 9}^iéforpaaetfe, ber fan fortiilbe, 
Tim fom et Dvb fan ^æt)e — 
5lbel. 

IRu, faa blii). 
Og fliul jev bag Deb bettc grønne J^or^æng; 
(Saa fan 3 f)*-^^^ ^^^fc nten ei forftt)rre 
^en gattige meb ^3lif og IvufeBminer. 
!3fiul jer, og er 3 brobefri — fom atter! 
Apoi^ ei — \)a m^, ai TlnUmté Iæ^))e etjtg 
Tlaa bæffe jer for ^olen og min ^eon! 

Sange gaaec bag gor^ænget. 
Sftegner bringer éifåeven, og gaaer. 

5lbel 
$imb t)i( bu, giffer? (Siig, ^\)ab melber bu? 
Xal ærligt fr^gt ei! 

gifferen. 
(Eberé Dkabe! frt)gtc 
©ior ingen ærlig (S^manb; og en Sømanb 
TUa blitje ærlig, om ban albrig oilbe, 
3:()i \3eb at fæm|)e mob bet fatffe ^at), 
33iier ber tilftbft f)am 3^tet meer forgabt, 
(Snb Unberfunbigbeb. 

5lbel. 
§i3ab bringer bu? 

gifferen. 
gørft bette ^rc\), jeg fanbt i 5tftei ^erre! 
5paa 2anbei>eien. 3^9 ^^'^^^ ^^^^ t^'^K) 
SOiaaffee bet er af 5>igtig{)eb for ben, 
(Eom U\hk td, og jeg oeeb ingen 33ebrc 
^^Mt fl^e bet iii, enb ©betiS dh<(t)i felu. @rif og 5(bel. 297 

5lbel 

mobtager bet. 

@obt! ^u bet SBigtigpe! ^u faae i 9^at — 

gtffeven. 
(5t ^æ^ligt 6^n, langt mere fælt og bijteri 
(Snb blege Apat)fru meb be grønne Xangl)aar 
Cg fla^))e ^v^ft, i (stormen ))aa en ^anfe. 
Tlin A)iijtvu i>ar i ^^arn^n^b, og jeg lob 
5lt ^ente Spklp i iB^en. I)et i)av 2)Hbnat; 
dJlm DJIaanen [finte flår )^aa gamle ^^org, 
ipt)te robe Tluxt fpeilte fig i 35anbet. 
3eg bab en ^^mx i min (Snfolbigl)eb 
gor liben lirften; t)el er ^^\)m fulb, 
■Uien man fan albrig faae for mange ^orn. 
Og ber er gi]!e nof til Sioeté Cp^olb. 
(Som nu jeg gif i be betragtninger. 
Dg flirreb op til blottet og til ©ittret, 
Ubtrceber |)lubfel{g en OJ^anb af ^øren, 
3farlagenflæbt og meb et g^lbent 33ælte. 
.V>an ftrafte ftne 3lrme ^oit mob Apimlen, 
Dg ^olbt formobentlig fin 5(ftenb^n. 

5tbel. 
A)t)i tier bu? (Baa tal, !)t?ab faae bu meer? 

^ifJeren. 
§t)ab meer? din, jeg er oant til Dnbt ^aa 6øen, 
2^en, oeb ^Sanct iDtorten, troer jeg iffe fa]l, 
^un fuler ofte Ⱦrre ^er fra Sanb. 
'I^el i^eeb jeg, Smaafolf j!al ei blanbe jtg 
3 ftore Aperrer^ ^ii>; men ^^llt meb tDkabe! 
3er gaber 35albemar oar l)eller ei 
2lt f^o^ge meb; ^n jager tibt enbnu 298 @rif 09 5lbel. 

iØieb Spt]! og ^unb t D^attef!t>en^ 33læft; 
91aar faa er, fafter jeg mig nccfegvuu^. 
Dg muffer et et Drb, f^r f)au er borte. 
!Dteb \)M\) ber er for galt, M er for galt. 

3(bel. 
lal iffe ^lum^t og lat)t om ^^ie 3:mg! 

gtfferen. 
^olb eber ei til Drbene, men fun 
^lil DO^eningen; M er bet ^igtigjte. 
%\^i jeg er toie ber^aa, 'i)m ffumle D^iibing, 
Som greb ben fromme fOianb paa ^^orgaltanen. 
Og ftreb meb ^am, til \)an fif ^ugt meb barn - 
3eg oebber, at ben Sfurf forftaaer langt bebre 
3lt fliffe fme Orb, enb jeg, og bog 
'M (£laué ei hX)ik meb Ijam. 

5lbeL 

§t)ab? l)an ftreb? 
^an falbt ei af fig felo? 5lltanen brajt ei? 

gifferen. 
!Den braft, fom Søi)ené f iæoebeen, ba Samfou 
5lbf^(itteb bet; b^n falbt, fom ©ranen falber, 
iJiaar D^attejtormen fplintrer ben fra .^li^))en. 
Og l)Oi^ ei D^ibingen i)ar fommen bag, 
3eg l)at)be l)olbt ^aa Ø^ibberémanben^ ^cianb; 
DJien Satan l)aobe nu ben l)ele gorbeel, 
Som bet er oftejt. §erre! bet Dar gruligt, 
%i fee "^m fromme $Hibber ft^rte neb 
3 i">Jiaanef!innet meb fut Jlaggerfaabe 
gra forte 33lptag. 3^^ begriber ei, 
^t)or 2)laanen funbe \pdk ftg faa roligt ©rif og 5tbef. 299 

3 'I^anbet ^\)or ftan falDt. 3Jien jeg fan tccnfc, 
Det vav en from og en ijubøfrvøtig ^wxt 

Sm fom bu iffe jlvaj at melbe 5l(t? 

giffercn. 
M\\ .puftru i)ar i ^Barn^nøb. 9iebbe^ fuiibe 
"Dog ei ben D^be; bet t)ar gabev^Iigt, 
%t førge forft fov mine ^e\)enbe. 

3aa [f^nb big fluj, tag ^Baabe, brug bin 5iunft, 
'Bring alle bine ^d og bine 53unbgarn, 
Cg gim- big Jlib ai fmbe ^iget atter! 
Jeg ffa( belønne big. 

gtfferen. 
5Bef)øt)eé ei. 
Dd er jo Cil)riften^^(igt imob ]xn 5iæ|le, 
'^It ffaffe ()am en Gh'at) )^aa .^irfegaavben, 
^:m muligt er. TUn furrer felt) til 8fibé 
3 D^øbøfalb hin ben l)øbe til et Sræt, 
Cg faller ^am for ^inb og falte ^Bølger. 

(^3aa, ffi)nb big! 5?eebft bu, M »ar Dvinerf ongen ? 

gtfferen. 
inir l)an en A'onge? Oiu er bet forbi, 
:)iu ftaaet ijan fom en Unberfaat for 63ub, 
Cg \)^U \:}Cin t)ar en (Sf>riften, er t)an falig. 
Jart^el! 3^3 ^^^^^^'^' H S^^^* ^^^^^ 'Bebjte, Aperre! 

©aaei. 
5tbei læfer ^Breoet. 300 (Srif og 5rbet. 

£ttuge 

fommec frem meb futbfommen gatning. 

gør (Sbevé ^aa\)t oDer\)cc(ber mig 

Tlé 35rebeéDrb, og før 3 f^rengt begaaer 

3 §arm maaffee m oueritet §anbUng, 

lillab mig fort i)tx at forføare mig! 

3 er retfærbig, og bet negte^ 3»9^i^- 

§øab benne gijfer i ^nfolbigfjeb 

Spax troet at fee ijeb iFiaanenø ®iøg(e(^é, 

ikobftriber ei mit Ubfagn. 3^9 ^^^* 9^^^^^^ 

I)anfongen for at rebbe ^m, ei for 

5lt jt^rte t)am. ^et gamle Olæfoærf braft, 

3 bet jeg f)3ænbte ^aanben berimob. 

3eg reø mig felo til ^lob^v og )paa et A)aar nær 

^Bar jeg nebfi^rtet meb min hiitx^ gienbe, 

3 M jeg fom en (Jf)riften f)>rang til A3ie(p. 

Det er mit Ubfagn, beroeb blioer \)d. 

DJiiétanfen blot fan iffe fcelbe mig. 

53el fanbt Danfongen øar min 5lrnnb^manb, 

Cg l)an øar (Sberé gienbe. §i^ab 3 f^^te 

gor '^am, bøor fiær ban »ar jer, ^ttreb 3- 

De forte Crb: „®ior meb bam, l)\)ab bu t)il, 

Du l)ar min gulbmagt" — t)ar jo 33orgen mig 

Deeuben for ^i)er Oberlaft; tl)i, §erre! 

De bleø ei jlaanfomt fagt, og fanbelig 

De fulgte meb en Tlint, meb et ^lif, 

6om fagbe meer, enb Crbet felo formaaer. 

3 galb jeg baøbe — miéforftaaet (Sber; 

3 galb mit .spab til ben, fom ffilte mig 

55eb 5(Eren, tjeb mit (^oU, mig ^at)be friftet 

Uot)erlagt at ^anble, fom 3 talte — (Srtf og Stbel. 301 4 ^et MX tilgiweligt, M hU\> en (Sag 
^mellem oe, ^t)iø 'iHxrneting og '8tæi)ne 
^i er paa 3^^^^^^' "^^^^ ^ ^i)igbeben. 
51 bel 

[om l^ar Iceji 33tet)et. 

%\ benne Xale følger dtfaa flart, 
^Du ejt en ærlig SD^anb. 

Caiige. 
^et er jeg, §erre! 

^ilbel. 
Cg f)ar bu ingen C^ber? 

!^^auge. 

3eg er <3^nber, 
T)a jeg er iD^ennejfe. 

5lbeL 
(?t a')lenneffe, 
6om jlet an\)enber fine fielbne (St)ner, 
(Sr jo bet farligfte af alie D^r. 
din i)ax Okturen førget bog tilbeeB 
gor 5(nbre^ O^ebning, 't)a ben ^ahk Slige; 
X§i nogle l'^arele golf meb fccre St)b, 
(^nbeel l)ar bere^ fi>age ^k1> paa Iro^pen, 
§i)or be fan fælbee, naar be træffet ret. 
(Eiig, Sauge! f)ar D^^aturen« Dife iDtober 
Tht) ingen URobgift bæmpet o^ bin @ift? 
•i^auge ftubfer. 

'M bu er liftig, fom en Slange, »eeb jeg; 
SDIen flaaer bin Cumffl)eb ei i ODiieforfeotb 
lil bin 2etrinbigl)eb? Dg l)ar ei ofte 302 ©rif og §tbel. 

Din 8fiøbeø(^øt)eb |>i(Iet big et '^^uU, 

Sange urolig. 

^beré ^aat)^ — 
3(beL 
De 23ret)e, fom bu f!ret) tt( (5rtfé gienber, 
53(ei^ fna^)3et 0)3, Ijax bu mig fe(\? fortalt. 
§an gat) big bem tilbage, ^ange for 
%t taht bem igien formobentlig, 
log bu enbnu en 5J[fffrift, ben fif jeg; 
iD^en, fom jeg feer ueb (Sammenligningen, 
(Sn flet (5;o^ie fun af Originalen. 

^an ^olber l^am bet rette ^reii for IJinene. 
Sauge affibeé. 

5^'Drbømte 8fiebne! 3^. '^^^ ^^ ^^^ 6fiebne! 
lo ®ange — \)d er €atané 5!>ærf. 
3tbel. 

Dg nu, 
'JJliw ærlige, miéfienbte iD^anb, fom liber 
5lf uforff^lbte Xmil ei fanbt, nu bør 
3eg ogfaa troe, bu mlbe rebbe .kongen? 
C^i fanbt, bu Dlibing? — O, jeg Iccfer i 
Dit 6nogeøie, t)t>ab bu ei tør ftge. 
3cr, jeg bar f^nbet, 6atan ^ar forført mig 
iVb big, fit (eenbebub. dJlm jeg i>il ei 
Unbff^lbe mig; Ui \)ilbe træffe meer. 
3a, i mit Orb, mit ©ie laae ber Q^ift; 
3eg »eeb M. 5Jlen bu tog, hu brugte ^en. 
i^i Orb, bu Sfurf! flaaer ingen d?U]\t> ibiel. 
libt t)ar jeg brufet 0^ mob b^m; min Iimge 
§ar ofte fagt, t)i>ab ei mit ^ierte meentc. @nf og ^btl 303 \ 

3)et Dar bet mlt)c -Blob, fom fogte, fun. :^ 

'Min bu {)ar brygget ©iften af mit 33(ob, ' 

3?lit ^lif t)eb big biet) tit et Dolfeftif. i 

X)et Drb, ber funbe flugtet bort i duften ] 

Ii( tuftnb anbre, M greb bu i J^lugteu, i 

Dg fmebbeb ben uffabelige S^b | 

lil tunge Sl^crberjern. ^u burbe finccgte ^ 

^el femten gai)ne unber 3orb; fortiente, j 

'M 'Mmm feaffeb ub bit frccffe 2)ie j 

'^.^avi ^teilene ^^iut. 'DUn gaa bu fun! men (\<\i\\ i 

'M\%, Satan, fom ^ar ^2lbe( giort til .^ain! ^ 

3i( i ^^anbflmjtigbeb. Den C^t)ige j 

^il ramme big, for bu M t^enter minbft. :■ 

33ort, OUbingébrog! meb min gorbanbelfe. > 

Tlin 5^ngftelfe, min 6mrb, mit fnufte §ierte, j 

ilRin I)obe]tunb6 flamme <3Deb forgifte big. -I 

Sauge flirer, ^cctugen fættec fig jiætft bei^æget Deb et 33orb, J 

og f!tu[er ftt 9(ufigt i fme .^ccnber. (Ffter et £)p{)oIb ; 

trccber Strange inb. \ 

Strange. | 

Tlin boie .pertug! tilgio naabigft, jeg i 

'^egaaer en geil imob Q^Srb^bigbeben, j 
Da uanmelbt jeg jlaaer for eberé ^^nfigt; 

')M\ Sai^n fræt)er ^aft. -j 

^bel. 1 

S^'OdH) toil bu mig? i 

3eg fienber big, ba! bu er ^augeé &int}. ) 

Strange. ; 

3 %alt} faa er, faa oeeb 3 min forretning: i 

"seg ^ubfer ^am ^an^ klæbning, forger for, I 

^It giæren fibber ftrunf, og ^raoen ftio, ] 304 ©rif og 5lbef. 

5(t 6:|)oren f!inner blanf, i?9 6tøi)Ien fort, 
^oxi fagt jeg ))^nter f)am ben t)bi'e 6fal. 
^aa ben er '^nid, tænfer jeg, at bable. 

2IbeI. 
^\)ab »il bu? 

8trange. 
^3ringe jer et Xrøftenébub. 
3 føftger o\)er eberé Probere Di^b; 
2)^en f)i3orban (Eatjen rigtig f)ænger fammen, 
5Beeb 3 ^el ne)3^e fe(\), ba 3 er faa 
gortørnet ))aa min ^uébonb. 

^bel. 

IræU bu babler? 
^\)em er bu? §ar bu længe tient boé Sauge? 

6trange. 
3eg er en ^Borgerføn fra 5tje()!ab, 
røn gaber i^ar en 33aabenfmeb, fom mifteb 
6it 35ærffteb, '^a be et)bfee brænbte blottet. 

3IbeL 
^i)orban fom bu i Saugeå ^ienejte? 

6trange, 
§an ftammer neb fra 5(jel ^rfebif)). 
Cg 5Ijel ftaaer meb £rumfta\) og meb §ue 
3 ©raafteen o»er forten :|3aa t)or 33^, 
(^om (Sf^tø^atron for alle 5ljelf)ufer; 
%\)[ tiente jeg ^n^ Wt ben banfée ai^Jarff, 
Dg ftjigter iffe, for jeg t)eeb ^ané 33røbe. 

^2lbel. 
^en t)i{ bu faac at t^ibe. 

Strange. 

^et er muligt. @rlf 09 5lbef. 305 

Tim (Sberé iRaabe, fom tjat t^cetct feb 

(Stt »cclbti} ^^tjbing cg en ta^^er ^æm^e, 

5}ecb bog, bet gaaer ei altib til i Ceiren, 

Som $rccften ^^rcefer, ^Stjccrmet f)ax min ^u^bonb 

Som Sommerfugl, og jeg f)ar trolig fulgt ^am 

Som 5lftenba!fe, bet fan iffe negteé; 

^m »ibfte jeg, l)an t?ar en ))rægtig glue, 

X)er floi fun for at mætte pg ^aa ^^ab^ler 

5lbcL 
^oab t)il bu? 

Strange. 
(3m jer et 33arfel om, 
'2lt Danerfongen muligt iffe meente 
3er bet faa gobt, fom nu, ba l)vin er bob, 
3 fromt formober. 

5(bel 
§a, ^m^ M MX faa — 
.^an bu mig lette benne Steen fra -V^iertet — 

Strange. 
lilfælbet »ifte mig, l)t>ab jeg biet) »aer. 
3 t)eeb, at Danerfongen fom i ®aar 
gra Sortebrobreflofter; ber om ^Ratten 
'i^an bleo, ei langt fra Seiren. Dg jeg ^ar 
^n SDZorbroer, fom er DJiunf i ^lofieret; 
3eg fneg mig ogfaa bib, at ^oile libt. 

5lbel. 
yi\x ba? 

Strange. 
Tl^n nu oar Sjatten alt for lummer, 
iOlob iD^orgen biet? M ft)alere. Jeg gif 

VII. 20 306 ©ri! og 'libd. 

(5t ^rinb for min ^crre, fom igien; 

m foi) enbnu i illofleret. Tlit ^I^inb»e 

6tob aabent meb et (illc Særrebéfor^amg, 

Cg lige overfor i gkien !)ip 

53av ^ougené dammer, ffilt fra mit t)eb ©aarben 

iD^eb glifer, 33(omjterpotter, ^Buegange, 

$aa ^loftermié; og ber t)ar Mt og gobt. 

5lbeL 
^ær ei omftccnbelig ! 

Strange, 
T)a faae jeg kongen 
@aae o)) og neb meb [tore, ftærfe Sfribt, 
5lt fætte fig igien og ffrii>e i8re\)e, 
5lt tale f)emmeligt meb 33ij!op ^egar, 
(Eom b(et) beft^rtet bab, :|3aaminbte bam. 
^et t)ial^ ei; kongen fagbe ])am. imob. 
(It jtort jernbunbet <3!rin, i '13æggen muret, 
^Bie\) aabnet 33re»e lagt beri, og longen 
<Sel\) giemte D^^glen. Denne Øl^gle fanbt 
3 9[Rorgeé jeg )(^aa Danerfongene Dij! 
3 So\)e!amret ber b^or ©ittret braft. 
§ct er ben! 

9læffer ^am bzn. 

Qlbel 

mobtager ^fleglen. 

93eeb bin §uébonb, l)»al) bu melber? 

Strange. 
IRei, tbi ^an »ar faa »reb i @aar, faa ^eftig, 
5lt ei jeg \)ilbe ))U|le ftraj til Jlben, mt og 5lber. 307 

Cg tirre meer. iDJen nu — nu 'l^a f)an fli^rter 
gortijiDlet ub af cber^ Apal, faa bfeg, 
<eaa fficcbenbe — nu f^(er jeg bet ^^ligt, 
'i?It ilaae f)am bi meb bette 33ibne^b^rb. 

s^Mt> jtger mig bet ftumme Gfuefril, 
8om bu t)ar [eet? 

(Strange. 
Jeg ^mle ogfaa Drb, 
'Mm OP^orbroer {)ertc bem. 

^^bel. 
Sp\)a\) ^ørte bu? 

Strange, 
.^un afbrubt, naar imellem v^ongen t)æt)eb 
Sin Stemme feen mob "BinbDet; men bog nof 
lil fiffer ®iéning. 

51b el. 
lal, ^t)ab børte ^^u"^ 

Strange. 
„^)ar", fpurgtc .kongen, ,,bu et fiffert ©iemme?" 
Da infte '-Bifpen feam M forte Sfriin, 
Cg fuffeb: „^onge! bu forfærber mig". 
^aa fagbe .kongen: „^ex, naar funbe jeg? 
Cg maattc ijdt '-Berben iffe troe, 
3eg ft)ag ga\) efter fim for ^2lnbre^ Irobé?" — 
„Dit "\^anb bar gteb, boié bu forliger big/' 
^ai) 'M\^m !)am tit 8oar engang; ban raabte: 
„9^ei, 51be( ()ar ei greb, i)ané ftotte §ierte 
,tun biger efter ^Bcrlbe". — „.spøie .^onge! 

20* 308 ©rif og 5lbef. j 3eg fan et tate mob Sami)ittigfteben/' < 

^ax ^ifpen^ Drb; men f)an gienft)arte ^Bif^en: ^ 

„3eg t)t( tilfæm^e mig min greb cg iKo". | 

^a, (^i?er bu ei for mig, Ungetfoenb? i 

■i 

i 

Strange. ] 

§o(b mig i S^^^BH^' ^^^ 3 ^^^ fj^^f^^t I 

3Jiin Sanbbruf)eb, til 'Bifpen og min 0i)^or6voer ^ 

Stabfæfier Drb for Orb mit 55ibneéb^rb. j 

§t)ab jlat man troe i benne falj!e 55erben, | 

Ølaar iaarer, ^iertet« fulbe åraft, naar X>l)bcne | 

33egeiftring, ftrommenbe fra Sæberne, | 

6elt) blier et ©Mfeffiul for lumffe 9iænfer? 

D, gaa, og lab mig albrig ^øre fra big! 

Xt)i I^t)er bu, i)i( M forfærbe mig 

%i fee en ^reng i bine unge ^ar 

6aa )3lat forbæruet aii; og er hd fanbt — 

^rei> bu bog af min ^Eiæl ben fibfle Iro 

^aci 5^r(igf)eb i ^erben. (3aa, forlab mig! 

©trange gaacr 

^^bel. 
3eg maa affteb — berl)en. ^ax ^it f^nbet 
6aa ro^nfefulbt, faa ijar ei 5lbel grum; 
(^aa toil ei meer ben blobigblege ^fttgge, 
9'laar TObnat^t)anen galer, ftaae for Seiet 
Cg torre fine l^offer meb mit Sagen. 
3eg maa berl)en. Dog bæreé hct mig for, 
3eg fmber ingen Irøft. 3<^B ftreifer \)ilbt. (grif og 9tbel. 309 

llReb pøblen i bet eget taufe ^r^ft. 

SopOitt femmer. |)un er flæbt fom ^fionne, nærmer fig j^ifle 
ftn gaber, og !i)é[er l)an6 ^aanb. 

5lbel 

Der ev ben føxflc br^t^etige ^f^gge. 

Ul^ffelige 53aru! ei !^l}fet br^ber 

gov big ftg længer i et far\)et 6tof; 

3 6ort begratje^ bine unge ©læber. 

@af i ben aabne ®rat), bet f!um(e ^lojler; 

<^\}at} anbet ^l^alg er ber l>el nu for big? 

Dg naar bin gaber big engang beføger 

i^eb e^rinfeliHxrfet, naar bin Sam^e l^fer 

$aa ^Ironeno @ulb — miøunb f)am ei, min Datter! 

^an er ei mere l^ffelig, enb bu. 

|)an trt}ffer ^enbe tit fit ^rijji. 
31egneu femmer. 

'^If, (^'beré dUc(t)tl €orrig ot>er (Sorrig, 
Ult)ffe fulgt af lUt)!faligl)eb. 

^bel 
3iig frem! Det er fun i ^eg^nbelfen, 
'M ^Smerten martrer. 

Otegner. 
^beré (Bm\ — 

^bel forfærbet. 

iD^in Søn? 
A>i>ab ^an"^ 3^9 t)ar to ^ørn — min Datter ftaaer 
'^llt meb ben ene j^o'i) i @rai)en ^er; 
Tlin Son maa iffe føigte mig, ban er 
iD^in gremtib^ §aab. 310 (Srif og 5lbcl. 

9iegner. 
O, ®ub! 

5lbel. 

Dm bet mx 3accb, 
6aa grccb ^au bog fcv 3ofe))^, ffi^nbt kn !)a\>bc 
De (SKei^e tilbage — jeg ^ar 3ngen, 
§m^ 5?a[bemar forlaber mig. A)»cr ev ban? 

Oiegnev. 
Den unge [muffe ^unfer brog tilbage 
Tlc^ I{)rugil !iBitt, fin gobe 3;ugtemeilev, 
%Xi\ granfiig til M fiære gæbrelanb; 
Da greb ^am (ieltner ^:tfebi|>, fom altiD 
^^olbt meb .^ong (hif. ^an f)ar faftet f)am 
D^bt i et fugtigt gængfel, ^i>or ban fibber 
gra ^^fet ffilt til (frfebifijen ^ørev, 
5lt 3 bar unberftottet Danerfcngen 
3 S'veb og ,tvig, og til .^ong (^rif feli> 
^^Inraaber bam om dUat)c for jer €^n, 

*:«bel. 
^an fan ei raabe længer; 33olgen bæm).>er 
Spaw^ (Stemme, f^ungen opft)lbt er meb i^anb. 
Cg Sæben bleg og jla^, fom ffulbe tale. 
9iet faa! Spa, nu forftaaer jeg big, min Drt^m! 
9tei, M MX iffe (vmunbe ^roberfonner, 
Du bragte meb i %\i, bu blege (^rif! 
Tim mine egne 5Bovn, fom fulgte big. 
Og fom begraoeé leoeube — fom bu 
3 3liené g-lob — i illoftret og i gængelet. 
Øhi ftaaer min Spxi fun til hd forte Sfriin; ®nf og Slbel. 3lt 

30^it ^§aab er (ei>enbe begravet bet, 

^et maa fortefeø. ^p»ié !)au Dat uff^lbig, 

Da et jeg jltaffet alt. %\x t)an en OfJibing, 

efal attet .ttonen fitenfe §tetneu ^taft, 

D^ ftelfe mine 33øtn. — gavDel min Dattet! 

3ec5 i3aaet at mefbc efiebncu fom en SD^anb. 

eop^ia DtnfaDuec ftn ^ahtx, ^an riter fig lo6, og gaaer. 312 ©ti! og Slbel. ^emte ^onMing. ^enri& «B£mcfforp. Uertinben. 

|)enrif fibber i en Sæneflol Deb et lille IBorb, meb et Sccgec 
58lin for ftg; ^an ec meget bleg. 

§entif. 
Dlu, t)et i'orn^iet mig at træffe bev 
(Sn Santemanbinbe, 

iDertinbeu. 
3«, faa gaaer M, ^erre! 
:D^tmarj!eren {)ar ficer fit lyæbrelanb, 
gorlaber ^d ei gierne; men ber fan 
T)og giDeé 5(arfag unbertiben. 3 
8i>Dr Daner!ongen :lro|!ab, jeg min Apné^bonb. 
.^an t}eht jeg begræb ^am lang lib efter; 
3eg bret) M famme 5)ertf!ab flere 5lar 
gor O^iibber, 33onbe, '^ct^tx og ^Inlbrænber. 
X)e glefte fem l)er alt, ia lT^arqi>varb leoeb, 
§an fienbte bem, og naar be tro^be inb 
3 6tuen, t^ffeé mig, ^an er ber ogfaa. 
(Saaban ^enbrommer jeg min 5ltberbom. (Srif og 5l6cl. 313 

§enrif. 
Og ^ax 3 23^tn ? 

23ertinbcn. 
Ølei, iHibber! 
§enrif. 

Det er t)e(! 
Cg ml 3 gifte jer igien? 

53ertinben. 

3 ^m^^' 

^enrif. 
^»orfor? 35eb ©ub, M er mit ramme 5lbcr. 
3eg l^eeb en gammel grue, [om ^ar miftet 
"Sin gcbe ^uébonb, fom \)ax mange ^exn, 
Der libe t>il, forbi be faae en (Stebfaer. 

35ertinben. 
3 mener I)anmarf. »See, nu græmmer 3 
3er atter cDer I)anerfongen^ !I)^b. 
^uff, D^ibber! 3 er felu ei ret toeb .kræfter. 
6!i«nbt 3 ^ar friftet S^mt l)ar 3 miftet 
Saameget 33lob — 

^^enrif 

Iceggec ^aanben paa ftt S3ti)ft. 

3eg f)var faa mange X)raaber 
lilbage ^er, ai jeg fan l)et)ne ^am. 

Dørgen !ommer meb en ^ruHc. 

55ertinben. 
%u, ^exc^^n ! er bu ber? 

3ørgen. 
3a! ^er er Itruffen 
3}le^ ®iften, ajiober! 314 erif og »tbel. 

5?ertinben. 
(Sæt ben f)en, min (Een! 
(^aa fan be ftidc bere^ ©raabig!)eb 
ger fibjle @ang. EOJan kr ei greb, v§)crr vC^envif! 
gor gluev, fumler, 2}h)g cg ©ebe^amfc 
3 benne {)ebe Sommertib i 6foi^en. 
^et f)ie(|)er ei, in feie bem )3aa Dør 
.^^tjer Dkt meb Sinbeqi)i|'ie ; næfie iT^orgen, 
dhax 3Binbi)et aabneé, er be ber igien. 

C^enrif, 
X)et er en egen ling meb biéfe Gmaafr^b; 
De flotte iD^igtcn jlebø meb bereø Si)l 
Uftraffet fiiffe be fe(t) .^ongené ^a(^, 
(St)i> Ape|lefluer bræbe fan en ©anger, 
Cg )le\>^\\ feb er i>ærge(ø^, faafuart 
6n 33ifi>ærm bænger i bene fldte D3Janfe. 
53erttnben. 

^Dab yi^^f^ 

Sargen. 
(§n ^Bcnbe, fom formcbentlig 
33i( ()t)ile ^er, paaer i^eb ben gule 8anbgrai> 
33ag 23uj!ene, og taler meb fin Suenb. 
3eg troer, be ffienbe^. 

'Inerti nb en. 
(Sr ber ellert Oioget? 
3evgen. 
(Sn beel Deel ©rai>ere fra Digerne 
©aaer om meb ]!ar)>e (E^aber nu )^([([ 5iaffen 
gra 23t) til 23t), at træffe Oiibberen, 
Som brcrbte Danerfongen. De bar finnet, 
%i {)m^ be finbe t)am, Dil be begrain Spam letjenbe ^aa ^UM. €ee, bet fommet 
Juft ©onben, [om jeg talte om. 
^enrif 

(eer ub af 9]intiiet, [agte. 

Aja, Sange! 
Dig leber 3)ommené OU^tfærb for mit SiHxrb. 
laf, fromme .^'onge! €alig §erre! ja, 
I)et t)ar bit SBccrf fra .^pimlen. 

^ett. 

^i\t) 0^ gaae! — 
iO?it (^oærbl Jeig feer, ben ^Boube bar et !2^t)ærb. 
5yo(g miig; jeij er liDt mat enbnu. 
"i^ertiubeu. 

5 er 
^([d bleg, fom Dobeu. 

^§envif. 
3eg er ogfaa I)eben, 
^seg gaaer fuu inb og beuter mig min fi^ee. 

2)e felge ^am. 

Cttuge 

fommet forflocbt fom ^onbe. 

(VU lummer I)ag, en Suft fom fmeltet ^l^. 

Tlin 3?ci gaaer oi>er peberne, mig fi)igte 

6nart 6fooeué Irceer og 33uffe, (Sfiul og 6f^gge; 

^diX maa jeg tenbe, fom ben ræbbe §are, 

3 DJcaanft'in ooer £'^nget. ^\o,t gobt! 

3eg bar fra Saruébeen lært at t)uugre, turfte, 

'Ui fooe :|)aa ben blotte '^s^xh, at bruge 

Tlii ^oærb, -~ 'Ikl Strange! iræl! at bu forlob mig, 

T)a enbelig engang bu fif i\t l>ibe, 

mat) ei jeg i>ilbe ffiule big. 5?un Sfabe, 316 ©rif og 5lbel. 

3lt Xrofaft, ai min f!tenne ftorc $ubel 
@if meb, 09 Deubte folbt fin ^evre 9i^ggcn. 
gorlabe^ af jtn §unb — bet er bog f)aarbt. 
a}len lige meget! 3^9 ft^*^^ 5>enner nøf, 
33røbløfe 5^olf; og i et o)3vørt 5i)anb 
(Sr gobt at fif!e. ^enne $uug meb ©ulb 
6fa( ^iel^e mig. 

Oprgcu fommer. 
Sauge. 
tom, 8øn! 

©agte. 

^er funbe jeg 
iTRaciffee mig f)urtig faae en <8»enb igien. 
T)en 2)reng feer ub fom "^^ffené <S(egfrebbarn. 

.^oit. 

§t)ab ^ebber bu? 

Sargen. 
3eg f)ebber 3^rgen, §erre! 
^auge. 
Dg t)ar bu g-aer og !i)Joer? 

Jørgen, 

9^ei, be er hctx. 
S a u g e. 
1)u er toel fattig? 

3«rgen. 
(Jom en tirferottc. 
Cauge. 
^ar bet hin f(et i ^ufet ^er? 

3ørgen. 

©tort 8lib 
Dg liben sim. ®ttf og 3lbel. 317 

Sauge. 

3(t ^tccbningeu fot^olber ftg tit ^ojlcn. 

fiauge, 
(Eiig, m( bu im bet gobt? 

Sargen, 
§t)em uil et bet? 

Sauge. 
$t)i^ bu t)il tieue mig, betaler jeg 
I)ig femten ©ver (Søb i Ugeløn. 

3ørgen. 
C^:i, 3 maa t)vTte tig! (Sr 3 en 'Bonbe? 
^\>ox ligget eber^^ Tlaxf^ 

\iauge [milenbe. 

3 9[)^aanen, 3^^3^^i' 
Den j!ienfet mig ret gl)(bengule Øleg. 
Der ijax bu ®uIb!orn! ^I^it bu tiene mig? 

3ørgen. 
(sntlb? ^^ccg M ber pi\a ^Borbet! 

@agte. 

§a, ber ijax 
■Bi ubeu It?ir>( i>or ?[)knb. 

§t)ié jeg j!a( tiene, 
iOka førft jeg m\>c, i)\?em 3 ^^*- 
*s^auge. 

C^t ^tebbarn 
%\ ^^ffen, fom bu fe(i\ 318 ®cif og Qlbel. 

3 ligner meer 
(Sn Otibberémant. 

•s^auge. 
3 €anb^eb? 

3ørgen. 

Sfulbe jeg 
iHet tienc DIogen meb goruøielfe, 
Da biet) bet 9iibberen, [om nu \)ax gi»et 
Den baiif!e ^onge jtn fortiente Søn 
gor al ben 9^øb, fom f)an i blobig £rig 
§ar ^aaført (Sle^toig i faa mange %ax. 

i^auge. 
did, toirfelig? Du feer faa ærlig ub, 
Tican f!ulbe troe, bu meeute bet oprigtigt. 
3ørgeu Iigegi}l'btg. 

§mé 3 ^^^ if^^ ^^'•^^ ^^^ig' f^^ ^^'^ ^^^^• 

Sauge. 
9[Ran ftger, at ber føgeé efter '*3auge; 
(5r M i 6anbbeb faa? 

3^rgen. 
3a, M er tjijl 
3eg raaber jer at ffiule jer i SfoDen, 
§t)ié bet er jer; t^i Digegratjerne 
@aaer om og leber efter jer. 

Sauge [agte. 
.f)an l^\)er 
Dog iffe for mig. 

^øit. 

3^i^g^"- i^g ^^ tørftig, 
3eg fan ei gaae, fer jeg ^ar læbffet mig. t mt og 5lbet. ^19 

©i» mig et 'Bæger 53tm; og \>\[ bu følge 
Cg bele "^^ffen meb mig, faa \)elan! 
3eg gtør big tig og mægtig. 23il bu ei 
lag pengene, git) mig en ^æbj!ebrit 
Dg o\)erlab mig til min egen Sfiebne. 

Sargen. 
'Bi Bar ei iBiin; men ber jtaaer ©I paa liBorbet. 

Sauge. 
'Bel, gio mig .^anben Da! 

Sargen. 
?iei, tag ben feb! 
9.auge 

tommer ben ^urtig. 

Det Icebjlebe. 

Jørgen. 
3 toil ei torfte meer. 
^augc. 
3 bn)gger Øllet meb for megen §umle, 
Det bar en bitter (Sfterfmag. — Ap\?i ftirrer 
Du paa mig, 3^^9^^? §t)orfor jtirrer bu 
3 Suften nu, og folber bine ^jcenber? 

3 ør g en bebenbe. 

^ilgit), 6anct 3^^B^^' ^^9' ^^^ 6f^tøpatron! 
9^u t)ar jeg ogfaa Dragen bræbt, fom bu. 

Sauge. 
§oab f)ar bu gi\)et mig i ©Ilet? 

3ørgen. 

Sauge. 
^a, Apeloeb! — 3 l)ar brygget benne Drif — 320 ®rif 09 5lbel. S^tgen. gov Iumj!e ^^b, ber fiiffe golf i 6^i)ne. 

33i, Ølibing! | 

^an braget ftt 6t)ærb. \ 

Sargen 

fpdnger rajt til, »rifler §am bet af ^aanbeii, fætter fin gob berimob,! 
br^ber bet fenber, og fajier ©tumperne for ^anS gebber. \ 

Jeg er mere ftærf, enb 3- 

Slankt 
^u ^ar forgitjet mig — 

3^rgen coiig. 

^aa id mig til! 
T)et t)ar 33armbiertig^eb. 

Sauge. 

T)u flotter, Iræl? | 

3^rgen. j 

^aa beev J bog, ftjv man bcgvai?er jer. 

®aaer. j 

Sauge alene. j 

(Baa er bet nu forbi! — §ie()3! — <8!am big, ^auge! \ 

^er fommer Jngen, bu er mellem gienber. i 

!Dø fom en 0[)knb! T)et »it ei »are længe, \ 

3eg mærfer ©belceggelfen alt t)irfe. — i 

v^aa ffal jeg boe — jeg, fom b«r elffet ^i\)et ,| 

8aa j)mt! O, (^ub! i DJiorgen ffinner ^olen, ? 

9kar bet er dUi for mig; og fugtigt 'Mnim I 

3nbflemmer mine ^Been, menø unge 'Mc | 

33ag ^lomfterbceffen f^^fe^ af fm 33eiler. | 

A)oor mange Oiofer t)i^ne meb mit 5i\)! | 

én beilig ^igeé ^^rubgom, 5\ongenø iDiarff, | mt og 5(bel. 321 

l?-u uiiiget ^^]ega|u^ — og nu — et 3(abfel! 

iJhi er min Aperjlerftai), t)er l}ar beijccget 

li tufin^ $arniff^c(tc ueb Iromj^etflang 

Cg ^Bannerflagren, fun en trøffet .^iep, 

'Som f)oer en X)reng fan brccffe, — C, min Smcvte! 

©ætter ftg. 
5?ar bet for^i fun, max M er forbi; 
SD^en @rat)en aabner fine forte tuler. 
Dg fenber Sfræffebilleber, ^•^, !^augel 
2)0 fom en -^elt og fr^gt fun iffe for 
^ct forte iDhilm: be lægge big i Soten, 
.§oit, luftigt, ^aa et giennemfigtigt ^iul; 
De muntre ^ugle t)il fortære big. 
Cg fmnge Siigfang )i^aa bin ODiinbejteen. 

3 5)ebSangjlen fnæleubc meb folbebe ^ænber. 

©io mig et 5Binf, ^llmægtige! git) mig 
et 53arfel fra Ubobeligbebé Canb, 
Saa ml jeg l)aabe. Dine kræfter fige: 
^arm^iertigbebené Dor er '^Wi^m luft, 
Tltn^ ^iertet banfer. ^Biiø mit bruftne SBie 
(Et Senbebub fra big — 

2)eren gaaec op. ^cnri& .3£meftorp træber langfomt inb, bob- 
bleg, meb ©occtbet i |)aanb. 

Sauge forfcetbet. 

§a — ^enrifé ^anb! 
,"sorfoniug ! — (S3ub! Der er et et)igt ^io. 

.^an j}t)rter tilbage, og boer. 

§enrif 

til fine ©t>enbe, fom fomme. 

Det arme D^r! Det gior mig onbt for ^am. 
Der ligger Sommerfuglen nu fom Crm 

vn. 21 322 ©rit Dg 5lbel. 

Tlt^ Brænbte 55inger i fm egen 2ue. 

D, funbe {)i)er en 9libing fee bin Døb, 

§an i)i(be fø(e: Dnbf!aB fan t)e( j!abe, 

Tim '^n^tn meer bog, enb ftg feb, ttlftbft. 

§an troebe »el i mig at [ee et (E)3øgelé, 

^a ei t)an bibjte, jeg biet) rebbet; tænfte, 

3eg i)ar en ©ubé §erolb. $eb bette €^n 

^an^i §ierte tjenbtee mob Satm^tertigf)eben. 

éaa bør ei §enri! »ære ubarm^iertig. 

§an oar min ^onge^ a^orber; (et^eb ^an, 

©at) ^am mit 6t)cerb fm ^ejt. DlRen t)an er b^b, 

Dg ingen (S{)riilen fiaber efter Døben. 

3eg fienbte f(et min falig ^erree ^ierte, 

3 ijalb jeg troer, ^an i fit <f)immerig i 

.^an ønf!e benne (Siæl forbømt iii §eIoeb. i 

^aa tag ^am, ^(f og ^olger ! bærer f)am | 

3 5Bognen ub, og ffiuler Segemet | 

3 -l^almen. ^illmufoærmen nærmer ftg, \ 

^en f!a( ei ^anble fvceft og grumt meb ^iget, I 

Dg bilbe ftg og $erben inb, M ffeer \ 

5lf OMfærbø 3t)er. ^om! \ 

Holger. I 

3eg troer, M regner. j 

^enrif. ? 

Det figer 3ntet. ^^ag min lide .tirfe 
55eb Timen er en gammel ^eenf)iiu6f)Dæt\3ing ; 
Der t)il i)i jorbe ^am i (Stil^eb, ^olger! 
Dg aarlig oi( jeg af min egen Comme 
33etate ,^ ir fen for en Siælemeøfe, 
Dg fætte (Summen i mit leftament, 
5lt man fra benne Dag i femti 5(ar mt pg 5rbel. 323 

.Han bebe for ben arme 6^nberé Oto. 
^aa fii)))?er ^n maajlee bog meb en <Sfiæréi(b, 
Cg faaban ()et>ner jeg min falig .tonge 
'Sebft I ftt ^l^avabiié, D^u folger miij! 
2)e gaae meb Siget. jKlastfrjinllen 
iKif&op Csgar meb en 5lngel I |)aanb; ^UObcu Oliefs ligefo 

tom, ^^rober )Ridél \>\ faae en beilig 5Iften. 
'Belbæbig Of^egn falbt neb, og fla^^e 53æjt 
§av vitter veift fit ^o\)eb. €(ig en iHegn 
(Sr ®ulb »ætb. ^onben fuffeb, l^erren^ Sngel 
^ar gi^bt fit g^t)(be(}orn ub ot^er Sanbet, 
9hi |li)t!e^ !^ungen favf! af f^Iig Suft 
Og 3[)luntevbeb og Cioéfraft, (Siælen^ 23(omft, 
^^:at ogfaa benne 9^egn fremfa(bt af ^no^^^en. 

3 6anb^eb, §eben træffer ofte meer 

3 '^orb, enb felo i 8^b, :|)aa benne 5larétib. 

(S^gar. 
i)hi lab 0^ oanbve til Dor 9Iftenf^^fel ! 
Tltm ^Bonben gaaer til ^roen, Ungerfwenbcn 
3 ^fi)gge[unben til fin Apiertenøfiæv; 
9Jtenø Oiibbren ftbber i fin ^org i>eb 33ægret, 
Cg .s^l)rben blæfet i fm (Sng 6!a(meic — 
■N)\)otmeb fan »i forbrit)e 3:iben bebre, 
(inb meb di fiffe? Q3ar 5(^ojt(erne, 
'l^ar 6imon ^^eber og 5(nbreeé, ^an^ 33rober, 

21* 324 @rif og »Tber. 

^Mx 3«cp6 og 3^6^^^^"^^ 3^^^^^^^ 
(5i giffere? — O, jeg fan albrig jtDbc 
Jaii^ meb min tingel t^eb ben ftille jylob, 
Ølaat (Solen ft)nfev, og i ^Bolgen fafter 
(2it fibfte $m'^uv, uben ai mig t^ffee, 
3cg [eer min grelfer flaae t)eb globene ^reb, 
Som »eb bet føbblaa ^ai^ i ©alilæa, 
Og raabe: gulger mig! jeg faarer eber 
lil ^enneffeneé giffere. 

£n 31lun& !ommei:. 

§err 33ij!op! 

(^égar. 
^toab fatteé big, min €en? bu er faa bleg. 

a^tunfen. 
Sn ræbfom libenbe! 

^øgar. 
.g)t)ab er ber bccnbt? 
DJlunfen. 
55i bre\) i globen meb ben lille 3^11^ — 

(^égar. 
|)t)ab faa? 

iD^unfen. 
'l^i fafleb ub »ott ©arn — 
(^^gar. 

eaa tal! 
dJlunttw. 
See feb; jeg frt^gter at forffrccffe jer 
2)fJeb mine Crb. 

(#.égar. 
^I^il S^net ffro^ffc minbre? @ri! og SIbet. ' 325 

(yt ^\\c[ — Di t)Yog et Siig af 58^ii3erue. 

(^egat, 
<s>ar eu lUi)!!elig af t)ove ^^v^bvc 
isotf^uDct fig? 

30^unfeu. 
'M, t)an er mm*bet gmmt. 
^,^gar. 
^tjem? 

ajiuufen. 
^ar 3 iffe 9^^gtet ^ert? 
(S^gat. 

§l>ab, ORubolf? 
URunfeu. 
Cm kongen? 

(5;égar. 
erif? 

3[Ruu!en. 
Danerfougene 3)^ovb? 
(yégar. 
(yx ,VUMigen OYæbt? 

iDIunfen. 
§au^ blege '^egem bmler 
iDieb »aabe hoffer fttaft ^aa I)6buiugbaaren, 
Jnbbi^Iiet i ben forte (Sm'gcbug. 
%{i nærmer staren fig; man i>enter eberx^ 
befaling tit ai \<xtk .^ongen^ Siig 
iDleb 'Sicclemeefer [)er i .^(ofterballen. 

(5égar. 
C, (S)ub! Tlin gobe ^onge! Me ^clgen! 

Sier ub. 326 (SriE og ^^Ibel. 

Prober O^ielø, 
gor (BuU 6!^lt), flig mig — 

D, en ræbfom (Sfiebne! 
I)eu oiibe Sauge GJubmunbføn ^ar [tittet 
Danfongeu ueb fra 53inbuet i 6(ien. 
^n giffer, fom oø !om tit Spidp paa g=(obeu, 
.§)ar [agt o^ 5llt. Og iiben Ii)ii>I er .Sorbet 
§u(bfurt meb ^^Ibel^ i^idie. §an ^ar miftet 
'^11 8iælefreb meb ^ongen^ T)^b. Dj^au figer, 
§vin iler J)ib, for i v>ox Ilofterf)al 
5(t finbe ^ibneøb^rb om ^ongen^ Itccbff^eb; 
^^t faac en 6fat, beftemt til ^rig mob §am; 
5lt finbe ^re»e, fom ^anfongen ffret) 
^il ^belé tjcerfte gienber. Der i hæggen 
©taaer liften muret — (^ub! I)i)ab Onbffab ffeer 
Dog fteb^ i ^erben. Og l}i>ab nt)tter oé 
^or tilflugt til be ftille ^loftermure, 
i)iaar feer^ib taften felv forfolger o^? 

33rober dlxtU, 
Tlan bringer Siget. Sab.oé mobe bem 
Og tage Deel i (Sangen, 33rober Oiubolf! 
gor benne gobe ^onge^ €aligl)cb. 
spaw MX en ærlig OJ?anb, iifft)lbig m^rbet. 
Og .C^imlen imI forbarmen oDer l)am, 
^nbffiønbt ftan blegneb uben Sacrament. (Scif og ^bel. 327 { 

i 

i 

4 

§hn i liErjjEbrii af ^Usnig. ] 

ene, I fin forte 5)ragt, meb flagrenbe ©let ogSoHer, jlcertt bevæget. I 

5^r ^iemmet jeg fcTlaber, | 

!}hturen, ^iccrligbeben, og min Jyabev, i 

IFiaa jeg til ^^fjlet> træbe ^ 

^ag biéfe §æf!er trange, i 

3 bi^fe buegange, i 

6om jlutteb inb min Savnbom^ førfle ®(æbe. j 

8^ari)e(, 3 muntre 33^ge! ; 

iJlu j!al jeg meer ei eber^ ^f^gg^t f^g^ ^ 
iJlu fliller ^(ojtermuren 

^op^ia jtreng fra ^mt og ilJaturen; j 

§un gaacr ei meer i §aoen, i 

A)un ))luffer hm M @rcc^, fom jtaaer paa ©raoen. j 

(£i ferler og koraller, \ 

^mx ^ofbningbeen og fetjibe ^ooebf!a(ler ■ 

3!al benne ^iortel fin^ffe; ] 

(^t Srucifij j!al biofc Sæber trt>ffe. j 

Som eenfomt ^ilben rinber, ] 

6fal (tebfe ^laaren ijæbe bi^fe ^inber. ' 

] 

'Mm jeg ^r jhibt og t)unbet! I 

Gaturen tM — jeg ^ar min ^immei funbet. ] 

3eg fv^m^e^ iffe længer I 

3 bette Støt), jeg ei tii (Slceben trænger; ■ 

Tim Siccl ^avi Iroen^ ^Binger \ 

Sig bib, fom ^nod), fom (Slia^, foinger, ■ 328 ©rlf og mtl 

Oiecn flaaer jeg, fri for Sænfer, 

Cg p<[a mit arme gæbrelanb fuu tænfer. 

6fa( Danmarf fiebfc Ube, 

Oi3 bore X)o(fen i fm egen 6it)e? 

^fa( ^rober^abet Ⱦre 

^in ©ift, og e\)ig i bin JnbtJolb giære? 

O, Okabe fra M ^ml 

^ør $igen^ (5ut fee Xaaren i mit Øie. 

@Iab gaaer jeg felo til ®ruube, 

^pm iRiget^ grelfe jeg fuu em funbe. 

6fa( Drebe græuber bele 

1)et Sanb, l^aturen fom et i)nbigt §e(e 

goreeute, fom en 3D^ober, 

Tltt> 6unb, meb giorb, meb 'Bælter og meb glober? 

golbec ftne ^ccnber i ^ei Segeljirtng. 

D, fee mit ^ierte flamme. 

Cg aabenbar mit Blif ben ^ongejlamme, 

^om (^rifteligt og freberigt ffal bære 

Den banffe ^rone til ©nb .§»errene> ^,re, 

Si ijolbfomt fønberrit)e^, 

Tim i en fiærlig 5(rt)efolge trii)eé! 

^^un fteber meb \m gob mob .Roenet. 

§Dab feer jeg ^er? fetjab blinfer? 

(St g^lbent A)orn mig blanft i ©ræefet vinfer? 

skager bet op. 

Det olbenborgffe .^orn, fom \>ax forfonnbet? 

Spa, bet er atter funbet! 

^ift fommer Cito atter, 

Cg hornet ræffcr t)am nu %bdé DatUx, mt og 5lbe(. 329 

Dtto fcmmec. 

Spil big, Otto, unge ®reDe 
'}i\ Clbenbovg! gr^gt et for <8fot)ene S^^^ifru, 
a)uu ræffer ^ornet big, men ubeu 2i^ 
Cg uben ©aabetale, ini ei baavc 
Din X^rft meb ^t)^Uebrif. Wlit Aporn er tomt, 
HJien ffiønne S^b boer i ben blanfe ^»cclmng, 
Ciom raaber \)mi min ^)3aabom otjer i)Zorben: 
$i( big! bin ^Mt ffal Dorbe Danerfonger. 

Otto. 
So^f)ia! bu er ^er — i benne lilftanb — 
99leb (øfe hoffer — i en ^iccléfon^irring — 

8 o ^ f) i a. 
3eg fanbt bit 3((fe^orn, og ræffer bet 
Tltt) {)eUig €))av"ibom. iroer bu mig forvirret? 
IRei, jeg er ei fortjirret. 3^G ^^* f^nbet 
ajiin fiffre Spam i (^ubé ^arml)iertigf)eb. 
Tlit Spaab, min gn)b ))aa benne Jorb er t)et>; 
S3ccr 5Igte[fe ^a for ben X)øenbe, 
(Som i ftt ftbfte Sieblif er Apimten 
Dg [fiulte Sfiebner mere nccr, enb bu. 
3eg ha\) tit ©ub, ()engat) mig ficcriigt i 
iD^in €faberø 35i(lie, bab om intet §elb 
gor mig )^i\a benne 3orb, fun for mit *!3.anb; 
Den Zxe\t nebraabte jeg fra ^Jkaben^ Xt)rone, 
5lt ben i liben^ (S^nbflob miU fenbe 
iØiig Duen f)ib meb grebene Clieblab, 
%xl legn ^aa bebre Dage for mit Danmarf. 
Da fanbt jeg bette olbenborgffe ^orn. 330 @rit og ^>»lbel. I 

I 

Dg ingen folbc Zm\>{ f!at mig hda^t •! 

ajiin fiffte %xim til goriccttelfen. ' | 

Otto. f; 

€o))'^ia, føbe 23arn, min (Siæl^ 33eninbe! ;^ 

%at big. (St 9libingét)ærf f)ar r^j^et big il 

Dg bragt bin 6iæt i f»ge(ig gort)irring. *i 

(5n Usling baaret t)ar og nebrig misbrugt ^' 

^in Uetfatenbeb; nu troer bin Uf!^lb, 'i 

T)in alt for btøbe ffi^nne Dt)inbltg!)eb, i\ 

^t bu maa gaae til ©runbe. dJlm l)t)orfor? n 

^an iffe ©læben fmile big )^aa ni)? M 

^an %ahd ei erftatteø? ii 

6o:|3l)ia. -I 

§\)itfet 3:ab? rj 

Tlin 33eiler 8timanb, og min gaber 3[^orber, \ 

ajiin garbroer m^rbet, og min 33rober ^rcel — j 

^\?ab taler bu om ai erftatte mig? -i 

Dtto. n 

g^lg mig til ^elmenl)olft ! (Sn fiærlig S#er 1 

55il linbre big bin Dt)al; en Ungbom^toen. u 

X)in Ø^øb er grceéfelig; men bu fan rebbeé. 1 

©rinbrer bu, ^locx tibt i gamle l)age -^ 

3eg maatte uuber ^ogen l)er fortælle H 

33ebriften big om en af mine 3tner, ^j 

®rei) §uno, fom uj!^lbig biet) forb^mt -i 

31f ^eiferen, at ftribe mob en $i>t)e? »5 

^an MX en ©ubbe, men ^an reiftc bog -^ 

Xil ©o^lar meb fin ^m, ben unge grebrif. ] 

1)a ubbab grebrif fig af teifer ^enri! ■"■ 

%i maatte jtribe for fin fobgraa gaber. \ 

Det biet) f>am tillabt. mt\) en aJJanb af 6traa, 1 (Sdf og m^l 331 

Sp\^\^ ^ug MX fi)lbt meb Ojen^ lunfnc larme, 

Da møbte spelten ^^ret t fin (Sfvanfe; 

Og meben^ S^tjen anfalbt ^illebet 

(Staf grebtif ^i?ætbet giennem SøDcn^ ^ierte, 

^rinbrer bu, !)t)or tibt iK^b ben ^ebvift 

^i futte 'Stt)rfen i bet gamle e))vog: 

^r 9løben fterfl, er ogfaa .piel^jen uærmeft? 

^m \)i( bu ba fort\3iDle? 

6o))t)ia. 

Otto, Otte! 
3eg t3ilbe ftribe, ijm, fom greberif, 
3eg {)at^be en uf!t)lbig febgraa gaber 
^:>lt jtribe for. gar\)el for ei>ig, Otto! 
^u feer mig albrig mere. ^loftret ffilte 
2Jiig eengang fra big, og M ftiller atter. 
3eg burbe iffe glemt min Ungbom^i)en. 
Tim gijtelfe fortjirreb fig. ^om guglen 
Ubflup^en af bet fneure iBuur, jeg lob 
Tlx^ loffe, fange alt for taabeligt 
3 liftiglumjle guglejæger^ iRet. 
Tim 9J^unterf)eb l)ar fnæffet fine T>inger — 
3eg fan ei følge big. ^u giemte tro 
^it 33arnbomøminbe, jeg i)ax fi)igtet mit. 
O, grccb ei, Otto! din jeg foler furft, 
|>Dab bu i ^mi funbe »orben mig. 
3eg feer bit blaa, ^it ocrligftore ©ie 
3 tunge laarer fD^mme. O, jeg føler, 
T)u f)ar mig fiær. Tim glem mig ^eller albrig, 
læn! ))aa ben ull)!falige (Eo^f)ia, 
Ølaar bu om nogle ^ar er l^ffelig. 
Og ^enbe^ lille ©rat) i .^lofterl)augen 332 @ri! og 3(bef. 

33ebæffeé af Stoler. — din Jartjcl! 
3et3 poret ^av en G'b, ben fan ei br^beé: 
3eg er ©ube 58rub. DJien bu er ^imlen fiær. 
Cg [om en (§nge( ffal jeg fatjne big, 
'Max bu ^r (euet (^ffelig paa forben. 
garueL min 33en! ræf mig bin |)aanb! 

Otto. 

6c^f)ia! 
Du f^aaer min 6tamme ^elb — og fnufer mig. 

(?o^bia. 
(S5ub figne big! 

Otto, 
O, blit)! 

6o:|)[)ia. 
5ar eiMg t)el! 

^un gaaer. 

Otto. 
3eg tør ei fotge ^enbe. O, 6o)3^ia! 
D^^u er min Ungbom fun en D^atoiot. 
Om Dagen faroeke og uben Duft, 
3 DJ^orfet f!al b^n aabne f^rft fm .^alf 
50^ob Rimten til ben blege Drommevffe, 
Som fmilev fun for i^eemob og t^rinbring. 

^an gaaer. mt og 9(ber. 333 

5^1uatin'jja!lEn. 

v^ong dcifé Siig ftaaer tilbæffet i S3aggninben paa iBaaren. 

Dner Siget fænger en Sampe, og pna .Q3æggen unber l^ampeii 

S3illebet fca ferfie ^anbltng meb et gront ?yort)æng. 

(Csgnr. £n 31Tun&. 

.^ané i)laabe .^ertug ^^bel fommer ^eftig, 
5lt føgc ebev, fromme .^cvre! 

55eeb l)an, 
%i ^ongené ^3iig ev funbet ^er i giorben? 

tOhinfen, 
(i-ubnu ei. §an ev i^reb, ban fpuvgte barft 
Dm eber^ .f)a(. Dev er ()an. 

@aa, min 8mi! 
3)iunfen gaaer. 

aocc 

femmer i l:)efng i5ei*>cegelfe, og nærmer fig g-orgrunben, iiben 
at mær!e 91ogen. 

§ent 3Bifpen! 

6øgav. 
mn er t)er. 

5lbel 

f)erer ^am iffe, ^enfiimfeu i .'lanfer. 

3e9 ^aaber atter; 
iUlin ^rejt og min O^etfærbiggiørelfe 
33le» inbeluft i benne ffumle ^al. — 
^a, [elfomt! ja, bet ijar ®ubø ginger, Strange! 
åt neto^ jeg en Tliil fra ^(oftret træffer 334 (Srif og md. 

Din grccnbe Mmhw, fom ]lab|cc)lcr mig 
(St^V^ert bit Cvb. ^ee, 6cy et 3BiiU)uet, 
Devubc ©aarben, iO^unfenø (idU ^tft, 
Cg bev i Tlnxm ftaacr bet forte Sfriin, 
Og ^er — 

ZaQzi Sfieglen fcem. 

§er ^ar jeg 9^øg(en til min 05aabe. 

.^oit, iiben at »enbe ftg. 

@aa, ]!i)nb big, Ttmfl %\>\ nelev bn? 5tffteb, 
§ent 33if)3en! 

(^øgvtr nærmere. 

§an er Ber. 

3lbel 

blit>ec f)am t>aer. 

9laa, eft bn ber? 
§t)i maaler bu mig meb bit ftilte 33Iif? 
.^t)i Icefer jeg Jyoragt cg O^æbfel i 
X)it blege ^^Infigt? Xal, ^\)ab ml bu mig? 
I)u ftar »et ^ert bet Oi^gte, fom ber gavier 
Cm X)anerfongen? 

(^egvtr. 
^mlfet? 

5lbel 
^^t l)an biet? 
3 yi(ii pan 33orgen m^rbet \)o^ fin 33rober? 

e^gar. 
Det t)eeb jeg. 

51 bel 
Og nu troer bu, jeg er ffplbig, 
(Si fanbt? Ibi l)»or 3 Tlmh finbe bleget (grif og 5rbel. 33S 

'M troe, ber et 3 glabe, om Segenben 
5)ar nof faa ufanbf^nlig, ufccb\)an({c(. 

9Jtiu §ertug! S^a\:' og Ubarm^iertigbcb 
^r iffe ufæbi)an(ig ^er i letben. 
mtl * 
Og troev bu, 2(be( fan ueblabe ftg 
%\l (Snigmorb? 

(^égar. 
3!fc feb. 

iD^en t)eb en 5(nben? 
3l(t bebre! Du er o\)ert^bet om, 
3eg lob .^ong ^xif bræbe? 

^^gar. 
3eg bar troet bet; 
i)fiu veeb jeg bet. 

^^bel. 
.^oor (æjte bu biu 53i^^eb? 
(Ségar. 
Uh)!fetige Prober! i bit Bie. 

(£i, ei! — 30^en ftil jer ei faa l>enig an! 
$iib, jeg er fommen efter eber^ Oftcenfer. 
(Si fanbt: tong ^rif giejteb mig fom 5Ben 
<^aa broberligt, for ai forliget meb mig? 

C^-égar. 
9[/kb meer Ufft)lbigbeb f(oi ingen (Sngel 
%\{ Saligt)eben, 

^ilbel 
^i, og ^ør mig f^vrft! 336 (Sri! og ^Tbel. 

^æt, at nu ^rif (umjieltg m\ f ommen, 
ivot at ubf^eibe miij i 2[>enncbragt! 
J g-alb ^an l)av»be famlet bemmctio^ 
^n (ifat til ni)e ,^rige mob ftn iBrober, 
Cg ffvei^et 'Brei^e tit ]i\\ Probere gienbet? 
Spm benne (Sfat og biéfe i8vet?e giemte^ 
^ilffibe^ i et gammelt .tloftevffriin ? 
»t^tjab W^ 

(^égar. 
§»0 trofteb big, Ul^ffelige! 
3)ieb bette uéle (Stoent^r? 

Qlbel. 

Befienb! 
3eg »eeb td 51li iilftaa mig bet ^ebrag! 
3eg i)eeb, at bu l)ar taabt ^am feb berfra. 
Spax .kongen iffe f!vei)et l)emmeligt 
.^oé big i fallen l)ei? 

(Segat. 
Og giemt fit ^fvift 
3 ^dU Sfriin. Apt)i f!al jeg negte WU 

.§)\)ab t)av bet, (§vif jlrei^? 

(Ségar. 
©it lejtament. 

5lbel. 
6it leftament? 

©^gav. 
.^>an anebe fin Deb. 
3eg raabte Hm fta at befo^ge big, 
55oTbi bu iffe im faa gob, fom ban. (Sri! og 5I6eI. 337 

Det \)\i\lp ei. (Etif br^mte Si)ig af big. 
Cg troebe big bog bebre, enb ftit X)v^m; 
6!iønbt ben »ar cevlig — og bu felt) - 
3lbel 

% jeg? — 
A)oov ^ar bu ^ejlamentet? ©f^nb big, Tlnnfl 

^égat. 
§an giemte pergamentet ber i liften. 
Cg mebtog D^^glen. 

5(bel. 
^f en ^ænbelfe 
mx %M funbet ben. 

(E^gar. 
6aa luf fun o^! 
Du er \)m^ uæfte grcenbe, big tilfommer 
Den 9iet ai fee l)an^ efterlabte Sager. 

5lbel 

ueb <2!tinet. 

^Di f!iæloer jeg? §t)i er M Sfriin faa fort? 
.spoi f)i>iner Dloglen? ikr bet mere tienligt 
ivor mig maaffee, ()t)ié bet b(eo et)ig luft? 

^^gar. 
Ul^ffelige! 

^^Ibel. 
§a, bu i)nfer mig? 

^Tabner Sftinet. 
Det er fulbbragt! ^aa tal, Crafel! ffmtb big. 
Cg fiig min (Sfiebne mig meb forte Crb. — 
(Sn ^B^lt fun meb en gammel 9Jiunfefa^pe? 
et ^^ergament? 

VIL 22 338 ®nf og 5{bel, 

^æé, §ettug! f)ar bu OJiob, 

5lbel Icefer: 

2)anmatt min anben HJlobet! 
3eg enbe t)U bin ^arm; 
3e9 iler til min érober, 
goifone^ »eb ^an^ 25atm. 
3eg i)il i ^lofter træbe, 
5Jftt)ætte 6iælen^ ^^nb, 
3 Urtegaavben græbe, 
Tltn for min egen (S^nb, 

Set fan et Uf)elb m^be — 
3 Cii) tccnf ^aa bin ^eb! 
Dog om jeg ffulbe bfebe, 
^m1> cenbfer jeg min 9^øb? 
OD^in 6id ffal fom en Silie 
D))ftaae til Salig^eb; 
Dg ^et min ftbjte ^^illie 
3 Sftinet lægget neb. 

3 Unberfaatter bolbe, 
3 Merler, Oiibber^mccnb ! 
3 ^re Dil 3 ^olbe 
(Sn ^øn fra gamle 35en: 
Sfien! ^bel Danmar!^ artige! 
Da i min ^(ofterftanb 
ma euf j!a( bagUg flige 
%\l ©ub for gæbrelanb. mt og ^Ibef. 339 \ 

i 

3eg 3:f)roneu Oi^ggen toenbet, \ 

3eg t^bev ^ievtet^ 33ub, i 

Dg ftræffer mine ^ccnber 1 

lif O^aaben ^o^ min ®ub. I 

§t)ab mig af ^evben gat)c^, -1 

^t nu tilbage bragt. — \ 

^^er jeg, toit jeg begtatje^ ] 

3 benne $D^unfebragt. ^ 

5lbel foimler, S3i[pen griber og unberf^etter ^am. \ 

5tbel mat. i 

Xat ®ubbe! laf! — ^om, før mig til bin ^mbæn!! ' 

3eg biet) libt fmntmel — M gaaer o\)er ftraj. j 

@tær!ere. \ 

did, lab mig ftaae og ftøtte mig til 3Dærbet! j 

3eg t)il ei fibbe meer. — ^m i)il begrai^eé ; 

3 OD^unfefap^en ; t)ar M iffe faa? I 

(S^gar afftbeé. ^ 

^en bittre 5lnger fenberfnufer ^am. j 

^bel. 1 

'i'^ar bu a)?ebliben^eb, (l)raa!)ærbebe? ] 

O, (^ri! ^ar ben l)ift i $arabii^. j 

§an i)eeb, ^^ab jeg fyar l)anblet; »eeb min ©traf. | 

ERu raaber jeg forgietjeé; før min ^^ale ; 

^ar fraftig, ^mV. et Drb !)ar bræbt en 55en. ■ 

(Ségar. I 

gølg mig af benne ^al! ; 

5lbel. J 

§t)or f!al jeg t)en? j 

SUiig ti^ffe^, ^er i .§>allen er min §ai)n. i 

£)pbager Siget. ^ 

22- I 

j 

i 340 ®nf 09 3ibeL 

(Eee ber! bev i^ax [o (§cn alt anfret ^enne. 
6t Slig paa I)^bnmg6aaren? §i)em er bet? 

(Ségar affibeé. 
Ut^ffelige (Sammentræf! 

^om, §ertug! 
§er er ei gobt for jer at wære meer. 

5(be(. 
3lRig t^ffeé juft! §er i)i( jeg b^gge Ap^tter 
%ox dJto\t^, mig, ^Ha^ og min 33rober. 
(i,i )B\ikh !)ænger o\)er Siget, ffiult 
^f grønne gorftæng? ©r^nt er §aabet» garoe, 
Det ^a«fer iffe meer for mig. ^ort, spaahl ■ 

.'pan rmer gor^ænget tilfibe, cg opbageu ©iflebet af 5tain, [otn 
i^ielftaaec fiii S3cober. 

^a, ^ain! — O^igtig! 

@fice(t>ei: tilbage fra i8illebet, og ti-æffer 23ifpen f)eii I ^ocgcunben. 

guffer bn, min gaber! 
Dd 33iIIeb flob meb ffionne gari>er malt 
3 bin tatinffe 33ibe(? iDtinbeø bu 
Den liften, ba m fab paa bine Inæe, 
Danfongen, jeg? M oar en Ji^N^^^ib; 'j 

Spån MX fun fer 5tar, og ()an^ 33rober fem. I 

i)a MX enbnu oi faa enfolbige, | 

5lt flig en 33robe forefom 00 begge ": 

Umulig og afff^elig. i 

støtter |lg ftcerftf!iælt)enbe tl[ l)am. 

Tim Uxrer 
Dog meget, naar man blioer ælbre, ^Bifp! 

(§égar bebenbe. 
golg mig af .v^alleu ! grif cg 2(bel. 341 

§t)orfor ffiuler bu 
lT)iig bine 8fattc? .ptoorfor maa ei 5tbel 
(Eee (^rifé Stig? ir o er bu maajlee, jeg ei 
Ubfcolbc fan \)an^ ^^af^n? Det er muligt! 
Dog glccber M mig, 3 ^^^ 1^^^^^ ^^^y 
'M ei ban j!a( af jyiffene fortæret. 

33egrat3 ()am (^vifietigt; f)an ^ar fortient W. 

9Jkn jeg mi iffe fce fcam meer i 55erben — 
Tlth aabne Sine — tf)i meb lufte feer 
3eg ^m beftanbig, bt)or jeg i)enber mig — 

©enberfiuuift. 

Og DJlart^rfronen om ben blege iinbing 
^i træffer nccr faa ffar^t, fom .^ongefronen 
Cm 51bele 3^fe. 

Tlth raf! ^eftig^eb. 

^a, nu i?il jeg fee ^am! 
(s^gar. 
C nei, o nei! 

5(bel 
.^t>orfor? 

ZaQtt ©oebebugen tilftbe. 

6ee, 'td er ffeet! — 
Der ligger ^an. C, @ub! ^t)or fort og blaa, 
Ufienbelig, qt)alt af ftn ^^roberé <^aanb. 

.^an fti)rtec neb t>eb ^aaren. 

§a, (Srifl b^rt l;ar jeg betalt bin ^rone. 

(Eo^^ia fort beftøret, ^'albemar 

3 tunge Sænfer ft)æt)er alt fom 8f^gger 342 Grif og 5lbel. Dmfring bin 33aare! — (ii bet Mxtx længe, ^i 

gar 5lbel følger big. §ané forte Sit), '1 

én et)ig 6torm mob 6fiebnen, mob ftg feb, il 

55il tjorbe (^traf, fom T)øben fun fan enbe. )? 

D, Ut):) \)Ci fromt tit @ub, at l)an for bin 6f^Ib |j 

D^ebfenber mig 33armt)iertig!)eben^ ^ngel, | 

Som bringer ^be( i bin ^Broberarm! iå ANMÆEKNINGEE. Side I : jFo|ibnrbrcne er forfattet i Paris i Februar-Marts 
1817 (see Oehl.s En Reise fortalt i Breve til 
mit Hiem, I, 1817, Side 73, 233), og aver- 
teres første Gang til Salg den 1ste December samme 
Aar. Denne første Udgave (A), som er paa 180 
Sider foruden Titelbladet, forekommer nu sjeldent, og 
har aldrig været synderlig udbredt. Da Stykkets op- 
rindelige, her i Varianterne meddeelte, Cat-astrophe, 
Iivor den tragiske Forvikling viser sig som blotte Følger 
af en Mystification , og det Hele altsaa som blind 
Alarm, ikke uden Grund mishagede flere af Digterens 
Venner, navnlig Fru Frederikke Brun, skrev han en 
ganske ny, foretog desuden nogle mindre Forandrin- 
ger, og den 27de Januar 1818 føiedes til Adresse- 
Avisens Annonce om det udkomne Stykke Følgende: 
^a gotfatteren (?ar foranbret nogtc Scener i ^dk 
Drama og lat>et bem omtn^ffe, fiinue 2)e, fom alie* 
rebe l)at)e fjebt @ti)ffet, mob ^ilbaoielet)eriug af be to 
flbjle 5BIabe, ]C[at ^d Omtrijfte frit. Paa denne Maade 
opstod den anden Udgave (B), der kun for saavidt 
er en anden, som der, foruden Smudstitlen og Per- 
sonlisten, er udskudt 40 Sider af Originalen, og kom- 
met 25 nye Sider i Stedet, paginerede: 21, 22, 109, 
110-112, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132. 133, 134, 153, 154, 155, 156-164, 171, 346 Anmærkninger. 

172, 173, 174 og 175, med hvilken sidste det om- vj 
arbeidede Stykke ender. Den nye , tragiske Cata- ■ ^ 
strophe, tilligemed de to dermed i Forbindelse staaende i 
Udeladelser til nærværende Udgaves Side 20 , Linie |l 
12-13, og Side 127, Linie 11-12, er, som den eneste ^1 
naturlige Slutning paa Handlingen, her optaget ; hvor- ;^ 
imod de øvrige Forandringer i B, som ufornødne og *■ 
raeer eller mindre uheldige, paa nogle Steder endog j 
aabenbart indski'ænkede eller udvidede af Hensyn til l^ 
Rummet, som de skulde udfylde (smig. for Ex. Side | 
22, de to sidste Linier, Overgangen fra Side 110- J" 
112 til 113, fra Side 126 til 127 i B med Orig.), j 
ikke her have kunnet komme i Betragtning. I Oehl.s ij 
Tragødier, HI, 1832, fremkom Stykket i en fi'a i 
den oprindelige endnu mere afvigende Skikkelse (C), ^^ 
og forsynet med følgende | 

(S^rgef^illet goftbr^bvene er i benne n^Ubgat)e 
meget omatbeibet. T)e tre f^rfle ^2lcter ere omtrent 
fom be forrige, fun at en 33rpnupøt>i[e [der ikke findes 
i B] fi)nge^ tibligere, og (Shitningøfcenen af forrige 
6t^ffe^ [B's] femte %d enber l^er trebie, 3^9 ^^^ 
forfaftet ben gortoiolelfe og t^anoittige Diafen, t)t)ormeb 
3lømunt) i t)d celbre 6tt}ffe, efter at oo^re tommen nb 
af ©rao^oien, fneg fig ben (angfomme 5?ei tit en 
nnnbgaaelig ^fgrnnb. (5*t Tloii'o er opfunbet oeb 
*2l n ^ g a r i i jvremtræben til (Slntning, f)Ooroeb ^anblingen 
faaer et natnrligt Ipffeligt Ubfalb, nben at 3:ragobien 
beroeb taber i fin $irfning og 'I^ærbig^eb; toærtimob 
troer jeg, hm oinber, ihi ^mwM forrige 6fiebne 
\>ax for fæl og nebtr^ffenbe til at oære tragijl Dgfaa Anmærkninger, 347 

©ræfernc bigtebe 3:ragøbier, fom cnbe (^ffcligt, f. (Sj. 
$£)i(o!tete^. Det ^ragiffe kflaacr iffe i et (^ffe^ 
ligt ellev ul^ffeligt Ubfalb, men i Gfilbringen af M 
^^ie i OO^enneffetbet, bev i en rigtig .^»anblmg meb 
fine (S;f)avacterev cg fni $at{)oé begeiftrer og rever. 
Xierfor kr jeg ogfaa regnet Den HHe^^rbebreng 
meb til mine ^ragøbier. 

Af denne Oraarbeidelse og dens Gjentagelser (D) 
i Tragødier, II, 1842, og (E) i Tragødier, II, 
1849, have kun nogle stilistiske Rettelser og enkelte 
smaae Forkortninger havt Indflydelse paa nærværende 
Udgave. Foruden disse Kilder har Udgiveren be- 
nyttet (M) en meget ziirlig, nu Digterens Sønner til- 
hørende, Reenskrift af Stykket i dets første Form, 
der fra Paris sendtes til hans Kone med Paaskrift: 
%{[ min (^[)riftiane fra ^enbeé 5lbam De^lenf^lviger. 
%m^, ben 6te ^pril 1817. Oehl.s Levnet, fortalt af ham selv, II, 
1831, Side 326 (ikke 226, som der ved en Trykfeil 
læses). 

goftbrøbrene — "^tik, nben Xwl nbett)belig]le 
af mine 6ørgefpi(, f^iønbt §o\)ebfitnationen er original 
og iffe mangler $atl)o^, agter jeg i ben n^ Ubga\)e 
at fammenbrage til tre 5lcter. 

Bemærkninger til Fostbrødrene: 
Side 1 3, Linie 8 : 

3eg fibbe i)il et 23(unb ^aa benne 6teen] Linie 24: fammenbrage tU tre Slcter.] Acternes Antal vedblev dog 
at være fem. 348 Anmærkninger. 

Blund d. e. Øieblik; see Trag. Dram. III. 
Side 374, Bemærkn. til Side 207, Linie 20. 
Side 46, Linie 5-6: 

„T)eer J^æ, bøe gtcrnber — een %m^ t)eeb jeg bog, 
€om albrig b^ev: T)om ouer ^toer en ^^b."] 
Dette Citat af Havamaal findes ogsaa i H ro ars 
Saga, 1817, Side 191. 
— 103, — 12 ff.: 

9^u, fiære 35ennev, ^^robev og 6ijjlev! osv.] 

Hertil anmærker Digteren i C: X'CUne 3Bifc er biqtet 
til en iD^eloMe af ben fDenffe Dii^ter ^J^ellmann. Nærværende Udgaves Afvigelser fra Originalen: 
Side 3, Linie 1: ^erfonernc] = C; mangler i A. 

— — •, — 7-8: 2:fjio&off, gammel ^æmpe. | Hf[z] =^ B ; A : 
Z{)ioMf, gammet ^æmpe. | dsoit, Dlbing. | Sa^e 

— 5, — 7-8: 3IftenfoIen f^nfev ^ift i^atjet | Og TUa- 
nen firaaler paa ben] == C; A: 

51ftenfo(en brccnber i)ift »iolrøb 
3 3?eftert)a\)et og men^ ED^aanen nmb 
Og bleg, fig i)ifer pa<[ ben 

— 6,-15: .tun jlumre] = C; A: 3nbflnmve 
, — 18: felt) fiore] = D; A: bei^æge 

— 7, — 2: manbig, fiævlig] = C; A: manbigficcvlig 
, — 14: ev en Oiofe i>el fovuben 2;orn] = C; A: 

er i>el Oiofen uben 33lab og 2:orn 

— 8,-11: ffi)lt)er fig] = C; A: ffplDer 1)^ben 
, — 26-28: ^urteibne. | dlw furrer jeg i Wimf'- 

træeté Sft^gge. | Tliw forfie] = M; A (og B): Zux^ 
telbue. I Tliw ferpe (i C, D og E endnu større 
Forkortelse) Anmærkninger. 349 

Side 9, Linie 24 : %ux om fin ©ief^een, fin Pibere ^aabl 
= C; A: 

D^aar om ftt 33arn, fin ^iefleen, fin Datter, 
<Sin '}{{Ux^ Snigt, fin 5Binteraftcn^ Spa^\b 

, — 26: 9^ei, ^an Dat ci faa gvum! — D^lu er jeg 

Tolig] = C; A: 

dUl, ban Dar ci faa tjtufom! ^3raat)en miiieb 
8in ©ift. — Tl^n Du — Dg nu — nu er jeij 

roliin 

— 10, — 7: Tlii ixcctk ^^egem rijfter met) pt ®^^] ■= 
C; A: Sgifunemfarer mine gamle \^emmer 

— 11, — 18: o|3(uffe^] = C; A: maa aabne^ 

— 12, — 1: ei fortvtjDer] = C; A: ei — fortrt)ber 
, — 13-14: ^Shi^. — I 3eggaaer]=C; A:53Iu^,| 

gor f^bt at fiøle ®lccDen i fin (Suee. — | '^ccj, gaaer 

, — 17: dJlm, ei!] = M; A (B, C, D og E): 

Thw l)a - 

— — , — 23: fvt^gteb, ber uar l)a*ubet big Jyortvccb] = 
C; A: fv^gteb', Du t)av fommen utHjet til 

— 14, — 6: i\un libt forfigtiv]] = C; A: 3eg vogter 
mig iblanbt 

, — 8: iDieu govfigtigi)eben] =D; A: gorfigtig« 

l)eben 

, — 17-19: 

ogfaa ftunbom tale fanbt. 
5lomunb. 
Da ieg] 

= C; A: 

Ogfaa tale fanbt iblanbt. 
Tim mærfer tffe $ilen f^r htn rammer; 
^it feer ben 3Bife (Sfoven ei for (Stammer! 350 Anmærkninger. V- 

Zit tærer ^an (^rfaren^eb og ^(øgt i 

^f ben (Snfolbige. ;, 

3l^munb. ;J 

35ar ^Du fom jeg, ^j 
Saa funbe jeg begribe htt Tim nu! 

^a jeg I 

Side 15, Linie 25: t)Unbet] = C; A: t)Unben 

— 18, — 1: ^Blctften] = M; A (og B): ^(omjtcn ^ 
(i C, D og E anden Forandring) I 

, — 13: bane] = C; A: fin I 

, — 15: ^Ifreb.] = M (C, DogE); A (ogB):^ 

'2t[freb (afbrt)bei' ^am). | 
, — 17: Duevbrbelfe] = C; A: Otjcrbrbelfer ^ 

— 19, — 4 : D] = ^I (og C; i D ogE Forandring); | 
A (og B): Ol> i 

, — 12: felu] = C; A: ^ift | 

— 20, — 2: 8fo\).l=M; A (B, C, D og E): 6foi\ 
, — 4: Dg t^ffe \)ebbenbgrocbe ^BovjcjlammcvJ = 

M ; A (og B ; i C, D og E samme Interpunction med 
nogen Forandring i Ordene): ^^fbebbonbgrocte gamle 

^^øgejlammer. 

, - 6: frijle] = M (C, D og E); A (og B) : 

friffen 

, __ 12-13: ®ibe. I Zccnt big] = B; A: 

6ibe. 
(in anben Apelt, bog ©iøgler meer enb ^pdt, 
5{ét)it \)eb dla'cn (Du faae f>am i Din 23arnbom), 
Der længe ba»be brilt og [pottet mig, 
$aatog fig plubfelig et ærligt 35æfen, 
Cg raabte mig at foge X^iobolfé 33enf!ab. — 
Zotnt Dig Anmærkninger. 351 

Side 20, Linie 16: ^Bvobetffab, gof^fetobev^^t)] = C; A: 

33robevjlab oo, gojteteeb 
, — 21: $ul] = C; A: ^uhuitg 

— 22, — 7: ml] = M; A (B, C, D og E): »ilbc 

— 23, — 4: M blotte ^^inueb] = C; A: ben blotte 
6!iorte 

— 24, — 12: Uim] == M; A (B, C, D og E) : t)Orbev 

— 26, — 20: 6t)enb] = C; A: Unv3!avl 

— 27, — 4-6: %nfiærlii3l)et). | 3:i)iobolf. i §m faa?] 
= M ; A (B, C, D og E) : 

(Sgenutttte. 
X^iobolf. 

§i)i faa? 

— 28, — 13: ^émiinb.] = C; A: 2lémuub (g^fcnbc.) 

— 29, — 9-10: ba greia tænbte | ^Det^ ?iie, fnufeøj = 
C; A: ba boit \)^t brcenbte, ] ^im fonberfniife^ 

, — l4:'golfoaiU3] = C; A: ®imle 

, — 18: q»æl] =^ M; A (B, C, D og E) : brccb 

— 30, — 6: em. 6f^nber] = C; A: 

ex>tt 2JJorgeuftunb 
§ar ®ulb i 3Jiunb. §i)or fanbt! 6aa ft^nber 

— 31, - 6: f)al\)t] = M (C, D og E); A (og B): 

^ab 
, — 9-10: ^ierter, fom en §at)fnu | Tltw Tlohl] 

= C; A: 

§ierter. .ttebfen griber 
(BdOi faft ei meb jin forte £lo, fom ^uu 
2J?eb ftne ^'oit)^, lange, bl^be gingre: 
X^t træffe be fun eengang ^æm^jen^ §aanb, 
^a farer M fom gebet ^am i 23lobet. — 
Tltn mo\)\ 352 Anmærkninger. 1 

Side 31, Linie 17: et fmeffcrt 8fllt> i Sfotjeu] = C; A: et I 
(£fiit> i ipiantergaatben | 

, — 20-21 : aCfreb fommev. | m, iReref — oirumme c 

iHevcf!] = C; A: 

5((freb (afftbes). 
Tim 33rcber ^ar et foDet hdt DZatten; 
gørfl ^en ab 2Rot^enftunben falbt l)a\x i 
(Sn geberjiummer, jeg maa nt)tte Xiben. 

(blioer 9(terif Dåer) 

51! 9^etif — grumme 9^evit 

— 32, — 11: eUer ^aa^] = M (C, DogE); A(ogB): 
eller ei 

, — 24: .f)\)ab er min ^robe] = C; A: ^\)a^ 

f)ar jeg t)anb(et 

— 33, — 12-16: ^raft; I Det i^ax jeg m\t ^am. | ^U 
freb. I O^eref! bu eft bolb. ! Den] = C; A: 

^raft. 
^paan er ban^ Cb? fvoragt og .^arm feané Stomft? 
gorternelfen.fun brber I)am til Daab? 
i^etan faa (ab l)am t)anb(e! — ©nifteu fpriuge 
gra g(inte|lenen t)eb mit raffe €t)ærb, 
(Saa Difer ben bog )>aa en 9J?aabe Sio; 
Dg fan ^an iffc elffe lab f)am ^abe. 
Og fn^fe meb; men, oeb min gaber^ ^,re, 
3eg taaler et ()an^ §oomob og goragt. 

^(freb. 
D Ofterif, Du er bolb; jeg toioler ei: 
Den 

— 34, — 4: ben lange Xanbe] == D; A: ben gamle 
lane 

, - 25: Oieref.] = M (C, DogE); A (og B): 

Die re! (gi)[cnt)c). Anmærkninger, 353 

Side 35, Linie 6-7: ^}(lfreb. | ^pau fommcv] = M (i C, D 
og E er hele Replik en udeladt); A (og B): 

5I(fret). 
Set et Cii faave, »anffeligt forbinbe. — 
§an fommer 

— 36, — 9: met) lange gletningev] == C; A: mcb fine 
lange Spaax 

, — 27: ^ove Tlt^nf] = C; A: børe ?)n! 

, — 29: ^i^ccrer] = C; A: €c\(^ bærer 

— 39, — 17-18: ^ogfan en ta)3per tæmmer, ubcn jn|l ! 
m ft)ccffe moUl ^\)lDe] = C; A: ^»og fan en ftærf 
O^tatnr Del, iibcn \i\\t \ iHt ^ele Smitten, !)vlt>e 

, — 20: 3 galt) jeg tang, tjar bet gornærmclfe] 

= C; A: C^n Icrngrc ^anøt)eb »ar gornærmelfe 

— 40, — S: Oiagnfcilb.] = M (i C, D og E er Re- 
pliken udeladt); A (og B) : 9^ ag ni) i Ib (mcb fatning). 

, — 13 : O^ere!.] = M (i C, D og E er Repliken 

i Forkortelse foiet til Rereks foregaaende) ; A (og B) : 
^)teref (urolig bange). 

, — 29: faa længe fom 31 = C; A: faa lang en 

Xib 3 

, — 30: ftoigter] = C; A: feiljlaaer 

— 42, — 14: fommer fra ben anben ©ibe, fmt)ffct fom 
35rubgom... ^anl = C; A: fommer fm^ffet fom Srubgom 
i en tarvelig n^ Sonbefoftc. ^an 

— 43, — 9: Sp([x ^an] = C; A: §an bar 

, — 14-15: et Øieblif er nof! | St)enben.] = 

C; A: 

et ©ieblif er nof. 
Den (i^eg, fom ffi)lber bimbreb 5Mar fm 5Bært, 
Slaaer 2t)net i et JBlunb til ^^ffeb^nge. 
6i)enben, 

VII. 23 354 Anmærkninger. |^ 

Side 44, Linie 8: ©fvccnten] = E; A: (efvintcu '] 

— 45, — 10-11: faa t)reD ub. §ar gorbinbini^en | T)ig ; 
fmertet, faa ti(git)!] = E; A: faa urebt- .§)av meb I 
gotbinbingen | Jeg fmertet Dig? %\ig,i\>l ^ 

— 46, - 5-6: ' ' i; 

„"Døet gæ, bøe grænbei* — een 3:in9 i)eeb jeg bog, ^. 
6om albrtg b^er: Dom ober ^bet en Døb/] | 

M, A og B : I 

Den OJianb, fom leber et uff^Ibtgt Sit), I 

§ar 3tttet, ber fan ængfle i)am beb ©råben. | 

C, D og E: I 

„Døet %æ, bøet ^rænber, — een 3:ing beeb jeg bog | 
€om albrig bøer: Dom o\)er '^ber en Døb". i 

— 48, — 8-9: foreililt mig j Utgarbelofe meb] = C;^ 
A: foreftilt I OJ^ig Utgarblofe meb 

, _ 11-16: 

Sofe felt). 

9iagn^ilb. 
2)^?aaffce! D^aar 33atbur biger, faaer fjan 0??agt. 

2:i)ioboIf. 
(Sn 9^at i §øft gif jeg ben 6tub forbi. 
O^n 6torm foer giennem] 

= C; A: 

Sofc fetb. 
Den onbe 5lanb — 

9iagn^ilb. 

3}iaaffee. D^aar 93a(bnr benber 
Ci 9^V)ggen, faaer ^an Tlac^t 
X^iobolf. 

(Sn dlat i ^øft 
®if jeg ben tørre (Stub forbi. Der foer 
(Sn Storm igiennem Anmærkninger. 355 

Side 49, Linie 1 8 : cllevé ^(eie mu], fom nu ?] == c ; A : elleve 

, — 23-24: 

§a, faa fif jeg bog 
I)en 6eir titfit))!! 3eg fienbte nof ben éob^eb:] 

= C; A: 

^([ ^! (Bao. fif je<3 bog ben (2etr tilftbjl! 
3eg \)ibile nof, {)t?ovfvvi ben @ob()eb fom. 

— 50, — 6: brat] = C; A: mig 

, — 10: maaffee beri] = C; A: bevi maaffoe 

, — 13: fom i degnen Sccber.] = D; A: fom et 

8ctr i ^egn. 
, — 21 : Oiofe] = M (C, D og E) ; A (og B): 

Oiofen 
, — 29: Ivolb] = M (C, D og E); A (og B): 

, : fom fhimvev ber] =■- C; A: fom — flum* 

ter — ber 

— 51, — 10: 58ice(fer, tungt beficcbt] = C; A: 53iel< 
fer \}\\t, beflæbt 

, — 12: .5)iel)?, Z^OX] = C; A: O @Ub 

, — 15-16: li min Tlc\ \ Spån fooer roligt, l)an 

ml iffe boe.] = C; A: 6Hlle! 6til! | .^^cin foi>er fobt! 

Spaw ^rccftcr fege ml. 
, — 31 : goftbrober! tal bog: t\)orfor] = C; A: 

iD^in gofterbrober ! ^oorfor 

— 52, - 2-3: bleo | SJJeb mit, ^a 2ofe meb] = D; A: 
biet), 1 ^a Surtur ©fiæbnen meb 

, — 23: meb] = E; A: i 

— 53, — 3: 3Tef Og d'ttlte.] =C; A: iJlef oggafte, 
tDcnbe 2;rcelle, 

23* 356 Anmærkninger. 

Side 53, Linie 18: boiet] = C; A: fnæffet 

— 54,-10: laac] = C; A: ligget 
, — 13: funbel = C; A: fan 

— 55, — 4: fig] = C; A: bem | 

— 57, — 13: tovre] =M (C, D ogE); A (og B) : tete I 

— 59, — 2 : ^i felten ftanbfe t)il ^aa ^^t)ené Wu] | 
= C; A: ,^om, lab o^ møbe 33eileven i 6fot)cn! ji 

, — 10: jtg] = M; A (ogB): bem (i C, D og E | 

er Stedet udeladt) i 
, — 17: 9.l§munM = C; A: 5Iémunb (ftiwcr ? 

— — , — 19: ^2llfvet).] =- M (C, D OgE); A (ogB): | 
^llfvcb (meb unbertitft ScDOpgcffc), | 

, __ 25: ^Jl^munb.] = C; A: ^lémunb (rørt). 

— 60, — 17: QUfreb.] = C; A: ^llfteb (ft)ti!er ftnc 
2:aarc [M: Jaarer]). 

, — 25: ^2{lfreb.] = C; A: ^Ifveb (bitter [mi. 

Ienbc)» 

— 61, — 25: fienbe] = D; A: ffiie 

— 62, — 16: faftcr] == M (C, D og E) ; A (og B): 

, _ 18: ,^aft]=M (C, DogE); A (ogB): 33^b 

— 63, — 25: tarfen] Alle Kilderne: 5lra^feU (hvilket^ 
vel snarere inaa betragtes som en bestandig overseet i 
Skrivfeil, end som en Germanisme [die Kresse]) | 

, : 33venb] = C; A: ^ilbe I 

— 64, — 11: aJiening] = D ; A: ©runb { 
, — 13: giagnl)ilt),] = C; A: 0^agnf)ilb (hc^ j 

flimret). ;| 
, ^ 15: 2t^munb.] = C; A: ^^miiub (fmcr* ^ 

telig). t Anmærkninger. 357 

Side 64, Linie 17-18: fornct)ve ]ii], | iDieu SBægteu fdev jeg 
af '^mU] = C; A: 

fornebre fiv]. — 
(fnltcv fig) 
3eg føler i^ac^teu af iiuv] Dievef^ 

, - 25; 51^munb.] = C; A: 3lémuut) (mcb 

unt)evtn)!t ^ølclfc til JRognf)!!^). 

, — 27: JHagnf)i(t)é] = C; A: ^enbciS 

, — 29: 3e9 ffjjuber 111113]= ^'^ ^- 3^1) ilev flur 

, — 30, til Side 65, Linie 3: 

f^aaer f)urtig bort» 9Ja9n{;ilb l)tticr Jcgu pcia en jium 
^ortDitolelfe. 

Dieref. 
gat big, bu fromme 9iai3nf)i(b! ^émiuib gaaer 
5It t)eiite fine ^aabeii, 8fioIb cg (^Dærb,] 

- C; A: 

(®aaer l^uitig boet) 

9iaguf)ilb- 
§t)ab )!al jeg troe om en faa fnel gorbaiibling? 

9Uref. 
^an jenter fme 35aabeii. 

(Qllfreb tt)\in paa |)ot)ebet.) 

9iagnf)ilb. 

(Soige greia! 
3eg j!iæ(oer — 

Diere!. 
^an ^an^ Otebning cengjle ^ig? 
5(tfreb. 
'puu blegner, ^un forfmcegter, 

(leber ^en og pluf!er en Urt) 

^icere grænfe, 
^om! Ingt til benne Urt; ben^ 23lab forfrijler. 358 Anmærkninger. 

(^un fætter fig [cimmel paa en S£roe(iub.) 

«Heref (tu ?nfreb). 

§i)t fulgte ^11 ^am ei ? 

5ltfreb. 
§an^ 33lif forb^b mig bet. 

ateref. 

^om, (ab oé gaae 
Og gta\)e Sanb til ^rebfen. goben gliber 
3 bette ^^ie, faftige Eommergræ^. 

O^lagn^ilb 

(fpringer op fom af en ^com). 

^\)ox er l)an? 

^eref. 
gatT)ig, fromme DfJagn^ilb! 5(émunb 
®i! ^en at ^ente (efiolb og §ielm og 6oærb. 

Side 65, Linie 9 : iRagn^ilt).] == C; A: iRagilf)ilt) (op^ 
bragt). 

, — 13: mi(t)crc] = C; A: fmeltcnbc 

, — 18-19: enb bu. — | ^a, jeg forjlaaer] •■= 

D; A: 

enb !J)u. 
|)an tager iffe mob ben 25iælfe, fom 
Du foommer )iaa i .?)at)^nob; for forgaaer ^an.— 
§a jeg forftaaer 

— 66, — 5: Sllting] = M (C, D og E); A (ogB): alt 
, — 22: Ub] == C; A: Op 

, - 24: t)am Spé, 53rob og 33anbJ = M; A (B, 

C, D og E) : ^am iBrob, 2^^ og 33anb Anmærkninger. 359 

Side 67, Linie 27: |)llébont)] = C; A: ^ettc 
, — 29: be unt^ertibcn i<[Q,^] = C; A: t)c taijc 

— 68, — 12: gienuem Sfoocné ^orn og vitæet] = C; 
A: giennem ^orn og Q3uff og Xrcrv 

, — 18-19: ^Dobcu^ 9iot)! — S^voel, tu groune] 

= D; A: 

D^ben^ 9flo\)! — 
SBelan, faa fli)vt nu ^aa bit 33^tte, gal!! 
3eg g^fer ei, jeg tommer benne ^alf. — 
%axv>d, bu gvonne 

, - 31: garoel, 3 33eilere, 3 $tger troe] = D; 

A: garwel 3 ^P^tber! 3 »^^vbinber troe 
70, — 14: iffe] = C; A: ei 

— 18: a)iu(met] = C; A: <^lippen 

— 71, — 21: 3 3:ibené gængfel maatte bet forlabe] = 
C; A: T)et maa i 3:ibcné S'ccngfel og forlabe 

— 25: a)^anben^] = C; A: Stooeté 

72, — 24: reifer fig obercnbe paa 33aQrcn.] == C; A: 
(rcifer ftg bleg ^aa 33aarcn, og gaacr frem i fmc fiiigflcebev). 

— 25 og 27: D^ifl^eim] = C; A: §elf)etm 

— 26: morfe, fncove] = C; A: famme fne\)re 

— 27-30: er M ei. | Utgarbelofe feer jeg iffe 
^er I dJWb jlit)e 33ørfter om M fæle ^ooeb. | 3^3 
mærfer ei] = D; A: 

er bet ei. 
3eg feer ei Slangerne :|)aa bere^ ^g; 
3 eg mærfer ei 

73, — 4-6: 35ifte. ^er er ftiUe. | etaacr op. \ 3eg 
fpoger] = C; A: 

35ifte. ^eller ingen 
©maaba^iliffer pibe pnfeligt. I 
360 Anmærkninger. 

OJieb ^ggeffal enbnu om )&xt}\t og 6t)anbé. 
^tjot er ben 'S^avtalf meb be [far^^e ^otn, 
2)er flaf igiennem gt(te()atten? meb 
'Bio(b(aae Sæber i forbrufne gjoc^? 
$an ffiufte fiit j^ortoiolelfe meb 6mit(, 
Cg rafte 53ccgret mig meb ^øire .^lo, 
3 '^^t ^an greb mit <s)ierte meb ben i)en|lre. 
|)an griber enb. ^et fmerter og hd blober. — 
%a\\\t er ^er! 6tilfe! Det er @rat)en felo. 
3eg f^ger 

Side 73, Linie 15: ^ilémunb.] = C; A: ^^mnnb (for= 

færfcct). 
, _ 20: mig iffe ©rauen^ Otol = C; A: mig 9^o 

i (^raoen ei 
, — 25: om Ø^atten] = C; A: pcia ^Baaven 

— 74, — 13: 23lif] = D; A: ^ie 

— 80, — 8: fvia gaaer, og iffe gaaer] = M; A(ogB): 

faa \X)fM eller ei (i C, b og E er Stedet udeladt) 

— 82, - 4: ft^re] =- M; A (B, C, D og E) : lebe 
, — 30: Sam] = C; A: ^om 

— 85, — 8: fom en Ult), imellem) = C; A: fom 
^tjcene, mellem 

, — 28: 3 ^"^ ^^^^ famme gaber, fom] ==-■ D; 

A: Den famme gaDer i mig, fom 

— 86, — 4: raabet \)<in] = M (i C, D og E er Stedet 
udeladt); A (og B) : raabcr benne 

— 89, — 29: mnligt] = M (og B [Side 129]; i C, 
D og E er Stedet udeladt); A: nuilig 

— 90, — 24: a)?unbgobt. 6alig ^ilémnnb] = B (Side 
130); A: DJambgobt. in)flcrgoben 

iHebb^ier fig for Dbin, mene ^an^ £)ie i Anmærkninger, 361 

govfængeltgt bemætfer om be ^nbte 
6mu!t bøie fig for f)am. — S^ff^Hg 5tømuub 
Side 91, Linie 5; op] == M; A: aiUx (i B, C, D og E er 
Stedet udeladt) 

, — 28: er f)ee( i^icu] = M (i C, D og E er 

Stedet udeladt); A (og B) : er atter fceel 

— 92, — 18: fan] = M (i C, D og E anden Foran- 
dring); A (og B): fimne 

— 93, - 26: jlv3] = C; A: bem 

, — 27: $elfe] = C; A: giumutter 

, : fu]] = C; A: bem 

— 94, — 8: 35interfoerDærf] = M (C, D og E); A 
(og B): 3BiuterfoberiHTrf 

— 95, ~ 7 : kobbel] = M (D og E) ; A (B og C) : S3øbel 
, — 11: gienfibioi] = D; A: Dejelfttibu] 

— 96, — 25: meor] = M (i C, D og E er Stedet ude- 
ladt); A (og B): fieer 

— 97, — 26: .tnavf] = D; A: ^naft 

— 98, — 12: lun til i\i] = C; A: ^lil f)iil C[\ 
, — 19: 3ubf)^Uer oé, fom 9^eben ffiuler guglen] 

= M; A (B, C, D og E): 3nb^)Vller, ffiuler oé, fom 
Diebeu Siu]len 

— 103, — 26-28: ©iefter | greia ^^Baanbet fæfter, | (5om 
tun feb af 33[omfter fnoer] = D; A: 

©iæfte 
greia boc3, ben ^^ebfte, 
^iærltg ^^gtebaanbet fnoer 

— — , — 29: gicntage] = C; A: gientager 

— 104, — 24: tømt] = M (i B, C, D og E er Stedet 
udeladt); A: tomt 

—- 105, — 20: bin ^t)!fe] = M (i C, D ogE er Stedet 
udeladt); A (og B): bit ^elb 362 Anmærkninger. 

Side 108, Linie 2: mtx] = M (iB, C, D og E er Stedet, 
udeladt); A: \:}a([hn 

— 109, — 5: a^anben] = M (i C, DogE er Stedet 
udeladt); A (og B): ORailb 

^112, — 4: Sæberne, blier] = M (i C, D og E er 
Stedet udeladt); A (og B): Sæben, t)Ort)er 

— — , — 7: bet^ falte 3:aarer] = M (i C, D ogE 
er Stedet udeladt); A (og B) : bet« ©uf Og 2^aarer 

— — , — 31 : jtn] = M (efter Digterens sædvanlige 
Sprogbrug; i C, D og E er Stedet udeladt); A (og 
B): ftt 

— 114, — 4: <Buc oc^ ^:pi(c!og9cr] = M (i C, D og E 
er Stedet udeladt); A (og B): 33ue, ^ilcfogger 

— 116, — 23: 58lænb\)ær!] Efter Digterens senere 
constante Sprogbrug (i C, D og E er Stedet udeladt) ; 
A (og B): q3lint»t)ærf 

— — , — 29: en gnflen m^] = M (i C, D og E 
er Stedet udeladt); A (og B): et guflent @finb 

— 118, — 6: mtUn, ^oDeve, fom] = M (i C, D og 
E er Stedet udeladt); A (og B): W-tkr\, 8timænt) • 

faa fom 

— 121, — 20: 3[^erben] = M (i C, D og E er Stedet 
* udeladt); A (og B): flettet 

— — , — 22 : ab] = M (i C, D og E er Stedet ude- 
ladt) ; A (og B): ba 

— 122, — 2: ^ænber.] = M (i C, D og E er Stedet 
udeladt); A (og B) : »^oenbcr, ftgenbc) 

— 124, — 13: fva 3len] = M; A (og B): fra (5oc ' 
(i c, D og E anden Forandring) 

— — , — 27: ®(æber] = M; A (og B): ©læbe (i 
C, D og E anden Forandring) Anmærkninger. 363 

Side 126, Linie 24: tDUU^et] Efter Digterens senere con- 
stante Sprogbrug; A (B og C): tt)ungeu (i D og E 
anden Forandring) 

— — , — 28 : befuini^et] Efter Digterens senere con- 
stante Sprogbrug; A (Bog C): befiun^eu (i D og E 
andre Forandringer) 

~ 127, — 9: 53i alDrig ffal] -= C; A: m albri^ m 

— ~, — 11-12: 2)c gaac. 1 JFarrigc Iteb] = B; A: 
(2)c gaac. 23eb U^gan^cn møt>c be ben gamle ^é\)\t, eu 

blinb ®ub6e mcb et langt 6ftæg. ^an inblebcé tjcb 
en ©tcf af fni 3)renv3.) 

^t)or er jeg mi? 33effrm mig 6tebet mk. 

drengen. 
Xæt 6fot)eu er, meb h)ffc Zx^tx og 5li(ber. 

5tf jeg !)av [)ørt bem riétc; (fuglen fang 
2Hin ^Belfomft i ftn ^øie 6ommeraj!. 
'M ftaaev jeg atter i mit gæbre(ani); 
Thn af, mit ©ie feer et (Stammen^ 'ie\>, 
Cg ©ræ^fete ^Btomfl nebtrcebe^ af min gob. 

O^eref. 
^Dem er T)u, gamle OJJanb? <§i?ab føger T)u? 

Den banffe 6fo^, fortabt i mange ^lar. 

5t(freb. 
^an ^ilfer gcebretanbet, juft fom \>x 
^ar taget 51fffeb? ^^ffettge ©iiBbe! 
C^i fanbt, bet er et f)er(igt 5ltterft)n? 

5l^oit. 
^ebrøt)er Du \)^n 33(inbe, ®^n, meb <8^ot? 364 Anmærkninger. 

Cri, ^2ilfreb! feer T)u ei — 
5llfteb. 

Den arme 9J?ant>! 
^i(git) mig, mi opbager jeg bin D^iøb. 

Din Stemmet 9Jd(bf)eb taler \)el bin 6ag. 

iKeref. 
§t)or fommer Du ba fra? 

5M^t)it. 

gra 9?^if(egarb. 

O^eref, 
^aa lang en 2)ei? 

3(et?it. 

5lf, ^iølen løber (et 
3giennem «8øené 5:'^ot)er; men paa 5anb 
Der gaaer M langfomt. 3eg er frøbet fom 
(in Snegl fra Stranben. 'Mm jeg ^ar ben (fritte, 
%i jeg t)i( fmbe fe(t), meb 'i)ttU Sam, 
3D^it Apuu^ igien. 

^Ifreb. 

§t)ør boer Du? 

3eg ^ar boet 
(§i langt fra Viborg, og min ^t}tk ftob 
3^cer \)eb en ^ann^^e^^ ^piem, fom bebbc 33liffe. 
3eg t)eeb ei, om Du fienbte ^am? 
^llfreb. 

OJiin gaber! — \ 

3 ®uber! Du er ^émunb? | Anmærkninger. 365 

9^ei, ^né S3tobet. 

Du ^ebber ^^(freb? 

^:Htfreb. 
Rigtig. 

l^diX et 33avn 
^^aa fire, fem 'ilav! t)ar en ^erlitj ^^og! 
gi! Whkx paa mit efiøb og (Eigtebrubl 
O fom tab mig omfat)ne I)ig! — Dog iiei — 
Cmfat)n mig ei; ii)i jeg ijax ei fovtient bet. 

(peger paa fine ubjtu!ne Øine) 

Dog, 6fiæbnen^ tunge ^paanb ^ar ftraffet mig. 

51lfreb. 
^e^, M 0^ benne [i^nberlige ©aabe! 

^:>t^t)it. 
,§)t3em er ben anben D[)^Qnb, fom talbe ^er? 
O et)ige grigga, tae(, — er td maaf!ee 
Din 23robet? 

5llfreb. 
9^ei. 

Oieref. 
3eg ^ebber Oiere!, gaber. 

^21 é Dit (meb ©i^fen). 

§t)or er bin 33rober ^2l^munb? (Sr ^an bob? 

5lifreb. 
C£nb kt>er i)an; men fun et uéfelt Ciu, 
$an løber om i €fooen fom en Ub, 
^ar iabi ^Befxnbig^eben. 366 Anmærkninger. 

Celler it)iobDlf 
§in Seierfælle? 

5I(freb. 

^an er 'i)ii\) igaav. i- 

5Mé»it (glab). j1 

Dg 2lémimb let)er? gteia »ære loijet! | 

9^evef. ^j 

^au letter fom et t>téfent Straa, ber brænber; J 

©nart ©leben \}ax fortæret km tit 2Ijlfe. ^J 

^an fboret bar en ^eb — 3 

3léDit. J 

^eg toeeb bet not 1 

^Ifreb. 1 

^t følge Ibiobolf — q 

5løt)it. i 

3 jin ®rato! 3eg t)eeb bet. \ 

O^eref. ^ 

^an oar forlooet meb en beilig Tie, ] 

Og X^iobolfé ^øbébag t)ar bane SBri^Uu^bag. j 

3léoit. 
'Jlw rafer ^an, forbi ^n l)olbe j!al 
Sit Søt>te. 

5llfreb. 
^r bet Unber? 

ai^t)it. i] 

5lei, Deb ®imle. — 1 

)Sl^n bringer mig til 5lmnnb! \ 

5{lfreb. 1 

5lf, l)t)ab t)il :Du? ^ Anmærkninger. 367 

3)u mægter intet, ^:^emunbé .^ierte foger 
(Som kattegattets 8fum 'paa j!ui(te £Ii)))jer. 

