Skip to main content

Full text of "Oldnordiske Sagaer;"

See other formats


.«s^>3^:: r^w"-' ^^■ m I c 6 


j^iviiort)jffc <em(t ubgit^ne RHODE roLAi>4 

• HI8T0RICAL POriri^- 

PROYIDEN O^crfce ttelfe 

af t)et Utbeé £)rb 

JCan ingen ntobftge^ 

^iølfDinémaat. Zxthk S3inb. 
^ong Olaf JJrpggtjefenS ©agaé 

©lutning 
09 til()ørenl)e gortccUlnQer* Hiøl&enl^aun. 

SruEt i bet ^Joppffe SSogtrpfferie, 
1827^ iimo, ^ o n g 

Olaf Zmø^i^n^ ©aga, 

of bet 
ooerfat Sagaen« ©lutnmø 09 til{)øwnbe gortæUinaer. ^ \^ jlO- 

\ ^ \ I Sr^l^t i bet 9) o p p f f e SSoatr^fferie, 
1827, .itf/njfn^^cf?" Sil Sccfere it- 

fiJl/cn i\bQa\)e i Of^fprogct rtf bet gnmfc 97of&cné ^{(lorijFc 
©agacr , fom bet 97oibi|lc OI5|!iift/<SdilFa6 ^ai- foi-cfat fig 
ot 6cføi'3C/ unbcf ^^cnoevnclfcn Fornmanna Sdgur, cv i 
Havene 1825 til 1827 ficmmct faavibt , at be tic føi-jlc i 
biéfc?(ai' Io»cbcQ>inb ci'C iibgiwnc. 2rf btéfc ©agoci'é bnn# 
(!c Oocffcrttclfc foidccggcé ^civcb 3(Imccn^cbcn bet ti'cbic 
^'mb, fom tifiigcrøcb ©futningcn af ^on^ Olaf ^n;ggvc; 
føitiJØaga inbc^olbci- ti f oitcfc SottaOmgciv bet ^ørc ti(bet 
^i&éviim 09 ben '©agafrebé / ^ong Ofafé @aga omfattav 
€nfe(ic af biéftr, ifæu bc om ^clgc ^^oreiéfett 03 ^^ov; 
(tein ^flpjai-ma^n inbe^olbc faa me^ct QJ^\>ciu\)i'iiQt, at be maa 
antaqeé at Dflfve focfattebc i en pibigevc ^ib 03 itU fovtjenc 
ben ^i'owavbig^eb , fom r)i|toi'iflFe^ifbev, bet, I bet S^ek t«# 
^et, maa tiUoc^cé felwc Øagaen og be etvlgc ^oi-tccdmga'. 
©fiønt faabannc ^agaei- ^a»e liben ettei' ingen 23a?ib fot 
^i^ovien, fovtjene be bog, fom Øh-iftei- af en fem til feje 
3fai-^un&fe&ei'é 2((beiv at nb<i'mé haabe foi* (Bpioget^ ©h;Ib 
t)g fom 93<bnc]?0i;rb cm be« SKelMing, Smagen og go(ffa<»«» 
ben i bet tvettcnbe og fjoitenbc 3(ai'^nbvebc ^ubc ta^ct^ 

Om galanen foi* Oueifa:tte(fen af SGorvfet^ 2bet tBinb 
faaoelfom af bettc l)ev feemtfoebcnbe 3bie Q3inb ^av 0»ei-fcct» 
tcven bet famme at (!gc fom om l(te Q5inb , og 6(ot at tiU 
føje, at ^an §ai* .^i*. ^^, £>eIgafon, fom ogfaa f)av foy* 
fattet bet 6ag til bettc Q^inb føjebe fHamu t 9tegi(tei' ti( bc 
ti'c nbf omne Q5inb , at tath for OpIt;éningei- til abjlilligc 
af 23ifeinc i 3bic Q5inb. 

^exi af ©eWaOet lovebc (atinffc Omfattelfe af ©ai 
gaeinc ee nn faa vibt fiemmet, at bc tic føiflc Q3inb Junnc 
\>icutc^ fopi'bigc i no^flc 2(ai-. 3nt)M{l> ^f ^^tte fQinb. vDlutnincjen af^ongDtaf a:n)gcjoefon3©aaa/ ©. 

gortæffing om ^oiiø ©iguri) ©Jefa 
gortæirincj om a:()orIcjf 3avlcj!ial& 
SortÆirinø om S&orlfcjn OJt•cfo^ . 
^ovtccUm om §clcjc S^orcrSfo« . 
gortoflfina om SJomunb ^alU . 
gortæainø om ©albor ©uorreføii • 
£()otrfiejii ^a^jarmaønø ©aga • • 
gortccttina om ^f)ox\tc\n (Bhlt ♦ 
gortceHtug om Orm ©torolfsfoii ♦ /© 


I 


tir 


57* 


— 


58 


— 


74. 


— 


75 


— 


79. 


— 


8o 


— 


94. 


- 


95 


— 


lao. 


— 


121 


— 


116. 


— 


127 


- 


135. 


— 


I3<5 


— 


154- 


— 


155 


— 


175. 


— 


176 


- 


179. 


.^ 


180 


.^ 


201. (Slutningen 

^ong Dfaf Sct)gsi?cføné (Bm^ 256?5 ^(ipiUl 

ijf u ere ber mnnge ^Beretninger om &e ^ilbragelfcr, 
fom ber fFebe. ©norre ©turleføn jicjer fna: ot baixonc^ 
Olaf mærfebe, o( bet 53?e|Ie nf f^ané ODMnbjTab yar fal; 
bet, 0(j ^rif 3ar( meb en ^D^oengbe goI6 tro^ngte meb 
Jp)ibft9r)eb ngter ub [;enimob ^Bftfngen, fprang ^on<jen 
09 ^o{5jørn ©tafler Segge otjer ^orb, f;Der til )tn ©tbe 
of ©fibet; men gavlens Soif laae unberneben meb 
©maaffnber, 03 brceOte bem, fom fprang I 55anbet» 
■Da kongen felt) MV fprnngen i ©oen, tjilbe be, fom 
t)are paa ©f aberne, ^riOe Oam og fore f;am til jarlen, 
men ^ong Olaf fprang i\b meb ©Pjolbet otjcr (tg, og 
bnffebe ftra)c nnber , ^o!6/orn ©talfer \l£b berimob 
©fjolbet nnber (tg, for at bctffe (tg mob be ©pi)b, fom 
6Iei)e ubffnbte fra be nnberllggenbc©ft6e, og fafbt fnafe,^ 
beé paa ^anbef, (it ©f/olbet t)ar nnber f;am, og f)nn 
fom berfor iffe nnber ^anbet, inben Onn 6Iei> grc6cn ^cfte er ©norvcé ^Scvetnitio* 50?en faa er fagt efter ^ol; 
6jørn (Btdikxé egetU&fagn, at, ba f^ati mx fommeit 
op t ^cftinseu, 03 kongen begt^nbte at (Tpbe mob (Evtø 
3<trl, ba fane 6to(6jDrn, r;t)ab anbve forub f;ai)be feet, at 
ber ranbt ^lob ab fra ^ongené 5(rmfTlnner, 09 fort ef^ 
fer forefom bet f;am ligefom kongen fprang nb ot)er^orb 
i ftn $5n)nje 09 f^ele ben Oiuflnin^, fom t)an r;at)be f;aft 
paa omdagen, 09 atr;ati f;o(bt(^fjolbetot)erft9, baf^ané 
gjenber tilbe ta^t r;am , og i bet famme faae ^oI6jDrtt 
om til fine 9]i0b(?ribere, 09 faae ba^ at ber Pare fomnc 
fna mange af bem op paa Drmen, at man funbe fige at 
r;ele <3n5et par fulbt af bem ; ^oI5;ørit fagbe ftben, at 
ber t>a fom Icbt grpgt oper r;am, 03 f^an trængte j!g 
nu r;ert tii bH 5borb, r;Por ^ong Olaf forub f;aPbe pceret; 
men efterbt f;an nu Iffe faae kongen mere, lob f^an ftt 
©f jolb efter (tg , og fprang oPer 35orb, men ba t)an fom 
neb i53anbet, Par ber et meget fmuft@f;oIb unber f;am, 
og bet forefom r;anv at M Par bet famme, fom ^ong Olaf 
^aPbc haaxn om 2)agen ; og ba^olbjørn fom neb paa@f;oI; 
bit, fornam Oan, at en DD^^anb fpømmebe meb gærbigf;eb um 
ber@fjolbet, men benne 9}?anb fovlob ©fjolbet, faafnart 
r^an mccrfebe, at ber fom noget tungt paa M* 5^ei'nflp(l 
tIep^oI6jørn greben og truffen op i en@fube; betcrnfte, 
at t>tt par ^ong Olaf, og r;an 6Iep ba fort for €i'if 
3arl, men ha Sarien faae, at bn par ^oI6;orn og iffe 
gongen, ^ap f)an ^oI5;orn greb. 3 M famme gijeblif 
fprang ber oper ^orb ub fra Ormen mange af ^ong 
Olafé ^^cenb, fom enbnu Pare i £ipe, og forub f;apbe 
gjort et manbigt ?0?obpærn, faa at golf f;ape bereé lapf 
perOeb i [;ccberligt 9}?inbe. 53og 6eretter .£)alfreb, at 
S&orfel 9^ef)a (Tal efter %o\H ©agn l;ape i)Ut (inQ5rober ^0113 Olaf bet f;evl(9j!e ^cei*n 03 i>eii flo^i-fefte ^i|Iant) ; 
r;an jtøev favi : 

©i^nbenfor fpcii)H t)o\bUé 

^amp, fom t)ibe fpøvge^, 

.^^enbeé ©tjærbe 6ebe, 

?0iO?nb lia 2'mt tahu; 

^an af tapre J^cUe 

©ngbeé b;ævDe(I nt OaDe 

Olaf fulgt i etn'ben; 

©impel 33ife jeg fi)(5bei*» 

Jp)alfreb beDibnev ttCfige, at 5f;ov6el eat* ben fibfle af aKe 
^ong Olafé ^,cet\t>, bei* fprancj oDer ^I^orb : 

Svanen o<j begcje Drme 

(Baci^ t^n 5Dra6h)jlne ftgge 

£)be, øfab i dampen 

Sf;oi'6el ©pi)bet fai'Deb ; 

3nben ben fnilbe dæmpet* 

llforfagt t 6tn'bert 

?0^obf9 }(iaa ©uené »^e(! fm 

^aatben træfning unboeg. 
Sf)0v6el fpømmebe i $!anb, 03 freljle faalebeé jit 2ii> ben 
©ang; bog tog r;an jiben imob greb af ^rif 3arl lige^ 
fom be anbre, ber f;aDbe Dceret ^ong £)Iafé ^m\b. 
5)er ftgeé, at, foruben ^oI6;i?rn ©tafier, Ckoe fe^ anbre 
CO^cenb tagne op af 33anbet og giunegreb, nemlig: (ijt 
nav SamberjIcslDer, Xr;ranb ©fjalg, Øgmnnb ©anbe, 
S^ovjlejn Oyefob , 35/øvn fra ©tubia og 5(é5;ørn fra 
^oflcv* ©igDalb 3arl f;at)be om 5^agen ligget meb fine 
ti ©fi6e uben at beeltage i ©laget; men ba ^ong Olaf 

512 t>(iv fprutt^cn oDei' ^orb, vaa6te f>elc Roeren ©ejcvévaab, 
00 6idt>alb lot) ta ftne ?0^vtib øvibe tllQIarevne 09 roe 
5en cif ©trifen ; bette omtaler vf)alfret) : 

23eni)erne5 (5fi6e brojje 

!3it>e fra til 6triben, 

J^iøebc efter J^clteé 

^iu te ffarpc >Baa5en ; 

©Dcerbegni; (iQ P<^<* ®^^^ 

Jp)æDet), Ørne jlebe 

^t(j ; b(i J^elteé gøver 

5lflfmpeb, fipebe man(je. 
9}?eH i ben famme ©tunb, fom ber bki> raaSt, oø©i(j^ 
t)alb roebe til ^rigéjlibene, jloge ogfaa be, fom Dåre paa 
ben t)enbiff e ©nef fe, fom to Øanøe om 5^«øen oar fom^ 
men til ©amtafe meb ^ong Claf , 5(arerne i 53anbet, 
09 roebe 6ort faa ^nrtig mueliøt tilSoge inb imber ^en? 
ben, 09 ber t)are ftra^ mange, fom fagbe, at ^ong 
Olaf ilulbe r;ai>e frci^nget ^rpnjen af jtg unber ^anbet, 
09 faa bnffet unber 2an9f!i5ene r;en til Im DenbijTe 
6neffe, paa (;t>ilfen 5l(lribé sS?ænb t>ci f;aDbe ført (;am ^ 
£anb. §or at øringe bette om ^ong Clafé Q5ortfom(! 
til 9vimelt9r;eb f;ar man ftben fammenf^olbt alt M^ fom 
be ^ci?nb, ber Dåre meb i ©laget, berette om, ^Mb be 
flbftf;aDe feet tilvant, 09 tillige beSrafa9n, ber, fom ©nor^ 
re ©tnrleføn 5eDibner, ftben ^aDe Do^ret gjorte om^ong 
Dlafégærb, 09 no9le5}^(5nbf;aDe fjenbt ^ami Ublanbene 
af be Særtegn, fom f)an felD ()a^\)i fenbt f;ib til be nor? 
bijle 2anbe, f;Dorom ftben (lal fortoelleé* gor at g;øre 
Um rimeligt, anføre ogfaa nogle, at alle be ^OiO^nb, 
fom Dflre nnbfomne fra ©laget, Dibfle bejlemt, at l)an 5 ith MV fatbeit \>aa Cvmen, tmn bog (igev J&alfrcb ^Oan? 
rnat)e|T;nIt) faafebeé : 

€; m ^^^^f «5iw betl b/æroe 

JE)eIf, fom b£)b, jeø ffal prife, 

^f(ei* ben øaDmitbe 2)i'ot for 

£ci)enbe enbnu f^olbe ; 

^e^cje Stnø forta?neé, 

S3tf! bo(j ^on^en t)av faam^ 

O9 bet ftge aKe, 

2lt i gave f;an ft)æt)eb. 
9}iett r^oorkbeé bet enb forf;oIber fis Oevmeb , t)i|I er bef, 
at 0(af Sri)33t)eføn albrig fiben f om til Øiegjeringen i 
DJorge; mi?n bog jlger ^alfveb, ot f;aii 09 anbre^ong 
Clafé 23eniier^ fom meft forgebe ooer nt mi(!e en faabnn 
^DObinø, r;aDbe nogen ^ettelfe c beteé ©org, Deb ben 
5:onfe, <^t [;an funbe t)ære i ^iDe, f!;pnt t)m mv f;a?rnet 
fra fit Ovige og gctbvelanb , (om ^alfreb f t)ab : 

CO^Ig 5Iet)fagt, at kongen 

9iøt)ebeé ^(n @ibe ^amt 

golf 03 ^anb , ej flørve 

©ovg i)i f unne uo^nte ; 

^inbre6 bog t)tlbe t)or dummer, 

Om i)i t)ib(?e, at kongen 

£ei)eb, jTjønt ©ulbeté €lfl?er O 

Stenne ©t)tg ubførte. 
9!)^en uagtet forflanbige 93ia:nb^ fom t)are meb i 6(aget, 
fagbe, r>oab enf)Oer faae ftbjl til ixong Olaf, fpntel ber 
bog iffe at^^re nogen fulbf ommen ^ié^eb om, enten 
kongen er fommen 6ort bevfra efter iffe, S^u er forf;en 
(fre&et, pDab ^ olOjoyn ©tafter fagbe, r;an, fomtjar 5long 
'} ^rie ^afojieføiu 6 £)laf nofvmef?, Uv r;att fpvanø ot)er ^ovb, SD^cn bette er 
€inar5am5evf!celi)eréUbfa9n: cit bn (Erif ^axl trcengte 
op i gorvnmmet paa Ormen agter ub til Søftingen, ba 
fane ^;nar bet paa ^ong £)Iaf , at Q3lobbraa5er ranbt 
mb at> ^onøené ^inb unber ^;(elmen, font f;an l)a^\)t 
paa^obebet; men ba(^;nar bilbe (ægge 9}^a?rfe til, ^bab 
Q5eputninø kongen t>i{hi ta^i^ mav Sarien fom til l)am, 
ba, fagbe ^jnar, traf ber l)am faa flort et ©teenr;u9beb 
Øret, at f;an falbt I ^efbimelfe, 03 ba f^an fom til 
Pc felb fgjen 09 f?ob op, faae r;an ingenflebé gongen* 
€;fule 2[;or|!e;néfon, en ©iennefon af (Egil paa 5Sorø, 
fortalte faalebel : at f^an faae ^ong Olaf jlaae i 2uftim 
gen paa Dvmen , ba ^an tr(engte frem paa ©f i5et meb 
^rif 3arl , men (;an bijjebe fig ba neb for at bcelte be 
bjobc 3)?enne!Tefroppe bort fra 3arlené gobber , 09 t>a 
l)an Igjen rc;(Ie jtg op, bar kongen forfounben; men fort 
efter, ba ©e/eréraabet bleb oploftet, faae nogle af ^on^ 
Olafé 53^ob(?rtbere, at en 53^anb I riJbe^lceber fbommebe 
f;en til ben benbijle 6neffe, paa l)\)iiUn, fom ber figeé, 
©igbalb 2farlé ^one, 23enberneé ^ongebatter ^(!ribé 
SJ?(enb bare , og at be CD^ænb, fom bare paa bHti ©fib, 
jtobe op imob ^am, og traf f;am op t 6fi6et og roebe 
pap bort, faa frærft be fnnb^, fom for bleb fortalt; og 
l)ax bit Dvpgte berfor be|!anbig ftben f;olbt (ig blanbt ^U 
muen, at bi jfe OD^ænb r;abe fort ^ong Olaf leoenbe meb 
(ig, jljont nogle [;aDe mobfagt bztti; bn feeé ogfaa i 
^^alfrebé ^\)ab, atba forefom l)am rlmeligf!, at ^onø 
Olaf iffe er fommen berfra meb ^'mt formebelfl bm 
pore gorffjcl paa 9]ianb(?a6, men ber care bog flere, 
fom faøbe, at [;an bar i 2m ; r;er f!geé faa : jr-)an , fom mi^ fortalte 

^et, at ben tapre ^vonning 

$:ei)er enb, Dav (æn^e 

2n)99i)eføné egen ^/enevj 

eige golf, at DIaf 

^ovt fra 6trlt)en er fommen, 

g;a?rnt fra ba ©anbe ofte 

golf, t>c^mvxel^i^iH. 
£)9 frcmbeleé fi)ab r;an : 

JE)ele ^anbeté Spm* ben 

^apre ^onnln^ anfaibt; 

^orte jc9 , at 6f;æ&nen 

€; tiI|lo?be Dilbe, 

^t beu f;erliøe 6ulbet5 

€;er maatte af faaban 

S^raDiting fomme, boø troligt 

©pne3 golf t>a dlnu. 
3 gørflningeu Dåre ber bocj tfii^r to COteninger om benne 
^ecjiDCttf^eb ; bm ene cjtf ub paa, at ^ong £)laf er unb,' 
f ommen af ©laget, men bm anben nofgtebe Ut, llgefom 
JTpalfreb ftger: 

€nb ben famme ^anb mig 

©iger, at ^^nigen er faaret 

gejler i 33aa5neneé ^ulber 

€ller og unbfommen ; 

9hi for Dt(t man fp^rger 

©onbenfra ben flore 

træfning ^ongené S)ob, e; 

Uoif! Bvi)gte jeg agter* 
5Dien ba ber fom ^Beretninger fra llblanbene om ^ong 
£)lafé gcerb, vare ber mange, fom troebe, at r;an mv 8 f ommen 6ovt fva &a^H, men ^alfreb maatte foæbe, 
fom ber i gørpningen 6Iet) fortalt Oam, fom ^an 6eDlD.' 
nev fov (t<j felt), naar f;att farmer ft^ om, at r;an itU 
t)ar ber ttlflebe at jivibe meb ^ong Olaf: 

3Ibe bet t)ar, at jeg ofte 

gjævnt fra Jbelten (lob , naar 

©taalene bvafl, jljjønt libet 

^en f nn fan nbrette ; 

2It ;e(j er (lilt fra kongen, 

krigene Zib l)av tjoibt mig ; 

^ngfleé ?0?Ænøben af ©orrtg, 

llDlé om golfeté ^er(ler. 
5^ette©faø |Ta( efter ^Beretningerne {)at)e ^ceret htt natjm 
fnnbtgjle r;er i D^orben for mange ^tng, for|t formen 
bel|l M ppperftge 5}?obi3ærn, fom ^ongDIaf 03 f;ané 
(Diænb gjorbe paa Ormen, t)a man (ntet €^empel fjen.' 
ber paa, at nogen faalænge, og nub faaban '^^apperf^eb 
r;ar fovfoaret (ig mob en faaban Overmagt af gjenber, 
fom be r;at)be at (Iribe tmob, og bernæf! formebelft bet 
f^aarbe 2lngre6, fom €rif 3farl og (;ané ?Ov(enb gjorbe, 
f)\>ilUt r;ar t)ceret tibt 6erømt, fom »S)alfreb (tger ; 

J^eftlgt 5Infalb gjorbe 

dampene tjcefbige gorer 

53aa M 6rebe ©nnb, f;t)or 

©tribené Ui)ejr rafeb ; 

3nben ^rif mægteb 

Ormen etfer meer ot 

5^age, riobnebeé mange 

©farpe £anbfer for Olaf. 
^mt ©lag 6IeD ogfaa meget omtalt formebelf! bH (Tore 
?D?anbefaIb oø Un ©e;er, 3arlen panbt »eb at rpbbe t>it 9 

iiovfiz 03 (l;ønne|!e 66(6 paa be ^Iber i S^orcje, om ^tiU 
Ut mange f^aobe fagt, at t)ec albrig Dilbe SItoe taget, faal«»; 
ge bet fløb paa^anbet, om bet i)ai* 6efat meb faabamie 
Si}?«nb, fom ber tfm ©ang Davepaa bet; men aUevmejl 
IU\> Mti ©lag naunfunbigt, fovbi ben ^onge beri bki> 
oi>£rt)unben, fom Mv ben bemntejle i ^m banjle^nnge, 
fom ^alfreb jtger: 

3eg Oar faaet bm gabber, 

©om unber D^ovbreé ^i)rbe ^) 

^Bcelbigjl Mx af afte 

©troenge og b/ævDe gpvfler; 

Slibrig oil mig evjiatteé 

^abet af faaban JE>i)Dbtng, 

J^an, fom oDebe ©tvibém(snbé 

©fjolbe fonbevf^uggeb* 
£)g faa flor tjar ^ong Dlafé 33ennefæ(f;eb, at M Mt en 
ciminbelig SD^ening blanbt SUmnen, at ber albrtg mere 
t)llbe føbeé faaban ^ijt)blng i Ovorge eKer ubt omfring 
anbenjlebé; faa figer ^alfreb : 

^rijle t)tl 3orben og ^(mlen 

©ønber, Inben faaban 

Dva|l og (;erllg gprfte 

gobeé i)ii fom Olaf; 

$Beb(I r;an Mv af alle 

SO^ennejler paa forben ; 

^ri(! Geoare ben floge 

^ongeé ©jæl i ^imlen! 
^et (tgeø, at bette©lag (lob paa ben anben 2;)ag i Ugen, 
ben 9be 6eptem5er, bet er een ^at efter ben (Ib(!e ^?fl.' 
riemeéfe; ba uare forlo6ne fra t)or ^erreé 3«f« ^n'jli 
•) f)imU\h 10 

Subfel 1000 5Iav; bet tar i bet 38bc 2lar of ^ong 5(bel^' 
raabé Oiegjcrlng i ^no'anb, i betSbe 2(ar af ben banjle 
^onøe ©Denb ^tjefTæ^jS Steojering; i bet famme 5(ar 
DjDbc Otto, fom t)ar ben tvebie Rejfer nieb bet dla\)t\, 03 
J£)cnr{f fom til Biegjeringeti. 

£)m S5rouning ^^^prcé SoD- 
257. X>a ^iant>t)X(ibit paa Ormen mv opf^^rr, 
09 ©fibct 6Iei) efterfeet og be bi?be dropper vpbbebe hoxt, 
6ieo5)vonnln3^r;i)ve fjørt op nebe fra DUtmmet; (;nn Mt 
meget 5ebrooet 03 græb 5itterltg. S)a €rif 3arl faae 
bette, fiif r;an til Oenbe, og fagbe meb megen ^efpm.' 
ving : «^er er foregaaet en flor ^ilbragelfe t)eb mange 
<infeelige93iænbégalb ; \>i l)a\)t g/ort iffe 6!ot big, ^ron? 
ntng! men ogfaa altgolfet t9l*orrig en j?or©org, (?jønt 
t)et gaaer big ncermefl, fom man fan tcenfe. S)a gjort 
Øjerning nu iffe jlaaer til at a?nbre, faa (Tal ;eg 6ube 
bet, faa gobt fom jeg fan , og om jeg faaer noget SptXf 
reb-ømme i D^orrig, (laJ jeg paa alk 9}iaaber f;æobe eberé 
5lnfeelfe i bet 2anb, faa meget fom jeg fan, og r;a?bre 
eber Deb afTe ^ejlig[;eber." dronningen foarebe: u'^uu 
lit 2ofte gjor bu af |Ior ^£>jmob og gob ^iUU, fom bu 
ofte ubDifer, og gjærne t)ilbe jeg lete, om jeg funbe, og 
tage imob bin 3[)eloiaigf;eb, men faalebel er mit fjærte 
fonberfiaaet af 6org, at jeg iffe troer at fnnne f;olbe 
2it>it" JDg bet t)ar fom f;un fagbe, at [;un for ©org 
r;t)erfen funbe jpife el(er briffe. ^un fpurgbe t>n'\>aa 
fbi^op ©igurb om, f;Dab ber Dar 5)ienne(?et minbfl for^ 
6nbt af @ub at ni)be af gøbe tif 2i\icté Dpf;oIb, og ftben 
fpijle r;un, efterfom f;an fagbe,^ af titt, ber Dar minbf! 
forbubt, og meb bitti Spbigf^ebé SiK(erfe liitii X)ronning 
SOpre efter ni Sage^ II 

SriE Sari faaer Ormen tange. 
258. €vif 3avl fif i)eb ben i)unbne ©ejet Crme« 
Innge 09 en flor 5(nt)ecl i ^i)tHt; faa jtøer ^albov: 

^}<x\mbti><efUt honning 

2)ii) 5ai* Ormen lange 

%U ten f?ore træfning; 

golfene prpbet) ©fuber; 

©ønbevpaa i 6triben 

3arlen tog glat) mob Ormen, 

gørf! maatu (B^mb bog r^bne 

^emingé ra(?e prober* 
Sarlen befatte Ormen faa gobt, fom f)an fnnbe, og (!i;i 
rebe ben felt) ; M omtaler .5)alfreb : 

S^orbenfra mob €rif 

Ormen Dclubrujlet 

©tprebe ben 6eri?mte 

S^rot, og flarp 6let) ©trtben; 

53}?en ba ben gobe 5^onninø 

?Bcelblg l;at)bc ffi^mpet, 

©ti;reb ben fangetagne 

©^r;e(! ') /pafoné ^ceoner 2). 
€fterbi Ormen lange t>av meget flo^rft 6efat mtb rafTe 
5}tænb, fif be ben, faa at ftge, men bog tmb fflzb og 
tic^ppi, ført op til 53igen, men ben jlob 5e(!anbig (!(et)t, 
og lob ftg iffe (Ipre; berfor lob €rif ^axl ben opr;ngge; 
fomme jtge, at f^an lob ben 6rænbe. 

259. (gjnar ^am6er(?(eli)er og bc anbre, fom €rif 

3arl l;at)be gli)et greb efter 6laget, broge optil 3^orge 

meb 3arlen. ^ong Olafé Spmb 23ige r;ai)be ligget i gor^ 

rummet pcia Ormen foran 2ijftingen om Sagen, meben^ 

'; Onncn lange. ») ^afon$ ©ou (Jrif. 12 eiacjet (lob, 03 faaUbcé f)cle ^iben ftben; men ba %m 
len fom ujlevpaa til ^i^m meb Dnnen , ba øif (£;nar 
5arø6er(!ælDeiv fi?r r;nn gif i ^anb, bevf^en, r;t)or ^un; 
t)en laa, 09 facjbe: ,,»?)cmløfe cre i)i nn, S3i9e!" 25eb 
fcféfe Orb fpranø ^unben tubenbe op, 09 pee6 [;øjt, fom 
om ben ^(it>t)i ^/(uvrcocevf ; ben 1^5 l)ivpaa i 2onb meb 
^jnar, 09 9if op paa en JP)ø;, ^t)or ben la9be fig neb, 
09 bilbc if fe fa9e ?D?ab af no9en , men bog (;olbf b^n 
(inbre^unbe, 2)i)r 09 gugle bom fra (In gobe; 2aa? 
rerne løb ben fra Ø;nene neb ooer 6nuben, faa bitter.' 
119 begræb ben (In Jp)erre, 09 ber laa ben, til ben tar 
bøb. ©aalebe^ mi|lebe9^oybm(cnbene, bem til (lor ©org, 
t)téfe ftre fortrinligftc ^ing i bereé ^anb , eftevfom t>m 
fclinbe 5Bonbe \>aa ^ofler OaDbe forubfagt. 

S)e ©anjFeé 09 ©\)enjfeé Gonget 09 Srif Sari 
jfifte ^^orge imellem fig* 
260. 3arlen ©tenb JP)afonéføn l)af>be opf^olbt (Ig 
t ©Derrig, (Iben f^an fipebe ub af 9^orge efter (In gaber^ 
53ra5. ^an i)(ii)l>e ba o?gtet JP)oImfrib , en 6jo(ler til 
t>e 6t)en(Teé ^onge Olaf. ©a nu ben ban|Te ^onge 
©oenb , ben ft)en(le ^onge Dlaf og €rif 3arl ff iftebe 
S^orge imeUem (Ig , fif ben fuenjle ^onge ftve gplfer i 
2:()ronb[;;em, og begge £0?i3revne, Diomébalen, og £)(?er^ 
Sianvige fra ©øteluen til ©oinefnnb; Mtt Dvige ober< 
&rog ^ong Olaf til fin ©Doger ©ijenb J^afonéfon na 
famme 23ilfaar, fom ©fnttefonger etter 3arler for r;at)bc 
f;aft Dvigeré ©ti)relfe af Dberfongerne , og berf^oé gaD 
r;art ©t)enb 3arIénaDn. €rif 3arl fif fire gt;Ifer i 
5:f;ronbr;jem og Dhimmebalen og JP)aIogeIanb , gjorbene 
09 gjaler, ©ogn, J^jorbelanb, Diogelanb og D^orreagber 
lige til ^inbcénceé. ^(^a flger ^r;orb ^ol6e;néfijn : la SSeet>;eø, at Savlevneé fBenncv 

33nrc De fIc)Te ^ei'fer, 

€vlm(j ene unbtagen , 

6ult)eté Q)im O jeg vofev; 

53}?en fort efter 2)va6et 2) 

£ant)et novbenfva ^eiga 

SKeb til 5((jber 00 lopngev 

Sagbeé unber Savlein 
O9 fvembeleé ft)at) t)an : 

gpvflen gaDnebe golfet, 

^evt)eb t)i oé glceber, 

©agbe f;rtn , at l)m 6uvbe 

SvDVvtQé 93?oenb 6e(!i)tte ; 

9D?en ^ong ©Denb i ©jonbeit 

©igeé bi^t> at mx^^ 

J^^o^nbeé Cnbt be fle(!e^ rV* 

gaa ^ané 6aai'be t?are, 
SDen banfle ^onge ©Denb ff ene ^^tgeti, fom f;an r;ai)be 
før r;aft, men i)m ODerbrog €rl6 Jarl ^lommeriøe og ^C)e<' 
bemarfen* €riø 3ar( 03 ©tjenb 3arl lobe fig begge 
bijOe, 09 ontoge ben fanbe ^vo; men mebené be ()erjTebe 
oter 3^or(je, tobe be enf^Der cj^re, ligefom t)an t)llbe, i 
^enfeenbe til ^rtflenbommené ^olbelfe, men be somle 
£oi)e og aUe ^^anbeté ©fiffe f^olbt be t)el ouev; be Dåre 
DennefoftTe, men bog mpnbige 93?c?nb» €vif 3arl tar 
for M me(Ie ben, ber (Iprebe bet J^ele, men ©t)enb 
^axl \>av benjTjønne(!e^anb, man nogenfinbe f)at)be feet- 
Cm ^ong Clafé ©^ogei: €vling* 
26L 2:)a ^ong Dlafé etJOger Erling ©f jafgéft^rt 
og beanbre, be r r;aobe fejlet fra kongen, fpurgbe benne 14 ttgtfge ^{(bvagelfe, fom Mv (Teet nb for (Bo^lbev, htt 
t)r:øt)et)eé be meget, og f;armebc ftg ouer, at be f^iDbe 
Dævet faa uforfigtige at jltffe (tg fra oam, og labe [)aiu 
5l{t)e tiI6age t faa (!or en gave* SIffermeft gjorbe bn(ixi 
ling onbt, at mif!e en faaban ^^t)b(ng^ ba f^an tjau 
nærmere for5nnben meb ^ong Claf ^rpggtjefcn enb an.' 
bre ; r;an t)ar ben enejtc af aiit 2e6néma?nb c Dtorge, fom 
tf fe føgte at inbgaae gorltg m^b 3^v(erne€rif og ©oenb, 
ba bc antoge Oveg/eringen. ^a nn^rt! 3arl f;aDbe faaet 
fajl Sob i ^anbet, og f^aobe taget 5ro(la5éeb af (Stor? 
mænbene og r;ele Sllmuen, faa fnnbe f;an iffe finbe f!g t, 
ot Erling ©fjaJgéføn l)aiyU faa jlort et Ovtge, og l)cin 
inbbret) aKe be kongen tilf;ørenbe 3nbtægter, fom ^ong 
£)laf f;at)be ttrtagt Erling, men €rlfng tog, Itgefom før, 
2anb|lplb oDer (lefe 9\ogeIanb, og 5Bønberne i btm 2ant) 
betalte ofte to (Sange Sanbflplb, eKerogfaa Erling øbeJagbe 
33øigberne. €rif 3arl fif fnn libet af ©agøre ^X tf^iSpé; 
felmænbene fnnbe iffef^olbe (tg ber, og atttgeoel brog3ar,' 
Un om paa6;æ(!ert, naar f^an f;aDbe en 6eti)beltg ?0?ceng; 
bc 3i}?ennejler r;oé fig. '^mi omtaler ©Igf^uat @f/alb: 

Sritng oar bm bolbe 

Claf ^ri;ggDeføné 8i)oger; 

3arleré ^t r;an (!ra?ffeb, 

©om e; kongen mo?gteb; 

©iben §5ønberé jlrængc 

^erve gao fin anben 

6ø|ter til 3iøgnt>alb , ^aabt 
23ar ba for Ulfé gaber *) 
€rif 3arr fom iffe afjieb meb at (Iribe mob ^vitng, forbt 
benne ^at)be mange anfeelrge gro^nber, mv fdt> t)enne.' 
*) i>» c.ipciigc, fom tiWU ^vonjjc« af ©ager, *) 9{(jgnual&. 15 f(Xt o<j mæ(5t(3, 09 5aDbc Dcjlanbfø en flov ^D^oeno&e S0I6 
om f?^ , Itgefom en fongeIf(j .g)iuié(vop* €i1fng Dai* ofte 
om ©ommeven nt?e paa^vigétoge fov at famle (icj©obø, 
tl)i f;an i^etSIeo meb ben famme ©aDmilbf^eb 09 ^vagt 
fom fovf^en, jT/'ønt t)m \m iffe Oaobe faa |?ove og tnb; 
bvincjenbc ^er;n, fom t jtti ©Doger ^on^ £)(afé S)a9e* 
(Evling i)av en meget fmuf, |lov 03 (Iccvf 9]^anb, mevc 
flvibbav enb be ^i\U anbve, 09 i mange 3bvflettev Qi6 
Oan ^ong Claf ^rpøgDefmi nævmeft; f;an t>av en udiS 
93ianb, bviftfg i mange J^enfeenbev, og en (tor Sviger, 
og faa tapper og f;aavb i ^(ngveb , at ^an gt6 fov(l cø 
fvemmevjl i f^oev ©tvib. S>et omtaler ©Igf^^at; 

Sleve ^ampe ingen 

^Oi^gtig ^ef^némanb førte, 

^nb ben vajTe »avling, 

^;ævi) l)an (lob i ©tviben ; 

^jemmcfva tim gjOEDe 

53^anb 6ar fi)rtgt ^/ær te ; 

gvemmevjl gl6 f;an i ©laget, 

^ø;t 6lanbt ^elte anfeet* 
Set r;ar (lebfe t)cevet et almtnbellgt Cvb, at avling f;ar 
t)«ret ben anfeeligfle af atte ^ef^némænb i 9^ovge. Stéfe 
t)ave €Tlingé og 31frvib 5vi)ggi)ebattevé ^evni ^élaf, 
©fjalg, ©iguvb, 2obin, ^f;ovev og 9iagn()ilb, fom 
t)ar gift meb ^r;ov6evg ^vnefon. €Hl(ng r)ai)be (I.ebfe 90 
ellev (Teve gvlgione om (ig, og øaabe finter og ©ommer 
hUiy enfjtjer tilmaait ftn Srif* teb Sai)ve6ovbet, men 
t)eb 3lften6ovbet 6Iet)ber bvuffet faa meget enf;Dev li;(!ebe; 
naar 3avlevne Dave i 9^(evf;eben f^aDbe f;an 200 iO?anb el> 
lev (Teve; albvig foev r;nn meb minbve «D?anbfFn5 mertem 
fine 6aavbc eikv i fine anbve^(2'venbev enb meb en fnlbt/ 16 6?manbet ti;Deaavct ©fube. (EvKticj f^iDbe 6e(!ati? 
&i(j f);cmme 30 ^vopne foruDcn ftne nnbrc ^nrle; t;an 
fovefatte fine Iræffe et ^^agéavøejbe, og gat) bem 
ftDen ^ib og 2oi) til, nt avbcjbe for fig felt), naar 
bc f;at)be fulbf^vt bn forefatte 5lv5ejbc ; 0<^n gat) bem 
5(gei1flnb ti( at faae ^ovn i for bem felt), og ant)enbe51f? 
gr£>ben til egne ?0?tbleré gon?geIfe; f;an 6e(lemte enf^Der 
of bem en ©nm, for ^t)c(fenr;an fnnbe løfc {tg, og mange 
I:o(!e fig bet førjle efter anbet ^a(t)aar, og affe be, fom ber 
Dar nogen S^rffttgf^eb f)oé, løfte ftg inben tre 5Iar» gor 
biéfe 53enge fjøbte (£rltng ftg anbre^roelte, men ftne %ni 
giDne ant)i{(Ie r;an fomme til ©ilbefijleri, anbre til anbett 
9iJ(cringé6rng ; nogle n;bbebe@fot)plabfer og Dpggebe (t^ 
©aarbe; aik flajfebe f;an bem igob Cpfom|?» 
Dm Sjnar 5Jamberj!æføer. 

262. €rif 3arl f;at)be, fom før6let) fortalt, git)et 
€nbrib ©tprfaréfoné ©on Sjnar ^am6er(Tcplt)er greb. 
€jnar Dar ba atten ^ar gammel, ^tt flgeé, at (Jjnair 
t)ar ben (loerfefle og 6ebf?e ^nefft)tte, fom r;ar t)æret i 
Storge, og f;an (løb meb flørre €ftertrt)f enb alle anbre; 
^an fløb meb en ^ol5e igjennem en raa D^ref^ub, ber 
^ang ot)er en ©tang ; r;an løb 6ebre paa ©fier enb en; 
5t)er anben; f;an Mv en tapper £Dtanb, og meget øt)et i 
olfTené gærbtgr;eber; ^an t)ar berr;oé rig og af fornem 
©Icegt. Da €;nar uar fommen op til D^orge efter ©la^ 
get t)eb ©i)ølber, inbgif jarlerne €rif og ©t)enb gorlig 
meb^am, og giftebe f^am bereé ©øf!er ?Bergl;ot, Spaf 
fon 3arlé Datter, en fmuf og mpnbig ^t)inbe. Dercé 
©øn f;eb ^nbrib, r;an 6let) tiblig flor og flo^rf, og lig; 
nebe i meget fin gaber €;nar. 3^rlerne gat)e djnav f?ore 
govleninger nbe i ^rfebalen/ og ^an 6let) ben mfl?gtig|tc 17 og nnfcelujHe af aik M)némcinb i ^^Vijnbelniigen ; f^att 
^av 3avlei'ne til flor 35e|]prfe(fe 09 bci'eé fortrolige 33en. 

©tefner S&orgiléfené ©ratv 
263* 6tefner ^f;orøifi5fon r;ao&e »æret f;oé ^oncj 
Olaf ^n)39Defijn, fiben kongen f)at)t)e fenbt r;am til 3é; 
lanb, fom fijr6Iet) omtaft, 6tefner Mvpaa Den ^0113 
£)Iafé glaaDe, fom t)ar fe;(et fra l)am i 33enben^ «33?eit 
ba bet fpurgbeé op til 9^orge, at ^ong Olaf Dar Uvøm 
Oiiget, foroolbte bet ^tefner ligefom anbre ^ongené for? 
trolige 5[>enner ftor @or(j, 03 benne ^ibenbe g/orbe mejt 
3nbfri;6 paa atfe bem, fom f;aobe tjojret Icengfi 09 i (lørj! 
^;(erli9f;eb f;oé ^ong £)(af. ©tefner f;oibt ej af at blioe 
i SJtorcje efter ^ong Olaf, f;an 6egaD (t<j berfor paa en 
Svejfe til be fpblige 9anbe, 03 gif til Diom, men ba f;ati 
fom tilbacje til 2)anmarf , traf f;an en 5Da(j til et ©teb, 
r;Dor ©igijalb 3arl oar, 03 ba ©tefner faae 3<^vlen, 
ti>ai> t)an b^ttz : 

^il jeg r;am ej na?t>ne, 

93^en nær betegne, 

3^eb6o;et er D^cefeit 

©om paa en S^ibing, 

^an fom <B\)mt> honning 

©oeg fra 2anbet, 

^a ^rpggDe^ ©oti 

3 ©narer forte* 
^ittt 6leo fortalt 3<Ji'I^» i O^Jn fi)nteé at ftnbe pg trnf; 
fen Deb benne 2>ife, 09 ^an lob |lra^ ©tefner griOe 09 
bræ5e; bet car ©tefneré ene(!e ^-obéfag* 

Dm Jg)alfreD Q3ancaat)c|fialD* 
264 3^11 jlal ber fortfætteé meb bm før 6eøpnbte 
3. Q5int>. '^5 18 Jorfæflfnc^, at J^alfreb ^anvnrtt)cfT;alb fcjicbe ub til 3é; 
lanb om ©ommeren, fovenb Striben paa Ormen (l'ebe. 
J^alfreb fom i ?anb paa 9^oiblanbct, 0(j reb mob ©om 
ben oDer ^eben, fom for 6(ei) facjt. 5)er 5IeD bapaa 
ni)Ucni9f;eb mellem J&alfreb 03 ©rié ©cemingéfon hciaht 
formebelfl ^a^m meb ^olfinna o(j (Ejnar ^f^oreréfoné 
^vab* '^cw ©ang 6oebe ^f>orfeI ^horgrtméfon meb 
^ifnaDn^rafTa paa Spo^ i 5>atnébal; f^an t)ar <jift meb 
53i(jbié, en Sjatter nf C(af T>aa J^anfaoil. ^f^orfei 
MV t>a b^n f!orfle J&oi>bin9 i be ber omliggenbe ^ojgber. 
^il famme %ib 6oebe JP)nnrob 53efrei)béfon paa ?0io5erg t 
^antjebal; f)ané ^Oingmanb efter Unbergione car ©rié» 
Jp)alfreb ^anraabejTjalb opf;oIbt (tg om 53tnteren l)oé fin 
Sbrober ©ake, 03 bigtebe ba be faafalbte ©riéoifer, bU 
Dar ^alt)nib ^)» 53a 6rié fpur^bc bet, brocj r;an til 
^nnrob, 03 ba f;an fom til f^am, faøbef^an: u^ bH 
^venbe er jeg f ommen r;er, at jeg Dilbe raabfporge bi^, 
()OorIebeé jeg f?al 6cere mig ab meb ^alfreb, at btt fan 
anf?aae fig, tf;i bet er nu iffe nof meb at (;an foger at 
bejTæmme mig, (;an ubDifer nuenbogfaa aaSenbartgjenb; 
(?a6 tmob mig." .^unrob foarebe : uT)et raaber jeg big, 
at bn anlægger ©ag imob ^alfreb, og lnb(!æt?nerf;am til 
^^uneoatné Z^in^, men bog iffefor©agenom^olfinna." 
6rié fulgbe ^ané diaab. ^an reb ii)briaa til Dieba? 
t)atn om goraaret, og fl(et)nebe J^alfreb til ^uneoatn^ 
5:f;ing for fin grænbe €jnaré S5ra6 og for ^oabene. ©i? 
ben reb @rié til5age. Dm ?3aaren efter rebe nu ^Brø; 
brene fonbenfra \mb 30 ?0?(enb, og ^alfreb an^olbt om 
fin ©ooger ^f^orfel ^raflaé 33i|?anb. ^f)orfeI fagb?, 
at f;an t?ilbe fla ge f;am bi i ©agen, om ber Meu tilbnbt 
') i), c. iicpffcn Sf?it>Dlfcr, 19 (Bxié nogen Cpvejéninc^. u^aa i>ii mlcibt tiet Dc^re," 
foarebe ^alfreb ; atf;i /eg inbfeer, at jeg r;ar gjovt ©vfé 
for meøet af bet*" ^en ba golf oare forfamlebe paa 
J^unei)atné ^f^ing, ^ug ^vanb ^oalbéfen, ^olffnnaS 
Q3vobev, ©alte £)ttaréfi)n 53anef;u(j, t>a l)an gif nb af 
^Oovfelé 1e(t. ^^alfveb føgte efter ftn ^n'obevé S5ane; 
manb 35ranb , men f;art unbf om fra f;am ; berpaa tx^} 
5Bb^aIfreb ©rié til holmgang ^) ber pa<i ^f^tnget; men 
ncejIeO^at, fom be (Tulbe firlbe 3^agen efter, r;(enbteé M^ 
at (;anbrmnte, <\t f;an fi)nteé at fee^ong Olaf ^ri)ggt)eføn; 
J^alfveb fpnteé at (;an bU\> glab, men bog 5ange; bn 
foref om f;am at kongen talte faalebeé til f^am : „©ooer 
bi\^ J^alfreb! men bog maa beti^ære, ligefom om bnoaa? 
gebe ; htx i)av ^aittt en flet 33e(lntning , at firibe mob 
6rié meb faa flet en <Sag^ fom bn r;ar, men t)an [;ar 
t^ebet 6nb om, at ben, fom Oar bm retfærbigfre Sng, 
maa oDeroinbe jln 9DiobfIanber ; f^lg bn berfor nn mit 
Siaab, at tage mib ZaUz imob, at ber intet 6lioer af 
J^olmgangen, og Dub r;eller be 33i)ber, fom bix er f;am(?i;l; 
big, og 6ri)b big e; om, at man 6e6re;ber big for at 
Dære5ange; men gaa i^Dtorgen, naar bn er flæbt paa, 
«b i ben 6fot), fom ligger nccr t)eb 'JOingflebet, ber 
l;t)or 25ejene mobeé; bu Dil ba fee nogle 53iænb ribe, tal 
meb bem, ogf'an oære, at tix V)il ti;ffeé, at ber er anbet, 
ber er 6eti)beligere at tænfe paa enb J^^olmgangen meb 6rié/' 
J^alfrcb t)aagnebe, og tcenfte oi)er, l)i)ab ber t)ar fore; 
f omniet l^am; f;an fortalte Dr£>mmen til een af93?a?nben« 
i feltet* Stenne foarebe: a€rbn nn 6ange for^rifen? 
bet l;at)be t)ceret øebre for big, at bn foir;en fjaobe forligt 

O t). «. 3:vefamp paa en ^olm eltcf afmoalt $rat)ø. 

^2 ao Mg mcb f;am, ben (Bnno f}nn t)ar oifd'g bevti(, men nu 

t)it bet blit)e anfeet nf bine S;^"^«^*/ fom bu Iffe tør jTvibe." 

i.^ab enf;Dcr tcenf'e bcrom, f;Dab f^nn t)II/' fagbe J^a(/' 

freb, aWen fcl^e til jeg ^ong Olafa 9ianb ; bu t>tlfrem/' 

bdté fom fovf^en fomme mij) mejl tii ©obe;' fan wve, 

at M nu t)il ^aa^ i Dpfplbelfe, f^Dab f^an fagbe til mig, 

ba t>i iTilteé (tb(?e ©nng, nt bet fnart t)(Ibc fpneé mig 

6ebve et ^ai^e tævet f;oé r;am enb f^er panjélanb." Ont 

borgenen gif ^alfveb nb pna en 6fotDe;, og fnae nogle 

53}?cenb fomme ribenbe i favtebe .flæber; fjnn gif til bent, 

og fpnrgbe btin om*Iibenber; be fortalte f;am ^ongOlaf 

5n)gguefoné gnlb. ^alf reb 61eD meget 6e|Ii;rtfet Deb benne 

Ribenbe; [;an gif flrn?: tilbage ^aa ^l^inget og fortalte 

ben, og lagbe jig ftben neb \>aa flt 2e;e mcb (lor ^Befpnu 

ring. ^a fagbe (Bxié'é ?0?a:nb, at bztt^ Mv J^alfreb til 

flor 53ano?re, a^^et er iffe faa,*' ftarebe©rié; J 

minbre 51nfeelfe ffob jeg ^oé ?Otiflegaarbé 5tongen enb 

J^alfreb f;oé ^ong Olaf, og h^t fpnteé mig en tigtig ?Be.' 

git)enl;eb, M jeg fpnrgbe ©tolfongené galb, og ben 

allene, fom mi|!er ftn.r^erre, Deeb, r;tor tarm ^jccrlig; 

f;eben til finS)rot fan tære; nu fpneé M mig gobt, at 

jeg iffe flal fæmpe mob ^ongené 2i;ffe, fom flebfe til 

folge^alfreb, ogbaber cSorflningen tartalt om, at^f;or/' 

fel (Inlbe afgjore tor ©ag, til jeg enbnn ^olbe bet*" 

^mt tilfrob ogfaa ^alfreb^ S)a fagbe 2f;orf el : ,,^et 

er min 5Ifgjorelfe af benne ©ag, at imob ©alteé ^rab 

fommer (Jjnar ^f^oreréfoné 2)ra6 og berf^oé SSeføget r;oé 

^olfinna imob 5lngre5et meb oterlegent ?0?anb|la5, men 

for be ©pottet ifer, fom J^r.lfreb [;ar gjort om ©rié, |Tal 

^alfreb gite r;am een eller onben gob ^o(]5arf;eb» ®a 

ftab ^alfreb benne ^ife ; 21 ?D?eb bet flin^tmb^ ^uft) mi<j 

.5)a:bveb en 3ai*l 03 eii honning, 

©obé i CII Uf;ert)é ^ime 

JC)nv;e<j i)e£> 2)aa& nt)i>n*M^ 

Om til 93?abfoent)en ©n'é ;e$ 

Sor cf vinøe ^Dat> flal 

53enøe6jøbei' ubvebe, 

^oi'nben bog c; r;at)e» 
^Oorfd 6ab r;am r;øre op meb at focebe ; a^om ttu fvem/* 
fngbe r;an , atneb en ^o(l6nvr;eb til Ørté, om bet enb if fe 
cv af be 5:in9, bu \)av faact af kongen." J&alfreb ^af) 
ta 9v(n()en , fom Oan r;at)be faaet af ©iøDalb , 09 bev? 
nieb f!t(teé be. »ipalfreb veb fra ^f;tnset fijvf! fi)bpaa 
oi)er ^eben , 09 opf^olbt fig paa fin ^ciaxb en "lib hm 
meb liben ^ilfvebéf;eb ; fiben oijevbvog f;an ^aavben tii 
fin ©ujTer ^a((jei'be, oø veb novbeftev til ©fagefjovb, Oij 
gjovbejit <3f (6 i ©tanb i ODtunbmgen \^aci ^oI6e;ni5aa. 5!)eu 
famme (Sominev foev O^n 6ovt fya ^anbet temmelig fiif 
t)ig; r;an fomtilØrfenøerne, og foer ftva^ bevfva oDer til 
S^ovge, og fom Deb ^Sinteiené 35egi)nbelfe cnb tii ©ogn; 
ba fpurgbe r;an paa np ben ^^iibragelfe, fom Mv fTeet 
ben forvige (Sommer, og r;ang;ovbe ba flvn^ om ^'ong 
Olaf en 2)vape, r;t)ovi bette er Omf oæbet: 

Øbe t)eb ^ongené S)jeb er 

J^ele $?anbet Blei^et; 

greben f^eelt t)eb ben tapre 

2vi)ggt)eføné galb fovflprveé* 
(Baa meget tog J^alfveb fig ^ong Clafé ^a6 n(»v, at 
(;an iff e mv fornøjet nub nogen 5ing, og agtebe bci at fipre 
meb fit 6f(5 fpb til ^anmarf eHer øf?ev o^er til 6i)errtg; 
be laae i en 2i?nt)ig, og t)(i^b^ fun Ubt gor^inbelfe meb 0.2 golf. ^alfreb fpuvQbe bog, at ^nrleit €r{6 ^afonéføtt 
t)ar oppe i kantet iffc langt berfrn; ^an pH Da i ©inbe, 
at Oan oil&e bvæbc 3arlen, fijønt r>an fnae ftn ijiéfe^øt) 
forftø; men næ(Ie SRat efterat Oan OaDbe 6e(luttet bette, 
brømte J£>alfveb , at ^onc^ DIaf f om til I;am , o(j fagbc : 
.."I^ette er et baavligt ^Hnjlag, fom bunnf^av for, ^alfreb! 
at br(56e €ri6 3arl, gjør bn OeHer en Drape om f^am!" 
50?or3enen efter gif ^lalfreb ene fra 6fl6et op i ^anb lige; 
til bm 6aarb, (;i)or €ri6ijar( ba ijar; ()an gif (!ray 
til bzn ©tne, inbe i f^Dilf en jarlen fab og braf. J^af.' 
freb tar |?ra;cfjenbt, 03 5fe^ greøen ocj ført til 3arfen, 
fom fngbe, at f;an jTnIbe bræbeé, forbi [;an f;at)be kmf 
lopjlet Oané 33en ^f;orIe;f Oin 33ife, 03 60b Oam (Ira^at 
foetteé i gjæber og føreé ni>; men ba §;c5beren 51eo bragt 
til ^alfreb, greb ^an til og rpffebe ben nb af ^(cnbernc 
^aa be ^D^ænb, fom t)ilbe lægge b<in paa r;am; J^alfreb 
[;cci)ebe g/æberen i S3ejret, og (log beni^ouebet paa een 
af bem, faa at ()an bøbe paa (Bt^M. jarlen 60b ba, 
at man flnlbe brcebe f;am fnarejl mneligt, for at l)ati 
iffe jlnlbe gjøre mereOnbt; baflob op en gammel 3}^anb, 
fom inbtil ba l)ai>bz ^\t)bn paa $5osnfen; ^alfreb f';enbte 
^am, at M Mv ^f;orle;f f;in 53ife. J^an gi6 for ^axf 
len og 6ab (;am giDe J^alfreb greb. ^axkn ft)arebe : 
<,^et er temmelig nfor(li)lbt, at bn beber om 2i\> og 
greb for ^am, f;nPPer bn iffe, at f;an leml(^jlebe big, 
og fraf $J;et nb paa big ?" 2f;orlejf fagbe: a2)et frob 
ba i ^alfrebé CDJagt, at gjøre t)eb mig, (;uab l;an i)ilbe, 
men f;an fT;enfebe mig ^'mt og beéuben bet anbet Øje 
imob ^ong Clafé 33nb, og fatte fig faalebeé i gare for 
min(Sfi;lbj nn øn(Ter/eg, »&erre! at ^alfveb for min 
fdm (?;«nfeé ^iuet." jarlen bøb, at bet ftulbe wh, as {Qm Jan i)nfFebc, ^fjovle/f tog ba ^alfveb tif jlg 03 
fag&e: a^H t)u nu, nt ;e() bommer imer(em €n'if 3avl 

flal t>u <j;i5i'c et ^oat) om 3avleit/' fagbe ^fjorkjf, ,,03 
Oaoe ba fccvbtcjt inben tre SJageé gviji." ^nlfieb fagbe, 
at faa ffulbe |lee, Ocj ba tve S^age t)avc fovfø6ne, fuvte 
^alfi'eb (Svif 3avl ^oabet, f;uié ^egpnbelfe ii)ber faa; 
lebeé : 

93?aa bu ^apve ! ^uve 

^ijabet, om t)i^ t^i^uu 
Savlen I^nuebe r;am i)el fov ^uabet, atitctt ej t)l( jejj 
r;aDe btg r;oé mig;" fagbe r;an, af oi* ^long Olafé efr)Ib/' 
^r;ovle;f 60b f^am ba til ftg. ^et tog ^alfreb imob ; 
09 fjan MX t>a bm finter ^oé ^^orlejf , men tffe ret 
t)el tilfvcbé, m^tu %l)OxU}f Uwxubt t)<i\n paa Ut 6eb.' 
(le, og opf^vte jtg fom en 5rao 53?anb imob f)cinu ©om? 
meren efter gjorbe ^alfveb (tt ©fi6 i ©tanb , og foer 
nb tii 3élanb; I;an uar ba en 5ib |)aa 9\ejfer, men 
hUi) albrig gfab , faa nær tog r;an ftg ^ong £)Iafé ^f; 
g«ng, og Ooevfen paa 3élanb etter t D^orge t)ar r;an tiL' 
frebé ; r;an brog ba ot)er til ©Gerrig , at fee til fin ©^n 
Slubgilé, og bet 6obé, fom r;an ber t)ai)be atDogte; 
tf;i ba MX l)ané ©oigerfaber ^f;orar bi^b* J^alfreb Dar 
ben ©ang 40 2Iar gammel, ba t)an foer til ^^ianb at 
r;cnte jlt ©obj? berfra, og agtebe at 6ofætte fig i©t)er.' 
tig* 3 %^H^ «^«»> O^iti broge ba f^ané Q3rober, fom [;eb 
^r;oroalb og f>aué ©on J&alfreb* S>e f;aDbe en r;aarb 
Svejfe formebe(|l 6torme og foære ©jøgange; Jp)alfreb 
ofle for fin 5^eef, men Dar bog meget fpg, og ba l)an en 
Gang gif fra Øéningen, fatte f;an f[gpaa@ej[(Iangen, og 
i ba famme flog en ©o r;am neb i ©f i5et, og @ej((!angen 24 

©fat)e ? $5vot)ev !" ^an fonb : 
g3aa min J^;>rte(tbc 

^iølgf n , opvm't af 53i)9eiv 

Svaaen fløbte, albriø 

©aaban (Bø mig vamtc ; 

©:øen tumler min ^nøvre ^)^ ^ttUB 

^pnfeliø føl', ;e3 er 6Iet)en . ^*^;Y 

!8aab, ben (Itjalpenbe ^oi)e 

53il f?rt ©f;alb e; (!aane. 
£f;orDalb mperfebe, at Oan Dav fi^g, ocj lebte f;am tll5age 
i (Bfi6et, lagbe tiiiai)t om f;am, o(j fpur^be, f;tjov(e^ 
beé r;an fanbt jtn ©ijgbom. JF)an f uab : 

33(1 ben i)nfve ?0?ø meb 

^t)lbc ^')aanb M 6Iøbc 

Ø/enlaag aftørve, 

rømt er ^oinbené J^;(crte) 

J^Dié mit golf nu (lulbe 

Oi)ev 33ovb mi^ fa(!e, 

gør jeø »ar ben unge, 

^t)inbe tit til ©orrig. 
©a faflbe ^alfreb til fin ©øn .r^alfreb: ,,S)i9, groenbe! 
til jcø gioe ©tjævbet, fom jeg r;ar faaet af gongen, men 
r)e anbrc ^ojl6arf;eber, fom ^ong Dlaf gao miø, fFuKe 
Iceggeé i ^ijlen f;oé mig, om jeg bøer r;er paa ©fi5et»'' 
£)a fuab r;an benne Q3ife : 

S)øe ;eg forgløé t)ilbe, 

£)m min ©jæf jeg i)ib|le 

grelfl, tit i min Ungboni 

J^aax\> jeg ijar i lungen ; 

') ©fi&,^^ 25 2feg for inUt æ«3|Ieé, 
J^elDebe bog jeg fvpgter; 
9^aabe 6ut) for min ^Iber! 

Sen famme ^ciq bøbe ^alfret), 03 6Ici) ia^t i ^tflc 
ttfltcjcmcb be af I;ané ^oft6arr;et)er, fom i^an r;at)t)e faaet 
of kongen, Itgcfom f;att f;at)t)e onor&net, nemltcj: ^api 
:pen, Dvtngen 03 hjælmen; ji&en 6(ei) liften f!iibt oDer 
Q3ort); ben fom i 2anb )i>a(i Øm J^^elga blaiibt ©pberr 
jDerne, 09 5(ei) funben af ben bert)cerenbe2l66cbé^;ene|Ie? 
folf. 3!)e opbrube ^tjren, 03 fljale ^o|I6arf;eberne, mm 
fænfebc Jp)alfrebé ^tcj neb i en 6ump. 9}?en no^fle 
Stat br^mte ^65eben, at ^ong Claf ^rpggtjefon fom 
til f;am, 03 fagbe meb megen 33rebe: u'^n r;ar flette 
^jenefJefarle ; be f;at)e fønber6rubt min ©f;albé ©f(6 
og ftjaalet f;ané ©obé, 5nnbet en ^Um om r;ané S;)M 
og foenfet f^am neb i en ©ump ; faa bem nu til at hit 
f;enbe ©anbf;eben, ettere t>ii ber f;ccnbe eber ffræffelige 
5:ing!" ©Iben forft)anbt kongen forhane 25;ne. 2)a 
5l55eben t)aagnebe, lob f^an ^jeneflefavlene griSe, meti 
be 6efienbte flrny, ba be bleoe 6e|Ti)[b(e, og bc fif ba 
^ilgiuelfe bevfor. J^alfvebé ^ig fanbteé, og bUb r;æben 
lig begvaDet i en ^Ivfe. (Sn ^alf bki> gjort af Oiingen, 
et 5l(terfl(ebe af ben fofcbare 53urpurfappe og ^pfe|!a^ 
ger af Jp)jcelmen. ^fjoroalb og ti^ anbre tiaaebe tii 
S^lanb om J^ojlen, og sjare paaOttaréfleb om Sinteren* 
eiben foer ^f^or^alb ubenlanbé, men ^alfreb 6pggebe 
|tg en ?5opæl, og 6oebe paa Dttaré(?eb; f;an 6Ieu ogfaa 
falbt ^anraabejTjalb Ilgefom r;ané gaber; f;an bki> eit 
anfeellg og fornem 9!)?anb^ og mange nebjiamme fra r;ann 2.6 265* ^a ben banjTe ^onge 6Denb ^oejTæg OaDbe 
forovbnct, r;i)orIebeé ber (lulbe fovf;olbeé meb ben 2)cel 
<tf S^orgcé Dvige, fom tilfnlbt r;am i ©fiffet mcb ben foem 
f?e ^onge Olaf og (£r(6 3avl efter ©laget oeb ©i)Dlbeiv 
i)V09 r;an neb til S^Janmavf, 03 opljolbt jig I |tt Dvige, inb.' 
til ^an fort efter brog oi)er til ^nglnub imob ^voiig 5lbe(.' 
raab ^bgejréføn; be f^olbt mange træfninger meb r;inj 
onbcn, 09 i)a^\)t i)e^elt)iié 6e;er. Omjiber rømte ^ong 
Slbelraab ^anbet, men ben ban(?e .^onge inbtog hzt meb 
»«5net SJiagt, og forblei) ber I nogle 5Iar meb ben tiaiv 
jlc ^(tr. SiJien ni 5lar efterat Ormen lange biet) frata? 
gen ^ong Dlaf "Iroggtjeføn nbenfor 53enben, (!ebe ben 
SBegit)enl;eb i C'nglanb, at ^ong ©oenb bebe plubfelig 
om Svatten i ftn 6(tng, og bet er Snglo?nberneé©agn, 
at ^onø €bmnnb ben Redige f;ar bro^5t r;am paa bm 
fammc 5)?aflbe, fom S3ierfuriué Diife brce6te D^ibingen 
3ulianué. 2)a ^ong 5(belraab, fom ben ©ang opf;olbt 
ftg i glcemingelanb '), fpurgbe MU^ brog f;an flra^ til? 
bage til €nglanb; ber jlr^mmebe l>a mange golf til r;am, 
00 f;an fif ig;en flt Oiige. ^an hati to 5(ar efter, oø 
ba antog ^ané @øn €bmnnb 9ieg;eringen» 

266. ^ong 6t)enbé @on ^nub i S)anmarf Fom 
til Dvegjeringen efter fin gaber; r;an rnjlebe en Spccv for 
at brage ouer tilCEnglanb ben ©ommer, fom ^ong5(bel.' 
xaab MV bob ©ommeren forub. ^ong ^nub fenbte ba 
^nb op til (In ©ooger €rif 3arl i S^orge, (it f;an iTulbe 
brage meb Oam oDer til €nglanb meb en ^a?r ; tf;i^ri6 
3arl Dar meget nat>nfn}ibig af (In ^rig^fo^rb, og beraf, 
O i>. e. glniiDcm. a7 at t)(in f;ai)t)e Dunbet ©ejev 03 ?SevømmeIfe i &e to ©fao, 
foitt (;at)t)e J)ceret t)c r;aavbe|le i O^orben; bet ene nemlig, 
ha i)an 03 r;an6 gaber ^afon jlreb mobSoméoifingevne; 
bet anbet ba €rif jTrcb mob ^ong £)Iaf SvpcjgDefon. 
5>ette ©enbe5ub omtaler ^f;oi'b ^ol6ejnéfoii i €viB 
Srape: 

€rtb et ^Dab |e(^ Segpnbev : 

SBnb be 5erømte gi;v(!ev ^) 

©enbte ba til ^anbeté 

J^i/æfppbenbe ©ti;ver, 

5{t nu (ivii atm 

%ii beveé 53ennefamfuni) , 

©fplbigfl fomme f!ulbe, 

^ongené ^enjigt jeg inbfeev* 
gavlen gjovbe ftg jlraj: fævbig, faafnavt f^an fif fttt©t)0/ 
ger ^ong ^nubé 35ubf!a5, 03 6erebte ftg til at bva^z 
bon fra ^anbet, fatte ftn 6^n ^afon 3arl til at »aéfe 
Sanbet i ftn Srat)0^reIfe , 09 gau ^am |tn ©uoger €;nar 
^am6er(lc^(Der til gormpnber, faa at f;an (Tulbe jlpre 
Sanbet for ^af on , tf;i benne Dar if fe celbre enb fptteit 
3(ar; men ©oenb 3avl l)a\>bi ta ^ali)t af Sanbet imob 
^afon* ^rif 3arl fom til ^nølanb oø traf ^ong ^nub, 
09 Dar mzb t)am, ba (;an inbtog Sonbon* S)er foelbtc 
r;an Ulffel ©nilling; bH omtaler ^r;orb: 

33e(Ienfor Sonbon gprjien 

©^ené J^efle lob binbc 

©ammen til ©trib, 09 felten 

©treb for Sanb at i)inbe; 

Sarlige S;>i\^ fif Ulffef, 

^er r;i)or pileregnen as 33Ianfe ©Dærbc funge. 
€n*(f 3ai1 Dar een finter i (Engfant), 03 f;o(bt noøle 
^vcefniuger, men ben nnben vJ)d(! teieftcr pf f;an i©inbe 
«t rejfe til 9iom. gør f^nn tiUraabfe benne Ovejfe, fif 
l^an en ^o^ge til at (Tcere ©røoelen i ^^alfen \>aa (13, men 
t bet ^æcjen mebet>e til, ()i)or f;an jliilbe (l(?re, fom ter 
en ?0?flnb (il bem, fommc fige, at bet Dnr ^ong ^nnb, 
men ber ere flere, fom ftge, at bet Mv een of be 9}?fl?nb, 
fom tJrtre paa Drmen lange meb^ongOIaf; benne ^anb 
fflgbe til 2æøen : ,,^er Dilbe jeg nu noget mere^" ,,^oor.' 
lebeémere," fpurg^e 5o?gen» u@na/' fagbe f;an, «at 
ber ej 6er;øDebeé oftere at (To^reé enb bennejtnbe." 
S^erpaa gif ^^anben 6ort, men Scegen gjorbe efter f^ané 
^rb, 03 (Tar mere af 3arlené ^røi)el , enb r;an forub 
l)at)bi a^tzt. 2)et biDbte ba faa ot)ei'orbentIi9 flærft, at 
23Iobet ifh fnnb^ flanbfei!, 03 beraf hobi ^tit ^axU 
5)a Dåre 13 53intre forljøbne fra ben ^ib , f;an frreb mob 
^ong Olaf ^vi)33t)eført nbenfor ^enben. 
Dm ^ong Dlaf^? ^Sortfomjl af Qtrnn fange. 
267. 9^u flal ber taleé om be grafagn, fom \a\\bt 
bet, at ^on3 Olaf er fommen meb Imt bort fra ©la« 
get, ba Ormen hk\> tagen, ^et er eig^albé ^one 
SIftrtbé Ubfagn, at ^ong Ofaf 6Iei) efter flaget ført tli 
S3enben paa ben famme i)enbi(Te 8neffe, fom for biet) 
©mta(t. ^ong Olaf f;aDbe mange ©aar, b03 be ffejle 
fmaae, mbta^twa^ , fom Dåre no3et jførre, bet ene i 
93anben af et ©teenfaf!, bit anbet ^aa Qlrmen af en53iil, 
fom fløj r;am inb unber^Irmilinnen, 03 benne^cretning (lem; 
mer meb bH, at ^olb/ørn ©taUer og nogfc anDrc ^Imb 29 

pcici Cvmen faae, at bei* ranbt 35lob nb ttnbev ^ott(j 
DIafé 5(rmflinite, men t)et Mv btt fttjie €';nav $am6ev; 
(TitlDcv fnae til Monoen, at ber 1^5 33IobbvaaDer net) 
paa r;ané 5linb fra^;ælmen. ^ongCIaf t)av r;oé 5I|?i'ib, 
0(j 6Jci) ba f)el6vebet ; bev 6{eo f;an f;enbt af nmnge , o^ 
mægticje 5[)?aMib t(l6j?be at Difte jTajfe (;am Onn^ ^ant> 
tgjen , men f^an fngbe, at (;an iffe t){Ibe jlribe mob ftne 
aanbedge (Blmtmi^n, jl)i /ecj tvoev /' fagbe r;an^ ,.at 
©nb t)((, at be nu jTu((c l)aH S^ovgeé 9vi(je; ie<j maa 
ogfaa tjæve bange for, at min EKegjering f;ai* mtéf;a(jet 
6nb." ^a tlI6i3b ^frvib , at Oan flnlbe f;at)e be (^;en^ 
bomme 09 bet Oiige, fom Otm ejebe i 25enben, 09 ©13; 
l)alb 3avl tngen ^J^agt r;at)be oi)ei\ J^an fagbe, at r;ait 
tf fe tjilbe bet, 5^a fagbe 52l|lvib: a^il bu, at ;eg f!al 
ffllge big ot)ei* til ^ncjfanb til 5ton(j Qlbdraab ; r;an er 
faa 90b en QJen af big, at f;an t)il tiljlaae big al betl 
Slnfeelfe, bu t)il mobtage af Oam," Ogfaa bette nceg? 
t^l^t ^ong 0(af» „^iJab Q3irtanb fan jeg ba i;be big," 
fagbe ^Iftrib, afom bu otl tageimob?" ^an fagbe, at 
{)an tjilbe bvage til 9iom. J^un ub(li)rebe r;am ba faa 
gobt f)un funbe til Oiejfen, og bvog felo mcb (;am neb 
til OivOinen felD tuettenbe, og oeb ©filémiéfen gal) f;nu 
r;am en Jf^cft belæéfet meb 53enge og mange anbve gobe 
6aoer. Sljlvib brog ba til6nge feb fjerbe, men otte 
£0?anb gat> r;un ^ong Olaf til golge. S;)an bvog nu til 
2\om; paa benne Oie;fe (Irommebe mange til f;am, tf)t 
r^an tog ftg '^aa at Dc^ve Solf for alle q^ilegvimme, fom 
fom til f)am ; i)att nbgat) jtg for en nor(! ^jo5manb» 

268, ^ong Dlaf 5eføgte ^jatjen, og fortalte f;am 
nøjagtig f^ele ftn gorfatning, og tillige f}t)0 l)an mir, ^eV/' 
meb jlutter 5l)Tvib fin govtcelling, (Siben foer Olaf ub 30 ooer ^am tli Jorfafe ^) , h befugte btt ^atmtUn 03 
gorfale/'^ongc, bc mobtose [;am mcb megen ^ccDerébe^ 
t)iién{n9, 09 befpnreé begge meget om f^ané 6f j^nOeb, t[;t 
befaae af ()anéUbfeenbe, at i)an maam occre en {)Z}b\)Vf 
t>iQ 5}?anb og nf f;evltge S^aturgaoer ; l)m fortalte bem, 
at f)an f^at^be »æret ^onge t pt gæbvelanb; ha ttibøbc 
be f;am at tage et fiort Oitge af bem, men r;an Dilbe ba 
itU; be gai)e r;am ha to ^orge og tre ^afleKer; hit tog 
l^an imob , men iførte ftg bog (D?unfeflæber. 
^ong Olaf fenDet €tling ©Bjalgéfen fin ^ni\) 
•9 fit 55elte* 
269. S)a Olaf ^rpggoefon f;at)be tjceret fem 23in; 
tre borte fra O^orge, brog nogle €nglænbere til Sorfale. 
S)a be fom tilbage til (gnglanb, bragbe be^ong ^belraab 
en ^og, fom £)laf ^rpggt>eføn l)a^ht oDergii)et bem til 
^ong Slbelraab meb tijbelige^egm 3 benne ^ogi)ar^ong 
Olaf ^rpggoefonå ^tflori« og fey anbre ^elgenf;tftorier. 
^er Dar nojagtig fortalt, r;t)orlebeé ^ong Olaf fom bort 
fra ©laget og jtben om ()ané Svejfer albeleé paa famme 
^j}?aabe, fom 5lf!rib f^aobe fagt og nn bleo fortalt, og 
hit enb pbermere, at beri oar no;agtig fortalt om ben 
t)enbif!e ©nef'fe, fom førte ^ong Dlaf i Unh, at bcr 
Dar paa benSlflrtb, fom Dar en @ø(Ier til S^ronning 
@e;ra, fpem ^ong Olaf r)at)be ^aft tilo^gte, og^ong 
£)lafé !8en S)iyin, fom ()ai)H mvu ^vonniwQ 6ejraé 
Siaabgiijer; ligefom ogfaa, at hmi f;at)be tjojret ^ong 
Dlafé og alle bereé oi)erlagte SBefiutning og Siftale, ha 
te lagbe to ©ange til ©amtale meb f>am om 5)agen, ha 
©laget (lob, at be (lulbe ligge ber meb hit ene ©fib om 
2)agen tilslaget Dar enbt, Serberettebeé ogfaa, at, ef; 
') D. c. Scrufalcm. 31 

mat be hm til 53cn&eti, f;ai)t)e be nffe fnmmett t)«?ret to 5!)a? 
<je t33ufta6org. ©aa fortæffeéttaige, ntnæ)lent)ebfamme 
^tb,fom benne ^09 fom til^ong^lbelraabiC^-nglanb, foni 
befcnfovftviublg 03 tvoi^ævbicj OD^anb, |T;ønt()an tffe Oei* 
no&ncjtDeé, oDev til D^orge, cg fngbe, nt f)an t)ar fenbt 
fra 0(nf 5:rpg9Defi3n ttl f^ané 6t?oger (Svh'ncj 03 ^cM 
©i?jlev 5((?rib; benne ^3?anb fagbe, cit 5vongDlaf leDebe, 
09 t)av f;lnflbeé J^at^et i et ^amUUo^n. Stenne 50^ant) 
f;ai)be, fov ot fanbefltUbfa^n, engingevving, en ^niD 03 
et 5BeIte at bringe Qljtrib, fpilfe 'ling [;an fagbe f;enbei5 
33rober £)Iaf f;aDbe fenbt f;enbe. 5I(!rib fa(5be,at f^uit 
f'jenbte nøje, cit ^ong =D(af f;at>be ejet biéfe 6tofI5ar^eber. 
Olaf ^aralDéfoné og jarlerne ®unU og ^af on^ 
Sor^anbting. 
270, ^a 3arlen 6i)enb ^afonéføn 03 ^afott 
(ixiU^m r;erfTebe ot)er Skoveje, gjorbe be gorJtg meb €r; 
linø ©fjalgéføn, f;i?ilfet 5Iet) 6cfce|Iet Deb at ^rltng^ 
eøn 5llé(af fif ©t)enb 3avlé S5atter (Snnf^iib. Erling 
03 5léla6 (Inlbe T^aDe afle be govleningev, fom ^o'nø Claf 
r>ii)be tilftaaet bem. (gritng 6IeJ> ba fulbfommen 3ar.' 
lerneé 55en, 09 be flabfæftebe gorligct J)eb €ber imeKem 
fg« S)a Sarierne 6i)enb 03 ^afon f;at>be f;erflet t to 
Sintre ouer 9^orge, efterat €rif 3arl brog x\\> af £anbet, 
fom £Maf ^aralbéføn til S^orge fra ^eflerlanbene ; r;an 
fejlebe nb fra (Snglanb, 03 fom til ben 0, fom ^eb 
©æla 03 er beliggenbe nb for ©tat; berfra fejlebe f^an 
fpbpaa neb til Uloefunb; men t^a r;an fom neb forbi 
Sjaler, fiprebe f^an in^ <i\> i:im alminbelige ^ej; r;an 
f)at)be to knorrer effer ^jobntanbéfartojer, og 60 ^rigé? 
m<ipnb fda f;i)er; be bvejebe inbtii ©aubnnc,éfnnb, 03 
logbe fig ber. ^cr i ©nnbet tog^ono Olaf ^avUn 32 Spahw (Sn'féfun fnitgctt og tiiUc.t ntntic^e anbve, og 
^ong DIaf gai) bem <iik gveb paa bH ^iiUav, at S;)^} 
fon 3avl opgni) ^ong Claf bet Ovige c D^ovge, fom r;ait 
nnfaae ftg 6ereftiget til ot Sejtbbe. gavlen ft)ov ^ongeit 
^b pa«/ atf;an otlbe albn'g flaaeé imob f^mn, og ()i)eiv 
fe« fovfi)ave D^orge meb 9}?agt imob ^nm e((er felt) on? 
(|vi6e l)anu X)ttu ffebc f;orten !8intve efter ©laget oeb 
©i>oIber» Om 55aaren efter fiogé ^ong Olaf og 3ar^ 
len ©Penb Jfoafonéføn 53almefonbag ub for 9tæé» €r; 
ling 6f;algéføn ijar meb i b^tu ©lag ^aa ©Denb JavIiS 
Qibt tiaigemeb €/nar ^am5er|læli>er og mange anbre 
Sef^némænb, ^ong Olaf r;ai)be minbre ^anbffa5, mert 
fejrebe bog* ©oenb flpebe , og brog jiben ub af £anbet 
til fin ©ooger ben foenjTe ^onge, og fortalte ^am, Otjat) 
ber MV foregaaet meffem f;am ogOIaf 5^igre '). ©tjenb 
3arl brog til |Z5[!eroegen ^), og r;ær;ebe om ©ommeren 
t ©arberige, men ba f;an om »Røflen fom til6age tii 
6t>errig; falbt f;an i en ©pgbom, fom hUi> r;ané 5Dob^ 
Olaf J^aralbéføn 6leo tagen til ^onge i 3^orge, fom 
fortOJdeé t r;ané ©aga, 

S^orb ©jareEéfen^ @ap om ^ong Dlaf 

271» 5^er mx en 93?anb peb 3^apn50orb©;aref^; 
føn, en Jéloenber af ^t; r>an brog 6ort fra 2anbet t 
^ong Olaf ben ^elligeé 5)age, og agtebe fig til 3or<' 
fale , men ba f;an fom nb oper ^ai)n til ©prlanb, 
r;ænbteé btt en^ag, at f;an i gølge meb mange 53ile/' 
grimme brog for5i en ^org ; f;an faae, 5^or ber jlob en 
meget f^øj og |Ior 533^anb i eet af borgene ©fpbe^ullcr ; 
tienne ?9^anb Par iført en ^ofte, og fiøttibi )lg Peb 9]?u; 
») &. c* i»eii ii:9ffc. «} J5?)|Jcrf(jenJ øiHige ^yfilantie, 33 ren. ^en fofteflæbte OD^anb fpurgbe paa &ct banjTe 
©proo, om t)ei* tjar nogle 9vort)mo?nt) i Dereé grof; 
De fagbe, at ber Dave Sf^ovDmocn^ $f;orb fagbe Da, 
at l)an mv fva ^Mmb. £0?anbeu fagbe, nt r;au \>ibilc, 
r;i)oi' Det 2anD laa, 0(j fpur^De om ^;alte ©feggeføn. 
Zi)ovb fagbe, at f^an oar øefDogvet meD f^am* ^erpna 
fpurgbe Den (love 9]?anD, r;Dorf;en De ngtebe (ig^ 2^ovD 
fngbe, at De agfeDe fig ttt 3orfaIe. «^ent)er Da tilDage!" 
fagbe ?0?anDen, att)i Devf;en 6an man tf fe bvcio;^ for 
UffeD^" 5)a fpurgbe f;an, f;DO Der Dav ^onge i D^ovge* 
5:r;ovD fagbe, at Det Mv Olaf ^avalDéføn. 9}?anDeit 
fagDe: <3o?v Du pjalte ©feggeføn min .?)i(fen, naav 
Du f ommei* tii 3élanD»" u^Mb jlal jeg ftge J^jalu ?" 
fpuvgDe ^f>orb, »fov at t)an fan DiDe, r)Do btt ev, Detr 
fenDev ^am ^ilfeu." cMj ftgev jeg mit S^aon," foarebe 
Den fofteflcebte SDtanb, ^men M tan Du ftge, at Den 
5D?anb fenber ^am ^ilfen, fom talt^ meD f;am paa ^fabe 
i O^orge, og ()0lbt jeg paa et ©do^vD, men .S)ja{te tog 
meD fine J&(5nDev om ©Dcerbet melfem mine^ænber; 
DevpaaDrog t)an uD tiljélanb, og Di faaeé albrtg mere." 
Sfter Denne (Samtale ffilteé De ab, og ^f^orb DenDte om 
formebelft Ufrebem £)a f;an tom tilSélanb, fortalte 
l;an JP)ja(te Denne Sibenbe; men Spjaiti fagbefaa, at 
^an f;aDbe gjort Dette 502cerfe meb ^ong Claf ^rpggDe; 
føn, før De ffilteé paa Splabi, til ^egn, om be ftbeu 
|!ulbe fenbe ^inanben ^nb* 1()0Vb ©jareféføn Dar en 
troDærbig og jljønfom 93?anb, og tiUi^t ©fjalb; r;an 
fijorbe en S^rape til ^re for ^ong Olaf Den hellige 
fom er Falbt 3voba?S)ra»)e» 
h «i»&. € ÉL 34 

ifong Claf:^ 09 Srling^ ^ov^ant)(in9ev\ 

272. ©a mnu i Ovor^e fif paaltbelicj (£fteiTetnin(j 

om 3avlen ©Denb ^nfonéføné 2):øt>, gif mange anUti 

lige ^Zcenb ^0113 Olaf ^avalbéføn til ^aanbe, r^uilfe 

ifU f)a\)i)t tjtflet tjene f;am, fnalænge be tvoebe at 3an 

len MV i 2iDe. ^ong Diaf opf^olbt (Ig ben 53inter oppe 

i 9tibaroé. ^aavcn beveftcr bvog r;an til ben ^fllige 

25eel af 2anbct, og ba kongen laa i ^avmfnnb, gif ber 

$bnb imeftem f)am og Erling ©fjalgéfon^ nt be jTuIbe 

forilgeé, og ber 6lei) en ©ammenfom|I i ben 5(nlebning 

berammet (menem bem p(\a J^i)tttngéø. 5)a be begpnbte 

at tale om gorliget., forlangte Erling at bejjolbe aHe be 

gorleningcr, fom ^ong Olaf ^Irpggijefon r;at)be tilftaaet 

r;am; men konger, tjilbe tntet gorlig tnbgaae, uben f;art 

ene nmam raabe for ba(i\)c nt tilflaae gorleninger eftec 

eget ^pffe og Itgefaa anbre ^tng, X)itt^ Mv €rling 

uoiliig til at antage, men teb ftiie grænberé og 23enneré 

^on iob r;an |tg bog 5et)æge til at gaae ^ong Olaf til 

J^aanbe );>aa be ?8ilfaar, fom kongen 5e|remte. 5!)ermeD 

(filteé be, og Mxt forligte at falbe. €rling 6f;algé? 

fon 6e!)oIbt faalebeé jit Svige, nt f;an xaat>tt alt meb 

SBønberne norb oppe fra ©ognfø og mob gaflen til hm 

beénopé, men (;an [;at)be langt minbre gorleninger af 

gongen enb fijr; bog mx r;an enbnu frembele^ faa frpg? 

tit, at intet ?)3tennef!e talte eller gjorbe anbet, enb f;oai) 

^an t)ilbe ; og ^ongené ©péfelmo^nb og gortjaltere fun^ 

be if f e ^olbe ftg ber, jT;ønt ^onge^ ot>erbrog t)mx be gor^ 

leninger, fom Erling for [;at)be f;aft. ^ong Olaf fi)nteé 

ba, at (Erlingé 5}iagt gif for t>ibt, og jlæonebe f)am til 

fig. 5)er tåre t>a telfinbebe ?0?cenb, 6eggeé 23enner, 

t>n fogte at bringe govlig tiltje/e imellem bem; og i)eb 35 bmé Ct)evtalelfer 6rn(jt)eé bit atm faat)tbt, at bthUH 
forligte fanlcbeé, nt €rl(n(j (Tulbe r;aije nrfe be fammeSoiv 
Icningci', fom ^oncjen tilforn f;ai)bc tilflaaet Oam, meii 
tf fe (!ere, og afle De ©ager, fom ^ong Olaf f^aDbe mob 
€rling, fTuIbe bortfalbe; faa flulbe ogfaa CnlingiS (Bon 
©fjalg Dære f;oé ^ong Claf, mert Erling xmattt iffe 
gjore be 93?cienb, fom kongen fatte tit 8t;éfetmcenb eKer 
goroottere, 3"^9ve6 t bereé €m6ebe; bermeb flilteé be 
nu ntter, faa at be falbteS forligte* Erling brog ba 
r;;em til jtne^aarbe, og6(ei> Deb, fom f;an f^aobe 5egi)nbt, 
at fore et (lort ^uué. ©aafebeé gif m nu, inbtil €r? 
ling og f;ané ©onner efter ©eltf^orer^^raS traf enJ^ær 
til jig. Se broge ba meb femten f^unbrebe ^anb norb 
op tl\ ØgDalbSnæé, og ubfriebe ^éSjorn ©elé5ane fra 
Sjæber og ^ong £)lafé ?)D?agt, og berncefl gif bereé gor? 
r;anbn'ng faatebeé, fom ber fortceffeé i ^ongCfafé^aga. 
^mz MV ^nlebning til ni; UenigOeb meWem bem, fom 
fiben Do^te til futbfomment g;enb|la5» 

DrbfenCinger mellem ^oncj ^nuD 03 ^ong Olaf. 

273» Sa ^ong Olaf ben »heftige r;at)be regjeret i 
9^orge i ti SSintre, efferat ©Denb 3rt»^l fli)^be ub af £anf 
bet, fom ^nub ben ^^cpgtigeé Ubfenbinge til ^ong Olaf 
meb bH ^^renbe, at ^nub g/orbe gorbring \iaa r;ele 
9^orgeé 9iige, S^Je traf ^ong Olaf i ^øné5erg, og brag; 
ht {)am ^ong ^nubé ^ret), fom inbef;olbt bttte. ^ong 
Olaf nægtebe at opgit)e 9\iget, og meb faa SSefleb broge 
be Ubfenbte tiI6age. ^ong Olaf op^olbt ftg i 33igen om 
©ommeren, og f^cDbe f?t ©æbe i ©arpéborg om ^inte? 
ten, men ^ong ^nub t)ar t S)anmarf\ ^en 23infer 
trog^ong IZ^nunb gjennem 53efrergotfanb meb otjer 3000 

€ 2 36 ^lanb ; f^an niobte 5toii(j 0(af i (Eloen Det) ^vongf^ct, 
0(j bc f;oIbt ba 9iaabfla<)nin(jer inbSijrbcé ; men ba ^otig 
^«ub Dav bragen meb fin Spc^x oDer til ^ngtanb, |?tlteé 
©Docjvene fom be fortvoli9|te3>ennei'; ^on<j g^nunb bvocj 
ba tilbacje inb i ©otlanb, og ^ong DIaf op i SStgen 03 
berfra novbpaa langé ^i)(len; r;an laa fænge 09 Doentebc 
efter ^er i (Ejfunbefunb, 09 Oan fpnrgbe ba, ot €rling 
©fjafgéføn og 3a?ber5oerne f;aDbe famlet en betpbelig 
^ær» avling f;aDbe en f?or 6fe;b ^) paa 32 9inm, og 
bog jlor efter bH at regne; benne plejebe f;an at f;aDe, 
naar [^an brog i 23if cngéfitrb eUer i ub5nbt 2eblng , og 
ter Dave 200 ?Oianb etter flere paa ben. 

^ong ,^nuDé ^cig^tog til Sbrge. 

274 ^ong £)Iaf fejlebe fra ^jfnnbefunb, faafnart 
bcr gaDeé 5Bor, norbefter omfring 3a)ber; .kongen brog 
ba !(^aa ©jæfleri omfring c ^^vbefanb ; om sinteren l)a\>i 
be f;an fit ©Ofbe norboppe i Sjob)?aben ; bcttc t>av btn 
frettenbe 53inter t r;ané Diegjeving. ^ong Olaf 6erebtc 
fig om 35aaren til at brage 5ort fra 9^ibaroé, og nb6j9b 
en ^")0?r fra [;ere £anbet; f^an foer ba fpbefter lange ^i;; 
flen. ^a [;an Dar f ommen tii .?)i?rbe(anb/ fpnvgbe r;an 
ben ^ibenbe, at (Erling ©fjafgéfon Dar bragen bort fra 
2anbet tl( €nglanb tc(^ong^nub meb en ftor »^(tr, f;att 
t)ai>b^ t)aU flve eller fem ©fibe, og l;aDbe felD bm (lore 
for omtalte @fe;b, Stenne ©ommer [;(er;ebe kongerne 
£)laf og Ønnnb paa ^anmarFé Diige, fom b^t fortælle^ 
t ^ong Olafé ©aga. Om ^zfim lob ^ong Olaf fine 
©fibc efter (tg, og bvog lanbDejé op til S^ovge, og l)ai)i 
be om SSinteven (it ©ccbe c ©avpéborg til oDer 3uul, 
mm brog (tben til Oplanbene. Erling ©f;algéføn og 
O et ©Iccj? JflngfFi^, 37 atU r;ané ©uttnev f;ai)bc om ©ommeveti Dctrct i ^nubl 
J^æi\ (Svltng focr om ^o(?eii meb jltt glnaDe (il6a(je tH 
Siorge 03 met) f^am ^ong ^nubé Ubfeu&tnge, fom t)eb 
^engegaoei* 09 (fj^nne 2£iftei' pna ^nubé Stegne foe^e 
l^anO 03 go(6 fva ^ong Olaf* 5^em gjorbe be unber 
€11(113^ ^e(Tt;(re(fe. ^0119 ^I^f ^^03 om 53flnren fra 
Oplanbene neb til 33t9en ; f;an opf^olbt (19 fo^nge i %m^i 
fcei'3, 0(j fenbte ^ub (t( ©i)crvi9 efter fine 6fi6e. Vt){ 
Uq om ©ommeren fom ^ong ^nub meb f;ele fin Jp)ær tii 
S^orge; r;an f;at)be iffe foprve enb 1200 ©fi5e. ^an 
fcjiebe meb f;ele glaaben nb fra 2imf;orben, 03 (Iprebe 
norbpaa op til 53tsert. J^an foer frem meb 3i(, 03 laa 
tffe t)eb 2anb paa ben ujlh'ge 6ibe af S/oi'ben* ^on^ 
£Maf i)ar i ^oneberg, ben ©ang^onø ^nub fejlebe forbi 
golben. ^nub laa i ^/funbefunb i nogen Zib; berfom 
Erling ©fjalgéfon til l)(i\n meb en flor Jp)ær, og ba 6er 
fæflebe^ong^nnb og f;an paa ni) bereé^en(?a5; DIanbt 
anbet looebe ^nub Da €rling, at ()an finfbe f^aue ^v 
f?i)relfen ouer 2anbet mef(em &tat og Dvi;9;ar6it» ,^ong 
^nub fejfebe ba lige op til Sr>ronbf>;em, ogunberlagbe ftg 
I;ele ^anbet, tf;i ingen mobfagbe f)am; t)ai\ gau t>a fin 
Srænbe 3arlen J^afon (friféføn ben r;o;ef!e ^e(!i)relfe 
ooer alt Oiorgeé ^anb. ©iben brog ^ong ^nnb fybpaa 
langé meb $?anbet og f;olbt 2f;ing i l)Uxt Si)lfe, og f;ait 
bleDpaa r;oert2(;ing tagen til ^onge, og ^anbet l)am 
tilfooret. 

275* ^a 5longClafé ©fi6e fom tii t)am ;o|lenfra 
©Derrig^ fipvebe r;an meb bmx inb i Délof/orb og op i 
ijen ©0, fom f;ebber 9\anb, ber f^olbt l)an fig om ©onv 
meren, inbtii ^ong ^nub Dar faren neb til ^^anmarf, 
Da f?i)rebc ^ong Olaf meb fine ©fi6e nb til ^ønébcrg* 88 ©(ben Uvthtt f;ait (tg til at fejle norbpaamebbettD^anb; 
(?n6, fom tjilbe f^lge f;am ; r;an f^auDe ba tretten ©fi5e, 
met) ODiIfe f;an (Iprebe nb of ^i^in ; bet Dav i ^Segpn? 
belfen af^2Stnteren; be maatte Icenge ixente efter 55mv 03 
laa meget længe t)eb ©oløerne. S)er fpurgbe kongen, 
<it Erling r)ai)be betobeligt 33tonbf!a6 famlet paa 3^^^' 
ren, 09 f^ané 6fe;b laa fulbt ubrujlet foran $?anbet tiU 
ligemeb en ^D^ængbe anbre ©fl5e, fom ^-onbernc ejebe* 
kongen (Iprebe jojtenfra meb (in glaabe, 09 laa en %ib 
i €ifunbefnnb. ^e fpnrgbe ba til ^inonben. €rlinø. 
famlebe M faa mange golf, fom f)an funbe faae^ 
©lag imellem ^ong DIaf og Srling. 
276* ^^omaémeéfebag før 3uul jlprebe ^ong 
jDIaf pap i 2)a3ninøen nb af faunen; M Mv la en 
meget gob og temmelig l)Mé Sbør ; ©pejbere brogc ba 
f!ra^ op gjennem Scebcren meb ttn efterretning, at 
5long Olaf fe/lebe ubenom Sanbet; (grling lob pa]c f^ele 
ftt ^anbjlab 5la»fe fammen til ©fibene, og alt golfet 
(lr:ommebe i^a om^Borb, og berebte (ig til ^amp. ^on; 
gene 6fi5 fom fnart tnb omfring ^ceberen, kongen 
(Iprebe ba inbab, t^i f;an agtebe (tg inb i gjorbene, at 
ff^ff^ (tg golf og 5Jenge. Erling fejlebe efter (;am, og 
^aobc en 6eti)belig ^(tt og en 9}?oengbe ©fibe; bereé 
©fibe fejlebe f;nrttg, ba be iffe f;ai)be nben SSaaben og 
?D?cenb inben ^orbe, €rlingé ©fejb gif langt r;nrti9ere 
enb be anbre ©fibe, r;an lob ba rebe ©ejlene, og cccnte; 
t>e efter (tn glaabe* ^ong Olaf ble^ nu Dåer, at (ivs 
ling fatte (tcerft efter f^am, tf;t ^ongené ©fibe fejlebe 
meget langfomt, ba be »are gjennemtrnfne, forbi be 
[;at)be flipbt paa ?Banbet, iffe ollene r;ele ©ommeren og 
^o(ten, men ogfaa 2>intm« belnbem kongen fputeé ^39 

ot fee flor S'^i^fl^/^f P^^ ^^l'^^ ^<JSt, f;t>(5 f^ati paa cett 
©nng (lulbe møbe t)^k ^vlcncjé glaabe; Oan lob ba ranbe 
fva ©fi6 tit (Sfi6, <it be jTuIbe (abe 6e;(enc fi)nfe, men 
bO(j hm llbt efter Ubt, ocj ve6e bem neben til; ocj faa 
bleu gjort* avling hki) fnart i)aer, <it bereé©ejl fanf ; 
j^mi raabte ba, opmiintrebe fine golf, 09 bob bem fejle 
(?cerfere; <,©eer 3 iff'e," fagbe f^nn, „ot bereé ©ej( 
fpnfe, faa unbflpc be oé»" ^an (ob ba (Sejlene flaae 
x\b igje« paa ftt ^angjTtb , 03 bet (jif ba Ourtig frem fra 
be attbre ©f(6e. ^0119 Claf frprebe inbenfor 33ofn, 03 
ba f imbe be if fe fee [;(nanben ; berpaa bdb ^'ongen at 
flri)9e ©ejlene, og roe ©fibene fvcm I ©unbet; be lagbe 
ba ©fibene fammen ; ber gif en 3^ceépi;nt ubenfor, faa 
at iSrling iiU faae bereé <Biibi, ba f^aufejlebe til <Bmv 
bet, forenb^ongené ^Iflmxb roebe meb aKe ©fibene imob 
bem; bit fom ba til eii meget ^ibflg træfning; og faa 
fiilbf ommen falbt aKe (^vlingé ^cenb, fomi)arepaa6fej? 
ben, at f^an flob ene tilbage, og ocergebe jtg faa tappert, 
at ingen fjenbte €j:empel paa, at een ^anb f^aube faa? 
lounge mob(!aaet faa mangeé ^Hngreb, og albrig fogte l^an 
at nnbfomme, forenb kongen tiibsb l)am greb, f;pilfert 
r;an tog imob. S5a opgai) f^an gorfoaret, og tog ^jæh 
men af flg, og biet) ba bræbt Paabenløé imob ^ong 
Olafé ^iaie, fom bit fortælleé i r;ané 6aga. 
Sriingé @Ei(t)ting. 
277. S)et er et alminbeligt Orb, at (Erling f;ar 
tjo^ret bm i)pper(!e ^^anb i ?)^orge af alle, fom iffe Dåre 
konger eller 3arler, forff formebelf! [;ané ©lægt og@if? 
termaal, r^ané 2egeméfulbfommenr;eber og 3brætter, 
r;ané ^ejibbelfer og Dvigbomme, f^ané @ai)milb[)eb og 
aljTené ?3ragt; r;an tar ogfaa en f;ulb og gob 9vaabgit)er 40 foratte f?tteUn&efm«nb, fom fuIbEommett gate fig ttnbet 

t)at\é^aQt og JP)evrebømme, 09 rembe fig efter ^an^ 

^i\\)* 9}?en faa (lor t)nr ^ané ^O^ijnbigf^eb 03 jDpfætftg? 

I;eb (mob bem, ber »nvc mcpgttgeve enb I;an, ot r;nn fun? 

J)e iffe ftnbe flig i at wvc nogen »^^Dbingé Unbermanb^ 

uben at t)an funbe faae alt bet, r;nn forlangte, faa^el 

Øvtge, fom anbre ^ing, og faae alt t>U frem, fom ^an 

tllbe. ^ané©inbé^eftigf;eb Mv f;am til megen UIt)ffe, 

tl)i r;anpaéfebe tffe at ^olbe ^aalic i fin g«rb, fom 

t)et t)l(!e f?g , ba ^an fejlebc paa fin ©fe;b meb altfor 

i>oerbret)en@fi)nbfomr;eb ogD\e;feIi)(! 6ort fra fin ©i)oget 

^ong Claf ^ri)ggt)eføn, ben 5}?anb, fom f;an t)ilbe lige; 

faa gjærne f^ai^e fulgt, fom at (eoe, og nu anben©ang, 

ba ()an 5n(!ebe faa meget til fin '^øb mib oi)erilet S^tibf 

fig&eb, faa at l)an fejkbe mtb bet famme @fi6 langt 

frem foran ^ele fin gl^abe iige i ^(^nberne paa fine 

g;enber. 3Det tjar iffe unberligt, at [;ané 6tnbé ^ef^ 

tigf^eb omjiber fnffffebe f^am, ba ()an bri(!ebe ftg fom eit 

^onbefon til at (Iribe imob en faa 6er:ommeIig ^onge 

fom Olaf J^arafbéføn, og r)atbe bog forub to 6ange 

€Ker oftere inbgaaet gorlig meb r;am* ^er Dar ogfaa 

©Doger(Ta6 imeffem bem, ba ^ong Olaf og Sriingé ^one 

9If!rib ^r[)ggt)eébatter t)are 9v0f(!fobjlenbe6urn» S^m^ 

t>av bet fjortenbe 5lar efter @taget teb øic^é* 

Om Sjnai: SamberflPceføec. 

278^ €fter (Slaget t)eb 9^æé brog (£;nar ^am6er; 

\t(ilHv i\b af ^anbet oDer til @{)errig meb fin @t)oger 

@oenb 3arl; men efter ^axkné '^øb mv l)an [;oé ben 

fuenjTe ^onge Olaf, inbtil benne bjdbe; fiben brog f^an 

ttI5age til D^orge, og trnf ^ong Olaf ^aralbéfun i ben 

ujlligc Scel af ^anbct; be flutrebe ba gorlig paa ben 41 9}?(jabe, at (ijnav iTuIbe ve;fe op ttl^Jronb^/em 03 f;at)e 
cKc ftne ^jenbomme 03 tiafcje t)e 3or&er, fom IjotJbe da?; 
vet Q3er9l;oté ^ebgi'ft. <^*;«cir brog t)a norbpaa, 03 
opr;o(bt ftg paci ftne ©aavbe, men tjente tffe kongen; 
ian føvte fig 03 fine 93?oent) met) ^ragt, fijønt f;an iffe 
5at)be be fongelfge govlentnger, ti)i ()m l)ai)t>z ft^vbele^ 
ffore ^jenbomme. ^a ^oncj ^'nub unberlagbe ftg D^ovge 
oa fatte ^afon 3ar( til at (Ipve Snnbet, inbgtf f;an gov^ 
6inbelfe jiieb fin ©i)Oøev ^af on '^avl ; l)an tog ba i(j;ert 
til ftg nKe be govleningev, fom f;an f;ai)be før f;aft, ba 
gaderne 6ei)erjlebe 2anbet» ^ong ^nnb gat) €;nar jlove 
©auei', 09 fov5anbt l)am faalebeé t ^jo^vliøf^eb til ftg; 
r;an (ooebe bevfor ogfaa , at €;nar ff nibe t)cere ben pvi 
fle 03 anfeeligfle af aHe COtOJnb i S^ovge, bev ifte 5ave 
^Di^binge; dlam , faatccnge (;an f;atbe ^evvebømmet ber; 
over, 03 lagbe enbogfaa tif, at €;nar fpnteé (;am bebjl 
Piffet til at 6ceve ^^fl^vbigf^ebé 'Slam, eto Oané ©øit 
€nbrib, fovmebelj! beveS ^t, naar ber ingen 3ari 
Dav Icenger. 

^ong £)(af feragec o\)er ti( ©atben'se- 

279. (Sftev avling ©fjafgéføné ^aib (Iprebe^ong 
£)Iaf meb fine 6fi6e novbefter lange 2anbet lige op fov6i 
(Btat; men ba i)an fpurgbe, at ^afon 3arl bvog me£> 
en (lov J^ær norbfra imob f;am, i)X<ijtbi l)an af og ftpve^ 
be øflevpaa lange ^pflen; bH Pifre fig M fnavt, f^Po af 
l;ané 93i(enb ber f;aPbe tjent f^am meb 5rofla6, tr;i ba 
fejlebe meget af glaaben fra f)am og til ^afonSarl, faa 
at kongen iffe r;aPbe flere cnb fe^ ©fi5e, ba f;an fom 
inb i Dvobravfjorb ; l;an lagbe til i ?8albal, og fatte ber 
fine ©fi5e op« S^erpaa brog gongen op gjennem33alene 
meb mange og flove 3(cvtegn, fom 6nb gjorbe for f;am, 42 

03 bevfra op"><ta 9cé;ar, fom bet Bevctteé i f^ané (Ba^a. 
^ong Claf bro^ til ^anbé lige til O^ojvife ; ber opf;oIbt 
r;an ftg længe om !Baaven, 03 (Taflfebe ftg ber et 6fi5, 
09 om ©ommeren brog f;an oon* til ©avberige, f;DOf 
r;an biet) fævbeleé uel mobtagen af^ong 3avijlejf 03 
dronning 3n9f9^»*^; ^^f opf;olbt f^an (tg om vBlnteveu, 
09 ^aDbe mange '^efpmvinger i ©inbct for, l)Mt> ^eflut.' 
ning (;an flulbe tage, tf;i ^ong 3arijlejf tilbøb f;am, at 
f;an maam bim ber, faalænge f;an Dilbe, cg at i)an 
flulbe faae af f;am et (lort Diige at (Ipre. ^zttt ^il6ub 
ot)ert)e;ebe kongen. Ogfaa liit tænfte f;an paa, at neb.' 
lægge (tn ^onget>ærbtgf)eb 09 rejfe x\b til ^erufalem eller 
(tnbre f;ellige ©teber og gaae i ^lo(ler, ligefom nogle ba 
fagbe, at l)an^ grænbe ^ong Olaf ^rpggbefon r;ai)be 
gjort; men bet oar f;am bog me(l i ^anfer, om ber fnn? 
be gteeé nogen ^ejligf^eb til/ at f)at\ funbe faae (it Diigc 
SKorge tilbage* ?0?en ha l)at\ 6let) mobig af (lige ^e? 
f omringer, f;en(Tjob l;an ^ele (In ©ag til ben almægtige 
^\xbé gorfpn og 55inie, at Oan (Inlbe inbgibe l)am ben 
Se(lutning, fom f;an faae t)ilbe me(! gamie^am felt) og alle 
Oané UnbergiDne; f^an t)aagebe ofte om Sjatten, og 5ab 
inberligen til @ub for alle golf, ligefaat>el for ftne gjen; 
ber fom for (ine 33enner. S)et flebe nu en 3^at, ha 
^ong Claf laa i (in©æng, træt af (lore ^efpiuringer, 
og t)an f;at)be fiinget ftne Nonner, fom r;an plejebe; ha 
vaciU\{ht ber f;am en ©øt)n, ber bog tjar faa loé, at 
r;an fonfeé at t)aage og fee alt, r;t)ab ber foregif i ©tuen. 
5)et forefom r;am, at en flor og anfeelig ^Hanh (lob for; 
an r;ané ©æng, og ^at)be en prægtig klæbning paa, 
kongen tænfte i ©etne, at htt t)el t)ar^ong Dlaf^rogg-' 
tefon, ber \>ax f ommen. £)enne ^Unh fagbe til ^on.' 43 fictt: «^it ev mcøct 6efpmm i ©Inbet om, f;t)rtb ^a 
flutning bu (lal fatte, bet tpff'eé mt(j unberlf(jt, f^Dovfoc 
bu oteri)e;er fltgt, f;t)ab 33ejlutnin9 bn jTal tage, faa 
09, om b\i {)av i ©tnbe at neblægge bin ^ongeDævblg; 
(;eb, fom ©ub Oar gbet big, efter ogfaa at 6I(ue[;er 03 
mobtacje et Ditge af ubenIanb(Te bi^ u5ef;enbte ^^Dbtn.' 
ger; brag f;efler tilbage til bit Siige, fom bn l)av faaet 
teb ^rt), 09 forr;en fipret længe meb ben ©tprfe, fom 
Q)i\b gat) bfg, og lab iffe bine llnbergtijne (Trcemme bfg; 
bit anflaaer en ^onge at ot)eroinbe (tne g;enber, men 
bit er en t;(eberlig 53ob at falbe i ^amp meb fit golf, 
eHer ti)ioIer bu maajTee om, at bn t)av en retfærbig ©ag 
t eberé ^i)i(t? €) jlal bu forbølgc big felD ©anbr;eben; 
bix fan berfor brlfltgen foge at olnbe 2anbet tiI6age, tf;! 
(3\xb t)il 6osre btg 33ibne om, at bit er bin (£;enbom." 
©iben »aagnebe ^ong Olaf, og bit forefom f;am, fom 
^an faae ODianben plubfeltg forftjtnbe. kongen taffebc 
@ub for benne ^a5en6aring, og 5e(Ii)rfebe fra bin Zib 
jtt ©inb, og 6ef(e|Iebe bit gorfæt [;oé fig, at brage tif; 
fcage til Dbrge, fom I;an tilforn f^iDbe oceret me(! tiibdja 
lig til, og fom&an fanbt, at aUi r;ané93?ænbr;eIf!on|Tebe. 
J^an tænfte ba ^aa, at Unbit x>ilbi mxt lit at inbtage, 
ba bit MV nbin ^oobing , ba l)an f;at)be fpurgt af be 
^Dtcenb, fom nplig Dåre fomne fra 3^orge, at ^afoit 
3arl MX forliiji ^aa J^auet meb r;ele (In ©fi6é5efætning, 
ba (;an foer fra €ng(anb. S)a r;an aa5en6arebe benne 
^efiutning for (tne ^ænb, optoge be bin aUi meb 6læ; 
be. 3^u er bit iffe utroligt, at (3nb fan r;at)e aabem 
fcaret kongen benne (tn ^ejlemmelfe oeb r;ané grænbe 
Olaf ^ri)ggi)eføn, t&i benne Olaf lagbc al fin Omt)\i 
^aa meb gubelig 3ver at ubbrebe ben Redige Sriflenbom, 44 la^t ©runbDoIben til ben, 09 Olaf ^ardbéføn oniDenbfe 
clt golfet i Øtorge ti( ben f^eUfge Zvo, tl)i en (lor S)eel af 
tette golf t)av t)enbt tllDage til be ^eben(!e Slfgnbevé ^iil>f 
favelfe fra txn fanbe ^ro, fom ben f^rfle Olaf r;at)be lævt 
bem; be i)are oøfaa r;inanben Itge t mange gorf;olb: 
fcegge t)ave be retb^mmenbe 09 flrajfebe onbe ?Dtenne|lei* 
nieb ©tvo^ngOeb, 09 gprbe f;evl ingen govjTjel paa golf, 
om bu e) fnnbelpffeé atbeoctge bem meb M ©obe; og 
Itgefom ^uDbingevne forfnfgbe Olaf ^rpggoeføn af ©;en 
vigf^eb og 12lt)inb , og fovbt ^an iffe tllbe taale biéfe 
tibenlanblTeJ^^jøDbingevé, cffer fom befnavere 6ni'befalbeé 
S3tfingeré, uretfcerbijje ^ervebømme ot)er fit gæbrelaub, 
faalebeé Mv ber ingen anben ©rnnb til, at golfet gjovbe 
£)pf?anb imob ^ong Olaf ^aralbéføn, enb at bet iffe 
fnnbe taale ^ané vetfævbige 2)omme, men f;an t){Ibe f^el; 
lere labe ^it) og Diige enb 9vetfo?rbigf;eb. SDet er og? 
faa af ben Qlarfag troligt, at Olaf ^rpgguefon fan l)aH 
aa5en5aret ^ong Olaf ^aralbéfon bmi ©nbé ^renbe, 
fom ber t)tPe fig for r;am c ©oi>ne, tf;i f;Qn fnnbe for 
Slibere ©fplb r;at)e feet Olaf ^roggoefun, før benne brog 
til 53enben, faa at r;an maatu fnnne fjenbe r;am, om 
t)cin faae r;am ijaagen. ^ong Olaf (obftn @un ?D?agnué 
efter ftg i Øarberige, gjorbe fine ©fi6e fc^rbige om ^aat 
ren, og fejlebe oDer til©oerrig, brog jiben til £anbé om 
©ommeren op til 9iorge; ogfaa paa benne Otejfe aaben.' 
6arebeé ber Oam moerfelige 33arf(er 6aabe taagenbe og 
fot)enbe, ligefom ber 6erctreé i f;ané (Saga. 

280. dj maa ben 3(a6en6aring fovbigaaeé, fom 
forefom ^ong Olaf i ©DOne, ba f;an laa meb (?n S;)ccv 
i 33(crebal i ^f;ronbr;;cm , nplig fommen jopenfra ODer 45 ?5j(clbet, noffre 3^flt fov ©laget Hb ©tiflejlab^ kongen 
ijaagebe Ktngc om $)^afren, og 6ai> tli ©ut> for jig og fiit 
J^cev, og foi) fun libet ; (mob 5;)ag panfn(bt bei* [;am eit 
^ungf;eb, og ba Oan t^ar fooet inb , foac [)an i)or ^')errc 
3ef»é (Ef;vl|lui^ (Inae iian* £>eb |Tg, jltitnenbe nieb mibfige? 
lig ^Invf^cb; og ba 5i!ongen fi)nteé i ©uDue, at ftgefom 
en ^fuKPgtig&eb fom oi)ev f;am fovmcbcif! ben mennefTc/' 
lige 9catuvé @i)agf;eb tjeb bm fli'(?ffel(ge Si'Pgt, foui 
oDerfaIbt f;am ub et faa |!ort og opf)o;et (B\)n; ba talte 
ben (eDenbe©ub 61ibeltg til f;am meb bféfeOrb: ufoux 
^u, min ^j<ei'el tf;i nu er bU ^ib, at bu ni)tter og np« 
ber t 2fdn for bit 9Ir6e;be ben fcbejle Svugt, fom bu l)av 
erf)t>eri)et big ijeb bin nptttge ^ivfen og 6tra?5en." ^er; 
tiæ(l t)aagnebe f^cHig £){af meb frievre ©læbe i (^inbH t)et) 
benne r;immeI|Te 5:vøft og ^avjlen, enb bn er at 6e(lrioe 
meb Orb; og faalebeé (tprfet ijcb bet gubbommeltge 
©pné ^Iibf;eb og ^lavjeb, fom g;en(!raalebe i f;an^ 
J);ærte af benne opf;Bjebe ^åbenbaring , gi6 r;an glab 
ti\ 5lampen mob fine Sjenber, og fif i bette^^obe en f;er.' 
lig Dmbotning, tl)i i)an fjobte bH r)immel(!e Svige for 
t)et jorbifle, og err;oIbt©e;rené^rone for fit ^lobé Ubgi)/' 
belfe ; tf;i, faaret til S)i3be for f;eKig Dvetfoerbigfteb af ©anb; 
r;ebené gjenber, gif f;an frem fra b^tt^ uéle 2it)é elenbige 
2elt til ^immerigeé opf;ojebe J^al, feenbe atte ^onger^ 
^onge, oor ^erre3efum ^^rifhutt i jtn ^erligf;eb og bem, 
fom (;er(lebe meb r;am i ben ei)ige greb og §ri)b et)in; 
beligen. 

281* €jnar ^am6er(lccfDer Mx i (ang Zib meget 
tnngfinbig af ©org oi)er ^ong Olaf ^Xrpggueføn , lige^ 
fom f;ané mange anbre fortrolige 53enner ; bevfor i>ar 
€;nar f;vt(ben fnlbfommen glab^ og f^olbt fig for bet me(!e 46 t ©tllf^eb, eftetnt f^an car fommett tilBagc fra ©Den 
vig 03 Oaobc inbgaaet govlicj meb ^otig DIaf brtt 
J^eHige^ dn ©ommer M'og €;nar 5ort fra 2anbet, 
før(! oDcr til €'ns(ani) 09 berfra fpb til 9\om» JTiait 
tar een 53{nter Sorte, 09 fom f;;em ben anben ^Bonv 
nier, 09 Oolbt fig ogfaa ba i Dvoligf^eb ; bog r;ai)be f^an 
nu, fomfør 6leD berettet, faaet f!ore gorleninger i^f^ronb; 
l)jem af ^afon 3arl; €;naré ^^nfeelfe begpnbte tici paa 
nt), faa at f;an ba Dar ben anfeetefte af offe ^ef^némænb 
t StJønbelaugen. 53ien ba ber f'om jtffer (Efterretning 
om, at^')afon 3arl tar forllif! \>aa ©øen, faa at iffe 
bet ?0^inbf!e, af f^^ab ber Mv paa ©f i5et, fom til 2anb, 
6egai) (Ejnar fig ooer til (Englanb famme 55aar, fom Olaf 
ben J^eUige brog øflenfra ©arberige. ^a Oan fom tiC 
^ong ^nub, tog kongen meb (5)f(?be imob f;am. S)er; 
paa fremførte ^;nar ftt ^renbe forgongen, (tgenbe, 
ot f;an nn Dar fommen for at ubDirfe Opfplbelfen af be 
løfter, ^ong ^nnb f^atjbe gjort f;am om 3arIénaDn 1 
9^orge, naar J^afon 3arf iffe mv mere* kongen imt 
rebe: «^ieb ben ©ag forf;olber ^tt flg nu gan(?e anber.' 
lebeé ; jeg &ar nu fenbt ?D?(cnb meb tjiéfe 2egn tif ©an; 
marf, og f;ar gioetmin ©øn ©cenb f^ele S^orgeé Siige, 
og (?al r;an berooer Dære ^onge, men jeg tit r>oIbe mit 
23enf]Pa6 meb big, og l)n {Tal Oaue ben ^SærbtgOeb , font 
bu f;ar ©lopgttil, og ixere £er;némanb»" €jnar inb; 
faae nu l;ele ^ong ^niM Qlgt, at f;an eilbe, at €jnat 
og be anbre^øDbinger (lulbe (!ribe mob ^ongCiaf, men 
iffe berueb ^aee nogen flørre gorfremmelfe i ^a^t enb 
før, uagtet be breue f;am 6ort fra 2anbet» S)a tccnfte 
^jnar igjen paa ^ong Olaf ^rpggeeføn, f^Dor flort et 
2ab atte Korgeé 3"b6pggere lebe <?eb at ml(?e faaban en 47 ^Bt)Mn(j/ fom l)(it\ Dar , ti)\ cilbxi^ hvi^ 6fln faalebeé be 
hofter, f;an f;at>bc ^mt jine fenner* ^'iinr fattebe eit 
fanmeget beflo [;jcevtclt(jere 5\;arll9()eb til Olaf ^vpcjgtjc^ 
føn, fom f}ait mere fif 33ri3t^er paa, at f;on f;oDbe ot)er; 
gaaet be f!e(?e ^joi>binoer i ?Oianbtø(;eb o<j i ot f>o!be a((e 
be gobe ^ijfrer, fom fjon f)ai>be gltjet ftne CQiCenb, faa at 
t)m ingen ^E^æber fpnvebc at pbe bem, fom tjente r;am 
meb ^ro(?a5, mav ben hmbe paéfe fov bem^ S)a €/; 
nai' funbe fovmobe, cit Dtovbmænbenc uilbe oplægge faa; 
bant et 'i)\Ciab mob ^ong £)Iaf benne 6ommer, om l)an 
hm iøjlenfra, at M Dilbe Dceve utjenligt for ^am at ^au 
nogen ^eel beri; nav i)an meget langfom til at brage 
5ort fra ^^ejierlanbene, og ttt gif , fom f)an agtebe, at 
l)Cin iffe fom oeer til S'Jorge, førenbDIflf ben Redige t)ar 
falben. S^et r;ar golf beftanbig ftben fagt, at btt gif 
€jnar fo^rbeleé loffeligt meb , at i)an albrig (!reb imob 
5tong Olaf, efterat be r)at)be inbgaaet Sorlig. €jnat 
i>av ogfaa ben f^rjle af S^orgeé ©tormo?nb, ber meb al 
^æber og SInfeelfe gjorbe longCIafé ^peaigf)eb 5efjenbt. 
282. ^ong ^nubé ©jon e^enb , fom 5Iei> falbt 
©Denb Sllpfeføn, mv f ommen til ^^igen, ba8Iaget |!ob 
teb ©tif(e(?ab ; r;an 6let) (tben tagen til ^onge i S^orge. 
^a ©oenb 5llfifeføn r;at?be i tresår f)eriTet ouer ^anbet, 
fnn ltbetaff;oIbt af 3nb6i)ggerne,fpurgbcében^^benbe til 
3^orge, at ^ong Diaf ^n;ggoefon6 og @i)ba ben €ngeh 
ffcé ©øn ^ri)(5gt)e famlebe (tg en J^cer i ^eflerlanbene. 
^ong \3Denb mv i ^Oronbf;;em, baf;an fpurgbe benne 
^ibenbe; {jan ub5cb ha (Iraj: ^ebing og ftceijnebe M)n^i 
mænbene tit ftg. (^jnar ^am6er|lælt)er fovblei) r)iemme, 
og i>i{bi iffe brage meb 5tong ©oenb. ^a ^ong ©ttenb 
Par fv^rbig; brog l)an meb pn Slaabe fpbefter langé ^p^' fe 48 fra 53eperlanbene 03 tom til ^urbelanb, 03 be fpurøbe 
ba til f;{nanben. ^ong ©oenb fipvebe mcb (Itt glflabe fra 
©ønben langé ^i)|Ien, 09 ^rijggDe norbenfra imob ^arn. 
©aa (l<jeé bcr t ^rpsgbcé glof *): 

©øgcnbe ^æbcr ^rpcjgiJC 

goer fra D^orbcn, men ^onnmg 

©Denb mcb en Jf^o^r fra ©ønben 

S>ro9, 03 ^amp bc^pnbte ; 

3 ben Oefrfge ©tn'b jecj 

S^eeUog, fnart be mjøbteé, 

^srberé ^cer i 6o(erbeé 

tummel tmt miiiib* 
£)e møbteé norbenfor ^cebcren i ©ognefunb inbcnfor 
$5ofn, nccr Deb bet ©teb, f;t)or ^rlfng 6f;af(jéfi5n t)at 
falben ; M f om til en f;aarb træfning ; M oar en ©jøn; 
tjag ©laget (!ob» (Baa figeé i ben gfof , fom er gjort 
om ©Denb Sllpfeføn: 

^aa m ©-onbag, o ^Dinbe ? 

gorte Uq 09 01 til 

golfene 93?oen ^), ben 9}?or3ett 

SD^anøe for ©Doprbe fulbe; 

dlaabt ^;ob at ritte finge 

3iat)ne, ba ©fi6eé ©taene 

©ammen ^onø ©ttenb fine ^oenb til 

©triben hob at fæfle* 
3 bette ©lag fejrebe ©Denb, og ^rt)ggt)e faibt meb fim 
(le ©elen af (in ^ær ; t)a Dåre forløbne tre og fprretpce 
Olav fra ben ^tb, ba ()ané gaber ^ong Olaf (loge paa 
£)rmen. ^ong ©Denb Oer(lebe ba enbnu oDer ^anbet ben 
*; et fort ^oaJ). '} U^tUnm* 49 ticej! følgenbe ^inta\ ^aavm efrei* bvocj ^ijrnv "Imu 
6evll;celDer ooev til ®avt)ert9e cftet £)Iaf ben S;>im^ei 
(Bm lOJagnué ; be fom et 5(av cftei* øjlenfra, 09 ^0119 
©ijeni) fTi;ebe flrn^* 6oit fra D^orge, ba ^O^agnué fom tit 
£anbet; 9D?ngnué bki) ba tagen til ^'onge oDn* f;ele ^an? 
t)et» i^oncj 9]?agnué ben 6obe, ^ong DIaf t>tn SpdU^i^ 
©ijn, ^evfFebe ooer S^orge t tretten Slår, fiorenb J^aralJ) 
©ignrbéfijn, ^ong ^riiagnué'é garbrober, fom til D^orge* 
^ong ^^iignué (jao ba^aralb bet^C>^{^e af D^orgeé 3ii(je, 
00 be bare 6eø9e een Q3intev konger oi^er ØJorge, ba bøbe 
^oncj ^Dtagnné , 03 Jparalb 6Iet) ene ^onøe t ØJovøe* 
©aute fommec til @p&Iant)ene» 
283. ©amme^ar, fom begge gro^nberne ^^ag^ 
ttul ben 6obc 03 ^aralb ©igurbéfon i gorening f;evPrebe 
oDei' 2anbet , brog en S^orbmanb, t)eb dlam 6ante, 
6ort fra £anbet^ og agtebe at rejfe til 3\om; men ba 
^an MV fommen neb til ©a^lanb og Dar bvagen for6t 
€øln, møbte r;am en 3D^anb, ber r;eb Qyant; l)an mv 
ogfaa en S^orbmanb, og f;at)be uæret ©anteé 6talb5re; 
t)er; 6ant »ar ba ni)lig f ommen fra 9iom* ©ante 
fpurgbe ba ©aut, om f^an [;ai)be nogle ^enge at laane 
I>am; benne foarebe: »Jeg t)tl iffe aHene laane big, 
faa mange ^m^^ jeg r;av, men ogfaa folge big fely, 
(;Oor()en hn oil brage." 52)e broge ba forfi til 9iom og 
fiben ub oi)er J^aoet tii 3ernfalem» SDernctfl tjilbe be af 
f3ibeli)(l rejfe lige nb at fee bet robe »f>ao, og ()Oør 9]?o; 
feé l)ai)bi fåU 3oberneé golf nb af 5(^gi)ptelanb. ^?en 
t)a be i)are fomne langt paa 53ejen tii ^gpptelanb, fore 
be i>iib i Ørfenen, og ©ante 6Ieo ba fi;g og bobe» ^er; 
efter foer ©aut l(cnge eenfom t)ilb nbe i Ørfenen, og 
3 55in^ 2) 50 ttbflob Snabe JT^utiget o(j^tro6nd; f)an iM'fbc bn i>cnbe 
tilbage, men Dt&j!c iffe, ()t)Ov ^nn M\\ (Sn ^a(j fom 
t}m m\ uD af Ørfenett (il en flor gloD, og paa ben nn-' 
ben (Bibe af globen faae f^an et flovt ^lofler, og han 
f)Oi)be ba megen 5i)f! til at fomme ot)er globen til ^lo.' 
flerct, tf;i f;an toentebe ftg ber nogen ^Umiéfe; f;an gi6 
ha(\i>t op og ncb fange globen, men traf ingen(?ebé 
nogen ^ro etfev noget ©fi5; og f;an t)ar ba iaa nbmau 
m af J^nnger og ZH'ft og megen ©trababé, at i)an næ.' 
f!en opgai) .^aabet og fætbte^aarer, t>a t)an iffe fnnbe 
fommc otjer globen. 3 benne ©org og 5iBefi)mving lag-' 
be l)an jig neb paa globbrebben !igeoi)erfor ^lojtevet, 
og fafbt i ©otin; bet t>ar i ben tvebie^ime paa5^agen; 
men faafnart f;an t)ar inbfo^et, baveé bet f;am for, at 
en ^lanb fom til f)am og fagbe: „S^n foDer nforfigtig; 
i)\>ié bn l)av 2\)ii til at fomme oDer gfoben, reje big 
ba f)nrtig op, og bn Pil fnbe et libet ©fi6, fom fi\)i 
ber peb ^rebben." 33eb bHti paagnebe 6ant, og føm 
teé at fnnne fee ^anben forfoinbe, i bet r;an Inffebc 
|?;nene op, S^ian fprang ba f^nrtig op, og gif neb t'ti 
SJ5rebben ; ber fanbt f;an et liUc ©f i6 flpbe og 5(arerne 
lagte imettem 5IaretoUene; f^an gif paa 6fi6et, og roebe 
oper gfoben ; ()an gjorbe b^vpaa ^aaben faft Peb 5Breb; 
ben, og gif op fra globen; f^an fom iøvfi til et fmnft 
(5teenf)nné, tnben r;an fom til ^lojleret; i bme .S)nné 
faae f^an en albrenbe ^anb fibbe, ber Par fnuif og af 
et anfeeligt UbPorteé ; ©ant fanbt, at benne par meget 
lig Oam, fom Par f ommen r;am for i øupne; men tnben 
©ant fom til ©teenf^nfet, fnælebe 93?anben til 33mt; 
fiben re;(te f^an ftg op mob Gant, ba r;an fom til 5^o; 
ren, og fpurgbe )(>aa bn banjle 'Inngemaal, r;Po r;an SI MV, t)i)ovfva t)an Mx f ommen, 0(j r;Ooi*f;en [;an t){Ibe 
brage. Q}a\\t fortalte r;am noje nit, r;t)orIebeé bet l)an^ 
(ammen meb Jane 9ie;fe. ?0?anben 916 ba tii f;am, [;((,' 
(le r;am meb ^I(bf;eb, fi)(le f^am, 0(j førte f;am inb i J^m 
fet, 0(5 fagbe: «J^DiI t)n bi^ l)ev tii Siften, 03 fitg mi'^ 
SEIbenber fra D^orrig, 09 berefter ffal jeg lebfage btg til 
©tåben 03 uære ^oI6 for big» ©iben fpurgbe t^n 
fmuffe ?[}?anb om Jarlen (Erif .^afonéføn 09 f;an§ ^ro? 
ber ©Dettb 03 bcreé Stbfærb* ^ant fagbe, at be oare 
for længe ftben bsbfi. ^ernæf! fpnrgbe f;an om (Erling 
©fjalgéfon og f^ané ^one SIftrib. 6ant fortalte ()am 
om €rlingé galb og nøjagtig om f)t)ab ber Dar forefalbet 
mellem l;am og ^ong Dlaf »&«vaIbéfon. S)erpaa fpurg? 
be l;an om Dlaf ben hellige. 6ant fortalte f;am ^ong 
Dlafé galb, og tillige at ©oenb Stijifefon l}at)be taget 
Svegjeringen i Dvorge efter r;am, og Itgelebe^ at Claf 
SrpggDeføné @on ^rpggoe t)ar fommen fra 25ejlerlan? 
bene, og l;ai)be (Irebet mob ©oenb, men at ©t)enb fejre; 
be, og^ri)ggt)e falbt* 23eb benne gortælltng 6leo bm 
onfeelige ?Dtanb meget Cebrøoer, men fpnrgbe bog, Odd 
ber nu Dar ^onge oDer S^orge, ba i)an brog bort fra 
^anbet. Qjaiit fagbe, at Olaf ben J^elligeé ©øn 9Dtag? 
nué l;aDbe f;erjTet oDer Svorge i tolD 5Iar, og bH Dar i 
f;ané tmtmbt Ovegjeringéaar, jeg brog 5ort fra O^orrig, 
og ba Dar J^aralb ©igurbéføn fommen til Diegjeringen 
meb f;am." S)a fagbe bm albrenbe ^D}?anb: a^3iagnné 
ben (^obe fi)neé mig Del om, efter f^Dab jeg Un (Tjonne 
af mange berfra fomne9]?o?nbégort(5l[ing; men^')aralb 
©igurbéføn anfecr jeg mere foren^ifing, enb en ^onge, 
og om r;am l;orte jeg meget fortf^lle, ba jeg Dar i ©ro?.' 

© 2 52 felanb; men f;tjab figei* bu mu] om bet, Oatje Svovb; 
mcenbetie eubnu noget 5DiinDe om Olaf ^rpggDeføn ?" 6aut 
fi)nvcbe: ,,^^UiQt cv iblanbt bem f;ané 5}^fnbe, tf;t flor 
Slnfeelfe (laffer Det f^am, ot ()an inbførte ^viftenbom; 
men i S^ovben." ^a fagbc ben anfedige 53?anb : u^m 
bu mici, f)Dabgolf tvoer, at ber er 6IeDen nfDIafln^gg; 
tjeføn i ©laget paa Ormen I" @aut foarebe : ^^erom 
ere ^D^eningernc btilw, nogle jTge, at [;an faaret er 
fprungen oi)erQ5orb, 03 a ber funfen neb meb (InSBrnnie 
09 anben Diujlning, 09 er faalebeé omf ommen*" ^en 
onfeeltge ^^lnb foarebe: ,,^t)t troe golf, at l)an jTulbe 
Dille tage fig feli) af ^aøe, 09 t)0?re faa ræb, at ^an dKj 
bc fpringe ub i ©sen, i bet ^ilfælbe f)an t)ib(?e, at l)an 
t)ar faa faaret 09 ubmattet, at f;an iffe funbe fomme bort, 
09 e; ()ar ban ba mva færbig i ^egeméoijelfer, fom r;an 
f;at)be Orb for, om 35ron;en eder anben Dvuflning jTnlbe 
icenge betpnge r;am unber 33anbet, faa (;an iffe funbe 
faae bem af ftg; ej ffuKe golf troe faabant; men fu'9 
mig, O^abanbre antage!" „©omme antage," fagbe^ant, 
,,at Q)nbé ^raft I^ar ta^n f;am til fig efler f^enfat Oam 
paa et anbct Qtib mb bit frore 2i;i5 , fom mange fnae 
oDcr kongen." 5^en fmuffe COtanb foarebe: uX>in ODte.- 
ning er tt)ti)Ifom og utrolig, at i)an f!ulbe tjflpre faa f)cU 
lig, at f;an Mx fort/ent til ben JE^t^ber of ©nb, at ben 
r^immeljle ^raft f!ulbe tage f;am (euenbe bort fra 9}?en.' 
ne(lene; ti)i (lj£fnt ^ong Claf g;orbe nogle gobc ©jer.' 
nin-ger, begif Oan bog mange 6pnber, 09 berfor er batt 
iffe troligt/ fnarere f;ar [;an meb ?)bmp9^eb 09 Q)nbé 
^ifianb unbfl:i)et ^itJéfare* ©iig mig enbnu, f)\>ab am 
bre troe!" ^ant foarebe: «6omme fige, at l)an f;ar 
fD^mmet r;en til bH ©fib, fom \aa iffe langt fra ©laget 53 om Q^acjen , ocj nr f;ati er ta(jeit op t ^et 0$ fort til 
2an&." u'^'it fan man fnarere troe," fagbe f;an, ,,cnb 
at f;an fTnl&e Dcerc opfa(ien ttl ^imfcii, og tct ftge paa; 
Iibe(t(^e 09 fanbfc^rbiije 9]iccnb (jer f^oé oé i 6i)t)fant)ene, 
nt (;nn f;ar leuet efter ©Inget, og lige ()en i te 5vongeré 
5ib, fom nu ere i Scorrig næflen i f;a(Dtreb(tnt)éti)t)e 5(ar. 
0}?en flig mig, om C'jnar ^amGerjTceber leijer!" cÆ/' 
nar ieber," fagbe (3ai\t, »og 6oer paa 6tmfar, og ev 
gift meb jarlen Jpafon ©tgurbéføné 2)atter ^ergfjot ; 
[;an er nu tjen porfle og anfeeligfle af 2e[)némcenl)cne t 
^Oronbelangen, og er meget aff;olbt af ^ong 93Jagnu5. 
^a fagbe t>en anfeelige ?0?anb t ,,€';nar ^am5er(lÆ(i)er 
oar ben, jeg faae cit j?ribe manbigjl ^aci Ormen, af 
faa ung en ?9?an& at txere, tl)i (;an Dar ba atten 53intre 
gammef, og i^ar bog itg meb ^ongené taprere ^c?mper," 
©autfaaeba5}?anben i ^i^lnjtgtet, og grunbebe paa, f^oor? 
lebeé f;an fnnbe faa nojagtig fortcede 6aabc om 6iaget 
og ^ongené ^opnb. (3ca\t fagbe : aT)a Mv |ag en gan^ 
(le ung 5^reng, iia jeg faae ^ong Chif ^rpggtefon, og 
bu er r;am meget dg, jTjont bu nu er gammel; (lig mig 
nu, om bu er ^ong Olaf," Jp)an foarebe: ,,€j tilegner 
jeg mig Clafé J^æber etter ^ongenaon;" og i bet fammc 
lob en ^loffe, og ber 6Iet) ringet tii ^ftenfang t borgen* 
.53?anben fprang (Irn^* op i)eD Dm for(le Diingning, og gif 
til^irfenog©aut meb Oam, ^aa flor Mt benne ?0?anb, 
at^autnæppenaaebeOamoptil (Sfulbrene, ba be gif ijeb 
I;inanbené<5ibe; men ba be fom i ^irf en, i)are ber mange 
93vcenb forub, og 93tunfene og ^ferfene Dccutebe efter 
benne ?0^anb, og 5egt)nbte (Iraji* SIftenfangen, ba f)an 
fom inb i ^irfen. Q)ant lagbe ?0^ærfe til, at tcnne 
CO^anb iidx .^ooebet og .?)alfeu r;o;eve, enb enr;t)er anben, 54 font i)av ber; oc^ faame^jet anfeeligeve fore!om t)a\\ i aUc 
^enfeenber, fom t)(in mx (lørre cnb nnbre, og mange 
5S?cenb ftobe rnnbt omfrtng f;am, aik bevebte til Oané 
^jenejle* S)a^ff en fangen Dar enbt, gif ben jlore9]tanb 
nb af ^(vfen, og falbte to af ^lojlereté gori)aIteve meb 
ffg/ og 6ab bem r;j(elpe ©ant ^aa i>n ^ebfle. S!)e fiDrte 
^ain tii et herberge, og betævtebe r;am faa gobt bc fnn^' 
ne, og om CI}?orgenen efter fobe be r;am fomme i ^ab, og 
gaue f^am vene ^I»ber. CD?en ben anben 2)ag efter SD^eé.' 
fen, falbte btn frore 93^anb, M l)m gif* fra ^irfe, ©ant 
tiifi^f og fagbe ttl I^am: <,§ør ^jnar 2am5erjlceber 
min •S)tlfen, naar htx fommer til O^orrig, og flig r;am 
t>evr;oé, at ;eg betibner f;am letf at ingen jlieb 6ebre 
^aa Ormen enb r;an, og tilregn paa at bn (tger(Sanbt, 
f?al bn 6rtnge r;am benne ^niu og l^ctt^ ^elte, fom jeg 
fenberf;am;" og ()an otjergat) f;am t)a en ^niD og et 
^elte, foflbare ©ager af tiH ©lage* ^erpaa gif r;an 
til @teenf;nfet, men gorijalterne fijrte ©ant til ^er6er.' 
get. Qyaut 6emærfebe, at be agtebe SD?anben faa f;ø;t, 
at alt bki> nbfm't efter (;ané ^iUk i benne ^org , fom 
om r;an oar ^onge berotjer. 6amme 3!)ag gif 6ant til 
ben flore 5Dianbé ©teenf;nné at forføge paa, om f;an 
fnnbe enbnu pberligere faae 53i6f)eb om, ^t>o ^an t>ar, 
men ba mx* S;>i\^a tiUnffet^ ©ant Denbte ba tilbage tit 
herberget. 2)en trebie 5)ag tiblig om 9D?orgenen brog 
©ant bort, og ifølge ben (lore 53ianbé befaling bleoc 
ber gii)ne r;am ^ebfagere og ^olfe meb nb ooer J^aoet til 
©rocfelanb. ©ant f;oIbt itU op at rejfe, før r;an fom 
r;jem tilD^orge; [;an brog ba til (Sjnar ^amberfTæloer, 
og bragbe r;am ^nioen og feltet, og fortalte r;am alt 
om (tn Siejfe, og l)Mb l)an og bm (lore ^^anb r;aDbe 55 tciH meb r)inflnDcii. ^a (f;nav øcrte bcfte, fag&e f;an 
niei) ^iiavei': ..øviiibt ftger ;e(j M9, ^In'ober Øaut! at 
Du l)av tilutéfc fcet Olaf IvpggDfeiJU , 09 Onn f;ar fenbt 
nii^ bléfe fo)l(>ai'e ©aijer*" Sjette l)am "^ijt Qlégeréføn 
cu paalibelig 03 fov|lanbt<) ^Oianb, DcI) 3Jaon ^r^orare« 
^[;ovi)albéfDn, ftge, 09 (S/nar ^nmberjlæluer f^aobc felu 
fovtalt bet til ^f;oViU'ciu 

^ong »^avalDi^ og (Sjnav 5ambcrflPce(\)cr^ 

284* ^on(j S;)civalb ©iouvbéføu tog (gneDcelbct i 
S^orge efter ^ong ^Dia^nué Claféfené 2)øb. J^avalb 
fpnteé, at (£/iiav ^am6er(?ælDei' r;at)be altfov megen 
^Juigt t 2r;ronb(;;cm. ^vougen føgte bevfoc mange ^aai 
fhib til at faggibe r;am, og fratog r;am arte be fongdige 
gorleniuger, fom ivong 5)?agnué f;aDbe Qmt (;am; 
men €;nav 6leu t)eb at føre f?g meb famme S;>ø}U\) og 
53ragt fom tilforn, ftjmt (;an ingen fongelige gork? 
ninger f^iobe ; ber 6(ci> ba megen Uenigf^eb imellem bem, 
tf;i (f;nar i)ilbe paa ingen «)}?aab^ gitje efter for ^ong 
^aralb* ^ort efter ^ar M, at (Bant, fom nplig 6leD 
fortalt, fom fra 3erufalem ; t)eb I;ané Q3erexning for^' 
ni)ebe nu (Ejnar fin inberlige ^;o?rligr)eb til Olaf ^ri)gg; 
t)efon, fom l)an 6ef}olbt til fin S)obébag, f?jønt l)a',i 
ifte funbe txere (;am nær l;er paa 3orben. ^inar 6leu 
be|b mere [;aarbnaffet og opfcctfig imoD ^ong ^aralb, 
jo mere benne 6efufl?rebe f^am, tnbtil gobe^ænb lagbe fi'g 
imellem for at forlige bem; M fom ba faa i)ibt, at be 
^erammebe et ?D?øbe i D^ibaroé. 53aa bat^ COtøbe lob 
^ong ^aralb €'jnar og f;ané 6øn €nbrib nnber grebene 
93?af?e br(e5e ^eb ©oig, ligefom bH fortoflleé i O^orgeé 
^wigeré ^eunetéfaga* 56 285. ^oti3 ^belrnab €t)i)arbéføn r;at)bc regjevet 
I (Englanb i 27 ^aVf ba ^on^ £)Iaf ^n^ggDeføu jlogé 
iibeiifor ^snben, og ef(ev ben^ib ve<j;evebe 5Ibe(vaab cnb.' 
nu i effetje Qlar ; l)an Mv, fom før 6kt) berettet, en gob 
23ett nf Olaf ^rpggtjeføn* (rfter r;am regjerebe t ^ng; 
lanb r;ané ©øn (^bmunb i eet 5(ar, førenb ^nub beit 
SD^o^gtige fom meb en J^cer til ^nglanb, 03 frigebe mcb 
SIbelraabé ©ønner c otte 5Hnr ; efter ben 5tD regjerebe 
(;an ooer (Englanb fejcten 3(ar; berncef! regjerebe i tre5Iar 
^arolb, en ©øn af ^nnb og dronning €mma, fom førjl 
f;a&be tæret gift meb ^ong 5lbe(raab ; berefter ^ørbe; 
fnnb i to 2(ar; t)ixpaa 6IeD €bt)arb ben ©obe, ^ong 
^belraabé 6øn, tagen til 5longe i €ng(anb. ^ong €b? 
ixixb funbe f;n(le bet ?8enf?a6, ber r;aDbe »ccret meKem 
Oané gaber ^ong SIbelraab og ^ong DIaf ^r!)ggoeføn. 

286. ^ong €bDarb inbførte bm ©fif , at r;an 
fortalte fine ^øDbinger og ^ofjtnber D(af ^ri)ggDeføné 
©aga paa førpe 53aaf!ebag ; ©runben tif, at l)m fortalte 
^ong Olafé ©aga f;eHere paa JJaajlebag enb paa enr;uer 
(tnben S^ag, i>av, at t)an fagbe, at Olaf ^rpggt)eføn 
f;at)be ligefaa meget ot)ergaaet anbre konger, fom^aajTe; 
bag oDergaaer anbre 2)age t klaret. 5^er MV en ?0?anb, 
fom ^eb Orm ^f)orljotéføn, en forjlanbig og fanbfærbiø 
CO^anb; r;an boebe paa ^prnæ^ i Ørfenøerne, ba (£bt>arb 
i)ar ^onge i (^nglanb* Orm fortalte, at l)an I;ørte ^ong 
€bt)arb læfe Olaf ^rpggtjeføné ©aga op af ben famme 
95og, fom Olaf f«li) f;ai)be fenbt ^ong ^belraab fra 
Serufalenn ^et 2(ar læ(Te kongen for fine ^øubinger 
og 5eleJP)uuétroppen om ©lag'et paa Ormen, og gor; 
tællingen i>at ganjTe oDereenéjIemmenbe meb, t)\>ab ber 
for bki) bmtut om ^ong Olaft? ^ortfomf! og om f;ané 57 Oiejfe ut) oDer JÉ)aDet Ji!3evufalcm, 03 at r;an r;ni)be 
taget ©æbe i et ^lofler i ©pvlanb; 09 ba fortalte 
^oncj €bi)arb (ine ^ænb Olaf ^rpijgoeføni? Srb, fom 
uo(jIe, ber ni)h\j i>ave fomne til ^nølanb fi'a £i;iiant), 
l)c\\)i^^ Ijevettet ^onsen. ^ong »fatalt) ^aatfagei-é ^c I;at)bc mange Cerumte ?Ovænt) om fiø ; 6Ianbt cmbre oavc 
t)er tre ©f;albe f;oé kongen ; nemlig : ^luei* ^nufa, 
^[;or6jøvn J£)ovnfIofe og SInbnn 3l|^^^ba. 5[;oraIf i 
Jbi)ln (;aube ^illabelfe at opf;olbe jtg [jjemme, Da bet, 
(om ^er fral fovtcedeé, foregik ^ubun i)av ha igjen 
Commen i O^aabc [;oé kongen, r;i)ié Unaabe r;an l)ai)bt 
^aabraget (ig t)eb at tage Omfijcebet nb af ben ^rape, 
fom øané grænbe Ulf (3e56eføn f;aDbe gjort om ^ong 
jT^aralb; bevaf fif 5lubnn jtt g^genaon og 3^rapen ?fi<im 
af ©tjaalenflef, fom ber fortæfieé i Ulf ©ebbefijné og 
^i)ig 3arlé ©aga. ^ong ^aralb Mv til et anfeeligt 
©ilbe vaa S;ii\éfib i D^orbmure [;oé fin gvænfe 3"9«^' 
5org ben 9vlge; ber Dåre r;ané ©fjalbe og mange anbre 
anfeelige 93tCenb meb r;am. ©ilbet uar meget pra^gtigt, 
og (InUiX MxUi)C felD op; f^nn t)ar en fmuf og telexen 
^Pinbe ; r;un (l/enfebe om Qlftenen et 5Di)re[)orn for 5luf 
bnn; r;an tog [;enbeé ^aanb meb ^ornet, og fagbe: 
,,^n er en fmnf ^Dinbe, og færbeleé t)el foneé jeg om 
t)ig, og om bn pli tiiiai)C mig at fooe f;oé big i 9^at, ba 
Pli jeg giPe bIg benne ©ulbring, fom ^longen f;ar gipet 
mig, og beénben mange anbre ^Ing, om bu pII moD; 
tci^c benu' ^^un foarebe: u'^a Umx ith pceie Un aU 59 

Dorn'ge^eiimg, tt)i Mi maa wu bvuttm , 09 kongen 

i)ii 6Iii)e oveb paa t)tg, om r;au mævfei* t)ette." ^Æ; 

6ri;t)ei* jeø mig om ^er/' fagbe ^ubun, .^om bu dK fam; 

tpffe.'' ^lut Ceti'iKjtebe Oitngen, 03 fontel at Den ^ae 

fmuf, o(j fagbe: u^frerfom ;e(j fi)neé t>el om big^ 05 

Dette fimbe ^olbe^^ fremmelig, faa Dil /eg g/øre Mn 33iflle, 

iiaav bu til vetfe Dicj efter M, fom jeg forefTn'oer; t)u 

{?al fomme til min gvuerf^ue, mav ben tvebie 2!)eel af 

3^atten er forløbni, 03 ;e(j jlal ba førcje for, <it ^tafiu 

laagen ev aaben 09 licjtlebeé be ti'e2)øre, ber evc for 

(Btmn, * * * 03 f;an fi)|le Oenbe til ^fi 

ffeb. S)ernæ(l fom Ingeborg for ^f;or6;ovn ^')ornflofc 

|)aa famme 93^aabe fom for Slubun , 03 bereé ©amtale 

fiif ub paa Ut famme^ 09 bet jluttebe meb, at t)an ffufbe 

osfaa fomme tilgruerfluen Irgefom i)in. ©iben fom r;un 

for gylter »C>nufa, 09 [;an tog mob f;enbc paa famme 

^aabe fom be forrige ; bet fluttebe meb , at enr;t)e)r 

af bem gatf^enbeenøulbrfng, 09 f;un tog imob bem aik^ 

03 6ab ØlDer fomme, naar ber fun tjar en trebieSDeel 

tiiba^a af D^atten. 3n<jen af biin x>ibili noget af be a\v 

bre, og enf;t)en)ar berfor oeltilfrebémebbet^ofte, ber Dar 

l;am gjort* 2)a f;un nu om aftenen gif til ©o^ngé, fabe 

enbnu mange oppe, og Dåre meget brufne, og en()i)er 

foo inb paa ben ^iab^, f^Dor Oan MV. ©f;albene fabe 

ogfaa tilbage og uaagebe, tt)i be forglemte iffe, ^i)OXi 

r;en be (lulbe, S)a ben trebie 5^eel af Sjatten nu t)ar 

forløben, flob ^ubun op, og gif til ^n^éf>VQé gruerflue. 

©tafitlaagen i>av a(>ben, r;an gif nu inb, og luffebe 

ben ene2)or op efter ben anben, inbtil f^an fom til feloe 

©tuen, bafanbtl;an, at ben Par i 2aa^';, f;an agtebe 

ba at^aai bort, men i M famme r;ørte f;an, at ben 5Døiv ^0 fom iyciv mil ubenfov r)am, fmcclbebe t ^cia^ ; 
t)eL* ftot) f;rtn Da* 53ei) 9}?lt)nat floD ^Oovbjorn J^^ovrt/ 
flofe op, 09 fiif til 3n3c6oi'øé gnieiftue, r;an gif inb 
iøjenncm ©fafltlnagen 03 tnb ab Den S^ør, fom oav bei* 
ii(c(I beb; ©tuen oar ba i 2aa6, og f;an i>enbte tilbage, 
men i^a mv ogfaa ben ^idv i ^aaé, fom f;aii for[)ett 
Juffebe op. Og ba be to ^vebiebele af O^atten oare for? 
Io6ne f!ob g)lt)ev op, og gif tiI3»3^^J>i*9^ gnieifue; ^tat 
fimt f!ob aabent, men ba Oan fom til ^^ren tii 6tuen, 
t)av ben i£aaé, og ba f)m agtebe ftg iXi) igjen, tar 
©tafitlaagen i Saaé; cn^t)er af bem fab nu ber, r;t)Of 
f)an Dar, bet uovige af Sjatten, og ben ene t)ib(le iffe 
of ben anben; ingen af bem f^aobe fTere ^fæbei* paa enb 
ftt ^Jinneb og en Dijevfappe ; fejret mv f oibt og M mv 
fræif Svo|?. ©a nu kongen om 9}?orgenen fom i (it 
JP)o;f(ebe, faonebe [;an fine ©fjalbe, og man gif at føge 
eftev bem. 3"S^^«5i'9 fortalte ba gongen, f^Dorlebeé btt 
r;ang fammen ; ^longen gif nb til Srnerfluen meb mange 
golf, og fanbt ber l7ne©fjalbe. gongen t)av faa i)veb, 
flt man næppe funbt faae et Ovb inbfurt f;oé fcam, og 
M at bra?5e bem faa f;uvtig mue(igt for bereé ^^'um,' 
bri|Iigf;eb. Der Dåre mange 5rat)e 93?ænb f;oé itongen, 
fom 6abe for bim, og faa gjorbe be ogfaa felD; men ba 
bereé grænber og fenner iffe funbe faae nbuivfct bem 
greb , babi be kongen , om f;an Pilbe fenbe bem i noget 
$(5renbe, fom f;an unffebe at faae ubfort, fljont ber Mv 
nogen ^itjéfare berueb, ifleben for at labe bem brcie6e 
for iffe frørve ©ag, faa meget fom i)an forf;en l)a\>bt a<^f 
tit bem. Cbertalt af fine 53enner, fatttbc kongen nu 
benne 33eputning, og fagbe at t)an oilbe fenbe b^m ojjer 
til ©gerrig tii ^ong ^rif ^/ornéfen, for at ti(Pf;e6rinøe 61 greb imcffem ^fvigevne ; bette 5ejTemte ^ojigen, forbi cm 
f;i)er nf bcreé ?Dt(cnb, fom fom i ben onben^ Dvlge, 6Ict) 
ftro?: bro?5f. ^ocv of Øf/albene f^aube (jjort (tn 5Sife om 
9vatten mellem S^urrene. ^enne fuab 5iubun : 

Utiber ben aa6ne J^immel 

!Bc ('nbfpærrebe ftobe, 

€eu efter buj anbcn, 

3nben benne ellemme; 

^iljTpnbt i)t(! man Oar, et 

krigeren r;«?fteé (lulbe, 

?OiiJen ej ;e(j fctnbt, og 

gængjlct flipper /eg næppe, 
^enne fpab ^l^orbjørn: 

'^Hti t)olbte ^t)fnben/ 

■)^ ■* * 

derfor jeg Ipfter at tnjle 
Stenne gctrb * * * ; 
«2lt i 2ag meb ben fmuffe 
5}iø jeg fom * * * 
Og ØlPer ft)ab benne: 

©fjalbené øjenlaage 
6figaarben r;ar luffet, 
€'j for ^aaben ()an maatte 
!D^e i ©tvib meb ^'re; 
Og bm uf)cibfrangre 
(Sængé * * * , berfoir 
Spax jeg trtalmobig 
* * •*♦ 

©Ejarbene berede ftg til $Sottvcjfe, 

2. ^ong /paralb r;aDbe, ben Zib ef jalbene ftobe i f^øjef! 
Slnfeelfe [;o^ [;am, tiUabt benv at enf;\jer af bcm maatte i 62 ttbocel^c ccti of ^ottgctié ^offinber til (Iti ^jenefle 09 jit 
gøløe ; t)en, (om Qdibim ^)aD^e t)al9t, r;cb Dvejf'ul ; ^oxi 
hjovn Ml^bt ^oIofo(!rt, 09 ^/almgrim r;eb Den 53}?ant), 
(om gilter t^algbe. Uagtet ©f;albene nu bare falbne i 
Itnaabe f;oé kongen, Dilbe bog ingen jTiKeé fva ftn 
©tal6rober, P/unt ber MV faa flov gave ot nbfcette fig 
for, ^a be Dave fævbige, gi! be for kongen, toge 5lf? 
f!eb meb r;am, og6abef;amgit)ebemftn^i)ffemeb paaben.' 
ne Svejfe; og uagtet kongen uar Dveb, looebe l)an bog 
bet, be 6abe om, og :ønflebe bem en fpffelig ^ejfe. SDe- 
rebe bevpaa 6ovt fe^ i SoIge» 5^a fagbe Slubun : ..©fjonc 
Di eve fofbne i ^ongenéUnaabe, er in bog bebfl at labe, 
fom Di r;aDe mange anfeeligegvcenber, og jeg Dil foveflaae, 
* * * ^iflanb, førenb r;an 6egaD ftg paa benne 9\c;fe; 
be fpnteé, at bn Mv bet bebfle diaab ^ be funbe tage* 
IZ^lDer fagbe : tc9iing ben J&Dibc ^aa ©jønbmore er min 
nære grænbe, f;an er nemlig min 9}ior6rober, og [;an er 
tillige .^ong J^aratbé ^e^némanb. ^am Dil ;cg brage 
til, og 6ebe l;am at lebfage oé }i>aa benne Svejfe, l)an 
.er ung og manbig, og Dil fanbfpnligDiié Dære en tap 
per?0?anb, om noget 6ef;:0Deé»" S^a fagbe 5lubun: u3eg 
r;ar ogfaa engrænbe, fom I;ebber ^f^orftn; f^an er ogfaa 
^ongJ^aralbé^e[;némanb, og l;ar 92ummebaléfi;lfe; r;att 
er atten 33intre gammel; r;an 6liDer falbt ^f^orjin ben 
©ta?rfe; r;an f^ar nplig taget imoO ftn gæbrcnearD ; r;am 
Dil jeg bebe brage mib oé; tl)i jegf^olberfor atben53labé, 
r;an inbtngev, if f e Dil 6efinbeé jøbe»" 5^e flilteé nu, og en; 
f;Der brog til fin grænbej og fortælleé ber f^rfi om S^lDer, at 
l)an brog fpbpaa til3i)?ore, og fom til Sving ^Dibe, fom tog 
tmob f;am meb megen vSenligf;eb , og ber Dar ØlDer tre 
IRo^tter og 5leD gobt be^anblet, ^an fremfm'te bn'^aa 63 

ftt ^(Srenbe, o(j fncjbe faa: ,,3eø erFommcn f;cr til bl^^ 
for at ftge Mg, at ^oitg ^ara(t) f)av fenbt oé , fine 
©fjalbe, oDer til ©oevvig for nt tilocjebrtnøe greb \mU 
\m kongerne 03 imeltem $^anbene." .,^&at) f;abc 3f ba 
Qjovt/' fpiirsbc Øiing, .Jporfor kongen Dtljlifle eber i)cb 
^iuet?" a-S)ntt tcenftc," foarebeø(t)er, ,,ati)t DiHe funne 
nbrctte mere enb anbre." u^m ^^M ^^^ ©nnbe, r;t)or; 
lebeé bH flænger fammcn/'fagbe berpaa Sving; ogg^ltjer 
fortalte i)(im nu alt, fom bet i>ar. Siing fagbe: «5Det 
Dar ilbe," u^aa er bet nu f;ermeb/' f^arebe ^luer, cM 
jeg t)il 6ebc big, at folge meb mig, tf;i jeg t^ænter mef! 
J^jælp af big, faa meget mere, jo t)anf?eligere ©tiHing 
jeg befinber mig L ulil jligt er jeg enbnu hm iibU 
jTiffet," fagbe Sving, aformebelft min Ungbom og U6e? 
t)antf)eb meb flige goretagenber, men l)\>i\U flere agte 3 
at anmobe om at brage meb t benne ga?rb?" g^ft^er ncet>nte 
9voIf og^f;orfin. J;^^\^ be tiiitaaz at rejfe," fagbe Sving, 
c,ba t)il jeg iffe nnbfiaae mig, men t mobfat galb t)il bu 
iffe r;jaMpe at anmobe mig mere (;erom." ^e jTilteé nu 
meb 53enjla5, og S^ing bab Øl^er fenbe 53nb, om 2f;or.' 
ftn og Svolf looebe at rejfe, ba ffnibe be møbeé paa^tejg 
i ©ub6ranbébalene* Cm 'Jf^orbjcrn^ornflofe er bernæf! 
at fortærte, at i)an hm tilDplanbene til Svolf S^efja, og 
hki) ber t)et imobtagen; f;an fortalte Siolf om Svej; 
fen og om 5(arfagen til ben og tiHige, at i)an iiiibt 
bebe Svolf at brage meb, Iceggenbe til, at f;an af f^am 
jjæntebe fig me(! af atk fine gro^nber* Svolf iuf 
rebe : a€; er jeg nu fliffet til at brage ^aa flige Svejfer 
paa min gamle ^Iber ; men ben 6ang , jeg i)ax i mim 
6ebfte ^ar, tjilbe jeg iffe ()aDe afjlaaet benne Svejfe, ont 
ber broge jlei'e meb, fom jeg anfaae at Ufibb^ nogen ^m 64 ri<5f;eb til 6tn'b." ^aa ben fnmme^ib Hm Øl&er J^ttufa 
ber, ogfaobe/ at Oting f^aobe lo&et at vejfe, og 6e; 
ficmt, fjijor ti (Tiilbe mebeé; Dvolflooebebaogfaa at t)t((e 
rejfe mcb* Cm ^ITubun 3ljTæIba er cnbelig at Sevetre, 
at (;an fom til 9^ummebalen til %l)ovfin, 03 niiJbtc 
ber en øobCOiobtagelfe* ^f^ovftn r;ai)been gammel 5Imme ; 
ben famme ^ften tom f;an ti\ ^enbeé @<eng ; r;un Oilfle 
r;am, og fpurgbe, om ber t)are f ommen nogle gvemmebe^ 
fom Mxt i)ciné gvænbei*; f^an fagbe, at ber ingen ixixc 
!omne» a^et i)æntebe jeg minb(?/' fagbe I^utt/ ,,at bu, 
t)ilbc i\)H for mig; t()i jeg fjenber f^er bin grcfnbe 2Iu; 
bnn 3lf!ælbaé gplgie i) ; be fom r;er i ^orgeé tibltg, 
©g r;an tpff eé at {)aDe et noDDcnbig ^renbe til big , og 
l)an I;ai* fior ^efi)mving i (5tnbet»" ^(;ovjin ^mxibz : 
„^et ev fanbt, goflermober! at [;an og ^jalmgrim fom 
r;er i 5Dag/ og bu er iffe gan|?e blinb, men jeg Deeb iffe 
bereé ^renbe/' »©et gaaer r;er fom fæbtjanlig," fagbe 
r;un^ M bit blot ere faabanne 5(5renber, fom ber intet 
©obt er t)eb." ©iben gif^f;orfin 6ort, figenbe, atl)ci\x 
tiibz fomme tii fin 2Imme, om ber maattt him^am 
tioget forejlaaet, fom fi)nteé f^am t)an(leligt»" S;>im taU 
ifebe Oam for f)ané tiltro til (;enbe, og fagbe, at f>art 
Difle fig neblabenbe meb at i)«?Ige fine D\aabgit)ere» ^at 
gen efter fagbe 5lubun til ^^orfin : a^ong ^aralb r;ar 
fenbt oé pne 6f jalbe til ben foenfTe 6longe at foge at tiU 
tejebringe greb mellem ^anbene, i bu f;an troebe oé 6eb(l 
til at funne nbi>ivh en gunfiig ^enbing c benne ©og,'^ 
.Æf^orfin fuarebe: «3eg fan iffe jTjonne anbet enb at 
t)ette er en i)ber|l farlig 9\ejfe, og jeg feer aUfaa, at 
gongen iffe unber eber bit 5ebre enb anbre^'' u'^m 65 Un wntt/' fDnrebe^diburt, u(it faner benne 9ie|fe et 
It)ffeli3t Ubfalb, 6Iii)e be o(jfaa fovfremmebe, fom ubfm'c 
ben; ocj bet er mit ^Srenbe f;(b at 6ebe bfg nt brage 
web pna benne S^rb ; jeg t)Cienter, at h^t t)tl gaae mtg 
5ebre tjeb nu'n Soranflaltnrng enb biq^ tl)i /eg ijeeb, at 
gongen Dt'U;æbre btg, om bu gjør bitu; ber ere ogfaaart/' 
bre i)pperltge ^D^ænb meb paa benne Oie;fe, faafom 9vtn(j 
og Diolf 9^efia/' ^f^orpn foarebe fun Ilbet, men gif 
til fin golTermober/ og fortalte r;enbe Slubuné 5€renbe. 
^un fpnvgbe : ,,^oijebe t)n at re;fe?" a9ve;V' ft)arebe f;an» 
,t^et er bog ligefaa fulbt," oebølei) f;nn, <Jomom bnf)at)be 
looetbet, tJ)i beti)iI6Iit)e^nbenpaa M.^' »©i)neé Mbi^ 
raabeligty goftermober!" fagbe f)an. u^j t)t( ;egfraraabc 
big/' foarebe Oun* ©iben talte be om, !)t)orrebetS f)art 
(Iulbe6erebe ftg tiJO\e;fen» ^nn fagbe: a^n jTal brage 
meb toli) ?Dtænb, og ffaffe aKe i)ore Øvoerfarle fo(ge big, 
Jp)ermunb 35erfærf og brn gofferfaber 3ng;a(b ©fare; 
men tax |lal hlm bereé 5(nfører ( benne Særb paa hm 
s)}?aaDe, at naar 3 ere famlebe, aik gormænbene, t>a 
f!nf(e 3 fætte eberé 6pi)b fammen, og (lal faa bm 
Dære ?}Infører for eber, c r;oié(Spi)b M fi)nger, men jeg 
jTal mage bet faa, at bn flal f;a?nbeø big," ^ib^n 
<jai) r;nn fjam @afoe og én I5eel ^Binbéler, og fagbe, at 
f;an i)iibe fomme tif at 6ef;o&e bem alk* Spm faltc ber.' 
«æ(! omf'ring paa f;am, og fagbe: „3^9 Dcenter, at faa 
atten QBintre gamle ^arle i^iik'mn bine $?ige; men ba 
Oun folte f)am paa f;ané ©iber, fagbe [;nn : (:5!)er (robte 
bit paa, men bog t)il bn fomme ti(5age; nu Dil jeg, at 
bn (Tal fpéfe mig , før bn brager 5ort ;" f;an gjorbe faa» 
^[;ovfin begat) fig nu \>aa Dvejfen meb 5Iubun» Se broge 
3. Q5ini>. S 66 Ux)(i(^C( ^ejett frem, i\\ be fom ttlStcjg i 6ub6vanbéba/' 
lene; ber tvnf beSfjalbene og tini(je3voIf ogSKing. ©e 
rebe nu mob Øften, f;uor53e;en gnoer, og »ave 38 5)iO?nb 
tilfammen; •5:f;oif n C>lei> bcreé Slnf^ver, efter fom ^cen 
lingen f)aDbe maget \>H. 