5tSt)it. 
C ^iære, bringer, bringer mig til 5lømnnbl 
3 feer i mig ben blinbe Sfiæbne felo. 

9^eref. 
5)n [migrer ^ig meb falffe ^aah, min ®ubbe! 
^an ^u ^am løfe fra fm C^eb? 

5lét)it. 

^21 (f reb. 
6om ^an bar Ibiobolf ftjoret? 

5lét)it. 

33eb be ®uber, 
55or t)t)em jeg fnart j!al træbe frem: 3^g f«n' 

9^ere! (til srrfreb). 
^øitibelig er benne (5^nbbeS Otoft. 
^n Søgn forfiffreé ei meb faaban ,^raft. 
Cg praleri ^ar ei ben 55ærbigbeb. 

^St)it. 
Oiei, i>eb ben fromme 53a(bnr, for ^t)ié ^om 
3eg fnart ffal fnæle, fom en graa gorbr^ber. 

5llfreb. 
8iigoé!! gorftaroS — 

5løOit (urolig). 

bringer mig til 3lémnnb ! 
^w uenlig ®ubbom l)ar i rette %\h 
.spibbragt mig. — €ee, jeg l)at)be ingen Oio! 
(Sn 6temme oaifleb mig, ^U i mit 33r^ft; 
OiJleb ^\)ert et ^ar bleo 9^o|ien mere ftærf. 368 Anmærkninger. 

^eg fom maaffee enbmi i rette lib — 
5^aaf!ee — 

5llf.reb. 
^^a ©iibbe, æugfl oe ei ^aa n^! 

iReref. 
3eg ^av ei megen %xo til benne O^ebning; 
Dog, i '^m 6t)geé fibfie ©ieblif 
gorføger man jo I)t)ert et iRebningémibbel, 
Dm bet er no! faa fært og nfanbf^nligt. 

5lét)it, 
'^^aa mange 99?aaber førger ®tmlee §erre 
%ox ^teuH Oiebning; og f)i)ab Øiebliffet 
gorbærtoet ^ar, fan ©iebliffet frelfe. 

5l(freb. 
gorflar o^ — 

^^tjit (rtifter paa ^obebet). 

3Ier, — bringer mig til ^2l6munb! 
(^e Qaat meb l^am). gorrige 6teb 

Side 129, Linie 3 : fab] = M (i C, D og E er Stedet ude- 
ladt); A (og B): fang 

— 134, - 22: ^r f)eUigt; 6tormcn] = B; A: (5r iett, \ 
tl)i Stormen i 

— — , — 23 : giennem 5:orbenftpen] = M (i B er dette j 

Vers, i C, D og E hele Stedet udeladt); A: i min I 
^orbenffi) i 

— — , — 25:,.a^aferi] = M (i C, D og E er Stedet i 
udeladt) ; A (og B) : ^afen^ct) j 

— 135, — 9: ^l)ft] -- M (i C, D og E er Stedet ] 
udeladt); A (og B) : ^elb j Anmærkninger. 369 

Side 135, Linie 12: cn .^eltemø] = M (i C, D og E er 
KStedet udeladt); A (og B): en t)øi §eltinbe 

— — , — 13: for] = B; A: t)et» 

— — , , til Enden af Stykket: fce mig bøe ! j 

^tagn^ilt) osv.] = B (med nogle smaae Forandi-in- 
ger efter C ; see nedenfor) ; A : 

fee n\\([ t>øe. 
(3 bet ^an Dil ftebe ©aggerteu i fit 33rl)|}, fpringe 5l[freb og 
Øleref inb, og gribe i)am t)oeL* oeb fin 3(rm. 5)en gamle 
5[St)it næumer ftg t)citibelig.) 

^olbt 5témuub ! Du ffal iffc Døe. 3^j^ femmer [cent; 
TUn tibønof for at ftantfe Dig ^aa @rat)en^ 9iaub. 

^emunb. 
O f(i^))er mig! 4^i)em er ben blinbe GJubbe bet? 

Din ®Iæbeérot)er f^r, Ovj nu bin O^ebning^manb. 

5l^munb. 
3eg fienber *He|len! Det er 'Mini O^egnarfon. 

5l6t)it. 
Som tibt meb Dig ^ar ^ifingøfamp og garen beelt. 

5temunb. 
O 5téi)it! 2)anbeé Du ben eurturø fæle ^at — 

Da I^iobolf beit Du C^ben [»or i Sfumringeu? 

3lémunb. 
§er \)ar bet. D^^ogle Sfribt berfra, bag 33affen i)i]il 

^^ét)it 
O (^imle! Staaer ueb gulen 8anbgrat? atter jeg? Linie 25: i @!umringen] M: i morfen ©fon 
vn. 24 370 Anmærkninger. < 

t 

5t^munb. j 

$aa friffen ©rccøtørt) unber (Sirene ^Blabe^ang. j 

^ét)it. ^ ] 

^t)or Dlattenø ^31u^ bel^fte Sfiolb og I)nffef)orn, i 

Dg aiii^bené .^raft ^ig f)at)i)e ()ibfet .spicvnen ^\[t \ 

^Jlømunb. ^ 

2)a blanbte jeg mit ^(ob meb ^auo i Rulningen. ; 

IJlei, 5l^muub ! ^u f)ar albrig blanbet JBlob meb f)am. ^ 

5(^munb. i 

§t)ab? taler ©iccft Mn 33(mbe ©aaber? | 

8)?ot mig ei!| 
grccf ^aaiib gat) mig min gvæf^ebeleu i iDiiflegarb. X 

5Iémunb. 
3eg ft)or ei If)iobo(f g^Igejlab? 

^eu ftolte ^elt 
6ot) tr^gt alt ^aa fit fpragletbløbe ^offeffinb. 

5t^mxinb. 
Dog ftob ^an for mig i fm blanfe $aubferbragt. 

5téi}it. 
9M i!fe Hn, men jeg, fom faae biu Druf!enj!ab. 

51 emu nb. 
2)u \)<xx meb f)ané (Staalplaber bæft Dig 8fulbrene? 

5l^t)it. 
5It giæffe ben fort)ooenflo(te Ungerfoenb. 

2l^munb. 
2)^eb X)ig i 6))oret ^ar jeg blanbet 3Iaren^ 93lob? Linie 14: grcE!f)ebéCon] M: §cætf)ebé Sen Anmærkninger. 371 

^a<[ (ob bet; men \i^ \)ai\xt\) ben ^erufteé 33Iif. 

^ømunb. 
Dog faae jeg ^Blobet brt^p^e ueb fra giut^rene. 

9lei, bet »ar Tliet) fra i3i)(benb(anfe I)ri!fcf)oru. 

^émUUb (fticret fcrunbcet paa ^am). 

§t3orlebeø? — Du {)ar baaret mig til gojtereeb? — 

^^^\)it. 
^^etfmbigt oar mit iDianbbomélit); min ^(inb()eb førjt 
^ar i\d\Ki ^iælen^ Øie. — iDJobgaUij lærte ba 
dJli^ 'I^iiébom meb min 'Moé ^ox[\h$, li '^ar fwanbt ben 
3 Daarffab^ 9^uu<^, i i>ellpftfulbe tDiiflegarb; 
gorjl ba en mægtig j^icnbet^ .vpaanb i Dlibficcrl)eb 
TOg \^Ci)i>hi ffilt ueb Sl)uetø gr^b; ba førft, ^a fom 
^3ælmør!e dlat, fom ©rif meb ffumle 53ingepar, 
Cg bæfte ^olen; oi|te mig bit ^illcb blegt 
3 forten ^^aggrunb. — Ofte ^r jeg Doben falbt. 
Dg tamft at frie mig fra min lange 5>3linbl)eb^qoal; 
'Mm l)oergang jeg l)ar Dolfen ftraft meb ffar^en (Etaal, 
Slog mig en @ub meb 2aml)eb. — Stieubt fnart f^oti '2lar, 
(5n ftellig Drift l)ar \wU mig til — for fibfte @ang — 
^f — et i[i fee mit gæbrelanb; men l)ore bog 
Det elf!te 8prog, og lofe fra bit ^^ote Dig. — 
to er M ffeet. — Den eoigftærfe ^2lfat^or, 
Som jeg l)ar flottet, fræoer ^^lob; men iffe bit! 
Tilt gamle, lunfne »il l)an. 'Bel! Den ^ilbe maa 
Dog ftanbfe fnart alligeoel. — ^aci fom ba Det) ! 
Du fom forgiæoe^ tibt jeg l)ar i DJ^orfet falbt, 
33efeigl meb ©ubbené §ierteblob l)an^ Sanbbrul)eb, 
Cg ffiænf en ærlig llngerfoenb igien |in 33rub. 

24* 372 Anmærkninger. 

5(émunb (^olber ^am tilbage). 

§t)ab 5téi)it? I)u m( btccbe ^ig? ^Belæffe meb 
I)in Olbingébøb min j!tæ(t)enbe (^amt^ittig^eb ? 

5létoit. 
^en Seijenbe troev !r)u ei: !Du )!al ben Døbe troe. 

5lémunb. 
Du ftccbte Dig i Xf)iobolf6 ^aber, t)a \)an fot)? 

5l«Dii 
(^rinbrer Du bet b^btnebflague Aj^elmenæt? 

51 øm u nb. 
Cg fif mig til ai fwærge — 

%^\>it (fmertelig). 

^m gieutager Du 
aJiin ®^nb? Du feei mig rebe til J^^^'foningen. 
5témunb 

(ftiriet længe paa §am; t)an§ Qlnfigt opflarec fig til ©tæbe; 

plubfelig ftaaeu ^aii atter Øiuene forfæcbet uilbt ^eu mob 

3:rceetne, fticcffec fiiic 5lrme tootbfomt ub, fom for at jtijbe 

|)aabet titbage, og raabec:) 

'M \>^i er atter ^linbi)ccr!. 
^Ifreb. 

glere 8f^er? 
O^eref- 
??leer ^li^per bev flal gienneml)ri)beo? 
Oiagn^ilb. 

greia : 
^Jllfreb. 
SUJin 33rober! — 

:Herei 
3eg forftaaer Dig ei! Anmærkninger. 373 

^(emunb. 

6aa mib: 
Tlici, luffer ©imle bo^ fm ftaalblaa $ort. 

5I(freb. 
Du ev" — 

^2l^munb. 
(^u iR^tjer. 

^aguMlb. 

Ifeor! 
5(^munb. 

3 ^Jiaferi 
3eg fenbte miue iDicenb ab uatli^ 6ti. 
tl^u l^ftre be mit mlbc 33vebeéorb, 
Og t)æbvc bercø §^t)bmg — mcb et i)JJorb! 

^ a 13 n M I b. 
3 ©ubcr! 

5Iemuub. 
§ar be tm)vbet — nu i>cb g-rci, 
3cg fijlger Cfferet ben ffumle 33ei. 

5(Ifreb, 
§i)em fommev bet? 

9^a9nl)tlb. 
C etrcef! 
5l^munb. 

Ja — bet er bem. 
Oteref. 
De leber (Sen faa bleg, faa blobig frem. — 

(©nccfel og gafte bringe glein faaret inb.) 
5Hmunb (feber bem imøbe). 

lael! .^ar J bvæbt t)am? 374 Anmærkninger« | 

1 

Safte. I 

did. $an^ Saar er (et; I 

Jvorfccrbelfen \)ax giort f)am bleg cg træt. i 

^ømunb (fotunbret glab). [ 

^t)ab feer jeg? 5)u, fom \)enlig paa min ^B^n | 

6ang mig min S3r^Uu)3faug? i 

euccfol \ 

(ftræffer ftiie ^ænber focbiDlet tt( ^imlen). a 

!Det er miu6øn,— \ 

(f\'aaer fig for «8rnftet) I 

Dg jeg ^ar faaret barn! . | 

gafte. 1 

33or .^ci^bing, nei! j 

^ræb Du ()am, feuiø 3)u l>i(; jeg gi^jr M ei. ^ 

Cg (Snæfol fan ei. - ^^rftegang Hm $ii( 1 

33(ei> flanbfct af ^Kfaber i fm 'jil! ;; 

Da ben fra ^u|!en, fom eu ^ngorm, foer ^ 

5lt flirte ben Uffttlbige tii 3orb. ^ 

5lémunb. ^ 

8iig, flig mig alting! i 

Safte. I 

33ag Dort t^ffe ^rct ; 

3 gulen 8anbgrai> — | 

5l^munb (til 5ié»it). I 

6anbgrar» — ! I 

Safte. 

gra i>ort Cce | 

Saae Di en (Ei^cnb, fom luftig, giab og (et j 

^2lb 53eien l^anbreb meb fit -i^affebræt. | 

$£>fl i en 9km bet om bane Shilber tjang, '| 

Dg 6fo»en^ fierne !i?^b gientog ^am 6ang. ^ Anmærkninger 375 §an lob ei til at »ccrc riig; mm nu 3 

^rinbreb »i, ^M'i> oei kfaleb '5)u: J 

2)cn ferfrc DJianb ttlBørc ffulbc §e( — \ 

Og (Snccfol^ ^l^iil foev gicnuem 33uf!en fncl. j 

glein faibt i 33(ob. — 3)a 6næ!oI — fotb og but — I 

gra ^rccct fom — faac ^t)cm f)an {)ai^be ffubt — •; 

ilt ^efttvg ^i\) ham. i ^aué ©iuc foev, i 

^^an Hel) fom Mt og flammeb: „3ønncmovb! : 

gotbijmte O^amtefabev! <§)æug ^ig, Kxng!" — ; 

2)er^aa fortDii)(et rci> ftau ftccvfeu '8trccng ; 

%xa 53uené Zx^; og meb bet fcige ^aanb i 

v^an i^tlbc <\wk ftg meb egen §aanb. — \ 

Da 5v(ein fin gaber faae i benne ^e\), j 

8^rang bleg og blobig ^an fva ©vccffet^ f^fiob; i 

Dg tr^fte l)am meb laaver til fm ^arm, j 

Cg raabte: „gaber, bet i>ar hm min *2lvm!" \ 

gie in (f)enri)ft). } 

c ubetaleligt! ^^i bette <Sfub \ 

@a\) mig min gaber, og min gaber ®ub! i 

^^munb j 

(j^irrer paa ^am, berpaa Iccgger \)an fiu §aaub paa ^ang '^ 

@!iilber). ! 

Tim Døb I3ar fulgt bin Døb. 5^u eft Du frelj! — \ 

9^u I et) er jeg meb Dig? j 

(tri)!fer ^ang .^aanb glab) J 

Det feer jeg ftelft! | 

OlagnMlb. I 

\^^!faligt)eb ! \ 

5(^mUUb (f)enri}ft). j 

3eg feer i Mk %x<xt ■ 

(Sn 5:røft i D^oben, Sinbring i min 3fræf: — ? 3f6 Aumærkninger, 

^e ^øie ©ubcr t^rebc^ iffe meer; 
<Selt) Dbin fmtfer f)iil, og greta leer. 
X>c !)ar mig j^raffet for en baarltg (5eb; 
lOJeb 6fræ! be reofeb Ubeftnbigfteb ; 
^e førte mig paa Oianbeu til mit galb, — 
Tim frelfte mig t)eb en elflocerbig ^fialb. 
D^^u f!al Du f^nge mig min 33r^llu))éfcerb ! 
Oieref 

(lægget ^rémunbs ^aanb i 9lagn^i(bs). 

I)u fiøbte l)enbe b^rt; — l)un er bet occrb Side 137, Linie 13: ^clga] = C; B: A)elge 

— — , — 18: fromme] = C; B: hellige 

— 138, — 3: a^agnt)ilb.] = C: B: jHagn^ilb 

(bcgeijirct). Side 139: jDfU lille ^IjrkbrCUØ er forfattet i Sommeren | 

1818, og udkom første Gang trykt (A) i November | 

i' 
samme Aar. Digteren besørgede tre senere Udgaver : * 

(B) i Tragødier, V, 1832, (C) i Tragedier, ' 
VII, 1842, og (D) i Tragødier, IX, 1849. For- 
uden disse Kilder har Udgiveren benyttet en meget 
ziirlig egenhændig Reenskrift (M) af Stykket, nu til- \ 
hørende Digterens Sønner, og forsynet med denne | 
Paaskrift: .pelliget cu IPJober fva en gaber. Stykket | 
hedder der "Den lille T)reng. — A og B ende ^ 
med følgende | 

^nmcerlninfi« ^ 

©auéfure fortcelicr, at engang et ^altjbojent 2iig ^ 

fremjIpUebeå af en ^i^^iergftrom i Sc^voeij. '^nc^m j 

i (Sgnen ^at)be feet Sarnet for; 3»9f» faonebe Ut | 

å Anmærkninger* ' 377 

1)a gienfienbte en Dtbing ^i^d: bet t)ar en lille 35en, 
ban baDbe mifiet i ftn tibligile 23arnt)om. 

"^dk ©tof (]au ^idilebning til nært)cercnbc ^igt. 
gor ei at fætte ^anMingen ^en mellem 3i^ og <£nee, 
ber iffe ))a^fet)e til bet é»tige i 8t^ffet, antog jeg, ([t 
33arnet »ar falbet i en illippefløft, og ber giennem* 
trængt af et <ealt, fom binbrebe gonaabnelfen. (St 
jligt ^iig omtaler Sc^uBert i ftne 3lnfid)ten t)on 
ber O^^acbtfeite ber D^aturnjijfenféaft. Det 
biet) funbet i et fuenf! 53ierg\)ærf, i galiin, gienncm* 
truffet af 3fTnt)itriol, og l)a\)be ligget ufor|tt)rret faa= 
lebeé baltotrebftnbét^De ^2lar. Qn fcbgraa 5?one »eb 
^r^ffer faae Id, braft i G3raab , og gienficnbte fin 
forbum^ 53rubqom. Oehl.s Erindringer, IV, 1851, Side 4: 
klaret i g-or\)eien \)a\)\)( jeg fenbt min ^rag^bie 
goftbrt^brene fmuft inbbunben l)iem fra %m^, 
ligefom for flere 9lar fiben ^^afon oc[ anbre 5^ærfor. 
iD^in ^'one bawbe ffreuet mig til om ben iyorneielfe, 
fom bun, Garl ^eger, 33o^e og Ajaud) ba»be l)ai>t af 
ben ^lubfelige Oi^errajlfelfe ; og jeg beflnttebc feb en= 
gang at »ære 55ibne til en jlig. ^aa greberifébe'rg, 
l)»or Tlc[\), $oigt (<Slotéfor»alterené (^nfe) \)a\)\)i' ben 
®obl)eb i nogle *ilar at ooerlabe mig 6ommer»ærelfer, 
f!rei> jeg Den lille ^tjrbebreng, lob ben fmuft 
inbbinbe, og inbpaffebe ben meb et 23ret), fom om ben 
fom meb ^often fra $arié. ^n grebag efter iDhal* 
tibet, t)a De gobe SSenner fabbe »eb ^affeborbet, fom Linie 5: @ti)ffet] = B; A: Dpfinbelfeu 

— 6: falbet] = B; A: falben 

— 10: funbet] = B; A: funben 378 Anmærkninger. $igen int), oi] bragte gruen l|]affen. §im giorbe ftore , 
S)iiu\ ble» behagelig oi>erraf!et, og nu funte jeg, ba 
jeg ^at)bc gottet mig ouer 3llleé gorunbring, felt) fcette 
mig ^en og læfe €tttffet for t>em. Nærværende Udgaves Afvigelser fra Originalen; 
Side 141, Linie 1: ^CrfOltCrnC] = B; mangler i A. | 

— — , — 9: ^l^rbinbcr.] = B; A: ^^rbinbcr. | .^anb- | 
lingcn forcgaacr i ©^wci^. | 

— 143, — 1: llippEbal i é^mm mth] == B; A: å>\n[ [ 

_ _, _ 3: graffc] = C; A: graf I 

_- _, _ 9-10: goranbringer ! | Dg ttu] = C; A: \ 

goranbringer ! \ 

^t)i^ bele ^ienbom oar et ^ar 53inger ! j 

Dg nu ] 

— — , — 12: 2eg fpringer, fom en 6teen*(^eb] = -i 
B; A: iRu fpringer jeg, fom 8teengeeb | 

_ _, _ 13: T)c b^be 9^et)ner] = M; A (B, C og ! 

D): ^en bt)be Oieime ' 

~ — , — 19: 5!an jeg t)el negtel = C; A: Vci\ fan i 

jeg nægte 
_ I., — 20: Q^æjter, planter! = B; A: 35æj:t, ci ; 

planter \ 

— 144, — 2-3: 'i^iliebcrgerfwlbe, |- (St §aar fom gtjlbne | 
fReg, 0gfaaen6iæI]B,CogD:^iliebccgertrinb^eb, | (St \ 
Apaar, fom g^lbnc Oleeg; og faa en 6iccl; A: \ 

Siliebccgerfplbe, i 

(En aJJibic meb et jnbfnit fom Jnfeftet^, | 

(En 21labaftev()ub, et .paar faa fvobigt \ 
8om 33lobbogUt)eté Duff! Dg faa en 8iæl Anmærkninger. 379 

Side 144, Linie 8: tiår] = C; A: Mcti 
_ _, _ 11_12: bc^f}cDl)v, I Tln\ int)tOi3] = B; A: 

3meflem Glcfantev, Cetier, ?.i^rc, 

©ivaffev, 3^^-tfv ov^ Di^inoccroéfer; 
Tl^n inMog 

— 145, — 10: uof af;] = C; A: nof. 

— — - 25: bu, 53abli!] = B; A: Dll tid, 

— 146, — 13: 8)3cri3 hl en anbcu ©aiu3 barn fe(ti] 
= B; A: Spevi] bam enanbeiu^ani] fnuift felti 

— 147, — 3: ci govflanb, fom .^pcftcn] = B; A; ci 
en .5>ef}^ J^orflanb 

— — , — 8-9: (Solen, I Sp\)OX] = M (B, C og D); 
A: (Solen? I .t^tiov 

— 149, — 27-30 :(5nnMin(] og min^crngfel? | 33 ab li I 
t>cb fit 5lrbeib | Den jlaffelé k^anb! ban] = B; A: 

(^:vinbvin(^ fra min ^ccngfel? 
Syjei, nei! Je^^ taffer (Sber, ficcre (Sicrle, 
gor 'iMlfen, 3 b^"^^* f^'»^^ •"^0- 3^ii \tc^(in atter 
SlJieb ©iet taareblccnbt tilbageticnbt. 

33 ab li (i>cb ftt 5lvbcib). 
Den ftaffelé 2)^inb, b^^^n 
(M: 

(Srinbring fra min ^.crngfel? 
IJ^ei, nei! 3^(i *^'^f^<^^ ^^f^/ fi^^ve (Siccle 
5vor 3llfen, 5 t«r fenbt mig. S^i] f^^^ofv atter 
D[)leb ©iet taareblcrnbt tilbagetienbt. 
5S'or mig er ingen gremtib. 
33abli. 

.ptior l)an [tirrer 
Den ftaffelé Th\\t>, ^an) 380 Anmærkninger, Side 150, Linie 8: tlMigt] = C; A: tiMig 

— — , — 21: bet iinberffienuc ^lip^jeborcj] =C; A: 
ftt unbeviliønnc ^^Ifenborc^ 

— — , -- 26: (Bi\C[ ^av bu ogfaa] =B; A: I)u |)ar 
ba ogfaa 

— 151, - 30: fort^ffer] = C; A: fovt^ffe^ 

— — , — 31: 6ig iffe mere let til (^raaliij 3:aa9el = 
C; A: (Si mere let til graalig ^Iftentaage 

-^ 152, - 10-11: bebfte Ixeft. \ 9^ei, tcrnfte jeg] 
= C; A: bebjtc Xroft. 

TOn ©læbeøøe met) fine toiéne ^^lomjlcr, 
^iin forefom mig fom et ^auub^re^ 
DJhi^gvoebe 9^t)i3, ber liimff ftaf neb tilbunbé, 
3uft fom jeg featjbe flaviet ^ieltct o)). | 

9^ei, tænfte jeg ^ 

— -, — 13: ajefajle] == B; A: ajelfaftc | 

— 153, — 15-17: aarlig baller Jorben | 3 f^nn"^ • 
^ragt — faa Dore Slcrgtcr b^r | 6ig flæbe] = B; A: | 
aarlig flæber Jorbeu \ 3 Uimme ^ejelbragt — faa Dore ^ 
Slægter | Sig flccbe ' 

— — , — 20: |ln lette Sommerfiigle»ingeJ = M; A ; 
(B, C og D): be lette Sommeifugleuinger - 

— 154, — 2: 9^ei] = B; A: dC I 

— — , — 4: Oieiiialb.] = M; A (B, C og D): ^ 
9leinalb (fom før). i 

— — , ~ 5 : blobe, fer] = M (B, C og D); A: blobe, : 
inben \ 

— 155, — 14: lignebe fut \j({i\a,(] = B; A: ligute i 
^enbeø bellige \ 

— — , — 17-18: a^aria jloD, ber glemte^ ben. | .s>e»n= \ 
flienig] == B; A: i Anmærkninger. 381 

Tlaxia gi?, ber glemte man 
^ené iRofev, Silier og gorgietm{i3ei. 
Ajætjugierrig 
Sidel55, Linie 19: ^BOYtt)ri]le^C 9J?avia] = C; A: ©Ott* 

mifleb miu 2)^iria 

— ~, — 20: folb paa Døt)enå 23aare] = C; A: folt) 
i (lnat)en^ ©iemrne 

— -, — 31: elffeb] = B; A: clj!te 

— 156, — 5: $)t)or lang %\h jlben er bet nu] = B; 
A: .p\)ov Iccnge er bet fiben nu 

— — ,^ — 8:' ^alUi.] = B;A:^ab(i (munter iglen.) 

— 157, — 25: ^a frpgte for?] =M; A (B, CogD): 
Da fragte? 

— — , - 27: (Ece, jeg ml tilftaae bigJ=M; A (B, 
C og D): Sec — jeg mi tiljiaae Dig M — 

— 158, — 16: f)am va|lfJ = B; A: barn gob(>icvtig egraf! 

— — , - 17: til] = C; A: i 

— — , — 28: at b^ggeliaben o^] = C; A: at tømre 
l)am l)an^ Sabe, 

— 159, — 7: Unbfeclig.j = B; A: (unbfeclig bcjfcben). 

— -, - 10: iReinaU.] = M (B, C og D); A: 
9^einalb ({;emt)ft). 

— 160, — 1: irljmEiierhonhstne.] = B; A: <Bn $\ut som 
Ijas tn ^|rijraEit|Erhanbf. 

— — , — 9: (yncbrta\)er] = M; A (B, C og D): 
Gnbærricitoe 

_ __, _ 14: 2»crner.] =- M (B, C og D); A: 
^Berner ([mi(cnbc). 

— — , — 17: altib] = M; A (B, C og D) : jtebfc 
~ ~, — 29, til Side 161, Linie 1: A>an laber | (5ig 

t)eife neb] = B; A: iRu la'er han \ 6ig tribfe neb 382 Anmærkninger. ii^ 

Side 161, Linie 17: ^t)rbcn.] = B; A: ^^rbcu (munter), j 
~ ~, — 19: flipper fri] = B; A: ^aaer uof fri ; 

— ~, — 22: Der] = C; A: bet | 

— 162, — 10: Der] = C; A: fom | 

— — , — 24: iSt)imiucl()et)] = B; A: euiiujel^eb ^ 
— - 163, — 10: paatagcn] = C; A: paataget I 

— — , — 27: Du eft ei flippebaaren] = B; A: 5Itl 
X)u ejl ei fielDbaaren 

~ — , - 28: fr^gtfom] = B; A: frVgtfomt 

— — , —30: giør] == M (B, c og D); A: ijiere 

— 164, — 13: 3eii c^aaer] = M; A (B, C og D): 
3^i? — gaaer 

— 165, - 30: lH)ltigl)et)] = B; A: ^iléfemblee 

— 166, — 19: regne jer] = B; A: reijner (SDer 

— 167, — 23: men tog lit)t forrii3fult)t] = B; A: men 
ogfaa Dog liDt forgfulDt 

— 168, — 6: fvlDig, j^or] = M (B, C og D); A: 
fplDigjlor 

~ — , — 15-16: nogle linier — i galD | .^un fan 
De ^orige — faa er] = B; A: nogle OrD — ifalD; 
f)un fan | De ourige — ja ja faa er 

— — , — 21: langfomt:] ^ B; A: (augfomt iiieD (Sfter 
trt)f). 

— ~, — 27: (jeftig rort] = B; A: ()eftig, rørt 

_ _, __ 28-29: m\\^\tt^ Derfor ei mit 33n)[l, | ^f^en | 

pg oil fierne — ] = C; A: i 

Xroer jeg Dog en beDre 33aar I 

•t^ift l)Oor ^^\)fet blinfer? — 1 

— 169, — 3-4: ,v>aabet atter mig til Xrojt | ^Blinfer | fom en Stierne.] == C; A: I 

(englen fra |ln StiernegaorD | 

Tlii} fra iUhilmet oinfer. | Anmærkninger. 383 

Side 170, Linie 5: Mu] = B: A: 3er 

— — , — 14: fig] = B; A: t)em 

— 171, — 1: alt] = B; A: Ub 

— — , — 10-11: aO^aaffee ban albrii3 fif t>et; muligt 
Døben I §an^ ^emmelig^ct) tog i @rat)en met).] = 
C; A: 

IRaajlec bet er forfommet, f^r fcan fif t>et; 
9[^aaffec ^ar X^øben oøenaffet (lubben. 
Dg taget ^emligb^t)en meb i ©raøeu. 

— — , — 19: mot)] = B; A: til 

— 172, — 20: (En iørit3 (£atbolif, ei q^b^mfæcr] = B; 
A: 3^vig fotolff, men ingen ^b^nfær 

— 173, — 11: ^lanfeøcTvfet tmeé] =C; A: $lanfe* 
• »ærfet, triøeé 

— 175, — 6: alt for] = M (B, C ogD); A: al ]0X 

— — , — 18: knurren] = B; A: ^nurr faa 

— — , — 24: tjenligt] = B; A: t)enligt[milcnt>e 

— — , — 25: mig] = C; A: nu 

— — , — 29: eeb ei at fiinne] = B; A: m iffe 
funne 

-— 176, — 5: Dig falig, Serner! i t)in @ut)J = B; 
A: "Dig i 'Din 8aligbet) f)03 ©ub 

— — , ~ 8: glat)] = C; A: lt)fiig 

— ~, — 23: 3 fligt et 33i)tte] ==B; A: 3 flig 3:uff- 
baubel 

— 177, — 9: m)é Den groeDe] =B; A: groebe \\X)é Den 

— — , — 27: fmuft, ret Digteriff] = B; A: fmuft, 
og Digteriff 

— 178, — 23: mcD inbctlig a)?cMibcnbeb] = B; A: mcb 
et inbcrligt, jtcertt Ubbiub af 2Jieblibcnbcb 

— 179. — 2-3: :Xorbenfft)en, | Dg laD] = C; A: 384 Anmærkninger. 1 

govt)vi\3 ben^ 33eeg — bræm ben meb t)el{igt 8dt), — ^ 
Dg lab 
Side 179, Linie 8: fommer ^urtig.] = B; A: femmer ^ccftig inb)J 

— — , — 17: fom man l)iéfeb neb] = B; A: fomi 

_- — _ 21-22: trceber ^cn for Sigct. | D. t)affre grit^]j 
= B; A: 

(tvæbcr flirrenbc '^eu for Siget). |) 

grité t)ar ^tt Diet? — ®aae ba 2Jiotbrobev fom 
^ar bet t)ciué onbe ©eniu^, fom bret) T)ig? — 
3a ja! — nu ffuer jeg \>H ganffe flart. 
D »affre grit^ 

— 180, — 4-5: abffider o^. | ^nn gaacr] = B; A: 

abflider oé. 
(betragter 2Berner). 
ai^in MU 6\)oger, ligger X>u i afmagt 
9^n t)eb 1)it tide 2iig? &Dor er Din ^icfbcb? 
galbt ^øDeu i fm bcbfte \^iflig^eb 
33(ot Dcb et lide Ixx^t i Oit)ggené 2RarD? — 
3eg bar ei faaet ^;)iertertobet enb, 
2J{en fnart. — -^er jlaaer mit dJlaal — .s)Dor 

ffulbe jeg 
^u flaffe ben? gra benne fiære Spx^ii^ 
®aaer 35eien, fom fra $arabii^ for 2tbam, 
^nn til min ®ra». — il^ig (Sngelen ^ax ub\)iifl 
dJkt) 6i>aHbet. -- JBabli, b<i ^u bai>be 9iet 
%t ftirre paa mig meb et 3lfffp^blif: 
3eg b^»be felt) forraabt mig, og Du inbfte. 
^2lt jeg oar ^ilftenbaffen, Dobningubret 
8om »arfler 2iig. — '-Hffleb — - ^w er jeg rolig. Anmærkninger. 385 

6cia rolig fom bcii X)^bc, t\)\ mit ^aab 
(Sr bøbt. — ii^iD^nerDen ffavcé fra mit ^Mcrte, 
Dg ^ar alt \i\ht \\\\ gølclfc. — ^\><\^ ccngfter 
23el ben, fom miftct) 5llt, ^inib ber fan mifteø? 
Thi bro-Mibcr S^fct cnb og r\)gcr fun 
93kb beftg Xane? 51tro^oi faa laan mig 
Din frygtelige Saj et ©ieblif! 

(^an gnacr 
Side 180, Linie 7: flaaer forti?it)lct] = B; A: jlaacv r>\\t> 
fortt?it?Ict 

— -, — 14-15: 2am)3c fluffcé. I ^Itflaaer] ==B;A: 

eam)3e fluffe^, 
4^\)iå ))lunH^e 6fiærmer, fammenftagne fægter, 
grcfft fpotte gelelfené ^ettroenl)eb. 
5Ilt fiaaer 

— — , — 18: $ilgriméreifer] = C; A: $illegrimø* 
reifer 

— 181, — 4: ^Berner.] =- M (B, C og D); A: 
2Berner 0)ø\ begctflret). 

— — , — 20: p([C[] = B; A: i 

— — , — 25: fun fom ^m*n t)i atter] =-D; A: fun 
et 55arn fan atter 

— 182, — 17: l)ulbtfmilenbe] = B; A: ^ulbtfovtueubc 

— — , — 24: æble] = C; A: uaffre 

— 183, — 8: ^raft?] = B; A: ^raft uof? 

— -, — 18-20: ^ænbcr, I QBerner I ftiÆlcv] = D; 
A: ^ænbcr. Råberen fncelcr 

— — , — 26: ^un c)?] = B; A: l;un atter op 

— 184, — 17: De ffee bog tibt] =- M; A (B, c og 
D): Dog ffee bc tibt 

_ _, __ 23-24: (Sr t)d ei et aiJiirafel, naar ^^n 

VIL 25 386 Anmærkninger. 'j 

(Stoige I Dog ftelfer] = B; A: (Sv bet ba ei 9}?irafel, \ 

naar meb alt bet | ©ub frelfer ] 

Side 184, Linie 29: engang t)ar] = B; A: t>ai' ccugang 

— 185, — 11: enb] = B; A: felt) ; 

— 19: Jillib.] =B; A: 2:illit) mibt i 6merten)/J 

— 186, — 13: alt for] = M (B, c og D); A: alfov ! 

— 187, — 1: blegt] = B; A: bleg i| 
: ^aare] = M; A (B^ C og D): $3aar|| 

— 17-18: 9teinalb» 1 3a, ©læben l)er fov*| 
ftoanbt] = B; A: 

Oieinalb. 
9iu læte Wxi et utaalmobigt ^iette 
^f mig, f)t)OV bet er uéfeft at fortt)ii>le 
Cm ^imlenø ^Biftanb, og at ile felt) 
Ugubelig fm Unbergang imøbe. 
%\)\, fromme g-aber, jeg t)il ftanbe Dig 
3 alle^ $aabor aabenbare ^frifte; 
fén flig 2)bmt^gelfe fortiener jeg. 
^aarbt tr^fte mig lU^ffen^ ^aanb: jeg mijleb 
§orcclbre, løfter førft, faa 53it) og ^arn. 
3eg ft)ærmeb om fortabt i 'I^erben ene. 
6ee, bengang t)ar jeg enbnu fief og gob: 
3eg føgte Irøfl, o (^ub, i Din !J^atur, 
Og t)enligt fmilte ben min (Siæl imøbe. 
Du aabneb Dine tamre, mig, i gielbet. 
Cg t)ifte mig Din Sfat, og Dine D^r 
gløi, gi! og frøb forbi mig, $ar og ^^kr, 
éom ba i ^arabifet ^bam ffucb 
Dem forflegang, og gai> bem bere^ 5iat)ne. — 
Tln\ jeg t)ar enbnu ung, og følte mig 
(Som 5ibam ene. — 8ee ba nærmeb jeg Anmærkninger. 387 

røg (^ber^ ^li^^er, og ber fanbt jeg C^^tja, 
Dg elflte atter, 09 ^un hn^^k mig 
l^t)ffalig i min funbne Gifter« gat?n. — 
(Stor gn)b, [om Dejleb brat til ft^?vre Doal! 
1\)X ©læben ^er forftjanbt 
Side 187, Linie 19-21: Sorgené 23ringer. I 3fg lob til gieU 

bet, fmmleb ooer .kanten — I Da feubte @ub] = 

C; A: 

6orgen^ 33tiugev. 
3eg troebe mig uf!l)lbig ffl)lbig i 
Den C^:lj!te^ D^b. (5t ^lif, fom \>Mé 5lfff^ 
gra 23abliø 2)ine, jog mig fom en ^ain 
gra ^enbe^ -sjarm og fra min Gøfter^^ ^^^tmer. 
3eg lob til gielbet, for at bele Sfiæbne 
gortt)iolet meb min liUc (Softerfon. 
Jeg ftob ^^\a Mippm, fuimleb ooer .tanten! — 
énbnu et ©iebli! — og §ebeb t)aobe 
Tlé forten 3[yhilm opflugt min €aligl)eb. 
Da fenbte @ub 

— 188, — 2: om min §>#•] == B; A: 

om min ^"pi^ft; 
Da t)enbte ©læben jublenbe HM^l 
dJlm jeg f)ar ei fortient mit <g)elb; tl)i ^c\\ 
gortiener ei ©ubø ©ob^eb, fom forti)ii?ler, 
.^mé feige 33li! fan iffe fftie €piren 
lil gremtib^ grugt i ©iebliffete ©iæring. 
__ __.^ __ 15-16: g le re stemmer uben fcv^i}ttcu, | 
Der faone^ intet] = D; A: cUbcnfm- .^t)ttcn af g(crc). | 
5Bi faoner intet 

— — , — 23: gorraabnelfe] = B; A: gorraabnelfen 

— 189, — 27-28: et liUe 33arn. | ^ce, grit^] =- C; A: 

25* 388 Anmærkninger. j 

et lille 33arn, i 

Og finiler — O jeg fienber bette 6mil! 1 

6ee, %x\té 1^ 

Side 190, Linie 23; O^etjlaffcn] = C; A: Sn ^Vu}, '.] 

______ 29: Du] = C; A: 3 'I 

- -, : talt] == M (B, C og D); A: hUi j 

— — -, — 30-31: til big, enb 'i^w til mig. | 6aa beel] i 
= C; A: 

til 3er, enb 3 til mig. 
Iilgi\) et Jvaberbr^fl! $vortt)it)lelfen 
^un ffummer font et t)ilbt, affmbigt D^r, 
Og faarer, fønberf(iber ^M^ ben m^ber; 
9[)^en ©læben brebev ftg fom Sitjeté %x<x\ 
Og \)in!er fine 53enner i ftn 6f^gge. 
8aa beel Side 193: dxik 00 ^bel er ifølge Oehl.s Erindringer, 
IV, 1851, Side 5, forfattet i Aaret 1820, og udkom 
første Gang trykt (A) i April samme Aar. Digteren 
besørgede tre senere Udgaver: (B) i Tragødier, V, 
1832, (C) i Tragødier, V, 1842, og (D) i Tra- 
gødier, VI, 1849. Oehl.s Erindr., IV, Side 7-8: ] 

Den lille ^^vbebreng ^atjbe giort G^ffe, ^'vif \ 

og5Ibel giorbebet ogfaa(1821). 5lt fremftiae fienbt^ i 

lige 53røbre tvagiff, er et gammelt ^j(Emne, fom ogfaa | 

91i)cre l)al>e fovføgt. ^U\\ naar Sa ^av))e figev om ] 

iRacineé Freres ennemis: Sujet, qui ne pouvait i 

ijuh^e réussir mr notre théåtre; ni Vun ni Vautre \ Anmærkninger. 389 

des deux freres ne peut inspirer dHntéret; tous deux 
sont å peu pres également coupahles^ également 
odieux, etc. — faa ))a^fev t)ettc fi(^ iffe ^aa (Srtf 
0^ ^21 bel. "Den gorfte fommer forfouliij ficcrlig \\\\ 
^Brober i IFJøbe, ^^\^ rever 00, i bet ^au i et fromt 
S^ieblif, ubeu at ane bet, fa(ber for Sni^morberen^ 
§aanb. $aa ben ul^ffelige ?lbel ^c\)ner IU3 fiben. 
ligefaa rorenDe, ben r>avignenbe (5amt)ittiv3[)eb. ^et 
\i\^\\t ^^^\> fan albrig Ⱦre tragiff, faa (ibet fom 
noi^en anben Saft; men ^<^i er ^>!\^i\^, \id er Saften^ 
Strib meb be æblere (Sgenffaber i OD'^enneffeté 'Br^ft; 
^ii er biéfeé feirenbe eder \.!\\>^\\^^ ^am)3, bigteriff 
fremfliHet, fom intereéferer, bei3eiftrer og rorer. Bemærkning til Erik og Abel: 
Side 198, Linie 13-16: 

^anemarf \i\ \\\\ fan lipe 

55eb en frugtbar $ang. 

^pegnet trinbt omfring, ®ub fti3ne 

^et i ^\^^ og ^rang !] 
Digteren har misforstaaet dette Sted i den gamle 
Vise (P. Syv, IV, 38), der bor læses: — Vang, 
hegnet trindt omkring; Gud signe den i Nød og Trang! 

Nærværende Udgaves Afvigelser fra Originalen: 
Side 195, Linie 1: ^CrfoltCnie«] = B; mangler i A. 

— — , — 2: ^ancr=] = C; A: ©armer* (saaledes 
hvergang Sammensætninger med ^aner* forekomme 
i Stykket) 

— — , — 9-10: (Sn bfinb Olbing. | ^an^ 2)rcng.] = B; 
A: (Sn 23ltnb meb fin !l)reng. 390 Anmærkninger. i.i 

Side 195, Linie 19: drabanter, 2Jiun!e.] = B; A: C^n 3)va«i 

— 197, — 20, til Side 198, Linie 1: fiev i 63ieuncmj 
35olt)en, fi^] = D; A (efter P. Syv) : tiex, \ ®iennemJ 
55oIt)eu ftg 

-— 198, - 13: Dauemarf] = C; A: Dannemarf (saa-| 

ledes hvergang dette Ord forekommer i Stykket) | 

— — , — 21: (^rifj = B; A: (5rif (rørt). I 

— 199, — 15: blomfirebe] = C; A: blomjlret) jlrar I 

— —, — 20: ()ørtc] = B; A: t)øre | 

— — , — 25-27: 3ec^ ^ørte bet. | DUingcn. | Segl 
llaffe[^ ®ubBe, jeg er blinb M^Dærre -] = B; A: I 

3a mft! 
D(b ingen. 

©eer 3 — 
Seg jlaffcl^ ©iibbe fan ei Iccnger fee — 

— — , — 28: forten bev,] = B; A: potten, .^evre, 

— 201, — 13: <Hit)ber] = B; A: .pevre 

— — , — 14: 6l)net ^ar jeg mi^et] == B; A: jevj 
^ar mift mit €^n 

— 202, —11: ^ibiebør] -= C; A (efter P. Syv): 
5Benbre, "Det 

— 203, — 1: (Erif.] =B; A: (Srif (fumr). 

— — , — 16: mine 9^æt)å(ev] = B; A: mine egne 
(Rccbfier 

______ 18: (Store G5ui)] = B; A: ®ub 

— 206, — 16: tabt] =B; A: {)ei 

_ __, _ 20: ^JJUn uar ei ^^»aralt) ^Blaatanb] -= B; 
A: 23ar .s>aralb ^^laatanb iffe 

— 207, — 10: om igien at j!ienfe 33i)pen] == B; A:J 
om ai jlia:nfe atter 53ifpen | 

__ 208, — 4: ^>3leø] =- B; A: 23lier I Anmærkninger. 39 1 

Side 208, Linie 4: ioi^] = B; A: bømmer 
-— — , — 9: til] = B; A: meb 
_ _, ---23: Ung lærte jeg at] = B; A: Jet] Icrrte 
ung at 

— 209, — 15: Det negte^ ei. Dg ^eller iffc tjarj = 
B; A: Det nægter jeg Dig ei. (Si felter »ar 

— 210, — 21-22: fom l)ct^ligt ^x i Ilten« 5lnfigt, | 
$aa mangen fæl] = B, C og D, som dog mangle 
Comma efter 5lnfigt; A: fom grimt og ilDr^bt 0}iint)eø* 
mærfe | ^aa ^t)er en fæl 

_ _, — 29: (Sn Drabant.] = C; A: Drabant. 

— 211, — 4: 53inDt)et] A, B, C og D: ^J^inMiet 

— — , — 11: gienniften] A, B, C og D: gcniften 
__ _, _- 21: Drabanten] = B; A: Drabant 

— — , — 29: [muffe] = B; A: ^ulDc 

— 212, — 25: 3 ^lofteret f)an O^onnerne beijerter] = 
B; A: A)an giæfter iJionnerne i 5lémilbf lofter 

— 213, — 10: Dig iffe t^iem ba til] = B; A: Dig 
ba ei mere til 

— 214, — 2: m ^ar] = B; A: bar t)i 

— — , — 25: (Sn SfiolMHigt fætter jeg t)eb] = B; A: 
3eg fætter 8fiolbt)agt ftraj »eb 

— — , — 27: alt for gob] A, B, CogD: al for gob 

— 215, — 16-17: ne^^e f ommen | %\i 6leåmg, falber 
^an )(iaa anbre] = B; A: ne^pe ^aaer ^an ! $aa 
6le«Diggrunb, faa faaer ^an anbre 

— -, — 21: hd(\\t i ^ar] = B; A: i 5lar betalt 

— — , — 22: .p»ab er !)an« 2Ji'ening?] = B; A: 
f)t)ab ml t>d fige? 

— 216, — 8-9: ffiønbt jufl ingen A)are, b^t jeg bog | 
g^et langel = B; A: jliønbt jeg ei er §are, ^ar jeg 
berfor ( Dog lange 392 Anmærkninger. ] 

Side 218, Linie 20: 3 O^CiinBufavDer] = B; A; i O^cpbu* ] 

faruer ] 

— 219, — 9: i anbve im] = B, A: i t^ue anbve \ 

— -, — 18: ^rober^ ©imft foniuMe^] = B; A: ; 
Srober^ D^aabe unbte^ i 

— 220, — 2: benf^ang] = B; A: imeni^ ^ \ 

— — , — 18: fovbuiibet fig] = B; A: forbuuben Dem : 

— — ^ — 29: iitjlig fommcn] = B; A: fommen n\)(ig I 

— 221, — 9: 3:i(gi\), mincrb(e]=B; A:3:i(git?, crble : 

— — , — 10: ^Ifteumeéfe falber.] ^ B; A: Qlften* ' 
meéfc -- \ 

— - — 12-13: forb^be [ TlXi}, at] =• B; A: for:^ ; 
b^be mig | gva at j 

— — , — 25-26: ^a, ^égar! (i^gar! ^\?orfor |!iu(te i 
bu I ^et ^iOeb for bin 5?ongc?j -= B; A: altfor ^ 
beffebnc (Ségar — ^Dorfor f!iule | Din ^onge bette i 

53ineb? ; 

— 222, — 3 : 35inbi)et] A, B, C og D : 53inbuet j 

— — , — 22: ^^an c^aa^x.] = B; mangler i A. •) 

— 225, — 4: tOi^rtcfvanbfen] == B; A: Saurbær* *J 
franbjen J 

— — , — 5: ^aurbctrfvanbfen] = B; A: OD^^rte* | 
fvanbfen 

— 226, — 13: grant, at bet er 5?iofr(igbeb] = B; A: 
grant paa alt, at bet er (5'lffoD 

— — , — 24-28 : m fælle .fjertet til ben ferfte Tla\\\>, \ 
1)et møber b^nbe? | $reéta. | Ap»orfor ei, min gra* 
fen! 1 ^aar M tillige træffer] =- B; A: 

5U fafte ^Dine paa ben ferfte DJcanb, 
Der møber ^enbc ))aa fin flille ^anbring? 

$recf)ta. 
^ijorfor ei? Øiaar ^d træffer Anmærkninger. 393 

Side 226, Linie 31: fni(^] = B; A: raff 

— 227, — 28-29: %^\ Slaiujcn, feer t)U, for ai tccffeé 
(^ua, I ^arl = B; A: Z\)i 6(angen, for at MM 
(S\)a, ^reéta, | ^ar 

— 228, — 16-17: 6h)It) Og blot | €om] = B; A: 
8f^(t), aborligt | Som 

— 229, — 26-27: ^:8ort .spo^tuob fra Sfialm §Dii?e^ 
Miberfifte ! | T)enå] A: ^Bort ÅpoDmoD! fra...5\obber= 
fifte, 1 Dené; B: 33ort A)ot)mob, fra...^obberfiile! | 
T)ené; C og D: 23ort ApoDmoD fra .♦. ^obberfifte! | 
I)en^ 

— 230, — 26: ^^llfeti] = B; A: j^eeu 

— 231, — 1: mn = B; A: gec 

— _ — 20: æblefte] = C; A; Æbe(j!e 

— 232, — 1: f^rfteliv^e] = B; A: ^ertui^lige 
_ _., — 12: bOi^] = B; A: ba 

— 233, — 21: ærlii^] = B; A: CCbel 

— — , — 29: gacirefle] = B; A: 5^be(j!e 

— 234, — 7: min ferfte Janfe — ] = B; A: min 
Xanfc forft, men — 

— -, — 15: grafen!] = B; A: A)Dab ta'^ 

— — , — 24: ^^aiuje lic^ueb] = C; A: lignte Sange 

— 235, — 9: (L^.égar afftbeé.] = B; A: (5^gar. 

— 236, — 12: ^llfjlaae bem 9ienb^borg fan jeg fagteu^ 
ei] = B; A: 5Bel fan jeg ei afflaae bem Oienb^borg* 
fæilning 

— — , — 13: bnbet] = B; A: bnben 

— -, — 31: 3ié, faa ffar)) fom] = B; A: 3il, 
ber ffictr fom 

— 237, — 27: ^-Btffoto, pi)gteb;] = B; A: 33ifp nnb* 
ueeg mig: 394 Anmærkninger. 

Side 237, Linie 30, til Side 238, Linie 4: 

i Siint). dengang ^(\n fuUjte 

Oc^ )(>([({ (konciliet [or Jnnoccnté 
^ial)) til at f!ebe greberif fra ^[)ronen, 
$olt)t ene jeg og granferfongen 2ut)t)ig 
tUiet) ^eiferen, ffieuDt f)an Dar fat] 
-= B; A: 

i ^imb; t)a t)au Dar meb 
^en firænge ^om^rotjfl 3^^«^^ (Srlanbfon, 
^ift »et» (ionfttiet f»-^T^ 3^^^^c»cenjj, 
Og ^iatp at flebe grebri! fra fin 3:^rone, 
35ar ieg og granfrig^ Cubtoig, ene be 
Der &oIbt meb .^eiferen, ffiønbt fat 

— 238, — 10: ^loftev^alien] = B; A: bi^fe ^aaer 
_ _, — 13: ben^eUige )jaa] = B; A: bengromme 

bift ))aa 

— 241, — 20: faa gif ^an ^en ab] = D; A: faa | 
\)anbreb ^an ab 

— 242, — 15-16: ^ø^men, Rebninger | ^an c^rijlnebe 
fom bu] = B; A: 23o^men , og t)an cbrillneb | Der 
.Rebninger, fom Du 

— 245, — 28: ^Befmbigl^eb] = B; A: Seftnbig^ebeu 

— 246, — 9-10: faalæuge fom | (5n] = B; A: faa- 
længe, C^rif, | C^n 

— — , — 10: gamle] = C; A: toenftre 
__ _, — 22: t)aarben] = B; A: ^aarbe 

— — , — 24-25: 8om S)rn i 9]eben. 33iube be mig' 
dunter | Dg 6t)amp om mine Ungeré 25inger? uil] ; 
A: 6om 2)x\\ i Olebct. ^^inbe be mig Sunter | Dg J 
®\)am)) om mine Ungerø 23inger? ^I^il; B, C og D: I Anmærkninger. 395 

6om 5)rn i giclbet. ^afle be mig Siintev | Dg ^t^am)) 
terop i 9ieben? 55il maajlfec 
Side 247, Linie 8: ^u finbcv ber] ==B; A: A)er finbet Du 

— _, _ 12: M (et] = B; A: bet bog let 

— 248, — 14: \)[t eget ^ie] = B; A: be egne £)ine 

— 252, — 28: 33ar \)d min] =-B; A: (BiU t)ar min 

— — , - 31: (StgiT maaffee til [)\>([^ be falbe I)t)b) 
= B; A: 2)?aaffee et grø til ^t)ab be falbe D^ben 

— 253, — 10: ©ob^ og 5!iærligf)eb] = B; A: .^iccv* 
l{gt)eb og ©ob^ 

— 254, — 9: iP^iabev] = B; A: 55iié 

— 256, — 10: bem] = B; A: ben 

— 257, — 13: foviTvet mig; \)^i] = B; A: fovvTvt 
mig, og M 

__ ^, _ 19: ^ornet b^in bebolbt] =B; A: Apornet 
fel\) be^olbt ^an 

— 258, — 7: T)og j!ebfc i>ar l)an mig en ^cn; jeg 
t)eeb] = B; A: Dog i)ar l)an fteb^ min 5^en; og tjijl 
jeg veeb 

— — , — 21: (Set ^een fnn {)a\)be] ■= B; A: ^un 
()at)be eet 33een 

— 259, — 22: jev] = B; A: 3 

_... _^ — 27: ^orftanben fommer fovft meb Slaiene] 
= B; A: lO^en ^Ibren, t>eeb 3/ fommer meb govftanb 

— 260, — 3: \3eb(Sanct^'nnb] = B; A: paa min ^To 

— — , — 29: Olbing] = B; A: ©nbbe 

— 261, — 29: jev] = B; A: ^t)er 

— 262, — 9-10: reb i Sfotjen, bang | 'Dd mig ueb 
(Siben i et Sfulberbaanb] = B; A: reeb igiennem 
SfoiKn I Apang bet mig om^r 8fnlbten i et ^aanb 

_ _, _ ^24-29: Ubfenbe golfene. 1 Otto. | Det 396 Anmærkninger. || 

i. 

Rafter ei. | 6o)>[)ia. | 3o, fif ferligt! §»\>eTt £)ieblif erJJ 
foflbart. I ^Min gaacr.) = B; A: 
IWu fammcufa(^e ^^otijftufolfenc. 

Dtto. 
Det baffcv iffe — 

8o^tia. 

ivelii mig, ficrre Otto, 
A>fr gicl^er iitv^cu T>i\T(cn. 
Otto. 

55cl, jeg fommcr. 

(ecpbia gaacr)., 
Side 263, Linie 13-14: mig. )DU\\ feuu — ^un flHT\)eb | 
goY min Gvinbving] = B; A: mig. — Spnw ft»cnH^^ 
for I Tlin 8iæ(^ érinbring 

— — , — 31: Drucfaft] = B: A: Drue 

— — , : ^i^ffr] = B: A: c^hiM'cr 

— 264, - 4: (Su ^^ttlbcu] = B; A: %ux Olutrc 

— — , — 7: felger ^an ben €fiennc] = B; A: 
folgcr biu fin *Bci(e 

— — , — 18: re nffre Ti^mmer] = B: A: l^en 
fiffre ^emme 

— — , — 22: .VMnt^ iTraft botinngev 3}ienne)Teiu\^ "iMDie] 
= D; A: .v>iMi^ 5>iliie tiMiigev IDienuiilfeneci .^rcrfter 

— — , — 27: \)nfe(ige] = B; A: fogligfromme 
— - 265, — 4: |l^fte] = C; A: |l^e 

— — , — 7: ei Dugre ^Srobre berjTet for?] = f 
B; A: ei flere t)ngrc erobre ^erjTet? { 

— — , — 24: cinnjlraalet langt) =» B: A: ot»er= 
(e\)et ^og 

— 266, — 17: funbftj = B; A: funben 

— 267, — 4: ^.igetø] = B; A: (Hegnene Ampgflniiiigcr. 39T 

Side 267, Linie 11: ©unftj = B; A: grom^eb 

— — . — 19: nof] = B; A: alt 

— — , —20-21: 3 fim ilhlce 5Ifflanb feer man 
JiUet I lil banfle Jticmper.] = B; A: J fem Tlnié 
5^filan^ er bcr ingen glof I '3lf banjfe 5^<empev feet. 

— — , — 23-21: Dg ben gremmette | ^om ene] = 
B; A: I^en giemmebe | (h ene 

— 268, — 7: bane] = B; A: (in 

— 270, — 21 : gogeb] = B; A: ^:Berj^fogb 

— 271, — 5: hijeb] = B; A: legtc 

— — , — 16: treti Somre] = B; A: trebi\>e ^ar 

— — , — 25: bpbe IHevMier] = C; A: gamle tRiftet 

— 272, — 18: trnffet] = B; A: truffen 

— 274, ~ 23: a^iennejfc til S[l?ennefPet] = B; A: 
!»Jenni(!c til aiiennijTet 

— 275. — 16: blinfer] = B: A: fhæffer 

— — . — 19: unbcrtjjungct] = D; A: untcrtijungent 

— — . —23: a>erbene u^le] = B; A: wéle 5>erbend 

— — . — 30: gane] = B; A: ganer 

— 277. — 13: 3llt mig foruiéfer cm Hn] = B; A: 
9llt bet forméfe mig T^in 

— — , — 16: b^ub faaUxnge] = B; A: bi>ab i ti Olar 

— — , — 29-30: lalemaaber. 3 ^farici | »var bu 
ftubeert, Ut] = B; A: S^alemaaber. 2^u flubeerte | 
3o i $ari6, bet 

— 278, — 24: ^3lmnb] = B: A: *^lfinnb 

— 279. — 2: «8lefing] = B; A: ^Bleginb 

— 280, — 15-16: bu i a>veben bar befalet b^rm | Sit] 
== B; A: Du bar gildet bam 23efaling til | 5lt 

— 284, — 7: «llt, bt)ab gif til forte élunb] =C: A: 
alt, fom nu er neppe bålet 398 Anmærkninger. 1 n Side284, Linie 10: i mit 53aTnboniét)uu^] A: i 53arnt)omé«| 
tuué; B, C 0^3 D: i mit 53arnbomé^icm | 

— — , — 24-25: 6t)nbev al min ^ibfi^tjeb. | (^ob i 
23i(lien er, men] = B; A: Spnbev for min §eftigl)ei). || 
^iliien ev gob, men | 

— 285, — 11: inb, efter] =B; A: inb. 0^)1) olb. | 
(Sftcr 

— 287, — 13: M UX ai Uente] = B; A: M lob 
ftg Dente 

— 288, — 27-29: be )3rcec|e ftg I D\^hi i .§)nfDmmeIfen, 
og ofte fan | 5)en »ojne 2)lanb ei glemme] = B; A: 

be ^rccijeé b^bt 
3 bor 3"^^il^"itti^/ H ^^t fofter tit 
T)en 33ojne alt, at glemme 

— 289, — 8: 35inb\)et] = B; A: 25inbitet 

— — , — 9: §alé&iigget] = B; A: §al^^uggen 

— — , — 28: bog feb oplevet ^It i dlat] = B; A: 
bog alt o))lebet nu inat ■■ 

— 291, -- 17-18: at bebe | $>am fomme neb og fpife] 
= B; A: di fporge j Dm ei [)am l^fleb fpife 

— — , — 21: l)t)ab faa? \)'DCi\) faa?] = B; A: ^uab 
faa? ^»ab ha? 

— 292, - 2: braft] = B; A: braf 

— 293, — 27: ^jlijnbrer] == B; A: vø\)er 
_ _, —28: l)iin] = B; A: ^au 

— 294, — 18-20: 3 Urimeligbeb | gor flår 6anb= 
fi)nligt>eb? (^r bet utroligt, | 51t gamle 33ia»lferbrifte?l 
= B; A: 

3 et Unber felt) 
©anbfpnligbeb? (Sr bet utroligt at 
(5n gammel 'Bielfe brijter? Anmærkninger. 399 

Side 295, Linie 2: ^aa] = B; A: til 

— 298, — 10: må ber|)aa] = B; A: t)iéfe paa 

— 299, - 6-7: 9iet)bcé fuubc | D03 ei] = B; A: 
9]et)t>e funbe | 3^3 ^i 

— 301, — 14 0^ 16: ajJenneffe] == B; A: D[^enmf!e 

— — , — 20: eiiijC] = B; A: ^inc 

— 303, — 6: ben iiflabeliije] = B; A: letuiTabelicjc 

— 305, — 18: fra] = B; A: af 

— — , — 22-25: 

bet om 9latten 
§an bleto, ei langt fra £ciren. Cg jeg ^ar 
(Sn SDIorbroei, fom er Tlwwt i illofleret; 
3eg fneg mig oc^^aa bit>, ai t)»i(e (ibt.] 
-= B; A: 

t)er ^an laa 
Dm 9'^atten; ^^eiren \)ar ei ftern; og jeg 
Der ftar en 3[)^orbroer, fom er ogfaa Tlwnf, 
Sneg mig til ^loftret, for at btjile ber. 

— 306, - 2: itlofteret. mit $inbt)e] = B; A: 
5lloftret. mn mit 33inbue 

— — , — 15: beftt)rtet] == B; A: befi^rtfet 

— 308, — 19-20: DreD hl bog af min 6iæl ben fibite 
^Iro I ^i\a 5^vligbeb] = B; A: Dreu Du ben fxW^ 
3:illib af min Sicel l Om Q^rlig^eb 

— 312, — 18: altj = B; A: eub 

— 314, — 3: ftille bereé (S)raabigl)eb] =^ C; A: fluffe 
bereé frceffe ^orft 

— 315, — 7-8: ^erre! ja, | Det Dar bit 35ærf fra] 
= B; A: .^erre, M \)ar 1 Dit 5^arf fra 

— — , — 10: 2ab oé] = B; A: 5lom ta, lab 00 400 Anmærkninger. 

Side 315, Linie 21 : fommer forflæbt fom 23onbe.] = B; A: 
fommcr fbgtcnbc. 

— — , — 30: engani] bu fif] = B; A: 2)u fif eni3ang 

— 318, - 17: ^m] A: .§)t)tl (i B, C og D For- 
andring) 

— — , — 19: t)er fegc^] = B; A: man fatter 

— ~, — 25: (5Jaaer om og leber efter] A: ®aaev| 

om og lebe efter (i B, C og D Forandring) I 

— 319, — 5: mig til min egen ^fiebne] = B; A:| 
mig atter til min 6fiebne I 

— 320, - 2: ftiffe] = B; A: fiffer I 

— _, ^29: 33lomf}er(>crffen] = B; A: 53[omfler:= | 
lunbeu I 

— — , --3I: 5longen^ dMx\t] == B; A: mcix\tl 
i ^Prb I 

— 322, — 7: §erolb. 3Beb Mk (B\)\\] ^= B; A:| 
^erolb; og \)eb mit <B\}n | 

— — , — 12: Og ingen] =^ B; A: Og ei en ,; 

— — , — 16-17: ^olger! bcerer bam | 3 25ognen ub, | 
og ffiuler] «= B; A: .^olgev! 33(rr i Stolen | .J^am 
ub til 25ognen! <Sfinler 

_ _ _ 20: bet jlfeer] = B; A: M er 

— — , — 25: ^ag] -= B; A: 53eb 

— 324, — 6: globené] = B; A: 35anbet^ 

— — , — 9: 2Rennef!eneø] = B; A: 3[«ennif!eneé 

— 325, — 27: fætte tongcné ^^iig] = B; A: f(Ptte 
Ciget ftrai' 

— 326, — 12: finbe3Bibneébi)YbomiTongen^2ræbil^eb] 
= B; A: finbe ftcrrft 33eoii^ mob 5longené '^\}^ 

— — , — 25 : 4^imlen oil forbarmet] = B ; A : ^Mmlen 
forbarmet Anmærkninger. 401 

Side 326, Linie 27: 3)c %aat.] = B; A: 

(3)e gaac.) 
(Unbcv ^Iffljnguingen af et S'teqiMcm, fommc SJJunfe 
og d^orbrenge mcb §af(cr i ^roccéjion meb Stget 
tilbccffet vaa en 33aarc. ^c [cettc bet i <f)a[Icn. 
(Srfcbifpcn fnocfcv cg giøv en 33øn unber (Sangen ; 
naar bon er enbt, foranbre^ Scenen). 

— 328, — 1; for] = C; A: fra 

— 329, — 18: fiinbct] = B; A: fuubcn 

— — , — 24: fiærligt] = B; A: ficcrlig 

— — , — 25: bab om intet) = B; A: ønf!tc intet 

— — , — 27: net)raabte jeg fra] = B; A: net)bat> jeg 
mig fra 

— 330, — 6: i fpgelig gormrring] = B; A: i ufæb* 
tjanlig Jylugt 

— — , — 7: (Sn lUling baaret ^av og nebrig mié* 
brugt] = B; A: Qn Usling bar misbrugt, og nebrig 
gieffet 

-A 331, — 5: t)et)] = B; A: af 

— 332, — 23: fun] = D; A: blot 

— 336, — 13: q3e!ienb] = B; A: Ji ftifle 

— — , — 14: m\] = C; A: alt 

— 337, — 1 : l)ialp ei. (Srif brømte] = B; A: ^ialp 
mig ei; t)an bromte 

~ 338, — 5: 3eg enbe inl bin A>arm] = B; A: 

3eg mrfe t?il 1)in Iroft 

— — , — 7: Savm] = B; A: Q3n)|l 
~ 341, — 26-30: 

Der ligger ban. D, ®ub! l)t)or fort og blaa, 
Ufienbelig, qt>alt af fin 33roberé ^aanb. 
^an ftt^rter neb i^b 35aaren. 402 Anmærkninger. 

§a, Grif! b^rt ^at jeg betalt bin 5trone. 

r= B; A: 

2)er ligqer l)an jo rolig. T>etk Slnftgt 
5)ar altib ærligt; al^rig mere for 
(Snb nu i ^^beu^ frygtelige 5?ulbe* ~ 
Zat (Ségar, for X)u »ifte mig ^an^ ^iig. 
3eg Icrfer i bet faligblege 6miil, 
|>an bar tilgittet mig. |)an fletter nb 
3)et 6fræ!febilieb, fom 6amt)ittig^eben 
§ar gioglet i min forte 6iccl. S 

D (5rif! 

,|)an jtt)rtcv neb i)cb SBaarcn. 

^^rt barjegfiobtDin^rone! — ID^ine 53ørn, — | 

6opbici I 

Side 342, Linie 3: mob 8fiebnen, mob ftg] = B; A:| 

meb 6fiebnen og ftg '^ Dcltenft^lftocrø ^ragifle ^xamut Ubgbnc 
%. £. gicDcnberg. 

ejette ®eeL gorlagt af Sclfkabct til ilbgitiflfc a^ 0(l)lcnfd)loøcrs Skrifter. 

^otebcommfsnottair: "5^). Sinb, ©tore itiobmogerflafce ?lr. 6. 

1858. Iryft l,to? 5. .p. ^cl)i!li:.. Snb^olb Sibe. 
58æringerne i 2J?if(agarb i . 

^Sangbarberne 137. 

Sari ben ©tore 171. 

.Ofger Sanftc, ©fteclpil tit Sart ben ©tcrc 259. a^ærittgerne i SHiflagarii. 

Xtagoet)ic. ^perfonernc. JRomtttios ^rggros, ^eifec i ®ræflanb. 

3oe, ^eiferinbe. 

JTTaritt, ^enbe« gcænfe. 

<Oeorj]ios SlTaniQfies, Duer-Stædard) for ben gcæffe .^ær. 

Simeon, ^rotoDeftiære eder SRarjIal. 

•Oorafb ijjoarberaobe, ^rot fen 9^orge, SærmgerneS ^etobing. 

llff Dsjiafifou, 

ijafbor 'SrioiTofon, 

pioboff, 

Crife, ]• :iJæringcr. 

Cbmunb, 

gfere 

eartf, Wf^iuhz af Oarberife. 

3lttgnoaf5, ^eubeS golgefoenb. 

@n gammel (gcemit fra @i)rien. 

Diorie, Boeé gortroage. 

Doris, a^arias kammerpige. 

(Su gifler. 

Ceariber, 

^icro, 

Jllenttffttts, ]> græffe borgere. 

KfeopOas, 

Diogcncs, 

®t ©remmebideb. 

e^or af unge ^iger og af iOæringer. ^anbtingen foregaaer i ^onftantinopef, omtrent Qlar 1067. vm. r %u^t ^onMiiig. l^aofooné ©ruppe i Saggrunben ; lange meb hæggene flere 
^idebftetter, ^eiiblaubt ^IpoltoniS i gorgrunben. 

Boe. fleorgios. 

3oe. 

velfemmen, 5^en ©eovgio^, min gvceuDe! 

3eg feer big eftev Belbigt (5eiev6tog 

Ii(bagei)cnbe meb 'i)m ta^)3ve A)avalb 

^^a ftolte eneffev tii ^^onftantiuopel. 

%[t gama^ lunger eber^ 9ioev^ forf^ubte, 

gør 3 fom l){b. §ar 9}cibbeU)a\)et^3 Diø\)er, 

§ar Saracenen ei i 5lfrica 

Dg paa (Sicilien fmagt eber^3 einxrb? 

"Dog bæmrer 8f^en bunfel ^nia bin ^>anbe; 

T)u ligner ei ben .pelt, fom €eier i>anbt. 

^»ab t)ar forftemt big? lal oprigtig, 3?en! 

(Sr bu fortvæbelig, forbi en 9[Robinnb 

^ig giorbe \)anf!elig Jnbfeilingen 

Xil 53o^:|3oroø? ^ev fr^bfer Strømmen ftribig; 6 58æringeriie i OKiftagarb. 

®at) ingen .^iol, fra ^frica iii i[;ule, 
Tim fiffer og meer ^nbig '2(n!er))(ab^. 

©corgioé. 
2Jiin ^eiferinbe! ingen 93^obt)inb f)ar 
gorftemt mig. 

3oe. 
^og, forelffte Apelt! tiljlaa 
Oprigtig, gierne ^\^t)^ bu i 2)^orge^, 
^en ferfie 9D^ai, ba gigerne — bin 8fie(m! 
^u t)ibfle bet, iDZarivi førte bem — 
T)a be forfamleb fig i DJiorgenrøben, 
55eb ^olen^ -^'9«»g' ^ftcr gammel 6fif, 
^t :^(uffe ^rimler fmaae i 9[^orgenbug — 
lilftaa: bu inlbe oDerraf!e ^enbe 
Tl^h g^lbne (Eneffer^3 plubfelige 23ram; 
§un ffulbe ro^ffe big, fom (Seieri)inber, 
^en førfte, friffe, bugbef|)rængte ,^ranb^. I 

Tim (^uroé, 9ioto^o xwx mieunbelige, ] 

^e flvxffeb Pingerne paa bine (2ei(, | 

Og førft i a^ørfningen, i (ienfombeben, I 

ganbt 3ln!eret fin ©runb. ^ 

©eorgiøé. i 

dhi, min lyi^rftinbe! } 

^nbffiønbt jeg (anigteé efter big, l"Oiaria — j 

^et \)ar ei benne (Sinfen, fom forftemte, i 

X)et »ar ei $rim(er^ .^ranbé, jeg oilDe oinbe; i 

Tim reent ub taft: )^m gienbe baber jeg, i 

6om oil frarioe mig min *^aurl>ærfranb^. j 

3oe. I 

§00 oooer bet? Dg er 3 iffe lo, ] 

i iBæcingerne i 9J?lf(agarb. 

8om eie ben, o<^ fan forfvare ben? 
©eovgto^ 9[)kniafe^, ©rccferé §eli 
Cg §aralb ^aarberaabe, -Jlotben^ Iccmpe. 
Tlow fe(t) lUhøunbelfen meb giftig 23raab 
%ex nærme fig et faabant -g^elte^ar? 
®eorgio^. 
Dg bog — 

3oe opbragt. 

(Stig frem! ^t)o er ben iUibing ()er, 
(Som toD\?er praj t)eb førfte ^^(omfler^^ft 
^1 \)unben 9^oe^ at fafte Itjebragtéfro 
3 mine Urtebeb? 35eb alle §e(gen, 
^ang — lang ^ib no! oi maatte taale Sfam. 
53el, di fom (If)ri]lne \)i ei ^^Ibe meer 
^e gamle ©uber — be foragteb 00 ; 
Cg naar :|)aa §i^^))obrom jeg [tunbom fierte 
I)en ftore ilobber^§er!ule^3 forbi, 
T)et ti^fte^ mig, fom om l)an meb goragt 
Saae neb fra (Støtten ))aa min $ur^urfaabe, — 
<g>\)0 er ben D'iibing? ^Iccnber eberé 9ioe^ 
§an^ ©ine? 35el faa fan ^an mifte bem. 
Cg Sit)et meb, i galb ^an tirrer mig. 

©eorgioé. 
3nbt)orte^ ©tæring er "i^m t)ærfte gienbe, 
(Som t)irfer t)iit til .Døb, gorraabnelfe. 
3a — \)ar Di Xo! 3Jien m ftaae (Sen mob (Sen, 
Cg bet er A)aralb §aarberaabe felt), 
g^rftinbe! benne ftolte ^oentt^rer. 
Som \)ooer at befli^^e mig min vtranb^. 

3oe forunbret. 

§\3ab? ^aralb! ^aralb? l)am forflager bu? 8 Skæringerne i 9)ii!Iagarb. 

Det græfle ^ccmpclegem^ \}mt §aanb 
(Sr big imob? 

©corgioé. 
5orbi ^an falbcr mig 
Den i)enftre. 

3øe leer. 

35ænngerne, ueeb bu t?el 
(Sr toittige og muntre. Dereé 8))øg 
9[^an dbtig tage maa for 5lIoor. 
©eorgioé. 

mm 

De tage feb for <S^øg. 

gorbi et 3nbfalb 
Og en ^^ebrift er bem faft (ige (et. 
9i)^iøunbe(fen, min 5Ben! f)er fommer altfaa 
gormobentlig fra bi g. 8iig A)ara(be 33robe! 
^oormeb ^ar ^an fornærmet big? ^^p\>o.h ^ar 
§an fagt big? 

(^ e o r g i o é. 
Sntet! Det er jujt hd 'Bctx^t 
Spån [potter mig, forbi jeg fun er liben 
^^f 3?æjt; men oar oel 3l(ejanber ftor, 
8om 55erben ooeroanbt? giirffaarenBeben 
Ub()oIber minbre tibt, enb fmibig Ml)c^. 
Ajan taler albrig meb mig, ben gorooone; 
®ior ^Mh f)an oil, og naar jeg 9^oget oil, 
€om iffe ^uer bam, leer ^an mig ub, 
Cg brager fort meb fine i^o^ringer. 
Og jeg er nobt til, fluj at folge efter, 
^t)i^ peeren ei f!al ffille^ ab. SSæringeune i 9}?iflagarb. 

3 ^ ^' 
UtfalDet 
A)ar m\t, {)au lebte Sp^xtn albrig Dilb. 

^om ^an et ui)t 6teb ijm, faa iilte feau 
5lt jlaac fin ^eiv, ^t)ov bev mx funbt Oi^ tm*t; 
Dg ©rccferne ba maatte uoic^^ mcb 
%i boe i iDiofeu. 

3oe munter. 

Den, fem fommev ]ex\i 
%{[ siBceffeu, faaev forft Daubet. Åp\)ovfor fom 
3 iffe føif ? 

©eotgio^. 
3a, f)t)o !an Ube vel 
Dmfap tneb bi^fe uorf!e, bauffc U(t)e? 
Det ev fovuiibevligt: i beree "^aub 
Der t)ojer 3ntet ubeii 3^^ »^g '»^^^im 
'^^cia ©renene; 013 bog be leU fan 
3 ilRibbaijøbeben f)er i tunge !:Br^nier, 
8 om 3i^tet oar t 5?eien. 

3oe. 

De er ftærfe 
Cg bærbebe, fom Oiomerne, bengang 
De feireb unber 9^omuIu^. 

©eorgioø. 
3Beb Sift 
A)ar hm jo uceften bog ubrettet 51lt. 

.VH>ab figer ei 'Birgit: „*i^ift, Xa))))er^eb, 

Å>o fp43rger berom, naar hH gielDer gienben?' 

Dog ftaaer man iffe ftccrfe Saracener 10 SSccriugetne i 2)?lf{agarb. 

S^eb blotte Sijt; og fiirftnb^t^tjc €tæber 
§av ^avalb fimfet t)ører jeij. 

©eotgio^. 

(St 3:aaTn 
9[^eb 93Zuur omfring og nogle u^le §^tter 
Tlan falber flraj en 6tcib. 

3oe. 

Og t)ar 3 et 
3 5(frica forft^vTet gienben^ DD^agt, 
Og giort j!or gvemgang )^aa Sicilien? 

©eorgio^. 
3o; men ben ^re \)^dk ©vcefer meb ^am. 

Og negter ^n ba bet? 

©eovgio^. 

Spån negter 3ntet, 
Spån fmtler fun. gorb^mte ^miil! 

3oe. 

Og t)i)i^ 
Din jlumle ^anbe jeg nu felt) forbomte 
2}lig meer utaaleltg, enb §aralbé 6miil? 

©eorgioø. 
§t)orlebe^ t)anbt l)an mangen Stab? ^tftebé 
^an grot) fig unber 3orbcn, [om en iDiulbtjar)), 
93Jeb fme færinger, og !om juft op 
3 ©ieftefalen, l;oor be fab og foireb; 
Da oar \)d let, at flappe bem fom gluer. 
(Sen Stab afbrænbte f)an t)eb guglefangft, 
Sanbt ©oamp og 8paan i)eb unge gugle^ 25inger; 
Da nu be fmutteb inb bag ^^agenej 
3 bereé (Reber, brænbte 23pen af. Sccringerne i aWlflngacb. tJ 

!Da Biet) f)am €eiren let. ^og allert^ccrfl 
5)ar fibfte (Et)ent^r. 

^Dorlebe^ M"^ 

©eorgioe. 
^et ^ebber fagtené: 33æringen er (Skriften; 
Tim t)ogt big, ^eiferinbe! tro !)am ei. 
3ei3 fragter, bet er ffiulte Rebninger, 
^er \)e( fovtiente, man ubwbbeb bem, 
8om forbum^ %\h $au(icianerne. 

3 o e fmilenbe. 

^tjab f^nbeb ^aralb imob (£t)nfteubommen? 

©eorgio^. 
'Da ^au ei fuube oDeiDinbe 33^en 
$aa ærlig 3Biié, anftideb ^an fig fpg, 
Og enbelig ba '^o^)^ ftau, til ftor 
33ebrøt?elfe for alle ^Bcrriuger. 
^u ha'l) mcin om iillvibelfe, at jorbe 
^auø Ciig i ilirfen, Soan er faare rig. 
Cg kræfter og q]rælater, ftaffelé golt 
^ ^iærlig^eb til bcre^ gobe ^lofter, 
3 ^paab om muligt faa at aroe t)am, 
lillob ^an^ ^^^'^^f^"^^"^- 5^^^^ ^^^' b^n^ ^^^ 
3 $roceøfion, mob |)r)mner og meb 5^é, 
^Ib (Stabene $ort; l)aib3 dæmper fulgte ^am. 
9D^en neppe flob i ,^irfen Ajaralbé 8friin, 
gor ban fprang ub af liften meb fm ©laoinb, 
Cg giorbe robbeligt omfring fig brat. 
^ielp, alle ^elgen! l)Oilfet Slagteri 
3 ^irfen, for ®ub^ ^Itar. ^ar bet SRet? 12 færingerne i 9}?tf[agarb. 

3eg ftj^tger, min gi^rftinbe! \>ax bet 9kt? 
^ex man Bebrage ®ub for »erbéltg 9ioe«? 

Dg iDhmfene for ®ulb, fom be !)ar »entet 
SO^Jeb ©ribff^eb efter? T)et Dar blobig 6l)nb! 
^tjor »ot)er 6iuou atter |)aa at nærme 
éig gienben i et ei)ent\)rligt Sfiul? 

©eorgioé. 
Det er en anben 3ag; ^inon Dar ^pebntng, 
Tim Spaxalh er en Gbriften. Der er gorf!iel 
^$aa §eft og paa 's^iigfifte; bog titftaaer jeg: 
%{[ begge hextx ber en ^eftel^ffe. 

Tlin 'Iknl jeg mærfer, \)X>ox ^ot^urnen tn)ffer, 

33et\?ing bin 53rebe, bin D[^iéiinbelfe; 

TOéunbelfen fim fommer f)er fra big. 

(Si A)ara(b ft^rter h\x; ^olb big Deb f)am, 

Cg unbergrai> ei ^(i^^en, fom i galbet 

log big i Di)bet meb! (fft bu ei (Sol, 

ginb big beffebent i at Ⱦre DDlaane! 

Du fif bit SlX)^ fra ^am, og I^fer felo, 

DIaar ()an er ei titftebe. ®anf!e borte 

Jra ()am, bu bU\> en nrorf ^tanet. 6fi«n \>m 

Din i<i)ffe! 3eg bar loi>et big ti( ^Srub 

2Jiin g-rcenfe jo, ben beilige •D'iaria. 

'I^nb benbe^ .spierte, beel faa broberlig 

^eb .^ara(b .paarberaabe bin Iriump^; 

Cg gier mig ei i benne leiferborg, 

^oor jeg f)ar Sorger not fieer til! Jyaroel! 

®eorgioé gaaer. ^ænngecne i 9)?if(agarb. 13 Diom, [om ^ar f}o(bt fig tilbage, og er gaaet tnb i ©ibe- i 

galleriet, femmer nu igien, iiaar ©eorgioS er borte. I 
3 O C. 

I)u 8i)age! er M Xaffeu, ^aralb u^bev, 

gorbi f)an bedte ^^ren meb big? (Sjt ; 

I)u en af be nebfaaebe Dra(3etæubev, ; 

Der troet at \)oje tit en Tlant) i ^parnif!, j 

5lt fælbe 3afon? M, t^eb ©ræfenlanb^ | 
5iE(bgamle ©uber, t)eb bet ^ellige ^oré! ^ j 

Jafon j!a[ faae bet g^Ibne 6finb. 2}lebea — ] 

SO^ebea er ber,,enb, ^un elffer [)am, ] 

Di3 DIorbene S^di ml iffe knne f)enbe j 

iReb Utafnemligbeb, fom Clbtib^ Rebning. \ 

Dione. J 

3 galb fun ei M ^i)gte, ^oie Si^^^- j 

Dm ©arbertBft)rftinbené faljlc ^^jb i 

OJiobftigeø af et anbet, mere fanbt. I 

URan ftger, at en n^ glo! 35æringer I 

i^x alt i ^ente, fommer ^er i ^ag. I 

3oe. 'I 

I)u giør mit ^Blob til 3^^ ^^^ ^^^^ gormobning. \ 

Dog — bet ^ar ingen ^et. Og »ar bet faa — ^ 

(5i ^aralb »eeb, l)t)o ber ubbrebte Ol^gtet. ' 

3 tre 5tar faae i}a\\ ei fin g-æjtemø. ^ 

§an elffeb albrig liben (Sliftf; \ 

^am tl)fte^ i)el om bette ^alue ^arn \ 

3 ©arberife, pox l)an fiebeb fig 1 

Slanbt 6nee og Q3raner l)oé ,^ong 3^"^^*i^l^H' 1 

Den lib l)an f)at)be 3Htet feet enbnu, J| 

€om funbe \)æ!fe !)an^ 33eunbring; berfor ij 

^e^ageb l)am ben lille norfÉe ^$ige I 14 S3cerlngerne i 3J?if(agarb. 

(If)i iKutife 5Iffom er \o ^abe D^ormænb) 
2)^eb folbetforte 8ftørt meb 6^(t)erfranb^ 
Om fletningen t r^be (Eilfelibfer. 
^n ^ar i tre ^aré Xib ban lettet i 
fortrolig Omgang meb M ^erligfte, 
6om 3orben eier. 8ine ^iælfe^ufe 
93?eb Mki TM ^ax 9[^armDr{)aUen faaet 
§am ti( at glemme meb fit DJlofaif 
Dg fme fojtelige ^illebftøtter. 
9^u ^r \^0i\\ 8fiønl)et) feet, og lært at fatte, 
§i)ab €{elbent er. 61 5lar alt l)ar l)an^ 33rub 
30 Ⱦret beb for ^am. Det falffe Di^gte 
3eg for en (Sommer fiben bragte l)am. 
^an græb ei »eb bet. 

X)ione. 
§aralb fan ei græbe; 
Tim ^00 ^ar fagt big, at \}an ei fan forge? 

(in 6iæl, fom ^aralbé, fan ei længe ferge. 

T)ione. 
J^aaffee f)an ei fan elffe. 

3oe. 

.^an er 9[Ranb. 
23eb ^aralb ^^aarberaab er intet .palot; 
I)en H^anb er balot fun Tlant), fom ei fan elfle. 

D i o n e. 
3eg ^øter ^eiferen. 

3oe. 
(Baa lab 0^ flt)e! 
iI)^ebufa^ot)ebet, fom '^^erfeué bar SScetingerne i 2)?tflagarb. 15 ^ 

i 

3 6eberf!to(b, forfteneb 3^9^^ nieer, ] 

^nb bet utaatelige 5laf^n mig. { 

X)ione. i 

^en gamle ^erre næf!en gaaer i ^arnbom; i 

§i)or fan M datterlige, min g^rftinbe! | 

gorjtene big? i 

3oe. ] 

3o, naar ben grumme 6!iebne j 

dertil mig Muber meb en et)ig Sccnfe, \ 

9^ebt)ærbiger mit 35æfen til ai libe j 

^n baglig Xt)ang i 'i)m gor^abteé D^ær^eb, i 

2Ren »eb M ^ellige tor^, fom ^elena \ 

gra Si^^f^t tragte til ^onjtantinopel, \ 

Snart j!a( jeg f))rænge Camfen, eller b^e! ; 

®aaer meb 5)ione. j 

Olomonos .flrgtiros femmer meb 8imeon og meb en ] 

gammer fclo^aaret Cucmit. ' i 

9^omanoé. i 

§er, fromme §errené iO^anb! er ^eiferbørgen. i 

^efee ben, om bu t)tl, i alle ^roge, j 

goragt ben, cm bu fan! 3^B ^^^^ ^^^ ^^^t i 

3 Ørfenø ^remiter, fom ^ar tilbragt j 

^n t^t)e, trebt)e ^ar meb at nebfnæle i 

gor ^orfet i en merf og fugtig §ule, \ 

3 ccnbfe Solo og ©ulb og ^belfteen, i 

3[yiarmor og ^Ifenbeen fun faare ringe. ; 

^ig, fromme gaber! gaaer M, §ebenf!abet ; 

fraregnet, fbm Diogene^; og mig, \ 

iRomano^^, ligermi^ fom 5llejanber: | 

§\)ié iffe jeg tjar (5)ræfenlanb^ ^efpot, \ 16 93æringeriie i a)?ifIagQrb. 

3eg t)i(be \)ccre 6l)vien^ dremit. 

3eg ^akr, ai bu Umx ^oé oé t)cr 

én føie lib, og @ubé ^Belilgnelfe 

$il ffieufe^ oé ben^eb. Og naar bu gaaev, 

6aa tæffer jeg big glab en Iære))enge 

^aci ^Vieu meb. 

©agte tit ©imecn. 
Det b^ber politi! ; 
Dejlige bellige ®ubber maa man fmigre. 

(Sremiten. 
Jeg taffer big. 'I^el ^ar for (ang 3^tb fibeu 
gorfccngelige ^i^crrm jeg Oittggen tjenbt; 
I)og morer M mig enb, for fibfte ®ang 
%i giennemt)attbre flige g^lbne 8a(e, 
3lt fee be bøbe ^fgubøbilleber 
iStaae ber forjlenet, blegt i bereé ^JBaiimagt 
^ra ben lib (5-f}ri]li "i^ære 6eier oanbt. 

iRomano^. 
(Baa fee big om! Og iffe fanbt bu f^ifer 
3 liften oeb mit taffel? 

(^remiten. 
DUitg fun nære 
33reb, *lBanb og Urter i min ^enfom^eb. 

9^omanoø. 
2)Zen, fromme DJhnb! i iUJorgeu følger bu 
TliQ, bog i ^irfen til iriéagion? 

(^remiten. 
3a, berfor fom jeg. (£()riftcnbommené geft 
^eb Rebningerne^ ^ol\) oar fra min ^arnbom 
Tlin jtørfte gr^b. aJiin gamle (Stemme ffal SJccringerne i 2J?if(agarb. 17 

3nbb(anbc fig i D[^enigf)eben^ ^e^ 
lil Soi)fang for t>tn f)immelffe So^bia. 

®aaer. 

3eg f)aaber, (Simeon! bu miéforfiaaer 

Tli^ et: bet ev et bumt ^igotterie, 

Din tetfer b^Iber iffe aRængben^ govbom ; 

OO^eit man maa |migre pøbelen. I)e ©ubbev 

^ilbebe^ fajl fom ^abe ©iiber. guffer 

Du enb biin ^tette^etgen Daniel? 

(Baa falbt, forbi ^anø 33oltg inrfetig 

(En Støtte i3av, f)i)orfva i mange 5lar 

^an ei fom neb, men hat ))aa ^næe og bab; 

Og b^or ^an nær engang oar bob af .^ulb, 

ipDié iffe ban^ Difci))(e b^Dbe toet 

Apam op meb oarmc Si^ampe. ^ob ban jig 

ei briilig bære til ^onftantinopeL 

Da l)an af <Bt^t\) iffe funbe gaae; 

5lff«tte 33artaffo^ i et Dj^r^r, 

Dg gao f)am ^m tit ffiænbig .v^unger^^bob? 

Simeon. 
5^e( fanbt; men bet er nu faa (ænge fiben. 

Oiomano^. 
3Bi er ei btet^en flogere, min 35en! 
3 benne iReUemtib. §\)o fovger oel 
3 eoig Apurtum^ei af 3?aabengni) 
gor .^unfter og for 55ibenffaber? 3eg 
®ier, \)\)a^ jeg fan. 

(Simeon. 
Og M mi fige meget. 

VIII. 2 18 SBærhigerne i 2)^if(agarb. 

Dev fommcr ^Bcevingen meb teiferiuben. 

ølu er jeg iffe oplagt til at tate 

Tlt^ ^am, og minbft, naar \)un et ber tilftebe. 

^an maa ubbebe ftg en 5(ubient^, 

Cg iffe træffjp mig tilfæ(big\)ii^. 

(Baait meb @imeon. 
30C fommec meb .gQrafb. 

§atalb. 
^en gamle ^eifer ^r færbele^3 ixMt 
I)et gi-er mig onbt, at f)an t)ar iffe 3^ib 
%i ^ilfe mig; min lib er ogfaa fnop. 
Cg jeg Ijax iffe tccnge 2:ib at i>eitte. 

dlu, §ara(b! længe not mig f^ne^, l)ar 
I)u tumlet om )^aa briftigt C^tjent^r; 
2:ib nu at ^t)ile libt paa bine Saurbcer. 

§aralb. 
Det er jufl bet, jeg meget længeé efter, 
Tlin ^eiferinbe! 

3oe. 
(5i! M gloeber mig. 

§aralb. 
3 Dag en mgtig ^libenbe mig bragteé, 
^iemfalber mig jo før jo belier. 

3oe affibeé. 

Apimmcl 

Cg alle §elgen! ijax ^an l)ørt maajlee, 
%t ^lijlf i Dluélanb le»er enb? 

^aralb. 
3eg ijnffer at faae .v)iemlot>. Sleg, fom 23a]t, S3æringei-ne i 3)?iflagarb. 19 

Din g-ienbe p^gteb for oé, ^t)or m font; 
$50t)faa(en bar f)am ^afligt, og hi €(ape 
$aa ^tranben (aae, [om flore Dtonger ^ang. 
(St ftormfutbt $at) omtumler bere^ ^een 
Cg |)00eber p;[a ^uibcn (^anb. 2}ien nu, 
^u længeø ^tertet efter gcebrelanbet. 
2)tig t^ffe^, ^ift be perne ^3ierge toinfe. 
3eg fpørger be fmaae gugle b^er en DD^orgen, 
(Som fl^be bib: 3311 3 t)el f)i(fe Dot)re 
gra §aralb §aarberaabe? — ©ræferen 
§ar mangen 6vgbom, fom hm funbe D'Jorbbo 
éi fienber til; ber er fun een, fom hm 
(Si pineé af, og fom anfalber o^^. 
Cg hd er §iemt)ee, ^oie ^eiferinbe! 

3oe. 
T)u funbe (ænge^ mibt i ©læbene gaon? 
^^»orefter? 53infer big en 35inter^rf 
g=ra ^^^arabii^? 

.&aralb. 
S\m\ ber er ^arabii^, 
^i>or SD^enneffet be førfte Dage nob 
Uff^(bigl)eben^ <Stanb; og M Di( fige, 
^t)or t)an nøb Slmi fom et lide 35arn. 
^rgierrig^eben^ (Snge( brioer o^ 
9[Reb 6t)ærbet ub; ba feb \?i gribe 6t)ærbet. 
3:il ftærfen Ungbom »ie \)i 35ebrift; 
2)^en fommer DJ^anbbom meb ftn brune sp^% 
Da i?il oi ni)be grugten, ^oor oi ^luffeb 
De førfte ^(omfter, og ha oinfer mccgtigt 
Det gamle gæbrelanb. 20 i8æi-ingeciie i 2)iiflagarb. 

3oe. 

S5ef)erj!eé Apamlb nu af 6»ærmerbrømmc? 

SpaxM. 
9^ei, .^eifevinbe! 5(5teu er enbnu 
Tim S'^Igie, fom fer, men '^m forenet 
Tli\> mine ^ierten^ønffer. 

3oe uroHg. 

I^beligt 
Tlaa §ara(b tale, ^mo jec^ j!a( forftaae ^am. 

Sagte. 

^\)ab ml Ban fige mcb fit ^jierteé ©nffer? 
§an fpænber mig >(>iU ^^inebænf. 

Aparalb. 

gl)rftinbe ! 
3eg er en ^mx af ^igurb ^^r; min 'Brober 
^aa 9[)løbrene, ben I)enige Claf, falbt 
^aa (Stiflejlab, ba jeg x>ax femten ^}{ar. 
3eg ftreb alt meb l)am. ^^ffelig unbgif 
3eg I^ronbelagen^j ^Bønberé Dkferi, 
Slet) ot)er ^iølen bragt til ®arberi!e, 
lil honning Jarieleif -— 

3oe affibeil 

9^u femmer M\ 
33e(a\) big ))aa M 55ærjte, arme ^pierte! 

.^»aralb. 
33let) 5anbe\)ærnet^^ ^5øt)bing l)Ov^ bam, beileb 
3:il liben (^liftf, fom nu er beb; 
^^rift »ære ^enbe naabig i fin §immel! iQæringenic I 2J?lf(agarb. 21 

meb et lettenbe ©uf. 

Dd m\]kx jcij af ^tertet meb. 

§ara(b. 

Det i^uf 
^om ærligt ftøie 3"^^- nieu beflemt. 
9[)^i^tmt?(er hi om ^enbe^ (Saliij^eb? 

D^iei, nei! 9^icep()ovo^ ^^?f)ofae' Datter ^2lniia, 
8om ægteb ^^albemar, iubførte ber 
Den d)ri]lue ^^ro; fra ben lib m)ber ogfaa 
9iué{anbø 33arbar ben e\)ige (3a(ig^eb. 

§ara(b. 
§\)té Drogen n^ber ben, ba er M f)enbe; 
§uu iHir alt ^er en i3Db, uj!t)lbig (Sngel. 

(5't 33arn eubnu \o næfteu. 3[^en l)\)ab meer 
Cm biu^ egne .^aar? 

§aralb. 
Det l)arte meb 
3:il mine .^aar, g^rftinbel at jeg mifteb 
Tlin [taffelé gæftemø. 

3»>f- 
Tim fiben ^n 
(^r bøb, t)\)ab brager big til 9^orben nu? 

§ ara Ib [mifenbe. 

^n anben ^rub! 

^ijorban? 

§aralb. 

(2 om albrig boer; 22 Skæringerne i 2)?if(agarb. 

6om ot)ertet>er alle fme 9[)^ænb; 

(Som træffer bem i fiærttg gamt, og bog 

(Sr lige funb og ung og fager for 

2)e følgeube: ben g^lbne v^ongefrone. 

3oe. 
(^n .Hougefrone! ^Beier ei i 33ægten 
(5n ^eiferfrone o^ mob ben? 

^aralb 

uben at fægge 9J?cccfe tit ^enbeé £)rb« 
et ^Bubf!ab 
(Sr bragt i X>ag af megen ^Bigtigbeb: 
^uropa^ og Dor D^uttb^ fterfte Tlant> 
Cg ftørfte '^elt er het>. 

Sp'otm mener bu? 
3eg ftenber fun een ftor 3J?anb, og ^an (eoer. 

.paralb. 
§t)em? 

3oe. 

^aralb. 

3eg? 3^^^ ^^^ ^^^ M ^^ ^^B"^' 
6om liben Xaarnfalf mob en .^ongeorn. 

3i?^- 
Siig ba ben ftore, ubefienbte O^ianb! 

4>aralb. 
^'nub, "Danmarfé, ^ngelanbé og IJiorgeé ^onge. 

3eg ^ar bort t(\U om bam; ^an ^ar giort 
(£n 'Jieife, \)m jeg feiler ei, til 91 om. 
SBar ^an faa ftor? SScenngeme i SJiitlagai-b. 23 

mn MX et iD^enueffe, 
(Ei iiben <2^nb. røéuubclfen forgicl^e^ 
Apaué Oi^gte m(t>c ))(ette, mene ban lei^eb; 
I)en ffat ei pat^e ^aa ben ^ubes ^Seen. 
Xrocr bu, ber I)^rer ingen 6tov^eb til 
%i i>ovbe X)anmavf^, -^retlanb^, iT^ovije^ 5^onge? 
,^nub r>ar ei ta^^er blot, men inié og from; 
X)et Iccrte man, benijang blanbt (Smigrerne 
%u Sfr^mt l)au §at)et tt)ang til lii)bigl)eb. 
^D^ieb Tnt^erlaget^ 9^ et ban bttgte ^anbet; 
Spmé Il)inglitl) t)ar en (Svimling ^(^.belftene 
^f .^æm))er, [om i .prolfi^ og Dbin^ lib. 
5llt blomftreb iinber ^am. éi 5lngelfajen, 
(Si ©ubbranbøbalen^ (Sijnner felte ]lg 
^gbm^get t)eb c^i I^be ^m. Og gierne, 
3men^^ t)an lei>eb, ot)erlob jeg bam, 
Som ben, 9ktur beftemte til at t)er]!e, 
^t Diige, l)t)ortil bog min gøbfcl gau 
TOg ftm're ^et. il^en fee, nu er ^an bøb! 
l)m ftore, ficerfe Sol er fmnfet neb, 
.§mé Straaler bcem)3eb før be minbre ^^, 
dlu blinfe Stierner atter frem i iTRerfet; 
sp\m griber fiæf til Sit, og jeg til dJlxt 
Tlin ^Broberføn, ben unge DJiagnué, t)enter 
%t fange Oiiget efter §arbefnub — 
§am ml jeg iffe »ige. 53i uil na^peé 
Dm tdit 33^tte; lab faa gaffen raabe! 

?laar agtebe bu ba at reife bort? 24 ^cetingecne i 2)JifIagacb. 

§aralb. 
€traj, ^^ie Aeiferiubc! Tim Canb^mænb 
3nbtræffe ^ev i liften, ^e fan »entee 
^toert Sieblif. 6aa lab i iD^ovgen tiblig 
OJJig brage bort! Dertjeb unbgaaeø eubed 
SBefuærlig^eb for benne gobe ^eifer, 
%cx ^anø (Senat og for ^anø 33en ©eorgio^* 
^an fanger ftraj jo !)er ^^rieagion 
3 ^tægtige 6o)3!)iafirfe for 
én ounben €etr. 3^9 ^"^^^^ ^^^^' ^^ ^»^ §u^bonb. 
Og ^t)ab ber ()o^rer til ^ane nære .^rebé, 
§ar ^nki mob, at (Seteren bleo minbet; 
Tim at en gremmeb oanbt ben, ærgrer bem. 
2)^ilunbelfen alt giærer hemmelig 
3 Tiexh; jeg maa fee, t)Oor jeg f!al flaae^. 
^aa lab mig reife ba, og glem mig iffe! 

3oe rcrt. 

3eg glemme big? 9lei, albrig, A^aralb! Tim, 

5>eb ©ub, jeg i^il ei ^^ellcr mifte big. 

C^rigtigl)eben lærte jeg af big, 

.spex mig! 3^B^^^^^' ^^^^ ^^^ ^^ tilftaae, 

§oab mangen 53it) oel ffiuler i fit §ierte; 

Tim ben, fom Spaxalt) .^aarberaab ffal agte, 

2Raa toære Droget oærb, og eie D?iob. 

3eg elffer big, jeg oil ht\i\)^^ big. 

X)u reife bort meb bine ftærfe v^æmper. 

Cg labe mig i benne Soanm af «s)«i^nnænb 

Xilbage, i en ooerflobig ^r>rimmel 

5lf $ragt, fom ffiuler- folelig fte Saon? 

D^iei, albrig! ^eller boe! 3<^B ^^'^^^^'^ ^^B 

Tlin §aanb, jeg ^æoer big paa .^onftantiné SSærtngcrue i SKiflagarb. 25 

5{^(t»gamte i:^tone. ©(em te novf!c gielbe! 
X)en ^erbenøbtonuing, mægtige SSi^^ant^, 
!^er feb be^er|!er benbe 33erben^^ai)c 
Dg ttjenbe 53erbenøbele, ffa( bu raabc, 
3 bet bu raaber ot)er 3*?^^ §tevte. 

^aralb befi^rtet. 

t)Jien — @ub og 2^ænb! — bin .pu^bcnb letjer jo, 
T)u er ei (Snfe. 

3oe fmertelig. 

(Snfe! Den ei (§nfe, 
.§t)i^5 Ungbom6\)aar blei) ftvaj formælet meb 
Sit UJattefrojt, ber næften bræbte mig 
§toer ^uo)3 ^aa §aabeté 33[Dm]t? 53eeb bu bet et? 
5Bi( bu, jeg robe f!vt( min gaberé (Sfam? 
X)en grumme teifergubbe gif i ^arnbom, 
Og )^aa fm €ottefeng toang (>iu ^omano^, 
SO^eb Xrufel om fit Øief^ne gorlii^S, 
5It ægte mig. Oiomauo^ lob fig f!i(Ie 
9^ccb r»eb Subocia, fin fm*fte ^^uftru, 
Dg rafte toungeu mig fin folbe ^\ianb. 
3 5llt er oi binanben faa ulige, 
6om Dag og 9kt, fom ^^Benu^ og Saturn. 
3cg røling af ben macebonffe stamme, 
§an blot patricier. 3^B (^"^^ f"^^^ Obfen, 
^an fÉiæbenbe, fom ^oftené t)i^ne 33lab, 
Sinb^ft)ag, forfængelig, raab\)ilb og feig. 
91ei, t>eb bet bellige ^or^ ^aa .p^^^obrom! 
(Snb er ei €!uefpillet reent til (Snbe. 
Tlin ftærfe (iol enbnu ftaaer i fit 8ol^t)erf, 
Dg ber er enbnu langt til A)ø|len^ 3e^^^^^9ii- 
iFiit 5it»! jeg n^be tjil bin 6ommerglccbe. 26 SSccringenie i 2J?tfIagarb. ] 

© Mot meb •»Mbeljleen i>il jeg bebæffeø, i 

6om Offerbi)t meb ^(omflev, før bet jlagte^. ] 

Dg ^^oat) er bebfte ©Iccbe for en DDinbe, 1 

3a, for et O^ieuneffe? toi .^iccrlig^eb ! ^ 

Og er bet d^i t^el, at en ung g^rftiube i 

€ig jlKte Deb en t^ranten ^uuot^ran? ^ 

fSemirami^! tleo^atral og bu, :] 

Jf)eo^f)ano — gorgæugeriube! ft^r! mig, ; 

Dg gi\) mig ^raft til bette raj!e 5]ærf. ' 

^aralb. ;o 

Du m^rbe \)i( bin ^u^bonb? . | 

§ioorfor m^rbe? | 

^o!t) .^(ofteret begra\)e! .par ^n 6)^n? 
sp\>ox er M <8\)n, fom jeg ber4?i>er ^am? 
^an gaaer igien, et (uftigt 6p^gelfe; 
53eb ®rat)en i^a!(cr ijan, og fan ei ft^rte, 
^un ^^nbre fan ban ^inbre i ai n^be. 
§t3ab t3ar min ©^nb, ^tjié jeg forforteb ^am 
Si nogen Dag engang, men ^oieft regnet 
(§n 5lftenflunb, bev er ^am felo for lang? 

§ ara Ib fattet fig. 

Det fommer mig uoentet — men bin .^iæf^eb 
Dg bin §engioen^eb for mig, bu 8fionne! 
3eg ffatter efter fm gortienefle. 

3 ^ ^' 
Du blioer altfaa ^er? 

§aralb. 
3a, ja! jeg blitzer. 
3oc. 
gorraaber iffe bin QSeninbe, ^aralb? SSædngerne i 9)fiflagnrb. 27 

§avalb. 
dM, nei! 35el t)eeb jeg, i^'oa'i) jeg ffi)(t)cr li(Iit). 

3oe. 
3eg I)ar talt meget, muligt alt for meget — 
€tærft bluøfe mine ^iubev. 3^^ ^^* ^»inbe. 
Og ffiøubt M §elteblob, [om rtnbev fiæft 
3 mine klarer, gat) et ©ieblif 
Tlic^ iRanbené 0[Jtob, mig oDerraffev nu 
Unbfceligl)ebcn bog, og giov mig foag. 
Du ffal ei ftjare mig — ei |traj — et nu! 
D^lei, taf!e ^pavalb! bu ffa( iffe [vare. 
2)laaf!ee i OJ^ovgen, eller Ci^ermorgen — 
D^aar feb bu Di( — naar t)e( bu t)ar bet^nft big. 
^m\ reife maa bu ei — og vær tafnemlig! 

®aaec. 

^aralb 

feer meb foragt efter ^enbe. 

gorbr^berff e ! — Det blitzer (Snben altfaa 

^^aa ^egen. Derfor f)ar t)i ftribt fom Sie^tx, 

%ox at en D\)inbe efter eget I^ffe — 

Det er ben ^2(gtelfe, fom i^ife^ o^, 

Cé iutringer, ben grceffe ^eifer^ Sit)t)agt, 

06 norffe, banffe SO^ænb, om ^oem tilforn 

®t^bboen bai^be flige t^ie Xanfer, 

Spm^ ^roffab angaacr, ([i bet Orb en 5^æring 

Og Iroffab [)a))t)(t næften een 33et^bning. 

iD^aria! ffiønne ^ige! |a\)be bu 

^Befeiret ei mit ^^ierte, albrig t)ar 

3eg i>enbt tilbage meer til 2Jti!lagarb, 

lii Sobom og ®omorrt)a. Tlnx nu i)il 

3eg frelfe big fra ben forgabte 53rubgom, 28 Skæringerne i 3Ktf(agarb. 

%{[ ^t)cm ben frcnbebæftc 6^uberinbe 
^i( foble big. gn^e fun, ©eorgioø! 
Det er bet ftbfte ^;pub^, jeg fpidev big. 
gn^i 3^^' ^^^^^ ^ii^ "P^^n fra .^eiferen 
%{[ mig. (5aa rebben !)an; og migget af 
DJtin g^lbne 2)rage ))aa bet forte ^pav, 
EEReb ijuubet ®u[b, meb elffelige ^rub, 
3eg iler gieunem ©arberif og <3i?errig 
Xil Olorgeé moébegroebe .^ongefteen. 
Dg leer ab bine O^ænfer og bin Spm\, 

^an ganer; beb Ubgangen af gaflen mcber ^an OlTaria og 
nogle græfRe ITiger meb Si}rer, be bringe ^rimelfranbfe; 
^aralb felger tilbage meb bem. 

(5t)ig Dhturen ffienfer ftne @at)er, 
3i^ ^belægger ei be græfle §at)er, 
$aareu, irieb Sangfugl, 3^P^* H 3lurora, 
bommer meb glora. 

laurbærret grønnes beiligt enb tilui^fe; 
5lt men M prober mcer ei ^eltene 3éfe. 
giernt nu fra I^ule, fra bet folbe ^vxlte 
Drage fun ^elte. 

3orbeu er \)enlig alle ^fabteø DJiober, 
8fiønl)eb er 6ofter, 3:apperbeb er ^^rober; 
(Si ba forfmaa, bu ipelt fra fierne 5lt))ter! 
%d af bin 8øfter. 

gienben, fom fræf fig ©rænbfen i)a\}\)^ nærmet, 
93eg for bin ©la\?inb; bu ^ar oé bej!iermet. 93æringcrne i SWiflagarb. 29 

9}iot>tag ba ^ranbfen ! ^aabet ben ^av bunbet, 
Du ^ar hm »unbet! 