3. 5Da?3reben forlob ^vong^aralb, og f)an fpurg^ 
be, at6f)albene oare borte, og at {;nné ^ef;némo?nb i^nre 
bragne meb bem, ubfarte for grebloé()eb og Såre i en 
anben^ongeé Bvige; 6Ieu Oan faa tjreb, at ^an fenbte 
'^w^i oDer f;ele 9^orge, og floeenebe golf til ftg, og agi • 
iz^t felt) cit vibe meb Oplcenbingerne og ^f;ronberne inb 
i ©berrig, faafnart ©ommeren begpnbte, tf;if;an troebe 
ot fnnne t)ænte, at f;anbevDiIbe faae jine 03t(enb at f;æDne. 
J^an (IccDnebe til (tg fra J^alogelanb ^Oorolf ^oelbulféi 
føn og ©igurb af©anbnofé, 9iJøgnt)aIb fra sBJjoIa og 
mange anbre fra ben norblige ©eel af 2anbet; og fi)&fra 
flæbnebe r;an ^étjorn ^amarljome fra J^ebemarfen, €t).' 
(!en (Egbefovf og mange ©tormcenb fraDpIanbene. <B{\\ 
©øn €rif fatte Oan ot)er 2ebingér;Q?ren, og bøb f^am fejle 
til ben jøfllige '^itit af !3igen ; be ^w\^t gjove ^anbgang 
t ©otlanb, og berfra Ocerje op i @t>evrig; otjev glaaben 
fatteé, tifligemcb €rif, 9ijøgnt>alb «3}?øre.'3rtvIog^^vnnb gja; 
lefnt *), Svomunb 6ulbtanni fva ©ogn, ^i)(!en ^')t)ibe 
fra ?3oré oxj mange anbre af ^ong ^oralbé ^flfmper* 
©fi6é[;(?ren fom fammen i €jfnnbefunb f^nben for ^^i 
beren, og fejlebe berncef! oDer til ^loen* £)m 2ef;né; 
mænbene og ©fjalbene er nu at fortccHe, ax be broge 
ouer 5ljoIen ax) 23e;en , fom gaaer tii ©tjerrig* 5)e fif 
onbt 23ejrlig , hci<y\it grojl og ©necfog. €n S^ag, lid be 
gif frem ab en fror ©fot>ue;, og bet i)ar en rpgenbe €^ ©tiee, fane be en ^anb fomme (mob t)cm; t>e fjenbte, 
dt bet Dav Diejful, oø fpurgbe f^am, r;t)ovfva r;an tom; 
l)an fagbe, at r;an t)(i\)t)e Ii36et forub, 09 (;at)be fimbet en 
flor 09 jlcevf 8fale ^): »S^ijven oar luffet t )(>(ia ^lem," 
fagbe f;an, »og jeg maatte 5vuge oKe mine ^rceftci-, 
inben ;eg fif ben o^; ber funbe flaae fpiTeti)t)e ^jle ber; 
inbe, ogltgefaa mange 2e;a*oave ber; ber manglebe fletter 
iffe paa ©obé." t,(5aa raaber ;eg t/I, at i>i overnatte 
ber/' fagbe ^r;ovftn, 3^e famtpfte bet, rebe til ©fa; 
len, og Dåre ber om Siftenen, men t>a ^uémorfet btf 
gpnbte, ^jørte be ^ejlegni; og ^aa6en6rag ; en ?)}^anb 
reb til S^jøren, og flaf jlt ©ppbffaft mob ben, iaa <it 
£)Bren (Irny fprang op paa i>ib 25«?g» ^f;orfin og f;an5 
53ioenb bræbte benne og to anbre, fom rebe Inb, men 
Jp)e(Ienc lob til bereé ©talbrum* 5)erpaa reb enbnu en 
CQJanb inb at> Soren ; ^f;orf!n ()ug til [;am ; r;an l;olbt 
2i\\)^n ^) imob, og Ut 6eb iffe; f;an l)aiibz f^Derfen 
©f;olb «fler J^jcelm. ^an traf (tg baubigjen, og fagbe: 
<,^att ^ama i)Btt mig ?" ^<i fDarebe en ftor og fmuf ^anb: 
uifMb ml hu f)am?" u^i trceffe r;er«B?ænbiDor©fale," 
fagbe Oan, ,,fom fi)neé at f;aDe noget at 6etr)be, t^ifaai 
fnart jeg agtebe at ribe inb, 6leD ber dugget faa l)aaxbt 
til mig, at jeg noer f;aDbe faaet ©fabe beraf, ba jeg I)olbt 
^uDen imob; men tre af be^cenb, fom rebe forub * 
og rebe frnf inb, troer jeg, ere alle jlrajc br«5te»" 9^u 
er bet 6eb(!," fagbe »5>^ma, ^atDi 6egioe oé til Dor 
©fanbfe." ,,5^et er Di|lnof6eb|l," fagbe ©jone, «og lab 
cé ()etlere trceffeé i ^Diorgen!" S)e rebe berpaa 5ort, og 

'3 t>. €♦ e» cctUig kogning. *') ^aanbenS inbtjcnbigc SJiu« 

€2 ^8^ f)it\t fov6(ci>c i ©fnfen om D^atten. ©er ^(\tu\i^é inut, 
og bc to(^e, f)i)ab be t>ef;i3Debe. ^iblig om 03?orgeneit 
(>ecaoe beftg paa ^cjcn, men ba be t)nre fomne ct@fi)ffe 
53ej fvem, faae be^c^nb friUebe tlH"5Vt oDei- ^e;en, iffe 
fcciTe enb fi)rreti;t)e , 0(j mibt i kroppen jlob en ^D^onb, 
bev t)av faa jlor, at incjen nf be anbve naaebe Dom til 
©fnibvene; ^nn faae bevf)oé meget 6ar{T nb. ^()orfin 
opmnntvebe tim til at gane nfovf(evbct fi'em, men ba be 
fom (;inartben nær, fpni'obe ^r)Oif n , f;bo beveé Slnfører 
Dav. 5^en ftore ^anb ftjavebC/ 09 fa<jbe^ at (;an f^eb 
J^ama, og miv fra ^elfingelanb, ^men biéfe cre mine 
93ia?nb, fom fiJlge mi^, og jeg Dil g;j5re teb cbcr bet 
famme, fom (eg gjør teb anbre, ber brage ooer ^/øf en; 
jeg til [;aDe eberé £{d og©obé." ^f;orfin fagbe, at bH 
i)ilbi fo(?er;am mere, enbOan troebe; cM t)iKeforbeIf oé 
faalebeé, at 0}?anb gaaer (mob 9]?anb ; men ^uor ganu 
mel er bir, ^ama?" „S^g ^i'nn ctttn ^fntre gammel/' 
fDarebe ^ama, og fpnrgbe tg;en, f;i)or gammel ^[;orfirt 
bar. ©enne ftarebe, at be i ^^l^Ua^^)i til Sliberen tåre 
fiinanben lige. ^fjorfin talte nn til fine 93?ctnb, og 
fpnrgbe Oiolf og 9iing, om be tilbe fæmpe mob to9}?crub 
IjDer rtf Dem, eller 6egge mob ^ama alUiu, ^tf;! be f;ate 
to ffere enb di/' ^e ftarebe 6egge paa een Øang, at 
enl;Der af bem Dilbe hellere firibe mob to. ,,^el er btt/' 
fagbe ba ^f;orfin , ^at ;eg og J^ama fomme til at proDc 
en 2)i>rt; Sngjalb (2favafof?re femmer til at gaae 
imob <Sjone, tl)i til at flribe mob benne ^rolb Dille faa 
mibre Doere i ©tanb; JTiermunb Q3erfoerf (?al imob 
hin af bem, fom er bm trebie i ©trtb5arf;eb, og l;ebber 
£ebe, og faa fral frembeleé 03?anb fo^tteé imob DJtanb." 
^e gif fibfn inb paa l;inanben, c^ f(cmpebe paa bit 69 r;it)|i(}fle, ^olofoflrc bav ben fi>t?)Te, berff^ ^u^t mcb 
beu O^ianb, bei* uai- fatmobr;am, 013 ()nn (>;alp (Ira): 
^f;or6jm*n ^ornflofe, ojj ba be ini bai-e to om een, 
hki> bev fnavj eiiOmjTiftuing, oi) bebr(c5te ()am. ^f>on 
bjovi] l)}Cilpbii'n<e(ld\olf, tt)i i)an f^aobe faaet uoøle ftore, 
bog iffe iuan(je, ©oai', ba f;an om- fm af 5llberbom, 
lueii ba tve nnfalbt een , broebte be f;am |lva^\ Dvolf 
ti(5ob b(i nt^jælpe 9^ing, fom oøfaa f)nt)be faaet mange 
©aar, bei* bO(j uare fmaae; be gjovbe nn faa, 03 ben 
^amp MV lujelebe^S fnavt til €nbe» 3miblevtlb Pav 
ogfaa »C);almsv(m 6leDen fæi'btø meb ben ®anb, fom 
i)ai' fat imob f;am ; f;an bvog ba til |tn 6taI6i'ober ^u; 
bnn, 03 be bi'æ6(e ben, fom i^nbnn gif imob. ^e 
Denbte (tg nn bei'r;ert , f;oov ^()ovfin 09 J^ama faa ul 09 
manbtccn (Iiebe mob l)iim\bcn^ at man iffe fnnbe fec, 
()D0 ber Dilbc fejve ; be t)i(be f^jcelpe ^f)ovfTn, men f)an 
Dilbe iffe tt(fra?^e b^t, og fagbe, at iiiQH} ffnibe beeltag« 
i beveé ^amp, {;Po af bm bev faa (Inlbe gane af meb 
6e;vent t^oermimb fiiempebe oel ; men Sngjalb ©fare 
0(j 6jone frrebe pca mange 53vaaber meb @rnm()eb og 
Srolbbom, faa at ingen fi^nteéat fnnne tage^eel i bercé 
^amp; men enl)i)er, fom t)ar bleoen fcerbig , f;jalp fin 
^cn og (^talbrober , og omfiber cnbtel bH meb, ot 
S;ian\a og ^jone (!i;ebe Dprt i ©fopen tiliigemeb 2ebe, 
men alk be anbre uare brce6te. 25e i)enbte nu tiI6age 
til(Sfalen, og fovbanbt bereé @aav; 'X{)orjin i)ar iffe 
faaret. X)i for6Iet>e nu ber i fi;i> ©age; berpaa broge 
beober tolen, og b?r fat(ebeo ba iffe ^e(!e og onbre 
gornobenf;eber« ^e fom neb i enDn^ l)t)OVber Par en 
fcor 6aavb; be gif til .r')ufet; ber 6oebe en ^one, fom 
r^ebDUibba; (;i{n Par m^Tgjig pg f;apbc mange ^c?nb 70 om ffø; r;utt ln^6;e^ bem til (t^/ 03 fpuvgbe bem om^i; 
benber, bc faøbe, at bc faa eWer ingen f;at)be at 6evctfe» 
Bvnbbafagbe: <,55et fnn bog tjoevf, ot ber er %ciatt noget 
fov f?9, (Ijønt 3 intet Diffe ftge; ©jone font f;er forrige 
SDag, og falbeé nn^aIi)r>oueb; f;anfagbeogfaa, at^ama 
t)ar bøb i ©fonbfen af ©aar, at 3nbi)olbene i)are 
iibe paa t)mx, ba ^an fom fra ©triben; f;an banbt t)a 
^fflfberne fafl om (Ig, og naaebe faalebe^ til ^ærf et, 
l&i)or r;an bøbe ; ,,og nær ^aoe 3 S<^<*^t mig meb eberé 
JE)ng, tf;i Jf)ama onr min ©on; men Ooié bn, ^ftorfin.^ 
til 6Iioe min COtanb , og ta?re mig i ©oné ©teb , ba 
t)iUe Di fnart Miue forligte," JP)nn lob, fom f^an Dilbe am 
tage Mtt ; be »are ber om ^^atten, Skagen efter lob 
Oun t>tt tibegaaenbc ^Dfl?g briue f^jem, men ^f)or(in 
Uøb fig iffe meget berom; bm anben 5)ag 6ab f;nn 
^(;orfin gaae at fee f;enbe5 ^o(l6arf;eber og 2oéore; Jl)i 
bix, ^r^orpn! f;ar meget at 6obe, forbi tn brabte min 
©on *5)ama, tf;i Oant^ gaber er 3arlen i ^elfingelanb, 
men c; t)il jeg tage ba tilbage, fom jeg forf;en Oar fagt 
big." ^an f^arebe iffe meget bertil. J^nn 6ab f^am ba 
gaae meb Oenbe at fee f;enbeé ^o|l6arf)eber, og (;an gjorbe 
faa. ^an faae ber mange herlige ^ing , men ba f;nn 
()a\>b^ taget alt op af ^i(?en, laae ber tre 6nlbringe 
paa $5nnben afben; r;nn bab ^(;orfin tageOiingene til 
ftg ; r;an 6nf febe jig ba neb , men c ba famme traf f^nn 
et <Ba]c eKer fort ©t)(erb frem, og ftaf til Oam bermeb, 
faa bH f!ob faj! c Q3enet; men r;an fprang op, i btt l)an 
fif ©tiffet, og flog f;enbe meb bm fnpttebe 9^o?De, faa 
ot ^un falbtom paa ©nfoet; og ba 6Ieo f;enbei5 ^oD» 
3 ^f;orfiné ©aar gif ber ^etænbetfe , tf;i ©tO'rbet^ 
SSg \>ax forgiftet, og man maattt (!;oere altba ticctt 71 me(Ie nb nf 6aai'et, inben bH Dilbe (ciHjeS. ^evttl 
6ni3fei5 nu bc Q)lnb, fom ^opvlingen ftbf! f^aobc gloet 
(^am iicb SlffTcbeiK 5^e oave ber m\ nogle ^age, 03 
bvogc ftben i)(Deve ab 53e;cn, 09 gnbbpggerne uDcvft oppe 
i ©Devvig uave ifte at It'be paa fov bem. €n S^ag faae 
be, f;t)or ber rebe trcbltje 53ianb ; be r;il(le ?2lnfKeren, og 
fpuvgbc r;am om ^am; l)m fngbe, at l)an [;eb J^jaL' 
utar, og ijar en ©on af 3ai1en i ^elftngelanb , og at 
r)an ni)Itg f;nobe taget tmob jin gæbveneavo; at {)ané 
Q3vober Jeb ^ama, „og [;an ei* en fortrinlig ^?anb, 
Di f;at)e gaber fammen/' fagbe f^an til, «men f;an 
f;ar en onb ^?ober." ^Oorpn fpurgbe, ^Dorf^en l)(in 
cgtebe jtg; ()an fagbe, <it f;an fliilbe til Upfal til ^ong 
€rif. ^an fpurgbe igjen ^Oorpn om (;an5 Dvejfe. 
5;f)orfin fagbe l;am , fom ba Dar, 09 bab f;am 
tale bereé6ag for ben fpenfle^onge. JF)an lopebe bem 
fin 5Bijlanb, og ben lotjebe be [;inanben gjcnjtbigen, og 
finttebe berom en faj! 51ftafe, ©(ben fagbe ^f^orfiu 
l;am, f;Pab ber par (leet. ^/almar fparebe : »©fabe uyh 
feé mig JP)amaé %(\b for ©Icegtffabetl 6fplb; men forbi 
r;an S)eb fin £0?oberé Dpertalelfer tog til en onb ^ebrift 
og 6IeP ©timanb, Par f^an ogfaa min éiegjering tiiSpm 
ber og ©fabe, faa at jeg næppe fnnbe nbfore ben; og 
bci Oertll fommer, at 3 forfparebe eber meb ?D^anbigf;eb, 
Pil jeg iffe tilregne eber bmc ; ber er [;eller ingen 5longe, 
fom jeg fpneé faa gobt om, fom ^ong ^aralb, og min 
5(gtelfe for r;am (?al fomme eber meget til @obe» ©e 
broge nu alle fammen , til be fom til Upfal. kongen 
tog meb 9D?ilbl)eb mob JTijalmar , og gap f^am ^Jlabé t 
^o;f(tbet ligeoper for ftg ; men D^orbmcenbene bleoe f olbt 
mobtagne. gongen fpurgbe Hjalmar om bereé^Srenbe. 72 

Jp)an faøbe, Cit &e tåre fent)(c af ^ong ^avalb meb (!oi'e 
5}engeaat)cr for at (Taffe greb (ilbeje nieflcm ^anbene, 03 
I bet famme gif Otorbmænbene for kongen, 03 fremfovte 
bet famme ^renbe. Hjalmar fagbe , at t^a Dar^ong 
^i'lf til ben frcr(!e ^"^æber, at faaban en ^onjje, fom ^ong 
^aralb i>av, hab l)am om greb, og fpnteé iffe wt funne 
ubf;olbe r;ané -Bvebe, ©fjalbene frembåre nu anfeelige 
øaDer, fom be fagbe, at ^ong J5)aralb fenbte tii ^on; 
gen / men bn tar bog bet ©obé, fom be Oat>be faaet i 
^fafen 09 fra 3iiibba; 09 efter manøeé^djTijnbcIfe op.' 
tog ^ong€rtf bzt u\, og tifle 6f;albenetil en (;CBberItg 
^labé. ©aafnart (Bfjalbene Dåre tagne i greb, gai)e 
be meb megen 23eltalenf;eb ?5røDer pcia bereé go?rbcgf;eb, 
og 5egi)nbtc at g;m'e J^æberéfJ^ab om kongen og anbre 
fornemme ?0?(pnb. ^a be nu (^at)be uperet ber faa lang 
^ib, at be (;at)be fulbfort bereé 5^renbe, berebte be (Ig 
meb ^ongené ^iflabelfe tii J^;emre;fe ; og kongen gai) 
bem paa fim ?Begne Jf>;a(mar meb paa Siejfen, og fenbte 
^ong JC)aralb meget anfeellgc ©auer meb [)ceberlige ^tl; 
fagn om greb. Dm bun er nu at fortælle, at be broge 
Sjejene frem oj)er stolen og bernæfl mob fejlen ouer 6f 0; 
vene. 2)a be nu fom neb til 53o;gberne, fom ^ong 
S^faxalb imob bem meb en (lor S^fc^r, og agtebe at l)<tv}t 
^aa Sijerrlg, om ber (;atjbc txeret tilføjn (;ané 
9}?cenb nogen ©fabe. Hjalmar tilligemeb 2el;némani? 
bene og ©fjalbene og bereé golge gif nu for gongen, og f;il; 
jle paaf;am, og ban tog meb ^ilbl;eb imob bmi, og 
fi;nte6 at l^aoe faaet bem tilbage fraUnberuerbenen. £)e 
fortalte nu ubfovlig/ f;uorlebeé bet uar gaaet paa bv 
reé 9iejfe, og fremfiH'te ^ong^rifé .5)ilfen og be 6auer, 
f)an f;at>be fcnbt ^ong ^'>aralb. iTongen tenbte ba tUf 73 ba^i, men fenb(e ^nuf .£)a6vof 09 D\o[f 9^cf/a oDev til 
^iøen ril ^oiigené ©un €n'f 03 DiøguijalD 9DM'e.'3avI at 
(tge Dem^ at Dev nu tav ojortSveD imUnn dluymu. 2)e 
Dnrc roli) ttlfammen, 03 brogc frem ab ^ejeu, og foiu 
te nu en liften broge (g/ennem en ©f 00 , fom be til en 
fior (5fnle. ^e ngtebe at oDernntte ber, men tua be 
luf f ebe ^i3ren op, faae be, at ber fabe toli) 9}iænb eeb 
3iben; 9f;oIf fjeubte ©jone, fom oar ^nforei* fov benne 
^rop» 2)e fpvnncj op, gvebe bereé 53aa5en, og 1^6 nb af 
6fafen, og ber 6egi)nbte pap enivamp; 6;one tvccngte 
inb paa Svolf, og M enbteé imeHem bem meb, at6|one 
iiai l)am igjcnnem meb et ^rogfppb, og Ut i)av 8(volfé 
2)øb. 5^afagbe6;one: u^et agtebe jeg at faae ubfiJi't 
i D^crvig, at faae taget .^æun fovv^pama, og f? jenter-) o? o; 
nen iffe tvæjfer tav, (;dov ;eg jonffebe bit, er bctfe bog 
6ebre enb intet." S)ette O^rte^^auf, og fpurgbe: u-^uov 
Dilbe bn f;ener, at ben flulbe f;aDe trujfet?" S<ia ^ong 
^aralb eHei* ^f;orftn," foarebe 6jone. S)erpaa I06 
©jone mob ^")auf , og iiaf 6pi;bct til f;am ; S;imt f^olbt 
6fjolbet imob, men 6jone (laf igjennem ©f;oIbet og 
^aufé 5Si'i)nje faa l)aavi)t, at (^tif fet gif inb tii '^enet ; bet 
i)av et floit ©aav, »£)auf flap ©fjolbet af »&aanben, 
og l)a\} Pav fa(lpaa(SpDbet ; r;an tog bamcb begge ^po?n.' 
bev en (]ov|?^'e, og ()ug til ©jone, men bet 5eb iffe. 
^auf flog ta meb ^ammeven ©jone ouer 5irmen neben; 
for 6fulberen, faa at ^2Irmen gif i €ti)ffer; ta faibt 
Spi)bet neb; 6jone greb bn i bm anben ^aanb, og 
f!ob M igjennem en 93ianb af ^aufj^ ^ær, og bb haxi 
paa 6ovt (©fouen, og 60b fineSoIf folge (ig, ^ané 
^rop t)ar ba founbeninbtil betJ^al^e, menfire af^aufé 
5];ænb pare bi>\>^. Se (filteé nu; »O^nif forbanbt (tue 74 5]?C5nb3 g^aar, 09 brog ftben fil €rif ^ongeføn, 09 ha 
xHUtt f;am ttt 5<5renbc. €n'f r;at)t>e fuv f^ané ^(nfomft 
l)^xiu t)tbt pmfi'ing i ^otlanb , men oenbte nu tilbage 
web glaaben, 03 traf (tn ^aUv i ^ønébcrg, 09 be fagbe 
r;inanbcn/ f^oorlebcé bH t>civ Qcian bem f)i)er ifæv. ^f)Oiv 
fln 09 »C>l«^'"«i' ^^'"^02 op til ^alocjelanb, 09 ftf begge 
gobe ©aoev af kongen, 09 broge bort fom f^anl 53enner ; 
09 ba be fom O/em, bleDe be mobtngne meb aabne5Irme; 
^f;orftné Sojlermober bfeo glab t)cb f^am, 09 fagbe, at 
bet r;at)be iffe gaaet meget anberlebeé, enb f^un r;at)be 
anet. JS)ia(mar brog berfra [;;em til ^elfingelanb , 09 
^Oorfttt fulgbe f^am, 09 gaj) Jam fortrinlige ©aoer meb» 
^Oorpn forbfei) ber en ^ib, og ægtebe »5);ahnaré @o|let 
«)3?agni(b, 09 be »are nogfc 5Iar fammen , inbtil SpjaU 
mav bebi* »?)ele f;anø Qlrj) tUfalbt ba ^agni(b, 09 
^f>ovjin brog berpaa til ^elfingelanb, Oeor ber hU\> 
gii)ct O^^m 3arlénat>n ; r;an formerebe ber jin @Ic?gt, 09 
mange nebftamme fra f;am* S)a ben fDen(?e ^ong €rif 
tncerfebe, at Oané 2anb biet) r;a?r;ef, og at bH mv iffe 
noget aloorltgt gi'ebéforpag, fom @f;albene f;aDbe frem; 
f^rt, biet) f)an meget tjreb ; bog nbbrøb ingen ^rig mel/ 
lem Diigerne, men b^t t>ar albrig jtben gobt mellem biéfe 
konger, ^ong .Joaralbé ^ag'e Dåre mange og (crefulbe, 
og f;ané €nbeligt faabant, fom mange r;at)e f;ørt. ^er 
fortælleé e; lounger om r;am. g o f t Æ n i n g om ®itnf)irbé (5mXf ^om ©iguvt) @(cfa. r!Si)tt forto^ffeé, at, &a &i\t\l)ilbé (Rønner OerfFe&c 
oDer O^orge, OaDbe ^ong ©iguvb @Iefa fir @æbe }5na 
»^øvbelanb; r;an Mv meget øbfel, en braGelu^ ^anb ot 
fee tfl^ men iiflabtg og ft)tnbefjær 09 mejjet n^ggeélo^ 
i benne J^enfeenbe. 2)er Dav en mæcjfig ^ei'fe paa »^ør^ 
belanb, fom r;eb ^Oovfel ^(pp, 03 bar en 6^n nf^f^orb 
^øvbefaaveføn ; (;an mv en tapper ^(\ni> 09 oar i (!or 
SInfeelfe. ^an f;aPbe en fmnf 09 beleven ^one, Deb 
d'iam Oløf. 9?n fenbte ^ong ©icjnvb ©lefa, fom man 
fovti^Uer, engang 33nb til ^h;p, at t)(in flulbe fomme 
tii l)am, og benne gjorbe faa, 5)a f;an fom, fagbe ^on^ 
gen til f;am: ,,!Det er nn faa, at ber foreflaaer Mg en 
Svejfe tir€ngfanb; ;eg t>U nemlig fenbe big til^ong Slbel^ 
raab at U<«u &at af f;am, tf;i faabanne 53^ænb fom 
bn eve 6eb(l ffiffebe til at fremfore mægtige 93?{tnbé 
^renber," ^f;ovfel foarebe : ,.^ar 3 if fe forf)en fenbt 
ebevé Woenb i bH famme^renbe; og be eve ;o iffe fomne 
tilGage?" ,,©et er Pel faa /' fagbe kongen, c^men ;eg Pil 
au fammenligne bin S^viftigf^eb meb beveé, fom libet 
r;aoeat 5eti)be»" ,,©et maa ti)ffeé ebev/' foavebe ^f;ov/ 
Ul, M /eg er pligtig at brage, og ;eg oil HH [\n\>^aai 7& mt'o, (Tjont t>n 316 |T;«i)t fov bettt/ &ev fovf^en bvoge ben 
03«/." ^Oovfet øegai) fig (Iben paa Ovejfen, 03 fom ouei* 
til (fiiølnnb meb et anfeeligt gøf^e fil ^ong^lbelraab; 03 
()(ljle paa f;auu 5?ongen optog Oané vr)tifen oel, 09 fpuvgbe 
om, ()Do ber ^av govmanb, %i)^xh{ nnUxxzm^t 
(>am om, r;i>o [)m Dar; 03 ^'on^en fagbe t>a\ (,^et f^ar 
Jfø fpurcjt, at bn Oar cvf}Devt)et btg et gobt 9vi)gte , beiv' 
fof f^al bu ijflsi'e ^elfommen f;er r;oé oé." ^r;oi'fel op/' 
r;oIbt (13 nu r;oé gongen om 33inteven ; 03 cngnng fagbe 
r;an til gongen: a^Iavfagen til mtnOiejfe f;erooer, ^erve! 
eiv at ^ong ©igurb ©lefa Oar fenbt nif3 fpv (^i ()ente (BUt 
fra cbcr, 03 occnter jeg, at 3 foaver t)el iii Wtt mit 
5(5mibc." gongen fi^nvebe: ^^er eve fur fomne?0?o?nb 
til oé meb faabanne ^lenbur, 03 fpneé mi3, at benne 
^ongSigurbéSovbvinger fnareve foranlebiget i)eb liret,' 
fai'big()eb enbt>ebOvetfævb; xi)\ jeg fan ith inbfee, at bev 
paaliggcv mig nogen 53Iigt til at Utak f;am ©fat; 
bet 6(e^ bem, fom fovf^en foi'e mt\> (li3e ^CJrenbev, 
bi;rt 6etalt; \>it ev ogfaa jD;enfi)ttIi3t, at kongen mx li; 
gegplbig om ebeié gævb, [;DovIebeé ben enb gif; men 
bog agter jeg at 6e^anb(ebig, %{)^xU\\ ligefom ()ibftl, 
og mobtage bin ^af pg yiit ^en(Tab, pg betale big nogle 
$enge, men ©unf;ilbé ©unneré ^2]!en(la6 \>\\ ;eg if fe f;i36e»" 
Om ?Saaren biXiX>U ^f;orfel fj'g t'\{ at bvage 6ort fra ^a 
jlevlanbene meb meget ©obé, og r;an og kongen ffilteé 
meb ben fliJifte ^libf;eb, og \[\^mti^ iax r;ané 2lfre;fe en 
fafl S^ftale om ^enf?a5éfov6iubelfe, 

2t ^a %{)^xU\ &ai* bragen 6ort fra 9^orge, fenbte 
^ong ©igurb 6lefa fine 93iænb til If^orfelé ©aarbe, og lob 
()ané5voneDli^f ferebort berfra og()jem til (tg, og lagbef^ew/ 
be t©<engenf;ol (ig. ^untalteba; <(^erve!" fagbef;iuj, ry ,,fle( o(j itfort/ent (^e^)ol1^fer3^ett?D?ol1^, fom troev eber 
De[, 09 bnu t)(I kbe ttl nocet meget jDnbt, men 3 f\>mf 
nier Dog 1111 (ti ntvanDe; |Tji?nt Det er Dctrre fna.*' ^oru 
øen fnøDe: .Æag nu førfi ttl 2affe meD, (;dciD Der b\)M 
big, 09 irettefæt nm i^^^*" BiDen Ina iMef f)Oé ilon^' 
oien &i)er D^nt. 5(((e ftoIDf Dctine fondene gremfcerb 
I>aaDe for jlet 03 uforilnnDig^ 09 fagDe, at f;nn i)i(De felu 
fomme tff at unDøjctlDe Derfor, Om Snaren, Da2f;or? 
feM^/emfomfl fpurgDeé, feiiDtc kongen Dl^f (»em; meit 
Da 3r;orfel ^Ii)p pf alt Dett? at ^it^i^ Mcu f;an meget 
forbitret; f;dn Drog Dog f;jem til jtn (^anrD, men t>nr 
meget tmé og forjlemt i ©inDet; Da i)an fom f;;em, 
fom 0(5f jlray meD©læDe imoD f)am og fngDc: 33eIfom/ 
men ^f)orfeI, min goDe 5]^nnD! gaa inD t *C)er6erget 
og f;t)il Dig! Dn maa f;at)e fvnirgt, [;i)flD Der er [;{pn^ 
Det mig, ffjont Det tj er goDt; ;eg t)il gicrrne ^oDc for 
a(t i)tt, fom jeg r;ar for6rnDt rmoD Dig, og ftDcn forligt 
og i ^nigf)eD f^Dile ^oé Dig*" ^<i finire-Dg ^(>ovfeI, 09 
fDaD Denne S3ife : 

€') i ©«?ng, ei paa 2bi)n« 

5(gter ;eg fjoé Dig at ligge, 

5l^iJinDe! tr)i roeDfomt nager ■:fi^ 

©rnfom ©org mit J^jc?rte; 

5]ieD i)tn graaDige Q5loDf;nnD 

3eg gorlig ej en[Ter, 

3nDen i ^ongené ^loD min 

©i)0?rDéoD ;cg f;nr faruet* 
<C)iin (DareDe: »S^et er nn baaDc ^ilfælDet, at gorfeeJ^ 
fen er flor, og (\t Dn agter at tage ftor ^iftjn for Den, 
og Det er ilDe, <\t jeg [?al J)crre 5lnIcDntng til faa meget 
OnDt«" 2)n' M«iJ fiDen )]«i)net til n ^I;ing, paa I;vil/' 78 Ut ^oti<5 etQUvb 03 en ftor ^ctngbe 53}?enne(ler inbfanbt 
ftg. 3 S^Kje mct) kongen nav in SiJ^anb, t)eb D^a&n 
^gmunb, en ©en af JC)m-befaavc; [;an fiob r;oé kongen 
03 OatJbe et ffovt 6pi)b i ^aanben. ^Oorfel gtf nu til 
©tolen, 03 fagbc: t.^evre! nu (?al 3 fee ben 33en3e« 
fum^ fom jeg (;ar ført fra ^nøIanD; feer 3 nu ti(, 
^onge! f)t3orlunbe betteer ubrebet." kongen betragtebe 
ttt, 09 faae mange 90be^o(16arf;eber, ogfagbe: «^oorj 
lunbe fFulbe bnn iffe Dære røeb iBirffom()eb ubfijrt og 
Del ubbetalt." ^Ubført er t>a noget af ben »anflelige 
©ag/' foarebe 5:(;orfeL ^an mv faalebeé flcebt, at 
Oan 6at)be en ^appe oter (ig, ber meget net tar fami 
menf^æftet meb et ^aanb ; f)an traf berpaa en Øye frem 
unber kappen, og r;ug til kongen, og tilfojebe i)(im 
iBanefaar. ^len i bit ^f;orfeI, efterat f^aoe ubført 
Uttif i)enbte ftg tilbage, fprang Øgmunb ^aaref^n inb 
paa f)am, og jla! r>am igjennem meb tit ©ppb, fom 
f^aw i)olbt *^aa. ^ittz optoge %i)OxUli grænber faa 
ilbe, at be broge til Øgmnnbé ©aarb og inbebrcenbte 
^am, tf;i be ftjnteé, at ber par f:or gor[?jel paa ^on; 
gene og ^Oorfelé ©ag. 5>a ©unf)ilb fpurgbe ftn 6oné 
*Djøb, fi;nteé r;un, at £)Iof f)a\)bi Poibt l;enbe meget 
Onbt, og ^un agtebe berfor at tilfoje I;enbe nogen ^am 
«re til ©jengjcelb. ^ita fif Ohi at i)it>i, og fpurgbe 
tillige, at en 3élanbéfarer laa fctrbig; Qtibité (fjer f^eb 
Sbobpar, og Par en ©un af ^()orfte;n, en prober til .^all 
paa <Bit>a. 2)enne ^anb brog Olj^f til, og talte faa? 
lebeé til ftam : c.^iQit," fagbe f^un, »fommen c en 
Danflelig ©tilling, og Pil berfor bebe big, at bu forer 
mig til bit £anb bort fra ©un[;ilbé Unbertrpffelfe." 
JE)an fparebe : «3^9 f«« inbfee, at bit er big ()ojligen 79 

nobi)ent)f(jt, 03 t)il ogfaa øjøre, ^tab bu forfangeiv men 
t)ixt)oé anfee bet fanmeget ^inigeve , at ogfaa bu opfpl; 
bei' mttønfle." X">im facjbe, at bzt irulbe (Tee. ©Iben 
brog [;un ub paa ©fibet tiaigemeb fin 2)atter ©ubrun, 
09 be fejlebe nubovt, 09 fom til 3élanb, i)\)t>v be lan^ 
t^zbi i iHIptcfjorb paa l^ftevlanbet; ber cjebe ^øbt)ar en 
meget anfeeltg ©aavb. 3)a be nu fom f^jem, forto^Heé 
ber, at '^øbt)ar fagbe: u^ix til jeg anbvage ben (Sag, 
fom jeg omtalte i Storn'g, og 6e)le til big." ^Æet ueeb 
jeg/ foavebe f;un, ,,at man til fige, ot jeg nu gjar et 
ringere @lftermaal enb før, men bu r;ar fortjent, (\t 
faae bntt Øn|Te opfplbt. ©iftermaalet fom (Iben ^ 
6tanb, faa at ^sbuar flf Oløf; men be lepebe iffe 
længe meb f)inanben , ti)i f)an bøbe famme ©ommer. 
©iben fpurgbe (Sjnnr (fi)0lféfi3n norb op til ^f)Deraa, at 
ber ijar et anfeeltgtøiftermaal at gjøre t)eb at ægte©ub/ 
run ^Ii>pébatter, og f;an fif [;enbe, og f^atjbe mange 
55ørn t)eb I^enbe. (^jnaré og ©ubvuné @øn 5Ie» falbt 
^bovf el ^li)p efter fin ?Diorfaber ; {)an par en meget f)aai 
befulb ?9ianb, og omtaleé i mange iSagaer. D^ogle 
2Iar berefter brog Cløf cter trl 9^orge til ftne grcenber, 
og anfaaeé for en meget bxa\) åPinbe. 'h&. s D 1 1 et n i n g 

om fortale* 

iJlii f!al ber fortceffeé et 5©tjenfpr, fom tilbro^^ (tg i 
©ibftnlngen af^nfon J^lat)e/'3arlé ©age, meb f;t)ilfe5vun/ 
flei* og ©olbré 09 ^n;lfefange i)an 6IeD forfjannet/ fom 
()an ()flt)be i)e{ fortjent; tf;t [;flné OnbfTob 09 ©ubé/ 
fovn(cgteIfe 5Ie& mnnge ^?enne(Ter tii megen $5efi>ær(igf 
l)ib og u5oDelcg ©fabe paa ©;æl og legeme* 5^et fFebe 
(;nm, fom bet gaaer mange, nt, naar (Straffene ^Ime 
er femmen, er Itt Iffe let at unbfltppe; tf;i bet er ©;>; 
Delene O^atur, nt, naar ^an troer nt [;atje noget ^enne? 
f!e fulbf ommen i (tn 93ingt, og bet ingen ^inibf(tttertt( 
Qyi\b f foiger og forlof fer r;nn Xnt førfl meb Pne forban; 
bebe Qlnflagé onb|Tn6éfu(be ©nebfgfjeb, faalænge btt^ 
uéle 9et)cbage i)are; men naar bzt no^rmer fig ba^ time; 
lige ^ti)é €nbe, 6Iit>er bit nebfænfet i baglige ^oaferé 
morfe goengfel meb ei)inbelig 3ammer og (Jlenbigf;eb. 
Dm S()or(cif» 

1. S^n 6oebe Siégejr Diiøbfelb paa ?Breffa i^Dar.' 
fnbebal; r;an Dar en mægtig 03?anb og af fornem ©lægt; 
^ané ^one r;eb 2[)ovf;ilb, r;un X)<\k en \i'\\^, ijennefæl og 81 meset mi^tibi^ ^Dinfee. Se ^abbt tre ©jønncr , ber affe 
t)are f^aabef ulbe ; Dercé o?Ib|!e 6øn f;eb Olnf og 6ar %iU 
naonet 53ala6vi)&er; ben onbcn ^el^c ben græfne eKer 
5apve; begge biéfe omtoleé mere i anbre ©aøaer enb 
i benne; ^Oorlejf f;eb bereé i)ng|Ie @øn; ^an Dar tiblicj 
en ra(l 03 briftig !D?anb 09 fctrbeleé ubm(erfet i al(?ené 
gærbl^Oeber, o(jfaat)arr)an en øob@f/aIb; ^ant>artiIDp; 
fojlring &oé ftn ?D?or5rober ^O^ibfjorbjTeoge paa 9vet)fjar 
i 5)i(bf;orb, inbtil f>an tav 18 5(ar gammel, ©fegge 
gi'orbe meget af ^^orlejf , 03 opfo(!rebe ^am meb megen 
^jccrltgf>eb. £0^an fagbe, at 6fegøe loerte ^^orlejf 
mere af Dlbtibé ^(ben(la6er, enb anbre ønnbe ; ^f)or(e;f 
brog pben f^jem til |in gaber; ^an br«6te ^lanfe S5^ggt)e 
meb (In 33rober Ciafé SSiflanb ; men til €ftermaal efter 
^laufe MV ^avl f)in Svøbe , fom bret) faa ficerft poa ©a.' 
gen, at ^^orlejf 5Ieo lanbéforoiiflog forbreDen fra ©Dar^ 
fabebaL J^errebéforflanberen £jotoIff;at)be^;nIpet^&on 
lejfé ©øf?er ^ngf;ilbgagerfinb; r;anr);aIpnnogfaa^r)or^ 
lejf paa et 6fi6 \:>aa (Saaéøre. ^^orUjf 6IeP brepen tiU 
bage; r;an Par om 53interen hemmelig fnart ^oé Sjotolf 
fitart ^oé (tn gaber ^égejr; t)an lærte ta af jtn gaber 
mange Olbtibé 23iben(Ta6er, tf)i benne ^olbteiS for at 
pære ft;nbig i mange ling; t>a par ^f^orlejf 19 2(argam/' 
mel. ^arl fatte jlærft efter ^(;orIe;f , og ber (!ebe om 
Q3interen mange ^ilbragelfer, fomere fortceWingéPærbige, 
og omtaleé i ©Parfboicvneé ©aga. !Saaren efter brog 
^f)ovIejf oeflerpaa oper til fin goftcrfaber og grænbe 
6fegge, og bab f;am om ^i(!anb og ^\aab i benne ©ag. 
llnbcr ?0^ibfjorbiTegge(! og .C)errebéfor(lanberen Sjotolfé 
Q3e|Ti)ttelfe brog n« ^()orle;f r;en, og f;obte ftg et©fi6 af 
3. «inb. g ^ 82 nofiIe5tjfl6m(cnb, bev laae oppe i Qblanbaé g3?utibiii(|, f)nn 
flaffebe fig ©flbéfolf Dertil; ftben bvogOanOjem tii^vth 
fa til fine govælDve, 09 bat) bem om Dvejfepenge, 03 ftf 
faa meget @obé, fom l)an tvoebe nt6e[;øDe. Om vBaa.' 
ren lob i)ai\ bernæf? fine 25arer fijre om ^orb, 03 brog 
for frebfe 6ort fra ^reffa, 09 f^ilfre (in gaber 09 ?0^ober 
09 ftn Soperfaber ^^^ibfiorbffegge Saruel. 

2. ^f)orIifjf begat) jig nu paa Siejfen, 09 f;at)be 
90b ^Bur ; f;an fejfebe jjfler inb til SSigen. ^'>af on ^!a; 
be.'3arl »ar ba i 33t9eii. ^^orIe;f gif i £-anb, 09 lob fit 
©ftb iibloéfe; r;an gif til jarlen, 09 f)i\fit paa f;am, 
3ar(en tog Pel imob f;ané JE)ilfen, 09 fpurgbe Oam om 9^aDn, 
©lægt 09 JP)erfom(!; ^^orlejf fagbe (;am bet« 3arlett 
gjorbe ftam mange ©pørgémaale angaaenbe3élanb, 09 
^f)orIe(f Sefoarcbe bem nbforligen. Da fagbe3«rlen: 
u'^it er nu faa, 'lOorlejf! at t>i »iHe f;^6e Skarerne af 
big og bine ©f ibéfolf." tM i)ci\>e h\n faa ?3arer, ^erre !" 
fparebe ^^orlejf, ,,09 ber ere anbre, fom bet fan Dære 
oé 6eft>emmere at fælge t)ore ^arer tif, 09 maa 3 labe 
oé raabe oé felp i at fælge t)ort Øobé 09 t)ore ?8arer til 
bem, fom ^u fpneiS oé bcb^i.'' ^atkn tpfteéat^an foa.' 
rebe forncermeiigt, 09 optog f;ané Drb meget ilbe, 09 
faalebeé fliltetS be» ^^orlejf brog til fine ?0?afnb, 09 fob 
om O^atten, men om ^Oiorgenen flob f)an op, 09 brog 
til ^jobjlæbet, 09 fpurgbe (19 for om gobe ^vjet 
6ere, og fjobflOg meb bem om 2)agen. 5^a ^axltn 
fpurgbe tnti, brog f)an meb betpbeligt 93?anb)Ta6 til 
^f)orIejfé @fi6, 09 lob ber aiU golfene gribe og binbe« 
©iben rnnebe f;an alt ©obfet, ber »ar, og inbbrog bet 
fom jin^jenbom, og lob ©fibetbrænbe til ^(?e; bereffer 83 Job f;an jTi)be ©tcctigev m^Utm ^obevne, 09 (ob bert)et) 
r;ænøe a(fe ^I^ovlejfé §oIf» ©iben brog 3avlen6ortmeb 
pne «3}?ænb, 09 tog til ftg atte be 25arer, ^f;orIe;ff;aube 
ejet, 09 beelte t)im mcb (tue £0?(ienb» 5Da %t)oxUjf nu 
fom f;;em om Giftenen, oø ogtebe nt brage tt( fine SO^ænb, 
fom r;an ogfaa gjorbe, fane t)an ^cevU pna, ^t)orIebeé 
bet ijar gaaet r;ané ©tnlbvøbre, og troebe at funne i>ibe, 
at ^afon 3avl maatte Onoe t)oIbt bette onbe 55oerf , 09 
ubfpurgbe nu rtjoje, f;i)ovIebeé betftartilpoet; 09 ba ^m 
r;aube Unbevrctnlng om, nt bet for^olbt ftg efter r;an5 
gormobncng , f oab Oan benne 53ife : 
' 3(be mit ©inb nu gpfer, 

%i)\ ^aa ben jo?Dne gJre 

9Sanben fin '^aat) 09 (In knurre ') 

^Oiifiet f;ar, o ^tinbe! 

^f)o Ut t)eeb , om jeg iffe 

Jpfler Oam at lønne, 

©om lob ©fialbené ^nørre 

6fcenbi9 til ^ul opOrænbe. 
Dm S^orlof. 
3. 5>et fortæfleé, at ^f)or(ejf efter benne ^Ofm 
belfe fflgte at f omme 5ort meb et 5l;øbmanbé}Ti6, fejJebc neb 
til 2!)anmarf , 09 brog til ^ong 6t)enb, .()oé l)Un\ f;an 
t)ar om Q3interen» (^ftixat i)aH mvn ber en fort lit), 
gif ^(;orIejf en X)aQ for kongen, og 5ab r;am ^øre ^aa 
et .^i)ab, fom r;on ()at)be gjort om[)nm. gongen fpurgbe, 
om l)an oar ©fjnib. ,,5^et f ommer nn paa," fi)arebe 
^()orIejf, J)dat> 3 t)il bømme, naar 3 O^i'^f ^uabet." 
kongen 6ab f^nm fremfige M* ^f;orIejffDabbaenS)rape 
pga fi;rreti)t)e e tropf^er, r;Dori Uttt er Dmfuccbet : 84 J^cDbinø *) ofte 3i)bevé 

honning til ^cia €*n(jlan& 

©»æi'bc røbe <it favoe« 
kongen vojle meget ^Dabet, og bet famme gjorbe arte 
be, fom r;øvte bet, og fagbe, <it bet6aabet>ar Del fDo?; 
bet, og fremfagt meb Slnftanb. kongen ga» ^[;ovIejf i 
^on for ^Dabet en Dvtng, fom Dejebe en ?Oiavf, og et 
6i)csrb, r;t)fé ^iI6e^or Dar nbftret meb en r;olD 9}i avf (5)ulb, 
og 6ab [;am ot fovblioe I(cnge f;oé ^am, ^f^ovlejf gif til 
bet ^mn nnt)i|le ©æbe, og taffebe gongen meget, og 
faolebeé forlo6 nogen Zib ; bog t)arebe bet Iffe lounge, 
inben ^f)orIejf bki> faa f;eb af at Doere ber, ot f;an fanbt 
n(eppe33e^ag i at gaaetiI2)riffe6orb eHer at jibbe mellem 
fine ^orbfammerater. ^att m«?rf ebe kongen fnart, l)an 
lob ba^f;orIe;f falbe til ftg, og fagbe: u^^Mb er M, ber 
t)olberblg@org,^f;orIe;f! ba bn nofppe agter paa atfofgc 
efif og^Brng f;oé oé?" «5)et maa3 r;at>e ^ort, Jp)evre!" 
fi)arebe^^orIejf, <,at ben, fomfporgev omen nnbené ^obt 
gang, er fTplbIg at raabe35ob ber paa,'' ,;@iig mig forf?, 
^Dab bet er!" fagbe kongen* ^f;orIejf f^arebe : ^3^9 
^ar blotet nog!e Q3ifer i 53inter, fom jeg falber ^oinbeoi/' 
fer, f;Dilfe jeg f;ar gjort om^afon3arI; tl)i en3arl om; 
na?Dneé t)eb en ^oinbe i ©f jalbffa6. $)?n Dil bet bebroDe 
mtg, JPJerre! om jeg iffe faaer ^iUabelfe af eber til at 
brage tilS^orge og bringe 3^vlen^t)abet," ,,t)« (Tal tir? 
Diéfe faae ^iHabelfe," fagbe ^Tongen , ,,men bog jTal bn 
Ioi>e oé fornb at fomme tilbage til oé bet Ourtigfle 
bu fan, tf;t for bine 3broftteré ©fplb titte m iffe mijle 
t)ig." ^f)orIejf looebe bet, og føgte nu 9\ejfeJejh'gf;eb, 
») ©olcn6 ©fabctr og Dpf)ori)cr, 85 oo brog op tclS^ov^e, 03 bvog uafCvubt til ir;vonbf;)cm ; 
ba opr)o(btJP)afon 3avl fi'3 paa^olabe. ^f;ovfejf tog nu 
en ^i^cei'fovnæbning paa, 03 6anbt flg et ©jebeffæa om 
J^acjcn, tog hixnoiil en jloi* ?3ofe, fom r;an anbragbe faa; 
lebeéunbergorf løbningen, at aKe f!ulbe troe, f;an fpifre 
ten ?0?ab, fom f^an t'ajlebe i $ofen, t^^i ^ofcné ^labning 
mv oppe teb ^Oiunben unber ©/ebeflcegget. ^ihzn tog 
r;an to to;ffcr meb en 33vaab paa €nben af f;i)er, brog 
faa affleb, tnbtil f^an fom tll^Iabe. 5)et mx ;u|I ^fte; 
nen før 3uul paa ben ^ib, ba 3av(e« i>av f ommen i fit 
©æbe tiKigemeb mange 6(oi'moenb, fom gavlen f;at>be 
inbSubet tii 3uleøi(be, ^Itgøeven gif lige Inb I ^atTen, 
men i>a l)an fom inb, flonnebe [;an meget f;eftig, lænebe 
fig flærf t paa 5ln;ff evne, og gif f^en til be anbre ^iggeve, 
og fatte (ig pbevlig i S^faiUn ; r;an fovtvæbigebe kiggerne, 
og tilfojebe bem ©fabe; men be fnnbe iffe Del finbe jig 
i, at l)an fs^ha bem meb ©tabene, og traf ftg til ^ib^, 
og bevaf op(!ob ber en ©to; og ^HKavm, faa at M funbe 
f;oveé i f^ele S^faikiu ^a gavlen mævfebe bn, fpnvgbe 
Oan om, r;Do ber fovDolbte benUIi)b; ber 6leD t)am t^a 
fagt, at ber mx fommen enligger, fom Dar faa onb og 
lucgierlig, at {)([n intet lob ngjort, 3arlen 60b, at 
falbe f)am for |ig, og faa 6lei) ogfaa gjort; og ba^igge<' 
ven fom for 3^vlen/ Dar r;an meget fort i at f;ilfe» ^axf 
len fpnrgbe ftam om D^aDn , ©lægt og Obel. <Atfæb^ 
Danligt er mit D^iDn, ^erre!" fagbe f;an, atf;i jeg f)eb.' 
ber O^ibung ©jaKanbefon, og f;av min ©lægt i ©orgeré.' 
balene i ©Devrtg r>int 5vo(be; man falber mig D^ibnng 
l)h\ 3^o;agtigej ;eg f^ar faret ^ibt omfring og befogt 
mange ^oDbfnger; nu bltper ;eg meget gammel, faa at 
jeg næppcfau fcge min 3ilber, forbi min »^ufommelfe Dvb 86 ttt\ f;øj<2lIbev&om ^av tabt (?g; jeg ^at fpurgt meget om 
ebevé D\unt)f;et) 09 ^npperf^eb, 23iiébom 09 25enneffl?If;et), 
^otøitning 03 S^eMabenf^cb , Ova|l(;c& og g«vMgf)eber." 
3orlen fpuvøbe : «»g)t)i er bii faa 6ar(l 03 ont) ot fommc 
tilDiette met) fremfor an&re kiggere?" l)an fagOe : a-§)t)ab 
fnn man HU tjoente af ben, fom gaaer om, og fatteé alt 
iiben 9^ob ogSIenbigf^eb, fomiffe[;ar, f^oab r;an 6e[)ø; 
^er, og r;ar lounge ligget \it>t pcia ^axUv og t 6fo; 
t)e? f;an maa M b\m t>ranten i>zt> Sllberbommen og »eb 
<iU bette, naar f;an tilforn ^av Dceret tant til ^ctber og 
ijobe $Dage Ooé be f^erligfle *S)øi)binger , men maa nu 
Dcere f;abet af enf;t)er uéfe( ^ulper*" .^gorflaaer t>\x ti^ 
noget paa 3br<ctter, øamle?" fpurgbe ^axUn, ^M bn 
figer^ at bi\ f;ar t)flfret f^oé^øtobinger?" uX)et fan t)C5re/' 
foarebe Un Q^amU, ^^at ber Dar nogen Øninb tit at am 
tage M, ba jeg mv i min unge 5Ilber, jTjønt Ut nu gaaer 
mig efter Orbfproget, at en(;t)er Olbing bimv magteéIo5 
en 6ang» $Der figeé ogfaa, at M er t)an(leligt for bm 
©ultneat (labre; jeg t)il I^efler iffe funne flabre mebeber, 
JC)erre ! uben 3 laber mig gioe noget at fpife, tf)i faa forfom^' 
mener jegaf 5llberbom, ©nit og^ørf?, at jeg oi(l iffe fan 
^olbe ub at Haat paa Q5enene længer ; faabant er (;eaer 
iffe fprfleligt, at fpørge en fremmeb 5}ianb om Oele ?8erj 
ben; men iffe tænfe paa, I;t)ab golf 5ef;ooer, t^i alk 
ere føbte meb bm 35ejlajfenr;eb , at be trænge 5aabe tii 
^iab og 3)riffe." Sarien 5øb nu, at ber jTuIbe giDeé 
^am gob 9}iab, faa meget (;an 6ef;ot)ebe, og faa blei) 
gjort, 9}^en ba kiggeren fom til Sorbet, tog (;an imb 
2itl)tb til 9}?aben , og gjorbe affe be ^attærfener tomme, 
fom (!obe f;am noprmefl, og fom Oan funbenaae tif, faa 
ot Opoar terne fom til atter at Oentc "^ab. ^taabcun 87 (00 nu iih mfnbrc vrt(! til SSUbm cn& fur; Ut forefom 
a((e, at Onn fpijTe, men iøjeminsen faficbe f^an «B?abcn 
i ben før omtalte ^])ofe. golfene lo nu meget at) benne 
^199^^/ ocj Opi)arterne fagbe, at (;an iffe 5fot »av flor 
og ti)f om OD^tbje, men f^an funbe ogfaa æbe forfrarlig. 
2)en Øamle 6rob flg iffe berom, men fpi(!e fom tilforn, 
S^iD^ifcn om ^atUn f\)cebeé. 
4 S5a 5)i-irfeborbene oare borttagne, gif O^ibung 
for 3ailen, og fagbe; ,,3eg taffer eber nu, ^erre! for 
eberé 35et)0?rtning, bog maa jeg fige, at 3 f)aoe (lette Opi)ar ? 
tere,fomg;øreaItJjærre, enb 3 befaler bet; men nuionfTebe 
jep, at 3 Dilbe oife eberé9^eblabenf;eb, ^erre / og Oøre 
paa et ^\^ai>, fom jeg [;ar gjort om eber»" tJ?av bu før 
gjort noget ^i)ab om ^øDbinger?" fpurgbe Sarlem u^a 
jeg f;ar, ^erre!" foarebe Oan. «92u fommer m t>a tii 
\)tt gamle Drbfprog/' fagbe 3arlen, «at M er oftegobt, 
f;pab ©amie foæbe; fremftig bu ^i)(it>tt^ (Samle! og 
t)i i)iik r;øre berpaa," ^a 5egi)nbtc kiggeren paa ^i)a; 
bet, og ft)ab fra ^egonbelfen til ?0^ibten af bet, og 
3arlen fpnteé, at ber oar 33erømmelfe i f;Der 53ife, og fanbt, 
at ogfaa f;ané ©øn €rifé ^elte6ebrifter i>are omtalte 
l)crc\ 93?en fom ^uabet nærmebc jtg mob (Slutningen, blei) 
Sarlen noget unberlig Dcb btt, og ber paafom f^am en 
faaban fritten og ^lø ooer I;ele^aoen og atlermefl ooer 
£enben, at f;an ingenjlebé funbe i>mi rolig; og faa i)it){ 
unberlig ^ar benne ^lø, at ^an lob ftg rii)e meb farter, 
(;oor be funbe brugeé, men f;uor be iffe t)arc anoenbe.' 
lige, lob f;an tage et groft ^ampefloebe, og flaae tre ^nu.' 
ber paa, og lob faa to ^ixnb træffe b^t frem og tilbage 
imellem 33enene paa ftg, 3arlen 6egpnbte nu at ftnbe 
5»^(é^ag i ^oabet , og fagbe: ,Mn bin ^eluebeé ^taat 88 fccr itu fDccbe 6e&re, tt)i M fpneS mig llcjefaa nmtt at 
t>cei'c en9^ibt>ife fom en SoDfang ; lat) bet b\m 6et>ve, el? 
ler bu jlal faae blit Søn bevfor." ©taaberen louebe, <it 
bet (lulbe blioe 6ebre, 09 Cegpnbte ba be^ifer, fom faU 
beé "ilaagetifeiv 09 flaoe mibt t 9^cbt)lfen om "^axUnf 09 
r;aoe benne ^eøpnbelfe: 

^aoge træffer op ber ube, 

3^eb flaaer en ^pøe i 23e|!en , 

^ib er en Diøgffi; ^) fommen 

5If ben pipnbrebe 6fnbe» 
S)a r>an ^be ^aageolferne ube, »ar bet morft i 
gaffen, oø ba Ut Dar 6Iei)en mørft i J&affen, begpnbte 
Oan løjen paa 9^ibt){fen om jarlen, 09 t>a l)ai\ foab tim 
ftb|!e Sreblebeel, \>av Ooert 3cern i ©ang, fom »ar t 
gaffen, uben at ^B^enneffer rørte bem, 09 Mtz bleo 
nmnøe ^cenbéSBane. Sarien faibt ba i ^eft)imelfe, 09 
^iøøeren fom bort, t>a Slørene Dåre luf f ebe men if f e Inofebe. 
gfterat^t)abet t)ar enbt, aftog^Oiørfet, 09 ber 6Ieu iøjen 
U)ii i gaffen, jarlen fom ba til ft9 felt) igjen, 09 fanbt, 
at 9^cbt)ifen ^ai)bc ^aau (;am ncer; ber faaeé ba 09faa 
^cerfe berpoa, t()i aIt©fo?99et 09 Itgelebeé ^aaret paa 
ben ene ©tbe af ^oDebet Mx raabnet af Jarlen , 09 
po^te a|bri9 ub mere. Jarlen lob nu gatten renfe, 09 
be bøbe^roppeubøcere; 09f;an troebe nu at »Ibe, at bmt 
niaatte OaPe Pceret ^(;orie;f , 09 iffe noøcu ^igøer, 09 
at i)ati nu i)iibt fpneé at f;ape 6etoIt f^am for (it "lab af 
golf 09 ©obé. Jarlen laa nu af benne ©f abe [;ele33nu 
teren 09 meget af ©ommeren. 

') (gfia[i)cn fiatctr tiiyiib\>i\tn, fom ^cct)iicn for \)an$^tiH 
DpbrofnDclfe. 89 

5. Cm ^f)0i1e;f er t)cvna?(! ot 6evette, nt ^ati 
tfog iøjen net) til^anraarf; 03 Oaobe t)eii?0?ab| fom 
t)an f)ai)be navret t>em fra i S^aikn, til 3fvejfefoj]; r;i)or 
længe Oan tiar paa 9ie(fen, t)eet) man Intet om, men fnn 
bet, at ()an rejfie naf6rubt, t'd tm fom til ^ong (Stjent), 
fom t03 imob f^am meb aa6ne ^rme, 03 fpnrøbe, Ouor.' 
lebeé bet »ar ^aan r>am paa SKejfen; ^f;orIe;f for,' 
talte (ilt, l)Mb ber Dar ffeet; kongen foarebe: u^\x 
t)il /eg forlænge bit 9^aDn, 03 Mb^ bicj ^f;orlejf 3ar(e; 
jT/alb; ba fi)ab kongen benne 33ife: 

^l^tit om ^f;rBnberé ^uDbing 

Sr;orIejf fi)ab for Solfet, 

SSibe er nu 3arlené 

©tore 9^ibft)ab nbfprebt j 

^i)a\> til ben (;ø;e Jg)erjler 

^raøbe ©f/alben fra 53ie|l6n, o| ,5^5eo(i«^ 

Sanbeté 53o9ter l)i^t\ liflig 

^ønneb for ©fi6eté $It)nbring, 
^f)orIejf fagbe til gongen, at Oan længtes efter at brage 
op til 3^^«ttb, og 6ab kongen om 2oo til at rejfe, faa? 
fnart 53aaren 5egi>nbte ; ^'ongen fagbe, at bet f!ulbe til; 
(icebeé [;am: „3eg i)il," lagbe f;an til, ,,gtDe bi^ et 
@fl5 i D^aonefcefte meb^efcetning og ^il6er;ør og faabaw 
Jabning, fom bu Un 6e&ooet" ^Oorlejf par ber nu om 
23iuteren i gob 33ef)anbling; men ba 2}aaren ^egpnbte^ 
lauebe r;an fit ©fi6 til, og 6egaP (Ig paa 9\e;fen, og 
[;an f;ai),be gob 5B^r, og lanbebe paa 3élanb i ben S(a, 
fom f;ebber ^f;jovéaa. ^Oorlejf f!al ba efter Q3eretnin; 
gerne f;apc giftet fig om ^øften og ægtet en ^Dinbe, fom 
l)ib '2{nb^, og Hv m Satter af 5f;ovb/ en ra(? og meget 90 rig ^Bonbe, fom Soebe i ©fogar un&er Øfjcclbene, 09 
nebflammebc fra^f^rafe l)in Øamleé ^lægt. 5litbe Dar 
en meget raf? ^otnbe. ^f}orle;f opf;oIbt (tg onr^intei'ett 
i ©fogar, men om 53aaven efter f;ø6te [;an l'anb pna 
J^øfbebveffa i «X)?pboI, 09 boebe ber jtben. 

6, 9^11 i)enber govtællinsen jig til ^afon 3arf, 
ot 5«n fom (13 for bet me(!e af @f aben, men fomme oiKe 
bog ftge, at f;an albrtg 6Ieo ben famme fraftlge 93^anb 
fom tilforn, 3arlen ønf?ebe gjcsrne at ^ceDne jTg ^nm. 
^f;orIe/f for benne gor^aanelfe, om l)(in funbe, og f^ait 
paafafbte nu fine gortroltge ^f^orgerbe ^m*ge6rnb og 
r;enbeé @flfter ^tpa, at be fTuIbe brioe en faaban (3ciU 
bcr nb til 3élanb , at btt f nnbe mvz ^Oorlejf fulbf om? 
men nof; f)an anrettebe (!ore Ofringer til bem, og (cfTebe 
bereé ©Dar, og t>a f;an ff faabant et ©oar, fom {)am 
6ef)agebe , lob I^an tage en (Stamme af 2)rii)tømmer 03 
øjøre en ^rc?manb af biti, og teb fin egen ^rolbbom 
og ?5aafalbelfe og Oine ©øf?reé »5)e^erc og ;DjccDel|Tab 
lob [)an br(?^e en ^anb, og fjærtet tage nb og fa:tte 
i benne ^ro^manb; bernæf! iførte be [)am flæber, gat>e 
t;am D^aun og falbte Oam ^f^orgarb , og trpKebe (;aiu 
meb faa (!or S^jætjelé ^raft, at [;an gif og talte meb 
golf; (Iben fif be f)am )i>aa et (BUb, og fenbte i;am ub 
til 3élanb i bet ^renbe, at l)an finibe broebe 2:r>orIejf 
3arlef?;a(b. ^afon gat) [;am en J5)eKe6arbe, fom f; an 
l)a^t>t taget af ©øflreneé tempel, og fom »C>ørge ^a\)bt 
ejet, ^f;orgarb fom nb til ^^lan^ i ben Zii>f golf t)are 
famlebe paa 3IItf>inget. 5f;or(e;f 3ar(elljalb fiar paa 
5:f)inget, og ba f;an nn en 2)ag gif fra ftt %elt, faae 
I;an en 93ianb fomme i)ef?enfra og gaae over ^jceraa; 91 ^an MV flor nf55o?ict oøfælnf llbfeenbet ^f^ovrejffpufijbe 
t)enne g3?ant> om 9^aoii ; f;an falbte ftg ^Oorgarb, 09 ui>/' 
flijbtc (!va^ llf^eméorb mob ^f;ovIejf» S)a '^f^pvlejf f)sxu 
t)it , ogfebe r;an at tvccffe ©oævbet , fom [;an f^aobc 
foaet af kongen, meb l)X>i\Ui ^an ^av omgjorbet, men i 
bet famme (laf ^^orgavb ^ettebarben mtbt iøjennem 
r;am; tc^ ^f;oi'Iejf fif ©tiffet, &U3 r;an til ^^J^vgarb, 
men benne f?i;vtebe ficj neb i 3«>^ben, faa at man fnnbe 
fee r;ané gobfaaler, $f;ovIe;f ^anbt fin^/ole fa(l om (tg, 
00 fijab benne ^Ife: 

2)en i ©tviben bjæi'ije. 

JrpKebe 9[}?anb forfoanbt /o 

33ovt fra ^labfen ganjle, 

^M\> ble^ nn af ^(^orgarb ? 

5ri;nefcsmpen neb i 

Sorben faret er nn, 

S)ijbt i 2)fibené Oiige 

53tl en ^ib f;an {)t)ik, 
5!)erpaa gif 'Xf^orlejf [;jem til ftt ^eft, 03 fortalte (inc 
gplf benne ^^egiDenOeb, fom be alte toge (tg meget nær* 
(Bibett jlog (;an kjolen tiljtbe, ^"^^^^^^"^ f^^^^ ^^ 
iib, og ^f;orIejf lob ber ftt Im meb gpb 33er^mmelfe, og 
golf anfnae tzt for et flovt 'lab. 5iae troebe nnat fnnne 
vibe, at benne ^(;orgarb iffe {)<xx>U mxtt anbet enb ^a^' 
fott 3arlé ©alber og 'Irolbbom* Sf;orIeif 6I^d ftben 
Nlagt; (;an^ ^aj flaaer norben for ^aoretten, og fee$ 
enbnn tizn S)ag t S)ag. ^f;prle;fé ^røbre Dåre \i<iCi 
^(;inget, ba bette ttlbrog ftg, og be anrettebe ?f;orIejf 
en f;æberltg 3orbefærb, og braf efter gammel ©fif ^r; 
t)eot efter (;am» Sf;orIejfé gaber 5Iége;r Dar ^!^\> fort 
i gorvejen. golf broge ftben 5ort fva 5f;inget ; pg benn? 92 

meget mopi'felig. 

7t ?M ^OlngDd 6oebe ben ©ang entO^anb, fom 
f;eb Z\)OxUU ^an MV vig paa gangenbe gce, men (;olbt 
(ig6e|!anblg volfg Ojemme paa jin ©anvb, og i)ar iffe 
tneget nnfeet. J^ané gaave()i)rbe Oeb ^aI6;m*n meb ^Kj 
itat)n Jg)a(e. SDennc pUjtiti ofte at fomme paa %l)ovU}fé 
jQzjf fot> bei* om Sjatten, og f^olbt ftn^/ovb bev i^^xf 
r;eben. JS>«n tccnfte ftebfe paa, at f;an t>ilbe g;ore et 
Sotfuab omJ&øj5oen, og bet i)txibi l)an 6ef!anbtg, nanr 
l)an iaa pcia ^ojtn ; men efterfom f)an HU t)av ©fjalb, 
og Oan iffe ^abbe faaet ©abe bertil of Staturen, ^t 
l)m intet focebet, og 6pm albvig længere meb^^a{>et, enb 
at f;an 6egi;nbte faa: 

^er ligger @f;alben, 
men mere mægtebe f;an iffe cit fbæbe* 3 bet f;an nn 
en 9^at, fom oftere (Tebe, laae paa ^øjen, og ftatjbe 
ben famme S5ej!ræ6elfe for, om f;an fnnbe faae ^obfDa; 
tit om ^ø;6oen noget foroget, fob r;an enbelig inb, 
og berefterfaae Oan, at J^ojen aa5nebeé, og en |!or og 
t)elf(flebt 5}?«nb gif nb beraf. ^enne gif op pcia S^^ajm 
til J^aI5;ørn, og fagbe: «^er ligger b«, ^albjorn; og 
i)il gioe big af meb noget, fom iffe er big forlenet, at 
gjore et 2ot)f uab om mig» ffln fieer eet af to: mm 
5Iioer benne 3br(et fl/enfet big fremfor be fle(?e anbre, 
[;bilfetbnbaf;ar migattaffc for, og i)ar betSebre, at bettc 
iriMtH 6lioe ^ilfælbet; eKer og bn iffe tor beb, at 6ri;bc 
big meb bn længer. 3tu uil jeg ftjæbe en ^ife for big, 
og r;bié bn fan fatte 23ifen, og fan ben,naar bn baagner. 93 ^a t)il bu 6lit)e crt goIFef!;n(b, oq o/ure 5oi)fDal) om 
maii(3e J^ifiObinger/ og bil benne gærbtøf^cb i [;£i; ©rab 
6ItDe bt3 tit3!)eef." øibeii jlrafte r;fln lungen paar;auv 
09 foab benne 33tfe : 

J&er ligger ©6;alben, font pppevfl 

^CiV i t)a ^ef!e blanbt ©fjnibe, 

^ort jeg f)av, at 'om ^nfou 

felten et S^tbfoab bigtebj 

3n(jen for dUv efter 

(3aa f;am Dian f;ar (j/engjctlbf, 

SDenne ^æun blanbt golfet 

>Stbe 6evi5mt er ftben» 
u^lix (Tal bu 6e()i;nbe bin ©f;albe6ane meb at bi^te et 
^oof oab om mig, naar bix tjaagner, og gjove big al glib 
for ^erfeform og U^tn;f , og aHermeft for Onm^mtU 
ferne." ©iben giø f;an igjen inb i ^ojen, og benne 
luffebe ftg efter f)am; men Jfoalbjovn Daagnebe, og fpnteé 
at fee Oanå ©fulbre^ JP)an fnnbe Sylfen, og brog flben 
f;jem til 35i3;gben meb ftt ^oo^g, ba bn MV ^ib bertif, 
og fortalte benne ^egit)enr;eb. J^albjorn gjorbe bixpaa et 
2ouf oab om Jf')oj6oert, og t)ar nu en ubmærfet ©fjalb; 
f;an rejfte fnart ubenlanbi!, og bi^tcbi ^Mb om mange 
^oDbinger, ftf megen SInfeelfe og gobe Øaocr af bem, 
og uanbt beroeb flore3fvigbomme, og om Dam gaae mange 
gortællinger 5aabe f;er i 2anbet *) og ubenlanbl, f!jont 
be iffe ere nebjlreone f;er. 

jDm ^f;orIejfé 33robre Claf 5[)ala5ri)ber og .r^elgc 
f)in græfne er bit at berette, at næfle ©ommer efter 
l)a\\é X)idb broge be ub af Sanbet, og agtebe at tage 
O 3»(an&. 94 

^ofDit fi)r bmé 3$robev, men ©fjccSnen f;aD&c ettbnii 
iffe forunbt bem ot fee ^afoti 3arlé ^oi)eb for bereé 
§i>bber ; tl)i l)m f;aDbe enbnu Iffe nt)z\)n alt bet Cnbe, 
fom t)mx MV tiUcibt til ftit egen @fnm og 6fabe. ^03 
fcrænbfe be mange (?)ubef)Ufe for ^avkn, og tilfcjebe 
r;am t)eb 9\an, 53ti)tibring og anben Siénbtltgf;eb megen 
©fabe paa f;ané ^/enbomme* ^er flutter Sovtæningen 
om ^f;orIejf. s o r t Æ 11 i 11 3 om X t) O t f t e } n ;0 j: c f o D. <4jer MV en ^?anb Det) 3^aDn ^t)Ovb ^feg^e^ fom tog 
£anb iSBeftbbelfe i^on norben for^BfuIéna meffem benne 
03 2oné[)ebe, 09 5oebe i '^ø i ti Q3tntre; nun ba l)(in 
bvog til fine»C)«;fa?belfoifer ^) i ^ejreoaag nebcnfor^eben, 
fol(jbe [)an fine 3ovber til ^aomanben Ulfljot, fom iia 
fom nb til2on» Ulfljot Mv en ©on of If^orn, ^etilJ^øn 
befaareé SlJatter; ^ettl igjen mv en @on <if Qlélaf ^If; 
lefaare, Unar 5Ivnav; ^prnaé 6on» S)a lUfTjot Dav 
uÆften 60 ^av gammel, bvog i)an til D^orge, 09 oar bev i 
tre 53intve. S5a gaD Oan 03 Oané ^ovbrober ^r;oi'(e;f 
©pafe ben 2oD, fom jlben falbteé UlfTjoté 2oo; 09 ba 
i)an fem nb, 5leD SlUl^incjet oprettet, 09 nflegolf ()er i £an 
bet OaDbe fiben een £od* S)et Dar Q^egpnbelfen ^aa tm 
l;ebenjTe ^00, at ingen maatu r;aoe et ^fib meb ^ooeb 
paci i 6oen, 09 om be [;aDbe btt, f!nlbe be aftage J^o? 
\)ihit^ inben be fom ^anbet faa na?r, at be fnnbe fee^ 
fra ba, 09 iffe fejle til £anbet meb gabenbe ^oDeb eller 

^) DC/ fom rcjfte til 3^tftnb for at nebfatte fig i)cv, plcjebc 
at ubfaflc t)c for^øj[a?&et Co"^vegi) i bcreø tilfommcnbc 
^al befremtc ^ø\Uv ub i ©een, ccj neDfatfc fia ba paa 
bet @tcb af ianliit, l;Dot; bi^fc bvepe op. 96 mcbe. ^n Dviiig, fom Defebé to <3rejr ') etter mere, 
jTuIbe l'mt ^a tditmt i l)i)ert JTooDebtempel ; benne 
Sling (lulbe f^uev Cfferpvccft f;at)e paa^aanben i nde be 
Dieftevgangétf^ing, fom r;an fcli) finibe f^olbe, 03 t)æbe 
ben i 33lobet af bet Offevnøb , fom Oon bet felt) ofrebe* 
€nf;Dev , fom OaDbe nogen ©ng ber for Ovetten , (Inibe 
f^r(t aflægge €b t)eb benne 8fving, og nboælge (tg to 
cto flere 53ibner: (,€ber nbnce^ner jeg til?8ibner berpaa/* 
jTnIbe Oan flge, uC^t jeg fuærger ^b t)eb Diingen, ^b efter 
5oJ)en, OjæJpe mfg nn grei) og S^jorb og hm almægtige 
^fe, faa fanbt fom jeg nn ffal benne ©ag forfolge eWer 
forfDare, etter fore ?B(bne etter fefi) oibne etter ^omme 
bomme, faalebeé fom jeg tecb M at tære rettefl og fan; 
t>ift og mefl ooereenéflemmenbe meb Sooen, og folge 9iet; 
færbigr;e<) i atte ©ager, fom blm nnberlagte min ^jen; 
bdfe, mebené jeg er paa bette^f;ing." 2)a bUD ^nnbet 
inbbeelt t gjerbinger, og ber fFnIbe i)ære tre ^f;ing!;t 
Ooer Sjerbing, og tre ^ot)ebtempIer t Ooert ^f;ing(ang. 
©er bleoe ?i]2ænb nboafgte til at paéfe templerne efter be; 
veé ^Iog(?a6 og Dtetfærb ; be |TnIbe nbnæDne 55ommerne 
pcia ^f;ingene og fli)re ©agerneé ©ang; berfor 51ei)e bi 
faIbte6ober *); enr;oer(TnIbeogfaa betale 2(fgift tillemp; 
let ligefom nn ^irfetienbe. ^obbar ben J^Dibe fra ^oré 
t Dtorge 6i;ggebe forfl ^aarben ^of, og rejfle ber et lem; 
pel, og 6IedempeIfor(!anber; f^anl ©i3n t)ar^f;ovflejn; 
benncå ©on igjen JP)att paa <Bit>a* ^f;orer bin ^oje 
tog ^anb i 35eflbbe(fe i ^roéfeDig norben for Diejbefjorb; 
berfra nebflamme ^roé&ifingerne. 

O dt <2>laø (0:i)nt 09 ?Bvrg^ *) 1)1)13 dmUH aUiaa 97 

Dm ^tepflcjn- 
2. %\a ^roéfculg boebe en ?0?nrtb, fom r;eb^r;on 
Ul ^ejtei'éføn ; f;art MX en 0Devf;aanbé jlævf og r;aavbj 
for 93ianb, 03 anfaaeé fol at t>æve meget fovDoijen. jr^an 
x>Cix iffe gift, ba bit, fom f;ei- f?(il fortæKeS, foregif. 
Spån f;aube en ©øflev/ ijeb 9tatjn Ornt), fom Do^té op 
Ooé r)am. i5)un tav en fævbélcé fmuf 5ti)inbe> og oijevgi! 
alle i ^unfifævbigf;ébei'/ bog t)ar bev en floi* 93^angel t^eb 
r;enbe> [;«n f;aDbe nemlig intet ?D:o?Ie, og faafebeé Dav 
Onnfiibt; biéfe©i3bpPetibe él(lebef;inanben meget^ ^If;ov; 
fel r;ai>be en Zmi Deb D^aon gvepjléjn, fom mv l\b\cciv 
bing baabe paa fo^brene og mebvene^ibe; f)an Mv f;t)er; 
fen f;ceéllg, efiev flem at fomme tilSvette meb fom anbre 
^va?tte; men i bet©teb Dar f;an gjcet) og gob atomgaaeé, 
(amt fmnffeve noejlen cnb ^t)ert atibet ^ennef!e; bevfov 
blei) Oatt falbtgrei)jle;n bengagve. i)er Daviiu én^anb 
DebO^aonivrnmj r;an 5oebe ii>aa ^iumé[;oIt; benne (5^aavb 
cv nu fibe; Oan Mv en 6i3n af ?23emunb/ f;t){é gabev 5Ié.' 
bjøvn uav ^rum biti ©amieé @øn. ^rnm ben ©amie 
fi\)tttbi meb jine ©agev fva 25£(vé til 3^Ianb ; r;an tog 
^anb i iSejibbelfe paa »O^frenæé inb til ^f;ei'nan*é og alt, 
l)mb bev laa ubenfov, 6aabe 6fvub og anbve ttbenfor bcf 
liggenbe Øer, og inb pcia ben ahben 6ibe af ^f^evnanæé. 
^rum ben Unge mv gift méb 'il(;0rgunna, en Tjatter af 
^()or(]ejn> en @i?n af ^Beterlibe, ©en af 2lé5;m*n, en 
anfeet £[)^lnb \>a<\ 33ejtjlcb; ©en afCIaf^angf;a(é, Bm\ 
af ^jørn, ©én af Oiejbar. ^f^oVgunnaoav en Diié JlDinbe, 
if fe meget tjennefæl, fpubig i mange ^ing, iffe fmnf, 
men trolDfi)nbig, meget ftiujinbct, men bognfrabig. ^vnm 
tav iffe meget anfeet j bev tav frov gorfljel paa biéfe 
3. Q5titb. © 98 WciUW^é ^l\>tv, 5f;ov(junnrt Mv toycn, ben ^ang 
bctte ^i)enti)r tilbvog fig; be Ijaube ingen Sbjjru, om 
I;t)em man hav SovtæHinger* 

3\)ar gjomc fommec ti( 3élant)» 
3» SDcr Dar en 55}?anD, oeb 3^aDn ©ti)vfar , en 
©un af €nt)nbe Ovejbavéfon. Siejbai* og 52lé6;øvn, ga; 
ber til 3«^vnjTeg(je ^aa ?}r;e, Dåre iiBroOve ; beveé ©o(ter 
Dar Dlof, ber Dar gift meb ^(i)p ^erfe, fom bvccbte 
^ong ©iguvb 6Iefa. S])eveé ^^robev oav avling, en mæg^ 
tig ^evfe paa ^oi'befanb; Erling r;at)be en ©i3n ^ fom 
r;eb 3Dar, ben (Ijonnefle af aWe ?)nglinger til ben lib i 
jT^oibelanb ; berfor 61eD Oan falbt3^rti^^;«>iii^; r;an oDeiv' 
gif enf)i)ev anben i g(erbigr;ebei-, og t>ar faa (evgjevrig, 
at f;an nceppe fnnbe taale, at nogen Dilbe fappeé mcb 
l)am i %ak eKer 6;evning. ^an x>av i lang lib 
»gift/ forbi f^an ingcnflebé fnnbe fnbe en ^oinbe, 
bev Dav r;am gob nof; f;an opf;olbt (Ig længe Ooé jTn 
gvoenbe ©ti)vfavpaa ©imfai* i 5f;vonb[);em. ^enne 6ti)n 
f av Dav ^jnar ^am^evjIcelDevé gaber ; fomme jige ogfaa, 
(it ©tprfaré gaber (Snbribe og €nbribe 3l5vejbé gabev 
5Ié6iovn Mvc 35vøbre. 55ev Mv Icenge jlov ^;ævligf)eb 
meHem grcenberne (Stprfar og ^Mv, ^mv Dar længe 
^aa J^anbelérejfer baabe til €nglanb og S^anmarf. (In 
©ommer brog r;an paa en ^anbelérejfe til 3étanb, og 
lanbebe i©jøteDig i l^flffovbene. ^f;orfeI ©ejreréføn reb 
neb til ©fi5et, og 60b ©fipperen r;jem til fig meb faa 
mange ^^^ænb, fom l)Cin Dilbe tage meb. ^i>av taffebe 
f)am berfor, og fagbe, at f;an Dilbe mobtage f;ané 3nb; 
bpbelfe. 3^<^r brog l>a til ^voéfeDig felD femte, og opoolbt 
fig ber om Sinteren, ^an Dar en meget mnnter og gaD/' 
milb ^anb. ^n 3^ag gif ^f;orf el nn til fin ©øjler Ornp, og 99 fa(^be r;ent)e, at ©ftppevfnt)arf ommen r;;em til bem; »Secj 
Jon(Teiv gvænfe!" faøbe r;an, uOt bu oil opoam f;am i 
vBintcr, t^i be fTe|!e aitbre cre Ocr i 2lv6e;be»" Ovni) ri.' 
ficbe DUtner pna en iT/æuIe '), t(>t [)un funbe iffe tale; 
Zl)OvMtOQ \y^t) og faae )^aa ben, bei* (lob faalebeé: ujeg 
f;av iffe h)ii til at opoavte 6fippei'en , tf;i jeg f)ar cu 
51nelfe om , at om jeg tager mig for <it opt)arte ^MVf 
Dil bet (ebe til meget £)nbt»'* ^Oorfel biet) meget Dreb, 
ba Crni) unbjlog (Tg, og ba ^un faae M, (lob r;un op og 
gif inb, og 6egi)nbte at optjarte S^ar, og l^n (;olbt f;urt 
t)eb meb om 53interen, men ba ^iben M I^en, faae man, 
at Orni) maam mxt frugtfommelig, og ba^f;orfel mopr^ 
febe bet, fpurgbe f;an Drnp , r;t)Ovlebeé bet forf;olbt (tg 
meb r;enbe, om f)un mv meb 33arn, og f;oo ber f^aDbe 
bet meb f;enbe. Orni) ri(!ebe la igjen 9vuner, fom inbe; 
I)olbt MU : a€; f;ar 3uar 6ebre lonnet big for (it ^im 
terop[;olb f;er enb faa, at f;an er gaber til M fbavn^ 
fom jeg gaaer meb." Orni) falbt ba i en (Icerf ©raab, 
og ^[;orfel gif 6ort. ^23interen forloO nu, og ba !Baaren 
5egi)nbte, lob 3Dar (it 6fi6 i ©jøtet^ig fætte i ©tanb, 
og ba bH uar fcerbigt, 6erebte 3i)ar (tg til at brage 6ort 
fra ^roéfeoig meb (tne ?D?ænb. ^f;orfel reb !oaa 33ejen 
meb 3oar, og ba bc r;at)be rebet en ^ib, l;eni)enbte l;an 
ftg til3i)ar, og fagbe: u^i)ab33efiutning tager bit, 3oar! 
meb bet '^arn, fom bn f;ar meb min 6:s(!er Drni;? t)il 
bu gjøre faa Del, at bu (?gter Oenbe, og jeg i)il ba gii)e 
r;enbe faa ftor en?D?ebgift, at bn fan f;aoeJ^æber beraf." 
3t>ar blei) meget t>reb og fpårebe: ,Æt pet Ub6i)tte f;aDbe 
jeg ba l)aft af m in Svejfe til 3élanb, om jeg ffulbe (;atje 
*) i) c. CII ©print. 

©2 100 

bin llimtmc ^i^flev; nnfceliijcre og fovnmtmere bomber 
f^aDbc jeg funncr fnac Ojemme i JT'^iJvbelnnb eHev anben/' 
ftebé iDiOVi'ig; og bu tor iffe at ublcrgge mig for gaber tii 
\:)it 5Barn, (om bin ©o|ler f;ar meb btne trælle; t>n (;ar 
Deb bin 33efri;Ibning tllfojet mig en (lor 5Sepp(emmeIfe.'' 
^f^orfel fDarebc: ,Mi bu iffe tiljlaae at t)(ere gaber til 
Ornpé 5Barn, og forf^aane 5aabe mig og f;enbe ueb bine 
Orb, fTal bu felt) fomme til ot fortvpbe M; jeg [;ar ifh 
fov[)en taalt faabau gor(;aaneIfe af nogen." 3oar [)ug 
ba til ^f^orfel, •C'nsa^t traf f;am )i>aa goben og gjorbe et 
frovtSaar. ^f)orfeI traf ba ogfaa (it©i)cerb, og f;ug tit 
3i)ar, men benne unbreeb, og ^ugget traf paa ^efrenå 
gob, faa at tnH tog ben af. 3^^^ fpvang t>a af JC^eften, 
og lob efter jtne kammerater, men ^[;orfel reb f)jem til 
5vroéfe»ig. SInben Skagen efter famlebe ^f;orfeI golf, og 
reb til @otet)ig meb trebiDe ^Otcenb , men \>a (;an f om 
ber, r;at)be ^mv truffet 33n;ggen op; !8inben (lob fra 
^anb, og be fejlebe faalebeé nb i rum ©ø, og fortfatte 
Svejfen uben Dpf;oIb, til be fom til D^orge, og be broge 
tia f;iem til J^^orbelanb, og opf^olbt jtg ber i 9voligf;eb. 
^f;orfel reb f;jem til ^roéfeijig, og Mv iffe Del tilfrebé 
meb M gorefalbne, tr;t f;an ^at^bi albrig faaet nogen 
jlorre ^e(?æmmelfe, enb benne Dele ©ag fort)olbte r;am. 
5[)orjlejn Q^fob foDc^. 
4. ^ibt om ©ommeren eller libt efter fobte Ott 
.tip et 5Barn; M Dar et drengebarn faa flort, at man 
tpfteé iffe at r;at)e feet (l^rre npfobt ^arn. ©et 5let> 
S^f^orfel fagt, ot f;ané ©ofter tav bleoen forlojt meb b^t 
j^arn, fom 3o^^ ^jome i)a\>i>t meb l>enbe. 2)a 3:r;or; 
fel f^orte bette, bU\>t)an forfccrbelig ureb, og fagbe, at 
fbaxmt llulbe ubfætteé; M t>ax i b^n %ib £oo, at fat; 


lOI 

tigegoff fuiibe ttbfante &ere5 ^i3ru, om beDilbe, mcit 
Det 6Iei) bog iffe nnfeet for oel gjovt. ^f^ovfel lob %mU 
len Svepflcjn fafbe, 09 5ob r;am omSvfnge ^vcnøen, men 
l)m unbflojj f!(j, (nbtir^fjovfel tvuebe f;am meb jln^vebe. 
^()Ovfe(é gaber (25ejfer i>ar jufl ben ^jb tii /oufe ^oé jtn 
©on; r;an taiu om, at ^Drengen iffe maatte ubfætteé, 
09 fngbe, ot f;an f^aDbc IHnelfe om, nt benne SDveng 
tilbe 6I(oe en bvabeliø iStanb, om tjm fom tii ([t 6ef;olbe 
$?loet. ^r;ovfel i)ar faa rafenbe, at r;an iffe pilbe Oove 
bet, ogfagbe, at intet anbet jTnlbe flee, enb at 3)ven? 
(jen iTulbe ubfættei?. grep)lejn gif nu, fijont nobig, til 
Dvni), tog 5I)renøen 09 gtf nb meb r;am til ©fpi)en; 
f;an foobte ^^i'engen t et ^(æbe, og Ingbc r;am et Øtpffe 
^job i ^unben* ^a\\ gjorbe en Ubf;uling nnber SKob.' 
bevne paa et Irof, f;i)ort f;an Ingbe 55avrtet i)el inbpaffet, 
og forlob bet faa. ©iben gff f^an f;jem, og fortalte fin 
.^uné5onbe, at (;an f;ai)be forget for barnet. 2)enne t>av 
ijel tilfreb^ bermeb, og nn forefalbt (in^it> intet mær; 

feligt, 

?^ot(Iejn i>o):tc op ^oé ^tuim 
5. 5lort efter betfe gif .^rnm iib i ftn ©foD at 
r;ente 33rænbe; f)an f)ortc et Q3arn gvcebe, og gif ba 
bcrf^en, og fanbt et florf og fljt^nt 3;)renge6arn, i)eb 
©iben af f^biffet ber laa et 6tpffe gIe[T, fom i)Cin funbe 
V)ibi oar falbet ub af Q3arnet6 ?0?nnb , og at M berfor 
r;ai)be (Ireget. ^rum (;ai)be fpnrgt, at ber paa ^roéfe.' 
t)ig f;ai)be i)ceret ubfat et 33arn, og ()Oor ftrængt^f^orfel 
feaijbe talt i ben ^nlcbning, og funbe nu i>it)(, at bet 
maatti mxz Ut fnmme 33arn. Cg efterfom nu t)(\n 
og ^f;orfel Mvt gobe fenner, og (;an faae, at bn t)mt)t 
MV en ]\i>aa\) og^fabe, at et faa fmuft $5arn, ber 102 

fane u& tii ret at 6iiDe til nogef, fful&e bøe, tog f^an bet 
op, og 6ar t)ct f;;em meb fig, men fortalte in^en t)erom. 
S)et oar paa ben fjevbe^ng, efterat 35arnet mv ubfat, 
at bet fanbteé. ^vnm gat) S^vengen D^aon, 09 falbte 
r;am 5r;ov(!e;n , 03 ubgat) ^am for (!n egen ©on, om 
r;t)ilfet f;an 5Iet) entg meb ^(;or9unna» ^r;or(!e/n t)oj:te 
nn op ber, 03 ^f;or9unna opfoflrebe r;am meb fjævlig 
£)mr;n, 03 lærte [)am mange 53(ben|Ta5er^ ^f;or|lejn 
blei) 5aabe jlor ocj flærf og Del ooet i aHe 3broetteri l)an 
mv faa (!ærf, nt, ba t)an Mt fi;p5(ar gammel, t>av f;art 
i <5ti)rfe Itg en rajT fulbPo^en ^arf. 5^et fTebe en ^ag 
ligcfom oftere, at ^f;or|]e/n fom til ^roéfeoig; f)an 
gif inb i ©tuen, ba fab ^(;orfeIé gaber øejter paa Q5(en^ 
fen, og talte Deb fig feli) ; og ba Strengen fom inb i ©tuen, 
foer ^an meget ooergioen omfn'ng, fom 33orn pleje, og 
falbt ba ^aa ©tueguloet, og ba Øe;ter faae bette, op; 
jlog r;an en ©foggerlatter ; men ba Ornp faae drengen, 
fom ber en (!a?rf ©raab otjer r;enbe» drengen gif inb 
til ©e/ter, og fagbe: aJr>i)i fpnteé berte big faa latter^' 
ligt, at jeg falbt?" „©et er," foarebe ©ejter, »forbi 
jeg faae bH^ fom bu iffe faae." ,,J^oab tar bttV 
fpurgbe ^f^orfrcjn. «©et jlal jeg ftge big," foarebe 
6e;ter, ,iba bn fom f^er inb i ©tuen, fulgbe ber meb big 
en JP)oib5jorneunge , og Io5 foran big inb paa ©uloet/ 
men ba biti faae mig, (lanbfebe b^n, men bu foer oper? 
gioen omfring, og bn falbt ba oper 'bjørneungen , og 
jeg troer, at bn er iffe ^rumé og ^f^orgunnaé @on, 
men at bn maa Pære af fornemmere ©lægt. Strengen 
fatte fIg neb r;oé 6ejter , og be fnaffebe meb f;inanben ; 
men ba bet begpnbte at aftneé, fagbe ^[;orpejn, at 
l)an (lulbeOjeuu ©ejter 6ab f;am fomme ber ofte, atl)i 103 

«i(3 t\)Uié," fagbc r;aii, ufom bn ^tv t)(iv n ©(n(j5 
^;cm," S)a drengen oar gaaet ut), fom Dvwi) til r;am, 
03 bva^bi l)am en ni) klæbning ; bn^^i^cia gif f;an f;iem, 
09 fom ftben ofte til ^i-oéfei)iø, Zi)ovhi 6cft)mvcbc fig 
iffe me^ct om 5)rcnøcn, men fpntcé bog, at r;an t)ai* 
meget nbmQ?vfct t ^(e]ct 03 ©ti;vfe. 6e|ter fovtnJte 
ftn ©un ^f;ovfef, at r;an troebe, at benne ^[)or|le;n Dar 
£)vni)5 03 ^Mv 2}oim^ ©on, 03 t>ilbe b\m en fortrinlig 
93ianb, 5:r;orf el fagbe , at i)an ith fnnbe nægte M; 
cM Diffe føge at faae^iéf^ebiOagen," fagbe f^an, oø om 
^D^orøenen fenbte f^an ^^nb efter ^rum , ^^orgnnna 03 
^f^orflejn , 09 ba be fom , fpnrgbe ^f^orfel bem nojagtig 
efter, f^Dorlebeé "^Oorllejn tjar bleoen tii, men biéfe for.' 
talte alt, f)Dorlebeé bit Mv^aatt; grei;|le;rt mebbeelte 
ogfaa ftn 'beretning, fom ganfTe (!emmebe meb bereé. 
^f;orfeI tar nu Del tilfrebé meb, f^oab ber mv (leet, 
og taffebe grei)|Iein berfor* ^f;or|!e;n 6leD nu 5efjenbt 
meb ftn ^erfomjl, og brog til ^roéfeoig at opbrageø ber, 
03 ^f;orfel 5ef;anb[ebe f)am færbeleé tjel. 

3:^orl^ejné ©rem. 
e. «)]?an fortæirer, at en ^b^I, t>a golf (lulbe 
gaae til gjoelDé, bab ^f;orf el ftn grænbe ^[;or|lejn at 
gaae meb bem ; f;an tilflob bu ; f;an Dar ben 6ang ti 
Slar gammel, grei;|le;n inb6i;ber [;am til at brage meb 
ftg; be brogefrem, fom ^ejen gif, og fanbt mange 
gaar; og ba be igjen broge f;;em efter, fom be i en [b\)b 
2)al ; be oare ba ene to, ^f;or|lejn og grep|le;n; bit 
aftnebe^ nu flæift, og be faae ba en jlor J^oi. <,^er 
agter jeg mig at blm i ^lat/' fagbe ^f;orftejn, aOg bn 
ffal Daage i 9^at, grei)|Ie;n! og cffe mlh mig, i)i>ox} 
ban ;eg enb teer mig i ©ijone, tl)i bu r;olber ;eg for me.' 104 

øet magtpaallgg^nbet" SDette tl(|!ob 8r«t)|Te)fi. (^ibm 
fot) ^Oorjlejn m\>, 03 ub paci Sjatten teebe l)m jig ilbe i 
©^Dne, tt)i ^m tnmkbt fig paa Staffen 03 pælene, oø 
faalebeé gif bet lige til ^Dag. greDflejn Dar toiijlraabig^ 
om r;an (Tulbe Dæffe ^Oorjlejii etter ifte, ba l)an Uil)z 
fl9 faa forjTræffelig, ^a bet Ii;|!e of ^ag, Dangnebe 
$r;or|lejn, 09 Dav ba meget imbi^, 03 fngbe: u^eb 
5vo(!a6 i)ax bn attn* opfm biø, bi\ i)av nu gjovt to 
^ing, for r;DiIfe begge bu fortjener 8^n, før|l at bu giø 
meb mig, og iffe brctbte mig, ba \)x\ 5ar mig ub, og 
bernæ|l/ at bu nu Oolbt ?8agt ot)cr mig; jeg flal ber^ 
for nu lønne big meb, at f!affe big bin %ni)i\> af min 
grfl?nbe ^f;ovfeI, og (;er eve tolo ^Uxt ©bId, fom jeg 
ul gioe big; men nu oil jeg (ige big min 5^røm: ^ig 
fpnteé, ot benne Jjoj aabnebeé, og ber ixb af gif en 
robflæbt^anb, fom »ar jlor af 33æ]ct, og if fe egent? 
lig f;æflig; ^an gif til mig, og f;il)le paa mig; jeg Se; 
fuarebe f;anél ^ilfen oet, og fpurgbe [;am om 9^apn, og 
()Dor f;an f;at)be f;jemme; ^an fagbe, at ^an ^eb ^n;n' 
jar og r;aobe f^jemme i t>tn ^øj, „fom bu feer flaae f;er i 
^a(en," fagbe ^an; .^men jeg Deeb, [>Dab bu [;ebb?r, og 
af l)Mb 61(egt bn er, pg tiOige at bu Dil 6Iioe en bra^^ 
Éiclig «D?anb , men pil bu gaae meb mig og fee min 33o.' 
lig." Sjette tilfcob SOorftejn, flob op, og tog jin Øjc^, 
fom 5:f)orfel r;at)be gioet [;am; be gif inb c ^^jen, og 
ha 5f;pr|lejn fom ber, fanbt f)an b?n t)el inbrettet; l)an 
faae ber tU t)zive (Bibi (ibbe efletje ®(enb paa en 23ænf ; 
bf tave alle røbfIo?bte, og meget taufe; \>aa btn anben 
^ibe i ^ojen faae Oan tolD ?Kænb (Ibbe; be uare 6(aa? 
fl(tbte, og bereé gormanb t>av ben f!m'(!e af bem, og 
I;an oar meget (Ii;g. ^n;njar rafte ^oooebet til $f;or; 105 

jie/it, 03 fagbe: ,,^cnne ftovc ?JI?ant) n* min ^Brober, 
men i>i crc bog iffe lige i ©inb; f;an f^ebber Obb, og 
i)il be glefle Onbt ; f;an t)ifev mig fim et flet ^imétjen; 
pab; men t)an ev faa meget flcevfere enb ;cg, fom [;an 
er jløvve af 53flPji*t, og /eg og mine ^?o^nb f;aDe berfoi: 
i)an'et nøbte til at gi^e r;am f;t)ei* 9^at en 93?avf ©ulb 
eUer to ^Ovarf ©ølt) eUer nogen onben ^ojl6avf;eb, fom 
MX lig bermeb ; faalebe^ [;ar btt nu gaaet i ben flbfle 
53?aaneb, og t)i ere nu 5(ottebe for ^Tai)U\\ Ot^b r;av 
t fin ^jaretcegt en ©ulbring, bev bejibber ben CgenppaO, 
at et[;t)ert 93vennef!e, fom iffe fan tale, faaer flray (tt 
i)]?a?Ie, naar bet hiegger ben unber (?ne ^ungerubber; 
og af benne (Sulbving t)il bin?X)^ober funne faae jit 50;!æle, 
men O^b paéfer ben faa jTrcengt, at i)ai\ laber b^n aU 
bvig fra fig ^Devfen f\)at eKer 2)ag/' 93vi)n;ar fatte 
(ig nu neb !)oé fine ©talDrøbve, men 2f>or(lejn fatte jig 
i)ber(! af benn ^a be r;at)be ftbbet en ^ib;i flob ^rpiii 
;ar ep, gif ooer t'ii fin ^Brober Obb, og rafte r;am en 
ti)f 9\ing. £)bb tog jliltienbe mob ben , men ^rijnjar 
gif tilGage tii fit 6æbe ; berncejl jlob ben ene efter bm 
anben op, og enf;t)er 5ragbe Obb en ^oflbarf^eb, men 
r;an taffebe ingen berfor. 2)a be afle ()aube gjort bette, 
fagbe ^:Bri)n;ar; a'^n hVmv raabeligfl for big, ^^or,' 
j?e;u! at gjcre ligefpm be anbve, og bringe Obb nogle 
$enge ; anbet i>il iffe ^celpe big, efter fom bix ftbber 
^^aa t)or ^cenf." Obb par meget Preb, brpflebe (?g 
flævft fom r;an fab, og faae meget 6ifrer nb, ^or|leju 
flob ba op, pg [;olbt paa fm Ø^e; Oan gif oPer til Obb, 
cg fagbe: ,,3eg [;ar iffe mange ©ager f;o^ mig tiUt 
6etale big benne Sifgift meb ; bn Pil Oefler iffe forbre 
meget af mig, tl)i jeg er fattig," Obb fuarcbe Dam, 106 

men meget fort : <Æ; fpneé mig om bin ^nf om(! t)txt\i, men 
fan bn iffe fomme frem me&, i)Mb bn mener paéfenDe ?" 
^^orjlejn foarebe: «3e9 r;ar iffe anbct at 6i;be enb min 
|2^)ce, om t)u oil tage imob ben." £)bb rafte J^aanben 
efter ben, men 5f;or(!e;n f^ng til f;am; »^ugget traf 3Ir< 
men ouenfor QUGnen, og tog ben af. Obb fprang ba 
op, og btt famme g;orbe atte be, fom oave i »?)o;en ; be 
grebe bere^^aaben, fom ^ang oppe ouer bem, og ber 
5egt)nbte (!ra^ en ^amp imeffem bem» Sf;or(?e;n faae, 
at r;an nn omtrent fnnbe maaU fig meb Obb^ fom nu 
nav eenarmet ; aUt be blaaflæbte ODJænb foref om ^am at 
jjcere be O^arbførefle ; ligelebe^ mccrfebe f;an, at^ om 
be enb r;ug ^cenberne eller gubberne af r;Deranbre, eller 
er^olbt anbre f!ore ©aar, Darebe bog i Øjebliffet efter 
r;el6rebebe igjen, men ^f^orfle/né egne ^ug r;at)be bm 
naturlige gølge. ^r;or|Ie;n og 3)ri)n;ar meb ©talbrø; 
bre^olbt iffe op, tnben Obb og alle f;aué ^tammeiater 
Dåre brcebte. 2f)or(Ie;n i>at ba meget træt men iffe faaret, 
tl;i ^rpnjar og f;ané ©talbrubre ^aobebejTpttet l;ammob 
alle J^uggene. ^ri;n;ar tog nu Øulbringen af Obb^ ba 
t)an MV bob , gat) bm til ^l;or|le|n , og 6ab r;am bringe 
ben til (In 5}tOber ; l;an gat) [;am tolt) ?Otarf @ølD i en 
?Jung, og fagbe: <c^egen gr(l;eb l;ar bn tunbet mig, 
^l;or(!ein ! tr>i nu raaber jeg l;er ooer ^iøjen og C^jcnbom.' 
mene; bctH t)il Pcere ^egpnbelfen til bine 9}ianbbomg 
$5ebrifter, fom bu oil ubfcre ubenlanbé ; bu t)il ogfaa 
fomme til at antage ^roeéforanbring, og til ba wvc 
bebrefor btm^ fom tille antage b^n ni)e Dveligion, enb for 
bem, fom Dille Dægre (tg berfor, og iffe ere bertil ba 
(lemte, faabanne fom ;eg er, tf;i Di erobre Dåre unberjor; 
bijlegolf j nuDil;eg anfee bet for meget magtpaaliggenbe. 107 

nt bu Bringer mit S^auit un&er S^naSctt , om bet falber 
i i)iti 2o& nt faae en ©øn." SDerpaa furte f^nn mig tit) 
af ^j?;en, 03 fm'enb oi (lilteé, fagbe f;an: u'S>i>té mine 
£)rb f;at)e noget at 6eti)be, ba t){( jeg fpaae big, at aøe 
bine ©jerninger t)if(e falbe w^ i\\ bin J^æber og lx)iU:' 
a^evefter i>enbteQ3rpnjar inb i ^øjen, og jeg t^aagnebe," 
fagbe 5f;or|?ejn, „og til ?D?CBrfe berpaa er, <xi \)ix er nu 
\ic<<\'^t jungen og ©ulbet Ooé mig/' ^\\i^n broge bc 
Dibere, og breoe be kreaturer, font be f^aobe funbet, Ojem, 
og Sol! ti)fteé at OaDefaaet bem igjen frallnberuerbenen* 
^f)ov|!ejn fortalte f)ele benne ^egioen^eb, og 6ragbe (tn 
9}?ober 6ulbet, og ^un jif jlray ftt ?0?æfe, ba bet fom 
unber f^enbeé lungerobber. Stenne ^oj ligger i3ofuIé< 
bal, og falbeé 5Bri)njaréf;oj, og ber feeé enbnu benS^ag 
i ^ag ^egn i\\ ben. 

grepjlejn faaer Ornp. 

7» Srei)(lejn 6Iei) (Iray frigioen "i^i^^^ ^f^orjlejné 
35i3n; og beriil lob ^f;orfel (tg let 6efi)emme, tf^i r;an 
fuube gobt libe grepflejn, og Dibfle, c^i f;an oar af gob 
%^i, og nebflammebe fra anfeelige grænber. grepflejné 
gaber ©rimfel boebe 'p<x^ ^oé, og uar gift xmXi Olofa, 
en Sjatter af S5runolf, en ©on af ^f)orgejr, en ©on 
af 33e(lar; men 53if ingen ©offe inbebro^nbte f^ané gaber 
6rimfel, og tog S)rengen, og folgbe f^am fom^rcsl; 
(Sejter førte r;am Oer ub til Jélanb. O^logle (Ige, <\i 
^f;or(Iejn Cortgiftebe (in?0:ober Ornp til grep(!ejn. grei;; 
f!ejn ben gagre 6oebe i ©anbuig paa Q3arbénc^é, og 5e^ 
fab SSibfjorb og ^eKeréfjorb, og 6IeD regnet for Sanbi 
namt^manb ; fra r;am nebflamme ©anboifingerne, '^<^i 
fjorbboerne og ^ederéfjorbboerne. 108 

8, 2Ié6|m'n ^ajlanraéll f^aobe et ©fi6 flaaenbe 
eppc i(55øtet)i3; meb Oam fom^f^oifejn til at rejfe; l)an 
tar t)a tolo 5Iar gammel. ^f^orFel gab f;am tilpixUti 
Ifge Dveifepenge, og fovfnben ^f^oife/n reb til ©fibé, 
talte f;an og f^nné £0?ot)er fammen. ^un fagbe: »<0^u 
flal bu, grænbe! befcge bin gaber Soar 2;ome, og l)i>i$ 
^an er ublflfg til at tjebgaae, at {)at\ er bin gaber, ba 
er O^r en D\mg, fom bu (lal gtbef^am, ftig r;am, ot 
r;an gaD mig benne 9;ing ben fiørfle ©ang; f;art Dil ba 
itu funne nægte bet længer." (Siben (lilteé 53?ober og 
©øn, og ^^orflejn reb til©fi5é, og foer ubenlanbiS om 
©ommeren ; be fom til ben norblige 2)eel af D^ovge om 
Røflen. $r;or(?e;n foer til .5)er5erge§ [;oé ©ti;vfar \>(ia 
©imfar, og oar ber om S3interen ; ha (lob f?g gobt inuU 
lem f;am og ©ti)rfar, t^i benne faae, at ^f;or(te;n t)ar 
fortrinlig i S^i'bigf^eber, og funbe aHerebe M i alk 
£ege maale (tg meb be ftærfe(?e 3}?ænb. Om Sinteren 
noget forjuul fom ber Ubfenbinge fra 3bar Sjome meb 
bet^renbe, at 3Dar 6jDb 6ti)rfar til 3»^«3ii^«; S«>^^ 
manben for be Ubfenbte (;eb 55;ørn. ©tprfar looebe at 
fomme, ogbrog 6ortmeb trebiue ^D^ænb, ^f;or(!e;n fulgbe 
meb. iDe fom til ©ilbet, ^uor ©tprfar 6leD t>el imobx 
tagen ; ^an fab nærmefl ^v>av 9|ome beb Øilbet. &iU 
M gif gobt af, og bin ilbfic $Dag af 3wlen, førenb 
golf (?ulbe brage bort, gif 1[;or(?ejn for^bar, og fagbe: 
u5)et er mit^renbe til big, '^Mvl at faae ot ^it>i, om 
bu bil bebgaae at bære min gaber." 3bar fagbe: ,c-S)bab 
er bit3^abn, og f^borfra er bu f ommen?" ,Ær;or(?e;u 
er mit 9tabn/' fbarebe Oan, uOxni) f;ebber ?0iOber min, 
og er en Satter af ©ejter ube paa 3élanb, og r;er er en 109 

Ovfiig, fom t)m Ub ml9 6vin(je bfg til ^e^jn, (tgenbe, at 
bu Dilbe fjcnbe/ nt bu f;at)be øti>ct ^fnbe ben." ^ijni* 
6Iei) meget vøb, og fa^be: a^^u f)ar Diéfeltg en langt 
lingere gaber, 09 ber ere Zvæih noi nbi paa 3é(anb, 
fom binODtOber fan giue^fplb for b'iQ ; bn er ogfaa bet 
fanbejle, at jeg funbc fpneé at hiwbt øjure Strenge og^ø/ 
genigter fjebe af, at falbe mig gaber til enf;t)er ©fjøge; 
fon." Sf;or|Ie;n 6lei) ba meget treb, men oar bog fin^ 
big i fin ^ale, og fagbe: <,3lbe og umanbig f)ar b\\ fUA/ 
ret, men faalebeé fommer jeg anben ^ang, at bw fTal 
i)ebfjenbe bi^ mig, eder bH f?al 6Iii>e bin ^ane." ^er> 
paa gi6 ^f^orflejn 6ort. 3t)ar fagbe til ©tprfar : ,,3eg 
ønllebe, grcenbe! at bn oilbe bra5e benne g/offe, tf;i 
jeg DO^nter mig alt Onbt af ^am." ^^j i)il ;eg btt/' 
fagbe 6ti;rfar, J{)i jeg f)oIber for, at l)an f;ar en retfærd 
bigere ©ag enb bi\, og troer, at t)an er af fornemmer.' 
f om(I." 3Dar og 6ti)rfar fliltcé ba uenige ; 6ti)rfar 
brog Ojem til ©imfar og ^f^orjlejn meb [;am» ^tprfar 
f;aube en ©øj^er, fom l;eb ^erbié, og uv en meget 
fmuf ^ige; mellem f;enbe og 5f;or(iejn tjar ber gob gor; 
ftaaelfe. JDev op()olbt ^f;orf!e;n |tg i to Sintre, bern^ft 
brog r;an \xb til 3élanb og f^jem til ^roéfeuig, og t)a\>bt 
Dunbct megen ^æber paa jtn Ubenlanbéfærb. ^a t)a\\ 
i)a\)bi i)(tret tre 5Iar paa 3élanb, brog f;an igjen bort fra 
^anbet meb ^olbjørn @nei)per til S^orge; r;an brog ba 
atter til ©tprfar paa ©imfar, fom tog imob ^am meb 
aabne ^rme* 

9. ^et er tpbelig berettet, at ber benne 6om^ 
mer jlebe JC)øi)binge(!ifte i D^orge. ^afon ^Blotjarl mt; 
fiebe Svegjeringen , 09 i r;ané ^tib fom Olaf Irpggue/' IIO 

føn ; t)<in fovFpnbte n(fe golf ben fanbe ^ro. ^a f om 
^ong Olaf for Øven, at bcr i ^ejbarjTot) laae nogle ^volb? 
foinber, fom gjovbe ane dejene Danflcltoe at 6efnre. 
kongen lob f;oIbe »5)uust[}in9, 03 fpiu'Qbe, (;do bcr Dt'Ibe 
bracje (;en at renfe J^e;bavf!ot)» S^er jtob ba op en (lor 
09 bvaSelig ?Oianb, fom f;eb 33ri)n;nlf, fom t)ar hf^né; 
manb i ^f;vonb[;jem , 09 fagbe : »Scg t)(l braøe, JE)eiTe ! 
om 3 Dil.'' kongen gat) fit 23ifalb ttlfjenbe. ^bron; 
julf 6erebte fig ba meb6O?0?anb» 53eb JP)ejbar(]foD 6oebe 
en lO^anb, fom f^eb ^f^orfel; r;oéf;am toge ^Brpnjulf 09: 
f;ané Solge J^evbcrge. ^f^ovfel tog t)el imob bem, og 
om borgenen fulgbe f^an bem paa 53e;, og fagbe, at 
t>n MV flov ©fabe, at man fnart jTnlbe mifle faabanne 
53icenb. 6iben rebe be 55ejen frem, lige til be faae en 
^fale eWer eenltg ^pgntng for f?g. S^erfra faae be tre 
^roIbfj)(nber Iø5e; be to oarennge, ben trebte, fom 
i>av ben (lørjle, tar oberalt nbenpaa laaben fom en ©raa? 
bjørn; aiit r;aobe be6oærbei^a?nberne» £)e faae ogfaa 
en (!or 5)ianb, om f^an fnnbe falbeé faa, at gaae ber, 
og to 5^renge meb r;am ; f;an førte i ^aanben et blottet 
©Doerb, fom MV faa 6Ianft, at ber fi)nteé at flpoe ©ni.' 
f!er fra ba. Mt biéfe^rolbe faae f^opélige nb ; be fom 
fnart i ©trib meb bem, ben (tore £Oianb r;ng f!ore ^ng, 
ligefaa gjorbe ben laabne ^rolbfbinbe, og btt enbte^ 
meb, at 5Bri)n;uIf og afle Oané ©taI5røbre falbt paa fire 
no^r, fom nnbfom i ©fooen, og ftben broge til kongen, 
og fortalte ^am benne ^egioenf;eb. '^itti fpnrgteé tfiH 
omfring. 

'i^^ovflejn c\)ert)ant)t 2:to(t>ene. 

10. tfli\ fortærreé ber, at ©ti;rfar talte ttl ^f)or? 
fJejn, og fpnrgbe, om f;an oilbe fare meb r;am t ^ejbar* III 

jTot). ^r;ov|!c;n fagbe, at f;ati mv Bei'cbt til benne go?rb» 

^e fijovbe jtø nu færblge, broøe en ?Oiorgen tiblig affleb, 

og fore paa Sfier op ab gjc^Ibene, 03 flnnbfebe iffc, U^ 

venb be en 5Iften fom til et6fnuv, [;Doi' be ccjtebe at 

overnatte; be beelte ha 2Iv6e;bet imeWem (tg, 5r;oi*(!e;rt 

(lulbe f)entc 53anb, men ©tprfav tc^nbe 3lb paa. 5f;or,' 

ftejn gif ba nb, 03 tog et 6pi)b, fom ©tpvfav Oaobc 

^mt l)amf i ben ene, og ^[janbfpanbe i ben anben J^aanb. 

2)a [;an fom temmelig nær til 53anbet, faae r;an en 

5itge gaae meb 33anbfpanbe ; (;nn mv iffe ouerf;aanbé 

1)0); men fn;gtelrg tpf* 2)a t)im faac ^f;or(]e;n, faflebe 

()nn @panbene fraftg, 6IeD meget forjTræf fet , og lub 

nb 33ejen tilbage, ^f^orftejn lob ogfaa (tne 5[>anbfpanbe 

tilbage, og lab efter f^enbe, men ba ^igen faae bit, 

ffpnbte I)nn (ig af arte kræfter at f omme bort; haabt 

i)an og T^nn bb ba faa (Icerft, fom cn^ber forrøaaebe, og 

be fom r;t)erfen ncermere til eHer Icenger fra f^inanben; 

faalebeé gif bat, til 1f)or|le;n faae en ftor og flærft bpgj 

get(?fale; berinb løb ^igen, og fmælbebe Døren i efter 

jtg. Da ^borflejn faae bit, (?øb [;an et ©pi)b efter 

Oenbe; bet traf ^aa Døren, og gif igjennem ben. ^f>or; 

jlejn gif ba tii 6falen og inb t ben, fanbt fit 6pi)b 

paa ©ultjet, men ftn ^ige fnnbe r;an iffe faae 0;e ^aa. 

^lan gif ba Icengereinbomfring i©falen, inbtil ban fom 

til en ©æng meb ©faaber for; ber brænbte h)é i en 

^pfejlage« ^borflejn faae, at en ^one, om (;un fort/ente 

at falbei5 faa, laa i(2cengen; r;un uar baabe Oø; og 

t\)t, og lignebe i alt en ^roIbfDinbe, b«n Par meget fiir.' 

flaaren i iHnjtgtet, og i ^ouben baabi fort og blaa; 

f;nn laa t en ©ilfefccrf, ber faae ganjTe nb, fom om bm 

MX toet i SD^ennejleblob. ^rolbfpinben fop ba, og fnorf 112 

F«bc fvpøtell^ f;o(( ; 6f;oIb d^ ©occrb f;atiø i^ppc ooer 
I)enbc: $r;or(!cjn fleg op pcia ©o^ngepof fen ^ tog ©Dæn 
t)et nci)/ 09 blottebe bet; f;an M'og ba Slæberne af f;enbe, 
09 fartc, nt (;im ot)era(t Mv ganflc laaben, unbtagen en 
%\kt unber [;enbeé tjcnjtrc ^nn, fom t^ar 6ar; 09 ^an 
troebc nn at »cere (tffer paa, ot enten maam 3ccvu 
funne 6ibe [)enbe ber eUer (nøenpebé j f^an fatte b<i©tjccr.' 
bet paa benne famme ^ilet, 03 lob jig falbe paa gæftet; 
©ixerbet 6eb, faa at ©pibfen (lob i 2)i)nen. ^jcevlin^ 
gen paagnebe nn iffe i en bef^agelig ©temninø/ famlebe 
meb ^(cnbevne, 09 fpvang op. ^t)ov{iqn [Ipnbte ftg ba 
paa een ©ang at fluffe ^i)fet, oø fpn'ngc op oDer ^voib/' 
ft)inben i ©(tnøen , nun ()un foer frem paa ©nluct t 
ben ^ro, at ^rabémanben Pel f^aPbe fo^t til 5)oren/ 
men ha i)i\n fom ber^ flprtebe f^nn ^aa ©»æi*bet, 09 
bidbi, ^Oorftejn gif ba til f;enbe, rpffebe ©i)ærbet 6ovt/ 
og tog bit meb (tg; r;an gif nn, til f;an fom til en 25oiv 
bev tjai* fov tii nær Peb barmen ^ men iffe gande tiUnU 
fet» ^an faae en (!or og fiir(!aai*en ODJanb jibbe paa 
en ^c?nf ; f;elel;an5 3inflning f;ang oPer ^mit; pcio, hm 
ene6ibe af [;am fab en ftor og f^ceéltgmén iffe albrenbe 
^rolbf binbe. Zt 2)venge, paa (;pié ^oPebev ^aaret oav 
poyet frem, legebe paa ©uloet* i^eyen tog til Dvbe : 
,,^Iiper bn ffipnig, 3arn|!joIb!" «9^e; min 5:)attcr 
©fjalbié!" f^arebe f;an, <,men (fore £0?c?nbé ©f;ce5ne 
6æreé mig for." ^an falbtc ba paa 2)rengene ueb 
9^apn, ben <nef;eb^af og ben anben^afe, 09 6ab 
bem gaae f^en til berei^ 5}iOber ©f;a(bPor, og fee efter, 
om (;un i)nn9ebe eller fop* ©fjnlbié fi>arebe: ,,2)et er 
uraabeligt, gnber! at fenbe be Unge i 9}?orfet, tf)i jeg 
Pil ftge big, at jeg i liften faac to ^«?nb loDe neb af 113 

gjælbet; t)e mx^ faa vajTe til gobé, at jeg troer, ber 
ere faa af Oore, Uv étUe jlaae fig for bem." <,^-j fi>' 
ncémig," fagbe 3arnfT;olt), ti(it beter noget at agte 
))da, tf;i fim faabanne fenber gongen f;ib> fom jeg iffe 
frpgter for; 03 bér ér fmi éen ?Diartb, fom jeg frpgter 
for, Odn f;ébbér 5f;or(Iéjn og er en éoit af Drni) libé 
:pda3étanb/ niért tiH er itgefom bér (Idaa* ert ^.aage for 
itiine Øjne atigdaertbe min ©tjv?5ne i ^enfprt tit f;am." 
c.Ufanbfpnilgt ér bet, gaber!" fagbé f)itn, «at bénrté 
5f>or(Ie;n fommer nogenftnbe I ^ejbarjloo*" i)rerigené 
gif t)a frem, men ^f;or(Iejn traf f!g iiiba^t-, be Io5 frem 
og i\t>^ men ba nogen lit) Mt forløben > tog éf/alblé 
til Orbe, <,9;iit i)CiV jeg ?i)(! at gaae frem;'' [;itn I06 bd 
td|T og nbetÆnffom frem tit Sorert. ^f;or|lé;n rraf ^^ 
6ort, men ba f;nrt fom til ben i)bér|lé S)^r,faibt r;nn 
oyer (in DDtOberl bsi^i legeme > [;nn fanbt t>it ba ber 
foibt og linberllgt, og (06 nn nbaf©faiért« ^ hit 
famme fom 5f;or|]e;n t{I> og [;ug |>aanbeh af f;enbé méb 
éocrrbet, fom r;dn f;a^be taget fra éfjatbbor; ^nn 
t)IIbe nttlofce tilbage Inb i øfdiert/ men ^f;or(iejrt f;Oibt 
i)énbe fra ^oren ; Ottn t)a^bc et fort©l?(erb t ^aattbén ; 
bé jlrebcé en (Stitnb, men ttt eiibteé iiieb> at ©fjatblé 
(iprtébe biib til forben; i héi fantme fom 3farn|ljoIb 
itb; r;anf;aobe l.g)aanben et tiottet ©tJC^rb, fom haabc 
i>ar faa blanft og (Tarpt, at ^^erftéjn fi;rttéé, albrlg at 
fjdoé feet hdé 2lgé; Oan f;itg (Ira;c til ^f}or(!é;n, benne 
fogtéat itnbbVage (tg fra 4>itgg^t, men 5IeD bog faaret 
i^aa Uam; ei)oerbet Io5 rieb i forben lige op til %Cif 
flet; 3arn(r;clb Inbcbe beroeb, men 'I[;or(lejn foang 
t>a ^bærbet, fom f;an f;at>be taget fra 6f jalboor, haat>t 
3. SSintfi j^ 114 

Oaatbt 00 ttbt, 0(5 tm til 3avii(TjoIb. ^f)ov|!e)n lob 
nu bet ene ftove ^ing falbe efter t>H anbet, 09 t)i\o> ba 
.r)ot)ebet af f;am. 53evefter Qi'f *If)orrte(n inb i ©falen, 
men ba f>an cjif inb, mævfebe f;an til ingen ^ing, fovenb 
{)an 6leD greben og fort neb til forben ; ^f;orf!e;n mc^r.' 
febc bn, at lærlingen 8fjalbi)i5r oar igjen fommen paa 
benene, og Dar nu meget to^rvent r;nDe meb at gjoreenb 
før; r;un 6ojebe (ig neb til ^f)or|Iein, og ogtebe at 6ibe 
©truSen oDcrpaa l)am. ^f)or(le;n tænfte ba paa^ at ben, 
fom f;at)be (labt ^")imlen og 3orben , maatti t)ære (!or 
og mægtig, f;an OaDbe ogfaa f^ort mange og mævfelige 
fortællinger om ^ong Olaf og bm ^ro, fom Oan for.' 
fi)nbte; f;an loDebe ba af et reent ^jccvte og ftn ganjTe 
J^u , at antage benne ^ro og tjene ^ong Olaf, faa 
længe f;an leijebe, f;t)ié [;an fom x\\^abt og meb Q3ef)olb 
af £ii)et bort fra JP)e;barf!oo. ©a r;un nu agtebc at 
fætte'^ænberne i ^f)or|le;né ©trube, t)a\)bi f;an ;n|? gjort 
bitte 2øfte; ber fom ba en forfcerbelig flår ©traale inb 
i (5falen, fom jlob lige inb i lærlingene Øjne. ^eb 
bmz ©pn bleb al 5lraft og ©tprfe betagen Oenbe; r;nn 
begpnbte ba at gabe frygtelig, og graaben flob f^enbe 
i\b af ?D?unDen, og falbt ^^orflejn neb i ^nfigtet, faa 
at {)an Mv nær i)eb at bøe af bm gulf;eb og ©tanf, 
ben frembragbe; golf f)olbe bH \)dUv iffe for urimeligt, 
at nogen 5)eel beraf fan i^ære femmen ^f^orftejn i 55rp; 
flet, efterfom be fanbt, at r;an jlben ben Zib befab gan(?e 
overnaturlige kræfter, f)t>ab enten nu ©f jalbtjoré ©ppt 
Dolbte bit, efler bit, at t)an l)a^bi tæret nbiat. X)i 
laai nu begge foætenbe imeUem ^mt og i)obcn, faa at 
ingen af bem funbe f!aae op. 115 

Dm 5J^orjlejn. 
!!♦ Cm ©tt)vfar er nu at berette, at f;an oar i 
©furet, 09 fi)nfeé, at ^f^orflejn tubebe længe, ^an 
lagbe (tg Da op i @æbet ; 09 ba f;an ^at^De ligget ber 
nogen %ib; fom to ^Drenge ganfFe uforoarenbeé Io5enbe 
inb, Ooer meb jtt ©a^ ») i J^aanben; be anfalbt (Ira)c 
©ti)rfar, men Oan greb ©tolpen fra ©ccbet, og jlog 
bem meb ben/ inbttl r;an fil bem 6egge brcebt; b^vpaa 
gif f;an nb af ©falen, og f^an anebe nu, f;t)ab ber t)el 
opf;oIbt ^f}or|!e;n; r;an gtf ba lige til ©falen, 09 faae, 
r;t)ab ber t)ar gaaet for jtg, at to ^rolbfoinber laae ber 
bræ5te, men ^Oorflejn faae r>an ingenflebé ; i grpgt for, 
at l)an x>av (lofbt i nogen 9^øb, gjorbe baix M ^ufte til 
J^imlené og 3orbené ©fa6er, at ()an uilbe antage ben 
5ro, fom 5?ong Olaf forfpnbte, l)\)ié f;an benne 9^at 
f unbe tr(cflfe jtn ©talDrober ^f;or|le;n leDenbe og tx^abt ; 
ftben gif l)an inb i ©falen, og fom berf;en, f^oor ©fjalb.' 
i)or og ^f)or(le)n laae ; f;an fpurgbe nu, om ^f;or(?ejn 
formaaebe at tak; benne fDarebe, at M mv cffe 
t)anf!eltgt, og 5ab f;am f)jælpe ftg. 5^a gre6 ©tprfar 
fat i ©fjalbtjør , og traf f^enbe af i)am* ^f;or(!e;n flob 
flva^ op , 09 t)ar ba meget flii) af al ben gærb, fom f^an 
(;ai)be Oaft meb ^rolbene, 09 af ©f jalbooré gaDnetag ; 
be fogte ba at 6ri;be lærlingene J^alé, og bit MV bem 
meget oanfleligt, ba f;nn Dar meget tpff^alfet. ^[)orrtejn 
fortalte nu ©ti)rfar alt om fin gærb. ,Æn brabdig 
^anb er bu," foarebe ©tprfar, ,,09 i>iik biéfe bine 
^cltegjerninger biiH omtalte, faa længe O^orben er hv 
boet." gie pæ bte nu arte 5:roIbene fammen, tænt)te 
*) et fort e^cjrb. 

J?>2 116 

et 95rtal, oq Bvccnbte bem o((e op til 5(fFc; fibcn cfta-.' 
føftte be ©folen, men fanbt ber intet nf -Bævbi, o(j be 
broge bernæjl tiiba^z i)itm tii 6imfar. ^ennc 33e(jf.' 
t?enf;eb fpurgbeé nu Dibt omfring, og f;oIbteå fov meget 
mcBvfeltg. 

3t>ar ^ebf jenter ftg 5;[)orjlein* 

12* ^ong Claf Pav paa ©jæfieri paa ^i^vbelanb ; 
bib bvoge6tpvf ar og ^f;ov|]e;rt, og be %'d for kongen og f)i(ffe 
paci f;am* 5^er Dar 3uar Sjome ben Øang f;oå kongen, 
og MV i faa flor ^nfeelfe/ at ber f un fabe to ^Dtccnb 
imellem kongen og f^ann ^()or(Ie;n gif ba for 3oar, 
blottebe 6i)æibet/ fom r;an r;at)be fratnget ©fjrtIbt)or, 
fatte ©pibfen for ^vi)f!et af f;am, og fagbet «^Ælg een 
of 2)elene/ at jeg flober til af alle kræfter, eller gaa \>ti), 
at bu er min gaber!" 3^ar fDarebe: ,i3eg ffl?tter en 
J^æber i at l;a^e big til 6on, bn f)ar og en faa gobODio-- 
ber, at jeg t)eeb/ l;nn t)ilbe iffe r;ai)C fagt btt, uben bet 
»ar fanbt; berfor vil /eg t)i(?nof i)ebgaae at tære bm 
gaber*" gongen forfpnbte ba ^roen for bem ligefom 
for alle anbve, ber fom til f;am; be lobe jig let 5ei)itge 
bertil, og fortalte nu kongen nøjagtig Slnlebningen til 
bereé ^omme, og om be ^ilbragelfer, fom oare jTete i 
Jg)ejbarjToo. kongen pri(?e ha ©nb mangfolbtg for be 
^egn, han gat) be fonbige9}ienne|lerf;eri^erben. ©iben 
51et)e be begge bøbte* @ti)rfar brog r;;em til ©imfar, 
©g bel;oIbt atte be gorleninger, fom Oan fm* l;aobe l^aft, 
men ^l)or(lejn blei) ^ong Dlafé 93?anb, og fulgbc r;am 
lil fin 5^«bébag, og ligefaagjorbe l;an§ gaber 3uar, og 
be l;olbteé l)egge for meget bra5elige ?9iænb. 
S^orftejn ot>ert)ant)t et D|[fcrnøD. 

13. 93aa Diejna i !ll;ronbf;;em 6oebe en^e^némanb, Ilt 

Deb 9^aDit .fxii'ef ; Oan Mv iffe mc(jct oemtcfccf; t)an 
r;ai)t)e t)el antaget ^vljlcnbommcii, men golf fagbe bog 
kongen , cit t)an i fin gærb enbnu r;an9 noget ueb ^e; 
benlTabet ; Derfor tog 5vongen til [;am paa ©jæjlert, og 
Dilbe prøue, t)Mi) ©anbt ber t)ar beri. -Der blei) Ooibt 
et fmuft ©ilbe. ^aref ijar atjinbfpg ogjTabefro, r;art 
uiiéunbte 2[;or(!e;n ii^n '^(nfeelfe, f;an flob i. €n SDag 
talte r;an nu meb ^Oorpejn , og fpurgbe f;am om f^ané 
jr')elteg;erninger ; ^f;orfre;n fuarebe ()am pcia, l)\>ab [;an 
fpnrgbe om ; a^nfeer bu nogen i D^orrtg for ftærferc enb 
big?" fpnrgbe baJparef; «€; t>eeb jeg bet uif!/' frarebe 
^()or(!e;n; c.^uo af eber to, bix og kongen, troer bn er 
ben jlærfefte," fpnrgbe^aref Dibere; .,3 alt anbet jlaaer 
jeg Dijlnof mere tilbage for kongen enb i ©tprfe," ^Mi 
rebe ^f)or(!ejn, ,,og oli jeg oel bog f;e((er iffe funne ligne 
mig meb f>am f;eri." 53ermeb mbt^ be bereå ©amtale; 
og S)agen efter fagbc ^aref til gongen, at ^f;or|!ejn 
f;aobe fat (tg i ligning meb f^am i alk 3brv5tter. :^on/' 
gen gai) iffe megen 5Hgt bcxpaa, Droget efter tafte ^on; 
gen om, <\t be, fom f;aDbe fammenlignet (Tg meb r;am, 
tom nn til at prøDe bereé 3brætter; aOg er bet fanbt, 
^f;ovflejn!" fagbe f>an, ^At bu Oar fagt, at t>i\ er mig 
lig i 3bra'tter efler enbogfaa ooergaaer mig?" ,Æ; f^ar 
jeg faa talt, ^erre !" fagbe If^orftejn, t)\>o Oar fagt eber bit?' 
a5:)et f)ar J^aref," foarebe kongen, cJpai fortalte r;an eber 
Uh f^eKer," fagbe ^^orflejn," ,,om hn Q31otnøb , t)i)OXf 
til i)an ofrer i2øn, tf;i b^t er bog fanbere; men jeg fagbe, 
^erre! at jeg i c\\t anbet jlaaermere tilbage for eber enb 
i 6fi)rfe, og af jeg enbogfaa beri næppe fnnbe ligne mig 
teb eber." a^r ber noget fanbt bm^ J^aref?'' fngbe 
kongen. cStm liber, ^crre !" ftiavebe ^aref. ^Mb oå 118 

fee M 9^^b, fom In fætter faa megen 53v(é paa,'' 
faøDe ^oncjert* .Æetflal (!aae til eber, ^erre!" fagbe 
^avef, ,,og Diite Dl ba gaae i\l> i ©f ocen/' 55e fijovbe 
frtn, 00 ba be fom ber, faae be en f!or glof ^Dæg, f^Dorl.' 
blanbt ber Dav en D^e, fom Dav faa fovfcerbelt^ flor 09 
^rtr(l^, (it kongen fpnteé albvlg at f;aDe feet bene $?i(je; 
ben bi'Dlte fvpgtelig, 03 teebe flg meget grum^ J^avef 
fngbe: ,,^ev er nn O^øbet^ J^erre! oø K>aa benne O^e 
fætter jeg faa flor ^rié , forbi ben f^olber faa meget 
«fmi9," c.Seg feer bet Di(!/' fagbe kongen ; ,.09 fp; 
neé ilbc berom; men f^ør nn, ^f;or|lejn! Dil bu pruDe 
^iix ^tijirfe, o<j ombringe bette 9^i3b, tf^i bit fpneé mig 
iffe gobt, at M leuer længer.'* ^f^orflejn l£>5 ba fi'em 
i ^^ægflof fen [)en^ r;Dor O^en jlob ; ben nnbf!i)er , men 
?f;or(lejn griber c M ene 33ag6een faa f;aavbt, at 6aabc 
•C>nb og ^jDt) rccDnebe, og 35enet gif af meb (;ele ^ag; 
fli)ffet; Oolbenbe bcvpaa gif ^r;or|le;n for kongen, men 
O^cn frprtebe bob \>aa ^tibn, og faa (!ærftr;aDbe bm 
fiaa^t imob, at ben meb gorbenene Dar funfen neb t 
Sorben op til knæene, kongen fagbe ba : ,<€n flærf 
9Kanb er bi\, ^[;pr(!ein! og ej (;ar bn 5D?angeI paa ^ræf^ 
ler, naar bn l)ax meb 9[}?ennef!er at gjøve; nu pii jeg 
jpge bitS^aDU, og falbe big ^f;or(!ejn D^*efob, og f^er 
er en Bving, fom jeg Dil giDe big i 9^aDnefæ|Ie." Zl)oxi 
(!e;n tog imob SKingen, og taffebe gongen; b^t Mv en 
gob ^oftbar(;eb. kongen brog nu f>jem til ©aarben, 
og tilf jenbte ftg atte beruærenbe (£jenbomme , men breu 
^aref i 2anbflt)gtigf)eb for f^ané UIpbigf)eb og Ofring, 
^l^orflejn Dræbte ^JcolDene* 
14 3nben fort ^ib rogtebeé bzt atter, at ber 
loae n^ogle ^roibc i .S>ejbar(f od , fom (;cnbrebe golf fra 119 

at braoct)evt(j;enitem. ©n)vfar fendre ba33ub til ^f;ov|le;tv 
<jt be jTulbe tgjeu bva^e til ©fouciu ^f)DV|lejn gjorbe (i^j 
(li'ny færbijj, og begau ftg meb ^ongené ^(((abclfe paa fBejcn 
til©ti)vfai\ 2)a [;an fom til f^am, broge be Oegge fammen^ 
09 fom tii bet©fiuuv Oi)or be fovf;en t)ave; ber otjevnat; 
tebe be, ^a be Sangen efter i)ai'e ube, faae be tvetten QDienne.' 
|?ev i 6fot)en, [;i)ovi5Ianbt bev MV en ^one. S^e Denbte 
imob beun ?f;ovftcjn f;eiibte ber (tu ^ige, fom uar Doyet 
gobt, tl)i r;im bav nu biti jlorjle ^volbfoinb, man funbe 
fee. J^un (Treg tit ^[;ovfIe;n/ 03 fngbe: ^^er er bit 
f ommen, 5f)orftejn O^efob! faalebeé t^ar bu r;er jtbjle 
©ang, at jeg fan r;ujTe M, ba bix bro^bte min gaber 
03 min CDJober 03 ©ofter, men ©tprfar mine to ^vzt 
bre ; tix I06 efter mig, og jeg uar meget ræb , fom man 
Del fan tænfe fig om et ni S^intre gammelt $ige6arn, 
men nu er jeg tolv 33intre. 3cg flpebe inb i en 3orb.' 
f)ule, ba Di ^ilu^ f men mebené bn og min -S^ber (loge, 
famlebe jeg fammen aik be gobe ^o|!5arf;eber , fom Dåre 
i ©falen, og 6ar bem neb i S^ftikn unber min ^DiO^' 
beré ©æng* Droget efter bleD jeg gift meb benne ?0?anb 
©felfing, og betingebe mig ba af [;am, at t)an jTulbe 
bræ5e eber 6eggc, big og @ti;rfar, 9hi er [;an Oer fom^ 
men meb jt'ne etfeDe 33robre, og fommer bn nu til at 
Dærgebig meb 5]ianbigr;eb, om bet fan f^jælpe," ^et 
fom nu til ^amp imeHem bem» 6fjalbgerbe trængte faa 
r;aarbt frem mob ^f)or|!ejn , at f;an næppe nogenjlnbe 
ti)f teé at f;aDe Dæret i f?orre gare ; men faa enbteé bH 
bog imeflem bem, at 5f;or(Iejn naaebe at r;ngge ©fjalb? 
gerbe oDenfor hoften meb bet ©uærb, fom f;an f;aDbe 
taget fra©f;albDor, og fTar f;enbe mibt oDer, ^a l)a^bt 
pgfaa ©tprfar bræ6t ©felfing ; be fif nu fnart 33ugt 120 

web be cKeDe, ^ t)rc^5re bem affe, ©ibett si6 bc til 
©fc^(en, o|)5røbbcn imbev;orbl(le^«Ie, oø tog bcvubaf 
mange gobe ^offbavOcbcr ; be bvogc bcnicefl r;jem til 
©Imfar 05 be?Ite ©obfet iimiUm (tg, ©Iben 6ejlebe 
5:r;or(!e;tt til ©tprfaré ©jeflei: ^erblé , og ftf f;enbe ; 
man (tger ogfaa, At be ^^Dbe en ©øn fammen, fom 
5eb ^n;njar. ^f^orflejn brog nn til ^ong Olaf^ og 
fnlgbe f;am fii^eit/ og fa(bt ^aa Ormen r^nge, om 

jg) e f g e S f) o r e t: ^ f n. ycta Øaavben 9\ø&e6er3 i O^ærf^ebcn af ^rcjeii i D^orge 
6oebeen^anb, fom OcD^f^orev; l)an f^aDbe to ©un? 
ncr, ben ene r;eb »deleje, ben anben ^f)ov(le;n ; be^ge ijave 
be f)aa6efulbc ?0?ænb , bog 5av ^elgegovtnnuet i3bra?f^ 
ter. ^ere§ gaber fiaobe^itel af .^erfe, 03 jlob i ^en; 
|Ta5 meb ^ong Claf. €n @ommer gjorbe ^røbrene en 
^anbelére/fe norb op fil ginmarfen, 03 bragbe ©mør cg 
gfe|? at fcelge ginnerne; bz g/orbe cjobt 9}?arfeb. !8eb 
©ommerené ©Infning Segatjebe flg paa ^jemrejfen, og 
fom en 2)ag tii D^ceéfet ^imunb ; ber i)ar en m^get 90b 
©fot), be gi6 op t2anb, og &ng ftg noget ?Bal5irf. ^elge 
gif Icengere inb t ©fot)en cnb be anbre, men ftben falbt 
93?ørfet paa, faa at f;an ben iHften iffe funbe pnbe tiU 
bage til ©fi6et. 2)et 6IeD nn fnart bæhnørf 9^at ; ba 
faae »^elge tolo ^vinber ribe fra ©fooen, be fabe aWe 
paa røbe ^ejle og i røbe Dvibeflceber ; be (?cge af, og al(e 
♦?)e|leba?Bferne glinbfebe ooeralt af ©nlb, €en af bem 
ubmærfebe (tg fremfor be øbrige t ©fiønOeb, og a((e be 
anbre opt^artebe benne anfeeltge ^uinbe. SDereé »S>^|le 
(obe begræéfe. 5!)erefter opfatte be et fmnft^elt, fom oar 
jiyi^^ct meb forjI/eHige garv^er og ^aa mange ©teber pvi); 12.2 

Ut mct) ©ulbfuipffcr, 03 aik Snappene, fom <ji6 op af 
t)ct, t)are forgplbte 03 ligcfaa Den op(!aacnbe ©tang^hoon 
^aa ber Dar en (!or ©ulbfnap. S)a be f;aDbe fat feltet 
{(Qtanb, re;(!e be 35orbe, 03 fat(c mnnoe 6Iaøé Dvetrcv 
:paa bem. 5!)e toebe ba bereé J^cenber; ^anbfanben 09 
^æffenct Dave gjorte af ©olo. J^elge (!ob ncer bcvcé 
^elt, 03 faae paa bem. S)en fovnemjle af bem fagbe: 
a-^elQe! gaf l)it), 03 fpiié ocj bvif meb oé!" JP)an (jjovbe 
efter Oenbeé Drb, 09 l)an faae, at ber t)ar 90b ?[l2ab 09 
2:)rtffe 03 fmuffe^ar. SBorbene 6IePe bernæf! borttagne 
03 ©ængerebte, fom t)are langt pi)nteltøere enb anbre 
golfé ©ænge. ^en fornemjle af ^oinberne fpurgbe J£)elge/ 
om {>an f;eljt oKbe ligge ene eUer f;oé f;enbe. J^elge fpurgbe 
r;enbe om Otamu S;)m\ foarebe: <,3eg (;ebber 3nge5org, 
og er en fatter af ©ubmunb paa ©læfiéDal." ^a 
fagbe ^dQt: a-^oé big i>il jeg ligge;" og faa gjorbe 
be tre Skætter i 9iab ; bernæjl 6Ieo bit ffart 55ejr, og 
be j!obe tfci op, og flæbte |ig paa. '^a fagbe 3nge5org : 
«9fvu flntte i:>i l)tv (fiUeé ; f;er ere to @f rin , bu ene er 
fulbt af @oIt), bit anbet af ©nib; bem t)il jeg gipe big, 
men ftig intet ^ennefle, ()porfra btt fom." SDerefter 
rebe be bort famme 33ej, r;borfra be fom, men Oan gi^ 
til jlt 6fib, OPor Oan bleo meb ©læbe mobtagen, og 
man fpurgbe, f>Por i)m l)ai)bi pæret, men r;an Dilbe iffe 
fige noget berom. 5^e |!i)rebe bztpaa fi)befter langé ^p 
flen, og fom f;jem til bereé gaber, og f^apbe ba forf;i)er; 
t?et pg bctpbelige Diigbomme. .C)elgeé gaber og 35rober 
fpurgbe, f;Por Oan l)a\)be faaet ben megen Oiigbom , fom 
r;an r;at)be i ©frinene, men r>an Dilbe iffe fige bit. %it 
ben (eb nu faalebeé frem til 3ulen. (£n diat fom ber 
et unberligt 5>ejr paa; ^r;orfte;n fagbe ba ; uUb oé ftaae 123 

op, 03 fee efter, ^uovlebeé M ^aan* Dovt@fi6!" ^e 
Ojovbe faa ; 03 ^Ubn Dav (jobr fcijl* ^')el9c r;aDbe Inbet 
Sjijvc et S^racjef^ooeb paa 6tat)nen af t>ei'eé ©f{5, 03 
labet bet fmuft ubfire ouenfov 6^en; ojj bertil an? 
Dent) te (;an t>et @oJ)é, fom ^ong Øubmunbé 3I)attei' 
3n(je6ovø 3aDr;am, 03 noget af bet øjemfe øan nnDer 
^uffe iSlJraøcné^alé. 3 ^^^ ^^ f^'^^^/ 0^^'^^ ^<^ ^^ l^^vft 
^vag; to g}?ænt) rebe til Oem, 03 førte ^eige ^ort nub 
ft3/ 09 ^r;pr(le;n Dibfle (ffe/ ^DaD ber t>IeD af ^am ; ber^ 
næ(! 6kD ^Sejret (Ira;: (IIKe Igjent ^(^ovjlejn fom f;jem, 
09 fortalte jin gaber benne Q3e9iDenf;eb , 09 bnti fpnteé 
meget fornnberligt. ^(;orer brog (Ira^ til ^ong Olaf, for? 
talte r;am, r;Dab ber Dar (Teet, og 5ab f^am efterforfle, 
()Dor Oan^ @on Dar f ommen r;en. gongen fagbe, at 
l)an Dilbe gjore, t)M\> f;an Hb, men ublob fig bog meb, 
at ()m Dar uDié om, ()Dab $Ki)tte (;ané grænber huibe 
()aDe af [;am. ©iben brog^[;orer ()jem, og faalebeé for? 
I0& bet 5(ar, og bet nccjte meb lige til 3nul, og kongen 
opf;o(bt f?g paa Sllreféjleb om 23interen. 5)en ottenbe 
S)ag i 3n(en om giftenen fom tre ?0?ænb gaaenbe iub i 
gaffen for ^ong Olaf, t>a f;an fab pper 55orbe; be [;tl(!e 
paa f;am; kongen lyøc bem igjen meb ^enligOeb* S^en 
ene af bem Dar J^elge, men be to anbre fjenbte ingen, 
kongen fpnrgbe bem om 9^aDn; og enf;Der af bem faibtc 
fig©rim: ,,55i ere fenbte," fagbe be, J)ib til eber af 
©ubmnnb paa ©IcefiéDal, f^an fenber eber (tn ^ilfen, og 
berOoé fo ^orn'* kongen tog Imob bem , be Dåre for? 
gi)Ibte, og bet Dar meget foftbare ©ager, ^ong Olaf 
ejebe to^orn, fom falbteé^prninger, men, (Tjønt beDare 
meget gobe, Dåre be, fom ©nbmnnb fenbte Oam, bog 
langt 6ebre, cfS)et l>ab ^ong ©ubmunb eber^ ^erre! 124 

fajjbe f)(nc, t,at 3f i>ii t)0[?ve Onné 55en, ba f^ait fættei* 
jlmTC ?3vié paa eberé 53eli)inic enb alle anbvc ^onoeré." 
ii'eiic^eu ft>avebe ba (ntct, men lob bem otfc til 6æbe. 
kongen lob J^ornene ©nmer fi)Ibc meb en gob :r)n'f, 
03 lob bem bære for ©rimerne, at be f?nlbe biiffe 
fov(! af bem ; ba fi>ab ^tongen benne 23ife : 

©jæflei* (luHc 

^ob J^ovn tage, 

«)3;!ebené benne ©ubmnnbé 

OD?anb (tg r;t)i(er^ 

Sif (tn 9?aDne 

5^vtffefralf;an, 

@aa f?a( 6iimer 

0)obt 01 gioeé. 
SDa toge Ørimerne oeb ^ovnene, og fi)nfeé nn at fnnne 
Dibe, f)Dab ^^Ifloppen fjaobe læfl oDer ©viffen. 2)e 
fngbeba: a5!)et er nu iffe langt fra, f;t)ab t)or ^onge 
©nbmnnb fonnobebe ; benne ^onge er fDtgefuIb , og for.' 
flaaer iibz at lonne 6obt j ti)t Dor ^onge i)tfle Oam S;nxi 
ber, lab oé nu a((e (laae op og brage bort f;ei'fi'a!" 5)e 
gjorbe faa, og ber blei) ba megen ©to; i 6tnen ; befpllbte 
griffen af dornene, og (lufte 2pfene; ba flotte be en 
(lor bragen* kongen bab @ub [;oIbe (in .C)aanb oDer 
[;ané ^?ænb, og bBb bem at f?aae op og (lanbfe benne 
©toj. ©rimcrne fom bern(r|l nb, og »C)ef9e meb bem; 
ber blei) ba t(enbt Spé t ^ongené »S)erberge, og be faae, 
at tre £0?ænb ijarc bro^bte, og dornene ©rimer laaz paa 
©u(i)et ueb ©iben af be 5>iJbe* „^^ette er et ftort Um 
ber," fagbe kongen, .,(ligt maa man iffe jon(Te ofte; 
jeg f;ar f;ovt (tge om Øubmunb paa 6Ia?ji;éi)aI, at f;an 
er meget (roIbfi)nbig, meb ()am fan man beb(l fomme til IC15 

Dieffe DebOnbf> 03 ^e^a?n^ ci*etf&e jlcet)f?,fom erc unber 
f;an5 ODiagt, ontDt fmuiegløre no(jet bevDcD*'' kongen 
lob .C^ovnene ©rimer paéfc/ ocjbriffenfbem, og bet (jtf'gobf* 
^en Oiebgang til ^Ireféfreb, [)i)or l)m bvoge omv Q5;ev(jene, 
falbeé nu (^rcmcjTavb, 03 bet er iffe vaabeligt for nogen 
fibcn at brage ber* Sinteren forIo6 nu; og ben ottenbe 
S^ag I næ|le3uul oar kongen i^irfemebfin^unétropat 
r;tn'e part 0}ieéfen ; l:)a f om ber tre ODtænb til ^irfeboren ; 
ben ene 6(eD tilbage, men be to gif 6ort efter forub at 
l)ai)i fagt: ,,4>^i' f^i*« ^^ ^'3 ©retter, ^onge! og bet er 
imfif mav bu 6lti)er r;am Mt" ODian f;enbte ber 
•§)efge, og 6Ieu ba oaer, at f;art Mv Minb; kongen 
fpurgbe ba, f;i)orIebeé bet fiob f?g meb Oam, og (;Dor f;art 
r;ai)be oæret f;ele ben^ib. J^an fortalte l)a gongen forf! 
om, r^Dorlebeé f;an traf ^Dinberne i ©fot^en, berna^fl at 
©rimerne opDafte Uvejret mob r;am og r;ané 53rober, ta 
be i)i(be6;(erge6fi6et, og atØrimerne berno?)! fm'te i)am 
meb (ig til ©ubmnnb \>aa ©Iceftéoal, og 6ragbe [;am til 
©nbmunbé batter 3ngc5org* S^afagbe kongen: ,,J£)Oor.' 
lebeé fi)ntei^ bn om at treere ber?" <,^3ieget gobt, ,,fagbe 
Oan, aOg ingenjleb^ f;ar jeg funbet t}H bcbre«" 2)erpaa 
fpurgbe kongen, om ^ong ©ubmunbå ^ro iJg om f;ané 
Slbfærb og f;ané 9]iaM;bé ^ntal; men J^elge pttrebe |ig 
ferbeelagtig berom, og fagbe, at ber »are mange flere 
golf, enb at (;nn funbe faae bem talt* kongen fagbe: 
u-Wi broge 3 faa f;urtig bort forrige finter?" ,,^ong 
©ubmunb fenc>te bem for at fi>ige eber," fagbe r;an, amen 
formebelj! eberé hunner lob f;an mig Idi5, for at3 fnnbe 
faacatDibe, i)Mb ber uar bleoet af mig; men Q)\'inv 
ben til, ai i)i forrige ©ang broge faa f;nrtig Dprt, uar, 
at ba ftreb imob ©rimerneé Ovatnr at briffe ben ^rif, 126 

fom 3 fob fim ; be Sleee ba oretJé CDev, at t)c fane fi<j 
oDerunnbiie, og bc bvo?5te cbevé ?D?ænt)^ fovbi ^ong ©ubf 
ntitnb l)a^i)t faa 6ubet bem, f^Dié be iffe funbe tilfø/e 
ebev felD ©fabe ; men f>in i)llbc t)ife fin ^øjf^eb tjeb at 
fenbe ebcr ^ovnene, nt 3 \:)a iffe iTuIbe faa meget føge 
eftevmig*" Sengen fpuvgbe frembcfeé : „^m brog bu 
nu 6ort anben 6ang ?'' c,2)et t)oIbte 3nge5org/' fi^arebe 
r;an, J)nn tvoebe iffe uben ©fabc at funne ligge f)oé 
mig, naar r;un vjørte t)eb mit bare legeme ; bctte Mv ifcer 
©runben, ()Dorfor /eg brog bort; og bziixbrn Dilbe^ong- 
©ubmunb iffe firibeé meb eber, faafnart f^an mcerfebe, 
nt 3 ^'^^^^ ^)^^^ ^^^'3 ^^^^7 "^^» ^ong (Submunbé ^ø/^ 
f)eb cg $ragt formaaer jeg iffe at be[Trit)e meb faa Orb, 
og Itgefanlibt ^Intattet af bc golf, fom tjare l)oé ham*'' 
kongen fpurgbe: „-O^i «vbu blinb?" ^an fearebe: „3"' 
geSorg ©ubmunbébatter ret) 6egge Øjrnm nb af mit 
Jp)ot)eb , ba ui flilteé , og fagbe, at ^t)inberne c S^orrtg 
(Tulbe fun t fort*5;ib nt)be gobt af mig." kongen fagbe i 
u^ong ©ubnuinb f^ar fortjent at Itbe ^o?Dn af mig for 
be 5}?anbbra5, fom fjan ijolbte, om ©ub tjilbe labe M 
faa |?ee." ©iben biet) ber fenbt 53ub efter ^elgeé ga^ 
ber^&orer, fom taffebe kongen meget for, at r;ané 
©on MV fommen tiI6age fra ^r^Ibene^ ?D?agt. Spån 
brog igjen r;jem, men Spd^c bfet) tilbage i)eé kongen, 
og Iet)ebe til ben famme 2>ag i n(t(?e 5Iar, men kongen 
r;at)be ^^ornene ©rimer meb (tg, ba f;an (lbf!e©ang brog 
bort fra ^anbet, og golf fige, at ba ^ong Olaf for,' 
ft)anbt paa Ormen lange, forft)anbt ogfaa ^lornene, og 
at ingen r;ar feet bem fiben; r;er flutter gortcettingen om 
©rimerne. goc toning 

om 

3i O m u tt & ^ a r t e. 

*<3lanbt be ?0tccnb, bcr fom nb til 3éfnnb meb 3n(je/ 
munb ben ©amie, t)av bcv ccn Deb 9?aDn (Jpccnb ^uvf; 
Dev ; r;an tog 33I^nbnbflI t)e|?ei' fva ©fagcfjovb i 33e)lb/' 
belfe, 03 v>i\bz iffe ooerleDe 3"9^»h^"i>/ 09 jTilfe jig fel^ 
Deb £(oet. 3 fin 5IIberbom f;at)be [)an meb fin ^rcel; 
fDtnbc en ©øn, ber f;eb Svomnnb ; f)nn c^^ube ^nbbjørg, 
fom MV en J)atter af 3øvnnb ^alé'é ©øn 9}?ar 03 en 
^vælfoinbe. fKomnnb t)ar (ænge f>oé ^?ar paa ^an 
fleb, ben ©nng f)an jlreb meb 3n<l^»^""^^ ©ønner om 
!I)ej(bai1);ane; Dvomunb bvæ5te ba ^ugne Sncjemnnbé.' 
fon, 09 biet) bevfor fovtjitf! fra ^evrebet imeUem 3^^'nlé? 
na i ©fagefjovb 09 Sintefjorbéaa* 9vonuinb bUi> faaret 
i goben, 09 uat 5e|lanbi(j (tben f^alt, 09 falbteé bevfoi* 
Svomnnb Spa\u» ^an fjobte gagrabveffalanb vepenfor 
fKntefjorbéaa, 09 boebe bev en lit; f;an gjorbe en flor 
gov(!anbénln9 om ftn (^aaxb^ 09 Mv en fmnf 09 bvat 
belig ^anb. 5D^eb SInbbjørg f;at>be f)an en ©øn t)eb 
^lam ^f;ovbjm'n 1f;t)na; ()an (egtebe^nbvnn, en l^amv 
af ^f)0vfel paa ^evéove, fom tog 2anb i 55ejtbbelfe fun.' 
ben fov DUuef)ovbé{)alé; beveé ©øn t^ar ^()ovlejf, (;art 128 

fnibteé Siomitnbéfoflrc* 9iomunb f^ADbe ogfaa en ^dh, 
bev f;et) J^alftejit ; alk Méfe Svofiibef MU jlore 09 frccvfe 
C»3^ttnb* 1t)0xUi pna ^évéove Oaube en ©un, fom ()ct) 
^[;orei'/ ^vober til ^f^orlejfé 6lone ©nbvnn; r;an 6oebc 
ticer Deb paa £0ielav; Oané 5)atter f;et> ^elga, 09 v>av 
en fmnf 03 nii;nbto 5tt)inbé. 

©Ujta^'^clcicé SinEomfl til 3^fanD. 
2. (?n (Sommer [)ænbre bet fig , at et ©fi6 iam 
bebe i)ebQ3orbøre Olutef/orbv ©f(5éfA)reren f;e&(SleJtaj 
J^elge, 09 f^nné ^Brober 3crnnb; be i>are t olt tolu 
!)DiO?nb part 6f i5et ; be Dåre nforfFammebe ?Orenne(Ter o(j 
33acji)nfTere, golf Dilbe berfor Iffe mejjet r;anble meb 
bom , men brotje [)eriere nb af .øerrebet at r>anble meb 
nnbreSfibéfoIf* ^lan fif cit i>ibi^ at bet^nre^iffnger 09 
Duinémænb, o(j f^nDbe iffe flnbet enb ranet Gobé inbe. 
2)a t>n leb nb paa ©ommeren, 09 be mærfebe, rtt irtgeit 
fom til bent, facjbe J^Jelge : aSe^ Dil nn 5ebe éber om, 
at 3 iffe mart jøue 33olbfomf;eb, men t^ife et 6ebré gor.' 
()0lb til JE)errebéfolfene (;er, 03 taøe cber J^efberge f)ol 
33i3nberne; tf;i mig fpneé, at hitt^ %z{t er oanfTdigt at 
r;aDe meb atgjøre, ogtaaleriffeDDerlaf! j ;eø f;ar fpnrgt, 
at golf ene ere [;er (lærfé 09 meget [;ibjtge; eø bet fan 
man nnbfTi;Ibe bem i, men lab oé nit focje at inbi)nbe 
oé f;oé bent ; 09 be gjorbe faa; men r;ine ()a\)bi ooer.' 
lagt, iffe at i^iik ta^i imob bem. engang reb n« ^r;o.' 
rer fra £0^elar neb til ©fi6et til ^elge. ^elge tog meb 
megen ©læbe imob ^am, 09 fpurgbe, r;i>ab r;an tjilbe 
fjDbe* ^r;orer fagbe, at [;rtn 6er;iJt)ebe 2fnbf>ø af ^øm.' 
mer/ forbi f;ané /pnné Par faa gobt fom tiebfalbet, 
^elge fnabe, at i)a\\ tjilbe fælge l)am faa meget lemmer/ 
fom r;an ^ef;eoebe, nanr &an Pilbe §ipe t>m ailt ^er/ 129 

Uv^e f)t>$ f[ø» ^an fagbe, at Oan iffe ear i ©tanb 
bevtir, attten"/ tilføjebe f^ait, »^am* fatteé mig iffc til 
atgioc berfor; 3 [;oIbeé f;e((et tffe for ar mvt tcnnc; 
fccUe*" ^aafebeé imbjTpIbte f;nn fiø fra af tage imob 
beim JP>el9e fagbe : c<©(evbeleé fraflebenbe tJife golf (tg 
I;cr imob oé, og wntn ;eg bog, at bu iffc t)il noegte oé 
ganfle al SBijIanb, om l^n enb iffc Dil gioe oé *C>cv6erge." 
^f;overfagbe,at 6nmben oar, at be^arefaa UM pnbcbe^ 
♦g)e[ge foavebe, at l)m ffulbe vaabe fov 53ilfaavene/ om 
r;ant)ilbe tage imobbem; amen i anbetgalb er bet UDt(!, 
om i:iix farer 53e;en to ©atige." Og ba bet t)ar fommet 
faa Dibt, fagbe *If;orer : .Æfterfom bu trænger faa me^ 
getpaa mig meb bette gorlangenbe/ t>a jTal bu focerge 
(£b for eber af(e efter uore^ooe, at^ iffe i)i((e gjore 
noget 9}?enne|TeCoerIa(l i finter, fletter iffe ooe noget; font 
jlriber mob Sooen, enten mob mig eKer anbre, enteit 
mob mine 5i)enbe erter 9^a5oer; ;eg t)i( \>(i giDe eber 
^nué(t), men 3 jTuHe fobe eber felD." *!pe(ge fagbe: 
«2)u f!al raabe*" ©iben broge be l>i\> ^ og fpijle og fot) 
ene i et ^uué» Sjette 6Iei) iffe ^r;orer oel optaget af 
j^errebéfolfene, fom fanbt, at M Mt u5e(inbig f^anbfet 
af f;am» ©a be [;ai)be oæret ber en ^il>, fom 6fi6é; 
føreren og ^r;oreré ^atuv ofte fammen , og M gif f;ebt 
til tmedem bem meb ^jærtegn og 5li)éfen , og *g)elge 6ar 
ftg ab, fom bet f!nlbe faa t)(ere. ^f;over fagbe: «3eg 
;Dn|Ter, JP)e(ge! at bu Oolber hit ^ofte til mig, og iffe 
tilfojer mig nogen ©fam e(fer lancere ; lab af at tak 
meb min Sjatter ^S^elga, og f^olb bin €b, bn f;ar gi»et 
mig!" ^elge fagbe, at l)ané og ^elgaé ^;(erligf;eb e; 
Dilbe fnart tab^ fig: »Og bet fan ingen 53an(ere mxc, 
3. ®in&. 3 130 

biV Webe tm tif, aom m W^^' tll^Dfnben cfrer ben 
^cv gjoflbenbe ?oi)é 53iebf^r, 09 mcb fnobon ^ebgiff, 
fom bu felt) fi;iieø." Cg ba t>it \\)\\Ué H)om uotfl, f;oab 
55^bei' f;an t)l(bc funne DOfnte, tog f;an ben ^eflntnlnc^, 
at t)an Qiiu^t (In fatter ^elga til ©lejta.'J^elge; bereé 
^n;r(up f;oIbteé ttblig om 53niteven , 09 fva ben ^ib ttl; 
f^jebc be iffe meget golf gorncevmelfer, mav ingen fon 
urettebe bem» 

9vomunD flcet^nefce Ø(!mcent)cne» 
3. 5^et Oænbte ftg om Sinteren, nt ber paa een 
^ang 6Iei)e fem ^oppev 6ovte fra 9\om«nb, f;i)tlfe ciUe 
MXt meget febe, og man giénebe fovjTjeffigt , f;t)or biéfe 
J^ioppev funbe Dære 6Iet)ne af. Ovomnnbé ^:ønner fagbe, 
at be troebe, at nogen i)el f;aube fpiift bem, ba man intet 
fpurgbc til bem, og be t)ave faa tamme og Utu at tage. 
Oiomnnb fagbe: ,^'^iati l)ax fagt mig om biéfe Øfrmctnb, 
at be ()aDe(?øn'e ^job paa Sorbet, enb anbre t)ibe Siime.' 
ligOeb til^ eftev r;i)ab be f^aije fjebt, og ber gaaer et on^t 
9ii)gte om bem i aUe ^enfeenber ; nu ere ber to 55i(faar 
for J[')aanbeu, enten iffe at tale noget berom, og ba Dif 
ber iffe fl[i)be noget £)nbt beraf, etter at føge €'rf!atning 
for fit og ubfvvtte jig for gøfgerne. 5)e fagbe, at berte 
Dif! par bet bebfle, og bn enefle ber Par at gjore, at nm 
berføge ©agen. 9\omunb brog ba tiI^?ibf;orb/'©fegg?, 
fom ba bocbe paa ©feggefleb i 9}tibfjovb, og Mt J^iJOi 
bing ot)er »^erreberne beromfiing; Oam fpuvgbe ^an 
til SKaabé, f^DovIebeé f;an ffulbe bære fcg ab. ,,3eg r;ar 
fpuvgt/' foarebc ©fegge, ciat biéfe øftmcfnb eve f;aai"be 
atgioe ftg i ^ag meb, men;egpil lot»e eber min3)i(Ian^, i 
f;t>ab ber f ommer paa." 5)evnæf{ brog Oiomuub ig^en bort ; 
og fort efter bmt, begap t)an |?g meb juie 6i)nner lil 131 

^erar. $DeDav( ti i gølge; ba^c navmebe ficj Øflm^nbette, 
t)avcno(jIeaf bemube, ognoølegif ab, ibetbe vcbetcf. J)e 
r;il|le f;(nanbcn fim fort. £)erpaa fnøbeOvoimmb: ,,5^et 
cv fad, ^dge ! at nogle popper crc bleDiie borte for mig, 
o(j ;e<j f;ar ben 5ro, nt be inna t>a?re fomne f;err>en." 
,Æj Oai)e golf for faalebeé 6e(?i)Ibt oé/* fearebe .^efcje, 
c;09 bette (lalbliuedjengjoflbt eber meb fan flort g/enb(Fa6, 
fom DC formane." Dvonumb fagbe : .,©et er ^^ifingeré @f if^ 
at forjlajfe (tg ©obé oeb 9van og ^Jh^nbringer, men bet 
er 5:i)i)eé ©fif, at forbolge M bagefter.'* JDerpaa 
fpurgbe f)an ^f;orer, om bu t)ar fanbt, og ^oab f;an 
Dibfte bertil. ^f;orer fagbe, at ()an f;t)erfen i>il)ii(f 
om be Dåre jTplblge etter uffplblge Oeri. D^omunb fagbe, 
at (;an førte ftg uDærbig op. (^ibcn 5^b Dvomnnb (Ine 
5)i(enb at fmm bem, og en ^anb bleu 6e|!emt tit 
at jlÆDne en()Der af bem. S)erpaa bleue @t«Dntngerne 
ubforte, og ØjTmoenbene Dåre fpi)blge og opfarenbe, o^ 
fagbe, at be Dilbe (;(cDne bet; bog (febe ingen ODer(a(f 
paa bette SKjobe, tf)i efter faa forrettet 6ag (Itlteé be. 

4. Dvomunb og f^ané ?0?c«nb rebe nw ^jem , og 
ba be f;aDbe Doeret en føje %it> (;jemme, fagbe Dvomunb : 
u^i Dine jTaffe oé tre ^anb tUp og (abe Dor ©fanbfe, 
fom er meget forfafben, i|lanbfa?tte ; tl)i t>i funnc DOfnte, 
at be Dtffe nbfore bit Onbe, fom be loDebe, og alt bit 
Sjenb(Ta6, fom be truebe meb, Dille be Dif! iffe labi fare." 
5^erpaa fenbte be f;ele 6agen til ?[}^ibf;orb til 5X)?cbf;orb/' 
©fegge, l;Dorfra ben fom til ^ltl;inget, og arieg)(?mfl?m 
bene bleDe bomf«lbebe for JP)e)letpDeri, men Dvomunb og 
^ané@ønner forbleDe f^jemme, mebené ^f>inget flob paa. 
|2^jlmffnbene gjorbe jtg ba fa?rbrge til ^frejfe fra ^Uiav, 

32 132 

OQ toge en oenlfg 5lff!eb \mb ^^ovev. 3^e agtebe at 
gji^re bereé 6fi6 i ©tant), 0(j bereé 53ej fnibt t>a forbi 
gngrabreffn. Dvomnnb og ^nné ©^nnev t)ave ube; ba 
fngbe J^etge: „^et buvbe albrtg jTee, nt benne ©fanbfe 
(Inibe fomme eber til Øobe, men minb(! flulbe ben ixeve 
eber til J^jælp, nanv 3 me(! 6e[;ote M, 03 gjærne on? 
(Tebe jeg nt fee biø, Diomnnb! og bine ©onner blobige!" 
9vomnnb fngbe : „€'; tmU ui pna ebevé onbe J^enjicjter, 
men Ut wnu Di, at nogle t>iWe 6IiDe ^^oDebet forteve, 
inben Di ere fa?Ibebe tii 3orben," ^ermeb (Tilteé be for 
ben ©ang. 

^amp imellem S^omunb og Øilmofnfcene. 

5. >Det [;ænbte fig en ?0?orgen , at ber fatte fig 
en 9iai)n paa ^ngDinbnetog fireg r;o;t» O^omunb laae 
Daagen i ftn ©æng, og foab benne 53ife: 

Ube jeg Oorer ^lobetg 

©ortfarDebe gngl at 
^ ©frige, ^abfel DO-ffer 

SvaDnen , naar \)n bageé; 

©na goel forbnm dalene 

©jøg O t««>b ^o?mperé 9D?obc 

^a, naar @fribené gorer 

©tnnbebe til fin ^ane. 
£>g fvembeieé f uab f>an : 

J^o;t ben Mobbefprofngte 

DvoDfugl finffer, naar bm 

?Bi:obig fommer fra ^ai>itf 

^ra^Denbe gøbe aarle; 

(^aa goel Qlabfelgjøgen ') 

Ofte fra et een fo nit 
') S!>rncii. 133 

©ammelt 1x(e, naciv 53unbei'é 

g3?;j3t) at M'iffe ben (i)|?eb, 
Droget efter rejfte 5larlene (tg, 09 ))aéfebe fffe paa at 
luffe ©uveu til ©fanbfen i efter (tg. 5)en famme^oiv 
<jen fom Ø(lm(enbene, tolo tgDlge, fort efter at ^an 
lene oare Qaatbt boxt fra 6fanbfen." 5)a fagbe ^elge: 
iJ)h\ trcejfer bet t)el, lab oé nu (jaae inb 1 6f'anbfen^ og 
(;ii(le ^aa be forf;aanenbe £)rb 03 ©jerninger, og lab 
beiu albeleé iffe faa noget Q)am af (»fanbfen." ^f^or; 
6jorn Zi)\)na Mci^mbc jjeb bereé 6naffen, fprang (!ra^ 
op, lo5 til ben^or, fotu t)ar paa ©falen, og faae ub af 
en ©lug, fom efter gummel6fif Dar (laaren paa 3)iJren; 
r;an fjenbte t)a g^f^mænbene, og faae, at be Dåre fomnc 
inb i ©fanbfen , og r;an gif ba inb tilbage, ^a fagbe 
3vomunb: c,f;>^(ib er ber, grcenbe?" ^l;or6jorn foarebe : 
«3eg troer at Øflmænbene ere fomne f;er i ©fanbfen meb 
Ufreb, og agte at r;c50ne be Orb, fotu i>i talte til bem; 
men jeg fan iffe Dibf , r;Dorlebe^ be ere fomne inb i 
©fanbfen." 9vomunb fprang op og fagbe : «2at> oé t>a 
op, og brioe biéfe D^ebrige bort fra oé; lab oiS inblægge 
oé et gobt Orb, og uife 93?anbigbeb !" S;)a\x opmuntrebc 
ba (tue 6onner og ligefaa (tin goflerfon ^f;orlejf , ber ba 
t)ar femten 5lar gammel, fom ogfaa labebe (tg til at 
gaae ub meb be anbre, men ^Dinberne fagbe, at l;an 
MX for ung, og atl)ani)ilf^if>lii)ti>x(ebt, men at Dvomunb 
MX for gammel til at forfoarc (tg. ,^a tMb 9vomunb 
benne ^ife: 

gorub bejlemt mig '^obm 

§or ej Dar, og iffe 

(in\) i 3}ag ben er M, 

^i til ^amp oé ru(?e! 134 

€i ;eg frpgfcr, om .?)iIbeS 

gartebe 23aanb ') enb im^t^, 

If^i mit £it) til ^ampf«rb 

^Ut>(é i min Utigbom. 
Serpaa togeSrænberne atte fire bereé 53na6eii, 9\omu!ib 
^alte 09 ^f^orlejf, ^^orbjøvn ^f)i;na 09 ^alflejn; be 916 
ub af ben ©ør, fom t)av pna Snben af ^ufet neb 
Qb ^Doprtvdfer, 09 laafebe ben ©ør, fom Dar paa ^it>i{ 
t)«(j9en» Øflmo^nbene løb op paa ?Bopøcen ^), 09 (løbe 
meget ^oeftig paa bem, tl)i JP)el9e tjar en meget flribbar 
SKanb, flor, pcerf 09 manbig ; f;an Dnr nu meget I)ib(i9, 
09 be tjarealle meget opbragte 09 bar(le, 09 fagbe, at 
9vomunb 09 f;ané ?[)?flenb (lulbe f omme til at OujTe bttti, 
09 be (fulbe nu erinbre ^ptjénaunet. 9vomunb fagbe, 
<it be t)ilbef;at)efaaet nof at gjøre, om bef!uIbef;aDe angre; 
bet ©fanbfen ,* be vci^rgebe ftg t^a If fe minbre meb ©fjolbe 
og ^ropjlænger enb meb >8aaben, men Øpmænbene an? 
grebe ^ixta t^t beftlgflc meb ©tene og©fub; bine forfoa? 
rebe fig oel, (?jønt be iffe Dåre flere enb fire; be fajlebe 
ogfaa flore ©tene neb, og uagtet Dvomunb Dar gammel, 
gif ban t)el frem, og ubbeelte flore ^ug, og meb fine 
©ønneré og goflerføn Zl)OxU}fé J^jælp fælbebe t)an fe;: 
|Z)(lm«nb, men i ben famme ©trib faibt ogfaa 9vomunb 
og bane goflerføn ^bovlejf. ©e jøbrlge Ø(!m«nb traf 
fig alle n^ af ©fanbfen, men ^borbjørn %tma løb efter 
bem, 09 jog alle bem, fom oare tilbage, nb af ©fanb; 
fen. ^en ba ^f;orb;ørn t)ilbe luffe ©øren til, fføb ') ^rigSgubiiibcnø blobigc ^Baaiib/ b. e. ©txrrbet. 

'j CDcii ti)ffe3orbtjccat be t$lanb|lc^ufc flaaec nemlcg ubcn« 

for %(i(ict, fna nt en itSAaub fan gaac oueiipaa 5>itg« 

geu langø meD ^a^et. 135 

^el(je et ©pi)& mob f)om, fom traf r;am paa 93ilbten; 

I;au toø felD 6pi;bet uD af ©anret, ocj fenbte bet tilbage 

til Øflmænbene, oø bet traf ^efgeé Prober 3cruiib paa 

^D^'bten^ ^elge tog f;ain op, faafnart [;an faibt, fa; 

flebe f;am paa fiit Dipg, 09 lob \xl> af ©fanbfen, 09 ^am 

fiilgbe atte ^ariJ? fem (5taI5ri3bre, fom eiibnu leoebe. 

J^aljlejn I06 efter bem, men be uubjTi;ebe, inbtil be fom 

til en 33æf, fom er noget nbenfor gagrah'effa; berouer 

i)iii^e jr-)elcjefpi*in3emeb (in33rober3oiiinb, men paaDegge 

^rebber oare ber ()o;e 33affer, 03 f;an i)ar i>a nbmattet, 

og 3m'nnb gleb 6ag af f;ané ©fnibre, og i^ar la bob. 

Jf)elge Denbte jtg nn om, og i bU famme miaebe J^al.' 

ftejn [;am, og (;ng ^^aanben af r;am, og bci nnb|Ti)ebe 

g'ftmccnbene, men ^alfre/'n rorte ueb 3orunb, og mc^Xi 

febe, at l)m mv bob, og beroeb fom (;tne 6ort; 

ba ^al(le;n faae bat, uenbte (}an tilbage, og r;an faae 

b<\f(it OanéSnber og^f;or6;orn Zi)i)na Dåre biJbe. ,^f;or? 

lejf oar iffe ganjTe bob^ og Oam bar f;an inb. ^^i>in; 

berne fpnrgbe, [)UorIebeé bn mv gaaet; i)an fagbe, fom 

b^t MX. ^elge (laf i (Soen famme 2)ag meb jtt golge, 

men be forlijle aik nb for ©fribinéenne. ^f>orIe;f bleu 

Oclbrebet, og boebe paa gagrabreffa, og anfaaei^ for en 

brau93ianb; men ^alflejn brog nb af ^aiibet, og fom 

til Olaf ^rt)ggoefon. kongen forfi)nbte i)Cim ^roen , og 

r;an uar let beoo^get. ^alftejn biet) ba itongené 93ianb, 

og fulgbe (;am (iben, og Mv en færbeleé tapper ^Imb 

og baarbfor i ©trib, og oel anim af ^ong Olaf, og 

ber ftgeø, at {)an er falben paa Ormen lange, efter for; 

nb at i)aH nbuiijl et manbigtgorfoar , og for()i>erPet fig 

et(erefnlbtDvi;gte, og enbeé [;ermeb beretningen om ()am. om 

^ a I \) O X ©ttorrcffifn. 