2)e ræffe f)am .^ranbfc. 
§ata(b rort. 

3 fmelte mig! §\)or fan man fmeltc ^avalb? 

3eg ftubfer felD faft oDer bi^fe Xaaver, 

^om ebev^3 {)u(be €ang aftoftc mig. 

3[Ran figev: fun h^n 8t)age fcclber 3:aavev; 

55eb bcUig Claf, bet er iffe fanbt 

!Den ^tærfe, mærfer jeg, fan ogfaa græbe. 

dJl a r i a. 
Du ffienfer ^\)ag!)eb bin SU^ebliben^eb. 

^aralb. 
3}kvia! tal ei faa; ^ee( Del bu fienber 
Din 5llmagt unber et bejlebent ^le^r 
Du trobfer meb ben. 

aJiaria. 
Iilgi\) Mk (Sfribt, 
|)\)OYti( 53eunbving og Jaf nemlig l)eb 
Dreu \)ore §ierter! *!3ibt, meb mine (Saftre, 
Apar jeg fun lettet i ben mørfe IRutib. 
3 'J^almeff^ggen, (£ebertrcret^5 Si), 
€filt fra en baarlig ^rMimmel, ffueb m 
^nbnu M ^nbevige ©væfenlanb, 
gor 0^3 5lt^enen iffe iwx fovfounbet. 
l)d^ Spdk lel>eb 0^3, bet^^ Digtere; 
Og baglig fulgte \)i ^^c^il, ^:patroflo^ 
$aa lette €trib^3i>ogn inb i 8laget^3 lummel. 
Da lærte \)i at ffatte .t^eltemob. 
Cg Døgnet^i ^l^ragt »i at foragte lærte, 
D^aar meb Diauftfaa \)i ff^lleb Siin 30 SSceringerne t MiHagarb. 

Dg f^illeb SBoIbt )()aa føle 2)Jorgengrønnmg. 
{yorunbret fanbt i)i i bet ^rnrfelige 
6(et '^nid af bet 8tore, Retlige, 
^l>orefter t)ore unge ^ievter (æugte^. 
gotbcciDelfen, bet (umffe O^ibingétoccr! 
ée[)ængte ftg meb rige $ur^uT(ap))er; 
6i meer f)øimob{gt bog, eub kiggeren, 
I)ev Dilbe pvø\)e kræfter meb Ob^éfeué. 
"Da, i^aralb! brog bu frem meb bine §elte. 
Cg atter ftob ^^illeu^ fot i^or (Siæl, 
^uu mere from. Du bøier jtolten ^næ 
gør d^rifti ^ox^, øg atbrig funbe bu 
Uæbelmcbig ()aane falbne gienbe, 
Og flcebe ^eftøv^ Sitg øeb bine §iul. 

§aralb. 
Tlaml feulbe $ige! ^ør min ^øn, 
^ab bine Segeføflre gaae tilfibe. 

.f)un gitier bem et 33tnf, be gaac. 

§aralb. 
3eg ^kkx et at unbre^ øijer DJ^obet, 
Dog øeeb jeg feb i ^dk ©iebtif 
(vi, f)øør jeg faaer M fra. Du ffienfer mig 
Din 2)nbeft, øg bet glæber mig af .^iertet, 
iTRaria! i^i mit ^ierte elf!er big. 
lil mange Cmføøb er feer iffe Zi^, 
Cg jeg forftaaer mig ei )paa funjtig lale. 
3eg er en ^onbe fra M norffe gielb, 
(£n !)atø 33arbar mob big; jeg Deeb 'i^d, $ige! 
O^Ien ærlig, biccrø og trofaft. .^an bu nøie^, 
3[)Zaria! meb en 2Ranb, ei meer, ei minbre — 
Der er min §aanb! C, tag ben! Den bleø fri. 33æriiigecne i 2)llHagacb. Bl 

I)a Døben tog min liben Cilijtf. 

^an bu forfage benne jtoltc $ragt 

Cg brage meb en Sfate 5>ænnget 

lil fvemmeb himmelegn og fremmeb ^ptog? 

ODUtia ficerlig. 

3a, ^aralb! 3^B ^^^ f^^^"^ ^^3' ^^" "^^f^' 
ayieb (tgnenbe D^tigtig^eb — jeg fan. 

§ara(b. 
Cg oit bu gierne? 

iD^aria. 
3a, jeg mi bet gierne. 

^aralb. 
^aa er {eg l^ffelig. Din ^^rimelfranbé, 
Xag [eb ben, fom en mibig SSrubefranbø. 

^an fætter ben paa ^eubeS ^ot»eb. 

Tim reife maae »i fra ben fæle 3^^- 

iD^aria. 
Og fra ben nebrige ©eorgioé. 
3eg brager meb big, t)t)Dr bu tjil. 

§aralb» 

Dg ^t)i^ 
3eg a(t i aJJorgen toil? i 3Jiorgen ^J^^at? 

3eg eier ^nitt, er en fattig e lægtning 
5If ^eiferinben, f)ar inb^affet fnart. 
5llt, ^»ab jeg f)a\)be, t)ar et fiærligt <g)ierte; 
Det er ei længer mit, M l)ører big til, 
Du tog bet bog jo meb big, naar bu reifte. 

§aralb. 
@aa ej! bu nu min 33rub. @i» mig et ^^é! 

^un Dit f^Sfe ^am. 32 93ærtngernc i 2)?tfragarb. 

Den gamfc Cremit 

tcæber inb iglen, og raaber: 

5l^é {)enbe ei, f)mé bu ^ar ^enbe fiær; 
33rccnb ei et ®aar i f)enbe^ unge §ierte, 
€om bu fan iffe (ccge. 

$ara(b. 
§Do e|l bu? 

a^aria. 
Den fromme (Sremit fra S^rien^ Ørf? 
5lt t)eUige gaber! 

Sremiten. 
(S5aa ()erfra, OJiaria! 

DOUria. 
gar^el min §ara(b! 3^9 tnaa l^be ^er. 
3[^en albvig j!a( jeg glemme big. 'Baa (cenge 
DJ^it ^ierte banfer, j!al M elffe big. 
Dg §t3or bu brager ^en, jeg f^jlger efter. 

Sremiten. 
D^ei, toeb ben Redige ^Inégariué! 
Det gier bu iffe. Dcem^ bin Cibenffab, 
§t)i^ ei, forgaa, og inianb big i bin ®t)nb! 

§aralb. 
Du røt)er mig min ^rub? 

(£remiten. 
D^lei, tuærtimob, 
3eg Dcerner frebelig om t)enbeci 91et. 

Aparalb. 
3eg fan ei t^be Vit Drafelfprog, 
aJlaaffee bit 53an\)ib. It)i jeg fienber nof 
3er gamle (3t)ærmere. 3 C^enfom^eben iOæringerne i 50ii!Iagarb. 35 

3 ii\ht faft t)eb ©rublen jyorftanben. 
Dg femme faa forr^ft fra eberé Ørt 
g'or at be^erffe ^oiujer, ^eifere 
0[)^eb bunfle ilT^agtfprog. 

(Sremiteii tjenlig. 

'I^en! jeg »il big t)cL 
(Eiig, l)»ilfen I)wb U\ agter l)øift i 55erben, 
%x\i from 3:ilbebelfe for (£l)rifti ^ore! 
Siig mig bet ^aIgf))rog*, færingerne bære 
3 lorfet^ gane! 

^aralb. 
3:roffab. 

(eremit en. 

3Bel, min 53en! 
3eg rebber big bit ^elligfte Menobie. 

®aaer. 
§aralb fotbittret. 

^u rebbe mig? bu lære Iroj!ab mig? 
Xroer bu, ben ficeffe gij!er taber bleg 
<3in funbne ^J^erle ftrar igien af 6!ræf, 
gorbi en ^ai)manb truer? Unge $erle! 
3eg fatter big i .^roncné gamle 6)ulb, 
Cg bu ffal ftraale fom bene bebfte (Sml^ffe. 

®aaer. Vin. 34 SSæringerne i SWiflagarb. SlnDen ^aitMing, '^a\\m snra far. 
3lomttnos flrgijros. 8(mcon. 

3 CDctmorgen f)o(bct jeg et 3[Røbe. 
Sab ^immeltegnene, t)ti Iccrbe ^eljlPab, 
gorfamle fig! Sab 35ibenf!abené 6o( — 
3eg mener $rccftbent meb $totocot — 
Xilfiebe Ⱦre! 2ab af T)m'efrebfeue 
Job gaculteter ei bet minbfte mangle! 
%\i maa gaae orbentltgt. $^i(ofo)j^ien 
§ar ^rebfen^ 5:egn, guriépvubentfen %mné, 
Ideologien 8!or^ionené, Digtfunjt 
^anbmanbené — og faa »ibere. Jeg agter 
5tt læfe fel\) en Unberfogelfe : 
„Cm 33rug i krigen af ben græffe 3lb". 
3eg f)aaber, M »il giere C^ftgt. 

<©imeon. 

Siffert! 
§t)or er ben 5leifer, ber i fig forener 93cerlngenie i 2Riflagarb. 35 

Saa mecjen 3bev for hd ^Bi^tigfte 

Dg for \)ti Sftingcfte, [om i)or Oftomauoé? 

^omanoé. 
3 33iben|Men, 53en! er Jnt^t ringe, 
iJlaar man, fom jeg, i^ar bruffet af ^aftde, 
5lf ^^p^ofrene. (£ee, 3^^^^^^" 
^Berommce for fin (^.or^ue iuri^, for 
$anbecter og for 3nftitutioncr, 
(Eom f)an ei feb, men fom Iribonian 
Dg anbre tærbe 3?iccnb ^ar fireret for ^am. 
3eg ffrioer feb, og bog maaffee berømmer 
OJJtg (Efterflcegten minbre. ^([h faa t)ccre! 
(Sn $f)ilofop^ bør t)irfe 3t(ting fun 
5(f ^iccr(igt)eb til lingen. — 2ab §omet 
$aa 6tangef)uben rullet ub i 9?iorgen! 
a[Ran figer, færingerne fomme fnart, 
^e ^(eie ha blanbt anbre ^''^vlig^eber 
3lt fee 33ib(iotJ)efet. *i^æfe fan be 
^el iffe; men M im))onerer bem. 
3eg ^olber meget af at imponere, 
3fcer 33arbarer uben 5tanb^ciiltur. 

6imeon. 
3a, naar be fee be fej og trebt)e tiiftnb 
gem f)unbreb 'Binb — 

3tomanoé. 

Dg naar be fee ^omer 
^aa 6lange^uben, l)unbreb t^t)e gob lang — 

(Jimeon. 
(Saa faae be ^refr^gt. X)e unberføge 
^el §uben ei faa nøie, mærfe t>el 
(Si <Sammenlimingen. 3 ^^^^^ ^^f^^* 36 iBccringecue I 3}?if(agacb. 

Siubormen friller iM en t)igttg Oblle; 
'I^i fan inbbi(t)e t>em, S;)Omtx er (!re\3en 
$^aa A)ammen af en Cinborm. 

O^omanoé. 

^imeon ! 
3eg libcr iffe benne 6))i?getone, 
Og ^eller ei ben %ml I)et er en efat, 
(Saa flor fem fieiben. I)et er wirfelig 
(Sn €lange^nb. Der gi^eø jlige Slanger; 
Dg ^cia mit ^^og til Syrien — 
(Simeon 

[agte, [pobjl i ^eifeceiié alucrlige Xone. 

.^M^orfra 
Jeg fom meb uforrettet 6ag — 

DUmanoé. 

3eg l)ørte 
Cm flige 5læm).>eftanger. 3[/ien for ei 
^M blanbe l)er M (^ne meb bet '^Inbet: 
?hi er ba ^aralb fommen. §an ^ar feiret. 

S i m e o n. 
6aa ^ebber bet; men f^ørg ©eorgioe! 
^d Jog, fom jlnlbe toorbe ©ræfere QGre, 
^3let) meer til ©ræfer^ Sfabe, ©ræferé 8^ot. 
Dm \)i\[u Dtd af t>ore golf er brccbt, 
5lf 35ceringerne mangle faare faa. 

OUmano^. 
De t)ar en bebre ^elbreb, taale bebre 
goranbring af (£limat, (Strabab^ og gøben. 
Det er en ^æélig Jyeil af mine ^anb^mænb. 
De er faa Uxffermunbebe, faa fiælne. 
^m gif Orejt bet i Sicilien >8cei-tngerne i 5D?if(agarb. 37 

^aa jTet, bengang min 55'^i'n^<^^^^ tonfiantin 
Xiibfenbte ^am? Og {)t)orfor gif bet jlben 
'2lnbronifo^ ei bebre? 5>av M geig^eb? 
9^ei, t)eb bet bellige ^cr^! 2Jlen be forf))ifte 
€ig i 9[>Zeloner, Druer, ^^I^elfmer, 
Dg beraf bøbe be, fom gluer. Spau 
"Bi feb ei grugter nof? dJlm bet t)ar ^ebt, 
De i)i(be Deberqtjcegeé og forfriffe^, 
9lu Me^ bereé 33een forfriffebe 
3 forten i»hitb. 

6imeon. 
^Dab ^ar »el ^aralb Dirfet? 
Sicilien er iffe t)unbet enb. 
Cm enb ^an brænbte nogle S^er af. 
Cg bræbte nogle ^pebninger. 

9lomanoé. 
9ki, nei. 
Der \}\[ be^toærre mere til; og m, 
"Bi ©ræfere l)ar iffe ^^ffen meb o^. 
Det fccle 53arfel er ei ^eller glemt, 
Dm $^b, fom fom fra "Bierget, fra Hufmoe: 
„Uli)ffe!" ftreg M hmt fom af en Dmnbe; 
Tim fom man bib, ba l)ulfebe fun $anbet 
5lf 3Bierget^3 Jnbi^olb. €aaban blei) M veb, 
3 flere 30^aaneber. 

6imeon. 
(£t DDinbefagn! 

DUmano^. 
iRei, jeg forfiffrer big, jeg borte M 
%\ lutter iD^ænb, t)a {eg ^aa mine ^og 
3 <3^rien — 38 ^cerlngerne i 2)M!la9arb. 

6imcon [agte. 
^§)t)ovfra jeg !om tilbage 
SD^eb uforrettet 6ag — 

Tim for at blant>e 
gor meget ei bet ^ne meb bet ^nM: 
'^ptio!^ gior jeg .paralb til? §au maa bog lonne^. 
*i}ab fee: Scbaftofrator, (£æfar! — t^iei, 
Det er for meget. 9^ei, jeg tccnfte paa — 
^§>t)ab f^ne^ big om $an^^:|)erfebafto^? 
Cm ^rofebaftoø? 

Simeon. 
%li for gobt for bam! 
O^omano^, 
Ølei, ^eiferen maa Umt feiferligt. 
Og j!ionbt ben Oloeé er ot)erbreoett, naar 
Tilt golf mig falber en gorening af 
5luguilu^, 2Jtarc ^nton og 5(ntonin, 
Tlaa jeg bog t)ife §øimob efter ^-one. 
did — $an^t)perfebafto^, beroeb blier bet. 

6imeon. 
dJlin ^eifer! bu tillob bin forbumé 33en 
gør mangt et briftigt Orb. 

9^omanoé. 

lal, (Eimeon! 
3eg minbeé, ^a jeg oar patricier, 
6aaoel fom bu. 3^9 ^^^^' ^^ ^^^^^ ^^^ 
t)d altib ærligt. 3:al, l)Oab oil bu mig? 

6imeon. 
.tot bebe big: ei alt for ^bm^gt §erre! 
'ilt møbe benne jtolte ^Jlormanb^ §oomob. ^ceringecne I iOJiflagatt). 3^ 

9lomanoé!. 
^JSccr t)u fun iffc bange! $e( jeg t)eeb, 
^t)ab jeg mig f!p(ber feb. gør gif jeg f^a ^am, 
gorbi ^an l)cr ftg nærmeb uaumelbt 
gør bu, min ^^rotoi)efliære, Mx 
Xitfiebe meb bit (Smbebé (5ø(t?erf}of. 
I^i gormen, gormen er en øigtig ^ing. — 
@obt — $anb^))erfebafto^! 5Beb min .^roue, 
(^u t)erlig litel; men t)an j!a( bog føle, 
%i jeg er teifer. 

<Stmeon. 
^enne gamle Sfif, 
*^t 'Bæringen er fri for h\>\[D oi falbe 
"lilbebelfen, for gobefalbet, buer 
iUiig iffe meget. 

Olomano^. 
^eller iffe mig. 
De funbe gierne fnæte for en 5teifer; 
I)og, bet er gammel 9^ettig()eb. 

fommer munter. 

mi big og fæl, min gamle fromme Bjerre! 
iper ^ar bu 'Bæringer i ODliflagarb 
3gien. Jilgio, oi h'oiiik noget længe; 
Tim ftærfe ^brmanb fan ei altib gaae 
iD^eb Sjen blot ^aa (^fulbren for fm ^eifer 
3 ^irfen, 33orgen og )?aa ^3^^)3obrom; 
Gi blot forfoare big i bine Sale. 
Den ^bre ^rebø maa ogfaa frebe^ for. 
'Jlu ^ar oi luftet om big. græffe Rebning 
^i( ei faafnart igien forfi^rre big. 40 S3ccringerne I 9}?if[agarb. 

(^nart nu afløfer oé en anben g(of, 

(Bom fænger ^reit>en trofaft ^aa fin ^erbe. 

Dg jtaacr [om ærlig 5Bagt omfving bin ^org. 

iKomanoé ingtig. 

Den Drot font ftammer fra (Sæfar ^uguft 

Dg fra ttn flore ^onj!antin, min 6on! 

$i( altib t)ife ftg erfienbtlig mob 

Den Unbevfaat fom oil {)ani i)eL Du !)vir 

Ubmccrfet big beb I^ffelig Sebrift 

3 5lfrica og paa Sicilien. 

®ub raaber ^^ffen. Da jeg brog meb ^æren 

3 Syrien — 

Simeon fagte. 
iReb uforrettet <Sag — 

O^omanoé. 
3Bar jeg ei li)!felig. ^M\ befto Bebre, 
5(t 33labet l>enbte ftg. Din 3:a)3|)erl)eb 
3eg lønner meb en ^ceberøtitel, fom 
Snb albrig næonteé for ocb ^^oéporoe. 
De f^o l^ffalige b^^antinffe ^^ierge. 
^ncel neb, min Bm\ tag min 5}elftgnelfe! 
3eg faarer big til $anf)\^))erfebafto^, 
^n Okng, fom enbnu ingen (^æfav bar. 

§aralb. 
3eg taffer big for litlen, §erre ileifer! 
Tim lab mig l)eller ftaae. 35elfignelfen 
(5r lige fraftig. 

9iomanoé. 
^il bu ei, min Bewl 
Øiebfnæle for bin gaber, naar ben (13 am le 
23elfigner big? SBcerlngerne i 93liHagarb. 41 I 

^aratb. ] 

Tlin dbjle gaber, .sjevve! ■ 

(Ir @ub i .^:imlen. ^am. jeg fnælev for. • 

I) i g taffer jeg af §iertet for bin ©ob^eb, j 

Cg f^ulig oil jeg h)øfe big bin ^Jaanb, \ 

Tim ftaaenbe. Det er eu gammel iHet ' 
gorfæbreue fra Ølorb mig ga\) i ^rt). 

Cg jeg maa giemme ^2troen ubeffaaret ] 

Xil mine ^ftermænb. i 

9^ om an o ^ fortcccbeltg. < 

<Saa paa, bu €to(te! j 

iD^en tro bog ei, forbi bu nu fan falbe i 

Dig ^an^^perfebajto^, at bu ^ar ] 

Den famme 9f^ettigf)eb, fom fe(t) Defpoten. \ 

^d ftaaer ben litel ^an!)t)perfebafloe j 

<etraj efter en 5lugufte, en (^æfar^ Dtang; I 

9^CErmec fig ^am meb >i5igtig^eb, og [i^n meb 9.^ccgt: . j 

dMx — ^ur))urftoft)levne tør bu ei bære! j 

•i^æg 90^ær!e bertil, §ara(b §aarberaabel : 

Du maa beffebent nøieé meb be grønne. .■ 

Cg Diabemet eller ^iara fommer | 

<8ig fun Defpotené 3^fe. 'Jln garoel! I 

3eg iler til forretninger. (Si 6værbet j 

5llene frætoer min Cpmcerffom^eb; i 

OJiig falbe 55ibenf!aber, 3nbuftrie. i 

3 ^[Rorgen feeé t)i t?eb Iriéagion. ] 

(S^aaec meb Stmeon. | 

§aralb ene. j 

Jeg tiljtaaer — fean er ^nfelig. 2^en berfor 1 

(Efal man bog ei forraabe ^am, om enb \ 

Tlan blei) af 6fiebnen toungen til at let)e ^ 42 færingerne i SKlflagarb. 

€in lib meb ^am. ^n ul^ffalig litftanb, 
Seg fan ei negte bet. Tltn ^(berbom 
Dg (5franten{)eb \>\l fnart befrie gttrjlinben. 
Og hun |!al ei forgribe fig paa ©ubben. 
©milenbe. 

I)in ^an^^perfebafto^, flore ^eifer! 
(5!al rebbe big bit Sit), enbf!i^nbt ^an ei 
Tl^a gaae meb rijbe Støi>(er og meb Jiara; 
^nbffiønbt ^n felt) ei Umx ^er titftebe. 
^in Sit)i)agt ffal forft)are big. 

(Sfter et Øieblifé STauS^eb. 

2JJob $olb! 
Tlin ^t)ab forft)arer ^m mob lumffe ©ift? 
Der er ei 5lnbet for, jeg maa for flage 
Den grumme 3oe, naar meb min Tlaxia 
3eg er i 6iffer^eb for fyenbeé 3flænfer. 
%[){ {)xm er liflig, fom en f))raglet elange. 
Dg ieg f)ar ogfaa f)enbe miøtceuft for 
Den gamte (eremit. 6anbf^nligt)ii^ 
^t ^ærftm fun i ^enbe^ ffiulte Apaanb. 
^t)or fan gorro^beri bog fore Iroffab 
3 30^unben? D, men ingen ^eKig ^aabe 
3 benne lib er D^ibingefærb for gob. 
Dg ingen $ei til iO^aalet ben for flet. 

(Saaer. SSceringecue I 2)?iftagarb. 43 < 

meb en buegang, fom Denbei til ®aben. \ 

i 

Ceanber. giero. Jllenaf&QS. KfeopOns. Dioflcnes. I 

Seanber. i 

Tlmaihél ja, bu f)ar ben jl^rfle iRet: ] 

3men^ be ^tore fiebe fig i ^abbeb, | 

Opftnberijle !un til n^c tafler j 

Dg n^e gorbr^belfer, mcn^ be fig )>le ; 

3 53ellv]l af en ajtatif! $ragt, \ 

^r bet oé (Smaafcl! fun, c^ borgere, \ 

Som f)o(be Staten o^veijt. Z^'i [juorfra ^ 

gi! ^eiferen »el baglig i fin Sfat j 

I)e t^\)e tufinb Staffer mmttet ©ulb, '1 

Dm ei fra oé? 1 

|)iero. ] 

$an bruger ogfaa meget, J 

Dg eet Steb, t)eeb jeg, maa ^an faae bem fra. | 

Seanber. 

X)u tater ^offet^ Sag, forbi bu er 1 

^of^^:pur^urfari)er, og befriet fra Sfat. , 

-^iero. ■ 

DD^it §aanbt)ærf gi^r tonjtantino^el ^.re; ■' 
Z^i albrig for, i J^rué eller Sibon, 

^^orftob man at berebe Sfartagf!inb \ 

Saa l)øirøbt, og at git)e Silfen^ 35æt) i 

Saa friff M l^fegr^jnne 5^an>ef!iær. i 

Ceanber. * 

Tltn MX ber ingen Ulb og ingen 5^æt)er; \ 

3Bar i)i ei, fremfor anbre D^ationer, 1 

3 tr^g 53efibbelfe af benne tunjl, j 44 JBæringerne i 9)?l!Iagarb. 

6om toeeb ai nære fnitbt biiu (ide Orm 
^l^aa aTiorbccrtræet o^ at n^ttc Sargen — 
.^pt^ab t)ial^ big faa bin f)e(e 9[)luelingbanfe? 

T)iogeneé i Xmhx. 
^eel felfomt at cu Drm paa ^Morbærtræet 
(^M iHxre mere »cerb, enb tufiiib ®ræfer 
35eb Caurbccrtræet; at en ©jleré i 
!2in bruftne Sfal meb ]lt nbg^bte 33[ob 
Sfal giøre gæbrelanbet ftm-re ^æber, 
(Snb mangen §elt, ber ^temfom blebenbe 
aJJeb bruftent 6!io(b! 

^iero. 
lal et ]aa frit, min 3?en! 

A)an f)ebber et J)ioi3ene^ [or 3^^^^- 
^er mangler bam ei 5lnbet, enb en %e\\bt 
Og gamle ®ræ!er^ i^oifom^eb, faa mx ^an 
gulbftænbtg ^bilofo))^; tbi C^gten bar ban. 
6!ii^nbt ber er intet C^é i — lige meget! 
Cg DJlenneffer? 3a, l)ellige 2)^aria! 
.5)»ié ei man fanbt bem i ^^^erifle^' Xib 
^elt) i 5ltl)en, l)\)or finbe^ be ba nu? 

Spitxo. 
iOZenalfaé! t)t}orfor ftaacr bu faa i 3:an!er? 

,^leo|3l)a^. 
gorft^r l>am ei, Dor 3lr6itect. ^m maaler 
Tltt> Siet buegangen, er forb^bet 
3 alle bi^fe mange Orbener 
^aa (£a)3itælerne, fom inft tilfibft 
Spam fommer i Uorben. ^iceniigcciie i SlJlftagarb. 45 

^iccre 'I^enner! 
dn Retlig !33ucgang om ^aralbø ^^alabé, 
(vu i?ærtig 8am(ingép(abé for 'l>ccrmgev. 

^leop[)ae. 
iD^ig f^ne^ bog, ai bette ilraliHTvf ei 
(Åx teet nof gittvct for bc uovffe 33iorue. 

^^eauber. 
iDieuatfaél er M fanbt, at bu ffal b^ggc 
(^u •^Uioilicn, fom ben .^a(ifeu cieb 
5 33agbab, til Mi (^^ulb^Irifliniou? 

^^Mt) Meiferen befaler, maa jeg b^gge 
^aa gobt, jeg fan. 

^leo)3^é. 
3a, bebre gior en 8fie(m. 

lOienalfa^. 
Tlaw bLinber i^lting fammen nu til Dage; 
Den gobe (Smag fortrængee. 3^9 ^^^^^i banblc 
libt mob min Coertt)bning. 

Det er fornemt. 
Cg f)oieft D[)bbe for .(Ton{tantino))eL 

Seanber. 
iDien ftitle! bift alt fomme ^I>ceringer. 
(^aa maae m gaae; tt)i be fan iffe libe, 
Tlaw oanbrer ber i bereé buegang, 
iRaar be t}il tale fammen. 

^oiero. 
^oorfor oife 
^i biéfe lobne 'I^ilbmænb bog faa megen 46 ?Bærtngerne i 9J?lfIagarb. 

^rbøbig^eb? Dt tale flet om oé; 

De ftge: »i et iffe mere j!iffet 

^i( ^vig, enb §øné; at man en ©rcefer fienber 

^aa folben §aanb og flabbevagtig lunge. 

^leo))f)a^. 
Det fommer af, i[i be ^ar ingen 6mag. 
3eg fienber ha be flefte, jeg, fom ^ronené 
§of=^læbningmager. 3^9 9^^^ Dragter til bem; 
%t fige mine 8t)enbe, f)t?oraf jeg 
§ar otte £amre, fejten 33orbe futbe. 
De fomme feer fom Ube, 33iørne, O^ætje 
3 lobne 8!inb; førft naar be t»æret ^ax 
3 mine ^ænber, faae be 6^n at fee meb. 
3eg giør bem to (Slag^ Dragter: forft ben røbe, 
^mbjlribebe, meb ^eiferbillebet; 
Dg faa ben ^immelbtaa, meb i)t)iben Søbe 
''!^aa 33r^ftet. Denne ftbfte toælge be 
SRu alle, jeg begriber ei [}\)orfor. 

Diogeneø. 
Det burbe bog faa ftog en €lræbber t)ibe. 
2Bi ffifte Heifer f)er i ©ræfenlanb 
§t)ert ©ieblif; men Søøen føigter ei. 
De Danffe og be 9^orf!e elffe Søøen, 
Cg bære gierne ben i bereø 6!io(b, 
X^i ben bet^ber bereé egen 8t^rfe, 
(£øm ftal forføare bem. 

^leø^^a«. 

Dg benne ^aralb, 
Den ^aarberaabe, fom be falbe ^am, 
Iroer 3. j^g f^^^^ ^"9^"3 ^^^ oøertalt, 
5lt fiøbe fig en .^aabe, fmuft brobeert SSæringcrne i iWiflagarb. 47 

aiReb ^aafuglfiæt, meb ægte flore perlet? 
^aax ti f)an er i 33ær{ngbragt faa gaaet 
§an i en btuun meb ^t)ibe 6i(fefoer. 
kd, bi^fe IPIenneffer ^ar et goiftanb, 
Tltn Tlax\> i ^nofferne, htt fan ci negteé. 
3 Stigen fan man ei unbtjæve bem. 
I)e tvobfe ^øben, og M er et eget 
6(ag^ ^:lep^anter, ber gaae fremft i gloffen. 
Og trccbe 5l(ttng neb meb ^lum))e $oter. 
Og ^le^^nten er et æbelt D^r, 
Og grumme flog, af f(igt et gæ ai t>ære: 
^an meb ftn 3:r^ne træffe $ro^)3en af 
(Sn glaffe, briffe Q3inen — 

X)iogeneé. 

%a^ big 53are! 
(5n (Slep^ant fan ogfaa ^ebne fig. 
Du ^ar bog iffe glemt ^iin SInecbote 
Om (Sle^!)anten og om <8fræbberen? 
5^ogt big! bu eft ei langt fra iKenbeftenen. 

Se gaae. 

3Uf i ben blaa SSceringebragt. 3{of(Ræg, Zfjioboi^, 

(Eri&, CJbmunb i tobne iloftec, meb SS^Ite paa ^athn, 

S^rer paa ©fulbrenc. 

^rif. 
^er er ba ^axalU §uu^? 

^bmunb. 

^n beilig ^^Botg! 

Ulf. 
3a, 35enner! Og i benne 33uegang 
gorfamle 53æringcr ftg tibt i Dt)ælb, 
Og tale fammen om ^t)ab t)igtigt er. 48 iCceringerne i a)?iflagaib. 

tolffccg. 
Tlcn t)ev er tOij ei @i[t)eef)a(len ? 

Ulf. 

Deii ftaaev tre ©aber f)erfra.r • 
X^iobolf. 

§cr er fagert 
3 9[)JifIai]arb, M fan ei negtee. 6tærft 
3ec| (cenge^S efter ^^ppobromen, for 
m fee etærfobberé 33iUeb, ftøbt i Tlaim. 

Ulf. 
Det (Sagn er falff, min -Ben! Ibi ogfaa ©riflanb 
§ar eiet flig en .v>elt i gamle X)age, 
6om t)eb ^erafleø eller ^erfuleø; 
^^ané 33illeb ftaaer bev, og t)ti fan ei negteø, 
§an ligner ^tærfobb. 

tolffæg. 
Cm et ©ieblif 
^r ^oi^bingøfloffen Ber; 9^^figent)eben 
Drei> oé libt forub. 

Ulf. 
)Ru oelf ommen ba! 
(vn bt)Oant ^Brober faoner eber glab. 
€nart fommer .sparalb meb ©eorgtoe, 
5lt ^ilfe eber meb en 53elfomft*Iale. 
^oab l)ebber bu? 

lolffccg. 
3eg ^ebber ^oljlæg, fommer 
5^ra ^^lanb. 

Ulf. 
Du? 33ænngerne i 3)Hf(agatb. 49 

3eg? ^^iobolf; er en Dfiormanb. 
Ulf. 

(Srif. 
Ml @t)enj!e. 

(£bmunb. 
Og jeg ^ebber ^bmunb, 
(Sn 3lngelfaje. 

Ulf. 
@obt! 3eg ^ebbcv Ulf, 
i&n I)anf! fra 9^of!ilb. Ttctxfn 3 nu iffe 
(5t 3ci^tegn, mine ni^^anfomne 5[>eiiner? 
gorf!ie(lig{;eben ^lat ub er forf»unben; 
3^lænber, O^orf!, 6\)euff, Danf! og 5lngelfaje 
^T alle ^Brøbre, alle famme ^u(b 
^f ^^fa=Obin^ mt Den ringe gorjiiet, 
(Som [filte 0^ i Dbrben ab, opl)ører, 
D^aar meb be t^^blaae Sine »i betragte 
^e nøbbebrune ©ræfer og ^iatiner. 

eri!, 
5^eb Upfalé gamle 33(obj!een, bu bar iRet. 

(Sbmunb. 
3eg foler bet. 

I^iobolf. 
3eg meb. 

^olffæg. 
3eg (igert^iié. 

Ulf. 
i&x M ei ^erligt, mine fiære S^enner? 

VIII. 4 50 SSæi'Ingerne i ajlif(agarb. 

0(^, troer 3 ^^3- ^^t ^^ ^^n fl^rfie 55inbing 
Og bebfte D^^ttc, Øieifcn gat). 

^otffæg. 
^et i)il 
3eg iffe f)aa6c. ©ulb er ogfaa t?ærb 
5lt innbe. 

Ulf. 
^et t)i( iffe mangle. 

X^tobolf. 
5(^ren 
3 5lam)3 er b eller albrtg at foragte. 

Ulf. 
1)et Sne meb bet ^^Inbet ! Dobc 5lnub 
3 Sngelanb, faa le\)er ^aarberaabe 
3 DXciflagarb. 

C^:bmunb, 
^an falbe^ ^aarberaabe; 
Det 9^a»n mig ^uer iffe iuft. 

Ulf. 

J^orbi bu 
Si ret forflaaer \)ort S^rog, min ^ngetfaje! 
^an falbeé |)aarberaabe for fm DD^anbbom, 
Tltn ei 3tbraabe, fom bet^ber Dnbt. 
Sær førft at fienbe km! §an elffeé f)mt 
5lf alle 53æringer. 

I^iobolf. 
35i fienbe ^m 
5llt gobt, t)i IRormænb. 6om et ^arn ^an fab 
^aa ^eflig Clafé .^næ, og na)3^eb ^m 
Xibt uforfærbet i bet gule Sfiæg, 
DJaar kongen meb be j^ore, ftioe Øinc aSæringcrne i 2J?ifIagarb. 51 

^am \)i(be ængfle, faae ^am ixi ai blinfe. 
8om liben ©ut ^an gtorbe fig en glaabc 
%] g^rtef^aaner, mcn^ ^an^ 33røbre ønj!eb 
Si^ OJiat! og Dt)æg, fom ræbbc 33ønbcr. §ara(b 
55at meb fom Ungerftjenb ))aa ®tif(e|tab, 
(Sbmunb 

rl)j!ec paa ^obebct. 

30ltn ftote ^nub jeg faacr bog ei igien. 
25el muligt ^aralb et faa giæt), fom ^an; 
Tim eter t)an jlig J^ombcb? 

(Srit 

$ar .tong ^nub 
Da t)trfc(ig faa from? 

(ybmunb. 
3eg glemmer albrig 
Den ftbfte (55ang, }eg foer meb bam i Sneffen 
lil (Sl^ ^aa O^iariæ 9^enfel^bag, 
(Sfiønt ^irfen laa, ^øit pa^x ^m fteile ^lip^e. 
Dg fom m flob ^aa 5>anbet, borte m 
(Sn 2)^orgenfang af SO^unfene bero^)3e. 
Da kongen feber <\Mt> en ^ife for o^. 

Ulf. 
%l fan bu iffe ben? 

^bmunb. 
Jo, Drb til anbet. 
„lifligt fmnge be DP^unfe i^eb (^l^, 
Da ^nub i (^ueffen foer; 
9^oer 06 nu, .tnegte! til Sanbet i ^ajt, 
5It ft^rfe^ \3eb .^errené Drb/' 
Ulf.' 
^ong ^nub t)ar 6fialb, og faa er <§aarberaabe. 52 S3ærmgerne i 9)lif(agatb. 

(Sti!. 
§»0 femmer ^iéfet? 

Ulf. 
^albot ^norrof^n. 
3:f)iobolf. 
(Si, §albor? Du, miix Ulf! og ^albor, t)eeb m, 
St ^ongen^ føtf^e ^æm^ev. 

Ulf. 
Suteu famler 
Xil ^am^eu o^ forenebe; men greben, 
SDZeb ^ar^er og meb (^iger, ffiller o^, 
%\)x meer forjiiellige fan ^x^m finbe^, 
^nb oi Xo, naar Di iffe jlaaeé. 

(Srif. 
(Sr §albor 
Da iffe bolb i greb? 

Ulf. 
^eel bolb og blib, 
Tim folb, fom gielbet, for ^oer golelfe. 
Der biber "^nki )3aa l)am, og hmé '2lanb 
O^lofter ftg faa libt til ^enr^ft (^læbe, 
€om ben i Dieben boier fig til (5org. 
.•pan funbe næften, fom fit taufe (Soærb, 
Unboære ZaUné Srug. Thn pi ber ^anble^. 
Da er l)an 9[)^anben. 

^rif. 
<See, ber fommer Ijan! 
^aCbor Snorroføn 
fommer, og ftger ligegijlbig, men uenlig: 

^elfommen l)er i QJriflanb, gobe 55enner! 
Spex, Ulf! nu j!al ber ftunge^, og bu tjeeb. iUærlngecue i 3J?ifIagarb. 53 

3eg ff viger, fom en iHat)n; jeg fnaffet HM, 

Tim fanget jlettere. De^uben giber 

3eg i!!e ^ørt be alenlange Xaler, 

(5ær naar be l)Dlbeø af ©eorgioe. 

9^u gaaer jeg l)iem, og ^ielper hoffen meb 

5tt lat?e lOkben til i liften. §an 

gorftaaer ftg ei )^aa banffe, norjie Otetter. 

3eg tilberebe dU \>oxi gobe glej!. 

Cg fee, om ©t og DJJiøb er ftærft nof brygget. 

®aaer. 
Il)iobolf. 
^er fommer (Sfaren famlet, mine ^r^bre! 
D^u lab 0^ ftille o^ i gloffen meb 
Cg l)ilfe ^aarberaabe meb et Drajoa. 

59?iifif. Tjæringerne fomme i lobne <£flnbtiurtler, meb barbarif!e 
@tnbst)iier af 3ecn, meb 25;cer, 6t>cerb, Btwit og BpYjt. 
2)e ftifle fig i Otccffer, cg fiunge, i bet ,()arttfb fommer, 
fulgt af .^eorgios. 

35ccringerne. 

6tærfe i) i ftanbe, 
(Etribenbe gange, 
©ierne ben gnifirenbc 
©lamnb ft)inge. 
23røbre fra Sanitet, 
33retlanb^ .pirbmænb, 
Drenge fra X)ofreé 
Dale t)ojne; 

6lMtl)iobe (fenner 
gra Sfaane^ iDkrfer, 
Mk fra ^dia^ 
^a\ og 3^!ler, 54 93ctrtngetne i Sl^iflagarb. 

§aart)eraabe: 
éicebfel for rccbbe 
m\tx aUc. 

6t)ærbet bu fi)ang ))aa 

^æmpeb meb Itraft for 
&f)rifl ^iin f)toibe. 
Stig ha i Sunget 
Saae for §øgen. 
33(øb^iertet ^:8arm fit 
33anner fmgter. 

gør oe i garen, 
§agrc ^onge! 
I)et er, fom 'I^ii^ meb 
53en at briffe, 
Dd er, fom ^t)inberé 
^t)^ at fmage. 
Seenbe laber 
felten Sioet. 

©corgio^ 

meb affecteert i8ærbigf)eb. 

3 tappre Sfanbinaøier og briter, 
^Belfomne! 3^9' (^eorgio^ iFiauiafe^, 
I)en græf!e ^etfer^ forfte ^ot?ebømanb, 
%\i l)Oem al ©ræfevbæren er betroet, 
%] ^piertet raaber i min 5leiferé tRaon: 
^Belfommen i ^ouftantiuopel ! ^imleu. SSæringecnc i 5Wiflagarb. 55 

Dm (Sng(ef!arer og bene ^elgene 
§av faaret ebev til et ftelbent «&i)ert). 
ikeb Iap^ei1)eb og ^raft mob (elementet 

3er giennem ©ifen fttibt til .Kanaan. 
(Bom vTbelt 2}klm, ber (aa i 3}klmet^ 6fiøb 
33ag ^Biergene, biet) 3 f^^^ ^ctgeu bragt 
5lt piwgee meb ^umauitetene stempel; 
SpMt) fun fan j!ee ^o^ o^, i benne 6tab, 
8om famler ©ftene Oiigbom, (S^bené (2fiøn[)eb, 
$eften^ og 9lorben6 .kræfter i fit ^fiob. 
€aa qt^æger jer i (iebertrccet^ ^f^gg^/ 
Og nt)ber oore l)immelfobe grugter! 
Bdii feer jer mætte ba ))aa Dore 8!atte, 
^^^aa ^^p^obromen^ gamle 33illeber, 
^t)or ^efteoebbetob og iniabenbanbe 
3 Ct)ermorgen git)ei jer til St)ft, 
Dkar i ben Retlige (5opl;ia^ tøfc 
2Jieb c^eif ren 3 ^cir b^rt Xriéagion, 
^Betragter faa Xriflinion, M g^lbne. 
Cg ængfteø ei i>eb meb jer gob at træbe 
^^^aa @ulb, 3^ ft>ni meb 5)ænber fun tilforn 
3 Olorben 3<^Yn og bobber bar berørt. 
X>a oorbe ©aberne beftroet meb ^^lomfter. 
iDieb 6ilfetæp^er af en ffion 33alb^ring 
5Bel)ænge oi ^^alabferne. Da qoibbre 
3 teifer^allen, i et Zxcc af ©utb, 
Dt funjtige 6olofugle, fom i 8fot)en 
€maae D^attergale; og to gl)tbne Sooer — 
\fab, fiære SBenner! M jer ei forffrceffe — 56 Skæringerne i SJtiflagarb. 

3D^eb ©tue, [om 9iubincv og (Emaragb, 
35t( brele græéfeligt »eb eberé ^omme. 

skæringerne [mile, og fee paa l^inanben. 

Dog — i)enber ^(iffet tii aborlig T)aab! 

§er lære 3 ^^^ f«"^^ ^rigen^ funp; 

^{)i ei blot en barbatiff Xa^^erbeb 

tan !)ie())e flovt moD (Jata^ult, JBaltft, 

€tovmbuf, og — fremfor 3{(t - ben grccffe Jlb, 

6om g^feligt igiennem duften bluéfer, 

Og ftraj fortærer, f)i>ab ben l^efter oeb. 

5l(i {)t)ab toi forbre for faa megen ®ob^eb, 

5^or 5Ianb6o^tugte(fen, for (S^ulb biin robe, 

6om 3 ^^tt bringe meb til gæbrelanbet, 

^r S^big^eb mob eberé g-orefatte, 

Xroffab mob ^eiferen, og fremfor %{i 

33ett)ingelfen af hdk ftolte 55(rfen, 

^tjormeb 33arbaren i fm 9iaat)eb ffider 

éig fra en 9iomer. Diomere (forftaaer!) 

^\ falbe 0^, jlionbt ©rcefer, ba Dor .^eifer 

Cg .teiferbommet {tammer neb fra 9iom. 

Dg bermeb ®ub befalet! 3^G M"^ ^^^^^• 

dræber tilfibe. 

§aralb. 
3eg maa bog ogfaa ftge et $ar Drb, 
(2om 55æringerne^ Drot i 9[^iflagarb. 

.^iertelig og ligefrem. 

55eltommen, ta^j^re <Si)enbe, fra Dort 2anb! 
3eg t3eeb, bet falber et D^orbboen let, 
5lt x'm fig fra ^iemmet, t)»or i Danmarf 
Det folDblaa §at), ben grønne ^øgebaffe, 
3 ØJorge ranfe ©ran )(^aa fteile I^ft SSæringerne i SKtflagarb. 57 

^am ^o(ber faft. %^x f)»or i (S^ben finber 

Tlan (E^en mere blaa, meer gr^n en Tlaxf, 

Tim malerif! et gielb meb ^»iben go«? 

^\>ox finbeé ^anb og ^ierte mere »aft 

^nb bet, ^\)or Cbin bragte alferne 

gra bruuntige, forbrænbte iater^rfner? 

X)og ^Dlanbbomémobet, 2t)jt at ^ærbe fig 

33e!;erffer ^"^clten, t)an t)t( fienbe 33erben; 

Dg ba i øiorben^ ^rog ei 35erben fommer 

Zxi 0^, faa maae i>t fomme neb til ben. 

libt giorbe »ore gormænb fligt ^eføg, 

Cg fom ei nær font faa be|!ebne ©iefter. 

Da (^æéfene paa da^itot forfi>areb 

Den fibfte Obmerære, lagbe ^rennué 

(8it Si?ærb i ^I^ccgten. Congobarben fibeu 

^ar giort et langt 33efog, bortjaget 5?erten, 

Cg b(eo fra @ieft felo 53ert. (^aa ©ott>erne. 

Cg mangt et go(fef(ag i ^(cegt meb oé. 

(5i QL^xringerne fomme faa til (53riflanb. 

(§n (S'b, fom ^øit oeb ^ellig Claf oi 

^$aa ^Mlen ft)ore, ftrengt forpligter oø 

lil ^inigf)eb og Iroffab. (Si i)i brage 

1\[ 33o6poroé fom gienber, men fom 5Benner. 

35 or Sreibe ftærf forfoarer .^eiferen 

Tlo\) Ct)erfalb af Rebninger — og Canbømænb. 

I^i (aber eber ei forblinbe, 33robre! 

^(f biøfe falfebe, bemalte (^rat)e, 

^oorunber, efter <efriftené Crb, U^umff^eb 

Cg l)aloforfuulte Inofler ffiiile fig. 

3 ftaae ei unber nogen 9[)knb i ^anbet, 58 Skæringerne i 3)Nflagarb. ! 

5lun unbev ben, (om [eb 3 ^oplge til ; 

3er gormanb, og bet er for 2:iben jeg. | 

(Seorgioé gaaer forternet bort. I 

^aralb j 

feer fmilenbe efter ^am, og uebblitoer: j 

3 ere ^eiferené fornemfte %\({^i i 

Span^ Ciooagt. ^Jlaax \)a\x b^er engang, bebnne^ i 

3er Xroj!ab meb $o(ota=6i)arf; \)\[ fige: i 

3 gaae omfring i ^eiferborgen^ spader, ; 

Dg jitfte al ^am (Ifterlabenflab \ 
3 lige 5(rD. — 3 t^ve ttjenbe ganer, 

^an gioer et S3inf, nogle prægtlgffæbte SSæringer fomme meb ] 

ganerne. i 

lOZariafanen og ^oréfanen. 33rofbre! ] 

33etragter bi^fe gamle 33annere I 

iDZeb ^refri)gt. ^e flagreb ofte, ipox J 

^et gif aloorligt til, og giorbe D^orrig ! 
Og ^anmarf ^re. 

3)er blæfeø en ^oitibelig SJJelobie; afle Skæringer blotte bereé j 

^obeber, fncele for ganerne, og gicre en [titte Son. i 

6aa ^ar 3 nu t)a ^ilfet biéfe 3}iærfer, 1 

§t)orom t)or (5f^t^^>atron, ben ^ellige Olaf, J 

Uf^nlig foætjer. Unbertiben riber ] 

§an f^nlig for oé paa fm boibe .^eft, ■ 

iRaar ^axm t)ojer, og naar TloM f^nfer. | 

Og nu ©ubé greb! gorbeler eber runbt | 

3 Staben efter eberé §erreffiolb, | 
Og blanber eber meb be ælbre 33røbre. 
5lfforer eber biøfc lobne (5finb, 
^er er for \)arme l)er; iforer eber 
^e l^^blaae ^iortler og be blanfe ^ielme. tjæringerne i SD^Jiflagarb. 59 

.p»oraf bet fiubeé no! i 35aaben^ufet. 

3 ©ilbe^^ufet m^be ^^Dbtnger; 

Der famlet »i til 33aaknt^ing; ber fee 

3 eber^ @{(bef!raa famt eber^ Slaht, 

6cm glemmer \)ore $r{t>ilegter. 

I)er finbeå ^orbe, Sænfe, C^fefrone, 

6amt 6f^tépatroneu^ 'BiUeb. Der Dt træffet 

3flet fnart igien. din trænger jeg tit ^Dile 

(Su (iben 8tunb, og bet gier 3. fj^nt jeg. 

.f)an ^ilfer bem, og gaaer. 

^[^æringerne 

f^ngc: 

galjle Difer 
^i Daner baare; 
^^atten^ D^orner ei 
Diormcenb blinbe. 
(^t)riftne [or ilorfet 
Inde i>i I^bigt. 
Dlaf^ Øje! 
©t? bu oé 3}^obet. 

2)e gaae. 

@n i^eibccnf I ^aggrunben. £u ung UcEting i 33aabenbiagt 

ganer fom iQagt frem og tilbage, meb Øren paa ©fulberen, 

og meb en liben .f)arpe f)ængenbe oeb @iben. 

flarafD fommer. 

(ift bu min ^I^agt i '2(ften? 

35æriugen. 
3a, ^err longe! 60 SSæringerne i 3J?if(agarb. 

X)u eft ^eel ung enbnu. 

55ccriugen. 
.^un f^tten 5{ar. 
^atalb. 
Og alt i 3[)Magarb? 

Q3æringen. 
^ong .^^aralt) \)ar 
$aa €tifleftab, \)a ^a\x i)av femten. 
§aralb. 

m f\?art! 
røg t^ffeé, jeg ^ar t)er ei feet big fev. 

2)ætingen. 
3eg fom meb biøfe ftbfte 33ærmger. 

|)ara(b. 
Dg flæbt alt i ben l^øblaa 53aaben!iovtel? 

færingen. 
3eg længteé efter 33agt !)oé big. 
§aralb. 

Tim eft 
I)u feb ei træt? 

^^æringen. 
DIei, jeg fol) DP^ibbagéføtju 
^aa 6fibet, |)evre! 

§ a r a I b. 
Dg l)t)t)v ejl bu fra? 
35æringen. 
gta 9iuélanb, ^erre! 

^aralb. 
%f, faa fommev bu 
30 fra min (^liftf« mo^groebe ©rato! SSætingetne i 3)?tflagarb. 61 

35æringen. 
9^ei, ^onge! ®ra\)en ^r jeg i!fe feei 

^n (iben §ar^e f)ænger »eb bin 6!u(ber. 
Du ejl ba efialb? 

færingen. 
min I)rot! jeg fuj!er libt 
$aa bette ^aanbt?ærf. 

'Satalb 

lægger ftg paa Selbænfen. 

Sl^ng mig ba en ^ife! 

35ccringen. 
i;»t)ort>eb bu falbe fan i 6øt)n? I)et \)il 
(5i t)orbe tjanffeligt. 

^aralb. 
Den fijæbe 6temme, 
3?Ug t^ffe^, fienber jeg. 6^ng, Ungerfi?enb! " 

35ævingen 

fætter fig, og [tanger t>eb ^arpen: 

${1 bu \)d bæve benne Dragt 
6om %\)oxa ^tortur eieb? 
^t t)ælge ben til ^^ittbé^ragt 
§un i ftn Ungbom )3kieb. 
Dm biéfe 6ømme tibt f)un foer 
SO^eb fine f)t)ibe §ænber. 
IJiu ^t)iler ^un i forten '^oxt — 
^n anben élf!o\) brænber. 

^aralb 

reifer fig forfcerbet ^alcoi^erenbe. 

O, alle -^elgene! !)\)ab f)m-er jeg? 62 SJætingetne i SKiftagarb. 

'færingen 

flanger: 

3eg ter ei bære Mk Sfrub, 
t)d ijil mig iffe fm^ffe. 
(5nb imx i)un, bin unge 33mb, 
^u raaber ^enbe^ S^ffe. 
§un ^ar ))aa big bet førjte ^rato; 
3}ien fan bu big beflage — 
Senb ^enbe atter til fm (^rat)! 
^un fommer ei tilbage, 
^aralb 

fpringer op. 

TOn mfxjl bu (eijer! — Redige Olaf! -- 
^om i min %xm, og otoert^b mig! (5)1 
Du intet ©ienfærb? 

(EUfif. 
Sfrceffer jeg big, ^aralb! 
»Som ©ienfærb — o, faa fan bu meb et Drb 
33ortmane mig. 

.paralb 

omfaiDner f)enbe. 

1)u leijer, fiære $ige? 

(Slifif. 
TOn e(j!te |)aralb! er bin (Slifif 
I)ig ba i (Eanb:^eb fiær? 

§ara(b. 

§t)or fan bu t»it)le? 

(SUfif. 
D, jeg ()ar ^ørt faa mange fæle 9l»gter. 

^"paralb. 
iDlan maa ei fR^gter troe, bet feer bu jo; 1 

■) 

i 

aSæringecne i 3Kif(agarb. 63 j 

(St almeent Oitjgte f)ar ubbrebt ftg om ^ 

T)m ^øb, min gcejtemø! I 

eiifif. • 

1)et \)ettt jeg | 

3 (55atberife; mppt t)ar bet ^øtt, ^ 

%ex jeg kflutteb [cl» ai otjert^be i 

^ig om mit Sb. j 

§atalb. I 

Og bu forflccbte big ;j 
6om Ungcrft)enb, og brog ben lange $ei. 

Og beelte 9fleifen^ ^arer og ^Befoccr — i 

^lifif. i 

^Dor gierne, for at fee min §ara(b atter! ^ 

§aralb j 

trt)!fcr ^cnbeS ^aanb. v 

^u fom til rette Zi'i), min t^affre (3mk\ i 
3eg reifer Bort i Otjermorgen; Dar 
'J)u tommen fenere — ©ub Dære lotjet! 

9lu folge^ fluj t)i ab til ©arberife — ] 

^er f!al i)ort 33r^IIu^ jtaae. — Din gamle gaber j 

'l)og (e\3er \)et? — Og bu ejl bleven flørre | 

Og fagrere. I 

(Sltfif. j 

3[Rin ^aralb! tt)!!eé big? | 

99^ig f^neé og, bu ^ar foranbret big. i 

^aralb. \ 

3 krigen ^ærbeé man. ilTiaaftee jeg alt \ 
§ar tabt enbeel af Ungerfuenben^ 53æfen ; 

2)eébebre ^aéfer jeg til ^gtemanb. i 

gra ©arberife folgeé "oi til IRorge; ? 

Der gi^r jeg (5li|if til Canbeté Dronning. \ 64 SBceringerne i 2Rtf(agarb. 

eitfif. 
O, f)i)i[fcn ©læbe ^aa bet lange 6at)n ! 
9^u er at 6org og al 33ef^mrmg enbt. 
^eg mbfte not min §ara(b oar mig tro. 

§aralb tanfefutb. 

3a — 2^toj!ab flanber i oort ^ellige 33anner. 
^u, fobgraa ®ubbe! nu forjlaaer jeg big. 

eiifif. 
§oab mener bu? 

§ara(b. 
(5n cerlig eremit 
©at) mig et ^inf for noget fiben, fom 
3eg mi^forftob, og bet fortr^ber mig, 

SHfif. 
2Jlin §aralb er bog iffe rigtig glab. 
T)u jliuler mig en 8org. (^ft bu bebrooet, 
gorbi jeg fommer? 

^paralb. 
9^ei, t)eb alle §elgen! 
3eg taffer @ub. Og oar bu iffe fommen, 
Dg l)aobe jeg for filbe, (Slifif! 
^in falffe X)ob o^jbaget — albrig oar 
3eg oorben §elt og O^orge^ ^cem))e meer. 
Tltn oiib, mit 53arn! l)er gaae oi paa en '^Ifgrunb, 
(^om let fan brifle unber oø. Du f!al 
gaae 'M at oibe. @af i næfte ^um! 
3eg forft maa gioe 33ub til mine 6oenbe. 
gorfigtig^eben er en 5llf, fom l)er 
Xilbeelé felo giæoe ^æm^er fmigre maae, 
gor ai faae ^^ugt meb Cnbffab^ lebe Xrolb. færingerne i 2y?itlagarb. 65 

(Sltfif. 
%t, fom ba fnart! 

§ara(b. 
3a, ja! ret fnart, ret fnart. 

^un gaaer. 

31ttgnott[b, en gammel .^ccmpe, femmer. 

9^agn»a(b fmUenbe. 

'Jlu, 5longeI bar min unge ^Bæring fiuntjet 
Tiig t)el i <8øi>n? 

§ara(b. 
Du e|t beelagtig altfaa 
3 't^emligbeben? 

Otagntoalb. 
3eg bar fcenbe fulgt 
Den l)e(e (angc ''Bd, til ^anbi til (Eøe^, 
Dg »ærnet om bin fpæbe ^'æm)3cci J^reb. 

.§aralb. 
€aa giør bu til hin (Jf^lbner mig for ^2\\>Uih. 
♦^elg ^enbe nu i A)allcn, gamle Oftagnt^alb! 

^agnt>alb gaaer. 

§aralb 

f ajler fig poa .Scibænfen, jliukr fit Sfnfigt i ftne ^ænber. 

pg tier længe fttHe. 2)erpaa jlaaer ^an op, og gaaer i 

bi)be ^anfer frem i gatten. 

Da .gterfute^ ^aa DOkrfeu j!cb, 
.pt)or tuenbe 5^eie fammenftøbte, 
i)a frijteb Jntet ^elten^ llTJob; 
I^i 55elli)ft barn og Di)ben mobte. 
^§>t)ab ^ørte ber 33etvtnfning til? 
Sin .^raft ban funbe pligten øic. 

VIII, 5 66 S3æringecue i aj?i!lagatb. 

ajien jeg — en 33o(b for i^^ffen^ (Bpii 
Tlin ^(ifif — og min Tlaxkl Tlin j^ct^^mø i forten ©rai^ 
(Si meer i fagreft Ungbom fot)ev; 
^un [eileb ooer forten ^ao, 
^un bragteé :|3aa be bunfle 55ooer. 
3eg troebe ^enbe længe t>eh; 
Og fan jeg, (Sanb^eb! M fortie? 
3eg glcebte mig, 'i)a S^ffen bob 
Xil ^eberlag en fob Ol'Rarie. 

Tlot) feenbe, min ^lifabet^! 

^]i bu, ffionbt mtbig i bin Sommer, 

(Sn liKe blaa ilT^igeiforgiet 

Tloh dronningen for ade ^Slommer. 

Uff^lbigt enb bit .^ierte flavier, 

Som ba bin ^Dlober gao big I)ie; 

SO^en §imlen aaben for mig jtaaer, 

9kar jeg tit £)ie feer, 2^arie! 

Som 9^uélanb§ Hulb meb 03ran og ^ié, 

2}ieb fmuffe iTJorbl^é og meb Stierner, 

2Rob græffe 23(omfterparabiié, 

^oor enb D^atur om Sfionf)eb occrner; 

Som ii^cn ^irfe, flet og ret, 

Tloh ©ræflanb^ binimelffe So^bie, 

J^or^olber fig (^(ifabetb | 

Xil big, min elpebe Tlaxkl I SJæringeriie i 2Riflagarb. €17 

^i^ ^»^9 F9 ff^^ter af btn 5lrm, 
Tlii fcvfte Søfte mig forbinber. 
Tl'm (Elifif! ci (^org og Apatm 
3fa( blege bine friffe .^inber. 
Dn hax et ^eliigt 5!ral> ))aa mig; 
53e(an! faa j!al oé ^4U"crften t)ie. 
3eg felgev cg jeg ægter big — 
Tltn dbiig glemmer jeg Tlmt. b* 68 iBæringerne i 2Riflagarb. IreMe §autiliiig. SEifitrjiaUfii. 
^eorgios alene. 

.*p»or uuberligt bog iM 33ebnfteine 

©ientage ftg i benne -Berben! ^n^t 

3Bi et i ^dk .^eifer^>ar et 23i(leb 

3tf gamle 6t)ai]f)et>, ba Jnftinian 

3nbbilbff paa I^ronen »aflcbe? ^an je^t 

éi fammenligneé meb en 5Be(ifav, 

(Sn miøfienbt i]erbené[)elt? Dg fa|))3eé ei 

^om {)iin (5unuc^, ()i{n Uéling ^arfe^, ^atdb 

0??eb en ©eorgio^ cm ^(h'en? DJien 

.^onftantinopel ffa(, fom lU^aifanb, ei 

Dlebtrampee af barbarer. 'Belifar! 

3 een iltng ligne in binanben ei: 

Du MX en alt for gob, troff^lbig ®ief; 

3 eg \)eeb at fætte ^aaben imob $aaben. 

Cg Sift f!al fælbe h^ift. — Dd er en gob 

Jnbtetning bift og l)ev i 3alene 

ID^eb biéfe bule (Soilev. Meifer))arret 

(^i blot, men jeg og ^^?Totoi>eftiæren 

Spax ogfaa 9iøglen. — ^pa, forbomte 3iébiorn! j 
*J3æringecne i 3)?iflagnrb. 69 ] 'M, mxaihl bu ijax flengt i ^3afer mig i 

Tl\t ^gveebannev, traabt bet unber gibber; ] 

(i:i nc! meb ^aurbccvfranbfen — 3}?^rten^ .^ranb^, j 
'Min ivæfiemø i)il bu bcretjc mig, 

i^it fli^gtc meb D}kvia. dJlm mit 6faftat)I ^ 

^taaer jtillet »ifeligt og !un to ^^ræf — j 

eaa imanber bu big mat i ^merteny Jaun. ! 

jeg l)orev .^eifevinben. galffe 3«?^! ' 

govbliiibebe ! bu ffal faae 5llt at t?ibe; ] 

'JRtn brille oi( jeg big bog (angfomt fetft. : 

3eg tjeeb, bu liber mig i ^iertet ei, ; 

5lun fælled 9kb og §ct)n forbinber ol i 

3oc fommer. 

.^oab oi( bu mig igien, ©eorgio^? ] 

Du fieber mig meb tibtgientagne Hager. { 

^ar jeg ei bebet big forbri\)e 3:iben i 

^0^ bitt Tlma'^ i 

©eorgioé. | 

lilgio, ^eiferinbe! \ 

jeg fommer for ([i ffvifte ærligt for big, ■ 

'lii jeg bar mi^3fienbt .^aralb Apaarberaabe. ] 

Sot \ 

X^et er mig fiært, bu fom engang til ^kwMhH \ 

^rfienbelfe. jtun unbrer M mig, ^eu! j 

"itt ^eiferftabené ©aber og benø S3org I 

-par t)iijt big, ^Dab ^n funbe bebrc feet j 

ji Thaien og )i>aa ^fetten. 1 

©eorgtol I 

^eiferinbc ! 1 

Du falbte mig en OJiaane; 9[)kanen, Deeb bu, 1 70 i^æringerne i 9)?iflagarb. 

3eer 6olcn !un om diatim, og f)Dor a)?aanen 
^fal ffinne, maa ber Dccrc morft. 

Saa ^ax 
T)m 9Jtaane nu tilfibft bog fpeibet inb — 

©eorgio^. 
3 §aralb^ (Scnfom^eb. 

3oe. 

(^u ^evlig ciffer! 
^Ot)i (ob bu ben tgiennem 53inboeøvanfen 
(^Å jlinne pellet i Tlaxia^ ilmnmer? 

® e o V g i o é. 
Om dlatkn [finner 3}taanen atleoegne, 
3 2lmor^ 2)i^rte(unb paa Diofevne, 
$aa ffumle Otetterjleb oeb obeu M^ft. 

g^, ^t)itfe fccle 35ilieber! Jeg afff^er 
Sn $f)antafte, bcv jaget efter 9^æbci(er. 

@e or gi 0*1 
Cg en ^orflanb, ber fan o^bage 3anbf>eb? 

3oe. 
.t)oab ^ar bin f)erlige gorfranb o|)baget? 

@eorgio^5 fmKenbe. 

3tt jeg ^ar mi^fienbt .§)aralb. 

3oe f)efrK3. 

gr^gt min ^Brebe, 
3 galb bu tirrer mig! 

©eorgio^ iisfoib. 
3eg troebe, ^n 
')}ax ^er)lfeft>g, ærgierrig, ftolt — men aaben ^Bæriiigecne i 2)?lf{agaib, 71 '> 

Dg ærlig, ^^ie ^eijevint)e! jeg i 

^av giort ham Uret — ^pardb er eu 9^ i b in g, i 

3«>e. j 

')lu fuccDer Døten ot)er tine hoffer! ^ 

©eorgio^. I 

Cg ouer bitte, l)t)i^ bu ^ører ei | 

^iit ORebitingøtttattb. j 

meb jiolt goragt. :! 
3)u rebbe tttig? 

©eorgioé I 

befianbig rolig. 1 

ijra ^aralb, 

6øttt t)i( forraabe big ti( ^eiferen. I 

3oe urolig. i 

gorraabe tttig? Og f)t)ab mt fean forraabe? j 

(^eorgio^. ^ 

(^t ubetæitfjomt S^bfalb, ber \>\]t albrig I 

^otn big fra ^iertet; ber Mx jlraj fovtrubt, ; 

€ottt bet fra 5æbett fløi, og albrig ttteent. j 

Jeg fienber 3oe. — OJJett i $ibenf!abeit \ 

§or(ober tttatt fig let. ^in ^^^f)antafie, \ 

3nbtaget, efterjog ^ong ^aralb^ 9iæb^(er, 1 

Og ett barbarij! ^ilbjTab rørte big. \ 
%i ei !)ait f!iottte paa biit i)m IJlaabe, 

^t f)ati tttiébruger bin J'^^^^'^^^Bf)^^/ \ 

I)et er i ^aralb^ '^tattb og 53ccfetr. ■ 

3oe angfJ. I 

%al I 

(S)eovgioé! gor ^itiitetté 8f^(b, ittin 55en! 
(3m ittgen Otitfoeb. 72 iBcecingerne i ^JJ?i!lagacb. 

33Bfe Xing, g^rfiiute! 
Ubtaler man anpctnbigt fun meb Cmf»eb; 
I^i om jeg fagbe ^er nu )^i\xmpt og fort: 
„T)u imI affætte ^eiferen, og {)æoc 
$aa Xfjronm §ara(b, fom bu elf!cr f)^it; 
^Jien ^avalb, fom foragter big meb famt 
Din Hiærlig{)eb, \>\i flugte meb min 23rub 
DO^aria, fom ^an elffer, og forraabe 
Dig, ben gorfmaaebe, til bin ^gte^erre" — 
§t)or(ebeé flang »el M for fme Srer? 

O, alle ^elgene! 

^un er nær »eb at \\)nh i Sifmagt, l)a\\ griber fjenbe i fin ^tm. 

©eorgio^. 
}^ai big, g^rftinbe! 
Og ^^r mig. 

^abfagte. 

Spa, M er en bcilig D\)inbe, 
m træffe i ftn 5(rm. gorbomte 35ilbmanb, 
^om i)o»er at forfmaae en faaban $erle! 

3oe 

fatter fig, reifer fig meb ^raft, og figer: 

Apar t)an forfmaaet, »il l)an forraabe mig, 
6aa maa ^an mifte ^mt 

©eorgio^. 

3[>el, bet lab l)am! 
DJien ^» or ban, ijm 5lciferinbe! agter 
Du at inblebe §e»nen? SSæringerne I aJUflogacb. 73 

3ugen Omf»eb! 
A)an er en lumff gorrccber, \)an maa falDe. 

©corgioé. 
'Mgobt! Tltn fan bu fcclbc ^am? ^u ^av 
^i iD^agten ot)er Sb og Diyb, ^Jt^rflinbe! 
Det ^ar ^efpoten fun, Sebaflofrator. 
Dg bvæbe t)am Deb Snigmorb? g^, bet fan 
§i)ev Xrvtlleqtjinbe gi^re »eb fm ^Boler; 
Det er ei §ei)n for ^0^. 

3oe. 

9f^aab mig ba, 
•Biié mig ben Urt »eb MM ffumle S3reb, 
vEom giemmer ©iften fmertelig og fiffer. 

(SJeorgioe. 
^aralb maa falbe fom en i^anbøforræber — 
Det er t)an — fom en 3[)kjeilætéforbr)^ber; 
Og ^eiferen maa feb afftge Dommen. 

3oe, 
Du Okfenbe! og troer bu, .teiferen 
$il bræbe ben, fom rebber )lmi f)am? 

©eorgio^. 
3eg bringer meb to velbetalte 3Bibner, 
3om begge ^ørte: ^aralb »ilbe m^rbe 
iKomanoe, for ([i fcctte fig paa %{)Xom\h 

3oe. 
gortræfligt! 

©eorgioø. 
Irium))^eer for tibligt ei! 

3 ^ ^• 
jeg fienber min 9iomanoø 2lrgt)roø; 74 .^Bceringerne i SJiiflagarb. 

6aa rccb er 3^3^^ f«?i^ P^ '^^^' fc*ttx ^an. 
Og ^over f)au af tt^eubc 35it)neré 9)lunt> 
(Et 5lnffag mob fit ^it), faa er bet nof, 
6aa føve^ ^aralb Iccnfebunben f)en 
lil T)^ben^ Zaaxn, 

©eorgioø. 
3a, f)t}té man faaer ^am fat. 
iFJeu ^t)or er |)ara(t) nu? DDhbt i fm ^ær, 
(Som ligi^er riinbt forbeelt i §ot)ebjtaben. 
^»or \)il man ^eute ^am? 3 ®ilbe^ufet, 
^oé »I^ceringer? X^et turbe ()oIbe baarbt. 

3oe. 
§an (offe^ maa ^erkn. 

©eorgioé. 
Det er alt |!eet 
lilgit) min T)r{|lig6eb, 55i)rftinbe! ^un 
Seg ()anb(eb til bit 33ebfle. 3^9 ^><^^ ^^^^^ 
3 bit dlam ^aralb bebe om ai fommc 
^nbnu i 3lften ber ^aa ^Sorgen. 

3oe. 

herligt! 
©corgioé. 
Du iubler alt? 

$ev ffal f)an griber, binbe^, 
0^ f^reé til fit fRetterjteb. 

©eorgioe. 
M fagt! 
Dg ^eller iffe er M tjanf!cligt 
^t l)ugge ^oi)bet meer af l)am, ai ftøbe 
(En Dolf i S3r^jtet ^am, enb ^t^er en 5(nben, SScccingecne I SWiflagarb. iOZen, ^eiferinbe! tænf paa ^^(gcrne; 

Ifei fc^ve ^ccvingeTue, beveø T)rot ^ 

(£r fængslet ()er og git)et ^en til Døben, j 

3aa giør be Cpxex, brccnDe 33t)en af, I 

Cg bræbe o^ tilfammeu, alle (5^rcpfer, J 

ilJieb £)jevne, fom 3(agteq\)æg. j 

3oe. I 

I)u t)ijer i 

iDiig lutter <Spinbet)an>, fom minbfte 5Binbpuft j 

£au fonberrbe. j 

©eoxgioe. i 

Tlam bu, g^rjtiube? i 

9lci, jliøunc 3oe! jeg ^ar €tvi!fen fhoet ] 

%] ^abet^ og af ^emiené feigc Sajt; i 

Den ))aéfer \)el til <g)avalbo $a(6, og Dicet)len ; 

€fal felt) ei lofe benne flramme Hnube. I 

3oe. : 

^aa cengft mig ci, og fer ei meer min gr^gt i 

3giennem alle It?ii>lené ^ab^rintberl i 

55iié mig en Ubfigt til l)an^^ Oietterjleb; | 

.^un ber er iDkalet for min iRo. \ 

©eorgioø fmitenbe. i 

6i, ei! ^ 

2kU t)ar bet altfaa iffe bog faa galt, ] 

'}{t 0?iaanen ffinte b^n ^aa O'^etterjlebet? j 

IRu, feer bu, bet er ingen ringe gorbeel, i 

^t)ab flau Tloxai enb flabbrer berimob, ^ 

%i ^^soUtifen, ber o^^eiet t)a?\)er | 

^ig o\)er A)uuéligl)ebenø "Sorgerb^b, j 

^etiener fig iblanbt af — falf!e iibner, 1 76 '-Bæringecne i 9J?iflagai-'o. . 

^n Bæélt^ %M for en nyttig ling; 
X[)i t)e er rfte bebre, enb be faube. 

^pi>ab inl bu fii]e bermeb? Du ^ar altfaa — 

(i3eor(jtoc>. 
C^nbuu to 55ibner. 

Du er »el befienbt 
IFieb 23^enø Ub|!ub. 

©eorgioe. 
*2(t for ben (5ag? 6fplb 
33ebot)er man juft ei at føge (anat; 
%xa ©utbtrifliniou til ^iggerffurct, 
3 alle ^tænber finbe« flige golf, 
Zii boift forffiellig ^riié, og mine fif jeg 
gor Ofløt^erfiøb. lo ftaffele giffere, 
Sp\>tm 'Soé^oroe, jlionbt ben (fom ^ellefpont 
%it ^0^ ^omer) fan fatbeé fifferig, 
^i aiiit) \)Oii, forfmier efter O^iobtorft; 
.p»ab f^nbe be t)el Deb ai gaae i .pallen 
%\l ^Sceringer, og fige bem: „tong .paratb 
(^r )>(um)3et ub i $anbet, ha ^an t)ilbe 
33eføge Glibet"? Det er \)ove^ ^^t)ft'e, 
■31t ben gort)ot>ne gaaer faa tM alene 
^^aa 63aben uben golge. Cgfaa ijaah^x 
3eg mft, ijan tommer, ene ber i liften; 
§\)ié ei, maac im oipfætte .^e»nen til 
3 Tlox^m. 

3oe. 
'^Utfaa, naar ^an er ber — 53cetiugenie i SJiiflagarb. 77 

Diaar ^eiferen \)ax fælbet Dommen førft, 

3aa labe im bam gribe, fneo(e, (cccjge 

iReb i et (Jfriiu, og fore flur til ^^aarnet. 

Gu ©rccfer, bev ^ar nogen "^iig^eb meb fcam, 

Jeg ubflccbt bar omtrent, fom ^an; f)an gaaer 

OJJeb (angt nebfalbne Apaar, meb §ara(b^ ^ielm 

Cg §«va(be v^aabe, T^ccringerneø $agt 

gorbi; faa fee be alle, bereé 2)rot 

^r gaaet biem l)erfra. §an pleicr ftelben 

^2lt tale til bem, naar t)an gaaer forbi; 

Dg uf)3urgt taler Jngen til f^am førft. 

3aa fenber jeg til ^aimeu ^aralbé 3!)?gge, 

■pi^or ben forfoinber nær i>eb ^Btraubené ^Suloærf. 

'^aa 33anbet flæber .^eltene brune ^aabt; 

3aa er ber ingen It)i\)l om, \}m er brufnet. 

Tn ^ar erobret ijam fra benne 'I^erben, 

A)an er Dor Xrcel, uor lænfebunbne Jyange, 

Dg m fan uben gare fenbe Bam 

.^en i ben anben 'l^erben, naar t)i l^fte. 

3oe. 
X>u er en \)a!fer Diæ\)el! Tltn l)ttab jtaaer 
iPiig iube for, bu fom faa gobt fan l^t)e, 
%t iffe {)er bu fun bebrager mig? 
©eorgio«. 
^aa ffaf big -Bi^l^eb, bl og lab bin 9formanb 
gorraabe big til åeiferen; faa faaer bu 
'^m\é i bixn'i>c. 3 biin Soile ber — 
Du i>eeb bet, ben er Imul — fan l)oree ^2tlt. 
iTl^en ml bu meer 33et>ii«? $er er et 5Beré, 78 SSæringctne i SWiflngorb. 

€om ^an ^ar tabt paa Xrap)3en; iffe juft 
%{{ mig, men iii min æble g^criicmø. 
Iil<^ii>, jeg bringer big bet, iffe !()enbel 
T^et er ^aa ©rcrff, men ffretjet bog meb JHuner. 
^vté bet! ^u fienber ^aralbé kragetæer. 

3oe læfer: 

,;Xvofaft AAaralb tænfer 
^ibt ^aa fm TUxia. 
4^el\)eb |!al ei felten 
éra ftn ^immel f!il(e." 

|)un jtiuler fit 5tnftgt i fm |)aanb, gaoer forbittret og beficmt 
\)tn ti( S3tnbueéaabningen, for at faae Suft igien, og ftircci 
paa SKaanen. 3)?eb toungen ^ulbe: 

S)u jfinner faa fornøiet, 5lrtemié? 
1)u folbe 3omfru! fmiler bu faa rolig 
a}Jeb blege X^iabem om l)t)iben $anbe? 
Og bog er (ifiebnene Oiæbfel i bit 33li!. 
3eg fienber big uel i)eb Ut ælbfte D^aton — 

9J?eb t)ilb Sibenftab, ber iffe længer laber fig tbtnge. 

Xitanené Datter, ^efate! big er bet, 

§m^ :bemmelige X^rotbbom ftræffer fig 

éaa langt, fom '^atUn meb fm forte 23inge. 

3a, bu eft min Qjubinbe; tl}i nu oenber 

Tlii ©ie fig fra @ub og ^elgene, 

gra €tiernel)imme(en, og fmber fun 

3 TlmhU ^fgrunb fm gorfriffelfe. 

33eftæ( mig, ^^Itreué' og 3:b^efteé' ^anber! 

Ubfluf ^oer ^anfe af 2}lebiiben^eb, ^ 

goroanbler mig til gurie, o|)f^lber 

Tilt ^lob meb 31^' ^»bnu — jeg f^ler bet — SSceringerne i SRiflagarb. 79 

C^iib flæber ber af 3()3^robiteé dMf 
%ox mcijet bcr i biéfe ^itaret. ^aaren 
5[^anf)eUigcr mit Øic, og ben 6t)agc 
33ei3Tccbev feig fm (Epot. DJ^en, (^^pria! 
9^u giorbe (S»agf)eb big bet fibjte Offer. 
Zil ©eorgioS. 

I)u faaer biu ^e\)n. 3^9 9^^^^* ^^^ ^eiferen. 
§er bolbet bu meb Xaler ^aralb o)), 
lil jeg ubt)ivfet ^ar ^ané i)obebom. ^a, 
iRaar bet er ffeet, f!a( (Soberfloffen ringe, 
vSom bccnger næfl f)en3eb i ©alieriet. 
^ab ^am faa gribe, fom bu !)ar befluttet! 

@eer paa pergamentet. 

X)en lifle ^ergameutftum)) er et $aø, 
^om ne|3pe (£baron feer, for meb fin €tang 
^an ff^ber ben begforte 35aab fra ^anb. 
Dg ffienfer f>am fri Overfart paa Cetbe. 

®aaer. 

©eorgio^. 
Du oit ei tale meb b^nr? Dg mig f^neé, 
Det er ben bebfte €p^g. libt ^ax jeg moret 
ilRig otjer tatten, naar faa oenlig forft 
Den legebe meb 3!)?ufen, for ben Ut'^, 
Dog — bun er Dt)inbe; ^iærligbeben er 
(Si ganffe buujlet bort, og 3f^^ fii^^^^ 
2et fmelte, naat ben fom i ^aralb^ Soljlin. 
ilRaaffee bun lurer ber i pillen forft. 
Dg fpilber liben mig. DJlen lige meget! 
^^It mine Tnbner er b^é ^eiferen; 
^un finbe oil Ut bciloe ^rbeib giort. 
Dg f)un beboiJer fun at frone 35ærfet, — 80 ^ccdngciue i 2WifIagarb. 

3eg maa inbtette laUn faa, at ^aralb 
€taacr i fm kle, ftolte D^^gen^eb. 
Og bet \){l iffe falbe uanffeligt. 
I)cn Uforffvammcbc foragter mig, 
Dé alle f)cr, og t)an forjtaaer fun flet 
%i fætte ^urt)en for ftn 33iornemunb. 

garafO !ommer. 

(Sr .^eiferinben iffe [)ev? §un kr 
3nbbubet mig i Dtoo^iben. 

©eorgioé. 

Apun fommev ftraj. 

§aralb. 
'Bel gunftige ^err Ot)er^ 
(£tæriard)I faa inl jeg »ente f)enbe 
I)evube t)eb min 'I^agt. 

©eorgioé. 
6i! fommer M ftg 
^n 5(fo(^t^, fom ^r ^3efaling ot^er 
33aranger!)æreu, at ftaae (Sfi(bi?agt ube 
"^aa ©angen mellem T)ørene? 

.§ara(b. 

T)et træffer 
Derube, mener bu; jeg fan forfoie^? 
3eg taffer big, forbi faa om forfigti^ 
Du tænfer :paa min 8unb!)eb. 

©eorgioe. 

6unb^eb er 
(£t fofteligt ^(enobie. 3eg oeeb, 
T)u Ⱦlger gierne, ^\)or bu fan, et ^ttt^ 
%t Ⱦre paa, t)Oor ber er ti>xt og funbt. JBæcingerne i 2J?i!Iagatb. 81 

§aralb. 
Cg berfor ffa( jeg blbe nu f)o^ big? 
2aa mener bu, ber er beflanbig funbi 
^t)or bev et tørt? 

©eorgio^. 
3 DIormænb er bog faa 
'barnagtige, forfængelige, fom 
55i djræfer. 8ee, nu er bu tjreb, forbi 
Tlan falber mig Coer*(Stæriarc^, 
Og big fun ^Ifol^tf), ?lu ej^ bu ftobt, 
gorbi jeg næuner ci hin \m %\kl 
I)in ^^anf)^))erfeba]to^. Tim M maa 
i^^rft teiferen erflccre offentligt, 
%ex er t}d ei autbentif!. 

A) ara Ib. 
©ierne jlienfer 
3eg big (Xrebit ^aa Xitelen faa længe. 

©eorgio^. 
Tlin l)øie ^eiferinbe ønffer, .^aralb! 
'Bi ffal forfone^^; ^un befaler bet. 
Cg jeg abh)ber ^enbe. Jeg gior gierne 
I)et forjte <3fribt, i galb M gior M anbet. 

.^aralb. 
Sp\>ox ml bu t)i ffal ffribe ^^n? ^il holmgang, 
lil 2:t)efam))? I)ertil gior jeg ogfaa gierne 
Det førfte efribt. 

(SJeotgio^. 
Det falber t>u gorfoning? 
Det maa jeg fige! Ii)e!am)) er gorfoning 
Da i 33arangerf))roget. 
vm. 6 82 SSæringeme i 9)?ifiagarb. 

^aralb. 

(3m^ t>er 
Gn bebre? ^a faaet 23veben ^uft man ^ugger 
gorbittrelfen af (Sinbct •farmen foger. 
Og tigger i!fe fuur og raa og giærer 
t)i^ unber ^iertefulen, inbtil bu 
litftbfl faaer Dtjalmer og ^Beflemmelfer. 
iU?an b[it)er albrig bebre 'Benuer, tro mig, 
Stæriarc^! enb efter b^gtig luefam)). 
Det renfer duften, fom en ^ommertorben. 
Og let man aanber fiben i hd lole. 

©eorgio^. 
Tim teiferinben ^ar befalet o^ — 

^aralb. 
3eg l^ber intet Dt)inbebub. 

©eorgio^. 
Du fommer 
Dog t)er ^aa ^enbe^ Q3ub. 

^aralb. 
^aa f)enbeø ^^^n; 
•D^en førft jeg tale »il meb ^eiferen. 
©eorgio^ 

flotter til eoifen. 

lOleb .^eiferen? §an tiblig gaaer til Seng^, 
3 3iften fan bu iffe tale meb ^am. 

^aralb. 
Det maa jeg, om jeg ffulbe mane l)am 
5tf (^xmné OUJulb. 

©eorgioé. 
61 ei! er bet faa mgtigt? færingerne i 2)'?iflagacb. 83 

^aralb. 
^eel t)igtigt. 'g)ol^ mig iffe o^! 

©eotgioé, 

Det maa jeg 
^n liben ^tunb; bu maa bog melbe^ førft. 
Cg ^Yotot)eftiæren er ei fommen. 

9Kan F)ocec en fagte SlaSlen i ben ^ule Boik, fom af Sen, bec 
gaaer bort. ©eorgioS \totttt fmilenbe ber^en; ^aralb 
mærfer 3ntet. 

I^aralb. 

1)e bræk ^am titfibft, ben gamle Oi^anb, 
Tlit) lutter taabelig deremonie. 

©eorgioé [agte. 
X)et trætter 33iarnen, at gaae længe o))reijt 
''^aa 33agbeen, ^an t)i( neb ^aa alle gire. 

|)Ott. 

I)a altfaa bog ber er en (Stunb at »ente, 
'^aa flig o))rigtig — ^t)i bu baber mig! 

^aralb. 
Siig — uoprigtig — l)t)i bu baber mig! 

©eorgio^. 
3eg mangler bog ei Ia)3)3er^eb. 
§arali). 

O, nei! 
Tim bet er fommen inbt, naar ©rceferen 
6fa( felo ftg rofe af fm ^a:pperl)eb, 
^eom noget Dtoerorbentligt. 33lanbt o^ 
f^.r geigbeb €fiænbfel, Xa)3per^eb faa t)ié 
5lt træffe ^oé en iT^anb, fom 5lrm og §aanb. 

(55eorgioo. 
llJJig fatteé iffe ^logffab. 

6' 84 SSærlngerne i 2)?iflagarb. 

^cetjen er 
at lifligt T)^r, ffiønbt ben befibber ei 
(St D[)^ennejle^ gorflanb. 

©eotgioé. 

gornccrmer bu 
(Saa b^bt mig, §ara(b! at bu negter mig 
(Et 3[l^ennef!eé gorilaub? 

^?)aralb. 

55 ær a)^ennef!e, 
Aptjié bu be\)ife t)il bu t)ar gorftanb. 

©eorgio^. 
Dg ^\)ii^ Umenneffeligt ^ar jeg øt)et? 

^Jaralb. 
(Er jeg en *^rceft, at jeg j!al ffrifte big? 

(53 e o r g i o ^. 
8iig mig oprigtig alle mine g-eil! 
3eg fuærger Deb Sanct ipelenae i)JJira!ler, 
3eg mi forbebre mig, i galb M l^ffe^ 
Dig flarligt førft at oi>crt^be mig. 

Aparalb. 
Ølu »el, faa ml jeg ærligt jige big: 
gørft efl bu grufom mob en falben gienbe. 
Og bet er ingen bolb og c^riften $e'lt. 
libt l)ar M o)>bragt mig, naar efter (Eeiren 
X)u alt for inlbt lob bine ^Bobler l)ærge. 

(^eorgio^. 
X)et er ei let at toinge Iroéfet efter 
(St eiag til ^3^bigl)eb. 

^paralb. 
5aa eft bu gierrig. SBæringerne i 3)?if(agarb. 85 

©eovgioé. 
I)et flamme figev mcin om biij, 5long ^viralM 

§aralb. 
3eg liber @u(t), (^u(b ev et \)dhxt m^m, 
Og bet er D^øglen til a( 5Berben^ kræfter; 
a)ien ^2l(t meb^OJ^uibe. 

(S^eovgio^i!. 
9^u, t)Dvib er ieg meer? 
.gyaratb. 
9[Riéunbelig. 

©eorgio<5. 
^rgierrig^ebeu piner 
Stimbom en oebet Siccl 

^aralb. 
^aa tilfrebéflil 
Den nieb 23ebrift; men b(i\) ei fpg og bleg, 
i^iaar anbve 5Bæ(bige nbmanfe fig. 
Gu^orgioe 

meb iiibæbt fs'orbittrelfe. 

.'ptjab er jeg mere? 

§aralb. 
'i^umj! og falf!, (5)eorgio^! 
Xroer bn, jeg oeeb ei, ;[t bn foærter mig 
gor .^teifer og for ^eiferinbe, ffionbt 
T)\\ nn inl labt ftnbig og beffeben? 

(^eorgioØ brifleube. 

.*p\)ab er jeg meer? 

§ ara Ib. 
Uæbefmobig, (^ræfer I 
I;ii tDinge t)il et fta!fe(6 pigebarn, 
(Som iffe efffer big, ti( .^iærlig^eb. 86 SSæringerne i SRiffagarb. 

©ecrgioé. 

^aralb. 

'^un elffer 'I))^\}tn, 
Cg ^enbc^ Ito toil f!ien!e I)enbe 2:røjl. 

^(o!fen ringer. 

©eorgioø. 
Ohi taffel- jeg big for mit €friftcmaal. 
dlu tinger Sloffen — og biu Xime falbev. 
din fan bn gaae ti( .^eifer, Heiferinbe, 
6om feb big (i)|ler. 3^g ^^ ^ig forbunben 
gor bin 0)3rigtig^eb. 

§aralb. 
^en «nf!te bn. 
■I>et er be ftbftc Drb, jeg tafer meb big. 
Det j!n(be glæbe mig, Dar bu i (Stanb 
%[[ at forbebre big. Som (^f)riften bør 
Jeg troe M; j!ionbt jeg beeb, M f)oIber baarbt, 
5lt fmebbe »IRatmet om, naar t>d er folbt. 

©aaer. 

@eorgio5S. 
S^jring nn fra gielbet^ Xinbe, raf!e ©teenbuf! 
iReb i bin '^fgrnnb og bræf benene. 
$aa v^lip^en er ber ingen Ubi>ei meer, 
^bor Jægeren meb fine ra^^e §nnbe 
forfølger big. — T)et er en et>ig Xruft 
gor oé .^olbfmbige, goragtebe, 
5It m, [om $abber, attib fomme fiffert 
Xi( ?0^aa[et, meu^ be o^^bUtftbnrnme §arer 
gorfoue ftg. — %i atbrig bog be Daarer 
,^an tære ben ^iftorie, ber er Sættngernc i SKiflagarb. 87 

Tim gammel, enb SJietbufalem ; ber att 

XilbtDg i .spimlen fig meb Lucifer; 

^en forte Sære: ^^ot)mob gaaer for galb! 

Stjtter. 

^u gribe be ^am. lIRan ^ar fneolet f)am. 
§an fan et raabe, men ^an »riber ftg 
3 §c(temobeté fibfle ^rampetrccf. 
3eg giber iffe \3ccte fe(t) tiljlebe 
Derinbe »eb bet 0))trin; bet er unber 
^tccriarcbené 5^ccrbigf)eb. — 9^u, iparalb! 
I)et er ben anben @ang, at man begrat)er 
Dig letoenbe. 3^9 {)aaber, fibjle ©ang. 

Stirret paa en Statue. 

^'Ck\^ t)i( bu mig, bu blege €^ogeIfe, 
^Ipollon^S ^illeb, bi>ibe fn^armorftøtte? 
3taaer ban og truer ei, fom i^ralb^ ^anb, 
2)leb munter irobé, meb fmifenbe go^'^B^? 
Cg ^oii^^'i) \w\m o\)er $aubené 33rt)n. 
§ot)mober bu big enb i Doben, §aralb? 
<2nart ejl bu folb og bleg, fom benne (Eteen, 
Og ba forft aanber Utk ^ierte let. BKarias 'Bmtht. 

31?nria 

alene, ^un flaaer oj? fra et liQe 8fri»erborb, og læfer af 
et ©tnffe pergament, ^»orpaa ^un ^ar ffretet: 

^21ltfaa ffal jeg ba nu fortabe bet blomftrenbe ©rceflanb, 
golge ben norbiffe .^elt fia^f til fin ftormenbe ^t)ft? 
palmen jeg figer et et)igt gartoet og ben bunfle ^^^reéfe. 88 JOæringetne i 2)liflagatb. 

CauvbccvBlabet i ^ug glinbfer meb ^aaren: gavDcl! 
$)t)æbebc $al meb étctUx fra $f)ibiaé' Xib, fra $erif(e^' 
Clb! $rajiteleø' vtunfi qDæger ei længer mit 33Uf. 
§eller ei, %^cohxt\ btn fDbibt)niffe gleite 
gra 53tinranferne^ C^ (offer til ^^æffen mig meer. 
G)iennem utallige ©raneré Ørf gaaer 2Beien til ^ronbl)iem ; 
T)er, t)et) 't>d ffummenbe^^at?, ftauber )^aa ^lip))en miti^kal 
T>er ffal jeg boe, b^or i 53abmel flæbt bc trobfige ^Bønber 
Tlc\)^ paa ^^inget meb @u^, træffeé i ^alen til ©trib. 
Uben fniger fig lumj! forbi ben eenlige (Sorter, 
33iørnen i fulfort $el^ boltreé i ^oibefte (Snee. 
Dagen ffifter ei lige meb ^at, ftn rolige bøjler, 
^I^arm af ^elleniffe (2ol folt af ))ro^ontij!e glob; 
^^fet om dommeren (i faggen betvinger, om 53interen 2^ørfet, 
iRorbli)øflammenbe folbt bræber ben qintgenbe Dag. 
5lf, men b^^ib figer M %\t om jeg forlaber Ol^m^^en? 
^^^ria folger mig bog bib, jeg lebfager ^c^il. 
Set er ba (^aonet mit ^ierte, ffionbt alle be f^blige (3kx\)c\ 
Q5enbe mig Oi^ggcn, naar bu folger mig fun, og bin €on, 
5Ipl)robite, (^ubinbe! og bu, ^erafleø! og 5lreø! 
Ia^)3er^eb, tjegen fra é^b, l)ar fun i DIorben fit ^iem. 
Ogfaa ben ^ellige (iijxift, fom l)er oanl)ellige^, folger; 
gromt mig til DliDaroé falber ben foloerne @lab, 
<Rloffen, fom Dlaf ftobte, ben ringer be (i\^x\\int til 0}leefe; 
§immelffe gaber! bit Crb fmelter barbarernes ^r^ft. 
^u t><\ oelan, i 4>errené DIaon, jeg fommer, min Aparalb! 
^Hirabifet ^ar fun l^iemme, ^oor »tiærlig^eb boer. 
©ierne tilbringer jeg gremtibé Sio i .fallen af 33iælfer ; 
©ræferinben ffal milb fibbe oeb larmenbe goø, 
Sære be norffe ^^^iger ai inrfc 33æl>en i (Silfe, 
S^nge bem mangt et Dtoab, mfe bem 3nbiené ^unft. tjæringerne t 5Ki![agarb, 89 

iDlifbne fm ^atalbé frigevffc (3tccl meb tjenlige .^iættegn. 
.J^crligc gaber §omer! atter opimx bin Dit). 

Den gamfe (Sremit træber inb. 

(Sremtten. 
'Mit »affre S3arn! tilgiu, at jeg faa !)uuéDaut 
3nbtræber i bit dammer, og faa ft(be; 
3eg funbe iffe gaae tit ^mk, før 
Jeg i?ar fovfonet meb big. OJiine Orb, 
.^t»ormeb jeg b^b big ffideé fra ^ong ^aralb 
3 5tften, Dar faa ftrenge. 3^3 ^^f uøbig, 
i)u ffutbe troe, jeg t»ar en »ranten ©ubbe, 
(Eom intet §ierte bar i 33armen for 
(^n ung og b^big Doinbeé 2)nbig()eb. 
3eg felt) ^r Dtoinber fienbt t)ar oæret ung, 
§ar elj!et og »ar elffct. IRen, a^aria! 
3eg er bin 33en og ^>aralbø 55en; tilgit)! 
3eg banbleb fom en 5.kn. 

ai^aria. 

ayiin fromme gaber! 
Dn, fom i Sioet alt tilbebe^ faft 
^f golfet fom en vf>elgen, bu ^r iDJagten 
%i ffabe mig; men mielnug ei bin SKagt. 
^it gamle ^ierte nccrer fun fin ftbjle, 
.§)aloflnfte ©lob »eb (Saligl)ebene glamme; 
Mm ©ub forlanger ei, at ^Wcd blot 
€fal elffe bam og §imlen, ban l)ar fat o^ 
'l\^aa 3orben, og inbblæft i oore ipierter, 
3Beb (Eiben af ben !)immelffe, en jorbiff 
Uj!»lbig .tiærligt)eb. 90 SSæringernc i fWiftagarb. 

(^remiten. 

Du er iiff^lbig, 
Ufl^tbig er bin ^iær(igt)eb, Tlaxml 
Tltw, arme Tiel bu maa kfccmpe ben. 

Tlaxia. 
3e9 ^aralb ga\) miu %xo, mit ^ierteé ©m^eb. 
Og ei d 33erbené 2i|l og Uuberfunb, 
Dg ingen Syovbom af en jfummel Jib 
^2tDf!iUer o^. 

(Sremiten. 
Det f!^Ibeé, mener bu, 
Din XroffaH 

9Jlaria. 
3a, bet [f^lber jeg min 3:roj!ab. 

(Sremiten. 
Tim ^mo nu 3:rof!ab fæm^ub imob Iroffab, 
Cg W\^ et celbre ^^øfte banbt bin 33ei(er? 

SU^aria. 
^t)o tør bejl^lbe ^aralbé Qjgrlig^eb? 

(Sremiten. 
Den, arme ^ige! jliUer barn fra big. 

93kria. 
O, )3iin ei meer mit angftbefpccnbte 33r^jl! 

(^.remiten. 

$t)or gierne tjilbc jeg berebe fi?rft 

©n 33a(fDm for bet 6aar, big (Sfiebnen fenber. 

iD^aria. 
Dræb mig meb 6fiebnen^ Dolf, i galb bu bringer skæringerne i 2RifIagarb. 91 

Tli^ Døben \)i^; og lab mig iffc tømme 
Det i^amle ©iftene 33cc9er braabetjué! 

(Stcmitcn. 
Du »eebft, at §aralb, før \)m ficnbte big, 
Irolottet »ar meb liben (Slifif. 

2Jiaria. 
iDkii beubc bæffer ®rat)ené forte dht 

^remiten. 
9lei, 8 olen ftinner enb :|)aa f)enbe^ 9^ofe. 

tOlaria foufærbet. 
(^r 6un ei bob? 

^remiten. 
^t falj!t, ugrimbet 9i^gte 
.Hun giorbe {^enbe ffinbøb. §un er fter, 
^un fom meb biøfe fit)fte i>æringer. 
Og fom ^^mé gørft^XvoloDcbe, bun folger 
Xil DIorge fom t)ané ^I^io. 

iDUvia. 
(Stifabett) 
^]lf ©arberife — 

(Sremiten. 
(St i ^paralbe 53org, 
Og flugter aarle, inben Dagen gn)er, 
2?leb kongen, for (\t unbgaae €^nbertnbené. 
Den grumme 3^^^ C^fterftræbelfcr, 
iFUria 

t>ribec fortomfet fine .^ænbec. 

^9 M ~~ ^' ®^b! — !)i>or flugter ba ilRaria — 
i'sor .vjaralb — 'I>erben — ©læben — og ftg feb? 

^un fafter ftg for ^ané gobber, og omfauner ^anS .^næe. 92 93cennc^erne i 2Rlf(agarb. 

©temiteu 

fofter ^enbe fabertigt o>p 

Uf!wlt)ige Sfabningl i bin grelferé gami. 

3cj, ja, ært)cerbige gaber! .^^loftcret 
©fal j!il(e mig meb fine l)^te dJluxc 
i^-ra ©læben og fra §aabet. 

©mertelig. 

DJien l)Dor bi^ggeé 
(fn SO^mr faa Ijei, at ei (^rinbringcn 
^an o^erfiige ben? 

^remiteu 

meb ^ei 3(be[ og en foniubei-lig 58eget|lring. 

C, (ab ben jlige 
^^aa jtne (Sng(et)inger I Cgfaa jeg, 
0}laria! fom en føberf)aaret @ubbe, 
A)ar mangt 23eføg af ben i ^^Iftenrtunben ; 
%\)\ cgfaa jeg ()ar i min raffe llngbom 
^agt 3}erben^ gr^b ©obnat, ^a $t)ffen fvigteb, 
Og funbet Irøft i (Senfomf)ebenø ^irfe 
Dg for Diaturen^ 3l(tar, [)oé min ®ub. 
30?aria! m( bu felge mig i ©rfen. 
Cg toære mig en Datter? Tn( bu træffe 
HJiit matte éie til engang, og ar»e 
Tlin iBibel di, min Sp\)iU'i 

fi)gfer ^ano »^aanb. 

3a — jeg l>i(! 33ccringerne i 9)il![agarb. 

(Sremiten. 
(Saa fom, mit 33arn! og f^lg bin gamle gaber. 
Dg lab 0^ fl^e fra benne falffe 35erben, 
^t)or tufmb mørfe (Eørgeff^er forbunfle 
^n enfelt ©læbeftraale, naar ben bæmrer. 
^0^ ©ub er %xe]t 

maxia 

|icæ!fer firte |)ænbec mob .^imleu. 

D, tom ba, fiære T)øb! 
Oij bring mig fra min ^aratb til min @nb. 94 aSæcingecne I 2)iina9atb. %\txit ^aiiDIing. ét JFangttttar«. 
(garafb 

ganer i Sctnfer grubtenbe frem og tilbage, meb *3lcmene 
otier ^oré; plubfellg flanbfer f)an og ftger: 

Tlin gaber 6tgurt) 8^r af ^ringerife 

UJebflammev fra ^ong ^axalh |)aarfager 

3 lige Sinic. ^ong ^aralbé Mo1>tx 

$ar Oiagnbilb, ^cnbe^ gaber €igiirb -piort, 

§ané DJicber Qi^laug; ^enbe^ gaber falbte 

Tlim 6igurb Orm i ©ie; ban »ar ®øn 

^f O^egnar Sobbrof. 5Iltfaa jlammer jeg 

Da neb fra big, ul^ffelige Olegnar! 

Cg beler fnart bin fmertefulbe ^fib. 

%\^x (SUa fafteb big i Ormetaarnet; 

93?ig flt)rteb biéfe græ[!e IJiibinger 

3 ræbfelfulbe ^ie(berf)t)crbing, ffilt 

gra i)\>tx en ^idp, fra ^Der en trofaft 53en. 

<8om bn — fom bn, fan jeg nu raabe, iRegnar: 

„§a, Dibfte ©rifene, !)t)ab ©atten leeb, 

T)e toilbe grinte g^feligt, og fnart 

gorløfe ben af ^J^inen V — 33brn, bin €øn. SSceringerne i ajiiflagacb. 95 

^m fafl cmflemte 6))^bet "^ol ^an §øttc 
^tn Døb, at gingermærfct fab i etagen, 
^»itfætf faa »cclbigt fatteb 8faftat)(briffen, 
51t ^(obet [prang ^am af ^an^ D^eglerøbbev. 
Da €igurb Drm i S)ie, fom iufl jlrabeb 
©tg D^egleu meb en ^nit), fi! 23ubffab om 
Dit ga(t). Da tr^ffeb uben gelclfe 
©aa b^bt {)an ^niøen giennem 91egt og ^iøb, 
%t ben flob fa(l i 53enet. 3^^^ ^^"G' 
Dg f!ifteb gavt)e, røb og f)t)ib og blaa. 
Og b(et) ben græéfeligfte §et)ner. €aaban — 
3eg tjeeb bet Dijl — 3 tappre dutter alle, 
©om fulgte ^aralb fiæft paa fine Xogl 
3 »ilbe fu^fe. §a(bor ©norroføn, 
.s3»em 3tttet rører, t)i(be tic fun. 
Dg f)et)ne græcifeligfl. 

2J?en ^e\)ne fan 
iD^ig intet 2}?ennef!e; tl)i S^B^tt oeeb, 
5tt jeg er feer. — gar\)el ba, iiéle 2i» 
90^eb bine pralerif!e ^^iggerpialter, 
Dit ruftne ©(immer, bine Sæbebobler! 
®(em .dronen, §aralb! af !)iin røbe ®u(b. 
Dg tænf paa 3:ornefronen. 

knæler og bebet: 

®obe (i\)xi\t\ 
gortab mig ei i Døben, ji^rf en §e(t, 
©om fæmpeb big til ^re. 3^'B beføgte 
3orfal, bin ^io!^, fetjor bu fear lært og libt; 
3cg fcabeb mig i 3^^ban, l)t3or bu bøbteé; 
Dit tempel reifer ftg igien paa 3^"^^^ 
Dg ^aralb »ar ben førfie ^riftne Drot, 96 aSceringerne i SJliffagarb. 

6om 2^urcn 60b at tetfe^ af fit ®tuu^. 
6enb mig en (Sngel, gote (^^rifl! til ^Irøft, 
Og »il bu ftt^rfe bette ^e(tet)ierte, 
Der førjte ®ang i ^mt føler ftg 
2Rob(ø^ og mat — faa lab bin 3^røfteéenge( 
<BM ligne min SD^aria. 

©taaec op. 

^ilf I)agené 35ærf, af i^atten^ Otæbfeløfærb, 

Dg maa, fom anbet (Støt), Betale €øt3neu 

TOn ©ielb. (2fee ba G)ubå ^illie! Siælen lægger 

6ig roligt i ben mørfe ^yaren^ Stunb 

3:il ^t)ile imber .torfet, fom et O^oer 

35eb iI)^oberbn)jtet. ^an berop^je raaber 

55or <S!iebne; ^anben er ubøbelig. 

Og en Ubøbelig fan et fortDiøle. 

^an gaaer ^en til fu ^eie. Ulariaa ^mtlst. OltttriQ 

[i}ngec oeb ^acpen: 

(in 9flofe ftanber i §imlené Sunb, 
Den blomftrcr liften og 2Jtorgen; 
De Silier paa iRattené mørfe ©runb 
iJlf Apicrtet blinfe be Sorgen; 
De fiunge: 2^røft big, o foage 2Rø! 
gør føbt at leøe, bu fun ffal bøe. 
Da 6mertené Xoru øil ei faare. 93æringerne i SKiflagarb. 97 

^aa tom hm, Clbing! og f^r mig bort, 
3eg Ungbommené .^vebfe fortaber; 
én 33e{[er eieb mit ^ierte fort, 
2ab længe mig falbe big gaber! 
Og naar jeg træffer bit ©ie til, 
3D^in ()enige ^abne mig t)ogte ml 
Og mig til fm I)atter ubfaare. 

gartjel min §aralb, o e[f!te §e(t! 
^er feer bii igien ei bin ^ige; 
aJien 8orgené !limer forfuinbe fnelt. 
Og et)igt er ©læberne^ Olige. 
€om ^ngel {)iéfet bn ijo^ bin (^nb 
Omfat)ner )Rax\a meb famt bin ^^rub. 
Da Imineé ^iærlig^eb^ 3:aare. 

©taaer op, og fætter 4)flrpen ^en. 

3eg i Df^aturen^ (£fi^b t)i( b^rfe ©nb, 
Dg tænfe ^aa min §aralb. C^AMge gabet! 
^u tegner ei Tlaxia M til (8i)nb, 
Dm tibt t)un minbe^ maa fm fiære §e(t. 
Dm mangt et 6uf, fom offreé big i SBeemob, 
(5t fliger til bit <^immel6laa, men tager 
^n norblig Oietning, ab t)tt forte ^a\). — 
Tim at ^an iffe bragte mig fit fibfte 
garuel, bet t)ar ei fmnft. 2)u fr^gteb, |)atalb! 
got at bebtøt)e mig, og aneb ei, 
5tt benne Smerte t)ar min fibfte ®læbe. — 
3eg taget 3"^^^ ^^b mig i min Ørf, 
åun benne ^rimelfranbi fom |)aralb gat) 
3:ilbage. gor bit gremtibélit), iDiaria! 
Si blomftrer nogen 5Jaat og O^ofc meet. 
vni. 7 98 Skæringerne i fD?i!lagarb. 

iRei, in^enftnbe pMkx mm jeg SBIomfter, 
Dg flob be eub i lufmbtal, og mnfk 

2Rig i)eb min gob, jeg ^luffer bem ei mecr. ;^ 

^e ijiéneb jo bog om en feie %xh, fj 

(Som btéfe $rim(ev; men min ^aralb^ §aanb f\ 

§at ei Berørt og ra!t mig bem tilbage. '3 

— ^er fommer ©ubben, for cii f)ente mig. >i 

gat 9[Rob, min ^Ml .^ 

Cremifen træber Inb. ':\ 

min batter! eft bu færbig? J 

a^aria. ^ 

3a, gaber! jeg ftaaer rebe til ai fotge. ''" 

(Sremiten. :j 

Jom^ænbet? J 

aJiaria. j 

D^ei — jeg t)ar min $rimelfranbé. ] 

(Sremiten. I 

2)en, Dene 6t)cermerf!e! t?i( ei bef!^ttc 

^it Segem imob D^attefulben. ] 

Tlaxxa. i 

Sab • ^ 

T)Oi Ølattefulben bræbe mig! J 

(Sremiten. I 

91ei, nei! ;i 

T)\\ meb maa tage bc fornobne flæber. 1 

2)?aria. Il 

Tlxn $ige følger mig, t)un forger for mig. ^ 

(Sremiten. ■} 

@iør bet big onbt at pUeé fra bin ^ragt? 1 93cerlngecne i a^lflagarb. 99 

3e3 ffille^ nøbig fra min fiære ^ar^c. 

^remiten. 
€liønbt ben er flor, t3i( jeg bog bære ben. 
3eg Iccéfer fiben ben ^aa min .^ameel 
3eg [piller ogfaa §ar))e; men min gamle 
ér brufien og forbærtoet. Cab o^ tage 
^in meb, min X>atter! 

a^aria. 

Du er ait for gob 
Tlo^ en Uh)ffelig. 

Doris ftijrter hib i ^eftig ©inbSbcDcegelfe. 

iFiaria. 
§t)ab er ber, Dorié? 
Du f!iæber, bn er ube af big felo. 

Dorié. 
3eg bringer big en ræbfom Xibenbe: 
5leb §aralb — O^orgeø Drot — 23aranger:^g^rften ! 

dJUxia. 
%ox §im(en^ 6f^lb, id, Dorié! 

Dori^. 

Damon er 
Tlin gæflemanb, \)^i t?eeb bn, min gt)rftinbe! 
spån er mig tro — og big — ^an eljler ^aralb; 
Det t)ibfte D^ibingen éeorgio^ 
^un jlet. Den beliige ^om\x\\ t)i(be rebbe 
55or ^elt, og f)ar betient fig af min ^rnbgom 
^om ga\)nligt D^ebffab. %\)i ©eorgio^, 
3 '?»aab om Damoné ^\d)(> — ban ligner |>aralb, 
^aa benne 2iigt)eb bt)gte iJiibingen — 

7* 100 iBceringerne i 2WifIagarb. 

$an f)ar ^ibloffet Drotten, jluttet fjam 

3 6friin, og bragt f)am ti( et ræbfomt laarn. 

^tn Damon maatte flæbe ftg fom ^aralb, 

gor at bebrage 53agterne 'paa ©(ottet. 

9^u [^\?e be barn b^b og brufnet. 

2)^aria focfætbet. 

^immeU 
£an Onb)!ab gaae faa mW^ 

Dori^. 

Dg (abe {)am 
gorfmægte i bet grce^feligfte gængfel. 
(Sremiten 

plubfelig meb et t?ilbt Ubbrub af frigerf! ^eftig^eb. 

Ikb ^and 5ln^gar! net \)d f!a( albrig ]1ee. 
(£nb f)ar jeg Tlax'o i mine gamle ^nofler, 
Dg 3fben i mit 53fob er iffe f(u!t. 
^»orban? ^aarfager^ W »i( man bebanble 
6om (Stimænb, og jeg jlulbe rolig ftaae 
Dg fee min Slægt — \a, i)nbige 2/taria! 
§an er min ^t — langt ube, bet forftaaer ftg; 
%\)i ogfaa jeg engang bar boet i D^orb. 
^d, rajle |)aratb! bn ]!at ei forfmægte. 
3eg fienber 31nfigt^trceffet: ^It^elfteinø 
Dg Dlaf^ ^otteb bær ban )^<\a fm <8fn(ber. 
3 fiirti 5{ar faft lob jeg 6\)ærbet ^\)i(e; 
Tim ffiønbt hti ru)leb, rufteb ei mit 9?iob. 
Som biørnen, ber om ^Sinteren i Snee 
^an 'HMm fuger, bliver raf! og rørig 
Ii( (StjentDr, naar folben 3^^^^^ fmelter, 
6aa t)aagner al min .traft t)eb httk '^nbflab. 
3eg fuinger S^iubet i min rnnfne §aanb — JOceringerne i 9)?iflagarb. 101 

6ee, ben er jlor og feig og flævf enbmi! 
5Bi f!a( befiorme bet fotbømte ^aarn. 
Og ftelfe §arafb §aarberaabc. 

DJiaria forunbret. 

©ubbe! 
T)u j!rcc!fet mig meb bentte ^eftig^eb. 
2Hig t^ffe^, :|3(ubfelig jeg feer en $alme, 
Der ftrafte fine ©rene fromt mob -^imlen, 
goroanbleå tit en Søt)e, fom oil bn)be 
^n 33ott og Jern. Dit ©ie gnijtrer røbt. 
Cg fom en Tlmh rafter bn bit (Solojliceg. 
9^ei, g-aber! toing bin §arm, og tab o§ tccnfe 
$aa ^aralbé D^ebning a\) en rolig 2^ei. 
(Si fanbt, bu eft befienbt i ^oDebftaben 
(5om en mccrfoærbig bellig §errené iD^anb 
gra 8i)rien, for ^t>em felt) ^eiferen 
Pm^ger ftg? 

^remiten. 
Det er jeg. 

9^n, faa gaf 
lit ^aralbé 33uur, fiig gangeoogteren, 
5(t himmelen ^ar aabenbaret big 
^ong §aralbé Jængøling, og ai bu eft fommen 
(Som llJiunf at forberebe ()am til D^ben. 
^n (^^orbreng fan hi gierne tage meb, 
6om bærer 53ogen, foinger Diøgefarret. 
O, gaber! lab mig oære benne Dreng, 
3nbl)^llet i en ^appt meb en ^<xik, 
yiaax t)a oi ftaae i Xaarnet, brager |)aratb 
Tlin ^ap))e paa, og gaaer meb big bcrfra. 102 3}ccnngerne I 93?t!{agarb. 

6aa fan 3 bringe 35æringet, og ^ente 

(^remiten. 
§t)ab, a^aria? ffulbe bu — 

2Jiavia. 
O, negt mig iffe benne ftbfle ©(ccbe! 
3eg tager *^fj!eb meb ben fiære iparalb; 
ér ei en faaban gare mere Dærb, 
(Snb Siffer^eb i mange Cængfeløaar? 
O, ®ub! min (5(j!te, jeg fan rebbe big! 
^en f»age 8\)ærmerf!e, ber ait nebfanf, 
6om mm 33(omft mob Jorben, folber ub, 
%ex ^øben^ ®temme falber, 2JJobeté 3Binger; 
§nn fl^tjer fom en Ørn, og rebber §ara(b. 
$t)ab taber ^^erben, naar ben taber mig? 
€nart (Sorg c^ dummer fuæffe mi min ^unbbeb. 
Og t?iffe Oiofenfartjen af min 5linb. 
(St ftort, et ^ertigt Oiige m\kx ^am, 
(in Dih gior blegning paa bans ^ettebaab. 
6aa lab iDlaria tjære ba ben 'M\, 
Som rebber [;enbe^ 53en, før ^un forf\?inber. 

(^remiten. 
O, j!iønne ^Ml bu i^iW)'^)^ \)e( fortient 
'}U »orbe h)ffe(ig. 

2)Zaria 

ftærf begeiftcet. 

(Sr gaffen t>a 
X)et ^øiefle i Sitjet for en (Siæl? 
®ub flabte benne ^2lanb til ^iærlig^eb; 
O, lab ben elfle faltgt, og forfuinbe! 9}cenngetne i 2)H!lagarb. 103 

C^remitcn. 
^elan, faa fom, bu §u(t)e ©ræferinbe! 
$ær fucermcnbc tin ^aralb^ ^^ebning^engcl 

3)e gaae. l^oralbB jFirngspl. 
|)an' ligger fooenbe paa fm Seibænf. 

georgios 

fniger fig Inb, og f)en tit ^am. 

§an fot)er. ^r bet muligt? (5o\)e roligt 

2)^eb jlig en 8fiebne, i bet Øieblif 

C^t S^n t)ar truffet ^am, fom ^belægger 

^ané Sit) meb ræbfelfulbe ^^orbenbrag; 

2Ren^ Doben fænger i et ^aar {)am ot)er 

§an^ 3^fe! O, men bet er (St?agt)eb, Samfjeb. 

^enfl^rtet ligger ^an i f[ap)3e T)obøb(unb, 

6om Cfferb^ret, før M :^ar forbUbt ftg. 

Dp, ^aralbl — i)an maa xxxtM, 3^9 ^^^ n^be 

OD^in bebjle .§)et)n i f)an^ 2)bmi)gelfe. 

gor førj^e @aug jeg foler Overmagten, 

3 bet jeg ftaaer for ^am. 9hi ftat ben (Stolte 

Unbgielbe al ben ^aan, l)an oifte mig, 

^u ffal bu betle Simt af min i>aanb. 

^Baagn, ^aralbl §aralb! Straffen »enter big. 

^aralb t)aagiiet, fpringer op, og feec fig om. S)a f)an opbagcc 
©eorgioé, fætter ^an fig rolig paa en 33æniE i gorgrunben, 
meb ?lrmene ouer ^oU, og Denter meb et jiolt S3lif paa 
^»ab \)a\\ »il ftge ^am. 

©eorgioé, 
^u er bin ^ime fommen, ^aarberaabe! 104 tjæringerne i 2)nflagarb. 

Ubf)3iUet er bin floltc O^olle. ^æ^^et 
C^r falbet mellem hi^ cg '^erbeu^ S^f!. 
^uu Døben t)entet big, 

^atalb tier. 

®eorgio^. 

^u ^aaber i>el 

^t bine 35æringer f!a( frelfe big? 5 

Det er ber ferget for; i^i 3ngeu Deeb, :! 

%i bu eft ^er. De troe big 'De^ og brufuet J 

3 33o^)3oro^. \ 

§ara(b tier. I 

©eorgioé. \ 

Dit polte, ]xæfk 23æfen, ' ] 

Der trueb, fom en flumfulb glob fra 33ierget, \ 

%t oi)erj!^lle ©ræfenlanb, er tccmt, ; 

IJJu er ber fat et 33ult)a!rf for bin :Xrobø. \ 
Def)3oten, fom erfaret ^ar bin Dnbffab, 

Dit faabe Ct)ermob, bin ^^roloé^eb, i 

5lt l)ibfe bine ^anbémænb faft til Dpxex, \ 

Tlcn^ jeg formaneb bem til 2^bigl)eb ] 

EDlob ^eiferen, §ar enbelig befæmpet I 

(Sn faberlig 2angmobigf)eb. ^an finber \ 
9^ebt)enbigt — fftønbt M græmmer ^am — at f^raffe 

(5n glimrenbe, men frygtelig gorbr^ber, i 

Og fenbet mig at melbe big bin Dob. i 

^aralb tier. i 

G^eorgioø. i 

3eg mærfer, 6fræffen lammet l)ar*bin iunge. i 

Du gt^fer for bin fiærfe Ccermanb, ; 
^an iffe ftaae af ^ngft, og blitjer bevfor 

Tht fibbenbe :|3aa JBccnfen, j!ienbt M f^mte \ S3ænngetne i aJiiftagarb. 105 t 

Sig bebre big, ai j^^rte neb p^a ^næc J 

Og xaabe om 33avmf)iertig^eb. ] 

J&aralb tiec. ! 

©corgioø, j 

^u mener, j 

^en er umulig? Zxo M bog ei ganj!e! 3 

^nbjlionbt bin fræffe Xunge fibfte ©ang \ 

33ej!^(bte mig for alle J^eil og tafler, 

(Sr jeg bog ei faa grum, fom bu for mob er. ] 

galb neb paa ^næe, Ut\> mig om 'Mcit}t, ^aralb! \ 

Dg i betragtning af Stalbbroberf!abet i 

3 C^ffené ^age, t)il jeg mage M, j 
Saa at big f!ienfe^ Sioet, og bu flipper - J 

aj^eb £)inene«^ gorlii^ og eoigt gængfel, I 

§t)ori for O^eften ^nki mangler big. 1 

^aralb tier. j 

©eorgioé opbragt. j 

lal til mig, eller, t)eb min iD^anbbom^ ^re! j 

3eg renber benne X)aggert big i ^r^ftet. j 

§ ara Ib tier. | 

©eorgioé. i 

^lenbige! bu fan ei tale; <Sfræffen, \ 

geigt)eben bunbet i)ax bin f^ge lunge. ; 

%a[ bog et Orb, at jeg fan ooert^beé I 

Dm at bu ei enbnu er bob af Oiæbfel. \ 

§aratb I 

meb rolig foragt. ■ 

efurfi 106 33æringerne i 9i)?iflagarb. -I* 

i 

§a, gorbømte! it 

•Ipan nærmet ftg ^am meb 2)Dlfen. ^aralb fpcinger op, »til^ec | 

^am ben af ^aanben, og truer meb at anfalbe ^am. [; 

*■ 

'Jdl (^lenbige! 
3eg f)3are »il min ^ei)n; bit 2it} ex fofibart 
X)et f!a( ci øbe^ af et ©ieblifé 
gotbittrelfe. D^ei, $iin^ler t)ente big. 
23ef(ag big faa meb ^cefe 3^n^ttterj!rig, 
^t bu i ©aleuffab forfpilbte ^aaben! 

®aaer. 

§aralb i 

feer fmllenbe efter f)am. ^ 

6aalebesi ^at)be jeg bog enb ben ^r^fl, \ 

%t ængfte Ø^ibingen for fibfte ©ang, j 

Dg at forffaffe mig en ^erlig Daggert, I 

§t)ié jlaalblaa Slinf mig ftger muntert: |)aratb! | 

gat 2Rob; jeg bringer oeb et briftigt (BU^ | 

Dig ooer alle Doben^ $inebcenfe ; 

^il $arabifete ^ort, — din fan jeg foije \ 
(i,\\ ^imeétib albeleå uforft^rret. 

§an gaaer at ^ente fine blege 33obler. j 

Det lab §am! — tiære Dro^m, Ul^ffen^ 35en, i 

6om rafter 23lom|ter af W g^lbe^orn \ 

3 mørfeft ^:Braa, i folbeft 23internat; j 

6om bringer 33etleren paa Iongetl)ronen, I 

Ufalig (Elf!ot) i fin ®læt>eé gaon! j 

gr^b ogfaa mig engang enbnu, \ex Doben, i 

Din 23rober og bin 23en, aflofer big. ' S3ccnngerne i 2)?iflagacb. 107 

"Bii^ mig bet tiære, fom jeg maa forlabe, 
•£)et Nialige, ^»ortil min Sængfet ftunber! 

(Sn fiton [agte 9J?ufif ubtrijffer ben fig nærmenbe ©(ummer, 
^aralbS ^olelfer og ^anS Seem. @t ^linbt)tnbue i 
gængfelSmucen aabner fig ober f)ané Seibcenf, og i en 1^6 
33aggcunb, om!canb[et af Otofec og Silier, jlaaec en ^elte« 
f?if!elfe, meb ^lelm, guult vf)aar, ©fiæg, og Øren paa fm 
©fulber. @^net boler fig D»er ^am, og ubftræffer fm 
^aanb, [om [or at »eiftgne ^am. ^an [træffer i ©otine 
fme Strme op berimob igien. og figer meb bæmpet 9tø|i: 

3eg fienber big, bu ep ben f)enige Dlaf. 

X)Tømmebi(lebet. 
X)u ftger ben, jeg er. 

§aralb. 
I)u femmer for 
5tt tr^ftc mig i ^eben? 

X)rømmebi(Iebet. 
dki min 'Prober! 
^aralb, 
(5aa f!al bin 23rober m^rbe^ ubcn ^^røfi? 

■I)r^mmebiUebet. 
l)tei, f)an ffal [relfe^, (eue funbt og (ccnge, 
%[{ S^ft for ftg, til ^elb for gamle Oiorge. 

^aralb. 
Og ^l>ab ]!al rebbe §ara(b? 

Dr^mmebiUebet. 
^iccrlig()eb. 
§aratb [uf fer. 
Olaf! 

Drømmebil! eb et. 
• 3a, 33roberl tiærligf)eb og Olaf. 

gor[Dinber. 108 SScecingerne i 2KtfIagarb. 

^aralb [oijet igien. 9)?ufifen, fom 'i)az lebfaget ©amtalen, tier. 
(Sremitcu og 31Iaria trcebe tub. |)un er t)^Ilet i en ^appe, 
bærer en Bennebog og et 9tøgel[e!ar. 

(Eremiten. 
^cr ligger ^an og jlumxev ^aa fit Scie, 
Uroligt! 

Tlaxia 

feer ftg om. 

^spimmel! ft^ilfen iRæt>feléi)raa. 
De ^^lum^tiibf)ugne heiler \taat fom Jetter 
Tltt) t^ffe <§>ooet)er, meb lumf!e 2Jiiner; 
8om Møbler, føleølefe tjeb ^né Dual. 
De ruftne Sceufer ^ccnge ruubt omfring 
3 ODJurené 53æg, og een et f(uttet til 
Den tiæffe^ gob. €om Iccnfebunbet D^r 
^^ax man barn fanget i ben m^rfe §ule. 

C^remiten. 
3eg lofer Sænfen. 

,^an tuffer Saafen op meb en 9^egle. 

a^aria. 
§ar jeg iffe ^et: 
Den biflre gangefogeb feer i big 
(Sn helgen, fromme gaber! SpMt> bu »il, 
Det finber l)an ftg i. 

C^remiten. 
30, gobe Datter! 
gulbf ommen ^d. D^aturen l)ar foreent 
Din Deiligl)eb og 33lib^eb meb gorftanb. 

§aralb i ©eone. 
Olaf! iBædngerne i SKiflagarb. 109 

(^remiten. 
^an falbcr. 

honning DIaf! 

(Stcmiten forunbret. 

§aratb I 
§atalb. 

eauct Olaf! 

6r c mi ten roligere. 

§ør, ^an falbcr ^ellig Olaf! 

^atalb fpringer op. 
^t)Dr efl bu, Olaf? tebber bu bin 6lægt, 
6om bu l)at lot)ct? 

(Stemiteu 

tager {)am Deb >^aanben. 

Olaf rebbev big. 

^aralb »aagen. 

^a — ^t)o ej! bu? 

^remitcu. 
5)in 25en, fotlabte §e(t! 

^aralb. 
yiu f tenbet jeg big — gamle (eremit! 

^remiteu. 
6^ilb 3:iben ei, ben er o^ alle foflbar. 
3eg fneg i 3^aarnet mig fom 6hiftefaber, 
a}Iin dborbreng fulgte meb, ben i>affre ®ut. 
^om, ft)øb big i t)an^ ^ap)3e, felg mig, ^aralbl 
$an bliuer her tilbage, 2)^iblertiD 
I)u jenter færinger, og frelfev drengen. 110 SSærtngerne t 2)?i!Iagarb. 

§aralb. 
^u gobe 23arn! tex bu »el i)oi;)e 'i'mt 
%ox ^aratb ^aavberaabe? 

Tlaxid. 
mUt Drot! 
3eg t)ot)et hm en ^ing af tinge 95ætb. 
SO^en m( bu gierne tage mob min §iel^? 

§aralb. 
3eg »ar et ^iøb, ei j!abt af 3orb og Støt), 
$t)ié Stiften tit at Im, til at frelfeé 
gra i!iænbig ^iinfelébob, ei oar i mig. 
3eg tager mob bit Xilbub, jenter 9Wænb, 
Og bringer big meb 2J?agt igien af Xaarnet. 

Tlaxia. 
Sot) mig, ai bu i)il albrig glemme mig! 

§aralb. 
iyiei, albrig glemmer jeg min 9Rebningémanb» 

Tiaxxa. 
Dg lo\) enbnu engang mig uben 55ægring: 
T)u gaaer ()erfra, og laber mig tilbage! 

§aralb. 
3eg lot)er bet. 

a^aria. 
6t?ærg bet »eb l)ellig Olaf! 

^aralb. 
3eg foærger »eb Sand Olaf! 

Tlaxxa 

affajler kappen. 

^\{ »elan! 
®aa fom, min eljlte ^aralb! bu eft fri. SSæringerne i 3Wif(agarb. Hl 

D, alle ^etgcn — mobige Tlaxxal 

(Sremiten affibei 
3^9 »ogfer Døren. Denne fibfle ©hmb 
Ii(f)ører uWfalig ,^iæv(tgBeb. 

®aaer. 

^aralb. 
Du f ømmet fot at tebbe mig, min (5lf!te? 

a^^aria. 
Cg for a\ jtge big %ax)}^i min ^aralb! 

^aralb. 
^t)ab §ar bu \)ø\)et? 

a[^aria. 
3ntet! Den ei t)ot)et, 
Som ttlfrebéftiller fun ftt ^ierteé ©nj!e. 
Du toitbe reife fra mig uben 5(fj!eb — 

^aralb. 
2lf, uforglemmelige, tro 33eninbe! 
S5ar Sf^lben min, og Dar jeg iffe fængslet? 

maxia. 
9^u — berfor fommet jeg ai (øfe big. 
3il til bin unge 33rub, brag til bit |)iem, 
^æx Drot, li)!falig ^uébonb, l)elbig eriger, 
®lem ©rcefenlanb og alle 6^benø Drømmel 

S3et>æget. 

Tltn een 3:ing maa bu lotje mig. 
^atalb. 

Og \)>o(ii>^ 
Tlaxio. 

meb Staarer. 

Din førj!e Datter §ebbe maa OJ^aria. 112 93ccnngerne i S[I?ifIagarb. 

§)ara(b. 
^r ber enbnu en faaban (Sngel ^ev 
$aa benne taagefulbe 3oTb? — 3^. 1^' 
Stort, Retligt er hd, max ^vig^luren fdber, 
5It fee en glof fort?oime Ungerft)enbe 
2)^eb j!iønne 5Iaf^n, r^nfetæble 33n)n, 
If)or^ ^raft i ^»ert et ^ebemob, og Cbiné 
^Begierlig^eb at mærfe ^^anben meb 
^en ^ellige ©eier^obb. ^a »enber 53a(6a( 
OD^eb fme tjilbe ®(æber fto(t tilbage. 
Cg feli) ^t)er S[)riften, naar ^an er en §elt, 
3 ^dk ftormenbe goftbrøbrelag 
Sig foler atter Rebning. OD^en, OJ^aria! 
iTRen i bit 3Infigt fmiler grelferen 
OJieb alle fme ftille, ftore D^ber. 
Den Salig^eb, fom ingen Sfialb fan tolfe, 
Ubtr^ffer mig bit ^3lif, og i bit Smiil 
^r 3orben^ Si^jt, og ^røjten i bin laare. 
O, folg meb mig til Ølorge, t)ær mig ber 
(Sn bnlb ^eninbe! 

SiJ^aria. 
^ei, min ^aralb! nei! 
53el er min 5liærlig^eb nl^ffelig, 
Tim bog for gob, for ^ellig, til at foleé 
Jil blotte 3Benf!ab. 6tor »il Smerten »orbe, 
D^aar jeg berøue^ big, naar %it og 9inm 
^Ibffiller 0^; men Xib og 9ium abjliller 
di nær faa fmerteligt, fom folbe $ligt. 
Som baglig Xt?ang meb fme Innfne 5?aner. 
dM, æble §aralb! 9[Raanen ffinner bog 
9^ieb fra ftn ^immel mangen ^erlig 5lften SSætingecne i aTciflagarb. II3 %\i 2^ronbf)tcm og til Syrien. ^\)o »eet, 
Dm ei ben Ude Dkttergaf, fom flanger 
%ox mig i Sauvbccrtrccet benne 33aar, 
<efaaer nccfle (Sommer i bit 33irfetræ? 
Uj!l)(^il3 ^iær(ii3()eb tjar ^ngleoinger, 
3 bittve 2Jia(urt mantje fobe ^raaber; 
T)cm t)i( ui n^be. 3^9 ^^^ ^^pf^ big, 
C5i toinge mig til tu(b i §ara(b^ 'Mx1:)tt, 
(Si fce bin (5li)lf mcb fine 5iiccrtegn; 
I)et t)i(be t)ccffe qualfulb D^ibfiærljeb 
3 ^egge^ Sr^ft. gar et)ig Del, min 2)en! 

^avalb. 
SD^aria! nei, jeg laber big ei ^er. 

maxia. 
Det ^ar bu [»oret »eb ben betlige C(af. 

$aralb. 
Du \)ax forfoffet mig »eb ficrrlig (S»ig. 

Orjaria. 
D, ficcre ^elt! fotfmaa ei benne §ie(p. 
2JJaailee bu troer, jeg og ben gamle DJlanb 
g'orfl fnnbe gaae til ^æringernee Spal, 
De funbe ile l)ib og frelfe big? 
iD^en nei! jeg fienbcr bem, ^d er umuligt; 
De fan ei lifte fig umærfeligt. 
De fom meb ^armfulbt @n» i ftore gloffe. 
Cg 5llt oar r^bet, og min Aparalb mprbet, 

§aralb. 
O, min 2)laria! — nei! 

Maxxa. 

5lff(aaer bu mig 
Mn fibfte 23on, o faa er ^^Iting hbtl 
vm. 114 SSærhigenie i aJiiflagarb. 

^an ^iccrdg^eb forlebe ^cllig (^enfolb 

Xil jlig Spibéfinbigf)eb og \M(^t ^cmié? 

^il ingen ^ebe(ig, fcb et 2)?ana 

gif ^avalb ot)ertalt ti( at forlabc 

8in Gljlte feig. Tim en Ubobelig 

§ar aabenbart fig for mig, (ooet Diebning; 

Dg fnap oar Dvommen enbt, for Apielpen fom. 

(Saa ffee (3\iU 53i[lie! DIaf t)i( bcoare 

Den (Sngcl, fom ^an fenbte mig. 

2^aria. 

'^ti i)il f)an. 
^aralb. 
3eg iler fom en 6torm meb mine .^ccm:|)er 
%\i laarnet atter, for ai frelfe big. 

Tiaxio. 

feer flæcligt paa ^am. 

gar\3ell — gor fibjle (S^ang i bette Ci» 
33i tale ene fammem 

^aralb. 
D, 9[^atia! 
X)u græber — fobe Tlcf — min §aanb bu træffer 
@io mig bet £^^, fom ^remiten jireng 
gorbøb 00 for. 

aj^aria. 
3a — M tilhorer big; 
Den lille ©^nb oil @ub tilgioe mig. SSæcingeme I SKiftagarb. 115 ^emte ^ttuDliiig. ^ttringprnea (øilbfalial. 

Retlig Cilafé 33ifleb {)CEiiger i Saggrunben, i Segemd|ierrelfe, 
[aalebeS fom ^a\\ bifte fig for ^aia(b i ©remme. Si)[eftone 
unber loftet, 33oenfe langé ab 9]æggene. 3}?ariQ[anen og 
.^oréfanen fiaae opftiflebe paa begge ©iber af ^efgeu- 
billebet. Unber en 8ergemufif fomme UæriugsOnobiiigcme, 
afle rigt Hæbte, i It)feblaae ^aabenfiortler, meb ©ololoDer 
paa ^tt)^tt, meb blanfe 6taal^telme, og meb (SulbEiæber 
om |)alfen. 2)e fcctte fig meb nebfænfebe .^ooeber, be« 
bret»elige SD^iner og folbebe .^ænber paa Sænfene, ^aax 
mt er jiiHe, taler 

Ulf. 

^pt)i tic Smir o^ toim^orn for mit Orb? 

De btccfc ftærft meb fm'tjelige lonet 

Sangt bcbre borgen, fraftigcte XaBmænb 

gor Dov ^3ebvøt)elfe, t)ov D^^øb, enb Ia(en. 

5Bi møbtc meb toor ^aralb tiifmb garer 

3 ^Ifricaneré 5)rf, ^aa t)i(ben 6øf, 

Sicilien, 6t)ov €aracener^ ©ine 

gafl fprubleb 3Ib, fom Wna, mob »ott $anbfet; 

Og Tloi>ti trobfeb, 6t^rfen 6eier »anbt. 

8* 116 JQccringeme i 3JiifIagarb. 

9^u f}ax en $ænbe(fe, et ii^fett San^clb 
3 greben, mibt i ^Jiiflagarb — et geiltrin 
$aa S3iælfen t)en til <Sneffen — ber fan ^ccnbe^ 
^tjer $<jfer, ^\)er feig kigger, ^\)er en DDinbe, 
'^evøtjet 0^ t)or .5>clt, Dor ficcre "Drot. 
3 bolbe ^anb^mccnb, n^^anfomne, glabe 
3 ^aabet lang Jib til et ^(ftengilbe, 
Der ffuibe bringe fra $ro)3ontoé' il^ft 
tilbage fnelt i 5Ianben jer til <Snnbet, 
lil 3fefiorb, til ODIiofen, I^em^, 9Jiæ(aren, 
Sp\>ox gaber, tD^ober, (hofter, 33rnb i ^^^ten 
a[)^eb trofaft Sængfel minbe^ ri fortabte — 
5lf, felt) fortabte nu \)i, fom en 4^iorb, 
2)er miftet ^ar fm §^rbe, famlei^ ængftligt 
35eb 5laen, i)\)or ben fiærfe Seber^ Diofl 
6i falber gloffcn meer. — 3^g f^"^^ ei tale, 
^^i jeg ^ar elffet ^am, og ff ammer mig 
(Si t)eD min $en ff abétaare. T)en er fait 
Cg bitter, men ei folb, fom ^-^avet^ ^ot)e, 
Der otjerffi^Uer nu l)ané ^æm))e(iig. 

^an træbec tilbage, ooerDccIbet af fme gofelfer. 

^afDor Snorroføn 

fommet rolig. 

^ør, Ulf! ^ar bu nu læjt for Brøbren« 
33or (Bilbeffraa? ^^at bu alt taget bem 
3 (Sb, gorpligtelfe? 

Ulf. 
§t30 fan i 3lften 
$el foretage (Eligt? 

Målbor, 
^tjorfor ei bet? S3æringerne i 3JZif(agarb. 117 

Jeg ^aaber bog, at '^wc^m toi( forfmaae 
^u Ø^abtjer, fom jeg fclu ()ar »æret mcb 
5lt tilberebe ^aa bet (ccffreilc? 

U(f. 
€^ii^ bu, i gdb bu fau! 5Bi fan ei fpife. 

Apalbor. 
^toorfot? "^d er bog rette €)3ifetib. 

lUf. 
(Sft bu i (Eanbfjeb ^a faa ^iertelcé, 
5lt .J^aratb^ T)ob ei fmerter big, og r^tjer 
Dig 9^^be(^)leu? 

§a(bor. 
(Røt?er! ^^a(bor laber 
^ig ^\\\d røtje. i>t?orfor ffulbe ^aratb 
€om 51(f, fom »epogelfe t)el brille mig? 
2?i \)ar i ^mt alt for gobe 5?enner, 
%\[ at ban fhilbe ffabe mig min €unb6eb 
QJteb .^og(eri, og foæffe mig min O^kbl^ft. 
Sla^ 0^ fortære 3^^ab\)eren, og briffe 
i>ané iD^inni meb et roligt €inb! ^u er ban, 
't'oox Di f!a( ogfaa ben. 2)et fjajter iffe. 

Ulf. 
€aalebe^ taler bu, bane i^en? 

^albor. 

T)et »ar jeg; 
Og l)\)i^ jeg funbe frelfe t;am ~ 2}?en fiig mig — 
3eg »eeb enbnu jo ret ei €ammenl)angen; 
3eg bat)^e iffe lib — ben bumme .^of 
^an tilberebe €ob og Sa^fferl)cber, 
^n ærlig ^finfe fan ^an iffe foge, 
^\>o bragte jer ben 3:ibenbe? — 3 23anbet*? 118 93cecingerne i aRtftagarb. 

5 35anbet et f)an ^lum^jet? brufnet? ^aralb, 
^ev ft)^mmer, fom en @DQne? 

Ulf. 

©ee! ber f)ængct 
^am ^aabe, Ma^) enbnu, fom gifferne 
^aa bølgen fanbt. 

§albot 

til en 93æring. 

'3ring mig ben ene gij!er! 

Ttan jenter ^am. 

|)aIbot. 
I)u altfaa, bu faae kongen flirte neb 
Dg btufnc. gijler? 

gifferen. 
3a, min æble §erre! 
§an t)ilbe rcbbe fig, og lefle ^aaben; 
Tim, himlen t?eeb, f)i)orban bet gif — Ban fif 
5Bel ^ram)3etræf i 55anbet — og »i faae l)am 
^i meer. §au biet) i>el ffpllet bort af strømmen, 
^en lette 5laabe mere langfomt flob 
$aa 33olgerne, og ben o))fif!eb vi. 

§ a ( b o V 

tager f)am i ^n^ftet, faftec f)am paa ®ulret, bcager fin 
daggert, [ætter goben paa f)am, og ftger rolig: 

Du l^tjer, giffer! Scc^ bit gabevoor, 
6aa fan bu l)imle, eller gaae til ^eloeb, 
93^ig lige meget. 

giffeven. 
OhaU, ^evre! Dkabe! 
^albot. 
Vu l^tjer. ^aralb leoer. SSceringerne I aKiflagarb. 119 

gifferen. 
3a — l^an (etjer. 
%[t f!a( jeg tilpaae big; men ffienf mig Sibet! 
'g>atbor 

flipper i)am, 

|)t)ab br^ber jeg mig om bit ii^Ie Sit)? — 
(Seer 3. ^)an (et)er? 8agbe jeg bet iffe? 
'Jlw fan i)i uben ^nmmer gaae til 'BoxU, 
Og fpife (Sfinfen, for ben blioer folb. 
Dog, bet er fanbt, førft maae »i rebbe f)am, 
6aafrcmt l)an er i gare. 

5Ilte. 

§ara(b letter! 
§elb oé og ©læbe! ^paarberaabe letter! 

^albor. 
$ifl letter ^an. (n bet at ffraale otter? 
%ex fab be ftillc ^er, fom bøbe gluer, 
9hi fnabbre be, fom ^nber, ber faac §attre. 

«ine. 

^an letter! §ara(b letter! ^elb og S^ffe! 
Den gnmfe Cremit 

træber inb, og l}{f[et meb ^orfetS Stegn. 

3 tteeb 'i)d, 55æringer? dlii faa bet)otter 
3eg ei at melbe jer, l)ttorfor jeg fommer. 
§an letter, lottet ttccre l)ttit>en (Il)rift! 
Cg l)an er nben gare. 

Ulf. 
^ttorfor bragte^ 
Dé ba ben falffe Xibenbe? 

Cnemiten. 
Olaar ^aralb 120 SSæringcrne i 2Ki!lagarb. 

^ibfommer om en liben ^tiinb, t)il ^an 
ée(» ftge, ^uab l^an ønffcr, 3 f^^t »ibe. 
§an gif fun mcb en glof af fme Sanbémænb, 
éom ^an p:\a 35eien miybte, tt( et Z^axn, 
gor at befrie en ung, wf^^^big DJiø, 
6om ber bar fængslet. 

^albor. 

5Bel at (Sfirif 
3nbf!ibet er igten. (Sr \)m blanbt fi^anbømccnb. 
Og gaaer ^an alt pm D^inbejagt, faa t)aaber 
3eg bog, ^cbroOelfen er ^er forbi. 
Cg di t)i ^i)gge(igt fan ni)be Docclben 
3 ®ammenøfn)b ^aa gammel norbiff 33ii^. | 

side SSccringerne fcctte fig roOge neb, unbtagen Ulf og et 5|3at \ 
anbre, bet blloe j^aaenbe for (Scemiten. j 

(Eremiten I 

nteb et opmærffomt, fornoiellgt iBIif paa ben ^ele gorfamling. ] 

©ub§ greb, 3 flærfe dæmper ^oit fra !«orb! i 

§t)i^ 3 tidabe, \)i( jeg oære 5Bibne I 

én liben €tunb til eberé C^ftig^eb. \ 

3eg eljlfer IJlormcrnb, tappre bauf!e 6oenbe, I 

Dg ofte fanbt \)0^ mig i (Jprien | 

Dg i mit ^(ojler 9?orf!e, ^anj!e, <^oenj!e 1 

gorfrijlelfe, ber brog ben 33ei til 'i^ox^aL ] 

Ulf. I 

^u ^brer oå meb bin D^^æroærelfe. ; 

€ib neb, og tag til laf fe meb oort ©ilbe! I 

Gremiten. j 

^d, fpife oil jeg ei; jeg oil fun ^ore j 

3er 3:ale, jer gortælling. j 

Sætter fig meb be Øorigc. ■■ SJæcingerne i SKiflagatb. 121 

6ii^ mig bog: 
§t)0T(ebe6 letoer (Sinar lambefficclDer? 
Spån er bog iffe b^b? 3^9 ficnbtc ^am 
éom »affer ®ut :))aa atten 5lar. 

X^iobolf. 

D^ei, nei! 
Gnb letjer ^an, en rig og mægtig 3}ianb 
3 Xf)ronbc(agcn, eicr mange ®aavbe 
Dg meget ©ulb, ^ar bi)gget felt) et (Sfib, 
5?ibiinber falbet, ^^or ber ftaaer forgl)lbt 
©t €pøgelfe paa €tat)nen. 

Gremiten. 
^t)gger 3 
^nb gobe, ftorc €fibe, fom tilforn? 

Xbioboff. 
3a, f!ionne (Sfibe, min ærtjærbige Jyaberl 
Tim intet (Sfib blier bog beromt, fom Drmen 
^iin (ange, ^t)or))aa honning Claf falbt. 

Sremiten 

flaaec op, og feer ^en paa S3illebet. 

^oem? hellig Claf? 

Utf. 
9^ei, 3 farer tjilb, 
^an mener 5lonning Claf Xr^ggtjafon. 

(Sremiten. 
$t)o toar ben Claf 3:r^gg^afon? $an ^erjlcb 
Da f^r {)iin bellige Claf? 

Ulf. 

Sænge f^. 122 SJccringecne i aHiflagarb. 

^temiten. 
35ar ^an berømt og taler man enbmi 
Dm i)am i ?lorge? 

^t)iobolf. 
Om ^ong DIaf, ®ubbe? 
glere 3?æTinger 

feenbe. 

Om Olaf ^r^g9i)afon? Det tjar et Spørg^maal. 

^an t)ar jo golfet^ 5tfgub. 

(^remtten. 
Det »ar jlemt; 
%\)i efterfom ^\?ab jeg fotmober, ftraffeb 
^an l)arbt ^Ifguberiet, men^ ban le\3eb. 
^t)i ^olber man enbnu faa meget af f)am? 

3:btobolf. 
.^ong Olaf ^n)ggDafon i alle (Sti)ffer 
'Bar bebfte ^brætemaiib, og mere ftærf 
Og raff og fnar, enb 9^ogen. ^iæf befteg 
^an 6malferborn, for l)olbt iiftigcligt. 
Og fæfteb ^oit fit €fio[b \)C[a ^li)?^ené 3:inbe. 
(Sen, fom foroilbeb fig bero)jpe, tog ^an 
Og bar l)am imber ^)lrmen neb igien. 
$an funbe gaae )^([a klarer uben ^orbe. 
Og meb tre 6aje legte ^m paa een 65ang, 
€fob meb to 8^uib, og ^ug ^aa baabe .g^ænber. 
3 33ueffi)bning 3^5^" ooergif b*Jni. 
|)an foommeb nnber 33anbet, fom en J^iff. 
§an fpogte gierne, \)an oar glab og ffiemtfom, 
®rum mob fm gienbe, trofajt mob fin Ben, 
Og berfor bar man ^am paa .^ænberne. SSæringcrne i a)i!tftagarb, 123 (Stemiten 

feer paa S3tffebet. 

Tim, [om jeg mærfer, ^ar bog ^ellig Dlaf 
$^orbunf(et ^am. 

Ulf. 
'Jln, et forbunflet {)am; 
^^an ^ar fim vanbret troligt i ^ané S^or. 

(^remiten. 
53ar ^ellig Ctaf, eder 3:rt)ggt)afon 
^en gørfte, ber inbforte ^^ri|*teubommen 
3 D^orge? 

glcre. 
5;r^gt)afon! 

(^remiten. 
§oi ^ar ba $at)en 
(£i forft cononiferet him? 

Ulf. 

Der |!ete 
^eel mange ^ertegti meb 6anct DIafé ^^tig 
Dg efter I)øben. 

(Sremiten. 
iRu forftaaer jeg eber: 
I)m ^eliige Olaf ^ar iibmærfet fig 
gromt efter Døben, Iri)ggt)afon i Si»et. 

^n D^ormaub. 
(£n faaban Ia(e {>ere oi et gierne. 
If)iobotf. 
T)en, fom i ©ilbe^^allen meb goragt 
Omtaler 53a:ringerne^ ^efgen — oar fccm 
(Sn Jjngling, flog t)i ^am i^iel en Olbing 
^anlijle fig ()erfra. 124 SSæringernc i $KtfIagarb. 

(5remtten. J 

3 raf!e Spdkl j 

3 »ife mig, en febgvaa ®ubbe, !Døvcn? i 

§albor rolig. i 

53ifl iffe, Tlmfl Sliu Mi fim; jeg t)il fee 

^aa ben, bcr fnimmer big et A)o\)eb^aar. ! 

(Sremiten tjefttg. i 

3e3 figer cber, Olaf Xr^g(^t)afon ; 

govtiente »el ben famme ^refr^gt i 

éom C(af Apavdbefijn, ber falbeå ^ellig. ; 

Cg 33egge flaae be bog tilbage for I 

^n bcbre (^^riften, enb be ^egge \)are. 

Dg bog en Rebning, i 

3:^{oboif. i 

Cøé 0^ bine ©aaber! j 

^oem ba? I 

(Sremiten. | 

^I)en crble .&afon ^Itbclftein, j 
Der lagbe neb M fotfte d)vij!ne gro 
3 lliorgeé (^teengrunb. ^^an t)ar fta:rf og tapper, 

éom begge Clafer; men meer biilbfalig, i 

aUieer jlaanfom otjer 2J?enne|!cne^ Ci», ; 

Tim G^^riften i fit ^Merte. Derfor i([<dU \ 
^aalmobig ^an gorfmæbelfer, fom ^c\\\^, 

Og fremmeb (Jbrijlenbom meb greb og ^ærbom, ! 

^JJlm ei meb ^iinéler og meb grumme Drab. i 

Og i fin rene €ialé llffi)lt>igf)eb j 

^an troebe barnlig bog at bøe fom Rebning. i 

2Keb f)oi Sloft. j 

Den, fom fornebrer fig, l)an jlal op^oieø. j 

^egcr paa ^elgenbilkbet. | 

Tlal ^;afon ber, tag Okfi^ ©illeb neb! \ JQæcingerne i 9)^if(agarb. 125 

35ccr{ngernc 

[pringe op, og gribe bcceS Øjcec. 

gorræberi i §a(Ien! Spm mi xm 
$or ^elgen^ ^iQcb neb! I)ø, galne dJraajliægl 
(Ercmiten 

^eftig, og j^olt beticeget. 
3a, (ab mig Døe, oploftet eber^ ©jer! 
T)et er ei førfie (^aiuj, mit Apierte mebeé 
51f Sanbemænb^ §ug. gor )>t) og treti 5lar 
55cb (3t)o(ber mabte D^ormccnb mig, og gienber. 
Og faryeb <2i?cn mob mit .s^clteblob. 
"Dengang fif be bog iffe Ciuet af mig, 
€fiønbt a(Ie €fibe flog meb tiårerne 
^f ©læbe, ba jeg fanf til §a\)fen^ 33unb. 
3cg foommeb unOer ^Bolgen, unber €fioIbet, 
I)rog )(^([i\ en lille )}di\c(i:> til 5^enben, berfra 
^i( ©viflanb og til €t)rien, bvor jeg 
€om fattig pilegrim i ficrne ^I^raa 
55anbt 3Bevbene ^2Igt, ei fom Drebagtig 1)rot, 
3D^en fom en i)bnu)g 53vot)er i ^i\H 5!irfe. 
iJin inlbe jeg bcfoge 9[!^iflagarb, 
gor ber at l)ilfe, fibfte @ang i 3Berben, 
■Filt elffte gamle tJJorge^ unge €cnner; 
Tlcn mine Nonner fuinge atter S^ren 
DJJob bereé gaber^ 3^f^ ~~ ^H\^^^ ^^^ ^^• 

8(aaet fig meb ^aanben for S3rt)j}ct. 

§er jlaaer for eber Olaf 2:n)ggt3afon, 

^t)iobolf. 
^ong Ciaf ^^rpggt^afon? umuligt! 

Ulf.' 

il^ci. 126 SBceringerne i 2Ki!lagarb. 

5lt ^an ()ar [eet ^ong Olaf, ba ^an reifle 
%\[ Sorfal i et ^(oper? 

^albOT roHg. 

^ienber 3 
(5i 5lnfigtétrcc!fene, [om ^aa^ i 5tri)? 

Ulf. 
gortccller ^btoarb, Dtafé 3Ben, i (^nglanb 
^i en Segenbe ^aaffebag om ^am 
Og om t)anø Oiebning? Og jufl ^aaf!ebag, 
gotbi t)an ftger, at fom $aaffefeften 
3 ^ellig^eb ^uer anben ot)evgaaer, 
k)ii(i. oi)ergif ^ong Olaf alle konger. 
5llle 35ætingerne 

55or fonge! Olaf Xr^ggt»afon! »or ^elt! 
Xilgbelfe! ^il »ære big, »or 8f^téaanb! 

Olaf 

bi)bt betoceget. 

6aa er ei ^iærlig^eben^ gunfe fluft? 
^en b^be ei af dummer meb min ^ujlru, 
X)en æble l^^ra? 3:rof!a6 o^erleDeb 
Tim 23ig, ben ftaffelé ^unb, ber fulteb fig 
3biel forbi bcné |)erre »ar forft)nnben? 
O, faa er al min Sængfel rigt belønnet: 
D^aar i min C^renfom^eb bag 6t)ben^ falmer 
3 gule Sanb jeg baglig tænfte )^aoi 
^e grø^nne ©raner i ben l)»ibe 6nee; 
D^aar ^tgen efter bog engang imellem 
5tt f!ue norjie T)rotteré element, 
^cn gr^ne 33ølge, bre» i 6tø» og ^ebe SBærlngeme I 3}?i!(agarb. 127 

Tlx^ net) til ^^ften af bet røbe |)at), 
^t)orfra jeg otoer 55anbet feubte 8u! 
%{[ ©ub for eberé S^ffe. — 2)iine ^:8^rn! 
3eg ftaaer igien i ebevø ficcre ^reb^, 
3eg ^ar 33et)iie ))aa eberé ^iær(igf)eb. 
Dg gaaer tilbage ti( min ftille £)rf. 
33bbtager min 3BeIftgnetfe! 

.f)an bcebeu fine ^Trmc ub , og t>elfignec bem ; be bole 5ltte 
|)ot)eberne mob forben, bi)bt bet^ægebe, meb 5(rmenc i 
^orS otier ^ci)|}et. (Bn fort 2:aué^eb ^erffer. 

igaroCt) 

fti}rter fortijiblet inb, men fianbfer jlubfenbe, t»eb at fee alle 
S3æringerne !næle. 

^u ffienfer 
Dem alle bin ^Selftgnelfe, min gaber? 
5lun iffe mig? O, bu ^ar 'M, tf)i §aralb 
33lier ei t)e(ftgnet; (Sorgen rnger otjer 
$an^ $ot3eb, fom en ^orbenff^, f^t)orfra 
^un t)ilb 33ebrift nebfenber fine 2^n. 
53æringertte 

|>aae op. 

35or ^aratb rebbet! tetjer! 

§aralb. 

3a, ^cr ftaaer ^an, 
^t ®rat)ené ©ienfærb, fom ^iin gamle ^onge. 

iOilb. 
33elan! faa lab o^ i M minbjte giøgle 
(Eom frygtelige (Spøgelfer i TlexUt 
^n er bin ^ime fommen, røflagarb! 
9^u ft)n!er bu, fom (Sobom, i bin $d/ 
(Sn mægtig 6teen§ob jlal betegne fun. 128 SSærtngerne i Spfiiflagatb. 

§\3or Sabel flob, og tjilbt, fom D^aflronba 5Iant)er, 
6fa( D^orben^ ©ønner trampe paa bit ®ruu^. 

OUf. 
røn <£øn! 6t>ab fattet big? §t)or er O^iaria? 
9lf — er Tlma \)et)'^ 

§ ar a(b fmcttet. 
3e(j tjeeb bet ei. 
Og benne febe It)it)( meb [amt fin ^ine 
3eg bortgat) ei for alle 3«^vben^ (S fatte. 
9J^aaf!ce bet ftore ^pierte ftaaer enbnii, 
§t)i^ Cige fmbe^ albvig, naar bet brijter. 
Sycx, mine erobre I — S^G ^^^^ ^^^^ ^^^^ ~ 
(kl fammen()ængenbe — gorrccberi — 
Don u^Ie ^rgt)ro^ — t)cn lumffe 3^^ — 
2J?in 5toinb^manb ©eorgioå — jeg bragte^ 
%\i gangetaarnet — men Wmk frelfte 
•Sin 93en fra ^øben, bleo i gæng^Iet for mig -— 

S3iiber fme ^ccnbcc. 

Dg ba Jeg fom igien, »ar ^un forfounben. 

55æringer. 
Op, (ab 0^ tugte be gorræbere! 

^aralb. 
9^ei! iffe for i)i førft f>ar rebbet ^enbe. 
I)er j!a( ei frummcé bem et ^ooebbaar, 
A)\)i^ be frigioe benbe. ycf, oil oifle 
Gn S(om(terfranb^ om 3)iiffagarb af D^ofer, 
Og giore ^t)er en 3:igger rig paa ®u(b, 
5 ga(b man ffaante t)enbe. 
5Bi binbe gilt oé uuber €aa(erne, 
^i at forftprrc nogen ^Borgere Settn, skæringerne i 9)?if[agarb. 129 

3 gatt) hun gbeé iijlfabt oé tilbage. 
Dp, iii 3:ri!Iimou, til ^eifevborgen! 

Olaf. 
3a, min ID^avia! in ffal ^ente big. 
got Jntet ftigev ei io uovffe .Gonget 
^iif ®rat?cn fra formecute X)øb. ^ogt big, 
.^onftantinopel! t)t)i^ bu f)ar forgrebet 
Dig ^aa biu 6ft^téaanb, \}\>\^ ^aa blobige 5Binger 
^un foer til ipimlen, hm ei, fem en Due 
Om ^oa\:)^ 51rf, f)un fuætjer o\)er 33orgen 
a?ieb Jyrebené Cliebtab. 

.paratb. 
0^, alle ^æm))erl 

©e \k ub. I^alktt i lEiserliorgEn. 
3oc. 8imcon. 

3oe. 
i^x ©ræfer^æren famlet? 

6imeon. 
5llle ©ræfer, 
8om finbeé t)aabenb^gtige og rroe, 
§ar t?ot ©eorgioé i ftore 6farer 
gorfamlet, nogle tjeb €o^^ia!ir!en, 
(^nbeel ^a;[ 4'^i)^:pobrom, enbeel i>eb 6igma, 
^ugufiion; ben ftorfte 6fare b^ber 
mn feli> ^aa ^^.Uabfen tjeb 3:riftimon. 

3oe. 
8aa lab bet enten brifle eller bære I 

VIII. 9 130 S3ccringerne i 2l?lfiagarb. 

3 a(t for lang Xib i)at 'ox mibt i fragten 
^un (Elaoer af be fremmebc Sårbarer, 
(^i færingernes glof »il fige ftort, 
9taar alle ©ræfer i ilonflantinopel 
(^m fcclleé Sag. §\)or gaaer M ^eifercn? 

©imeon. 
§an fniger fig, fom en urolig 3lanb, 
Der ei ^ar greb i ®rat)en, bleg og fagte 
3giennem fallerne, ^an briffer 33iin 
Cg flærfe 9lapl)t§abraaber for fin 5lfmagt. 
tonart mi l)an neb i datacomberne 
Cg ffinle ftg bag @rat»enS ffumle iD^ure; 
6nart flæber ^an fig i ftn ^eiferi^ragt. 
Cg fætter fig meb (Sce^jteret paa Ii)ronen; 
3)ien faa igien affafter \:)an bet 5l(t 
Strøer 5lf!e ^aa ftt §o»eb, og inbt)^tler 
©it arme 2egem i en uSfel ^aarbug. 

3oe. 
|)a, ftore .^onftantin! bet er bin 3:^rone; 
SiU ^U fanf Sce)3teret i libenS ^aanb, 
Der fi^nteS fmebbet for en ^ingl)eb. 
'JJtm er nu 9[)^ænb fori)anblebe til Duinber, 
Saa f!al en Dt)inbe toorbe 9[J^anb igien. 
3eg falbe ml fom Dibo )^aa ^artl)ago, 
bltn l)e\)neS forft. Tlan bringe mig 93^aria! 

©imeon gaaer. 

Spex, ^\)il!e bum^e (3\\X}tl De nærme fig 
3 bælmærf dM, be fn)gtelige 3orbffiælo. 
De rufle fig til Strib, be grimme D^ormænb. 
$ara(b! faa lønner bu min ^iær[igt)eb? S3ceL-i!U]enie i 9)?if[agncb. 131 

Simcoii bringer 31Taria, og gnaec paa .^eiferlnbené iGinf. 

betragter r)enbe meb S3rebe og goragt. 
gorvccbcrjlfe ! b^o bvog bi(^ af blu (yenfomkb 
gorælbreløe og fattig til Irifliniou? 
v?)i)o ffienfte DJ^eftre big iii bin O^bragelfe, 
(Eom (ærte big C[i fieube ^pcKaø' æb(e ^iinft? 
.^i>o {)l)ltcb big i $uv))m*, foftelige Siin, 
Dg førgeb for, at baglig iii gor(i)fteIfe 
Du fanbt W, \)M\) en Døbelig fan onf!e ftg? 

mcb ccbel (fatning. 

I^ig f!t)(ber jeg min Ungbomépleie; gierne gat) 
Tlit ^ierte big ti( d^iengielb fm ^^afnemligbeb. 

3oe. 
Cg nn, fort utafnemlig, bu forbinber big 
Tlé mine g-ienber! Jaabelig jeg ftæffeb \\t> 
(§n giftig Øgle oeb et fianligt DJloberbr^ft. 

.^aria. 
SO^in ^M er ingen nebrig 23robe fig hm^^t 

3oe. 
Dg ()ar bu ei til gangetaarnet fneget big, 
'2lt rebbe lumff min 5linnbémanb? 

9J?aria. 

C^ji æbel .pelt 
3eg frelfte fun fra ufortiente 0}^arti)rbob. 

Dg f)t)o befol big 1)aare i'et i\i rebbe 6«m? 132 aJccnngerne i SDJiflagacb. 

TUxxa. 
Dm ©nb, [om lagbe ^l)t)ené ^vaft i Mk 33r^(l. 

Dg hirbe bu ei elf!et 3"^^ i^^^^/ ^^b Min? 

OJ^avia. 
Den 'Mxm, [om feb ubruger fuu t)i{b 2tbenf!ab, 
.^an iffc xex^ ^ierterne til .^iærligf)eb. 

3oe. 
§i)em j!^(ber bu biu Irof!ab? 

.tun beu 5(lrltge. 

Og uaar nu gæbrelanbet^ ^e( big $abet bøb? 

9[)Uria. 
6aa [warer jeg big fiæf, fom biin 5iutigone, 
A5\3em købene Straf ei afbolbt fra meb fpæben §aanb 
%t \)(dh 33rcberliget t^nbt meb ©ratjen^ ilTculb: 
„ajiebfienbe r*ar jeg albrig, fun 9?^ebelff eube!" 

3oe. 

2a, f^ubig (5"(f!ob^6r^nbe til ^am bragte big. 

IRaria. 
gra §ara(t) ffiller eug(e^t)ib Uf!t)lbig^eb. 

3">^' 
Cg elffer bu fcaui ei, bu J^romme! 

9?Uria, 

Sti er neme 
Cg Sol og 2^aaue, @ub og (^ngle, iPiennef!er 
SDhae l)øre bet: mit unge ^ierte elffer ^am. 

Cg el)!er ^an ei big igien? ^isæringeune i aJJiflagarb. 133 

Tlaxia. 

§an elj!er mig; 
iD^cn fiernt til 9^orge følger ^an bog tro fm ^rut). 

V^arm af Surer, 3:rommer og dæmpernes ^aah iiben fer 6lettet. 

Simeon 

femmer hurtig. 

gl^, ^eifcrinbe! giennem bn(igj!iulte ©ang. 
©corgio^ er flagen meb ben ^e(e g-fof, 
dlu ftt)rter Aparalb o^ meb fine 55æringer. 

^ig ffal f)an iffe rebbe! 

^uu ftober ^hma en 2)olf i SSri^l'^et, og fli^gter meb ©tmeon. 

maxia, 

O, jeg taffer big! 
Den fibfte ©ob^eb jlfienfte mig bin lO^orberbolf. 
®ub! tag min 8iæl men j!aan mit 2i» et ©ieblif 
l:i( .&aralb^ 5(fj!eb — grelfe for mit gæbrelanb. 

^un ratoer ^en, og ^olber fig opreift v>eb ^tpoQonS ^IHebj^otte 
t gorgrunbcn. 

£]axa{.b 

tommer, fulgt af iBæringer, ^au afterrer fm Øre i fit 5l;relf¥iærf, 
Dit i)libingébIob, elenbige (^eorgioé! 
6fal iffe flæbe længer fig til ^eltene 6taal. 

.^au Dpbager SKaria. 

Der ftaaer t)un — min ODJaria! @nb i cg>imlen — bræbt, 
iReb Dolfen i fit jfionne 33r^ft, og flamrer ftg 
Xil 25i(Ieb]ietten, felo fom 2Rarmor ^»ib og folb. 

9}laria mat 
Tlin .^aralb! fee, ben ()ellige Jomfvn ffienfte mig 
^'nbnu engang, for Doben luffer ®iet^ Saag, 
3lt t)arme mig og qUægeé^ i bin 9[Jianbbomé @o(. 134 ^<ccrin(5erne i 9)HÉ(agavb. 

tager ^enbe i fme 2(rme, og bringer ^enbe frem. 

2^aria! ^"oo ijax mi)rbet big, min C^Jf!ebe? 
^eu grumme Qo^'^ — DIormænb! ft)ingev gaflen^ 33(u^, 
Cg tccnber ^^eu, rafer i^Kbt meb ©ierne, 
Ø^ebfti)vtet alle ©ræfer! ^(obet ftrømme v^bt, 
€om 23ccffe, f)en a\) ©aberne! gort)aub(er brat 
Den bab^Ionffe 8fiøge, gamle 9[Jiif(agatb, 
Xil 5tffef)ob, og blanber ben meb Inofler af 
De OD^Drbebe! 

ODIarta fortijtutet. 
33arbar! ffal i min ftbfle Shmb 
%\i ^^{fiT^ ba fort)anb(e fig min ^iær(ig!)eb? 

§aralb forfæcbet 

9J?aria! bu forbanber mig i Debené Stnnb? 

OJiaria. 
3a, pi^ bu rafer grufomt mob mit gccbrelanb. 

§ara(b. 
^oab ml bu, (Sngel? 

ajiaria. 
(Sfaanfel og §øimobig^eb. 
^^Jlant biéfe ^Blomfter paa bin arme ^Jsigeé ®rat)! 

^aralb. 
Du muffer 8faanfel otjer biéfe D^ibinger? 

aJiaria. 
9^ei, ot)er fianbémcenb, fom bu mt)rbeb ufortient. 

^aralb. 
SBefan, for bin (5fi)lb, (^ngel! ffa( jeg f!aane bem. 
3eg ffaaner og foragter bem, og ^I^erben ffal 
goragtc benne ©glecet meb O^et, fom jeg. 9]æringeL'ne i SJJiflagarb. 135 

teifer fig i ^ang 5(rme, meb ^egeiftcingeng fibfte i!caft. 

m — atter f!a( ^eHa^ 

Oieife fig flævf, ccbel og j!ii?n, 

Dg af Saurbævret^ ^B(ab ffal .^vanbfe )(>i\i\ \\X} 

glette^ om ^elteé og Sfialbeé 's^of. 

(£t sproget fovgaaev, ei "Od ^nbige "s^aub 

DJieb fine 5li(ber og 33ierge Blaae, 

yU ben 5Ianb i fovbæv\)ebe ^[ægt, 

€om Cnivopa ffienfeb ftn ^unb(!ab og »Smag. 

3eg ffner M flart giennem ^oben^ dhi, 

Tilt gæbrelanb mnber atter fin 5lgt. 

Og, fom (Spaminonba^, ritter jeg fiæf 

Golfen af mit blobenbe )Bx\)\t, 

^un rioer ben ub. 

%Oix\)d, min etj!ebe 5»ara(b! 

^un fi}nfer beb i ^an3 Qlrme. SangBaiiiernc, ^erfonerne. 5mo, 93enUenieS ,^onge. 
^ttm6ani6, ^anå ©efter. 

mno, ] 

beiibeS ©onner. 
Ml, \ 

;Butfe, I 

»OumOfe, } ^ette. 

Oarmerifi, ' 

en fiffe Dreng. 
Cn ^erofb. 

(i^or a[ dæmper og ^ofgobcr. ^anbUngen foregaaer i 93enfi)é[el i 3ii^llanb. é. 4^11 i'nub i ? ko Uf II. 

Swio lnc^ Dfæmpcr. 

8 ni c. 
mine connev, ^^æbvclanbct^ ftccrfc iDJænM 
D^b Sorg nebtn)ffcv (3nio, cbci\^ ^rHiabcnbrot, • 
(Sn iDMnb, l)iKm elleve 91i?b ci b^iev 9iaffcn let; 
.^l^em feli> 3 i>a(gtc, loftet boit pc[i\ blanfen »Sfiolb. 
Dog intet garnier 2}?vinbboinc^mob og lapperbeb 
^D^ob en ufmilig gienbe, fenbt fra 3otl)unbeim. 
%\^i l)er M gielber ei, meb 'i!lfa=^23ragi^ €ang, 
3 .C^elteræffer, briniiebætt og €fiolb i>eb 6fiolb, 
3lt mebe 3a^-er, eller "i^retlanb^^ <2neffeflo!. 
9]ei, frt^gteligt i ll)iuhnet fogle Xrolbene, 
(Senbt 3t>tlanb, fom ben ffummelblege .^unger^^n ob. 
Da l>ore iv^"tbre bro g fra fierneft ^falanb, 
grioidigt ©ftene rige (^ober mifteb be. 
Dg ht)tkt> gierne Dabbel^grugt og Oiofere glor 
9D^eb gronnen 91ug, ber txm^ bebft bag 'IMnterfnee. 
Ibi baglig trænger, 5lfa:=Xl)or! bin (ion til 6trib, 
Og b^or l)an ei fan fæmpe meer mob 5[)knneft'er, 
."Oan fæm^^er mob 9iatnren, flutter albrig greb; 
%i magelig Dorjlb^^b fløue ^ai ei ^^Irmen^ Mraft. 
Tim nu I)ar OP^ober grigga i fit gronne (Sfrub 142 ^angbarbei-ne. 

gorlabt t)or A>a(t)ø meb fin linbingé ^itjefranbø ; 

din fibber >s)ct ^aa §eben, meué ben golbe 33læ|l 

^pcnbt)iviv(ev <Sanbet otjer DJiavfcué brune ^^ng, 

Cg fuavt foti)anbler ^ungren o^^ tit ^frantninger. I 

(i\)oxd, I 

' (B(ii\ im ^Ifaberé 33ub, . ' j 

'}li meb tærenbe (Eot, bavmquælenbe ^øbøfr^gt | 

Straffeé i .pel^eimci morfefte ^>raa ^ 

^iibingeu f!ulbe, fom, j!i(t(\)enbe ft)ag, ] 

iveig miøfienbte fit D[^hnbbom6f)t)en>. i 

govbi f)an meb Diccbfel Xf)or! unbueg .- 

Dit bliufenbe 6t)ævb, lt)nenbe 6^t)b)!aft, ; 

8fa( einnbelig DDalangfl I 

3 et Di?bningebeen^ iibmav\>ebe Diøv J 

St)ig f)am true. 

9[)len ^t)ab forbrøb, .C>lorriba! nu j 

Dine {pbige (Sønner, I 

€cm paa fwagefte 53inf af StribøBammeren iU^ielnir \ 

©iorbet) meb 6\)ccrb brat manbige i^ænb, j 

Sableb til gccrb bøitmiuffenbe éanger, ftaf ' 

5^(aget, i ^Im b^ift, øøer føulmeube Seil, \ 

IRaar bin ^ur)jur=§ielmbuff øifteb? j 

Ajøorfor ffal 3[J?anbbrabé !)oirobe (BUxnt ei | 

Tlixxfc bom til (^inberiar meer? Siig, I 

§øab øi forbrøb, ai meb J^oragt bu \ 

lHi}ggen 0^3 øenber, øg giøcr i ik^lb ; 

lil en (Søartalf^ mattenbe (Biøglen! : 

6nio. ] 

ma t)ele ^^aah ftaaer nu til Dbiué Cffer^ræft, ] 

€om l)ift \\\a Stenen fpaaer af Ojenø lunfne ^lob | 

Cg Jnbøolbébam^en, om ber grelfe giøe^ enb. | Saugbarbecne. 143 

iDlen l)\3ab bett)t>er benne Sarm? ^uo bringe^ mig 
^Bagbunben, fom en gange, fnurt i ^tvif ferne? 

DSutfe cg jTere fjefte bringe Oarmerifi bagbunben. 

S3utle. 
(^n Di)ertvccber, honning! ber m bringe big. 

3armerif. 
6-n lOianb, foni iiretfærbigt liber Ouerlaft. 

^^3utle. 
(Jorn [pottet uforft'ammet bar bit A^errebub. 

^armerif. 
€om fig n^iagtigt, .^onge! til bit Drb ()ar ^olbt. 

33utle. 
gor at fori?ge 9J?ang(en ei, befolft bu l>ii^, 
%i ingen iOianb i @ie|lebub meb ©Het meer 
0)3{)ibfe maatte .^iernen ti( (etfinbig 5^ft. 

3armerif. 
Wmhi jeg falber ben, ber ftæffer 5)ingerne 
^'!^aa galfen, fom I)an bruger feb tif guglejagt. 

^Butre. 
Tlcn naar bin grccnbe fat?ner ^orn til bagligt Q3reb, 
.^\)or fan bu fpilbe DJtaltet '^a, faa ^iertetøø? 

Jarmerif. 
.V^inrb fommer mig min grænbe Deb? ^\)er Dojen iUianb 
(^ebftænbig førge for fig [eb! ^ebot?er b^n 
d-n 5(mme, fom meb ængftlig §u enb bier b^m? 

^ButU. 
'Beniler^ Drot opbæi^eb alle Driffelag; 
3 benne Oiob maa intet Sll)orn tommel meer. . 

Jarmerif. 
T)en Cou jeg ogfaa l^big t)ar og ccrligt ^olbt; 144 i^ngbarbenie. 

Xf)i, j!ilt fra glott'cn, |>beb i min (Seufom{)eb 
3eg é)l af kaffen meb en fnee^i)ib (SHeffee. 

©nto. 
a?lan bragte mig et ^ubf!ab om bin jlebjie ^ifl 
Og jeg forbøb bt^er 3Jianb, Deb [eli^e ^mié Zah, 
%t føbe, fom i\i briffe. 

éobt! jeg kb bit 33ub, 
Og »ar i 2lfte^ filbe faa berufet bog, 
5tt SP^aanen fna^ jeg ffilte meer fra Stiernerne. 

6nto. 
to, t)eb min Oiing af r^ben @ulb, ftolt Jarmerif! 
€aa f!alft bu boe. .^uo i^ar af eber 5)ibne^mænb 
Xil 0»ertræbetfen ? 

3 armer if. 
3^9 6^^ 3"^^^ otjertraabt. 
(Si træDe funbe jeg, ot)ertræbe )i^iat ub ei; 
3eg ftrafte meb en ærlig 9iuué ^aa 33cen!en mig. 
Og fot) fortræfligt. dU meb friff ^(Ebriiligbeb 
$aaftaaer jeg ficcf for big i benne 3}^orgenjtunb, 
5lt 6nio^ 33ub er ei af 3^^'«^<^^it' oi>ertraabt. 

6nio. 
3 faae l)am briffe, f^be bog? 

33utle. 

9^ei, .^erre! nei! 
3 ©Ilet briyb \)an ^Brøbet, tog faa (Stumperne 
gra 33affen, ftaf i 9[^unben bem meb gingrene. 
Og fpijte fig en Oiuuø, i bet ban mætteb fig. 

6 n i 0. 
^aa tefer ^am; tl)i ban l)ar 3ntet oDertraabt. 

3armerif lefeé. Sangbarbecne. 145 

(3d, fnilbc ^æmpe, [om bin Cifl: og Unberfiinb 
tun Bruge \)U iii Sanbs^mænbå lab og egen Sfam! 
%ox benne 6inbe \kp^ bu fri og angerlø^; 
Tltn næfte ©ang, max ©Ilet btg f)ar giort til ^^r, 
$aa {)oi(!en OJiaabe lige gobt ~ og brafft bu M 
5lf Cuften felt), t)eb 3lben (ofl til lette, Dam)3 — 
Da l)ængeé bu paa (Savenen, fom ben mobne grugt, 
3nbtil ben ftolte gugl fra 6!^ fortærer big. 

3armerif. 
dengang maa jeg bog briffe mig en O^uu^ enbnu 
3 bette Sit). 

6nio. 
®iør big )(>acL SlmU fibfte Dag 
6aa Itjftig eller forrigfulb, fom feli) bu t)i(! 

3atmerii 
3eg mener til bit ©raool, min 53enilerbrot ! 
^^i ben, fom er for ^unger^nob faa ræb, fom bu, 
Døer ftffert forft, og (tore tonger^ ^ebenfart 
Tlaa man jo feire meb et luftigt ©iefteSub. 

^an gaaer. 

.QttmGttrufe fommer meb et jiort Ot^inbefclge. 2)e ^abe QfQe 

be lange Ii^fegule .^aar !æmtc neb omEcing 5lnftgtet, og 

famtebe unbec ^agen meb (Sgefcanbfe. 

Snio. 
^t)ab fomme ber for Sangebarber? 
©ambaruf. 

23rober! bu 
^ar gioet o^ et §æberénat)n. 33el)olb M felo 
gor big og for bit golf! ^d pa^\tx f)erligt ftg: 
HTteb lange (£!iæg, naar fiberen tillaber M, 
Dg meb »Strib^ojen lang $enilen gaaer i tam)). 
vm, 10 146 l^angbarbecne. 

6nto. 
§t)ab t^ber bette ^09, min Safter (S3ambanif? 
Sp\)i f)ar meb bi^fe Di)inber bu fæmt ^aatct neb 
Dm .^inb og ^age, bunbet unber ^agen bet, 
8om (Sfiæg, meb ^gené [muftubtungebe 5«^raar^(ø\)? 

©ambanif. 
(Su D^attebr^m, min 33rober 6nio! f:|)aaebe mig: 
Dd golf af Dbin funbe i3ente grelfe \)i)t, 
6om føtft i benne 9P^orgen]lnnb ^an^ Øie faae 
5vra Øflen^ 5)inbi)e, naar \)a\\ tibligt aabneb bet, 
iD^cn^ buggen faibt, og guglen fang paa oaaben ©veen, 
X)a raabt)i(b nu jeg ^onfeb, ixaaW greia feb 
gor Ceiet frem, og fagbe: Sab bin Dt)iubef(of 
9Jlob S^en ftaae, fom fPiæggebe ^æm)3er, i 3[^orgengr^! 
Xf)i Obiu e(f!er fagerlange Dmnbe^aar, 
Dg ^an x>\[ unbre^, naar f)an ffuer bem, fom Sfiæg 
^4^aa felten, bceffe ^r^ftei Cænge boæle »il 
$aa benne @(anbé ^am gaberøie, f^r ^an feer 
§en ^aa 'i^m ^»rige ff^ggebæfte griggaé 3^^^^- — 
6om fagt, faa ffeet: 35i jtob i Olaber mob Øften oenbt. 
Dg fangeb 93?orgnené førfte 6traaler meb »ort ^aar, 
6om gifeeren føberf!ceUet gif! i fine ^tt 
Dg ne))))e l>ar t)ti j!eet, før Dbiné Dffer^jræft, 
^er f(agter Dr>ceg i OJiorgengr^ ))aa flaben Steen, 
^enr^ft af Dam|3en raabte: „ffrelfe \>ii i>ort i^olf 
(5t fmbrigt Oiaab, nebfenbt en OJianb fra ©uberne". 

(S. boret, 
^ar ha nu D»inberneø ^ift og Dmnberneé @fiøn()eb 
•^Nirfet igien, og forbunflet i^angbarbcrne. 147 

^eltene iBebrift fom ta So!e, til Spoppt fon^anblet 

grelftc fra baarlige Sefte 
©ubevne? gangeb big, Dbin! meb flagrenbe ©ulb^aav 
Tlem {gien, fom ba ®arberifé 
9iinba big tn)Ucb tit lerne, til Drm 

©unløb ^i^fet i 23ierget, 
»^i)or ben f^beftc tT^i^b bu bvaf af be fmilenbe Sæbev? 3otben^ \?^ffa(ig^eb bringe be tjenlige !Difar. 

laffer ei §iertet for (Slffot), 
greia! bin DJlagt? Og f!ienfer ei 3biin^ r^bmenbe |?rugter 

^2it)et l)ulbfalige griffl)eb? 
D\)(cger ei 6if i ftn Aptoibarm 3:l)or, meben^ ^aga 
Xegner Sebrifter :|3aa (Sfiolb, meben^ (§ir^ iRob 

^Banefaar leger, og grigg 

^ntbt langbarbebe .^ornar 
^fienfer ben gronnenbe 3i>vb, Buor (^angfiiglff årerne qi>ibbre? 

i^Jien nu i^enber iK^ggen bu bin Slægt! 

(^uultt?i^nebe tWarfer 
6amie faftige ©ræé; bit Slj, 

^uult, uben 0}?eelftof, 
^gber ei fraftigt 33røb. Cjen forgiei^eé 

33ag 3:ibelené 58uft bebæft 
tun af bet (Eanbftøi>, fom Somrenø ^Blæft 

.^afteb, f^ger fit D^bolb. 
Dg fi>ag ftg flæber 
Sfiæbenbe ©anger, fom forbum 
Stolt, meb M funflenbe 55lif, m'injlenbe 

"•Brøb i fienbtligc gt)lfe. 

10* 1,48 i^angbarbeune. 

3n9en 6!\) meb ^o\n og mcb @u(b, 

^fføfeube, flygtig, 
qjv^ber filbige Dt)db. Din %dt, 

O^iorb! bu ei o^jlaaer, 
6ficn!er ei liflig Oiegn. 33(omftcu o^^Iaber 
(Sin fmægtenbe .^alf; ben^ lex\t 
Sæbffer meb Draabev ei [))arfom X)ug. 
6!oDen fccnfer fit .^otjeb. 

.0, grigga! O^^ober! 

Oi)er bin 6(ægt forbarm big, 

6enb oeberqoccgeube 9f^egn. 'Mta^Zijcxl 

Suften fol meb bin jammer. 

3)e gaae. 
C;6f)o 

fommer alene, i h):)hz Sanfer. 

„^t finbrigt ^\aa\), nebfeubt en WUn\) fra ©uberne, 
efal frelfe golfet." ^I^ar ei faa min 93iober^ ^rom? 
2a, ja — jeg f)ar bet! ^$lubfe(ig, men ftærfbepemt 
Cpflob ben flare lanfe mig i morfen 8iæl 
3 §at)^nob rebbeé D^ioget at ei 3{lt gaaer taht 
Tim fna^ er §oftené 9}^obenf)eb, enb 5?aaren^ §aab; 
X^i rafler Storm fra Doiflen f)Oiben 33(omflerfnee, 
3lt Stammen ei oeb alt for giftig ^^rugtbar^eb 
Sfa( tære^ ^en og oi^ne. — Sort 23ctænffom^eb ! 
Som, Clbinge — maae bræbel Sneffen feiler tæf 
^aa Serben6()aoet, og meb ^oert et ©ieblif 
Staaer Sanbet l)oiere. .^urtig '^iX en Oiebningé^iet^ ! 
|>oab iaU biéfe Smaae, fom ()Oerfen fienbe ret 
iil Sioet eller Doben; ber — fom ^l)renc 
Sig Slagterbænfen — nærme \)cik Seiefleb, Sangbarberne. 149 

^i)ot længft og toligft jlumrc^? Dg jlat Dlbingen 
3 ^Beiett ]taat ben friffe D^^anb? §t){ toer ^an 
^a meb bet 6)3Tmg, fom bringer :^am i Dbtn^ 5trm? 
Dg tør f)an ei — t)e(, ftøb ^am neb! 3 55a(af!ia{f 
§an taffer big, fom ^aab^manb, for ftn Doerfart. 

Ottrmcrife fommer meb ^um6fe og 35uffc. 

3cirmerif. 
^a, ^bbo, honning 6nio^ raffe Softerfon, 
Sangt mere oift enb drotten oiiø og ^eltejtærf! 
35i taffe btg. "^ii gorf(ag Mt^ ^ifdb oanbt. 
33orn, Dlbiiige ffal bræbe^! Oiunbt, fra X^ing til ^^ing, 
^it 9iaab eenjtemmigt famt^ft bleo af ^eltene. 
^n fommer bog ben T)ag, ba ingen tapper DJlanb 
Xilbele^ fna^t og farrigt meer ftt DJiunbforraab ; 
din fan (Sn^oer bog f^ife, briffe, fom l)an oil. 
Dg ftraffee ei ))aa Cioet, naar bet lefler ^am, 
5lt giore ftg til @obe oeb M f^lbte §orn! 

(^bbo. 
gorooone, ^lum)3e ^æm^e! bu fornærmer mig. 
Dg jeg forlanger i^^lbeft for gorfmæbelfen. 

3armerif. 
§oorban? Tlin 35en, min (Sbbo! jeg fornærmer big? 

(Sbbo. 
3a, blobigt, og bin Døb fun tilfreb^ftiller mig. 

3 ar m er i f. 
§bi^ 6ligt er ffeet, ba er M mob min 5)illie giort; 
%hx ingen Tlan\) jeg onffer meer til ^en, enb big. 

(Sbbo. 
Dg beri, D^ibing! juft beftaaer gornærmelfen ; 
©n 3«^nrerif maa atbrig falbe^ (Sbbo^ 35en. 150 l^angbarbeme. 

3aTmerif. 
Tim flig, ^t)ab f)ar jeg ha forbtubt? 3^9 ^)^^^^i^ if> 
lO^eb big i 5llt. 

^et maa bu ci. 
Jarmerif. 

3eg billiger 
1)11 ^eltcforjlag. 

Sbbo. 
derfor bløbe f!al Vii 3)r^ft. 
I^i ærligt er mit 9iaab, ffienbt bet er rcebfeléfulbt ; 
Uegennyttigt, lebet af ?løbt)enbig^eb. 
Tlzn gierne gaaer til Drab ei Dbin^ ta|3^re 6øn, 
^om til et ®ilbe; lumpne $yræfl)eb^ Ctjermob 
Tlaa iffe troe at Ⱦre 53ii6t)rm^ Sigemanb, 
Cg \)ot)er fig en DD^orber i en 5(Ebling^ Sag, 
6aa l^orber ^an af bragne ©t)ærb tilbageftøbt. 

3armerif. 
25elan! 3^9 f)^^ ^" ©lat^inb og en 5lrm, fom bu. 
Og taaler iffe meer, at bu fcrl)aaner mig. 

C^bbo. 
Tlxt Drb t?ar fun en 3^^)^^ift )5aa bin S^autafteen. 

©e fæmpe, ^armeri! falber. 

gar l)en, trol^fe .^æmpe! fl^t) til 3Dtl)un^eim, 
Drif meb Utgarbelofe biéfet ft)o»let OD^iøb. 
Du femmer til Ibtubt»anger ei f)cé 5Ifa=3:t)or. 

®aaer. 
/jofgoberne fomme fra Offertunben. 
.pumble. 
3eg ftnbev trobfigt, baarligt t)anble benne DJianb. 

^utle, 
Den .peltegierning l)uer mig for alle juft. Sangbarbernc» 151 

.Rumble, 
^t »enbe @i)ævbet mob ftn 6(ægt, iii eget 33(ob? 

^utle. 
%\<[\ C^bber i en ginger gaaer, aff)uggeé ben. 

.Rumble, 
%\x 3itmevif ei ta^jjer .^elt? 

58ut(e. 

'(Su ^Slange, ^punb 
^x ogfaa ta))|)re, berfcr bog ei ^Ttenueffer. 

.J^umble. 
.§)au ^rebeé oDer, cd man er til einbé, fom ban? 

33ut(e. 
Den famme ^anbling tM ^ar b^iftforilieUig ©runb. 

.§)umble. 
D?ten fior er Jarmerif^ 'I>ennefIof, ben \)m\n b^m. 

^3ut(e. 
^Å (^hho^ berfor blinfe \>\[ meb Øinene. 

a^orei 
D, X)rotter! tiocø ei, formerer ei \)or 9^ob 
2Reb t)bermerc Oiafen og Uenigbeb. 

dæmperne gaae. 

(£bor af (Roberne, 
^^ffur^ og (^mbla^ baarlige 6(cegt! 
g-røet bu tii bin Unbergang 
53ærer b^bt i \)\i eget 35r^it, 
Ormen i 33Iomjl:en^ ^alf liig. 
6tor, ftccrf funbe bu t)orbe, 
.^t)i^ ei loebragt, forbæri)elig ot^bragt, 
Iccreb bin ^axi\ f(og big meb Slinbbeb 
Steb^, og forøbte bin ffionne .^raft. 
I)erfor i>ojer nu bruunt Si^ng 152 Sangbarberne, i 

Ot)er ben tanebe tornmart I 
gorbi Pougjern Dcge for 6D(crbéobé 
^iccfcenbe ^^n. Dg meb rebt 33Iob 
®iøbeb bu '^ox\)m, fom Denteb 
^^ggelig -^Icie. 

Tim et for langfomtfurenbe ^loug | 

^rebbringet Dje, ftcerf, br^t)t^ggenbe, I 

8inbtgtf!nbenbe, fpænbte^, ()t)Dr ^ingfien I 

(Stam^eb, ilbmet, fl^^gtig, I 

3orben ^aarb, og befaaebe ^ 

0}larfen meb 33ibelet^ ^ 

gl^gtige 8fum. I 

©e gaac. 1 

(£n Dfting femmer meb en fiffe Dreng; ftben C66o meb 

et minbre ^Barn paa 2(rmen i Saggrunben. I 

Dlbingen. i 

Tim gtibleif, fom :|)aa g-atfaeré ^næ faa tibt !)at fp^gt!l 

9^u ffal i)i gaae en 55anbnngét)ei tilfammen, »i. j 

33arnet. ^ 

D, gierne Danbrer, 33ebflefaber! jeg meb big. \ 

Dlbingen. 1 

§ar et om ^alburé 33reibabltf jeg big fortalt? j 

33arnet. : 

§t)or ^Ifer lege? \ 

Dlbingen. 1 

3a, min bolbe gribleif! ^er : 

8fa( bu nu ogfaa »orbe fnart en ^^feté Qllf. | 

Sarnet. \ 

Tim forfi en Tlm^ paa benne fmuffe, fafte ^sox)). \ 

Dlbingeit. .\ 

C^a, ben er iffe længer fmu! og fommergron; i Sangbarbernc. 153 

gorbrccitbt et Tlaxtm, Søi?et fænget meb fla)))je 93(ab, 
Cg M\>tn fluffer ^nbigt ei til guglenø 8ang. 

barnet. 
8aa fommer ber en anben 35aar meb bebte 33lomfl. 

Olbingen. 
3a, ^ift t)o^ 33dbur! 

23 am et. 
Du ^ar fagt ber fommer man 
%ex\t efter Døben. 

Olbingen. 
S3i jlal alle b^e, min 6en! 

23arnet. 
dMw le\3e førft. 3^B 9«^nmel »orbe inl, fom bu. 

Dlbingen afftbes. 
§a, ftaffelei ^og! ^uortebc^ forberebeé ()an? 
3eg er en ©ubbe, T)øben ei forfærber mig. 
Dg gierne, f)m^ bet baabe fan mit gæbrelanb, 
33anblitierne mig jfiute maae i ^ertl;a^ 80, 
D^iaar big jeg funbe fi'elfe fun fra T)^benø (Sfræf, 
D^^in ftaffel^ @ut! meer bitter faft, enb T)^ben fe(t\ 

23 ar net. 
^i)t)r er min 23rober, 33ebftefaer? De bragte {)am 
%x[ Dammen ^ift. §i)ab gier be meb bam? 

(Sbbo 

triner frem i F)efttg @inbsbetȾgef|'e meb 33arnet 

Drufneb b^m, 
<2Dm nt)fijbt .^unb; men ^elbigtoii^ fom (§hho til. 
Den Cille ftrafte .^aanben mob min ^ellebarb, 
(Som, fænft i l^anbet, rebbeb bam fra Unbergang. 154 Sangbarberne. 

.^an greb om Spæret. Ifeor ffee %<\t\ jeg frelfte ham. 
i)ti ^ar t)u i)am tilbage. 

2)e ©rnaae omfat»ne {)inanben. 

3eg forbanbet bar 
^t ubefiitbigt 9^aab. 1)en ftolte ^ierne^ Dr^m 
Xibt flinger fmuft, og Crbet flaaer ei Drbet neb; 
Tltw 33arnet^ 33(if i 5(aen, og ben 53ærbig:^eb, 
^oormeb biu Sfiebne, @ubbe! bu i iD^^be gaaer, 
Slaaer min fpibéfinbige laufe, [om en Ircel, i <etot). 
^eb Obin! Sfrig og laarer f)aobe egget mig; 
Tim 23aruete^ 33lif bag l^iiierne — St)^alfen liig — 
^er (^bbo6 ^(^re rebbeb, ei fit eget Sio — 
Mbfajlet ^ar mit gorfæt. i^iei/oeb ^fa^I^or! 
23orn, ©ubber f!a( ei ml)rbe^. ^er er Sicel i bem; 
^en malter ei [om 33(omften, raabner ei fom J^rugt. 
grei »ære looet! S^«^^^^ W ^^ Ooermagt; 
I)en førfte (^nijt ubf(ufte felt) 9[^Jorbbrænberen. 

Olbiugeii. 
O, ^bbo! fee, nu f'icnber jeg oor §elt igien; 
%^x tap:|3er i>arft bu aitit, bog om .traften^ Spær 
Du mfleb ffiont .^oimobigf)ebené (egegreen. 

©aaer meb S3ernene. 
'Snio og ^amfiaruft fomme, fulgt af Roberne. 
Snio. 
Sfumle D'Jibing, fom b«r egget op mit $yolf til Oiaferi! 

©ambaruf. 'i 

aU^orber, fom oil 33arnet bræbe! fienber bu enSl^oberéDoal?*] 

Snio. 1 

3ffe langt fra Olbingéointren Snio felo, \)i\\ .honning, ftaaer; i 

^ilfl bu iffe, meb be ^nbre, ftobe ^am i Dammen neb? Sangbarbemc. 155 

(Bamhaxut 
^m bu f)aDbe flere 23tøbre, laae mig een »eb S^oberbr^ft 
é^bt meb ©miil ))aa ^(felæben — i>i(be bu et brufne ^am? 

6nio. 

3eg ubf^øbet af mit golf big, [f^nb 'Di^ i 'i^anbfl^gtig^eb, 
6taa foragtet fiernt i Ørfeu, uben Stat) og uben 53en! 
53riber bu ba bine §ænber, raaber t>\i tit 5tfa^^^or — 
©ib et mubbret liær bu fiube, f)t)ori bu fan jl^rte big! 

®aaer. 

©ambaruf. 
Xiblig mifteb jeg min ene, min f)Ug))rube, bebfte ©en; 
3Ifi brog til fierne O^iger, og jeg faae l)am albrig meer. 
^et)er ban enbnu, ba følge 3}?oberen^ 35elfignelfer 
^elten^ '^s'i>xcti\ Zoo, l)am Dbin — ofte l^ar mit ©ie ba 
§am begræbt alt, f!al begræbe ^am, mene 'i)ttk ^ierte flaaer. 
?{u jeg mifieb l)er ben anben — \)a, men ei Deb bxatk Døb, 
3!fe felt) t)eb u^le 6^gbom, men tjeb ffutnle Dlibingetjcerf. 
Sorgen ft)æf!er mine 5lræfter; men faa megen 5lraft jeg l)ar 
T)og enbnu, at, Ul^ffaligel bøit jeg fan forbanbe big. 

®aaer. 

(If)oret. 
D, 55ee! 
f)un gif bort, og i §arm fm Søn 
53ilbt !)un forbanbeb. ^un ^ørte ^am ei 
Z\i ]xt %ox\Mx tale. gorfærbelfen 
Slog b^m meb Stum^eb, Sæben ben banht 
%am, fom en Steen ^aa «5^eben i Sanb, 
Staaer l)an nu ber, uben O^une, 
I^ber meb Crb ei, l)t)ab ban ftiuler 
tolb i ftn 33arm. 156 Sangbarberne. 

9[Rcb bøbt mt fom et Slig bleg, 
6anbfeéb^ og meb 5lfftnbé 9^o, 
©nat)er ^an icthm, og bover 
D^bt i ©ræéfet fit Spær. 

(5b bo. 
8taa ber! 3^B ^^'uger big meer ci. 

ef)orei 
9Iu beoæger igieu C^b 
S3Iobløfe DJ^unb, 9^at^- 
duftene liig pai\ 
Xctrffelené ©teen, naar 
©rat)^occbingen aabneé. 

(5b bo. 
§ar 3 ()^Yt: min 93?ober forbanbeb mig? 

e^oret. 
Uooerlagt Mx X)roniungen^ Orb; tl)i 
^^bt fortrubt i bin 6iccl oar 
(l)rumme 33ef(utniug alt. Din $ærflof 
©tider Opxex tviubt, og forbinbrer 
Dlbingébrabet og 33arnbrab. 

^bbo. 
3 t)ar fienbt mig fm*; oar jeg jlet ©en? 
5?ar f(et 33rober og 53en jeg? 

(^boret. 
3 ^lampen ftebéi bu ©talbbrober tro 
^ar for bin ^anbømanb, f)eoneb, forfoavcb \)m\ 
,tiæf; gierne bit ©p^b (aante bin $en bu, 
'J^aar {;anø eget braft, og bin (55anger 
©tob berebt for ben ^albne. Sangbarbernc. 157 

(Sbbo. 
Dg i greb — 6\)ab b^mte man om mig? 
(^f)oret. 

Uben $rar fabfl bu i ^ong^f)al 

33ab, ix^iié til Sfia(b^q\)ab, 

Dra! ^elten^ dJlinni ^ongené ^ccber. 

TO^uubelig ei, 

5(ubte^ 33ebTift 

(Rofle bu tibt. 

(Sbbo. 
§aY for mit golf jeg 
t(cm))et fom §e(t? 

Scoret. 

'^n ^ar 6eir bragt, ^oor bit <St)C5rb falbt. 

$aa bin ipielm fab X)oben, en oilb ®rif 

SDieb fraftige .^(oer, frumt^\3æ^febe 9lceb 

Og forfcerbeligt ©ie. Din 63anger^ 

55rinj!en oar fienbt ooeralt, og bin (Stang, 

dUax (angt borte t)m rageb 

Doer bin glof^, gob Ofiæbfel i 8ajer^ og 

grifer^ SBlob. Dig eljleb 

Xl)or. ^aa fin .^arm fro fiorte \^a\\ bib, 

^"poor bin 5lrm f(og gienberneé Tlo\). 
(Sbbo. 
Tim nu ruj^er i ^alg (^oærbet. 
Dg mit 6:pt)b, boret i ©rccét^ro, 
9R^ffer albrig min %xm atter til 6trib. 
3fte nu meer gtæbee mit ^(i! oeb 
Oiegnbuen at fee, naar €f^en6 
^rogebe S^^^U*^' ^^^^^ ^eimbal 
llReb fit ©ulbl)orn raaber ti[ ^am)) ^^or. 158 Sancjbarbenie. 

'Jlu fcleg, fem en ^øb, meb Hottet 3:inbiiu3, 
Dbin (iig, \)Ci, )(^ai[ 33ænfe^a(men 
^anben \)an mærfeb blobtg meb ©eiréobb, 
Stiger jeg tau^ :^aa Cunbené ^(objleen, 
Saber i ©rccéfet^ robe ^lomfier 
i^I^be mit 2)ng(ingeB(ob. 3{t ingen 
3omfru grccber t)eb ^bboe D^eblag, 
^^i ^an^ SOMer forbanbeb f)am! 

^an bil gaae. 

^utfc fommer. 
®af ei til Sebmorb^bøben, bu »ott gvcmtibø .^aab! 
(^n bebre 6!iebne \3enter big. $eni(erne 
3 ttjenbe §ccre bele ftg; ben ene glof 
gorlanger Dlbingéi=^atnebrabet, meben^ ^iin 
^^bl^ber 6nio^ ængftligfeige 6faanfom^eb. 
(Baa ftil big fremft i (S^ibfen for \)tn t)rebe glof. 
Dg \)mi fom ftg en tæmpe bør, gorfmæbelfen ! 

(Sbbo. 
3a, ^utlel ja, jeg iler til en ærlig .^emi. 

©aaer meb IButfe. 

(^^oret. 
^;paa letftnbige J^ugté !i)iié, 
jangeé Særfen i Tlaxt let, 
iJlaar bet nccrenbe ^ornfre 
,^un i gcelben man fafter. tO^en 
iD^eb gorjtanbébrug 9D^ennef!et fif 
iin ubabelig Sid, 5llfaber! vif big; 
Som fan ffielne Sebrift. 3 .plibffiaff 
Sønner bu gob ©ierning, og ftraffer 
Onbffab i Dkjlronb. Sangbarbecne. 159 

Scnb I)am en S^^alf, 
3lt ^an i ^^arm 3tt)9ierning^manb 
2^orber ei grum, til ftt ^anbé Jab. 

3ngen fi^ggere 'iDaab jeg t)eeb, 
(Snb gorræbcri mob fit golf 
Og fm honning at e^t 2ab 
Utafnemmeliijt gæbrenelanb 
Søune min ^aab tibt meb j^oragt, 
6))otte min ærlige (Stræben! 3 ®nn(e 
Sønner 2llfaber gob ©ierning, og flraffer 
Cnbj!ab i 9]a|lronb. 

§oi af 5llle foragteé t\^U 
%\'Mt'^ gorbi l)an meb feigt 
§ierte \>atk'i), fom (^mex; 
3ngen 3'^tf)un, l)eUer ei ®ut». 
5férligt gienbffab agter jeg meer, 
(Snb en falf! 55en, enb en 3;ro(ø^. 
X>erfor e\)ig meb Sfam 9i^ 
35rænbemær!e ben O^ibing^ ^a»n, 
6om ftt golf og fin .^Mi)bing 
6t)igter i D^Job^tib! 

iD^en gubbommelig Iroffab ht)U 
Oiører min Siæl, fe(o mob en Onb t)iift. 
I)erfor fmelter mit Sinb 6ig^n, 
2ofeé ^I^it), ber meb 6øbf!aal 
6tanber i øbejte ^iergfløft, 
§oor ^am til 6teen ^ug* 
Ormene banbt, 160 :8angbarbctne. 

^»ié foTgiftebe ^raaber :^an^ 33liB 

Sumf!e (Bfotten tet)fe. 

S^ffelig ^un ^iéfet i genfal 

5Bar mellem gtigg^ T)tfar; men ^elj! 

Ddn fin 3[Ranb^ Dt)al {)un tro, 

Q^lemmev fin (5-enfom^ebé iRøb, {)^rer meb laatmob 

Den gorbittrebe^ 6frig, l^nt 

ajjeb ben 35té{)eb, at fm ^nébonb^ 

?J^b ficerligt ^un beler. 
Snio. 
3eg fommer og tifftaaer, ccr\)ærbige ©ubbeflof! 
%i mob en ^eftig Ungerfuenb jeg Mx for flreng, 
(Som tjccrner meb fm ^xm, fit fibfte §ierteb(ob 
3 .^am)3en for ben '2lrne, ber ubft^ber t)am. 

Ǥttm6ttni6 bringer C66o bencebnet. 

©ambaruf. 
©i 55a(baB ®uber agte ^aa be 2«?^*^^)^^^ 
gorbittrelfe, naar, fom en giftig ^^eber, ben 
C^ Si\) og ®unb[)eb truer, i^^et b^noeireé ba 
(St baarligt Drb, ber, fom en Tl\}c^ i ^itftenlunb, 
^lot toeb at jtiffe forfte (55ang, bar tabt fin 'Bxaa^. 
9^u ^bbo ^>ie(men^ b^ft^b^tebe blanfe ^am 
Speii oi^er 6fn(bren løfter. 6nart b^n^ runbe Sfiolb 
i5tembæmre i)it af §elterctffen i Slagtningen, 
6om fulbe DJiaanc giennem fortblaa 9ktteff^. 

(5bbo, 
(it Cffer frætjer G3uberne, men ei af Sørn, 
Og ei af ©ubber, ^onge! Deri feileb ieg. 
Det Dar af D^iænb, ber funbe fafle Xærning felt) 
2Jieb ftærfen $aanb om s^mié 3?inbing, ^itjet^ lab. Sangbarberne. 161 

I()i f!um(e .$)el meb blegblaae Sccbev vafer enb 

%\\i\ £^eben, ()i>or ()uu fibber mcUcm lib^Ierne. 

§uu bort maa jageé; men bet fan fun 5{fa=Ibov. 

.|>an i>i( et Offer. 'Jln, faa (ab oé offre W. 

.&er gielber bet ei meer, meb I)iel))fom ^rober^aanb 

^2lt qi[KU mob fremmeb gienbe; runbt omfrinc^ »i tijaug 

i)|aboerue til ^3wbig!)eb, og Ajunger^nøb 

3 Diabolanbet f)erf!er, fom i Danmarfé (5:911. 

6aa maae nu I)an|!e Dæbne fig mob ^an(!eé ^^r^ft. 

(5t 9[)tøn|ter tage in af v^ubené flittige ^^i, 

(2om, naar ber er for mange, buæefer ffar^en ^raab 

tD^ob ©Iccgt og 23enner; aUe bog een DiJloberé 33ern. 

Det gamle Danmar! t3or 33ibronning tjorbe j!a(. 

^§un føre ba tii Xræfningen )(>aa ^eben oé; 

Den 6t)cerm, fom feirer, bringer i ^uben atter ^un. 

Tim ftortmaa gatbet inxre; tbi en (Styrtning fun 

^2lf A)ettebIobet »orbe i)i( ^tn goraaréregn, 

A)t)i^ frijfe ^B^ge (iDner ^i^llanbé t)i^ne @rcc^. 

^an !nceler. 

(^aa tag ba, 9L)iober! fra bin ^m\ gorbanbelfen, • 
Cg gii^ t)am bin ^^elfignelfe. Dog onffer jeg 
lU^eb ben ei mob mit O^eberlag at ffierme mig; 
^^i gierne gaaer jeg feb til Cbiné ^alaffialf, 
iJlaar fun en talrig Jlof jeg bringer ^2lfa=I^or, 
arceb fløt)et A)ielm og ^renø 5Irr i aabne ^Br^ft. 

©ambaruf 

Iccggec fm ,^aanb paa f)anS ^obeb. 

C, 8on! jeg min 55elftgnelfe gierne ffienfer big, 
30^en^ ^imlen felt) \)elftgner 0^, tl)i faligt nu 
Bebæffee t^olen, fom i lang Xib brænbtefgolb, 
VIII. 11 162 i'angbacberne. 

^Hf inøvfe Sf^er, og ertbelig ^temføger 06 

Den ficcre O^egn, fom \>i fovgiet>eé mxkh Iccugft. 

5)et regner, og I^ner fangt borte. 

d^orei 
'Jlxcx^, bu i^aiterne^ ffiønne ©ub, 
@om bef)etj!er ben flygtige 6f^, 
?)mev^ gierne, ber bvømmer enbuu 
®tøg(ebilleber Mefet i ^unjlfrebe — 
Jmgtbar^eb« og .^iævlig!)ebe ^lé, 
i^reier^ gaber, og greiaø! 
(Si bu forlobfl bine 33ørn i 8tøD, 
5lommeY igien meb bine 8f^ggev, 
6!ien!er ^Jaanen be fovtblaae, 
6øbertaffebe 33ierge; men (?o(eu 
^ivfer bu røbe, øiolgrønue 
I(c^))er af ^Isanbbam)) 
Z\i fm 93^orgen^ og ^^Jlftenleg. 
§erlig er, f(ar, g^reia^ ^uft; 
Tim i 9[Fiibfommeré lib, 
D^aar fra ilRoferneé ^t)nb 
X)t)a:rgene bam^e qtjælenbe 2)unf!, 
5?orber ben (i^^blaa ^^ijceløing graa, j 

g^tber tonmerl)eb luftige -&aD. j 

aJJen nu bæffer bu Mi meb tiii 3?anbtag. \ 

5(fmægtig tørner 6olen^ $ii( | 

mo\) bit 33l^f!io(b. I 

.g^ør, t)øor ben br^)3^er ^aa 33labene neb, j 

Den qDægenbe IHegn! i 

See, b^or be glinbfe, meb (^(ceberø ®lanbé j 

3 tafnemlige Ml \ 

De ftigenbe ®traae! ; Sangbacbenie. 163 \ 

\ 

lettere f\)u(mcr min ^avnt i 

3 m Mige ^ab, \ 

(Snb i §al i^eb bet jlummeube ^cci^ev. 1 

.per ^ufa^^bov ^ 

3 ben bxiubrenbc €fi)! i 

6eer 3 Puffene \)\\\, \ 

laugnioflcv, laugtiønev, | 

iOieb be flammenbe 6ficcj^, ; 

Wlt\> "^t I^neiibc ^!if? ^ 

^^^t 3 b^i^^ ^^9G<^ ^^^^ tDJiøluiv nu? ; 

3eg jamren faae \ 

3ctn4^p^^fltv(aa, ^ 

Sleben? ^JWi:}X'^ bcnjujcr føl unbcv 6fD \ 

''^i^m jtn ^(æfl=.v<^^ i 

Dg ^an^ .!»pielmlniff i 

øiebj!^IIer fii^rfenbe ^vaft J 

0\)er 6fo\)en. \ 

scoret træber tilbage unbec be ftore 3;væer. Olegnen og Sijnilbcn \ 

»ebbHtieu en S£ib lang. (Snbelig ^olbec bet inbe, og en \ 

filen Sftegnbue blloer tU @i)ne 'paa c^tmlen. .kongen fom- ' 

mer igien frem meb fit gelge. £u ijeroR) meber f)am. i 

^erolben. j 

^u isii^ffe, §evve ^onge! fommev euMt ei. j 

^Seljiguet ^egn o)3reifer i)orc .feierteré S^^xOi!^, j 

Som a}kr!en^ ettaae. 3gteu ftg ^væber .§im(enø 33ro, j 

Som (ang libé Xøtfe fønbcvbrøb; og ©ubenie I 

33ejøge 3i?^ben atter meb 53elftgnelfer. \ 

%x fmiter ogfaa s;>^^\M fra en anben ^ant: \ 

(^n Oiæffe 55ogne, rigt ktabt meb ,^lorn og DJiee[, i 

^enfniger ftg ab 'IVien, bog alt »Bt)en nær; | 

i 164 Sangbarberue. 

Dg febe Øjne, ft^nuenbe, meb jlccvfe ^orn, 

c^eubraijc bcm, meuv iDZovgenfolené muntre ©lanb-^ 

lilbageflvvuitev fra be mørfebrunc €finb. 

(kn 6fare D^^ttere, vaabenflcebt, (ebfac^cr bem; 

SDlene Irccllene, mob lange 3tai?e, t)eb (iiben gaae 

Dg btit)e bot)ent fcovnet DiHTg ab 53eien frem. 

'Mm ^øi)bingen, meb ørnevinger pa;i blanfen .t^ielm, 

lyorlanger firaj ai flebe^ for big, ccble Drot! 

|»an fommer fom en O^ebningømanb, en 5?en i ')le\>; 

IM al ben ffionne gorraab bringer l)an \)ort ^vinb. 

5ltt ^ceue 2:rælle Dcef^lerne ^aa lufte 'i^ogn. 

Dg ft^lbe meb ^ræffot)le l)urtigt *|^oferne, 

3om 6ult ubftræffer ffiæloenbe meb mager ^§aanb. 

l)hi lønneø i^ognen^ ftærfe Drager grumt meb Døb; 

If)i mangen Dje bløber alt for Øjen^ spu^, 

Dg mangen iPlober barrer glab i reenligt Xrug 

'J^aa .pot>ebet .^iøbft^ffer biem til A)l)ttené 5an>. 

«fl&i fommer. 

§il Danerfongen! §il ben æble ©ambvirut! 

3 fienbe tjel ben .^øt)bing et, fom for jer ftaaer? 

3nio. 
Du t^ffeé mig ^aa een ®ang fienbt og ubefienbt. 

©ambaruL 
gem %ax giør 33arnet OD^oberen ei ufienbeltgt. 

|)un omfatner ijam, 

mi 

gem 5lar, min iDiober! fmebbet ^ar bin Dreng til Tlan'^, 
Tim 3ntet big berøvet af bin Dannié^eb. 
^t>o er ben unge .^æm)je ber meb .•peftel)aar 
3 ^ielmen^ ^oie 5Tobber!am? Tli^ tjtM faft, 
3eg fienbe j!a( be Øine, ft'iønbt uel .^ro))^en^ ^æjt Sangbarberne. 165 

Dg ftævfen Sfulberbrebe gier ftam ubefienbt, 
3 galb jeg iffe feilev, faae for nogle %ax 
3uft (^bbo^ ©ine faabau ub; meb ærlig Xrobe 
i)c l^nte ftccrft fra ^^r^net, \)<x jeg famtte l)am. 

Cnvbo, 
3a, S3rober! ©ranen nu er wojet ^t nof, til 
5lt ft^rte^ i ben ^Ifgrunb, fom ben fneijle ^eb, 

51 f i. 
^m\ ^o^jpen ganger, (§bbo! <8tammen fncctte^ ei. 

(£bbo. 
Tim 33rober, ^iben mange Xing foranbret l)ar, 
mm 5llting ei tit gorbeet. (Ebbo elffer big, 
aJien ønffte bog, at ei bu fommen var i Dag. 
§t)i bleijft bu iffe til i tlRorgen? §iertet ei 
3 Dag maa føle ^iærlig^eb for 33roberen; 
3 ODJorgen — 33rDber førge fan ^^ao. 33rober^? 63rat?. 

mi 

§ør mig! 3^B ^"^tnmer iffe for ai fee en ©raø. 
^n @ra\) feer cené ub overalt, og overalt 
^r man ben Døbe lige fiern og lige nær. 
3eg bringer ®læbe. O^i^gtet om mit gæbrelanb^^ 
Ul^ffelige (eficbne traf mit ©re fiernt. 
spa, langfomt funbe jeg meb Oiæring^miblerne 
^un nærme mig, og ffiønbt i 3}?ængbe golfet bragt, 
De l)ielpe blot for Øiebliffet. 2ænfe^ maa 
$aa bebre J^relfe. — 3^g H^ bine gorfæt t)ørt. 
Det forjle fom M ftbfle. ®rumt M førfte var; 
$el, at bu ftraj fortrøb bet! Din ^eflutning nu, 
m Danffe venbe 8øærbet ffal mob Danffeé 33r^ft, 
Og falbe felø fom §elt paa Dynger ^røbreliig — 
(Sr ta^^er og big værbig, og M f^ne^ fajl. 166 Sangbarberne. 

^om benne 9tebf)iel)3 het)t^ af l%bi?enb{g{)cb. 

Tim jeg f)ar bcbre gorjiag. Danmarf^ ^Dflelanb 

(f:x ffiønt; men ber ev fftønne Sanbe fleev ^aa 3orb, 

Og ne(3te^3 fan hd cl at ^21fa=5veir og ^iorb 

libt fmge meer for tigen §øft i fpbiig Dat, 

Snb ^aa be j^bj!e §eber, dlox^té ^ampefielb. 

^M folger 'Hik mig, [om ()er for mange 'oa\\ 

lil ()ine Dafe! Oiigeligt i Oi)erflob 

Der uenter eber gliben '.^t)ebe, faftig grugt. 

Cg mægtig )>i!]!er Dj:en i bet feoie ©ræé. 

%\}ox folgcv 00, (angt mere \t(txf, enb Ji^^^ter: 

'Dkn figer, ^an er ho"^ alt; og ben Wi^t (ihxx]t 

(Ex fiom, uf^nlig, hli\), og ingen ^rigergut). 

Og "^swki iaM, t?eb at mijle f(æbrigt ©I 

Og ^J)^iøben? føbe 2Runbgobt af \)m flittige 33i. 

%\i ©iengielb oojer i tunge Druer mobne 33ær, 

Og ^inen, fom i 'I^al&al Obin ene faaer, 

gorlt)fter \)i]t l)t)er .^æm|)e. (Seiren mnbeø let. 

^2Ilt i)ore gæbreø raffe glof i forbnm^ ^ib 

Spax fæm^et ber; oo, falbt enb ftan-fe (Simbrer^ .^ær 

gor Oiomerlift faa hmu m bem finngenbe. 

ét 9f^tge ftifte laber oé i i^elffe v'anb, 

^)\)or e\3ig 3?aaren blomftrer! ilRailanb ncEOner heil 

Og fom \>i felt) ei bib, fun oore ^Bornebørn — 

A)a, 5^eien er bog )!iøn at brage, lange a\) ^\)\n 

Og lange ab Donaus 33lomjlerbrebber. ^om en 'Bolbt 

'^f 8nee, ber liben forft fra ^ierget triller neb, 

iDIen altib ftørre øojer, til ben, felo et 33ierg, 

3om gielbffreb ft\)rter, og bebæffer Sanb og 'Bl), 

^aa oælte øi, og f}i)rte neb ab ^^l^erne 

'^Uia øelffe iJiibinger. Sangbatberue. 167 

griber ^ané ^aoub. 

(5om et ringe ^ilbc\)æ(t). 
Der \mi\mx fm-fi til Sæf, til 5la, inbtil t>et ftolt, 
6om glob D^ftjulmet, oi>evf!i)Uer ØJiarferne! 

@a mb ar uf fnæler. 

D 5^'eia, fem l^tanbt 5lfer og ^tf^niar 
^etjceger 4>ieitet ftccrfeft meb biu In)(lemagt! 
^u fefrjt forflaaer bit natlige Seføg min 8iæL 
I)a bu meb langt Apaar or>er fmeffve ^celtefteb, 
9D^eb broget i)am af guglefiær om ^t)alte '3r^|t, 
€tob for mit Sete, tærte mig be »ife 9taab. 

5lfi. 
Saa laber oé ei tø»e! §aarbt er »el bet 53ub 
gor trofaft 3^^^^ ^^^^ i f^"^ ''^^^ ^^^te t)ar 
gra elffet §abø, ftraj i famme ©ieblif, 
8om ^an betraabte 3:ærfflen, at fortabe ben. 
9}^en 3:iben er ei nu tit bøælenbe ©Icebeøfeft; 
Sl^eb rige ©ilber fommer bet fig o^ ei l)er 
5lt tifb^le bort, l)t)ab t)ungrig "^anbémanb trænger til. 
(Btraj maae tji fpringe, fom i .^atJénøb, ouer 33orb, 
Og frifte Slmt i i)ilben 80 meb ftærfen ^ilrm. 
3eg l)ar alt funbgiort, ceble Drot! paa 5>eien ^ib 
3}lit gorflag bine 6farer, fom i Dalene 
lil 33roberfam^ ftg Dæbneb. Tlth M ^abe golf 
^Bortbrage i>i. (Si fanbt, »or 2^ober følger oé? 