^Mov, en ©øtt of J^cvrcbéfor(!anberen ©norre pna 
3élanb, i>av Ooé ^ong ^arnlb ©Igurbéføn, mebené Oan 
t)ar ubenlnnbS 09 fiben Jcenge efter at f;nn oar fommen 
til Dveøjerinflen i O^orge^ 03 Oan 6fcD meget nnfeet af 
^onøem S)et ^(enbte (I9 engang , at en 3éf«nber, fom 
l)it> €)(if, i)ar falben i Unaat>i ^oé 5long ^aralb, forbi 
f)an O^Dbe brabt een af ^ongené ^offlnber, r;j)ortiI Qln? 
lebninøen iff e forte? Heé ; r;an 6ab ^albor tale f;ané ©ag 
for kongen, og ^albor gjorbe faa. ^albor Dar f^aarb 
og 6ar(l i jin'ilale, men meget faatalenbe; f;an 6ab^on.' 
gen ornat gioe€;IifIi((abeIfe at for6lit)e i 2anbet. ^on.' 
gen afflog bet albeleé. ^albor t)ar meget f;ib(!g , fom 
3él(enberne g/aerne pleje at ocere^ og funbe itU finbe (ig 
t, at l)an ifU fif M nbt)trfet, fom r;an 6ab om. J&an 
brog berpaa 6ort fra ^aralb, og ^jlif fulgbe (;am; be 
fom til Øimfar til €;nar ^amberflceloer, og ^albor 5ab 
r;am at tageimob bem, og pbe r;am ^iflanb, €;nav 
fagbe, at f)an tilbe tage imob r;am nnber ben ^Setingelfe, 
at ^albor ogfaa ailb^ b\iH l)Oé f^am. «J&oor cifer bu 
mig tii ©fl^be!" fpurgbe ^albor. €jnar 60b f;am at 
f(ette ftg c ^o;f(ebet ligeooer for r;am» g/nar mx gift 137 

xmb 35er9f;ot, en Snrtcr of 3arfeit J^afon ben Cnbe, 
^iguvb ^laDe<'3avIé ©en. ^alDor flif ofte til JRevcjliot, 
og fortalte f;enbe mange 5(EueiUi)v , fom Dave f^ænbtej? 
tibenlanbé \iaa f;ané 09 ^on^ Jp)aralt>é Ovejfev. X>iv oav 
i)a en ung ^ant), oeb O^aun ^ale, fom uav €;nav no/ 
get bepcegtet; r;an Dar ffabefi'o og noget auinOføg, ben 
r;oé fpobjl og frltafenbe; [;an mx Den ©ang ^jnaré Opt 
»arter, og f;at)t)e t;ent r;am længe, ^ale »ar funjlfær; 
tig I at forar5e;t)e ©ulb og ©olt), og bU\> berfor faibt 
©pKmgar/^ale. ^an bagtalte mange for €;nar, og 
t)ar ouerbreoen i fine Ubtrpf 6aabe I loø og bnnben ^tiU 
Spm føgte meget at forf;aane ^albor, og 5ab anbre at 
gjore D^ibuifer om f^am , men i>a l)an ingen f unbe faae 
bertif, 6egi)nbte f;an felo at gi'ore 6fambigte o»er r;am. 
JP)aIbor fif t>it at \>ibt, og en 2)ag gif f;an til Q3ergl;ot^ 
^tiWf og ba i)an fom til 2)oren, ()ørte f;an berinbe me^ 
gen Oøjroflet ^ale; ^ale og mange anbre »are berinbe, 
og be fremfagbe ba for (gjnaré^one et ©fambigt, fom 
^ale r;a»be flæbet om »Målbor. 33ergl;ot bab bem tU^ 
H ^0^^ f^^^ ♦ "^^^ ^^ ^" P"^^ ©jerning at anfalbe uha 
fjenbtc ^^cenb meb ©fambigte og gor^aanelfe, og Dille 
^rolbene trceffe cber lungen af ^oDebet ; ^albor er 
mere prouet »eb tapper ^aa\) enb be j!e|?e anbre i 9^or; 
vig.'* ^alefagbe: <Æj er jeg bange for benne 5D?ori 
lænber, (!;ønt f;an blioer meget agtet af big; tf;iDi 
r;aDe fpurgt, at l)an 6leD fat i goengfel ube t@ra?flanb, 
og laa ber i ^Dang uben X>aab og intet formaaenbe.'' 
jQaibt^x fmibe iffe jinbe (ig i benne ^ebrejbelfe, og r)an 
(06 inb i J^evberget mob ^ale, og Ong [;am Q5aner;ug. 
5Da Q^ergl/ot faae bH, bøb (;nrt , at ©øren flnlbe Dogtcé, 
faa at ingen f?ulbe fomme wb, inben l;un tidob bet. 138 

©a fagbe J&olbor : „Seg Dil 6cbe blu , JP)uu5mot)ev ! at bn 
førøer pcia nogen ^Otaabe foi* mig, (Tjont jeg tjcl uu iffe 
t;ar fortjent bet»" ^unfoavebe: „3^3 ()<^v mange gvænbei* 
cMev 9^(er5e(lo?Gtebe, fom cve ^ef;némænb, og i)eeb jeg 
t)l(!, ot; til f;uem af bem jeg enb fenbev big, t)il lyaw fot 
min©fi;lb tage Imob big,," ^oalbov fagbe: »©m-g faa; 
lebeé for mig, at jeg iffe 6ef;Di)er at [;oIbeé fljult T^oé 
nogen fom en ^iébo^ber." ^ergljot foarebe : ,,^nn faa 
sDiOenb i D^orrig, ^ong ^aralb felo unbtagen, t)ilbe bu 
ttptte at r;oIbe big fijnit for €jnar, f;Dié r;an t)il fogc 
efter big, tf)i {)an \>i{ biiH nnberrettet om, f;Dor bn fom/ 
mer f;en; ber er ogfaa et anbet diaab, (Ijønt M iUc er 
uben gare." J^bilfet er bet?' fpnrgbe J^albor. ^nn 
ftjarebe: ^^t bn (Iray gaaer inb i 6tnen, forbi ber nn 
ere gangne bigtogorfeelfer oDer, benene2)ra5et, ben am 
tien SBorbf orfømmelfen , at bn iffe fom tii 55orbé meb 
anbregolf, tf^i nu fibbe golf tii 33orbé; bu fan nu 
^aat inb for (Jjnar, og jige r;am, l)Mb ber er (leet, 
giDe bit ^ooeb i f;ané ♦£)aanb og faalebeé nbDivfe big 
greb af r;am; men i>if r;an iffe tiifaat big ben, faa 
t)ilbe bit bog aaiget>el r;at)e Dffret big t)an|Teltgt at nnb,' 
fi\)t r;am." S^erpaa gif J^afbor inb for^jnar, og fagbe: 
,Æj f;ar jeg ofte gjort mig jlplbig i ^orbforfommelfe, 
nn er bet bog ogfaa gaaet faa, at jeg iffe Oar oæretbaab; 
Ué." ugortætter bu mig min grc^nbe ^aleé ^øb?" 
fagbe (Sjnar. »S)aIbor foarebe : ^^en ©ag maa jeg til^ 
foare, og berfor i>il jeg nu o&ergioe mit J^oueb i bin 
^aanb, oggjørbn, l)Mb big fpneø!" ,,5^ette 53ra5, 
fom er r;ænbetbig/' fagbe (Ejnar, ,,er meget flemt, og bu 
r;ar l;ugget mig nær, tf;! ingen anbené^ra6i)iIi)ejegf;aDe 
taget mig nærmere ubm min(^øn(Enbribeé." «2)e Ia6 I 139 MU ulige !" fDnvebc ^albor. €/itar fagbe : a^aké ?5rubre 
Ditte tOPitre ftg JE>æt)ev nf mlø met> ©ngeiié govfølgclfe 
0333øbev for5)rn6et; M ei* ogfaa upaéfenbe for m((j^ 
dt ;ecj ta^iv mig bet, fom om en J^uitb t)ar bræbt for mig, 
ta ^a(e er fctlbet; og naar berte Olioer tilbørlig [)ceDnet, 
Ditte anbre bejlo mere <tfr;olbeé fra at nbuDc faabnn llgjer; 
iiing; men bog anflaaer bet (ig at følge min goflerfon 
^ong sD?agnué Claféfoné forflanbige diaab, for t^n 
for(?e at labe ?Breben gaae ooer, tf;i imar ben er forbi, 
fpneé man ofte, at anbet {)Ci\>\)i mvit bittigere, ^nb bet 
ber er jTeet. 9^u (lal bu ^albor I førfl oDergioe mig 
bit©0(erb, tf)i jeg t)il f)aue M.'' „.C)t)i 6ef;øi)er jeg at 
afflaae mine 53aa5en," fpurgbe ^albor* ,,3^g ^iJ 0«^« 
bit©D(erb," fagbe€)nar, ,,forbi jeg feer , at bu, om 
bu paa nogen ^aab^ blmv flraffet, Dil forfare big til 
M ?)berf!e, naar bn ()av 33aabfn at flane fra big meb, 
og man fan ba iffe tcere (tf fer om, at M iffe Dil gaae 
flere, fom t>H er gaaet ^ale, og ba Dil jeg iffe 6Iioe 
bebre fornøjet; bet t)il t)ij! iffe fejle, at, om bn blioer 
cngreben, Dil bn fælbe bin 5)?anb, om iffe j!ere, men 
bog Dil jeg tilfibfl oDeroinbe big. ©af nu førfl til 33orbé 
meb mig ! og ftben jlal jeg be(!emme bin 6traf , men 
ingen greb louer jeg big ret Icenge." »S)albor gjorbe faa, 
og fpijle og braf meb €jnar, ,fom om r;an ingen grpgt 
ncerebe; ©bcerbet gai) l)an fra (tg, og ^jnar tog imob 
bit. J^alboré fenner babi (;am at føge at fomme bort, 
om f)an f unbe. J^albor foarebe : <(€j i)il jeg fremmelig 
nnbfii)t for^jnar, ba jeg r;ar ouergiDet mig i ()ané33olb." 
3)a ^albor tar mæt , gif f;an for (Ejnar, og fpurgbe, 
r;Dab ^e(?emmelfe f^an oilbe tage i l)ai\^ 6ag. c<5)et 
(lal bu (tben faae at vibe," foarebe (Ejnar. S)a gtt 140 

j^albor5ovt, o$ fortalte 55er9ljot, ^Dorlebeé M jlob 
flg. J^un foarebe: cÆj frpgter jeg , at (g/nav t^il lat>e 
big bmbe, men berfom &an t^clfovfdge big til bet?)bevfte, 
M lot)ei- jeg bi^, at ber ffal f^ccnbeé eiib jl^vre ^incj," 
©amme^ng (Iæi)nebe€;nav til et flovt ^^incj; r;au ftob 
ep paa ^l^inget, og talfe faa: «3e3 oil nu iovmjt eber, 
meb at fortccKe om, l)t>al> bev fov lang %iD jiben jTebe, 
ta/eøijar paa Ormen lange meb ^ongOlaf^rpggbefon." 
©naré gottælling^ 
2. Set oar nu faa, ot jeg tittigemeb ^ol6ejrt 
©tafler og gleéma^^j^rn ^aiib^ faaet 33labé \>a<i Ormen 
lange; jeg Dar ba atten 5Iar gammel, og tar optagen i tom ^ 
pernel ^al ubenfor ben faflfatte ^ejtemmelfe ; Di Dåre 
tii, fom unbfom af Ormen, og om tre af o5 ©talbrobre 
Dtl jeg fortoffle noget. (IfUtat kongen Dar forfounben 
meb btt ^i;é , fom (Ttnnebe oDer f^am , fprang Di oDer 
$Sorb fra Ormen, og be ban(!e, ^ong ©Denbé sSiCenb, 
grebe oé, og bragbe oé forgongen; f;an fuvte oé til3i)l> 
lanb, (;Dor Di 6leDe førte 1 2anb, (atte paa en 5ræ(lamme, 
og fjcebrebe- JC>««/fomDogtebeoé,Dilbefa?lgeoéfom^rflsU 
le, og truebe oé meb Dolbfom^eOanbling og Semlæflelfe, 
om i)i itu Dilbe labe oé f ue i 5r(elbom ; og t ben ©foD fabe 
Di i tre £)age. ?0?en ben, fom paéfebe oé, lob golf fam« 
menfalbe til et ^øbe, og ber fom en^D^OJngbe 93^ennel?er ; 
og paa benne gorfamling fab en flor 3}?anb, flæbt fom 
en ?Otunf i en blaa ^ofte meb en OD^ajTe for ^nfigtet* 
2)enne 93^anb gif til oé 6tal5robre, og fagbe til Dor 
fBogter: cMi t>n fælge mig benne gamle Ircel?" uS^iMb 
Dtl bn/' fagbe f;an, c.meb ben gamle Zx(^i, fom er xxbmi 
lig til ^rbejbe." S)en maf!erebe 50ianb fuarebe : .cix^n 
Dtl ;ba Da:relcttcft^;i)6af afle^ræUene?" u'S^^l" fagbe 141 

bn ^Jrifert paa f^ami" fa^be f;m» ^Bogtevcti Duvberebe 
5am til tolt) Ører ©øb* ^^pr tijffcé mig ZxaiUn bn," 
fflcjbebett nnben, aeftcrfom jeg feer, at f^au er meget 
gammel, og fan libet buelig til 5lr5eibe; \)zt er f^eller 
iffe ufattbfi;nligt, (it f;an fim t)(iv fort ^ib cit (ei)c i; 
jeg t)i( gioe big en ^arf ©^It) for f;am, om bn i)il fcclge 
^am berfor." ^erpaa gif ben mafTcrebe 15}?anb til mig 
(fagbe ^jnar), og fpurgbe, i)i)o ber f^aobe f;ø6t mig. 
a3eg Dar enbnu iffe folgt f;am/' fagbe Vogteren, .^mett 
bog agter jeg M,'' a^i)or bpr f)Olber b\\ {)am ?" fpurgbe 
tym* u^eget b\)v t)il f;an tpffeé big/' fagbe ?Bogtereit, 
.cfjoS r;am for tre «5}?arf @oIt), om big fpneé!" ..OD^eget 
bi)r f;o(ber bu f;am ha/' fagbe l)in, urnen jeg troer, at 
f;aué groenber og 53enncr gjÆrne t)ilbe fjøbe (;am for 
benne ?3r{ié, naar f;an mv i jit ?anb." ,,3eg i^ibfi^ 
t>tt/' fagbe 53ogteren, uC^f^ iffe Dilbe fjoSef^amfaa bprt, 
fom jeg uurberebe f^am." ^ibm brog bnx fofteflæbte 
?D?anb 5ort, og gif \)\bt omfring na fortet, og 6ob 
paa ab(Tiflige fofi6are ©ager, og ba l)an iffe fif noget 
fjø(Jt, gif 5an tilbage til oé, faa (igenbe: «9^u i)ar jeg 
omfring paa fortet, og ba ber t)ar intet, jeg ffjottebe 
om at fjo5e, fom jeg atter ^ib ; jeg t)ii fjo5e ben^roef, 
fom jeg for talte om, tl)i jeg feer, at^ faa (lor og flccrf 
fom f;an er, i>ii l)an iffe funne nbvmt faa libet, om 
r;an i>ii gjore©at)n; og be ere bpgtige ^arle, om bc 
Dille labe f?g Iccre, berfor fpncé bet mig IJebjI at fjobe 
bem atte." S^or 53ogter foarebe: a2)u 5e(;oi)er mange 
5:rflfae, om bu ene fjoGer tre»" ,,Det flal bu bog x>ibi/' 
fagbe [;in, ,,at jeg f;ar for f;aft faa mange ^arle»" ^of; 
bejn bleu ijurberet for to ®arf^ uS>i;re ere ^raiKene," 142 

fa9^c ^ctt foffcf((t^te ^nnb, 03 /ecj t)eeb c; nøje, f;i>al> 
jeg fiiaer for mtne^cncje; om t)cfunne ar5ejbc efter beveé 
53nié." J^nn fa(!ebe ba ©øloeti Oané ^joIejTjøb, ocj 
fagbe: a^et jTnl bii nu f^aoe for bin Diegning, 09 t)ænj 
ter jeg, (it bette iffe er mtnbre, enb t>x\ forlangte, og 
fiben lob Oan oé lofe, og ba fpnteé M oé, at t)ore^aar 
fcleue 5ebre. ^en moderebe ^anb gif ba 5ort i ©foi 
Den, og 5ab oé folge fig, og ba Dt f om til en aa5en ^(abé 
i 6fot)en , fpnrgbe jeg f)am om f;ané 9^at)n» ^an foa; 
rebe: <,5^et fommer big iffe t)eb at Dibe mit ^ai>n, men 
bet fan jeg fige big, at jeg r)ar feet big og eber ade em 
gang for." ^^eg onffebe bog at \>ib^," fagbe ^jnar, 
J)\)ié ^ræl jeg ba (lal t)0?re ; etter om bu \)ii giue oé grif^eb, 
baenjTebe Di ogfaa at Dibe, f^DODt f^aDbe attaffe berfor/' 
.Æjfaaer bii i^^ag at i>ibif f^Dab jegf;ebber," fDarebef>in» 
aT)a foarebe jeg ," fagbe ^jnar, «bet l)av bog for Dopref, 
at jeg og anbre to meb mig r;aDe fnnnet raabe meb 
en ?Oianb, fijont be JDanjle iffe troe btt.'' ©en fof; 
teflcebte OD^anb foarebe, i bit f;an traf Spatten libt op: 
a^et fan Del Dære, at jeg iffe bringer eber i ^ro^lbom, 
men paa b^n anben ^ibi Dil jeg i ingen JE>^nfeenbe labe mig 
tDinge til noget af eber, ffjont 3 ere tre og jeg een. 
•5)er er nu en ^ej, ab I;Dilfen jeg Dil oife eber, at 3 
hmne f omme til et @f i6, fom tilf;over Dvorbmocnb ; be Diffe 
tage mob eber og fore eber tii O^orrig ; men bu, 35jorn !" 
fagbe f)an, <,|Tift b\x bine ^jenbomme, og 6ortgiD b^m 
faalebcé, fom bix troer btt bebjt for bin ©jæl, ti)i bn 
f>\i iffe leDe en f)a\^ ?D^aaneb efter bin J^jemfomfl til bin 
©aarb; men bn, ^olbejn! Dilfommef;;emtilCplanbene, 
og Dil f;olbeé for en mcerfelig 9}ianb, [;Dor bn fommer ; 
raen bn, ^jnarl" fagbe I;an, »Dil bliDe ben pxfu og 143 

(cibfic nf ebcr, 0(5 oDergnae be flefle ?0?a*iib i SWon 
vig i mnnc^c ^')enfcenber ; Du i)tl ogfaa faoe 33er9ljof, 
JT-iafon 3nrlé 3Datter, 09 bu jTal boe paa (Simfar, 03 
6e()olbc bin 53cevbl(^f)CL) (il btn ^^ibébncj, ocj nf bfg oUene 
til jeg f;aDe Øjcngjælb fov nt f^ate gioct big 2ii) og grc? 
(;eb ; t(;t btg ene troer jeg bec mefl ningtpnaliggenbe, nt 
bu iffe blioer ^vcef." ^Jeg fi^nrebe, ot bet Mv tanjle; 
ligere nt gjengjvrlbe bet, uaar jeg iffetibfle, til f^Dent 
jeg f;ai)be nt gjcngjælbe, efier paci t)Mb ?Oiaabe." Spcin 
fDavcbe: u^aci ben ?i}inabe (lol bu g;engj<elbe bet, nt, om 
noget ?Oienne(Te gjin- big fna meget imob, at hn enbeltg 
Dil [)at)e, at f^an fTal mifle 2it)et, og bu [;nr f^nm t biu 
5)iogt, la f?al bu lige faa tel gioe r;am gri^eb, fom jeg 
nu gioer big, og ttt i)il tære big let, tf;i fan tiHe gjore 
big imob formebeif! bin ^Jngt og ^ennef(rlf;eb," Cg 
efter fnalebeé at f;ate talt, lof tebe ben fofteflæbtc^anb 
s)D?a|len fra ^nfigtet af ftg, og fagbe: w^pMb troe 3, 
r;i)o ribe (;er igjennem ©foten cg agte at gribe oé ?'* 
cM^n ti tenbte oé a((e om, og tilbe fee berefter, men 
t^a ti faae tilbage, tav ben majTerebe COMnb borte, og 
(tben faae ti f;ama(brig; men benne ^anb fjenbte ti 
alle noje, at M tar ^'ong Olaf ^rpggteføn ; tl)i jlraj: 
ba i)a\\ furjle ©ang loftebe ^oftebc^tten op, fjenbte jeg 
l)m\ noje, men ftben, t)a f;an loftebe ?0?a(fen op, og ti(le 
oé )lt ^Hnftgt, tjenbte ti (;am alle, og talte ba inbbprbeé 
om, at ti batbe baavH oé meget uforjianbig at>f at ti iffe 
[;atbe f^olbt f;am fa|! meb ^(^nberne, men in UDttebe 
oé ba iffe at bebrejbe oé felt, btab fleet tar* ^ibm 
gif ti ab ben ©ti til ©ijen, fom f;an antijle oé, og traf 
bcr bet norf^e ©fib; og alt gif, ligefom f;an f;atbe for.' 
ubfagt oé om tor ^etetib*" t,3^u er jeg jTplbig," fagbe 144 

^ftiar, tAt Qj^xt bet, fom ^oti<jO(of 6ab mig, 09 intet 
finter je^ fanbfi)nliøeve , jr^nlbor ! enb at f;(in maa Oaoe 
6ebet for big, tl)i bu er nu i min 53olb»" gøvenb €inar 
r)ai)bc flu(tet fin Sortc^ning, Dar r;ané ^one ^Sergljot 
fommen paa ^(;incjet meb en ^ængbe golf i ben >^Qt at 
flaaeS meb (gjnar cg befrie ^albor, om ^m iffe i)ilbe 
øii)e f;nm greb. ©iben bzt>it)t Sjnar for ^aké 5)rab 
til benneé grænber, 09 Ooibt beflanbig ftben ^eitjlab 
meb J&afbor. £Oten ^albor fenbte (gjlif ub tii 3élanb^ 
efter forub at f;aDe forlicjt r;am meb ^ong ^aralb ; lige; 
lebeé ubDirfebe (;an ftg felD gorlig meb ^am, 09 ^albor 
i)av f)oé gongen lang ^ib berefter. €;Iif^ Q^røbe, (;t)or/ 
for Oan f)a\)be paabraget ftg ^ong JP)aralbé ^rebe, beffob 
i, at (;an l)ai)bt tvabt een af ^onøenéJT^ofjtnber* 
»f)cr foiptcellcé om 95iffop ©IgurD^ 
3. S)en [;ccberlige og ^el berømte ^ri(lenboméI»^ 
rer ©unfaug ^Tinnt paa ^f^ingøre f;ar paa fpnbig Utin 
jTrei)et og berettet mange og mo^rfoærbige ^ing om bett 
berømte J^erre, ^ong Dlaf^rpggeeføn; r;an f)ar meb me.' 
gen ^i)nbigf;eb bixitttt om, (;DorIebeé kongen er fommen 
bort xmt> tmt fra ©laget mb @i)ølber, bit ftbjle l)an 
Oolbt. Sbrober ©uniaug ftger, at l)an blot bar (Tret>et, 
l)Mb l)an l)av l)DXt aftroi3(erbige?0ifl?nb, og at f^an i(3oprj 
beleébcb ^ar famlet, f;bab f;an r;ar funbet i 53ræ|len 5Ire 
ben ^i)nbigeé $Bøger, men efterat (;ai)e fluttet ^eremin^ 
gen om ©laget x\b for ©Dølber, gaaer SBrober ©tmlaug 
CD^unf oDer til at tak om ^ong Dlafé ^ofbiflop, fom 
r;eb ©igurb, l^Dorom nu meb &x\bé ^illabelfe noget (lal 
fortctlleé. ^eget paéfenbe er bit, (iger 'Prober ©nnlaug, 
at fammenjTiiDe benne gortælling om ben apojlolljTe^er; 
tii, ioxnmnti ^'JofbijTopé l;el(i2e Segnet og fajle ©tube; 145 

Id^, At Df fitntie tibé/ m«& f;t)i(fét Srtberfgt f)drtl ?it)é; 
timer creft)unMie; tf;! r;on »<tr ^ongené fornem(!c Un? 
t)«r(Iøttcv tii mt ©alior;cl)^ f;i)DiDcb fjan fpneS o5 at tjofre 
6Iei)eit A((e 9^oi*bm(5enbé ^pojld; tf;! Denne berømmelige 
Jjperre, ^ohg Olaf, f;ai- føif inbført ben fanbeXvo meb 
^i|Toppené 35i(lanb; og jlbert bcflprfet og [;aanbtf>0?t)et 
^viflenbommen meb kongeligt 33«(be^ baobe meb ^ettige 
og frelfenbe Ovb og Opmuntringer. 5lf t)Mb Dprinbeffe 
og ^St, eKer af r;»ab golf S3i(?op ©igurb r;ar mvtt, ei* 
oé iffe befjenbt, Oeffer fffe, i ^t)ilfen ^fole ^an i)(ix tot 
cfler paa ()Dab Zib l)m er fommen til 5tongen ; men af 
trotxerbige CO^cenbé beretning hmne t)t pf'fert (Ijonne^ at 
f;an r;ar baat>i wxtt fraftig ograpnbig i ftt bifpelige^mJ 
bebe. €fter O^^né og ^ong Olaf ^rijggoeføné ©filé? 
miéfe, begao ^iffop ©iguvb (ig til ©t)errig paa ben ba<' 
jjoerenbc ^onge, Olaf €riféføné ^øn^ meb t>tw Oberi 
eenéfomfl; at iBijToppen (Tulbe r;at)e fiffert ^ejbc tiJ at 
brage ober f^ele ©t>errig at pro^bife &i\t>é €bangeltum 
for at omoenbe bet arme golf/ fom ber i lang^ib i)ai>i:>t 
tjent ufornuftige og af(li)elige Slfguber. $Bi|Top ©igurb 
bU^ meget glab t)eb battt ^wx% tt)i Ofte bebrøDebe f^am 
ben jlore ©org ^ fom r;an f)ai>bi faaet Deb fltt ppperlige 
4)erre ^ong Olaf ^ri)ggt)eføné gratcererfc, og paa ben 
anben©ibe 5Jei> ^an u\> ben .J^eHigaanbé 3nbM«éning 
meget begjerlig efter at gjøre (3i\l> fad megen ^^biv, fom 
^an formaaebe oeb at linbre be ^ebenfTe Solfé ^i((?anb 
og oife bem paa bebre 25e; j og f;an ^ai>bc f fom 6un? 
laug ftger, gtuet btvi ft^enfle ^onge Olaf og en 0}?a?ngbe 
anbre, fom l;ai>be f?rebet mob ^ong Olaf ^rpggDeføn, 
ben l;eaige 'S^aa^i. ©iben pro^bifebe 55i(lop ©igurb be 
3. 5Bin&* ^ 146 

to nafle 5(ai* ©ubé Crb. 35iiToppcn fvljlnebe bo dt 
golfet, tillntetgjovbe bet fovbaubcbe Cfferf!ab, ubbvcbte 
^viflenbommcn meb Oettig ^an5, og opuuuitrebe meb d 
3t)er kongen til at 6c|]i)vfe ©ubé ^;ene|?e. 

$5i|f op @igutt)é ^ræDifen for De @\)enj!e» 
4. 3 htt ixt\>k 5Iar benne ^vijlenbommené fnjle 
©tofte, 5BiiTop ©igurb, omocnbte ^elf til Un fanbe 
^ro, re;(Ie ftg nionge og mcfgtise ^(it\b imob ^am meb 
megen 5[5oIbfomf;eb og uf>ort£)nb(la6 ; nogle traabte tun 
antagne ^vo unber gcbber, men anbre gjovbe ben aahmt 
bar ODiObftanb Deb fjenbffe ^fterflvocbelfev mob^ifloppen; 
t>a bit MeD f)am befjenbt, begau r;an (Ig til bet ©teb, 
fom f;ebber (5igtun , poa (;i)ilfet (B)tib ber Mx fammen.' 
f ommen en jlor ^cengbe af mo?gtigetOt(enb , fom forfar 
jlebe ben fanbe ^vo og f;eKige ^acib* 93aa en anfeelig 
J^ojtib ubfflrte nu fornævnte *g)evr ^ijlop ben f;eflige 
?0?eéfe i en anfeelig J^alb, og begpnbte \)a meb en (T/on 
^Jrcebifen at Io?ve ben omf nngflaaenbe forfamlebe ^a?ngbe 
bcfrifteUgc Sceibomme: »J^ører mig!" fagbe f;an, ,.3 
ben ()eflige ^rijlenbomé 3}?objlanbere og ben fanbe 5roe5 
3^ebbvi)bei'e , 3, fom meb ©anbf^eb fortjene at falbeå 
6ubéforagtere ! 3 be fibpe tre 2Iar l;at jeg meb megen 
Slnjlræng^lR arbejbet paa eberé gornobenf;eb, <it 3 i>ej> 
min Unbert)iiéning funne meb Utl)Ci> fomme til ben fan; 
be ^roe og uapabeligfjenbe eberé grelfer 3efum€f)ri|!unv 
men forlabc Cnbjiab og ^ilbfarclfe; 3^»beogfaa, at 
jeg, førfle ©ang jeg Dar Oer , tfzhti ijeb (3nbé 6ti)relfe 
til bm friflelige ^ro eberé ^onge, fom jeg troer er »eb 
(3i\b^ 553^i(lunb()eb 6lei)en en gob ?0^anb ; faa behtt jeg 
ogfaa m fior 5}^fl?ngbe af anbre golf ; men n(i?|!e 2lar I4t 

&ereftcr hkH matiøe af cbn* ubfaavcbe ©øntier of Ut 
cDlge ^it) eftn* en lang og (nb^roét 53ilbfnvcire i ben [;e; 
&en(Te^aar(la5; fOi« fort ^(b ftben \xixt ^ itfovnnftige 
03 be Dæifé ^jættere/ (ffe ctibhu gjenf^bte t>eb ?Ban5 
og ben JToeaigaanb, tiUt ben f^eatgé^riflértbomé friego; 
flei'fønner* 9^u fan Jeg flge tbtt en itnberllg ^tng> nt 
ben @i\t)^ ©lerning; ba t)an gjorbé aKe It'ng af intet, 
Dar nilnbre ehb at g/oré gobe bg f^eftige ^ennefler af 
onbe^)ættere; mn m gjøt Dor J5)m'e 3efué (Ef;r{(llté> 
naar f;an falber fi;nbtge 9}?enttejTér, fom Dtlie tabe (tg 
i)ife paa ben rettede;/ til fanbStnger og ^aabc. ^og! 
(T)ont jeg foreflirur eber faa (?ore ^Ing og anbr^ beélige 
af ijor ^evreé 3«fit €f;tt(!i gobe 53lflie og ooeri^oetteS ?23(etbé ; 
aner jeg, cit min 5!øerbom \>ii 5Ibe meget nfrngtbar 
for eberé ©inb/ tf;i en flor ^OiCtngbe af eber Oar ilbe og 
itmanbig forncégtet t>m antagne ^ro og t)or^erreé '^Biilk, 
fom feg ^er grunbfo?flebc t be (tbfle tre 5(an 9^a (fnlte 
3 t>ibe; at jeg formebéift éberé i)i)ertrcebelfer og ©nbli 
foragt ofte 6ett)ngeé af ^efpmring i ©(hbet j ofte mim 
beé jeg bett (!ore ©org^ fom faa ganfle Setog mig, 
at jeg faae min fi5be(Ie fOen og naonfnnbige JP)erre ^ong 
DIaf ^rpgguefon fra atle ©iber at trcengeé af eberéiBaa; 
6en og at brageé bort fra adeé $?jne, f;t)em 3 nn troe 
nt Dæré bob> men tuo^rtimob eberé S^rmobning figer jeg, 
atf;ani)irfeIigIeDer,r;an, fom jeg tilflaaer, at jeg f>ar elffet 
t)oie(t i Mti 2io ; men meget mere bebrooer mig M, at"^ 
afflaae eberé egen ©aligr^eb og fttuifftgen befjenbe eber 
til be ^Ifgiiber og ©nbinber, fom jeg meb megen ^oje 
Denbtc eber fra; cg efterat jeg r;ar gjort Ht, agte 3 
at gjore mig 53^objlanb og enbogfaa br(5be mig, om 3 

^2 148 

fimne, og Sc^nnble ml<j ^^aa famme ^JCacibe, font 3 for 
iffe Iccncje pben 5cf;anblebc ©ubé "Ijencve, fom 3f mi)v; 
^e^c paa bet©feb, fom r;et)bev ^egøiø; bc ere nu fomne 
til J^t)ile 09 beveé ^^anbcv frpbe ftg f;o5 3efum ^^riftum 
formebelf! bcveé ?D?arti)Vbob. €j 6eFt)mreé jeg af grogt 
cHcv^vubéler, mcnaWcnc for ebcvé $)^obrorfr, t^i m i^'W 
UV, at jeg ft)nber fovmebelfl ebevé nf;orte £)nar(Ta(); 
men fnnbellg jigev jeg meb fulbf ommen ^n)gr;eb^ at jeg 
^aa ingen ?Oiaabe er minbre berebt til ©trib og aanbelig 
Sremgang mb nogen af eber, f!jønt jeg iffe 5<ever Derbé; 
lige 53aa6en [;oé mig, men i btt (Btub 6e(li)tter mig meb 
()enige og frelfenbc (StvibéDaaben. 9vu t)tl jeg t>ife eber, 
meb r;t>ilfen Diuflning jeg ev pxi)bn og beffptret og teb 
6nbé $be(?emmelfe gvnnbficHet; pri)bet ev jeg mebSSiépe; 
i)i\m og 5J?eéfe(ljovten, ^aaben og^innebet, 93^eéfer>nge^ 
len, ^')aanbnopbet og meb ^ifpejlnt^en ; biéfe og beélige 
93?eéfefl(eber bemoerfe t>a f!«i'fe ^aab, fom bef!i)tter mig 
baabi i 9}?ebgnng og ^Diobgang; jeg prpbeé ogfaa baglig 
meb ©jælé og legeme 9veenf;eb, mebené jeg kt>cv blanbt 
50ienne(?eiv l)\>i\Ut betegneé i)eb ^eéfejljorten ; ^aabené 
^enfigt forflaveé let ogfobt af bem, fom eljle ©nb; en 
not)evt)inbeIig ^ro beflprfev mig ogfaa flabigen, ben Uf 
matfer Sinnebetj fremfor biéfe ^nbé 6ai>er og aUt am 
bre er &i\bé ^jærligbeb, fom ooergaaer aUe timelige 
^ing, r;i)ilfet bagelen f^aeer at betegne ; men ^iépe(!at)en 
bem(erferbcgubbommeIigeCrbé aanbelige øopbeforn, Deb 
l)\>i\U onbe £0?ennef?er omi^enbeé fra onbe øjerninger til 
tnberlig ©ubéfrpgt, faa at be fiben blioe »)bmoge og be^ 
(febne og jliffebe tilbeneeigeO^aabej men grumme ©ubé.' 
foragtere og faabannc oDermobige^enne(?er, fomSgor.' 
t)orpne t>ife eber at mv^, jluKe efter ©jeben oorbe forbanbebe 149 

i)ei)©ut)éflv(5ffclrøe Orb og ubflubte i M i;bcv|!e^ovfe, 
r;t)orbcr a*§ro(! ocj'SænbcvéØntbfef. 5(f(laaci' ba nu fra 
foabaii Ubaab,oo Denber nWefom een i^jin tilbage meb inbeiv 
Ilø ^';(evli()r)eb til ebevé 6fa6er, og Icegger af(e eberé ©pnbei' 
nnber ©ubé 5^om, tf;tafftn mangfolblge 33armf;jævtiij? 
f;eb t)il f^an tgjen tllflaae eber ftn fnibfomne O^aabe famt 
gj£frc eber faa løffe og fn'e fra i)H Dnbe, fom t>a 3 foni 
op af 5)aa6ené 33ab ; og Deb be ^tng , fom jeg nu Oar 
opregnet for eber, t)tf?e jeg cber fanbt.5)aa6 om ben ei)fge 
©altgOebmeb af(e be ^tng, fom jeg nu Oar fremftidet om 
Dor Sptvvif aKe53erbeneré mo^gtige honning, 3efum €f;ri; 
flum." €fter faalebei^ at Oaoe talt, gif forn(ei>nte ^erve, 
^ijTop ©tgurb , nb af S^^aUm paci en t)t(b ©lette efter 
9}2eéfené 6(utning, og meb ()am fnigbe anbre, fom OaDbe 
jlaaet f;oé r;am; og ba 53^ængben Dar gaaet 5ort^ og 
5J3if!o» ©fgurb Mv gaaet c fit herberge, gif en 3é((cm 
ber, Deb dlai^n C)unri3b^ en 6i3n af Ulfreb ben 6amle, 
cnb til f;am ; benne jr')unrøb tafUbi S^nv SBijToppen for 
f>ané 53ra?bifen for golfet om Skagen ; men ba J^err ^if 
jToppen mærfebe benne ^^anbé fnibfomne ^eloiMie, og 
at f)an f;aube fæjlet ftg i ?0?{nbe og taget til J^jærte M, 
fom f)an Oabbe talt, tog Oan meget f^æberlig imob J^mv 
røb, og fpurgbe, l)Mb l)an agtebe at tao^i jig for. S;>i\ni 
røb fuarebe : ,,3^3 ^^h ^^^ ^^t gaaer, fom jeg agter, fejle 
i g)(ierDegen ;" f;an 6ab ba meb ?)bmi)gf)eb Q5ifloppen at 
(tge r;am, om f^an af ^immeriegemerne^ Øang (lulbe nbs 
forfie jtn @f jæ6ne, fom f loge ?0?(enb (;at)be gjort for f^am. 
S3ijloppen foarebe: .(93tin føbe @øn! far tf fe meb ^e; 
benflab eller ^rolbbom, men oyergio alle bine gorf^aab^ 
ntnger i &nb^ ^aanb, og om bn forf;Dert)er big Q3erøn» 
melfe eller gormue^ taf ba ©nb berfor, tl;i t)an gat) btg 150 

ber, og bevbeb (!al bn Dife biø taf nemmelifl berfoti ot tiat 
fvcm for alt f;olt)er ben OeKiøe ^Iro; fom jeg f>ar lært 
biøi ff;i ben er f^eKigere enb aI(lenS jlore Dvigbomme." 
©a fpurøbe J&unf^b 3^l(lop ^igurb, r;t)or mange ^enge 
Oan c;ebe, om (;an funbe faae neget 2aan nf (;am (ig til 
^clb og ^pffe, ^err iBijloppen fagbe: «<£; beeb jeg, 
ot jeg ^jer nogen Diigbom uben en ØiUbrlng, fom ^ong 
Olaf ^tP99beføni minfobe, ypperlige og eljlebe ^evre, 
gap mifi/ og M beeb Ønb, at benne SRIng er mig faa 
farlia fom ben f;^a^fe|Ie ^ngorm , og gj^rne t)i\^t jeg 
(;erefter forf>berpe(Swb nogle ^enne(leré@j(ele meb benne 
JKing, iflebenfor Deb bene ^eoogtning <(t gjøre mig felt) 
Sfabepaa min©j<?l;" og noget efterat J^err^Bifloppen 
^g -^nnrob ^aiii^c \filU€, fpnrgbe ^unrobi at benne 
Dving ^av beelt i tre ©tpffer og gipen til mange fangne 
^Viffne^ llbloéningt ©aaerfagt og forf;en (f rebet, at 
efter ©laget Peb ©piølber brog 93i(lop ©igurb til @Per; 
vig / og ppf;olbt fig ber l()?nge ; og meben^ Oan Par ber, 
Dorte i)an be ©DenjTe ofte tale om , at 5long Olaf ^rpg; 
gpefon par fprnngen poer SBorPe fraOnnen, og bar fun^ 
fen neb i Sanbet meb fine 33aa6en, og l;aPbe ber labet 
jtt ?ip,' pg t>a f;an l)orte ^olf taU fligti fpnrgbe l>an 
bem; »©igermjgl ()i)ié ^png Olaf ^rpggpefon, fom 3 
troe^ er tab i ^Jianbet^ f;oorlebeg fee6 t>a ben famme 
^rpnje, fom l)an (;aube paa i ©laget, at Poere opO^ngt 
j en flor ^irfe i 3ernfalem , fom ber er alminbelig bu 
f jenbt ? efler [;porlebeé fan ta (;ané ©pijib og J&^jælm, 
fom Pirfelig erjilfælbef, bccrefete iSlntioc^ia? ^po [;ape 
pel ført biéfe ^ing til et faa fjcernt ?anb, (;Pié be ere 
fnnfne ber, fom 3 fiigc ?" 5)e fmirebe faa paa f;ané ^ale : 
éi^Pié t>ix meb ©ifferf;eb Peeb, at ^ongOlaf er fommen 151 

hovt meb Tmt fva ©Inget, ba fanbe bu bet mcb gor; 
uufronutbe, faa at ol funne troc bet ;" 09 ba be ^aubc 
facjt Mti^ taxi^ 35i|Toppen en 6tunb^ itU fovbi [;an iffe 
taDbe Qobe ©ninbe at foare meb paa bz ^ing, f;Dorom 
r;au MV fpurgt, meii fnai'eve forbi f;au iffe tjilbe lægge 
benne Øubé ^belfleen, oftnæonte ^ong DIaf, fom tav 
f!jnU i ^hmfebragt, for ©Diin efter 3efu ^viiii Ovb, 
fom i)an tciUr, ^^^ogter eber, iffe at lægge ^belflene 
for ©i)iin;" og berfor fagbe 35ifToppen faa j ^^ong Olaf 
t)ilbe Oeller, efter ftn egen Snbftgt, uaflabelig tjene een 
og fanb ©nb anb længere afflebfomme uretfærbige £0?en.' 
nejleré galb, ba r;an faae, ot f;an iffe funbe gaone bem» 
33ilfDp ©igurDé (JiiDcligt 
5. Dm Q3iffop (gigurb pnbeé frembeleé (fredet, 
at, ba (;an bki) gammel, brog l)an til ©tåben 53ernb, 
ogber tjente r;an &i\b i lang %ib, S^et fortæfleé, 
at mange QJiunfe l;at)e tjceret jorbebe i ben 6tab. S)a 
33ilTo)>pen ælbebeé meget og foæffebeé paa legemet, fogte 
l;an at pleje ftg i 9\o, fom paéfebe |tg for en gammel 
5Dianb, og paaen ^angfrebag f;ænbte btt jtg, at Ijan lob 
pg gjore 53ab , og i bet f;an babebe (tg, fom ber en 9vu|! 
oppe ot)er l)am, faatalenbe:»< ^i)i brifter bu big til, ?0?anb ! 
at foge ^eberfDægelfe for bit jammerlige legeme paa bm 
2)ag, ba bin ^erre 3efué ?f;ri(lutS 5Iei> naglet paa ^or; 
fet?" S)iéfe Drb betænfte ^err Q^ijToppen at tære fagt 
til l)an6 grelfe; f;an 61et> fnart træt, og gif 6ort af 5Ba? 
bet, angrebe bet inberlig, og gjorbe en aaSenbar ©frif? 
tegang for benne (tn gorfeelfe, fom nu 6leD omtalt, og 
for altanbet, fom f^an l;at)be gjort imob (?3ub» gaa 
S^age berefter falbt 5BiiTop ©igurb i en fmertefulb ©pg.' 
bom, og gif faligen o»er fra bettc timelige 2ii> ab ben 152 

nfmfnbeUge 95ej tit ben olmoeøeigc @ub, ^Dem ber (!ee 
^Sre 00 ?5riié; een @ub i ^teenlfi()eb til euig^ib, $(men. 

6, ?3art bet fammc ©teb; &t?or Sgijlop ^tgurb 
bøbe, biet) f;ané ^(cbevltge legeme jotbet ifoer af ()anl ^lerf e 
00 friflne Sægmænb meb megen ?Jraøt 03 herligt Cptoø, 
fom bet paéfebe for en anfeet ^ijlop* ©aa jtger ^ro< 
ber Obb , fom r;nr fammenilwet M me|le paa Utin 
om ^onø Olaf 5:tt)99tef^n , n«|l efter ©unlauø, at ^u 
(lop ©rimfel, fom t)ar Ooé t>in l)cU'm Olaf ^aralbéfon, 
Od 6ef«(?ebe ^riflenbommen i SJorøe, var en ©øfterføn 
af ben for omtalte 55iflop ©iøurb; men Sléøant, fom 
t)ar ben trebie SBif!op i ^^ronb&jem, Dar en ©ø(?crføn 
af 33i(lop ©rimfel ; men ^^^awté ©øjlerfønner t>are ^it 
(lop 3on; fom oar ben fjerbe 5Bi(lop i 50ronbf;jem, oø 
^etll^alf, fom var øift meb©nnf;ilb^ en fatter af 
©iøurb ©pr 00 2l(la ©ubbranbébatter; ^onø Olaf ben 
•t)eUiøe 00 ©nnjilb pare altfaa ^alofijjlenbe paa mø; 
brene ©cbe. 

Om ©unlaug 03 Obb* 

?♦ ^røbrene ©nnlanø oø Obo (løø, at føløenbe 
tabe fortalt bem bet^ejle af ^Mb be (Iben tape fammen? 
(IrePet oø berettet om ^onø Olaf 5:ri)øøpeføn/ nemliø: 
6etter ^Oorøil^føn^ 3Iéørlm 25e(lllbeføn, 55iarne S3erø; 
t^oréføn^ 5(rnøun 5(rnorébatter , ^erbié 3^abebatter oø 
%if>VQtxbi Xl)or(?e;nébatter, oø (tben fiøer Øunlauø, prf!e 
hm S!onø Olafé ^^a^a til ©iéfur ^aléføu, oø bemcelbte 
6iéfur f>apbe benne ^oø [;o^ (tø i to ^ar ; oø ba btn 
f?ben fom tiita^^ til 55rober ©unlanø, rettebe f;an ben 
felP; f;Por ©iéfur fonteé^ at ben 6el;øpebe btt, gorme; 
belfl benne (dwbi inbevliøe ?5en, ^onø Olaf ^rpøøpeføné 153 

33(3p(be og 5ortj<He|!e ere S^orrfgé 0}?(?nb U)Wi^^, 03 

iffe blot bc, men ogfaa iidefaabel t>e, fom 6e6oe 3élan& 

f^ev 00 aKe be 5anbe, fom ligge unber S^orvig, M ben 

olmfl^gtige ©nb øao biéfe Sanbc en faa anfeelig ^ceber 

03 ^nfualelfe, faa opf;o;et og mægtig ©tprfe, faa Iang< 

tarig J&jcelp og et)ig ^viié og nenbelig SJærbigOeb, faa 

r;o?bcrlig ^re, at i)an faavebe iffe nogenfomf;el(l af 0^ 

til ^alémanb, men f;am, fom Dav tiiti f;oje|ie i D^orrigS 

9fvige. Ji>an grnnbfcellebe ben f;e((ige ^vijlenbom, og 

f{i'a?6te meb al ©obDtlltgf;eb at læve oé Øubé SBwb, og 

faalebeé inbbpbe oé til et?ig fulbf ommen ©aligf;eb; t)m 

Dnr t)or ^onge i jln ©tprelfe og ^o;f;eb, men uov ©i(lop 

i ftn 53væbifen , mu\ fan ogfaa rettelig f albeé por ^vi^ 

flenbomé 2lpo|lel i D^orrig og S^orvigé Unbevlanbe» ^er; 

fov tvoe Pi ogfaa meb ©iffevf^eb; at benne '^axt af (^m 

ropa 0^^ formebelj? f;ané gov^on faaet en 61om(Ii*enbc 

(Etraalc og fa|! ^ojbc og en fvaftig ^iRanb til at opfove 

t>it\ 95pgning, fom ^ong Olaf ^v^ggoefon fornb ^a^ibe 

f!;ont bannet og Ipffelig grnnblagt, fom Pav 6ubé 9ie? 

Itøion og f;ané£oP og O^etfævbigf^eb ; Pi eve fulbf ommen 

falige Peb ben ©loebe , fom t)an gap oé i benne 2)erben, 

at fjenbe Por ©fabev 3efum €f;ri(tnm ; berfor (Inlle Pi 

uaflabelig tatU t>m almo^gtigeOnb/ atl)an gap Pove 

govælbre og oø alle en faa Oelb^vingenbe ?D?anb| fom 

^ong Olaf ^vpggpeføn pav Peb at fri(!ne 9\eg;eringen, 

fpvf;evlige ben l;ellige ^irfe, inbføre gobe Sæber og 

2ope i 2anbet^ meb ^ongerneé ^ælbe og ^cevbigf^eb, 

meb 33if!opperneé ^ij;f)eb/ meb 3Jva?(!evneé ^æber og 

^io6mænbeneé S^viftigf^eb, 5(({e biéfe eve nnbev i)m 

peljtgnebe (B\\\>^ eljlebe 33ené, ^ong Olaf ^vijggpefoné, 154 

J^errcbømmc 09 2ot)e, t\)i bc ^XJ^ÆgtigjIe gat) f^an ^^ærbig? 
f;eb 03 be gaettgfle ^ijluubf^eb, men ^cle 5llmeenr;eben 
pbebc (;au fit govføar 03 fin ^^e(lt)ttelfe, 03 bevfoi- JcDec 
r;an nu 03 til cDig ^ib i ^immen'geé O^jejlc ^edlg^eb 
l;oé Øub fe(t), f;an, fom Iet)er pg f;ev(lcr, een ©ub i ^re; 
enløf;eb/ g/ennem aHe 5llbve/ SImen* 

^i 
t s () r f t e j n ^ æ j a i- m a g n ^ ^ ben Zib, t^a 3ai1en ^af on ©(gurbéføn r;ev(le&e ooev 
S^orge, 6oebe i ©ulebal en SSonbe, fom f;eb ^n;n;ulf mcD 
^(Inaun Ulfalbe; I)an t)av Jef;némanb ocj ?n flor^o^mpe. 
^an6 ^one ^cb 3)nøni;, og ^jar ^n ^atux af 3ævnjlc99e 
^>aa ^r;ar» ^e l)av>bz en ©øn, fom Oeb ^[>pr|Iejn; (;au 
t)ar flor 09 fla?rF, [;aarbnaffet 09 u6i)jeli9 mob et\l)i)n\ 
fom r;an ftf meb at ø/ør^ 3 S^orge mv ingen ^am Jlg i 
©tørvelfe, 03 ber fanb(e| ^anlTelig nogen 5^ør, fom (;an 
fiuibe ini\) 2erf;eb gaae (nb ab ; b^rfor 6leD f;an faIbtQ3ce;; 
avmagn, bet er 6aarbfraft, txi ^an fpnre^ at mv^ for 
flov og jlcerf for be flefle tC>ufe. ^a r;an »ar ^aaxl> og 
uomgq^ngelig/ øao f;ané gaber (;am©fi6 og?Kanb(lal), 
og ^Oor(ie(n tjar ba Depli)iié paa 5tvig^(oge eller paa 
^anbelérejfer, og 6egg$5!)ele gif gobt af for (;am. %Saa, 
ben %ib fom ^ong Olaf ^rpggoeføn (il Diegjevingen f 
$Korge, men ^aHn ^avl Me^ af (In ^rællf^pvmob^are 
ffaaren if;jeU ^f;prfle;n SBcpjai'magn 6Ieu ^ong Olafé 
J£)of|tnbc; kongen fi;nteé/ at [;an HX en rafl 33?anb, 
og gjorbe meget af r;am ; ^offtnberne omglffeé iffc me.' 
get meb f;am, t>a be fanbt f;am flribig og cgenfinbig;, pg 
iionaen tvugte &am m$j! til at labe feam brage i be ©em 156 

fcefarb, for f;oi(feanbve unbjloge ftcj, men flutibum brocj 
l)m paa^anbelérejfer, at forf;t)evt)e kongen ^ojl6ar(;e&er. 
2. (gnganø laa ^f;or|Ic;n øjlenfov ^alecjavbéfibe, 
og r;aDbc iffe ^ejIt^Ocb til at fejle ; ^an gif ba en ^oxt 
gen op i 5ant), 09 Da ©olen Dar i @i)boll, ^ar ^f>ov(lejn 
f ommen pcia en aa6en 5JIat)é ; bev Dar en fmnf JE)ø;V paa 
r;t)llfen Oan faae en fuKet Streng, Der fagDe: „^ober 
min ! rcef micj min ^vogjlau oø mine UlDf;anb(Ter ub, 
tl;i /eø uil fare et Irolberibt; ber er nu ^ejtib i Unben 
Derbenen/' ©er 5Iet) ba faflet en^rogflat), ber faae ub 
fom en 3Jbra(je, ub af ^ojen ; Oan (leg t>ci(i ©ta&en, traf 
Jg)anblTei*ne paa (tg, 03 foer afjleb, fom ^ørn ple;e 
at øjøre. ^f)or(!ejn gif op paa ^ojen, 09 fagbe be famme 
£)rb fom SDrengen, 03 firay 6leD en ©tat) 03 jrianbf?er 
fa^t\)i nb, 03 bttu fagt : a-?)bo tager nu imob ?" ,Æ;aIfe, 
©on t>i\\/' fagbe ^f;or|!e;n; bernoffl fleg ^an paa (Bta^ 
»en, 03 reb efter famme Q3e;, fom SJrenøen f;aDbe ta^tt* 
2)e fom til en (^(D, 03 f!i)rtebe (I3 neb i ben, 03 ba faae 
bet nb, fom be Dabebe i Dløg. Dmpber flarebeé M for 
bereé JZ^jne , 03 be naaebe til bet <Bub, r;»or globen nb? 
fprang af flipperne. ^f;orf!ejn faae bn en |Ior33i)3b 03 
en flor S&or3; be bro3e til ^^orgen, 03 ber fabe golf til 
iborbé. 55e 3if inb t J^allen, fom Mv fulb af golf ; 
ber blep iffe bruffet uben af ©øltjfar. ^t ftirfantet 
^orb (lob paa^ulDet; alt luebeaf(5)ulb, 03 ber 6leP iffc 
bruffet uben '^iiiu ^f;or(le;n fpnteé at 6cm«rfe, at intet 
«J3^enne(le faae bem; f^ané kammerat 3iflan3é meb 33or? 
bene, 03 greb alt, f;tjab ber falbt neb. ^onsen 03 ^^ronniU/' 
gen fabe ber l^ojfæbet, 03 megen ^unterl;eb r;er(Tebe i 
J^a lien. ^f;or(!e;n faae nu, at en 9}?anb fom inb i ^aiUn, 
03 T;ilfte paa kongen, 03 fagbe, at l)an i)ax fenbt nb^ 157 

fra 3rtbfe(nn& fva bH gjælb, font f;ebbcv ^itfatiué, fra 
t>en3arl, fom raabebc Der ot)er , 09 fngDe ^onøen, at 
r)an f^ørbe tii *S)i)flefolfer» J^ait 6rngbe f;am Derpaa en 
©ulbring; kongen fi;nteé nibvtg at f;ai)e feer bcbreSiIng, 
03 ben gif omfring i gatten tii ©f ue, 09 atte berømmebe 
t>cn ; ben Dar til (it (IIKe ab paa jire ©teber« 5()or(!e;n 
faaeogfaaen anben ^o|15avf;eb, fom f;an fi^nteé meget 
om ; t>^t MV en 2)uOr fom laa )paa ^ongen^ 35ovb ; ben 
r;aobe forgolbte kanter, og be tolD 6eb|!e ^beljlene t)arc 
fflpjlebe i ben. Stenne ©ug f;aDbe ^f;orfte;n ^l tii at 
e;e, ^an ff ba i ©inbe at foette (In ?ib til ^ongen^ 
2\)Ue^ og prjo&e paa, om f)an hmbe faae Ovingen. Og 
t>a 5:r>or(!e;n faae, at kongen agtebe at trofffe øvingen 
\>aa fin J^aanb, gve5 f;an 9\ingen fra f^am, og meb bm 
anben J^aanb tog T^an 2)ugen/ faa at al ^aben fpilteé; 
5(;ov|Ie;n I06 berpaa til 2)oren, mm [;ané ^rogjlat) 6let) 
efter i)am i gatten, golf ene fprang nu op, og i^b nb, 
og \)a be faae, f^Por 5:f)or(?e;n foer, ftæ^nebe be efter r;am. 
S;>an faae nu, at be Pilbe funne naae ftam; ba fagbc 
r;an: aOm buer faagob, ^ong Olaf! fom jeg (loler 
meget paa big, t)b mig ba bin ^ijlanb!" 9}?en faa rafl 
par ^f)orfle(n til gobé , at be naaebe r;am iffe, førenb 
r;an fom til globen, ba flanbfebe ()an i Met. ©e floge 
ba en ^rebé om l;am , men ^[;or|lejn Pærgebe ftg Pel, 
og br(e&te utallige mange, inben [;ané £<bfager fom og 
6ragbe f)am @tapen, og be ftprtebe fig ba |]ra)c t (£li?en* 
2)e fom tilbage lil ben famme ^0;, fom Pi før omtalte, 
ba ©olen Par t -Bejlen* Strengen faflebe ba ©tapen tnb 
og tillige en^loebeépofe, fom r;an f^apbe fplbt meb læffer 
5}iab, og bet famme gjovbe ^[;orfte;n. 5)en flalbebe 
Streng (06 inb, men ^l;orfte;n jlanbfebe peb ©luggen, og 158 

fane ba fo ^»Inber/ af ODilfe ben m uceDebe en fof!« 
bav^æi), men t>en anben tjug^^ebe et^arn; benne fagbe: 
«.t)i)i tiiDer birt Prober ?8;atfe ?" «€j Oat f;an fulgt mi(j 
t ©ag/* fagbe r;an» ,,^5)00 f)ar ba faret meb ^vogflaDeti?" 
fpnrgbe ^un» ut)et uar ^f>or(!e|tt ^o^jarmagn, ^on<) 
DIafé J^ofjlnbe/' fagbe Oan; J)an ^^a^hc oé i flor 
S3aanbe, ti)i l)an tog meb ftg fra Urtbert)erbenen faabanne 
^ing, at ber i D^orrig iffe finbeé bereé 2fge, og Dl Dåre 
paa M no^rmejle Deb at Ⱦre bleone bro?6te, ba Oan fa? 
jlebe ©taoen i bere5 ^ænber^ og beforfulgbe ^am tit 
$Kebgangen til €Iben ; men t>a bragbe /eg Oam 6tauen ; 
og Dtflnof er Oan en tapper 93?anb, tf;i e; Deeb jeg laffet 
paa bent , fom f)an bropbte/' ^n Inf febeé ^ujen igjen ; 
r;t)orpaa ^f)ov(Ie;n brog tU fine 93?0fnb, og be fejlebe ber? 
fra til 9^orge» ^Oorflejn traf ^ong Olaf ufler i !3igert, 
bragbe [;am ^oflbarf^eberne / og fortalte l)am om fine 
9ve;fer/ fom foref om golf at Dcere meget mærfelige* ^on? 
gen bøb, at ber fTnIbe giueé ^[;or|lejn et ffort £er)n^ men 
^an fagbe, atf;an enbnu t)i(be g;ore en Svejfe til Øflerr 
Degen ; Oan »ar nn f^oé kongen om 5>trtteren* 

3* Om 33aarert rnf!ebe ^I^orflejn ftt(5n6; r)att 
f)aDbe en 6neffe og ftre og ti)De 5}?anb* t>a t)an fom 
til 3æmtelanb, laa r;art en ?)ag iS^a\>tt^ og gif (Unb^ 
at fornøje fig* fyati fom til en aa6en ?JIabå, f)Dor ber 
tar en flor (Bt^m, Z(st berDeb faae ^an en frpgtelig 
fipg S^Dærg, fem ^Dlebé op i 53e;ret. ^^orflejn fl)rtte^/ 
ot^jæften aabiubc fig lige nb t/( Ørerne, ogD^cefen Oang 
neb oDer ^ja?ften. ^f^orflejn fpnrgbe, f;Dorfor f;an l)i^t 
lebe faa fTrctffelig* <Æn gobe ^anbl" fagbe Oait/ 
«maa if fe unbre brg beroDer, feer tn iffe ben flore ^rn^ 
fom fipper ber^ ben ^ax taget min ©øn, pg jeg troer. 139 

cit bHU \\t)\)Xt ei* fenbt af CMn, men /eg hviflev, om /eg 
miller ^Barnet.'* ^f)orf?e;n (l^t) efter Ørnen, 03 traf bm 
unber tingen ; ben faibt Døt) ne& , men ^f;or|le;rt (jre5 
Stcergebarnet t duften, 03 bragbe Det til Sabeven. S)Dær^ 
gen 6Iei) meget glab og fagbe : „^ig (j«r ;eg og min (Bm 
at lonne for, at Du f;ar (T;enfet oé ^mt ; ijælg Dig nu felt) 
£on i ©uID etter ©oId*'* „^eI6reD Du for(! Din ©onl" 
fagbe ^f;or|le;n, .^eg plejer ej at tage upaéfenDe 6fjenf 
for min '^aab:' k€j miuDre fli)IDig er jeg til at lønne 
Dig," fagDe S>U(crgert ; u^j t)il min gaareuIDé ©fjorte 
fpneé Dig paéfenDe at 6pDe, men Du t)il iffe hlm træt 
af ©Domning, og ingen ©aar t)(I Du faae, naar Du f;ar 
Den iuDerf! )(iaa kroppen*'' ^f)or|lejn tog ©fjorten paa, 
og Den paéfeDe f^am goDt, (Tjont Den ft)nteé f;am temme^ 
lig lifte til 2)J)ærgen* ^an tog ogfaa en ©oluring af fin 
53ung, ga^ Den til ^[)or|lejn, og 5aD (lam gjemme Den 
ijel, og fagDe, at \)at\ Xfilbt alDrig fomme i langel for 
^enge, faa længe l)an f;aoDe Ovingen* 5>erpaa tog f^an 
en fort ©teen og gat> til If;or|lejn meD De €>rD: ,,9^aar 
Du (TjulerDen i Din v5)aanD, fan ingen fee Dig." ,,€J 
()ar jeg jlere ^ing," fagDe Oan, afom funne txtre Dig til 
øaen; englinteflcen t)il jeg gi^e Dig til?02oer|Ta5." J^an 
tog Da ©tenen af jtn ?3ung; meD Den fuIgDe en ©taal; 
braaD; ©tenen i?ar trcfantet. Den Par f^PiD i ^DtiDten, 
og roD ^aa bzn ene Bibi meD en guul DvanD uDen om* 
2)Pærgen fagDe t <,^erfom Du piffer mtb ?BraaDen paa 
@tencn, f;Por Den er {;PiD, fommer Der faa ffort et ^agf; 
pejr, at ingen tor fee imoD Det ; r;Pié Du nu Pi( optoe 
Denne ©nee. Da (lal Du piffe Der, f;Por ©tenen er guul, 
og ba fommer Der©oel(Tin, iaaat alt fmelter; men^Pié 
bn piffer Derpaa, r;Pov ©tenen er roD, Da fommer Der.' I60 

<tf3(& o$(?mmer mcb floDcnbe ©nljlev; faa M in^m 
fm fee bevimob; t)u moa ogfanfafl^ r;Dorf;en bu Dtl/ 
meb 35racibcn ocj 6tcnen, 03 ben fommei* nf ftg felt) til* 
^age i bln J^aanb, faafnart bu falber. 9^u fan jeg iffe 
Icnne bi^ meb t!ere ^Ing benne(!nbe» Zi)oxHqn taffebe 
^am for ©aberne, 09 broø berpaa til (ine ^ænb, 03 
l^an r;at)be Oaft D^pttc af jtn 9\c;fe» ^t ff nu SScr, 
cø fejlebe til 0(!ei*t)e9en ; ber ot)evfalbt bem ^øxU, 09 
i)e fovt)iIbebeé paa S;)aiditf faa at be iffc t)lb(le, f;t)or be 
fove, 09 benne goroilbelfe beboavebe i en f^ali) ^aaneb* 
4 ^n ^ften opbagebe be enbefig £anb ; be fa/ 
flebe ba^lnfereoølaa ber om Sjatten; om iDJorgenen i>ar 
M gobt ?Bejr 09 fagert ©oel(lin; be Dåre ba fomne inb 
t en langgjorb, f;Dor be faae jTj£(nne gjo?IbIier og^fooe* 
S^er Dar ingen inben ©orbe, fom f/enbte Sanbet; og be 
faae intet Iet)enbe23(efen, ODerfen 3)t;r efter gugle. 5^e 
rejlle nu ^elt oppe paa Janb, og 6erebte bu gornøbne« 
£>m 5i3?orgenen fagbe ^O^rflejn til fine ^«nb: „Jeg i)il 
tmberrette eber om min ^eflutning. 3 (lufte txente ()er 
r^aa mig i 6 J)age, ba jeg agter ot unberføge betteSanbi" 
©e fpnteé at ba bar bobefigt, og Dilbe brage meb f;am, men 
^f)orftejn bilbe iffe tilflccbe bet, men fagbe: „J^bil jeg 
iffe fommer tilbage inben fpb ©ole ere af himlen , ba 
flufte 3 fejle Ojem, og fige ^ong DIaf, at @f j«6nen iffe 
i)ilbe til|!æbe mig at f omme tilbage*" 5)e gif ba meb 
op i6foben; f;borpaa l)an brog bort fra bem, og be 
bvoge tilbage til Sfibet, og gjorbe efter ^f^orjlejnl ^ub* 
Cm ^f;orftejn er nu at fortfl^fte, at t)ar\ f;ele ben ©ag gif 
Ijeelt igjennem (Sfoben, uben at bliee noget »aer/ men 
i>eb ©agené ^cclbing fom r;an til en breb ?Bej/ r>an fulgb« 
2)ejen, til bit aftnebeé; ba gif I;an bort af 23e;en f;ert I6l 

ti\ eti (Tov (?^ , i f;Di!fen Oan (leg oj> ; bcr onr tfrfTro^f? 
fdt'o ?3lrtbé tif ot ligge pna, og ter fol) r;nii om O^atten; 
men ba @olen fom op, f;orfe l)m (lævfe f;ule 3^røn og 
goIfiS ©femme/ og t)m fane tn^ f;t)or Der ret>e en 
5)?(tngbe ?0^(enb; be t)are to og rt)De, be nævmebe (tg 
fnnrt og bvoge forSt ; ^r;or(!ejn unbvebeé meget oDer be? 
ceé ^æyt ; tl)i t)m OoDbe dlbvig feet fna (lore 553?enne|Ter 
for. ^f;or(?e;n tøbte (Ig bern(^(t paa, og borgenen 
for(o6 nn, til ©olen mv tommen i ©t)bo(l» 

S. ^f)orfte;n fviae nn treg}?«nb ribe, t)el i>(eht\tbi^ 
og faa (lore, ot I;an før olbrig t)ai)b^ feet bereé ?ige f 
©tørrelfe, Sen (lor(lc reb i 5}?ibten t giUbfmpffebe 
^(æber pnct en i)t>ib Jp)e(l, men be to nnbre rebe ^aa graae 
JP)e(le i robe ©farlagené 5tlopber. S>a be f om lige ub for 
<Ir(^et, f;t)or1f)or(le;nt)ar/ (lanbfebe ben fornem(le of bem/ 
og fagbet »-^tJab ^eoenbe er ber i €gen?" ^f;or(lejn gif 
ba f)en paa !8e;en for bem, og f;il(le bent, men be floge 
en (lor batter op, og ben (lore ?0?nnb f(vgbe: u6j(^Iben 
fee i)i faabanne 93?ænb, f;i)ab er bit 9^ai)n, og r;t)orfra er 
bu?" ^()orfre;n næonte (tg, og fagbe, at f;an 6IeD faJbt 
$Sa?jormagn; aUien min ©lægt er i 9^orrig>" fagbe r;an, 
«cOg jeg er ^ong Clafé ^of(tnbe." Sen (lore sS?anb 
fmiilte, og fagbe : ,,Sa Oar man fo;et meget om f^ané 
JE)ofpragt, f)iyii {)(in ifU f;ar nogen brabeligere ?Oianb; 
jeg ti;ffeé, at bn deller 6urbe f^ebbe S8of;ar6arn enb 35# 
armagn.'' uUb noget følget 9^at)nefæ(le !" fagbe ^f;or^ 
(lejn. Sen (lore 93^anb tog ba en @ulb(tngerring, fom 
tejebe tre Ører, og gat) ^r;or(le;n ben. Senne fagbe: 
,,J^bab er bit 3^at)n, af f;t)ab ©tanb er bn, og t f;pilfet 
£anb er jeg f otiimen ?" „3eg r;ebber ©obmnnb" fagbe, 
3. ^'\n^» ^ 162 

O«"/ <4^Q vaobci' oD^r 6lopftét)af, r)t)ontnbcr Dilfelanb IIqj 
9cr; jeg er ^oitgené 6:øn, 09 btéfe mine ©benbe f^cbbc 
gulbftærf 0(j Sllffcerf ; men faae bu ingen vibe (}ev fov6i 
i S^iorgeé?" ^r;oiffe;n ftjorebe: a*S)ev vebe to og ti)i)e 
gi3;cenb fovbi , og fijvtc iffe et libet 55æfen.'* ,,X)e ere 
mine @t)enbe," fngbe ©obmnnb, Dvccrmejl r;eri)eb lig.' 
ger et 2nnb, fom f^ebber 3øtnnr>e;m, (;i>oroDer ber ()crfTer 
en ^onge, fom f^ebber ©ejrrøb; nnber bam eve t)i ^au 
|?i)Ibige. COiin gaber f;eb Ulff^ebin ^rcfre Or J"^n ^^^^ 
faibt ©obnumb, ligefom nffe nnbre, ber i)([\>c (B(s^^ \>(i(i 
6(æfiét)nl; min gaber brog til ©ejrr^ebgnarb, nt oi^er^ 
gibc kongen 6fatterne, og pa(i benne Svejfe fif Oan (Tn 
Q3ane» gongen I;ar nn (Ttffet mtg ^nb, cit jeg (fulbe 
briffe i^roeDl efter min gaber, og tage imob ben famme5>(tr^ 
bigO^b, fom [)an f;at)be, men bog eve i>i llbe tilfrebfe meb 
(it tjene 3otnerne," ,,^uorfor rebe eberé ?D?ccnb 5ort?*j 
fagbe ^Oor(?ejn. ,,^er er en (!or glob, fom beler t)ort 
^anb," fagbe ©obmnnb, »ben [;ebber ^emra, og er faa b\)b, 
og (;ar en faa riijenbe 6trom, at Ingen ^e|le fnnne i><it)e 
oi)erben,nbenbe, fom jeg og mineto@tal6røbrc eje; l)m 
(Tntte ribe oeen om globenéUbfpring, og ti (luKe mobeé 
jgjen i 5lften." «^et »ilbe »are moevfomt at brage meb eber/' 
fagbe ^f^ovftejn, »ogfee, l)Mb ber Dilgaae for fig." ,,^; 
tjeeb jeg, Ouorlebeé bit gaaer an," fagbe ©obmnnb, Jt)i 
bn er »el Griflen." ,,^et jlaaer jeg felo inbe for," fagbe 
^f;or|lejn. „€j JonjTer jeg, at ber i^eb mig (Inibe gaae 
big noget Dnbt oDer, men I;i>ié ^ong Olaf t)i( gitje 0^ 
fin 2i)Ue meb, ba t>Hbi jeg fcctte gobe gov^aabninger ti\, 
at bu rejfer meb»" ^f)or(Iejn fagbe, ot f;an tilbe lot)e 
for bet. ©obmunb 6ab ^am fcttte fig bag op paa ^e; 
1} 53cn ©taiii)()afti9e. 163 

f?en ^oé f;am, og M <j;orbe f;rttt» J)e vcbe ttu til gloj 

Den; bev mx et ^ttité, Ouor De toge anbre ^tlæber, 03 

flæbteft^ felt) o<i beveé ^e(!e; biéfe flæber t)ar nf ben 

^e(Taffenf)eb, nt ^anb itU funbe trænge rgjennem bem ; 

men ^anhn mv faa foibt, at ber flvny gif Q5etænbelfe 

i, Otjab ber 6let> \^aaht beraf. J)e rebe nu ober globen^ 

J^efleneDnbebeflævft; 6obmunbé*r-)e(! fnuSIebe, OQV)oxi 

flejn 6Iet) tjaab paa ^anen, oø jli'a^ gtf bei* SBeto^nbelfe 

i ; ba be f om ooer globen, 6i*ebte be ber«é flæber nb til 

%ÉVVt. ^f)oifre;n f^itg ^aaen af jlg, 03 bc 5eunbrebe 

Jøjligen f^ané ^appei'f;eb* 3!)e rebe nu uibere frem ab 

Sejen* ^Oovflejn fngbe, at be tf fe 6ef;øDebe at forbølge 

^am; uti)i jeg fan gjøre mig en faaban S^øJgebragt, at 

ingen jTal fee mig.** ^obmunb fagbe, at bn mv m 

gob^unb(Ta5. S)e f om nu til Sporgen, og ©obmunbé 

^anb fom (mob r;am j be rebe inb i borgen, og fif ba 

at f;øre alfTenø ©troengeleg, men ej ft)nteé bH ^f;or{lejn, 

at ber 5Iet) fpiflet orbentlig* ^ong ©ejrrøb fom bem 

nu imøbe, og tog meb ©lojbe imob bem, og ber 6feD an.' 

m^ bzm et @teenf;uué ef(er en J^af at foDe t, ogCO?cenb 

6Iei)e fatte til at føre bereé ^e(le i 6ta(ben, ©obmunb 

(jlet) lebfagct Inb i ^ougené SpaU kongen fab f ^øjfo?? 

bet, og Deb Oané ©Ibe en Sari, DCb 9^ai)n Sigbe, fom 

fiijrebe Jf^errebet 6runber, fom ligger imeWem Diifelanb 

og 3øtunf)ejm ; Oau f;at)be jtt 6c?be c 6ntpelunb, f;an 

mv trolbft)rtbfg, og Oané ^cenb lignebe mere ^rott>e 

enb ^enttejTer* (^Jobmunb fatte fig paa ^opufen foran 

*g)øifopbet ligeoDer for kongen* Se t)av>bi ba ben 6fif, 

at ^ongené 6øtt iffe maatte flbbe i^øjfæbet, førenb 

f;an l)a\^bi mobtaget ^a?rbigf;eben efter jtn gaber, og ben 

S2 164 

fijif e ©fnaf Mx bvuffen. ^er Segpnbte nu et meget 
f!;unt ©ilbe, 03 golf tvaf meb ©Icebe 09 5j}^untevr)et), 
09 $if bcvpaa til ©angé. ^a Bobmunb nu (om i ftt 
dammer, »tfle ^f;or(le;n {tg, be loe ba ab ()am. @ob; 
munb fogbe fine ?0?oenb, r;t)o f)an t>at, og 6-øb bem ej ot 
f;at)e r;am til Satter ; be foD nu om Sjatten. 

6. 2)a 9}?orøenen fom, tave be tiblig oppe; @ob; 
munb 6Iei) ba lebfaget til ^ongené ^al 5 kongen tog 
tel imob r;am, 09 fagbe: a^i i)ifle nu »ibe, om bu Dil 
Dife mig famme $!i)bigf;eb, fom bin gaber, og ba i>il ;eg 
fovuge bin 23osrbigf;eb, bi\ ffal ba ter;oIbe Dvifelanb og 
fooerge mig €b»" ©obmunb foarebe: u2ot)en tiljleber 
if fe at fræue faa unge £Oienne)Ter til €b." ,,^et jlal faa 
mxt/' fagbe :Kongen, og f^an tog en fo(16ar ^aifi^t^ og 
lagbe ooer (^obmunb, og gal) Oam ^ongenaon, jtben tog 
[;an et ^orn og braf ©obmunb til 5)enne tog veb^or.' 
net og taffebe kongen, ©iben flob øobmunb op, fteg 
op paa trinnet foran ^ongené ©Æbe, og gjorbe bit 
Jofte, (it [)an iffe (Tulbe tjene etter i>iU 2t)btgr;eb imob 
nogen anben ^onge, faalcenge ^ong Øejrrob leuebe* 
gongen taffebe Oam, og fagbe, atbu Mx ^am mere 
tærb, enb om r;an i)ai)bt floret €b, (^ibm braf @ob? 
munb af hornet, og gif tii (Sosbe; ba i)are golf glabe 
og muntre^ ^0 ^B^ænb af Qlgbe 3arlé golge nceuneé, 
ben ene f^eb 3øful, ben anben grofl« ; be t>are aDinbfi)gc ; 
3ofuI gre6 en 0):ef nof fel, og fa(?ebe ben (;en 5Ianbt©ob; 
munbé golf* '^ttu faae ^Oorjlejn, og f;an greb bin ba 
i Suften, og fenbte ben tilbage, og ben traf i SKcefen paa 
een, fom Oeb ©ujl; D^cefen fnufleé og aKe ^anberne gif 
ub, og r;an faibt i ^efoimelfe. ^ong ©cjrr;Db 6Iei) ereb, 
og fpurgDe, I)i)o ber hfiibi f&an tux ^ané ^orb, og 1^5 

fa^be, at btt |TuIt)e 6Ict)e ptoi^tt, f;Do ber dav beti (?ær< 
fe(Ie i ©teenfaflrttng, inbcn air tjar fov6t. ©ften falbte 
5lon<jen fo g}?ænb, 3Dn3t og ^øéDciv til ftg, og fngbc til 
bem : a^aacv 3 og f;eiiter min 6ulb6oIb og 6a?rer ben i)it> !" 
5^e gif og f om tiI6age mcb et @(tir;unber;ot)eb, fom Dejebe 
ti gjevbingei' '); bet oav gloenbe, faa at bit gniflrebe af 
Ut^ fom af en ێfe, og %ibtH bvi)ppebe neb fom gloenbe 
SSeg. kongen fagbe: „'lager nu 33ofben, og faflev ben 
til ^t)evanbve; f;i)o, fom laber ben falbc, jTal oære lanbé; 
forDiijl og mifle fttie (Jjenbomme, og i)i)o, fom iffe tør 
gribe ben/ (Tal fatbeé en S^ibing." 

7. 9^u fallebe 5^røt 33olben tii gufb(!ærf ; ^an 
greb imob ben meb ben ene J^aanb. ^f;or|?e;n faae, at 
t)<\i\ næppe funbe f;oIbe ben, og r;an fprang berfor unber 
kolben, S)e fajlebe ben nu til grofle; tf;i dæmperne 
jlobe fremmerf! Deb begge ^'^cenfe* grofle tog fajl imob, 
men b^n fom bog faa ncer f;ané^njtgt, at^inbbenet brø; 
beé» JP>an faftebe kolben tiliHIflærf, fom tog imob btn 
meb begge J^ænber, og bit bav nofr t)eb , at {)an mv faU 
ben tilbaQ^, ba 'Xf;or|lejn i bH famme unberfløttebe f;am. 
Slljlcerf faftebe ben tii Qlgbejarl; f;an greb imob \mb 
begge Jg)(?nber ; %ibtit fom i f;ané ©fæg , ber (Irn^ fom 
i Q3ranb, r;an ffpnbte (tg berfor at fenbe Q3olben fra (tg 
iøK«/ H frtf^^be ben til ^ong ©obmunb; 6obmunb fa.' 
jlebe ben igjen til ^ong 6e;rrøb, titen benne traf (tg til 
(Bibi, og bm traf ba2)røt og ^øét)er, fom bleoe bræbte* 
kolben traf paa et ølaéuinbue, og foer berigjennem i\b 
i en^anbgrai), fom oar gradet om borgen, og beraf f!ø; 
(Iraj; htenbe 31b op. 9^u f^olbt tnan op meb benne 
©fjcntt, og man begi;nbte nu at briffe. 5igbe ^axi 
' '> et (ImtiKu 166 

fngbe, at©(n&et jlebfe oarflcbe ^amOnbt, naar ()an fom 
til ©obmuiibé 93?cenb. Dm Qlftencn øif ©obmunb 03 
()ané ^ccnb at fotje; bc taffcbe ba ^[;ov|lejn for f)ané 
^i|!anb, nt bet mv ^aM af for bem iiben ^een. %i)ovi 
jlejn fagbc, ot bet fim »ar en leben 53rfi»e; »men f)\>ab 
©fjernt (lal man 0«^« for t forøen?" fpurgbe (;an. 
<,^on9en t)tl labe golf 6rpbeé/' fagbe ©obmunb, ^.og ba 
uille be ^oeune (13; t^i Dor ©tijrfe er iffe at flole pc^ct:' 
♦.^lonøenS ^pffe »il (!i;rfe oé/' faøbe 5(;or(!e;n, »mager 
fun faa, at 3 fnnne tumleé berf;en, ^bor m «r." ^e 
fou nu om 3^atten, men om ^O^orgenen gif enf)ber til (In 
©fjemt, men ^offene gif at berebe forbene, ^ong 
©ejrrøb fpurgbe, om be iffe i>\{bi brpbeé; be fagbe, at 
(;an maatte raabe. 2^erpaa afflæbte be (tg, 09 begpnbte 
at brpbeé. llf;or(!e;n fpnteé albrig at f;aDe fect faa l^ibjig 
^amp; ti)i f;t)or be falbt, rp(!ebe alt, 09 M gif meget 
i\b otjer Qlgbe 3arlé 9}?a^nb. grofle gif nu frem paa 
©uloet 09 fagbe: a-S>t)0 (fal imob mig?" <,©ertil fan 
t)el (inbeéeen!" fagbe gulb(!ævft ^e gif nu fammen, 
og toge (?ore ^ag c (;inanben ; men grojle »ar langt (lær; 
fere ; be forteé nu Oen til ©obmunb. Sro(!e tog f;am 
op paa (itS5rp(!, og rafte (Ig tilbage; menS(>or(le;n jlog 
fin Sob i^næf;aferne paa t)am, oggrofle falbt ba tilbage, 
og Sulb(!fl?rf ooenpaa (;am ; ^nbin paa D^affen og 511; 
buerne brajl paa gro|le; (;an (lob langfomt op, og 
f^gbe : «3ffe ere 3 ^n« i ^^^^^ / og l;oi er eberé glof 
faa fulbtallig?" »^ort f;ar 9^(efen til at lugte fra ^ci?f; 
ten," fagbe gulbjloerf, 3oful (lob ba op, 5ll(!a?rf gif 
imob r;am, og bereé ^amp Par meget f;aarb; bog Par 
3of ul bin (?cerfefre, og f;an forteé f;en til ben SBænf, bpor 
%()0\fiin MW 3of«l »ilbe træffe 51l(?ærf bort fra Q5ccu; 167 

fett^ ocj bc tvdf jlcerff i f;irtanbeti; men ^OovfTejtt f^olbt 
r;nm. ^oful fog faa fafl, at f;an fatte gubberne neb 
I ^aftentS ©nii) op t til 2lnf(ei'ne, men Zl)OYfiqn flDbte 
Sllftævf fra fig; 3cful faibt ba tilbciQt, 0(j goben gtf af 
Seb paa f;am» Qllflærf Qtf ttl Q5ænfen, men 3øfnl flob 
langfomt op, 03 fagbe: u^j fee t)i atte bem, fom erc paa 
33ænfen." 6e;vrob fpuvgbe ©obmunb, om f;an iih t)llbe 
6vi)beé. S;)an fagbe, at l)an albvicj f;at)be opet benne 
3bv«?t, men at f;an bog iffe Pilbe nnbpaae luj» kongen 
60b ba 2(9be 3av( at feæpne ftnc 03^a?nb» ^an fagbe, 
at l)an for lang ^ib flben f;apbe aflagt at 6ri)beé, men 
at .gongen bog ffnibe raabe. iJerpaa afflæbte be ftg ; 
^f;or|lein fi)nteé albvig at f;ape feeten meretrolbelig^rop 
enb ^gbeé; t>i\\ par fort fom ^iU ©obmnnb rejfle fig 
imob r;am ; i)an Par f)Ptb i ^nben. 2(gbc 3arl foer Imob 
()am, og lagbe aloerne faa fa(? i r;ané ©cbe, at bc gif 
ligcinb ftI55enene, og be tnmiebeé Pibt omfrtng iJ^atten, 
^a be nn fom f;en, Ooor ^f;or|?e;n par, brejebe ®ob/' 
munb 3arlen til f?raa ^rpbning, og penbte f;am rafTt. 
^f;or|]ejn Ingbe fig neb for3arIenégobber; f;an falbt ba, 
og jlaf 9?æfen neb; 9^a?fe6enet fnn|?eé, og pre^ænber gi6 
ub» ^avkn flob op og fagbe: „'^nngeeregamfe^Oiænbé 
galb, men tungej?, naar tre gaae mob een. 5)e toge ba 
igjen bereé flæber paa. 

8* IDernæfl gif kongen og be aiU tii 5Borbé ; 5Igbe 
3arIog beanbre talte om, at bemaattef;ape brngt eet eKer 
anbet^neb: atf)i," fogbe r;an, „ber operfalber mig 6e^ 
f?anbig JjJ^be, naar jeg fommer i bereé glof." a^ab oé 
6ie," fagbe kongen, „ber Pil fomme een, fom fan fnnb; 
gjore oé bzt*" 5>e Degpnbte ba at briffe, ^er 6IePe 
ba inbbaarne iS^^ali^w toJ^orn, fom^lgbe3«vl ejebe; b^t 168 

t)ar fojlelløe 6ti)ffer, te fnibteé ^Ditinøer, 09 oarc to 
Slien f^joje oøøulbSeflagne* kongen lob eet af bléfeJ^ovn 
goac til f;t)er ^cent; uH «nf;i)er (lal bviffe bet af paa 
een ©anø/' faøber;an; J)\>Of fom if fe mægter bet, jlal 
gii)e ©fjenferen en Øre @jølt)» Sngen funbe gjøre bet 
iiben ^cempevne, men ^f;or|Ie;n f^rgebe for, at be, fom 
tåre meb ©obmunb/ tf fe fom til atbaba noget* JDe 
traf nu meb 50?unterr;eb ben idm^^ 2)eel af 2)aøen, men 
om Siftenen gif be til @(enøé. ©obmunb taffebe ^l;or? 
flejn for &ané gobe 33i(lanb. ^l;or(!e;n fpurgbe, naar . 
©ilbet tilbe t>ære tilenbe* ,,3 ?0?orgen fluUe mine 9Dicenb 
ribe," fagbe ©obmunb, ,jeg i)eeb, at gongen nu am 
tenber al fin ^ragt ; ^ojl6arl;eberne b\m nu fremi)ii(?e, 
og kongen laber nu inbboereflt pore JC)orn, fom falbeé ©rim 
i)en ©obe, t>tt er et forgplbt, meget fojlbart 6ri)ffe, men 
bog fulbt af ©alber* ^cia ©pibfen af »^ornet er et 
!iDienne(?er;ooeb meb ^/ob og 5)tunb; bet taler meb golf, 
og forubjlger tilfommenbe ^ing, og f;Dab Ufreb ber er it 
pointe; t)H 6liuer i>orS5ane, (;Dié^ongen faaer (iti>ii)i, at 
et fri|lents)3^enne[?e er meb oé; <,og"(tiIfD;ebef;an),,ejf>el^ 
ler baaber Ut at fpare paa 53enge til l;am." ^^orflejn 
fagbe, at @rim iffe (fulbe tale mere, enb ^ong Olaf 
tilbe: (i^cn ;eg tænfer," foj'ebe l>an til, „at ©ejrrob 
er bejlemt til^ijben; jeg troer, M b\mv Ut 5ebfle, at 
3 derefter fDlge mine Diaab ; ;eg f?al i>iU mig i SDiorgen." 
2>e fagbe, at bet »ar et farligt Diaab, men ^l^orjlejn 
fagbe, at ©ejrrob t)ilbe (lille bem Deb 2mt; «,men l;oab 
mere ftger t}i\ mig om ©rim ben ©obe?" fpurgbe l;an» 
«!Z)et er om r;am at fortælle, fagbe ©obmunb," at in 
93^anb af £0^ibbel|lorrelfe fan ilaai unber krumningen 
paa l;am, uun l)an er en Slien 6reb ouer 93iunbingen, 169 

00 btt f;oIbeé for en ubmoevfet JDriffev i6(anbt bem, bev 
fan briffe bet, fom t)m inbe[;oIbeé; men ^on^en briffer 
M n^ paa een ©ang. €nf;oer maa øioe ©vim nogen 
^o(15avr;eb, men berf>oIber (;an bog for ben (lørfle^reå; 
5eDlcénlnG imob Oør ^^ 0«» briffeé ub pna eenØang; 
men /eg Deeb, at jeg fommer for(! til at briffe f;am ub, 
og bet fan inut 53}?enneiTe ()olbc ub, at bvlffe faa meget 
paa een Øang." ^f)or(le;n fagbe : ,<5Du jlal tage mtn 
©flerf paa; tf;t ba t>il intet (Tabe big, om ber enb er 
©ift i Griffen, ^ag dronen af J^ooebet, og gio t>tn 
til (Bvim i)m ©obe, og (;i>lf? f;am i |25vet, at bn i)(( gjore 
Oam meget jlorre J^Ofber onb ©ejrviJb, og fiben ffal bu 
labe, fom bn briffer, men ber til t)ære Øift t hornet, 
og t>i\ (Tal r;i3^lbe M neb foran big, og M i>H iffe (Tabe 
big/ men naar 2)rifningen er for5t, t^al bu (abe bine 
9]vanb ribe." 6obmunb fngbe, n<it f^an (Tulbe raabe, og 
(;oié ©ejrrob boer, ba ejer jeg (;ele 3otnnf;ejm, men t)i>i€ 
t)m Iei)er, 6lioer l^H i)or SSane," 5)erncejl fou be om 
Sjatten. 

9. jDm ?9?orgenen tåre betiblig o)>pe, og flcebte 
fig ma* ^ong ©ejrrob fom ba til bem, og 6ab bem 
bviffe paa en Ipffelig Dvejfe for bem. ^e gjorbe faa. 
D^ajlefter be tilmaalte ^riffeffaaler, bleoe før(! dornene 
.C)i)itinger ubbrufne; og ba 6leoe^r;oré og0biné6faaler 
bvufne; bern(if|t fom nmngeOaanbe ©trcengeleg inb, og 
to 9}icenb noget minbre enb ^f;or(!ejn, fom l>are ©rim 
i)in ©obe. ^(le jlobe op; og fncelcbe for f^am, ©rim 
t)ar bifler. ©ejvrob fagbe tii ©obmunb: «^ag mob 
©vim (;in(Bobe, og bitti (fal mxi bit ^ro|Ta6éIofteé 
6faal." ©obumnb gif til ©rim, tog©ulbfrouen af jtt 
^cteb, og fatte i)u\ paa (;am, og {)tib|^ebe l;am c Øut, 170 

ligefom 5f;or(!e/« 6at)bc xaaM l)a\\u IBcrpaa lob f;an 
S)i*iffen Mi af J^ovnet net) paa fine ^Iceber^ 09 bcr i)av 
6ift i ben, J^an braf Oejrrøb til, 09 fi)jle pna Qpibi 
fen, 09 @vtm brog kenbc fra l)am, ©ejrrøb tog ^a ueb 
bet fulbe ^oin, 6ab 6i'tm fomme meb øobt J^elb, 03 
bab f)am f unbg/ovc fig , om nogen garc mv fovf^aanben, 
09 iai^hi til : uSeg (;ar ofte feet big i 6ebi*e ©temning." 
^an tog ba et@ulbfmi)ffe af (ig, og gat) til ©rim, braf' 
bevpaa 5Igbe3'<^vI til, og bet faaeub, fom om33£>Igei* falbt 
)liaa 6f;ajr, ba 5^riffen I06 neb i ^aJfen paa f^am, og 
f;an braf bit alt af. 6nm n;(lebe^ot)ebet, og 6(eD bei> 
paa 6aaren til ^gbe 3arf ; (;an gau Oam to ©ulbvinge, 
og 6ab om ()ané^i|Tunbf;eb, og braf f;am jiben nb i tve 
5!)i'ag, og gao Oam igjcn til 6f;enf eren ; ,,?0?eb ^llbeveu 
taber enf^uer (tn 5!)pgtigf;eb," fagbe ©rim. $Da biet) 
JP)ornet igjen fplbt, og be to, 3øful oggulbflccrf, ilulbe 
brtffe bit nb. gulbflærf braf fijrf!. 3oful tog imob 
.^ornet, faae i bet, og fagbe, at bit t>av umanbig brufv 
fet, og flog gulbjlærf meb ^ornet, men Oan fatte 9væ; 
Den i S^æfen paa 3i>f«^ U(^ <^t D^æfebenet fnu(I«é, og 
^ænberne j!o; nb. 5^e fprang ba op runbt omfring. 
©ejrr^b bab bem Iffe at labi bit fpm-geé, at be f?ilfc5 
faa tibe. 3!)e bleoe ba ^vap forligte, og ©rim l)ii\ ©obe 
biet) baaren bort. 