©ambarui 
3a, greiaø muntre 6enbebub! jeg følger big. 
Dg 2)iailanb^ OO^arfer bcere ffal »or ^^Bautafteen. 

6nio. 
O, mine Q}enner! tungt bet for en gaber er. 168 Sangbarberne. 

^t jlilie^ i)el fra f)vuibefu(be (Sønner; men 
DJIeer for en ^rot ai fee ben bebfie Apabebeel 
3lf ^anbet^ 33^rn ubwanbte til en frcmmeb (^gn. 
^og b^bet ilreng 9Mi3enbig^eb. ©i pellet b^r 
2)en ^(bre meb forfigtig gr^gt f)enftille fig 
Smellem Ungerfuenbenø §aab og a)lanbbom^maal. 
(Baa glemmer iffe Danmar! paa M fierne Xog, 
Ubbteber Olorbené §æber, og fom ^ferne 
gra £)|len gif meb ^erreffiolb til folbe Dlorb, 
^eniler meb ben ^raft, fom 9lorben ffienfte jer, 
iil ^t)b, ubbreber @uber^ gamle 5Bælbe ber! 
^iær for l)Oer trofaft Siæl er ^rnen; ofte bog 
'J)laat ^2tf!uré ^3orn nbbrebe fig paa oiben '^oxt}, 
5tt SP^ængben ei tilfibft ftn egen 23o^bbel blier, 
forglemmer SD^oberémaalet ei! a^in ftorfle gr^gt 
(ix, at 3 alt for fnart maaffee, fra §iemmet ffilt, 
^^(foænner Sæben fra ben fiære ^arnbomM^b. 
33e^olber, meb banffe §ierter i bet ta)))3re 33r^ft, 
Den banffe 2:unge lang Jib enb i ærlig DJlunb! 
3eg feer en 6!are 6!ialbe, ber meb ^ar^jerne 
6taaer mellem eberé Sanbfer; lab bem fiunge tibt 
gor eber^ 23orn om M forlabte gæbtelanb! 

5lfi 

meb Scoret af be S3ortbragenbe. 
^lil frugtbringenbe 2anb, o honning! 
3lev jeg nu bag fierne ^Siergaaé. 
Det mig oinfer meb ©olglanb^, 
§Oor ben floitenbe D'iattergal 
<B\t forelffebe O.Mh tibt 
€ang for Dalene^ §t)rber; 
^oor \)^i graal;oibe O[)iarmor Sangbarbecne. 169 

3 Saurbccrret^ '^t) ffiønt 
Gtauber, bd^ott fovbiim 
*2lf C(t)tit)? Spdt men nu faft 
gatbefærbigt, bebæft af ®rønft)ær. 

6 u i 0. 
T)n brat feirc bu t)il Diæbfcl 
33rtnv3c M golf, font fin i!JJarf grum 
©ievbeb meb gæbveneé 33een. 

C^oret. 
3éfen jeg fni^ffer 
m^h Sanrcne Slab. dJlt\) 
5laaben af ^ur^uv 
$r^be mig ffal 8^bboen, min l:ræl 
Tlicf, fin i)xoi; fiunge mig Drapa. 

® n i 0. 
Tim albrig i ^I^elmagt glemmer bu 
I)anmavt bit 2anb. 

(£{;oret. 
^illbrig! Din (i;eg 
^øieve fneifer, enb Caurenø 23uff; 
Dg btu ^øg ei finbe^ bag ^(pen, 
^ccmperø og ^^eilere qwægenbe ^i). 
^eller ei m\\]kx til 5lamp mig en |)e|X 
Som ben it>bffe; flagrer til ^si^i en Ralt 
6om min ^^g; piler en |>unb 
©tær!, fom min trofafte gule. 

€nio. 
Cfte minbeé bu t)i( ben ®fo», 
|)Dor i 5lftenf»atingen l)»ibgraa 9kg 
(Steg fra gæbrenef)^tten. 170 Sang&cii-beiTtc. 

Jlaff ^oc^ Sv^u'Del, xiben ^oxo,, uben fuccffenb* 

'Beemob, figer jeg ^aumarf, 

If)i ^nbige D\)inber ]eic\t min g-Iof, 

^angbarber meb langt ©ulb^aav. J G3n) 

l)lai)n be mig gai), f^fge til 6eir 

^ift mig, f!ien!c mig '^pvn, iDZøbvene^^ ^ige. 

Og naav feent engang 

6lcegter i ^unbrebc ^eb mig følge, 

©fat X)anevnai>net og guult <*paar 

.pift bag ^2Upen i OJcailanb 

^I^ibne |ov fommenbe 3:ib 

Daaben og €eiren. 

6nio. 

€aa %ax\)d nu! brager meb Ibov og mei 

Xil 33ebrift 5 fiæffe ^angbavbev! Earl kn 8torc, Iragoebie, ^erfouerne. (tarC beii Store, be grnnferg og ^'ongobaiDertS .ftonge. 
tfttflrabc, ^an5 5)ronnin9. 

DJcrtfja, I ^ 
(EGiuOarb, i 

augifDert, / '^^'^^ ■^^'^^''■ 
afciUJi, Si-febifPop af 3;Duue(. 
aftoCf, en franftff 9tibbec. 
TUittefiiub, iSad)[ernei^ ^eitiig. 
dfOioti, l)aui5 Srcber. 
^ifbegimb, 3{lbioii6 (5;(f!ebe. 
(Sil ODetbruibe. 

;Buto, j " 

6n Stiger. 

^rimroafb, ^:piplii8 @t»enb. 

Saris 6i3enb. 

granfer, SDruiber. ^anblingen foregaacr paa ^ereéburg i Seftp^alen, o(\ I 6acb[er- 
ffci^en i SfJoEu^eben af ^Ulerfloben. 3:ibeii er 782. ^erfte ^antiling. 6n %a\ pa IfEtcahnrg. 

iLad. åfcuin. 

^ * (Jarl 

(Jeg etffer bi^fe (S!o(ev, ^Ucuin! 

Det t)atme 3^tn tnaa fmebbe^, før bet lek^, 

Og Di?i|len hem maa, mtm ben er ung. 

ger ®ub er m beøuben ^llle 33m-n, 

Dg 9[)^enne|!et fan (ære, men^ ^an kux. 

I)et gaaer ei o^, [om big, min æble 5?en! 

3 ^i?em al »erb^Ug 53ibenj!ab foreneé, 

®fiønbt 33iblen og be ^ellige ^irfefæbre 

58efianbig Uiu big bin §oi>eb[ag. 

Du efi ben bebjle gaffel i min 9^at, 

Cg faa nøbijenbig mig, fom §immelftierneu 

I)en ftæffe ©fi))|)er, at l)an ei f!al ftranbe. 

5llcuin. 
Det er et ,^ienbemærfe \)eb M <Storc, 
^t bet er ei fm 8torl)eb fig beuibft. 
Cg jfatter tibt en ringe §iel^ for [)oit. 

earl. 
'Tui 5llcuin! min 53en! ber feiler bu; 
^t)er 5^irfefraft maa i>cere fig bet)ibft. 176 Sari ben etote. 

%l}i tUm \)irfeb ben jo fuu i 23lmbc, 

Iro mig: ^ong (iavl gobt ]ekx, ^t>ab ^au er. 

Og fhinbom felt) t?e(, ()t>ab ^an tf fe er; 

3^^i m er alle S^nbere for @ub. 

Og fif gorfæugligf)eb til 5^bbergai>e 

^aa buggen. 

'}iic\iin. 
'i^eb biu ^l^iigge fiob en (5ngel, 
(Bom f^éfeb big ^aa ^]knben og ^aa 33r^jlet 
Og t»ieb inb Jorpauben big og .sMertet, 
Jmeuø en 6erap^ bcerbebe bin 5lrm. 

Sari. 
C5n (Sngel ftaaev i>eb fetaer en (£f)riftené 55ugge; 
Om ber i>eb min ftcir ftaaet fieer, min ^I^cn! 
3eg laber ufagt ti}i fom lille 9^oer 
Tlan ffielner flet, og englen er ufwnlig, 
^m meget »eeb jeg, cit jeg bb omfring 
gor ^ub og folbt 5>anb fom en bitte Øog 
3 3^^9^i^^^^ ^^^^ DJiollerbrengene, 
Og lærte 3ntet, uben, fom .tong (£))rué, 
%i føre ^^]iltefloffen an i .^rig. 
$tpin, min gaber, i)ar en mægtig ^^erre, 
Tltn fr^gteb for, at 'I^ibenfPab og v^unft 
gorfore jlnlbe granfen, til ai i^orbe 
én Otomerffrantning. Ofte berimob 
Spån tog mig meb i Garl iØiartellué' @rao. 
Og lob mig løfte .^æmpené tunge .skammer. 

5llcuin. 
§an bar fin gaberé jammer fom en DJianb; 
3fiønbt liben fun af ^egem, ftor af 5lanb. 
Og cebelt iHir l)anø i>eltel)ierte, ffiønbt 6arl ben ©tore. 177 

.v)ciné '^Ibfcerb tibt bar ^^^tægct af 23arbaren. 
I)ig biet) bet forbe^olbt at ene .^raft 
ilJieb $iiébom, Ubriflenbom meb 5liær(i9f)eb 
lil Dlbttbe 5lunft og finbrig ^Sibenffab. 
O, (£ar(! bet lommer iffun an pa^i big, 
2aa blomflrcr et ^2ltf)en igien i granfen. 

(Earl. 
dlti nei! bet førger nof min 9tabo for. 
Sp'oat) er en -§auge, fom f)ar intet §egn; 
€om faoner greb; ^t)or ^pønfegaarben^ ^ræe 
2)Zeb faabe ^præt og uforffammet ^rabfen 
Xilintetgiør l)t)er 9tat, ^t)ab bu om I)agen 
ajteb ærlig glib l)ar ))lantet, faaet og oanbet? 
IJiei, til i>or (Sorg, og for at .perrene 'Biingaarb 
€fal trioe^ et, ^ar il^enneffeneé gienbe, 
^par I)iæolen felo ffabt Saéferne, ber lure 
(iom frt^gtelige iHo\)bl)r oeb min ©rænbfe; 
Dg ffionbt jeg aoer bem og tugter bem 
DDleb i^eir paa Seir, og ffionbt be loDe 53ebring, 
(3ig labe bobe, lære (£l)riilenbom — 
gorbr^berne bog fpotte <Sacrament 
Dg ^b og ærligt Sefte, tjente fun 
^liw ^Bortgang, for paa n^ meb morberj! s^vi 
5lt ængfte granfen. 

aJJeb fiigenbe SSrebe. 

iD^en, i^eb ^imlen^ ^onge! 
9iet nu forgaaer laalmobig^eben mig. 
Dg .truffen gaaer til 55anb^, inbtil ben brijter. 

^Icuin. 
lal big ei »vum, blit) iffe ^cftig, §erre! 
I)e oot)c bet ei meer. 

VIII. 12 178 (iaci ben ©tore. i 

3 ©tammatit min 35en! ©eometrie, j 

^ialectif, 5t]ltonomie, SD^ufif; ] 

Tim daxl feer mere ^U i éa^fcré §ierte. I 
2)c i)oi)e bet. 2Jien (ab bem t?oi)e; be 

6fa( finbe tatt for fig, at møbe bem. | 

Sab 0^ nu n^tte bette *;]Sufterum! I 

€om 3acob^ 23ørn, m f^ife ^aajlelammet | 

3[Reb it)ærb t)eb 33æ(te, ftaaenbe. 3:i( 2)?ibbag | 

2Raa bu mig atter læfe for, min gaber! j 

^f Sanct §ieronimu§ og ^Jluguftin. \ 

O, ^ai)be jeg fun tob beélige 2^ænb I 

3 Mk ^be, ftore kongerige! j 

Det flulbe ^iel^e. j 

5tlcuin tjenlig. 

§im(eni 30^^^^^ 8faber 
§ar feb fun eiet ttjenbe flige DJlænb; 
Dg bu forlanger tob, bu ftolte (Earl? 

aarl 
3eg pbbet ^r ben l^ele SJlorgenftunb, 
2lrbeibet i min Sot), Lex salica. 
§i)ab IJl^t i 1)ag? 

5tlcuin. 
§an^ §elligl)eb oé fenber 
gra 9flom en 8fare gobe »Sangere, 
5lt fore ^irfefangen. 

(Earl. 
Det MX f!i^nt. 

21 ku in merf. 

(inbnu en 9J^t)eb! (Sari ben ©tore. 179 

^a, men ingen gob; 
^et fpaaet bit 2)ie mig. 

5llcnin. 
$i^m, bin S^n, 
(Sr atter ^er. 

^arl. 
T)cn Uh)ffaU9e! 
Apt)ab t)i( ^an mig? ^an er ben ^nefte 
53(anbt alle 0}^ennej!er, fom ængper mig. 
§an er min Søn — 

3llcuin. 
(Et ©legfrebbarn I 

(Sari. 

X)et Samme 
55ar darl 2Rarte{, min ftore 6tammefaber, 
Dg bog en 35erbenéf)e(t, fom gaa ))aa 3orb. 
m^n, mcuinl ^m ^ar Jntet af 
6in 5yaber. A>au^ umættelige Ajotjmob 
Og hr.nffe ©viim^eb afff^er jeg; mig [)abcv 
Tlin Søn, forbi jeg \>\i forjage Sfuben, 
'Der flører liben^ førfte ilJJorgenrøbe. 

^^llcnin. 
5 galb ber f)øfteé ffa(, ()t)or bu f)ar faaet, 
Saa (ab ^^i)3in ei ar^e .^ongefpiir! 

darl. 
vpan er ben (Snejte blanbt mine Sønner, 
Som eier ^raft; men f)an er jlet af ^iertet. 
X)e anbre — gobe, øenlige, men føage. 
iibt forefommer mig min ^ele 35irfen, 

12* 180 ©nrl ben Store. 

Tliw Sb^baab, fom en prægtig Urtefofl, 
Der blomftret i et 3Banbglaé uben iKob. 

5l(cuin. 
^tl bu f)ar :^[antet G^^riflenbommen^ ^^^almer 
3 gvanfen^, i ©evmanien^ 6gef!ot), 
Dg be »{[ pige ,f)øit mob ^imlen^ 33(aa, 
D^iviar bu er t?anbret (ængfl til bine gccbre. 

ear(. 
I)er fommer C^gin^arb og 5lngi(bert. 
'iRu munter, gamle 35en! 

5Itcuin. 

^i t)olbe bog 
^Bor Samting paa fæbt)antig 5[Uié? 

(Earl, 

gorilaaer fig! 
Tlit §of er, ^t)or jeg er; og jeg er »ant, 
5lt \)ære ^iemme paa bet 6teb, jeg er. 
gor 0^ er ingen ^^efibené; ffiønbt 5lacl)en 
^G 3ngill)eim, og mine ^^æbreé §iem 
^et gamle ^erijlal mig ^ue meeft, 
(Sr fnart en ^^org i <Sa^fen, fnart ^t^rri^, 
Snart $ai)ia »ort D))f)olb. 

(£ginOttr5 og angifåert !omme meb ^:j]ergamentb©gec. 

{Sginl)arb. 

Dkabige ^onge! 
®ob aO^orgen. 

earl. 
^»ilfen ^onge, (^gin^arb? 

(^gin^rb [milenbe. 

^ong Dainb, tænfer jeg. Sari ben etcre. 181 

gorj^aaet ft(j feli)! 
X)en ^onge biirbc ftebfe f)ebt)e ^atjib, 
Som gaaev i Tliwf mob 33avbaYic og @(iib|!()eb. 
Cg ^at)ib fn)gtev iffe ©oliatf). 

Sginbarb. 
I)u f)at beæret o^ meb ftore ^M\u, 
8eb togjl bu ^ai)ibé af 'Sef!ebeuf)eb. 

Satl 

til 5(ngllbect. 
D^iu, min |)omer! t)t)ab bar bu? Apar bu famlet 
De gamle Sarbefauge, fom jeg hci^)"^ 
T)u bringer mig en prægtig 5Bog, faa ti)f, 
(BiU \)elinbbuuben! 

^Ingilbect rceffer ^am sBogen, ^an aabneu Den. 

Cg boor beiligt ffret)et, 
2J^eb ti)belig og ftor gractur; og ©ult^ 
Cg gari^er fnorflet i (}i)ert ferfte ^^ogftat). 
-^tjor jeg beflager, at jeg ei ^vir (ært 
5lt ffri\)c fmuft! 3<^B ^^^^^* ^^^^G ^^^ ^^^^i 
90^en §aanben, |tit)net af at føre 6\)crrbet, 
5[^i[ iffe følge lanfen ret. T)et øar big 
T>d tjaujTfeligt ai famle biéfe 5^ifer? 
5lngi(bert. 
3 gørftuingen, mene ^^prben, ^Bonben troebe, 
3eg t)i(be fpotte bem; men fiben, .^^erre! 
Da øel be manfte, bi>or min eiæl biet) benr^ft 
55eb gæbrelanbet^ gamle golfeqtjab, 
35ar 5llle billige. 2)a fang mig ^3onben 
SBeb ^^piougen om ben lille DDerg i -pøien, 
Som l>ialp c[i meie .hornet, ©ierne $igen 182 Sari ben ©tote. 

D\)ab gammel (Elf!o\)ét)ife, ber faa libt 

33(ier gammel naar \)\m fanger ben, fom OJiovgeii: 

Og 2Iftenrøbe falme, fleb^ et ^(cxf 

^f Øiebliffet^ ef)) og et)ige (Eol 

^a n^nneb mig »eb ben forfalbue 33otgport 

35ærf6vubne ®nbbe 8ang om Dlbtib^l)elt; 

Og mangt et finbrigt Sagn om 2Boban^ 3bræt 

3nbblanbte fig. 

Sari fmKenbe. 

^t)ab ftger glaccn^ t>txi{['^ 
Om Øiorben^ 3n))itev? 

5I(cnin. 
3eg falber ei t)am 
„Gentis humanæ pater atque custos". 

eaii 

uenbec fig til @gtnF)arb. 

^n, min ^iftotifer! nn, min Satiner, 
^et tnmier bine Orb meb famme ^d\)^t), 
Som (Sicero, ^aa ©rammatifené iDkrf! 
§aY bn nu ffreoet op oort (Soentpr — 

©gin^arb ræffer f)am .^ogen. 

davl 

aabnet ben, og blioer plubfelig aliuulig. 

3 Sjjanien, oeb fHonceoat — 

©giu()arb. 

Og 3ntet 
gorbveiet og nbfmt)ffet, ^erre .^onge! 
(£ar(, 

[om ^ar læft i 3)?anufcciptet, meb br)b Aclelfe. 

3a, ja! l)er jtaaer \)d, T)^ik S^eberlag — 
Ulægelige ^mx bt)bt i mit ^ierte. (åaxi ben etore. 183 

6om ingen %x\>, f^rfi ^i»ben jletter ub. 

Devi »ar ogfaa 6ac^fen ene 'Sh)Ib. 

^It ^a\)be jeg inbtviget $am^e(ona, 

%xi (Sarago^fa gif jeg ot)er ©bro, 

^cn aabneb mig fm $ort, og atter inbfat 

^le» i fit (Smbeb S^inalarabi. 

^a Bragteé ^urtigt mig ben libenbe 

Cm 6ac^fen^ D^flanb, og jeg iilte f)iem, 

Xil llf)elt) gif i?or $ei ))aa fnet>re 6ti 

^)en giennem 9^oncet)aIlen^ bratte ^li)>^er. 

Q3i maatte »anbre D^Janb for SO^anb — faa b(ci> bet 

®aøconierne let, at f)emie fig. 

3eg biet) afjiaaret fra min §elteflof. 

Dg D^olanb falbt og Diger ^anffe falbt — 

Dg (5f^arb t)iin 3:rofafte. 

3tngilbert. 

^ine 3Benner! 

aar(. 
"^tt er 3 ogfaa. Tlnx bu, ^Itcuin! 
(Er meget ælbre; (Sgin{)arb og bu, 
Tlin ^Ingilbert! er t^ngre, ^e oar mine 
3et)naarige. 

D fiære, unge erobre! 
3 t)eeb enbnu ei ret, ^M\) t>d bet^ber, 
5It mifte bem, fom »anbreb ^mt meb o^ 
Det bebjle 6t^ffe, mellem ^^arnbomé 3}iorgen 
Dg Dlbingé Qlften, 

©tærft bevæget. 
Otolanb, jliønne §eltl 
Dg bu, min Diger, brabeligc 2)anffe! 
Dg bu, min ærlige, min oife 53en, 184 ©art ben etore. 

Tlin (iff)arb, \)m beficnbte Xvofaft^eb 

^r bletoen til et Crbfpvocj nmbt i Canbetl 

3eg offreb cbet mine 33Tobertaarer, 

9^11 fl^be be pao. n^, og be jlfal ofte, 1 

9^et ofte fl^be; tl)i ben Tlawh fovtiener 1 

di 53en, fom et begræber 33ennené T)eb. i 

|)an toenber bem øl^ggen, og træber tilbage i (galen, for \ 

ai fatte ftg. \ 

5lngilbett. I 

O, Mm §terte! ^ 

®ribec ®glnf)atbs .g)aanb, og ftgec fagtc tU \)am: ; 

€fal m t)ot)e bet? • 

(Sgin^arb. j 

(5nb ei. 3?t j^cil ei oi^errajle f)am ] 

3 jligt et Sieblif. ^et er imob j 

mm golelfe. 9[)^eb 33iaigf)eb og ^iæfbeb ; 

$i ærligt mobc l)an6 33efinbigl)ebl ] 

^et ml barn ^ut bebre. 9^u bar ^an \ 

(Si gølelfe for 35ertl)a, for ftn Jnmia; 1 

dlii bar l)an i^ertet fiilbt af fine ^pelte. i 

^ert^a og Omma fomme. 5l(cuin Ijilfer i?enligt, og gaaer. < 

5tugilbert , 
griber 33ertf)ag ^aanb. 

Tim 33ert^a.! ' 

33ertl)a. I 

^ngilbertl I 

^gin^arb. \ 

m'm 3mma! \ 

3mma. ^ 

(5ginl)avb ! ] 

8iia, bar fs oot)et bet? i Sari ben ©tore. 185 

(Snb et. 

3 m m a. 
^e^bebre! 
^Ingilbert. 
'Max faac Di iD^ob bog tit at j!riftc for ^am? 

3mma fmUenbe. 

3eg !)aaber, albrig. 

^Ingilbert. 
mrig? 
3mma. 

3}^obet fommer, 
■llaax iliærligbcbcu finnber, figer man; 
Og jTigt et 3}^ot) t)ar alt for bt)rt betalt, 

(Sgin^arb. 
$i mt gaae bort. §an ftaaer i ^U 5:anfer; 
C^j fømmer bet ftg, at for|t^vre barn. 
T>i (abe meb ^an^ T)øttre ^am alene. 

@gin^arb og 5lngilbert gaae. 

(Sari 

»aagner af fin ©rublen, feer fme 5)ettrc, og nærmer fig bem 
meb megen SSenlig^eb. 

3mma — fiæffe 33ert^a! 
$elf ommen, mine fmaae §nu^l)olberf!er! 

%é[er bem 

§ar nogen a}knb i granfen bem faa fmnffe? 
§t3or gaaer bet 8farlagormene? ©iig, banbfer 
2J?eb Ulb og Sinneb flittigt 35æ\?erilolen ? 
Tim mine ^^iger bringe bere^ gaber 
8let 3ntet? "spa, 3 (Sfterlabne! ffal 
3eg fnibe jer ben bot^ne Orm af $anben, 
(Som ha 3 'oax ^maaglutter? guffer 3'*^ 186 (^arl ben etorc. 

3mma munter. 

3a toifl, \>i ftob imellem binc .^ncee, 
<Saa ruHeb bu imellem giugvene 
(5t ^lab, fneb o^ bet iib af ©ieubr^net; 
^et t)ar ben boDne Dvm. 

(>avi. 

X)eii maa be^Dccvte 
55el enb ei tjccre fnebet tigtigt ub. 
§t)OT længe j!al jeg gaae meb benne ^iortel? 
3eg trænger til en u^, og bærer ingen 
ilil baglig 33rng, [om ei er fpnnbet af 
Tlin 3tnmaé ^:>aanb og ttjunbet af min 33ert^aé. 

3mma. 
Tltw, fiære ^yaber! fliffer bet ftg cgfaa 
gor ^ongeb^rn, at ftriffe, tJccDe, f))inbe? 

(Earl. 
5?ar ei Penelope faa gcb, fom bu? 
^un fab t)eb 55æt)erftolen l)ele ^agen. 
^d MX et il^enfter! Cg ben jlaffelø ^one 
^og ^at?be fielben 9^o for griere. 
©ert^a. 
Dg t)i forlange l)eller ingen '^o. 
3mma. 
3 galb »i [))inbe j!al, fom anbre 'l^iger, 
San burbe t)i t>el Dente ^^igelon. 

(Jarl. 
Og l)t)ilfen Søn? 

^Bertba. 
iDian ftger, at be fpinbe 
6ig til en 2}?anb, naar be er flittige. 

aaxl 
\^ab ben gugl fl^tje! 3^9 ^ar ofte fagt. (Sari tutn ©tore. 187 

5lt jeg \>i[ iffe af meb jer, fan ei 
Unb\)ætc jer. ^er maae 3 bibe ^oø mig. 
^i^ab ^ielper bet, en %an f)ar \)affre Døttre, 
^aar i^an bog ]lvai; j!al af meb bem igien? 

3mma. 
9}Jen t)ar bu iffe m)lig giftet big 
3gicn, »ov gobe gaber? 

(£ar(. 
etide 3[3ørn! 
3eg t)enter et ®efaubtj!ab meb en ^olf 
%xa .S^arim 9IIraféib, ^agbab^^ ^f)a(if. 
gva OiBinen^ grønne 53iinbierg 3i\)gtet gif 
lil ligriø' $a(mef^]l om 6arB Sebrift. 
9^11 fenber $^arim ficcriig 53en)lfabé^i(fen. 
^m er en ia\^pa .§elt, men ^pelt ei blot, 
gor 2)?enne|!elig^eben jlaaer tjaué ^ierte; 
Og ffiønbt nicb f rumme €abel fun f)an følger 
$ro))()etené ajiaane — iD^aanen ffinner f(ar 
3 '^arunø f^rf, btjor %a\\t og lunjter trii^e^. 
Cg fenligt møber ^an ben évijlne ^rot, 
8om flaaer for .^orfet meb Ut lige €t)aib. 
Or ®ub! ^uor faa ufl^lbige Tlmt) be^øt)e^ 
Tl^h 5?iiv5bom, ?.apper^eb og .kongemagt, 
'M giøre 3orben h)ffeligl O, §erre! 
^((t> ofte flige lo )lg ræffe Apaanb — 
Og 3'>i^^^n^ ©lægter t)il ei længer fuffe. 

^au gaaer meb fine ©ettre. 
træber inb, og feer [ig cm. 

<Saa ftaaer jeg ha igien i biéfe faller, 

(Sn gremmeb — en gorbret)en -— Caubøforuiijt! 188 <5acl ben 6torc. 

§er f)ott)eé Sfole, ^er er (5^int)et)imé, 

gortcclle^ ®\)ent\^t i ^mmefluen. 

^n gammel Tlmf et 5^ongené bebflc 25en; 

©n ^frii^cr og en 53ifemav3er n^be 

§an^ 6iæ(é govtroligf)eb. Den ftore G^arl — 

én gob fitrffaaren 33pnbe, [om meb g^nb 

(Sig lægger efter 5{t)lingen; en (15mer, 

Der glemmer '•J^engene )^c[a .^iftebunben. 

Og regner nb meb ^ngftlig^eb ^t)er (Efiert); 

Dg bog til anben Xib en ©belanb, 

2[^eli^ftig gammel •Dlanb, ber gifter fig 

.^\)ert SDieblif igien, og ^olber ^^riller. — 

Og ^t)orfor f)abeø jeg? gorbi jeg er 

^aftarb fun. Tim min Tlo^n §immeltrub 

0:|)t)eieb atle .^ongen^ 5(5gteqi>inber, 

Og jeg be ti)!fe, langto^løbne 33rebre. 

2}Jin gaber l)aber mig, forbi jeg foler, 

^t)ab g^rpen bor; forbi jeg ftolt foragter 

Den A)ob, fom (Sfiebnen gat> mig 2Ragten oi>er 

gorbi jeg troer, ai ^eltefraftcn fpi(beø, 

9iaar iffe ben forbinber fig meb (Strengbeb. 

§ar (elementerne 9[^eb(ibenl)eb? 

De fnufe 2:ag og Sp\)tkx, Tla]t og glaaber. 

Den røbe 3lb fig ^t)irt)ler meb fin glamme 

grit i ftn 6fionl)eb, iiben 8faanfombeb, 

Og ^patoet fmiler, men^3 'i)d bnifner golf. 

DJJen berfor bliuer 3lb og ^^anb og Suft 

Dog 3tbelé^C^-lementer. Tim min gaber 

lilborer Jorben fnn. ^aw nærer bem. 

Og t)eeb ei, at en lt)big, b^gtig glof 

8fal av>e^, fom et 5lobbel maqrc A>unbe. — (Sad ben (Stotc. 189 

iU^en nu maa jeg bog libt bebinge mig. 
Dg flemme 5Bifen noget i ^an^ 3:one. 
3eg f)aabcr, ben D^bagelfe, jeg bringer, 
6fal lønnet mig. %\)i flolt er ^an bog ogfaa 
^aa fin 5[^ii^, og f)an taaler fiffert ei 
C^;n 6frit)er og en (Sfialb tit 6t)igerfønner. 
6aa lønner ijan mig meb 5hi fir aften. 
Og fibber jeg fnn faft i (Sablen ber, 
6aa ]lal turneringen førfl ret beg^nbe. 

Maxin fommer. * 

^i^in. 
6^ob OJ^orgen, 5I(cuin! 

5llcuin 

meb ftueng 3lbor. 

2)en ^ar bu ei. 
^i^in. 
^\)orfor ei l^d"^ 

Sllcuin. 
gorbi ®ub laber \)e( 
6in ffiønne (Sol opgaae for Dnbe, ®obe; 
■iRm fun ben ®obe fri)ber fig i (Solen. 

$ipin. 
©aa rig )(^i\a lanfefprog? 

^Hcuin ntl gaae. 

$i))in. .^ør, 5Ilcuin! 
^2{lcnin. ^p\>i[\) ml bu mig? ^^^i^in. 
'J{bt)are big, min ®ubbe! 
.§\)i^ bu l)ar fiær bin ^rfebifpeftol. 190 Sari ben ©tore. 

2l(cuin. ■Den roffc^ ei faa let. 
Dit Cit). $i^in. 
§»té bu f)ar ficert 5llcuin. 
Det fan et Debcn wt)e mig. 
$ipin. 
gr^gt for ben 6tærfe! 

• ^(cuin. 

gr^gter bu ben »Stævfe? 
$i^iu. 
3a, !un for ©t^rfen hekx ftg min %\fU. 

O, gib bu talte fanbt; faa tjar bin 6ice( 
(Si emg alt forbømt. 

^i)3itt. 
Sø^ mig bin ®aabe! 
3l(cuin. 
§at bu Segenben læft om €anct (I^vifto))ber? 

gortæl! jeg l)over gierne (^tjent^r. 
5llcuin. 
.*pan t)i(be tiene fun \)tn 6tærfejte. 
C^n grufom ^onge falbte ftg ben 6tærfe; 
$am gif Sf)Ti|T-opl)ev til, og tiente tro. 
(engang bleo Diæolen wæmi, ba gv)ite Drotten, 
„^oi g^fer bu? (Sr Diæi)len mere ftærf?" — 
„3eg fan ei negte t)tt" — „(^aa ^ar bu jo 
33ebraget mig. 3^B ^^^"^^ to ben 8tcerfe." 
§an gif at tiene Diæolen, tiente tro. Sari ben ©tore. t91 [ 

engang Deb Tl\t)mi rebe be ab 25eien; "\ 

T)a ftanbfeb ^ebeb^ S^tfte, bvog ftn ©anger j 

3 ^ib^tet faa ben fteileb f)en i 3J?arfen. j 

„^u gtør en Dmt)ei/' raabte (Sand S^ripo^^er. — ! 

wS^B ^^^ ^^ ^^^^ ^^^'^ ~ „^t)orfor?" — „8eer bu . j 

ei ^orfet ber i SO^iaanftin meb ben ^øbe, 1 

6om ei er beb, ^\?em iffe jeg tør næbne?" — 1 

„T)a tex jeg ncei)ne ^am: M er §err G^rifiu^. ■ 

ér ba ^err (Jf)riflu^ mere fiærf, enb bu?" — i 

„3^g fan ei negte bet." — „6aa ^ar bu jo ^ 

33ebraget mig. 3^B ^^^i^^^ ^"^ ^^^ Stærfe." : 

§an gif og tiente Sf)riftu^, tiente tro. \ 

§an gif ben lige 5^ei, og fom til OO^aalet. < 

^i^in. j 

Dg f)i)ab bet\)ber bettc (SDent^r? 3 

^u troer at wxt ftærf, polt, ligefrem? i 

®af ligefrem, meb €)tolt^eb, fom bu t)il, ;i 

^un ligefrem — giør ingen Gibefpring! ] 

Du f o mm er til M @obe, fan ei ^ilnbet. ^ i 

2J?eb otierocbentUg ^inft. 

3}?en ffeier bu fra 3Beien ub, fom I)iæt3len \ 

3 OJiørfe for \)^t ^eUige ilor^, ^ipin! | 

^ab l)ele 55erben falbe big en ^elt — : 

3eg falber big en Xræl. \ 

$i^in. 

gorDotJue 3?iunf! 

2)e forlabe ^inanben. 192 ^'^^^ ^^" @tote. SInDen ^anMiiig. iforrige #al. 

"Pipiii 

alene, Ijjtter. 

3eg f)aaber, ^ubieutfen cv forbi. 

5lrakrne f)ar Bragt ^yoræringer 

Dg fmigret ^am. Cg jeg maa flaae f)crube 

(5om fattig 33et(er i en trog i A)allen, 

gor at I^ffaliggiøreé meb en fort 

Dpmærffomf)eb af — ^a — min egen ^'^aber! 

(Cttuf femmer. 

A)\)ab m( — t)t)ab ^ar bu nu at fige mig? 

^^^i))in. 
©ubé greb, min gaber! 

(iaxl 
Dette ffiønne DJa\)u 
23(ier i bin iDknb mig en 33ebreibelfe. 

$i^in. 
3eg ei bebreiber big, forbi bu ffienfte 
iD^ig i^it)et ffi^nbt bu ei toar i)iet til 
il}iin 0}iober. 2it)et er en jfienne Xing. Sari ben ©tore. 193 

(iaxl 
3a, naciv man ei miébru^er hd. spM'^ »il fu? 

(i,n gaber fp^rger 8^niien, ^t)ab ^au »il? 

aavL 
T)rei> ^ængfel big, ba mx mit 6^ørg^maa( 8i)nb. 

$i))in. 
iSaa ftieug? faa tmt)lfom? faa mi^tænfelig ? 

(£arL 
(Si af $Ratur er jeg miétænfelig, 
SlaWi^i meer: jeg gierne tvoer a(t ©obt om golf, 
3nbtil gientageu 8let^eb Iccver mig, 
%t jeg ^ar faret Dilb. 

$i))iu. 
3eg tilftaaer big, 
'M Uugbom^libenf!ab (jar mig forfort. 
SO^an blider 9i)Zanb engang, man faaer gorjlanb. 
©lem Drengene v^aabljeb, ffienf mig gabertillib! 
3eg j!at ei ft)igte ben. 

(Sari 
3eg »eeb at ffielne 
53e( mellem €frebeligbebéf^nb og Onbffab; 
I^et er min (£l)rirten)?ligt. 55ar bu fun faab — 
§t3or gierne »ilbe jeg tilgive big! 
Tim af, be^ttærre, (S^nben fom ei fra 
Dit ^ebe 53lob, men [va bit folbe -^ievte. 

$i^in 

jenter [it (gficlb, fom i)an ^ar tabet ftaae t)eb ^oreii. 

^ee bette €!iolb! Det ble» faa flemt forbugget. 
Dengang jeg ftreb meb big mob X^aéfilo. 

VIII. 18 194 Garl Un Store. 

daxl 
3cg t)eeb bet, bu er ingen [»ag gorbr^ber. 
(Snbjiiønbt af 23cejt fun (iben — 

$i^in. 

eom min gavfaev. 
3eg (igner f)am i g^bfel, 5?ccjt i 'Jlmx, 

dart. 
.§an i)at ei f!tæ\). O, gib bu t)ar bet fun 
$aa Segem, ei )(^aa (Siæl! 

^i)3in. 

^et mærfe^ ei, 
'Jlaax 3ngen t)eeb bet. |)aber bu mig bevfor? 
3eg er ben ^.(Elbite; lab mig axu Oiiget! 
(£arl og $ipin — be dla'om burbe ffifte 
(gteb^ i t)or ^t i?aa ^ongeflolen. Submg 
Si ligner DDM'ctjtngen (Slobemg, 
Der gvunbeb g-ranfere TUi^t Du fan bam bæ\)e 
6aa f)mt bu »il, f)an blider bog en Tlml 

(Jarl. 
3 galb ber i)dge^ maa blanbt ti[)enbe taar, 
^aa l)eller cerlig SlRunf, enb grufom 23øbbel. 

^i^in. 
3eg er et grum, min gaber! 

aarL 

35ærfte G^rumbeb, 
Der albrig minbeø af (Samt)ittigl)eben! 

$ipin. 
3eg l)ar i §ibfigl)eb bræbt nogle gienber. 

(larl. 
Du ^r til Døbe labet martre ganger. 
Dit 2io er uben Xroffab, uben 6(cber. Sai-r ben @toce. 195 

Du ev ugubelig, beføgev albrig 

®ubé Apuue, og .^errene gr^gt ev ei i Mg. 

I)u ftger — 

(iaxi 
eanbf)eb. 3:ibt i Druffeu]!ab 
Du ))ra[tc meb, at ingen ^eo f!u(be 
Th\) ^orfet atter gienne bi g fra 9tom, 
^mé bu Dav 5(tti(a; at ingen fnaffom 
govfævbet (Eicevo meb tomme glofflev 
2:i( 3ntet ffulbe giove bine $(anev, 
^m^ bu \)ax Satilina. Du ^ar fagt, 
3J?an giorbe 9Jevo Uret; at 6an \)ar 
(Sn iOkub af ufæbDanlig fielbne @a\)ev. 
Og at \)m Hiæff)eb ^ueb tig fov alle, 
Da han paa palatinjTc ^ievg t^eb .f^arpen 
Sang Q3ifer, men^ i Oiom han m(be fee, 
.H}>t?ov(ebeé ^voja bro^nbte. 

$i)3in. 

(S^obe .^immel! 
SpM'i) fan ei figeé i et Driffegilbe? 

(iaxi 
3eg Deeb at j!ielne mellem (Sort og ^mbt. 

^$ii))in. 
^t gammelt ^iergflot f)av bu ffienfet mig ; 
Uvojer fan jeg fælbe bev og ^^^ilbfoiin, 
ørnene t>n otoev^inber Sa(^ferne. 
Sp'oi maa jeg iffe f)ietpe big? betragt 
Tlia, fom en graabig J^gt^unb, om bu t)i[! 
Den er bog gob til ^a%t, fan gribe Dwret 
3 Struben, [)ænge fa]l. i^kar bet er forlbet, 

13* 196 Sari ben Store. 

%oxlX)\t X fallen big meb 3^}]^^^^^ 

Dg lab bin §uub i ©aarben i^m'oi 33een! 

^en blider big bog tro. 

(i;av(. 
Du tro, $i^{n? 

IDicer, prenge J^aber! cnb bu tjel fovmober. 
Og tit 33et)n^ ber^aa fan mit ^^eføg 
3 I)ag big tiene. 3^9 ubfætter mig 
gor ^fielbéorb og goragt, og fommev bog. 

(iaxl 
^Ml) er bit ^^.rinbe? 

^:pi^iu. 
t)u ffuer grant; 
Tim ofte feer man 6fooen ei for stammer. 
Og oftejt mærfer ben, fom i)ibeft ffuer, 
(Si, boab ber i ^an^ 9^ært)eb foregaaer, 

(£arL 
5^at uforblommet! 

^^ipin. 
©ertjerb bygger big 
(St Itammer i bin n^e Sorg i ^2(ac^en, 
^t)orfra bu grant fan ffue, ^orer jeg, 
5llt, I}t)ab i kongeborgen foregaaer. 
(Stor (Sfabe, bet oar iffe færbig (ængft; 
(Baa {)a\>\)t bu feet meer, enb bu be^ooeb, 
gor at forbittre^ paa to Olibinger, 
8om nu bu oijerofer fun meb ^iærtegn. 

(£arl 
%ai tåbeligt; l)m ei — ueb .spimlen^ .^onge! 
3eg tugter big. Sari ben ©tore. 197 

Siig, gaber! elf!ev M 
(B ^•ginf)arb og ^(ngilbert? 

(iaxl 
^om (Eønner. 

iOkaj!ee bu fiuivt l>il f)abc bem — [om ^^nnev; 
If)i Diib : bc tættet 3^^^^^^' tæffeø ^Bevtt)a 
tDieb uanftænbig 33vobetficcvlii3f)eb. 

(Javl. 
^-BagDaffer ! 

i>cb ben ^)oic .pimlené .^onge, 
3Dm bu faa tibt anraabcv, fromme gaber! 
3eg tater €anbl)eb. 33ert!)a, 3"^"^^ f^tte 
I)in .^røiuff!ri\)er og bin ^ifemagcr 
.^øit o\?er a((e 2^enneffer paa Jorben, 
(Se(i> or»er big. ^in ^giubarb ()ar ffreDct 
3ig 2^1^^^^"^^^ §^<^^*^'^ ti[; fmn er beroiff, 
Cg fi>an'mer for 33ebrifterne^ - - gortæller. 
Den fiæffe 33ert^a (l)tteb fom Api)rbinbe, 
5laar 5lngilbert fang gamle .^æmpeinfer. 
Du fiubfer, biber "i^^æben, fnuger ^t)ærbet? 
Ja, bu l)ar 9^et til at fortørnet, gaber! 
S!al (laroUngerø ccble iBlob nu blanbeø 
'IReb 3^ienereé, ber fna^ ble\) føbte frie? 

C^arl. 
Z\, Uforffammebe! 

^an flaaer i .^Sorbet meb fit Stoærb, en ©Denb fommer. 

^ail> mine Dottre, 
,^alb ^^ngilbert og C5'ginl)arb paa 5;imen! 

Stienben gaaer. r^ (Sari btn etorc. 

3et3 ønffev ei, at i>ære feet af bem; 
Dg bu fan bebre tale meb bem ene. 

(£ar(. 
55iig fm "^^9/ ^atanaé! 

^^Mptn apec>. 

:Det mtfer. ^evligt! 

Sfiutet fig i en ^rog. 
Omnm, ^i^crtOa, Cginfjarb og åriQif6ert fomme. 

(iavl 

ftirrer paa bem, uben at tale, meb r>tebt[unflenbe S^iiie. 

5lngi(bevt. 
§an t)eeb bet! Det et ube meb o^. 

$an faftec fig paa .^iiæe, og ffiufer fit Qfnftgt i ftiie .^cenbei-. 

C^:ginf)avb 

mere rolig, men beuæget. 

$eeb ^an? 
<^aci Dt( jeg f)^re ftaaenbe min Debøbom. 

•'^cin folber fme .f)ænber, og fticrer iieb for fig. QltigKbert 
reifer fig iglen. 

davl 

til 3mma og ^ert^a. 

.pt)em ev 3? 

3mma 

r»enlig og be^iertet. 

Dine Døttre. 

(iaxl 

did, umuligt! 
Il)i Datteren^ D^atur er 5i)bigl;eb 
Dg ^abenl)iertig^eb imob |ln gaber; 
Dg ^ongebatteren^ O^atur er .^øi^eb. (Sari ben ©tore. 199 3mma. dJltn 2)?euncf!eté et 5liævlig{)eb. %m 5lt)uger 
gi! ^øvn. Dg gæbvc I)øttrc, jlore gaber! 
35ar .tiærli9[)eben 3Ulenneffet^ dUtm. 

3eg ^ar o|)\)armet Slanger i min Sarm, 
Og grufomt føler jeg mig l)er bebragen. 
©ub ga\) mig ^raft til i\i bel)crffe 3t>^'^^n; 
Tlin ftore 9iige breber fig fra <3acl)fené 
3iéfolbe 5Binterffov til Øften^ '^ainm. 
Tliw 5lanb bel)øøer megen Jiimle))lab2i, 
Tilt ^iertc neieé meb et lide Oium. 
3eg »eeb, en ^C^iø Ci)ffaligl)eb »eb 5trnen 
Dpøeieé et af alle .tongefroner; 
Dg berfor »ar jeg gaber, øar jeg §u^bonb 
3 al min 35ælbe, lagbe $urpurfaaben. 
Dg tog ben flette granferfiovtel ^^^aa, 
'JlacLX jeg »ar inben for min egen lærffel. 
Dg faae mig mine T)øttre milbt i ©iet. 
Da føanbt ^ef^mringen. Tim jeg tog feil; 
%o ©iøglerffer ^ar fpillet ®ief meb mig. 
Dg tøenbe 3^rælle, fom jeg brog af (Bie\>d, 
lii %d ftial mine fiærejte Juveler. 
33ertl)a 

jiolt og f)eftig. 

^om, 5lngilbert! iDtin gaber l)ar forftøbt mig. 
5 $ialter ^ccnger alt g\)Tftinbefaaben 
Dm mine (Sfulbre; lab mig bi)tte ben 
?Jieb l^^vben^ ©ebeffinb. Xag .pareen meb! 
Den fan bog ingen Drot berøtje big; 
Dg giør ban bet, ^a tømrer bu en n^ 200 Sad ben Store. 

'^f ^geu^ Xræ og ^^aaret^ ^^atmeftrccnge. 

lOJcn maae \)i ei, ba f^nfe t>\ tilfammen 

got 25<jbbelejen glabe. 3^g^^ ^i 

53ctt meb foragt o, ben — ben fan »i taaU! 

3a, gliber! jeg mx fmeltet, jeg »ar nætweb 

'M f^nfe neb i (Etøt)et for bit ©ie; 

I^i bu i)ar fieitig 9^et ti( d fortorne^. 

Dg albvig funbe jeg fovfoare mig. 

Tim bu ^ar faibt min 5lngil6ert en Zxitl 

T)\i 53arn en ®iog(erf!e. .^om, 5(ngi(6ert! 

^n æbel etoltbeb (uer i bit Slob 

€aa f)eftig, fom i mit — 

darl 

goroo\)ne $ige! 
Du trobfer mig? 

33ertba. 
3eg trobfer bin goragt — 

.tafter fig meb ubbri^benbe Xaanx for ^anS ^ebber, og fi)éfer 
F)ané ^aanb. 

O, ftore (iaxU oar ellerø jeg bin Datter? 

(Sari er bet)æget. 
3mma rolig. 
33iie, 33ert^a! big .^ong l^arl ben 6toreé Datter 
i!Reb $ævbig{)eb, ^^efmbig^eb, gornuft. 
$or gaber orebeø — M er i)ee( naturligt. 
Da ^lubfelig ^an forft opbager nu, 
^M\) længft I)an funbe feet, i galb hane ^ooeb 
(5i ^aDbe oæret ft^lbt af anbre ^anfer. 
Z\)i t)ar t3i bu(gt oor ^enligheb, oor ^jnbej! 
gor (fginf)avb og ^2(ngi(bert, felo naar 
5?or gaber oar tiljtebe? Spax ^n tibt (Sari ben ©tore. 201 S 

^eb fit (ijempel et opmuntret oé j 

lil at f)øiagte biéfe ^Inglinger, i 

^tjem (angt fcan foretvaf for mange g^rjter? \ 
^ar gt)V|ter iffe beilet til t?or ^aanb 

gorgieoee? ^ar oor gaber ^ttret ei I 

Sit Tli^% meb et 5^gtef!ab, fom |!ilte ; 

^am langt fra pne T^ettre? ^u, oelan! \ 

^»ortil beftemte ban ba ftne Dottre? j 
Jil IRonner? 9^ei! i\:fX ^iccrlig^eb til Di)inben 

^an foler felo faa ftærft, fom nogen 2^anb, ] 

Dg m fear aroet l)ané Jilb^ilig^eb, j 

Cg elf!e DJiænb, forbi »i ere Doinber. J 

(Sari I 

^a, $ige! $ige! ] 

3mma. j 

(Sr bet nu en geil, i 

'M ^Ingilbert og bu, min ^in^arb! i 

^nb ei er g^rfter? din, ben geil fan retteé, 1 

Saafnart t)an oil; t^l \)an fan jfabe g^rfter ; 

3 <&obetal. dJlcn elffer l)an enbnu i 

€in ftaffelø 3^ma og fin lille Sert^a; ] 

^Sebanbler l)an oor falig O^bberé 'Bexn i 

(^nb fom en gaber, iffe fom en (Stebfaer, - ?; 

gorbi oi fi! en ung og beilig <8tebmoer; | 

(Seer l)an enbnu o^ gierne ))Uéle libt i 

Cmfving fig; trænger ^an til oore ^aanbtr^f, i 

Zxi oore ^^ og tit oort ga^netag, \ 

Z\i oor uot)erlagte 33arnboméfpøg, ; 

.poori^eb l)an^5 ftore Siccl )^C[a ftor 23ebrift \ 

3gien, fom t)alo i Slummer, famler kræfter — j 

O, 23ertl)a! ba forftober ^an o^ l)Oerfen ^ 202 Sari ben 6torc. 

lil 3)xhn, etlet til et kongerige, 
^i føtge ^am, fom ^Iftenflievnen €olen, 
3 engang og i O^iebgang. (Egiiif/avb 
Dg ^^lugilbevt giøv ^a\\ til gm*fter ei; 
9^u er U meget meer, be er §an^ 'I^emter. 

^un griber ^ane ^aanb, og tn}ffer ben tU fme Sæber. 
(A,arl mitbere. 

3eg ^ar befæmpet €a^fer, Songobarbcr, 

^^airer og 55enber, alle tap^re Tlæn^ — 

Sfal atter f)er, Deltalenbe, meb Crb 

(in D\)inbe mig befcem^e? Tim ben §elt 

.^un ftriber flet, fom ei meb '^ttk ftriber; ; '"' 

Cg, 3^11^^'^ • >^^]^'^ ^^^■^'^'^*^' ^^i W ^^^^• 
Apr>or funbe jeg forlange 'od, 3 ffulbe 
goruegte jer 9]atur, og Ⱦre blinbe 
■gor biéfe ^})ngliugere gortienefter, 
X)a felo jeg bragte bem i gruerjtiien? 

5Itter morf. 

Tim at faa !)emmeligt — men, C^-ginl)arb 

Cg 5tngilbert! t)i\*ib falber jeg flig X)aab? 

%i lefle l)emme(igt for ^ongen^ ^ottre, 

%t »inbe bem tjcb fnebig (ilffooøfunft, 

Tlm^ jeg, n^ibeube, meb fiffer Xillib 

3er ffienfte min gortroligl)eb, mit ^Benftab? 

X)et t)ar iiæbelt, egenni)ttigt, falfft. '^^■- 

3eg ml ei ftraffe jer, jeg fienber SpmUt 

3eg tjeeb, at 5liærligl)eb giør .piertet ftoagt; 

Tltn 3 ^t iffc 2)]ænb, fom jeg formobeb. 

Den, fom i T)ag bebrager mig meb (Set, 

3 lITtorgen fan bebrage mig meb 'JInbet. 

lag mine Dottre, og forlaber mig! Sari ben ©tore. 203 \ 

%\[ ^ettuc^er mi jeg ubfaare jer; 
Tim nune Menuer fan 3 iffe wxl 

23eTt^a. j 

9Ici, gaber! '^tngilbcrt og Gginfearb \ 

§ar iffe (eflet egennyttigt faffft. \ 

Xvoev bu, ai egennt)ttigt lefleri i 

■Dem I)at>be wunbet bine Dettre^ ^piertev? •] 

^tnma. \ 

33 or MX fun 8f^lben, \3i bem fom i a^øbe, i 

$i talte forft. O, ijm bu ^t)be feet, { 

§l^or tappert bi^fe rebelige ©toenbe ^ 

jorjlanbfeb ftg mob »ore fiælne Slif i 

^Bag gammel ftouet S3og og pergament; i 

§t)orlebe^ ^Min fin Xilflugt Dilbe tage i 

^il ^om^ og ©ræfenlanbé berømte §ette, i 

Xier libet fienbte fun til fiælen (^Iffot); i 

^\)orban ben 5{nben lob i D^atten ub, 3 

^etroebe førji fin Jlb ben folbe 2)iaane — ; 

^u l)aobe r»ift tilgivet bem! Dé rorte I 

-Den rene, ftærfe lia^rlig^eb fun meer. j 

$i fafteb oe i »ore ^elte^ 5lrm; ^ 

Og gaber, berfom bine fenner taug, j 

^ar M af 3faanfel fun for bine ^iger. I 

earl I 

efter en fort 2;aiijS^eb, plubfelig ijenlig cg opremt. 1 

3eg inbfeer flart ben bele 9ammen^æng; - \ 

Cg l)t)or jeg inbfeer €ammenl)ængen flår, J 

3eg pleier burtig fatte min 33eflutning. • 

3 er uff^lbige. 3^9 ffienfer eber — j 

Dog nei, jeg ffienfer eber '^ntd, !:8orn! ' 

Den 35rebe^engel \)il jeg fun ei uære, \ 204 Sari btn @torc. 

Som jaget jer af ^itjct^ ^^^arabiiø. 

^a 3ntct er fotbrubt, ^^i ffulte jeg I 

^a nærme mig meb ^ei^nené glammefoærb? ^å 

T)en !)oie ^imleué 5tonge »ctve (ot)et '^ 

Som f!ieufte mine Dottre jlige DJiænb; | 

.^an lægger bereS ^ænber i ^inanben, og figer meb ^ci Qtoft i 

^en imob ilrogen, Fitior ipipin F)ar f!iuft fig: ^ 

Cg fom erfiatteb iabet af eu uebrig, 1 

Ui>ærbig 6en meb io mig tjærbige! I 

3)e gaae. : 

^^i))in ; 
femmer frem. 

Du briller mig — faa fan jeg ogfaa briHc. I 

9laaber inb ah 5)eren, ^uor 6ar[ gif meb fine 5Dottre og bereé ; 

33rubgomme: i 

,^ong (£ar(! et Orb. dJlin naabige gaber! t)or ^ ' 

Din Son et Øieblif, før ^an forlaber 

Din 3^ærj!e(, og gaaer atter ub i Sfooen, i 

^oot bn ei feer f)am — albria, om bu i>i(. ! 

(Corf \ 

femmer tilbage. i 

.vjoab ml bu mig? 3^3 3"^^^ ()ar at tale i 

5[^eb big meer. ^^roer bu, jeg oil flamreé meb Uc^T \ 

Du ffal ei ærgre mig og Tlint Ijtx. - \ 

@af til bin .^lippeffoo igien, for Arig j 

injob Sfooené oilbe Dttr, faa fæmper bu \ 

D3leb bine ^ige. 3^B forlanger ei \ 

Din S3iftanb. ^:>\>!\^ bu bruger, f!al bu faae. i 

2)^en \3ogt big for blobtorftig @tufoml)eb! i 

3eg l)olber ©ie meb big, og oeb ^pimleu, i 

Det fotjte 2J?orb f!al fojle big bit^io! ; (Sari ben etorc. 205 

lungt biter bet mig, at fee mit eget 33Iob 
O^øbfavue 8øbbe(ejen; men bog f)e(ier 
Det røbme ber, enb ^aa min ^inb af <Btam. 
q}i))iu 
meb paatageu ^ulbe. 

9[^in gaber! bu ^ar Oiet. 2«eb O^ibinger 
2J?aa man ei oi^erbære. Derfor ærgrer 
Det mig faa meget meer, uaar ftore 5longer 
^^eff^Ibe^ ufortient for ^Jlibingéi^ærf. 
Dog f)t3o gaaer fri paa benne fpnbige '^ox'^'^ 
3 benne fneore ©forfteen, Sioete 55ei, 
gra Spt^tim^ Slbfteb o)) til .§>im(en^ ^i^Iaa 
'Iflan plettet (et, men^ man i 'I^eiret frtjber. 
Og i bet minbjte pktUx Oi^gtet oe. 

earl. 
3cg er et ft)nbigt DJ^enneffe, fom ^^nbre, 
Spax ofte feilet; men et D]ibing^i?ærf 
^M 3ngen forefafte mig. 

^$ipin. 

O, nei! 
It)i fæt, i[t M iHir fanbt — et 9^ibingét)ært' 
.^an raf! ^Grgierrig()eb bog atbrig falDe^. 
9[Reb min $bi(ofop^ic er bu forft)art. 

(£arL 
'JDUX) onbffabéfulbe ^mii(, jeg feer, bu blotter 
Din vV)uggetanb. ^Bib til, ubtem bin ©ifti 

$ipin. 
'M Defiber bu ffilte i^eb fit 9iige, 
Dg Iljaefilo tjeb fit at O^otgaub mifteb 
8it A)oi>eb i griaul, at €ac^ferne 
lit 3Iffalb fra be gam(e gæbreguber 206 (Sari ben ©tore. 

Du ttjang Deb binc blobigc (Sfierm^b^ev ; 
Det babler Sngen. D}kn man mumler om — 
5Ifffi)ltge ^agtjaffelfe! jeg toeeb td; 
mm ^l^gte ligefulbt. 

aai-I. 
^toab mumler man? 

$i^in. 
Du Dar jo alt forfonet meb t)m ©rober. 
Den lange fienbtlige J^orbittrelfe, 
^om obelagbe D^igete Tlax\> 09 traft, 
30 l)at)be lagt fig alt. ^xm oar tilfrebé 
0[Reb 6it, og t3ar bu M jujt ei meb Dit, 
^aa meget meer ©eunbring bu fortiente, 
eom tuang bin Apevffel^ft )£)a he\)e C£arlman - 
'Beleiligt — ^lubfeligt — juft fom man ^mtcb 
Dm n^e ^m\\^t ^lubfelig ^an t)eh^, 
eom l)an ^ar allerfriffeft, i fm ©org. 
(£i nogen (Si)gbom foregit l)an heh^, 
Cg biet) begratjet. Cg bu græb, fom ©rober, 
©eb ^peltené Siig — og arueb ^eltene Oiigc. 

darl. 
2l|f!um! bu falbet mig en ©robermovber? 

*$i|)in. 
©e\?areé! jeg ^ar fagt, \}M\) Oi^gtet figer. 

Q.axl 
Du l^wer. golfet fienber mig. ^n^oer 
(5om faae mig i mit 2)ie, »eeb, ai tol 
^r ingen ilfiorber, ingen lumf! go^J^^'^^^^'- 
Tliø, glæber Sioet, §crren6 Crb mig trefter; 
Xroer bu M muligt, l)Oié jeg oar en Mn? 
9(^.rgierrigl)eben ret) mig l)en, fom (^arlman. (Sari ben 6torc. 207 ' 

3eg flreb mob (^arlman i en aaben g^^ibc i 

Om (Sne^cclben; M »av iffe iHet j 

X^en Ungbomébrø]! maa ^imlen mig tilo^m. \ 

Tim ærlig t)ar min (Strib, og mine 33aaben j 

53ar ei DP^i^gierningen^. ^un D^^ibingen, 1 

^cr er i Stanb til 8Iigt, miétænfer mig. \ 

2^en at min egen 8en — o, ©ub, o, ©ub! i 

3eg falbte flunbom mig for (Spøg en ^a»ib, ■ 

Og nu forfølger mig min ^bfaton. i 

TUn t)ogt big, 5tbjaion! cit ei bu fænger ^ 

Dig i bit eget §aar, og giennembore^ \ 

5lf fremmeb S))^b. 3^B 1^^^ ^^ ^^^"^ ^^9' ^ 

3eg t)riber mine ^ænber ot?er big. - 

©aaer, ■ 

$ipin. 

3a, t)rib bu bine .pcenber, til big Slobet i 
Ubfpringer af bin 9kglerob, ei o\)er 

Din Søn, fom bu forf!iøb, men oøer big. ] 

flrimraafb fommer. j 

3a, §etre! lab ^am \)ribe fme i^ænber; 1 

3eg tænfer, (ii l)an fnart »il »ribe bem. ] 

^ipin. i 

©rimtualb, min øaffre 6benb! h'oo.t) bringer bu? ^ 

®rimn)alb. j 

^t (St)angelium; men fom bog neppe i 

Q3il fmage (Sari, ihi Ut er iffe bibelf!. .] 

^ipin. i 

gorf^nb ! \ 

®rimh)alb. ^ 

3eg big forf^nber, l)øab ^erolben | 

3 bette ©ieblif forf^nbev ^arl i 

\ 
i 
t 208 (Sart ben ©tore. 

33i futgtei ab. 3^G ^^^^^^ ^«>B ^t ^^^^ 
2)cn gørfle; men i)a\x tjar faa fuel, fom jeg. 

(Saa flig ba — 

@rimh)alb. 
Sa^fctne f)ar giovt et O^rør, 
(5t mægtigt D^vøv, fcem)3ct manbcligt 
53eb Sontal — oi?ert)uubet granferne. 

$i^in. 
Umuligt! 

d^rimnjalb. 
23ittefinb er »enbt tilbage. 
§an »æret ^ar i T)anmar! ^o^ ^ong ®obfreb. 
Tlan ftger, Danjlen iler ^am til ^iel^. 

^ipin. 
DJ^en i\i min gaber iffe t)ibjte M"^ 
@rim\Dalb. 
:Deri \)ar 5lbalgi^ og ©villo 6f^lb. 
X)e fr^gteb, 3:^ebrif ffulbe l)øfte grugt 
^f benne <8eir, og gat) ^am intet 35int 
(Sfiønbt ^an tjar fat af .kongen coer §æren; 
33eg^nbte 8laget felw ^aa egen ^aanb, 
Uorbenligt, i utilftrccflig iOiængbe. 
I)e ^iyb^'^, fom fccbt?anlig, jtraj at »inbe; 
lO^en 5Ilbion i 6pibfen møbte bem. 
lO^eb en forfccrbelig cg talvig Sfare. 
De ftveb fom Cooer,. men be falbt fom gaar. 

$i^in. 
3eg gab ei ocere nu i 'ilbalgie' 
Dg ©rillo^ eUI). Sar[ ben ©tore. 209 

3eg iffe {)ellev, Spmtl 
I^i *2lba(gie og ®ii((o beeb i ©rccøfei 
^c bøbeb bere« 2)vi|'ti9()eb nicb Sit>ct 
Dg fpaveb .kongen ben U(ei[igf)eb 
^t ftvaffe bem. 

O, ^evligt! — 3^9 et tænger 
(Sv granfe, jeg er <2ad)fe. 3eg mig ff^nber 
lil ^^ittefinb og ^Ilbion, tilb^ber 
3}?in ^rm, mit (8t?cerb, og bm^ be forbre bet, 
^aa offrer jeg til bere^ blobige ©uber. 
Tim i^aber trænger iffe til min .?)iel^; 
§an t)ar forfmaaet, !)an bar forftøbt fin 6en. 
3eg fegte ffal meb (Efooené t)ilbe ^^r? 
5BeL ftrenge ^rot! jeg foger mine Sige. 

(S)aaer meb ©uenben. 

(Lnvi fommer l^uutig, meb ^arniffet paa fit 33 ri} il, fom enbnii ifrc 
er [pænbt bag til; meb ^ielmen i .^aanb, [om ijan fætter 
paa og binber om ^agen. Q^Oenbe Sueilbe, [om folge f)am, 
ff^nbe fig meb at fnore l)am ^arniffet fajl og ©finnerne 
paa Qlrm og S3een. ^nbue bringe ^ané S3aaben. 

(larl 
din hurtig, raff! bring mig mit €^i)b, min ©lamnb! 
er efimlen fablet? 

(Sn (5»enb. 
§aIto træffer ben 
5lf etaiben. 

(Eaxl 
Sangfomt frt)ber 3/ \om €neg(e. 
O^iu — fnor mig <8finnerne paa 5lrm og ^een! 

VIII. 14 210 Sari ben Store. 

.pa, SSittefinb! »elf ommen, ret fom falbet; 
3cg trccui3ev til en flccrf ^etjccgelfe. 
^I^ipin \)ax ocrgret mig, og jeg ^av fibbet 
gor Iccngc flide. — ^pa, min gobe @Iat)inb! 
^aa [fat jeg bvuge big faafnart igien? 
Cg bu, mit 6)3^^! rag ot)er gloffen f)ext 
Cg jag bin 9^æbfe( i D))r^vevMeTtet. 
3a, jeg [fat tugte bem! D, bet er ^erligt! 
moh Cijt og Olænfer, ^øgu, 33ag»affelfe 
5\un ftviber ^^elten flet; men mob mig, I)iæ\?el! 
3 aaben Tlait »eb >§>e|T:e»rinff, Irom^etjløb, 
3 (Stormene 33ruué; lab 9^egnen ff^lle neb. 
Cg Solen r^fte fin fortærenbe gaffel -— 
(£arl ft)igter ei. din er ^an flcebt i 3^i^»' 
Cg, Sac^fe! tung, fom '^nntt, falber |)etonen. 

®aact. 6arl ben Store. 21 1 Xretiie §ant)Iiiig. ^kau mrb Celtr. 

gaftvabe 
folb og ftreng. 
'M feiveb altfaa? Jngcu gave meer? 

I)et flærfc lovbeni^cir f)ar giort en (£nt»e 
%\a 2ummcrl)et)en. (Sar( [(013 neb, fem S^net; 
§an fplittcb .pebuingerne^ glof. D^u trpgle 
De atter om f)an6 Ohiabe. 

^aftrabe. 
Sngen dUa)^t\ 
'eelt) ^errcu er ci naabig mob ben onbe, 
lil Apebebe Jyorbømtc. 

5(fto(f. 

Du bar iRet. 

^aftrabe. 
Da 8ad}ferne for tre -^ar fiben brænbte 
Tlin gaber Oiabolfø 33or9, ba fun meb dM 
Jeg unbgif ^ficcnbfetebøben, gobe Oiibber! 212 (Åorl ben i2tore. 

^a fi)or jeg »et) ben t)e(l{3e Ijcmfiiie^ ^rone, 
3eg ffulte 6^t)ne mig. Dlu fommer ^pe\)nen. 

3 Sal^ fun ,^ougeu ei — ban let bei^ægeø! 

gaftrabe. 
5Belan, min ^Beu! m j!a( bevæge ^am. 

^Iftolf. 
^u gielbev meeft l)oé ben fovelffte (£avl; 
Tl^n ^an fjar 5?enner, og be fiæve D^ttve — 

g-aftrabe. 
{^Å bebe ml fov beret^ (Slffte^ 9}^orbeY. 
§ar bu opf^lbt mit ©nffe? 

5lftoIf. 
3a, tibi^fe! 
(il ^Ingilbevt og (Sgin^avb derefter 
$t( t?ot)e ftg i .dampen meev, oit ei 
9D^eb flolte '^lif fee iim neb paa ^oif, 
X)er et, fom be, ^at (cert at læfe, ffrioe. 
govf(æbt fom €ad)fer grebe mine overile 
i)em begge, ba be reb igiennem (Srot)en, 
Og bragte bem — 

Jfaftrabe. 
lil? 

3(fto(f. ' 

2Boban^ Cfferpræfter. 
J-aftrabe. 
Det gier mig onbt, <ki be ffal tibe T)oben 
^^^aa benne ^iié. 

^^ftolf. 
I)en (ibe^ uben (Smerte. 
I)e boe, fom .pelten boer, for ©jen^ ^ug. (5ntl ben 6tote. 913 ''■ 

Jaftrabe. \ 

Dd t)av nøbijenbigt mivj, at fierne bem 1 

gor emg fra tniu ^vcb^; i\)[ bc fcrfovte i 

Tlin .^u6bonb. 5(ngi(bcvt og ^-gin^arb i 

Qx begge febte 8ad))er. t)eve^ ©ubøfr^gt I 
^i l)a\)be ^U 9i£(bbev. De beloe 

3 emug, jeg t)eeb bet, min ©ubétienejte \ 
gor (2))linten af ben bellige 0[)Zartpré ^ør^ 

Og for \)m knibtang, bt)ovmeb Møblerne j 

5(ff[eb ^gat^eé biilbe 3ømfrubavm. \ 

3eg i)eeb, at 5Ilcuiu, fitønbt C^rfebif^, I 

'^eførbver ligelebeø fæle 5?antvø, ] 

Dg at meb kongen f)emme(igt han Icefer ] 

3 tiætterneé øg ^ebningetneø <8friftev. j 

ti 

^ftølf. j 

Det gier ^an øfte. ^ 

gaftrabe. j 

.^aii er graa øg gammel, ^ 

Cg beer øel ogfaa [nart. dJlcn .^øngeiiy Døttre i 

efal iffe bete 9}kgten meb gajtrabe. | 

3eg tcenfer, D^ønnepøret flæber bebft, i 

Og at X fløjteret be bebfl begrccbe i 

De tabte betlere. J 

^ftølf. " 

3a, lab bem gvæbe! j 

3eg tibt nø! faae bem ufovffammet lee. j 

„C^nfølbig, rænfefulb, uøibeube," ] 

lIReb biéfe 8!ielbøørb rutteb be beftaubig. ' 

gaftrabe. \ 

Og Mk ^IJgteffab øar uauftænbigt, \ 214 Snrl ben ©tore. 

Ut)ccrbtgt for ^o\\^ (Eart ben (Etoreø T)^ttre. 
Du {)ar bog tåbeligt fovflaact mig? 

'^ftolf. 
3eg bringer Xibenben om (Sginbarbé 
Cg ^ngilbert^ ^enrettelfe — 

gaftrabe. 

€aafnart 
3eg gioer Xegnet, laber bu fremtrccbe 
T)e biccroe ^ei>nere. Og anben ©ang 
Du bringer felo ben g^felige 9h)^eb, 
gortccller 5l[t fom ffeet, og \)d faa grumt 
8om bu fan ffilbre M. din gaa i ieltet! 
Der fom mer j^ongen. 

3lftolf. 
5^el, min æble Dronning! 

(Saaer, 
iLavX !ommer. 
ilRin elffte ^uflru! !)t)or jeg maa beunbre 
Din 3:a^^er^eb. Du folger meb bin Apu^bonb 
3 <StriDen, frt)gter ei for Sfoo og .^rat, 
dJltn^ oolbfomt (Sfare jlormer imob 3fare. 

gaftrabe. 
Den trttgge 33orger fibber bag fm 5Bolb, 
Og brioev fiæf fit frebelige ^aanbocerf 
2Ribt unber krigen; t^i i^an ueeb, ([i ^I^olben 
^Beff^tter bam. .^^oor er en $olb, fom (Sari? 
Tlin 3Ben! mene ^Slobet rinber for bin gob, 
@roe fromme Silier freibigt bag bin 9^^g. 

- (Sari. 
Din v^iæf^eb, 53it?! er fun en irolbbom meer, 
§tJormeb ben lille '2lmor fanger mig. I 

(Sari ben 8tore. 215 j gaftrabe. j 

C ucci^n ei biøfe ft^ggc ^ebnuigguber I j 

daxl \ 

^aftrabe. ■ 

^eb ei for ^pe^\ ; 

(Jarl. ^ 

X)en paffeB ^mor! ^ 

Det gier mig onbt for I)am, at ^an j!a( børe i 

Xil ^ebenj!abet. ?ab oø ba fortjaubfe i 

§am til en tide brogettjiuget (Sngel. j 

Jaftrabe. j 

Ja, §erre! ^iærlig^ebeu er en (Engel. ] 

• (Sari. I 

Og faa er bu; ber mangler big fun 'Binger. 1 

|)t)or beiligt flæber big M blanfe $anb[er : 

Cm t)t)alte ^Br^ft; og biéfe fulbe hoffer, s 

^t)or frobigt beige be fra Rattene gleil! \ 

^t?or f!ielmff letjlnbig »infer l)i)ibe giærbuft ] 

Cg bog ftaaer 5llt)or i \)xi mørfe ^lif. 1 

C, brag ben ]ti\)e ^anbf!e fra bin §aanb! i 

6t Sieblif lab ^olen fee ben^ S3tænbi)ært j 

Den faaer bog iffc 3:ib, ai brune ben j 

TOéunbelig, om eub ben gierne »ilbe. ] 

^ab mine *^æber foaleé :paa bin (Snee, i 

Du f!iønne ^aanb! tl)i, unber aaben ^immet, ^ 

"lør i^el gaftrabe^ ^^3ur)) ur læber ei j 

belønne ^eierø^elten meb et .^^e? \ 

gaftrabe ft}Sfer ^am. . ] 

o, ringe ^en for tjcclbige 33ebrift! ] 216 (Sari ben ©tore. 

Sari. 

^uat) er min (Seir? 3^B nccflen flammer mig, 
3lt falije bet en Seir. (Sn Uttjejatjt 
Det er tet rette ^at)u. ^n 4>ort)e 35i{bmænb, 
Som ei forftaaer engang at føre ^rig. 
Og ffiæber, naar ben feer min ^elteflof. 
§a, i)m jeg iffe f)at)be ^rige fert 
EOlob Congobarber, Zairer, (8))anierne, 
3eg t)ibfte f(et enbnu, !)t3ab .^am)3en t)ar. 
.f)er f(aaer en 33^anb fun i en ^umlerebe; 
Den, fom f)an træffer, fnufeé, og be 5lribre 
gl^e, for at ftiffe ^am i ^alfen atter, 
6aafnart ^an Jjenber SR^ggen. 9^ei, ^er er 
^Å ^nbet for, enb at ubrebbe bem. 
gaftrabe. 
Det er albele^ talt mig ub af ^iertet. 

(^arl 
5lf i>iertet taler jeg mig iffe fe(t), 
dhi, ti)certimob, man reent maa glemme Apiertet, 
%\)i ^iertet er »eb flige 5ei(ig(;eber 
(5n ft)ag gorførerffe, feb førft forført. 
D^aar '^[\)tn brænber — mon jeg mig betænfer, 
5It f(oife €furet, for at ffaane 33orgen 
Og fianbfe Suen? Diéfe 3^n^nierl)e(te, 
€om foretræffe ffammelige Cænfer, 
gor ærlig Døb — ber fibbe be nu bunbne, 
^aløfemte tuftnb, i ben bunfle SfoD; 
Der fx^'iit be, fom fammenfoblebe Apunbe, 
Og ffiæbe feigt for Straffene t)øaøfe Suærb. 

gaftrabe iisfoib. 
6aa lab ei §ei)nené 6oærb forgie^eé blinfe, 
33ii^ ei mob Sa^ferne Sarm^iertig^eb! Carl ben ©tore. 217 ] %M t)i|le bu ben før; M »ar forgie»e^. 
.§>ar bu ei labet f)uggc ^anuper ub, 
Omfriug i Oiiijet, ftorc ^ampeftene, 
■Der f)o(be 2ot)en^ tunge 6t)ærb i §aanb? 
^avi (ab Steenfæmpcrne bewccge ftg, 
^31t ei man fpafer meb bcm, fom i ^iæret 
D]æe\)ife %xen meb "b^n bebe ^(ob^. 
^*ab i ben merfc efot), t)t)or mangen granfe 
.§»ar bløbt for Cfferpræjlen^ JBøbbelfniu, 
XU Døben^ iB(offe flore 6tammer fcclbe. 
Og ber lab ffavpen ©je fønber^ugge 
"^i ftm iRaffer, fom bog ei »il beice! 
<5aa ffeer bem bereé 9^et. 

G art gi}fenbe. 

^alDfemte tufinb! 
gaftrabe. 
9^etfærbig!)eben fpørger ei om 2;aUet 
v^un om gorbr^belfen. 

da ri 
^t)or finbe^ bobler %\{ benne ^oh'^ 
5Ilt funbet bem. 5^aftrabe. 
I)e finbeé (et. 3^B ^^^ Sari. 1 

Jaftrabe ] 

flapper i ^ænberne, og raaber: ■ 

2J?ine ^et)nere! i 

®n %[ot granfertrælle i robe kapper, meb l"tore Ører paa >j 

©fulbrene, træbe taufe frem, og ftiHe fig i en Sdceffe i ^ 

^aggrunben. i 218 Sari beu 6tcrc. 

gaftrabe. 
Det feer bu 3}lccnb, fom iffe g\)fe for 
3(t fdbe @ad)fer efter ^o\?en^ 23ub. 

darL 
6far^rettere! faa mangel — 33il 3 »ære 
6far)3rettere? 

ijormanben. 
3a, §errel ^i er 23ørrt 
5lf m^rbebe gorælbre; 33røbre, 53enner 
5lf (umj!e(ig i Jyreben bræbte granfer. 
gaftrabe f^eftig. 
Dg jeg maa (Kutte mig til benne gtof. 
9J^in gabere ^3org enb brænber for mit ©ic 
$aa ^(i^^en i ben frygtelige %\t, 
Da fun meb ^e\> bin ^ujtru rebbeb ftg 
gra 55inb»et i et fønberre^et Sagen 
?ieb i en 5lfgrunb, ber t)ar meer barm^iertig, 
(Snb D^libingerne, fom forfulgte mig. 
3eg føor i ^irfen for ben Retlige 3'^^Ui^' 
5lt Sfotjen ffulbe briffe 6ad)ferblob 
8aa rigt, fom Omegnen i en følig tDkinat — 

(Sari. 
"^it Sie funfler g^feligt, gaftrabe! 
gaftrabe 

meb fiigenbe gorbittrelfe. 

Det brijter, t)t)ié lli!vfbigf)eben ei 

Du frier fra en fatanif! glof, ber aanber 

^un for ai jlanbfe d^riftenbommen^ i^ccrf. 

aarl. 
T>^t> ^imlené ^onge, be fortiente DøbenI ^.axl ben ©tore. 219 

gaftrabe. 
ikD O^oDen ligger ^^m att; ncb^ug 
Det ^u(e 2rcc, fom et ml bccve grugt! 
(S^atl tiet. 
gaftrabe [agte. 
dlu er bet lib. ^om nu, min anben -J^iel^! 

^uu Dinfec meb Sommcterftæbet. 
«9jtoff femmer. 

^t rctbfomt ^Bubjlab bringer jeg big, ^cnge! 

(Xarl. 
Spmh »il bu, ^3Iftolf? .ptjor er ^ginl)arb 
Cq ^Jlnailbert? 

^ilftolf. 
C, gib be t)ttre f albue 
%ox gienben, ]lore (£arl! faa t)ilbe bu 
'Segrccbe bem, men finbe %xe^ i Sorgen; 
%\ er ber ingen. 

darl. 
Iccm bit Uglej!rig! 
3eg t)eeb, bu atbrig funbe libe bem. 
|)t)ab er ber f)ænbt bem? 

5lftolf. 

Som »i reb fra Slaget, 
^^Infalbt i SfcDen o^ en fienbtlig glof. 
Cg (Eginl)arb og ^^Ingilbert biet) |!ilt 
gra gloffen, re\)e^ bort af Sacbferne. 
T)e fl^gteb meb bem til ben nære ^lip^e. 
Cg fnart Di faae i Dalen langt berfra, 
^t)orlebeé $lBoban^ Cfferpræfter brccbte 
Dem begge paa ben mo^begroebe Steen, 220 Qarl ben Store. 

O^et) §iertet bem af ©viftet, og faa blobigt 
3)et »ar, bet rafte n)geube mob ©olen. 

(^arl fmerteUg. 

o, ^ellige S'^nunil Sbrijluø! Apimlenø .^onge! 

gaftrabe. 
'M\\ æble Apiiøbonb! \<[t big, gobe (£arl! 

(Sari grccber. 
O, 5)enner! %in^arb og Jllngilbert! 
O, mine ilaffelé Duttrc — mine $iger! 

gaftrabe. 
5)e tRibinger! 

C£arl. 
O, æble, flore ^ierter, 
Ubretone, bam))enbe mob ©olen^ ©traaler! 
D, -^Ingilbert og (Jginfearb! Ut blet> 
^a ebero 2ob? Ul^ffelige darl! 
5lf)!i)elige, b^refiebte €etr! 

gaftrabe. 
fi)ræb ei, min æble ^u^^bonb! ©emme laarer 
6ig \)el t)cn ftore §elt? 

^arl. 

O, lab mig offre 
iDZit ^Benffab bi^fe ærlige T)emanter, 
6om ingen 5)ærb l)ar paa ben uéle '2s^x\}, 
2)^en fom ®nbé beUige (Sngle t)eeb at tælle. — 
8tig, g-gin^arbl og h\\, min 5lngilbert! 
lil .stimlene govgaarb, l)\)or i <Stvaate))anbfer 
3er Dlolanb, Clger mobe, fom C^l^ernbcr. 
Ir^f bem til Sroberfat)n, og fiig, at darl 
(5nart folger efter. Sari ben @toce. 221 

gaftrabe. 
Det fcYbi^bc himlen ! 

(Savl ftærf. 

\!cinu3ft "^it) er øieblil"' mob (>:t?ig()cbeu. 
^nb leucv jeg, og jeg f!a( ogfaa t)irfe, 
(Si fiiffe blot og grcebe, min g^rftiube! 
$an- bu forfif fret I 

Opbragt. 

yin, faa (ab ba ©jen 
lO^cb ^Blobet fartoe 8acf)fene Sgeffool 
^Sarmbiertig()cb er fiui eu T)^b, fom mfe^ 
Tlot) efabninger, ber Ajierte ^ar i 23armen; 
iReu biéfe t)ilbe T)i)r ()ar intet ^ierte. 
(^aci. lab bem brccbeé ba i 9iæocfaj:en, 
3 Uloegruben! 2ab bem blobe, trælle! 
3 j!umte, btobigflæbte Dobél)erolberl 
gor eberé ©rer. "^sno^^n ^faanfom{)eb ! 
3 Snften ftaaer 9ietfvTrbigf)eben^ 6'nge(, 
&eht i en braubgmil 3:orben()\)irDeIffi). 
.§un f)o(ber i ^i>er §aanb et blobigt §ierte — 
D, bet er Qlngilberté og C^gin^arb^! 
^^m\ raaber Spm\. C))! ^ommen^ ^ag er nær! 
gorfoner ()enbe meb et ^æm^eoffer! 

5)e gaae. 5(ften. gulbmaane. Srminfeileu i 56aggrunber 

Sncfjfer of Gegge 3{iøn. i3oerbrui5en. 

Druiben. 
3 ta^^re ^Bvobre! muntre (Be^xtl \)exa mig. 222 6arl ben eicre. 

^øit ftigc bex af (eeirené ®(ccbe ^icvtet o^; ] 

11)1 Qllbion f(og meb fine Sfater granferne, j 

Cg 2Bittefint> nu meb ftn $æv i)eb ^^aberborn i 

forfølger gienben. (Snart meb glabe Subf!ab t)i ) 

Xi(bage»ente l)am i ^^iemnieté (ygeffor*. j 

9lu laber oé tjeb benne gamle beOige (^w'D, I 

^ilf Steen nbbnggen, feire Retlig GMæbe^feft, ! 

9hi i>eb ben fulbe O^attemaane I;o(be froc \ 

$ort aarlig igientagne f!iønne 2)^ummej>il! \ 

2ab Snfeté 5I(fer brioe bort S\)artalferne, I 

Som Sa^fer bine, biøfe fltte, fom granferne I ] 

Oiunbt om i 6fot)en feirc Sa(^fcrfIoffe fieer ! 

9)Jeb S^il og DD^aaltit) gejlen; men for Jrminfiil ;! 

53ør ene banbfeé 3llfelegené 9]attef|)i(. j 

S3i(b frigerf! SJiufif. Spilfægteri medem formummebe €achfei-, ' 

fom Si^Sarfer cg ©yartalfer, f)ine meb fmuffe gugfeDingcc ■; 

pg blinfenbe Spi)b, bisfe i 5)i)re^uber meb lefler. (Sfteu j 

at be banbfenbe %ioth i felfomme StiKingei: ^a»e fæmpet j 

nogle @ange mob ^inanben, bi-ineé ©tiartalfeune paa gtugt. \ 

.ffcre Sttcfjfer !omme, btnnbt bem ^uto meb SicgOert. ; 

«uto. I 

I)ii 'M \)ax tabt; jeg Danbt i Ictrningfpil | 

Dit ^X}tU, Dine .^(æber. I 

Siegbert. 

I)et er bit. 

ihito. 
TUn bu paa S^il bar fat tilftbft big feli\ 
Og nu er bu min Irccl 

Sicgbert. 
'^tt fan ei negte^. C5ad ben etore. 223 

Dd ftærfc £)( forførte mig. '^aa tao, 

C^;n Sa^fer, fri foiu Siiftcn før, og ftolt 

iSom A)a\3et^ ^olge, naar ben ftog mob 6tranbcn. 

(ii nogen granfe fueb mig. Jeg fælbeb 

(^n mægtig Apob i fibfte €Iag. iRu er 

I)en ^erlig^eb forbi, nn |!al jeg fiøre 

Din .^anv bin $(oug, og feie big bit @ub. 

Der f)ar bn mine ."pænber, binb bem, 23ntoI 
ilJJeb 8fobené 33aiT, bortf[ceb mig fom bin Iræl. 

^utc utl binbe ^am; di^ion femmer. 

5((bion. 

•v>a, {)t)ab er bet? 

8iegbert. 
(St 33ineb, 31lbion! 
%\i\ ben bebrageriffe, falffe Si)ffe. 
Da URaanen ftob bag Sft)en, bar jeg rig 
^l^aa ®nlb, en æbel €a^fer; nn en Iræ(, 
3 om 33nto jlo^ber bort i 6trif ferne. 

5(tbion. 
')U\, \)ct f!al albrig ffee! 3^9 fienber »Siegbert. 
Din I)elc ^xop opmtx iffe, Snto! 
v>anéi minbfle ginger. 3?il bn fælge f)am? 

iBnto. 
3a, berfom jeg fan faae f)am gobt betalt. 

^^(bton- 

tager en ^iæbe af fm .f)a\6. 
"M bu afbænbe bam for t>ttk G)u(b? 

53uto, 
3a, gierne! 224 (Earl ben etoce. i 

I 

^Ibion I 

gioer f)ani ben. ! 

?iu ev altfaa ^iæbeu bin. ; 

^iito. j 

Cl] 6iegbevt bin. ] 

5llbion. i 

Tlin 53 cu? Det ^aaber jeg, \ 

gorbi jeg atter f!ieu!ev barn ^ané gvi^eb. ^ 

Siegbert 1 

omfat)ner ^am. i 

C, ccbelmobige .^^ertug! 5l(b{on! ' 

I)er fieuber jeg t3ov ^elt — »or Apelt igieu. j 

5i(bion. j 

f ienb ogfaa big, og fæt ei 5((t paa S^il i 

gor bet bebragerijTe ^ærutngfaft! | 

8iegbert. 

3eg fore »i( bin Særbom mig iii dlijtk. i 
(Sn 2)?elobie fpines. CginOorb og dngif6crt feres bagbnnbne ! 

i nb af Druibcr. \ 

C\)erbriiiben. j 

^aa benne 1)ag bciv ^Boban rigt »eljlgnet oé, i 

Dg t)ærbigt Cfer j!ienfet tit i^or ©læbeéfcft. ' 
%o 5'YCinfer, og, fom D^^gtet jtger, honning (S^arl 

Den (^tagteré 35enner, fobte (Saéfer, men fom ^exn | 

D^bragne tibligt i en cbriften Ctjertro, \ 
33le\) fanget (et?enbe, ba be brog mob o^ i ^amp, 

Og bringe^ nu til Sobané 2unb, at bere^ 23rt)fl | 

.^an Ue\)t for Druiben^ bellige glintefnit). I 

5llbion. ; 

O, eac^fer! f)t)ié 3 jl^Ibe Seiren ^(bion, \ Sari ben ©toce. 225 6om felt) 3 jo tiljltaaet i)ax, faa lønner mig I 

iD^eb biéfe Zo, og offrer bem til ©uben ei. i 

Otjerbniiben. I 

^I^i meget jli)lbe big, min Son I men 2Boban meer. i 

^Ibion. \ 

3 lo^nne ^am fun flet meb blobig Offerfeft. ■ 

Ot)evbruiben. I 

Vin Vantro, .pertug! fienber og beftager jeg. ] 

^^Ibion. ] 

(&\, ®iibbe! nogen 6ad)fer cljler ©iibetnc, I 

^ilbebev bem af §ievtet meer, enb 5ilbion. I 

OO^en benne blobige 6fif, <\t offve [Oienneffcv, ^ 

(Sv jliftet ei af Soban, grea, Zi)i\\m ei; | 

Iiin OJJenneffet l;ar bvomt M til fut egen D\)al. I 

Ot)erbvuiben. i 

l>a Sac^fer^ førfte X>tot, ba t)i|l ^aa ^ar^en« ^ierg '^ 

%^ (§gen 3lffan Doite m bet betlige ^]?ælb, i 

^am Iccrte 2Boban tibligt alt flig Cfferftif. I 

^J^x fienbe big, og ff atte bine I)t)bev, Apelt! ] 

%t bu tilbebcr (Gliber, ai bu flaaer for bem j 

iUieb .tciem^efraft, beDifle bu ^aa (eeiren^ ^ag; j 

Z\^i i)ære benne (8\)agl)eb big tilgiuet !)er. I 

iUien 3ntet roffer gæbrelanbet^ gamle Sfif; "^ 

Dg buo formaftetig babler Dore gæbre^ %xo, \ 

^an ligner (Jarl ben Slagter, unberflotter ^am. \ 

glere ©ac^fer. ^ 

l'^ei! 5Boban fræ\3er Offeret, gdb granferne! | 

^llbion ? 

Denber fig fca bem. ■■ 

Ult)ffelige! jeg fan iffe rebbe jer. ] 

vm. 15 i 226 (^arl t^m 6tore. 

DtJerttiiiben. 
(5nb jiaaer tilbage fim at f)øre 53av^(eTue. 
^n æbel Jomfru faareé bør af cebel 5it. 
.f^ibbringer §i(begimbe meb bc fagre §aar, 
Sp\)[^ £)ie fejten ®ange !un faae ^lomfterue 
33ebæffe globené 33rebber. 

(tn Druibe bringer f)enbe. 

I)er er ^ilbegunb. 

Dtjerbruiben. 
gø(g, unge Tiel o^ inb i Sunbené ^elligbom, 
23ag 33i[lebftøtten. ^er bu fpaae af guglené glugt 
Dg af be :^\)ibe ^pefle^ Ixa'o blanbt 6to!fene, 
.V)\)at) QBoban forbrer; øm ^an fræi^er biøfe^ Stob, 
''i^'oat) eller, om f)an j!aaner bem iii 3;rælleftanb. 

^ilbegunbe. 

3eg fdger eber. 

Otoerbruiben. 
^\)m t)ar bu fcoret alt 
''$(\^\ greaé ^ranbe, at uære tro, og tolfe fun, 
^p\^C[):} l)ellige 53arøler, 2)nbige! tilfige big. 

^ruiberne gaae meb ^ilbegunbe, fufgt af ben ftore .^ob. 

51 Ib ion affibes. 
3eg elffeb ^enbe trofaft, fra jeg ^enbe faae. 
(^.nb l>ar el Sæben tolfet, l)\)ab i ^iertet boer; 
Det fommer an i X)ag paa benbe^ Tnrrfelfprog : 
3nb\)ier ^un til ^e^m biéfe tuenbe DJ^crnb, 
Da tier jeg, og ha begraue, ^au^beb! bu 
DJiin ,^iærlig^eb, til T)e\)m felt) begratjer ben. 

.f)a\\ fo[ger efter; fun fire beDocbnebe 'Sad)feu bltue tilbage i 
Saggrunben, for at bet>ogte 2(ngi(bert cg ©giiiE^arb. Sari ben ©tore. 227 '2(ugi(bert 

efter et fort Dp^otb. 

Tlux (S»3inf)ari) ! o, iati oé tale fammen. 

(5giu()atb. 
5eg fan et tale, bt)bt miii 6iæ( er nebtr^ft. 

^ilngilbert. 
9[)^aaf!ee bog rebber benne 3i?ttifrii o^. 

(i^gtnbavb. 
Xi( ebig ^rælbom — kiler libc Deben! 

^^(ngilbert. 
O, fee ben grønne €fo\), ^t)or ben er fmiif! 
8om 33ert^a! ben er ung og friff, [om ^nn; 
Og bog — bog ffal 1)1 m^rbeé i ben^ Jaun, 
Og f)3obf! begræber o^ ben folbe ^ilbe. 

(£gin^arb. 
^ab 0^ i T)øben ^æt)e t)ore ^ierter 
%\i ^am, fom leeb for o^ ben bittre T)øb! 

S)e !næ(e og bebe. 
5lugi(bert reifer [Ig. 

goruttberligt, l)t3or føbt bog tonnen fti)rfer! 

(Sgin^arb ligelebeS. 

.^nn ^^antafien ffræffer, .piertet trøfter. 

'2lngirbert. 
iyanjel bu ftore (Sari! O, feireb bu, 
Xilintetgiorbe bu hiin fæle Sfobfteen, 
'Mi 33lob ba imuik gierne fh)be paa ben 
gor fibjte ®ang. 

^gin^rb begelftret. 
(iarl feirer! ^anben ftger: 
S;>C[\\ feirer, trailer paa fin ftærfe (Sfimmel, 15' 228 6arl ben ©tore. 

gorf^tger meb fit 6t)ærb ti tiifint) gtenbev. 
Spån ftv)tter benne vi^be ^ebningblof, 
Og |!ienfer i)ove Siig en gabettaare. 

'iMngtlbevt. 
0(3 3^^^"^^^/ 5Bert[)a binbe 33{omf}erfranbfe, 
90^en^ ^(omften fuinber bleg fra bereø linb, 
(5i tit Dot ®rat), t()i »i faae ingen ®rat), 
OJien paa ben Aifte, Ci:gin^avb! ^i^ov bn 
$av giemt be tcetbeffveune ^pergamenter, 
^t)or jeg f)ar (agt bc gamle 33arbefange, 
X)er jTfal be f)ænge ^ranbfen ^en, og ftøtte 
^en ^\)ibe ^)aanb til ^inb, og fælbe Xaarer. 

(Sginf)arb. 
^i fan ei fainieé, bnnben er Dor 5lrm; 
©i\) mig bit ^^roberf^é! 

^ilngitbert fi^ofer f)am. 

23i følgeé ab. 

(Sginf)arb. 
Og nu ei noget Orb i ^erben meerl 

5)e fætte fig ^en, ^t>er paa fm ©teen. af6ioii fommec tilbage 
meb .QifbeguuDe. 

^:j[Ibion. 
3 Xrælle! Ufer biéfe granferé 33aanb; 
If)i be er frie, be ^eltige 3?ar^(er ubfalbt 
iil bere^ grelfe. 

^2lngi(bert. 
O, e^ffalig^eb! 

3)e tefeS, og omfainie ^humben. 

5((bion, 
laf benne 3«?i^fvii! (Sari ben @toce. 229 ^ilbegunbe. i 

Xaffcr ©uberne! j 

3eg f)at !un talt af min 6amt)ittig[)cb. ! 

Tlot) 5?enftve flei meb (Jfrif^ ben forte iHatjn, ] 

Dg ^eften fnnbleb for be {)t)it)e €tat)e. ! 

§m^ ®nber ^^\\i^t frcct)et eber^ "Dob, ) 

T)Ci \)ar min tunge ^o"^, at forbre ben. i 

Tim ^(bion maae 3 taffe; t[)i T^ruiben j 

§am ffienfeb jer til trælle, felten ffienfer j 

3er atter gri^eb. ''^ 

(£ginl)arb I 

glab fociinbret. ^ 

T)u 0^ ffienfer gri^eb? | 

^2Ubion. I 

A)i>or ofte ffal jeg ^lageci af ^ennbring, \ 

gorbi jeg ingen Xrcrde liber om mig? ; 

3eg baber Xrælbom; berfor f^viber jeg } 

Tio\> (£arl ben 8lagter, fom l)ané e\)ige gienbe. \ 

3eg ciffer gril)eb. .^un mob frie 2Rænb = 

3eg Ufter (St^ærb. @aaer, benter eberé 33aaben! \ 

^aa mobeå i)i »el fnart i aaben Tlaxl j 

Og ber fornyer jeg gierne toort 23eficnbtf!ab. I 

5Ingilbert. : 

W\, albrig mere ftribe l>i mob bi g. j 

^Ibion. i 

Det j!al 3, l)\)ié 3 enb jer falbe granfer. j 

(Sginl)arb. i 

^tjorlebeø? løfte 6i>ærb mob fin ^elgiorer? | 

§\)ab fommer eber min ^Belgierning t)eb? i 230 Savl ben ©tore. 

gor ebet^ (5!^(b ^ar jeg flet Jntet giort 
3eg følget fun mit eget S^mk^ X)rift. 

^ngilbevt, 

O, S'^^^w' t^W/ f^^ ^^f ^i^ ^^"^"^ fi^^* »^^i 
If>i Wi^ mit Sie feer ei ganf!e feil, 
Dvi er bin %at f)am iffe ligeg^lbig. 

^illbiou. 
^ar bu en gccftemø? 

^2tngi(bert. 
Dem {)ar t)i begge. 

^2{(bion. 
6aa ff^uber eber tjiem, at ei be græbe 
I)e fmuffe Øine ub! Tim »ogter eber, 
5lt falbe ftraj igien i (Sa^fer^ 5?o[b; 
Xf)i alle mine Saubémccnb brii>e^ ei 
5If famme lænfemaabe, leeb ]aa meget 
5lf Sari Un Slagter, at t)d d fan (afte^, 
Cm ftiinbom noget )f>im\\pt be f)et»ne ftg. 
©aaer neb ab benne ^lip^Jefti tit ^øire! 
Den fører eber i en fnet>er .spunløei, 
Som ftaaer fortabt, og bringer i en Dal, 
23eboet af frebelige gran!er!)^rber, 
6om let fan toife jer til ebere Spxtm, 

*3(ngilbert. 
^Bi taffe big. 

^Ubion. 
3t'g ønffer ingen laf 
5If granfer, og af (Sacbfer aflerminbfl, 
Som granfer blei). (Saii ben etoce. 231 

(§giii f)arb. 
O, ^t)i^ i)u fieuMe ^am, 
D\\ b(c\)fl t)et feli>! 

^Ibion feer. 

6aa blider ogfaa .^arjen 
(5u fiimipig C^Jic^, f)\3or gaar fan ^aat paa ©rocl 
gart>e(, og glemmer W, l^^^at) t)er er j!eet! 

(^:gin6arb. 
O, ^elt! bu taler mob bit eget §ierte. 
^m milb, og bog faa bitter? 

^2llBion. 

^Bitter{)ebeu 
(Sr fl^vfcube^ *$aa gielbet »ojer Urten, 
6om læger Saaret fnart. (Siig Garl ben Slagter, 
'M t?ore (Saar er lægt! yin falber Of^aben 
%\l l)am, at bløbe. 'Fmx M lunfne 55anb 
3 ^^ac^en ftiller iffun Slobet flet. 

(Sgin^arb. 
garuel! $i t)il fortælle ^am bin ^øimob. 

5lngilbert. 
Dg 3ttgfn f!atter §eimob meer, enb ^an. 

3)e gaae. 

5llbion. 

I)en flebf!e granfe faae mig inb i §iertet. 
Og unberftob fig at fortælle big, 
2Rin !!.^inb^manbinbe! l)\)ab fnap ^Ibion 
3 ^ele tre 5lar^ 3:ib bar fagt ftg felt). 
dlw »eebft bu t>d, og ^\)iø min 5ltigerbaab 
gortiener 5øn — ei (Sgef!or>cn5 ^ranb^ 
åan ^be ben; men t)t)i^ bin ^Dtbc ^aanb 
3 Sunben pluffer mig en bl^ ^I>iol - 232 (iavl ben ©tore. \ 

1 
j 

^ilbegvinbe. I 

35ort golfé 33euubring! ^(bion! »or ^elt! ] 

^r bet forunbt en ringe Tie, (it lønne 1 

^ig meb et §ierte — fom ait (ccngft Dar bit? | 

^(bion I 

omfat>ner fienbe. ; 

9^u fmiler grea bobbett hka fra Rimten, ^ 

Dg hohUii grøn ftaaer ^ertt)a |)aa fin '^oxt), ; 

Cn Sacjfer fommer. \ 

O, ^ertug! mi er t>d ei Jib at fat)ne ^ 

^en fiælne 9}?ø. Det fri)gteligfte 33ubj!ab ^ 

3eg bringer big. ^ong darl ben (Slagter feireb. \ 
Den ^abe §ær ^an bar til ganger giort, 

De anbre fprebteé, font for ©tonnen 5(t)ner. j 

Og 2Bittefinb fnn meb en ringe glof ] 

(kx ^cr igien, og fommer big i 03iøbe. \ 

Tim (Sljltc! f(^ til §^tten, til bin a^ober. ] 

^ilbegunbc cg krigeren gaae. -i 

Witte&inb j 

fommer, meb ben benfire 5[rm i et ^fæbe. ] 

min 33rober! ■ 

^llbion. \ 

2Bitte!inb! I 

©c llaae taufe, og fticce paa ^Inanbcn. i 

Du ^er igien, I 

3 benne liljtanb? ] 

SKittefinb. ; 

Du l)ar Diet: t)tt \?ar \ 

Sangt mere rimeligt, at jeg toar bragt 

©om 2iig )jaa Canbferne, og enbnu meer. (Sari ben etore. 233 

'M jeg bagbunben fab btanbt mine ^aub^mceub 
3cm (£arl ben €toteé Xvæ(. 

5l(bion. 

^alb ^am et ftor, 
^a\t> {)am en Slagter! Dette ©genami 
'Bør ingen 6acbfer^e(t ^am ffaane for. 

3Sitteftnb meb et emUl. 
(Sn (Slagter er l)an. §\)o ml negtc bet? 
'2i\a falbe^ ben, [om fcrlber $)øtoeber. 
Og meer gorftanb ei mjte mine Strib^mænb 
'l^aa garenv^ Dag. 

5llbion. 
Spax t>an paa n\) ba feiret? 
3?Dr fibfte ffiønne Seier o»er ^am 
.§ar ^sntet frugtet? 

2Sitte!inb forunbret. 

(Bmx o\)er (iaxU 
Du taler uforftaaeligt, min 58rober! 

^llbion. 
Og Danbt toeb Sontal iffe t)i en €eier, 
.Npi^ormeb m bemieb lang govl)aanelfe? 

2Bitte!inb. 
3c, D\)er '2lbalgié og D\?er ®ri(lo. 
Der fnap faa gcbt forftob ai fere ^rig, 
2 om een af o^. iDien benne ©ang t)ar darl 
3 eb meb i .pæren. lag 'i)d tunge Sob 
%\ Sfaalen, og bet allerminbfte ©ran 
g-aaer 0\)eri)ægt imob ben tomme (ifaal. 

5(lbion. 
lal ei uuærbigt om t)or ^eltebaab! 234 (Sari ben ©tore. 

2Bittefinb. 
^^f oé »ar ben ret f)ceber(ig og ^erlig; 
gor tol ben ©tore »ar t)d ^Børneleg. 

3llbion. 
3eg fienber iffe 3Sittefiub igien. 
t)u faaret er; jeg feer, bin i^enftre ^rm 
'I)u bærer i et ^læbe. 

2Bittefinb. 

Sige meget! 
^en ^^ire bruger jeg faa gobt [om bu. 
3eg ^ar f(et 3^tet miftet, fra m faaeé; 
^un faa et mere. 

^Mb? 

3[Bttteftnb. 
(Srfaren{)eb, 

5l(bion. 
Dg fienbte bu ^am iffe fer? 

Sittefinb. 
(Si ret. 
'Mn egen (Sag, min egen ^eftig^eb 
2JJig giorbe blinb for ^an^ ^Bebrift. ^pDaD Melder 
5Bort Oiaferi? .^o^ f)am er krigen ^unft. 
Og ta^^er er ()an, fom Un bebjte Sac^fer. 

5lIbion. 
Sr (Slaget tabt, faa \3it \)i ^e»ne bet, 
6aa fanbt fom 3Boban ffuer mt i ^Mibffialf. 

3Sittefinb meget aloorlig. 

(Saa fanbt ^an jfuer rø? O ja, faa fanbt! (Sari ben 6tore. 235 Du faaer mig til at g^fe, 2Bittefint)! 
A>ar Sari fot{)ejct big? <SeIt) ©uberne 
I)u ftoler meer ei pm. 

2Bittefinb. 

dM, albrig meev; 
Ihi t?iib: jeg et en (l()ri|len. 

^)((bion. 

(£arl big tvang 
(engang til Daaben; men af 3^rællett}ang 
goxlaber ingen 8a(^[er fine @ubev, 

2Bittefinb. 
9Jei, nei! frivilligt jeg forlaber bem. 

S:a, M mig benne ©aabe! 

2Bittefinb. 
Da i 6Iaget 

3eg ^avbe fæm^et til bet ^berfte, 
5eg fafteb mig i garen, for at bøe. 
(Snart blev jeg faaret, i!fe blot i ^^trmen, 
^'Jen b^bt i Sfulberen, og fanbfeelo^ 
3eg fanf til S^^^ben. Da jeg oaagneb atter, 
ganbt i en lille ^irfe jeg mig ene, 
5^orlabt i fierne S!ovca))el bag ^Bierget, 
.^vor{)en mig mine Ircclie l)avbe baaxd. 
De fom at Icebffe mig meb ^ilbevanb, 
gorbanbt mig mine Saar, og gif igien. 
3eg jlulbe fove, men bet var umuligt, 
^ulbt f^^feb 5tftenfolen broget 9lube, 236 (Sari ben Store. 

C^l^fte .^irfen meb be fmaae ©ubéengle. 
Den ^ellige 3^^^^*^ f^«^^ f«^^ eliteret 
^un fmiilte tit mig, bøieb milbt fit $ot)eb. 
Dg vaabtc: „2Bittefinb !" Jeg tvoebe fijrft, 
Det »ar en geber af mit f)ebc ^lob. 
Cg l^tteb atter; men fra ^^\\M Sæber 
3eg ^ørte tåbeligt en ^^berftemme: 
„O, ^t)i forfølger bu mig, 3Bittefinb?" 
Da jlog meb 55ingerne be fmaae ©ubéengle, 
Dg fløi fra 3l(tret til mit Smerte^leie. — 
(Snart !om jeg mig; t)un l)ar l)elbrebet mig. 
(£n (Sremit mig bøbte, jeg er (Skriften. 
3eg ftriber i!!c meer mob Sari ben Store, 
3eg gaaer til Apereéburg, at tiene darl 
I\)ebragt ffat meer ei fønberflibe 3^^bf!lanb, 
Senbrægtig fnæle golf et for een @ub. 
Dg ingen 0[^enneffer f!al offree> ®uber! 

51 Ib i en. 
D, lab førft 2}iun!ene faae aj^agt i Canbet, 
Saa, tro mig! Dfferet »il førft beg^nbe. 
De »il ei flagte blot ben (Snfelte, 
2Jten brænbc .tiettere »el tuftnb»iié 
lil ^re for be blege ^elgene, 
6om fel» ble» ^inet græéfeligt til Døbe. 
§elb mig, at »aagen jeg l)ar ^M et S^n, 
<8om o»er»eier bit. Det »ar ei, ^Broberl 
3 geber i en -5>^crl»ing, men :|3aa ^'^arjen, 
§»or .pimlen^ Soft ftaaer o»er e»ige gielbe. 
Der faae jeg ^Boban, ^ert^a, If)uner, grea 
*^aa SD^orgenff^er f»æ»e giennem Suften, 
Tlcm ^ilbe»crlbet fufeb unber 5lli^^)3en. (Sari ben etoce. 237 

De raabte: (Smi]t ci bine ^ccbregubev, 
§\?em i to tufutb ^^ai gevinauffe stammer 
lilk-bte, frie og Retlige; fom fulgte 
gra 5Ifabievget meb ti( (Sbcn^ 5lt)|ter! — 
3ei3 ftjor at uccre tro — og jeg er tro. 

2Bittefinb. 
i^elan! ^i f!i((e^ ab fom ccrtige gtenber. 

5llbion. 
I^i 33 røb re ml in bog beftaubig Dcere. 

2Sitte!inb. . 
Tn fore §ær mob |)ær i btobige ^ampe. 

^^(bion. 
9J^en (ofte bog ei 6t)ærb mob 33rober*3^R- 

2Bitte!inb. 
dlaax jeg er beb, jeg fommer til min gretfer. 

^Jtlbion. 
Og jeg til QBoban, til ben t)t)ibe grea. 

2Bitte!inb. ' 
DJiin ^^anb en (5ngel Blii)er. 

^Ibiou. 
Tim en 3Ilf. 
3 6fo\)en f!al ba (5;nglen tibt og 5tlfen 
5^el atter møbe^. 

2Bitte!tnb. 
®ib bet \)ar faa \)el! 
ll}laaffee bu fuube frelfe^ efter -Døbeu. 

5l(bion. 
3eg føger ingen grelfe, fun et %x\)f 238 6arl ben @tote. 

%\ bitte ^Sroberavme. 55i( bu negte 
Mi^ Mk {y^it)uetag? 

5(abnei' fine 5li'me. 

3Stttefinb. 
ølei 5I[bion! 

^an omfatinec f)am. 

^(bion. 
gøl(3 bu nu bin, jeg felgev mine @uber! 

©e f!iaeé ab. ^arl ben ©tore. I åibion. Ijans tfrigionc. <|)t)o et ben 'Iflawt, fom femmer ber? 
6t)enben. 

C^n granfe. 
.pan figer, ^an t?il tale meb 'i^io, ene. 
Seg fragter etotg. 

5IIbiou. 
^an er fun een, jeg een. 
x'vib {jam fun fomme! §an f)ar i>ot)et jig 
"snb i l^ort ^anb; fcan \)o\?er meer, enb jeg. 

6lHnben. 
iO^en be er falffe, biyfe granfer, §erre! 
Cg h'oié t>d er en ^}iafenbe, fom offrer 
€it eget \ib, blot for at bvocbe big? 
Jeg feolber Øie meb f)am. 

^Ibion [mKenbe. 

dlu — \)tt fan bu. 

trællen gaaec. 240 Sari ben ©tore. 

fommeu [orHæbt. 

2Bobau 0^ X^uuer, grea g(æbc btg! 

^Ibiou. 
Jeg {)ørev ^aa bit €))rog, bu efl en %xmU, 
Og bog meb ^refr^gt bu ncci^ner 2Boban? 

Sr bev ei mange 6ad)fev, ccble ^spertug! 
(Som ncci)ne .^elgene? 

5llbion. 
I)eéiHTtre, jo! 

spa fpilleø i^egen omt)enbt. 3^9' ^^^ gvanfe, 
gorlaber d^iijlenbommen, oorbev .pebning. 

5llbion. 
Du? felfomt! 

$i^in. 
tan jeg t)orbe bet? 
5llbion 

eftec at [)at>e betænft fig et Øleblif, rafler paa ^otoebet. 

3eg troer ei, 
T)et (aer ftg gi^re. 

Og bt^orfor? Tlth ©læbe 
Jeg unberfafter mig t)t)er f)e(lig 6fif. 

QHbion. 
55i ^r ei jlige 8fiffe; ei l)o^ o^. 
Snb ^av jeg ingen (If)ri|ten fienbt, fom tilb^b 
€ig at forfoccrge (^[;riftenbommen. 5(i)gtigt 
Du lærer wore ©uber ei at fienbe 
'T3eb nogle Dage^ Omgang meb Druiben. (5Mti ben Store. 241 

gra 33arn3bcen maa man fienbe bem. *eom Drenoi 

'Mao. bu i Tlextt baDe boDDet for 

I)en gamle 2Boban meb bet ii^graa 6ficcg, 

Seet 3:f)uner l^ne fra fm ^orbeiitjogn, 

€eet grea^ iD^aauefmiil, og Apert()a (ee 

.pt)er ^aar i fme 33(omfler. ^ag og lime 

gor\)anb(er ingeix (£f)ri)len til en Rebning. 

$i)3in. 
Jeg rufler inberligt ai tæffeé big. 

^Ibion. 
Cg berfor oil bu oære Rebning? <3fam big! 

$i|)in. 
Ajuor ^U jeg ff ammer mig, bet feer bu f)er: 
3eg næften mig ^ar foøbt i (Sæ! og ^)!e. 
Dog er jeg iffe ganffe ben, jeg f^ueé. 
Du troer maaffee, bu feer en ligger for big? 

5tIbion. 
I)et er bu; tigger bu ei om min ©uujl? 

$i))in. 
©aalebe^ ml jeg gierne falbe^ ^^igger. 
Tltn ba bu greb f)ar lotjet mig, faa t)iib. 
Du ]M ei ffamme big i^eb mit 33ef ienbtffab ! 

>f)an hiffeu ^littefen op, og oifer fm rige ®ragt. 

3eg yar tilforn en mægtig granferl)ø»bing. 

5Ilbion. 
I)u aabner litlen? Det »il libt forftaae. 
Wi^$ jeg ffal fienbe big, ba maa bu fna)3pe 
?JJccr op enbnu, og \)ife mig bit §ierte. 

^ipin. 
Det bærer jeg "paa sungen. 
vm. 16 242 Sari ben ©tore. 

5llbion. 
(Si paa ^anbcn, 

Dg ei i Siet. 

Th^tn ^axm og 9[)^obgan9 
Spax furet ^anben, fuccffet ©ieté 3lb. 

^llbion. 
^n 55^-anfeT{)e\)bin9? 

$i^in. 
6 om fi! 6fam til Søn, 
Dg fom i flere 6lag fit 33lob f)ar fpilDt 
got daxl 'i)m Slagter uben $eberlag. 
9]u »il jeg iffe længer tiene l)am. 
2)ig bt)ber jeg min 5lrm, og big min ^unft. 
3eg Iccve i)il bit golf iit f^re 5lrig. 
Du r>eeb, at (Sari ^ar flaaet 2Bittefinb; 
Det fræ\)er §et)n — og jeg f!al ^ei)ne big. 

5irbion. 
^n §et)n pM 58org, og af en 3lnben laant, 
Sr en elenbig $eon. 3^9 ^^^ ^i l)eoneé; 
DDIen trobfe (Earl, bet t)il jeg. ^an forb^ber 
^I^ort gol!^ €eloftæubigf)eb i ^Dalene; 
Det lab l)am! élm ^aa 33ievget er t)i frie; 
Dib bringer jeg min ^rub i iD^orgen alt. 
95i gaae )^aa 3^gt, fom t)ore }^<txh gccbre, 
Snart efter 53ilbfoiin og fnart efter granfer, 
Dg (Jarl tilftbft ffal \)ribe fme ^ænber, 
Som ^arué, otoer fme tabte Sfarcr. 

^i^tn. 
aP^en toar M iffe bebjt, at træffe Sfiben (Sari ben ©tore. 243 

MU i ben forte ^let? 6aa Mx \o ^piUtt 
gorbi meb eet. 

5Ilbion. 
§i)ab mener bu? 

$t^in. 

$5^[g mig 
33et?ccBnet, §erre! meb en ta)3)3er 6fare; 
3eg bringer big ab hemmelige Sti 
lil ^ereéburg, i ^ongen^ 6ot)efammer. 
^i fløbe Golfen i ben 6to[teé ^r^ft. 
Og bu befrier bit fiære gæbrelanb. 

3tIbion 

opbragt jiober ^am fra fig. 

<8nigmorber! fl^. 

Sn -^lil træffer gJipin. 

?i))in, 

[om t?i(be fli}e, falber mellem 5j;ræeine. 

$a, jeg er bræbt! 

ITræfren 

fommer titbage. 

^J5ar M ei gobt giort, Bjerre! 
^^an inibe oi>evfalbe big, min ^^u^bonb! 

3llbion. 
Dd i)ilbe f)an juft ei; men bet Mx gobt giort 
5lUigei)el, flig Dob bar t;an fortient. 

5)e gaae. 16* 244 Sari ben @tore. 

(CnrC. ailotf. 

(£arl 
grit ^eite f)ar ^an øujTfet? ©ittefinb? 

5lftc(f. 
3a, §erre ^onge! I)cn er gbet ^cim, 
<Som bu Befol 

A)t)or gaacr bet mine l)øttx^, 
Tim 3^ma, ^Bevtl)a? 

^ilftolf. 
5B(egc jtbbe be 
3 gaugen, font to taufe Siflebjløtter. 

(^arf. 
gøt ligneb ingen ^(omfl i gaugen bem, 
9^u t)i^ne be mibt i ben frijle gi)(be. 
3«, uben Solffin txmé ingen '^(omp:. — 
Sab 2Bitteftnb !un fomme, max f)an er ber! 
§m^ ^an fear tabt — jeg ^ar ei minbrc tabt. 

5Ifto(f. 
^et græmmer mig, at fee min ^onge f^rge. 
^u er forftemt. iT^aaffee fortr^ber t)d big, 
%i bu f)ar fenbt be frccffe Unberfaatter 
SBenaabning? 

^hb et onbjTabéfiirbt @mii(. 

.•piM^ bet angrer big, min ^ongc! 
I)a Dil ben (Bkm fnart lettee big af .^iertet; 
^^i efter al Sanbft)nlig^eb !om i)taaben 
gor ftlbe. 6arl ben ©tore. 245 

G^arl opbragt 

2am{)eb flaae bin fræffe ^^unge, 
Ubffeefugl! ^»i ftirrev bu ^aa mig? 
(Sjaa! Sab big albvii] fee for mine ©ine! 

Qtftolf gaaer. 

gaftrabe 

fommer fca hm anben @ibe. 

iUliii clflte 5Bcn! ^i^ab fattet big? ^Jiiømobig? 
§t)ør er ben pore darl? 

iicixl 
8øg ingen Stormanb 
3 €tuen boc^ fin Dt)inbe! 

J^aftrabe. 
©rumme (£ar(! 
I)u elffer mig ei mcer. 

(£arl. 
Det laber faa. 

Jyaftrabe. 
.v>av jeg foranbret mig? 

(larl 
Du er ben (Eamme; 
Tkn jeg gaaer iffe meer, fom før, i Drømme. 

gaftvabe. 
Janbt t)({ min (£art mig fun i Drømme fmuf? 

aarl 
C, nci! §t)i^ Ø^æfe, $anbe, ©ine, 9}Junb 
Ubgiorbe ^enneflet, ba tHirft bu bet 
3 en fortrinlig @rab. 

gafttabe. 
§\)ab fatteé mig? 246 Sari ben (Store. 

(£atl. 
(St ^pierte! 

gaftrabc. 
^mid ffieufte SpimUn o^ 
^^f l)øiftforffieaii3t SlTJalm. (^et fmeltcv (et, 
St aubet taaler ^pebene flørfte ®vab. 
^emanten trobfev 3Ibeu; t)eure DDægfeb 
(?om 2>anb alt bølger i ben lune ^uft. 

iXarL 
Du I)emantl)ierte! falber bu mig Dt)ægføli>? 

gaftrabe. 
Stbt for beijccgelig er fun min (larl; 
SD^en benne geil erftatte ftore 3)^ber. 

darl 
(^i fanbt: jeg er for «m? Det morer mig 
Cii ret enbnu, cit fee Apenrettelfer. 

gaftrabe. 
Du t)^^er ^it) meb mig, forbi bu fenbte 
Dit 3it^ii^ ^^^ ^>^ fangne €a(^ferø D^bøbom. 
^\)ah bu ^ar giort, maa bu nu feli) forf\)are. 
3eg er en D\)inbe, iiaxll bu er en 9?Janb, 
Og bor et wlk ©f^lben ^?aa ben 6i)age, 
§i)i^ bin ^ammttigl)eb bebreiber big. 

C£arl 
O, gib 3 ^^^^^^ ^^"^^'^ f^^^9^ Dt?inber, 
Og i!fe giore jer til fæle §abmænb! 
Dog — jeg bar 3^^tet at bebreibe big, 
^^i btjorfor gif jeg i \>in Cænfe, Dt)inbe? 
3Belan! jeg fajler "^ænfen for bin gob. 
iUJen tro fun ei, gaftrabe! tro fun ei, 
m oftere mig 9ietter|tebet^ 9^alm (Sart ben ©tore. 247 

'M forefommc fom en i}t[i\^ -Due, 

^p^ov fvomt ben ogfaa flaaer meb ^^ingerne. 

®aaer. 

gaftrabe 

folb og rolig. 

l)jieb 6Dccrb o^ ©jc blei) 2)?art^rcrne 

2 forbum^ Dage brccbt af |)ebninger; 

Det ev eu (i^riftené ^${igt at ijmu bem. 

Dea^ævre, min letfiubige ©emal! 

Du eft fov i^evb^Mig; al bin ©one glimrer 

.^\un fom en '^t)gtemanb, et Stierneffnb, 

Tim flraaler ei fra Ølatten, fom en otierne, 

gorbi ben fæfter 9^ob i |)imlen ei. 

^\)ié l)an forileber mig, jeg gaaer i .^lofter. 

(iom ^riorinbe ber for fromme D^onner, 

8fal mine 'bønner fobt mob Okgelfen 

Cvftige til 'iim ^ellige lltøt^r^ 33illeb. 

Der ffal jeg fore Dtegimentet ene, 

D}ieb grom^eb — og uroffelige (8trengl)eb. 

§\3er 8^nb i ^^lofteret ffal ^Ininb og érøb 

Cg 9^ii^ og gængfel jtraffe. 58ort meb ^Iffoi)! 

Det er en Sibenffab for Rebninger. 

3eg murer mine Dlonner inb i Q3æggen 

55eb minbjle ?h)^ om C\)ertræbelfe. 

Mi ^Oero er fluttet; jeg t)ar ^e\)net mig 

^\ia 3mma, ^^ertba, fom paa (3acbferne. 

3eg tro^ber i min Dnnfelbeb tilbage. 

étaa bu mig bi nu, (5anct (Sebaftian! 

Og lær mig trobfe mine gienber^3 $ile. 

©aaer. 248 (iarl ben etoue. 

(Lad 

femmer tilbage i bi)be Slanfer. 

3eg fan i ^ai et foy^e. 

dJlin %a\\h ft)æt)er i t>e møtfe €fo\)c, 

.§\)ov <S ad) fcv^ 33(ob bet grønne ®ræ^ ^r t)æbet. 

9^u jliuner 3?laanen ^en paa Otetterjlebet. 

gorbittrelfen er fuunbet; 

iOien I;aarbt falbt ©jen, rigt er 33(obet mubet, 

Dg ingen Sl^ovgenrøbe 

J^remfalbev gloffen atter fra be Døbe, 

gør ^ijt, naar Xsomtvoml^eten 

Dé alle falber frem for SO^ajeftceten — 

Den ftore — fn}gte(ige - 

Spx>ox jeg øg fattigfl 2:igger i mit Oiige 

.§ar lige 9fiang. 

^an tier et Øteblif, og figer berpaa: 

^n f!al ei meer ben 3Bi(be 
aj?eb (umf!e $ile granferblobet fpilbe, 
gørft^rre, ^erre dhxifil bin :^elltge Sære. 
Dløbbenbigt øar jligt Offer til bin ^re. 

5ater Slaug^eb. 

^^dCii) »oi)er jeg at tale? 
3eg '^ører ^ift i ©aarben ^anen gale, 
6ont l)iéfet, *$etvn^! ba bu \)am fornegteb. 
3eg føler fært mig nu meb big beflægtet. 
Og bitterligt, fom bu, jeg funbe græbe. 

^aufe. 

3 fiære 8f^gger! 3 ^f ®^^'^^^\ træbe, 
Tlin (5gin{)avb! min ^ngilbert! fom (Engle, 
Tl^t §eønen^ @lat)inb, ei meb i^ilieftængle. 
%\)\ ffiønbt mit ^ierte g^fer Sari ben ©tore. 249 

gor et)eté grumme Tloxt) )i:)aa Blobige Stene, 
6aa trøfler mig ho^ ene 
Dm ^anfe — fom en Straafe ben mig (^fer 
gra ®rat)ené dUt — at jeg mig t)ar forfuaret. 
Og bem ei fipart, fom '^wUt mig f)ar fparet. 

Omma, ^Bcrt^a, ångifSctrt og Cgin^arb !omme. 

(Sgin^arb. 
Mn i^aber! 

5lngi(bert. 
O, min fongelige ^erre! 

T>t fi}éfe l^anS ^ænber. 
iiaxi forfcerbet. 

9lu blitzer 5l(ting \)ærre, 

D^iu brammer jeg I^^t)aagen, 

l()i 6f»ggebilleber jeg feer i 3^aagen. 

3mma. 

5^ei, elffte gaber! glceb big meb bin batter: 
I)e er ei bræbt, bu fainter fro bem atter. 

(iaxl 
De le\)e? Du bebrager 
Dig felw, mit 33arn! 

33ert^a. 
9lei, enbt er »ore flaget, 
^nbt er »or ©org. ^ah 2Ilting o^ forf^nbe — 

(iaxi affibed. 

Tk\> i)\>txi et Crb »il min ferjt ret beg^nbe, 

Sertba forunbret. 

mat} fan bin Jfr^b forhale? 250 CS.arl ben @tDrc. 

(iaxi 

i)o\t til iBect^a. 

%^t iffe paa min 3:a(e! 

X\i 9J?æiibene. 

§t)o ^ar jer ffienfet ^i\)ct? 

®e(\) f)ar 3 ^^^^* ^'itter gri^eb gil>et, 

(Si fanbt? Den borf!e g-icube, 

(Som fun lueb 53aft fan binbc, 

§o(bt cber flet i Cccnfer; 

C^n btijlig glugt bebvog be ))him^e 9Ræn!er, 

Og fuatt igicuneiu Daieu 

3 fl^gteb f)ib fra T)^bcu og fra Dvalen? 

^ginbarb. 
SRei, ,g)erre! nei! i)i flob for Stenen blobig, 
^n Sad)fer æbefmobig 
©at) Sbet oé tilbage, 
6!iønbt i)i o^ fanbt i Sfiebnen uben ^lage. 

darl 

meb ftlgenbe ^etoægelfe. 
§t)0? 

^gintatb. 
5ltbion, en §elt af )Dt)b og ^te, 
6om forer €acbferl)ære, 
^an loégat) fine ganger. 

(^axi fortDiDlet. 

Saa ^ar jeg 3»itet mere — fun min ^21 uger! 
(Sn »S^enb 

fommec, cg melbcr: 

§err .^onge! hertug ^Cittefinb — (Sari ben Store. 251 

(iaxl foi-færbet 

mt f)er? 
f)d, ia'o f)am fomme! fjeder førft enb fil)ft; 
8aa ev t^i otoerftaaei 

Swenben gaaer, og (iarl gbec fine ©ørn og bereé ^æftemoenb 
et iBinf. ©e fovfoie fig bort. 

Witte&inD 

træber inb, rolig cg befleben. 

.^imlen^ gveb 
iReb (£ar( ben Store! 

(^arl 

jlubfer, afftbeé. 

Denne fromme ^ilfen? 
(^r M af €pot S^^^'^St cif unbertr^ft 
gorbittrelfc? 

|)cit. 

^I^etfommen, 2Bittefmb! 
3eg feer, bu bærer ^rmen i et tlcebe; 
3eg baaber, bu er i!fe farlig faaret. 

3:Bittefinb. 
^ei, fun i oenftre 5(rm, i 6fio(bet^ 5trm; 
Den ^oire, Si>cerbet^, bruger jeg, fom for. 
Dg ben, fom bruger ©oo^rbet gobt, §err ilonge! 
^eboi>er intet 8!io(b. 

(iaxl 

5^el talt! 3^9 ^^'^^ 
8eb Xa))^er^eben !)0^ min bittre gienbe. 
Det \)eebft bu. 

SBittefinb. 
3eg er ei bin gienbe meer. 252 (Sari ben 6tore. 

3eg fommer for at b^bc big mit 8tȾrb, 
$ær bu mit €fioIb! 

(£arL 
Du unberfaftcr big? 
Sittefinb. C£arl. 
^^eebft bu — 

Sittefiub. 
m t)eb Smerflob 
Du feiveb ct^er mig? Det t)ceb jeg, (JaTl! 

darL 
Du fommer for at bebe nu om greb? 
3[Bittefinb ftcit. 
9^ei! 

(iaxl 
Cg f)»orfor ba? 

2Bittefinb. 
gor at bi)be greb. 
e:arl. 
(Som frafte^løé — 

2Sittefinb. 
Saaeft hu mig iffe ber. 
Xroer bu, en €a(^fer fan fornebre fig. 
Og tigge, ^i?or ^an "^ntd ^ar at gifte? 

(iaxl 
'^»oab fan bu gifte mig? 

2Bittefinb. 
Tlit §ierte, ilonge! 
Dg meb mit ^^ierte følge flere tuftnb, 
Der elffe big faa (et, [om nu be \:)a'i)t. (Ear( beu ©toce. 253 

(iaxl 
gorflar tig! 

SBittefinb. 
^u f)ar fciret ouer o^, 
(Sn fme lit) ^ar bu forfuet o^3; 
3 3l/?avfeu fan ci 6ac^fer gaae mob g^'aiifev. 
I)in 5laub er ftov, og tunge bine 8i)ærb|Iag, 
Dg !)t)or bu fommer, følger (Seiren^ 2IIf 
$aa 6tormen^ 5Binger frygtelig bit 23anner; 
Cg bog, bog tt?inger bu ei mine Sanb^mcenb 
3}^eb legemlige 39^agt — et golf, fom trænger 
lil 3»tet, og fom frt^gter intet %ab. 
35il ub bu tørre 3}ioferne for tSaéfen? 
^\l bu neb[)Ugge Sfooene for 6a(^fen? 
Og t)il bu floife ^iergene for (Sa^fen? 
Du fanft bet ei? Du ftnbfer? 3a, faa let 
3 ^am^ bu brager, G-arl! mob OJiofené grøer, 
Tlo\) £foøen^ D\)r og ^Bierget^ ©rneflof, 
8om mob be !)ærbebe O^aturen^ 6ønuer, 
dlaax ^sy^\\)d og naar .l>e\)nen egger bem. 

(£arL 
Og l)\)ormeb, troer bu, ffal jeg tmnge bem? 

2Bittefinb. 
ilReb OJiitb^eb, nteb et eljMgt %m)3eL 
IRaturenéi 8øn er fom en fraftig Dreng: 
<Slielb ^am — Ijan egge^ meer. ^aft f)am ^aa 3orben, 
^]>r^g(, fparf t)am, og l)an ffærer 3:ænber, leer 
3 Døben øilb og trobfig ab fin 33øbbe(. 
iDIen fun et Denligt Orb, en gabermine — 
Og fee, ben 33ilbe fommer logrenbe, 
6om trofaft §unb, og ftiffer big bin -i^aanb. 254 (Sart ben etoce. 

(iaxi 

»cnber ftt 5lnfigt bort, og ftger meb bæmpet 

3e9 ^vøDeb lOiilb^eb tibt — bet »ar forgiet)e^. 

^Bittefinb. 
I)u efi en (Jt)v{]leu; nu, faa Ictr af G^^riftué 
^^aalmobig^eb imob gorfelgelfer. 
Og at fortabe be Ji^tmlbebe, 
©om felt) enbnu et t)ibe, boab be giore. 

'^arl. 
3 benne Xone taler 2[B{ttefinb? 

©ittefinb. 
3eg er en (J^rijten, (£arl! nu, fom bu feb. 
Du t\)ang mig ei bertil; i^i (S()riftenbommen 
(Sr aanbeli(3, inbtt^inge^ ci meb 6r>ærb. 
(Sn ^ellig 5iaBenbaring lærte mig, 
^i)ab i)aagen jeg ugubelig foragteb. 
Din ^raft f)ar ei forbaufet mig; feb eie 
$i ^raft, fom \3el o^^tjeier bin, ,^ong Sari! 
Din 5Bii6bom og ^in .^unft i ^rig og greb, 
Din ^ennefaligbeb i 33org, )^aa Il)ing — 
Den rørte mig. 3<^^] mærfer, at bu ^anbler 
3 (^briftenbommen^ ^2{anb, og jeg inl bielpe 
Dig til ai brebe ben i Dunben ub. 
3 ^Biornen^ §uler ffal ei iDienneffet 
derefter bet ei efterligne længer 
Det Dilbe D^r. Den fæbelige G^btiften 
€ig infe for ^Barbaren fom et O^Jonfter, 
Og t)i j!al lære 5liærlig^eb af big. 

(Jarl urolig. 

'Beebfl bu — bu fommer fl^gtenbe fra Slaget, 
Og ^r t)el iffe i)ext, l)t)ab ber er f!eet — 
^Beebft bu min 6eieré gølger? 6arr ben @tore. 255 

2Btttefinb. 

3a, jeg t)eeb: 
.pabfemte tuftnb ^3anbémænb ijax bu fanget; 
Tltn fun i Sænfev ^ar bu faflet bem, 
gor ccbelmobig bem at j!ienfe Jri^eb. 

darl. 
i)^et, SBittefinb! Sæt big i mit ©tebl 9^ei — 
%ox ofte f!uffebe^ mit Ébelmob — 
Det ^ar jeg iffe. 

2Bittefinb. 
Dg ^^atf m(ft bu \)a^ 
^M{t bu bovtflcebe, fælge bem fom Xrælle? 

daxl 
'M, hdkx iffe. gor en Ian g fom §emi 
*^f (£avt ffal ei l;ané i)ærfte gienbe fragte, 
OJlen i)i er alle DJienneffer, og 6let^eb 
tan gieve feb ben DJ^ilbefte fortørnet. 

2Bittefinb. 
8aa f)ar bu (abet mine Drotter bræbe 
%\[ 8!ræf og ^arfel for ben ftore g^of? 
Det mi i>el ftrengt; men 6treng^eb t)ar nøbt)enbig. 
Cg jeg beflager mine ^Bemieré D«b, 
i>J?en ()aber iffe bereé 33anemanb. 
(iaxi 

meb jiigenbe gelelfe. 

^ei, ©ittefinb! nei, M hUx> iffe b er i) eb. 

^Sittefinb. 
(^rufomme (£arl! bu l)ar bog iffe Ucét 
S^\>tx Xpenbe, fom ftob i Olcrffen lænfet? 

^axl 
)Blm, meer! 256 Sari ben ©tore. 

SSittefinb. 
§tjcr 3^ienbe! 

(iaxl 
O^eer, ^Bittefiub! 
3[Bitte!inb. 
§t)er ^uben? 

2«ecr! 

gortuiblet. 

3e9 ^ob bcm alle bxcebe! 
2Bitte!inb gi^fer tUbage. 
Umuligt ! 

(Beb jeg l)olbt bet for umuligt, 
Å)ui^ iffe M tjar ffeci 

2Bitte!iut). 
|)abfemte tuftnb! 
^kebft bu, (li ber \)ar D\)inber, 33øtn i g^offcn? 
Dem bav bu ffaanet bog? 

(Jarl. 

^n »ilb 33efaling 
goer l)en ))aa ^>abet6 SBinger, for min Sfaanfel 
3 Jvlugten funbe ftanbfe ben. 

æSittefiub. 
33arbar! 
X>u falber big en (£l)riften? 

^arl. 
3eg f)ar fenbt 
C^i 3i^^iib efter -petonerne; maaf!ee 
Der enb er §aab. ^an bragte D^aaben meb. 

Seer iib af SSinbuet, og figer forfcerbet: 

gorgie\3e^! D^aaben paa fin Duemnge Sad ben ©tore, 257 

cfjar ei iubbentct 55rebeué »ilbe (Bxi^, — 
i)er fommev ban tilbage. 3^1! f)^v fagt 
.pan ffulbe bæve gtønnen ©teen i 5Irm, 
.pt)i^ ban fom tibenof; men en ^abbelej^, 
3 iyalb ban fom for pibe. (See! ber trcebev 
A)an meb en btobig Øje taus^ i fallen. 

3{rigcren træber langfomt, iiebjXaaet inb, og Iccggei- Øren 
for kongens gob. 

Sari. 

Jtrigecen træffer paa @fulbrene. 

^linbe bu ei flanbfe bem? 

.^tigeren. 
I)er mx flet '^n^m, ^2llting mx forbi. 
3eg møbte meer ei 9}knneffer i ^Sfo^en. 
toi :|?aa bet »ilbe gugleffrig jeg mærfeb, 
.§t)or Dttnger af be ^øbe laae. 3^B ^^^^^ 
2}?ig fnap berl)en for gribf!en Ørn og Oiaon, 
Som tog mig for et Siig, ber reifte fig 
Og »ilbe fl^e. 3:il ^^!fe Mx jeg bæft 
5lf §ielm og 33r^nie; meb mit 6t)ctrb og 3fiolb 
5lrbeibeb jeg mig giennem guglefloffen. 
3«g Sjen fanbt, flængt i M røbe ®ræ^. 
Dg bringer big ben blobige ^ro)?l)æ. 

3)er F)erf!er en fort SJlauS^eb; -krigeren gaaer. Sari og SBitte- 
finb jlirre begge neb paa Øren i forffieHtg ©inbsbetjægelfe; 
enbeltg figer 

SSittefinb meb f^atning. 

grit Mhc l)ar bu gi^et mig, ^ong (£arl! 
3eg ^r enbnu een 33øn at giøre big. 

VIII. 17 258 6arl ben ©tore. 

daxl 
Sotlang! 

3Sittefinb 

peger paa Øj:en. 

@it) mig ben 2)je! 

(5:arl 

toenligtbebenbe. 

Sab ben ligge! 
SBittefinb 

meb |1ærf 9lejl og ubbri}benbe ©rnab. 

9lei, dart! 

.^ager ben op, cg fi^éfer ben. 

O, Canb^mcenbé b^tebare 33lob! 

2J?eb forbittret ^eltefcaft. 

Dg nu til ©obfteb, til be !Danf!e^ ^onge! 
3eg ^aakt, ^n er lanbet meb ftn glaabe. 
Diormannetne ffal ^et)ne (Sac^ferne! 

©aaer. 

(Earl 

^iertegreben, i bt)be 2:anfer. 

3Dlin ^rebe fønberbrøb mit eget ^ccr!. 
Jeg b(e\) en Xorfo — 6tum^en af et .t^eelt. 
ilRit Xræ et f!i)ber længer fiæft mob -§)im(en; 
X)et fa^))et b(e\), ^ar tabt ftn ffionne trone. 
D, t)unbreb troner af !)iint robe ©ulb, 
6om f)unbreb tuftnb (^btge Vrælte fmebbeb, 
Cpoeier tffe ben, fom f)er gi! tabt. Diger S)anffc. til 

Jragoebicn datl ben Store. ^erfonerne. .gobfrcb, Seirefonge. 
<pa\\6 SOkrf!. 

' } banjle .Stæmper. 
^ugfeift, f 

^crmeiitrub, (Sari htn ©toree 5Immc. 

Drago, en ©reng. 

@n ^iDf banf!e ©tribsmænb. Qai meb et ftoct ^iHeb paa S3æggen i iBaggrunben ; et gor- 

^ceng ffiuler bet. efienfebocbe til ©ibecne. ^ermeilfnib, 

en gammel bttub ^one, [om ftøttec fig til en i^ri^ffeftof. 

Drago, en ^abboren 2)reng. 

^ ^exmentrub. 

c^eg MX ^n^ 5lmme, jeg f)ar biet §am 
IVt bette 33r^il. 

Drage. 
3a, Olbemoer! M Deeb jeg; 
T)et bar bu fagt faa tibt. 

.^:)ermentrub. 

Det fan et ftgeé 
iyor tibt, at jeg »ar (£arl ben (Storeé 5lmme. 
Det t^ar en i)i(b krabat, ^an beeb mig 53crten, 
Cg jiveg Imx Dag beftemt tii fme Jiber; 
Wlm fiben fmiilte mi(bt ^an, [om en (Sngel. 
^om Dreng var ^n \>d ^ibftg, ftolt, men gob. 
Th\) 53enligf)eb man »anbt ham om en Si^^9^^> 
^Jien meb bet Dnbe fom man ingen 3Bei. 
•pan berfleb oijer fme .kammerater, 
Cg faaban bar ban giort ftt ^ele ^it), 
g^rft i ^^t (Emaa, og fiben i M Store. 262 Olgec ^anj!e. 

Cg bette Tlox\) paa (ead)ferne — uei, ^rago' 
1)d fommcr ei fra f)am, bet tør jeg »ebbe; 
Dertil :^at Dronningen forført min darl. 

Drago. 
2)?en, Dlbemoer! bu !)ar jo albrig feet 
Jaftrabe. 

^ermentrub. 
Dumme Dreng! bef)øt)er jeg 
5It fee et 2)^enneffe, for \)d at ftenbe? 
§øab f)ie(^er hd at fiirre )3aa f)iuanben? 
Tltt) ^^Inftgtet fan man forftide ftg; 
Det er et malet 33ræt, et efilt, fom (^i)er. 
Tltn stemmen tommer fra M Jnberjte, 
Dg ben f!al [pille [aare gobt )^aa gløite, 
^om ijil bebrage mig, inbbilt)e mig, 
5lt ffumle 9køn fan fpnge, fom en Særfe. 
Jeg figer big: folb <Stoltl)eb, tt>ungen ^Blib^eb, 
Dg ^^ierteølø^l)eb løb af benbei^ ^øft. 
$un ^ar forført mtn (iaxl min gojlerføn. 
Det bøer jeg paa, 

Dtago. 
Tltn, Dlbemober! j!a( 
3JJan labe ftg forføre? 

^ermentrub. 
^ei, oift iffe! 
Dog ffeer bet ofte. Du er fun et ^Barn; 
@om ^bam gaaer bu l)er i ^arabii^ 
2)^eb Dyrene, meb ^unb og ^at og W.nUx, 
3 ^ønfegaarben. 9[J?en faa 3fiæg om .pagen. 
Dg lab førft eoa ræffe big et ^ble! 
6aa »il »i fee. — 3^g W ^"^"^ ^^ G^^^^ ^^^> t)lgec 2)anf!e. 263 %i)\ jeg er et faa gammel, fom bu tvoer. 
^et er et ^(t)eibcm, fom ^ar Uxeut 
2Rig 6l)rtet ^arn! bet Mx en Øtenftjagfteb. 
3ei3 er enbnu Deb mine fu(be kræfter. 
Cg jeg er iffe bange for be T)anf!e. 

X>rago. 

Da ftger man bog, at M er be Ⱦrfte 
'Blob^unbe, tit at m^rbe, pl^nbre, ro\)e, 
Som nogentib er feet )pa<x benne '^oxh; 
Og at be o\)ergaae i ©rufomt)eb 
Selt> (Saracenerne. 

§ermentrub. 

(^i, ^oitfen <Snaf! 
T)et er jo (Il)riftne. 

Drage. 

(If)rtftne, Dlbemoer? 
De Danffe? De ^ar albrig oæret (if)riftne. 

§ermentrub. 
^m Um be ^tt not meb liben, ^arn! 

Drago. 
tong ©obfreb er alt lanbet meb ftn glaabe. 
Og færger g^feligt ^aa 9^^inen^ 33rebber, 

§ermentrub. 
^er i min ^ielber ^ar jeg gammel 5Bitn, 
Og ben ffa(, tænfer jeg, nof milbne ^am. 
^an træffer 3^gen ^aa ben f)e(e 33org, 
Unbtagen mig; og bu fan ffiule big 
3men^ i Aietberen bag nogle Jonber. 
3eg fragter fielben, og nu allerminbft, 
%hi jeg l)ar §at)t en Drøm, fom trofter mig. 264 Olger 5Danj!e. 

O, flig mig Drømmen, Olbemocr! tbi jeg 
23e^øi?et ogfaa ^^r^il. 

^etmentnit). 

3eg brømte grant 
5{t Diger Danf!e, ^ongené bøbe 3Ben, 
6om boebe meb ^am fer ^aa benne 53org, 
5(t (Sff)arb ^iin ^rofafte !om fra @rai)en, 
gor at bejlf'terme (Jarl ben ^toreé Sanb 
Og Sit) enb efter Deben. 

Drago. 
Det toar fliønt, 
5It i)i !an {)ente Ireften f)o^ be Døbe; 
§0^ Sei?enbe ber finbeø meer ei 3:røfl. 
3a, Diger Dan|!e \>ax en mægtig $erre. 
Dg (Sf^arb ftbber enb ben Dag i Dag 
25eb ^Benuøbicrget i et fulfort §arnif!, 
Dg t)arer golf, naar Diæølen frifler bem. 

^crmentrub. 
2:^é! ^mlfen Sarm! 

Drago. 

D, alle ^elgene! 
yin jtorme be alt o^ a\} 35inbetra))^en, 
De græøfelige Dannemccnb! 

§ermentrub. 
tom, leeb 
TOg I)en i ,^rogen, Drago! €mut faa bu 
3If benne ^agbør ub! €taacr 23iin paa iBorbet? 

Drago. 
®ib ber ]tob ®ift! Olger 2)anjte. 265 

^ermentrub. 
®aa nu, og lab mig ene! 
3e9 [)ar min .^r»ffeftof. 

^rago. 
^u t)it bog iffe 
bortjage bem meb ben? 

^ermentrub. 
.g)»em i3ceb? 

'Drago, 

i bet ^an gaaer. 

^en etaffel! 
'Jiu ^ar f)un tabt gorftanben alt af 3fræf. 

Kong ^obfrcb fommer meb cii S&are OanflRc 3{æmpei'. 
2?iatffen. 
3 banjle ^æm))er! ftittér ebet txxnU 
Cm .kongen roligt; ^an oil tale meb ol 

5)e ftifle ftg i en |)alDfcebg om kongen. 

®obfreb. 
Saalebe«, 58røbve! fom oi oj3 ah 9R!)inen 
$aa oore €ne!fer. Set, fom ^o(b i Suften, 
^om !2))aan )(>aa 35anbet, fmutteb ^polfcn fnelt 
^b globen ubcn ODtobtlanb. 9flunbt omfriug 
^ee oi alt robe .^loftermure fneife 
33ag 33iinbrubievget, og bag 33org og ^lofter 
^ig ftræffe ^lt^))evne mob ^imlené 23laa. 

2)Urffen. 
C^i beiligt 8t)n! M fan ei negte^; ffiont 
8om banffe 33ogeffoo i ftolten |)ao, 
åun anberlebeø. 266 Olger 2)ani!e. 

©obfreb. 
^ab nu Savl forfamlc 
(Sin §ær mob o^ \)eb 2Befer, ^2l((eTf(ob! 
^an bremmer minbfl: om, at tot alt er b^bt 
3 ^ievtet af ()an^ Canb; at xn h\\ ()ærge, 
3a, jlaae i ^Bolt og 3^i^i^ ^^"i^^^ vcebbe 2)Jcenb, 
gm* ^an faaer D^^éi betom, fom toenter o^ 
3}eb S^ftcrføen^ ^t)ft. ^09 fragter ©obfreb 
di for at møbe ^m; fun d iii ^e|l. 
%\)i tot er ingen ^Jeftfol!, toi er Sfibéfolf; 
Og ber, btoor Xl)or j!al ffaffe Danffen ®eir, 
iT^aa Øret ^øre SSølgen, ^kt fee 
Den toanbbtaa ^gir rulle Sfum i 6itoet. 

DO^arffen. 
Dog fan toi fl^toe langt, fom Storfen fl^toer, 
^ra 35erben^beel til 5Berbenébeel. (Si 33ierget, 
(Si 9[)kvf og $)ebe l)olber oé tilbage. 

(55obfreb. 
ajJen iHebe b^gge toi bog belft toeb Dammen. 
(Sr ^arl en §elt ))aa ^anbet, er bcm ^øtoe 
^l\^C[a 33ierget og i (Sfotoen — nu, toelan! 
Saa ffal ^an fee, at (^obfreb er en §toat 
^l^aa ^a'\id, ja, en ^æm)3e^(S;rocobil, 
Der ei er bange for ai gaac i ^anb 
Cg fluge DJienneffer — maaffee l)am felto. 
§ar bcin i ^ongbarbiet og i Spanien, 
3 I^bfflanb øtoet ]me 9i^ttere; 
Saa l)ar i 3^i^'t»b og i griiélanb (S)obfreb 
Sært fine ^æm^er, paa M g^ngenbe Dæf 
3tt ftoinge 2)jen og M tunge (Slagftoærb, .Olger 2)anf?e. 267 

Der kfte^ fuu met) v^raft af baabe ^æuber, 
'Mm^ ^gir ^olber Xommeu. 

iD^arffcn. 

5)i^fc (Sad)feT, 
Dem tt)inger f)an maaf!ee, men iffe big. 
X^i be fotflaae bem ei paa ^rig til l^aube. 
Cg be f)av intet 5?anb at fætte mob i}am. 

©obfreb. 
3eg fommer 3[Bittefinb til §iel)), og fætter 
(St SulDÆr! mere ftærft mob jtolten Sari, 
(ynb M, jeg fatte t)am web Dannet)ir!e. 
^an fommer mig for nær. §ané Unberfaatter 
2)eb Sfterføen l)ar jeg ti>unget alt 
lil 2^bigl)eb. ^Jln Dbotriten maa 
lil 8fat oé fenbe Ijunbreb Ijtjibe ^efte, 
§t)ergang en g^rfte v^ælge^, griferne 
^Betale ©obfreb '^M, og ^tjergang ei 
Tlin Oientemefter ^ørte fie.nt i fallen 
6ob^engen flinge li)beligt i (Sfiolbet, 
forlangte l)an en bobbelt 8fatte^enge. 

^alfban. 
C, ^onge! Danffen f!t)lber big flor laf 
gor at bu bragte ^am til bi^fe ^anbe; 
il>i be er gobe, ^er er gobt ai Ⱦre. 
5? or Ofleife falber anberlebe^ ub, 
fénb It)orfil 5Ibalfar^ til 33iarmelanb; 
I^i Sari maa oære nu faa flem, b^n oil, 
^aa er ^an bog t)el ingen Utgarblofe 
Tlé §aar fom $orn og i en ^glerebe. 

^ugletf. 
Det t^ffeå mig fajt fom et Soent^r, 268 Otget 5)anf!c. 

(St 6agn, fortalt 00 af en luftig 8fialt>: 
iM feile roligt op a^ globen ^cr, 
(Eaa finte t)i en beilig ^org, fortabt 
^2lf 2)lennef!er, meb Q3iin )(>aa 8fienfeborbet. 
Tlow ei ^er boer en $ej, fom gieffer 0^? 
§a(fban, 

fom f)ar fmagt >^lnen. 

')M, 5?inen gieffer ei, ben er naturlig, 
^n f)ertig T)ruefaft! ^$rii^, \)\>o fom ml, 
Det banffe S)t, jeg bolber mig til Druen. 

v?>ugleif. 
§olb big til Druen, ^alfban! inbtil Druen 
Dig tmnger til ai ^olbe big Deb 33orbet; 
iOJen faft ^^oragt ei paa »ort ©ammelel! 

©obfreb. 
S^at> 23ægrene gaae runbt, og lab oé fmage! 

5)cr flienfeé i 33oegrene, og be ræ!feS omfring. 

^palfban. 
Xillaber bu, §err honning! at m fiungc 
Den 55tfe, fom 0^ 3:t)orfil 9^øb t)ar Uc^kVi 

©o bf reb. 
9let gierne! Der l)\)or 6t)ærb og ^arniff ra^le, 
Tlaa ^eltene Sang og 6fialbenø 3?ife flinge. 
6 an g. 
i8e\3æbnet fare 
35or ^r^nieffare 
'^aa 5^-[oben blaa! 
Xil Dbine -oæber 
35i Dinbe Stæber, 
Og granfer jlaae. Oigec 3)anfle, 

'Bi (ære ^ovbeu 
$et) Seierøfcerb, 
%t bebft i D^orben 
D[)ian fuinger 8t>ærb. 

Dj), tange ab ^Ji^inen, 
gov ØUet 5[>incn, 
$aa ^gir^ 5^ei! 
^et ilbner ^^lobet; 
2)^eu Apeltcmobct 
^en fræDer ei. 
^et fan fun fl^rfeé 
3 $i(ej!t)er, 

3JJeb 5lfa^X^r. 

•^ab »æbnet (3neffe 
r)a brat forf!ræffe 
.&t)er fremmeb ^elt! 
€t)tng f)øit bit 33anner, 
Drot for O^ormanner 
gra banffe 33æ(t! 
lil Seir og *^^!fe, 
%\l 6^blingéf!am, 
^ab ^anfen fnit)!fe 
Din ^ielmcfam! 

(55obfreb. 
(^r ærlig 313 ife! — 3^u, faa briffer ba 
Ii( 5luftt)oré ^æber! Dg oeb bette Socger, 
Sari jammer! giør jeg (Sben tit bin 6fræf 270 t)Iger ^an\te, 

3«, ^ben l)eUig og ubrubeli»3, 

éaa fanbt fom ^ifi jeg {)aaber ^Ikl^alé ©læber, 

%i jeg j!al ei fovlabe MU ^anb, 

gør grccefeligt meb mine banffe ^elte — 

^olber plubfelig inbe, og ftiruer I)cn i 8aggrunben. 

^Itw ^tjab bctt)ber Mit jlore gorfcæng 
X)er mibt ^ai\ 53ccggen? 9}Jon ber er en Der? 
3J?on l)cmmeligt ei ter et fienbtligt ^ag^olb 
^Belurer lh^? 

6n af kongens 9)lcpnb brager gorl^ænget tilfibe. SKan feer 
33illebet af en jior, brabelig, teljlabt ^æmpe meb et beiligt 
§tnfigtj ^an \)ai ©fiolb paa 5(rmen, og ubftræffer fit 
©bcerb meb en truenbe Wiw. 

1)e X>anf!e 

brage ut>i(faarlig beres ®Iat)inb. ©temmer imcQcm bem: 

%{{ ^aaben! Caber eber et forfærbe! 
iDkrffen leer. 
§ar 35inen alt berufet jer, og ræbbeø 
%o i^æm^et^lter for en malet DJknt)? 

^alfban. 
I)et er jo fun et ^:8illeb! 

3lnbre. 
§a l}a l)a! 

§ alf ban. 
Tltn ^erlig giori ^an ftaaer fom letjenbe, 
6!ienbt t)cin er bob maaffee; jeg tebber, l)an 
53ar iffe gob at na^^peø meb i im, 

aJlarffen. 
^\jab fattet kongen? erobre! feer, ^an ftaaer 
gorflenet i 33etragtningen, og laaren 
gra S)ki triller ^am i ©oloerfficegget. Diger Sanf!c. 271 

©Dbfreb. 
I)eu 33iin er alt ]ox ftccrf, \cx fult) af 3lb; 
^en ftibfcr oe til mltevt 8t)ccrmcri, 
Dg ijæffet §iertet^ længjtfprglemte iøiinber. 

2Jiarffen. 
Ajuab tænfer kongen :|>aa? 

©obfreb. 

(Sec ^aa bet Sitleb, 
8ee ^aa ben fvemmebe gtanfer^elt! 

iDUtffcn. 

3a, ^evve! 
3eg feer )(>aa ^am. 

©obfreb. 
Og finber bu igien 
3 biéfe brabelige 3[Jiaubbométræf 
(Si nogen Siigf)eb meb en Icengftforfwunbeu 
Ungbom^r»eninbc? 

9[)iarf!en. 
§erre! meb bin .f)uftru? 
m^l> bin ^Ibilbe? 3a, m 5Ifa^I^or! 
(Sfiønbt t)d er treti 5Bintre, fiben greia 
log f)enbe til (Se^tjarne, minbeé jeg 
I)e ^ulbe ^ræ! eubnu. ren gremmebe 
2)^eb &(cxt) og ^fiolb paa 53æggen ligner ^enbe. 

©obfreb 

tanfefiilb ftirrenbe >(>aa SiQebet. 

^et 33arn, l)un ffienfte ^^il^et, foraarfageb 
Sin OD^oberé ^^b. 2)u felo ^ar toatnet ^am. 
I)et »ar en Dreng, og 511 g er biet) ^an^ D'^aftn. 

iDiarffen. 
Du leeb ^am iffe. 272 Olger S)anf!e. 

©Obfret). 
'M, M\ lille 3}bvt>er, 
5c9 (eeb barn ei, ban røi>et) mig fm Tlom\ 

a)^u'ffen. 
53eb Drengene 'i^ugge ftob bog gobe gwlgier, 
Og §»ié man jlole fan paa 5lmmen^ 6rb, 
Da f^aaebe be, ai \:)a\\ engang i liben 
Ubbrebe ffnlbe X^anernaDnet toibt 
%\l gæbrelanbet^ ^æber. 

©obfreb. 
Det Dat lant. 
3om gemaar^ ®ut biet) ^an alt jtiaalet bovt 
^l^aa (Stranben af en ufæl 33ifing^manb. 
Den ftaffele 5llger biet) formobentlig 
(Sn t)enbif! ^^ræl, og fienber ei ftn gaber, 
^ermentrub 

i drogen, meb ^oi Øtoj^. 

did, .^onge! Diger Danffe biet) ei Iræl. 
5^e( faae l)an albrig meer ben gaber, fom 
gorftøbte i)am; bog bar han barn i §tertet. 
Cg jeg ^ar ofte børt barn næinte big 
iDleb ®raab i ©iet, naar t)eb tongen^ 33orb 
§an temte 33cEgret, fom bu trttfte n^e 
3}?ob bine Sceber. 

©obfreb, 

.^t)o er benne Dt)inbe? 

Danffe. 

(^x[ SSala! f^aaer ^un oé om 9f^agnaro!r? 

^ermentrub, 

fom blibcr (ebet frem tit .^ongen, fceibig og meb naturlig ^ei^eb: 

.^ong (Jarl ben Gtoree 2lmme feer bu ber. 
Og Olger Danffe t)ar ben Storeé ^I^en, Diger ©anf!e. 273 

^^an^ §iertenøi)en, fem iKoIanb, og fom (^f^arb; 
e-t uabffideligt giirfl^uerMat), 
%\l '^^ben fom og grumt abf!i(tc bem. 
A)an^ 5it) en Oiæffe »ar af ^rig^bebrifter; 
2Jien ftort t)ar ^icrtet i ben banf!e Ciger, 
Dg ^iærligf)eben oocrgif f)ané §ab. 
Spån fa(t)t oeb O^oncet)a(, og (£ar( bcgræb f>am, 
6om 33robeven begræber 33rober^ ^ob. 
%\l ^crtug \)a\>\)t ^an ubfaaret ^m. 
Den (Sgu, f)t3or bu t)i( ^ærge, eieb Diger; 
Dg bette 6lot, ^t)or nu f>ané 58i(Ieb fjænger, 
35ar ^an^. ^er Iet)eb f)an meb (iaxi ben 6tore; 
9^u M beboet fun af Chinbringer. 
dengang om 5(aret fommer Sar( f)ert)en; 
Da fætter jeg et 33orb meb $iin og 53æger 
%{[ ^am i 6alen. (Sne fibber !)an 
UReb ^aanben unber ^inb ba t)eb fit S3æger, 
Dg nipper til t)d, men^ ^an^ %aaxt triller; 
^an feer paa ^Billebet, og fuffer fagte: 
,,6in Diger Danffe faaer et (iaxi igien!" 
©obfreb 

flittig, og jiccrf beuæget. 

^om, 33vobre! \)i oil iffe fæm^e mob ^am. 

QJiarffen Ogcfaa. 
^ei! 

©obfreb. 
33rat inbffiber eber, banffe §elte! 
^i ftriber ei mob Q!arl ben ©tore. 
De Danffe. 

D^ei! 
'M fæm^er ei mob Diger Danf!e^ Prober, 
vm. 18 274 Olgec Sanfte. 

©obfreb 

til .^eimentrub. 

gart)el! ^er f!al et frummeé jer et .'oaar 

"^^iia biéfe 33rcbber, fom f)av t^bt min 5l(ger. 

^Bi fiiffc fiielt igien i ©flerføeu. 

(Sn »enlig Sinb ^ar breiet lotbenjlpen, 

^et bange ^ranfen aanber let igien. 

.pt?ot gierne tog jeg \)^tk '3illeb meb! 

9Jien jeg {)ar ei fortient M; tt)i jeg jliønneb 

(Si noffom ^aa min ^Iger, men^ ban let)eb. 

Betan, bu ffvil bel)o(be i^am, ^'ong (Sart! 

2Jien bette ^^æger — (£arl ben 8toreé 3lmme! 

Xillaber bu £ong ©cbfreb, 5llgeré gaber, 

%\i Ceire meb at tage t)tik 33æger, 

§t)oraf min rafle ^m braf Sii)et^ gr^b? 

^ermentrub. 
3eg flienfer big ^d i min 5tonge^ dlm\. 

©obfreb, 
5^eb l)\)er en vSpeitib ffal jeg tomme \)tt 
Dg naar jeg b^er, ffal Olaf art)e 9iiget, 
3D^it ©ulb, mit (Søb, mit $ur|)ur, mine S\)ærb, 
^un iffe \^dk ^æger. 3eg bet fafter 
gra ^ongefalen, naar mig Cbin t)infer, 
3 bine ^Bølger, 3Rfi'?vb! og fagte, 
€om bægret fmifer, f!al mit ©ielaag 
33ebcEffe mine brufine Blif, fom Jæp^et 
9lu e»ig bæffer Diger for bane gaber. 

.f)nn brager /sor^ænget for Sidebct, og gaacr; 
5l(Ie fclge ^am. ANMÆEKNINGEE. 8i(ie 1 : JDttniigeme i JliKlaøarb er forfattet i Aaret 1826, 
og udkom første Gang trykt (A) i Skuespil af Oeh- 
lenschlager, Januar 1827. Digteren besørgede tre 
senere Udgaver af Stykket: (B) i Tragødier, VII, 
1833, (C) i Tragødier, IV, 1842, og (D) i Tra- 
gødier, V, 1849. lUddragafP. O. Brøndsteds 
Reis e-Dagbøger, 1850, læses Side 25, under 2den 
Januar 1807 : „Jeg havde Samtale med Oehlenschlager 
om et Sujet at vælge til en dansk stor Tragoedie. Jeg 
foreslog ham at lede i Du Gange Histoire de 
Gonstantinople om de Danske (Væringerne) i 
Gonstantinopel i det Ilte Seculum, hvorom jeg idag 
saae noget i Villoisons Manuskripter". I Oehl.s Roman 
Øen i Sydhavet, IV, 1825, Side 335-339, findes 
i en Romance endeel af det samme Stof benyttet, 
som i Væringerne i Miklagard. 
A og B ende med følgende 

^lumccrfniuger, 
3 TlMm af bet nienbc ^avf)uubTcbe — fottællet 
©u^m — fatte enbeet af \)ove gorfæbve fig neb i W 
noYblige 9fhiølanb, og falbte^ Såreger, D^Jogle l)at)e 
t)il(et iiblebe ^t\k Ox\)é Seti)buing af 35a vg, en Ub, 
eller rettere etbDert ritjenbe T)^r; ^i)ilfen 33enæt)nelfe 
bog iffe paéfebe :^aa biéfe Dlorblænbere , ber fom tit 
9fluélanb fom 55enner, ei fom gienber. 5{nbre t)at)e 
ublebet 23enæi)netfen af 33 ar eg eder 3Brag: D^Joget 278 Anmærkninger. 

fom ©øen ubfaftebc ^aa ©tranbbrebbcn. ^a(in mener 
i fm ^ijlovie, at 6t»errii]e, 8i)arrtge er c^mt til 
5^arige og i^arcgia. (^n fremmeb éfribent troer, 
at bet fom af 5? ir, 5^aro, 33aro, en iDtøb (&ooraf 
ftben ^^aron), eller at Tuirantjer (fom ©rccferne falbte 
bem) ffuibe ocrrc forbreiet af '^ni3li, iyranci. D\\ 
(£ange fommer '©anb()eben nærmeft, naar ^an nbleber 
9konet af 2\>are, 2Berre, ©uerre, og bet C^ngelffe 
5Baring, en Ihiger, ()Oi(fet er \)d famme Orb fom 
55 ær in g, ber brngeé af enorro og anbre i^Ianbffc 
forfattere. — Di^fe ^Bæringer, ber beftobe af X>anffe, 
'JJorffe og Soenffe, tiente (dtfaa forft i Oinélanb (i 
©arberife eller .^polmgarb), og fiben, omtrent 980, 
fom be til Cvonftantinopel, l)t)or i bet elleote 'ilar* 
l)unbrebc enbeel (£agclænbere forenebe fig meb bem, 
formobenlig ftrar efter 5tniib ben 8toreé X^ob, ba 
hanø :|5rægtige i^inglith o^^tefteé, og enbeel nb= 
mærfebe tappre .^rigere bleoe l)crrelofe. T)a bele dlm^ 
bene (8^n-og i gamle T)age falbteø ben banffe Xiinge, 
faa l)ar \)el '^aro beraf taget ^^(nlebning til at giore 
i^æringerne ifær til Danffe, bvilfet be bog iffe oare, 
6t)ort)el mange T)anffe t>are imellem bem, fom fee^ beraf, 
at ha 5lbfalon »anbt ben jtore ^Sofeier ooer 'T^enberne 
1185, forunbrebe han fig ooer, at 9il)gtet berom faa 
^aftig i)ar fommen til (£onftantinopel, b^ilfet ^an fif 
at \)ibe af nogle fHibbere, fom bavi^t ftaaet i eolb ber. 
Cg at oirfelig mange Danffe tiente ber, befræftebe 
(S^bern 6nare, 5lbfalon^ 33rober, ba l)an fagbc: ^m 
bn \?il fporge ©ræfenlanb, faa oil M foare, at bet 
beffiermes af oore ^^anbémænbe nforfagte 2JJob. Linie 1 : ©tranbbrebben] = B ; A : 6tranbbreben Anmærkninger. 279 

€aro fortædev, d ba .tong ^rif (5iegob |jaa fm 
^ilegvim^reife fom til (£onflautino^eI, t)i(be.'nidfer^2I(ejio^ 
dommno^, faa ^eflig I)an enb to^ imob ^am, iffe 
tidabe ^am at fommc iub i 6tabcn, forbi {)au frl^gtebc 
for, at nogle af ^Barangerne, fom Dåre af banff §er* 
fomft, ffiilbc giøre C))r^r, naar be faae en A'onge af 
tere^ eget gotf i ^J)ibfen for fig. T)e ^anjle fit 
berfor fun 5o\), nogle ab ©angen at gaae nb og [)ilfc 
:^aa bereé .^onge. gørjl ba Sllejioé ba\?be erfaret »eb 
€peibere, at (5rif formanebe bem til Xroffab mob 
.^eifeien, aabnebe han mcb ©læbe 'iportene for ben 
banj!e T)vot, og mobtog ^am meb @ieftfril)eb og ^Jsragt 
i fm .i^o\)ebftab. — C^onftantinopel falbte t)ore ^or* 
fæbre ^Fiiflagarb, ml fige: ben meget ftore®aarb 
eller 33t). 5Ilt, Umb ber ^ørte til .flongené »Bolig, 
falbte^ 5longen^> (^aarb, ligefom \\\a gr^nf^^ la cour, 
og ^aa 3:^b|!: be^ ^onigé ^of, l)\3oraf \)^i mi hn== 
gelige §of bar fm D^rinbelfe. 

Di o man 0^ 5lrgttroé. ^enne ^eifer^ $ebanterie 
er albele^ t)ijtorij!, og tiener til et »igtigt 6Baracteer= 
træf i et 3}?aleri, ber ffilbrer be i a}iibbelalberen \)\)^i 
fmnfne ©ræfere i ID^obfætning til be fraftige, ^oi* 
biertebe Olorbboer. ligefom altfaa i 3^^ H (i^corgioé 
S^\% ©rumt)eb, 2Jii^nnbelfe og Oiænfer fpille a^iefter, 
faa ttttrer ftg i DRomanoø ben fmaalige govfccngeligbeb, 
ber i garenø Øieblif blider tragiff og beti^bning^fulb 
^oé en .^eifer, til ^»em alt Sanbet^ 33elfærb er betroet. 
Sit 93eau flger om bam i fm Histoire de Bas-Em- 
pire: „gorfængeligbeben forba?rt?ebe bam. ^>an troebe Linie 22: ©ræfere] ^- B; A: ©rccfei 280 Anmærkninger. 

om fii3 feb, ai ^n i)ar en flot Stiger, ffiønbt l)a\x / 
albrig aflagbc $røi)er )()([a fm 0}^anbbom, og ^ané 
51anbébannelfe »at b^ift otjcvflabiff". ^Ue be i ®t^!fft 
fotefcmmenbe Xtæf, om be tob Jyacultetet, om ^omet 
pna 8(angef)uben, om Ubnccbnelfeu af en $an^t)pet= 
febaftoø*), ^aoe {)ij!oviff ^iemmel fra ben %\\>. (^ee 
Gibbon, om \)d movgenlanbffe Oiige^ lilfianb i ^d 
tienbe 2Iatt)nnbtebe, i ()ciné [tove Q3ævf om M romevffe 
iRigeé 6^nfen og gorbccrt).) 

Dt)et = (vtæviatd)en og ^foU)tf)en tjare gran- 
fevneo, ^Sarbaretneé og ^avangerneå gorefa^te; ^uilfc 
leicbe Ublænbingc, ba D^ationalaanben »at fiunfen, nb^ 
giotbe 6ti)vfeu i be b^^antinf!e §ære. 

$totot)eftiæren^ C§mbebe jltafte ftg i 33eg^n^ 
belfen fun til D^figt oi)et .^læbningéfamtene; fiben 
ble» l)an^ Tlao^i ubt)ibet ^an biet) gormanb fot *13rag= 
tene taltige tienere, og ban bar en Sobfto! »eb 
offentlige og )3ti»ate ^lubientfet. (Gibbon, i n^emelbte 
5lf^anblingO 

^ a t a I b «p a a t b e t a a b e. Cm benne ^onge^ §cen^ 
belfet i S^ben tale gvæffe ^i[totiejlri»ere 3^^^^^; ^^" 
6norto (Sturlefon fortæller nbforligt berom i fm norf!e 
^tønife, omtrent bcilvanbet ^unbrebe 5lar berefter, ha 
enbnii ^^Mvalbé ^ebrifter o»eralt i IRorge »are i friff 
3[Rinbe. vintage »i nu ogfaa meb 8^oning (fee i)ané j 
gorbebringer), at ^bffilligt er o»erbre»et, ifær om 
*) 3)en oDer Slfie Redige, eflec ^eifeiftge. Linie 8: romerf!e] = B; A: rommerffc 

— 10: Ot)er'(Stæriard)en] Begge Kilderne: Doeuoeteciarrf)en 

— 15: ^[æbningéfamcenej = B; A: .^læbningSf ammerne Anmærkninger. 281 

^avalbé (Seievmnbingct og 5Bccvfer i 3^^^^^^^- f^"^^ 
pnbe t)i bog ogfaa, meb hiin 6fnknt albeleé ingen 
©nmb til at tmk om §ot)ebfagen, t)\)orti( faamange 
^iemfomne 9^ormænb l)a\)e \)vTret 5?ibner. 3 ®tcrfcn^ 
lanb ffete paa be liber t)t)evt ©icblif noget (!^ignenbe. 
driftige ^eite, fom iffe i glimrenbe ^genflfabcr ftobc 
ooer .^aralb ^aarbevaabe, bemccgtigebe fig ofte t»eb 
©iftermaal meb en c^eiferinbe O^egieringen. (Saalebe^ 
fatte !if)eopf)ano forft 91ice))^oToå $f)oca^ )(>aa 3:6ronen, 
ba bim i)a'o't)t \)xM fm 0}^inb 9iomanoe ben 5(nben; 
ftben (ob ^un ogfaa Dlice^bovoe minbe, og benbei^ 
f^lgenbe Chiffer 3^"^^K^^ ^^^^ .^eifer. Det (Jamme 
giorbe 3^^ ^^^ O^omano^ ben 3:rebie, om iffe for 
^aralbe '8fi)Ib, faa bog ftben, for ai faae aJiicfcael 
$a^Mago tit 5j(^gte. (Sonflantin, benbe^ gaber, t)ar 
faa foæffet af T^elli^ft, at ban iffe fnnbe taale at bore 
en 2:rom^et bicrfel ^pan giorbe fine ,tammertienere 
til Ooer=^ammer^errer og Coer=Q)arberobemeftere, ©il- 
bingen 6^onbi)Ieø bleo ^ertug i ':^lntiod)ien, o. f. ». 
3 benne eoige ®iæring, bt)or feifertige 23robre og 
<eo]tre l)Oert Sieblif mi)rbebe eller ftaf ©inene ub )(>C[a 
binanben, og ot)erlobe bere^ 5)"b(inger Oiegieringen, 
oar \)^i let for en tapper og fmnf .^pelt fra O^orben, 
i 6:pibfen af en mægtig ."pær at nbmærfe fig. Det 
er altfaa boifl fanbft)nligt, at \>d fnn \)av .§aralb^ 
egen 3?illie, ber binbrebc bam i at blioe græf! .^eifer. 
^ané grelfe oeb ben ffiønne 30^aria er ogfaa bii^oriff. 
Ulf Cf^affon \>ax egentlig 3«lænber, men træber 
^er 0^ fom Danf!, ha jeg i mit fæbrelanbffe (Jfuef^il Linie 9: Wcepl^oroé] = B; A: 5?icepB)ora6 282 Anmærkninger. 

iffe »ilbe unt)t)æve cu gormanb for t>t banffc ^eltc, 
t)\)oraf bef meKem 5?ævingerne inive maiuje. 

^en gamle 6i)riené Cuemit. ^et t)ar et 
alminbeligt €agu i i)lorge, nogle 2(av efter (flaget \)eb 
Stjolber, at .^ong C (af Ir^ggt^afoii i>ar iinbfommet 
reift tit ®t)rien og blei^en C5remit ber, bt)or abffiliige 
ipilegrime ftben Uxnge efter trille [;aue ]ut ham fem 
Olbing. D^ogle i'lormænb trcebe \^dk, anbre iffc. 
€aat3el ^norro, fom be tiv:nbe i^lanbjTe Sagaer, ber 
ete jfreinie om .^ong 0(af, befræfte Utk <2agn, ifcrr 
iib(aber ben ene af bi^fe fig ubferligt berom. 

(St Drømmebille b, (Sfter €norro aabenbarebe 
Olaf "^m Ajelligc fig for iparalb i J^ængfelet i (£on= 
ftantino^el, og lo\)ebe at frelfe ^^am t)eb en Jomfru. — 
Sfiønbt man in)!ig i et æft^etiff €frift l)ar bebreibet 
mig, ai jeg i mine Xragebier unbertiben inbblanbcv 
M Ct)ernaturlige, l^ar jeg bog troet at burbe benytte 
bette Ircet pi^^^ famme iPJaabe fom jeg før l)ar giovt, 
nemlig iffe fom noget i og for fig Ci^ernaturligt, men 
fom et naturligt lilfælbe, ber faaer 23etttbning Dc^ 
l)\)ab ber følger ^aa; fom et 6lagé 55arfel, om !)tnv 
iOiulig^eb iReningerne enbnn ere faa beelte, at ^H l>cl 
fan tillabe^ en X^igter ftnnbom at giøre 33rug beraf. 
55i fee nemlig iffe feer bellig Clafo ^ilabenbaring, men 
fun .^;)aralbé Drøm. Denne Drøm er af Q3igtigl)eb, 
ba hm er et beftemmenbe SD^otiu for han^ følgcnbc 
^anbling, at ol>evlabe tDMria til ffængfeleté '^axc, Linie 11: ubfaber] = B; A: iibelaber 
— 15: i et ccft^etlf! efcift] J.L.Heiberg, Om Vaudevillen. 
Kbhn. 1826, Side 32. Anmærkninger« 283 

]))n[ht ijmé ^iærlig&eb og ^(Ereøfolelfe elleré iffe t)i(t)e 
i)ot)e, berfom iffe ^roen \^\[Ci en otjernahirdij ^idp 
beftemte [)am. Oehl.s Levnet, fortalt af ham selv. II, 
1831, Side 354: 

1826 f!vci> jeg TuTringevue i !Dipflcgavb, 
fom ev novttiff, I)\)ori 5\ivTv(igl)e^ fpilier Å>o\)ctvollen, 
Oi}, \)\)ox\ bet bevilge Ivof luller: 9J?ab. Sejfcbal, I)v. 
^W ^'] -i^^'^^" 5ii<^l^n fraftigt unbevftottebe mig. Stpffet 
»auDt jlovt 33ifal^, og b^obe jlccvft lillob. 

Svar til Herr Y. Z, paa hans Recension 
over Væringerne i Miklagard; af Oehlen- 
schlager, Kblin. 1827. (Udkommet i December 
1827, i Anledning af Y. Z.s- [o: N. Davids] Inserat 
i Theaterbladet, 1827, Nr. 5, ti og 7.) 

T^eii anouDine 9iecenfent, bcr iinberteguer fig meb 
betDDtøfe?). 3v t)ar m)(ig i X^eaterblabet )!ret)ct 
en (ixxtit ooer min fibfle Ivagøbie, boori ban t)ttrer 
ganffe anbre 5(uffiie(fer af EtDffet og ))d^ (£()aractever, 
eub jeg felt) ^ar; ogfaa fiotter ijan be flefte af ftnc 
33et)ifer V^aa (Sætninger, fom efter min C\)erbeoii^ning 
iffe ere grnnbebe i .^nnfteno og iMoet^ fanbe 35æfen. 
T)a en Sag, fom intere^ferer, jo altib toinber i ^larf)eb 
oeb Cit fce^ fra forj!iellige 8iber, faa ml ben ctrebe 
O^ecenfent oi|l "^nki bat^e imob, at jeg foger at forfoare 
mit (Sorgefpil imob ^an^ Jnbl^enbinger. 

gørft gior han en 5lbjTillelfe mellem mine fore= 
gaaenbe Sorgefpil og UiU, l)oormeb ^an mener ber 
beg^nber en n^ (^-pofe i mit .tunjlnerlio. Om be 284 Anmærkninger« 

forvige "Stoffet ftget !)an: „liben er i bem iffe faalebeé 
c^civvicteriferet, at ben fommer i D))^ofitton mob Ciben- 
ffabenieø elier 3:i(bTage(ferneo $ræg; berimob fpneé 
Cet)lenfélager i 55ccringerne ai ^^xø'ot paa d Iei>ere 
en t)i^ Jibédber^ tro SP^ateri". Cg nu troer JRec. 
at ha'ot 9iet til en ftrengere T)Dm, ^t)or ^an finber 
(Sl)nber mob Xibéalbeven og ^iftorien. Tlcw jeg fan 
)^aa ingen SDiaabe inbromme benne gorffiel. Spån iiU 
ftaaer jo feb, et $ar Cinier otjenoDer, at jeg i en 
(£l)clné af Jragøbier l)ar fremftillet enfelte af M gamle 
iTJovben^ meeft cbavacteriftiffe Xræf; berimob 
finbet ^an fiben i 2>æringerne l)t)^pige geii mob 
bet ®aracteriflij!e — ^i>or fan t)an ba glæbe fig oi^cr, 
at jeg i min 9[)Ianbbom foler 8tt)rfe til et 33crtf, fom 
jeg i min Ungbom iffe turbe t)ot)e paa'^ 

Det ^ar i 5?ærtngerne albelee iffe »æret min 
.^enftgl at gi\)e et tro OJlaleri af Xiben. Det 
fimbe albrig falbe mig inb, i en Iragøbie „at tilbebc 
(S\\o \aa tro i ^ilanb og §ierte, fom DJ^el^omene", for 
at binbe ^enbe^ tranb«. 

Den gobe ^iftorifer fan iffe unb»ære en t>ié Digtcv= 
e\?ne, naar l)an ffal fremftille Q?ivfelig^eben meb lei^enbc 
gart)er; Digteren fan iffe nnbt^ærc 5lunbffab i^piftoricn, 
naar ^an ml ffritje et biftoriff Sfuefpil. Tim be gaac 
begge forffiellige ^X^eie efter bere^ forffiellige gorfcct; 
og ligefom ^iftoriferen fnn brnger Digterevnen for at 
let>enbegiøre fig ben fovfounbne 33ivfeligbeb, faa bruger 
Digteren .^^iflorien fom en ^aggrnnb for fit 9J?enncj!c' 
maleri, bet gaaer nb paa at ibealifere bet 6fionnc. 
5lt fætte fig forjt f>en og giøre ængftelige t)ibtløftigc 
(5jcer))ter af alle en biftorif! ^etiobe^ forffielliac Anmærkninger. 285 

6fr{benter, t)tt »ar at tabe fig i en Sab^tintt), i)>oox 
ogfaa 3Bev5ei]lni\i3en ^if t(ibt. Du]im\x ijiltc iffe t)ære 
i 6tanb til at male meb ^^^^antafieué og gølelfeu^ 
ftiffe garuer, men fætte fig foib og tx^tikt til fit 
^Ixbeibe. dJhn maa t)el tcenfe ^aa OJialeren (Soutié 
Drb i (Smilie (^alotti: ([i ber iffe f!al gaae for meget 
tabt ipaa ben lange 5^ei giennem 5lrmen fra ^ooebet 
og §iertet til ^^enfelen og Særrebet. 3^9 tcenfer altfaa, 
at naar man til en Xragobie, fom 3Bccringernc, ^ar 
finberet ^norro, (Su^m, ec^oning, Gibbon og Se 53ean, 
faa fan M \)cere nof. Oiec.^ §)enoii^ning til 6^iller^ 
3K all enf tein er intet gobt (Sjem^et; t^i faa for* 
træffeligt fom Uik 1)igt er, oilbe M i>ære enbnn 
fortræffeligere fra gormeuo @ibe, l)Oi^ bet iffe \)<['o\)t 
wxtt flet faa t)iftoriff. ©ot^e ^olbt ftg i fm @o^ 
r>. Serliéingen fornemmelig til ben gamle 3Ribbere 
egen Se\)netebeffrioelfe, l)Mc flet iffe faa noiagtig 
ftnberet ben Xib, f)an bog faa ffiont bent)ttebe, og 
fpøger fclo i fit Seonet^5lob ooer ben Xro, man, bengang 
l)an nbgao @o^ oon 5>3 er li pingen, ba\)be til Ijané 
^ijtoriffe (Stnbier. @aae t)i til anbre fiore Iragifere, 
faa tjille m finbe, at be albrig lagbe 5Binb :|3aa et fmaaligt 
^ortraitmaleri af t)m Xib, ^t?ori be lobe bereé ^elte 
o))træbe. ©ræferne græfiferebe alt Ut 23arbariffe og 
gremmebe. ^o^ <Sop^ocle^ træbe spelten, Doinben, 
gaberen, 'I)atteren, <3ønnen frem i bereé boie, bi)be 
^JJenneffenatur, meb et faare ringe 6fiær af f)iflorijlf 
C£olorit. <8bafefpeare fatte næflen alting ^en i fm 
Xib; be f))anffe og franffe toigifere i bereé. ®otl)e 
og 66iller f)aoe mere forbnnben bereé digtninger meb 
^iftorien; jeg troer iffe at l;aoc giort ^d minbre, enb 286 Anmærkninger. 

be, men man maa i)el l^ogte ftg for DlHn*bri\)e(fe, og 
$oefién er ligefaa libet ^ifiorienø, fom $()i(ofo))f)ienø 
^ammer^ige. 

Dog, \)tt forflaaer ftg, rene 2}?obfti3c(fer bør ber 
iffe Ⱦre i \>d ^iftoriffe Sfuefpil meb ben f)i|lorif!e 
%\\>, Og mi f^ørger jeg: §t^or erc biéfe ID^obrigelfcv 
i 33 ccrin gerne? 2)en ccrebe iHec. gior mig toel at)= 
}!i(Iige ^i^boenbinger; men jeg ^aaber at funne for= 
f»arc mig mob bcm aKe. 

$>an mener, „at Ut baoccrenbe græf!e ^^olfelio iffe 
fan ffilbreé i fm fanbc ^2(anb, uben at fætte3le(igio= 
nen^ og $ibenffaberneé lilftanb i fit rette 
S»é; at bet grccffe ^eiferbømmeé gorfalb natnrligen 
fnigte paa ben c^rifteiige Dieligioné gorfalb; at t>d 
langtfra iffe oar ben ^eroiffe Xib^atberé ©nbelære, 
buortit be ijanjlægtebe ©rcefer oenbte ftg; ha'o'^t bc 
tilbcbet 5ire6 og .perade^ i bereé ^^ierter, inlbe geig^eb 
iffe boet ber. Den 3^^^P^^#/ ft'in ^n ^erflefttg, 
fnebig, uben fanb Særbom fig i 8^ibøfinbig^eber iaUn^c 
C^eiftlig^eb batil)^, bør, mener [)an, felter iffe fatoneé i 
et ilRaleri ooer tid grccffe g^oife(il\ Tlcn langt fra 
at »ife oe G5ræferne i bereé c^riftnc jyornebrelfe (?), 
fremftilieé be i 35æringerne, enbnn jtøttenbe fig til 
bereø beroijle Opl)ml]c\ 

^^toab nu golfelioet angaaer, faa er M tåbeligt 
nof, at jeg iffe ^ar l)ai>t i 6inbe at fremftilie bet i 
Skæringerne; fun i en enejle (^cene, for at giørc 
be norbijle ^elte^ gremtræben mere im^ofant, laber 
jeg førft nogle græjie 33orgere fomme, fom iffe tale Linie 27: fun i en encjle Scene osv.] Side 43-47. Anmærkninger. 287 

om Oieligionen, men om be politiffc gor()ol^ 5(t t)c 
funbc ^ibe i ^d Ilte ^2lar{)uui)ret)e, ()t)ori enbmi alle 
6æberneé gormer mo^kt ben c^riftelige Dieligion ^at>be 
bet gamle græ[!e lilfnit, at ber i ©rcefenlanb batjbe 
letoet en ^^cricte^, en Diogeneé, fom fogte golf om 
^agen meb en Stegte — bet ooergaaer iffc M 3^ro(ige, 
ba enbogfaa 5lImuee|olf i oor lib t)ibe bet Sibfte. 
O^omano^ 5Irgi)ro^ oar en forfccngelig gammel G)ief, 
fom bilbte fig inb, at {)an gi! i Olbtibcn^ da^fiffe 
S^or. I)ettc er hiftoriff, og finbe^ omtalt ^o^ 5e 
'Beau. 9iomano6 troebe at vccre en 8ammenfætning 
af 5lngnft, lUiarc 5tnton og 5Intonin; f)an meente, 
golfet falbte ^am faalebeé. 5IItfaa talebe golfet om 
daøjlff CMi^, giorbe ^Sammenligninger bermeb, falbte 
fig felo 9^omere o. f. o. — 55ibenffabcrneé ZxU 
ftanb, fom 9iec. forlanger, er ffilbret i (Scenen mellem 
Oiomano^ og 8imeon, faa meget fom M lob fig giøre 
i et 6orgefpil, ^t)or M iffe »ar ^ooebfagen; altfaa 
mangler benne Sfilbring iffe. — 9iec. toilbe, at jeg 
atter i Mk Stt^ffe ffulbe l)al^e inbfort Tlmh og 
3Knnfeintrigner ; men mig f^nte^, t>i alt batobe faa 
mange 3P^nnfetragøbier, at hd funbe oære no! for bet 
førfte. 5lt inbfore ben ct)riftdige Dieligioné 9}h)flerier 
paa Sfneplabfen, forarger iDlange, M bor fun ffee 
fparfomt, ^tjor et ](\at)a\\t 0}btit) albeleé griber inb i 
6t^ffeté $lan, og iffe fan nnbgaae^. 3tt giøre 37^aria 
til en romantiil ^Ⱦrmerinbe , inb^^llet i iDIibbel^ 

.inie 11: 9lomnno6 trocbc osv.] Side 38, Linie 17-18. 

— 14-15: falbte fig [eb 9t o mer ej Side 56, Linie 18-20. 

— 16-17: @cenen mellem Øtomanos og 6imeDn] Side 34-39. 288 Anmærkninger. 

alberen^ ^unjl, fom DJ^oben et, forefom mig iffc nær 
faa ]!iønt og ftort, fom at ^æ^e t)enbe til en »ærbig, 
ftar pgrc Søfter af 6o)3f)Ocleé' ^evlige 3{nttgone, bev, 
allerebe fom f)un o))træbev hoé ben gamle Iragifev, er 
mere ccgte d)ri]'telig, enb be flefte fentimentalmoberne 
Apelgeninber fra i)ore I)age. Oflec. falber Tlaxia „fnarete 
en ^^abenbaring af ^tt cla^fiffe ^pebenffab, 
enb ben foræblebe d)riftne Iili)ærelfe^ gor== 
f^nberinbe". (Sr Tlaxk iffe foræblet ^rijtelig? 6eer 
f)un iffe i ben elffebe ^paratb en c^rifietig ^^tc^itleué? 
bitter jlob 5l^illeué for \)or Siæl, 
^un mere from. T)u bmer fiolten ^nce 
gor Sl)rifti ^or^, og albrig fnnbe bu 
Uæbelmobig tjaane falbne gienbe, 
Dg flæbe .^eftoré Siig »eb bine ^inl. 
C^ber f)un iffe jlraj hm gamle (Sremit af *2Igtelfe for 
^an^ 6tanb, ba ^an befaler t)enbe ai gaae? D^aar bun 
pben f>ar omtalt 3lre^ og 5Ip^robite, fom ^Billeber for 
§aralb^ .peltemob og l)enbee (Slffoo, ^æ\)er ^nn ba iffe 
fit fromme inerte til himlen, og ftnber fut %xe% i 
hd f)un forlaber gæbrelanbet, beri at: 

Dgfaa bu, ^eliige (^^rift, fom ^er oanl)elligeé, folger, 
gromt mig tilDlibaro^ falber ben foloerne (^lob; 
T)en lob 6t. Dlaf jlobe, ben ringer be (l,l)riftne til 

iO^eéfe. 
§immelj!e gaber! t)ii Crb fmelter ^Barbarernes 53r^ft. 
iRu t)a oelan, i^errenSD^aon, jeg fommer, min^^aralb I Linie 11 : Sltter f^ob 2rd)iaeuS for uor 6iccf, osv.] Side 30, Linie 10 ff. 

— 16: S^ber l)un iffe flrar ben gamfe (Sremit osv.] Side 32. 

— 17-18: 5^aac f)uu fiben ^ac omtalt 5lreé osv.] Side 88, Linie 
20-26, med tilhørende Varianter. Anmærkninger. 289 

ginter f)un iffe i jtn Ul^ffe, ta ^un o:^bagcv, ai Glifif 
(ewcv enbiut, Ivøft f)0^3 ®iit), og følger met> from §eu^ 
gioeut)eb, fftontt meb fonberfnufet ^ierte, ben gamle 
dJlwni til ^(operet bebenbe: 

v^om \)a, fiære ^ob! 

Dg bring mig fra min ^aralb til min @nb. 
C^:r hdk ^ebenjlab? 

(Sr bet A)ebenffab, naar bini fiben gioer fit fpanibte 
^ierte l'nft i^eb --t^arpen, amaaber fin bellige nJKione 
om ai oogte ()enbe og ai ubfaare f)enbe ti( fin farter? 
naar bnn trøfrer ftg meb, at ^un ffal fee fin ^aralb 
fom en C^ngel i)oé @nb? ^r M §ebenffab, naar 
(Sremiten figer til f)enbe: 

D, fftenne (5iæl! bn i)a'o^^ oel fortient 

m t)orbc I^ffelig; 
og ^un foarer: 

er gaffen ba 

^et ^øiejle i SiDet for en Siæl? 

®nb ffabte benne 5Ianb til ^iærligf)eb; 

D, lab ben elffe faligt, og forfoinbe! — 
naar ^aralb benr^ft ooer ^enbeé ^ulbfaligbeb raaber: 

Tlaxial 

— i bit 5(nfigt fmiler grelferen 

Tl^'^ alle ftne fiille, ftore I)^ber. 

^en ealigbeb, fom ingen (Sfialb fan tolfe. Linie 1 : ginbei' f)un iffe i fin lUl^ffe, osv.] Side 91-93. 

— 8-9: naar ^un fiben gitrer ftt [pænbte |)ierte Suft t>eb ^arpen, 
osv.] Side 96-97. 

— 14: £), flionne ©icel! osv.] Side 102, Linie 23 ff. 

— 22-23: aJiaria! — i bit 5lnfigt osv.] Side 112, Linie 13-18. 
VIII. 19 290 Anmærkninger. 

Ubtt^ffer mig bit 33lit og i bit Smiil 

(Et 3ovben^ S^ft, cg Xtejten i bin Zaax^. 
(Sanbelig, jeg troet, at be fleftc (^^tijlne, bet \)au 
6anb^ fot en itffplbig e(j!enbe Dt)inbejtæl, t>ille falbe 
bette: fotccblet (It)ti|lenbom. 

2Ren Oiec. et iffe blot ftteng mob Tlma fta 
Oleligionen^ 8ibe, ogfaa fta .^iærligt)eben^; og M 
fotefommet ^am, fom om „T)ig teten (abet go t* 
ftanben^ ipetteb^mme ot)et ^iettet alt fot 
f^nligen ftemttæbe; at ^enbe^ ^Refignation 
et mete beunbtingetjætbig, enb ^enbe^Siben^ 
ff ab bnitit)enbe. %t man maa ftubfe \)eb f)en* 
beø affectløfe ^fftaaelfe af ^atalb feti)". 

^i)ot afftaaet ^un tolig og affect(oé§atalb? (Smeltet 
iffe ^enbe^ <BM ^en i Q^eemob, naar ^un t)otet, at 
et cctbte Søfte binbet :^am til ftn ttolotjebe 33tnb, fom 
tit jtn ^ufttu? §t)ot funbe ben bv)bige, æble 2)^"^tia 
^n]!e ai faae ^m til at fortabe (Slifif? §un inbfeet 
flatt, at l)et i Cit)et ete be abffitte; men D^eligionen, 
men en t)øi '^nelfe ftget ^enbe, at l)nn ^iéfet ffal finbe 
og elffe ^am nben 'e^nb, ,,f)t>Dt 6mettené lotn »il 
ei faate", „!)t)ot lønnet .tiætligbebé laate". ^t hti 
gotftanben^ folbe Of^efignation, naat ^un bebet 
éremiten : 

D, negt mig iffe benne fibfte ©læbe! 

3eg tager 5lfffeb meb ben ficere ^aralb; 

É't ei en faaban gate mere i)ætb. Linie 25: £), negt mig iffe benne fibfte ®Iæbe! osv.] Side 102, 
Linie 6-21. 
— 27 : (aaban gare] = A ; Svar til Herr Y. Z. : faaban 3lfj!eb Anmærkninger. 291 

(int) 6iffevf)cb i mange SccngfeBaav? 
O, ©iib! min (^fffte, jeg fan vetbe Mg! 
I)eu fuage <Svævmerf!e, t>er a(t nebfanf, 
^om inefen 53[oni|l mob Jovben, folbcv nb, 
gøv I)øbeué Stemme falbev, 2)^obet6 '^Biuge; 
«pun flt)i3ev [om en ©rn, og rebber ^aralb. 
^puab taber $evben, naar \)cn taber mig? 
8nart €org og dummer f^æffe \>\i min Sunbf)eb, 
Og m|!e iHofenfart)en af min ^inb. 
(9i jlort 0(1, berligt ^ige iH^nter bam, 
6n etb giør hegning ^>aa bans ^nltebaab. 
6aa lab iD^aria \)ærc t>a ben ^(f, 
8 om rebber benbeéi 55en, for f)nn forfoinber. 
(ir bet gorftanben^ folbe Diefignation , naar ^Jaralb 
forejlaaer f)enbe ai folge meb til Diorge, og bnn f\)arer: 
?iei, min ^>ara(b! 
T^el er min .^iærligf)eb nt^ffelig, 
iDien bog for gob, for {)ellig, tit at Uk^ 
%\i blotte iknffab. Stor t)il (Smerten i^orbe, 
D^aar jeg beroi^eé big, naar lib og Ohim 
3lbf!iner oe; men lib og iHnm abffilter 
C^:i nær faa fmerteligt, fom folbe ^^ligt, 
Som baglig Ii>ang meb fine Innfne 55aner. 
iJlei, o^ble §aralb! 30?aanen ffinner bog 
9^eb fra ftn himmel mangen ^erlig 5lften 
%\i Xronbl)iem og til Syrien. $l>o i>eeb, 
Om et ben lille D^attergal, fom fanger 
gor mig i !^anrbærtræet benne 23aar, Linie 16: W\, min ^arnlt! osv.] Side 112, Linie 22 ff. 

19* 292 Anmærkninger. 

6(aaer næfie 6ommer i bit ^irfctræ? 

UffplDig .^ianlig^eb ()ar (^nglemngerl 
6aalebeé git)er ijiin ogfaa gierne fm |)aralb bet ^\)é, 
fom (Svemiteu [orbøb benbe, fibfic ©ang ba be ta(e 
ene [ammen. dJhn m\ er Olfffeben ogfaa tviget. 2)^eb 
^uben i ^piertet t)æ\)er ^im fig i bet ftbjle ©ieblif, 
fra .^iærlig()eb tit ^'^aralb, til .^iærligt)eb for ^e(e fit 
n(l)ffelige 5*^"t'^i^^f^i^^/ fom ft)æi>er i gare, og fom ^un 
føler at fnn f)un i fit fibpe ©ieblif er i @taub til at 
rebbe t)eb ^^aralb^ 51iærligt)eb til l)enbe. dlw ftaaer 
l)nn atter ben patriotijle ©ræferiube, fom bi faae l)enbe 
o^træbe i førfle 5lct; men l)øiere, mere begeifirct ffner 
bnn i i^remtiben, og bøer meb en (Spaabom om ®ræ* 
fenlanbø 9^ebning, ber ligefaa ftærf fommer fra Dig= 
teren^, fom fra l)enbeé ^ierte, og faaer en »ærbig 
^oetiff^politiff ^^et^bning for ^ibéalberen, f)»ori ©tøffet 
Biet) til. dJlm M ftbfte €nf ffienfer \)\m bog enbnu 
fin elffebe ^tn, og meb M fibfle gartøel bøer ^un i 
^ané 2lrme. 

.^aralb ^aarberaabe behager iffe 'Jiecenfenten, 
„førft forbi jeg i ^am laber alle be ^t)ber 
trccbe frem, ^\3ov))eb ^i\>tt i O^orben ^ar t)nn* 
^tt (^fterfUtgtené 33eunbring; faa forbi $a:= 
ralb jorber ben lettenbe iDlaria meb en ^oHg^ 
l)eb, fom grænbfer til ^Ipatfeie". "^dk er en 
cont7^adictio in adjecto; tl)i iHir ^aralb birfelig faa- 
ban en 6ti)m^er, ^t)or fan ^an tia jlaae „fom et Linie 3: ©aalebeS gioer ^iin ogfaa osv.] Side 114 og Side 32. 
— 5-6: 2Keb ©cbeu i ^iertet i)(tim f)un fig osv.] Side 135, 
Linie 3 ff. Anmærkninger. 293 

3D^ønfter ))aa l:ap^evf)eb, ^øimobig^cb, ^yo = 
ff ab ti ærligt) eb", fom 9^ec. bog mener? Tim 
i\iralb er '^i^erfeu fligt et 3beal, eller flig en føle^tø^ 
Iræmanb. 9]ec. flager oøer 2}iangel )j>aa (£f)aractéer= 
tegning; men f)t)ab fan jeg giøre Deb, at (ihaxacka- 
tegningerne i (Sti)ffet nnbgaae f)ané DVmærffoml)eb? 
^aralb er ingen aBøtract ^bee af norbijfe ^^nlbfom.men* 
beber, men en ibealiferet (If)aracteer af ^aralb §aarbe* 
raabe feli). 5It bat^e giort f)am til en fi>ærmenbe C^:lj!er, 
fom 5Jjel, eller fom .'pagbartl), M l)a\)be beel^ Dæret 
at gientage ^tt Sfete, beel^ at træbe Eanbf)eben for 
nær, ba øi i ^^ftorien albeleé iffe finbe ^^»aralb ^>aarbe- 
raabe meb bi«fe blobe (Sgenffaber. Tim at ^an ^ar 
eljlet manbigt og ^U engang i fine i)ngre 5(ar; at 
^d ftrengere .^riger^æfen, fom t)i finbe bcim meb i 
Å^iftorien, neto^ fan øære fommen af en Uli)ffe, ber 
forbnm rammebe bane, nn iffe længer for blibe golel- 
fer aabne, A^ierte, beri er ingen SQlobftgelfe. .^^aralb 
elffer ajiaria, men ^an fwcermer iffe for benbe; \)tt giør 
l)nn for bam. §an^ f^rieri til l)enbe It^ber faatebe^S: 
3:il mange Omfwøb er !)er iffe Jib, 
Dg jeg forflaaer mig ei ^aa fnnftig 3;ale. 
Jeg er en 5Bonbe fra bet norjfe gielb, 
én f)alo barbar mob big; jeg oeeb 't)^t, ^]]ige! 
Tim ærlig, biæn> og trofaft. Han bn nøieé, 
90?aria! meb en 9}?anb, ei meer, ei minbre — 
^er er min |)aanb! O, tag ben! ^en bleo fri, 
1)a ^øben tog min libcn élifif. Linie 21: Slil mange Omfoob er ^er iffe Slib, ost.] Side 30, Linie 
25 ff. 294 Anmærkninger. 

Og benne ta^))re, ]lærfe norbiffe S^anb ffulbe nu 
„iibrafe fin Sibenff ab" fom en o^f)ibfet Ungerfuenb, 
naar \:}an inbfeev, at Thxk er hht for ^am? Dg tti 
ffulbe ffee, for ai M funbe blbe „ot5ereen^ftein = 
menbe meb ^^racteerfanb^eb"? 3 mine 3:an!er 
Dtlbe al (i^aracteerfanb^eb berueb i},C[i\t albefe^ tabt. 

9^ec. ftger, at .s^aralb i et „h)riff Digt befi)n* 
ger feli) fin rolige 6eier, ber begpnber meb 
en folb Sammenligning om <^eracle^''. 8an^ 
belig, jeg tjeeb, l)i)ab jeg ff^lber hd ftelbne ^un|lner:= 
^ar, en 3)Ub. SSerfc^all og en Dl i el fen, forgrem= 
ftilliugen af min Tlmd og min i^ralb; jeg veeb, at 
bereé Segeiftring, '2lanb og gnbe ff^^lbeé en ftor Deel 
af be ^aarer, fom følfomme ^ierter ofrebe be uh)^ 
faligt (ilffenbe; men jeg »otjer ogfaa at troe, at bet 
\)ilbe Dccret bem umuligt at »crffe bi^fe g-ølelfer, t)\)ié 
Digteren blot ^at>be labet bem ubtale folbe gorftanb^= 
reflejioner. ^aralb befi)nger iffe ftn 6eter i et h)ri)! 
Digt. Apele i^ ær i ugerne er et Digt; t)il iKec. iffe 
ogfaa bable i>aralt), forbi l;an i gorueien taler i3cim* 
ber? §er rime fig bi^fe 3au^ber, forbi td bibrager til 
at gitoe Xalen g^nb i en naturlig ll^riff 6itua^ 
ti OU. 3Beb Slutningen af Oieceufionen ræffer 9iec, 
mig palmen fom begeiftret 2t)rifer, efterat l)an troer 
at ^at)e ret)et mig ben af ^»aanbeu fom Dramatifer; 
bog ei engang :^aa Mtt ^Btt^ maa jeg bel)olbe ben. 
Tim ^aralb^ 3[)ionolog er ingenlunbe beller at betragte 
fom blot li)rif!; ben ubtaler bramatiff l)an^ ^^ilftanb. Linie 7-8: at ^atalb i et „lOnff ®igt befrjngec osv.] Side 
65-67. Anmærkninger. 295 

Og betfor begpnber ben gauffe rigtig, fom 9^ec. an^ 
inccrfev, folb, forbi \)d ligger i D^qturen, ([t 'l^m ul^f* 
feiige 5Bcgit?enbeb meb (^lifif maa i ^d førfte ©ieblif 
nebflaae ()auø 2)^ob og fætte ^m i t)iiu førgelige, morfe 
gori!emtf)eb — Dærre enb <Eorgeu — ber bringer 
8iæ(en til at ftirre i gremtiben fom i en obe ©rf, 
og buor man iffe engang enbnn ^ar 33ebrøt)e(fen^ 
milbnenbe %xø\t. gørft (ibt efter libt taler f)an fig 
toarm, og i M ^n befiemmer fig tit ^\>a\) pligten 
b^ber, t>o\)er f)an ogfaa igien at eljlfe iIRaria, og at 
fatte M Jyorfæt albrig at glemme ^enbe. '^dk hU 
ber 9^ecenfenten 3l^atbie. Aparalb bar elf!et 6(iftf, 
før ^an fienbte OD^aria, ^ar tro(o\)et ftg meb t)enbe; 
fun i ben lanfe, at bnn »ar ^et}, ræt'fer t)an lO^aria 
fin §aanb: 

^ag ben! ^en b(e\) fri, 

^a "Døben tog min liben (Slifif. 
^\)orlebe^ fan ^an ba nn „føle ftg forpligtet t)eb et 
anbet 5øfte", ba nbtrt)ffelig (gliftfé T)øb er en 35etin- 
gelfe for t)an^ fenere ^Beilen? 

^n fommer C^lifif. ^^f ^iærtig^eb tit «^aralb l>ar 
^nn t)oi)et ftg )(^aa bette lange, farlige (St)entt)r, l)enbeé 
bele <eiæl l)ænger t)eb barn. De ere Irolotoebe; for 
en (Skriften af ^re og D^b er t)tttt ligefaa l)elligt, 
fom om bun t)ar ban^ ^nftrn. §\)ab fan §aralb 
5(nbet enb folge benbe? ^^oal) fan 2)^rria mile ^nbet 
enb at ban ffat følge ^enbe? ^aralb er be^nben ingen 
fuærmenbe (Siffer, for ^t)em .^iærligbeben er 5llt. .pan 
er en norbif! t)xot, Tjæringerne^ ^Infører; og Iro= 
flabene er mtop bet 23anner, fom be '2llle l)at3e føoret 
til, 3:roffaben ben Dt)b, ber giøer bereø hdt ^Birffom- 296 Anmærkninger. 

f)eb ben flcctfef^e f taft Og Mk Redige gor!)oIb UU 
ber Oiec: et qb strået ^^ eg reb omlroffab, ber mfet 
iOiangcI af meuneffelige Cibenf!aber, og ber »el et ^ie= 
blif fan afrwinge o^ en folb ^^eimbrtng, men a(bri|] 
tJtnbe Dor Darmc iD?ebfø(elfe". 

5 gængølet ftben, ^dot ^aralb beber til (Sub, 
figer f)an fncrlenbe, b^btbei?æget: 

6eub mig en (ingel, gobe C£^ti|l! til Zxc\t, 

Dg »il bu fli^rfe t^tk ^eltefeierte, 

^er førfie ©ang i 2it)et føler ftg 

DJ^obløé og mat — faa lab bin 3:røfteéengel 

^ett ligne min Tlaxia, 
8iben beber l)an Drømmen: 

33ii^ mig M ^iære, fom jeg maa forlabe, 

Det (Salige, l)Dortil min Sængfel ftnnber! 
Og bog ftger D^ec: „at Aparalb i fit gængfelé (Sen- 
fombeb iffe ffienfer iD^ariaé ^rinbring nogen »enlig 
S3lomft, ai ^an iffe feer et ^ieblif i Døben ben (^ngel 
ber »il lofe en gor»irring, fom \)a\\ ftt ^ele 2i» maatte 
begræbe" etc. 

6anbelig, jeg »eeb iffe, l)»orlebeé 9^ec. l)ar læjl 
mit 6t^ffe. 'Jlaax f)an ^»ert ©ieblif faringer o»er be 
c^aracterifiiffe Iræf meb Uopmærffom^eb, er M ^a et 
Unber, at ^an fa»ner bem? 

(Sr bet ogfaa 51 ^a tb te af ^paralb, naar ^an mibt 
i ftn gorbittrelfe o»er ©ræferue fmelter »eb lanfen 
om SOkria^ nuilige Oiebning, og foarer Olaf, ber fpør= 
ger, om b^n er bøb: Linie 8: @enb mig en (Sngef, gobe Gfjdji! osv.] Side 96, Linie 2 ff. 
— 14: S3ii6 mig bet ^icece, osv.] Side 107, Linie 1-2. Anmærkninger, 297 

3eg Deeb M d, 
Cg benne føbe %mi meb [amt fm ^]jine 
Seg bovtgat) ei fov alle Jorbené 6fatte. 
3JJaaffee bet ftore .pievte jlaaer enbnu, 
Spm *^ige finbee albrig, naar M bviftev. 
(5;r hd ^^pat[)ie, nacir ()an fuaver 53ævingerne, ber 
t)ille tugte JyovuTberne: 

iRei! iffe fm* \>i ferft ^ar rebbet ()eube. 
Der ffat ei fnimmeé bem et ^oi?ebBaar, 
$\)i^ be fvigiue ^enbe. 3^B ^^^^ ^^^^^ 
^n 33(omf^evfvanb^ om DJ^iflagarb af ^ofer. 
Og giøve f)Ux en 'Betler rig )^a([ @u(b, 
3 ga(b man j!aante f)enbe. 
2}i binbe gilt o^ iinber 8aa(erne, 
^i at forfti)rre nogen 'Borgere 6øi>n, 
3 i^ai\> {finx giue^ nj!abt o^ tilbage. 
3eg t)ar ait\<\<[ bm\\i at Okc.^ I)abbel, faal^el imob 
OJiaria^ fom -paralby (ibaracteer, er ngrnnDet. $>aralb 
eljTer ^enbe bejlanbig meb fin ^ele 8iæ(, men nnber= 
fafter ftg fom dJlaw^ og Skriften fin $(igt. Sigelebe^ 
l)ar jeg t)iift, at ban intet ^2tbetractnm er af norbiffe 
i5u(bfommenl)eber; en Di^ ^tolt{)eb, en t>\^ 6treng^eb 
ftiffer nagtet ^ano (§røuærbigf)eb igiennem T^anå 5i(b= 
færb, og felt) ^an^ \)i[be §arme og gorbittreife )pi\a 
(Sræferne i idlaxiaé ftbfte ©ieblif (^mlfen blot ^iær= 
lig^eb til f)enbc fan betmnge) mfer, at jeg efter Digter= Linie 1: ^eg ueeb bet ei, osv.] Side 128, Linie 7 ff. 

— 8: 9^ei! iffe foc Dt forft ^ac lebbet ^enbe osv.] Side 128, 
Linie 23 ff. 

— 24: [elu §ang t)ilbe «£)arme osv.] Side 134, Linie 4-10. 298 Anmærkninger. 

^tigt ^ar fremfliHet en ibealiferet §ardt» §aarberaabc, 
meb '8)3iven tii hd ^a<\xhc, fom ftben Diflc fu^ i 
^aué Sii), ba t)ané milbere Ungbom t)ar fotfmmbet, 
og ba ^iccrlig!)eb iffe mere vorte ^ané .'pierte. 

Claf ^rvggoafoné C^træben i 6tl)ffet babler 
iKec. minbft; fean forfafier fe(o ben Dabbel, fom ban 
fe(o et ©ieblif forubfætter, at man funbe falbe Claf 
en Deus ex machina. iD^en h^Ci\) {)an inboeuber 
mob benne Sf)aracteer, er i mine lanfer (igefaa libet 
grunbet, fom be foregaaenbe Jnboenbinger. ^an m(, 
„at jeg ffnibe labe Claf mt>ftiff forft)inbe, 
Ugefom ban m^ftiff o^træbet"; faalebeé fun 
„\)ar jeg berettiget til <\t brnge lagnet, oeb 
ei at forftt)rre htté I)un!elbeb". T)enne 3nb- 
»enbing er feb faa bnnfef, at jeg albete^ iffe begriber 
iKec.^ 9i)^ening. efulbe Cfaf fomme fom et 6^øgelfe? 
^Dorlebe^ triner Un m^ftiff frem? ^pan^ grem* 
træben er albele^ naturlig. §an fommer fra fm 
©rf til (^onjtantino^^el, 

gor ber at bilfc ftbfte (^ang i 53erben, 
8it elf!te gamle O^orge^ unge bønner. 
(Saalebe^ tærer l)an at fienbe §aralb og iDkria, tager 
Deel i bere^ 6fiebne, og faaer 3??aria fiær fom en 
Datter. §an aftaler at reife til 6^rien meb l>enbe, 
og bog ffulbe ^n tabe t)enbe i 6tiffen? dlu ffnibe 
ban ml)fii|! forfoinbe, og iffe foge at rebbe b^nbe ub 
af Ut gængfel, \}\>oxi ban feb \:}ax bragt benbe? ^aa 
•oax ^an en mi)]liff D^ibing. — Coer Claf^ ^eftige Linie 20: gor ber at b^ffe, osv.] Side 125, Linie 22-23. 
-- 24: ^an aftaler at reife til6t}rien meb ^enbe] Side 92, Linie 22 ff. Anmærkninger. 299 

O^brufen flager Oiec. ogfaa, og ^ilbe, jeg ffiilbe tegnet 
en rolig, from (eremit. Tim faa Mx hd jo hk'od en 
(£i(\)eftro i Sorreggio, og ingen Claf Xrt)ggoafon. 
3 t)et O^ec. Bebreiter mine $erfoner 2)^ange( af (£()a* 
racteer, forlanger Ijan naflabelig, at jeg ffal nboif!e be 
c^avacteriftijfe ^ræf, ber ffiller bem fra anbre SO^enne^ 
f^er. ^eeb ban iffe, at Claf In)ggiKifon i)ar ooer= 
orbentlig libenffabelig i fm Ungbom, let at opbringe 
til bet ^ber(te? 53eeb t)an iffe, at M tjel er mnligt 
for et gobt og æbelt iDknnejle at befæmpe og tilbeeB 
at beti)inge fit temperament, men iffe ganffe at tilintet= 
giore Uté 3lb, faalænge kraften enbnu ei er fl^æffet? 
"Saalebe^ fee Di ogfaa enbnu i ben gamle Dlaf^ (S)ni= 
jlev @por af t)tn Ungeo flammenbe 3lb. @ob, æbel, 
billig, t)iié er f)an ble\)en, from og reftgncret. §an 
erfienber .^afon 5lbel|teiné gortienej!er over ftg og 
Claf ben Retlige. Mm lueb fan t)an enbnu bliue; 
beller iffe er l)ané ^toltl)eb enbnu albeleé opbort. 
Derfor opblu^fer ^an i Scenen meb Tloxia. Der* 
for opblu^fer l)an i (Scenen meb færingerne. Dev= 
for foler ban, at l)an fortiener en l)oiere 3^ang i 
bereé ^ierter, enb Claf ^avalbf^n. Cg berfor ftormer 
f)an, fmittet af be ^ilnbreø frigerffe 3Brebe, fom en 
ægte norbiff ^pelt, at frelfe iDkria. Tim fom from 
Clbing baaber l)an t)og feltt mibt i benne 25rebe, at 
l)un foæt)er fom en T)ue ooer Staben meb grebene 
Clieblab. §\^or l)erligt forener iffe t)or 9i^ge bi^fe Linie 15-27: ^an erfienber |)afon ^fbeffteinSSoctieneftecosv.] Side 124, 
Linie 12 ff; Side 100, Linie 14 ff; Side 125, Linie 7 ff; 
Side 124, Linie 8 £f; Side 129, Linie 4 ff. 300 Anmærkninger. 

forffiedige (elementer af g-vom^eb og ^cftemob, af 
6to(tBet) Dg ^3bmi)gf)ei) , af ^eftnbig^eb og 25rebe! 
Og benne (^^aracteer jlufbe nu ogfaa mtjle alle fine 
(£ontoiivev, for i Oiec.^ ©ine at him c^aracteriftiff 1 

(Enbmi fiaaer ti[hcio,t at omtale 3^^ H ®eor = 
gioé, meb ^inlfe 9iec. felter iffe er ti[freb^. .pan 
lærer mig en Oiegel, fom ()ører til ©magené ^\^(i, 
fom ^an bog Del Dil troe jeg ^ar længe Dibj^ (og jeg 
t)aaber, jeg bar altib fulgt ben), nemlig: at man bør 
ffilbre iDIenneffer, og b^erfcn (F-ngle eller I)tæt)le, t>d 
Dil fige: blotte 33egrebsbitleber af M ®obe og Onbe. 
^an mener, '^ct oa, ©eorgio« tilføre iffe 3«^vben, 
forbi be ere abfolut^ufulbfomne, faa libt fom 
§aralb og OD^aria, forbi be ere cibfolut^fulbfomne. %^i 
at ^an regner be t^enbe (Sibfte til be ^bfolut^ 
fulbfomne, l)a\)emfeet, ffionbt l)an bebreiber URaria, 
folb og affectlø^, fnarere at \)ære en *2labenbaring af 
M cla^fiffe ^'Cbenffab, enb ben foræblebe cbriftne Xil= 
t)ærelfe^ govft)nberinbe ; og S^axait) , at ban jorber 
9?laria meb en Oioligbeb, fom grænbfer til »Jl^atbie. 
TOfaa — flige Umenneffer, fom 3«^^ »^9 ®eorgio^3 
git)e6 ber iffe :|3aa 3orben? ^e finbe fun ^t<i^ i en 
brømmenbe Digtere .pierne, ber iffe fienber 53erben og 
OO^enneffet? — O, bu arme 3oi-*^' ()^^^i* l^ttelig øilbe 
bu t)ære, ^\)ié bette øar fanbt. 2JJcb ^øor jtor ®læbe 
\)ilbe jeg fonberriøe min Sfilbiing, fom et a)Zi^fofter 
af en taabelig ^^l)antafte, ^\>\^ jeg funbe bliøe ot^er^ 
be\)ii]t om, at flige 53æfener, fom en 3oe, en ©eorgioé, 
iffe tilførte biu ^Birfeligljeb ! a^en be^øærre, efter en Linie 15-16: tir be STbf o lut = f ulbf om ue] Orig.: til bet STb 
[ofut'fulbfomne Anmærkninger. 301 

Cvevbet)ii^>iung , fom ^t>cvt cinbct 93Iab i ^iftoviené 
^^oi] ftabfæfter, fmber jeg mig ot)erh)i)et om, ai bcr 
iffc blot ofte ^viDe (et)et jlige l)Jienne|!er, men i> ri miet 
af bem til forffiellige ^iber, og ifær i ben ^ib og )(^ih'[ 
\)ct 6teb, l)t)or (^ovgcfpillet 'In ccr in gerne foregaaer; 
ja, at be ofte l)at)e t)æret enbmi langt ijærre, enb 
©eorgio^^ og 3oe. §erom fan man oDerbetjife fig, enb^ 
ogfaa blot t»eb at Icefe ©ibbon og Slc Sean. dJlm 
maaffee min Diec. bar nbtri^ffet jtg anberlebeé , enb 
^an t)ilbe, og mener: at man iffe ffal fremftillc \>ci 
blot Umenneffelige pK\a €cenen, om t)d enb finber 
6teb i 2ii>ct. I)eri t)ar ban ^et. . 3 kraniet l)ører 
Jntet ^iemme, l)t)ab blot angaaer iO^enneffeté bi^rijlfe 
Dktnr. .s)t)or ^illien og (il)aracteren iffe længer ^irfe, 
l)\)or 9[Jienneffet blot ftaaer fom en rafenbe Xræl af 
fine Sibenffaber^ ber er f)an ingen ©ienftanb længer for 
en ibealff 6!ilbring af fæbelige, acinbelige Si\)øforl)olb. 
Tim at Digteren iffc ffnlbe j!ilbre faabel t>irfelig 
onbe og laftefnlbe, fom t)ir!elig gobe og 
ftore 9?tennej!er; ai ^an ffnlbe ^olbe bem i ben 
fmaalige ^unfenl)eb af noget ®obt og nogetSlet, 
fom man l)t)er Dag finber i Slmt, M \)ar at o^gii>e 
al Jbeatitet, al tragiff €tor^eb, al \)e\ 2ll\)or, Strenge 
!)eb, (^anbbeb, al ^oetiff €fii?n^eb. Det »ar, i (BUM 
for en €opl)ocleé og 8^afefpeare, at tage ftg en 
^o^iebne og 3ffl^^^^ fit DJJønftere, fom, naar be forft 
^at?e fremftillet »Sletl^eben, fminfer ben meb en eller 
anben lille ®oblibenl)eb, faa at man grcebenbe fan 
i^nfe 6i)nberen, naar ^an blot, fom 3ol)an t)on ^\)xt\u 
)3rei^, tilftaaer ftn 33røbe, og raaber: 

3[)^ibam! jeg er en %X)\>, en Ciberlig, en ^neé. 302 Anmærkninger. 