10. ^ort efter fom en ?D?anb gaaenbe inb i ^al; 
len; alle nnbrebeé ot)er, f;Dor liben f)an t)ar; bit Mt 
^f)orf!e;n^æjarbarn; Oangif f;enti{©obmunb, og fagbe, 
at J^ejlene Dåre færbige. ©ejrrob fpurgbe, r;Dab SBarn 
bet Dar. ©obmunb fagbe: <,3^et ermin2)reng, fom 
^ong Obin f;ar fenbt mig ; bn er et ^lenobie for en 
Åonge, og ban fan mawQi ©maalege; og berfom 3 171 

troer at futttie Snige f;am til noget, ba i>li /e<j øfoe ebcr 
Oflm." ctS^et er en nnfeeliø ^avl/' fagbe kongen, aH 
jeg t)il fee f^oné gævDisf^eber ;" I;an 6at) ba^f;orf!e;n lege 
een etter an^en liKe ^eg. ^r;or(!e;u tog fin ©teen og33vaat) 
09 piffebe ber, f;uor ©tenen oar (;j^(b; ber fom t>a faa 
port et •S)aglue;r, at ingen torbe feet>evlmo&, og bev 
fom faa megen 6nee i gatten, at ben naaebe til Slnf-' 
lerne, kongen ioe beråb. S^erpaa f?af ^f;or(le;n paa 
©tenen, [;t)or ben Mv gnul; ber fom ba iaai)mu 
©or(?in, at ©neen ganffe fmeltebe i etØjeblif; ber.' 
meb fnigbe en 5ef;agelig 53ettngt. @e;rrob fagbe, at ()an 
MX en jlor ^unjlner; 2f}or|le;n fortalte t>a om en 
2eg, fom falbteé ©fpggeleg. kongen fagbe, <it (;a« 
t)ilbe fee ben. ^f;orfle;n (lob mibt paa ^allené @uH), og 
pif febe paa ©tenen , (jDor ben »ar r^b ; ber fprang M 
©n(f?er af ; bapaa lob f;an rnnbt i JS>atten foran f)i)ert 
©Ofbe, ba begpnbte be ffD^enbe @ni(!er at tiltage, faa 
at enf^oer maattz ta^t fine Øjne i 5(gt, ^ong ©ejn 
ri3b Ioe beråb; men 3lben bcgpnbte at tiltage, iaa at 
aiU fanbt M 6etænfeligt, ^(^orftejn f;aobe forub fagt 
©obmunb, at i)a\\ ffnlbe gaae nb, og flige til ^ejl. 
^f;or(Iejn (ø5 nu for Øejrrob , ogfpurgbe: «33il 3 labe 
£egen forøge ?" ^cUb fee, 5^reng!" fagbe Oan; ^f;or; 
f?ejn piffebe ha (lærfere, og ©nijlerne floj t>a i g^jnene 
paa ^ong @e;rrob» ^XOorflejn (o5 nu til Skøren, og f aflebe 
©tenen og 5Braaben , og ()t)er af be to 5ing fom t ftt 
S^ji paa ^ong ©ejrrøb, og f;an fiprtebe iQb paa ©uloet, 
men ^Oorftejn gif x\b, Øobmunb mx ba fommen til 
^ejl. ^Oorfiejn hab bm ribe, <,tf;i nu er bit iffe gobt 
at bie for be©i)age, fagbe ()an» S)e rebe til^aen, ba mx 
©tenen og 33raabben fommen tilbage. ^()orllejn fagbe. 172 

(tt 6ejvvøb MX bø&; bc vebe nii oiytx ^aett, 09 ^cn, 
I;Doi' be fiJi* tvaf (;inanben. 5)a fagbc ^^ovflej« : „^cr 
maa t)i nu flPineé, 03 mine ?0?ænb oiHe føncé, at tn tv 
)f>(i(i 5^)e^cb, m fommcr til bem." c.3^rag f^jem meb 
mig !" fagbe ©obmunb, cg /eg t?i( lønne beg for bit gobe 
gølge." a^ibm Dil jeg tage Imob benne 3nb6i)belfe," 
faøbe^^orjlejn, «men bu jlal brage tilbage meb 9}?fl?ngben 
til ©ejrrøbgaarb; nu er ^anbet i eberé Q3oIb." uS^u 
maa raabe/' fagbe Øobmunb, aUien bu jTal 6ringe ^ong 
Olaf min J^ilfen ; f)an tog ba et Ønlbfar og et @ølDfab. 
og tt)t)e gulbinbDirfebe ^aanbflctber, og gat) [;am meb 
til kongen, men 6ab ^^orflejn at 6efoge jtg, og be 
ffilteé nu meb ^jarlig^eb. 

jl» ^[;orjle;n 6IeD nu oaer, f;Dor ^gbe 3arl foer 
i heftigt Dtaferi* ^f>or(Ie|n brog efter f^am ; ^an faae 
ha en flor ©aarb, fom tiIf;orte 2(gbe. Ser mx en grugt.' 
^abe t)eb ©jerbelebet, og berbeb f!ob en jomfru; f;un 
tar Slgbeé batter og ^eb@obrun, ^un t)ar flor og fmuf ; 
f;un r;ilf!e paa (in gaber, og fpnrgbe om, f)Mb ber tar 
(leet. «6tore^iIbragelfereref>Q?nbte," fagbe f^an, „^ong 
©ejrrøb er b&b, og @obmunb af ©(Q?(téoaI r;ar fueget 
oé ade, og Oar Oaft fremmelig meb (Ig en friflen ^anb, 
t)eb 'tSlam ^f;or(lejn 33«;armagn ; (;an (;ar ø(t 31b i Ø/f 
nene paa oé; men jeg (Tal nu bxceht f;ané 9}?(3fnb;" r;att 
fa(lebe ba dornene ^bitinger neb ber, og (ø5 til ©fo^ 
ten, fom (;an oar gal. 5^(;orflejn gif til 6obrun ; ^nn 
r;ilf!e f^am, og fpurgbe Oam om ^am* ^an fagbe, at 
^an f;eb ^r;or(!ejn 33æ/ar5arn, og oar ^ong Clafé ^of^ 
(Inbe. a©tor maa ba ben f?ør(!e ber uære, om bu er et 
?23arn," fagbe f^un. <c^i( bix brage meb mig," f<»gbe 
^f;orfle;n, „og antage ^roen ?" a^im libet ©obt ()ar /eg i7a 

t)tv cit f?i(feé fra," fagbe 6«ti; Jt)i min ?0?o&er et b^b; 
I)im Dar en Tjatter af Ottav 3oi'I i ^olmgaarb ; 09 
mine govælbve oare ulic^e i ©tnbela(3, t[;i min gaber er 
meget fnlb af ^rolbbom, oø nu feei* jecj/ at [;an ev 5e; 
ftemt til Svøben; 03 f;i>ié bu t>ii følge mk} Oeil^ib tilbocje, 
ba uil jeg brage meb big." 2)erpaa tog ()nn fine ^off 
6arr;eber, men ^f;orftejn tog dornene ^oitinger; be gtf. 
ba frem i (Sf'ot)en, og faae, f;t)or ^gbe foer; l)a\\ tni)ihc 
fTrceffelig, og (;oIbt (tg for Øjnene, ©aafnart [;an fi6 
2);e paa ^Oorftejné ©fib, t>ar bet f;«nbet f;am, 
at ber cav fommen en Uaban 53»rf i r;ané g^jne, 
at l)an intet funbe fee. 2)a be fom til 6fi5et/ 
par ©olen pebatgaaeneb. ^()or)lejn^ 9D^(tnb pare ba b^t 
rebte til at fejle bort, og ba be faae ^f;orftejn, blepe 
be glabe. ^()or(lejn gif ba om ^orb paa ©fibet, og be 
fejlebe bort; om f;ané Svejfe fort«f(eé intet, furenb (;an 
fom ()jemtil O^orge. :,oiir; nn^i n^';ii 

12. ^enne finter opr;olbt ^ong Cfaf (tg f J^rontr^ 
(;jem. ^r;orf?ejn fom til gongen i 3ulen, og brngbe 
ham be ^oftbarf)eber, fom ©obmunb (;apDe mebgipet 
l)am og dornene ^Pitinger foruben mange anbre fofrelige 
©ager. J^an fortalte kongen om ftn Diejfe, og pijle (;am 
©obrnn. kongen taffebe f;am, og atte berømte r;ané 
$apper(;eb, og fpnteé at ben Par meget beunbringépitr/' 
big. kongen lob fiben©obrnn bQbz og læie f;enbe^roen. 
^borflejn legebe ©fpggelegen om ^i\kn, og golf fanbt 
megen ©ammen af at fee berpaa. ^Pitingerne gif om.' 
fiing til ©faaler, og to ^Jccnb Pare om Opert »5)orn, 
men Ut ^ar, fom ©obmunb f;apbe fenbt 5Congen, funbe 
ingen briffe nb uben^f;or(!ejn^æjarbarn. ^aanbf lobbet 
bv^nbte iffe, f!jønt bet blep faftet \iaa ^ib^n, men Par 174 

Drt cn&og tetiere cnb tilforn. 5r;ov|Iqn (afte for kongen 
om, at r;an ionfletie nt f;oIbe SBrpttup mcb ^otirmt ; bet 
til (lob kongen f;am, og b<r 6Iet) Oofct et anfeeligt ©ilbe. 
gør(?e 9tat, ba be fom i ©ctng fammen, o<j Cmf)oenget 
mv truffet neb, gif en $aneelf;o^I iu\ t)eb ^f;or(!e/né ^lo? 
t>eb, SfgbeSnrloar ba fommen ber, 03 a^ttbt at bræ6e 
fjant ; men ber jlog faa flærf en ^ebe ub imob f;am, at 
r;an if fe torbe ^aai (nb ; 09 f^an brog t>a 6ort tgjen. ^om 
gen fom ba til, og flog &am meb et gulbbejlaget ©pær 
t^ot)ebet, faa at f^an fanf neb i forben, kongen f;olbt 
55agt om D^atten, men om ?l[}?org^nen t)are dornene ^Di; 
tinger forfi)unbne; 6ilbet gif »el of; ^f;or|!e;n opf;olbt 
ftg r^oé kongen om ?3intercn , og han og Øobrnn gjorbe 
meget af f^inanben. Cm 53aaren nbbab ^f^orflejn flg 
^ilTabelfe til at fe/le til Øfferoegen og 5eføge ^ong Q)Obi 
munb, men kongen fagbe, at l)an iffe iiilM til(!ebe bet 
uben Oan t)ilbe loee at fomme tiI6age. Q^ctte lotjebe ^[;or? 
f!e;n. gongen ha^ f;am f^oibe (tn ^ro t)el, og libe mere 
)f^aa ftg felt) enb paa bem f ØjTerleben. ^e (lilteé meb 
^jærlig^eb, og a((e ønffcbe f)am ^elb paa Diejfen, tf;i 
^f)or|!e;n Dar 6Iei)en t)enneffl?L J^an fejlebe nu tilg)|!en 
Degen, og, iaai)ibt man »eeb at 5erette, gif benne 
goerb Del af; f^an fom til 6Iæ(iéDaf, og ©obmunb tog 
meb ©fæbe imob Oam* V)ovfiqn fpnrgbe: u^P^ab (Ifi 
terretninger f)aDe 3 fra Øejrrøbgaarb V <,3eg brog bib/^ 
fagbe ©obmunb, <,og be oDergaoe mig $!anbet, og min 
©øn J^ejbref UlDef;am f;er(fer nu beroPer*" «^Por er 
Qlgbe 3arl V fpnrgbe 5:r;orf!e;n Pibere. ,,35a 3 foer 
bort," fagbe ©obmnnb, ^Job ^an flg gjore en *{)ø/, og 
gif berinb meb meget @obé, men ^iiM og grofle brnfv 
nebc i globen ^emra, ba be broge fraøilbet, og ;eg 175 

r;er(Ter nu ooer JE)erl•c^et t)eb ^ntnber." ,,^et fommer 
nu an \>aa/' fa^be ^f)oi-|lein, a^oovlebeé bu t)il nffinbc 
bfg meb mtg, tr;c mig fpiieé, at ©obrun er berettiget til Oefc 
Slroen efter (tn gaber 5(()be 3arl." ,,3n! f;Dié bu uif 
t)a?re min 93?anb/' fngbe ©obmunb. a2)a mna bu Uh 
pciatak min 5ro/' funrebe ^f;or(!e;'n. a2)et Ioi)er jeg/' 
fuarebe (5)obmunb, Biben brc()c be til ©runber, og 
^f;or(le;n nnberlaøbe jTg ^errebet, 

13. ^f;or(?e/u bpgcjebe lig en ©aarb i 6nipelunb, 
tf)i 5l9bc 3arl (;ai)be gaaet igjen, og jobelagt ©anrben ; 
^f)or|le;n bki> en fror JC>i^i)bing. ©obrnn febte fort ef; 
ter et jlort drengebarn, fom fif Dtaonet ^rpn;; 
Ulf. *If)orftejn fuube iffe t)ære fiffer for, at 51gbe 3arl 
jo brillebe f^am. €n ^^at frob ^f;or(!e;n op af fin 6a?ng, 
og faae, [;t)or SIgbc foer; [;an torbe ingenflebé gaae rub, 
tl)i ber t)ar gjort ^oré for f^oer S)ør. 2f;or(le;n gif til 
S^iøjtn; ben t)ar aaben, og f;an gif inb, og borttog .^or; 
nene .^tutinger. 5)a fom 2(gbe 3arl tilbage til J^ujen, 
men ^f;orflejn M nb Deb ©iben af barn, og fatte ^oré 
i ©oren, og J^ujen luffebeé t>a i igjen, og fiben mær^ 
f ebe^ ber intet til ^fgbe. Om <5ommereu efter foer %l)ovi 
ftejn til D^orge, og bragbe^ong Olaf dornene ^t>itinger. 
^ibai fif r;an ^iUabelfe til at rejfe igjen, og [;an fejlebe 
ba til fine ^eftbbelfer. gongen hzb l)am f^olbe fin ^ro 
mU (^ibtn i)aM t>i iffe fpurgt til ^r;or(iejn. 93^en ba 
^ong Olaf forfi^anbt paa Ormen fange, forft)anbt og? 
faa Jg)ornene jr')iMtinger4 .5)er (lutte i)i gortaillingen om 
5^()orliejn ^^(cjarbarn. om 

S M r f t e j n (B ( t I t ;Sj^t fovtoprrcé, nt ^onø Claf, ©ommerett efterat fjait 
^aDbc braget jjrta ©;o?)!erl gjennem^SigenogtjIbt omfving 
onbve ^teber, mv til ©llbeé paa Øaarben 9;e;tta; f)an 
f;at)be en florgorfnmlitig om jlg* 3^er Dar ba ^oé^on? 
gen en ?0?anb, fom r;eb ^f;orfrejn, en ©^n nf ^f^orfef/ 
en <Bm nf Slége/r ^bffof, en &m af 2(nbun efuful; 
^an t)ar en Sélænber^ og Mv fommén til kongen ^Blnte? 
ren fovnb* S5a golf om 5Iftenen fabe oter I)viffe5oi'bet/ 
fngbe ^ong Olaf, nt ingen af l;ané ?l}?opnb maam gaae 
ene nb ^(la ?8anbf;ufet om Sjatten, og at enf;»er/ fom 
rnjTebe at gaae, ffnibe falbe jtn €>o?ngefammerat me& 
ftg; etoé, fagbe r;an, Dllbe bet iffe gaae gobt* 5)er 
h\c\> \n\ bruffet gobt om Qlftenen, og, bn ©riffeborbenc 
t)are 5orf tagne, gif go(f tt( ©oeng^. l\b paa diatttn 
x>aa^ntbe ^^\<xnbmn Zt)oxfqn , og fagbe, at i)an t)tlbe 
gaae nt> , men f)an, fom laa [;oé f;am, foo faa f;aarbf, 
nt^f;orf?e;n iffe »tlbe mUt f;am. ^at\ flob t>a op, traf 
©foene paa fine gobber, og tog en ti)f ^jole ot)eir fig, 
og giftil^nfct; btt var et flortJ^uné, faa at efleoefnnbe 
fibbe paa r;t)er6ibe. ^an fotte ftg paa bet i;berflc (S (Pb^, 177 

0(j ba r;att f;aD&e fibbet ettSfimb, faae Onti, at b<r 
fom et ©pietgelfe op, 03 fatte ftg paa bet inberfle ©æbe, 
c(j 6Ieo bev fibbenbe* ^r;orfie/n fpuv^be ta : ..^do er ber 
f'ommen?'' Slanbettfonrebe: ,,^crev f ommen ^Oovfefbejt 
5pnbe/ fom fnlbt pcia 23alplabfeit meb ^ong 4)aralb 
J^ilbctanb**' ,,JP)t)ovfra fom bu nu f^ib ?" fpurgbe ^f^ov; 
pejn fvembeleé* ^an fuatebe, ot Oan t>cit m)liQ fomme« 
fra ^elDebe* cc-S)t)ab fan b\x forto^fTe berfva?'* fpurgbe 
^r;oifte|n» J^in feavebe : a^Mb dII bu fporge om ?'* 
,,Jp)Do taale 6eb(l q3inélerne i ^eltjebe?" fpurgbe %t)t>xf 
f?e|n» aSngen 6ebve/' fagbc ^anben, »»enb ©rguvb 
gofnerébane^'* u*S)t)ab ^tnfcl f;av f^an ?" a-S)an to^nber eu 
brcenbenbe jDbn," fa^be tvangen ^) ; «€; ti)ffeé mig bzt 
faa flor en ?3infef/' fagbc ^f;orflejn. u^f er bet bog 
faa libet/' foarebe trangen, utl)i &an er felt) ^ranben." 
,,3a ba er bet meget," fagbe ^f;or(!e;n; ,,men r;t)o taa? 
ler jlettefl 53in|ler ber?" Sraugen foarebe : „©tarf ab t)in 
©amietaaler bem jlettef!/ tf;i r;an raa5er faa, at Ut er 
oé 3D;cet)Ie til jlorre ?Jine enb b^t me|?e anbet, faa at i>i 
for r;ané ©frigen albrig f unne f;at)e 9vO." c«^t)ab 93infel 
r^ar r;an ba/' fpurgbe Xf^orflejn, «ba f;an taaler ben faa 
ilbe, faa tapper en^Dianb, fom f^an (!geé at l)aH mut.'' 
u^an er f 3Ib tnbtil 51nflerne." ,Mf tpffeé mig bet faa 
meget,'* fagbe ^f;or(le;n, ,,for en faaban ^crmpe, fom 
f;an [;ar tccret*" ,.€; er bit ret 6etragtet," fagbe JJrau? 
gen, ji)i aWeneSobfaalerne flaae op af Siben." ,,3a! me; 
get er bU ba/' fagbe ^(;or(!e;n, aog (Irig bn noget ®f rig 
efter r;am!" a^et jTal jTee," fagbe Slanbem Jg)an 
fpilebe ba ^faften «b, og opljoftebc et flærft ^rol, men 
^Qorflejn r;oIbt ^)oIef?jobet ot)er ftt ^ooeb* J^an bUi> 

j) D. c ©jenganger^n. 

3. 55iiit>. dK 178 

meget fovoivvef, ba f;an f>øvte betfe ©fvlø, og fpuv^be: 
a6fvi(jei' l)([\\ faalebcé jlcevfcft?" „^lej lancet fva," fagbc 
^vaucjen, atf;i Mit ev Di ©mnab;>Dleé ©fvicj." <,©fricj 
ba nogenlebcé cftcv ©tavfnb /' fagbc ^f;orjlejn. <,^et 
(lal jlee," fagbe ^vnugen ; og f;an 5e9pnbte ba ot (Irigc 
anben ©ang faa fvi)cjteli9 [;ø;t , cit ^f;ov|!cjn fpnteé, ba 
Dar ctUiibev, r;t>or ftævft benne faa li((e 33jo?DcI funbe 
bvole. ^f)ovrtejn gjorbe fom før, nt f)an fOD5(e 6l;oIen 
om jtt J^oueb, men bet mhbt bog fnalebeé paa f;am, at 
l)an falbt i Qifrnngt, faa ot f;an iffe Dibjle til fig felu. 
S)a fpurgbe 2)rau(jen: ,,J^ui tiev bn nu?" 5()ov(lejn foa? 
vcbe^ ba f;an fom libt til (19 felo igjen: ^3^9 tier, fovbi 
jegunbver mig ooer, r;t)or frygtelig en €temme, beveribig 
iffe (tøvre ^jopDeJ, enb bn fi)neé mig at Dopve; men er 
bmc ©tarfabé jlorjle efvtg?" ,,3ffe nær/' foarebe f;an, 
t^biiU er fnarere r;ané minbfle ©frig." Jlnb^aa bi^ iffe I«n.' 
ger," fagbe 'Xf^orfteju, „og lab mig f^ore f^ané jlørfle 
6frig!" trangen tilflob bet. ^f)0vjlejn6elat)ebeflgbaber,' 
paa, lagbe kjolen fammen, Diflebe ben faalebeé om (it ^O/' 
peb, og Ooibt begge ^ænberne nbcnpaa. ©pogelfet f;ai)be 
peb r;Pert©frig rpffet tre ©(cber nærmere til 5f;or(ltjn, 
og nu Pflre ber nCene tre imeKem bem. ^an opfpilebc nu 
frygtelig ^jccften, og brejebeg^jnenei^oPebet, ogbegpnbte 
at brole faa f^ojt, ot ^f;or(lejn fpnteé, bit gif oPer otte 
©rcenbfer, men i bet fomme lob Sloffen i ^irfen; men 
^(;or(!e;n folbt i 33eft)imelfe frem poo ©uloet; ^loffelp.' 
ben gjorbe foobon en !Birfning paa Sarongen , ot f^on 
fonf neb i ©nlPet, og mon funbe længe ^ere €fterflan; 
gen nebe i forben. ^[;or|lejn fom fnart igjen til (tg felu, 
ffob op og gif til (in 6æng og lagbc ftg neb. ^a btt 
bogebeé, fiobc golf op, og kongen gif i ^irfen ot (;^r« 179 

CDieéfett ; bévefter gif matt til fdoxhé. ^on^tn Dor if fe 
meget 6Iib; f^an (09 til jDrbe; «^ar noøen gaact ene 
nb t ?(latT' ^f;or(!e;n (lob ba op, faibt neb for gongen, 
09 fagbe, at f^ait OaDbe oDemaabt [)ané 53ub. ^ongeit 
ft>avebet <;€; Dar bet mig faa (lor ©fabe, mett b\x Difer, 
f;Dab man ftgcr om ebet S^lofnbeve, ot 3 cre meget egen^ 
vaabige; men bki> t>i\ noget t)aer?" $f;or(!ejn fagbe ba 
nit, r;t)ab ber Mx (leet* kongen fpnrgbc: «^Dovfor 
fi)nteé bu om, ot r;an (li'eg?" »^Set i)il jeg jlge ebeiv 
*?)evve !" foavebe f;an, «)cg fpnteé nt i)ibe, fovbi 3 r;ni)be 
abt)aret oKe fva <it brage ene bevr;en, og ©f (elmen fom 
op , at i)i t)ilbe iffe ffiKeé nben 93?een ; men jeg tvoebe, 
at 3t)ilbe Daagne ber^eb, »5)eiTc! naar r;an (Ireg, og 
jeg tvoebe mig \>a f^julpen, naar 3 mcetfebe m:' u^aa 
Dav tit ogfaa," fagbe kongen, u^t jeg oaagncbe beroet, 
og jeg \)il>iiif r;t)ab ber Mv paa gærbe, og berfor lob jeg 
vinge, ba jeg Dibfle, at bU eKevé tf fe t)ilbe gaae gobt ; men 
biet) bi\ iffevæb, ba6pøgelfet 6egi)nbte atjTvige?" 5f)0v; 
(lejn foavebe: u3eg J)eeb iffe, Otjab bet evfov noget, Dvccb,' 
fel, ^evve !"a^avbevbig ingen gvpgt i 93vp|?et?" fagbe ^on^ 
gen* „fj^ej bev Dav iffe,*' foavebe^f;or|lejn ; »men Deb 
bet ftbfle ©fvig fom mig bog n<cflen ^angf;eb ') paa." 
gongen fDavebe: ,c9^n til jeg ^ge bit 9^aPn, og falbe 
big ^eveftev ^f;or|!ejn efelf, og Oev er et©p(cvb, fom 
jeg Dil giDe big i 9^aDnef«?(le/' ^^ovflejn taffebe f;am* 
S)et øeretteé, at ir;ov|!ejn 6IeD ^ong Olafé ^offinbe, og 
fulgbe l)am jtben, og faIbt paa Dvmen lange meb ^on; 
geni anbve ^ccmpev* 
O i ©runbfprogct skeikr. 

^2 om 

D r m © t O r O r f é f n. ^^iJer i}(iv en ^jjjanb, fom OcD J^ctng, en 6ørt of ^etir, 
3ovI Otter O^ummebalen ; ^itil 3ar(a ^?ot)er r;eb 9iafn; 
Oilb, 09 tav en Dntter nf ^etil J^ctng fva Diafnifla. 
J^a?n(j ttnr en onfeelig ^anb ; f)an ttar i 9}?iéfov(?aneire 
mei) ^ong^^nrnlbSDoerefoflre formebeljl ^ilberibeé ©øn? 
neré 53ra5, 03 bevfor fipgtebe i)m bort fra Janbef, 
^æng fejlebe sejler n^ i .?)aDct at opfeje 3élanb; be 
blette 5anb ttaer, og Dave fomnc til 6pblanbet; be fej.' 
lebe op i ^S^urtbingen paa en (lor 5(a, 09 lagbe ti( peb 
ben ojllige ©ibe, benne 51a f>ebber nu ^5)»^^««» ^< 
nnberfogte £anbet Pt'bt omfring. ^ceng opjoibt fig ben 
f^r(!e finter ojlen for Slangaa, men om 53aaren tog f;an 
^anb i Q3e(lbbelfe meWem ^^joréaa og 3[}?arfarfi;ot Uge; 
fra gjoflbene til @tranb6reben , og bo^m (tg }i>aa ^of 
»eb ben )ø(?re Dvangaa. J^ané 5vone r;eb 3ngnn, ^un 
fjøbte om ^aaren en ©øn, fom Dleu faibt Slafn, .5)fl?ng 
t)eelé gap beelé folgbe fine ©flbéfolf £anb, og be ere 
blepne falbte 8anbnamémænb. J^oengé anben ©5n ^eb 
J^erjulf; r;ané (Son (gjen par 6umarlibe; ben trebief^eb 
^elge, ben f;erbe 23e|!ar. Øvafn ^cengéfon Par Un 181 

fm*(!e ^oDfi^er ^^aa Sétaiib, f;an 6oebe paa ^of cftev fiii 
gaber* ^ané 2)artcv ^ftovlaug oav øift mcb Oflrerpræ/ 
f!en 3ønmb. J^æncj (;aDDe en femte ©en, fom f;et) 
etovolf ; f;nn 6IeD ^olbt foi* ben f!ør(!e af f;flné ©jønnev, 
men SKafn for ben i)pper(!e. ©tovolf t)ar <jift meb Zl)ovi 
avna, en 6c(lev til ^Oorb/^n 6foIm, fom Dai* SOovalfé 
gaber. ©torolf boebe paa ^t)0l, fom pben falbteé 
©toroIféf;DoL ©torolf Mv en me^et (Iccrf g}^anb, og 
alle fagbe, ot Oan 5efab overnaturlige kræfter ; f;an Dar 
en fpnbig 03 Icerb ^S^anb, 03 6Iei) berfor f;olbt for at 
i)ære trolbh;nbi(j. 93?eb jtn ^one ^[;orarna r>aube l)a\\ 
en ©on, fom f;eb Orm; ^an t)ar tiblig 6aabe ftor oø 
frccrf 03 Del amt iSbro^tter, tf;i bci t)ai\ mv fi;t) 5(ar 
gammel, funbe (;an maale ftg meb be ©tærfe|?ei©ti;rfe 
og alle 3brætter. »5)ané gaber g/orbe iffe meget nf f>am, 
og f;an Dar f^am f;eller iffe føjelig, og oilbe iffe arbejbe, 
men r;ané ^?ober cljTebe f;am ^u/t. Orm f;ang bog iffe 
i ^joffenetj i)an uoyte nu opj inbtil Oan oar tolt> 5lar 
gammel. ©torolf uar en arbejbfom og briftig ^anb. 
^et r;ænbte (ig nu en 5)aø om ©ommeren, at ©torolf 
lob f^re ^0 fammen, og ber gif fire Øg ab ©angen til 
<it 6ringe J^^^et r;jcm. ©torolf (laffebe bet, men ber 
Dåre fun faa til at 6(cre bet op, ©g f;an fi>nteé, at M 
faae ub til SKegn; ()an falbte berfor fin ©øn Drm tH, 
og bab Oam Ojcelpe til at vcctU »?)øet op. Drm g;orbe 
faa, men ba 3vegn6i;gerne 6egi;nbte at træffe op, 6leD 
©torolf meget iDrig i ^rbejbet, og f?i)nbte Drm flærft 
til, at i)an ffnlbe f;;(tlpe og 6ruge fin ©t^rfe, og fagbe^ 
at [;an Dar Uabt borfi og fraftløé, og OaDbe mere faaet 
^(r^t enb ©torfe og 3fva(!f;eb. Drm 5leD nu Dreb, og 
bar f;clc ©taffcne op i m fo/c Zit), og i bet famme fom 182 

Øget til/ Orm ^xé ba 2«éfet oø J&cflen meb alt ^jør<; 
tøjet/ og !a|let)e bet op paa J^æéfet faa jloetft, ot ben 
gamle ©lorolf falbt «eb af JE)øet I CO^eKemrummet meb 
faa tuitfit et galb, at tve 9\i66eeit 6røDe3 t f;am, S^a 
fad&e©tproIf: ^^et er ilbe at cecøe ben^ibftfie, og bet 
er let at fee, at bu pil5lloe en^eftiø5Kanb»" Mt fanbt, 
at bit par en |?or ©tprfeé^røpe af faa m^t etrøenne(?e 
at wxi, 

Otm ©torolféfen Dtagev til |)eil<et» 
2, S^et fort<>^aeé frembele^/ at ©torolf en 2)ag 
Qif til f?n ©øn Ovm, og 6ab r;am at flaae paa (gngen 03 
flaae; <;tf)i karlene faae iffe meget fra ^aanbené ©om<' 
mer !" faøbe l;an. <c^Por er ben £ee, fom jeg jTal jlaae 
meb ?'' fpurgbe Orm. ©torolf gap f;am ba et £ee|?aft 
03 en np ?ee, (om begge pare meget jlcerfe. Orm brejebe 
Seen fønber imellem fine J£)ænber/ og txaabtt ^f afret i 
©tpffer^ og fagbe, at f)an ingen af 5)elene fnnbe bruge, 
^an gif bixpaa bort, tog tppe 9)unb JarU; oggif til ©me; 
bien, og gjprbe (!g enSee; berpaa tog f;an en tpf 6tang 
af 53ebfa(!en , og gjorbe beraf er paéfenbe Oøjt ©fafr, 
og farre beri ro flore ^aanbfang og ben npe Jee, og om? 
piflebe ben fiben meb Jofrn, 2)erpaa gif ^an neb paa 
€ngene, f;por 3orbbunben Par faa bejTajfen, at ben par 
fulb af^uer, men bepo^en meb t(st og frobtgt@ræé. 
Orm begpnbre ar ^aaz, og (log bele ben Dng ril 5lfren. 
6roroIf fenbre fine ^;ene(?epiger ar rage J^^øer efrer Orm, 
men ba be fom paa engene, faaebe, ar Orm bapbe 
\[aan i SBunfer; be toge ba fat, og a^ubt at buerre 
^oer, min ber onr bem iffe faa ler, fom be ro^nfre; rbi 
be f unbe iffe beoæge nogen ©pnge f^Perfen meb dim eller 
meb ^(enberne; be gif ba l;;em og fagbe bit til J^uué; 183 

6otibert. ^m ret) m\ itcb pa<i €n{)cit om 5lftenen, 03 
fane ba, nt Cvm f;aDbc jlaact aHe ^uer af 09 f^rt bem 
fammen i ©i)nøev; f^an 6ab f)am ba f>olbe op^ 09 iffe 
fovbævDe mere. Orm (j;orbe faa, 09 f;arté2ee t)ar ba 
ganjTe forflibt liøe til 9ii)99en. 2)a feaobe Orm ^aau 
otte ©taffe ^anb, 09 bet ere be enejle (fnge Deb ©tor.' 
olféf>uol, fomere jæoue; bet regnet for en 5)?anbé ^agé.' 
(læt imellem f;Der to SDpiiøer ; paa alt bau feeé 9D?«?rfc 
enbnu t>cn 2)ag t Dag* 

Drm bccret »^e^ceéfenc* 
3. 53aa ©aarben ^olt 6oebe en ^OJanb i^it> 92at)n 
5^uftr;af, efter f)t)em ©aarben fxbm er faibt Duftf)aB; 
Oolt. Stenne Duf(f;af t>ar |!or 03 ouerorbentlig jlcevf, 
faa at r;an befab overnaturlige kræfter* (Dieflem ^am 
og ©torolf Dar ber unbertiben et fpænbt gorf;olb, men 
(lunbum Dåre be fenner, men bog pf M tiljlbf! et |Iet 
llbfalb ImeKem bem ; tf;i nogle fige, at S5uftf;af 6let) 
©torolfé ^anemanb* %ibtn kb nu frem, inbtil Orm 
tar atten ^av gammeL Da fom ber en r;aarb finter, 
faa at @neen gan(le 6ebæffebe forben, ©torolf l)av\>z 
meget ^uceg , og ub paa Sinteren 6egi)nbte f^ané ^« me? 
get at foinbe, faa at i)an fpnteø at funne forubfee, ot 
r;an imatt^ flagte ftt ^Dceg, r;i>ié r;an iffe fanbt noget 
S)iaab; tf;i man funbe ingenflebé i ^ejgben faat J^^; 
adene Duftf;af f;aobe Spø til Ooerflob, men f;an Dtlbe 
itfe oDerlabe anbre noget. Den ©ang jlob M tem? 
mdig (let mellem ©toroff og f^am. ©torolf fenbte 
tog fin ©on Orm over til f;am, for at faae noget ^0 
af l;am; tf;i ba Mv bet aflerebe langt r;en i ^iben, og 
^uæget MV meget forfommet. Orm brog ba til Duf? 
t[;af, og forlangte ^0 til ^;ø6é af r;am, men f;an fagbe, 184 

at f;an tittet f)a\>U til ©alge ; mm ba Crm tropngte faf! 
paa, faøbe 2)uft^af , at Oait mantte tage f?ø en 53vaøt, 
om r)an t>ilt)e, »oa fan Det boo 6IiDe eber til $Ki)tte/' 
føjede r;anttl, u^Dié enf^Dev i 35ø;(jt)en gioer liøefaa meget." 
<,©et er et ringe ^ilbub/' fagbe Orm, »<men bog t)il jeg 
5enptte mig beraf ; f^Doraf (?al ;eg tage dragten?" «Ubc 
i ©aarben," foarebe 5^uftf;af, ^fiaat to J£)ur;(eé, bet ene 
paa jire gaone, bet anbet paa to, og »el to §at)ne tpft 
og næflen ligefaa &u;t; tfi bet er t)el funfet noget; af 
Ut minbfle af biéfe (lal bu tage.'* ,<3eg ^H føv(? gaae 
Ojem/' fagbe Orm, ,^<it Oente mig ^oug," og r;an gjorbe 
faa, og fortalte (In gaber, r;<)orUbeé6ngen (lob. «5^et 
er et^ilbub fom til en kigger," fagbe 6toroIf, <,bog (lal 
Oan r;etter iffe ^aoe 33etaling berfor, men Ut tpffeé mig 
6eb(! , at ;eg jenter ^Dragten ; tf>i jeg Dit f unne 6(ere 
mere enb bu." Ȯj maa faa oojre," fagbe Crm ; <ctf;t 
ber 5U& gitjet faa meget, fom jeg funbe 6c5re." «$rug 
t>a bine ^r(efter, ti\ 5)or(le."' fagbe ©torolf. Orm gif 
ta ubiSorraabéf;ufet, og tog Dvecb tilti^e(!e, og lo(le 
Jebbingerne af, lagbe bem bixpaa fammen , baat>i efter 
$(rngben og^t)ffelfen, faa at l)an gjorbe eet beraf, 5>er; 
j)aa gif r;an ooer til »J)oIt ti( .^øgaarben, 6ri>b ZiM op, 
og gif inb t ©aarben og til M (Iør(te ^øf;«^ ; f;an rpb; 
ber Moroen og M (leftefle 5ort fra ooen , berpaa løgner 
f)an ^m fra 3orben neben til, brager (Iben Ovetene ber; 
unber, (liffer Jebbingerne i, og oen&er J&ceijfet om, ic^tf 
UV (tg bern«(l unber meb 9iee5enberne i ^aanben, og 
løfter M faalebeé op paa (ine 6f ulbre ; men nogle (tge, 
at ()an Oar ^aft t>it minbfle ^ø[;a?é foran (ig. 0]?eb bette 
gif f;an [;jem til 6torolfé()i)of. ^a Ctorolf , fom Par 
n^i, iaacbit, forunbrcbc I;an (ig meget, og fanbebe, at 185 

r;an iffe fefD Dilbc fiinnc t)aH haaut faa me<jef. -Det 
6lei> nu Oaavet int> i 2aben, 09 ben i)av ba fnlD. 5>etre 
^D fom@toroIf faa gobt t(( 9^i;tte, at r;an iffc 6cf;flDebc 
at jlagte ^reatnvcr om 33aaren. gra ben %ib jlob bet 
ft3 (^ebre xnuikm S^ber 09 ©un enb fovf;en ; tl)i ©torolf 
faae, (;t)orIebeé Orm ubmævf ebe jig fvemfor anbve. 5Da 
5)nf(f;af om^^agen fom nb, faac r;an, at øeøcje f^ané^ø; 
r;æé t)are 6ortc, 03 hm ba ^0 tiløage, fom ifU t)av af 
nogen !B«vb, oø fe(i) bet llbe omtumlet; ogfaa faae f;an 
Ovm Qcici^ nb af ØaavbeU/ 6«venbe bm^ ^of^ceéfene, 03 
lu fpnteé [;am fovfcerbeltgt, ^Dor flor en Dragt £)rm 
fnnbe 6(5re» Om 23aaren brog 5Dnftr;a^ til ^uol, og 
fr(5t)ebc betaling for ^oet, men jif ingen; [;an r;oIbt 
J^oet for at i)ccre ligefaa meget i>ærbt fom fe^ 9]^alfeføer» 
^mt foranlebigebe en langvarig Uenig^eb imeUem S)nf.' 
tl)at og ©torolf/ 03 (lort gjenbjIaO/ ^uorom f(ben (fal 
fortfi:((eé, 

4. Da Orm t)ar t\)H ^ar gammef, reb f;an, fom 
oftere for, til QIItr;inget; ba t)ar ^Oinget meget talriøt. 
Orm^ grænbe ^f;oralf ©folméfon, norbfra 5;)iorf aa fra 
^ørgaabal , Dar f ommen tit 5f;inget. 9}^eb f;am Dar 
en «Kanb, t)eb dlam 9}^eIfoIf, fom i)a\)bi fe?: ^arlei5 
©ti)rfe, Se Dåre aWe i ^elt ^oé ©torolf^ ©Doger, 
OjTerproejlen 3orunb» Der tar gitjet 3^rnnb et }3ar 
Di)nb(Toe, ber Dåre faa pore og j«?rn5e(lagne, at be Dejebe et 
OalDt^unb foruben ©øm ; bc gif omfring i feltet til ©fue, 
men t>a be fom til SOoralf, tog ^an bepre ©foe og lagbe 
bem fammen, (;oIbt noget paa b^m^ vatti bem fiben til 
Orm, og be Dåre ba aUe faa lige fom et 2pé. Orm tog 
mob bem, og 5ø;ebe aik fire ©foe \iaa een(53ang, ligefom 186 

t)t forf;ett t)([^t)t Dæret ; betfe Sfei) anfeet for en jTor ©(t)v; 
fcpv^D« af bem begge. ?0?en ba te gtf ub om Sangen, 
jlob ber t)cb 33n;9gerfet en flor ^Bi'pggcvfjebel, fom f)oIbt 
to ^miber; ben fplbte be meb 6nnb ; berefter gif ?OteI; 
folf ttl, og O^Debe ben meb ben ene J^aanb. ^f;oraIf 
gif bevncefl til og loftebe ben op meb togingre; tilfibft 
gif Crm tif, og f;oIbt Jtn minbfte Singer unber 5lrogen, 
ogf^ceDebe bm faa f;ojf fom op til jtne Slnfler, f!af jlben 
^aanben unber (tn ^nppe. ^^oralf fagbe: .Mi^ mig 
titt Sinteren!" «€; 5)il jeg bet," fagbe Orm. <,3^3 
funbe gjærne Iem(æ(!e mig felt), f;t)ié jeg tjilbe," fagbe 
ba ^^oralf, aWten M i^iibz jeg iffe." X)et fpnteé fom 
^job og ©ener f;at)be gaaet fonber lige til ^enet. ^'u 
ben rebe be f;jem fra ^f)tnget, og ber forefaibt en %ib 
intet mcerfeligt meb Orm. golf 6eunbrebe meget be 
?Jr^tjer paa ©tprfe, fom Orm t)a^bi aflagt, og fxbtn af? 
lagbe alt f?ørre og florre, efterfom r;an bleDO^Ibre; og 
bet ereaKe, faat)el f)ané Uvenner fom f;ané 53enner, enige 
t, ot r;an f;ar oojret ben flcerfejle ?0?anb paa Oele gélanb 
6aabe i ælbre og m;ere 5:iber, af faabanne^ fom iffe 
(;at)e 6e(ibbet otjernaturlige kræfter. 

Dm Slébjeru ^ruDe. 
5. CDer en 2:orp i sSanmarf , fom ^ebber ^tm 
bilflage raabebe en ^anb, t)eb 9^at)n ?BiroiK J^an og 
53efete paa Sornf;o(m t)are erobre. 53irt)il t>av gifr, og 
l)ai)bt meb ftn ^one en ©on, fom f;eb Qlébjorn; l)an 
Dar tiblig ftor og fmuf og Deluoet t 3bro?tter; f^an oDer; 
gif afle anbre i ^elei)enf;eb, og bU\> berfor faibt 21é6;orn 
^rube. S)et t)ar til be ^iber ©fif, at nogle ^oinber, 
fom falbteé 23olt)er, broge omfring i £anbet, og foruD.' 
fagbe golf bereé ©fjce5ne, klarere grugt6arf;eb og anbve 187 

5cri$, fom man Difbe unberreffe§ om. Sennc^vop fom 
til 23(ri)il ; 53ølDen 5Ict) ber t)el imobtagen , tf;i ber tar 
anrettet et øobt 6ilbe. S)a ^olfene om Siftenen Dåre 
fomne til ©o^be, fpurgbe be Noloen om, l)^c^b f;nnfpaaj 
ebe berø, 03 r;nn fagbe ba, at ?BtrDil jlulbe 5oe ber til 
ftn SIfDerbom, oø Oolbeé for en 6rat)£i}?anb; men t>U 
ititfie 93?enne(!e, fom jtbber ber f;oé hi^, ^iroil ! fnn 
f;at>e (jobt af at Oøre ftn ©fj(e5ne; tf)i ^an \>'d fomme til 
at fnre Dibe om i 55erben, 03 Dil 6Iioe anfeet for tim 
ppperfle ^^anb paa f;Dert©teb, l)\>ot l)an fommer, ogf;an 
\>i\ nbførc manøe 9}ianbbomé ^ebrifter, 09 boe af 2I(r 
berbom, §t)ié f;an iffe fommer t\l S^orbmore i S^orge 
eder norben berfor i titt 2anb." <,3e3 txenrer/' fagbe 
5lé6jorn, „at (eg if fe er Snoben Diéfere ber enb Oer," «5^ert 
t)il bet bog iffe Qaa^ efter bin £Oiening, (;Dab bn'enb a^s 
ter," fagbe 23oloen, <,03 ber (om ()enbe Da it ^i>at> i 
SKunben ; 

Om bu enb iab^x 

Ooer brebe 53anbe 

©o()e|?en ^) lo5e 

Og toibe føreé ; 

?8il bog 6fjoe5nen, 

5it norben for 9Dvøre 

^ane bu faaer, 

SBebf! bet er at tie^ 
©iben t)ar poloen ber, faalcenge M mx 5e(lemt, og pf 
gobe @at?er meb fig, ba (;un brog 5ortt Slébjorn oo^te 
nu op, og faafnnrt f;an l)ai)b^ Sliber bertii, 6egat) r;an 
jtg paa Dvejfer til forfljeflige £anbe, gjorbe ftg b^^mbt 
meb fremmebe golfé ©(ebei* og bU\> meget anfeet af alle 188 

i D^ovge i ^jøvbelanb og O^ovbmøre, og flammebe fra ^if; 
ve.'ilaareé ^St. Qlébjørn opf^olbt (tg længe Ooé (tue mo; 
t>rene gvo^nber, og mv i fiox 5(nfedfe formebelj! fine 
3bi'0?tter og gærMgOeber, 

Drm 09 2(ébjørn in&tage ©otfant)- 

6. gor at fortfcette ben før 6egi)nbte gor(æ((tng, 
maa berettet, at Orm ©torolféføn opf;oIbt fig frembeleé 
i 3élanb, og la f)an mv trebiue 5(ar gammel, fom f^an 
tii at re/fe meb en 33?anb fra ^ørbelanb, fom f;eb Øé; 
fnr, og f;at)be et 6fc6 f!aaenbe oppe i ^f;;oréaa, meb 
r;am brog Oan 5ort fra £anbet. 2)éfur ejebe en ©aorb 
paa ^ørbelanb, og Orm opf^olbt flg f)oé f;am om ^iiv 
teren. ^a mv 5Ié5;ørn ?3rube paa JC)øvbelanb, og l)Ci\\ 
og Orm traf ofte fammen og fom gobt ooereené, faa 
at be fnart {intttbi 23enf?a6 meb f^inanben* 53e prøoebe 
mange 3t)vætter, og t)arelige iaUt bem, ^bor ©ti)vfcn 
ifU fom i ^betragtning, men Orm tar langt (la?rfcve 
enb 21é5;ørm S)et fom faauibt, at be cnbgtf ebeligt 
go|16røbreIag meb f^inanben efter gortib^ 6f(f, at ben, 
fom lebebe længf!, jinibe f;æbne bm anben, om f;an 
tsbt for 53aa6en. Om i8aarcn fagbe 5(é6jørn til Orm, 
at l)an i)ilbe brage norb op til 5i3?øre at beføge (tne græn; 
ber €i;t)inb ©nog og ^ergtf;or fbcflil; ,,3eg er ogfaa 
ni)ég;errig efter at i>ibe/' fagbe r;an, ^om 2ibet ftrn^ 
forlaber mig, naar ;eg fommer ber, fom ben arme 33ølPe 
fagbe»" Orm fagbe, at ^an oar 5erebt tii benne Dic/fe; 
«men ej fpneé mig," fagbe f;an, ^at t>n bør trobfeCf/æb; 
nen, tr;i faabannegolf, fom [;nn er, mt)i en f^eelDeel." 
(^it)in broge be paa to ©fi5e norb op til 93^øre, og (Ep-' 
Dinb og ^ergtf;or toge meget oel imob bereé gr(eni)e S^é; 189 

6/øni, tt)l be txtvc 6D(Tenbc6iJrrt. fDeffe (Tebe i ©(uf; 
ntn(jen af ^laf on J^ilabe ? 3aflé SDage. 51é6;øni fpuvøbe 
l)cr, at ber nov^e^fo^ 5nnbee laac fo <Z^er, fom begge 
()eb6oubø, og at ber ooev ben t;bcr(Ie afØevne f^erflebe 
eii3o?tte, fom f;ebQ3vufe; f^nn t)ar en fror^volb o(j?D?cn; 
nejTeccbcr, 03 golf trocbe, at t)an albrtg t>ilbe oDevotnbe^ 
af ?0i en nejfer, f;oor mange be enb t)ave; men f^ané 9}?o; 
ber MV bog ixcvve at f)ai)e meb at gjm'e, bet »av en ful; 
fort ^unfat og faa flor fom be florfle Djfernøb* Sor? 
niebel|t biéfe lloætter \)ai>>)z Unbtté 55c6oeve ingen gor/ 
bele af nogen af biéfe Øer. 5(55;orn fif 2\)il tii at brage 
til Øerne, men Orm fraraabte r>am M; og fagbe, at 
faa ^ing t)are t)ære, enb at Oaoe at g/ore meb faabanne 
^;æt)le, og berfor 6Iei) ber intet af Ovejfen. Om ©omme.' 
ren fejlebe be neb til S)anmarf , og opf^olbt jTg f)oé !Bir/' 
i>ii om 53interert, men Da Sinteren i>av fovlo6en, og 
?Baaren fom, broge be ^aa ^rtgétoge meb fem ©f(6e, 
og fore t)ibt omfring tjebØer ogllbjTjær, og Danbt©ejer 
og ^i)ttt, f;t)or be fom frem; ber i>are t)a ingen namf 
funbigere i 23if ingéfærb enb be. Ub paa ©ommeren lagbe 
be tif ©otlanb, og Ocerjebeber; berooer fjerflebe tm 
©ang en 3arl, fom f;eb ^errob; be f;olbt mange ^Iro^f; 
ninger, og unbertoang^anbet; og ber opf;olbt be fig ten 
trebtc 53inter. 5Der t>arc om 53interen jlore 6ilber 
og megen ?0?unterr;eb. €n S)ag om 55interen, t>a 5lé> 
bjorn og Orm fabt og braf, foab 5lé5;orn benne 23ife; 

Spm Deb ©ejb ') mig fagbe / 

Og fang om M længe, 

^t jeg bobfené Dar, f^oié 
9torb paa 50vore jeg rejjlej 190 

■&o\Mt\ tittet mon i)ibe, 

!Bctve enb i Øotlanb 

61at) jeø jTnl, tf)t f)enbc5 

©paabotn tpDcr e( titeget« 
Di'tn og ^yébjovn fi^nteé iffe otn at 6Itt)e bcr længe, og 
brogc berfva om 23aaren, og fovc om ©ommeren til btt 
iiorMlge SDanmavf , og bevfi'a til Dtovge , i)^ot bc oare 
ben fjerbe 25inter ^oé Øéfuv paa J^orbelanb* Dm ^aat 
ren talte goftbrøbrenc fammen; 2lé6;ørn tilbepaa ^rigø< 
toge men Ovm i\b tii ^éianb , og berfor (liltel be, bog 
meb ^j«vligf)Cb og?Ben(!a6. Drm bvog til3élanb meb 
Øéfnf fra ^ørbelanb; be I)ai)be en r;a(lig og h;ffelig 
Siejfe, og (anbebe meb bereé ©fi6 i Sejratjaag nebenfor 
J^eben; ba fpurgbe Orm bin ^ibenbe, at [;ané gaber, 
ben gamle ©torolf , Dar omfommen i ^ané og 5^uftf;afé 
gorf;anbIing ; f^an bkfy iUt 6egr(i?bt af mange* Orm 
brogbaf;jemtil@torolféf)t)ol, opførte jig ber en^opppl, og 
6oebe ber længe, efterat f^an f;a»be ^æt>net jui gaber 
©torolf, fom ber fortætfeé i 2félflpnberneé ©fraa O« 

7, ^ort efterat jDrm og 5(é6;orn (lilteé, fif5(é; 
6;ørn 5p(! til at brage norbop tii ©anboerne ; r>an foer 
meb pre og ti;pe ^ænb paa et (Bttb temmelig langt non 
ben for^D^m'e, og lagbe enS^ag jtlbe til ben i;bre 6anbo; 
be gi6 i 2anb og re;(le fig et ^eltj ber tåre be om 'iSlau 
ten og blepe intet t)aer» Slarle om borgenen flob 5lé; 
bjorn op, flcebte fig paa, tog fine 53aa5en og gif op paa 
Sanbet, men 5ab ftne COJænb at i)(Ente efter r;am» ^en 
fort efterat iMI5jørn »ar gaaet 5ort, bleoe be Paer, at en 
fri)gtelig ^nnfat Par f ommen i ^eltbøreti ; ben i>ar f ni; 
'} i>. e. liUc (BUift etter gortvrUiiig. 191 

fort af gatDe, oø fane meget gruelfø i\b, tf;i bev fi^nteé at 
6vænbe 3lb iib af bene D^Offe 09 93?nnb ; bene <?;ne Dave 
[;eKer iffc fmuffe; be pubfebe meget Deb bette @i;n, 03 
fcleoe meget fovflræffebe. .batten Id6 ba inb til bem, og 
gveb ben ene eftev ben anben, og bit figeé, at ben flugte 
nogle af bent, men vei) anbre if;;el meb fine ^løev og 
2(tnbev; r;un bvcebte tpDe ?0?(enb i et 0;e6Ii6, men fire 
nnbfom til &ibet^ og ()oIbt flrny fva ^anb. ^ébjsvn 
gif lige til Q3rnfeé ^u(e, og gif flva^c inb i ben. 5Det 
6Ieu 5am noget bunfelt for Øjnene, t()t ber mv meget 
jli^ggefnlbt t »r-)uien; l)m mcfvf'ebe ingenting til, fsrenb 
l)a\\ bk\> greben, ()æt)et i fejret, og faflet faaOaorbt neb, 
at btt ft)nteé f^am frygteligt; f;an mærf ebeba, at 3<^tten 
^rnfe mx f ommen, og fijuteé meget flor. ^rufe fagbe 
ha: u5^u MX meget tt)rig efter at fomme l)i\>, bn fTnl 
nu ogfaa (;at)e et^'renbe, t()i bu flal I;er lahc ^i\)tt meb 
faa flore 53inéler , at M \fal af[;oIbe anbre fra at l)imv 
ffge mig meb llfreb." ^ati traf ha alk 5ll(eberne af 
5lé6;orn, tf;ifaa flor Sor(!;el Mx ber paa bereé ^rojfter, 
at 3^tten funbe raabe ene imellem bem. Slé6;orn faae 
en flor ©teenjlaaetbæré igjennem Joulen, og et ftort J^)«! 
J>ar mibti6tenen, noget foran ©tenen flob en flor 3(ern/' 
flotte. a9^u(lalbetprot)eé," fagbe ^rnfe, aombu er noget 
[;aarbforere enb anbre." ,,^et er libet at pr:0De," fagbe 
^Jlébjørn, «menuli)ffeligt er betgaaetmig, atjegiffeffulbe 
funne forf^are mig libet, og M et rimeligfl, at ^;eben 
falber paa mig, og ^an iM\> ta benne 23ife; 

3ngen maa 

^aa ftn 3t)v<et flole, 

Dm flærf l)an enb er 

£)g flor af 3}^ob, 192 

Sag cn&ocr 

^mu o(j ^raft / 

©om J^Jelb fovlabcr* 
Serjjaa aa6nebe33nife03?aDen paa ^ébjmi, to^ fat paa 
€nben af Oané ^arme, 6an&t ben om 3ærii(!øtten , 03 
Icbte 2(é6;ovti vunbf beromfving, men 5lé6;ørit 916 meb 
S^jcerof^eb, 03 affe r;ané ^arme Diflebeé iib til Snbem 
3lé6;orn fuab ba biéfe ?3lfev f bet famme: 

S)et jTal fi^eø min ?i}?obeir 

©»an^Dibe nbi 2)anmarf, 

Sit r;un jTal i ©ommer 

©ønnené J^aar e; fcemme; 

^">enbe jeg f;at)be Jotjer, 

5(r jeg f);em t)ilbe f omme, 

9^u pna tompené ©ibc 

©i)fl?i*béob ijoi'ber (luffem 

Slnbet Dav paa gofrbe, 
£)a t)i ølmuntre fabe, 
Dg paa ©fc5 ti( SpjdxbiX^ 
Janb ooer S/ovb t)i fore, 
^job i)t bvuffe og moflte 
9}^angt Orb fammen forbnm, 
9in er jeg ene i onbc 
Settere ^v«ngfel gangem 

Slnbet Dar paa gcerbe, 
©a ti mobige fore, 
£)ppe t ©taDnen (!ob ber 
©torolfé ©J9n f;in gr<efne; 193 

©»egen i 2ro ;e<j iiøt)c5 
Jrolbcé Spal nu or øjfl?(!f. 

iHnbet MV MCi %(tvbt 
©a i Jj)ilt)eé (StormDe/r ') 
Drm 9lf for graabige Ulo et 
^(oDt'dt ^aartio at (ate; 
fangen SO?anb r;an foflbtc 
3 ben møtfe ^roefninø, 
@aar ubbeefte ben tapre 
^elt t>eb 3faé CO^unblncj* 

5(nbet t)nr paa gcerbe, 
2^a meb ben f^^aéfe ^anrbe 
©iønber i ^IfariTjcer jeg 
©aar tilføjebe damper ; 
Ofte 6e6ænbi9 imb kolben 
Orm ba (aoeé at |lpbe, 
^iJJefl bog ba be tapre 
©oogre laae tilbage. 

5(nbet »ar paa goprbe, 
^a oKe t)i Pare fammen, 
6aut 09 @e;re, 
©lum 00 ©tarre, 
©am 09 ©aming, 
Cbbporé ©onner, 
^avif 09 ^afe, 
■C>ro f 09 ^ofe. 

3- «5tnD. gfi 194 

Ofre paa 8øcn t)i fovf, 
Diane 03 ^ø^nt, 
S;)}(iUn 09 ©tefneiv 
Qh'ant 03 ©unnar, 
Øvim 09 (£'^vfi)eiv 
^ume 03 "Jorfe, 
5e;t 03 6ejrer» 

5^n^ef t)nr pna 5<^vbe, 
S^a t ^nmpen Dt h'bet 
©faanebe oé, ben^apvc 
©/ælben )e(j afraabte 
gra flt (To^rpe ©Doevb 03 
^abe bem bibt 5t(ipmper, 
^09 tnr Oi*m i ©triben 
©febfe ^efreneé gerer, 

fbijitv Crm b« 

^Ictje i)i(bf , 

•S)Dié benne ^i)al f;an 

^unbe (Tue, 

Dg 6etalf 

^Oué'fen øruelfg 

^iint !|3tnéler, 

Dm ^an nKegteb bef. 
(Bib^n lob 3lé5;ern (It £it> meb meøen 93;anbbom 03 
^apper^eb. 

Orm befeger 9)Jeng(ot) i ©aiit)^* 
8. Om be tre ^(snb, fom unbfom, fortæffeé , at 
te pPpnbre Jtg <jt roe bort, 03 (Innbfebe iffe, ferenb be 195 

iKiaebe Satib; ^e fortalte, t)i>ab bev t)nv flect paa beveé 
g^vb, 03 faøbeot be troebe, at 5Ié6;m*n t)arb^b, men 
fitnbe tffe (tse, paa ^ijab 9}?aabe Oan f;aDbe miflet 2mu 
25e fom til at rejfe meb nogfe ^)ø6m(enb, 09 fom faa? 
lebcé neb tit S^anmnrf* 5)enne ^ibenbe fpurgbeé nu 
tibt omfrittg , 03 fi)nfeé mcerfelig. S)er t)ar ba (Teet 
^oDbinge.'^fifte tD^orøe, i bet ^af 011 3arl Darbøb, 
men DIaf ^vpggeeføn f ommen tif £anbet, 0$ f^an 6^b 
atte ben fnnbe ^ro* £)rm ©torolféfon fpurgbe nb til 
3é(anb om 2Ié6jørné ^mb 09 3^ob, fom golf f^olbt for 
afgjort, ^an tog fig bet meget n<er, og fpnteé nu iffe 
længere om at 6IiDe paa3élanb. ^an(?ajfebe ftg^fibé; 
lejligf^eb i S\ejbefjorb og foer 6ort fra 8anbet; be fom tii 
ben ttorblige S^eel af O^orge, og f;an opf;oIbt fig om25in^ 
teren t ^Oronbf>jem ; ben 6ang l)at>bt DIaf regjeret tre 
Slår oijer 9^orge* Om 33aaren laoibe Cxm (Ig til at 
brage til ©aubøerne ; f)an f;at>be nceflen ligefaa mange 
^aa 6fi6et, fom ^éSjørn r;at)be f;aft; be la^bt jtlbe om 
Siftenen til ben minbreøaubø, floge %tlt oppe paa£anb, 
og laae ber om Sjatten* ?D?an ftger, at Orm Dar 6Ie<' 
»en primpgnet i S^anmarf , men er bleoen frijlnet paa 
3élanb4 SDa Orm t>ar fa Ib en i ©øDU/ faae f^an, at 
en ^oinbe gif inb i Ztlut, f)un Mt (lor og jlcerft 5pgget, 
tclflæbtog fmuf af Ubfeenbe; [;un gif lige inb, ^DorOrm 
laa, og (lanbfebe ber* 3^et forefomOrm, at ^an f^ilfle 
f;enbe, og fpurgbe r;enbe om 9^at)n; l)un fagbe, at f)uu 
^eb ?0?englob , og Dar en S)atter af Ofotan norben fra 
Ofotanéfjorb ; c.3«g H ^»"»f^ «ve ^ofTenbe paa f«^ 
brene (Bibt/' fagbe f;un, ^men jeg Oar et ?0?ennef?e tii 
SD^ober, men Oané ^^ober er ben fulforte ^unf at, fom 

9^2 196 

er t ^ufeii 5J>^6<^i«; t"?n (Tjent i)t ere Oeflcegtebe, evc 
»i b09 If fe lige i ©intielag ; f;on raaber ooev Den p&erfle 
0, og bener ^jenftjnlig ben 6eb(!e; men f^an er mig en 
onb Diabo, fa« at jeg troer, at jeg maa flugte Sort. 
3eg eeeb ogfaa, ^bab bit 5©renbe er, bu ogter at ^»bne 
btn goftbroberSIébj^rn, og bet fan man finbc rimeligt, 
tf^i t>tt f)av en tapper ?D?anb at ^æbne ; bu er bel ogfaa 
beg/erltg efter at loibt , x>^a {)\ia\> ^aabt f)an er omf om.' 
men, mtn berom bitte tf fe mange funne berette wtitxi 
!5rufe og ;eg. J^un fortalte M bele ^il&ragelfen og Ut 
rettebe om 5léb;ørné ^øb, og ligefaa ftab f;un aUit^ 
S3ifer, fom f^an r;abbe fbcebet, og føjebe enbelig tii: 
u^) fpneé jeg at funne forubfee, om ^Brufeé og ^an^ 
^oberé ^rof b(!ab efler bin 2pffe bil formaae me|!, men 
intet 5[)?ennef?e, uben big aflene frpgter^on, eg f^an &ar 
gjort llifberebelfer, om bx\ agter at fomme; \)at\ i^ax 
ført \a((ban en flippe for Skøren t'\{ ^wkn, at ingen 
fan fomme inb, faalopnge ben jlaaerber; men jTjønt 
l>\x feer ffarf \x\>, f;ar tiw bog [)UtUn 6tprfe imobSBrufe 
eøer til at tage flippen bovt ; f;er bil jeg nu git)e bi^ et 
5Jar ^anb(ler, fom bellbbe Xitn ^genffab, at ben, fom 
\)ax bem paa, bil albrig fatteé kræfter ; fleer hit nu 
faa, at bu ouerbiuber ^rufe, ha øn(f er jeg, at hw obergioer 
xm^^awhz, og bilbe jeg fnarere boere big tilhjælp ; t^c jeg 
fpneé gobt om big, ff jønt K^i if fe funne faae ^inanben forme; 
bel(l bin ^roe." 2)erpaa forfbanbt ^onen, men Orm ^aa%nti 
be, og ^anbfferne bare ber, og f;an f unbe ^u(f e atte QSiferne. 
jDrm (?ob ha op, og boeffebe f?ne 50?(tnb ; be ffprebe nu ub 
til S^en , og Crm hah ftne ^Æub at bænte paa \)am meb 
©fibet til ben næ|?e 2>ag »eb farøme Z'xh, men fejle bort, 
l^bié ^an ha iffe bar fommen tWha^t. 197 

9. Ovm øl6 nu iigetil ^ulett, 03 frtrte ba béti 
(love iClippe, 09 r;an fi;iue5, at intet £0?eitnc|le mlDe 
tfl?re i 6tflnb til at ta^c ben bort. J^^an txai t>a ^anb.- 
f!erne, fom f)an l)(i\)bt faaet af ^OJenglob , paa flg, tog 
bcrpaa fat i flippen , 03 traf ben bort fra ^Døren ^ og 
£)rm fpnteé ba, at f;an f)at)be Diifl ben (?or(!e }Jrobe paa 
©tprfe. ^angif nu inb i^nlen^og (agbe^aaljærn ') 
i JDoren. 55a f^an Dar f ommen inb, faac r;an, ^Dor 
J^unfatten lob meb opfpilet @a6, Orm f>abbe 95ue 03 
^.'ilefogger mcb fig, r)an la^ht ^iii paa ©treng, 09 
(lob tre 53ile til batten, men ben greb bem aOe i ^;æf,' 
ten 03 6eb bem iStpffer; bernccjl foer ben op paa Orm, 
og jlog aloerne fa(? i ^rr)(let paa f)am, faa at Orm 
b^iitit )lg tilbage, men kløerne giø igjennem ^lopberne 
og jlobf i til ^enet ; ben agtebe ba at bi\:}t Orm i 2ln; 
fi<]fct, og ba ()an nu inge» J^joplp fanbt for (tg, gjorbe 
f;aa t>a 2ofte til feloe 6ub og ben f^elllge 3(po|Iel «|3eter, 
at gaae til 9vom, f^oié ()an funbe faae gatten og bene 
©an ^rufe ooerounbet, og fira?: fanbt Orm, at l-^attené 
©tprfe forminbjiebeé; f;an tog ben ba meb benene ^aanb 
ODer ©truben, og meb t^iw anben om Dipggen, bøjebe 
bm tilbage og brøb 9vi)ggen fønber i btn , faa ben bøbe 
paa (Bttbit* Orm gif berpaa Pibere, og faae nn, ^por 
ber (lob en (lor ©teen tbccré igjennem ^ulen; f^an gif 
inb til ben, og ba lyati fom ber, faae Oan, at ber nb 
igjennem 6tenen fom et (!ort@pi)b, fom.baabe Par 
ti)nbt og langt. Orm greb imob 6pi)bet, og jlog ba 
til @ibt. $brufe ri)f f ebe ba @pi)bet til (tg , og bit par 
fgf?, fag at bet ingenflebg funbe beocegeé; bntt unbrebe 
O 2«fn »trcb magij? <J)aai1vift. 198 

SBrufe (19 ot)er, eg fiøcbe op otcr ©tenen: men baCvm 
fnae bet^ øve5 Oan i @fo^øet paa Q3rufe meb bed^e^cem 
bcr, men SBrnfe j!ob 'mob paa ftn ©ibe^ 03 be traf 
flccrft i r;inanbcn ot)er ©tenen. Orm 6aobet)iflet©f«; 
get om jine ^anb^v , 09 n;f febe faa fa(! til, at ^an ret) 
^ele ©forset meb ^aøen, btm ^j«fterne, og^inbfijøbet 
lige op tii Ørerne af SBrufe, faa at alt ^jubet gif af lige; 
til SBenett ^rufe lob ba »rpnene fpnfe, 09 rpnfebe 
?3anben jlrceffelig. Orm fprang ba inb oter ©tenen, 
09 be 9re5e fat t ^inanben 09 6r^beé længe ; ^rnfe mat; 
ttbzé nu meget t)eb $B!obIo6et, 09 ^an begpnbte at jlaae 
foagere imob. Orm anflrcengte pg ba, og f?øbte Q^rufe 
oDer ©tenen, og bvQb ber Dvpggen paa l)am, »Æiblig 
anebejeg," fagbe ba SBrufe, »at ber i)i(be flee mig no; 
gen Ot)er(a(! af big, faafnart jeg (;^rte big omtal«, og 
m er bn fleet; nu maa bw fnartgj^re en ^nbe btvpaa, 
H Ongge J&ot)ebet af mig; men bn Mx fanbt, at ;eg'pinte 
5Ié5jørn 53»'ube meget , ba jeg tiflebe atfe barmene ub 
<if r;am, og ^an gai) fig iffe berueb, inben r;an bQbi," 
<;3Jbe gjorbebn," fagbe Orm, ^^t at pine l^am, fom tiar 
faa raf? en ^Hanb ; bu ffal ogfaa faae nogen @;eng;«Ib 
berfor," J^an tvat ba fit ©ay ») og riffebe en 35Iob; 
:orn paa f;an^ SKpg, og (lar a((e DiiO^enene fra Dipggen 09 
traf jungen ber ub, ©aalebe^ lob ^rufc (!t ?iu 
meb (iben 5Kanbigf;eb, ^txpaa ^arOrm 3lb tU, 09 
op5r(enbte 6aabe ^rufe pg gatten til 21(1 e, og ba ban f;aobe 
fijort ba, brpg ^an 6prr fra JQixUn meb to ^ijler fulbe 
af©ulb pg ©ol^; men i)Hb anbet ber Dar af ^ærbi 
overgas [^an til g^^engløp, ligefom ogfaa Øen. 5)e 
ffiUe^ meb meget 5Jen)la6, Orm fom til fine ^(cnb 

») b. c. et fOft @DÆl5. 199 

pa(i bett htfimxtt Tib, 03 teipaa |Ii)vebe te til %dfii 
lartbct* Dnu opf;oIDt ft^ i 2f;vonDf;jem Den ncejle 
S3lnm\ 

Om Orm 09 Sri?. 

10. Dm ©ommeren 6evet)te Orm ft^ (i( at rejfe 
til 9vom; benne Dicjfe gif ^el af; f;an fom fonberfra tit 
^Danmnrf om »pullen efter ©Dølber? Slaget, og fpnrgbe 
fcer t>e ^ilbragelfer, fom t)are f!ete; ba Drog f^an til 
S^orge til €rif 3arl , og traf ^am \icia J^Iabe ; r;an gif 
for 3arlen og r;il(le f;am ; jarlen tog i)cl imob f;am, og 
fpnrgte r;am om D^aun; Oan fagbe, <it f;an Oeb Orm. 
<Ær bnOrm ben 6tævfe?" fpnrgDe 3ar(en, u^aaUn 
3 falbe mig, om 3 t)il, ^erre!" fagbe Oan, ,,men mit 
5Srenbe f^ib er, at jeg ;øn(fer at t)ære eberé©joe(!i53irt.' 
ter.'* jarlen fagbe, at M jlob r;am frit for, og ani^iifi^ 
l)am ^labé i)ber|l paa Dm ot)errte SSænf. Orm beel; 
tog om Sinteren iffe meget i Jolfé ©amtale og gærb. 
2)ct [;ænbte (ig engang, at ber 6lcu talt om ©D:Dlber; 
©laget, og f;t)orIebeé ^ong Olafé dæmper f;at)be Diijl 
et manbigt gorfoar, ogI;Dor feent Ormen MV 6let)en ta; 
gen, og f;t)or f^aarbt et Slngreb €rif Jarl r;aDbe gjort, 
Da f;an tog bet ©fi6, fom ingen troebe nogenjlnbe 
f iinbe tageé paa aaben ©0. Orm fDarebe : ..©e; 
nere Ditbe Ormen lange ()aDc i)ccret tagen, f^oié jeg l^aDbe 
cccret ber meb ^ongené anbre ^a:mper»" S)et Met) ba 
fagt Sarlen, at Orm f;at)be talt meget om, at Ormeit 
lange iffe oilbe Dorre 6leoen tagen, f;t)ié f;an f^aDbe eceret 
ber* 3arlen lob Da Orm falbc for (tg og fpnrgbe, om 
r;an f^atbe fagt, at Ormen iffe Dilbe wu bleoen tagen, 
t)\>ié t)an f;aj)be mxtt ber. «€j er bet faa, JF)erre!" 
fagbe Orm , «;eg fagbCfOlot, at Ormen fenerc tilbe txtu 200 

hkt>tn taøe«, ^ulé jeg ^aobe txeret ber.'v jarlen fra^ 
rebe: tii^tn Sorffjel Dtl^e een ^ant> ter ^aoe øjort^ 
faamanøe og (lore ^«mper fom t)ert)are famlebe, men 
boø t)iae t)i 9(øre nogen 33røt)e ; bn (lal Dære ene paa et 
@ff6/ og femten @fi5e finde angribe big^ og bet er bog 
libet imob ben ?0?ængbe ©fi6e, fom tåre »eb ©tolber." 
«3maa raabe^ ^erre!"! fagbeOrm; umen ej |?a( jeg 
ot)ergit)e mig , førenb jeg er ooeronnben." Orm gif t>a 
vi^, og tog en tpf txmtn ^Un lang ©tage ; berntefi gtf 
^m paa @fi6et^ og fiprebe fra £anb. S)er Meoe nn 
fatte Solf til paa femten 6f ibe at angribe Orm ; men 
ba fort(eKeé^ at Orm i en føje 6tunb f)at>b^ flaaet fpt> 
6f(be fønber og i ©o^nf* ^a raabte jarlen ^ og bab 
bem flanbfe benne Seg; faableo gjorte og na^|len atte 
Solfene blet>e bjo^rgebe. S)erpaa beb 2farlen 60 ^(enb 
at angribe Orm ube paa j«bn ^axf, og faa bleb gjort. 
Orm r^aobe ingen !Baaben txbtn ©tangen^ og tbingebe 
hm omf ring {tg fom en liøe ©plint / faa at ingen torbe 
fommenofr, tbi enf^ber, fom fom forben, faae fin 
tiéfe ^ane imøbe. jarlen hab bem ba at fianbfe bznnt 
^eg, og faa ffebe. 3<^rlen fagbe ba: <Æj troer jeg, at 
bet Dar for meget fagt, Orm! at Ormen fenere bilbt b«re 
tagen, ^bii b\i ^abbi bctret ber; tf^i btn bilbt albrig 
t>ære bleoen tagen, t)bié bu r;abbe PO^ret ber til Sor; 
fbar." eiben blep Orm (5ri6 3arf^ ^offtnbe, og par 
formebelff fine Segeméfcerbigbeber i flor ?)nbe|l f)Oé &am. 
Orm f ommec til ©nac paa ©imfar. 
IL €ngang brog Orm paa ^eføg til fine 35ef jenbtere 
i Ib^ OMb^jem, t)Oé iybtm ban før ^a\>bi paret. ^aa ^Q3ejen 
lom ()an til &imia\', og traf ^jnav bjemme. ^et Par paa 
ben %ib, gjnar par i^ftirjte, og f)at\é '^ue flob ubenfor ^ir^ febøreit. Drm gif tl(, oø tog ben op, fagbe ?5itl paa ©trcng, 
Od tvaf t)cn ub for ©pibfen/ og lobelien blioe flaaenbe 
faafebeé t^uen; berefeer lagbe 6<)n ben igjen neb og øif 
6ort» ^en ba €|nar fom ub, oø faae, f;t)ab bcr t)ar 
øjort f)eb ^ané ^ue, unbrebcé ^an meget beroDer^ og 
fpurgbe/ (;i)0 ber Pei [;apbe^aft pebf^ané fbm, men ^an 
Met> (ccnøeiUPiébeb bevom, inb^ilenbeliøOrm fe(p faøbe 
^am bef. €jnav faøbe, at {)an oøfaa f unbe \>it>t, ot bet 
iffe ()aPbe pccret et 2)roø, fom f;apbe fpccnbt ^an5 
^ue for Obben. €rlf 3«vl broø paa ©ja|!eri øfler ti( 
55løen; ba Par Orm meb jarlen; men t>a be fom ber, 
[;vor Ormen lanøe par 6iepen op^uøøen, laa Gaflen ber 
enbnu. 3arlen 6ab fine 5S}?«nb prøpe paa, Opor manøc 
ber 6er>øpebe at %aat unber ben , for at (ofte Un paa 
©fulbrene; ^an øap Orm ?5Iabé unber 50?ibten; 60 
SD^anb ^(CPebe t>a gaflen op; berpaa 5ub 3arlen een 
^anb ab ©anøen efter^aanben at ^aat 6ort fra $per 
€nbe; faaøjorbebe, inbtil Orm tll|tb(l j!ob ene unber 
Gaflen , r;an øif t>a tre 6fribt meb bm , oø la^bi ben 
fiben neb; men golf (tøe, at Orm fra btn lib iHc 
r;apbe famme ©tprfe fom før. ^an Par ^o3 jarlen i 
noø!e %aXf broø jlben nb til 3élanb, oø nebfatte jig 
paa 6torolféf)PoI , oø 6(eD (?ebfe anfeet for en meøet bra? 
6eliø93^anb; r;an bøbt af ^Iberbom, oø Ooibt Pd fin Jro. 5C. 202 

9?a»nei:egifter. «Beb ♦ bcfcgnc« ®ubcr3, ^æftcrJ, 2:rori)c5 03 anbte cftct 
gerffljbrciicS 3;ro oDcrnaturligc^Bæfcncf^ 9Jnuue. SaUcnc foran 
5ioininia betegne ^SinDenc, De efter ^lonnna, ©ibctalfene. *2lf 
S<)rfortclfer mærfce; ^. 1. ^onge, 6. 1. @en, 'jO. I. 5)atter. Sfagc, 2, 117. 

- 3«iliSvnt, 1, 139. 

mdbiift, ^, ((^nøfant), 1, 

106. 107, 
2(&c(munb €t>gcii'éf. 1, 106. 
mdraabC^bgcii-éfen, 1,134. 

145: 3/10.26.29/31,. 

56.?75.76^ 
3(bcl(lccn, ^. i (Sngfanb, i, 

13; 16, 18,20.21. 
2(l)i*ianu^ ¥>avc, 1, 211. 
3(g<ipitué *pfluc, 1, 100. 
»^Stobc Savl, 3, 163*167. 

170. 172*175. 
manué ben ^caigc, 1,208. 

209. 

i, 121. 136* 
JCIbté^onarébflttciv 1/224 
3nf]L*anDct Søbm-sf., 1. 211. 
W 2C(!manbl, 38. 40. 
3(lff)ilbc Stingébattcr, 1, 4. 
3((f\)inc ^ampc, 1, 134. 135» 
3niO(jia^ CDfonnincj i (iJni'bc; 

ngc, 1, 69.73.74.88. 

91. 124, 125, 
2(Iof 2rar6ob ^avalbib,, i, 

4. 5. 12. 178. ^aof ©øbm'éb. , 2, 187. 

- etcfnci-éb., i, 139. 

* 3(f(Tæif, 3, 162. 165/167. 
2fm6rofiiig Sif c6i(!op, 1428.- 
2(11 ^h)ttc, 2, 223. 
Sl'ngifcé ,?)CftU3, 2(vnulfif., 

1, 97. 
STnégflfiué Q5i|rop, 1, 98. 
2Uc 9)i-0f |l ^In 2cnbc, 1, 49. 

81: 2, 171: 3, 144. 

- ^avéføtt, 2, 180. 

- 1f)o\:Qeivéfør\, 2, 79. 
^Tfinbjøru ^ei-ff, 1/ 79. 81. 
2ffmob ^crmpc, i, 153. 155. 
2(i-ualo ^cifciv ^affomannø' 

føn, 1, 99.108. 
2fvnbj8vn ^lettu^iøinéføtt^ 

1,225. 
3finbié, 1, 240. 
3(infiln 3od i .^ojfetnlanb, 1, 

103. 

- fia eogn, 2, 224. 

- ^^oifiin 3«il« ^., 1, 27, 
83. 179. 182. 

Ztnfiib efett«6jøi'nl 5)., 2, 

199. 
Tlnxqciv (SpafOøbuaféf. , 1, 

241/243. ao3 a. 3fiii9un 2fntoié&, V 3, 152, 
litnfci ^oifcinavéf,, i, 22. 

179. 182. 
3frnIiot &cinm, 2, 223. 
3(iner 3, 223. 

- ^linbiéf., ±, 240. 

- ^arlinocncf, 2, 200;203. 

- fia iO^øvc, 2, 224, 
3(nmlfiié ben ^cfliijc, 1, 97. 
3fffl ^nfonébattci', 1, 4» 

- ^ninlbsDottci^ 1, 1, 
^ffiipafc, 1, 223. 
2(é6jøi'n, (SnDviOt'SlOmbéSa'' 

bci-, 3, 98. 
* .?)nmfldiomc, 3, 66. 

- ^aflanvaéji, 3, 108. 

- ^ctagij!(fc^eøn, 1,227. 

- ^luméføn, 3, 97. 

r af ^OZctial^wué, 1, 30. 31. 
33. 

- fra 93?o(lcc, 3, 3., 

- Olaféføn, 3, 97. 

- $)iu&0 3, 186d96. 198. 

- ©elébaue, 3, 35. 

- a^of6t'f9éføn, 2, 37. 

- ^^oifcinéføn, 2, 18a 

- gijaijfcggcé gabciv 1,58: 
3, 98. 

5(ébiéO(afé&attcir, 2/ 6, 
ZMant, 2, 208. 
-Q3i|fop, 3,152, 
3(é(jm ^fiibunéføn, 2, 21. 

- 2rubunéføn, ben najtfoai/ 
gc^ ^ønncføn, 2, 21. 

- 5^jrtiinnéføu, i, 225. 

- iHøbffiD, 3, 80. 81. 91 mck^bitou, 1,225: 2, 

21: 3, 176. 
^Cégrim, 2, 224, 

- ^fKbcgriméføn , 2, 208. 

- 23e|!Iibc5føn, 3, 152. 
3(|Td Oémfcfsført, 1, 257. 

- ØlmobiJf. 1, 259. 
3(élaf, Q3jørn3cinfibc^f.,2. 

203, 

- Q3ifi-cf(^aiT, 3, 94. 188? 

- (Sdingéføn, 3,15.31. 

- gitiajlna?, 1,259. 

- /poImdaKe, 1, 154. 155. 
160, 

^félaug , @i(jui5 SofnevéO«; 

nc^ 2),, 1, 1. 
-. ©ijjufb Oi-m i Øjcé ©./ 

1,1. 
:^émunb ^crnifof, 2, 21. 
2(éorf ben ^>i|tnc,l, 228; 

230, 
Zita @ub6i'flnbéb, 1, 172: 

2,21.115.116: 3,152. 
^((ii'ibQ^iin^rflféb. 1,93.140. 

141. 144; 2,254.263. 

264: 3, 4. 6. 28;30. 
r QSiiféb., 1, 60^68.70. 

71. 168. 169. 200, 227. 

249. 251. 

- fi^mb., 1, 5. 

■^ ^Vi;33«f^^ 1,169.268. 

269: 3, 15.31.40.51. 
• 23i3fiiéb.,l, 226.227: 

2,56. 
2f^ualb niféføn 2, 190, 
2(t|c, 2, 190, 2^23. 204 Mc ten emorfic, 1,214 
215. 

- ben etaifc, QEi(iféf., 1, 
230. 244. 245. 

- efiDcføn , 1 , 230. 
.?(iit6iøi(j9}Jaiéb., 3, 127. 

7in^ef)in05vm\bvi^e, i, 176. 
221 ;24: 2,79. 

- ^^oibéb., 3, 89.90. 
Znb^Hl i Qiotlanb, 2, 72« 

74. 76; 78. 

- ^alfic&éf., 2,189.219: 
. 3, 23. 

^ubulf ©itméf., ^. i^\)U 

Iflttb, ±, 101. 
3Cubun 2(^9cHéf. 2, 21. 

- 2(«9civéf., ben nailfori'igrt 
€>enncføn ,2/21. 

- S«i^«Iba, 3, 58/63.64. 
65. 69. 72. 

. 9laflbnc,^^orofféf.,2,79. 

- ef8fur,2,21: 3, 176. 
5(t)fl»> 3n9idt)éf. 2, 1/9. 

fSaatbSail/ 1/230. 
©arb ©icjrc fra Oplanbcnc, 

2, 130il37. 
^«i'bc, fcc SSigcOar&c. 
Q>flfUiuét)cn^cUigc, 1, 128. 
^eba $iæfl, 1/ 210. 
Q^cg« ^ippinéb. , 1 , 97. 
Q^finct Øiomunb^f., 2, 81. 

82.84*86. 93.97.101. 
^aqljot Jprtfonéb. , 3, 16. 

41. 53. 137. 138. 140. 

143. 144. ^a'^lji^t^^om'éb., 1,5.12. 

28. 
Q5cf9tf)oiQ5c(tir, 2, 224: 3, 

188. 

- «f 2unbc, 1, 189. 
Q5aft' ben Øtaife, 2, 223. 
♦^jalfc, 3, 150. 158. 
^jrtincQJci'gt^oiéf., 3,152. 

- ^ifTop, 1, 145. 146-152. 
153. 155. 159. 164. 166. 

- ^icibai[fc99Céf.,2, 24.36. 

- S^cibfliéf., 3, 97. 

- eturlaf., ±, 230. 

- i@»mø, 2, 82/84.97. 
98. 103. 

^itgir gogcb, 1, 138. - 
^iei'it Øitmanb, ^ctiUf., i, 
221*223.257. 

- QJonbc, 2, 131. 132. 

- f)in t5ict|!c, 1, 164. 166. 

- QJi^ibafmøi-, SHoalbéf. 2, 
203/221. 

- ^una, SScbm-grtmdr., i, 
218. 249: 2, 19. 187. 

- ^ituifwifa , i, 63/65. 

- Qfiiféføn, ^. i^emi3, 

I, 211. 

- i ©otianb, 2, 75s78. 

- ^unbfjtcidrti-éføn, 2, 21. 

- 3crn(ibo 1,104: 2,203. 

- S^flf gjomcé Ubfcnbing, 
3, 108. 

- ^jøSmanb, ^avatb S^aa-i 
faga-é 0., 1 , 4. 5. 10. 

II. 16. ao5 58'^e QMarn^ioff^e., 1,225.226. 

- nf etuMa, 2,224: 3,3. 

- ^^l^oi'béføn , 2, 203. 
QMørnuIf 9tomunb5t., 1,214 
Q3(ot.'Ub6c, 2,76. 
^iceia (SSlIaé©., 1, 104. 
©oUc^^orfnf^f., 1, 225: 

2, 18.23. 25. 27. 28. 

33.-35. 38. 45. 69. 227' 

229. 
^otf)olfafØ[»i^^on^, 1,33. 
^vanb 2(ualbéføn, 3, 19. 

- ben ®a\jmilDf, SScrmunD^ 
e.,2, 24. 36. 

«5i'citav(Tc(?9c, 2, 24. 36, 
?&icnnuflorc , fcc g(ofc 

^icftcrøigmimb^f., 2, Sis 
86. 93.94.97. 101. 

55nmijTjaf ^aiit, 1, 110. 
119. 120. 

^^i'otD^dgc, 2, 212. 

Q3i'iinoIf 5^oi'3ciféf.,3, 107. 

* ?&iurc3øtun,3,189.191. 

192. 195. 198. 

* ©ivnjar, 3, 104. 107. 

- ^ftoifcinéf., 3, 120. 
^n)niiilf i &nktiai, 1, 187/ 

189. 

- Zf)o\:\lméføn , 3, 175. 

- i 'X^ionb^jcm , 3 , 110. 

- Ulffllfcc, 3, 155. 

^ue JDigi'c, SQefctcé @., 1, 
139. 144. 146. 151. 152^- 
155. 158.160.161.163. 
164: 2, 104. ©uiiV^f, ^. i ©aibmge« 
2, 200. 

- ^ongc i 93inb[anb, 1, 93» 
110.113.118.139.140. 
141. 143. 144: 2, 117. 
118.217.254.256.263. 

Q3uflc^ia(, 1, 68. 
Q^øbuar bcn^Dibc, 3, 96. 

- ^aai-cren, 2, 187. 

- (BtmkfømmncS SSlOifat 
ba-, 2, 171. 

- ^^orflcinéfen, 3, 78.79. 
55øi'f fra gjoibcnc, 2,224. 

(£oIum6ué ben ^cfligc, 1, 

219. 
^'oindiu^ ^øvcbémanb, 1. 

128. 

JDag ^ai'rtlbéføn, 1, 4. 5. 
SDagni), Q3ii;njurf Ulfalbeé 

^onc, 3, 155. 
^a()(ti;(j Siifcfongc, 2, 200. 
JDflfc / ©ubBianb fcc @ub/ 

6i-anb i ©alene. 

- ^ol fcc ^oL 

JDaOa ^^oinarbéb. , 2, 21. 
^iQCVs^ctil, 2, 212. 
JDijcitt, iHactbgiuer, 1, 93. 

94: 3, 30. 
• 2)røte, 3, 165. 
^nft^af S&onbc, 3, 183. 

185. 190. 

- ^lar, 1, 215. 217* 

Srtwa mOcføn, 1,101. 

Sbger, 1, 106. 

^bmunb 2(bcaaab^f., S, 56, (£. 206 (gbmunbbcttibflltgc, 1,104* 
106.216: 3, 26. 

- St. i ^tigiattb, 1, 21. 22* 
€bna ^jm>alét).> ±, 180. 
(£b»af& :2(bdiaol)éf. , 3, 26. 

66. 67* 

- (JlfvaAbéf* ^. i Siiglanb , 
1, 211. 

- ^. i (Jngtanb, 1, 61. 
ggU ^fubunéføn, 2, 21. 

- Olaf ^aai eøtt, 1, 225. 

- etbfl/ijalé een, 2, 171, 

- eeflacgviméfv 1,225:2, 
18: 3, 6. 

égilcif, 1,205. 
€i(if, 3, 136. 144. 

- ^dgcføn, 1, 249. 

- ^ctiléføn, 2, 187. 

^ Øvtt, Mc5e.,l,230. 
€inar, 2, 6. 

- 2(ubun3lnrtbncée.,2,79. 

- (Epolfgføn, 3, 79. 

- QEl)oliféf.^^vcirtfl6o,2,79. 

- £)aavbfjorft, 1, 180. 

* fra ^øcbcfanb,2, 224. 

- .^Umm / 1 / 1'79. 180. 

- ^}ia(jnuéføn , 2, 171. 

- Sløgnvalbéf. , 1 , 22. 23. 
175.177. 179. 182: 2, 
170.187. 

- efaarcgUm, 1, 50. 51. 
59. 83. 86. 87. 113. 
119. 

r ^^amOciff flflver , 1, 58: 
2, 224. 282. 283 : 3, 3. 
6. 11. 12. 16. 17. 27. 29.32. 40. 41. 45 »47. 

49.53.55.98.136/144. 

200. 201. 
-^^oiciéf.2, 222: 3,18.20. 
Snbvtbc^lnaif., 3, 16.41* 

55. 138. 

- 310fcib,2,231.243:3,98. 

- Stcibai-éføn , 3, 98. 

- etiH-fai-éf., 1,68: 3,16. 
€rif Q^jobcflflae, 1, 60;63. 

70. 71. 169. 170. 200. 
226: 2, 187. 

- ^(obøjcc, 1, 4. 6. 7. 9^ 
12. 16/18. 20/24.27. 
36. 84. 179. 182. 199: 
2,192.193:3,66.73.74. 

- Si;ttmnbéf., ^. { ^luci'iig, 
1, 211. 

^ Æiafonf. Sod, t 52.148. 
149. 151*153. 155. 157. 
158. 160.167. 198. 209. 
210: 2, 94. 104. 254/ 
257. 259/261. 263. 265/ 
269. 273. 274. 280.-283. 
285/292: 3,1/3.5.6.8. 
10/14. 16. 22. 23. 26/ 
28. 31. 51. 87. 199/201. 

** ^. i ^ørbdanb, 1, 2. 4. 

- ^. i "^ijllanb, 1, 4. 

- ^.iU»iraIa,l,2.3:2,200: 
3 , 60. 71. 72. 74. 

- SHøbc, ^f>oi»aIb^|'. , 2, 
190/192. 218. 

- (Scjci'fal, 5?. i @»m*{c), 
1, 56. 66>6&. 

CPlfiaab,^.iQ:n()Ianb, 1,211. 207 ea aiin Q5unV^fé&./ 2, 200, 
(i-fla, ^. i QPnglanb, 1,103. 

104 
^mma ©lottning, 3, 56. 
€-danb, ^aton Sndé ©., 1/ 

190/194 

- St. , 1, 48. 49. 60. 
74 

- "^oi-f i (Sftiméføit. 1, 22* 
179. 182. 

Alling (Jiiféf./ 1, 18. jfr* 

- ^afonéf., ±, 157* 

- »Ocifc, 9/ 98. 

- ^^otolf (BtjaiQé e. , i, 
259. 260.264268^270: 

2, 251. 252. 266. 267: 

3, 13/16. 31. 32. 34/ 
41. 48. 51. 

(iijlaiiq ^cifc, 1, 219* 
ei;munb, ±, 211. 
^\)ilcm 5)(gi-c, 1,227. 

- (^(jbcfovf, 3, 66. 

- ©lumia, 1, 174 222, 

- ^i-ancfen, 1, 227. 

- J^mbc, 3, 66. 

- 3ail fffl ^cbcmarfcn, 1, 4. 
^i)ulf (SE^iléf. , 2, 21. 

- ben ^flltc, 2, 21. 

- ^rus«/ 1, 226: 2, 56. 

- Øauv, 2, 190. 

r fva ®»inø, 2, 190. 

- SJalijcrbéf. 1,243: 2,79. 
(l>inB3i&/ ±, 225. 

- .^dba, 2, 120.121.125/ 
127. €i;»tnb.^tmmfn,l,276:2, 

148/150. 156* 
r ©fnlbefpabci-, 1, 5. 36/ 

40. 43.46: 2, 156. 

- ©hcpja, 1, 38. 40. 

- enog, 2, 224: 3,188. 

- eøifm-, 2, 6: 3,127. 

- Øftm.mb, 1, 222.225* 
226. 

Oa.i'c fi'ft 8i;bcrøa'hc, 1,213. 
%inb (lx)m\Hf. fra ^cvIaH^ 
bene, 2, 282. 283. 

- ee jalgc (Øf jccttc) 1 , 5. 
36: 2,156. 