3eg f!ulbe hoc, at ber faa\)el i 3t>c^ \^^ i G)cor« 
i^io^'é (S^aractever t)at meget SDicnneffcligt, og 
ingen ab étr ae t Onbffab; men onbe ere be, og Cnb== 
j!aben blitzer aftib en G3aabe for M h'\>XQ iOtenneffe, 
fom gornnften ift'e fan lofe. 3^^ ^^^^^^^' i^^^ t^^^ f'^^^ 
et blot Ut)^re; ()un er j!iøn, flog, bannet, bun ^r 
(5;baracteer og en ine bin (Stoltbeb mibt i al fin ^ox^ 
bær\)e(fe. §nn forjlaaer at bebemme gort)o(bene fom 
iperfferinbe, ^»or I)enbe^ ^ibenj!aber iffe fomme meb i 
S))iIIet. -^un er nlt^ffelig, [)\\n feer fin btomftrenbe 
Ungbom »i^ne ^en »eb en Uslings 6ibe. §un griber 
efter fxn Cpffe, nben at agte 9?lib(erne; og "oa ^aralb 
foragter bcnbe, fort^anbler fig t)enbeC^ .^iærligbeb og 
øm^eb tit Spat), gorbittrelfe og ©rum^eb. Ddk er 
ofte ffeet i 53erben. Tim nagtet 3oe er en onb og 
flet D\3inbe, troer jeg bog, at bun er ffilbret meb tra^ 
giff 55ærbigbeb, og ai ber i benbeé $æfen er noget 
§øit, fom gier o^ benbeé Onbffab taalelig. Cgfaa 
©eorgioé, ffiønbt meget nnberorbnet, mangler iffe aU 
beleé mennej!e(ige gnlbfommenl^eber. .§)an er tamper, 
»eltalenbe, »irffom, flog og briftig til at nbføre ftnc 
flaner. T)et er ingen abfolut Cnbffab, ber faaer ^am 
til at forfølge Aparalb, men ben fæle T)æmon, ber er 
6f^lb i faamange menneffelige 6letbeber: Tli^^ 
unbelfen. ^^ane Stoltbeb er frænfet, i^aralb bar 
^bml^get l)am; ban t3il \)bmi)ge (^aralb igien, berfor 
opfætter l)an at bræbe bam. 

Jeg ml n^be 
røn bebfte Sptm i bane 2)bm\)gelfe. Linie 28-29: 3eg Dil n^be min bebfie.^el?n osv.] Side 103, Linie 17 ff. Anmærkninger. 303 

got ferfle ©ang jeg føler Dtoermagtcn, 
3 bet jeg ftaaer for f)am. Ø^u f!al ben Stolte 
Unb^ielbe al ben §aan, ^an i)ipe mig. 
^u f!al l)an betle Siuet af min ^^aanb. 
9flec. forlanger (^pox af noget 33ebre ^o^ ©eorgioé, 
og lægger bog iffe Ttæxh til bijlnof fun ft)age <B^ox, 
f!iønbt be bog ligge aabenl^ft for ^am. §ar@eorgio^ 
iffe ffiæbet tilbage for ^Ipollon^ iBillebfMte, ba ^an 
fængélebe ^aralb? §ar ^an iffe ber følt et 33arfel af 
(Samt)ittig^eben, felt gorffiellen mellem jtg og ^aralb? 
bommer ^an iffe nn i gæng^let for at rebbe ^aralb^ 
Cit), l)mé l)an i)il tigge M af \)am §aanb og finbe 
ftg i ©inene^ gorliié, en i ©rcefenlanb bengang l)t)|)))ig 
Straf, ber blei) anfeet for en ^Jlac['bt mob bem, ber 
elleré jlulbe mifte ^mi^ 

Saalebeé ^r jeg nn foaret min ^ecenfent. 3eg 
Dilbe iffe t)a\)e giort M, fcoié jeg iffe i §am agtebe 
en iDtanb meb 3ttt)|tgter og ^nnbffaber, meb en gob 
53illie, meb 3t)er for hd 6anbe, og (l)»ab jeg i M 
minbfte for altib ^ar troet <\t bemærfe) min Tlufa^ 
53en. ^et ffnlbe giere mig onbt, ^"oxé i)a\x fra mi af 
^olbt op at t?ære htt, 9}^en fom Digter og Cærer i 
5^)lktifen ^ar jeg troet at ff^lbe mit ^Irbeibe og mig 
feb Mt^ gorfoar. Det fmigrer mig, at 9^ec. beftanbig 
feer i mig ben ungbommeligbegeiprebe Digter; og 
3lpollo git)e, at benne '^ih førft meb 'imt maa for= 
labe mig! OO^en bet mlbe Ⱦre en Sfam for mig, 
W\^ jeg iffe enbnn „unber 35ef!uelfen af Sitoet^ gærb. Linie 7-8: ^ar ©eorgioS tf!e jliæbet tilbage osv.] Side 87, Linie 14 ff. 
— 12-13: ftnbe fig i ØineneS gorliiS] Side 105, Linie 13 ff. 304 Anmærkninger. 

i)civ blct)cii cn moben iDtaiib". dMn fan meget gobt 
paa een ©aiuj glcrbe ftg ot»er ^ii>etø fpraglet)e 5i3lom= 
fter, og j!iie inb i 6icrlene goiber; ja, bet er enb= 
ogfaa in)b\)enbigt, ^i)ié bisfe golber iffe tiffibft ffiille 
fovefomme 06 fom ^ft^nfev. 

Om Kritiken i Kjøbenhavns flyvende 
Post, over Væringerne i Miklagard; af Oeh- 
lenschlåger. Kbhvn. 1828. (Udkommet i Januar 
1828, i Anledning af J. L. Heibergs Anmeldelse af 
Stykket i Kbhvns. flyv.Post, 1827, Nr. 99 — 101 . 
Heiberg besvarede Oehl s Anticritik i Kbhvns. flyv. 
Post, 1828, Nr. 7, 8, 10—16.) 

^ilttev, fiben mit &ax tif ^perr ^. 3v er ber iib= 
fommeu en lang (£ritif o'on min Xrag^bie i ben fip* 
toenbe ^oft. forfatteren forfiffrer beri, at i ben 
It)riff=e^iffe ^igtefunft \)i( afbrig Dtogen her eller 
cinbenflebø otjergaae mig ; men tii M egentlig Drama= 
ttffe mangler mig M nøbt)enbige ^^alent, ba t)d 
„naturligtjiiø" iffe fan iDffeo mig, ai transformere t)d 
6tDf, fom jeg bar opfattet Ii)riff=:epift til ben brama= 
tiffe gorm. 

T)enne iDkning fcar — jeg tilftaaer bet — for= 
imbret mig, ))a jeg ^ar »æret »ant tit, nu alt i eu 
6neeS 2tar, opmuntret, iffe blot af ben flore ^oU, 
men af næften alle be 5C^beljteS og ^-BebfteS Dom i 
min ^etoetib, ai ^olbe mig feli> for en »irfelig brama^^ 
tij! Digter. Derimob \)ax jeg troet, at mange Slubre 
obergif mig i t>d ^i)riffe, forbi bereS fubjectitje Jv^lelfe 
mere bret) bem til at ftige i en enfelt Oietning, enb 
til at betragte og fremftille Objecter af hd meefl for* 
f!iellige 6lag^, l)t)ortil jeg, mit i^dt 2iu igiennem. Anmærkninger. 305 

følte en luinobjlaaelig ^rift f)t)otfot ogfaa benne ^3e* 
f!iæfttgelfe ubgiorbe en af mit Cbé ^mitt ©læber, 
^og — t)^t er iffe min '§>enftgt ^er at ftribe om 
OJieninger, 3 ^^^ 2ib gielber i ^unfier og 53iben* 
f!aber ingen 5lutoritet meer; ben (Snfelte troer, at f)ané 
Olei gieiber ligefaa meget, fom DJiængben^ 3a. Dg 
ofte ^ar bette jo ogfaa oæret Jilfælbet, ()t3or een b^b* 
fmbig 3:ænfer grunbigt og f(art beoifte ^ele Jib^albre^ 
i^ilbfarelfer. ^et ^iel))er mig altfaa iffe at a^^jellere 
til ^ublicum^ I)om; for ben ^ar min anoni)me Otec. 
i tjøben^aDn^ fl^Denbe $oft ingen 5(gte(fe, og 
^an fpotter enbog \)m atminbelige gotelfe, naar — 
figer ^an — „Xilffnerne frem6i)be et inteveefantere 
8fnefpi(, enb J^eatret, i Gorreggio, h'oox ban boer 
fin ubramatiffe ^øb, meben^ ber f)oIbeé I^rfiæber for 
©inene, og man for lutter D^læfefn^ben iffe fan l)ore 
et Drb". — 3^9 ^^t ^ ^^^^^ ^2lnlebning fun bemærfe, 
at ber er ftor gorffiel paa en ^iebliffelig ^om, een eller 
eufelte aftener, ja enbog enfelte %\x, af en eenfibig^ 
bannet glof {thi jeg tiljlaaer, hm fan ofte Dccre i)berft 
tjrang og fmaglo^), og ^aa D^ationen^ egenlige ^om, 
M oil fige: ben offentlige 2)? en in g, fom banner 
fig libt efter libt af be 3ttbfigtfulbeø og ^21anbeligt* 
begaoebe^ 3^^H"^^^^^f^ P^^ ^ængben. ^en forfte Dom 
ffplber ofte iOloben, Snuet, eller iperfoulige gorbolb fin 
libcerelfe ; ben mUw er gruubet paa cegte g-olelfe for 
bet »Saube og Sfionne i ben mennejTelige 9^atur. 
9^aar altfaa 'i^m baunebe og ftintføleube T)eel af dia- 
tionen i en 6nee^ 51ar l)ar ftemmet ooereen^ i fm 
(Emagébom, faa tt)ffeé mig, ber er nogen (Eanbf^u= 
ligl)eb for, at ben er rigtigere, enb en (Sufelt^ af* 

VIU. 20 306 Anmærkninger. 

giørenbc DJkgtf^rog uben gvimbig Unberføgelfe og 
uben 33ei)u^; fft^nbt jeg for ^ef^en inbvømmer, at 
5Jnon^mué ^at iHet, fom en^t)er 5lnben, til ai bef)ott)e 
jtn inbitoibuelle 3)?en{ng. 

fun mob ©tunbe fan man ftribe, iffe mob dJl^^ 
ninger. ^et er altfaa iffe min ^enftgt ^er at bei)ife 
ben fipenbe $oft, at jeg er en bramatij! Digter; 
f)an maa for mig gierne troe M 3Jiobfatte, og fumie 
mine 53ærfer feb iffe ot)erBet)ife f)am, faa »it benne 
(ille ^f^anbling enbnn minbre gi^re bet. il^en af 
•famme 5(arfag, fom jeg foarebe §err g. 3-- ft^v cit be^ 
t>ife Sæfere, ber enbnn iffe ere ftffre nof feb, til 
ei at labe jtg foroirre af 6pib^finbigbeber , oil jeg 
t)olbe mig til be 6teber, ^t)or D^ecenfenten iffe taler i 
atminbelige, men i færbele^ Ubtr^t og ^t)or ^an troer 
at l)atoe gobtgiort ftne ^aaftanbe. 

€aalebeå forefommer f)an mig ba ftra$ intet flart 
begreb at ^atje om M Si^riffe, ^:^iffe og Dra^ 
matiffe i 5Ilminbeligbeb, naar \)an anfeer M muligt 
for en T)igter, at ocere en nooergaaelig S^rifer og 
(Spifer tillige, og bog at mangle bramatij! 2;alent. 
S\)riferen nbtr^ffer ftne 3:anfer, fin glngt og fine ge^ 
leifer i jliønne ^illeber, i en fiælefulb Oib^t^mn^. ^oé 
bam er ^ibenjfab og Sanbé for bet Sfiønne §o»eb= 
fagen; ben ^one, meb 3^^ ^ ^i^^^f^ ^^^ ^unne labe ftg 
^enrioe af en 3bee , for at \)mxm 3lnbre. ^^iferen 
bet)anbler, ligefom T)ramatiferen, bet Dbjectitje, jfilbrer, 
ligefom biin, anbre DJ^enneffer enb ftg feb; men ro^ 
ligere, mere b»ælenbe oeb be enfelte Xræf, mere frem* 
jtillenbe 33egioenbeb og ^l)aracteer, enb ^^anbling og 
8ibenf!ab. Saalebeé btitjer ^a bet !Dramatiffe en gor- Anmærkninger. 307 

biubelfe af bet (L^)3tf!c og Si)ti)!e. 5Tiaav bet C^rijle 
mebbeler bet C^pij!e fin 3tb, og bette igieu ^iiiit ftn 
33eftnbigf)eb og g[eevrtDig[)eb; naar 33egeiftring, Siben* 
ffab og gøtelfe forene fig meb (J^aracteertegning og 
Opfinbelfe^emie til i^t tjælge og bent^tte »Stofet, ^oab 
mangler ba enbnu til at frembringe ben bramatiile 
Digter? 

2lf tre Apooebbele beftaaer en Xragøbie: af A)anb* 
lingen, af M G^baracteriftiffe, og bet 2t)riffe. 
Dg bog flager min O^ec. ot)er Ui S^rif!e i en %xa^ 
gøbie, fom ooer en oæfenlig geil? 

^^ragobien er, efter ^-Mriftoteleå (og jeg fienber ingen 
bebre T^efmition), en ftor og \3igtig ^anbling, 'od^ 
orbnet og let o\)erffuelig, fom mUx forccblenbe paa be 
menneffelige SibenjH'aber , Deb at r^re til (Sfro^f og 
a)?eblibenl)eb. Sibenffaberne og ?;=ølelfen ere 3:ragø:^ 
bien^ 2^ingev, og bog ffulbe be ftæffeé, og Iragobien 
inbffrænfe fig til et blot cbaracterijlif! $ortraitmaleri? 
(Ba([ iahk ben jo gan)!e fin 33ejl:emmelfe og fin 53ær== 
bigl)eb. ^ec. l)ar ^d i, <it mange n^ere ^ragobier 
infe iD^angel af ®enie ueb ben falf!4^riffe ,^lingflang, 
bøormeb be føge at bccffc bere^ i^æfenlige 9??angler. 
iD^en 5\1ingflang er iffe ben fanbe l^riffe ^J^atboé, 
^\)ilfen i ^ragobien er nnnbt^ærlig. Oibetoriffe Jylof^ 
ler, folbe Sentenfer og en fmagløé Cøerb\)ngelfe af 
(for \)d mefte gientagne, trit)ielle) 23itleber er iffe ben 
ægte tragiffe S^rif. 

9^ec, j!ia:nber or»er min t)^p^ige 33rug af dJlono^ 
loger. dJltn f)Oorlebe^ fan ^an forlange, at 2;ragø== Linie 13: ©efinition] Orig. : ©ifftnition. 

20* 308 Anmærkninger. 

bieué ^eltc jliille ubtale bereé bi)bef!e 'S3emme(ig^ebcr, 
t)t?ab ber inberligji bet)ccget bcm, ftebfc for ^nbve? 
lænfet 9Jienueffet iffc meeft oi)er fig feft), ev l)an fuj 
iffe felt) flaveft, owerlaber \^an ftg iffe meb minbft 
gorbc^olt)enf)eb til ben o^jrigttge ^ilftaaelfe om ftg 
felt), uaar ^an er ene? ^ec. f^ne^ i>eb en OJionolog 
blot at forjtaae en lale fra ^^>erfonen i <3tp!fet til 
Xilj!uerne. ^et er en meget ))rofaiff 'ilnffuelfe af en 
2)^onolog. OJionologen er albeleé nøbtjenbig, og maa 
^^^pig bruget i 2:ragøbien, naar digteren t)il faae 
iilffuerne til ai fee inb i ^ierternee 3«^^^^^- ^^vfor 
taler Øbi^ué, 5tntigone, eieftra, $^ilo!tet, 51 ja^ i 
ftore -IRonologer; ligefom ^Jamlet, Tlachci^, Sear, 
9iomeo, Dtt)elIo, ^alienftein , Silt)clm lell, laøfo, 
(Egmont og 3^^)^^tnua. 2)lange af biéfe 3}tonologer 
ubgiøre be ftore ^ragifere^ jiøvfte Sfiønl)eber, og 
®oet^e fagbe engang, t)a {}im talebe meb mig om 
Dramer: D'Jaar |eg ^nrtig øil giore en bramatif! gor^ 
fatterø ^^efienbtffab , læfer jeg een af l)an^ ^igHgile 
2}lonologer, faa faaer jeg bert)eb jtraj en 3bee om 
ban^ ©enie. 

Det ægte 2i)riffe er altfaa albele^ nobt)enbigt, for 
at ubtrt)ffe gelelfe og ^Begeiftring , for at felten fan 
tale meb ben ore rotundo, ber fun er i ^hw'^ til 
([t nbtrpffe Cibenffaben ^oi og ibealff; og EOionologen 
er nøbt)enbig, for at in fnnne ffne bi)bt inb i \)d 
menneffetigc .J^ierte. 

Dgfaa om ^rngen af 2Jinfif i Iragøbien l)ar 
9iec. et albeleé t)rangt ^Segreb. De græ|!e Iragøbier 
øare alle nuificalffe.; §an frt)gter for, at Iragøbien 
f!al blive en D^era øeb 33rng af Tlnfxt; men længe Anmærkninger. 309 

før Operaen mu til, hk^o Tl\\]\fc\\ tnunt i IraiVobicu, 
i bc ®am(cø (£{)or. ^iéfe finuic Di t^el iffe iubfove 
faalebeé niCTC ^aa i)ovt X^eatev; in ffiillc iffc cftcr= 
liijuc en forft?iiubcn ZM .tunft i al(c iibDovtcé gov= 
mer, [om tilbcrte libcn 013 3Jationen, men bet ^Næ- 
fen li g c ber in albriij forlabe. 2^vagcbtensi ^enfigt 
blitzer ei>ig, i "i^d ben fvemftiller ftcre (Sbavacterev, at 
iibtvt)tte flccrfe, ^^mme gølelfer, at ftemmc 8iocfeu for 
hd C^vige, bet Retlige, ai rore .§iertet for M W.^k 
og Sficnue. Cg 'i^oci, ffulbe iDiefpomene iffe bai^e 
^^ol> til at inbb^be fine €øftre, be l)immelffe tDJnfer 
for dJl\\[\f og Sving, ^r>or bi^fe, i en natnrlig gor^ 
binbclfe meb ^spanblingen og Wienftanbcn, fiinne ^idpe 
f)enbe til at fmelte hd, beél^ærre ofte alt for l^aarbe 
iPknneffebierte? 

(5fter altfaa at {)al>e bei>iijt, at "i^d S^riffe og dJlo^ 
nologen bore nøbt)enbigt meb til Xragcbien i 5{iminbe= 
ligbeb, og at OJiuftfen, fmagfulbt og natnrligt brugt, 
meget i)el fan forenet bermeb, bel)ol>er jeg ikI iffe at 
gi^re Unbfft)lbning for at bat;e an\)enbt bi^fe 9}iibler 
i min 3:ragøbie; Spørg^maalet er fun, om jeg maa^ 
j!ee 6flv an\)enbt rem galt? Og bi>or fortrænger tia 
en falff 2i)rif ben naturlige golelfe i ^Bæri ugerne? 
9iec. mener, at ^d ifær er ffeet meb ^aralb^ 9[)Jonolog, 
ber enber anben 5Ict. Spån |3aaftaaer førjt: at ^;aralb 
iffe burbe tale ene ^er; for bet 5{nbet: at 93ionologen 
er folb. T)et Sibfle er en 90^ening, fom jeg altfaa 
iffe fan afbet>ife. (it gactum laber fig iffe beøifc, 
bete (Spften^ maa tjife ftg felt), .^i^orlebe^ r^il jeg Linie 24: |)ara(bg SO^onolDg] Side 65—67. 310 Anmærkninger. 

klnfe, at Siiftcu er uavin, »et) ^2lnbet enb i^cb ben 
faubfelige gelelfe? ^aalebeé maa ogfaa {)er ben 
aanbeligc gdelfe tale. 3^B ^^^^^^ ^^ F9 &^^* ^^^^^ 
benne écene meb bt)b J^øfelfe; jei^ t)eeb, at g-(eerf)eben 
af mine ^o^fere og 5:i[[fneve ^aDe mobtaget ben faa^ 
(ebe^l Sp\}i^ nu „be enfelte ^^ftoigenbe", ber mob= 
tage ^ele ^t^ffet „meb folbere ^^ifalb" (bet m( 
fige: meb intet; t^i et folbt ^^ifalb meb et .^nnft^ 
i>ærf er 2)?iobag), ere forb(et)ne folbe »eb ben, t)ar t)^t 
^0. maaffee iffe muligt, at ^ulben fom fra bem, og 
ci fra gorfatteren? ^e ©runbe, 9iec. angit>er, ^Dor= 
for ^aralb iffe burbe uære alene, ere aderebc faa folbe 
og t)range, at ber er £anbf^nligl)eb for, ogfaa bane 
iniening om OJ^onologen er folb og t^rang. Spån falber 
ben affecteert, forbi 9?^iriaé 9^at?n beri bejtanbig 
forefommer i bt>ert 35eré til Slutning. $eeb bcm ba 
iffe, at M ligger i ^iærligl)ebené SRatur, gierne og 
ofte at gientage hm ^Iffebe^ lRat)n? T)et Crb I)ie 
jløber ^am. ^u^orfor? (£r Die et uæbelt Ubtr^f for 
at betegne (ilifif^ Ujltjlb fra t>d for|te ©ieblif, bun 
laae \)eb lDloberbrt)fl? -D^an b^te nu 9^ecenfenten^ 
©runbe for ^ané 2}?iél)ag meb OJJonologen. „Det 
i)a\>t)t i^æret langt intere^fantere", figer ^an, „oa, robet 
jtørre ^unftfærbtgt)eb i \)d Dramatijle, om Digteren 
^at)be labet .?)aralb i en 6amtale meb (^liftf eller meb 
f)Oilfen fom belft anben ^^erfon ubtn)ffe W, fom ^an 
ftben figer i l[Ronologen." 5lltfaa, Spaxait) ffulbe giore 
eiiftf ul^ffelig oeb reent ub at fige bcnbe, at l)an iffe 
elffebe ^enbe? ^ller ban ffulbe tale forblummet meb Linie 9 : 9Jiié^ag), ere forblevne folbe ueb ben, Mi] Orig. : 2)?is^ag) t)au Anmærkninger, 311 

bent)e, faa at l>e( Xili^ucrne, men iffe ^im forfiob f)am? 
^et gørftc i)ar jo altelcé mob ^ane fattebc g-ovfæt. 
^et t)ar at flillc fig »eb (^(iftf, fom ^an ^aa ingen 
DJiaabe »ilbe. Xt)i Dibfte f)un fovft, at f)an eljlebe 3[)latia, 
faa t)ilbe ^iin t)ift mob bbbenbe -^Jierte jlrai: forlcibe 
barn. I)en anbcn funft[æibigc, intcre^fante gorblnmmet= 
^eb mob f)enbe eller „1) \) i I f e n f o m f) e ( f t a n b e n *^U t = 
fon" \)ar en (at) gorftillelfe, fom laae albeieé uben for 
A)ara(bé aabne (If)aracteer og t)ar f)am umulig, ^t^cin 
maa fatte fig, for at ffiute for (5(iftf, f)t)ab ber t)ilbe 
giøre ^enbe ul^ffelig. -^an be[)ot?er t)irfe(ig i\t mtre 
uben ^Bibner, maa altfaa bebe ^enbe om at for^ 
Mt fig. ^ette DJtibbel er t)i)tno! ofte brugt i ^er= 
ben; men ba ^d er en nøbt)enbig '^Betingelfe til 
iDienneffelii^et i utallige gorbolb, faa blitzer M albrig 
forflibt; bet er uopflibeligt, og ulafteligt ^aa et* 
bt)ert 6teb, l}t)or M btuge^ meb g-ornuft. ^\)ilfe be^ 
fi)nberlige 2JJeninger !)ar bog min ?Rec. om en 3:ragebie 
og om l)ele ben bramati|!e .^unfl! „Den brama^ 
tiffe .^unft", figer l)an, „beftaaer juft i at 
labe oé omfatte bet ipele af ))^i, fom fortiet, 
og 6anbt)eben giennem ben^ Jyorbreielfe." 
Denne SD^angel af (Sanbf)eb^ gorbreielfe, benne 9Jtan= 
gel af Jaué^eb (bt)ori Digteren i $Hec.^ ^anfer t)ifer 
ftt flørfte (^enie) forefafter l)an nu min §elt! 

^f famme ^atm er ben øt)rige Dabbel 3 <2tebet 
for at ©rccferne i ^Bæringerne førft tale meb t)in= 
anben, og berpaa be n^^anfomne norbijTe ^elte inb= Linie 26-28: 3 ©tebet for at ©rceferne i 33 ce ri ugerne ferft tale 
meb ^inanben, osv.] Side 43-47, 47-53. 312 Anmærkninger. 

h\}\M, i>ilbc9iec., at D^ormænbene praj fliilbc inblabe 
fig i en Samtale meb ©væferne. §er giør ijaw mig 
(ubeu at mo^vfe hd) en doniptimeut. ^et ligger nemlig 
i 6fnefpi(let^ 9latur, at maaik i to 3:ing (\C[a^ nben 
for beu t)irfe(ige Ocatur, {)r»ié bet ffat bejlaae. gorft maa 
t)d i(['i)(t ftne^erfoner altib tænfe \)e\t; tM3:anferne 
funne ^x nben Drb iffe ^ore, og \)ct er iffe ^^(le, ber, 
fom 9kc., regner lané^eben til een af X>igterené 
§ot)ebfortienefter. gor t>d 3lnbet maae be , i ^tjiifet 
Sanb be faa ere, alle tale eet 8^ ro g, ^oi^ Digteren 
jlal tunne ffrioe Digtet, og 2:ilffnerne forjlaae t)d. 
Det gielber altfaa, meb ^nnjt at faae ^ilf!nerne eller 
Sæferne tit at glemme benne i Xingen^ Ouitnr grnnbcbe 
Urigtig^eb. Cg bet maa jeg l)er ^r»e giort gobt, 
fiben min Olec., ber for Duften iffe er fi^nberlig til= 
bmelig til at gaae inb i mine 3bcer, laber flg faalebe^S 
iUnbere, at ^an glemmer: be ni)øanfomne Diormænb 
funbe iffe tale meb ©ræferne, om be ogfaa mihc, fiben 
be iffe forftobe l)inanben. iO^an maa tænfe fig, at ber 
i Mtc ^tXjik (fom i faamange anbre) fnart taleé 
M ene, fnart bet anbet €prog, efterfom ^itnationen 
forbrer hd, og 9J?vilig^eben er. Mm at labe be ni)0= 
anfomne 9lorbboer ftrar tale færbigt meb 53orgerne i 
(£on|tantino)3eI — \>d »ar en tec^niff geil, fom al= 
bele^ Dilbe o^bæoe Jlluflonen. 

3eg t)eeb for fejlen oel, at 9]ec. iffe tiltroer mig 
fi)nberlig €ti)rfe i Ut Xcå)n\\tQ; men l)\)ab ^an 
egentlig forftaaer i)eb hd ^ec^nijlfe, beeb jeg iffe. Da 
^n fætter mit 8anct .^aneaften*€^il (et flt?g= 
tigt, barnligt Ungboméarbeibe, uben egenlig bramatif^ 
gorm, og nben gorbring berpaa) i ted)niff Apenfeenbc Anmærkninger. 313 

o\3er c^afon Javl, $a(nato!e, færingerne og 
alle mine Irviijøtiier , maa f)an giore fig et anbet ^^e= 
greb om t)dk Ut)tri)f, enb f)it>ti( ^ar wxd brngeligt. 
ligefrem efter Drbet bett)ber \)d Zcå)n\]k: hd ^un = 
ftige. §\)or mt>t mKV>afon 3^ui og ^Bccringerne 
ftaae tilbage i bramatiji ^nnft for 6 an et §an^^ 
aften ^(S juliet, Hi maa min Sf^ec. forftaae; men jeg 
tm\)ler om, i\i Ijaw, enbogfaa meb be meeft tec^niffe 
^alemaaber; mlbe faae ben funbe gornuft ot)er paa fin 
Sibe. 

gor Oleften maa man l)e[Ier iffe tage M alt for 
nøie meb Okc.é gjttringer; t^i ffii^nbt ^an felt) falber 
fin Oiecenfion „en aioorlig'^ritif, fom jeg iffe maa 
fortrt^be )(iaci man nnberfafter mit 51rbeibe"; jlionbt 
l)an (ccnge omfatte fm „felt) nof faa flygtige 33 e = 
bømmelfe af '^dk Gti)ffe, for ^an nn lærer mig — 
ai t)ogte mig for 'ilfveie": faa er ber bog meget i benne 
Oiecenfion, ber enbnn t)ibner om gl^gtigbeb, faat)el 
i td §ele, fom i t)tt (^nfelte. €:aa(ebe^, efter at Oiec. 
førft {)ar brnbt (8tat)en otjer alle 6angfteberne i 
3Bæringerne og falbet bem h)riff (Joqt)etterie, 
figer ^an: ,,Det enefte (^kt>, bt>or DJ^nfifen er gobt 
anbragt, er i ben 8cene, ^oor drømmen aaben^ 
hOi\n fig" (ffal nof tjære, bt>or Claf aabenbarer fig 
i drømme), og fiben fcebber ))d: „(^t^kh, f)t?or 9Jhi= 
fif ene 5lnt)enbelfe meb alt t>ti er ret ^elbig, ^at)be 
jeg nær forglemt, t)d er ber, ^t)or C^lifif fanger 
jtn ftm^le, biertelige Oiomance". — Cg fc^ab Unatwrligt Linie 24: {)Dor Dlaf aabenbacec ftg] Side 107. 
— 27-28: f)\)Di eiifif fl}nger fm . . . Øtcmance] Side 61-62. 314 Anmærkninger. 

og @mag(ø|l er t)er Da for Okften i ^^nt)enbclfcn af 
D[)tiififeu )^C[Ci U øDvige ©teber? Caber oé t)^re ^ec.é 
®runbe: ,,T)iøfe 6ange" — fxc^n haw — „af be unge 
^iger og af »Bænngevne baoe noget 3ntereøfant i en 
gortælling; men ^^v'e \)i bem meb egne ©ren, 
faa xebn fig bet Una tut lige bcri". Det er altfaa 
naturligere, at læfe ftg en faaban (el)ngen til meb 
©inene, enb at t)øre ben meb fine egne ©ren? „%t 
en ul^ffelig ^ige fanger fm "Sang »eb §ar^en" — 
l)ebber 't)d tjibere — „fan i en Opera i)ære ligefaa 
)ja^fenbe, fom \)d er alminbe(igt; men i Xragøbien 
»ille m l)eller ^øre ^enbe tale." §ere rn t)i\ gierne 
en uWfelig ^ige fr>ngc i en Opera, forbi ^tt er 
en Opera, »i hext ^enbe ft)nge i? Og fan fun 
ben Ofieflejion, „at M er en €angerinbe i en Opera," 
aabne inertet for en $ige^5 (Sang og ^enbee Ulpffe? 
^unne \)i iffe ogfaa roree ot)er en f^ngenbe nlpffelig 
^ige, fom iffe fpngcr i en Opera? „0[^eget ooer* 
flefbigt er M ogfaa" — i>ebblit3er 9^ec. — „i\i labe blæfe 
en bøitibelig OJielobie for 33æringerne, mebenø be fnæle 
for bere^ ganer; 'bd fan gierne tjære, ai (Sligt \)irfe= 
ligt er paøferet, men en 35 a g tp ar abe, og i '^d §ele 
al ligefrem (Sfterliguing af nnøb»enbige Ubetpbe* 
li g ^ eb er, ^ar iffe l^iemme paa Z^^aixd." ($n Sen 
til ©ub, en ^ellig, from Opbftelfe »eb bere^ ær^ærbige Linie 3-4 : 2)iSfe ©ange . . . af be unge !^^lgec og af i8ccringenie] 
Side 28-29, Side 53-54, 59. 

— 8-9: 5lt en ufpffetig 5}3ige fl)ngei- fni (gangj Side 96-97. 

— 19-20: at tabe blcefe en ^eitlbelig 9)ieIobte for SJceringerne] Side 
58, Linie 19-20. Anmærkninger. 315 

^Bannere, ^»orDcb be mtnbcé {yovfæbrencé 53ebriftcv 013 
gierc felt) 'iiS\Ux, at t)orbe govfæbrene Dævb — fatber 
min ^ec. en 53 a g t^ ar ab c, en iinobt»cnbig Ubctl)bc= 
ii%htt), fom iffe er gob nof til at fomme ))aa J^eatret I 
tD^ieu f)t)ab falber man et fligt iHaifonuement? Cg nu 
l)t)ilfe n.)iobf{gclfer i bane egne SD^eninger! ^v gor* 
ueien ijax ban o^ftillet ben Diegel: „at ben bramatif!e 
^nnft beftaaer \\\\t i at h^t 0^ omfatte bet Spd^ af 
^ct, fom fortiet". 2^en mi maa 'Maxia iffe nbtr^ffe 
fme gelelfer t)eb ^ar))en i en lille Sang, forbi t)i 
beller Dille børe t)enbe tale; nn maa ber in= 
gen ftillc iBøn l)olDe^ af 3?æringerne, bet er albeleø 
nbramatiff, thi naar t)i iffe f^øre ^Sønnen, fan 
ben iffe intereefere 0^. 

T)et mlbe bliwe for lang\)arigt at gaae inb i alle 
min ^ec.é fovnnberlige O^ieningcr faa^el om ^^^oeften i 
^illminbeligbeb , fom om 5!^ ær in gerne i Særbeleébeb, 
bt)ormeb han inl bemfe, at jeg egenlig iffe forftaaer 
ben .^Imft, l)i^ortil jeg bar opofret mit bele Sit); 
l)t)ormeb ^an t)il bet)ife, at i)tatnren egenlig ^ar negtet 
mig ben (^t)ne, fom l)orer til at htm en t)irfelig Ira^ 
gifer, l)t)orfor ban ogfaa mener, at „t)tt t)il blit)c 
let for en tilfommenbe digter, b^n^ ©enie er mere 
bramatiff, at forbunfle mig i Iragøbien". .^un enbnn 
et $ar af ban^ ffar^finbige ^^Inmærfninger. $an 
fpotter Dt)er ben Urimelig^eb i '2lret og 5>alborg, 
at .Sloffen, fom iffe t)ar flaaet ben ^ele Dag, ^lubfelig 
flaaer tolt), ber^^aa et Dt)arteer til eet, og ftben iffe 
meer. ll'len er ^d ba nnatnrligt paa et faabant ^tt\>, 
bt)or O^mærffoml)eben beffiæftiger fig meb t)igtigere 
iing, at man iffe lægger Ti<xxh til en flig tibt gien=^ 316 Anmærkninger. 

i^d i^l)b i DIævbcbcn? T)cvimot) ^\>ox benne .^lang 
faaer en 33eh)bntng og pvia en DJiaabe blanbev fiij i 
^anblingen, ber lægget SDlccvfe tit ben; ber ()uve be 
^anblenbe .Sloffen flaae, liijefom be før iffe C[%k\>c 
t)f^i; og 3:i[[!uevne bele faaoel bere^ Cpmccvffom[)eb 
fom bcre^ Uopmccvffoni^eb. 

Den 3bee, at iaU Olaf Jvt)i3goafon optræbe i 
^^ævingerne, vofer 9iec. fovf}, men bablev ftvar bev= 
paa 2lnoenbe(fen beraf. Olaf ffnlDe iffe fomme fam= 
men meb ^Bævininevne , men fun f)emmeli(] tale meb 
ilJiaria. Og i))ia^ jlnlbe t)an 'i:>a mere tale meb ^enbe om, 
enb ^a\\ alt bar giort? gor ai rebbe ben l)iilori|'!e 
Uoiøl)eb om Olaf — mener 9iec. — ffnlbe jeg op= 
offret en af 8ti)ffeté Bebfte (Ecener. Og ^oilfen 
(Sagneté Dunfell)eb l)ar jeg forfn)rret? Sagnet 
om Olafe Okbning i Orienten efter € faget oeb Sool^ 
ber MX i Olorben faa alminbelig nbbrebt, at gierne 
alle Q3æring^l)oobingerne (iffe, fom 9iec, urigtig 
jtger: alle 'I>æringerne) fnnbe mu \)ct Det ftciaer oe 
jo frit for at tænfe oé Ijunbrebe 9}hiligt)eber, !)Oorban 
Olaf ftben bar forlabt ^I^æringerne, og btJorban ^am 
Xiloærelfe er (!inlt for \)cn ftore S;)oh, for iffe oeb ben^ 
lilbagefomft til gæbrelanbet at oæffe ni)e Uroligt)eber 
i ^nlebning af Xljronfolgen. 

i^i'oa^ bet Dil fige, at SpaxaiU og lOtaria^ ilicrrlig^ 
beb enbelig ffnlbe nboif[e<^ mere i ^S e g t)n belfen af 
anben 5(ct, og ^oorfor iffe Scenen meb bem i forfte 
5lct er nof til at giore ^aralbe Slutningémonolog i 
anben intereøfant, begriber jeg jlet iffe. 'l^^aa „bet Linie 14: en af @ti}!feté bebfie ecener] Side 119-129. Anmærkninger. 317 

ftore ^ublicum" gier ben jo beb C^ferelfen fm 
iMvfning, cg „be eufelte ^^(ft)igenbe'' meb „'^^i 
folbcre ^Btfalb" mlbe neppe him »aimere, om ber 
ogfaa fom en €cene enbnu i goiDeien. 

9^ec. Ivifter mig frembele^ for, at jeg iffe (aber 
(S (tf tf oftere fremtrcebe. ^et forftaaer fig, ai be, fom 
førjte ®ang fee 55 æ ringerne, bente ()enbe oftere. 
Tim jeg troer, at en Digter fan unbertiben ligefaa 
i>e( )3oetif! oberraf!e beb at unb(abe Droget, man uen* 
tebe, fom t)eb at fremftiKe 'i)d, man iffe bentebe. 
9Mo^ ^faanfe( for ben nfft)(bige, gobmobige (^(iftf 
bragte mig til et at kht ^enbe oftere fremtræbe, ()»or 
t)nn fun maatte fomme til lUci(ig^eb og forjtt)rre ^obeb- 
intereéfen. Spaxalh fiinbe jo bog iffe bringe benbe et 
ftorre Cffer, enb i^an a((erebe f)ar bragt, .^an^ Ubne^ 
(igbeb til ai forftille fig gior bam Ui nmnligt, for 
M forfte at t)ane i ^enbet^ eelffab og at tak meb 
()enbe. %\^\ ban fan fun tale ot^rigtigt. §»nn er l^f^ 
felig i ftn Umbenbeb; \>ax ()nn nærtjccrenbe, maattt 
l)nn fnart, bin^^ ^nn iffe 'oax enfolbig, opbage <Sam^ 
menbængen. 2)erfor bliver ^nn inbffibet jo for jo 
^eller, reifer meb §ara(b, efterat ben tragiffe (iata^ 
ftro^l)e er obevftaaet, oc[ himx ^an^ Dronning, ^nn 
er i flanen et §iul, fom bri\)er ^I^ærfet, men ^un 
t)«rer egenlig iffe til ^ævfet fe(t). Dg bog mener 
IRec, at jeg „atter" f)ar forfomt et af mine DJiotiver, 
forbi jeg iffe ijibere bar nb\)iflet (5:Iififé 61>aracteer. 
Dg ijax jeg iffe nbbiflet t)^n'^ (Sn fiæf, gobbiertet 
$ige meb .^iærligl^eb til cV^aralb og Digtefnnften, ber 
iffe er bange for et (St)entt)r for at ftnbe fm 33eiler 
igien. 'Ta\ finber ^nn l)am igien, og er glab, fagten^3 318 Anmærkninger. 

libt bef^mret o»er ^ané 8tnbøftemning, men bog (et 
C[t trefie. §t)ab ffutbe jeg mere ubi)if(e? §»ilfe anbre 
(J^aracteertræf f!ulbe jeg gbe benne nnge ^ige, nplig 
traabt nb af 33arnboméaarene? $Iete flige nnge $iger 
at Dære faa færbele^ i^aracteriftiff e ? Dg ^enbe^ %eUU 
fer? I)e ere iffe tragif!e, naar f)un troer ftg i rolig 
33eftbbe(fe af §ara(b; og l)at)be ^nn Sorg, fnnbe m 
()ener iffe f^m^atf)ifere meb ^m, fiben i)i f^m^at^ifere 
meb 9?^aria. 5l(tfaa tænfer jeg, ^albor 6norrofon 
^ar fnlbfommen 9^et, naar f)an flger: ,/Be[, at (Slifif 
inbffibet er igien". 

9iec. forefafter mig »eb benne Seiligkb, at jeg iffe 
»ibtleftigt nof ^ar bef)anb(et alle 9Jtotit)erne i mit 6t^ffe. 
2JJan ^ar l)ibtil l)olbt \)d for 33ei)iiø paa en Digtere 
et)ne, naar ber, meben^ man læfte l)an^ Digt, o^ftob 
en D^igbom af Jbeer , fom funbe bef!iceftige Sæferen^ 
egen 3nbbilbningéfraft, uben at be alle i feloe 35ærfet 
\>axc nb^enélebe til M i)berfte. vg)t)i(fen DUiængbe af 
f(ige flygtigt ^enfaftebe Xræf finbe Di iffe i 6l)afefpeare^, 
i ©oet^eé 33cerfer! §t)or ftort inbffrænfer fig 
ben l)øie 6o^^octeé til enfelte ^oDebtegninger, meben^ 
f)ané rige tragiffe Situationer befrugte 3nbbilbningé* 
fraften meb utallige goreftillinger! 

§oab nu 6ti)ffeté emige (Jl)aracterer augaaer, mener 
Oiec, faa finber l)an ftg iffe befeiet til en fpeciel 
5lnalt)fe af bem. DeeB ere be minbre tjæfenlige meb 
§enf^n paa bet §ele, beelé er ber allerebe fagt faa 
meget for og imob bem, at ^an maatte befragte at Linie 9-10: ^albor ©norcofen ^ar fnlbfommen 9iet, osv.] Side 120, 
Linie 8-9. Anmærkninger. 319 

giøte ftg f!^Ibig i (S^ientagelfe. 8anbe(ig en aborlig, 
grimbig (^titif , fom , !)\)ab 'i)tt ^([l\>t af 6ti)ffet au* 
gaaer, ^t)evfen evKærcr ftg for M Sne eller bet stri- 
bet, for ei at fiebe ^ceferen; fom falber 3^^^ H 
©eorgioé minbre t)æfenlige meb ^enfp paa bet 
^ele, enb (Sliftf! 

(Snbnu ftaaer titbage at tale om be 33ebre{belfer, 
ber gtøreé mig for @)3roget i min ^^ragobie. $er 
mobftge §err ^. 3- i Jf)eaterblabet og IHec. i ben 
f(t)\)enbe $oft albele^ binauben. 3 3^^eater* 
bl ab et f)ebber 'i^tt nemlig: ^ec. anfeer 6ti)ffet fra 
93erfificationené 6ibe t)æi)et langt oDer l)ané 
9Roe^; ben flpenbe $oft feer berimob meb 33e* 
brøt)elfe, at 33erfificationen i Tjæringerne er be* 
l)anblet meb minbre Dml)u, enb i mine tibligere 53ær* 
fer. ^t gitoe ^jempler )3aa b^ab ber ifær ^ar bebrøtjet 
^am, anfeer ban for upaéfenbe ^oå (j!at t)ære mob) 
en digter, fom ofte bar mift at f)an ret gobt oeeb, 
^tjorlebe^ begge ^ete (!al (f!ulle) t)ære befPaffen (be* 
j!afne). 

^et er morfomt nof, f)Oorlebe^ 9lec. i et albele^ 
ucorrect 6)3rog bebreiber mig Ucorrectf)eb , og finber 
M mere beffebent at giore mig ^Seff^lbninger for 
Uorben i stilen, enb ai bet^ife bem. 3^9 tt)it)ler al* 
bele^ iffe om, at man i 55æringerne f)ift og ^er 
»il finbe et Drb, en $artifel, fom fnnbe og bnrbe 
»ocre anberlebe^. Der er intet 8frift, man ei fan 
finbe hd i. OO^en jeg forjxffrer, at 6)3roget i min 
3:ragøbie er ftretoet meb ftorfie Om^u, og jeg troer, 
at bet, i htt $ele taget, fortiener at falbe^ reent, 
æbelt, fraftigt og i)elflingenbe; at t)d iffe jtaaer til* 320 Anmærkninger. 

b^t fot »S^jroget i iiocjet aubet af mine bramatiffe 
'3lvbetbev. lil »Slutning bber ogfaa 9lec.é fornemfie 
T)abbel nb paa nogle §iatué. §\)ab nu biøfe^iatn^ 
angaaer, tillaber jeg mig følgenbe ^Bemærfning: Dd 
er ganj!e rigtigt at man, faa meget fom muligt, bør 
unbgaae bem, ifær i .perametret og anbre cla^fiffe 
^Ser^arter, ber mangle Oiimet, og fom uben feiin 8fion= 
i:}^^ t)ilbe mij!e at 35elflang. Tim i be bramatiffe 
3amber ere ^iatué iffe altib at unbgaae; i\)i ben 
naturlige T)iction tillaber iffe en faa flor gri^eb meb 
Crbene^ Omflytning og funftige Sammenfætning, fom 
^perametret. Digteren maa ^olbe jtg til 3:alebrugen, 
og l)Oor Spcrgømaalet er om naturlig lale, eller om 
funftig, unaturlig Crbfoining, ber bor altib benne t)ige 
^iin. 3 intet €:))rog er M faa \)anffeligt at unbgaae 
§iatué, fom i M banffe, ^t)or be flefte (Sub^antioer, 
og etl)t)ert ^I^erbum i ^^luralié enber meb e, iffe fom 
i bet X^bffe meb en, og tiiia'^^x iffe Sammenfloifning 
af ©taiKlfer, fom i M granjle, (Sngelffe og Jtalieuffe. 
X)et er umuligt f. ©r. at fætte ^d benegtenbe *2lb=^ 
»erbiuni iffe eller ei bag efter et 35erbum i ^luralié, 
uben at frembringe en .sjiatu^; og at ffille t>dtt 5Ib= 
\)erb beftanbig fra fit 3Berbum og fli)tte hd et aubet 
^te\> ^en, fan ofte iffe ffee uben at giøte 23olb paa 
Sproget. Spexa] folger, at nogle i>iatué ere uunbgaae= 
lige i ben bramatiffe 3^inibe, t)Oor blot (Elegante altib 
bor toige for golelfe og D^atur. OJieb torjl og glib 
fan ^g>iatu2i berimob nctften unbgaae^ i ^ejametret, 
l)Oor man gierne finber ftg i en fremmeb Orbfoining 
1)0^ en fremmeb Q5eréart. Mm fjeller iffe alle §iatu^ 
ere ilbeflingenbe, eller rettere fagt: iffe altib ere to Anmærkninger, 321 

^I^ocaler, [om mebe ()inanben, Sphtw^ eller (^ah. De 
be!)ø\)e aii]aa iffe at unbgaaeé. Det er hm, btoov 
33Dca(ente fhige binauben, og altfaa berøre 35erfet 
eu nøbt)enbig (5tat>elfe, at be ere gei(. Cfte fotbiiibe 
ftg to me^benbe 5>oca(er i 55elf(anot, faj! fom Di^^= 
tt)onger, men bog i to 8tat)elfet, for fe: o ^oxt, 
o (^Iffte, i liften, o.f.\3. %\a bemte^SUiaabe imu 
ger jeg ofte .^iatiii tbt bet \)ar jo urimeligt, at foran^^ 
brc ben naturlige Crbføining for en inbbilbt geil, 
ber ingen ©fabe giør. 3eg §ar nu ogfaa giennemgaaet benne ^ecenfton 
o\)er mine 5?æringer, og troer ai l)at)e betoiift, at 
jeg enbnu forftaaer ben bramatiffe .^unft bebre, enb 
min anonyme Cæremefter, at ^ané Dabbel er ugrunbet, 
og be fRegler, fom f)an troer jeg bcir f^nbet imob, 
blotte €))ibefinbigl)eber. 3eB ^^^^^' ^^ ^^^^ ot)erbeinift 
en^\3er u^artif! ^æfer meb Dannelfe og meb gølelfe 
for ^oefie. 5{t min O^ec. iffe mangler aanbelige gor^ 
trin, t)ifer l)an felo i ^d Zalmt og ben ^^eltalen^eb, 
^t)ormeb f)an fremjtiller ftne urigtige Domme. Det 
f!ulbe glæbe mig, l)t)i^ jeg maaffee funbe mnbe ^am 
noget meer t)eb benne ^nticritif. 6aa meget er toijl, 
at ^an taber uenbelig minbre Deb at ha\>t Uret, enb 
jeg. Z\^\ en ubillig O^ecenfion fan mxt $robuct af 
et øiebliffeligt Cune, en O^erilelfe; men bet toil fige 
noget mere, at maatte betragte en 9iæffe af ftn hé^tt 
Set)etibé .tunfii)ærfer fom forfeilebe og i ©runben 
manglenbe Ut 5)æfenlig)le. |)i)or ^erligt i)ar M bog, 
om ben fienbtlige Xone i litteraturen engang funbe 
o))l)øre, faa at ben ene talentfulbe forfatter meb ^ierte^^ 

VIII. 21 322 Anmærkninger. 

l{gf)et) glæbebe ftg otjev, t)t)ab ben anben mrfebe fmiift 
og gobt. 3^3 ^^^^ ^1^9^^ ^^f' ^^ ^^^^^^^ ftenbtlige 
'Bragen iffe blot træffer mig, men ogfaa 3lnbre. 
(Baalebeø f)ar forfatteren til 35 an be\)i lierne f. C^j. 
nagtet ^nblicnm^ 33ifalb maattet \)ext bitter ^abbel; 
og bog ere be jlejle af biéfe ^maafl^ffer i mine 3:an* 
fer morfomme, mttige, nationale, i>elberegnebe ^aa 
6fnef))iUevneø Xalent og fmnft forbunbne meb iD^nfifen. 
Saber oå ba iffe alt for folbt ^olbe oé til gormen, 
men til 51 anben i et ^igt. Cm ben gørj^e fan 
biøpntereé meget for og imob; ben folbe ^Betragtning 
taber fig let i en 2abi)rint^ af 6op^iemer. gor at 
rebbe oé nb af benne Sabi)rintB gat) (^nb oé et Apierte 
til di rore^ ooer W €tore, en 2(anb til at fornoieé 
D»er htt 6inbrige; og ben nmibbelbare @raab og 
Satter beoifer ofte mere, enb l)nnbrebe folbe ^emon= 
ftrationer. 

Bemærkninger til Væringerne i Miklagard: 
Side 9, Linie 29-30: 

§t)ab ftger et Birgil: „Sif!, 3:ap^erkb, 

^r>o f^orger berom, naar ^d gielber gienben?"] 

See Æneiden, II, 390. 
— 61, — 20-27, og Side 62, Linie 3-4: 

Bil bn tjet bæve benne Dragt, 
6om Xbora ^iortnr eieb? osv. 

3eg tor ei boere bette €frnb, 

Det bil mig iffe fm\)ffe. 
I Regnar Lodbroks Saga (Oelil.s Nordiske 
Oldsagn, 1840, Side 25) qvæder Regnar til Kraka : Anmærkninger. 323 5^i( bu i^t benne 
Sært ubf^et meb 6ø(t)et 
Som X^ora ^iott f)ar eiet? 
(S)obt »il ben big ficcbe. 
^twM ^\)ibe |)ænbev 
(Rørte biefe Sømme. 
Xap)3reø ^onge »ar [)un 
(^Iffelig til Døben. 

Og Kraka svarer: 

3!fe tør jeg tage 
Sært ubfi)et meb Søbet, 
Som 3^^ora ^iort t)ar eiet, 
(i'i meb ^^ragt mig fmi)ffe. Nærværende Udgaves Afvigelser fra Originalen: 
Side 3, Linie 4 : ^ræn!e] = B ; A : ^rctnbc 

— — , — 5 : Oi)cr«(Stæviar^] Alle Kilderne : 0»erflftcviarcb 
(saaledes hvergang Ordet (Stceriav^ forekommer i 
Stykket) 

— 8,-17: gormobentlig] = B; A: gormobenlig 

— 11, — 12: ^aralb imob] = B; A: ^aralb ba mob 

, — 14: Da ban ci] = C; A: ^Da ei ban 

, — 15: 3Bii^, anftideb] =-- C; A: m^ah^, ftilieb 

, — 19: faare rig] = C; A: mægtig riig 

, — 27: liften] = B; A: ^^i|"ten ' 

— 13, — 5-6: (Sfi ! ^u en] = B; A: Gft bu 1 ^21lt een 

— 17,-15: iffe ban§ Difciple] = B; A: ban^ 2>u 
fci^le iffe 

— 18, — 8: 3oc femmer meb ^arnfb.] -= B; A: gtt* 
rnfb fommev meb 3oe. 

21* 324 Anmærkninger. 

Sideis, Linie 24: 3 ^ag en 'OU]i\i] Sibeube] = B; A: (Sn 
"oio^iio^ ^liDenbc ibag 

— 19, — 7: Dinfe] = B; A: fmilc 

, — 16: i ©læbens iS^'^'ow] = B; A: i ©fie^u^cbé 

(Sben 

— 23, — 15: ©ubbranbebalen] = D; A: ©ubbvanb* 
balen 

— 25,-14: rebe] = B; A: blotte 

— 26, — 4: 3a] = B; A: Og 

— 27, - 4: muligt] = B; A: TlwlU] 

, _ 9-10: gier mig fDag. | "Du f!al] = B; A. 

giov mig t>ag. | (øm og forlegen.) | '5)u ffal 
, — 26: een] = B; A: eené 

— 28, — 2: foble] = B; A: tt)ingc 

_ 31^ _ 30, til Side 32, Linie 2: et t^é! | ^un iMl 
t\>é\i f)am. I Dcu nanife (Srcmif | tuæber inb igien, og 
vaabcv:] =D; A: et ^l)^ ! 1 (3 bet t)un »il f^éfc ^om, 
træbcr ben gamle (eremit inb igien cg raaber: 

— 32, — ,30: nof] = B; A: \)el 

— 34, — 9: ^ilftebe uærc] = B; A: 2:il|læbeDærc 

— 35, — 30: mctrfe t)el] = C; A: efterfee 

— 36, — 25: mangle faare faa] = B; A: mangle bev 
hm faa 

__ 37^ _ 26: 6imeon.] = B; A: ©eorgto^. 
_ 38^ _ 6: '^ox meget ei M (Ine meb] = B; A: 
^et ^ne ei for meget meb 

— 40, — 3: 23org] = B; A: ^i3orb 

— 44, — 5: ^eel] = B; A: ^pcelt 

^ _ 19: (Sfienbt ber] = B; A: ^fienbt ai ber 

— 47, — 3: 6il!efoer] -= D; A: ©ilfefober 

— 50, — 11: beller albrig ai] =C; A: t>eller ei juft (ki Anmærkninger« 325 

Side 53, Linie 15: gj^uftf.] = C; A: Sn 5«ar[* [piaeé. 

, : i lobtic 6!inb!iortkr] = B; A: i 6finb* 

fiortler 
-- 54, — 20: felten Sbct] ^= B; A: 5i\)ct ^dUw 
, — 28: 53elfommen] = B; A: 55e(fomncn 

— 55, — 1: en(ileffarer] = B; A: t)elii(ic (Snegle 
, — 16: -puov §cile\)et>t)e(eb o^ 35aabenbanb^] -■= 

B; A: .sp\)ov fuatt et ^^cfleløb, en ^33aabenDaut)^ 

, — 18-19: D^aar i ben tjellii^e eo^^iaé ^irfe | 

aiWeb 5?eifven 3 bar] == B; A: giaar, for ben bcllige 
©ot)bici, 3 1 Tht) ^eiferen l)c^x 

— 56, - 31: m)ft] = B; A: ^(obbreb 

— 57, — 3: l)mt)en] = B; A: ^t>ibe 

, — 29: ^abforfiiulte] = B; A: bal\)foYvaabncbc 

— 58, — 17-18: giovbe Ølorvig | D% T)anmavf Wx^]^ 
B; A: ^ioTbc T)anmart' j Dvj D^orbeu 5(Sve 

— 59, — 5: ^rmilegier] = B; A: ^rbele^iev 
, — 13-14: Salffc "Difer | ^i ^anev baare] =B; 

A: Daner ei baare | T)ifar falffe 

— 61, - 27: ^n anben (Slffot) brænber] -= B; A: Di3 
atter §iertet brænber 

— 62, — 18: meb et Drb] = B; A: meb Drb 

— 64, — 29: ^cem^er fmigrc maae] = B; A: ^^tm^e 
fmii^re maa 

— 65, — 12: ^emlig^eben] = B; A: ^pemmelig^eben 

, — 19: nu] = B; A: ber 

— 66, — 5: otjer] = B; A: t)ib ab 

— 68, — 14-16: JBelifar! | 3 een 3;in^ lipe ui \)i\u 
anben ei: | X>u tjar en alt for gob, trof!i)lbi(;i] = B; 
A: 33eU|ar 

Sfal baglig et tiltr^c^le ficj en 6!iær», 326 Anmærkninger. 

3 rupne ^ic(m. 3 een Jing ligne m 
.pinanl)cu ci: ^au — en troi!i)lt)ig 
Side 70, Linie 4-5: <Baa hdx \ ^in dJham mi tiljibft bog 
fpeiDet inb — ] = C; A: 

^aa er 
"Din Tlaant di^aa m\ Da ftraafet inb? 

— 73, — 8: t)væbe ^am Deb 6nigmorb] = B; A: 
mprbe f)am mcb (^nigmorb 

— 77, — 4: fneule] = B; A: fnceble 

— 78, — 24-25: fra &\it) Oij .^:)e(gene, | %xa 6tierue= 
himmelen, oo(] = B; A: fra geboé, fra l)ané 3lb* 
Dogné I gorfængelige (^lanbø, og 

, — 26: iOJørfeté aifgrimb fxn] =B; A:lR^rfetfin 

— 83, — 17: ])og, ber] = B; A: ^er ber 

• , — 27: DDerorbentlitjtJ = B; A: DiJerorbenligt 

— 85, — 4: (^iilb er et] = B; A: ®ulb er er et 

— 87, — 5: fneulet] = B; A: fneblet 

— — , — 8: giber] = B; A: gibber 

— 88, — 22: ben ^eUige] = C; A: bu t)eUige 
, - 23: ©lab] = C; A: ©løb 

, — 24: hoffen, føm Olaf flebte, ben] -= B; A: 

Den lob 6t. Olaf ftøbe, ben 

— 91, — 22: 33org] = B; A: %\[UU 

— 92, — 2: fflbcriigt op.] = C; A: faberlig op, og jtgcr 
meb inberlig SJJeblibcn^cb.) 

— 94, — 5: ftgcr:] = B; A: figcr i bt?be Janfer.) 
, — 14: fmertefulbe] = B; A: fmertelige 

— 95, — 5: ffrabeb] = C; A: ffraueb 

, - 7: trpffeb] = C; A: Ut}fk 

, — 16: græéfeligil] = B; A: græéfeligt 

— 96, — 12: roligt] = B; A: rolig Anmærkninger. 327 

Side 96, Linie 17: til] = B; A: mob 

— 97, — 25: aneb] = B; A: mbfle 

— 98, — 1 ; ^d, iiigenfinbc pluffer meev je^ ^Bionu 
fler] =B; A: 9^ei, albrig ))luffer jci] nu SBlomitcr mecr 

— 99, — 8: Din] = B; A: Den 

— 100, — 23: 5ltt)e(ilein^] = C; A: ^belfleiné 

— — , — 28: fuger] = B; A: fuer 

— 101, — 6: Du ffrccffev mig meb benne ^eftigbeb] 
= B; A: J^g niaa beunbre benne ftelbne Diært)l)eb 

— — , — 7: jeg feer] = C; A: at fee 

— — , — 9: goruanbleé] = C; A: gormmblet 
~ — , — 25: forberebe] = C; A: tilberebe 

— 103, — 12: 2i» meb] = C; A: ^ii), meb 

— 106, — 10: meb] = C; A: i 

— — , — 18: ftaalblaa 33linf mig ftger muntert] = 
B; A: ftaalblaa ©ie blinfer muntert 

— 107, — 5: i^^ngi'clémuren] = B; A: gccngfelmurcn 

— 108, — 9: aiæbfelét)raa] = B; A: 9^æbfel^t)al 

— — , — 16: §ule] = B; A: ^rog 

— 110, — 12-13: [)enter 2Jicenb, i Dg bringer big] 
= B; A: i(er ^aftig | 5It bringe big 

— 111, — 2: mobige] = C; A: ^immeljle 

— 112, — 1: §aralb.] = B; A: ^aralb (^enrtjft 
fmeltct.) 

— 113, — 27: ^aralb.] = B; A: ^aro.lb (tmU 
roabig bcbr^t)ct.) 

— 114, — 3: flig] = B; A: føgt 

— 115, — 9: J8rt)|ict, meb blanfc] = B; A: Svljflct, 
blanfe 

— — , — 22: 6t^rfen <5eier uanbt] = B; A: gaffen 
ouertjanbt 328 Anmærkninger. 

Side 116, Linie 4, og Side 128, Linie 27: ^ilgger] =- 

D; A: 33etler 

— — , -- 20-22: ^ccni^jeliig. 1 ^an træber tilbage, ot)cr^ 
wiM af fine ^ølelfer. | igafiSor] = B; A: 

^ccmpeliig. 
Titn o min ^)ara(b! ffien fom OD^orgenfolen, 
D^j!e(^et er bin 9iaiib af ^Bølgerne. 

— — , - 24: ^^r, Ulf! ^av bu nu Iceft] = C; A: 
m Ulf, l)ar bu opiet]! 

— 120, — 23-24: mit .^lofter 9^orj!c, DanjlPe, 6\)enf!e | 
gorfriffelfe] = D; A: mit gobc ^lofter, D^orjle, 
T)cinffe I gorfrijlelfc 

•—121, — 7: (5nb leuev [)an, en] = C; A: ^c[\\ 
leuer cnb, en 

— 122, — 14: ^Ifgubeviet, mene] = C; A: Qlfgubevi, 
imené 

— 124, — 18: 3lt^elftein] = C; A: ^belftetu 

— 126, — 29: §igen efter] =- C; A: mixM efter 

— 128, — 22: ^paralb.] = B; A: ^patalb (foær« 
nicrif! øm.) 

— 130, — 1: alt for] = D; A: alf or 

— — , — 23: Duinbe \)orbe iF?anb igien] = B; A: 
Dtoinbe atter i)orbe 9J?anb 

— 132, — 2: 5l\aft i \)Hk 33r^it] --== B; A: a\aft 
mig i mit ''BxX)\i Side 137: £ttnøbarbenit udkom første Gang trykt (A) 
i OehLs nye poetiske Skrifter, II, Marts 1829, 
og blev siden af Digteren optaget (B) i Tragødier, Anmærkninger« 329 

V, 1832, (C) i Tragedier, I, 1842, og (D) i 
Tragodier, I, 1849. I C og D angives Stykket 
som forfattet i Aaret 1826; men da det ikke blev 
indlemmet iSkuespil af Oelil., der udkom i Januar 
1827, har det vel neppe saa tidligt seet Dagens Lys. 
Oehl.s nye poetiske Skrifter, II, derforuden 
Langbarderne indeholder Carl den Store, har 
følgende 

g-ortale. 
gor ben f)iftortffe Xrag^bie, f)\)Dn bet$atl)e= 
tiffe forbinber fig meb ^f)aracteettegmngev i et rigt 
Stof af ^anbling, fan uben Z\)\\>1 (^^afcfpeare og 
M gamle engelffe Xl;eater i mange §enfeenber tiene 
0^ til DJi^nfter. 2]el oar hd for benne (Btok lettere 
ai inbbringe en ftærfere (ioioxii i ftne Sfilbringer oeb 
^^lanbingen af hd §umoriftif!e, (£omiffe, ja felo ^ur=^ 
lefle, "^dk gao 5ln(ebning til utallige Ooergange og 
gor^olb, fom nu tigge uben for Iragøbiené ®rænb^ 
fer, )^a %i^Mt)txm^ émag ^ar erflæret fig mob benne 
S3lanbing. Tlan onffer felter at fee M 3bealf!e, 
enb en^toer D^uance af hd $erfonlige (^oilfe toenbe 
(Sgenft'aber forl)olbe fig til l)inanben, fom ®enu^ til 
6)3ecie^3), t)a M Jbealffe otnber i Sfionfteb, Spmijé 
og "D^bbe t)eb \)Mh '^d taber i 33rebe og i afftiffenbe 
$l)^ftognomie. gor d oi bog i!!e oeb benne 6mag^^ 
retning alt for meget jlulle forfatbe til M blot 
^^riffe, rebber ^piftorien oé i)eb ftne mangef)aanbe 
gorl)olb meb Spm\\)n til lib og Steb, ^ooroeb M 
blioer Digteren muligt at fl'ilbre en OJiængbe aloor= 
lige ^^aracterer, at o))fmbe inb^olbørige gabler, ber 
fÉaffe lilffuerne fleerftbig ^J^^>belfe; iffe blot Jølelfer 330 Anmærkninger. 

for ^iertet men 9[^enneffeffi(bring, og lanfev for gor= 
ftanben, famt en forunberligerc 5^erben, enb ben fccb* 
t)anlige, til 3:um(e)}(ab6 for $f)antafien. ^aa benne 
33ane fremgif @oetf)e og 6c^i((er. ^et f!u(be glæbe 
mig, ^t)i^ mine Sæfere fanbt cit jeg i min (^arl ben 
@tore, atter iffe uocevbigt, ^aobe ftr æbt tit famme 
maal 

Tim oælger nu I)igteven et cctbgammelt 6tof, en 
Otbtib^bebrift, ber tigger uben for ^ulturtitftanben, 
faa blioer naturligmi^ M (J^aracteriftiffe meget 
tilbagetrccbenbe, ba 'i)d neto^ er duttnren, ber frem= 
bringer t)ine iT^uancer, f)i>oroeb ^^erfon(igf)eberne abffille 
fig, inbtit be oeb Sujn^ og gorfeert^eb tilfibjl iaht 
fig i bet (^maalige og U^^oetiffe. Det $atf)etift'e 
berimob trceber ftærfere frem i en Olbtib^baab, og o^- 
mtx oeb ,^raft \)m Tlan^d af ($^aracteerforf!ienigt)eb. 
%^ ^Begeiftring og Sibenffab ^aoe 9Jienne)!ene til alle 
Xiber t)aot, og meeft i D'latnrtiljtanben. Det naturlige 
®enie afhænger Ijoerfen af 2ib eller Omftænbig^eber, 
og £)ar til alle Xiber oirfet; ja en rl)^t^miff 35el!lang 
og ^bel i sproget \ijnt^ enbog at t)ext l)ine barbarij!e 
^iber til, fom bereé enefte ^unft. — De græj!e %xa^ 
gifere toge næften alle bere^ J^abler af ben celbfte 
^eltetib, og fogte ifcer i Xragobien at ubtr^ffe t)iin 
^o^iere ^at^o^. 

^an nu 6t)afef^eare og ben gamle engelffe 6fole 
i mange §enfeenber tiene o^ til tlJi-onfter for ben 
^iftoriffe Xragøbie, funne oi unbertiben meb ^elb i 
l^rif!nomantif!e partier benytte (£alberone^ føbflin* 
genbe (Jitljar, faa funne oift iffe minbre ^f^^loe og 
(Bo^bofle^ lære o^, {^'ooxUM »i bebft i Itimetret, Anmærkninger. 331 

ben ottefobebc ^Yocfccc og i be anapæftif!e S!)ore iib= 
træffe t)øi ^ai^oé i ftote (Eituationer, bev blii^e tra= 
giffe, ]tm\U iffe altib førgelige, Dcb bere^ ^^igtig^ 
kb, Dg ber forftnaae a( §ort)tfliug, fom en moberu 
^^r^belfe, ber iffe t)eb!ommer bereei ^æm^ebaab. 

^et MX i gølelfen ^eraf, at jeg f^?r brugte ben 
græjie ^ragøbieform iii ^^ al bur og ?)rfa, ligefom 
jeg nu ^cr atter f)ar brugt ben til Sangbarberne. Oehl.s Levnet,^ fortalt af ham selv, II, 
1831, Side 355: 

3eg \:}(['o'^i io @ange i goroeien brugt ben græjTe 
Xragobieform for olbnorbijle (Smner : 33 a I b u r og ^ r fa ; 
jeg brugte ben atter i Sang barberne, og tjooer at 
troe, (\i jeg i Mk gorfog enbnu er fommet <8o|)t)ocle^ 
nogle ©råber nærmere, enb i be forrige 8tt)ffer, jlfiønbt 
stoffet i 33albur er ftorre, og i 2)rfa mere rorenbe. Nærværende Udgaves Afvigelser fra Originalen: 
Side 141, Linie 7; løftet ^øit )e>ac[ blanfen '3fiolb] = 
B; A: løftet pa<[ Gfulbrene^ blanfe 6fiolb 

— — , — 12: 6ajer] = C; A: Herman 

— — , — 16: grioilligt eltene rige ®ober mifieb be] 
= B; A: grioilUgt p^\a ©ften^ rige ©ober ©li^ be gao 

— — , — 17: T)abbel.grugt og ^ Di o fere glor] = B; 
A: 2)abler^ S^'ugt og SRoferne 

— 142, - 2: goibe] = C; A: gobe 

— — — 3: a}?arfen^] = B; A: mrfer^ 

— 143, — 30: jegogfaa l^big bar] = C; A: jeg efter* 
retlig l)ar 332 Anmærkninger. 

Side 145, Linie 2: btUgC t)il] = C; A: briUjer f)er 

— — , -- 8: (5fp fortærer Mg] = B; A: ef^en 
^luffer big 

— — , — 23: meb (Sgefranbfe.] = C; A: nieb en 
(Jgefranbé. 

— 146, — 5: goraarøløt)] = B; A: goraaréq»ijl 

— — , — 10: naar] = C; A: mene 

— - — 11: a^ené] = C; A: iRaar 

— -, - 22: fine] = C; A: ftebj^C 
~ 148, - 29: %\{] = B; A: (Snb 

— 149, - 9: mft] = C; A: mig 

— — , — 20: g^lbcft for g-orfmæbelfen] = B; A: 
g^lbefi af bit eget 6t)ærb 

— 152, — 20: D, gierne Danbrer, ^ebflefaber! jeg 
meb big] = B; A: D gierne garfar t?anbrer jeg 
affteb meb big 

— 153, — 20: meer] = B; A: mere 

~ — , -—29: rebbeb feam fra Unbergang] = C; A: 
toogteb tam for Unbergang 

— 154, - 1: frelfte] = C; A: rebbeb 

— — , — 6: (5t iibeftnbigt ma\)] = C; A: Uotjer-- 
(agte ^aa^) 

— --, — 8: 2>ærbigteb] = B; A: 6inbig()eb 

— — , — 15: ©ubber] = B; A: Dlbtnge 

— — , — 17: 3lben fif ei Dbermagt] =B; A: Jlbe- 
branben fif et 2JZagt 

— — , — 22: ffiont] = D; A: gron 

— — , —26: Diaferi] = B; A: 9f^afen()eb 

— — , — 30: fe(u] = B; A: f)er 

— 155, — 6: 'Btaa foragtet ficrnt i] = B; A: 
<5taa, fom ©ubbe, feent i Anmærkuinger 333 

Side 155, Linie 25: fit] == B; A: bit 

— 157, — 30: 3omfvu, max] = B; A: Jomfvu Ci] 

— 158, — 5: ©væéfetå] = B; A: ©væéfet 

— 159, — 5: flt] = C; A: mit 

— — , — 6: jlnj = C; A: min 

— 162, — 1: morfe] = C; A: Dunflc 

— — , —17: fiii tUioigcn= og 51ftenleg] = B; A: 
fit a}?ovv3cn* og 51ftcufpil 

— 163, — 23: (^n V'^ffe] = C; A: (Sen S^ffc 

— — , — 29: belabt] = B; A: UM\d 

— 164, — 19: ^anetfongen] = C; A: ^anncvfongcn 

— — , — 24: gier Sarnet OD^oberen ei ufienbeligt] 
= C; A: giør OJ^obcven ei fit Savn nfienbeligt 

— 165, — 4: 53r^net] = B; A: 33v^ftet 

— — , — 31: ta))per Og big uærbig] = D; A: ta^^evt 
og big i^crvbigt 

— 166, — 30: ab] = C; A: fra 

— 167, — 20: trcegcr] =C; A: trccnger 

— 168, — 7: T^anmarf paa 'i)d fierne] = C; A: 
"Danmarf fun )(^cia fierne 

— _, _ 14: 33øbbel] = C; A: 33obel 

— 170, — 10: Danernaonet] = C; A: ^annernat?net Side 171: Carl kU JtOre udkom første Gang trykt (A) 
i Oehl.s nye poetiske Skrifter, II, Marts 1829. 
Stykket maa antages forfattet i Sommeren 1828 (see 
Kjøbenhavns-Posten for 1828, Nr. 70), skjondt 
det i den tredie Udgave henføres til Aaret 1833, 
og i den fjerde Udgave til Aaret 1829. I den an- 
den Udgave (B), i Tragedier, VI, 1833, udelod 334 Anmærkninger. 

Digteren de Scener af fjerde Aet, der tindes neden- 
for fi-a Side 380, Linie 9, til Side 384, Linie 3, og 
Pipins paafølgende Replik begynder der saaledes: 

§an gaaev til §l)tten, finbcr ^2tgene. 

^arl, bine 33ub(er mfd ijax for rai^ 

53cb Døren ligge be. Apan fnælev ueb osv. 

Meget mere forkortet fremkom Carl den Store i 
den tredie Udgave (C), i Tragedier, VII, 1842, 
hvor Stykket i Stedet for fem har faaet fire Acter 
og et Efterspil, og ialt er blevet tre Tiendedele kor- 
tere; og saaledes gjenlindes det i den fjerde Udgave 
(D), i Tragødier, IX, 1849. Denne sidste Bear- 
beidelse eller rettere — da der ialt knn er kommet 
omtrent een Side Nyt til — blotte Forkortelse af 
Carl den Store, hvortil C. A. Thortsens Anmel- 
delse i Maanedsskrift forLitteratur, III, 1830, 
Side 224 — 252, synes, skjøndt først efter længere 
Tids Forløb, at have bevæget Digteren, er fulgt i 
nærværende Udgave, dog saaledes, at mange flere 
af Originalens Læsemaader og 59 af de udeladte 
Vers ere beholdte. 

Digterens Fortale til hans nye poetiske Skrif- 
ter, II, findes ovenfor Side 329-331, under Lang- 
barderne. 

Oehl.s Levnet, fortalt af ham selv, II, 
1831, Side 354: 

Den [paa Theatret efter Væringerne i Mikla- 
gard] følgeubc Imgøbic, (S,axi ben Store, fom 
iffe er norbiff, og \}X>oxx itte 5!iærligfeeb [piller §ot)eb= 
rollen, »anbt t)el ogfaa Sifalb, men l)ai)be iffe nccr Anmærkninger, 335 

ben (Søgning, ^aa ^t)eatvet er M fornemmelig .^iær* 
lig^eben, fom loffer unge lilffuere; Ungbommen nb* 
giør f)er M egentlige $ublicum. 

Oehl.s Erindringer, IV, 1851, Side 47: 

^en følgenbe Xragøbie, (Eaxl ben 6tore, t>anbt 
ogfaa 53ifalb, men f)a\)be iffe nær faa fulbt §uué. 
!:H^ge ^ar l)er atter ^erlig i daxi, og Tla\). 2Bep 
fc^all og 3f^*' ^citgeé (nu g^ru Heiberg) i ^ané T)øttre 
3mma og S3ertf)a. 3^B ^^^ ^»^B^^ (f^^ ^^^ ^^^ f^^ 
i be fibfte Ubgai>er) omarbeibet bette ^tt)tU. Scenen 
mellem C£arl og 2i>ittefinb enber Iragobien. (S|)ifoben 
meb ®otfreb og Diger Danffeé 33illeb er iac\d ub af 
©tøffet og giort til et (ffterf^jil. 

Mod Y. Z.s (o: N. Davids) Bedemmelse af Carl 
den Store i Kjøbenhavns flyvende Post for 
1830, Nr. 12-14, skrev Digteren i Kjøb enhavns- 
Posten for 1830, Nr. 37-38, følgende Anticritik, der 
bevaredes af Y. Z. i førstnævnte Blads Nr. 25-26. 
^Inticritif. 

^ecenfenten i gl^oe^often, ^err ?). 3-. rofer 
mange (5nfelt^eber i Xragobien ^.arl ben Store, 
tilftaaer ogfaa, at gabelen er o))funbct meb en rig 
^^antafte, et umtéfienbeligt lalent, men troer bog, 
at „ben fig paa gabelen grunbenbe l^anb^ 
Ung"*) er bygget paa nogle ^aafalbenbe Ufanbf^nlig^ 
^eber, ber maa ft)æ!fe ben^ „bramatif!e"3^tereéfe**)/ 

*) SDIan fimbe ligefaa gierne fige: ben ftg paa ^anblingen 
grunbenbe ^abel; tf)i i et ©rama er |)anbltngen og g-abelen 
@et og bet Samme. 
**) iBar bet Silfælbet, \aa maatte bet fuceffe iffe blot ben bra- 
matifle, men al poetijt ^intecegfe. 336 Anmærkninger. 

ligefem l)iin i fit ^^nlæg inbebolDcv llJogct, ber maa 
jlabe ^øTgcfpillete tilfigtebe iotabirfning. 

3cg i)i[ Gfvibt for etvibt følge 9iec,^ Dabbel; 
t)an ^ar forføgt at øife \^d govfeilebe i min Ivagøbie, 
jeg \?it fremftide M Ugrunbebe i ^mé Oiecenfion. 
§an figer felø, „ai t)au meb 5*>vnøielfe t)il labe fig 
oøerki>ife, ai im \)<\x feilct"; og i Sanbbeb, ^au tabel- 
celler iffe faa meget øeb at l)aøe ffreøet en ugvuubet 
(£ritit fom jeg »eb at fcaøe bigtet en 3^ragøbie fulb 
af geil, l)\)ori ^^oefien ffal øære bel)anblet fom §ifto^ 
riené Siøegne, og ^i^ov, i (^ttt)d for en leøenbe ^ong 
(Earl, fun ffal oære fremftillet et (Ef^ggebillebe af ben 
^ong (Jarl, „ber er begraoen" i ilrønifen. 

3eg finber nu for M gorjle albeleø iffe, at (£arl 
ben (Etore er begrav en i .^rønifen; toærtimob f^neé 
mig, b^n ftaaer l^^leoenbe beri. 3eg inbfeer iffe, ^oor^ 
lebeé jeg funbe jlilbret l)am uben at benytte $>iftorien, 
og uben at ubl)æ»e be c^aracreriftiffe Xræf, fom ben 
f)ar befaret o^ af benne Spdt Deroeb giøreé iffe 
^^oefien til ^iftorien^ Hammervige, men blot ^lio til 
HJiel^omeneé ^]?eninbe og fortrolige, fom ^un altib 
bar øæret. 3 (Ebafefpearee l)iftoriffe Dramer, i 
®oetl)eé ®o|\ og (Sgmont, i Scbilleré 2Ballen = 
ftein, 3^^U'^*^ ^f ^tleané, DJUria (Stuart og 
^Bil^elm lell oil man finbe en lignenbe 33rug af 
^iflorien, og ben forefommer iffe meer i Sari ben 
6tore, enb i mine øorige l)iftoriffe Iragøbier: .f)afon 
3arl, ^alnatofe, Cuif og ^2lbel og 5^ærin = 
gerne. 

3eg begriber iffe, b^ab 9^ec., i '^Jlnlebning af Anmærkninger. 337 

be (^mavitræt ber fovefcmme i førfte 5Ict, oc^ f)t3or \)i 
fee (Earl i ftn laubéfaberlige, frebelige 'I^irffom^eb, før 
5lrig og Uro atter forftt)rre ^am — t)i( figc meb be Orb : 
„Digtet ffal iffe faa meget (ære oé, ai bi^fe g^oran- 
llattninger bleoe til, [om l)Oor(ebe^ be MeDe til", 
9lec. forefafter mig altfaa, ai jeg iffe grunbigcrc ^ar 
gioet en bramatiff gremftillelfe af, ^oorlebeé darl 
arbeibebe i Lex salica, l)0 or lebe^ i^an beforbrebe 
Sanbl)uuél)o[bmngen, ^»orlebe^ (>au ubfaftebe flaner 
til 33pgniuger o. f. o. „i^x M iffe", figer ()an, „en 
intei^retatio autheniica af (El)aracteren, i <5tebet for 
S^aracteren^ Seoenbegiorelfe? 91oter i (Stebet for 
lejt?" 3 ^anb^eb, ba t)ilbe t>d ^ai>e oæret, at giore 
$oe|ieu til §iftorieib3, (3tatiftifen^ og Ceconomiené 
lammer^ige, ^oi^ jeg nbfo^rligere ha\)^^ berort \)m 
ling. Tim ()Oorlebe^, )(^aa ben anben ^ibe, unbgaae 
i forte Sfij^er at tegne, 1) o a b ber oebf om (iaxU ftore 
3bee: at bringe humanitet og (£ultnr i (Snro^a? Som 
Sooforffer, 33l)gmefler og ^^(gerbl)rfer fnnbe jeg iffe 
fremftille l)am jluberenbe, ^loienbe, b^ggenbe for 'Iil:= 
jfnerne^ £)ine; men be maatte bog l)ore, at bi-åfeling 
j!etc unber l)an6 oeilebenbe Apaanb. Ubforelfen af 
biéfe forretninger oar nbramatiff; men i Samtale 
meb ^Biffop^en, Bonben, B^gmefteren, .^iftoriefl'rioeren, 
Digteren at »ife Sin bel ag et i beniOlanb, fom frem- 
jl^nbebe biøfe ling, ber meb iyorjlanb, .^raft og |>ierte 
beforbrebe M 5llt, fnnbe jeg ffilDre. 3^B ^^^^^ ^^^"^^^^ 

Linie 1: be 6maatccEf ... i fcrfte 2(ct osv.] See Side 175 med 
tilhørende Varianter; Side 178, Linie 21-22; Side 181-182 
med tilhørende Varianter. 

: forefomme] Orig. : focefommei: 

VIIL 22 338 Anmærkninger. 

lig, at man i M^fe (Scener feer ben 5lanb, ber bvet> 
i)am Hi bi^fe ling, iii at gtunbe (Sfoler 09 fovjlrit^e 
Særere — i!fe forbi m fee ^am i en „^ugeffole'', 
fom 9iec. behager at falbe bet; men \>i fee ^am — 
fom overalt agtenbe paa ^»ab ber »ebfommer Sanbeté 
lari) — ogfaa i en 6fo(e, ber foreftaae^ af (Srfe^ 
bif!o^^))en og f)am feb, og fom han anfeer af megen 
5?igtig^eb for C^l^^ningen^ gremme. Denne mm 
(Scene er fulbfommen fcilloriff, og alt for ^aracteriftij! 
og fmuf, til at ubelabeé i et Drama om darl ben 
(Store. 

3 ben og f^lgenbe 6cener lærer man ftraj at fienbe 
(iaxl Span^ .^iærligl)eb til JBorn, l)anø naitje C^= 
bragelfe i Jngel^eim, ban^ ^Befog i 9[)hrtel^ ©rat), 
l)an^ ^3eunbring for ^irfefcebrene, hane ^ab til (Sad)^ 
ferne, l)anø Sfar^f^n meb §enf^n til bi^fe gienberé 
tilfommenbe gor^olb, ^tjilfet 5llcuin iffe faa gobt 
inbfeer; ^ané 3i^tereøfe for tunft og 55ibenj!ab, hane 
3J?unter^eb, tjenlige S)3øg mellem 55enner, t)an^ §ef= 
tigl)eb. Og bog foler fig 9iec. i bi^fe Scener „beflemt 
og betaget af en ^ulbe, fom om et S)3øgelfe mx 
traabt l)am i TI0W. 3 S^anb^eb, naar Sfilbringen 
af en nait?, munter, fraftig DJlanb, futb af reel Drif- 
tigl)eb, uben alt Soærmeri, fan forffræffe fom et nat= 
ligt ©ienfærb, faa maa man »ære let at forjiræffe. 
Tim M er iffe :^eller oi?eralt, at (iaxi fremtræber 
fom et 8po^gelfe i Otecenfenten^ £)ine; „h^ox Digteren 
fafter h^n t)ifloriffe 33 al I af t og gioer Slii) paa ^xe-- 
nifen^ Cebebaanb, ber inbaanber ^an jtn §elt en 
t)arm Siæl, og oifer ftg fit ^eie Digterfalb »ærbig. 
Derfor fole \>\ langt meer for (^arl fom 35 en, enb Anmærkninger, 339 

for (^arl [om ^onge". Det ev ganf!e rigtigt; t>et 
ligger i Digtefuuften^ dMm. (^n regierenbe g^rfte 
t)ar a(t>rig nogen Digter funnet f!i(bre fom fa ab an, 
men oel 2Renneffet, ber er ben regierenbe g^rfte. 
)Rm træber (iaxl iffe ogfaa i be foregaaeube écener 
op fom mocvfoærbigt iDlenneffe? Cg er ^an^ $enffab 
til ^'gin^arb og ^Ingilbert iffe ligefaa feijtoriff, fom 
^anø v^iærligl)eb til i^ibenffab og .toifter, og \:)Ckm 
^ab til <Sac^ ferne? dM (Efib feiler altfaa ^er iffe 
anberlebeø, enb for; hd \jax iffe faftet ftn 33a(laft, 
uben ^oilfen intet €fib — ei engang et ^joetif! — 
fan feile, og forfmaaer ligefaa libet at gaae i ^ifto^ 
rien^, fom D^iaturenø "^ebebaanb. 

Cm ^^ipin figer iHec. fig felo albele^ imob. gorft 
l)ebber bet: „^axl, fom $i^iné ^^aber, fremtræber meb 
en til 23rntalitet grænbfenbe A)aarbt)eb, ber iffe er 
retfærbiggiort i oore&ine, forbi oi bove, at^i^in bar 
begaaet 53olb^3gierninger, ber efter X)m libé €æber 
bDerfen oare fielbne, eller inbnebe om en meer enb 
alminbelig Oiaal;eb og 'l[>ilbbeb". ^aa næjte (^ibe 
berimob ^ebber bet: ,;D^i^nnbelfen og Cnbffaben ere 
tegnebe i $i^in meb ftærfe garijer, og bau^ C)3fæt^ 
figf)eb mob gaberen, forbi "taften iffe fan begribe 
D^ben, er n)|lenbe. 'Mm max $ipin gaaer faa )^M, 
at \)a\x beffi^lber fin gaber for 'Brobermorb, oprorer 
Ijan »or menneffelige 9ktnr, og oifer o^ Diæ\)elen i 
©tebet for et falbent O^ienneffe". Ddk er et albeleé 
ufammen^ængenbe iHaifonnement. gorft bebreibe^ (Savl, Linie 11: ^t)il!en] Orig.: ^biffet 
— 25: at ^an befljjlbeu fin g«ber for SBrobermorb] Side 205-207, 

22* 340 Anmærkninger. 

ai f)an bef)anb(ev ftn Søn for ^aarbt, forbi benne fun 
er i>ilt> 00, raa; berpaa fortælle^, at ^ipin^ Cnb|!ab 
og Sum)3enf)eb gaaer oux M iD^enneffelige. Sanb^ 
i)^hm er, at (Sari be()anb(er fin nebrige Søn ndo^, 
fom i)a\\ fortiener, tiji ^^ipin^ OJiiegierninger gaae langt 
ot)er alminbelig 9iaaf)eb. (Sn Diæoel er f)an mrfelig, 
men en naturlig OJJenneffebiæiul, ingen ^o^an§ 
eller gofter af en ot)erfpænbt -^^antafie, ber i!!e finbe^^ 
i ben i)ir!elige 55erben. Der ^ar beé\)cerre »æret mange 
af W\\ Slag^, og hd er albeleé iffe unaturligt, at 
ben onbe, trobfige '^J^ip'm i)mm ftg ueb at ærgre ga^ 
beren meb gortcellingen om et Oi^gte, ber t)ar meget 
alminbeligt, troebe^ af (Sarl^o gienber og af mange 
aRenneffer, ber Dåre langt bebre, cnb $i|3in. iHec. fore^ 
fafter ogfaa Digteren i fin 3^^^' i^c*gt^ af $i))iné geil, 
og fpørger, „om l)an er confeqDent i fin Slet^eb". 
D^ei, ganffe oift iffe. Sletbeben er for hd mefte Hcon= 
feqoent; en D^ibing, fom folger fine bemtgierrige 
*^ibenffabev, laber fig ofte, fom en ';Bolb, lebe af %\U 
fcclbct ipipin er l)oomobig; l)an baaber, atSacbferne 
ffulle tilintetgiore (£arl^ DJ^agt, og M fmigrer ban^5 
gorfængcligl)eb meeft, at feire ooer iiaxi paa benne 
DJ^aabe, at fee l)am i)bmt)get for fin gienbe. gørft 
naar (£arl atter ^ar ]iaad Sad)ferne, og ber intet 
^aah er om \)eb DJkgten at fælbe l)am og at berøte 
^am fin .krigerære, fatter '^ipin i rafenbe gorbittrelfe 
ben Q3eflutning, at m^rbe fin gaber. 9^ec. t)il, at t)a\\ 
ffulbe giøre M ftraj. gør øar ban l)am alt for biæ= 
i>elff, l)er er \)a\\ ijam atter iffe biæt»elff nof. Sutter 
iDIobfigelfer i l)ano egen 3beegang! Linie 27: ben ^efXutning, at mi}tbwfm gaber] Side 242-243. Anmærkninger. 341 

9Jiet ligcfaa Ii^e^ ©nmt) fiube^ bet iifant'fmUivjt, 
„at gaftrabe, ber ^aber (^•gmf)arb og Slugilbevt, og 
^nf!er beveé Dob, iffc i)eb 3lf}o(f f)av labet bem mt}vbc, 
og )jaa bet futbbragte lOiorb bygger ben g-ortccliiug, 
fom j!a( opflamme (iavl ti( at ^eone fine i^ennew^ 
X)rab". gaftrabe ev oiftno! folb og grum, men bigot 
og bitber fig felo inb, at ^un ^anblev ret. 3Bi fce 
l)enbe jo i f^enbee fibfte Scene gaac i .^lofter meb en 
ftoiff 9ioIigt)eb, ber iffe oilbe finbe €U)>, t)Oiø f)enbee 
gotbr^belfe beftob i et 9Jlovb, fom ^un felo l)aobe 
begaaet, og en reen Sogn, fom l)un l)aobc fagt fm 
§uébonb. 8aa oav t)un en alminbelig govbvpberff c ; 
jeg ^ar føgt at gioe l^enbe noget Gbavacteviftift, at 
mobereve benbe^ @rumf)eb. Som en alminbelig d)lo\^ 
berffe oilbe ^enbeé {^ovl^olb til iiaxi ogfaa baoe noget 
langt mere Stobenbe, og gioe o^ flette lanfer om 
!)an^ ^v^^rftanb. ^w fee oi blot, at l)an i en ælbre 
*2llber er bleoen forelffet i et fmuft ungt gruentimmer, 
\}m (i^axadm Ijm enbnu iffe fienber, fom miebruger 
fm SO^iagt ooer ham. Det er ^iftoriff, og benne 
Soagbeb bar beéoærre mange anbre .C^clte beelt meb 
ben ftore daxl gaftrabe^ gorbr^belfe er bygget ^aa 
et folbt religioft Soærmeri. ^im bvtber Saéferne 
mere fom ^^ebninger, enb fom bem, ber brænbte benbce 
gaberé ^org; ^un l>aber ^ginbarb og ^ngilbert mere 
fom ^liættere, enb fom bem, ber beilebe til .^ongenø 
Dottre. ^un fenber be i benbe^^ ^ine fun balo^ 
omoenbte Rebninger tilbage til beree Sanbemænb — Linie 27-28: ^iin feiibec be i [}enbeå STine fun F)aIt)om\)eubte 6peb= 
ninger tilbage osv.] Side 212 ff. 342 Anmærkninger. 

Og laber bem gierc mcb bem, ^bab be mtle. .pun 
i>affer ftnc -vænber; feun er i egen g-ormeniiig uffttlbig 
i bereé ^3Iob — !)un ftar iffc bræbt bem. Thn f)un 
\)eeb bog ret gobt, hM)) ber ganffe ftffert ml ffee, og 
for i rette ^ib at mtt \\\a (iaxi, laber f)uu M for* 
færbelige Dffer omtale fom- allerebe ffeet. Ogfaa 
^er fmber ^eubeø 8pib^finbiv3l)eb et <2muttul: buu 
lt)t)er egentlig iffe, laber blot .Rougen oibe fom fulb= 
bt)rbet, i)M'^ ber ubeii at Zml om faa limer oil 
foretage« meb (Sgin^arb og ^2lngilbert. 

§eroeb fi! jeg nu et iDtotio til at labe (£arlé 
gro^efelige ^^eflntning fattet i et ©ieblif, ber giorbe 
^an^ Ajanbling minbft o))rørenbe, meeft otoereené= 
fiemmenbe meb be golelfer, fom oi ^ibtil faae barn 
t^ttre ; og M oar albeleé noDoenbigt for at t)olbe b^im, 
felo fom ^t)nber, i ftn tragiffe i^ærbigbeb. 9^etfærbig== 
bebenø ^ngel ftaaer i en branbguul lorben^oiroelfft) 
for ^m, og ^olber i ^^er .paanb et blobigt ^ierte. 
Det er (Sginl)arb6 og ^Ingilbert^. .^Jan forfoner bem 
meb et 'Jiæbfeléoffer. Cg ^oab ber maaffee ellers !nn 
oilbe oæret et 9?hinbéoeir )j>aa ^ané Sæber, fom ban 
let funbe tilbagetage — M iler Cnbpaben paa fin 
Diccolet)inge ftraj at ubfore. 

' 9iec. ^ax iffe ]attd ^t^ffeté 3^^^ ^^ ^^^f^^" 
flager ^an ot)er Ufammenl)æng og lo^ j^orbinbelfe. 
iin ipuuøfcene i et 'i^toilfpil, felo et (S^rgefpil, i)i>hi 
(Stof er en ^rioat biftoriff 5lnecbote, fan ofte bc\taat 
i en enfelt |)anbling, ^oori ben ene Scene folger 
umibbelbart af ben anben. (it ^olitiff l)iftoriff 
3fuef^il beftaaer af flere ^anblinger, fom mobe l)in= 
anben, og forbinbe ftg efter ben 3^^^< f^^^ I)igteren Anmærkninger, 343 

t)i( fremftiOe. ^aa anben iD^aabe er M iffc muligt 
cit bringe ^ijloriffe ^Begiueubeber )^aa (^fue^labfeii. 
^^M\) er nu "^^Um i (£arl ben (8tore? 

gremjliningen af en fieiben fraftig .^onge i fm 
Cmgit)ning, ber »irfer for ai bringe <^pumaniteten et 
.^æmpeffribt t^ibere frem i ^urc^a, men fom, i bet 
ban g:it3er efter et ©iebli! for en ul^ffalig gorbittrelfe, 
tilintetgiør fit eget ffiijnue 5Bærf; bog rebber l)an«^ 
egen (SI)!t)cerbigl)eb f)am for Unbergang. 

Derfom Dbget inrr tragiff i 53erben, faa mir bet 
tragiff, at ^arl ben ^tore begif benne Ghumbeb \\\a 
(Eaéferne. Der er intet ^porgémaal om, ai ligefom 
33art^olomæu^5natten i fenere ^ilar()unbreber forberebte 
ben franffe O^eoolutiono DKxbfelefcener, faalcbe^^ frem== 
jl^nbte (Slagteriet )^aa Sacbferne DIormannerneø Oiaferi; 
og førft i $rot)ence tre bunbrebe 5lar berefter begt>nbte 
en blomjtrenbe ^;^]eriobe, ber, atter afbrubt af be gl)fe(ige 
^iætterforfolgelfer, forfiurubt, til ben fenere funbe fpire 
frem igien i 3tvilien unber 3[r^ebiceerne. Dg bog finbe 
m maaffee ingenfteb^^ ben fnnbe EQJenneffeforftanb og 
reen, flår Dflaturligl)eb i gorbinbelfe meb itunft og 
^Sibenffab ^ttre ftg mere l^aabefulbt fra TObbelalberenø 
mørfefte Dlb til Oieformationøtiben, enb netop i Garl 
ben Storeé Xii), fremlebet øeb banø egen funbe, mæg= 
tige D^atur. 

Det par altfaa benne ul^ffelige (iataftrop^e, jeg 
\)i(be ffilbre. 3^9 ^^f^^ ^^^^ ff^^^^ ^^ Sol^tale o\)er 
(£arl ben €tore, men jeg inlbe i)ife bette ftelbne, ub== 
mærfebe 2)^enneffe fuag i fin 6tor!)eb og ftor 
i fit tvalb. Derfor er bet l)eller ingen geil i 344 Anmærkninger. 

Stoffet at QjBittefinb og 5l(bion fovbuufk ^am, i M 
Øicbli! ^an f)ar f^nbct faa jlævft mob 93^ennej!c= 
(ig^ebcn. Denne 2)bm^ge(fe forttener Ban. Seb ben 
fi>ævmerj!e 3l(bion foler, ai ben æblefte ^m\ ligger 
i benne ^gbm^gelfe. 9iec. finber hd naturligere, at 
'Mhion haX)^)^ flaaet fig [ammen meb gabermorberen 
^i^in, og oirfelig ooerfalbet (iaxl fnigmorberj! om 
Dlatten. m\\ glemmer, at ogfaa Sarbarer funne ocere 
æble; at be ofte befibbe raae ftærfe I)i}ber, fom ben 
foage, lunfne (inltioeerte maa mieunbe bem. I)et oar 
bi^fe raae D^ber, ber bragte en Xacitue til at beunbre 
be oilbe (Germaner, og til b^bt at foragte fine flintr 
polerebe, ^berft forbæri>ebe \ianb^mænb. 

Jeg figer: jeg oilbe [filbre tol foag i fm 6tor:= 
^eb, men ogfaa ftor i fit galb. 2)ette funbe fun 
jlee t)eb efter galbet atter at oife golger af l)ané 
^t^umanitet. 3^B ^^^^^^ ^ ^^ rijrenbe ^elteo))trin frem= 
ftille, at ffiønbt (iaxU onbe (>:ngel ^at)be forlebet 
^am til en S^nb, ber )3aabrog fig (Sftertiben^ Ul^ffe, 
faa oilbe banø gobe (iMigel bog frelfe f)am og ^ane 
Sanb og f!ienfe t)tt frugterne af ^ané lange, mfc og 
fraftige D^tegiering, oeb at rebbe b^m fra en ooer= 
()ængenbe gare, fra Diormannerneé ^uon. liji ^tx er 
\)d fun l)ané egen |>ulbfalig^eb, ban^ ffionne, trofaftc 
5Benffab til Diger Danf!e, fom rebber bam, t)eb at Linie 1: at SBittefinb og 5llbion foibunfle t)am, osv.] Side 251-25^ 
og nedenfor Side 404-411. 
— 22-23: »eb at rebbe ^am fra . . . 9^ormannerneå ^et)n] See 
Episoden i femte Aet, som siden blev til et Efterspil, Side 
259 £f. Anmærkninger. 345 

røve t)cn t>ebe |)elt^ gaber tit 'Beemcb 0(^ %aU 
uemlig^eb. 

33iftno! fi! jeg ogfaa i)eb benne ^s^eilig^eb 5(nlebning 
tit at ant)enbe et glimvenbe gabetr^gte om en gammet 
banf! §ett, ^mlfet, fliønbt uben egentlig biftovijt 
§iemmet, ^ar ubbrebt [ig faa tibtigt og faa tibe om 
i 53erben, at i bet minbfte ben ))oetif!e (Sanbføntig^eb 
meb ©læbe antaget bet fom tvot^ætbigt — og, jeg 
tænfer, ligefaa gierne ben ^atriotiffe g^letfe t)o^ en^toer 
i^arm D^orbbo, ber gtæber fig og er ftolt af at ftamme 
neb fra t)ine fraftige 6!anbinat)ier. 

9^ec. beter iffe benne nationale g^letfe, og mener, 
jeg t)atjbe giort bebre i at ubelabe benne i)igtige ^'^i^ 
fobe, ber bog atter gii)er (Sari et ijærbigt O^elief, og 
forfoner o^ meb l)ané §iertc; blot forbi ben iffe er 
en beftemt g^tge af foregaaenbe (Ecener i Stoffet. 
Ogfaa at ©otfreb funbe mxt feilet ubemærft vif (£arlé 
Spctx paa en glob inb i I^bfflanb, finber Oiec. ufanb^ 
fl^nligt, ffionbt ^ifiorien fra ben Xib ^oert S&iebtif 
git)er ^jem^el )3aa tignenbe 33ebrift. 

^erfom iffe en ffion 3^^^^ ^^^ forbinber be 
biftoriffe gacta, t?ar no! til at git)e bem )>oetif! Sanu 
menbæng, faa ffulbe ogfaa 6(^iller^ ^it^etm Xellé 
femte %d xibelabe^, t)Oor §ooeb!)anblingen beftaaer i at 
»ife i^orffiellen paa en Snigmorber, ber :|3ineé af 
©ammtttig^eben, i ^arriciba, og en ærlig ^rab^manb 
i 3^ell. $aa famme ®runb ffulbe mange af be ffion* 
nefte Scener l)oø (eo))l)octee forfafteé, l;r>ilfe ofte iffe 
beftaae i en (£limaj: af ^anbling, men i en ^at^etij! 
?)ttring af Jbeer, ^t)i(fe §anbtingen i>æffer. 346 Anmærkninger. 

%oxU man ueb C:|3førelfeu af ^itifM ^ar i3lemt 
ai ^æiige en iitiM Sam^e i .^aden ^aa ^f)inborgeu 
i femte ^ct bebreiber 9iec. mig, at jeg (aber benne 
^)3ifDbe fpilfe uben for liben i (Eørgef^illet; ai jeg 
(aber ben foregaae »eb (i)é I)ag mellem be to (Reener, 
ber i een og famme 9^at bænbe ftg ))aa §ereéburg. 
Tim en faaban govg(emmeIfe, ber i>ebfommer I()eatretø 
Øiegie, og iffe (St^ffete (iompofition, burbe bog i3e( 
iffe regnet I)igteren ti( i^aft? ^e I)anffe fomme 
fi(be om ^^ftenen til borgen. $eb ^2t)fet af en Sam^e 
fan man meget gobt fee at briffe 55iin, og Clger 
Danffe^ ^3i((ebe, fom be i gørjtningen tage for ()am 
feli\ faaer for ,^æm|3erne i>eb Svimpel^fet om D^atten 
enbnu noget mere €!uffenbe og Jn^pi^Herenbe. ^en 
foregaaenbe (Scene )i!iaa ^ereéburg er i 3[)^ørfmngen, 
og M Umx i ()ine ©gne tibligere mørft om 8om= 
meren, enb ber. X)en fibfte Scene paa §ereøburg er 
i ^agbræfningen. 5((tfaa er ber ot)erf(øbig %it> til 
Scenen ^aa 3^binborgen; ben ubf^(ber et 9^um, ber 
eUeré mlbe jtaae aabmi, og beforbrer altfaa 3llufionen, 
»eb at for^inbre en Ufanbfi)n(igbcb, i ^kM 
for, fom 9^ec. troer, at git)e '2(nlebning til en. 

3 '^fl)anblingen om St^ffete fibfte Scene i)ifer 
iHec. ben fcebøanlige ^Baflen i ^Begreberne, g-ørjl babler 
ban, at (iaxl bimx ait for ftærf ^bmi)get; troer, 
at jeg fæm^er mob min ^enftgt, fom (Sarl^ ^^ane= 
g^rifer, t)eb at (abe 2Bittefinb og ^liibion fafte en 
formørfenbe Slagge oi>er ^am. $er er jeg altfaa Linie 6: ^oenbe] Orig. : [)ænbei- 
— 23: etl)!fetS fibfte Scene] See nedenfor Side 404 ff. Anmærkninger. ^^47 

iT(aaet ipeitcu for nccr. 8tvaj efter t)e^^er tet terimob: 
„(yr ben 33lot)f!^(b, fom (£ar( ^ar fammeiib^^uget \\\a 
]\i .f)ot)eb, afrajlet meb be 2;aarer, fom f)au offrer 
fin f^nbige 33vober?" .sjcr bar jeg a{t\aa igien U\M 
\)i\\n iiippc for let. iHec. f^erger: J^Mt) bar (varl 
at fo^tte mob l)iin^ I)ivTrt)t)eb, ^abcnbeb og '3eftemtbeb 
— (iaxl, fom bet fe(i> fortrwber, at han bar fenbt be 
fræffe Uuberfaatter 33enaabning, og i famme ©ieblif 
rafcr mob '^jtolf, ber figer, at efter a( €anbft)n(igbeb 
er ^iaabeii f ommen for ftlbe?" 

.pDor a(beleé bar bog J)lee. miøforjtaaet -^llting 
i Mtt Sfuefpil! Cangt fra at M f!u(be fortr^be 
(Sari, at bcioe fenbt ^enaabningen, tt^nger meget mere 
en ftærf -2{ngft )i>aa b^ine ."oierte, neto)) forbi ban feb 
fragter, at iJ^iaben fommer for fiibe. ^an foragter 
'2(ftoIf a(t for hjbt til at faare bam til ftn <Sice(c> 
gortrolige, til at giore ijam til fin Si>agbebé i^bne. 
^an jtger neto)) l)iin 9ie))(if for at imobfige^, fom 
bet ofte er Iilfa:lbet meb 2Jienneffer i en lignenbe 
lilftanb. ^^Ijlolf forjtaaer bam ret gobt; i^men af 
Dnbffab, for at ærgre og fmerte .kongen, ber n^lig 
forft øbte bani^ T^enff ab, laber ijan, fom l)an tog 5Ilting 
efter ^^ogftai^en, og gioer .kongen $iél)eb om et '3ub« 
C^f^lbelfe, fom .kongen afff^^er, og i f)m @rab ^nffer 
uo))f^lbt. l:^ctt^ gior (Earl billigiMié faa forbittret, 
at ban for eoig mfer Dlibingen bort fra fme Sine. 

Ogfaa at $i))in er f!^tbig i Å)ilbegunbee iTJ^orb, Linie 18: $an figer netop ^iin 9teplt!] Sec nedenfor Side 388, 
Linie 16-18. 
— 27: ^ilbegunbeé aJlorbj See nedenfor Side 381 fF. 348 Anmærkninger. 

troer 9iec., og figer, at M i bet minbfte er u»ift; 
\tm\U ^:pt^in ubtr^ffelig ^ttrer M 2^obfatte, him 
f)an er ene meb ftg feb og M (illc Sam, 09 !)an 
altfaa iffe be!)oi>er cit forftide ftg: 

(£ar(é fæle 33lor)terft femmer mig til ^iel^. 

^arl! bine 23øbler arbeibet l)ar for mig. 

O, M er jti^gt, C[t m^rbe D^inber! dMwh 

Spax jeg l>el ogfaa bræbt, men albrig Dt^inber. 
3 5(ulebmng af iiaxU fibfte DJionolog f)3ørger Oiec, 
om bet er en ægte menneffelig og itripelig ^^ll)itofo^^ie, 
ber taler af (Jarl; om iffe en Rebning meb famme 
upf)ilofo^l)iffe (S))ibéfinbig^eb funbe forfoare ftn gru= 
fomme gorfolgelfe af (£^riftenbommen ; om Slobffwibcu 
er afoaffet meb 3^aarer. 

3eg firårer: Uh) f fen er engang ffeet, og fan iffe 
gioreé om. 3 ^^ foregaaenbe (Ecener Ijau »i fect 
(iaxl ^bt nebtri)ft og inberlig angrenbe fit 3Brebe^bub. 
Zii fme 33ørn ftger ^an: 

^u er 3 l^ffelige; 
» Tltn darl ftaaer fattig i fit ftore iKige, 

Og eberé grelfe, mine bolbe (Sønner! 

§t)otmeb Ufft)lbigf)eben @ub belønner, 

5or\)irrer mine lanfer, 

I{)i :paa mit Spimt> gloenbe M ben fanfer. Linie o: (Sarlé fæle iBfobterft femmer mig til ^ielp.J See nedtMifor 
Side 381, Linie 11. 

— 6: (Sari! bine ^ebfer osa-.] See nedenfor Side 384, Linie 5-11 
og 13-14. 

— 9: 6arl6 fibfte SDbnoIog] See nedenfor Side 411, Linie 26 ir. 

— 19: Sf^u er 3 Iljffelige; osv.] See nedenfor Side 399, Linie 16 ti. Anmærkninger. 349 

goi'fi^tter .^iettefrebeu, 

Og gwr til gieube mig (8ammttigl)eben. 
®aa(ebe^ f)ax t)an ccngftet ftg I)ag og ^Mi i bl^b 
6mib er fnufelfe ci)er en 33vøbe, bev bog, c^ vifte li g 
taget, i fit i)ærfte 2}btit) iffe ev l)aué. ^>ee ben, fom 
gorargelfen fommev fra! Cubffabeu og Sognen ia\>t o:|)^ 
t)ibfet f)am, forfort f)am, benyttet fig af en oiebliffelig 
<8oagf)eb, af et enefte uooerlagt Orb, forenb ^aii oar 
i 6tanb til at tilbagefalbc bet. 'I>^ik foler §an ogfaa 
felo, uaar f)au er roligere, til fin %xe^. 3 M 
Sieblif, 5llbiou b^ir nebtorbnet barn, oaagner f)an^ 
6toltl)eb et ©ieblif; men bet føler ^an ogfaa (traj, 
l)an er igieu ben angergioue crrlige (£l)riften, ^an 
fnæler for fin @ub, og raakr: 

Umenneffeligt og u^rijteligt 

35ar bette iD^orb. iD^en ei meb tomme .flager 

©ior (Jarl ]"in ^anbling gob, men meb ^ebrift. 
^\)or ere nu be u^^ilofo^^iffe €pibéfmbigbeber af en 
Apebning ? 

9iec. fpm'ger, ^iHib (£arl l)ar at fcette mob ^llbiont^ 
og 3Bittefinbé ^{^Aligl)eb, ^abenbeb og Se(temtl)eb. 
3eg foarer: Den famme ^i^rlig^eb, -^abenbeb og ^^^ 
j^emtl)eb i et^t)ert anbet Xilfdbe xiben for Mk u[X)U 
felige 9Jiorb, og be^uben utallige anbre (^-genffabcr 
fom .eriger, fom ©enie, fom grebene i)irffomme lO^anb, 
ber mangtebe l)ine elffocerbige, i i)igtige Øiebliffe oel= 
talenbe, men bog i M §ele ubannebe 33arbarer, om 
l^oemdarl »el funbe fige, „at be meb inbffrænfet 5lanb 
ei begreb, l)Oab (£arl )f>C[Ci 3orben oilbe". 

gor O^eften ^ar Oflec. fagt om benne Iragobie, 
at ben t)ar mange tjærbige (^nfelt^eber, ffi^nne goletfer 350 Anmærkninger. 

for .^icrtet oc( govftanben. Jrnma, 'Bevtf)a, ^^(bion, 
3Bittefint) rofer ^an, ogfvia i^ijjin tilbede, og man 
feer tåbelig uagtet ^ané 'Dablel^ft, ai l)an taler efter 
fin Doerbeoiiéning. (Baa maa fjau ogfaa tilgitje mig, 
at jeg ^er t)ar talet efter min. 

„%\ fmagUfe Steber troer ^an ingen ai burbe 
ub))ege, faa (ibet fom be jlionne (Steber. Segge X)e(e 
ere faa tåbelige, aten[)Oer o^mcerffom Cæfer eller 
li II) ør er felt) maa funne ubfinbe bem." '^dk er 
en 6mule baanligt talt: <^err J). 3- troer mig blinb 
for, \:}\)ah enl)t)er ^2lnben tan fee. ^an ^ar fun anført 
eet llbtrt^f fom fmaglojt, nemlig i))i>ox darl figer: 

Og ingen SRorgenrobe 

gremfalber gloffen atter fra be I)øbe, 

gør ^ijt, naar T)omtr omreten 

Dé alle falber frem for DJiajeftæten. 
Aper fætter iperr '1). 3- ^t $unctum, og ))aa ben iD^aabe 
faaer Ubtn)ffet i)irfeligt noget Upaéfonbe; men i 
^irfelig^eben ftaaer ber en lanfeftreg, og bet for= 
anbrer Sagen albeleø. Garl ir o ni fer er nemlig, i 
bet ©ieblif ^an føler fig nebtr^ft, meb fin egen ^øi^eb. 
.s)an løfter fine ©ine op til ben eoige iDkjeftæt: 

2)en ftore — frygtelige — 

§øor jeg og fattigil betler i mit 9^ige 

§ar lige O^ang. 
$aa benne 'JMat}t faaer ^ané 3^"^^^^^ ^^ :|)atl)eti]! 
Søing, og er ^»erfen fmagloé eller unbcr ben tragiffe 
^iction^ 35ærbigl)eb. 

De^lenf(^ldger. 

Linie 13: £)g ingen 2Jforgencebe osv.] Side 248, Linie 9 ff. Anmærkninger. 351 

Bemærkninger til Carl den Store: 
Side 182, Linie 14: 

„Gentis humanæ pater atque custos"] 
Horatses Oder, 1ste Bog, 12te Ode, 49de Vers. 
— 267, — 25-26: 

35 or Oieife ^ll^er auber(e^c^ ub, 
^nb I{)cvfil 5lba(farø til iBiarmelaub.] 

Om denne kan sees i N. M. Petersens Danmarks 
Historie i Hedenold, andet Oplag, I, 1854, Side 
382-383. Nærværende Udgaves Afvigelser fra Originalen: 
173, — 13-20: ^iOlcgimb, 5abionS ©Iffebe. osv. indtil: 
^•ranfcr, 2)l•ui^cv.] =• C; A: 

ijifbcgimb, ^llbiong (SIfEebe. 

TUinfreba, ^enbeS lifle ©cjier. 

Cii Doerbriiibe. 

SicgOert, 1 

Mo, i ^''''- 

Ǥobfreb, >3eirefDnge. 

Ceiretioiigcus 31Iarir{. 

<fiaff?)au, 1 , ^ ^ 

^ugCeift, j ^^"^^ ^^^^''- 

(jermejitrub, ^arl ben @toreS ^mme. 

I)rago, en 5)reng. 

Cu Kriger. 

ffn Cærcr. 

3luuttfb, tfogeb. 

^eroarb, 33i)gmefter. 

(5n araOiH e:o[R. 

^rimoaR), ^iplné @Denb. 

3{arfs ©Denb. 

cfran&er, Druiber, draOer, DanfRc. 352 Anmærkninger. 

Side 175, Linie 3-5: Carf. afcuiii. ! datl. | Sccj elj!c| 
biåfc ©foler] = C; A: 
3{ong 3{ai*f, jiaaer meUem en glo! BtoUbøxxi. df&um. 
Xønienes Cæreue. 

tarl (til en :eæret). 

§at bu nu beelt bem? §ar bu [filt bem ab? 
i)e glittige ^aa ^øire ^aaub, be ^oDue 
$aa ^Benftve? 

Sæteren. 
3a, ^ong .tatt! [om bu kfoeL 
^arl. 
D^mætffom f)ar jeg I)er bit)aanet $r^\)en. 
Zaf, lærbe 5Beuner! for ben glib og 3ber, 
8om 3 ^^^ anuenbt )^c[i\ bor Ungbomé lavt), 
^nb et mit pote 9ftige fun en 8fob, 
3Dleb Ubet $Iøie(anb og fætte |)auger. 
^og — M begt)nbcr alt! Dg ft^ffeuti^ 
Tlaci man gaae frem, naar man iii 'JJlaakt jtunbet. 
(Inbeel af bi^fe 33øvn t)ar fuaret bel; 
Tim DobenffaS og taahdi^ %oxci^t 
gor boglig ^unft, bar ogfaa ^er fit ۾be. 
3 iBlabet fliffer ^gget, ber meb liben 
Ubflæffe^ til et bæmmeligt 3nfeft. 
^n bi)gtig Dkttefrojt, en goraar^tegn 
^an unbertiben I}iel^e. fn bil fee! 
3 gobe 33ørn! — 3 Uforj!ammebe! 
$aa l)bem a( lugt og Særbom intet frugter; 
6aaban fom §erren ^ijt, ^aa X^ommebag, 
51b[!iller gaarene fra ^^Buffene, 
9kar l)øit Drometen falber oé til 9i^egn|!ab, 
^:Mb]1ille^ l)er 3 alt, ))aa benne 3«?T^t>, Anmærkninger. 353 

Thm 23et)riug enb, men^ Oiebuing enb ev mulig; 
%{[ ©fam og I)abbe(. — 

(»enbec ftg ti( be flittige). 

Dg i\[ 9toeé og mxt\ 
a}kn røuin! ^i^otban fovftaaer jeg jligt? 
De flejle gobc, flittige, floge S3ørn 
(Sr fattige gordbte^ ringe Sønner, 
3 flette .hofter og meb ^aaret ficcmt 
®Iat oDer ben bejlebenaabne $anbe. 
A)a, hlmx faaban i^eb, 3 B"^^^ Drenge! 
Cg (5ber^ ^on ffal ftffert iffc mangle. 
OJien — ()er til $enftre! — ^lci\itn a( min 'Mdé 
Cg mine Stormcenb^^ ^Dnteligc (Stægt. 
3 ))æne Dufter! fom i (^beré Dorfftjeb 
^aa ^øitopbtcefte ftaaer, at t)e( 3 ^^ot 
3 !unne (abe baant ab Unberoiiéining; 
.^»iø ^$anber fi)Ibe^ af faamegen .^oomob, 
♦ilt ei ber blioer 9^um til minbfte .^løgt — 
3eg føærger (Sber ^øit, »eb ^imlenø ^perre, 
ei exber^ 5lbel eberé glatte 5lnfigt 
55i( ^ielpe 3^^. ¥^ ^^itl be granferø ^onge; 
Og intet ©obt 3 ^^»te fan af mig, 
gør 3 forbebre 3^^- 3^u l^b bem gaae! 
Dermeb er $rø\)en enbt og Dommen fælbet. 

(Sæterne gaae meb ternene; ^acl og 5t(fuin blir^e tilbage) 

^arl 
3eg elffer bi^fe SMer 
Side 176, Linie 21-22: m førc $iltefloffen an i ^rig. | ^l 
^in, min gaber] = C; A: 
m føre a^iltefloffen an i ^rig. 
Dog e\)eb jeg IHetfærbigl)eben alt; 

VIII. 23 354 ' Anmærkninger. 

Og ba en 'I)reng bortftial en §e|!egrime, 
Sob jeg ^am f)ængeé i et Iræ, ^t)or nær ^an 
25ar rigtig bøb, forbi en beilig §are, 
I)er løb ab 2)^arfen, bragte dommeren 
^^aa anbre ^anfer; fif mig til at glemme 
Den arme X^t), fom l^ang i ^;piletræet. — 
3eg intet bengang faae af ^øit og 6tort, 
Unbtagen OlRøllen, meb be lange 'JBinger, 
(Som guglen iHot og meb ben ftærfe ^ro, 
Der fnafeb en ul)^re lOicengbe ^orn. 
$ipin, min gaber 

Side 177, Linie 4: Z\{] = B; A: gor 

— — , — 10: 6om] = B; A: Der 

— — , — 28-29: inbtit ben briftcr. | ^illcuin.] 
C; A: 

tnbtil ben brifter. 
3falb M !)iel^er ei meb Seen meer 
3lt meie Xibflen bort, faa maa ben grat)eø 
^f 3orben ub meb 9^ob. — Ja, ieg fcar ft)oret, 
3falt) be tirre mig enbnn engang — 
Derfor jeg boer ^aa benne ©rænbfeborg, 
m tjære færbig — ftraj — »eb forjte 35inf. — 

5llfutn. 

— 178, — 5: 6aéfer^] = B; A: (Bajené 

__ _, _ 29-31: Det i)ar ffiont. | ^^Hcuin merf. 
(Snbnu en ^Jl^b^b!] = C; A: 

Det t)ar f!iønt! 

5tlfuin. 
Det »ar mig faft umuligt, t)ibinbtil, 
^:j|t rette noget ub meb $falmerne; Anmærkninger. 355 

'l\)l ^XKii) bet jlulbe »ccffe \)ø\ Setjeiftving 
3 §iertet, bkto fim ^(umpt og latterligt. 

^atl. 
3a, beri hax ben bløbe Of^omer ret, 
DIaav mine Jranferé (Eang ^an fammenlignev 
2!?eb ^^l af m(be 3)^r, og bereé ItiUet 
lO^eb knagen af en CafttJogn. lit jeg ijax 
gortnibt mit 33ub, at Mi ffu(t>c f^nge. 
Dg ffionbt i ^crrene §uu^ jeg mc[Citk (ee. 
Dengang ijin fvemmebe ^$væft, paa (iawtoxé IMnf, 
^nn aabneb 2}iunben, fom l)an fang; forbi 
Det t)ar umuligt f)am at faae en lone, — 
|>ar jeg bog tit mig enj!et ficer fom ban I 

3llfuin (mer!). 

(§nbnu en i)i^^eb! 
Side 179, Linie 22-23: Der f(ovcv libeu« fcrfte iV^ovgen^^ 
robe, ! '2l(cuin.] = C; A: 

Der florer Jorben^ ffionne iDbrgenrobe. 
'^tt gamle ^Barbari tilbageonffer 
Tlin jlolte (Søn, for, fom en laterfan, 
'M filbre meb tjilfaarlig Seeg fut 33lobtorft. 
8fal jeg tillabe fligt? .^an er mit 33arn; 
Tltn er ei O^^enneffene mine erobre? 
dlti albrig! ^3ab b^rm foærte mig for 5?erben, 
©om unaturlig g^aber! 3^9 ^^ ttieer 
(Snb Svaber, 5llfuin! 3^9 ^i^ ^n tonge! 
Dg b^er en Unberfaat er ^ongené ^arn. 

^Ifuin. 
— — , — 25-26: ei arl^e fongefpiir! | (Sari.] = 
C; A: 

23* 356 Anmærkninger. 

3cg frt)gter for Mt ømme gabevMette. 
§ai* bu et tiltccnft ^am '^tiiftr aften? 
(3m iffc M\ 9}^eb rette lob bu $auen 
3 9iom ombøbe .^arlman til $t^in; 
Xl>i granferne ^ett elj!e bette dlatyn. 
Din gørjlefobte brænbemærfer \)d. 
.tarlmanu fif Songbarbiet, SImWu} l^erffer 
3 '^quttanteu; .^arl fif D^ieufhien; — 
iPien v»ogt big, for c^t jlictnfe mere bort I 

.^arl. 
Side 180, Linie 3: 51 Icui U.] == B ; A : >}Uf uin (begeiflrct). 
— ■ — . — 7-8: til binc ivæbre. | (la ri.] = C; A: 

til bine gæbre. 
Da golfeté @raab, fom 5la^en« l^ebe ^ilbe, 
$il flt)be i^eb bit SD^inbe; men bin Daab 
^Beftæler til ^Bebrift! — 6nart eller feent 
'Bil iDknneffeligbeb fin £irfe b^gge 
gaft ^aa ben ©runbiieen, ^arl, fom bu t)ar lagt. 

^arl. 
.„ _. _. 19; jngilbeim] = B; A: 3"g^lbnm 
— 181, — 9-11: (Earl i til QlngKbcrt. j D^^u, min^omcr! 
h\>(\^ b^v bu? .spar bu famlet] = C; A: 

.^arl 

(t^enber ftg tit 5lngilbect). 

i^hi, min .pomer? 

(Sginljarb. 

Xillaber bu ei forft, 
ger Di tilbagefalbe §ebenolb, 
^2lt tuenbe lOiænb, .^err ^onge, tale meb big. Anmærkninger, 357 

Som ^at)e 9^utib§ §t)cr\)? ^in Deconom, 
Din 5lrd)itect. 

tavl. 
(^obt! Sab bem fommc ferft. 

(gogbeu og Si^gmefteren femme). 

iJiti gaber ^^uualb! Iri\3eø TUxf og ^erreb? 

9iuna(b. 
Sfaf oé fun greb, ^erv ^onge, faa i)i( alting 
©aac faarc gobt. 55i fee a(t grugtcn af 
'Din gorj!rii>t. ^mK tjeb aUe ^>evj!ab^møller 
Dg ^potiebgobfer, ^olbe^ ^oné og ®iæø, 
gafancv, 3lgerhon^, $aafug(c, Dncv. 
3 9J?eieriet fiærne^ €mor, faa frijTt 
Som Olobbcfiærner; 53r^ggeriet ^ber 
Dtt bebjle ©1; og 5^inen :|?væéfeé bcbve. 
^or gaareaol fotæbleé; febe 6t)iin 
'^dd Sfooen gaae, fom i)be f!i*jnne Sfinfer; 
Og ©iebebiorben ffaffer Retligt .<^iøb 
'lil Saltning, og forreften §orn og Sfinb 
%\[ ^aanboærféarbeib. A^efteaolen — 
^arl. ' 

^t)or(ebe^ l^ffe^ mine Stutterier? 
Der brctbeø mange ^efte bog i ^rig, 
Dg Xiben er ei meer, ba 3!Rerot)ingen, 
5Reb lange §aar og .^rone, fiorte Stube. 

^unalb. 
J^ortræfHgt, |)erre! til forffielligt 55rug: 
?Rib^ejte, 5Irkibé^eft og æble Stribé^ingft. 
Der tjrimler af bem. .^om fim felo, og fee! 358 Anmærkninger. 

Seg fommet fnart. Og mine paffelé ^^rbev? 

iKuualb. 
^Janbtjæfenet forbebte^. $(oug og |)art) 
(Baat lettere; grugttræer )3(ante^ ()^P)J^Bt 
3 ^^onbené Urtegaarb, fom j!affe Tlo^; 
Og fuube $cejter triDe^ i ^anå Seb. 
(^n talrig 9iab ^ifuber finber bu 
33eb *i^inbetrccerne, fom ^be 'Boj 
Og '^onning tit en liflig Tlieh. gor ©jen 
dJl\[a 8fo\)en^ gamle tufmbaarige iræ 
iRebbuffe ftolten lo)), for g^tbent 5(r, 
'^er let)ev fun en §ojt, men ga\3ner meer, 
(5nb jlolten (Seg fin (ange fiebetib. 

^arl. 
Apug mig fun ei for mange Iræer bort! 

Otunalb. 
^Der \)oxe no! igien! ^et ^ete I^bf!(anb 
^r fun en ftor u^^re Tlo\tÆfo\}, 
3fa(b ber ingen @fot) og DUiofer »ar, 
6aa {)at)be bu alt tmmget 6ajerne. 

^arl. 
$el fanbt! O^ien M er bog ei Of^et af big, 
'^t bu ei i)nber €fo»en, gaber iRunalb! 

iRunalb. 
IRei, iDkrf for 2^ennej!er og 8fot) for gæe; 
Det er mit Balgfprog, naabigfte .^err tonge! 

^arl ([mi(enbe). 

^>t)ab ftge min §omer, min glaccu^ bertil? Aumærkninger 359 

^Ingilbert. 
©aarb^auen fl^^er iffc [om en Ørn, 
Tl^n paa jtn $(ab^ er ben al ^re Dærb. 

.^arl. 
^^cco %d, min bolbe Oinnalb! (Snart jeg fommer 

Ci3 nnberføger feb! (gogben gaaer). 

Dg bu min 5Ben! 
Tim Mtfxt ®ert)erb! fom oe bygger ^^irfer 
Og §nfe, tit mu ^^re, til mi eit)é 
33eq\)em^eb og gortt^ftelfe ; B\)or gaaer bet? 

@ert)erb. 
®obt ^øie c^onge! ^aa ^it i)ife ^Snb 
5l(t reife fig i granfen, runbt omfring, 
(5t ^nnbreb tre og trebfmb^tt)t)e .traller. 

tar(, 
6om OD^anben tænfer, teDer, faaban bi)gger 
Og boer t)an, ®ert)erb! ^iefe 33idfe^^tter — 

®ert?erb. 
Tlaat oige nu, for 33^gningen af (Steen. 

^arl. 
Og 5l(ofterne? 

®ert)erb. 

Aperr ^onge! ja ber ^ar 
3eg nof af iJiunrfoIf og af 3:ommerft)enbe. 
T)u j!u(be fee be fromme TlmU, |)erre! 
iD^eb (Sfi^bf!inb, ©je, 5>ater^aé og 9Jinurf!ee, 
(Baci flittige! 

tart. 

I)et ^ar be gobt af, ®ert)erb! 
Og benne glib er ei mob bereé Orben. 
Tltn mi t)ort eget 5lrbeib? 360 Anmærkninger. 

^itfen reifcr 
8ig ^øit i 2(ac^en, rimb, meb otk 6øt(ev, 
!Paa græf! ^Biii meb forinti)!e ^a^itæler, 
3nbi)cnbig fm^ft meb ©ulb og 6øId; meb Q^^inbm 
5lf malet @(a^, og foj^eligc 2)^a(mbør. 
§an^ ^eflig^eb ^aun [enber 931ofaif 
Dg 2?iaTmor, fra ^^allabfet i O^at^enna. 

gortræfligt! — Dg min 33org? 
@evt)erb. 

23(ier fcerbig fnavt, 
il^ær Deb ben |!{ønne »arme .^itbe, .^onge! 
^t)i^ ^uæbing jeg ^av btogget ^ee( nmagtigt, 
©om bu befoel W, 

33(it)er ber et "Hammer 
5lf Sorgen, fra f)t?i^ ®itter jeg fan fee, 
Jlt btoab i ©tottet foregaaer? 
(S3ert)erb. 

gorftaaer |tg. 
(Sgin^arb. 
3eg 5l(t t)ar efterfeet fom bu befoU 
Den toaffre ®ertocrb er en t)er(ig Oi^efier. 

.tarl 
©aa gaf meb greb, fn^benb bit 5?ctrt og iao, 
Tlin Zd for al bin Tieit gobc ^unftner! 
'Din Søn f!a( iffe mangle. 

(©eci?arb gaaec). 
Siaxl (tit STngtlbert). 

Diu min gobe 
^omer? ^)>at \)ax bu ber? ^ar bu nu famlet Anmærkninger. 361 

Side 181, Linie 20-21: 309 e\>CX m\^ t)cl tlM; | Tl^W 

.spaauben] = C; A: 

3eg eux mig vel tit, 
*J3oj:ta\3ten ligijev altib »eb min (Eeng, 
Dg ofte, naar jeg i>aagnev, |!vii)er jeg. 
Tim ^am\)m 

— 182, — 14-16: atqiie ciistos''. \ (£arl | »cnber fig til 
(Jginbarb.j = C; A: 

atqne custos! 

'^ugilbert. 
.§t)et !Xib t)ar fme l*^^. gør (^^riftenbommeu 
O^tinbe lob fin ffi^nne 2RorgenfoI, 
iDar iJlattef)imIen M befaaet meb (^tierner. 
Sl(t^ laciiu^ hm, om ©evmanerne. 

.^arl (munter). 

^an oav jo felo en Rebning! Dg f!iønbt bebt, 
(Sr ^ebenjMet fjeller iffc t'octikt 
^m veent af bi g. Tim nuxtfer bn er Sarev 
^f gøbfel, og en Digter af D^atnr. 

(fnibec ^am i Øret). 
'i^oeterne blier altib .§)ebninger! 

(meb toenlig ^.Jfgtelfe). 

Jorreften taffet jeg min 53 en ^omer, 
iyor benne mig faa t)oi|lt>e[fomne (5^at)e. 

(t>enbet fig til ©gtn^arb.) 

— — , — 18: bine] = B; A: fine 

— — , — 27-28: ubfm^ffet, ^oerre .^onge! I (iarlj 

-= C; A: 

ubfmtoffet §erre ^onge! 
Tim 3l(t fortalt, meb iemt ^nfolbigbeb. S62 Anmærkninger. 

Saa b^v M Ⱦre. 

8fia(beu toitfer ^aa 
T>ort ^ierte, i)or 3nbM(bnmgøfraft; ^an^ .^a(b er 
^:Mt tilfreb^flille 8iælen^ 5lttraa, bet 
i5^orgiæDeé flræber efter )!iøn gulbeubt&eb, 
^aa benne 3orb, f)t)or 3llt er ^t^ffetjærf; 
3hn (SfterDerben^ golf hex ogfaa \}\U, 
§t)ab »{rfeUi3 ))aa ^i^^^^^n ber er j!eet; 
5lt be fan maale ^ux^ gortienepe 
Tltt> liberne^, (Srfaringé Tl^akitof; 
6ee, {)\)ab for SO^ennejfet af 6tort er mnligt; 
Dg (ære fmbig Dtoerbærelfe 
iFieb iRæfien^ geil; naar trenifen bem mfer, 
3lt Sngenting ^aa 3orben mx fulbfomment. 
^arl 
Side 183, Linie 30-31: drabelige 'T^anjTe! ! Dg bu, min ær= 
lige] = C; A: 

brabetige !Danf!e, 
3 ^\)em jeg troebc tit at fee ^^i((, 
^ibfommen atter, fra bet ftærfe ^eire. 
Dg bu min ærlige 

— 184, — 1: befienbte] = B; A: i)engtt?nc 

— — , — 31: 6iig] = B; A: Xacl 

— 185, — 4-6: I)e^bebre! | ^2lngilbert. | D^aar faae 
m Tlo^ bog] == C; A: 

^eébebre. 
3 benne S^iovgen er ei 2:ib til fligt. 
(St fcelfomt D))tog nærmer ftg; man troer 
(5t Senbebub fra 23agbabé Dtjer^erre. Anmærkninger. 363 

Tltn fiig — \}M\) fattet bog »or jlotc gaber, 
^om flaaer og ftirrcr ber i §allen^ ^Saggriinb? 

^ginf)arb. 
§an tccufer )3aa fit 3:ab ocb 9fionceoal 
$aa fine (lagne ^e(te. 

3mma. 

.9lu faa maae 
53i muntre ^am meb benne ^libenbe. 

^gin^arb. 
Jyra ^arun? 

5lngilbert. 
m^n — 

(^gin^arb. 

5llraf(i)ib ? • 
'sMngilbert. 

(Eøbe 33ert^ ! 
IRaar faae oi 2)^ob bog 

Side 185, Linie 16-19: 

95i m( gaae bort. ^an ftaaer i b^be 3^anfer; 
Si femmer M ftg, at forft^rre ^am. 
^Bi (abe meb f)an^ Dottre f)am alene. 

(Sgin^arb og] 
= C; A: 

^om 5lngi(bert! og [ab o^ f)ore meer 
Dm bette Dptog! 

((Sginf)art og 

— — , — 21: af fin ©rublen] = C; A: af fine I)t)be 
Janfei- 

— — , — 30: 3 (Sfterlabue] =B; A: 3 ^ooenla^fer 

— _, _ 32: A)iij!er 3] = B; A: lUiinbc^ 3 364 Anmærkninger. 

Side 186, Linie 4: (St 33lat), fncb oé betl = C; A: mt 

Særreb, fneb M 

— — , — 8: rigtivjt] = B; A: riijtig 

— — , — 14: OC\\aa] = B; A: ba 

— — — 25: $*u]eli?n] = B: A: ^xo^tné i^eu 

— 187, — 9-15: 

etiHe 33ørn! 
3eg »enter et ®efanbtf!ab meb en %olt 
gra §arim ^iUraféib, ^agbabé ^f)alif. 
gra Dl^inene grønne 53iinbierg ^i)gtet gif 
^i( ^igrié' $a(mefi)fl om (EaxU 33ebrift. 
9]u fenber ^avun ficcrtig !Benffabef)i(fen. 
^an er en tap))er f^elt] 

-= C; A: 

stille ^:8ørn! 
^^^^a"^ er \)d for en Carm i ©aarben ber? 

^ert^a. 
3a bet er Dore^ 5(Erinb: et ©efantjiab 
gra 33agbabe fiore ^alif giæjler big. — 
55or 6tebmoer tæufer, 'i)d mobtageé maa 
lO^eb nogen §øfltgf)eb; og beber big 
5lt brage @n(bmoréfaaben pi\a; famt .H'ronen, 
Og 8foene meb ^belfleen. 

3mma. 

ileb ^^^orten 
iTRobtage €piUemænbene fra 9iom 
Dm fære ©iæfi og bringe barn til 33orgen. 

.^arl. 
gra ^arun! — 33agbabé Mif! ^:}i(tafc^ib ! 
^aa l)ar t)a Øi^gtet, ^axl om bin ^^ebrift 
Ubbrebet ]lg fra n^f)inen^ grønne ^Biinbierg Anniærkningei". 365 

%i[ fucUe Xigri^, meb fiu ^^almefpfl? — 
^an er cu tap)3ev ^elt 

Side 187, Linie 18: flat] = B; A: DCtlligt 

— — , — 30: t)Q] = B; A: t)er 

-. _, — 31, til Side 188, Linie 1: ^anbéfoit)ii|t! '; 
^:>cr l)olt)e^ ©fole] = C; A: 

2anb^fov\)tijl. 
gorbi \tQ, jluubum bar bcijaaet ^rab, 
3 ^ibjtg^eb, ))aa een og anben %xæl -- 
Aper §olbee 6foIc 

— 188, — 21: etren(^t)eb] = C; A: ©to(t[)eb 

— — , — 31, til Side 189, Linie 1: maijre A)imbe. 
— 1 Tln\ nu maa jeg bog libt betmngemig] = C; A: 

magre ^unbe, 
9[^eb |>arfom iloft og (Stræng^eb; elleré iak 
De ben mebf^bte ©lubff^eb. Tttn nu maa 
3eg bog et ©iebltf bebinge mig 

— 189, — 14: mcb ilieng 5U»or.] = C; A: (mcb firæng 
og fraftig 5lIt)or unber ten l;clc 6amtQle). 

— 190, — 16: (5i emg alt forbomt] = B; A: (5nb 
eoig d forbomt 

— — , — 22: jeg f)ører gierne (^»ent^r] = B; A: 
jeg Uber nof et (Soent^r 

— — , — 31: §an] = B; A: A)am 

— 191, — 8: e^rijluø] = C; A: C£t)ri]l 

— 192, — 2-14: 

jfarrigt Inl. 

yipiri 

alene, li^ttcc. 

3eg ^aaber, *2liibientfen er forbi. 
5(raberne ^ar bragt foræringer 366 Anmærkninger. 

Og fmigret ^am. Cg jeg maa jlaae hm\\>c 
©om fattig 33etler i en .^rog i fallen, 
got at lt)ffa[iggiøreé meb en fort 
D^mær!fom{)eb af — ^a — min egen {yabev! 

Ccirf fommec. 
§i)ab »il — ^\)ab t)at bn nn at fige mig? 

©ubé greb, min gaber] 
= 1); A: 

gorrige ©al. .^ong ^art pna fm 3:i)CDne, i prægtig ©uagt, 
»eb ©ibeii af fin ©roniiing g-aftrabe. S^^n^fi ^9 6ertl)a 
paa Iat>ere @toIe. 93eb ©Iben af bem 3((fuin, (Sgin^ 
^arb og Sdigilbert. .^offolfene ece tilftzht. @n SKarfch 
fpiHeé. 3)en arabifle .^olf fommet meb ©latter fom 
bærer ®at>erne. 

"^tn arabiffe lotf. 
^ong ^axl, be granfevé Songobarberø ^onge! 
Saa Dibt berømt og ftor, i\i, efter 9it)gtet, 
3rene fnart, ben græffe ^eiferinbe, 
^i( beile til bin Datter, for fm €øn: 
Dig fenber bin ^Bennbrer og bin 5Ben 
§arun ^llrafcfcib, iroenbeø 33efeerj!er, 
Mif i 33agbab biefe G)at)er: Xelte, 
^oftbare 6ilfeftoffer, ^Balfam, 95^l)rrba, 
Olubiner, et)fefroner af Tidal 
Og bette funfiigt ubarbeibebe $anbu{)r, 
Der t^ber 3:imerne »eb Sloffer« .tlang. 
grembeleé fenbe^ big en elefant. 
Den forite, ber bar Ⱦret t)er i I^bf!tanb. 
Den jtaacr i ©aarben; men jlionbt benne 6al 
3 anbet 6to!oærf fmbeø, feer bn bog Anmærkninger. 367 

5Det flove ^^t berubc, f)ilfe big 
gra 55iubuet, meb jit u^^re ^oi^eb. 

5(flc granfecne j^irre nl}5gierrige og forbaufcbe ub nf S5in- 
buet. @n Slcaber rccffer 5)rDnnmgen Uf)ct>cctfet, [om 
jufi flaacc tob, »eb at labe fine kugler falbe, fca bet 
ene Ølum i bet anbet). 

tarl. 
;g>a bt?i(!e ftelbne (gager, fom ^aa eengang 
ilJiig otjerraffe meb D^atut og ^imft. 
.^a ^i>i[fet D^r! f)\)ot ftort og majefiætif!; 
Dg ærligt maabe^olbent og forftanbigt. 
Det nærer ftg af £orn, foragter £tob, 
(5r iffe grumt, fom 2ot)eu eller ligren; 
Dg fiiønbt uformeligt bet ^ele 53ierg, 
§ar gfaberen bog i)ii)t fin D^iefterfunft, 
3 benne fmibige, beiligfl^ngte 6nabel. 

gaftrabe. 
Dg, fiære ^nébonb, ^ar bu Ul)ret ^ørt? 

larl 
3a, bet flog to(t), imené mit £)ie bt)ælte 
^aa (elefanten. 

2:oIfen. 

3eg ^ar efterfommet 
Halifen^ 33nb, ibet jeg rafte U^ret 
Dig, men^ "od flog, og mene bu D^ret faae. 

tarl 
^\)ab »i( min t?ife 33rober ftge bermeb? 

lolfen. 
%t M er j!iont at Ⱦre ftor i ^iben. 

tarl. 
Dermeb ^ar ^an ftg felt) en 6anb^eb fagt. 368 Anmærkninger. 

I ol! en. 
dki, benne 6anb^eb fti3e^ Mari ben Store, 

^arl. 
ApMb bolber bu i .^aanben, floge *Ben? 
(Sn ^09. 

Xolfcn. 
I)e^uævve, t>et er benne 6!at 
gov M'l ben 8tove. i'^arun fenbev hio, 
(>:n Samling (^Dentin fra lOiorgentanb. 
»pcin t^eeb, \)n i)nbcr jligt; og fttjté bn i>i(, 
$>an fenber big meb liben en Jvortolfer. 

Aarl. 
3eg taffer big! 3:ag ^ogen, 5tngilbert! 
l!en ^orer ^en i W gag. 

• ^Ingtlbert (aabnec ben). 

O !)t)i fan 
Tlin Siccl ei nu faa burtig jluge ben, 
6om ©iet biv^fe f(are friffe garDer. 

C^offen mobtager et foftbait €frin af en 5(raberé ^aanb). 

^arl. 
.f)i)ab glemmer bu i bette )!iønne €frin? 

Xolh-n. 
§arun, ffiønbt feb en 2}^ufe(manb, bær 3lgt 
gor f)\>n aborlig, ^ellig gølelfe. 
Om enb maaj!ee ben ^øxk farer »ilb. 
'Bi boie ^næ for Ølacaræeren 
Saa t>el fom 3; ^^^ ^^^ ^n ]^t)r ^^^rofet. 
IHeliquier ^er fenbeé fra f)an^ ®rat)! 
Og aaben ftaaer for big og for bit golf 
3erufa(em, fom Tltfh, fom 9?iebina Anmærkninger. 369 

gor oé, faa tit fom ^icrtct britjcr ^ber, 
3lt ))illegrimme tit ben ^eliige ®rat). 

(5l(fiun mobtager @fcinet og gaaen bermeb paa kongens JQinf). 

€aamegcn §øimob og 23effebenf)eb 

Tli^ inberligt maa røre, f)oé en ^rot, 

§t)t^ 5tanb ei biet) forunDt at luttreé i 

Den fanbe Xroen^ ^i(be. §an er føbt 

(5n iH^ufelmanb, ^an bk\) o))braget i 

$rofetené Sære, fienber intet bebre; 

O9 jeg betragter .parun, fom be ftore 

Dlbtiben^ A^ebninger, før (£bri|li gobfel; 

I)er \3ijte ftorre D^D og I)t)gtig^eb, 

(Snb mangen ^briften; iDionfter enb for (^^riftne, 

iDer bnrbe tjære meer, og tit er minbre. 

Xotfen. 
6aaban betragter §arnn ogfaa big. 
Din 0[J2enneffeligf)eb ^eiagter ^an, 
Din ^raft og bine D^ber etffer ^an; 
3}?en bin 'I^ilbfarelfe beflager ^an. 

^arl. 
(Bda tab ®nb bømme mellem oé! 6tor gorjlfiæt 
Der er pai\ ^axnné Apebenf!ab, og bi^fe 
i^Barbarer^, i mit eget gæbretanb, 
6om meb en btinb og grnm ^aarbnaffenbeb 
goragte )^\^\) og $(igter. — ©ierne øitbe 
3eg nn giengiett)e .^arun^ rige ©aoer; 
dJlm fan bet ei. (Snropa fnn er fattig 
Og fan ei maale fig meb ^fien. 
Dog, for at oife min ^rfienbtlig^eb, 
35il jeg fra <8^anien fenbe ftærfe 2)^mitb\}r, 

VIII. 24 370 Anmærkninger. 

Og ^ingftet af mit eget Stutterie. 

Samt gviferfiortlcv ftribetgrønne, graae, 

Dg granfert)unbe ^etltgc til 3^9^ 

6eb til en ligeqagt. gor alting fenber 

3eg f)am min laf. Mi 35eni!ab og min 5Igt 

^ar i)an beftanbigt l)a\)t. — ^u ®ub befalet! 

HJluftf. 5(raberne gaae. dronningen jiaaer op og fortaber 
©alen meb ^ongebettrene. ^offolfene felge paa ^OU' 
gens ^'int; tun ^an feb blioer tilbage meb ^ipin, ber 
^ar ^otbt fig ffiult i S3aggrunben, og nu træber frem. 

tarl. 
(Snbnu en 5(ubienté af anbet ©lag^; 
^»ottil, bié»ær, »i ingen 2>ibner ønf!e. 

$i))in. 
Q)ubé greb, min gaber 
Side 193, Linie 18: mig gabertiUib] = B; A: mig atter 
XiUib 

— -, — 22: 5)el meOem] A: 5^el, imeUem (i B, C 
og D Forandring) 

— — , — 25: beéttærre] =B; A: biéucerre 

— 1 94, — 2 : 3eg tjeeb \>tt bu] = B ; A : ^i^ttccrre, bu 

— — , — 8: ^an tjar ei fliæt). D, gib bu »ar M 
fun] = C; A: 2ibt fliæt)! §an »ar ei ffiæt), ®ib 
fun bu »ar \>d, 

__ _, — 17: granfcré] = B; A: granfené 

— — , — 21, og Side 253 Linie 28: $8^bbel] = C; 
A: Søbel 

— — , — 26: minbeé] = B; A: ^lageé 

— 195, 21-25: 

i et Mffegilbe? 
(Earl. 
3eg »eeb ai )!iclnc mellem Sort og §t)ibt. Anmærkninger. 371 

(St gammelt 33ievg)Tot] 

= C; A: 

i et ^riffegilbe? 
§ar bine 6^eibeve, fom braf meb mig, 
%ox ([i belure mig, big iffe [agt: 
3eg m^k fom (£entauv ([i ælte 3otben 
9^eb i bet gamle S^aoé, for at ærgre 
forfængelige ft)age 3w^i^^^*? 

• ^ar(. 
3eg »eeb at ffiælne mellem (Sort og |)»ibt; 
ér iffe f\3ag; ffienbt ^Do fom fienber mig, 
'I^eeb ixt i .^arl ber boer et gaberl)ierte. 
Tim Den, fom luffer ©iet tit for Sajten, 
^r feb en: u^fel iFianb. 3eg fminfev iffe 
iD^i^gierninger meb gølfoml)ebené $ur^ur, 
gorbi en ræbfom Ubaab ri^fter mig. 

^i^jin. 
(£t gammelt 3Biergf(ot 
Side 196, Linie 17-19: i bau^ DtoBcb forcgaacr. I Gi avl. 
i ^lal uforblommet] = C; A: 

i l)an^ D^ær^eb foregaaer. 
3men^ bu t^inber 'Mxm^ ^^aurbærfranb^, 
3 en beftjærlig ^rig; bu mærfer ei 
(Sn Crm i ^3labene, fom uformærft 
€aa mer tilftbft big gna\)er ^ele ^ranbfen, 
'lit minbfte Slæjl fan fonberritje ben. 

^arl. 
lael uforblommet 

— — , — 31: 3eg tugter big] = B; A: 3eg oDer^ 
fa Ib er big 

— 197, — 2: Siig, gaber ! elffer] = B ; A:6iig, edTer 

24* 372 Anmærkninger. 

Side 197, Linie 7 : bem — fom bennet] = C; A: tem, 
fom 6^nner 

— — , — 8: 3:^1 mit>: be] = B; A: gorbi be 
_ _, _ 9: m\>] == B; A: iD^eu 

— 198, — 2-3: fcet af bem; | Dg bu fan bebrc] = 
C; A: 

feet af bem; 
I!)i Sagen felt) tjebfommer iffe mig. 
Dg bu fan bebre 
_ _ __ 7.8: 5petligt! | Sfiuler jig] = C; A: 

Retligt! 
3 jl^rte meb, jeg ft^rter ei alene. 

(ffiuler pg 

— —, — 14: ^aa 5lnoec] = C; A: \>aa et ^næ 

— 199, — 7: bebragen] = C; A: bebraget 

— — , — 23: Z\l id ftial mine fiarefie ^utjeler = 
B; A: ^il ©iengielb ftial min fiærefie Juuel 

— 200, — 3, og Side 205, Linie 2 : ^Bebbelajen] = 
C; A: ^Søbelcjen 

— — , — 5 : fmeltet, jeg Dav ncerveb] = B; A: 
fmeltet — og jeg troebe 

— — , — 27: ^an^ i>ot)eb] = B; A: ban^ ^pu 

— 201, — 20: 3 hobetal] = B; A: 3 ^unbtebtal 

— 202, — 25-26: egenni)ttigt, falfft. | 3eg ml ei Rraffe. 
jer] = C; A: 

egennyttigt, falfft. 
3 er' ei rebelige »affre (S»enbe! 
3eg »il ei ftrafe ^tx 

— 204, — 13-14: m fan jeg ogfaa brille, j IHaabcr 
inb at J)øicn] == C; A: 

8aa fan jeg ogfaa brille! Anmærkninger, 373 

J^orjagct mig, fom ben forlorne 6øn, 
3mené bu ot)erb^nger biéfe Dt)inber 
Og biéfe Irælle meb ^arm^iertigf)eb? 
9lu ffal jeg gaae, ^bmt)get, fom en ligger. 
Der nægtet bte» en 8!iærD? 3^ K J^B g^^^^'' 
iD^en rafte bu ei 33ccgret mig til ^I^etfomp, 
(Saa fr^fter i M minbfte jeg til ^^tfffeb 
^n Draabe 0}la(urt, gaber! big i bit, 
6om b(i»er bitter — bitter big at f^nfe. 

(raabec inb ab 2)eren 
Side 205, Linie 5: paatagcn] = C; A: ))aatagct 

— — , — 23: $l)i(ofopbic er bu fovftjart] --= B; A: 
*$^ilofot>^ie »ar *2Ilt forfwart 

— 206, — 31 : fom (Sariman] = B; A; fom .spin 

— 207, — 6: er] = B; A: t)ar 

-~ —-, — 19: ,gnmrDttf5 fommcv.] =- B; A: ®rim* 
t)alb ($i|>iné €i?cnb fommcr). 

— 213, — 9: .knibtang] = C; A: 5lni\)tang 

— — , ~ 26-29: uforffammet lee. | „(Snfolbig. rccn!c= 
fulb, ui^iDenbe/' | Tlc\> biéfc ©fielbéorb rutteb be be* 
Itanbig. | gaftrabe.] = B; A: 

ufor(!ammet lee; 
%{)[ alting fpotteb be, fom t)ar enfolbigt 
Dg taabeligt, fun efter bereø OJiening. 
g aftr abe. 

— 214, — 28: ©roej = B; A: <Btaac 

-—215, — 30, til Side 216, Linie 2: for l^ælbige Sc^ 
brift! I (£arl. i ^Dab er min <£eir] = C; A: 
for \)ælbige 33ebrift! 
^arl 
O ftærfe gr^b i ©iebliffet, for 374 Anmærkninger. 

(Sn lan^ Unbt)æren. ©^It»ne T>m ubtemmeé 

5lf t)Unfent)e ^oUl i forte :Drag, 

6om huger iii ftn 99^obenf)eb en bommer. 

Olubiuen er fiin lide, fom bin Tlunt), 

2)pmtx bog \)m ^ele 33øgef!o\). 

3^ae( et om 6maat og (Stort! 2)et figer intet! 

Stort [træffer fig mob D^orb M brebe Sajen, 

Dg bog er 6ajené jtore ^ccm)3er fmaae. 

gaftrabe. 
Du ^ar \)i\ o\)ert)unbct bem paa n^? 

^arl. 
^'oa'i) er min 8eir 
Side 216, Linie 5-6 : at fore ^tig, | Dg ffictl\3er, naav ben 
feer] = C; A: 

at føre ^tig, 
Sfiønbt ftebfe be mi feibe; fom paa Suur 
.tun ligge, for naar greben forft er betlet, 
ID^eb 6)rufomf)eb at bræbe mine §^rber; 
Tltn jfiælue, naar be fee 
— — , — 19-20: maa glemme .^»iertet, | Z\:^x .^iertet 
er] = C; A: 

ntaa glemme .g)iertet 
Dg (abe fun gornuft, gorjtanben raabe. 
X^i ^^iertet er 
_ „., _ 21-22: felo forft forført. | Ø^aarjlben bræn- 
der] = C; A: 

feb førfl forført; 
Som fcelber Dom om, ^t)ab fiun iffe fienber. 
Dg tit, af taabeligfte Sfaanfomtjeb, 
5Inretter Øbelæggetferne wx\t 
D^aar 3Iben brænber Anmærkninger. 375 

Side 216, Linie 23-24: m flmfe 8furct, for i\t itaawt ^-Bor* 
ijeu I Dc( fiaubfe ^iien ? ^iéfc 3ammevf)elte] = C; A: 
5lt ffaanc Sfurct for at glammen bevfm 
.^au jlaae i 33pv^euø la^? 9^c{, net> meb ^furet, 
8aa ftojjpe^ Siben. Diéfe 3^nimevt)eltc 
_ _., _ 31-32: ©Dcerb fovgicwc^ bliufe, | ^Biié ci 
mob Sad)fevne] = C; A: 

St)ccrb for^ietocé btinfe! 
I)ii l)ørte I)ibinbti( fun milbc ^aler 
Dg élffot)^ febe 6^øg fra biefe i^ccbev; 
Slah ei min €tvængf)eb, flove ^axl big unbrc, 
6ftenbt )3(ubfelig ben (t)bev fra min iDhmb. 
I)u felt) (}ar fagt: bu elf!te mig, forbi 
3eg ener fD?ob meb qt)inbelige 5Bæfen. 
55ii^ ei mob ©årerne 

— 217, — 1-2: M toar forgietjeéi. | §ar bu ei labct] 
=- C; A: 

bet Dar forgiei>el 
C^n ©timanb Umx (agt paa @tei(eu^ ^iul; 
i^ortiener €timaube^æren bebre <8fiæbue? 
^ar bu ei labet 

— ~-, — 3: Dmfring i Oiigot, pore tam^eftene] = 
C; A: 3 fi^anbet, af ub^re .^am|)e[}eeu 

— — , — 4: tunge] = C; A: lange 

— — , — 9: 53^bbel!nit)] = C; A: ^-Bebelfnit) 

— 218, — 2: gt)fe for] = B; A: gljfe t)eb 

•— 219, — 12-14; Dg ^^ngilbevt? | ^^ftolf. I' D, gib 
be »are falbne] = C; A: 

Dg ^Ingilbevt? ^er er bog intet ftcenbt bem? 

(5lftoIf tier). 

^a, t)t)ab h^i)()'i>^ bi^fe |!umle 3Jiinev? 376 Anmærkninger. 

Du (ignet Uglen paa ben møtfe ©veen, 
Som <3olen ot)errum^ler. ^tjorfor blinfev 
Du faa meb ©iet? ^il bu t\)mge 3:aarer 
3 Siet frem? 3f^lb ber ingen er, 
Saa (ab M Um iexi, og fiig mig tort: 
^l>ab er ber {)ænbt bem? Si be falbt i Slaget, 
Det t)eeb jeg, f!ionbt be t)ol^eb ftg i garen, 
^t)or ben t)ar ftorft. 

5lftolf. 

D gib be oare falbne 

Side 220, Linie 2: rafte] = D; A: jtvaftc 

— — , — 5: gaftrabe.] = B: A: gaftrabe 
(iiéfolb). 

— 221, — 4: Sængft !i3it> er ^Dieblif mob] = C; A: 
Det længfte i^io er Slnnb mob 

~ ~, — 16: 3 f!umle, Mobigflæbte Dobg^erolber] = 
B; A: 3 ffumle robbeflctbte Dobenø 6onner 

— 222, — 7-8 : feire bellig ©læbeéfeft, | 9^u t)eb ben 
fnlbe] = C; A: 

feire f)ellig ©læbeéfeft! 
§eel SOZange troe, at benne 33lof bet^ber fun 
|)in ta^^re (oerman, fom, for ottebunbreb 5lar, 
Slog 25aru^legionerne ; men bebre oeeb 
Druiben Sagnet: M er SSobané 33illeb feb. 
Dog, Herman eller 2Boban, begge glæbeé oeb 
Sn Seieréfr^b af li^anbet^ ^^axw. Saa laber oé 
9iu, t)eb ben fulbe 

— — , — 20: bcm] = B; A: 5lnbrc 

— 223, — 16: bebrageriffe, falffe] = C; A: bebrager== 
ffe, ben faljle 

— 224, — 8: l)an^] = C; A: fin Anmærkninger. 377 

Side 225, Linie 7 og 15, Side 226, Linie 1 og 17: Ot)Ct* 

bruiben.] = B; A: X)nuben. 
_ __, _ 13-I4:3:bunerei; I Him2)^ennc|!et] = C;A: 

X{)uner ei; 
Ugierne briffe |)ett^ 33lob af alteret, 
tun 9[)iennef!et 

— — , — 26: ivlere (5ad)fev.] = B; A: mmkw 
mellem .^oben). 

— 226, — 3-4 : af æbcl rø. | ^ibbtlnget ^ilbegunbej 
-= C; A: 

af (cbel mt 
6om fovbumétib 53eleba, fom 5{urinia. 
^ibbringer ^ilbegunbe 

— — , — 14: ^ptjab eller] = C; A: A)t)ab ^eller 

— 227, — 20: 33ønnen] = B; A: 33enner 

— 228, — 7: ingen 63rat)] = B; A: ingen ©rai^e 

— — , — 9: tætbef!ret)ne] = B; A: »e(beffre»nc 

— 229, - 8: taffe; tt)i 1)rniben] = B; A: tat'fe 
hin. ^rniben 

— 232, — 16: (Srberigien, og] =B;A:(5r alterner, og 
__ _, _ 18-19: til binDJcober. | pbegunbe] = C; A^: 

til bin 3[^ober. 
3eg [øger (Sbcr om en liben 6tunb! 

(^ilbegunbe 

— — , - 28: 2Bittefinb,] = B; A: 2Bittefinb 
(rolig). 

— 233, — 7: et emiil] = B; A: et [pobj? emiil 

— — , — 21: gorbaanelfe] = B; A: gorncermelfe 

— 234, — 24: eachfer] = B; A: 33ilbmanb 

— 235, — 18-19: til M ^berfte, | Jeg fafteb mig i 
garen] = C; A: 378 Anmærkninger. 

til bet ?)ber]te; 
Saae, bev »ar ingen ^xdp mob ^at( ben '3tcvc, 
6om orbenligi meb fme .^eltevccffer 
3nbbr^b i mine €ajer^ inlbe glot 
T)er f)l)Ienbe, fom Ube, maatte blebe; — 
Jeg fafteb mig i gaten 
Side235rLinie20: ©navt bleu jeg faavet] = B; A: ^>^lei> 
ogfaa faavet 

— — , — 22: fanf] = B; A: falbt 

— 236, — 5: l)ebe] =- B; A: t)ib|lgc 

— — -, — 11-12: t)av f)clbvebet mig. | (£n (£remit mig 
bebte, jeg er ^t)riften] = C; A: 

1^ax ^elbrebet mig. 
Cg Hilbené i^ælb l)ar i^eberqt)æget meb 
Den fanbe ^»alebrif. ^n (Sremit 
iO^ig hehit ber, og nu er jeg en d^tiften. 

— — , — 13-14: mob (5avl ben <5tore, ! 3^g g^i^'^fv 
til Ajereøburg] == C; A: 

mob ^arl ben 6tore! 
Det gior mig onbt, at jeg Ijar ægget ©obfreb, 
De Danf!eé .tonge, til meb fine (Sneffer 
^^t følge 91l)inen og at ^ærge Saubet. 
3eg gaaer til |)ere^burg 

— —, — 21: blot] == B; A: mecr 

— 237, — 2: Aptjem] = B; A: 6om 

— 239, — 4, til Side 240, Linie 3: ^Ibion. i A>00 
er ben tD^aub, fom fommer ber? osv. indtil: 2Boban 
og 3;l)uner, grea glæbe big!] = C; A: 

5tlbion 
(fibbenbe paa en Stub). 

jp\)o er ben Maiii), fom ligger ber bag irccet. Anmærkninger. 379 

Døtbleg, Og [nevet i en (innet kittel? 
^r bet en granfe? S^i^gter ban mit €i)ært)? 
3eg m^rber ingen t?ærge(efe ganger. 
@a\) bu ^m 2)Zab og Driffe, fom jeg be^'i 
6\)enben 

([uørcr ftn ^abfce! til, og tager ben paa Oti^ggen). 

3a ^uébonb! Dlu er ^an ret farf! igien. 
Dg beber om dt tale meb big ene, 

5IIbion. 
d^obt! Sab l)am fomme. 

(2;toeUen gaaer). 

^^^ipin 

(fommer forftæbt fom en 33etler). 

5Boban glæbe big! 
8ide240, Liiiie 13: 3eg, en granfe] = B; A: 3^g/ er 
J^ranfe 

— 241, - 16 og 20: kigger] == D; A: 55etler 

— — , — 18: tigger] = b; A: betler 

— — , — 22: \)eb] = B; A: for 

— 242, — 23-24: Tp([a ^-Bierget er m frie; | I)ib brin* 
ger jeg] = C; A: 

paa 58ierget er oi frie; 
^ev b^ber ^arjen Ki^^ene eoige 33loffe, 
M 2^ og gæftning, for en tapptx 6Iægt. 
Dib bringer jeg 

— — , — 28: $arué, over fine icihk ©farer] = C; 
A: $arué, for be iabk legioner 

— 243, — 8: Sti] = B; A: Ci^angfti 

— — , — 12, til Side 244, Linie 2: 51tbion | op* 
bragt, ftøber ham fra ftg. ( ©nigmorber! f(^. osv. ind- 
til: Ufrpshtirg. CarL åfloff.] = C; A: 380 Anmærkninger. 

51 Ib ion (opbragt). 

6nigmorbet ! %[t^ ! 

i^ipin. 

gorfaflev bu min §iel))? 

^llbion. 
3eg f)av big lot)et gveb, ben f)ar bu enb; 
aOien p^! f)mé iffe træffer big min 5Brebe. 

(gaaer). 

$i))in. 
2;aa(mobit3f)eb ! 

(»Infer ab ©Denben, [om {)ac ^olbt ftg i S3aggcunben). 

^\jor gaaer han t)en? 
6i)enben. 

Xil §^tten. 
^cr boer ^ané 93rub. 

$ipin. 

.^oorban? 3 §^tten ber? 

6 benben. 
Og i ben minbre, næfloeb, boer min ^geu. 
gart)el! 

et ©ieblif! — I) er boer ^ane 33rub? 
6\)enben. 
3a, meb fm tT^ober og fin lille (Softer. 
^ané 9Kober er ber ogfaa; ^un befoger 
©in ©t)igerbatter. 

$i^Hn. 
(Sn mibalbrenbe 
(Ret t)affer ^one, meb fulforte ^aar? 
(Sn beilig Tie, meb aj!el^fe hoffer? Anmærkninger. 381 

6t)cnben. 
(5aa et bet. 

©obt! 3cg taffer t)i^\ gartjcl! 

(@t>enben gaaci). 
${^in (ene). 

'M — ^i)ié bet ^^pitremibbel iffe ^iel^jer. 

Cg f)ærbeé ei tit 8taal bit c^ierte^ 3^^^ 

3 bette 3i^^^nb, 5l(biou! — 3^9 tobe 

^BeHage ftam; men bort 9?ieb(ibenf)eb ! 

.^avlø fæle 33lobtør)t tommer mig tit 5>ietp. 

3 bette Opror gietber ingen ©m^eb! 

§»ab 0[Robet — løfter — ^Brub? — Duiar ^etfccrb 

occbne 
lit 'Stobbæi^n Sonnen mob en gaberé »Br^ft 
^t?ab fporgeø oet, om et ^^^ar brcebte Doinber? 

(gaaer). ^i)tten. 
(F:n Soibænf beb aSceggeti. Stlbion ene. 

^tbion. 
^er er jlet ingen. (Sr min iUiober gaaet 
3Jiaaj!ee tibt nb i ^.unben meb min 33rub? 
O min 55eninbe! Q^ffetige Sfiæbne! 
^t)ab agter jeg, .tong ^art, bit ounbne ^lag? 
I^an bu berot)e DDlanben, frif! og fri, 
Den ^t)fh, fom er grunbet i O'Jaturen? 
^Sfiænf grea mig en .sjnte, tor, "^aa -pareen, 
^ttori bin ffi^nne Sot og llJiaane [finne! 
6t ^il^eO(^tb, fom 'Baaren^ 33tomjt befoger. 382 Anmærkninger. 

^m^ gtugt ei i^intetifené 8for^e ^ccmmer; 
ét (S^^b, d '3i)ærb, et ^ficlb; og ^ciet hint, 
33ebæ!t af fmibigbrune D^ref!tnb 

(llubfer). 

aWcn ^t)ab er bet? Der er jo fletter ^lob 

»$aa 0?ult)et? — Xiog — bet maa Del t)ære Q?anb, 

<5om, ntilig ]>i(t, fj'rmørfer 5evet fuu. 

§er er faa f!^ggefulbt i benne ^^tte, 

é<X0i muggent! Den er bygget mibt i 6foDen. 

$aa §ar§en, ^pilbegunbe! boe Di bebrc, 

3 greae Cuft. 5Beb QBoban, M er 33lob! 

|>ar be, til Zd for 6eiren, offret ^er? 

(^(xn [cctter fig et Øiebli! og »enter, men fpringer 
utaatmobtg op). 

Der fommer ingen! Dg M ^(ob paa ©uloet 
gorfccrber mig. — D aKe 35a({)alø ©uber! 
^3ag 33ænfen flæber bet i rige Stromme; 
Dg unber 33ænfen rorer ftg et 35æfen. 
§toem er ber? ^om ^erfrem! §00 (igger jliult 
Derinbe mellem kuberne? 6Dar! eller 
3eg jager 6)3^bet i big. 

Den lille SSinfreba 

(tommer frem, meb neb^æugenbe ^aar, bleg fom et Silg, 
fnccler og beber). 

5llbion! 
^Barm^icrtig^eb ! Du er jo ingen granfe! 
Du elfler jo min [taffels \>et>t Søftev; 
Den lille 2Binfreb oil bu iffe m^rbe. 

5tlbion. 
$Sinfreba! — (5Uer f))oger ber en ^oartalf 
.tot i bin Sfiffelfe? ~ iael, 53arn! forftum Anmærkninger. 383 

(Si plat af 6fræ!! 3^B ^^^"^ ^i^ i^^tet. Zadl 
.^toor et bin Si^fier cg ^\)or cv min iD^ober? 

Sinftcba. 
^0^ grea! 

5llbion. 
,tiære 33arn, jeg beber big — 

2Binfreba (græber). 
3 Sfot)eu I)ar bc grumme Jranferb^bler 
8(ccbt beteé Ciig. 

3IIbion. 
gat big, min HUc $ige! 
I)u ft)ærmer i en gebet! 

2Binfreba. 

3eg t)ar fcet Ml 
^e ^uggeb bere^ §o\)ber af bem, otjer 
I)en blobige 6engeftot og flæbte bem 
3 6fot)en ub. 3^9 fmutteb unber <2engen. 
Der bar jeg ligget nu i !Døben^ ^ngft. 
Cg græbt, forbi be bræbte ^ilbeguube, 
iPiin jtaffeB 6o|ter. 

^^(Ibiou (peger ub af filtten). 

Der? 

2Binfreba. 

3a ja! berube! 
Der ligge bere^ ^iig. 

(Sllbion ji^rtcr ub. ^ipin fnigec fig inb. SBinfceba ffciget). 

$i^in. 

gr^gt ei, min ^ige! 
3eg gier big intef. 384 Anmærkninger. 

SSinfteba. 

O ^ttor er min 33lober! 

([eber ub). 
$i^{n. 
Det »irfer tænfer jeg! ^arl, bine 33øb(er 
5trbeibet ^ar for mig. — Der ftaaer f)an ube, 
Dg finber ligene, ^an fnceler neb, 
Den gamle A'oneé ^aanb ^an f^^fer tit; 
^an trt^ffer 5!iget af ben bræbte $ige 
gaft til fit 33r^ft. 9^u brager ^an ftn Daggert, 
Dg f!iærer hoffer af be fiære Døbe. 
^an t)ifler bem om begge fme ^aanbleb. 
D bet er fl^gt at m^rbe Doinber! OJJcenb 
spax jeg oel ogfaa bræbt; men albrig Doinber. - 
Der fommer l)an tilbage. S)id ruller 
3 ^oo'bet oilbt. |)oi^ l)an fim ei ^ar tabt 
gorftanben reent, og jlicelner iffe 2^en 
gra gienbe meer. 3^9 ^^*^^^ ^^^ tilfibe, 
3nbtil bet førfte 9^aferi ^ar lagt ftg. 

(f!lulev fig). 

5llbion 

(fommer tilbage, bleg [om et Siig, meb lange ^aartoffer 
neb^ccugenbe om .^aanbtebene). 

3eg t)eeb — felo ©uberne forfølger Sfiæbnen. 
3 O^aguarofur ftribe TlexMé Jetter 
&ob kferne. 3a, om ^d felo er %^ox, 
6aa qoæler l)am ben fccle DJiibgarb^orm. 
9[^en ®ubcu brcrber Slangen for ban falber. 
Det er en Ivoft! 3a Iroft! 3a bet er 2roft. 
Tlin ^ilbegunbe! ^ar bet grumme 8taal 
5llt ffilt bin \^ilie fva fin etilf? — Dg bu. Anmærkninger. 385 

6om bar mig unber §iertet — ^u min DO^ober? 
3cg funbe græbc 33lob — M forte ^3lob. 
2^cn jeg t)i( iffe græbe, jeg t)i( f)æt)ne^. 
^ærb mig, gorti)it)Ielfc ! [om T>interfu(bcn 
Den let6eȾgte ^ilbe! Sficcrp mig, $rebe! 
X)u ^tjceéfefteen, brei big paa S^ffen^ §iu(. 
Og fmb bin 53ell^ft i en Hobig Daab. 
3a £ar(, ja jeg jlat ^æime mig )i^aa big, 
5Iff!l^elige, u^øimobige gienbe! 
T)u falber big en (Ef)ri^en? 3a en (£^rifien! 
O ^»ilfe e^riilne! — Tim b? i>eeb Ut felt), 
'M ^ebeb finger bem. De ^ar en Satan, 
Som glceber fig fnn t)eb gorbr^belfer, 
Som frifter bem, og martrer bem tiffibft. 
^om Satan! fom »il træffe tarl ben Slagter, 
^om! »ii^ big i l)t)ab Sfiffelfe, bu t)il; 
Som 3Barulo, meb to fammengroete ©ine. 
Som ^æmpeæbberfo^ meb giftige fægter. 
Som Ciig, — for)3e|let, ^bforraabnet Segem 
%xa ®ra\)en — fom! 

(^pipin træber frem og betragter ^am rolig, meb en onbj^abé« 

fulb 2«ine). 

3llbion (gi)[er tilbage). 

Du tager mig ^aa Drbet? 
$i^in. 
Du falbte, f^nteé mig; l)»ab ml bu mig? 

^illbion. 
Saa fcel? 3eg batobe iffe »entet big 
Slet faa affft^elig. 

$i^in. 
3eg ftaaer big hi 

VIII. 25 386 Aimiærkninger. 

mh'ion. 
3^9 f^^*^^ ^^ f^^'' ^^^^ ^^ i^^tt ^'^ictvne brammer; 
I)a b»eb bu mig ^æt>nen. 
$ipin. 

I)u forfmaaebc 
Tlin §iel)). 

5((bion. 
3eg »ar en ^aare. Xi(gi» mig! 
$i)3in. 
8aa følger bu ba meb? 
3lIbion. 

3a! 3a \)eb gvea! 
'3eer bu ben unge Tie ^aa €f^en ^ifl? 
Den gamle .^one? — blege, truenbe! — 
€ee! bereé .paat bat jeg om ^ænbevne! 
6ee, l)t)or M br^^)3er ^lob! 
^i^n. 

^aa ræf mig ba 
Din iBvober^aanb ! ilReb [leben Dolf i Sarm 
^i tl^t)e bib. 

5Klbion. 
'M toife ^arl ben ^unjl, 
€om ban bar lært oø. iM fan ogfaa m^rbe! 

(5)e gaac). .^ e r e é b u r g. 

3{arf, ailoff. 

Side 244, Linie 7-9 : Som bu befol. i Sari. | ^»ov gaacr 
Ut mine Dettre] = C; A: 
€om bu befoel. Anmærkninger. 387 

tarl. 

3eg »eeb bet! ^Dorfov ffulbe 
3eg nægte f)am en <3ammenfom(!? Xroer ^an, 
3e3 tm* ei tale meb f)am? 
^^ftolf. 

5?i fan fnart 
35el »ente ^m. 

5lav(. 
$i)ov gaaer bet mine Døttre 

Side 244. Linie 19-26: 

§m^ han [)av iM — jeg f)ar ei minbre tabt. 

^2(ftolf. 
Det græmmer mig, at fee min ^cnge ferge. 
Du er forftemt. lOtaaffee fovtr^ber Det big, 
51t bu i)ax fenbt be fvæffc Unberfaatter 
^Benaabning ? 

a)?eb et onbjtabéfuibt ©miil. 

4)mé bet angrer big, min A'onge!] 
= C; A: 

^i)ié ^an !)ar tabt, faa ^ar jeg ogfaa iaht 
Tlii %ab er tjift; cg t)an^ er meget umft. 

5lfto(f. 
Det græmmer mig, at fee min .tonge førge. 

.^arl 
Man M forunbre big? 'I^eb 9bncei?al 
galbt 9^olanb, Ciger, eft)arb. — ^^lugitbert 
Cg (^ginbarb jeg miftet ^ax t)eb (Sontal. 
Snart ftaaer jeg tjennelø^. 

'^Iftolf. 

O tro M ei! 

25* 388 Anmærkninger. 

^Du finbet ix for een, [om anj!ev at 
(Srftatte %ahd. 

tavt. 
3a, jeg »ceb M, 5I|loIf! 
Cg blanbt tituftnb pnbeé ber et (Sen, 
(5om fan erftatte bet. 

5lftolf. 

Det tabk ©obe, 
^Betragter Apievtet fom bet bebfle ©obe. 

tatl. 
D ik, meb ben forjitbte (unfnc ^r^jt! 
3^9 t)æmme^ veb ben. 

SIftoIf. 

kongen ev fortørnet! — 

tarl. 
Jeg er forftemt! — Det ^ab fortrt^ber mig, 
'M jeg t)ar fenbt be fræffe Unberfaatter 
-Benaabning. — 

5tftolf. 

§»ie M angrer big, min ^onge! 

Side 245, Linie 4: for] = B; A: af 

______ 12-15: 3 etuen ^00 fin Dmnbe! | ga= 

ftrabe. | ©rnmme (£arl! | Dn eljler mig et meer] = 

C; A: 

3 6tuen ^0^ fin Di)inbe! iFioren fætter 
6it 6fiolb og Sanbfen nbenfor t)eb Døren, 
D^aar ^an kfoger foner. Denne 6fif 
(Sr finbrig, burbe føre^ inb i \?anbet. 

gaftrabe. 
Du e(j!er mig ei meer! Auraærkuinger. 389 

Side 245, Linie 26-27: ^\m, Tlm^ \ Ubgioite ajicuueffet] 

= C; A: 

©ine, a^unb, 
^m^ §ænber, gøbber, ^mé et t)clffabt ii^^egem 
Ubgiorbc 3[^euneffet 

— 246, — 16-17: ai fce ^curettelfer. | gaftrabe.] = 
C; A: 

([i fee ^^eurettelfer ; 
Dg ^ccijuene 331ob|lænt paa ben vi?be '3(o! 
^i gotte mii3, fom Diofer i en ^aiU3c. 

gaftrabe. 

— — , — 25-27: \)ærc ft)age Dmnber, | Dg iffe gierc 
jer til fæle ^abmænb ! | Dog — jeg t)ar 3ntct] = C; A: 

»ccre fuage Dwiubcr! 
^aax qmublig (5Dagt)eb t)ar ^lfft)ccvbig^eb 
Dg ben bef!ebue g-r^gt i g^tge meb, 
Sp\>ox er ben OD^mb, fom tjil bebveibe Dt)inben? 
9?^en folbe €toItBeb — fæl gcvlnttrelfe, 
©om mlb forf^^vrev 93Janbené O^oligbeb, 
Dg Dceltet <3f^(ben bog ^la I)am i Dløbeu, 
(Snbf!ionbt ben ()ibfeb Ijam og æggeb f)am; — 
Tim jeg ^at intet 

— 247, — 29: mig tvobfe mine] = C; A: mig C[i 
taale mine 

— 248, — 1, til Side 251, Linie 8: Had \ fommcr ti(* 
bage i bt)bc Zanhx. | 3^g f^i" i 9^vit ei fot)e. osv. ind- 
til: TUitteRinb 1 træber inb, rolig og bef!eben.] = D, 
som dog har enkelte flere, smaae Afvigelser fra denne 
Scenes oprindelige Forra, der sees nedenfor fra Side 
396, Linie 18, til Side 399, Linie 13; A: 

i^ail fommer bevæbnet tilbage, fulgt af en @t)enb). 300 Anmærkningor. 

Cn- ()an Dcv alt? ''Bdaw, faa Iat» ^am fomme! 
8fal t)et bog Dæve, fcedcv førjl enb ftbft. 

(©»enben gaaer). 

Tilt ikabeu ffiævmer mob ham %\\m. 
j^xit ^eibc hax jeg Io\)et 6am tilbage; 
Tim i^ogt big, ^ilMttefiub! at oi>evtrcebe 
Tim ©aarbt^ret! Jeg er ftemt til mM)^t> nu, 
Ittr tffe ^e\)eu atter! 

SBittefinb 

(trccber inb, rolig og befÉeben). 
Side 251, Linie 19: 3eg t)aaber, bu er iffe farlig] =C; A: 
^ar bu forbløbt l)ig? (Sjt bu farlig 

— ~, — 27: 6elt) la^jjer^eben 1)0^ min bittre gienbe] 
= B; A: 6tebé Xa^per^ebeu; felt) ^o^ mine gienber 

— 252, — 25: tigge] <= D; A: betle 

— 253, — 6: Sac^fer gaae mob granfer] = B; A: 
6areu gaae mob granfen 

— — , — 13, 14 og 15: Sad^fen] =C; A: ^i)bfflanb 

— — , — 14: 8foi^ene for] Alle Kilderne: 6fo»ene fra 
-- 254, — 2: renber ftt Qlnftgt bort, og] = B; A: 

(ffiulcv jtt 9lnftgt i ftn ^aanb og 
_ _„^ __ 6: gorfølgelfer] = B; A: gorfolgelfen 
_ _, — 13: T)u toang mig.ei bertil; tbi (£^riften= 
bommen] = C; A: 

Du t\)aug mig ei bertil. Den Draabe ^Banb, 
8om bine iDluufe ftænfeb mig paa Jéfen, 
Si i\>(cik^ Apebenffabet meer af mig, 
Snb .hullet af en iDJorian. (£^ri(tenb ommen 

— — , — 16-17: ugubelig foragreb. | Din traft bar 
ei] = C; A: Anmærkninger. 391 

ugubcli^ foragteb. 
3eg inbfeer nu. ^\3ab før jeg iffe faae: 
%i iD^enneffet bør fiige tit Jyorbebring, 
(Eom ^^^(anteu, ber fra 34^^'^^« f)æt)er ftg 
lil grønnen Urt, fra grønncu Urt, i\[ 33lomft, 
Sm^ft meb Dtaturené jliønne ^^ur^urfroue. 
Din traft f)ar et 
Side 254, Linie 23-24: brebc ben i D^otben ub. I 3 'Biex' 
nené ^uler] = C; A: 

brebe ^tn i Diorben ub. 
$t)ab 2BtlIebab og ^Bonifaciuø 
^n ^røtoeb føagt, bet j!a( t)i bebre ^røt)e. 
^e blobige ^unbe foinbe bort for .tirfen! 
3 D^reté ^uler 

— -, — 27: 8ig tjifel = B; A: ^uu ftanbe 

— 255, — 14-19: 

for en (angfom $et)n 
5lf (Sart j!a( ei f)an^ Ⱦrjte gienbe fragte. 
EUlen t^i er alle -D^enneffer, og (2(et()eb 
^an giore feb ben 2Jlilbe]te fortørnet. 

3Bitte!inb. 
(Baa f)ar bu (abet mine] 

= C; A: 

for en (angfom §æon 
6!a( ingen gienbe fragte; M er mob 
2Jiit (Einbe(ag. Tim o))bragt fan jeg b(it)e; 
I^i t)i er a((e 93^ennef!er. 

^Bittefinb. 

<Saa ()ar bu 
1Be( UM alle mine 392 Anmærkninger. 

Side 256, Linie 21: befaling] = B; A: ^ejlutnuuj 

— 257, — 4: Sebbel^je] = C; A: 33cDeIoje 

— — , — 13: ^'rigeren.] =: C; A: krigeren (meb 
bæm)?ct dlø\t). 

— — , — 23: jlcengt] = B; A: \)\^U 

— 258, — 15: ®obfrcb] = B; A: ©otftcD 

— — , — 18, til Side 261, Linie 1: ©aaer. | (£arl | 
bicrtcgrcBcn, osv. indtil: (Bn ^arg oeb ll(]inpn.]=D; A: 

(®aaer). 
^auge pao. |)ereéburg. 5lften. 2)?aanef!in. 

3mma. Sert^a. 
3mma. 
3 bi^fe ffiønnc ©ange, 
5Reb 2)?aaneffin, faa bunfellt>fe, lange, 
^i>ov, i>eb min C^ifftee Sibe, 
(Saa tit jeg flueb gtobené ^^^[ger glibe, 
3Beb D^attergaten^ .bluffe, — 
Der (^ber eenfomt nu !un mine 6u!fe. 
§Der €!^gge mig imøbe 
33ebrø»et fommer, fom ben ficcre Døbe. 
dlu fmiler ei, nu grccber 
Den blege Suna til forlabte ^teber, 
$toor hux en S3lom)l i §atoen 
.^nn ftaaer for mig, fom 9^øémaiin ^aa ©vaiKn. 

33ertl)a. 
^toab Dil jeg ^er tilbage? 
3 duften fli^Der forten 9iat)n og ^rage, 
.§en o\?er g-ielbefanten. 
3 firmamentet ftaaer, fom Diamanten, ■I Anmærkninger. 393 

(5enfom ben jlore (Stierne, 

8om Dinfer mig fra 3*?^^^^ til td gierne. 

^a brij^, mit fulbe ^ierte! 

§t3i pmx bu big meb en langfom (Smerte? 

Som ^^ngilbert, bu B^be 

Din §até for ©jen! Cab faa 33(obet fl^ibe! 

(Saa er i faa rønutter 

Du ^0^ bin 35en. If)i benne 3orb ^ar lutter 

Sebragerif!e ®Iæber; 

Og ^kt j!iælner ret førft, naar bet græber. 

3mma. 
O bør ^ané ^axp^ flinge! 
^an jlaaer enbnu ben, )(^aa fin (^nglemnge; 
Og ^gint)arb bero^pe 
3eg feer fra (5f^en^ foberbæfte Xo^^e. 
Den ftore 33og !)an ub af Sf^en rceffer, 
5(f (^oig^eben ffret)et; 
Den er t)am ffiænfet Umt 
Seer bu? bet fremmelige Seigl f)an bræffer! 
So^ft er ben ftore ®aabe, — 
Og falig er f)^n, i fin grelfer^ D^aabe. 

33ertba. 
5Bebrø\)eIfen jeg ^aber! 
3 ^am|)en følger jeg min ftore gaber. 
iFiin 5lngilbert! Din Dob jeg efter ^one, 
iReb foagen §aanb ffal l)æone. 
3« — jeg ffal Sajer fælbe! 
Og paa ben Steen, b^or be big monne m^rbe, 
SM jeg mit §ooeb ^ælbe, — 
Og fnelt affajte Sioet^ tunge S3^rbe, 394 Anmærkninger, 

^Jlti, frebeli^c Jllopev! 

I)it C^Dtc nu mig ingen Imxt fofter; 

^D^in fiidc Itcfl jeg bcntev, 

3om (£ginbarb, af bine '^Pergamenter. 

Der fangene fromme lone 

Tlin Sibcnffab meb .pimlen f!a( forfone. 

8om bine (Bpix bu rccffer 

3 OJiaanj!in o»er ^fouen. 

Dg fpeiler big i *I^ot)en — 

'^([iX til min ©ub jeg mine ,§ænber ftrccffer! 

^Bert^a. 
lo 30^ænb i 4?^*t^gfn t)ift jeg feer fremffribe, 
^om, U\^ oe gaae tilfibe! 

5lngi(bert og C5gin^arb fomme. 
5lngi(bert. 
Saalebeé, ubemærfet, 

3giennem ftiulte I)or ^aa Jyæftning^værfet, 
3 -^^augen inb Di fmutter; 
Og fnart omfaune t)i be !iære ©lutter, 
^eer bu ei? ^^fet flammer 
Gnbnu, ^aa bereé dammer. 
%l be !an i!fe l)Dile! 
8aa lab o^ hurtigt l)anble. 
Dg ))lubfelig fort)anble 
lil ®læbe borgen, Xaarerne til €mile, 

(Sert^a cg 3mma fomme tilbage fra Baggrunben). 

33ertl)a. 
O "^mma, fiære »Safter! Anmærkninger. 305 

^n ^åbenbaring mig i ^Jleben trøfler. 

Mi Sp'mk ftg ei mcer i borgen inianber! 

3eg feet f)ar bereø 5lanbev. 

De ft)cet)eb ber! SP^iig ei bebrog mit ©ie; 

3eg f!icc(neb begge n^ie. 

I^i ^tm i %xm jeg faae bem (angfomt \)anbre, 

5^ eb DJiaanffin, meb ^ueranbre. 

^fionbt falige ^oé @ub, be bog bejVge 

De ff^ggefulbc SB-ege. 

De fan ei \!æng|Ten bølge, 

De bereé (Jlffte Dente; 

De femmer, o^^ at ^ente — 

'I^etan! jeg jfiæbcr iffe for ai folge. 

3mma. 
3eg glccbecs meb! 3^^ f^^^ ^^^^^ H\^^^ ^^99^ 
^er, 5trm i ^rm, ^aa 6fu(bren -t^aanb ai (ægge, 
5men^^ forbi be ginge. 
aJien ei fom (Sngle! tf)i, foruben 'I^inge, 
3eg faae, meb ,^inber robe 
Dem muntert fmile. De oar iffe \>i^'i)^\ 
D^ei troft ^ici,, æble 33ert^a! 
^i bereé A)ierter offrebe^ til ^ertfja! 

(3(ngi[bert og ©ginfjarb fomme titbage og omfaDne 
be ®rf!ebc). 

5(ngilbett. 
9^ei — fraftigt enb i SSarmen 
gor C^ber banfer bet, meb Ungbomøuarmen ! 

(Sgin^atb. 
^lU (eoe! Dobbelt leoe oi, U ^mt 
^Bleo oé til (Slffot) gioet. 396 Anmærkninger. CV' T)u ei ^aa Stenen bl^bte? 
(Sginbarb. 
9lei, tbi en grelfen^Senget bet in me'bte- 

33ert^a. 
9[)^in 2^en! bu aanber? ^an bu mig forflare - 

5(ngilbert. 
Jeg alting f!a( befwave! 
aJien føtjt fin 9iet forlanger .tiærlig^eben ; 
Dg i benø ©læbeéeben 
(Sr Orbet altfor fi>agt til ai ubtr^ffe 
Sin ^ele 5-n)b, 

^ert^a. 

O Salig^eb! 

3mma. 

(®e gaae). 
.tarl 

(fommer fia ben mobfatte @ibe, tangfomt meb 5lrmene 
DUerforé, i b^be Staiifec). 

3eg fan i dUi ei fooe. — 

Tlin Xanh foæoer i be morfe Sfooe, 

|)t)or Sajer^ 33lob M grønne @ræe ^r t)æbet. 

dlu j!inner -D^aanen ^en ^aa Oletterjtebet. — 

(træber længer frem), 
gorbittvelfen er fvunbet; 
0[)ien hai^xU falbt ©jen, rigt er 33lobet runbet; 
Dg ingen aJJovgenrobe 
iVremfalber gloffen atter fra be ^ebe, 
^m bift — naar Domtrom)3eten 
Dl ade falbe frem for OD^ajeftæten — Anmærkninger. 397 

^I)en (Store — gr^^gtelige — 

^\3ot jeg og fattig)^ 33ct(er i mit Oiige 

^at lige 9^ang! — 

(^an tiet et B\thiit og figer berpaa): 

dlu ]M ei meex ben 'MU 
Thh (umj!e ^i(e grauferblobet |>ilbe; 
gorft^rre, §erre d^rijt! bin Redige Sære. 
D'løb^enbigt t)ar jligt Offer tii bin ^re! 

(atter 2:augf)eb). 

^»ab Do»cr jeg at tale? — 

3eg ^ørte feift i ©aarben §anen gale, — 

(5om ()iéfet, *^etru^! ha bu ^am forncegteb. 

3eg t^ler fært mig nu meb big beflægtet; 

Og bitterligt jeg funbe — 

3'bi^fe jtiUe Sunbe, — 

§mé ingen faae M — g ræbe! 

(^aufe). 

3 !iære 6f^gger! 3 ^f ®taben træbe! 

Tlin (^gin^arb, min 5(ngilbert! fom (^.ngle, 

3[)kb ^æijnené @lai3inb, ei meb Siliejtængle. 

I^i ffiønbt mit 5)ierte g^fer, 

gor (Sber^ grumme 2Rorb ^aa blobige 6tene, 

6aa trøfter mig bog ene 

^en 3:anfe, — fom en 6traale ben mig l^fer, 

gra ©rat)en^ 'dlai — ai jeg mig ^ar forf^aret. 

Og bem ei f^art, fom intet mig ^ar f^aret! 

3mma, 33ert^a, ^Ingilbert og (Sgin^arb 

(femme tilbage). 

(£gin^arb. 
Mn gaber! 39S Anmærkninger. 

'31 ug liberi 
O min fongeligc .spevve! 

(©e ft)é[e l)ané .^ænber). 
^^arl (focfcerbet). 

iRu blber 'Mtkw t)ærre? 

yt\i bwmmer jeg I^^t)aageu; 

If)i (Sf^ggebilteber jeg feer i laagen. 

Jmma. 
'M e(f!te J^-abev! @(æb big meb biu I)atter! 
I)e er et bræbt! bu fat)ucv fro bem atter. 

,^arl. 
De (et)e? — Du bebrager 
Dig fe(i>, mit Q3aru! 

33ert^a, 

dltl enbt er t?ore .flager, 
(Snbt er »er eorg! ^a\) alting os forf^nbe - 

,^arl (affibeé). 

iOleb ^»ert et Crb, vil min forft ret begt)nbel 

'Bertba (forunbcet). 

^Mt) fan bin Jrttb forl)ale? 

.^arl (f)cit, til S3ertf)a}. 

^2(gt iffe paa min lale! 

{ti[ SDJccnbene). 

^r>o l)ar Jer f!iæn!et *!^it)et? 

6elt) t)ar J eber atter fyn^eb gi\)et! 

ei fanbt? Den borfie gienbe, 

3 om fun meb '^aft fan binbe, 

^polbt ^ber flet i Sænfer. 

(^n briftig glugt bebrog be plum)>e Otænfer; 

Cg, fnart igiennem Dalen, 

3 fl^gteb bib, fra D^ben og fra Dt^alen. Anmærkninger. 399 

^gtnt)arb. 
9ici, 4^evre! uei! ^i flob for 6tenen blobig: 
^n 6ajcr, æbelmobig, 
®at) Cbet 0^ tilbage, 
6fiøubt \)i 0^ fanbt i ©fiæbnen, uben ^(age. 

£av( (meb ftigenbe SSeooegelfe). 

(Sgin^arb. 
3llbiou! (Sn ^^elt af D^b og ^re, 
8om fører 6ajerl)ccre, 
.^an lø^gat) fine ganger. 

^'arl (fortoiDlet). 

(Bdd ^ar jeg intet mere! — .tun min ^2(nger! 

(.f)<[\\ [ogcr at fatte fig, og ftgec bcrpaa benttg til be 
®If!enOe) : 

(Skrift ftgne 3er! 9iu er 3 l^ffelige! — 

iD^en .tarl ftaaer fattig i fit pore Øiige; 

Dg (Ebere grelfe, mine bolbe Gunner, 

^t)ormeb U|!^Ibig^eben @ub belønner, 

gortoirrer mine Xanfer! 

I^i baa mit ^ot)eb gloenbe M ben fanfer, 

Jyorft^rrer §iertefreben. 

Cg giør til g'ienbe mig €am»ittigl)eben! 

{^an gaaer, be følge ^am). (Sn S3org beb St^inen, 

Side 2G1, Linie 16: Xiber] = B;,A: Jimer 

— 264, — 14: .poé lieuenbe ^er finbee]==B; A: Jl)i 
^oé be ^^eDenbc finbeé 

— 265, — 2-3: lab mig ene! | Jeg l)ar min] = B; 
A: lab mig ene | ^un, meb min 400 Anmærkninger. 

Side 267, Linie 7-9: ai fcttte mob f>am. I ©obfret). I Jec^ 
fommcr ^Sittefinb] = C; A: 

at fætte mob !)am. 
T)e fuffe brøijeligt i bereé §uler. 
Dg fee )iiao. Tlaantn; men^ ben X)anf!e munter 
6eer baglig 8olen babe ftg meb $ur))ur 
3 luftige 23^lger. 

©obfreb. 
'lin t)e(an! jeg fommer 
^en ta^^re 2Bittefinb 

— — , — 17: 33etale ©obfreb 6fat] = B; A: ^:be. 
taler ogfaa 6fat 

— 268, — 16: 33cegrene] = D; A: 33ægerne 

— — , : oé] == B; A: mig 

— 269, — 10: fræuer] == B; A: ft^rfer 

— 270, — 26-27: 6fi^nbt l)an er X}e\> maajlee; jeg 
uebber, ^an | 35ar iffe gob] = B; A: 

6eb efter T)^ben; og jeg ocebber ^aa: 
§an i>ar ei gob 

— 271, — 4: ^iertet^l = B; A: ^piemen^ 
_ _, —23: ^ulbe] = B; A: fiære 

— 272, — 6: Slmmené] = B; A: 5lmme^ 

— — , — 8: ^anernaonet] = C; A: Dannernattnet 

— — , — 11: 2:ant] = C; A: ^unft 

— — , — 28: 0^ om ^agnarofr] = B; A: oé iRag* 
narofr 

— 273, — 9: {)an ubfaaret] =B; A: ^an alt faaret 

— — , — 27: eber, banffe Apeltel] = C; A: eber, 
X)anj!e! 

__ _ _ 29: 1)e Danffe.]=B; A: ^e Danffe 

(meb ^it>). Anmærkninger. 401 

Side 274, Linie 27: l)aiH] = B; A: fm 
— — , — 29: QlUe følge ^am.]=:C, som dog udelader 
^am; A: 

51Ue falgc ^am). 

(5)et gri)ec ab 2)ag, 3Kaanen flÉinnei- eubnii). 

$i^in. ^Ibion. 

(Snart bx^bcr ^agen frem! Deu^ $ur)3urblué( 
gorjager alle D^cittenø (S^rijejf^^gger ; 
X>og f!iuner OJiaanen enb. Den ()Dtbe, blege 
©iengauger fan ci finbe ^o i ©ratjen. 

'ilat) i^anen ijcere 90^aane! SO^aanen er 
(5t intetftgenbe fmuft Dt)inbeanftgt 
§m^ f^be 6mil »il gierne MM 'M^, 
Tlm^ §iertet er ii^folbt cg (igeg^Ibigi 
2ab ben feltjficerlige dJlaant p^ntc jig 
Tltt) jtne 6traaler, og )3a^ bu bit ^t)cert?! 

^illbion. 
alting forftaaer bu, meb en egen .^unjl, 
^t brage neb i $ø(en og befuble. 

^i))in. 
^Iceb ^t)er en €anbbeb fplitter nøgen af. 
Og bu t)i( g^fe for ben fæle Seenrab, 
dlaax Sognene .taabe falber ben fra ^often, 

^^Ibion. 
^aa fafl bu felt) nu døgnene ^læbebonb! 
Og flig mig uforblommet, ^oo bu ejl? 
^l)i iffe troer jeg længer at bu »arjl 
^n ia^ptx ^o»bing i ben fStcerfeé §ær. 

vin. 26 402 Anmærkninger. 

Din 2æbe træffer Ciften fun iii €muL 
^in jfumle $anbc jfuler mere tnerf 
^nb 2)^ibnatf!^(^gen. 

5(gt ei paa min ^flanbe, 
33etragt mig fun fom ^nnd i bin 2)Dlf! 
§i}or fommer S^^^net fra? %xa bunfle 33ierg. 
éefj^mrer bu big om D^rinbelfen? 
^u bruger Ml If)i M er )!ar:|)t og ^M% 

mbion. 
Den ftore 2)lanb i ben futforte 33r^nie, 
Der fab i €foi)en, fji^or oi gif forbi — 

$i^in. 
Der fab flet ingen, Xro mig bog engang! 
Det oar en Drøm fun af bin egen gierne! 
(Sn ^tub i aJcaanf^in af et gammelt Iræ! 

3tlbion. 
§an trueb ab mig, oarenbe meb ^aanben, 
éom om \)an oilbe gienne mig tilbage - 

^i^in. 
Dd t?ar fun Q3inben i ben morfe ©reen! 

5llbion. 
Dg ftreg i M f)an reijte fig og foanbt — 

^ipin (leer). 

§i)ab ffreg t)an ba? 

5llbion. 

®ob liften, gabermorber! 
$i^in 

(g^fer tilbage et Øiebli! og figer [agte): 

^an Drømme giette Sanb^eb? 

(fatter fig jirajc rolig). Anmærkninger. 403 

$itu ci §iernen, 
Tltt) tattctlige ©iéningcr! ^toab fommer 
aJiin 8fiæbnc big tjcb? 6^ørger jeg om bin? 
§cet)n oijer ^atl fotbinbcv oé. ^auå D^b 
ér iPiaalet for i)ot fcelleb^ Dkttcoanbrtng. 
D^aar ^n er falbet ffille^ hat t)i atter, 
Dg ingen f^^rger om ben anben meer. 

^tbton. 
6aae bu ben ^ængte ^tbberemanb i Cunben? 

qji^in. 
§an^ ^am ^)ar ^ftolf, jeg ^ar fienbt f)am gobt. 
(Saaban be^anbler ^arl feb O^igete gørpe. 
T)efpot{j! fom en dJlox, Ijan px^kx a}li(t)^eb. 

i®aait l'petbenbe nogle ©ftibt tilbage og jlottec til ben 
%im af 33orgen, fom »enber ub mob .gaugen). 

^(bion 

(tfceber frem i gorgrimben). 

3eg ft)oret ^ar at f)æ\)ne mig; men ()æt)ner 
(Et u^felt 3?^orb, fom brænbemærfer mig? 
3eg fooret bar, .tarl, at ^bm^ge big! 
Tim ^bm^g falber bu ei for min Daggert. 
55etan! — 2)kb DIatten fommer bebre ^mt). 
3 9J?aanen^ folbe ©lanb^ be fiære <e!^gger 
Omft)cet)eb mig, be fiølebe mit 23(ob, 
Dg Difte 5^eien tii et t)ærbigt Tlaal — 
3eg t)æmmeé Deb, at følge benne D^ibing, 
6om i)eb at bære paa M blotte Sr^ft 
(Sn giftig lubfe. — Tim et ©jebli! 
Tlaa jeg enbnu bog taale ^m. §t)em ber? 

(j^arl aabnec en 3)er paa gieien og fommer ub). 404 Anmærkninger. 

^})t^in (brager 5lIbion tilfibe). 

^er er \)an\ ©ficcbnen Bringer feb t)ort Cffer. 

(©e træbc tiiribe). 
^arl 
§»or lang er benne dUt Jeg fan ei jlumre! 
I)et lille dammer er mig alt for qtjalmt. 
X)e fiølige 3^ræer toinfe mig igien! 
A)er faae jeg mine ^£>ttre^ ©tøe; t)er 
gorfølger mig ei ^nelferneø @ru. 

(Seer ftg om). 
Cg bog — ^ti er, fom alting tjar foroanblet. 
^Qx mnfte mig hd (Bxmwu oennefælt; 
T)en grønne 5art)e tl^ftee mig faa tro, 
<^aa vft)ægenbe, faa roligfh)r!enbe; — 
'Jln tænfer jeg paa <8fimmell)eb og iDiug, 
Der bceffe fugtige ^alpetert^cegge, 
iSrat)^oælt)inger og 'i^iig i .lifterne. 
I)et fugtige EOiulb er flamt i 9iattebuggen ; 
Dg 3:ubfen f)o))^er fwullen unber ^^ræet, 
§t3or før jeg B^'te D^attergalen^S ^e^. 

(^^ipin [niger fig bag paa .Rougen, 5(lbion efter ^am; ibet 
^ipin »il |}cbe ©olfen i ^arl, griber ^idblon barn om 
Slrmen og raaber, mebené ^an ^olber ^am faft i 
benne Stilling): 

A)a! V)ogt big .^arl! Din 8øu yil m^rbe big. 

^arl. 
gorræberie ! 

$ipin. 
ivorræber ! 
^^Wlbion. 

Det er bu! Anmærkninger. 405 

^axi (gi)fer tilbage). 

Tim eøn? — U^^re! — 

$i))in (ffummenbe af ^arme). 

Unaturlige gaber! 

(til mbion). 

g-orbøtnte Xxc^i, fom fpilber mig min spmxl 

*Cær rolij] ,^onge! ©ier ei tom forgieueé! 
X)u fmber )B\]ia\\t) nof i ^^augcn ()cv. 

(falber). 

8iegbert! 

(©arec træbe bebæbnebe frem). 

5larl. 
Cmringt af <Sajer? .spa forbemti 
3e9 loffet ev i J^ællen. ^Bagten bevev 
ét mine 9iaab, i 33ovgen^ fierne ®aarb. 

(brager fit @t)ærb). 

a^en b^rt, b^rt j!al 3 fi-øbe bog mit "iwl 

(@aj:enie bemægtige fig 5|3ipin paa 5(tbions ^inf). 

mbion (til ^arl). 
I)en fom t)ar rebbet rø»er ei bit ^^it». 

(tit Sårerne). 

3 ftJor en ræbfom ©eb, at l^be mig! 

Siegbert. 
I)en ^ar m fooret. 8fat bi bræbe .^arl? 

5ttbion. 
Jeg gat) big grif)eb. 

^iegbert. 

Din, meb !^it) og 23lob, 
©r 6iegbert. 406 Anmærkninger. 

g ler C Sajer. 

^in met> Cii> og 33(ob (Sn^tocr. 

^aa \)t}\Ux kongen ! — ^^a\x er eengang nu 

35or Ci)er^erre. bringer benne 9?^orber 

3 ^iffer^eb! @aaer bort meb f)am af ^^aiigen. 

Dg i^enter ubenfor, l)Dab kongen in(! 

2)et er mit fibfte ^ub. .§ar 3 mig fiær, 

(Baa (^ber mig! Cg fuigter ei ben deb, 

6om 3 ^ar fi>oret ^oit )3aa 2Boban^ ^(obfteen. 

bajerne. 
23i l^be big ! 

5{lbton. 

Ttin Siegbert! førft et Drb! 

(^an taler fagte meb l^am). 
(Siegbert (bebenbe): 

O nei, min <g>ertug! 

^axi (fotunbret). 

.^ertug? 
5Ilbion. 

X)et er ft>oret, 
'I?eb 5^-eaé emgglabe .^iærlig^eb ! 
Jvart)el! gorlaber mig! Dg (ab mig ene 
Tlth kongen. 

6iegberi 

5I(bion! grumt [ætter bu 
3^<*9 bin ^cempe^ ^^bigbeb )(>aa ^xeu; 
0}?eb (ab faa t)ære! $i ^ar ft^oret (Sben; 
Dg (ænge I3i( bog ei Gfilømiøfen \)are. 
If)or jt^rfe big, og Jy^-ea ftgne big! 

(©ajcerne gaae meb ^ipin, [om fra bet S^ieblif f)an er 
fangen, cc ftunfen ^en i en morf ©tum^eb). Anmærkninger. 407 

3eg falbcr i ^^ovunbring! ^Ilbion bu? 
^n Sajer^øi^bing ! før min bittre gient)c, 
^n min øg mine 2>enner^ Oiebning^engel 
5ra fælen Dfferlænfe ^ar bu lefl 
Mn (^gin^arb og 5lngi(bert; cg nu 
I)u rebber f)cr min 6øn fra gabermorb 
Og mig fra X)øben? ®(oenbe £ul bu fanfer 
30^ig ))aa min 3^R- 

5tlbion. 

@ib be føie big! 
tarl. 
3eg e(f!er big! Dg alting t)il jeg ^jrøDe, 
Jor at forfone big. 

31 (b ion. 

3eg ^aber big; 
Dg for forfoner bu meb §imben Uben, 
(Snb mig meb big. 

^arl 
min 3mma^, 33ertbaé laf 
35il røre meer bit unge ftolte §ierte, 
(5om jeg beunbre maa i al fm ^aaf)eb. 

5lIbion. 
Olaat er mit ^ierte! 35il bu f^be M"^ 
gortccr t)d fun Sarbar, faa raat bet er! 
^u efl jo blobig enb om OD^unben, ^ar(, 
5tf bem bu flugte ni^l 
.^arl 

'^iw 23rebe grænbfer 
Zii 55ant)ib. 3^9 ^^ i ^^^^ @ielb; men fat big! 408 Anmærkninger. 

33cj!iæm big i!!e fcli>! gorfpilb ei atter, 
2)?eb Ufi>emeorb, ben 3(gt jeg j!^lber big! 

5(lbion. 
lael ei om !)\)ab bu f!^Iber mig! Din Q^ielb 
Utallig er, [om §a\)et^ bittre 33ø[ger. 
6aa libt bu tæller bem, fom bu betaler! 

.tarl. 
§Dab bærer \>u om ^cenberne? — §iel^ ^immel! 
5)et er jo ^aar meb let)ret 23lob befublet. 
Den ftaffeté Ungerfwenb, ban er forr^ft! 
Tilt Spitxk bløber for ^am. 

5llbion. 

9lei, 5long tarl! 
Den 8eier faaer bu albrig otjer mig, 
5lt jeg ffal rafe fom en gal 2lffinbig, 
6fio^nbt bet oar l)øift naturligt, om jeg biet) bet. 

(lefer Sofferne af ftne |)aaubfeb). 

lag biéfe Soffer! Slci^ ber flætteé ^trmbaanb 
^f bem, meb @ulb inbfnoet, til bine Dottre. 
''Ji^aa ^r^llu))øbagen maae be bære bem. 
Det MX min 99bber^ og min 33eileø ^aar. 
'I)d ffiar ei bine 33obler bem af 9la!fen; 
Da be ^al^^uggeb' bem; jeg f!iar htt felo. 
Og bringer big nu efatten, §erre .^onge! 

Rarl. 
C ^immel! er bet muligt? 
5tlbion. 

DJ^uligt? 3a 
^t)ab er ei muligt for ben ftore .^arl? 
Du ^ar forbanblet bolgen, ftore ^arl, 
3 stueren og 35eferen til 33lob. Anmærkninger. 409 

Tltn Dogt big, c^arl! bet flæber ub i ^Md, 
Cg (offer frygtelige 5Bilbgiæ^ ^ib, 
gra Øiorbené '9[)?ofer. 

tarl 

§er mig, ^(bion! 
3eg f)ar forf^nbet mig, og jeg tiljtaaer Ui. 
Det er en (ibriftené $(igt ai jlrifte (2^nb. 
Det grccefelige Drab )pa([ bine l^anb^mænb 
2)^tg træffer .^iertet. @ub tilgive mig! 
lilgit) mig ogfavi! flangen l)ar forført mig, 
3om ^tjccfeb i en beilig Dmnbe^am. 

^21 1 bi o n. 
C ft), ben 0}^anb, [om baareé af en Dtjinbe! 
3 fem '^lar elffeb jeg min .pilbegunb, 
iD^en taug, bettjang mit Apierte manbigftolt; 
3fcilb bun tai^be forbret bine 5^enneré, 
De blege 3\)enbeø, De\), — enbffi^nbt iifft)lbig, 
jyorført af 53ar]Kerne; — jeg i)a\)U ftærf 
33efcrmpet .(^iærligbeben; atbrig tX)^\d 
Den 9Jhinb, fom forbreb DJJenneffeneé 23Iob. 

,^arl. 
3eg bar forffubt ben ©rumme. 
^2IIbion. 

§a bu fafter 
Jyørft '^rønben til, naar 33arnet alt er brufnet. - 
8ee, ,tari! nu nt)ber jeg ben ^æim, jeg f^gte; 
%bi bleg, bejliæmmet ftaaer bu for en ^T)ngling, 
\>t)ié ^érligbeb og traft t)bm^ger big. 
Cg b er for fom jeg! yU for ai ^ore 
Din matte Zaf, ei for at t?ære 53ibne 
lil bin 5yortn)belfe, fom intet frugter; 410 Anmærkninger. 

Tltw for at figc big, f)imb ei bit ^xi^h 
51t figc t)o»eT; for at xiu dM^m 
5lf bine Safterø ^Inftgi Daf!e 8minfen 
51f bine T)^bcré ^inber; at be gunftne 
Tlaa ftirre ^aa big, ^æølige fom Stig. — 
I)u fmigvcv fcli) big meb at tbinge D^orben 
%\l (J[)ri|lenbpm ? IDlen 'Dd er fun en ^ielbc, 
(Bom. filbrer bin gorfængelig^ebé Øre. 
^u river §t)ttcr neb, naturligt b^gt 
5If 6føt)en^ 3:ræ af ©ræéfet^ lune Tlc^, 
Og fammenlimer fummerligt og fmaaligt 
Dd fnerfelfm^fte, f^nberlnnbte 3}?armor, 
6om f)entet blier fra ^belagte Oiom: 
^et falber bu, at banne raae 33arbarer! 
T^u røt)er o$ ben Xro, ^tjortoeb Dort ^^olf 
6ig fti^rfeb i utalte Slægter^ 9^æffe; 
I)et falber bu, at banne raae ^Barbarer! 
gorbi oi fætter o^ meb traft og grit)eb 
3mob bin AperffefDge, rafer bu. 
Og fenber ub en f!ummel 33obelflof. 
^en æble bajere .^ooeb falber blobigt 
gor granfertrællen^ ^ug, i tufinboii^: 
^et Mber bn, at banne raae 33arbarer! — 
Tl^n ^ex nu, farl! bin ^eltegierningé grugt! 
Din ©rumbeb^ ^Ih hax tænbt et blobigt ^ab, 
3mellem iRorben og hd ftolte Stib, 
X)er rafe oil, til tuftnb ^lægtere Q\)al. 
3 ftore gloffe ftimler l)ib D^ormannen, 
5(f famme €lægt, af famme Xroe, fom »i, 
Tim mere grum. Spani i>ilbe .§)æonelt?ft 
53il ingen ©rænbfer fienbe. Sl^ffee tid Anmærkninger. 411 

3J2aa|!ee big felt), ai gienne ^m tilbage, — 

.^a\x fommer fnart igien, max bu er bøb. 

Dg færget langø Cit) j^loben i bit Oiige. 

^aw brcenber bitte .^loftre, bitte ^orge, 

3 Ivælt>ottt bort t)att flæber Catibeté )Bex\\; 

Ungtnøetié ©frig t)il iffe røre ^iit. 

Din frotttttte 6øit paa ^^roitett, ffiæbetibe, 

5^il grctbe fotn et ^arn, t)il fi)éfe Oiifet, 

Og fiebe Øiorbene Sfaaitfoittl)eb for ©iilb. — 

din bar jeg fagt big, l)\)ab ber foreftaaer, 
Dg glab og fraftig riber jeg til $all)all 
Zxo et, bet er gortt)ii>lelfe ! 3^^ tobe 
grit let?e, fottt en §elt, og trobfe big; 
dJltn jeg er fieb af httk uéle Sit?! 
iDiiii 58rub, min Tlct)n alle mine 25enner 
(vr ^ebengangne — 2Cittefinb forlob mig — 
X)en blege Sp^^x 'paa €f^en t)infer mig, 
2^iu Iro forb^ber mig ei (^elomorb^b^ben. 
$elan jeg følger! — 5?r^gt et for at fa(beé 
Tim dJlox^tx ! Tim Sanb^mcenb t?eeb mit gorfæt. 
^aa fom ^a bu, min gaber^ gamle 6t)ærb, 
D^ X}\) bin unge Q3en ben ftbfte ^^iel^! 

(v^an c^ieniiemborer fig meb ©ticerbet og fatber)- 

^arl 
(efter at ^at>e ftirret paa ^am meb b^b Sliebliben^eb) : 
Din 2;ro forbtiber big ei Sebmorbéboben? — 
3 biéfe Drb, nl^ffelige ^elt, 
^r alt mit Jorftjar lagt. %U bør ei (£^riftne 
S3efa^m^>e f(ig en Zxo, fom roffer ^mH 
9^øbt)enbige ®rnnbt3olb, og fom ft)ærmerfÉ abler 
gorbr^belfer mob (^ub og mob 91aturen? 412 Anmærkninger. O rcbelic^c Xaaxtx offvev jeg, 

C^n 6^nt)er fe(t), tig ^er, min f^nbigc ^Broberl — 

Tl^n nu !)av ogfaa ,^arl ubflaact ftn Straf. 

Den tnnge Steen mig falbev fra mit ^iette. 

2)bmt)get I)av bu mig! Tim ©rnen bt)cr(ev 

3 (Bie\>d ei, f)t)or ben et Øjeblif, 

51f ^i)net btænbet, fafleb fig fovfætbet. 

I)en teifer ftg ).nia ni), mob bobbett v^vaft. — 

©Db »avft bu, OKbion! tapper i)ar bin 'J(rm; 

2)ien 4^iertet, bærbet i en bebeni! groft, 

€om !i3lomfterqt)iften, batjbe iabt fm .tnup, 

33ar ingen grugt! Og meb inbffrænfet 3tanb 

33egteb|^ bu ei, f)iHib .^arl paa Jovben t)i(. 

Ja — (ibriftenbom og iD^enneffeligfeeb, 

gor ©ber fæmper jeg. lilgiol jeg fnubleb! 

(fiiceler og fclber fine ^ænbcr). 

Jeg ffrifrer angergit»en, .spimtcne ,^ongel 

Umenneffe(igt oc\ ucbrifteligt 

T^ar bette 2)?orb! (i^aaer ep) Dog ei meb tomme 

.tlagei* 
@ier .^arl fin §anbling gob, men meb 33ebrift. 
5^el forubfeer jeg bet: SP^in 55rebeeiib 
^ar brubt mit eget 55ærf; M blier en ^orfo — 
6n Stump fun af en .<pclt! Tim af ban^ ^xop 
6fa( man bog jlutte ftg til ^^Hrm og 23een; 
Dg fee, di .^crmpen ei luu uben ^oDeb, 
(^nbj^eimtbt f)an iabU bet, et e)jeb(if. 
iRin 5lj! ci ff^ber ftg mob Rimten ranf. 
Den fappet b(eu og ben bar tabt ftn ^op; 
Tim mere breb og mere ffi)ggefu(b 
Don ilræffer ftg berefter oi>er Jorben, Anmærkninger. 413 

%[{ 2)^ennef!eneé Iat». 6fee, f)i)ab bet »il 
3 biinfle gvemtib; min 33ebttft ]M flaae 
Dog (^^, i bælmøtf dhi, fom t)uic g^xtaarn 
a^eb Dælbtge 33(u^, og »are gremtibé ^t^rmanb, 
%ox Uge (Sfibbnib. — )Ru til .^ongebaab! 
5l(t br^ber [Diorgenr^ben frem ^aa nt^. 

(@oIen jiaaec op). 

^ort 6u! og (S^raab, meb Dkttenø blege DJiaane! 
§er gielber bet at ^olbe 6tatené Oioer, 
X>en ftætfe ©anger, i ben ftramme lømme. 

(brager fit Stocerb og peger meb fm giuger )()aa ^nuppeu 
af ^ialtet). 

ai'Jeb bctte 6tem^e(, §errel )3ræger jeg 
Din So\) ^aa '^oxt)^. 

(foinger 6rȾrbet). 

Dg meb ^dk (Etaal 
(Efal 5lav(, bin Xiener, git)e Souen ^raft! 

(^an gaaec). Rettelser. Side 130, Linie 28: bcclmærf læs: bætmerf 

— 199, — 9: min læs: 2«it 

— 248, — 13: frygtelige læs: frygtelige lareb. 1-'|. ^, PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY PT Oehlinschlager, Adam Gottlob 
^151 Oehlenschlagers tragiske 

I858 dramaer 
v.5-6