- e^cnbéf., 2, 137/141. 
143*146. 

ginlcif 3«H, 1, 181. 
S(cémA^^:5.iøiti, 3,140. 142.' 
glofc SSiggcvbéf., 1, 212. 

213. 215. 
glofé t^ovbf., 2, 183. 207. 
grci;|lctn bctt ^ms, 3, 97. 

101. 103. 104 107. 
gdbgcibc ^jarualéb., 2, 203. 

- ^f)oibéb. , 1, 240. 241, 
gvibvif SSijlop, 1, 234/248. 

256 1 2, 192.198.199. 
gi'obc, 1, 218. 

- ^lai'olbéf. , 1 , 4. 5. 7. 

- ^. iSvflanb, 1, 99.225. 
•gro(tc, 3, 162/166. 170. 
*gulbjT*ie, 3, 162/166. 

170. 

©fllbcr/^cbin, fcc ^cbiti. 
QJdtc ^fllfvebéf., 2, 1.3.4 (S- ao8 &(iUcOmi%,2, 6.223: 
3, 18.-20. 

1 , 18. 36. 38. 43. 
(JJangetmoff, 1, 175: 2, 

19. 169. 
(JJai'bar ©»flvaréf., 1, 212. 
&ant, 3, 49*55. 

- 3, 193. 

@aiUcbcn9)oi1!c, 3,49. 
(SJcirn Q5uiijrafgb. , ±, 93. 

94. 96.122.140:3,30. 
©civ^ilb iloUéb., i, 213. 
®ctri, 3, 193. 
©drmunb, 1, 149d51. 
* ©cirreb, ^., 3, 162d72. 
©fitcr, Sfl^a• til ^^oifcl i 

^loéfmg, 3, 101 1 103. 

107. 108. 
-3, 194. 
(iJclIccOrméf./2, 79. 

- 'X^otrgiléf., 3, 152. 
©iftObMciféf., 2,183.213. 
@Ufur^i|!op38ldf6e.,2, 

21. 

- ^aléfen, 2, 171:3,152. 
" j&mbc, %citéf., 1, 229: 

2, 182. 184/188. 206; 
213. 216. 218. 

- fia SSalbcvé, 1, 165. 
(iJIum, 3, 193. 

- ^m\W., fcc fQim^um. 

- ®circf.,l, 23. 27. 43. 
47.58.80.81.84:2,20. 

- ^^oigiUføtt, 1, 240, 
®uwp«, ^.i3i;I(anb,l/105. ©obcfi-fbu«, ^. i 3i;nanb, 
1, 97. 

• ©obinunb, ^.i(5$r«(tévflf, 

3, 122^126. 16M75. 
&obvimli^bcéb.^, ±72:175. 
©oim ^(ubulféf. (^in ^oé# 

fcb0^.t3i;tt«nb/ 1/101. 

102. 

- len Oimle, 1, 2. 3.75. 
76. 104/108.211. 

^ ^erfc i evcnig, 2, 199. 

- 5?nub ben Sunbneø 0., 1, 
103. 104. 

©vane, 3, 194. 
©mijab, 1, 241. 
©rettet ?lémimbéf.,.2, 21. 

* ©nmei*2, ^ong^obmunbé 

Ubfenbinqc, 3, 123425. 
©limfel ?5i(fop, 3, 152. 

- Jrcpfleiné ^aber, 3, 107. 
©lim, 3, 194. 

- HenQiobe, 3, 168/170. 

- ©rfla,5r.i3i)lfanb,1401. 

- ^crfe, ^ol6j«rn« ©., 1, 
225. 

- ^nmOatt, 2, 79. 

^ ^oug Olafé ^offinbe, 2. 
153d55. 

- '5hom-8fen , 1, 228. 
©vjotgai'b ^af onéf. / 1, 48^ 

49. 59. 

- fra Dlomerigc, 2, 224. 
©rip, 1, 214. 

©ri« ©amingéf. , 2, 7/12. 

219/223: 3, 18;21. 
©roa:4>aIefoI«b., 1, 224. ao9 6» 

(Bi'oft ^cvfin5^ / 2, ±99. ®ii5i'Urt ^^oiBjdi'H« ^onc, 

- ^^oi-DéD., 2, 170. 2, 80. 

- ^^oifcin ^anb€ ^., i, '^ l^r^vhUb., 3, 127.128. 
222. ®iilfc^rtvA[& ^nitbéf., 1, 59' 

05u^6l•nh^ i t>Mcitc, 1> 53. 60. 75i80. 82. 

- «t^ibc, 1, 153. (iJunbjøiit Ulféf., 2, 191. 

- ^nlrt, 1, 172: 2> 115* ©un^ilb ^itii^Iaféb., 1,93. 

- a^oifciitéføn, 2, 12. i4o. 143. 144; 2. 117. MM ©"J&- aio e., 1,2.3. 

fccvføn , 1 , 98. 

- Øiquvb3niré@v 1,176. 

- einbve, 1, 11. 12. 24- 
26. 34'36. 

(^i)ba (ivitéb., 1, 2« 4. 

- ben (SngcIjTe, Olof 'Ivugq' 
vcføné T^ioniiincj, 1,134 
136. 147: 3, 47. 

- Sobiné 5toiic i SSiwi^/ 1/ 
260. 

- evt'nb ti'c(!a<jé ^. , 2/ 
256. 

(JJinb IDancf., 1, 100. 
^afqum i (8i;b4'iø/ 2, 81* 

84. 101. 
Jpafui- dJobbnrc. 1, 244. 

* S^at, 3, 112. 115. 

* S^afc, 3, 112. 115, 

* - 3, 193. 

Jpafon 2(bc[flccnéfo(lrf , 1, 13^ 
16. 18*20. 23.-26. 28.-46. 
48.50.52.77. 81.200: 
2, 1. 3. 32. 39. 41. 43. 

- eiifér.3fliL2, 256: 3, 
27.31.32.37.41.53.46. 

- ten &amk i ©Dcirig , i, 
63. 66.68. 70. 81. 200. 
©ijotqaibéf. ^fabc -' Sflif, 
1, 4. 12. 13: 2, 187. 

' ^i« moi'iie, 1, 62. 63. 

65.-68. 
^afon bcii 9)?flP9tigc, ØigiU'b 

^fabc /JailiJ e., 1,5. 28.50 53.56*57.59.60. 

62. 74-87. 109.112.115. 

117/120. 137. 138. 144, 

146.148.-154. 156/161. 

165.167. 169*174.184; 

199.201.202.-206.272: 

2, 14. 23. 39. 42. 43. 

45. 48. 56/61.63.81. 

86. 93*96. 101.-105. 109. 

137. 138. 152. 153. 165. 

166. 171. 192.254: 3, 

16. 27. 53. 80. 82. 91. 

93. 94 109. 137. 143. 

155. 189. 195. 
J?a!b jøin S^ak, 3, 92. 93. 
Jjalboirt 9iolféb., 1, 229. 
^fllbov ^ciicbéfoipanbi'i', 2, 

19. 

- ©iibmimb ben tDiOrgtigc^ 
e.,2, 183. 188. 

- ailugcf.,!, 229.230. 

- 0(af ^aaé ©., 1.225. 

- paa (^!eibin5é(lcbja, 1^ 
190:2,37. 

- enoircf., 3, 136.140. 144 

- ben Ufiillnc, 2, 260. 263 
280. 281. 289. 290. 

^olfbfltt '3>ancf., 1, 98. 100. 

- ^»ibbccn, 1,222. 

- ben ^\)itc, S^axalbifen, 
1, 4 6.7. 

- S^øiidQ (^8i6ecn)^«ralb^ 
e.; 1, 4 5. 7. 177. 
178. 182. 

- Sml, 1, 5. 44. 

- brn3)JiIbco3i3}?abiIbf,l,l. aii ^. S^alibm ®ii]ui5éf., 2, 115. 

- eeaitc, ±, 1. 28. 

- - ^mlbéU, 1,4.6. 
11. 12. 16. 17. 

^atficb, 2, 1. 

- XpnififDéf., 2,189.219: 
3:23/25. 

- 23aniaabf j!ja/^ , 1, 92. 
113. 118. 120. 130: 2, 
6.14x16.2425.33.35/ 
36.38. 45/56. 69. 71/ 
79. 188/190. 196 218« 
223. 270. 271. 275;278. 
283;285: 3,2/9. 18'25. 

.^alfii&c't^oi6iøinéb.,1225. 

(!ulbéb. , 1 , 225. 
Jpalfdflf ^jalar, 2, 224. 
^aa(35ubmim&ér., ±, 225. 
JJaae^in Spmlie, 2, 79. 

- 0(af ben S^aWif^ié @tam/ 
fabcf, 2, 21. 

- 9>ia?|l, 2, 171. 

- pna @iba, 2, 170. 171/ 
176. 178il80. 210. 212: 
3, 78. 96. 

.^atlrtb Støqnualbéføn , 1, 

175/177:2, 169. 
£>a«flijlcinefja(b, 1, 129. 

130.255: 2, 229.230. 

243^245. 247. 248. 265. 

274*279. 281. 285. 290. 

291. 

- Oiméf.,2, 79. 
^aljlcin, 2, 224. S^dWin ^(iféfcn, 2, 224. 

- iHom^n^éfell, 3, 128.134. 
135. 

J?nImb.Mé, 2, 57/61.63.' 

65. 69. 
S^aiMQi^c gvobcéb., 1, 218. 
JJama,3, 67/71.74. 
Jpamal X^ormob^f., 1, 218. 
^aialb ©oiniiJf., 1, 26.27. 

59. 74. 80. 82. 83. 105/ 

110. 116/118. 137/139. 

144. 147. 232: 2, 43. 

m. 117. 217. 

- (^KddUlti, 1, 17.18.23. 
27.38.39.42/49.53-55. 
57/61.77.82: 2, 81.84. 
86. 

- ©lornjTc, 1, 55. 56.70. 
82.172.251:2,21.115. 

- (5)ofi'af4)(!n) S^aaxiac^Qx , 
1, 1.-7. 9*20.30.39. 44. 
47. 82. 108. 169. 173. 
174/176. 178. 181. 182. 
194.199.202.211.216. 
221.270: 2,41.42.79. 
115. 120. 156. 168/170: 
3, 38..64. 66.71/74. 180. 

- ^ilbcranM, 100: 3,177. 

- 3ai( Ue ^niu^aialb. 

- ^. i 3i;llanb, fce ^laf/ 
f)rtiQlO. 

- ^mib ten ^BJagtigc^ 0., 
3, 56. 

- Olaf ^i{;99vcføné ©., 2, 
195. 

02 ^. 212 S^civaib Støbjiccg ,1,1. 

- ©iguftf. , J^., 3, 49. 
51. 55. 136/138. 144. 

•- Øvcnb '^'vcjlorgé 0., 1, 

144. 
^flvff ben S^MéU, 2, 223. 

- 5?. i 3i)«<^nb, 1, 98. 

- É. i Spdanb (ben 2bcn), 
1,98. 

^ paameinrt, 3, 117.118. 

- i ^^jortfl, 1, 276: 2, 
128. 146d49. 156. 

^nfrcin 2ftfcføn , 1 , 214. 
J&auf, 3, 493. 

- ^aerof4/14.15: 3,73.74. 

- fra JjnfogdanD, 2, 427. 
128. 146d48. 

^aufci', Q3cifcnfa*, 1,239. 

240. 
* ^aufm*, 3, 165. 
.^attoi'b ben ^uggenbe, 1, 

154. 160. 165. 
. fra Ol-f cbnl, 2,224. 

- af)orfin 3avré e., 1. 179. 
180. 182. 

jjebtn (®fllber/i?cbitO, 2, 
179. 

- ^^oi6jein6fen, 1, 243. 
247. 

»^etncfUftte^am, 3, 174. 
^cf^nØrnéb., 1,214.215. 

- ^i;uff ^lugaé 1)., 2, 56. 

- .^elgc ben ^D^fl^reé^., 2, 
79. 

- ^^oib ^fegqeé ID./ 1, 
219: 2, 187. S:?cUci ^^oreiéb., 3, 128;1 30. 
S;cl]e ^jola, ^'etil Slabnafeé 

e., 1, 220. 221. 223. 

249. 

- ^jøin^unaé©., 1,219. 

- ten ^i'cefnc, Tfégeii-éføii, 
3,81. 93. 94. 

- (i5ubi-ebéføn, 1, 222. 

- S)ccmé\(i\x, 3,180. 

- .^. i ^anmnif, 1, 100. 

- .<^.0(nféJ)of|Tnbf,2,129'' 
131. 136. 

- l)in 93ia(]ve, dn^vinbéføn, 
1, 222.226: 2,79. 

- Ottflvsf., 1,257: 2,19. 

- t^oveiéføn, 3.121.-125. 
Jpcming, ^. i ^^ijKanb, 1, 

97. 

* øtvntfini'olbsføn, 1, 139. 
^cniie, ^eifei-, 3, 10. 

- ben l|le, iteifci, 1, 99. 
108. 

^ci-bté ©obeéb., 3, 152. 

- C^-nbilbeéb., 3, 109.120. 

- '^l^orbéb. , 1 , 230. 
S^cveb SBijTop , 1 , 100. 
^erfin (JEriféføn, 2, 200. 

- 'X^orgtléføn, 2, 199. 
^erjiiIf33onbe, 1,213.214. 

- <5i;\Jtnbéføn , 1, 225. 

* v^ornséføn, 3, 180. 
.^ermunb iBerforif , 3, 65. 

68. 69. 

- pfl« (^iiéUttc, 2, 213. 
.^eivøb Savl, 3, 189. 213 ^■'% S^cifciiOittcl, 1,214.215, 
^tTVØf Jl^ol•^3Cl•^cé^., i, 218, 
^idm, 3, 194. 
»0jafmai'3ail, 3, 71,72.74, 
J^lnfmgvim, 3/ 62. 64. 69. 
Jojaftc efcqiufw 1, 229: 

2, 184 »188. 206/213. 

216.218: 3, 33. 
JoilDai €i;[lcinéføn, 1, 227. 
S^iibe QEplIctn^l), / 1 / 4 

- ^vnnnbéD., 2/ 6, 

- ^olféb. , 1 , 174, 
^((fectjarbc, ^i'onnint], i, 97. 
Jpilbcgun, flScfctcé ^oiuv 1/ 

139. 
J;ilt)ci', 1, 227. 
^ifOcii^cé øønncr, 3, 180, 
JJjaiK'if Slobmoi'éf., 1, 214/ 

217, 
S^knne paa øaiiiOe, i, 241: 

2,212. 
^lif 9toIfé6.,l. 225.226. 

- ^oifcinai'éD., 2, 187. 
Jpløbvci- fec 2ab»cr. 
.OoImfiiJ) (Jiiféb., 3, 12, 
Jpofmøongc/Slafn, 2, 190, 
^o(m|!cin2(trcf,4/2l4 215. 
Jpiafit, ^i'ofn^ilb^ ^vnntv 

^loalbo. r. i>. rcc«n5a-9t, 
^lof, 3, 193, 
i?iut u^ajii(f6f., i, 225. 
Xpi'ccvce fcc 9tøii^ 

Ijovg, 1, 121. 
J"5>imba|lc(iiaf Sail, 2/ 21, ^m\o,^->i{iop i^icmcii, 199 
^'»iiiu'øb 23i'frc5ér./ 3, 18. 
149. 150. 

^Si^uiberøit. 

^uitfaf 9tflo"<»i*éfv 1, 104. 

fynnitu} , ^. Oliifé ei^otjf i> 
1, 249«251: 2, 193, 
251.266.285.286.292. 

,6«n(j^cn(ø|"., 3, 160.181. 

^øfbc/^&oib ftc ^^orbpna 

J^øfbC, 

- Snijcmunbéf. , 3, 127, 
S^nw^, 3, 194. 
.^øi'bcfnaio 1, 13.58.214 

258.260: 2,52; 3,75. 

78. 95, 
•ftøibcfnuD ^cn-afbéf., 3, 56. 
r- øigmb Oi-m i Øifé 0., 

1; 75, 104. 105, 
^øi'gc, 3, 90. 
«ø|lu(b2)arcN(Jf., 1,224 

225: 2, 18, 
3bun, 2, 92, 
3niUK,2, 170. 
-- bt'u 9iøbc, Stolféføn, 1, 

229. 230. 
Sngcljorg ©obmunbéb,, 3, 

122. 123. 125, 126, 

T s^(^K^\^ s^^^x^c^^m^^, 1, 

4 44: 2, 156, 

* Ottaiéb,, 1, 139. 
3n3jalb, i Sngfaub, ^., 1, 

100, 101, 
,, Siobi'i'øn, 1, 225. 

• ^dijcløn, $,.,1, 222. % 214 - ^f Iqc ben tDJagrcd @. , i, 
226. 

- erarc, 3, 65.68.69. 

- igif. 2,1.2. 

- ^^oraiéb.,2,76;78.189. 
190. 251. 252. 

- %l)ovteHb.,i, 147.166. 

- <tn;33»eéb., i, 169: 2, 
196, 197. 226. 

3nlK9Cl•^ 2)a9(?pgé ^efcv, 
2, 200. 

- dronning/ 3, 43. 

- ^ara(&éb., 1,4. 

- Sobinéb., 1,168.250 251. 
Snc^cnuinb, 2, 12. 

« bcn(5Janifc,2,21: 3,127. 
• jpafiuéføn, 1, 244245. 
Sngcdb Sobin^b., 1, 168. 
250. 251. 

- bcn9iiijc,3,58 60. 
3ngoIftf)ov|lcinéf, 242.13. 

- Ørnéf., 1, 214 .'219. 

2,20. 

- Jpccngé ^onc, 3, 180. 
3élcif, Q3i(!op, 2, 21. 
3v«i' ben Q3ccnl»yfi', 1, 104. 

106. 

- £jomc, ^ifinqéf., 3, 98. 
100. 103.108/109. 116. 

- S^øgntjnlbéf., 1, 176. 

- ©mctta, 2, 224. 

- »ibfabmc, 1, 100. 101. 
Sfliifelcif, .^., 3,42. 
3<»nign*bc; ^obiané ^onc, 

1,230.238. 3arn9ci'bc2fotéb.,2, 171. 
Sflrnffftigc, fce Sofrnjfegcje. 
*3«n|!jo(b, 3, 112.113. 
Satmunb, fcc (Sbmunb. 
3at»ai-b , fce ^b^aib. 
So^anncé ben 5tf/ ^J^avc, i, 

211. 
3o^rtnncé Q^aptifla, i, 248. 
Son, SJiffop i ^lonb^jcm, 

3, 152. 

- bcnJ5cUigc,?Bi|Fop,2471. 
Soi'cibc, 2fi*cbcn l^arbcé 9)Jor 

bfr,2, 171* 

- 'if)ibi'aubcéb. , 2, 170. 
3oiun, 1, 205. 

- S^ciH iDJobci-, 1, 171. 

- 3"9t'm¥nb ben &amké 
5>., 2, 21. 

- >3J4ann\)ité6i-effa, 1, 227. 

- ©fjalbmø, 1, 12. 
Soflcin €riféf., 1169. 170. 

171. 174. 183. 185.187. 
249:2,36.52.55.224 
248. 

SuHami^ a^ibing, 3, 26. 
5ain(!flf3(jeptta2)rjc^ 1,58: 

2, 32. 33. 39. 40. 44 

236: 3,98.155. 

* 3øeul, 3, 164166.167. 
170. 174. 

3øful Sngemiinbéf., 2, 13. 

* 3ørunb, 2, 184. 

- ZtkU, 2, 190. 

- AciH, 2, 7: 3, 126. 

- f)in ^rtilne, 1, 228. 

- 0(fcipia|l, 3, 181.185. ais 3=:f- t(v, 3, 128.135. 

i^atltn @angcrofféb.,2, 19» 
«alf 2lé()ciréf. , 2 , 21/23. 
69. 70. 225. 227. 

- fra 0\)\mbct\c, 2, 48. 
52. 55. 56. 

^a\i cikv ®i;n(ngaifa(i^ 3^ 
137^39. 144. 

230. 
5tflic of (^n)ti\\<i, ±, 32. 

33: 2, 37. 
^nie, fce Xl)oimob ^nrf. 
^oil fiøbvciéf., 1, 98.99. 

- ^øtiy>€v ben Ungcé <S., 1, 
108. 

- gpippinéf., 1/ 97. 

- bcniHebc, 3, 81. 

- ben (Stovc, *pippinéf., i, 
97. 98. 108. 

5eairc,^va!, 1,217.218. 

^ailomnnSebDciéf., 1,108. 

^arlé^øfub Siiféf., 1, 169. 
170.171.174.183.185/ 
187.249: 2,36. 

^etii ben <Jcn()aflnbcbc, 2, 
187. 

- ben (Sifljle) XaaOcIijje i, 
227:2, 180. 

^ ^(abnocfe, 1, 219^222. 
226.227.249.257: 2, 
19. 79. 

- /;an3, 3, 281. 

- bctt^øje, 2, 224. fee .^øi'befaai'c. 

- ^alf, 3, 152. 

- »mave, i, 229. 

- Sanbnamémnnb, 1, 228. 

- i SUummebafen, 3ai(, 3, 
180. 

- fia 97ummeb«rcn, 2, 187. 

- fva Slogelflnb, 2, 224. 

- 93eii', ^eife, i, 221. 
^ecilbjørn §in &amk , ±, 

219. 
-^ ^etiléf., 2, 182. 187. 
^iniif, 93iOa(bé ?5iobeiført/ 

1, 101. 
^ifping , 1,41. 

^jamn Olaféf. , 1^ 225: 

2, 18^31. 33.35. 38. 
45.69.70.186.188.196. 
225;229. 

^jaiual, ^.i3ifanM,180. 

211.226: 2,203. 
matti^axaib, 1, 2.97.98. 

105. 
^(aufc Q3ø9C|De, 3, 81. 
-- ^()oit)a(béf., 1, 242* 
^leif,l,71. 
^leifon, 1,70.73. 
^a;p/ ^eifc, i, 58. 59. 

259. 
^nub55ana/a(!, i, 59. 105< 

107. 

- ^anef., i, 100. 

-. ben Sunbnc(Xfccac/^nub) 
±, 102*104. ^'M 216 3, 26 28. 35''37, 41.46. 

56. 
^obion '^'m-e, ^iUféf., 1, 

230^232. 234''238* 
^olljem etattcr, 2/223: 3/ 

14044^. 
-- ^^otbéf,, 2, 183. 188. 

207. 
^o(6jøi'U (Snepper, 1, 225, 3: 

1Q9, 
^ etnrfciv 2i292: 3, 1;3, 

5.28, 
;^oIfinna 2fvalbéb.,2, 6/8. 

10.11. 220/222; 3,18; 

20. 

^o«(©a(ceo(0/ 1,223,224: 
2, 18, 

- eibu?iaféf„ 2, 170, 
^orofoiiii, 3, 62. 69. 
^oljlcg bcn^i;nbi3o 2,17Q. 
^oltoifa ©fccjgcéb., 2, 208. 
^oiifll Stcinniobéf., i, 224. 
^oni'flb, 1, 108. 

- ^oni'a{>^f., 1, 108, 
^lutti ben &mle, 3, 97. 

- ben ^nQ\:e, 23emunDéf,^ 
3, 97, 101/103. 

.^vt3 Sail, 3, 58. 
2cbe, 3. 68. 69. 
5Jc(f ^riféf. bcit Sløbc, 2, 
190. 192. 218. 

- SHpbmnrér., fcc S^jeiUiU 
^ Øéfin%, % 102. 103. 
Sco 2ø&»a*f,, (Stplfouuinij/ 

X, 211. ?eo ^toieonning, 1,97. 
2jot ?)n9vilbéf„ %, 171. 

1, 83. 179. 18a 182, 

fijotolf OlTcrpvoff!, 3, 81. 

Sivcbafj, ^ijl0P4 1/ 100. 

Slobin, Sdin^éf., 3, 15. 

-^ ^. Olrtf^ ^(cbfabfiv 1, 

168. 249-251. 

- i^evvig, 1, 260, 
2opt ^in ©amic, 1, 218. 
fiot^fld«^ Søbm'éf., X, 98. 
Høbvci- ^Ci-nolbéf., 1. 108. 

- ^ndbcn^tpi-cé^. 1,97. 
98. 

-» ben Sflnge, %, 223. 

• liløboei'éf. ben Ungc^ 1^ 
98. 99, 108. 211. 

-» fiobuei-éf. 1, 108. 

• eiguibéf., 1,183, 

•r ^^oi*finJjjcci'nef(øi)cr6@.^ 

1, 83. 179. 18a 182. 
SRaanc ben ^lijlne, 1, 245. 
iJKagnilbe, 3, 74. 
^iagnws (£inavéf,, ^((?pp, 

2, 171. 

• (55iérni'éf.,^i|fop,2,171. 
« ben ©obe, 3, 44. 49. 51. 

53. 55, 139. 
-. ^^oi'|lem6r.,2, 17a 
9}2rtiv 2, 18a 

- ^auirtlbéf., 1, 218t 

-» Søi'unbéf,, 2, 7.-9; 3, 

127, 
tOZflvcjblob, 3arr i øfotfnnb, 

x» isa ai7 SOJ^O. SDiai'tutu^, ^i^op,i, 252. 
«mdOl•i9^af^ønn, i, ±76. 
tmdfolf, 3, 185, i86. 

225. 
♦iO^cngfeb Ofotanéb.,3, 195/ 
198» 

£Dii(tacI ^toffongc, 1, 97. 
S0iibfiovb/@fc9flc, 3, 81, 

82. 130. 131. 
SS!flocilb f)in 3)igvc, i, 101^ 
SKofcé, 3, 49* 
9DIo|Icv/efc(j(jo 2, 252.-254. 

1/225:2, 18. 

5^rtbbobt> SQiemg, 1, 211. 

212. 
mavf, 2, 185, 

- af etftf, 1, 33, 
S^atfcivc, ^i-Æf, 1, 213» 
3'?cfiulf, 2/ 184. 
9)in(Sinb^f., i, 5, 
3^ic<?fpvM^, i^tplfongc, 1, 

97. 
37it6jøi'(j, O^vifCfé i5M)civ 

2. 19* 

3]ibiin3 (JJiaKaub^'f,, 3/ 85, 
87, 

3, 105, 10(?. 

- SSimf, 3, 152. 
Obbkif, 2/ 183, 
Om9i', 3; 193. ♦Ofotan i Oforrtn^fjovb, d, 

195, 
DIaf 'jféjjcivéf, 93ftta6n;bav 

3, 81. 93* 94, 
f. 2)icn9 0cn9UfF02,224^ 
r ben (SngcIjTC/ ^ini'i^^feii/ 

1, lOi, 
-. ^eilan, i, 222;224» 
^ .5aval& ^aai'fagci'iJ ø., 

1, 4. 5. 7. !!♦ 16rl8. 
199; 2/ 156, 

r paa S^awtciQii, i, 239. 
240: 2, 6. 9. 11. 12: 

3,18e 

« ten ^cttigc, 1, 172: 2, 
21.115.116: 3, 31;47. 
49. 51.152, 

-^ Hn ^viDo^w i# 17 6 
222. 

- ^, i «5ict(Qnb, 1, 22, 
•^ ^, i @ucii(g, 1, 100. 

?^ 5tyai-aii< ^, i gdanb, 1^ 

134. 172. 
•^ Cang^alé, Q3ijøvnsf. 3, 97. 

- 93art, JjøHulbéf., 1, 225 5 

2. 13. 20. 22. 23. 

r ^lyggvfføn, 1, 6t 661/ 
74. 81. 88;96. 113, 115;? 
117. 118, 120/137. 140, 
147,166. 167.169d74. 
181487, 191;202. 205.' 
209. 226. 249''259, 266; 
276:2, 14.1648. 23; 
56. 63. 65. 67-71. 74. 
76. 79.95. 1054U. 114- 
116. 118/132, 135/137, 0'1>. ai8 141.-146. 148d68. 175. 
176. 183/190. 192;197. 
203.206.207.209.216.' 
219. 223-227. 229^255. 
257/292: 3, 1;9. 11. 13> 
15. 17. 19.-33. 40. 42t 
48.5l;57. 110. 114/118. 
120. 121. 123;126* 135. 
140. 143-145. 147. 150? 
158. 160/162. 168. 172/ 
176. 179. 195. 199. 

► ben evcnflfc, 1,56.210: 
2, 117. 189. 190. 254, 
257. 259.'26L 265.-268. 
273/275. 277. 279: 3, 
12. 26. 40. 145. 146. 

Oløf 2(ai-6ob (ce Titef. 

• TiéhiBtn^Kii 58:3/75. 
79. 98. 

^ ©runolféb. , 3, 107. 

• SRa9nar£o&6iofé5>.,2.21. 

• a^oiflcinéb., 1,222. 223: 
2,79. 

Orm, 2, 224. 

- €9«rféf., 2, 21. 

- ©ellfiéf., 2,79. 

- ^aUc^in^uibcø®./ 2,79. 
-. iJoDianéf., i, 230. 238: 

2, 213. 

- afix)X(i, 1,33:2, 37^ 
^ £i;v<jia, i, 189:2.37. 

- efogancf, 2, 224. 

- etoiolféf., 3, 181/186- 
188/190. 192-201. 

- %f)oxim\„ 3, 56. 

- %e^nM, % 212. Oitip <^^\mi\i.» 3, 97403. 

107. 108. 113. 
0(1 "Xf)oi(ldnét., 1, 222. 
Ofvaf Oévifciéf., 1, 257: 

2, 19. 228. 
OétJnl^, 1, 219. 
OévifiT ^dgcf., 1, 225. 

257: 2, 19. 20. 
Ottav ^jørnéf., 1, 257. 

- 3airpaa@olIan&, 1,119. 
139. 

• 3ai(iJ?ofm9rtai'b, 3,173. 

- fva Oplanbcnc, 2, 48. 49. 
r ^^orwalbéf., 2, 1/6. 9» 

14. 
Orco ben ^torr, ^cifev, 1, 
61. 100. 108. 

- ben Sløbe, 1, 108. 

- liXi Unge, 1, 108/118. 
120.128.134: 3,10. 

Otro/Svenb fec ^»enb ^vc*' 
(fofg. 

^arnatofe, 1, 138/140. 
Rainer ^ofeéf,, 1, 139. 
¥>afd)ali^, $ave, 1, 98. 
Q^atrcc^, Q5i(fop, 1, 219. 

220. 
¥>ctfr, 2fpo(?fr, 3, 197. 

- ^. i eajclanb, 1, 100, 
$ippin, 1, 97. 

^ :Xn3ifcéf., 1, 97. 
. ^avléf., 1, 97. 

- fiøbweiéf,, U 98. 
$)(acibu^, Gibber, 1, 128. 
iioppo, ^i(!op, 1, 116. 

117. ai9 ^''% 9>oiid, ^iflop, i, 125. 
128. 

3t«fu JJofmgaai'béfrtvci', 2, 
85. 86. 

- ^anqéf., 3, 180. 181. 

- Ø^mimb ^itu gatav 2, 
56. 

Stafn^ifb ^ctiléb., 3 , 180. 
SUføit .^irtn)flfé&., 1,226. 
iRaqnni' 2o^6rof^ 1, 1. 21. 

75. 99d01. 104: 2, 21. 

203. 
• 9ii;fftl ftai'rtlbéf., 1,4. 5. 

243. 

1, 18. 84/87. 

i, 18. 27. 179. 180. 

- QEdingéb., 3, 15. 

- l)t" 03ia9ti9C, 1, 4 6. 

- @i9mb,6Jov«5).,l,1.2. 

- "^^ovalféD., 2, 88. 92. 
94. 

!Kflm6ci't, ^iffop, i, 98. 
diane, S^ilbtvéf,, 1,227. 
" f)in tSibtfavnc, i, 55. 

- , 3, 194. 

Slrtpp Q3iøvn^f., i, 219 : 2, 

187. 
iHnub ^itt Stamme, 2, 156; 

160. 163. 

- i dimb$ø, fcc ^unnat 
SHøgnwfllbéf. 

- fcc ^^ovjldn SHflub. ^eai, i, 71. 72. 
SKeffia^rtrbc,l, 242:2,200. 

- fcc ©fjalbicf. 

incfna ^(égcii'éb., i, 225: 

2, 21. 227. 
9?cibai', 3, 97. 

- 3«i*n|?cii9cé Sai'Oi'Obciv !# 
58 : 3, 98. 

t^eitni, 3, 62, 67. 
^cinfrcb (JJobofii&éf., i, 97. 
SKcfni, 1, 71. 
atcfon, 1, 71. 
SHem6ionb, ^ijfop, i, 100. 
SHing ^nnulo, ^. i 3i;Uanb, 
t97. 

- ^ogiJf. af9lm9fn*3C,l,4. 

- jprtinlbéf, 1, 4. 5. 

- ben ^»ibc, 3, 62-66. 68. 
69. 

- .^., fcc @i(juib SHing. 
SRoafb ^iuf,2félafér., 2, 203. 

- Siomunbsf., 1^ 214. 
^ Ulféf., 1, 229. 

Stoai- Uiiesf., Offciproffl paa 

^ungfl, 1, 212. 
SHobmai- DJonIbsf., 1, 214. 

215. 
iHoc ^in ^vibc, 1, 55. 
SHoIf fcc ©rtiigciolf, 

- fia2rm, 1,225. 

- ^etQC bcii SOJagic^ 0., 1, 
226. 

- 3"9l<»Ib«f., 1, 225. 

- ^ctU^f., 1, 229. 

- S^cfja, 1,174:3, 62;66. 
68.69.73. 3t'^®. 220 iHoff DcnSlisc, Ulféf., i, 
229. 

- iHoofbéf., 1, 229.230. 
Stonflu^^Høgnufllbér., 1475: 

2, 169. 170. 
Sicmunb ®rcipéf. , 1, 214, 

- (JJiUbtflub, 3, 66. 

^ tcn^alte, 3, 127.128. 

130.-134. 
Slubbrt, 3, 69.70.72. 
Slunolf Ulféf., Offci-pfPfl^/ 

3, 183d85. 188. 208, 
216. 

f^ebchmn, 2, 153. 

66. 67. 

- 3ail, nmøu, 2, 496. 
197.251.252: 3, 14. 

i^ goOinéf. fia 8j(Jiin*q, 1, 
153. 260/268. 270. 271* 
276; 2, 16. 17. 

I* fra 5W|oIa/3, 66. 

■^ !SKøvc.'3oil/ 1/ 174/178. 
181.211.: 2, 19. 168. 
169.187: 3, 66.73. 

fir Sicttlfkctt, 1, 4. 5. 9. 
10: 2, 120. 

SHøfif/ Si'ifcfncé ^oWmQ, 
1,97. 

- ^aralbéf., i, 4. 6. 

©argci'bc (^(cinolféb. ^ 1^ 

226. 
øam, 3, 193. 
©dt^oicf, 3, 35. 
©cmiiifl, 3, 193. ©ic^fafl, 1, 225. 
Sigfrcb, ^, i 3vUflub, 1, 
97. 

- ^. i ©rtitmavM, 98.99? 
100. 

100. 
eig^uat efjatb, 3, 14. 15. 
-r ©ui'téf., fiaugmanb^ i, 

227. 
ei3mwnb^lT|Icféf.,l,16t: 

2, 82.84*91.93.-105. 

107 1114. 150*153. 
r ^^oføjørn ©ata|lc3é Q5io* 

bci, 2* 81. 
øigdb, 9løc)nua(bé ^onc, 

1, 261.264 266; 268. 

270: 2, 17. 

- etoi'i'aabc, ±, 56: 2, 
114dl7. 119. 196. 257; 
259. 261. 

(^iijrøb ^ai-albéf., i, 4. 6. 
12. 16*18. 

- %{c, i, 4.5. 
ei9tn;(j^af(|Ibér., 1, 4. 5, 
©igiub ^i(b, 2, 224. 

^ (^tn03^ccgtiijO,55ijlpp,l# 
206;208:2,49.50.122.' 
124.155.156.158.168? 
250.251:3,10.144;153. 

i^ Q5iic ©igi'c^ ^., i, 163. 
164. 

r ^lif Q3jobcj!aacé @,, i, 
70;74. 169. 200. 201. 221 a 176.181.211* 222: 2, 
169. 

- j^inbéf., ±, 5. 

- ^^ofncvéOntic, 3, 177. 

- (^rittif^Onne, 2, 154 155. 
^ ©uiniai* S^clmhwS '^xos 

bci", 2, 65.68.69. 

- frit ^aIo.i]c(flnb, 2, 127. 
128. 146.-148. 

- ^mt, ±, 1. 2. 

12.13.18.24.28.31.34. 
45.44. 47/50. 52. 81. 
198: 2, 39.43: 3,137. 

139.140.144.147,153. 

- .t.Oldfs^of|inbo2,129/ 
d32. 133. 136. 

- 5øbv(?f^f., 179^183. 

- OimiØif, 1, 1.75. 103^ 
104. 

- 9vin3 , 1 , 100. 101. 

- SHifc, .^araltxJfen , 2, 
115. 

- paa Øonbnofé^ 3, 66* 

- eicfa, 1, 18. 57/59. 
259: 3, 75>'78. 98. 

- @i;r,2,115.116: 3,152. 
^ijnnilb (Stnltl)al•rt(^é^., ±, 

139.144. 146. 151453. 
159: 2, 71. 117. 118. 
223. 254. 259.-265. 267. 
269.274.287: 3, 3.4. 
6. 17, 21. 29. eiffi'cfFnffc, St.,±, 105. 
ejone, 3, 67.70.73. 
efagc ©foprcéf., ±, 243» 
efdbiTf, 2, 182. 
efallflgiim, 1, 225: 2, 18* 
^tcm, 1* 229. 

- 3(é5iiutéf., 2, 208. " 

- f i'c ^1 i b f j o r b '' f f g q C. 

- ^^oi-rtiTiii?)"., ±, 241« 

- ^^orgciféf. , 2, 187* 

- paa '])rjc, ±, 153. 

* ©fdflncj, 3, 119. 

* 'Sf|albi5cllcf øfjctfbgffbc, 

3, 112. 113. 119. 
*®f)albim', 3, 112.114 

115. 
efjalg QEilmgéf,, 3,15.35. 
efibc ^iit ©amft', 1, 230. 
efoptc, 1, 243. 

m-se., 1,83.179.180. 

- ^^oi|lcinéf.,2,274 282j 
3, 6. 

efum .tjai'taitéf. , 1, 225. 
efegfiiitoflc, 1,55.56.70. 
eicttu/^dgc, 3/ 128»135. 
^fcttti»Q5jern 9toavéf. , 1, 

225: 2, 199* 
©nccfvib ^\\\ Sinjlc, 1,4.5. 
©none, Oitcr/^iccrt/ 2, 20. 

210: 3, 136. 

- etitilcf^n, 2, 274 277: 
3, 1. 2. 4 

€bncciilf i ©antø, 2, 81. 
eot'fc, 23if ins , 2, 1/5 : 3, 
107. 0. aa2 eotc, SSifing, 2, 4. 5. 
©pflf Ijøbvaiøn&otéf. ,1,241. 
eraiMb ten QimU, 3, 177. 

178. 
etairc, 3, 193. 
etcfnci- 3ail, 1, 139. 

- ^^ofgiléf. , 1, 248. 249. 
256*258: 2, 105. 106. 
229: 3, 17. 194. 

©tein, 2, 4.5. 
©tcin^vim paa S^cbcmaxUn, 
2. 91. 92. 

- i Øigicwig, 2, 56. 
©ccinfcl, ^. i 8\)cirt(?, 1, 5. 
ettinmob Øli^cvéf., 1, 224. 
etcinolf, 1, 226. 
^tcinun efalbicf^ SJobei:, 

2, 182. 
©mntf)oi', Olaf 9)aaé ©., 

1, 225. 

©torolf .^angéf., 3/ 181/ 

186. 190. 
etrut^aialb 3rtif, 1, 139. 

140. 144: 2, 261. 
©tuf efjalb, ^^oibéføtt, 

2, 20. 

etuila, Offcipiccli, 1, 230. 
^tmkfønncinc, 2, 171. 
@tt;i6iøin, 1/ 56. 
^m 'i^oigiiméf., 2, 190. 

191. 
etiKfav af OJimfc, 1,153:2, 

37.265: 3, 98. 108;111. 

115.116.119. 120. 
- iHcibatéf., 1, 58: 3, 

16. eumailibc ^crjulféf. , 3^ 

180. 
eunnifa, 1, 203*205. 208. 

209. 272. 
euit 2(66iøinéf., 2, 180. 

- "X^oiiWnéf., 1, 227. 
evabc, 2, 198.199. 
©van^ifb ffe^i(bcSi;|lcinéfb. 
^vanlaug ^^ovmobéb., i^ 

229. 
e»cnb TClpfcéf. , 3, 46/49. 
51. 

- 3«vl, ^afonéf., \, 153. 
155,157. 198. 209: 2, 
94: 3, 12.14. 16. 27. 
31. 32. 34. 35. 40. 51. 

e»cnbéf.,2, 137.138.141; 
143. 145. 

- ^vfjlcrg, 1, (1177)138. 
139. I4ld46. 232 234: 

2, 117. 118.217.256/ 
261.265/268.273.-277: 

3, 10. 12. 13. 17. 26. 
83. 84. 89. 140. 

- \ii\\ 9i5(brc, 2, 137d39. 
14M45. 

©vcitin^ SHunofféføit , 2, 
183. 188. 206. 207. 

©vin« ^T^jainc fcc '^jainc fia 
@Dinø. 

eaming, © lité'éSabf r, 2, 7. 

©amunb ben Sofvbc, 1,212 
2, 171. 

- brn ei;bfvøi|!c, 1, 230. 
eaInumbSiIiféf.,i225.230. 223 ©'^5:. ©øfvnMoff, 1,7. 

^øhm- &otcto\\(^c, i, 225. 

eøibcf, 3, 194. 

Xcit, 3,194. 

- ^fé^ciéf., 3, 55. 

- ^ctiféOiøi-néf., 2, 182. 
187. 

^^aii()6fflnb 93il6a(^éf. / If 
121. 122.136.184.255: 
2, 105/107. 175/184. 
186d88. 

^^ibranbi, 2, 170. 

- e>itnf)MéU, 2, 171/175. 
^^oirt, 2rii5un ©fafiilé 5).^ 

2, 21. 

- Q^rtibéb.. 2, 130. 131. 
133. 136. 

- ^viHb., % 199. 

- ^i»5éb., 1, 5. 

- ^af OU 2(bcrftf. ©., 1,42. 

- ^t'tll ^eiDtfaaicé 5)., 3, 
95. 

- ISJoflciflfliig, 1, 13. 

- fia Slimuf, 1, 189. 192/ 
194. 

- ei5munbé55..2/94. 102. 
^^oifllf ©folmél'., 1, 39. 

40:3, 185. 186. 

- ei;øfclmanb, 2, 92. 

- "X^oibjøi-néf./ 3/ 181. 
^^oirti-, Q?>Iot/Ubbcé Q>io/ 

&CV, 2/76.78.219:3. 
23. 
•i^oiafcn ^<xOi ^ijflni/ 1^ 240. 
241. <5^oi-nrfn S^cfjolféf. , 2, 
184. 

- ^^ctvflfbéf., 3, 55. 

3, 181. 

^^oiOcrg ^incf./ 3, 15. 

- Olnf 'l)ané 0., 1, 225. 

- efaf[)8gér., 2, 194. 195, 
-* af 23ainaé, i, 33. 
^^oi'6|øi"g ^»oiTfbiingd, 2/ 

190. 
%\)ovh\øn\ ®ata(Tcij, 2, 80, 
81. 

- ben Spcititbøt^e, 2, 190. 

- ^ovnffofc, 1,6. 175: 3. 
58j63. 69. 72. 

- efngcføii, 1, 243. 

- ©folm, 3, 181. 

- ^^oifdéf., 2, 185. 

- '^^Diirt, Slomunb^f., 3, 
127. 133/135. 

- paa 33ani, 1, 225. 

- 93ifi(éf., 2, 190. 
^^oibianb fia 2(rptcfjoib, 

2, 190. 
%^nb, ^igilciféfon, 1,205; 

207. 
•^ Sm;^$»fnf 11,2,183.188. 

- (JJeUcv, 2, 21. 190. 

. paa^efoc, 1, 230.240: 

2, 203. 

- ig)«i'bc!aflicé[.,t58.259: 

3. 75. 

- 3«t^i'éf., 2, 170. 

- 3ngunéf., 2, 20. 

- 3oiunmf., 1,205'207. X. 224 148.202.210: 2,255* 
28613,12.13.27. 
« ^at, $f)eib6f., 2, 20* 

- paa tDJaibcIe^, 2, 224 

- ejdicesf., 1,39.41: 3, 
32. 33. 

* efcggc, 1,219: 2,187. 
3, 95» 

- i efo3<Jr, 3, 89. 

- epafDab^dvéf. , 1 , 241. 
242* 

^^ofM5 (^paflfotif, 1, 231. 
232* 

- ^^ovflff^b., 2, 19» 

- ^^oivfli-béb. , 2, 171* 

- ØéflU'é^., 2, 170* 

84.'90. 93* 94. 97.99. 
101.104.107.112.113. 

- ^.diméU 3, 15. 

- (5)unI<Juqsf., 1, 228. 

- jjcifc, 3, 421.'123. 126. 

- ^eifc, 9lofl(6éf., 1, 4. 

- Spimct, 2, 203. 

- ^ioit, 1, 153. 276: 2, 
157. 158. 

- 6cn ^øjc; 3, 96. 

. 5tlflffn, 1, 170/174 184,- 
187. 191. 201. 

- efopg, 1, 33. 

- ben ^k'ubc. 1,5.12.175. 
178 : 2, 169. 

- <tf)oi!cI^f., 3, 128432. 

- ^^vflubéf., 2, 222. ^^om;, ©ofrtiunb ben Cav/ 

bci t)3?obci', 2, 171. 
^f>oiftt €(élc, 2, 224. 

- ^jcri'ttcffdvci', 1,23. 27. 
83. 179. 182. 

- Svflmme (ben 6toff^e),3, 
62.-74 

* ^^oiqarb, 3, 90. 91* 
^^oi'Gcd' QÉififéf., 2, 187. 

- ^^nef., 2, 79* 

* pan ^itai'baf, 2, 190. 

* ^. Olaféei^ogcr, 1,249/ 
251:2, 193.261.266. 
292* 

- 2joé\3etnitigerneéOff(!i*pvctf?, 

2, 210. 213.-215* 

- Offripi-crf?, 1, 224. 

- SJcflai-sf., 3, 107. 
$hoi'gffbc^c|tléb.^2, 171. 

1,225:2, 18. 

- ei;(augéb*, i, 218. 

- JpalfiTbéb., 2, 1. 

- X?(iféb., 2, 187* 

•- ^øi'qc6nib, 1, 158: 2, 
96 : 3, 90. 

- ©ibc^Méb., 2,171. 

- ^^orcréb*, 2, 203. 

- ^^pi'fldndb*, 1, 222; 
225: 3,152. 

^:i^Di-geft poa Q5fcibc6cf(l(^b, 

2,190. 
^^orgilé, ±, 240. 

- Siliféf*, 1, 249. 

- 6$oiméf*, 2, 199* 0,25 Z. %U\'<^i\é (Bl•cnja^^f., 1, 241. 

- J?ai-nlbéf./ i, 4 5. 7. 

61.70;73. 
^I)oi(]vim, 2. 190. 

- vaci ^vin, 2, 224 

- ibofviieoa, 2, 21. 

- f)i\\ On&c, 2, 153. 

97. 98. 102. 103. 

- SScfetcéD., 1, 139. 
^[)oil)ana PiJvaréb., 2, 6. 

2, 24, 36. 

- ^nap, 2, 203'206. 

- øpaamanb, 2, 171''i75. 
^f)oi-^iIb, 2, 205. 

- ^lévicii' 9iaut)fclt5 ^onc, 

3, 80. 81. 

- Søninbéb., 2, 190. 

- ^f)orrtemé&., 1,222. 
^^oifatla, 2)nre!oaé "5>., 1, 

224. 
^^oi!i'I, 3, 110. 

- 3fé(jcivéf., 3, 176. 

- ^\)b\'i\ (©»;i'biO, 1, 169. 
249:2, 234 246/250. 
269. 270. 

- ©citcvéf. 3, 1. 97. 101. 
104 107.108. 

- ©isJfcf., 1, 147. 

- fia (23ufcj5afc, 2, 185. 

- bcw^dic, Øtiutf)fli'nlbéf., 
1.139.146:2,287.288. 
290. 

S. Q3inb. ^^ovfff pnfl ^cvt*øiT, 3,127. 
128. 

- m\)\> ^:tf)otbéf., 3, 75/78. 
98. fce ^(vp. 

- itlnp (Jinniéf., 3, 79. 

- ^rnfla, "^^ovgvimsf., 3. 
18; 21. 

- .tnm '5:^orbéf., 2,21. 

- ficiva, 1, 147. 153. 162* 
164. 166. 

- 53iflanc, ^^oi'ficinéf. , 1, 
218. 

- mcfjfl, Sobinéf., 1 , 168 : 
2.224 266.269: 3,2. 
3. 

- ben ^ni^e, 1, 160. 

- ei(fic,'5!)0i\)fllbéf.,2,l. 

- pafi ^f)inc!vnl, 3, 90. 

- ^icfil, 2, 153. 154 

*- ben *5;i;nbc, 3,177.178. 

- ^ei-fi-otl, 2,88.-94 102. 
%f)odcit ?bij?op, 2, 21. 

- ^^oi-bjørnéf., 2, 80. ■ 
^^Dvlaug litlcéK 1/ 230. 

- $)\afnéb., 3, 181. 

- eccnmnbéb., 1, 230. 
^^oi(cif3flirc|!ia(b,3,81;94 
• ben ^liftnc, 2, 212. 

D^ctubfclbéf., 1, 197. 

- efumrt, 1, 160. 

- '5I)ov()jørnéf., 3, 128.133; 
135. 

- ben 93ifc, Jpøibcfftflvcéf.. 
1,258: 2, 52?: 3, 95. 

r ten 23ift', ben foriijjcé s. 226 ©nttcvfen, 1, 28.52?: 
2,52/56: 3, 22. 
^^odcie^øffulDéf.; 1,225: 

2, 18. 

^^ovmoD ^aniar&éf., 1,218. 

- ^nvf, ±, 190/193. 195/ 
197: 3, 155. 

- fianMtamémanb/ 1 , 227. 
229. 

- ^vfffl, 2. 207. 209. 

- ^^ovfd SKaanc^ ^.,1/ 
218. 

%f^mtb OffciTfccjI, 2, 209. 
^t^oiolf, 2, 224 

- i^iwm, 3, 58. 

- Stvclbulfsf., 3. 66. 

- ^in 5501te, 2, 19. 

- £ufc|laa, 1, 60. 61. 70. 
71. 73. 

- Oéinfciéf., 1257:2,19. 
227. 

- efaacgi-iméf., 2, 18. 

- @f jrtig, Øgmimbf.. 1, 259/ 
265. 268: 2, 16d8. 

- emøiv 1, 213. 214: 2, 
79. 

^^oijtcttt 2(éDjøi*néf., 1, 
227. 

- ^aarmagn, 3, 155 / 175. 

- ^øbwftiéf., 3, 96. 

- €gi(éf. 2 22.228. 282: 

3, 6. 

- bctt ^)»ibe, 2, 224 

- Sngcmunbéf« , 2 , 12. 
. 13. .^^cifein Sngolféf., 1, 218. 

- StctilaU 2, 180. 

- ^?3IiMang, 1 160. 161. 

- Ovf fob, 2.223. 291: 3, 
3, 101d20. 

- Støb, 1, 176.222/225: 
2,79. 

- eibu^aféf., 2, 170. 171. 

- eh-of, 2, 79. 

- ©fcif, 3, 176»179. 

- ^^oméf., 3, 121/123. 

- %f)o\:tcl ^uggcé e. , 2 ' 
21. 

^^oijlcitt ^^ovflfinéføn, 3/ 
78. 

- SSetmnbeéf., 3, 97. 

- i 23itéliii', 1, 63 66. 
^^oniu Jputna, 1, 221. 

222. 226. 
^^oivalb ^Tégciéf., 2, 21. 

- ^tévnlbéf., 2, 190. 

- jpalbaiéf., 2, 19. 

- ^obvanéf. ^in23ibfødc,l, 
230/241. 243. 244. 246/ 
249. 256: 2, 192.198. 
213. 

- ^in mi^c, 2, 181. 

- Ottaiéf., 3, 23>'25. 

- ^XcféU, t 242. 

- efcgcicéf., 2, 208. 

- efiljanbc, 2/ 1. 2. 

- "iafalbe , ^tcingriméf., 
2,56. 129d37. 

af)oi»flrb, ©ibu^nl^f., 2, 
171. 117 %A\. ±, 241. 242. 248: ±, 
198. 199. 212. 

- ^^ovgciféf.^ 2, 79. 
%\)xmh, 2, 222. 

- ^fnd'fnt, 3, 66, 

- i(l5atfl,2,80/86.96d04. 
111/114. 150. 151. 

- S^cic^c, i, 33. 

- ben SHammi', 2, 223. 

- emi]€, 2, 223 : 3, 3. 
^^vnfc ben ©amlc, 3, 91. 
^^uiibe ^(Jgciréb., 2, 21. 

- 2(i'n6jørnéb., 1, 225. 

- ^i;»inbéb., 1, 222. 

^ Olaf 'Pané ^., 1, 225. 

- SHcféb., 2, 200. 

- tofPd 5øl•fl•o|ié^. , 2/ 
88. 93. 94. 102. 104. 

- 93dt^joféb., 1, 229. 
VCjXjXi, J?aialb ©ofméføné 

©., 1,144:2, 117;119. 
122.195.216.217.251. 
253. 257: 3, 10. 

- ^Inf;^ai*nlbé ©., 1, 2. 
105.'107. 

^^i;i'nc, ^Inf S^^xoXU ^,, 

1, 1. 2. 
^inb ^fllfdéf., 1, 156. 

166. 
^cfa emit^ai-albéb,, 1, 

139. 140. 
%^U, \, 139. 

- 3, 193. 
^ovfe, 3, 194. ^oifcioama/b^r., 1,318. 
. SSnlbinntéf., 2,282. 
5oif/(5inrtr, fer Qitnnr 9\egn» 

»nibéføn. 
^onob OéviMf., 1, 257. 
'Joftc fi'c eføqlnvtojlc. 
^vDflcivc jQaralbéf., 1, 4. 
-^ Olaféf., 1, 16.18. 20. 

26.-28.34. 42. 43.47. 

53. 54. 60/62. 67.71- 

117. 168.170.200.249. 

251.266.268: 2,156. 

- Olaf "5:n)(tqvfføné @., i., 
136: 3,47.48. 51. 

?umi, 3, 194. 

U66c, fi'C Q5Ior*Ub6e. 

- 3n(]inlbér., 1, 100.101. 
Ugqi, 2, 181. 

Ulf, fce '^^orfcl 'tørfi'ofl. 

- ©riméf., 1 , 228/229. 

- Søvunbéf., 2, 184 

- ^vnf n , 2. 191. 

- ^obinéf., 1, 260.261. 

- bcnSløbc, 2. 223. 230; 
233. 272. 292. 

- ecbbcf., 3,58. 

- ^ojlt'f., ©iijiib ^torvaflf 
M ^M'Obcr, 2, 196. 

- Ut3(ipf., @!jalb, 2, 181. 

- Ørnc/l^omée.,2, 190. 
"^ Ulf^cbin 'Xrøfte, 3, 162. 

lllf^cibc ^vHlféb., 2, 21. 

Uff^ilb ipaféb., 2, 21. 

Ulffd enininq, 3, 27. 

032 uas- 228 IKfljot Cflu^mftnb, 3, 95. 
Unai' 2(fnaif)iH'"«/ 3, 95. 
Uni GJaibaiéf., 1, 212. 
Ur9Utf)ijot Sflit 1/ 110.119. 
• 120. 
Uf^pvmif, 2, 223. 

?Q^n 7U<icU 1/ 139. 140. 

147. 150. 151. 153. 155. 

157. 159. 161. 162. 164; 

166. 
ffiafiu- ben ^ngeJjTc fva 9inn; 

mc, 2, 223. 
S3a(fcemai', ^.,1, 69 -'70. 

74.88;91. 124d28.170: 

2, 108. 256. 
SSalgci'bc, 1, 243. 

- Ottaiéb., 2, 6. 12. 15: 
3,21. 

- ©tmfcfønncfncé ^ebflc/ 
mobeiv 2, 171. 

fQaUf)\of Øilpgéf., 1. 229. 
SSrtni'flab OéDifciéf., 1, 257. 
'^ SSaiiit, i?., 2, 123. 
SScftm-grcm, ±, 218: 2, 
187. 

- liU ^ci'feé 0., 1, 223. 
SSefrcb ten ©nm/o 3, 18. 

149. 
55cfau<j, ©jørnSBunaéi^onf, 

1, 219. 
ajclcif ^in Qiamic, 1, 224. 
SScmunb ^liOjøinéf., 3,97. 

- i)3fllc0ii;bcv/ 1^ 68. SScrmunb t^oi-^iiméf., 2, 

24. 
23i'fcrc pna ^oinf)ofm, 1, 

139. 140. 144: 3,186- 
23f{lai-, 3, 107. 

- ^angéf., 3, 180. 
SScfmlibc 2(ébjøfn6f.,3, 97. 

- efjrtlb, 2, 180. 
93ifil, 2, 190. 
23tiJaba^^c 05ut>niimbéf. , 1, 

225. 230. 

QJif^agfum ^pulféf., i, 160. 

226. 227: 2, 56. 57. 
59. 61. 62. 64. 65. 129. 

SSiijbié, 2(ubun ben 9laab# 
ncé 5>., 2, 79. 

- Olaféb., 1, 239: 3, 
18. 

- "l^oifcinéb., 1, 222. 
2Sii]a-b, 1,212. 
SSiijfiié^i'ifc t23oi:é, 1,226. 

227: 2,56. 

- 25it}«q[uméf., 1, 160: 2, 
56. 58.'62. 282. 

SSIfar ftf^ienbflrtnb, 2,223. 

292. 
23iflngr!aarc, 1, 226: 2, 

187. 
23iKia(b, (SJcm, 1, 121. 
ajUboig ©iéfuréb.^l, 229: 

2,184. 

- Oé\jalbéb., 1, 219. 
SSiirtr, 3, 186. 187. 189. 
tSit(itiv ©etbinanb, i, 9. 
gjitJil, 1, 217. 218. 229 S)^a 3, 81? 
^mvUb, ^ciU fScii'é ^., 
1, 221. 

- ei^u^a(^^., 2, 171. 

- ©tm-Icfønncnicé (Stnmmo.' 

bcr, 2, 171. 

SS'frt ^afouéb., 2/ 187. 
?jSvai' &cit ©arnlf, 2^ 6. 

^gmimb 5>itt, 2, 56^64 
69. 

- ^øitcfnarcéf. / 1, 258: 
3,78. 

- ^anbc, 2, 223 : 3, 3. 
* ØijMib, 5t.,2, 123. 
Ølmob ben (Patrik*, 4)øibc/ 

ertaicé e., 1/ 214 259. Øfvcr ibnufa, 3/ 58/64. 
72. 

- ^antcfni'f, 1, 224. 
Ønbot/ 1, 241. 

- ^laeo 1/ 225. 226. 
Ønunb, 5?., 3, 35. 36. 

219^221. 229. 

- bcuØvcnjltv2,72.'7477» 
78. 

- ^^oi'giféf., 1, 241. 
øiu Q^iøiniUféf., 1, 214. 
^i\m %H^U 2, 117/119. 

- ^af^viméf., 2, 84 97; 
99. 10t'103» 

- iHoartugdf./ 2, 170. 

- fia ^øi'bdanb/ 3, 188. 
190. 

- %otc, i, 8. 9. 
ø,nic;^^oi*et> 2, 190* 
I ^in6 6. 4) fin. 4. Ofaf r. ®nbvoK 

— — 46 -- 8. l^afon 1. ^oDiiib. 

— — 101 — 19. SlnDuIf I. 'Jluburf. 

— — 155 — 8. ©forfar I, @fi)rfar. 

— — 174 — 3. i Sorgaarø I. forfcben. 

— — i8» — «. S^orf.(5iiiar f. 3;orf«gjnar. 

— — «i2 — «6. 3t)ar f. 9?oar. 

— — 2,5 _ ,7, fomforubl>at)t)cL ;&an^a»t)etiaforu6. 

— — 125 — 25. ^tongc, 6øronr5 f. ^onge @ø[oar^. 

— — «48 — 29. S^croafb r. H^oruari). 
« 55inb @. iijliii. 22. jjofinna i. ^orjinim. 

— •— 56 — iR. incb r. 5o3. 

— — 79 — 17. &in «Kt|jc f. ^ci] SO?ægffge. 

T- —133—4. iCjicnbcnic frunbum nr)ttct U ©fprfc i 
^oanben (luiiDum. 

— — 179 — 7« Jtdraiigbrnnb r. XHngbvanb. 

— — 180 — 19.21 tnaa hvanbvei til: bra?5(c S^ang. 

branb og ©ubrcjf, en ©øi, af 
arc ©lar^føii; ©fiafben g3ctur[jbc 
i SHot^bltb forincberft g^ibuifei' og 
®ub3Dcfpotterfc. 3 ©runbfFrifteri 
(@. ao2 g. 24.) bør nemfig skaid« 
rettes tir skaid, fom fccø of btn 
føløenbe 53tfc. 

— — 187 — 8- inbfættes efter: ^ialtt er en e^n of 

Øfegge, beOrb „c» @øn af $thor# 
getr" 
j Q5tnb @. 58 £in. 6. 'itl)oxalf I %l)ovolU 

— — 61 — 16. tflffc t. lafJc. 

« — ,4g — 4. S^orrcif« I. S^orbjwng; fi^jefa« i 
©runbfFrtften @. 143 5. $ jiorleifs 

I, J)orbjarnar. 

-. — 149 — ,7. mffgj, f^ ©efreb. 231 

©ubfcrtbentec 

paa iorfortctfcr: JK. d- bemærfcr SKiD&cr nf gfcp^niifen, @f. 
©./ €. ©• » SK. ©. ^gtocforS, (£Dmmaii&cur, SKtDDcr af 
©aiincbrog, ©.9)?. ©nnnebrogSmant), 91. 9?. D-» iK. 
©. O.f 9{. ^iB. O. 9{tt)t)er af 9?ori)liicrnc»0ri>cncii, ©occrfc« 
Ci-i)ciicn dier 2Bafa t Ori^cnen, 3}?. 9^ D. @. JKct)Um af 
Det 9?ort)t|fc OlC>j!nft'@cl|!ab. 3 5) a n m a r f • 

JTiané ^rtjepæt gongen 8 €^ 

jr')cnDcé ^ajejlcpt 2)ronninøen . . ♦ . 4 - 
JTpané ^91. J^')øi()et) q3nnbé grcberif €arl 

€() rift ton 1 - 

J£)flné ^9l. ^i)i(;eb 53vfnbé S v e b e rf f g e r b I « a n b 2 - 
J^oné S^urd^I. ^anbøieue ^avl til ^eé^n . . 1 - 
J^ané 5:)uvd)l.?irinbé gricbercc^, ^anbgrc&eof 

^eéfen • ♦ 1 - 

J^ané 5)urd)L Jpertug 5CBiIf)eIm til ^teéotg.'Jf)©!; 

(lcen;@Dnber6or9;@(ucfé6or3 . .' . 2 - 
^ané 5)uicf)L 53rinbé 5B t H; e I m <tf ^eéfeti ^^U 

Ijpét^al . ♦ ♦ ♦ 1 - 

ijr. ^ibrctjamfon, 3. ti. ^. »., ?Otajor^ 5)tttiftottéab,' 
jntant, m. ^. , ^. ^?3;. , SH. e. O., ^. et. 2(nna 
C, ^X Q^nt^. O. og ?J(JiTélcqioné C, i)3?. 9^ O. @. 

- 2l^lefelt)t.'^auvx)ig, 5. W. 5- ®i*c»c af, ^øic(lcict^ 

iléfcéfor. 

- 2(lbetg, p., (Jtatéiaab , 9t. 5). , 2).«)}?. 

- 2(nt)erfen, 5., ^(if. Q5og^oIbm 

- 2lnt)erfctt, Kasmua. 

- t)'2(ud>amp, 5. S.., (55c«a'af/^iia^cemm{^faif, X ^., 232 

- ^aw^, p. 5., CiciitcnfliU, ijnnbmrtdicr. 

- banner. H. <D. t)/ <lnpit. , ^nnimcijunfcr. 

- IScict)enfletF>, S* ^* ^' / ^^mmcr^mc, Oi^cra&futant, 

^. 5). , 5>i £0?. ^ SH. af Olbcncn pour le merite 
militaire. 
r ^aut>it5, 5. <C. S. li^./ ^ammci'^ciTC^ Oki'IKiciit.^ 
OuctaDjiitant, 91. 5). 

- l^tå)t ^., "^nptévaab , kommitteret i &e\maU1olli» 

fammci« 0(^ ^ommcicc/^oflcgict. 

- ^ccf> , 3. (C. , '^obaféfa^i'iqycur / (2 (Jrcmpf.)- 

- ^el^vitXQ, 3., Siiflitéiaab, ^ontoiicl;cf. 

- 75ent$tn, ij./ Copitft, 

- ^eftt5tett/ XV,, €an^i^atl!é Zf)coioqioc, 3nfpccfcui' 

vcb ^ftciilarqrfrdTnbctf? ^icnllToIc, 90?. D^. O. @. 
-^ V^en^on , C. ^. v. , 9)iajoi-^ (^icjJiVici-, 

- 25enion , ^. O* S' ^' » Svitmi'fici- vcD Sipj^oibcn til 

.^c|l, itnmmdjunfi'r. 

- :Sctt5on, (5. tIT K. v., Siciif. nf 2iVt £iu/9lcgimcnt. 

- 23erg, ij. lU/ QLontoiiifr. 

- ^^xmx , <B. 2(. V., ^flmmcij., »Pr. Siciit. i givjjai/ 

&cn til Jppfl. 

- :5cvte.Ifertv 2i. C./ ©fubiofué ^t^cologicr. 

- :Sint)e9b^L 6. C, U?./ (£nnDibatué '^^cofogio:. 

- :bi((let>, ^., (J-tntéiaab^ ©cncia^^illfll 03 .§øii'(Ic# 

i'cté '2^^l>ocat, 

- :SIecbiiiGber(j , <D. C/ ipøicflcrctiJ 2f^voc<t^ 

- ;i3led;irtgberg, 2^. S,,, QLnn^ii^atiié i^coloflicr. 

- :blod> p. ^ ^fcfOcfiofrnmci". 

- 23lumC/ 2i. ^. , ©tiiDiofuå '^^cofogior. 

" 2>oFøcn(>cufeiv C. p. x>., 2icut. vcD ^ané 20?. ^oiu 
(icn^ iHamt. 

- 23ocncmantt, 2(. W. 5. v./ 3uflitiaii«é i ^øicflcj? 

vct, er. ^. , ^. 9D:. 

- ^oxmmctnn, Xtl. ^», Dr. 09 'Piof. 3mié, 

' ^o)^e, 3.. '])ior\, 90^ sn. o. @. 

- ^oye,%, i^., f(jL ^ur&mctgtin. 

- 23vant)t, C. 5. # ^anbibatué ^avm, 

- -SrettcviUe , £. tX., Øtubcnt. 

^ :Bvotf&orff, 5. é. ?D. x>., $)i'. iJicut. flf ?fvtilfciie* 
<Coipfct. 

- Bvotfon, C, (TonfcrciUévnnb / Q)iof. Siifi^, 9t 5>. (233 

ilivgai&cn til j?obé. 

- 23uU, ^. \) , (£apit. \)C6 Ifle 3i).^)Ic Snf. S^i'qt. 

- 23urd7mattn, 3., <5)iccfl ucb SicDciif^ ^ofpitftf^ 
$?iu :i5ugel, C. m. 

tant, ^ammcrf>ciic, @t.. 5>., ©. 93?., ^tovfoi'^ 
nf ben vøbc Ørns O. . 93^ 37. O. @. 

- 23^G^/ P. »6/ Pt'if. kapellan. 

- 23^ttgcv, p. £. x>. , Stkwu af 2bct iiiiu9U'gimcnt» 
^x\x (Callifett, iTT^ 2t. , CS^onfercntéraabinDc. 

^r. (Cavlfen, C C, ©fiabcimcflcf. 

- (£ar(tenø/ <C. ^., ^•totsiaab^ Suftituuiuø i 2aubé* 

ovcri-cttcn , 9t. ^. 

- (Catljala, tO. v. , ^afxtm, ©flniifon^ 2{bjutant. 

- (Cct)ei:felt)t t>c ©imcrtfen^ 2(. C, (Sapltain i øec« 

^♦taten, 9t, 2). 

- Cl^ietvits, O.ig,, (Eapifv 3nfpt'ctcur in-b Q3orgcrbi;bjlo(cn, 

- <£^ri(^enfcti, H. , J^oføulbfrnci^. 

- Claufcit, é. <B., ^vof., øtiftépiovll vcb ^nic- 

93Jcnig^cb, 3t. 2)., ©. 03^ 

- (£laufen, ig. tT,Dr. og^Piof.^f)cofcglcr, «J)?. 9h 0.©» 

- (Claufen, ^. 2(., 9U'(]c6ft'Ui' , €)f«ffpillci\ 

- (Craufen, 2(. C, (lanbibatué SiHti?. 

- (Clemenfett, C./ fongf. ^olbOctjcnt. 

- €Umzntm , p. x)., €apit. , €apitnin /25n(^fmc(Iav 

- (Clementfeit, X^. , ^iitlitéiflab, <5!ontoti'd)t'f. 

- CcUin, 3., Qltatéiacib, 2)cput» fov ginantfcnuv 

- Cvamer, C./ C£onbtbatiié ^^cofoc^tof. 

- JDrtI;lcrup/^ ^» £./ <l'flnbibatiié 3uii(?, 

- JD^mfiet: 3. (5./ iianbéoucvi'cté Q)i'ocui'fltoiv £ot/ 

toi2fb»ocflt , (6 ^i'cmpl ). 
^ ^zxd)manxi» 2(. (5 v., (lapit. oPCi'tiHaic/CEorpfi't, St.«!), 

- iDeidjmann, (£. v., Jiicutcnant nf '2liti(k'nc;^'ofpfct, 

932. 9?. O. @* 

- jDeurø, C. €. van, Øtiibcnf. 

- iDevegije, (D., llnbiabi6Iiotf)fcai'. 
^ JDewl;wr(l, 5^rt>., øiubcnt. 

- it)ibbe(t, 3. (B., €optt(l. 

- 5Dit3cl, C. 2(., @tubcnt. 

- 2Dovrc{>eu9, 5. e K. V. , ^^njoi«. 

- iDvcbol^t, 5,, ©tiibiofué Siu'i^. 234 

JJ)f. ?Dtc)?cr , C. S. D., Capit. Dcb 3i;bfFf 3(tgcr.(£orp^. 

- ^ue, €. 5. x)w 2icut. »c& J?. ^Dj;. ^ongcné iHcgt. 

- jDuc, (C. 3. , fonoj. ^ori)6ftimt. 

- iEngel(iet> , 3., etubcnt. 

- JEnferuD, (£. v., Obcr(lIiciit. vcb Iftc 2it);i)vc3t, 

- t^vidy^en , il^. , ^tatévaab , ©loéfcici'. 

- «Ellilt>fen. «. p. :j^., (£opu(l i ^Ibmifditdct. 

- fHsfen, pi)tlip v, 

" ^'ibnØc, Jpnn^t•{obctjc^t. 

- ^alcH, tD. 5. X)., Oba•flI(cuf.vcbJ^. g}?. .^on(icné9if(it. 

- 5a(Æ, (C. S* t>., ^r.Siciu. i^eb ^. *:9? JCongcné 9U(jt. 

- S^idc, 3. ^H., Q3o3binbci'mc|ia-. 

- Fibiger, 3. X r.^ dapiroin, 9t.5)., tO?. 9). O. e. 

- ^*i(iaine, 3. 5- <5. 21. v., (Japitain af 93eicoipfct. 

* Slin^t, p. il. ?Dv fgf. '»^ulbmagttg. 

- i'og, ^. 5./ <5tatéranb, 9t. CD. 

- So\[)tmann , 6. (£. / €opitfl i Slcntefammcrcf. 

- 5<5f9 / <C. , (EnnccØiciaab , irpnitcmcntéfccictaii-. 

- 5*^ict)enreid>, p. 3., Capitain, SQiin^onblcf. 

- 5ugC, ^. tt). »H. / ^flmmcijTiii^cr. 

- S^"«/ ^- >?•/ itammcijunfci', ^i\ Siicnu \^cb £(»301/ 

ben til S^eft. 
" (Bax^e , i. 25,, ©tubtofué ^()c'o(oi3icr. 

- (5ict)t>e, (D. U. ^. t>. , ^ammcijunfci*/ <Iapit, »eb 

jp, iS)^ ^onqcné Sicgt. 
f?iu (Bieljlnip, 2(. m. 
/pv. (5oot>, ^Daniel, (Jaéfcicr. 

* (Bram/ t^. , (Tommcicciaab, f^f. fucnjl 09 tioi(f @c/ 

nci-al.'^onfMl, 9^ SB. O. 

- <Brut^^tvig, tT. 5. @./ 'Pi^f^ C4^jccnipr.) 

- (B^rtcfc, £. S' 2(./ @tubtofué X^cologiof. 

* (B^efet/ 5. il. t>./ ^ammnf)ciTC, Obaft, ^cnciflf« 

a^iutant*i!u•u^ , €. 5>., 1). 03?., 9\. afCcopolbéO. 

- ^aageit, C VD., 2«nbéoi>arc'té Q)rocuiator. 

- ^a^emann, 3. Jt» t>. , OJ^ajoi*, 2)tuilionéabrutant/ 

X 5>., 9DJ. 9^. O. e. 

- ^agcn, 25. p. v., ^ajof »eb 3i;b(!t'3ægcf-'€., X ^. 

- i6a3en , tH. 3. , ^i\cipd i Q>oi-3cibvbtloIcn» 235 

^v ^ctmbvo , B.# 9}?nfcv, Sicufcnanf. 

- ^ammcvid , %, ©loéfcicr. 

- ^(xn^m, (C. 5. v-/ €npita(n, ^iDi|To«5nb]iirnnf^ 3t. 2). 

* ^^"f^"/ ^* <C. il., »Stubiofiié ^^''o^ogtflf. 

- igansgaart), ^. C, .^lig^cflnccntcfcciTtaii', Sulbmcr^* 

tig i 2fbmtfflK kollegier. 

- Hartung, 5. 21., ^ammciTnab, (^ontoirdjtf, 

- ^artvigfon/ ^. , ^rubcnt, 

- <S<iifnev, C. "K. t>.^ ^apit» of l(Ie IJiv. Stecjt. 

- ^affnev, 5. ^. >?. » ©cncfolmajoi-^ ©cncialquartmv 

mc|lci-/ et. ^., !X). 93?., 93?. 0\ O. e. 
/pé. ^rc. J?i-. 2t. VO V. é«»<i* J^i"- *]^^tIor., O»a'.'^of/ 

93?ai|c()aa, 5K. ^., St. :D., a>. 93?. 
Spw ^edc{d^ev , B. , €)tnfcgmaqla', 3v. 5). 

- ^egcrmann»ilint>cnct:onc, 3, ^. x>. , ^ammciv 

f)m'e, Obci-fl, €. 5)., ^. 93?., 93?. 97. O. e. 

- ^ejOc, 2(. <B. \>., Obcril/ (£5cf fov SScicorpfct, SH, 5), 

- é^i^^/ 3. •^. * ficgctrionsrecrctnif. 

- ^eiibtttl}, @. U)., 2(gi'nt, ^ofv>c.i'cfcci'. 

- ^evtel, K. m. V., ^Pv. i!ieuf. i 2(i'tilf., TCbjøint 

»(?& @;'nci*a(quai'tccimc|lci'(!a()cn. 

- ^ielm, C. C., ^nqéfnab, Xøi^uiiéfouvaltm 

- i^ierrilD, (D., SStin^anblcr. 

- ^tUebran^t/ 3., Øfibscapttain.' 

- ^iottl), p. ^., dlcc(. (ii)in\\:i} vcD 3i;M?c 3argci';(£orp5, 

- ^iott() p. 3., ^ammci'feci'ctair , »^iilbmcrcitig, 

- Hoffmann, (5. £. (5. >?. , €apit. ucb J?« ^, S^. 

9)vinb6 €^n|liané Dtegf. 

- ^olbtdfy, p. , i8fi()i?capttrtin. 

- "é<5l*/ 3. «H. V., (£apit./ 5)tvi(ton5''D,\)fli-tm*mc(!cu 

- igold:, p. C. €,, danbibotu« Suvt^. 

- ^olm/ 3. P./ @tubcnt. 

- ^o(m, C. t). , £iatf. of Ijlc 3i)bj¥c 3nf. SKejjt. 

- <6olm, 3»/ Stccitt. X^col. , pcff. ^apeflan. 

- igolm, p. (£., etub. Suvié. 

- ioolm, i. 5., ^iilbmoeqtig i 'SienteUmmeact. 

€. ^., ©. ^?. 

- ^oppc. S-**?./ ^ammci^m'c, v^ofjagfrmcflci'. 236 

- éi>^f f^'f 3uf!itéi-aaO. 

£0^ 9^ O. e. 

- ^^f^/ C tT. x>./ €fipit. af 2bc( J!u>/9lCijt. 

- 3afobfcrt, 2i))\fn6i-(q\)cuv. 

- 13<icobfen, (C., 3(t)jiinct reb ^Xictropolifrtnflofni. 

^?. m. O. e. 

- Oacobfeii, fi.. v.,g)v. Uiciit. nf 33cicovpfct. 

- ^attfeii, ^. XV., ^iltc* og ^Iabcfi-»mma-. 

' 3o^anfen^ 3», eommanDciii- i (SøciQEtatctt/ 91. 5)./ 

" 3ol;anfen^ 3. £., etubcnt. 

• Do^nfett, XX>. 5., Suftit^i-aab, 2(éfcéfoi' i ©taté-' 

gidbébiicctioncn. 

- Ouul, £.. 3., €flpit. Mcb Q3ranbcovpfft, Q3øbf*:imcftta'» 

- OuuC/ ^raminntué ^mii. 

- D^tgenfcrt^ 0., 5tammcn*aflb, Sanbinfpcctcur^ (2 €ji;.) 

- ^^vQen^m, C. ^., (£opii(l i i^tatégjdbcn. 

- :iKicrrumg«c:rt> , 5. 2(. , Canb. %f)coU 

• :aiær, ^./ (Stub. €f)if. 

- Ki^lb)?e, (C., fongr. loMctjent, 2). ?Di- 

- TRj j^nigøfelt>t , 3., t]U ^ulDmcrcjtiq. 

- IBloefoc^, tg. 3., Statéiaab/ i?øicftrvcté/2(éfcéfou 

- 'IXofoX>, :6. P., Dr. <X^coI., eoqucpi'OEJt. 

- ISCofot), ^. 2t, Otjcdctm', 3)?. 31» O. @. 

- 23lolt>evup.Kofcnx>inge, Dr. og^pvof. Siui^, 9J1.9?. 

O. e. 

- Bragcrup^ (C. 5./ ®f»bcnt. 

• 'B,va)bevQ, 2t. / (£opit|l i CfniiccIHcU 
« :Slyc:rup, tX 25,, Dr. ^btlof. 

- :iBlt;atrup, <D. C/ Snnb. ^^cof. 

gvii ^rieget/ <^. 3. i^.# ^^ommanbcuiinbf*" 
S^v, 'iXtol)n , 3. D./ ^?aiof. 

- :arof>tt, n. 3./ @tub. •5:^for. 

- livo\:)n, XX. €., €onb. ^'^ii-. 

- Kttceeu, p. <C. r., ^a\ov reb Iflc 3i;b(lc 3nf. 9lcgt. 

- K^bFc/ ^cftpia* rtf bet militaiic Q^ageit. 

- SLan^e, Zi), i; ju(bmaP3tt<j i gman«#©iiccttoitfn. 237 

anffoii^altcr, 9i. T>. , 93?. 9h O. e. 

- ^ange(ant)/ £. tX, <^tub. 3iuié. 

- ^atdjct, p. 3., (^oIoDanbfa- »cD bet fi)f. 1f)mcv, 

(2 (Ji'cmpK) 

- ilaofeii, a, €, S.*, 2>t\\biofué 5r;cclogiap. 

- ilaefen , (C. 5. 

- Hainewt, i. X 

- S^ciuvrnt, 7{., Q3nfniHonécf){nin]. 

- £ct>ertl;oiig , D. 0./ SSiinhnnbfiT. 

- Henning, /I3. V0„ 2SoIontcuf i 3lcntcfammcrcf» 

- ilcuning, 3., »6tiibtnr. 

- iliebcnbeirg, tTT. S./ €onft'é(ionrtnuiJ ^ .^ofpvorl?, 

€. CD. ^ ^. 03?. 

- £int)oi-ff, 3. (5., ^ulbmopgtig. 

- ti>x>m{tevn, ^avm v , Obcvjt. 

- Hunt) , (C. , ^trttciaab, ^ommitfci'ct i Stcntcfammciet«. 

- Hnnt), C, 2ant>infpcctcui*. 

- £nnt), (£. ij , danMbfltué ^^ai-macior. 

- Jlnnt), 3. 2^. , ^fibi^capttain. 

- £yngbye, ^. P. , @tubfnt. 

- ily^en, ^. 0. r., ^flmmci-^atc, 06ci'(i/ SnfP^'^ft'ui: 

for (laundcn'ct, Sv. ^., 2). 93^. 

- £Læ6f<pc, VL, 5»/ ^fl^ncconti'ollcui'. 

- mcjafe, ^» ^<?. K. V. t>er, ^nmmcvjunfci*/ Sicut. ^cb 

Siygni-bcn til ^c|l. 

- ma^nu^en, S^, ^Piofcéfov, "03?. ^. O. 0. 

- yiTagnufcn , ©. , h]I. Siiucij^. 

- trian^ijr, 3., Qltiuéfrtnb/ 2)cpiita'ct i dUntetamnw 

vet, X ^. 

- vnaiM^mann , 3- '^^ ®» # Øtubcnt. 

- tnatcusfeu , ^. , (Japitain, ^vornbcpitné6vanbcr. 

- Wiauue^en, SL, 0. v. , Sicut. of 3ivtillcvic/(!Lovpfct» 

- marfuøfen, (£, Tu iZ*, ©tubcnt. 

- tnartenfen, Contoinrr. 

- ina\Ml)zy» Ti, S.., (£anb. ^\nié. 

- maner, p. (C. 

- mauvt^en, ^. C, (Stabene ^ormiifr. 

- tncit)el, 3. (S,, (Japitain, Q>oi-tcontro(fcm*. 
^ tnelbye, U. C, ^vi<]évanb og '^olDktjntt, 

- mcit)ai, e (£., etub. x^coi. 

- meyct, 3* 5?., (^foéfa-ci-, 93?. 37. O. e. 

- mtyzx, Ti,, gulbma3ti(j i iKcntcfnmmm't. (238 

^r. mid)^clfcn , tT. r. , OOafT. 

- mtcf)elfen, 21. H. 3., Dr. ^url^, ^, 9^. O. e. 

- mo^v, (£.5./ ^U. .<^apflmu|lcu£f. 

- t11oIt)cttF>atvcr , €, i^., ^u{\>(ctcnv paa Sctfffaictt \)cb 

&ct I?, fonof. ?bibliotf)cf, \0^ ni. O. @. 

l)cri'c, deputeret i 9u'ntc!ammcri't og foi* Sinantfcinc, 
^. CD., :D. ()3^ 

- tnommc, ^. 23.^ .^nmincrnéfcéfov, Q^vpggcr. 

- monrat) , Zl)., fgl. SopilH. 

- tnonrat) , (B. ^ , .^ammcifimfa*, ^(éfcéfoi- og Con# 

totrc^cf i &c\u 'Pofl6iiTC(ioncn. 

- tnorriUc , H. (£., gnI^mcrgtig t Stcntefammcift. 
, - tnourier, (£. ^. £. , ^flnccflift i QLnnccflict. 

- trruffelmantt, ig. (£., ©loslVia-, 'D?. 3"^. O. 0. 

- tnuUec, '21.(5., ^onfciTUtéinab^ ^øicficvctø 2léfcé)'or, 

9T. T>. 

- muUctr, C. p. paluban, ^ctnb, 'X^col. 

- måUcr, (C 5./ ^'onfiif, (6 (^i'cmpl.) 

Q[^vnnbfoififilng. 

- tnpnter, ^. / Dr. og ^vof. %f)coU, Q>i|Top opci* 

- triFnfter, 3. p., Dr. t{)col., ODiC&Icm of Uniyciftcté/ 

5>iia'tionin, i^ofpiorbifant, 9t. "X). . '5). *03?. 

- tnøl^chn, <£l>r. , J^ulbmccgtia vfb 3<^<^^^4'i^ '^-^»np. 

- m^Uet, ^*iom V,, l^ifuf. flf ^. ^. ^. 'Piinbé 

^ møUer, ^. , f.if. ^oRbctjcntv 

- tn^Uei-^ fi.auriQ. 

- m^Uer, 3., Dr. og ^rof. '^^cofogfor, 5t. 3). 

- iTI^Uer, v£f>^ .SlIcr^l•fl•ammcl•» 

- m<f>vd), >'. 6. , £icut. iØøc.Qrtatcn. 

- m<t>vd), (C., (Tnplf. vcb £iiMcrqn;^oip)'ct. 

- nfld)tegall , U U 5. 5. / ^lofcéfov, 2)ivcctciiir for 

(55pmnoftifcn, 3v. ^w ®. ^^3i. 

- nellcmcnn, tX , (JnnccIIic*@cci'Ctnu', €anccfii(l. 

- Vleu^civd), ^. B. , ©tubcnr. 

- tTtelfen^ Canbibntué Xl)cologtcc, 

- tTisfcn, Jl. 2r,, ^anb. "5^)001., £flfvcv pcb ØøaStn^ 

trné CDicnticfFoIc. 

- XXyebovQ, vn. (C./ ^ataf(lonéd)ivuvg, 

- Viyeictnb, 6. P., fongl. »^uIMiiorgrig. 

- n^trresaait) , ?i., €opii{l i 2(Miuin(itctct. ^39 

- <Dlt)enbiirg , S- v,, .'^ammcih^ne, C^tcputcret i ©ene/ 

rnl;Xofbfamma-i't, 9t. !:i>., 9:)?. 9?. O. ø. 

- (DIfcn, X. / .^tnnimciinnb, €ontoii'c()cf. 

- (Dl^en, p. <C. , etiiOnit. 

- (Dvi^ny, 5. D. ^ / ObiTJl, ^ommanbcui' for ^])b\?c 

3æqci- .' €orpé , 9L '5^., 91 nf S^i-t'ø(cgioné O. 

- Pcgl;, K. i2.. , aSiin^nnblcr. 

- prtiut>«!i/ é» 3. x>. , 'Pi'cmtc'i'''2iciit. nf TixuWmo 

€oip)\'t. 

- palut)an^ D. 2f. , Cnnbicatué '^f)coIogiiX. 

- P«PC/ 3. 5 / ©fucinu. 

- PeDcvfett, (B» , ©tui^cnf. 

- pe{;rfott, 3. / ^ligb'cnnccttic« ©ccfctair, 

- peterfctt , tit. (£. , QLancclIirinab. 

- peterfon, p. m., Snftitéi-aab, 9X. 5), 

- petvi/ 2t. , ^aiiMcntuø ^^cologicc. 

- ipio , Ocatt, ^ilqénøft'éfoi*. 

- pi^yen , C , (£nnMi*^arué '^nvié, 

- pontoppi&ari, (C. B. , ^iilfcmocgttg lu'b Siontfliicn. 

- poulfeu, <C H. # €.'tiib. ^^t'oIogiiT. 

- pvin^lau, ^. V., Q^icmicL* llicut. vcb Ijlc fiiD^'DvCijt, 

- Prtt^el, <£., , (^nll^i^atué Juiié. 

- "Kal^lff, (5/ Dr. i)}?cb.^ ^vcgimcntécOiiuvg. 

- 2^rtomu6feJi, p. , <^tiiDcnt. 

- "Kaiicf)/ S-, fonqU .^apcfmutlcii^. 

- 7vau)evt^ (D. 0., kammet junfi'i', 2Céfcéfoi* i ®jtt» 

Xclfinmmcrct. 

- "KecHe, p. -23. p. v., $>rfmicr*2t>ut. nf SJcicorpfct. 

- :Keitit?art)t, 3, ^Pi-ofeéfov, 93i. D7. O. e. 

- TiiiQ, 3. 2(., Q)rcrtlpc5 ijolmcné ^iifc. 

- Tliia ilovfort, 2t. X. , ^ancflltci-aab , ^ontoii'c^cf. 

- :Kobcrt, 1\., @ccttci vcb llniiHH'fitcté Q3ogtvi;i;h'vict» 

- Kojenflcjnt) (Boitle, p., ©cncialauOitcur. 

- Kofl, 3 S>. '])oUnd(xqc, 

- Koftct), :». m., etub. 3uiié. 

- "Kotbe , W. ^. , ^i'or|t ucb Irinitatié ^iifc. 

- "Kotl^e , XV., ^an\^ibatné *X()coIo(}ia:. 

- "K^mcling^ é* ^- '^- » .^ammcibciTC, Obcif, ®cm 

2(biutant-2uuf., Di. 5)., ®. ^:9^ 

- 'Kémcling, X. r. , Oecrfl vcb 2bct l!ti>;3tcgt. 

- :K'^met, C. S' S' iDw ^<Jnb. Smié. 

- 'R^nm , €. S' , ^flti'c()Ct vcb jpolmcné .^iifc 

- B<:ab)>e, 3. »H. v. , C£apit., ^^onfumtion5j?ii\)fv. 

- Qald)oxc, 3. '^. U., (^cncval^^ngévommiéfaiv, 9ut^» !240 

S^w Gant), 3. VI., ^ciUUfoi'MUcv , ^. ^, 

- Qa}:ii^, p. , @tub. OJ^cMc. 

- ^caveniue, il. 6. 25., ^nnN ^f)iU , 93^ 9^. O. 0. 

- Bc^rtcB, (5./ Suffitérnflb, ^aicftcicfé 2(bvocnt. 

- Qd)icvn, (£. 21. v., (£npt. l>c^ l|lc Sntjle Snf. Svcgt. 

- &(i)i<t>nninQ f p. , c£nni)iDafiié 'P^nvm, 

- Qd)i(^^, (D. m., Øtubcnt, 

- ec^legel, X. 5. 21., 9Dtajor/ ©tabl <Eon&uctcur. 

- Ød)mit>t, (£. (5. r. , ^apitrtin. 

- Q(i)on, S* t U-\l. "Zolbbciicnt. 

- Qd)vam, (£,, (£nncr(!icrnnb , ^o3&oI^lT. 

^^. Su'c. a?r.6c^urenburg, (5. il., (55m^c v. t)er, (55rj ' 
im-a{i^km., QLommanbnnt i itjøbcnr)a\jn , Øt. "J)., 

J?r. ec{)ubotr;c, 3. ^. , JpofOoq^anMa* (6 Srcnipl.) 

- &d)^nin^, p. »5. >?./ ^apitain nf ^fvtillcvii'r^ovpfct. 

- eibbevu, ^. <l., Dr. og *Piof. Q}^ilof., 93^97.0.0. 

- Qil}m , 21., Obciftlicur, SSicc ;Q3innbninjoi-. 

- Qd)i\mad)cv, X. ^. , €apit. nf ^Tttidcric *' ^"oipfct. 

- 6poroti , p. /£., jpeicflcrcié '^(M^ocnt. 

- BtoÆtictr? , S. XV, , ^'npifflin. 

- Btægei-, 1^. (£. x). ^ SvcginicnréqDai'tccrmclIfv vcb 

7litilIent'/<Joipfcf. 

- ©toiQev, €., ^iivncconri'oflcm*. 

- etaffel^t, <£. iD. £., ^nrnmci^ciTC, Obcif, QMnbé/ 

major, i)v. ^. , T>. O??. 

- ©tocfl^olin, P. Xt?. , €an^{^nfné ^^cologicr. 

- exjeiftcup, 3. ^. , ^ligérnaD, Sicvifov, ^Ou 37» 

O. @. 

- Bven^fcn, £., Copiift. 

- ©Toenningfen, <L, , @tu&cnf» 

- e9>ebevg, 3. p. , Jpøfcr ocj Q^VDggcr. 

- Bøtcnfen, f8. , (lopiift i JinnDcovciicttcn. 

- Xejtceve , tt>. ^. , dontoiviil. 

- tLbacrup, m. 1^., @tu&. X^eof* 

- Cb'Jiiing, (5., ^tnbcnr. 

- Xl^oftc, ro., UnDcvboq^oI&tT. 

- Xbomfcn, p. X, <Jan\ ^^cof. 

- Xborlaciiis, 23., Qrtatérnnb, Q-Vof., Dr. ^^co(. 03 241 

vocar, >?3^ 97. O. ©. 

• Cupen, e. ^./ €apit, fiicut. flf ^ec/^ta(cii, 9v. nf 

9i?rcéIc<iioué O. 

- t)alcrttift , P. (C. , ^nnb. 3ufié. 

- Viboi-g, C, 'Pfofcéfor, 23ftciinaufFofcné Soi*Pan&Civ 

(2 (5,i'cmpl.)» 

- Vibovg, <^. "K., Jféfcéfoy 5>^ai:maciæ. 

- tt>rtt>, <B., etatéi'rtab, ^fofcéfov, SK. iD, 

- U'alf ev , ^«n. ^ ©lo^fcvcr. 

- Wagncv, ^. X, etubcnt. 

- tOct)cl/ 6. ^. 2(. / .^(immciTrtab ^ ^ontoti'cf;cf. 

- Waltev , '3- «K. C. # ^obOcif(!fci'. 

- XOdvnde, t. ^., 3»fpcctciu- oq Sccvcr. 

- VCeinvcicf), 21. 10., ^apit. vcb Q^ianfccoipfct^ Q^fi)ta?ft'r. 

- Wclt>ingl>, p. C. »., £icut. Ufb 2bct £iu« SHc^t. 

- Wiint^cU, p. ig.^ .^i'igénéfcéfor. 

- WiiWm, 7L, ^i'i(]én(5fcéroi-, 3"rntut6cf?ym'. 

- Wilin, ^. D., gccit'f ucb ai7oimnI|?olni foi mbO.Un^ 

- With , (5. i. , 2cctov vcb 25ctciinaii'|Tolcn, 

- Wolf, 3. VD., ^tub. ^^coL 

- xr>olf, tX C5.^ $iff(l vcb SJSai'tou^ 8cc(or i bet gieiu 

- t\)oUc, €mil, etubcnt. 

- VOiwq^t, tX . 3»(^it^f^«^# 2(éfcéfoi-. 

- XOiwiljzx, £. tn., JtammciTartb , €ontoiv(f;ef. 

' -Seutl^en, W. p., ^øicflcrcté 2Céfcj5for, 

- ØcBenI;olt)t, XI., ^rtmmcrvnab, con|t, ^ofbfnfpccfcui* 

- ØUgaart), tT €., Q^vovjt. 

- ØUgaavt), Cl;t., gov»alta-. 

©. 9}?., -D}^. U O. e» 

5)iicctioncit fof ©nvnifoné ©f ofcvafcrtct , (4 S,i'cmp(.). 
3t;bf?c 3iTaciii5:oi'pé*é Q3i6notl)t'f. 
£anbcrtba«€oipfcté ^ibliot^cf (4 €;ccmpl.)» 
tO^ftropoIttanjlorcné ^i6Itotr;i'f» 
2)t't fonqf. 3U'iucfflmma% 

3. ?5inb, iCl 242 

^ tubftitf i'forc ntticjf n^ ^iMiot^cf. 

SlSftainauiloIirné IBibliot^cf. 

^ r a 3 JO e r. 

9t. ^. , X>. to?. 

- peterfen, p., 2)tibéc(i\>imn» 

- Kibcr, tr?./ ©fib^capitflin. 

- emit)t, Oac p., l!obø. 

S;> c I f i n e r. 
^r. !Mn^erfen , fi.. , $Hcgt, ^f)iiuvq vcb ^tronen« S^egf. 
. ^iirnhcl^. \Yl,€.v., Øtabewpitain »eb JlionenéSHcgt, 

- :Sad>c, C. 

- 25ot:nI;o(m, £,, ^avc^emanb, 
_ IBtowrt, (Bcorg. 

- Ckrf , tt>., ficiliatif! CoitfuU 

- ?D«t)l. ^. W. , ^ontoiitll. 

_ tCbcrlin, <B. ^É (C./ €npit.^ ^otbinfpcctfUf. 

- lErcftQ , P. (5. / ^ulbmcTiUia. 

- 5envii^, £., f!oibittnnni|l 65cn. Sonfiil. 

- 5^9^^/ ^•' ^rtnbilébetjctu. 

- (Ba^ø 3./ (Jonroirill. 
_ (Bat)/ 2^./ ^*ontoiri|t. 

_ (BdlfdjiØt, £. 2f., ^rtnbfcnbc. 
_ (5ra^man/ (B. 2(. , ^jebmonb. 

- (BrØnbeÆ, tTTartin. 

- (Biirtler, 3., Q.'ontoiit|l. 
_ tr^anfett, 3. 

_ ^arboe , p, , OicncvaU^iiciicommiéfaiv, Xaibtaiietcv, 

- ^oll^ebtroc, S P. 

- 3rtcobren, 3.55./ ^jøbmattb. 

- 3oeiroft, 3., ©loéfcm. 

- 3ol?nrcrt, X, .^iBf)m«nb. 

- Kicmc, 71., SOitnfppa-. 
^ li^itÆ p. 44* 

^r. "Ked? , p. ۥ , Cofifr vfb ^orgfifFoIcn. 

- Ktog^, X (5. V., kammerherre, '^pli'^farmmfverer, 

- jlemmid), 3. (C. <5->^/ $>iem. JJieiit. veb^ronenéSiecif. 
~ ili»1^, D* <^- / Sit'iiteiiflnt, i^orrqemanb, ©. 93i. 

- Zli»tt>berg, i2.. , frenfl 03 nor|? ^onfuK 

- ilinfiovT?, ^'. t>. dammer/w ^aptt. veb ^roncn^ SKegt 

- fi.unt)wa(, 3 p. 

- fi.iint)l)o(m, ^orvafter, p<Jfl €ron6orq. 

- trre)?n, (C. XO. tn. ». , »])rem. l'ceuf. »eb itroit. Steg. 

- meycr, 4. 3., (5:ontoirifl. 

- <t>nfeiru&, iZ. t>., 06er(llieuf. of Jtronen^ Stegt. 

- pcterfcn, (C. , Ølagfermefier. 

- peterfen, p. , ^onroirift. 

- profd), ^. (B., 3»f^itéraa5, ^olbfarmmererer. 

- Prj'ij, £., .S\i>6manb. 

- ecbmi&t, (C. W., ^olbfaéferer. 

- ed^mitt, 3. (C., (Tontoirtli. 

- ed)retber, >\ lU, .^jøbmnnb. 

- ecbtilt^, .^. <C., ^33Jafeime|ter. 

- Øol^art, 3. ^. # .^je6mnnb. 

- Brecnberg, 6. 21., 2fpofI)efer. 

- Bvcn^fen, tt., J^ovligelfeécommtéfoir, ^rwgger* 

- Cegtier , S.. S-, (Sontofrift. 

- Xopp, 3. in.# (£ontoiii(l. 

- Xopp, <D. 0., (£ontoiitfT. 

- XopP/ W., €nntor. 

- Wcife, 3. \Yt. , 5ii|litéraflb, *5rflnéfrtteiir. 
^ronen^ Siegtmenté QJibliot^ef. 

%ttbtvité\)(txf. 

Spv. ^gctlin, p. , (JJulbfmeb. 

- :6ovn, 25 S.,, Sufiltéranb, Stevifor. 

- 25ut)&e, p., Sufliférflflb/ ^irfebommer. 

- <Ca(iberg, m., 5>i|lrictéliri]e. 

- larfen, ^jtjbmanb. 

- tminde, S-v., €npit. nfStnfefcorpfet, tO?. 97. O.®. 

- møUer, 3., ^ulbmcrgtig, 

- 7^u^ewalt)t, éfovutber. 

- C^ibevg, tt. C, ^ulbmapgtig. 

Jp) i r é ^ O I m. 

^i. écit)c, p.^ $rocm'ator» 

2 a44 

^v.tyx^, C. ^./ ^nmntmaab, 3(mtéfovi>aItfr. 

- Paøfow^ V., Soiliiiclfiécommtéfair. 

- plcnge, 3. VO,, ©ogncpvaff. 

- Øagcr, 2(. X, itiic^éinab ^ ^iftiictéfocge. 

- 6cf>affet:, 2(»(5., Q^Iantagc ;3nfpcctcuv. 

9v O e i f t 1 ^ C. 

- 5viQ, (5., conjt. Q3i;c|lii»ci-. 

- (Bambovg, X, Q^rofcéfoi- 5>5ifofop^{fe. 

- ^rtnfcn, <t. , ^ammmonb , ^tiftéff liDiT. 

- Meeting, ^. , ^ulbmagtig. 

- Hiebc, (B. D., Soiftmibfr vc& ^om6røbvc'5lfo(lcr. 

- m^Uer, 3lpoil)cfcf. 

^ o I 6 e f» 

^r, :Settelfen , Ct;vifltatf. 

- Haøfen, 3. p., Sulbmccgtia »eb 2(mt|!uctt. 

- Tlaømuofeit, Yn. 

- lt>cgcrtcr, 3. iB, €5. x>., 5tammci'|iinfcr, tØ^ajor^ 2fmté/ 

foivaltfr. 

5tanu nt)6or$. 

^r. ^aytt , €., ^'anccniciaftb , 3Cpot^cfcr. 

- X>onmx>\t, iZ. , ^ammcivaab^ ^olbinfpffmu'. 

- 5inflat> , C. ^. 

- Sod , (5. é-/ i^iø6m«n^. 

- i5en:fd>ent>/ B., ^ammciTrtnb, ^olbfaéfcrrr. 

- 3^^f«*^ ' ^jøOmanb. 

- latigemftc^, H. <C., .^ligéaéfcéfoi*, »^flvjncfoøcb. 

- mulctfj, 11*., ^jøbmanb. 

- Ktd>ter/ ?(mtéfoivnIfcr. 

- 7^^trt)am, t). 23., 6ogncpia|T. 

- eå)0\x, 3. "2../ ^lanbbiicctcuv. 

- Xox%t, 3. <C.i lDi(IvU«rae»'- 

9v i n f t < t). 
JJr. <S<Jt:f?o|f, (C. 3» <£•/ ^ancfUicfflflb , Q^t^cfcficb. 

- igcilmann, <C., ^flmmmnob^ Somfumtionéffléfcifr. 

- ^unfe^ 3./ ivjebmflnb. ;u^;.: a45 

^, 2). «m. 

© o t e. 

$n. O. e. 

- ^ø)?eit , (D. / *]>iPcmntor. 

- Ingemann, :&. @., ficctor Dcb ?(cabfmict, 93t. 91. O. ø. 

- "Kiclfeit, (D. V., ficctof vcb 3(cabcmicr. 

- tnolbed>, <C. 5.# ficctoi« veb "^Uatcmict. 

- povelftn^ Peter ^ ^jeOmanb. 

-Tcinbn, €.(5., 2)u«tov foi- 2fcabcmict/ 93u 31. 

O. e. 

- Ulvid;, (5. <C. / ^nmmcri-rtab / ^oi-liinfpcctcuv. 

- X\)arming, ^.S-, ^'onfumtionéfoiDaltci*. 

- Weqcnev, C 5w ^Cbjuncf. 

- VOiiit^v, (C. 5./ ^^ag. mtium, 2(b)unct. 

© I rt 3 e I f e. 

• Skmmn, ^. 'CCI,, Ovcdoficv. 

.& c r I u f é r> o ( m. 

9i e f t t) e b. 

JJi'.:Sjcrg, 15. p. »., ecc. ^\m. \?cb ejOfK. Saubfc/ 
nm- /Stegt. 

- ^emmctt. C, .^ieOmnnb. 

- fi.titFctt, 5., Cu'am. ^mi^. 

- ':^^dt, 3. 21., €nptt. etcut., 9t. ©. 

^ ettiboltJt, 5. 15./ eeolclam-. 3). «D?. 

- VOiitt, 3. tX, ^jøbmanb, 9>o(lmc|lci'. 

53orbttt$6orfi. 

»^r. tMftvølejf , trr. (5. , TTpot^cfcf. 

- :Soefcn , U. C. ^ ^ogncpvo? jl. 

- (Bt^nlunt), 3./ Ovcilcrm'. 

- ^clm, (B. V., ?0?njoi' web ©aff. 2flnbfc«m*f Stccjf. 

- KincC, a>. p., Scmcenicfccictaiv , i5i;cfo3c^. 246 

J^v.T^ut^oxo, %., OOciflicutcnant. 

- eul>r, 3., iKcctor. 

- Weflcfigaart), 3., C ^Munct, ^. ?^. O. ^. 

- XVifiin^aav^ , fL,, C, ^Tbjimct, 03J. SH. O. ©♦ 

^ n g. 
^i*. ^ctgmanti, 3. ti. , Ovganifl oq 93480«. 

- XtlhVitx, Xagc C./ ©ogncpiflpfl. 

?J r « f t jø e. 

- ^a%tx\xx>, S' ©. W., Omfrig^fommiéfair, ^o(b; 

inl>('Cti'iu'. 

- m^Ucr, 3., ^rtnci'flicranb , ^iH'fojjc&. 

- Qpaoft, VT. ^., »^Dgncproflt. 

^ / o g e. 
4»u €n'd)ren, 3-/ ^locuirttor. 

- TiceePilDe, X. ^ / ^oqnanall. 

- XViftev^aav^ , £. €, , 2)i|iiict6d)iruvq. 

^w Tiaqaatb , 'Proprictnii- til SRIinqc. 
~ 2ll&eu>elt, C./ <Soqnfpia:|t til ^[ovéfvøb. 

- :Sibow, VO. V.. ObatI, til ^fbnéboijj. 

- 25ret>al?r, €., ^ia* af 5)améqarti-b. 

- f^Dsberg^ "Z , ®Oi]ni'præ|l til '^yq((aup. 

- (Balflt^t, Xf>m. ^w @oqni'picc|l til J5vHf(Ie&» 

- (5ec(mup^e»t , ©foltlaria-, i ^iccfc. 

- (Bvoti} , ^tifcfanqa- i ^ofliup. 

- é-^gew , Q3roptictaii' til ^euDingv^aaib. 

- Carbon, VU. ^. ». , .^ormmcmcr. 

- 3eefcrt, 3. %., 'Pioprietaii* til iStavicnBorg, 

- 3f f>"re»t <£., (5. , (^oqncpiocft til ^oiup, 

- 3"»'*genf«» / 3- / ^anDiDatu^ Xf)colo9iac , 3n|^Jtut6e# 

lipifi* i (^la&fai'c» 

- X\attrup, 3., øoqiu'profll til Ubbnc. 

- Kopp, i§. , it). * <^oqncpiaffl til 0^\a\c, 

- JtaEiatc, p. 3.^ øo^nrpiofll til ^vcibboig. 247 

- t^yw^hy^, ^. C ^ €iOijnfpia|t til ©øcOoig 09 ®il» 

fflcic , ^, 9?. O. e. 

- "CCizX^oX, (£. tX, ^oi^ncpropfl tt( ^nHc^auqc. 

- monra& , H. VU. , ^oqiu'piarft til .Stnircbcf. 

- peterfen , O.. , ^tififanga" i '5o(lriip. 

- Tl^titic , ^. ^S,, (^oiiiu'pi'Ofll til .^(onqrné Sputjbiic. 

- ■Keet5i5''Ct?ott, (Dtto, Q3nron X\\ ©aiinøe. 

- Brf)tøet, goivnltiT pfla @ivn|litu\ 

- G<i)0»ni»g/ P. f ^i'ocmntor, i ^rcbriféfunb. 

- Ømitf>, xn. , :^u|litéiaa&, paa Q^fffc(!oi>. 

- Øtampe, ^olget ^aion of , tif ^tampcnbov^, i?am* 

- Øtjern^olm, "^cqn, i :?(niln)i'. 

- Xeilmann, 3. C, @o()ncpior|l, ril ^ojhiip. . 

- Ct^y^e, >H C <éonncpicr|l til (iJIomrei'. 

- (t^nt)cr, (C., $>iorri4'tflii' til ^ovdtt^lain^• 

- tDaitting, 21., @ogiU'pi'Of(l til (J-ébenbcnip. 

- Wasfart), %, tmxtcmwt , €ici' af ?J)?.nii'nli;jI. 

- VOeiU, 6. 7\./ ®03nepi'flf|l til (55iflfrtt'D. 
^tt fongl. @tift ®aiUc. 

SBcmmctoftc abcli^c ^vøfcn!Io|la-. 

fR n n c. 

»^r. ^of)r, p. (5., SHcctor. 

- Hoffmann, p. (D., 06tT[llieiUcnant, <£ommaubant, 

- Øonnc, 5»# 2litiUntc»2icutcnant. 

9^ c j: ø e. 

^i'. 2(tboc, n. P., Ol>fl•nu^itl•utr, ^i;ffogf&. 

- ^cggclunb, ^. ^S./ '^oltbctjcnt. 

- ©ontie, ^. 3./ <6tranbin9écomtniéfati\ 

- Winøl^u? , £.. , ^Piali. 

^nbenftebé paa Øen. 

jjv. 2(nt)crø Oenfeit, ^on^c, i ^obiléfcf i^ogn. 

- Koefoct), m. , 2lrfiat'riC''C[apitain. 

- Koefoed, p. , :jlitinciic.'^ap{t. , paa emøvcttSf^aftvb. 

- Pcterfcit , fj. , .^onmu'ii'nab, 3")J^t'ctcuv, 248 

© a m 5 ^ e. 
^r. ^ay, G., Q3u'fcbommcr. 

- §encEe(, 2t., 2(mtépro\)(l. 

- 2^nut>ren, 3nfpectcui' vcb ®m>i?n6ct. 

- Ole Dctifeit^ g«(Ic6on&c, i ^aaimnif. 

^pen« etift. 
c t> e n f e. 

øoncr. 

- 2(nt>«rfeii, ^., ^ovpotahcb gpcnfPc Stcgf. kttc^m 

goncr. 

- 2t!tt>ccfett , D. <C. , Jjcm'bé/Sulbmagti^. 

- :6en3on, Dens, ^ammci^crvc, 5(numiinb. 

- fHcrslew , ^. p. , doipornl vcD ^. SH. 1. ©lagonci*. 

- 5ricflet)t, p. , ^anceUievaab , ^cncfeéfocjcb. 

- é«3e"(^^i^»«/ Dw ^jøljmanb. 

- ^anfen, ^., QLorpoial t)ct) 5- 9i. J. ^i'«3. 

^ ^anfe«, 3. C. Jl., Corpovflr vcb ^. SK. f. 55i'«9. 

- é^lvoeg, <J. 3., Dr. ffllcD. 2)ij]i(ctøc(;ir«rn. 

- é^egl? (5ult>berg, (C. t)., Obciflnf g. 9t. (. ©la^v 

iK. 2)., !X). Q)?., 3)?. 37. O. e. 

- 3x>rtrren , ^. 5. / Corpoval \)c& ^. 91. f. 5>i'a3. 

- 2iCvejt)rtl, U, libimxa, 93?. 9). O. 0. 

- matJer , £. 2(. , ^oipovfll vcb v?. 9i. f. ^yag. 

- martcna, C S-ø dvaitccmcflctvcb S. 9i. (. J^rati. 
^ mciu, tZ., efoIcDifcipcf. 

- Vnilo , 3. , i5o9f)nn&Ia- , 2 QEvcmp!. 

-• m^Ucr , 3. 3. , Snflifévagtmcflci' vcb ^. 91. f. ©ra^. 

- Btoøflet^ 3. <5. V. / Sapir. af 23cicoi*pfcr. 

9^ p 6 o V 3. 

^r. 25agget, ig., ^fofcDifcipcI. 

- 3^vgc»tfcrt, 25., øeofcbifcipd. 

- iløuborg, (C. v., Obcvft, Commanbanf, 91. 2).^ 249 

O. e. 

6oen^6or<). 

^ S f e n ^. 
^ kaffen bcrg, ^rti^a-. 

^ i & b e I f a r t. 

©teenUfe 03 Sangel @oøne» 

S^v, ^tv^, Q>iopiietaii- til 2in&vc^ 

- Hccsf, £., ^ogncpræfl. 

- €i)vi(ien Haemuefm , ^chcciHntc. 

- e^^nberg , e. 5w ^^cgn. 

- VOiibopt, @folcI«iiT, 

9\ u b f j JO 6 t n 0* 

Æ*r. Stom , <5. , i^ipbøinfpccteur. 

- :Boeøgaatt), ^. 3. C ^locurator, 

- (Bebl)ctvt>, S. ^', ^li^éasfféfor, ©ilhutéfcrgf. 

- :Kanneu?orff , 3. 5. / <Srt»l>. ^J)eoU 

- 6ecrup, p. 2t. , €nnb. Q^i^aim, 
' Voigts 3. P./ ^olbfaéfeicr. 

- Øcf^aavup/ 5X, ©ognepi'ajl til 03ini'flaf» 

5Ittbrc ©teber i ©ttfter. 

S^x. X>i\it ^fat>c , p., (Bvcve af, ti! (55icv|!a6ce ^va^c^/ 
miutc, ^Qnimci-^tTi-c, '»D^ajor^ 9t. 5>, 

- ^on^efen, B. / ^iniéfofvci* paa SiovOef. 

f)cimc;€onfciciUéi-flat) / 3\. €./ @L l^^^ 2). iJOi,, 6^. 
3^. O. , SSrcénicblcm af 31. O. 0. 250 
^v.^emant , OvAcih\)<wv , i Drtfttm. 

- (Berf^cnberg, ^. XV., ^ammmnab , ^olbfoi-yjafrcf, 

i ^Imc^ovn. 

- (Br^nralt), 3., ^cc^tx tit Tilh'fec og a^oréevc^oin'b«/ 

brobue , o:). ^13J. , ^3J. 9^. O. e. 

- <Byltc^^aI, (£. , éoqncDicril, i ^øicrup. 

- i6<Jn9 Denfen, ^l'|lc^a^^(l•l• oq (iJnnibmanb i ®a(toftc. 

- iganfen, tT. , ^oipaqfcv paa Oivqaaib. 

- Denfen, ^. , ^oivnlrn- paa ®f)oIbcmo|V. 

- 2^rariip @foIc5 Q3oqfamlinq. 

- fi^eniming, <Piopiictaif til »pifcqanrb. 

- letl>, 5. D. / ^tot^innb, fil 3f(ili)ffcgrtiirb. 

- ITTuUer, IX., øogncprafl til JDuuébi;e. 

- Tiaamuafen, XX,, '^cc\n, i 'Snitofte. 

- HybevQ, 3. C, ératéiaflb, paa ,?rcbciiféqovr, 9\. 1>. 

- Qd)^mmann, C. tO. , Canb. <P^arm., i (^lm6t)oin. 

- 'ZvoUe , ^ii't at fflccébi)cf)ovebé ?0iøllc. 

- XVetfeU , XO, ^., ©rcwt til 26cbcIé6oi-(j, ^ammfi^crve. 

- VOz^, %, ^ligéiaab, til ©Icttcrøbgaai-b. 

gaalanbS 09 ^afftecS ©tift, 

^i'. ?Dam, Snflitutbfftym-, i 3)afi1ot>. 

- tn^tter, K., €>tiftépioé|l, Dr. ^^eof. 03 5^f;i(., 803/ 

ncpi-ccfi i itjebdøv , 91. !D. 

- nanncflat), tX. C, (^oancpi-opil til Uttci-élø^. 

9tat6or3 ©ttft. 

21 a I 6 o r g. 

J^r. ^jcrmg, 5. v. / "^^tyxu af 3. 3i;bfFc Snfantciic/ SKc^ 
gimcnt, 

- 23onntuct, <5. v. , Ctciifcnfliu. 

- Clau(>i, £. XX)., Dr. ^f)coU , ^ogncpvorf!« 

- (5et)^e, C. W. t).^ £icur. nf 3. ^u)MFc 3nf. Slcnt. 

- (Bruner, C. 5. t>., ^\(xm nf 3. 3»)t>lTf 3nf' ^^^'l'. 

- <5«mmont)^ 3. t>., Obeiftlicurcnant \>(ih 3. 3»;l>llf<? 

3nf. Snccjt, 

- igegcrmann, ?D. Wt)./ ^njov af 3. 3i;b|?f 3nf. Stegt. 

- ^enneberg, K, , ref. ^apcllnn. 
' 3ol;nfcn, 6., 2(pot^cfcr. 

" manfa, p. (5., Sieuf. , Q^oflfam'. 
-^ inoUFc, sit, p. ^. r., ©tiftamtmanb, 55ammfi'.' 
6mc, 9\\ CD., ®. 3). O. e. a5X 

- (Dveno, (C. v, Q)i.2ifur. HWmnt »eb 3.3ob(Pf 3nf.?)tfnr. 

- e.imea, <5. 5. il. x)., 06a|t, (i'^cf foi 3. ^wDjlPc 

3nf» Slcgr. , 91. 5>. 

- e^ttetiip, il. p. t). , 9)icmta- £icur. «f 3. 3i;6fFc 

- ^c^leppegreU, 5. X x)., €dpir. of 3. 3pb|?c 3iif. "Sia^t, 

- BiOelmann, ig. 3. v., g)icmiaMJicut. af 3. Sybjfe 

:snf. Steqt. 

- etran^gaavt>, m., 3u|Iitéiartb/Xo(Dlnfpccrnuv SH.^. 

- Ctjorbri^ggcp, B. X. / "lolbfaéfcva-. 

-^ 5.;rtvtoft , IX. , ^jø()mnn6. 

- Kroøfing, 3. (C. , gulbmaqfui. 

- n^vgaart), 3. C, ^i|li*icfécl)(rur(j. 

- "Kummelf^off, 3. C. é-/ ^ancdlic;*2féfi'^for. 

- Babcoe, @. il , 5a?ia' i>c& ^oi\}ajloIcn , 5). ?DJ, 

^f. Cl^riflen 2(nterfen , Q3on^c. 

- Bommer, tT. , ^ogncpiarll. 

% \) i \ i t \>. 

JJv. ^(getbcH, ^., vcfibci'cnbc (iapcdaiu 

- 5ayc »K. , iBijcfoqcb. 

- 5ifrf)^V/ C. t)c, OucifiuoitfUf, J*^t'iiTi>éfogc6. 

- lEbagaart), fi,. , 3»ru(éiaat). 

- Wittent)oi:(f, X 3-, itviB^i-aab, ©i|hictéla3f. 

Slnbre ©teber i ©tiftcf. 

Jpr. ■Jtsmuøfcn, 3. 3., (^ogncpfOffttil imd. 

- Srciitt>olt, C., »Piopiictaii* til 'X)flmégaai&. 

- i^anfert, B. it). , *^omcpi'æ|l t\{ ^l|lfD. 

- •6^cg/2l. , €)03ncpi-at]; itl Uqgtlt. 

- 3w^s Cafpev, 'Piopnctaiv til CinDct. (252 

^v.Oøfcm , fH. XX. I ©oottcpi'Offl tif 0. 09 93. JCéfcr«. 

- 2^«alun&, i. p., ©ocincprafjl. 

- 2^oefoet>, ^. (5., Omnii6iteiir , Q^pcfogeb i 3^i6c. 

- tlyboc, <e. , Øogncpvofll til torbrin^. 

- :K^fl , © , ©oqncpvorft til :^(nflcb. 

- Ø^rcnfett, 3. (C., @0(incpi-nr|l til »Sønbcv^aa. 

- Weifc, 3. 23., <So9ncpr«fI tir ^ariitélev. 

93i6or9 Stift 

35 i 6 o r 9. 

^r. ^ft^nfott, :5. C, Srigéranb, 53rnnbbucctcm\ 

- 23ulou?, 5- 5. W. V,, i^amnu'ijunfa', ^ciicbéfogcb. 

- JDotpl), tT. W., Oycdof icf , iX)?. 9^. O. @. 

- 5*^"«/ 3.# ©ogncpvflfll. 

- (Bultberg, p. , ^jebmfltib, 

- (Bun^elttcf), 5. C./ ^nitccllicraab^ QJovgcmcpci-, 

- iawbroe, !5iatnbm / ©cliprifr. 

• 3«fPcrfen, 3., etatéiaab, 3u(!itianu5 i SanWomv 
retter/ 9t. ^. 

- 3"^/ 2t. J., i^ammervanb , S5i)f|ti-i;ffcr. 

- 3^tgenfen, 0., Statéraob. 

- t:\xC(i, 3. <B., 2tc. 3)ieb., etift<p^^(Tcu^, 

- ilun^, D. p., orbtiu Catfc^cf. 

- tn^Uer , C. ^ ilanbéoDcrrff^ Q[>iocui'rttoi'. 

- Hj^boe, fianbéovm'cttf 'Procurntor. 

- Uttt)aU, &. C Capitaiiu 

- tX)cil?e, C. €., ^ligéiaab, ^ifliictéforgc 

S^X.'^\\å)tX , XX,, ^ajloi- emeritus. 

- I^ellet, 3»/ étrampc^fltiMcr. 

- :RirHcgrtart), 0. 0., ^iifcfangcr. 

- tn^nfleb, XtX., itiifcfangcr. 

5lnbrc ©teber t ©tiftet 

•?>r. tjoril, <D. fi.., ©o^ncprofft i O^øibcf. 

- 3"wl. Sufrit^rnflb, til23iéfum, (2 ^jccmp/.). 

- Z^jeirtirf , II. , ©ogncpiuft tii gvcbcnfé n;b|!c 9]?cniq/ 

^cb pan ^f^f^obcn. 

- ptrcc^matm, % to. , ^nmmciiunfcv til ^immcftiup. 

- Øpang , p. 3- / ©oøncpiafl. 253 

51 rt r ^ it u é. 
.^r. ^frtcfcc, tg. ig., OiH'dcrvcr. 

^ci&tnanbd SHt'gt. Ifttc 5)rngonfv. 

- :SuU, XX. Ti., ^nftitåvaab , ^olbinfpcctciii*, SW. 3^. 

O. e. 

- Clcmentfett , 3., gufltréraab, ^orbfaéfacr. 

- iBlmc\mfi, Ti S-, OiH'ihi^^commU^m , "^o^tnjttn^ 

- Svande , % e. , vvact. Sffgc. 

- IKcilyv, 3., €f;oi'Dfijm 

- Vnunev, (K. 

- XXiel^en, Q^iofiiratoi'. 

- 6eit)e(in/ ID. tX. JD., Dr. 3Mi'i5^ ^ciTeb(5fogcb. 

- 6cI)olten, ?D.2(. v., 06it(1. 

- Qoetmann, SSngtmcjIci* vfb ^flné^gf. S^ø\{)cb ^mH 

iVfv^inrtnbé 9ict}t. lette 5)i'flgona'. 

- tt)^lt)enra^t, % p. x>., Obcvit, ^ommanbeui* foi- ipnné 

.^gl. J^øi^eb Q>rtnbd ^evtinnnbéSk^t. lette ^^raqoiuT, 
^r. WiUemoeø, ^, XX).^ i^^^. 3)?eb., 3u[litévaab^ Øtift«/ 

Officcei'/Q3i6liotr)efet veb JJané JTgl. JJei^cb Q^iinb^ gei'bu 
nanbé Slc^t. lette SJfagoner. 

9; a it 1) e r i. 

JJi'. 23tccf / H. 5. t)., 06ei'(l^ ^olbinfpectem*, 9t. 5>. 

- Sa^^t, €. 5. 0. V., 9)vm.2ieut af 3i;b(fc Slebt. kttc 

- 5unÆ, 5. C. t>., ^Jnjof nf 3i;b|!e 3iegt. kttc T)ra(j. 

- 5ønf3, ig. n. Vv ^vttmepci- nf 3»9^t'<if» lette 5)vflgoncr. 

- iind)clt>ey, tg. ^. x>., 2ieiU. of Spbffe Stegt, lette 

©i'flgonei*. 

- i5<5l(lebvcc^ 3. p., SSrtgtme(Iei' og GJpmualtiflapm' »eb 

3l)^|!e Sveqt. lette iJJvngonei-. 

- ionmnø,%%v., <pvem. Sieut. af 3i;bPFe Dtegt. lette 

Svaiioner. 

- X^litbiett, 3. :S. p. t)., 2fvtiaenc;2icutenant, 

- (Dlfeit/ 3lmtgful&mcc(jtig. 

- (Dvenb^ll, tn», Ovei'aubiteiii'/ 9\egfnicnt^qvai*tfCi'nie» 

ftcv o(j'2lut)iteui- veb 3i;b|!e SHegt. lette ^laijonef, ^. 

3h O. e. 

- "Krtti^ow^ S, XV, V. , OJrei^e, Sieutcnnnt. , 

- ed^aavup^ <S:oipoi-al vcb 3vb(!e i)U'(jt. Icttc ©vagonrr. C154 
jpr. Gimotifeti, ij. »., Oenf, €H for 3t;tpPf in^gr. Uttt 

- 6tniciu, % (C., 2f^)llnc^ 

- Bøn n te!) fe ti, é. v., iKltmcflcr af 3i;b (Te ^Icgt. Uuc 

^r, :B^cbfeI^t , 3. 2b. , »Poritici-cté 2(é!fféfor , ^i;cfoqfb, 
^lin&ø ^cl•^i^a^^é 9iC(jf. lette ^vogoncu 

- é«>l(*, 5. C. «H., ^onfumtionjjfoivaltcr. 

- ^rturberg, p. , Q>ror|h 

- ØcitJclin, !t>. , ?lporbcfcr. 

- &^e^aav^ , ft,, k\ebma\\b. 

Jj) o r f e n é. 

S^w :&evntl), t. 21., SuftitérnaD, ^mcDéfogrb, \0?. 9?. O. e. 

- 5«ber, ,S\, 9lcqimcntéquairfcrmc|la' og 2(HDitfm- vc5 

<^[iéi>ti)|Tc Q^niiaéfrci* Siecjt. 

- 5ltM^t, 3. , Obail, .^ammn-^me, ^cf fov 2>kS\>, 

(£iiiin?r(C- ?Kci^t., SH D., X flf Olfc. pour le nie- 
rite militaire. 

- 5"9^^^^^ ' 'Sfofffccrci'. 

- aiUtenfttolt) , <C. <5. >?♦ ^flmmcrjun^cr. 

- iliUtellf?jol^ , X €., ^imict iJKajor vc5 ©Icév. 

(i'nii-affccr ^cqU 

- "Xoftn, 5. <C. , oit\ (E«Mct. 

- Tlofing, U. 5., eogncpiorfr, ?H. ^. 

- 6torm, 25,, WmKt, 03?. 97. O. 2>. 

- Worm, 4>. , iHectoi-, ^Piofcéfor, SH. ^. 

33eDer o<j Rolling ©ogne. 

,^1-. :8fl^ett , ef olclccrfr t ^rifliup. 

- mot>r, 0. ^. , forvalter pna OJot^aab, 

- mund), p. , øoqncpiarfl. 

- e^tenfen, €., éfoldam*. 

SKanrup ©oc^n* 
JJ>i-. 25c(f>matitt, <^. (5., ^onfiJloitalian&, eogncpraa. ' 

- (5(ut) , n., ^oipniitcf pflrt {møqclfjcrr 

- iganø % igrtitfett , ^onbc i jtlciéf. 

- 3^rgen (DUftn, (SJiiai&fajlcv i Siaurt^oltt. 255 

5(nt)rf ©te&er i 6tcftff. 

J^f. ^cefe, tT, S», @o(^ncprff|l til .^flmmcf. 

- JQedev, \Propiicfaii* til "X^ynébcf. 

- :&ivd) , 3 ij., €)oaticpi(t|l til SJit^cn. 

- :8(id)cr, 0. 6,, 3o(]ncpi*of|l til Øuntti'up. 

- IBniun B. VD., @oancrtcc|l til .toufIc5. 

- (Bfut), ^u'i^m. if^^iiiii!!. paa ^u•nl5aflfll•^• 

- i^ai'V^tfy , @. "^D./ øoqncprcrjt i ^nléfcin 

- ^esfcft , 5. , vgogtuTiÆll til 9iøqcn. 

- '^m{»VOir\X>fSMy& , (C., iit'^négicvc tit ^i-wfcnSorc}. 

- 3uc^»^;t?ilt^;2trl•nfcIt)t, 2^., ti( etccnébnacgaarb^ 

.S\nmmei()ci'ic , Obci|l. 

- mottime, (D. p. , ©ogncpvcrfl tif ©ammdbyc, 

- Pingel, (£. H. / ^oqncpraft til ^øvcr. 

- piefner, IH., <^oancpra(l til ©lu^ 

- picfiiet, C. :»., i ØiftcN 

- Kanr;au, <£. , éjinu' fi^iHofcnvo(^. 

- ?<ofi'itFrcjiit;, %. Q^aroit, til @opl)ti'nbaf. 

- 6aab)?e, it, , ©oi^m'piffjl til Sntina. 

- Bebeftet)t, 3., QLnpitnin , til "Jl^cfliup. 

- Xommcfeti , 3. 1., (iLommacfiflab, paa ^i't)fcn6crg. 

- V0(^eliii9, 3. m. , øogncprorfl til .^lovborq. 

- Xt>iUefc», C, i\ammcriafl&, til ^Dtniicnboiq. 

- VOitiy, 3. p., 2(6)c6foiv J?em'bfoi]t'^ 93?* 3^. O. 0. 

3t i 5 e t i f r* 

9J i 6 e, 

JJr. ^anfett, tg« 5., Ovnloriei-, 33?. 9?. O, '2> 

^ e i I e. 

.?»r. 6d:>mi^telt , ^. jC. v., SHitmePci- of ©ItéBi^fFc Cui*' 
laefcd« SKt-gt., 03?. 9i. O. e. 

- trorsaae , 0. ^ '^Imtéfoivalicr. 

5 r e b c r i c t <J. 

»^v. :Brt(f)e, ©foldirvci, 

- Xaf^onicr, ID. v., iiinit. nf Si/mffc Jrf. Sto^e. 

- Xl:)riftenfcn, €ontoiit|l. 

- (Ditøer, 2(. , \'3JøII(t. 

- ^DræbycO. £., ^Miilit5iufl&, *5^nf|?iivcr. 

" - pi'iefa, (5. <C. t?. , ^npitain, 9iroimciif^qrai*tmmf(lft: 0,56 

- ©alomonfeii, 3., .fvlortcfabiifanf, 

(£ C i 2> t n ()» 

Siv. 25Hd>crt, p. 21., eonflfloiialr^fjjfcéfoi-; eognepvitff. 
^ Jdvyn^um, 3i. , 2C6junct. 

- Fibiger, p. (B., ?)Uctor. 

- (EJroofs, i., :3iiflitéiaab , ^ofbinfpcctcur. 
^ £tmflou, p. , CiinccHicrnnb, Q^o|lmc|ltT. 

- meit^mv , ;B. (£. v, , iJiciir. af JjoI|lcn(Tc 2fltt5fencer 

- pieefett, (5, il, v., »S^fljor af JJolflcnffc l'aubfenm' 

Stcviimcnt. 

- pioug «£• 5. / ^Cbjiinct. 

- Qtodf[ct\), n. XV. V., €apit. af 23cicoipfff. 

S a r> n e. 

^v^ (Claitofen , ^. C , ^^ogncpiorll til SloitBye. 

- (Bviibe , S' W», SMfti-ictécftiruvg. 

- Wincfletr, tO., tTT. , ^apitain, Q3vanbbii't'Ctcur. 

5Inbrc etcber i ©tiftet. 

4Jr. (5at>e, p. H, @o(^ncpvalI til ©fnnbciup* 

- i^vcye^cl, n. , ©oi]ncpfæ|l paa Dtomøi', 

- 6uiigt;att6, C. 5./ @o\]ncpi-offl til Jfnbft og ©jcjrcn. 

- e^broe, 71. 6., ^<)nf(Konal 2léfeéfov, ©ognepicclt 

til (^ønbci-/Q3oif. 

- XOaUl)iv, 3., Øogncpraf? til Q^ariutii. 

@ I e $ D i 8* 

JJr. :^i&Icw, <C. W. V., Obci'ii, .^nmmci'^ciTf , ^^cf fcv 
JpolftcnfFc fianM'cnaT Stegt. 9t. 5>. 

- ^eiå)mxnn , t S. v. , Siciit. af Jjoljlcnilc Cflnbfc; 

ncci' I iHt'ot. 

© I e é t) t d» 
^r. :Sentcfcn, 3. (C., 3u(litéinab, »Stabfccictafr. 

- ^oltmau, S. XO. v„ $icmiciw2icut. og •^iDjutant vcb 

2iiw9lcgf. Q^iiirnéfa-cr, 

- 5aopcv, ^. «^. , Siijlitévaab. 

- Denfen, C. 5. x>. , €flpitatu af efcérngPc 3»f» ^^^^t-^ 

goiflaHbci' fot ©aruifonéjlolnu 237 

- X^ierulf, C. 5. ^. v., $icnifci';£ic'»f. «f ©f. Snf. 

9\cgitticnt* 

- :aint)t, (C.K. Jl» x>», 5)i'cmicr/0(cut. «f 3/. Snf. ^c^U. 

(la* vc5 ei. Snf. Soffit., 93Z. 37. O. e. 

- moCtFc, S' '^. ■».# ObcijI vcb er. Snf* 9t., 91. ID. 

- 'Rzx\\l)(XxX>t, C, (5. t)»/ ^apir* of 3i;b|?c SagcnSovp^. 

- eul>t, 3. tX t>., ^fcmici Siciit. af ei. 3nf» Slcgt. 
dcéuigjFc ; Snf^ntcvitw iHc^imcntéi Q3ibliot^cf. 

5lnben|!el)é i ^cvtugbummet* 

J^ O I f t e e n^ 

9v e n ^ é 6 o f g. 

- (Betflenberg (Bf. X \^). x)./ ^D^ajoi« af '^xtxMkt 

(Eovpfct, 9». ©., ^. af Sgi'célc^ioné 0» 

- ^i"cH, «5, C. x>., Okipltcut. af Orbcn0oi-9|!c Snf.Slcat. 

9v.CD. 

- Defa, m. x>., OBnflicut. «f Ofb. 3nf. Stcqr./ 3\. 05. 

- I^rtuffmann, ^. tt. (B. t)., Capit. of J?dl|lcnj?c 3nf. 

Svcgt. 

- 'B.oyt, 5. C. t?., €ap(f. af ^rititrcdc-iroipfct, 9t. 5). 

- li^rebø, (C. >E^., €apit. af 7fftilIciic*(£oifct. 

- .^aiié 5)iird;I. ^t. fi.ttt5x?t$, ptinOs (tfWitgcit/ 

(icitt, OtH'iftiiciitcnant, €. 2^. 

- l*vcnfelt)t, (C. 5. *«>./ 2tcut. af ^of|l. 3nf» Stegt. 

- mxå)cizl^t\\ , (C. X). , 5D2ajor af ^oI|l. 3nf. Stegt. 
^é.Q^vc. Jpi'.C. (B. X). ed?(<tubufd>, ©c^cimc ^onfa'cnté« 

vaaD, 2fmtmnnb , ^t. ©. , 5). ?D?» 
JJr* tOcgnet, 5. C. t)./ 06cl*f!(ielitcnant. 
* Wence , (S. (£. t>., £(cut. af Bbie 3P^ffc 3nf. Stegt. 

^ f e K 

6i*»5ttt^/ tt. tt., Dr. 00 $i-of. Siu'ié, SI. 2)., m. 

97. O. @. 
^ lif>mc , 5. X)., t026|oi* ftf 2aiien5. S^fgei* ; €oi'p^. 

- mict>elfcn, é. 3. r. , $iemiei' .' ilieut. af l'fliicm 

bovgjfc 3ocgei'» €ofpé» 

- f5d)euetm<tntt, \t>., ^tubent. 

2)ci i!aiienboi*9|!e S^gcv/CofpS'é 53ibIiotf)ef. 
3. 55inb» 9v 258 

© r u cf f t a b f. 

Spv, 2lf>lcfcl^t c. €. V. , ©v^ve , ^ammci()cnf. 

^ané €rc. ^i*. £, ^., ^aron nf :St:o(*botrff, (55tl)fi/ 

^r. JDcflinon, 5. (B. 2(. v., Okiil af ©fonningcné J!i»» 

- Irminger, ^.W. tg. x>, (£rtpif. nf ^oI(Icn|!c3nf. Slc^t. 

- 3ebfcn, €oniTCtoi'. 

- t<iéå)ly, D. t>., OOfifl, ^^ef fof S^ionningcn« Hiv/ 

Stegt., (E. 1>.,5). ffl?. 
©lonningcnø £iu -- Slcgimcnté Q3i6(cot^cf. 

3 t j e M e. 

Slnbenfiebé i JP)ei'tH9t)ummef. 
^r* tn«rtr, (C. (C, il./ ^flmmcriaab/ ^olbfoiDaUcv i ^ol; 

5 f> o r é f> (j t) n. 

S^x. (Cf?tt(littn 5acobfctt, ^rtnbcIéBctjcnt.. 

- JDavibfon , Jzn(i , 3(mtécontoiii|!, i))?. 9). O. 0. 

- (Borm, 3 p. / ØoicnfFibci'. 

- Dcen 3ocnfeti Bajccn, fgU »^(»nbfféøctjenf. 

- ^^bitcr, /g. nt. (5. »./ 5fmfman5^ ^ommftnbrtnt, 

- UTaba €ttFfen ^erg, Commanbmfi'rgcant. 

- tn«t)3 ^t)flt>e tn^rcf>, ^flnbcI^foi»altcr. 

- tTTagnuø ^afobfcn , @f oleloricr* 

- tTTcjct:, i5' ^*ø fionbfogcl). 

- TCdømua UluUcr , @i^éff(manb. 

- 3«t|>atiae ^Ifcti, ^anbdébcfjcnf. 

!Beftmaniif;at)n. 

Jpi'. Docn Pcjulfcrt, ^ongélcifcrnbing. 

- 3o^aitneø ^ol^annefen, ^ongélfUccn&ing. 

- Don (5ut)munt)fen ^^ffere^c, SirgnfFaOlføicr, 

- <D(e D<5Cftfcit , ©dvcicrbonbf. 

- (Die IL^cmfcn, iJongélcilcrnDtng. 

- Paul mtrf)elfett, ed»fta6onbc. 259 

^r. 3rtcob 3rtfobfen, ^ongé/cilanfcing , i Scinum. 

- tlicls Peter iHg^olm, .ton.(ié(eilant)inq/ i ^vafiM^]. 

- X^omaø mic^ael 3cF?annefen, ^ongélcilofnbing, i 

^ n b z V i. 
^i\ 'Jacob Dacobfen Zofte, ^ongé6on5c i ^aa^, 

- Defper 3oe"f<2tt# Obclémanb, i gi-obcOøc. 

- ntortcn itXinielfcn, ^ongéOonbc i Øibcing. 

- (Die JEt)cnfen, ©i;éfdmanb, i ^»aI6øc. 

- pet)er a.ar|cn, ^ongéOonbe, i 5)oifciif» 

- Poul nTit)jort>, Obd^manb, i SSaag. 

- ©c^r^tei- , 3. ^. , *Pa(toi' cmcvitué. 

- t;iiclaø 3oenfen^ ^ongé« og Dtcls/Q^onbc, iSi'obcbøc. 

2lnbenf!et)é paa Øerne. 

»^i'.(5uttorm Jacobfctt, ^otigélctlofnbittg^ t ^»anticfunb. 

- 5acob 3afobfen, ^ongélcilanbing, pflfl ^votlcnopé, 

- 3afob Detifen, ^ongélnlornbing , i 5)ii)ggcnaé. 

- (Die 3ol?anttefen , ^ongé; og Obdé/^onbo i ©al 

pofl ønnbøc. 

- ©amuel 3acob VOty^e, @i;éfdmanb, i ©ofmunbc, 

(8 ^vcmpIO- 

- Qammi ittidjacl tn<tti*a8 , ©péfcfmanb, i 3?orbørc. 

- Øtepl>en 3oinfen ^ ^ong^lcilocnbing og ^iifcvavgo 

paa ^iinøe 

o.e. 

-23onnefert, 3. %, ^ligécanccHicfccmair^ d;éfd/ 
manb, paa SJdfc. 

- ^oppc, p. S* »./ ©ttftflmtmnnb. 

- 6tcpf?cnfen^ itl. , Dr. 3iui^, ConfcicuMrflab, 3u< 
l^itiaviué i fianbéovciTcttcn , ODt. 37. O. <S. 

- Øvum, C. (C.^ ^nnbdéfactor paa SSmfjovb* 

@ r £> n I o n b. 

^v, :eitagl? , p. , tD^iéfionaiy til Sgcbcéminbcé og ©ob; 

- "Koftng, ^., ^jcam. Suvlé, vcb Sogcn ©ob^a^n. 

di 2 260 
^ O t Q C* 

St^Ser^ua Stift. 

Jiv, 'Uabei, tX 5./ 2>tuK %f)coU 

- 2trn^crt, C. , ^nn^. ^suii^. 

- Ilubevt, a., danb. g)f)iIof. 

- Tiuhett, :». t>\ ©enci-almojoiv !)t, $)., €. e. O. 

- »alenen, X., @tii&cne. 

- :5aor^c, p. ^\. @tub. ^^cof. 

- »erg, 3. £,, '^iiiiitiamié i <^tiftéo^encttet\, iH.Sn.O. 

- :Qi^vnfiox), 25. €*, øtn^cnt. 

- :biertegaar& , ^. 21. , Spdk{la'cté 'Hb^occit. 

- :8lidj, 3. CCEapitnin i bet 37oidc ®cv)b. 5æ9ei*;(£oi*)Jé. 

- ^xod), X*/ ^npif, of Sngcnicui'/QJii^aben. 

- ^Buggc, 5. tn., ØtuDcnr, 

- ^uH, iD., Øtubcnt. 

- 35uU, tX <D., @tu5cnr. 

- (Claufen, Unbeifltcté/Snfuumciumaga*. 

- CoUett, 5. 3. , ®tnb. 3ui*i^. 

- Jt)ebc6, 3. p., ^aicjIcmtJ ^réfcéfov^ % 9). O* 

- «nge(biretr> , 5. ^alt)., Øtutcnt. 

- 5<iugpa^^ étubffnr, 

- Say^, 2(., Øtiiblof. ^^cof. 

- S^y^, (B», 2>tubcnU 

- (Bambovq, 3- C, £icut. »eb Ut »^«ninsbrtt(fc CEoipg. 

- (Bj^t, 5., etub. "^M- 

- (Bluf Pat) , (C. 5. / <5:nnb. Smié. 

- ^alvorfen, %, é>tnbci\U 

- i^anefon, (C., (Stubcnt, 

- ^avbit^, ©tub. X^col. 

- éereCeb, 6. :»., $iof. ZW. , ^. 2B. O. 

- i^^Imboc, ij., Ovcifcfici-, 

- ^olmboc , é- P- / ®tnb. ^^ceL 

- io[(t, p., 2(biutant vcb ^^ohaitillcric ; Cforpfet. 

- Keyjcr, 3. ^./ ^t"&- ^M. 

- :Rierulf , <C. , ^DJajor, 2(itincdc»3ntfnbftnf. - mct^d)mann , ig. ^., ^lofcéfov, 9t. S[5. O. 

- tnuntfje, (5., ^npitniit, Cæici« vcb :$litijf(!ofciu 

- møUctr, p. vttw ficctor i 5)^i(ofop^icn. 

- nicolaufcn^ 3., Snibcnt, 

- (Dlfcit, (D., @tub. l^coU 

- piatoii, ^. etott?), ecatdfcamu*, 9)iofcéfoi/ St. 

©., 9?. 9^. C, 9D?. 97,0. e» 

- Tiamm, (lapitain, 9i. (S. O. 

- "Kobert, €ct{av , €an6. ^f)am, 

- 'Koolen, 3. C., ^n^cnicnK » ^icwu 

- Qd)}^tt, (Dw ^uibcnt. 

- Qd)nitkv, }p., f^tubcnt. 

- Øc$u(t3, é- C, 5w Øtubenf* 

- edmcr, 3., ^£ap(t., ganbinfpccfcur, i Opfloc. 

- Øigwavt)t, m., ©fu&cnt. 

- Qmitl) , C S'ø ^tuDcnu 

- QtanQ, S-, ^tiibcnt. 

' etcncrfen , 6. 3 # Q>i'of. ^^cof. 

- 6torm, 5., etiib. ^^col. 

- Øtr^ttif^c, ^., ©tubcnt. 

- Øvcvt)rtip, m. , ©tubctif, 

- ^yloxo , (Cf?. , Sicur, af ^'avttacrie ^ ^vigaben. 

- i:f>omc, 3. 3.^ Oljciilf. 09 (^oipéc^cf, SH. <S. O. 

- Xønber^ ^. C./ Sn^cmcuf/fitewt. 

- X)ibe, 3., 3n«;f nu'ur / giciit. 

- Vibe, il,, €anb. $)f)irof. 

- Vogt, ti., <Sanb. ^^cof. 

- XDolff, 0., etub. ^^cof, 

g V e b e r t f 5 1> (e nt* 

- ^aitt-betrg. 3., €flpit., 91. ^. O. 

- ^oltetmann ^ @øc ; £icut. 

- é<5t^»/ ^» 3./ ^øc.'^apitam»2tfut. 

- "Enap, <6øc; 5)n'mi('i'.'2ieut. 

- £ouø, (C. C ^iiCi%(x^\Xm, 9t. ©• O. 

- ntuUei:, 3. tX, ©incial ?rbjut«nt, Commrttibcuv.' 

€apir. i iSJaiinctt , EH. a>., 9t. ©• O, 262 

^i\XX^vvtQaatt> f ^ientemnt. 

- Pappe , 5. W. , gofi'ci' tjcb ^øccatet * 3n|l(tutct. 

- Poulfen, @ee/2icutcnant. 

- Xf^tane, p., @øe^2ifutcnant. 

2 a u r t) I g. 
^i-. 23ruutt, 3. C, i^jøbmanb. 

- :6vyn, Z,, Q3i;cfo9cb» 

- Clafen, é. (C.# 53ii()abdaf3c. 

- Si^ne, tg., Jiicutcnant. 

- igeibetg, Ouctd^irui-g, ^jøOmflnb. 

- ^FP"g / 2C. , ODcdoffcu 

- Bd)røt)er, 3., ttcntcmnU 

- Vagel, il., \9in|oi', ^oI{)infpcctfui-. 

- tOetlefen, tg. 3., 3"<^f"»f«i*»?0?«jor. 

- Wiefe, 3. t^., eøc (£opitnin , 91* e. O. 

q3Dréfirunt). 
.^i*. :Scn^ipfen , S- / ^'JeBmanb. 

- ^oye^en , p. , ©fipper. 

- 75vuun, (Ll)v,, ^jøbmanb. 

- (Baemann, O'i^l^^wanb, t^U ^toMtamiftlQka 

^onful. 

- ^alling, øopcprajl. 

- Hinctae, Paul, ^jøBmanb. 

- ntuUet, €avl, Stjebinmb. 

- m^Uer, XX. 3., Q3a'9canbibae. 

- Xbomfen, Zb-, ^lotta\ 

- i:roøt)a(?( , m. (C. , 7lpotl)etcv. 

- VOesfel, 3., ®oim|fn»civ 

© f i e !!♦ 
j?i'. 2(al, tX, etntéianb, 31. ^., X 9^. O. 

- :6lom, 2int>veae, Q5oigcf. 

- (iappelnf iD. p. / ^jø6manb. 

- Xappelti, ^ib.-o,, ^jøbmanb* 

- muUer, 3., efippci. 

- noott), tXielø ^I^rifl. 

- picsner, Vlic, Åjebmanb. 

• - Ctiralfen C. # oibincvct ^atccf)Ct. 

^nbre ©teber i ©tifter. 

- 5abviciu9, 3. Q,, 23iccabmlva(, Sn. 2)., et. e. O., 

paa Opbaffcn. 0.63 

- ti>mnftxo['0 , H^,, (^avrtricne/gicutcnaiu, paagoéfimi. 

- £un^ , C. , ^iifcfannt'i' i ©jcvpcn. 

• muitdf, €., ©Oijncpiafl tU (iJjcipcn. 

€f)riftianfanl)S ©tift. 

€f;r iftiaitfant)* 

9^. 5). , et. e. o. 

- S^^Z^^' <C. W)., 2litiacm'#<Japitaui, 91, 0. O. . 

- ^uglbctg, ^icmia* / gicutcnnnr. 

- ^tytxX>a\){, (B,, 2(itiIIcifc ; dnpitflitt. 

- ^oXjn^on, 3nqcnicuiw£tcutcnunt, 

- £.uno, )CiX, , ^M-cniiri';£icutcnnnt. 

- mund), 3. et., <5i|Top, SK. 91. O. 

- møUctap, fiicutcnont. 

- '€l)t(cfcn, ^icmiciwgicutcnane. 
'^ct militaii'c QJaunifoné ^IHiot^cf* 

© t a t) a n e r, 

jjr. 35al?r, X., ^jebmanb. 

- £ct)crbcvgl>, 21., 9}iala'mc|!ci', ^ciøcvgcm*. 

- «gngclfd>i^rt , i8. X, '5)iocuiotoi'. 

- S<tufl, 3. <5., SSrtgtmcflcv. 

- ^ellicfcn, (D,, ^orQciIlcutcnant/ ^jøOmanb. 

- 3afobfcn, (C. 5w ^jø^tnanb. 

- K^I^let , 3. 2t. , .tiø6mnn&. 

- llangc^ 2(., vcfiDcicnbc Capctlan* 

- t.^vXi(x\)\, (D., ^^olbfagfcicv. 

- £a6fen, C, ^czo^Um^ 

- @d)and)ejonafctt , <5. # ^jø6man&. 

- ed>i<^Q, <E. 4./ éoicnjfnvcv. 

- ømitl;, m. , iWinjoi«, Øøc/ 09 l!anb x ^i-iqécommié/ 

fair , 9^. @. O. , ^æbi'f t mcb ^ong €aii So^an« 
noi'ilc i^^'ontngé OD^cOoiHc , 93Z. 9^. O. ©♦ 

- etang, fi.. fi.. , @oicn(?i'iv>ci'. 

- 6unt)t, é. (B. 25., ^jebmanb* 

- e^mme , 21., ^jøbmaiib. 

- tCetd^elfen, ^jøbmanD, a64 

lU r e n b a r* 
Siv. %aH, VlUlQ VO., ^jaOman^ 

5(nt)re (Stcbcr I ©tift«t 

^. m. O. e. 

- 2(arepriip, p. XI., ©ovcnlfiim- i ^(cmfjoib, 

- 'HvmhnQ, XX, 5. C q>i'ov|l over SU^^Opøbdaugct, 

- 25atrt^, €apitntn, p«a ^nubét)iq. 

- :6ernf?of8, (5. i., ©ogncproffl tU ØOiigcn&aL 

- :Sonncx>ie, 2(.^ ^pnlK^onala^fcéfoi-, ^opcpvofjt til 

Øicilab, 

- ^^sd>en, C., ©ogncptafl til ,?)aafanb. 

- ^al?l/ 3. »., @ogtKpi'(r|l til ^Icp» 

- ^avtmann, 3. iTI., Øogncpi-orft tif 5i)c, 

- ^auetnann, C. 5.# ^ogncpra(t til 2unC). 

* i6io«^tF?o)^ / é- -S.., ©ogncpiofii til Jpielmdanb. 

^ éol^^e, tZ. 0. ^ Q)icmicr#8iciucnant, i ^pngbrtf, 

- ^olynfyn, (^., ©ogncpi'orft til Øflvc OJJoranb. 

- honning, K., Q>a(t9v cmciitiié, i ^cflcføcn, 

- ZUogF>, S' 0./ ^'npitflin paa ipnaficuvig, 
•^ ilaøfcn , P. ^. , Sogncpioffl til ^vjc* 

^ £i(f>t , 5. , (^oqncpi-opft til 3^anfli-onb, 

- £unt>/ P» ^. ^ Q[)ip^(l/ ©ognepvalt ti( fgcffun^ 

- &,ynQ, 7?./ $)ra(! ti( ©ofcbaf, 

- rJ^xooU>, c. K., ^ogncpi'Ofll. 

- Tio^e, 4* <C., ^pqncprafl til SOn«. 

- Xt>et>t, tT.3., kmei' til ^»ic 

- tDeifenberg, €apitain, v^^a ^oufc^ctiaog, 
^ Øi:b(?f / <D., ^jabmanb poa fiillcfauD. 

Sergen« @tift» 

- 7ln^ev{en, m., efolc^olbci% 

- 23ed>, JD. tr./ Øfolcbifcipd. 

- ^erg, Peter. 265 

- 23tim, % XX,, efoicbifcipcr, (2 fempfiJivi')* 

- (C(?ti(lic, U). ^. B, , etiftflmtmnnb^ (i\ D^. D, 

- iD<i()l/ tn, ^i'cm. iJifutcuant af ?fiti(lci'ic»Q3ngabcn. 

- ^omctius, T^. m., efolc&ifctper* 

- 5<^lfen, C. tn./ GJi'neifllpiociucur/ ©tiftdrnrmnnb, 

<J. 9^. 0. 

- S^ld), X O., ^vmin 9^icmmnt, %^,, 5). ?0?. 

- S^i^nn, 3. 

- (flappen, ^., Sontoii-if?, 

- (5van, 3cn3, juiiiov, .^jøemrtnb* 

- (Bneg^ 3», (^apitaiu. 

- (Bvieg, 3., @fo(e&ifcipc(, 

- é^^^r^tt* P. / .Stfoffcf. 

- ^eibevQ , maviws , ©folcbifcipcl. 

- igvetJing, 3., efoicbifcipcf, 

- éyfm^, é. 2(., eoijncpvail. 

- Dagens / ^» ^avtvig. 

- ^utgcnfcn, tt>./ eeorcbifcipcf, 

- :aobro^ 3., (^folcbifcipd. 

- T^onoxv, 5. £., efoU'bijcipef, 

- Uv<j>Qev, 2(ércéfoi-, 

- ^aitomarf, 3. 

- mc7cr,(C. , ^fofcbifdpcf* 

- meyev, VO,S., 'j?flfva-. 

- tnit)gaart) , tlielø matbicfen. 

- ntoe, 3ngebrid)t 2lnt)ct:fett. 

- monva^, (5. i., '^pot^cfci-, 93?. 9}. O. @. 

- muntl;c, p,, £ieutcnnnt af Q5cf3cn|lc 3nf, Q^ngabc. 

- møllet, (D., ^fo(cblfcipcf, 

- mørcf), 3. C ^olbfasfci-cr, 

- nicora^fctt, ilpt)et XO,, ^jeSmaub, 

- (D(fe«, 2(., Q^pcfogcb. 

- (Dlfert , ij. 2(. , ,^anbt'(6Cpnto(n(?. 

~ Tiavn , p, , 2icufcnaut af ^Dcigc n(!c 3»f» ^viaabr^ 266 

^u Kcirt/ X , ^rcm. glcufcnant , 2f6jutant iKb ^ci* 

- 'Kcin(>ac^t, C, 2icutcnant rtf Q3a'9cnjl 3nf. Q^vigabc. 

- "Koggen , V. :&., ^iehmanb, 

- "KØattt), t§. , ©fofebifcipd, (2 €.ccmplam0. 

- Qå)i\man, U. , ©orgciTcpiarcittont. 

- Øcgelcfc, iltcutcncmt of ^*avaIIcrie/Q3i'igabcn. 

- eiiå)in(itt>t, 3. X, efoicbifcipd. 

- ePiolt)borg^ (D.^., ^icm. gicut. of ^crg. 3nf. Q5n3. 

- Quan, B. tn. , @foIc5ifcipd. 

- Qyloxc , <L. , 2if ufcnant c^i 95crqcn(?c 3nf. ^ii9fll>f» 

- Bynne|lx>c&t , Xt>. C. , ©foicbtfcipd. 

- Xavlebo, <Dle tTtattjiefctt. 

- XtjiroHefd , (Dit, ^jøljmano. 

- Xot)fen, X.^ fiicutenant of ^cigcnffc 3»f» ^n3^l>c. 

- VaUcm, 2D. 

- Vofe, Dol?. 5i?., (2 Srfmplarci). 

- Vofø/ 3., efofcbifcipd. 

- Walter, Owcifiigécommiéfaiu 

- VOiri^'xn^t <Iomcctov. 

€lbé ?5r(cffeøjelt) i 9^or&fior&. 

^r. 3tigcbrigt 2(n^crfcn n^pt>al , @flaib6iugci% 

- Dngebrigt Oottfon Ø^xt * fcib , ©anibOvugav 

- 3ol)<inne6 (Dlfen tH^PCebufl , ©aai&Oiugcv. 

- :avi(^ofer ©tefcnfen ^ ^animanb. 

- Ittto Ctif^enfert (Duø, jpovc&fivfcfan^cr. 

- tlielfen, tXiele, Øoqncproffl. 

- (Die tjanfen ilunb, ©anibbiuqci'. 

- povel porelfen H^flbal , (Baoibhuger. 

- Kaømua (Dlfett ^i&, ©artibbriiqcu 

- Kaømuø (Dlfett :j^irfI>orn, ^Inncrfivfefangciv 

- Kasmuø Kaemuøfen Corvig^ (JJaaibbvugcv. 

3nt)t)i9cné 55ro^ftc9Je(& i 3^ort)fjorb* 

^v. tarnxmxmtytx , 3. 0., eogncpicrfl. 

- lunt), 3. (5 , ^i'cm. Sicutcnant, i ©fobbcii. 

- \Xå)txmann, (C. :»./ iKcgimcntéfdtirjociv ©ifldcrMfl?3C. 

Slnbre 6teber i ©tiftet 

^v. 5ifltup, (D. 5»/ ^ulbmorgrfn. 
-. »alenen, 3. P./ eogncprctjl til 3nbrc ^olmcbal. 

- :^<pa;i), (£., eoicnflnm- i D^oib^orblc^n. <i6i 

^r. Collin, C. B., $vcm. ^kntcmwt, 2C6jHtflttt uc^ 5cc 

- ?Daa, il., ^rcm. Uicut. af S^oibfjorbjlFf ^u|?ctmv€orp^, 

- IDaac, 3, 15,, <J)i*cm^ fiiciitcnant af Øo^njlc 3«3cv* 

€oi*pf. 

- 55«ae , ^. , ^ogncprafl i CabiM'g. 

- 2D«l?l, (5. ^./ QC^i'oufl over 2)tti"c ^ogn. 

- ?D«^l/ <§. tn./ ^npitainaf bet ^aibangcffFc ^ovp^. 

- €n?>tefen, ^., ^ogcb i ©ogn, 

- S^'^^<^^^ø X>' é-/ 'Pvopvictaif til giimanéliinb. 

- Heiberg / ©ogncprafjl til @cllø. 

- ^zibzxz, (B. 6v 9>i-ot)fl o\ja- i^enbfioib. 

- ijev^berg, tT./ ^Piovjl i ^atbangcf, 9t. ©. 

- ^ertjberg^ P. ^./ ØOjjnepi'Offl til ^innb^ciTCb« 

- ^ille , a.m,, 'Propiictaii- til Sicé^ig* 

- ^offxXofenørotti, C.i5.,Si*i^mc tiljKofenbal,(2QEi'cmpl.) 

- i5<>^<*/ OOciilliciitcnant/ €^cf foi* ©enbfioi-bfFe ^oi'pé. 

- JpolÆ, K :R,/ ^apitain af Øønbf. 3i)?u(?. ^oi'pé* 

- Oenfeti^ O., Ec^némanb foi- Utrofi-é @fi6éfc&c. 

- Derjtn, (5. :8., Øogncpiorll til 23of^, 

- :j^nopF>v P« ^-z ^ontoivifl paa 03iolbøc!u 

- Ixoren^ i(. v. XX). 0./ ©omtlfiiuci' foi: JJai'bangcr. 

- TS^hxbot, n, t.i ^oijcb orci- <Sønb; oq a^oibfjofb. 

- ^aMt)mar^, tl.# Øofcnjlripcr ovci* éenbfioib, 9t, 

585.0. 

- ^egattger, ^. , ^apitnin af Q^agcnjle Snf« ^li^^^c. 

- ilint)^ X, (Eapitaitt af 97orbf. ?9?. €oipé. 

- ^ippe, 3. x)cn t)er, @0(]ncpi'a|l til @fomuig» 

- incit>cl. C./ QLapitain, paa Slcfcf)C 

- vnorHcn , 2?. tit. / JJovcbfirfcfangciv i ^^nigfr» 

- tltttei: , 3. , Sel^némnnb i Sn^i'^ ^olmcbal, 

- 'Cloxman, p. 3»# ^ogncpiorjl til iJcgnngt'.-. 

- Prtvelø/ 3./ <Sncbfci' i ©loppen. 

- paDCls, p., ?>iou|t, (^ogncpi'Ofil til (^(opcfi). 

- T^^lting, '^,, Cogncptæfl til ®va»cn. 

- Bdjj^lberg, ig. ^., iJicut. af ^ctgcnjIcSnf. Q^vlijabe* 

- VOolff 3. ^., eocjncpiofft til CKangci', 
gttvc / eocjué Sojfc ; @dfFal>. 

Sronb^jemS Stift. 

5 V o n t) 5 M tt^» 
fy\ 2lvcntfctt, 2(i*tiflciic -' ©ciqiMnt. 

- ;6evnl?oft, tC^w eeoU'bifcipcl. 268 

S^v, :iSfiv(^, P. i, (JJcncvalmajoiv % 5)., €. 0. O. 

- 2blom, ^icm. 2icut. 

- ^ugge, p. (D./ ^((Top, €♦ 9^. O, 

- (CoUiit, 7MlleviC{2icnu 

^ IDrcycr, p. n. , (^tabémaglcr. 

- 5«I<^# Sicutcnnnf, 

- Salfen, C., S3i)cfoqct), 3t. 9^. D, 

- irerry, C. 1., Commflnfccuv/^apitflin, 3t. ^v 9v;'^.0. 

- 5ricboc, (B, (D., Døcilllicut, , 91. e» O, 

^ C5celmuyt)en, i5-# ^jø^^niflnb. 

« (Bvahow , Ovcrffic^écommiéfair, 

^ (Bram, 3., B., ©roéftTcr. 

- ijagcit, Sii'utcnant, 

- ^anfen, p, 2(., ^jeømanb. 

- ^zq,txmann, 5. C 0)., OøfiR, 9t. ©., 9t, e. O. 

* é<5lf , Do^«n# ^jøbmanb, 

^ i6<>vneman, tg,, ^^lopiimiv. 

^ Denfen, ig. tX. , ^jø^monb* 

- 3o^«»"fcn, £., ©voéfcm*. 

^ :ElUix»ei:, 3. ^, K., ^ammcijiinfcv^ ^apitain. 

_ 'B.n\xX)%on, C., ^Sonful. 

■^ 2^tog, p., 9)mn.''JJicutcnrtnt, 

- 2^ul;(c, 5., 2fitiacnc;€apitacm 
-T Jg^ange, QLrtpitain, 

- ^orenQcn, Sicutcnant, 

- ilj^ng, ^jcann 3«"^- 

^ meintfe, ig., ©loéfaci-, 9l» ©. 

^ meinc^c, 3,, ©ipérmr, 

^ mennc, i^w ^ogftanblcv, (5 €,vcmpf.) 

•r tn^llet, £,, ODcvIflfiiT. 

- nov^Jenftr^m , .^jøbmanb. 

- nægUr, €♦, Obciilficutcitant^ X ©., 91. ®. O. 

- d>)rl?o(m, 3./ ^<Jnf6ii'<?cteur. 

- Peterfon , iTI. C # ^fltifbiiccfcur. 

- pieym, (5. p., €apieain» 

- *KoU, 3., etiftéottm'cté ?Ufcéfoi\ 
~ Ko6l>auu?, ^apitain. 

-. Øant>botg, gicutenant* 

- 6ant>botg^ ©øc-'^^ngécottimiéfau** 269 
i;r. ed)nitUt, ©. :&., Confuf, 

- ©elmer ^ C. , ^jebman^ 

- Bmit)t/ ^jabmanb. 

- Btcetil?off, Ojjajoi'. 

- etibolt)t^ €., ^optt. i ^i'on&^)* 3nf. $bmcibe. 

- Qtv<^tn, tg, <C. , Q3jmjmc|tci"« 
' 'krampe, 2(. S^ø @i'i'»c «f» 

- 'Ctrampe, S* C, C^ii'ue af, ©tiftnmtmanb , 3^. iD., 

^. 3h O. 

- l^e^ege, 2iciitcttflnL 

- WingaarD, ^., ©ro^fcm*. 

5Iafjort><n. 

- Wibe, 3, (£., Øoijncpvflpj?* 

^ j e V n t Y* 

- tTæsf , 3. 3. # .Sxlof fer. 

- Buofcmel^ 71, Jpanbclémanb. 

- tvibe, p., VI., ©onncpmff* 

- »S^veleb, 3- 2Jw ^Paftoi- cmcfitné. 

- Xlov^bye, 3. <£., Sc^némrtnD, Soi(ii|dfc5 ^lømmléfai^ 

- pct)cr 2tnt>erfen , ©aavbOiugcr. 

- pet)er ^3rid)fen 5"SJ6rt# ©afli'bøiugcr* 

- Pct>cr 5. K^^boe, gRcb^jalpcr. 

- Beffertg, (D* 3., ^cfgcant, (^Jflfltbøiujjer. 

- WietJcv^e> g. U., øogncpmfl. 

^r. ^tot)tFotb , 6. ?t). / 3"(^itér«ab, 

- '^fnm, ig. VI./ 'Piovft ov)cr gofcn, (2 ^>-cmplO 

^ e t) n C« 

4)1'. ^oir4), ^itgéi'aab. 
-> 5rob^fe, (C. 2(., ^ijlitctérococ 

- loafiuø, 3.; (^apitaln, ©ta^éabjutant. a7o 

- moe, Peter, lV^tIéman^. 

- parcliuø. X, ^o^ncprcrfl. 

•& i t t c r c n. 

.^r. %od) , p. 2(., ?>i-opilctnii'. 

- Pareltuø, K, X, iDflnbdi^mnnD. 

- Vahetl), 71., ^antcUmmt. 

QInbre ©teber i ©tifter. 
^i%25ot)om, Z^., ^oqncptccii til Øtknb, 

- 35rot>tforb, 5. 21., ^icm. l!irutcnonr» 

- :6run, JDw Q^icm. Siciit., i ©ui'cnbnlfn. 

- f^di)0ff, (C. m., eogncpioffl til D^ocrøe. 

- 5inØcnf?ageri, ^. SL», *Pio»ft, (^ogncpiorfT i ©iiicn/ 

talen. 

- ^cgge, 5., ^Oijeb over 97iimmc&alcn. 

- ^eyevt>ctl}l, t§., Øogncpi'ccil i ©tør&arcrt, iH. IID. 

- ^oniemait , ^. , gjrcm. Sifitfcunnt. 

- Krag, i$. p. e./ ©ogncpraft til ®ion(j. 

- Krogl?, é- i^w 2(mtman5, 91. ©., SK. S«. O. 

- £o6|iu6, ^. :6. , Sicutcnanr. 

- i2.unt>, ^npuain. 

- Hiint, O. (5., Sjcrtm. 3"iié/SHJbnia9ti9,p«a9^oi'bmør. 

- tnoUeflet>, 3., ^onroiibctjent. 

- tnuUcr, ;éro(^rup, i ©longé 9)ia|?i'C|jdb. 

- tiielfeit , (2> , gc^némanb for Støibaicn. 

- pol?lmanit ^celie, VO. , C, (£flpitatii / fiicutcnant, i 

(Ebvirtiflnfunb. 

- eeyer(let, 5. (C., O^crfllicuf. i ©tørbafcn, 91. @. O. 

- ecmmerf(i)ilbt, 3., Obcfjllif ur. , €^cf for D^oibf. 

g)?u(fcrm'.'€oi'pé, 91. ©. O. 

- Qym^x>t^, <5. 3. X/ ^mt., 95cimc(?fr, 9?. ®. O. 

- Xt>ornæ9, 0. 71., Otjcricté Q)fO(m-atou 

- WeteHe , 6. 2t. , ^'ontoiibctjcnu 

2)ct 9loméiNnl(?c $)i-Qai(!c ilanb^uué^olbnincjé 2>cl^ah , (2 

^vfinp/.). 
£flFfcfdj?n6ft i ^itéfjorbé ©ogn. 
£afcfcl)lnbct t 23olOé ©ogn. 

9?orl>Iant)eneS 09 ginmarfcné 23ifpct>emme* 

.g) c l c I a n t>. 

.^r. Cf?tifleMfctt; 2(. ^., ^onbdémanb, i Jpuué^we. 

- Colberirt , ^. fZ*, ^'ligéiaaO , paa ©ønncéijQaib. an 

- (5aavt>er, p.,^roi>|i, <éoanfpioffl til ^((ftfl^ouj], 

- ^elt^en, 3. 'il., @ognepi'cc|l til SHan. 

- ^olfl , C. , dxam. 3uné. 

- :!^noff, (D. n. , Q)iopiictatr, i ^cinaf. 

- <lXt)c5lc, C», øoqncpr»|l til S8c|fen. 

- 6cf>r^ctci:, XO, ^., @ognrproc|i til Q5in&aOt. 

- VOaX'\ti\), p. 5./ *Pioi>fT, (Sogncprcrfl til Q^rønec* 

- tX>irttcr, 3. 5. / S^ifuictélapgc 

!8 n r b c O u u é. 
S^K. «5<Jn6fcn, ig. 2i., ^olbci* paa 23flibør. 

2(nbenftet>é t ©tifref. 

^v. 2(Ua»i, 5.^ ©o^^ncpiorll til Ofotcn. 

- 33erg, (Bwnnar, <Prop|l, ^oqncprocfl til 3^^<'P^^» 

- "^et^g/ 3. <H./ 3(mtman5 opcf S^oiManbcnc, 91. Sn.O. 

- IbViVi, C. ©ogncpi'Cfft til ^lanøc, 

- 3""9?>«»S/ ^. -2../ Øoqncpicrft til @ficr(inb. 

- 2^ilt?al, Bimon VI,, $>iop|t i @cnjcn, ©ogncpictjl 

til "Ironbcnofé og ©nnb , g)?. 9^. O. 0. 

- :Rrogr?, m.'^., 3^i|?op, 91. X)., (£. 9^. O., i ^d黫<t3. 

- n^rogcr, PetJer, ^pojlcypcbitcui* i eliten. 

- "Ki^ 16. 'éw foi'^cn ©oicnjliipa* i Ønltcn* 

- Battvib, 3-# @o(incpvarfl til ^amcvec. 

- Qd)ielt)enip/ <£. %,, ©ogncprajl til Sobinc^cn. 

- ^å)yiXz, 21., 9}ro\)(l iøaltcn, @ogncpia(l tilQ^obøc. 

- etorffletl?, tX 3. X>., 5>iovfl, 9?. 5). 

- ©utlant), (5. ^./ ©ogncpiflfjl til Øtcgcn. 

© to e r r t g» 

© t o f f; o I III, 

^f. 2(rwi^fon , 2(. 3-. 5)r. ¥>()ilor. 

JJé. Sjtc. .^r. ^icpc (Claeø ^Um'\x\%, QEcn af 9i{(jcté ^fV'' 

ri'i-, 9ligé ^aiflalf, $>iaf|ibctit i ben ^. -RammciTi't, 

9t. oq € nf ^. ^?. O., Oibcné ^anjlci'. 
.^é. €-|C J?r. ©icuc 3«f<^^ ^c la (Bart)ie , 6:cn af 9li()fté 

JbciTfV, ©en. 5!icutcnont, 91. og €• of it. 9J?» O./ 

Orbcné øiJiTt^c Onibiibémanb. 
JJi". porf8lunt>, V., Q>ibliot^ccar» 

U p f a I a* 
^i«, 2ittcrbom, p. 2). 2(., 2lbjunct i ^^ilofop^ic 272 

3^. O. e. 

- ©d)r^t>ci:, 3. é./ docent i Ai\Wien oa Sfilcc/^ieno/ 

thdcii' , 03?. 97. O. e. 
llniuci-fitcté / ^ibliot^f fct. 

S u n t)» 

^ e I f i n 9 5 o r 0^ 

- (S>lxm, U. XV. 

SK u é f a n 6* 

^é» Sjcc* ^r. ©i'cvc tT 'Koman3off, ^ratéirtab^ ^c(/ 

^v. 25itf(f)irt3 / 3. 5» / $i*of* vcb Univcilttcfct i ^rcéfaii. 
écl|labct fov »pommcrjl ^iftoiic oc^ Olbfi^nbig^cJ) i ©tcttiu. 
!3>ct 6lcfi|ic (Scljlab fijf facM-cnelanb)l €nlrui- i Q^rcélaii. 

St 9 Mlf f a tt ^. 

^i-anffui't nm iOiain. 

- ^jort, 3. tZ., fcjf. euenj! 03 97crjl (55cn. (Eonfiif 

i ^amborg, 9t. 9?. O. 

- ec^losfer, O. S' 6-, 5)f., 9lftab, i Ji-nnffiu't. 
Jbé. ^K. J?r. t). ©tein, <Stfltémin(|Ici'. 

^ct ojfcntligc Q^ibliot^cf i gvanffmt am ^aiiu 

X?r. rt3f(f)et, Jl. (5., $iofccfoivcb Unim'(Ttcrct i £øvi'iv 
?fnti(|\}flrcvncf ©cljf nø i 97civcnpic. 273 

€ M li 6 o V 0. 

Si)i'. (BUiiee, X P., 3f&i^ocat. 

- Dvving/ ^avit>, Dr. ^mié, ^i. 9^. D. (S. 

- Damicfon, T^obctt , 93?aq., 93?. f)^ O. 0. 

- S^ainq, VO, & iD. , ^09r)Qn5fcfC» 

- "Kepp, 1:F?. (S., «5i6Iiot^ccar, ^. 9?. O. ^. 
©il' XtJalter Gcott, ^aronct, ^. 31. O, ø. 
3lbvocatci*ncé ^^ibHot^ff. 

S&iOIiot^cfct of Writers to his Majcsty's Signet. 

3 t a f i e n. 

© r CC f e tt ( a n t). 

^r. lufigtian, 3., <Picf. mb Det 3oni(Fc llnimfU't 
paa €oi'fu/ 93i\ 9). O. e. 

31 f i e n. 

- 3x>ai:fen, 3. / ©ogncpioffl til 3ioné ^DJcnig^eb ilxaw 

qvcbar. 

- X)otgt, (C. VO., Unbcfcfficccv , i ^vanqvcOai*. 

- tUolf, ^., Øcci'ctaiiv i ^alcutto i ^^cngalcn. 

St f i* i f a. 

Joi*. (Btaabetg af igemf^, Dr. Q)f)i(. , ^qf. ©ucnjT 013 

ø^oiff ^onful i ^lipolt^ , 9t. 9B. O. , ?I3?. 9?. O. @. 

~ 2\nu^fen^ p. , fongf. 5>an(]p ©ciuTnlconfun '^rtpofié. 

- inunt)t. C./ SHcgimcntécI)ivui'3, S^inivcj pna ^i;|lcn 

2t m e r i f a. 

Jpf. 2Cnt)i:eit> £atig, 91. 2>., ^3D?. 97. O. ©., pnn @t. 

^loi.i* i 23c|linC)icn. 

- Xeilmann^ 21. C bc, ^nmmiTiunetT oq '^olbfot; 

rnltfi* , ?D?. 97. O. ©., pna @t. €roi,i* i 2Sc|linbifn. 
Set 97ovbamcncanjli.* 5)^iIofopr)iffc ©cljlal) i $)f)i(aj)clp^un ©a bit uUnXml gtecø (iWHm ^nhWbcnUt , ^ois 
^amc itu crc opaiuuc, 03 be^aarfaa fauncs i benne fiiilC/ faa 
tebcc jeg niicj Derom unDcri'ettet , for at t)ere3 S^aune funne 
»orbe inbføftc i Den ©ubfcribcntlilTe, fom jPal f^icS tit eet af 
be fela^n^c ^inb. Ogfaa Di( bet uccre mig fjært at ini>btaflc 
be 55eriat(gelfcr, noøen umattc funne inebbelc til nærocprcnbc 

e. e. 5Kafn» Unirersity of Toronto 
library 

DO NOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET Acme Library Gård Pocket 

Under Pat. "Ref. Index FUe" 

Made by LIBRARY BUREAU ^^^^ -^-^ "'^r